روزنامه خوب شماره 237 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 237

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 237

روزنامه خوب شماره 237

‫رئیسقوهقضائیه‪:‬‬ ‫نشست سخنگویان دولت و وزارت بهداشت‬ ‫حاال نوبت منتخبان‬ ‫برای گره گشایی از وضع‬ ‫معیشتمردماست‬ ‫در روزهای اینده انفجار اخبار‬ ‫در جهان را شاهد خواهیم بود‬ ‫‪3‬‬ ‫خبرخوب‬ ‫چند ایرانی مبتال به‬ ‫کرونا نجات یافتند‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اسفند ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 237‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 30‬جمادی الثانی‪ 25 | 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫ترسیکشنده ترازمرگ‬ ‫همـه با هـم‬ ‫علــیه کــــرونا‬ ‫تو دلبازی در صدور مجوز پیش فروش‬ ‫به بهانه دس ‬ ‫‪2‬‬ ‫ایا خودروسازان قادر‬ ‫به تحویل خودروهای‬ ‫پیش فروش هستند؟‬ ‫‪4‬‬ ‫رمز پویا‬ ‫را فراموش کنید!‬ ‫کرونابااقتصادفرهنگچهمی کند؟‬ ‫تخصیص‪ ۵۳۰‬میلیاردتومانبودجه‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا‬ ‫امادگی سپاه برای ارائه هرگونه کمک و خدمات‬ ‫برای مقابله باکرونا‬ ‫چگونه «کرونا» را در فضای مجازی کنترل کنیم؟‬ ‫اگرفرزندتانعالئمکروناداشتچهکاربایدبکنید؟‬ ‫تعطیلیهیات هایمذهبی‬ ‫برای جلوگیری از گسترش کرونا‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫چراماسکوموادضدعفونی کنندهکمیابشد؟‬ ‫پیشنهادلغو موقت«طر ح های‬ ‫‪ 7‬ترافیکی»برای کاهشاستفاده‬ ‫از حمل ونقلعمومی‬ ‫کرونا بازار رستوران های پایتخت را کساد کرد‬ ‫‪8‬‬ ‫سفــره خانه ها‬ ‫تعطیـــــل شدند!‬ ‫حلول ماه رجب و میالد با سعادت امام محمدباقر(ع) گرامی باد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫تخصیص ‪ ۵۳۰‬میلیارد تومان بودجه برای مقابله با ویروس کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ‪ ۵۳۰‬میلیارد تومان بودجه به وزارت بهداشت برای پشتیبانی مالی به منظور پیشگیری و مقابله با‪‎‬کرونا خبر داد‪ .‬معاون رئیس جمهور‬ ‫و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد بعد از هماهنگی با وزیر بهداشت و تماس تلفنی با روسای دانشگاه های علوم پزشکی قم‪ ،‬گیالن و شهید بهشتی تهران و اعالم امادگی‬ ‫دولت برای هرگونه کمک از جمله پشتیبانی مالی برای پیشگیری و مقابله با‪‎‬کرونا مبلغ ‪ 530‬میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان تخصیص یافت‪.‬‬ ‫سه شنبه‪ 6‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪237‬‬ ‫خبر‬ ‫کرونا با اقتصاد فرهنگ‬ ‫چه می کند؟‬ ‫تو دلبازی در صدور مجوز پیش فروش‬ ‫به بهانه دس ‬ ‫کرونا در چین تاکنون اســیب های اقتصادی جدی به‬ ‫دنبال داشته است‪ .‬اما اصلی ترین اسیب ان مربوط به‬ ‫کســب وکارهایی بود که خود را برای سال نوی چینی‪،‬‬ ‫ســال لونار‪ ،‬اماده کرده بودند‪ .‬با شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫تمام این کسب وکارها تعطیل شدند‪ .‬حاال در ایران نیز‬ ‫در استانه سال نو‪ ،‬گســترش این ویروس اسیب های‬ ‫جدی برای تمام کسب وکارها داشته است‪ .‬به خصوص‬ ‫برای کسب وکارهای فرهنگی و تفریحی که در استانه‬ ‫تعطیالت نوروز‪ ،‬خــود را اماده مهم ترین فصل فروش‬ ‫کــرده بودنــد‪ .‬از اولین روز اولین هفته اســفند‪ ،‬یک‬ ‫به یــک برنامه های مختلف فرهنگی مثل کنســرت ها‬ ‫در حال لغو شــدن هستند‪ .‬ســینماها فعال تا روز نهم‬ ‫اسفندماه تعطیل شــده اند‪ .‬پیش بینی می شود که این‬ ‫تعطیلی‪ ،‬ادامه دار باشــد و امسال اکران نوروزی اتفاق‬ ‫نیفتد‪ .‬این در حالی است که صنعت سینما‪ ،‬تمام سال‬ ‫دل خوش به نوروز است و این ایام‪ ،‬فصل اکران نامیده‬ ‫می شــود‪ .‬در نوروز ‪ ،۹۸‬فروش سینمای ایران به ‪۳۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۸۰‬میلیون و ‪ ۹۶۰‬هزار تومان رســید‪ .‬این‬ ‫امار نســبت به زمان مشابه در ســال ‪ ۱۰ ،۹۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۲۳‬میلیــون و ‪ ۹۱۳‬هزار تومان افزایش داشــت‪ .‬‬ ‫امســال نیز چندین فیلم پر هزینه سودای فروش باال‬ ‫در ایام نوروز را داشــتند اما حاال به نظر می رســد که‬ ‫ایــن صنعت ضربه جدی خواهد خورد‪ .‬اکران برخی از‬ ‫فیلم های نــوروزی مانند فیلم «خوب ‪ ،‬بد‪ ،‬جلف ‪ »۲‬از‬ ‫چند روز پیش شــروع شده بود و دیگر فیلم ها نیز قرار‬ ‫اســت که به تدریج اکران شــوند‪ .‬حاال به نظر می رسد‬ ‫که اکران ان ها‪ ،‬لغو خواهد شــد‪ .‬تنها فیلم «خوب‪ ،‬بد‪،‬‬ ‫جلف ‪ »۲‬در سه روز اکران‪ ،‬بیش از یک میلیارد و ‪۴۶۷‬‬ ‫میلیون فروش داشت و پیش بینی می شد که رکوردی‬ ‫در فــروش به جا گذارد‪ .‬البتــه «محمدرضا فرجی»‪،‬‬ ‫عضو شورای صنفی نمایش گفته است‪«:‬شورای صنفی‬ ‫نمایش برای فیلم های در حال اکران و فیلم هایی که در‬ ‫نوبت اکران هستند و از این تعطیالت متضرر می شوند‪،‬‬ ‫حتماً هفته هــای جبرانی در نظر می گیرد و برای ضرر‬ ‫انها تصمیمی اتخاذ می کند‪ ».‬دیگر برنامه های هنری‬ ‫نیز لغو شــده اند‪ .‬تنها در یک مورد‪« ،‬علیرضا قربانی»‪،‬‬ ‫دیشــب چهارم اســفندماه کنســرت خود را در تاالر‬ ‫وحدت اجرا خواهد کرد اما اجرای دیگر شب های او تا‬ ‫پایان هفته لغو شــده اند‪ .‬قیمت بلیت های این کنسرت‬ ‫از ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۳۰‬هزار تومان متفاوت اســت‪ .‬تاالر وحدت‪،‬‬ ‫‪ ۹۰۰‬نفر ظرفیت دارد که در کنسرت های این خواننده‬ ‫تمام ان پر می شود‪ .‬با میانگین گرفتن ‪ ۹۰‬هزار تومان‬ ‫بــرای هر بلیت‪ ۸۱ ،‬میلیون تومان حداقل ضرر لغو هر‬ ‫شب کنسرت از نظر فروش بلیت خواهد بود‪.‬‬ ‫ایا خودروسازان قادر‬ ‫به تحویل خودروهای پیش فروش هستند؟‬ ‫پیش فروش ها بار دیگر در دستور کار خودروسازان قرار گرفته‪ ،‬پیش فروش هایی با موعد تحویل یکساله و یا دوساله‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت که ارائه دهنده مجوز پیش فروش هاست با توجه به شرایط تولید و نقدینگی خودروسازان‪ ،‬مجوزهای الزم را در این‬ ‫زمینه به تولید کنندگان ارائه می کند‪ .‬خودروسازان برای اخذ مجوز پیش فروش باید به مسووالن صنعتی کشور ثابت کنند‬ ‫که توانایی تولید خودرو را به میزانی که پیش فروش کرده اند‪ ،‬دارند‪.‬حال با توجه به سازوکار اخذ مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬این‬ ‫سوال مطرح می شود که ایا دو خودروساز بزرگ کشور سال گذشته که یک میلیون دستگاه خودرو معوق داشتند‪ ،‬در حین‬ ‫اخذ مجوز پیش فروش‪ ،‬وزارت صمت را از میزان توانایی خود در تولید خودرو مطلع کرده بودند؟ و اینکه وزارت صمت با‬ ‫اگاهی از عدم توانایی خودروسازان در تولید خودرو به خصوص مونتاژی ها صرفا به دلیل تامین نقدینگی در این شرکت ها‬ ‫اقدام به صدور مجوزها کرده است؟ مسووالن صنعتی کشور سال گذشته همراه با اوج گیری تحریم خودروسازی و با اگاهی‬ ‫از خروج شرکای خارجی صنعت خودرو در شرایطی مجوز پیش فروش ها را صادر کردند که تنها در همان زمان خودروسازان‬ ‫یک میلیون دستگاه خودروی معوق را به ثبت رساندند‪ .‬به این معنا که تولید کنندگان قادر به تحویل خودروهای ثبت نامی‬ ‫نبودند و مشتریان را در این مورد به زحمت انداختند‪ .‬جالب تر اینکه بسیاری از خودروهای ثبت نامی به محصوالت فرانسوی‬ ‫اختصاص داشت که به دلیل تحریم‪ ،‬خودروسازان قادر به تولید انها نبودند با این حال باز هم اقدام به پیش فروش این‬ ‫محصوالت کردند‪ .‬اما انچه از پیش فروش خودروسازان مهم تر به نظر می رسد‪ ،‬مجوز ارائه شده توسط وزارت صمت در این‬ ‫زمینه بود‪ .‬در هر حال تحویل محصوالت پیش فروش شده با توجه به کاهش تولید خودروسازان که به واسطه تحریم ها‬ ‫قابل پیش بینی بود با سختی های زیادی برای مشتریان همراه بود‪ .‬در این زمینه اما خودروسازان پیشنهاد هایی را برای‬ ‫تحویل خودروهای جایگزین ارائه کردند‪ .‬پیشنهاد هایی که نتوانست برای مشتریان چندان خوشایند باشد‪ .‬با این تفاسیر‬ ‫اما بازهم خودروسازان پیش فروش های جدیدی را اغاز کردند؛ ان هم با موعد تحویل سال ‪ .۱۴۰۰‬در این بین سوالی که‬ ‫مطرح می شود این است که ایا خودروسازان قادر به تحویل محصوالت ثبت نامی در موعد مقرر هستند یا اینکه همچون سال‬ ‫گذشته زمان تحویل خودروهای ثبت نامی به تاخیر می افتد؟ انچه مشخص است سیاست گذار کالن خودرو و همچنین‬ ‫شرکت های خودروساز برای تامین بخشی از نقدینگی شرکت های خود به سمت استفاده از ابزار پیش فروش می روند‪.‬د رواقع‬ ‫ابزار پیش فروش این امکان را برای خودروسازان ایجاد می کند که به نوعی بر بخشی از چالش نقدینگی خود فائق ایند‪.‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز که به دلیل حضور در پروسه قیمت گذاری محصوالت خودروسازان سبب تحدید نقدینگی انها‬ ‫می شود‪ ،‬به دنبال این است که با استفاده از ابزار پیش فروش بخشی از نقدینگی مورد نیاز شرکت های خودروساز را تامین‬ ‫کند‪ .‬پس تا اینجای کار سیاست گذار کالن خودرو و همچنین مدیران ارشد شرکت های خودروساز به دنبال این هستند‬ ‫که از مسیر پیش فروش چاله کمبود نقدینگی خود را تا حدودی پر کنند‪ .‬این نگاه به ابزار پیش فروش‪ ،‬همچنان در میان‬ ‫مدیران ارشد وزارت صمت و مدیران خودروساز طرفدارانی دارد‪ .‬چرا که انها معتقدند با توجه به زیان های سنگینی که دو‬ ‫خودروساز بزرگ کشور در صورت های مالی خود به سازمان بورس اعالم کرده اند‪ ،‬طبیعی است در شرایط فعلی بیش از‬ ‫پیش نیاز به تامین نقدینگی داشته باشند‪ .‬اما همان طور که اشاره شد خودروسازان نتوانسته اند از پس تعهدات سال گذشته‬ ‫خود برایند‪ .‬با توجه به تجربه پیش فروش های سال گذشته‪ ،‬این پیش بینی وجود دارد که در دوره جدید نیز تضمینی‬ ‫برای تحویل به موقع نباشد‪ .‬با این حال اما وزارت صنعت باز هم دست و دلبازانه نسبت به صدور مجوز پیش فروش ها اقدام‬ ‫کرده و با رویای افزایش تیراژ‪ ،‬ظاهرا به تحویل به موقع این خودروها امیدوار است‪ .‬اینکه قرار است افزایش تیراژ با توجه به‬ ‫قیمت گذاری دستوری چگونه اتفاق بیفتد‪ ،‬سوالی است که مسووالن صنعتی باید پاسخگوی ان باشند‪ .‬این در شرایطی‬ ‫است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به واسطه قیمت گذاری دستوری تولید هر خودرو با ضرر و زیان خودروساز همراه‬ ‫است و تامین نقدینگی از مسیر نه سودی برای تولید کننده دارد و نه مصرف کننده‪.‬‬ ‫تضمینیبرایتحویلدرموعدمقرر‬ ‫استفاده از ابزار پیش فروش در سال جاری توسط خودروسازان این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر انها نتوانند‬ ‫در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنند‪ .‬با این حال هستند کارشناسانی که وضعیت فعلی شرکت های خودروساز را‬ ‫متفاوت از وضعیت سال گذشته انها می دانند و معتقدند همین تفاوت ها این امکان را به وجود می اورد که انها بتوانند‬ ‫به تعهدات خود از رهگذر طرح های جدید پیش فروش عمل کنند‪ .‬اما چه تفاوت هایی میان وضعیت خودروسازان در‬ ‫طرح های جدید پیش فروش با وضعیت سال گذشته انها وجود دارد؟ خودروسازان در سال گذشته به دلیل بازگشت‬ ‫تحریم های مرتبط با این صنعت‪ ،‬عالوه بر اینکه شرکای خارجی خود را از دست دادند در زنجیره تامین نیز با مشکالت‬ ‫عدیده ای روبه رو شدند‪ .‬شرکت های خودروساز که تعداد زیادی از محصوالت مونتاژی خود را پیش فروش کرده بودند با‬ ‫خروج شرکای خارجی در تامین قطعات و همچنین تحویل محصوالت مونتاژی با چالش روبه رو شدند‪ .‬همان طور که‬ ‫اشاره شد چالش دیگری که سال گذشته گریبان شرکت های خودروساز را گرفت تامین قطعات برای محصوالت داخلی‬ ‫بود‪ .‬خودروسازان پیش تر بخشی از قطعات خود را از مسیر واردات تامین می کردند‪ .‬بازگشت تحریم ها مسیر معمول‬ ‫خودروسازان برای تامین قطعات وارداتی را مسدود کرد‪ .‬این دو اتفاق یعنی خروج شرکای خارجی و مشکل تامین‬ ‫قطعات وارداتی در کنار چالش همیشگی نقدینگی باعث شد که نمودار تولید نزولی و در کنار ان پیش فروش ها نیز به‬ ‫موقع تحویل داده نشود‪ .‬اما در پیش فروش های صورت گرفته در سال جاری دیگر خبری از محصوالت مونتاژی نیست‬ ‫و خودروسازان ان بخش از محصوالت خود را در طرح های پیش فروش به مشتریان خود عرضه می کنند که از ساخت‬ ‫داخل باالیی برخوردار است‪ .‬بنابراین نبود محصوالت مونتاژی در طرح های پیش فروش در دوره جدید به نوعی این‬ ‫اطمینان را می دهد که انها با تکیه بر زنجیره تامین خود به تعهدات ایجاد شده از ناحیه پیش فروش های صورت گرفته در‬ ‫موعد مقرر عمل کنند‪.‬از سوی دیگر اما برخی کارشناسان تاکید دارند که نهضت داخلی سازی نوعی تضمین برای انجام‬ ‫تعهدات محصوالت پیش فروش شده در موعد مقرر است‪ .‬داخلی سازی قطعات این امکان را فراهم می کند که ضریب‬ ‫تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان از مسیر زنجیره تامین داخلی تامین شود و شرکت های خودروساز‬ ‫نیاز کمتری به استفاده از قطعات وارداتی برای تولید محصوالت خود داشته باشند‪.‬‬ ‫عمل به تعهدات با چه ابزاری؟‬ ‫تامین نقدینگی را می توان مهم ترین دلیل استفاده از ابزار پیش فروش توسط سیاست گذار کالن خودرو عنوان کرد‪ ،‬با این‬ ‫حال حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو معتقد است عالوه بر تامین نقدینگی برای شرکت های خودروساز انجام‬ ‫پیش فروش محاسن دیگری نیز دارد‪.‬وی می گوید‪ :‬در حال حاضر بخشی از تقاضای بازار که به دنبال تعویض خودروی‬ ‫خود است به دلیل افزایش سر سام اور قیمت ها نمی تواند در بازار حضور پیدا کرده و خودروی موردنظر خود را خریداری‬ ‫کند‪ ،‬انها می خواهند محصول موردنظر خود را به قیمت کارخانه خریداری کنند بنابراین این بخش از تقاضا به سمت‬ ‫طرح های پیش فروش خودروسازان می رود تا بتواند از مسیر پیش فروش در اینده خودروی خود را با محصول جدید‬ ‫تعویض کند‪.‬وی ادامه می دهد که حضور این بخش از تقاضا در طرح های پیش فروش کمک می کند جا برای مشتریانی‬ ‫که در لحظه احتیاج به خودرو دارند باز شده و انها بتوانند بخت خود را برای خرید خودرو در طرح های فروش فوری‬ ‫خودروسازان بیازمایند‪ .‬کریمی سنجری ادامه می دهد از انجا که همچنان محدودیت برای حضور در طرح های پیش‬ ‫فروش و فروش فوری وجود دارد‪ ،‬تداوم این طرح ها کمک می کند که خودرو به دست مصرف کنندگان واقعی بیشتری‬ ‫برســد‪.‬این کارشناس درباره اینکه دولت چگونه از این اتفاق نفع می برد می گوید‪ :‬در حال حاضر حضور سرمایه های‬ ‫سرگردان تبدیل به افتی برای تمامی بازارها از جمله بازار خودرو شده است و در این شرایط استفاده از اهرم پیش فروش‪،‬‬ ‫کمک می کند که بخشی از این سرمایه سرگردان توسط خودروساز ها جذب شود‪.‬کریمی سنجری در پاسخ به این سوال‬ ‫که چه تضمینی وجود دارد که پیش فروش های جدید به همان مسیری نرود که پیش فروش های سال گذشته رفت‬ ‫می گوید‪ :‬باید سیاســت گذار کالن خودرو پیش از در اختیار قرار دادن مجوزهای الزم تضمین هایی از خودروسازان‬ ‫بگیرد‪ .‬این کارشناس تاکید می کند‪ :‬پرداخت جریمه تاخیر و همچنین سود مشارکت به خودروهای پیش فروش شده‬ ‫خود بزرگ ترین دلیل برای تحویل به موقع این خودروها از سوی شرکت های خودروساز است‪ .‬وی تاکید می کند که‬ ‫این دو ایتم در پیش فروش های گذشته نیز وجود داشته اما خودروسازان به دلیل چالش های دیگر نتوانستند در زمان‬ ‫مقرر محصوالت پیش فروش شده را به مشتریان تحویل دهند بنابراین از این ناحیه زیانی متوجه خودروسازان شده‬ ‫است‪.‬سعیدمدنیمدیرعاملپیشینسایپانیزموافقپیش فروش هایصورتگرفتهاست‪.‬ویمی گوید‪:‬چالشنقدینگی‬ ‫خودروسازان را فلج می کند بنابراین تزریق نقدینگی از ناحیه پیش فروش ها می تواند کمکی به نقدینگی خودروسازان‬ ‫کند‪.‬مدنی ادامه می دهد‪ :‬البته اگر خودروسازان بخواهند که در چاله تعهدات معوق نیفتند و محصوالت پیش فروش‬ ‫شده خود در سال جاری را در زمان تعیین شده تحویل مشتریان بدهند باید این امکان را داشته باشند که محصوالت‬ ‫خود را با قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند‪ .‬این کارشناس ادامه می دهد‪ :‬تداوم شرایط فعلی یعنی فروش خودرو با‬ ‫قیمت های دستوری عالوه بر زیان بیشتر شرکت های خودروساز باز هم انها را در قبال پیش فروش های انجام شده در‬ ‫همان مسیر سال گذشته قرار داده و خودروسازان توان انجام تعهدات در موعد مقرر را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫سوداگران‪ ،‬خانه دار شدن مردم عادی را دچار مشکل می کنند‬ ‫چرا اخذ مالیات بر عایدی امالک اولویت دارد؟‬ ‫با توجه به اینکه امالک به ویژه امالک مسکونی‪ ،‬کاالی اساسی محسوب می شود و تنظیم بازار‬ ‫ان نسبت به سایر بازارها از اهمیت بیش تری برخوردار است‪ ،‬اخذ مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫در این بخش نسبت به سایر بخش ها اولویت دارد‪ .‬اخذ مالیات از معامالت و سودهای کسب‬ ‫شــده در بازارهای موازی تولید‪ ،‬از جمله اقداماتی است که برای کاهش جذابیت این بازارها‬ ‫در کشورهای جهان انجام می شود‪ .‬در این میان‪ ،‬بررسی ها نشان می دهد بازار امالک نسبت‬ ‫به سایر بازارهای موازی تولید‪ ،‬خطر کمتر و سوداوری مطمئن تری دارد که باعث شده برای‬ ‫ســوداگران و تقاضاهای ســرمایه ای و غیرمصرفی‪ ،‬جذاب باشد و به عنوان نقطه امنی برای‬ ‫سرمایه های سرگردان تلقّی گردد‪ .‬در کتاب «مالیات بر عایدی امالک؛ راهکار حذف سوداگری‬ ‫از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده‪ ،‬دالیل مختلفی‬ ‫مبنی بر اولویت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از بخش امالک ارائه شده است‪ .‬در این کتاب‬ ‫امده که فعالیت های سوداگرانه در بخش امالک‪ ،‬به ویژه امالک مسکونی‪ ،‬عالوه بر اینکه به‬ ‫عنوان مانعی برای تولید عمل می کند‪ ،‬پاسخ گویی به نیاز مصرفی مردم در این بخش را مشکل‬ ‫می سازد و به دلیل ایجاد تقاضای کاذب و بیش از نیاز متعارف‪ ،‬قیمت ها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‪ 77‬درصد معامالت مسکن سرمایه ای بوده‬ ‫در ادامه کتاب مذکور امده اســت‪ :‬ریشه افزایش قیمت مسکن و نوسانات ان که این کاالی‬ ‫حیاتی را از دســترس خانوار دور کرده‪ ،‬جذابیت و سهولت کسب سود از ان است که باعث‬ ‫می شــود «تقاضای سوداگرانه و ســرمایه ای» را به خود جذب نموده و جایگزین «تقاضای‬ ‫مصرفی» نماید؛ در صورتی که تقاضای موجود در بازار مســکن تنها تقاضای مصرفی باشد‪،‬‬ ‫افزایش قیمت غیرمتعارف در ان رخ نخواهد داد‪ .‬به عنوان نمونه در ایران طی ‪ 10‬سال اخیر‪،‬‬ ‫‪ 77‬درصد معامالت انجام شده در بازار مسکن‪ ،‬به قصد مصرف نبوده و جزو تقاضای سرمایه ای‬ ‫به حســاب می اید‪ .‬این بدان معناست که این حجم از تقاضای موجود در بازار مسکن‪ ،‬برای‬ ‫رفع نیاز مصرفی نبوده و به قصد کسب سود از محل خرید این دارایی حیاتی انجام شده است‪.‬‬ ‫دارایی های منجمد موجود در بازار مسکن‪ ،‬نشانه ای دیگر از حضور گسترده تقاضای غیرمصرفی‬ ‫در این بازار اســت‪ .‬به گفته اخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی میزان نقدینگی موجود در‬ ‫این بخش‪ ،‬با توجه به امار ‪ 2.6‬میلیون خان ه خالی با متوسط ‪ 80‬مترمربع مساحت‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 250‬میلیارد دالر براورد شده است‪ .‬در چنین شرایطی اولویت‪ ،‬کنترل و مدیریت بازار امالک‬ ‫و جلوگیری از نوسانات و سوددهی غیرمتعارف ان نسبت به تولید و خارج کردن «تقاضای‬ ‫ســوداگرانه و ســرمایه ای» از این بازار است‪ .‬این هدف در کشورهای جهان با اخذ مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه از بخش امالک محقق گردیده است‪.‬‬ ‫وجود راهکار برای کنترل تقاضای سوداگرانه سایر بازار ها‬ ‫البته مالیات بر عایدی سرمایه تنها بر بازار امالک اعمال نخواهد شد و به تدریج بر همه بازارها‬ ‫و دارایی هایی که زمینه و بستر فعالیت غیرمولد را در خود دارند‪ ،‬اعمال می شود‪ .‬اما با توجه‬ ‫به اینکه امالک‪ ،‬به ویژه امالک مسکونی‪ ،‬کاالی اساسی محسوب می شود و تنظیم بازار ان با‬ ‫توجه به موارد مطرح شده‪ ،‬نسبت به سایر بازارها از اهمیت بیشتری برخوردار است‪ ،‬نسبت‬ ‫به ســایر بخش ها اولویت دارد‪ .‬همچنین که برای ساماندهی دیگر بازارها‪ ،‬راهکارهای بسیار‬ ‫ضروری و بدیهی پیش از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد‪ .‬به عنوان نمونه کنترل‬ ‫تراکنش های بانکی‪ ،‬یکی از پیش نیازهای مدیریت تقاضای سوداگرانه در بازار ارز است که قبل‬ ‫از اعمال مالیات باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫شکل گیری مالیات بر عایدی سرمایه در جهان با مسکن‬ ‫تجربیات جهانی نیز موید ان است که مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدای شکل گیری خود‪،‬‬ ‫با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار امالک به کار گرفته شده است و عمده کشورهایی‬ ‫که خواهان اجرای این مالیات شده اند‪ ،‬به دلیل نوسانات بخش امالک به این ابزار مالیاتی‬ ‫روی اورده انــد‪ .‬به عنوان نمونه یکی از دالیل اصلی معرفی مالیات بر عایدی ســرمایه در‬ ‫بریتانیا که کشــوری با ســابقه در اجرای این پایه مالیاتی است‪ ،‬رشد سریع ارزش امالک‬ ‫پس از جنگ جهانی دوم بود‪ .‬کشورهای دیگری نظیر چین‪ ،‬استرالیا‪ ،‬نیوزیلند و ‪ ...‬نیز برای‬ ‫حل این مسئله صراحتا بر نقش مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد ه و بعضا ان را اجرایی‬ ‫نموده اند‪ .‬در گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز‬ ‫در مورد دامنه دارایی های مشــمول این مالیات امده است‪« :‬اگرچه دامنه انواع دارایی های‬ ‫مشــمول مالیات بر عایدی ســرمایه‪ ،‬با توجه به اهداف مدنظر کشورها متفاوت است‪ ،‬اما‬ ‫بررسی نظام های مالیاتی برخی از کشورها نشان می دهد که طیف وسیعی از دارایی ها با در‬ ‫نظرگرفتن برخی استثنائات‪ ،‬در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار دارند‪ .‬با این وجود‪ ،‬امالک‬ ‫و مستغالت و همچنین سهام‪ ،‬دو دارایی عمده ای هستند که تقریباً در تمام کشورها‪ ،‬در پایه‬ ‫مالیات عایدی سرمایه حضور دارند‪».‬‬ ‫نبود مالیات بر عایدی امالک‬ ‫التهاب سایر بازار ها را به دنبال دارد‬ ‫ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر مالیات بر عایدی سرمایه در بخش امالک و مستغالت‬ ‫اجرا نشود‪ ،‬هم بازار امالک و هم سایر بازارها با تشدید شرایط التهابی و اشفته مواجه خواهند‬ ‫شــد‪ .‬در نتیجه می توان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را از بازار امالک اغاز نمود و سپس با‬ ‫اجرای تدریجی‪ ،‬شرایط اعمال این پایه مالیاتی در سایر بازارها را نیز فراهم کرد‪.‬‬ ‫فرمانده کل سپاه در تماس تلفنی با وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬گفت‪ :‬سپاه برای ارائه هرگونه کمک و خدمات در مقابله و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا امادگی دارد‪ .‬در پی شیوع‬ ‫ویروس کرونا در برخی مناطق کشور که سالمت هموطنان را با تهدیداتی مواجه کرده است؛ سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تماس تلفنی‬ ‫با دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬از امادگی سپاه برای هر گونه کمک به دستگاه ها و سازمان های متولی‪ ،‬در مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع گسترده این‬ ‫بیماری خبر داد‪ .‬سرلشکر سالمی در این تماس تلفنی از نقش افرینی بسیج در اجرای طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال به عنوان الگو و تجربه ای بسیار موفق و راهگشا یاد کرد و گفت‪ :‬عالوه‬ ‫بر انجام اقدامات اموزشی در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری‪ ،‬تمامی مجموعه های بهداشت و درمان سپاه اعم از دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬بیمارستان ها‪ ،‬مراکز درمانی و بسیج جامعه پزشکی‬ ‫به منظور ادامه خدمات و کمک برای مقابله با ویروس کرونا تا بازگشت شرایط به وضع عادی امادگی دارند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫امادگی سپاه برای ارائه هرگونه کمک و خدمات برای مقابله باکرونا‬ ‫سه شنبه‪ 6‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪237‬‬ ‫نشست سخنگویان دولت و وزارت بهداشت‬ ‫در روزهای اینده انفجار اخبار در جهان را شاهد خواهیم بود‬ ‫موافق قرنطینه نیستیم‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشــت گفت‪ :‬اگر یک چهارم تعداد فوت شدگان‬ ‫قم بر اثر ویروس کرونا صحیح باشد‪ ،‬من استعفا می کنم‪ .‬علی ربیعی‬ ‫ســخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشکر از‬ ‫مــردم برای حضور در انتخابات گفت‪ :‬دولت تمام تالش خود را برای‬ ‫یک انتخابات پرشور و سالم کرد‪.‬‬ ‫از سیاسی کردن موضوع کرونا اجتناب کنیم‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬امروز همه باید در کنار یکدیگر به مبارزه با کرونا‬ ‫برخیزیم‪ ،‬همه باید کنار وزارت بهداشت بایستیم و از سیاسی کردن‬ ‫این موضوع اجتناب کنیم‪ ،‬اکنون شاهد سوداگری در لوازم بهداشتی‬ ‫هســتیم‪ ،‬باید بیش از هر دوره دیگر با هم مهربان باشیم‪ .‬سخنگوی‬ ‫دولت بیان داشت‪ :‬به پزشکانمان اعتماد کنیم‪ .‬از همه احزاب‪ ،‬گروه ها‬ ‫و رســانه ها می خواهم از سیاسی کردن این موضوع اجتناب کنند‪.‬‬ ‫از مردم به جد درخواست داریم که همراهی با نظام سالمت ایران را‬ ‫بیش از هر دوره دیگــری در زندگی روزمره و کنش اجتماعی خود ‬ ‫قرار دهند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬متاسفانه شاهد برخی سوداگری های تلخ‬ ‫در خصوص لوازم بهداشــتی مورد نیاز مردم هستیم‪ .‬در این شرایط‬ ‫همه هرچه داریم در اختیار هم قرار دهیم‪ .‬امروز روز اعتماد اســت‬ ‫و باید همبســتگی خود را با یکدیگر بیش از هر زمان دیگری حفظ‬ ‫کنیم و بیش از هر دوره دیگری با همدیگر مهربان و همدل باشــیم‪.‬‬ ‫ربیعی افزود‪ :‬برخی از سوداگری های اقتصادی که امروز هم من بیش‬ ‫از جلســه با وزیر صمت که بنابر مصوبه دیــروز دولت در این زمینه‬ ‫مسوولیت گرفت صحبت کردم که خوشبختانه در زمینه شوینده ها‬ ‫و لوازمی که می تواند پاکیزه کند ما مشکلی نداریم‪ .‬چند خط جدید‬ ‫تولید اضافه کردند‪ .‬برخی خطوطی که در صنایع وجود داشت تغییر‬ ‫جهت به تولید شوینده هایی که برای سالمت مردم است که از همین‬ ‫امروز به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫از همین امروز ماسک به طور گسترده توزیع می شود‬ ‫ربیعی تاکید کرد‪ :‬به هیچ وجــه در زمینه مواد اولیه کمبود نداریم‪.‬‬ ‫در مساله ماســک هم بنابر توصیه وزیر بهداشت و درمان و اموزش‬ ‫پزشکی فعال و موقتا توزیع از طریق مراکز بهداشت و درمان به شکل‬ ‫گسترده ای صورت خواهد گرفت‪ .‬دستیار ارتباطات اجتماعی رییس‬ ‫جمهوری گفت‪ :‬از رسانه ها یک انتظار دیگر هم به خصوص دارم‪ .‬ما‬ ‫این جلسه را در راســتای مصوبه دیشب هیات دولت برگزار کردیم‪.‬‬ ‫ستاد ملی مبارزه با کرونا فردا به ریاست رییس جمهور تشکیل خواهد‬ ‫شــد‪ .‬دیروز هم در دولت در این خصوص بحث مفصلی شد‪ .‬بیش از‬ ‫جلسه دولت هم معاون اول دولت اسحاق جهانگیری جلسه گذاشتند‬ ‫و به طور شبانه روزی هم در وزارت بهداشت با دستگاه های زیربط‬ ‫این ستاد مستقر اســت‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬از همین امروز مواد بهداشتی‬ ‫توزیع می شود و ماسک هم طبق گفته وزیر بهداشت به طور گسترده‬ ‫توزیع می شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما این جلســه را در راستای مصوبه‬ ‫هیات دولت برگزار کردیم‪ ،‬فردا هم با حضور رئیس جمهور جلســه‬ ‫کرونا برگزار می شود کمیته های مختلفی تشکیل و اطالع رسانی به‬ ‫من واگذار شد‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬امروز خبری را دیدم که همه‬ ‫ادارات‪ ،‬موسســات تعطیل خواهد شد؛ این نمونه خبرهایی است که‬ ‫به نادرستی دز فضای مجازی منتشر می شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫زیادیِ اطالع رسانی را منفی نمی دانیم بلکه اطالع رسانی باید باشد که‬ ‫دولت را پیش برد‪.‬ربیعی گفت‪ :‬سپاس دولت از کادر وزارت بهداشت‬ ‫از خدمات تا پرستاران و پزشکان را اعالم می کنم‪.‬‬ ‫برخی کشورها شفافیت در اطالع رسانی درباره کرونا ندارند‬ ‫ربیعی در ادامه گفت‪ :‬ما در این زمینه‪ ،‬شفافیت اطالع رسانی داشتیم‪،‬‬ ‫اما برخی از کشــورها این شــفافیت را ندارند مــا متعهدانه در حال‬ ‫اطالع رسانی هستیم‪ .‬وی بیان داشت دستورات دینی برای خاکسپاری‬ ‫افراد مبتال به کرونا اخذ شده است‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬فردا جلسه ای با تمام‬ ‫کارخانه های تولیدکننده لوازم بهداشتی داریم و احتمال تغییر خط‬ ‫برخی کارخانه ها وجود دارد‪.‬‬ ‫برخی برای گرفتن الیک‪ ،‬اخبار دروغ منتشر می کنند‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬وزارت بهداشــت به طور شبانه روزی با دستگاه های‬ ‫مختلف ارتباط دارد بر اســاس تصویب هیات وزیران و ابالغ رییس‬ ‫جمهوری کمیته های مختلف تشــکیل شــدند که سیاست گذاری‬ ‫رســانه ای هم به این جانب واگذار شــد البته سخنگویی کماکان بر‬ ‫عهده وزارت بهداشــت و درمان است‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬امروز خبری‬ ‫را دیدم که در ان گفته شــده تمامی فروشگاه ها‪ ،‬مغازه ها‪ ،‬ادارات و‬ ‫بازارها به حالت تعلیق در خواهند امد و کسانی که دارو یا خریدهای‬ ‫مهم دارند حتما در این چند روز انجام دهند‪ .‬وی بیان داشــت‪ :‬این‬ ‫نمونه خبرهایی اســت که متاسفانه غیرمسئوالنه در فضای مجازی‬ ‫منتشر می شــود‪ .‬اینها نه نیت خیرخواهانه بلکه نیت شان قطعاً به‬ ‫هم زدن ارامش جامعه ایران اســت‪ .‬دستیار رییس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫از همه رسانه ها به عنوان میانجی های اجتماعی بین دولت و جامعه‬ ‫می خواهم هم اطالع رســانی کامل صــورت بگیرد‪ .‬حتی معتقدیم‬ ‫اطالع رسانی بیش از هر دوره دیگری است البته اطالع رسانی زیادی‬ ‫را در ایــن دوره منفی نمی دانیم منتهی اطالع رســانی که دولت را‬ ‫کمک کند و اگر کاســتی هست به دولت منتقل شود ولی در جهت‬ ‫کنترل‪ ،‬ارامش و به پیشبردن کنار هم بودن دولت و جامعه باشد برای‬ ‫این که به ســرعت به امید خدا شهر به شهر اعالم کنیم که نگرانی‬ ‫و بستری دیگر نداریم‪ .‬ســخنگوی دولت با تاکید بر لزوم برخورد با‬ ‫مواردی از ســوداگری رســانه های جمعی اظهارداشت‪ :‬این یک امر‬ ‫مذموم اســت که از رنج مردم سوء استفاده شود و ماسکی که قیمت‬ ‫ان در شــرایط عادی کمتر از ‪ ۲‬هزارتومان اســت ‪ ۲۵‬هزارتومان به‬ ‫فروش برسانند بنابراین رسانه ها می توانند در این زمینه به ما کمک‬ ‫کنند‪ .‬ربیعی با بیان اینکه ملت ایران فداکاری و از خود گذشــتگی‬ ‫کادر درمانی و بهداشــتی را در این شرایط تاریخی فراموش نخواهد‬ ‫کرد‪ ،‬ضمن قدردانی از کادر وزارت بهداشــت از نیروهای خدماتی تا‬ ‫پرستاران و کارشناسان اظهارداشت‪ :‬از همراهی رسانه ها هم در این‬ ‫زمینــه در کنار مردم و دولــت نقادانه ولی به طور اطمینان بخش و‬ ‫ایجاد امنیت روانی تالش خواهند کرد‪ ،‬سپاسگزاری می کنم‪ .‬وی بیان‬ ‫داشت‪ :‬متاســفانه برخی برای گرفتن الیک‪ ،‬اخبار دروغ منتشر می‬ ‫کنند‪ .‬االن اخبار منفی ‪ ۷‬برابر اخبار مثبت در کشور دیده می شود‪،‬‬ ‫در حالــی که بیــش از هر چیزی نیاز بــه داروی اعتماد و وحدت و‬ ‫همبســتگی داریم‪ .‬حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت نیز در مورد‬ ‫اخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور اظهار داشت‪ :‬ما تا چند دقیقه‬ ‫دیگر‪ ،‬جمع بندی نهایی را اعالم می کنیم‪ ،‬اما تا به االن ‪ ۱۲‬نفر فوت‬ ‫کردند و ‪ ۵۹‬الی ‪ ۶۱‬نفر به ویروس کرونا مبتال شده اند‪.‬‬ ‫تعداد فوت شده ها از میان مشکوکین ‪ ۱‬درصد است‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬تعداد کسانی که عالیم شبیه انفوالنزا و کرونا رادارند‬ ‫اعالم می کنیم‪ .‬تعداد فوت شده ها از میان مشکوکین ‪ ۱‬درصد می شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت در مورد اقدامات وزارت بهداشت برای‬ ‫ویروس کرونا گفت‪ :‬اموزش های الزم را داده بودیم؛ بیمارستان ها و‬ ‫مراکز مرتبط‪ ،‬پیش بینی شده بود‪ ،‬امادگی ما از لحاظ اموزشی داده‬ ‫شــده بود‪ ،‬با توجه به ثبات در قم و شهرهای دیگر امیدواریم بتوانیم‬ ‫کنترل کنیم‪ .‬وی خبر فوت ‪ ۵۰‬نفر بر اثر کرونا را تکذیب کرد و گفت‪:‬‬ ‫هیچ کس دسترسی به اطالعات ما را ندارد‪ ،‬گاهی سوء تفاهم می شود‪،‬‬ ‫چون عالئم انفوالنزا و کرونا شــبیه است‪ .‬سخنگوی وزارت بهداشت‬ ‫گفت‪ :‬اگر تعداد فوت شدگان قم یک چهارم این تعداد ادعا شده باشد‬ ‫من استعفا می دهم‪.‬‬ ‫موافق قرنطینه نیستیم‬ ‫حریرچی بیان داشت‪ :‬در حدود ‪ ۱۰‬استان مستقر هستیم‪ ،‬ما موافق‬ ‫قرنطینه نیستیم؛ این برای زمان های قدیم است‪.‬‬ ‫لباس فضانوردی پروتکل دارد‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬استفاده از لباس های خاص سطح بندی دارد‪ .‬لباس‬ ‫فضانوردی که مردم خوششــان می اید پروتکل دارد که برای انتقال‬ ‫بیمار کرونا یا زمان نگهداری از بیمار کرونا است‪ .‬حریرچی تاکید کرد‪:‬‬ ‫صدا و سیما در زمینه موضوع ویروس کرونا همکاری بسیار خوبی با ما‬ ‫داشته است‪ .‬وی در مورد نحوه دفن کردن افراد مبتال به کرونا گفت‪:‬‬ ‫نوع خاک ســپاری افراد مبتال طبق پروتکل ‪ who‬سازمان بهداشت‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫مردم عادی هیچ نیازی به ماسک ندارند‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت عنوان کرد‪ :‬مردم عادی هیچ نیازی به‬ ‫ماســک ندارند‪ ۸۰ .‬درصد این بیماران باید در خانه بســتری شوند‪.‬‬ ‫ما مصرفمان در مورد ماسک پیش بینی شده بود اما سوداگران وارد‬ ‫شدند‪ .‬ما از دادستان اردبیل بابت پلمپ دو داروخانه تشکر می کنیم‪.‬‬ ‫حریرچی در مورد نظارت بر فروش مواد ضد عفونی کننده و ماســک‬ ‫با اشــاره به اینکه تولید ماسک و مواد شوینده با وزارت صمت است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما مشکلی در زمینه تولید ماسک نداریم و در زمان عادی تولید‬ ‫ماسک بیشتر از فروش ان است‪.‬‬ ‫بسیاری از کشورهای همسایه‬ ‫ما حتی امکان تست کرونا هم ندارند‬ ‫وی در مورد این ســوال که چرا بیشترین فوت شــد گان در ناشی از‬ ‫کرونا بعد از چین در ایران اســت؟ اضافه کرد‪ :‬سیاست مخفی کاری‬ ‫را بیشترین کشورها انجام می دهند؛ بسیاری از کشورهای همسایه ما‬ ‫حتی امکان تست کرونا هم ندارند‪ .‬حریرچی گفت‪ :‬االن دو نفر در کره‬ ‫جنوبی از افراد حاضر در سرزمین اشغالی بوده اند‪ .‬ایا خبری از اسراییل‬ ‫می اید که چند نفر مبتال هستند؟ خیر چنین خبری نمی اید‪.‬‬ ‫در روزهای اینده انفجار اخبار در جهان را شاهد خواهیم بود‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ما سیاســت شــفافیت و راســتگویی را در پیش‬ ‫گرفتیم‪ .‬در روزهای اینده انفجار اخبار در جهان را شــاهد خواهیم‬ ‫بود‪ .‬سخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ :‬ما بیمارستان مرجع تشخیص‬ ‫نداریم بلکه ازمایشگاه مرجع تشخیص داریم‪ .‬هیچ جای دنیا نیست‬ ‫که مراجعات مردمی تست انجام شود‪ ،‬تست از جایی مثبت می شود‬ ‫که عالیم داشــته باشد‪ ،‬بیمارســتان هایی که ما انتخاب کردیم که‬ ‫خودمان مردم را ببریم‪ .‬شهرهای بزرگ چند بیمارستان در سه الیه‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبق متون علمی دنیا بیمارســتان فعال‪ ،‬بهتر جواب‬ ‫می دهد تا اینکه بیمارســتان برویم در شهر افتاب یا سوله بسازیم‪.‬‬ ‫حریرچی گفت‪ :‬در شهرهای متوسط یک بیمارستان اختصاصی و در‬ ‫شهرهای کوچک تنها دارای یک بیمارستان یک بخش را به مبتالیان‬ ‫به کرونا اختصاص داده ایم‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد افراد مبتال به کرونا با خوردن مایعات و داروهای‬ ‫عادی درمان می شوند‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ ۸۰ :‬درصد افراد مبتال بــه کرونا در منزل و با‬ ‫خوردن مایعات و داروهای عادی درمان می شــوند‪ ،‬االن سیاســت‬ ‫حضور بیمار در خانه در چین هم انجام می شــود‪ .‬سخنگوی وزارت‬ ‫بهداشت گفت‪ :‬االن شــاید صدها هزار نفر در کشور عالئم ابریزش‬ ‫دارند‪ ،‬بســیاری افراد عالئم انفوالنزا دارند که شامل کوفتگی و تب‬ ‫باال اســت و برخی نیز عالیم کرونا دارند؛ همه این عالئم همپوشانی‬ ‫با یکدیگــر دارد‪ .‬وی در واکنش به ادعای وزیر بهداشــت ترکیه در‬ ‫مورد تعداد افراد مشکوک به کرونا گفت‪ :‬روز جمعه ساعت ‪ 13‬روابط‬ ‫عمومی وزارت بهداشت به وزیر گفت که ‪ ۷۳۸‬نفر مشکوک به کرونا‬ ‫داریم؛ ســاعت ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬بعد از ظهر وزیر بهداشــت ما در تماس وزیر‬ ‫بهداشت ترکیه این امار را گفته و وی هم همان را توییت کرده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشــان کرد‪ :‬االن ما ‪ ۶۰۰۰‬کیت‬ ‫تشــخیص داریم‪ .‬حریرچی در رابطه با اعالم ســفید بودن وضعیت‬ ‫استان قم و تهران‪ ،‬گفت‪ :‬رسانه های خارجی اخرین اماری که درباره‬ ‫جانباختگان کرونا اعالم کردنــد ‪ ۱۴‬نفر بودند و هیچکدام عدد ‪۵۰‬‬ ‫نفر را نگفتند اما ما ادعای رســانه های خارجی را جواب نمی دهیم‪.‬‬ ‫اگر کسی ادعایی دارد طی نامه ای رسمی و محرمانه اسامی را اعالم‬ ‫کنــد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر تعداد فوت شــده ها در قم به دلیل این بیماری‬ ‫نصف یا حتی یک چهارم این اماری که ارائه شــده است‪ ،‬باشد من‬ ‫استعفا می دهم‪ .‬معاون وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی در خصوص‬ ‫قرنطینــه قم گفت‪ :‬در مورد قرنطینه به هیچ وجه موافق نیســتیم‪.‬‬ ‫قرنطینه برای قبل از جنگ جهانی اول و برای طاعون و وبا اســت و‬ ‫خود چینی ها هم از این قرنطینه راضی نیستند‪ .‬حریرچی تاکید کرد‪:‬‬ ‫قرنطینه تبعاتی دارد‪ .‬ما این ها را به دقت ازمایش و محاسبه می کنیم‬ ‫که هر تصمیمی چه تبعاتی دارد‪ .‬اگر ‪ ۱۰‬روز شهر قم را تعطیل کنیم‬ ‫و همه به مســافرت بروند‪ ،‬خب این در کل کشور پخش می شود‪ .‬اما‬ ‫اگر تعطیل کنیم حتماً می گویند ما چقدر دلسوزتر هستیم اما ما با‬ ‫قرنطینه به هیچ وجه موافق نیســتیم‪ .‬حریرچی در رابطه با ســطح‬ ‫بندی استفاده از لباس های مخصوص برای کادر درمان گفت‪ :‬لباس‬ ‫مخصوص باید برای زمانی باشد که مریضی قطعاً به دلیل کرونا فوت‬ ‫کرده باشــد‪ .‬پوشیدن ان لباس کار سختی است و ما یک ماه پیش‬ ‫مشخص کردیم که چه کسی از چه وسایلی باید استفاده کند‪ .‬معاون‬ ‫کل وزیر بهداشت تاکید کرد‪ :‬پروتکل مشخصی در مورد دفن‪ ،‬جنس‬ ‫تابوت‪ ،‬شستشو و اینکه از چه موادی استفاده شود‪ ،‬در چه عمقی از‬ ‫زمین دفن شود وجود دارد‪ .‬اخیرا ً اخبار منفی منتشر می شود مبنی بر‬ ‫اینکه هیچ کسی جنازه را کاور نمی کند و ما خودمان دفن می کنیم‪ .‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت افزود‪ :‬ما به همکارانمان نمی گوییم که فرد‬ ‫کرونا دارد تا انها هم مبتال شــوند؟ ما نه می خواهیم دروغ بگوییم نه‬ ‫امکان دروغ گفتن داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬بیمارستان هایی که ما بیماران را‬ ‫منتقل می کنیم از سوی خود ما انجام می شود‪ .‬ما در شهرهای بزرگ‬ ‫چند بیمارستان در سه الیه پیش بینی کرده ایم و کل بیمارستان به‬ ‫بیمار کرونا اختصاص دارد‪ .‬اینکه ما بیمارستان بزنیم ممکن نیست اما‬ ‫در برخی استان ها مخالفت هایی هست که مردم را تحریک کردند که‬ ‫چرا این بیماران را به شهر ما می اورید‪ .‬خب کجا باید ببریم؟‬ ‫بیمارستان عفونی ترین نقطه ابتالء در دنیا است‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد‪ :‬ما در شهرهای کوچک تر که یک‬ ‫یا دو بیمارستان داریم یک بخش را برای این بیماری کنار گذاشته ایم‪.‬‬ ‫مردم نباید به بیمارســتانی که فکر می کنند تخصص بیشتری دارند‬ ‫مراجعه کنند‪ ۸۰ .‬درصد افرادی که تســت مثبت داشتند با خوردن‬ ‫مایعات و‪ ...‬خوب می شــوند و اص ً‬ ‫ال نیازی به بســتری شدن ندارند‪.‬‬ ‫تعدادی ممکن اســت بستری شــوند و نیاز به مراقبت بیشتر دارند‪.‬‬ ‫حریرچی ادامه داد‪ :‬بیمارستان عفونی ترین نقطه ابتالء در دنیا است‪.‬‬ ‫سیاست چین برای اثربخشی بیشتری برای مقابله با بیمار‪ ،‬مراقبت در‬ ‫منزل است‪.‬ما در کنار چین در کنترل بیماری های عفونی به عنوان‬ ‫موفق ترین کشورها هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫حاال نوبت منتخبان‬ ‫برای گره گشایی از وضع معیشت‬ ‫مردم است‬ ‫رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه پیروز این انتخابات‪ ،‬مردم‬ ‫بزرگ ایران اســامی بودند گفت‪ :‬اینک نوبت منتخبان‬ ‫مردم است که برای گره گشایی از وضعیت معیشت اقدام‬ ‫کنند‪ .‬ایت اهلل رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیروز انتخابــات مردم بزرگ ایران بودند نه‬ ‫یک جناح و حزب خاص؛ امــروز نوبت منتخبان مردم‬ ‫است که برای گره گشایی از معیشت مردم و امیدافرینی‬ ‫اقدام کنند‪ .‬رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سالمت مردم‬ ‫از حقوق عامه و ضروری ترین مسائل کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مقابله با ویــروس کرونا‪ ،‬همکاری ملی و همت همگانی‬ ‫می طلبد‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬انتخابات ازمونی الهی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و ملّــی اســت و مردم با حضور ارزشــمند خود در این‬ ‫عرصه‪ ،‬دشــمن را ناامید کردند‪ .‬دشمن مدت‪‎‬ها تالش‬ ‫کــرد با ایجاد یاس و تردید در جامعه‪ ،‬مردم را نســبت‬ ‫به انتخابات و ســازوکار ان دلسرد کند و حتی در شب‬ ‫انتخابــات محدودیت‪‎‬های مالی و پولی و بانکی را اعمال‬ ‫و تالش کرد از شــیوع یک ویروس برای کاهش حضور‬ ‫مردم سوء استفاده کند اما مردم ما با عزم و اراده جدی‬ ‫وارد صحنه شدند و حضور بامعنا و باصالبت انها حقیقتاً‬ ‫قابل تقدیر است‪ .‬رئیس قوه قضائیه با تقدیر از مسئوالن‬ ‫اجرایی و نظارت و همکاران خود در دستگاه قضایی که‬ ‫نقش مهمی در برگزاری هر چه بهتر انتخابات داشتند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مردم وظیفه خود را در انتخابات انجام‬ ‫دادند و اکنــون نوبت منتخبان ملت اســت‪ .‬منتخبان‬ ‫ملت از همین امروز با اندیشــه‪ ،‬همفکری و مشورت با‬ ‫صاحب‪‎‬نظران و حتی با رقبای خود که نتوانســتد رای‬ ‫نصاب ملت را به دســت اورند‪ ،‬باید برای رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫گره‪‎‬گشــایی از کار مردم و معیشــت انها و مســاعدت‬ ‫به دســتگاه‪‎‬ها برای پیشــبرد اهداف نظام در گام دوم‬ ‫انقالب اســامی برنامه‪‎‬ریزی کنند‪ .‬وی‪ ،‬افزایش اعتماد‬ ‫عمومی و ایجاد و حفظ ســرمایه اجتماعی را منوط به‬ ‫عملکرد خوب مســئوالن دانســت و اظهار داشت‪ :‬اغاز‬ ‫مجلس یازدهم باید با اقــدام و عمل نمایندگان همراه‬ ‫باشــد و به‪‎‬گونه‪‎‬ای عمل کنند که امیــد و اعتماد مردم‬ ‫به دستگاه‪‎‬ها و ســازوکارهای نظام افزایش یابد‪ .‬رئیسی‬ ‫بر همین اســاس ابراز امیدواری کرد که مجلس یازدهم‬ ‫مجلسی قوی باشد که مورد تاکید رهبر معظم انقالب و‬ ‫خواست و اراده مردم بوده و منتخبان ملت‪ ،‬کار و تالش‬ ‫را سرلوحه کارهایشان قرار دهند‪ .‬رئیس قوه قضائیه در‬ ‫بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به شیوع ویروس‬ ‫کرونا و تهدید ان برای کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬مســئول صیانت‬ ‫از سالمت مردم وزارت بهداشــت است که وارد میدان‬ ‫شده و در ســتاد وزارتخانه و استان‪‎‬ها فعال شده و هم‬ ‫در حوزه بهداشــت‪ ،‬هم در بحث درمان و هم در زمینه‬ ‫پیشگیری اقداماتی صورت گرفته و گزارش‪‎‬های ان نیز از‬ ‫طریق رسانه ملّی اعالم می شود‪ .‬عالوه بر وزارت بهداشت‬ ‫و ســتادی که با حضور نمایندگان دستگاه‪‎‬های مختلف‬ ‫از جمله قوه قضائیه برای مقابله با کرونا تشــکیل شده‪،‬‬ ‫یک همت همگانی و همکاری همه بخش‪‎‬ها و مسئوالن‬ ‫در برخورد همه‪‎‬جانبه با این مســاله الزم است‪ .‬رئیسی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید به مردم اطمینان داده شود که با همت‬ ‫همه دستگاه‪‎‬ها و رعایت همه اصول و نکات ضروری در‬ ‫حوزه بهداشــت و تسلط روزافزون مسئوالن بهداشتی و‬ ‫درمانی در خصوص کرونا‪ ،‬ســامت و امنیت روانی انها‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬وی درادامه با اشاره به برنامه‪‎‬های‬ ‫دشمنان برای التهاب‪‎‬افرینی در بازار در روزهای پایانی‬ ‫سال اظهار داشت‪ :‬این روزها اخباری از افزایش قیمت‪‎‬ها‬ ‫در بازار شنیده می‪‎‬شود که الزم است به سرعت کنترل‬ ‫شود‪ .‬معیشت مردم از مهم‪‎‬ترین مسائل است که همواره‬ ‫مورد تهدید دشمن بوده و دشمن تالش می‪‎‬کند با ایجاد‬ ‫نارضایتی در جامعه و ایجاد یاس و ناامیدی بین مردم به‬ ‫اهداف پلید خود برسد و پادزهر این فتنه و توطئه‪ ،‬کار‬ ‫و تالش و پیگیری و نظارت است‪.‬ظپ رئیس قوه قضائیه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همه مسئوالن و دستگا ه‪‎‬های مربوطه از جمله‬ ‫ســازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‪‎‬کنندگان‬ ‫ت کاالها افزایش‬ ‫باید وارد میدان شــوند و نگذارند قیم ‪‎‬‬ ‫یابد و معیشت بر مردم تنگ شود و هر جا نیاز به حضور‬ ‫دستگاه قضائی باشد‪ ،‬اماده همکاری هستیم‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫عوارض ازادراه تهران ‪ -‬شمال ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬هزار تومان تعیین شد‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‪ 6‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪237‬‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس شورای هماهنگی بانک ها‪:‬‬ ‫مردم برای حفظ سالمتی‬ ‫امور بانکی خود را غیرحضوری‬ ‫انجامدهند‬ ‫رئیس شــورای هماهنگی بانک ها بر انجام امور بانکی به‬ ‫صورت غیرحضوری و با استفاده از سامانه های بانکداری‬ ‫الکترونیک و بانکداری دیجیتال تاکید کرد‪ .‬حسین زاده‬ ‫ضمن تاکید بر رعایت نکات بهداشــتی‪ ،‬نظافت فردی و‬ ‫ضدعفونی کردن و نظافت محیط بانک ها‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به شیوع بیماری کرونا ‪ ،‬از مشتریان گرامی بانک ها استدعا‬ ‫داریم برای حفظ سالمتی خود ‪ ،‬تا انجا که ممکن است امور‬ ‫بانکی شان را با استفاده از انواع سامانه ها و اپلیکیشن های‬ ‫بانکی انجام دهند و از مراجعه حضوری به شعب خودداری‬ ‫نمایند‪ .‬حسین زاده خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه تمامی‬ ‫بانک های کشور سامانه ها و نرم افزارهایی را به مشتریان‬ ‫خود ارائه نموده اند که قابلیت های فراوانی دارد و افراد را‬ ‫از مراجعه حضوری به شعب بانک ها بی نیاز می سازد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به ضرورت پیشگیری از بیماری کرونا در جامعه‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬همه ما باید کمک کنیم تــا این بیماری از‬ ‫کشورمان ریشه کن شود و شبکه بانکی کشور و مشتریان‬ ‫گرانقدر انها در این مسیر می توانند کمک شایان توجهی‬ ‫به کشور نمایند‪.‬‬ ‫ت هزار‬ ‫بودجه سال ‪ ،99‬دویس ‬ ‫میلیارد تومان کسری دارد‬ ‫نماینده مردم سلماس در مجلس در تذکری گفت‪ :‬الیحه‬ ‫بودجه ســال ‪ 99‬در حالی به مجلس ارائه شده است که‬ ‫‪ 200‬هزار میلیارد تومان کســری دارد‪ .‬شــهروز برزگر‬ ‫نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسالمی دوشنبه‬ ‫(‪ 5‬اسفند) مجلس شورای اسالمی و پس از بیان نظرات‬ ‫موافقین و مخالفین کلیات الیحه بودجه ســال اتی در‬ ‫تذکری گفت‪ :‬بودجه سال ‪ 99‬از ایرادات زیادی برخوردار‬ ‫اســت به طوری که ‪ 50‬هزار میلیارد تومان درامد فروش‬ ‫نفت از سوی دولت در نظر گرفته شده است این در حالی‬ ‫اســت که دولت اعالم کرده کــه می خواهد یک میلیون‬ ‫بشــکه نفت در روز به فروش برساند‪ .‬این در حالی است‬ ‫ی فروشیم‪.‬‬ ‫که ما هم اکنون فقط ‪ 300‬هزار بشکه نفت م ‬ ‫نماینده مردم ســلماس در مجلس تصریح کرد‪ :‬دولت و‬ ‫کمیســیون تلفیق در سال اتی ‪ 195‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مالیــات در نظر گرفته که از مردم اخذ کند ضمن اینکه‬ ‫حجم زیادی از معافیت های مالیاتی هم وجود دارد‪ .‬برزگر‬ ‫گفت‪ :‬قطعاً در بودجه ســال ‪ 99‬ما شاهد کسری بودجه‬ ‫‪ 200‬هزار میلیارد تومانی خواهیم بود‪.‬‬ ‫بارزه با قاچاق سیگار باید‬ ‫در حلقه های توزیع و عرضه‬ ‫کامل شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت دخانیات ایران در مراسم رونمایی از‬ ‫طرح رهگیری ســیگارت گفت‪ :‬این طرح برای موفقیت‬ ‫نیازمند اســت که حلقه های بعدی ان در حوزه توزیع و‬ ‫عرضه هم کامل شود‪ .‬ســیاوش افضلی امروز در مراسم‬ ‫رونمایی از طرح رهگیری سیگارت گفت‪ :‬این طرح برای‬ ‫موفقیت نیازمند اســت که حلقه های بعدی ان در حوزه‬ ‫توزیع و عرضه هم کامل شود‪ .‬مدیرعامل شرکت دخانیات‬ ‫ایران اظهار داشــت‪ :‬ما در کشور تجربه بسیار موفقی در‬ ‫بحث مبارزه با قاچاق ســیگار در دهه ‪ 80‬داشتیم و علت‬ ‫موفقیت ان شــناخت معضل و نوع مبارزه بود‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬طرح مبارزه با قاچاق سیگار در سال ‪ 81‬شروع شد‬ ‫و بر اساس امار ‪ 75‬درصد از کاالی دخانی در داخل کشور‬ ‫در ان مقطع قاچاق بود‪ .‬افضلی گفت‪ :‬بعد از اجرای طرح‬ ‫با هماهنگی بین وزارت صنایع و ســتاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال در بازه زمانی ‪ 20‬ماهه و بر اساس اعالم رئیس وقت‬ ‫ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدیریت دولت در بازار‬ ‫دخانیات به ‪ 85‬درصد رسید و بر این اساس قاچاق سیگار‬ ‫به ‪ 15‬درصد کاهش یافــت‪ .‬وی با بیان اینکه امروز هم‬ ‫با رونمایی از طرح رهگیری سیگارت اتفاق خوبی افتاده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس شرکت دخانیات امادگی خود را‬ ‫اعالم می کند تا برای پیشبرد این طرح هر گونه همکاری‬ ‫را داشته باشد تا تجربه موفق طرح مبارزه با قاچاق سیگار‬ ‫در سال ‪ 80‬تکرار شود‪.‬‬ ‫نرخ عوارض ازادراه تهران ‪ -‬شمال برای روزهای عادی سال مبلغ ‪ ۲۵‬هزار تومان و برای روزهای اوج سفر ‪ ۳۵‬هزار تومان تعیین شد‪ .‬این نرخ از امروز برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابالغ شد‪ .‬پیش‬ ‫تر «امیرمحمود غفاری» معاون وزیر راه و شهرسازی به ایرنا گفته بود برای ساخت ازادراه تهران ‪ -‬شمال ‪ ۱۰‬برابر ازادراه های معمولی هزینه شده است و نمی شود از سرمایه گذار که بخش غیر دولتی است‬ ‫درخواستداشتتابیشترازحدمعقولتخفیفدهد‪.‬بااینحالدولتتالشکردبافرمول هایپیشنهادیخودوبدونلطمهبهبخشخصوصیوسرمایه گذارکهدراینپروژهبنیادمستضعفانانقالباسالمی‬ ‫است‪ ،‬از طریق افزایش طول دوره بازگشت سرمایه‪ ،‬رقم نهایی را با تخفیف تعیین کند‪ .‬قطعه یک ازادراه تهران‪ -‬شمال بعد از‪ ۲۴‬سال‪ ،‬بهمن امسال به بهره برداری ازمایشی رسید و قرار است فردا (سه شنبه‪،‬‬ ‫ششماسفندماه)بهصورترسمیافتتاحشود‪.‬طولقطعهیکازادراهتهران‪-‬شمال‪ ۳۲‬کیلومتراستکهباافتتاحاینقطعهمسافتبینشهرتهرانتاچالوس‪ ۶۰‬کیلومترکاهشخواهدیافت‪.‬باافتتاحقطعه‬ ‫یک این ازادراه مسیر تردد از جاده فعلی به طول‪ ۹۰‬کیلومتر به‪ ۳۲‬کیلومتر کاهش خواهد یافت که عالوه بر کاهش حداقل یک ساعت و نیم در زمان سفر‪ ،‬موجب صرفه جویی مصرف بنزین خودرو می شود‪.‬‬ ‫قیمت طال‪ ،‬دالر‪،‬سکه و ارز‬ ‫قیمت طالی ‪۱۸‬عیــار در بازار تهران به‬ ‫‪ ۶۲۴‬هزار تومان رســید‪ .‬همچنین سکه‬ ‫تمام بهار ازادی در بازار تهران ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰‬هزار تومان معامله شد‪ ۰۵ .‬اسفند‬ ‫در بازار ازاد قیمت سکه تمام بهار ازادی‬ ‫طرح جدید ‪ 6‬میلیون و ‪ 90‬هزار تومان‬ ‫و طرح قدیم ‪ 6‬میلیون و ‪ 80‬هزار تومان‬ ‫است‪ .‬قیمت طالی ‪18‬عیار هم ‪ 624‬هزار تومان و ابشده نقدی ‪ 2‬میلیون و ‪ 700‬هزار تومان‬ ‫ارزش گذاری شده اســت‪ ،‬ضمن انکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت ‪ 1666‬دالر‬ ‫معامله می شــود‪ .‬هم اکنون در بازار ازاد قیمــت دالر ‪ 15‬هزار و ‪ 400‬تومان‪ ،‬درهم امارات ‪4‬‬ ‫هزار و ‪ 210‬تومان‪ ،‬یورو ‪ 16‬هزار و ‪ 700‬تومان تعیین شــده و به فروش می رسد‪ .‬صرافی های‬ ‫بانک ها امروز دوشــنبه قیمــت دالر را برای فروش به مردم ‪ 14‬هــزار و ‪ 700‬تومان اعالم‬ ‫کرده انــد‪ .‬این صرافی ها دالر را از مــردم با قیمت ‪ 14‬هزار و ‪ 600‬تومان خریداری می کنند‪،‬‬ ‫بر همین اســاس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی های بانک ها ‪ 15‬هزار و ‪800‬‬ ‫تومان اعالم شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها ‪ 15‬هزار و ‪ 700‬تومان است‪.‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬کویت‪ ،‬گرجستان‬ ‫از پذیرش مسافران ایرانی خودداری می کند‬ ‫ســخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری‪ ،‬گفت‪ :‬چهار کشور ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬کویت‪ ،‬گرجستان از‬ ‫پذیرش مسافر ایرانی در فرودگاه های خود خودداری می کند‪« .‬رضا جعفرزاده» گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به عدم پذیرش مســافران ایرانی در چهار کشــور ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬کویت و گرجستان‪ ،‬سازمان‬ ‫هواپیمایی کشــوری تدابیر الزم را اندیشیده است تا پروازها برای بازگرداندن مسافران ایرانی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫جعفرزاده گفت‪ :‬مسافران ایرانی نگران نباشند چرا که مجوز پروازها برای بازگرداندن انها به‬ ‫کشور از سوی سازمان هواپیمایی صادر شده است و پروازها بدون مسافر درحال انجام است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر کشــوری بر اســاس سیستم بهداشــت و درمان خود اقدامات پیشگیرانه ای را‬ ‫برای مبارزه با شیوع کرونا در فرودگاه های خود انجام می دهد که نباید غیرعادی تلقی شود‪.‬‬ ‫به گفته جعفرزاده فارغ از تصمیم کشــورها برای توقف یا پذیرش پروازهای ایرانی‪ ،‬سازمان‬ ‫هواپیمایی برای بازگرداندن اتباع ایرانی پروازهایی را به مقاصد اعالم شــده انجام داده است‪.‬‬ ‫در این شــرایط ایرالین ها و اژانس های مسافرتی موظفند که مسافران را از هرگونه تغییرات‬ ‫در پروازشــان مطلع کنند و مردم نیز بهتر است قبل از عزیمت به سمت فرودگاه‪ ،‬اطالعات‬ ‫الزم را در مورد سفرشان کسب کنند‪.‬‬ ‫«ماهان» بعد از دستور توقف پروازها‪ 4 ،‬پرواز به چین انجام داد!‬ ‫هواپیمایــی ماهان ضمــن تایید انجام ‪ ۴‬پرواز باری به مقصد دو شــهر‬ ‫«شانگهای» و «پکن» و همچنین پنج پرواز مسافری بعد از دستور توقف‬ ‫پروازها به چین‪ ،‬اطال ع داد که اکنون این شرکت پرواز برنامه ای مسافربری‬ ‫بــه مقصد چین ندارد و برقراری احتمالی پروازها به چین مبتنی بر مجوز‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری است‪ .‬هواپیمایی ماهان‪ ،‬با توجه به مسایل مطرح‬ ‫شده در مورد پروازهای «چین» این شرکت‪ ،‬در یک پست اینستاگرامی که‬ ‫به تعبیر خود برای «تنویر افکار عمومی» اســت‪ ،‬اورد‪ :‬پروازهای برنامه ای‬ ‫شرکت هواپیمایی ماهان که پیش از این ‪ ۱۲‬پرواز هفتگی بود از روز شنبه‬ ‫‪ ۱۲‬بهمن ماه برابر با اول فوریه ‪ ۲۰۲۰‬بنا بر نظر هیات دولت تا اطالع ثانوی‬ ‫متوقف شده اســت و رزرو بلیت هم اکنون در مسیرهای چین تا اخر ماه‬ ‫فوریۀ ســال ‪ ۲۰۲۰‬متوقف است‪ .‬ماهان توضیح داد‪ :‬نظر به اینکه براساس‬ ‫مصوبه روز یکشنبه ‪ ۱۳‬بهمن ‪ ۹۸‬برابر با ‪ ۲‬فوریۀ ‪ ۲۰۲۰‬هیات دولت‪ ،‬این‬ ‫شرکت طبق مجوزهای صادر شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری ایران‬ ‫مجاز به انجام پروازهای باری به مقصد چین شده است‪ ،‬از ان تاریخ تاکنون‬ ‫دو پرواز باری به مقصد پکن و دو پرواز باری به مقصد شانگهای انجام داده‬ ‫که محموله ان بار صنایع کشور و کمک های بشر دوستانه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به چین بابت کنترل بحران ویروس کرونا بوده اســت‪ .‬در این مدت‬ ‫بر اســاس مصوبه هیات دولت و مجوز سازمان هواپیمایی کشوری ایران ‪۴‬‬ ‫پرواز مسافری از تاریخ ‪ ۱۲‬بهمن تا ‪ ۱۶‬بهمن برابر ا ّول فوریه تا پنجم فوریۀ‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬به مقاصد پکن‪ ،‬شانگهای‪ ،‬گوانگجو و شنزن انجام شده برای انتقال‬ ‫مسافران چینی این شــرکت حاضر در ایران و سایر کشورها و ایرانی های‬ ‫حاضر در چین با نظارت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و رعایت‬ ‫دســتورالعمل های مربوط انجام شده است‪.‬همچنین یک پرواز به مقصد‬ ‫«ووهان» در تاریخ ‪ ۴‬فوریه برابر با ‪ ۱۵‬بهمن ‪ ۹۸‬برای انتقال دانشــجویان‬ ‫ایرانی بر اساس درخواست دولت جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته است‪.‬‬ ‫هواپیمایی ماهان در این پست توضیح داده است‪ :‬اکنون این شرکت پرواز‬ ‫برنامه ای مسافربری به مقصد چین ندارد و برقراری احتمالی مجدد پروازهای‬ ‫مذکور مبتنی بر مجوز سازمان هواپیمایی کشوری اطالع رسانی خواهد شد؛‬ ‫از این رو در توقف پروازهای مورد بحث هیچ گونه تاخیری صورت نگرفته‬ ‫است‪ .‬بر اساس توضیحات این ایرالین داخلی در این مدت پروازهای ترانزیت‬ ‫به دلیل منع سفر اتباع چین توسط دولت چین از مبدا شهرهای چین نیز‬ ‫متوقف شده است؛مسافران ایرانی و چینی های منتقل شده به ایران و چین‬ ‫تا تاریخ ‪ ۵‬فوریۀ ‪ ۲۰۲۰‬قبل از بروز بحران شــیوع ویروس کرونا بلیت های‬ ‫ماهان را در اختیار داشتند که باید به مقاصد خود انتقال پیدا می کردند که‬ ‫با توجه به مصوبه هیات دولت این امر صورت گرفت و خارج از این چارچوب‬ ‫انتقال مســافری صورت نگرفته است‪ .‬ماهان تاکید دارد که تمامی دستور‬ ‫العمل های سازمان بهداشــت جهانی و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی جهت گندزدایی از بار و هواپیما و نحوۀ رفتار خدمۀ پروازی قبل‪،‬‬ ‫حین و پس از پرواز بر اســاس باالترین اســتانداردهای ابالغی و با نظارت‬ ‫وزارت مذکور انجام گرفته و می گیرد‪.‬‬ ‫رمزپویارافراموشکنید!‬ ‫در دنیای پیشرفته و بانکداری مدرن معموال برای انتقال پول برای از رمز دوم ایستا اســتفاده کند باید در مهلت تعیین شده از سوی‬ ‫مبالغ باال از این روش ارسال کدبرای مشتری استفاده می شود و افراد بانک ها‪ ،‬به خودپرداز بانک مورد نظر مراجعه کرده و ضمن انتخاب‬ ‫مجبور به استفاده از رمز پویا نیستند‪.‬امادرهرصورت این روشی است رمز دوم ایســتای جدید‪ ،‬تعهد دهد که مسئولیت عواقب ناشی از‬ ‫که مسئوالن نظام بانکی برای همه مبادالت انالین در نظر گرفت ه اند‪ .‬اســتفاده نکردن از رمز دوم پویا برای تراکنش های زیر ‪ 100‬هزار‬ ‫«رمز پویا» مدت ها است که تیتر اخبار بسیاری از رسانه های چاپی تومان را می پذیرد‪ .‬با همه این راه حل ها اما مشکالت همچنان ادامه‬ ‫و انالین اســت‪ .‬بعد از اینکه امار سوء استفاده از کارت های بانکی دارد‪ .‬بررسی ها نشان می دهد تعداد تراکنش های خرید اینترنتی که‬ ‫افراد به اشکال مختلف به شدت رشد کرد استفاده از رمز پویا به جای مستقیما مرتبط با کسب وکارهای این حوزه است حدود چهار درصد‬ ‫رمز دوم ثابت کارت های بانکی به عنوان یک راه حل معرفی شــد‪ .‬نســبت به قبل از الزام استفاده از رمز دوم پویا کاهش داشته است‪.‬‬ ‫در واقع اســتفاده از یک کد منحصــر به فرد تصادفی که در لحظه تراکنش های شامل تراکنش های کارت به کارت از طریق برنامک ها‬ ‫ایجاد می شــود و برای دارنده کارت ارسال می شود‪ ،‬جایگزین رمز نیز حدودا ‪ 20‬درصد کم تر شده اســت‪ .‬بطور خالصه باید گفت که‬ ‫دوم ثابت شــد‪ .‬مــدت زمان زیادی نیز در نظر گرفته شــد تا این در حال حاضر مشتریان از سخت تر شدن انجام کارهای روزانه مثل‬ ‫سیســتم معرفی و از نظر فنی اماده شود تا در زمان اجرا مشکلی خریدهای اینترنتی‪ ،‬پرداخت قبــوض و کارت به کارت کردن و ‪...‬‬ ‫به وجود نیاید‪ .‬دوره ازمایشــی نیز طی شد تا امادگی مشتریان و گالیه دارند‪ .‬در هر صورت ایــن واقعیت را نمی توان نادیده گرفت‬ ‫سایر ذی نفعان به حداکثر ممکن برسد‪ .‬سرانجام زمان اجباری شدن که در دنیــای تجارت الکترونیک برندها حتی برای کم کردن یک‬ ‫طرح فرا رسید و در سطح گســترده مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬اما کلیک اضافه تالش می کنند‪ .‬چــون معتقدند این موضوع رضایت‬ ‫هنوز هم شاهد حاشیه های اجباری شدن رمز پویا توسط مشتریان مشتریانشــان را فراهم می کند‪ .‬برای مثال سال هاســت امازون به‬ ‫هستیم و رســانه ها نیز به تبع ان همچنان به موضوع می پردازند‪ .‬عنوان بزرگ ترین فروشــگاه الکترونیکی جهان روی «خرید با یک‬ ‫برخــی از فرایند پیچیده گالیه دارند‪ ،‬برخی از عدم اطالع رســانی کلیک»خود مانور می کند‪ .‬در دنیای پیشــرفته و بانکداری مدرن‬ ‫کافی‪ ،‬برخی هم به عدم امادگی همه بانک ها در یک زمان اشــاره معموال برای انتقــال پول برای مبالغ باال از این روش ارســال کد‬ ‫می کنند‪ .‬بانک مرکزی برای کاهش مشــکالت ناشــی از نصب و برای مشتری استفاده می شود و افراد مجبور به استفاده از رمز پویا‬ ‫راه اندازی اپلیکیشن های رمزساز که هر بانک به صورت جداگانه ارائه نیستند‪ .‬اما در هر صورت این روشی است که مسئوالن نظام بانکی‬ ‫داده بود راه حل هایی را پیشنهاد داد‪ ،‬اما به نظر می رسد این راه حل ها برای همه مبادالت انالین در نظر گرفته اند و ناچار همه باید به ان‬ ‫نیز نتوانســته است مشــکالت کاربران را کاهش دهد‪ .‬راه حل اول عمل کنند‪ .‬اینجاســت که خالقیت دست اندرکاران حوزه فین تک‬ ‫ارسالرمز دوم پویا به صورت پیامکیاست که به گفته ی برخی کاربران می توانــد مجددا راحتی را برای مشــتریان فراهم کند‪ .‬یکی از این‬ ‫پیامک حاوی رمز دوم در برخی از تراکنش ها دیر ارسال می شود و روش ها استفاده از کیف های پول الکترونیکی است‪ .‬برای مثال یکی‬ ‫کاربر نمی تواند در زمان تعیین شــده تراکنش خود را تکمیل کند‪ .‬از کیف پول های الکترونیکی موفق کیپاد است‪ .‬اگر کیف پول همراه‬ ‫راه حــل دوم نیز این بود که تراکنش های کم تر از ‪ 100‬هزار تومان پاسارگاد یا همان کیپاد را روی موبایل خود نصب کنید برای انجام‬ ‫به رمز دوم پویا نیاز ندارند و با همان رمز دوم ایســتا کار می کنند؛ کارهای روزانه دیگر نیازی ندارید برای هر کاری رمز پویا بگیرید و‬ ‫اما به این شــرط که کاربر مسئولیت عواقب ناشی از ان را بپذیرد‪ .‬می توانید نیازهای خود را به ســاده ترین شکل ممکن انجام دهید‪.‬‬ ‫به عبارتی اگر کاربر بخواهد برای تراکنش های زیر ‪ 100‬هزار تومان ضمن اینکه موضوع به همین جا نیز ختم نمی شــود و در راستای‬ ‫راحتی بیشتر مشتری در همه زمینه ها و کم شدن تعداد کلیک های‬ ‫مشتری برای انجام تراکنش های روزانه‪ ،‬این کیف پول الکترونیکی‬ ‫کلیه عملیات انالین شما را ســهل تر می کند‪ .‬برای مثال اگر شما‬ ‫در کیف پول الکترونیکی خود موجودی داشته باشــید می توانید با‬ ‫کمترین کلیک و زمان فرایند هایی مثل انتقال پول به دیگران بدون‬ ‫نیــاز به رمز پویا‪ ،‬پرداخت قبوض‪ ،‬انجــام امور نیکوکاری‪ ،‬پرداخت‬ ‫عوارضطــرح ترافیک و ‪ ...‬را انجام دهید‪ .‬در واقع کافی اســت کیف‬ ‫پول الکترونیکی خود را یکبار شــارژ نمایید و سپس پرداخت های‬ ‫روزمــره خود را بدون نیاز به وارد کردن رمز پویا در هر بار پرداخت‬ ‫انجام دهید‪ .‬نکته مهم و جالب دیگر در زمینه کیپاد ان است که اگر‬ ‫از کیپاد اســتفاده کنید در صورتی که گوشی موبایل شما مجهز به‬ ‫فناوری ‪ NFC‬باشد‪ ،‬می توانید با استفاده از کیپاد کارت شهروندی‬ ‫خود را در برخی از شــهرهای کشور (مشهد و قزوین) شارژ کنید‪.‬‬ ‫برای این کار کافی است با استفاده از گزینه خرید شارژ‪ ،‬مبلغ مورد‬ ‫نیاز خود را وارد کنید و پس از کسر مبلغ شارژ از کیف پول‪ ،‬کارت‬ ‫شهروندی خود را به پشــت تلفن همراه نزدیک کنید تا بدون نیاز‬ ‫به مراجعه کیوسک های شارژ بتوانید کارت های بلیت خود را شارژ‬ ‫کنید‪ .‬الزم به ذکر اســت شــارژ کیف پول و یا انتقال اعتبار نیاز به‬ ‫پرداخت کارمزد ندارد‪ .‬بنابراین اگر شــما هم از ان دســته افرادی‬ ‫هســتید که زمان برایتان اهمیت دارد و می خواهید همه کارهای‬ ‫انالین خود را با ســرعت و با کمترین کلیک و با امنیت باال انجام‬ ‫دهید و از دست رمز پویا نیز خالص شوید پیشنهاد می کنیم کیپاد‬ ‫را نصب و تجربه کنید‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۹.۷‬درصدی تسهیالت اعطایی شبکه بانکی‬ ‫بررســی امار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫کشــور حاکی از ان اســت که مبلغ کل تســهیالت‬ ‫اعطایی در اذر ‪ ۹۸‬نســبت به پایان ســال ‪ ۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۹.۷‬درصد رشد داشته است‪ .‬بررسی جدیدترین امار‬ ‫عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در اذر ‪۹۸‬‬ ‫نشــان می دهد که مانده تسهیالت اعطایی بانک ها و‬ ‫موسســات اعتبــاری ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۲۶۴‬میلیارد ریال‬ ‫بوده که نســبت به اسفند ســال ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫میلیارد ریال افزایش یافته است‪ .‬همچنین تسهیالت‬ ‫قرض الحســنه ‪ ۷.۳‬درصد از کل تســهیالت اعطایی‬ ‫بانک ها و موسســات اعتباری را تشکیل داده و حجم‬ ‫عمده عملکرد تسهیالتی بانک ها مربوط به مشارکت‬ ‫مدنی با ‪ ۲۷.۸‬درصد و فروش اقساطی با ‪ ۲۷.۳‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬به لحاظ عددی در پایان اذر ماه ســال جاری‬ ‫‪ ۱۰۴۴.۸‬هزار میلیارد ریال از کل تســهیالت اعطایی‬ ‫بانک ها و موسســات اعتباری کشــور قرض الحسنه‬ ‫بوده که این میزان نســبت به اسفند ماه سال ‪ ۹۷‬که‬ ‫‪ ۷۸۴‬هزار میلیارد ریال بوده‪ ۳۳.۱ ،‬درصد رشد نشان‬ ‫می دهد‪ .‬بر پایه این گزارش‪ ،‬تسهیالت پرداخت شده در‬ ‫بانک های تجاری کشور در پایان اذر ‪ ۹۸‬متفاوت بوده‬ ‫به نحوی کــه ‪ ۹.۵‬درصد از وام های بانک های تجاری‬ ‫قرض الحسنه بوده که رقم ان ‪ ۲۳۴‬هزار میلیارد ریال‬ ‫بود‪ .‬میزان تسهیالت اعطایی قرض الحسنه بانک های‬ ‫تجاری در اسفند ســال قبل از ان ‪ ۱۶۷‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بوده اســت‪ .‬در بانک های تجاری کشــور‪ ،‬سهم‬ ‫عمده تســهیالت پرداختی مربوط به فروش اقساطی‬ ‫به میزان ‪ ۴۲.۲‬درصد اســت که رقم ان ‪ ۱۰۳۹‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در پایان اذر ‪ ۹۸‬بوده اســت‪ .‬این میزان‬ ‫در اسفند سال ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۸۵۸‬هزار میلیارد ریال بود‪.‬‬ ‫‪ ۱۱.۲‬درصد تسهیالت بانک های تجاری به رقم ‪۲۷۵‬‬ ‫هزار میلیارد ریال در پایان اذر ماه به صورت مشارکت‬ ‫مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل‬ ‫از ان ‪ ۳۱۴‬هــزار میلیارد ریال بوده اســت‪ .‬به صورت‬ ‫کلی‪ ،‬سهم عمده تسهیالت پرداختی بانک های تجاری‬ ‫در پایان اذرماه ‪ ۹۸‬به فروش اقساطی و مشارکت مدنی‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫دو فیلم سینمایی «شنای پروانه»‪« ،‬پوست» و انیمیشن سینمایی «فرمانروای اب» پروانه نمایش گرفتند‪ .‬شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد‪ .‬در جلسه اخیر‬ ‫اینشوراکهباحضوراکثریتاعضابرگزارشد‪،‬مجوزنمایشسهفیلم‪«:‬شنایپروانه»بهتهیه کنندگیرسولصدرعاملی‪،‬کارگردانیونویسندگیمحمدکارت‪«،‬پوست»بهتهیه کنندگیمحمدرضامصباح‪،‬‬ ‫کارگردانی و نویسندگی بهمن و بهرام ارک و انیمیشن «فرمانروای اب» به تهیه کنندگی مجتبی امینی‪ ،‬کارگردانی و نویسندگی مجید اسماعیلی صادر شد‪ .‬شنای پروانه و پوست از پدیده های سی و‬ ‫هشتمین جشنواره فیلم فجر بودند که هر کدام به ترتیب‪ ۵‬و‪ ۲‬سیمرغ بلورین دریافت کردند‪« .‬شنای پروانه» بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (امیر‬ ‫اقایی)‪ ،‬بهترین بازیگر نقش مکمل زن (طناز طباطبایی)‪ ،‬بهترین تدوین و بهترین صدا را دریافت کرد‪« .‬پوست» هم که به زبان ترکی ساخته شده‪ ،‬بهترین فیلم هنر و تجربه شد و سیمرغ بلورین بهترین‬ ‫موسیقی متن را هم دریافت کرد‪.‬‬ ‫رهایی از بحران توسط افزایش سطح سواد رسانه ای؛‬ ‫چگونه «کرونا» را در فضای مجازی کنترل کنیم؟‬ ‫تنها راه حلی که در این شــرایط بحرانی باید اعمال شود باال بردن سطح‬ ‫سواد رســانه ای مردم است و اینکه مردم خودشــان خبر خوب را از خبر‬ ‫جعلی تشخیص دهند‪ .‬نزدیک به یک هفته از شیوع بیماری کرونا در ایران‬ ‫می گذرد‪ .‬بیماری که ابتدا از کشــور چین عده ای را مبتال کرد و بعد از ان‬ ‫به ایران رسید‪ .‬در این میان افرادی که بیماری شان شدت گرفته بود‪ ،‬فوت‬ ‫کردند و در چنین شــرایطی مسئولین قرنطینه و رعایت نکات بهداشتی را‬ ‫به مردم توصیه کردند‪.‬‬ ‫دریافت اطالعات غلط از تلویزیون‬ ‫اما موضوعی که در کشور ما به شدت به چشم می خورد عدم اگاهی تعداد‬ ‫بســیاری از مردمی است که به فضای مجازی دسترسی ساده و مستقیمی‬ ‫دارند و به محض مشــاهده هر پیامی بدون اگاهی از صحت و سقم ان‪ ،‬به‬ ‫سرعت در صفحه های شخصی شان انتشار می دهند‪ .‬این مسئله در رابطه با‬ ‫هر بحرانی در کشور ما به شدت همه گیر می شود و از انجایی که مردم با‬ ‫اگاهی کافی نسبت به مسائل پزشکی و سایر مسائل ندارند به سادگی هر‬ ‫پیام و هشــدار فیکی را باور کرده و ان را نشر داده و خود نیز به انها عمل‬ ‫می کنند‪ .‬در هر حال بهتر است قبل از شروع بحران و در شرایط مناسب‪،‬‬ ‫اموزش هایی به مردم داده شــود تا بهترین رفتارها را در این مواقع داشته‬ ‫باشــند‪« .‬حمید ضیائی پرور» کارشناس ارتباطات و رسانه که پیش از این‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها نیز بوده است‪ ،‬درباره عملکرد‬ ‫رسانه ها در شرایط بحران اطالعاتی را در اختیار ما قرار داد‪.‬‬ ‫جریان اطالع رسانی را نمی توان کنترل کرد‬ ‫در دهه گذشته مفهوم رسانه به طور کلی تغییر کرده است و دوره کنترل‬ ‫رسانه به سر امده است و این تصور که فکر کنیم با محدود کردن رسانه و‬ ‫کنترل جریان اطالع رسانی و یا جلوگیری از انتشار خبر و دیدگاه می توانیم‬ ‫مدیریت بحران کنیم‪ ،‬درست نیست و دوره اش تمام شده است‪.‬‬ ‫پزشکی که در صفحه مجازی خود از ابتالیش به کرونا گفت!‬ ‫امروز بیماری بر اثر ابتال به کرونا فوت کرد و پزشک که در دوران بیماری‬ ‫او کنارش بود‪ ،‬عکس رادیولوژی سین ه خود را در توئیتر منتشر کرد‪ .‬چنین‬ ‫افرادی منتظر وزارت بهداشت نمی مانند تا اول انها این خبر را منتشر کنند‬ ‫و بعد به پزشک اجازه انتشار خبر را بدهند‪ .‬دقیقا جامعه ما مملو از چنین‬ ‫افرادی است‪ .‬حاال وزارت بهداشت و دستگاه های مربوطه می خواهند صبر‬ ‫کنند تا تائید شود و ‪ ...‬در صورتیکه این خبر توسط پزشک منتشر شده و‬ ‫هزاران نفر هم ان را دیده اند‪.‬‬ ‫دوره رسانه هایی مثل تلویزیون در مواقع بحران تمام شده است‬ ‫جریان اطالع رســانی به دست رسانه های رســمی نیست‪ ،‬در واقع دوره‬ ‫رادیو و تلویزیون و خبرگزاری و مطبوعات در اطالع رسانی بحران تمام شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین رسانه های اجتماعی هستند که االن جریان اطالع رسانی را‬ ‫به دست گرفتند‪ .‬البته چون رسانه های اجتماعی حرفه ای نیستند و لید و‬ ‫خبر و دروازه بانی از خبر را بلد نیستند‪ ،‬گاف هایی هم در خبرهایشان می‬ ‫دهند‪ .‬در کنار اینها یکســری افراد سوء استفاده می کنند که اخبار دروغ و‬ ‫فیک را به هم می بافند و گاهی نیز از مبنا خبر دروغ منتشــر می کنند به‬ ‫دنبال کســب و کار خودشان هستند‪.‬کما اینکه در همین روزهای ابتدایی‬ ‫شــیوع کرونا خبری به نقل از پروفسور سمیعی در فضای مجازی منتشر‬ ‫شــده بود‪ .‬تخصص دکتر ســمیعی جراحی مغز و اعصاب است و شما باور‬ ‫می کنیــد که فردی با این میزان از تحصیالت بیاید و بگوید ویروس کرونا‬ ‫طبع ســرد دارد پس خوراکی گرم بخورید و عنبر نسارا دود کنید؟! و من‬ ‫در برخی خانه ها دیدم که چنین دســتوراتی را مو به مو اجرا می کنند تا از‬ ‫شیوع کرونا پیشگیری کنند‪ .‬کرونا میکروب و باکتری نیست بلکه ویروس‬ ‫است و موجود زنده نیست‪.‬‬ ‫تعجب از پیام جعلی منتسب به پروفسور سمیعی‬ ‫درســت همان روزی که کرونا وارد ایران شــد‪ ،‬پیام های مثبت و منفی‬ ‫بســیاری در شبکه های مجازی منتشر شد‪ .‬یکی از این پیام ها نقل قولی از‬ ‫دکتر سمیعی بود که خیلی برایم عجیب و باور نکردنی بود‪ .‬در تعجبم کسی‬ ‫که می تواند پروفســور سمیعی را با کرونا و عنبر نسارا به هم ربط دهد یا‬ ‫اعتماد به نفس باالیی دارد یا اینکه مردم را بی ســواد فرض کرده است و‬ ‫متاســفانه همین ها دارند در جامعه جوالن می دهند و هر چه می خواهند‬ ‫می گویند‪.‬‬ ‫رهایی از بحران توسط افزایش سطح سواد رسانه ای‬ ‫تنها راه حلی که در این شــرایط بحرانی باید اعمال شود باال بردن سطح‬ ‫ســواد رسانه ای مردم است و اینکه مردم به درجه ای از تشخیص برسند تا‬ ‫خودشــان خبر خوب را از خبر جعلی تشخیص دهند و فریب اخبار فیک‬ ‫را نخورند‪ .‬چون امروزه بحث دروازه بانی خبر از دوش خبرنگاران و رســانه‬ ‫برداشته شده است و بر دوش مردم گذاشته شده است‪ .‬این واقعیتی است‬ ‫که اتفاق افتاده اســت و اینکه ما ارزش گذاری اش کنیم تفاوتی در واقعیت‬ ‫ایــن ماجرا ندارد‪ .‬البته اگر قرار بود ماجرای کرونا را به امید دســتگاه های‬ ‫رســمی و وزارت بهداشت و دولت می نشستیم هنوز هم این جریان اطالع‬ ‫رسانی درست صورت نگرفته بود‪.‬‬ ‫شرایطی که رسانه های رسمی تابع مردم هستند‬ ‫رسانه های رسمی و دولت و روابط عمومی ها هم تابع مردم هستند یعنی‬ ‫زمانیکه اقای ایکس توئیت می کند که برادرزاده من در اثر ابتال به کرونا در‬ ‫بیمارســتان ایگرگ فوت کرده و مدارکش را هم منتشر می کند‪ ،‬ایا وزارت‬ ‫بهداشــت می تواند بگوید نه این مدارک درست نیست و امار ما همان دو‬ ‫نفری اســت که اعالم کرده بودیم؟! فشار افکار عمومی از طریق رسانه های‬ ‫اجتماعی اســت که دولت و حاکمیت و روابط عمومی مجبور می شوند تا‬ ‫اطالع رسانی درست را انجام دهند‪ .‬دولت در جریان شیوع بیماری کرونا در‬ ‫مجموع نمره باخت را گرفت و به طور مرتب تکذیب می کرد‪ .‬جالب اســت‬ ‫که من چهار هفته پیش مقاله ای در روزنامه خراسان نوشتم و تیترش این‬ ‫بود‪ :‬فرض کنید کرونا وارد کشور شده! ان زمان هیچکس فکر نمی کرد که‬ ‫این تیتر وحشتناکی است‪ ،‬اما امروز با این بیماری مواجهه داریم‪.‬‬ ‫مشاهده نتیجه مثبت انتقال اطالعات شفاف‬ ‫درباره کرونا در اداره ها‬ ‫دوســتان باید اخبار و اطالعات را به طور شــفاف در اختیار مردم قرار‬ ‫دهند‪ ،‬درســت اســت با اعمال چنین روشــی ترس میان مردم بیشتر‬ ‫می شــود اما برکت هایی هم دارد‪ .‬در حال حاضر در اداره ها می بینیم که‬ ‫همه افراد به شــدت بهداشــت را رعایت می کنند و با یکدیگر دســت و‬ ‫روبوسی نمی کنند‪ .‬اما هجوم مردم به سمت استفاده از ماسک نیز اموزش‬ ‫اشتباهی است‪.‬‬ ‫بهترین اقدام تعطیلی کل کشور تا نوروز است‬ ‫بهترین اقدامی که وجود دارد این اســت که تا نوروز و این ‪ ۲۵‬روز کاری‬ ‫باقی مانده‪ ،‬کل کشــور را تعطیل کنند و بعد هم تعطیالت نوروز است و تا‬ ‫ان زمان انشاله این ویروس ریشه کن می شود‪ .‬در کنار این باید اعالم کنند‬ ‫که مردم در این تعطیلی ها در خانه بمانند و خودشــان را قرنطینه کنند‪.‬‬ ‫اگر عزم ملی بوجود اید و دولت همکاری کند قابل ریشه کن کردن است‪.‬‬ ‫اما اینکه یک روز در میان تعطیل می کنند به شــیوع این اپیدمی بیشــتر‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫نقش فضای مجازی در توسعه شایعه ها‬ ‫به هر حال این فضا گســترده اســت و تعداد کاربران زیادی هم دارد و‬ ‫نمی توانید ان را با رســانه ها و فضای سنتی قیاس کنید‪ .‬این فضا به کمک‬ ‫امده و بســتری ایجاد شده است که همه به راحتی به ان دسترسی دارند‪.‬‬ ‫در حال حاضر ضریب نفوذ گوشــی های هوشــمند نزدیک به ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫دستگاه در ایران است و ضریب نفوذ اینترنت باالی ‪ ۸۰‬درصد و سیم کارت‬ ‫تلفن همراه ‪ ۳۶‬درصد است‪ .‬یعنی اینها نشان می دهد که مردم به این فضا‬ ‫دسترسی دارند و به سادگی می تواند خبرهایی را منتشر کنند‪.‬‬ ‫لزوم افزایش قدرت تحلیل مردم‬ ‫به طور طبیعی فضای مجازی منجر به گسترش این شایعه ها می شود اما‬ ‫معنی اش این نیســت که اگر بخواهیم شایعه ها گسترش پیدا نکنند‪ ،‬باید‬ ‫جلوی فضای مجازی را بگیریم‪ .‬ما باید سواد و قدرت تجزیه و تحلیل مردم‬ ‫را باال برده و تشخیص خبر دروغ از واقعی و شایعه از خبر درست را اموزش‬ ‫دهیم تا مردم خودشــان کنترل کننده ماجرا باشند وگرنه تا زمانی که این‬ ‫ماجرا ادامه پیدا کند اخبار و شایعه ها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫«کرونا» برنامه های تلویزیون را هم تغییر داد‬ ‫در پی تعطیلی مدارس برخی نقاط کشــور به‬ ‫دلیل جلوگیری از شــیوع بیمــاری «کرونا»‪،‬‬ ‫تلویزیون جدول پخش خود را تغییر داد‪ .‬در پی‬ ‫ابتالء چند تن از هم وطنانمان به بیماری کرونا‬ ‫و بــه منظور جلوگیری از شــیوع این بیماری‪،‬‬ ‫مــدارس نقاطی از کشــورمان تــا پایان هفته‬ ‫تعطیل اعالم شده است‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬در‬ ‫پی تعطیلی مدارس و دانشگاه ها معاونت سیما‬ ‫پخش سریال های طنز از شبکه سه‬ ‫شب گذشته ‪-‬یکشنبه ‪ 4‬اسفندماه‪ -‬جلسه ای‬ ‫برگزار کرد و در نهایت تصمیم گرفته شــد در‬ ‫کنار برنامه های اگاهی ده به مخاطبان‪ ،‬برنامه‬ ‫های ســرگرم کننده ویژه کودکان و نوجوانان‬ ‫و همچنین خانواده ها بیشــتر شود‪ .‬در همین‬ ‫راستا شــبکه کودک برنامه «پف فیلم» را که‬ ‫تنها در روزهــای پایانی هفته پخش می کند‪،‬‬ ‫به جدول پخش خود اضافــه کرده و تغییرات‬ ‫اخرینوضعیتجسمانیمحمدرضاشجریان‬ ‫هیات مدیره بیمارســتان جــم در اطالعی ه ای‪،‬‬ ‫اخرین وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان را‬ ‫تشــریح کرد‪ .‬در ســومین اطالعیه هیات مدیره‬ ‫بیمارســتان جم که محمدرضا شــجریان از روز‬ ‫پنجشنبه اول اســفند در ان بستری شده‪ ،‬امده‬ ‫است‪ :‬شرایط بالینی ایشان در حال حاضر پایدار‬ ‫بوده و عفونت ریوی تا جدی زیادی کنترل شده‬ ‫ی خوانیم‪ :‬استاد اواز ایران‬ ‫است‪ .‬در ادامه این اطالعیه که دیروز ساعت ‪ ۱۳‬منتشر شده است‪ ،‬م ‬ ‫کماکان جهت مراقبت بیشــتر و بهتر نیازمند بستری در بخش مراقبت های ویژه هستند‪ .‬روز‬ ‫گذشته‪ ،‬شهرام ناظری از خوانندگان کشورمان و از دوستان قدیمی شجریان‪ ،‬بر بالین او حضور‬ ‫یافته بود‪ .‬پیش از این‪ ،‬شــایعه درگذشت محمدرضا شــجریان موجب حضور چندصد نفر از‬ ‫هواداران او مقابل بیمارستان جم و شعرخوانی ان ها شده بود که مشکالتی را برای سایر بیماران‬ ‫بیمارستان به وجود اورد‪ .‬این تجمع با حضور همایون شجریان و اطمینان دادن از حیات پدرش‬ ‫به افراد دلواپس‪ ،‬خاتمه یافت‪ .‬محمدرضا شــجریان چندین سال است که از بیماری ریوی رنج‬ ‫می برد و از دو سال و نیم پیش به ایران بازگشته و روند مداوای خود را پی گرفته است‪.‬‬ ‫دیگری را هم در کنداکتــور خود ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین شبکه سه سیما نیز اعالم کرد‬ ‫که با توجــه به تعلیلی مدارس و دانشــگاهها‬ ‫و شــرایط پیش امده ناشــی از بیماری کرونا‬ ‫در کشــور‪ ،‬برنامه ریزی شــبکه بر اساس نیاز‬ ‫مخاطــب تغییر کرد‪ .‬بنا بــر این گزارش تکرار‬ ‫ســریال طنز مرد هــزار چهره از این شــبکه‬ ‫پخش خواهد شــد‪ .‬عالوه بر پخش ســریال‪،‬‬ ‫در ایام پایانی ســال جاری نیز بصورت روزانه‬ ‫فیلم های طنز ســینمای ایران از شــبکه سه‬ ‫پخش خواهند شد‪ .‬مرد هزار چهره ساعت ‪14‬‬ ‫و فیلم های طنز ســینمایی ساعت ‪ 15‬از شنبه‬ ‫تا پنجشــنبه به روی انتن شبکه سه خواهند‬ ‫رفت‪ .‬سایر شــبکه ها نیز به فراخور ماموریت‬ ‫خــود در جدول پخش روزانه شــان تغییراتی‬ ‫اعمال کرده اند‪.‬‬ ‫تعطیلی هیات ها برای جلوگیری از گسترش کرونا‬ ‫هیات های مذهبی که این روزها اماده برگزاری مراســم برای میالد امام باقر(ع) و شــهادت امام‬ ‫هادی(ع) بودند‪ ،‬به منظور جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا جلسات خود را لغو کردند‪ .‬روز اول‬ ‫ماه رجب مصادف با میالد امام باقر (ع) و روز سوم این ماه نیز مصادف با شهادت امام هادی (ع)‬ ‫است که مساجد‪ ،‬هیات ها و اماکن متبرکه اقدام به برگزاری جلسات مناسبتی می کنند‪ ،‬اما شیوع‬ ‫ویروس کرونا در کشــور موجب شد تا برخی از هیات های کشور به منظور جلوگیری از گسترش‬ ‫این بیماری‪ ،‬جلسات مناسبتی خود را لغو کردند‪ .‬براین اساس‪ ،‬جلسه هفتگی مهدیه امام حسن‬ ‫مجتبی (ع) با مدیحه سرایی سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان که بنا بود امروز دوشنبه ‪۵‬‬ ‫اســفندماه برگزار شود‪ ،‬لغو شد‪ .‬همچنین جلسه هفتگی سه شنبه ها هیات محبان اهل بیت (ع)‬ ‫با مدیحه ســرایی حسین طاهری و هیات میثاق با شهدا با مدیحه سرایی میثم مطیعی لغو شد‪.‬‬ ‫هیات های احرارالعباس (ع)‪ ،‬جواداالئمه (ع)‪ ،‬قتیل العبرات‪ ،‬عشاق الحسین (ع)‪ ،‬مکتب الحسین (ع)‬ ‫با مدیحه ســرایی نریمان پناهی‪ ،‬سائلین حضرت حضرت زینب (س) و هیات فاطمیه تهران نیز‬ ‫جلسات خود را در این مناسبت ها تعطیل کردند‪ .‬همچنین کالس اموزش مداحی دوشنبه های‬ ‫خانه مداحان اهل بیت (ع) و جلسات هفتگی چهارشنبه های این نهاد نیز لغو شد‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬ایت اهلل سبحانی از مراجع عظام تقلید گفته است‪ :‬توصیه پزشکان و مسئوالن بهداشتی و‬ ‫درمانی کشور برای مقابله با کرونا از جمله عدم حضور در اجتماعات بر ما حجت است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«شنای پروانه» و «پوست» پروانه نمایش گرفتند‬ ‫سه شنبه‪ 6‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪237‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫درباره وضعیت بلیت اجراهای لغو شده ‬ ‫فعالیت های هنری‬ ‫مبالغ به مخاطبان عودت‬ ‫داده می شود؟‬ ‫در پی تعطیلی پیش امده برای اجراهای موســیقی و تئاتر به‬ ‫دلیل جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬وضعیت بلیت های‬ ‫خریداری شده توســط مخاطبان از طریق سایت های فروش‬ ‫اینترنتی‪ ،‬تشریح شد‪ .‬طبق اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬فعالیت های هنری‬ ‫اعم از سینما‪ ،‬تئاتر و موسیقی از‪ ۴‬تا‪ ۹‬اسفند تعطیل شدند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که مخاطبان بسیاری از کنسرت های موسیقی و‬ ‫همچنین اجراهای تئاتری در سایت های مختلف فروش بلیت‪،‬‬ ‫اقدام به خرید بلیت کرده بودند و تعطیل شدن اجرا وضعیت را‬ ‫متفاوتکرد‪ .‬این امرباعثنگرانی مخاطباندر خصوص وضعیت‬ ‫مبالغ هزینه شــده برای خرید بلیت خود شدند‪ .‬سایت های‬ ‫مختلف در این شرایط تمهیداتی را در نظر گرفتند‪.‬‬ ‫هزینهبلیت هاراعودتمی دهیم‬ ‫محمدحسین توتونچیان مدیر سامانه های فروش ایران کنسرت‬ ‫و ایران نمایش درباره وضعیت هزینه بلیت های خریداری شده‬ ‫توسطمخاطبانباتوجهبهیکهفتهتعطیلیفعالیت هایهنری‬ ‫گفت‪ :‬ما در زمینه کنسرت و تئاتر در سراسر کشور پشتیبانی‬ ‫و خدمات ارائه می دهیم و در شــرایط پیش امده رویه عودت‬ ‫وجه بلیت به مخاطبان را انتخاب کردیم‪ .‬بزرگترین دلیل این‬ ‫اقدام که بالفاصله بعد از اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫مبنی بر تعطیلی فعالیت های هنری انجام شد‪ ،‬احترام به انتخاب‬ ‫مخاطبان است‪ .‬یکی از راه ها در شرایط پیش امده این بود که به‬ ‫مخاطبان اعالم کنیم با بلیت خریداری شده می توانند در هفته‬ ‫اینده به تماشای اثر انتخاب شده بنشینند ولی انچه منطق به ما‬ ‫می گوید این است که شاید با یک هفته تعطیلی ویروس کرونا‬ ‫ریشه کن نشود و تعطیلی اعالم شده تمدید شودوی توضیح‬ ‫داد‪ :‬یکی از راه ها در شرایط پیش امده این بود که به مخاطبان‬ ‫اعالم کنیم با بلیت خریداری شده می توانند در هفته اینده به‬ ‫تماشایاثرانتخابشدهبنشینندولیانچهمنطقبهمامی گوید‬ ‫این است که شاید با یک هفته تعطیلی ویروس کرونا ریشه کن‬ ‫نشود و تعطیلی اعالم شده تمدید شود‪ .‬از طرفی حتی اگر این‬ ‫اتفاق نیفتد و ممنوعیت و محدودیت ها به این یک هفته ختم‬ ‫شود‪ ،‬مشخص نیست مخاطب دوست داشته باشد در مجامع‬ ‫عمومی حضور پیدا کند‪ .‬وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد‪:‬‬ ‫دوست ندارم مخاطب به واسطه بلیتی که از ما خریداری کرده‪،‬‬ ‫تحت فشار قرار بگیرد زیرا این امر بر خالف اخالق انسانی است‬ ‫و به لحاظ مالی نیز پولی که با جبر و فشار قراردادن مخاطب‬ ‫کسب شود‪ ،‬برکتی برای ما و گروه های هنری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نه ما و نه هنرمندانی که در زمینه هنر فعالیت می کنیم نگاه‬ ‫کاســب کارانه به فعالیت خود نداریم‪ .‬توتونچیان اظهار کرد‪:‬‬ ‫هزینه کارمزد عودت مبلغ بلیت ها به تمام مخاطبان از شخص‬ ‫بنده کسر شــد؛ حاضر بودم این اتفاق بیفتد اما خدشه ای در‬ ‫اعتماد مخاطبان نسبت به انتخاب سامانه فروش بلیت ما ایجاد‬ ‫نشود‪ .‬البته برخی از گروه های موسیقی و تئاتری با این روش‬ ‫مخالف بودند و دوست داشتند مخاطبان را مجاب کنیم تا با‬ ‫بلیت های خریداری شــده در فرصت دیگری به تماشای اثار‬ ‫بنشــینند اما وقتی توضیحات مربوطه را به ان ها ارائه دادیم و‬ ‫اینکه مخاطب با اطمینان و میل باطنی خود باید بلیت روزهای‬ ‫جدید را خریداری کند‪ ،‬اکثرشان پذیرفتند‪ .‬وی در پایان سخنان‬ ‫خود گفت‪ :‬اگر محدودیت ها برداشته شود‪ ،‬ما تسهیالتی را برای‬ ‫گروه های هنری و مخاطبان البته با هزینه شخصی خودمان در‬ ‫نظر گرفته ایم و اطالع رسانی و تبلیغات الزم برای از سرگیری‬ ‫اجراها را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫مخاطبان دو تا سه هفته صبوری داشته باشند‬ ‫محمد عمروابادی مدیر سامانه فروش بلیت تیوال نیز درباره‬ ‫وضعیت پیش امده گفت‪ :‬ما به فاصله یک روز بعد از اعالم رسمی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬اطالع رسانی عمومی کردیم تا‬ ‫مخاطبان بدانند که طی یک هفته تعیین شده نمی توانند به‬ ‫سالن ها مراجعه کنند‪ .‬همچنین شیوه پشتیبانی مان را طراحی‬ ‫کردیم به این شکل که ‪ ۲‬حالت برای عزیزان خریدار این هفته‬ ‫متصور هستیم؛ اول برای عزیزانی که جایگزینی برایشان مقدور‬ ‫نیست یعنی کنسرت یا تئاتری که دیگر قرار نیست اجرا شود‪،‬‬ ‫به صورت خودکار هزینه خرید بلیت به حسابشان عودت و با‬ ‫پیامک به ان ها اطالع داده می شود‪ .‬دسته دوم اثاری هستند که‬ ‫شانس جایگزینی دارند و ما به عنوان یک گزینه‪ ،‬بلیت ها را به‬ ‫روز معادل هفته بعد جابجا می کنیم اما اگر مایل نباشند و برای‬ ‫شان مقدور نباشد با ارائه درخواست‪ ،‬مبلغ خرید بلیت به حساب‬ ‫شان عودت داده می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سایت ما همیشه متعهد‬ ‫بوده و سریع و چابک بوده ولی با توجه به گستردگی وضعیت و‬ ‫خریدها‪ ،‬به مخاطبان و کاربران عزیزمان اطالع دادیم که برای‬ ‫عودت مبلغ بلیت های خریداری شده به حسابشان‪ ،‬بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫هفته صبوری داشته باشند‪ .‬عمروابادی در بخش پایان سخنان‬ ‫خود تاکید کرد‪ :‬هنوز وضعیت مشخصی برای پایان محدودیت‬ ‫و تعطیلی اعالم شده وجود ندارد و مشخص نیست که تمدید‬ ‫می شود یا نه‪ .‬اگر سالمتی جامعه حکم کند شاید هفته بعد هم‬ ‫این تعطیلی تمدید شود‪ .‬امکان خرید بلیت از سوی مخاطبان‬ ‫برای پروژه هایی که درخواســت داده اند و فروش بلیت هفته‬ ‫اینده شان باز شــده‪ ،‬امکان پذیر است اما این به معنای اینکه‬ ‫احتمال تمدید شدن تعطیلی در هفته اینده وجود ندارد‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫مصرف روزانه تخم مرغ برای سالمت قلب مفید است‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‪ 6‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪237‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش قیمت بی سابقه سه میوه‬ ‫و صیفی به بهانه کرونا‬ ‫قیمت لیمو ترش‪ ،‬زنجبیل تازه و ســیر به بهانه کرونا و‬ ‫افزایش تقاضای مردم به شــکل بی سابقه ای در بازار‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫بــا توجه بــه توصیه هایــی که در روزهــای اخیر در ‬ ‫شبکه های اجتماعی درباره مصرف برخی از مواد غذایی‬ ‫برای تقویت سیســتم ایمنی بــدن و مقاومت دربرابر‬ ‫کرونا می شــود‪ ،‬تقاضای مردم برای خرید محصوالتی‬ ‫مانند لیمو ترش‪ ،‬زنجیل تازه و ســیر در بازار افزایش‬ ‫یافته و منجر به سو استفاده فرصت طلبان برای گران‬ ‫فروشی این محصوالت شده است‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش در حالی که قیمت هر کیلو لیمو ترش‬ ‫سنگی در بازار مصرف ‪ 6‬هزار و ‪ 500‬تومان تا ‪ 10‬هزار‬ ‫تومان به فروش می رسید قیمت امروز این محصول در‬ ‫برخی از مناطق به نرخ هــای متفاوت ‪ 15‬هزار تومان‪،‬‬ ‫‪ 20‬هزار تومــان‪ 31،‬هزار تومان‪ 50 ،‬هــزار تومان و‬ ‫حتــی ‪ 60‬هزار تومان افزایش یافته اســت‪ .‬قیمت هر‬ ‫کیلوگرم سیر خشک نیز به قیمت های متفاوتی مانند‬ ‫‪ 20‬هزارتومــان‪ 40 ،‬هزار تومــان و ‪ 49‬هزار تومان به‬ ‫فروش می رسد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم زنجبیل تازه نیز که‬ ‫پیــش از این به قیمت ‪ 40‬تا ‪ 45‬هزار تومان به فروش‬ ‫می رسید بر اساس گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری‬ ‫تســنیم به ‪ 80‬هزار تومان افزایش یافته است و برخی‬ ‫از فروشندگان در فروشــگاه های اینترنتی قیمت این‬ ‫محصول را ‪ 90‬هزار تومان اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫بنابرایــن گزارش قیمت های یاد شــده مربوط به همه‬ ‫فروشــگاه های سطح شــهر تهران و کشور نیست بلکه‬ ‫حاصل مشــاهدات میدانی اســت که برخی با ســوء‬ ‫استفاده از واهمه مردم از بیماری کرونا‪ ،‬این محصوالت‬ ‫را با قیمت های غیر واقعی می فروشــند و چه بســیار‬ ‫هســتند اصنافی که این محصــوالت را با قیمت های‬ ‫واقعی خود به دست مصرف کنندگان می رسانند‪.‬‬ ‫نتایج مطالعه جدید نشان می دهد مصرف روزی یک عدد تخم مرغ در روز هیچ خطری برای قلب ندارد‪« .‬مهشید دهقان»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مک مستر کانادا‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬مصرف‬ ‫متعادل تخم مرغ‪ ،‬که معادل روزی یک عدد است‪ ،‬ریسک بیماری قلبی عروقی یا مرگ را حتی در افراد دارای سابقه بیماری قلبی عروقی یا دیابت افزایش نمی دهد‪ ».‬در این مطالعه‪ ،‬داده های مربوط به بیش‬ ‫از ‪ ۱۷۷‬هزار نفر از ‪ ۵۰‬کشور جهان در قالب سه مطالعه بررسی شد‪ .‬اکثر افراد در این مطالعات روزی یک تخم مرغ یا کمتر مصرف می کردند‪ .‬دهقان در ادامه می افزاید‪« :‬یافته ها نشان داد هیچ رابطه ای بین‬ ‫مصرف تخم مرغ و کلسترول خون یا سایر فاکتورهای پرخطر وجود ندارد‪ .‬این نتایج بسیار قوی هستند و هم برای افراد سالم و هم افراد مبتال به بیماری عروقی کاربرد دارند‪ ».‬محققان معتقدند تخم مرغ‬ ‫منبع خوب بسیاری از مواد مغذی از جمله ویتامین ها و مواد معدنی و همچنین پروتئین باکیفیت بسیار باال است و مصرف روزی یک عدد ان هیچ تاثیر مضری ندارد‪ .‬سفیده تخم مرغ حاوی اکثر پروتئین ها‬ ‫است و زرده ان حاوی اهن‪ ،‬فسفر‪ ،‬ویتامین های محلول در چربی نظیر ویتامین‪ ،D‬ویتامین های‪ ،B‬چربی سالم و سایر مواد مغذی ارزشمند است‪.‬‬ ‫کروناهمینحوالیاست‬ ‫قرصجوشانالزمنیست‪،‬تخمهبشکنید!‬ ‫کارشناسان معتقدند عالوه بر رعایت بهداشت فردی و شست وشوی مکرر دست ها‪ ،‬اصالح الگوی تغذیه و‬ ‫استفاده از میوه و سبزیجات حاوی ویتامین های ‪ A‬و ‪ E‬و همچنین مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا‬ ‫‪ ،۳‬روی‪ ،‬اهن و منیزیم می تواند به تقویت ایمنی بدن کمک کرده و افراد را از ابتال به بیماری کرونا محافظت‬ ‫کند‪ .‬این روزها که بحث شــیوع بیماری کرونا در کشور داغ است و مردم اخبار مختلف مربوط به ان را از‬ ‫طریق رسانه های مختلف رسمی و غیررسمی پیگیری می کنند‪ ،‬بهبود اداب تغذیه از طریق اموزش به مردم‬ ‫شاید یکی از مهم ترین موارد مبارزه و پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا باشد‪ .‬کارشناسان می گویند اصالح‬ ‫الگوی تغذیه و گنجاندن برخی از مواد غذایی از جمله میوه و سبزیجات می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی‬ ‫بدن در مقابله با بیماری باشد‪ .‬در چنین شرایطی بهتر است همه افراد جامعه‪ ،‬نخست بدانند که کدام مواد‬ ‫غذایی در چه شرایطی از بیماری کرونا در امانند و به راحتی می تواند از انها استفاده کرد‪ ،‬ثانیاً مصرف چه‬ ‫نوع مواد غذایی می تواند انها را از ابتال به کرونا محافظت کند‪.‬‬ ‫چند نکته درباره ایمنی مواد غذایی‬ ‫علی پزشــکی‪ ،‬دانشجوی دکتری تخصصی سیاســت گذاری غذا و تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید‬ ‫بهشتی درباره ایمنی مواد غذایی می گوید‪ :‬مواد غذایی‪ ،‬میوه جات و سبزیجات یکی از راه های اصلی انتقال‬ ‫بیماری هستند و به همین دلیل باید از ایمن بودن انها مطمئن شد‪ .‬پزشکی توصیه می کند افراد میوه جات‬ ‫و ســبزیجات را قبل از مصرف با چند قطره مایع ظرف شــویی یا سرکه و محلول ضدعفونی کننده کام ً‬ ‫ال‬ ‫بشــویند‪ .‬پزشکی با تاکید بر اینکه غذای الوده یکی از راه های اصلی انتقال کرونا است‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬از‬ ‫مصرف غذاهایی که منبع انها نامعلوم است یا در جاهای غیرمطمئن تهیه و طبخ می شوند باید به صورت‬ ‫جدی پرهیز کرد‪ .‬بحث دیگر که وی به ان اشــاره می کند پرهیز از خوردن غذاهای خام و غذاهایی است‬ ‫که به صورت کامل پخته نشده اند‪ ،‬چرا که یکی از راه های قطعی انتقال ویروس هستند‪ .‬پزشکی می گوید‪:‬‬ ‫غذاهایی که مصرف می شوند به ویژه گوشت ها باید به صورت کامل پخته شوند‪ .‬مواد غذایی نپخته یا نیم پز‬ ‫مثل تخم مرغ عسلی یا استیک نیم پز از مواردی است که باید از خوردن انها پرهیز کرد‪ .‬تاکید می کنم مرغ‬ ‫یا گوشت و شیر به صورت کامل پخته و جوشانده شده و بعد مصرف شود‪.‬‬ ‫چه مواد غذایی بدن ما را در مقابل کرونا مقاوم می کند؟‬ ‫پزشکی در ارتباط با اینکه مصرف چه نوع مواد غذایی در این دوران به افزایش قدرت ایمنی بدن کمک کرده‬ ‫و از ابتال به بیماری پیشــگیری می کند‪ ،‬می افزاید‪ :‬در چنین دوره ای که کشور درگیر بیماری کرونا است‪،‬‬ ‫مصرف مایعات و نوشــیدنی های طبیعی به اندازه کافی توصیه می شود‪ .‬وی درباره مصرف انواع گوشت ها‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬توصیه ما این اســت که مصرف گوشت سفید در اولویت قرار بگیرد‪ .‬حتی االمکان از مصرف‬ ‫گوشــت قرمز پرهیز شود و به طور کلی گوشــت های کم چرب مورد توجه قرار گیرند‪ .‬معموالً افرادی که‬ ‫گوشــت نمی خورند دریافت پروتئین‪ ،‬روی و اهن کمی دارند و مبتال به کم خونی های مختلف می شــوند‬ ‫گوشــت های سفید هم‬ ‫که همین موضوع باعث کاهش مقاومت بدن می شــود‪ .‬در بیــن‬ ‫گوشــت ماهی و مرغ بهترین انتخاب هســتند‪ .‬به گفته‬ ‫پزشــکی‪ ،‬اگرچه این روزها بحث مصرف قرص های‬ ‫جوشــان ویتامین ‪ C‬داغ شــده و حتی تبدیل‬ ‫به سوداگری شــده و مردم برای خرید ان به‬ ‫داروخانه ها هجوم بردند‪ ،‬اما سازمان جهانی‬ ‫بهداشــت (‪ )WHO‬مصــرف ان را در‬ ‫پیشــگیری از ابتال به کرونا بی اثر دانسته‪،‬‬ ‫ولی به هر حال الزم اســت مردم در حد‬ ‫نیاز بدنشان ویتامین ‪ C‬را از مرکباتی چون‬ ‫پرتقال‪ ،‬نارنگی‪ ،‬گریپ فروت و غیره تامین‬ ‫کنند‪ .‬پزشــکی ادامه می دهد‪ :‬یک تصور‬ ‫غلط در میــان مردم وجود دارد و ان اینکه‬ ‫هر چه بیشــتر از مولتی ویتامین ها مصرف‬ ‫کنند قدرت سیســتم ایمنی بدنشان افزایش‬ ‫پیدا می کند در حالی که استفاده بیش از حد نیاز‬ ‫ان هیچ تاثیری در توان بخشی بدن ندارد‪ .‬ضمن انکه‬ ‫جــذب ویتامین ها از مواد غذایــی بهتر از مکمل ها صورت‬ ‫لیمو تر ش‬ ‫می گیرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مصــرف روزانه یک لیوان اب ولرم‪ ،‬یک عدد‬ ‫به همراه یک قاشق عسل طبیعی یکی از بهترین ترکیب هاست که می تواند ویتامین ‪ C‬مورد نیاز روزانه بدن‬ ‫را تامین کند‪.‬وی درباره مصرف مکمل ویتامین ‪ D‬برای پیشگیری از ابتال به کرونا که این روزها زیاد تبلیغ‬ ‫می شود نیز می افزاید‪ :‬طبق مطالعات صورت گرفته ویتامین ‪ D‬هیچ تاثیری در پیشگیری از انفلوانزا ندارد‪.‬‬ ‫ویتامین ‪ E‬که جزو ویتامین های انتی اکسیدان است و ان را می توان در تخمه افتاب گردان‪ ،‬بادام و فندق‬ ‫یافت هم می تواند نقش موثری در پیشــگیری از انفلوانزا و شکل های مختلف ان مثل کرونا داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین ویتامین ‪ A‬مقاومت بدن را نسبت به عفونت افزایش می دهد و می توان ان را در منابعی همچون‬ ‫جگر مرغ و گاو‪ ،‬هویج‪ ،‬اسفناج و زرده تخم مرغ یافت‪.‬‬ ‫به گفته پزشــکی عالوه بر این‪ ،‬غذاهای غنی از منیزیم مثل بادام‪ ،‬دانه کنجد‪ ،‬موز‪ ،‬دانه افتابگردان و تخم‬ ‫کدو به پیشگیری از ابتال به کرونا کمک می کنند‪ .‬همچنین کمبود اهن و روی سیستم ایمنی را تضعیف‬ ‫می کند‪ ،‬بنابراین بهتر است حبوبات‪ ،‬خشکبار و مغزها به صورت روزانه مصرف شوند‪.‬‬ ‫پزشکی بر مصرف میوه و سبزیجات نیز تاکید می کند و مصرف انها باید در سبد غذایی روزانه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬توصیه می شود که حداقل روزی دو عدد میوه و یک بشقاب سبزی مصرف شود چرا که به طور‬ ‫کلی میوه و سبزیجات نقش بسیار مهمی در پیشگیری از کرونا می توانند ایفا کنند‪.‬‬ ‫در میان ســبزیجات‪ ،‬انواع کلم‪ ،‬گل کلم‪ ،‬کاهو‪ ،‬فلفل‪ ،‬پیاز‪ ،‬هویج‪ ،‬لبو‪ ،‬شلغم‪ ،‬کدو حلوایی و اسفناج نقش‬ ‫بســیار موثری در پیشگیری از انفوالنزا دارند‪ .‬سبزیجات را می توان به صورت ساالد با لیمو یا نارنج تازه در‬ ‫کنار گوشت ها مصرف کرد‪ ،‬چون ویتامین ‪ C‬قوی ترین افزایند ه جذب اهن است و مصرف ان با گوشت‬ ‫می تواند به افزایش جذب اهن ان کمک کند‪ .‬وی همچنین به شدت افراد را از مصرف فست فودها‬ ‫به ویژه سوسیس‪ ،‬کالباس و غذاهای چرب و سنگین و همچنین غذاهای سرخ کردنی که‬ ‫به صورت کلی نقش منفی در تقویت سیستم ایمنی بدن ایفا می کنند‪ ،‬برحذر می دارد‪.‬‬ ‫وی در پایان به اهمیت مصرف غذاهای حاوی امگا ‪ ۳‬اشاره می کند‪ .‬به گفته پزشکی‪،‬‬ ‫منابع غذایی حاوی اســیدهای چرب امگا ‪ ۳‬یکی از بهترین انتخاب ها برای افزایش‬ ‫قدرت سیســتم ایمنی بدن هستند که در غذاهای دریای مثل ماهی‪ ،‬گردو‪ ،‬سویا و‬ ‫تخم کتان می توان انها را پیدا کرد‪.‬‬ ‫اگر فرزندتان عالئم کرونا داشت چه کار باید بکنید؛‬ ‫عالئمکروناویروسچیست؟‬ ‫صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در اطالعیه ای به والدین توصیه الکل دار بشویید‪ ،‬هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهان خود را با دستمال یا ارنج‬ ‫اگر یکی از افراد خانواده عالئم بیماری را داشته باشد چه کار‬ ‫کرد اگر خود یا کودکتان عالئمی از کرونا دارید‪ ،‬از همان ابتدا کمک پزشکی خم شــده تان بگیرید‪ ،‬و دستمال را داخل سطح دربسته بیاندازید‪ ،‬از تماس‬ ‫بایدکرد؟‬ ‫بگیرید و سعی کنید از حضور در اماکن عمومی مانند محل کار‪ ،‬مدارس و وسایل نزدیک با کسانی که سرما خورده اند یا عالئمی شبیه انفلوانزا دارند اجتناب کنید اگر شما یا کودکتان تب‪ ،‬سرفه یا تنگی نفس دارید‪ ،‬باید از همان ابتدای بروز‬ ‫نقلیه عمومی بپرهیزید تا از سرایت به دیگران جلوگیری شود‪ .‬در اطالعیه و اگر تب دارید‪ ،‬سرفه می کنید یا احساس می کنید مشکل تنفس دارید حتماً عالئم از پزشــک کمک بخواهید‪ .‬اگر به مناطقی که ‪ ۱۹-COVD‬در انجا‬ ‫یونیسف که روز یکشنبه انتشار یافته‪ ،‬امده است ‪ :‬کرونا ویروس جدید (‪ )CoV‬به دکتر مراجعه کنید‪.‬‬ ‫گزارش شده سفر کرده اید‪ ،‬یا اگر در تماس با فردی بوده اید که ب ه تازگی به یکی‬ ‫نوعی جدید از ویروس است‪ .‬بیماری ایجاد شده با ویروس کرونا که به ان بیماری‬ ‫بزنم؟‬ ‫ماسک‬ ‫ایا باید‬ ‫از چنین مناطقی سفر کرده و عالئم تنفسی دارد‪ ،‬با پزشک خود یا با کارمندان‬ ‫کرونا ‪ )۱۹-COVID( ۲۰۱۹‬می گویند‪ ،‬اولین بار در ووهان چین شناسایی چنانچه عالئم تنفسی مانند سرفه یا عطسه دارید‪ ،‬برای محافظت از دیگران بهداشت تماس بگیرید و موضوع را با انها درمیان گذاشته و مشورت کنید‪ .‬‬ ‫شد‪ CO .‬مخفف کرونا‪ VI ،‬مخفف ویروس و ‪ D‬به معنی بیماری‪ .‬قب ً‬ ‫ال به این استفاده از ماسک پزشکی توصیه می شود‪ .‬اگر هیچ گونه عالئمی ندارید‪ ،‬نیازی به‬ ‫ایا باید کودک را در خانه نگهدارم و به مدرسه نفرستم؟‬ ‫بیماری «کروناویروس جدید ‪ »۲۰۱۹‬یا «‪ »۲۰۱۹-nCoV‬می گفتند‪ .‬ویروس استفاده از ماسک نیست‪ .‬درصورت استفاده از ماسک‪ ،‬برای اطمینان از اثربخشی اگر کودک شما عالئم بیماری را دارد‪ ،‬از پزشک کمک بخواهید و به دستوراتی‬ ‫‪ ۱۹-COVID‬ویــروس جدیدی بوده و به خانــواده ویروس هایی همچون ان و جلوگیری از افزایش خطر انتقال ویروس‪ ،‬باید از ان درست استفاده کرده و که پزشک یا کارمند بهداشتی می دهد عمل کنید‪ .‬درغیر اینصورت‪ ،‬مانند سایر‬ ‫سارس (سندروم تنفسی حاد) و سایر سرماخوردگی های معمولی مرتبط است‪ .‬پس از استعمال نیز درست دفع کرد‪ .‬استفاده از ماسک به تنهایی برای جلوگیری عفونت های دستگاه تنفسی از جمله انفلوانزا‪ ،‬او را در خانه بستری کنید و به‬ ‫ویروس‪ ۱۹-COVID‬چگونه منتشر می شود؟‬ ‫از عفونت کافی نیست و بایستی با شست وشوی مکرر دست ها‪ ،‬پوشاندن دهان خوبی از او مراقبت کنید و به اماکن عمومی نروید تا بیماری به دیگران سرایت‬ ‫ویروس از طریق تماس مســتقیم با قطره های تنفســی فرد الوده از طریق به هنگام عطســه و ســرفه‪ ،‬و جلوگیری از تماس نزدیک با کسانی که عالئم نکند‪ .‬اگر کودکتان عالئمی مثل تب یا سرفه ندارد‪ ،‬و اگر بخشنامه ای راجع به‬ ‫سرفه و عطسه و تماس با ســطوح الوده به ویروس منتقل می شود‪ .‬ویروس سرماخوردگی یا انفلوانزا دارند (سرفه‪ ،‬عطسه‪ ،‬تب) همراه باشد‪ .‬‬ ‫بهداشت عمومی یا توصیه های رسمی مشابه دیگری درخصوص مدارس دریافت‬ ‫‪ ۱۹-COVID‬می­تواند ساعت ها روی سطوح زنده بماند‪ ،‬ولی یک ضدعفونی‬ ‫ایا ویروس جدید روی کودکان تاثیر می گذارد؟‬ ‫نکرده اید‪ ،‬بهتر است که کودک تان را به مدرسه بفرستید‪ .‬به جای این که کودکان‬ ‫ساده می تواند ان را از بین ببرد‪.‬‬ ‫ی خود را خوب‬ ‫این ویروس جدید است و ما هنوز نمی دانیم که چه تاثیری بر کودکان یا زنان را از مدرســه دور نگهدارید‪ ،‬به انها اموزش دهید که دست ها ‬ ‫عالئمکروناویروسچیست؟‬ ‫باردار خواهد گذاشت‪ .‬می دانیم که امکان دارد افراد در هر سنی به این ویروس بشویند و اقدامات بهداشتی مربوط به تنفس را در مدرسه و سایر اماکن انجام‬ ‫ً‬ ‫عالئم شامل تب‪ ،‬سرفه و تنگی نفس است‪ .‬در مواد حادتر عفونت می تواند منجر الوده شوند‪ ،‬اما تاکنون موارد نسبتا کمی از ‪ ۱۹-COVID‬در بین کودکان دهند‪ ،‬از جمله شست وشوی مرتب دست ها‪ ،‬پوشاندن دهان به هنگام عطسه‬ ‫به سینه پهلو (پنومونی یا همان عفونت ریه) یا مشکالت تنفسی شود‪ .‬در موارد گزارش شده است‪ .‬ویروس در موارد نادر کشنده است‪ ،‬و تاکنون بیشتر موارد یا ســرفه با دستمال یا ارنج خم شده‪ ،‬و سپس انداختن دستمال داخل سطل‬ ‫دربسته‪ ،‬لمس نکردن چشم ها‪ ،‬دهان یا بینی اگر دست ها کام ً‬ ‫نادراینبیماریکشندهخواهدبود‪.‬عالئمبیماریشبیهانفلوانزایاسرماخوردگی منجر به مرگ در میان افراد پیرتر با بیماری های زمینه ای دیده شده است‪ .‬‬ ‫ال شسته نشده اند‪ .‬‬ ‫معمولی است‪ ،‬که بسیار شایع تر از ‪ ۱۹-COVID‬هستند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫اگر فرزندم عالئم کرونا داشت چه کار کنم؟‬ ‫بهترین راه شستن کامل دست ها چگونه است؟‬ ‫برای تایید این که کسی ‪ ۱۹-COVID‬گرفته باشد‪ ،‬باید ازمایش شود‪ .‬نکته حتماً درمان پزشکی را شروع کنید‪ ،‬ولی به خاطر داشته باشید که اکنون در شیر اب را باز کنید و دست ها را زیر ان بگیرید‪ ،‬تمام دست تان را به صابون‬ ‫حائز اهمیت این است که اقدامات کلیدی پیشگیرانه را به خاطر بسپاریم که نیمکره شمالی فصل انفلوانزا است و عالئم‪ ۱۹-COVID‬از قبیل سرفه یا تب اغشته کنید‪ ،‬تمام سطوح دست ها را به مدت حداقل ‪ ۲۰‬ثانیه با صابون بمالید‪،‬‬ ‫شست وشوی دست ها و رعایت موارد بهداشتی تنفسی یعنی پوشاندن دهان می تواند مشابه عالئم انفلوانزا یا سرماخوردگی که بسیار هم شایع هستند‪ ،‬باشد‪ .‬از جمله پشت دستها‪ ،‬میان انگشتان و زیر ناخن ها‪ ،‬دست ها را کام ً‬ ‫ال با اب بشویید‬ ‫هنگام عطسه یا سرفه با دستمال یا ارنج خم شده‪ ،‬سپس انداختن دستمال رعایت نکات بهداشتی دست ها یعنی شس ‬ ‫ت وشوی مرتب دست ها و بهداشت و دست ها را با دستمال تمیز یا حوله یک بار مصرف خشک کنید‪ .‬دست ها را به‬ ‫داخل سطح اشغال در بسته‪ ،‬از موارد پیشگیری است‪ .‬همچنین واکسن انفلوانزا تنفسی را ادامه دهید و واکسیناسیون کودکان خود را به موقع انجام دهید تا ویژه قبل از خوردن غذا‪ ،‬بعد از فین کردن‪ ،‬سرفه یا عطسه و دستشویی مرتب‬ ‫نیز راه پیشگیری مناسبی است‪ ،‬بنابراین به یاد داشته باشید که واکسیناسیون کود ‬ ‫ک درمقابل ســایر ویروس ها و باکتری های بیماری زا در امان باشد‪ .‬در بشویید و اگر اب و صابون در دسترس ندارید‪ ،‬از ژل شست وشوی دست الکلی‬ ‫خود و فزندان تان را به موقع انجام دهید‪.‬‬ ‫مورد سایر عفونت های دستگاه تنفسی از جمله انفلوانزا‪ ،‬اگر خودتان یا کودکتان با حداقل ‪ ۶۰‬الکل استفاده کنید‪ .‬اگر دستا ن به صورت مشهود کثیف هستند‪،‬‬ ‫چگونه می توان خطر عفونت را کاهش داد؟‬ ‫عالئمی دارد‪ ،‬از همان ابتدا کمک پزشــکی بگیرید و سعی کنید از حضور در حتما با اب و صابون بشویید‪ .‬‬ ‫بــا رعایت چهار مورد احتیاطی زیر می توانید جلوی خطر عفونت برای خود و اماکن عمومی مانند محل کار‪ ،‬مدارس و وسایل نقلیه عمومی خودداری کنید‪ ،‬تا‬ ‫ایا زنان باردار می توانند ویروس کرونا را به جنین خود منتقل‬ ‫ی خود را مرتب با اب و صابون یا ژل ضدعفونی از سرایت به دیگران جلوگیری شود‪ .‬‬ ‫خانواده تان را بگیرید‪ :‬دست ها ‬ ‫کنند؟‬ ‫هنوز شواهد کافی مبنی بر اینکه ویروس بتواند در دوران بارداری از مادر به جنین‬ ‫منتقل شود یا تاثیر بالقوه این بیماری بر روی کودک وجود ندارد‪ .‬این موضوع در‬ ‫حال حاضر در دست بررسی است‪ .‬زنان باردار باید موارد احتیاطی مقتضی برای‬ ‫محافظت از خود در برابر این ویروس را به عمل بیاورند و چنانچه عالئمی مانند‬ ‫تب‪ ،‬سرفه یا تنگی نفس در خود مشاهده کردند‪ ،‬سریعاً به پزشک مراجعه کنند‪ .‬‬ ‫ایا مادری که الوده به کرونا ویروس باشد‪ ،‬می تواند همچنان به‬ ‫نوازد خود شیر بدهد؟‬ ‫تمام مادران در مناطق الوده و پرخطر که عالئمی چون تب‪ ،‬سرفه یا تنگی نفس‬ ‫دارند‪ ،‬بایستی هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنند و دستورالعمل هایی که‬ ‫پزشک یا کارمند بهداشت می دهند را رعایت کنند‪ .‬با توجه به مزایای تغذیه با‬ ‫شیر مادر و نقش کمرنگ شیر مادر در انتقال ویروس های تنفسی‪ ،‬مادر می تواند‬ ‫ضمن رعایت کلیه راهکارهای احتیاطی الزم همچنان به شیردهی ادامه دهد‪.‬‬ ‫درمورد مادرانی که عالئم بیماری را دارند شیردهی مشکلی ندارد‪ ،‬مشروط بر‬ ‫ایــن که به هنگام در اغوش گرفتن کودک و نزدیک بودن به کودک از جمله‬ ‫هنگام شیردهی ماسک بزنند‪ ،‬دست ها را قبل و بعد تماس با کودک (از جمله‬ ‫هنگام شیردهی) بشویند و سطوح الوده را تمیز و ضدعفونی کنند – همانند‬ ‫همه مواردی که وقتی کسی مشکوک به ‪ ۱۹-COVID‬و یا بیماریش تایید‬ ‫شده باشد در تعامل با دیگران از جمله با کودکان باید انجام دهد‪ .‬اگر مادر به‬ ‫شدت بیمار باشد‪ ،‬باید او را به دوشیدن شیر و دادن ان به کودک با فنجان تمیز‬ ‫یا قاشق تشویق کرد و در تمام این مراحل همان روش های جلوگیری از عفونت‬ ‫را نیز رعایت کنند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫برپایی نمایشگاه های بهاره در سراسر کشور لغو شد‬ ‫برگزاری کلیه نمایشــگاه های فصلی و بهاره در کشور برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لغو شد‪ .‬رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به روسای اتاق های اصناف مراکز‬ ‫اســتان کشور اعالم کرد کلیه نمایشگاه های فصلی و بهاره لغو شده است‪ .‬ســعید ممبینی در این نامه نوشته است‪ :‬با عنایت به شرایط ویژه کشور در مقابله با بیماری کرونا‬ ‫و توصیه های مسئولین بهداشتی کشور مبنی بر عدم تجمع انسانی به منظور پیشگیری از شیوع و گسترش این ویروس‪ ،‬کلیه نمایشگاه های فصلی و بهاره تعطیل است‪.‬‬ ‫سه شنبه‪ 6‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪237‬‬ ‫ترسی کشنده تر از مرگ‬ ‫همهباهمعلیهکرونا‬ ‫وارد داروخانه که می شــوم متصدی خانم با گوشی همراهش صحبت‬ ‫می کند‪ ،‬پس از سالم و احوالپرسی به مخاطبش انسوی خط می گوید‪:‬‬ ‫ماسک‪ ،‬دستکش‪ ،‬ژل ضدعفونی کننده هیچی نداریم‪ ،‬حاال حرفتو بگو‪...‬‬ ‫چهارشنبه ‪ ۳۰‬بهمن ماه در خبری اعالم شد نتایج بررسی های پزشکی‬ ‫در شهر قم نشان می دهد دو شهروند به ویروس کرونا مبتال هستند و‬ ‫بعد از ان به فاصله کوتاهی خبر مرگ این افراد در رسانه های مجازی‬ ‫و حقیقی منتشر شد‪ .‬تصاویر و فیلم هایی که پیش از ان از چین‪ ،‬مرکز‬ ‫شــیوع این ویروس منتشر شده بود‪ ،‬ترس را به جان و روح شهروندان‬ ‫ایرانی تزریق کرد و از همان روز هر چه ماسک و ژل ضدعفونی کننده‬ ‫و دســتکش بود‪ ،‬در داروخانه ها به فروش رفت و این کاالها کمیاب و‬ ‫بتدریج نایاب شــد‪ .‬به بیشتر از ‪ ۱۰‬داروخانه در شهر سنندج سر زدم‪،‬‬ ‫هیچکدام این ملزومات را نداشتند‪ ،‬چند نفری گفتند سفارش داده ایم‬ ‫معلوم نیست برای مان بفرستند یا نه‪ ،‬شرکت های توزیع دارو هم اینها را‬ ‫ندارند باید صبر کنید‪ .‬به زحمت توانستم از یکی از داروخانه های خیابان‬ ‫پاســداران‪ ،‬محلول اب و الکل را از یکی از متصدیان بگیرم‪ ،‬تا محلول‬ ‫به دستم رسید‪ ،‬خیالم راحت شد‪ ،‬این راحتی خیال برایم نشانه ای از‬ ‫ترسی بود که به جان داشتم و از ان بی خبر بودم‪ .‬خانمی در یکی از‬ ‫داروخانه ها امده بود تا قرص انتی بیوتیک بگیرد و از ســوزش گلو و‬ ‫سردرد شکایت داشت‪ ،‬متصدی بالفاصله عالیمش را پرسید و برایش‬ ‫ازیترومایسین تجویز کرد‪ ،‬برایم عجیب بود که در این شرایط هم دست‬ ‫از خود درمانی بر نمی داریم و عجیب تر اینکه متصدی داروخانه هم به‬ ‫جای پزشک نسخه تجویز می کند‪ .‬ضدعفونی کننده هایی که پیش از‬ ‫این لیتری ‪ ۷۰‬هزار تومان بود حاال افزایش قیمت ‪ ۴‬برابری دارند و مایع‬ ‫یک چهارم لیتری ان به قیمت ‪ ۸۰‬هزار تومان در برخی مراکز فروش‬ ‫لوازم بهداشتی و پزشکی یکی از خیابان های معروف سنندج فروخته‬ ‫می شود و هیچ نظارتی هم بر روند گران فروشی این کاالها وجود ندارد‪.‬‬ ‫متصدیان برای اشنایان خود از این ملزومات دارند اما برای کسانی که‬ ‫اشنا و پارتی در داروخانه ها ندارند‪ ،‬جواب همه یکی است‪ ،‬نداریم یا با‬ ‫خواهش و تمنا شاید به زحمت یکی پیدا می شود و دلش برای مشتری‬ ‫بسوزد یه ماسک و یه ژل ضد عفونی با چند برابر قیمت به او بفروشد‪.‬‬ ‫کسی حق مردن ندارد‬ ‫بیماری کرونا (‪ )corona‬یا هر بیماری به علت ناشــناخته شدن‪ ،‬یک‬ ‫موقعیــت ترس را در بدن ایجاد می کند و اتفاقاتی که به هر صورت به‬ ‫بدن اســیب وارد می کنند عالوه بر اسیب های جسمانی‪ ،‬یک ترومای‬ ‫روانی هم ایجاد می کنند‪ .‬علت این شوک هم این است که شخص دچار‬ ‫مجموعه ای از معضالت می شود و امکان برگشت یا احساس زنده ماندن‬ ‫و در خطر بودنش را می فهمد‪ .‬اشنایی و فهم درست از یک مساله و یا یک‬ ‫موجودیت غیرقابل انکار‪ ،‬سبب می شود تا با ان با اعتماد به نفس باالتری‬ ‫روبرو شویم و به جای ترس تالش کنیم با شیوه های معقوالنه تر‪ ،‬به بی‬ ‫اثر یا کم اثر کردن مشکل کمک کنیم‪ ،‬اما ناگفته نماند که احساس ترس‬ ‫در انسان‪ ،‬مدام باعث بقای ان شده ولی این ترس باید ترس منطقی باشد‬ ‫و نه عامل تضعیف اگر چه ترس یک عکس العمل طبیعی است ولی نباید‬ ‫ان را به گونه ای بزرگ کرد که تمام زندگی فرد تحت تاثیر ان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ویروس از کجا امد؟‬ ‫گفته می شود ویروس کرونا برای اولین بار از یک سوپر مارکت مواد غذایی‬ ‫در شهر ووهان که به طور غیرقانونی گوشت حیوانات وحشی می فروخت‪،‬‬ ‫به دیگر نقاط و مردم منتشر شده است‪ .‬متخصصان می گویند احتماال این‬ ‫ویروس ابتدا در خفاش ها تولید شده و سپس از طریق دیگر گونه ها به‬ ‫انسان سرایت کرده است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا چقدر خطرناک است؟‬ ‫ویروس کرونا ســبب ســرماخوردگی معمولی و برخی بیماری های‬ ‫خطرناک تر از جمله سندروم حاد تنفسی (سارس) و سندروم تنفسی‬ ‫خاورمیانه ای (مرس) می گردد‪ .‬تب‪ ،‬ســرفه‪ ،‬نفس نفس زدن و تنگی‬ ‫نفس از عالئم عمده کرونا اســت‪ .‬بسیاری از کسانیکه به دلیل ابتال به‬ ‫کرونا جان خود را از دست دادند قبال از شرایط صحی نامساعد رنج می‬ ‫بردند یا افراد مسن با سیستم ایمنی ضعیف بودند‪ ،‬امار در چین نشان‬ ‫می دهد در حدود ‪ ۲‬درصد از مبتالیان به ویروس جدید کرونا جان خود‬ ‫را از دست داده اند‪ .‬این امار تاکید می کند کرونا از سرماخوردگی فصلی‬ ‫مرگبار تر اما از ســارس کم خطرتر است‪ ،‬سارس درحدود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از مبتالیان را می کشــد و بیماری مرس در سال ‪ ۲۰۱۲‬در حدود ‪۳۵‬‬ ‫درصد از افراد مبتال را کشت‪.‬‬ ‫کمبودماسکنداریم‬ ‫نگرانیمردمازکمبودملزوماتبهداشتیدرحالیاستکهمعاونبهداشتی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کردستان می گوید‪ :‬ماسک به اندازه کافی در سطح‬ ‫استان و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد‬ ‫و نگرانی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬ابراهیم قادری البته این را هم گفت‬ ‫که استفاده از ماســک برای افراد عادی ضرورتی ندارد و شست وشوی‬ ‫دست ها به صورت مرتب‪ ،‬رعایت بهداشت تنفسی و پرهیز از ترددهای‬ ‫غیرضروری در اماکن عمومی از راهکارهای مهم و الزم برای پیشگیری در‬ ‫برابر ویروس کرونا است‪ .‬معاون دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین‬ ‫به برخی سوءاستفاده ها در زمینه توزیع ماسک با قیمت باال اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اداره بازرسی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان در‬ ‫ایــن زمینه نظارت کامل دارد و مردم می توانند هر گونه تخلفی در این‬ ‫زمینه را گزارش کنند‪ .‬برخی می گویند‪ :‬در بیجار ماسک های عادی ‪۱۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵۰‬تومانی حدود سه تا چهار هزار تومان به فروش می رسد البته اگر‬ ‫خبر‬ ‫چرا ماسک و مواد‬ ‫ضدعفونی کننده کمیاب شد؟‬ ‫گیر بیاید‪ ،‬ماسک های فیلتردار هم با افزایش قیمت چندبرابری به بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان برای هر عدد رسیدند و حاال دیگر نایاب شده اند‪.‬‬ ‫تولید و توزیع ماسک رایگان‬ ‫در این میان شــرکت شادمهر حریر کردستان در سقز اعالم کرد که به‬ ‫صورت رایگان‪ ،‬ماســک تولید و جهت توزیع در اختیار اداره صمت قرار‬ ‫میدهد‪ ،‬ماسک های بهداشتی تولیدی این شرکت‪ ،‬دارای الیه ضد پُرز و‬ ‫قابل شستشو است این شرکت تولیدی‪ ،‬روزانه چهار تا پنج هزار ماسک‬ ‫تولید و در میان مردم توزیع خواهد شد‪ .‬این گام اول بود و واحدهایی در‬ ‫سنندج و قروه هم اعالم امادگی کردند تا ماسک مورد نیاز شهروندان را‬ ‫تولید و روانه بازار کنند‪ ،‬نبود ماســک در داورخانه ها در حالی است که‬ ‫دیروز چند شهروند سنندجی در میدان ازادی این شهر ماسک رایگان‬ ‫میان مردم توزیع می کردند‪.‬‬ ‫همه با هم علیه کرونا‬ ‫هرچند مسووالن استان تدابیری برای جلوگیری از شیوع بیماری در بین‬ ‫مردم انجام داده اند که از ان جمله می توان به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها‬ ‫و اماکن فرهنگی‪ ،‬هنری و ورزشی تا پایان هفته و ضدعفونی وسایل نقلیه‬ ‫عمومی و دیگر اقدامات بهداشتی اشاره کرد‪ .‬اما نقش ما مردم در این میان‬ ‫بسیار پررنگ تر است‪ ،‬ویروس کرونا مهمان چند روزه نیست و به جای‬ ‫استرس و نگرانی بهتر است روحیه خود و اطرافیان را تقویت کرده و تمام‬ ‫نکات بهداشتی را رعایت کنیم تا بتوانیم بیماری را مهار و کنترل کنیم‪ .‬از‬ ‫سویی اگر در خانه مساک و ملزومات ضدعفونی احتکار کرده ایم‪ ،‬ان را به‬ ‫همسایه ها و اشنایانی که به ان دسترسی ندارند‪ ،‬بدهیم و میان دوستان و‬ ‫اشنایان توزیع کنیم‪ .‬خودمان را بگذاریم جای ان پرستار و پزشک و کادر‬ ‫درمان بیمارستان هایی که با ویروس چشم در چشم هستند و برای نجات‬ ‫جان بیماران خطر را به جان خریده اند‪ ،‬بگذاریم این ملزومات برای انانی‬ ‫باشد که در معرض خطر مستقیم ابتال هستند‪ ،‬باید همه باهم به مقابله با‬ ‫این ویروس بپردازیم‪ ،‬گام اول را رعایت بهداشت خود و گام دوم را با رعایت‬ ‫بهداشتعمومیبرداریم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫با تمام وجودم از خدمتگزاری بی وقفه به مردم دریغ ندارم‬ ‫وزیر بهداشــت با تکذیب خبر برخی شبکه های اجتماعی مبنی بر‬ ‫اســتعفای وی به دلیل شــیوع کرونا اعالم کرد‪ :‬سوگند می خورم تا‬ ‫اخریــن لحظه حیاتم و بــا تمام وجودم از خدمتگــزاری صادقانه و‬ ‫بی وقفه به نازنین ترین مردم جهان دریغ نورزم‪ .‬ســعید نمکی در پی‬ ‫انتشار نامه ای کذب در شبکه های اجتماعی مبنی بر استعفای وی به‬ ‫دلیل شیوع کرونا ضمن اعالم جعلی بودن این استعفانامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫سوگند میخورم تا اخرین لحظه حیاتم و با تمام وجودم از خدمتگزاری‬ ‫صادقانــه و بی وقفه به نازنین ترین مردم جهان دریغ نورزم‪ .‬متن پیام‬ ‫وزیر بهداشــت به شرح زیر است‪ :‬مردم شریف ایران؛ نامه ای کذب در‬ ‫شبکه های اجتماعی مبنی بر استعفای اینجانب می چرخد‪ .‬انان که این‬ ‫سرباز جان بر کف وطن را می شناسند‪ ،‬نیک می دانند که برای روزهای‬ ‫راحــت و عافیت نیامده‪ ،‬امده تا خود را فدای کشــور و مردم نازنین‬ ‫وطنش کند‪ ،‬امده تا خون دل بخورد‪ ،‬تا مردم کشــورش غم نخورند‪،‬‬ ‫نخوابد تا مردم کشــورش ارام باشند او که سه دهه پیش فرماندهی‬ ‫ریشه کنی ماالریا‪ ،‬مبارزه با وبا‪ ،‬کنترل سرخک‪ ،‬حذف کزاز و ریشه کنی‬ ‫فلج اطفال را به عهده داشته‪ ،‬امده تا با لطف پروردگار و به میدان اوردن‬ ‫همه توان و تجربه دهه های عمر و بکارگیری مشارکت همه عزیزان‬ ‫پیشنهادلغوموقت‬ ‫«طرح های ترافیکی»‬ ‫برای کاهش استفاده‬ ‫از حمل ونقل عمومی‬ ‫خردمند و پر تالش کشور کمر بیماری های واگیر و غیر واگیر را بشکند‪.‬‬ ‫مگر می شود در روزهای سخت به هر بهانه ای دولت و مردمش را تنها‬ ‫بگذارد که به قول سعدی‪:‬‬ ‫روان روشن سعدی که شمع مجلس توست‬ ‫به هیچ کار نیاید گرش نسوزانی‬ ‫با همین مردم سیالب های امسال را بدون حتی یک همه گیری بیماری‬ ‫واگیر مهار کرد‪ .‬انفلوانزای ‪ H1N1‬که در کشوری پیشرفته هزاران‬ ‫عضو سابق شورای شهر تهران پیشنهاد داد با توجه‬ ‫به شــرایط فعلی پایتخت و شــیوع ویروس کرونا‬ ‫شــهرداری تهران طرح ترافیک و طرح کنترل هوا‬ ‫را لغو کند تا شــهروندان از خودروهای شــخصی‬ ‫خود اســتفاده کنند‪ .‬ابوالفضل قناعتی با اشاره به‬ ‫ابتالی تعدادی از شــهروندان به ویروس کرونا در‬ ‫پایتخت اظهار کرد‪ :‬در این زمینه اقداماتی از سوی‬ ‫دستگاه ها و سازمانهای مختلف اغاز شده است اما‬ ‫این برنامه ها و اقدامات باید مستمر و ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫مرگ بر جای گذاشت را زمین گیر کرد و اینک با لطف پروردگار و با‬ ‫تکیه بر خرد جمعی‪ ،‬دانش و تالش همکاران پزشک‪ ،‬پرستار و همه‬ ‫کادر بهداشــتی و درمانی کشور از بهورزان عزیز خانه های بهداشت تا‬ ‫عالی رتبه ترین متخصصین بیمارستان های دانشگاهی ‪ ،‬از خدمتگزاران‬ ‫مراکز درمانی تا مدیران ارشد ســتادی در تمامی دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی و همچنین بهره گیری از همراهی بی بدیل دیگر اعضاء محترم‬ ‫دولت‪ ،‬ایثار نیروهای مســلح و سازمانهای مردم نهاد و هوشمندی و‬ ‫همراهی مردم شریف و اگاه کشــور می رود تا ویروس کرونا را به زانو‬ ‫در اورد و افتخاری دیگر در عرصه بین المللی برای جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ثبت کند‪ .‬او اولین بار با شنیدن خبر ویروس کرونا در چین ایستاد‬ ‫تا به نفع مردم کشورش اقدامات سختگیرانه عبور و مرور اعمال کند و‬ ‫امادگی جهت این یورش احتمالی فراهم نماید‪ .‬امید است در روزهای‬ ‫اینده با اگاهی و همراهی مردم عزیز و همکاران سخت کوشم شاهد مهار‬ ‫و کاهش مبتالیان به ویروس باشیم؛ سوگند می خورم تا اخرین لحظه‬ ‫حیاتم و با تمام وجودم از خدمتگزاری صادقانه و بی وقفه به نازنین ترین‬ ‫مردم جهان دریغ نورزم‪ .‬عزت‪ ،‬سربلندی و سالمتی همگان ارزوی این‬ ‫خدمتگزار کوچک ایران زمین است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه شهرداری تهران اعالم کرده‬ ‫اســت تمهیداتی را برای ضدعفونی وسایل حمل و‬ ‫نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس انجام می دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این اقدامات خوب است اما کافی نیست و باید‬ ‫تمهیدات بهتری برای این شرایط انجام شود‪ .‬عضو‬ ‫سابق شورای شهر تهران همچنین پیشنهاد داد با‬ ‫توجه به شرایط فعلی‪ ،‬شهرداری تهران تمهیداتی‬ ‫را انجام دهد تا طرحهــای ترافیکی از جمله طرح‬ ‫ترافیک و طرح کنترل کاهش الودگی هوا مدتی در‬ ‫‪7‬‬ ‫پایتخت اجرا نشــود و قطعاً این کار می تواند اثرات‬ ‫مثبتی را در پیشــگیری و مقابلــه با ویروس کرونا‬ ‫داشته باشــد‪ .‬قناعتی گفت‪ :‬این مسئله باید مورد‬ ‫توجه مدیریت شهری قرار گیرد و چنانچه مسئوالن‬ ‫شهری پیشــنهاد اشاره شده را اجرایی کنند اثرات‬ ‫ان به سرعت در پایتخت احساس خواهد شد چرا‬ ‫کــه بســیاری از خانواده ها می تواننــد با لغو طرح‬ ‫ترافیک با استفاده از وسایل شخصی خود دیگران‬ ‫نگران انتشار ویروس کرونا نباشند‪.‬‬ ‫مدتی اســت خبر ورود ویــروس کرونا به ایران موجی‬ ‫از نگرانی به راه انداخته اســت‪ .‬مــردم به دنبال خرید‬ ‫ماســک و مــواد ضدعفونی کننده راهــی داروخانه ها‬ ‫شــده اند اما هر کجا می روند به در بسته می خورند‪ .‬قم‬ ‫اولین شــهری بود که وجود بیماران مبتال به کرونا در‬ ‫ان تایید شــد‪ .‬با اعالم این موضوع‪ ،‬بســیاری از مردم‬ ‫قم راهی داروخانه ها شــدند تا وســایل بهداشتی الزم‬ ‫جهت پیشگیری را تهیه کنند‪ .‬خیلی زود خبر کمبود‬ ‫ماسک در شــهر قم دست به دست شد و مسئوالن از‬ ‫انتقال ماســک از شــهرهای دیگر به قم گفتند‪ .‬اما با‬ ‫پیدا شدن نمونه های دیگر بیمار در شهرهای مختلف‪،‬‬ ‫شــرایط نگران کننده تــر از قبل شــد‪ .‬در محیط های‬ ‫شــهری و ادارات تابلوهای هشــدار نصب شد و حتی‬ ‫ارگان های مســئول اقدام به ارســال پیامک های نحوه‬ ‫جلوگیــری از این ویروس کردند‪ .‬همــه این اقدامات‬ ‫باعث شــد تا نگرانی از ابتال هر لحظه شدیدتر شود و‬ ‫تقاضا برای خرید وســایل بهداشتی باال برود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬ماسک‪ ،‬اسپری ضدعفونی کننده‪ ،‬ژل دست‪ ،‬پد‬ ‫الکلی‪ ،‬دســتمال مرطوب و دستکش یکبار مصرف در‬ ‫صدر تقاضای خرید در بازار قــرار گرفته اند‪ .‬نگرانی ها‬ ‫مردم را به داروخانه ها و مراکز فروش کشــانده اســت‬ ‫و حاال کمیاب شــدن انها در داروخانه و فروشــگاه ها‬ ‫خبرســاز شده اســت‪ .‬چند روزی اســت که وقتی به‬ ‫داروخانه هــا مراجعه و هر یــک از این اجناس را طلب‬ ‫می کنیم با ایــن گفته ها روبه رو می شــویم که «تمام‬ ‫شده است»‪« ،‬درخواســت داده ایم»‪« ،‬سفارش ها فردا‬ ‫به دســتمان می رســد» یا «معلوم نیست چه زمان به‬ ‫موجودی داروخانه اضافه شود»‪ .‬وضعیت به گونه ایست‬ ‫که بعضی از مشتریان وقتی با نبود ماسک در داروخانه‬ ‫مواجه می شــوند از مســئوالن داروخانه می پرسند که‬ ‫امکان شست وشو و اســتفاده مجدد ماسک های کهنه‬ ‫وجود دارد‪ .‬تنها محصولی که در اکثر داروخانه ها یافت‬ ‫می شود‪ ،‬الکل ‪۷۰‬درصد است‪ .‬اگرچه سازمان تعزیرات‬ ‫از پلمب چندین داروخانه گران فروش و محتکر ماسک‬ ‫و مــواد ضدعفونی کننده خبر داده اســت اما همچنان‬ ‫بعضی از داروخانه ها ماســک های ساده را بین ‪ ۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫هــزار تومان و ژل ضدعفونی را تــا ‪ ۳۰‬هزار تومان به‬ ‫فروش می رسانند‪ .‬انها شرکت های تولیدکننده را مقصر‬ ‫این گرانی می دانند و می گویند محصوالت را بر اساس‬ ‫قیمت فاکتورها می فروشــیم‪ .‬داروخانه ای در پاسخ به‬ ‫تقاضای یکی از مشتریان مبنی بر خرید بسته ‪ ۵۰‬تایی‬ ‫ماســک می گوید‪ ،‬شرکت قیمت بسته های ‪ ۵۰‬تایی را‬ ‫‪ ۱۷۵‬هزار تومان اعالم کرده اســت و ما توان خرید ان‬ ‫را نداریــم‪ .‬برخی از داروخانه ها هم از فروش ماســک‬ ‫بیش از دو بسته سه تایی اجتناب می کنند‪ .‬علت را که‬ ‫جویا می شوی از کمبود ماسک در بازار می گویند‪ .‬البته‬ ‫بعضی ها هم دلیل را ایجاد بازار ثانویه می دانند‪ .‬به گفته‬ ‫انها بعضی از ســودجویان با خرید انبوه ماسک و دیگر‬ ‫وســایل بهداشــتی‪ ،‬اقدام به فروش ان با قیمت بسیار‬ ‫باال می کنند‪ .‬اما انچه از ان به عنوان عامل اصلی نبود‬ ‫این وسایل بهداشــتی صحبت می شود‪ ،‬وجود دالالنی‬ ‫است که یا محصوالت را با قیمتی بسیار باالتر از قیمت‬ ‫مصوب به فروش می رســانند یــا از فروش محصوالت‬ ‫خودداری کرده و دست به احتکار زده اند‪ .‬پسر جوانی با‬ ‫عجله وارد داروخانه ای می شود که روی برگه ای نوشته‬ ‫ماســک نداریم‪ .‬از متصدی می پرسد که خرید ماسک‬ ‫دارند یا خیر‪ ،‬مســئول داروخانه قیمت را می پرسد‪ ،‬به‬ ‫نظر رقم باالیی اعالم کرده اســت که مسئول با تعجب‬ ‫و کالفگی پاسخ منفی می دهد‪ .‬به طور حتم بخشی از‬ ‫کمبود ماســک و مواد ضدعفونی کننده در داروخانه ها‪،‬‬ ‫از عدم امادگــی انها برای پاســخگویی به این حجم‬ ‫از تقاضــا اســت‪ .‬عالوه بــر اینکــه در وضعیت فعلی‬ ‫اولویت عرضه و مصرف این وســایل بــا مراکز درمانی‬ ‫و بیمارستان هاســت و بخش کمــی از این محصوالت‬ ‫برای فروش به داروخانه ها تحویل می شــود‪ .‬اما جدا از‬ ‫این‪ ،‬افزایش نرخ ماسک از سوی کارخانه های تولیدی‬ ‫و حضــور دالالن در بازار از جمله دالیلی هســتند که‬ ‫بازار این محصوالت را در شــرایط فعلی قرار داده اند و‬ ‫اگر نظارت دقیقی بر بازار وجود داشــت‪ ،‬به طور قطع‪،‬‬ ‫حتی اگر بروز این مشــکالت ناگزیر بود‪ ،‬حتما در این‬ ‫حجم نبود‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫دوش از مسجد سوی میخانه امد پیر ما‬ ‫چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما‬ ‫ما مریدان روی سوی قبله چون اریم چون‬ ‫روی سوی خانه خمار دارد پیر ما‬ ‫در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم‬ ‫کاین چنین رفته ست در عهد ازل تقدیر ما‬ ‫عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است‬ ‫عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما‬ ‫روی خوبت ایتی از لطف بر ما کشف کرد‬ ‫زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما‬ ‫با دل سنگینت ایا هیچ درگیرد شبی‬ ‫اه اتشناک و سوز سینه شبگیر ما‬ ‫تیر اه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش‬ ‫رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سه شنبه‪ 6‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪237‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫کرونا بازار رستوران های پایتخت را کساد کرد‬ ‫سفره خانه ها تعطیل شدند!‬ ‫امیر پرنداور|‬ ‫شــیوع ویروس کرونا در پایتخت و توصیه های پزشکی در این زمینه از‬ ‫جمله پرهیــز از حضور در اماکن عمومی و صرف غذا در رســتوران ها‪،‬‬ ‫این روزها تاثیر خود را بطور جدی گذاشــته و مشتریان انها را به شدت‬ ‫کاهش داده است‪ .‬یکی از تفریحات ما ایرانی ها رفتن به کافه و رستوران‬ ‫برای صرف ناهار یا شــام همراه دوستان و خانواده است؛ اما چند روزی‬ ‫است با شــیوع ویروس کرونا در ایران مردم از ترس این بیماری واگیر‪،‬‬ ‫رفتن به این مکان ها را بســیار کم کرده اند و همین امر ســبب از رونق‬ ‫افتادن بسیاری از این کســب و کارها شده است‪ .‬برای تهیه گزارش به‬ ‫سطح شهر تهران رفتیم و از چند کافه‪ ،‬رستوران و فست فودی در مرکز‬ ‫شــهر بازدید کردیم؛ از دو راهی یوسف اباد که به سمت میدان و چهار‬ ‫راه ولیعصر(عج) برویم تعداد زیادی کافه رستوران می بینیم اما این روزها‬ ‫مانند همیشــه پررونق نیستند و شمار مشتریان انها ان هم موقع ناهار‬ ‫بسیار کمتر از حد معمول است‪ .‬کافه و رستوران داران از این وضع بسیار‬ ‫ناراضی هســتند و امیدوارند بزودی خبرهای خوشی از غلبه بر ویروس‬ ‫کرونا و بازگشــت اوضاع پایتخت به حالت عادی بشنوند‪ .‬مسئول یکی‬ ‫از فســت فودهای خیابان ولی عصر(عج)‪ ،‬خانــم جوانی بود که خود را‬ ‫جاللی معرفی کرد‪ .‬او گفت‪ :‬تاثیر ویروس کرونا بر کسادی بازار بسیار زیاد‬ ‫است‪ .‬من شــش کارگر دارم اما از روزی که این ویروس وارد ایران شده‬ ‫و اخبار ان در فضای مجازی پیچیده اســت‪ ،‬نیمی از نیروهایم به دلیل‬ ‫خلوت بودن رستوران‪ ،‬بیکار نشسته اند‪ .‬وی افزود‪ :‬هر روز که می گذرد‪،‬‬ ‫وضع بدتر می شــود‪ .‬مشتریان ما در چند روز اخیر یک پنجم شده اند و‬ ‫دلیل ان نیز خبرهایی اســت که در باره ویروس کرونا منتشر می شود‪.‬‬ ‫جاللی گفت‪ :‬ان تعداد از مشتریانی هم که مراجعه می کنند‪ ،‬با وسواس‬ ‫خیلی زیاد غذا ســفارش می دهند‪ .‬انها دوست دارند بیشتر از غذاهای‬ ‫بسته بندی شده در کارخانه ها استفاده کنند تا از غذاهای گرمی که در‬ ‫رستوران طبخ می کنیم‪ .‬این مسئول رستوران‪ ،‬یکی از دالیل این وضعیت‬ ‫را اطالع رســانی نادرســت در باره بیماری کرونا می داند‪ .‬وی گفت‪ :‬این‬ ‫نحوه اطالع رســانی به ضرر کســب و کارهای ما است‪ .‬من از مسئوالن‬ ‫مربوطه خواهش می کنم که اطالع رسانی درست انجام دهند تا بیشتر از‬ ‫این به زندگی ما لطمه وارد نشــود‪ .‬اللی یاداور شد‪ :‬بسیاری از مشتریان‬ ‫به دلیل اطالع رسانی های نادرســتی که در باره ویروس کرونا در فضای‬ ‫مجــازی صورت می گیرد‪ ،‬نمی دانند باید به چه نوع غذایی اعتماد کنند‬ ‫و همین مساله‪ ،‬بزرگترین ضربه را به رستورانها و کسب وکارهای مشابه‬ ‫وارد کرده است‪ .‬در این میان‪ ،‬افراد سودجو هم بیکار ننشسته اند‪ .‬انها‬ ‫با باالبردن قیمت اقالمی مانند برخی از نوشــیدنی ها و مواد غذایی‪،‬‬ ‫ضربه های بیشتری به رستورانها و مشاغل مشابه وارد می کنند‪ .‬خانم‬ ‫جاللی در این باره گفت‪« :‬از مســئوالن تقاضا دارم با اینگونه افراد به‬ ‫شدت برخورد کنند زیرا با افزایش قیمت اقالم اساسی ما نیز مجبور‬ ‫به افزایش قیمت می شــویم و با این وضعیت‪ ،‬مردم اسیب بیشتری‬ ‫خواهند دید‪».‬‬ ‫دستورالعمل نداریم‬ ‫ی دیگر از رستوران داران قدیمی مرکز تهران است که به‬ ‫احســان یک ‬ ‫گفته خودش‪ ،‬رستورانشان سابقه خانوادگی دارد و همه در محل انها‬ ‫را می شناسند‪ .‬او گفت‪ :‬االن چند روز است که شدیدا بازار کار خورد‬ ‫و خوراک افت کرده و طوری شــده است که خیلی از مشتریان را از‬ ‫دست داده ایم‪ .‬وی هشدار داد‪ :‬اگر اوضاع به همین صورت پیش برود‬ ‫خیلی از کسانی که کســب وکار خود را به تازگی شروع کرده اند‪ ،‬با‬ ‫توجه به باال بودن اجاره بها و افزایش روزانه و بی منطق قیمت برخی‬ ‫از محصوالت‪ ،‬ورشکست خواهند شــد‪ .‬این رستوران دار همچنین‬ ‫از اینکه تاکنون مسئوالن مربوطه دستورالعمل مشخصی در زمینه‬ ‫فعالیت رســتورانها به انها ابالغ نکرده اند‪ ،‬انتقاد کرد‪ .‬احسان گفت‪:‬‬ ‫«تا حاال با وجود حساســیت موضوع شیوع ویروس کرونا‪ ،‬هیچکدام‬ ‫از دستگاه های مربوط ه هیچ دستور العملی برای جلوگیری یا رعایت‬ ‫هرچه بهتر بهداشت این صنوف صادر نکرده اند و از هیچ ارگانی نیز‬ ‫برای سرکشی و بررسی وضعیت بهداشتی رستورانها و مراکز عرضه‬ ‫مواد غذایی نیامده اند‪ .‬این رستوران دار گفت‪ :‬من به عنوان مدیر این‬ ‫مجموعه با راهکارهایی که در تلویزیون و شبکه های اجتماعی برای‬ ‫ش داده می شــود به مقابله با این ویروس‬ ‫مقابله با این ویروس اموز ‬ ‫می پــردازم‪ ،‬اما به نظر خودم این کارها کفایت نمی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه صنف ما با مواد غذایی سروکار دارد و موضوع بهداشت‬ ‫در این صنف بســیار مهم است‪ ،‬توقع داشتیم که حداقل ارگان های‬ ‫مربوطه‪ ،‬دستورالعمل بدهند یا با مراجعه حضوری به ما اموزش های‬ ‫الزم برای جلوگیری از انتقال این ویروس را ارایه کنند‪ .‬او یاداور شد‬ ‫که بسیاری از کارگران مشغول در رستوران‪ ،‬کافه و فست و فودها به‬ ‫دالیل مختلف به اینترنت و تلویزیون دسترسی کافی ندارند‪.‬‬ ‫سفره خانه ها تعطیل شدند‬ ‫در همین حال‪ ،‬مســئوالن اتحادیه های قهوه خانه داران و صاحبان‬ ‫رستورانها نیز از کسادی بازار خود و کاهش شدید مشتریان به دلیل‬ ‫شیوع بیماری کرونا در کشور خبر می دهند‪« .‬محسن نظری»‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه قهوه خانه داران و ســفره خانه های سنتی گفت‪« :‬واحدهای‬ ‫صنفی ما ‪ ۱۰۰‬درصد تعطیل شــده اند‪ .‬اصال مشتری ندارند‪ ».‬وی‬ ‫افزود‪« :‬مــا ‪ ۵‬هزار واحد صنفی داریم‪ .‬ضربــه ای که از این ویروس‬ ‫می بینیم‪ ،‬هزینه سرسام اوری است که اصال نمی توانیم ان را محاسبه‬ ‫کنیم‪« ».‬علی اصغر میرابراهیمی» رییس اتحادیه دارندگان رستوران‬ ‫و سلف سرویس نیز گفت‪ :‬از زمان شیوع کرونا‪ ،‬کسب وکارهای اعضای‬ ‫این اتحادیه اسیب جدی دیده است به گونه ای که واحدهای زیادی‬ ‫تا استانه تعطیلی پیش خواهد رفت‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم سعی می کنند‬ ‫کــه در خارج از خانه‪ ،‬کمتر غذا بخورند‪ .‬مــا برای همکاران مان هم‬ ‫توصیه های بهداشتی داشــتیم و برای ان ها پیامک فرستاده ایم‪ .‬اما‬ ‫شــیوع کرونا و تاثیر ان روی رستوران ها بی تاثیر نیست‪ .‬حتی بسیار‬ ‫قابل توجه بوده است‪ .‬شک نکنید که باعث تعطیلی برخی از واحدها‬ ‫خواهد شد‪ .‬میرابراهیمی تصریح کرد‪ :‬تمام رستوران های شهر ملزم‬ ‫هســتند از مواد ضدعفونی کننده برای سطوح و تجهیزات و ظروف‬ ‫اشــپزخانه با اب صد درجه و شوینده های استاندارد استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی این موضوع که تاکنون دســتورالعملی در باره ویروس کرونا به‬ ‫رســتورانها ابالغ نشده اســت‪ ،‬را رد کرد و با قاطعیت گفت‪ :‬به تمام‬ ‫رستوران های شهر نکات ایمنی را ارسال کرده ایم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬انها‬ ‫می توانند تمام موارد ایمنی و بهداشتی را در سایت اتحادیه مطالعه‬ ‫کنند تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید‪ .‬بررسی سایت اتحادیه‬ ‫صنف دارندگان رســتوران و سلف ســرویس های تهران هم نشان‬ ‫می دهد اطالع رســانی در باره وضعیت بهداشتی انها افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬اخرین مطلب این سایت یک دستورالعمل به رستوران دارها با‬ ‫عنوان «ارتقای سطح بهداشتی رستورانها» است که روز گذشته در‬ ‫قالب ‪ ۱۴‬بند‪ ،‬هشدارهایی را برای پیشگیری از الودگی مطرح کرده‬ ‫است بدون انکه اشاره ای به ویروس کرونا داشته باشد‪.‬‬ ‫شش روز‪ ۱۲ ،‬قربانی و ‪ ۶۴‬مبتال‬ ‫در حالی که کمتر از یک هفته از انتشار خبر سرایت ویروس مرگبار‬ ‫کرونا به ایران گذشته است‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫امــروز اعالم کرد‪ :‬تعداد تلفات بیماری کرونا در ایران به ‪ ۱۲‬و تعداد‬ ‫مبتالیان به ‪ ۶۴‬نفر رســیده است‪« .‬کیانوش جهانپور» رییس مرکز‬ ‫روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت امروز گفت‪ :‬از بین موارد‬ ‫بررسی شده از روز گذشته تا ظهر امروز بر اساس نتایج ازمایش های‬ ‫تایید شده تعداد ‪ ۱۸‬نفر دیگر مبتال به کووید ‪ ۱۹‬یا ویروس کرونای‬ ‫جدید شناسایی شده اند که از این تعداد ‪ ۸‬نفر در قم‪ ۳ ،‬نفر تهران‪،‬‬ ‫یک نفر استان همدان‪ ۲ ،‬نفر اصفهان و ‪ ۲‬نفر استان مرکزی بودند و‬ ‫از این افراد طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته ‪ ۴‬نفر جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین امار سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬ویروس کرونای جدید‬ ‫تاکنــون ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۸۶۶‬نفر را در چین و ‪ ۳۰‬کشــور دیگر از جمله‬ ‫ایران مبتال کرده است که از این تعداد‪ ،‬دو هزار و ‪ ۵۹۲‬نفر جان خود‬ ‫را از دست داده اند‪ .‬اغلب قربانیان‪ ،‬چینی هستند‪ .‬از مجموع مبتالیان‬ ‫به ایــن ویروس تاکنون ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۱۲۸‬هزار نفر بهبود یافته اند‪ .‬به‬ ‫گزارش سازمان نظام پزشکی کشور در مجموع ‪ ۱۷۰‬بیمارستان در‬ ‫کشــوربه مبتالیان به ویروس کرونا خدمات می دهند‪ .‬در تهران‪۱۴ ،‬‬ ‫بیمارستان و مرکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران‬ ‫و ایران شامل مسیح دانشوری‪ ،‬شهدای گمنام‪ ،‬طرفه‪ ،‬مدرس‪ ،‬زعیم ‪،‬‬ ‫یاس‪ ،‬ضیائیان‪ ،‬رازی‪ ،‬بهارلو‪ ،‬مروستی‪ ،‬شهدای یافت اباد‪ ،‬فیروزابادی‪،‬‬ ‫فیروزگر و رسول اکرم(ص) نیز در نقاط مختلف پایتخت برای خدمات‬ ‫رســانی به بیماران مبتال به ویروس کرونا پیش بینی و تجهیز شده‬ ‫است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 468

روزنامه خوب 468

شماره : 468
تاریخ : 1400/01/22
روزنامه خوب 467

روزنامه خوب 467

شماره : 467
تاریخ : 1400/01/21
روزنامه خوب 466

روزنامه خوب 466

شماره : 466
تاریخ : 1400/01/18
روزنامه خوب 465

روزنامه خوب 465

شماره : 465
تاریخ : 1400/01/17
روزنامه خوب 464

روزنامه خوب 464

شماره : 464
تاریخ : 1400/01/16
روزنامه خوب 463

روزنامه خوب 463

شماره : 463
تاریخ : 1400/01/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!