روزنامه خوب شماره 235 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 235

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 235

روزنامه خوب شماره 235

‫قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد‪:‬‬ ‫تاکید معاون اموزشی وزارت بهداشت در مورد کرونا‪:‬‬ ‫ورود ایران به لیست سیاه‬ ‫‪ FATF‬وضعیت را بدتر‬ ‫از این نمی کند‬ ‫‪4‬‬ ‫دلیلیبرایتعطیلی کالس های‬ ‫درس دانشگاه ها وجود ندارد‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪4‬اسفند ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 235‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 28‬جمادی الثانی‪ 23 | 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫افزایشقیمتمسکن‬ ‫ریشه در بازارهای موازی مثل طال‪ ،‬ارز و بورس دارد؛‬ ‫خانه در رکود‬ ‫‪2‬‬ ‫رشد قیمت را تجربه می کند!‬ ‫مساله مشترک مردم و حاکمیت‬ ‫کـرونا را‬ ‫سیاسی نکنیم‬ ‫وزیربهداشت‪:‬کروناراشکستمی دهیم‬ ‫داروخانه ها‪ :‬ماسک‪ ،‬ژل ضد عفونی و الکل نداریم!‬ ‫تاثیر کرونا بر زنان باردار‬ ‫‪ ۱۲‬باور غلط درباره پیشگیری از کرونا‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫بخشخصوصیملزمبهضدعفونیکردناتوبوس هایپایتختشد‬ ‫اسامی پیشتازان ارا‬ ‫‪3‬‬ ‫در انتخابات تهران اعالم شد‬ ‫ابالغ افزایش نرخ سود تسهیالت مسکن مهر کارساز شد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬هزار مسکن مهر‬ ‫معطلنصبانشعابات‬ ‫تمام شعب تامین اجتماعی‬ ‫‪ 4‬موظف به تمدید دفترچه‬ ‫بیمه هستند‬ ‫احتمالجدیتعطیلی‬ ‫‪ 3 5‬نمایشگاه کتاباستانی‬ ‫به دستور وزارت بهداشت‬ ‫دخل و خر ج های انتخاباتی‬ ‫‪8‬‬ ‫ز یر ذره بین قانون‬ ‫اقتصاد‬ ‫نرخ عوارضی تهران‪ -‬شمال روز دوشنبه اعالم می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪235‬‬ ‫درحالی که اخباری در خصوص عوارضی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومانی ازادراه تهران‪ -‬شمال در فضای مجازی منتشر شده است «امیرمحمود غفاری» روز شنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ کدام از ارقام‬ ‫اعالم شده برای عوارض ازادراه تهران ‪ -‬شمال قطعی نیست‪ .‬وی گفت‪ :‬برای ساخت ازادراه تهران ‪ -‬شمال ده برابر ازادراههای معمولی هزینه شده است و نمی شود از سرمایه گذار که بخش غیر دولتی است‬ ‫درخواست داشت تا بیشتر از معقول تخفیف دهد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال دولت تالش می کند با فرمول های پیشنهادی خود و بدون لطمه به بخش خصوصی و سرمایه گذار که در این‬ ‫پروژه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی است؛ از طریق افزایش طول دوره بازگشت سرمایه‪ ،‬رقم نهایی را با تخفیف تعیین کند‪ .‬غفاری خبر داد که هنوز رقم نهایی تعیین نشده است و قرار است در جلسه ای که‬ ‫روز دوشنبه در وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود نرخ عوارضی ازادراه تهران ‪ -‬شمال تعیین و اعالم شود‪ .‬قطعه یک ازادراه تهران‪ -‬شمال بعد از ‪ ۲۴‬سال که از کلنگ زنی ان گذشت با همت دوات تدبیر‬ ‫و امید بهمن امسال به بهره برداری ازمایشی رسید و قرار است ششم اسفندماه افتتاح رسمی شود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت مسکن ریشه در بازارهای موازی مثل طال‪ ،‬ارز و بورس دارد؛‬ ‫تعطیلی مرز مهران‬ ‫کرونا یا تقلب تجار؟‬ ‫نایب رییس اتاق مشــترک ایران و عراق اعالم کرد که‬ ‫بسته شــدن مرز مهران به دلیل اســتاندارد کاالهای‬ ‫صادراتی اتفاق افتاده است‪( .‬شنبه) نامه ای از مدیرکل‬ ‫گمرک ایالم به مدیرکل دفتر صادرات منتشــر شد که‬ ‫از تعطیلــی مرز مهران برای صادرات کاالهای ایرانی به‬ ‫عراق خبر می داد‪ .‬این نامه به ســرعت در شــبکه های‬ ‫اجتماعی دســت به دســت و گفته شــد عــراق برای‬ ‫پیشــگیری از گســترش کرونا تصمیم به بســتن مرز‬ ‫گرفته است‪ .‬پیگیری ها حاکی از ان است که تعطیلی‬ ‫مرز مهران به دلیل رعایت نکردن اســتاندارد کاالهای‬ ‫صادراتی از طرف برخی تجار ایرانی بوده است‪.‬‬ ‫«شــعبان فروتن»‪ ،‬نایب رییس اتاق مشترک ایران و‬ ‫عراق با بیان اینکــه تعطیلی این مرز ارتباطی به کرونا‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود این مرز روز جمعه بازگشایی شود‬ ‫و دلیل تعطیلی ان مباحث اســتاندارد بوده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال رایزنی برای بازگشــایی مرز هستیم‬ ‫و مســووالن عراقی اعالم کرده انــد دلیل تعطیلی مرز‬ ‫مهران‪ ،‬رعایت نکردن استاندارد کاالهای صادراتی بوده‬ ‫است‪« .‬علی شریعتی»‪ ،‬یکی از صادرکنندگان به عراق‬ ‫نیز در این زمینه توضیح داد‪ :‬بر اساس اخرین استعالم‬ ‫از وضعیت مرزهای عراق‪ ،‬مرز شلمچه به دلیل شرایط‬ ‫خاص امنیتی در ماه گذشــته بارها باز و بسته شده که‬ ‫این اتفاق پیش از انتشار ویروس کرونا بوده و اکنون نیز‬ ‫این مرز بسته اســت‪ .‬وی با اشاره به مرز مهران گفت‪:‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد تعطیلی این مرز به دلیل رفتار‬ ‫برخی تجار ایرانی در حوزه اســتاندارد بوده اســت که‬ ‫این تقلب در حوزه کاشــی و ســرامیک رخ داده است‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد‪ :‬برخی تجار اسناد‬ ‫جعلی ارائه کرده اند و در نتیجه طرف عراقی مرز را برای‬ ‫بررسی و بازگشت ان به حالت قانونمنداری بسته است‪،‬‬ ‫اما اعالم شــده که مرز از فردا بعد از حل شدن مشکل‬ ‫کامیون ها که تعدادشــان هم کم نیســت‪ ،‬بازگشــایی‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی تاکید کرد که فعال هیچ مقام عراقی‬ ‫تعطیلی مرز مهران به دلیل کرونا را تائید نکرده است‪.‬‬ ‫«ســازمان گذرگاه های مرزی عراق» نیزدیروز (شنبه)‬ ‫اعــام کرد که فعالیت هــای بازرگانی و واردات کاال از‬ ‫مرزهای این کشور با جمهوری اسالمی ایران همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫باال رفتن نرخ کرایه کامیون ها به دلیل نامشخص‬ ‫بودن تعطیلی مرزها‬ ‫شــریعتی همچنین با اشاره به مشخص نبودن تعطیلی‬ ‫مرزها برای راننــدگان کامیون گفــت‪ :‬اکنون در بین‬ ‫رانندگان کامیون ها برای حمل بار به مرزهایی همچون‬ ‫تمرچین‪ ،‬شایعاتی مبنی بر بسته بودن مرز وجود دارد‬ ‫و این موضوع باعث شده که انها کرایه باال تقاضا کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که مســووالن باید اطالع رسانی دقیق از‬ ‫وضعیت مرزها ارائه دهند تا گمانه زنی ها متوقف شود‪.‬‬ ‫تاکنون گزارشی از گمرک به سازمان استاندارد‬ ‫ارسال نشده است‬ ‫صحت و ســقم ماجرا از مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت‬ ‫کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد جویا‬ ‫شد که «تقی تقی پور» در این زمینه گفت‪ :‬اگر مورد یا‬ ‫مواردی از جعل اســناد استاندارد در گمرکات مشاهده‬ ‫شــده‪ ،‬باید به این ســازمان منعکس تا با ان برخورد‬ ‫شــود‪ .‬اگر مســتندات هر کاالیی با ماهیت ان تطابق‬ ‫نداشته باشــد‪ ،‬مراتب باید از سوی گمرک به سازمان‬ ‫استاندارد منعکس شــود‪ ،‬تا اگر ارم و نشان استاندارد‬ ‫جعل شده باشــد‪ ،‬طرح دعوی حقوقی انجام شود‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در سال های گذشته یک بار نظیر چنین‬ ‫اتفاقی برای اهن صادراتی به افغانســتان رخ داد که در‬ ‫ان اهن تولیدی یک شــرکت مستقر در استان یزد از‬ ‫کیفیت و وزن الزم اســتاندارد جمهوری اسالمی ایران‬ ‫برخوردار نبود و با حضور کارشناســان نظارت سازمان‬ ‫ملی اســتاندارد‪ ،‬با واحد یاد شده برخورد شد‪ .‬این مقام‬ ‫مسوول تاکید کرد که در صورت وصول گزارش گمرک‬ ‫مبنی بر جعل اســناد اســتاندارد کاالهای صادراتی به‬ ‫عراق‪ ،‬با خاطیان به شــدت برخورد می شود‪ ،‬زیرا عراق‬ ‫بازار و اولویت نخست صادراتی ایران است‪.‬‬ ‫خانه در رکود‪ ،‬رشد قیمت را تجربه می کند!‬ ‫خانه در رکود رشــد قیمــت را تجربه می کنــد و افزایش قیمت‬ ‫مسکن نه به دلیل افزایش قیمت تمام شده و یا رشد تقاضا‪ ،‬بلکه‬ ‫این نوسان ریشــه در بازارهای موازی مثل طال‪ ،‬ارز و بورس دارد‬ ‫که تاثیر منفی خود را روی قیمت مسکن می گذارد‪.‬‬ ‫کارشناسان مسکن می گویند «مسکن ظرفیت رشد قیمت جدید‬ ‫را ندارد» درامد مردم کاهش یافته است و وام های موجود مسکن‬ ‫هــم تنها ‪ ۱۰‬درصــد قیمت خرید خانه را پوشــش می دهد؛ اگر‬ ‫متوسط درامد خانوار ایرانی را در خوشبینانه ترین حالت بین‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۵‬میلیون در ماه در نظر بگیریم‪ ،‬ســال های زیادی طول می کشد‬ ‫تا یک خانواده بتواند خانه ای با متراژ کم در منطقه متوســط شهر‬ ‫خریداری کند‪ .‬با این حال وقتی به امار قیمت خانه در شهر تهران‬ ‫در دو ماه گذشــته مراجعه می کنیم شــاهد افزایش الک پشتی‬ ‫قیمت ها در پایتخت هستیم‪ .‬متوسط قیمت هر متر مربع خانه از‬ ‫رقم ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۶۱۷‬هزار تومان در اذرماه امســال به رقم ‪۱۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۸۲‬هزار تومان رسیده است و نسبت به مدت مشابه در‬ ‫سال قبل بیش از ‪ ۲۰‬درصد رشد داشته است‪.‬قیمت خانه در هیچ‬ ‫کشــوری متاثر از اخبار غیر رسمی و شــایعات افزایش نمی یابد‪،‬‬ ‫امــا اکنون در ایران هر زمان که هیجانی وارد بازارهای ارز‪ ،‬طال و‬ ‫بورس می شود روی قیمت خانه تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫«محمد اســامی» وزیر راه و شهرســازی اوایل امسال اعالم کرد‬ ‫که «در اتفاقی تاریخی قیمت خانه که همیشــه متاثر از نرخ تورم‬ ‫بود از تابســتان دو ســال پیش تا االن متاثــر از افزایش نرخ ارز‬ ‫بوده اســت»‪ .‬دی ماه امســال خطر جنگ افزایش یافته بود و به‬ ‫همیــن دلیل قیمت ارز به موازات احتمال اغاز جنگ نظامی بین‬ ‫ایران و امریکا باال رفت؛ شــایعه جنگ معموال قیمت ملک را در‬ ‫هر منطقه ای از کــره زمین کاهش می دهد اما در همین ماه و بر‬ ‫اســاس امارهای وزارت راه و شهرسازی قیمت خانه در تهران ‪۳‬‬ ‫درصد گران شــد‪ ۴ .‬ماه قبل از ان قیمت مســکن روند نزولی به‬ ‫خود گرفته بود که انتظار ذهنی ادامه کاهش قیمت با وجود قرار‬ ‫گرفتن در ماههای پایانی سال را افزایش می داد‪.‬‬ ‫«محمود محمودزاده» معاون وزیر راه و شهرســازی معتقد است‬ ‫که شرایط بازار مسکن کماکان پایدار است به شرطی که بازارهای‬ ‫دیگر مثل طال و ارز ان را تحریک نکنند‪ .‬وی در خصوص افزایش‬ ‫قیمت مســکن گفت‪ :‬بخشی از افزایش قیمت بازار مسکن مربوط‬ ‫به تقاضاها و نیاز بازار اســت و انتظار ذهنی نیاز به مســکن باعث‬ ‫افزایش قیمت می شود که اکنون در پروژه «مسکن ملی» در حال‬ ‫پاسخگویی به این نیاز هستیم‪.‬‬ ‫محمودزاده توضیح می دهد که اکنون نیاز بخش قابل مالحظه ای‬ ‫از متقاضیان واقعی مســکن با این طرح پوشش داده شده است و‬ ‫ابراز امیدواری می کند که به زودی اثراث طرح مسکن ملی را روی‬ ‫قیمت مســکن در بازار می بینیم‪ .‬وی البته معتقد است که همین‬ ‫حاال پروژه مســکن ملی اثرات خود را روی قیمت مسکن گذاشته‬ ‫است و می گوید‪ :‬حتی اگر بازارهای بورس را بررسی کنید بیشترین‬ ‫شرکت هایی که قیمت سهام در انها رشد دارند شرکت های مبتنی‬ ‫بر صنعت ســاختمان هستند و تنها دلیل ان بازاری است که این‬ ‫طرح ایجاد کرده اســت‪ .‬معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه‬ ‫و شهرســازی‪ ،‬گفت‪ :‬سیاســت گذاری وزارت راه بر تولید مستمر‬ ‫مســکن است تا هم قیمت تمام شــده و هم محصول نهایی را باا‬ ‫کمترین عدد ممکن به دست متقاضیان برساند‪.‬‬ ‫محممــودزاده در خصوص اینکه ایا برای کســانی که قصد خرید‬ ‫مسکن دارند ماه های پایانی سال زمان مناسبی است یا خرید خود‬ ‫را به ســال جدید موکول کنند‪ ،‬گفت‪ :‬هیــچ دلیلی برای افزایش‬ ‫قیمت در بازار مســکن وجود ندارد ولی اینکه چرا شــک افزایش‬ ‫قیمت در جامعه مطرح اســت باید گفــت‪ :‬در افزایش قیمت مبنا‬ ‫شــهر تهران است چون بیشترین ســامانه اماری در تهران وجود‬ ‫دارد؛ اکنون در اکثر مناطق شهر تهران شاهد کاهش رشد قیمت‬ ‫مســکن هستیم‪ ،‬مثال در منطقه یک که همیشه به دلیل جذابیت‬ ‫ســرمایه گذاری شاهد افزایش قیمت هســتیم با منفی دو صدم‬ ‫درصد رشد روبرو هستیم‪ .‬یا در منطقه ‪ ۲۲‬که منطقه پر استقبالی‬ ‫برای خرید مسکن است منفی ‪ ۹‬دهم درصد رشد داریم‪.‬‬ ‫این سوال مطرح اســت که چرا در مجموع افزایش قیمت داریم؟‬ ‫معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫منطقه ‪ ۱۳‬پایتخت که هیچ وقت جهش قیمتی نداشــتیم در ماه‬ ‫گذشته رشد قیمت داشتیم که روی امار کل شهر تاثیر گذاشت؛‬ ‫این درحالی است که از نظر علمی امار فارغ از متوسط که حاصل‬ ‫یک اتفاق است باید کال از سیستم حذف شود تا روی معدل نهایی‬ ‫قیمت مسکن تاثیر نگذارد‪.‬‬ ‫به گفته محمودزاده شاید اگر طی چند ماه اخیر در جنوب تهران‬ ‫شــاهد افزایش قیمت نبودیم روند رشد قیمت در کل شهر تهران‬ ‫منفی می شــد‪ .‬وی می گوید‪ :‬ما کماکان اعتقاد داریم شرایط بازار‬ ‫مســکن پایدار است به شــرطی که بازارهای دیگر مثل طال و ارز‬ ‫ان را تحریــک نکنند‪.‬نمی توانیم ادعا کنیم که بازار مســکن از‬ ‫بازارهای مموازی اقتصادی تاثیــر نمی پذیرد و به همین دلیل‬ ‫به دنبال اعمال سیاست هایی هســتیم که منجر به ثبات قیمت‬ ‫یا ححداقل تعدیل قیمت ها شــود‪ .‬محمــودزاده ادامه داد‪ :‬تالش‬ ‫می کنیم با سیاست های جدید از جمله راه اندازی سامانه امالک‬ ‫و اســکان تاثیر قیمت مســکن را از بازارهای موازی اقتصادی به‬ ‫حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫سرنوشت کاالهای پرحاشیه گمرکی به کجا رسید؟‬ ‫بر اســاس مصوبه جدید دولت‪ ۷۰ ،‬میلیــون یورو کاالی گروه ‪ ۴‬در اســتانه ترخیص از گمرک‬ ‫هستند‪ ،‬تصمیمی که با حواشی زیادی همراه شده است‪« .‬کاالهای گروه ‪ »۴‬از زمانی بوجود امد‬ ‫که ایران برای مدیریت منابع ارزی کشــور ناچار شــد ورود برخی اقالم غیر ضرور و لوکس را به‬ ‫کشــور ممنوع کند؛ البته این تصمیم با فراز و نشیب هایی همراه بود و ابتدا مناطق ازاد از اجرای‬ ‫ان معاف شــدند اما این معافیت چندان دوام نیاورد و نهایتا تمام درهای کشــور به روی کاالهای‬ ‫گروه ‪ ۴‬بسته شد‪ .‬نتیجه این تصمیم چیزی نبود جز پشت در ماندن کاالهای گروه ‪۴‬؛ از لباس و‬ ‫منسوجات گرفته تا لوازم ارایشی و خودرو و نام کاالهای دپو شده در گمرک بر روی انها گذاشته‬ ‫شد‪ .‬اما دلیل رسوب انها چه بود؟‬ ‫به گفته واردکنندگان و مســووالن گمرک‪ ،‬این اقالم در زمان باز بودن ثبت ســفارش و ممنوع‬ ‫نبودن وارد کشور شــده اند اما کاال نتوانسته اند در مهلت های قانونی قبلی نسبت به ترخیص این‬ ‫کاالها اقدام کنند‪ .‬نهایتا روز چهارشــنبه ‪ ۱۶‬بهمن هیات دولت بــرای تعیین تکلیف این کاالها‬ ‫تصمیم گیری کرد‪ ،‬تصمیمــی که مانند ترخیص خودروهای وارداتی حاشــیه هایی برای گمرک‬ ‫بوجود اورد و این نهاد را متهم به واردات کاالهای لوکس به کشور کرد‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون یورو کاال ترخیص می شوند‬ ‫اما ببینیم جزئیات کاالهایی که قرار اســت از گمرک ترخیص شوند چیست‪ .‬معاون فنی گمرک‬ ‫ارزش این کاالها را معادل ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬میلیون یورو اعالم کرده و گفته اســت‪ :‬حدود ‪ ۲۷‬هزار یورو‬ ‫از این کاالها اســباب بازی بوده که در سه ماهه اول سال ‪ ۱۳۹۷‬و زمانی که ممنوعیتی برای کاال‬ ‫اعالم نشده بود وارد و در یکی از گمرکات دپو شده است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰۶‬هزار یورو از این کاالها پیانو و ویالون اســت که طی ســه فقره ثبت سفارش در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬به یکی از گمرکات رســیده و در یکی از بنادر دپو شده و علیرغم تمدید ثبت سفارش در‬ ‫یــک مرحله‪ ،‬نماینده صاحــب کاال موفق به اظهار کاال به گمرک در مهلت یک ماهه اعطایی طی‬ ‫مصوبات قبلی جهت ترخیص کاال نشــده اســت‪ .‬به گفته این مقام مسوول‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۲۵‬هزار یورو از این کاالها‪ ،‬پوشــاک در انواع مختلف بوده که علیرغم صدور ثبت ســفارش‪ ،‬به‬ ‫دلیل عدم تایید منشــا ارز توســط مرجع ذیربط و عدم اظهار کاال به گمرک و اخطارهای صورت‬ ‫پذیرفته در خصوص پایان مهلت ماندگاری کاال‪ ،‬صاحب کاال نســبت به مرجوع کردن این کاالها‬ ‫که موضوع ‪ ۱۱‬فقره ثبت سفارش را شامل می شود اقدام نموده و می توان گفت هیچ پوشاکی در‬ ‫حال حاضر در گمرکات و بنادر وجود ندارد که مشمول این مصوبه شود‪.‬‬ ‫پیشــنهادات صورت پذیرفته در راســتای تعیین تکلیف کاالهای رسوب شده در بنادر و گمرکات‬ ‫کشــور و رعایت حقوق مکتسبه ای بوده که برای صاحبان این کاالها ایجاد شده است و چنانچه‬ ‫اقالمی مشــمول شــرایط مندرج در مصوبۀ ابالغی از نظر تاریخ ثبت سفارش‪ ،‬تاریخ قبض انبار یا‬ ‫تاریخ بارنامه نشــوند‪ ،‬به هیچ عنوان قابلیت ترخیص نخواهند داشــت و بایــد با توجه به قوانین‬ ‫مربوطه نسبت به اعادۀ انها به خارج از کشور اقدام شود‪.‬‬ ‫تکلیف ژل های تزریقی چه شد؟‬ ‫یکی دیگر از اقالم پرحاشیه ترخیصی‪ ،‬ژل های تزریقی موجود در فرودگام امام خمینی (ره) بوده‬ ‫که ارزش انها پنج میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار و ‪ ۹۱۵‬یورو براورد شــده اســت‪ .‬اما روایت معاون گمرک‬ ‫درباره داستان این ژل ها حاکی از ان است که این کاالها در فصل ‪ ۳۰‬جدول تعرفه ثبت سفارش‬ ‫شــده اند که در گروه کاالیی ‪ ۲‬قرار دارد و با این وضعیت‪ ،‬هم ثبت ســفارش انها مورد تایید قرار‬ ‫گرفته و هم منشــا ارز انها تایید شــده است‪ ،‬اما بر اســاس اعالم نظر سازمان جهانی گمرک در‬ ‫خصــوص این کاال (ژل هــای تزریقی)‪ ،‬گمرک فصل ‪ ۳۳‬جدول تعرفــه را برای طبقه بندی این‬ ‫کاالها صحیح اعالم کرده که ردیف تعرفۀ اســتنباطی در گروه ‪ ۴‬کاالیی قرار گرفته و بدین لحاظ‬ ‫از ترخیص این کاال جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مســوول‪ ،‬اکثر این ژل ها «گرید دارویی» یا کاربرد «تزریق در مفاصل» دارند‬ ‫و مرجع مربوطه با ایجاد ردیف تعرفه جدید ‪ ۸‬رقمی برای کاال ‪ -‬که جزو اقالم ممنوعه نباشــد‪-‬‬ ‫موافقت کرده که به نظر می رســد از سال اینده ردیف تعرفه جدیدی برای این قلم کاال مصوب و‬ ‫ابالغ شود‪.‬‬ ‫غذای حیوانات‪ ،‬کمتر از یک درصد ترخیص های جدید گمرک‬ ‫غذای پرندگان و حیوانات به ارزش ‪ ۶۱۷‬هزار و ‪ ۵۹۱‬یورو نیز اقالم دیگری است که ترخیص های‬ ‫جدید گمرک را تحت الشــعاع قرار داده است‪ .‬مهرداد جمال ارونقی تعداد این محموله را سه عدد‬ ‫عنوان کرده و گفته اســت‪ :‬دوفقره ثبت ســفارش «سیستم بانکی» و یک فقره ثبت سفارش «ارز‬ ‫متقاضی» به این کاالها اختصاص یافته و این کاالها قبل از ممنوعیت اعالمی و در نیمه دوم سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به سه گمرک رسیده و در ان گمرکات دپو شده اند‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره اقالم صنعتی موجود در کاالهای گروه ‪ ۴‬گفته اســت‪ :‬تعداد زیادی کاالهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬از جمله شــیراالت صنعتی مربوط به شرکت ها و پروژه های تولیدی در میان این کاالها‬ ‫وجود دارد که بر اساس عدم ایجاد ردیف تعرفه مجزا برای این اقالم صنعتی ‪ -‬با وجود عدم تولید‬ ‫در داخل کشور‪ -‬در گروه ‪ ۴‬کاالیی قرار گرفته و امکان ترخیص انها فراهم نشده است که با اجرای‬ ‫این مصوبه مشکل انها و برخی اقالم دیگر مرتفع می شود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫ثبت ‪ ۲۶۳۸‬گزارش تخلف انتخاباتی در سامانه مردم ناظر‬ ‫ســخنگوی شورای نگهبان از ثبت ‪ ۲۶۳۸‬گزارش تخلف انتخاباتی در ســامانه مردم ناظر خبر داد‪ .‬عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در‬ ‫توئیتر مطلبی درباره تعداد گزارش تخلف مردمی در ســامانه مردم ناظر منتشر کرد‪ .‬متن این مطلب به شرح زیر است‪ :‬سامانه مردم ناظر از ابتدای راه اندازی تا ساعت ‪۱۳:۰۰‬‬ ‫روز شنبه ‪ ۳‬اسفند‪ ۲۶۳۸ ،‬گزارش مردمی دریافت کرده است که ‪ ۱۱۶۵‬مورد ان مربوط به بعد از اغاز زمان رای گیری است‪ .‬کارشناسان سامانه ‪ ۲۲۱‬گزارش مستند و دقیق را‬ ‫برای بررسی و اقدام قانونی الزم به دفاتر استانی ارجاع داده اند‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪235‬‬ ‫مساله مشترک مردم و حاکمیت‬ ‫کرونا را سیاسی نکنیم‬ ‫ما به مشارکت ملی نیاز داریم و به یاد داشته باشیم که با ویروسی بی تفاوت نسبت به هر تفاوت اجتماعی و‬ ‫انسانی روبه رو هستیم‪ .‬کاستی های خود را می شناسیم‪ ،‬اما نقاط قوت بسیاری هم برای مقابله با ویروس کرونا‬ ‫داریم‪ .‬شیوع بیماری کرونا در ایران از چند جهت حائز اهمیت است‪ .‬کرونا امروز فقط یک بیماری در حوزه‬ ‫نظام بهداشت و سالمت نیست بلکه مساله ای جهانی است‪ .‬سال ها پیش که به تازگی مباحث جهانی شدن در‬ ‫محافل اکادمیک مورد بحث قرار گرفته بود‪ ،‬جیمز روزنا در کتاب «جهان اشوب زده» به مساله بیماری های‬ ‫جهانی توجه کرد‪ .‬بیماری ها با گسترش ارتباطات انسانی‪ ،‬مرزها را درنوردیده و به سرعت همه گیر شده و با‬ ‫گسترش ارتباطات به مساله ای جهانی تبدیل می شوند‪ .‬کرونا همچنین در داخل کشور به همان اندازه که مساله‬ ‫بهداشتی باشد‪ ،‬مساله ای اجتماعی‪-‬سیاسی است‪ .‬کرونا‪ ،‬ویروس کوری است که مرزهای طبیعی و اجتماعی‬ ‫را به رســمیت نمی شناســد؛ بین دولتی و مردمی‪ ،‬نظامی و غیرنظامی‪ ،‬اصالح طلب و اصولگرا‪ ،‬باالشهری و‬ ‫پایین شهری‪ ،‬زن و مرد‪ ،‬این قوم یا ان قوم و‪ ...‬تمایز قائل نمی شود‪ .‬این ویروس کور از هرخطی عبور می کند و‬ ‫به هیچ دروازه ای محدود نمی شود‪ .‬مقابله با این بیماری پروژه مشترک مردم و حاکمیت سیاسی است‪ .‬مردم‬ ‫همه با هم که باشند و با مشارکت در یک برنامه مشترک و با اعتماد به نظام سالمت‪ ،‬اطالع رسانی دلسوزانه و‬ ‫ایجاد شفافیت و عمل به توصیه های وزارت بهداشت می توانیم دروازه های شیوع ویروس را ببندیم و با مشارکت‬ ‫همگانی برای مقابله با ویروس کور متحد شویم‪.‬هیچ کس در امان نیست و تنها در سایه اعتماد‪ ،‬مراعات و‬ ‫مراقبت‪ ،‬می توان دیواری برای دفاع در برابر این ویروس ایجاد کرد‪ .‬مشارکت ملی توام با اعتماد به یکدیگر‬ ‫است که مقابله با این بیماری ممکن می شود‪ .‬وقتی موفق خواهیم شد که همه فکر کنند «کرونا مساله همه‬ ‫ماست‪».‬دولت از ابتدای شیوع ویروس کرونا در چین موضوع را در دستور کار خود قرار داد‪ .‬وزارت بهداشت‬ ‫حساسیت الزم را در مراکز درمانی ایجاد کرد و کمیته های ذیربط در ان وزارتخانه شکل گرفتند‪ .‬در جلسه‬ ‫دولت تصمیم گرفته شد که همه دستگاه های ذیربط باید در کنار وزارت بهداشت قرار گیرند‪ .‬در تاریخ ‪۱۱‬‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۹۸‬در دفتر اقای جهانگیری در جلس ه بررسی راهکارهای پیشگیری از ورود ویروس کرونا و مقابله با‬ ‫ان مقرر شد‪ ،‬پروازهای مسافری به چین ممنوع شود و صرفاً پروازهایی که در اسمان بودند یا چند پرواز برای‬ ‫بازگرداندن ایرانی ها برقرار بود و فقط تا چند روز بعد از ان پروازها با وجود رعایت حداکثری مسائل بهداشتی‪،‬‬ ‫تعطیل شد‪ .‬چند پرواز فقط برای حمل ونقل بار تحت نظر وزارت بهداشت با رعایت اصول ایزوالسیون کامل‬ ‫اجازه تردد بین ایران و چین داشته اند‪ .‬مرزها کنترل شدند و اسکنر در فرودگاه ها نصب شد‪ .‬وزارت بهداشت در‬ ‫‪ ۲۳‬پایانه حضور پیدا کرد‪ .‬شماره تلفنی هم برای پاسخگویی به سواالت شهروندان اعالم شد‪ .‬بنابراین اولین و‬ ‫مهم ترین تصمیم در دولت‪ ،‬شفافیت در برخورد با موضوع و بیان هرانچه رخ داده و خواهد داد به مردم با کمال‬ ‫صداقت بود‪ .‬اعضای دولت که در جلسه درباره این مساله صحبت کردند بر ایجاد اعتماد و شفافیت و مراقبت‬ ‫از مردم تاکید داشــتند‪ .‬روز چهارشنبه سی بهمن با مثبت اعالم شدن نتایج ویروس کرونا در قم بالفاصله‬ ‫اطالع رســانی شد و به رغم اینکه عده ای متاسفانه حتی دولت را متهم کردند برای بی رونق کردن انتخابات‬ ‫«کروناهراسی» ایجاد کرده (در این نحوه تالش برای کسب قدرت که برای جان انسان ها ارزشی قائل نیست‬ ‫بعدا ً سخن خواهم گفت) است‪ ،‬پنجشنبه صبح با احساس نیاز به بسیج ملی و اقدامات احتمالی سختگیرانه‪،‬‬ ‫که خارج از وظایف وزارت بهداشــت است‪ ،‬ستاد پیشگیری و مقابله با بحران کرونا با دستور رئیس جمهور‬ ‫تشکیل شد‪ .‬دستورالعمل ها به همه استان ها و اختیارات به استانداران صادر شد‪ .‬اقدامات الزم برای مراقبت‬ ‫از مردم در استانی که کانون اولیه شناسایی شد صورت گرفت‪.‬تصمیم گرفته شد که روز شنبه سوم اسفند‬ ‫جلســه ای با همه رسانه ها در وزارت ارشاد برگزار کنیم‪ .‬اتاق رسانه در وزارت بهداشت تشکیل خواهد شد و‬ ‫وزارت صمت دیروز جمعه با همه کارخانه های تولید ماسک مذاکره کرد تا در صورت نیاز‪ ،‬تولید در سه شیفت‬ ‫صورت گیرد‪ .‬خوشبختانه با اقداماتی که از سال های گذشته انجام شده‪ ،‬ما از نظر تکنولوژی تولید ماسک در‬ ‫شمار چند کشور بادانش هستیم و کمبودی از این جهت نخواهیم داشت‪ .‬مردم نباید نگران وجود ماسک در‬ ‫کشور باشند و توصیه می کنم که ماسک اضافی خریداری نکنند‪ .‬متاسفانه پنجشنبه شاهد بودم یک داروخانه‬ ‫در تهران ماســک را مانند یک کاالی قاچاق بیش از ‪ ۱۵‬هزار تومان به فروش رساند که رفتاری غیرمدنی و‬ ‫سوداگرانه است‪ ،‬گرچه دستگاه های نظارتی و تعزیرات در این زمینه فعال هستند‪ .‬اطالع رسانی غیرمسئوالنه ای‬ ‫که از سوی برخی صورت می گیرد به مردم و اقدام مشترک همگی ما و حل مساله هیچ کمکی نمی کند‪ .‬ما به‬ ‫مشارکت ملی نیاز داریم و به یاد داشته باشیم که با ویروسی بی تفاوت نسبت به هر تفاوت اجتماعی و انسانی‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬کاستی های خود را می شناسیم‪ ،‬اما نقاط قوت بسیاری هم برای مقابله با ویروس کرونا داریم‪.‬‬ ‫معتقدم و از نزدیک شاهدم وزارت بهداشت با صداقت و شفافیت کامل در مواجهه با این ویروس عمل می کند‪.‬‬ ‫ی می پراکنند‪ ،‬رفتاری غیرسازنده و غیرخیرخواهانه انجام می دهند‪.‬‬ ‫انها که بی اعتماد ‬ ‫اسامی پیشتازان ارا در انتخابات تهران اعالم شد‬ ‫ســخنگوی ستاد انتخابات کشــور با بیان اینکه‬ ‫تجمیع نتایج ارا برای بیان میران مشارکت انجام‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬اسامی ‪ ۳۶‬نفر نخست نامزدهای‬ ‫تهران تاکنون مشخص شده است‪ .‬سید اسماعیل‬ ‫موسوی اظهارداشــت‪ :‬میزان مشارکت در ‪۲۰۸‬‬ ‫حوزه انتخابیه با تجمیع نتایج شــعب باید انجام‬ ‫شود که هنوز تجمیع و صورتجلسه نهایی نشده‬ ‫و امار دقیق از این حوزه ها به دست نیامده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دنبال این هســتیم هرچه سریعتر‬ ‫تجمیع را انجام دهیم و میزان مشارکت را اعالم‬ ‫کنیم‪ .‬اگر پیش دســتانه عــددی را اعالم کنیم‬ ‫ممکن است با عدد نهایی مغایرت داشته باشد‪.‬به‬ ‫گفته دبیر ستاد انتخابات‪ ،‬محمدباقر قالیباف‪ ،‬سید‬ ‫مصطفی اقامیرســلیم‪ ،‬مرتضی اقاتهرانی‪ ،‬الیاس‬ ‫نادران‪ ،‬سیدمحسن دهنوی‪ ،‬سیدمحمود نبویان‪،‬‬ ‫محسن پیرهادی‪ ،‬سید احسان خاندوزی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫عمویی‪ ،‬فاطمه رهبر‪ ،‬اقبال شاکری‪ ،‬بیژن نوباوه‬ ‫وطن‪ ،‬مجتبی توانگــر‪ ،‬روح اهلل ایزدخواه‪ ،‬احمد‬ ‫نادری‪ ،‬سیدنظام الدین موسوی‪ ،‬عبدالحسین روح‬ ‫االمینی نجف ابادی‪،‬زهره الهیان مالک شریعتی‬ ‫نیاســر ‪ ،‬مهدی شریفیان‪ ،‬سید رضا تقوی‪ ،‬مالک‬ ‫شریعتی نیاسر‪ ،‬سمیه رفیعی‪ ،‬سیدعلی یزدیخواه‪،‬‬ ‫علی خضریان‪ ،‬فاطمه قاسم پور‪ ،‬مجتبی رضاخواه‪،‬‬ ‫رضا تقی پور انوری‪ ،‬غالمحســین رضوانی زهره‬ ‫ســادات الجوردی‪ ،‬عزت اهلل اکبری تاالرپشتی‪،‬‬ ‫وحید یامین پور‪ ،‬حمید رســایی‪ ،‬علی جعفری‪،‬‬ ‫علیرضا محجــوب‪ ،‬محمد صادق شــهبازی راد‬ ‫و ســهیال جلــودارزاده ‪ ۳۶‬نامزدی هســتند که‬ ‫تاکنون پیشــتاز ارا در تهران هستند‪ .‬موسوی با‬ ‫بیان اینکه‪ ۱۳‬نماینده فعلی مجلس به مجلس راه‬ ‫یافتند‪ ،‬یاداورشد‪:‬سرنوشت ‪ ۱۶۸‬کرسی مجلس‬ ‫شورای اســامی در دوره یازدهم تغییر می کند‬ ‫دبیر ســتاد انتخابات با اشاره به اینکه در ‪ ۳۶‬نفر‬ ‫نخست بیان شده تغییر خاصی ایجاد نشده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مجید انصاری‪ ،‬مصفطی کواکبیان‪ ،‬سید‬ ‫محمد حسینی و سیدمحمد اقامیری در رده های‬ ‫بعد قرار دارند‪ .‬تاکنون نتایج قطعی شمارش ارا در‬ ‫‪ ۷۲‬حوزه انتخابیه اعالم شده که از این میان نتایج‬ ‫‪ ۶۶‬حوزه به صورت قطعی اعالم شده و ‪ ۶‬حوزه به‬ ‫دور دوم کشیده شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪:‬‬ ‫کرونا را شکست می دهیم‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش پزشــکی‪ ،‬به مردم‬ ‫اطمینان داد که ویروس کرونا را شکست خواهیم داد‪.‬‬ ‫ســعید نمکی روز شنبه در بیســت وهشتمین مراسم‬ ‫تجلیل از دانشــجویان برگزیده در ریاســت جمهوری‬ ‫افزود ‪ :‬بســیج ملی «کرونا را شکست می دهیم» را در‬ ‫دانشگاه های سراسر کشــور راه اندازی کردیم و ملت‬ ‫خبر مهار ان را به زودی خواهند شنید‪ .‬وزیر بهداشت‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی کشــورمان گفت ‪ :‬نخبگان‬ ‫علمی کشــور باید بدانند هیچ جا سرزمین مادری انها‬ ‫نیســت و هیچ دامنی مهربان تر از دامن مادر و وطن‬ ‫نیست و باید بتوانیم از محضر نخبگان در جامعه بهره‬ ‫ببریم‪ .‬نمکی افزود ‪ :‬من در جلســات همــواره زبان و‬ ‫دلم هماهنگ کار کــرده و گفتارهای خود را یک نوع‬ ‫بیــان کرده ام‪ ،‬بنابراین نخبگان بینظیری در مملکت‬ ‫هستند و اینها افتخاری هســتند برای ما‪ ،‬غصه ما از‬ ‫این اســت که خیلی از این برگزیدگان و نخبگان ما پا‬ ‫در رکاب رفتن دارند‪ .‬وزیر بهداشــت افزود ‪ :‬متاسفانه‬ ‫ما هر روز موجی از بهترین برگزیدگان را داریم تقدیم‬ ‫بانک ژنتیک کشــورهای توســعه یافته می کنیم‪ .‬این‬ ‫غصه بزرگی است برای ما که دل به اعتالی این کشور‬ ‫و نســل اینده کشور بســتیم‪ .‬نمکی ادامه داد‪ :‬قسمت‬ ‫عمده این مســاله بر می گردد به اینکه ما شــاید در‬ ‫نگهداری این فرزنــدان توانمندی کافی را نداریم‪ .‬من‬ ‫همواره می گویم با نخبگان و با ویژگان عرصه علم این‬ ‫کشور به نحو ویژه عمل کنیم‪.‬‬ ‫تاکید ایت اله مکارم شیرازی‬ ‫بر عدم حضور مردم‬ ‫در مراکز عمومی‬ ‫تاصالح طلبانکارنامه« دولتتدبیروامید»است‬ ‫علتشکس ‬ ‫عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران در یادداشتی با پیش بینی‬ ‫نتایج انتخابات مجلس شورای اسالمی نوشت‪ :‬ما (اصالح طلبان)‬ ‫از اصولگرایان شکســت نمی خوریم‪ ،‬مــا به خود یعنی به کارنامه‬ ‫«امیــد» و به قهر «مشــارکت» می بازیم‪ .‬محمــد قوچانی عضو‬ ‫شــورای مرکزی حزب کارگزاران طی یادداشتی در شماره امروز‬ ‫(شــنبه ‪ 3‬اســفند) روزنامه ســازندگی ضمن پیش بینی نتیجه‬ ‫انتخابات روز گذشــته مجلس شــوری اسالمی‪ ،‬به تحلیل دالیل‬ ‫شکســت اصالح طلبان در این انتخابات پرداخته اســت‪ .‬قوچانی‬ ‫در بخشــی از این یادداشت نوشته اســت‪« :‬برای شخص من از‬ ‫اول روشــن بود که در این نبرد نابرابر با یاران ناموافق و حریفان‬ ‫معترض‬ ‫ســازمان یافته و بی فرصتی برای گفت وگــو با بدنه بحق‬ ‫ِ‬ ‫اصالحات و ملت خشــمگین و افسرده از کارنامه ناکام ما و ناامید‬ ‫از امید‪ ،‬چشــم اندازی از پیروزی متصور نیست‪ .‬سقف پیروزی ما‬ ‫به ‪ 50‬کرســی هم نمی رسد‪ ،‬هرچند هنوز ناامید نیستم و ممکن‬ ‫است دستی از استین خلق براید و کاری کند»‪ .‬سردبیر روزنامه‬ ‫ســازندگی با کنایه به سران حزب اتحاد ملت که گفته می شد در‬ ‫تصمیم شــورای سیاســت گذاری برای عدم ارائه لیست واحد در‬ ‫تهران نقش بسزایی داشتند‪ ،‬تصریح می کند‪« :‬دوستان عیبجو که‬ ‫در اوج رادیکالیزم‪ ،‬قهر و طعنه و تحقیر پیشه کرده بودند و حریف‬ ‫اصولگرا هم اول ما را جدی نگرفت اما از وسط هفته که دید له و‬ ‫علیه «یاران هاشمی» و کارگزاران سازندگی بیش از هر نام و نشان‬ ‫انتخاباتی گفت وگو می شود‪ ،‬در حمله به کارگزاران تردید نکرد و‬ ‫صالی وحدت ســر داد و به زور قالیباف و پایداری را اشتی داد و‬ ‫این نشــان داد که ما به هدف خود برای شکســتن انحصارطلبی‬ ‫راســت و چپ موفق شــده ایم حتی اگر در قهر هدایت شده بدنه‬ ‫اصالحات‪ ،‬حریف برنده بازی شــود»‪ .‬وی در ادامه تاکید می کند‪ :‬‬ ‫«ما از اصولگرایان شکســت نمی خوریم‪ ،‬مــا به خود می بازیم به‬ ‫کارنامه «امید» و به قهر «مشارکت» اما چه نسبتاً توفیق یابیم چه‬ ‫مطلقاً شکست بخوریم این تازه اغاز داستان است برای بازسازی‬ ‫جبهه اصالحات که دیگر نمی تواند در میانه بوروکرات های راست‬ ‫و رادیکال های چپ له شــود»‪ .‬این عضو شــورای مرکزی حزب‬ ‫کارگزاران‪ ،‬با کنایه به محمدرضا عارف‪ ،‬به شــکل تلویحی وی را‬ ‫به عنوان یکی از عوامل شکست اصالح طلبان در انتخابات مجلس‬ ‫دانســته و نوشته است‪« :‬باید شورای عالی اصالحات که نتوانست‬ ‫تنها وظیفه خود را انجام دهد بازســازی شــود‪ .‬دوران مدیریت‬ ‫«عارفِ » ان پایان یابد و تکلیف احزابی که بدل و بدیل و ســایه‬ ‫احزاب دیگرند‪ ،‬روشــن شود و در تبارشناسی و گفتمان و راهبرد‬ ‫اصالحات با دوســتان چپ گفت وگوهای راهبردی انجام شود و‬ ‫از خود (حتی کارگزاران) انتقاد شــود‪ ،‬باید از نو عالمی ســاخت‬ ‫و ادمی و جبهه ای‪ .‬اصالحات مِلک شــخصی نیست که هر وقت‬ ‫بخواهند درش را بگشایند یا ببندند اصالحات زنده است حتی اگر‬ ‫اصالح طلبان شکست بخورند»‪.‬‬ ‫ی شود؟‬ ‫در چه شرایطی انتخابات به مرحله دوم کشیده م ‍ ‬ ‫شــرایط و چگونگی دو مرحله ای شدن انتخابات مجلس شورای‬ ‫اسالمی در اخرین اصالحیه قانون انتخابات مجلس تصریح شده‬ ‫است‪ .‬انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی (جمعه‬ ‫دوم اســفندماه) در سراسر کشــور برگزار شد‪ .‬براساس تصمیم‬ ‫هیات اجرایــی انتخابات‪ ،‬دور دوم انتخابــات دوره یازدهم ‪29‬‬ ‫فروردین ماه ‪ 99‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫براساس اخرین اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫که خرداد ماه ســال ‪ 95‬به تصویب رسید‪ ،‬ماده ‪ 8‬و ‪ 9‬قانون که‬ ‫در مورد شرایطی هستند که منجر به کشیده شدن انتخابات به‬ ‫دور دوم می شــود‪ ،‬اصالح شد و امسال اولین دوره است که این‬ ‫قانون اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫طبــق این قانون‪ ،‬در انتخابات مجلس شــورای اســامی فرد‬ ‫منتخــب در مرحلــه اول انتخابات باید حداقــل ‪ 20‬درصد از‬ ‫کل اراء را کســب کنــد و انتخاب در مرحلــه دوم و همچنین‬ ‫انتخابات میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است‪.‬‬ ‫همچنین بر اســاس ماده ‪ 9‬این قانــون ‪ ،‬چنانچه در مرحله اول‬ ‫برای یک یا چندنفــر از داوطلبان حداقل یک پنجم اراء حاصل‬ ‫نشــود‪ ،‬انتخابات دو مرحله ای خواهد شــد‪ .‬بدین معنی که از‬ ‫بیــن نامزدهایی کــه حداقل یک پنجــم اراء را در مرحله اول‬ ‫بدســت نیاورده اند‪ ،‬فقط به تعداد دوبرابر نمایندگان مورد نیاز‬ ‫از بین کســانی که بیشــترین اراء را در مرحله اول داشته اند‪،‬‬ ‫در انتخابات مرحله دوم شــرکت می کنند و درصورتی که تعداد‬ ‫نامزدهای باقی مانده‪ ،‬کمتر از دوبرابر باشد‪ ،‬تمام انان در مرحله‬ ‫دوم انتخابات شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫براســاس تبصره یک این ماده‪ ،‬اگر تعــداد نامزدهای باقیمانده‬ ‫مســاوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد‪ ،‬انتخابات مرحله‬ ‫دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد‬ ‫اراء مکتســبه مرحله اول به مجلس راه می یابند‪ .‬در تبصره دوم‬ ‫این ماده نیز مصوب شده است‪ :‬هیچ یک از داوطلبان نمایندگی‬ ‫نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت نامزدی انها ک ً‬ ‫ال باطل و از شــرکت در انتخابات‬ ‫ان دوره مجلس محروم می شوند‪ .‬در تبصره سوم ماده ‪ 9‬قانون‬ ‫نیز تصریح شده که وزارت کشــور با هماهنگی شورای نگهبان‬ ‫زمان انجام مرحلــه دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از‬ ‫اعالم نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات توســط شورای‬ ‫نگهبان‪ ،‬تعیین و اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اســاس قانون انتخابات مجلس‪ ،‬تمامی رای دهندگان مرحله‬ ‫دوم منحصرا ً در حوزه انتخابیــه ای که در مرحله اول انتخابات‬ ‫رای داده اند‪ ،‬شــرکت خواهند کرد و کســانی که در مرحله اول‬ ‫در هیچ یک از حوزه های انتخابیه رای نداده باشــند در مرحله‬ ‫دوم انتخابات می توانند شــرکت کننــد‪ .‬همچنین در انتخابات‬ ‫میان دوره ای حوزه های انتخابیه هر دوره مجلس‪ ،‬کســانی حق‬ ‫رای دارند که در انتخابــات قبلی ان دوره در همان حوزه رای‬ ‫داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده‬ ‫و رای نداده باشند‪.‬‬ ‫ایت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت‪ :‬مردم‬ ‫باید توصیه ها و دســتوراتی را که مسئوالن بهداشت و‬ ‫درمان کشــور برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا‬ ‫ارائه می دهنــد را با دقت رعایت کنند و انجام دهند و‬ ‫از حضور در امکان عمومی بپرهیزند‪ .‬این مرجع تقلید‬ ‫در یک فایل ویدئویی که روز شــنبه منتشــر شد‪ ،‬در‬ ‫این خصوص افــزود‪ :‬برای مقابله با این بیماری باید بر‬ ‫اعصاب خود مســلط باشیم و از ترس و استرس پرهیز‬ ‫نماییم‪ .‬ایت اهلل مکارم شــیرازی بــا تاکید بر توکل بر‬ ‫خداوند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خوب است در تمام خانه ها زیارت‬ ‫عاشورا و حدیث کسا خوانده شود‪ ،‬زیرا این دو به همه‬ ‫روحیه می دهــد و اثار گرانبهایــی دارد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر رعایت مســائل بهداشــتی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این مقطع‬ ‫زمانی معاشــرت ها و حضور در مراکز عمومی صحیح‬ ‫نیســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از جمله مســائلی که بر هر‬ ‫انسانی واجب اســت‪ ،‬حفظ جان و سالمت است و اگر‬ ‫انســان در این زمینه کوتاهی کند‪ ،‬در پیشگاه خداوند‬ ‫مســئولیت دارد‪ .‬این مرجع تقلید بیان کرد‪ :‬اگر مردم‬ ‫به وظایف خود از نظر بهداشتی به درستی عمل نمایند‪،‬‬ ‫ان شــااهلل مشــکلی نخواهد بود و ما هم دعا می کنیم‬ ‫و امیدواریــم موثر واقع شــود‪ .‬در پی فوت چهار بیمار‬ ‫مشکوک به ابتال به کرونا در قم‪ ،‬مدارس‪ ،‬دانشگاه ها و‬ ‫مراکز حوزه های علمیه قم روز پنجشنبه و شنبه جاری‬ ‫تعطیل اعالم شــد؛ همچنیــن در تازه ترین خبر‪ ،‬تمام‬ ‫مراکز علمی این اســتان تا یک هفته و مراکز حوزوی‬ ‫نیز روز یکشــنبه هفته جاری تعطیل شدند‪ .‬همزمان‬ ‫ایت اهلل جعفر ســبحانی از دیگر مراجــع تقلید نیز با‬ ‫تاکید ضرورت توجه به هشدار ها و توصیه های پزشکی‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا گفته بود‪ :‬توصیه پزشکان و‬ ‫مسئوالن بهداشتی و درمانی کشور برای مقابله با کرونا‬ ‫از جمله عدم حضور در اجتماعات برای ما حجت است‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تمام شعب تامین اجتماعی موظف به تمدید دفترچه بیمه هستند‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪235‬‬ ‫خبر‬ ‫قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد‪:‬‬ ‫ورود ایران به لیست سیاه‬ ‫‪ FATF‬وضعیت را بدتر‬ ‫از این نمی کند‬ ‫مجید قاسمی گفت‪ :‬باتوجه به محدودیت هایی که تحریم بر‬ ‫اقتصاد ملی تحمیل کرده اســت‪ ،‬هر تصمیمی در ‪FATF‬‬ ‫گرفته می شد‪ ،‬بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش‬ ‫از حد‪ ،‬یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از‬ ‫نظرتخصصیاستیابراساسمنافعدیگری است‪.‬مجیدقاسمی‬ ‫پاســخ به این ســوال که ایا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه‬ ‫‪ FATF‬با توجه به تحریم ها و فشارهای امریکا می تواند اثری‬ ‫در مبادالت تجاری و ارزی ما داشــته باشد؟ گفت‪ :‬باتوجه به‬ ‫محدودیت هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است‪،‬‬ ‫هر تصمیمی در ‪ FATF‬گرفته می شد‪ ،‬بدتر از این نمی شد و‬ ‫ایجاد نگرانی های بیش از حد‪ ،‬یا براساس عدم تسلط اظهارنظر‬ ‫کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس مقاصد‬ ‫دیگری است که این افراد دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬به هر صورت از اقای‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی به خاطر اظهارات شفاف و صریح شان‬ ‫در این خصوص قدردانی می کنیم؛ اقای همتی هم گفتن که‬ ‫انچه قرار بوده برای کشــور محدودیت ایجاد کند با تحریم ها‬ ‫انجام شده است‪ .‬قاســمی ادامه داد‪ :‬االن کدام بانک بزرگی با‬ ‫ما کار می کند؟ کدام بانک متوســطی با ما کار می کند؟ این‬ ‫تالش هایی که اقتصاد ملی با هدایت بانک مرکزی انجام میدهد‬ ‫برای مقابله با تحریم ها همچنان در سطح وسیعی ادامه خواهد‬ ‫داشت و امیدواریم اتفاق بدی نیافتد‪ .‬مدیرعامل بانک پاسارگاد‬ ‫در خصوص وضعیت بازار ارز ضمن قدردانی از رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی به دلیل اعمال سیاست های صحیح ارزی‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ما کشوری هستیم با شرایط اقتصاد تحریمی ولی دارای دروازه‬ ‫هــای باز برای واردات هر چیزی با قیمت دالر به هر مقداری؛‬ ‫وقتی جکوزی با دالر ‪ 140‬هزار تومان وارد کشور می شود!‬ ‫پیش بینی های سازمان یافته‬ ‫برای دالر ‪ 40‬هزار تومانی!‬ ‫وی ضمن اشــاره به اینکه بانک مرکزی برای اداره کشــور به‬ ‫لحاظ تامین و کنترل نرخ ارز و مدیریت تراز پرداخت ها خیلی‬ ‫تحت فشار است‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست های قبلی بانک مرکزی به این‬ ‫وضعیت دامن میزده است؛ در ان مقطع هر چیزی را که وزارت‬ ‫صنعــت و معدن مهر ارز رقابتی میزده در بانک مرکزی به ارز‬ ‫متقاضی تغییر پیدا می کرده است‪ .‬مدیرعامل بانک پاسارگاد‬ ‫ضمن اشاره به تغییر ریاست بانک مرکزی از نیمه دوم سال ‪،94‬‬ ‫گفت‪ :‬از زمانی که رئیس کل بانک مرکزی با سیاست های جدید‬ ‫وارد این حوزه شده‪ ،‬با دقت و حساسیت و با بحث مدیریت پولی‬ ‫بازار را مدیریت کرده است؛ وقتی همتی رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫شد دالر تا ‪ 19‬هزار تومان باال رفته بود و برخی پیش بینی دالر‬ ‫‪ 50-40‬هزار تومان را هم مطرح کرده بودند‪ .‬قاســمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این پیش بینی ها سازمان یافته بود‪ ،‬االن در ثبات نسبی‬ ‫هستیم هرچند تا ‪ 13‬و ‪ 12‬هزار تومان و حتی کمتر از ‪ 12‬هزار‬ ‫تومان هم قیمت دالر پایین امد و االن در مرز ‪ 14‬هزار تومان‬ ‫و این حدوداست؛ باید قبول کنیم انچه قبل از همتی در بانک‬ ‫مرکزی برای او به ارث رسیده‪ ،‬شرایط بسیار بسیار ناهنجار و بهم‬ ‫ریخته بوده است‪ .‬وی با اشاره به سیاست های ارزی دوره قبلی‬ ‫مدیریت بانک مرکزی‪ ،‬گفت‪ :‬حتی انسان شک می کند که چرا‬ ‫باید بانک مرکزی اینطور اداره می شده است؟‬ ‫خبرنگار ما گفت‪ :‬یکی از چهره های اقتصادی که مشاوره های‬ ‫ارزی و اقتصادی هم به دولت می داده‪ ،‬به تازگی مدعی شده‪،‬‬ ‫ثبات نرخ ارز بعد از ان افزایش شــدید ارزی طبیعی است و‬ ‫بانک مرکزی کار خاصی انجام نداده اســت‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫پاســارگاد تصریح کرد‪ :‬این فرد در توهمات خودش سیر می‬ ‫کند؛ این فرد منشاء تمام سیاست های نابه سامانی بوده که‬ ‫ارز براساس انها در این قیمت ها شکل گرفته و االن طبیعی‬ ‫است که ثبات ارز را طبیعی جلوه دهد و هنرها و مدیریت بانک‬ ‫مرکزی را به این شکل به سایه ببرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حداقل دالر‬ ‫تــا ‪ 19‬هزار تومان باال رفت و پیش بینی اقایان هم این بوده‬ ‫که تا ‪ 40‬هزار تومان هم افزایش داشته باشد؛ با ظرافت های‬ ‫عجیبی این سیاست ها یکبار دولت هاشمی را فلج کرد و در‬ ‫جریان فلج کردن دولت فعلی بود که تدبیر رئیس جمهور برای‬ ‫تغییرات بانک مرکزی مانع شد‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران پتانسیل کاهش قیمت ارز را دارد‬ ‫قاسمی تاکید کرد‪ :‬بعنوان یک دانش اموخته اقتصاد از تالش‬ ‫های بانک مرکزی در این مقطع باید قدردان باشــیم اگر بقیه‬ ‫عواملاقتصادی‪،‬نهادهاوارکانتصمیمگیراقتصادکشوربابانک‬ ‫مرکزی هماهنگ باشند و کمک کنند‪ ،‬قیمت ارز به راحتی قابل‬ ‫کاهش است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که برخی می گویند‬ ‫بانک مرکزی فنر ارز را فشرده است؟ احتماالً بازهم این فنر رها و‬ ‫شاهد افزایش چشم گیر قیمت ارز خواهیم بود؟ گفت‪ :‬اقتصاد ما‬ ‫پتانسیل اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کند را دارد‪ .‬این فعال بانکی‬ ‫در پاسخ به «قیمت ارز تا چقدر توان کاهش دارد؟» تصریح کرد‪:‬‬ ‫میزان کاهش‪ ،‬بحث محاسباتی و سیاست هاست؛ سیاست ها‬ ‫می تواند میزان کاهش قیمت ارز را تنظیم کند؛ اما قیمت ارز در‬ ‫حال حاضر در اقتصاد ما باالست‪ ،‬بخاطر خیلی از عواملی است‬ ‫که هنوز خارج از حیطه بانک مرکزی است‪ .‬اگر بنا به سیاست‬ ‫هایی که بانک مرکزی فعلی اعتقاد دارد‪ ،‬عمل کنند قیمت ارز‬ ‫هم کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرکلنام نویسیوحساب هایانفرادیسازمانتامیناجتماعیگفت‪:‬شعبتامیناجتماعیموظفنددرصورتمراجعهبیمه شدگاننسبتبهارائهتمامیخدماتدفترچهدرمانیبهاناناقدامکنند‪.‬بهروز‬ ‫کریمی‪،‬مدیرکلنامنویسیوحساب هایانفرادیسازمانتامیناجتماعیدرپاسخبهپرسشیدربارهتمدیدواستفادهازدفترچه هایبیمهدرمراکزدرمانیوشعبتامیناجتماعیاظهارداشت‪:‬بهمنظورارائه‬ ‫خدماتمطلوبورضایتمندیمخاطبینازاذرماهسالجاریدستورالعملجامعیدراینراستابهتمامیواحدهایاجراییابالغشدهاست‪.‬ویادامهداد‪:‬برهمیناساسشعبتامیناجتماعیموظفهستند‬ ‫در صورت مراجعه بیمه شدگان نسبت به ارائه تمامی خدمات دفترچه درمانی به انان اقدام و از الزام انها به حضور در کارگزاری رسمی سازمان خودداری کنند‪ .‬کریمی بیان داشت‪ :‬شایان ذکر است فرایند‬ ‫استفاده از دفترچه درمانی در تمامی مراکز ملکی درمانی سازمان حذف شده و نیازی به ارائه دفترچه درمانی نیست‪ ،‬ضمن ًا حذف کامل استفاده از دفترچه درمانی در سایر مراکز غیر ملکی و بکارگیری از نسخ‬ ‫الکترونیکی در دستور کار سازمان تامین اجتماعی با سایر سازمان های بیمه گر کشوری قرار دارد که در صورت تحقق این موضوع گامی مهمی جهت رضایتمندی مخاطبین در سنوات اتی حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫ابالغ افزایش نرخ سود تسهیالت مسکن مهر کارساز شد‬ ‫‪4‬هزار مسکن مهر معطل نصب انشعابات‬ ‫مدیر عامل شهر جدید پرند با بیان اینکه پس از ابالغ افزایش نرخ سود‬ ‫تســهیالت مسکن مهر از ‪ 4‬درصد به ‪ 18‬درصد برخی متقاضیان مسکن‬ ‫مهر نسبت به تحویل واحدها اقدام کردند‪ ،‬گفت‪ 4:‬هزار مسکن مهر برای‬ ‫افتتاح معطل تامین خدمات زیربنایی هســتند‪ .‬محسن وطن خواهی در‬ ‫پاسخ به این سئوال که سهمیه شهر جدید پرند در طرح ملی مسکن چه‬ ‫میزان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬سهمیه شــهر جدید پرند برای مسکن ملی ‪ 20‬هزار‬ ‫واحد مســکونی است که ‪ 9500‬واحد مسکونی پاالیش شده و به شرکت‬ ‫عمران شــهر جدید پرند معرفی شــده اند‪ .‬وی با اشــاره به اینکه به طور‬ ‫متوسط روزانه ‪ 300‬نفر برای طرح ملی مسکن تشکیل پرونده می دهند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪:‬در مرحله دوم ثبت نام که بعد از انتخابات مجلس انجام خواهد‬ ‫شد‪ ،‬ظرفیت مسکن ملی در شــهر پرند که همانا ‪ 20‬هزار مسکن است‪،‬‬ ‫تکمیل خواهد شــد‪ .‬وطن خواهی در پاســخ به این سئوال که چه تعداد‬ ‫مســکن مهر در پرند باقیمانده اســت که باید واگذار شود گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر تعدادی از واحدهای مسکن مهر هستند که مشکل انشعابات دارند‪،‬‬ ‫اما موضوع حائز اهمیت این اســت که ‪ 14‬هزار مسکن مهر تا شهریور ماه‬ ‫سال اینده تحویل متقاضیان خواهد شد و تفاهمنامه ای که با دستگاههای‬ ‫خدمات رسان داشته ایم‪ ،‬انها تعهد کرده اند که مسکن های دارای اولویت‬ ‫را در اولویت کار خود قرار دهند و انشعابات انها را نصب کنند‪.‬‬ ‫‪ 4‬هزار مسکن مهر در پرند معطل نصب انشعابات‬ ‫مدیــر عامل پرند با بیان اینکه طی روزهــای اینده دو میلیارد تومان‬ ‫به این دســتگاههای خدمات رسان پرداخت خواهد شد تا انها نسبت به‬ ‫نصب انشــعابات اقدام کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ 4‬هزار مســکن‬ ‫مهر در پرند معطل نصب انشعابات هستند تا تحویل متقاضیان شود‪.‬‬ ‫افزایش نرخ سود از ‪ 4‬درصد به ‪ 18‬درصد از اسفند ماه شامل‬ ‫حال چه کسانی می شود؟‬ ‫وطن خواهی در پاسخ به این سئوال که قرار است نرخ سود واحدهای‬ ‫مســکونی مهر که واحدهای خود را تحویل نمی گیرند و کارت قســط‬ ‫دریافــت نمی کنند‪ ،‬افزایش یابد ایا این ابالغیه مفید واقع شــد؟ گفت‪:‬‬ ‫طبق برنامه ای که بانک مســکن با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در‬ ‫پیش گرفته ما بخشــنامه ای را ابالغ کرده ایم تا بر اساس ان متقاضیان‬ ‫مســکن مهر که واحد مسکونی خود را تحویل نمی گیرند و اقدامی برای‬ ‫دریافت کارت قسط خود نمی کنند‪ ،‬نرخ سود را از ‪ 4‬درصد به ‪ 18‬درصد‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬مدیر عامل شــهر جدید پرند بــا بیان اینکه قبل از ابالغ‬ ‫این بخشنامه ‪ 13‬هزار مسکن مهر کارت قسط نداشتند ادامه داد‪:‬با ابالغ‬ ‫این بخشنامه می توان گفت متقاضیان این ابالغیه را تهدیدی برای خود‬ ‫ارزیابی کردند‪ ،‬در حالی که این طور نیست‪ ،‬بلکه این ابالغیه مزیت های‬ ‫زیادی برای انها داشــت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در حال حاضر این عدد از ‪13‬‬ ‫هزار مســکن مهر به ‪ 10‬هزار واحد مســکونی کاهش یافته است‪ ،‬اما به‬ ‫هر حال به این متقاضیان فرصت داده ایم تا پایان اســفند ماه نسبت به‬ ‫دریافت کارت قســط و تحویل واحد مســکونی خود اقدام کنند‪ ،‬وگرنه‬ ‫افزایش نرخ ســود تسهیالت مسکن مهر از ‪ 4‬درصد به ‪ 18‬درصد شامل‬ ‫حال انها خواهد شــد‪ .‬وطن خواهی اضافه کــرد‪ :‬مزیت دریافت کارت‬ ‫قسط تثبیت شــدن قیمت برای متقاضیان است و افزایش قیمت برای‬ ‫انها رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ارزی‪ ۷‬میلیارد دالری با تکیه بر توان داخل محقق شد‬ ‫فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) گفت‪ :‬با همکاری شرکت های‬ ‫تولیدکننده داخلی در کنار قرارگاه خاتم در چند سال اخیر جمعا از خروج‬ ‫‪ ۷‬میلیارد دالر ارز از کشور جلوگیری شده است‪ .‬سعید محمد روز شنبه‬ ‫در نمایشــگاه رونق تولید که به همت قرارگاه خاتم و با حضور محمد‬ ‫اسالمی وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت‬ ‫و بیش از ‪ ۵۰۰‬شرکت تولید کننده داخل در مصالی امام خمینی (ره)‬ ‫تهران در حال برگزاری است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امروز شاهد حرکت شتابان‬ ‫انقالب اسالمی و تبدیل انقالب اسالمی به نظام اسالمی‪ ،‬دولت و جامعه‬ ‫اسالمی و در افق باالتر تمدن و الگوی الهام بخش در جهان هستیم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به فشار اقتصادی دشمن افزود‪ :‬مقام معظم رهبری(مدظله العالی)‬ ‫در اینده نگری خاص اقتصاد مقاومتی را راه برون رفت کشور از مشکالت‬ ‫تبیین کردند و فرمودند تنها راه نجات کشــور این است که قوی شویم‪.‬‬ ‫فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص) بیان کرد ‪ :‬امسال سال رونق‬ ‫تولید از سوی مقام معظم رهبری نام گرفت و مخاطب این شعار همه احاد‬ ‫کشور هستند‪ .‬محمد یاداور شد‪ :‬تاثیر رونق تولید در بیانات رهبر انقالب‬ ‫تحول در بخش های مختلف اقتصادی کشور است و تاثیر ان در باال رفتن‬ ‫ارزش پول ملی و کاهش تورم است‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬امروز در وضعیت جنگ‬ ‫اقتصادی هستیم و فرماندهی جنگ اقتصادی برای هدایت بردارها به یک‬ ‫ســمت گام برمی دارد؛ رهبر انقالب اصالح ساختار بودجه کشور و قطع‬ ‫بودجه از درامد فروش نفت را معرفی کردند‪ .‬فرمانده قرارگاه سازندگی‬ ‫خاتم االنبیا(ص) گفت‪ :‬اصالح ساختار مالیات کشور و هدایت دارایی های‬ ‫غیرمولد به سمت تولید‪ ،‬پیش نیاز قطع وابستگی به نفت است‪ .‬محمد‬ ‫افزود‪ :‬امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی بسیار مهم است و ما‬ ‫باید شاهد اطمینان بخشی به تولیدکنندگان در باره ارائه خدمات زیربنایی‬ ‫به انها باشیم‪ .‬وی خاطرنشان کرد ‪ :‬ضرورت دارد جاذبه بخش رقیب تولید‬ ‫کننده که موجب می شود منابع مالی به سمت تولید نیاید کاهش یابد و‬ ‫با مالیات ستانی از بخش های سوداگری با افزایش هزینه ها منابع خود را‬ ‫به سمت تولید بیاوریم‪ .‬فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا اظهار داشت‪ :‬‬ ‫خروج بانک ها از بنگاهداری و استفاده از سرمایه انها در گردش تولید امری‬ ‫ضروری است و تسهیل در صادرات غیرنفتی از خواسته های بخش تولید‬ ‫برای رونق بخشیدن به این عرصه است‪ .‬وی با اشاره به اینکه درخواست‬ ‫ایجاد شرایط مکانیزم تهاتر و پیمان های پولی دو و چند جانبه استفاده‬ ‫از رمز ارزها و اصالح سیستم پیمان سپاری ارزی برای عبور از تحریم ها‬ ‫مهم اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قرارگاه خاتم در کنار سایر دستگاه های فعال در‬ ‫عرصهتولیددربخشنفتیمهندسیتوانستهاستدرتوسعهزیرساخت ها‬ ‫خودکفایی را دنبال کند و رونق تولید را به منصه ظهور برساند‪ .‬محمد‬ ‫افزود‪ :‬امروز ‪ ۵‬هزار شرکت خصوصی در کنار قرارگاه خاتم زنجیره ارزش‬ ‫را خلق کردند و این نمایشگاه با حضور ‪ ۵۰۰‬شرکت برگزار می شود‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست و چتر حمایتی بر سر‬ ‫بخش خصوصی دارد‪ ،‬عنوان داشت‪ ۱۰۰ :‬شرکت دانش بنیان محصوالت‬ ‫خود را در این نمایشگاه عرضه می کنند‪ .‬در حوزه های مترو‪ ،ICT ،‬ریلی‬ ‫و همچنین داخلی سازی ‪۷۰‬درصد تجهیزات ستاره خلیج فارس و فاز ‪۱۶‬‬ ‫پارس جنوبی مواردی است که در حوزه این نمایشگاه قابل تعریف است‪.‬‬ ‫فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) ادامه داد‪ :‬جمعا حدود‪ ۷‬میلیارد‬ ‫دالر طی چند سال اخیر با همکاری شــرکت های داخلی از خروج ارز‬ ‫جلوگیری شده است و با توجه به توانمندی امروز کشور و ظرفیت هایی‬ ‫پیش روی کشور است و‬ ‫که در کشور داریم مطمئن هستیم افق روشنی ِ‬ ‫ما می توانیم بحران های ناشی از تحریم را با موفقیت پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫نزدیک شدن به اخر سال و کسری بودجه دولت ‪ 2‬عامل گرانی ارز است‬ ‫طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با بیان‬ ‫اینکه نوسان در قیمت کاال و خدمات متناسب‬ ‫بــا عرضه و تقاضا و رشــد تولیــد و نقدینگی‬ ‫همیشــه وجود داشته‪ ،‬گفت‪ :‬در طول دو سال‬ ‫اخیر شــاهد بودیم با ازاد شــدن فشــارهای‬ ‫ناشی از رشــد نقدینگی کاالهای مختلفی که‬ ‫مورد نیاز مردم در جامعه اســت‪ ،‬رشد قیمت‬ ‫داشــته و ارز نیز مانند ســایر کاالها در مقابل‬ ‫تقاضای ناشی از رشــد نقدینگی‪ ،‬دچار تغییر‬ ‫قیمت شده است‪ .‬وی در عین حال خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در طول یک ســال گذشته بانک مرکزی‬ ‫کارهای خوبی در جهت کنترل و مدیریت نرخ‬ ‫ارز انجام داده اســت و سبب شــده نوسانات‬ ‫قیمت های ارزی‪ ،‬تبدیل به شوک های قیمتی‬ ‫شــود و تغییر قیمت ها در حد نوسانات ناشی‬ ‫از افزایــش تقاضا کنترل شــده و در کنار این‬ ‫اقدامات‪ ،‬از سیاســت سرکوب نرخ ارز اجتناب‬ ‫کرده اســت‪ .‬رئیس کل اســبق بانک مرکزی‬ ‫درباره دالیل گرانی ارز در هفته گذشته اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به‬ ‫اخر سال هستیم و همچنین کسری بودجه ای‬ ‫که دولت طول ســال داشته‪ ،‬منجر به افزایش‬ ‫نرخ برخی از کاالها شــده است و باید به بانک‬ ‫مرکزی اجازه دهیم این نوســانات را با همین‬ ‫شــیب مالیم کنتــرل کنــد‪ .‬وی همچنین از‬ ‫وجــود عواملی غیر اقتصــادی در افزایش نرخ‬ ‫ارزها گفت و اظهــار کرد‪ :‬در این بخش‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی با ضربه گیرهایــی که در اختیار دارد‬ ‫باید نوسانات ناشی از عوامل خارج از نقدینگی‬ ‫و افزایش تقاضا را کنترل کند و نوســاناتی که‬ ‫طول یک هفته گذشته شاهد بوده ایم‪ ،‬ترکیبی‬ ‫از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است‪.‬‬ ‫همراهیسناتورجمهوریخواهبااقدامضدایرانی‪FATF‬‬ ‫تد کروز سناتور هم حزبی دونالد ترامپ رئیس جمهوری جمهوریخواه‬ ‫امریکا در ادامه همراهی مقام های امریکایی از تصمیم گروه ویژه اقدام‬ ‫مالی (‪ )FATF‬در قرار دادن ایران در فهرســت سیاه‪ ،‬تحریم بخش‬ ‫مالی ایران را به بهانه حفاظت از بانک های اسیب پذیر در جهان خواستار‬ ‫شد‪ .‬در بیانیه ای که روز جمعه(دوم اسفندماه) روی تارنمای متعلق به‬ ‫این سناتور امریکایی ایالت تگزاس به ادرس ‪www.cruz.senate.‬‬ ‫‪ gov‬قرار گرفته‪ ،‬او خواستار لغو تعلیق همه اقدامات ضد ایرانی شده‬ ‫است‪ .‬او به پیروی از رویکرد ترامپ‪ ،‬توافق هسته ای سال ‪ ۲۰۱۵‬را که‬ ‫در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا منتشر شده است‪،‬‬ ‫فاجعه بار توصیف کرد و مدعی شد این توافق سبب شد دوباره ارتباط‬ ‫ایران با سازوکار مالی جهانی برقرار شود و صدها میلیارد دالر به ایران‬ ‫منتقلشود‪.‬‬ ‫این سناتور امریکایی پیشتر نیز در سخنانی خصومت امیز خواستار لغو‬ ‫همه معافیت هایی شده بود که به موجب برجام به ایران اعطا شده است‪.‬‬ ‫کروز گفت‪ :‬از مدت ها پیش از گروه ویژه اقدام مالی خواسته بودم که‬ ‫اقدامات مقابله جویانه با ایران را دوباره اعمال کنند‪ .‬چنین اقداماتی برای‬ ‫حفاظت از نظام مالی جهان در مقابل تامین مالی غیرقانونی از سوی این‬ ‫کشور نیاز است و من دولت ترامپ را به دلیل استفاده از نفوذ خود برای‬ ‫دستیابی به چنین هدفی ستایش می کنم‪ .‬کروز در دسامبر(اذر‪-‬دی)‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی طرح تحریم بخش مالی ایران را به عنوان بخشی از‬ ‫قانون منع معامالت مالی ایران ارائه داد که مورد حمایت تعدادی دیگر‬ ‫از سناتورهای جمهوریخواه امریکایی بود‪ .‬او در فوریه(بهمن‪-‬اسفند)‬ ‫سال‪ ۲۰۱۹‬نامه ای را به استیومنوچین وزیر خزانه داری امریکا فرستاد و‬ ‫دولت ترامپ را تحت فشار قرار داد تا از نفوذ امریکا برای تضمین اعمال‬ ‫دوباره اقدامات ضد ایرانی ‪ FATF‬علیه ایران استفاده کند‪ .‬تام کاتن و‬ ‫مارک روبیو به همراه تام تیلیس این نامه را امضا کرده بودند‪.‬‬ ‫به جز این سناتور‪ ،‬جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی امریکا نیز‬ ‫در توئیتی از قرار گرفتن نام ایران در فهرســت سیاه اف ای تی اف ابراز‬ ‫خرسندی کرده است‪ .‬مشاور پیشین امنیت ملی دولت ترامپ روز جمعه‬ ‫(‪ ۲‬اسفند) در صفحه توئیترش نوشت‪ :‬خبر خوشحال کننده از سوی‬ ‫‪ ،FATF‬اضافه شدن محدودیت های سخت برای تجارت و بانک هایی‬ ‫اســت که با ایران همکاری می کنند‪ .‬این به درستی اجازه می دهد تا‬ ‫بررسی موشکافانه و دقیقی درباره ایران مانند کره شمالی انجام شود‪.‬‬ ‫فشار حداکثری‪ ،‬زمانی کار می کند که به طور کامل اجرا شود‪ .‬نشست‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی از روز یکشنبه ‪ ۲۷‬بهمن ماه در پاریس اغاز شد و تا‬ ‫روز جمعه دوم اسفند ادامه داشت که مصادف با اخرین مهلت این نهاد‬ ‫به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه های ان بود‪.‬‬ ‫ن بین المللی همچون‬ ‫بیش از‪ ۸۰۰‬نماینده از‪ ۲۰۵‬کشور جهان و سازما ‬ ‫ن ملل و بانک جهانی در این نشست‬ ‫صندوق بین المللی پول‪ ،‬ســازما ‬ ‫حضور داشتند و درباره موضوع های مختلف بحث و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران و پیامدهای ان برای کنشگران‬ ‫اقتصادی زمینه ساز بروز نگرانی هایی شده است‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت از متوقف شدن سفر زمینی و هوایی به عتبات خبر داد و گفت‪ :‬روند اعزام زائران عتبات در جلساتی با مسووالن عراقی بررسی و دوشنبه نهایی می شود‪.‬‬ ‫محمد ازاد‪ ،‬سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به توقف سفرهای زمینی به عتبات‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون با توجه به دیده شدن نمونه هایی از ویروس کرونا در کشور‪ ،‬مرزها بسته شده است‬ ‫و امکان اعزام زائران در قالب کاروان ها از مرزها وجود ندارد‪ .‬البته عراقی ها می توانند از مرزهای زمینی به کشورشان بازگردند‪ .‬وی درباره سفرهای هوایی به عتبات نیز گفت‪ :‬اعزام کاروان های عتبات به‬ ‫صورت هوایی نیز فعال متوقف شده است و در حال حاضر اعزامی به عتبات صورت نمی گیرد‪ .‬ازاد از برگزاری جلساتی با مسووالن عراقی به منظور تصمیم گیری درباره اعزام های زائران به عتبات خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬کاروان های زمینی و هوایی عتبات از جمعه تا یک شنبه به حالت تعلیق درامده است و روند اعزام زائران عتبات در جلساتی با مسووالن عراقی بررسی و دوشنبه نهایی می شود‪ .‬سفر زمینی به‬ ‫عتبات اوایل هفته گذشته پس از چهار ماه وقفه بازگشایی شده بود که اکنون نه تنها سفر زمینی بلکه سفر هوایی به عتبات نیز انجام نمی شود‪.‬‬ ‫تمام انچه باید درباره قرعه کشی اکران فیلم ها دانست؛‬ ‫همه را ه ها به قرعه کشی ختم می شود!‬ ‫سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد در گفت وگویی ابعاد و مسائل اکران قرعه کشی را از شیوه تا اکران های مناسبتی و‬ ‫توقیفی بیان کرد و به حواشی پیش امده پاسخ داد‪ .‬موضوع قرعه کشی فیلم های سینمایی کشور در ابتدای امسال‬ ‫و با تشکیل جلساتی میان رئیس سازمان سینمایی و برخی از سینماگران و مدیران سینمایی اغاز شد‪ ،‬موضوعی‬ ‫که از همان ابتدا بحث برانگیز بود و برخی موافق و برخی مخالف ان بودند‪ .‬این روند بعد از چند ماه با خبر تشکیل‬ ‫جلسات دیگر میان رسانه ها خبرساز شد تا اینکه در هفته ای که گذشت و بعد از اتمام جشنواره فیلم فجر بار دیگر‬ ‫ی شدن این شیوه جدید اکران فیلم های سینمایی در صدر اخبار سینمایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫با جد ‬ ‫موضوعی که اما و اگرها و شایعات درباره ان فراوان است و هر روز نیز خبر جدید غیرموثقی درباره ان چه در‬ ‫فضای مجازی و چه در روزنامه ها منتشر می شود‪ ،‬از این رو و همین طور به دلیل اهمیت مساله عدالت در اکران در‬ ‫مصاحبه ای با «سید محمدمهدی طباطبایی نژاد» معاونت نظارت و ارزشیابی و همین طور از اعضای شورای اکران‬ ‫نوروزی سینماهای کشور به گفت وگو پرداخته است که مشروح ان را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫شورای اکران نوروزی ربطی به شورای قرعه کشی فیلم ها ندارد‬ ‫طباطبایی نژاد در ابتدا درباره شورایی که مسئولیت قرعه کشی اکران فیلم های نوروزی دارند و این که برخی از‬ ‫رسانه ها نام وی را به عنوان عضو این شورا برای قرعه کشی فیلم ها انتخاب کرده اند گفت‪ :‬اعضای شورای صنفی‬ ‫نمایش مسئولیت قرعه کشی فیلم ها را دارند‪ .‬اعضای ان شورا متشکل از دو نفر سینمادار‪ ،‬یک نفر پخش کننده‪،‬‬ ‫یک نفر تهیه کننده و یک نفر از کانون کارگردانان اســت‪ .‬بنابراین من اص ً‬ ‫ال عضو شورای قرعه کشی نیستم و‬ ‫قرعه کشی اثار با ‪ 5‬نفر از اعضای شورای صنفی نمایش به عالوه مدیرکل نمایش سینمای حرفه ای یعنی اقای‬ ‫محمدرضا فرجی به عنوان ناظر و ذی نفعان فیلم ها که پخش کننده ها و تهیه کننده ها باشند انجام خواهد شد‪.‬غیر‬ ‫از اکران نوروزی که شورای اکران نوروزی ان را انجام خواهد داد و من نیز عضو ان شورا هستم‪ ،‬شورای قرعه کشی‬ ‫توسط شورای صنفی نمایش انجام خواهد شد و هر خبری غیر از این اشتباه است‪ .‬شورای اکران نوروزی شورایی‬ ‫است که ‪ 7‬فیلم نوروز را می بندد‪ .‬من مسئول ان شورا هستم اما اساساً این شورا با شورای قرعه کشی و صنفی‬ ‫نمایش هیچ ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫نظام نامه اکران پخته شده است‬ ‫وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه اعضای شورا ثابت نیستند و فقط همین یک کار را انجام می دهند بیان کرد‪ :‬این‬ ‫شورا بعد از انجام این قرعه نیز تا سال اینده فعالیت دیگری در این زمینه ندارند‪ .‬ان شورا نیز متشکل از مدیرعامل‬ ‫خانه سینما‪ ،‬رئیس شورای صنفی نمایش‪ ،‬بنده به عنوان مسئول این شورا که مدیرعامل نظارتم و مدیرکل نمایش‬ ‫حرفه ای‪ ،‬و اقای دکتر محمود اربابی به عنوان نماینده رئیس سازمان است‪ .‬این که همین جایگاه ها و مناصب نیز‬ ‫سال بعد در این شورا باشند یا خیر بستگی به نظام نامه اکران دارد‪ .‬اگر نظام نامه اکران همین نفرات را پیشنهاد‬ ‫بدهد همین مسئولین باید در این شورا باشند و اگر نه مسئولین دیگری را پیشنهاد خواهد داد‪.‬معاونت نظارت و‬ ‫ارزشیابی درباره این نظام نامه گفت‪ :‬نظام نامه اکران نیز توسط شورایی زیر نظر رئیس سازمان تصویب می شود که‬ ‫البته محوریت ان شورا معاونت نظارت و ارزشیابی است‪ .‬اما یک شورا هم که متشکل از رئیس سازمان سینمایی‪،‬‬ ‫معاونت نظارت ارزشیابی و مشاورین رئیسند مجموعاً نظام نامه را در جلسات متعدد با سینماداران‪ ،‬تهیه کنندگان‬ ‫و دفاتر پخش مورد مشورت قرار دادند و ان را اماده کرده اند‪ .‬وی درباره اینکه چه کسی پیشنهاد اولیه این نظام نامه‬ ‫جدید را داده است گفت‪ :‬پیشنهاد اولیه قرعه کشی توسط تهیه کنندگان و پخش کنندگان ارائه شده است‪ ،‬بعد از‬ ‫ان هم جلساتی با دیگر تهیه کنندگان و پخش کنندگان و سینماداران داشتیم‪ ،‬ان را پخته کردیم تا نظام اکران‬ ‫سال اینده کشور غیر از اکران نوروزی بر اساس قرعه کشی باشد‪ .‬این نکته که می گویند این پیشنهاد از طرف‬ ‫رئیس سازمان برای اولین بار داده شده است صحیح نیست‪ .‬اقای انتظامی در این باره نظراتی داشتند و به همین‬ ‫نتیجه شخصاً رسیده بودند اما برای اولین بار و به صورت عملیاتی این خود تهیه کنندگان بودند که این پیشنهاد‬ ‫را دادند که اکران فیلم ها را به صورت قرعه کشی انجام بدهیم‪ .‬بعد از انها پخش کننده ها و سپس سینمادارها نیز‬ ‫برخی متقاعد شدند و برخی خیر‪.‬‬ ‫سبدهایرنگارنگبرایقرعه کشی‬ ‫این مدیر سینمایی درباره شیوه قرعه کشی گفت‪ :‬قرعه کشی در سه سبد کمدی‪ ،‬عام و سایر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫سبد عام سبدی است که فیلم های پرفروش در ان قرار می گیرند و سبد سایر سبد فیلم های کم فروش فرهنگی‬ ‫سینمای ما است‪ .‬شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی اساساً امکان دارد پروانه نمایش سینمایی به برخی از‬ ‫فیلم ها ندهد و ان را مناسب گروه هنروتجربه بداند؛ مبنا این است که این فیلم ها در هیچ کدام از این سبدها‬ ‫اکران نمی شوند‪ .‬شورای پروانه نمایش امکان دارد به برخی از فیلم ها پروانه نمایش برای سینما ندهد و ان را‬ ‫مناسب شبکه نمایش خانگی بداند‪ .‬طبق بند دستورالعمل شورای پروانه نمایش‪ ،‬این شورا اجازه دارد در مورد‬ ‫اکران یا عدم اکران فیلمی که دارای پروانه ساخت سینمایی است برای اکران در سینماهای کشور تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫پس نگرانی که برخی از سینماگران ما چه تهیه کننده و دفاتر پخش و یا سینماداران مبنی بر اینکه امکان دارد‬ ‫فیلمی که فروش چندانی نداشته باشد و در سینما اکران شود و جای فروش فیلم های دیگر را بگیرد بی مورد‬ ‫است‪ ،‬زیرا تمام فیلم هایی که مناسب اکران در گروه هنروتجربه اند یا مناسب شبکه نمایش خانگی اند‪ ،‬اص ً‬ ‫ال در‬ ‫قرعه کشی راه پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫همه راه ها به قرعه کشی ختم می شود‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ما برای وضعیت نمایش و اکران فیلم ها چند وضعیت بیشتر نداشتیم؛ یا همین وضعیت بدی‬ ‫که در سال جاری داشتیم‪ ،‬چه اتفاقی افتاد؟ ما در چند ماه سال اص ً‬ ‫ال فیلم خوبی نداشتیم اما از سوی دیگر در‬ ‫برخی از ماه های سال چند فیلم خوب پرفروش داشتیم‪ ،‬یا مث ً‬ ‫ال در همین سه ماه پاییز ‪ 5‬فیلم کودک و نوجوان با‬ ‫یکدیگر اکران شد و نتیجه ان نابودی فروش فیلم بسیار ارزشمند «اخرین داستان» بود‪ .‬اگر بخواهیم این موضوع‬ ‫را به حال خود رها کنیم تا سرگروه های سینمایی هرطور که بخواهند تصمیم بگیرند به وضعیت بدی که در سال‬ ‫جاری با ان مواجه بودیم می رسیم‪ .‬ما برای حل این موضوع باید یا یک شورایی را تشکیل می دادیم که مرکب‬ ‫باشند از تهیه کننده و پخش کننده و سینمادار که اکران را ببندند‪ .‬اما این شورای فرضی باز این مفسد ه را دارد‬ ‫که عده ای متقاضی اند و عده ای مدام در حال پیگیری اکران فیلمشانند و در کل وضعیت اشفته ای دارند‪ .‬راه دوم‬ ‫این بود که خود شورای صنفی نمایش اکران فیلم ها را با انتخاب خود و سرگروه ها به عهده داشته باشد اما در ان‬ ‫صورت سرگروه های سینمایی نیز دچار مشکالتی می شدند مانند اینکه «کدام فیلم به ما داده می شود؟» و برخی‬ ‫از فیلم ها نیز از اکران بازمی ماندند و ک ً‬ ‫ال مشکالتی که در حالت اول داشتیم باز عاید حالت دوم نیز می شد‪ .‬راه حل‬ ‫سوم ما این بود که نظام اکران مبتنی بر قرعه کشی مهندسی شده به معنای معقول ان نه دخالت در قرعه کشی‬ ‫طراحی شود‪ .‬مث ً‬ ‫ال درباره قرعه کشی سبد کمدی ما دو گونه کمدی پرفروش و سنگین و سبک داریم‪ .‬قرعه کشی‬ ‫کمدی های پرفروش با هم انجام نخواهد شد بلکه به صورت انتخابی در طول سال تقسیم می کنیم‪ ،‬مث ً‬ ‫ال اکران‬ ‫فیلم «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف» در نوروز است اما اکران فیلم انفرادی برای عید فطر است‪ .‬حاال درباره اکران فیلم های‬ ‫کمدی سبک تر در صورتی که به تعداد نباشند قرعه کشی انجام نخواهد شد‪ ،‬اما اگر به تعداد باشد قرعه بینشان‬ ‫خواهیم انداخت و به قید قرعه یک کمدی برای یک سرگروه انتخاب می کنیم؛ یک کمدی سبک که فروش‬ ‫فیلم های دیگر را تخریب نکند‪ ،‬به عنوان مثال اگر اکران خوب بد جلف همراه با انفرادی باشد شاید اکران یکدیگر‬ ‫را تخریب نکند اما قطعاً به فروش فیلم های دیگر لطمه می زند‪.‬‬ ‫در شیوه جدید فقط قرعه کشی وجود ندارد‬ ‫در ایــن حالت ما ترکیب قرعه و انتخاب را می گذاریم و فیلم اصلی کمدی را انتخاب می کنیم و با قرعه فیلم ‬ ‫سبک تر کمدی را به سرگروه های سینمایی می دهیم و دو فیلم سبد کمدی را می بندیم‪ .‬در سبد دوم فیلم های‬ ‫پرفروش اجتماعی که شورای صنفی نمایش ان ها را پرفروش تخمین زده است نیز رویه به همین صورت است‬ ‫که از میان فیلم ها دو فیلم را با قرعه کشی انتخاب می کنیم و به دو سرگروه دیگر می دهیم‪ .‬در اینجا ما با ‪ 4‬فیلم‬ ‫کمدی و اجتماعی بیشتر سینماهای کشور را پر کرده ایم می ماند ‪ 3‬فیلم دیگر فرهنگی ما که امکان دارد فروش‬ ‫خوبی نداشته باشند اگرچه ارزش باالیی دارند‪ .‬این فیلم ها پیش بینی می شود که فروش و مخاطب خوبی نداشته‬ ‫باشند‪ ،‬اما این فقط یک پیش بینی است و امکان دارد که پیش بینی ما درست از اب درنیاید‪ .‬اما در هر دو حالت‬ ‫هیچ اتفاق بدی برای این فیلم ها نخواهد افتاد‪ .‬ان ها دو هفته نمایش خود را می گیرند و بین ســه تا سرگروه‬ ‫سینمایی تقسیم می شوند و سرگروه ها موظفند که ان ها را مانند ‪ 4‬فیلم دیگر نمایش دهند‪ .‬اگر انان کف فروش ‬ ‫را پر کردند می توانند به اکران خود ادامه دهند‪ .‬این همان احتمال است که امکان دارد فیلمی بتواند کف فروش‬ ‫خود را پر کند و به فروش خود ادامه دهد و سینماهای بیشتری را نیز جذب کند‪ .‬پس این شیوه جدید اکران از‬ ‫چند مزیت برخوردار است اوالً اینکه سینمای ایران همواره از یک تنظیم فروش برخوردار است‪ ،‬همواره ‪ 4‬فیلمی‬ ‫را که مخاطب بپســندد بر پرده سینما دارد‪ .‬دو‪ ،‬همواره فیلم فرهنگی روی پرده دارد و عالقه مندان سینمای‬ ‫فرهنگی می توانند فیلم های مورد عالقه خود را در سینما ببینند‪ .‬سه اینکه اگر فیلمی بخواهد روی پرده بماند‬ ‫باید از تبلیغات و برنامه رسانه ای بهتری برخوردار باشد‪ ،‬در غیر این صورت در سرگروه تا بیش از دو هفته و در‬ ‫زیرگروه حداکثر اگر از یک هفته گذشت می تواند حذف شود‪ .‬پس در عین اینکه قرعه کشی وجود دارد رقابت‬ ‫هم هست‪ ،‬ضمن اینکه تمام سینماها‪ ،‬پردیس ها و کسانی که عضو سرگروه ها نیستند می توانند از میان این هفت‬ ‫فیلم هرکدام را که بخواهند انتخاب کنند و همواره سینماداران ‪ 4‬فیلم پرفروش برای انتخاب در اختیار دارند‪.‬‬ ‫سینمادارانی که با چشم گریان امدند‬ ‫طباطبایی نژاد تاکید کرد‪ :‬بنابراین نگرانی از وضعیت جدید اکران برای ســینماداران که بارها با انان جلسه‬ ‫داشتیم و این مطالب را برایشان توضیح دادیم یا به علت این است که زبان ما گویا نبوده است و یا انان متوجه‬ ‫حرف های ما نشده اند یا نخواسته اند که بشوند‪ .‬در همین شهریور ماه گذشته سینماداران کشور با وضعیت‬ ‫اشفته حال امدند دفتر من و گفتند که «یک فیلم خوب برای نمایش نداریم و سینماهای ما دارد ورشکسته‬ ‫می شود و هیچ فیلم خوبی برای اکران نیست و دو تا فیلم خارج از سیستم به ما بدهید تا اکران کنیم‪ ».‬اگر‬ ‫من از قرعه دفاع می کنم تمام این موارد را شــاهد بودم‪ .‬در ابان ماه بیشتر سینماگران کودک امدند و انها‬ ‫نیز با وضعی نگران و پریشان گله از این داشتند که؛ چرا ‪ 5‬فیلم کودک با هم اکران می شود؟ برای همین‬ ‫به راه حل هایی رسیدیم که عرض کردم یکی این بود که خود سازمان سینمایی بخواهد ان را اجرایی کند‬ ‫که نتیجه ان می شود هر روز دعوا و ناراحتی پشت درهای دفاتر و اتاق های سازمان سینمایی که «خواهش‬ ‫می کنیم که فیلم ما اکران شود و‪ ،»...‬اگر شورایی بخواهد مانند گذشته این کار را بکند مفسده اش می شود‬ ‫رانت و حرف و حدیث‪ .‬تنها راه درست این است که یک نظام اکران معقول با سبدبندی صحیح فیلم کمدی‪،‬‬ ‫پرفروش و فرهنگی کنار هم باشد تا این فیلم ها را کنار هم در سینمای کشور اکران کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پس‬ ‫ما هیچ وقت دو فیلم کمدی سنگین یا سبک را با یکدیگر نمایش نخواهیم داد یا هیچ وقت دو فیلم کودک را‬ ‫با یکدیگر اجازه نمایش نخواهیم داد و اگر دو قرعه فیلم برای کودک و نوجوان درامد ان را برای اکران اینده‬ ‫واگذاری خواهیم کرد و نمی گذاریم که رقیب فیلم دیگری بشود و ان را بسوزاند‪ .‬اما نکته مهم این است که‬ ‫به جای انکه ما بخواهیم خودمان تعیین کنیم که چه فیلمی چه زمانی اکران شود که اختالفات و مسائل دیگر‬ ‫ایجاد بشود‪ ،‬این را به دست قرعه کشی سپردیم که اعتراضی هم نباشد‪.‬‬ ‫مقایسه قرعه کشی دهه ‪ 90‬با دهه ‪ 60‬اساس ًا اشتباه است‬ ‫این مدیر سینمایی بار دیگر درباره نگرانی سینماداران کشور به جهت عدم فروش فیلم ها در سینماهای خود‬ ‫گفت‪ :‬ناراحتی سینماداران از اینکه این حرکت برگشت به عقب است‪ ،‬ناشی از عدم اطالع درست ان از شیوه و‬ ‫روند اجرای این برنامه است‪ .‬مقایسه ای که برای اکران فیلم ها در دهه ‪ 60‬انجام می شده است با این برنامه غلط‬ ‫است‪ .‬ان شیوه قرعه کشی مهندسی نشده بوده است و در یک سبد همه فیلم ها را برای اکران می ریختیم و به هر‬ ‫سینمادار می گفتیم که فالن فیلم را اکران کند‪.‬‬ ‫برنامه ریزیبرایاکران هایمناسبتی‬ ‫طباطبایی نژاد درباره اکران های مناسبتی مانند ایام ماه مبارک رمضان و محرم گفت‪ :‬همان طور که گفتم موضوع‬ ‫انتخاب نیز یکی از روش های ما است که در صورت لزوم می توانیم از ان استفاده کنیم‪ ،‬مث ً‬ ‫ال برای ایام محرم‪،‬‬ ‫ماه مبارک رمضان و یا ایام دفاع مقدس فیلم هایی که با فضا و مضمون ان ایام نســبت دارد می تواند با نظر‬ ‫شورای صنفی نمایش خارج از قرعه کشی وارد اکران شود‪ ،‬یا به عکس فیلمی که قرعه اش زمانی درامده است‬ ‫که مناسب با ان ایام نیست‪ ،‬با نظر شورای صنفی نمایش از اکران خارج می شود و برای ایام مناسبتی خود برای‬ ‫ســرگروه خود اکران خواهد شد یا نهایتاً با قرعه کشی برای سرگروه خود اکران خواهد شد‪ .‬وی درباره شرایط‬ ‫اکران بسیار بد برخی از فیلم های مناسبی در ایام ماه رمضان گفت‪ :‬برای اکران ماه‪ ،‬رمضان ‪ 4‬هفته ان دو هفته‬ ‫حساب می شود تا کف فروش بیشتر بتواند ادامه پیدا کند و در حقیقت دو هفته تخفیف دارد‪ .‬چنین مزایایی را‬ ‫این ماه دارد و در سال های قبل هم این مزایا بوده است یا اکران افطار تا سحر نیز تمهید دیگری بود برای اکران‬ ‫بهتر فیلم های سینمایی ما‪ .‬در نهایت این اطمینان را می دهم که سینمای ما از فروش خوب و تمام ذی نفعان‬ ‫سینما از بهره خوبی در سینما برخوردار خواهند بود‪ .‬نباید قانون به نحوی باشد که فقط برخی از گروه سینمایی‬ ‫ما از ان بهره ببرند و مث ً‬ ‫ال تهیه کننده ها یا خود فیلم و یا مخاطب لطمه ببیند‪ .‬اگر نظام کنترلی وجود نداشته‬ ‫باشد نمی توانیم فردا سینما را به عنوان یک مجموع ه فرهنگی نگاه کنیم‪ .‬سینمای ما به عنوان یک بازار که کاال‪،‬‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬مصرف کننده دارد باید دارای سازوکار نیز باشد‪ .‬ما گزینه اخر را در سینما به عنوان بازار نداشتیم‬ ‫و تمام مشکل اکران ما از اینجا ناشی می شده است‪ .‬دولت به عنوان متصدی انجام امور کشور انجام این کار را‬ ‫با همکاری مشاوره صنوف سینمایی به عهده می گیرد و در تمام مراحل از مشورت صنوف و ذی نفعان استفاده‬ ‫کردیم و این جمع بندی نظر ما است‪.‬‬ ‫فیلم هایی که خیلی وقت است منتظرند چه می شوند؟‬ ‫وی همین طور در پاسخ به سوالی درباره اکران فیلم هایی که از ساخت انان دو سال می گذرد و هنوز نتوانسته اند‬ ‫وارد اکران شوند گفت‪ :‬برای اکران نوروز تمام فیلم ها باید نو و متقاضی جشنواره فجر باشند‪ .‬فیلم هایی که از دو‬ ‫سال قبل هنوز اکران نشده اند فقط می توانند در گروه ازاد نمایش داده بشوند‪ .‬اکران گروه ازاد هم قرعه کشی‬ ‫نیست باید حداقل ‪ 6‬تا قرارداد سینما و حداکثر ‪ 15‬تا اماده کنند و در نوبت اکران قرار بگیرند‪ .‬فیلمی که دو‬ ‫سال است نتوانسته است اکران شود چطور می تواند فروش خوبی را داشته باشد تا بخواهد وارد چرخه قرعه کشی‬ ‫شود؟ ان فیلم نتوانسته است در دو سال مشتری خود را پیدا کند و حاال هم نمی تواند وارد قرعه کشی شود‪ .‬اما‬ ‫فیلمی که کمتر از دو سال است که از ساخت ان می گذرد می تواند وارد قرعه کشی شود‪.‬‬ ‫فیلم هایتوقیفیقرعه کشیمی شوند؟‬ ‫معاونت نظارت و ارزشیابی درباره اکران فیلم های توقیفی که رفع توقیف می شوند گفت‪ :‬هر وقت این فیلم ها رفع‬ ‫توقیف شوند می توانند وارد قرعه کشی و اکران شوند‪ ،‬زیرا انان گناهی نداشتند که اکران نشدند و تصمیم سازمان‬ ‫این بوده بنابراین باید عدالت را برای انان اجرا کنیم و انان نیز در قرعه کشی وارد می شوند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سفرهای هوایی و زمینی به عتبات متوقف شد‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪235‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫احتمال جدی تعطیلی‬ ‫‪ 3‬نمایشگاه کتاب استانی‬ ‫به دستور وزارت بهداشت‬ ‫مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی گفت‪ :‬بیست و‬ ‫یکمین دوره نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان‪ ،‬قرار است‬ ‫امروز افتتاح شود‪ ،‬اما چنانچه برای جلوگیری از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫دستوری مبنی بر تعطیلی این نمایشگاه به دست ما برسد‪،‬‬ ‫تصمیم گیری خواهیم کرد‪ .‬قادر اشنا مدیرعامل موسسه‬ ‫نمایشگاه های فرهنگی درباره برگزاری نمایشگاه های کتاب‬ ‫استانی در سه استان باقیمانده تا پایان سال و شیوع ویروس‬ ‫کرونا اظهار داشت‪ :‬امروز قرار است نمایشگاه کتاب زاهدان‬ ‫افتتاح شــود و ما هم برای این مراسم در زاهدان هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۵ :‬اسفند نمایشگاه استانی کتاب در قزوین و ‪۱۱‬‬ ‫اسفند در ارومیه نمایشگاه دیگری برگزار خواهد شد تا پرونده‬ ‫نمایشگاه های استانی بسته شود‪ .‬تا این لحظه هشداری به‬ ‫جهت لغو نمایشگاه های استانی به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫دریافت نکرده ایم‪ ،‬اما اگر دســتور بدهند قطعا برای مقابله‪،‬‬ ‫این کار را انجام می دهیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬برای نمایشــگاه‬ ‫زاهدان هشداری دریافت نشده اما چنانچه موضوعی باشد‪،‬‬ ‫همراهی خواهیم کرد‪ .‬اشنا در پاسخ به این سوال که وزارت‬ ‫بهداشت ساعتی پیش تمام تجمعات را در سراسر کشور لغو‬ ‫کرده است ‪ ،‬گفت‪ :‬ابالغ هنوز به دست ما نرسیده اما در پی‬ ‫تحقق این مسئله‪ ،‬در وزارت ارشاد جلسه ای تشکیل خواهد‬ ‫شد تا پیرامون این مسئله تصمیم گیری کنیم‪ .‬این گزارش‬ ‫اضافه می کند‪ ،‬بیست و یکمین دوره نمایشگاه کتاب استان‬ ‫سیستان و بلوچستان (زاهدان) قرار است با حضور ‪ ۲۶۷‬ناشر‬ ‫و نمایندگی از سراسر کشور و ‪ ۱۱‬ناشر از استان و همچنین‬ ‫با شرکت ‪ ۱۰‬ناشر حوزه نشــر الکترونیک امروز شنبه (‪۳‬‬ ‫اسفند ماه) افتتاح شود‪ .‬طبق برنامه در این نمایشگاه ‪ ۷۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۷۰‬عنوان کتاب در ‪ ۲۱۲‬غرفه به نمایش گذاشته خواهد‬ ‫شد و تعداد ‪ ۷‬کتاب فروشی از استان در قالب طرح «همراه»‬ ‫با ستاد برگزاری نمایشگاه تعامل و همکاری خواهند داشت‪.‬‬ ‫برای این رویداد فرهنگی‪ ،‬مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد ریال بن کارت‬ ‫یارانه ای الکترونیکی خرید کتاب در نظر گرفت ه شده است‬ ‫که از طریق بانک عامل مســتقر در نمایشگاه با ارائه کارت‬ ‫ملی به بازدیدکنندگان ارائه می شــود‪ .‬بن های توزیع شده‬ ‫در این نمایشــگاه تا ســه هفته پس از اتمام نمایشگاه در‬ ‫کتاب فروشی های منتخب‪ ،‬دارای اعتبار خرید خواهند بود‪.‬‬ ‫اگر این نمایشگاه برگزار شود‪ ،‬در مدت برگزاری این رویداد‬ ‫فرهنگی‪ ،‬برنامه های جنبی مختلفی در نظر گرفت ه شده است‬ ‫که می توان به برگزاری نشست های تخصصی با محوریت‬ ‫کتاب و کتاب خوانی‪ ،‬نمایش تابلوهایی در خصوص بیانیه گام‬ ‫دوم انقالب‪ ،‬رونمایی از تازه های نشر استان‪ ،‬ایستگاه نقاشی‬ ‫و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان‪ ،‬نشست های تخصصی‬ ‫ب شعر و‪...‬‬ ‫در حوزه سبک زندگی و اسیب های اجتماعی‪ ،‬ش ‬ ‫اشاره کرد‪ .‬بیست و یکمین نمایشگاه کتاب استان سیستان‬ ‫و بلوچستان از ‪ ۳‬تا ‪ ۹‬اسفند ماه از ساعت ‪۱۵‬تا ‪ ۲۱‬در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های شهر زاهدان‪ ،‬پذیرای عالقه مندان به‬ ‫کتاب و کتاب خوانی خواهد بود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 905‬هزار نفری‬ ‫مخاطبانسینما‬ ‫اگرچه به علت افزایش نرخ بلیت سینما‪ ،‬امار فروش فیلم ها‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه امســال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته‬ ‫افزایش داشته اســت‪ ،‬ولی تعداد مخاطبان ‪ ۹۰۵‬هزار نفر‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬میزان فروش سینمای ایران در یازده ماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬به فروشی معادل ‪۲۹۳‬میلیارد و ‪ ۸۱۳‬میلیون‬ ‫و ‪۳۹۰‬هزار تومان رسیده است و طی این مدت ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۱۷‬هزار و ‪ ۲۴۲‬نفر به تماشای فیلم های درحال اکران‬ ‫نشستند‪ .‬میزان فروش فیلم های سینمایی در یازده ماه سال‬ ‫‪ ۹۷‬نیــز معادل ‪ ۲۳۲‬میلیارد و ‪۱۵۳‬میلیــون و ‪ ۵۷۵‬هزار‬ ‫تومان و تعداد تماشاگران ‪ ۲۶‬میلیون ‪ ۶۲۲‬هزار و ‪۳۲۶‬نفر‬ ‫بوده اســت ‪ .‬با توجه به افزایش میــزان فروش فیلم ها در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬و بر اساس بررسی های معاونت توسعه فناوری و‬ ‫مطالعات سینمایی میزان افزایش فروش فیلم ها در یازده ماه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬نسبت به مدت مشابه در سال ‪ ۹۷‬چهار درصد رشد‬ ‫داشته؛ ولی تعداد تماشاگران در یازده ماه امسال نسبت به‬ ‫همین مدت در سال گذشته سه درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ناگفته نماند میزان فروش و تعداد بیننده ایام جشنواره فیلم‬ ‫فجر در میزان فروش و تعداد بیننده بهمن ماه محاسبه نشده‬ ‫است‪ .‬همچنین با اشاره به فروش بهمن ماه می توان گفت‪:‬‬ ‫میزان فروش سینمای ایران در بهمن ماه سال ‪ ۹۸‬معادل ‪۱۷‬‬ ‫میلیارد و ‪۷۸۶‬میلیون و ‪۴۱۵‬هزار تومان بوده و یک میلیون‬ ‫و ‪۵۸۰‬هزار نفر به تماشای فیلم های اکران شده نشستند‪.‬‬ ‫در مقایسه بهمن ماه با مدت زمان مشابه سال ‪ ۹۷‬می توان‬ ‫اعالم کرد‪ :‬فروش در سال گذشته ‪ ۱۳‬میلیارد و ‪۸۸۷‬میلیون‬ ‫و ‪۱۴۳‬هزار تومان بوده و یک میلیون و ‪۶۹۴‬هزار و ‪۸۵۶‬نفر‬ ‫به تماشای فیلم ها نشستند که بر این اساس در بهمن ماه‬ ‫‪ ۹۸‬فروش بیست و هشت درصد افزایش را نشان می دهد و‬ ‫بیننده ‪ ۷‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫این سرفه ها را جدی بگیرید!‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪235‬‬ ‫خبر‬ ‫کرونا چگونه منتقل می شود؟‬ ‫ویروس کرونا از طریق تماس با قطرات تنفسی و مدفوع افراد الوده‪،‬‬ ‫ذرات هواویز و ناقل های بی جان انتقال می یابد‪ .‬دانشــمندان در‬ ‫تالشند تا چگونگی انتقال ویروس کرونا را که این روزها بهداشت‬ ‫جهانی را با وضعیت اضطراری مواجه کرده‪ ،‬تعیین کنند‪ .‬مشخص‬ ‫کردن مولفه های انتقال این بیماری مرگبار تنفسی‪ ،‬کلید تبیین‬ ‫موثرترین روش ها برای محافظت از افراد و توقف همه گیری ان‬ ‫است‪ .‬در نبود اطالعات دقیق ‪ ،‬شناخت فعلی در مورد چگونگی‬ ‫انتشار ویروس کووید‪( ۱۹-‬کرونا) عمدتا بر پایه ان چیزی است‬ ‫که در مورد کروناویروس های مشابه می دانیم‪ .‬در ادامه به فرضیات‬ ‫اصلی در مورد چگونگی انتقال و انتشار این ویروس اشاره می کنیم‪:‬‬ ‫قطراتتنفسی‬ ‫اکثر کارشناسان بهداشت عمومی بر این باورند که کرونا از طریق‬ ‫قطرات تنفسی که در حین عطسه یا سرفه کردن با شدت از بدن‬ ‫فرد الوده خارج می شوند‪ ،‬انتشار می یابد‪ .‬این قطرات معموال به‬ ‫اندازه کافی سنگین هســتند تا بالفاصله روی زمین یا سطوح‬ ‫پیرامون بنشینند‪ .‬اگر این قطرات از طریق دست های نشسته ای‬ ‫که با سطح الوده تماس داشته اند به دهان‪ ،‬بینی یا چشم کسی‬ ‫که در ان نزدیکی است برسند‪ ،‬عفونت ایجاد می شود‪ .‬بر همین‬ ‫اســاس‪ ،‬سازمان بهداشت جهانی (‪ )WHO‬افراد را به پرهیز از‬ ‫تماس نزدیک با هر کســی که تب‪ ،‬سرفه یا سایر عالئم تنفسی‬ ‫دارد‪ ،‬توصیه می کند‪ .‬این بدان معناست که باید دستکم یک متر‬ ‫از فرد بیماری که این عالئم را دارد‪ ،‬فاصله گرفته و از دست دادن‪،‬‬ ‫در اغوش گرفتن و بوســیدن این افراد خودداری کنید‪ .‬اگرچه‬ ‫احتمال انتقال کرونا از طریق چشم ها هنوز به طور کامل بررسی‬ ‫نشده است اما گوانگفا وانگ از اعضای هیات تخصصی ذات الریه‬ ‫در چین‪ ،‬معتقد است که در حین معاینه بیماران از این راه الوده‬ ‫شده است‪ .‬گروهی از چشم پزشکان نیز در نامه ای به هفته نامه ‬ ‫پزشکی النست از فرضیه وی پشتیبانی کردند‪ .‬مطالعات پیشین‬ ‫نشــان داده است که بافت معروف به ملتحمه که پشت پلک ها‬ ‫و قسمت جلوی صلبیه (سفیدی چشــم) را می پوشاند‪ ،‬دروازه‬ ‫ای برای ورود عفونت ها است‪ .‬این چشم پزشکان در نامه خود از‬ ‫همکارانشان خواستند تا به هنگام معاینه موارد مشکوک به کرونا از‬ ‫عینکمحافظاستفادهکنند‪.‬‬ ‫ذرات ریز هواویز‬ ‫افراد به هنگام عطسه‪ ،‬سرفه یا حتی نفس کشیدن‪ ،‬ذراتی را به‬ ‫اطــراف پخش می کنند که انقدر کوچکند که به جای اینکه به‬ ‫ســمت زمین بیفتند‪ ،‬تا مدتی در هوا معلق می مانند‪ .‬از انجایی‬ ‫که امکان استنشاق این ذرات توسط دیگر افراد حاضر در محیط‬ ‫وجود دارد‪ ،‬وقتی یک ویروس همراه ان ها باشد‪ ،‬احتمال این که‬ ‫افراد را الوده کند بیشــتر است‪ .‬مطالعات بیشتری الزم است تا‬ ‫تایید شود که ایا این فرضیه در مورد انتقال ویروس کووید‪۱۹-‬‬ ‫نیز صدق می کند یا نه‪ .‬به گفته بنیامین کاولینگ استاد بهداشت‬ ‫عمومی دانشــگاه هنگ کنگ‪ ،‬اگر اینطور باشد‪ ،‬کارکنان بخش‬ ‫بهداشت که با افراد الوده در تعامل و تماس هستند‪ ،‬باید اقدامات‬ ‫احتیاطی که در درمان سایر بیماری های عفونی که از این طریق‬ ‫منتقل می شوند‪ ،‬مثل سل را در این مورد نیز اتخاذ کنند‪ .‬با این‬ ‫حال کاولینگ معتقد است حتی اگر این راه اصلی انتقال کرونا‬ ‫باشد‪ ،‬ماسک های تنفسی در جلوگیری از ان تاثیر چندانی ندارند‪.‬‬ ‫سردرگمی و نگرانی ها در مورد شیوع این ویروس مرگبار باعث بروز‬ ‫کمبود تجهیزات بهداشتی از ماسک های تنفسی و دستکش های‬ ‫جراحی گرفته تا ضدعفونی کننده های دست در جهان شده است‪.‬‬ ‫مدفوع‬ ‫یکی دیگر از راه های احتمالی انتقال کرونا این است که افراد الوده‬ ‫پس از دفع مدفوع دســت های خود را به خوبی نشسته و با این‬ ‫دســت های الوده سطوحی که افراد سالم با ان ها تماس دارند را‬ ‫لمس کنند یا برای ان ها غذا تهیه کنند‪ .‬مطالعات اخیر نشــان‬ ‫می دهد که این مورد یکی از عوامل مهم و کمتر شــناخته شده‬ ‫انتقال این ویروس تنفسی است‪ .‬این فرضیه همچنین چگونگی‬ ‫شــیوع کرونا بین صدها مسافر و خدمه کشتی های کروز را نیز‬ ‫توضیح می دهد‪ .‬به گفته جان نیکولز از اساتید پاتولوژی دانشگاه‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬اگر اینطور باشــد‪ ،‬شست و شوی مرتب دست ها و‬ ‫ضدعفونی کردن سرویس های بهداشتی و مکان های مخصوص‬ ‫تهیه و سرو غذا می تواند از مجهز کردن افراد به ماسک های صورت‬ ‫در کند کردن روند انتشار و شیوع این ویروس موثرتر باشد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در این مورد ماسک ها می توانند مفید باشند زیرا مانع از ان‬ ‫می شوند تا افراد انگشتان الوده خود را به دهان ببرند‪.‬‬ ‫ناقل هایبی جان‬ ‫اب‪ ،‬مواد غذایی و ناقل های بی جان ‪-‬اشیایی چون لباس یا وسایل‬ ‫منزل‪ -‬ممکن است منبع عفونت باشند‪ ،‬به ویژه اگر به ترشحات‬ ‫تنفسی یا مدفوع فرد مبتال الوده شده باشند‪ .‬مقامات بهداشت‬ ‫چین متوجه این خطر شــده و از همین رو شهروندان خود را به‬ ‫نوشیدن اب جوشانده شده‪ ،‬پرهیز از خوردن غذای خام‪ ،‬شستن‬ ‫مکرر دستها‪ ،‬ضدعفونی کردن سرویس های بهداشتی و جلوگیری‬ ‫از الوده شدن اب و مواد غذایی توسط مبتالیان‪ ،‬توصیه می کنند‪.‬‬ ‫بیماری جدید کرونا با نام «کووید‪ »۱۹-‬از اوایل ماه دسامبر سال‬ ‫گذشــته میالدی (دی ماه) در استان هوبی چین شیوع یافت و‬ ‫تاکنون ‪ ۷۵‬هزار نفر را در این کشور مبتال کرده و جان ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۳۳‬تن را گرفته است‪ .‬این ویروس همچنین هزاران نفر را در ‪۲۷‬‬ ‫کشور دیگر مبتال کرده است‪ .‬تاکنون‪ ۱۴‬نفر در خارج از چین جان‬ ‫خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند‪ .‬به گفته مسووالن وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی ایران‪ ،‬ویروس کرونا تاکنون ‪۱۸‬‬ ‫مورد قطعی مبتال در کشور داشته که چهار نفر انان جان خود را‬ ‫از دســت داده اند‪ .‬در لبنان نیز یک مورد ابتال و ‪ ۲‬مورد مشکوک‬ ‫شناساییشده اند‪.‬‬ ‫فوق تخصص ریه گفت‪ :‬سرفه هایی که بیش از چهار هفته طول بکشد و همراه با خلط خونی یا تنگی نفس باشد‪ ،‬به عنوان سرفه های مزمن بوده و باید جدی گرفته شود‪ .‬سیدعلی جواد موسوی‪ ،‬فوق تخصص‬ ‫ریه و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به این پرسش که «کدام سرفه ها نشانه ای از بیماری های ریوی خطرناک است؟»‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سرفه هایی که بیش از چهار هفته طول بکشد‪ ،‬به عنوان‬ ‫سرفه هایی هستند که مزمن بوده و باید بررسی شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سرفه هایی که همراه با خلط باشد یا همراه با خلط خونی یا تنگی نفس و همچنین سرفه های همراه با بی اشتهایی نیز باید جدی گرفته‬ ‫شده و بیشتر بررسی شود‪ .‬این فوق تخصص ریه با اشاره به نشانه های سرفه های مالیم و کم خطر‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬سرفه هایی که به صورت حاد شروع شده‪ ،‬با بدن درد‪ ،‬ابریزش بینی و گلودرد همراه است‪،‬‬ ‫معموال ناشی از عفونت های ویروسی است و پنج تا شش روز بیشتر طول نمی کشد و خوب می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬باور غلط درباره پیشگیری از کرونا‬ ‫پس از شایع شدن ویروس کرونا در کشورهای جهان‪ ،‬باورهای غلطی درباره پیشگیری از این بیماری در کشورهای‬ ‫جهان مطرح شده است‪ .‬این باورها را بدانید و انها را جدی بگیرید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مصرف سیر مانع از دریافت ویروس می شود‬ ‫این باور غلط است‪ .‬سیر گیاهی است که خواص ضد میکروبی باالیی دارد اما باعث نمی شود شما ویروس کرونا یا‬ ‫ویروس سرماخوردگی را نگیرید‪ .‬در بحث موادغذایی بیشتر تاکید شده موادی را وارد رژیم غذایی خود کنید که‬ ‫خاصیت باال بردن ایمنی بدن شما را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪.۲‬ماسکبهتنهاییمعجزهنمی کند‬ ‫زدن ماســک در مواقعی که یک ویروس همه گیر می شود اقدام تاثیرگذاری است اما به تنهایی مانع از دریافت‬ ‫ویروس نمی شود‪ .‬این باور که ما ماسک به صورت می زنیم و دیگر از دریافت ویروس ایمن می شود به کلی غلط‬ ‫است‪ .‬ضروری است در کنار ماسک به سایر نکات بهداشتی نیز توجه کنید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نور فرابنفش ویروس را از ما دور می کند‬ ‫این باور به کلی غلط است‪ .‬در برخی کشورها این باور غلط باب شده که اگر در معرض المپ های فرابنفش قرار‬ ‫بگیریم‪ ،‬ویروس کرونا از بدن ما دور می شود و یا حتی پاکسازی می شود‪ .‬اما این نور نه تنها برای انسان مفید نیست‬ ‫و تاثیری در دریافت ویروس کرونا ندارد بلکه باعث صدمه دیدن پوست و بیماری های مرتبط با ان نیز می شود‪.‬‬ ‫‪.۴‬مالیدن روغن کنجد بر بدن‬ ‫در برخی کشورها شایع شده که مالیدن روغن کنجد به بدن باعث می شود ویروس به بدن ما نفوذ نکند‪ .‬این باور‬ ‫غلط را کنار بگذارید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬واکسن ذات الریه مانع کرونا می شود‬ ‫این باور غلط در انگلستان شایع شده بود و خیلی زود از سوی محققان این کشور رد شد‪ .‬در واقع ویروس کرونا‬ ‫ارتباطی با واکسن ذات ریه ندارد و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده اند ساخت واکسن ویروس کرونا‬ ‫حدود یک سال طول می کشد‪ .‬حتی گفته شده محققان انگلیسی در حال ازمایش هایی ابتدایی از واکسن این‬ ‫بیماری بر روی حیوانات هستند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬نگهداری حیوانات خانگی باعث ابتال به کرونا می شود‬ ‫عمده حیوانات خانگی در کشورهای دنیا گربه و سگ هستند که تا کنون هیچ موردی از ابتالی این حیوانات‬ ‫گزارش نشده است‪ .‬اما تاکید کارشناسان سازمان بهداشت جهانی پس از هر تماس با حیوان خانگی تان‪ ،‬بهتر است‬ ‫دست هایتان را با اب و صابون بشویید‪ .‬این کار به شما کمک می کند از ابتال به ویروس کرونا و البته باکتری های‬ ‫رایج مانند ایی‪.‬کولی و سالمونال که از حیوانات به انسان ها منتقل می شوند‪ ،‬محفوظ بمانید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اگر عالیم کرونا را داریم گزارش نکنیم!‬ ‫این باور نه تنها غلط است بلکه برای سالمتی شما به شدت نیز پر خطر است‪ .‬در برخی کشورها این شایعه مطرح‬ ‫شده بود که اگر شواهد بیماری را دارید و این عالیم انقدر جدی نیست به پزشک مراجعه نکنید چرا که انها شما‬ ‫را به قرنطینه می برند و ممکن است چند روزی از فضای اجتماعی و شغل خود دور بمانید‪ .‬قرنطینه کردن موارد‬ ‫مشکوک تابع عالئم و ازمایش های متعددی است و خود درمانی در موارد مشکوک بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫‪.۸‬استفادهازانتی بیوتیک ها‬ ‫اســتفاده بدون دستور پزشــک از انتی بیوتیک ها خطرناک است و در واقع تاثیر بر عدم دریافت کرونا‬ ‫ندارد‪ .‬در نظر داشــته باشــید انتیبیوتیک ها برای از بین بردن عفونت های باکتریایی تولید شده اند و‬ ‫مناسب عفونت های ویروسی نیستند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬هیچ کودکی مبتال به کرونا نمی شود‬ ‫اینکه هیچ کودکی مبتال به کرونا نشده باور غلطی است‪ .‬در چین یک نوزاد به کرونا مبتال شده اما امار ابتالی‬ ‫کودکان به کرونا خیلی کم است و این دلیل کافی نیست که مراقب کودکان نباشیم‪ .‬در این زمینه متخصصان‬ ‫انگلیسی می گویند‪ :‬سیستم ایمنی کودکان باالی پنج سال و نوجوانان کامال اماده مبارزه با عفونت های ویروسی‬ ‫است‪ .‬انها ممکن است به ویروس الوده شوند اما به بیماری بسیار خفیف تری مبتال می شوند که عالئم عفونت‬ ‫نشاننمی دهد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬اسپری نمک بینی و غرغره اب نمک‬ ‫این باور که اسپری نمک بینی و غرغره اب نمک می تواند مانع از ابتال به کرونا شود‪ ،‬باور درستی نیست‪ .‬اسپری‬ ‫نمکی بینی و غرغره کردن اب نمک می تواند افراد مبتال به سرماخوردگی معمولی را درمان کند اما درباره کرونا‬ ‫این مساله صدق نمی کند‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬به کاالها و بسته های ارسالی از چین دست نزنیم!‬ ‫در بخش های اداری و بازرگانی خصوصا بخش هایی که در سال های اخیر ارتباط های زیادی با کشور چین داشته اند‬ ‫این باور غلط به سرعت باب شد که به کاال و نامه های دریافتی از چین نباید دست زد چرا که انها به شدت ناقل‬ ‫ویروس کرونا هستند‪ .‬به گفته محققان سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬ویروس کرونا نمی تواند بدین شکل به مناطق‬ ‫مختلف دنیا منتقل شود‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬ویروس یک تا چند ماه در بدن مبتالیان می ماند‬ ‫این باور غلط است‪ .‬طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ویروس کرونا بین ‪ ۲‬تا ‪ ۱۴‬روز ممکن است در بدن‬ ‫افرادبماند‪.‬‬ ‫پس از ابتال به «کووید‪ »۱۹-‬چه اتفاقی در بدن می افتد؟‬ ‫با تایید مرگ بیش از ‪ ۲۲۰۰‬بیمار مبتال به کووید‪ ۱۹-‬و الوده شدن‬ ‫کروناویروس عامل‬ ‫بیش از ‪ ۷۶‬هزار نفر در چین و کشورهای دیگر به‬ ‫ِ‬ ‫این بیماری‪ ،‬سازمان جهانی بهداشت (‪ )WHO‬از جهانیان خواسته‬ ‫تا پیش از خارج شدن وضعیت از کنترل با این ویروس کشنده مبارزه‬ ‫کنند‪ .‬پیشرفت سریع این ویروس که نام کووید‪ ۱۹-‬به بیماری ناشی از‬ ‫ان داده شده است‪ ،‬با وجود ان که ‪ ۹۹‬درصد مبتالیان به ان تاکنون‬ ‫شهروندان چینی بوده اند‪ ،‬نگرانی های زیادی را در جهان ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬با گسترش این نگرانی ها و هشدارهای مربوط به ان‪ ،‬دانشمندان‬ ‫و محققان در سراســر جهان تالش هایی را برای اگاهی بیشتر از این‬ ‫ویروس جدید و چگونگی تاثیر ان بر بدن انسان انجام داده اند‪ .‬در ادامه‬ ‫مراحلــی را که در صورت ابتال به کروناویروس جدید در بدن فرد رخ‬ ‫می دهند به نقل از شبکه خبری «الجزیره» می خوانید‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫شدت بیماری‬ ‫مختلف‬ ‫‪ -۱‬سطوح‬ ‫کروناویــروس جدید با نام اولیه «‪ »۲۰۱۹nCov‬متعلق به خانواده‬ ‫ویروس هایی اســت که می تواننــد در انســان بیماری هایی مانند‬ ‫ســرماخوردگی عادی یا بیماری های شدیدتر تنفسی مانند سندرم‬ ‫تنفســی حاد (‪ )SARS‬و سندرم تنفسی خاورمیانه (‪ )MERS‬را‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬تصور می شود کروناویروس جدید از یک منبع حیوانی هنوز‬ ‫ناشناخته به یک انسان منتقل شده است‪ .‬این ویروس عمدتا از طریق‬ ‫ذرات تنفســی از جمله قطرات ناشی از سرفه و عطسه ی افراد مبتال‬ ‫به ان منتشــر می شود‪ .‬به طور متوسط حدود پنج تا شش روز طول‬ ‫می کشــد تا فرد بعد از الوده شــدن عالئم خود را نشان دهد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬برخی از بیماران عالئمی را نشان نمی دهند‪ .‬به گفته دکتر ماریا‬ ‫ون کرکوو‪ ،‬رئیس برنامه اضطراری بهداشت ‪ ،WHO‬این ویروس در‬ ‫دســتگاه تنفسی تکثیر می شود و می تواند طیف وسیعی از عالئم را‬ ‫ایجاد کند‪ .‬به گفته این پزشک در برخی موارد که بیماری خفیف است‬ ‫عالئمی مانند سرماخوردگی که شامل برخی از عالئم تنفسی‪ ،‬گلو درد‪،‬‬ ‫ابریزش بینی‪ ،‬تب بروز می یابد و در موارد شدیدتر که مانند ذات الریه‬ ‫است همه این موارد شدیدتر بوده و به طوری که می تواند منجر به نقص‬ ‫عملکرد یکی از اعضای بدن و مرگ فرد شــود‪ .‬با این حال در بیشتر‬ ‫موارد ابتال تاکنون عالئم خفیف مانده است‪ .‬از حدود ‪ ۱۷‬هزار مبتالی‬ ‫مورد بررسی سازمان جهانی بهداشت ‪ ۸۲‬درصد از موارد خفیف‪۱۵ ،‬‬ ‫درصد از این موارد شــدید و تنها ‪ ۳‬درصد از ان ها به صورت بحرانی‬ ‫طبقه بندیشده اند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تب‪ ،‬سرفه‪ ،‬ذات الریه‬ ‫یــک مطالعه صورت گرفته روی ‪ ۱۳۸‬بیمــار مبتال به کروناویروس‬ ‫جدید در ووهان که در تاریخ ‪ ۷‬فوریه در مجله انجمن پزشکی امریکا‬ ‫(‪ )JAMA‬منتشر شد‪ ،‬نشان داد که شایع ترین عالئم این بیماری‬ ‫تب‪ ،‬کوفتگی و سرفه خشک است‪ .‬یک سوم از بیماران هم چنین درد‬ ‫عضالنی و مشکل در تنفس را گزارش کردند‪ ،‬در حالی که حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد عالئم غیرعادی از جمله اسهال و حالت تهوع نیز داشتند‪.‬‬ ‫بیمارانی که در محدوده سنی ‪ ۲۲‬تا ‪ ۹۲‬سالگی قرار داشتند بین تاریخ‬ ‫اول تا بیست و هشــتم ژانویه در بیمارستان ژونژنان دانشگاه ووهان‬ ‫بستری شدند‪ .‬به گفته پزشکان‪ ،‬سن متوسط بیماران بین ‪ ۴۹‬تا ‪۵۶‬‬ ‫سال بوده و موارد در کودکان نادر بوده است‪ .‬در حالی که بیشتر موارد‬ ‫خفیف به نظر می رسید‪ ،‬همه بیماران دچار عالئمی مانند ذات الریه‬ ‫شده اند‪ .‬حدود یک سوم از بیماران نیز متعاقباَ دچار مشکالت شدید‬ ‫تنفسی شدند که به درمان در بخش مراقبت های ویژه نیاز پیدا کردند‪.‬‬ ‫بیشتر این بیماران در شرایط وخیم را افراد سالخورده تر و افراد دارای‬ ‫مشکالت دیگر مانند دیابت و فشار خون باال تشکیل داده اند‪ .‬از ‪۱۳۸‬‬ ‫بیمار مورد مطالعه شش نفر جان باختند که میزان مرگ و میر ‪۴.۳‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪ .‬این رقم باالتر از میزان اعالم شده برای سایر‬ ‫مناطق چین است‪ .‬تاکنون کمتر از ‪ ۲‬درصد از کل افراد الوده به ویروس‬ ‫تاثیر کرونا بر زنان باردار‬ ‫ماما و مشاور بهداشتی زنان با تاکید بر اینکه کرونا ویروسی‬ ‫است که در کمین همه افراد جامعه است‪ ،‬افزود‪ :‬خطرپذیری‬ ‫ابتال به این ویروس در زنان باردار بیشتر است‪ .‬گلنار لرستانی‬ ‫افزود‪ :‬در میان افراد سالمند‪ ،‬مادران باردار و افرادی که دارای‬ ‫بیماری های زمینه ای مانند دیابت و بیماری های روماتیسمی‬ ‫دارند‪ ،‬حساسیت بیشتر است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در مادران‬ ‫بارداری که مبتال به کرونا می شوند‪ ،‬احتمال زایمان زودرس‬ ‫و سقط بخصوص در سه ماهه نخست بارداری بیشتر است‪.‬‬ ‫لرستانی دلیل این امر را اینگونه عنوان کرد‪ :‬به دلیل مشکالت‬ ‫ریوی و تنفسی که از عالئم بیماری کرونا است‪ ،‬درگیری ریوی‬ ‫و سرفه های شدید را به دنبال دارد که خطر زایمان زودرس‬ ‫و پارگی کیســه اب را افزایش می دهد‪ .‬این ماما یاداور شد‪:‬‬ ‫این ویروسی جدید و نوپا است که هنوز بررسی های جهشی‬ ‫ژنی ان چندان مورد بررسی قرار نگرفته‪ ،‬اما بطور قطع نقص‬ ‫ها و جهش هایی را بر روی جنین خطر از جمله نقص های‬ ‫کروموزومی ایجاد می کند‪ .‬رئیس مرکز بهداشــت و درمان‬ ‫جان خود را از دســت داده اند اما این نسبت ممکن است تغییر کند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬مطالعه ای که در تاریخ ‪ ۲۴‬ژانویه در مجله پزشــکی‬ ‫«لَنست» منتشر شد‪ ،‬موضوعی را که «طوفان سیتوکین» نامیده شد‬ ‫در بیمارانی با حال وخیم نشان داد‪« .‬طوفان سیتوکین» یک واکنش‬ ‫ایمنی شدید است که در ان‪ ،‬بدن سلول های ایمنی و پروتئین هایی‬ ‫تولید می کند که می توانند اعضای دیگر بدن فرد را نابود کنند‪ .‬برخی‬ ‫از کارشناسان می گویند که این وضعیت می تواند علت مرگ و میر در‬ ‫بیماران جوان مبتال به کووید‪ ۱۹-‬را توجیه کند‪ .‬امارهای مربوط به‬ ‫چین نشان می دهد برخی افراد در دهه های ‪ ۴۰ ،۳۰‬و ‪ ۵۰‬زندگی خود‬ ‫که مشخص نیست از قبل دارای دیگر مشکالت پزشکی قبلی بوده اند‬ ‫یا نه نیز در اثر این بیماری جان باخته اند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬جدول زمانی مربوط به پیشرفت بیماری‬ ‫به طور متوســط طی پنج روز از شروع عالئم‪ ،‬افراد دچار تنگی نفس‬ ‫می شــوند‪ .‬پس از حدود هشت روز مشکالت تنفسی شدید در افراد‬ ‫مبتال مشاهده می شود‪ .‬این مطالعه جدول زمانی مشخصی برای زمان‬ ‫وقوع مرگ و میر در افراد مبتال ارائه نداده است‪ .‬با این حال یک مطالعه‬ ‫قبلی که در تاریخ ‪ ۲۹‬ژانویه در ژورنال ویروس شناسی پزشکی منتشر‬ ‫شده است‪ ،‬بیان کرده به طور متوســط افراد در روز چهاردهم در اثر‬ ‫این بیماری جان خود را از دست داده اند‪ .‬مجله پزشکی نیوانگلند‪ ،‬در‬ ‫مطالعه ای که در تاریخ ‪ ۳۱‬ژانویه منتشــر شد‪ ،‬هم چنین گزارشی از‬ ‫چگونگی تاثیر عفونت کروناویروس بر بدن را ارائه داده است‪ .‬این مطالعه‬ ‫داده های پزشکی مرد ‪ ۳۵‬ساله ای را که اولین مورد عفونت در ایاالت‬ ‫متحده امریکا بوده‪ ،‬بررسی کرد‪ .‬اولین عالمت بروز یافته از این بیماری‬ ‫ســرفه خشک و به دنبال ان تب بوده است‪ .‬این مرد مبتال در امریکا‬ ‫در روز سوم بیماری‪ ،‬تهوع و استفراغ و به دنبال ان اسهال و ناراحتی‬ ‫شکمی را در روز ششم گزارش داد‪ .‬در روز نهم‪ ،‬او دچار ذات الریه شده‬ ‫بود و در تنفس مشکل داشت‪ .‬تا روز دوازدهم‪ ،‬وضعیت او بهبود یافته‬ ‫بود و تبش فروکش کرد‪ .‬با این حال او هم چنان ابریزش بینی داشته‬ ‫است‪ .‬و در نهایت در روز چهاردهم به جز سرفه خفیف‪ ،‬هیچ عالمت‬ ‫دیگری نداشته است‪ .‬این مرد تا زمان انتشار این مطالعه هم چنان در‬ ‫بیمارستان بستری بوده است‪.‬‬ ‫پلدختر‪ ،‬ضمن دعوت اقشار مختلف جامعه به حفظ ارامش‬ ‫و دوری از استرس‪ ،‬درباره راهکارهای پیشگیری از این ویروس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شستن ساده دست با اب و صابون بخصوص که‬ ‫در فصل ســرما قرار دادیم و انفوالنزا و سرماخوردگی شیوع‬ ‫بیشتری دارد‪ ،‬بسیار توصیه می شود زیرا نمی توان تشخیص‬ ‫داد فرد مقابل دارای کدام نوع از ویروس ها است و در مرحله‬ ‫ناقل بودن قرار دارد یا نه‪ .‬لرستانی تاکید کرد‪ :‬دست دادن و‬ ‫روبوسی را مخصوصا که به ایام سال جدید نزدیک می شویم‬ ‫به طور کلی کنار بگذاریم و حتما از ژل های بهداشتی‪ ،‬پدهای‬ ‫الکلی و ماســک استفاده کنیم‪ .‬مامای نمونه کشور در سال‬ ‫‪ ،۹۸‬درباره مواد غذایی پیشگیرانه از ویروس کرونا هم گفت‪:‬‬ ‫مواد غذایی سرشار از ویتامین ا مانند اب هویج‪ ،‬توت فرنگی‬ ‫و اب کرفس را در سبد و رژیم غذایی خانواده بگنجانیم‪ .‬وی‪،‬‬ ‫مصرف خودسرانه هر نوع انتی بیوتیک در جهت پیشگیری‬ ‫را به شدت رد کرد و یاداور شد‪ :‬هنوز به طور قطعی دارویی‬ ‫برای این ویروس کشف نشده اما اگر عالئمی از سرماخوردگی‬ ‫یا انفوالنزا را شاهد بودند سریع به مراکز درمانی مراجعه و در‬ ‫ان جا طبق نظر پزشک در مراحل ابتدایی دارو تجویز می شود‬ ‫یا در قرنطینه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور از دو محصول جدید گروه خودروسازی سایپا که براساس مگاپلت فرم ملی این گروه یعنی‪ SP۱۰۰‬طراحی و ساخته شده‪ ،‬بازدید کرد‪ .‬حسن روحانی در حاشیه جلسه هیات دولت به همراه‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول‪ ،‬رضا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه سایپا و جمعی از وزرا و مقامات ارشد کشور از دو محصول جدید گروه خودروسازی سایپا در‬ ‫دو مدل سدان و کراس اوور(نیم شاسی) بازدید کرد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬دو محصول سدان و کراس اوور (نیم شاسی) تولیدی گروه سایپا با اتکا به مگاپلت فرم کامال ایرانی ‪ SP100‬طراحی شده اند و قرار‬ ‫ل ‪ 1399‬به تولید انبوه رسیده و به بازار عرضه شوند‪ .‬مدل سدان این خودروها در چند تیپ مختلف و با بهره گیری از موتور توربوشارژ و سایر امکانات روز تولید خواهد شد‪ .‬مدل کراس اوور‬ ‫است در سا ‬ ‫نیز که با استایل شکیل‪ ،‬به روز و در رده خودروهای مدرن طراحی شده در انتهای سال اینده و در چند تیپ با بهره گیری از استانداردها و امکانات روز جهانی عرضه خواهد شد‪ .‬گروه خودروسازی سایپا‬ ‫برنامه ریزی برای تولید انبوه مدل سدان ‪ SP۱۰۰‬را اغاز کرده و قرار است در ماه های اتی این محصول به بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫استفاده از ماسک نمی تواند عاملی برای پیشگیری از کرونا باشد‬ ‫چه وقت هایی باید ماسک بزنیم؟‬ ‫واقعیت این اســت که هنوز تعداد امار مبتالیان مشکوک به این بیماری نیز نگران کننده نیست با این‬ ‫حال در روزهای گذشــته شــاهد تحرکات معنا داری در بازار برخی از اقالم بهداشــتی بوده ایم‪ .‬طبق‬ ‫نظریه های اقتصادی تقاضا همیشه مفهوم پیچیده تری از عرضه داشته است و می تواند به سرعت بازار‬ ‫عرضــه را منعطف کرده و در ان تغییرات جدی ایجاد کند‪ .‬کرونا این روزها تبدیل به ترند اخبار فضای‬ ‫مجازی شده است‪ .‬با همه شایعات و واقعیت هایی که در باره این ویروس جدید مطرح است باید این را‬ ‫بدانیم که میزان نگرانی های موجود در فضای جامعه نسبتی با میزان درگیری مراکز درمانی مان با این‬ ‫بیماری ندارد‪ .‬واقعیت این است که هنوز تعداد امار مبتالیان مشکوک به این بیماری نیز نگران کننده‬ ‫نیست با این حال در روزهای گذشته شاهد تحرکات معنا داری در بازار برخی از اقالم بهداشتی بوده ایم‪.‬‬ ‫طبق نظریه های اقتصادی تقاضا همیشه مفهوم پیچیده تری از عرضه داشته است و می تواند به سرعت‬ ‫بازار عرضه را منعطف کرده و در ان تغییرات جدی ایجاد کند‪ .‬معموال در شــرایط افزایش تقاضا برای‬ ‫خرید یک کاالست که بازار ارام ارام از ان کاال خالی می شود‪ .‬اقالم کمیاب شده بر سر زبان ها می افتد‬ ‫و با هدایت تعدادی سود جوی فرصت طلب بعد از مدت زمان کوتاهی قیمتی سرسام اور پیدا می کند‪.‬‬ ‫ماسک های بهداشــتی و مایع و فوم های ضدعفونی کننده دست از کاالهایی هستند که خبر احتکار و‬ ‫افزایش قیمت ان ها به گوش می رســد‪ .‬اما ایا هجوم برای خرید این اقالم در چنین شــرایطی می تواند‬ ‫منطقی باشــد؟ نظر متخصصان و پزشکان در باره ماســک های موجود در بازار می تواند ما را نسبت به‬ ‫پیامد های استفاده از این کاالی بهداشتی یک بار مصرف اگاه تر کند‪.‬‬ ‫کشف انبار ماسک های بهداشتی احتکار شده‬ ‫در روز گذشته یک انبار در شهر قم که در ان اقدام به احتکار ماسک های بهداشتی شده بود توسط ماموران‬ ‫مبارزه با احتکار و اختفاء کاال کشــف شد‪ .‬این در حالی اســت که گزارش ها از افزایش تقاضا برای خرید‬ ‫ماسک خبر می دهد‪ .‬به نظر می رسد با ادامه این روند در روزهای اینده این نوع کاالهای بهداشتی مشمول‬ ‫طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء خواهند شد و با افراد سود جویی که اقدام به انبار کردن این اجناس‬ ‫می کنند برخورد قاطعی انجام می شــود‪ .‬به زودی ماموران کنترل و جلوگیری از نوسانات قیمت در بازار‬ ‫کاال های بهداشتی اینچنینی به این امر ورود می کنند و شاهد عادی شدن قیمت این اقالم خواهیم بود‪ .‬اما‬ ‫واقعیت این است که افزایش تقاضا برای خرید ماسک های تقلبی موجود دربازار هیاهویی برای هیچ است‪.‬‬ ‫از نظر متخصصان استفاده از این ماسک ها به هیچ عنوان برای جمعیت عادی در شهرها توصیه نمی شود و‬ ‫نمی تواند عاملی برای پیشگیری از بیماری کرونا باشد‪.‬‬ ‫استفاده از ماسک برای شهروندان عادی توصیه نمی شود‬ ‫«هیاهو و هجوم برای خرید یک کاال باغث سوء استفاده افراد فرصت طلب می شود و همین عامل‪ ،‬گران‬ ‫فروشــی و کمیاب شــدن ان کاال را در پی خواهد داشــت‪ ».‬رییس روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت‬ ‫بهداشــت با بیان این مطلب از غیر ضروری بودن استفاده از ماســک های موجود در بازار می گوید‪«:‬این‬ ‫ماسک ها نمی توانند عاملی برای پیشگیری از بیماری کرونا باشند‪ .‬ما استفاده از این نوع ماسک ها را برای‬ ‫جمعیت عادی توصیه نمی کنیم‪ .‬امروز شــاهد کشــف یک انبار در شهر قم بودیم که سود جویان در ان‬ ‫اقدام به احتکار ماسک های بهداشتی کرده بودند‪ ».‬دکتر کیانوش جهانپور می گوید این اقدام غیر قانونی‬ ‫به دلیل افزایش تقاضا برای خرید ماسک در شهر قم صورت گرفته است‪«:‬اگر مردم نسبت به واقعیت های‬ ‫موجود درباره این بیماری اگاه باشند و برای خرید چنین کاالهایی به داروخانه ها نروند شاهد افزایش قیمت‬ ‫ناگهانی در مورد این اقالم بهداشتی نخواهیم بود‪».‬‬ ‫استفاده از ماسک نمی تواند عاملی برای پیشگیری از کرونا باشد‬ ‫رییس بخش ویروس شناسی دانشگاه تهران می گوید بیشتر عمرش را در ازمایشگاه ها مشغول تحقیق در‬ ‫رابطه با انواع ویروس ها بوده است‪ .‬دکتر طلعت مختاری ازاد تنها در محیط ازمایشگاه و ان هم در مدت‬ ‫زمان محدود از ماســک اســتفاده می کند‪.‬او و همکارانش اعتقاد دارند ماسک می تواند مانند یک پسماند‬ ‫بیمارســتانی عفونی و عاملی برای انتقال بیماری هایی خطرناک تر از کرونا عمل کند‪«:‬متاســفانه شاهد‬ ‫دور انداختن نامناســب این ماسک های تقلبی استفاده شده در ســطح پیاده رو ها و مراکز عمومی شهر‬ ‫هستیم‪ .‬نخستین مسئله ای که باید به ان اشاره کنیم این است که درصد باالیی از ماسک های موجود در‬ ‫داروخانه های تقلبی هستند‪ .‬استفاده از این نوع ماسک ها نمی توانند عامل پیشگیری از بیماری ویروسی‬ ‫نظیر کرونا باشند‪ .‬متاسفانه می بینیم که افراد عادی که بیماری ندارند از این ماسک ها استفاده و خود را‬ ‫ایمن تصور می کنند‪.‬این درحاالی است که استفاده طوالنی مدت از این ماسک ها می تواند ایجاد کننده و‬ ‫ناقل بیماری های دیگری در جامعه مان شود‪ ».‬دکتر طلعت مختاری ازاد دغدغه جدی نسبت به امحاء و‬ ‫دور انداختن این ماسک ها بعد از استفاده دارد‪« :‬این ماسک ها در مدت زمان کمی بعد از استفاده به سرعت‬ ‫مرطوب می شوند‪ .‬تمام دغدغه ما این است که به شهروندان این سفارش را داشته باشیم و همچنین هشدار‬ ‫بدهیم که بیماری کرونا از طریق ترشحات فوقانی بدن قابل انتقال است‪ .‬این ماسک ها در تماس مستقیم‬ ‫با این ترشحات هستند‪ .‬امحاء غیر اصولی انها می تواند زمینه ساز بروز بیماری های خطرناک دیگری نظیر‬ ‫انفوالنزا در جامعه مان شود‪ .‬به همین دلیل توصیه ما این است تنها افرادی که عالئمی مانند سرماخوردگی‬ ‫دارند از ماسک های فیلتر دار استفاده کنند‪ .‬استفاده از این ماسک ها تنها در مدت زمان محدود و ان هم‬ ‫در موقعیتی که فرد مبتال با دیگران در محیط بسته قرار دارد توصیه می شود‪».‬‬ ‫استفاده دائم از ماسک ایجاد بستر برای رشد باکتری هاست‬ ‫طبق نظز متخصصان اســتفاده دائم از ماسک های یک بار مصرف موجود در بازار می تواند عاملی برای‬ ‫ابتال به بیماری افراد عادی فاقد عالئم بیماری شــود‪ .‬عضو هیات علمی مرکز ویروس شناسی دانشگاه‬ ‫بقیه اهلل در این باره می گوید‪« :‬استفاده از ماسک های غیر استاندارد نه تنها باعث پیشگیری از بیماری‬ ‫نمی شــود بلکه اســتفاده طوالنی مدت از ان ها می تواند زمینه ساز رشد و تکثیر باکتری هایی باشد که‬ ‫منشاء بیماری های خطرناکی هستند‪ ».‬دکتر مهدیه فرزانه پور می گوید استفاده از ماسک نباید به این‬ ‫شکل باشد که ما به طور دائم ان را روی صورت مان داشته باشیم ‪.‬بهتر است از ماسک های فیلتر دارد‬ ‫در بازه زمانی محدودی استفاده شود ‪.‬راه های موثر تری برای پیشگیری از بیماری کرونا در دسترس ما‬ ‫است که مهم ترین ان ها تقویت سیتم ایمنی بدن و همچنین رعایت نکات بهداشتی به ویژه شستشوی‬ ‫مداوم دست ها با اب و صابون است‪».‬‬ ‫داروخانه ها‪:‬‬ ‫ماسک‪ ،‬ژل ضد عفونی و الکل نداریم!‬ ‫تمام داروخانه ها مملو از افرادی اســت که به دنبال ماسک فیلتردار‪،‬‬ ‫ژل ضدعفونی کننده و الــکل می گردند‪ .‬کارمندان داروخانه می گویند‬ ‫که شاید (شنبه) این کاالها در داروخانه ها توزیع شود‪ .‬دو میز کوچک‬ ‫در کنار هم و چند قفســه‪ ،‬داروخانه ای کوچــک را در خیابان حافظ‬ ‫ساخته است‪ .‬داخل داروخانه‪ ،‬به زحمت سه نفر کنار هم جا می شوند‬ ‫و در مقابل در ان‪ ،‬چند نفری منتظر ایســتاده اند‪ .‬ادم ها با چهره های‬ ‫نگران داخل می روند‪ ،‬ســوال کوتاهی می پرسند و در سی ثانیه بیرون‬ ‫می ایند‪ .‬پاســخ مردی که پشت صندوق ایســتاده به درخواست همه‬ ‫یکی اســت‪« :‬نداریم‪ ».‬ماســک فیلتــردار و ژل ضدعفونی کننده‪ ،‬در‬ ‫داروخانه های شهر پیدا نمی شــود‪ .‬مردی که پشت دخل داروخانه ای‬ ‫در خیابان حافظ ایستاده‪ ،‬می گوید‪« :‬قرار بود (شنبه) برایمان بیاورند‪،‬‬ ‫فعال که به دســت مان نرســیده اســت‪ ».‬در داروخانه کوچکی دیگر‬ ‫در خیابــان فاطمــی‪ ،‬دو مــرد و یک زن به دنبال ماســک و ژل ضد‬ ‫عفونی کننده می گردند‪ .‬دختری که با دســتکش پالستیکی و ماسک‬ ‫فیلتردار پشت دخل داروخانه است‪ ،‬می گوید‪« :‬از عصر پنج شنبه تمام‬ ‫موجودی مان تمام شد‪.‬‬ ‫فیلتردار که هیچ‪ ،‬ماسک معمولی نخی هم نداریم‪ ».‬او ادامه می دهد‪:‬‬ ‫«گفته بودند که تا ساعت ‪ ۱۲‬ظهر شنبه‪ ،‬به دست مان می رسانند‪ .‬فعال‬ ‫که هیچ خبری نیســت‪ ».‬در داروخانه ای بزرگ در میدان ولیعصر‪ ،‬در‬ ‫کمتر از یــک دقیقه ‪ ۵‬نفر به دنبال خرید ماســک فیلتردار می ایند‪.‬‬ ‫کارمنــدان داروخانه‪ ،‬کاالهای جایگزین را پیشــنهاد می کنند‪ .‬مردی‬ ‫که پشــت یکی از میزها با دســتکش پالستیکی ایســتاده‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«ماســک نخی معمولی داریم‪ ،‬هر بسته ســه تایی ان ‪ ۴۵۰۰‬تومان‬ ‫اســت‪ .‬اگر می خواهید‪ ،‬همین را ببرید‪ ».‬زنی دیگر از پشــت میز نیز‬ ‫می گویــد‪« :‬به جای ژل ضد عفونــی کننده هم می توانید دســتمال‬ ‫مرطوب انتی باکتریال بخرید‪ .‬بســته ‪ ۱۲‬تایــی ان‪ ۵ ،‬هزار تومان و‬ ‫بســته ‪ ۷۰‬تایی ‪ ۲۵‬هزار تومان است‪ ۷۰ .‬تایی به صرفه تر است‪ .‬باید‬ ‫مدام استفاده کنید‪ ،‬زود تمام می شود‪ ».‬کارمندان داروخانه ها نیز خبر‬ ‫ندارند که ماســک و ژل ضدعفونی کننده چه زمانی توزیع می شــود‪.‬‬ ‫شــاید از هر ســه تا داروخانه‪ ،‬در یکی از ان ها به زحمت ماسک نخی‬ ‫پیدا شود اما ماسک فیلتردار یا ژل ضدعفونی کننده حداقل در مناطق‬ ‫مرکزی شهر تهران‪ ،‬در هیچ جا موجود نیست‪ .‬ماسک های نخی نیز بر‬ ‫اساس اعالم سازمان غذا و دارو‪ ،‬قیمت هر عدد ان‪ ۴۱۰ ،‬تومان است‪.‬‬ ‫اما در داروخانه ها در صورت موجودی‪ ،‬به قیمت حداقل ‪ ۱۵۰۰‬تومان‬ ‫فروخته می شود‪.‬‬ ‫کارمنــد داروخانــه ای در خیابان میــرزای شــیرازی می گوید‪« :‬از‬ ‫تولیدی ها خبر نداریم اما از روز پنج شــنبه با شرکت های توزیع کننده‬ ‫تمــاس گرفته ایــم‪ ،‬ان ها هم جواب روشــنی ندارند کــه چه زمانی‬ ‫می توانند ماســک و ژل ضدعفونی توزیع کننــد‪ ».‬در تقاطع خیابان‬ ‫طالقانی‪ ،‬داروخانه مرکزی سازمان هالل احمر قرار گرفته است‪ .‬حتی‬ ‫این داروخان ه نیز که فقط تجهیزات پزشکی می فروشد‪ ،‬ماسک فیلتردار‬ ‫ندارد و کارمندان ان ماسک نخی معمولی به صورت شان بسته اند‪ .‬در‬ ‫دو دقیقه‪ ،‬چهار نفر برای خرید ماسک و ژل ضدعفونی کننده مراجعه‬ ‫می کنند و پاســخ کارمندان به همه ان ها «نداریم» اســت‪ .‬مردی که‬ ‫پشت یکی از باجه های داروخانه هالل احمر ایستاده‪ ،‬می گوید‪« :‬امروز‬ ‫ســاعت سه و نیم برایمان می فرســتند‪ ».‬یکی از مشتری ها می پرسد‪:‬‬ ‫«مطمئن هستید؟ عصر بیایم حتما دارید؟» مرد پشت باجه می گوید‪:‬‬ ‫«راســتش چه بگویم‪ ،‬ما هم مثل شما منتظریم که بیاورند‪ .‬امیدواریم‬ ‫برسد‪ .‬از پنج شــنبه گفتند که امروز صبح می رسد‪ ،‬هنوز که نرسیده‪.‬‬ ‫زنگ زدیم و گفتند که عصر می اورند‪».‬‬ ‫بخش خصوصی ملزم به ضدعفونی کردن اتوبوس های پایتخت شد‬ ‫مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران‬ ‫با اشــاره به اینکه همه اتوبوس های پایتخت در‬ ‫شبانه روز باید یک بار ضدعفونی شوند‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی اگر ضدعفونی کردن اتوبوس ها را انجام‬ ‫ندهد‪ ،‬تخلف کــرده و ما این موضوع را پیگیری‬ ‫می کنیم‪ .‬محمود ترفع‪ ،‬مدیرعامل شرکت واحد‬ ‫اتوبوسرانی شــهر تهران در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫شهری خبرگزاری فارس‪ ،‬درباره ضدعفونی کردن‬ ‫اتوبوس های پایتخت جهت مقابله و پیشــگیری‬ ‫از کرونا‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬حدود ‪ 6‬هزار اتوبوس در‬ ‫پایتخت وجود دارد که بخشــی از این اتوبوس ها‬ ‫مربــوط به بخش خصوصی اســت که در زمینه‬ ‫ضدعفونی کــردن‪ ،‬تفاوتی بین ایــن دو بخش‬ ‫نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬روز گذشته جلسه ای با حضور‬ ‫همه مدیرعامل های شرکت های واحد خصوصی‬ ‫تهران برگزار شد و در این جلسه ضدعفونی کردن‬ ‫همه ایــن اتوبوس ها را تاکید کردیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت اتوبوســرانی شهر تهران ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫جلسه قرار شد که بخش خصوصی اتوبوس های‬ ‫خــود را ضدعفونی کند و مــا هزینه های انها را‬ ‫پرداخــت کنیم و هیچ محدودیتی در این زمینه‬ ‫به لحاظ بودجه ای وجود ندارد‪ .‬ترفع خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬بخش خصوصــی اگــر ضدعفونی کردن‬ ‫اتوبوس ها را انجام ندهــد‪ ،‬تخلف کرده و ما این‬ ‫موضوع را پیگیری می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫دستورالعمل فعلی همه اتوبوس های پایتخت در‬ ‫شــبانه روز باید یک بار بــا محلول های مورد نظر‬ ‫ضدعفونی شوند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫محصوالت جدید سایپا در سال ‪ ۹۹‬به بازار عرضه می شوند‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪235‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫تاکید معاون اموزشی وزارت بهداشت در مورد کرونا‪:‬‬ ‫دلیلی برای تعطیلی کالس های‬ ‫درس دانشگاه ها وجود ندارد‬ ‫معاون اموزشی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫گفت‪ :‬شرایط در مورد بیماری کرونا در کشور کنترل شده و‬ ‫وضعیت غیرعادی نیست؛ بنابراین هیچ دلیلی برای تعطیلی‬ ‫کالس ها یا توقف برنامه های اموزشــی دانشــگاه های علوم‬ ‫پزشــکی‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬علی اکبر حقدوست در پیامی صوتی‬ ‫خطاب به دانشــجویان علوم پزشــکی کشور که در معاونت‬ ‫اموزشی وزارت بهداشــت‪ ،‬منتشر شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ایمنی‬ ‫دانشجویان علوم پزشــکی از اصول کاری معاونت اموزشی‬ ‫اســت و سالمتی دانشجویان با هیچ چیز معاوضه نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیماری کرونا مختص یک روز‪ ،‬دو روز یا دوهفته‬ ‫نیست که با تعطیلی بتوان مانع گسترش ان شد‪ ،‬بلکه باید‬ ‫برای چند ماه و حتی چند ســال بــرای مقابله با ان تالش‬ ‫کرد‪ .‬حقدوســت با اشــاره بر اینکه تعداد فوتی ها در سایر‬ ‫بیماری ها بیشتر است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با وجود این‪ ،‬باید نکات‬ ‫ایمنی را رعایت و در برنامه ریزی ها بدبینانه به مسائل نگاه‬ ‫کرد اما واقعیت نشان می دهد که در حال حاضر این شرایط‬ ‫کنترل شــده و وضعیت غیرعادی نشده است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬ویروس کرونا در ایران نیز دیده شــده اســت؛ اگرچه‬ ‫پیشــتر تمهیداتی برای کنترل به اجرا درامد اما اکنون باید‬ ‫کمرها را محکم تر بست تا این مشکل را نیز مانند مشکالت‬ ‫دیگر رفع کنیم‪ .‬معاون اموزشــی وزارت بهداشت با اشاره‬ ‫به فضای اضطراب موجود در جامعه نســبت به شــیوع این‬ ‫ویروس عنــوان کرد‪ :‬اضطراب موجود در جامعه بیشــتر از‬ ‫واقعیت ها اســت‪ .‬خطر این بیماری نســبت به ترس ایجاد‬ ‫شــده در جامعه به واقع ناچیز است‪ .‬این اپیدمیولوژیست بر‬ ‫اســاس تازه ترین رویدادها درباره ویروس کرونا عنوان کرد‪:‬‬ ‫جز در شــهر قم در هیچ شــهر دیگری انتقال بیماری را به‬ ‫صورت محلی نداشــتیم اگرچه موضوع به این معنی نیست‬ ‫که در سایر نقاط نیز نخواهیم داشت‪ .‬حقدوست افزود‪ :‬هیچ‬ ‫کشوری در جهان و هیچ شــهری در ایران از انتقال محلی‬ ‫در امان نیســت اما به نظر می رســد شاخص های انتقال و‬ ‫مرگ و میر کمتر از ان چیزی اســت که پیشــتر گمان می‬ ‫شــد‪ .‬اگر این ویروس دو تا سه هفته در قم چرخش داشته‬ ‫اســت‪ ،‬باید عنوان کرد که میزان انتقــال ان محدود بوده‬ ‫است در غیر این صورت باید افراد بیشتری مبتال می شدند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به خطرات پیش روی پزشکان به عنوان اصلی‬ ‫ترین مجریان درمان و ســامت در کشور گفت‪ :‬پزشکان ما‬ ‫خطرات این رشته را می پذیرند و باید ایثارگرانه تر فعالیت‬ ‫کنند‪ .‬معاون اموزشــی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی تاکید کرد‪ :‬دانشجویان رشته های علوم پزشکی به‬ ‫عنوان پیام اوران ســامت وظیفه سنگینی بر دوش دارند؛‬ ‫باید ارام باشــند‪ ،‬جامعه را ارام سازند‪ ،‬خود احتیاط کنند و‬ ‫هم به دیگران نکات ایمنــی را اموزش دهند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر کمک همگانی و برطرف ســاختن اضطراب ایجاد شــده‬ ‫در جامعــه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر بــا هجوم بیماران‬ ‫به دلیل انفلوانزای فصلی نیز روبه رو هســتیم‪ .‬همگی باید‬ ‫دســت به دست هم دهیم‪ .‬اگرچه این به ان معنا نیست که‬ ‫دانشجویان علوم پزشکی خود را بیش از حد در معرض خطر‬ ‫قرار دهند اما خطر انچنان نیست نبوده و نیاز به برخی اقدام‬ ‫های ویژه است‪ .‬حقدوست در ادامه از شرایط متفاوت شهر‬ ‫قم ســخن گفت و خطاب به دانشجویان افزود‪ :‬ارامش خود‬ ‫را حفظ کنید و از شــایعات منتشــر شده در فضای مجازی‬ ‫و برخی رســانه ها دوری کنید و اخبــار را تنها از معاونت‬ ‫اموزشی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی دنبال‬ ‫کنید‪ .‬وی گفت‪ :‬امید اســت به زودی با اطالعات بیشتر این‬ ‫مساله را مدیریت و بیماری را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫رشد قیمت ها در بازار ارز‬ ‫پس از تصمیم ‪FATF‬‬ ‫دالر در صرافی های بانکی‪( ،‬شــنبه) با رشد ‪ ۳۳۰‬تومانی‬ ‫قیمت نســبت به روز معامالتی گذشــته به قیمت ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۳۰‬تومان فروخته شــد‪ .‬قیمت ها در بازار ازاد نیز حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬تومان باالتر اســت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نرخ خرید هر دالر‬ ‫امروز در تابلوی صرافی هــای بانکی ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۳۰‬تومان‬ ‫و فروش ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۵۳۰‬تومان بود‪ .‬قیمت خرید هر یورو‬ ‫نیــز ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۸۰‬تومان و نرخ فــروش ان ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۸۰‬تومان شــد‪ .‬میانگین بهای هــر یورو در روز معامالتی‬ ‫گذشته در ســامانه ســنا ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۱۶۶‬تومان و هر دالر‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۲۴۶‬تومان بود‪ .‬همچنین در ســامانه نیما در‬ ‫روز معامالتی گذشته هر حواله یورو ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۱۰۲‬تومان‬ ‫فروخته شد‪ ،‬حواله دالر نیز ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۶۴‬تومان به فروش‬ ‫رســید‪ .‬نرخ دالر در روزهای اخیر با جوسازی سفته بازان‪،‬‬ ‫به دلیل نزدیک شــدن به نشست ‪ FATF‬و نگرانی از قرار‬ ‫گرفتن نام ایران درلیست سیاه این نهاد مالی‪ ،‬رو به افزایش‬ ‫گذاشــته بود که امروز به دلیل قطعی شــدن این موضوع‪،‬‬ ‫افزایش قیمت ها روند پرشتاب تری گرفت‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫یکشنبه‪ 4‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪235‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫دخل و خر ج های انتخاباتی زیر ذره بین قانون‬ ‫شاعرانه‬ ‫می دمد صبح و کله بست سحاب‬ ‫الصبوح الصبوح یا اصحاب‬ ‫می چکد ژاله بر رخ الله‬ ‫المدام المدام یا احباب‬ ‫می وزد از چمن نسیم بهشت‬ ‫هان بنوشید دم به دم می ناب‬ ‫تخت زمرد زده است گل به چمن‬ ‫راح چون لعل اتشین دریاب‬ ‫در میخانه بسته اند دگر‬ ‫افتتح یا مفتح االبواب‬ ‫لب و دندانت را حقوق نمک‬ ‫هست بر جان و سینه های کباب‬ ‫این چنین موسمی عجب باشد‬ ‫که ببندند میکده به شتاب‬ ‫بر رخ ساقی پری پیکر‬ ‫همچو حافظ بنوش باده ناب‬ ‫قانون نظارت و شفافیت هزینه های انتخاباتی بعد از تصویب در مجلس‬ ‫شــورای اسالمی از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابالغ شد‪ .‬در این‬ ‫قانون محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی‪ ،‬سقف هزینه ها و نحوه تامین‬ ‫ان مشخص شده است؛ قانونی که در صورت اجرای کامل‪ ،‬گامی روبه‬ ‫جلو برای شفاف کردن هزینه های انتخاباتی در ایران است‪ .‬پس از بحث‬ ‫و بررسی های فراوان و ارائه طرح ها و لوایح مختلف‪ ،‬در نهایت مجلس‬ ‫دهم در ماه های اخر فعالیت خود طرح «شــفافیت و نظارت بر تامین‬ ‫مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس» را تصویب کرد‪ .‬این‬ ‫طرح بعد از تصویب مجلس‪ ،‬هفت بهمن به شــورای نگهبان ارســال‬ ‫شــد‪ .‬این شورا نیز دو روز بعد طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی‬ ‫فعالیت های انتخاباتی را مغایر با شــرع و قانون اساسی ندانسته و به‬ ‫تایید رســاند‪ .‬در نهایت هم ‪ ۱۵‬بهمن ماه قانون شفافیت و نظارت بر‬ ‫تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫از ســوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت کشور ابالغ شد‪ .‬در این‬ ‫طرح منابع مالی نامزدها‪ ،‬نحوه هزینه کرد منابع مالی‪ ،‬محدوده تبلیغات‬ ‫مجاز‪ ،‬ارتباط مالی احزاب با افراد کاندیدا و ‪ ...‬مشــخص شده است تا‬ ‫مانع ورود پول های کثیف به چرخه انتخابات شــود‪ .‬همچنین یکی از‬ ‫مشــکالتی که این قانون به دنبال رفع ان است شکل گیری ارتباطات‬ ‫ناصواب بین داوطلبان و افراد فاســد اســت که به بهانه تامین مالی‬ ‫فعالیت های انتخاباتی شکل می گیرد‪ .‬مهم ترین مسئله مورد اشاره در‬ ‫قانون مذکور این اســت که هیچ شخص یا نامزدی نمی تواند اقدام به‬ ‫دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تامین منابع‬ ‫مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد ان ها کند‪ ،‬مگر به صورتی که‬ ‫در این قانون مشخص شده است‪.‬‬ ‫در واقع این قانون تامین مالی انتخابات را در چارچوب مشخصی محدود‬ ‫کرده اســت؛ موضوعی که در گزارش شفافیت هزینه های انتخاباتی؛‬ ‫خیلی دور خیلی نزدیک به صورت مبســوط پرداخته ایم‪ .‬در بخش‬ ‫دیگر این قانون به مســئله محدوده تبلیغات مجاز انتخاباتی پرداخته‬ ‫شــده است‪ .‬در این قانون اشاره شــده که احزاب و گروه های سیاسی‬ ‫در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفا با موافقت نامزدها مجاز به‬ ‫انجام تبلیغات برای ان ها بوده و بدون کســب موافقت کتبی انها حق‬ ‫انجام هیچ گونه تبلیغاتی را برای انها ندارند‪ .‬همچنین کلیه هزینه های‬ ‫انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها یا فروش محصوالت یا ارائه‬ ‫خدمات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و‬ ‫در قبال ان پول پرداخت می شود‪ ،‬بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا‬ ‫حزب و یا نماینده مجاز امور مالی ان ها و بدون پرداخت از طریق حساب‬ ‫مربوطه ممنوع است‪ .‬قانون شفافیت و نظارت بر هزینه های انتخاباتی‬ ‫همچنین میزان کمک و هدایای هر شــخص حقیقی به یک نامزد یا‬ ‫مجموع نامزدها جهت تامین هزینه های انتخاباتی را حداکثر به میزان‬ ‫بیست درصد(‪ )%۲۰‬از سقف هزین ه انتخاباتی نامزد که طبق این قانون‬ ‫مشخص می شود مقرر کرده است‪ .‬در واقع این قانون برای جلوگیری از‬ ‫وابستگی نمایندگان مجلس به یک فرد یا مجموعه خاص‪ ،‬کمک ها را‬ ‫محدود کرده و داوطلبان همه هزینه های خود را نمی توانند از یک فرد‬ ‫تامین کند‪ .‬از سوی دیگر برای هزینه های انتخاباتی هم سقف تعیین‬ ‫می شود و داوطلبان مجاز نیستند هر مقدار که تصمیم می گیرند برای‬ ‫ی انتخاباتی هر‬ ‫تبلیغات خود هزینه کنند‪ .‬در ماده ‪ ۶‬این قانون هزینه ها ‬ ‫داوطلب احصا شده است‪.‬‬ ‫قانون شفافیت و نظارت بر هزینه های انتخاباتی هزینه های مربوط به‬ ‫دایر کردن محل ســتاد انتخابات اعم از اجاره بهای ان و هزینه های‬ ‫خدمات و حمل و نقل و ســایر هزینه های متعارف ستاد‪ ،‬هزینه های‬ ‫برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی‪ ،‬هزینه های تبلیغات‬ ‫مجاز‪ ،‬هزین ه و حق الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی‬ ‫ستادها در فعالیت های انتخاباتی را به رسمیت شناخته است‪ .‬طبق‬ ‫ایــن ماده هزینه هایی مانند ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی‬ ‫بــه افراد از ســوی نامزد یا از طرف وی ممنــوع و در حکم خرید و‬ ‫فروش رای محسوب می شود‪ .‬در صورت وقوع این امر فرمانداری ها و‬ ‫بخشداری ها باید به فرد تذکر کتبی داده و در صورت ادامه اقدامات‬ ‫خالف قانون مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات های اجرائی و‬ ‫نظارت گزارش دهند‪.‬‬ ‫یکی از سازوکارهای نظارتی این قانون در ماده هفت تعبیه شده است‪.‬‬ ‫طبق این ماده داوطلبان موظفند حســابی را جهت واریز‪ ،‬برداشــت‬ ‫و هرگونــه نقــل و انتقال وجوه و منابع نقــدی مربوط به هزینه های‬ ‫انتخاباتــی‪ ،‬نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی‪ ،‬تعیین‬ ‫یا افتتاح و هنگام ثبت نام یا درخواســت مجوز توسط احزاب‪ ،‬شماره‬ ‫و مشــخصات ان و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص به وزارت‬ ‫کشور ارائه دهند‪ .‬نقل و انتقاالت مالی داوطلب که مربوط به هزینه های‬ ‫انتخاباتی است باید با این حســاب صورت گیرد تا نهادهای مربوطه‬ ‫نظارت های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫در کنار اعالم شــماره حســاب‪ ،‬داوطلبان باید شخصی را به عنوان‬ ‫نماینده مالی‪ ،‬به همراه مشــخصات کامل ان به هنگام درخواســت‬ ‫مجوز و یا ثبت نام حســب مورد به وزارت کشور‪ ،‬فرمانداری ها و یا‬ ‫بخشــداری ها معرفی کنند‪ .‬این قانون تغییر نماینده مالی را صرفا با‬ ‫اعالم رسمی ان به مراجع مربوطه امکان پذیر دانسته است‪ .‬همچنین‬ ‫کلیه هزینه های مربوط به احزاب و گروه های سیاســی و هزینه های‬ ‫مربوط به انتخابات از جانب نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت‬ ‫گیرد‪ .‬نامزدها باید تمامی مصــارف و مخارج مرتبط با فعالیت های‬ ‫انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه ها‬ ‫و میزان کمک های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف‬ ‫در ســامانه مالی انتخابات ثبت کننــد‪ .‬در صورت عدول از مفاد این‬ ‫قانون‪ ،‬انجام هرگونه هزین ه تبلیغاتی و انتخاباتی برخالف احکام ان‬ ‫از سوی قانون گذار جرم تلقی شده است‪ .‬مرتکبان جرم های مشخص‬ ‫شــده در این قانون بــه یکی از مجازات های تعزیری درجه شــش‬ ‫به استثنای مجازات حبس محکوم می شوند‪ .‬در صورتی که نامزدهای‬ ‫انتخابات مرتکب این جرم شوند‪ ،‬عالوه بر مجازات مقرر‪ ،‬به محرومیت‬ ‫ت عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از‬ ‫از نامزدی در هرگونه انتخابا ‬ ‫سوی مراجع صالح قضایی محکوم می شوند‪ .‬قانون شفافیت و نظارت‬ ‫بــر هزینه های انتخاباتی در انتخابات مجلــس یکی از گام های روبه‬ ‫جلو مجلس شــورای اسالمی در دوره دهم است‪ .‬هر چند دیرهنگام‬ ‫تصویب شــد اما جامع و کامل بودن ایــن قانون و جرم انگاری عدم‬ ‫شفافیت در این حوزه از مزایای قانون شفافیت هزینه های انتخاباتی‬ ‫محســوب می شود‪ .‬البته همانند هر قانون دیگری رسیدن به ثمرات‬ ‫این قانون هــم در گروه اجرای کامل ان اســت؛ اجرایی که باید تا‬ ‫انتخابات مجلس دوره دوازدهم منتظر تحقق ان باشیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 244

روزنامه خوب 244

شماره : 244
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه خوب 243

روزنامه خوب 243

شماره : 243
تاریخ : 1398/12/14
روزنامه خوب 242

روزنامه خوب 242

شماره : 242
تاریخ : 1398/12/13
روزنامه خوب 241

روزنامه خوب 241

شماره : 241
تاریخ : 1398/12/12
روزنامه خوب 240

روزنامه خوب 240

شماره : 240
تاریخ : 1398/12/11
روزنامه خوب 239

روزنامه خوب 239

شماره : 239
تاریخ : 1398/12/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!