روزنامه خوب شماره 236 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 236

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 236

روزنامه خوب شماره 236

‫وزیر کشور اعالم کرد‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫مشارکت ‪ 42/57‬درصدی‬ ‫مردم در انتخابات‬ ‫خداوند اراده کرده‬ ‫این ملت را پیروز کند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪5‬اسفند ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 236‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 29‬جمادی الثانی‪ 24 | 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫بررسیبرونرفتمعضالتاقتصادی‬ ‫در راستای تولید ملی و رفاه اجتماعی‬ ‫مشکالت اقتصادی‬ ‫ریشه های‬ ‫غیراقتصادی دارد!‪ ‬‬ ‫کروناویروس؛ از واهم ه تا واقعیت ‬ ‫‪8‬‬ ‫در صورت ابتال به کرونا‬ ‫چه کنیم؟‬ ‫‪2‬‬ ‫فروش کاالیخارجی‬ ‫در نمایشگاه هایبهاره‬ ‫ممنوعاست‬ ‫دستور ر ییسجمهوریبرای‬ ‫‪ 3‬تشکیلستادملیمدیریت‬ ‫بیماریکرونا‬ ‫‪7‬‬ ‫سامانهحضور و غیاب‬ ‫با ثبت اثر انگشت‬ ‫بهحالتتعلیقدرامد‬ ‫دالیل افزایش سریع نرخ ارز چیست؟‬ ‫‪4‬‬ ‫پیش بینی روند قیمت ها‬ ‫در روزهای اینده‬ ‫تعویقزمانبرگزاری‬ ‫‪5‬نمایشگاه کتابتهرانرویمیز‬ ‫وزارت ارشاد‬ ‫‪6‬‬ ‫جز ییاتتوز یعرایگان‬ ‫«ماسک» اعالم شد‬ ‫رئیس شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اگر تعداد مبتالیان‬ ‫به کرونا زیاد شود تهران‬ ‫قرنطینه می شود‬ ‫اقتصاد‬ ‫متولدانجدیدیارانهمعیشتمی گیرند‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنگوی ستاد حذف یارانه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت ‪ :‬یارانه متولدان جدید به شرطی که خانوار انها مشمول یارانه معیشت باشد‪ ،‬واریز خواهد شد‪ .‬حسین میرزایی در پاسخ به سوالی مبنی‬ ‫بر اینکه افرادی که مشمول یارانه معیشت هستند ایا متولدین جدید انها نیز مشمول این یارانه خواند شد‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬موالید جدید به شرط اضافه شدن در لیست یارانه بگیران‪ ،‬به لیست معیشتی بگیران‬ ‫هم اضافه خواهند شد‪ .‬سخنگوی ستاد حذف یارانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد خانواده هایی که در حال حاضر مشمول یارانه معیشت هستند ‪ ،‬گفت ‪ :‬در صورتی که خانوار انها مشمول یارانه و‬ ‫مشمول معیشتی باشد‪ ،‬متولدین جدید نیز به لیست اضافه خواهد شد که امار ان از سوی سازمان ثبت احوال ارائه می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر خانواده‪ ،‬تازه متولد شده مشمول یارانه نقدی و معیشت نباشد‬ ‫عمال مشمول نخواهد شد‪ .‬در حال حاضر‪ 18‬میلیون خانوار مشمول طرح معیشت هستند‪ .‬همچنین طبق پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه سال‪ 99‬قرار است منابع یارانه نقدی و معیشت ادغام و به حدود‪76‬‬ ‫میلیون نفر یارانه پرداخت شود‪ .‬براین اساس دهم هر ماه یارانه معیشت به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‪ 5‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪236‬‬ ‫کاهش ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها نشدنی است‬ ‫مشکالت اقتصادی ریشه های غیراقتصادی دارد‬ ‫اخبار‬ ‫فروش کاالی خارجی در‬ ‫نمایشگاه های بهاره امسال‬ ‫ممنوع است‬ ‫معاون بازرســی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت‬ ‫گفت‪ :‬یکی از سیاســت های امسال برای نمایشگاه های‬ ‫بهاره تاکیــد بر عدم ورود کاالی خارجی اســت‪ .‬جواد‬ ‫احمــدی معاون بازرســی و رســیدگی بــه تخلفات‬ ‫ســازمان حمایت گفت‪ :‬ما در شرایط عادی سال سراغ‬ ‫نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال نمی رویم و معتقدیم‬ ‫واحدهای صنفی و فروشگاه های بزرگ در سطح جامعه‬ ‫نیاز مــردم را برطرف می کنند امــا در برخی مواقع با‬ ‫افزایش تقاضا برای برخی کاالهای خاص نمایشگاه های‬ ‫عرضه مســتقیم کاال توســط کارگروه تنظیم بازار برپا‬ ‫می شــوند‪ .‬وی با بیان اینکه نمایشگاه ها در کنار مزایا‬ ‫با معایبی نیز همراهند افزود‪ :‬تجمیع نیازهای مردم در‬ ‫یک محل و عرضه ان ها باعث رفع غالب نیازهای مردم‬ ‫می شود‪ ،‬عالوه بر این قیمت ها در این نمایشگاه ها باید‬ ‫از قیمت واحدهای صنفی کمتر باشــد لذا کارشناسی‬ ‫قیمــت صورت می گیرد و فروشــندگان نیز موظف به‬ ‫عرضه با همان قیمت هستند‪ .‬معاون بازرسی و رسیدگی‬ ‫به تخلفات ســازمان حمایت‪ ،‬عرضه کاال بدون واسطه‬ ‫را مزیت مهم این نمایشــگاه ها عنوان کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫نمایشــگاه ها باعث متعادل تر شدن قیمت ها و افزایش‬ ‫نظارت ها خواهند شــد‪ .‬احمدی با بیــان اینکه یکی از‬ ‫سیاســت های امسال برای این نمایشــگاه ها عدم ورود‬ ‫کاالی خارجی اســت افزود‪ :‬تعداد غرفه هایی که در کل‬ ‫کشور برای این نمایشــگاه ها پیش بینی شده کمتر از‬ ‫‪ 20‬هزار غرفه اســت لذا در مقابل ســه میلیون واحد‬ ‫صنفی بســیار ناچیز اســت و تاثیر چندانی بر کاهش‬ ‫فروش واحدهای صنفی نخواهد داشت‪ .‬معاون بازرسی‬ ‫و رسیدگی به تخلفات ســازمان حمایت اظهار داشت‪:‬‬ ‫واحدهای صنفی در قالب فروش های فوق العاده در این‬ ‫ایام تخفیف می دهند و اتحادیه های صنفی نیز به تامین‬ ‫کاالی مورد نیاز مردم و بازار کمک می کنند‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول با اشاره به طرح های نظارتی ویژه توسط سازمان‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این ایام‬ ‫سال گفت‪ :‬برای امســال هم این موضوع پیش بینی و‬ ‫دستورالعمل های نظارتی نیز به همه استانها ابالغ شده‬ ‫اســت‪ .‬احمدی اظهار داشت‪ :‬ما تشدید بازرسی ها را در‬ ‫دســتور کار داریم و با تلفن ‪ 124‬و ســامانه ‪ ir.124‬به‬ ‫شکایات مردمی رسیدگی می کنیم‪.‬‬ ‫دالر و یورو را چند بخریم؟‬ ‫یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکالت اقتصادی فعلی‪ ،‬ریشه های غیر اقتصادی دارد‪ ،‬تصریح کرد‬ ‫که برای حل دائمی ان ها باید بســترهای غیراقتصادی الزم برای رشد و رفاه اقتصادی فراهم شود و برای‬ ‫رسیدن به این امر‪ ،‬اقداماتی همچون تغییر ارزش ها و اولویت های حاکم بر نگرش تصمیم گیران‪ ،‬برقراری‬ ‫ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان‪ ،‬توسل به مبادالت تجاری بین کشوری الزم است تا امکان بهره مندی‬ ‫به مراتب بیشتری برای رشد و رفاه جامعه فراهم شود‪ .‬مرتضی افقه با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور‪،‬‬ ‫اگر چه مشکالت برجسته فعلی نمودی اقتصادی دارند‪ ،‬اما اغلب ان ها ریشه های غیراقتصادی دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای حل دائمی مشــکالت اقتصادی ابتدا باید بسترهای غیراقتصادی الزم برای رشد و رفاه اقتصادی را‬ ‫فراهــم کرد‪ ،‬در غیر اینصورت هیچ مکتب اقتصادی یا تئوری و فرمول اقتصادی قادر به حل مشــکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬حداقل در میان مدت و بلندمدت نخواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بعد از وقوع انقالب اسالمی تاکنون‪،‬‬ ‫مجموعه ای از مکاتب و تئوری های متعدد و متنوع اقتصادی مورد ازمون قرار گرفته اند که حاصل این چهار‬ ‫دهه‪ ،‬پیچیده تر‪ ،‬مزمن تر و العالج تر شدن معضالت اقتصادی و به تبع ان مشکالت اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫سیاسی بوده است‪.‬‬ ‫ایجاد بسترهای فکری و نگرشی توسعه گرا الزمه حل مشکالت اقتصادی‬ ‫این اســتاد دانشگاه با بیان اینکه تا بسترهای فکری‪-‬نگرشی حاکم بر کشور و جامعه‪ ،‬توسعه گرا و هموار‬ ‫کننده رشــد و رفاه اقتصادی ایجاد نشوند هیچ فرمولی قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی یا حل مشکالت‬ ‫اقتصــادی نخواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در تمامی مکاتــب‪ ،‬فرمول ها و تئوری های اقتصادی موجود در ادبیات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬وجود این بســترهای فکری ‪ -‬نگرشی هموار کننده پیشرفت و رفاه‪ ،‬پذیرفته شده هستند و با‬ ‫وجود چنین فضایی‪ ،‬نظریه پردازان اقتصادی‪ ،‬به ارائه راه حل اقدام کرده اند‪ .‬انچه در کشــور ما تا کنون‬ ‫اتفــاق افتاده‪ ،‬صرف میلیاردها دالر از درامدهای نفتی و غیرنفتی کشــور (همچون بذر کشــاورزی)‪ ،‬در‬ ‫فضاهای فکری ‪ -‬نگرشــی ضدتوسعه ای (زمین های نامرغوب) بوده که حاصلی جز شاخص های اقتصادی‬ ‫اجتماعی نامطلوب این روزها نداشــته است‪ .‬وی افزود‪ :‬بسیاری از دیدگاه های حاکم بر تصمیمات کشور‪،‬‬ ‫اولویت ها و ارزش هایی غیر از رشد‪ ،‬رفاه و بهبود معیشت جامعه را هدف گرفته اند؛ بنابراین‪ ،‬انچه در شرایط‬ ‫فعلی کشــور جاری است‪ ،‬امری غیرعادی نیست و کام ً‬ ‫ال بازتابی است از دیدگاه های فکری فلسفی حاکم‬ ‫بر نظام تصمیم گیری کشــور که شــواهد این ادعا را می توان در تخصیص منابع بودجه و نیز در گفته ها‪،‬‬ ‫سخنرانی ها و تالش های تصمیم گیران به وضوح مالحظه کرد؛ بنابراین تا ارزش ها و اولویت های حاکم بر‬ ‫نگرش تصمیم گیران تغییر نکند‪ ،‬حتی اگر مشکالت تحریمی رفع شوند‪ ،‬در بهترین شرایط به شاخص های‬ ‫اقتصادی اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه ‪ ۸۰‬باز خواهیم گشت‪.‬‬ ‫حل مشکالت اقتصادی در گرو ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان‬ ‫این اقتصاددان در پاسخ به اینکه حذف کامل یا ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی با سایر کشورها چه‬ ‫تبعاتی دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬محال است بتوان مشکالت اقتصادی را بدون ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان‪،‬‬ ‫حداقل در میان مدت حل کرد‪ .‬این حرف نه از ان بابت است که نیروهای انسانی و قابلیت های غیرانسانی‬ ‫موجود در کشور نتوانند به این هدف برسند‪ ،‬بلکه با توجه به توضیحات پیشین‪ ،‬اصوالً ساختارهای حاکم بر‬ ‫نظام ارزشی تصمیم گیران‪ ،‬اجازه رشد بدون توسل به فروش نفت و صرف ارزهای حاصل از ان برای خرید‬ ‫محصوالت (ســرمایه ای‪ ،‬واســطه ای و مصرفی) از خارج نخواهد داد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مرور چهار دهه پس از‬ ‫وقوع انقالب اسالمی که مهم ترین شعار اقتصادی ان رهایی از فروش نفت و اتکاء به توان داخلی بود و این‬ ‫شعار در تمام چهار دهه گذشته و در اهداف برنامه های پنجگانه اجرا شده تکرار شد‪ ،‬نشان داد که اساساً‬ ‫جهت گیری نظام فکری ‪ -‬نگرشی حاکم بر تصمیم گیران‪ ،‬به سمت چنین هدفی نرفته است‪ .‬تحمیل انبوه‬ ‫فشارهای ناشی از تحریم های فعلی‪ ،‬گواهی است بر این ادعا که تالش های چهاردهه گذشته مسیری غیر از‬ ‫اتکاء به فروش نفت را طی کرده اند و امروز بدون تداوم ان مسیر یعنی ارتباط با جهان خارج به قصد فروش‬ ‫نفت و تامین نیازهای تولیدی و مصرفی داخلی حداقل تا زمان تغییرات اساسی در ساختارهای نگرشی‪،‬‬ ‫راهی برای حل معضالت معیشتی رفاهی جامعه وجود ندارد‪.‬‬ ‫کاهش ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها نشدنی است‬ ‫این اســتاد دانشگاه خاطر نشــان کرد که با وجود ساختارهای فکری‪ ،‬فلسفی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی ضد‬ ‫توسعه موجود‪ ،‬که نمود ان را می توان در تمامی سطوح تصمیم گیری و اجرائی مشاهده کرد؛ امکان حتی‬ ‫کاهش ارتباط سیاســی و به تبع ان اقتصادی با کشــورها و اقتصادهای پیشرفته امری نشدنی است مگر‬ ‫انکه حاکمیت تغییرات اساسی در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیری را بپذیرد‪ .‬افقه درباره اینکه ایا تکیه‬ ‫بر توان اقتصادی داخل به معنای نادیده گرفتن روابط خارجی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ساختارهایی که از نظر‬ ‫من مفهوم فرایند توســعه جوامع را در بر می گیرند؛ بدون وجود پیش نیازهای بیان شــده‪ ،‬تصور نیل به‬ ‫اقتصادی مقاوم‪ ،‬تصوری خیالی و نائل نشــدنی است و اصرار به رسیدن به ان با وجود حفظ ساختارهای‬ ‫ضدتوسعه ای موجود‪ ،‬جز اتالف منابع و نیروی انسانی همچون چهار دهه گذشته‪ ،‬حاصلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس اقتصادی با توسل به قابلیت های مبادالت بین کشوری تجاری‪ ،‬امکان بهره مندی‬ ‫بیشتری برای رشد و رفاه جامعه به وجود خواهد امد و بعید است امروز کشوری را بتوان یافت که مراودات‬ ‫خارجی خود را قطع یا محدود کرده باشد و مردم ان در شرایط اقتصادی و معیشتی مطلوبی قرار داشته‬ ‫باشــند‪ .‬وی در پاسخ به اینکه ایا در این زمینه کره شمالی می تواند الگوی مناسبی باشد‪ ،‬گفت‪ :‬برخالف‬ ‫تصور افرادی که نگران حاکم شــدن الگوی کره شمالی بر کشور ایران هستند‪ ،‬تصور می کنم که با وجود‬ ‫مفروضات ضدتوســعه ای حاکم بر کشور‪ ،‬و در صورت تداوم تحریم ها‪ ،‬در میان مدت حتی قادر نخواهیم‬ ‫بود با اقتصادی در حد کره شمالی معیشت مردم را تامین کنیم‪ .‬افقه افزود‪ :‬با نگرش های حاکم که باعث‬ ‫انزوای انبوه نیروهای انسانی نخبه ی شده یا باعث مهاجرت بسیاری از نیروهای انسانی نخبه از کشور شده‪،‬‬ ‫بعید است در بلندمدت و یا میان مدت بتوان الگوی کره شمالی را هم در کشور پیاده کرد‪ .‬انچه باعث شده‬ ‫تاکنون مشکالت معیشتی مردم در ساختارهای ضدتوسعه ای موجود‪ ،‬در وضعیت فعلی باقی بمانند‪ ،‬سرمایه‬ ‫گذاری های پیشین و دوپینگ درامدهای نفتی و نیز ذخایر موجود ناشی از این درامدها (صندوق توسعه‬ ‫ملی) بوده است؛ بنابراین اگر روش و رویه حاکم بر تصمیمات تغییر اساسی نکند‪ ،‬الگوی کره شمالی هم‬ ‫کمک چندانی به اینده کشور نخواهد کرد‪.‬‬ ‫حل مشکالت اقتصادی با اصالح نظام فکری‪-‬ارزشی حاکم بر تصمیمات کالن‬ ‫وی درباره مشــکالت اقتصاد ایران با بیان اینکه اگر چه برجســته ترین مشکالت فعلی در کشور نمودی‬ ‫اقتصــادی و به تبــع ان اجتماعی و حتی مذهبی پیدا کرده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشــکالتی همچون رشــد‬ ‫منفی‪ ،‬رکود توام با تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬توزیع به شــدت نابرابر درامدی‪ ،‬انبوه پرونده های دادگســتری ناشی از‬ ‫ناهنجاری های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬شامل فسادهای اداری‪-‬اقتصادی‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬نزاع‪ ،‬طالق‪ ،‬فحشا‪،‬‬ ‫سرقت‪ ،‬افسردگی‪ ،‬مهاجرت نخبگان از کشور‪ ،‬در اقتصاد کشور وجود دارند که این معضالت عمدتاً ریشه در‬ ‫نظام فکری ‪ -‬فلسفی و ارزشی حاکم بر تصمیمات کالن کشور دارند و حل کامل یا کاهش ان ها منوط به‬ ‫درک همین واقعیت است و بنابراین‪ ،‬تغییرات اساسی در این نظام فکری و فلسفی که اتفاقاً قابلیت های الزم‬ ‫را در اموزه های مذهبی ‪ -‬دینی ما دارند اما متاسفانه با کج اندیشی مورد غفلت یا بی اعتنائی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران و چین پاسخ داد‪:‬‬ ‫چین برای کنترل کرونا چه کرد؟‬ ‫اخرین اخبار از نرخ ارز حاکی از ان اســت که دالر در‬ ‫بانک ها نســبت به روز گذشــته ‪ ۲۰‬و یورو ‪ ۱۰‬تومان‬ ‫گران شده است‪ .‬صرافی های مجاز بانک مرکزی امروز‬ ‫هــر دالر امریکا را ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۵۰‬می خرند و ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬می فروشند‪ .‬این درحالی است که قیمت خرید‬ ‫و فروش این ارز در صرافی ها در روز گذشته به ترتیب‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۴۳۰‬و ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۳۰‬تومان بود‪ .‬خرید و‬ ‫فــروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬و ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان قیمت داشــت در حالی‬ ‫که روز گذشــته قیمت خرید یــورو ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۴۸۰‬و‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۵۸۰‬تومان بود‪ .‬همچنین بانک ها هر دالر‬ ‫امریــکا را ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۳۲۰‬و هر یــورو را ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۳۰‬تومان می خرند که دالر در بانک ها نسبت به روز‬ ‫گذشته ‪ ۲۰‬و یورو ‪ ۱۰‬تومان گران شده است‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد اســت برای جلوگیری‬ ‫از شیوع گســترده ویروس کرونا باید دولت و مردم این ویروس‬ ‫را جدی گرفته و با ان مقابله کنند‪ .‬مجیدرضا حریری با اشــاره‬ ‫به تجربه چین در طول هفته های گذشــته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چین در‬ ‫روزهای ابتدایی شیوع این ویروس ان را جدی نگرفت و همین‬ ‫موضوع به افزایش تعداد مبتالیان منجر شد‪ ،‬اما به محض این که‬ ‫دولت چین در جریان میزان جدیت این ویروس قرار گرفت‪ ،‬به‬ ‫شــکل همه جانبه و با تمام قوا مقابله با ان را در دستور کار قرار‬ ‫داد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬با وجود انکه شــیوع این ویروس همزمان‬ ‫با ســال نو چینی بــود و در این دوران تعداد ســفرها افزایش‬ ‫می یافت‪ ،‬اما با دســتورالعمل های اجرایی شده بسیاری از مراکز‬ ‫عمومی از جمله ســینماها‪ ،‬مراکز فرهنگی و ورزشگاه ها تعطیل‬ ‫شــدند و رفت و امد در شهرها و اســتان هایی که میزان شیوع‬ ‫در انها باالتر بود به شــکل قابل توجهی مدیریت شــد‪ .‬رییس‬ ‫اتــاق بازرگانی ایران و چین با بیــان این که باید در کنار تالش‬ ‫برای نترسیدن مردم اقدامات ضروری در دستور کار قرار گیرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در شــهرهایی از چین که میزان شــیوع باالتر بوده‬ ‫رســتوران ها و مراکز تهیه غذا بسته شده اند‪ ،‬اما سوپرمارکت ها‬ ‫فعال هســتند و تمامی اجناس مورد نیاز مــردم بدون افزایش‬ ‫قیمت در دســترس انها قرار دارد‪ .‬به گفته حریری برای مقابله‬ ‫اخرین وضعیت کامیون داران معطل شده در مرز مهران‬ ‫اخرینوضعیتکامیون دارانمعطل شدهدرمرزمهراندرپیانتشارخبریدرباره‬ ‫بسته شدن مرز مهران و معطل ماندن هزار کامیون کاالهای صادراتی در این‬ ‫پایانه مرزی‪ ،‬مســئوالن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کردند‬ ‫که این تعداد نهایتا ‪ ۴۰۰‬کامیون بوده و بر اســاس اخرین وعده های شفاهی‬ ‫مقامات عراقی این مشکل که به دلیل کمبود نیروی انسانی به وجود امده به‬ ‫زودی حل خواهد شد و دیگر مرزهای عراق باز است‪ .‬برخی رسانه ها از بسته‬ ‫شدن مرز مهران و معطلی حدود هزار کامیون صادراتی در این پایانه مرزی خبر‬ ‫داده بودند‪ .‬مسئوالن سازمان راهداری در این راستا اعالم کردند که بر اساس‬ ‫اخرین ارزیابی ها و براوردهای صورت گرفته حدود هشت کیلومتر صف در این‬ ‫پایانه مرزی ایجاد شده که تعداد کامیون ها به حدود ‪ ۴۰۰‬دستگاه می رسد و‬ ‫بر اســاس اخرین وعده های شفاهی مقامات عراقی مشکالت برخی از ان ها‬ ‫برای تردد از مرز و تحویل بارشــان امروز حل خواهد شد‪ .‬البته برخی از این‬ ‫اظهارات تناقض هایی با هم دارد که جای تامل اســت‪ .‬مهدی قربانی ‪-‬معاون‬ ‫حمل و نقل ســازمان راهداری و حمل و نقل جــاده ای‪ -‬در این باره اینگونه‬ ‫توضیح داد‪ :‬گرچه مرز مهران از ســوی عراقی ها به صورت موقت بسته شده‬ ‫است اما طی مذاکراتی که با ان ها صورت گرفته‪ ،‬تا حدود سه روز اینده این‬ ‫مرز باز می شود که البته این وعده عراقی هاست‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون تردد از‬ ‫سوی کامیون ها در این مرز صورت نمی گیرد اما کامیون داران معطل نشدند و‬ ‫بارهای خود را در گمرک تخلیه کردند و مشکلی از جهت تجمع ان ها در مرز‬ ‫به وجود نیامده است‪ .‬قربانی با اشاره به اینکه بر اساس قراردادهای منعقد شده‬ ‫معطلی کامیون داران در ساعات اولیه‪ ،‬هزینه خواب بار ان ها ودیگر هزینه های‬ ‫انبارداری شان بر عهده شــرکت های طرف قرارداد است و این زیان را ان ها‬ ‫باید متقبل شوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اینکه گفته می شود حدود هزار کامیون در مرز‬ ‫معطل مانده اند درست نیست‪ .‬بر اساس اخرین مذاکرات صورت گرفته احتمال‬ ‫تعیین تکلیف کامیون های موجود تا امروز وجود دارد و طرف عراقی چنین‬ ‫وعده ای برای حل مشــکل این تعداد از ان ها را داده است‪ .‬معاون حمل و نقل‬ ‫ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت‪ :‬فعال مرز عراق به دلیل اینکه‬ ‫طرف عراقی مشکالت و محدودیت هایی دارد و مشخص نیست این مسائل‬ ‫در حوزه بازرگانی و گمرکی یا کنترل نظارت های بهداشتی برای جلوگیری‬ ‫از انتشــار ویروس کرونا است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬امیدوارم بر اساس صحبت هایی که‬ ‫با شــیوع کرونا در ایران باید در ابتدا شفافیت را در دستور کار‬ ‫قــرار داد و اطالعات موجود را به مردم ارائه کرد و ســپس در‬ ‫صورت لزوم تصمیم های قاطع و جمعی گرفت تا امکان گسترده‬ ‫شــدن این ویروس از بین برود‪ .‬رییس اتــاق بازرگانی ایران و‬ ‫چین در پاســخ به این ســوال که ایا شــیوع کرونا می تواند بر‬ ‫بازار صادرات ایران به چیــن تاثیر منفی بگذارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با‬ ‫توجه به شــیوع این ویروس در روزهای اخیر قیمت مواد اولیه‬ ‫صادراتی بــه چین و تقاضا برای ان کاهش یافته اســت‪ ،‬اما با‬ ‫محدود شــدن سرعت گســترش این ویروس در چین احتماال‬ ‫ظــرف روزهای اینده امکان افزایش تقاضا و بازگشــت به روند‬ ‫عادی وجود خواهد داشت؛ از این رو به شکل طوالنی مدت بعید‬ ‫است در بازار صادراتی ایران به چین تاثیری جدی به وجود اید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در روزهایی که چین با این ویروس مواجه‬ ‫شــده بود‪ ،‬ایران چه در سطح مقامات سیاسی و اقتصادی و چه‬ ‫در سطح مردمی همراهی خود با دولت و مردم چین را نشان داد‬ ‫و قطعا چین نیز رفتار متقابلی به ما نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫طرف عراقی با ما داشته تا سه روز اینده مشکل مرز حل شود و کامیون داران‬ ‫بتوانند تردد کنند اما از طرف ایران هیچ مشکلی وجود ندارد و اگر کامیون داری‬ ‫مشکلی داشت می واند برای پیگیری حقوق خود با دستگاه های متولی تماس‬ ‫بگیرد‪ .‬این اظهارات در حالی مطرح می شود که منوچهر سلمانزاده ‪-‬مدیرکل‬ ‫دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اساس اخرین ارزیابی های صورت گرفته تجمع کامیون در مرز‬ ‫مهران وجود دارد اما به هزار کامیون نمی رسد و مشخص نیست این امار چگونه‬ ‫اعالم شده است چرا که براوردها نشا ن می دهد حدود هشت کیلومتر کامیون‬ ‫در مرز مهران حضور دارند و نهایتا تعداد ان ها به حدود ‪ ۴۰۰‬دستگاه می رسد‪.‬‬ ‫وی درباره دلیل بروز این مشکل در پایانه مرزی مهران گفت‪ :‬مسلما این مسئله‬ ‫ارتباطی به کرونا ندارد چرا که دیگر مرزهای عراق برای تجارت با ایران باز است‬ ‫و مشکلی در این زمینه نیست اما مقامات عراقی اعالم کرده اند که بسته شدن‬ ‫مرز مهران به دلیل کمبود نیروی انسانی است که ان راحل خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف سرلیست فهرست وحدت اصولگرایان تاکنون با کسب حداقل یک میلیون و‪250‬هزار رای پیشتاز حوزه انتخابیه تهران است‪ .‬محمدباقر قالیباف سرلیست فهرست وحدت‬ ‫اصولگرایان تاکنون با کسب حداقل یک میلیون ‪250‬هزار رای پیشتاز حوزه انتخابیه تهران است‪ .‬بر این اساس وی تا کنون ‪ ۷۲‬درصد ارای مردم تهران را کسب کرده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که محمدرضا عارف سرلیست اصالح طلبان در انتخابات مجلس دهم موفق به کسب‪ ۴۹‬درصد شده بود‪ .‬براورد میزان ارای مردم تهران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی یک‬ ‫میلیون و ‪ 920‬هزار بوده است‪ .‬بر اساس گزارش های غیررسمی‪ ،‬اعضای لیست وحدت‪ ،‬به طور کامل در مرحله اول انتخابات به مجلس یازدهم راه یافتند‪ .‬با گذشت بیش از ‪ 34‬ساعت از اتمام‬ ‫رای گیری‪ ،‬هنوز ستاد انتخابات کشور نتایج قطعی ارای حوزه انتخابیه تهران را اعالم نکرده است‪ .‬عده ای از تحلیل گران رای بسیار پایین برخی کاندیداهای اصالح طلب و حامی دولت همچون‬ ‫حجت االسالم مجید انصاری و عدم راهیابی وی به مجلس را علت احتمالی عدم تمایل ستاد انتخابات کشور برای اعالم سریع تر نتیجه حوزه انتخابیه تهران می دانند‪.‬‬ ‫بزرگترین دروغی که درباره «کرونا»‬ ‫به مردم ایران‪ ،‬چین و جهان گفته اند!‬ ‫مســتندات و شواهد قوی متعددی وجود دارد که کشور چین‪ ،‬ایران‬ ‫وک ً‬ ‫ال مردم دنیا در بحث بیماری «کرونا» دچار یک بازی سیاسی ــ‬ ‫اقتصادی بسیار کثیف شده اند؛ «دروغ بزرگی» که به راحتی به خورد‬ ‫مردم داده اند‪ ،...‬اما چطور؟! بنابر شواهد و قرائن محکم و پیدا و پنهان‪،‬‬ ‫موج ترس و تبلیغات گسترده جهانی در مورد «ویروس کرونا» بیش‬ ‫از انکه به دلیل کشندگی این ویروس باشد‪ ،‬دالیل اقتصادی و تجاری‬ ‫دارد و برنــده اصلی این جنگ تبلیغاتی ســنگین تا به امروز‪ ،‬ایاالت‬ ‫متحده امریکا بوده است! چرا که تعداد کل فوت شدگان ناشی از ابتال‬ ‫به کرونا در کشــور چین تا به امروز کمتر از ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬نفر است‬ ‫ان هم در کشوری که یک میلیارد و ‪ 400‬میلیون جمعیت دارد(!!) در‬ ‫حالی که تعداد کشته های انفلوانزا در امریکا با جمعیتی ‪ 330‬میلیون‬ ‫نفری فقط در سال ‪ 2018‬ــ ‪ 61 ،2017‬هزار نفر بود ه است!! در همین‬ ‫رابطه‪ ،‬زینب بهرامی؛ دانشجوی بخش اپیدمیولوژی مهندسی محیط‬ ‫زیست و سالمت دانشگاه کیوتوی ژاپن‪ ،‬یادداشتی را در اختیار تسنیم‬ ‫قرار داده که خواندن ان برای اشراف بیشتر به پشت پرده چرایی پمپاژ‬ ‫ترس از کرونا بسیار کلیدی است‪:‬‬ ‫«من پزشک نیستم؛ رشته ام اپیدمیولوژی‪ ،‬علم امار و تحلیل داده های‬ ‫وضعیت ســامت و بیمــاری در یک جامعه و جهــان‪ ،‬به خصوص‬ ‫بیماری های همه گیر و شایع است؛ پس من اطالعات پزشکی در مورد‬ ‫ماهیت و عملکرد کرونا ندارم اما می خواهم از دریچه رشته خودم در‬ ‫موردش صحبت کنم‪ .‬البته برای این یادداشــت‪ ،‬مشــورت کاملی با‬ ‫یک پزشک متخصص کردم که این روزها بیمارستانش میزبان افراد‬ ‫مشکوک به کرونا و بیماری های ویروسی است همچنین گزارش های‬ ‫دکتر تاکایاما را خواندم که به عنوان پزشک داوطلب به کشتی تفریحی‬ ‫پر از افراد الوده به کرونا رفته اســت‪ .‬دانشگاه ما همکاری نزدیکی با‬ ‫سازمان ‪ CDC‬امریکا (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها) دارد؛‬ ‫این سازمان تقریباً مادر علم اپیدمیولوژی و تهیه کننده مفاد درسی و‬ ‫تحقیقاتی رشته سالمت عمومی است و من اطالعات یادداشت را از‬ ‫وب سایت این سازمان می گذارم‪ .‬طی حدود ‪ 2‬ماهی که ویروس کرونا‬ ‫مطرح شده‪ ،‬شهر بزرگ ووهان قرنطینه شده و طبق گزارش سازمان‬ ‫بهداشت جهانی‪ ،‬چند ده هزار نفر به این ویروس الوده شد ه اند اما تعداد‬ ‫کشته ها در کشــور یک میلیارد و نیمی چین‪ ،‬کمتر از ‪ 2500‬نفر و‬ ‫در سراسر جهان‪ ،‬بسیار بسیار پایین است‪( .‬دکتر توموکی گفت تعداد‬ ‫زیادی از فوتی های چینی به خاطر ضعف نبوده است بلکه استرس و‬ ‫وحشت بسیار باال سیستم ایمنی بدن افراد را از کار انداخته بود!) البته‬ ‫بسیاری از کشورها از جمله ژاپن‪ ،‬سعی می کنند به خاطر حفظ منافع‬ ‫اقتصادی‪ ،‬امــار و اطالعات دقیق به افکار عمومی ندهند‪ .‬پس طبق‬ ‫گزارش ‪ CDC‬و ‪ WHO‬چنین ویروس کشنده و پرسروصدایی در‬ ‫باالترین امار‪ ،‬در کل چین و جهان‪ ،‬کمتر از ‪ 2‬هزار کشته داشته است‪،‬‬ ‫تا اینجا را قبول دارید؟ حاال برویم سراغ انفلوانزا؛ به نظر شما ویروس‬ ‫انفلوانزا فقط در ســه ماه اخیر‪ ،‬در کشور امریکا چند کشته داشته؟‬ ‫صد نفر؟ هزار نفر؟ پنج هزار نفر؟ خیر! طبق گزارش ‪ CDC‬امریکا در‬ ‫چند ماه اخیر‪ ،‬فقط و فقط در کشــور ‪ 330‬میلیونی امریکا‪ ،‬چند ده ‬ ‫میلیون مبتال و بین ‪ 12‬تا ‪ 16‬هزار مرگ به دلیل ابتال به انفلوانزا ثبت‬ ‫شده است! لطفاً این عدد را چندبار بلند تکرار کنید! باور نمی کنید؟‬ ‫حق دارید! پس این لینک را باز کنید و گزارش دقیق و ب ِروز ‪ CDC‬را‬ ‫بخوانید! می دانستید کشته های انفلوانزا از هر طیف سنی هستند اما‬ ‫ک درصد از افراد‬ ‫کشته های کرونا‪ ،‬طبق گزارش دکتر تاکایاما‪ ،‬فقط ی ‬ ‫مسن و دارای بیماری های زمینه ای را شامل می شود‬ ‫می دانســتید احتمال ابتالی شــما به انفلوانزا و خدای نکرده مرگ‪،‬‬ ‫با تماس با یک امریکایی‪ ،‬در مقایســه با ابتال بــه کرونا و تماس با‬ ‫یک چینی یا هــر فرد الوده‪ ،‬چند د ه برابر اســت؟ اما با وجود این‪،‬‬ ‫ایا پروازهای امریکا محدود شــدند؟ ایا امریکا قرنطینه شده است؟‬ ‫ایا کســی جرات اعتراض بــه این وضعیــت را دارد؟! به گفته دکتر‬ ‫توموکی(همکارم)‪ ،‬رســانه های دنیا حواس مردم را به کرونا منعطف‬ ‫کردنــد و مردم خطر بزرگتر و جدی تر انفلوانــزا را به کلی فراموش‬ ‫کردند! ایا می دانستید اقتصاد چین ان قدر بزرگ و قوی است که اگر‬ ‫زمین بخورد‪ ،‬عالوه بر باز شدن راه برای غرب‪ ،‬بسیاری از اقتصادهای‬ ‫لیست‪ 30‬نفره اصولگرایان منتخب مردم تهران‬ ‫نتایج نهایی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫شمیرانات و اسالمشهر اعالم شد‪ .‬نتایج نهایی شمارش ارای‬ ‫حوزه انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات و اسالمشهر در انتخابات‬ ‫یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی به شرح زیر اعالم شد‪:‬‬ ‫‪ .1‬محمدباقر قالیباف یک میلیون و ‪ 265‬هزار و ‪ 287‬رای‬ ‫‪ .2‬مصطفی میرسلیم ‪ 892‬هزار و ‪ 318‬رای‬ ‫‪ .3‬مرتضی اقاتهرانی ‪ 868‬هزار و ‪ 25‬رای‬ ‫‪ .4‬الیاس نادران ‪ 841‬هزار و ‪ 956‬رای‬ ‫‪ .5‬محسن دهنوی ‪ 829‬هزار و ‪ 292‬رای‬ ‫‪ .24‬علی خضریان ‪ 740‬هزار و ‪ 33‬رای‬ ‫‪ .25‬رضا تقی پور ‪ 728‬هزار و ‪ 238‬رای‬ ‫‪ .26‬فاطمه قاسم پور ‪ 726‬هزار و ‪ 7‬رای‬ ‫‪ .27‬مجتبی رضاخواه ‪ 723‬هزار و ‪ 729‬رای‬ ‫‪ .28‬زهره سادات الجوردی ‪ 714‬هزار و ‪ 931‬رای‬ ‫‪ .29‬غالمحسین رضوانی ‪ 711‬زهرا و ‪ 608‬رای‬ ‫‪ .30‬عزت اهلل اکبری تاالرپشتی ‪ 642‬هزار و ‪ 214‬رای‬ ‫بااینحسابتمامیکاندیداهایلیستائتالفاصولگرایان‬ ‫در حوزه انتخابیه تهران به مجلس راه پیدا کردند‪.‬‬ ‫وزیر کشور اعالم کرد‪:‬‬ ‫مشارکت‪ 42/57‬درصدی مردم در انتخابات‬ ‫وزیر کشــور امار مشارکت در انتخابات را ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۵۱۲‬هزار و ‪ ۴۰۴‬نفر‬ ‫اعالم کرد‪ .‬عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با خبرنگاران حاضر در‬ ‫ســتاد انتخابات کشور با تریح فرایند برگزاری انتخابات دوم اسفند‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫‪ ۱۱۲۳‬هیئت اجرایی تشکیل دادیم که کاری بسیار وقت گیر است و با توجه به‬ ‫روند انتخابات که معرفی و تایید این هیئت ها را می طلبید کار وقت گیری بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اموزش ‪ ۳‬هزار نفر از دست اندرکاران امر انتخابات و ‪ ۴۵۹۶‬هزار نفر از‬ ‫کسانی که در سایر امور فعال بودند انجام شد و از میان ‪ ۱۶‬هزار نفری که ثبت نام‬ ‫کردند بین ‪ ۵۲۳۲‬نفر در مجلس و ‪ ۲۵‬نفر در خبرگان رقابت ها را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی با بیان اینکه واجدین شرایط ‪ ۵۷‬میلیون و ‪ ۹۱۸‬هزار و ‪ ۱۵۹‬نفر‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲ :‬میلیون و ‪ ۹۳۱‬هزار نفر رای اولی داشتیم که حضورشان‬ ‫در انتخابات بسیار خوب بوده است‪ .‬وزیر کشور با بیان اینکه برخی می گفتند‬ ‫میزان مشارکت در اختیار وزارت کشور بود اما اعالم نکردیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حتما‬ ‫باید کار قانونی پیش رود و با امضای صورت جلسه در هیئت نظارت و هیئتهای‬ ‫اجرایی انجام شود و به تایید شورای نگهبان برسد و سیستم ما هم بیش از ‪۹۹‬‬ ‫درصد فعال بود‪ .‬رحمانی فضلی افزود‪ ۲۴ :‬میلیون و ‪ ۵۱۲‬هزار و ‪ ۴۰۴‬نفر که ‪۴۸‬‬ ‫درصد بانوان و ‪ ۵۲‬درصد اقایان هستند که مشارکت کردند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫‪ ۵۷/۴۲‬درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند‪ ،‬گفت‪ :‬این درحالی‬ ‫بود که ما هم ورود بیماری کرونا را داشتیم و هم شرایط سیاسی و مسائلی مثل‬ ‫سقوط هواپیما‪ ،‬حوادث ابان و دی را داشتیم و در این شرایط این میزان حضور‬ ‫و مشارکت مردم کامال قابل قبول است‪ .‬وزیر کشور افزود‪ :‬امروز کسانی که به امر‬ ‫نتایج رای گیری اعتراض دارند می توانند شکایت خود را اعالم کنند تا طی هفت‬ ‫روز بررسی شود و نهایتاً صحت ان اعتراض را شورای نگهبان اعالم کند‪ .‬رحمانی‬ ‫فضلی ادامه داد‪ :‬مشکل قطعی برق در روز انتخابات در هیچ نقطه کشور نداشتیم‬ ‫و وزارت ارتباطات یک مانور عظیم مخابراتی در کشور انجام دادند و هیچ مورد‬ ‫قطعی ارتباط نداشتیم و بیش از‪ ۲۵‬میلیون نفر استعالم انجام شد که همه اینها‬ ‫بدون مشکل رخ داد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ستاد کل نیروهای مسلح هم همراهی بسیار‬ ‫خوبی با ما داشت و وزارت راه هم همه راههای ارتباطی را برای انجام امر انتخابات‬ ‫تامین کرد‪ .‬وزیر کشور با تاکید بر تامین امنیت در جریان انتخابات گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به برنامه ریزی های بسیاری که توسط بیگانگان و رسانه هایشان انجام شده بود‪،‬‬ ‫نیروهای نظامی ما اعم از ســپاه و بسیج و ناجا امنیت را به طور کامل فراهم‬ ‫کردند و با مواردی که بود برخورد کردند و اجازه برهم خوردن امنیت انتخابات‬ ‫را ندادند‪ .‬رحمانی فضلی با اشاره به درصد مشارکت مردم در تهران اظهارکرد‪:‬‬ ‫درصد مشارکت مردم در استان تهران ‪ ۲‬میلیون ‪ ۵۳۹‬هزار و ‪ ۷۶۳‬نفر بود که‬ ‫مساوی با ‪ ۲/۲۶‬درصد است‪ .‬در کل شهر تهران و شمیرانات نیز ‪ ۱‬میلیون ‪۸۴۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۹۱‬نفر برابر با ‪ ۴/۲۵‬درصد مشارکت کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬در قم مردم بیش‬ ‫از ‪ ۴۳‬درصد شرکت کردند که الزم است از انان هم تشکر شود که با توجه به‬ ‫ورود کرونا این مشارکت انجام شد‪ .‬وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره انجام‬ ‫قرنطینه برای مقابله با کرونا گفت‪ :‬برای قرنطینه باید وزارت بهداشت تصمیم‬ ‫بگیرد و اگر چنین تصمیمی انجام شود وزارت کشور در خدمت است‪ .‬رحمانی‬ ‫فضلی با اشاره به درصد بیشترین و کمترین مشارکت در انتخابات در کل کشور‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫خداوند اراده کرده این ملت‬ ‫را پیروز کند‬ ‫نتایج نهایی و تعداد ارای انتخابات مجلس در تهران اعالم شد‬ ‫‪ .6‬محمود نبویان ‪ 821‬هزار و ‪ 203‬رای‬ ‫‪ .7‬سید احسان خاندوزی ‪ 801‬هزار و ‪ 696‬رای‬ ‫‪ .8‬اقبال شاکری ‪ 795‬هزار و ‪ 211‬رای‬ ‫‪ .9‬ابوالفضل عمویی ‪ 792‬هزار و ‪ 964‬رای‬ ‫‪ .10‬بیژن نوباوه وطن ‪ 792‬هزار و ‪ 565‬رای‬ ‫‪ .11‬مجتبی توانگر ‪ 789‬هزار و ‪ 913‬رای‬ ‫‪ .12‬فاطمه رهبر ‪ 787‬هزار و ‪ 485‬رای‬ ‫‪ .13‬محسن پیرهادی ‪ 785‬هزار و ‪ 450‬رای‬ ‫‪ .14‬روح اله ایزدخواه ‪ 784‬هزار و ‪ 456‬رای‬ ‫دوشنبه‪ 5‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪236‬‬ ‫اخبار‬ ‫اســیا‪ ،‬از جمله همین ژاپن را به ورشکستگی و نابودی می کشاند؟‬ ‫مردم و دولت ژاپن تازه متوجه خطر شده اند و سعی می کنند هیجان‬ ‫کاذب کرونا را کنترل کنند‪ ،‬گرچه خیلی دیر است؛ امار توریست های‬ ‫چینی در تمام دنیا و ژاپن‪ ،‬سقوط کرده است و این یعنی زنگ خطر‬ ‫جدی؛ بازی های المپیک برای ژاپن‪ ،‬به دلیل نبود چین‪ ،‬پر از خسارت‬ ‫و ضرر خواهد بود‪.‬‬ ‫گو میر انفلوانزا در امریکا چیست؟ مگر این بیماری دارو‬ ‫اما علت مر ‬ ‫نــدارد؟ دارد! اما چون امریکا یکی از بدترین سیســتم های خدمات‬ ‫پزشــکی و بیمه ای در جهان را دارد و هزینه هایی مثل اســتفاده از‬ ‫امبوالنس ان قدر قیمت وحشتناکی دارد که گاهی برای خانواده ها‪،‬‬ ‫مرگ عزیزان‪ ،‬راحت تر از استفاده از امبوالنس و خدمات بیمارستانی‬ ‫است! امار ‪ CDC‬امریکا را دوباره نگاه کنید! و وعده های کاندیداهای‬ ‫امریکایی برای ارائه خدمات پزشکی و «بیمه برای همه»(!) در صورتی‬ ‫که در چین کمونیستی‪ ،‬تمام مردم بدون استثنا تحت پوشش بیمه‬ ‫هستند! قویاً اعتقاد دارم کشور چین و ک ً‬ ‫ال مردم دنیا در بحث بیماری‬ ‫کرونــا‪ ،‬دچار یک بازی سیاســی ــ اقتصادی بســیار کثیف امریکا‬ ‫شده اند‪».‬‬ ‫‪ .15‬احمد نادری ‪ 783‬هزار و ‪ 545‬رای‬ ‫‪ .16‬عبدالحسین روح االمینی ‪ 779‬هزار و ‪ 479‬رای‬ ‫‪ .17‬سید نظام الدین موسوی ‪ 778‬هزار و ‪ 618‬رای‬ ‫‪ .18‬زهره الهیان ‪ 773‬هزار و ‪ 263‬رای‬ ‫‪ .19‬مالک شریعتی نیاسر ‪ 768‬هزار و ‪ 139‬رای‬ ‫‪ .20‬مهدی شریفیان ‪ 760‬هزار و ‪ 16‬رای‬ ‫‪ .21‬سیدرضا تقوی ‪ 753‬هزار و ‪ 307‬رای‬ ‫‪ .22‬سمیه رفیعی ‪ 742‬هزار و ‪ 975‬رای‬ ‫‪ .23‬سیدعلی یزدی خواه ‪ 742‬هزار و ‪ 394‬رای‬ ‫سیاست‬ ‫قالیباف ‪ 72‬درصد ارای مردم تهران را کسب کرد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیشــترین درصد مشارکت در استان کهگیلویه و بویراحمد با ‪۷۱‬‬ ‫درصد بود و کمترین مشارکت هم به استان تهران با ‪ ۲/۲۶‬درصد مربوط است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی مبنی اینکه بر چرا با وجود ورود ویروس کرونا به داخل‬ ‫کشور انتخابات به تعویق نیفتاد‪ ،‬گفت‪ :‬از روزی که مشخص شد کرونا وارد کشور‬ ‫شده از همان روز هم به مردم اعالم شد‪ .‬برخی توصیه های شاید دلسوزانه از‬ ‫طرف برخی افراد غیررسمی حتی در این ایام به ما صورت گرفت که حتی بهتر‬ ‫بود ورود کرونا اعالم نمی شد و انتخابات برگزار می شد اما اقای روحانی از ابتدا‬ ‫تاکید داشت که هر زمان که مشخص شد کرونا وارد شده به مردم اعالم کنید؛‬ ‫چرا که به جان مردم مربوط اســت‪ .‬وزیر کشور افزود‪ :‬حتی در مورد شهر قم‬ ‫هم می گفتند که انتخابات را در ان شهر به تعویق بیندازیم‪ ،‬ولی من به عنوان‬ ‫مسئول انتخابات نپذیرفتم چرا که تقویم انتخابات ما به گونه ای است که اگر‬ ‫انتخابات انجام نشود تشکیل مجلس بعدی به تعویق می افتاد که به هرحال‬ ‫برخالف انچه در مورد کرونا مطرح بود مردم قم مشارکت ‪ ۴۳‬درصدی داشتند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تشکر از درخشش مطلوب ملت ایران‬ ‫در امتحان بزرگ انتخابات تاکید کردند‪ :‬در مقابل توطئه دشمن‬ ‫برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور‪ ،‬همه باید برای دفاع هوشیار‬ ‫و اماده ضربه و حمله متقابل باشیم‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫(یکشنبه) در ابتدای جلسه درس خارج فقه با تشکر از درخشش‬ ‫مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات و ناکام گذاشــتن‬ ‫فرصت طلبی و تبلیغات همه جانبه دشمنان‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬در مقابل‬ ‫توطئه دشمن برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور‪ ،‬همه باید‬ ‫برای دفاع هوشیار‪ ،‬و اماده ضربه و حمله متقابل باشیم‪ .‬حضرت ایت‬ ‫اهلل خامنه ای با اشاره به فضاسازی منفی و پر حجم دستگاههای‬ ‫تبلیغاتی بیگانه علیه شرکت مردم در انتخابات‪ ،‬خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫این تبلیغات منفی از چند ماه قبل اغاز و با نزدیک شدن به انتخابات‬ ‫بیشــتر شــد و در دو روز اخر نیز به بهانه یک بیماری و ویروس‪،‬‬ ‫رســانه های انها از کمترین فرصت برای منصرف کردن مردم از‬ ‫حضور در انتخابات چشم پوشــی نکردند‪ .‬رهبر انقالب اسالمی با‬ ‫شکر خداوند متعال و قدردانی عمیق از حضور گسترده مردم در‬ ‫انتخابــات برغم این تبلیغات مغرضانه‪ ،‬گفتند‪ :‬خداوند اراده کرده‬ ‫دشمنی دشمنان با ملت ایران‬ ‫است این ملت را پیروز کند‪ .‬ایشان‬ ‫ِ‬ ‫را محدود به عرصه های اقتصاد‪ ،‬فرهنگ و باورهای دینی و انقالبی‬ ‫مردم ندانستند و افزودند‪ :‬انها حتی با انتخابات ملت ایران نیز مخالف‬ ‫هستند چرا که نمی خواهند پدیده شرکت مردم به نام دین در پای‬ ‫صنــدوق رای و در خدمت انقالب‪ ،‬به عنوان یک واقعیت تثبیت‬ ‫شود‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای برگزاری انتخابات در نظام اسالمی‬ ‫را باطل کننده ادعای دشــمنان مبنی بر مخالفت دین با ازادی و‬ ‫دموکراسی خواندند و گفتند‪ :‬انتخابات در جمهوری اسالمی نشان‬ ‫می دهد که دین مظهر کامل یک دموکراســی همه جانبه است و‬ ‫برگزاری‪ ۳۷‬انتخابات در طول‪ ۴۱‬سال نشان دهنده اهتمام بی نظیر‬ ‫نظام اسالمی به مردم ساالری است‪ .‬رهبر انقالب اسالمی با دعوت‬ ‫همگان به شناخت دشمن و هوشیاری در مقابل ان‪ ،‬تاکید کردند‪:‬‬ ‫در مقابل فعالیت هزاران نفر از جبهه دشمن علیه مسائل گوناگون‬ ‫ایران‪ ،‬در جبهه ملت ایران باید میلیونها نفر اماده دفاع‪ ،‬ضربه و حمله‬ ‫متقابل در امور تبلیغاتی و انواع کارهای ممکن برای ملت باشند‪.‬‬ ‫دستور رییس جمهوری برای‬ ‫تشکیل ستاد ملی مدیریت‬ ‫بیماری کرونا‬ ‫رییس جمهوری در حکمی به وزیر بهداشت درمان واموزش پزشکی‬ ‫دستور داد ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تشکیل شود‪ .‬حجت‬ ‫االسالم و المسلمین حسن روحانی که پیش از این به وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی دستور تشکیل ستاد ملی مدیریت بیماری‬ ‫کرونا را داده بود‪ ،‬با صدور حکم و ابالغ جدیدی به وی ماموریت داد‬ ‫تاضمنتشکیلجلساتمستمراینستاد‪،‬ازتمامتوانمجموعه های‬ ‫ذی ربط به منظور کمک به جلوگیری از شیوع و ریشه کنی هر چه‬ ‫ســریع تر این بیماری بهره گرفته و به طور مستمر به وی گزارش‬ ‫دهد‪ .‬در متن حکم حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی به‬ ‫ســعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی امده است‪:‬‬ ‫با عنایت به ضرورت همکاری همه دستگاه ها در موضوع مقابله و‬ ‫پیشگیری بیماری کرونا‪ ،‬به موجب این ابالغ به جناب عالی ماموریت‬ ‫داده می شود‪ ،‬ستادی را به عنوان «ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا»‬ ‫تحت نظر خود متشکل از وزرای کشور‪ ،‬راه و شهرسازی‪ ،‬اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬رئیس ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬دادستان کل کشور‪ ،‬رییس سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان صدا و سیما‪ ،‬رییس سازمان حج و زیارت‪ ،‬سخنگوی دولت و‬ ‫فرماندهنیرویانتظامیتشکیلدهید‪.‬رییسجمهوریدرحکمخود‬ ‫اورده است‪ :‬انتظار دارد ضمن برگزاری مستمر جلسات برای بررسی‬ ‫میدانی و اطالعات دقیق‪ ،‬سیاست گذاری‪ ،‬الزم و به هنگام در ارائه‬ ‫خدمات بهداشتی‪ ،‬درمانی و دارویی‪ ،‬اطالع رسانی محتوای اموزشی‬ ‫به عموم مردم‪ ،‬پزشکان‪ ،‬تیم های درمانی و کارکنان بیمارستان ها و‬ ‫دیگر اقدامات اجرایی مورد نیاز‪ ،‬از تمام توان مجموعه های ذی ربط‬ ‫به منظور کمک به جلوگیری از شیوع و ریشه کنی هر چه سریع تر‬ ‫این بیماری استفاده نموده و به اینجانب گزارش مستمر داده شود‪.‬‬ ‫روحانی در این حکم تاکید کرد‪ :‬بدیهی است حسب مورد از روسای‬ ‫سایر دستگاه ها نیز دعوت به عمل خواهید اورد‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫واکنش رئیس کل بانک مرکزی به هیجانات بازار ارز‪ :‬ثبات به بازار برمی گردد‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‪ 5‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪236‬‬ ‫خبر‬ ‫دالیل افزایش سریع نرخ ارز چیست؟‬ ‫پیش بینی روند قیمت ها‬ ‫در روزهای اینده‬ ‫کارشناس ارز‪ ،‬تعطیلی موقت شرکت های چینی به دلیل‬ ‫ویروس کرونا و اثار روانی تصمیم ‪ FATF‬را دو عامل اصلی‬ ‫افزایش نرخ ارز عنوان کرد و گفت‪ :‬واقعیت این است که به‬ ‫محض اینکه در چین گردش مبادالت اقتصادی اغاز شود‬ ‫این مشکل حل خواهد شد و اثار روانی تصمیم اف ای تی اف‬ ‫هم به تدریج کاهش خواهد یافت‪ .‬مجید شاکری با اشاره به‬ ‫افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬امروز افزایش‬ ‫قابل توجهی در افزایش نرخ ارز در بازار تهران داشتیم؛ یک‬ ‫مقدار اگر بخواهیم یک چارچوب تحلیل داشته باشیم‪ ،‬بدون‬ ‫رد کــردن رویکردهای پولی‪ ،‬با دو موج اصلی مواجهیم که‬ ‫یکی موج فنی و یکی روانی است و بر هم افتادن این دو موج‬ ‫را شاهد هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬موج اول مشکل در چین است‪.‬‬ ‫بخش مهمی از دسترسی ایرانی ها به درهم و از درهم به دالر‬ ‫از طریق یوان چین است‪ .‬یعنی یوان چین است که به عنوان‬ ‫یک بســتانکاری در داخل اقتصاد چین در قالب فرایندی‬ ‫با جابه جا شــدن طرف های دفاتر تجــاری به درهم امارت‬ ‫تبدیل می شود و طرف ایرانی می تواند بستانکاری یوانی را به‬ ‫بستانکاری درهمی تبدیل کند‪ .‬این کارشناس ارزی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در واقع ویروسکرونا باعث شده سرعت گردش اقتصاد‬ ‫چین به شدت افت کند‪ .‬خیلی از شرکت های چینی بعد از‬ ‫تعطیالت سال نو چینی به سر کار برنگشته اند و اعالم کرده اند‬ ‫تا اول مارس تعطیل خواهند بود و این خودش را به صورت‬ ‫کند شدن چرخ های اقتصاد چین و به صورت محدود شدن‬ ‫کانال روزانه عرضه درهم امارات نشان خواهد داد‪ .‬شاکری‬ ‫گفت‪ :‬ان چیزی که این موضوع را تقویت می کند این است‬ ‫که اگر یک قیمت تقاطعی بزنیم مابین یوان‪ ،‬درهم و دالر‬ ‫می بینیم معادل دالری یوان بسیار باالست‪ .‬این یوان است‬ ‫که قیمت درهم را باال می برد و این درهم اســت که قیمت‬ ‫دالر را باال می برد‪ .‬اگر قبال کسی که با درهم کار می کرد و‬ ‫ریال در تهــران می گرفت و از طریق همین فرایند معادل‬ ‫درهمی ان را تحویل می داد‪ ،‬زمان تبدیل طوالنی تر شده و‬ ‫موجب افزایش موقعیت های باز ان دسته از درهم فروشانی‬ ‫که از مجرای یوان انجام می دادند و این خودش را به صورت‬ ‫اعتراض مشــتریان در روز پنج شنبه هفته گذشته نشان‬ ‫داد‪ .‬وی عامل مهم دیگر را بار روانی تصمیم اخیر ‪FATF‬‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬بارها تاکید کــرده ام موضوع ‪ FATF‬در‬ ‫ساختار فعلی ارزی و اقتصادی ایران اثری بر نرخ ارز ندارد اما‬ ‫اثر روانی قابل توجهی برای ‪ FATF‬ایجاد شده چون چند‬ ‫سال است که جامعه تحت تاثیر کمپین سطح اول سیاسی‬ ‫اســت که اگر ‪ FATF‬اقدامات تقابلی علیه ما انجام دهد‪،‬‬ ‫نتیجه ان افزایش نرخ ارز خواهد بود و به همین دلیل وقتی‬ ‫کسی امد و صفحه ویکیپدیا را تغییر داد و ایران را در لیست‬ ‫سیاه گذاشت باعث شد ‪ 500‬تومان قیمت ارز باال برود‪ .‬این‬ ‫دو موج یوان چین و تصمیم ‪ FATF‬با هم همراه شده است‬ ‫و از روز شنبه شاهد افزایش نرخ ارز هستیم‪ .‬این کارشناس‬ ‫ارزی افزود‪ :‬واقعیت این اســت که به محض اینکه در چین‬ ‫گردش مبادالت اقتصادی اغاز شود این مشکل حل خواهد‬ ‫شد و احتماال تا اول مارس تغییر زیادی خواهیم دید‪ .‬اما ایا‬ ‫تا اول مارس افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت؟ من تصورم‬ ‫این است که بین این دو عامل چون یکی روانی است بانک‬ ‫مرکزی صبر می کند موج روانی مربوط به اف ای تی اف ارام‬ ‫شود‪ ،‬روی ان سوار شود و قیمت را پایین بیاورد‪ .‬شاکری با‬ ‫بیان اینکه تاکنون بانک مرکزی هیچ نشانه ای از تزریق ارز از‬ ‫خودش نشان نداده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این روزها بانک مرکزی‬ ‫هیچ تالشی برای اینکه نرخ صرافی های تهران را به بازار ازاد‬ ‫بچسباند و شروع به تزریق کند انجام نداده است و به همین‬ ‫دلیل به نظر می رسد بانک مرکزی صرفا صبر می کند تا عامل‬ ‫روانی یک ارامشی پیدا کند‪ .‬وی با بیان اینکه ادامه داد‪ :‬بعد‬ ‫از درگیری ها در عراق که بر اتفاقات ارزی در ایران به صورت‬ ‫دیگری اثر می گذاشت و ان افزایش ‪ 900‬تومانی را در قیمت‬ ‫ارز ایجاد کرد باز هم بانک مرکزی صبر کرد و در شنبه هفته‬ ‫ی کنم برداشت بانک مرکزی‬ ‫بعد از ان مداخله کرد‪ .‬تصور م ‬ ‫این اســت که در این شــرایط هم بعد از یکی دو روز بانک‬ ‫مرکزی شروع به تزریق ارز خواهد کرد‪ .‬این کارشناس ارزی‬ ‫با بیان اینکه بنابراین دو موقعیت بازگشــت روند اقتصادی‬ ‫چین به حالت عادی و کاهش اثار روانی تصمیم ‪FATF‬‬ ‫بر بازار ایران پیش روی ماست‪ ،‬گفت‪ :‬البته نتیجه تصمیم‬ ‫‪ FATF‬بدتر از از پیش بینی ها نبود چون ‪ FATF‬اکشن‬ ‫پلن ایران را منقضی نکرده است اما با این وجود برای ادامه و‬ ‫تحلیل دقیق تر باید منتظر اطالعات جدید باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی نوشت‪ :‬بانک مرکزی با هیجانات بازار‪ ،‬هیجانی برخورد نمی کند بلکه با رویکرد اصولی و استفاده از امکانات و روش های تجربه شده خود در طول ماه های گذشته‪ ،‬تالش ها برای‬ ‫سفته بازی از طریق تحمیل شوک به بازار ارز را با تقویت اقدامات در دست اجرا‪ ،‬خنثی و ثبات الزم را به بازار اعاده خواهد کرد‪ .‬عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت‪ :‬درخصوص انچه که‬ ‫موجب تصمیم ‪ FATF‬برای اعالم اقدامات تقابلی علیه ایران شد و مطابق انتظار موجب خرسندی دولت امریکا و موجه نشان دادن تحریم های ظالمانه انها گردید‪ ،‬صحبتی نمی کنم‪ .‬به دنبال این اقدام‪،‬‬ ‫همانگونه که قبال تاکید کردم‪ ،‬گروهی در تالش بوده و هستند تا با ایجاد فضای روانی بی ثباتی و نیز اعالم نرخ های بی پایه و غیرمعامالتی در فضای مجازی در چارچوب فشار حداکثری امریکا‪ ،‬این تصمیمات‬ ‫را تکمیل کرده و ثبات بازارها از جمله بازار ارز را مجددا به هم بزنند‪ .‬بانک مرکزی با هیجانات بازار‪ ،‬هیجانی برخورد نمی نماید بلکه با رویکرد اصولی و استفاده از امکانات و روش های تجربه شده خود در طول‬ ‫ماه های گذشته و با رهیافت صبر و تدبیر‪ ،‬تالش ها برای سفته بازی از طریق تحمیل شوک به بازار ارز را با تقویت اقدامات در دست اجرا‪ ،‬خنثی و ثبات الزم را به بازار اعاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫تاکیدنمایندگانمجلس‬ ‫بر تاثیر اجرای قانون جدید چک در کاهش چک های برگشتی‬ ‫چک مدت دار یکی از پرکاربردترین ابزارهای تبادل مالی در میان فعاالن اقتصادی اســت‪ .‬این ابزار تا‬ ‫چندی پیش‪ ،‬به دلیل حجم باالی چک های برگشــتی و نیز روند طوالنی قضائی وصول‪ ،‬ســبب ایجاد‬ ‫مشکالت فراوانی هم برای مردم و هم سیستم های دخیل در پیگیری چک برگشتی شده بود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در شهریورماه ‪ ،97‬حدود ‪ 16‬هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده بود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مطابق‬ ‫اظهارات مســئوالن قوه قضائیه پرونده های مربوط به چک برگشــتی در رتبه دوم پرونده های حقوقی‬ ‫دستگاه قضائی قرار داشتند‪ .‬صاحب نظران معتقد بودند که این حجم از مشکالت در موضوع چک ناشی‬ ‫از قانون ناکارامد چک است که در ان ابزار نظارتی و پیشگیری تعبیه نشده است‪ .‬تنها راه کار این قانون‬ ‫در مســاله چک راهکار جرم انگاری و زندان بود که ان با توجه به روند طوالنی قریب به دو ســال در‬ ‫رسیدگی به پرونده های چک خیلی مورد استقبال حامالن چک برگشتی نبود‪ .‬در همین راستا‪ ،‬مجلس‬ ‫شــورای اسالمی در سال های گذشــته بارها قانون چک را اصالح کرده بود اما به دالیلی از جمله عدم‬ ‫تغییر رویکرد قبلی‪ ،‬نتوانستند این قانون را به یک قانون کارامد تبدیل نمایند‪ .‬نهایتا در پاییز ‪ 97‬بود که‬ ‫مجلس با ایجاد تغییرات اساسی از جمله تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیری و نیز تعبیه ابزارهای‬ ‫نظارتی توانست قانون چک را به یک قانون کارامد تبدیل نماید‪ .‬با الزم االجرا شدن قانون جدید چک و‬ ‫هوشمند شدن ان در مواجهه با برگشت چک‪ ،‬فضای اقتصادی کشور شاهد بازگشت اعتماد به چک های‬ ‫مدت دار شده است‪ .‬موضوعی که توانست در فضای کسب و کار کشور تاثیرات مثبت بگذارد‪ .‬در همین‬ ‫راســتا‪ ،‬بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی گفت‪« :‬در سال های‬ ‫مختلف‪ ،‬چندین بار قانون چک تغییر کرده اســت اما در اصالحیه جدید ان‪ ،‬تالش شــد تا از بی اعتبار‬ ‫شــدن چک به عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد اثار منفی ان در بازار نباشیم»‪.‬‬ ‫همچنین دلیل این اثرگذاری قانون چک نیز ابزارهای تعبیه شــده در این قانون بودند‪ .‬محمد کاظمی‬ ‫نایب رئیس کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع اظهار داشت‪« :‬در اصالحیه جدید‬ ‫دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند‪ ،‬دسته چک صادر نشود‪ .‬برای این‬ ‫کار الزم اســت حساب فرد در تمام بانک ها بررسی شود‪ .‬دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می توان از‬ ‫تمام حساب های صادر کنند چک در تمام بانک ها این مبلغ توقیف شود‪ .‬این دو اهرم در کنترل مساله‬ ‫ک های برگشتی هم کمتر شود»‪ .‬از سوی دیگر عده ای‬ ‫چک در بازار کمک بزرگی بود و باعث شــد چ ‬ ‫نیز معتقد هستند که قانون جدید چک عالوه بر احیای اعتبار چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای‬ ‫تبادل مالی و بهبود فضای کسب و کار‪ ،‬می تواند در کاهش پرونده های قضائی و نیز کاهش زندانیان‬ ‫جرائم غیر عمد بسیار تاثیر گذار باشد‪ .‬در همین راستا‪ ،‬حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی‬ ‫مجلس به عنوان کمیســیون تخصصی در تدوین قانون جدید چک گفت‪« :‬ما هم معتقدیم که اجرای‬ ‫این قانون می تواند ســبب ازادی بیش از ‪ 8‬هزار زندانی شود؛ از سوی دیگر همچنین معتقدیم که اگر‬ ‫قانون جدید چک به درســتی اجرا شــود‪ ،‬می تواند بیش از ‪ 70‬درصد از پرونده هایی که مربوط به چک‬ ‫هســتند را کاهش دهد‪ ».‬همچنین ابوالفضل ابوترابی یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی‬ ‫مجلس با اشاره به اینکه استفاده از ابزار کد رهگیری در صدور چک به نفع دستگاه قضائی است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪« :‬این کار موجب می شــود تعداد پرونده های ورود به شدت کاهش یابد‪ .‬درج کد رهگیری در‬ ‫فرم چک های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک‪ ،‬از سایر حساب های فرد‬ ‫صادر کننده در دیگر بانک ها توقیف شود‪ .‬این کار تعداد پرونده هایی که بابت دادخواست تامین خواسته‬ ‫ی شــد را کاهش می دهد‪ .‬همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای‬ ‫تشــکیل م ­‬ ‫احکام دادگستری ببرد‪ ،‬می تواند نسبت به ان اقدام کند و دیگر نیاز به به سپری کردن فرایند دادگاه و‬ ‫دادخواست دادن ندارد‪ .‬یک بخش از پرونده ها هم در این مرحله کم خواهد شد»‪ .‬با این وجود‪ ،‬اما هنوز‬ ‫بندهایی از قانون جدید چک از جمله صدور چک الکترونیک اجرایی نشــده‪ ،‬در صورتی که این بند از‬ ‫قانون جدید چک یکی از مهمترین و اثرگذارترین بندهای این قانون است‪.‬‬ ‫پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای بخش خصوصی‬ ‫احتمالساختمسکنملیدرشهرتهران‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی از احتمال قرار گرفتن پروژه های نیمه‬ ‫تمام بخش خصوصی‪ ،‬ذیل طرح اقدام ملی مسکن خبر داد و گفت‬ ‫که ســازندگان متعددی در تهران و دیگر شــهرها برای این منظور‬ ‫اعالم امادگی کرده اند‪ .‬قرار است برای استفاده از ظرفیت های بیشتر‬ ‫به منظور تکمیل واحدهای نیمــه تمام بخش خصوصی که به هر‬ ‫دلیل معطــل مانده منابعی اختصاص پیدا کنــد که البته هنوز به‬ ‫مرحله ی اجرا نرسیده است‪ .‬محمود محمودزاده ‪ -‬معاون وزیر راه و‬ ‫شهرسازی ‪ -‬در این باره گفت‪ :‬اگر زمین یا پروژه نیمه تمامی‪ ،‬مالک‬ ‫خصوصی دارد‪ ،‬می تواند در صورت تمایل به طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫بپیوندد‪ .‬یکی از معضالت این نوع پروژه ها تضمین خرید و تامین مالی‬ ‫اســت که دولت برای ان برنامه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬با وجود ان که هنوز‬ ‫این قالب از برنامه به شکل رسمی اعالم نشده‪ ،‬متقاضیان متعددی‬ ‫از سراســر کشــور و تهران امادگی خود را برای اختصاص زمین و‬ ‫پروژه هــای خود در این زمینه اعالم کرده انــد‪ ،‬به این صورت پولی‬ ‫که از متقاضیان دریافت می شود به تکمیل پروژه ها کمک می کند‪.‬‬ ‫به گفته محمودزاده‪ ،‬نوع دوم این قالب که به زودی تفاهم نامه های‬ ‫واگذاری مســکن ملی در تهرانسر را تشریح کرده بود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬زمان ثبت اعتراض کسانی که شرایطشان‬ ‫احراز نشده را اواخر هفته جاری اعالم کرد‪ .‬در اطالعیه ای که در این‬ ‫زمینه اعالم شده امده است‪« :‬متقاضیان طرح اقدام ملی که نسبت‬ ‫ت نام خود اعتــراض دارند‪ ،‬می توانند از تاریخ‬ ‫بــه نتیجه پاالیش ثب ‬ ‫‪ 98/۱۲/1‬با مراجعه به ســامانه طرح اقدام ملی و ورود کد رهگیری‬ ‫از دلیل عدم تائید شــرایط خود مطلــع گردند و درصورت اعتراض‬ ‫به نتیجه پاالیش‪ ،‬از اواخر هفته اول اســفند ماه ‪ ،۹۸‬نسبت به درج‬ ‫اعتراض در همین ســامانه اقدام کنند‪ ».‬این وزارتخانه هم چنین در‬ ‫اطالعیه دیگری خطاب به کسانی که قصد انصراف دارند اعالم کرده‬ ‫ت نام در طرح اقدام‬ ‫است‪« :‬متقاضیانی که شــرایط ان ها جهت ثب ‬ ‫ملی مســکن تائید شده اســت‪ ،‬در صورتی که تمایل به انصراف در‬ ‫ان انجام می شود‪ ،‬تحریک روند ساخت پروژه های نیمه تمام سطح این مرحله از طرح را دارند‪ ،‬می توانند از اواخر هفته اول اسفندماه با‬ ‫شهرهاســت که اگر در قالب طرح اقدام ملی با قیمت مناسب برای ورود کد رهگیری در این ســامانه نسبت به ثبت انصراف خود اقدام‬ ‫اقشار متوسط ارایه شود‪ ،‬دولت تسهیالت و بسته های خدماتی طرح نمایند‪ ».‬متقاضیان برای اعتراض یا انصراف باید به نشانی اینترنتی ‬ ‫اقدام ملی ارایه می دهد‪ .‬محمودزاده چند روز قبل نیز در شــرایط ‪ www.tem.mrud.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اطالعیه مهم انصراف متقاضیان در طرح ملی مسکن‬ ‫معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطالعیه ای زمان انصراف متقاضیان طرح‬ ‫ملی مسکن را اعالم کرد‪ .‬در اطالعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره‬ ‫طرح ملی مســکن و انصراف احتمالی متقاضیان این طرح امده است؛ «متقاضیانی که شرایط‬ ‫ت نام در طرح اقدام ملی مسکن تائید شده است‪ ،‬در صورتی که تمایل به انصراف‬ ‫ان ها جهت ثب ‬ ‫در این مرحله از طرح را دارند‪ ،‬می توانند از اواخر هفته اول اســفند ماه با ورود کد رهگیری در‬ ‫این سامانه نســبت به ثبت انصراف خود اقدام نمایند‪ ».‬این معاونت پیش تر نیز در اطالعیه ای‬ ‫ت نام خود اعتراض‬ ‫اعالم کرده بود‪« :‬متقاضیان طرح اقدام ملی که نسبت به نتیجه پاالیش ثب ‬ ‫دارند‪ ،‬می توانند از تاریخ ‪98/12/1‬با مراجعه به ســامانه طرح اقدام ملی و ورود کد رهگیری از‬ ‫دلیل عدم تائید شرایط خود مطلع گردند و در صورت اعتراض به نتیجه پاالیش‪ ،‬از اواخر هفته‬ ‫اول اسفند ماه ‪ ،98‬نسبت به درج اعتراض در همین سامانه اقدام نمایند‪».‬‬ ‫تبلیغات گمراه کننده توسط بانک ها ممنوع شد‬ ‫بانک مرکزی ممنوعیت تبلیغات غیرشفاف و گمراه کننده از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی‬ ‫را ابالغ کرد‪ .‬بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اعالم کرد‪ :‬اخیرا ً‬ ‫برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با استناد به عناوین و رتبه های اخذ شده از مراجع گوناگون‬ ‫داخلی و خارجی نســبت به انجام تبلیغات در خصوص عنوان و رتبه کسب شده اقدام می نمایند‪ ،‬از‬ ‫انجایی که این قبیل تبلیغات می تواند موجبات انتقال اطالعات ناصحیح به جامعه شده و به برداشت ها و‬ ‫انتظارات غیرواقعی منتج گردد موضوع در بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً پس از طرح‬ ‫در سی و هفتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مقرر شد‪« :‬بانک ها‬ ‫و موسسات اعتباری غیربانکی در تبلیغات خود در خصوص کسب رتبه های مختلف از مراجع گوناگون‬ ‫داخلـی و خارجی‪ ،‬ضمن اعالم روشن و شفاف شاخص‪/‬شاخص های مذکور‪ ،‬نام مرجع اعطاکننده رتبه‬ ‫و نهادها‪/‬اشـخاص موضوع رتبه بندی را به طور کامل ذکر نمایند»‪.‬‬ ‫راه اندازی رسمی سامانه جامع روابط کار‬ ‫برایثبتالکترونیکیشکایتکارگریوکارفرمایی‬ ‫مدیــرکل روابط کار و جبــران خدمات وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬گفت‪ :‬ســامانه جامع روابط کار با ‪ ۲۲‬زیرسامانه جهت‬ ‫بررســی الکترونیکی شــکایت های حوزه کارگری و کارفرمایی به‬ ‫صورت همزمان در سراســر کشور راه اندازی شد‪« .‬کوروش یزدان»‬ ‫در دوره اموزشــی کار با زیرســامانه های ثبت شکایت و دادرسی‬ ‫ســامانه جامع روابط کار ویژه اســتان های منطقه ‪ 7‬شمال غرب‬ ‫کشــور در اردبیل گفت‪ :‬هیات های تشخیص به عنوان خط مقدم‬ ‫رســیدگی به شــکایات کارگری و کارفرمایی با صدور ارای دقیق‬ ‫و جلوگیری از بررســی مجدد ان در هیات هــای حل اختالف از‬ ‫جایگاه حائــز اهمیتی برخوردارند‪ .‬وی با اشــاره به ضرورت رصد‬ ‫مشکالت بنگاه های اقتصادی جهت کاهش شکایت حوزه کارگری و‬ ‫کارفرمایی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اسیب شناسی و جلوگیری از هرگونه تنش‬ ‫بیــن کارگر و کارفرما یکی از موارد مهمی اســت که قب ً‬ ‫ال از طرح‬ ‫پرونده و شکایت باید پیشگیری شود‪ .‬مدیرکل روابط کار و جبران‬ ‫خدمت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬ســامانه ی جامع‬ ‫روابط کار با هدف افزایش ســامت اداری و سرعت در انجام امور‬ ‫راه اندازی شــد و کارگران و کارفرمایان می توانند شــکایت خود را‬ ‫به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجــام دهند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫با راه اندازی این ســامانه‪ ،‬مراجعه حضوری به حداقل رســیده و با‬ ‫یکبار احراز هویت الکترونیکی کارگران و کارفرمایان‪ ،‬دادخواست ها‪،‬‬ ‫درخواست ها‪ ،‬طرح طبقه بندی مشــاغل‪ ،‬طرح مستمری‪ ،‬تعیین‬ ‫صالحیت شــرکت های خدماتی‪ ،‬بیمه بیــکاری‪ ،‬تایید صالحیت‬ ‫کار و همــه دیگر تمام خدمات وزارتخانــه به صورت الکترونیکی‬ ‫عرضه می شــود‪ .‬کورش یزدان تصریح کرد‪ :‬شفافیت قراردادهای‬ ‫کارگری‪ ،‬الکترونیکی شــدن ثبت قراردادهای کار و تنظیم روابط‬ ‫کارگر و کارفرما از مهمترین ویژگی های ســامانه جامع روابط کار‬ ‫جهت جلوگیری از انعقاد قراردادهای ســفید امضا حوزه کارگری‬ ‫است‪ .‬مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با راه اندازی ســامانه جامع روابط کار تمامی‬ ‫دادخواست ها در این ســامانه ثبت خواهد شد و با انعکاس شفاف‬ ‫روابط بین کارگر و کارفرما‪ ،‬ســامانه اجازه ثبت قرارداد سفید امضا‬ ‫را نخواهد داد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کارگران و کارفرمایان برای استفاده از‬ ‫خدمات این سامانه از جمله ثبت شکایت و دادخواست ها باید ابتدا‬ ‫به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و برای دریافت نام کاربری و رمز‬ ‫عبور اقدام کنند و سپس می توانند شخصاً با ورود به سامانه جامع‬ ‫روابط کار به نشانی ‪ www. prkar.mcls. gov.ir‬از خدمات‬ ‫ان استفاده کنند‪ .‬مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به عنوان بخشی از دستگاه‬ ‫حاکمیتی و اجرایی کشور باید اهداف دولت الکترونیک را به مرحله‬ ‫اجرا برساند و این مسئله یک تکلیف قانونی به شمار می رود‪ .‬یزدان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با راه اندازی ســامانه جامع روابط کار با ‪ 22‬زیرســامانه‬ ‫تمامی شکایت های حوزه کارگری و کارفرمایی در سراسر کشور به‬ ‫صورت الکترونیکی بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اعالم کرد که تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری تا پایان هفته در سرتاسر کشور تعطیل است‪ .‬بعد از این خبر غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش‬ ‫در گفت وگویی اعالم کرد که «این بیانیه درباره سینماها نیست بلکه برای مکان هایی مانند تاالر وحدت است که برنامه های جاری خود را کنسل کرده اند و ربطی به سینماها ندارد! برنامه اکران فیلم ها در‬ ‫سینماها طبق روال ادامه دارد‪ ».‬در ادامه همایون امیرزاده‪ ،‬مدیر مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در واکنش به سخنان فرجی در مصاحبه ای دیگر اعالم کرد که در این مدت اجرای تمام‬ ‫تئاترها و نیز اکران فیلم های سینمایی متوقف می شود‪ .‬رئیس شورای صنفی نمایش نیز در همین خصوص گفت که سخنان سخنگوی شواری صنفی نمایش به درستی منتقل نشده است‪ .‬بحث تعطیلی‬ ‫گ و ارشاد اسالمی مربوط می شود‪ .‬در شرایط فعلی بحث سالمت مردم و خانواده ها مهم ترین مسئله است و امیدواریم تصمیم‬ ‫سینماها در حوزه اختیارات شورای صنفی نمایش نیست و به وزارت فرهن ‬ ‫درستی در این زمینه اتخاذ گردد‪ .‬اما با تمام این اوصاف سایت سینماتیکت به عنوان مرجع مطرح خرید بلیط سینمای کشور همچنان امکان خرید بلیط فیلم های امروز و فردا را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫رضا درستکار کارشناسان سینما و عضو هیئت انتخاب جشنواره فجر‪:‬‬ ‫نقد سینما نباید به سمت تخریب برود‬ ‫رضا درستکار در ابتدا با اشاره به اینکه در مجموع ‪ 115‬فیلم برای حضور در جشنواره ثبت نام کرده بودند‬ ‫گفت که از این میان ‪ 89‬فیلم را تماشا کردم و انچه که مورد بررسی من قرار دارد در حقیقت شامل ‪28‬‬ ‫فیلمی اســت که در جشنواره تماشا کردیم‪ .‬عموم این فیلم ها از متوسط رو به باال بوده است و در کل این‬ ‫جشنواره از تنوع نسبتاً خوبی برخوردار بود‪ .‬وی در ادامه بیان کرد که فیلم های این دوره از جشنواره فیلم‬ ‫فجر با وضعیت فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و سیاســی کشور ما در تناســب است و از این منظر نه خیلی باالتر و‬ ‫نه خیلی خیلی پایین تر از سطح جامعه قرار داشته است اما نسبت خود را با جامعه تالش کرده است که‬ ‫دقیق تر و منطقی تر کند‪ .‬این منتقد سینما با اشاره به اینکه میان سینمای کشور و فضای اجتماعی نسبت‬ ‫مستقیم برقرار است گفت که هم تنوع محصوالت امسال خوب و هم جشنواره امسال جشنواره ابرومندی‬ ‫بود‪ .‬یادمان باشد البته به دلیل حوادث دو ماه قبل هنرمندان و مردم نسبت به وضعیت کلی جامعه معترض‬ ‫بودند‪ .‬البته برخی از منتقدین و هنرمندانی را که در این بین بدون نسبت با فرهنگ مردمی فضا را دوقطبی‬ ‫می کردند جدا می کنم؛ چهره هایی که انگار می خواهند بگویند تافته جدا بافته اند‪ .‬بنابراین می گویم که در‬ ‫کل وضعیت فیلم ها در حالتی متعادل بوده است‪ .‬البته باید این نکته را هم اضاف ه کنم که سهم مسئولیت‬ ‫سینما را نباید نسبت به مردم و جامعه فراموش کنیم‪ .‬فیلم های این دوره به نظرم تالش داشتند تا نسبت به‬ ‫جامعه و مردم مسئولیت خود را نسبت به سال های قبل بیشتر کنند‪ .‬مسئولیت پذیری سینمایی ما نسبت‬ ‫به مردم در بین ما زیاد است اما بیش از اندازه درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی می شود‪.‬‬ ‫جشنواره امسال جشنواره ابرومندی بود‬ ‫وی با اشــاره به اینکه تعریف جداگانه ای از مسئولیت پذیری دارم بیان کرد که سینمای ما حتی برای این‬ ‫مسئولیت پذیری خود باید نسبت مستقیمش را با سرگرم کنندگی برقرار کند‪ .‬وی تاکید کرد که از این منظر‬ ‫اگر نگاه کنیم باید گفت سینمای ما نیاز به بازنگری دارد‪ .‬اما از منظر انتقاد اجتماعی می گویم که سینمای ما‬ ‫به نظرم وضع خوبی دارد و توانسته است نسبت به شرایط مردم دغدغه مند باشد‪ .‬برخی از موضوعات فیلم ها‬ ‫منشــعب از شرایط فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی است‪ .‬اما انچه که مهم است توجه به این نکته است که‬ ‫برای بیان هرحرفی باید سینمای ما اول سرگرم کننده و جذاب باشد‪ .‬سینماگران ما باید مسئولیت سرگرمی‬ ‫را جدی بگیرند و بعد از ان به موضوعات دیگر هم فکر کنند‪ .‬اولین کار فیلمساز سرگرم کنندگی است که‬ ‫بتواند به مرحله بعد برسد‪ .‬اگر این مرحله احراز نشود در مراحل بعد ناموفق است‪ .‬فیلم به معنای واقعی فیلم‬ ‫سینمایی نمی شود اگر سرگرم کننده نباشد و در این صورت دیگر نمی تواند به جامعه خدمت کند‪ .‬مشکلی‬ ‫که وجود دارد این است که فیلم های ما کمتر به این سمت حرکت می کنند که سرگرم کننده و بعد نقاد‬ ‫باشند و بیشتر به سمت حرف های منتقدین تلویزونی می روند‪ .‬به نظرم رویکردهای نادرستی در تلویوزیون‬ ‫حرکت کرده است‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬حتی به نظر من کمدی ها هم در گیشه خوبند اما باز نیازمند بازنگری ‬ ‫چه از نظر محتوایی و چه از نظر هنری اند و باید بیشتر از هرچیزی سینمایی باشند‪.‬‬ ‫اول سرگرمی و هنر بعد محتوا‬ ‫درســتکار درباره مسائل محتوایی و رسانه ای سینما گفت‪ :‬این بحث مفصل است و باید درباره ان به طور‬ ‫جداگانه گفت وگو کرد اما به طور خالصه باید گفت که تا زمانی که فیلم محترم در سینما به معنای فرمی‬ ‫و هنری نداشــته نباشــیم هر حرفی درباره محتوا بیهوده است‪ .‬اص ً‬ ‫ال زمانی می توان درباره فیلم به معنای‬ ‫واقعی کلمه ان صحبت کرد که در قواعد و اندازه فیلم باشــد تا بخواهد محتوا داشته باشد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫دسته بندی های مفهومی و محتوایی درباره سینما بیش از اینکه جهت خاصی داشته باشد با شناخت احاد‬ ‫سینماگران از محتوا و مفهوم ارتباط دارد که متاسفانه نسبت به این موضوع اطالعاتمان کامل نیست‪ .‬هرجا‬ ‫که نسبت ها به خوبی برقرار باشد بحث ها نیز می توانند خوب باشند اما هرجا که تحت تاثیر ژورنالیسم زرد‬ ‫قرار گرفتیم دچار فاجعه خواهیم شد‪.‬‬ ‫جلسات نشست خبری فیلم ها ژورنالیستی است‬ ‫ش فیلم های جشنواره گفت‪ :‬واقعیت این است که در‬ ‫درســتکار درباره جلسات نشست خبری بعد از نمای ‬ ‫ان جلســات غلبه با ژورنالیزم است‪ .‬مث ً‬ ‫ال اقای قریبیان یا اقای شهاب حسینی حرف های اتشین را وقتی‬ ‫می زنند‪ ،‬همه خبرنگاران دوســت دارند و هم خوششان می اید چون گزاره مناسبی برای رسانه است و به‬ ‫تعبیر معروف رســانه ها را داغ می کند که امر مطلوبی برای انان است‪ .‬همه در این محافل منتظر شنیدن‬ ‫حرف های هیجانی اند‪ .‬این فضا باعث می شود که جنبه هنری و تحلیلی فیلم ها زیر سور و سات و هیجانات‬ ‫جشنواره مخفی شود‪ .‬متاسفانه مرز میان نقد و تخریب از بین رفته است و هرکه می خواهد نقد کند تخریب‬ ‫می کند‪ .‬یکباره می بینیم که رسانه هایی که تا سال قبل محمدحسین مهدویان را ستایش می کردند چون‬ ‫فیلم جدید او را دوست ندارند همه تخریبش می کنند‪ .‬اسم این کار نقد نیست‪.‬‬ ‫با هدف پیشگیری از انتشار عوامل بیماری زا و‬ ‫عمل به توصیه های بهداشتی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی کتابخانه های عمومی‬ ‫استان هایی که در انها مدارس و مراکز فرهنگی‬ ‫دولتی و عمومی تعطیل اعالم شــده است‪ ،‬تا‬ ‫اطالع ثانوی تعطیل اســت‪ .‬با هدف پیشگیری‬ ‫از انتشار عوامل بیماری زا و عمل به توصیه های‬ ‫رسالت رسانه ای سینما محدود شده است‬ ‫وی در ادامه درباره رسالت رسانه ای سینما بیان کرد که در روزگار فعلی که عصر ارتباطات است رسالت‬ ‫رسانه ای ســینما به خاطر گسترش وسایل ارتباط جمعی بسیار محدود شده است‪ .‬زمانی بود که مردم‬ ‫تلفن همراه نداشتند و فضای مجازی نیز نبود اما امروز با اشاره پیام ها به راحتی به سرتاسر دنیا مخابره‬ ‫می شود‪ .‬در گذشته که این وسایل کم بود سینما این رسالت را داشت اما االن که رسانه های جمعی زیاد‬ ‫شده اند این کار را می کنند‪ .‬قدرت بُعد رسانه ای سینما به این دلیل کم شده است که تا بخواهد موضوعی‬ ‫را رســانه ای کند ان موضوع بارها در جهان مخابره شــده است‪ .‬البته این به معنای نفی جنبه رسانه ای‬ ‫سینما نیست‪ .‬عضو انتخاب فیلم های جشــنواره فجر درباره دیگر ابعاد سینما بیان کرد که سینمای ما‬ ‫قبل از انکه رسانه باشد امر هنری معطوف به زیبایی شناسی است اما در کنارش رسانه و محتوا هم وجود‬ ‫دارد‪ .‬در ســینمای ایران به دلیل روش های غلط همه دنبال موضوعات تکراری اند‪ .‬موضوعات و قصه ها‬ ‫گفته شده اند چیزی که باعث می شود که به سراغ فیلم ها برویم اجرای جدید و کار هنری تازه تر است‪.‬‬ ‫مطالبی که گفته اما متاســفانه باز اصرار داریم که دوباره گفته شــود‪ .‬انچه که مهم است اجرای جدید‬ ‫اســت تا موضوع مهم‪ .‬فیلم های خوب همیشه ماندگار مانده اند زیرا فرم‪ ،‬سبک و اجرای ان در قاعده و‬ ‫طراز بوده است‪.‬‬ ‫محتوای فیلم ها بر اقشار گوناگون تاثیرگذار است‬ ‫درستکار در پاسخ به سوالی درباره محتوای برخی از فیلم های جشنواره که دچار سیاه نمایی و یا محتواهای‬ ‫غیراخالقی بودند و این می تواند روی مخاطب عام ســینمای ایران تاثیر بگذارد گفت‪ :‬مسئله تاثیرگذاری‬ ‫درست است و ان را رد نمی کنم‪ ،‬تماشاگران همه نخبه نیستند و محتواهای نامناسب می تواند انان را بعد از‬ ‫تماشای فیلم درگیر خود کند‪ .‬دقیقاً برای این است که می گویم تا فیلم سرگرمی نداشته باشد و در قواعد‬ ‫سینمایی دقیق نباشد مخاطب ان را تماشا نمی کند و در ان صورت به نظرم محتواها اثرگذار نخواهد بود‬ ‫وگرنه محتوا در همه سنین و اقشار تاثیرگذار است‪ .‬فیلمنامه های ما از چندالیه نظارتی و تحلیلی می گذرد‬ ‫و بعد از پروانه ساخت نیز برای اکران نیز نظارت دیگری روی ان می شود پس فکر نمی کنم که محتواهای‬ ‫فیلم ها چندان مشــکلی داشته باشند‪ .‬وی در واکنش سوالی مبنی بر اینکه وجود کارشناسان فرهنگی در‬ ‫شورای پروانه ساخت و نمایش به معنی مهر تاییدی بر تمام محتوای فیلم ها نیست و حتی اعضای این شورا‬ ‫و روند این کار مورد نقد است که نمونه مشخص و مبرهن ان فیلم های کمدی مبتذل است‪ ،‬بیان کرد که‬ ‫این نکته را قبول دارم که محتوای تمام فیلم ها پاک و کام ً‬ ‫ال سالم نیست و کمدی ها نیز به جای موقعیت های‬ ‫طنز به سراغ شوخی های مبتذل رفته اند‪ .‬این منتقد سینما در پایان اشاره کرد که سینما باید نسبت به مردم‬ ‫ی دهند باید چیزی‬ ‫و جامعه حساس و رویکرد موجه داشته باشد‪ .‬مردم زمانی که برای رفتن به سینما پول م ‬ ‫بیش از تلویزیون را تماشا کنند که حاضر باشند منزل را ترک کنند و به سینما بروند‪ .‬معتقدم سینمای ما‬ ‫این امکان را می دهد اما خالی از اشکال و خطا نیست‪.‬‬ ‫کتابخانه هایعمومی‪ ۱۵‬استانکشور‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا تعطیل شد‬ ‫بهداشــتی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی کتابخانه های عمومی استان هایی که در‬ ‫انها مدارس و مراکز فرهنگی دولتی و عمومی‬ ‫تعطیل اعالم شده است‪ ،‬تا اطالع ثانوی تعطیل‬ ‫است‪ .‬با توجه به شیوع ویروس کرونا در برخی‬ ‫استان های کشور و هشدارهای وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی بــرای جلوگیری از‬ ‫انتشار عوامل بیماری زا‪ ،‬کتابخانه های عمومی‬ ‫استان هایی که مدارس و مراکز فرهنگی دولتی‬ ‫و عمومی در انها تعطیل اعالم شــده است‪ ،‬تا‬ ‫اطالع ثانوی و اخــذ مجوزهای الزم از مراجع‬ ‫ذیصالح تعطیل اســت‪ .‬بر این اساس تاکنون‬ ‫در پی شــیوع بیماری کرونــا و با هدف انجام‬ ‫اقدامات پیشــگیرانه برای کنترل این بیماری‬ ‫و با توجه به اطالعیه های منتشــر شده توسط‬ ‫ستاد مدیریت بحران استان های تهران‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬قم‪ ،‬مازندران‪ ،‬زنجان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫ســمنان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬همدان و کردستان‪ ،‬مدارس‬ ‫و مراکز فرهنگی دولتی و عمومی تعطیل اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چرا مدیران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به قم رفتند؟‬ ‫مدیران مرکز گســترش سینمای مســتند و تجربی در دیدار با‬ ‫هیات مدیره خانه مســتند قم تاکید کردند که کشف استعداد‬ ‫مستندسازان جوان بومی و تالش برای ارتقاء سطح تولید فیلم‬ ‫مستند در سطح استان‪ ،‬از اهم وظایف خانه های مستند است‪ .‬در‬ ‫این نشست که صبح چهارشنبه گذشته ‪ 30‬بهمن ماه با حضور‬ ‫عباس اسداللهی (معاون اداری‪ ،‬مالی و حقوقی مرکز گسترش)‪،‬‬ ‫سیدمجید رحیمی (مدیر پژوهش)‪ ،‬شهنام صفاجو (مدیر روابط‬ ‫عمومی)‪ ،‬سیدمحمدحســین هاشمی (رئیس خانه مستند قم)‪،‬‬ ‫محمدتقی رحمتــی (نایب رئیس)‪ ،‬روح ‍اهلل مولوی (خزانه دار) و‬ ‫بالل الفت (عضو هیات مدیره)در خانه مســتند قم برگزار شد‪،‬‬ ‫چگونگی فعالیت این خانه مســتند‪ ،‬برگزاری ورک شــاپ های‬ ‫تخصصی و نمایش فیلم مستند‪،‬چشــم انداز همکاری با اداره کل‬ ‫ارشاد قم و مرکز گســترش در معرفی و همراهی استعدادهای‬ ‫جوان استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪ .‬عباس اسداللهی‬ ‫علت این حضور و نشســت با اعضای خانه مســتند قم را ایجاد‬ ‫انگیزه برای این تشکل غیر دولتی مردم نهاد عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫سازمان سینمایی با اداره کل استان ها تفاهم نامه ای امضاء کرده تا‬ ‫طرح های مستند با معرفی خانه های مستند و ارسال ان توسط‬ ‫ادارات کل‪ ،‬در شــورای مســتند مرکز گسترش بررسی شوند و‬ ‫بهتریــن طرح ها به مرحله تولید درایــد‪ .‬البته این طرح ها باید‬ ‫از موضوعات اســتانی برخوردار بوده و فیلمساز هم بومی استان‬ ‫باشــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نگاه دولت و وزارت ارشاد این است که به‬ ‫استان ها توجه خاص شود و به همین منظور اعالم شده که ‪۵۰‬‬ ‫درصد اعتبارات تولید مســتند در مرکز گســترش به استان ها‬ ‫اختصاص پیدا کند‪ .‬محمدتقی رحمتی هم در این نشست گفت‪:‬‬ ‫حضور شــما در شــهر قم باعث دلگرمی ما است‪ .‬خانه مستند‬ ‫قم ‪ ۷۰‬عضو دارد‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬ماه اســت که بــا قلب مان درگیر‬ ‫مســائل این خانه هستیم تا مستندسازان استان را دورهم جمع‬ ‫کرده و زمینه ی رشــد سینمای فرهنگی قم را فراهم اوریم‪ .‬وی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬طی این مدت‪ ،‬چند جلســه نمایش و تحلیل فیلم‬ ‫مستند برگزار کردیم و ‪ ۴‬کارگاه اموزشی هم پیش بینی کردیم‬ ‫که کارگاه «تحقیق و پژوهش کاربردی در مســتند» با تدریس‬ ‫دکتــر غفوری و «طرح و فیلمنامه» با حضور مهرداد اســکویی‬ ‫برگزار شــده و دو کارگاه کارگردانی مستند (مهرداد اسکویی)‬ ‫و تدوین مســتند (فرید دغاغله) را نیز در پیش داریم‪ .‬رحمتی‬ ‫تاکید کرد که خانه مســتند قم نیاز به استقالل بیشتر و بودجه‬ ‫مکفی دارد تا بتواند پاســخگوی مستندسازان استان باشد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬طی این مدت ‪ ۴‬طرح مستندسازان استان قم مورد تایید‬ ‫خانه مســتند قم قرار گرفته و به اداره کل ارشاد ارجاع شده تا‬ ‫برای بررســی و تصویب به مرکز گســترش ارسال شود‪ .‬در این‬ ‫جلسه رحیمی نیز در سخنانی‪ ،‬با ذکر این موضوع که خانه های‬ ‫مستند باید فعالیت های جاری خود را زیر نظر ادارات کل ارشاد‬ ‫اســتان ها دنبال کنند‪،‬اظهار کرد‪ :‬خانه های مستند برای اعضای‬ ‫هیات مدیره و ســایر مستندســازان اعتبار می اورد؛ ضمن این‬ ‫که اولویت بررســی طرح ها در شــورای مستند مرکز‪ ،‬با اعضای‬ ‫خانه های مســتند است‪ .‬از سوی دیگر شما می توانید در مراوده‬ ‫با استانداری‪ ،‬شهرداری و‪ ...‬نسبت به همکاری با این نهادها هم‬ ‫اقدام کنید‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سینماها قطع ًا تا پایان هفته تعطیل خواهد شد‬ ‫دوشنبه‪ 5‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪236‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫تعویقزمانبرگزارینمایشگاه‬ ‫کتاب تهران روی میز وزارت ارشاد‬ ‫مدیر روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی از بررســی موضوع تعویق زمان برگزاری سی و سومین‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به دلیل شرایط بهداشتی کنونی‬ ‫خبر داد‪ .‬ســیدمحمد طباطبایی‪ ،‬مدیــر روابط عمومی معاونت‬ ‫امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای‬ ‫صیانت از سالمت عمومی جامعه و به منظور پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬تعویق زمان برگزاری سی و سومین دوره نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران در دست بررســی است‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران ابعاد گوناگونی دارد که تصمیم گیری درباره تعویق‬ ‫زمان برگزاری ان نیازمند بررسی دقیق است که نمی توان بدون‬ ‫توجه به همه جوانب تصمیم گرفت‪ .‬مدیر روابط عمومی ســی و‬ ‫سومین نمایشگاه بین‪‎‬المللی کتاب تهران گفت‪ :‬جمعیت مخاطب‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور‪،‬‬ ‫تعداد چشمگیر افراد درگیر در برگزاری این رویداد و نوع تعامل در‬ ‫نمایشگاه از جمله مواردی است که توجه به ان ها در پیشگیری از‬ ‫شیوع بیماری ضرورت دارد‪ .‬طباطبایی افزود‪ :‬از سوی دیگر شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬شکل بین المللی پیدا کرده است و نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران به عنوان یک رویداد بین‪‎‬المللی باید به این نکته هم توجه‬ ‫داشته باشد‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬در حال حاضر بررسی موضوع در دست‬ ‫انجام است و شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران به عنوان‬ ‫باالترین مرجع تصمیم‪‎‬گیری در ســاختار نمایشگاه‪ ،‬در روزهای‬ ‫اینده تشکیل جلسه خواهد داد و درباره تعویق زمان برگزاری سی‬ ‫و سومین دوره نمایشگاه کتاب تهران تصمیم‪‎‬گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫انتظار می‪‎‬رود تا هفته اینده تصمیم نهایی اتخاذ و اعالم شود‪.‬‬ ‫تکلیف خریداران بلیت های تئاتر‬ ‫در این هفته چیست؟‬ ‫مدیر سامانه بلیت فروشی تیوال در پاسخ به سواالت مردم مبنی‬ ‫بر تعیین تکلیف بلیت های تهیه شده شان در این هفته گفت‪:‬‬ ‫طی دو روز اینده در زمینه عودت بلیت یا جابه جایی زمان ان‬ ‫در هفته اتی اطالع رسانی خواهد شد‪ .‬وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی شب گذشته در اطالعیه ای به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫در کشور تمامی سالن های فرهنگی کشور اعم از تئاتر‪ ،‬سینما و‬ ‫موسیقی را در هفته جاری تعطیل اعالم کرد‪ .‬محمد امرابادی‬ ‫مدیرسامانه فروش بلیت «تیوال» یکی از بزرگترین سامانه های‬ ‫بلیت فروشی تئاتر در این زمینه و درباره تعیین تکلیف بلیت های‬ ‫خریداری شده مردم در این هفته گفت‪ :‬ما تالش می کنیم برای‬ ‫کسانی که بلیت رزرو کردند به میل خودشان این اولویت را قائل‬ ‫شویم که بلیت هایشان را به همان روز و صندلی و ساعتی که‬ ‫بلیت رزر کردند به هفته اتی منتقل کنیم‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫سوال که تکلیف کسانی که تمایل به حضور در هفته اتی ندارند‪،‬‬ ‫چیســت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کسانی باشند که مایل به حضور در سالن‬ ‫تئاتر در هفته اتی نباشند‪ ،‬هیچ مشکلی نیست ‪ ،‬هزینه بلیت‬ ‫تقدیمشان خواهد شد‪ .‬امرابادی با تاکید براینکه مخاطبان این‬ ‫روزها قدری صبورانه به موضوعات نگاه کنند‪ ،‬افزود‪ :‬هم امکان‬ ‫جابــه جایی و هم امکان عودت پول ظرف یکی ـ دو روز اینده‬ ‫ی فراهم خواهد شد‪ .‬این گزینه ها به زودی‬ ‫در سامانه بلیت فروش ‬ ‫از طریق ایمیل و تلفن اعالم می شود‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬ما یک‬ ‫خبری به شکل عمومی شب گذشته در سایت بارگزاری کردیم‬ ‫و اطالعیه دادیم که کاربران عزیز و خریدان بلیت منتظر اقدام‬ ‫بعدی و پشتیبانی سایت باشند‪.‬‬ ‫تعطیلی برنامه های کانون‬ ‫پرورشی طی ‪ 10‬روز اینده‬ ‫کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان با صدور اطالعیه ای‬ ‫تمامینشست هایعمومی‪،‬مهرواره ها‪،‬جشنواره هاوتئاترهایخود‬ ‫را طی ‪ ١٠‬روز اینده لغو کرد‪ .‬در این اطالعیه با اشاره به دغدغه‬ ‫خانواده ها و اولیای کودکان و نوجوانان اعالم شده است‪ :‬به منظور‬ ‫رعایت نکات و توصیه های بهداشتی به دنبال شیوع بیماری کرونا‬ ‫در برخی شهرهای کشور تمامی نشست های عمومی‪ ،‬مهرواره ها‪،‬‬ ‫جشنواره ها و تئاترهای کانون طی ‪ ۱۰‬روز اینده برگزار نمی شود‪.‬‬ ‫در ادامه این اطالعیه یاداوری شــده است‪ :‬برگزاری برنامه های‬ ‫فرهنگی مورد اشــاره پس از تاریخ عنوان شده بررسی و شرایط‬ ‫جدید با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد‪ .‬همچنین فعالیت‬ ‫جاری مراکز کانون و کارگاه های عادی مطابق سیاست های ابالغی‬ ‫منطقه ای و مراجع رسمی دارای صالحیت‪ ،‬اجرا خواهد شد‪ .‬در‬ ‫همین حال سالن های نمایش کانون نیز به دلیل رعایت مسایل‬ ‫بهداشتی در پی شــیوع بیماری ویروسی کرونا به مدت ‪ ۱۰‬روز‬ ‫تعطیل می شــود‪ .‬اداره کل سینمایی و تئاتر کانون نیز با صدور‬ ‫اطالعیه ای از تعطیلی اجرای نمایش های کانون تا ‪ ۱۰‬روز اینده‬ ‫خبر داد‪ .‬در حال حاضر نمایش های «ارزوهای یک موش کور»‪،‬‬ ‫«هفت خوان کودکان» در ســالن گلستان و بوستان مرکز تولید‬ ‫تئاتر و نمایش «کلوچه دارچینی» در سالن سینما تئاتر کانون‬ ‫روی صحنه است که این نمایش ها تا ‪ ۱۰‬روز اجرا نخواهند داشت‪.‬‬ ‫کانون پرورش فکری از عالقه مندان خواسته است تا اطالع اتی از‬ ‫طریق سایت رسمی کانون‪ ،‬اخبار اجراهای این مرکز را دنبال کنند‬ ‫تا از تمدید یا شروع مجدد اجراهای نمایش مطلع شوند‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫غذاهایی که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‪ 5‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪236‬‬ ‫خبر‬ ‫نظر سازمان بهداشت جهانی‬ ‫برای «استفاده از ماسک ‬ ‫به هنگام شیوع کرونا» چیست؟‬ ‫بیماریهای ویروســی از جمله انواع سرماخوردگی و انفلوانزا با‬ ‫انتی بیوتیک(به قولمعروف‪:‬چرک خشک کن)درماننمی شوند؛‬ ‫ک به هنگام‬ ‫اما نظر سازمان بهداشت جهانی برای «استفاده از ماس ‬ ‫شب مردم ما با‬ ‫شــیوع کرونا» چیست؟ در این روزها که روز و ِ‬ ‫اخبار مربــوط به «کرونا» گره خورده و موج جدیدی از خبرها‬ ‫درباره شیوع و کشندگی این ویروس‪ ،‬در جامعه در حال پخش‬ ‫شدن است و بسیاری از مردم‪ ،‬اظها ر نگرانی می کنند‪ ،‬به برخی‬ ‫نکات مهم درباره پیشگیری از ابتال به کرونا اشاره شده است؛‬ ‫نکاتعمومیدربارهکرونا‬ ‫‪ .1‬طبق گفته متخصصین‪ ،‬ماســک های معمولی (حتی انواع‬ ‫فیلتردار) اثر کمی در پیشــگیری از این بیمــاری دارند لذا در‬ ‫صورت اســتفاده از این ماسک ها‪ ،‬الاقل هر دو سه ساعت یک‬ ‫بار انها را تعویض کنید‪ .‬سازمان بهداشت جهانی نیز استفاده از‬ ‫ماسک های صورت را به منظور محافظت از بیماری های تنفسی‬ ‫مانند کرونا ویروس ها برای افرادی که سالم هستند و حال ان ها‬ ‫خوب هست «توصیه نمی کند؛» این ارگان‪ ،‬توصیه می کند که‬ ‫استفاده از ماسک های صورت برای افرادی که عالئم کرونا را نشان‬ ‫می دهند به منظور پیشگیری از گسترش این بیماری به دیگران‪،‬‬ ‫صورتگیردهمچنیناستفادهازماسکهایصورتبرایکارکنان‬ ‫بهداشتی و افرادی که در یک مکان نزدیک (در خانه یا یک مرکز‬ ‫درمانی) از شخصی مراقبت می کنند‪ ،‬حیاتی و مهم است‪.‬‬ ‫‪ .2‬بیماریهای ویروسی از جمله انواع سرماخوردگی و انفلوانزا با‬ ‫انتی بیوتیک(به قولمعروف‪:‬چرک خشک کن)درماننمی شوند؛‬ ‫اســتفاده از انتی بیوتیک ها که متاسفانه‪ ،‬اغلب از سوی برخی‬ ‫پزشکان ما به راحتی تجویز می شوند حاصلی جز کاهش قدرت‬ ‫دفاعی بدن ندارند‪.‬‬ ‫‪.3‬ویروسکروناوخیلیازویروسهایدیگربدنه ایازجنسچربی‬ ‫دارند که با مواد شوینده از بین می رود لذا شستن دست و صورت‬ ‫و وسایل با مواد شوینده مثل صابون یا مواد ضدعفونی کننده یکی‬ ‫از بهترین راه های جلوگیری از پخش ویروس است‪.‬‬ ‫‪ .4‬اگر سالم هستید از کرونا نترســید؛ این ویروس از ویروس‬ ‫انفلوانزای موجود در حال حاضر کشنده تر نیست‪.‬‬ ‫‪ .5‬خطر اصلی این ویروس برای بیمارانی اســت که سیســتم‬ ‫ایمنی ضعیفی دارند مانند‪ :‬افراد دچار دیابت‪ ،‬اسم‪ ،‬بیماریهای‬ ‫خودایمنی مثل ‪ ،MS‬بیماران سرطانی‪ ،‬افراد دچار مشکالت‬ ‫قلبی ــ عروقی‪ ،‬افراد مسن و‪. ...‬‬ ‫‪ .6‬به سیستم ایمنی بدن خود اعتماد کنید؛ سیستم ایمنی بدن‬ ‫انسان ‪ 10‬به توان ‪ 10‬سلول ایمنی حرفه ای دارد؛ سیستم ایمنی‬ ‫بعد از کشف ویروس‪ ،‬چند روزی به تولید لشکر تخصصی برای‬ ‫مقابله می پردازد و بعد به این ویروس حمله می کند‪ .‬انسان سالم‬ ‫با رعایت موارد درمانی ساده‪ ،‬به راحتی درمان می شود‪.‬‬ ‫‪ .7‬در بچه های کوچک‪ ،‬کرونا به شکل یک سرماخوردگی ساده‬ ‫ظهور پیدا می کند و خطری ندارد؛ اگر بچه های زیر هشت سال‪،‬‬ ‫سرماخوردگی ساده دارند شما مراقبت بیشتری از خودتان کنید‪.‬‬ ‫‪ .8‬ظهــور کرونا در بســیاری از افراد ســالم هــم در حد یک‬ ‫سرماخوردگی است؛ اگر سرما خوردید‪ ،‬برای جلوگیری از انتقال‪،‬‬ ‫چند روزی در منزل بمانید‬ ‫‪ .9‬با دیدن یک امبوالنس که افرادش لباس مقابله با بیماریهای‬ ‫میکروبی به تن دارند‪ ،‬وحشت زده نشوید؛ بر اساس قوانین‪ ،‬در‬ ‫مواجهه با هر مورد مشــکوکی باید احتیاطات الزم انجام شود؛‬ ‫خیلی از این افراد بدون مشکل خاصی ترخیص خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ .10‬ایــن بیماری با کنترل و رعایت از طرف افراد بیمار و افراد‬ ‫سالم به راحتی گذر خواهد کرد؛ انفلوانزای خوکی و انفلوانزای‬ ‫‪ N1H1‬خیلی بیشتر و خطرناک تر بودند اما گذشتند؛ پس‬ ‫بیش از حد نترسید اما بی خیال ه م نباشید و مراقبت کنید‪.‬‬ ‫با توجه به میزان کشــندگی ک ِم کرونا ان هم در افراد با ضعف‬ ‫سیستم ایمنی‪ ،‬توصیه می شود ضمن رعایت نکات خودمراقبتی‬ ‫چون شست وشــوی دست ها و‪ ...‬جلوی شــایعه های دلهره اور‬ ‫اجتماعی را با اگاهی بخشی مناسب بگیریم؛ از دیدگاه علمی‬ ‫ترس افراطی ناشی از دنبال کردن اخبار شیوع و تلفات می تواند‬ ‫موجب ضعف سیستم ایمنی شود و فرد را مستعد ابتال کند؛ پس‬ ‫با توکل بر خدا و رعایت تدابیر بهداشتی الزم‪ ،‬بی جهت استرس‬ ‫ به خود‪ ،‬خانواده و اطرافیان وارد نکنیم‪.‬‬ ‫راه های ساده پیشگیری از شیوع بیماری کرونا‬ ‫ــ دســت ها را طبق روال با اب و صابون بشــویید‪ ،‬به ویژه در‬ ‫صورت تماس با فرد بیمار یا حیوانات؛ در صورت نیاز بهتر است از‬ ‫دستکش یک بارمصرف استفاده کنید تا مجبور به شست وشوی‬ ‫مکرردستهانشوید‪.‬‬ ‫ــ از دست دادن و روبوسی با افراد دارای عالئم تنفسی (سرفه‪،‬‬ ‫عطســه و‪ )...‬خودداری و فاصله حداقل یک متری را از این افراد‬ ‫رعایتکنید‪.‬‬ ‫ــ دهان و بینی خود را هنگام ســرفه و عطســه با دستمال‬ ‫(ترجیحاً) و یا قسمت باالی استین بپوشانید‪.‬‬ ‫ــ از تماس دست الوده به چشم‪ ،‬بینی و دهان خود بپرهیزید‪.‬‬ ‫ــ از رها کردن دســتمال کاغذی های مصرف شده در محیط‬ ‫خودداریکنید‪.‬‬ ‫ــــ مواد غذایی را خوب بپزیــد و از خوردن مواد غذایی نیم پز‬ ‫خودداریکنید‪.‬‬ ‫ــ از تماس با حیوانات اهلی و وحشی خودداری کنید‪.‬‬ ‫متخصص و پژوهشگر طب سنتی با اشاره به اینکه اضطراب ایمنی بدن را ضعیف می کند‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف دمنوش ها و سیاهدانه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود‪ .‬علیرضا یارقلی در خصوص راه های‬ ‫پیشگیری از ویروس کرونا و همچنین افزایش مقاومت بدن گفت‪ :‬یکی از ساده ترین راه های تقویت سیستم ایمنی بدن این است که افراد شب ها کاله به سر بگذارند و همچنین خوردن سیاه دانه یک قاشق‬ ‫در صبح ویک قاشق نیز در شب الزامی است همچنین مصرف روغن سیاهدانه در غذا نیز می تواند مفید باشد‪ .‬وی با اشاره به اینکه خوردن دمنوش ها نیز برای افزایش مقاومت بدن موثر است گفت‪ :‬دمنوش‬ ‫بابونه‪ ،‬مرزنجوش‪ ،‬گل گاوزبان نیز برای ایمنی بدن موثر است از سوی دیگر سوزاندن پوست پرتقال و خوردن ان و دود کردن اسفند نیز از دیگر کارهایی است که باید انجام شود‪ .‬این پژوهشگر طب سنتی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دم کردن چای کوهی‪ ،‬پونه‪ ،‬نعنا‪ ،‬اویشن‪ ،‬عناب‪ ،‬جعفری و‪ ...‬نیز مفید است‪ .‬یارقلی اظهار داشت‪ :‬مصرف کدو حلوایی‪ ،‬شلغم‪ ،‬چغندر‪ ،‬جعفری‪ ،‬عدس و زرشک نیز برای تقویت سیستم ایمنی بدن‬ ‫موثر است از سوی دیگر مصرف غذاهای سبک در روز نیز توصیه می شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۴‬راهکاروتدبیر«طبسنتی»برایپیشگیری‬ ‫از ابتال به «کرونا»‬ ‫دکتروحیدعلیان نژادی؛پژوهشگرطبسنتی|‬ ‫در این مطلب قصد داریم اموزه های «طب سنتی» برای پیگیری و درمان‬ ‫کرونا را مرور کنیم چرا که بر اســاس مبانی طب سنتی‪ ،‬اصل اول برای‬ ‫مقابله و درمان بیماری های ویروسی که از طریق تماس قابل انتقال هستند‪،‬‬ ‫«تقویت سیستم ایمنی بدن» است‪ .‬با اعالم خبر ابتالی چند نفر از مردم‬ ‫کشــورمان به «کرونا» و فوت دو نفر از این بیماران‪ ،‬متاسفانه موج ترس‬ ‫کاذبی بین توده مردم کشورمان ایجاد شده و این تصور بین عموم شکل‬ ‫گرفته که ابتال به کرونا‪ ،‬موجب مرگ بیمار مبتال می شود! ترس بی مورد از‬ ‫ویروس کرونا در حالیست که بنابر امارهای رسمی جهانی‪ ،‬میزان کشندگی‬ ‫کرونا در مقایسه با انفلوانزا بسیار کمتر است و تعداد افرادی که هرساله در‬ ‫فصول سرد سال بر اثر ابتال به انواع انفلوانزا فوت می کنند‪ ،‬بسیار بیشتر‬ ‫از تعداد افرادی است که در سال جاری بر اثر ابتال به کرونا فوت شده اند!‬ ‫در این مطلب قصد داریم اموزه های طب ســنتی برای پیگیری و درمان‬ ‫کرونا را مرور کنیم چرا که بر اســاس مبانی طب سنتی‪ ،‬اصل اول برای‬ ‫مقابله و درمان بیماری های ویروسی که از طریق تماس قابل انتقال هستند‪،‬‬ ‫«تقویت سیستم ایمنی بدن» است و در صوت برخورداری از یک سیستم‬ ‫ایمنی طبیعی و سالم‪ ،‬تقریباً تمام طیف های عوامل بیماری زا در صورت‬ ‫ورود به بدن‪ ،‬سیستم ایمنی بدن ما از پس این عوامل میکروبی و بیماری زا‬ ‫برمی اید‪.‬در ادامه تدابیر طب سنتی در این زمینه امده است که البته اکثر‬ ‫این دستورات به تنهایی هم اثر کافی برای پیشگیری یا درمان عفونت های‬ ‫تنفسیکافیهستند‪.‬‬ ‫الف‪ .‬توصیه های دارویی و تدابیر درمانی‬ ‫(حداقل‬ ‫ــ شربت عسل و اب لیمو‪ :‬مقدار دلخواهی عسل را در اب حل کنید ّ‬ ‫یک قاشق غذاخوری در یک لیوان اب)؛ سپس مقداری اب لیموترش تازه‬ ‫(یا اب لیموی خانگی) به ان اضافه کنید و ان را به ارامی و جرعه جرعه میل‬ ‫کنید؛ روزی دو تا سه لیوان از این شربت گوارا بنوشید‪.‬‬ ‫ــ خوردن روزانه سه قاشق غذاخوری عسل‬ ‫ــ مصرف سیاهدانه؛ مصرف سیاهدانه اثر تقویتی خوبی بر بدن دارد؛ برای‬ ‫این کار روزی یکی تا دو بار انگشت خود را در ظرف سیاهدانه برده و همان‬ ‫تعدادی را که به انگشت شما می چسبد به ارامی بجوید؛ می توانید سیاهدانه‬ ‫را پودر کنید و روی خوراکی هایی مثل پنیر بپاشــید (البته توجه داشته‬ ‫جدا ًپرهیز کرد)‪.‬‬ ‫باشید که باید از مصرف سیاه دانه اسیاب شده کهنه ّ‬ ‫ــ مصرف دوسین؛ دوسین ترکیب سیاهدانه و عسل است که اثر تقویتی‬ ‫خوبی بر بدن و سیستم دفاعی ان دارد؛ این ترکیب در خیلی از عطّاری­ها‬ ‫موجود است ا ّما با مخلوط کردن یک سوم لیوان سیاهدانه اسیاب شده و‬ ‫ی توانید ان را بسازید؛ میزان مصرف این‬ ‫ترکیب ان با یک لیوان عسل م ­‬ ‫ترکیب‪ ،‬روزی دو تا سه قاشق چایخوری است‪.‬‬ ‫ــ مصرف روزانه یک تا سه قاشق مرباخوری مربای زنجبیل یا دو فنجان‬ ‫دم کردهزنجبیل‬ ‫ــ چرب کردن بینی با روغن سیاهدانه یا روغن بنفشه‬ ‫ــ مصرف دمنوش اویشــن؛ روزی دو بار و هر بار یک قاشــق غذاخوری‬ ‫اویشــن را با یک و نیم لیوان اب‪ ،‬روی شعله کم بجوشانید تا یک لیوان‬ ‫سرخالی بماند؛ سپس ان را شیرین کرده (ترجیحاً با عسل) و میل کنید؛‬ ‫برای اثربخشی بیشتر و نیز برای این که این جوشانده به همه سازگار باشد‪،‬‬ ‫‪ 5‬عدد عناب را با چنگال خراش دهید و همراه اویشن بجوشانید‪.‬‬ ‫ــ دمنوش مرزنجوش‪ ،‬نعناع‪ ،‬زوفا‪ ،‬مریم گلی‪ ،‬گل گاوزبان‪ ،‬بابونه‪ ،‬ع ّناب‪،‬‬ ‫پرسیاوشان‪ ،‬سرخارگل‪ ،‬دارچین‪ ،‬زنجبیل و‪ ...‬هم مناسب است‬ ‫ــ انجام حجامت؛ اگر تا به حال حجامت نکرده اید یا بیش از شش ماه از‬ ‫طب‬ ‫مجرب در زمینه ّ‬ ‫اخرین حجامت شما می گذرد‪ ،‬با مشورت یک طبیب ّ‬ ‫سنتی نسبت به انجام ان اقدام کنید؛ حجامت‪ ،‬تاثیر واضحی بر افزایش توان‬ ‫سیستم ایمنی بدن دارد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تدابیر مربوط به زندگی روزمره‬ ‫ــ مصرف روزانه سبزیجات؛ سبزیجات را ترجیحاً به صورت تازه مصرف‬ ‫کنید؛ برای مصرف از سبزی های معطر مثل نعناع‪ ،‬ریحان‪ ،‬پونه‪ ،‬سوسنبر‪،‬‬ ‫مرزه‪ ،‬بادرنجبویه‪ ،‬جعفری‪ ،‬شوید و‪ ...‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫ــ مصرف ســبزیها و خوراکیهای ن ّفاخ (مثل تره‪ ،‬تربچه‪ ،‬پیازچه) را‬ ‫کاهش دهید‪.‬‬ ‫ــ سیر و پیاز را به صورت پخته در غذاها میل کنید تا ضمن استفاده از اثرات‬ ‫مفید انها‪ ،‬دچار نفخ نشوید‪.‬‬ ‫ــ مصرف روزانه سیب شیرین‪ ،‬انار شیرین‪ ،‬پرتقال شیرین‪ ،‬لیمو شیرین‪،‬‬ ‫هویج و شلغم پخته شده‬ ‫ــ مصرف ادویه هایی مثل دارچین‪ ،‬زنجبیل و اویشن در غذا‬ ‫ــ مصرف بادام؛ چند عدد بادام درختی خام و پوست کنده را قبل از هر سه‬ ‫وعده غذایی مانند ادامس به خوبی بجوید و میل کنید‪.‬‬ ‫پرهیزات‬ ‫ــ غذاها و میوه های ابدار (مانند غذاهای حاوی گوشت و روغن زیاد‪ ،‬ماهی‪،‬‬ ‫شیر‪ ،‬ماست‪ ،‬هندوانه‪ ،‬و‪)...‬‬ ‫ــ برای مصرف شــیر‪ ،‬ان را با یک سوم حجم خودش‪ ،‬اب و چند نخود‬ ‫زنجبیل اسیاب نشده‪ ،‬بجوشانید تا اب اضافه شده به طور کامل بخار شود؛‬ ‫بهتر است شیر را با عسل یا شیره انگور میل کنید‪.‬‬ ‫ــ غذاهای مانده‪ ،‬خوراکی های حاوی مواد نگهدارنده‪ ،‬روغن های چند بار‬ ‫ت دیده مانند فست فودهای سرخ شدۀ بازاری‪ ،‬تنقّالت بازاری مانند‬ ‫حرار ‬ ‫چیپس و پفک‬ ‫ــ غذاهای غلیظ مانند گوشــت گاو‪ ،‬بادنجان به خصوص میرزاقاسمی‪،‬‬ ‫گوشت های صنعتی‪ ،‬غذاهای خمیری مثل ماکارونی و نان غیربرشته و‬ ‫خمیر‪ ،‬و غذاهای چرب و سنگین مثل کلّه پاچه‪ ،‬موز و‪. ...‬‬ ‫ــ اگر به دلیلی مانند ضعف مجبورید مواد گوشتی بیشتری مصرف کنید‪،‬‬ ‫ترجیحاً از گوشت پرنده های کوچک استفاده کنید و در طبخ و مصرف انها‬ ‫رب انار و‪( ...‬در افراد گرم مزاج) یا‬ ‫از ترشی هایی مانند سماق‪ ،‬ابلیمو‪ ،‬ابغوره‪ّ ،‬‬ ‫اویشن و دارچین (در افراد سردمزاج) استفاده کنید‪.‬‬ ‫ــ پرهیز از پرخوری و پرنوشی؛ پرهیز از درهم خوری و برهم خوری‪ ،‬پرهیز‬ ‫از اشامیدن زیاد اب خصوصاً اب بسیار سرد‬ ‫ــ عدم زیاده روی در روابط زناشویی‬ ‫ــ پرهیز از استحمام طوالنی‬ ‫ــ پرهیز از بدخوابی‪ ،‬دیرخوابی‪ ،‬بی خوابی و پرخوابی‬ ‫ــ درمان مناسب یبوست مزاج‬ ‫ــ پرهیز از فعالیت بدنی سنگین مانند ورزشهای سنگین و حرفه ای‬ ‫به خصــوص اگر به انها عادت ندارید؛ یکی از بهترین ورزش ها در این‬ ‫زمان ها برای همه افراد‪ ،‬به ویژه کودکان و افراد مســن‪ ،‬تاب سواری در‬ ‫فضای منزل است‪.‬‬ ‫ــ پرهیز از بی حرکتی که باعث افزایش رطوبت بدن و افزایش استعداد بروز‬ ‫عفونت در بدن می شود‪.‬‬ ‫ــ اصالح اب؛ اگر به ســامت اب مصرفی خود شک دارید‪ ،‬باید بدانید‬ ‫جوشاندن (یک دقیقه) یا افزودن کمی سرکه یا اب­لیموترش یا سکنجبین به‬ ‫اب‪ ،‬بسیاری از ضررهای ان را جبران می کند‪.‬‬ ‫سمی به بدن؛ عدم مصرف سیگار و قلیان؛ عدم‬ ‫ــ جلوگیری از ورود مواد ّ‬ ‫اســتفاده از حشره کش ها یا خوشبوکننده های مصنوعی‪ ،‬تهویه مناسب‬ ‫محیط به ویژه اشپزخانه و‪...‬‬ ‫ضدعفونی کردن هوا‬ ‫روش های ّ‬ ‫برخی توصیه های طب سنتی در این زمینه کاربردی و راهگشا هستند‪:‬‬ ‫ــ دود کردن اسفند یک گزینه مناسب برای پاکسازی محیط است؛ می­‬ ‫ توانیدازدوداسفندبه تنهایییاهمراهباافزودنی هاییمانندکندر‪،‬سقّز‪،‬گلپر‬ ‫ضدعفونی کردن هوا استفاده کنید‪.‬‬ ‫و کاه برای ّ‬ ‫ــ دود دادن روزانه عنبرنسارا هم در کاهش شیوع بیماری های عفونی بسیار‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫ــ گذاشتن سیر‪ ،‬میخک‪ ،‬برگ بو و‪ ...‬در چند نقطه از منزل‬ ‫ــ پاکسازی سطوح با ابی که در ان مقداری سرکه ریخته اید‪.‬‬ ‫ــ بوییدن بوهای مناسب مثل بوییدن سیب‪ ،‬به‪ ،‬گالب‪ ،‬عرق بهارنارنج‪ ،‬عرق‬ ‫بیدمشک‪ ،‬برگ شمعدانی عطری‪ ،‬نعناع‪ ،‬سرکه‪ ،‬پیاز یا سیر در طول روز‬ ‫ــ در صورت ضرورت‪ ،‬یک پارچه نخی را خیس و به عنوان ماسک استفاده‬ ‫کنید؛ اگر کمی سرکه یا ابلیمو هم با اب مخلوط کرده و چفیه را در ان‬ ‫خیس کنید‪ ،‬نتیجه بهتری حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫ک بارمصرف معموالً کارایی چندانی ندارند و استفاده از‬ ‫ک های ی ­‬ ‫ــ ماس ­‬ ‫ماسک های فیلتردار ارجح است اما در صورت ناچاری بهتر است ماسک­های‬ ‫ک بارمصرف را نیز با کمی سرکه یا ابلیمو اغشته کرد‪.‬‬ ‫ی ­‬ ‫معاون وزیر بهداشت خواستار شد‪:‬‬ ‫عرضه قلیان برای مقابله با شیوع کرونا ممنوع شود‬ ‫معاون بهداشــت در نامه ای انی به روســای دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی کشور خواستار پیگیری ممنوعیت عرضه قلیان به منظور‬ ‫جلوگیری از افزایش ابتال به کروناویروس شد‪ .‬علیرضا رئیسی‪ ،‬در‬ ‫نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اعالم‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به بیماری کروناویروس در کشــور‪ ،‬لزوم پیشگیری‬ ‫از این روند در اولویت برنامه های بهداشــت و سالمت کشور قرار‬ ‫دارد‪ .‬ضمن تشــکر از اقدامات انجام شده‪ ،‬با توجه به اینکه حضور‬ ‫در محیط های جمعی و شلوغ‪ ،‬تماس با اشیاء و محیط های الوده‬ ‫باعث انتقال ســریع این ویروس می شــود و جدا از تاثیر مصرف‬ ‫و مواجهه با دود محصوالت دخانی بر تضعیف سیســتم ایمنی و‬ ‫مستعد شــدن بدن برای ابتال به بیماری ها‪ ،‬استفاده از وسایل و‬ ‫ابزار االت قلیان‪ ،‬افزایش ریســک خطر ایــن بیماری را به همراه‬ ‫دارد‪ ،‬لذا ضروری است تمامی اماکن عمومی‪ ،‬مراکز تهیه و توزیع‬ ‫مــواد غذایی عرضه کننده قلیان به حالت تعطیل در امده و یا از‬ ‫جزییات توزیع رایگان «ماسک» اعالم شد‬ ‫رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه‬ ‫بیماران وزارت بهداشــت جزییات توزیع رایگان‬ ‫ماسک و ممنوعیت خرید و فروش ان در داروخانه ها‬ ‫را تشــریح کرد‪ .‬دکتر مهدی یوســفی با اشاره به‬ ‫جزییات توزیع رایگان ماســک در کشــور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید توجه کرد کــه در زمان اپیدمی یک بیماری‬ ‫عالوه بر بحث های بهداشــتی و درمانی‪ ،‬مســائل‬ ‫روانی هم ایجاد می شــود؛ این درحالیست که در‬ ‫زمینه بیماری کرونا استفاده از ماسک تاثیر درمانی‬ ‫انچنانی در پیشــگیری از این بیماری ویروســی‬ ‫ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬متاســفانه سوداگران‪ ،‬استفاده از‬ ‫ماسک را بهانه ای کرده بودند تا بتوانند ماسک ها‬ ‫را گران قیمت و با ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬برابر و حتی در برخی‬ ‫موارد تا ‪ ۳۰‬برابر قیمت به فروش برسانند‪ .‬بر این‬ ‫اساس دیدیم که حق مردم این نیست که اینگونه‬ ‫از انها سوءاستفاده شود‪ .‬وی افزود‪ :‬بر همین اساس‬ ‫با هماهنگی اداره کل تجهیزات پزشــکی از وزیر‬ ‫بهداشت درخواســت کردیم که توزیع ماسک را‬ ‫عرضه قلیان در ان ها جلوگیری شود‪ .‬در این نامه خطاب به روسای‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی کشور امده است‪ :‬دستور فرمایید ضمن‬ ‫استفاده از ظرفیت قانون جامع کنترل دخانیات و ایین نامه اجرایی‬ ‫قانون اصالح ماده ‪ ۱۳‬قانون مواد خوردنی‪ ،‬اشــامیدنی‪ ،‬ارایشی‪،‬‬ ‫بهداشــتی با طرح اهمیت موضوع در گارگروه مربوطه به منظور‬ ‫اقدام هماهنگ و از طریق تشکیل تیم های مشترک در این زمینه‬ ‫اقدام الزم صورت پذیرد‪.‬‬ ‫رایگان کنیم و اقای وزیر هم با این موضوع موافقت‬ ‫کردند که هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه‬ ‫بیماران‪ ،‬تا اطالع ثانوی با دستور وزیر بهداشت تنها‬ ‫مرجع خرید ماسک در کشور باشد‪ .‬یوسفی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر این اساس ما ماسک ها را خریداری کرده و به‬ ‫معاونت بهداشتی وزارت بهداشت تحویل می دهیم‬ ‫تا ان ها را در پایگاه های ســامت‪ ،‬خانه ها و مراکز‬ ‫بهداشت به خانواده ها تحویل دهند‪ .‬به هر حال در‬ ‫این مراکز برای هر خانواری پرونده مشخص وجود‬ ‫دارد و می توان ارائه ماسک را کنترل کرد‪ .‬از طرفی‬ ‫در حال حاضر ممکن است یک خانوار تعداد زیادی‬ ‫ماســک بخرد که با این اقدام این مساله هم تحت‬ ‫کنترل قرار می گیرد‪ .‬رییــس هیات امنای صرفه‬ ‫جویــی ارزی در معالجه بیماران تاکید کرد‪ :‬وقتی‬ ‫ماسک ها را در مراکز بهداشتی ارائه دهیم‪ ،‬می توان‬ ‫با ارائه اموزش‪ ،‬اســترس مردم از کرونا را کاهش‬ ‫داد‪ .‬از طرفی هم قرار شــد همــکاران در معاونت‬ ‫اموزشــی یک پکیج اموزشــی به عالوه ماسک و‬ ‫محلول ضدعفونی کننده به خانواده ها تحویل دهند‬ ‫و در عین حال درباره میزان مصرف ماســک هم‬ ‫اموزش هایی ارائه دهند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫هاشمی‪ :‬اگر تعداد مبتالیان به کرونا زیاد شود تهران قرنطینه می شود‬ ‫رئیس شورای شهر تهران گفت‪ :‬اگر تعداد مبتالیان به کرونا زیاد شود تهران قرنطینه می شود‪ .‬محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در مورد موضوع کرونا اظهار داشت‪:‬‬ ‫در حال حاضر موضوع قرنطینه شــهر تهران مطرح نیســت‪ ،‬ولی باید این موضوع را از وزارت بهداشت سوال کرد‪ .‬وی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه من در مورد‬ ‫این مســئله از وزارتخانه سوال نکرده ام‪ ،‬ولی ان را پیگیری می کنم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تعداد مبتالیان به کرونا زیاد شود حتم ًا این کار را انجام خواهیم داد‪.‬هاشمی درباره دیدارش با‬ ‫ظریف در شعبه اخذ رای گفت‪ :‬خوشبختانه اقای ظریف بلد بودند و با من دست ندادند و روبوسی هم نکرده ایم‪.‬‬ ‫دوشنبه‪ 5‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪236‬‬ ‫کروناویروس؛ از واهم ه تا واقعیت ‬ ‫«اگاهی» کرونا را شکست می دهد!‬ ‫در گذر روزگار و زمانه‪ ،‬بیماری های واگیردار زیادی جان بســیاری از انســان ها را گرفته اند و در اوج‬ ‫یاس از یافتن مرهم و درمانی بر ان ها‪ ،‬روزنه های روشن امید نمایان شد‪ ،‬امیدهایی که به مدد دانش‬ ‫و فناوری زنده شدند‪.‬‬ ‫بشــر در برخورد نخســت به دلیل اگاه نبودن‪ ،‬از بیماری ترس و نگرانی داشــت و بیماری ساده یا‬ ‫پیچیده‪ ،‬بالی جان انســان بود اما علم و فناوری با پیشرفت خود‪ ،‬امیدها را افزایش داد‪ .‬حال که این ‬ ‫روزها «ناخوانده ای» به نام کروناویروس دیگر مهمان بدن انسان شده‪ ،‬نگاه ها به سوی دانش‪ ،‬فناوری‬ ‫و ابزارهایی که برای صیانت از حیات ارائه می کند‪ ،‬خیره است‪.‬‬ ‫اخبار ضد و نقیضی که از این بیماری نو ورود منتشر می شود‪ ،‬فضای اگاهی را غبارالود ساخته و بر‬ ‫نگرانی هــا می افزاید‪ .‬برخی ان را خطرنــاک نمی دانند و برخی دیگر معتقدند کرونا باید جدی گرفته‬ ‫شود‪ .‬کرونا چیست که اینگونه در جوامع بین المللی جدی گرفته شده است‪.‬‬ ‫مبارزه ای ناشناخته میان پزشکان و این ویروس در حال انجام است اما قطعا همچون سایر بیماری ها‬ ‫انسان پیروز این جنگ است‪ .‬حال این بیماری به کشورمان رسیده است‪ ،‬افرادی به ان مبتال شده اند‬ ‫و مردم نگران هستند‪ .‬پیام های متعددی در شبکه های اجتماعی میان مردم پخش می شود‪ .‬اما چقدر‬ ‫از ان ها به واقعیت نزدیک است‪ .‬چقدر از این پیام ها تنها ترس و دلهره را میان مردم افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ساختاری متفاوت با انفلوانزا‬ ‫احســان عارفیان متخصص در حوزه ویروس شناسی و مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و توسعه منابع انسانی‬ ‫ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره «کرونا»‬ ‫و نگرانی ها از ابتالء به ان می گوید‪ :‬هر بیماری شــاخص های خود را دارد‪ ،‬برخی از این شــاخص ها با‬ ‫ساختار ویروس مرتبط است‪ ،‬اکنون کرونا را با انفلوانزا مقایسه می کنند‪.‬‬ ‫این مقایســه برای دانستن اینکه کرونا در ویروس شناسی چه جایگاهی دارد مثالی خوب است زیرا‬ ‫مردم با انفلوانزا اشــنایی دارند‪ .‬شاید شما هم که در حال خواندن این متن هستید در همین سالی‬ ‫که در انتهای ان قرار داریم ســرماخوردگی را تجربه کرده باشید‪ ،‬بیماران مبتال به انفلوانزا عوارضی‬ ‫همچون تب‪ ،‬اب ریزش‪ ،‬مشکالت گوارشی و مشکالت تنفسی دارند‪ .‬همچنین هر فرد این بیماری را‬ ‫یک بار در سال تجربه کرده است‪.‬‬ ‫کرونا عالئمی شبیه انفلوانزا دارد اما از نظر ساختار ویروسی متفاوت است‪ .‬البته چند تغییر مشخص‬ ‫در بالین این بیماری نسبت به انفلوانزا وجود دارد‪ .‬کرونا عالئم تنفسی شدیدتری دارد‪ .‬افراد بیشتری‬ ‫درگیر نقص تنفسی می شوند و ریه ها توسط ویروس مورد حمله قرار می گیرند‪ .‬مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و توســعه منابع انسانی ستاد توســعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری عالئم این بیماری و مشکالت تنفسی حادتر ان را عاملی برای مراجعه بیشتر به بیمارستان ها‬ ‫می داند و معتقد اســت‪ :‬با وجود عالئم این بیماری افراد بیشتری به بیمارستان مراجعه می کنند‪ .‬باید‬ ‫پیشــگیری های الزم را برای مبارزه با شیوع بیماری انجام دهیم‪ .‬پس با توجه به محدودیت ظرفیت‬ ‫حمایتی بیمارستان ها باید نکات ایمنی را بیشتر رعایت کرد‪.‬‬ ‫کنترل ویروس‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همچنین نکته مهم دیگر دوره کمون این بیماری است که این دوره نسبت به انفلوانزا‬ ‫طوالنی تر اســت و احتمال پخش بیمــاری را افزایش می دهد‪ .‬همه اقدامات مانند تعطیلی مدارس‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها و عدم حضور در اجتماعات نیز برای کنترل ســرایت ویروس است‪ .‬این متخصص حوزه‬ ‫ویروس شناسی نزدیک شدن به فصل تابستان را عاملی برای فروکش کردن شیوع ان می داند و بیان‬ ‫می کند‪ :‬پس شــیوع ماندگاری ندارد‪ .‬کرونا بیماری وحشتناکی نیست‪ .‬خوشبختانه بیمارستان های‬ ‫کشــور تجهیز شده اند‪ .‬جای نگرانی بیهوده وجود ندارد‪ .‬کنترل و رعایت نکات بهداشتی قطعا عاملی‬ ‫تاثیرگذار است تا افراد کمتری درگیر شوند و مهم تر از ان سرعت انتشار ویروس را کم کنیم‪ .‬البته‬ ‫ترس به جا خوب اســت و باعث می شــود افراد موضوع را جدی بگیرند و با رعایت نکات بهداشتی‬ ‫ویروس کنترل شــود‪ .‬عارفیان همچنین دربــاره تحریم ها و نیاز به دارو بــرای درمان این بیماری‬ ‫می گوید‪ :‬نیاز به دارو و تجهیزات پزشــکی خاصی ندارد و همه امکانات در کشــور برای مقابله با ان‬ ‫وجود دارد‪ .‬علی ربیعی ســخنگوی دولت از تشکیل «ستاد پیشــگیری و مقابله با کرونا» در وزارت‬ ‫بهداشــت خبر داده است تا شاهد فروکش کردن این بیماری در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم‪.‬‬ ‫ماسک رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گیرد؛‬ ‫خرید و فروش ماسک توسط داروخانه ها ممنوع شد!‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو بخشنامه جدیدی به منظور عرضه انواع‬ ‫ماسک در کشــور ابالغ کرد که براساس ان داروخانه ها تا اطالع‬ ‫ثانوی مجاز به خرید ماسک نیستند و ماسک رایگان توزیع خواهد‬ ‫شــد‪ .‬محمدرضا شانه ساز در این بخشــنامه تصریح کرده است‪:‬‬ ‫نظر به شــرایط موجود‪ ،‬بخشنامه مدیرکل تجهیزات پزشکی و با‬ ‫توجــه به مصوبه قرارگاه دارو و تجهیزات پزشــکی مبنی بر لزوم‬ ‫برنامه ریزی در خصوص تامین و توزیع انواع ماسک توسط هیات‬ ‫امنای صرفه جویی ارزی‪ ،‬بخشــنامه ای به تولید کنندگان‪ ،‬توزیع‬ ‫کنندگان‪ ،‬واحدهای صنفی‪ ،‬شــرکتهای پخــش دارویی‪ ،‬عرضه‬ ‫کنندگان و داروخانه های سراســر کشور ابالغ شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بر این اســاس هرگونه توزیع‪ ،‬خرید و فروش انواع ماســک های‬ ‫پزشکی شامل ماسک جراحی(بنددار و کش دار)‪ ،‬فیلتردار‪N۹۵ ،‬‬ ‫و ‪ N۹۵‬توسط تولید کنندگان‪ ،‬توزیع کنندگان‪ ،‬واحدهای صنفی‪،‬‬ ‫شــرکتهای پخش دارویی و غیره تا اطــاع ثانوی ممنوع بوده و‬ ‫کاالهــای موجود صرفاً قابل فروش بــه هیات امنای صرفه جویی‬ ‫ارزی وابسته به وزارت بهداشت است‪ .‬به گفته معاون وزیر بهداشت‬ ‫توزیع انواع ماسک فقط از طریق هیات امنا صورت خواهد گرفت و‬ ‫داروخانه های سطح شهر می تواند صرفاً اقدام به عرضه موجودی‬ ‫انبار خود (که قبل از ابالغ این بخشــنامه خریداری شــده است)‬ ‫و در حد مصرف شــخص متقاضی اقدام کنند‪ .‬طبق این ابالغیه‬ ‫داروخانه ها تا اطالع ثانوی اجازه خرید مجدد از شرکت توزیع را‬ ‫به هیچ عنوان ندارد‪.‬‬ ‫شانه ساز با بیان اینکه تولیدکنندگان‪ ،‬توزیع کنندگان‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنفی‪ ،‬شرکتهای پخش دارویی باید کاالهای خود با نرخ قانونی‬ ‫مطابق ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫توزیــع کنندگان به هیئت امنای صرفه جویی ارزی عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان گفت‪ :‬در صورت مشاهده‬ ‫هرگونــه فروش‪ ،‬توزیع و عرضه کاال خارج از این بخشــنامه و با‬ ‫قیمتهای نامتعارف و غیرقانونی‪ ،‬متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬هموطنان می توانند موارد تخلف را با شماره ‪۱۳۵‬‬ ‫به سازمان تعزیرات اطالع رسانی و پیگیری کنند‪ .‬مهدی یوسفی‬ ‫رییس هیات امنــای صرفه جویی ارزی در معالجــه بیماران روز‬ ‫گذشته(شنبه) از عرضه رایگان ماسک خبر داد‪ .‬وی گفت‪ :‬هیات‬ ‫امنا اقدام به خرید تمام تولیدات ماســک های شرکت های ایرانی‬ ‫می کند و ان را برای توزیع رایگان بین خانواده ها در سراسر کشور‬ ‫در اختیار معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار می دهد‪ .‬با توجه‬ ‫به شیوع ویروس کرونا بسیاری از مردم برای پیشگیری از ابتال به‬ ‫خرید ماسک های پزشکی روی اورده اند و این امر سبب کمبود و‬ ‫نیز گرانی این محصول بهداشتی شده است‪ .‬اما پزشکان معتقدند‬ ‫رعایت بهداشت فردی مقدم بر زدن ماسک است اصرار بر استفاده‬ ‫از ان بدون توجه به رعایت سایر موارد بهداشت فردی هیچ تاثیری‬ ‫بر پیشــگیری از کرونا ندارد‪ ،‬چون منافذ پوستی مهم ترین کانال‬ ‫انتقال این ویروس محسوب می شوند‪.‬‬ ‫تشخیص بیمه بیکاری بر عهده ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی است‬ ‫سرپرســت اداره کل امور بیمه شــدگان سازمان‬ ‫تامیــن اجتماعی گفت‪ :‬براســاس قانــون‪ ،‬مقام‬ ‫صالح جهت تشخیص بیمه بیکاری ادارات تعاون‬ ‫کار و رفاه اجتماعی هســتند‪ .‬مهدی شــکوری‪،‬‬ ‫سرپرســت اداره کل امور بیمه شــدگان سازمان‬ ‫تامین اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی‬ ‫خبرگزاری فارس در پاســخ به پرسش مخاطبان‬ ‫«فارس مــن» مبنی بر پرداخــت بیمه بیکاری‬ ‫اظهار داشت‪ :‬به اســتناد ماده (‪ )64‬قانون تامین‬ ‫ق قوانین ‬ ‫ن طب ‬ ‫ی ک ه کارفرمایا ‬ ‫اجتماعی در موارد ‬ ‫ف باشــند حقــوق یا مزد‬ ‫ی مکل ‬ ‫ت دیگر ‬ ‫و مقررا ‬ ‫ن بیمار خود را پرداخت کنند‪ ،‬سازمان ‬ ‫بیمه شدگا ‬ ‫ط عهده دار معالج ه انها طبق ‬ ‫ن اجتماعی فق ‬ ‫تامیــ ‬ ‫ن خواهد بــود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬لذا‬ ‫ن قانو ‬ ‫ت ای ‬ ‫مقررا ‬ ‫در صورتیکه مطابق مقررات اســتخدامی موسسه‬ ‫اموزش عالی غیرانتفاعی پرداخت غرامت دستمزد‬ ‫ایام بیمــاری و مرخصی زایمان کارکنان به عهده‬ ‫کارفرما باشد‪ ،‬سازمان وفق ضوابط قانونی یادشده‪،‬‬ ‫صرفاً مجاز به ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان‬ ‫موصوف است‪ .‬شــکوری افزود‪ :‬ضمناً‪ ،‬به موجب‬ ‫ماده (‪ )188‬قانون کار‪ ،‬اشــخاص مشمول قانون‬ ‫استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص‬ ‫اســتخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی‬ ‫مشمول مقررات قانون مذکور نبوده‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫برابر ماده (‪ )4‬قانون بیمه بیکاری و ماده (‪ )3‬ایین‬ ‫نامه اجرایی ان‪ ،‬مقام صالح جهت تشخیص بیمه‬ ‫بیکاری ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند‪،‬‬ ‫بنابراین در صورت شــمول قانون کار بر کارکنان‬ ‫مورد اشاره و احراز شرایط مقرر‪ ،‬امکان برخورداری‬ ‫انان از بیمه بیکاری نیــز فراهم خواهد بود‪.‬علی‬ ‫ایحال‪ ،‬کارکنان یا کارفرمای موسســه مذکور به‬ ‫منظور بررسی دقیق موضوع و جلوگیری از تضییع‬ ‫حقوق احتمالی خود می توانند با ارائه مســتندات‬ ‫الزم از جمله اساســنامه وایین نامه اســتخدامی‬ ‫مربوطه به اداره کل تامین اجتماعی یا اداره تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی ذیربط مراجعه کنند‪.‬‬ ‫احتمال وقوع سیالب طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در کرمانشاه‬ ‫کرمانشاه مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان‬ ‫کرمانشــاه دربــاره احتمال وقوع ســیالب طی‬ ‫روزهای سه شنبه و چهارشنبه (‪ 6‬و ‪ 7‬اسفند) در‬ ‫اســتان هشدار داد‪ .‬بهرام درویشی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اطالعیه های هواشناســی و وقــوع بارش های‬ ‫شدید در هفته جاری‪ ،‬احتمال وقوع سیالب طی‬ ‫روزهای سه شنبه و چهارشــنبه در استان وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی با اشــاره به احتمال طغیان رودخانه و‬ ‫مســیل ها در سراسر استان‪ ،‬افزود‪ :‬از مردم تقاضا‬ ‫داریم از اســتقرار در کنار رودخانه ها‪ ،‬مســیل ها‬ ‫و کانال هــا خودداری کنند‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب منطقه ای اســتان کرمانشاه با بیان اینکه کار‬ ‫الیروبی و ســاماندهی رودخانه های اصلی استان‬ ‫از ماه ها قبل توســط اب منطقه ای انجام شــده‪،‬‬ ‫یاداور شــد‪ :‬ظرفیت خالی نیز در سدهای استان‬ ‫فراهم اســت و نگرانی از این بابت نداریم‪ .‬معاون‬ ‫هواشناسی استان کرمانشــاه نیز از ورود سامانه‬ ‫بارشی به جو استان خبر داد که اوج فعالیت ان را‬ ‫در روزهای سه شنبه و چهارشنبه شاهد خواهیم‬ ‫بود‪ .‬علی محمد زوراوند اظهار کرد‪ :‬این ســامانه‬ ‫بارشی طی (‪ 4‬اســفند) و و امروز احتمال وزش‬ ‫باد و رشــد ابر را به همــراه دارد‪ ،‬اما در روزهای‬ ‫سه شــنبه و چهارشنبه باعث وزش باد و بارندگی‬ ‫در سطح استان می شود و بارش ان با رعد و برق‬ ‫و تگرگ نیز همراه خواهد بود‪ .‬وی درباره احتمال‬ ‫ابگرفتگی معابر نیز با فعالیت این سامانه بارشی‬ ‫هشــدار دارد و عنوان کرد‪ :‬احتمال بروز سیالب‬ ‫و روانــاب در برخی نقاط اســتان خصوصا نیمه‬ ‫جنوبی و شرقی که شدت بارش ها را داریم‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬به گفته معاون هواشناسی استان کرمانشاه‪،‬‬ ‫فعالیت این سامانه در مناطق سردسیر به صورت‬ ‫برف خواهد بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫سانسمنزلتمجموعه های‬ ‫ورزشی شهرداری تهران تعطیل شد‬ ‫ســانس منزلت مجموعه های ورزشی شــهرداری تهران‬ ‫که به ارائه خدمات ورزشــی به ســالمندان می پردازد‪ ،‬با‬ ‫هــدف کاهش اســیب پذیری در مقابل ویــروس کرونا‬ ‫تعطیل شد ‪ .‬ســازمان ورزش شهرداری تهران اعالم کرد‬ ‫یکــی از گروه های در معرض خطر در برابر ویروس کرونا‬ ‫سالمندان هستند که با هدف کاهش زمینه های شیوع این‬ ‫ویروس و توجه به سالمت سالمندان‪ ،‬سانس های منزلت‬ ‫مجموعه های ورزشی پذیرش ندارد‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫سایر ســانس های مجموعه های ورزشی همچنان دایر و‬ ‫اقدامات الزم جهت افزایش بهداشت عمومی و ضدعفونی‬ ‫وسایل ورزشی در حال انجام است‪.‬‬ ‫سامانه حضور و غیاب با ثبت اثر‬ ‫انگشت به حالت تعلیق درامد‬ ‫استاندار تهران به تمامی دستگاه های اجرایی استان ابالغ‬ ‫کرد تا پایان روز ‪ 15‬اسفند سامانه حضور و غیاب با ثبت‬ ‫اثر انگشت به حالت تعلیق دراید‪ .‬انوشیروان محسنی بندپی‬ ‫اســتاندار تهران گفت‪ :‬برای پیشگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونا در ادارات‪ ،‬سامانه حضور و غیاب با ثبت اثر انگشت‬ ‫در تمامی دســتگاه های اجرایی استان تهران تا پایان روز‬ ‫‪ 15‬اسفند ماه به حالت تعلیق درامد‪.‬‬ ‫پلمب سه داروخانه محتکر ماسک‬ ‫در تبریز‬ ‫توســط اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬ســه باب داروخانه در شهرستان تبریز به علت‬ ‫گرانفروشــی‪ ،‬احتــکار و عدم عرضــه کاالهای مرتبط‬ ‫با سالمت شــهروندان پلمب شــد‪ .‬به دستور دادستان‬ ‫عمومی و انقالب مرکز اســتان اذربایجان شرقی توسط‬ ‫اداره کل تعزیرات حکومتی این استان سه باب داروخانه‬ ‫در شهرســتان تبریز به علت گرانفروشی‪ ،‬احتکار و عدم‬ ‫عرضه کاالهای مرتبط با سالمت شهروندان پلمب شد‪.‬‬ ‫بابک محبوب علیلو با اعالم این خبر گفت‪ :‬پرونده تخلف‬ ‫این داروخانه ها در اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان‬ ‫در حال رســیدگی اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬برای جلوگیری از‬ ‫هرگونه تخلف و ســوء اســتفاده های احتمالی از سوی‬ ‫داروخانه ها و ســایر واحدهای عرضه کننده ماســک و‬ ‫اقــام ضد عفونی مورد نیاز مردم‪ ،‬طی دســتور قضایی‬ ‫از دســتگاه های مســئول به ویژه از اداره کل تعزیرات‬ ‫حکومتی و دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫و درمانی اســتان درخواست شده تا با همکاری سازمان‬ ‫صنعت معدن و تجارت از ایــن واحدها بازدید و ضمن‬ ‫برخورد با موارد تخلف در صورت نیاز نســبت به پلمب‬ ‫انها اقدام کنند‪ .‬این مقام قضایــی ادامه داد‪ :‬در اجرای‬ ‫این دســتور مقرر شــده تیم های ویژه بازرسی از سوی‬ ‫دستگاه ها و سازمان های مسئول تشکیل و به طور مرتب‬ ‫به فعالیت داروخانه ها و واحدهای عرضه کننده ماسک و‬ ‫کاالهای مرتبط با سالمت مردم نظارت کنند‪ .‬دادستان‬ ‫عمومی و انقالب اذربایجان شرقی با هشدار به واحدهای‬ ‫متخلف تصریح کرد‪ :‬دادستانی و دستگاه قضایی استان‬ ‫در راستای صیانت از حقوق مردم با کسانی که با اقدامات‬ ‫منفعت طلبانه و یا سودجویانه در شرایط حساس کنونی‬ ‫سالمت مردم را به مخاطره بیندازند بدون اغماض و به‬ ‫شدت برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫تمهیداتتاکسیرانى‬ ‫براى پیشگیرى از شیوع کرونا‬ ‫سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعالم کرد‪ :‬زیرساخت های‬ ‫پرداخت الکترونیک کرایه تاکســی در اکثر خطوط و‬ ‫تاکسی ها فراهم است و شهروندان می توانند این روش‬ ‫را جایگزین کرایه نقدی کنند‪ .‬سازمان تاکسیرانی شهر‬ ‫تهران اعالم کرد‪ :‬کارگروه ویژه ســازمان تاکسیرانی با‬ ‫هدف اگاهی بخشــی رفتارهای پیشگیرانه به دو قشر‬ ‫تاکسیران و مســافرین‪ ،‬با هماهنگی اداره کل سالمت‬ ‫شــهرداری تهران و مطابــق با سیاســت های وزارت‬ ‫بهداشــت شــکل گرفته تا با اســتفاده از خرد جمعی‬ ‫مدیران‪ ،‬دســتورالعمل های اموزشــی و هشداری را از‬ ‫طریق فضاهای ارتباطی به بهترین نحو اطالع رســانی‬ ‫کند‪ .‬طبق اعالم این کارگروه‪ ،‬عدم اســتفاده از کرایه‬ ‫نقدى و جایگزینى روش های پرداخت الکترونیک کرایه‬ ‫تاکســی‪ ،‬یکی از روش های کلیدى و مهم پیشگیری از‬ ‫انتقال انواع ویروس می باشــد‪ .‬زیرساخت های پرداخت‬ ‫الکترونیک کرایه تاکســی در اکثر خطوط و تاکسی ها‬ ‫فراهم است و شهروندان به راحتی می توانند این روش‬ ‫بهینه را جایگزین کرایه نقدی کنند‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه‪ 5‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪236‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫درباره شرایط ایران برای مقابله با شیوع کرونا‬ ‫شاعرانه‬ ‫در صورت ابتال به کرونا چه کنیم؟‬ ‫ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل‬ ‫سلسبیلت کرده جان و دل سبیل‬ ‫سبزپوشان خطت بر گرد لب‬ ‫همچو مورانند گرد سلسبیل‬ ‫ناوک چشم تو در هر گوشه ای‬ ‫همچو من افتاده دارد صد قتیل‬ ‫یا رب این اتش که در جان من است‬ ‫سرد کن زان سان که کردی بر خلیل‬ ‫من نمی یابم مجال ای دوستان‬ ‫گر چه دارد او جمالی بس جمیل‬ ‫پای ما لنگ است و منزل بس دراز‬ ‫دست ما کوتاه و خرما بر نخیل‬ ‫حافظ از سرپنجه عشق نگار‬ ‫همچو مور افتاده شد در پای پیل‬ ‫شاه عالم را بقا و عز و ناز‬ ‫باد و هر چیزی که باشد زین قبیل‬ ‫به اعتقاد متخصصان‪ُ ،‬کشــندگی ویروس کرونا تنها ‪ 2‬درصد است‬ ‫و تمام امکانات برای پیشــگیری و تشــخیص این بیماری در ایران‬ ‫وجود دارد‪ .‬براســاس امارهای اولیه‪ ،‬ویروس کرونا تنها در حدود ‪2‬‬ ‫الی ‪ 3‬درصد از مبتالیان منجر به مرگ می شــود و هیچ کس دقیقاً‬ ‫نمی داند علت این موضوع چیست؛ ویروسی که به گفته کارشناسان‬ ‫از خفاش ها به انســان انتقال یافته و تاکنــون گریبان گیر هزاران‬ ‫نفر در دنیا شــده است؛ هرچند وزارت بهداشت ایران طی روزهای‬ ‫گذشــته بارها هشدارهای ایمنی و بهداشتی را در خصوص ابتال به‬ ‫این بیماری داده بود اما در نهایت این ویروس توانســت از مرزهای‬ ‫کشور عبور کرده و وارد ایران شود‪.‬‬ ‫به گفته مســووالن وزارت بهداشــت‪ ،‬براســاس اخرین شــواهد‬ ‫ازمایشــگاهی تا روز گذشــته ‪ 785‬نفر از میان هزاران نفری که به‬ ‫مراکز بهداشــتی درمانی مراجعه کرده بودند‪ ،‬به بیمارستان ها برای‬ ‫بررسی بیشتر و تحت نظر قرار گرفتن ارجاع شده اند‪ .‬از روز گذشته‬ ‫تا کنون‪ 10 ،‬مورد ابتالی جدید تایید شده است که ‪ 8‬نفر در شهر‬ ‫قم و دو نفر در شهر تهران هستند؛ به صورت مجموع طی روزهای‬ ‫گذشــته ‪ 28‬نفر تست ابتال به کرونایشان مثبت بوده که عمده این‬ ‫افراد در شهر قم ساکن هستند یا به قم سفر داشته اند‪.‬‬ ‫کرونا چگونه منتقل می شود؟‬ ‫ویروس کرونا هنگام عطسه یا سرفه کردن فرد الوده در هوا انتشار‬ ‫پیدا می کند‪ .‬از این طریق‪ ،‬ممکن است فرد بیمار مستقیماً ویروس‬ ‫را به شخصی دیگر انتقال دهد و یا با الوده کردن سطوح باعث شود‬ ‫تا افراد سالم با ویروس تماس پیدا کنند و در نهایت این ویروس از‬ ‫طریق دهان یا بینی ان ها وارد بدن شان شود‪ .‬در این بین‪ ،‬کارکنان‬ ‫مراکز بهداشــتی به ویژه با خطر بیشــتری مواجه هستند‪ ،‬چرا که‬ ‫به واســطه شــغل خود در معرض دوز بســیار باالتری از ویروس‬ ‫قرار دارند‪ .‬شــقایق یزدانی نیشــابوری ویروس شناس‪ ،‬در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬ســازمان بهداشت جهانی تا امروز یعنی سال ‪ ۲۰۲۰‬چند‬ ‫وضعیت فوق العاده اعالم کرده است‪ ،‬سال ‪ ۲۰۰۹‬بود که همه گیری‬ ‫جهانی انفوالنزای خوکی اعالم شــد‪ ،‬سال ‪ ۲۰۱۴‬بازگشت مجدد‬ ‫بیمــاری فلج اطفال و بیماری ابوال در غرب افریقا و ســال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫شیوع ویروس زیکا در امریکای جنوبی اعالم شد‪.‬‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬تایید یک مورد ابوال در شهر ووهان و هم اکنون شیوع‬ ‫ویروس کرونا در چین اعالم شده است‪ .‬تا دیروز عصر امار مبتالیان‬ ‫بــه این ویروس بیش از ‪ ۲۴‬هزار مورد الوده به ویروس کرونای‬ ‫جدیــد بوده و بیــش از ‪ 1500‬فوتی داشــته ایم‪ .‬ویروس کرونا‬ ‫دغدغه ای جهانی است؛ شاید میزان مرگ و میر ان چندان باال‬ ‫نبوده باشد‪ ،‬در واقع طبق امارها حدود ‪ ۲‬درصد امار مرگ ومیر‬ ‫این بیماری بوده‪ ،‬عددی که رقم باالیی نیست‪.‬‬ ‫چرا «کرونا» دغدغه جهانی شده است؟‬ ‫این اســتادیار گروه میکروییولوژی دانشکده علوم و فناوری های‬ ‫نوین می گوید‪ :‬اما ســوال اینجاست که چرا این ویروس دغدغه‬ ‫جهانی شده است؟ دلیل این است که شیوع این ویروس بسیار‬ ‫زیاد بوده و به راحتی به سایر افراد سرایت پیدا می کند‪ .‬بهترین‬ ‫روش های پیشگیری از ابتال به این بیماری شستن مکرر دستها‬ ‫با اب و صابون به مدت ‪ ۲۰‬ثانیه اســت‪ .‬اگر اب و صابون ندارید‬ ‫از ضد عفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنید‪.‬‬ ‫دهان و بینی تان را هنگام عطســه یا سرفه دیگران بپوشانید و‬ ‫از تماس محافظت نشــده با حیوانات وحشی و اهلی خودداری‬ ‫کنید‪ .‬در تجمعات انبوه حتماً از ماســک استفاده کنید و فاصله‬ ‫یک متری با کســانی که عالیم بیمــاری دارند را رعایت کنید‪.‬‬ ‫هنگام ســرفه یا عطسه دســتمال جلوی دهان گرفته و بعد ان‬ ‫را در ســطل زباله بیندازید‪ .‬ســطوحی که لمس می شــود را‬ ‫ضدعفونی کنید و در مکان های شــلوغ و حمل و نقل عمومی از‬ ‫لمس وســایل و سطوح عمومی بپرهیزید‪ .‬سعی کنید دستکش‬ ‫یکبار مصرف همراه داشــته باشید و گوشت و تخم مرغ را کامال‬ ‫بپزید و هنگام بیماری در خانه بمانید‪.‬‬ ‫در صورت ابتال به کرونا چه کنیم؟‬ ‫دکترای تخصصی ویروس شناســی پزشــکی ادامه می دهد‪ :‬در‬ ‫صــورت ابتال به ویــروس کرونا فعالیت های خــارج از خانه را‬ ‫محدود کنید و به جز دریافت مراقبت های پزشکی به محل کار‬ ‫مدرســه یا محل های عمومی نروید‪ .‬از حمل و نقل و اســتفاده‬ ‫نکنید و در یک اتاق متفاوت با افراد دیگر در خانه بمانید‪.‬‬ ‫ایا حیوانات می توانند‬ ‫این بیماری را به انسان منتقل کنند؟‬ ‫وی توضیح می دهد‪ :‬بسیاری از حیوانات به عنوان منبع ویروس‬ ‫کرونا شناخته شــده اند‪ .‬این ویروس دارای تاج هایی است که‬ ‫شــبیه تاج خورشید اســت و نام این ویروس از همین موضوع‬ ‫گذاشته شده است‪ .‬ویروس ها برای تکثیر خود مجبور هستند از‬ ‫سلول های بدن انسان استفاده کند‪ .‬خانواده ویروس کرونا دارای‬ ‫ویروس های نوپدید و نوظهور است‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۲‬کورونا ویروس ســارس (خفــاش‪ ،‬گربه چینی و‬ ‫انســان) با ‪ ۱۰‬درصد کشتگی همراه بود‪ ۸ .‬هزار ‪ ۴۳۷‬نفر الوده‬ ‫این ویروس شــدند که ‪ ۸۱۳‬نفر فوت کردند‪ .‬ویروس سارس از‬ ‫طریق گربه به انســان منتقل شده است و همچنان برخی افراد‬ ‫دچار ان می شوند و این ویروس ریشه کن نشده است‪ .‬همچنین‬ ‫طبق امار بین ‪ ۴۰‬الی ‪ ۵۰‬درصد ویروس مرس کشــته داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکترای تخصصی ویروس شناســی پزشکی با اشاره به ویروس‬ ‫کورنا ‪ ۲۰۱۹‬می گوید‪ :‬کرونا هدیه خفاش به انسان است توضیح‬ ‫می دهد ویروس کرونا از خفاش و اســتفاده از حیوانات ابزی به‬ ‫انسان منتقل شده اســت‪ .‬تب باال‪ ،‬کوتاه شدن تنفس از جمله‬ ‫عالئم ویروس کرونا است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا تنها ریه انســان را درگیــر نمی کند؛ پس از ریه‪،‬‬ ‫کلیه فرد مبتال شده به کرونا از کار می افتد‪ .‬احتمال ابتال به این‬ ‫بیماری در افراد دارای بیماری زمینه ای بیشتر است‪.‬‬ ‫منظور از بیماری زمینه ای چیست؟‬ ‫این ویروس شــناس ادامه می دهد‪ :‬افراد مبتال به ســرطان‪ ،‬ام‬ ‫اس‪ ،‬افرد داری مشکالت ریوی‪ ،‬کلوی و افرادی که پیوند داشته‬ ‫باشند بیشــتر در معرض ویروس کرونا قرار دارند‪ .‬کودکان نیز‬ ‫مبتال به این ویروس می شوند اما امار نشان میدهد افراد باالی‬ ‫‪ ۶۰‬ســال ‪ ۸۰‬درصد ابتال به این بیماری را شامل شده اند‪ .‬طبق‬ ‫گفته محققین ساخت واکسن این بیماری حداقل ‪ ۱۸‬ماه اینده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ایا الزم است که مردم از ماسک استفاده کنند؟‬ ‫وی درخصوص مصرف ماسک در کشور می گوید‪ :‬اکنون نیازی‬ ‫نیست مردم عادی از ماسک استفاده کنند‪ .‬افراد باید فاصله یک‬ ‫متــری با افرادی که عالئم ســرماخوردگی دارند را باید رعایت‬ ‫کنند‪ .‬کشور چین اقدامات زیادی از جمله تاسیس ‪ ۲‬بیمارستان‬ ‫مجهز در مواجهه با ویروس کرونا را داده است‪.‬‬ ‫استفاده از ماسک های ‪ N95‬برای ویروس کرونا مناسب است‪.‬‬ ‫اکنون بیمارســتان های کشور اماده باش هستند‪ .‬ماسک های‬ ‫جراحی تنها ‪ ۲‬ساعت و ماسک های ‪ N95‬تنها ‪ ۸‬ساعت کارایی‬ ‫دارند‪ .‬درمان برای ویروس کرونا و بسیاری از ویروس ها نداریم؛‬ ‫ویروس ها وابسته به سلول هستند از همین رو ساخت واکسن‬ ‫و درمان برای ویروس ها سخت است‪.‬‬ ‫یزدانی نیشابوری با اشــاره به شایعاتی که در خصوص ویروس‬ ‫کرونا در کشــور می گوید‪ :‬دســتورالعمل کشوری کرونا ویروس‬ ‫جدید توسط وزارت بهداشت به حوزه های علوم پزشکی سراسر‬ ‫کشور ارسال شده است‪.‬‬ ‫کشــور در حالت اماده باش قرار دارد و نباید به اخبار منتشــر‬ ‫شــده در فضای مجازی استناد کرد‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬تا کنون‬ ‫یــک هزاو ‪ ۷۰۰‬نفر افراد حوزه پزشــکی دچــار ویروس کرونا‬ ‫شــده اند‪ .‬طی دو روز اخیر تعداد افراد الوده های ویروس جهانی‬ ‫چندهزار نفر افزایش یافت زیرا معیارهای تشــخیص و سنجش‬ ‫خــود را تغییر داد‪ .‬امروزه در چین کســانی که عالئم و بالینی‬ ‫داشته باشد به عنوان افراد الوده شدگان ویروس کرونا شناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایران توانایی مقابله با کرونا را دارد؟‬ ‫شاید یکی از سواالتی که این روزها ذهن افراد جامعه را مشغول‬ ‫کرده باشد این است که ایا کشــور ما توانایی مقابله با ویروس‬ ‫کرونا را دارد؛ پروفســور یزدان‪ ،‬یزدان پناه درباره شرایط ایران‬ ‫برای مقابله با شــیوع این بیماری به لحــاظ امکانات درمانی و‬ ‫با توجه به تحریم ها و نقش تحریم در پیشــگیری و درمان ان‬ ‫می گوید‪ :‬به طور دقیق نمی دانم که تحریم ها اثری در پیشگیری‬ ‫یا درمان بیماری کووید‪ ۱۹-‬داشــته باشــند یــا خیر‪ .‬در واقع‬ ‫نخســتین مساله در مقابله با شــیوع یا درمان این بیماری پیدا‬ ‫کردن ویروس اســت که برای تشــخیص ملزوم ازمایش هایی‬ ‫اســت که انجام ان به دستگاه هایی نیاز دارد که داشتن انها به‬ ‫تحریم ها ربطی ندارد و دســتگاه های خیلی پیشرفته یا خاصی‬ ‫هم نیستند‪.‬‬ ‫در مرحله بعد به ماســک و تجهیزات اولیه برای پیشگیری نیاز‬ ‫داریم که فکر نمی کنم به تحریم ها ربطی داشــته باشد‪ .‬وی در‬ ‫این باره که ایا شــیوع این ویروس در ایران در مقایســه با اروپا‬ ‫می تواند با خطرهای بیشــتری همراه باشــد؟ توضیح می دهد‪:‬‬ ‫حوزه تحقیقانی من فرانسه و اروپاست و خیلی نمی توانم راجع‬ ‫به ایران صحبت کنم اما به نظرم تمام امکانات برای پیشــگیری‬ ‫از این بیماری در ایران وجود دارد‪ .‬پیدا کردن واکسن یا درمان‬ ‫قطعی در یکی دو ماه اینده برای این بیماری ممکن نیســت و‬ ‫نیاز به زمان بیشــتری دارد‪ .‬هیچ درمان یا روش ثابت شده ای‬ ‫برای این بیماری‪ ،‬تا به االن وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارســتان «بی شــا» پاریس‬ ‫توصیه می کند‪ :‬مهمترین کار این اســت که خونسردی خود را‬ ‫حفــظ کنید‪ .‬اگر در تماس با افراد بیمار بوده اید در خانه بمانید‬ ‫و به هیچ وجه خودســرانه به مراکز درمانی مراجعه نکنید چون‬ ‫احتمال شیوع بیماری در این مکان ها بسیار باالست‪ .‬در مرحله‬ ‫بعد در صورت داشــتن عالیمی مانند تب‪ ،‬سرفه و تنگی نفس‬ ‫ماســک بزنید و بدون ترک خانه با مراکز درمانی تماس بگیرید‬ ‫تا در صورت تشخیص‪ ،‬تدابیر الزم برای قرنطینه کردن و درمان‬ ‫شما در نظر گرفته شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 244

روزنامه خوب 244

شماره : 244
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه خوب 243

روزنامه خوب 243

شماره : 243
تاریخ : 1398/12/14
روزنامه خوب 242

روزنامه خوب 242

شماره : 242
تاریخ : 1398/12/13
روزنامه خوب 241

روزنامه خوب 241

شماره : 241
تاریخ : 1398/12/12
روزنامه خوب 240

روزنامه خوب 240

شماره : 240
تاریخ : 1398/12/11
روزنامه خوب 239

روزنامه خوب 239

شماره : 239
تاریخ : 1398/12/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!