روزنامه خوب شماره 233 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 233

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 233

روزنامه خوب شماره 233

‫رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫ایت الهجنتیدبیرشوراینگهبان‪:‬‬ ‫انتخابات در نظام جمهوری‬ ‫اسالمیایرانتشریفاتی‬ ‫و نمایشی نیست‬ ‫مردم با انتخاب خوب مجلسی‬ ‫قوی برای ایران بسازند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 30‬بهمن ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 233‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 20‬جمادی الثانی‪ 15 | 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شرکتنکردندرانتخاباتراهدرستینیست‬ ‫مردم از نمایندگان چه می خواهند؟‬ ‫به بهانه حضور پنج گروه موسیقی بانوان‬ ‫در جشنواره موسیقی فجر‬ ‫با مشارکت در انتخابات از حق رای خود استفاده کنید‬ ‫موسیقیبانوان‬ ‫‪8‬‬ ‫جشنواره ایمستقلمی طلبد‬ ‫جهانگیری معاون اول رییس جمهوری‪:‬‬ ‫‪ 2‬قطعاروزهایبهتریدر‬ ‫انتظار اقتصاد کشور است‬ ‫علیاحمدی‬ ‫روان شناس و پژوهشگر روان شناسی اجتماعی‬ ‫چرا انتخاب ارامش‬ ‫چرا اولویت فرهنگ!‬ ‫نگاهی بر شیوه های تبلیغاتی نامتعارف کاندیداها؛‬ ‫‪5‬‬ ‫وقتیتبلیغاتبهابتذال‬ ‫کشیدهمی شود!‬ ‫جاوید شفیعی در گفتگو با روزنامه «خوب»‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 8‬موسیقی خوب روح و جسم‬ ‫انسان را جال می دهد‬ ‫بیانهتشکلهایمدیریتــی‬ ‫مطبوعات و رسانههای کشور‬ ‫انتخاب�ات راه ورود ب�ه عرصه دموکراس�ی و مردم س�االری اس�ت‪.‬‬ ‫در جمهوری اس�المی ایران نیز ب�ه طور میانگین پ�س از انقالب‪ ،‬در‬ ‫حدود هر ‪ ۲‬سال یک انتخابات برگزار شده است‪ .‬در اسفند ماه سال‬ ‫جاری نیز انتخابات مجلس ش�ورای اس�المی در ایران برگزار خواهد‬ ‫شد؛ انتخاباتی مهم برای تعیین سرنوشت رکن اصلی قانون گذاری و‬ ‫نظارت بر امور کشور‪.‬‬ ‫اهمیت مجلس شورای اس�المی و انتخاب نمایندگان خانه ملت برای‬ ‫همگان اشکار و مشخص است و به تعبیر بنیانگزار جمهوری اسالمی‬ ‫" مجلس در راس امور اس�ت "‪ .‬زندگی مردم به طرق مس�تقیم و غیر‬ ‫مس�تقیم با عملکرد مجلس در ارتباط است و لزوم حضور نمایندگان‬ ‫اصلح و به معن�ای واقعی کلمه خادم ملت ‪ ،‬امری خطیر و سرنوش�ت‬ ‫ساز است‪.‬‬ ‫انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در شرایط حساسی‬ ‫در حال برگزاری اس�ت‪ .‬انچه بیش از پیش اهمیت دارد حضور گروه‬ ‫های فعال و تاثیر گذار و مورد وثوق مردم در این انتخابات میباشد‪.‬‬ ‫گروه های مختلف رس�انه ای باعنایت به جایگاه مردمی و ارتباطات‬ ‫اجتماعی از جمله اقشاری هستند که همواره در انتخابات های کشور‬ ‫نقش تاثیر گ�ذار و با اهمیتی داش�ته ان�د‪ .‬در این دوره نیز تش�کل‬ ‫های مدیریتی مطبوعات و رس�انه های کش�ور با همفکری و بدور از‬ ‫رویکردهای سیاس�ی و با نگاهی ملی نسبت به اتخاذ موضع واحد در‬ ‫قبال انتخابات مجلس شورای اسالمی و معرفی تعدادی از نامزدهای‬ ‫دارای سوابق مدیریتی در عرصه رسانه به ملت عزیزمان اقدام نموده‬ ‫اند‪ .‬این انجمن های صنفی متشکل از تشکل های زیر میباشد‪:‬‬ ‫انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی‬ ‫انجمن مدیران نشریات ایران‬ ‫انجمن مدیران رسانه ها‬ ‫انجمن مدیران رسانه های کشاورزی و صنایع غذایی‬ ‫شرکت تعاونی مطبوعات کشور‬ ‫این ائتالف از تعدادی از نامزدهای انتخابات مجلس ش�ورای اسالمی‬ ‫بدون در نظ�ر گرفتن جه�ت گیری سیاس�ی‪ ،‬رس�انه ای و صرف ًا در‬ ‫راس�تای تش�کیل مجلس�ی خدمتگذار مردم با دغدغ�ه منافع ملی‬ ‫حمایت میکند‪ .‬اسامی این نامزدها بدین شرح است‪:‬‬ ‫محمد علی وکیلی کد ‪۸۹۱۹:‬‬ ‫مصطفی کواکبیان ‪۷۴۶۲:‬‬ ‫سید نظام الدین موسوی کد ‪۸۴۱۷:‬‬ ‫محمد رضا راه چمنی کد‪۴۷۴۲:‬‬ ‫سید محمد زهیر غرضی کد ‪۶۶۹۴ :‬‬ ‫بیژن نوباوه وطن کد‪۸۶۷۷:‬‬ ‫محمد سعید احدیان کد‪۱۲۱۹:‬‬ ‫سید علی موسوی خراسانی کد‪۸۲۹۹‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫همتی رئیس کل بانک مرکزی‪ :‬دالر باز هم به زیر ‪۱۴‬هزار تومان برمی گردد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪233‬‬ ‫خبر‬ ‫فضای هیجانی بازار ارز و سکه‬ ‫روز دوشنبه سکه کانال ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی را شکست‬ ‫و در بازار ارز‪ ،‬دالر توانســت به باالی سطح مقاومتی ‪۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومانی جهش کند‪ .‬به گفته فعاالن‪ ،‬مهم ترین عاملی که در‬ ‫روزهای اخیر فضای بازارها را هیجانی تر کرده‪ ،‬نگرانی معامله گران‬ ‫پیرامون تصمیم احتمالی ‪ FATF‬است‪ .‬انها این گمانه زنی را‬ ‫ی ‪ ،‬ایران را به لیست‬ ‫مطرح می کنند که ممکن است این نهاد مال ‬ ‫سیاه بازگرداند‪ .‬عده ای نیز رشد نرخ حواله درهم را متغیر اثرگذار‬ ‫در باال رفتن قیمت دالر و به تبع ان افزایش قیمت سکه دانستند‪.‬‬ ‫طال روز دوشــنبه در بازارهای جهانی‪ ،‬با افت ‪ ۰ /۱‬درصدی به‬ ‫قیمت ‪ ۱۵۸۱‬دالر رسیده بود‪ .‬قیمت فلز زرد که روز یکشنبه در‬ ‫نزدیکی رکورد قیمتی دوهفته ای خود بود‪ ،‬به دلیل اقدام انبساطی‬ ‫مقامات پولی چین‪ ،‬اندکی کاهش یافت‪ .‬بانک مرکزی چین برای‬ ‫جلوگیری از تاثیرات شــدید ویروس کرونا بر اقتصاد این کشور‬ ‫دست به سیاست های مبتنی به مداخله پولی در بازارهای این‬ ‫کشور زده است‪ .‬اقدامی که یک بار دیگر در ماه گذشته میالدی‬ ‫توسط مقامات پولی دومین اقتصاد بزرگ دنیا تکرار شده بود‪ .‬اقدام‬ ‫جدید بانک خلق چین‪ ،‬بار دیگر به سرمایه گذاران در برابر عواقب‬ ‫اقتصادی ویروس کرونا اطمینان بیشتری داد و از همین رو تقاضا‬ ‫برای دارایی های پرریسک افزایش یافت‪.‬‬ ‫ناکامیمقاماتپولیترکیه‬ ‫لیر ترکیه برای نخستین بار از اواخر ماه مه سال گذشته میالدی‬ ‫در برابر دالر امریکا تضعیف شد و از نسبت کلیدی که بانک های‬ ‫دولتی از ان دفاع می کردند‪ ،‬گذشــت‪ .‬ارزش لیر در ماه گذشته‬ ‫حدود یک درصــد کاهش یافت و نرخ برابــری دالر به لیر به‬ ‫‪ ۶ /۰۴۸‬رسید‪ .‬پس از انکه گزارش اشتغال بهتر از انتظارات در‬ ‫ایاالت متحده منتشر شد‪ ،‬اسکناس پشت سبز در برابر رقبای‬ ‫خود‪ ،‬روند صعودی پیش گرفت و در برابر انها تقویت شــد‪ .‬در‬ ‫حالیکه برخی در ترکیه در پی باثبات نگه داشــتن نرخ برابری‬ ‫لیر در برابر دالر و سایر ارزهاست‪ ،‬اما مداخالت دولت در بازار ارز‬ ‫نیز توان کنترل تقاضا را نداشته است‪ .‬ظرف هفته جاری حدود‬ ‫‪ ۴‬میلیارد دالر ارز به بازار ترکیه تزریق شده تا جلوی پیشروی‬ ‫تقاضای شدید مردم گرفته شود‪ .‬اما براساس گزارش منابع اگاه و‬ ‫چهار مبادله کننده مشهور در بازار ارز این کشور‪ ،‬این مداخالت نه‬ ‫تنها جلوی تضعیف لیر را نگرفته اند‪ ،‬بلکه باعث ایجاد کانالی شده‬ ‫است که یک سوی ان ترکیه و سوی دیگر ان بازارهای نوظهور‬ ‫است‪ .‬لیر همواره با نوسان در کریدوری به شعاع یک درصد معامله‬ ‫می شود‪ .‬درصدی که بیشتر جنبه روانی و انتظاراتی دارد و اگر لیر‬ ‫از ان نیز عبور کند شرایط برای این کشور بسیار سخت خواهد‬ ‫شد‪.‬همچنین نگرانی های مربوط به تاثیرات مخرب ویروس کرونا‬ ‫بر اقتصاد جهانی در فضای بازارهای ترکیه حکمفرما بوده است؛‬ ‫و از ســوی دیگر نهایتا تالش مقامات ترکیه فایده ای نداشت و‬ ‫مرز روانی نرخ برابری دالر و لیر از ‪ ۶‬عبور کرد؛ به این معنی که‬ ‫ارزش ارز امریکا اکنون بیشتر از‪ ۶‬برابر لیر ترکیه است‪ .‬البته هفته‬ ‫گذشته نیز سیستم رتبه بندی‪ S&PGlobal‬بازار ارز فرامرزی‬ ‫ترکیه را با برچسب شناور مدیریت شده معرفی کرد‪ ،‬به این معنا‬ ‫که مداخالت بیش از اندازه از سوی دولت و مقامات‪ ،‬همچنین‬ ‫محدودیت های معرفی شده برای نظارت بر بانک های داخلی این‬ ‫کشــور منجر شد تا معامالت این کشور‪ ،‬در دسته فروشندگان‬ ‫کوتاه مدت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ریسک بلندمدت به ازای رشد موقت‬ ‫اســتراتژی ترکیه برای سوخت رســانی به موتــور اقتصادش‪،‬‬ ‫افزایش تخصیص اعتبارات از طریق استقراض به منظور تشویق‬ ‫سرمایه گذاری است؛ اما سرمایه الزم برای دستیابی به هدف در‬ ‫بانک های این کشور موجود نیست‪ .‬نرخ پس انداز در ترکیه نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۵‬درصد از تولید ناخالص داخلی براورد می شود‪ ،‬که از نظر‬ ‫صندوقبین المللیپولنسبتبهاقتصادهایدارایشرایطمشابه‪،‬‬ ‫ناکافی است؛ بنابراین استقراض خارجی راه حل تامین سرمایه‬ ‫الزم خواهد بود‪ .‬موسسه های مالی (و نه افراد) مجاز به استقراض‬ ‫سرمایه الزم از منابع خارجی هستند‪ .‬از انجا که سرمایه ورودی‬ ‫بیشتر از جنس دالر یا یورو است‪ ،‬گزینه تضعیف لیر برای پوشش‬ ‫بدهی از طریق اعمال سیاســت پولــی‪ ،‬کارایی الزم را نخواهد‬ ‫داشــت‪ .‬در ادامه عالوه بر ریسک عمل استقراض‪ ،‬زمینه الزم‬ ‫برای سقوط لیر نسبت به یورو و دالر فراهم خواهد شد‪ .‬اتفاقی‬ ‫که اکنون در حال رخ دادن اســت‪ .‬اردوغان برای تحکیم پایگاه‬ ‫قدرت خود‪ ،‬پس از تجربه یک کودتای نافرجام‪ ،‬حاضر به پذیرفتن‬ ‫ریســک مالی بلندمدت به ازای رشد اقتصادی کوتاه مدت شده‬ ‫است‪ .‬با اینکه امکان جلوگیری از تضعیف لیر و رشد تورم از طریق‬ ‫تقویت قدرت داخلی برای تامین سرمایه و وام دهی وجود دارد؛ اما‬ ‫محدودیت های این روش که با افزایش نرخ بهره میسر می شود‬ ‫با رویکرد کوتاه مدت اردوغان در تضاد اســت‪ .‬افزایش نرخ بهره‬ ‫موجب تقویت نرخ پس انداز و جذب لیر خواهد شد‪ .‬همزمان‪ ،‬نرخ‬ ‫استقراض نیز باال خواهد رفت تا حاشیه سود الزم برای بانک ها‬ ‫پدید اید؛ بنابراین ممکن است عالوه بر کندی موتور اقتصاد‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره روند صعودی اجتناب ناپذیری را تجربه کند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر “اجازه ادامه تالطم در بازار ارز را نمی دهیم” گفت‪ :‬تصمیم اجالس اف ای تی اف تاثیری در روابط و معامالت ما نخواهد داشت‪ .‬عبدالناصر همتی‬ ‫در حاشیه ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با موضوع نظام بانکی در خدمت تولید مبنی بر اینکه برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات اخیر در بازار ارز چیست گفت‪:‬‬ ‫قب ً‬ ‫ال هم گفته ام که این نوسانات ادامه دار نخواهد بود؛ برخی به خاطر اجالس اتی اف ای تی اف تالش می کنند التهابی در بازار ارز ایجاد کنند ولی همان طور که گفتم تصمیم اجالس‬ ‫اف ای تی اف تاثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داشــت‪ .‬وی با اشاره به برخی خبرها و اظهارنظرهای دالل های ارزی مبنی بر اینکه سد مقاومت دالر ‪14‬هزارتومانی شکسته شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ظرف یک سال قبل ‪ 3‬بار این سد مقاومت شکسته شد ولی باز با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار برگشت و باز هم این اتفاق می افتد‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی به افرادی‬ ‫که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد که ریسک دارایی های خود را هم در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫جهانگیری معاون اول رییس جمهوری‪:‬‬ ‫قطعا روزهای بهتری در انتظار اقتصاد کشور است‬ ‫معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی اجماعی در کشور ایجاد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه تعاونی ها‬ ‫ب اسالمی باشد‪« .‬اسحاق جهانگیری» صبح روز سه شنبه در ایین افتتاح همزمان‪٣٢٢‬‬ ‫می تواند راهگشای اهداف کشور و انقال ‬ ‫طرح بخش تعاون در‪ ٣١‬استان کشور اظهار داشت‪ :‬وجه اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی اجماع و تفاهم بین اقتصاددان ها‬ ‫و سیاستمداران کشور که البته نظرات متفاوتی همواره دارند ایجاد کرد‪ .‬معاون اول رییس جمهوری افزود‪ :‬هیچ کس از انها در‬ ‫بندهای ‪ ٢۴‬گانه هیچکدام از این بندها را اضافی نمی دانم و همه بندهای انرا برای اقتصاد کشور راهگشا می دانند و هدف این‬ ‫نسخه مقاومت و مقابله با تکانه های اقتصادی برای کشور است که همه اقتصاددان ها و سیاست مداران تفاهم و اجماع دارند‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان این که وضع کشور نسبت به اغاز تحریم های امریکا بهتر است‪ ،‬گفت‪ :‬انها تصور می کردند با خارج شدن‬ ‫از برجام و بر اساس تجارب و کتاب هنر تحریم مطمئن بودند که اقتصاد ایران از هم می پاشد و ایران جشن چهل سالگی را‬ ‫نمی تواند بگیرد اما ما جشن ‪ ۴١‬سالگی را امسال برگزار کردیم‪ .‬معاون اول رییس جمهوری مهمترین عامل مقاومت در برابر‬ ‫تحریم ها را صبر و ایستادگی مردم دانست و گفت‪ :‬امریکایی ها واقعا فکر می کردند اقتصاد ایران از هم فرو می پاشد البته ضرباتی‬ ‫هم خوردیم اما با مدیریت و تدبیری که انجام شد قطعا روزهای بهتری در انتظار کشور است‪ .‬جهانگیری گفت ‪ :‬وزارت تعاون‬ ‫کار و رفاه اجتماعی از وزارتخانه های مهمی است که جنبه های کاری متفاوتی دارد و در همه بخش های اصلی اقتصاد به صورت‬ ‫جدی درگیر است و مسئولیت دارد‪ .‬وی با اشاره به بهره برداری از ‪ ۳۲۲‬طرح مهم در حوزه تعاون خاطرنشان کرد‪ :‬یک میلیون‬ ‫و‪٧٠٠‬هزار نفر در این بخش مشغول به کارند که از همه انها صمیمانه تشکر می کنم‪ .‬معاون اول رییس جمهوری اظهارداشت‪:‬‬ ‫توسعه بخش تعاون به عنوان یکی از مهمترین بخش هایی که می تواند راهگشا باشد و در خیلی از مسائلی که می توان در‬ ‫اهداف و ارمان های انقالب و جمهوری اسالمی و حتی فراتر به عنوان ارمان های اسالم مطرح کرد و باید به دنبال تحقق انها‬ ‫باشیم‪ ،‬بخش تعاون می تواند چنین نقشی داشته باشد و چنین موقعیتی پیدا کند‪ .‬جهانگیری با بیان اینکه امروز مصادف با‬ ‫سالروز اعالم سیاست های اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬گفت‪ :‬معموال در بین اقتصاددانان می گویند همیشه به تعداد اقتصاددان‪ ،‬راجع‬ ‫به مسائل اقتصادی نظرات وجود دارد با این حال وجه غالب سیاست های اقتصاد مقاومتی این بود که اجماعی ایجاد کرده بود‪.‬‬ ‫جهانگیری گفت‪ :‬این اجماع به این معنا است که هیچ کس راجع به هیچ کدام از محورها و بندهای اقتصاد مقاومتی نمی گفت‬ ‫که این بندها‪ ،‬اضافی است و کاش نبود و همه می گفتند این ‪٢٥-٢٤‬بند اقتصاد مقاومتی جزو مسائلی است که در توسعه و‬ ‫اقتصاد کشور می تواند کارگشا باشد و نسخه خوبی برای اقتصاد ایران بود‪ .‬به این دلیل که یک تفاهم و وحدت نظری روی‬ ‫این سیاست ها وجود داشت‪ .‬معاون اول رییس جمهوری گفت‪ :‬ممکن است که برخی می گفتند جمله و بند دیگری به این‬ ‫‪٢٤‬بند اضافه کرد اما این سیاست ها راهکار و مبنای ماشد‪ .‬وی یاداورشد‪ :‬هدف سیاست های اقتصاد مقاومتی این بود که کشور‬ ‫را در مقابل تکانه های بیرونی مقاوم کند ما به هرحال به دالیل مختلف دیدیم که اقتصادهایی بودند که گاهی اوقات به خاطر‬ ‫تکانه هایی که از بیرون کشور دچار مشکل می شدند‪ .‬جهانگیری گفت‪ :‬هیچگاه در سیاست های اقتصادی به سمتی نرفتیم که‬ ‫ببینیم خارجی ها چه می گویند ما به سمت سیاست هایی رفتیم که به تقویت بنیان اقتصاد کشور بیانجامد با تحریم اقتصاد‬ ‫کشور از هم نپاشد‪ .‬وی افزود‪ :‬امریکایی ها براساس تجربیات خودشان تصورشان این بود که باخروج از برجام و تحریم هایی که‬ ‫براساس تجربیات قبل طراحی کرده بودند‪ ،‬اقتصاد ایران از هم می پاشد‪ .‬معاون اول رییس جمهوری عنوان کرد‪ :‬امریکایی ها‬ ‫مطمئنبودندکهدرتحریم هاییکهمی گفتندایرانی هاجشنچهلمینسالشانرانمی بینند‪،‬مطمئنبودندبااینتحریم هایی‬ ‫که اعمال کردند اقتصاد ایران از هم می پاشد و حکومت ایران با اعتراضات مردمی که شکل می گیرد قادر به برگزاری جشن‬ ‫پیروزی انقالب نخواهد بود‪ .‬جهانگیری یاداورشد‪ :‬به فضل الهی جشن چهل و یکمین سال پیروزی انقالب مان را نیز برگزار‬ ‫کردیم وضع مان نسبت به سالی که امریکایی ها شروع به تحریم اقتصادی ما مردند‪ ،‬بهترشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در یکی از ان‬ ‫طرح ها گفته شد فرض کنید‪ ،‬تحریمی بیاید این تحریم در کجا می خواهد مشکلی ایجاد کند حتما یکی از مهمترین انها تامین‬ ‫سوخت مردم بود‪ ،‬تجربه قبلی این بود که بنزین نبود و مجبور شدیم به پتروشیمی ها مراجعه کنیم و از انها بنزین بگیریم و بعد‬ ‫گفته شد این بنزین چه عوارضی برای مردم دارد و از طرف دیگر محصول صادراتی مان را از دست می دادیم ‪ ،‬ما روی یکسری‬ ‫از طرح ها تمرکز گذاشتیم که یکی ازانها میادین مشترک با خارجی ها بود‪ .‬معاون اول رییس جمهوری بیان داشت‪ :‬ما یک‬ ‫میدان پارس جنوبی مان یک میدان گازی است و سال ‪ ٨٤‬ما و قطری ها برداشت مشابه ‪٢٥٠‬میلیون متر مکعب را اغاز کرده‬ ‫بودیم‪،‬هم اکنون ایران در جایگاه و موقعیتش و قطر هم به همین شکل برداشت می کرد‪ .‬جهانگیری افزود‪ :‬سال ‪ ٩٢‬که ما‬ ‫روی کار امدیم قطری ها‪٦٠٠‬میلیون مترمکعب برداشت می کردند و ما‪ ٣٠٠‬میلیون متر مکعب برداشت می کردیم حال شما‬ ‫این میزان تفاوت برداشت را در روزهای برداشت و نیز در قیمت گاز ضرب بکنید ببینید چه عدد چند میلیارد دالری درمی‬ ‫اید که وقتی یک جایی را تمرکز نمی دهیم منابع یک کشوری توسط یک کشور دیگر برده می شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امروز که ما باهم صحبت می کنیم ما در پارس جنوبی از قطری ها بیشتر گاز برداشت می کنیم حدود ‪٦٧٠‬میلیون متر مکعب‬ ‫و انها همان ‪٦٠٠‬میلیون متر مکعب برداشت می کنند‪ ،‬یا در منابع نفتی که در غرب کارون داشتیم ماحدود ‪٧٠‬هزار بشکه‬ ‫ولی عراقی ها چند برابر ما ولی امروز بیش از ‪ ٣٠٠‬هزار بشکه نفت از انجا استخراج می کنیم و در اب هم همینطور است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در همان زمان ها بحث شد که از زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی یک مجموعه طرح در غرب کشور طراحی شده بود‪،‬‬ ‫که این طرح ها می توانست کار بزرگ و کم نظیری برای ایران در بخش های اب و خاک و سایر منابع دیگر برای کشور صورت‬ ‫بگیرد‪ ،‬گفته شد چه زمانی باشد وقتی ما پیشنهاد را خدمت رهبری بردیم‪٨‬میلیارددالر بدون اینکه به مجلس برود ‪ ،‬اجازه داده‬ ‫شد برداشت کنیم و یک مجموعه طرح را برای یکبار تمام کنیم و برویم و یک سلسله بحث هایی می شد که اگر می خواهید‬ ‫طرح هایتان را برای امسال بیاورید و فعال ‪٥٠٠‬میلیون تومان بگیرید و بعد بایک روش دیگری در بودجه فکر کنیم ‪ .‬معاون اول‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬گفتیم یک بار بگذاریم این کار یکباره تمام شود ولی رهبری بزرگواری کردند و ‪ ٨‬میلیارددالر مجوز‬ ‫دادند‪ ،‬برداشت شد امروز می بینیم چندین سد و تونل ‪ ٤٥‬کیلومتری راه افتاد و اب و کشورزی راه افتاد و نتیجش این شد به‬ ‫خودکفایی در گندم رسیدیم‪ ،‬ما در سال‪ ٩٢‬حدود‪٦‬میلیون تن گندم وارد کشور کردیم امنیت غذایی کشور شکل گرفت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ما از کاالهای کشاورزی واردات داشتیم و همان موقع نیز از ‪ ٨‬میلیارد دالر واردات کشاورزی ترازمان به ‪ ٣‬و نیم میلیارد‬ ‫دالر رسید‪ .‬جهانگیری گفت‪ :‬در راه معلوم شد کجا باید انگشت بگذاریم در راه اهن مشخص شد که برای ما باید بزار دیگری‬ ‫برای حمل و نقل کشور داشته باشیم و انچه بوسیله راه اهن می شد به کشورهای دیگر وصل کنیم را وصل کردیم و هم اکنون‬ ‫این ارتباط ما با چین و اروپا کامل وصل است ‪ ،‬اینچه برون را از طریق ترکمنستان و قزاقستان وصل کردیم ‪ ،‬اذربایجان را تا‬ ‫استارا انها خط را بردند و تا راه اهن بردیم و باید کارهایش راانجام دهیمیعنی سعی کردیم همه مسیرهایی که الزم است را‬ ‫ایجاد کنیم ‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬یکی از اهداف دولت ها و حکومت ها این است که اقتصاد را در برابر تکانه های بیرونی و فشارهای‬ ‫بیرون از اقتصاد مقاوم کنند و اینگونه نباشد که در امریکا سیاست اقتصادی اتخاذ شده و کشوری در گوشه دیگر دنیا تحت‬ ‫تاثیر ان سیاست دچار مشکل و بحران شود‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه در ســال های اخیر به دالیل متعددی فشارهایی بر اقتصاد ایران تحت عنوان تحریم ها وارد شده‪ ،‬‬ ‫گفت ‪ :‬البته اقتصاد ایران همواره از ابتدای انقالب تحت تحریم اقتصادی قرار داشت اما به نظرم امریکایی ها بعد از انکه هزینه‬ ‫جنگ های نظامی به ویژه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس باال گرفت به سمت استفاده از قدرت نرم حرکت کردند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه رییس جمهوری فعلی امریکا در یکی از سخنرانی های اول خود اعالم کرد که این کشور ‪ ۷‬هزار میلیارد‬ ‫دالر در جنگهای مختلف در منطقه خاورمیانه هزینه کرده و چیزی عایدش نشده ‪ ،‬افزود ‪ :‬در عراق دولتی روی کار امده که‬ ‫به صورت طبیعی بیش از امریکا با ایران ارتباط دارد‪ .‬معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد ‪ :‬امریکا متوجه شده که قدرت‬ ‫سخت با توجه به هزینه های باال‪ ،‬دیگر تعیین کننده نیست و به سمت تحریم های سخت حرکت کردند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫در مقطعی سیاست های اقتصاد مقاومتی اعالم شد که در تحریم شورای امنیت قرار داشتیم ‪ ،‬گفت ‪ :‬در ابتدای دولت یازدهم‬ ‫عالوه بر انکه بر اساس برنامه های رییس جمهوری به دنبال توافق در برنامه هسته ای بودیم‪ ،‬در عین حال ماموریتی واگذار شد‬ ‫تا اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا شود‪ .‬جهانگیری ادامه داد‪ :‬در مقطعی در یکی از گزارشاتی که به رهبر معظم انقالب دادیم‬ ‫و اقای رییس جمهوری و مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی حضور داشتند‪ ،‬با اشاره به تغییر نام ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی‬ ‫به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ‪ ،‬تاکید کردم که این تغییر نام به تغییر اختیارات منجر نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انقالب تاکید کردند که شما هم مورد تایید رییس جمهوری و هم من هستید بنابراین نمی شود اختیاراتی نیاز داشته باشید و‬ ‫به شما واگذار نشود‪ .‬رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت‪ :‬بعد از ان سیاست های اقتصاد مقاومتی با دو روش کوتاه‬ ‫مدت و بلند مدت پیش بردیم‪ .‬وی با اشاره به سیاست های ‪ ۲۴‬گانه اقتصاد مقاومتی‪ ،‬ادامه داد ‪ :‬در ابتدا تصمیم بر این شد تا‬ ‫تیم های خاص‪ ،‬اینده اقتصاد کشور را در ‪ ۵‬رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی تعیین کنند که این ‪ ۵‬رویکرد شامل مردمی بودن‪ ،‬‬ ‫عدالت بنیان ‪ ،‬دانش بنیان ‪ ،‬درون زا و برون گرا است‪ .‬جهانگیری با تاکید بر اینکه این ‪ ۵‬رویکرد را به همه نهادهای کشور و‬ ‫حتی بخش خصوصی ابالغ کردیم ‪ ،‬افزود ‪ :‬فرماندهی اقتصاد مقاومتی فراتر از قوه مجریه است زیرا توسط رهبر معظم انقالب‬ ‫اعالم شده بنابراین هر کس هر فعالیتی که بخواهد انجام دهد باید توجه کند این رویکردها در ان فعالیت حضور و ظهور داشته‬ ‫باشد‪ .‬به طور مثال اگر امروز یک تعاونی ایجاد می شود اولین سوال این است که ایا رویکردهای اقتصاد مقاومتی دران رعایت‬ ‫شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬البته در قوه مجریه که کار اصلی اقتصاد انجا است‪ ،‬باید سیاست های خاص برنامه ریزی می شد از همین‬ ‫رو کارگروه های مختلفی در وزارت خانه هایی مانند وزارت اقتصاد‪ ،‬نفت و ‪ ...‬و همچنین سازمان برنامه و بودجه برای اتکا کمتر به‬ ‫درامدهای نفتی ایجاد شد تا با تدوین برنامه در یک دوره طوالنی‪ ،‬بر اساس اقتصاد مقاومتی حرکن کنیم تا انجا که تاکید شد تا‬ ‫برنامه ششم منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد‪ .‬معاون اول رییس جمهوری به برنامه های کوتاه مدت شامل تعریف‬ ‫پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و ادامه داد ‪ :‬اگرچه انتقادات فراوانی در این زمینه مطرح می شد اما در سال‬ ‫اول توانستیم ‪ ۱۲۷‬پروژه اولویت دار را معرفی کنیم‪ .‬وی گفت ‪ :‬تالش این بود تا اقتصاد ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالری تجارت خارجی‬ ‫کشور در برابر تکانه های خارجی از هم نپاشد‪ .‬جهانگیری با بیان این که یکی از بخش هایی که به صورت جدی در اقتصاد ایران‬ ‫مستقر کند تعاونی ها است هستند افزود‪ :‬جمله معروف شهید بهشتی هم این بود که افرادی هستند که توانایی کار دارند اما‬ ‫سرمایه الزم را ندارند‪ .‬باید تالش کنیم تا سرمایه ها تجمیع شده تا با حمایت ها‪ ،‬این افراد توانمند در کشور کار کنند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه امروز یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار شغل در بخش تعاونی وجود دارد ‪ ،‬گفت ‪ :‬این بخش نباید کوچک گرفته شود زیرا زمانی‬ ‫که‪ ۵۰۰‬نفر در منطقه ای بیکار می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه سیستم را مختل می کنند و اینجا است که بزرگی‪ ۱.۷‬میلیون شغل‬ ‫خودش را نشان می دهد‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬اتاق تعاون‪ ،‬معاون تعاون وزارت تعاون‪ ،‬شخص وزیر و دولت باید بایستیم تا مشکالت این‬ ‫بخش حل شود‪ .‬رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه یکی از چالش های پیش روی ما شغل بوده ‪ ،‬گفت ‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۴‬شاغلین کشور ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۶۱۸‬هزار و ‪ ۵۷۹‬نفر بوده و این عدد با وجود منابع درامدی باال و نفت ‪ ۱۰۰‬دالری‬ ‫در ‪ ۸‬سال بعد از ان‪ ،‬در سال ‪ ۹۱‬به به ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۶۲۸‬هزار و ‪ ۲۲۵‬نفر رسیده است‪ .‬جهانگیری افزود‪ :‬در طول هشت سال‬ ‫تغییر رشد اشتغال را ببینید و منابع در امدی کشور شامل ارز و فروش نفت با بشکه ‪ ١٠٠‬تا ‪ ١٢٠‬دالر انجام میشد‪ .‬البته دنبال‬ ‫محکوم کردن دولت قبل نیستم بلکه به دنبال بیان این هستم که اگر سیاست ها دقیق باشد جواب می گیریم ‪ .‬جهانگیری به‬ ‫امار رسمی کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬در پاییز ‪ ٩٨‬که در طول ‪ ۶‬و نیم سال گذشته بیش از ‪ ۵‬سال ان در تحریم بودیم که‬ ‫فقط سال ‪ ٩۵‬و ‪ ٩۶‬در تحریم نبودیم ما در این دوران تحریم با سیاست های مانند اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال و اشتغال روستایی‬ ‫و تبصره ‪ ١٨‬فعال کردن تعاونی ها و سایر اقدامات شاغالن کشور به ‪ ٢۴‬میلیون و ‪ ۴٩٨‬هزار و ‪ ٨١۵‬نفر رسیده است‪ .‬وی رشد‬ ‫سرمایه گذاری کشور در سال های گذشته را مناسب ندانست و افزود‪ :‬این موضوع می تواند برای اینده کشور نگرانی ایجاد‬ ‫کند ما باید راه کارهایی پیدا کنیم تا سرمایه گذاری در کشور را ترغیب و تشویق کنیم در این زمینه نظام بانکی بورس و بازار‬ ‫سرمایه مسیولیت دارد که سیاست ها و تصمیم ها می تواند در این بخش مفید و کارساز باشد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه سیاست هایی‬ ‫که در بخش های مختلف تدوین می شود می تواند کارساز باشد ‪ ،‬گفت ‪ :‬بخش تعاون می تواند خوب بدرخشد؛ در اولین جلسه‬ ‫اقتصاد مقاومتی موضوع تعاون را بررسی می کنیم‪ .‬وی به موضوع «کد شناسایی اشتغال» نیز اشاره کرد و افزود ‪ :‬وزیر تعاون‬ ‫کار ماندگار زیادی کردند و امیدواریم این کار را در این دوره انجام دهند زیرا اگر هر فرد که شناسه اشتغال داشته باشد در‬ ‫برنامه ریزی ها راهگشا وکار بسیار مهمی است‪ .‬جهانگیری بر لزوم حمایت از تعاونی ها تاکید کرد و گفت‪ :‬البته این حمایت ها‬ ‫باید به گونه ای باشد که در شرایط فعلی بار مالی به دولت تحمیل نکند ‪ ،‬زیرا بودجه دولت با فشار رو به رو است و یکی از منابع‬ ‫درامدی بودجه که نفت بوده تحت فشار شدید تحریم هایامریکا قرار دارد و نثبه همین دلیل در مقابل کارمندان دولت و افرادی‬ ‫که از دولت انتظار تامین منابع دارند نمی خواهیم و نباید با شرمندگی رو به رو شویم‪.‬‬ ‫وزیراقتصاد‪:‬تجارتخارجیکشوربه‪ ۷۹‬میلیارددالررسید‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬با گذشــت ‪ ۱۱‬ماه از ســال و با‬ ‫وجود سخت ترین تحریم ها ‪ ۳۹‬میلیارد دالر صادرات و ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر واردات صورت گرفته که نسبت به سال گذشته رشد خوبی را‬ ‫نشان می دهد‪« .‬فرهاد دژپسند» در نشست شورای گفت وگوی دولت‬ ‫و بخش خصوصی گفت‪ :‬فعاالن اقتصادی بر اثر پیش بینی بودجه ‪۹۹‬‬ ‫در مورد اخذ مالیات نگران هستند‪ ،‬در حالی که باید بگویم رویکرد‬ ‫دولت و وزارت اقتصاد اصال این نیست که برای تامین مالی خزانه و‬ ‫وصول مالیات به فعاالن اقتصادی شناسنامه دار فشار بیاورد‪.‬‬ ‫در مسیر حداکثر سازی وصول‪ ،‬اصول را زیر پا نمی گذاریم‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نســبت مالیات به تولیــد ناخالص داخلی قابل قبول‬ ‫نیست و خزانه نیز باید به روش صحیح تامین مالی شود‪ .‬دژپسند‬ ‫با تاکید بر اینکه در مســیر حداکثر ســازی وصول اصول را زیر پا‬ ‫نمی گذاریم‪ ،‬افزود‪ :‬چاره ای جز اخذ مالیات برای جبران درامدهای‬ ‫نفتی نداریم و در یک ســال گذشته سعی کرده ایم مالیات را صرفا‬ ‫از ابزار درامد خارج و ان را تبدیل به یک ابزار اقتصادی کنیم‪ .‬وزیر‬ ‫اقتصاد خاطرنشــان کرد‪ :‬باید مانع تنش های غیر اصولی بازار ارز و‬ ‫ســکه شویم و طبیعی است که از ابزارهای مالیاتی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حال حرکت به ســمت جلوگیری از فرارهای‬ ‫مالیاتی هستیم و قانون الیحه مستقیم اصالح شده و پیشنهاد ان‬ ‫را به دولت داده ایم‪ .‬پایه های جدید مالیاتی را نیز معرفی کرده ایم‬ ‫و پیشنهاد ســازمان دهی و اصالح معافیت های صادراتی ارائه شده‬ ‫اســت‪ .‬دژپســند با بیان اینکه وضعیت سال گذشته از نظر تحقق‬ ‫درامــد صادرات غیر نفتی خوب بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نرخ بازگشــت ارز‬ ‫حاصل از صادرات غیر نفتی خوب نبود‪ ،‬بنابراین برای بازگشت ان‬ ‫از ابزارهای مالیاتی استفاده کردیم‪.‬‬ ‫وعده دژپسند برای بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان‬ ‫وزیر اقتصاد اظهار کرد‪ :‬هیچ گاه ابزار مالیات را چکشــی بر ســر‬ ‫صادرکنندگان نکردیم و بنابراین به محض اینکه از بازگشــت ارز‬ ‫حاصل از صادرات اطمینان یابیم‪ ،‬مالیات بر ارزش افزوده صادرات‬ ‫به صادرکنندگان بازگردانده می شود‪ .‬وی با بیان اینکه بنای فشار‬ ‫مالیاتــی بر صادرکنندگان و فعاالن بخش خصوصی نداریم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر نتوانســتیم از طریق پایه های جدید مالیاتــی و جلوگیری از‬ ‫فرار مالیات درامد کســب کنیم‪ ،‬حتما خالف قانون و مقررات به‬ ‫سمت افزایش مالیات و فشار به فعاالن اقتصادی نمی رویم‪ .‬به گفته‬ ‫دژپسند‪ ،‬منوط شدن بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات غیر‬ ‫نفتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به علت اطمینان از بازگشت‬ ‫ارز حاصل از صادرات است‪.‬‬ ‫بار اصلی تامین ارز کشور بر دوش صادرکنندگان‬ ‫وزیر اقتصاد با اشــاره به تجارت ‪ ۷۹‬میلیارد دالری کشــور در ‪۱۱‬‬ ‫ماهه نخست امســال گفت‪ ۸۵ :‬درصد از واردات کشور را کاالهای‬ ‫سرمایه ای و واسطه ای که مورد نیاز تولیدکنندگان است را تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بار اصلی تامین ارز مورد نیاز واردات کشــور‬ ‫بر دوش صادرکنندگان است ضمن انکه بخشی از این ارز در سامانه‬ ‫نیما عرضه می شود‪ .‬دژپسند خاطرنشان کرد‪ :‬تصمیماتی که اکنون‬ ‫گرفته می شود نسبت به شرایط عادی تفاوت دارد اما دولت وظیفه‬ ‫خود می داند که در هر حال مشکالت را از پیش پای تولیدکنندگان‬ ‫بردارد‪ .‬وظیفه حاکمیتی دولت تسهیل تجارت است و باید فضای‬ ‫کسب و کار در هر شرایطی برای رونق تولید مهیا باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬یکی از مهمترین مسیرهایی که مردم می توانند نظر خود را اعالم کنند مشارکت در انتخابات است‪ .‬محمد دامادی با تاکید بر ضرورت مشارکت‬ ‫حداکثری مردم در انتخابات و استفاده از حق رای خود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬عدم مشارکت مردم در انتخابات مانعی برای ورود‪ ۲۹۰‬نماینده به مجلس شورای اسالمی نخواهد بود بلکه افرادی به مجلس راه پیدا خواهند‬ ‫کرد که از پشتوانه باالی مردمی برخوردار نیستند و باب میل همه اقشار جامعه نخواهند بود‪ .‬این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد‪ :‬مشارکت مردم باعث می شود تا نمایندگانی با پشتوانه‬ ‫مردمی قوی تر و تفکرات و اندیشه های مختلف به مجلس شورای اسالمی راه یابند‪ .‬یکی از مهم ترین مسیرهایی که مردم می توانند نظر خود را اعالم کنند مشارکت در انتخابات است‪ .‬نماینده مردم ساری‬ ‫در مجلس تصریح کرد‪ :‬مردم می توانند با استفاده از حق رای خود‪ ،‬نظر خود را در مسیر انتخابات اعالم کنند‪ .‬هرچه نمایندگان با پشتوانه مردمی قوی تری به مجلس وارد شوند قدرت چانه زنی باالتری‬ ‫برای حل مشکالت و معضالت مردم خواهند داشت‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬مشارکت مردم در انتخابات و پشتوانه باالی مردمی از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫مردم با مشارکت در انتخابات از حق رای خود استفاده کنند‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪233‬‬ ‫علی احمدی روان شناس و پژوهشگر روان شناسی اجتماعی‬ ‫نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ‪ -‬حوزه انتخابیه تهران‬ ‫چرا انتخاب ارامش‬ ‫چرا اولویت فرهنگ!‬ ‫در طول چهل ســال پس از انقالب و در کابین دولت ها و مجالســی که بر ما امد و رفت‬ ‫داشــته اند‪ ،‬تا کنون کم نبوده و نیستند خیل شازده ها و شــاه داماد های نماینده و مدیر و باال‬ ‫نشــین زاده تصمیم ســاز و تصمیم گیــر‪ ،‬که عناوینی چون دکتر و اقتصــاد دان و صاحب نظر و‬ ‫کارشــناس اقتصادی را یدک می کشــند‪ .‬همچنانکه کم نبوده و نیســتند از دانشکده ها و اساتید‬ ‫محترم اقتصاد که در داالن مجالس و اتاق دولت ها‪ ،‬مشــاورت موثر نداشــته باشــند و تئوری ها و‬ ‫نظراتشان دخیل در طرح های ریز و درشت و فراگیر اقتصادی و اجرایی نبوده باشد‪.‬‬ ‫عیب از اقتصاد و اقتصاد دان های مظلوم و دل سوخته نیست‪ ،‬اگر نظریات اقتصادی و دانش ایشان‬ ‫به تنهایی می توانســت دوای درمان باشد‪ ،‬این قضایای معلومی که در باال اشاره شد‪ ،‬خود حجت و‬ ‫دلیل مکفی بود تا اقتصاد ایران در اســتانه ‪ 1400‬که می بایست جشن بلوغ دوباره ای می داشت؛‬ ‫در بســتری از غم و رنج بیماری های مزمن و کهنه‪ ،‬از تب و تاب تامین اب و نان ایرانیان نسوزد و‬ ‫برخود نپیچد و چون پدران و مادران من و شما‪ ،‬خسته و شرمگین فرزندانش نباشد‪.‬‬ ‫کســب علم و مطالعه دانش بشــری در مدیریت جامع نگر جامعه و یا توجه به ان و تجارب موفق‬ ‫بشر‪ ،‬به کنار و هیچ؛ ایشان که وصفشان در باال رفت‪ ،‬هم اکنون حتی به تجارب شخصی ازمون و‬ ‫خطاهای فردی در ســال های طوالنی جلوس بر کرسی های مدیریتی و تقنینی خود نیز‪ ،‬بی توجه‬ ‫اند و جالب انکه‪ ،‬از ان جوانکان دیروز و پیران دیر امروز‪ ،‬در اوراق تبلیغاتی و انتخاباتی خود‪ ،‬ژکوند‬ ‫وار‪ ،‬در حالی که به افق خیره شــده اند‪ ،‬فیگور لبخند می گیرند و همچنان اولویت اقتصاد و تامین‬ ‫معیشت روزمره مردم را بر باالی لبخند تلخشان‪ ،‬تیتر می زنند‪.‬‬ ‫ایشــان مقصر در حال و روز بد‪ ،‬من و شمای کارمند و معلم و کارگر و ازادکار و پیر و جوان و زن‬ ‫و مردامان هســتند‪ ،‬کسانی که با ناشایستگی و بی عدالتی هر کدام حتی چند ده سال است وزیر‬ ‫دولت و وکیل مجلس باال نشین انقالب پابرهنگان هستند و حاال همچنان برای ارضای دنیا پرستی‬ ‫خود‪ ،‬حتی درکهنســالی و به رســم این دنیای بی وفا‪ ،‬دوباره کودک بازیگوش هوس ها و بازیچه و‬ ‫سرگرم اسباب بازی شیاطین شده اند‪.‬‬ ‫برخی از میان چپ های متنبه شــده به ناراســتی و راست های متنبه نشده چپ کرده و ایشانی که‬ ‫امروز با پوسترهای پروپاگاندای وقیحانه و اخر الزمانی خود‪ ،‬شعار اولویت بهبود سیاست و اقتصاد و‬ ‫یا مدیریت در رفع مشکالت انی و معضالت عادی شهروندان را فریبکارانه فریاد می زنند و در جنگ‬ ‫قدرت با رفیقان رغیبشــان‪ ،‬چون گرزی بر کاله خــود یکدیگر می کوبند‪ ،‬خود معماران ویرانی های‬ ‫این شهر و دیار و تا االن و چندی پیش والیان و حاکمان پر زر و زور و پرخرج و برج این بالد بوده‬ ‫و هســتند و با وقوف به کمیت لنگ مدیریت و اقتصاد بدون پیوست فرهنگی و با دستانی خالی از‬ ‫گوهراعتماد عمومی و بدون اندوخته ای به جا مانده در صندوق ذخیره سرمایه اجتماعی کشور که‬ ‫از بایسته ها و شروط الزم برای اجرای موفقیت امیز هرگونه طرح و قانونی در جامعه است؛ همچنان‬ ‫و با بی شــرافتی‪ ،‬از درد و رنج دشــنه های بی کفایتی و بی مسولیتی و فسادی که بر تن ما کشیده‬ ‫اند‪ ،‬الشه خواری می کنند و برای درد بی درمانی که خود باعث و بانی انند‪ ،‬نسخه شفا می پیچند‪.‬‬ ‫شــادی پایدار و درونی شــده‪ ،‬ارامش‪ ،‬گل لبخند‪ ،‬مهربانی و سادگی و البته ایمانی قوی و به دور‬ ‫از ریا و تزویر و التزامی راســخ به احکام الهی و اداب زندگی شــرافتمندانه‪ ،‬عمدتا قاب خاطراتی‬ ‫است که من و شما تا همین چند وقت پیش‪ ،‬از پدران و مادرانمان بر سر سفره های با صفا و شب‬ ‫نشینی ها و شوخ و شنگی های جمع فامیل به یاد داریم‪ .‬این ها افسانه نیست‪ ،‬بلکه از خصوصیات و‬ ‫نشانه های بارز و معمول جامعه و فرهنگ معاصرایرانی بوده و باید باشد‪.‬‬ ‫چه مفاخر فرهنگی و ادبی و هنری و یا حتی سیاسی و مدیریتی که‪ ،‬حد اقل در طول سده اخیر‪،‬‬ ‫درخانواده فرهنگ باالبلند ایران از شعر و ادب گرفته تا موسیقی و تا همه هفتگانه های هنر امروز؛‬ ‫سروگون‪ ،‬سربر نیاوردند و از برکت سفره حالل فرهنگ نابمان‪ ،‬خلف شایسته و فخر زمانه و میراث‬ ‫دار اساطیرمان نشدند‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫اما هم اکنون و عمدتا شایســتگانی از ایشــان‪ ،‬تنیده و رنجور و دلخور در کنج گنجوی خود‪ ،‬با اه‬ ‫و افســوس‪ ،‬حســرت روزهای روشن و شب های بلند فرهنگمان را ســر می کشند و از ترس تنگ‬ ‫نظری های شــیخ علی خان ها و شــاقلی های همین پروپاگاندای کهنه مذکــور و تعاریف و تعیین‬ ‫مصادیقی نادرســت‪ ،‬یک سویه‪ ،‬ناشیانه‪ ،‬سودجویانه و مضیق از مفاهیم و واژه های محترم‪ ،‬واجب‪،‬‬ ‫حســاس و مقدســی چون امنیت ملی‪ ،‬ارزش ها و یــا حتی حدود الهی و از این دســت مهمات‪،‬‬ ‫محتاطانه و کج دار و مریز می زیند؛ می گویند و نمی گویند‪ ،‬می نویســند و نمی نویسند‪ ،‬می سرایند‬ ‫و نمی سرایند‪ ،‬می خوانند و نمی خوانند و ساکت و‬ ‫تب دار و مریض اند‪.‬‬ ‫اگر از سر تقصریات این مقصران داخلی و تقصرات‬ ‫نداشــته امریــکا و عمال خارجــی ان در این امور‬ ‫خاص‪ ،‬که شرحشــان رفت‪ ،‬بگذریم‪ ،‬حد اقل شــاید‬ ‫نزول بخش مهمی از این بالیای فرهنگی و اجتماعی‬ ‫و اقتصادی‪ ،‬ریشــه در خود ما و یا هیجانات انتخاب های‬ ‫صرفا حسی و تند نویسی هایمان از سرمشق های غلط تراکت هایی‬ ‫است که از جبهه های سرد و خشک و موسمی سیاست بدون اخالق و غیرملتزم‬ ‫به نظام حزبی و گروه های سیاسی دفعی و بدون شناسنامه‪ ،‬بر سرمان می ریزد‪.‬‬ ‫کاش حالش را داشــته باشیم که شعارهایشان را با شعورمان بسنجیم و با ذائقه مان مزمزه کنیم؛‬ ‫البته اگر با منوی باز فســت فودی فهرست های تنگ و گران و خوش و اب رنگی که برایمان سرو‬ ‫می شود‪ ،‬خراب نشده باشد‪.‬‬ ‫کاش چند مثقالی حوصله برایمان مانده باشــد‪ ،‬برای مطالعه و خوانش برنامه ها و اندیشه و بینش‬ ‫از ســر صدق و منطق نامزدها؛ البته اگر ارایه داده و داشــته باشند و اگر ندادند و ندارند؛ ای کاش‬ ‫دیگر حتی اسمشان را هم نیاوریم‪ ،‬چه رسد چرک نویسشان کنیم‪.‬‬ ‫شاید اینها کمی سخت تر از انتخاب بر اساس عادات و تجارب انتخاباتی ما باشد اما قطعا و منطقا‬ ‫احتمال پشیمانی و احساس خسران کمتری را تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫کاش انگیــزه زندگی و امید به اینده ایران‪ ،‬نگرانی تهدید جدی و کابوس رویاهای شــوم عثمانی‬ ‫گــری و نژادپرســتانه دژخیمان خواب و بیدار و بزرگ و کوچک‪ ،‬از چپ و راســت‪ ،‬باال و پایین و‬ ‫و‬ ‫دور و نزدیــک‪ ،‬حفظ نامــوس وطن و تمامیت و کیــان ایرانی و پرهیز‬ ‫جلوگیــری از بروز احتمالی هر گونــه ناارامی و ترس و لرز و غمی‬ ‫دیگر بر تن همســر و فرزندان و مادران سرزمینمان‪ ،‬باعث تغییر‬ ‫بینش و شــناخت من و شما برای مشارکتی هر چند مورد انتقاد‬ ‫و غیر مطلوب‪ ،‬اما در مقابل بی راهه قهری باشــد که می دانیم و‬ ‫نمی دانیم‪ ،‬چه عاقبتی برایمــان دارد‪ ،‬قهری که قطعا و طبعا به‬ ‫کوچه های اشتی کنان تهران و یزد و شیرازمان ختم نمی شود‪،‬‬ ‫اساسا دیگر کسی نمی ماند و نیست که اشتیمان دهد‪.‬‬ ‫بخواهیم یا نخواهیم‪ ،‬انتخابات شــاهراه و مســیر اصلی و ارام‬ ‫تغییر‪ ،‬اصالحات و توســعه جوامع بوده و خواهد بود‪ .‬ما خودمان‬ ‫هســتیم و فقط خودمــان را داریم‪ .‬ما خودمان هســتیم و فقط‬ ‫خودمــان را داریم؛ شــما را نمی دانم ولی نگارنده‬ ‫این ســطور بواسطه ســالها خدمت در‬ ‫حوزه رســانه‪ ،‬کم و بیش دوستان هم‬ ‫وطن‪ ،‬اذری‪ ،‬لر‪ ،‬عرب‪ ،‬بلوچ‪ ،‬گیلک‪،‬‬ ‫کرد و اهل ســنت و اقلیت رفیق و‬ ‫شفیق زیادی دارم که بی بهانه دلم‬ ‫برایشان تنگ می شــود‪ ،‬چه رسد‬ ‫که گوش شــیطان کــر‪ ،‬روزی از‬ ‫هم جدا بیفتیم‪ .‬شما را نمی دانم‬ ‫اما هنوز بســیار ســرزمین هایی‬ ‫از گلســتان و بوســتان کشورم‬ ‫در فهرســت رویای سفرهایمان‬ ‫بــا همســر و دختــر کوچکم‬ ‫خط نخورده باقــی مانده که به‬ ‫دلیل ضیق وقــت تامین معاش‬ ‫و خطــرات راه و گرانــی هر بار‬ ‫بنزین و وســایل نقلیه و مرکب‬ ‫ناامن و اقتصاد گران گردشگری و‬ ‫قس علی هذا‪ ،...‬تعبیر نشده است‬ ‫و زبانــم الل‪ ،‬دورباد و خدا نیاورد ان‬ ‫روز را که عالوه بر این مشــکالت قابل‬ ‫حل و فصل‪ ،‬مشــکل عــدم صدور ویزا و‬ ‫برخورد بد پلیــس گذرنامه هم به اینها‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫شما را نمی دانم‪ ،‬اما ارزو می کنم و تالش‬ ‫و جهد دارم؛ شــادی پایــدار و درونی‬ ‫شــده‪ ،‬ارامش‪ ،‬گل لبخند‪ ،‬مهربانی و‬ ‫سادگی و البته ایمانی قوی و به دور از‬ ‫ریا و تزویر و التزامی راسخ به احکام‬ ‫الهی و اداب زندگی شــرافتمندانه و‬ ‫اخالقمند‪ ،‬در لوا وغنای نظام مقدس‬ ‫خانواده ایرانی؛ عمده نعمات و حسنات‬ ‫و معروفات خالق هســتی بخشمان؛ همه‬ ‫خاطرات دور و نزدیکی باشد که هر سال‬ ‫و در کنار ســفره هفت سین نوروزمان‪ ،‬با‬ ‫همسر و فرزندانم قاب بگیرم‪ .‬قاب بگیریم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انتخابات‬ ‫چکیده و گزیده بینش‬ ‫اصول و برنامه ها‬ ‫‪ .1‬تاکید و ابرام بــر اولویت فرهنگ به عنوان‬ ‫ِ‬ ‫اهمیت تمرکز بر حل فوری مسایل‬ ‫یک اصل و‬ ‫مبتالبه اجتماعی این روزها‪ ،‬برای ایجاد هر چه‬ ‫ســریعتر زمینه توسعه پایدار و همه جانبه در‬ ‫سطوح محلی و ملی‪ ،‬گسترش عدالت و امکان‬ ‫درمــان اطمینان بخــش بیماری های کهنه و‬ ‫مزمن اقتصاد کشور‬ ‫‪ .2‬تاکید و تالش در راســتای ارتقای ســطح‬ ‫نمایندگی تهران از وکیل المله و وکیل الدوله‬ ‫غیرپاســخگو‪ ،‬به جایگاه حقیقی و مشخص‬ ‫نمایندگــی وکالت مردم شــریف تهران در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪ .3‬تمرکز بر حل مسایل شهروندان در تدوین یا‬ ‫اصالح قوانین با ارای شفاف و نظارت بی تعارف‬ ‫بر اجرای قوانین و ارایه و انتشــار گزارشات‬ ‫منظم و دقیق به مردم از طریق رســانه های‬ ‫رسمی کشور‬ ‫‪ .4‬همراهــی‪ ،‬همدلی و همفکــری با مدیران‬ ‫شهری‪ ،‬شورای شهر‪ ،‬شــورا یاری ها‪ ،‬شورای‬ ‫عالی اســتان ها و تالش برای مشارکت هرچه‬ ‫بیشتر شــهروندان با تاکید بر نقش و هویت‬ ‫شــهروندی و افزایــش ســرمایه اجتماعی‬ ‫تهرانشهر و تسری یافتن کشوری این مهم‬ ‫‪ .5‬توجه ویژه به پایش‪ ،‬حفظ و ارتقای ســطح‬ ‫سالمت و بهداشت روانی شهروندان پایتخت‬ ‫از طریق جلب همکاری و مشــارکت نهادهای‬ ‫مســئول و ذیربط و تدوین پیوســت روان‬ ‫شناختی و جامعه شناختی در تصویب و اجرای‬ ‫قوانین در سطوح محلی و کشوری‬ ‫‪ .6‬تاکید و اولویت بخشــی بر نهاد خانواده به‬ ‫عنوان بُن مایه و از مشخصه های اصلی فرهنگ‬ ‫و جامعه ایرانی در تدویــن تمامی قوانین به‬ ‫عنوان یک پیوســت و الزام حفظ‪ ،‬تقویت و‬ ‫غنای هر بیشتر نظام خانواده‬ ‫‪ .7‬تاکید بر لزوم کاهــش دامنه و گزینه های‬ ‫متکثر در موضــوع امنیت ملی از ســاحت‬ ‫فرهنگ و هنر‪ ،‬رســانه‪ ،‬اندیشــه و جامعه به‬ ‫مرزهــای نظامی‪ ،‬حدود مشــخص امنیتی و‬ ‫تعریف و تعیین قابل شناخت مصادیق مسایل‬ ‫امنیت ملی‬ ‫‪ .8‬لــزوم توجه به امــر ثواب‬ ‫ِ‬ ‫معــروف کادرســازی و‬ ‫و‬ ‫پرورش نظام منــد‪ ،‬فراگیر و‬ ‫اینده پژوهانه نیروی انسانی و‬ ‫نسل جانشین جوان‪ ،‬پرتوان‬ ‫نفس عرصه های مورد‬ ‫و تازه ِ‬ ‫نیاز انی و اتــی در مقابله‬ ‫با رواج الگوی فســادخی ِز‬ ‫نوچه پروری و قبیله گرایی‬ ‫سیاســی و جناحــی‪ ،‬به‬ ‫عنــوان یک منکــر در‬ ‫چهارچوب نظام سیاسی‬ ‫کشور‬ ‫عضــو هیچ حــزب یا‬ ‫تشــکل سیاســی نبوده و‬ ‫نیســتم و البته به این اشکال‬ ‫افتخار نمی کنــم؛ چرا که معتقدم‬ ‫از بایسته های حضور‪ ،‬فعالیت جدی‬ ‫و کنشگری اخالقمند سیاسی و از‬ ‫نشانه های اصلی رشــد و تحکیم‬ ‫سیاسی ‪ -‬اجتماعی ملی و تحقق‬ ‫اســتقالل طلبی‪ ،‬ازادی خواهی‪،‬‬ ‫عدالت جویی و فساد گریزی یک‬ ‫ملت ثابت قدم‪ ،‬مانا و پیشــرو؛‬ ‫وجو ِد احزاب رقیب قوی‪ ،‬فراگیر‪،‬‬ ‫موثر و نظام منــد‪ ،‬در مقام حیات‬ ‫بخش ترین و بزرگترین کنترل گرهای‬ ‫ماندگار و تضامنی اجتماعی است‪ .‬لذا‬ ‫چراغ به دست در جستجوی ایشان و‬ ‫یا تحقق این ارمان ملی خواهم بود‪..‬‬ ‫سیاست‬ ‫وزیر ارشاد‪ :‬هنرمندان تجسمی در قبال مسائل اجتماعی برخورد متعهدانه دارند‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪233‬‬ ‫«هنرهای تجسمی‪ ،‬در روزگار شتابناک و پر تب و تاب امروز‪ ،‬مامنی برای اندیشیدن‪ ،‬ماندگاری و مانایی است‪ .‬خانواده بزرگ هنرهای تجسمی‪ ،‬گروهی پرشور و شورانگیز از هنرهاست که توان برقراری‬ ‫گفت وگو دارد‪ ،‬در نگاه معاصر و در مباحث میان رشته ای‪ ،‬فرصت های جذابی برای افرینش متفاوت ایجاد شده و هنرمندان را به سمتی سوق داده است که از دل هنرها‪ ،‬گفت وگویی پرمایه و جان دار خلق‬ ‫می کنند‪ .‬جشنواره هنرهای تجسمی فجر‪ ،‬اگرچه نسبت به سایر جشنواره های فجر انقالب اسالمی جوان است اما فرصتی بی بدیل از جنس خالقیت و نواوری را پیش پای هنرمندان و دست اندرکاران‬ ‫قرار داده که در بستر موقعیت ها و فرصت های تازه‪ ،‬به توفیقاتی دست یافته اند‪ .‬در این سال ها هنرمندان عرصه تجسمی با قدرت تمام‪ ،‬اثار خود را در معرض داوری قرار داده اند و به فراخور جهان معاصر‪،‬‬ ‫اثار چندرسانه ای خلق کرده اند که توصیف جهان امروز است‪ .‬این اثار در جهان نیز‪ ،‬به خوبی عرضه و شناخته شده است‪ .‬از این منظر‪ ،‬جشنواره هنرهای تجسمی فجر می تواند‪ ،‬فرصت برابری را برای همه‬ ‫هنرمندان فراهم سازد تا توانمندی های خود را نمایش دهند‪.‬این جشنواره‪ ،‬از دوره پیش با اقدامی در خور و شایسته‪ ،‬فضای مناسبی برای رونق بازار هنر و اقتصاد هنرهای تجسمی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫رهبرمعظمانقالب‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫ایت اهللجنتیدبیرشوراینگهبان‪:‬‬ ‫انتخابات در نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تشریفاتی و‬ ‫نمایشینیست‬ ‫دبیر شــورای نگهبان اعالم کرد که انتخابات در نظام‬ ‫جمهوری اســامی ایران یک امر تشریفاتی و نمایشی‬ ‫نیست و اراده این نظام بر حاکمیت مردم شکل گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایت اهلل احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان در بیانیه ای‬ ‫خطاب به ناظران انتخابات یازدهمین انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی در سراسر کشور اعالم کرد که انتخابات‬ ‫در نظام جمهوری اســامی ایران یک امر تشریفاتی و‬ ‫نمایشــی نیســت و اراده این نظام بر حاکمیت مردم‬ ‫شکل گرفته اســت‪ .‬مهمترین محورهای این بیانیه به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫ســامت نظام به ســامت مجلس وابسته است و یک‬ ‫مجلس ســالم‪ ،‬قوی‪ ،‬کارامــد و دارای اعضای مومن و‬ ‫منطبق با ضوابط‪ ،‬خواهد توانســت پشــتیبانی قانونی‬ ‫نظام اسالمی را به شکل صحیحی انجام دهد‪.‬‬ ‫اعضای عزیز شبکه بزرگ و سراسری نظارت بر انتخابات‬ ‫الزم اســت در گام دوم انقالب‪ ،‬نظــارت بر انتخابات‪،‬‬ ‫دقیق تر‪ ،‬کارامدتــر و موثرتر باشــد و تکالیف قانونی‬ ‫شورای نگهبان در انتخابات با حساسیت بیشتری انجام‬ ‫پذیرد که اهم محورهای ان را متذکر می شوم‪:‬‬ ‫اوالً؛ انتخابــات در نظام جمهوری اســامی ایران یک‬ ‫امر تشــریفاتی و نمایشی نیســت و اراده این نظام بر‬ ‫حاکمیت مردم شــکل گرفته اســت‪ .‬این مردم اند که‬ ‫سرنوشــت خویش را تعیین می کنند و جریان امور را‬ ‫به مقصود خویش رهنمون می سازند‪.‬‬ ‫ثانیاً؛ برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور بدون تعامل‬ ‫ســازنده و همکاری با دستگاه های مسئول‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود و همه ناظران شورای نگهبان باید با نظارت‬ ‫دقیــق و بدون مداخلــه در روند برگــزاری انتخابات‪،‬‬ ‫هیئت های اجرایی را در برگزاری یک انتخابات سالم و‬ ‫قانونی یاری سازند‪.‬‬ ‫ثالثاً؛ شــورای نگهبان به عنوان داور ملی و بی طرف در‬ ‫انتخابات‪ ،‬از پیروزی و شکســت هیچ جناحی منتفع یا‬ ‫متضرر نمی شــود و به تعبیر امــام راحل «میزان رای‬ ‫ملت است»‪.‬‬ ‫یکایــک ارایی که در صندوق ریخته می شــود محترم‬ ‫و حق النــاس اســت و تضییع انها از ســوی هرکس‪،‬‬ ‫مستوجب عقوبت اخروی و الهی خواهد بود‪.‬‬ ‫رابعاً؛ همانطور که در سیاست های کلی انتخابات ابالغ‬ ‫شده است‪ ،‬بر عدم ورود نیروهای مسلح‪ ،‬قوای سه گانه‬ ‫اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه انها‪ ،‬دستگاه های‬ ‫اطالعاتی و امنیتی‪ ،‬ســازمان ها‪ ،‬نهادها و شرکت های‬ ‫دولتی و نهادهای عمومی در دســته بندی های سیاسی‬ ‫و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان‪ ،‬نظارت و‬ ‫دقتی ویژه صورت گیرد و کلیه موارد خالف‪ ،‬به صورت‬ ‫فوری به شورای نگهبان گزارش و منعکس گردد‪.‬‬ ‫خامساً؛ در بررســی گزارش ها و نظارت بر فرایندهای‬ ‫انتخابــات به هیچ وجــه به گزارش های غیر مســتند‬ ‫و منابــع غیــر معتبــر توجهــی نشــود و در تنظیم‬ ‫گزارش ها‪ ،‬ادله و مستندات کافی لحاظ گردد‪ .‬در برابر‬ ‫کوچک ترین تخلف نیز چشم پوشــی نشود تا راه برای‬ ‫تخلفات بزرگ تر باز نگردد‪.‬‬ ‫سادساً؛ همانطور که رهبر معظم انقالب مدظله العالی در‬ ‫بیانیه گام دوم انقالب فرمودند‪ ،‬طهارت اقتصادی شرط‬ ‫مشــروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اســامی‬ ‫ّ‬ ‫است‪ .‬ســابعاً؛ در برابر حقوق مردم و حقوق داوطلبان‬ ‫هیچ گونه مســامحه و کوتاهی نشــود‪ .‬کلی ه شکایات و‬ ‫اعتراضات داوطلبان با دقت شــنیده و رسیدگی شده‬ ‫و کلیه مدارک و مســتندات انها دیده و بررسی شود‪.‬‬ ‫قضاوت در این خصوص صرفاً بر مبنای قانون و عدالت‬ ‫صورت گیرد و پاســخگویی الزم در برابر اعتراضات و‬ ‫سئواالت انان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫اینجانب امیدوارم ملت بزرگ ایران اســامی با عزمی‬ ‫راسخ و همتی بلند‪ ،‬در این انتخابات نیز حماسه ای رقم‬ ‫زنند و مکر و کید دشمنان این ملت را در ناامیدکردن‬ ‫انان از صندوق رای و اینده روشن ایران باطل سازند‪.‬‬ ‫اگر مجلس ضعیف و خودباخته باشد تاثیر منفی بلندمدت دارد‬ ‫مردم با انتخاب خوب مجلسی قوی برای ایران بسازند‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی صبح (سه شنبه) در دیدار هزاران نفر‬ ‫از مردم اذربایجان شــرقی‪ ،‬حضور در انتخابات مجلس را وظیفه‬ ‫شــرعی‪ ،‬ملی‪ ،‬انقالبی و حق مدنی احاد مردم برشــمردند و با‬ ‫اشاره به دو رکن مهم «حضور پرشور» و «انتخاب خوب» گفتند‪:‬‬ ‫انتخابات یک جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی است که اگر‬ ‫با حضور حداکثری مردم همراه شــود‪ ،‬مایه ابروی نظام اسالمی‬ ‫و تقویت کشور و مصونیت بخش در برابر توطئه ها و زمینه ساز‬ ‫ایران قوی خواهد بود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به مشکالت عمیق‬ ‫و گسترده اجتماعی و اقتصادی جامعه امریکا برخالف ظاهر بزک‬ ‫کرده ان‪ ،‬افزودند‪ :‬امریکا در حال حرکت به ســمت فروپاشی از‬ ‫درون اســت و شــکوه و جالل ظاهری ان مانع از غرق شدنش‬ ‫نخواهد شــد‪ .‬رهبر انقالب در این دیدار که به مناســبت چهل‬ ‫و دومین ســالروز قیام تاریخی مردم تبریز در ‪ ۲۹‬بهمن ســال‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬برگزار شــد‪ ،‬مهمترین ویژگی مــردم اذربایجان را تبلور‬ ‫عزت ملــی‪ ،‬دینی و انقالبی و حضور در صحنــه به وقت نیاز و‬ ‫دفاع از کشور و انقالب و هویت دینی برشمردند و گفتند‪ :‬حضور‬ ‫بهنگام مردم تبریــز در چهلم قیام ‪ ۱۹‬دی مردم قم مایه برکت‬ ‫خداوند متعال شــد و این حرکت به صورت سلســله وار تا اغاز‬ ‫حرکت عمومی ملت و ســقوط رژیم طاغوت و استقرار حکومت‬ ‫اســامی ادامه یافت‪ .‬ایشان انتخابات بسیار مهم روز جمعه دوم‬ ‫اسفند را از مصادیق میدان های نیاز به حضور بهنگام دانستند و‬ ‫افزودند‪ :‬انتخابات جهاد عمومی‪ ،‬مایه تقویت کشور و ابروی نظام‬ ‫اســامی است و حضور گسترده و پر شور مردم در پای صندوق‬ ‫هــای رای‪ ،‬به توفیق الهی مایه برکت و تاثیرات تحول افرین در‬ ‫کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی با اشــاره به تبلیغات و تالشهای گسترده‬ ‫امریکایی ها برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایران و جدا کردن‬ ‫مردم و جوانان از نظام اســامی خاطرنشان کردند‪ :‬با وجود همه‬ ‫این تالشــها‪ ،‬انها به نتیجه نرسیده اند که نمونه بارز ان‪ ،‬تشییع‬ ‫شهید ســلیمانی و راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن بود و انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز بار دیگر نشان خواهد داد مردم در کنار نظام‬ ‫اسالمی و پشتیبان ان هستند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه چشــم دوســتان و‬ ‫دشــمنان به انتخابات روز جمعه اســت‪ ،‬افزودند‪ :‬دشمنان می‬ ‫خواهند ببینند نتیجه فشــار حداکثری امریکا و بدعهدی های‬ ‫اروپایی ها و مشــکالت اقتصادی که در کشــور وجود دارد‪ ،‬چه‬ ‫بوده اســت و دوستان هم با نگرانی منتظر نحوه حضور مردم در‬ ‫انتخابات هستند‪.‬‬ ‫ایشان گفتند‪ :‬البته من همواره به دوستان نظام اسالمی گفته ام‪،‬‬ ‫از ملت ایران نگران نباشــید زیرا این ملت کاربلد است و می داند‬ ‫که چه بکند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی‪ ،‬انتخابــات را خنثی کننده بســیاری از‬ ‫فن مکر و َکید‬ ‫نیت های شــوم امریکایی ها و صهیونیستها و ِ‬ ‫بدل ِ‬ ‫انها دانستند و خاطرنشان کردند‪ :‬تنها راه مایوس شدن دشمنان‪،‬‬ ‫مجلس قوی‬ ‫ایران قوی‪،‬‬ ‫قوی شدن ایران است و یکی از مصادیق‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫است‪ ،‬مجلسی که بتواند با تصویب قوانین الزم و با هدایت دولتها‬ ‫به مسیر مطلوب‪ ،‬کشور را مصونیت ببخشد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنه ای یک رکن قوی بودن مجلس را حضور‬ ‫هرچه بیشــتر مردم در پــای صندوق های رای برشــمردند و‬ ‫افزودند‪ :‬تاثیرات مجلس فقط محدود به چهار ســال نیست بلکه‬ ‫مجلس قوی و یا مجلس ضعیف و خود باخته با تصمیمات خود‬ ‫می توانند تاثیرات بلندمدتی بر کشور بگذارند‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬انتخابات و رای دادن‪ ،‬وظیفه شــرعی‪ ،‬ملی و‬ ‫انقالبی‪ ،‬جشــن ملی و احقاق حق احاد مــردم برای دخالت در‬ ‫سرنوشت کشورشان است‪.‬‬ ‫رکن دوم یک مجلس قــوی را کیفیت‬ ‫رهبــر انقالب اســامی‪ِ ،‬‬ ‫انتخاب دانستند و در تبیین ویژگی های نمایندگان شایسته ملت‬ ‫بزرگ ایران تاکید کردند‪ :‬باید برای مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افراد‬ ‫«با ایمان»‪« ،‬شــجاع»‪« ،‬کارامد»‪« ،‬وظیفه شناس»‪« ،‬پرانگیزه»‪،‬‬ ‫«وفادار به اســام‪ ،‬مردم‪ ،‬انقالب و کشور»‪« ،‬سرسخت در مقابل‬ ‫دشمنان» و «دل نبسته به دنیا و مطامع مالی» برگزیده شوند‪.‬‬ ‫حضرت ایــت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند‪ :‬مــردم باید در‬ ‫انتخاب نمایندگان بســیار مراقبت کنند زیرا ما در همین دوره‬ ‫انقالب‪ ،‬نمایندگانی در مجلس داشــتیم که اکنون نوکر و ُکل َفت‬ ‫امریکا و دشمنان ایران هستند‪.‬‬ ‫ایشان همچنین درباره حضور جوانان و افراد با تجربه در مجلس‬ ‫گفتنــد‪ :‬مجلس باید یــک ترکیب متناســبی از جوانان و افراد‬ ‫مجرب‪ ،‬دانا و راه بلد باشد‪ .‬جوان گرایی یک ضرورت قطعی برای‬ ‫کشــور است و ُکنشگر اصلی و پیشران حرکت رو به جلو جوانان‬ ‫هســتند اما تکیه بر جوانان به معنای چشــم پوشــی از افراد با‬ ‫تجربه نیست‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی‪ ،‬سابقه دلبستگی به دشمنان و انفعال در‬ ‫برابر انها را یک نکته منفی برشمردند و تاکید کردند‪ :‬ملت ایران‬ ‫دارای روحیه اعتماد به نفس ملی است و بسیاری از اندیشمندان‬ ‫و سیاســیون جهان نیز ملت ایران را رشید و بزرگ و نیرومند و‬ ‫نترس توصیف می کنند‪ ،‬بنابراین کســی که قدرت ایستادگی و‬ ‫اعتماد به نفس‪ ،‬در برابر دشــمنان را ندارد‪ ،‬برای نمایندگی ملت‬ ‫ایران مناسب نیست‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای همچنین اهمیت باالی انتخابات میان‬ ‫دوره ای مجلس خبرگان را یاداور شدند و افزودند‪ :‬وظیفه مجلس‬ ‫خبرگان بسیار مهم است و نباید انتخابات میان دوره ای مجلس‬ ‫خبرگان در برخی شهرها به حاشیه برود‪.‬‬ ‫ایشــان تاکید کردند‪ :‬همه کسانی که دوســتدار اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫نظام اســامی و ایران هســتند باید در انتخابات شرکت کنند و‬ ‫انتخاب خوب و درست انجام دهند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گزارشی مبنی بر پرداخت مبالغ‬ ‫زیادی دالر نفتی از جانب یکی از کشورهای َعنود منطقه به یکی‬ ‫از رســانه های انگلیسی فارســی زبان برای منصرف کردن مردم‬ ‫ایران از گرایش به افراد انقالبی در انتخابات‪ ،‬افزودند‪ :‬این گزارش‬ ‫نشان می دهد کیفیت و چگونگی انتخاب تا چه حد مهم است‪.‬‬ ‫ایشان انتخابات را میدان امتحان الهی دانستند و ابراز امیدواری‬ ‫کردند ملت ایران در این امتحان‪ ،‬سربلند بیرون بیاید‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنه ای در بخــش دیگری از سخنانشــان‬ ‫دربــاره یاوه گویی های اخیر مقام های امریکایــی درباره ایران و‬ ‫انتخابات‪ ،‬گفتند‪ :‬بخشــی از اظهارات این احمق های درجه یک‬ ‫برای تاثیرگــذاری در انتخابات و با هدف مایوس کردن مردم از‬ ‫صندوق رای است اما بخش دیگری از ان‪ ،‬ناشی از انفعال است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی انفعال امریکایی ها را نتیجه اثرات معکوس‬ ‫ترور سردار سلیمانی دانستند و خاطرنشان کردند‪ :‬در این قضیه‬ ‫رئیس جمهور امریکا و اطرافیان او منفعل و متوجه شدند کارشان‬ ‫حساب نشــده بود چرا که هم در داخــل امریکا و هم در دنیا به‬ ‫شدت به انها حمله شد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودند‪ :‬امریکا می خواست با ترور ســردار عزیز ما که‬ ‫تاثیرات عمیقی در منطقه داشــت‪ ،‬بر منطقه مســلط شود اما‬ ‫ماجرا بر عکس شــد و راهپیمایی بزرگ ضدامریکایی در بغداد‪،‬‬ ‫مســائل ســوریه و حلب و قضایای دیگر منطقه‪ ،‬درست نقطه‬ ‫مقابل خواســت انها را رقم زد‪ ،‬بنابراین یک هدف از یاوه گویی ها‬ ‫اخیر انها‪ ،‬جبران این انفعال است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای شهادت سردار سلیمانی را یک فقدان‬ ‫تلخ خواندند و گفتند‪ :‬شهید سلیمانی حقیقتاً بسیار خوب‪ ،‬مفید‬ ‫و تحســین برانگیز بود اما در این حادثــه غلبه با لطف الهی بود‬ ‫زیرا ان بزرگوار به هر دو ُحســن «پیروزی» و «شهادت» دست‬ ‫یافت‪ ،‬چرا که در این سالها در منطقه‪ ،‬پیرو ِز میدان سلیمانی بود‬ ‫و مغلوب میدان‪ ،‬امریکا و عوامل ان‪ ،‬و در نهایت به فوز شهادت‬ ‫هم رسید‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬اجتماعات بی نظیر و دهها میلیونی مردم در‬ ‫تشــییع شهید سلیمانی را از برکات الهی و نشان دهنده عظمت‪،‬‬ ‫اتحاد‪ ،‬حضور‪ ،‬قدرشناســی و بصیرت ملت ایران دانســتند و با‬ ‫اشــاره به همدردی بسیاری از ملتها با مردم ایران در این قضیه‬ ‫افزودند‪ :‬در یکی از کشــورها هزار مجلس به یاد شهید سلیمانی‬ ‫برگزار شــد که این واقعیت های شوق انگیز نشانه عمق راهبردی‬ ‫نظام اسالمی است‪ ،‬بنابراین باطن این قضیه برخالف ظاهر بسیار‬ ‫تلخ ان‪ ،‬برای جبهه حق سراسر پیروزی است‪.‬‬ ‫ایشــان با یاداوری تعبیر امام بزرگوار از درگذشت فرزند فاضل و‬ ‫برجســته خود مرحوم حاج اقا مصطفی به «الطاف خفیه الهی»‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬ان زمان کسی متوجه مفهوم تعبیر امام نشد‬ ‫اما پس از حرکت مردم ایران و عکس العمل دربار و حوادث قم و‬ ‫تبریز و اغاز حرکت عمومی ملت که به سقوط حکومت طاغوت‬ ‫منجر شــد‪ ،‬مفهوم ان مشخص شــد‪ ،‬همچنانکه در حادثه تلخ‬ ‫شهادت سردار سلیمانی نیز دشمن تصور کرد ضربه ای زده است‬ ‫اما باطن قضیه‪ ،‬پیروزی و شکست دشمن خبیث است‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه دشــمن نه فقط در‬ ‫این ماجرا بلکه در یک نبرد ‪ ۴۰‬ســاله دائماً از ملت ایران ضربه‬ ‫و شکســت خورده اســت‪ ،‬افزودند‪ :‬امریکایی ها در این ‪ ۴۰‬سال‬ ‫همه ســاح های سیاســی‪ ،‬نظامی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫رســانه ای و هر اقدام ممکن را برای ســاقط کردن نظام اسالمی‬ ‫به کار گرفتند اما نظام اسالمی نه تنها ساقط نشد بلکه هزار برابر‬ ‫قوی تر و در مقابل‪ ،‬امریکا ضعیف تر از قبل شده است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی در تبیین ضعف روزافــزون امریکا‪ ،‬ظاهر‬ ‫فعلی ان را بزک کرده خواندند و افزودند‪ :‬امروز امریکا با ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫میلیارد دالر بدهی‪ ،‬مقروض ترین دولت های دنیا است و اختالف‬ ‫طبقاتی در این کشور‪ ،‬وحشتناک و از همیشه بیشتر است‪.‬‬ ‫ایشــان با اشــاره به نمونه هایی از مشــکالت عمیق امریکا از‬ ‫زبان یکــی از ســناتورهای برجســته این کشــور گفتند‪ :‬این‬ ‫سیاســتمدار امریکایی می گوید در دولــت ترامپ به ثروت پنج‬ ‫تن از ثروتمندترین هــای امریکا بیش از صد میلیارد دالر اضافه‬ ‫شــده و ثروت ســه نفر از انها به اندازه نیمی از جمعیت امریکا‬ ‫اســت‪۸۰ .‬درصد کارگــران فقیرند و حقوقشــان کفاف زندگی‬ ‫انهــا را نمی دهد‪ .‬از هر پنج امریکایــی تنها یک نفر توان خرید‬ ‫داروهای تجویز شــده اش را دارد و فاصله ثروت سفیدپوستان و‬ ‫سیاه پوستان امریکایی در ‪ ۵۰‬سال گذشته سه برابر شده است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی در ادامه نقل قــول از این مقام امریکایی‬ ‫افزودند‪ :‬رئیس جمهور امریکا می گوید اوضاع در دوران وی بهتر‬ ‫شده‪ ،‬بله‪ ،‬اما نه برای مردم بلکه برای میلیاردرها و به قول یکی از‬ ‫روسای جمهور سابق امریکا‪« ،‬امریکا حکومت یک طبقه خاص‬ ‫سیاسی نامحدود» است‪.‬‬ ‫بدون خالت مردم و با رشوه خواری‬ ‫ِ‬ ‫حضرت ایــت اهلل خامنه ای با اشــاره به امارهــا و واقعیت های‬ ‫تکان دهنده از تبعیض‪ ،‬فاصلــه طبقاتی فقر و جنایت در امریکا‬ ‫که مانند خوره به جان این کشــور افتاده اســت‪ ،‬تاکید کردند‪:‬‬ ‫همچنان که شکوه و جالل کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق‬ ‫شــدن ان نشد‪ ،‬تالش برای ارایش ظاهر امریکا و شکوه و جالل‬ ‫ان نیز مانع از غرق شدنش نیست و امریکا غرق خواهد شد‪.‬‬ ‫رهبــر انقالب اســامی با تاکید بــر اینکه جمهوری اســامی‬ ‫بــا هیچ ملت و نژادی مخالف نیســت بلکه با اســتکبار‪ ،‬ظلم و‬ ‫طغیان علیه ارزش های انســانی مخالف است‪ ،‬گفتند‪ :‬امروز قله‬ ‫طغیان و اســتکبار‪ ،‬امریکایی اســت که در دست ثروتمندان و‬ ‫کمپانی دارهای صهیونیست می چرخد و در دنیا نیز منفور است‪.‬‬ ‫ایشــان افزودند‪ :‬امریکا در کشــورهای اطراف مــا دهها پایگاه‬ ‫نظامی دارد اما اگر روزی مســئله ای پیــش بیاید‪ ،‬این پایگاه ها‬ ‫نــه به درد امریکا خواهد خورد و نه به درد انها که پولشــان را‬ ‫به امریکا می دهند و چشــم امید به ان دارند‪ ،‬چرا که اســتکبار‬ ‫امریکایی در حال فرو ریختن است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر لزوم حفظ حرکت پر شتاب‬ ‫نظام اسالمی به ســمت اهداف واال‪ ،‬وجود جوانان را برای ادامه‬ ‫ایــن حرکت امیدبخش خواندند و خطاب به انان گفتند‪ :‬جوانان‬ ‫عزیــز خود را از لحاظ علمی‪ ،‬عملی‪ ،‬تجربی و ایمانی اماده کنید‬ ‫چراکه فردای این کشــور در دستان شماست و باید بتوانید این‬ ‫مملکت را به اوج برسانید که ان شاءاهلل این کار را خواهید کرد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به‬ ‫نقش تاثیرگذار مردم اذربایجان و تبریز در حوادث تاریخی و بعد‬ ‫از پیروزی انقالب اســامی‪ ،‬گفتند‪ :‬مردم اذربایجان همواره در‬ ‫مقاطع و حوادث مختلف جلودار بوده اند که نمونه های ان را می‬ ‫توان حرکت ‪ ۲۹‬بهمن ســال ‪ ،۵۶‬دوران دفاع مقدس‪ ،‬فتنه سال‬ ‫‪ ،۸۸‬اجتماع عظیم در تجلیل از سردار سلیمانی و در راهپیمایی‬ ‫امسال ‪ ۲۲‬بهمن دید که با وجود بارش شدید برف‪ ،‬مردم حضور‬ ‫پرشوری داشتند‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫ال هاشــم نماینده ولی فقیه در استان اذربایجان شرقی و امام‬ ‫جمعه تبریز‪ ،‬لحظه شناســی و اقــدام به هنگام در میادین دفاع‬ ‫از انقالب را از خصوصیات برجســته مردم تبریز خواند و با بیان‬ ‫گزارشــی از اقدامات انجام شده در زمینه اســتفاده از ظرفیت‬ ‫های جوانان در گام دوم انقالب گفت‪ :‬در مقابل جنگ شــناختی‬ ‫دشمن که امید و باورهای جوانان را هدف گرفته است‪ ،‬معتقدیم‬ ‫مســاجد به عنوان خاســتگاه اصلی نیروهای انقــاب باید مرکز‬ ‫طراحی‪ ،‬اندیشه ورزی و فعالیت باشند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫اخبار مربوط به تایید صالحیت تعدادی از نمایندگان رد صالحیت شده مجلس کذب است‬ ‫شورای نگهبان اعالم کرد‪ :‬اخبار مربوط به تایید صالحیت تعدادی از نمایندگان رد صالحیت شده مجلس کذب است‪ .‬اخبار مربوط به تایید صالحیت تعدادی از نمایندگان رد صالحیت‬ ‫شده مجلس شورای اسالمی کذب است و نظر شورای نگهبان درباره نمایندگان رد صالحیت شده تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪233‬‬ ‫نگاهیبرشیوه هایتبلیغاتینامتعارفکاندیداها؛‬ ‫وقتی تبلیغات به ابتذال کشیده می شود!‬ ‫خراســان رضوی یکی مثل کبابی های کنار جاده ای‪ ،‬منقل برپا کرده‪ ،‬دیگری ســوار بر اســب کبوتر ازاد‬ ‫می کند و جمعیتی پشــت ســرش هلهله می کنند‪.‬ان یکی مجلس پایکوبی و جنگ شادی در خیابان به راه‬ ‫انداخته و ان دیگری وعده احداث جاده در روســتا را می دهد؛ همگی با افتخار و با گمان تبلیغات نواورانه‬ ‫هم کلیپ هایشــان را در فضای مجازی دســت به دست می کنند‪ .‬اگرچه درگذشــته استفاده از شیوه هایی‬ ‫همچون غذا دادن و پهن کردن سفره های غذا و حتی در برخی مواقع دادن هدایای نقدی در شهرستان ها از‬ ‫شیوه های مذموم تبلیغات در استانه انتخابات ها به شمار می رفت اما این روزها به جای منسوخ شدن چنین‬ ‫شــیوه هایی و جایگزینی ان با مناظره ها و برنامه های کارشناسی شده کاندیداها برای بهبود شرایط کشور‪،‬‬ ‫کلیپ هایی به ســرعت در فضاهای مجازی منتشر می شود که نشان می دهد تبلیغات از حالت نامتعارف به‬ ‫«ابتذال» تغییر حالت داده است‪ .‬این روزها افکار عمومی جامعه به شدت متوجه هزینه های هنگفت تبلیغاتی‬ ‫کاندیداهاســت و این هزینه ها و منابع ان ها به یک حساســیت عمومی تبدیل شده طوری که اقاپور‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس از نبود معیاری برای نظارت بر هزینه های تبلیغاتی کاندیداها می گوید و تاکید‬ ‫می کند که با زیرساخت های فعلی امکان ایجاد شفافیت درمورد هزی ه تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات مجلس‬ ‫وجود ندارد‪ .‬درحالی که نمایندگان مجلس که باید برای اینده و قانون گذاری در کشور تصمیم گیری کنند‬ ‫ن روزها با ایجاد‬ ‫و با برنامه های تخصصی و قابل اجرا برای حل مشــکالت کشــور پا در بهارستان بگذارند‪ ،‬ای ‬ ‫ابتذال در تبلیغات انتخاباتی خود ســعی در جلب ارای مردم به ســمت خود را دارند‪ .‬استفاده از جلوه های‬ ‫گ و لعاب جذاب و‬ ‫بصری برای کســب توجه مردم حال چه استفاده از پوسترها و کلیپ های تبلیغاتی با رن ‬ ‫شعارهایی باشد که بیشتر مانند تالش فروشنده برای عرضه کاال است و چه پوشش عجیب و ارایش غلیظ‪،‬‬ ‫همه به نوعی در راســتای فریفتن افکار عمومی اســت و مساله اساسی ان جاست که این چنین روش هایی‬ ‫در انجام تبلیغات و فاصله گرفتن از فضای بحث و مناظره جدی در خصوص رویکردهای سیاسی نامزدهای‬ ‫انتخابات‪ ،‬برنامه های حقیقی ان ها برای کمک به کشور برای برون رفت از مشکالت‪ ،‬همگی ضربه ای مهلک‬ ‫به کارامدی مجلس و کیفیت انتخابات وارد می کند‪ .‬نبود ســاختار حزبی به ویژه برای پیگیری این وعده ها‬ ‫پس از انتخاب نمایندگان‪ ،‬نبود اگاهی عمومی از حدود اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسالمی و زمینه‬ ‫فرهنگی و اجتماعی و تاثیرپذیری باالی جامعه از گفته های اغراق امیز‪ ،‬می توانند به عنوان ریشه های تداوم‬ ‫این شیوه از تبلیغات در دروه های مختلف انتخابات شناخته شوند‪ .‬در همین زمینه دکتر علی اصغر داوودی‪،‬‬ ‫اســتاد علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد مشــهد به نقش متقابل مردم‪ ،‬نامزدهای انتخاباتی و‬ ‫شــرایط قانونی و ساختاری در شکل گیری چنین شــرایطی پرداخت‪ .‬این استاد علوم سیاسی در خصوص‬ ‫مفهوم انتخابات تصریح کرد‪ :‬انتخابات مختص نظام های مردم ســاالر و دموکراتیک است بنابراین در جایی‬ ‫انتخابات وجود دارد که فرض بر این اســت که حکومت‪ ،‬حاکمان و سیاســت ها مشروعیت خود را از درون‬ ‫جامعه و مردم می گیرند و در واقع مردم نقش مهمی در مشروعیت دهی هم به حاکمان و هم به سیاست ها‬ ‫دارند‪ ،‬وقتی که بحث مشروعیت مردمی پیش امد این مساله مطرح می شود که حق انتخاب سرنوشت از ان‬ ‫مردم است و بنابراین نظامی که به این حق احترام بگذارد نظام دموکراتیک خوانده می شود‪ .‬وی در خصوص‬ ‫مهم ترین مســاله در انتخابات گفت‪ :‬در انتخابات مهم این اســت که مردم کسی را انتخاب کنند که مطبوع‬ ‫طبع ان ها قرار بگیرد که این یعنی افرادی که با رای ان ها و از دل خرد جمعی به قدرت رسیده و در واقع‬ ‫می تواند نیازهای مردم را براورده کند‪.‬‬ ‫ل انتخاب شود‬ ‫در انتخابات باید بهترین راه ح ‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه ازاد مشهد درخصوص اهمیت برنامه ها و روش های کاندیداها برای حل مشکالت‬ ‫کشور خاطرنشان کرد‪ :‬در انتخاب نمایندگان مجلس فلسفه وجودی انتخابات این نیست که هرکسی خود‬ ‫را در معرض رای قرار دهد‪ ،‬به او رای بدهیم بلکه فلسفه وجودی ان‪ ،‬این است که مردم از میان راه حل ها‬ ‫و شــیوه هایی که برای پیش برد سیاســت های عمومی جامعه وجود دارد بهترین راه را انتخاب کنند و در‬ ‫نهایت بتوانند نیازهای مردم اعم از مادی و معنوی را برطرف کند‪.‬‬ ‫انتخابات یک مجموعه است‬ ‫داوودی افزود‪ :‬در نظام هایی که دموکراسی در ان ها جا افتاده است‪ ،‬کل فرایند انتخابات یک مجموعه است؛‬ ‫ی دادن‬ ‫از ابتدا شناســایی افراد توانمند‪ ،‬نامزد شــدن ان ها‪ ،‬معرفی کردن ان ها به مردم‪ ،‬تهییج مردم به را ‬ ‫و در ادامه پس از انتخاب شدن ان ها نیز نظارت و کنترل روی ان ها در قالب یک مجموعه انجام می شود‪.‬‬ ‫احزاب سیاسی باید افراد توانمند را اموزش دهند‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه ازاد مشــهد درخصوص نقش سیســتم حزبی در اموزش افراد مناسب برای‬ ‫نمایندگی مجلس عنوان کرد‪ :‬در جوامع با نظام دموکراســی سیستم حزبی وجود دارد و احزاب سیاسی از‬ ‫قبل افراد توانمند را اموزش می دهند و به ان ها در داخل حزب پست و مسوولیت می دهند و تجربه کسب‬ ‫می کنند و هنگامی که پخته شــدند به عنوان کاندیدا معرفی و به صورت مطلوب و با روش های علمی به‬ ‫مردم معرفی می شــوند‪ ،‬پشت این کاندیدا هر حزبی یک برنامه ای برای تمام حوزه ها از سیاست خارجی تا‬ ‫داخلی دارد‪ ،‬بنابراین مردم روی افراد متمرکز نمی شوند‪ ،‬بلکه روی برنامه ها و احزاب متمرکز می شوند که‬ ‫کدام راه حل بهتری دارد‪ .‬داوودی با اشــاره به عدم توجه به احزاب در کشــور افزود‪ :‬متاسفانه در کشور ما‬ ‫به رغم اینکه بحث احزاب در قانون اساســی امده اما احزاب سیاســی به جز برهه های محدودی رشد پیدا‬ ‫نکردند و به احزاب میدان داده نشده است‪.‬‬ ‫مردم به دنبال برنامه های تازه هستند‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در نبود احزاب هرکسی با یک شرایط حداقلی می تواند وارد حوزه سیاست شود و این افراد‬ ‫باید از فیلتر شــورای نگهبان بگذرند‪ .‬برخی از افرادی که از این فیلتر می گذرند افراد کم مایه ای هستند و‬ ‫برای مردم شناخته شده نیستند یا انکه افرادی هستند که سال هاست در عرصه سیاست بوده اند حال انکه‬ ‫مردم دنبال سیاســت و برنامه های تازه هستند‪ ،‬این گونه است که در جامعه یک نوع بی میلی و بی رغبتی‬ ‫به وجود می اید و ان پویایی و حال و هوای انتخابات دیگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫این اســتاد علوم سیاسی اضافه کرد‪ :‬کاندیدایی که در این شــرایط وارد شده است‪ ،‬از طرفی باید از مردم‬ ‫رای بگیــرد و از طرف دیگر ســازوکارهایی که بتواند وی را از لحاظ فکــری حمایت کند‪ ،‬وجود ندارد به‬ ‫همین منظور به روش های پوپولیستی روی می اورند بدین صورت که حتی یک نفر در فضای مجازی گریه‬ ‫می کنــد و رای می خواهد و یکی دیگر با رجز خوانی به دنبال رای می گردد‪ ،‬در واقع از روش های بســیار‬ ‫ســخیف اســتفاده می کنند‪ .‬هرکسی با هر روشــی که می تواند بای رای گرفتن تالش می کند‪ .‬هدف رای‬ ‫ گرفتن از مردم می شــود اما به چه قیمتی؟ حتی برفرض کــه چنین نامزدی رای بیاورد‪ ،‬اگر وارد مجلس‬ ‫بشود می خواهد چه کار انجام دهد؟‬ ‫در غیاب احزاب‪ ،‬نامزدها به روش های پوپولیستی روی می اورند‬ ‫داوودی در مورد زمینه ایجاد شیوه های پوپولیستی تبلیغات خاطرنشان کرد‪ :‬در غیاب روش های جاافتاده‬ ‫تبلیغات که در تمام جوامع دموکراتیک دنیا شــناخته شــده اســت و همچنین در غیاب رسانه ها‪ ،‬احزاب‬ ‫سیاسی و یا گروه های مردمی نیرومند‪ ،‬نامزدها خود را تک و تنها می بینند و روی به روش های پوپولیستی‬ ‫می اورنــد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬عــده ای از مردم حتی متوجه مفهوم انتخابات نمی شــوند و به ان به مثابه یک‬ ‫نمایش و کارناوال برای سیر کردن شکم و رفتن از ستادی به ستاد دیگر و در واقع به دید یک تفریح به ان‬ ‫نگاه می کنند‪ .‬طبیعی اســت که مردمی که از روی احساس تصمیم می گیرند تحت تاثیر چنین شیوه های‬ ‫تبلیغات قرار می گیرند‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه ازاد مشهد درمورد ناتوانی برخی از نامزدهای مجلس در‬ ‫ارائــه برنامه گفت‪ :‬نامزدی که مدرک وی هیچ ارتباطی به کار نمایندگی ندارد و فقط به درامد و کارهایی‬ ‫کــه نماینده مجلس می تواند انجام دهد‪ ،‬فکر می کند چرا باید برنامه بدهد؟ برخی از ان ها حتی نمی دانند‬ ‫که برنامه چیست‪ ،‬برنامه را یک نفر نمی تواند بدهد‪ ،‬باید پشت او یک جریان و حزبی باشد تا بتواند برنامه‬ ‫منسجم و جامعی را ارائه بدهد‪ .‬داوودی اضافه کرد‪ :‬نماینده مجلس که فقط نماینده یک قوم‪ ،‬قبیله یا یک‬ ‫شهر نیست زمانی که وارد مجلس می شود نماینده تمام ملت است و باید از مسائل مختلف سیاست داخلی‪،‬‬ ‫خارجی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنعتی و ‪ ...‬اطالع داشــته باشــند اما وقتی برای این کار اموزش ندیده اند‬ ‫مشخص است که این وضعیت ایجاد می شود‪.‬‬ ‫جامعه ما سیاست زده است‬ ‫وی درخصوص ارتباط اگاهی سیاســی با روش های کنونی تبلیغــات تصریح کرد‪ :‬به هر میزان که اگاهی‬ ‫سیاســی مردم بیشتر باشد درک شان از این مســائل مرتبط با انتخابات بیشتر است‪ ،‬در جامعه ما اگاهی‬ ‫سیاســی وجود ندارد و جامعه سیاست زده است‪ ،‬نه سیاسی‪ .‬جامعه سیاسی‪ ،‬جامعه ای است که مردم فهم‪،‬‬ ‫درک و اگاهی سیاســی داشته باشــند اما در جامعه ای که مردم با اندکی تحریک به نفع این جریان یا ان‬ ‫جریان یا به نفع افراد مختلف ســوق پیدا می کنند‪ ،‬دیگر اگاهی سیاســی وجود ندارد‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشــگاه ازاد مشهد در مورد سیاســت زدگی جامعه گفت‪ :‬در جامعه ای که مشارکت منفعالنه و تهییجی‬ ‫است‪ ،‬به معنای واقعی کلمه مشارکت نیست‪ ،‬در واقع سیاست زدگی و عوام زدگی وجود دارد و دقیقا مانند‬ ‫افت های اجتماعی دیگر‪ ،‬این مساله نیز یک افت است‪ ،‬نه یک مزیت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در جایی که اگاهی‬ ‫سیاســی و فرهنگ سیاســی باالیی وجود ندارد مردم نمی دانند که حق رای خودشــان چه ارزشی دارد و‬ ‫حاضر هســتند که با یک وعده غذا‪ ،‬یک سررسید و کتابچه این رای را به راحتی بفروشند و این ها همگی‬ ‫زمینه فرهنگی‪ ،‬روان شناختی و اخالقی دارد‪.‬‬ ‫رفاه اقتصادی یکی از الزمه های انتخابات مطلوب‬ ‫این استاد علوم سیاسی در مورد شرایط الزم برای رسیدن به انتخابات مطلوب عنوان کرد‪ :‬ما برای رسیدن‬ ‫به یک انتخابات مطلوب به پیشــرفت های اقتصادی هم نیاز داریم تا مردم به حدی از رفاه‪ ،‬رشــد و توسعه‬ ‫اقتصادی رســیده باشــند که حاضر نباشــند برای یک وعده غذا یا هر چیز دیگر رای خود را بفروشند و‬ ‫درنتیجه ان کسانی که پول بیشتر و توان پرداخت هزینه بیشتر را دارند بهتر بتوانند به قدرت دست پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬البته من در این دوره این مساله را کمتر دیدم اما در دوره های گذشته خرج های هنگفتی در حوزه‬ ‫تبلیغات انجام می شد‪ .‬داوودی افزود‪ :‬این مساله نیاز به قوانینی دارد که افراد طبق یک چهارچوب و ضابطه‬ ‫خاصی هزینه های تبلیغاتی خود را معرفی کنند و برای هزینه های تبلیغاتی حد تعیین شود و کسی بیشتر‬ ‫از ان نتواند هزینه کند و در نتیجه حداقل تعادل قدرت رقابت میان کســانی که از فیلتر شــورای نگهبان‬ ‫عبور کرده اند حفظ شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫خرازی در برنامه «بدون توقف»‪:‬‬ ‫اگر شورای نگهبان دست‬ ‫اصالح طلب ها هم باشد همین‬ ‫انتقادات وجود دارد‬ ‫صادقخرازیتحلیلگرمسائلسیاسیودبیر کلحزبندایایرانیان‬ ‫در برنامه تلویزیونی «بدون توقف»‪ ،‬در سخنانی‪ ،‬گفت‪ :‬در انتخابات‬ ‫سال‪ 84‬که برگزاری انتخابات به جز شورای نگهبان در دست دولت‬ ‫اصالحات بود‪ ،‬یکی از بزرگان کشور مدعی تقلب در انتخابات شد‪،‬‬ ‫رهبری نگران شدند‪ ،‬رئیس جمهور وقت را خواستند و گفتند شما‬ ‫بررسیکنید‪،‬رئیس جمهورگفتمنبررسیکردمهیچ گونهتخلفی‬ ‫شکل نگرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬ما برای اینده باید یک سازوکار جدی‬ ‫پیش بینی کنیم‪ ،‬فرقی نمی کند راست یا چپ‪ ،‬برای اینکه امیدها‬ ‫را مستحکم تر کنیم‪ ،‬مشارکت ها را جدی تر کنیم بین این انسجام‬ ‫و شــمول نقاط ضعف را پیدا و در اینده ان را باید حل کنیم که‬ ‫به نظر من شــورای نگهبان هم امادگی این کار را دارد‪ .‬دبیر کل‬ ‫حزب ندای ایرانیان ادامه داد‪ :‬بســیاری بودند که با پیام و ادبیات‬ ‫خودشان دغدغه های شان را مطرح کردند‪ ،‬ان ادبیات و این حرف ها‬ ‫هیچ کدام در تعارض مصالح و منافع ملی نیست‪ .‬بنده هم به عملکرد‬ ‫نمایندگان مجلس در این دوره نقد دارم‪ ،‬رئیس دولت اصالحات هم‬ ‫نقد دارد‪ ،‬افراد بســیاری هم نقد دارند‪ ،‬ما اب گرمی از این برادران‬ ‫و خواهرانی که به مجلس رفتند ندیدیم‪ ،‬اگر جایگاه ها را هم عوض‬ ‫کنید‪ ،‬همین نقد خواهد بود‪ ،‬شورای نگهبان را به اصالح طلب ها‬ ‫هم بدهید و بخواهند سازوکاری با قوانینی که بر شورای نگهبان‬ ‫حاکم است تعریف کنند‪ ،‬بهتر از این نمی توانند عمل کنند و همین‬ ‫انتقادات وجود دارد‪ .‬خرازی با بیان اینکه این حرف من خیلی مورد‬ ‫نقد قرار می گیرد و تا هفت پشت من را هم محاکمه خواهند کرد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما ناچاریم سازوکارها را اصالح کنیم‪ ،‬فرق نمی کند چه‬ ‫در مجلس‪ ،‬چه در شــورای نگهبان چه در وزارت کشور و چه در‬ ‫جاهای دیگر‪ .‬ما ناچاریم برای اینکه دشمن شاد نشویم‪ ،‬همه احاد‬ ‫مردم را به صحنه سیاسی بکشانیم‪ ،‬ادبیاتی به کار ببریم که باعث‬ ‫مشارکت ملی شود‪ ،‬چه رئیس جمهور باشد‪ ،‬چه رئیس مجلس‪ ،‬چه‬ ‫رئیس دستگاه قضا‪ ،‬چه کنشگر اصالحات‪ ،‬همه موظفند که از منافع‬ ‫و مصالح ملی دفاع کنند‪ ،‬اما جایی برای دفاع باقی بگذاریم‪ ،‬اجازه‬ ‫دهیم که دیگران هم صحبت کنند‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬نکته بعدی‬ ‫این است که برای قدرت افزایی و مشارکت مردم‪ ،‬قانون مکانیزمی‬ ‫در نظر گرفته که هر چهار ســال یک بار این چرخش سیاسی و‬ ‫قدرت انجام شود‪ ،‬بعضی ها خیلی دوســت ندارند‪ ،‬اعم از چپ یا‬ ‫راست‪ ،‬روشنفکر یا متعصب‪ ،‬ما بحث مان دفاع از افراد نیست‪ ،‬فکر‬ ‫نکنید من از این اقایانی که در مجلس هستند یا افرادی که ثبت‬ ‫نام کردند و رد صالحیت شدند‪ ،‬دفاع می کنم‪ ،‬البته اگر افرادی به‬ ‫ناحق رد صالحیت شدند‪ ،‬نظام و حاکمیت باید از حق و ابروی انها‬ ‫دفاع کند‪ .‬دبیر کل حزب ندای ایرانیان اضافه کرد‪ :‬شما را هم اگر‬ ‫روزیرد صالحیتکنند‪،‬ناراحتمی شوید‪،‬برایاینکههویت تانزیر‬ ‫سوال رفته‪ ،‬هویت یک جریان مدام منکوب می شود‪ ،‬ما ادبیات مان را‬ ‫اصالح کنیم‪ ،‬اگر قرار باشد تقسیم شود‪ ،‬سهم عدم استقبال مردم یا‬ ‫دلگیری مردم در انتخابات در کشور‪ ،‬این سهم را مشخص کنیم‪ ،‬به‬ ‫عزم جزم مردم و رستاخیزی که در تشییع شهید سلیمانی شد‪ ،‬نگاه‬ ‫نکنیم‪ ،‬با بحث مشارکت مردم و بحران اجماع سازی فعلی‪ ،‬عملکرد‬ ‫دولت‪ ،‬صداوسیما و مجموعه نظام واقع بینانه برخورد کنیم‪ .‬خرازی‬ ‫با تاکید بر اینکه «اهنگی که امروز در خارج از کشور زده می شود‬ ‫را جدی بگیریم»‪ ،‬گفت‪ :‬تیم استراتژیک براندازی دوران ریگان در‬ ‫ســاختار سیاست خارجی ایاالت متحده احیاء شده و نگاهش به‬ ‫جمهوری اسالمی ایران همان نگاهی است که به اتحاد جماهیر‬ ‫شوروی داشتند‪ ،‬در شوروی توصیه می کردند به دو دولت ریگان و‬ ‫بوش پدر که مقتدرانه برخورد کن هیچ اتفاقی نمی افتد‪ ،‬تحلیلگران‬ ‫امروز ایالت متحده معتقدند‪ ،‬امروز نظام سیاسی ایران با سرعت به‬ ‫سمت انهدام نظام سیاسی پیش می رود‪ .‬یک زمانی می گفتند تغییر‬ ‫رژیم یعنی دولت هایی که در کشــور هستند باید سقوط کنند و‬ ‫دولتی که خاص نظر انهاست باید در کشور حاکم شود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مردم ایران هم بارها به دها ن دشمنان زده اند و باز هم‬ ‫می زنند‪ ،‬اما االن یک بحث خطرناک تر را دنبال می کنند‪ ،‬انها مدعی‬ ‫هستند که ساختار نظام سیاسی ایران به سمت انهدام پیش می رود‬ ‫و اگر به سمت انهدام پیش برود بعد از انهدام‪ ،‬فروپاشی نظام سیاسی‬ ‫ایران و بعد از ان تغییر رژیم است‪ ،‬می گویند ما به این ها می رسیم و‬ ‫اولین کد رمزی که یافتند‪ ،‬واقعه بنزین و اتفاقات ابان ماه بود و همین‬ ‫را مبنای فکری خودشان قرار دادند و ادبیات سازی و بر همین مبنا‬ ‫هم حکم شهادت سردار سلیمانی را امضا کردند‪ .‬سفیر سابق ایران‬ ‫در فرانسه با تاکید بر اینکه امریکا و تمام دولت های غربی امروز به‬ ‫دنبال انهدام نظام سیاسی در ایران هستند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬انها می گویند‬ ‫انهدام نظام سیاســی ما یعنی انهدام مقاومت‪ ،‬انهدام مقاومت هم‬ ‫یعنی خواست قدرت های جهانی‪ ،‬بزرگترین دغدغه شان را چین‬ ‫می دیدند‪ ،‬دوباره به خاورمیانه برگشتند؛ ما برای اینکه این ادبیات‬ ‫منحوس را نابود کنیم باید یک انتخابات حداکثری و باشکوه داشته‬ ‫باشــیم‪ ،‬من هم در مجلس اصالح طلبان و هم در شورای نگهبان‬ ‫صحبت کردم و معتقدم ما توان ملی مان فقط موشک نیست‪ ،‬در‬ ‫کنار ان مردم بزرگترین سرمایه ملی این نظام هستند و انتخابات‬ ‫نماد مردم ساالری و میراث امام و شهیدان ماست‪ .‬دبیر کل حزب‬ ‫ندای ایرانیان در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬من به تمام دوستان مان‬ ‫توصیه کردم در این مقطع کاری کنیم یک مقداری بفهمیم که در‬ ‫اقصای ما چه می گذرد‪ ،‬ما همه از سران کشور گرفته تا اصالحات‬ ‫و حتی سران ملی‪ ،‬مذهبی همه سوار یک کشتی هستیم‪ ،‬دشمن‬ ‫که بیاید همان داعش است‪ ،‬بزرگترین کاری که قاسم سلیمانی کرد‬ ‫این بود که امنیت ملی ایران را به ان ســوی مرزها برد‪ ،‬سرشت و‬ ‫سرنوشت همه ما در یک جا رقم می خورد و باید کاری کنیم که‬ ‫همه در انتخابات به صورت حداکثری شرکت کنند‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫خوردنی هایی که مصرف ان ها پس از ساعت ‪ ۱۶‬توصیه نمی شود‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪233‬‬ ‫اخبار‬ ‫«کم خوابی» باعث پرخوری‪،‬‬ ‫دیابت و بیماری های قلبی!‬ ‫نتایج یک مطالعه جدید در مرکز پزشکی کلمبیا ثابت کرده است‬ ‫زنانی که کم خوابی دارند‪ ،‬تمایل بیشــتری به پرخوری و پیروی‬ ‫از رژیم های غذایی ناســالم دارند؛ افرادی که خواب کمتری دارند‬ ‫احتمال ابتــا به چاقی‪ ،‬دیابت نوع‪ ۲‬و بیماری های قلبی را دارند!‬ ‫استادیار دانشگاه علوم پزشکی کلمبیا درباره علل بروز اختالالت‬ ‫خواب در زنان می گوید‪ :‬زنان به دلیل داشتن مسئولیت هایی نظیر‬ ‫مراقبــت از کودکان و انجام کارهای خانه‪ ،‬بیــش از مردان دچار‬ ‫اختالالت مرتبط با خواب هستند؛ از طرف دیگر‪ ،‬تغییرات هورمونی‬ ‫در دوران یائسگی نیز در انها زیاد است و همین امر بر کیفیت خواب‬ ‫انها اثر منفی می گذارد‪ .‬این پژوهشــگر تاکید کرد پیروی نکردن‬ ‫از یک رژیم غذایی سالم‪ ،‬می تواند باعث بروز ناراحتی های دستگاه‬ ‫گوارش شود که همین امر نیز باعث می شود افراد نتوانند به راحتی‬ ‫به خواب بروند‪ .‬نتایج یک مطالعه جدید در این مرکز پزشکی در‬ ‫کلمبیا‪ ،‬ثابت کرده است زنانی که کم خوابی دارند‪ ،‬تمایل بیشتری‬ ‫به پرخوری و پیروی از رژیم های غذایی بی کیفیت و ناسالم دارند‪.‬‬ ‫محققان در ایــن مطالعه‪ ،‬عادات مرتبط با غذا و خــواب زنان از‬ ‫گروه های مختلف از سنین ‪ 20‬تا ‪ 76‬سال را بررسی کردند؛ کیفیت‬ ‫خواب‪ ،‬میزان بی خوابی و زمان خوابیدن افراد از فاکتورهای مورد‬ ‫بررســی محققان این پژوهش بود؛ همچنین الگوی غذایی زنان‬ ‫مورد مطالعه نیز در این تحقیق‪ ،‬مشخص شد‪ .‬این مطالعه نشان‬ ‫داد افرادی که کیفیت خواب پایین تری دارند‪ ،‬بیشــتر از قندهای‬ ‫ساده اســتفاده می کنند که این قندها با بروز دیابت و چاقی نیز‬ ‫مرتبط هستند بنابراین زنانی که دیرتر به خواب می روند‪ ،‬نسبت‬ ‫به وزن شان‪ ،‬کالری باالتری دریافت می کنند‪ .‬محققان این پژوهش‬ ‫معتقدند که پایین بودن کیفیت خواب و بروز اختالالت خواب در‬ ‫زنان‪ ،‬ممکن است باعث تحریک سیگنال های گرسنگی یا سرکوب‬ ‫سیگنال های حس سیری شود و همین امر منجر به مصرف بیش‬ ‫از حد مواد غذایی و در نتیجه افزایش دریافت کالری شود‪ .‬یکی از‬ ‫محققین پژوهش‪ ،‬معتقد است که مصرف بیش از حد مواد غذایی‬ ‫کــه به علت وجود اختالل خواب در افراد‪ ،‬بروز پیدا می کند‪ ،‬باعث‬ ‫ابتال به چاقی می شود؛ وی چاقی را یک عامل خطر جدی برای بروز‬ ‫بیماری های قلبی و عروقی می داند و می گوید‪ :‬مطالعات قبلی نیز‬ ‫نشان داده اند افرادی که خواب کمتری دارند احتمال ابتال به چاقی‪،‬‬ ‫دیابت نوع‪ 2‬و بیماری های قلبــی را دارند که بروز این بیماری ها‬ ‫می تواند در ارتباط با رژیم غذایی ناسالم نیز باشد‪.‬‬ ‫چای سبز به همراه ورزش برای‬ ‫افراد مبتال به کبدچرب مفید است‬ ‫بیماری کبدچرب غیرالکلی یک مشکل جدی جهانی است‬ ‫که در حال وخیم تر شدن است‪ .‬نتایج تحقیق جدید محققان‬ ‫دانشگاهایالتیپنسیلوانیانشانمی دهدانجاممنظمتمرینهای‬ ‫ورزشی و مصرف نوشیدنی های فاقد کافئین می تواند برای افراد‬ ‫مبتال به کبد چرب مفید باشد‪ .‬محققان دریافتند ترکیب چای‬ ‫سبز و ورزش موجب کاهش شدت بیماری کبدچرب مرتبط‬ ‫با چاقی تا ‪ ۷۵‬درصد در موش های تغذیه شده با رژیم غذایی‬ ‫پرچرب شد‪ .‬به دلیل شیوع باال فاکتورهای پرخطر نظیر چاقی‬ ‫و دیابت نوع ‪ ،۲‬پیش بینی می شود تعداد افراد مبتال به بیماری‬ ‫کبدچرب تا ســال ‪ ۲۰۳۰‬به بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون نفر برسد‪.‬‬ ‫در حــال حاضر هیچ درمان معتبری برای این بیماری وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در این مطالعه‪ ،‬به مدت ‪ ۱۶‬هفته به موش ها رژیم غذایی‬ ‫پرچرب داده شد‪ .‬برخی از این موش ها عصاره چای سبز مصرف‬ ‫کرده و ورزش منظم با دویدن با روی چرخ انجام می دادند‪ .‬در‬ ‫مقایسه این موش ها با موش های گروه کنترل مشخص شد‬ ‫تنها یک چهارم رسوبات لیپیدی در کبدشان باقی مانده بود‪.‬‬ ‫همچنین در موش های که تحت درمان فقط با عصاره چای سبز‬ ‫یا فقط ورزش قرار گرفته بودند تقریباً نیمی از چربی کبدشان‬ ‫در مقایسه با گروه کنترل باقی مانده بود‪« .‬جوشوا المبرت»‪،‬‬ ‫سرپرست تیم تحقیق‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬ما معتقدیم پلی‬ ‫فنول های موجود در چای ســبز با انزیم های گوارشی ترشح‬ ‫شده در روده کوچک فعل و انفعال یافته و تا حدودی مانع از‬ ‫تجزیه کربوهیدرات ها‪ ،‬چربی و پروتئین غذا می شود‪».‬‬ ‫نان سفید‪ ،‬بستنی‪ ،‬شکالت و چیپس از جمله مواد خوراکی هستند که برای جلوگیری از افزایش وزن باید از مصرف انها مخصوصا پس از ساعت چهار بعدازظهر اجتناب کرد‪ .‬افرادی که به دنبال جلوگیری‬ ‫از افزایش وزن هستند باید از مصرف نان سفید‪ ،‬بستنی‪ ،‬شکالت و چیپس پس از ساعت ‪ ۱۶‬خودداری کنند‪ .‬نان سفید از غالت فراوری شده و کربوهیدرات تصفیه شده تولید شده و به دلیل دارا بودن‬ ‫مقدار فیبر کمتر‪ ،‬میزان بیشتری از ان مصرف می شود‪ .‬برخالف نان های سبوس دار‪ ،‬نان سفید که فاقد فیبر خوراکی است نمی تواند اشتها را کنترل کند‪ .‬بستنی نیز از جمله خوراکی های ممنوعه هنگام‬ ‫عصر است‪ .‬این خوراکی سرشار از کربوهیدرات است و مصرف مقدار قابل توجهی از کربوهیدرات تصفیه شده به انباشت چربی شکمی منجر می شود‪ .‬افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند باید از مصرف‬ ‫شکالتپسازاینساعتنیزخودداریکنند‪.‬بهگزارشمدیکالدیلی‪،‬چیپسسیب زمینیهمازبدترینگزینه هایغذاییپسازساعتچهارعصراست‪.‬مصرفغذاهایچربوسرخشدهشکلنامناسبی‬ ‫از رژیم غذایی است که موجب افزایش وزن می شود‪ .‬همچنین سدیم موجود در چیپس سیب زمینی برای سالمتی خطر دارد و بیماری قلبی و فشارخون باال از جمله عوارض شایع مصرف باالی سدیم است‪.‬‬ ‫چاقیبزرگترین‬ ‫اخاللگر سالمت زنان‬ ‫عضو انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران با تاکید بر این که موضوع چاقی در مورد زنان از حساسیت بیشتری نسبت‬ ‫به مردان برخوردار است چرا که بزرگترین اخاللگر سالمت زنان به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬زنانی که اضافه وزن دارند یا چاق‬ ‫هستند‪ ،‬سطح باالتری از هورمون استروژن در بدنشان وجود دارد که می تواند از عوامل خطر ابتال به سرطان ها به ویژه‬ ‫سرطان سینه و رحم باشد‪ .‬دکتر نازنین الهوتی افزود‪ :‬زنان در سال های زندگی خود دوره های قاعدگی‪ ،‬باروری‪ ،‬حاملگی‬ ‫و یائسگی را تجربه می کنند که اضافه وزن و چاقی می تواند بر انها اثرات بدی داشته باشد تا ان جا که چاقی می تواند‬ ‫باعث تغییراتی در مدت‪ ،‬شدت و طرح قاعدگی ها شود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬در زنان چاق هورمونهای جنسی می توانند در‬ ‫بافت چربی تجمع پیدا کنند و باعث عوارضی شوند‪ .‬به عنوان مثال تجمع هورمونهای مردانه یا موادی با فعالیت شبیه‬ ‫انها می تواند باعث پرمویی‪ ،‬تشدید چاقی‪ ،‬رویش موی طرح مردانه و اختالل در تخمک گذاری و حتی عدم تخمک‬ ‫گذاری و نازایی شود‪ .‬از سوی دیگر تجمع هورمونها در بدن و اختالل در تخمک گذاری باعث تغییراتی در الیه داخلی‬ ‫رحم (اندومتر) شده و زمینه را برای سرطان رحم در اینده فراهم می کند‪ .‬عضو انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬نکته جالب توجه اینکه زمانی که زن شروع به کاهش وزن می کند‪ ،‬با کاهش این هورمونهای انبار شده در‬ ‫بافت چربی تخمک گذاری و درنتیجه قاعدگی نیز به روال عادی برمی گردد و حتی ممکن است بارداری اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫الهوتی در ادامه این گفت و گو‪ ،‬ابتالء به فشارخون و دیابت بارداری را از دیگر عوارض چاقی در زنان عنوان کرد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬زنان چاق اگر با مشکل ناباروری مواجه نشوند‪ ،‬در دوران بارداری ممکن است مشکالتی مثل فشارخون بارداری‬ ‫ودیابت بارداری را تجربه کنند‪ .‬شنیدن صدای قلب جنین در خانمهای چاق مشکل است و در سونوگرافی هایی که به‬ ‫منظور بررسی سالمت جنین انجام می شود ممکن است تصویر وضوح کافی نداشته باشد و مداخالت غیر ضروری انجام‬ ‫شود‪ .‬متخصص زنان و زایمان درباره تاثیر چاقی زنان بر زایمان هم خاطرنشان کرد‪ :‬هم زایمان طبیعی و هم سزارین در‬ ‫افراد چاق‪ ،‬با احتمال عفونت و مشکالت بعد از زایمان مانند خونریزی بیشتر همراه است‪ .‬همچنین بیهوشی عمومی یا‬ ‫بی حسی موضعی نیز در زمان هرنوع عمل جراحی از جمله زایمان وسزارین مشکل تر خواهد بود‪ .‬الهوتی افزود‪ :‬به هر‬ ‫حال دانستن این موضوع مهم است که چاقی هم خود یک بیماری محسوب می شود هم می تواند زمینه را برای ایجاد‬ ‫بیماری های دیگر فراهم کند‪ .‬همچنین کاهش وزن و تغییر سبک زندگی می تواند بسیاری از خطرات و عوارض مرتبط‬ ‫با چاقی را کاهش دهد یا به کلی از بین ببرد‪ .‬الهوتی درباره عوارض دیگر چاقی یاداور شد‪ :‬مهمترین عارضه ان افزایش‬ ‫میزان مرگ ومیر در افراد چاق مبتال به دیابت است‪ .‬عوارض بیهوشی از جمله مرگ و میر در افراد چاق بیشتر دیده می‬ ‫شود‪ .‬البته افزایش مرگ ومیر فقط مربوط به افراد چاق نیست و حتی افرادی که اضافه وزن دارند نیز در معرض افزایش‬ ‫مرگ ومیر هســتند در یک مطالعه بزرگ که روی زنان صورت گرفت دیده شد که ‪ ۲۳‬درصد تمام مرگ ها در زنان‬ ‫میانسال غیرسیگاری ناشی از اضافه وزن این زنان است‪ .‬به طوری که در یک زن ‪ ۴۰‬ساله که سیگاری هم نیست‪ ،‬در‬ ‫صورتی که اضافه وزن داشته باشد (و نه اینکه چاق باشد‪ .‬فقط اضافه وزن طبق فرمول محاسبه ‪ )BMI‬میتوان انتظار‬ ‫داشــت که حدود ‪ ۳.۳‬سال از عمرش کم شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بروز بیماری هایی مثل افزایش فشار خون‪ ،‬بیماری های‬ ‫قلبی‪ ،‬دیابت (مرض قند)‪ ،‬نقرس‪ ،‬بیماری های کیسه صفرا‪ ،‬بیماری های مفصلی در افراد چاق بیشتر است‪ .‬حتی بعضی‬ ‫از سرطان ها مثل سرطانهای روده بزرگ‪ ،‬سرطان رحم وسرطان سینه بعد از یائسگی در افراد چاق بیشتر است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر دیده شده که میزان بروز حوادث نیز برای افراد چاق بیشتر است که شاید بدلیل این است که چاالکی کافی ندارند یا‬ ‫اینکه چاقی مانع دیدن درست زمین یا کف اتاق می شود‪ .‬عضو انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران در ادامه این گفت‬ ‫وگو‪ ،‬ضمن اشاره به این که چاقی با اضافه وزن تفاوت دارد و در متون علمی این دو مورد را از هم تفکیک می کنند‪ ،‬درباره‬ ‫نحوه محاسبه چاقی گفت‪ :‬برای اینکه تعریف چاقی را بدانیم ابتدا باید در مورد وزن ایده ال اگاه شویم‪ .‬معموال برای تعیین‬ ‫وزن ایده ال از شاخص توده بدنی (‪ )Body Mass Index=BMI‬استفاده می کنند و به این صورت محاسبه می‬ ‫شود که ابتدا وزن فرد را به کیلوگرم محاسبه می کنیم‪ .‬سپس قد فرد را به متر اندازه گیری کرده‪ ،‬مجذور ان را محاسبه‬ ‫کرده (یعنی عدد را در خودش ضرب میکنیم) و عدد وزن را تقسیم بر مجذور قد می کنیم‪ .‬عدد حاصله همان ‪BMI‬‬ ‫یا شاخص توده بدنی است که بین ‪ ۲۰-۲۴‬طبیعی است‪ .‬عدد بیشتر از‪ ۳۰‬داللت بر چاقی دارد و عدد ‪ ۲۵-۲۹/۹‬نشان‬ ‫دهنده اضافه وزن است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬چاقی به این معنی است که چربی بیش از اندازه در بدن وجود دارد‪ ،‬در حالی که‬ ‫اضافه وزن محدوده ای از وزن بدن است که شامل عضالت‪ ،‬استخوانها‪ ،‬چربی و اب بدن است که از وزن ایده ال باالتر‬ ‫است‪ .‬وزن ایده ال هر فرد را معادل وزن ایده ال او در ‪ ۲۰-۳۰‬سالگی در نظر می گیرند‪ .‬در وزن نزدیک به وزن ایده ال‬ ‫فرد ممکن است اضافه وزن داشته باشد اما چربی اضافه ندارد‪ .‬این حالت بخصوص در افرادی که مرتب ورزش می کنند‬ ‫دیده می شود‪ .‬بنابراین اندازه گیری چربی بدن از اندازه گیری وزن بدن درست تر است‪.‬‬ ‫مردم‪ ۱۰۰‬سال پیش‪ ،‬از‪ ۱۰‬ماده غذایی متنفر بودند‬ ‫برخی از ما و کودکا ن فلفل دلمه ای را در غذا دوست نداریم؛ شاید هم یک‬ ‫لیست بلند باال از موادغذایی برای خودمان داشته باشیم که از انها متنفریم‪.‬‬ ‫برای مثال پدر بزرگ و مادر بزرگ هایمان امکان نداشت لب به سوشی بزنند؛‬ ‫زیرا به علت ذائقه خاص‪ ،‬ایرانی ها تمایل به خوردن گوشت کامال پخته دارند‪.‬‬ ‫در حال حاضر شاید بسیاری از جوان های ایرانی عاشق سوشی باشند و یکی‬ ‫از لذیذ‍ترین غذاها برای انان باشد اما در ‪ ۵۰‬سال گذشته این غذا دلچسب‬ ‫نبود‪ .‬در هنگام مواجه با تغییر در عادات غذایی‪ ،‬کمتر کســی است که به‬ ‫راحتی بپذیرد و در این مورد انعطاف پذیر باشد‪« .‬ایرنا زندگی» برای شما ‪۱۰‬‬ ‫ی را که بسیاری از مردم ‪ ۱۰۰‬سال پیش‪ ،‬لب به ان نمی زدند ولی‬ ‫مواد عذای ‪‎‬‬ ‫در حال حاضر به راحتی ما انها را می خوریم را‪ ،‬گرد اوری کرده است‪ .‬به نظر‬ ‫شما ‪ ۱۰‬ماده غذایی که ما در حال حاضر به انها لب نمی زنیم ولی در ‪۱۰۰‬‬ ‫سال اینده خیلی معمول می شود‪ ،‬چیست؟‬ ‫‪ .۱‬گوجه‬ ‫بله درست خواندید گوجه‪ .‬مردم ‪ ۱۰۰‬سال پیش به هیچ عنوان به گوجه لب‬ ‫نمی زدند‪ .‬مردم گوجه را «سیب سمی» می نامیدند‪ .‬شاید به علت رنگ قرمز‬ ‫ان که یاد اور رنگ خون برایشان بوده حاضر به خوردن ان نبودند؛ اما تمام‬ ‫این تصورات فقط به علت ترس از ناشــناخته ها بود‪ .‬حاال گوجه عضو ثابت‬ ‫اشپزخانه ما است و تقریبا از ساالد گرفته تا املت‪ ،‬ابگوشت و پیتزا از گوجه‬ ‫استفادهمی کنیم‪.‬‬ ‫‪.۲‬البستر‬ ‫یدادند و خودشان نمی خوردند‪.‬‬ ‫این غذا را مردم در گذشته فقط به زندانیان م ‬ ‫البته این مورد هنوز در ایران مثل گوجه جا نیفتاده است‪ .‬البستر یا همان شاه‬ ‫میگو به علت نداشتن شکل دلچسب و پوسته ی سخت برای خیلی از مردم قابل‬ ‫پذیرش نیست؛ اما به علت خواص فراوانی که دارد بعید نیست تا چند سال اینده‬ ‫در هرم غذایی ما‪ ،‬در طبقه غذاهای دریایی‪ ،‬جای ثابتی را برای خود بگیرد‪.‬‬ ‫‪.۳‬کلم پیچ‬ ‫کلم پیچ ســبز نوعی تلخی دارد که در گذشــته تنها کسانی که به دنبال‬ ‫ماجراجویی بودند از این غذا می خوردند که نشــان دهند برای سختی ها‬ ‫اماده اند؛ اما در حال حاضر کلم پیچ به حاله سالمتی مشهور است و تقریبا در‬ ‫همه ی غذاهای مدرن سالم وجود دارد‪ .‬شاید بی میلی مردم در گذشته به این‬ ‫خاطر بوده است که انها اکثرا سبزیجات را خام می خوردند و کلم در حالت‬ ‫خام با ذائقه ها متناسب نبوده است‪.‬‬ ‫‪.۴‬سیب زمینی‬ ‫بیایید خومان را در ‪ ۱۰۰‬سال پیش فرض کنیم‪ ،‬با غذه ی درشت و سفت‬ ‫زیرخاک چ ه کاری انجام می‪‎‬دهیم؟ زمانی که سیب زمینی به عنوان غذا در‬ ‫اروپا معرفی شد خانواده های سلتنطی و دهقانان که در گذشته خانواده های‬ ‫اصیل و ثروتمند بودن به ان دست نزدند‪ .‬بعد از گذشت مدتی سیب زمینی‬ ‫جزو غذای اصلی خانواده های سلتنطی و دهقانان بود‪ ،‬گاهی اوقات هم فقرا‪.‬‬ ‫‪.۵‬کاکائو‬ ‫کاکائو در حال حاضر طرفداران فراوانی دارد با این وجود بهتر است بدانیم که‬ ‫کاکائوهایی که ما می خوریم محصوالت فراوری شده است و کاکائو خالص‬ ‫خیلی تلخ است که در ان دوران به ذائقه ی همه خوش نمی امده‪ .‬روزی که‬ ‫می خواستند دانه ی کاکائو را معرفی کنند ان را به صورت نوشیدنی تلخ سرو‬ ‫کردند که مزه ان با هات چاکلت های امروزی خیلی متفاوت بود‪ .‬پس بعید‬ ‫نیست که کسی از ان خوشش نیاید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اب قلم‬ ‫در یک قرن پیش هیچ کسی با استخوان و گوشت های به ان چسبیده غذا درست‬ ‫نمی کرد؛ زیرا انها از استخوان ها برای غذا دادن به سگ ها و حیوانات دیگر استفاده‬ ‫می کردند؛ اما امروزه چه کسی می تواند بگوید‪« :‬اب قلم تنها یک سوپ است» ما‬ ‫از ان به علت خواصی که دارد در بسیاری از غذاهایمان استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫‪ 10‬پیام از بدن؛ وقتی به ما هشدار می دهد که مشکلی دارد‬ ‫بدن با ما با هشدارهایی که می دهد خبر از بیماری و مشکالتی می دهد که اگر‬ ‫این هشدارها را بشناسیم‪ ،‬قبل از انکه مشکل جدی تر شود‪ ،‬ان را حل خواهیم‬ ‫کرد‪.‬بدن با راه های مختلفی به ما می گوید که در سیستمش اختاللی وجود‬ ‫دارد‪ .‬متابولیسم‪ ،‬کنترل دمای بدن و عملکرد ارگان ها همه خودکار هستند‪ .‬اما‬ ‫این وضعیت به این معنا نیست که به چراغ های هشدار دهنده بدن بی تفاوت‬ ‫باشیم‪ .‬ممکن است ندانیم که عالئم هشدار دهنده چه چیزهایی هستند و بدن‬ ‫چه عالمت هایی نشان می دهد تا از مشکلی شما را اگاه کند‪ .‬ما در اینجا به ‪۱۰‬‬ ‫مورد ان اشاره می کنیم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬شما خال های پوستی زیادی دارید‪ :‬شما در ریسک ابتال به دیابت هستید‪.‬‬ ‫محققان به طورقطع به این نرسیده اند اما مطالعات متعددی نشان می دهد که‬ ‫بین تعداد باالی خال پوستی و ریسک ابتال به دیابت نوع دوم رابطه وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شــما به جویدن یخ تمایل دارید‪ :‬بدن شما به اهن بیشتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫بدن برای انتقال اکسیژن به مغز و ماهیچه های شما به اهن نیاز دارد و افرادی‬ ‫که اهن کافی ندارند‪ ،‬اکسیژن کم تری در خون دارند‪ .‬اگر کمبود اهن دارید از‬ ‫بهترین منابع ان که ماهی‪ ،‬مرغ و گوشت است‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شما بوهایی حس می کنید که وجود ندارند‪ :‬شما در این شرایط باید نزد‬ ‫متخصص مغز و اعصاب بروید‪ .‬این اتفاق می تواند نشان ه ساده ای از سینوس های‬ ‫ملتهب‪ ،‬تومور مغزی‪ ،‬صرع و یا بیماری پارکینسون باشد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هاله توسی اطراف مردمک چشم شما وجود دارد‪ :‬کلسترول خونتان را‬ ‫بررسی کنید‪ .‬هاله توسی یا سفید که دور گردی چشم می افتد‪ ،‬نشان از افزایش‬ ‫کلسترول خون شما دارد که باید در این صورت غذاهای چرب را از سبد غذایی‬ ‫خود حذف کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬موهای شما کم پشت و نازک شده است‪ :‬به اهن بیشتری نیاز دارید‪.‬‬ ‫همانطور که اشاره کردیم نقش اکسیژن رسانی اهن در مغز بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫کمبود خون می تواند باعث کم پشتی و نازک شدن موی شما بشود‪.‬‬ ‫‪.۶‬چشمانشماهمیشهپفدارد‪:‬ممکناستبیماریکلیوییاقلبیداشته‬ ‫باشید‪ .‬مشکالت کلیوی و قلبی می تواند مانع از رهایی بدن از مایعات اضافی‬ ‫شــود‪ .‬همچنین این مایعات ممکن است در جاهای غیرمعمول به خصوص‬ ‫صبح ها جمع شود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬شما بیش از بقیه سردتان می شود‪ :‬ممکن است تیروئید کم کار داشته‬ ‫‪ .۷‬خاویار‬ ‫در قــرن پیش خاویار غذایی بود که ثروتمندان نمی خوردند و فقط غذای‬ ‫مردم فقیر بود‪ .‬در سال ‪ ۱۹۱۰‬به علت ماهیگیری بیش از حد ماهیگیران‪،‬‬ ‫ماهی های خاویار کم شدند و قیمت انها باال رفت و دیگر فقیران قادر به خرید‬ ‫ان نبودند‪ ،‬پس این غذا فقط در سبد غذایی ثروتمندان جای گرفت‪.‬‬ ‫‪.۸‬کینوا‬ ‫امروزه از کینوا به جای برنج استفاده می کنیم که خواصی بیشتر از برنج دارد و‬ ‫به ذائقه برخی خیلی خوشمزه تر است‪ .‬در حدود یک قرن پیش تنها مردمان‬ ‫بومی از این غذا می خوردند و می دانســتند که مقوی است‪ .‬در دهه‪۱۹۷۰‬‬ ‫به عنوان یک غذای ســالم معرفی و عرضه شد؛ اما استقبال چندانی از ان‬ ‫نشد‪ .‬هم اکنون می توانیم علت اســتفاده از کینوا را همان مواد معدنی و‬ ‫ویتامین هاییکهداردبدانیم‪.‬‬ ‫‪ .۹‬چربی گاو و گوسفند‬ ‫در دهه‪ ۱۸۰۰‬تقریبا تمام غذاها با چربی های حیوانی درست می شد از سوپ‬ ‫گرفته تا غذاهای پلویی‪ .‬همراه با انقالب صنعتی و تبلیغاتی که درباره استفاده‬ ‫از چربی های گیاهی مانند روغن افتاب گردان‪ ،‬زیتون و دیگر گیاهان شد دیگر‬ ‫کمتر کسی راضی به استفاده از چربی حیوانی‪ ،‬تحمل بوی بد و مضرات ان‬ ‫برای قلب شد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬نان چاودار‬ ‫نان چاودار در قرن پیش تنها مخصوص فقرا بود؛ اما حاال به علت شناسایی‬ ‫خواص که برای سالمتی دارد همه از ان استفاده می کنند‪ .‬عادات غذایی ما‬ ‫بسته به فرهنگ ما‪ ،‬قابل تغییر است‪ .‬در حال حاضر ما از مواد غذایی ای که‬ ‫بدانیم برای سالمتی مان مفید است غافل نمی شویم می خواهد سیب سمی‬ ‫باشد یا کینوا‪ .‬به هر حال امروزه ما بیشتر به خواص غذا اهمیت می دهیم‬ ‫تا شکل ان‪.‬‬ ‫باشید‪ .‬یکی از عالئم شایع تیروئید کم کار‪ ،‬احساس سرماخوردگی غیرعادی‬ ‫است‪ .‬سطح پایین هورمون تیروئید باعث می شود شما نسبت به اطرافیانتان‬ ‫بیشتر احساس سرماخوردگی کنید‪ .‬اگر اخیر ا ً مدام احساس سرما می کنید‬ ‫ممکن است کم کاری تیروئید داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬در ناخن شما خط های سفید وجود دارد‪ :‬ممکن است بیماری کلیوی‬ ‫داشته باشید‪ .‬اگر ناخن های شما ناگهان سفید شدند و خط های سفیدی در‬ ‫ان ها به وجود امدند‪ ،‬بهتر است سالمت کلیه خودتان را چک کنید‪ .‬البته اگر‬ ‫شــما همیشه این نقطه های سفید یا خطوط را داشته اید‪ ،‬پس در مورد شما‬ ‫اتفاقی طبیعی است و می توانید نگران نباشید‬ ‫‪ .۹‬شما گرفتگی های عضالنی بی علت دارید‪ :‬ممکن است پتاسیم کافی‬ ‫مصرف نکنید‪ .‬اگر سطح پتاسیم شما کم باشد‪ ،‬عضالت شما بدون ارتباط با‬ ‫ورزش‪ ،‬درد می گیرد‪ .‬معموالً خوردن موز برای بازگرداندن تعادل میزان پتاسیم‬ ‫کافی است‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬شما دستان سردی دارید‪ :‬ممکن است ویتامین ‪ B۱۲‬بیشتری الزم داشته‬ ‫باشید‪.‬ویتامین‪ B۱۲‬برایتشکیلگلبولقرمزاهمیتدارد‪.‬کمبوداینویتامین‬ ‫می تواند منجر به کاهش تولید گلبول های قرمز و کم خونی متعاقب ان شود‪.‬‬ ‫کم خونی باعث کاهش اکسیژن بدن و باعث سردی بدن می شود‪.‬‬ ‫رییسپلیسپایتختازاجرایتمهیداتویژهپلیسبرایچهارشنبه سوریخبرداد‪.‬سردارحسینرحیمیدربارهتدابیرپلیسبرایچهارشنبه سوریاظهارکرد ‪:‬ازبیشازیکماهپیشپلیس‬ ‫پایتخت تمهیدات ویژه خود برای چهارشنبه سوری را در دستورکار خود قرار داده و یگان های مختلف اعم از پلیس اگاهی‪ ،‬پلیس پیشگیری‪ ،‬پلیس امنیت عمومی و ‪ ...‬اقداماتی را اغاز کرده‬ ‫و در حال اجرای ان نیز هستند‪ .‬وی با بیان اینکه رویکرد پلیس در این زمینه پیش دستانه و پیشگیرانه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طی یکی دو ماه اخیر نیز مقادیر قابل توجهی موادمحترقه غیرمجاز‬ ‫و خطرناک در نقاط مختلف پایتخت کشف و ضبط شده که به زودی نمایشگاه این کشفیات نیز برگزار خواهد شد‪ .‬رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه اقدامات پلیس در این زمینه ادامه دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد ‪ :‬پلیس اجازه نخواهد داد تا افراد با هنجارشکنی و ایجاد مزاحمت و خسارات در پوشش چهارشنبه سوری امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازند‪ .‬ضمن اینکه این مواد محترقه‬ ‫سبب خسارت به خود افراد و خانواده هایشان نیز می شود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫تمهیداتپلیسبرایچهارشنبه سوری‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪233‬‬ ‫شرکت نکردن در انتخابات راه درستی نیست؛‬ ‫مردم از نمایندگان چه می خواهند؟‬ ‫زمان زیادی به اغاز انتخابات باقی نمانده است‪ ،‬کاندیداها تمام تالش خود را به کار بسته اند تا خود را به مردم‬ ‫معرفی کنند‪ ،‬اما ایا ان گونه که می گویند هستند و ایا مردم می توانند به انها اعتماد کنند؟ بهتر است بپرسیم‬ ‫چگونه می توانیم به انها اعتماد کنیم؟‬ ‫تب انتخابات داغ داغ اســت‪ ،‬کوچه و خیابان و محله ها‪ ،‬جاده ها‪ ،‬تابلوها‪ ،‬همه و همه خبر از دوم اســفند و‬ ‫روز انتخابات می دهد‪ .‬کاندیداها تمام تالش خود را به کار بســته اند تا خودشان را به مردم معرفی کنند‪ ،‬از‬ ‫برنامه هایشــان بگویند و دل مردمی که قرار است اینده شان را رقم بزنند به دست اورند‪ ،‬اما سئوالی در این‬ ‫میان پیش می اید‪ .‬ایا مردم فقط همین روزها مهم می شوند؟ ایا این همه تبلیغ و چه خواهم کردها واقعی‬ ‫است؟ مردم چگونه می توانند به انها اعتماد کنند‪ ،‬از کجا بدانند که این همه تبلیغ شعار نیست و قرار است‬ ‫کاری برایشان انجام دهند؟ چشم مردم به همین نمایندگان است که صدایشان را بشنوند و برایشان کاری‬ ‫انجام دهند‪ .‬با توجه به اینکه کشور ما از مشکالت فراوانی مانند بیکاری‪ ،‬ازدواج‪ ،‬طالق‪ ،‬اسیب های اجتماعی و‬ ‫مسائل اموزشی رنج می برد کاندیداها نیز با استفاده از همین ابزار به دنبال جمع اوری رای هستند‪ ،‬مردمی که‬ ‫دارای این مشکالت هستند نیز تبلیغات را می بینند‪ ،‬برخی ها امیدوار می شوند و برخی دیگر با خود می گویند‪:‬‬ ‫«این یکی هم مانند دیگران»‪ .‬به همین منظور و برای یافتن پاسخ پرسش هایمان نظر برخی مردم اصفهان‬ ‫را در مورد کاندیداها‪ ،‬تبلیغات و انتظاراتشان از انها جویا شدیم‪ ،‬مردم با وجود تمام مشکالتی که دارند هنوز‬ ‫هم امیدوار هستند و می خواهند با شرکت در انتخابات به این امیدواری ادامه دهند‪.‬‬ ‫کاندیداها از هر راهی برای تبلیغ استفاده می کنند؛ نماینده واقعی به دنبال منافع شخصی نیست‬ ‫شــریعتی از شهروندان اصفهانی در این مورد گفت‪ :‬کاندیداها از هیچ تبلیغی برای بدست اوردن رای دریغ‬ ‫نکرده اند‪ ،‬از نصب تصاویر و شعارهایشان بر در و دیوار شهر تا ساخت ماکت شبه پلیس که تصاویر انها را به‬ ‫دست دارد و به مردم نشان می دهد‪ .‬ما همه این سالها از این تبلیغات و شعارها زیاد دیده ایم اما کمتر دیده ایم‬ ‫که فردی به مجلس برود که واقعا دلسوز مردم باشد‪ ،‬بیایند و جواب بدهند که تا به حال برای ما چه کرده اند؟‬ ‫کدام مشکل را حل کرده اند؟ وی افزود‪ :‬بیکاری و فقر عمده مشکل مردم ماست‪ ،‬مردم اگر کار داشته باشند‬ ‫هیچ وقت ســراغ بزهکاری و اعتیاد و این مسائل نمی روند‪ .‬ما به نمایندگانی نیاز داریم که دلسوز باشند‪ ،‬به‬ ‫خاطر منافع شخصی به دنبال رای گیری نباشد و بعد از انتخاب هم مردم را از یاد ببرند‪.‬‬ ‫نماینده واقعی باید چاره ای برای مشکالت بیکاری و ازدواج جوانان بیندیشد‬ ‫فروغ از جوانان اصفهانی نیز گفت‪ :‬یکی از مشکالت ما سخت شدن شرایط ازدواج است‪ ،‬کسی که می خواهد‬ ‫صدای مردم باشد برای حل این مشکل چه می کند‪ ،‬اگر قبال هم نماینده بوده تا االن چه کرده است‪ .‬چرا امار‬ ‫ازدواج اینقدر پایین امده است‪ .‬یکی از دالیلش این است که جوان ها پول ندارند‪ ،‬وقتی هم پول و درامد کافی‬ ‫نداشته باشند از پس اجاره خانه و تامین هزینه های زندگی برنمی ایند و ترجیح می دهند مجرد بمانند و بدون‬ ‫شک هم دچار مشکالت بیشتری می شوند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ما انتظار داریم کسی که کاندیدا می شود به شعارهایی‬ ‫که می دهد عمل کند‪ ،‬چرا فقط تا زمانی که دنبال رای هستند مردم برایشان مهم هستند‪ ،‬بعد از ان همه چیز از‬ ‫یادشان می رود‪ .‬جوانان ما مشکالت بسیاری دارند و می خواهند یک ادم دلسوز و همه چیز تمام به مجلس برود‪.‬‬ ‫برخی نمایندگان از هر راهی به دنبال کسب رای هستند‬ ‫شکوفه از دیگر جوانان اصفهانی گفت‪ :‬متاسفانه باید بگویم که برخی از نمایندگان از هر راهی که شده می خواهند‬ ‫رای بگیرند‪ ،‬حاال این راه هرچه می خواهد باشد‪ .‬با این حساب نماینده ای که به این طریق به مجلس راه پیدا‬ ‫کرده می تواند دلسوز مردم باشد؟ می تواند کاری بکند؟ این کامال تصور غلطی است‪ ،‬او فقط برای منافع خودش‬ ‫می خواهد به مجلس برود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬البته برخی مردم هم به دنبال اگاهی و شناخت درست نیستند و به‬ ‫این فکر نمی کنند کسی که از هر راهی برای کسب رای استفاده می کند نمی تواند نماینده خوبی برای انها باشد‬ ‫و به مشکالتشان پایان دهد بلکه خودش مشکلی دیگر است که به بقیه سختی ها و مشکالت اضافه می شود‪.‬‬ ‫شرکت نکردن در انتخابات راه درستی نیست‬ ‫علیرضا از جوانان اصفهانی اظهار داشــت‪ :‬بعضی ها را می شناسم که نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند‪،‬‬ ‫حرف انها این اســت که این همه سال ما شــرکت کردیم و نتیجه ای نگرفتیم‪ ،‬کسانی که باید به مجلس‬ ‫می رفتند انتخاب نشدند‪ .‬ما نیز دیگر شرکت نمی کنیم و حرفهایی از این قبیل‪ .‬البته انها از یک جهت حق‬ ‫دارند‪ ،‬چرا که خیلی از مردم به دوست و اشنای خود رای می دهند‪ ،‬بعضی ها هم گول این تبلیغات نادرست‬ ‫را می خوردند و به ادم اشــتباهی رای می دهند و همین می شود که کسی که الیق است انتخاب نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته شــرکت نکردن در انتخابات هم درست نیست چرا که راه برای ادم های ناالیق باز می شود‪.‬‬ ‫باید با شناخت درست یک فرد را انتخاب کرد‪ ،‬رسانه ها باید این ادم ها را به ما بشناسانند‪ ،‬به نظر من عملکرد‬ ‫رسانه ها هم خیلی قوی نیست‪ ،‬انها باید به دور از جانبداری کاندیداها را به مردم معرفی کنند و مردم را در‬ ‫انتخاب درست یاری کنند‪.‬‬ ‫برخی کاندیداها در فضای مجازی تبلیغات نادرستی می کنند‬ ‫فرید از دیگر جوانان شرکت کننده در گفت وگوی خبرگزاری تسنیم گفت‪ :‬امروزه به لطف فضای مجازی به‬ ‫همه اطالعاتی که الزم داریم دسترسی داریم‪ .‬کاندیداها از این فضا به اندازه کافی استفاده می کنند و خودشان‬ ‫را معرفی می کنند‪ .‬اما متاسفانه باید بگویم که برخی از این کاندیداها انقدر بد و دور از شان مردم و انقالب‬ ‫تبلیغ می کنند که شرممان می اید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬رهبر معظم انقالب همیشه مردم و نمایندگان و کاندیداها‬ ‫را به کارهای درست و انتخاب درست توصیه کرده اند اما کدامشان به این توصیه عمل می کنند‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که برخی ها فقط به خاطر منافع شخصی کاندید می شوند و نتیجه اش همان می شود که بیکاری و فقر‬ ‫بیشتر می شود؛ ازدواج کاهش و طالق افزایش می یابد و هزار جور اسیب و مشکل دیگر پیش می اید‪ .‬ما از‬ ‫کاندیداها می خواهیم خودشان را جوری معرفی کنند که بتوانند در اینده به ان عمل کنند‪ .‬فردایی هم هست؛‬ ‫دوره دیگری هم هست؛ مردم می بینند‪.‬‬ ‫نمایندگان باید به مشکالت جوانان رسیدگی کنند؛ با تبلیغ نادرست مردم را فریب ندهند‬ ‫اکبری‪ ،‬مادر سه فرزند جوان نیز در مورد انتخابات و شرکت در ان و انتظارش از نمایندگان گفت‪ :‬نماینده ای‬ ‫که نتواند برای بیکاری جوانان فکری بکند‪ ،‬ایده ای داشته باشد‪ ،‬کسی که نتواند چاره ای برای ازدواج و خانه‬ ‫دار شدن انها پیدا کند‪ ،‬یا نتواند حتی باری از دوش این مردم بردارد اصال چرا باید کاندیدا شود؟ یعنی همه‬ ‫اینهایی که کاندیدا شدند می توانند کاری بکنند؟ مسلما خیر‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬من سه جوان دارم که به زودی‬ ‫باید وارد بازار کار شــوند‪ ،‬اما امید خودشان را از دســت داده اند‪ ،‬نمی دانند چه چیزی در انتظارشان است‪،‬‬ ‫کسی که ادعای دلسوزی دارد و می خواهد نماینده شود به این نگرانی های جوانان ما پاسخ بدهد‪ ،‬نه اینکه با‬ ‫تبلیغات نادرست و معرفی خودش ان طور که نیست مردم را فریب بدهد‪ .‬چند روز دیگر انتخاب نمایندگان‬ ‫و رای گیری اغاز می شود و قرار است کسانی را انتخاب کنیم که فکر می کنیم می توانند کاری از پیش ببرند‬ ‫و باری از دوش مردم و جامعه بردارند‪ ،‬انتخاب درست تنها کاری است که از دستمان برمی اید‪ .‬کمی تحقیق‬ ‫و جستجو شاید بتواند به ما کمک کند‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۵.۵‬میلیون خانوار تک نفره در ایران‬ ‫رئیس گروه توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۵.۵‬میلیون خانوار تک نفره در ایران‬ ‫زندگی می کنند‪ .‬دکتر معصومــه توکلی در برنامه ای رادیویی با‬ ‫موضوع بررســی افزایش خانواده های تک نفره با اشاره به این که‬ ‫وجود خانوارهای تک نفره یک واقعیت اجتماعی است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر شاهد وجود خانوارهای تک نفره هستیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به این که خانوارهای تک نفره در نتیجه برنامه ریزی های نادرست‬ ‫به وجود امده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افرادی که به شکل انفرادی زندگی‬ ‫مــی کنند یک خانوار تک نفره به شــمار می ایند و الصاق لفظ‬ ‫خانواده به این افراد صحیح نیســت‪ .‬رئیس گروه توانمند سازی‬ ‫خانواده و زنان سازمان بهزیســتی کشور اضافه کرد‪ :‬در بسیاری‬ ‫از مواقــع یک زن یا مرد در اثر مرگ یا متارکه شــریک زندگی‬ ‫خود را از دســت می دهد و از شــکل خانواده به خانوار تک نفره‬ ‫تبدیل می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬دانشجویانی که به تنهایی در محل‬ ‫تحصیل خــود زندگی می کنند‪ ،‬یک خانوار تک نفره هســتند‪،‬‬ ‫اما پس از برگشــت به جمع خانواده و شــهر مبدا عضو خانواده‬ ‫به شــمار می ایند‪ .‬توکلی تصریح کرد‪ :‬عدم پیشــگیری از وقوع‬ ‫حوادث مختلف و ناکارامد بودن سیستم امداد تا موضوعاتی مانند‬ ‫طالق و فوت و مشــکالت اقتصادی مهم ترین دالیل شکل گیری‬ ‫خانوارهای تک نفره محسوب می شوند‪ .‬وی با بیان این که ایجاد‬ ‫خانوار تک نفره معلول های متعددی دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫در حال حاضر خانوارهای تک نفره در تمامی کشــورهای دنیا در‬ ‫حال افزایش هســتند‪ .‬رئیس گروه توانمند سازی خانواده و زنان‬ ‫سازمان بهزیستی کشور افزود‪ :‬مدرنیته امکان و بستری را فراهم‬ ‫کرده که افراد به راحتی بتوانند به صورت تک نفری زندگی کنند‬ ‫و مسیر زندگی را پیش ببرند‪ .‬وی با اشاره به این که در تمام دنیا‬ ‫نســبت به افزایش امار خانوارهای تک نفره نگرانی ایجاد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امروزه سیاست گذاران و مسئولین کشورهای‬ ‫مختلف معضل خانوارهای تک نفره را در معرض توجه خود قرار‬ ‫داده اند‪ .‬توکلی اضافه کرد‪ :‬رشد امار خانوارهای تک نفره در ایران‬ ‫به تناسب رشــد این معضل در مقیاس جهانی نیست‪ ،‬در حالی‬ ‫که در سالهای گذشته تعداد خانوارهای تک نفره در کشور مورد‬ ‫رشــد و افزایش کمی قرار گرفته است‪ .‬وی با اشاره به این که در‬ ‫حوزه خانوارهای تک نفره بررسیهای کامل و جامعی را در اختیار‬ ‫نداریم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۵.۵‬میلیون خانوار تک‬ ‫نفره در ایران زندگی می کنند‪ ،‬اما به این امار نمی توان اســتناد‬ ‫کرد‪ .‬رئیس گروه توانمند سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی‬ ‫کشور افزود‪ :‬بیش از ‪ ۲۰‬میلیون خانوار در کشور زندگی می کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬خانوارهای تک نفره در بافت جامعه همیشــه در‬ ‫معرض اسیبهای بیشتری قرار می گیرند‪ ،‬این نهادهای حمایتی‬ ‫باید توجه ویژه ای را به این افراد داشته باشند‪ .‬در ادامه این برنامه‬ ‫حمیده عادلیان‪ ،‬استاد دانشگاه و مدیر گروه مددکاری اجتماعی‬ ‫دانشــگاه عالمه نیز با اشــاره به این که هر اماری باید بر اساس‬ ‫استانداردهای ملی و بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫هر جامعه ای همیشه نیازهای متعدد و جدید شکل می گیرد‪ ،‬بر‬ ‫این اساس بسیاری از معضالت جدید برخاسته از نیازهایی هستند‬ ‫که به تازگی شــکل گرفته اند و بی پاســخ مانده اند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به این که برنامه ریزیهای مختلف باید پاســخگوی نیازهای جدید‬ ‫جامعه باشــند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امارهای مختلــف می توانند نیازهای‬ ‫جامعه را مشخص کنند و سیاست مداران و برنامه ریزان را نسبت‬ ‫به خالءهای جدید اگاه کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫حقوق و مزایای شهرداران‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫معاون عمران و توســعه امور شــهری و روستایی وزیر‬ ‫کشور و رییس ســازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور‬ ‫از ابالغ تصویب نامه هیات دولت در زمینه افزایش حقوق‬ ‫شــهرداران و فوق العاده جذب کارکنان شــهرداریها به‬ ‫وزارت کشــور و سازمان اداری و استخدامی کشور خبر‬ ‫داد‪ .‬مهــدی جمالی نژاد در این باره گفــت‪ :‬با توجه به‬ ‫تفاوت قابل توجه حقوق و مزایای شهرداران در مقایسه‬ ‫با مدیران سایر دســتگاه های اجرایی‪ ،‬هیات دولت در‬ ‫جلسه ‪ ۲۳‬بهمن خود با اصالح جدول موضوع بند (الف)‬ ‫ماده (‪ )۲‬ایین نامه حقوق و مزایای شــهرداران‪ ،‬مصوب‬ ‫‪ ۱۳۷۰.۴.۱‬هیات وزیران موافقت کرد و این موضوع ابالغ‬ ‫شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬به موجب این تصویب نامه و به منظور‬ ‫ایجاد انگیزه و استفاده از خدمات افراد باسابقه و باتجربه‬ ‫در توسعه مدیریت شهری‪ ،‬در شهرهای کوچکتر درصد‬ ‫افزایش جذب شهرداران در درجات پایین تر مورد توجه‬ ‫بیشتر قرار گرفته اســت‪ .‬به گفته جمالی نژاد‪ ،‬موافقت‬ ‫دولت با افزایش‪ ۳۰‬درصدی فوق العاده جذب کارکنان‬ ‫شــهرداری ها‪ ،‬با تایید وزارت کشــور که در جلسه ‪23‬‬ ‫بهمن هیات دولت صورت گرفت نیز ابالغ شد‪ .‬براساس‬ ‫گزارش روابط عمومی ســازمان شــهرداری ها‪ ،‬جمالی‬ ‫نــژاد در ادامه اظهار کرد‪ :‬اعتبار مورد نیاز برای افزایش‬ ‫فوق العاده جذب مربوط به این موضوع از محل اعتبارات‬ ‫پیش بینی شــده از منابع داخلی شهرداری های مربوط‬ ‫تامین می شــود و احکام جدید شــهرداران و کارکنان‬ ‫شــهرداریها از تاریخ اول اسفند ‪ ۹۸‬و پس از ابالغ وزیر‬ ‫کشور قابل صدور می باشد‪.‬‬ ‫درخواست صدور فوری شناسنامه‬ ‫فقط تا امروز امکان پذیر است‬ ‫سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت‪ :‬افرادی که‬ ‫به هر دلیل فاقد شناســنامه هستند می توانند تا امروز‬ ‫برای ثبت نام شناســنامه جدید و شرکت در یازدهمین‬ ‫دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ســیف اهلل ابوترابی با اشــاره به برگــزاری یازدهمین‬ ‫دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی در روز جمعه‬ ‫دوم اســفند اظهار کرد‪ :‬ســازمان ثبت احوال کشور از‬ ‫هفته های پیش کارگروهی را برای این مسئله تشکیل‬ ‫داده اســت و در هر استان و شهرستان تمهیدات الزم‬ ‫برای ارائه خدمات از سوی سازمان ثبت احوال در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه برای شرکت در‬ ‫انتخابات نیازی به داشتن کارت ملی یا کارت هوشمند‬ ‫ملی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬فقط به همراه داشتن شماره کارت‬ ‫ملی و اصل شناسنامه الزامی است که در همین زمینه‬ ‫ادارات ثبت احوال در سراسر کشور امادگی ارائه شماره‬ ‫کارت ملی به هموطنان هســتند و افــراد می توانند با‬ ‫مراجعه به ادارات ثبت احوال در سراســر کشور شماره‬ ‫ملی خود را دریافــت کنند‪ .‬ابوترابی درباره افرادی که‬ ‫به هر دلیلی شناســنامه ها انها مفقود و یا از بین رفته‬ ‫اســت نیز تصریح کرد‪ :‬کســانی که تا ‪ 30‬بهمن اقدام‬ ‫به درخواست شناســنامه در ادارات ثبت احوال کشور‬ ‫کنند در بازه زمانی اول و دوم اسفند شناسنامه ها انها‬ ‫صادر و در اختیار انها قرار خواهد گرفت‪ .‬ســخنگوی‬ ‫سازمان ثبت احوال کشور افزود‪ :‬بر همین اساس افراد‬ ‫فاقد شناســنامه تا فردا فرصت دارنــد برای ثبت نام و‬ ‫دریافت شناسنامه خود برای شرکت در انتخابات اقدام‬ ‫کنند و پــس از این تاریخ فرایند ثبت نــام برای افراد‬ ‫فاقد شناســنامه تا قبل از برگــزاری انتخابات مجلس‬ ‫انجام نمی شــود‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬در روزهای یکم و‬ ‫دوم اسفند دفاتر و ادرات ثبت احوال در سراسر کشور‬ ‫فعال خواهند بود و در واقع در روز پنج شــنبه فعالیت‬ ‫ادارات ثبت احوال تا ساعت ‪ 16‬و روز جمعه دوم اسفند‬ ‫فعالیت ادارات تا پایان زمان رای گیری خواهد بود‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت‬ ‫اری به اتفاق جهان می توان گرفت‬ ‫افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع‬ ‫شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت‬ ‫زین اتش نهفته که در سینه من است‬ ‫خورشید شعله ایست که در اسمان گرفت‬ ‫می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست‬ ‫از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت‬ ‫اسوده بر کنار چو پرگار می شدم‬ ‫دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت‬ ‫ان روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت‬ ‫کاتش ز عکس عارض ساقی در ان گرفت‬ ‫خواهم شدن به کوی مغان استین فشان‬ ‫زین فتنه ها که دامن اخرزمان گرفت‬ ‫می خور که هر که اخر کار جهان بدید‬ ‫از غم سبک برامد و رطل گران گرفت‬ ‫بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند‬ ‫کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت‬ ‫حافظ چو اب لطف ز نظم تو می چکد‬ ‫حاسد چگونه نکته تواند بر ان گرفت‬ ‫خبر‬ ‫ساماندهی ویترین واحدهای‬ ‫صنفی عرضه کننده پوشاک‬ ‫در پایتخت‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪233‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫به بهانه حضور پنج گروه موسیقی بانوان در جشنواره موسیقی فجر‬ ‫موسیقی بانوان‪ ،‬جشنواره ای مستقل می طلبد‬ ‫جشنواره موسیقی فجر در حالی دارد برگزار می شود که تنها پنج گروه موسیقی بانوان در این دوره شرکت دارند و به گفته‬ ‫دبیر جشنواره‪ ،‬این پنج گروه‪ ،‬گروه های قوی و شناخته شده ای هستند‪ .‬جشنواره موسیقی فجر در سال ‪ ۱۳۶۴‬فعالیت خود‬ ‫را با عنوان «جشنواره سرود و اهنگ های انقالبی» اغاز کرد‪ .‬این رویداد ملی به مدت چهار سال با همین نام به فعالیت خود‬ ‫ادامه داد‪ .‬چهار سال پس از برگزاری جشنوار ه سرود و اهنگ های انقالبی‪ ،‬این رویداد با عنوان جدید «جشنواره موسیقی فجر»‬ ‫به فعالیت خود ادامه داد‪ .‬سال ‪ ،۱۳۷۶‬در سیزدهمین جشنواره برای نخستین بار بخش های دیگری به جشنواره اضافه شد‪.‬‬ ‫در این سال‪ ،‬گروه های موسیقی بانوان پس از حدود ‪ ۲۰‬سال سکوت‪ ،‬توانستند در جشنوار ه موسیقی فجر به اجرای برنامه‬ ‫بپردازند و بخش «ویژ ه بانوان» نیز کار خود را اغاز کرد‪ .‬امسال در سی وپنجمین دوره جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬پنج گروه در‬ ‫بخش بانوان شرکت کرده اند‪ .‬این در حالی است که ‪ ۸۲‬گروه موسیقی در بخش های موسیقی دستگاهی‪ ،‬نواحی‪ ،‬کالسیک‪،‬‬ ‫بین الملل‪ ،‬ارکسترال‪ ،‬پاپ‪ ،‬تلفیقی‪ ،‬بانوان‪ ،‬کودک و نوجوان با ‪ ۹۰‬اجرا در ‪ ۸۰‬سانس در این دوره از جشنواره موسیقی فجر‬ ‫حضور دارند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬گروه های «نوشه» به رهبری نیوشا بریمانی‪ ،‬گروه «کوک ماه» به رهبری لیال جعفرپور‪ ،‬گروه‬ ‫«چریکه سنه» به رهبری شرمین زرفشان‪ ،‬گروه «تیدا» به رهبری ترگل خلیقی و گروه «ستاره قطبی» به رهبری بهار ایلچی‬ ‫در این دوره از جشنواره موسیقی و در روزهای‪ ۲۹‬و‪ ۳۰‬بهمن ماه در فرهنگسرای نیاوران به اجرای صحنه ای خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫حضور گروه هایی در انواع موسیقی بیانگر بالندگی و پویایی است‬ ‫شــاهین فرهت موسیقیدان و دبیر سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر که در دوره گذشته نیز به عنوان دبیر حضور‬ ‫داشت‪ ،‬در استانه برگزاری این دوره از جشنواره موسیقی فجر با انتشار پیامی‪ ،‬دیدگاه خود را درباره این رویداد فرهنگی‬ ‫بیان کرد‪ .‬در بخشی از این پیام امده است‪ ...« :‬رویدادها و جشنواره های موسیقی از جمله جشنواره موسیقی فجر فرصتی‬ ‫است تا شناختی از وضعیت موسیقی و ظرفیت های هنرمندان و جوانان و اجرای اثارشان فراهم شود و گونه های مختلف‬ ‫موسیقی متناسب با سالیق متنوع‪ ،‬کنار هم ارائه شود‪ .‬سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر و حضور گروه هایی در انواع‬ ‫موسیقی بیانگر بالندگی و پویایی موسیقی است که در متن جامعه امروز ما جریان دارد و ضرورت دارد با شناخت نیازها و‬ ‫توانمندی های ان به اینده موسیقی ایران بیندیشیم‪ .‬هیئت انتخاب اثار و گروه های سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر‬ ‫با تشکیل ‪ ۱۷‬جلسه و با نگاه کارشناسی‪ ،‬تخصصی و جامع به موسیقی و جشنواره‪ ،‬گروه هایی را برای حضور در جشنواره‬ ‫انتخاب کرد‪ .‬از همراهی این عزیزان سپاسگزارم و از تالش همکاران عزیز ستاد جشنواره قدردانی می کنم‪ .‬یاد هنرمندانی‬ ‫که امروز نیستند اما در دل های ما جای دارند‪ ،‬گرامی باد‪».‬‬ ‫کسیدربارهتکنیکمنمی پرسد‬ ‫سی وپنجمین دوره جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬پذیرای پنج گروه موسیقی بانوان است‪ .‬این در حالی است که در بیست ونهمین‬ ‫دوره جشنواره موسیقی فجر‪ ۹ ،‬گروه در این بخش هنرنمایی کرده بودند و هفت گروه بانوان در سی امین دوره جشنواره‬ ‫موسیقی فجر روی صحنه رفته بودند‪ .‬البته دوره هایی هم بوده که این جشنواره بدون بخش ویژه بانوان برگزار شده است‪.‬‬ ‫فرهت درباره وضعیت گروه هایی که در بخش بانوان این جشنواره شرکت کردند گفت‪ :‬گروه های خیلی قوی و شناخته شده ای‬ ‫در بخش بانوان جشنواره موسیقی فجر شرکت کردند‪ ،‬ان شاءاهلل اجرای انها مورد استقبال بانوان قرار بگیرد‪ .‬فرهت که فقط‬ ‫حاضر به پاسخ دادن به سواالت تخصصی در حوزه موسیقی بود و تمایلی نداشت درباره دیگر مسائل جشنواره موسیقی‬ ‫صحبت کند‪ ،‬درباره گروه های بانوانی که در این دوره جشنواره موسیقی فجر شرکت کرده اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این دوره پنج‬ ‫گروه در بخش بانوان فعال هستند اما باید توجه کرد که زنان در باقی بخش ها هم روی صحنه می روند و اجراهای خوبی دارند‬ ‫و این پنج گروه‪ ،‬گروه هایی هستند که خواننده زن دارند و اجرایشان مختص خانم هاست‪ .‬ما بهترین اثار را برای مخاطبان این‬ ‫جشنواره انتخاب کردیم تا از شنیدن ان لذت ببرند‪ .‬به گفته فرهت‪ ،‬برگزاری رویدادهای فرهنگی مانند جشنواره موسیقی‬ ‫فجر‪ ،‬پیش از این سبب اعتالی موسیقی فاخر می شد؛ او توضیح داد‪ :‬خبرنگاران در پی مسائل حاشیه جشنواره هستند‪ .‬کسی‬ ‫درباره تکنیک موسیقی از معلوماتم استفاده نمی کند‪ .‬کم کم موسیقی در حال فراموشی است‪ ،‬من متخصص موسیقی هستم‬ ‫و نباید درباره مسائل اجتماعی نظر دهم‪.‬‬ ‫پرداختن به موسیقی خوب در درجه دوم قرار می گیرد‬ ‫بخش بانوان سال هاست که به جشنواره موسیقی فجر اضافه شده است‪ ،‬اما شاید بتوان گفت هنوز نظم نگرفته و هر سال‬ ‫ممکن است از حضور در جشنواره رخت ببندد‪ .‬ترگل خلیقی رهبر گروه تیدا‪ ،‬یکی از گروه های بانوان فعال در سی وپنجمین‬ ‫دوره جشنواره موسیقی فجر درباره برگزاری منقطع بخش بانوان در این جشنواره به ایسنا گفت‪ :‬به طور کلی تنها سالی یک بار‬ ‫دولت بودجه ای برای تامین هزینه های کنسرت در حوزه های مختلف در نظر می گیرد؛ به همین علت نوازنده یا خواننده تنها‬ ‫سالی یک بار می تواند بدون دغدغه درباره پرداخت هزینه سالن‪ ،‬فروش بلیت‪ ،‬گرفتن مجوز و ‪ ...‬به روی صحنه برود‪ .‬حال اگر‬ ‫ی که به شرکت در این جشنواره مایل است‪ ،‬سخت خواهد شد‪.‬‬ ‫این فرصت از گروه ها گرفته شود‪ ،‬کار برای هنرمند موسیق ‬ ‫ِ‬ ‫داشتن یک اجرای بی دغدغه را از دست بدهند‪ .‬به گفته خلیقی اگر بخش‬ ‫فرصت‬ ‫اگر بخش بانوان را حذف کنند‪ ،‬انها شاید‬ ‫ِ‬ ‫بانوان را از جشنواره موسیقی فجر حذف کنند‪ ،‬حس بی هویتی به هنرمندان زن القا خواهد شد و نادیده گرفتن انها این گونه‬ ‫است که گویی صدای بخش بانوان وجود ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬انتقادی که از کنسرت های بانوان می شود این است که حواشی را در‬ ‫اجراهای خود دخیل می کنند تا بلیت های کنسرتشان فروش رود و مواردی مانند‪ ،‬لباس و ‪ ...‬برای انها اهمیت بیشتری دارد؛‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬اصل جریان که پرداختن به موسیقی خوب است‪ ،‬در درجه دوم قرار می گیرد‪ .‬یکی از دالیل کم بودن اجراها در‬ ‫جشنواره می تواند این باشد که گروه های بانوان تالش زیادی برای ارائه موسیقی خوب نمی کنند؛ زیرا نه ویدیویی از کارهای‬ ‫انها ضبط می شود و نه در جایی شنیده می شود‪ .‬به همین علت تالش انها برای ارائه موسیقی خوب کمرنگ است‪ .‬گروه های‬ ‫بانوان خیلی کمی را داریم که به صورت حرفه ای کار می کنند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اجازهنمی دهندبانواننقشمهمیداشتهباشند‬ ‫گروه «چریکه سنه» دیگر گروه بانوان فعال در بخش بانوان سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر است‪ .‬این گروه به زبان‬ ‫کردی سنندج می خواند و در این دوره هفت قطعه فولک قدیمی کرمانشاه‪ ،‬سنندج و قطعاتی را به فارسی اجرا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬همچنین این اجرا با تکنوازی دف که ساز تخصصی منطقه کردستان است‪ ،‬همراه خواهد بود‪ .‬شرمین زرفشان‪،‬‬ ‫رهبر این گروه که عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی کردستان و مسئول اولین کار گروه موسیقی بانوان و کودکان‬ ‫استان کردستان است‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬سال گذشته بخش بانوان حذف شده بود‪ ،‬احتمال می دادیم امسال نیز این بخش‬ ‫در جدول برنامه های جشنواره نباشد‪ ،‬ولی وقتی پرس وجو کردیم متوجه وجود بخش بانوان شدیم و در جشنواره شرکت‬ ‫کردیم‪ .‬حذف بخش بانوان از جشنواره همانند کارهای دیگر است که اجازه نمی دهند بانوان نقش مهمی داشته باشند‪.‬‬ ‫برگزاری کنسرت بانوان در سنندج یا تهران کار خیلی راحت تری است‪ ،‬اما دیگر شهرها از اینکه ما در سنندج اجرای‬ ‫مخصوص بانوان داریم تعجب می کنند‪ .‬اگر قانونی برای اجرای بانوان به تصویب می رسد باید در تمام ایران اعمال شود‬ ‫و این گونه نباشد که تهران مجوز بدهد و کرمانشاه نه! او با طرح این سوال که چرا موسیقی بانوان را در اولویت دوم قرار‬ ‫می دهند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هنرمندان مرد زیادی از جدا کردن کنسرت زنان و مردان ناراضی هستند؛ زیرا معتقدند که مرد و‬ ‫زن مکمل یکدیگر هستند و شرایط باید به گونه ای باشد که بتوانند با هم کنسرت برگزار کنند‪ .‬ولی با همه اینها‪ ،‬باید‬ ‫شــرایطی محیا باشد تا خوانندگان زن نیز بتوانند عرض اندام کنند و استعداد و هنرنمایی خود را نشان دهند‪ .‬اکنون‬ ‫خوشبختانه این شرایط برای ما مهیا شده است و اینکه یک خانم بتواند به طور مستقل برای خودش گروهی داشته باشد‬ ‫خیلی خوب است‪ .‬زرفشان با تاکید بر اینکه حضور بانوان در جشنواره موسیقی فجر باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬حضور بانوان باید به مرحله ای برسد که در سال های اینده بتوانند جشنواره مستقلی برای خود داشته باشند؛‬ ‫مث ً‬ ‫ال جشنواره «گل یاس» هر سال در تاالر وحدت برگزار می شد‪ ،‬ولی پس از یک دوره ان را منحل کردند‪ .‬جشنواره‬ ‫«گل یاس» برای معرفی هنرمندان زن مفید بود‪ .‬همچنین خانم های زیادی از اجراهای ان استقبال می کردند؛ چراکه‬ ‫ظ مختلف مانند پوشش راحت بودند‪.‬‬ ‫در سالن از لحا ‬ ‫جاوید شفیعی در گفتگو با روزنامه «خوب»‬ ‫موسیقی خوب روح و جسم انسان را جال می دهد‬ ‫معاون نظارت بر اماکن عمومــی پلیس امنیت پایتخت‬ ‫از اغاز طرح ســاماندهی ویترین واحدهای صنفی عرضه‬ ‫کننده پوشــاک خبر داد‪ .‬سرهنگ نادر مرادی اظهارکرد‪:‬‬ ‫در راســتای ترویج فرهنگ عفــاف و حجاب در جامعه و‬ ‫برخورد با ترویج کننــدگان فرهنگ غربی‪ ،‬معاونت اماکن‬ ‫پلیس امنیت عمومی تهران بــزرگ با نگاه ویژه ای‪،‬طرح‬ ‫ساماندهی صنوف پوشاک را در سطح پایتخت اغاز کرده‬ ‫است‪ .‬وی ضمن تذکر به فروشندگان پوشاک که در فضای‬ ‫مجازی و شبکه های اجتماعی که اقدام به تبلیغ مزون و‬ ‫ترویج فرهنگ غربی می کنند‪،‬گفت‪ :‬در صورت عدم رعایت‬ ‫قوانین و ادامه به نمایش گذاشتن ویترین عرضه پوشاک‬ ‫بر خالف شئون اسالمی با متخلفان برخورد قانونی صورت‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬مرادی با بیان اینکه تذکر و اطالع رسانی های‬ ‫الزم به متصدیان واحدهای صنفی عرضه کننده پوشاک‬ ‫در خصوص رعایت ضوابط و مقررات صنفی صورت گرفته‬ ‫اســت‪،‬تصریح کرد‪ :‬این طرح با همــکاری اتحادیه صنف‬ ‫پوشــاک اجرا می شــود‪ .‬معاون نظارت بر اماکن عمومی‬ ‫پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ ضمن اشاره به برگزاری‬ ‫جلسات مستمری که با حضور اعضا و کارگروه مد و لباس‬ ‫از سازمان های ذیربط در حال انجام و شکل گیری است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مانکن هایی کــه در ویترین واحدهای صنفی‬ ‫پوشاک قرار دارند به نوعی ترویج مدگرایی و اشاعه فرهنگ‬ ‫بی بند و باری برای خریداران اســت که موجب تضعیف‬ ‫فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه خواهد شــد‪.‬مرادی در‬ ‫پایان خاطرنشــان کرد ‪ :‬در طرح مذکور که از ابتدای این‬ ‫هفته اغاز شــده و تا پایان ســال نیز ادامه دارد‪ ،‬ماموران‬ ‫معاونت نظــارت بر اماکن عمومی پایتخت در بازدیدهای‬ ‫مستمر از صنوف اقدام به جمع اوری مانکن های غیرمتعارف‬ ‫خواهند کرد و واحدهای صنفی متخلف پلمب خواهند شد‪.‬‬ ‫عباسعلیاسکتی‪-‬عکس‪:‬فائزهسلیمیان|‬ ‫جاوید شفیعی‪ ،‬متولد نه شهریور هزار و سیصد و شصت و هفت‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬فارغ التحصیل کارشناســی معماری‪ ،‬خواننده و نوازنده‬ ‫سازهای تار و پیانو که در زمینه طراحی دکوراسیون و ساختمان‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬البوم اول او به نام «ارام جان» به زودی وارد بازار‬ ‫موسیقی می شود و به همین بهانه گفتگویی موسیقی محور با‬ ‫جاوید شفیعی داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫چرا از بین این همه فعالیت هنری خوانندگی را انتخاب کرده‬ ‫اید؟‬ ‫خوانندگی در خانواده ما ارثی است و من از کودکی به اواز خواندن عالقه‬ ‫داشته ام‪ ،‬حدود دوازده سال موسیقی کالسیک را نزد استاد مهران زمانی‬ ‫و استاد مهدی فالح کار کرده ام و در کنار ان نواختن تار را خدمت استاد‬ ‫افشین قسیمی اموخته ام‪ ،‬به نظر من موسیقی خوب روح و جسم انسان‬ ‫را جال می دهد‪.‬‬ ‫فکر می کنید در این مارکت شلوغ چقدر امکان دیده شدن‬ ‫برای شما باشد؟‬ ‫فکر می کنم که اصال مهم نیست که چقدر مارکت امروز ما شلوغ است‪ ،‬مهم‬ ‫این است که چه کسی ماندگار می شود و ماندگار می ماند‪ ،‬شما می توانید‬ ‫یک روز صبح که از خواب بیدار می شوید کلماتی که در ذهنتان رژه می رود‬ ‫را کنار هم روی کاغذ قطار کنید و نام شعر را روی ان بگذارید‪ ،‬یک اهنگساز‬ ‫پیدا و سر کیسه را شل کنید و به همین راحتی خواننده شوید‪ ،‬اصال هم‬ ‫نگران این نباشید که صدای خوبی ندارید چون به لطف استودیوهای جدید‬ ‫این معضل حل می شود‪ ،‬به همین شکل تعداد خوانندگان روز به روز افزایش‬ ‫می یابد‪،‬کسانیکهصدایشانشناسنامهدارنیستوبههمینراحتیمارکت‬ ‫موسیقی ما پر می شود از این صداها که هشتاد درصد انها قابل گوش دادن‬ ‫نیستند‪ ،‬البته که در بین اینها هر چند کم اما خوانندگانی هم هستند که‬ ‫صدایشان ریشه دار و صاحب صدا و سبک و تکنیک هستند‪ ،‬در بین این‬ ‫همه خواننده اینها هستند که شنیده می شوند و ماندگار می مانند‪.‬‬ ‫باندبازی چقدر در موسیقی امروز ما وجود دارد؟‬ ‫همانطور که گفتم امروزه به مارکت موسیقی ما نگاه تخصصی نمی شود‬ ‫و فقط کافی اســت که پول داشته باشــید تا بتوانید به راحتی وارد این‬ ‫حرفه شوید‪ ،‬حتی کسانی که صاحب صدا هستند مجبور به همکاری با‬ ‫شرکت های موسیقی با عقد قراردادهای ترکمنچای می شوند‪ ،‬به دلیل عدم‬ ‫وجود مدارس موسیقی از پایه و ارزش ندادن به این حرفه موسیقی ما به‬ ‫شدت درگیر باندبازی شده است‪.‬‬ ‫موسیقی شما از چه نوع سبکی است؟‬ ‫موسیقی که سالها کار کرده ام موسیقی کالسیک می باشد اما با توجه به‬ ‫فضای امروز جامعه تصمیم به خواندن کارهای پاپ و پاپ سنتی گرفته ام‪.‬‬ ‫دنبال مخاطب عام هستید یا مخاطب خاص؟‬ ‫طبیعتا نود درصد شنونده های ما مخاطب عام هستند که با توجه به فضای‬ ‫حالشــان موسیقی را دنبال می کنند و کمتر به اصول و قوائد تکنیک در‬ ‫موسیقی توجه می کنند‪ ،‬به دنبال این هستند که موسیقی را بشنوند تا‬ ‫حالشان خوب شود و خیلی توجهی به تحریر و ردیف و دستگاه نمی کنند‪،‬‬ ‫با توجه به زمانی که ما در ان زندگی می کنیم سعی بر این دارم که تا جایی‬ ‫که امکان دارد نسبت به شعر و ملودی و کارها توجه ویژه ای داشته باشم تا‬ ‫بتوانم نظر هر دو مخاطب را جلب کنم‪.‬‬ ‫در تدارک تولید البوم اول هستید‪ ،‬از ان هم صحبت کنید‪.‬‬ ‫در حال حاضر ضبط اولین البوم من به اسم «ارام جان» که دارای هفت‬ ‫ترک می باشد به پایان رسیده و به زودی به بازار عرضه می شود که استاد‬ ‫عزیزم مهران زمانی یکتا کار تنظیم و اهنگسازی را انجام داده و سبک‬ ‫جدیدی را در کار جدیدم با تنظیم میالد اکبری عزیز و اهنگســازی‬ ‫امیرحسین دادستان شــروع کرده ام که امیدوارم همه از شنیدن ان‬ ‫لذت ببرند‪.‬‬ ‫در انتخاب ترانه بیشتر دنبال چه ویژگی هایی بوده اید؟‬ ‫شــنونده ما مردم هستند و در نوع موسیقی که ما ارائه می دهیم انها نیز‬ ‫دخیل هستند‪ ،‬بیشتر دنبال اثری هستیم که دلپذیر باشد‪ ،‬تکنیک داشته‬ ‫باشد تا بتواند نظر مخاطب را جلب کند‪.‬‬ ‫چه مقدار کار خوانندگان دیگر را دنبال می کنید؟‬ ‫بیشتر عمر خودم را صرف گوش دادن به موسیقی فاخر ایرانی کرده ام و‬ ‫در بین انها صدای دلنواز محمد رضا شجریان و استاد بنان را همیشه دنبال‬ ‫کرده ام و لذت برده ام‪ ،‬در بین خوانندگان پاپ بیشتر طرفدار صدای احسان‬ ‫خواجه امیری و محسن یگانه عزیز هستم‪.‬‬ ‫وضعیتکلیموسیقیامروزراچگونهمی بینید؟‬ ‫متاسفانه جو و شرایط مناسب برای موسیقی کالسیک کشور کم است و‬ ‫موسیقی پاپ هم بی محتوا شده است و حجویات جای شعر و موسیقی‬ ‫را گرفته‪ ،‬البته که نمی توان به صورت کلی این را گفت اما اکثر اهنگها‬ ‫به این صورت در امده اند و خیلی از کارهای پاپ را حتی نمی توان یک‬ ‫بار گوش کرد‪ ،‬باید سعی کنیم موسیقی فاخر بسازیم و شعور موسیقایی‬ ‫مردم را باال ببریم‪.‬‬ ‫هدف شما از ورود به دنیای موسیقی چه است؟‬ ‫هدف من از ورود به مارکت ارائه اندوخته هایم به صورت حرفه ای در دنیای‬ ‫موسیقی و شنیده شدن ان توسط مردم عزیز است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 244

روزنامه خوب 244

شماره : 244
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه خوب 243

روزنامه خوب 243

شماره : 243
تاریخ : 1398/12/14
روزنامه خوب 242

روزنامه خوب 242

شماره : 242
تاریخ : 1398/12/13
روزنامه خوب 241

روزنامه خوب 241

شماره : 241
تاریخ : 1398/12/12
روزنامه خوب 240

روزنامه خوب 240

شماره : 240
تاریخ : 1398/12/11
روزنامه خوب 239

روزنامه خوب 239

شماره : 239
تاریخ : 1398/12/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!