روزنامه خوب شماره 228 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 228

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 228

روزنامه خوب شماره 228

‫رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫رئیسهیاتمرکزیبازرسیانتخابات کشور‪:‬‬ ‫بیمه های درمان‪،‬‬ ‫عمر و زندگی از مالیات‬ ‫معاف شدند‬ ‫‪4‬‬ ‫تبلیغاتانتخاباتی‬ ‫از دستگاه های رسمی و دولتی‬ ‫ممنوع است‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬بهمن ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 228‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 15‬جمادی الثانی‪ 10 | 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫همزمانباگرامیداشتچهلویکمینسالگردپیروزیانقالباسالمی‪:‬‬ ‫افتتاح ازادراه تهران ‪ -‬شمال‬ ‫با حضور ر ییس جمهور‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به بهانه طرح جدید ‬ ‫وزارت صمت برای پیش فروش فوری خودرو‬ ‫«قرعه کشی»رانتو داللی ‬ ‫رابیشتر نکند‪ ،‬کمنمی کند!‬ ‫ایا شفافیت اقتصادی اعتماد اجتماعی می اورد؟‬ ‫شفافیت یا مردم فر یبی!‬ ‫انتقاد شهاب حسینی از تفرقه افکنی هنرمندان‬ ‫صدای مردم باشیم!‬ ‫درامد فعالیت های فرهنگی و‬ ‫‪ 5‬هنری باالی ‪ 100‬میلیون تومان‬ ‫مشمول مالیات می شود‬ ‫ سرکنسول ایران در شانگهای اعالم کرد‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫شانگهای‬ ‫ ‬ ‫‪ 7‬هیچایرانیدر‬ ‫به کرونا مبتال نشده است‬ ‫‪ 22‬بهمن ماه؛‬ ‫سالروز پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫گرامی باد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫تعطیلی‪ ۹۹‬درصدی شرکت های واردکننده خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‪ 21‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪228‬‬ ‫اخبار‬ ‫جذب ‪ 55‬هزا ر میلیارد ریال‬ ‫سرمایه بخش غیردولتی‬ ‫در بنادر تجاری ‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانوردی از جــذب ‪ ۵۴‬هزار و ‪۹۸۲‬‬ ‫میلیارد ریال ســرمایه بخش غیردولتی در بنادر تجاری‬ ‫در قالــب ‪ ۹‬قــرارداد و اعمال تخفیــف ‪ ۲۵‬درصدی در‬ ‫تعرفه های حقوق‪ ،‬عوارض و هزینه های بندری و دریایی‬ ‫خبر داد‪ .‬در راســتای تسهیل کسب و کار و فراهم کردن‬ ‫زمینه های فعالیت بندری و جذب سرمایه گذاری داخلی و‬ ‫خارجی در بنادر کشور فعالیت های گسترده ای در سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی صورت گرفته است‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫عملکرد دهه ماهه سازمان بنادر‪ ،‬سیستم «هندهلد» ثبت‬ ‫اطالعات تخلیه و بارگیری کاالهای عمومی و متفرقه در‬ ‫بندر شهیدرجایی‪ ،‬جذب سرمایه گذاری ‪ ۵۴۹۸۲‬میلیارد‬ ‫ریالی بخش غیردولتی در بنادر تجاری در قالب ‪ ۹‬قرارداد‬ ‫ســرمایه گذاری در بنادر شامل احداث مخازن نگهداری‬ ‫فــراورده های نفتــی و احداث و بهره بــرداری مجتمع‬ ‫گردشــگری و تفریحی در بندر شهید رجایی‪ ،‬احداث و‬ ‫بهره برداری از انبار چنــد منظوره نگهداری کاال در بندر‬ ‫چابهار‪ ،‬از جمله فعالیت های صورت گرفته برای توســعه‬ ‫بنادر کشور بوده است‪ .‬تهیه و تدوین طرح «پیشنهاد ایجاد‬ ‫دروازه مشترک بین کشورهای عضو سازمان همکاری های‬ ‫اقتصادی (اکو)» و ارائه ســند امایش مراکز لجستیک در‬ ‫بنادر امام خمینی(ره)‪ ،‬چابهار‪ ،‬بوشهر و امیراباد هم بخش‬ ‫دیگری از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی در راستای تسهیل کسب و کار و فراهم کردن‬ ‫زمینه های فعالیت بندری و جذب سرمایه گذاری داخلی‬ ‫و خارجی بنادر کشور اســت ‪ .‬تهیه و تدوین طرح جامع‬ ‫کالبدی مناطق ویژه اقتصــادی بنادر امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫شهیدرجایی‪ ،‬بوشهر و ارســال به دبیرخانه شورای عالی‬ ‫مناطق ازاد جهــت تصویب‪ ،‬اعمال تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫در حقوق‪ ،‬عــوارض و هزینه توقف کنار اســکله تمامی‬ ‫شــناورهای کاپوتاژی حامل کاالهای اساســی در بنادر‬ ‫مبدا و مقصد‪ ،‬محاسبه و وصول تمامی حقوق‪ ،‬عوارض و‬ ‫هزینه های بندری و دریایی مترتب برشناورها و خدمات‬ ‫‪ THC‬براســاس نرخ ‪ ETS‬حواله ای اعالمی از سوی‬ ‫بانک مرکزی جمهوری و اعمال تخفیف ‪ ۲۵‬درصدی در‬ ‫تعرفه های حقوق‪ ،‬عوارض و هزینه های بندری و دریایی‬ ‫و خدمات ‪ THC‬برای شــناورهای ایرانی در کلیه بنادر‬ ‫کشور اعم از جنوبی و شمالی بخش دیگری از این اقدامات‬ ‫اســت‪ .‬عالوه بر اقدامات یاد شــده‪ ،‬اجرای دستورالعمل‬ ‫وارســی‪ ،‬نمونه برداری و تجدید لفــاف کاالهای وارده در‬ ‫مناطق بندری در بنادر کشور‪ ،‬موافقت اولیه الحاق اراضی‬ ‫‪۱۸,۵‬هکتاری اراضی اســتحصالی پایانه صادراتی جزیره‬ ‫نگین به منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشــهر در کارگروه‬ ‫تخصصی شــورای عالی مناطق و تصویب الحاق اراضی‬ ‫‪ ۴۰‬هکتاری اســتحصالی بندر انزلی به محدوده منطقه‬ ‫ازاد انزلــی از دیگر اقدامات ده ماهه ســازمان بنادر بوده‬ ‫اســت‪ .‬پیگیری الحاق اراضی ‪ ۴۵۳‬هکتاری استحصالی‬ ‫جزیره نگین به محدوده منطقه ویژه بوشــهر از دبیرخانه‬ ‫شورای عالی و شرکت در جلسه کمیته تخصصی شورای‬ ‫عالی جهت مصوب کردن ان از دیگر برنامه های عملیاتی‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تسهیل کسب و کار‬ ‫و فراهم کردن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی و‬ ‫خارجی در بنادر کشور است‪.‬‬ ‫درامد باالی ‪ 60‬میلیون تومان‬ ‫کشاورزان مشمول‬ ‫مالیات می شود‬ ‫براســاس پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های‬ ‫مستقیم‪ ،‬درامد مشمول مالیات ساالنه اشخاص حاصل‬ ‫از فعالیت های بخش کشاورزی شامل تمامی زیربخش ها‬ ‫تــا ‪ 600‬میلیون ریــال به نرخ صفر و مــازاد ان طبق‬ ‫مقررات فصول ‪ 5‬تا ‪ 7‬این باب مشــمول مالیات اســت‪.‬‬ ‫در پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم‬ ‫معافیت های بخش کشــاورزی‪ ،‬اصالح شــد‪ .‬طبق این‬ ‫پیشنهاد درامد مشمول مالیات ساالنه اشخاص حاصل‬ ‫از فعالیت های بخش کشاورزی شامل کلیه زیربخش ها‬ ‫تــا ‪ 600‬میلیون ریــال به نرخ صفر و مــازاد ان طبق‬ ‫مقررات فصول ‪ 5‬تا ‪ 7‬این باب مشــمول مالیات اســت‪.‬‬ ‫تبصره یک‪ -‬درامد مشــمول مالیات اشــخاص حقیقی‬ ‫موضوع این ماده بــا اعمال ضرایب مربوط به هر یک از‬ ‫فعالیت های بخش کشاورزی تعیین می شود‪ .‬طبق فصل‬ ‫دوم ماده ‪ 81‬مربوط به مالیات بر درامد کشــاورزی امد‬ ‫ه اســت درامد حاصل از کلیه فعالیت های کشــاورزی‪،‬‬ ‫دامپروری‪ ،‬دامــداری‪ ،‬پــرورش ماهی و زنبور عســل و‬ ‫پرورش طیور‪ ،‬صیادی و ماهیگیری‪ ،‬نوغان داری‪ ،‬احیای‬ ‫مراتع و جنگل ها‪ ،‬باغات‪ ،‬اشجار از هر قبیل و نخیالت از‬ ‫پرداخت مالیات معاف هستند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید‪ :‬تا دو سال پیش‪ ۶۸۰‬شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می کردند که با ممنوعیت واردات‪ ۹۹،‬درصد انها تعطیل شدند‪« .‬مهدی دادفر» افزود‪ :‬اکنون‪ ۹‬شرکت‬ ‫واردکننده خودرو باقی ماند ه است که انها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می کنند‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به مصوبه ترخیص یک هزار و‪ ۴۸‬دستگاه خودرو از گمرک اشاره کرد و گفت‪ :‬یک هزار و یک‬ ‫دستگاه از این خودروها مربوط به شرکت کرمان موتور و بقیه مربوط به پنج شرکت دیگر است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با ترخیص اندک خودروهای واردتی باقی مانده در گمرک‪ ،‬به نظر می رسد امسال سال پایانی فعالیت‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو نیز باشد‪ .‬دادفر می گوید‪ :‬با شرایط پیش امده دیگر فعالیت این انجمن بی معنی و مفهوم است‪ .‬خودروهایی که در جلسه اخیر هیات دولت با ترخیص انها موافقت شد‪ ،‬خودروهایی‬ ‫است که ثبت سفارش دارند و در یک بازه زمانی که دولت مهلت داده بخشی از تشریفات قانونی ترخیص انها انجام شد تا از گمرک خارج شوند‪ ،‬اما با وجود پرداخت حقوق و عوارض گمرکی‪ ،‬به دلیل طوالنی‬ ‫شدن تشریفات ترخیص‪ ،‬برگه سبز انها پس از مهلت قانونی صادر شده و اجازه خروج پیدا نکرده اند‪ .‬تعداد خودروهای متوقف شده در گمرکات به حدود پنج هزار دستگاه می رسد‪.‬‬ ‫به بهانه طرح جدید وزارت صمت برای پیش فروش فوری خودرو‬ ‫«قرعه کشی» رانت و داللی را بیشتر نکند‪ ،‬کم نمی کند!‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حالی قصد دارد به زودی از طرح خود‬ ‫برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو رونمایی کند که شنیده می شود‬ ‫طبق این طرح‪ ،‬واگذاری خودرو به مشتریان از طریق قرعه کشی انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬هفته گذشته بود که مدیرعامل ایران خودرو خبر از تدوین‬ ‫طرحــی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راســتای تنظیم بازار‬ ‫خودرو داد‪ .‬ان طور که فرشاد مقیمی عنوان کرد‪ ،‬در جلسه ای با حضور‬ ‫مســووالن وزارت صمت و خودروسازان‪ ،‬راهکارهای فروش خودرو به‬ ‫مصرف کنندگان واقعی مورد بررســی قرار گرفته است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫در این جلسه برای مدیریت تقاضا و تامین نیاز مصرف کنندگان واقعی‬ ‫خودرو‪ ،‬برنامه هایی ارائه شده است‪ .‬در این مورد اما رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صمت نیز تلویحا خبر از ارائه طرحی مبنی بر مدیریت تقاضا و تنظیم‬ ‫بازار خودرو داده بود‪ ،‬طرحی که قرار است طی روزهای اتی و پس از‬ ‫انجام چکش کاری های الزم‪ ،‬اعالم و اجرا شــود‪ .‬اینکه چه شد وزارت‬ ‫صمت تصمیم به تغییر در روش فروش خودروسازان گرفت‪ ،‬ریشه در‬ ‫نارضایتی شهروندان از روند ثبت نام خودرو و اشفتگی بازار دارد‪ .‬پس‬ ‫از خروج امریکا از توافق هسته ای و برجام در اردیبهشت سال گذشته‬ ‫و به تبع ان‪ ،‬تحریم صنعت خودروی ایران‪ ،‬تیراژ افت کرد و قیمت ها‬ ‫روندی صعودی در بازار به خود گرفتند‪.‬هرچه تولید پایین امد‪ ،‬قیمت‬ ‫باال رفت‪ ،‬چنان که همه از قیمت های جدید انگشت به دهان ماندند‪.‬‬ ‫برای انکه متوجه شــویم در این مدت چه بر ســر بازار خودرو امده‪،‬‬ ‫کافی اســت قیمت محصولی مانند پراید را مورد بررسی قرار دهیم‪.‬‬ ‫این خودرو تا قبل از نقــض برجام‪ ،‬حول و حوش ‪ ۲۲‬میلیون تومان‬ ‫قیمت داشت‪ ،‬اما یکی یکی مرزهای قیمتی را پشت سر گذاشت و از‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون‪ ۴۰ ،‬میلیون‪ ۵۰ ،‬میلیون و ‪ ۶۰‬میلیون تومان نیز عبور کرد‬ ‫و حاال محصولی ‪ ۶۵‬میلیون تومانی به حساب می اید‪ .‬تا شهریور ماه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودروها به شمار‬ ‫می رفت‪ ،‬اما با توجه به اشــفتگی بازار و نارضایتی توامان مشتریان و‬ ‫خودروسازان‪ ،‬شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب کرد‬ ‫شورای رقابت از قیمت گذاری خارج و این مهم بر عهده سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گیرد‪ .‬چند‬ ‫ماه گذشت و خبری از تعیین قیمت های جدید نشد‪ ،‬تا اینکه سرانجام‬ ‫وزارت صمت از روش جدید خود برای قیمت گذاری خودرو رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬طبق این روش‪ ،‬خودروسازان مجاز شدند قیمت محصوالت شان را‬ ‫تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند‪ .‬هرچند گمان می رفت با اجرای‬ ‫این فرمول‪ ،‬قیمت خودرو به نوعی بر اســاس عرضه و تقاضا تعیین و‬ ‫اختالف قیمت کارخانه و بازار خودروها و به تبع ان‪ ،‬رانت و داللی به‬ ‫حداقل برسد‪ ،‬اما در ادامه اتفاقات دیگری رخ داد‪ .‬وزارت صمت عمال‬ ‫اجــازه اجرای کامل فرمول قیمت گذاری (پنج درصد زیر نرخ بازار) را‬ ‫نداد و اختالف قیمت کارخانه و بازار خودروها افزایش یافت‪ .‬از همین‬ ‫رو خودرو بیش از پیش در قامت کاالیی سرمایه ای ظاهر و در نتیجه‪،‬‬ ‫فروش فوری های خودروسازان جذاب تر شد‪ .‬با وجود انکه خودروسازان‬ ‫چندین فروش فوری را طی یک ســال گذشته اجرا کردند‪ ،‬مشتریان‬ ‫کماکان از روند عرضه خــودرو ناراضی و معتقدند فروش ها به نوعی‬ ‫تصنعی اســت‪ .‬از ان سو منحنی قیمت خودرو در بازار نیز نزولی که‬ ‫نشد هیچ صعود هم کرد‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬اخیرا وزارت صمت و خودروسازان ضمن انکه پذیرفتند‬ ‫فروش فوری نیز نتوانســته قیمت ها را کنتــرل کرده و خودرو را‬ ‫به دست مصرف کننده واقعی برســاند‪ ،‬اعالم کردند عالوه بر تورم‬ ‫انتظاری و داللی و جلو افتادن خرید شــب عید‪ ،‬روبات ها نیز دیگر‬ ‫مقصــر ماجراهای اخیــر بوده اند‪ .‬گفته می شــود روبات ها با هک‬ ‫سیســتم فروش خودروسازان‪ ،‬شــرایط ثبت نام را به نفع عده ای‬ ‫خاص تغییر داده و اجازه نداده اند ثبت نام در فروش فوری ها طبق‬ ‫روال طبیعی پیــش برود‪.‬با توجه به این چالش ها‪ ،‬وزارت صمت و‬ ‫خودروســازان تصمیم گرفتند تقاضا در بازار خودرو را از مسیری‬ ‫دیگر کنترل کنند و این مسیر گویا «قرعه کشی» است‪.‬‬ ‫پاک کردن صورت مساله‬ ‫هرچند وزارت صمت و خودروســازان رسما اعالم نکرده اند که طرح‬ ‫موردنظرشان برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو چیست‪ ،‬اما شنیده‬ ‫می شود انها قصد دارند از روشی متعلق به دهه ‪ ۶۰‬استفاده کنند‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬گویا قرار است برای تحویل خودرو به متقاضیان در طرح های‬ ‫فروش فوری‪ ،‬از روش قرعه کشی استفاده شود‪ .‬طبق شنیده ها‪ ،‬ظاهرا‬ ‫در روش جدید‪ ،‬ثبت نام برای عموم و البته با قید و شرط هایی خاص‪،‬‬ ‫ازاد بوده‪ ،‬اما مالک تحویل خودرو به مشــتریان‪ ،‬بیرون امدن نام انها‬ ‫از گردونه قرعه کشــی اســت‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬تکمیل ثبت نام مالک‬ ‫دریافت خودرو نخواهد بود و منوط به این است که نام افراد از صافی‬ ‫قرعه کشــی نیز رد شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ممکن است در طرح فروش‬ ‫فوری خودروســازان‪ ،‬یک میلیون نفر شرکت کنند و مشروط بر انکه‬ ‫همه دارای شــرایط اولیه ثبت نام باشند‪ ،‬نام کل انها در گوی ریخته‬ ‫می شود و با انجام قرعه کشی‪ ،‬برندگان مشخص خواهند شد‪ .‬اگر فرض‬ ‫کنیم برای طرح فروشــی که یک میلیون نفر در ان شرکت کرده اند‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار خودرو در نظر گرفته شــده باشد‪ ،‬شانس برنده شدن در این‬ ‫بخت ازمایی‪ ،‬یک بــه ‪ ۱۰۰‬خواهد بود‪ .‬در واقع از هر ‪ ۱۰۰‬نفر‪ ،‬تنها‬ ‫یکی این شانس را خواهد داشت که دستش به خودروهای ثبت نامی‬ ‫برسد و با فروش ان در بازار‪ ،‬سودی کالن (در حال حاضر حداقل ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تومان) به جیب بزند‪ .‬طبعا هرچه تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر‬ ‫و خودروهای عرضه شــده کمتر باشد‪ ،‬احتمال برنده شدن افراد نیز‬ ‫پایین خواهد امد‪ .‬مثال اگر در طرح فروشی ‪ ۱۰‬هزار دستگاهی‪ ،‬پنج‬ ‫میلیون نفر شرکت کنند‪ ،‬انگاه احتمال برنده شدن یک به ‪ ۵۰۰‬خواهد‬ ‫بود‪ .‬البته در طرح های فروش فوری خودروســازان به ویژه در شرایط‬ ‫فعلی که تیراژ محدود است و خودروسازان تعهدات معوق زیادی دارند‪،‬‬ ‫تعداد بسیار محدودی برای فروش فوری در نظر گرفته می شود‪ ،‬مثال‬ ‫دو هزار دستگاه؛ اگر برای این تعداد‪ ،‬به فرض دو میلیون نفر ثبت نام‬ ‫کنند‪ ،‬شانس برنده شدن برای افراد یک به هزار خواهد بود‪ ،‬یعنی از هر‬ ‫هزار نفر‪ ،‬تنها یکی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر شنیده ها درست و طرح جامع وزارت صمت برای مدیریت تقاضا و‬ ‫تنظیم بازار خودرو همین روش قرعه کشی باشد‪ ،‬سیاستگذاری ها عمال‬ ‫به دهه ‪ ۶۰‬برگشته اند‪ .‬در این دهه و ان طور که مدیران خودرویی وقت‬ ‫می گویند‪ ،‬برای فروش خودرو به مشتریان از روش قرعه کشی استفاده‬ ‫می شــده اســت‪ .‬در ان دوران‪ ،‬برای خودرویی مانند پیکان تقاضای‬ ‫فراوانی وجود داشته‪ ،‬چه انکه اختالف قیمت کارخانه و بازار ان بسیار‬ ‫زیاد بوده است‪ .‬از همین رو مسووالن وقت برای انکه به خیال خودشان‬ ‫عدالت را رعایت کرده باشــند‪ ،‬بین متقاضیان قرعه کشی برگزار و هر‬ ‫شــخصی نامش بیرون می امد‪ ،‬صاحب خودرو می شد‪ .‬معروف است‬ ‫که می گویند ان زمان از در و دیوار خانه متقاضیان باال می رفته اند تا‬ ‫مطمئن شــوند خودرو ندارند و هر شخصی داشت‪ ،‬دیگر خودرویی با‬ ‫قیمت کارخانه به وی تعلق نمی گرفت‪.‬‬ ‫حاال با گذشــت سه دهه و شکست خوردن انواع طرح ها و روش های‬ ‫دولت و خودروسازان برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو‪ ،‬وزارت‬ ‫صمت چاره را در قرعه کشی دیده است‪ ،‬ان هم در حالی که پاشنه بازار‬ ‫خودرو جهان بر پایه «عرضه و تقاضا» می چرخد‪ .‬شــاید در نگاه اول‪،‬‬ ‫قرعه کشی از جنبه رعایت عدالت‪ ،‬روش مناسبی برای فروش خودرو‬ ‫به حساب بیاید‪ ،‬اما نه تنها چالش هایی را به دنبال خواهد داشت‪ ،‬بلکه‬ ‫اصل بیماری بازار خودرو درمان نخواهد شد‪ .‬شاید نخستین چالشی‬ ‫که گریبان وزارت صمت و خودروســازان را بگیرد‪ ،‬شــاکی شدن ان‬ ‫دست از ثبت نام کنندگانی است که نام شان از گوی بیرون نیامده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در فروشی که یک میلیون نفر در ان ثبت نام کرده اند و‬ ‫تنها نام پنج هزار نفر در قرعه کشی بیرون امده‪ ۹۹۵ ،‬هزار نفر شاکی به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪ .‬پرسش اینجاست که وزارت صمت و خودروسازان‬ ‫چگونــه می خواهند این جمعیت عظیم را یا نصــف انها را یا ثلث و‬ ‫ربع شان را قانع کنند که قرعه کشی در کمال عدالت برگزار شده است؟‬ ‫اصال چه تضمینی هست که در همین روش قرعه کشی نیز رانتی وجود‬ ‫نداشته باشد؟ این قاعده را که هرجا قیمت دو نرخی است‪ ،‬رانت هم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نمی توان منکر شد‪ ،‬بنابراین اصال بعید نیست قرعه کشی‬ ‫مدنظر وزارت صمت نیز درگیر رانت شود‪.‬‬ ‫پرسش مهم دیگر از مسووالن وزارت صمت و خودروسازان این است که‬ ‫ایا تضمین می دهند با روش قرعه کشی‪ ،‬تقاضا در بازار خودرو مدیریت‬ ‫و بازار تنظیم شود؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش منفی باشد‪ ،‬زیرا‬ ‫ریشــه های التهاب بازار خودرو و رانت موجود در ان و فراوانی تقاضا‪،‬‬ ‫در مسائل دیگری به ویژه قیمت گذاری دستوری نهفته است‪ .‬سیاست‬ ‫ســرکوب قیمت که در این سال ها ادامه داشته و حتی پس از مصوبه‬ ‫قیمت گذاری در حاشــیه بازار نیز اجرا شد‪ ،‬اصلی ترین دلیل دو نرخی‬ ‫شدن قیمت خودروها با فاصله زیاد (بین نرخ کارخانه و بازار) به شمار‬ ‫می رود‪ .‬در حال حاضر کف اختالف قیمت بین کارخانه و بازار خودروها‬ ‫به حدود ‪ ۲۵‬میلیون تومان رســیده و همین است که خیلی ها برای‬ ‫ثبت نام در فروش خودروســازان به اصطالح سر و دست می شکنند‪.‬‬ ‫این اختالف قیمت از سیاست های دستوری وزارت صمت سرچشمه‬ ‫می گیــرد‪ ،‬چه انکه اگر این وزارتخانه اجــازه می داد قیمت خودرو در‬ ‫حاشــیه بازار تعیین شود‪ ،‬حاال مشتریان با این شرایط مواجه نبودند‪.‬‬ ‫اگرچه نیت وزارت صمت از قیمت گذاری دستوری‪ ،‬احتماال جلوگیری‬ ‫از افزایش قیمت خودرو بود‪ ،‬با این حال در بازار عکس ان رخ داده و این‬ ‫وسط بیشتر خوش به حال دالالن و واسطه گران شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد روش جدید فروش خودرو (قرعه کشی) حتی اگر از‬ ‫جنبــه مولفه های مدنظر وزارت صمت نیز موفق از اب دربیاید (که‬ ‫البته بعید اســت)‪ ،‬درد اصلی بازار خودرو یعنی سوداگری و داللی‬ ‫را از بین نخواهد برد‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬تا وقتی سیاســت ســرکوب‬ ‫قیمت ادامه پیدا کند و فاصلــه ای فاحش بین نرخ کارخانه و بازار‬ ‫خودروها باشد‪ ،‬رانت و داللی هم هست و همچنان مصرف کنندگان‬ ‫واقعی‪ ،‬شــاکی خواهند بود و بازار هم از التهابات در امان نمی ماند‪.‬‬ ‫در مجموع به نظر می رســد با توجه به ریشه های اصلی التهاب بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬روش جدیدی که گفته می شود وزارت صمت روی ان برای‬ ‫مدیریت تقاضا نظر دارد‪ ،‬به نوعی در حکم پاک کردن صورت مساله‬ ‫است و بعید است کارامد و کارگشا باشد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲‬تا ‪ ۸‬میلیون تومانی قیمت ها در بازار‬ ‫البته بازار دیروز خرید و فروش نســبت به روزهای گذشته با کاهش‬ ‫قیمت در انواع خودروهای داخلی روبه رو است‪ .‬البته هنوز مشخص‬ ‫نشده خودرو چرا در طول یک هفته اخیر گران شده و امروز در بازار‬ ‫چه اتفاقی افتاده که قیمت از ‪ 2‬تا ‪ 8‬میلیون تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در این شرایط فعاالن بازار خودرو معتقدند ساماندهی بازار خودرو فقط‬ ‫با ثبات قیمت ها و حذف دالل بازی میســر است که تاکنون در این‬ ‫رابطه اقدام موثری نه ســوی وزارت صنعت و نه خودروسازان صورت‬ ‫نگرفته است‪ .‬به نظرمی رسد کاهش تقاضا و رشد بی منطق قیمت ها‬ ‫در بازار خودرو امروز متوقف شده اما بالتکلیفی این بازار در روزهای‬ ‫اینده هم این نگرانی را به وجود می اورد که ایا باز هم قیمت ها روند‬ ‫صعودی خواهند یافت یا خیر؟ سمند ال ایکس با افزایش ‪ 6‬میلیون‬ ‫تومانــی دیروز امروز با کاهش ‪ 4‬میلیون تومانی با قیمت ‪99‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬دنا با کاهش ‪ 3‬میلیون تومانی با قیمت ‪143‬میلیون تومان‪ ،‬پژو‬ ‫‪ 206‬تیپ ‪ 5‬با کاهش ‪ 2‬میلیون تومانی با قیمت ‪ 128‬میلیون تومان و‬ ‫پژو پارس با کاهش ‪ 3‬میلیون تومانی با قیمت ‪ 120‬میلیون تومان به‬ ‫فروش می رسد‪ .‬عالوه بر این رانا با کاهش ‪ 2‬میلیون تومانی با قیمت‬ ‫‪103‬میلیون تومــان‪ ،‬پژو ‪ 206‬تیپ ‪ 2‬با کاهش ‪ 3‬میلیون تومانی با‬ ‫قیمت ‪ 102‬میلیون تومان‪،‬پژو ‪ 2008‬با کاهش ‪ 7‬میلیون تومانی با‬ ‫قیمت ‪ 433‬میلیون تومان و سمند ‪ EF7‬با کاهش ‪ 2‬میلیون تومانی‬ ‫با قیمت ‪ 115‬میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد‪ .‬پراید ‪111‬‬ ‫با کاهــش ‪ 1‬میلیون تومانی با قیمت ‪ 65‬میلیون تومان‪ ،‬پراید ‪131‬‬ ‫بــا کاهش ‪ 1‬میلیون تومانی با قیمت ‪60‬میلیــون تومان‪ ،‬چانگان با‬ ‫کاهش ‪ 7‬میلیون تومانی با قیمت ‪247‬میلیون تومان‪ ،‬و استپ وی با‬ ‫کاهــش ‪ 4‬میلیون تومانی با قیمت ‪ 259‬میلیون تومان مورد معامله‬ ‫قرار گرفت‪ .‬همچنین کوئیک اتوماتیک با کاهش ‪ 1‬میلیون تومانی با‬ ‫قیمت ‪ 123‬میلیون تومان‪ ،‬سراتو با کاهش ‪ 8‬میلیون تومانی با قیمت‬ ‫‪ 392‬میلیــون تومان و تیبا‪ 2‬با کاهــش ‪ 1‬میلیون تومانی با قیمت‬ ‫‪76‬میلیون تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک‪:‬‬ ‫سامانه امالک عرضه مسکن را افزایش می دهد‬ ‫نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امــاک با تاکید‬ ‫بر اینکه ســامانه امالک قرار نیست تمام مشکالت‬ ‫به خصوص کمبــود تولید مســکن را مرتفع کند‬ ‫گفت‪:‬ســامانه امالک و اسکان تا حدودی می تواند‬ ‫عرضه مســکن را افزایش دهد‪ .‬حســام عقبایی در‬ ‫پاســخ به این ســوال که اواخر امســال قرار است‬ ‫ســامانه امالک تحویل ســازمان امور مالیاتی شود‬ ‫ایا این ســامانه می تواند به تالطم بازار مســکن و‬ ‫افزایش عزضه کمک کند گفت‪:‬ســامانه امالک در‬ ‫تولید مســکن نقشــی ندارد و ایــن وضعیت بازار‬ ‫مســکن که از کمبود تولید رنج می برد مربوط به‬ ‫ســالها قبل اســت که هنوز هم ادامه دارد‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به اینکه کمبود تولید مسکن و عقب ماندن‬ ‫عرضه از تقاضا سالهاست که بازار مسکن از ان رنج‬ ‫می برد اظهار داشت‪:‬ســامانه امالک فقط می تواند‬ ‫تا حدودی با شناســایی واحدهای خالی از ســکنه‬ ‫به عرضه بیشــتر واحدهای مسکونی به بازار کمک‬ ‫کند‪ .‬عقبایی تاکید کرد‪:‬تولید مسکن سالهاست که‬ ‫از تقاضا عقب اســت و همین موضوع باعث شده تا‬ ‫کمبود تولید سال به ســال بیشتر و بیشتر شود و‬ ‫این عقب ماندگی تولید مسکن همین می شود که‬ ‫مــی بینیم با کوچکترین اتفاق در ســایر بازارها و‬ ‫کالن اقتصاد قیمت مســکن جهش می کند‪ .‬نایب‬ ‫رئیس اتحادیه مشــاروان امالک گفت‪:‬تا زمانی که‬ ‫برنامه جامع مســکن انجام نشود و تولید مسکن با‬ ‫تقاضا برابری نکند مشــکالت بخش مسکن و بازار‬ ‫مســکن کاهش نخواهد یافت‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫ســئوال که ایا امار جدیدی از میــزان خانه های‬ ‫خالی از ســکنه در کشور و یا تهران در دست است‬ ‫گفت‪:‬اخرین امار واحدهای خالی از ســکنه مربوط‬ ‫به ســال ‪ 95‬است که در کشــور ‪ 2،5‬و در استان‬ ‫تهران ‪ 500‬هزار واحد مسکونی خالی داریم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫موشک «رعد ‪ »۵۰۰‬و نسل جدید پیشران های موشکی و ماهواره بر سپاه رونمایی شد‬ ‫ایین رونمایی از موشک رعد ‪ ۵۰۰‬با موتور کامپوزیتی «زهیر» و نسل جدید پیشران های موشکی و ماهواره برها‪ ،‬با حضور سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫برگزار شد‪ .‬ایین رونمایی از موشک رعد ‪ ۵۰۰‬با موتور کامپوزیتی «زهیر» و موتور کامپوزیتی فضایی «سلمان» با نازل متحرک به عنوان نسل جدید پیشران های موشکی و ماهواره برها‪ ،‬امروز‬ ‫(یکشنبه ‪ ۲۰‬بهمن) با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه برگزار‬ ‫شد‪ .‬بنا بر این گزارش؛ با نمایش موشک چابک رعد ‪ ۵۰۰‬از نسل جدید پیشران ها با بدنه غیر فلزی و کامپوزیت رونمایی شد‪ .‬استفاده از فناوری بدنه های الیاف کربن قابلیت تحمل ‪ ۱۰۰‬بار فشار‬ ‫و دمای‪ ۳‬هزاردرجه سانتیگراد و دستیابی به موشک های بسیار سبک را فراهم می کند‪ .‬موشک رعد ‪ ۵۰۰‬از موشکهای نسل جدید است که در مقایسه با موشک فاتح ‪ ۱۱۰‬با بدنه فوالدی‪ ،‬با یک‬ ‫دوم وزن اما ‪ ۲۰۰‬کیلومتر از افزایش برد برخوردار می باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‪ 21‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪228‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫پیش بینی ایجاد ‪ 200‬هزار شغل‬ ‫توسط سازمان بسیج مستضعفین‬ ‫ایاشفافیتاقتصادیاعتماداجتماعیمی اورد؟‬ ‫شفافیت یا مردم فریبی!‬ ‫در ایام نزدیک به انتخابات مجلس‪ ،‬پویشــی برای اجرای شــفافیت در بین‬ ‫نامزدهای انتخابات به راه افتاده اســت که برخی لیســت اموال خود را برای‬ ‫شفاف سازیاقتصادیبهاشتراکعمومگذاشتند‪.‬عملیکهموافقانومنتقدانی‬ ‫داشته است‪ .‬موافقان این اقدام را گامی در راستای شفاف سازی دانستند و از‬ ‫ان سمت منتقدان‪ ،‬نوع سازوکار ایجاد شفافیت را زیر سوال بردند‪ .‬این مواجهه‬ ‫زمینه ای شد تا الزامات شفاف سازی براساس معیارهای جهانی را بررسی کند‪ .‬با‬ ‫اینکه در ادبیات اقتصادی شفاف سازی مهم ترین ابزار برای مقابله با فساد است‪،‬‬ ‫اما در شــرایطی خاص‪ ،‬این ابزار کارکردی دقیقا در خالف هدف اولیه خود‬ ‫خواهد داشت‪ .‬موضوعی که سبب می شود تا مفهوم شفاف سازی اقتصادی به‬ ‫شمشیری دولبه تبدیل شود که از یک طرف می تواند در راستای رسالت خود‪،‬‬ ‫موجب پاسخگویی نهادهای دولتی و صاحبان قدرت به جامعه مدنی شود و به‬ ‫هدف خود یعنی کاهش فساد برسد و از سویی دیگر می تواند به عنوان پوششی‬ ‫به کار گرفته شود تا در قالبی عوام فریبانه‪ ،‬چهره فساد را بپوشاند‪ .‬اما عاملی‬ ‫که ســبب می شود تا مفهوم شفاف سازی چنین کارکرد دوگانه و متناقضی‬ ‫داشــته باشد‪ ،‬در چیست؟ پاسخ به این سوال می تواند مرز بین شفاف سازی‬ ‫و عوام فریبی را روشــن کند‪ .‬فساد یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی در‬ ‫بسیاری از کشورهای دنیا است‪ .‬بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه اقتصادی‬ ‫تا حد زیادی توانسته اند از طریق تمرکززدایی سیاسی و مبتنی کردن اقتصاد‬ ‫بر بازار و بازیگران خصوصی و همچنین روشــن کردن تمام جزئیات قواعد و‬ ‫قانون های اقتصادی از این مرحله عبور کنند‪ .‬اما زمانی موضوع فساد اقتصادی‬ ‫جدی تر و چالش برانگیزتر می شود که قدرت متمرکز سیاسی این امکان را به‬ ‫افراد دهد تا از جایگاه خود از راه های مختلف دست به سوءاستفاده اقتصادی یا‬ ‫ان چیزیکهبانامفسادنامیدهمی شودبزنند‪.‬سازمان هایبین المللیومحققان‬ ‫اقتصادی بزرگ ترین راه مقابله با سوءاستفاده اقتصادی یا فساد را در واژ ه کلی‬ ‫«شفافیت» خالصه کرده اند‪ .‬اما ایا تنها شفافیت برای مبارزه با فساد اقتصادی‬ ‫کافی اســت؟ در چه شرایطی شفافیت کارکرد خود را در راه مبارزه با فساد‬ ‫اقتصادی از دســت می دهد و راه کارا کردن فرایند شفافیت در این مبارزه‬ ‫چیست؟ اهمیت موضوع فساد و همچنین پادزهر ان یعنی شفافیت تا جایی‬ ‫بوده است که نهادی مختص این کار در سال ‪ ۱۹۹۳‬در برلین المان تاسیس‬ ‫شد‪ .‬این سازمان غیردولتی هدف خود را اقدام علیه فساد جهانی با استفاده از‬ ‫سنجه های ضدفساد جامعه مدنی و همچنین مبارزه با اقدامات جنایتکارانه‬ ‫ناشی از فساد اعالم کرده است‪ .‬تعریف نسبتا جامع فساد که تاکنون از سوی‬ ‫نهادهای مختلف اعالم شده است «سوءاستفاده از قدرت واگذار شده برای منافع‬ ‫شخصی» است‪ .‬موضوعی که هر روز در مقیاس های مختلف در سطح نهادهای‬ ‫عمومی قابل مشاهده است‪ .‬موضوعی که در ایران نیز در سطوح مختلف حتی‬ ‫با نام های مختلف شناخته می شود‪ .‬به عنوان مثال رشوه گرفتن‪ ،‬فسادی است‬ ‫که معموال در سطوح خرد و در سطح سازمان ها رخ می دهد‪ ،‬درحالی که مردم‬ ‫در کشور از واژه اختالس برای فساد در مقیاس بزرگ استفاده می کنند و تمامی‬ ‫این موضوعات نشان می دهد موضوع فساد اقتصادی تا چه حد در زندگی مردم‬ ‫و در اذهان انها حضور دارد‪ .‬یکی دیگر از مصادیق حساسیت مردم نسبت به‬ ‫موضوع فساد‪ ،‬حساسیت انها به اموال مسووالن دولتی و مطرح شدن این بحث‬ ‫طی سال های اخیر بوده است‪ .‬در ادبیات جهانی مربوط به فساد اقتصادی نیز‬ ‫ســطوح مختلفی از فساد از جمله سطح خرد‪ ،‬سطح کالن و سطح سیاسی‬ ‫وجود دارد‪ .‬فساد خرد‪ ،‬هرگونه سوءاستفاده از قدرت توسط مدیران میانی است‬ ‫که معموال در مواجهه با شهروندان انجام می شود‪ .‬فسادهایی که معموال در‬ ‫سطح نهادهایی مانند بیمارستان ها‪ ،‬مدارس و پلیس مشاهده می شود‪ .‬اما فساد‬ ‫در سطح کالن‪ ،‬می تواند تبعات گسترده تری داشته باشد‪ .‬این نوع فساد می تواند‬ ‫در سطح مقامات باالتر هر دولتی در سطح جهان رخ دهد و این نوع از فساد‬ ‫می تواند با «تحریف» قوانین یا کارکرد اصلی دولت صورت بگیرد‪ .‬این تغییرات‬ ‫و تحریف هــا به صاحبان قدرت این امکان را می دهد که از منابع عمومی در‬ ‫راستای منافع شخصی و حزبی خود استفاده کنند‪ .‬نوع دیگری از فساد‪ ،‬مدل‬ ‫سیاسی ان است که از طریق دستکاری سیاست ها‪ ،‬نقش نهادها و فرایندهای‬ ‫قانونی صورت می گیرد که در راستای حفظ قدرت حاکم است‪ .‬انچه که در‬ ‫تمام این دسته بندی های فاسد مشخص است‪ ،‬حضور دو بازیگر اصلی یعنی‬ ‫«دولت» و «مردم» و تضاد منافع این دو بازیگر است‪ .‬واژه شفافیت اقتصادی‬ ‫واژه ای کلی اســت که در برگیرنده تمام اجزای اقتصادی یک جامعه است‪ .‬از‬ ‫شفافیت وضعیت اقتصادی مسووالن هر کشور تا شفاف سازی اطالعات بازار و‬ ‫قواعد و مقررات حاکم بر نهادهای اقتصادی را می توان ذیل این تعریف گنجاند‪.‬‬ ‫شفافیت را می توان در حوزه های مختلفی از جمله قواعد اقتصادی‪ ،‬برنامه ها و‬ ‫پروژه های اقتصادی و فرایندها و اقدامات به کار برد‪ .‬شفافیت این اختیار را به هر‬ ‫شهروند می دهد تا در صورت تمایل‪ ،‬به «چرایی»‪« ،‬چگونگی» و «مقدار» هر‬ ‫مبادله و عمل اقتصادی‪ ،‬به خصوص در بخش عمومی و دولتی‪ ،‬دسترسی داشته‬ ‫باشد‪ .‬شفافیت اقتصادی این اطمینان را به جامعه می دهد که هر گونه اقدام‬ ‫اقتصادی از سوی مقامات رسمی‪ ،‬کارکنان دولتی‪ ،‬مدیران و اعضای هیات مدیره‬ ‫شرکت های دولتی‪ ،‬به طور واضح قابل مشاهده باشد و تمامی این گروه ها برای‬ ‫فعالیت های خود پاسخگو باشند و در نهایت‪ ،‬شفافیت به جامعه مدنی کمک‬ ‫می کند تا دولت را در مقابل اقدامات خود همواره پاسخگو نگه دارد‪ .‬محصول‬ ‫اصلی شفافیت در جامعه‪ ،‬ایجاد و گسترش «اعتماد» مردم به حکومت است‪،‬‬ ‫موضوعی بسیار مهم که نه تنها تاثیرات قابل توجه اجتماعی و سیاسی را در پی‬ ‫دارد‪ ،‬بلکه می تواند بر عملکرد اقتصادی یک کشور نیز تاثیر بگذارد‪ .‬اما ایا عامل‬ ‫شفافیت برای مبارزه با فساد و جلب اطمینان مردم کافی است؟ ایا دولت های‬ ‫مختلف نمی توانند با دستکاری مفهوم شفافیت ان را از مفهوم خالی کنند و‬ ‫جای ان را با شعارهای عوام فریبانه پر کنند؟ نکته اساسی در اینجاست که چه‬ ‫زمانی شفافیت از مفهوم خود خالی می شود و دیگر کارکرد خود در مقابله با‬ ‫فساد اقتصادی را نخواهد داشت‪ .‬جواب این سوال در منشا شفافیت در جامعه‬ ‫نهفته است‪ .‬به عبارت دیگر اگر فرایند شفافیت را به انتشار اطالعات محدود‬ ‫کنیم‪ ،‬این موضوع که چه کسی روی جریان انتشار اطالعات درباره کنش های‬ ‫اقتصادی مسووالن دولتی نظارت دارد‪ ،‬حائز اهمیت است‪ .‬این موضوع که یک‬ ‫«نهاد ناظر وابسته به دولت» یا یک نهاد مستقل یا به عبارتی یک «نهاد مستقل‬ ‫سوم» مسوول انتشارات اطالعات هستند‪ ،‬بسیار مهم است‪ .‬به عبارتی در بازی‬ ‫شفافیت و فساد که در ان دو بازیگر مردم و دولت با تضاد منافع حضور دارند‪،‬‬ ‫داوری در مورد میزان فساد در کشور را نمی توان به بازیگر دولت سپرد‪ .‬یک‬ ‫نهاد یا رسانه مستقل هم توان و هم انگیزه افشای فعالیت های فسادزا را دارد‪.‬‬ ‫این نهادها‪ ،‬نهادهایی هستند که می توان انها را نهادهای «غیرعامل» در روند‬ ‫شفاف سازی اقتصادی بر شمرد‪ .‬تمامی نهادهایی را که به صورت مستقالنه در‬ ‫راستای شفاف سازی اقدامات اقتصادی دولت و صاحبان قدرت تالش می کنند‪،‬‬ ‫می توان ذیل نهادهای غیرعامل شفاف ســازی در نظر گرفت‪ .‬نوعی دیگر از‬ ‫تعریف نهادهای غیر عامل ان است که فرایند انتشار اطالعات در دست گروه‬ ‫ثالثی است که منافعی در دولت وقت ندارد‪ .‬اما از سوی دیگر زمانی که هر نهاد یا‬ ‫هرحکومتیفرایندشفافیترادراختیارداشتهباشد‪،‬امکاننفوذبازیگرانفاسد‬ ‫به این فرایند وجود دارد‪ .‬در حالتی که شفاف سازی توسط عامل ناظر دولت‬ ‫انجام شود‪ ،‬انگیزه های سیستم متفاوت عمل می کند‪ .‬در حقیقت در اینجاست‬ ‫که پای اقدامات عوام فریبانه به فرایند شفاف سازی اقتصادی و مبارزه با فساد باز‬ ‫می شود‪ .‬در تحقیقات اقتصادی و سیاسی نیز به این موضوع اشاره شده است‬ ‫که در این حالت‪ ،‬یعنی نظارت خود دولت ها بر شفاف سازی‪ ،‬شاید اقداماتی‬ ‫برای مبارزه با فساد صورت گیرد‪ ،‬اما این اقدامات بیشتر اقداماتی هستند که‬ ‫اوال به صورت حسابداری قابل پنهان کردن نیستند و دوما اقداماتی هستند که‬ ‫می تواند جزو اقدامات عوام فریبانه طبقه بندیشان کرد‪ .‬اقدامات عوام فریبانه ای‬ ‫که هم برای ارتقای ســطح اعتماد جامعه انجام می شود و هم پوششی است‬ ‫برای فسادهای بزرگ تر‪ .‬نهایتا این موضوع را می توان این گونه جمع بندی کرد‬ ‫که تا زمانی که فرایند شفاف سازی در دست نهادهای مستقل نباشد و خود‬ ‫دولت ها زمام این فرایند را در دست بگیرند‪ ،‬نه تنها شفاف سازی را نمی توان‬ ‫پادزهری کافی برای فســاد اقتصــادی در نظر گرفت‪ ،‬بلکه این فرایندها در‬ ‫نهایت با تغییر کاربری تبدیل به ابزار برخی از دولت ها برای اقدامات عوام فریبانه‬ ‫می شوند‪ .‬موضوعی که در نهایت منجر به بی اعتمادی جامعه نسبت به دولت ها‬ ‫ت نهادهای‬ ‫خواهد شد‪ .‬در سوی دیگر اگر فرایند شفاف سازی اقتصادی در دس ‬ ‫غیردولتی و مستقل باشد‪ ،‬می توان شفاف سازی را مهم ترین قدم و بزرگ ترین‬ ‫گام در برابر فساد اقتصادی دانست‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان بسیج مستضعفین کشور از پیش بینی‬ ‫برای ایجاد ‪ ۲۰۰‬هزار شــغل توســط ســازمان بسیج‬ ‫مســتضعفین در ســال اینده با اســتفاده از طرح های‬ ‫زودبــازده و کوچک اقتصاد مقاومتی خبر داد‪ .‬ســردار‬ ‫غالمرضا ســلیمانی در حاشــیه ســفر خود به کاشان‬ ‫با بیان اینکه ســازمان بســیج در حوزه رونق تولید بر‬ ‫روی اشــتغال مولد ســرمایه گذاری کرده است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬تشکیل صندوق های قرض الحسنه مردم یاری‬ ‫و اشــتغالزایی از جمله اقدامات ســازمان بسیج است‬ ‫به نحــوی که تنها با اســتفاده از طرح های زودبازده و‬ ‫کوچک اقتصاد مقاومتی توانستیم در سال جاری ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار شغل در کشور ایجاد شد‪ .‬وی با بیان اینکه سازمان‬ ‫بسیج در نظر دارد تا این میزان اشتغال را در سال اینده‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬هزار شــغل برســاند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بسیج برای‬ ‫محالت برنامه های ویژه ای در نظر گرفته به نحوی که‬ ‫ایجاد قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی محالت با‬ ‫محوریت مساجد با پیگیری پایگاه های مقاومت تشکیل‬ ‫می شــود‪ .‬رئیس سازمان بسیج مســتضعفین میزهای‬ ‫خدمت را یکی از برنامه های قرارگاه های محالت عنوان‬ ‫کرد و تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه بسیجیان در تمامی‬ ‫دســتگاه های خدمتی حضور دارنــد‪ ،‬با هماهنگی های‬ ‫صورت گرفته ایــن میزهای خدمت طراحی و به مردم‬ ‫خدمت رسانی می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه سازمان بسیج‬ ‫خدمت به اقشــار مختلف مردم را وظیفه خود می داند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سازمان بسیج مستضعفین تمام تالش خود را در‬ ‫تحقق منویات رهبر معظم انقالب به کار گرفته اســت‬ ‫و برپایی میزهای خدمــت و ایجاد صندوق های قرض‬ ‫الحسنه مردم یاری و اشتغالزایی نمونه ای از این اقدامات‬ ‫است‪ .‬سردار سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اشاره به لزوم ورود پایگاه های بسیج برای ترویج سبک‬ ‫زندگی ایرانی اســامی در بین خانواده ها ابراز داشت‪:‬‬ ‫برای مواجهه با اسیب های اجتماعی با محوریت مساجد‬ ‫برای کل کشــور در حال الگوسازی هستیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ســازمان بسیج مستضعفین در حال برنامه ریزی‬ ‫است تا در ســال ‪ ۹۹‬پایگاه های بســیج نقطه کانونی‬ ‫مساجد شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این سیستم روحانیون‬ ‫مساجد به عنوان راس هرم در مجموعه مسجد‪ ،‬پایگاه‬ ‫و کانــون فرهنگی قرار دارد‪ .‬رئیس ســازمان بســیج‬ ‫مستضعفین با اشاره به برگزاری طرح اسوه برای انتخاب‬ ‫پایگاه های بسیج نمونه کشوری اذعان داشت‪ :‬امسال دو‬ ‫پایگاه خواهران کوثر نبی کاشان و پایگاه برادران شهید‬ ‫رجایی خوراسگان هر دو از استان اصفهان در بین تمام‬ ‫پایگاه های بسیج سراسر کشــور به عنوان پایگاه نمونه‬ ‫معرفی شــدند‪ .‬وی اجراشــدن الگوی محالت اسالمی‬ ‫برای هدف گذاری سبک زندگی ایرانی اسالمی را الزم‬ ‫دانست و بیان داشت‪ :‬پایگاه بسیج و مسجد هر محله به‬ ‫عنوان دو مولفه مهم برای اجرای موفق این طرح مورد‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور‪:‬‬ ‫تبلیغات انتخاباتی از دستگاه های رسمی و دولتی ممنوع است‬ ‫رئیس هیات مرکزی بازرســی انتخابات کشــور گفت‪ :‬هرگونه فعالیت‬ ‫تبلیغاتی از تاریخ اعالم رســمی نامزدها‪ ،‬از صدا و سیما‪ ،‬میز خطابه نماز‬ ‫جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد‪ ،‬ممنوع و جرم‬ ‫اســت‪ .‬علی طالبی با تشریح اقدامات هیات بازرسی در راستای برگزاری‬ ‫انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و میاندوره ای پنجمین‬ ‫مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد‪ :‬شــبکه گســترده بازرسان وزارت‬ ‫کشــور در انتخابات پیش رو‪ ،‬مترصد نظارت و کنترل جریان انتخابات و‬ ‫حسن اجرای قانون هستند‪ .‬تمام دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم‬ ‫از مجریان‪ ،‬بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاههایی که به نحوی‬ ‫تکالیفی را در قانون بر عهده دارند‪ ،‬تالش می کنند تا روز دوم اسفند ماه‬ ‫شاهد انتخابات پر شکوه‪ ،‬با مشارکت باال و امنیت و سالمت کامل باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد‪ :‬هیات های بازرسی استان ها و شهرستان ها و‬ ‫بازرسان شعب در سطح کشور در راستای اجرای ماده ‪ ۲۵‬قانون انتخابات‬ ‫مجلس شــورای اسالمی و ماده ‪ ۷۶‬ائین نامه اجرایی انتخابات خبرگان‬ ‫رهبری‪ ،‬از میان مردم تعیین شده اند و ضمن اموزش اعضای این شبکه‬ ‫وسیع‪ ،‬هماهنگی های الزم را برایبازرسی و کنترل جریانانتخابات معمول‬ ‫انجام داده ایم‪ .‬رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور اظهار کرد‪ :‬طبق‬ ‫قانون‪ ،‬انتصاب بازرســان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ‬ ‫دستگاه و نهادی به غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر‬ ‫اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مامور به شعب اخذ رای به‬ ‫این منظور را ندارد‪ .‬هیات بازرسی انتخابات از پیش از اغاز فرایند انتخابات‬ ‫با حکم وزیر کشور فعالیت خود را اغاز کرده و از همان زمان‪ ،‬فضای کشور‬ ‫و فعالیت هــا و عملکرد تمام ذی نفعان اعم از داوطلبان‪ ،‬گروه ها‪ ،‬احزاب و‬ ‫جریان های سیاسی‪ ،‬مدیران و کارکنان دولت و دست اندرکاران انتخابات‬ ‫را رصد و در صــورت احراز هر گونه تخلف‪ ،‬انها را به به مراجع ذیصالح‬ ‫نظارتی و قضایی منعکس می کند‪ .‬وی در همین راستا یاداور شد‪ :‬برای‬ ‫این منظور سامانه گزارش تخلفات انتخابات توسط هیات بازرسی وزارت‬ ‫کشور راه اندازی شد که گزارشات ان بطور منظم و هفتگی برای مراجع‬ ‫و وزیر محترم کشور ارسال می شود‪ .‬طالبی همچنین با اشاره به موضوع‬ ‫تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد ‪ ۶۵ ،۶۵ ،۶۰‬مکرر در قانون‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هیچ یک از دست اندرکاران‬ ‫اجرایی و نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و‬ ‫جریان های سیاسی در انتخابات اعالم نظر کند‪ .‬اختالف نظر و تعلق خاطر‬ ‫به یک جریان سیاسی به هیچ وجه نباید باعث کوچک ترین سوگیری یا‬ ‫حتی اظهار نظر افراد مذکور در جریان انتخابات باشد‪ .‬این موضوع مکرر به‬ ‫هیات استانداری ها و عوامل دست اندرکار‪ ،‬ابالغ شده و مورد مراقبت جدی‬ ‫ماست‪ .‬طالبی همچنین اشاره کرد‪ :‬با توجه به ماده ‪ ۶۵‬مکرر الحاقی در‬ ‫تاریخ‪ ۹۵-۳-۳‬به قانون‪ ،‬نوشتن یا اظهار مطالب خالف واقع‪ ،‬فریب و اغوای‬ ‫مردم از طریق سوء استفاده از اعالم نظر یا عکس با شخصیت ها و مقامات‬ ‫دولتی ‪ ،‬تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت انها‪ ،‬تبلیغات‬ ‫خارج از مهلت قانونی از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از‬ ‫تخلفات نامزدهای انتخابات محســوب می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی نامزدها‪ ،‬از صدا و‬ ‫سیما‪ ،‬میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی‬ ‫دارد و فعالیت کارمندان در ســاعات اداری و همچنین استفاده از وسایل‬ ‫و سایر امکانات وزارتخانه و ادارات ‪ ،‬شرکت های دولتی‪ ،‬موسسات وابسته‬ ‫به دولت و شــهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به انها و تمام‬ ‫دستگاه هایی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می کند‪ ،‬طبق قانون‬ ‫ممنوع و جرم محسوب می شود‪ .‬رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات‬ ‫کشور خاطرنشان کرد‪ :‬بازرسان وزارت کشور ضمن دقت در رعایت تکالیف‬ ‫قانونی و بایدها و نبایدها‪ ،‬بر صیانت از حقوق مردم‪ ،‬نامزدها و جریان های‬ ‫مر مقررات در بررسی صالحیت ها‬ ‫سیاسی تاکید دارند؛ از جمله رعایت ّ‬ ‫‪،‬فرصت اعتراض و رســیدگی به شکایات داوطلبان و همچنین مهلت و‬ ‫شرایط تبلیغات توسط نامزدها و حضور و نظارت نمایندگان انها بر فرایند‬ ‫اخذ و شــمارش ارا در شعبه‪ ،‬مواردی است که هیات بازرسی و بازرسان‬ ‫شعب در سراسر کشور خود را ملزم به نظارت و کنترل ان می دانند‪ .‬رئیس‬ ‫هیات مرکزی بازرسی انتخابات در پایان یاداور شد‪ :‬این هیات عملکرد کلیه‬ ‫فرمانداران سراسر کشور را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات از طریق‬ ‫معیارهایمشخصوهمچنینمیزانرضایتمردمبررسیوارزیابیخواهد‬ ‫کرد و در نهایت نتایج ان به استحضار وزیر کشور خواهد رسید و در ارزیابی‬ ‫ساالنه عملکرد فرمانداری و ارزشیابی عملکرد شخص فرماندار مالک عمل‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫قیمت دالر در صرافی های بانکی همچنان ‪ ۱۳۵۰۰‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت هر اسکناس دالر امریکا‪ ،‬یکشنبه ‪ ۲۰‬بهمن ‪ ۹۸‬در صرافی های بانکی برای فروش به ‪ ۱۳۵۰۰‬تومان رسید‪ .‬قیمت هر اسکناس دالر امریکا‪ ،‬امروز یکشنبه ‪ ۲۰‬بهمن ‪ ۹۸‬در‬ ‫صرافی های بانکی برای فروش به ‪ ۱۳۵۰۰‬تومان رســید‪ .‬همچنین قیمت خرید هر اسکناس دالر نیز ‪ ۱۳۲۰۰‬تومان است‪ .‬در عین حال‪ ،‬قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ‪۱۴۷۰۰‬‬ ‫تومان و برای فروش ‪ ۱۵۰۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫دوشنبه‪ 21‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪228‬‬ ‫گام های نهایی برای ادغام بانکهای نظامی‬ ‫حرکت‬ ‫چراغ خاموش!‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫بیمه های درمان و عمر و زندگی‬ ‫از مالیات معاف شدند‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه امار سه ماهه بیمه مرکزی‬ ‫از این پس به صورت منظم اعالم می شــود‪ ،‬از پرداخت ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال خسارت به واحدهای اسیب دیده در اغتشاشات‬ ‫ابان ماه خبر داد‪ .‬غالمرضا سلیمانی در نشست خبری اظهار‬ ‫ت و ضریب‬ ‫داشت‪ :‬هنوز در کشور فرهنگ بیمه جا نیفتاده اس ‬ ‫نفوذ بیمه پایین است‪.‬‬ ‫بیمه مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه های‬ ‫خصوصیندارد ‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی در تشریح عدم انتشار حقوق مدیران عامل‬ ‫و اعضای هیات مدیره صنعت بیمه‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به دولتی بودن‬ ‫و خصوصی بودن شرکت های بیمه‪ ،‬در شرکت های دولتی حقوق‬ ‫و مزایا تعیین شــده و در چارچوب پرداخت می شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬حقوق و مزایای مدیران عامل در شرکت های بیمه خصوصی‪،‬‬ ‫مرتبط با رابطه سهامدار و مدیران است که بر اساس توافق مبالغی‬ ‫را در رابطه با حقوق و مزایای ساالنه‪ ،‬تعیین می شود بنابراین بیمه‬ ‫مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه های خصوصی‬ ‫ندارد‪ ،‬البته دســتوری هم وجود ندارد که مدیران حقوق خود را‬ ‫افشا کنند بنابراین هیچ اجباری در این رابطه وجود ندارد و بیمه‬ ‫مرکزی نمی تواند اجباری در این موضوع داشته باشد‪ .‬سلیمانی‬ ‫از رسانه ها درخواست کرد تا مساله فیش های حقوقی مدیران‬ ‫صنعت بیمه را که منجر به عزل وی شــود‪ ،‬منتشر نکنن د زیرا‬ ‫این پرداخت ها مبنای قانونی دارد‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی افزود‪:‬‬ ‫شــخصا از وزیر اقتصاد در خصوص عزل یکی از مدیران صنعت‬ ‫بیمه ســوال کردم که وی گفت که دلیل عزل ان مدیر‪ ،‬فیش‬ ‫حقوقی و میزان حقوق نبوده است؛ اما رسانه ها کمک کنند که‬ ‫همه چیز در مسیر قانونی باشد؛ قطعا اگر در شرکت بیمه ای به‬ ‫این نتیجه برسیم که مدیران عامل یا هیات مدیره اقدامی انجام‬ ‫می دهند که به ضرر صنعت بیمه‪ ،‬شرکت و یا سهامداران است‪،‬‬ ‫حتما مستقیما وارد عمل شده و انها را عزل می کنیم‪.‬‬ ‫دریافت مالیات بر ارزش افزوده در بخش بیمه های درمان‬ ‫و عمر و زندگی منتفی شد‬ ‫سلیمانی با بیان اینکه دریافت مالیات بر ارزش افزوده در بخش‬ ‫درمان و عمر و زندگی منتفی شد‪ ،‬گفت‪ :‬البته این در حالی است‬ ‫که دولت تاکید دار د درامدهای مالیاتی افزایش یابد و این معافیت‬ ‫مالیاتی در بخش شخص ثالث رخ نخواهد داد ‪.‬‬ ‫تعداد واحدهای تحت پوشش بیمه در چابهار‬ ‫در سیل نوروز ‪ ٩٨‬محدود بود ‬ ‫وی درباره بیمه مناطق سیل زده اظهار داشت‪ :‬در سیل نوروز‬ ‫‪ ،٩٨‬مناطق گسترده ای از کشور خسارت دید‪ ،‬وضعیت بیمه‬ ‫واحدهای مسکونی مطلوب بود‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در چابهار سطح پوشش بیمه ای باال نبود و در اوایل سال‬ ‫‪ ٩٨‬نزدیک ‪ ٢٠٠‬میلیارد تومان پرداختی خسارت داشتی م اما‬ ‫در چابهار تعداد واحدهای تحت پوشش بیمه محدود بو د ضمن‬ ‫اینکه‪ ١٣٠٠‬روستا تحت محاصره سیل قرار داشت و‪ ٢٥‬درصد‬ ‫واحدهای مسکونی خسارت دید که‪ ١.٦‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫براورد می شود‪.‬‬ ‫امار سه ماهه بیمه مرکزی از این پس به صورت منظم‬ ‫اعالممی شود‬ ‫سلیمانیبابیاناینکهدلیلینداردکهکارگزارانبیمهکارمزدباالیی‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بیمه مرکزی در مورد برخی کارمزدها نگران‬ ‫است تالی فاسد نشوند این در حالی است که شرکت های بیمه‬ ‫باید مبلغ کمتری از بیمه گذاران دریافت کنند نه اینکه کارمزد‬ ‫هم بدهند‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه امار سه ماهه‬ ‫بیمه مرکزی از این پس به صورت منظم اعالم می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مغایرت هایی هم که در این رابطه وجود داشــت‪ ،‬حتما برطرف‬ ‫خواهد شد یا به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫پرداخت‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال خسارت به واحدهای اسیب‬ ‫دیده در اغتشاشات ابان ماه‬ ‫وی همچنین در خصوص میزان خسارت های اغتشاشات ابان ماه‬ ‫توضیح داد‪ :‬همه واحدهایی که تحت پوشش خسارت ناشی از‬ ‫اشوب و بلوا بودند را شناسایی و ارزیابی کرده ایم‪ ،‬بانک ها نیز به‬ ‫موازات در حال جمع بندی هستن د اما از سوی شرکت های بیمه‬ ‫به صورت رسمی به بانک ها امادگی پرداخت خسارات اعالم شده‬ ‫است‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد‪ :‬تا کنون ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال خســارت به واحدهای اسیب دیده در اغتشاشات از سوی‬ ‫صنعت بیمه پرداخت شده است‪.‬‬ ‫یبیندو‬ ‫درموردخسارتبوئینگاوکراینیبایدمکاتبات ‬ ‫دولت انجام شود‬ ‫سلیمانی همچنین درباره سانحه بوئینگ اوکراین اظهار داشت‪:‬‬ ‫در خصوص بوئینگ اوکراینی فعال هیچ میزان خسارتی مشخص‬ ‫نشده است و این مربوط به مکاتباتی است که باید بین دو دولت‬ ‫انجام شود‪ ،‬این مورد به هیچ عنوان به شرکت های بیمه ای مربوط‬ ‫نمی شود و این بیمه مرکزی است که با این موضوع درگیر می شود‪.‬‬ ‫پروسه ادغام بانکهای نظامی مراحل انتهایی را سپری می کند و انگونه که‬ ‫بانک مرکزی می گوید کار تا ‪۸۰‬درصد پیش رفته؛اما شعب به روال سابق‬ ‫به کار خود ادامه داده و فقط برچســب تعلق به بانک سپه را دارند‪ .‬ادغام‬ ‫بانک های نظامی به یکسالگی خود نزدیک می شود‪ .‬هجدهم فروردین ماه‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬بود که با فرمان بانک مرکزی‪ ،‬عملیات اجرایی ادغام بانک های‬ ‫نظامی اغاز شــد و اکنون در استانه یکسالگی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫می گوید که کار تا ‪ ۸۰‬درصد پیش رفته است‪ .‬البته بانک مرکزی در این‬ ‫رابطه سیاست حرکت چراغ خاموش را در پیش گرفته و اطالعات دقیقی‬ ‫نسبت به انچه که در پروسه ادغام بانک ها گذشته است‪ ،‬بروز نداده است‪.‬‬ ‫بازخوانی داستان اغاز ادغام و وضعیت سهامداران‬ ‫در واقع داستان از این قرار بود که بانک مرکزی به منظور ساماندهی نظام‬ ‫بانکی و کوچک ســازی بانک ها کار ادغام را رسماً کلید زد و در این رابطه‬ ‫شــرایط را به گونه ای پیش برد که ‪ ۵‬بانک و موسســه اعتباری مرتبط با‬ ‫نهادهای نظامی در بانک ســپه ادغام شوند و کار به نحوی پیش رود که‬ ‫این بانک ها و موسســات تحت یک مدیریت واحد‪ ،‬عملیات نظام بانکی را‬ ‫پیش برند‪ .‬امابه موازات کاری که در حوزه نظام بانکی در مورد ادغام بانک ها‬ ‫به لحاظ حاکمیتی پیش می رفت‪ ،‬موضوع نقل و انتقال سهام بانک ها نیز‬ ‫مورد توجه قرار گرفت‪ ،‬به نحوی که سهام بانک های ادغامی بر اساس مجوز‬ ‫شورای عالی بورس هم باید منتقل می شد‪ .‬ان روزها شاپور محمدی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد که انتقال سهام افرادی که سهامدار‬ ‫بانک های ادغام شده در بانک سپه هستند‪ ،‬با حداکثر قیمت اسمی یا قیمت‬ ‫قبل از بسته شدن نماد‪ ،‬منتقل می شود و تصمیم گیری های مرتبط با ان‪ ،‬به‬ ‫نفع سهامداران است‪ .‬او به این نکته هم اشاره کرده بود که هر شخصی تمایل‬ ‫داشته باشد‪ ،‬می تواند سهم خود را به نهادهای دارای مجوز منتقل کند‪ .‬در‬ ‫این میان رئیس سازمان بورس با بیان اینکه فرم هایی برای این نقل و انتقال ها‬ ‫طراحی شده به این نکته اشاره کرد که این فرم ها در اختیار سهامداران قرار‬ ‫می گیرد و انان با اختیارات خودشان می توانند سهام خود را واگذار کنند و‬ ‫اگر تمایل نداشته باشند باید منتظر کار کارشناسی دادگستری باشند که در‬ ‫خصوص سود و زیان این بانک ها بررسی های الزم را انجام می دهد و تصمیم‬ ‫گیری می کند و هر حقوقی که به این افراد تعلق بگیرد به ان ها ارائه می شود‪.‬‬ ‫پیشرفت‪ ۸۰‬درصد ادغام بانک های نظامی‬ ‫اما شاید اخرین و معتبرترین خبری که در رابطه با ادغام بانک های نظامی و‬ ‫روند سپری شدن مراحل ان اعالم شده‪ ،‬از سوی عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی بوده است که در اخرین اظهارنظر خود اعالم کرده که‬ ‫کار ادغام بانک های نظامی تا‪ ۸۰‬درصد پیشرفت داشته است‪ .‬او به این نکته‬ ‫هم اشاره کرده که ناترازی بانک ها از دو دهه قبل شکل گرفته و یک روزه‬ ‫و یک ماهه و یکســاله نمی توان ان را رفع کرد؛ اما اقدامات خوبی در این‬ ‫رابطه شروع شده و موسسات مالی غیرمجازی که در دوره ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬جمع‬ ‫شده بودند‪ ،‬اکنون سامان یافته و البته یکسری موسسات ناتراز هم با انتخاب‬ ‫سرپرست‪ ،‬سامان دهی شده اند‪ .‬همتی گفت‪ :‬بانک های نیروهای نظامی نیز‬ ‫ادغام شده اند که البته هم اکنون نیز کار تا ‪ ۸۰‬درصد پیش رفته و به زودی‬ ‫کار نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫حرکت چراغ خاموش تا انتهای کار حفظ خواهد شد‬ ‫در این میان البته به نظر می رسد که سیاست بانک مرکزی حرکت چراغ‬ ‫خاموش برای ادغام بانک های نظامی است؛ چراکه ماه ها است هیچ گزارش‬ ‫رسمی نه از سمت بانک مرکزی نه از سوی بانک سپه به عنوان پذیرنده‬ ‫بانک های ادغامی اعالم نشــده اســت‪ .‬یک مقام مسئول در نظام بانکی‬ ‫می گوید‪ :‬سیاست بانک مرکزی این است که کار در نهایت ارامش و به دور‬ ‫از هیاهوی رسانه ای پیش رود؛ به این معنا که شرایط به نحوی پیش خواهد‬ ‫رفت که تا زمانی که کار به سرانجام نهایی نرسد‪ ،‬اعالم رسمی در مورد ان‬ ‫صورت نگیرد؛ اما همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم اعالم کرده‪ ،‬کار‬ ‫تا ‪ ۸۰‬درصد پیشرفت داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬البته ‪ ۲۰‬درصد باقیمانده از‬ ‫جمله برنامه های مهم و بخش حائز اهمیت ادغام بانک ها است که باید با‬ ‫دقت عمل بیشتری پیش رود؛ پس ممکن است که این بیست درصد‪ ،‬حتی‬ ‫زمان کمی هم به طول نیانجامد تا کار ادغام بانک های نظامی را در بانک‬ ‫سپه‪ ،‬به منزل نهایی برساند‪ .‬به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی یکی از پروژه های مهم خود را ادغام بانک های نظامی قرار داده و‬ ‫برای ان همه همت خود را به کار بسته است‪ .‬اما باید ارامش در این پروسه‬ ‫به دقت حفظ شود‪.‬‬ ‫تالش بانک های نظامی برای حفظ اصالت خود علیرغم ادغام‬ ‫گزارش های میدانی از شعب بانک های ادغامی که عمدتاً بانک های نظامی‬ ‫هســتند‪ ،‬حکایت از ان دارد که تابلوی سر در بانک ها همچنان با همان‬ ‫عناوین قدیمی کار کرده و تنها با یک برچسب ساده که این بانک و شعبه‬ ‫متعلق به بانک سپه بوده و تحت نظر این بانک فعالیت می کند‪ ،‬تالش دارند‬ ‫که به مشتری پروسه ادغام را یاداوری کنند‪ .‬در واقع‪ ،‬اگر یک مشتری نظام‬ ‫بانکی نداند که پروسه ادغام بانک های نظامی در بانک سپه به چه نحوی‬ ‫پیش رفته است‪ ،‬به طور قطع متوجه نخواهد شد که این بانک هم در پروسه‬ ‫ادغام حضور داشته است‪ .‬یکی از مسئوالن شعب بانک های ادغامی در رابطه‬ ‫با اینکه چرا سردر بانک تغییر نکرده است و هنوز تابلوی متحدالشکلی نصب‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬هدف بانک مرکزی این است که کار در ارامش کامل‬ ‫و به دور از دغدغه های سپرده گذاران و مراجعان به این شعب پیش رود؛‬ ‫چراکه اگر به یکباره همه سردر شعب تغییر کند‪ ،‬مردم ممکن است دچار‬ ‫اضطرابشوند‪.‬‬ ‫باید تکلیف منبع کمترین میزان پول مشخص شود‬ ‫الزام به ارائه سند برای انتقال پول در کشورهای خارجی‬ ‫اخیرا بر اساس مصوبه بانک مرکزی ایران‪ ،‬مشتریان باید برای تراکنش های باالی دریافت کرده است را به دولت امریکا گزارش دهند‪.‬‬ ‫اسناد مورد نیاز برای انتقال پول باالی ‪ 100‬هزار دالر‬ ‫یک میلیارد تومن شامل واریز و یا انتقال به حساب دیگر‪ ،‬اسناد مربوط به منبع‬ ‫این حجم مالی را برای بانک افشا کنند‪ .‬اما این مسئله نخستین بار نیست که در در صورتی که شما ساکن امریکا باشید و پولی از خارج از این کشور با عنوان‬ ‫نظام های بانکی انجام می شود چرا که این روند سال هاست که نظام بانکی بین هدیه یا هر عنوان دیگری به حســاب شما واریز شود باید فرم «گزارش درامد‬ ‫ش با شرکت خارجی و یا هدیه های خارجی» موسوم به‬ ‫المللی و سیستم بانکی داخلی بسیاری از کشورها در جریان است و دولت ها با ساالنه مربوط به تراکن ‬ ‫هدف به حداقل رساندن پولشویی‪ ،‬کالهبرداری و فرار مالیاتی مشتریان را ملزم فرم‪ 3520‬را پر کنید‪ .‬شهروندان امریکایی و یا افراد مقیم این کشور ملزم هستند‬ ‫به ارائه اسناد مربوط به فعالیت های مالی خود کرده اند‪ .‬افشای اطالعات مربوط به که از فرم شماره ‪ 3520‬برای گزارش دریافت پول و هدیه به مبالغ بیش از ‪100‬‬ ‫تراکنش های مالی و منابع پول واریزی یا منتقل شده بین حساب ها از جمله ابعاد هزار دالر از اشــخاص و دولت های خارجی و همچنین هدایای با ارزش باالی‬ ‫‪ 15600‬دالر از شرکت ها و موسسات خارجی استفاده کنند‪ .‬این فرم در واقع‬ ‫الینفک در فعالیت های بانکی در سطح بین الملل است‪.‬‬ ‫گزارش اطالعات مربوط به پولی که شما دریافت می کنید را در اختیار دولت‬ ‫قوانینمربوطبهامریکا‬ ‫به نقل از فایندر‪ ،‬شهروندان امریکایی و تمام اتباع خارجی که می خواهند در امریکا قرار می دهد‪ .‬با توجه به اینکه هدایای خارجی مشمول پرداخت مالیات‬ ‫امریکا فعالیت مالی کرده و یا پول خود را از کشــوری دیگر به امریکا منتقل نمی شوند در واقع پر کردن این فرم به باال رفتن مالیات اشخاص منجر نمی شود‬ ‫کنند در صورتی که این حجم پول باالی ‪ 10‬هزار دالر باشد باید اسناد مربوط به اما در صورتی که مقامات خواستار این گزارش باشند و مشتری این فرم را ارائه‬ ‫نحوه به دست اوردن ان و شاید دلیل انتقال این مبلغ به داخل امریکا را به طور نداده باشد عواقب سختی در انتظار مشتری خواهد بود‪.‬‬ ‫کامل برای دولت این کشور ارائه داده و افشا کنند‪ .‬اصال مهم نیست که شما اهل چه نوع مدارکی برای نقل و انتقال پول و اثبات قانونی بودن منبع پول‬ ‫نیازاست‬ ‫کجایید یا اینکه پول شما بیشتر از ‪ 10‬هزار دالر است یا خیر‪ ،‬شما باید از قوانین‬ ‫مربوط به الزامات واریز یا انتقال بین بانکی پول به داخل امریکا تبعیت کرده تا نه به گزارش مانی سوپرمارکت‪ ،‬برای انتقال پول در بانک ها با مبدا یا مقصد بسیاری‬ ‫تنها از پول خود محافظت کنید بلکه منافع دولت در این زمینه نیز تامین گردد‪ .‬از کشورها از جمله امریکا و حتی در داخل این کشورها مشتری باید در قدم اول‬ ‫بر اســاس قوانین داخلی امریکا انتقال پول بیش از ‪ 10‬هزار دالر یا هر میزان مدرک شناسایی شامل کارت شناسایی‪ ،‬پاسپورت‪ ،‬و یا گواهینامه به بانک ارائه‬ ‫دیگری که شک سازمان های نظارتی امریکا را برانگیزد نیازمند ارائه اسناد مربوط دهد‪ .‬برای اثبات قانونی بودن منبع پول که به حساب مشتری واریز شده نیز‬ ‫به نحوه به دست اوردن پول و منابع ان است‪.‬ممکن است شما برای انتقال حتی باید اسنادی نظیر اظهار نامه یک بانک دیگر‪ ،‬رسید بانکی‪ ،‬فیش حقوقی‪ ،‬قرارداد‬ ‫هزار دالر هم مجبور باشید اسناد مربوط به منبع این پول را ارائه دهید‪ .‬بر اساس کاری‪ ،‬گواهی سرمایه گذاری و یا پس انداز از سوی مشتری به بانک ارائه گردد‪.‬‬ ‫به گزارش رمیت ایندیا‪ ،‬اســنادی که در این زمینه از ســوی مشتری و برای‬ ‫این الزامات قانونی‪ ،‬بانک ها یا موسسات پولی و اعتباری باید‪:‬‬ ‫‪-1‬نام و شــماره تماس مشتری ‪-2‬نام و شماره تماس کسی که این پول را به اثبات قانونی بودن انتقال پول ارائه می شود در ابتدا در اختیار بانک قرار گرفته‬ ‫حساب مشتری واریز کرده ‪ -3‬جزییات کامل تراکنش شامل کد سویفت ‪ -4‬و در قدم بعد این اطالعات در اختیار سازمان های نظارتی و یا مالیاتی کشورها‬ ‫جزییات حساب بانکی مشتری شامل شماره حساب‪ -5‬میزان پولی که مشتری قرار می گیرد‪ .‬ممکن است یک نفر بخواهد یک میزان قابل توجه پول را بدون‬ ‫پرداخت مالیات بین دو بانک و حتی دو کشور منتقل کند‪ .‬با توجه به انکه ارائه‬ ‫سند برای انتقال این پول الزامی است اسناد ارائه شده از سوی مشتری درباره‬ ‫منبع این پول می تواند به بانک و سازمان های نظارتی برای ردیابی تراکنش های‬ ‫غیرقانونی‪،‬فرارهایمالیاتی ‪،‬وتراکنش هایکالهبرداریوپولشوییاستفادهکند‪.‬‬ ‫بنابراین بانک ها و دیگر شرکت های مالی در سراسر جهان باید از مشتری اسناد‬ ‫مربوط به پول را در زمان ارائه خدمت دریافت کند‪.‬‬ ‫چه کسانی مسئول دادن گزارش تراکنش های بانکی باال هستند‬ ‫مشتری باید به عنوان صاحب حساب میزان پول دریافتی خود را در اظهار نامه‬ ‫درامد سالیانه خود ذکر کند و این در حالی است که شخص حقیقی یا حقوقی‬ ‫واریز کننده نیز در زمان واریز یک اظهارنامه دیگر ارائه کرده و باتوجه به وجود‬ ‫دو اظهارنامه برای یک تراکنش‪ ،‬احتمال هرگونه تخلف در این زمینه به حداقل‬ ‫می رسد‪ .‬در صورتی که فرم های مربوط به اطالعات تراکنش های مالی برای مبالغ‬ ‫باالی ‪ 10‬هزار دالر پر نشده باشد مشتری ممکن است به پرداخت ‪ 35‬درصد‬ ‫از پول دریافت شده از شرکت خارجی‪ 5 ،‬درصد از پولی که به دست مشتری‬ ‫رســیده است‪ ،‬به عالوه ‪ 5‬درصد دیگر به دلیل عدم ارائه اطالعات تراکنش به‬ ‫عنوان جریمه محکوم شود‪.‬‬ ‫چرا دولت ها نسبت به میزان پولی که مشتریان دریافت می کنند‬ ‫کنجکاوهستند‬ ‫قوانین با هدف حمایت از مشتریان و دولت ها در برابر فعالیت های غیرقانونی‪ ،‬فرار‬ ‫مالیاتی و کالهبرداری وضع شده اند‪ .‬با نظارت بر تراکنش های مالی با مبدا و یا‬ ‫مقصد کشورها‪ ،‬مراجع نظارتی و مقامات می توانند‪:‬‬ ‫‪-1‬اطالعات حساس مشتریان را حفظ کرده ‪ -2‬میزان فعالیت های غیرقانونی و‬ ‫کالهبرداری را کاهش داد ‪ -3‬پولشویی را به شکلی ساده تر تشخیص داده ‪ -4‬و‬ ‫میزان فرارهای مالیاتی در حساب های خارجی را کاهش دهند‪.‬‬ ‫از زمان حادثه ‪ 11‬سپتامبر دولت امریکا قوانین نقل و انتقال پول با مبدا و مقصد‬ ‫این کشور را سخت تر کرده است‪.‬‬ ‫قانون شفافیت هزینه های انتخاباتی به ستادهای انتخابات استان ها ابالغ شد‬ ‫معاون سیاسی وزیر کشور از ابالغ قانون شفافیت‬ ‫هزینه هایانتخاباتیبهستادهایانتخاباتاستان ها‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬نامزدها باید پس از افتتاح حساب‬ ‫نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مشــخصات ان را به فرمانداران مراکز حوزه های‬ ‫انتخابیه اعالم کنند‪ .‬جمال عرف معاون سیاسی‬ ‫وزیر کشوردر مورد اخرین وضعیت قانون شفافیت‬ ‫و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی گفت‪:‬‬ ‫قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های‬ ‫انتخاباتی را به ستادهای انتخابات استان ها ابالغ‬ ‫کردیم‪ .‬رییس ســتاد انتخابات کشور اعالم کرد‪:‬‬ ‫پس از ابالغ قانون شــفافیت و نظارت بر تامین‬ ‫مالی فعالیت های انتخاباتی توسط رئیس جمهور به‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬این قانون را به ستادهای انتخابات‬ ‫استان ها ابالغ کردیم‪ .‬عرف‪ ،‬ضمن اشاره به اینکه‬ ‫قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های‬ ‫انتخاباتی که با قید دو فوریت در مجلس شورای‬ ‫اسالمی به تصویب رسید و سپس توسط شورای‬ ‫نگهبان تایید شد‪ ،‬توسط رییس جمهور به وزارت‬ ‫کشور ابالغ شده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حسب وظیفه‬ ‫قانونی‪ ،‬این قانون را به ستادهای انتخابات استان‬ ‫ها ابالغ کردیم‪.‬‬ ‫اعالمحساببانکیداوطلبانبهفرمانداری ها‬ ‫وی افزود‪ :‬ماده ‪ ۷‬این قانون‪ ،‬ناظر بر این اســت که‬ ‫نامزدها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک‬ ‫های دارای مجوز از بانک مرکزی‪ ،‬مشخصات ان را‬ ‫به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه اعالم کنند‪.‬‬ ‫رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به این که فرایند‬ ‫افتتاح حســاب بانکی و اعالم ان به فرمانداری ها‬ ‫بایستی از زمان ابالغ این قانون در تاریخ ‪ ۱۴‬بهمن‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۹۸‬تا پیش از اغاز فرصت قانونی تبلیغات‬ ‫انتخاباتی ‪ ۲۴‬بهمن ماه ‪۱۳۹۸‬توسط نامزدها انجام‬ ‫شــود‪ ،‬افزود‪ :‬طبق ماده ‪ ۸‬همیــن قانون نامزدها‬ ‫موظفند فردی را به عنوان نماینده مالی خود تعیین‬ ‫کنند و مشــخصات وی را تا پیش از شروع زمان‬ ‫تبلیغات به فرمانــداری ها اعالم نمایند‪ .‬این قانون‬ ‫ششم بهمن ماه در مجلس شورای اسالمی در قالب‬ ‫یک طرح به تصویب نمایندگان مردم رسید و توسط‬ ‫شورای نگهبان نیز تایید شد و در نامه ای از سوی‬ ‫علی الریجانی به رئیس جمهور ابالغ شد‪.‬‬ ‫طبقپیشنویسالیحهاصالحقانونمالیات هایمستقیم‪،‬درامدفعالیت هایفرهنگیوهنریباالی‪ 100‬میلیونتومانمشمولمالیاتمی شود‪.‬طبقپیشنویسالیحهاصالحقانونمالیات هایمستقیم‬ ‫وضعیت فعالیت های فرهنگی و هنری به ویژه سلبریتی ها مشخص شد‪ .‬در جزییات این الیحه امده است‪ :‬درامد ابرازی حاصل از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرانی‪ ،‬فرهنگی و هنری که به موجب‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شوند‪ ،‬تا سقف یک میلیارد ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف هستند‪ .‬این بند جایگزین متن بند “ل ” ماده‪ 139‬قانون مالیات های مستقیم می شود‪ .‬در بند‬ ‫“ل” ماده‪ 139‬قانون مالیات های مستقیم که در خصوص معافیت های مالیاتی است ذکر شده بود‪ :‬فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرانی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه های‬ ‫ذیربط‪ ،‬فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شوند از پرداخت مالیات معاف است‪ .‬پیش تر در متن الیحه بودجه سال ‪ 99‬از سوی سازمان برنامه و بودجه موضوع‬ ‫حذف برخی معافیت های مالیاتی از جمله فعالیت های فرهنگی‪ ،‬هنری به ویژه سلبریتی ها پیشنهاد شده بود که از سوی نوبخت و دولت همه بندها ی مربوطه حذف شد‪.‬‬ ‫انتقادشهابحسینیازتفرقه افکنیهنرمندان‬ ‫صدای مردم باشیم!‬ ‫هر چه به روزهای پایانی سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر نزدیک‬ ‫می شــویم تب و تاب رقابت میان فیلم ها باید بیشتر شود‪ ،‬اما انچه‬ ‫هر شــب تنور جشنواره را داغ و داغ تر می کند حاشیه ها و انتقادهای‬ ‫تند سینماگرانی است که جور روزها و فیلم های کسل کننده را هم‬ ‫می کشند‪ .‬هشتمین روز جشــنواره فیلم فجر از ساعت ‪ ۱۳:۳۰‬روز‬ ‫‪ ۱۹‬بهمن ماه با اکران فیلم «تعارض» در سینمای رسانه ها اغاز شد‬ ‫و ســاعت ‪ ۱:۳۰‬بامداد ‪ ۲۰‬بهمن با نمایش فیلم «شین» و نشستی‬ ‫ی و انتقادهای تند و همراه با عصبانیت شــهاب حسینی در‬ ‫ جنجال ‬ ‫دفــاع از عقاید و اظهارات چند وقت قبلش‪ ،‬به پایان رســید‪ .‬در این‬ ‫روز سه فیلم «تعارض» به کارگردانی محمد حسین لطفی‪« ،‬پدران»‬ ‫به کارگردانی ســالم صلواتی و «من می ترسم» به کارگردانی بهنام‬ ‫بهزادی برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش درامد که هیچکدام‬ ‫نتوانستند رضایت حداکثری تماشاگران خود را به دست اورند‪ .‬البته‬ ‫در روز هشــتم جشنواره به جز فیلم های اشاره شده یک فیلم هم در‬ ‫بخش خارج از مســابقه نمایش داده شد که بیش از هر چیز به نظر‬ ‫می رســید بهانه ای باشد برای حضور شهاب حسینی در جشنواره تا‬ ‫در نشستی به صحبت کردن بپردازد؛ مسئله ای که خود او هم ان را‬ ‫به نحوی تایید کرد‪.‬‬ ‫فیلم «شین» به کارگردانی میثم کزازی به باور بیشتر مخاطبان اثری‬ ‫در ژانر وحشت است و به عنوان تجربه اول یک کارگردان جوان موفق‬ ‫از اب در امده بود اما همین تک اکرانش در ســینمای رسانه ها زیر‬ ‫سایه حضور شهاب حسینی قرار گرفت ک ه در ان هم بازی کرده و هم‬ ‫تهیه کنندگی فیلم را برعهده دارد‪ .‬این فیلم در اخرین سانس شب‬ ‫گذشته در پردیس سینمایی ملت به نمایش درامد که برای اولین بار‬ ‫در ایــن دوره به کارگردان و تهیه کننده اثر اجازه خوش امدگویی به‬ ‫حاضران در سالن داده شد‪.‬‬ ‫شهاب حسینی که چند روز قبل برای فیلم «ان شب» نتوانسته بود‬ ‫به نشســت مطبوعاتی فیلم اش بیاید برای این فیلم خود را به تهران‬ ‫رساند و در سالن شــماره ‪ ۹‬پردیس که تعداد زیادی از وابستگان و‬ ‫خانواده عوامل و طرفداران حسینی در ان حضور داشتند‪ ،‬به تماشای‬ ‫فیلمش نشســت‪ .‬جمع زیادی از عالقه مندان به حسینی با تابلوی‬ ‫نقاشــی از تصویر او و گل به دیدنش امده بودند و اگرچه بسیاری از‬ ‫ان ها خواستار دیدن او و حضور در سالن نشست بودند این اجازه داده‬ ‫نشد‪ .‬حسینی که به همراه چند هنرمند قدیمی در عرصه بازیگری‬ ‫یعنی هوشــنگ توکلی‪ ،‬اتش تقی پور و سیامک اطلسی به نشست‬ ‫امده بود از همان ابتدا در پاســخ به اولین سوال درباره ساخت فیلم‬ ‫«شــین» و حضورش در جشــنواره‪ ،‬به صراحت اعالم کرده که این‬ ‫نشست چندان برای فیلم «شین» نیست و او امده تا پس از مدتی که‬ ‫فقط حرف یا به قول خودش فحش خورده از خود دفاع کند و حرف‬ ‫هایش را بزند‪ .‬در این نشست اتش تقی پور که در دو سه روز گذشته‬ ‫چند فیلم متوالی در جشنواره داشت‪ ،‬برای اولین بار به پردیس ملت‬ ‫امده بود‪ ،‬ضمن اینکه فریده سپاه منصور همسر هوشنگ توکلی هم‬ ‫در میان حاضران این نشست بود‪ .‬شهاب حسینی صحبت های خود‬ ‫را با کنایه های تند به یکی از سینماگران مطرح کشور در مخالفت با‬ ‫تحریم جشــنواره شروع کرد و بعد از مخاطبانش گله کرد که وقتی‬ ‫برایشان «فسفر ســوزانده تا چند خط ادبی و با توسل به اشعاری از‬ ‫حافظ و سعدی بنویسد» چیزی جز فحش نثارش نکردند‪.‬‬ ‫در لحن و کالم حسینی مشخص بود دلخوری عمیقی بابت واکنشهای‬ ‫بعضی مردم نسبت به اظهارات و نامه هایش پیش از شروع جشنواره‬ ‫دارد که شــاید به شکلی قهر خود را با انها مطرح کرد و گفت‪ :‬دیگر‬ ‫تعــارف بین من و مخاطبم از بین رفته و حاال من لزومی نمی بینم‬ ‫که فراتر از توانم تواضع کنم‪ .‬او در صحبت های خود به درخواســتی‬ ‫که برای اکران فیلم اشغال های دوست داشتنی داشته اشاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬تمام تالش من برای حفظ وحدت میان مردم و جلوگیری از‬ ‫نفاق و تکه تکه شدن سرزمینم است‪ .‬وی اگرچه با لحنی نسبتا ارام و‬ ‫البته محکم و قاطع صحبت می کرد‪ ،‬اما در پاسخ به سوال خبرنگاری‬ ‫که به او گفت بعضی رفتارهای خودش باعث ایجاد شــائبه می شود‬ ‫مثل انجایی که در جشنواره فیلم «کن» حرفی از امام زمان نمیزند‬ ‫ولی در تهران جایزه اش را به امام زمان تقدیم می کند‪ ،‬عصبانی شد و‬ ‫دقایقی طوالنی که هر لحظه با عصبانیت بیشتری همراه بود توضیح‬ ‫داد‪ ،‬در کن از دریافت جایزه بی اطالع بوده و اگر خبر داشــت حتماً‬ ‫با امادگی بیشتری می رفت‪ .‬از این بابت از همکارانش گله مند است‬ ‫اما در عین حال جایی ســخن از عقیده اش به میان اورده که ارزش‬ ‫ان را درک کنند‪ .‬نکته جالب توجه این نشســت خواندن ســواالت‬ ‫خبرنگاران توسط خود شهاب حسینی بود که از همان ابتدا برگه های‬ ‫سواالت را نگاه می کرد و شاید محتویات برخی از ان ها و نوع پرسش‬ ‫ها او را در لحظه های اول کمی بیشــتر به جوش اورد‪ .‬با این حال با‬ ‫وجود همه این حاشــیه ها و عصبانیت حسینی نسبت به یک سوال ‪،‬‬ ‫جو غالب نشست در طرفداری از او و صحبت هایش بود که در پایان‬ ‫دفاعیاتش مورد تشــویق قرار گرفت‪ .‬بعد از تمام شدن وقت نشست‬ ‫او بالفاصله ســالن را ترک کرد در حالیکه بسیاری از عالقه مندانش‬ ‫پشت در سالن و جلوی اسانسور و نیز جلوی در ورودی پردیس ملت‬ ‫تا مدت های طوالنی منتظر حضور او بودند‪ .‬بخشــی از صحبت های‬ ‫شهاب حســینی در انتقاد از یک کارگردان باسابقه در حالی مطرح‬ ‫شد که دیروز مســعود کیمیایی به عنوان یکی از اولین هنرمندانی‬ ‫که جشنواره فجر را تحریم کرده بود‪ ،‬تاکید کرد در جشنواره حاضر‬ ‫نخواهد شد ولی با این حال فیلم «خون شد» او با حمایت و مراقبت‬ ‫جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه کننده در جدول نمایش جشنواره قرار‬ ‫دارد‪ .‬در این روز شــلوغ جشنواره‪ ،‬سید عباس صالحی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی هم به پردیس ســینمایی ملت امد و در بازدید از‬ ‫بخشهای مختلف پاسخگوی سواالت خبرنگاران هم شد‪ .‬او در بخشی‬ ‫از صحبت هــا درباره اعتراض حاتمی کیــا به اینکه فیلم «خروج» با‬ ‫نظر دولت و تحمل نکردن انتقاداتش از فهرست ارای مردمی خارج‬ ‫شده گفت که این مســئله صحت ندارد و دولت با پذیرش انتقادها‬ ‫خواهان خارج شــدن فیلمی از جشنواره برای این گونه دالیل نبوده‬ ‫است‪ .‬همزمان با سیدعباس صالحی‪ ،‬معصومه ابتکار معاون امور زنان‬ ‫و خانواده ریاست جمهوری هم به پردیس ملت امد و از همکاری این‬ ‫معاونت با بنیاد سینمایی فارابی برای ایجاد پلتفرم سینمای دوستدار‬ ‫خانواده خبر داد‪.‬‬ ‫ در روز هشتم جشــنواره داوران بخش تجلی اراده ملی هم معرفی‬ ‫شــدند ضمن اینکه با انتشار فهرســت جدیدی از رای های مردمی‬ ‫جشــنواره‪ ،‬مسئول شمارش ارای مردمی در گفت وگویی تاکید کرد‬ ‫که در رای ها مهندسی نشده و فیلمسازان می توانند اطمینان خاطر‬ ‫داشته باشند با این حال هر صاحب اثری که بخواهد جزئیات بیشتری‬ ‫از تعداد رای های فیلم خود داشته باشد از ‪ ۲۸‬بهمن ماه می تواند برای‬ ‫این مسئله اقدام کند‪.‬‬ ‫از اتفاق های قابل توجه این روز جشنواره‪،‬درباره نامه ای از صدا و سیما‬ ‫برای جمع شــدن برنامه های غیرتخصصی و خبری است که نشان‬ ‫می دهد احتماال تعداد زیادی از دارندگان کارت جشنواره امکان ورود‬ ‫به پردیس ملت را دیگر نباید داشته باشند‪ .‬صدا و سیما حدود ‪۴۵۰‬‬ ‫کارت برای شــرکت در جشنواره درخواست داده بود که البته تعداد‬ ‫کمتری دریافت کرد ولی با این حال گویا مدیران این ســازمان فقط‬ ‫خواهــان حضور افراد برنامه های تخصصی ســینما و بخش خبر در‬ ‫پردیس ملت هستند‪.‬‬ ‫شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی اعالم کرد‪:‬‬ ‫کمکهزینهگروه های«تئاترفجر»تسویهشد‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایشــی اعالم کرد که همزمان‬ ‫با اخرین روز اجراهای ســی و هشتمین جشنواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬تمامی کمک هزینه گروه های‬ ‫نمایشی حاضر در جشنواره تسویه شد‪ .‬شهرام کرمی‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایشــی درباره وضعیت تسویه‬ ‫کمک هزینه گروه های نمایشــی حاضر در سی و‬ ‫هشتمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر گفت‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۰‬بهمن و در اخرین روز سی و هشتمین‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬تمامی کمک هزینه‬ ‫گروه های نمایشی در حال پرداخت و تسویه است‪ .‬ما‬ ‫می خواستیم طی چند روز گذشته قسط دوم کمک‬ ‫هزینه ها را پرداخت کنیم که به دلیل مراحل اداری‬ ‫این امر طول کشید ولی خوشبختانه امروز کل مبلغ‬ ‫کمک هزینه ها تسویه می شود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬تنها‬ ‫بخش تعهدات اجرایی و هنری ســی و هشتمین‬ ‫جشــنواره بین المللی تئاتر فجر نظیر هزینه های‬ ‫چاپ و اقامت و مواردی از این دســت می ماند که‬ ‫این تعهدات هم با دریافت کامل اعتبار جشــنواره‪،‬‬ ‫تا پایان سال تســویه می شوند‪ .‬مدیرکل هنرهای‬ ‫نمایشــی اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه امسال بر خالف‬ ‫سال گذشته‪ ،‬توانستیم تعهدات گروه های نمایشی‬ ‫حاضر در جشــنواره را به موقع پرداخت کنیم‪ .‬من‬ ‫همینجا از ‪ ۱۲۱‬گروه‪ ،‬هنرمندان و مخاطبان شرکت‬ ‫کننده در جشنواره که کمک کردند جشنواره سی‬ ‫و هشتم تئاتر فجر به نحو شایسته ای برگزار شود‪،‬‬ ‫زمان پخش برنامه های تبلیغی نامزدهای انتخابات خبرگان مشخص شد‬ ‫هر نامزد ‪ 2‬نوبت پخش‬ ‫زمانپخشبرنامه هایتبلیغی‪16‬نامزدانتخاباتخبرگان‬ ‫رهبری در تهران ازطریق قرعه کشی مشخص شد و طبق‬ ‫جدول مشخص شده‪ ،‬هر نامزد‪ ،‬دونوبت پخش در شبکه‬ ‫‪ 5‬سیما و رادیو تهران خواهد داشت‪ .‬مراسم قرعه کشی‬ ‫جدول پخش تبلیغات رادیویی و تلویزیونی نامزدهای‬ ‫انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری اســتان‬ ‫تهران با حضور نماینــدگان نامزدهای این دوره برگزار‬ ‫شد‪ .‬محمدرضا چپریان دبیرستاد انتخابات رسانه ملی در‬ ‫این مراسم با شاره به اینکه انتخابات میاندوره ای مجلس‬ ‫خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شــورای‬ ‫اسالمی در ‪ 5‬استان تهران‪ ،‬قم‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خراسان‬ ‫شمالی و فارس برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد کرسی هایی‬ ‫که نامزدها برای رقابت در ان تایید صالحیت شده اند‬ ‫‪7‬کرسی است که سه کرسی ان متعلق به نمایندگان‬ ‫تهران است‪ .‬وی افزود‪ :‬از ‪28‬نامزد تایید صالحیت شده‬ ‫انتخابات مجلس خبرگان ‪16‬نفر در استان تهران نامزد‬ ‫شــده اند‪ .‬دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی سپس از اغاز‬ ‫رسمی تبلیغات نامزدهای خبرگان از ‪17‬بهمن سخن‬ ‫گفت و افزود‪ :‬بر اساس این قانون نامزدها تا ‪8‬صبح روز‬ ‫اول اسفند می توانند به تبلیغاتشان ادامه دهند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به قرعه کشــی برنامه های تبلیغاتی نامزدهای‬ ‫انتخابات مجلس خبرگان گفت‪ :‬با روشن شدن برنامه‬ ‫تبلیغاتی‪ ،‬هر نامزد در دو نوبت پخش و تکرار در شبکه‬ ‫‪ 5‬سیما و رادیو تهران می تواند برای خود تبلیغ کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در استان تهران ستاد انتخابات رسانه ملی به عنوان‬ ‫نماینده مرکز صداوسیمای استانی است و در ‪ 4‬استان‬ ‫دیگر صداوسیمای هر استان متولی این امر خواهد بود‪.‬‬ ‫چپریان درباره زمان هر برنامه تبلیغاتی نامزدها گفت‪ :‬بنا‬ ‫به تصویب کمیسیون بازرسی انتخابات مدت زمان هر‬ ‫برنامه ‪ 18‬دقیقه در نظر گرفته شده و برای سهولت کار‬ ‫هر نماینده در جایی که خود تشخیص می دهد با رعایت‬ ‫اصول و قوانین ضبط برنامه ها از زمان برنامه تا دکور و‬ ‫دیگر موارد برنامه اش را ضبط می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬جدول‬ ‫پخشبرنامه هایتبلیغینامزدهاطوریطراحیشدهکه‬ ‫به هر نامزد یک نوبت پخش در شبکه‪5‬سیما و یک نوبت‬ ‫تکرار برنامه و یک نوبت پخش در شبکه رادیویی تهران‬ ‫قدردانی می کنم و امیدوارم با برنامه ریزی هایی که‬ ‫انجام می شــود دوره های بعدی جشنواره هر چه با‬ ‫شکوه تر برگزار شوند‪ .‬کرمی درباره وضعیت تسویه‬ ‫بودجه های حمایتی گروه های نمایشی که در طول‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬اجرای عمومی داشــته اند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫همچنان از ابتدای سال جاری بودجه های حمایتی‬ ‫گروه های نمایشی را پرداخت نکرده ایم زیرا اعتبار و‬ ‫بودجه های حمایتی خود را دریافت نکرده بودیم‪ .‬در‬ ‫تالش هستیم تا پایان سال جاری‪ ،‬حداقل بودجه های‬ ‫حمایتی اجراهای عمومی گروه های به صحنه رفته در‬ ‫نیمه اول سال ‪ ۹۸‬را پرداخت و تسویه کنیم‪.‬‬ ‫و یک نوبت تکرار اختصاص داده شــده است وی افزود‪:‬‬ ‫جدول پخش این برنامه ها به نحوی طراحی شده که هر‬ ‫نامزد یک برنامه هنگام صبح داشته باشد‪ .‬عادلی نماینده‬ ‫استاندار تهران نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه رسانه‬ ‫ملی در طول سال های انقالب در همه زمینه ها خصوصا‬ ‫انتخابات نقشی اساسی داشــته است گفت‪ :‬انتخابات‬ ‫نمادی از مردمساالری دینی است و تالش صداوسیما‬ ‫برای اجرای عدالت در هنگام تبلیغات و پوشش خبری‬ ‫زمان انتخابات و پس از ان نقشی حساس در برگزاری‬ ‫هر چه باشکوهتر انتخابات دارد‪ .‬بنابر برنامه اعالم شده‪،‬‬ ‫برنامه های تبلیغی نامزدها در دو شبکه ‪5‬و رادیو تهران از‬ ‫‪ 23‬بهمن اغاز و تا ‪ 30‬بهمن ادامه خواهد داشــت‪ .‬این‬ ‫مراســم با حضور اعضای کمیسیون بازرسی تبلیغات‬ ‫استانتهرانمتشکلازنمایندهرئیسدادگستریاستان‬ ‫تهران‪ ،‬نماینده استاندار تهران‪ ،‬نماینده هیات نظارت بر‬ ‫انتخابات استان تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫درامد فعالیت های فرهنگی و هنری باالی ‪ 100‬میلیون تومان مشمول مالیات می شود‬ ‫دوشنبه‪ 21‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪228‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫پژمان جمشیدی‪:‬‬ ‫برای بهتر کردن حال مردم‬ ‫در سینما باید متعهد باشیم!‬ ‫پژمــان جمشــیدی دو‬ ‫فیلم در جشــنواره فیلم‬ ‫فجر دارد و بــه زودی با‬ ‫«زیر خاکی» به تلویزیون‬ ‫می اید؛ او معتقد اســت‬ ‫خندانــدن مــردم ایران‬ ‫کار سخت و پیچیده ای‬ ‫است و فیلمنامه می تواند‬ ‫راه نجــات کمــدی در‬ ‫ســینمای ایران باشــد‪.‬‬ ‫فوتبالیســت بود و ســر‬ ‫از ســینما و عرصه بازیگری در تلویزیون دراورد؛ چرا که‬ ‫در سال ‪ 1392‬در مجموعه تلویزیونی «پژمان» به عنوان‬ ‫بازیگر نقش افرینی کرد‪ .‬طرح اولیه این سریال با ایده خود‬ ‫پژمان جمشیدی شکل گرفت‪ .‬پس از ان در تئاتر و سریال‬ ‫کارهای مختلفی ارائه کرد ه اســت‪ .‬او در سی و ششمین‬ ‫دوره جشنواره فیلم فجر نامزد بهترین بازیگر مکمل مرد‬ ‫برای بازی در فیلم ســوءتفاهم شــد‪ .‬در جشنواره سی و‬ ‫هشتم دو فیلم «دوزیست» و «خوب بد جلف»‪ 2‬را دارد و‬ ‫جلوی دوربین «زیرخاکی» تلویزیون رفته است و به زودی‬ ‫به انتن سیما خواهد رسید‪ .‬سریالی که تصویربرداری فصل‬ ‫اول ان چندی پیش به پایان رســید‪ .‬قصه «زیرخاکی» از‬ ‫‪ 30‬مردادماه در شــهرک سینمایی اغاز شد درباره مردی‬ ‫است که دنبال «زیرخاکی» است و برای یافتن گنج درگیر‬ ‫ماجراهای هیجان انگیزی می شود! جلیل سامان کارگردان‬ ‫این سریال تلویزیونی با گذشت دو سال از پخش «نفس»‬ ‫اخرین ساخت ه تلویزیونی اش‪ ،‬این سریال را در ‪ 25‬قسمت‬ ‫می سازد‪« .‬زیرخاکی» بعد از گذشت چند ماه فیلمبرداری‬ ‫در لوکیشــن های متعددی چون محله باغ اذری تهران‪،‬‬ ‫خانه هایی در مراداباد‪ ،‬شهرک غزالی‪ ،‬بیمارستان‪ ،‬کالنتری‪،‬‬ ‫پایگاه هوایی شــهید لشکری مهراباد‪ ،‬جاده قم و‪ ، ...‬فصل‬ ‫اولش بــه پایان فیلمبرداری رســید‪« .‬زیرخاکی» جلیل‬ ‫ســامان فصل دومی هم دارد؛ چرا که از ابتدا اعالم کردند‬ ‫که این سریال تلویزیونی در دو فصل و ‪ 25‬قسمت ساخته‬ ‫می شود‪ .‬این سریال جلیل سامان عالوه بر حضور متفاوت‬ ‫پژمان جمشیدی و بازگشــت ژاله صامتی به تلویزیون با‬ ‫این اثر‪ ،‬از چهره ســینمایی پرکار و محبوبی چون هادی‬ ‫حجازی فر استفاده کرده است که در «زیرخاکی» تلویزیون‬ ‫نقش افرینی می کند؛ همچنین گوهر خیراندیش نیز نقش‬ ‫متفاوتی در این ســریال دارد‪ .‬تصویربــرداری فصل اول‬ ‫«زیرخاکی» به تهیه کنندگی رضــا نصیری نیا در میدان‬ ‫قزوین به پایان رسید و به زودی عوامل برای ضبط فصل‬ ‫دوم سریال اماده می شوند‪ .‬پژمان جمشیدی درباره فیلم‬ ‫«خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف»‪ 2‬گفت‪« :‬خــوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف»‪ 2‬از نظر‬ ‫داســتانی ادامه «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف» ‪ 1‬نیست و از نظر اسم‬ ‫مطابقت دارد‪ .‬فیلمی از پیمان قاسمخانی که در ان افتخار‬ ‫همکاری مجدد با سام درخشانی را داشتم‪ .‬امیدوارم کسانی‬ ‫که این فیلم را در ســینما می بییند از ان خوششان بیاید‬ ‫و برای دقایقی حالشــان را خوب کند‪ .‬او در مورد این که‬ ‫چه باید کرد تا حال مردم در سینما خوب شود‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫نظرم برای بهتر کردن حال مردم در سینما باید به کار خود‬ ‫متعهد باشیم؛ همیشه سعی کرده ام با مردم ارتباط خوبی‬ ‫داشته باشم‪ .‬فرقی ندارد شغل ادم چه باشد مهم این است‬ ‫که انرژی خوبی به اطرافش بدهد‪ .‬جمشیدی تاکید کرد‪:‬‬ ‫من فقط فیلم های خودم و «روز صفر» را دیدم و هر ســه‬ ‫را دوســت داشتم؛ امیدوارم که در چند شب اینده بتوانم‬ ‫چند فیلم دیگر را ببینم‪ .‬او درباره بالتکلیفی «دینامیت»‬ ‫و به انتن رســیدن «زیرخاکی» گفت‪ :‬هنوز نمی دانم که‬ ‫تکلیف فیلم سینمایی «دینامیت» چه خواهد شد و چرا‬ ‫پخش نمی شود‪ .‬با این حال در فیلمی به نام «خط فرضی»‬ ‫به کارگردانی فرنوش صمدی و تهیه کنندگی علی مصفا‬ ‫بازی کرده ام‪ .‬در این فیلم با سحر دولتشاهی‪ ،‬ازیتا حاجیان‬ ‫و حسن پورشــیرازی همکاری داشتیم‪ .‬همچنین سریال‬ ‫«زیرخاکی» جلیل ســامان را هم بــرای تلویزیون بازی‬ ‫کــرده ام که تصویربرداری فصل اول ان به پایان رســیده‬ ‫و روی انتن خواهد رفت‪ .‬این بازیگر ســینما و تلویزیون‬ ‫درباره ساخت کمدی و راه نجات کمدی در سینمای ایران‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬فیلم هایی مثل «اجاره نشــین ها» به دفعات کمی‬ ‫در ســینمای ما بعد از انقالب تولید شده است‪ .‬ساختن‬ ‫کمدی و خنداندن مردم کار بســیار سختی است‪ ،‬هم به‬ ‫دلیل هوشــی که مردم ما دارند و هم به دلیل مشکالتی‬ ‫که همه ما می دانیم در ســطح جامعه وجود دارد‪ .‬گاهی‬ ‫اوقات برای این که بتوانید مردم را بخندانید مجبورید که‬ ‫دوز کمــدی را باال ببرید‪ .‬برای بازیگری نیز خطری وجود‬ ‫دارد؛ اگر زیاد بازی کنید توی ذوق می زند و اگر کم بازی‬ ‫کنید نمی خندند‪ .‬بنابراین باید خط وسطی را رعایت کنید‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬این موضوع را کارشناسان‬ ‫بایــد بگویند اما معتقدم که راه نجات کمدی و به صورت‬ ‫کلی سینمای ایران فیلمنامه است که می تواند سینمای ما‬ ‫را رشد بدهد‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫غربال گری موثرترین عامل نجات زنان از سرطان‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‪ 21‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪228‬‬ ‫مطالعات اخیر محققان دانشگاه نیومکزیکو نشان می دهد غربال گری مهم ترین عامل در تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم و درمان موثر است‪ .‬سرطان دهانه رحم سومین سرطان رایج در زنان‬ ‫است‪ .‬مطالعات جدید محققان دانشگاه نیومکزیکو نشان می دهد غربال گری مستمر و منظم مهم ترین عامل در جلوگیری و کنترل این سرطان است‪ .‬پزشکان غربال گری ساالنه را پیشنهاد می کنند‪ ،‬ولی‬ ‫این مطالعه نشان می دهد غربال گری حتی سه سال یک بار نیز در تشخیص زودهنگام و نجات جان مبتالیان موثر است‪ .‬معموال سرطان هایی که حین غربال گری تشخیص داده می شوند‪ ،‬هنوز گسترش‬ ‫نیافته اند و قابل کنترل و درمان هستند‪ .‬در غربال گری سرطان دهانه رحم ازمایش های ‪ Pap‬و ‪ HPV‬انجام می شود و تمام ناهنجاری های بافت رحم مورد بررسی و معاینه قرار می گیرد‪ .‬بر اساس امار‬ ‫سازمان جهانی بهداشت ‪ ۶.۶ ،‬درصد از کل سرطان های زنان مربوط به سرطان دهانه رحم است و ‪ ۹۰‬درصد این موارد در کشورهای فقیر و کم درامد دیده می شود‪ .‬واکسن هایی که از ویروس پاپیلومای‬ ‫انسانی محافظت می کند؛ خطر ابتال به سرطان دهانه رحم را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد‪ .‬نتایج این مطالعه در نشریه ‪ Cancer‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قهوه بخورم یا نخورم!؟‬ ‫کاهش وزن تا نوروز با چند پیشنهاد ساده!‬ ‫ورزشکاران حرفه ای باید نسبت به انچه که میخورند حساس‬ ‫باشند چراکه برخی از مواد غذایی ممکن است بر روی عملکرد‬ ‫ورزشی انها تاثیر منفی بگذارد‪ .‬امروز قصد داریم به ارتباط بین‬ ‫مصرف قهوه و بدنسازی بپردازیم و اینکه قهوه چگونه می تواند‬ ‫در بدنسازی به شما کمک کند‪ .‬اطالعات متناقض زیادی در‬ ‫مورد ارتباط قهوه و بدن سازی وجود دارد‪ .‬برخی ان را به عنوان‬ ‫پاسخی در تسریع از دست دادن چربی می پندارند‪ ،‬در حالی‬ ‫که برخی می گویند این نوشیدنی شما را چاق تر می کند‪ .‬افراد‬ ‫دیگری نیز وجود دارند که معتقدند قهوه می تواند عملکرد شما‬ ‫را افزایــش دهد در حالی که دیگران با گفتن این که مصرف‬ ‫ی های قلبی را افزایش می دهد‪ ،‬با‬ ‫قهوه احتمال ابتال به بیمار ‬ ‫این موضوع مخالفهستند‪.‬‬ ‫قهوه چگونه می تواند به اهداف بدن سازی شما کمک‬ ‫کند؟‬ ‫افزایشعملکرددرتمرینشما‬ ‫همه می دانیم که قهوه حاوی کافئین است‪ ،‬این ماده به دلیل‬ ‫توانایی ان در افزایش سطح ادرنالین‪ ،‬به عنوان یک محرک‬ ‫شناخته می شود و این کار را با مسدود کردن ادنوزین انتقال‬ ‫دهنــده عصبی از تحریک گیرنده های ان انجام می دهد‪ .‬با‬ ‫مسدود شدن گیرنده های ادنوزین‪ ،‬محرک های تولید شده‬ ‫توســط مغز شما‪ ،‬مانند دوپامین و گلوتامین‪ ،‬ازاد هستند تا‬ ‫گیرنده های خود را تحریک کنند‪ .‬فعال شدن این گیرنده ها‬ ‫باعث افزایش فعالیت نورون های شما می شود‪ .‬این باعث می‬ ‫شود غده هیپوفیز شما هورمون هایی را ازاد کند که باعث ازاد‬ ‫شدن ادرنالین می شود‪ ،‬که منجر به موارد زیر می شود‪:‬‬ ‫* قهوه و افزایش فشار خون‬ ‫* افزایش ضربان قلب‬ ‫* اولویت بندی جریان خون به عضالت‬ ‫* ازاد کردن قندهای ذخیره شده در کبد‬ ‫این تاثیرات باعث می شــود بدن شما انرژی بیشتری برای‬ ‫تمرین شما داشــته باشد و از جلسه تمرینی بهره بیشتری‬ ‫کسب کند‪ .‬تحقیقات مختلفی که کافئین را مورد مطالعه قرار‬ ‫داده اند‪ ،‬مشاهده کرده اند که این ماده منجر به افزایش عملکرد‬ ‫در تمرین های قدرتی‪ ،‬تمرینات سریع پشت سر هم و تمرین‬ ‫های هوازی طوالنی مدت می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬افزایش سطح‬ ‫ادرنالین استانه درد شما را افزایش می دهد و میزان خستگی‬ ‫شــما را کاهش می دهد‪ .‬این امر باعث می شود که شما در‬ ‫مقایسه با یک تمرین بدون کمک کافئین توانایی تمرین کردن‬ ‫سخت تری داشته باشید‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر ورزش های سنگین‬ ‫انجام می دهید و یا قبل از اتمام تمرین حســابی خسته می‬ ‫شوید‪ ،‬قهوه می تواند چیزی باشد که به شما کمک می کند‪.‬‬ ‫افزایش سوزاندن چربی و حفظ عضله الغر در طول تمرین‬ ‫با کافئین موجود در قهوه‪ ،‬می توانید بر روی بدن خود در شورع‬ ‫فرایند لیپولیز تاثیر بگذارید‪ .‬این روند انرژی الزم برای تمرین‬ ‫را به شــما می دهد‪ .‬از انجایی که شما برای تمرینات خود از‬ ‫سوخت ذخیره شده خود استفاده می کنید‪ ،‬بدن می تواند به‬ ‫جای استفاده از سوخت ذخیره شده در ان‪ ،‬توده عضالنی شما‬ ‫را حفظ کند‪.‬عالوه بر این‪ ،‬با مصرف قهوه شما به متابولیسم‬ ‫ذخیره انرژی در چربی بدن خود اولویت می دهید‪ .‬این به شما‬ ‫کمک می کند که راحت تر چربی بسوزانید‪.‬‬ ‫قهوه باید قبل از تمرین مصرف شود‬ ‫کافئین اخرین چیزی است که شما در طول دوره ریکاوری‬ ‫بعد از تمرین نیاز دارید‪ .‬این امر به این دلیل است که بدن شما‬ ‫در هر زمان معینی قادر به انجام وضعیت انابولیک یا کاتابولیک‬ ‫است‪ .‬حالت انابولیک هنگامی است که بدن شما برای تحریک‬ ‫رشد عضالت‪ ،‬ترمیم بافت ها و معدنی سازی یا کانی سازی‬ ‫استخوان انسولین‪ ،‬هورمون رشد و تستوسترون را ازاد می کند‪.‬‬ ‫حالت کاتابولیک نیز زمانی است که بدن شما برای ازاد کردن‬ ‫پروتئین های عضالنی و اسیدهای چرب‪ ،‬کورتیزول را ازاد می‬ ‫کند و این انرژی را تجزیه می کند‪ .‬نوشیدن نوشیدنی کافئین‬ ‫دار پس از تمرین باعث ازاد شدن کورتیزول در بدن شما می‬ ‫شود‪ .‬ازاد شدن کورتیزول باعث می شود بدن شما به حالت‬ ‫کاتابولیک برود‪ .‬با این کار از ترشح هورمون های مورد نیاز برای‬ ‫بهبودی جلوگیری می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬حتی با وجود استراحت‬ ‫پس از تمرین ممکن اســت بدن شما روند واقعی بهبودی را‬ ‫طینکند‪.‬‬ ‫مصرف قهوه بعد از تمرین باعث می شود تا ریکاوری بدن شما‬ ‫به تاخیر بیفتد زیرا هورمون های الزم برای حضور در سیستم‬ ‫ان وجود ندارد‪ .‬با توجه به این که بازیابی به تاخیر افتاده زمان‬ ‫بهبود کامل شما را به تاخیر می اندازد‪ ،‬به احتمال زیاد ورزش‬ ‫بعدی شما را خسته تر می کند‪ .‬اگر این را به یک عادت تبدیل‬ ‫کنید و به طور معمول تمرین کنید‪ ،‬احتمال ابتال به سندروم‬ ‫خستگی مزمن را افزایش می دهید‪.‬‬ ‫در روزهای پایانی سال خیلی ها به دنبال کم کردن وزن اضافه خود هستند و فضای مجازی هم پر شده از رژیم‬ ‫های پیشنهادی و غیر اصولی که نمیتوان به انها اعتماد کرد و حتی ممکن است عوارض زیادی هم داشته باشند‪.‬‬ ‫نکته ای که وجود دارد این است که نمی توان رژیم غذایی کلی به همه پیشنهاد داد بلکه کار علمی و اصولی این‬ ‫است که هر فرد به متخصص تغذیه ورژیم درمانی مراجعه وبرنامه غذایی خاص خودش را دریافت کند چرا که‬ ‫رژیم غذایی به شرایط هرفرد بستگی دارد‪ .‬کاهش وزن درسه حالت ممکن است اتفاق بیفتد‪ ،‬ازبین رفتن توده‬ ‫چربی‪ ،‬از دست دادن اب بدن و از دست رفتن عضالت بدن که بهترین شیوه الغری کاهش چربی و پایداری ان‬ ‫است‪ .‬اولین و مهم ترین چیزی که باید برای ازدست دادن وزن انجام دهید پذیرفتن این واقعیت است که شما‬ ‫اضافه وزن دارید و هدفتان را تعیین کنید‪.‬‬ ‫ورزش و تمرین های هوازی‬ ‫تمرین های هوازی یعنی ‪ 30‬دقیقه ورزش ‪ ،‬پنج بار در هفته کافی است هر چه سطح انجام فعالیت بیشتر باشد‪،‬‬ ‫مقدار کالری سوزانده شده توسط بدن نیز بیشتر خواهد بود‪.‬برای کاهش وزن به میزان نیم کیلوگرم الزم است‬ ‫‪ 3500‬کالری سوزانده شود‪.‬به عنوان مثال کالری سوزی دویدن حدود ‪ 900‬تا ‪ 1500‬کالری درهرساعت است‪.‬به‬ ‫گفته کارشناسان ‪ 40‬درصد موفقیت در کاهش وزن مربوط به ورزش کردن شماست‪ .‬یک ساعت قبل از تمرین‬ ‫می توانید یک فنجان قهوه گرم بدون قند بنوشید‪.‬‬ ‫پیاده روی و تمرین هوازی را برای از دســت دادن وزن انجام دهید‪ 45 .‬دقیقه پیاده روی در صبح ‪ 160‬کالری‬ ‫دریافتی شما را می سوزاند‪.‬‬ ‫خوببخوابید‬ ‫ایا می دانید یکی از بزرگ ترین اسرار کاهش وزن خواب خوب است‪.‬اگر حدود هشت ساعت در روز بخوابید شانس‬ ‫کم کردن اضافه وزن خود را افزایش داده اید‪.‬‬ ‫زمان بندی برای غذا خوردن‬ ‫* به غیر از خوردن نوع مناسب غذا انتخاب زمان مناسب برای خوردن ان هم مهم است‪.‬‬ ‫* بعد از ساعت هشت شام نخورید و قبل از خواب فعالیت فیزیکی داشته باشید‪.‬‬ ‫* به این نکته توجه کنید که بیشترین افزایش وزن به دلیل میان وعده هایی است که استفاده می کنید‪ * .‬سعی‬ ‫کنید ان را با خوراکی های سالم پرکنید‪.‬‬ ‫* بیسکویت را جایگزین اجیل یا ساالد ها کنید ؛ مصرف کافئین را تا حد ممکن کاهش دهید‪.‬‬ ‫* برای کاهش وزن بیشتر باید سرعت سوخت و ساز بدن را زیاد کنید‪.‬‬ ‫* راه درست این است که وعده های غذایی را از سه به پنج وعده افزایش دهید‪ .‬خوردن غذای بیشتر در مقادیر‬ ‫کوچک تر کمک می کند در تمام روز کار ســوخت و ساز بدن ادامه داشته باشد و موجب سرعت بخشیدن به‬ ‫سوزاندن کالری و در نتیجه سوزاندن چربی شود‪.‬‬ ‫پروتئینبخورید‬ ‫میوه ها‪،‬سبزیجات‪ ،‬عدس‪ ،‬تخم مرغ‪،‬گوشت‪ ،‬انبه‪،‬موز را به رژیم غذایی خود اضافه کنید‪.‬اما توجه داشته باشید که‬ ‫نباید روزانه بیش از یک عدد موز بخورید ؛سیب زمینی کمتری مصرف کنید وبیش از یک عدد تخم مرغ در طول‬ ‫روزاستفادهنکنید‪.‬‬ ‫فیبربخورید‬ ‫برای این که بتوانید کاهش وزن قابل مالحظه ای داشــته باشید مصرف فیبر را افزایش دهید چون‬ ‫فیبرموجب جذب چربی بدن و کاهش سطح کلسترول بد در خون و سم زدایی می شود ‪.‬‬ ‫حذف غذای ناسالم‬ ‫از شر غذاهای سرخ شده‪ ،‬خالص شوید‪ .‬غذاهای سفید ‪،‬مانند نودل ها‪ ،‬پاستاها و نان سفید را با نان قهوه ای و‬ ‫پاستای غنی شده جایگزین کنید‪.‬‬ ‫یکی دیگر از چیزهایی که باید برای کاهش وزن انجام دهید‪،‬این اســت که از شــر شکر خالص شوید‪ .‬کیک‪،‬‬ ‫بیسکویت و بستنی همگی دشمن شما هستند‪.‬این مواد متابولیسم شما را کاهش می دهند و کاهش وزن شما‬ ‫را متوقف می کنند‪.‬‬ ‫نوشیدنهایمجاز‬ ‫نوشیدن چای سبز به کاهش وزن کمک می کند‪ .‬اگردر طول روز سه یا چهار فنجان چای سبز بنوشید ‪ ،‬سوخت‬ ‫و ساز بدن خود را افزایش می دهید و وزنتان سریع تر کاهش می یابد‪.‬‬ ‫اب بیشتری بنوشید این کار در واقع کمک می کند تا کمتر غذا بخورید‪.‬نیم تا یک ساعت قبل از غذا حتما یک‬ ‫لیوان پر اب بنوشید‪ ،‬به این ترتیب کالری کمتری را مصرف می کنید‪.‬‬ ‫سبزیجات خام‪،‬میوه ها‪،‬ساالد‪ ،‬بهترین چیزهایی است که می توانید برای از دست دادن وزن مصرف کنید‪.‬‬ ‫کاهشاسترس‬ ‫برای ایجاد احساس سیری توصیه می شود از دمنوش های گیاهی مانند دمنوش زنجبیل با اب لیمو یا چای سبز‬ ‫حتی ترکیبی ازهر دو استفاده کنید‪.‬این کار به شما کمک می کند تا افزون بر این که احساس سیری می کنید‬ ‫سرعت سوزاندن چربی را هم افزایش دهید‬ ‫یک رژیم پیشنهادی؛ الغری تا نوروز‬ ‫صبحانه‪ :‬یک فنجان شیر‪،‬یک عدد میوه‪ ،‬دو عدد سفیده تخم مرغ‪ ،‬دو تکه نان قهوه ای و چای گیاهی‪.‬‬ ‫ناهار‪ :‬ساالد میوه با اسفناج ‪،‬دو تکه مرغ و سبزیجات کاری و یک عدد تخم مرغ‪.‬‬ ‫شام‪ :‬سوپ مرغ خانگی و برنج قهوه ای با مرغ‪.‬‬ ‫میان وعده‪ :‬تعداد کمی بیسکویت کرم دار‪.‬‬ ‫‪ ۸‬تکنیک ساده برای «غذاخوردن» که سالمت‬ ‫شما را تضمین می کند!‬ ‫بیشتر رژیم های غذایی در بلندمدت‪ ،‬جوابگو نیستند و بیشتر کسانی‬ ‫که حتی موفق به کاهش وزن شده اند ‪ ،‬بعد از چند سال به وزن سابق‬ ‫خود برگشته اند! در این مطلب به ‪ ۸‬تکنیک ساده برای «غذاخوردن»‬ ‫اشاره شده که سالمت شما را تضمین می کند! غذا خوردن با مراقبت‬ ‫ذهنی‪ ،‬به شما کمک می کند تا عادت های غذایی خود را تنظیم کنید؛‬ ‫تجربه نشان داده کسانی که به این روش غذا میل می کنند‪ ،‬موفق به‬ ‫کاهش وزن خود شده‪ ،‬پرخوری را کنار گذاشته و در مجموع احساس‬ ‫بهتری دارند‪ .‬سایت «هلث الین» در مقاله ای به چیستی‪ ،‬چگونگی و‬ ‫نحوه شروع این مهارت پرداخته است‪ .‬غذا خوردن با مراقبت ذهنی یک‬ ‫مهارت تمرکزی است که به شما کمک می کند تا متوجه عادت های‬ ‫غذایی و پیام های بدن خود به هنگام غذا خوردن شــوید؛ این مهارت‪،‬‬ ‫موارد زیر را شامل می شود‪:‬‬ ‫‪ 1‬ــ اهسته غذا خوردن بدون حواس پرتی‬ ‫‪ 2‬ــتوجهبهنشانه هایگرسنگیجسمیوتوقفخوردنبه هنگامسیری‬ ‫‪ 3‬ــ تشخیص بین گرسنگی واقعی و تحریک به خوردن‬ ‫‪ 4‬ــ به کارگیری حواس برای توجه به رنگ ها‪ ،‬بوها‪ ،‬صداها‪ ،‬بافت ها و‬ ‫مزه ها‬ ‫‪ 5‬ــ یادگیری مقابله با حس گناه و تشویش در مورد غذا‬ ‫‪ 6‬ــ غذا خوردن به منظور حفظ سالمتی و تندرستی‬ ‫‪ 7‬ــ توجه به تاثیر غذا بر روی حال و احوال شما‬ ‫‪ 8‬ــ شکرگزاری غذ‬ ‫این ها به شما اجازه می دهند تا افکار و واکنش های غریزی را با حالتی‬ ‫سالم تر و اگاهانه تر جایگزین کنید‪ .‬مهمترین مسئله‪ ،‬پرت شدن حواس‬ ‫ما هنگام غذا خوردن به سمت تلویزیون‪ ،‬کامپیوتر یا موبایل است! غذا‬ ‫خوردن بدون توجه معموالً با سرعت بیشتری انجام می گیرد و این امر‬ ‫منجر به مشکالتی خواهد شد زیرا مغز شما ‪ 20‬دقیقه طول می کشد‬ ‫تا بفهمد که سیر شده اید‪ .‬اگر خیلی سریع غذا بخورید‪ ،‬پیام سیر بودن‬ ‫هنگامی به مغز می رســد که بسیار بیش از حد خورده اید که همین‬ ‫عامل اصلی بیماری پرخوری نیز هست‪ .‬وقتی با مراقبت کامل غذا میل‬ ‫می کنید‪،‬توجهشماجلبشدهوسرعتغذاخوردنشماکاهشمی یابد؛‬ ‫در این حال‪ ،‬نحوه غذا خوردن شما از حالت غریزی تغییر می کند؛ بیشتر‬ ‫از ان‪ ،‬با توجه کردن به نشانه های گرسنگی و سیری بدن خود‪ ،‬توانایی‬ ‫تشخیص گرسنگی واقعی و احساسی را پیدا می کنید‪ .‬همچنین نسبت‬ ‫به «محرک هایی» که شما را حتی زمانی که گرسنه نیستید به خوردن‬ ‫تشویقمی کنند‪،‬اگاهیبیشتریپیدامی کنید؛باشناختنمحرک های‬ ‫خود‪ ،‬می توانید بین انها و واکنش خود برای نحوه پاسخگویی مناسب‪،‬‬ ‫فاصله ای را ایجاد کنید‪ .‬بیشتر رژیم های غذایی در بلند مدت‪ ،‬جوابگو‬ ‫نیستند؛ بیشتر کسانی که حتی موفق به کاهش وزن شده اند ‪ ،‬بعد از‬ ‫چند سال به وزن سابق خود برگشته اند؛ دلیل اصلی این امر‪ ،‬عادت های‬ ‫غلظ غذایی اســت‪ .‬وقتی با مراقبت غذا می خورید‪ ،‬عادت های خود را‬ ‫شناسایی می کنید و می توانید انها را تغییر دهید؛ این کار به شما کمک‬ ‫می کند تا وزن خود را کاهش دهید و ان را حفظ کنید‪ .‬پرخوری یعنی‬ ‫حجم زیادی از غذا را در فاصله زمانی کوتاهی خوردن؛ این کار با مواردی‬ ‫چون اختالالت غذایی‪ ،‬افزایش وزن و استرس مرتبط است ؛ با «تمرکز‪،‬‬ ‫توجه و مراقبت» غذا خوردن‪ ،‬پرخوری را به شدت کاهش می دهد‪ .‬برای‬ ‫یادگیری و تمرین این مهارت نیاز دارید تا چند مورد را رعایت کنید که‬ ‫ت عبارتند از‪:‬‬ ‫هر کدام مزیت های مربوط به خود را نیز دارند؛ این ‪ 5‬مهار ‬ ‫ــ اهسته غذا بخورید و به سمت غذا حمله ور نشوید!‬ ‫ــ عواملی که حواس شما را پرت می کند مانند تلویزیون و تلفن همراه‬ ‫را خاموش کنید‪.‬‬ ‫ــ در سکوت غذا را میل کنید‪.‬‬ ‫ــ زمانی که ســیر شــدید حتماً از غذا خوردن دست بکشید (روش ‬ ‫صحیح تر‪ ،‬دست کشیدن از غذا خوردن قبل از احساس سیری است)‬ ‫ــ از خود بپرسید؛ چرا غذا می خورید؟! ایا واقعاً گرسنه هستید و ایا این‬ ‫غذا سالم است؟‬ ‫حاال برای شــروع‪ ،‬بهتر اســت این مهارت ها را در یک وعده غذایی‬ ‫شبانه روز خود تمرین کنید؛ زمانی که بیشتر ان را فرا گرفتید ‪ ،‬این روش‬ ‫برای شما عادی می شود و می توانید هر وقت غذایی را میل کنید از این‬ ‫روش خوردن استفاده کنید!‬ ‫عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی نوشت‪ :‬این روزها‪ ،‬سفته بازان و رانت جویان بازار ارز نتیجه جلسه اتی‪ FATF‬را بدون اطالع از پیچیدگى هاى روند ان‪ ،‬عدم تمدید تعلیق قلمداد‬ ‫کرده و درخصوص تاثیران بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانالهای تبلیغاتی خود راه انداخته اند‪ .‬نظرم را قب ً‬ ‫ال در مورد اهمیت این موضوع گفته ام‪ ،‬لیکن‪ ،‬در شرایط فعلی که اغلب بانکهای خارجی به دلیل‬ ‫تشدید تحریمهای امریکا‪ ،‬همکاری الزم با بانکهای ایران را ندارند و تبادالت ارزی ما از طریق مکانیزم های بانکى جایگزین و غیر قابل تحریم‪ ،‬انجام می شود‪ ،‬تصمیم اتی ‪( FATF‬اعم از تمدید یا‬ ‫عدم تمدید)نمی تواندتاثیرقابلتوجهیبرشرایطارزیکشورمانداشتهباشدوعمدهخبرسازیهادراینخصوص‪،‬باانگیزهسودجوییونوسان گیریدربازارارزانجاممی گیرد‪.‬دستاویزقراردادنموضوع‬ ‫‪ FATF‬برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته بازان و فضای مجازی‪ ،‬با واقعیات بازار و روند تامین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم انداز گشایش کانال هاى جدید همخوانی ندارد‪ .‬ضمن اینکه‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی نظارت بر جریان پول و مبارزه با پولشویی را نیز کنار مدیریت بازار ارز با قوت ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫همزمانباگرامیداشتچهلویکمینسالگردپیروزیانقالباسالمی‪:‬‬ ‫ازادراه تهران ‪ -‬شمال‬ ‫ ‬ ‫با حضور رییس جمهوری افتتاح می شود‬ ‫وزیر راه و شهرســازی خبــر از افتتاح ازادراه تهران ‪ -‬شــمال در‬ ‫روزهــای اینده داد و گفت‪ :‬این ازاد راه که ارزش مالی ان ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‪ ،‬تا روزهای اینده با حضور رییس جمهور افتتاح‬ ‫می شود‪ .‬مراسم گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی و ایام اهلل دهه فجر در محل وزارت راه و شهرسازی با حضور‬ ‫وزیر و معاونان این وزارتخانه برگزار شــد‪« .‬محمد اسالمی» در این‬ ‫مراسم ضمن گرامیداشت یاد امام راحل‪ ،‬شهدای گرانقدر انقالب و‬ ‫هشــت سال دفاع مقدس با اشــاره به نامگذاری این روز از ایام اهلل‬ ‫دهه فجر با عنوان روز مادران شــهید و با گرامیداشت این مادران‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بدون شک تالوت انقالب‪ ،‬دستاوردها و پیشرفت های‬ ‫این کشور مرهون مادرانی است که فرزندان با ارزش و افتخارافرینی‬ ‫را به جامعه تقدیم کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اثربخشی این نقش جاودانه‬ ‫ان ها فرزندان برومندی است که تازه ترین ان که جاودانه و اسمانی‬ ‫شــد‪ ،‬سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی اســت‪ .‬سرداری که فکر‬ ‫نمی کنیم ان تشییع و گرامیداشتی که از این عزیزان شد‪ ،‬در تاریخ‬ ‫هیچگونه مشــابهی داشته باشد‪ .‬شهیدی که اسوه اخالق‪ ،‬فداکاری‬ ‫و اقتدار بود که سراســر کشور و منطقه قدردان این بزرگوار بودند‪.‬‬ ‫این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان داشت‪ :‬سردار سلیمانی یکی از‬ ‫نمادهای اقتدار جمهوری اسالمی است که با حمایت الهی توانست‬ ‫در این عصر حاضر با سرپنجه تدبیر نقشه های پیچیده و چند الیه‬ ‫اســتکبار جهانی را با رهبری حکیمانه مقــام معظم رهبری نقش‬ ‫براب کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این اقدامات و این دســتاورد برای اقتدار‬ ‫کشور ما سرمایه کمی به حســاب نمی اید‪ .‬مهمترین نقشه ای که‬ ‫امریکایی ها برای منطقه و کشــور ما در ســر دارند‪ ،‬کوچک کردن‬ ‫ایران بزرگ اســت و این اندازه برای ان ها غیرقابل تحمل است‪ .‬در‬ ‫غیر این صورت دلیلی ندارد که اســتکبار به ما این همه مزاحمت و‬ ‫هزینه تحمیل کند و همه حرف این است که یک ایران عزتمند که‬ ‫سلطه پذیر نیســت را برنمی تابند‪ .‬هنوز هم امریکایی ها در حسرت‬ ‫برگشت و سلطه بر ایران هستندو تمام حرف ان ها سلطه و پذیرش‬ ‫اســت که حضرت امام راحل با رهبری خودشــان و بیداری ملت‬ ‫مقتدر و دارای عزت نفس مان‪ ،‬این عدم سلطه پذیری را نشان دادند‪.‬‬ ‫اســامی با بیان اینکه سلطه پذیری در فرهنگ ایران جایی ندارد و‬ ‫این عزت و ســربلندی را امروز باید قدردان باشــیم‪ ،‬گفت‪ :‬درست‬ ‫اســت که مسائل‪ ،‬موانع‪ ،‬مشکالت و نارســایی هایی داریم اما نباید‬ ‫موجبــات کفر نعمت پدید اید‪ .‬اگر قرار بود تحت فرمان و ســلطه‬ ‫امریکا باشیم ضرورتی به انقالب نداشتیم‪ .‬بعد از انقالب باید تا اخر‬ ‫بایستیم که راه عزت و سربلندی ایران مان همین ایستادگی است‪.‬‬ ‫اگر مروری بر دستاوردهای انقالب داشته باشیم موارد زیادی وجود‬ ‫دارد‪ .‬در جشــن انقالب باید قدردان این دستاوردها باشیم که اگر‬ ‫ق خودمان کوتاهی کرده ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬نقشه‬ ‫این طور نباشــد در ح ‬ ‫امریکا برای خاورمیانه بزرگ تمام شــده و اختتامیه ان به شهادت‬ ‫رساندن ناجوانمردانه ســردار سلیمانی بود که رسما مسئولیت ان‬ ‫را پذیرفتند‪ .‬بعد از ان معامله بزرگ قرن را شــروع کردند که یک‬ ‫نقشــه افتضاح تر و شکســت خورده تر از خاورمیانه بزرگ است‪ .‬در‬ ‫خاورمیانه بزرگ طرح این بود که از کنار اسرائل کشورها را تجزیه‬ ‫کنند‪ .‬این نقشه شامل لبنان‪ ،‬سوریه‪ ،‬عراق و ایران بود که با تبدیل به‬ ‫کشورهای کوچک توسط عناصر دست نشانده امریکایی‬ ‫اداره و بدون مزاحمت کامال فرمان پذیر باشند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نگا ه استکبار جهانی‬ ‫به کشورهای خلیج فارس همان «گاوه شیرده» است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬غربی ها از داشــتن نفــت و ذخایر منطقه لذت‬ ‫می برنــد و می خواهند این منابع را بــه رایگان ببرند‪.‬‬ ‫در ان روزها ‪ ۶.۵‬میلیون بشــکه نفت صادر می کردیم‪.‬‬ ‫کشوری که کمتر از ‪ ۳۰‬میلیون جمعیت داشت و پول‬ ‫نفت درصندوقی بود که برای خریدهای ایران تخصیص‬ ‫داده بودنــد که مورد نظر امریکا بود‪ .‬برنامه ای که خودشــان وضع‬ ‫می کردند اجرایی می شــد و نه برنامه ای که مدنظر ملت ایران بود‪.‬‬ ‫مســتند می توان گفت امروز هم برای کشــورهای همسایه شرایط‬ ‫به این صورت اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هدف استکبار محقق نشد و به‬ ‫جای نشستن در خانه نگذاشتیم ایجاد عمق استراتژیک برای ان ها‬ ‫که همه عالم برای شان این عمق اســت و منافع را برای خودشان ‬ ‫می دانند‪ ،‬صورت عملی پیدا کند‪ .‬به همین خاطر به صراحت با زور‬ ‫و دیپلماســی می گویند که ایران منافع امریکا را به خطر انداخته‬ ‫است‪ .‬ما در چنین عصری زندگی می کنیم و اینگونه القا می شود که‬ ‫ایران با مناسبات جهانی همخوانی نداشته و صلح جهانی را به خطر‬ ‫انداخته ایم‪ .‬حضور جمهوری اســامی در منطقه هیچ چیز نیست‬ ‫جز ضدیت با مداخلــه بیگانه که هدفش برهم زدن نظم‪ ،‬امنیت و‬ ‫ارامش ملت ایران است‪ .‬اسالمی افزود‪ :‬ما در چنین فضایی زندگی‬ ‫می کنیم که امروز جنگ از نوع اقتصادی است‪ .‬ایران هیچ موقع پس‬ ‫از انقالب بیش از ‪ ۳‬میلیون بشکه نفت نفروخته است و جمعیت ما‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون اســت‪ .‬فروش نفتی که اگر در بودجه کشور نگاه کنید‬ ‫در این دوره با مفروضات بودجه یک تا ‪ ۱.۵‬میلیون بشــکه در روز‬ ‫است‪ .‬هم اکنون در چنین شرایطی هستیم و اگر لطف الهی و ایثار و‬ ‫همراهی مردم نبود قطعا به سادگی نمی توانستیم به سادگی از این‬ ‫بحران ها عبور کنیم‪ .‬جنگ اقتصادی که امریکایی ها اعالم می کنند‪،‬‬ ‫چیزی نیست که شعار باشد و ان ها هدف شان را به صراحت اعالم‬ ‫کردند‪ .‬ان ها می خواهند ارزش ملی پول ایران را به صفر برسانند تا‬ ‫نارضایتی مردم به حداکثر برســد و هرگونه خدماتی که برای رفاه‬ ‫جامعه و برای گســترش و بهبود وضعیت ایران و توسعه باشد همه‬ ‫ان ها را کنترل و متوقف کنند‪ .‬این موضوع را به عنوان یک تصمیم‬ ‫مدیریتی با اســتفاده از تمام ظرفیت هایی که در اختیار دارند یا به‬ ‫خدمــت گرفتند‪ ،‬اعمال کرده و کنتــرل می کنند‪ .‬به همین خاطر‬ ‫اجازه انجام ســاده ترین کار را نمی دهند اما ما در مقابل این جنگ‬ ‫اقتصادی مهم تریــن کاری که باید انجام می دادیم این بود که قید‬ ‫وابستگی را به طور قاطع بزنیم‪ .‬از همه ظرفیت های درونی خودمان‬ ‫استفاده کنیم و کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستاوردهای این وزارتخانه گفت‪:‬‬ ‫در همین شــرایط و در همین ســال در وزارت راه و شهرسازی با‬ ‫توجه به همه محدودیت هایی که از نظر بودجه وجود دارد‪ ،‬در هر‬ ‫اســتانی که سفر داشته باشید‪ ،‬پروژه های این وزارتخانه به صورت‬ ‫کامــل فعال ادامه دارد‪ .‬از ابتدای ســال تا به حال و تا اخر ســال‬ ‫حدود ‪ ۷۲۴‬کیلومتر به بزرگراه های کشور اضافه کردیم‪ .‬این شامل‬ ‫لطف خداوند و همه همکاران و مشــاوران و پیمانکاران است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از ابتدای سال حدود ‪ ۱۰۰‬کیلومتر راه روستایی احداث‪،‬‬ ‫تکمیل‪ ،‬و افتتاح کردیم و تا پایان سال اگر فصل اجازه دهد همین‬ ‫میزان کار انجام می شــود‪ .‬در همین نهضت تا ســال ‪ ۹۹‬حداقل‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬کیلومتر به راه های روســتایی اضافه خواهد شد‪ .‬اسالمی به‬ ‫اشاره به افتتاح ازادراه تهران‪-‬شمال در روزهای اینده‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه‬ ‫ازادراهی تهران ‪ -‬شمال که یکی از افتخارات مهندسی کشور است‬ ‫و ارزش مالی ان ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان است‪ ،‬تا روزهای اینده با‬ ‫حضور اقای رئیس جمهور افتتاح خواهد شد‪ .‬همچنین ادامه اتوبان‬ ‫همت که یکی دیگــر از پروژه های تاثیرگذار با عیار باال در زندگی‬ ‫مردم اســت‪ ،‬به افتتاح می رسد‪ .‬وی افزود‪ :‬کنارگذر جنوبی تهران‬ ‫که ‪ ۱۶۰‬کیلومتر است و یکی از ازادراه هایی است که روی ترافیک‬ ‫چند استان از جمله تهران تاثیر دارد‪ ،‬تا پایان دولت به بهره برداری‬ ‫خواهد رســید‪ .‬این ازادراه از ابیک تا چرمشــهر با اتصال به چند‬ ‫اتوبان شمالی و جنوبی روی امد و شد و ترافیک تهران و البرز تاثیر‬ ‫بسزایی خواهد داشــت‪ .‬این قطعه در کنار ازادراه تهران ‪ -‬شمال‬ ‫حــدود ‪ ۶۵‬کیلومتر راه شــمال را کوتاه تر می کند و به طور معدل‬ ‫‪ ۱۰‬لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین را به دنبال خواهد داشــت‬ ‫که در ســال ‪ ۸۶‬میلیون لیتر بنزین است‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با‬ ‫اشــاره به توســعه راه اهن در دولت تدبیر و امید گفت‪ :‬بیست و‬ ‫ســومین استانی که بناست به راه اهن متصل شود‪ ،‬استان اردبیل‬ ‫بود که ریل گذاری ان را هفته پیش شروع کردیم‪ .‬تا پایان دولت‪،‬‬ ‫هزار کیلومتر به ‪۱۴‬هزار کیلومتر خط ریل کشور اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بحث پروژه های مســکن چند روز قبل ‪۱۰‬هزار‬ ‫واحد را در پردیس تحویل دادیم که از چند سال قبل مردم منتظر‬ ‫تحویل این واحدها بودند‪ .‬از جمله پروژه های مسکنی که در برنامه‬ ‫قرار گرفت که به یک برنامه و جریان عظیم تبدیل شــد که مردم‬ ‫صاحبخانه شوند‪.‬‬ ‫سرکنسول ایران در شانگهای اعالم کرد‬ ‫هیچ ایرانی در شانگهای به کرونا مبتال نشده است‬ ‫سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهای ضمن‬ ‫تشــریح جزییات اقدامات انجام شده در خدمت رسانی‬ ‫به هموطنان مقیم شانگهای و استان های همجوار در‬ ‫موضوع کرونا اظهار کرد خوشبختانه تاکنون هیچ یک از‬ ‫هموطنان ایرانی شرق چین به این بیماری مبتال نشده‬ ‫اســت‪« .‬رمضان پرواز» افــزود‪ :‬با همت جامعه ایرانیان‬ ‫بخصوص اتاق بازرگانان مقیم شرق چین و شانگهای و‬ ‫مشارکت نمایندگان مجامع دانشجویی و برخی دیگر‬ ‫از هموطنان مقیم‪ ،‬ســتاد همیاری و کمک رسانی به‬ ‫ایرانیان شــرق چین از حدود یک هفته پیش تشکیل‬ ‫شده و اقدامات زیادی انجام داده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در یک‬ ‫حرکت جهادی و قابل تحسین‪ ،‬تنها در مدت‪ ۴‬روز تعداد‬ ‫‪ ۱۰‬هزار ماسک‪ ،‬دستکش و ژل ضد عفونی مورد نیاز با‬ ‫بودجه اختصاص یافته از سوی اتاق بازرگانان مقیم شرق‬ ‫چین و شانگهای‪ ،‬خریداری و پس از انتقال به شانگهای‬ ‫بین هموطنان ایرانی مستقر در حدود ‪ ۲۰‬شهر چین از‬ ‫طریق پســت توزیع و ارسال شد‪ .‬سرکنسول ایران در‬ ‫شانگهای افزود‪ :‬تهیه و ارسال نان از شهر ایوو توسط یکی‬ ‫از هموطنان مقیم برای ایرانیان شانگهای و بعضی دیگر از‬ ‫شهرهای اطراف و برگزاری کالس های اموزشی توسط‬ ‫برخی از پزشکان ستاد برای هموطنان از طریق انالین‬ ‫جهت چگونگی مراقبت و مواجهه با ویروس کرونا از دیگر‬ ‫اقدامات ستاد همیاری شانگهای بوده است‪ .‬پرواز ضمن‬ ‫تشکر از مشارکت خوب و فعال هموطنان خاطر نشان‬ ‫ساخت‪:‬سرکنسولگریجمهوریاسالمیایرانازروزهای‬ ‫اول بحران در ارتباط مستقیم و مستمر با جامعه ایرانیان‬ ‫مقیم از جمله دانشــجویان در شهرهای مختلف حوزه‬ ‫نمایندگی قرار داشته و این ارتباط همچنان ادامه دارد‪ .‬او‬ ‫در پایان اظهار امیدواری کرد ملت خوب و دولت دوست‬ ‫چین بتوانند بسالمت و با اطمینان این بیماری خطرناک‬ ‫را هر چه زودتر کنترل و بر ان غلبه کنند‪ .‬ویروس کرونا‬ ‫که اواخر سال گذشته میالدی در بازار غذاهای دریایی در‬ ‫شهر ووهان واقع در استان هوبی در مرکز چین سرچشمه‬ ‫گرفته است اکنون عالوه بر چین در بیش از ‪ ۳۰‬کشور‬ ‫دیگر از جمله ایاالت متحده امریکا‪ ،‬استرالیا‪ ،‬تایلند‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کانادا و فرانسه هم شیوع یافته است‪ .‬این‬ ‫ویروس که از خانواده «ویروس کرونا» شناخته شده است‬ ‫دوره نهفته نســبتا طوالنی از چند روز تا دو هفته دارد‬ ‫و همین باعث شده اســت تا زمانی که عالیمی چون‬ ‫تــب و تنگی نفس در مبتالیان بروز نکند از ان اگاهی‬ ‫ندارند و ضرورتی برای رفتن به بیمارستان نمی بینند‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۶‬نمونه از ویروس کرونا در جهان کشــف شده‬ ‫است و با این مورد تعداد ان به هفت مورد رسیده است‬ ‫این ویروس جزو خانواده بزرگی از ویروس ها است که از‬ ‫ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را‬ ‫شامل می شود در معمولی ترین حالت این ویروس باعث‬ ‫سرماخوردگی می شود اما در مواردی باعث سندروم حاد‬ ‫تنفسی یا همان «سارس» می شود نشانه های ابتال به این‬ ‫ویروس در انسان تب‪ ،‬سرفه و تنگی نفس است‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫هشدار مجدد همتی به مردم‪ :‬دارایی خود را با شگرد جدید سودجویان در معرض ریسک قرار ندهید‬ ‫دوشنبه‪ 21‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪228‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫علت و عوامل‬ ‫افزایش سوانح هوایی؟‬ ‫معاون اسبق ســازمان هواپیمایی کشوری می گوید‪:‬‬ ‫انجام یــک پرواز غیر ایمن به زنجیــره ای از خطاها‬ ‫مربوط می شــود کــه خلبــان اخرین فــرد از این‬ ‫زنجیره اســت؛ اکنون موضوع نخست صنعت هوایی‬ ‫ایران‪ ،‬شرایط ســخت نگهداری و تعمیرات به موقع‬ ‫هواپیما اســت که پاســخی به افزایش سوانح هوایی‬ ‫در هفته های اخیر است‪ .‬حوادث و سوانح هوایی این‬ ‫مدت دلهره ای را بین مسافران ایجاد کرده است که‬ ‫در احساس انها موقع اســتفاده از سفر هوایی تاثیر‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫«حمید غوابــش» در خصوص نقش خلبان در انجام‬ ‫پــروازی ایمن می گوید‪ :‬در صنعــت هوانوردی همه‬ ‫به ایــن اصل اعتقاد دارند که مقصر ســانحه هوایی‬ ‫یک فرد نیست بلکه مجموعه ای از اتفاقات است که‬ ‫می تواند منجر به انجام پرواز غیرایمن شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــاید بیش از ‪ ۷۰‬درصد از ســوانح‬ ‫هوایی به دلیل عامل نیروی انســانی باشــد اما باید‬ ‫توجه کنیم که این عامل فرد خلبان نیســت‪ ،‬خلبان‬ ‫اخرین فرد از زنجیره ایمنی در یک پرواز است و قبل‬ ‫از او زنجیره ای از خطاها رخ داده است تا نهایتا منجر‬ ‫به سانحه شده است‪.‬‬ ‫به گفته غوابش اینکه ســانحه ای رخ می دهد و مثال‬ ‫عنوان می شود خلبان ارتفاع یا سرعت را رعایت نکرده‬ ‫است یا برای مثال مسیر را اشتباه انتخاب کرده است‬ ‫همه فرضیات غلطی است که در صنعت هوایی جایی‬ ‫ندارد؛ در اینگونه موارد بررســی می شود شرایطی که‬ ‫به خلبان اعالم شــده ایا منطبق با دســتورالعمل ها‬ ‫بوده اســت یا خیر؟ دبیر ســابق انجمن شرکت های‬ ‫هواپیمایــی با تاکید بر اینکه در شــرایط تحریم که‬ ‫نگهداری هواپیماها سخت تر می شود باید شرکت های‬ ‫هواپیمایی موضوع «مدیریت امینی» را جدی گرفته‬ ‫و بسیار به ان اهمیت بدهند‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت هوانوردی‬ ‫در کشــور ما با مشکالت جدی مواجه است که لزوم‬ ‫هوشیاری بیشتر ایرالین ها را می طلبد‪.‬‬ ‫این کارشــناس صنعت هوایی در پاسخ به این سوال‬ ‫که سن ناوگان در انجام پروازی راحت تر برای خلبان‬ ‫تاثیرگذار است یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوت هواپیمای کهنه‬ ‫و نو به مالحظات مربــوط به ایمنی ان بازمی گردد‪،‬‬ ‫اگــر تعمیر و نگهداری یک هواپیمــا به موقع انجام‬ ‫نشود حتی اگر فقط سه سال از عمر هواپیما گذشته‬ ‫باشــد باز هم ریسک سانحه باال می رود و اگر تعمیر‬ ‫و نگهداری به موقع انجام شود تفاوتی در ایمنی یک‬ ‫هواپیمای کهنه و نو وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گفته غوابش کهنگی هواپیما مبنای غیرایمن بودن‬ ‫یا نبودن یک هواپیما و یا انجام یک ســفر مخاطره‬ ‫امیز برای خلبان و مسافر نیست بلکه شیوه نگهداری‬ ‫و تعمیــرات هواپیمــا اهمیت دارد‪ .‬این کارشــناس‬ ‫صنعت هوایی به شــرایط تحریم و فشارهایی که بر‬ ‫روی ایرالین ها وجود دارد اشاره می کند و می گوید‪:‬‬ ‫دسترسی به قطعات جایگزین سخت شده و دلیل ان‬ ‫هم تحریم و هم توقف ساخت هواپیماهایی است که‬ ‫هنوز در ایران عملیاتی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنــون هواپیماهای جدیــدی با مصرف‬ ‫ســوخت کمتر و موتورهای قوی تر وارد بازار شــده‬ ‫اســت که هزینه نگهداری انها چندین برابر کمتر از‬ ‫هواپیماهای موجود اســت‪ ،‬با این حال ایرالین های‬ ‫داخلی تا زمانی که به قطعات دسترسی داشته باشند‬ ‫و یا مجبور نباشد قطعات را خیلی گران تهییه کنند‬ ‫هیچ هواپیمایی را از دور خارج نمی کنند‪.‬‬ ‫غوابش گفت‪ :‬این نگرانی وجود دارد که شرکت های‬ ‫هواپیمایی به دلیل عدم دسترسی به قطعه‪ ،‬مالحظات‬ ‫ایمنی را نایده بگیرند یا مطابق دستورالعمل ها اقدام‬ ‫بــه نگهداری و تعمیــرات هواپیما نکننــد که اتفاقا‬ ‫پاسخی به افزایش سوانح هوایی طی هفته های اخیر‬ ‫است‪ .‬معاون اســبق سازمان هواپیمایی کشور تاکید‬ ‫کرد که صنعــت هوانوردی ایمن تریــن روش برای‬ ‫مسافرت است به شرطی که استاندارها در ان رعایت‬ ‫شود و مالحظات ایمنی دیده شده باشد‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه‪ 21‬بهمن‪ 1398‬سال دوم شماره‪228‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫درباره پدیده خرافه پرستی در جامعه‬ ‫شاعرانه‬ ‫اعتقاد به خرافه با دین در تضاد است‬ ‫یا مبسما یحاکی درجا من الاللی‬ ‫یا رب چه درخور امد گردش خط هاللی‬ ‫حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم‬ ‫تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی‬ ‫می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم‬ ‫نومید کی توان بود از لطف الیزالی‬ ‫بســیاری از جامعه شناسان معتقدند با رشد تفکر و اندیشه‪ ،‬تقویت ایمان‪،‬‬ ‫بصیرت و توسعه فرهنگ و همچنین تفکیک اعتقادات مذهبی از باورهای‬ ‫غیرعقالنی می تواند پدیده خرافه پرســتی را در جامعه مهار کرد‪ .‬خرافه به‬ ‫عنوان یک پدیده اجتماعی که همواره در طول تاریخ با بشر همراه بوده به‬ ‫اعتقاد شــماری از تحلیلگران اجتماعی و روانشناختی این روزها در ظاهر‬ ‫متحول و مدرن شده است مانند سقوط شهاب سنگ و تحقق ارزوها‪ ،‬لمس‬ ‫چوب به منظور دســتیابی به ارمان ها‪ ،‬یونجه چهار برگ و گشودن بخت و‬ ‫اقبال و نحسی شکسته شدن ائینه و شیشه‪ ،‬نحسی عدد ‪ ۱۳‬و تقدس عدد‬ ‫هفت‪ .‬به گفته برخی کارشناســان این خرافه پرستی به سبب عدم اگاهی‬ ‫و جهل‪ ،‬تقلید کوکورانه از سنن پیشینیان‪ ،‬ضعف ایمان و اعتقاد‪ ،‬تنبلی و‬ ‫کاهلی‪ ،‬عدم توانمندی‪ ،‬کاهش اضطراب و هیجان‪ ،‬کسب ارامش و دستیابی‬ ‫به اهداف و خواست ها بروز می کند و موجب کاهش اعتماد به نفس‪ ،‬خودبینی‬ ‫و خودباوری‪ ،‬عدم درک نقاط قوت و ضعف و اختالل در عزم و اراده و کسب‬ ‫موفقیت می شود‪ .‬بسیاری از صاحبنظران همچنین اشتیاق بشر برای فهم‬ ‫اینده را نیز یکی از مهمترین دالیل توسعه و گسترش خرافه در جوامع ذکر‬ ‫می کنند که بازار کار فالگیران‪ ،‬رماالن و دعانویسان را رونق می بخشد و ادمی‬ ‫را برای دستیابی به پیشرفت در انتظار بخت و طالع قرار می دهد‪.‬‬ ‫این اســیب اجتماعی که در سطح جامعه هم بی شک با توسعه ایستایی‬ ‫ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش‬ ‫تا در به در بگردم قالش و الابالی‬ ‫از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک‬ ‫امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی‬ ‫چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت‬ ‫حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی‬ ‫صافیست جام خاطر در دور اصف عهد‬ ‫قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزالل‬ ‫الملک قد تباهی من جده و جده‬ ‫یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی‬ ‫مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت‬ ‫برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی‬ ‫‪88301986‬‬ ‫و سکون پیشرفت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬گاه گریبانگیر جوانان‪،‬‬ ‫روشــنفکران و فرهیختگان نیز می شود؛ اسیبی که به طور حتم با تقویت‬ ‫ایمان‪ ،‬فرهنگ و دانش بشری کاهش می یابد‪ .‬یک روانشناس‬ ‫و استاد دانشگاه در این باره گفت‪ :‬خرافات از باورها و اعتقادات‬ ‫اشتباه ادمی نشات می گیرد‪ .‬یکی از مهمترین علل شکل‬ ‫گیری این اوهام سســتی و کاهلی است؛ در برخی مواقع‬ ‫ادمی برای دستیابی به اهداف و خواست ها با دشواری روبه‬ ‫رو می شود و بنابراین نقاط ضعف و عدم توانمندی را به اوهام‬ ‫و خرافات ارتباط می دهد‪.‬‬ ‫مهدی عسکری پور افزود‪ :‬تکرار مداوم این اقدام که به منظور‬ ‫کاهش و رفع اضطراب انجام می پذیرد به تدریج و با گذشت‬ ‫زمان به باور و اعتقاد ادمی تبدیل می شود‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫انتخاب عدد هفت در قرعه کشی به عنوان عدد مقدس که‬ ‫در برخی از جوامع رایج است به سبب کاهش هیجان و اضطراب است‪ .‬در‬ ‫حقیقت ادمی برای دستیابی به ارامش نیازمند یک قدرت ماوراءالطبیعی‬ ‫است و این هدف با بهره گیری از رمل‪ ،‬اسطرالب و خرافه محقق می شود‪.‬‬ ‫ایــن مدرس با بیان اینکه اعتقاد به وهم و خرافه گاه در قشــر جوان و‬ ‫فرهیخته نیز مشاهده می شود‪ ،‬افزود‪ :‬ظاهر خرافات به تدریج متحول شد؛‬ ‫به عنوان مثال اعتقاد به دعانویسان به منظور پیش بینی برخی مباحث‬ ‫به اعتقاد به فال قهوه و تاروت تغییر شــکل داد‪ .‬به عبارت دیگر ظاهر‬ ‫این باور متحول و مدرن شد؛ اما اعتقاد به افسانه و خرافه از بین نرفت‪.‬‬ ‫عسکری پور اضافه کرد‪ :‬گاه برخی عالمان نجوم و مفسران دینی نیز به‬ ‫سبب تعابیر اشتباه و افراطی دین و همچنین علم نجوم و ستاره شناسی‬ ‫گرفتار موهومات می شوند‪ .‬یکی از مهمترین اثار و تبعات مخرب اعتقاد به‬ ‫خرافه تضعیف باورها‪ ،‬هنجارها و عملکردهای اجتماعی است که بی شک‬ ‫توسعه و پیشرفت یک جامعه را موجب می شود‪ .‬این اسیب همچنین در‬ ‫ســطح فردی و اجتماعی موجب توقف و رکود می شود زیرا ادمی برای‬ ‫دستیابی به اهداف و خواست ها وابسته به زمان معین توسط فال گیران‬ ‫است‪ .‬به گفته عسکری پور ضعف‪ ،‬سستی و کاهلی نیز از نتایج این اعتقاد‬ ‫محسوب می شود و جامعه را از پویایی خارج می کند‪.‬‬ ‫خرافه پرستیخودباوریراکاهشمی دهد‬ ‫وی افزود‪ :‬اعتقاد و باور به خرافه همچنین سبب عدم پذیرش مسئولیت‬ ‫و شکست در سطح فردی است؛ به عبارت دیگر ادمی مسئولیت اقدامات‬ ‫خود را نمی پذیرد و ان را به طالع نسبت می دهد‪ .‬این روانشناس گفت‪ :‬این‬ ‫امر اعتماد و عزت نفس را تحت تاثیر قرار می دهد؛ موفقیت ها را ناشی از‬ ‫بخت و اقبال می بیند و بر این اساس خودبینی و درک نقاط ضعف قوت را‬ ‫از بین می برد‪ .‬عسکری پور همچنین در مورد کاهش و رفع خرافه پرستی‬ ‫گفت‪ :‬اعتقاد به خرافه در برخی جوامع با باورها و اعتقادات دینی ‪ -‬مذهبی‬ ‫عجین شده است‪ .‬بر این اساس گاه برخورد و مواجهه با خرافه پرستی‬ ‫به رویارویی با دین و اعتقادات دینی و مذهبی تعبیر می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بنابراین اسیب شناسی در خصوص تمایز خرافه و باورهای مذهبی باید از‬ ‫طریق کارشناسان دینی ‪ -‬مذهبی و روانشناسی و اجتماعی انجام پذیرد؛‬ ‫به عبارت دیگر یک تعریف دقیــق و جامع از وهم و خرافه و چگونگی‬ ‫پیدایش مشخص و به جامعه بازتاب داده شود‪ .‬عسکری پور ادامه داد‪ :‬حل‬ ‫چالش ها و موانع زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز به طور حتم بر کاهش‬ ‫این اسیب اثرگذار است زیرا جامعه در صورت بروز مسائل و مشکالت و‬ ‫عدم دســتیابی به اهداف و خواست ها متوسل به خرافه و بخت و اقبال‬ ‫می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اموزش و فرهنگ سازی هم به منظور افزایش‬ ‫دانش و اگاهی عمومی (و نه تحصیالت دانشگاهی) در خرافه زدایی بی‬ ‫شک نقش موثری ایفا می کند‪.‬‬ ‫اعتقاد به خرافه با دین در تضاد است‬ ‫به اعتقاد بعضی از کارشناسان دینی و مذهبی نیز اعتقاد به خرافه با دین‬ ‫در تعارض است؛ ماهیت بشر را تحت تاثیر قرار می دهد و ارامش و قرار‬ ‫را از وی دور می کند‪ .‬از اســتدالل منطقی و عقلی برخوردار نیست و در‬ ‫درازمدت تکیه بر ان صدمات روحی و روانی متعددی را به بار می اورد‪.‬‬ ‫حجت االسالم امیر عبدی مقدم کارشناس دینی در این باره گفت‪ :‬دین‬ ‫به راه و روش در جهت دستیابی بشر به سعادت دنیوی و اخروی تعبیر‬ ‫می شود و هر یک از این روش ها بی شک با استدالل عقلی و منطقی همراه‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬این مزیت (استدالل عقلی) در رابطه با اوهام و خرافات‬ ‫وجود ندارد؛ گفتمان خرافه فهمی نیست و بر این اساس در سطح فردی و‬ ‫اجتماعی اسیب زا می شود‪ .‬عبدی مقدم با اشاره به بت پرستی یاداور شد‪:‬‬ ‫به عنوان مثال بت پرستی و گاوپرستی که در زمان حاضر هم در برخی‬ ‫جوامع رایج است؛ به طور حتم از یک استدالل عقلی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫عقل ادمی به حجت تعبیر می شود و حجت هیچ گاه استدالل و گفتمان‬ ‫وهم را نمی پذیرد‪ .‬این کارشناس دینی با اشاره اثار و تبعات مخرب خرافه‬ ‫پرستی تاکید کرد‪ :‬تبعیت و پیروی از وهم و خرافه بی شک ادمی را از‬ ‫ارامش و قرار دور می کند و این امر ســبب اســیب های روحی و روانی‬ ‫متعددی نظیر اضطراب و افسردگی می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬افسانه و خرافه‬ ‫حقیقت ادمی را نمی شناسد و با ماهیت وی در تعارض است؛ بنابراین‬ ‫تبعیت و پیروی از ان سبب دشواری در برقراری ارتباطات اجتماعی و‬ ‫تعامل است و این در حالی است که دین ادمی را در برقراری این ارتباط‬ ‫هدایت می کند‪ .‬این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد‪ :‬دین به جهت‬ ‫شناخت ذات و فطرت ادمی خوراک معنوی وی را تامین می کند و این‬ ‫امر موجب تسکین و ارامش است‪ .‬اما خرافات ماهیت بشر را نمی شناسد؛‬ ‫با ذات وی در تعارض است و این امر باعث سلب ارامش و بروز اضطراب‬ ‫می شود‪ .‬به گفته عبدی مقدم خرافات ساخته و پرداخته ذهن برخی از‬ ‫سودجویان و منفعت طلبان است که اخرت بشر را نیز تخریب می کند‪.‬‬ ‫وی در مورد پیشگویی بعضی از فال گیران و دعانویسان گفت‪ :‬گفت وگو‬ ‫درباره اینده بشر و پیش بینی از جانب دعانویسان و فال گیران گاه با برخی‬ ‫از قواعد علمی همراه می شود؛ اما به طور کل نباید به ان اعتماد شود‪.‬‬ ‫عبدی مقدم افزود‪ :‬یکی از اصول اعتقادی در دین تشــیع اینده بشر را‬ ‫براساس نوع عملکرد قابل تغییر می داند؛ به عنوان مثال مطابق با ایات و‬ ‫روایات پرداخت صدقه و دعای پدر و مادر سبب افزایش طول عمر ادمی‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به عبارت دیگر عملکرد اجتماعی بشر اینده وی را رقم‬ ‫می زند؛ بنابراین از طریق اقدامات ادمی فرصت پیش بینی در خصوص‬ ‫برخی از مباحث فراهم می شود؛ اما این پیش بینی با بهره گیری از فال‬ ‫و اسرالب مقدور نیست‪ .‬این پژوهشگر مذهبی گفت‪ :‬بنابراین گفت وگو‬ ‫و پیش بینی در رابطه با اینده از طرف بزرگان دین و عارفان به حقیقت‬ ‫بینی (و نه پیشگویی) تعبیر می شود‪.‬‬ ‫عبدی مقــدم در رابطه با خرافه زدایی افزود‪ :‬موثرترین روش به منظور‬ ‫کاهش و رفع خرافه پرستی در یک جامعه ایجاد بصیرت و اصالح مباحث‬ ‫اعتقادی است‪ .‬به عبارت دیگر ایجاد بصیرت و بهره گیری از قوه عقل و‬ ‫منطق به منظور استنباط احکام و مباحث دینی و مذهبی سبب کاهش‬ ‫و رفع این اسیب اجتماعی است‪ .‬وی با بیان این که دین اسالم دین عقل‬ ‫و فهم و تفکر است؛ گفت‪ :‬رواج خرافه پرستی و باور به ان ناشی از عدم‬ ‫پذیرش فهم و تفکر و در حقیقت عدم پذیرش دین است‪ .‬بنابراین باید‬ ‫مردم را دعوت به تفکر و اندیشه کرد در غیر این صورت زمینه به منظور‬ ‫رواج خرافه پرستی فراهم می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 244

روزنامه خوب 244

شماره : 244
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه خوب 243

روزنامه خوب 243

شماره : 243
تاریخ : 1398/12/14
روزنامه خوب 242

روزنامه خوب 242

شماره : 242
تاریخ : 1398/12/13
روزنامه خوب 241

روزنامه خوب 241

شماره : 241
تاریخ : 1398/12/12
روزنامه خوب 240

روزنامه خوب 240

شماره : 240
تاریخ : 1398/12/11
روزنامه خوب 239

روزنامه خوب 239

شماره : 239
تاریخ : 1398/12/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!