روزنامه خوب شماره 213 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 213

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 213

روزنامه خوب شماره 213

‫‪10‬راهکار‪ ،‬برای توسعه اقتصاد ایران بدون کمک و وابستگی خارجی‬ ‫نامه‪ ۲۴‬اقتصاددان به رئیس جمهور برای نجات اقتصاد کشور‬ ‫‪ ۲۴‬اقتصاددان در نامه به رئیس جمهور نوشتند‪ :‬بدیهی است توسعه روابط سیاسی با همه دولتهایی که به طور متقابل به کشور ما احترام می گزارند‪ ،‬به نفع اقتصاد‬ ‫ایران است و باید همچنان در دستور کار دولت محترم باشد‪ 24.‬اقتصاددان کشور در نامه ای به رئیس جمهور به ارائه ‪ 10‬راهکاری پرداختند که بدون کمک خارجی‬ ‫می تواند اقتصاد ایران را نجات دهد‪ .‬متن نامه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«جناب اقای حسن روحانی‪ ،‬رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران؛ سالم علیکم؛ امروز در بانک مرکزی فرمودید بلد نیستید با تکیه بر داخل و بدون کمک‬ ‫خارجی مشکالت اقتصاد ایران را حل کنید‪ .‬یاداوری می کنیم کثیری از کارافرینان و کارشناسان کشور تاکید دارند مشکالت اصلی اقتصاد کشور‪ ،‬بیشتر‬ ‫ناشی از سوءمدیریت و «تحریم داخلی» است نه خارجی‪ .‬اینجانبان جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگران اقتصاد ایران‪ ،‬در پاسخ به فراخوان‬ ‫ضمنی امروز شما‪ ،‬با حسن نیت و حسب وظیفه ملی‪ 10 ،‬راهکار کم هزینه و موثر در کوتاه مدت را که بدون تکیه بر خارج‪ ،‬می تواند اقتصاد ایران را از بن بست‬ ‫فعلی نجات دهد تقدیم می کنیم‪...‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬دی ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 213‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 22‬جمادی االول‪ 18 | 1441‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫پرداخت وام ‪ ۷‬میلیونی‬ ‫به ‪ ۴۰۰‬هزار بازنشسته‬ ‫صندوق بازنشستگی‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫روزانه‬ ‫ایرانی ها‬ ‫‪4‬‬ ‫چند ریال صدقه می دهند؟‬ ‫واکنش شهاب حسینی‬ ‫به تحریم جشنواره فجر توسط هنرمندان‬ ‫‪ 5‬سقوط از مرز استانداردهای‬ ‫رفتاری در جامعه‬ ‫رهبرانقالبدرنمازجمعهتهران‪:‬‬ ‫ مـلـت ایـــــــــران ‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫طرفدار انقالب و مقاومت است‬ ‫ثبت طالق در دفترخانه های ازدواج و طالق‬ ‫محدود می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫ثبت ‪ 4000‬طالق‬ ‫در یک دفترخانه با تبانی!‬ ‫بررسی اثرات مالیات جدید در بازار مسکن‬ ‫کدام اپارتمان ‬ ‫ های‬ ‫تهران مشمولمالیات ‬ ‫ساالنهمی شود؟‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Hoodis Pars‬‬ ‫‪Printing Complex‬‬ ‫︗ــ︀ده ﹞︟︭‪﹢‬ص ﹋ـــ︣ج‪﹫︋ ،‬ـ‪︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟‬ـــ︣ ‪ 15‬و ‪︠ ،16‬ـ﹫︀︋ـ︀ن‬ ‫︎﹠︖ـــ︀ه و دوم‪︊﹡ ،‬ـــ︩ ﹋ــــ‪︐︪﹨ ﹤︚﹢‬ـ﹜ ︫ـــ︣﹇‪︎ ،﹩‬ــ﹑ک ‪3‬‬ ‫︑﹚﹀ــ‪﹋︀﹁ | 44 18 49 36 - 40 :﹟‬ــ︦‪44 19 4006 :‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪WHEN QUALITY MATTERS‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧️ دوور﹇‪︕﹠︎ ﹩‬ر﹡﹌ ︋︀ ‪﹐‬ک وا︑︣︋﹫︦ ‪Roland 200 HiPrint‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧ـــ️ دوور﹇ـــ‪﹠︎ ﹩‬ـــ︕ ر﹡ـــ﹌ )‪︪︠ (Roland 200‬ـــ﹉﹋‪IR ﹟‬‬ ‫﹛﹫︐‪︣﹎﹢‬ا﹁‪︨ | ﹩‬ـــ﹚﹀‪﹢‬ن ﹋︪ـــ‪ |﹩‬دا﹬﹊︀ت ﹁ـــ‪﹢‬ل ا︑‪﹫︑︀﹞﹢‬ـــ﹉ ‪﹩﹠﹋︀︑ | 100×70‬‬ ‫﹛︐︣︎ـــ︣س | ︗︺︊﹤ ︚︧ـــ︊︀﹡‪ | ﹩‬ا﹞︊ـــ︀س | ا︑﹚﹫ـــ﹤ ︵︣ا︝‪︨︀﹊︻ | ﹩‬ـــ‪﹩‬‬ ‫︮﹠︺︐ـــ‪︊﹝﹚﹫﹁ | ﹩‬ـــ︣داری ︮﹠︺︐ـــ‪ ﹩‬و ︨ـــ︀︠️ ︑﹫︤ر ﹨ـــ︀ی ︑︊﹚﹫︽︀︑ـــ‪﹩‬‬ ‫گ‬ ‫اقتصاد‬ ‫پرداخت وام ‪ ۷‬میلیونی به ‪ ۴۰۰‬هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫انسداد حسابهای بانکی اجاره ای؛ کلید خروج از کسری بودجه‬ ‫نامه ‪ ۲۴‬اقتصاددان به رئیس جمهور‬ ‫با ‪10‬راهکار‪ ،‬بدون کمک خارجی‬ ‫اقتصاد ایران را نجات دهید‬ ‫‪ ۲۴‬اقتصاددان در نامه به رئیس جمهور نوشتند‪ :‬بدیهی است‬ ‫توسعهروابطسیاسیباهمهدولتهاییکهبه طورمتقابلبهکشور‬ ‫ما احترام می گزارند‪ ،‬به نفع اقتصاد ایران است و باید همچنان در‬ ‫دستور کار دولت محترم باشد‪ 24 .‬اقتصاددان کشور در نامه ای‬ ‫به رئیس جمهور به ارائه ‪ 10‬راهکاری پرداختند که بدون کمک‬ ‫خارجی می تواند اقتصاد ایران را نجات دهد‪ .‬متن نامه به شرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫«جناب اقای حسن روحانی‪ ،‬رئیس محترم جمهوری اسالمی‬ ‫ایران؛ سالم علیکم؛ امروز در بانک مرکزی فرمودید بلد نیستید‬ ‫با تکیه بر داخل و بدون کمک خارجی مشکالت اقتصاد ایران را‬ ‫حل کنید‪ .‬یاداوری می کنیم کثیری از کارافرینان و کارشناسان‬ ‫کشور تاکید دارند مشکالت اصلی اقتصاد کشور‪ ،‬بیشتر ناشی‬ ‫از سوءمدیریت و «تحریم داخلی» است نه خارجی‪ .‬اینجانبان‬ ‫جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگران اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬در پاسخ به فراخوان ضمنی امروز شما‪ ،‬با حسن نیت و‬ ‫حسب وظیفه ملی‪ 10 ،‬راهکار کم هزینه و موثر در کوتاه مدت را‬ ‫که بدون تکیه بر خارج‪ ،‬می تواند اقتصاد ایران را از بن بست فعلی‬ ‫نجاتدهدتقدیممی کنیم‪:‬‬ ‫‪ .1‬صدور مجوزهای کسب وکار را سهل و انحصار دسترسی به‬ ‫شغل را حذف کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬همه سفارتخانه های ایران را مامور کنید با تمام توان به کمک‬ ‫صادرکنندگان کاالها و خدمات ایرانی بشتابند‪.‬‬ ‫‪ .3‬بانکها را از خرید و نگهداری امالک و رقابت با یکدیگر برای‬ ‫باالبردن نرخ سود سپرده منع کنید‪.‬‬ ‫‪ .4‬بازار سرمایه را مامور کنید با استفاده از ابزارهای جدید مالی‬ ‫و تسهیل انتشار اوراق‪ ،‬نقدینگی موجود را به سوی تولید هدایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ .5‬به ســازمان «تامین اجتماعی» دستور دهید به جای فشار‬ ‫غیرقانونــی بر واحدهــای تولیدی برای تامیــن مخارجش‪،‬‬ ‫هزینه های زایدش را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابعش را‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫‪ .6‬به بانک مرکزی دســتور دهید با روشهای نوین جایگزین‬ ‫سوئیفتنظیررمزارزها‪،‬پیمانهایپولیدوجانبهباشرکایاصلی‬ ‫تجاری و‪ ...‬تحریمهای بانکی کشور را کم اثر کند‪.‬‬ ‫‪ .7‬وزارت کشــور را مامور کنید با اجرای ماده ‪ 16‬قانون بهبود‬ ‫محیط کسب وکار‪ ،‬برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی‪ ،‬بازار و‬ ‫امکان فروش فراهم کند‪.‬‬ ‫‪ .8‬در تصمیــم ‪3‬مــاه پیش تان دربــاره بنزیــن بازنگری و‬ ‫دستورفرمایید سهمیه بنزین‪ ،‬به جای هر خودرو‪ ،‬به هر کارت‬ ‫ملی تخصیص یابد و نرخ بنزین خارج از ســهمیه‪ ،‬از سازوکار‬ ‫عرضه و تقاضای سهمیه ها به دست اید‪.‬‬ ‫‪ .9‬با شناســنامه دار کردن همه تراکنش های بانکی و تلفیق‬ ‫بانکهای اطالعاتی موجود‪ ،‬از حدود ‪100‬هزار میلیارد تومان فرار‬ ‫مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر بودجه موجود را جبران‬ ‫کنید‪ .‬فردی را هم که ‪ 7‬سال پیش به شما تلقین کرد نباید در‬ ‫حسابهای شهروندان سرک کشید‪ ،‬برای همیشه از خود برانید‪.‬‬ ‫‪ .10‬با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه‪ ،‬تقاضای‬ ‫سوداگری را از بازارهای خودرو‪ ،‬مسکن‪ ،‬طال و ارز بیرون کنید تا‬ ‫سرمایه هایمردمبه جایسوداگریهایضدتولیدی‪،‬به سویتولید‬ ‫هدایت شوند‪ .‬خواهش می کنیم به دستگاه های اجرایی دستور‬ ‫فرمایید بدون فوت وقت این سیاســتها را اجرا کنند تا با رونق‬ ‫ایجادشده در اثر ان‪ ،‬هم فشار اقتصادی بر اقشار کم درامد کاهش‬ ‫پیداکند و هم برای کثیری از جویندگان کار‪ ،‬شغل مناسب ایجاد‬ ‫شــود‪ .‬بدیهی است توسعه روابط سیاسی با همه دولتهایی که‬ ‫به طور متقابل به کشور ما احترام می گذارند هم‪ ،‬به نفع اقتصاد‬ ‫ایران است و باید همچنان در دستور کار دولت محترم باشد‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫اریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫اماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫سرپرستصندوقبازنشستگیکشوریازتامیناعتبار‪ ۲,۸۰۰‬میلیاردتومانبرایپرداختوام‪ ۷‬میلیونتومانیبه‪ ۴۰۰‬هزاربازنشستهخبرداد‪.‬نعمتاهللایزدی‪،‬بااشارهبهسازوکارهایپرداختوامبهبازنشستگان‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد‪ :‬با توجه به شرایط موجود و با تعامل بسیار خوب بانک صادرات به عنوان بانک عامل‪ ،‬اعتبار‪ ۲,۸۰۰‬میلیارد تومان برای پرداخت وام‪ ۷‬میلیون تومانی به‪ ۴۰۰‬هزار نفر تصویب‬ ‫شده است‪ .‬وی با بیان اینکه تالش شده عدالت در پرداخت این تسهیالت در دستور کار قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬اتکای کامل به سیستم خودکار که بر اساس اولویت های مشخص شده‪ ،‬افراد را واجد شرایط دریافت وام‬ ‫می داند از تغییراتی بوده که در این خصوص اتفاق افتاده است‪ .‬ایزدی با بیان اینکه با اعتبارات موجود‪ ،‬در حال حاضر می توان با همین شیوه عمل کرد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر بانک رفاه و توسعه تعاون در این زمینه همکاری کنند‬ ‫قطع ًامی تواناعتباراتوسقفتسهیالتراتغییرداد‪.‬سرپرستصندوقبازنشستگیکشوریدربارهبیمهتکمیلیدرماننیزگفت‪:‬تالشمااینبودهدرشرایطفعلیسهمحقبیمهبازنشستگانافزایشپیدانکند‬ ‫و از محل سهم صندوق‪ ،‬سقف تعهدات بهبود یابد‪ .‬در بخش بیماران خاص و صعب العالج نیز تالش این است که هزینه ها تا جایی که امکان دارد پرداخت شود و این عزیزان با مشکل مواجه نشوند‪.‬‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫حساب های بانکی باید شفاف شوند‬ ‫دریافت مالیات از پردرامدها می تواند بخشــی از کســری بودجه‬ ‫دولــت را جبران کند‪ ،‬امــا ترفندهای فراریــان مالیاتی از جمله‬ ‫اســتفاده از حســاب های بانکی اجاره ای مانع تحقق این امر شده‬ ‫است‪ .‬وضعیت کشور به لحاظ درامدهای دولت‪ ،‬پیش بینی بسیاری‬ ‫از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید در سال ‪ ۹۹‬را تقویت‬ ‫کرده است‪ .‬بسیاری از کارشناســان اقتصادی بر این باورند که به‬ ‫دلیــل کاهش فروش نفت ایران‪ ،‬بخش عمده ای از درامدی که هر‬ ‫ساله به عنوان یک اتکا برای دولت در هزینه کردهایش تعریف شده‬ ‫بود‪ ،‬از بین رفته و بنابراین یکی از راهکارهایی که می توان بخشی‬ ‫از این کسری را جبران کرد‪ ،‬توجه به پایه های جدید مالیاتی است‪.‬‬ ‫واقعیت ان اســت که اخذ مالیات از بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬به دلیل عدم شفافیت و در دسترس نبودن فراریان مالیاتی‪،‬‬ ‫با اما و اگرهای جدی مواجه است و هر وقت دولت سخن از افزایش‬ ‫درامدهای مالیاتی به میان می اورد‪ ،‬این بخش شفاف اقتصاد ایران‬ ‫اســت که دچار نگرانی شــده و باز هم خود را در معرض پرداخت‬ ‫مالیات بیشتر می داند‪ ،‬در حالی که بخش غیرشفاف و خاکستری‬ ‫اقتصــاد ایران که اتفاقاً درامدهای بــه مراتب باالتری هم دارد‪ ،‬از‬ ‫تیررس برنامه های مالیاتی دولت پنهان مانده و به راه خود قوی تر‬ ‫از گذشــته ادامه می دهد‪.‬به اذعان کارشناسان‪ ،‬دریافت مالیات از‬ ‫اقشار ثروتمند جامعه می تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه‬ ‫کشــور را پوشش دهد؛ در حالی که متاســفانه برخی ترفندها از‬ ‫کارتهای بازرگانی اجاره ای گرفته تا حســاب های بانکی اجاره ای‪،‬‬ ‫بسیاری را در حاشیه امن فرارهای مالیاتی قرار داده است و دولت‬ ‫هم عزمی برای شناســایی انها نــدارد؛ در حالی که برای دریافت‬ ‫این مالیات نیاز به شناســایی افرادی اســت که فرارهای مالیاتی‬ ‫ســازمان یافته دارند؛ اما پدیده حســاب های اجاره ای مانع تحقق‬ ‫این مهم اســت‪ .‬اما کسری بودجه ســنگین دولت در سال اینده‬ ‫ایجاب می کند تدبیری برای جلوگیری از این پدیده اندیشیده شود‬ ‫تا بخشی از کســری بودجه دولت مرتفع گردد؛ قوامی‪ ،‬کارشناس‬ ‫اقتصادی در مورد کســری بودجه دولت در ســال اینده می گوید‪:‬‬ ‫کسری بودجه عملیاتی سال ‪ ،۹۹‬معادل ‪ ۲۶۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اســت و با احتســاب هزینه ها به رقم ‪ ۳۶۰‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫می رسد؛ به نحوی که کسری تراز عملیاتی بودجه سال اینده ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان است‪ .‬این حجم از کسری بودجه نشان می دهد‬ ‫دخل وخرج دولت با یکدیگر نمی خواند‪ .‬به ادغان کارشناسان‪ ،‬انچه‬ ‫می تواند موجب افزایش درامدهای دولت به صورت واقعی شــود‪،‬‬ ‫افزایش درامدهای مالیاتی است‬ ‫حجم فرارهای مالیاتی به ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان رسید‬ ‫عرفان قمی‪ ،‬کارشناس مسائل اقتصادی می گوید‪ :‬طبق براوردهای‬ ‫انجام شده مبتنی بر شــاخص مالیات به ‪ ،GDP‬حجم فرارهای‬ ‫مالیاتی در کشــور چیزی در حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫است‪ .‬وی می افزاید‪ :‬دریافت مالیات بیشتر نیازمند شناسایی افراد‬ ‫حقیقی و حقوقی اســت‪ .‬بدون شک در شــرایط فعلی که طبقه‬ ‫متوسط جامعه و تولیدکنندگان نیز تحت فشار تورم چند سال اخیر‬ ‫هســتند‪ ،‬هدف نظام های مالیاتی باید طبقه ثروتمند جامعه باشد‪.‬‬ ‫قمی‪ ،‬فرار مالیاتی ناشــی از پدیده حساب های اجاره ای را نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان تخمین می زند‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬وحید‬ ‫عزیزی‪ ،‬کارشناس مســائل اقتصادی نیز بر این باور است که باید‬ ‫مشخص شود مالیات را از چه کسانی می گیرند‪ .‬او می افزاید‪ :‬حجم‬ ‫فرار مالیاتی نشــان می دهد که ساختارهای اقتصادی کشور برای‬ ‫دریافت مالیات با چالش های اساســی مواجه است‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫به گفته کارشناسان یکی از این چالش ها پدیده حساب های اجاره‬ ‫اســت‪ .‬در این پدیده افراد ثروتمند برای فرار از پرداخت مالیات‪،‬‬ ‫تراکنش های خود را با حساب افراد مستضعف انجام می دهند و به‬ ‫ازای ان مبلغی به این افراد پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫حساب های بانکی باید شفاف شوند‬ ‫علــی قربانی‪ ،‬عضو کمیســیون برنامه بودجه مجلس در تشــریح‬ ‫راهکار مقابله با این پدیده می گوید‪« :‬شــفافیت حساب ها می تواند‬ ‫به رفع معضل حساب های اجاره ای کمک کند‪ .‬شفافیت مالی باید‬ ‫در کشــور رواج پیدا کند و درجایی کــه امکان این موضوع وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬دســتگاه های نظارتی باید به مســئله ورود پیدا کنند‪».‬‬ ‫همان طور که گفته های قربانی نشان می دهد برای مقابله با پدیده‬ ‫حســاب های اجاره ای و به دنبال ان افزایــش درامدهای مالیاتی‬ ‫کشور‪ ،‬ساماندهی حســاب های بانکی الزامی است‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫یوســفیان مال دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه‪ ،‬موانع موجود‬ ‫بر ســر راه سامانه حســاب های بانکی را این گونه تشریح می کند‪:‬‬ ‫متاســفانه نحوه قانون گــذاری در این بخــش راه تخلف را هموار‬ ‫کرده اســت‪ .‬بانک مرکزی هرچه سریع تر باید با پدیده استفاده از‬ ‫حســاب های اجاره ای و نیابتی برخورد کند‪ .‬این اظهارات در حالی‬ ‫انجام می شــود که در قانون بودجه ‪ ۹۸‬تمهیداتی برای ساماندهی‬ ‫حساب های بانکی اندیشیده شده اســت‪ ،‬اما انفعال بانک مرکزی‬ ‫مانع انجام ان می شــود‪ .‬به طورکلی ساماندهی حساب های بانکی‬ ‫در اینده نه تنها می تواند با معضــل فرار مالیاتی مقابله کند‪ ،‬بلکه‬ ‫موجب شناســایی دهک های درامدی کشور نیز می شود‪ .‬در واقع‬ ‫ســاماندهی تراکنش های بانکی نه تنها طــرف درامد در بودجه را‬ ‫پربارتر می کند‪ ،‬بلکه کاهش هزینه های دولت در پرداخت یارانه ها‬ ‫را در پی دارد؛ زیرا با شناسایی دهک های درامدی دولت می تواند‬ ‫ثروتمنــدان را از دریافت یارانه های پنهان و اشــکار محروم کند‪.‬‬ ‫این تفاسیر نشــان می دهد حل معضل حساب های نیابتی یکی از‬ ‫راه حل های اساسی رفع کسری بودجه اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫فرمانی که اجرا نشد‬ ‫بانک مرکزی اواخر سال ‪ ۹۵‬تشخیص هویت صاحبان حساب های‬ ‫بانکی را مورد توجه قرار داد و بر این اساس‪ ،‬تحلیل‪ ،‬تولید و توسعه‬ ‫ســامانه نهاب (نظام هویت ســنجی اطالعات مشتریان بانکی) در‬ ‫دستور کار گرفت‪ .‬این ســامانه با اتصال به داده های سازمان ثبت‬ ‫احوال‪ ،‬ثبت اسناد و اطالعات بانک های تجاری امکان اعتبارسنجی‬ ‫مشتریان را فراهم می کند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی وظیفه بروز رســانی این سامانه به صورت مدام را در‬ ‫اذر ‪ ۹۷‬به بانک ها و موسســات غیــر بانکی ابالغ کرد و در نهایت‪،‬‬ ‫پایان فرصت بانک ها برای این بروز رســانی اردیبهشت ‪ ۹۷‬اعالم‬ ‫شــد و بانک مرکزی مکلف بود تا در این موعد (اردیبشــهت ‪)۹۷‬‬ ‫بخش نامه مسدود کردن حساب های فاقد اطالعات هویتی کامل را‬ ‫صادر کند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬محمدرضا عرب مقدم‪ ،‬کارشناس مسائل‬ ‫بانکی در گفتگو گفت‪ :‬طبق اخرین امار منتشر شده از سوی یکی‬ ‫از بزرگترین بانک های دولتی ایران‪ ،‬این بانک با ‪ ۳۲۳۶‬شعبه‪ ،‬دارا‬ ‫بودن بزرگ ترین هلدینگ در بین بانک ها و رتبه دوم از نظر تعداد‬ ‫کارت بانکی از مهمترین بانک های کشــور است و با توجه به امار‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیونی حساب های بانکی در کشور می توان با یک تخمین‬ ‫حداقلــی گفت که ‪ ۲۰‬میلیون نفر در این بانک حســاب دارند‪ .‬با‬ ‫محاســبه ای ساده ‪ ۵‬درصد از حســاب های این بانک برابر با یک‬ ‫میلیون مورد بی هویت اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬اگر عده ای‬ ‫فقط از یک درصد این ‪ ۲۰‬میلیون حساب برای پنهان کردن فساد‬ ‫و فــرار مالیاتی بهره ببرند‪ ،‬یعنی از ‪ ۱۰‬هزار حســاب بانکی برای‬ ‫این کار اســتفاده شده است‪ .‬به گفته عرب مقدم‪ ،‬با اندکی تامل و‬ ‫توجه به این نکته که این بانک یکی از معتبرترین بانک های کشور‬ ‫است‪ ،‬می توان به عمق ماجرا پی برد‪ .‬برای مثال با همین ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫حســاب بانکی‪ ۱۰ ،‬مفســد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا‬ ‫همان ســلطان سکه می توانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این‬ ‫فقط یکی از ‪ ۴۱‬بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر‬ ‫تعداد حساب های بی هویت در بستر ‪ ۴۱‬بانک کشور بررسی شود‪،‬‬ ‫باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ‪ ۱‬میلیون حساب بی هویت بود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این حجم از حساب های بی هویت نشان دهنده‬ ‫وضعیت نابســامان حساب های بانکی در کشور است که به مامنی‬ ‫برای فسادهای گسترده تبدیل شده است‪ .‬مطمئناً با مسدود کردن‬ ‫بی هویت ها و قاعده مند ساختن استفاده از دیگر حساب ها می توان‬ ‫با پدیده هایی همچون حساب های نیابتی در کشور مقابله کرد‪.‬‬ ‫اسیب جدی مشاغل خرد و کوچک در تعیین مزدهای نامتعارف‬ ‫نماینده کارفرمایان در شــورای عالی کار گفت‪ :‬با توجه به شــرایط اقتصادی موجود چنانچه برای‬ ‫تعیین دستمزد و بهبود شرایط زندگی کارگران‪ ،‬توجه ما به کارفرمایان معطوف شود مشاغل خرد‪،‬‬ ‫متوسط و کوچک اسیب جدی می بینند‪.‬‬ ‫«علی اصغر اهنی ها» اظهارداشــت‪ :‬عمده ترین درامد کشــور بر پایه های درامدهای نفتی است و‬ ‫در مقابل کمترین براورد درامدی از کاالهای غیرنفتی اســت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬بیشــترین اشــتغال‬ ‫در کاالهای غیرنفتی اســت به این صورت که بیش از ‪ ۹۰‬درصد مشــاغل‪ ،‬مشاغل خرد‪ ،‬متوسط و‬ ‫کوچک اســت و تولید ثروت براساس فکر و اندیشه و کار اســت‪ .‬این نماینده کارفرمایی افزود‪ :‬در‬ ‫ســال های گذشته چون پایه درامدی کشــور منابع نفتی بوده است‪ ،‬توجه جدی به مشاغل خرد و‬ ‫متوسط نشده است در این راستا نقصان هایی را در بخش قانون کار‪ ،‬تامین اجتماعی و بیمه بیکاری‬ ‫داریم که مشکالتی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است‪ .‬اهنی ها گفت‪ :‬در برنامه سوم توسعه مقرر‬ ‫شد که شــرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری‪ ،‬کارفرمایی) قانون کار را بررسی کنند و در نهایت‬ ‫اصالحات الزم انجام شــود اما متاســفانه هیچ اقدام عملیاتی درستی در این خصوص انجام نشد و‬ ‫بیشتر مشکالت در این سال ها‪ ،‬به علت بی توجهی به این موضوع بود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ســال گذشــته به دلیل مشکالت تورمی‪ ،‬عدم توزیع کاالی اساسی به شکل صحیح‬ ‫هزینه زندگی مردم افزایش یافت و برخی افزایش دســتمزد را راه حل ان عنوان کردند و در نتیجه‬ ‫مجموع این اتفاقات فشــارهای مضاعفی را به جامعه کارفرمایان وارد کرد‪ .‬نماینده کارفرمایان ادامه‬ ‫داد‪ :‬در حالیکه در بخش هایی همچون نفت و پتروشــیمی یک درصد قیمت تمام شــده مربوط به‬ ‫نیروی انســانی اســت در مشاغل خرد و متوسط دستمزد به طور میانگین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد سهم را‬ ‫در تولید کاال دارد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬هرچه ســهم دستمزد در کاالی تولیدی افزایش یابد و از طرف‬ ‫دیگر رکود اقتصادی حاکم باشــد و قدرت افزایش نرخ نباشــد در مدت کمی زمینه توقف تولید‪،‬‬ ‫خروج نیروی انســانی و بیکاری را شــاهد خواهیم بود‪ .‬اهنی ها تصریح کرد‪ :‬امسال نیز با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی کشور‪ ،‬اگر تنها به یک نکته بسنده کنیم و از کمک های جانبی که می تواند دولت‬ ‫داشته باشد پرهیز کنیم اسیب جدی به کسب و کارهای خرد‪ ،‬کوچک و متوسط وارد می شود‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در ستاد تعیین دستمزد بررسی ها را شروع کردیم و امار را از مرکز امار اخذ می کنیم تا‬ ‫در نهایت به میزان درســتی از هزینه سبد خانوار برسیم و امیدواریم با کمک دولت شرایط زندگی‬ ‫بهتری برای کارگر و کارفرما فراهم شود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫به مردم ایران دموکراسی یاد ندهید!‬ ‫ســخنگوی شورای نگهبان در توئیتی ضمن انتقاد از سیاست های امریکا در قبال ایران با خطاب قرار دادن«پمپئو»‪ ،‬نوشت‪ :‬فعال استیضاح«ترامپ» را حل کنید‪ .‬عباسعلی‬ ‫کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در توئیتر ضمن انتقاد از سیاست های مداخله جویانه سران امریکا علیه ایران‪ ،‬نوشت‪ :‬به «پمپئو» که‬ ‫دوباره با اظهاراتی مداخله جویانه در مسائل داخلی ایران دخالت کرده‪ ،‬باید گفت فع ً‬ ‫ال استیضاح «ترامپ» را حل کنید‪ .‬وی با بیان اینکه الزم نیست به مردم ایران دموکراسی‬ ‫یاد دهید! نوشت‪ :‬به مردم دروغ نگویید! کدام رئیس جمهور شما با رای مستقیم انتخابات شده؟ امریکا تقلب دوره الگور‪-‬بوش را فراموش نکرده‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫رهبر انقالب در نماز جمعه تهران‪:‬‬ ‫ملت ایران نشان داد از هر حزب و قوم طرفدار انقالب و مقاومت است‬ ‫شهر دیگر‪ ،‬عزاداری و اجتماعات انبوه مردم در شهرهای دیگر و سوگواری کسانی که از دور در هجران حاج قاسم اشک ریختند‪،‬‬ ‫گفتند‪ :‬ده ها میلیون ایرانی‪ ،‬باطن و معنویات خود را در این حادثه عظیم نشان دادند و ثابت کردند ملت از هر حزب‪ ،‬جناح و مجموعه‬ ‫و از هر قوم و منطقه جغرافیایی‪ ،‬با وحدتی مثال زدنی‪ ،‬طرفدار «انقالب‪ ،‬حاکمیت اسالمی‪ ،‬ایستادگی در مقابل ظلم و نه گفتن به‬ ‫همه مطامع دولتهای استکباری» هستند‪ .‬ایشان افزودند‪ :‬ملت ایران بار دیگر در ابعادی بی نظیر نشان داد شجاعانه از خط مجاهدت‬ ‫دفاع می کند‪ ،‬اهل تسلیم نیست و به نمادهای مقاومت عشق می ورزد و کسانی که سعی می کنند تصویر دیگری از این ملت در‬ ‫داخل و خارج تبلیغ و ترسیم کنند‪ ،‬با صدق و صفا با ملت رفتار نمی کنند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به دلقک های امریکایی که این روزها در کمال رذالت ادعا می کنند در کنار مردم ایران هستند‪ ،‬افزودند‪ :‬ایا ان‬ ‫تعدادی که به عکس سردار مهربان و پرافتخار ملت اهانت کردند مردم ایرانند اما این جمعیت بی شمار و عظیم که در خیابان ها به‬ ‫تعظیم و ارادت حاج قاسم پرداختند مردم ایران نیستند؟‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای تاکید کردند‪ :‬امریکایی ها هرگز کنار ملت ایران نبوده اند و به صراحت دروغ می گویند اما اگر باشند هم‪،‬‬ ‫برای فرو کردن خنجر زهرالود خود به سینه ملت است البته تا به حال نتوانسته اند و بعد از این هم هیچ غلطی نمی توانند بکنند‪.‬‬ ‫ایشان حضور عظیم ملت در مراسم تشییع را نشان دهنده زیربنای فکری و جلوه احساسات صادقانه ملت دانستند و در نکته ای‬ ‫ظریف افزودند‪ :‬این فریاد انتقام که در سراسر ایران به گوش می رسد‪ ،‬در واقع سوخت حقیقی موشک هایی بود که پایگاه امریکا را‬ ‫زیر و رو کرد‪ .‬رهبر انقالب با اشاره به اظهارات برخی که سعی می کنند ایام اهلل تعیین کننده هفته های اخیر را به دست فراموشی‬ ‫بسپارند و مسائل دیگر را مطرح کنند‪ ،‬افزودند‪ :‬هیچ مسئله ای نباید ان روزهای به یادماندنی را تحت الشعاع قرار دهد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با ابراز تاسف عمیق از حادثه سقوط هواپیما گفتند‪ :‬این حادثه بسیار تلخ دل ما را به معنای حقیقی کلمه سوزاند و به‬ ‫درد اورد اما عده ای به تبع رسانه های امریکایی و انگلیسی سعی می کنند این حادثه غم بار را زمینه ساز فراموشی ان تشییع پرشکوه‬ ‫و ان پاسخ کوبنده سپاه قرار دهند‪ ،‬البته عده ای جوان و احساساتی هستند اما کسان دیگری هم هستند که حاضر نیستند منافع‬ ‫ملی را درک کنند و پای ان بایستند‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬به همان اندازه ای که ما و ملت از این حادثه غم و غصه خوردیم‪ ،‬دشمنان شاد شدند چرا که مستمسکی به دست‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در نماز جمعه پرشکوه و به یاد ماندنی امروز تهران‪ ،‬حضور معجزه گون ملت‬ ‫اوردند تا سپاه‪ ،‬نیروهای مسلح و نظام را زیر سوال ببرند اما این مکر انها در مقابل دست قدرت خدا تاثیری ندارد و یوم اهلل تشییع‬ ‫فهیم در تشییع پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی و یارانش و نیز پاسخ کوبنده سپاه در حمله به پایگاه امریکایی ها در عین االسد را‬ ‫و یوم اهللِ در هم کوبیده شدن پایگاه امریکایی ها از یاد نمی رود و به فضل الهی روز به روز زنده تر می شود‪.‬‬ ‫دو یوم اهلل درس اموز و تعیین کننده خواندند و فرمودند‪ :‬ملت باطن خود یعنی استقامت در مقابل شیاطین را در این حضور نشان‬ ‫رهبر انقالب با تسلیت و عرض همدردی صمیمانه با خانواده های این مصیبت افزودند‪ :‬از صاحبان عزا و پدران و مادرانی‬ ‫داد و تنها راه ادامه این مسیر عزت افرین‪ ،‬قوی تر شدن ایران در همه زمینه هاست‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در ابتدای خطبه اول‬ ‫که با قلب های پردرد در مقابل وسوسه و توطئه دشمنان ایستادند و بر خالف میل انها حرف زدند‪ ،‬تشکر و در مقابل انها‬ ‫نماز با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی‪ ،‬جلب نصرت و توفیقات الهی و ایجاد گشایش در مسائل شخصی و اجتماعی را در گرو‬ ‫تعظیم و تکریم می کنیم‪.‬‬ ‫تقوا دانستند و سپس بحث اصلی خود را با قرائت ایاتی از سوره مبارکه ابراهیم درباره پاسداشت «ایام اهلل» و شکرگزاری در قبال‬ ‫ایشان با توجه به ابهاماتی که در این حادثه وجود دارد و با تشکر از سخنان فرماندهان سپاه در این زمینه‪ ،‬بر پیگیری جدی برای‬ ‫این نعمت ها اغاز کردند‪ .‬رهبر انقالب اسالمی دستور خداوند به حضرت موسی (ع) مبنی بر یاداوری ایام اهلل به مردم را نشان دهنده‬ ‫پیشگیری کامل از بروز این گونه حوادث تاکید کردند و افزودند‪ :‬پیشگیری مهمتر از پیگیری است تا حوادث مشابه رخ ندهد‪.‬‬ ‫صبار یعنی‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای یکی از تالش ها برای تحت الشعاع قرار دادن ایام اهلل هفته های اخیر را اقدام سه دولت خبیث اروپایی در‬ ‫صبار و شکور یعنی اهل صبر و استقامت و شکرگذاری خواندند و افزودند‪ّ :‬‬ ‫اهمیت و کارکرد مهم ان برای هدایت افراد ّ‬ ‫مردمی که یکپارچه اهل صبر و استقامت هستند و با اندک چیزی از میدان خارج نمی شوند و شکور یعنی کسانی که با شناسایی‬ ‫تهدید ایران برای بردن مسئله هسته ای به شورای امنیت خواندند‪.‬‬ ‫نعمتها و دیدن ابعاد اشکار و پنهان ان‪ ،‬قدرشناس هستند و در قبال نعمت خدادادی احساس مسئولیت می کنند‪ .‬حضرت ایت‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬البته مسئوالن کشور جواب محکمی به انها دادند و ملت هم به یاد دارد که این سه کشور چگونه در هشت سال‬ ‫اهلل خامنه ای با اشاره به نزول ایات شریفه مورد بحث در مکه یعنی در زمان اوج مبارزات مسلمانان و ایستادگی انان در مقابل‬ ‫جنگ تحمیلی در خدمت صدام و جنایت های او بودند‪.‬‬ ‫جریان کفر‪ ،‬افزودند‪ :‬این ایات در ان شرایط سخت به مسلمانان بشارت می داد که خداوند ایام اهلل را نصیب شما خواهد کرد و با‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬از اول هم بنده گفتم که اعتمادی به حرفهای اروپایی ها بعد از برجام نداریم و انها کاری نمی کنند و در خدمت امریکا‬ ‫اعمال شاکرانه شما‪ ،‬پیروزی های بیشتری در انتظارتان خواهد بود‪ .‬رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان‪ ،‬دو هفته گذشته را دو‬ ‫هستند‪ ،‬االن هم معلوم شد که این ها به معنای حقیقی کلمه حقیر و پادوی امریکا هستند و در خیال به زانو دراوردن ملت ایران‬ ‫هفته ای استثنایی و پر از ماجراهای تلخ و شیرین و درس اموز برای ملت ایران خواندند و با تطبیق مفهوم ایام اهلل به خیزش بی نظیر‬ ‫به سر می برند که البته ارباب و بزرگت ِر انها یعنی امریکا هم قادر به این کار نشد چه برسد به اینها! رهبر انقالب مذاکره اروپایی ها‬ ‫در ایران و عراق در تکریم و تعظیم مجاهدان شهید‪ ،‬گفتند‪ :‬یوم اهلل یعنی روز مشاهده دست قدرت خداوند در حوادث‪ .‬بنابراین ان‬ ‫را نیز امیخته به دغل و فریبکاری دانستند و گفتند‪ :‬ان جنتلمن هایی که پشت میز مذاکره هستند‪ ،‬در حقیقت تروریست های‬ ‫هنگامی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار نفر در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان ها‬ ‫فرودگاه بغداد هستند که لباس عوض کرده اند‪ .‬ایت اهلل خامنه ای در جمع بندی خطبه اول‪ ،‬همت ملی برای قوی تر شدن ایران‬ ‫را تنها راه ادامه مسیر عزت ایرانیان خواندند و افزودند‪ :‬ما از مذاکره البته بجز با امریکایی ها ابایی نداریم اما از موضع‬ ‫امدند و بزرگ ترین بدرقه جهان را شکل دادند‪ ،‬مصداق ایام اهلل است‪ ،‬چرا که این عظمت هیچ عاملی جز دست حضرت ایت اهلل‬ ‫قدرت خدا ندارد‪ .‬ایشان روز درهم کوبیدن پایگاه امریکایی با اصابت موشک های سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫قدرت و قوت‪ .‬ایشان تاکید کردند‪ :‬این ملت عزیز و این کشور عزیز به فضل الهی قوی تر نیز می شوند‪ ،‬نه تنها در‬ ‫خامنه ای رهبر‬ ‫را نیز یکی دیگر از ایام اهلل برشمردند و افزودند‪ :‬اینکه ملتی با چنین قدرت و توان روحی به یک قدرت متکبر و‬ ‫بعد نظامی بلکه در ابعاد اقتصادی و جهش علمی و فناوری که پشتوانه تحقق این هدف‪ ،‬حضور و صبر و استقامت‬ ‫زورگوی عالم سیلی بزند‪ ،‬نشان دهنده دست قدرت الهی است‪ ،‬پس این روز بزرگ نیز جزو ایام اهلل است‪ .‬حضرت‬ ‫ملت در صحنه و تالش و کوشش بی وقفه مسئوالن و مردم است‪ .‬ایت اهلل خامنه ای افزودند‪ :‬به فضل الهی این‬ ‫معظم انقالب‬ ‫ایت اهلل خامنه ای ایام اهلل را روزهایی تاریخ ساز و نقاط عطف تاریخی با اثاری ماندگار و جاودانه در زندگی‪ ،‬روحیه‬ ‫ملت و کشور در اینده ای نه چندان دور به نقطه ای می رسد که دشمنان حتی جرات تهدید او را هم پیدا نکنند‪.‬‬ ‫اسالمی در نماز‬ ‫صبار و شکور است که در طول‬ ‫رهبر انقالب اسالمی بخش اصلی خطبه دوم را به زبان عربی بیان کردند اما قبل از ان با اشاره به اهمیت حضور‬ ‫و منش ملت ها دانستند و در توصیف ملت ایران‪ ،‬گفتند‪ :‬جامعه ایرانی جامعه ای ّ‬ ‫سالهای متمادی با استقامتی مثال زدنی همواره شکرگزار الطاف الهی بوده است‪.‬‬ ‫ملت در انتخابات گفتند‪ :‬در زمینه انتخابات ان شاءاهلل نکاتی هست که بعدا ً بیان خواهم کرد اما نکته مهم این است‬ ‫جمعه پرشکوه‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر شناخت ابعاد مادی و معنوی پدیده تشییع شهید سلیمانی‪ ،‬این سوال را مطرح‬ ‫که انتخابات از مهمترین عوامل اقتدار کشور است و کشور را بیمه و دشمن را مایوس خواهد کرد‪ .‬ایشان با اشاره به‬ ‫امروز تهران‪:‬‬ ‫کردند که ‪ ۴۱‬سال پس از پیروزی انقالب‪ ،‬کدام عامل و دست قدرتی جز دست قدرت الهی قادر به خلق این‬ ‫تالش دشمنان برای بی انگیزه کردن مردم از حضور در انتخابات گفتند‪ :‬باید همه مراقب باشیم که مبادا دشمن این‬ ‫معجزه و به میدان اوردن عاشقانه چنین جمعیت بی نظیری است؟ ایشان افراد متکی به تحلیل های مادی را امریکایی ها هرگز خواسته را محقق و انتخابات را کمرنگ و بی رونق کند‪ .‬رهبر انقالب اسالمی در ادامه خطبه دوم نماز جمعه با توجه‬ ‫الهی ملت‪،‬‬ ‫به این برهه حساس از تاریخ منطقه‪ ،‬سخنان مهمی را به زبان عربی خطاب به برادران عرب بیان کردند‪ .‬حضرت ایت‬ ‫ناتوان از مشاهده دست قدرت خداوند در حوادث خواندند و گفتند‪ :‬این تشییع عظیم و این حرکت ِ‬ ‫کنار ملت ایران‬ ‫نشان دهنده باطن و معنویات تحسین برانگیز مردم و نشانه این واقعیت است که اراده الهی بر پیروزی ملت ایران‬ ‫اهلل خامنه ای با اشاره به جنایت بزدالنه امریکایی ها در ترور یک سردار بزرگ و شجاع ایرانی و یک مجاهد فداکار و با‬ ‫نبوده اند و به‬ ‫تعلق گرفته است‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای پیام دیگر حضور ده ها میلیونی مردم در تشییع و تکریم شهید‬ ‫اخالص عراقی به دستور رئیس جمهور تروریست امریکا‪ ،‬گفتند‪ :‬سردار شهید سلیمانی با حضور شجاعانه در صفوف‬ ‫سلیمانی را بیعت با خط امام بزرگوار و زنده بودن امام عظیم الشان در میان ملت دانستند و گفتند‪ :‬در این حادثه‪،‬‬ ‫مقدم و خطرناک یکی از موثرترین عوامل در شکست عناصر تروریستی مانند داعش و امثال ان در سوریه و عراق‬ ‫صراحت دروغ‬ ‫امپراتوری خبری صهیونیسم و مسئوالن تروریست رژیم امریکا همه تالششان را کردند که سردار عزیز و بزرگ‬ ‫بود اما امریکایی ها بدون اینکه جرات کنند با او در نبرد روبرو شوند‪ ،‬بزدالنه به او که به دعوت دولت عراق در فرودگاه‬ ‫ما را به تروریسم متهم کنند اما خداوند متعال چنان صحنه را تغییر داد که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای می گویند اما اگر‬ ‫عراق بود حمله کردند و خون مطهر او و همراهانش را بر زمین ریختند تا برای چندمین بار خون فرزندان ایران و‬ ‫عراق در راه خدا بر زمین ریخته و با یکدیگر مخلوط شود‪ .‬ایشان ضربه متقابل و علی العجاله سپاه پاسداران ایران و در‬ ‫مختلف به روح ان بزرگوار درود فرستادند و پرچم امریکا و صهیونیست ها را اتش زدند‪ .‬رهبر انقالب اسالمی باشند هم‪ ،‬برای‬ ‫هم کوبیدن موشکی پایگاه امریکایی ها را موجب لگدمال شدن ابهت و ابروی دولت ظالم و متکبر امریکا دانستند و‬ ‫این حقایق را نشانه دست قدرت و هدایت پروردگار در کشور و جامعه دانستند و افزودند‪ :‬عالوه بر تشییع ان فرو کردن خنجر‬ ‫مجاهدان‪ ،‬اصل شهادت انان نیز از ایات قدرت الهی است‪ ،‬چراکه ترور سردار سلیمانی یعنی سرشناس ترین و‬ ‫تاکید کردند‪ :‬تنیبه اصلی انها اخراج از منطقه است‪ .‬رهبر انقالب اسالمی با اشاره به بدرقه بی نظیر شهید سلیمانی و‬ ‫قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در کل منطقه‪ ،‬موجب رسوایی دولت بی ابرویِ امریکا شد‪ .‬ایشان با اشاره به زهرالود خود به‬ ‫شهیدابومهدی با اجتماع ده ها میلیونی مردم ایران و همچنین تشییع همراه با تکریم و احترام این دو مجاهد بزرگ‬ ‫در شهرهای مختلف عراق‪ ،‬و ابراز همدردی مردم در چندین کشور دیگر با حضور در اجتماعات پرشور‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫نمونه ای از حضور شجاعانه شهید سلیمانی در یک موقعیت خطیر و کام ًال در محاصره دشمن و هدایت عملیاتی سینه ملت است‬ ‫که منجر به فرار دشمنان شد‪ ،‬گفتند‪ :‬در ترور این شهید شجاع‪ ،‬امریکایی ها در میدان جنگ با او روبرو نشدند‬ ‫کردند‪ :‬دشمنان تالش های فراوانی کردند با خرج کردن پول های فراوان‪ ،‬به کارگرفتن انسان های بی مسئولیت و‬ ‫البته تا به حال‬ ‫بلکه دزدانه و بزدالنه این جنایت را مرتکب شدند که این موجب روسیاهی بیشتر انها شد‪.‬‬ ‫تبلیغات شیطنت امیز‪ ،‬دو ملت ایران و عراق را به هم بدبین کنند اما این شهادت بزرگ همه تالش های شیطانی‬ ‫اسالمی ملت های منطقه را عامل فائق‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشــاره به اینکه این مدل از جنایت یعنی ترور رهبران مقاومت تا پیش از این نتوانسته اند و بعد و وسوسه های اهریمنی انها را باطل کرد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای قدرت‬ ‫ِ‬ ‫مخصوص رژیم صهیونیستی بود‪ ،‬افزودند‪ :‬البته امریکایی ها در عراق و افغانستان جنایات و کشتار زیادی کرده اند‬ ‫امدن بر قدرتهای فاسد مادی خواندند و با اشاره به تسلط غربی ها بر کشورهای منطقه با پشتوانه علم و فناوری‪،‬‬ ‫از این هم هیچ‬ ‫اما این بار رئیس جمهور امریکا به زبان خودش اعتراف کرد «ما تروریست هستیم»‪ ،‬که رسوایی ای باالتری از این‬ ‫سالح نظامی‪ ،‬تبلیغات دروغین و سیاست های مکارانه‪ ،‬افزودند‪ :‬انها هر گاه به واسطه نهضت های مردمی ناچار به‬ ‫وجود ندارد‪ .‬رهبر انقالب اسالمی با اشاره به یکی دیگر از یوم اهلل های هفته های اخیر یعنی پاسخ قدرتمندانه غلطی نمی توانند‬ ‫خروج از کشوری شدند‪ ،‬تا حد توان دست از توطئه و نفوذ اطالعاتی و سلطه سیاسی و اقتصادی برنداشتند و غده‬ ‫بدخیم رژیم صهیونیستی را به عنوان تهدیدی دائم برای کشورهای غرب اسیا در قلب این منطقه جاسازی کردند‪.‬‬ ‫سپاه پاسداران به امریکایی ها تاکید کردند‪ :‬این واکنش قوی‪ ،‬یک ضربه موثر نظامی بود اما مهمتر از این ضربه بکنند‪ .‬باید همه‬ ‫نظامی‪ ،‬ضربه حیثیتی بود که به هیبت ابرقدرتی امریکا وارد شد‪ .‬ایشان ضربه سپاه به ابهت امریکا را موجب‬ ‫ایشان پیروزی انقالب اسالمی را موجب وارد امدن ضربه های سیاسی و نظامی سخت بر رژیم غاصب صهیونیستی‬ ‫مراقب باشیم‬ ‫بی ابرویی امریکایی ها خواندند و افزودند‪ :‬این ضربه مستحکم حیثیتی با هیچ چیزی جبران نمی شود و افزایش‬ ‫و به دنبال ان زنجیره شکستهای استکبار و در راس ان امریکا از عراق و سوریه تا غزه و لبنان و از یمن تا افغانستان‬ ‫تحریم ها که این روزها امریکایی ها از ان حرف می زنند‪ ،‬ابروی از دست رفته انها را بر نمی گرداند‪ .‬حضرت ایت‬ ‫دانستند و افزودند‪ :‬رسانه های دشمن‪ ،‬ایران را به جنگ های نیابتی متهم می کنند‪ ،‬در حالی که این دروغی بزرگ‬ ‫که مبادا دشمن‬ ‫اهلل خامنه ای جلوه گر شدن قدرت الهی در پاسخ کوبنده سپاه را نتیجه مجاهدت های مخلصانه دانستند و‬ ‫است و ملت های منطقه بیدار شده اند‪ .‬رهبر انقالب اسالمی توانایی ایران در مقاومت بلندمدت در برابر خباثت های‬ ‫این خواسته را‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬هر جا و در هر کاری اخالص باشد‪ ،‬خداوند به ان کار برکت و رشد و نم ّو می دهد‪ ،‬برکاتش‬ ‫امریکا را در فضای منطقه و روحیه ملت ها موثر خواندند و تاکید کردند‪ :‬سرنوشت روشن منطقه نجات از سلطه‬ ‫را به همه می رساند و ماندگار می کند‪ .‬رهبر انقالب حضور عاشقانه و اشک و اندوه مردم در تشییع حاج قاسم محقق و انتخابات استکباری امریکا و رهایی فلسطین از حاکمیت بیگانگان صهیونیست است که با همت ملت ها باید زمان رسیدن‬ ‫سلیمانی و همرزمان شهیدش و تازه شدن روحیه انقالبی ملت را نتیجه ملموس اخالص سردار بزرگ ایرانیان و‬ ‫به این هدف نزدیک تر شود‪.‬‬ ‫را کمرنگ و بی‬ ‫شهیدان همراهش خواندند‪ .‬ایشان الزمه درک عمیق‪ ،‬ارزش گذاری و قدردانستن ایام اهلل هفته های اخیر را این‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای کنار زدن عوامل تفرقه از جهان اسالم را الزم دانستند و بر مواردی از جمله‪« :‬وحدت‬ ‫رونق کند‬ ‫حقیقت برشمردند که باید به حاج قاسم عزیز و ابومهدی عزیز به چشم یک فرد نگاه نکرد بلکه باید انها را یک‬ ‫علمای دین برای کشف راه حلهای اسالمی در سبک زندگی نوین اسالمی»‪« ،‬همکاری دانشگاه های اسالمی برای‬ ‫مکتب‪ ،‬یک راه و یک مدرسه درس اموز دید‪.‬‬ ‫ارتقاء علم و فناوری و ساخت زیربناهای تمدن جدید»‪« ،‬هماهنگی رسانه های اسالمی برای اصالح ریشه ای فرهنگ‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه نباید سپاه قدس را یک سازمان و مجموعه اداری دید‪ ،‬افزودند‪ :‬سپاه‬ ‫عمومی»‪« ،‬ارتباط نیروهای مسلح اسالمی برای دور کردن جنگ و تجاوز از منطقه»‪« ،‬ارتباط بازارهای اسالمی برای‬ ‫قدس یک نهاد انسانی و دارای انگیزه های بزرگ و نجات بخش است و با این نگاه است که تعظیم و تکریم مردم در تشییع با شکوه‬ ‫خارج کردن اقتصاد این کشورها از سلطه کمپانی های غارتگر»‪« ،‬رفت وامد وسفرهای مردم برای افزایش همزبانی‪ ،‬همدلی‪ ،‬وحدت‬ ‫فرمانده سپاه قدس‪ ،‬معنای حقیقی می یابد‪ .‬ایشان افزودند‪ :‬البته همه نیروهای مسلح‪ ،‬سپاه‪ ،‬ارتش و بسیج زیربنای فکری متکی بر‬ ‫و دوستی» به عنوان راهکارهای افزایش وحدت و دور شدن از تفرقه تاکید کردند‪ .‬ایشان با تاکید بر اینکه دشمنان ایران و اسالم‬ ‫اهداف الهی دارند ضمن اینکه سپاه قدس در جایگاه رزمندگان بدون مرز‪ ،‬هرجا نیاز باشد برای کمک به ملت های منطقه و حفظ‬ ‫می خواهند اقتصاد خود را با منابع کشورهای ما‪ ،‬عزتشان را با ذلت ملت های ما و صدرنشینی خود را با تفرقه ما تامین‪ ،‬و ما و شما را‬ ‫کرامت مستضعفان حضور می یابد و با همه وجود و توان‪ ،‬خود را بالگردان مقدسات و حریم های مقدس می کند‪.‬‬ ‫به دست خودمان نابود کنند‪ ،‬افزودند‪ :‬امریکا‪« ،‬فلسطین را بی دفاع در برابر صهیونیست های جنایتکار»‪« ،‬سوریه و لبنان را در تصرف‬ ‫دولتهای وابسته و مزدور خود»‪« ،‬عراق و ثروت نفتی ان را کام ً‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی دور کردن سایه جنگ و ترور و تخریب از سر ایران عزیز را مهمترین کار سپاه قدس خواندند و تاکید‬ ‫ال متعلق به خود» می خواهد و برای این هدف شوم‪ ،‬به بزرگ ترین‬ ‫کردند‪ :‬بخش مهمی از امنیت ایران محصول تالش جوانان مومنی است که تحت فرماندهی حاج قاسم عزیز سال ها به جهاد و‬ ‫ظلم ها و شرارتها مانند ازمون سخت چند ساله سوریه‪ ،‬فتنه های پی در پی در لبنان و تحریکات و خرابکاری مستمر در عراق دست‬ ‫فداکاری مشغول بودند‪ .‬ایشان افزودند‪ :‬این جوانان جان برکف و شجاع البته به کمک فلسطین و دیگر مناطق نیز می روند اما در‬ ‫زده اند‪ .‬رهبر انقالب اسالمی ترور اشکار شهید ابومهدی فرمانده شجاع حشدالشعبی و سردار بزرگ سپاه شهید سلیمانی را نمونه‬ ‫واقع برای میهن عزیز ایرانیان امنیت ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫کم نظیر دیگری از فتنه انگیزی امریکایی ها در عراق خواندند و گفتند‪ :‬انها برای تامین هدف پلید خود در عراق به دنبال ایجاد فتنه‪،‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای هدف نهایی امریکا از ایجاد و حمایت از داعش را حمله و ایجاد ناامنی در مرزها و شهرهای ایران و ایجاد‬ ‫جنگ داخلی و سرانجام تجزیه عراق و حذف نیروهای مومن‪ ،‬مبارز‪ ،‬مجاهد و میهن دوست هستند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫تشویش و نگرانی در خانواده های ایرانی برشمردند و افزودند‪ :‬جوانان جان بر کف ما در کمک به عراق و سوریه‪ ،‬در واقع این توطئه‬ ‫اظهارات وقیحانه امریکایی ها در مقابل حکم پارلمان عراق به اخراج انان را نمونه دیگری از این فتنه انگیزی ها خواندند و افزودند‪ :‬انها‬ ‫را خنثی کردند‪ .‬ایشان با اشاره به کسانی که یک روز شعار «نه غزه نه لبنان» سردادند گفتند‪ :‬این افراد هرگز جانشان را فدای ایران‬ ‫که خود را حامی دموکراسی وانمود می کردند تعارف را کنار گذاشته و می گویند ما برای ماندن در عراق امده ایم و بیرون نمی رویم‪.‬‬ ‫نکرده اند و حتی از راحتی و منافع خود در راه حفظ امنیت کشور نگذشتند بلکه این سردار سلیمانی و یارانش بودند که جانشان را‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان در خطبه دوم نماز پر شکوه جمعه خطاب به همه ملت های مسلمان منطقه تاکید کردند‪:‬‬ ‫کف دست گرفتند و به میدان دفاع از ایران شتافتند‪.‬‬ ‫دنیای اسالم باید صفحه جدیدی بگشاید و وجدان های بیدار و دل های مومن‪ ،‬اعتماد به نفس را در ملت ها بیدار کنند و همه بدانند‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به حضور پرمعنا‪ ،‬پرشور و پرسوز و گداز میلیون ها نفر در تشییع سردار پرافتخار ایرانیان در تهران‪ ،‬کرمان و چند‬ ‫که تنها راه نجات ملت ها‪ ،‬تدبیر و استقامت و نترسیدن از دشمن است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫قدرت سپاه باعث تالش دشمن‬ ‫برای ترور شخصیت‬ ‫سردار حاجی زاده شده است‬ ‫عضوفراکسیوننمایندگانوالییمجلسگفت‪:‬قدرتنیرویهوافضای‬ ‫سپاه پاسداران باعث ترس و وحشت دشمنان شده است و به همین‬ ‫دلیل انان به دنبال ترور شخصیتی سردار حاجی زاده هستند‪ .‬جبار‬ ‫کوچکی نژاد در واکنش به هجمه های دشــمنان انقالب اسالمی به‬ ‫نیروهای سپاه پاسداران پس از سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬پس از شهادت سردار سلیمانی که محبوبیت بسیار زیادی‬ ‫میان مردم داشت‪ ،‬دشمنان نظام با تبلیغات منفی خود به دنبال ترور‬ ‫شخصیتی سردار حاجی زاده هســتند‪ ،‬چرا که این نیروی خدوم و‬ ‫انقالبی هم محبوبیت بسیار زیادی میان مردم به جهت رشادت هایش‬ ‫دارد‪ .‬وی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر نیروی هوافضای سپاه در‬ ‫دوران سردار حاجی زاده‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت نیروی هوافضای سپاه پاسداران‬ ‫باعث ترس و وحشت دشمنان شده است و از انجایی که دشمنان با‬ ‫تحریم های متعدد خود هم نتوانستند قدرت دفاعی و موشکی ما را‬ ‫کاهش دهند‪ ،‬هر موضوعی چون سقوط هواپیما را بهانه قرار می دهند‬ ‫تــا بلکه از این طریق بتوانند نیروهای نظامی را تضعیف کنند‪ .‬عضو‬ ‫فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تاکید کرد‪ :‬قطعا مردم ما اجازه‬ ‫نمی دهند دشــمنان و معاندان نظام‪ ،‬ســردار حاجــی زاده را مورد‬ ‫تهاجم قرار دهند و قطعا ملت‪ ،‬دولت‪ ،‬مجلس و دیگر مســئوالن قوا‬ ‫از شخصیت این سردار همیشه پیروز دفاع می کنند و حامی مدافعان‬ ‫امنیت و ارامش کشور هستند‪ .‬کوچکی نژاد متذکر شد‪ :‬انتقام سخت‬ ‫جمهوری اسالمی از امریکا پس از شهادت سردار سلیمانی باعث شد‬ ‫که دشمنان نظام عصبانی شوند و از هر بهانه ای چون سقوط هواپیما‬ ‫که با یک خطای انسانی رخ داد‪ ،‬استفاده می کنند تا عصبانیت خود‬ ‫از نظام جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران را نشان دهند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه سپاه پاسداران تاکنون در هر موضوعی که ورود کرده‪ ،‬موفق بوده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬امریکا با تحریم های ظالمانه هم نتوانست تاثیری روی‬ ‫اقتدار نظام جمهوری اسالمی و به ویژه قدرت ایران در زمینه نظامی و‬ ‫دفاعی بگذارد و با تدابیر نظام جمهوری اسالمی و به ویژه سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اســامی توانستیم در یک نبرد نظامی‪ ،‬امریکا را نابود کنیم‪.‬‬ ‫عضوفراکسیوننمایندگانوالییمجلستصریحکرد‪:‬درهمهنبردهای‬ ‫نظامی خطای انسانی پیش می اید و معموال مسئوالن دیگر کشورها‬ ‫به خطاهای خود اقرار نمی کنند اما مسئوالن ما صادقانه این موضوع‬ ‫را با مردم در میان گذاشتند و این مسئله باعث شد که محبوبیت انان‬ ‫در میان مردم دوچندان شود‪ .‬کوچکی نژاد اظهار داشت‪ :‬تمام رسانه‬ ‫های بیگانگان این روزها روی موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی مانور‬ ‫می دهند تا به اهداف خودشان برسند و از نظام انتقام بگیرند اما راه به‬ ‫جایی نخواهند برد‪ .‬وی با بیان اینکه پس از وقوع این حادثه عده ای‬ ‫از افراد به دنبال انتقام گیری از نیروهای سپاه انقالب اسالمی هستند‬ ‫که البته این مسئله جدیدی نیست و از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫معاندان نظام و دشمنان جمهوری اسالمی با سپاه مشکل داشتند‪ ،‬چرا‬ ‫که قدرت سپاه پاسداران‪ ،‬هیمنه دشمن را نابود کرده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دشــمنان با همه تخریب ها و برنامه های شوم خود نمی توانند‬ ‫تاثیری در کاهش اقتدار نظام و سپاه بگذارند‪.‬‬ ‫واکنش موسوی به نشست‬ ‫پنج کشوری که اتباع انها در‬ ‫هواپیمای اوکراینی حضور داشتند‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برگزاری نشســت‬ ‫کشورهایی که اتباع انها در سانحه هوایی اخیر حضور داشتند‪،‬‬ ‫ضمن ابراز همــدردی با خانواده جانباختــگان از برخی اظهار‬ ‫نظرها و حتی برگزاری این نشست ابراز تعجب کرد‪ .‬سید عباس‬ ‫موسوی ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برگزاری‬ ‫نشست کشورهایی که اتباع انها در سانحه هوایی غم انگیز اخیر‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده جانباختگان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از برخی اظهار نظرها و حتی برگزاری این نشست‬ ‫متعجب شــدیم‪ .‬جمهوری اسالمی ایران جهت تسالی خانواده‬ ‫های داغدار و ابعاد انســانی این حادثه همکاری بســیار روان و‬ ‫فراتر از انتظار با هیات های اعزامی این کشورها انجام داده است‪.‬‬ ‫موســوی افزود‪ :‬برای اطالع عموم و مردم ســایر کشورها اعالم‬ ‫می کنیم که تقریبا همه اجســاد شناسایی شده اند و همکاری‬ ‫و بررسی های فنی با تشریک مســاعی و شراکت همه طرف ها‬ ‫در جریان است و این گونه همکاری ها تا جایی که از نظر قانون‬ ‫و مقررات امکان داشته باشد توسط نهادهای مختلف کشورمان‬ ‫ادامه خواهد یافت‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه افزود‪ :‬با این حال‬ ‫عجیب اســت که وزیر امور خارجه کانادا یک روز پس از انجام‬ ‫امور اولیه و تداوم شناسایی تقریبا همه اجساد و سایر همکاری ها‬ ‫چنین بیانیه ای خوانده و بیش از ان خواستار دسترسی کنسولی‬ ‫می شــود که در همان روز اول حادثه صرفا بخاطر ابعاد انسانی‬ ‫این قضیه اعطا شده است‪ .‬موسوی خاطر نشان کرد‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در چند ســال گذشته به طرق مختلف به دولت‬ ‫کانادا اعالم کرد صرف نظر از چگونگی شرایط روابط سیاسی دو‬ ‫کشور‪ ،‬با توجه به اینکه روابط کنسولی با حقوق افراد در ارتباط‬ ‫است به مصلحت اتباع دو کشور است که نمایندگی های کنسولی‬ ‫در دو کشور فعال باشند ولیکن دولت وقت کانادا بخاطر مسائل‬ ‫سیاســی و همراهی با امریکا برای فشــار به شهرواندان ایران و‬ ‫ایرانی تبارها حتی حاضر به گفتگوی مستقیم در این رابطه نشد‬ ‫و اکنون هم معلوم نیســت با چه انگیــزه ای این اظهار نظرها و‬ ‫طلبکاری ها انجام می شود‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور‬ ‫در پایــان تاکید کرد‪ :‬ما از همه طرف ها درخواســت می کنیم‬ ‫که موضوعات انسانی بخصوص این حادثه غم انگیز را دستاویز‬ ‫مطامع و ژست های سیاسی نکنند و بخاطر خانواده های داغدار‬ ‫اجازه بدهند امور با همین روش روان و بی حاشیه ای که در حال‬ ‫انجام است به پایان برسد‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫جای خالی بیمه درمدیریت سیل‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫مساله بیمه سیل جایگاه ان در مدیریت سیل و نحوه حضور بیمه ها به عنوان یکی از ارکان مهم در مراقبت از زیستگاه های شهری و روستایی حلقه پنهانی است که تاکنون به ان کم توجه شده‬ ‫است‪ .‬طاهره یلفانی کارشناس اندیشکده تدبیر اب ایران گفت‪ :‬از فروردین ماه تا دی ماه امسال شاهد رویدادهای متعدد سیل در کشور بوده ایم‪ ،‬شهرستان های خاش‪ ،‬دلگان و روستاهای حاشیه‬ ‫تفتان در محاصره سیل قرار گرفته و در پی ان مردم برخی از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان تا کمر در اب فرو رفته اند‪ .‬ظهور و بروز بالیای طبیعی همچون سیل و تکرار خسارات وارد‬ ‫امده کنونی نشان از این واقعیت دارد که موضوع سیل را باید به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر کشور بپذیریم و به دنبال اتخاذ راهکارها و اقدامات متنوع در حوزه های مختلف تسکین دهنده و‬ ‫سازگاری موثر با این رویداد و کاهش پیامدهای ان باشیم‪ .‬یلفانی افزود‪ :‬یکی از این اقدامات مدیریت ریسک به صورت کلی و توجه به بیمه سیل به صورت خاص است که نه تنها برای عامه مردم‬ ‫که حتی در اذهان دولتمردان هم جایگاه و کارکرد به جایی ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ورود ممنوع بیمه برای مالیات!‬ ‫با جدی تر شــدن حذف معافیت های مالیاتی در صنعت بیمه‬ ‫مجموعه بیمه گذاران رایزنی های بیشتری برای تداوم معافیت‬ ‫موجود انجام می دهند‪ .‬به هر حال انها معتقدند در کنار اثر منفی‬ ‫بر افزایــش ظریب نفوذ بیمه ‪ ،‬دریافت مالیات موجب تحمیل‬ ‫هزینه های سنگینی بر بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد‪،‬‬ ‫روالی که در دنیا مرســوم نیست و نباید اتفاق بیفتد‪ .‬در پیش‬ ‫نویس الیحه اصالح مالیات های مســتقیم که در دستور کار‬ ‫مجلــس قرار دارد‪ ،‬اخذ مالیات از بیمه ها یکی از بندهای مورد‬ ‫توجه است‪ ،‬موضوعی که موجب شده طی مدت گذشته بارها‬ ‫مجموعــه صنعت بیمه از رئیس کل بیمــه مرکزی گرفته تا‬ ‫سندیکای بیمه و حاضران در این حوزه به این موضوع معترض‬ ‫باشند چرا که معتقدند نمی تواند اثر مثبتی بر جای گذاشته و‬ ‫بیمه را با مشــکالتی مواجه خواهد کرد‪ .‬در همین رابطه طی‬ ‫ماه های اخیر بارها رایزنی هایی برای عدم تصویب اخذ مالیات از‬ ‫بیمه ها انجام شده است؛ به طوری که چندی پیش مدیران عامل‬ ‫بیمه طی جلسه ای از پارسا ‪-‬رئیس سازمان امور مالیاتی ‪-‬دعوت‬ ‫کرده و مسائل خود را با او در میان گذاشتند‪ ،‬در روزهای اخیر نیز‬ ‫سندیکای بیمه میزبان وزیر اقتصاد‪ ،‬معاون بانک و بیمه وزارتخانه‬ ‫بود و بار دیگر موضوع مطرح و مورد توجه قرار گرفت در عین‬ ‫حال که مدیران عامل بیمه طی نامه ای به رئیس جمهور موضوع‬ ‫را مســتقیم مطرح کرده ودر رابطه با تبعات دریافت مالیات از‬ ‫صنعت بیمه به مسائلی اشاره کردند‪ .‬اما این که چرا بیمه گذاران‬ ‫تمایلی به دریافت مالیات از این صنعت ندارند ابعاد مختلفی را‬ ‫در بر می گیرد‪ .‬یکی از این مسائل به اهمیت ضریب نفود بیمه‬ ‫در کشور برمی گردد‪ ،‬طبق قانون برنامه ششم توسعه باید ضریب‬ ‫نفوذ بیمه ها تا پایان این برنامه به ‪ 7‬درصد برســد در حالی که‬ ‫اکنون این ضریب به ‪ 2.4‬درصد رســیده و در شرایط موجود‬ ‫امکان تحقق این هدف تا پایان برنامه وجود دارد‪ .‬صنعت بیمه‬ ‫معتقد است که با اخذ مالیات هزینه های مربوط به بیمه افزایش‬ ‫پیدا می کند و در این شــرایط تمایل به خرید بیمه و پوشش‬ ‫بیمه ای کاهش پیدا خواهد کرد که خود عاملی برای ممانعت‬ ‫از افزایش ضریب نفوذ بیمه ها است این در حالی است که بیمه‬ ‫عمر و زندگی بسیار مورد توجه صنعت بیمه قرار داشته و از ان به‬ ‫عنوان یکی از گزینه های افزایش ضریب نفوذ بیمه ها یاد می کند‬ ‫که در صورت اخذ مالیات با مشکالتی مواجه خواهد شد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر موضوع ماهیت بیمه ها و نگاه دنیا به این موضوع قرار دارد‬ ‫به طوری که تاکید دارند باید معافیت بیمه های درمان تکمیلی‬ ‫و بیمه های زندگی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل‬ ‫ماهیتاینبیمه نامه هامطابقگذشتهادامهداشتهباشد‪.‬همچنین‬ ‫مدیران بیمه اعالم کردند که بیمه نامه های شخص ثالث وسایل‬ ‫نقلیه به دلیل نرخ گذاری تعرفه ای توسط دولت و دریافت بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد حق بیمه به عنوان عوارض جهت پرداخت به وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬پلیس راهور و صندوق تامین خسارت های بدنی و نیز‬ ‫اجباری بودن خرید ان‪ ،‬از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف‬ ‫باشــد تا از تحمیل هزینه ان به مردم جلوگیری شود‪ .‬مدیران‬ ‫عامل بیمه معتقدند که اخذ مالیات و افزایش هزینه ها موجب‬ ‫کاهش بیشتر سهم بیمه از سبد خانوار می شود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اعمال مالیات بر بیمه به عنوان یکی از مصارف ضروری‬ ‫مردم‪ ،‬هم به صورت مستقیم و هم از طریق افزایش هزینه های‬ ‫سرمایه گذاری و تولید‪ ،‬موجب کاهش بیشتر سهم بیمه از سبد‬ ‫هزینه های خانوار و نیاز به جبران خسارت وارده به جامعه توسط‬ ‫دولت خواهد شد‪ .‬در واقع باال رفتن هزینه در بخش های مختلف‬ ‫اقتصــادی و تولیدی و به تبع ان افزایــش قیمت ها در بازار و‬ ‫جلوگیری از سرمایه گذاری و رونق تولید از جمله پیامدهای اخذ‬ ‫نادرست عوارض و مالیات به شمار می رود‪ .‬در سوی دیگر صنعت‬ ‫بیمه این نکته را مورد اشاره دارد که ماهیت وجودی مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬مالیات بر مصرف است‪ .‬به این معنی که هرکس‬ ‫که کاالیی بیشتر مصرف می کند‪ ،‬ملزم است در مقایسه با دیگر‬ ‫افراد مالیات بیشــتری پرداخت کند‪ .‬در واقع‪ ،‬این نوع مالیات‬ ‫نوعی اقدام تنبیهی برای مصرف بیشتر است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫هدف از وضع این مالیات‪ ،‬ساماندهی و کاهش مصرف کاال و‬ ‫خدمات اســت؛ بنابراین اعمال ان در حوزه هایی که «افزایش‬ ‫استفاده مطلوب و مورد نظر است‪ ،‬نمی تواند با اهداف مورد نظر‬ ‫سیاست گذار مطابقت داشته باشد‪ .‬مطالعات نیز نشان می دهد‬ ‫در اکثر کشورها صنعت بیمه‪ ،‬مشابه سایر نهادهای مالی (بازار‬ ‫پول و سرمایه) بطور کامل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫معاف است‪ .‬اما با وجود مخالفت های فعاالن بیمه نسبت به‬ ‫حذف معافیت های بیمه‪ ،‬دولتی ها هنوز موضع مشخص خود‬ ‫در این رابطه را اعالم رسمی نکرده اند ولی تمایل انها ظاهرا به‬ ‫دریافت است‪ ،‬که وقتی رئیس سازمان امور مالیاتی به جمع‬ ‫مدیران بیمه رفته بود ظاهرا با وجود شنیدن مسائل مربوطه‬ ‫تاییدی بر تداوم معافیت ها نداشــت و در اظهاراتش این گونه‬ ‫گفت بیمه عمر و زندگی فعال معاف هستند اما از سوی دیگر‬ ‫نمی توان با وضعیت موجود مالیاتی کشور را اداره کرد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر اخیرا معمار نژاد‪ -‬معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصاد‬ ‫و دارایی‪ -‬در جمع صنعت بیمه این موضوع را مورد توجه قرار‬ ‫داده که افزایش ســرمایه شرکت های بیمه در اینده را فروش‬ ‫بیمه هــای عمر و زندگی تامین خواهد کرد‪ .‬این گفته معاون‬ ‫وزیر خود نشان از اهمیت توسعه بیمه های عمر و زندگی دارد‬ ‫در حالی که از سوی دیگر بیمه گذاران معتقدند با اخذ مالیات‬ ‫نفوذ این بیمه ها کاهش داشــته و در نهایت افزایش سرمایه‬ ‫شرکت های بیمه را به دنبال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایرانی ها روزانه‬ ‫چند ریال صدقه می دهند؟‬ ‫معاون توســعه و جذب مشــارکت های مردمی کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره) گفت‪ :‬براساس اطالعات و امار موجود سرانه پرداخت‬ ‫روزانه هر ایرانی در قالب صدقه ‪ ۱۱۶‬ریال است‪.‬‬ ‫علیرضا عسکریان با بیان اینکه امار موجود نشانگر رشد و افزایش‬ ‫ســرانه پرداخت صدقه در مقایسه با ســال گذشته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براســاس امار موجود و صدقات جمع اوری شده در سطح کشور‬ ‫در ســال گذشته به میزان هر نفر ‪ ۱۰۸‬ریال صدقه پرداخت می‬ ‫شــد که افزایش پرداختی های موجود نشــانگر اعتماد مردم به‬ ‫کمیته امداد براساس عملکرد ان است‪.‬‬ ‫وی در خصوص اخریــن وضعیت صندوق های صدقات موجود‬ ‫در ســطح معابر و دیگر مکان های تردد مردم نیز گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به سیاست های جدید کمیته امداد در حال جمع اوری صندوق‬ ‫های صدقات و رفتن به ســمت جذب کمک ها و مشارکت های‬ ‫مردمی در قالب سیستم های الکترونیکی از طریق سامانه‪ ،‬پیامک‬ ‫و اپلیکیشن های تلفن همراه هستیم که این روند اکنون در حال‬ ‫فراگیر شدن است‪ .‬معاون توسعه و جذب مشارکت های مردمی‬ ‫کمیته امداد اظهار داشت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۰۸‬هزار صندوق صدقات از‬ ‫سطح کشور جمع اوری شده و بنا داریم ‪ ۱۸۴‬صندوق باقی مانده‬ ‫نیز را به تدریج جمع اوری کنیم‪.‬‬ ‫عسکریان با بیان اینکه خیرین و نیکوکاران هم اکنون می توانند‬ ‫از طریق شــمارگیری *‪ #۸۸۷۷‬نسبت به واریز کمک های خود‬ ‫اقدام نمایند‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون با مشــارکت همیشگی حدود ‪۵۰‬‬ ‫هزار نفر از خیرین ســطح کشور مبلغ ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫تومان در قالب کمک های مردمی برای رفع مشکالت نیازمندان‬ ‫واریز و به انان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۷‬هزار و ‪ ۲۶۴‬یتیم تحت حمایت کمیته امداد هستند‬ ‫معاون توسعه و جذب مشارکت های مردمی کمیته امداد تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬اکنون ‪ ۱۲۷‬هزار و ‪ ۲۶۴‬نفــر از ایتام که فاقد پدر‪ ،‬مادر یا‬ ‫هر دو مورد هستند تحت حمایت این کمیته قرار دارند و ماهانه‬ ‫مبلغ ‪ ۳۲۴‬هزار تومان به انان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص فرزندان محســنین نیز گفت‪ ۱۲۷ :‬هزار و ‪۹۰۱‬‬ ‫نفر از فرزندان محســنین نیز تحت حمایت کمیته امداد هستند‬ ‫که در مقایســه با سال گذشــته دارای ‪ ۴۵‬درصد رشد است‪ .‬به‬ ‫گفته عســکریان‪ ،‬به ازای هر فرد از خانواده محسنین نیز ماهانه‬ ‫مبلغ ‪ ۱۲۴‬هزار تومان پرداخت می شد که این رقم هم اکنون به‬ ‫‪ ۱۸۸‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه هــم اکنون حدود ‪ ۷۰۰‬هــزار حامی ایتام و‬ ‫غیــره کمک های نقدی و غیرنقدی خود را در اختیار کمیته می‬ ‫گذارند‪ ،‬گفت‪ :‬این تعداد نیکوکار خیر ســال گذشــته حدود ‪۷۸‬‬ ‫میلیارد تومان کمک های خود را که نشــانگر ‪ ۳۴‬درصد رشــد‬ ‫است را به حساب کمیته امداد واریز کرده و عین مبالغ در اختیار‬ ‫نیازمندان تحت پوشــش قرار گرفته است‪ .‬معاون توسعه و جذب‬ ‫مشارکت های مردمی کمیته امداد اظهار داشت‪ :‬به طور میانگین‬ ‫هر خیر نیکوکار به صــورت ماهیانه مبلغ ‪ ۱۰۰‬هزار تومان برای‬ ‫کمک به نیازمندان پرداخت می کند‬ ‫‪ ۷۶‬درصد کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری‬ ‫جمع اوری می شود‬ ‫معاون توســعه وجذب مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت‪:‬‬ ‫براســاس امار و اطالعات موجود سال گذشــته از طریق مراکز‬ ‫نیکــوکاری ‪ ۱۳۴۰‬میلیارد تومان کمک های مردمی جمع اوری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امســال همچنین ‪ ۱۵۲۴‬مرکــز نیکوکاری راه‬ ‫اندازی شــده که با توجه به روند موجود پیش بینی می کنیم تا‬ ‫پایان سال به سه هزار مرکز افزایش یابد‪ .‬عسکریان با بیان اینکه‬ ‫برای افزایش مراکز نیکوکاری تا مرز هشــت هزار مرکز در سال‬ ‫اینــده نیز برنامه ریزی های الزم شــده‪ ،‬گفت‪ ۷۰ :‬درصد منابع‬ ‫جمع اوری شــده کمیته امداد توســط مراکز نیکوکاری سراسر‬ ‫کشور به انجام می رسد‪.‬‬ ‫افتتاح مراکز نیکوکاری خبرنگاران‬ ‫عسکریان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با استقبال‬ ‫از خبرنگاران کشــور برای راه انــدازی مراکز نیکوکاری با عنوان‬ ‫خبرنگاران افزود‪ :‬برای نخســتین بار با توجه بــه ارائه طرح راه‬ ‫اندازی مراکز نیکوکاری خبرنگاران در ســطح کشور‪ ،‬اکنون سه‬ ‫مرکز نیکوکاری خبرنگاران در اســتان های قزوین‪ ،‬گلســتان و‬ ‫مازندران راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق اسالمی‪ ،‬عملیات بازار باز را انجام می دهد‬ ‫عملیات بازار باز از روز شــنبه شــروع می شود‪.‬‬ ‫روز گذشــته‪ ،‬مراسم رونمایی از ان شروع شد و‬ ‫حاال رییس کل بانک مرکزی توضیحات کوتاهی‬ ‫درباره این عملیات بیان کرده است‪« .‬عبدالناصر‬ ‫همتی» رییس کل بانــک مرکزی (جمعه) در‬ ‫صفحه اینســتاگرام خود با اشاره به رونمایی از‬ ‫عملیات بازار باز‪ ،‬نوشــت‪« :‬بانک مرکزی از این‬ ‫پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسالمی‬ ‫منتشــره از طرف خزانه دولــت‪ ،‬این ابزار مهم‬ ‫سیاســتگذاری پولی را به کار خواهد گرفت‪».‬‬ ‫رییــس کل بانــک مرکزی در این یادداشــت‬ ‫تشریح کرد‪« :‬بر اســاس وعده ای که در ابتدای‬ ‫حضورم در بانک مرکزی داده بودم‪ ،‬ســاز و کار‬ ‫جدید سیاست گذاری پولی رسما رونمایی شد‪.‬‬ ‫عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول ان‪ ،‬خرید‬ ‫و فروش اوراق قرضه بــا بدهی دولت و به ویژه‬ ‫اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اســناد خزانه با‬ ‫بانک ها و موسســات اعتباری است‪ ».‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬به طور معمول‪ ،‬امروزه بانک های مرکزی‬ ‫عملیــات بازار بــاز یا خرید و فــروش اوراق را‬ ‫برای دســت یابی به اهداف اقتصاد کالن خود‪،‬‬ ‫یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام‬ ‫می دهنــد و برای انکه قادر باشــند نرخ تورم و‬ ‫ســطح تولید را در جهت مطلــوب و مورد نظر‬ ‫خود تحت تاثیــر قرار دهنــد‪ ،‬احتیاج به یک‬ ‫واســط یا هدف میانی دارنــد که امکان کنترل‬ ‫قابل توجه ان را داشته باشند‪ ».‬همتی با تاکید‬ ‫بر اســتفاده از نرخ سود بازار بین بانکی نوشت‪:‬‬ ‫«متغیری که امروزه بانک های مرکزی به عنوان‬ ‫واســطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و‬ ‫تولید مطلوب ازان استفاده می کنند‪ ،‬نرخ سود‬ ‫بازار بین بانکی اســت‪ .‬بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اســامی ایران نیــز از این پس و بــه تدریج با‬ ‫خرید و فروش اوراق اســامی منتشره از طرف‬ ‫خزانه دولت‪ ،‬ایــن ابزار مهم سیاســت گذاری‬ ‫پولی را به کار خواهد گرفت‪ ».‬عملیات بازار باز‬ ‫با کنار گذاشــتن سیاست تعیین دستوری نرخ‬ ‫ســود بانکی‪ ،‬اجازه می دهد نرخ سود در کانال‬ ‫مشــخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام‬ ‫بانکی کشور را سروسامان دهد‪ .‬فرایند عملیات‬ ‫بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش‬ ‫یــا کاهش تقاضای ذخایــر بانک ها که احتمال‬ ‫انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر)‬ ‫از میزان هدف گذاری وجود دارد‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار و عرضه یا‬ ‫جمع اوری ذخایر‪ ،‬نرخ سود بازار را به نزدیک نرخ‬ ‫سیاستی هدف گذاری شده هدایت می کند‪ .‬روز‬ ‫گذشته هم زمان با پنجاه ونهمین مجمع عمومی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ســامانه معامالتی «عملیات بازار‬ ‫باز» رونمایی شد‪ .‬همتی در این مراسم نیز گفت‪:‬‬ ‫«این کار به ما کمک خواهد کرد تا سیاستگذار‬ ‫و نظام سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر‬ ‫و تحول عمــده کنیم و نگرانی هایــی که تا به‬ ‫حال در مورد اضافه برداشــت و برداشــت های‬ ‫بیــن بانکی و بازار بین بانکی وجود داشــت‪ ،‬از‬ ‫میــان برداریم‪ ».‬به گفته وی‪ ،‬با اجرای عملیات‬ ‫بازار باز به ســمتی پیش خواهیم رفت که انچه‬ ‫در بانک هــای مرکزی مدرن دنیــا برای اعمال‬ ‫سیاســت های پولی عمل می شود‪ ،‬اجرایی شود‬ ‫که نتایج مثبت ان به تدریج نمایان خواهد شد‪.‬‬ ‫پیشنهاد جدید رئیس اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫ارز در خارج از کشور تحویل داده شود‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید به جای بازگشت ارز حاصل‬ ‫از صادرات به داخل کشــور‪ ،‬دولت می تواند این ارز را در کشور‬ ‫مقصــد صادراتــی از فعاالن بخش خصوصی تحویــل بگیرد‪ .‬با‬ ‫کاهش فروش نفت تحت تاثیر تحریم های یکجانبه و غیرقانونی‬ ‫دولت امریکا بر ضد اقتصاد و مردم ایران‪ ،‬صادرات غیرنفتی یکی‬ ‫از اصلی ترین راه هایی بوده کــه در چارچوب ان نیازهای ارزی‬ ‫پاســخ داده شده اســت‪ ،‬راهی که با محوریت بخش خصوصی‬ ‫برقرار مانده و حاال فعاالن این حوزه پیشنهادی جدید به دولت‬ ‫ارائه کرده اند‪ .‬هرچند از ماه های ابتدایی سال گذشته‪ ،‬اختالف‬ ‫نظرهایی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی در نحوه بازگشت‬ ‫ارز حاصل از صادرات به کشــور وجود داشــت امــا در نهایت‬ ‫دستورالعملی که این بانک در ماه های پایانی سال ‪ ۱۳۹۷‬نهایی‬ ‫کرد‪ ،‬دو طرف را به یک برنامه قابل اجرا رساند‪.‬‬ ‫بر اســاس این دســتور العمل صادرکننــدگان ایرانی باید ‪۵۰‬‬ ‫درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به ســامانه نیما بیاورند‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد از این ارز را می توانند بــه واردات در ازای صادرات‬ ‫اختصــاص دهند و برای ‪ ۲۰‬درصد باقیمانــده نیز می توانند از‬ ‫دیگر شیوه های موجود استفاده کنند‪ .‬این برنامه از سال گذشته‬ ‫اجرایی شــده و بر اســاس اخرین امار ارائه شده از سوی بانک‬ ‫مرکزی به بازگشــت بیش از ‪ ۷۰‬درصد از ارز حاصل از صادرات‬ ‫غیرنفتی کشــور منجر شده است‪ .‬با وجود انکه بخش خصوصی‬ ‫این دستورالعمل را اجرا کرده است‪ ،‬اما حاال رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در سخنانی درخواستی جدید از دولت مطرح کرده است‪.‬‬ ‫طبق انچه که پایگاه اطالع رســانی اتاق بازرگانی ایران منتشــر‬ ‫کرده‪ ،‬مســعود خوانساری گفته اســت که «با وجود مشکالتی‬ ‫همچــون حمل ونقل‪ ،‬تحریم ها و روابط بانکــی‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫ایرانــی با این حجم صادرات جهان را شــگفت زده کردند که با‬ ‫وجود عملکرد صادرکنندگان و تاجران ایرانی در چنین شرایطی‬ ‫تحســین برانگیز و باید بر دســتان انها بوســه زد که در چنین‬ ‫شرایطی برای کشور جهاد می کنند‪.‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماه امسال همچنین ‪ ۳۱.۸‬میلیارد دالر واردات از کشورهای‬ ‫مختلف به ایران انجام شده که در مجموع حجم تجارت خارجی‬ ‫ایــران نزدیک به ‪ ۶۴‬میلیارد دالر در این شــرایط ســخت به‬ ‫ثبت رســیده است»‪ .‬او همچنین با اشــاره به الزام دولت مبنی‬ ‫بر برگشــت ارز حاصل از صادرات به کشــور‪ ،‬به دولت پیشنهاد‬ ‫داده‪ »:‬بــه صادرکنندگان اجازه دهد ارز حاصل از صادرات خود‬ ‫را در مقصــد صــادرات تحویل دهند و ملزم بــه تحویل ان در‬ ‫داخل کشــور نباشند»‪ .‬این پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫به معنای ان اســت که صادرکننــدگان بخش خصوصی پس از‬ ‫نهایی کــردن معامله‪ ،‬حاضرند این ارز را در کشــور واردکننده‬ ‫کاال از ایران‪ ،‬تحویل دهند تا از ســویی محدودیت های بازگشت‬ ‫ارز به کشــور کاهش یابد و از ســوی دیگر دولت در یک کشور‬ ‫خارجی به منابع ارزی دسترســی پیدا کند‪ .‬می توان از طریق‬ ‫ان‪ ،‬کاالهای اساســی و مورد نیاز کشــور را خریداری کرد و به‬ ‫ایران فرستاد‪ .‬پیشنهادی که باید دید دولت و بانک مرکزی چه‬ ‫واکنشی به ان نشان خواهند داد؟‬ ‫دبیر ســی و هشتمین جشنواره فیلم فجر‪ ،‬گفت‪ :‬امسال جشن افتتاحیه جشنواره برگزار نمی شود و به جای ان‪ ،‬سینماگران ایرانی در راستای مسئولیت اجتماعی خود‪ ،‬در‬ ‫کمک رســانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان مشــارکت خواهند کرد‪« .‬ابراهیم داروغه زاده» در احترام و گرامیداشت یاد و نام شهدای حوادث اخیر‪ ،‬از مصوبه شورای‬ ‫سیاســت گذاری این رویداد خبر داد و اعالم کرد‪ :‬امسال با توجه به فضای عمومی جامعه وهمدردی با خانواده های داغدار حوادث تلخ اخیر‪ ،‬جشن برنامه افتتاحیه فیلم فجر‬ ‫برگزار نمی شــود‪ .‬وی گفت که مقرر شده است تا به پیشنهاد اهالی سینما در یکی دو روز قبل از اغاز نمایش اثار به همراه هنرمندان و با حمایت شهرداری تهران که امسال‬ ‫حامی اصلی جشــنواره فیلم فجر است برای کمک و التیام بخشی به اسیب دیدگان مناطق سیل زده سفری به اســتان سیستان و بلوچستان انجام شود‪ .‬داروغه زاده گفت‪:‬‬ ‫سینماگران ایرانی مثل همیشه و در راستای مسئولیت اجتماعی خود‪ ،‬در این حرکت انسان دوستانه مشارکت خواهند داشت‪.‬‬ ‫واکنش شهاب حسینی به تحریم جشنواره فجر توسط هنرمندان‬ ‫سقوط از مرز استانداردهای رفتاری در جامعه‬ ‫طی روزهای گذشــته که برخی اندک از اهالی ســینما جشنواره ‪38‬‬ ‫فیلــم فجر را تحریم کردند‪ .‬مهمترین دلیل شــان هم اتفاقی بود که‬ ‫برای هواپیمای مسافری افتاده و تعدادی از هموطنان مان به شهادت‬ ‫رسیدند‪ .‬البته در میان هنرمندانی هم بودند که به این رفتارهمکاران‬ ‫خود اعتراض داشــتند و برخی هم در مورد این موضوع با رســانه ها‬ ‫گفتگو کردند‪ .‬سید شهاب حسینی‪ ،‬بازیگر کشورمان نیز با انتشار متنی‬ ‫در صفحه شخصی خود نسبت به انصراف برخی هنرمندان از جشنواره‬ ‫فیلم فجر واکنش نشان داده است‪ :‬دوستان‪ .‬هموطنان‪ ،‬همدردان‪ .‬مردم‬ ‫رنجیده و رنجدیده‪ .‬روحمان ازرده و دلمان شکسته‪ ،‬می دانم‪ .‬اعتمادمان‬ ‫سلب شده و حال عمومی ما را به این روز در اورده‪ .‬در همین سرزمین‬ ‫زیســتم و چون شــما نیک می دانم‪ .‬اما این را نیز می دانم که روزگار‬ ‫امروز محصول غلبه همیشگی احساسات بر عقل و منطق ما در همه‬ ‫ادوار تاریخ و در همه ســطوح اجتماعی و فرهنگی است‪ .‬وارث یکی از‬ ‫بزرگترین گنجینه های تاریخ و ادبیات در جهان هستیم در حالی که‬ ‫در زندگی روزمره مان نهادینه نشده و نمودی ندارد‪ .‬برخورد احساسی‬ ‫ما درباره اینده شخصی و اجتماعی مان مانع از درخشش افتاب اگاهی‬ ‫و عقالنیت در زندگی مان شده‪ .‬تا انجا که اول عمل می کنیم بعد فکر‬ ‫می کنیم و چه بســیار که فکر نکرده عمل می کنیم‪ .‬فرمانی در دست‬ ‫احساسات برخاسته از عجله در همه چیز‪ .‬در تصمیم گیری‪ ،‬قضاوت‪،‬‬ ‫اظهــار نظر‪ ،‬گرایش و واکنش‪ .‬وقت ان نرســیده که بیش از پیش از‬ ‫چاشــنی تامل و تفکر و تعقل بهره ببریم؟ درباره سیاست های کالن‬ ‫مملکتی چون از دانش کافی برخوردار نیستم‪ ،‬صاحب نظر هم نیستم‬ ‫و بعید می دانم نظر شخصی ام تاثیر چندانی بر روند وقایع داشته باشد‪.‬‬ ‫هرچند عیان است نسبت به دو دهه قبل‪ ،‬بیشتر از غلبه احساسات بر‬ ‫منطق رنج می بریم‪ .‬امــا در حیطه حرفه ای خود گاهی ناگزیر از ذکر‬ ‫مطالبی هستم‪.‬‬ ‫در احواالت مواج و گل الود‪ .‬کم نیستند موج سواران و ماهیگیران اب‬ ‫گل الود‪ .‬با عشــق و ارادت به تمامی خانواده های داغدار وقایع اخیر به‬ ‫خصوص عروجیان هواپیمای مسافربری‪ ،‬الزم به ذکر می دانم سقوط‬ ‫سهمگین دیگری تهدیدمان می کند‪ .‬و ان‪ ،‬سقوط از مرز استانداردهای‬ ‫رفتاری در جامعه است که این روزها در انواع مختلف شاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫از صفحه تلویزیون گرفته تا سطح و عمق جامعه در فضای های حقیقی‬ ‫و مجازی‪ .‬دوستان‪ .‬شــاید در حال حاضر شرایط فعلی متناسب این‬ ‫مطلب نباشــد اما عملکرد تعدادی از همکاران که بعضاً در پشت ان‬ ‫انگیزه های شــخصی فراوان موج میزند‪ ،‬این واکنش را طلب می کند‪.‬‬ ‫جشــنواره فیلم فجر جدای از نام و مناســبت برگزاری ان‪ ،‬به لحاظ‬ ‫تکنیکی همواره تنها جشــنواره رسمی کشور تلقی می شده که شاید‬ ‫کلیه سیاست های سینمایی سال بعد از خود را اعم از نوبت اکران اثار‪،‬‬ ‫سیاســت های تولید‪ ،‬روش و خط مشی سینما را رقم می زده و از این‬ ‫بابت همواره مورد توجه ســینماگران در بخش های مخلتف و محلی‬ ‫جهت ارائه‪ ،‬کشــف‪ ،‬رشد و پیگیری فعالیت حرفه ای قلمداد می شده‪.‬‬ ‫لذا حضور در ان همواره برای فیلمســازان داخلی حائز اهمیت بوده‪.‬‬ ‫هر ساله هم شاهد استقبال گسترده مردم و خاصه مخاطبین سینما‬ ‫بوده و طی ساله ایی که از ان گذشته‪ ،‬رقم زننده بخش قابل توجهی از‬ ‫تاریخ سینمای ایران بوده که مسلماً مانند بسیاری جشنوار های دیگر‬ ‫در دنیا متولیان دولتی داشــته‪ .‬حال تعدادی از همکاران بنای اعالم‬ ‫انصراف از جشــنواره گذاشــته اند‪ .‬با احترام به تصمیم شخصی انان‪،‬‬ ‫نسبت به ان نقدی دارم که عرض می کنم‪ .‬اوال این حرکت دامن زدن‬ ‫به افتراق جامعه شــکن خودی و ناخودی است‪ .‬و این در حالی است‬ ‫که جامعه و مردم بیش از هر زمان دیگری به همبســتگی و دلداری‬ ‫یکدیگــر نیازمندند‪ .‬این رفتار حتی در میان هنرمندان و طرفداران و‬ ‫مخاطبینش نیز شکاف عمیق و شاید جبران ناپذیری ایجاد کند که به‬ ‫صالح هیچ کس نیست‪ .‬و این تصور که کسانی که ترجیح به انصراف‬ ‫نمی دهند همدرد و شــریک حال مردم و جامعه نیستند‪ ،‬و موضعی‬ ‫مغایر با مردم دارند‪ ،‬سخت اشتباه است‪ .‬حق یک فیلم با تمام مشقات‬ ‫و مشکالتی که در راه ســاخته شدن دارد‪ ،‬هست که دیده شود و در‬ ‫مناسبتی رســمی مورد ارزیابی قرار گیرد‪ .‬این موضوع از بابت انگیزه‬ ‫تمامی عوامل یک فیلم با سرنوشــت هنر ســینمای کشور‪ ،‬ارتباط‬ ‫مســتقیم دارد‪ .‬چه بسا که طی دهه های گذشته چنانچه نیم تمرکز‬ ‫سیاسی و نظامی کشور را اگر صرف ساختن فرهنگ سینما به قدرت‬ ‫هماوردی با هالیوود می کردیم‪ ،‬شاید امروزه با تکیه بر غنای تاریخی و‬ ‫فرهنگی و ایمانی که از ان برخورداریم‪ ،‬نیمی از جهان را به مرام و ایین‬ ‫خویش در اورده بودیم‪ .‬بماند‪ .‬در نهایت قربانی شدن فرهنگ و هنر هم‬ ‫دست کمی از دیگر فجایع ندارد‪ .‬دوم اینکه این جشنواره تماماً امکان‬ ‫بدل شدن به یادواره ای برای تقدیم شدن اثار به از دست رفتگان مدت‬ ‫اخیر و زنده نگه داشتن یاد انها را داراست و تریبونی برای بیان رسای‬ ‫احساسات و همدردی با دردمندان‪ .‬یادواره ای که رنگ و بوی یاران از‬ ‫دســت رفته را به خود بگیرد و تبدیل به مراسمی برای گرامیداشت و‬ ‫زنده نگه داشتن شکوه یادشان باشد‪ .‬لذا این بنده کوچک بدینوسیله‬ ‫ایــن حرکت را تایید نمی کنم و ان را گامی در جهت همدردی تلقی‬ ‫نمی نمایم‪ .‬هنر و فرهنگ حق مردم هر سرزمین است و در هر محفلی‬ ‫و تحــت هر عنوانی که مجال بروز و ظهور پیدا کند‪ ،‬تاثیرگذار جامعه‬ ‫خویــش خواهد بود‪ .‬ای کاش نیت هایمان هم خالص باشــد‪ ،‬و بنا به‬ ‫صالح شخصی خود ـ فی المثل ترس از برخورد تحقیرامیز مخاطب با‬ ‫فیلم مان به ســیاق و روال ادوار گذشته ـ پشت احساسات پاک مردم‬ ‫قایم نشــویم‪ .‬اوست یگانه حی و حاضر و ناظر‪ .‬هم قصه نانموده داند‪،‬‬ ‫هم نامه نانوشته خواند‪.‬‬ ‫اغاز پیش فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر از دوشنبه ‪۳۰‬دی ماه‬ ‫معاون اجرایی ســی و هشتمین جشنواره فیلم فجر از اغاز پیش فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر از‬ ‫دوشــنبه ‪ ۳۰‬دی ماه خبر داد‪ .‬عزت اهلل علیزاده درباره زمان و نحوه اغاز فروش بلیت های جشــنواره فجر‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬پیش فروش بلیت های سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای مخاطبان مردمی از ساعت‬ ‫‪۱۲‬روز دوشــنبه ‪ ۳۰‬دی ماه سال جاری اغاز و تا ساعت ‪۱۸‬چهارشنبه دوم بهمن ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سازمان ها و نهادها می توانند روزهای جمعه و شنبه (‪ ۴‬و ‪ ۵‬بهمن ماه) با مراجعه به سامانه‬ ‫فروش بلیت به ادرس ‪ www.Fajrticket.ir‬بلیت های مورد نظر را تهیه کنند‪ .‬معاون اجرایی جشنواره‬ ‫یاداور شد ‪ :‬هر شخص مجاز خواهد بود تا با کدملی خود‪ ،‬دو سری بلیت از طریق سامانه به ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ Fajrticket.ir‬پیش خرید کند‪ .‬علیزاده درباره تحویل بلیت ها نیز گفت‪ :‬بلیت های کلیه افرادی که اقدام‬ ‫س و زمان های اعالم شده توسط متقاضیان در سامانه پیش فروش‪ ،‬در‬ ‫به پیش خرید کرده اند‪ ،‬بر مبنای ادر ‬ ‫روزهای شنبه‪ ،‬یکشنبه و دوشنبه‪ ۵ ،‬تا ‪ ۷‬بهمن ماه از طریق پیک تحویل داده خواهد شد‪ .‬سی و هشتمین‬ ‫جشنواره فیلم فجر ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬بهمن سال جاری همزمان با گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود‪ .‬در این دوره جشنواره‪ ۱۱۵ ،‬فیلم سینمایی به‬ ‫همراه ‪ ۳۶‬فیلم مستند فرم ثبت نام جشنواره را تکمیل کرده اند که در میان فیلم های سینمایی‪ ۳۷ ،‬اثر به‬ ‫فیلمسازان اول اختصاص دارد‪ .‬این جشنواره شامل بخش های مختلف؛ از جمله مسابقه سینمای ایران یا‬ ‫سودای سیمرغ (فیلم های سینمایی داستانی‪ /‬پویانمایی فیلم های بلند داستانی که دارای پروانه ساخت یا‬ ‫نمایش از سازمان سینمایی باشند و تا قبل از بهمن ‪ ۱۳۹۸‬اکران عمومی نشده و در هیچیک از رویدادها و‬ ‫جشنواره های سینمایی داخلی و خارجی به نمایش در نیامده باشند)‪ ،‬نگاه نو (فیلم اول کارگردان‪ :‬داستانی‪/‬‬ ‫پویانمایی فیلمساز یا کارگردان اول‪ ،‬به هنرمندی اطالق می شود که برای ساخت یا نمایش فیلم سینمایی‬ ‫خود برای نخســتین بار‪ ،‬مجوزهای الزم و قانونی را از سازمان سینمایی کسب کرده باشد و پیش از این‬ ‫اثری از وی به عنوان فیلم سینمایی اکران یا در رویدادهای داخلی یا خارجی معرفی نشده باشد)‪ ،‬مستند‬ ‫بلند‪ ،‬کوتاه داســتانی (با زمان نمایش حداقل ‪ ۳‬و حداکثر ‪ ۱۵‬دقیقه)‪ ،‬مسابقه تبلیغات سینمای ایران و‬ ‫مسابقه تجلی اراده ملی است‪ .‬محمد احسانی‪ ،‬محمود اربابی‪ ،‬همایون اسعدیان‪ ،‬یلدا جبلی‪ ،‬رضا درستکار‪،‬‬ ‫سیدمحمود رضوی و حسین کرمی در این دوره از جشنواره اعضای هیات انتخاب فیلم های بخش سودای‬ ‫سیمرغ (مسابقه سینمای ایران) و نگاه نو (ویژه فیلم اول کارگردانان) هستند‪ .‬غیر از پردیس ملت به عنوان‬ ‫کاخ اصلی جشنواره که محل نمایش فیلم ها برای اصحاب رسانه است‪ ،‬پردیس سینمایی ازادی‪ ،‬سینما‬ ‫استقالل‪ ،‬پردیس سینمایی ایران مال‪ ،‬پردیس سینمایی باغ کتاب‪ ،‬پردیس سینمایی تماشا‪ ،‬سینما جوان‪،‬‬ ‫پردیس سینمایی راگا‪ ،‬پردیس سینمایی زندگی‪ ،‬پردیس سینمایی فرهنگ‪ ،‬سینما فجر اسالمشهر (سالن‬ ‫اصلی)‪ ،‬پردیس سینمایی کوروش‪ ،‬پردیس سینمایی کیان‪ ،‬سینما ماندانا‪ ،‬پردیس سینمایی مگامال و موزه‬ ‫سینما در مناطق مختلف شهر تهران‪ ،‬سینماهای مردمی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر خواهند بود‪.‬‬ ‫پشتپردهجلبحمایتهنرمندانباتطمیع‬ ‫در روزهای گذشــته شــاهد واکنش برخی از چهره های شناخته‬ ‫شــده عرصه هنر درباره اتفاق های اخیر کشــورمان بودیم‪ .‬در این‬ ‫میان برخی از هنرمندان نسبت به دیدگاه ها و رفتارهای یکدیگر هم‬ ‫انتقادهایی را مطرح کردند‪ .‬شاید مهمترین انتقاد و اتفاق در این باره‬ ‫مربوط به ُکنش و واکنشــی بود که میان سیروان خسروی خواننده‬ ‫موسیقی پاپ و یکی از فیلمنامه نویسان رخ داد‪.‬‬ ‫چند روز پیش سیروان خسروی با انتشار متنی‪ ،‬انتقادهایی نسبت‬ ‫به ســلبریتی ها مطرح کرد‪ :‬سلبریتی ها؛ از ماهیگیرى از اب گل الو ِد‬ ‫هیچ حادثه اى نمی گذرند و شهوت دیده شدنشان تمام ناشدنى است‪.‬‬ ‫نه ســبز بودم‪ ،‬نه بنفش شدم‪ ،‬نه تَکرار کردم و نه سیاه می شوم‪‎ .‬ولى‬ ‫افســوس که هنوز هم بسیارند کســانی که دنباله رو سلبریتی هاى‬ ‫افتاب پرستى هستند که یک روز ســبزند‪ ،‬یک روز بنفش‪ ،‬یک روز‬ ‫عزادارنــد‪ ،‬یک روز به فالن کاندیدا “اعتقاد راســخ” دارند‪ ،‬روز دیگر‬ ‫تظاهر به فریب خوردگى می کنند‪ ،‬یک روز تاریخ ســازند و روز دیگر‬ ‫تاریخ باز‪ .‬اینها همان هایى هســتند که از ماهیگیرى از اب گل الو ِد‬ ‫هیچ حادثه اى نمی گذرند و شهوت دیده شدنشان تمام ناشدنى است‪.‬‬ ‫من نه از “درود به شــرفت”ها خوشحال می شــوم و نه از “لعنت”ها‬ ‫ناراحت‪ ،‬چون می دانم تنها با یک پســت عوام فریبانه تمام “لعنت”ها‬ ‫به “درود” تبدیل می شود‪.‬‬ ‫قطعا قلب من هم همانند هر انســانى از این همه مصیبت به درد‬ ‫امده‪ ،‬اما باور دارم که گذاشتن یک عکس مشکى یا پُستهایى که جز‬ ‫برانگیختن احساســاتِ لحظه اى هیچ کاربردى ندارند‪ ،‬هیچ دردى را‬ ‫درمان نخواهد کرد‪.‬‬ ‫در ادامه محراب قاســمخانی این سخنان خسروی در مذمت رفتار‬ ‫غیر حرفه ای سلبریتی ها را تاب نیاورد و با نوشتن یادداشتی و انتشار‬ ‫ِ‬ ‫یادداشت محراب‬ ‫در صفحه شخصی اش به طور ضمنی پاسخ داد‪ .‬این‬ ‫قاسمخانی به پاسخ متقابل سیروان خسروی و افشاگری او انجامید؛‬ ‫او نوشــت‪ :‬باید منتظر ماند و دید که ایا این واکنش تن ِد ســیروان‬ ‫خسروی از سوی محراب قاســمخانی پاسخی در پی خواهد داشت‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫کمک به سیل زدگان‪ ،‬جایگزین مراسم افتتاحیه جشنواره فجر شد‬ ‫شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫دومین دعوت دبیر «تئاتر فجر» از خانواده تئاتر؛‬ ‫در کنار هم می مانیم‬ ‫نادر برهانی مرند دبیر جشــنواره تئاتر فجر در واکنش‬ ‫به انصراف گروه های نمایشــی‪ ،‬باردیگر دســت به قلم‬ ‫شــد و با دعوت مجدد خانواده تئاتر ایران به همدلی‪،‬‬ ‫از حمایت ایــن رویداد از ســیل زدگان خبر داد‪ .‬نادر‬ ‫برهانی مرند دبیر سی و هشتمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر فجر دومین نامه خود به خانواده تئاتر را با عنوان‬ ‫دعوت به همدلی منتشــر کرد‪ .‬متن این نامه به شرح‬ ‫زیر است‪« :‬به نام خداوند بخشایشگر مهربان؛ همکاران‬ ‫ارجمند؛‬ ‫باختــن جمعی از‬ ‫جان‬ ‫مســتحضرید‬ ‫که‬ ‫همانگونــه‬ ‫ِ‬ ‫هموطنــان عزیــز و شــهروندان برخی کشــورها در‬ ‫ســانحه تلخ هوایی اخیر و اتفاقــات پس از ان‪ ،‬منجر‬ ‫به جریحه دار شــدن عمیق احساساتِ مردم کشورمان‬ ‫از جمله هنرمندان تئاتر شــد‪ .‬این فضای غمبار در نز ِد‬ ‫برخی از هنرمندانی که قرار بود در ســی و هشــتمین‬ ‫جشــنواره تئاتر فجر حضور داشــته باشند‪ ،‬به صورت‬ ‫انصراف از جشنواره بروز پیدا کرد‪.‬‬ ‫در تالطم برو ِز واکنش ها نسبت به این فاجعه دردناک‪،‬‬ ‫در نظــر گرفتن این ایــده که این رویــداد متعلق به‬ ‫هنرمندان و اثار ان ها با سالیق و مضامین متنوع است‬ ‫و اعتقاد به این امر که تداوم فعالیت های هنری در هر‬ ‫قالبی نیاز این روزهای پُرغم برای ارتقای همدلی ملی‬ ‫با هدف تحمل و گذر از رنج هاســت‪ ،‬در یادداشــتی از‬ ‫عزیزان منصرف خواســتم تا خانه خود را ترک نکنند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫جمعــی از کارگردانــان محتر ِم منصــرف‪ ،‬دعوت به‬ ‫جلسه ای با هدف گفت و گو (که در این روزها ضرورتی‬ ‫انکارناپذیر اســت) را پذیرفتند‪ ،‬این جلســه در بعد از‬ ‫ظهر چهارشــنبه ‪ ۲۵‬دی ‪ ۹۸‬برگزار شــد‪ .‬برایند این‬ ‫گفت و گو بــا احترام به دغدغه همه عزیزان و در نظر‬ ‫گرفتن این موضوع که جشــنواره طی دوران برگزاری‬ ‫خود به خانه هنرمندان با انواع ســایق و اندیشــه ها‬ ‫تبدیل شده و ترک خانه با هر تحلیل و کنش های قابل‬ ‫احتــرام برامده از ان‪ ،‬جز به افتراق بیشــتر اهل خانه‬ ‫نمی انجامد‪ ،‬به پیشنهادی از سوی اینجانب در راستای‬ ‫رسالت اجتماعی تئاتر منجر شد‪:‬‬ ‫«در راســتای کاســتن از االم هموطنان شــریف و‬ ‫داغدیده سیستان و بلوچستانی‪ ،‬با رضایت گروه هایی‬ ‫که به جشــنواره باز خواهند گشت‪ ،‬بخشی از کمک‬ ‫هزینه انــان‪ ،‬درامــد حاصل از فــروش بلیت های‬ ‫جشنواره‪ ،‬قسمتی از هزینه های بخش ملل و بخشی‬ ‫از حق الزحمــه نیروهای ســتادی از طریق انجمن‬ ‫هنرهای نمایشــی استان سیســتان و بلوچستان به‬ ‫عنــوان محور ایــن پویش‪ ،‬به ایــن هموطنان عزیز‬ ‫رنج دیده اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫متاسفانه پنجشنبه ‪ ۲۶‬دی ‪ ،۹۸‬در این روزهایی که نیاز‬ ‫به همگرایی بیشتر داریم‪ ،‬اظهارنظری غیرمسئوالنه از‬ ‫یک مقام مســئول منتشر شــده که به اتش گسست‬ ‫اجتماعی می دمد‪ .‬من با هر نوع برخورد ســلبی که راه‬ ‫مفاهمه و گفت و گو را مسدود می کند‪ ،‬شدیدا ً مخالفم‬ ‫و این مســئله عزم مرا بر اصرار بــه همگرایی فزاینده‬ ‫هنرمندان تئاتر برای حضور در خانه خود بیشتر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همکاران عزیز‪ ،‬تاریخ کشورمان کم نداشته ایامی را که‬ ‫غم و خشم توامان ظهور کرده اند اما مردم این سرزمین‬ ‫توانســته اند سیاوش وار از اتش بگذرند‪ .‬باری این برادر‬ ‫کوچکتان با تاکید دوباره بر همگرایی برای عبور از این‬ ‫روزهای سخت موارد زیر را با شما در میان می گذارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬از همکاران عزیز منصرف دیگر بار می خواهم که با‬ ‫در نظر گرفتن پویش حمایت از هموطنان سیستانی و‬ ‫بلوچستانی در کنار یکدیگر باشیم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از همــکاران عزیزی که علی رغم برخی طعنه ها و‬ ‫دلشکستگی ها در کنار ما ماندند‪ ،‬سپاسگزارم‪.‬‬ ‫‪ -۳‬به همــکاران عزیزی که به هر دلیلــی تمایلی به‬ ‫حضور در کنار ما نخواهند داشت‪ ،‬احترام می گذارم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬از دوســتان محترمی که تصور می کنند زبان عتاب‬ ‫گره گشای مسائل در این روزهاست‪ ،‬برادرانه و مشفقانه‬ ‫می خواهم که بر درد و رنج هنرمندان نیفزایند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬به احترام خانواده های داغ دا ِر حوادث اخیر‪ ،‬رویدادها‬ ‫متناسب با شان این فضا تدارک دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫برای همه هنرمندان و هموطنان عزیزم ارزوی روزهای‬ ‫بهتر همراه با ارامش دارم‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫‪ ۵‬فاکتور سالم زیستی برای افزایش طول عمر را بشناسید‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫اخبار‬ ‫دستورالعمل استفاده از واکسن‬ ‫‪ HPV‬را در کشور نداریم‬ ‫رییس انجمن متخصصین پوســت ایران گفت‪ :‬دستورالعمل‬ ‫استفاده از واکســن ‪ HPV‬را در کشور نداریم که با توجه به‬ ‫اهمیت موضوع این کار باید انجام شود‪ .‬دکتر فرهاد هنجنی در‬ ‫حاشیه نوزدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست‬ ‫ایران اظهار داشت‪ :‬برای تهیه این دستورالعمل باید از نخبگان و‬ ‫صاحب نظران دعوت شود تا ان را بر اساس شرایط کشور تدوین‬ ‫کنند‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬در خارج از کشور این موضوع وجود دارد‪،‬‬ ‫اما نباید از انها تبعیت کنیم و باید این دستورالعمل را به صورت‬ ‫اختصاصیبراساسشرایطخودمانداشتهباشیم‪،‬شرایطزندگی‬ ‫و ســایر موضوعات در ایران با خیلی از کشورها متفاوت است‬ ‫و به همین دلیل ما باید دستورالعمل اختصاصی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دیگر کشورها‪ ،‬افراد سنین پایین تر به تزریق‬ ‫واکسن توصیه می شوند که ما باید در کشور خود بررسی دقیق‬ ‫انجام دهیم که چه افرادی و در چه سنینی این واکسن را تزریق‬ ‫کنند‪ ،‬موضوعات مرتبط این واکسن اعم از تزریق ان‪ ،‬در یکی‬ ‫از پنل های این کنگره مطرح خواهد شد که متخصصان زنان‪،‬‬ ‫پوست و عفونی در این پنل حضور دارند‪ .‬هنجنی افزود‪ :‬اکنون‬ ‫واکســن ‪ HPV‬بازار داغی دارد و باورهای غلطی در مورد ان‬ ‫وجود دارد که سعی شده در این پنل به همه انها پرداخته شود‪.‬‬ ‫‪ HPV‬ویروسی است که معموال موجب سرطان دهانه رحم‬ ‫می شــود‪ .‬وی به برگزاری سایر پنل های این کنگره اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬پنل های مختلفی در قالب این رویداد علمی طراحی‬ ‫شــده که از جمله ان می توان به «چطوری بیماران را درمان‬ ‫می کنم»‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬رییس انجمن متخصصین پوست ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه مقاالت و کتب در اختیار همه است؛‬ ‫سعی شده در این کنگره توجه بیشتری به انتقال تجارب نخبگان‬ ‫شــود که بر این اساس مباحث جراحی پوست‪ ،‬لیزر درمانی و‬ ‫زیبایی پوست در این کنگره مورد بحث و بررسی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬وی به برگزاری گارگاه های اموزشی در این رویداد علمی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬حداقل ‪ ۹‬کارگاه اموزشی در این سه روز در‬ ‫زمینه هایی مانند جراحی پوست و تزریق چربی برگزار می شود‪.‬‬ ‫در تالش هستیم از دستیاران جوان هم حمایت کنیم؛ تعدادی‬ ‫از گزارش های این دستیاران در دانشگاه های علوم پزشکی در‬ ‫این کنگره ارایه می شود‪ .‬هنجنی با اشاره به اینکه نوزدهمین‬ ‫کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست ایران ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۷‬دی‬ ‫ماه برگزار می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬امســال بر انتقال تجارب علمی و‬ ‫کاربردی متخصصان متمرکز شدیم و به عبارتی انتقال تجربیات‬ ‫از مهمترین اهداف این کنگره اســت‪ .‬در این همایش به جای‬ ‫صرف وقت برای سخنرانی‪ ،‬پنل هایی که در نظر گرفته شده که‬ ‫موضوعات انها کاربردی و به روز است‪.‬‬ ‫سم زدایی و پاکسازی عروق بدن‬ ‫خود را به این نوشیدنی بسپارید!‬ ‫خاصیت اصلی این نوشــیدنی‪« ،‬سم زدایی» از کل بدن است‬ ‫و به دلیل نفوذ ســریع در تمام عروق انتهایی و ریز بدن‪ ،‬کل‬ ‫بدن را از اخالط غلیظ و گرفتگی عروق ریز پاکسازی می کند!‬ ‫الجبن» یکی از ترکیباتی است که در طب سنتی ایرانی‬ ‫«ماء ُ‬ ‫از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت‪ .‬خاصیت اصلی ما ء الجبن‪،‬‬ ‫«ســم زدایی» از کل بدن است و به دلیل نفوذ سریع در تمام‬ ‫عروق انتهایی و ریز بدن‪ ،‬کل بدن را از اخالط غلیظ و گرفتگی‬ ‫عروق ریز پاکســازی می کند‪ .‬به همین دلیل در درمان انواع‬ ‫لکهای پوستی‪ ،‬انواع ُسده ها‪ ،‬انواع سوء مزاجها و انواع اختالالت‬ ‫خلقی مفید است؛ با توجه به اینکه امروزه به دلیل الودگی هوا‬ ‫و مصرف انواع غذاهای کارخانه ای‪ ،‬میزان ســموم موجود در‬ ‫خون و کبد زیاد اســت‪ ،‬توصیه می شود افراد سالم نیز هر از‬ ‫گاهی‪ ،‬ان را مصرف کنند‪.‬‬ ‫طرزتهیهماءالجبن‬ ‫برای تهیه ماء الجن‪ ،‬یک کیلو شیر را جوشانده بالفاصله بعد از‬ ‫جوشامدن‪،‬شعلهراخاموشکردهودوسوماستکانسکنجبین‬ ‫ترش یا سرکه خانگی در ان بریزید و کمی صبر کنید تا شیر به‬ ‫اصطالح «بریده» شود‪ .‬اگر شیر بریده نشد‪ ،‬می توانید چند قاشق‬ ‫غذاخوری دیگر سرکه خانگی به ان اضافه کنید تا بریده شود؛‬ ‫سپس شیر بریده شده را درون کیسه پارچه ای ریخته و ابگیری‬ ‫کنید‪ .‬ابی که از دورن پارچه به دست می اید همان ماء الجبن‬ ‫اســت؛ پس از فشردن کیسه پارچه ای برای گرفتن ماء الجبن‬ ‫خواهید دید که یک کف سفید روی اب نقش می بندد که باید‬ ‫این کف نیز گرفته و دور ریخته شود‪.‬‬ ‫نحوه و میزان مصرف ماء الجبن‬ ‫میزان مصرف ماء الجبن بدین صورت است‪ :‬روزانه یک لیوان‬ ‫بزرگ ناشتا میل شود؛ در صورتی که بیمار مشکل معده داشت‬ ‫باید ابتدا معده را اصالح کند سپس مصرف ماء الجبن را اغاز‬ ‫کند یا می تواند همزمان با اصالح معده‪ ،‬مصرف ماء الجبن را‬ ‫شروع کند‪ .‬در صورت مشــاهده استفراغ یا روان شدن معده‬ ‫در پی مصرف ماء الجبن باید گفت که این موارد طبیعی است‬ ‫و نوعی سم زدایی از بدن است‪ .‬می توانید یک جلسه برای سه‬ ‫روز ماء الجبن اماده کنید؛ ماء الجبن باید ولرم مصرف شــود؛‬ ‫برای هم زدن ان بهتر است از قاشق چوبی استفاده شود؛ مدت‬ ‫مصرف ‪ 2‬ماه تحت نظر طبیب باید باشد‪ .‬در صورتیکه عالئم‬ ‫«غلبه سودا» دارید‪ ،‬در زمان نزدیک به جوش (قبل از بجوش‬ ‫امدن شــیر و اضافه کردن سرکه) دو قاشق «افتیمون» را در‬ ‫یک کیسه پارچه ای ریخته و ‪ 5‬بار به مدت هر بار ‪ 30‬ثانیه در‬ ‫شیر زده شود‪.‬‬ ‫محققان اثبات کرده اند که فاکتورهای سبک زندگی می تواند تفاوت زیادی در ریسک بیماری و طول عمر ایجاد کند‪ .‬این فاکتورها شامل فعالیت فیزیکی‪ ،‬سیگارکشیدن‪ ،‬مصرف الکل‪ ،‬رژیم غذایی و وزن‬ ‫است‪ .‬محققان اذعان می کنند‪« :‬مطالعات نشان می دهند سیگار کشیدن‪ ،‬عدم تحرک فیزیکی‪ ،‬رژیم غذایی بی کیفیت‪ ،‬و مصرف مشروبات الکلی در بالغ بر‪ ۶۰‬درصد از مرگ های زودهنگام تاثیر داشته و‬ ‫‪ ۷.۴‬تا ‪ ۱۷.۹‬سال از عمر را کوتاه می کند‪ ».‬در این مطالعه‪ ،‬محققان داده های دو منبع اطالعاتی را بررسی کردند؛ گروه اول اطالعات مربوط به ‪ ۷۳,۱۹۶‬پرستار زن بود‪ .‬اطالعات گروه دوم مربوط به ‪۳۸,۳۶۶‬‬ ‫متخصص مرد در حوزه سالمت بود‪ .‬دانشمندان براساس ارزیابی ‪ ۵‬فاکتور سبک زندگی به شرکت کنندگان از ‪ ۰‬تا ‪ ۵‬نمره دادند‪ :‬وزن سالم‪ ،‬عدم استعمال سیگار‪ ،‬حداقل ‪ ۳۰‬دقیقه ورزش در روز‪ ،‬عدم‬ ‫مصرف الکل و رژیم غذایی باکیفیت خوب‪ .‬محققان این افراد را سال ها تحت نظر داشتند و موارد مربوط به تشخیص بیماری و مرگ ناشی از سرطان‪ ،‬دیابت نوع ‪ ،۲‬و بیماری قلبی عروقی را ثبت کردند‪.‬‬ ‫یافته ها نشان داد پیروی از سبک زندگی کم ریسک با افزایش طول عمر در سن ‪ ۵۰‬سال به باال همراه بود که برای مردان ‪ ۷.۶‬سال و برای زنان ‪ ۱۰‬سال بیشتر بود‪.‬‬ ‫کاهش ساالنه ‪۲۰‬هزار‬ ‫«مرگ ناشی از سرطان سینه» در زنان شیرده‬ ‫کاهشسکتهقلبی‬ ‫و مغزی مادر‬ ‫با شیردادن به نوزاد‬ ‫عضو انجمن علمی تغذیه با شــیر مادر با بیان اینکه تغذیه نوزاد با شیر‬ ‫مادر‪ ،‬ساالنه ‪۲۰‬هزار مرگ ناشی از سرطان سینه را در زنان شیرده کاهش‬ ‫می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬شــیردادن مادر باعث کاهش خطر ابتال به ســکته قلبی‬ ‫و مغزی‪ ،‬افســردگی‪ ،‬سرطان تخمدان‪ ،‬سنگ کیســه صفرا و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫دکتر خلیل فریور با بیان اینکه تغذیه با شــیر مادر باعث کاهش ریســک‬ ‫ابتال به «سرطان پستان» می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تغذیه نوزاد با شیر مادر‪،‬‬ ‫ســاالنه ‪ 20‬هزار مرگ ناشی از ســرطان پستان را در زنان شیرده کاهش‬ ‫می دهد همچنین شــیردادن مادر باعث کاهش خطر ابتال به بیماری هایی‬ ‫نظیر افســردگی‪ ،‬ســرطان تخمدان‪ ،‬سنگ کیســه صفرا‪ ،‬سکته قلبی و‬ ‫مغــزی و کاهش میزان خونریزی در دوران قاعدگی می شــود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در کشــورهای پیشــرفته‪ ،‬میزان مرخصی بعد از زایمان‪ 3 ،‬سال است که‬ ‫این امر باعث می شــود مادر بتواند زمان خود را با شیرخوار خود بگذراند‬ ‫و به تغذیه نوزاد با شــیر خود تشویق شــود؛ حتی در عربستان سعودی‪،‬‬ ‫به مدت دو ســال و ‪ 6‬ماه بــه مادر مرخصی با حقــوق می دهند زیرا این‬ ‫کشورها متوجه شــده اند که سرمایه گذاری در زمینه ترویج تغذیه با شیر‬ ‫مادر عالوه بر کاهش هزینه های درمانی‪ ،‬باعث افزایش ارتباط عاطفی بین‬ ‫مادر و کودک و در نتیجه‪ ،‬کاهش خشــونت های خانگی می شود‪ .‬فریور با‬ ‫تصریح به اینکه ایجاد مهدکودک در محل کار بانوان یکی از راه های ترویج‬ ‫تغذیه با شیر مادر است‪ ،‬متذکر شد‪ :‬شیر بسیاری از مادران شاغل‪ ،‬به دلیل‬ ‫نداشــتن ارتباط کافی با نوزاد و کم شیردادن به او‪ ،‬خشک می شود‪ .‬عضو‬ ‫انجمن علمی تغذیه با شــیر مادر با اشــاره به اینکه برخی مادران به بهانه‬ ‫اینکه نوزادشــان در شب‪ ،‬خواب راحتی داشــته باشد‪ ،‬به جای شیر خود‪،‬‬ ‫شیرخشــک به او می دهند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬همین یک وعده شیرخشک دادن‬ ‫به نوزاد باعث کاهش حجم شیر مادر‪ ،‬افزایش وزن نوزاد و سایر مشکالت‬ ‫جسمی و روحی در کودک می شود‪ .‬این متخصص اطفال با یاداوری اینکه‬ ‫در هشــت سوره از قران کریم به موضوع تغذیه با شیر مادر پرداخته شده‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مسئله نشــان دهنده اهمیت باالی شیر مادر در‬ ‫سالمت فرزند است همچنین قران کریم‪ ،‬جانشین شیر مادر را سینه یک‬ ‫مادر دیگر‪ ،‬یعنی «دایه ســالم» معرفی می کند در حالی که در سیســتم‬ ‫بهداشت و درمان کشور ما به مسئله انتخاب «دایه سالم و مناسب» توجه‬ ‫نشده است و حتی متاســفانه جامعه روحانیون نیز بر اهمیت این مسئله‬ ‫توجه خاصی ندارند؛ یکی از کارهای مهم سیستم بهداشت و درمان‪ ،‬باید‬ ‫شناسایی دایه های سالم و معرفی ان ها باشد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در کشورهای‬ ‫پیشرفته‪ ،‬به جای استفاده از شیرخشک‪ ،‬برای شیرخوارانی که مادران شان‬ ‫توانایی شیر دادن به ان ها را ندارند‪ ،‬از «بانک شیر» استفاده می شود؛ افراد‬ ‫با استفاده از این بانک شیر می توانند شیر مادر را به فرزندان خود بدهند‪،‬‬ ‫در کشور ما بانک شیر وجود دارد اما بیشتر برای کودکان بستری استفاده‬ ‫ویژگی هاییک‬ ‫«رژیم کاهش وزن اصولی» چیست؟‬ ‫یک متخصص تغذیه با هشــدار نسبت به‬ ‫غیراصولی بــودن رژیم هــای کاهش وزن‬ ‫ان الین گفت‪ :‬رســیدن به وزن ایده ال باید‬ ‫زیر نظر افراد متخصص انجام شــود‪ ،‬یکی از‬ ‫علل ایجاد چالش های تغذیه ای‪ ،‬کمپانی های‬ ‫بزرگ فروش مواد غذایی در جهان هستند‪.‬‬ ‫دکتر سید محمدحسین موسوی جزایری‪،‬‬ ‫متخصص تغذیه و عضو انجمن تغذیه امریکا‬ ‫درباره رژیم های کاهــش وزن اصولی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬رسیدن به وزن ایده ال‪ ،‬تنها باید از طریق‬ ‫پیروی از یک رژیم غذایی متناسب با ویژگی های فرد و زیرنظر متخصص تغذیه انجام شود‪.‬‬ ‫جزایری با انتقاد نسبت به ارائه رژیم های کاهش وزن ان الین در فضای مجازی تصریح کرد‪:‬‬ ‫رژیم های کاهش یا افزایش وزنی که به صورت ان الین در فضای مجازی و ســایت ها ارائه‬ ‫می شوند‪ ،‬بدون مشاوره فردی و تنها با وارد کردن اطالعاتی همچون وزن و قد‪ ،‬به افراد ارائه‬ ‫می شوند و رژیم هایی کام ً‬ ‫ال غیراصولی هستند زیرا یک رژیم غذایی اصولی باید با توجه به‬ ‫حجم توده های چربی بدن‪ ،‬سبک زندگی فرد‪ ،‬سابقه بیماری ها و میزان دریافت غذایی فرد‬ ‫از طریق پرسشنامه بسامد خوراک (‪ )FFQ‬تعیین شود‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی صحبت از کاهش‬ ‫وزن می شود‪ ،‬افراد‪ ،‬تنها به کاهش عددی که ترازو نشان می دهد فکر می کنند در حالی که‬ ‫منظور از کاهش وزن اصولی‪ ،‬کاهش حجم توده های چربی است‪ .‬این متخصص رژیم درمانی‬ ‫ش ِرو در زمینه مسائل تغذیه ای بسیارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫با بیان اینکه چالش های پی ‬ ‫علل ایجاد چالش های تغذیه ای‪ ،‬کمپانی های بزرگ فروش مواد غذایی در جهان هستند‪ .‬وی‬ ‫با ارائه مثالی ادامه داد‪ :‬بسیاری از این کمپانی ها‪ ،‬عصاره گیاهان را به نام «شیرهای گیاهی»‬ ‫به فروش می رسانند تا ان را جایگزین شیر حیوانی کنند‪ ،‬در حالی که استفاده از لفظ «شیر»‬ ‫برای این عصاره ها‪ ،‬صرفاً با هدف تجاری سازی انهاست‪ .‬جزایری افزود‪ :‬همچنین برخی افراد‬ ‫سودجو برای فروش محصوالت غذایی تحت عنوان «کتوژنیک» رژیم های غذایی کتوژنیک‬ ‫را ارائه می دهند؛ این رژیم غذایی‪ ،‬دریافت کربوهیدرات بسیار پایینی دارد و مصرف برخی‬ ‫میوه ها و مواد غذایی مفید ممکن است در این گونه رژیم ها ممنوع شود که چنین مسئله ای به‬ ‫سالمت فرد‪ ،‬اسیب وارد و او را دچار کمبود مواد مغذی می کند‪ .‬این متخصص تغذیه با تذکر‬ ‫اینکه برای تبلیغ تناسب اندام در صفحات مجازی ‪ ،‬از مانکن ها استفاده می شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مانکن ها عموماً دارای اندام های بسیار الغر هستند؛ اگرچه داشتن وزن ایده ال باعث‬ ‫کاهش ریسک بیماری های مختلف می شود اما بسیاری از این مانکن ها‪ ،‬رژیم های غذایی‬ ‫محدوده نرمال دارند‪ .‬وی با اشاره به عوارض رژیم های کاهش وزن‬ ‫ ‬ ‫غیراصولی و وزن خارج از‬ ‫سخت و غیراصولی هشدار داد‪ :‬احساس خستگی‪ ،‬بی حالی و عالئم عصبی از جمله عوارض‬ ‫رژیم های کاهش وزن غیراصولی است؛ به همین دلیل بیماری های مختلف و حتی خودکشی‬ ‫در مانکن ها دیده می شود! جزایری ادامه داد‪ :‬فضای مجازی با تبلیغ چنین اندام هایی‪ ،‬از ان ها‬ ‫برای جامعه الگوی ذهنی می سازد و همین امر باعث می شود افراد جامعه برای رسیدن به‬ ‫این الگوی ذهنی خود‪ ،‬از رژیم های سخت و غیراصولی پیروی کنند‪ .‬وی با ابراز اینکه الگو‬ ‫قراردادن مانکن ها برای کاهش وزن‪ ،‬باعث کاهش اعتماد به نفس فرد می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکــی از ویژگی های رژیم غذایی کاهش وزن اصولی‪ ،‬افزایش کارایی فرد در زندگی روزمره‬ ‫اســت؛ نه کاهش اعتماد به نفس و افزایش پرخاشگری! این متخصص رژیم درمانی درباره‬ ‫مصرف مکمل های حاوی ویتامین تصریح کرد‪ :‬مکمل های ویتامینی موجود در دنیا‪ ،‬نهایتاً‬ ‫می توانند ‪ 30‬ویتامین و ماده معدنی را در یک کپسول جای دهند‪ ،‬در حالی که در یک واحد‬ ‫میوه‪ ،‬مانند سیب‪ 130،‬ماده مغذی کشف شده است‪ .‬وی با ارائه مثالی دیگر یاداور شد‪ :‬میزان‬ ‫جذب کلسیم از قرص های حاوی کلسیم‪ ،‬کمتر از شیر است؛ به دلیل وجود موادی مانند‬ ‫کازئین و الکتوز در شیر‪ ،‬جذب کلسیم از شیر‪ ،‬نسبت به مکمل ها بیشتر است‪.‬‬ ‫می شود‪ .‬عضو انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر با بیان اینکه کودکان‬ ‫تغذیه شده با شیرخشک‪ ،‬در ‪ 6‬ماه اول زندگی خود‪ ،‬حتماً به اسهال مبتال‬ ‫می شــوند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خطر مرگ ناشی از اســهال و عفونت های تنفسی‬ ‫در کودکان تغذیه شــده با شیر مادر بسیار کمتر است؛ در یک مطالعه در‬ ‫انگلستان‪ ،‬ثابت شد که تغذیه انحصاری با شیر مادر‪ ،‬میزان بستری ناشی‬ ‫از اســهال را ‪ 53‬درصد کاهش می دهد در حالی که تغذیه با شیرخشــک‬ ‫میزان عفونت گوش و اســم را به ترتیب ‪ 60‬و ‪ 25‬درصد افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬نتایج یک بررســی در اروپا نشــان داده است هر ‪1000‬‬ ‫کودکی که تنها سه ماه تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته باشند‪2000 ،‬‬ ‫بار کمتر به پزشک مراجعه می کنند و به مدت ‪ 212‬روز‪ ،‬کمتر از کودکانی‬ ‫که با شیرخشک تغذیه شده اند‪ ،‬در بیمارستان بستری می شوند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬خاصیت اثبات شده اسفناج برای سالمتی‬ ‫اسفناج یک منبع غنی از ویتامین ها است که به کاهش وزن و سالمت استخوان ها کمک کرده و خاصیت ضد سرطانی دارد‪ .‬اسفناج‬ ‫یکی از سبزی های بومی ایران است که کاشت ان در کشورهای اسیایی و خاورمیانه به دو هزار سال قبل باز می گردد‪ .‬کاشت این سبزی‬ ‫در اروپا از قرن ‪ ۱۱‬میالدی شروع شد و امروزه هلند و امریکا بزرگترین تولیدکنندگان تجاری ان هستند‪ .‬اسفناج منبع فوق العاده ای از‬ ‫کاروتن‪ ،‬ویتامین ‪ C‬و ‪ K‬و اسید فولیک است و از منیزیم‪ ،‬اهن‪ ،‬منگنز و ویتامین ‪ B۲‬سرشار است‪ .‬این سبزی همچنین منبع بسیار‬ ‫خوبی برای ویتامین هایی چون ‪ E، B۱‬و ‪ B۶‬به شمار می رود‪ .‬مصرف اسفناج عالوه بر مواد مغذی فراوانی که به بدن می رساند‪ ،‬خواص‬ ‫متعدد دیگری نیز برای سالمتی دارد که از لحاظ علمی اثبات شده اند‪ .‬در ادامه این خواص را بر خواهیم شمرد‬ ‫اسفناجبرایبیماراندیابتی‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج حاوی باالترین غلظت الفا لیپوئیک اسید هستند‪ ،‬انتی اکسیدانی که نقش ان در‬ ‫کاهش قند خون به اثبات رسیده است‪ .‬الفا لیپوئیک اسید رادیکال های ازاد را از بین می برد و با این کار به بیماران دیابتی مبتال به‬ ‫نوروپاتیمحیطیکمکمی کند‪.‬‬ ‫اسفناج و کاهش وزن‬ ‫یافته های یک تحقیق جدید نشان می دهد که اسفناج می تواند میل به غذا را تا نزدیک به ‪ ۹۵‬درصد مهار کرده و و از این راه به کاهش‬ ‫وزن در افراد کمک کند‪ .‬دانشمندان کشف کرده اند که ساختارهای غشا مانند موجود در اسفناج که به تیالکوئیدها معروف هستند‪ ،‬میل‬ ‫به غذا را تا‪ ۹۵‬درصد کاهش می دهند‪ .‬تیالکوئیدها با تحریک ترشح هورمون های سیری‪ ،‬کنترل بهتر اشتها و تسریع فرایند کاهش وزن‬ ‫را برای فرد به ارمغان می اورند‪.‬‬ ‫اسفناجبرایچشم ها‬ ‫اسفناج یکی از بهترین منابع غذایی حاوی لوتئین است‪ ،‬که ان را به یک ماده خوراکی بسیار مهم برای تقویت بینایی و جلوگیری از بروز‬ ‫اب مروارید و دژنراسیون ماکوال تبدیل می کند‪ .‬نتایج یک تحقیق انجام شده بر روی ‪ ۳۵۶‬فرد مبتال به دژنراسیون ماکوال نشان می دهد‬ ‫که مصرف مقادیر باالی اسفناج خطر ابتال به این بیماری را تا حد قابل توجهی در فرد کاهش می دهد‪.‬نتایج یک تحقیق دیگر نیز نشان‬ ‫می دهد که اسفناج به دلیل برخورداری از ویتامین ‪ E‬و لوتئین خطر ابتال به اب مروارید را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد‪.‬‬ ‫خاصیتضدسرطانیاسفناج‬ ‫به استناد نتایج مطالعات انجام شده‪ ،‬گنجاندن مقادیر زیادی از سبزیجات برگ سبز تیره چون اسفناج در رژیم غذایی‪ ،‬با کاهش خطر ابتال‬ ‫به چندین نوع سرطان در ارتباط است‪ .‬محققان در یک تحقیق اثبات کردند که مصرف اسفناج احتمال ابتال به سرطان سینه را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬نتایج یک مطالعه دیگر نیز نشان داده است که یکی از انتی اکسیدان های موجود در اسفناج باعث کاهش سرعت پیشرفت‬ ‫سرطان پروستات در حیوانات و انسان می شود‪ .‬مطالعات علمی دستکم‪ ۱۳‬ترکیب فالونوئید مختلف موسوم به متیلن دی اکسی فالونول‬ ‫گلوکورونید را در اسفناج شناسایی کرده اند که بعنوان عامل ضد سرطان عمل می کنند‪.‬‬ ‫اسفناج برای کاهش فشار خون‬ ‫منیزیم موجود در اسفناج به کاهش فشار خون کمک می کند‪ .‬خاصیت منیزیم در کاهش فشار خون در ازمایشات بالینی متعددی اثبات‬ ‫شده است‪ .‬این ماده همچنین افراد را از مصرف داروهای ضد فشار که به کمبود منیزیم منجر می شوند‪ ،‬بی نیاز می کند‪.‬‬ ‫اسفناجبرایسالمتاستخوان ها‬ ‫کمبود ویتامین‪ K‬خطر شکستگی استخوان را افزایش می دهد‪ .‬اسفناج یک منبع غنی از ویتامین‪ K‬است که نقش مهمی در متابولیسم‬ ‫استخوان و بهبود سالمت استخوان ها ایفا می کند‬ ‫اسفناج و جلوگیری زوال عقل‬ ‫طبق تحقیقات انجام شده‪ ،‬افزودن اسفناج یا سایر سبزیجات سبز برگ به رژیم غذایی می تواند به کند شدن روند افت شناختی که با‬ ‫بروز زوال عقل و الزایمر ارتباط دارد‪ ،‬کمک کند‪ .‬محققان ویتامین ‪ K‬موجود در اسفناج را با کاهش سرعت افت شناختی ارتباط داده اند‪.‬‬ ‫افزایش مصرف اسفناج به طور بالقوه می تواند از مغز در برابر زوال عقل و الزایمر محافظت کند‪.‬‬ ‫اسفناج و پیشگیری از اسم‬ ‫اسفناج یک منبع فوق العاده از بتاکاروتن است‪ ،‬انتی اکسیدانی که می تواند به جلوگیری از بروز اسم ناشی از ورزش (اسم‬ ‫ورزشی) کمک کند‪.‬‬ ‫اسفناجوکاهشکلسترول‬ ‫ترکیب تیالکوئید اسفناج کلسترول‪ LDL‬را کاهش می دهد‪ .‬انتی اکسیدان لوتئین موجود در این سبزی دارای اثرات انتی اکسیدانی و‬ ‫ضد التهابی قوی در بافت ائورت است که می تواند به کاهش کلسترول ‪ LDL‬کمک کند‪.‬‬ ‫اسفناج و سالمت مو‬ ‫ویتامین ‪ A‬موجود در اسفناج که به عنوان رتینول شناخته می شود‪ ،‬به تولید به اندازه چربی سر کمک می کند؛ این چربی‬ ‫از پوست کف سر ترشح می شود و موها را مرطوب نگه می دارد‪ .‬همچنین با مصرف مقادیر مناسب از موادغذایی غنی از اهن‬ ‫مانند اسفناج می توان از ریزش مو جلوگیری کرد‪ .‬اسفناج جز ان دسته از سبزیجاتی است که هزار و یک خاصیت مختلف‬ ‫برای بدن دارد و باید به سبد خانوار اضافه شود‪.‬‬ ‫محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان در سومین نشست از سلسله نشست های جامعه شناسی در حوزه توسعه اجتماعی جوانان که امروز با موضوع بررسی مسائل فرهنگی اجتماعی ایران در دهه چهارم‬ ‫انقالب اسالمی برگزار شد‪ ،‬با تاکید به موضوع مهاجرت جوانان از کشور‪ ،‬افزود‪ :‬موضوع مهاجرت زمان زیادی است که با مهاجرت نخبگان علمی اغاز شده ولی امروز می بینیم که نخبگان اجتماعی ما هم در حال‬ ‫مهاجرتهستند‪.‬تندگویانتصریحکرد‪:‬بهطورمثال؛‪ ۷۰‬درصدمنتخبینمجامعاستانیتشکلهایجوانانکهبهنوعینخبگاناجتماعیمحسوبمی شونددردورهجدیددیگرحضورندارند‪.‬ویادامهداد‪:‬وقتی‬ ‫نخبگان علمی و اجتماعی کشور مهاجرت کنند متاسفانه افرادی باقی می مانند که در مدرسه و دانشگاه هیچ مهارتی به انها اموزش داده نشده و هیچ تعهد پذیری هم ندارند و نمی توانند فعالیت های اجتماعی و‬ ‫گروهی موثر داشته باشند‪ .‬معاون امور جوانان با بیان این مطلب که اسیب های موجود باعث شده تا بخشی از نسل جوان برای اصالح خودشان وارد عمل شوند افزود‪ :‬شبکه جوان کشور خودش این احساس خطر‬ ‫را کرده و برای اصالح خودش وارد عمل شده است که امیدواریم با استفاده از خود نسل ها بتوانیم با ایجاد ساختارهای جدید و کارامد‪ ،‬تحولی را در این حوزه برای مقابله با اسیب های نسل جوان به وجود اوریم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت روانی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫برای افزایش اعتماد و ارامش در جامعه باید اقدامات فعاالنه انجام داد‬ ‫مدیرکل دفتر ســامت روانی‪ ،‬اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی در پی شــهادت تعدادی از هموطنان‬ ‫حادثه دلخراش ســقوط هواپیمای اوکراینی گفت‪ :‬تالش بر این‬ ‫اســت که عموم جامعــه بتوانند در موقعیت های پراســترس و‬ ‫بحرانــی با رویکرد خودمراقبتی به حفظ و تعادل ســامت روان‬ ‫خود کمک کنند‪.‬‬ ‫احمد حاجبی ضمن اظهار تاســف و تسلیت به خاطر این حادثه‬ ‫در تشــریح ایــن راهبردها بیان کرد‪ :‬در ایــن حادثه‪ ،‬عده ای به‬ ‫صورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار اسیب روانشناختی شده اند‪،‬‬ ‫بنابراین توصیه می شــود در صورت عدم توانایی مدیریت شرایط‬ ‫استرس زا و بروز عالئم روانشناختی‪ ،‬رفتاری و جسمی ازاردهنده‪،‬‬ ‫برای پیشگیری از بروز مشکالت سالمت روان و دریافت خدمات‬ ‫تخصصی‪ ،‬به روانپزشــکان و روانشناسان مستقر در کلینیک ها‪،‬‬ ‫مراکز خدمات جامع ســامت و درمانگاه های تخصصی دولتی و‬ ‫خصوصی ارائه دهنده خدمات در این حوزه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تجربیات قبلی نشــان می دهد که همه ما اغلب‬ ‫اوقات وقتی با تغییر بزرگی در زندگی روبرو می شویم یا احساس‬ ‫کنترل روی شرایط را نداریم و اوضاع برایمان غیرقابل پیش بینی‬ ‫است یا مســئولیت ســنگینی بر عهده داریم‪ ،‬دچار استرس می‬ ‫شــویم‪ .‬انچه که به ما کمک می کند تا بتوانیم با اســترس ها و‬ ‫حوادث سخت کنار بیاییم‪ ،‬اصطالحا» تاب اوری گفته می شود‪.‬‬ ‫این روانپزشــک و اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی ایران افزود‪:‬‬ ‫تاب اوری ظرفیتی برای مقابله با اســترس و شرایط بحرانی است‪.‬‬ ‫روانپزشــکان و روانشناسان همواره سعی کرده اند که این قابلیت‬ ‫انســان را برای ســازگاری و غلبه بر ســختی ها افزایش دهند‪.‬‬ ‫بنابراین افراد و جوامع می توانند حتی پس از طی شرایط بحرانی‬ ‫و پراسترس به بازسازی زندگی خود بپردازند‪ .‬وی گفت‪ :‬تاب اور‬ ‫بودن به این معنا نیســت که از این طریق بتــوان زندگی بدون‬ ‫تجربه اســترس را داشته باشید‪ .‬بلکه تاب اوری به معنای توانایی‬ ‫مقابله با شــرایط دشوار و پاسخ انعطاف پذیر به فشارهای زندگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر سالمت روانی‪ ،‬اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت‬ ‫افزود‪ :‬تاب اوری استرس را محدود نمی کند‪ ،‬مشکالت زندگی را‬ ‫پاک نمی کند‪ ،‬بلکه به افراد قدرت می دهد تا با مشــکالت پیش‬ ‫رو مقابلۀ سالم داشته باشند و بر سختی ها فائق ایند و با جریان‬ ‫زندگی حرکت کنند‪.‬‬ ‫برخی افــراد به طور طبیعی دارای این ویژگی هســتند‪ ،‬اما این‬ ‫ویژگی در انحصار عده ای معدود نیســت و سایر افراد نیز قادرند‬ ‫تــاب اوری را بیاموزند و ان را ارتقاء دهند‪ .‬تــاب اوری توانایی‬ ‫سازگاری موفقیت امیز با شرایط استرس زا و چالش برانگیز است‪.‬‬ ‫حاجبی ادامه داد‪ :‬این حوزه با همکاری انجمن علمی روانپزشکان‬ ‫ایران‪ ،‬به عنوان یکی از بازوهای علمی و مشورتی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫اقدام به تهیه مطالب اموزشــی و کاربردی کرده که از طریق این‬ ‫دفتر‪ ،‬دانشــگاه های علوم پزشکی کشــور‪ ،‬پایگاه اطالع رسانی‬ ‫وزارت بهداشت و سایت انجمن علمی روانپزشکان ایران در اختیار‬ ‫عموم جامعه خواهد بود‪.‬‬ ‫در فراینــد تهیه ایــن مطالب تالش براین بوده اســت که عموم‬ ‫جامعــه بتوانند در موقعیت های پراســترس و بحرانی‪ ،‬با رویکرد‬ ‫خودمراقبتی به حفظ و تعادل سالمت روان خود کمک کنند‪ .‬یک‬ ‫هواپیمای خطوط هوایی اوکراین روز چهارشــنبه هفته گذشــته‬ ‫پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی(ره) بر اثر خطای انسانی‬ ‫و بصورت غیر عمد مورد اصابت قرار گرفت و در نتیجه این حادثه‬ ‫‪ ۱۷۶‬مسافر و خدمه از جمله ‪ ۱۴۷‬مسافر ایرانی جان باختند‪.‬‬ ‫غیب شدن سهمیه بنزین از کارت سوخت!‬ ‫جلوگیری از تخلف افزایش می دهد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬اگر حین سوختگیری‬ ‫فرد کارت ســوخت خود را بیرون بیاورد ممکن است بین یک تا ‪۳.۹۹‬‬ ‫لیتر از سهمیه سوخت فرد کم شود اما اگر کارت را حین سوخت گیری‬ ‫خارج نکند هیچ اتفاقی نمی افتد و نیاز به هیچ محاسبه ای نیست‪ .‬کاهی‬ ‫با اشــاره به مراحل درست سوختگیری توســط افراد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬الزم‬ ‫اســت در ابتدا فرد کارت را در کارتخوان گذاشــته رمز را وارد کرده و‬ ‫ســوختگیری را اغاز کند و در پایان سوختگیری نیز نازل را قطع کرده‬ ‫و پس از مشاهده عالمت و پیغام «کارت خود را بردارید» کارت خود‬ ‫را خارج کند که در این صورت هیچ ســهمیه ای از افراد کم نمی شــود‬ ‫و این موضوع نیز همیشــه در سیستم وجود داشته است‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این ســوال که چرا عدد ‪ ۳.۹۹‬برای این موضوع تعیین شده است؟‬ ‫گفت‪ :‬این مســاله مربوط به افراد نمی شــود و لزومی ندارد که مردم‬ ‫نگران این موضوع باشــند چراکه در نحوه ســوختگیری افراد تغییری‬ ‫ایجاد نشــده و هرکسی تا هر میزانی که بخواهد می تواند سوختگیری‬ ‫کند فقط این موضوع مشروط به این است که فرد کارت خود را هنگام‬ ‫ســوختگیری خارج نکند‪ .‬سخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی با تاکید به این مساله که عدد ‪ ۳.۹۹‬یک پیمانه اندازه گیری است‬ ‫که در سامانه برای حفاظت و امنیت سامانه در نظر گرفته شده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اطالعیه ای که اخیرا در این باره منتشر شد فقط برای زمانی است‬ ‫که فرد کارت خود را حین ســوختگیری خارج کند‪ .‬کاهی در پاسخ به‬ ‫این ســوال که ایا بهتر نبود به جای ایجاد این سیستم عملیات به طور‬ ‫کامل قطع شــود تا اگر فردی سهوا این خطا را انجام داد متحمل ضرر‬ ‫نشود‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به اینکه سیستم انالین نیست امکان انجام این کار‬ ‫نیســت و با توجه به اینکه شــبکه انالین مشکالت دیگری را به وجود‬ ‫می اورد امکان انجام ان کار نیســت چرا که ممکن است با قطع شدن‬ ‫شــبکه مردم صف های طوالنی را تجربه کنند‪ .‬به گفته وی ‪ ۲۴‬میلیون‬ ‫خودرو در کشور وجود دارد که روزانه ‪ ۴‬میلیون تراکنش ثبت می شود‬ ‫و تنها برای زیر نیم درصد ممکن است این مشکل به وجود اید از این‬ ‫رو تاکید ما به مردم همیشــه این بوده که به نحوه صحیح سوختگیری‬ ‫توجه کنند‪.‬‬ ‫بازاریابی برای میوه های ممنوعه در شبکه های اجتماعی‬ ‫قاچاق از ترکیه؛ تحویل در میدان ازادی!‬ ‫اگرچه گمان می شد بساط میوه های قاچاق از بازار داخلی برچیده‬ ‫شده است اما مدتی است قاچاقچیان در حال بازاریابی برای فروش‬ ‫این میوه ها در شــبکه های اجتماعی هستند‪ .‬پیدا شدن سر و کله‬ ‫میوه های ممنوعــه خارجی در فضای مجازی و توزیع اینترنتی این‬ ‫محصوالت نشان می دهد که نه تنها بساط انها از بازار داخل برچیده‬ ‫نشده بلکه واردکنندگان با شیوه های نوین‪ ،‬به دنبال تسهیل فروش‬ ‫شان هستند‪ .‬در حال حاضر افرادی با تبلیغات گسترده در برخی از‬ ‫شبکه های اجتماعی اقدام به بازاریابی برای فروش میوه های فرنگی‬ ‫قاچاق می کنند‪.‬‬ ‫یکی از فروشندگان در اینســتاگرام با بیان اینکه این میوه ها از مرز‬ ‫ترکیه وارد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هر کاالیی که سفارش بدهید برایتان وارد‬ ‫می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در گمرک بازرگان اشنا زیاد داریم و دستمان برای‬ ‫واردات هر نوع محصول و کاالیی باز است‪ .‬این فروشنده در پاسخ به‬ ‫اینکــه ایا توان تامین میوه های وارداتی در حجم باال را دارید یا خیر‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما شرکت حمل و نقل داریم و از این طریق می توانیم روزانه‬ ‫‪ ٢‬تن بار وارد کشــور کنیم‪ .‬وی قیمت هر بسته ‪ ٢٥٠‬تا ‪ ٥٠٠‬گرمی‬ ‫میوه دراگون را ‪ ٤٥‬تا ‪ ٥٠‬هزارتومان عنوان کرد و گفت‪ :‬در صورتی که‬ ‫سفارش عمده داشته باشید قیمت ها را پایین تر هم حساب می کنم‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫ثبت طالق در دفترخانه های ازدواج و طالق‬ ‫محدود می شود‬ ‫ثبت ‪ 4000‬طالق‬ ‫در یک دفترخانه با تبانی!‬ ‫حواستان باشد در پمپ بنزین ضرر نکنید‬ ‫یکی از شائبه هایی که این روزها در مورد بنزین مطرح می شود غیب‬ ‫شدن سهمیه بنزین از کارت سوخت افراد است اما جای نگرانی نیست‬ ‫چراکه تنها ســهمیه بنزین خودروهایی غیب می شود که مالکان ان ها‬ ‫به روند سوختگیری درست بی اعتنا هستند‪ .‬تاکنون چندین مرتبه از‬ ‫سوی شرکت پخش فراورده های نفتی نحوه صحیح سوختگیری مطرح‬ ‫شــده اما بازهم شاهد اعتراض افراد برای غیب شدن سهمیه بنزینشان‬ ‫هستیم‪ .‬در واقع ماجرا از این قرار است که اگر افراد مراحل سوختگیری‬ ‫را رعایت نکنند و قبل از مشاهده پیغام « لطفا کارت خود را بردارید»‬ ‫و گذاشتن نازل در جای خود اقدام به برداشتن کارت سوخت کنند از‬ ‫ســهمیه ان ها کاسته خواهد شد‪ .‬فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی در این باره توضیح داد‪ :‬این سیستم در سامانه‬ ‫هوشمند برای پیشــگیری از تخلفات از همان ابتدا یعنی سال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫برای سیســتم تعریف شده و این بدین معنا نیست که تا کنون تخلفی‬ ‫در این باره اتفاق افتاده باشد بلکه تنها هدف افزایش ایمنی شبکه بوده‬ ‫اســت‪ .‬وی با بیان اینکه در واقع این ســامانه به منظور افزایش ایمنی‬ ‫سیســتم طراحی شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر این سیستم پیش بینی‬ ‫نمی شــد وقتی فرد کارت را خارج می کرد تا هر میزانی می توانســت‬ ‫ســوختگیری کند بدون اینکه از سهمیه او کاسته شود به همین دلیل‬ ‫برای جلوگیری از چنین مواردی این طرح در ســامانه اجرا شده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با تاکید بر این مساله‬ ‫که این موضوع یکی از شــرایطی اســت که ایمنی سیســتم را برای‬ ‫جامعه‬ ‫هشدار تندگویان نسبت به مهاجرت نخبگان اجتماعی‬ ‫این فروشــنده با بیان اینکه این روزها قیمت بلوبری افزایش یافته و‬ ‫فیسالیس هم چون خریدار ندارد‪ ،‬وارد نمی شود‪ ،‬افزود‪ :‬قیمت هر بسته‬ ‫‪ ١٢٥‬گرمی بلوبری ‪ ٥٥‬هزارتومان‪ ،‬پیتاهیا هر عدد ‪ ١٠٠‬تا ‪ ١٥٠‬گرمی‬ ‫‪ ٣٧‬هزارتومان و هر عدد ‪ ٢٥٠‬تا ‪ ٥٠٠‬گرمی ‪ ٥٠‬هزارتومان است‪ .‬هر‬ ‫کیلوگرم گوجی بری خشک هم کیلویی ‪ ١٢٠‬هزارتومان است‪ .‬وی‬ ‫درباره اینکه چگونه این میوه ها تحویل مشتری داده می شود‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ما بار را تحویل اتوبوس می دهیم و شما صبح اول وقت ان را در‬ ‫ترمینال ازادی تحویل می گیرید‪.‬‬ ‫تاکید وزارت جهاد بر جلوگیری از واردات غیرقانونی‬ ‫بازاریابی و فروش ازادانه میوه های قاچاق در شبکه های اجتماعی در‬ ‫حالی است که جز برخی میوه های گرمسیری واردات میوه به کشور‬ ‫ممنوع است و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ورود افات و‬ ‫بیماری های قرنطینه ای‪ ،‬بر جلوگیری از واردات غیرقانونی تاکید دارد‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫جز میوه های موز‪ ،‬اناناس‪ ،‬انبه و نارگیل ورود سایر میوه ها به کشور‬ ‫ممنوع است و در صورت ورود قاچاق تلقی می شود‪.‬‬ ‫فروش میوه در فضای مجازی ممنوع است‬ ‫اســداهلل کارگر بــا بیان اینکــه عرضه و فروش میــوه در فضای‬ ‫مجــازی به طور کلی ممنوع اســت مگر اینکــه عرضه کننده از‬ ‫اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف مجوز دریافت کرده باشــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫میــوه قاچاق هم که نمی تواند مجوز دریافت کند بنابراین اقدامی‬ ‫غیرقانونی و تخلف اســت‪ .‬علیرغم همه این ممنوعیت ها بازاریابی‬ ‫میوه های قاچاق بصورت گسترده در شبکه های اجتماعی در حال‬ ‫انجام است و ســکوت متولیان از جمله وزارت جهادکشاورزی در‬ ‫این زمینه ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طــاق از محدودیت‬ ‫ثبت طالق توسط دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس بخشنامه ای که به زودی توسط رئیس قوه قضائیه‬ ‫ابالغ می شود‪ ،‬هر دفترخانه طالق در تهران فقط می تواند‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۰‬طالق ثبت کند‪ .‬علی مظفری اظهار کرد‪:‬‬ ‫محدودیت ثبت طــاق در دفترخانه های ازدواج و طالق‬ ‫به صورت ازمایشــی به مدت پنج ماه در دو استان کشور‬ ‫اجرا شد که نتایج موفقیت امیزی به همراه داشت؛ بر این‬ ‫اســاس با بخشنامه ای که قرار اســت هفته اینده توسط‬ ‫رئیس دســتگاه قضا ابالغ شــود‪ ،‬محدودیت ثبت طالق‬ ‫در دفترخانه های ازدواج و طالق در سراســر کشــور اجرا‬ ‫می شود‪ .‬رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق گفت‪:‬‬ ‫ن شهر به‬ ‫میانگین ثبت طالق به نسبت دفاتر طالق هما ‬ ‫اضافه ‪ 20‬درصد‪ ،‬فرمولی اســت که برای محدودیت ثبت‬ ‫طالق در دفاتر ازدواج و طالق در نظر گرفته شــده است‬ ‫و بر اســاس این فرمول‪ ،‬مث ً‬ ‫ال در تهران هر دفترخانه فقط‬ ‫اجــازه دارد تا ‪ 190‬طالق ثبت کند و امکان ثبت بیش از‬ ‫این عدد نیست زیرا سامانه به صورت خودکار قفل می شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا این کار تاثیری در کاهش‬ ‫طالق دارد یا خیز افزود‪ :‬تعدادی از ســردفتران ازدواج و‬ ‫طالق در نزدیکی مجتمع های قضایی خانواده‪ ،‬دفاتر خود‬ ‫را دایــر کرده و مقابل مجتمع ها دالل می گذاشــتند یا با‬ ‫کارمندان مجتمع هــا تبانی می کردند تا به محض صدور‬ ‫حکم طالق مثال در طالق های توافقی‪ ،‬زوجین به دفترخانه‬ ‫مراجعه کننــد در حالی که در طالق های توافقی زوجین‬ ‫ســه ماه فرصت دارند و می توانــد همان روز یا یک هفته‬ ‫بعد یا ســه ماه بعد برای ثبت طالق اقدام کنند‪ .‬مظفری‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی این اقدام‬ ‫برخی دفترخانه ها را هر چند فی نفســه در کاهش طالق‬ ‫موثر نمی دانستند اما در جلوگیری از کاهش طالق‪ ،‬موثر‬ ‫می دانســتند؛ بر همین اساس نسبت به محدودیت ثبت‬ ‫طالق در دفترخانه ها اقدام شــد تا دفترخانه هایی که در‬ ‫نزدیکی مجتمع های قضایی خانواده هســتند و زد و بند‬ ‫می کنند‪ ،‬نتوانند بیش از یک تعدادی‪ ،‬طالق ثبت کنند‪.‬‬ ‫رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق اظهار کرد‪ :‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫کارمند دادگاه خانواده با فالن دفترخانه زد و بند می کرد‬ ‫و رای را به زوجین نمی داد و می گفت برای ثبت طالق به‬ ‫فالن دفترخانه مراجعه کرده و شناسنامه های خود را مهر‬ ‫بزنند و مردم هم نمی دانســتند که سه ماه وقت دارند و‬ ‫می توانند بعدا ً بروند بنابراین می رفتند و طالق ثبت می شد‬ ‫و تازه حکم را به انها ارائه می کردند‪ .‬متاســفانه این قضیه‬ ‫مفسده انگیز شده بود‪ .‬در همین تهران در سال گذشته یک‬ ‫دفترخانه ‪ 4‬طــاق و دفترخانه دیگری که نزدیک یکی‬ ‫از مجتمع های قضایی خانواده قرار داشــت‪ 4000 ،‬طالق‬ ‫ثبت کرده بود‪ .‬وی افزود‪ :‬این سردفتر با تمام کارمندان ان‬ ‫مجتمع قضایی زد و بند کرده بود و بابت معرفی هر طالق‪،‬‬ ‫‪ 50‬هزار تومان می داد! مظفری در پاسخ به این سوال که‬ ‫ایا با ســردفتر خاطی برخورد شد یا خیر گفت‪ :‬دادسرای‬ ‫انتظامی سازمان ثبت و ســردفتران را داریم اما خیلی از‬ ‫موضوعات قابل اثبات نیست؛ کارمند می گوید پولی نگرفتم‬ ‫و ســردفتر نیز می گوید قانون منع نکرده بود و دفترم را‬ ‫نزدیــک دادگاه خانواده بردم و طبیعتاً طالق بیشــتری‬ ‫ثبت کردم یعنی یک موضوع حقوقی نیســت که بشود‬ ‫محاکمه کرد اما می توان به عنوان یک اسیب به ان نگاه‬ ‫کرد‪ .‬رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق در پاسخ به‬ ‫سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا استقرار دفاتر تا یک شعاع‬ ‫مشخصی از مجتمع های قضایی خانواده ممنوع نشده است‬ ‫گفت‪ :‬طرحی را داده بودیم که بر اســاس ان‪ ،‬سردفتران‬ ‫نمی توانستند تا دو کیلومتری مجتمع های قضایی خانواده‪،‬‬ ‫دفتر خود را مستقر کنند اما طرح محدودیت ثبت طالق‬ ‫ان را پوشــاند و مثال در تهران هیچ سردفتری نمی تواند‬ ‫بیش از ‪ 190‬طالق ثبت کند و دیگر فرقی ندارد دفترخانه‬ ‫نزدیکی مجتمع قضایی خانواده باشــد یا نباشد‪ .‬مظفری‬ ‫در پاسخ به این ســوال که ایا سردفتران نیز با این طرح‬ ‫موافق هستند یا خیر گفت‪ 95 :‬درصد سردفتران که اهل‬ ‫گاوبندی نیستند‪ ،‬موافق هستند و پنج درصدی که اهل‬ ‫زد و بند بودند نه تنها مخالف هســتند که قصد ترور ما را‬ ‫نیز دارند! این بخشنامه با دستور رئیس قوه قضائیه ابالغ‬ ‫می شود تا نتوانند در دیوان عدالت اداری ان باطل کنند‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد‬ ‫یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد‬ ‫از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار‬ ‫صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد‬ ‫غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل‬ ‫شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد‬ ‫هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز‬ ‫نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد‬ ‫جام می و خون دل هر یک به کسی دادند‬ ‫در دایره قسمت اوضاع چنین باشد‬ ‫در کار گالب و گل حکم ازلی این بود‬ ‫کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد‬ ‫ان نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر‬ ‫کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪213‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫بررسی اثرات مالیات جدید در بازار مسکن‬ ‫کداماپارتمان هایتهرانمشمولمالیاتساالنهمی شود؟‬ ‫مالکان خانه های الکچری در صورت تصویب نهایی بودجه سال ‪ ،۹۹‬مشمول «مالیات‬ ‫ساالنه» می شوند‪ .‬دو نوع مالیات ملکی از طریق کمیسیون تلفیق به الیحه بودجه اضافه‬ ‫شده که اولی شامل «مالیات ساالنه بر خانه های با قیمت حداقل ‪ ۱۰‬میلیارد تومان»‬ ‫و دومی نیز «مالیات بر خانه های خالی» است‪ .‬هر چند اخذ این مالیات ها در گام اول‬ ‫نیازمند یک بانک اطالعاتی است که به رغم تکلیف سه سال اخیر دولت برای ایجاد ان‬ ‫هنوز راه اندازی نشده است‪ ،‬اما با این حال کف قیمتی برای مالیات ساالنه‪ ،‬حداکثر ‪۴‬‬ ‫درصد اپارتمان های تهران را شامل می شود‪.‬‬ ‫جزئیات دو مالیات الحاقی به الیحه بودجه ‪ ۹۹‬از وضع یک مالیات جدید بر واحدهای‬ ‫مسکونی الکچری و اجرای قانون مصوب دریافت مالیات از خانه های خالی در صورت‬ ‫تصویب نهایی خبر می دهد‪ .‬در جریان بررسی الیحه بودجه ‪ ۹۹‬در کمیسیون تلفیق‬ ‫مجلس‪،‬نمایندگان مجلس در این کمیســیون دو روز پیش دو مالیات مختص بازار‬ ‫مســکن را به این الیحه اضافه و ان را تصویب کردند‪ .‬در صورت تصویب نهایی این‬ ‫دو الحاقیه در صحن مجلس و تایید شــورای نگهبان‪ ،‬سال اینده مالکان دو گروه از‬ ‫واحدهای مسکونی در شهرهای کشور مشمول پرداخت دو نوع مالیات متفاوت خواهند‬ ‫شد‪ .‬یکی از این مالیات ها برای اولین بار و به عنوان یک مالیات جدید در حوزه مسکن‬ ‫وضع خواهد شد و دیگری مربوط به قانون اجرا نشده ای است که در جریان تصویب‬ ‫قانون اصالح قانون مالیات های مســتقیم در سال ‪ ۹۴‬برای دریافت مالیات از مالکان‬ ‫واحدهای خالی از سکنه مصوب شد‪.‬‬ ‫الحاقیه اول‪ ،‬مالکان واحدهای مسکونی الکچری با ارزش ‪ ۱۰‬میلیارد تومان و باالتر را‬ ‫هدف قرار داده است که در صورت تصویب نهایی این نوع واحدهای مسکونی و مالکان‬ ‫انها مشمول پرداخت مالیات می شوند‪ .‬این نوع مالیات که یک مالیات متعارف در عمده‬ ‫کشورها محسوب شده و به صورت ساالنه و عمدتا از همه واحدهای مسکونی دریافت‬ ‫می شود تاکنون در ایران اجرایی نشده است‪ .‬در شرایط فعلی نیز کمیسیون تلفیق با‬ ‫تصویب و الحاق این مالیات به الیحه بودجه ‪ ،۹۹‬تنها واحدهای مسکونی الکچری با‬ ‫ارزش ‪ ۱۰‬میلیارد و بیشتر را هدف این نوع مالیات گیری قرار داده است‪ .‬این مالیات‬ ‫قرار است با عنوان مالیات ساالنه از امالک دریافت شود‪ .‬الحاقیه دوم قانون موجود اما‬ ‫اجرا نشده‪ ،‬دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی را شامل می شود که به‬ ‫نظر می رســد هم اکنون مجلس قصد دارد این نوع مالیات را از سال اینده در چرخه‬ ‫اجرا قرار دهد‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد با توجه به سطح میانگین قیمت مسکن در تهران از یکسو و‬ ‫میانگین قیمت ویالها‪،‬واحدها و اپارتمان های فوق لوکس در پایتخت از سوی دیگر‪ ،‬این‬ ‫گروه از امالک مسکونی‪ -‬امالک با قیمت حداقل‪ ۱۰‬میلیارد تومان و باالتر که قرار است‬ ‫سالبعدمشمولمالیاتشوند‪-‬واحدهایالکچریمحسوبمی شوند‪.‬میانگینقیمت‬ ‫هر مترمربع اپارتمان مسکونی در شهر تهران هم اکنون کمتر از‪ ۱۴‬میلیون تومان است‬ ‫که این میزان در گران ترین و لوکس ترین منطقه شــهر تهران‪ -‬منطقه یک‪ -‬به طور‬ ‫متوسط‪ ۳۰‬میلیون تومان است‪ .‬حدود قیمت نوسازها در منطقه یک شهر تهران حول‬ ‫وحوش مترمربعی ‪ ۳۵‬تا ‪ ۶۰‬میلیون تومان است‪ .‬بررسی ها با استناد به بانک اطالعاتی‬ ‫امالک مسکونی شهر تهران که شامل تعداد واحدهای مسکونی در هر منطقه‪ ،‬میانگین‬ ‫مساحت و همچنین قیمت روز اپارتمان ها و امالک شهر تهران است نشان می دهد با‬ ‫توجه به مساحت اپارتمان های موجود در شهر تهران‪،‬کمتر از ‪ ۴‬درصد خانه ها و‬ ‫اپارتمان های مسکونی پایتخت مشــمول مالیات ساالنه بر خانه های الکچری‬ ‫می شوند‪ .‬به عبارت دیگر براساس قیمت روز واحدهای مسکونی شهر تهران از‬ ‫مجموع ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۶۷‬هزار و ‪ ۶۷۶‬واحد مسکونی در این شهر‪،‬کمتر از ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی جزو واحدهای الکچری با قیمت‪ ۱۰‬میلیارد تومان و باالتر هستند‬ ‫که اگر این امار را به صورت ریزتر مورد بررسی قرار دهیم هم اکنون بین ‪ ۶۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی در پایتخت در ردیف واحدهای الکچری با سطح قیمتی ‪۱۰‬‬ ‫میلیاردتومانوبیشترقرارمی گیرند‪.‬همچنینبااستنادبهاطالعاتبانکاطالعاتی‬ ‫امالک مســکونی شهر تهران هم اکنون خانه های با قیمت ‪ ۱۰‬میلیارد تومان و‬ ‫گران تر در مناطق لوکس و الکچری شهر تهران بیش از ‪ ۲۰۰‬مترمربع مساحت‬ ‫دارند‪ .‬با اســتناد به این امارها هم اکنون حدود ‪ ۶۰‬هزار واحد مسکونی در شهر‬ ‫تهران بیش از ‪ ۲۰۰‬مترمربع مساحت دارند‪ .‬اطالعات موجود نشان می دهد‪ ،‬کل‬ ‫خانه های موجود در منطقه یک تهران هم اکنون‪ ۱۶۶‬هزار واحد مسکونی است که‬ ‫حدود ‪ ۴۷‬هزار واحد از این تعداد بیش از ‪ ۲۰۰‬مترمربع مساحت دارد‪ .‬از مجموع‬ ‫‪ ۲۳۴‬هزار واحد مسکونی موجود در منطقه ‪ ۲‬شهر تهران ‪ ۱۱‬هزار واحد مساحت‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬مترمربع دارند‪ .‬کل خانه های مسکونی واقع در منطقه ‪ ۳‬شهر تهران‬ ‫نیز ‪ ۱۱۶‬هزار واحد اســت که از این تعداد ‪ ۳‬هــزار واحد متراژی بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫مترمربــع دارند‪ .‬به این ترتیب از انجا که عمده واحدهای مســکونی لوکس و‬ ‫گران قیمت شهر تهران عمدتا در سه منطقه اول پایتخت قرار دارند با سطح قیمتی‬ ‫تعیین شده‪ ۱۰-‬میلیارد تومان و باالتر‪ -‬واحدهای مشمول پرداخت این مالیات در‬ ‫این سه منطقه حداقل مساحتی بیش از ‪ ۲۰۰‬مترمربع دارند‪ .‬مطابق با امارهای‬ ‫موجود حول و حوش ‪ ۶۰‬هزار واحد مسکونی شهر تهران در فهرست واحدهای‬ ‫مشمول پرداخت این مالیات قرار می گیرند‪ .‬البته از انجا که بانک اطالعاتی موجود‬ ‫مربوط به اطالعات واحدهای مسکونی شهر تهران در سال گذشته است و امار‬ ‫واحدهای تکمیل شده و عرضه جدید امسال در ان درج نشده است به نظر می رسد‬ ‫تعداد واحدهایی که هم اکنون مشمول این مالیات قرار می گیرند بین ‪ ۶۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫میلیون واحد مسکونی باشد‪ .‬براساس محتوای مصوبه ای که از سوی کمیسیون‬ ‫تلفیق مجلس درخصوص دریافت مالیات از مالکان خانه های با ارزش بیش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان به الیحه بودجه ‪ ۹۹‬اضافه شده است قرار است در صورت تصویب‬ ‫نهایی این الحاقیه در ســال اینده یک در هــزار ارزش روز هر کدام از واحدهای‬ ‫مسکونی با ارزش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیارد تومان به عنوان مالیات ساالنه امالک از مالکان‬ ‫همه این گروه از واحدهای مسکونی چه واحدهای خالی از سکنه و چه واحدهای‬ ‫در حال استفاده که در این گروه قرار می گیرند‪،‬دریافت شود‪ .‬همچنین واحدهای‬ ‫مسکونی با ارزش ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات به میزان یک‬ ‫در هزار ارزش روز این واحدها تا مبلغ ‪ ۱۵‬میلیارد تومان به اضافه دو در هزار ارزش‬ ‫مبلغ مازاد بر‪ ۱۵‬میلیارد تومان می شوند‪ .‬واحدهای مسکونی با ارزش روز‪ ۲۵‬تا‪۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان نیز عالوه بر محاسبه دو ضریب قبلی نسبت به مازاد‪ ۲۵‬تا‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان مشمول پرداخت مالیات به میزان ســه در هزار ارزش روز انها می شوند‪.‬‬ ‫همچنین واحدهای با ارزش روز ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬میلیارد تومان عالوه بر محاسبه سه‬ ‫ضریب قبلی نسبت به مازاد ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات به‬ ‫میزان چهار در هزار ارزش روزشان خواهند شد‪ .‬درخصوص واحدهای مسکونی با‬ ‫قیمت بیش از ‪ ۶۰‬میلیارد تومان نیز عالوه بر محاسبه چهار ضریب قبلی‪،‬معادل‬ ‫پنج در هزار مازاد ارزش روز ملک به ضریب قبلی اضافه شــده وبه عنوان مالیات‬ ‫ساالنه دریافت می شود‪ .‬در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس تاکید شده است که‬ ‫این مالیات باید برمبنای ارزش روز واحدهای مسکونی مشمول این مالیات دریافت‬ ‫شود‪ .‬در صورت تصویب و دریافت این مالیات در سال ‪ ،۹۹‬این نوع مالیات به لحاظ‬ ‫پایه مالیاتی یک اقدام بدیع محسوب می شود‪ .‬تاکنون همه مالیات های بخش‬ ‫مسکن با پایه مالیاتی قیمت منطقه ای ‪ -‬ارزش معامالتی‪ -‬محاسبه و دریافت شده‬ ‫است و در صورت تصویب این الحاقیه برای اولین بار در این نوع مالیات قیمت روز‬ ‫امالک مسکونی پایه ومعیار محاسبه یکی از مالیات های بخش مسکن قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬محاسبات نشان می دهد هم اکنون کمتر از ‪ ۴‬درصد امالک مسکونی شهر‬ ‫تهراندرفهرستامالکمشمولاینمالیاتقرارمی گیرند‪.‬همچنینمطابقباامار‬ ‫و اطالعات موجود و همچنین سطح قیمتی مسکن در کشور بعید است مجموع‬ ‫واحدهای مسکونی‪،‬اپارتمان ها و ویالهای الکچری با ارزش بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان از رقم ‪ ۲۰۰‬هزار واحد در شهرهای کشور فراتر رود‪ .‬براوردها نشان می دهد‬ ‫با توجه به تعداد خانه های الکچری موجود در کشور اگر دریافت این نوع مالیات در‬ ‫سال اینده اجرایی شود و دولت موفق شود از همه واحدهای با سطح قیمتی اعالم‬ ‫شده این نوع مالیات را دریافت کند در سال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان از محل‬ ‫درامد مالیاتی ذیل این الحاقیه به خزانه دولت واریز می شود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تجربه اخذ مالیات در تهران و سایر شهرهای کشور نشان می دهد عمده مالکان‬ ‫معموال در زمان فروش امالک خود مالیات های تکلیفی ومعوق را به حساب دولت‬ ‫پرداخت می کنند بنابراین حتی اگر این مالیات برای اجرا در سال اینده تصویب‬ ‫شود نمی توان امیدوار بود که ان دسته از مالکانی که قصد فروش واحدهای خود‬ ‫را ندارند نسبت به پرداخت این مالیات اقدام کنند‪ .‬بنابراین چون بخش زیادی از‬ ‫مالکان این واحدها در سال بعد تصمیمی از بابت فروش ندارند به شکل خودکار در‬ ‫تور مالیاتی خانه های الکچری نخواهند افتاد‪ .‬مالکان واحدهای مسکونی معموال‬ ‫انواع مالیات های ملکی خود را در زمان فروش و انتقال سند مالکیت به فرد خریدار‬ ‫به دلیل الزام موجود از بابت ارائه مفاصا حســاب مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی‬ ‫به عنوان یکی از مقدمات اصلی انتقال مالکیت پرداخت می کنند و تا قبل از زمان‬ ‫فروش‪ ،‬معموال اقدامی برای پرداخت مالیات های ملکی از ســوی مالکان انجام‬ ‫نمی شود‪ .‬اما هم اکنون یک سوال مهم در این زمینه و در ارتباط با این الیحه مطرح‬ ‫است مبنی بر انکه چه نهادی و به چه شکلی باید ارزش روز امالک مسکونی را‬ ‫برای تهیه فهرســت امالک چند ده میلیاردی مشــمول مالیات ساالنه امالک‬ ‫الکچری تهیه کند؟اگر چه سازوکاری از بابت تعیین قیمت روز امالک دولتی با‬ ‫اســتفاده از کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد اما تا کنون هیچ سازوکار‬ ‫مشخصی برای تعیین ارزش روز امالک مسکونی معمولی به کار گرفته نشده است‪.‬‬ ‫در این مصوبه اما تاکید شده است که وزارت راه وشهرسازی(به عنوان وزارتخانه‬ ‫متولی بخش مسکن) و صنعت‪،‬معدن و تجارت (به عنوان وزارتخانه متولی سامانه‬ ‫رهگیری مســکن) و سازمان ثبت اسناد وامالک کشــور به همراه شهرداری ها‬ ‫موظفند امکان دسترسی بر خط به اطالعات مالکیت امالک را برای سازمان امور‬ ‫مالیاتی کشــور فراهم کنند‪ .‬همچنین سازمان امور مالیاتی کشور موظف است‬ ‫نسبت به تعیین دارایی های مشمول این مالیات وارزش روز انها حداکثر تا پایان‬ ‫خرداد ماه سال ‪ ۹۹‬اقدام کند و به مالکان این گروه از امالک نسبت به قرار گرفتن‬ ‫نام انها در فهرست مالکانی که باید بابت ملک چند ده میلیاردی خود اقدام به‬ ‫پرداختمالیاتساالنهبانرخمصوبکنند‪،‬اقدامکند‪.‬براساساینالحاقیههمچنین‬ ‫مالکان این واحدها اعم از حقیقی وحقوقی مکلف خواهند بود تا پایان بهمن ماه‪۹۹‬‬ ‫نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده اقدام کنند‪ .‬همچنین هر گونه نقل وانتقال‬ ‫این امالک قبل از پرداخت وتسویه بدهی مالیاتی ساالنه ممنوع اعالم شده است‪.‬‬ ‫این مصوبه در صورت تصویب نهایی و اجرا در سال اینده هزینه نگهداری امالک‬ ‫فــوق لوکس بــرای همه مالکان و مــاکان بزرگ این واحدها اعــم از مالکان‬ ‫حقیقی‪،‬بانک ها‪،‬دستگاه ها‪،‬نهادها وســازمان ها را به میزان قابل توجهی افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬سوال دیگری که در این زمینه مطرح است به هدف نمایندگان از تصویب‬ ‫این الحاقیه مربوط می شود‪ .‬سوال این است که ایا این الحاقیه برای کمک به تنظیم‬ ‫بازار مسکن به الیحه بودجه ‪ ۹۹‬اضافه شده است یا هدف از ان افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتی و درامدزایی برای دولت بوده است؟ بررسی ها نشان می دهد با توجه به‬ ‫سهم اندک این واحدها از کل واحدهای مسکونی کشور این مالیات اثر محسوسی‬ ‫بر تنظیم بازار مســکن به نفع تقاضای مصرفی نخواهد داشت‪ .‬براوردها نشان‬ ‫می دهد در معامالت ماهانه واحدهای مسکونی طی حداقل سه سال گذشته به طور‬ ‫متوسط تنها حدود ‪ ۳ /۷‬درصد از کل معامالت مسکن در بازار واحدهای مسکونی‬ ‫با متراژ بیش از ‪ ۲۰۰‬مترمربع و با میانگین قیمت ‪ ۳۰‬میلیون تومان به ازای هر‬ ‫مترمربعانجامشدهاست‪.‬بنابراینباتوجهبهواقعیتبازارمسکنتصویباینالحاقیه‬ ‫با هدف کمک به تنظیم بازار مسکن منتفی است‪ .‬از سوی دیگر اگر چه ممکن‬ ‫است تصویب نهایی و دریافت این مالیات درامدی حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در‬ ‫سال اینده برای دولت ایجاد کند و این رقم با توجه به بودجه شکننده ناشی از‬ ‫کاهش درامدهای نفتی در سال بعد قابل توجه به نظر برسد اما از انجا که تنها‬ ‫بخش کمی از امالک گران قیمت مشمول این مالیات می شوند ان طور که باید از‬ ‫ظرفیت این نوع مالیات به عنوان مالیات ساالنه امالک در این مصوبه استفاده نشده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر میانگین ارزش فروش اپارتمان های شهر تهران یک میلیارد‬ ‫تومان است بنابراین تعیین کف ‪ ۱۰‬میلیارد تومانی برای مالیات ساالنه امالک به‬ ‫معنای معافیت بخش قابل توجه و عمده واحدهای مسکونی از پرداخت مالیات‬ ‫ساالنه است‪ .‬الحاقیه دوم کمیسیون تلفیق مجلس مربوط به دریافت مالیات از‬ ‫خانه های خالی است‪ .‬محتوای مصوبه کمیسیون تلفیق در این باره دقیقا همان‬ ‫محتوایی است که برای دریافت این نوع مالیات در سال ‪ ۹۴‬و در جریان تصویب‬ ‫قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم مصوب شد‪ .‬مطابق با این ماده قانونی که‬ ‫وارد بودجه ‪ ۹۹‬شده است در سال اینده از همه خانه های خالی مالیاتی معادل ‪۳‬‬ ‫درصد اجاره بهای ساالنه روز ان ملک دریافت می شود‪ .‬قانون مالیات از خانه های‬ ‫خالی از سال‪ ۹۴‬تاکنون به اجرا نرسیده است چون اجرای ان براساس قانون منوط‬ ‫به راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی تحت عنوان سامانه اطالعات امالک‬ ‫و اسکان است که قرار بود با همکاری وزارت راه وشهرسازی و سازمان امور مالیاتی‬ ‫راه اندازی شود که این سامانه تا امروز ایجاد نشده است‪ .‬به نظر می رسد هم اکنون‬ ‫مجلس قصد دارد با تصویب این الحاقیه یک فشار کاری مضاعف به دولت و متولیان‬ ‫راه اندازی این سامانه وارد کند تا این سامانه تا پایان سال راه اندازی و از سال بعد‬ ‫برای اجرای این قانون مالیاتی مورد استفاده قرار بگیرد‪ .‬این در حالی است که دو‬ ‫ســال قبل وزارت اقتصاد در یک پژوهش اسیب شناســانه درباره قانون مالیات‬ ‫خانه های خالی به صراحت به تشریح موانع‪،‬مشکالت و بی اثر بودن فرمول دریافت‬ ‫این مالیات پرداخت و پیشنهاد اصالح این مالیات را مطرح کرد اما هم اکنون همان‬ ‫قانون با همان مشکالت و نواقص در الحاقیه الیحه بودجه ‪ ۹۹‬گنجانده شده است‪.‬‬ ‫نکته دیگری که در ارتباط با این الحاقیه وجود دارد ان اســت که قانون دریافت‬ ‫مالیات از خانه های الکچری تنها برای ســال ‪ ۹۹‬درنظر گرفته شده است و در‬ ‫صورتی که در بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬گنجانده نشود عمال اجرای این قانون مالیاتی‬ ‫حتی در صورت تصویب واجرا در ســال ‪ ،۹۹‬در سال بعد‪ ،‬متوقف خواهد شد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع این مالیات تعیین نشده است‪.‬‬ ‫این مالیات همچنین با یک چالش عمده مواجه است مبنی بر انکه نحوه تعیین‬ ‫ارزش روز امالک به چه صورتی خواهد بود؟ نکته دیگر انکه براساس تحقیقات و‬ ‫پژوهشی که حدود ‪ ۴‬سال قبل از سوی تیمور رحمانی‪ ،‬اقتصاددان و صاحبنظر‬ ‫بخش مسکن انجام شد در عمده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دریافت‬ ‫مالیات ساالنه از همه امالک معادل نیم تا یک درصد ارزش روز انها امری رایج‬ ‫است‪ .‬این نوع مالیات در صورتی که از همه امالک مسکونی اخذ شود در کوتاه مدت‬ ‫منجر به کاهش قیمت مسکن و در بلندمدت منجر به کاهش تقاضای غیرمصرفی‬ ‫و سرمایه ای و کاهش قابل توجه دامنه نوسانات قیمتی در بازار مسکن خواهد شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 432

روزنامه خوب 432

شماره : 432
تاریخ : 1399/11/08
روزنامه خوب 431

روزنامه خوب 431

شماره : 431
تاریخ : 1399/11/07
روزنامه خوب 430

روزنامه خوب 430

شماره : 430
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه خوب 429

روزنامه خوب 429

شماره : 429
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه خوب 428

روزنامه خوب 428

شماره : 428
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه خوب 427

روزنامه خوب 427

شماره : 427
تاریخ : 1399/10/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!