روزنامه خوب شماره 212 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 212

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 212

روزنامه خوب شماره 212

‫در پی وقوع سیل در استان های جنوبی کشور؛‬ ‫سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران مطرح کرد‪:‬‬ ‫تا کید رئیس جمهور بر بکارگیری‬ ‫امکانات برای مدیریت نهایی‬ ‫سیالب ها‬ ‫‪7‬‬ ‫تالش می کنیم تشییعی در شان‬ ‫جانباختگانحادثهانجامشود‬ ‫‪3‬‬ ‫سهشنبه ‪ 24‬دی ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 212‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 18‬جمادی االول‪ 14 | 1441‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫‪ ۹۵۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬درامد ناشی از اخذ مالیات‬ ‫بر خانه های خالی‬ ‫‪ 2‬مالیات بر خانه های خالی؛‬ ‫یک تیر و دونشان دولت!‬ ‫مسئوالنردهباال ازخانوادهجان باختگاندلجوییکنند؛‬ ‫همدلی و همبستگی‬ ‫را به جامعه برگردانیم‬ ‫‪5‬‬ ‫مکالمات درون شبکه‬ ‫تلفن همراه در مناطق‬ ‫سیل زده رایگان شد‬ ‫برنامه ضربتی ایران برای اعتمادسازی گردشگران‬ ‫تبلیغ گردشگری ایران‬ ‫با دست خالی!‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور‪:‬‬ ‫‪ 7‬مردم‪ ،‬استفاده از کاالهای‬ ‫خارجی را بیشتر می پسندند!‬ ‫خبرخوب‬ ‫سونوگرافی در‬ ‫بیمارستان های دولتی‬ ‫رایگان شد‬ ‫امروز اخر ین فرصت برای‬ ‫‪ 4‬ثبت نام متقاضیان دریافت‬ ‫«سبد معیشتی»‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫تداومحیاتفرشترکمن‬ ‫در گرو حمایت مسئوالن‬ ‫اقتصاد‬ ‫معافیت های مالیاتی شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اعالم شد‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫خبر‬ ‫شفافیت مالی در انتخابات‬ ‫شاید وقتی دیگر!‬ ‫شفاف کردن هزینه های انتخاباتی داوطلبان ورود به مجلس از جمله‬ ‫موضوعاتی است که با وجود طرح ان در مقاطع مختلف و مخصوصا در‬ ‫برهه های انتخاباتی‪ ،‬تا به امروز منتهی به نتیجه مشخص نشده است‪.‬‬ ‫بعد از بیان صحبت هایی از سوی وزیر کشور مبنی بر ورود پول های‬ ‫کثیف به انتخابات در سال ‪ ۹۳‬و طرح این مسئله در افکار عمومی‪،‬‬ ‫وزارت کشور الیحه ای را در این زمینه اماده کرد‪ .‬این الیحه در صدد‬ ‫بود در صورت تصویب خالء های قانونی در بحث شفافیت هزینه های‬ ‫داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬مجلس و شورای شهر را رفع‬ ‫کند و این هزینه ها و محل تامین ان ها مشخص شود؛ الیحه ای که‬ ‫سرنوشت خود ان امروز در هاله ای از ابهام است‪ .‬هیات دولت بعد از‬ ‫تایید الیحه وزارت کشور در مورد شفاف کردن هزینه های انتخاباتی‬ ‫نامزدهای ریاست جمهوری‪ ،‬مجلس و شورای شهر این الیحه را در‬ ‫‪ ۲۴‬ابان سال ‪ ۹۴‬و در استانه انتخابات مجلس دهم به مجلس اسال‬ ‫کرد‪.‬الیحه«شفافسازیمنابعمالیوهزینههایانتخاباتیداوطلبان‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری‪ ،‬مجلس شــورای اسالمی و شوراهای‬ ‫اسالمی» با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد؛ فوریتی که تا به امروز‬ ‫و با گذشت چهار ســال منجر به اقدام عملی و تصویب این الیحه‬ ‫نشده است‪ .‬بررسی کلیات الیحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های‬ ‫انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬مجلس و شوراها که‬ ‫هفت ماده داشت طبق اعالم کمیسیون شوراها در سال ‪ ۹۴‬به دلیل‬ ‫انچه عدم وجود ســاختار حزبی در کشور اعالم شد‪ ،‬از دستور کار‬ ‫کمیسیون کنار رفت‪ .‬در ان زمان‪ ،‬برخی نمایندگان اظهار داشتند که‬ ‫در الیحه جامع انتخابات باید به این موضع پرداخته شود و نیاز به قانون‬ ‫جداگانه نیست‪ .‬در تازه ترین تحول‪ ،‬روز یکشنبه ‪ ۲۲‬دی ماه در جریان‬ ‫بررسی طرح دوفوریتی مجلس برای شفاف سازی منابع مالی تبلیغات‬ ‫انتخاباتی مواد باقیمانده این طرح به کمیســیون شوراها برگشت‪.‬‬ ‫«عبدالرضا مصری» نایب رئیس مجلس در این باره می گوید‪ :‬انجایی‬ ‫که نمایندگان پیشنهادات و رفع ابهام بسیاری در خصوص این طرح‬ ‫دارند‪ ،‬بهتر است این طرح به کمیسیون ارجاع شود تا این پیشنهادات‬ ‫در کمیسیون بررسی و ا ِعمال شود‪ .‬این عضو هیئت رئیسه مجلس‬ ‫چهار سال پیش در جریان بررسی الیحه دولت برای بررسی شفافیت‬ ‫مالی نامزدها اظهار داشته بود‪ :‬جایز شمردن استفاده از برخی منابع‬ ‫عمومی در انتخابات در حالی که به هیچ عنوان پول و امکانات دولتی و‬ ‫عمومی نباید برای انتخابات هزینه شود از جمله مواردی است که الزم‬ ‫است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد‪ .‬وی همچنین با بیان اینکه پس از‬ ‫رفع ابهامات و کسری های الیحه شفافیت هزینه ها در کمترین زمان‬ ‫این الیحه به صحن مجلس ارائه می شود تصریح کرد‪ :‬به طور قطع در‬ ‫صورت رفع نواقص الیحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی اکثریت‬ ‫نمایندگان مجلس از ان استقبال می کنند‪« .‬محمدعلی اسفنانی»‬ ‫دیگر نماینده مجلس شورای اســامی در همان زمان ارائه الیحه‪،‬‬ ‫شفاف کردن هزینه های انتخاباتی را کار دشواری دانسته بود که به‬ ‫راحتیامکان پذیرنیست‪.‬بهگفتهوی‪،‬گاهیهزینه هایانتخاباتییک‬ ‫نامزد از محل حساب شخصی او پرداخت می شود که بر اساس الیحه‬ ‫پیشنهادی دولت بررسی جزء به جزء هزینه های پرداختی در امور‬ ‫مختلف مجاز و قابل دسترسی است حتی زمانی که هزینه ای کالن از‬ ‫طرف یک فرد حقیقی به عنوان هزینه های انتخاباتی یک نفر پرداخت‬ ‫می شود نیز مسئله روشن و قابل پیگیری قضایی است اما اگر یک‬ ‫هزینه کالن میان ‪ ۱۰‬یا ‪ ۲۰‬نفر تقسیم شود ایا باز هم می توان ادعا‬ ‫کرد که دستگاه قضایی و الیحه مربوطه می توانند به راحتی مسئله را‬ ‫پیگیری و سرنخ های مربوطه را در زمان اندک پیدا کنند‪.‬‬ ‫الیحهشفاف سازیهزینه هایانتخاباتی‬ ‫چه اهدافی را دنبال می کرد؟‬ ‫در ماده اول این الیحه منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های‬ ‫انتخاباتیداوطلبانانتخاباتریاستجمهوری‪،‬مجلسشورایاسالمی‬ ‫و شوراهای اسالمی‪ ،‬به دارایی شخصی داوطلب‪،‬کمک های مستقیم‬ ‫احزاب و تشکل های سیاسی دارای مجوز معتبر‪ ،‬کمک های اشخاص‬ ‫حقیقی ایرانی‪ ،‬منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون اســتفاده از‬ ‫ان برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است‪ .‬منحصر شده است‪ .‬ماده دوم‪،‬‬ ‫تامین منابع از سایر محل ها از جمله کمک بیگانگان اعم از دولت ها‬ ‫و اشــخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬اســتفاده از منابع نامشروع از جمله‬ ‫منابع ناشی از جرایم سازمان یافته‪ ،‬قاچاق و مواد مخدر در پولشویی‪،‬‬ ‫کمک هایدستگاههایدولتی‪،‬نهادهایعمومیغیردولتی‪ ،‬موسسات‪،‬‬ ‫سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی‬ ‫دولت و شهرداری ها استفاده می کنند‪ ،‬را ممنوع کرده است‪ .‬ماده سوم‬ ‫هزینه های مجاز انتخاباتی را تعیین کرده است‪ .‬در این الیحه هزینه های‬ ‫مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهای ان و هزینه های‬ ‫حمل و نقل مربوط‪ ،‬هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف‬ ‫انتخابات مجاز تلقی شده است‪ .‬هزینه های تبلیغات مجاز در رسانه ها و‬ ‫سایر تبلیغات مجاز‪ ،‬هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی‬ ‫در فعالیت های انتخاباتی از سوی قانون گذار به رسمیت شناخته شده‬ ‫است‪ .‬در این ماده تاکید شده که سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد‬ ‫موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به‬ ‫افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است‪ .‬ماده پنجم و ششم‬ ‫داوطلبان شرکت در انتخابات و احزاب را موظف کرده که تمامی منابع‬ ‫و مصارف و هزینه های مرتبط با فعالیت های انتخاباتی خود را در دفاتر‬ ‫یا سامانه مخصوص ثبت کنند تا قابل نظارت باشد‪ .‬بررسی فرایند ارسال‬ ‫الیحه به مجلس و نظر نمایندگان در مورد این الیحه نشان می دهد‬ ‫که دو علت مانع تصویب الیحه شــده است؛ علت اول بحث ایراداتی‬ ‫اســت که به این الیحه وارد می شود و دلیل دوم این مسئله بود که‬ ‫برخینمایندگانمطرحمی کردنددرلوایحجامع ترشفافیتهزینه های‬ ‫انتخاباتی را لحاظ می کنند‪ .‬گذشــت چهار سال از زمان ارائه الیحه‬ ‫شفافیت هزینه های داوطلبان انتخابات به مجلس‪ ،‬همچنان که برخی‬ ‫نمایندگان می گویند به این معنا است که وضع قانون به انتخاب اسفند‬ ‫امسال هم نخواهد رسید‪ .‬این در حالی است که از نگاه برخی ناظران‪،‬‬ ‫در این فاصله مجلس می توانست طرحی جامع در مورد انتخابات اماده‬ ‫کند و همزمان ایرادات الیحه شفافیت را با تعامل با دولت برطرف سازد‪.‬‬ ‫به منظور تشویق سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برای سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی‪ ،‬معدنی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬بیمارستان ها‪ ،‬هتل ها و مراکز اقامتی‬ ‫گردشگری با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذیربط که در این مناطق هستند در صورتی که از اول سال ‪ ۱۳۹۵‬برای انها پروانه بهره برداری صادر شده باشد یا قرارداد استخراج و فروش منعقد کرده باشند‪،‬‬ ‫تشویق های مالیاتی اعمال می شود‪ .‬نحوه اعمال مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری اقتصادی در شهرک های صنعتی و ویژه اقتصادی بدین شرح است که در یک دوره‪ ۱۳‬ساله مشمول معافیت مالیاتی از طریق‬ ‫محاسبه مالیات به نرخ صفر هستند‪ .‬این قاعده مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته است‪ .‬همچنین در این مناطق‪ ،‬مالیات سال های بعد از دوره‪ ۱۳‬ساله محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درامد مشمول‬ ‫مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد‪ ،‬با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از ان مالیات با نرخ های مقرر در قانون مالیات های مستقیم محاسبه خواهد شد‪ .‬نحوه اعمال مالیات با نرخ صفر برای‬ ‫شهرک های صنعتی و ویژه اقتصادی در سایر مناطق بدین گونه است که در یک دوره هفت ساله مشمول معافیت مالیاتی از طریق محاسبه مالیات به نرخ صفر می شوند‪.‬‬ ‫‪ ۹۵۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬درامد ناشی از اخذ مالیات برخانه های خالی‬ ‫مالیات برخانه های خالی؛ یک تیر و دونشان دولت!‬ ‫قانون مالیات بر خانه های خالی که در ســال ‪ ۱۳۶۶‬تصویب شده و تا سال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬نیز ادامه داشت‪ ،‬در همین سال به دلیل بی اثر بودن از یک سو و باال‬ ‫بودن هزینه های اخذ این پایه مالیاتی نسبت به درامدهای ان از سوی دیگر‪،‬‬ ‫قانون مالیات بر خانه های خالی به طور کلی کنار گذاشته شد‪ .‬با این حال بار‬ ‫دیگر در سال‪ ۹۴‬این قانون در قالب ماده‪ ۵۴‬مکرر اصالحیه قانون مالیات های‬ ‫مستقیم به تصویب مجلس رسید که در یکی از تبصره های ان‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهرسازی مسئول تهیه ســامانه شناسایی خانه های خالی تعیین شده‬ ‫است‪ .‬یکی از ایرادات این ماده قانونی‪ ،‬مکلف نشدن سایر دستگاه های دارنده‬ ‫اطالعات ملکی افراد و اشخاص از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‪،‬‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬شهرداری ها و دیگر نهادهای مربوطه برای ارائه این اطالعات به‬ ‫وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه شناسایی خانه های خالی است‪.‬‬ ‫سامانه امالک و اسکان چه زمانی اماده می شود؟‬ ‫اگرچه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی‬ ‫بارها بر اتمام فرایند تهیه و راه اندازی سامانه خانه های خالی تا پایان سال‬ ‫جاری تاکید داشته‪ ،‬اما به نظر می رسد همچنان این معاونت با سد بزرگی‬ ‫به نام مقاومت دستگاه های مرتبط با این سامانه در ارائه اطالعات خود روبه‬ ‫رو هستند‪ .‬از همین روست که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد الیحه اصالح‬ ‫قانون مالیات بر خانه های خالی را به هیئت دولت ارائه کرده تا در قانون جدید‪،‬‬ ‫ارائه اطالعات به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی‬ ‫خانه های خالی‪ ،‬اجباری شود‪.‬‬ ‫موافقانومخالفانمصوبهکمیسیونتلفیق‬ ‫با این حال علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬مجلس از تصویب مصوبه ای در این کمیســیون مبنی بر اخذ مالیات‬ ‫از خانه های خالی در قانون بودجه ســال ‪ ۹۹‬خبر داده است‪ .‬مصوبه ای که‬ ‫مخالفانوموافقانینیزدارد؛مخالفاناینمصوبهمعتقدندوقتیقانونمستقلی‬ ‫در این خصوص وجود دارد‪ ،‬نیازی به تصویب یک قانون جدید در خصوص‬ ‫مالیات بر خانه های خالی نیســت و بهتر است اگر این قانون‪ ،‬ایراداتی دارد‪،‬‬ ‫رفع شده و به کارامدی برسد؛ لذا مصوبه کمیسیون تلفیق‪ ،‬تکرار مکررات‬ ‫خواهد بود‪ .‬اما موافقان مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می گویند با‬ ‫توجه به طوالنی بودن پروســه اصالح قانون موجود و همچنین با توجه به‬ ‫کاهش یک باره درامدهای دولت که درنتیجه می توان به سراغ سایر منابع‬ ‫درامدی از جمله مالیات بر خانه های خالی رفت‪ ،‬لذا وارد کردن این مصوبه‬ ‫کمیسیون تلفیق مجلس به قانون بودجه ‪ ،۹۹‬می تواند ضمانت اجرایی ان را‬ ‫دو چندان کند‪.‬‬ ‫جزئیاتمصوبهکمیسیونتلفیقبودجه‪۹۹‬‬ ‫به خصوص که در مصوبه کمیســیون تلفیق بودجه ‪ ،۹۹‬اصل بر شناسایی‬ ‫خانه های خالی و اخذ مالیات از انها طبق ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانون مالیات های‬ ‫مستقیم است‪ .‬از دیگر مواردی که کمیسیون تلفیق تالش کرده در مصوبه‬ ‫خود‪ ،‬ضعف های قانون موجود را برطرف کند‪ ،‬الزام دســتگاه های مرتبط با‬ ‫شناسایی خانه های خالی برای ارائه اطالعات خود به وزارت راه و شهرسازی‬ ‫است؛ همچنین درامد حاصله از مالیات ستانی از محل این پایه مالیاتی به‬ ‫صورت کام ً‬ ‫ال مساوی میان شهرداری ها (در شهرهای باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر) و‬ ‫دولت با عاملیت سازمان امور مالیاتی تقسیم می شود‪.‬‬ ‫کارشناس ساخت و ساز‪ :‬درامد مالیات خانه های خالی‬ ‫به جیب مردم می رود‬ ‫در همین خصوص محمد عنایتی نجف ابادی‪ ،‬کارشــناس ساخت و ساز‬ ‫مسکن با بیان اینکه قبل از اعمال تحریم های شدید نفتی علیه کشورمان‪،‬‬ ‫ســهم بخش نفت در بودجه کشور به استناد اظهارات کارشناسان حوزه‬ ‫اقتصاد کالن تا ‪ ۳۵‬درصد بوده‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط فعلی و محدودیت های‬ ‫اعمال شــده بر فروش نفت کشــور‪ ،‬سهم بخش نفت می بایست با سایر‬ ‫بخش های درامدی نظیر مالیات بر خانه های خالی جبران شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این مالیات در حقیقت یک مالیات تنظیمی تلقی می شــود و هدف ان‪،‬‬ ‫تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از ورود تقاضاهای سرمایه ای به این حوزه‬ ‫است اما در این شرایط و با وجود ‪ ۲.۶‬میلیون واحد خالی در کشور‪ ،‬اخذ‬ ‫این مالیات عالوه بر تنظیم بازار مسکن‪ ،‬می تواند درامد قابل توجهی را از‬ ‫جیب سوداگران‪ ،‬روانه جیب مردم کند‪.‬‬ ‫‪ ۹۵۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬درامد‬ ‫ناشی از اخذ مالیات بر خانه های خالی‬ ‫عنایتی نجف ابادی ادامه داد‪ :‬پس از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی‪،‬‬ ‫اخذ این مالیات‪ ،‬به ایجاد سامانه ملی امالک و اسکان به منظور شناسایی‬ ‫خانه های خالی در کشور منوط شد‪ .‬بدین منظور‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ضرب االجل شش ماهه ای را بر ایجاد این سامانه به دولت داد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫با گذشــت ‪ ۴‬سال از اتمام مهلت تعیین شده‪ ،‬دولت همچنان وعده ایجاد‬ ‫ســامانه را می دهد و از سامانه امالک رونمایی نشده است‪ .‬این کارشناس‬ ‫عمران در بیان درامد حاصل از اخذ مالیات بر خانه های خالی برای کشور‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در شرایط فعلی و با نرخ اعالمی از سوی مجلس در قانون اخذ مالیات‬ ‫بر خانه های خالی در کشور‪ ،‬با احتساب این امر که قیمت خانه های خالی از‬ ‫قیمت میانگین در کشور تبعیت کند‪ ،‬اخذ این مالیات می تواند ‪ ۹‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان را از جیب سوداگران به خزانه دولت سرازیر کند‪.‬‬ ‫نرخ اخذ مالیات بر خانه های خالی مناسب نیست‬ ‫عنایتی نجف ابادی‪ ،‬ضمن اشاره به اینکه مالیات بر خانه های خالی تنها از‬ ‫سوداگران بازار مسکن اخذ می شود‪ ،‬گفت‪ :‬قانون فعلی مالیات بر امالک خالی‬ ‫با نرخ های مالیاتی تعیین شده کارایی الزم را در عرضه مسکن خالی به بازار‬ ‫اجاره ندارد‪ ،‬اما با همین ســازو کار تعیین شده می توان رقم های کالنی را‬ ‫بدســت اورد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬الزم است عالوه بر راه اندازی سامانه امالک و‬ ‫اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬قانون فعلی اصالح شده و هزینه‬ ‫نگهداری خانه های خالی را برای مالکان افزایش دهد تا عالوه بر تنظیم بازار‪،‬‬ ‫درامد قابل توجهی برای کشور به دست اید‪.‬‬ ‫مصوبهکمیسیونتلفیقبهکمکقانونفعلیمی اید‬ ‫عنایتی نجف ابادی در پاسخ به این پرسش که ایا مصوبه کمیسیون تلفیق با‬ ‫قانون مالیات بر خانه های خالی‪ ،‬موازی کاری محسوب می شود یا خیر؟‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اخذ این مالیات تنظیمی از سوی دولت در هر صورت می تواند به منظور‬ ‫جلوگیری از ورود سوداگران به بازار مسکن موثر باشد و تفاوتی میان اخذ ان‬ ‫از سوی شهرداری ها یا سازمان امور مالیاتی نیست‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصاد مسکن‪ :‬اوردن مالیات بر خانه های خالی‬ ‫در بودجه‪ ،‬موازی کاری با قانون فعلی است‬ ‫مهدی غالمی کارشناس اقتصاد مسکن نیز با بیان اینکه من موافق مصوبه‬ ‫کمیســیون تلفیق بودجه ‪ ۹۹‬در خصوص اضافه شــدن مالیات ستانی از‬ ‫خانه های خالی در بودجه ‪ ۹۹‬نیستم‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به محدود بودن زمان‬ ‫قوانین مندرج در احکام بودجه های سنواتی‪ ،‬قطعاً اجرای این مصوبه در طول‬ ‫یک سال عملیاتی نخواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید اجرای مالیات بر خانه های‬ ‫خالی به صورت تدریجی و متمرکز در یک نهاد اجرا شــود و سازمان امور‬ ‫مالیاتی ان را پیگیری کند‪ .‬اما اگر این مصوبه در بودجه سال اینده به صورت‬ ‫قانون دراید‪ ،‬امکان اخذ ان که به صورت پلکانی در طول چند سال و در هر‬ ‫سال با اضافه شدن درصدی به مبالغ مالیاتی ان‪ ،‬وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وقتی سامانه اسکان راه اندازی نشده‪ ،‬تصویب مجدد مالیات بر‬ ‫خانه های خالی در بودجه بی فایده است‬ ‫کارشناس اقتصادی گفت‪ :‬وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته سامانه امالک‬ ‫و اسکان را راه اندازی کند؛ بنابراین حتی اگر این پایه مالیاتی در قانون بودجه‬ ‫سال اینده هم گنجانده شــود‪ ،‬باز هم منوط به شناسایی خانه های خالی‬ ‫از طریق راه اندازی ســامان امالک و اسکان خواهد بود که تا کنون چنین‬ ‫سامانه ای طراحی نشده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه امالک‪ :‬قصور وزارت راه و اقتصاد‬ ‫در اجرایی کردن قانون مالیات بر خانه های خالی‬ ‫حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران نیز با اشاره‬ ‫به وجود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار واحد مسکونی خالی در کشور گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۲۵‬میلیون مسکن داریم و این یعنی ‪ ۱۰‬درصد خانه های کشورمان‬ ‫خالی از سکنه است‪ .‬وی با بیان اینکه تعداد خانه های خالی در ایران دو برابر‬ ‫استاندارد جهانی است تاکید کرد‪ :‬دولت برای کنترل این مسئله باید برای‬ ‫ورود خانه های خالی به شبکه عرضه طرح و برنامه ارائه دهد‪ .‬عقبایی یاداور‬ ‫شد‪ :‬مجلس قانون مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد اما وزارت اقتصاد‬ ‫و دارایی این قانون را به دلیل نبود ابزار الزم برای شناسایی خانه های خالی‬ ‫اجرایینمی کند‪.‬‬ ‫سامانه امالک تا پایان امسال اماده نمی شود‬ ‫فعال صنفی مشاوران امالک با اشاره به تصویب لزوم راه اندازی سامانه امالک‬ ‫و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی از سال ‪ ۱۳۹۴‬گفت‪ :‬این وزارتخانه از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬در انجام وظیفه خود قصور کرده و به شهرداری پاس داده است‪.‬‬ ‫البته معاونت مسکن اخیرا ً اعالم کرده که تا پایان امسال‪ ،‬این سامانه را راه‬ ‫اندازی و رونمایی می کند که من امیدی به اجرای این وعده ندارم‪ .‬نایب رئیس‬ ‫اتحادیه مشاوران امالک با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی برای‬ ‫دریافت مالیات از خانه های خالی باید تنظیمی باشد افزود‪ :‬هدف از وضع این‬ ‫قانون‪ ،‬کسب درامد برای خزانه دولت نبوده بلکه هدف اصلی افزایش عرضه‬ ‫خانه های خالی به بازار مسکن است که متاسفانه وزارت اقتصاد به بهانه های‬ ‫مختلف این قانون را اجرا نکرده است‪.‬‬ ‫سازمانمالیاتیازاقتصادزیرزمینیمالیاتمی گیردولیخانه های‬ ‫خالیراشناسایینمی کند‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ممیزان سازمان امور مالیاتی به راحتی فعالیت های اقتصادی‬ ‫زیرزمینی بدون تابلو و مجوز را شناسایی می کنند و از انها مالیات می گیرند‬ ‫اما جالب اینکه از برج های خالی شــمیرانات تا شهرری که مالکان انها هم‬ ‫مشخص اندمالیاتیاخذنمی شود‪.‬‬ ‫تاثیرچشمگیراجرایقانونجدیدچکبرکاهشچک هایبرگشتی‬ ‫امروزه به دلیل توسعه سریع و روز افزون مبادالت تجاری‬ ‫در ابعاد داخلی و بین المللی و نیز نیاز به سرعت و سهولت‬ ‫دراینمبادالتوهمچنیننقشپراهمیتحجمسرمایه‬ ‫و مبادالت در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها‪ ،‬سبب‬ ‫شــده تا دولت ها ضوابط و مقرراتــی خاص برای ایجاد‬ ‫امنیت خاطر در فعالین این بخش تدوین نمایند‪ .‬در این‬ ‫بین چک با کار کردها و ویژگی های به خصوصی که دارد‬ ‫از مهم ترین ابزارهای تجارت در کشور ما به شمار می رود‪.‬‬ ‫این ابزار پرکاربرد اما به دلیل قوانین نامناسبی که وجود‬ ‫داشت نه تنها سبب سهولت در کسب وکار نمی شد بلکه‬ ‫یکی از موانع توسعه و گردش سرمایه به شمار می رفت‪.‬‬ ‫چرا که هرکسی با هر میزان از چه برگشتی می توانست‬ ‫به راحتی و بدون هیچ نظارتی دسته چک جدید دریافت‬ ‫نماید‪ .‬همین مسئله سبب افزایش بی ضابظه چک های‬ ‫برگشتی در کشور شــده بود‪ .‬این پدیده به دنبال خود‬ ‫حداقل دو پیامد منفی داشــت‪ -1 .‬یکی از مهم ترین‬ ‫پیامدهای افزایش چک برگشتی‪ ،‬کاهش حجم سرمایه‬ ‫فعالین اقتصادی به دلیل وصول نشدن چک به عنوان‬ ‫یکی از اصلی ترین ابزار تبادل ســرمایه در بین فعالین‬ ‫اقتصادی است‪ -2 .‬افزایش پرونده های ورودی به دستگاه‬ ‫قضائی یکی دیگــر از پیامدهای منفی چک بالمحل‬ ‫است‪ .‬بررسی امارها نشان می دهد که‪ 75‬درصد زندانیان‬ ‫غیر عمد از صادرکنندگان چک بال محل هســتند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر در بین پرونده های حقوقی دستگاه قضائی‪،‬‬ ‫پرونده های مربوط به چــک بال محل رتبه دوم را دارد‪.‬‬ ‫همه این مسائل زمینه ساز اصالح قانون صدور چک در‬ ‫سال ‪ 97‬شد با این اصالحات یک تغییر اساسی در قانون‬ ‫چک به وجود امد‪ .‬در این اصالحات با اتخاذ رویکردی‬ ‫پیشگیرانه‪ ،‬تالش شده است تا از صدور چک بال محل‬ ‫توسط افراد جلو گیری شود‪.‬‬ ‫نواوری های تحول ساز قانون جدید چک‬ ‫یکی از اقدامات مهم این قانون در زمینه پیشــگیری از‬ ‫صــدور چک های بالمحل‪ ،‬پرهزینه کــردن صدور ان‬ ‫اســت؛ به این معنی که اگر کسی چک بالمحل صادر‬ ‫کند‪ ،‬دستگاه قضایی در کمترین زمان ممکن می تواند‬ ‫حق طلبکاران را وصل نماید‪ .‬چرا که اگر کسی اقدام به‬ ‫صــدور چک بالمحل نماید‪،‬قوه قضائیه در مدت زمانی‬ ‫بســیار کم تر از زمان دادرسی در قانون قبلی‪ ،‬می تواند‬ ‫اقدام به صول چک بالمحل نماید‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بانک ها‬ ‫دیگر اجازه ندارند که خارج از سامانه صیاد(سامانه صدور‬ ‫یکپارچه الکترونیک دسته چک) اقدام به صدور دسته‬ ‫چک نمایند‪ .‬این سامانه با اهدافی از جمله ایجاد تمرکز‬ ‫در درخواست های دست ه چک در شبکه بانکی کشور‪،‬‬ ‫سنجش اعتبار صاحبان حساب و امضا‪ ،‬ممانعت صدور‬ ‫از دســته چک برای افراد فاقــد صالحیت(افرادی که‬ ‫چک برگشتی دارند یا اعتبارالزم را ندارند‪ ).‬و همچنین‬ ‫اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک‪ ،‬توسط‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬راه اندازی شده است سامانه چکاوک نیز‬ ‫که از دیگر دستاوردهای قانون جدید چک است باعث‬ ‫می شــود تا افراد بتوانند‪ ،‬چک برگشــتی و نیز میزان‬ ‫اعتبار مالی صادرکنندگان چک را صرفا با ارســال یک‬ ‫پیامک دریافت کنند‪ .‬همچنین هر چک برگشتی برای‬ ‫صادرکننده ان‪ ،‬یک سوء اثر تلقی می شود و تا زمانی که‬ ‫صادر کننده چک اقدام به وصول چک برگشتی نکند‪،‬‬ ‫ان سوء اثر باقی خواهند ماند‪.‬‬ ‫کاهش تعداد چک های برگشتی بعد از اجرای‬ ‫بخشی از قانون جدید چک‬ ‫اصالحات ذکرشده سبب شد تا تعداد چک های برگشتی‬ ‫به طور چشمگیری کاهش یابد‪ .‬به گونه ای که مطابق‬ ‫اولین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی بعد از‬ ‫اجرای قانون جدید چک در بهمن ماه سال ‪ ،97‬نسبت‬ ‫تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده‬ ‫برای اولین بار تک رقمی شده و به ‪ 9.7‬درصد رسید‪ .‬این‬ ‫روند تا ابان ماه امسال نیز ادامه یافته است‪ .‬مطابق اخرین‬ ‫گزارش بانک مرکزی که از میزان میادالت چک در ابان‬ ‫ماه ‪ 1398‬منتشر شده است‪ ،‬نسبت چک های برگشتی‬ ‫در این ماه نسبت به مدت مشابه پارسال‪ ،‬کاهش یافته و‬ ‫به ‪ 9‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫کاهش‪ 21‬درصدی نسبت تعداد چک های‬ ‫برگشتی به کل چک های مبادله ای در ابان‪98‬‬ ‫نسبت به ابان‪97‬‬ ‫اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان‬ ‫می دهد که در ابان ماه امسال در کل کشور‪ ،‬بیش از‪۷.۶‬‬ ‫میلیون فقره چک به ارزشی ریالی‪ ۸۳۶‬هزار میلیارد ریال‪،‬‬ ‫مبادله شده است‪ .‬از این تعداد چک مبادله شده حدود‬ ‫‪ ۶.۹‬میلیون فقره چک به ارزش ریالی ‪ ۷۳۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال وصول گردیده است‪ .‬از میزان چک مبادله شده تنها‬ ‫‪ 9‬درصد وصول نشــده و یا به اصطالح برگشت خورده‬ ‫است که نســبت به مدت مشابه سال قبل‪ 21 ،‬درصد‬ ‫کاهش یافته اســت‪ .‬قابل ذکر است که تعداد چک های‬ ‫مبادله شده در ابان‪ ،98‬نسبت به مدت مشابه پارسال بالغ‬ ‫بر‪ 5‬درصد افزایش یافته است‪ .‬نمودار زیر‪ ،‬امارهای مربوط‬ ‫به تعدادچک های مبادله شــده و نیز میزان چک های‬ ‫برگشتی از ابان ‪ 97‬تا ابان ‪ 98‬را نشان می دهد‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در توئیتی با اشاره به اظهارات «رابرت اوبراین» مشاور امنیت ملی امریکا نوشت‪« :‬مشاور امنیت ملی(کاخ سفید) اشاره کرد که تحریمها و اعتراضات در ایران‪ ،‬گلوی این‬ ‫کشور را گرفته است و انها را مجبور به مذاکره خواهد کرد‪ .‬در واقع‪ ،‬من اهمیتی نمی دهم اگر انها مذاکره کنند‪ .‬کامال بستگی به انها دارد ‪ .‬بر اساس گزارش العالم‪ ،‬رابرت اوبراین روز یکشنبه در مصاحبه با‬ ‫شبکه «فاکس نیوز»‪ ،‬گفت که دونالد ترامپ با فارسی توئیت کردن حمایت خود از اعتراضات در ایران را نشان داده است و همچنان به حمایت های خود ادامه خواهد داد‪ .‬مشاور امنیت ملی امریکا همچنین‬ ‫مدعی شد‪« :‬سیاست فشار حداکثری امریکا علیه ایران کارایی خود را نشان داده و رشد اقتصادی ایران منفی ‪ ۱۰‬درصد شده است و این کشور که پیشتر روزانه سه تا ‪ ۴‬میلیون بشکه نفت تولید می کرد‬ ‫صادرات نفتی اش به شدت کاهش یافته است‪ .‬ایران هیچ گزینه ای جز اینکه به میز مذاکره بازگردد ندارد‪ .‬برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافق وحشتناکی بود که تعدادی از محدودیت های ان پس از‬ ‫گذشت زمان متوقف می شد و بر اساس این توافق تحریم های تسلیحاتی علیه ایران در پایان سال‪ ۲۰۲۰‬به پایان می رسد و ایران می تواند جنگنده ها و تانک های پیشرفته و دیگر تسلیحات را خریداری کند‪».‬‬ ‫سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران مطرح کرد‪:‬‬ ‫تالشمی کنیمتشییعیدرشانجانباختگانحادثهانجامشود‬ ‫علی ربیعی سخنگوی دولت در ابتدای نشست خبری این هفته اظهار کرد‪:‬‬ ‫در هفته ای که گذشــت‪ ،‬هنوز از داغ فقدان سردار شهید قاسم سلیمانی‬ ‫فارغ نشــده بودیم و عزادار از دست دادن این سردار بزرگ مقاومت بودیم‬ ‫که داغ دیگری از راه رسید و بر سینه هایمان اوار شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حادثه‬ ‫هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ‪ ۱۷۶‬مسافر این هواپیما که عمده انها‬ ‫هموطنان ایرانی و سایرین نیز از هم نوعان ما بودند دل های ما را غمگین‬ ‫کرد و از ان غم انگیزتر و مصیبت بار تر این بود که بعد از تقریبا سه روز‬ ‫با خبر شدیم که این هواپیما در نهایت تاسف با اتش پدافند خودی ساقط‬ ‫شده است و این دردی مضاعف بر دل های ما نهاد‪.‬‬ ‫عزادار و سوگواری‬ ‫ربیعی افزود‪ :‬اکنون ما هم عزادار شــده ایــم و هم دغدغه مند و نگران‪.‬‬ ‫عزادار و سوگواریم؛ چرا که جان انسان ها که زن و بچه و عروس و داماد و‬ ‫بچه های خوب و نخبه ما و برخی از هم نوعان ما در این حادثه که ناشی‬ ‫ازیک خطا بوده از بین رفته اســت‪ .‬دغدغه مند و نگران هستیم چون به‬ ‫هرحــال ذهن همه ما و ملت ما را درگیر کرده اســت‪ .‬دغدغه اینکه چه‬ ‫باید بکنیم که دیگر هیچگاه این خطای بزرگ اتفاق نیفتد و دغدغه دیگر‬ ‫اینکه چگونه این لطمه بزرگی کــه به اعتماد عمومی مردم و مرجعیت‬ ‫رسانه ای و اطالع رسانی کشور وارد شد را جبران کنیم‪.‬‬ ‫همه موضع گیری ها ریشه در بی اطالع گذاشتن داشت‬ ‫سخنگوی دولت خاطرنشــان کرد‪ :‬انتقادات زیادی در این روزهای غم انگیز‬ ‫متوجه مسئوالن و مقامات ذیربط کشور شد‪ .‬ما متهم به دروغگویی و پنهانکاری‬ ‫شدیم در حالیکه واقعا اینگونه نبود‪ .‬حتی در بیانیه ای که من در پنجشنبه شب‬ ‫منتشر کردم برداشت عدم صداقت صورت گرفت‪ .‬اما واقعیت این است که ما‬ ‫دروغ نگفتیم‪ .‬دروغ به معنی جعل اگاهانه و عامدانه واقعیت است‪ .‬این چیزی‬ ‫بود که از جانب ما به هیچ وجه اتفاق نیفتاد‪ .‬همه کسانی که در ان روزها و در‬ ‫اوج جنگ روانی امریکا علیه ملت ایران اظهار نظر می کردند مبتنی بر عرق ملی‬ ‫و با استناد به اطالعات موجود در همان لحظه اظهار بود و همه موضع گیری ها‬ ‫ریشه در بی اطالعی و یا بهتر بگویم بی اطالع گذاشتن انها داشت‪.‬‬ ‫فرجام همه پرسش ها بر این قرار گرفت که موشکی اصابت نکرد‬ ‫ربیعی افزود‪ :‬انچه که من نیمه شب پنجشنبه بیان کردم مبتنی بر مشاهده‬ ‫جنگ روانی گســترده امریکا علیه ملت ایران و از ســوی دیگری مبتنی بر‬ ‫اطالعاتی بود که در اختیار کل دولت بود مبنی بر اینکه موشک هیچ نقشی در‬ ‫این حادثه نداشته است‪ .‬حاال االن قصد ندارم در این مجال از تماس های مکرر‬ ‫و اقداماتی که تا نیمه شب ادامه داشت سخن بگویم اما فرجام همه پرسش ها‬ ‫بر این قرار گرفت که موشکی اصابت نکرد‪.‬‬ ‫هیچ یک از مقامات دولت تا عصر روز جمعه از علت اصلی سقوط‬ ‫هواپیمامطلعنبودند‬ ‫وی افزود‪ :‬روز جمعه نتایج تحقیقات نهایی شده ستاد کل نیروهای مسلح در‬ ‫دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی و به اطالع رئیس جمهور رسید و پس‬ ‫از ان جلسه ای در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد‪ .‬همه بهت زده‪ ،‬ناراحت و‬ ‫نگران بودند‪ .‬هیچ یک از مقامات دولت از جمله شخص رئیس جمهور تا عصر‬ ‫روز جمعه از علت اصلی ســقوط هواپیما که همان اتش پدافند غیر عمدی‬ ‫خودی بوده مطلع نبودند و تا ان ساعت همان گونه که سردار حاجی زاده هم‬ ‫عنوان کردند صرفا بر اســاس اطالعات و داده های موجود همان موقع اظهار‬ ‫نظر می کردند‪ .‬به هرحال از عصر روز جمعه که رئیس جمهور از موضوع مطلع‬ ‫شدند دستور تشکیل شورای عالی امنیت ملی را داند که منجر به صدور بیانیه‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح و بیانیه رئیس جمهوری در این خصوص شد‪ .‬از همان‬ ‫ساعت رئیس جمهوری تاکید کردند که به سرعت به مردم اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫از همه ملت ایران‪ ،‬افکار عمومی و روزنامه نگاران‬ ‫عذرخواهیمی کنم‬ ‫ربیعی خاطرنشان کرد‪ :‬همین جا از همه ملت ایران‪ ،‬افکار عمومی و روزنامه‬ ‫نگاران عزیز عذرخواهی می کنم‪ .‬واقعیت این است که دولت خود گرفتار این‬ ‫چرخه معیوب اطالع رسانی و کسب اطالعات است‪ .‬برخی انتقاد می کنند که‬ ‫چرا قبل از اعالم موضع تحقیق بیشتری بعمل نیاوردی اما واقعیت این است‬ ‫که پیش از اظهار نظر از همه مسئوالن ذیربط استعالم کردم و انها هم همگی‬ ‫براساس اطالعاتی که داشتند اطمینان دادند که موشکی در کار نبوده است‪.‬‬ ‫اقدام ستاد کل در مسئولیت پذیری حادثه‬ ‫‪ ،‬قابل تقدیر و شروع خوبی است‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اقدام روز شنبه ستاد کل نیروهای مسلح در صدور بیانیه ای که‬ ‫با صداقت و مسئولیت پذیری این حادثه را بر عهده گرفتند و اعالم کردند که‬ ‫ناشی از یک خطای انسانی بوده؛ قابل تقدیر و شروع خوبی است که قطعا با‬ ‫شفافیت تا انتها ادامه خواهد یافت‪ .‬با این حال نمی توان منکر شد که غم و اندوه‬ ‫بزرگی بر دل های بازماندگان ان عزیزان و همچنین تمام ملت ایران نشست و‬ ‫متاسفانه در اثر تعلل و کوتاهی در اطالع رسانی به موقع این حادثه‪ ،‬ضربات و‬ ‫لطمات جبران ناپذیری به سرمایه اجتماعی همه ما وارد شد‪.‬‬ ‫تالشمی کنیمتشییعیدرشانجانباختگانحادثهانجامشود‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬دولت در اولین جلسه خود تصمیم گرفت تحقیقات کاملی درباره‬ ‫علت وقوع اشتباه یگان پدافندی و ابعاد ان حادثه از جمله روشن شدن اینکه‬ ‫ناشی از یک خطای انسانی یا یک نقص ساختاری‪ ،‬تشخیص قصور و تقصیر‬ ‫در مسئولیت های مربوطه و همدردی و همراهی و رسیدگی به خانواده های‬ ‫جانباختگان به عمل بیاید‪ .‬یکی از مباحث مهم و مورد بحث بررسی ساختارهای‬ ‫اطالع رسانی و یافتن نواقص است که انتظار می رود بعد از این ماجرا به نحوی‬ ‫سیستم هایمان را ارتقاء دهیم که احتمال خطای انسانی در انها به صفر برسد‬ ‫و ساختارهای اطالع رسانی دقیق و بهنگام در مواقع مهم و حیاتی اصالح شود‬ ‫و ما از این چرخه معیوب خارج شویم و تالش می کنیم که تشییع مناسب و‬ ‫در شان انان و ملت ایران برای جانباختگان این حادثه انجام شود‪ .‬سخنگوی‬ ‫دولت خاطرنشان کرد‪ :‬در این میان نباید فراموش بکنیم که ریشه این اتفاق‬ ‫ناگوار در کجا بود و از کجا اغاز شد‪ .‬از همان شبی بود که رژیم امریکا تصمیم‬ ‫به ترور بزدالنه سردار سلیمانی گرفت و سایه جنگ را بر سر این کشور گستراند‬ ‫و یک اضطراب و فشار روانی سنگین اجتماعی و سیاسی بر جامعه ما تحمیل‬ ‫کرد‪ .‬در خالل این سوگواری مردم ایران شاهد بودیم که ترامپ به زبان فارسی‬ ‫برای مردم ما اشک تمساح ریخت و ادعا کرد در کنار مردم ایران ایستاده است‪.‬‬ ‫مردم ایران فراموش نمی کنند این فرد همان کسی است که بالفاصله بعد از‬ ‫ترور محبوب ترین سردار این کشور‪ ،‬تهدید به بمباران‪ ۵۲‬نقطه فرهنگی کرد و‬ ‫همین حاال ریشه عمده مشکالت اجتماعی و معیشتی ‪ ،‬دارویی و غذایی مردم‬ ‫ایران متاثر از تحریم های ضد بشری همین فرد است‪ .‬هم او بود که با خروج‬ ‫از برجام‪ ،‬امید ملت ایران را به نا امیدی بدل کرد و حاال ژست حامی و دلسوز‬ ‫ملت ما را می گیرد‪.‬‬ ‫نبایدبهانه ایبرایتضعیفوتخطئهنیروهایمسلحکشور‬ ‫ایجادشود‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به رغم اینکه مصیبت رخ داده سنگین است این موضوع نباید‬ ‫بهانه ای برای تضعیف و تخطئه نیروهای مســلح کشور شود که حافظ جان‬ ‫و مال و نوامیس ما هســتند‪ .‬بروز یک خطا نباید باعث شــود که زحمات و‬ ‫جانفشانی های دیگر نهادهای نظامی و دفاعی کشور را زیر سوال ببریم‪.‬‬ ‫حضورسفیربریتانیادراعتراضاتاخیرمغایر‬ ‫با وظایف یک سفیر است‬ ‫ربیعی در پاســخ به این پرسش که واکنش ایران به حضور سفیر بریتانیا در‬ ‫تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر چیست؟ اظهار کرد‪ :‬حضور غیرمعمول سفیر‬ ‫بریتانیا در اعتراضات اخیر مغایر با وظایف یک ســفیر است‪ .‬او ان شب برای‬ ‫مدتی کوتاه بازداشــت شد و بعد که مشخص شد هویتش چیست در کمتر‬ ‫از پانزده دقیقه ازاد شــد‪ .‬رفتار او کامال غیرحرفه ای و غیر قابل قبول بود‪ .‬ما‬ ‫به انگلیس هشدار می دهیم که از انجام چنین رفتارهایی پرهیز کند‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا طرحی از سوی دولت برای تشییع و عزای عمومی‬ ‫جانباختگان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما عزای عمومی را اعالم کردیم و این از سوی‬ ‫دولت انجام شد که البته در کوالک خبرها دیده نشد‪ .‬همچنین شنیدید که‬ ‫کمیته ای برای رسیدگی به این حادثه در دولت تشکیل شده که یکی از وظایف‬ ‫ان همین موضوع و رسیدگی به چگونگی تشییع جانباختگان است که البته‬ ‫باید اجازه دهیم تصمیمات الزم در این کمیته گرفته شود و از ان مهمتر با خود‬ ‫خانواده های داغدار در این زمینه هماهنگی انجام شود‪.‬‬ ‫خسارات ناشی از سیل به حادثه دیدگان پرداخت می شود‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره سیل سیستان و بلوچستان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬پنج نفر ناپدید شدند‪ ،‬اما در حادثه سیل سیستان و بلوچستان یک نفر‬ ‫جان خود را از دســت داده است‪ .‬امروز وسایل و کمک ها بیش از گذشته به‬ ‫منطقه وارد شده است و قطعی برق ها در روستاها در حال وصل شدن است‬ ‫و خودروهای زیادی رهاسازی شده اند و منتظریم که سطح اب هم در برخی‬ ‫از مناطق پایین تر اید تا رســیدگی های دیگری هم انجام شود؛ البته حتما‬ ‫خسارات ناشی از سیل به حادثه دیدگان پرداخت می شود و تالش می کنیم در‬ ‫کوتاه ترین مدت مردم به زندگی عادی بازگردد‪.‬‬ ‫رییس جمهور به زودی با مردم سخن می گوید‬ ‫ربیعی در پاسخ به این پرسش که چرا روحانی هنوز با مردم درباره هواپیمای‬ ‫اوکراینی سخن نگفت ه اســت؟ اظهار کرد‪ :‬ما یک عیب ساختاری در اطالع‬ ‫رسانی داریم و در پس این حادثه باید ساختار معیوب اطالع رسانی به مقامات‬ ‫اصالح شــود‪ .‬ستاد کل هم تا روز پنجشنبه به قطعیت نرسیده بود‪ .‬رییس‬ ‫جمهور هم به محض اطالع از موضوع در شب جمعه جلسه برگزار کردند و‬ ‫از همان روز که دو بحران داشــتیم‪ ،‬یکی در داخل و دیگری در خارج هردو‬ ‫در حال پیگیری بود‪ .‬هم با خارجی ها گفتگو کردند و هم در داخل دستورات‬ ‫الزم برای رســیدگی به این موضوع را ارائه کردند و به زودی با مردم هم در‬ ‫این زمینه ســخن خواهند گفت هرچند نتوانستم امروز زمان دقیق ان را از‬ ‫رییس جمهور جویا شوم‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای‬ ‫پیگیری ابعاد حقوقی حادثه هواپیمای اوکراینی چیست‪ ،‬گفت‪ :‬در این شکی‬ ‫نیست که کار را در پیگیری ابعاد حقوقی ان پیش می بریم و در در داخل نیز‬ ‫بر اساس سلسله مراتب با قصور و تقصیر قاطعانه برخورد می شود و رهبری هم‬ ‫به ان تاکید داشتند و رییس جمهور هم به عنوان رییس شورای عالی امنیت‬ ‫ملی بر این موضوع تاکید کردند‪ .‬سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که‬ ‫دولت برای پیگیری موضوع کرمان و تشییع پیکر شهید سلیمانی چه اقدامی‬ ‫داشته است؟ تاکید کرد‪ :‬وزیر اطالعات برای این موضوع مامور شده است و‬ ‫کار را پیگیری می کند‪ .‬در برگزاری ان مراسم تفکیک کار هم انجام شده بوده‬ ‫است و سهم هر بخش و نهاد مشخص است و هرجا هم دولت تقصیر داشته‬ ‫است حتما با ان برخورد می شود‪ .‬ما موضوع را دولت برای پیگیری ابعاد ان‬ ‫ماجرا غم انگیز پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫در حاشیه دو تا از تجمعات اخیر بودم‬ ‫ربیعی در پاســخ به این پرســش که چرا در تجمعات مقابل دانشــگاه‬ ‫امیرکبیر با سوگواران برخورد شده است؟ گفت‪ :‬ما هیچ مشکلی با جمع‬ ‫شــدن‪ ،‬عزاداری کردن‪ ،‬بیان ناراحتی کردن و اعتراض به اطالع رسانی‬ ‫دیرهنگام نداریم‪ ،‬مخصوصا بعد از اینکه ایین نامه اعتراضات تدوین شود‪.‬‬ ‫من خودم در حاشیه دو تا از این تجمعات بودم و شلیک گلوله ای صورت‬ ‫نگرفته است‪ ،‬ولی گاز اشک اور استفاده شده است‪.‬‬ ‫رییس جمهور عصر جمعه از واقعه خبردار شد؛ شک نکنید‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا شخص او و دیگر مسئوالن دولتی‬ ‫پس از مشخص شدن ابعاد واقعه هواپیمای اوکراینی استعفا نمی دهند؟ گفت‪:‬‬ ‫اگر نسبت به خودم احساس این را می کردم که واقعیتی را می دانستم و به مردم‬ ‫نگفته ام حتما می رفتم‪ .‬اگر االن هم‪ ،‬چنین احساسی کنم که بودنم و امدنم‬ ‫که برای کمکی به مردم بوده است تغییر کرده‪ ،‬لحظه ای نمی ماندم‪ .‬مطمئن‬ ‫باشید که رییس جمهور عصر روز جمعه از این واقعه خبر دار شده است‪ .‬در‬ ‫این موضوع شک نکنید‪ .‬ایشان تا عصر جمعه مطلع نبودند‪ .‬نمی دانم نیاز به‬ ‫چه چیزی بوده که کار بررســی این موضوع طول کشیده است‪ .‬اما برخی از‬ ‫چهره هایی که بیش از چهل سال است می شناسم همچون سرلشکر باقری‬ ‫انسان هایی بسیار صادق هستند و برای مردم و کشور خود فداکار‪ .‬ربیعی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما همه کشورهای درگیر در این حادثه را دعوت کردیم که به تهران ایند‬ ‫و موضوع را بررسی کنیم ما ان زمان اطالع نداشتیم که چه اتفاقی افتاده است‬ ‫و البته که اگر اطالع داشــتیم هم این درخواست را مطرح کردیم و االن هم‬ ‫می گوییم که باید به ایران بیایند و موضوع بررسی شود؛ اما ما و همه مسئوالن‬ ‫ذی ربط دولتی همه در روز جمعه مطلع شدیم‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬ما همه‬ ‫وقتی این خبر را شنیدیم برای مان جانکاه‪ ،‬غمگینانه و ناراحت کننده بود‪ .‬شما‬ ‫تصور نکنید که ما غمگین نشدیم من اینجا و در برابر دوربین صادقانه می گویم‬ ‫که خودم اگر روزی حس کنیم که نمی خواهیم دردی از مردم کم کنیم ماندن‪،‬‬ ‫یک لحظه هم جایز نیست‪.‬‬ ‫بناینیرویانتظامیبرخوردمسالمت امیزاست‬ ‫ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره تعامل دولت برای برگزاری بدون درگیری‬ ‫تجمعات مردمی اظهار کرد‪ :‬ایین نامه ای از سوی دولت تهیه شد که در دیوان‬ ‫به مشــکل خورد اما به دنبال به ثمر رساندن ان هستیم‪ .‬اعتراضات زیادی‬ ‫انجام شده است و بنای نیروی انتظامی برخورد مسالمت امیز است اما بعضاً‬ ‫مسائلی رخ می دهد که حوادث تلخ را به همراه دارد‪ .‬اینکه برخورد خویشتن‬ ‫دارانه داشته باشیم از برنامه های دولت و رییس جمهوری است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫سوگواری و مطالبه گری هر دو باهم قابل درک است و اطالع رسانی درباره این‬ ‫حادثه به درستی انجام نشده است‪ .‬در این زمینه با چند استاندار صحبت کردیم‬ ‫تا در هر استان اعتراضات کامال به صورت مسالمت امیز برگزار شود‪ .‬دیروز در‬ ‫تهران و شهرستانها از هر برخوردی اجتناب شد‪ ،‬اما قبول کنید تفکیک سخت‬ ‫است‪ .‬سخنگوی دولت تصریح کرد‪:‬شعار دادن حق است اما گاهی شعارها به‬ ‫سمتی می رود که نیاز به حضور پلیس است‪ .‬حضور پلیس در همه دنیا وجود‬ ‫دارد اما نیروهای امنیتی باید رفتاری داشته باشند که از امنیت مراسم مراقبت‬ ‫شود‪ .‬ربیعی درباره ادعای برخی مقامات امریکا مبنی بر احتمال مذاکره با ایران‬ ‫پس از ترور ســپبهد سلیمانی گفت‪ :‬تحلیل امریکا این است که در صورت‬ ‫فشار بیشتر بر گلوی ایران‪ ،‬ایران بهتر به مذاکره راضی خواهد شد‪ .‬این سنت‬ ‫امریکایی است که می گوید که زمین ایرانی ها را انقدر داغ کن که مردم بریزند‬ ‫و انقدر فشار بده که ذلیالنه مذاکره کنند‪ .‬سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ما‬ ‫هرگز برجام را ترک نکردیم بلکه ان ها ترک کردند؛ گفت‪ :‬اینکه در پیام های‬ ‫خود می گویند شما کاری به دیگر کشورها نداشته و مستقیم با امریکا گفت و‬ ‫گو کنید‪ ،‬به دلیل عدم اعتماد امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫بهرئیسجمهورامریکاهیچاعتمادینیست‬ ‫ربیعی با تاکید بر اینکه ما می خواهیم فشار و تحریم به مردم کم شود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی تن دادن به هر چیزی فشار مضاعف بر مردم است‪ .‬متاسفانه ما‬ ‫نتوانستیم دلیل این مقاومت را برای مردم خوب باز کنیم‪ .‬به رئیس جمهور امریکا‬ ‫هیچ اعتمادی نیست و هر اندازه ما حرکت کنیم او فکر می کند که می تواند با‬ ‫فشارهای بیشتر بر زندگی مردم ما را به نقطه دیگری برساند‪ .‬در این شرایط با‬ ‫توجه به اینکه اکنون امریکا گلوی ایران را می فشارد موضوع مذاکره نمی تواند‬ ‫محلی از اعراب داشــته باشــد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬از زمانی که ترامپ به ریاست‬ ‫جمهوری رسیده است ‪ ،‬رژیم امریکا برای خروج از برجام به سایر طرف ها فشاور‬ ‫اورده است و انها را تشویق می کند و مربوط به امروز نیست‪ .‬امریکا در مقابل‬ ‫برجام تنها مانده است و هر کدام از طرف های برجام در واکنش به درخواست ها‬ ‫و فشارهای واشنگتن برای خروج از برجام‪ ،‬به کاخ سفید پاسخ منفی داده اند‪.‬‬ ‫کمک سه میلیارد دالری قطر به ایران‬ ‫برای هواپیمای اوکراینی کذب است‬ ‫سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این پرسش که ایا قرار است قطر برای‬ ‫پرداختغرامتهواپیمایاوکراینیبهایرانکمک‪ ۳‬میلیارددالریبکند‪،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کمک ســه میلیارد دالری قطر به ایران برای هواپیمای اوکراینی کذب‬ ‫است‪ .‬خوشبختانه مالقات خوبی را با قطری ها داشتیم و مباحث بسیار خوبی‬ ‫در ارتباط با دوجانبه های منطقه با انها مطرح شد‪ .‬قطر خواستار روابط دوجانبه‬ ‫قوی با ایران است و ما نیز استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫ترامپ‪ :‬مذاکره با ایران اهمیتی برایم ندارد!‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫مردم در جریان حادثه سقوط هواپیما‬ ‫قدردانشفافیتسپاههستند‬ ‫ایت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه‬ ‫با بیان اینکه شهادت سردار رشید و سرافراز اسالم‪ ،‬حاج قاسم‬ ‫سلیمانی قلب همه مردم مسلمان و ازادیخواه را جریحه دار‬ ‫کرد‪ ،‬این اقدام تروریستی امریکا را نقض بی سابقه موازین و‬ ‫کنوانسیون های بین المللی دانست و تصریح کرد‪ :‬از انجا که‬ ‫سردار شهید سپهبد سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم و حمایت‬ ‫از مظلومان بود‪ ،‬قطعا اقدام امریکا در به شهادت رساندن ایشان‬ ‫قابل تعقیب است و مجامع حقوقی جهان باید این نقض اشکار‬ ‫قوانین بین المللی را فریاد بزنند‪ ،‬زیرا در غیر این صورت‪ ،‬جلوی‬ ‫سایراقداماتناقضموازینبینالمللیرانمی توانگرفت‪.‬رئیس‬ ‫قوه قضاییه با اشاره به لزوم همکاری ستاد حقوق بشر جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬وزارت امور خارجه و سایر بخش ها برای پیگیری این‬ ‫اقدام‪ ،‬افزود‪ :‬باید گریبان رئیس جمهوری امریکا به عنوان اولین‬ ‫متهم این اقدام تروریستی گرفته شود و مورد تعقیب قرار گیرد‪.‬‬ ‫این شــخص باید در یک دادگاه عادالنه بین المللی محاکمه‬ ‫شود و قطعا وجدان های بیدار در جهان‪ ،‬امت اسالمی‪ ،‬ستاد‬ ‫حقوق بشر جمهوری اسالمی‪ ،‬قوه قضاییه و سایر دستگاه های‬ ‫مســئول‪ ،‬این موضوع را رها نخواهند کرد‪ .‬رئیسی با اشاره به‬ ‫تشییع شکوهمند و میلیونی پیکر سرداران مقاومت در ایران‬ ‫و عراق‪ ،‬این رویداد را حرکتی شگفت انگیز و غیرقابل پیش‬ ‫بینی توصیف کرد و با بیان اینکه امروز نفرت عمیق نسبت به‬ ‫امریکایی ها در جهان اسالم بی سابقه است‪ ،‬افزود‪ :‬من به عنوان‬ ‫یکی از مسئوالن نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬خاضعانه و متواضعانه‬ ‫از حضور با شــکوه مردم عزیز ایران و عراق در مراسم تشییع‬ ‫پیکر مطهر شهدای مقاومت تقدیر و تشکر می کنم و از سویدای‬ ‫دل قدردان این حماسه ماندگار که نماد ابراز تنفر از امریکا و‬ ‫وفاداری نسبت به ارزش های اسالمی و همچنین حمایت از‬ ‫مقاومت بود‪ ،‬هستم‪ .‬رئیس قوه قضاییه در ادامه‪ ،‬پاسخ موشکی‬ ‫سپاه به پایگاه نظامی امریکا پس از شهادت سردار سلیمانی‬ ‫را دقیق‪ ،‬قدرتمندانه و حکیمانه دانست و با بیان اینکه چنین‬ ‫اقدامی علیه منافع امریکا در ‪ ۷۰‬ســال اخیر بی سابقه بوده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انچه در این قضیه که به ماشین جنگی‬ ‫دشمن لطمه وارد کرد اهمیت دارد‪ ،‬این است که هیمنه نظامی‬ ‫امریکا هدف قرار گرفت و از این جهت باید از همه فرماندهان‬ ‫و نیروهایی که در این عملیات شــرکت داشتند‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫رئیسی ادامه داد‪ :‬البته این سیلی سپاه‪ ،‬پایان کار نیست و همان‬ ‫گونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید فرمودند‪ ،‬مساله مهم‪،‬‬ ‫اساسی و راهبردی‪ ،‬خروج امریکایی ها از منطقه است و ما قطعا‬ ‫این موضوع را مجدانه دنبال می کنیم تا شرارت ان ها در منطقه‬ ‫خاتمه یابد و با بازگشت به خانه شان‪ ،‬کشورهای منطقه بتوانند‬ ‫در مورد امنیت و سرنوشت خود تصمیم بگیرند‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬سقوط پرواز ‪۷۵۲‬‬ ‫تهران – کی یف را اتفاقی ناگوار و غم انگیز دانست و با بیان‬ ‫اینکه حقیقتا غم بزرگی بر دل همه مردم و مسئوالن نشست‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از ابعاد مهم این حادثه‪ ،‬مساله حقوقی ان‬ ‫است که باید دنبال شود؛ لذا همه مردم عزیز مطمئن باشند‬ ‫که تمامی حقوق مادی و معنوی جان باختگان و خانواده های‬ ‫این عزیزان‪ ،‬به صورت کامل استیفا خواهد شد و اراده نظام نیز‬ ‫بر این استوار است‪ .‬رئیسی‪ ،‬رسیدگی قضایی به این حادثه را‬ ‫یکی دیگر از ابعاد مهم ان برشمرد و ادامه داد‪ :‬رسیدگی های‬ ‫ابتدایی در کمیسیون های تخصصی و فنی انجام شد‪ ،‬زیرا این‬ ‫حادثه‪ ،‬ابعاد فنی پیچیده ای دارد که باید مورد توجه باشد‪ .‬ادامه‬ ‫بررسی ها را به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار کردیم که‬ ‫این سازمان نیز با بهره مندی از قضات برجسته و همچنین‬ ‫استفاده از کارشناسان متبحر به پرونده رسیدگی می کند و‬ ‫مردم عزیز ما اطمینان داشته باشند که تاکید ما‪ ،‬اجرای عدالت‬ ‫در این خصوص بدون هیچگونه مالحظه ای است‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضاییه خاطرنشان کرد‪ :‬در این میان‪ ،‬متاسفانه امریکا و برخی‬ ‫همدستان ان در عملیات ترور سرداران مقاومت که از سیلی‬ ‫سپاه اسیب شــدیدی دیده اند‪ ،‬به دنبال ایجاد فضایی برای‬ ‫سوءاستفاده از خون پاک عزیزان ما در حادثه سقوط هواپیما‬ ‫هستند‪ ،‬اما باید بدانند که امروز جانباختگان این حادثه‪ ،‬عزیزان‬ ‫این ملتند و جایگاه خانواده هایشان برای همه مسئوالن و مردم‬ ‫بسیار محترم است و مسئوالن نیز به دنبال استیفای حقوق‬ ‫ان ها هستند؛ لذا اجازه موج ســواری و سوءاستفاده از خون‬ ‫قربانیان این حادثه تلخ را به هیچکس نخواهیم داد‪ .‬رئیسی‬ ‫با بیان اینکه امروز امریکا‪ ،‬انگلیس و کشــورهایی که نفرت‬ ‫عمومی از خود را دیده اند به دنبال جبران ابروی از دست رفته‬ ‫هستند‪ ،‬خط قرمز ملت ایران را امنیت کشور دانست و هشدار‬ ‫داد‪ :‬عوامل امریکا و کشورهای بیگانه اگر بخواهند با بهانه قرار‬ ‫دادن موضوعی که بیش و پیش از هر کس مورد توجه نظام‬ ‫جمهوری اسالمی است‪ ،‬افکار عمومی را مشوش کنند و سوار‬ ‫بر موج شــوند‪ ،‬مطمئن باشند ملت به ان ها اجازه این کار را‬ ‫نخواهــد داد و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز این موضوع را‬ ‫دنبال می کنند‪ .‬رئیس قوه قضاییه تاکید کرد‪ :‬امروز سپاه بیش‬ ‫از هر مجموعه ای به دنبال کشف حقیقت در این حادثه است‬ ‫و همانگونه که همه مشاهده کردند‪ ،‬فرماندهان عالی سپاه که‬ ‫شجاعانه مقابل دشمن می ایستند‪ ،‬متواضعانه و خاضعانه به‬ ‫پیشگاه ملت گزارش دادند و بر این مبنا می توان انان را مصداق‬ ‫«اشداء علی الکفار رحماء بینهم» دانست‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بدهی بانکی‪ ،‬مانع دریافت تسهیالت حوادث غیرمترقبه نیست‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫خبر‬ ‫بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث از ابتدای بهمن ماه‬ ‫پرداختخسارتاغتشاشاتابانماه‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی گفــت‪ :‬از اول بهمن ماه به افرادی‬ ‫که فاقد بیمه شخص ثالث هستند‪ ،‬فرصت یک ماهه داده‬ ‫می شــود تا بدون پرداخت جریمه خودروهای خود را بیمه‬ ‫کنند‪« .‬غالمرضا سلیمانی» روز دوشنبه در نشستی خبری‬ ‫به بخشودگی جرائم رانندگانی که بیمه شخص ثالث را انجام‬ ‫نداده اند‪ ،‬اشــاره کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۲‬میلیون خودرو در‬ ‫کشور تردد دارند که ‪ ۲۰‬میلیون از انها تحت پوشش بیمه‬ ‫شخص ثالث بوده و دو میلیون خودرو فاقد بیمه هستند که‬ ‫امکان وقوع حوادث و وارد امدن خســارات وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برای تشویق افرادی که فاقد بیمه نامه شخص‬ ‫ثالث هستند‪ ،‬قرار است که از اول بهمن امسال یک ماه فرصت‬ ‫داده شود‪ ،‬تا همه فاقدان بیمه شخص ثالث بدون پرداخت‬ ‫جریمه بتوانند خودروهای خود را بیمه کنند‪ .‬سلیمانی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همچنین‪ ۱۱‬میلیون موتورسیکلت در کشور تردد کنند‬ ‫که تنها دو میلیون از انها دارای بیمه شخص ثالث بوده و بقیه‬ ‫فاقد بیمه نامه هستند که قرار شده است انها نیز از ابتدای‬ ‫بهمن امسال از بخشودگی بیمه شخص ثالث برخوردار شوند‪.‬‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی یاداورشد‪ :‬دارندگان موتورسیکلت‬ ‫برای برخورداری از بخشــودگی بیمه شــخص ثالث تا سه‬ ‫ماه فرصت دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ماشــین االت کشاورزی نیز‬ ‫از بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫ســلیمانی افزود‪ :‬تا کنون بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار ماشــین االت‬ ‫کشاورزی تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتند اما‬ ‫هنوز تعداد زیادی از انها فاقد بیمه نامه هستند‪ .‬رییس کل‬ ‫بیمه مرکزی تصریح کرد‪ :‬به این دسته از دارندگان ماشین‬ ‫االت کشاورزی نیز از ابتدای بهمن ماه مهلت داده شده است‬ ‫تا از این بخشودگی برخوردار شوند‪ .‬وی گفت‪:‬در سانحه هوایی‬ ‫اخیر بیش از‪ ۱۷۰‬نفر از اتباع کشورهای مختلف جان باختند‪،‬‬ ‫این در حالی است که سالیانه در کشور ما حدود ‪ ۱۷‬هزار نفر‬ ‫در جاده ها کشته شده‪ ۳۳۰ ،‬هزار نفر زخمی و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر‬ ‫معلولمی شوند‪.‬‬ ‫اخرینوضعیتتاسیسبیمههمگانیحوادثطبیعی‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی درباره تاســیس صندوق حوادث‬ ‫طبیعی گفت‪ :‬ایران جزو کشــور حادثه خیز جهان بوده و‬ ‫بنابراین تاسیس این صندوق اهمیت بســیار زیادی برای‬ ‫کشــور دارد‪ .‬سلیمانی به وقوع سیل اخیر در جنوب کشور‬ ‫و به ویژه استان سیستان و بلوچســتان اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫خســارات زیادی به شهرها و روستاها و مزارع و بخش های‬ ‫مختلف وارد کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید سیستم و ساز و‬ ‫کاری ایجاد شود تا روند پرداخت خسارت به اسیب دیدگان‬ ‫حوادث طبیعی نظیر سیل‪ ،‬زلزله و خشکسالی شتاب بگیرد‪.‬‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه تاسیس این صندوق در‬ ‫دولت و مجلس شــورای اسالمی تصویب شده است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬شورای نگهبان نســبت به این مصوبه‪ ،‬ایراداتی را وارد‬ ‫کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به نظر می رسد اشکاالت وارده‪ ،‬رفع‬ ‫شــده و تا پایان امسال شاهد راه اندازی این صندوق باشیم‪.‬‬ ‫سلیمانی ادامه داد‪ :‬با تشکیل این صندوق حداقل‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫واحد مسکونی در سراسر کشور در طی یک دوره کوتاه تحت‬ ‫پوشــش بیمه قرار خواهد گرفت‪ .‬وی افزود‪ ۵۰ :‬درصد حق‬ ‫بیمه را دولت و بقیــه را مردم پرداخت خواهد کرد که رقم‬ ‫ان زیاد نیســت‪ .‬رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد‪ :‬در گام‬ ‫بعد عالوه بر واحدهای مسکونی‪ ،‬واحد های تجاری نیز تحت‬ ‫پوشش بیمه قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫پرداخت‪ ۳‬میلیارد تومان کمک‬ ‫به حادثه دیدگان کرمان‬ ‫رییسکلبیمهمرکزیدربارهپرداختغرامتبهجان باختگان‬ ‫کرمان نیز گفت‪ :‬بــرای پرداخت غرامت این جان باختگان‬ ‫بیمه ها مسوولیتی نداشتند اما بیمه ایران سه میلیارد تومان‬ ‫در اختیار استانداری قرار داد تا به عنوان کمک به بازماندگان‬ ‫این جان باختگان پرداخت شود‪ .‬سلیمانی ادامه داد‪ :‬ما هیچ‬ ‫اطالعی از تعداد قربانیان این سانحه نداریم‪.‬‬ ‫پرداخت خسارت اغتشاشات ابان ماه‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی درباره پرداخت خسارت به بانک ها و‬ ‫واحدهای تجاری اسیب دیده در نتیجه اغتشاشات ابان ماه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ان دسته از بانک ها و مراکز تجاری که عالوه بر بیمه‬ ‫اتش سوزی‪ ،‬دارای بیمه نامه اشوب نیز بودند مدارک خود را‬ ‫ارائه کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی از این واحدها خسارات خود‬ ‫را دریافت کرده اما بقیه ان ها در مرحله ارزیابی خسارت قرار‬ ‫دارد‪ .‬سلیمانی با بیان اینکه هنوز رقم دقیق پرداخت خسارت‬ ‫مشخص نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می شود که حداکثر‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬میلیارد تومان برای این واحدهای اســیب دیده‬ ‫خسارت پرداخت شود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در بخشــنامه ای اعالم کرد‪ :‬بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی اسیب دیدگان‪ ،‬مانع از دریافت تسهیالت موضوع حوادث غیرمترقبه نیست‪ .‬بانک مرکزی در‬ ‫بخشــنامه ای به بانک های دولتی اعالم کرد‪ :‬با توجه به نظر معاونت حقوقی رییس جمهوری‪ ،‬مصوبه های هیات وزیران در زمینه اعطای تسهیالت به اسیب دیدگان از حوادث غیر‬ ‫مترقبه بدون در نظر گرفتن بدهی و معوقات و چک برگشــتی احتمالی سال های قبل اســیب دیدگان به بانک ها‪ ،‬در چارچوب اجرای بند ‪ ۶‬ماده واحده قانون تسریع در بازسازی‬ ‫مناطق اسیب دیده بر اثر حوادث غیر مترقبه بوده است‪ .‬قانون یاد شده خاص محسوب می شود و ماده پنج مکرر قانون صدور چک به عنوان قانون «موخر» قادربه تخصیص قانون‬ ‫خاص مقدم نیســت‪ ،‬ضمن اینکه مصوبه های مرتبط هیات وزیران تاکنون مورد ایراد هیات تطبیق مصوبه های مجلس شورای اسالمی کشور با قوانین قرار نگرفته است‪ ،‬بر اساس‬ ‫نظر معاونت حقوقی رییس جمهوری بدهی و معوقه ها و چک برگشتی احتمالی اسیب دیدگان‪ ،‬مانع از دریافت تسهیالت موضوع حوادث غیرمترقبه نیست‪.‬‬ ‫اخذ سود مرکب از جرایم بانکی حذف می شود‬ ‫با ابالغ قانون تســهیل تسویه بدهی های بدهکاران شبکه بانکی‪ ،‬سود‬ ‫تسهیالت اعطایی و جرایم ان براســاس نرخ سود ساده و غیرمرکب‬ ‫محاســبه می شود‪.‬قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی‬ ‫کشـور به شبکه بانکی ابالغ شد‪.‬‬ ‫متن کامل قانون به شــرح زیر است‪« :‬ماده واحده ـ به منظور حمایت‬ ‫از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان‬ ‫به بانک ها و موسسات اعتباری‪ ،‬چنانچه تسهیالت گیرندگانی که تمام‬ ‫یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬پرداخت‬ ‫نکرده اند‪ ،‬بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا ً تسویه نمایند‪ ،‬بدهی‬ ‫انان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ در صورتی که قرارداد تسهیالت گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری‬ ‫تجدید یا امهال نشده باشد‪ ،‬همان قرارداد‪ ،‬مالک محاسبه مانده بدهی‬ ‫تسهیالت گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود‬ ‫‪۲‬ـ در مــورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد‬ ‫توافقنامه‪ ،‬قرارداد جدید یا اعطـــای تسـهیالت جایگزین‪ ،‬تجدید یا‬ ‫امهال شده باشد‪ :‬در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری‬ ‫با تسهیالت گیرنده‪ ،‬قبل از ‪ ۱۳۹۳.۱.۱‬منعقـــد شـده باشـد‪ ،‬اخرین‬ ‫قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور‪« ،‬قرارداد مالک محاســبه»‬ ‫تلقی و محاســبه مانده بدهی مشتری بر اساس ان انجام می شود‪.‬در‬ ‫صورتی که قرارداد اولیه بعد از ‪ ۱۳۹۳.۱.۱‬منعقد شــده باشد‪ ،‬مالک‬ ‫محاسـبه‪ ،‬اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ مبلغی که تسهیالت گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون‬ ‫به صورت نقدی به بانک یا موسســه اعتباری بپردازد‪ ،‬عبارت است از‬ ‫مانده اصل و ســود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که‬ ‫با اســتفاده از فرمول ابالغی بانک مرکزی‪ ،‬براساس نرخ سود ساده و‬ ‫غیرمرکب مندرج در «قرارداد مالک محاسبه»‪ ،‬با حذف کلیـه جرائم‬ ‫متعلقه و سودهای ناشی از ان و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری‬ ‫و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص‬ ‫حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی‪ ،‬به ترتیب‪ ۵ ،‬میلیارد‬ ‫ریال و ‪ ۲۰‬میلیارد ریال (اصل منـدرج در «قرارداد مالک محاسبه»)‬ ‫تعیین می شود‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ تسهیالتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار‬ ‫غیرمتشکل پولی از موسسـات در حـال تصفیه به بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد‪ ،‬مشمول احکام این قانون بوده و‬ ‫در چهارچوب ضوابط اجرائی که توســط بانک مرکزی تدوین خواهد‬ ‫شد‪ ،‬تعیین تکلیف می شود‪.‬‬ ‫‪۶‬ـ تسهیالت گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر‬ ‫تا پایان اســـفندماه ‪ ۱۳۹۸‬مهلـت دارند درخواست خود را به بانک ها‬ ‫یا موسســات اعتباری موردنظر ارائه کنند‪ .‬بانک یا موسسه اعتباری‬ ‫غیربـــانکی مکلـــف اســت حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه‬ ‫درخواســت مشــتری‪ ،‬کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که‬ ‫مربوط به «قرارداد مالک محاســبه» است به همراه زمان دریافت یا‬ ‫پرداخت‪ ،‬در سامانه ای که بانک مرکزی اعالم می کند‪ ،‬ثبت نماید‪.‬‬ ‫تسهیالت گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا‬ ‫پایان شهریورماه ‪ ۱۳۹۹‬مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر‬ ‫محاسبه و به او اعالم می شود‪ ،‬نقدا ً تسویه نماید‪.‬‬ ‫‪۷‬ـ قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسسه اعتباری‬ ‫غیربانکی و تســهیالت اعطائی ارزی اعم از منابــع داخلی بانک ها و‬ ‫موسسات اعتباری و سایر منابع‪ ،‬از شمول این قانون مستثنی هستند‪.‬‬ ‫‪۸‬ـ بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در‬ ‫نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند‪ ،‬پس از تایید بانک مرکزی‪،‬‬ ‫زیان مزبور را از ســال ‪ ۱۳۹۹‬به بعد بــه تدریج حداکثر ظرف مدت‬ ‫پنج ســال در صورت های مالی خود مستهلک کنند‪ .‬چنانچه سازمان‬ ‫امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تســـهیالت‬ ‫غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود‪ ،‬در محاسبه مالیات‬ ‫متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری‪ ،‬لحاظ نکرده باشـد‪ ،‬موظف است‬ ‫مالیات دریافتی را به عنوان مالیات ســال های بعد از اجرای این قانون‬ ‫منظور کند‪.‬‬ ‫‪۹‬ـ حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد‪.‬‬ ‫تبصره ـ کلیه تسهیالتی که برای تولید اعطا شـده‪ ،‬مشمول این قانون‬ ‫اســـت‪ .‬بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از‬ ‫جمله تشخیص تسهیالت تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته‬ ‫از تاریخ ابالغ این مصوبه‪ ،‬به بانک ها و موسسات اعتباری اعالم نماید‪.‬‬ ‫با عنایت به مراتب مذکور‪ ،‬خواهشــمند است دستور فرمایند مراتب‬ ‫به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشــنامه شماره ‪ ٩٦/١٤٩١٥٣‬مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶‬به تمامی واحدهای ذیربط ان بانک‪/‬موسســه اعتباری‬ ‫غیربانکی ابالغ شده و بر ُحسن اجرای ان نظارت دقیق به عمل اید‪.‬‬ ‫امروزاخرینفرصتبرایثبتناممتقاضیاندریافت«سبدمعیشتی»‬ ‫مهلت ‪ ۱۴‬روزه برای ثبت نام متقاضیان دریافت سبد معیشتی رو به‬ ‫پایان است و امروز (‪ ۲۴‬دی ماه) اخرین فرصت برای کسانی است‬ ‫که یارانه نقدی دریافت نمی کردند اما متقاضی دریافت سبد حمایت‬ ‫معیشتی دولت هســتند‪ .‬با افزایش بهای بنزین در ابان ماه دولت‬ ‫تصمیم گرفت منابع حاصل از ان را به شکل نقدی و با عنوان «طرح‬ ‫حمایت معیشتی دولت» توزیع کند‪ .‬مرحله طرح حمایت معیشتی‬ ‫در ابان ماه بین ‪ ۶۰‬میلیون نفر (‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار خانوار) برای‬ ‫خانواده یک نفره ‪ ۵۵‬هزار تومان‪ ،‬خانواده دو نفره ‪ ۱۰۳‬هزار تومان‪،‬‬ ‫خانواده سه نفره ‪ ۱۳۸‬هزار تومان‪ ،‬خانواده ‪ ۴‬نفره ‪ ۱۷۲‬هزار تومان‬ ‫و خانواده پنج نفره و بیشتر ‪ ۲۰۵‬هزار تومان واریز شد‪ .‬مرحله دوم‬ ‫نیز ‪ ۱۰‬دی ماه با همین میزان تعیین شــده واریز شد‪ .‬البته در این‬ ‫مرحله ‪ ۴۱۹‬هزار خانواده که متقاضی دریافت سبد معیشتی بودند‬ ‫به تعداد قبلی اضافه شد مجموع مبلغ دو مرحله یکجا به حسابشان‬ ‫واریز شد‪ .‬پس از واریز مرحله دوم یارانه نقدی بنزین مقرر شد افرادی‬ ‫که در فهرست یارانه بگیران نقدی (‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان) نیستند‬ ‫و درخواست خود را در مهلت مقرر در کد دستوری ‪ *۶۳۶۹#‬ثبت‬ ‫کرده اند‪ ،‬تقاضای خود برای دریافت سبد معیشتی دولت را از ساعت‬ ‫‪ ۲۲‬همان روز (‪ ۱۰‬دی ماه) در ســایت ‪hemayat.mcls.gov.‬‬ ‫‪ ir‬ثبــت کنند‪ .‬ایــن ‪ ۶۶۶‬هزار و ‪ ۷۷۴‬سرپرســت خانوار ‪ ۱۴‬روز‬ ‫فرصت داشــتند اطالعات هویتی و شماره تلفن سرپرست خانواده‬ ‫را در سامانه وارد کنند‪ .‬امروز (سه شنبه) اخرین مهلت تعیین شده‬ ‫برای سرپرستان خانوار است‪ .‬به گفته «حسین میرزایی» سخنگوی‬ ‫ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت معیشتی تقاضای این افراد‬ ‫ظرف یک ماه بررسی می شود و نتیجه از طریق پیامک به انها اعالم‬ ‫می شود‪« .‬محمد باقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم‬ ‫کرده بود اگر درامد دولت از محل ازاد سازی نرخ سوخت بیشتر از‬ ‫‪ ۳۱‬هزار میلیارد تومان شد بدون انکه ریالی از ان به بودجه وارد شود‬ ‫مستقیم به حساب مردم واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫جدیدترین قیمت سکه‪ ،‬طال و ارز در بازار‬ ‫قیمت ســکه امروز در حالی بــا کمی افزایش‬ ‫نسبت به روز گذشته همراه شد که قیمت ارز‬ ‫نسبت به روز گذشته کاهش اندکی یافته است‪.‬‬ ‫(دوشنبه) هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم‬ ‫چهار میلیون و ‪ ۷۷۰‬هزار تومان قیمت دارد که‬ ‫نســبت به روز گذشته ‪ ۲۰‬هزار تومان افزایش‬ ‫قیمت دارد‪ .‬همچنین هر قطعه سکه تمام بهار‬ ‫ازادی طرح جدیــد چهار میلیون و ‪ ۷۸۵‬هزار‬ ‫تومان داد و ستد شد که نسبت به روز یکشنبه‬ ‫پنج هزار تومان افزایش قیمت دارد‪.‬‬ ‫بنــا بر اعالم اتحادیه طــا و جواهر تهران‪ ،‬هر‬ ‫قطعه نیم ســکه دو میلیون و ‪ ۴۲۰‬هزار تومان‬ ‫(کاهش ‪ ۱۰‬هزار تومانی نسبت به روز گذشته)‬ ‫و ربع سکه هم یک میلیون و ‪ ۴۴۰‬هزار تومان‬ ‫داد و ستد شد‪.‬‬ ‫سکه گرمی هم با ‪ ۱۰‬هزار تومان افزایش ‪۹۳۰‬‬ ‫هزار تومــان قیمت دارد‪ .‬هــر گرم طالی ‪۱۸‬‬ ‫عیار در طالفروشــی ها افزایش قیمت داشته‬ ‫و ‪ ۴۸۷‬هزار و ‪ ۷۸۶‬تومان عرضه می شــود‪ .‬در‬ ‫بازار جهانی هم هر اونس طال با کاهش قیمت‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۵۱‬دالر داد و ســتد می شــود‪ .‬در‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬قیمت ارز تغییر چندانی نداشت‬ ‫و پس از ان نیز روند کاهشی به خود گرفت تا‬ ‫جایــی که این روزها بار دیگر بازار ارز در ثبات‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫بر همیــن اســاس‪ ،‬صرافی های مجــاز بانک‬ ‫مرکزی امروز هــر دالر امریکا را با قیمت ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۲۰‬تومــان خریدند و ‪ ۱۳‬هزار و ‪۲۰‬‬ ‫تومان می فروشند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬امروز قیمت‬ ‫خرید هر یــورو در این صرافی هــا ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۲۰‬تومان و قیمت فروش ان ‪ ۱۴‬هزار و ‪۶۲۰‬‬ ‫تومان است‪ .‬همچنین بانک ها تا سقف ‪۱۰۰۰‬‬ ‫یورو به مسافران کشــورهای غیر همسایه ارز‬ ‫مســافرتی پرداخت می کند که قیمت این ارز‬ ‫نیــز در حال حاضر با احتســاب کارمزد بانک‬ ‫مرکــزی و بانک ها‪ ،‬رقمی در حدود ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫بانک ها نیز امروز هــر دالر امریکا را ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۱۱‬تومــان و هر یــورو را ‪ ۱۴‬هزار و ‪۳۹۸‬‬ ‫تومان می خرند‪.‬‬ ‫هدف از تاسیس‪ FATF‬مدیریت پولشویی و تامین مالی تروریسم به نفع اهداف امریکاست‬ ‫نماینده اســبق ایران در صندوق بین المللــی پول با بیان اینکه‬ ‫‪ FATF‬با هدف مدیریت پولشــویی و تامین مالی تروریسم به‬ ‫نفع اهداف امریکا تاسیس شــده است ‪ ،‬گفت‪ :‬هدف از تاسیس‬ ‫این نهاد‪ ،‬مبارزه با پولشــویی و تامین مالی ترریسم نیست بلکه‬ ‫این نهاد برای مقاصد سیاسی طراحی شده است‪.‬‬ ‫محمد اقا قوام نماینده اســبق ایران در صندوق بین المللی پول‬ ‫در برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفتگو با بیان اینکه ‪FATF‬‬ ‫را امریکایی ها با هدف سیاســی ایجاد کرده اند‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫امریکایی می خواهند مساله پولشــویی و تامین مالی تروریسم‬ ‫را در راســتای اهداف خودشــان مدیریت کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬اول‬ ‫باید دید هدف از تشــکیل این نهاد چیست‪ .‬هر کسی در راس‬ ‫مدیریت این نهاد قرار بگیرد برخالف هدف اصلی نهاد نمی تواند‬ ‫عمل کند‪ .‬هدف مدیریت پولشویی در جهان در جهت اهداف و‬ ‫مقاصد امریکاست‪.‬‬ ‫نماینده اســبق ایران در صندوق بین المللی پول گفت‪ :‬غربی ها‬ ‫سازمان تروریستی منافقین را از فهرست سازمان های تروریستی‬ ‫کنار گذاشــتند و هیچ واکنشی به اقدامات تروریستی عربستان‬ ‫و تامین مالی تروریســت توسط انها نشــان نمی دهند‪ .‬بنابراین‬ ‫ســوال مهم و اصلی این است که این سازمان برای چه تاسیس‬ ‫شــده است‪ .‬وی با بیان اینکه امریکا سپاه پاسداران را به عنوان‬ ‫ســازمان تروریستی اعالم می کند اما ســازمان مجاهدین خلق‬ ‫(منافقین) را از لیست ســازمان های تروریستی خارج می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون امریکا بســیاری از نهادهای اقتصادی کشور از‬ ‫جمله بانک مرکزی مورد تحریم قرار داده است و هرگونه اقدامی‬ ‫از سوی این نهادها انجام شود تخلف از مقررات ‪ FATF‬محسوب‬ ‫خواهد شد‪ .‬اقاقوام تصریح کرد‪ :‬هرگونه تعامل و تراکنش مالی با‬ ‫دستگاه های تحریم شده مورد سوال قرار می گیرد‪ .‬پیشتر بانک‬ ‫سپه یک بخشنامه ای را برای شعب خود صادر کرد که به یکی از‬ ‫نهادهای داخلی کشور تسهیالت پرداخت نشود‪ ،‬یعنی خودمان‬ ‫خودتحریمی کردیم‪.‬‬ ‫اگرچه در سال های اخیر انتقادهای طبیعی به جشنواره تئاتر فجر مطرح می شد و انتخاب ها و داوری ها بعضا محل نقد قرار می گرفت‪ ،‬اما به هر حال در کنار هنرمندان جوان تر‪ ،‬بسیاری از قدیمی ها و‬ ‫حرفه ای هایتئاترهمهموارهمشتاقشرکتدرانبوده اند‪.‬اماامسالدرپیسانحهسقوطهواپیمایاوکراینی‪،‬تعدادیازگروه هایتئاتری‪،‬عمدتادرفضایمجازیوشبکه هایاجتماعی‪،‬اعالمکرده اندکهبرای‬ ‫ابرازهمدردیوهمراهی‪،‬ازشرکتدرجشنوارهبین المللیتئاترفجرانصرافمی دهند‪.‬ایناعالن هاابتداازسویگروه هاییازشهرهاییغیرازتهرانانجامشدامادرحالیکهکههیچواکنشیازسویدبیرخانه‬ ‫فجر نشان داده نشد‪ ،‬ادامه پیدا کرد‪ .‬هرچند که تجربه نشان داده بین انچه در فضای غیررسمی اتفاق می افتد تا انچه که رسمیت می یابد‪ ،‬بعضا فاصله بسیار است‪ .‬اینکه ایا واکنش هنرمندان تئاتر به انصراف‬ ‫از جشنواره‪ ،‬چه به نشانه اعتراض به رخدادی‪ ،‬چه برای همدردی‪ ،‬می توانست به شکلی دیگر باشد یا خیر‪ ،‬یک بخش ماجرا است‪ ،‬بویژه انکه کیهان کلهر ‪ -‬نوازنده و اهنگساز ‪ -‬شامگاه گذشته ضمن مخالفت‬ ‫با تعطیلی اجراهای هنری‪ ،‬تاکید کرده است‪ :‬هنر جدی هیچ گاه نباید تعطیل شود‪ ،‬چرا که کارش به تفکر واداشتن افراد است و اگر می خواهیم به لحاظ اجتماعی هر قدمی برداریم‪ ،‬باید فرهنگ را بارور کنیم‪.‬‬ ‫برنامه ضربتی ایران برای اعتمادسازی گردشگران‬ ‫تبلیغگردشگریایرانبادستخالی!‬ ‫مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری با اشاره به تحوالت اخیر ایران‬ ‫و منطقه‪ ،‬از اقدام برای تدوین برنامه ضربتی اعتمادســازی بازاریابی‬ ‫و تبلیغات در بازارهای هدف گردشــگری خبر داد‪« .‬ایران» چنان که‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اذعان داشته است با‬ ‫«بودجه ای محدود» تبلیغ شده است‪ .‬علی اصغر مونسان اوایل امسال‬ ‫نیز به بودجه تبلیغات گردشــگری ایــران اعتراض کرده و گفته بود‪:‬‬ ‫«در بســیاری از کشورها به ازای هر گردشگر ‪ ۱.۷‬الی ‪ ۲.۲‬دالر برای‬ ‫تبلیغات گردشگری هزینه می شود‪ ،‬اما متاسفانه در ایران هزینه این‬ ‫تبلیغات به چند سِ نت هم نمی رسد‪ ».‬محمدابراهیم الریجانی مدیر‬ ‫دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشــگری‪ ،‬ان سخنان را تکمیل کرده و‬ ‫گفته بود‪« :‬سرانه بودجه ایران برای جذب هر گردشگر خارجی حدود‬ ‫‪ ۳۰‬سنت است‪ ».‬هرچند که معاون گردشگری صراحتا گفته است‪« :‬ما‬ ‫با دست خالی برای گردشگری ایران تبلیغ می کنیم‪ ».‬با وجود چنین‬ ‫شرایطی ‪ ،‬محمدابراهیم الریجانی ـ مدیرکل بازاریابی و تبلیغات وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی ـ تهیه و اجرای طرح‬ ‫ضربتی برای بازاریابی و تبلیغات گردشگری به منظور اعتمادسازی و‬ ‫حفظ اشتغال و معیشت صدها هزار نیروی کار که در معرض بیکاری‬ ‫قرار دارند را در وضعیت موجود کشور ضروری دانست گفت‪ :‬این طرح‬ ‫با مشــارکت بخش خصوصی در دست تهیه است‪ .‬او درباره ضرورت‬ ‫تهیه و اجرای برنامه ای ضربتی برای اعتمادسازی گردشگری‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬با توجه به اتفاقات اخیر به خصوص ناارامی های ابان ماه‪ ،‬تحوالت‬ ‫عراق و اقدامات تروریســتی فرودگاه بغداد‪ ،‬حادثه سقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینی و کنســل شدن بســیاری از پروازهای بین المللی ضرورت‬ ‫برنامه ریزی گسترده برای بازاریابی و تبلیغات اعتمادساز در ماه های‬ ‫پایان ســال و قبل از شروع فصل پیک سفرهای گردشگران خارجی‬ ‫احساس می شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بدیهی است ما به صورت ماهانه و‬ ‫ســاالنه برنامه های مختلفی برای بازاریابی و تبلیغات گردشگری در‬ ‫دستور کار داریم که متناسب با منابع‪ ،‬بودجه و امکاناتمان و در شرایط‬ ‫عادی به کار گرفته می شود‪ ،‬اما با توجه به تحوالت اخیر و اثار منفی‬ ‫این اتفاقات روی اذهان و افکار عمومی مردم کشــورهای بازار هدف‪،‬‬ ‫احســاس می کنیم در فصل پیش روی گردشگری ورودی که از بهار‬ ‫‪ ۹۹‬اغاز می شود‪ ،‬با کاهش سفر به ایران مواجه شویم‪ .‬الریجانی گفت‪:‬‬ ‫هرچند در حال حاضر تعدادی از تورها کنسل شده است‪ ،‬اما با توجه‬ ‫به این که در فصل پیک ســفر نیســتیم‪ ،‬حجم تورهای کنسل شده‬ ‫بــه لحاظ کمی و عددی رقم بزرگی نیســت‪ ،‬ولی باید از هم اکنون‬ ‫برای ســال اینده برنامه ریزی را شــروع کنیم تا صدمات کمتری را‬ ‫شاهد باشیم‪ .‬او «مدیریت بحران در گردشگری» را مقوله ای دانست‬ ‫که همه کشــورهای فعال در صنعت گردشــگری ممکن است با ان‬ ‫مواجه شوند ‪ ،‬یاداور شد‪ :‬موضوعاتی نظیر سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬کودتا‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫مسائل سیاســی‪ ،‬بیماری های فراگیر و بسیاری موضوعات است که‬ ‫در کشورهای مختلف دنیا رخ می دهد و روی گردشگران ورودی ان‬ ‫کشور تاثیر می گذارد که با یک سری اقدامات ضربتی شرایط به وجود‬ ‫امده را مدیریت می کنند و به عبارتی بحران را پشت سر می گذارند‪.‬‬ ‫مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشــگری افزود‪ :‬ما در وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی و فعاالن بخش خصوصی و‬ ‫تمام کســب و کارهایی که از حوزه گردشــگری به طور مستقیم و‬ ‫غیر مســتقیم منتفع هستند و حتی شهرداری ها و برخی سازمان ها‬ ‫و وزارتخانه هایــی کــه کارکرد بین المللــی دارند‪ ،‬بایــد در برنامه‬ ‫«اعتمادســازی تبلیغات گردشــگری ایران» با هدف عبور از چالش‬ ‫بوجود امده نقش موثر ایفا کنند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬بدیهی است اقدامات‬ ‫بازاریابــی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی که برای شرایط عادی پیش بینی و طراحی شده هم به لحاظ‬ ‫کمــی و حجم برنامه ها و هم به لحاظ کیفی و نوع برنامه‪ ،‬جوابگوی‬ ‫تبلیغات منفی و رفع تشــویش اذهان و تنویــر افکار عمومی اتباع‬ ‫کشــورهای بازار هدف نیست‪ .‬ضمن این که این وزارتخانه به تنهایی‬ ‫نمی تواند برنامه ریزی گســترده ای را در بیش از‪ ۳۰‬کشور بازار هدف‬ ‫اول گردشگری به لحاظ منابع مالی‪ ،‬انسانی و عملیاتی به کار گیرد‪،‬‬ ‫لذا نیازمند همکاری همه ذی نفعان و فعاالن حوزه گردشگری هستیم‪.‬‬ ‫الریجانی ادامه داد‪ :‬ضرورت مشارکت موثر همه فعاالن گردشگری‬ ‫اعم از بخش خصوصی‪ ،‬کسب و کارها‪ ،‬رسانه ها و سازمان های دولتی‬ ‫و حاکمیتی‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬اتاق های بازرگانی‪ ،‬هنرمندان و ورزشکاران‬ ‫در برنامه ضربتی اعتمادســاز تبلیغات گردشگری احساس می شود؛‬ ‫چراکــه اثار و منافع اقتصادی گردشــگری متعلــق به گروه خاص‬ ‫نیست و احاد جامعه را تحت پوشــش قرار می دهد‪ .‬همچنین باید‬ ‫تقسیم کاری بین انجمن ها و تشکل های گردشگری و برخی نهادها‬ ‫و سازمان ها با محوریت وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی در اجرای این برنامه ضربتی صورت بگیرد‪ .‬او در ادامه به برخی‬ ‫اقدامات که در جریان این برنامه اعتمادســازی می تواند اجرا شود‪،‬‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬اعالم شرایط واقعی کشور توسط سفارتخانه ها‪،‬‬ ‫رایزنی های فرهنگی و نمایندگی های کشــورمان در ســایر کشورها‬ ‫بویژه در کشورهای بازار هدف گردشگری‪ ،‬حضور در فضای مجازی به‬ ‫خصوص پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی محبوب کشورهای بازار‬ ‫هدف‪ ،‬حضور در نشــریات و سایر رسانه های تخصصی گردشگری‪،‬‬ ‫حضور پررنگ در نمایشگاه های گردشگری (تا اردیبهشت ‪ ۹۹‬حدود‬ ‫هشــت نمایشــگاه مهم در پیش اســت)‪ ،‬اجرای برنامه هایی نظیر‬ ‫هفته های فرهنگی‪ ،‬بازارچه های صنایع دستی‪ ،‬جشنواره های غذاهای‬ ‫سنتی و موسیقی ایرانی که بتواند مردم کشورهای هدف را مخاطب‬ ‫قرار دهد‪ ،‬برگزاری تورهای اشناسازی برای خبرنگاران‪ ،‬تورپراتورها‪،‬‬ ‫بالگرها و افراد ذی نفوذ کشورهای بازار هدف‪ ،‬دعوت از اینفلوئنسرها‬ ‫و افراد اثرگذار در فضای مجازی‪ ،‬دعوت از سلبریتی ها و افرادی که‬ ‫مردم کشــورهای بازار هدف از ان ها تاثیر می پذیرند و دهها طرح و‬ ‫ایده دیگر بخشی از اقدامات تدارک شده در طرح ضربتی اعتمادساز‬ ‫بازاریابی و تبلیغات در شــرایط فعلی خواهد بود‪ .‬البته با مشــورت‬ ‫انجمن ها‪ ،‬صنوف‪ ،‬تشــکل ها و صاحب نظران و برخی از سازمان ها و‬ ‫نهادهای فعال بین المللی این برنامه ها به لحاظ کمی و کیفی تکمیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری تاکید کرد‪ :‬پس‬ ‫از ان باید تامین منابع و تقسیم کار بین نهادهای دولتی ‪ ،‬بخش های‬ ‫مختلف وزارت گردشگری‪ ،‬بخش خصوصی‪ ،‬جامعه هتلداران‪ ،‬انجمن‬ ‫دفاتر خدمات مسافرتی‪ ،‬جامعه تورگردانان‪ ،‬انجمن راهنمایان و سایر‬ ‫ذی نفعان صورت پذیرد و با تقســیم کار ملی بین بخش های مذکور‬ ‫هر یک باید بخشی از این برنامه ها را به لحاظ مادی‪ ،‬معنوی‪ ،‬فنی و‬ ‫مشاوره ای پشتیبانی کنند تا اجرا شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حفظ روند رو به رشــد گردشگری در ماه های پایانی‬ ‫سال و بویژه در سال اتی در عمل به حفظ کسب و کارها و مشاغل‬ ‫متعددی منجر می شود که در شهرها و روستاهای مختلف کشور به‬ ‫عنوان مقاصد گردشــگری‪ ،‬دهها هزار جوان از ان به طور مستقیم‬ ‫ارتزاق می کننــد و دهها هزار نفر نیز در دفاتر خدمات مســافرتی‪،‬‬ ‫رستوران ها‪ ،‬مراکز اقامتی‪ ،‬راهنمایان گردشگری‪ ،‬بوم گردی ها مشغول‬ ‫به کاراند و چشــم امید خود و خانواده هایشــان به چرخیدن چرخ‬ ‫صنعت گردشگری است‪ .‬الریجانی با بیان این که تاثیرات غیرمستقیم‬ ‫و القایی صنعت گردشگری بر سایر صنایع اعم از حمل و نقل زمینی‪،‬‬ ‫هوایی‪ ،‬ریلی‪ ،‬دریایی و حمل و نقل درون شــهری‪ ،‬تولید‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و کســب و کارهای خرد احاد مردم نیز بر کســی پوشیده نیست‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬اگر اکنون از تهیه برنامــه ضربتی بازاریابی و تبلیغات‬ ‫گردشــگری ســخن می گوییم در واقع از حفظ اشتغال و معیشت‬ ‫مستقیم و غیرمســتقیم صدها هم وطن در اقصی نقاط کشور حرف‬ ‫می زنیم‪ ،‬بنابراین مشارکت همه فعاالن و ذینفعان و نهادهای دولتی‬ ‫و غیردولتی را در این مسیر نیاز داریم‪.‬‬ ‫حذف نمایش الیک اینستاگرام به کجا رسید؟‬ ‫ایا اینســتاگرام از بیانیه خود درباره حذف نمایش تعداد الیک ها منصرف شــده است؟ یا ایا دلیل‬ ‫دیگری دارد که ما هنوز شاهد تعداد الیک ها در پست های اینستاگرامی هستیم‪ .‬اینستاگرام چندی‬ ‫پیش قصد داشــت که برای کاهش فشــار روانی به کاربران به علت تعداد الیک ها‪ ،‬از نمایش انها‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬این خبر خوبی از نظر روانشناســانی بود که در این باره پژوهش هایی کرده بودند؛‬ ‫زیرا که انان معتقد هستند‪ ،‬اینستاگرام همراه مزیت هایی که دارد‪ ،‬اسیب های روانی زیادی هم برای‬ ‫کاربران ایجاد کرد ه است‪ .‬روانشناسان‪ ،‬حذف الیک را کمکی به کم شدن فشار روانی در اینستاگرام‬ ‫و کاهش این اسیب ها دانستند‪ .‬برای ازمایش این موضوع‪( ،‬هایپ ادیتور) مطالعه ای روی ‪ ۱۵۴‬هزار‬ ‫اکانت را انجام داد و نتایج را منتشــر کرد (نتایج در گزارش ‪ ۲۱‬ابان)؛ اما چرا بعد از حدود ‪ ۲‬ماه‪،‬‬ ‫خبری از این اپدیت نیســت؟ ایا اینســتاگرام به این نتیجه رسیده است که کاربران خود را در ان‬ ‫صورت از دســت می دهد؟ یا ســامتی کاربران دیگر اهمیت ندارد؟ بر اساس تحقیقاتی که «ایرنا‬ ‫زندگی» در این موضوع انجام داد‪ ،‬به این نتیجه رســید که این اپدیت برای کاربران ایاالت متحده‬ ‫امریکا انجام شــده است‪ .‬این کاربران از مشاهده تعداد الیک ها محروم هستند‪ .‬این اپشن مشمول‬ ‫حال کاربرانی شــده است که رفتارهایی حاکی از عدم ســامت روانی از خود به اینستاگرام نشان‬ ‫داده اند‪ .‬با این حال ‪ ۲‬موضوع حل نشــده هنوز باقی مانده اند‪ ،‬اول‪ :‬ان دســته از افرادی که با این‬ ‫فشــارهای روانی در فضای مجازی در حال بیمار شدن هستند و دوم‪ :‬ان دسته از بیمارانی که در‬ ‫ایاالت متحده امریکا زندگی نمی کنند‪ .‬اینستاگرام هنوز بیانیه ای‪ ،‬با موضوع گسترش این طرح به‬ ‫کشورهای دیگر یا طرحی کلی برای جلوگیری از این اسیب های روانی منتشر نکرده است‪.‬‬ ‫مکالمات درون شبکه تلفن همراه در مناطق سیل زده رایگان شد‬ ‫اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطات ســیار ایــران ضمن ابراز‬ ‫همدردی با سیل زدگان جنوب کشور طی اطالعیه ای اعالم کرد که‬ ‫در راستای مســوولیت اجتماعی و تسهیل ارتباطات در ان مناطق‪،‬‬ ‫کلیه مکالمات درون شــبکه (به مقصد همــراه اول و تلفن ثابت) تا‬ ‫پایان روز جمعه ‪ ۲۷‬دی ماه در شــهرهای کنارک‪ ،‬نیک شهر‪ ،‬فنوج‪،‬‬ ‫قصرقند‪ ،‬چابهار‪ ،‬ســرباز‪ ،‬میرجاوه و دلگان و روستاهای این مناطق‬ ‫رایگان است‪.‬‬ ‫همــراه اول همچنین اعالم کرد که در «گابریک» و «ســدیج» از‬ ‫توابع جاســک در استان هرمزگان نیز کلیه مکالمات درون شبکه(به‬ ‫مقصد همراه اول و تلفن ثابت) تا روز جمعه ‪ ٢٧‬دی ماه رایگان است‪.‬‬ ‫گفتنی است پیش از این همراه اول در مواجهه با حوادث غیرمترقبه‬ ‫استان های مختلف کشور نیز امکان برقراری مکالمات رایگان را برای‬ ‫مشترکان درگیر‪ ،‬فراهم کرده بود‪.‬‬ ‫اپراتــور دوم تلفن همراه هم اعالم کرد مکالمه های درون شــبکه‬ ‫تمامی مشــترکان ایرانســل در مناطق سیل زده اســتان سیستان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬تا پایان روز چهارشــنبه ‪ ۲۵‬دی ماه رایگان اســت‪.‬‬ ‫ایرانســل‪ ،‬اعالم کرد با هدف تســهیل ارتباطات و کمک به کاهش‬ ‫االم ســیل زدگان عزیز اهل اســتان سیســتان و بلوچستان‪ ،‬تمامی‬ ‫مکالمه های درون شــبکه ایرانســل از اغاز بامداد امروز ‪ ۲۳‬دی‪ ،‬تا‬ ‫پایان روز چهارشــنبه ‪ ۲۵‬دی ماه در مناطق اسیب دیده از سیل‪ ،‬از‬ ‫جمله میرجاوه‪ ،‬فنوج‪ ،‬کنارک‪ ،‬نیکشــهر‪ ،‬قصرقند‪ ،‬دلگان‪ ،‬چابهار و‬ ‫ســایر مناطق سیل زده و روستاها و جاده های اطراف رایگان است‪ .‬با‬ ‫توجه به اعالم هشدار وقوع ســیل‪ ،‬تیم فنی ایرانسل پیش از جاری‬ ‫شدن سیالب‪ ،‬در مناطق اسیب دیده حضور یافته و با بررسی شرایط‬ ‫و رفع اســیب های احتمالی ناشی از ســیل‪ ،‬بر حفظ پایداری شبکه‬ ‫و برقراری ارتباط در شرایط دشــوار سیالب‪ ،‬نظارت می کند‪ .‬شبکه‬ ‫ایرانسل کماکان در حالت طبیعی و پایدار قرار دارد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سکوت و انفعال مدیران جشنواره های فجر درباره اعالم انصراف غیررسمی گروه های هنری‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)‪:‬‬ ‫در رسای دردانه رسول اکرم‬ ‫(ص)‬ ‫حمیدامیرحسینی|‬ ‫حاکمیت گفتمان پایدار حضرت فاطمه زهراء(س) در‬ ‫همیشــه تاریخ برقرار بوده و هســت‪ .‬فاطمه به عنوان‬ ‫پارادایم‪ ،‬نمونه و الگوی ماندگار برای زنان عالم از ابتدا‬ ‫تا انتهاســت‪ ،‬از ان عمیق تــر‪ ،‬در بحاراالنوار‪ ،‬ج ‪،۴۳‬‬ ‫ص‪ 13‬از امام پنجم شــیعیان روایت شــده ‪ :‬خداوند‬ ‫فاطمه زهراء را از جهل و پلیدی جدا نموده اســت‪ ،‬لذا‬ ‫«فاطمه» نام گرفته است‪ .‬ســپس ادامه دادند‪ :‬به خدا‬ ‫قسم‪ ،‬خداوند در عالم پیمان و عهد (عالم ذر) فاطمه را‬ ‫از جهل و پلیدی جدا کرده است‪.‬‬ ‫اری نیروی گریز از مرکز‪ ،‬نام و القاب فاطمه را از ماندن‬ ‫در واژه های ثابت به سمت معانی بی منتها می کشاند‪.‬‬ ‫زمان و مکان عاجز از به بند کشــیدن ان همه معنا در‬ ‫یک وجود است‪.‬‬ ‫نام های مخصوص ‪ 9‬گانه این اسوه زنان عالم را از زبان‬ ‫امام صادق(ع) مشــاهده کنیم که ّ‬ ‫علمه مجلســی در‬ ‫جلــد ‪ 43‬بحاراالنوار ص‪ 10‬ثبت کرده اســت‪ :‬فاطمه‪،‬‬ ‫صدیقه‪ ،‬مبارکه‪ ،‬طاهره‪ ،‬زکیه‪ ،‬راضیه‪ ،‬مرضیه‪ ،‬محدثه‪،‬‬ ‫زهراء ؛ افزون بــر ان‪ ،‬القاب زیبای حضرت زهرا (س)‬ ‫بیش از یکصد عنوان‪ ،‬مملو از معانی متعالی اســت‪ ،‬نام‬ ‫و القابش‪ ،‬قلب انســان های اگاه از معارف و معانی دو‬ ‫عالــم را به وجد می اورد و از ان باالتــر‪ ،‬انگار نام ها و‬ ‫القاب ایشــان که بر دختران و زنان مومنه عالم نهاده‬ ‫شده‪ ،‬با فطرت انســان گره خورده و هر انسانی در هر‬ ‫مرتبه ای از معرفت به عالم هســتی‪ ،‬این نام اشــنای‬ ‫عالم را به زیبائی می شناســد و درک می کند شــاهدم‬ ‫اشکی اســت که با شــنیدن نام های زیبای ایشان بر‬ ‫چشــم تن جاری می شــود و به یاد تمامی دفاعش از‬ ‫ِ‬ ‫همسر یکتایش‪ ،‬اول امام شیعیان‪ ،‬امیر المومنین علی‬ ‫(ع) در ابعاد گوناگون سیاســی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ادمیان همه اعصار تداعی‬ ‫‪ ،...‬مظلومیت او را در اذهان‬ ‫ِ‬ ‫می کند‪ .‬معموال مردان را تکیــه گاه زنان می دانند اما‬ ‫فاطمه تنها زنی اســت که تکیه گاه علی اســت و این‬ ‫چه زیباست؛ اینجاست که او اسوه است‪ ،‬گفتمان دائم‬ ‫زنان عالم است و پارادایم و الگو و نمونه کامل و حاکم‬ ‫برتمامی زمان ها و اعصاری اســت که بر انسان گذشته‬ ‫اســت چرا که او « سیده النســاء العالمین» است‪ .‬در‬ ‫رثای تنها یک نامش‪ « ،‬زهراء» که مونث الزهراء است‪،‬‬ ‫به معنای درخشــنده و روشــن‪ ،‬در همان بحار االنوار‬ ‫در جلــد ‪ 43‬در ص ‪ 12‬امده اســت کــه جابر از امام‬ ‫حسین ســید الشهداء (ع) ســوال کرد‪ :‬چرا فاطمه را‬ ‫«زهراء» نامیده اند؟ و ایشــان فرمود‪ :‬خداوند فاطمه را‬ ‫از نور عظمت خود افرید‪ .‬وقتی فاطمه درخشید‪ ،‬زمین‬ ‫و اســمان را نورانی کرد‪ ،‬چشــم های مالئکه غرق نور‬ ‫شد و خداوند را سجده کردند و از روی تعجب گفتند‪:‬‬ ‫خداوندا ! این چه نوری اســت؟ وحی شد که این یکی‬ ‫از نورهای من اســت‪ ،‬در اسمان جایش دادم و او را از‬ ‫طریــق پیامبر متولد گردانیدم و او را بر همه پیامبران‬ ‫برتــری دادم و از ان نور‪ ،‬ائمه هــدی به وجود امدند‪،‬‬ ‫تا دســتورات مرا اجرا نمایند و مردم را هدایت کنند‪،‬‬ ‫انها بعد از قطع شــدن وحی‪ ،‬جانشینان من در زمین‬ ‫هستند‪ .‬اری و اینگونه است که نام بی منتهای فاطمه‬ ‫پایان ندارد‪ ،‬همچنان باقیست و ادامه دارد‪......‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫نوشیدن مداوم چای موجب افزایش طول عمر می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫اخبار‬ ‫سونوگرافیدربیمارستان های‬ ‫دولتی رایگان شد‬ ‫دیوان عدالت اداری کشور دریافت هرگونه وجه بابت انجام‬ ‫سونوگرافی توسط متخصصین زنان را در بیمارستان های‬ ‫دولتی ممنوع کرد‪ .‬براساس بخشنامه های وزارت بهداشت‬ ‫طی ســالهای گذشــته متخصصان زنان از بدو اموزش‪،‬‬ ‫سونوگرافی را انجام می دادند بگونه ای که انجام سونوگرافی‬ ‫جزء الینفک این رشته بشمار می رفته است‪ .‬وزارت بهداشت‬ ‫در مقابل اعتراض جامعه رادیولوژیست همواره اعالم کرده‬ ‫که مهمترین شاخص بهداشتی هر کشور‪ ،‬سالمت مادران‬ ‫و زنان و کاهش امار مرگ و میر مادر و نوزادی اســت که‬ ‫متخصصین زنان با انجام سونوگرافی تصمیم گیری سریع و‬ ‫بدون اتالف وقت در همان معاینه‪ ،‬تکلیف بیمار را مشخص‬ ‫و وقت و کرامت این بیماران را حفظ کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫وزارت بهداشت تاکید داشته که در تمام کشورهای جهان‪،‬‬ ‫ســونوگرافی زنان و مامایی جز اصلــی مراقبتهای دوران‬ ‫بارداری و مهمترین وسیله تشــخیص عوارض بارداری و‬ ‫ارزیابی رشــد و سالمتی جنین و تشخیص ناهنجاریهای‬ ‫ان به وسیله متخصصین زنان و مامایی است به طوری که‬ ‫بدون سونوگرافی امکان مراقبتهای صحیح دوران بارداری‬ ‫توسط این گروه امکان پذیر نیست‪ .‬البته در طول سالهای‬ ‫قبل مسووالن وزارت بهداشت به جای تهیه و تدوین ایین‬ ‫نامه و اســتانداردهای الزم برای انجام صحیح سونوگرافی‬ ‫توسط متخصصین زنان و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات‬ ‫به بیماران‪ ،‬تنها به فشــار و تهدیــد و اعمال نظر انجمن‬ ‫رادیولوژیســتها با صدور نامــه ای غیرعلمی و غیرقانونی‬ ‫محدودیت به وجود اورده اند که مسلماً به زیان بیماران بوده‬ ‫و نتیجه ان تحصیل سونوگرافی های مکرر‪ ،‬بدون نتیجه‬ ‫صحیح برای انـان شده است‪ .‬در حقیقت از دیدگاه مدیران‬ ‫و سیاستمداران سالمت‪ ،‬هـرگونه سیاستی که متخصصین‬ ‫زنـان و مامایی واجد شرایط را از انجام سونوگرافی منع کند‬ ‫در حقیقت مانع بهترین مراقبت بیماران می شود و هرگونه‬ ‫ممانعتی هزینه خدمات را برای بیماران دو چندان می کند‬ ‫و در نهایت شانس درمان در بیماران به خصوص بیمارانی‬ ‫که نیاز به اقدامات اورژانسی دارند را کم می کند‪ .‬چرا که اگر‬ ‫بیمار توسط متخصص زنان سونوگرافی نشود بیمار جهت‬ ‫سونوگرافی به متخصص رادیولوژی فرستاده می شود‪ ،‬بیمار‬ ‫وقت طالیی خود را جهت درمان باالخص در موارد نازایی و‬ ‫اورژانسی (به خطر افتادن جان مادر یا جنین) از دست می‬ ‫دهد‪ ،‬عالوه بر اتالف وقت مبلغی بیش از ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫توسط رادیولوژیست سونوگرافی می شود‪ ،‬بسیاری از موارد‬ ‫بیمار مجبور به سونوگرافی داخلی زنان توسط رادیولوژیست‬ ‫مرد می شود و بیمار پس از سونوگرافی توسط رادیولوژیست‬ ‫مجددا ً باید به مطب متخصص مراجعه کند‪ .‬همچنین بارها‬ ‫وزارت بهداشــت اعالم کرده که انجام سونوگرافی توسط‬ ‫متخصصان زنان با طی دوره های اموزشی مورد تایید معاونت‬ ‫اموزشی وزارتخانه امکان پذیر است و این متخصصان باید از‬ ‫تابلو و سرنسخه تحت عنوان سونوگرافی استفاده نکنند‪ ،‬حق‬ ‫پذرش و سونوگرافی بیماران ارجاعی از سوی دیگر پزشکان‬ ‫را ندارند‪ ،‬گزارش سونوگرافی را ندهند و فقط بیماران خود‬ ‫را پذیرش و در زمینه تخصصی خود سونوگرافی کنند‪ .‬با این‬ ‫اوصاف؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انجام‬ ‫سونوگرافی توسط متخصصان زنان در بیمارستانهای دولتی‬ ‫رای جدیدی داد‪ .‬این رای نیز براساس طرح شکایتی بوده‬ ‫که در ان تاکید شده معاونت درمان وزارت بهداشت در بند‬ ‫‪ 2‬بخشنامه ‪.26823‬د‪ 411.1396-400‬انجام سونوگرافی‬ ‫را صرفاً در بیمارستانهای دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیات‬ ‫وزیران بــرای بخش دولتی و مصوبه شــورای عالی بیمه‬ ‫مجاز دانســته و در بند ‪ 3‬بخشنامه مارالذکر‪ ،‬متخصصین‬ ‫زنان و زایمان شاغل در تهران و کالنشهرها و مراکز استان‬ ‫و شــهرهای دارای دانشگاه‪-‬دانشکده علوم پزشکی و سایر‬ ‫شهرهای واجد متخصصین رادیولوژی از انجام سونوگرافی‬ ‫منــع و در صورت انجام از اخذ و حق تعرفه و هزینه به هر‬ ‫عنوان ممنوع اعالم کرده و در ذیل بخشــنامه دیگری به‬ ‫شــماره ‪.28316‬د‪ 23.11.1396-400‬استفاده از دستگاه‬ ‫سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط‬ ‫در مطب به عنوان ابراز کمک تشخیصی در حیطه تخصص‬ ‫و بدون اخذ وجه مجاز دانســته است‪ .‬براین اساس دیوان‬ ‫عدالت اداری رای داد که «نظر بـــه اینکه دریافت وجه از‬ ‫سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی‬ ‫توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه‬ ‫از سوی دستگاههای دولتی از مردم است که طبق ماده‬ ‫‪ 60‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات‬ ‫مالی دولت نیــاز به حکم قانونگــذار دارد‪ ،‬لیکن طرف‬ ‫شــکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی‬ ‫در بندهــای مذکور دریافت وجه بابت ســونوگرافی در‬ ‫بخش غیردولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض‬ ‫نارواســت‪ .‬لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ‪60‬‬ ‫قانون مرقوم و بند ‪ 9‬اصل ‪ 3‬قانون اساسی است و مستند‬ ‫به بند ‪ 1‬ماده ‪ 12‬و مواد ‪ 13‬و ‪ 88‬قانون تشکیالت و ایین‬ ‫دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب سال ‪ 1392‬از تاریخ‬ ‫تصویب ابطال می شود‪».‬‬ ‫مطالعه جدید نشان می دهد نوشیدن چای حداقل سه بار در هفته با افزایش طول عمر و امید به زندگی بیشتر مرتبط است‪ .‬دکتر «شین یان وانگ»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬نوشیدن‬ ‫مداوم چای با کاهش ریسک بیماری قلبی عروقی و مرگ به هر علتی مرتبط است‪ .‬بیشترین تاثیرات سالمت مرتبط با نوشیدن چای سبز و افرادی است که چای را به طورمداوم و برای طوالنی مدت مصرف‬ ‫می کنند‪ ».‬این مطالعه شامل حدود‪ ۱۰۰,۹۰۲‬شرکت کننده از چین بود که هیچ سابقه حمله قلبی‪ ،‬سکته یا سرطان نداشتند‪ .‬شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند‪ :‬چای نوش های دائمی و افرادی که‬ ‫هرگز چای نمی نوشیدند یا عادت به نوشیدن دائمی چای نداشتند‪ .‬این افراد به طورمیانگین‪ ۷.۳‬سال تحت نظر بودند‪ .‬براساس براوردها مشخص شد افراد‪ ۵۰‬ساله که همواره چای می نوشیدند در مقایسه‬ ‫با افرادی که اص ً‬ ‫ال چای نمی نوشیدند یا به ندرت چای می نوشیدند ‪ ۱.۴۱‬سال دیرتر دچار سکته و بیماری قلبی می شدند و ‪ ۱.۲۶‬سال هم بیشتر عمر می کردند‪ .‬همچنین نوشیدن دائمی چای با ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کاهش ریسک بیماری قلبی و سکته ناگهانی‪ ۲۲،‬درصد ریسک کمتر بیماری قلبی و سکته مرگبار و‪ ۱۵‬درصد کاهش خطر مرگ به هر علتی مواجه بودند‪.‬‬ ‫راهکارهای تغذیه ای برای کاهش بروز ان‬ ‫عالئم«بیش فعالی»کودکانچیست؟‬ ‫اختالل کم توجهی ــ بیش فعالی (‪ )ADHD‬نوعی اختالل در سالمت روان‬ ‫است؛ افراد مبتال به بیش فعالی‪ ،‬توانایی تمرکز بر یک کار واحد و نشستن برای‬ ‫مدت طوالنی در یک جا را ندارند؛ در این مطلب به عالئم‪ ،‬علل و درمان های‬ ‫طبیعی این اختالل پرداخته ایم‪ .‬اختالل کم توجهی ــ بیش فعالی (‪)ADHD‬‬ ‫نوعی اختالل در ســامت روان است که باعث بروز بیش فعالی می شود؛ افراد‬ ‫مبتال به ‪ ADHD‬عموماً توانایی تمرکز بر یک کار واحد و نشستن برای مدت‬ ‫طوالنی در یک جا را ندارند‪.‬‬ ‫عالئمبیش فعالی‬ ‫مشکل در تمرکز کردن بر انجام یک کار‪ ،‬فراموش کردن وظایف و مسئولیت ها‪،‬‬ ‫پریشانی خاطر بیش از حد‪ ،‬ناتوانی در نشستن به مدت طوالنی برای انجام کار‬ ‫واحد‪ ،‬پرحرفی و قطع کردن حرف دیگران برای صحبت کردن از‬ ‫نشانه های بارز این اختالل هستند؛ همچنین این اختالل‪ ،‬در‬ ‫کودکان بیشتر با عالئمی مانند اشفتگی در بروز عواطف‪،‬‬ ‫بی قراری‪ ،‬انجام کارها به صورت ناتمام‪ ،‬ناتوانی در تمرکز‬ ‫سر کالس درس و فرار از انجام دادن تکالیف مدرسه‬ ‫بروز پیدا می کند‪ .‬بیش از ‪ 60‬درصد کودکان مبتال به‬ ‫‪ ،ADHD‬در بزرگسالی نیز عالئم بیش فعالی از خود‬ ‫نشــان می دهند اما عالئم و مشکالت بسیاری از ان ها‬ ‫با رســیدن به سنین بزرگسالی‪،‬‬ ‫کاهش می یابد؛ اختالل کم توجهی و بیش فعالی درمان نشــده در بزرگساالن‪،‬‬ ‫می تواند بر بسیاری از جنبه های زندگی شان تاثیر منفی بگذارد؛ عالئمی مانند‬ ‫مشکل در مدیریت زمان‪ ،‬فراموشی و بی حوصلگی می تواند باعث ایجاد مشکالتی‬ ‫در محل کار‪ ،‬خانه و روابط این افراد شود‪ .‬بیش فعالی در پسران‪ ،‬دو برابر دختران‬ ‫شیوع دارد و امارها نشان می دهد یک دهم کودکان‪ ،‬مبتال به بیش فعالی هستند‬ ‫یا عالئم اولیه ان را دارند‬ ‫علتبیش فعالیچیست؟‬ ‫با وجود اینکه اختالل کم توجهی ــ بیش فعالی مشکلی تقریباً شایع بین کودکان‬ ‫است‪ ،‬هنوز دانشمندان علت اصلی بروز ان را کشف نکرده اند اما مطالعات نشان‬ ‫می دهد عوامل ژنتیکی و عصبی می تواند در بروز این اختالل موثر باشد‪ .‬برخی‬ ‫مقاالت نیز «کاهش دوپامین» را از عوامل موثر در بروز چنین اختاللی دانسته اند؛‬ ‫دوپامین‪ ،‬یک انتقال دهنده عصبی اســت که در ایجاد پاســخ های احساسی‬ ‫نقش دارد؛ یافته های تحقیقاتی دیگر نشان می دهد که مغز افراد مبتال به‬ ‫بیش فعالی و کم توجهی‪ ،‬ماده خاکستری کمتری دارد؛ ماده خاکستری‬ ‫مغز‪ ،‬بخشــی از مغز است که در گفتار‪ ،‬عملکرد عضالت‪ ،‬خودکنترلی و‬ ‫تصمیم گیرینقشاساسیدارد‪.‬‬ ‫درمانبیش فعالی‬ ‫درمان بیش فعالی معموالً شــامل رفتاردرمانی‪ ،‬دارودرمانی یا ترکیبی از‬ ‫این هاست؛ درمان های طبیعی بیش فعالی‪ ،‬شامل پیروی از یک‬ ‫رژیم غذایی معتدل و مناسب‪ ،‬فعالیت بدنی‬ ‫به مدت حداقل یک ساعت در روز و محدود‬ ‫کردن میزان استفاده از موبایل‪ ،‬تلفن و فضای‬ ‫مجازی است‪.‬‬ ‫توصیه هایتغذیه ایبرایبیماران‬ ‫مبتالبهبیش فعالی‬ ‫مطالعات نشــان داده اند که بسیاری از‬ ‫موارد بیش فعالی‪ ،‬ناشی از رعایت نکردن رژیم‬ ‫غذایی مناســب در این افراد اســت و حذف برخی‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬می تواند در کاهش عوارض ناشی از این‬ ‫اختالل‪ ،‬بسیار کمک کننده باشد‪ .‬پرهیز از مصرف شکر‪ ،‬نوشابه‪ ،‬شیرینی جات‪،‬‬ ‫غذاهای چرب و غذاهای اماده و فراوری شده مانند سوسیس و کالباس می تواند‬ ‫به کاهش بروز عالئم بیش فعالی در این کودکان کمک کند‪ .‬خوراکی هایی مانند‬ ‫هلو‪ ،‬گوجه فرنگی و خیار حاوی ماده ای به نام سالیسیالت هستند و باید از رژیم‬ ‫غذایی این کودکان حذف و با مواد دیگر جایگزین شــوند؛رنگ غذایی نارنجی‬ ‫که به صورت ماده افزودنی در غذاهای بسته بندی مانند ادامس‪ ،‬شکالت‪ ،‬سس‪،‬‬ ‫برخی دســرها‪ ،‬کنسروها و رنگ های غیرطبیعی زعفران وجود دارد نیز در بروز‬ ‫بیش فعالی موثر اســت و باید از غذای کودک حذف شود‪ .‬نوشیدنی های حاوی‬ ‫کافئین مانند قهوه ها‪ ،‬نوشــابه های گازدار و چای پررنگ عالئم این بیماری را‬ ‫تشدید می کنند‪ .‬برخی مطالعات نیز ثابت کرده اند که کمبود برخی مواد معدنی‪،‬‬ ‫ویتامین ها و اســیدهای چرب نیز می تواند باعث بروز چنین اختاللی شود؛ این‬ ‫مواد عبارتند از‪:‬‬ ‫اهن‬ ‫کمبود اهن‪ ،‬میزان دقت و تمرکز را به میزان چشمگیری کاهش می دهد البته باید‬ ‫دقت داشت که کمبود اهن را باید با مصرف مواد غذایی حاوی این عنصر جبران‬ ‫کرد و نه لزوماً مصرف داروهایی مانند اسیدفولیک چرا که بنابر برخی مطالعات‪،‬‬ ‫مصرف بی مورد و بیش از نیاز اسیدفولیک در دوران بارداری‪ ،‬خود می تواند زمینه‬ ‫بیش فعالی کودکان پس از تولد را فراهم کند‪.‬‬ ‫اسیدهای چرب امگا‪ 3‬و امگا‪6‬‬ ‫تحقیقات نشــان داده است غلظت اســیدهای چرب امگا‪ 3‬و امگا‪ 6‬در افراد‬ ‫مبتال به بیش فعالی کمتر از ســایر افراد است؛ کنجد‪ ،‬تخم کدو تنبل و تخم‬ ‫افتابگردان‪ ،‬منابع خوب اســیدهای چرب امگا‪ 6‬و برخی ماهی ها نیز از منابع‬ ‫خوب امگا‪ 3‬هستند‪.‬‬ ‫منیزیم‬ ‫کمبود منیزیم اغلب در افراد مبتال به بیش فعالی دیده می شود و با دریافت ان‪،‬‬ ‫عالئم این اختالل کاهش چشمگیری می یابد؛ منیزیم در مغزها‪ ،‬حبوبات‪ ،‬غالت‬ ‫اسیاب نشده و سبزیجات با برگ های تیره رنگ وجود دارد‪ .‬کمبود روی‪ ،‬ویتامین‬ ‫‪ ،B6‬کلسیم و پروتئین نیز می تواند از عوامل افزایش بروز عالئم ‪ ADHD‬در‬ ‫کودکان و حتی بزرگساالن باشد‪.‬‬ ‫پختن غذا در ظروف مسی واقعا مفید است؟‬ ‫چرا ما عالقه داریم که در قابلمه های مســی غذا درســت کنیم؟ در‬ ‫بسیاری از خانه های ایرانی سال های اخیر استفاده از مس انقدر باب‬ ‫شده که تمام لوازم پذیرایی تا طبخ غذا‪ ،‬مسی هستند‪ .‬اما ایا ظروف‬ ‫مسی برای تهیه هر نوع غذایی مناسب هستند؟ ایا نباید در استفاده‬ ‫از ان ها اطالعات بیشــتری کسب کنیم؟ مس قطعا عالوه بر زیبایی‪،‬‬ ‫فوایدی برای پخت وپز دارد‪ .‬اما بسیاری از ما فکر می کنیم هر نوع غذایی‬ ‫را می توانیم در ظروف مسی بپزیم و برای سالمتی ما مفید است‪ .‬پیش‬ ‫از هرکار این تفکر غلط را کنار بگذاریم‪ .‬ورود بیش از حد مس به بدن‬ ‫موجب مسمویت و برخی از بیماری هاست‪.‬مس بهترین رسانای گرما‬ ‫است و به سرعت گرم می شود و گرم می ماند‪ .‬این ویژگی برای بسیاری‬ ‫از اشپزها بی همتاست و ان ها را به استفاده از این نوع ظروف تشویق‬ ‫می کند‪ .‬از ان گذشته این روزها ابکش های مسی‪ ،‬کفگیرهای مسی‪،‬‬ ‫کاسه های مسی و سایر لوازم اشپزخانه مسی در فروشگاه ها وجود دارد‬ ‫و بسیاری از افراد از ان استفاده می کنند‪ .‬بنابراین بیش از هر چیزی‬ ‫باید در مورد ان اطالعات کسب کنیم‪ .‬برای طبخ غذا در ظروف مسی‬ ‫به نکات زیر توجه کنید‪ :‬ما با دو نوع مس روبرو هستیم‪ .‬مس هایی که‬ ‫با پوشش قلع وجود دارند و به همین علت نباید نگران مسمویت مسی‬ ‫باشیم‪ .‬در این حالت به علت این پوشش‪ ،‬متخصصان می گویند که از‬ ‫لوازم اشــپزخانه تیز استفاده نکنید تا این پوشش را وارد غذا نکنید‪.‬‬ ‫خوراکی های خیلی شــور‪ ،‬ترش‪ ،‬شیرین‪ ،‬گوشت و چرب را نباید در‬ ‫ظروف مسی به مدت طوالنی نگه داشت‪ .‬در شرایطی که ما با ظروف‬ ‫مسی‪ ،‬به طور مســتقیم و بدون محافظت قلع سر و کار داریم‪ ،‬باید‬ ‫بدانیم که مس واکنش پذیر است‪ .‬اسیدهایی مانند سرکه و گوجه فرنگی‬ ‫می توانند مس را به مواد غذایی وارد کنند و در طول زمان سمی باشند‪.‬‬ ‫ظروف مسی پوشانده شده با قلع نباید به تنهایی گرم شوند و حتما‬ ‫باید دمای داخل ان زمانی که خالی اســت از حرارت متوسط باالتر‬ ‫نرود‪ .‬اگر قلع به صورت خالی داغ شود‪ ،‬به علت اینکه درجه ذوب ان‬ ‫پایین(‪ ۲۳۰‬درجه سانتیگراد) است‪ ،‬می تواند خطرناک باشد‪ .‬با مراقبت‪،‬‬ ‫یک پوشش قلعی می تواندتا چند سال سالم بماند‪ .‬یکی از جدیدترین‬ ‫روکش های ظروف مسی‪ ،‬از جنس استیل است‪ .‬تابه مسی تبدیل به‬ ‫قابلمه ای با ویژگی های تمام قابلمه های اســتیل شده است و تنها از‬ ‫ویژگی رسانایی مس استفاده شده است‪ .‬کاسه های مسی که در ابزار‬ ‫اشپزی جدید وجود دارند در بســیاری از موارد برای مخلوط کردن‬ ‫تخ م مرغ ها استفاده می شوند که به ایجاد حالت فومی تخ م مرغ کمک‬ ‫می کنند و خطری ندارند‪ .‬مهم ترین ویژگی که روی کیفیت تابه های‬ ‫مسی اثر می گذارد‪ ،‬ضخامت تابه های مسی است‪ .‬بهترین حالت ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬میلی متر بودن ان است‪ .‬اگر بیش از این مقدار ضخیم باشد این تابه‬ ‫خیلی ســریع گرمای خود را از دست می دهد‪ .‬بدن به مقادیری مس‬ ‫نیاز دارد تا سالم بماند اما ورود بیش از حد مس به بدن مخصوصاً در‬ ‫کودکان‪ ،‬با شدت بیشتری موجب مسمومیت می شود‪ .‬بنابراین این ادعا‬ ‫که مس برای بدن مفید است درست است اما مانند هر عنصر الزمی‬ ‫نباید از حد مجاز ان بیشتر شود‪.‬‬ ‫راهکاری موثر برای درمان روده تحریک پذیر‬ ‫اختالالت گوارشــی کارکردی‪ ،‬گروهی از بیماری های پزشکی هستند که‬ ‫با علت نامشخص‪ ،‬مالک های تشخیصی سوال برانگیز‪ ،‬دوره های طوالنی‬ ‫مدت و غیر قابل پیش بینی بیماری و تاثیرات دارویی اندک مشــخص می‬ ‫شوند‪ .‬بیماران مبتال به اختالالت گوارشی ساختاری‪ ،‬درد بیشتر و ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫استرس بیشــتر را گزارش کرده اند‪ .‬در بین ‪ ۲۵‬اختالل گوارش کارکردی‪،‬‬ ‫نشانگان روده تحریک پذیر شایع ترین‪ ،‬پرهزینه ترین و ناتوان کننده ترین نوع‬ ‫انها است‪ .‬نشانگان روده تحریک پذیر یک بیماری شایع پزشکی است که با‬ ‫درد و ناراحتی مزمن‪ ،‬مکرر و شکمی مشخص می شود که منجر به عادات‬ ‫روده ای تغییر یافته در غیاب بیماری های گوارشی دیگر می شود‪ .‬در پژوهشی‬ ‫که درخصوص «اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی گروهی‬ ‫بر عالئم جسمی بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر» توسط تیم‬ ‫پژوهشگرانمتشکلازعلیرضاپیرخائفی(دانشیارعصبروانشناسیدانشگاه‬ ‫ازاداسالمیگرمسار)‪،‬مرتضیروزبهانی(کارشناسیارشدروانشناسیعمومی‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی) و ســارا راستگو (کارشناس روانشناسی بالینی‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی گرمســار) انجام شده‪ ،‬امده است‪ «:‬اموزش شناخت‬ ‫درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی گروهی به بهبود میزان و شدت عالئم بیماران‬ ‫مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر کمک می کند‪ .‬نشانگان روده تحریک‬ ‫پذیر یک اختالل رایج گوارشــی است که با درد شکمی‪ ،‬اسهال یا یبوست‬ ‫همراه است و علت واضح جسمی ندارد‪ ».‬در این پژوهش که جامعه اماری ان‬ ‫شامل تمامی بیماران زن مبتال به اختالل عملکردی گوارش در شهر رشت‬ ‫هستند‪ ،‬امده است‪ «:‬از ‪ ۴۱‬درصد بیماران مبتال به اختالل عملکرد گوارشی‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬درصد را بیماران نشانگان روده تحریک پذیر و ‪ ۱۳‬درصد را بقیه بیماران‬ ‫عملکردی تشکیل می دهند‪ .‬همچنین‪ ،‬مبتالیان به نشانگان روده تحریک‬ ‫پذیر بیش از یک چهارم کل بیماران مختص گوارش را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫این بیماری که با بیش حساسیتی احشایی غیر معمول شناخته می شود با‬ ‫هیجاناتمنفیواسترسرابطهدارد‪».‬محققانمی گویند‪«:‬رفتارهایاجتنابی‬ ‫با عالئم گوارشی افراد مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر رابطه دارد و کاهش‬ ‫یافتن رفتار های اجتنابی علت بخش بزرگی از اثرات درمانی بر این بیماران‬ ‫است‪ .‬مداخالت استفاده شده نیز عموما شامل مواردی مانند ارام سازی برای‬ ‫کاهش استرس یا کاهش عالئم ناشی از استرس‪ ،‬فعال سازی رفتاری با وجود‬ ‫درد‪ ،‬بوده است‪ .‬بنابر این یکی از درمان های روان شناختی احتماال سودمند‬ ‫برای این بیماران‪ ،‬ذهن اگاهی اســت‪ .‬ذهن اگاهی به عنوان یک احساس‬ ‫بدون قضاوت و متعادل از اگاهی تعریف شــده است که به واضح دیدن و‬ ‫پذیرش هیجانات و پدیده های فیزیکی‪ ،‬همان طور که اتفاق می افتند‪ ،‬کمک‬ ‫می کند‪ ».‬یافته ها نشان می دهند‪«:‬نحوه عملکرد مغز افراد بر روی محرک ها‬ ‫و تعبیر و تفسیرهای این بیماران دچار تحریفات و سوگیری های شناختی و‬ ‫الگوهای تفکر ناسالم در مورد جهان اطراف و بیماری خود هستند‪ ،‬که این‬ ‫الگوی ناسالم باعث ایجاد نوعی بی نظمی و بی تعادلی بین مراکز شناختی و‬ ‫هیجانی سیستم عصبی مرکزی با سیستم عصبی روده ای می شود که این‬ ‫نابهنجاری ها موجب ایجاد عالئم بیماری مانند درد شکمی و اسهال و یبوست‬ ‫می شوند‪ ».‬در این پژوهش امده است‪ «:‬در بین انواع شیوه های روان درمانی‪،‬‬ ‫درمان بر اساس ذهن اگاهی بر روی این بیماران کمتر صورت گرفته است‪.‬‬ ‫روش ذهن اگاهی را نوعی روش زیستی_شــناختی_رفتاری می دانند که‬ ‫متفاوت از روش های ارام بخش سنتی است‪ .‬اموزش های ذهنی برای بیماران‬ ‫مبتال به نشانگان روده ی تحریک پذیر با برگزاری دوره های بالینی عملی به‬ ‫انان کمک می کند که اندیشه ها و احساساتشان را مشاهده کنند‪ .‬همچنین‬ ‫اگاهی بیماران را قادر به دیدن حرکات منفی و ژرف اندیشی می کند و به انان‬ ‫اجازه می دهد که از الگوهای افکار منفی تمرکز زدایی کنند‪ ».‬پژوهشگران‬ ‫می گویند‪«:‬اموزش ذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس موجب کاهش‬ ‫عالئم جسمی و افزایش کیفیت زندگی بیماران نشانگان روده تحریک پذیر‬ ‫می شود‪ .‬همچنین اثربخشی اموزش ذهن اگاهی در میان جانبازان شیمیایی‬ ‫نیز در مرحله پیگیری بر عالئم جسمانی و در مراحل پس ازمون و پیگیری بر‬ ‫سالمت روان انان اثر بخش بود‪ .‬همچنین درمان مبتنی بر ارام سازی موجب‬ ‫کاهشاضطرابوشدتعالئمنشانگانرودهتحریکپذیرشدهاستواستفاده‬ ‫از یوگا در درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر روی بیماران مبتال‬ ‫به نشانگان روده تحریک پذیر موجب کاهش عالئم روده ای‪ ،‬شدت عالئم و‬ ‫اضطراب ‪ ،‬بهبود کیفیت زندگی و کارکرد فیزیکی شده است‪ ».‬در نتایج این‬ ‫پژوهش امده است‪ «:‬تکنیک های ذهن اگاهی باعث کاهش عالئم جسمی در‬ ‫بیماران نشانگان روده تحریک پذیر شده است‪ .‬این بیماری با هیجانات منفی‬ ‫و اســترس رابطه دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬تعدیل و اصالح تجرب ه استرس و هیجانات‬ ‫منفی مانند اضطراب در این بیماران می تواند به انان کمک کند و این همان‬ ‫چیزی است که درمان ذهن اگاهی به ان کمک می کند‪ .‬افزون بر این برای‬ ‫کمک به تغییر عالئم نشانگان روده تحریک پذیر در این بیماران ضروری است‬ ‫که ابتدا اضطراب انان کاهش داده شود‪ .‬ممکن است علت اثربخشی شناخت‬ ‫درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی در بهبود میزان و شدت عالئم بیماران پژوهش‬ ‫حاضر نیز به دلیل کمک رساندن این درمان به کاهش اضطراب انان باشد‪،‬‬ ‫زیرا درمان های مرتبط با ذهن اگاهی از جمله تکنیک یوگا در فرایند ذهن‬ ‫اگاهی و درمان ارام سازی‪ ،‬موجب کاهش اضطراب و در نتیجه باعث کاهش‬ ‫عالئم نشانگان روده تحریک پذیر می شوند‪ ».‬این پژوهش در شماره چهارم‬ ‫فصلنامهعلمی_پژوهشیروانشناسیسالمتمنتشرشدهاست‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در تماس تلفنی با استاندار سیستان و بلوچستان در جریان مسایل و مشکالت این استان در پی بارش های شدید و وقوع سیل قرار گرفت و دستورات الزم را برای تسریع در روند‬ ‫امدادرسانی صادر کرد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در تماس تلفنی با “احمد علی موهبتی” استاندار سیستان و بلوچستان در جریان مسایل و مشکالت این استان در پی‬ ‫بارش های شدید و وقوع سیل قرار گرفت و دستورات الزم را برای تسریع در روند امدادرسانی صادر کرد‪ .‬رییس جمهوری در این تماس تلفنی بر اختصاص تمام امکانات و تجهیزات و هماهنگی تمامی‬ ‫بخش ها و دستگاه های مرتبط برای مدیریت نهایی سیالب ها و کمک به اسیب دیدگان تاکید کرد‪ .‬استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این تماس تلفنی گزارشی را از روند کمک رسانی به مردم استان‬ ‫ارائه کرد‪ .‬معاون اول رییس جمهوری هم در تماس های جداگانه با استانداران سیستان و بلوچستان و کرمان ضمن اطالع از اخرین وضعیت بارندگی های کم سابقه و خسارات ناشی از سیل در این دو‬ ‫استان‪ ،‬بر ضرورت بسیج همه امکانات برای رسیدگی به اسیب دیدگان تاکید کرد‪.‬‬ ‫مسئوالن رده باال از خانواده جان باختگان دلجویی کنند؛‬ ‫همدلیوهمبستگیرابهجامعهبرگردانیم‬ ‫معاون وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬مرگ ‪ ۷۰‬نفر در کرمان‬ ‫و جان باختن ‪ ۱۵۰‬ایرانی در سقوط هواپیمای اوکراین‪ ،‬قلب همه را ازرده‪ ،‬باید‬ ‫اجازه دهیم خانواده قربانیان سوگواری کنند و جامعه ایران میزبان مراسم انان‬ ‫باشند‪ .‬علیرضا رئیسی افزود‪ :‬حادثه ای که برای هواپیمای اوکراینی در ایران‬ ‫رخ داد دل همه را به درد اورد و قلب ها تحت فشار قرار گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬‬ ‫از طرفی جنایتی که امریکا در مورد سردار سلیمانی انجام داد همه را متاثر‬ ‫کرد و بعد از ان البته حضور حماسی مردم در کل کشور اگر نگوییم بی نظیر‪،‬‬ ‫کم نظیر بود‪ ،‬توانست همدلی و همبستگی باالیی بین مردم کشور و شیعیان‬ ‫جهان ایجاد کند و به رغم اینکه غم بزرگی بود اما شوری که در مردم ایجاد‬ ‫کرد جامعه را به ارامش رساند‪ .‬معاون وزیر بهداشت گفت‪ :‬بعد از ان حادثه‬ ‫کرمان را در مراسم تشییع پیکر سردار شهید سیلمانی داشتیم که حدود ‪۷۰‬‬ ‫نفر هم در این حادثه جان باختند‪ ،‬واقعا در انجا هم اگر مدیریت بهتری داشتیم‬ ‫شاید این اتفاق نمی افتاد و با کمال تاسف شیرینی که وجود داشت‪ ،‬تلخ شد‪.‬‬ ‫بعد از ان کشور ما از امریکای جنایتکار و رئیس جمهوری نامتعادل ان انتقام‬ ‫گرفت‪ .‬رئیسی افزود‪ :‬اما بعد از ان حادثه ای که برای هواپیمای مسافری اوکراین‬ ‫اتفاق افتاد از چند جنبه بسیار تلخ و دردناک بود زیرا روزانه و ساالنه عده زیادی‬ ‫از مردم با هواپیما سفر می کند و در بین انان نگرانی ایجاد کرد‪ .‬در سالهای‬ ‫گذشته مشکالتی در پرواز هواپیمای توپولوف داشتیم و هر از چندگاهی یکی‬ ‫از انها سقوط می کرد و مردم خیلی نگران بودند بعد که این هواپیماها جمع‬ ‫شدند سالها بود که حوادث سقوط هواپیما را کم داشتیم اما این حادثه صرف‬ ‫نظــر از هر علتی به خودی خود در بین مردم ترس و نگرانی ایجاد می کند‬ ‫زیرا در صورت بروز چنین حوادثی هیچ راه امیدی برای سرنشینان هواپیما‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۱۵۰‬نخبه کشور در این پرواز بودند و بعد‬ ‫از سرنگونی این هواپیما کم کم مشخص شد که چه نخبه هایی در این هواپیما‬ ‫بودند و واقعا از بین رفتن این افراد جای تاسف دارد‪ .‬اتفاق تلخی بود و متاسفانه‬ ‫خبری که بعدا شنیده شد که یک خطای انسانی رخ داده‪ ،‬درد و تلخی این‬ ‫حادثه را بیشــتر کرد‪ .‬نمی توان گفت هیچ جا خطایی رخ نمی دهد‪ ،‬حادثه‬ ‫همیشه وجود دارد‪ ،‬در حوزه پزشکی هم خطای پزشکی داریم و ممکن است‬ ‫موجب مرگ انسانها شود‪ ،‬خطای رانندگی هم داریم که یکباره ‪ ۴۰‬نفر ته دره‬ ‫می روند‪ .‬معاون وزیر بهداشت افزود‪ :‬از نظر بهداشت روان باید قبول کنیم که‬ ‫سوگ مراحلی دارد‪ .‬اول حالت خشم و انکار وجود دارد و همه افرادی که متاثر‬ ‫هستند باید خود را تخلیه کنند تا به ارامش برسند‪ .‬مسئوالن رده باالی کشور‬ ‫باید به خانواده قربانیان سر بزنند و با انها همدردی کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اکنون عالوه بر اینکه بیش از ‪ ۱۷۰‬خانواده عزادار هستند‪ ،‬دانشجویان کشور‬ ‫هم عزادار هستند‪ .‬باید اجازه دهیم عالوه بر خانواده قربانیان دانشجویان هم‬ ‫دور هم جمع شوند‪ ،‬عزاداری کنند و یاد دانشجویان از دست رفته را گرامی‬ ‫بدارند خیلی مهم است که این اتفاق بیافتد‪ .‬چهرهای فرهنگی و هیات علمی‬ ‫هم باید در این مراسم شرکت کنند‪ .‬معاون وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬بعد از ان‬ ‫هم نیاز است تیم های روانشناسی و روانپزشکی در کنار خانواده قربانیان قرار‬ ‫بگیرند و به این افراد کمک کنند‪ .‬حتی به صورت جداگانه برای خانواده های‬ ‫این افراد مراســم برگزار شود و مردم و جامعه میزیان این خانواده ها باشند‬ ‫باالخره این افراد شهدای جامعه هستند‪ ،‬باید از انان قدردانی کنیم و بتوانیم‬ ‫تاحدی تلخی این حادثــه را کم کنیم گر چه جبران برخی ضربات روحی‬ ‫بسیار سخت است‪ .‬البته اینکه یکی از فرمانده سپاه مسئولیت را پذیرفت اقدام‬ ‫خوبی بود و تا حدودی می تواند قدم اول برای ایجاد ارامش محسوب شود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬ما یک کشور در معرض خطر هستیم‪ .‬پایگاههای نظامی اطراف ایران‬ ‫وجود دارد و امریکای جنایتکار همچنان تهدید می کند و این حادثه مهم با‬ ‫تهدیدهای امریکا بی ربط نبود‪.‬‬ ‫ایا کام زوج های نابارور با فرزندخواندگی شیرین می شود؟‬ ‫براساس برخی از منابع رسمی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد از زوج ها در جامعه ایران‬ ‫با مشکل ناباروری دست و پنجه نرم می کنند؛ اسیبی که به گفته برخی‬ ‫از روانشناســان‪ ،‬امروزه به عنوان یکی از مهمترین دالیل طالق در کشور‬ ‫محسوب می شود که البته با فرزندخواندگی و بهره گیری از مشاوران‪ ،‬کاهش‬ ‫قابل توجهی خواهد داشــت‪ .‬نقش مردان در این اسیب برابر با ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫براورد شــده است‪ .‬به گفته برخی از منابع این میزان بیش از امار جهانی‬ ‫اســت که در هر ســال ‪ ۸۸‬هزار زوج نیز به ان افزوده می شوند‪ .‬براساس‬ ‫گفته های قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی نیز سه میلیون زوج در ایران سابقه ناباروری اولیه و ثانویه را تجربه‬ ‫و ســاالنه ‪ ۳۵‬درصد از زوج های نابارور نیازمند بهره گیری از روش درمان‬ ‫‪ ART‬می شوند‪ .‬این اســیب که به دلیل برخی از اختالالت هورمونی‪،‬‬ ‫غددی‪ ،‬جنسی‪ ،‬ژنتیکی‪ ،‬شــماری از جراحی های پزشکی‪ ،‬عفونت های‬ ‫دستگاه تناسلی‪ ،‬عدم تخمک گذاری‪ ،‬انسداد لوله های رحمی‪ ،‬حسایت های‬ ‫بارداری ‪ -‬داروئی‪ ،‬برخی از اختالل های مادرزادی و گاه اعتیاد اتفاق می افتد؛‬ ‫در حال حاضر یکی از مهم ترین دالیل طالق در کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫برخی از کارشناسان و تحلیلگران روانشناختی و اجتماعی به منظور کاهش‬ ‫این اسیب به پذیرش کودکان بی سرپرســت اشاره می کنند‪ .‬این اقدام‬ ‫باوجود برخی از دشواری ها همچون تهیه سند مالکیت برای کودک به گفته‬ ‫روانشناسان کیفیت زندگی مشترک را ارتقاء می بخشد‪ .‬اگرچه به اعتقاد‬ ‫این صاحب نظران ماهیت زندگی مشترک‪ ،‬رشد و تکامل بشر و همچنین‬ ‫لذت بردن در کنار هم بودن است و نباید در صورت نبود فرزند با مخاطره‬ ‫و بحران روبه رو شود‪.‬‬ ‫فرزندخواندگی سطح کیفی زوج های نابارور را ارتقاء می دهد‬ ‫حسین ابراهیمی مقدم روانشناس و استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال‬ ‫که ایا فرزندخواندگی به منظور کاهش طالق در خانواده های نابارور موثر‬ ‫است؟ گفت‪ :‬پذیرش فرزندان بیسرپرست بی شک بر ارتقاء سطح کیفی‬ ‫زندگی این خانواده ها تاثیرگذار اســت؛ اما این اقدام نیز امروزه با بسیاری‬ ‫از دشــواری ها همچون سند مالکیت برای فرزند روبه رو است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برخی از عوامل نظیر ساختارهای ژنتیکی کودک نیز برای والدین پنهان‬ ‫است و این مهم نیز یکی از دشــواری های فرزندپذیری به شمار می رود‪.‬‬ ‫ابراهیمی مقدم گفت‪ :‬فلسفه ازدواج و تشکیل خانواده (زندگی مشترک)‬ ‫دســتیابی ادمی به رشد و تکامل و همچنین فراغت و ارامش محسوب‬ ‫می شود‪ .‬این تکامل و ارامش باید برای طرفین (زن و مرد) تجربه شود و‬ ‫بی شک حضور فرزند نیز در این تجربه اثرگذار است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درواقع‬ ‫حضور یک فرزند بی تردید در بهبود ســامت روان و ارتقاء سطح کیفی‬ ‫زندگی موثر است؛ اما در صورت نبود اوالد زندگی مشترک نباید با مخاطره‬ ‫روبه رو شود‪ .‬در حقیقت فرزند به عنوان یک کاتالیزور (کنشیار) روند کیفی‬ ‫زندگی مشترک را بهبود می بخشد؛ اما این کنشیار نباید به عنوان یک هدف‬ ‫محسوب شود که در صورت فقدان ان زندگی دستخوش تحول شود‪ .‬این‬ ‫روانشناس افزود‪ :‬برخی از خانواده ها باوجود فرزندان سالم و بهره ور‪ ،‬زندگی‬ ‫دلنشینی را تجربه نمی کنند؛ این در حالی است که بسیاری از خانواده ها‬ ‫به رغم نداشــتن فرزند از کنار هم بودن لذت می برند‪ .‬ابراهیمی مقدم با‬ ‫بیان این که انتظارات طرفین از ایجاد زندگی مشترک باید مشخص شود؛‬ ‫گفت‪ :‬ایران در گذر زمان از یک جامعه کشــاورزی و دامپروری سنتی به‬ ‫یک جامعه نسبتا صنعتی بدل شده است‪ .‬این امر در حالی است که باورها‬ ‫و تفکرات جامعه سنتی همچنان در اذهان باقیمانده است و براساس این‬ ‫اندیشه تعدد فرزندان نماد یک خانواده قدرتمند و غنی محسوب می شود‪.‬‬ ‫به عقیده ابراهیمی مقدم اهمیت جایگاه پسران نیز در این خانواده ها مصداق‬ ‫بارز باورها و تفکرات سنتی در جامعه ایران است‪ .‬وی به نقش موثر جامعه‬ ‫در کاهش این اسیب (طالق) اشاره کرد و گفت‪ :‬تامین امنیت اقتصادی و‬ ‫رفاه اجتماعی به طور حتم دغدغه ها را کاهش می دهد؛ به عنوان مثال یکی‬ ‫از مهمترین دالیل اضطراب برخی از والدین به منظور فرزنداوری نگهداری‬ ‫از ان ها به هنگام دوران میانسالی و کهولت است‪ .‬این استاد دانشگاه افزود‪:‬‬ ‫در برخی از جوامع توسعه یافته کارامدی نظام بیمه تامین اجتماعی این‬ ‫دغدغه ها را برطرف می کند و یکی از اساسی ترین دالیل تمایل والدین به‬ ‫استقالل فرزندان از سن‪ ۱۸‬سالگی در این جوامع نیز شاید این مساله باشد‪.‬‬ ‫فرزندخواندگی یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش طالق است‬ ‫به اعتقاد شماری از متخصصان روانشناسی هم این اسیب در زمان حاضر‬ ‫با رشد دانش پزشکی قابل معالجه و درمان است و در صورت عدم معالجه‬ ‫نیز با مراجعه به مراکز مشاوره از اسیب های ثانویه همچون طالق عاطفی‬ ‫و حقیقی جلوگیری می کند‪ .‬عطاءاهلل محمدی روانشناس و استاد دانشگاه‬ ‫در این رابطه معتقد اســت‪ ،‬فرزندخواندگی به عنوان یکی از راهکارهای‬ ‫اساسی به منظور پیشگیری از طالق موثر است و به عنوان یکی از موثرترین‬ ‫روشهای روان درمانی و مشاوره برای پیشگیری از این اسیب سودبخش‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ناباروری در مرحله نخســت باید مورد معالجات‬ ‫پزشکی قرار گیرد؛ چراکه به گفته وی با رشد دانش پزشکی امروزه ناباروری‬ ‫اغلب زوجین قابل درمان است‪.‬محمدی ادامه داد‪ :‬در صورت عدم معالجه و‬ ‫تداوم این اسیب نیز برای تصمیم گیری در خصوص اینده باید به مشاور و‬ ‫روانشناسمراجعهشود‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور‪:‬‬ ‫مردم‪ ،‬استفاده از کاالهای خارجی را بیشتر می پسندند!‬ ‫معــاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت‪ :‬با‬ ‫اینکه امروزه بهترین دارو و تجهیزات پزشــکی‬ ‫در داخل کشور تولید می شود‪ ،‬اما مردم عالقه‬ ‫بیشتری به اســتفاده از کاالهای خارجی دارند‬ ‫که این فرهنگ عمومی باید اصالح شود‪ .‬سورنا‬ ‫ستاری در بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی‬ ‫علوم پزشــکی رازی که در مرکز همایش های‬ ‫بین المللــی رازی تهــران برگزار شــد‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه بزرگترین و پیشــرفته ترین شرکت های‬ ‫داروســازی در منطقه در کشور ماست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امــروزه شــرکت های داروســازی از ظرفیت‬ ‫فارغ التحصیالن رشــته داروسازی بهترین بهره‬ ‫را می برند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه وزارتخانه ها باید‬ ‫روابط خوبی با شــرکت های دانش بنیان داشته‬ ‫باشــند که وزارت بهداشت در این زمینه فعال‬ ‫بوده اســت و درحال حاضر سازمان غذا و دارو‬ ‫به توسعه تکنولوژی در کشو کمک کرده است‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با انتقاد از‬ ‫واردات باال در ایران ادامه داد‪ :‬متاسفانه در کشور‬ ‫ما به جای توجه به تولید و صادرات‪ ،‬بیشــتر به‬ ‫موضوع واردات توجه شــده است که مسئوالن‬ ‫مربوطــه باید نوعی بازنگری را در این خصوص‬ ‫داشته باشــند‪ .‬البته در حوزه دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکی وضعیت خوبی داریم و امروزه بهترین‬ ‫تجهیزات و دارو در داخل تولید می شــود‪ .‬این‬ ‫نکتــه را نیز باید بگویم کــه فرهنگ عمومی‪،‬‬ ‫استفاده از کاالهای خارجی را بیشتر می پسندد‬ ‫که ایــن فرهنگ باید اصالح شــود‪ .‬ســتاری‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬ورود بخش خصوصــی همواره‬ ‫توانسته موجب پیشرفت شود و در همین حوزه‬ ‫پزشکی نیز هرکجا که شاهد پیشرفت در تولید‬ ‫دارو بودیــم‪ ،‬بخش خصوصی ایفای نقش کرده‬ ‫اســت‪ .‬از طرفی تحقیقات زمانی نتیجه خواهد‬ ‫داد که بخش هــای خصوصی در این خصوص‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬امیدواریم روند‬ ‫رو به رشــد حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی‬ ‫ادامه داشــته باشد و یکی از راه های تقویت این‬ ‫راه حمایت از شرکت های دانش بنیان و بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫تاکید رئیس جمهور بر بکارگیری امکانات برای مدیریت نهایی سیالب ها‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫ارسال بیش از ‪ 11‬هزار‬ ‫بسته غذایی برای سیل زدگان‬ ‫سیستانوبلوچستان‬ ‫معاون لجســتیک و امادگی ســازمان امــداد و نجات‬ ‫جمعیت هالل احمر از ارســال ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬بسته‬ ‫غذایی در ‪ ۷۲‬ســاعته برای ســیل زدگان سیســتان‬ ‫وبلوچستان خبر داد‪.‬‬ ‫ســعید متانی با تشــریح اخرین وضعیت امدادرسانی‬ ‫در مناطق ســیل زده اســتان سیســتان و بلوچستان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در شــرایط اضطراری و به هنگام وقوع‬ ‫حــوادث و ســوانح‪ ،‬دو راهکار اصلــی «توزیع عمومی‬ ‫غذا» و «توزیع بسته های غذایی اماده» برای مدیریت‬ ‫وضعیــت تغذیه ای افراد در ســاعات اولیه حوادث در‬ ‫دســتورکار نیروهای امدادرســان قرار دارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هدف از توزیع بســته های غذایی اماده و بســته‬ ‫بندی شده از سوی امدادگران و نجاتگران هالل احمر‬ ‫مســتقر در مناطق ســیل زده‪ ،‬کاهش یا پیشگیری از‬ ‫ســوءتغذیه و همچنین توان بخشــی افرادی است که‬ ‫دچار سوءتغذیه متوسط هســتند‪ .‬معاون لجستیک و‬ ‫امادگی ســازمان امداد و نجــات جمعیت هالل احمر‬ ‫توضیح داد‪ :‬همچنین از زمان وقوع ســیل در اســتان‬ ‫سیستان و بلوچســتان تاکنون سه هزار و ‪ ۲۰۰‬تخته‬ ‫چادر امدادی کامل تیپ ‪ ،۲‬سه هزار و ‪ ۲۸۰‬تخته پتو‬ ‫مینک نمدی‪ ،‬پنج هزار کیلوگرم نایلون پوشش چادر‪،‬‬ ‫هفت هزار و ‪ ۸۲۰‬بســته قند ‪ ۷۰۰‬گرمی‪ ۱۳ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۳۸۷‬بســته شــکر ‪ ۹۰۰‬گرمی‪ ۱۷ ،‬هزار و ‪ ۵۹۱‬بسته‬ ‫حبوبات ‪ ۹۰۰‬گرمی‪ ،‬ســه هزار بسته غذایی یکماهه‪،‬‬ ‫پنج هزار و ‪ ۲۰۰‬قوطی کنسرو لوبیا چیتی‪ ،‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫بسته چای خشک‪ ۱۱ ،‬هزار و ‪ ۵۲۰‬بطری روغن مایع‬ ‫‪ ۸۱۰‬گرمی و هزار قوطی کنسرو تن ماهی برای توزیع‬ ‫در میان ســیل زدگان استان سیستان و بلوچستان به‬ ‫این استان ارسال شــده است‪ .‬متانی اضافه کرد‪ :‬طبق‬ ‫اخرین اطالعات ارزیابی شــده دریافتی از سوی گروه‬ ‫های ارزیاب هالل احمر و مســئولین استانی مشخص‬ ‫شده که بیشــتر محور ارتباطی شهری و روستایی در‬ ‫این استان مسدود شــده و به عبارتی ساده تر تمامی‬ ‫راههای زمینی بســته شده و شرایط هوا نیز تا ساعتی‬ ‫پیش مســاعد انجام عملیات امــداد و نجات نبوده‪ ،‬اما‬ ‫نیروهای امدادرســان هالل احمر حاضر در منطقه به‬ ‫همراه خلبانان امداد هوایی هالل احمر در حال انتقال‬ ‫بسته های غذایی شرایط اضطراری پیچیده برای سیل‬ ‫زدگان سیســتان و بلوچستان هستند و عملیات امداد‬ ‫و انتقال این بســته ها با جدیت و قوت ادامه دارد‪ .‬وی‬ ‫بیشترین مشکالت ســیالب در سیستان و بلوچستان‬ ‫را در شهرســتان های چابهار‪ ،‬کنارک‪ ،‬فنوج‪ ،‬نیکشهر‬ ‫و دلگان عنوان کرد و افزود‪ :‬خدمات رســانی سریع و‬ ‫مطلوب به هموطنان ســیلزده این اســتان در اولویت‬ ‫تمامی نیروهای امدادرســان صف و ستاد هالل احمر‬ ‫قرار دارد به طوریکه با بســیج امکانات منطقه و کشور‬ ‫درصد رفع مشکل مردم هستیم‪.‬‬ ‫بســته شــدن ‪ ۲۶‬محور ارتباطی‪ ،‬قطع شــدن برق‬ ‫‪ ۱۳۰‬روســتا در مناطــق مرکزی و جنوبی سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬از مدار خارج شدن شــبکه توزیع اب‬ ‫اشــامیدنی ‪ ۱۰۰‬روســتا‪ ،‬اســیب شــدید به بخش‬ ‫کشاورزی از جمله باغات موز و مزارع در شهرستان های‬ ‫کنارک‪ ،‬چابهار و دلگان و قطع شــبکه ارتباط تلفن در‬ ‫شهرستان های نیکشــهر‪ ،‬فنوج‪ ،‬بخش هایی از دلگان‪،‬‬ ‫ســرباز‪ ،‬کنارک و قصرقند از جمله خسارت های سیل‬ ‫‪ ۲‬روز اخیر در استان سیستان و بلوچستان بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در جریان سیالب اخیر بیش از ‪ ۲۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی در سیســتان و بلوچستان دچار خسارت ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۰۰‬درصد شــدند‪ .‬براســاس گزارش هواشناســی‬ ‫ســامانه بارشی که روز جمعه تا یکشنبه در سیستان و‬ ‫بلوچســتان فعال بود بارش های قابل توجهی به همراه‬ ‫داشــت به طوریکه بیشینه بارش ها به صورت نقطه ای‬ ‫در برخی نقاط خاص در غرب و جنوب غرب این استان‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬میلی متر رســیده است‪ .‬احمد علی موهبتی‬ ‫استاندار سیستان و بلوچســتان روز گذشته(یکشنبه)‬ ‫گفت‪ :‬سیالب در جنوب این استان ارتباط بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫روستا را قطع کرده بود که با تالش های صورت گرفته‬ ‫بخشــی از ارتباط برقرار شده ولی حدود ‪ ۳۵۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫روستا همچنان در محاصره سیل هستند‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪212‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم‬ ‫شطح و طامات به بازار خرافات بریم‬ ‫سوی رندان قلندر به ره اورد سفر‬ ‫دلق بسطامی و سجاده طامات بریم‬ ‫تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند‬ ‫چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم‬ ‫با تو ان عهد که در وادی ایمن بستیم‬ ‫همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم‬ ‫کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم‬ ‫علم عشق تو بر بام سماوات بریم‬ ‫خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا‬ ‫همه بر فرق سر از بهر مباهات بریم‬ ‫ور نهد در ره ما خار مالمت زاهد‬ ‫از گلستانش به زندان مکافات بریم‬ ‫شرممان باد ز پشمینه الوده خویش‬ ‫گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم‬ ‫قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند‬ ‫بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم‬ ‫فتنه می بارد از این سقف مقرنس برخیز‬ ‫تا به میخانه پناه از همه افات بریم‬ ‫فرش ترکمن با شــهرت و اواز ه جهانی خود‪ ،‬پدیده ای ویژه در هنر قالی بافی‬ ‫است که به گفته فعاالن این روزها حال و روز خوشی نداشته و متاثر از تالطمات‬ ‫بازار از دست رفته و بیم ان می رود شمار بسیاری از فعاالن این عرصه به خیل‬ ‫بیــکاران بپیوندند‪ .‬فرش اینه ای زنــده از فرهنگ ترکمن ها در طول تاریخ و از‬ ‫نشــانه های بارز فرهنگ عمیق و تنومندی اســت که نه تنها در مقابل هجوم‬ ‫بیگانگان و اقوام مختلف داخلی و خارجی سخت مقاومت کرده بلکه به گونه ای‬ ‫رفتار نموده که فرهنگ تحمیلی بیگانه را در خود حل کرده و به ان ســیمای‬ ‫ترکمنی بخشــیده و تا انجا که تاریخ یاد می کنــد‪ ،‬ترکمن با فرش و فرش با‬ ‫ترکمن شهرت داشته است‪ .‬فرش در بین ترکمن ها همچون درختی است که‬ ‫ریشه در ژرفای خاک صحرا داشته و قرن هاست که با بافتن تار و پودهای ان‪،‬‬ ‫نقش و نگارهای اصیل و ســنتی را که معرف باورها و فرهنگ اصیل خودشان‬ ‫است‪ ،‬از نسلی به نسل دیگر منتقل و تا به امروز حفظ کرده اند‪ .‬فرش ترکمن‬ ‫از دیربــاز جایگاه قابل توجهی در بازارهای داخل و خارج از کشــور و نیز نزد‬ ‫دوســتداران هنر داشته و جلوه گری ان در نگاه عاشقان هنر رخ می نماید؛ این‬ ‫درحالیست به گفته دست اندرکاران تولید و عرضه این صنعت دستی دارای اوازه‬ ‫جهانــی‪ ،‬این روزها بر اثر رکود و کم شــدن خریدارهایش در بازارهای جهانی‬ ‫که عمدتا به دلیل تحریم های چند ســاله اخیر است‪ ،‬وضعیت مناسبی نداشته‬ ‫و نیاز به تامل و توجه مســئوالن دارد تا رونق تولید ان همچون گذشته پایدار‬ ‫بماند‪ .‬فرش ترکمن با وجود گسترش صنایع ماشینی همچون فرش کاشان یا‬ ‫اصفهان‪ ،‬جایگاه خاص خــود را در کانون خانواده های ترکمن حفظ کرده زیرا‬ ‫کیفیت اســتثنایی این کاالی نفیس و لوکس موجب گذر ان از مرزهای تاریخ‬ ‫به زمان حال شده و به اینده نیز امتداد خواهد یافت‪ .‬گستردگی فرش دستباف‬ ‫در ترکمن صحرا بســیار شگفت انگیز است‪ ،‬بطوریکه در تمامی منطقه‪ ،‬چه در‬ ‫مراکز شــهری‪ ،‬روستایی و همچنین در ایالت و عشایر قالیبافی متداول بوده و‬ ‫این صنعت یکی از منابع ارتزاق ترکمن ها است‪.‬‬ ‫گلستان از دیرباز مهد تولید فرش های دستباف از جمله فرش ترکمن بوده و‬ ‫هزاران نفر در حوزه تولید‪ ،‬بازاریابی و فروش فرش ترکمن فعالیت می کنند؛ تار و‬ ‫پود فرش های ترکمن را اغلب زنان و دخترانی گره می زنند که از کودکی‪ ،‬نوای‬ ‫یکی زیر دو تا رو‪ ،‬الالیی دلنواز مادران انها بوده و امروز هنر انها شــهره جهان‬ ‫شده و بازارها و هنردوستان دنیا‪ ،‬خریدار دست بافته های انان است‪.‬‬ ‫این هنر کم نظیر که در کنار حل مشکل معیشتی خانواده های ترکمن‪ ،‬معرف‬ ‫هنر زنان این قوم بزرگ نیز می باشد‪ ،‬به گفته فعاالن این عرصه‪ ،‬این روزها تبدار‬ ‫شــده و با کم شدن میزان تولیدش در سال جاری و پایین امدن حجم عرضه‬ ‫ان در بازارهای داخلی و خارجی که درامد خانوارهای بافنده و سایر فعاالن این‬ ‫بخــش را تامین می کرد‪ ،‬موجی از نگرانی را برای تولیدکنندگان ایجاد نموده و‬ ‫چنانچه مسئوالن‪ ،‬چون طبیب در وقت نیاز بر بالینش حاضر نشده و درد ان را‬ ‫دوا نکنند‪ ،‬فردا مصداق ضرب المثل نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود‪.‬‬ ‫در این رابطه حبیب اهلل بقایی از فعاالن تولید و فروش فرش ترکمن درحالی‬ ‫که ناامید از اقدام بموقع مسئوالن امر بود‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۵‬سال از عمرم را در‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫‪.‬‬ ‫این عرصه سپری کردم و جز سال های ابتدایی که برای سود به این فعالیت‬ ‫روی اورده بودم‪ ،‬عشــق به پیشرفت فرش ترکمن و گسترش ان به منظور‬ ‫ایجاد اشــتغال در خانواده هایی که تنها راه معاششان بافتن قالیچه و فرش‬ ‫بود‪ ،‬باعث تداوم فعالیتم در این مسیر شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در گذشته بیش از دو هزار بافنده که هرکدام خرج یک‬ ‫خانوار را می دادند در منطقه گنبدکاووس مشــغول به بافتن فرش در ابعاد‬ ‫مختلف بودند که رفته رفته این تعداد نصف شد و همچنان به دلیل فروش‬ ‫نرفتن فرشــها‪ ،‬در حال ترک این کار هستند‪ .‬وی با بغضی از خجالت گفت‪:‬‬ ‫اخیرا یکی از بافنده هایم برای تامین هزینه درمان کودکش مبلغ یکصد هزار‬ ‫تومن از من طلب کرد ولی نداشتم که کمکش کنم و تا صبح غصه می خوردم‬ ‫که اگر اتفاقی برای کودکش بیفتد تقصیر من اســت و این موضوع بر روی‬ ‫دوشم سنگینی می کند ولی ایا برای مسئوالن هم همینقدر سنگین است؟‬ ‫بقایی با حسرت از دوران رونق تولید فرش ترکمن یاده کرده و می گوید‪ :‬در‬ ‫سال های ‪ ۷۳‬تا ‪ ۸۰‬روزانه ‪ ۱۰۰۰‬مترمربع فرش در منطقه گنبدکاووس به‬ ‫فروش می رفت که بخشی اقتصاد شهرستان و خانواده هایی که شغل دیگری‬ ‫نداشتند را تامین می کرد ولی به مرور زمان این وضعیت از دست رفت و پس‬ ‫از سال ‪ ۸۰‬شاهد پسرفت در بازار فروش فرش ترکمن بودیم ولی از سال ‪۹۰‬‬ ‫تا کنون به ورطه نابودی رسیده ایم و االن فروش منطقه به زور به روزی ‪۵۰‬‬ ‫مترمربع می رسد‪ .‬بقایی افزود‪ :‬در ان ایام از تمام استان های کشور تقاضا برای‬ ‫خرید فرش وجود داشت و حتی برخی برای تحویل درخواستشان مدتی را به‬ ‫انتظار می ماندند و عالوه بر ان بسیاری از خریداران‪ ،‬تولیدات فرش ترکمن را‬ ‫برای عرضه در بازارهای جهانی و صادرات به کشورهایی نظیر المان‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬لبنان و حتی برخی کشورهای قاره افریقا از ما می خریدند که ارزاوری‬ ‫برای کشــور نیز به همراه داشــت‪ .‬وی درحالی که با حسرت به فرش های‬ ‫انباشته شده در مغازه اش اشاره می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بیست میلیارد ریال سرمایه‬ ‫به صورت فرش به خاطر نبود مشــتری در انبارم خاک می خورد‪ .‬این فعال‬ ‫حوزه تولید و فروش فرش ترکمن با اشاره به بدهی ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی ناشی‬ ‫از فروش نرفتن محصوالت تولیدی‪ ،‬ان را فشار مضاعف توصیف کرد که توان‬ ‫ادامه مســیر را از وی سلب کرده و از تصمیم خود برای ترک این حوزه در‬ ‫ایامی می گوید که به جای حل مشکالت‪ ،‬بر حجم انها افزوده می شود‪ .‬جلیل‬ ‫مدرســی از دیگر فعاالن عرصه فرش ترکمن نیز در این باره گفت‪ :‬مشکل‬ ‫اصلی برای فعالیت در این زمینه فروش نرفتن فرش های بافته شده است و‬ ‫در نبود خریدار‪ ،‬بافنده ها نیز رمقی برای نشستن پشت دار قالی و بافتن تار و‬ ‫پود فرش را ندارند‪ .‬وی گفت‪ :‬انبارها انباشته از فرشهای بافته شده است که به‬ ‫عنوان سرمایه های ما بازاریان خاک می خورد و اگر نتوانیم با خرید محصوالت‬ ‫بافنده ها انها را به بودن در این کار تشــویق کنیم‪ ،‬شک نکنید افراد زیادی‬ ‫به جمع بیکاران کشــور اضافه خواهد شد زیرا رنگرزها‪ ،‬کسانی که دارقالی‬ ‫می سازند‪ ،‬انهایی که در این مسیر با حمل و نقل محصوالت در امد کسب‬ ‫می کردند و حتی بازاریاب هایی که با فروش فرش و کســب درصدی از ان‪،‬‬ ‫زندگی خود را می گذراندند از این درامدزایی محروم خواهند شــد‪ .‬مدرسی‬ ‫افزود‪ :‬تنها بازاری که اخیرا دلخوشــش بودیم نمایشگاه های داخلی و بین‬ ‫المللی بود که با بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر تحریمها‪ ،‬در نمایشگاه های‬ ‫بین المللی هم فروش چندانی نداریم‪ .‬وی با لحنی که حاکی از خستگی بود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬اگر تحریم ها رفع شود و بازار فروش خوب پیدا کنیم‪ ،‬خیلی سریع‬ ‫می توانیم به روزهای سابق برگردیم و رونق تولیدی که رهبر هم به ان اشاره‬ ‫دارد را در منطقه خودمان احیا سازیم‪.‬‬ ‫گویی مشکل فرش ترکمن تنها گریبانگیر این خطه نیست زیرا وقتی با‬ ‫صاحب یکی از کارخانه های ریســندگی اصفهان که از قضا جزو طلبکاران‬ ‫تولیدکنندگان فرش در گنبدکاووس هم است‪ ،‬همصحبت شدم‪ ،‬گفت که از‬ ‫دست رفتن فعالیت در زمینه تولیدات فرش ترکمن تنها منطقه گنبدکاووس‬ ‫و یا ترکمن صحرا را تحت تاثیر قرار نمیدهد بلکه تولیدکنندگانی همچون‬ ‫مارا نیز به رکود نزدیک می کند‪.‬‬ ‫ســید عباس فیاض از تولید کنندگان نخ فرش در اصفهان افزود‪ :‬مقدار‬ ‫فــروش کنونی ما در منطقه گنبدکاووس‪ ،‬یک دهم ســال قبل اســت و‬ ‫سال قبل نیز به نســبت کمتر از سال های گذشته بود که این روند نزولی‬ ‫مداوم باعث می شــود ما نیز مجبور شویم کارگرهای خود را تعدیل کنیم‬ ‫و این یعنی افزوده شــدن به جمعیت بیکار که می تواند زمینه ســاز انواع‬ ‫ناهنجاری های اجتماعی شــود‪ .‬وی فزود‪ :‬فرش ترکمن به دلیل مقرون به‬ ‫صرفه بودن و کیفیت مناســبی کــه دارد از قدیم االیام مورد توجه همگان‬ ‫بوده و در روزهایی که به راحتی در بازار جهانی به فروش می رفت باید یک‬ ‫مســیر دائمی برای ارائه ان به مشتریان جهانی تعبیه می شد که متاسفانه‬ ‫این چنین نشــد و امروز شاهد ان هســتیم که با از دست رفتن بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬نه تنها فرش ترکمن بلکه تولیدات مشابه ان در کل کشور به مشکل‬ ‫برخورده انــد‪ .‬در این پیوند جمعی از فعاالن عرصه تولید و بازاریابی فروش‬ ‫این هنر دســتی ترکمنها در فشاری مضاعف و نا امید از اینده مبهم فرش‬ ‫ترکمن با تهیه نامه و ارسال ان به دستگاه های مربوطه همچون استانداری‬ ‫گلستان‪ ،‬اداره کل صنعت معدن و تجارت‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬موزه‬ ‫فرش گنبدکاووس و دفتر نماینده مجلس این شهرســتان خواستار کمک‬ ‫به این ظرفیت ارزشــمند اقتصادی منطقه شــدند‪ .‬در این نامه خطاب به‬ ‫استاندار گلستان اینگونه امده است‪« :‬احتراما اینجانیان حبیب اله بقایی و‬ ‫اهالی صنف تولیدکنندگان و کارافرینان صنعت فرش ترکمن در شهرستان‬ ‫گنبــدکاووس و حومه که ذیل برگه را تایید نمودهاند به اســتحضار عالی‬ ‫می رســاند از دیرزمانی فرش و قالی ترکمن چون خورشید تابان گلهایش‬ ‫فروغ اختران به زیر پای جهانیان می درخشید و اکنون این صنعت به خزان‬ ‫زرد کسادی و خواب زمستانی طوالنی دچار گشته و فرش های رنگارنگ به‬ ‫علت رکود اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه کشورهای سلطه طلب و در‬ ‫راس ان امریکای جنایتکار‪ ،‬در انبارهای تولیدکنندگان و فروشندگان این‬ ‫صنف به دلیل نداشــتن خریداران داخلی و خارجی در حال خاک خوردن‬ ‫می باشــد‪ .‬از طرفی بافندگان این صنعت از اهالی قشر ضعیف و مستضعف‬ ‫این جامعه هستند و در نبود مشتری و فروش نرفتن فرش‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫نیز نمیتوانند جوابگوی هزینه های تولید باشند و ضربه سنگینی به این قشر‬ ‫مستضعف بوده و حتی دور از فروپاشی کانون گرم خانواده هایشان نمی باشد‪.‬‬ ‫اینجانیان تولیدکنندگان فرش تا امروز با هر مکافات و رنجی توانســته ایم‬ ‫چرخه این صنعت را ســرپا نگه داریم ولی متاســفانه دیگر توان و تحمل‬ ‫و جوابگوی بافندگان به علت کمبود مالی نیســتیم و تولیدکنندگان فرش‬ ‫ترکمن یکی پس از دیگری در حال قطع تولید و ترک این حرفه می باشند‪.‬‬ ‫در نهایت برای نجات این کشتی به گل نشسته یاری و مساهدت به سوی‬ ‫ناخدایی دراز می کنیم که نزدیک ترین فرد به کار ما مدیر و مسئول و متولی‬ ‫این صنعت و واقف و اشــنایی به دردها و رنج ها می باشد‪ .‬لذا از جنابعالی‬ ‫استدعای عاجزانه داریم که به جهت جلوگیری از مرگ و نابودی این صنعت‬ ‫که روزگاری پراوازه‪ ،‬ارزاور‪ ،‬کارافرین و معیشت ساز بود‪ ،‬تسهیالتی از قبیل‬ ‫وام و سایر تزریقات مالی امکان پذیر به رگ های خشکیده در نظربگیرید و‬ ‫عنایت همکاری را برای رفع مصائب و معضالت ما مبذول فرمایید‪».‬‬ ‫در این پیوند‪ ،‬رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گنبدکاووس با رد برخی‬ ‫موارد مطروحه در نامه مذکور‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند فشار تحریم ها در بحث فروش‬ ‫فرش بی تاثیر نبوده ولی اوضاع به این بدی که در نامه ارسالی برخی فعاالن‬ ‫حوزه فرش گفته شده‪ ،‬نیست‪ .‬خلیل رجبلی افزود‪ :‬در حال حاضر بافنده های‬ ‫فرش ترکمن درحال فعالیت بوده و خریداران این هنر اصیل از دیگر نقاط برای‬ ‫خرید این محصول با بافندگان در ارتباط هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬در راستای حفظ‬ ‫این هنر و حمایت از شاغالن این حوزه و برای تثبیت بیمه تامین اجتماعی‬ ‫مشموالنی که به هر دلیلی در برهه ای از زمان نتوانستند تعهدات خود را ادا‬ ‫نمایند‪ ،‬رایزنی هایی با بیمه تامین اجتماعی صورت گرفته تا این افراد بتوانند‬ ‫از این خدمات بهره مند شوند‪ .‬رجبلی با اشاره به پرداخت تسهیالت کم بهره‬ ‫به فعاالن حوزه فرش عنوان کرد‪ :‬به منظور مایت از شاغالن و تولیدکنندگان‬ ‫فرش ترکمن همیشه سعی داشتیم بیشترین میزان خدمت رسانی و تزریق‬ ‫تسهیالت کم بهره از اعتبارات موجود را به این افراد داشته باشیم که در سال‬ ‫گذشــته با پرداخت تسهیالت ‪ ۴‬درصدی‪ ،‬وام های یکصد میلیون ریالی به‬ ‫‪ ۱۰۵‬نفر و اعطای تسهیالت یک میلیارد و دویست میلیون ریالی‪ ،‬مجموعا‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال تسهیالت پرداخت شد که کمک‬ ‫شایان توجهی در این عرصه محسوب میشود‪ .‬رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با بیان برنامه های پیش رو در این حوزه گفت‪ :‬پیگیری هایی برای دایر‬ ‫شدن بازارچه دائمی فرش ترکمن در گنبدکاووس انجام شده که شهرداری‬ ‫در این زمینه درحال بررســی برای اغاز عملیاتی اجرایی است که این اقدام‬ ‫می تواند در ارائه بی واســطه این هنر‪ ،‬گامی بزرگ باشد‪ .‬رجبلی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬حوزه تولید فرش ترکمن در سال های اخیر محل برخی سوء استفاده ها‬ ‫شــده که در این رابطه بیشترین فشار بر بافنده تحمیل می شود و برخی به‬ ‫دنبال ان هستند با اشفته نشــان دادن بازار‪ ،‬حق الزحمه بافنده را تا حدی‬ ‫کاهش دهند که این از نظر ما شایسته نیست و این موضوع می تواند باعث‬ ‫نارضایتی و بی انگیزه شــدن بافندگان برای ارائه هنر خود شود‪ .‬معاون امور‬ ‫بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان نیز‬ ‫در این خصوص گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه اول امســال ‪ ۷۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع فرش‬ ‫دستباف در این استان تولید شده که از این مقدار ‪ ۱۴۱۰۰‬مترمربع با ارزش‬ ‫دو میلیون دالر به خارج از کشــور صادر شده است‪ .‬درویش علی حسن زاده‬ ‫با اشــاره به کم شدن میزان تولید و صادرات فرش دستباف گلستان نسبت‬ ‫به مدت مشــابه سال گذشــته بیان کرد‪ :‬در پنج سال اخیر شاهد نوسانات‬ ‫محسوس در بازار فرش بودیم که در این بین سال ‪ ۹۷‬را بهترین سال داست‬ ‫که در ان ‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربع فرش تولید شــد که ‪ ۳۳‬هزار مترمربع‬ ‫ان به ارزش چهار میلیون دالر صادر شــد‪ .‬وی با بیان اینکه برخی اتفاقات‬ ‫نظیر روابط خارجی‪ ،‬اعمال تحریم ها و نیز فشارها و تضییقات اقتصادی باعث‬ ‫روند نزولی در زمینه تولید فرش شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این نوسانات در بازار امری‬ ‫طبیعی بوده و این امکان وجود دارد که در سه ‪ ۳‬ماه پایانی سال ‪ ۹۸‬و یا سال‬ ‫اینده دوباره شاهد جهش و رونق بازار در این خصوص باشیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 244

روزنامه خوب 244

شماره : 244
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه خوب 243

روزنامه خوب 243

شماره : 243
تاریخ : 1398/12/14
روزنامه خوب 242

روزنامه خوب 242

شماره : 242
تاریخ : 1398/12/13
روزنامه خوب 241

روزنامه خوب 241

شماره : 241
تاریخ : 1398/12/12
روزنامه خوب 240

روزنامه خوب 240

شماره : 240
تاریخ : 1398/12/11
روزنامه خوب 239

روزنامه خوب 239

شماره : 239
تاریخ : 1398/12/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!