روزنامه خوب شماره 189 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 189

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 189

روزنامه خوب شماره 189

‫کارشناسان اقتصادی و فرهنگی در نشست جایگاه سینما در اقتصاد مقاومتی مطرح کردند‪:‬‬ ‫سینما از حمایت دولت نا امید است‬ ‫نشســت «جایگاه سینما در تبیین اقتصاد مقاومتی» با حضور صاحب نظران و کارشناسان فرهنگی و اقتصادی چون دکترمحمود بهمنی نماینده‬ ‫مجلس شورای اسالمی رئیس اسبق بانک مرکزی‪،‬دکترعلی حسین رعیتی فرد رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور‪ ،‬دکتر غالمرضا‬ ‫حسن پور رئیس بسیج اصناف کشور‪ ،‬دکترمحمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی‪ ،‬دکترفتح اهلل اقاسی زاده تحلیلگر اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬ناصر شفق تهیه کننده سینما و مدیرعامل اسبق انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس‪ ،‬محمدرضا شرف الدین تهیه کننده سینما‪ ،‬کامران‬ ‫ملکی عضو هیات مدیره خانه سینما و حجت االسالم محمدعلی رحمانی تبار استاد حوزه و دانشگاه و مسئول بسیج مستضعفین در طول هشت‬ ‫سال جنگ تحمیلی در تاالر سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد‪.‬در ابتدای این مراسم دکتر محمود بهمنی نماینده مجلس شورای اسالمی رئیس‬ ‫اســبق بانک مرکزی‪ ،‬در خصوص موانع ورود رسانه و سینما در مفاسد اقتصادی در بانک ها و مراکز گفت‪ :‬در کشور ما مشکلی در خصوص کمبود‬ ‫منابع وجود ندارد اما مشکل اصلی در مدیریت این منابع است‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 189‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 12‬ربیع الثانی ‪ 12 | 1441‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫این الیحــه بودجه چهارصد‬ ‫هشــتاد هزار میلیــارد تومانی‬ ‫تقدیــم شــما‪ ،‬امیــدوارم تــا‬ ‫نیمه بهمــن تصویبــش کنید‬ ‫چراغسبزمجلسبرایشفافیتهزینه هایانتخاباتی ؛‬ ‫‪ 3‬دانستن هزینه های‬ ‫انتخاباتی حق مردم است‬ ‫در صورت تصویب یک الیحه؛‬ ‫حق پخش از انحصار‬ ‫‪2‬‬ ‫صداوسیما خارج می شود‬ ‫رئیسجمهورالیحهبودجهسال‪1399‬‬ ‫رابهمجلسشورایاسالمیتقدیمکرد؛‬ ‫سال استقامت‬ ‫و مقابله با تحریم!‬ ‫داوطلباننامزدیانتخاباتمجلسیازدهم‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بیش از ‪ 15‬هزار نفر‬ ‫تشنه خدمت!‬ ‫مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صفحه ‪4-5‬‬ ‫پرونده مسکن مهر‬ ‫پایان ‪ ۹۹‬بسته می شود‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫در صورت تصویب یک الیحه؛ حق پخش از انحصار صداوسیما خارج می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪189‬‬ ‫خبر‬ ‫بودجه سال ‪ 1399‬صداوسیما‬ ‫‪ 100‬میلیارد تومان کاهش یافت!‬ ‫سهم ســازمان صداوســیما برای تولید برنامه های صوتی و‬ ‫تصویریازبودجهپیشنهادیسال‪ ۱۳۹۹‬معادل‪۱۷۴۵‬میلیارد‬ ‫تومان است‪ .‬برایند الیحه پیشنهادی بودجه دولت که روی‬ ‫میز مجلسی ها امد برای صداوسیمایی ها باز هم نسبت به سال‬ ‫گذشته کسری‪100‬میلیاردی به دنبال داشت؛ بودجه هایی که‬ ‫مشخص نیست با چه کارشناسی هایی تنظیم می شوند و به‬ ‫کدام شرایط و فضای اقتصادی توجه شده است؟! چرا باید برای‬ ‫تریبون اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران که مشکالت عدیده‬ ‫اقتصادی برای برنامه سازی و سریال سازی دارد‪ ،‬چنین نظام‬ ‫برنامه ای تنظیم شود و به چنین بودجه ای برسند؟‬ ‫سهم ســازمان صداوســیما برای تولید برنامه های صوتی و‬ ‫تصویری از بودجه پیشنهادی معادل یک هزار و ‪745‬میلیارد‬ ‫تومان اســت؛ این در حالی اســت که بودجه مصوب امسال‬ ‫(سال ‪ )1398‬مبلغ یک هزار و ‪842‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫این رقم در ســال ‪ ،1397‬یک هزارو ‪646‬میلیارد تومان و در‬ ‫ســال ‪ ،1396‬یک هزار و ‪ 598‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬نظام‬ ‫بودجه ریزی و برنامه ریزی دولت هــا خصوصاً در دولت های‬ ‫یازدهم و دوازدهم‪ ،‬تیغ بی انصافی اش نصیب صداوسیمایی ها‬ ‫شده اســت؛ روندی که باعث شده ناخواسته و حتی برخی‬ ‫اوقــات باالجبار برای درامدزایــی‪ ،‬رادیویی ها و تلویزیونی ها‬ ‫را به اسپانسرها متکی کند‪ .‬اسپانسرهایی که فقط به منافع‬ ‫شخصی شان توجه دارند‪ .‬البته قب ً‬ ‫ال هم نوشته ایم و این نقد را به‬ ‫صداوسیما داشته ایم که این نوع اگهی های بازرگانی‪ ،‬تبلیغات‬ ‫و رویه ارتباط با اسپانسرها‪ ،‬نوعی «انتن فروشی» تلقی می شود‪.‬‬ ‫قطعاً نتیجه این نوسانات اعتباری توسط دولت‪ ،‬کاهش نظر‬ ‫مثبت به صداوسیما و پایین امدن ارزش و اعتبار رسانه ملی در‬ ‫نظر مردم خواهد بود‪ .‬نگاه دیگری که برخی از کارشناسان به‬ ‫الیحه هایپیشنهادیدولتبرایبودجه هایصداوسیمادراین‬ ‫چند ساله اخیر داشته اند نشان دهنده نوعی معامله سیاسی با‬ ‫سازمان صداوسیما است‪ .‬دولت در واقع تالش می کند در این‬ ‫شرایطبحرانیاقتصادیرفتارهایکام ً‬ ‫السیاسیراداشتهباشد‪.‬‬ ‫این تنظیم الیحه خصوصاً برای رسانه ای مهم چون صداوسیما‬ ‫نشان دهنده عدم توجه الزم به خوراک های رسانه ای جامعه‬ ‫و نگاه سلیقه ای دولتمردان به صداوسیماست‪ .‬دولتمردان باید‬ ‫به رسانه ملی توجه کنند؛ چون تنها سنگربان قابل اطمینان‬ ‫نظام در ورطه مقابله با تلویزیون های معاند‪ ،‬فارسی زبان و فضای‬ ‫رهای مجازی اســت‪ .‬برون مرزی صداوسیما چقدر اتفاقات‬ ‫خوبی را برای خنثی کردن دروغ پردازی های استکبار در جهان‬ ‫رقم زده و اطالعات و اخبار مناسبی را در اختیار همگان قرار‬ ‫داده است‪ ،‬اما دولت این تاثیرگذاری ها را جدی نمی گیرد‪ .‬این ‬ ‫نگاه های سلیقه ای به واقع سزاوار کار رسانه ای نیست‪ .‬این در‬ ‫حالی است که چندی پیش ‪ 222‬نماینده مجلس در خصوص‬ ‫اختصاص ‪ 7‬درصد بودجه عمومی کشــور به صداوســیما‪،‬‬ ‫بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور صادر کردند که به موجب‬ ‫ماده ‪ 93‬قانون برنامه ششم توسعه این هفت درصد از بودجه‬ ‫عمومی کشور به صداوسیما برای بودجه سال‪ 1399‬اختصاص‬ ‫یابد‪ .‬جزئیات بودجه ای که در تصاویر الیحه بودجه پیشنهادی‬ ‫دولت به مجلس وجود دارد امده است‪ :‬برنامه تولید و پخش‬ ‫صداوسیمای مراکز استانی‪ 538‬میلیارد تومان که شامل تولید‬ ‫سیمایمراکزاستانی‪ 180‬میلیاردتومان‪،‬پخشسیمایمراکز‬ ‫استانی ‪ 234‬میلیارد تومان و پخش صدای مراکز استانی ‪124‬‬ ‫میلیاردتوماناست‪.‬‬ ‫تلویزیون ‪ ,‬صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ‪ ,‬کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ایران ‪ ,‬دولت‬ ‫یازدهم جمهوری اســامی ایران ‪ ,‬دولت دوازدهم جمهوری‬ ‫اسالمی ایران ‪ ,‬برنامه تامین و تولید در بستر فضای مجازی و‬ ‫شبکه های تعاملی ‪ 12‬میلیارد و ‪ 900‬میلیون تومان که شامل‬ ‫صدور مجوزهای مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر‬ ‫در فضــای مجازی ‪ 9‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون تومان‪ ،‬تامین و‬ ‫تولید برنامه های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و‬ ‫شبکه های تعاملی‪ 1 ،‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون تومان و تامین و‬ ‫تولید برنامه های تصویری برای عرضه در بستر فضای مجازی و‬ ‫شبکه های تعاملی‪ 2‬میلیارد و‪ 700‬میلیون تومان است‪ .‬برنامه‬ ‫تامین‪ ،‬تولید و پخش سیمای سراسری ‪ 701‬میلیارد و ‪800‬‬ ‫میلیون تومان که شامل تامین برنامه های خارجی ‪ 21‬میلیارد‬ ‫و ‪ 200‬میلیون تومان‪ ،‬تامین برنامه های داخلی ‪ 16‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬تولید سیمای سراسری ‪ 414‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون‬ ‫تومان و پخش سیمای سراسری ‪ 250‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫برنامه تولید و پخش صدای سراســری ‪ 131‬میلیارد تومان‬ ‫که تنها شامل پخش صدای سراسری است‪ .‬برنامه گسترش‬ ‫فعالیت های رسانه ای برون مرزی‪ 270‬میلیارد تومان که شامل‬ ‫اداره دفاتر خارج از کشــور ‪ 25‬میلیارد تومان‪ ،‬پخش صدای‬ ‫شــبکه های برون مرزی ‪ 45‬میلیارد تومان و پخش سیمای‬ ‫شبکه های برون مرزی ‪ 200‬میلیارد تومان است‪ .‬برنامه تولید‪،‬‬ ‫تامین‪ ،‬پخش‪ ،‬خبر‪ ،‬گزارش ها و مستندات خبری ‪ 91‬میلیارد‬ ‫و ‪ 300‬میلیون تومان که شامل تولید و تامین خبر‪ ،‬گزارشات‬ ‫و مســتندات خبر ‪ 54‬میلیارد و ‪ 780‬میلیون تومان‪ ،‬پخش‬ ‫خبر‪،‬گزارشات و مستندات خبری رادیویی ‪ 13‬میلیارد و ‪700‬‬ ‫میلیون تومان و پخش خبر‪ ،‬گزارشــات و مستندات خبری‬ ‫تلویزیونی ‪ 22‬میلیارد و ‪ 820‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫حق پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی که تا امسال در انحصار سازمان صدا و سیما بود و ورزش از ان بی بهره بود‪ ،‬از سال اینده شرایط تازه ای پیدا خواهد کرد و ورزش هم از ان متنفع خواهد شد‪ .‬سالهاست‬ ‫در مورد حق پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی بین اهالی ورزش و مسئوالن صداوسیما چالش وجود دارد که این امر در حوزه فوتبال چشمگیرتر و تاثیرگذارتر است اما هنوز این مشکل حل نشده و سازمان‬ ‫صداوسیما حاضر نیست به خاطر درامدی که از این بخش دارد‪ ،‬سهم فوتبال و ورزش را بدهد‪ .‬در بند «ل» الیحه بودجه سال‪ ۹۹‬امده است‪ «:‬به استناد بند (پ) ماده (‪ )٩٢‬قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه‪،‬‬ ‫وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلفند درامدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درامدی شماره‪ ١٤٠١٨٤‬نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند‪.‬‬ ‫وجوه واریزی به نسبت مساوی از محل ردیف ‪ ٥٣٠٠٠٠-٤٩‬مندرج در جدول شماره (‪ )٩‬این قانون در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون های مربوطه) و سازمان صدا و سیمای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران قرار می گیرد‪ ».‬به نظر می رسد در صورتی که این الیحه در مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد بخش عمده ای از مشکالت ورزش و فوتبال از سال اینده حل خواهد شد‪.‬‬ ‫کارشناساناقتصادیوفرهنگیدرنشستجایگاهسینمادراقتصادمقاومتیمطرحکردند‪:‬‬ ‫سینما از حمایت دولت نا امید است‬ ‫نشست «جایگاه سینما در تبیین اقتصاد مقاومتی» با حضور صاحب نظران و‬ ‫کارشناسانفرهنگیواقتصادیچوندکترمحمودبهمنینمایندهمجلسشورای‬ ‫اسالمی رئیس اسبق بانک مرکزی‪،‬دکترعلی حسین رعیتی فرد رئیس سازمان‬ ‫بسیج کارگران و کارخانجات کشــور‪ ،‬دکتر غالمرضا حسن پور رئیس بسیج‬ ‫اصناف کشور‪ ،‬دکترمحمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫دکترفتح اهلل اقاسی زاده تحلیلگر اقتصاد مقاومتی‪ ،‬ناصر شفق تهیه کننده سینما‬ ‫و مدیرعامل اسبق انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس‪ ،‬محمدرضا شرف الدین‬ ‫تهیه کننده سینما‪ ،‬کامران ملکی عضو هیات مدیره خانه سینما و حجت االسالم‬ ‫محمدعلی رحمانی تبار استاد حوزه و دانشگاه و مسئول بسیج مستضعفین در‬ ‫طول هشت سال جنگ تحمیلی در تاالر سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد‪.‬‬ ‫‪‎‬برخی از مدیران در جایگاهی قرار دارند‬ ‫که فاقد تخصص و تجربه در ان زمینه هستند‬ ‫در ابتدای این مراسم دکتر محمود بهمنی نماینده مجلس شورای اسالمی رئیس‬ ‫اسبق بانک مرکزی‪ ،‬در خصوص موانع ورود رسانه و سینما در مفاسد اقتصادی‬ ‫در بانک ها و مراکز گفت‪ :‬در کشور ما مشکلی در خصوص کمبود منابع وجود‬ ‫ندارد اما مشکل اصلی در مدیریت این منابع است‪ .‬این در حالی است که ایران‬ ‫در رده شانزدهم اقتصاد دنیا‪ ،‬از لحاظ نفت دومین و گاز در رده بندی اول قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬ناگفته نماند کشور ما از لحاظ معادن‪ ۷۰۴‬میلیارد دالر ذخایر معدنی‬ ‫دارد اما مدیریت این منابع کار بسیار حساسی است‪ .‬همانطوری که مدیریت منابع‬ ‫انسانی نیز مشکل اصلی امروز ماست چرا که از نیروهایمان به جا استفاده نکرده‬ ‫و نمی کنیم‪ .‬برخی از مدیران در جایگاهی قرار دارند که فاقد تخصص و تجربه در‬ ‫ان زمینه هستند و این اتفاق از مجلس شورای اسالمی شروع و به رده های دیگر‬ ‫دولت رسیده است‪ .‬وی افزود‪ :‬مبارزه با فساد اقتصادی در ابتدا مستلزم از بین بردن‬ ‫زمینه های فساد است در حالی که بدون توجه به این زمینه ها و ریشه ها مبارز با‬ ‫فساد بی فایده است‪ .‬شرایط فساد اقتصادی نظیر قاچاق در ایران باید از بین برود‬ ‫چرا که اگر امارهای میلیاردی فساد اقتصادی جبران شود نصفی از کسری بودجه‬ ‫کشور تامین خواهد شد ضمن اینکه مواردی نظیر قاچاق از مالیات معاف بوده‬ ‫و رقابت با تولید داخلی را مشکل می کند‪ .‬کیفیت محصوالت رایج در کشور بر‬ ‫اساس قیمت کاال تنظیم می شود بنابراین کاالهای قالبی و بی کیفیت به راحتی‬ ‫در کشور رایج شده و کارخانه های ما را به سوددهی پایین و تعطیلی کشانده است‪.‬‬ ‫اگر ما بتوانیم با نظارت و کنترل فساد اقتصادی را مهار کنیم پس به ارز ‪ ۴‬هزار‬ ‫تومانی هم می توانیم اکتفا کنیم ولی درصد قابل توجهی از نظارت ها و کنترل های‬ ‫ما ضعیف بوده و نهایتا منجر به فروش ارز های مختص به واردات در صرافی های‬ ‫ازاد شده است بنابراین باید با این موارد برخورد شود‪.‬‬ ‫سینما ابزاری افشاگر و هشدار دهنده در مبارزه با فساد اقتصادی‬ ‫بهمنی خاطر نشان کرد‪ :‬سینما و تلویزیون از جمله رسانه هایی هستند که وظیفه‬ ‫اطالع رســانی به مردم را برعهده دارند‪ .‬اگر ســینماهای ما در چارچوب فساد‬ ‫اقتصادی فعال باشــند و اجازه اکران به اینگونه فیلم ها را به فیلمسازان بدهند‬ ‫قطعا تاثیر مثبتی در اگاهی مردم و کاهش فساد خواهند داشت‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫عدم مجوز اکران به اینگونه فیلم ها یکی دیگر از مشکالت سینمای ایران است‬ ‫بنابراین باید سهمی به اقتصاد در سینما و تلویزیون اختصاص یابد‪ .‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬عملکرد امروز سینمای ما با گذشته تفاوت بسیاری دارد‪ .‬بنابراین باید عوامل‬ ‫این بی فکری ها مشخص و برطرف شود تا از طریق این رسانه ها مردم را نسبت‬ ‫به مسائل مختلف اگاه کنیم‪ .‬عدم اطالع رسانی خوب به مردم منجر به مشکالت‬ ‫بسیاری نظیر پیامدهای گرانی بنزین شده است‪ .‬در حالی که اطالع رسانی به‬ ‫موقع مانع از این اتفاقات می شد‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی یاداور شد‪:‬‬ ‫در شرایط رکود اقتصادی‪ ،‬جبران کسری ها می تواند شرایط را بهبود بخشد‪ .‬اما با‬ ‫افزایش شکاف بین طبقات پر درامد و کم درامد عواقب جبران ناپذیری در پی‬ ‫دارد که با اطالع رسانی در سینما و تلویزیون تا حدی این تضادها برطرف خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬اداره کشور راه و روش به خصوصی دارد اما ضعف در کنترل‬ ‫و نظارت سیستم های ما منجر به مشکالتی نظیر گذر نقدینگی از مرز ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیارد شده است‪ .‬بنابراین اگر پول کنترل نشود همانند سیل جامعه را با خود‬ ‫خواهدبرد‪.‬بنابراینتاکیدمی کنمکهسینماتاثیربسیاریدرعرصهاگاهیبخشی‬ ‫عمومی دارد و در کنترل اقتصاد کشور نیز نقش بسیار مهمی دارد‪.‬‬ ‫ سینما از حمایت دولت ناامید است‬ ‫در ادامه این مراســم محمدرضا شرف الدین تهیه کننده سینما‪ ،‬درباره موانع‬ ‫ورود رسانه و سینما در مباحث فساد اقتصادی گفت‪ :‬پاسخ به این سوال بسیار‬ ‫ســخت بوده و نیاز به تحقیقاتی اصولی و وســیع دارد اما با توجه به تجارب‬ ‫اقتصادی دیگر کشورها می توان به نتایج تعمیمی مراجعه کرده و تا حدودی‬ ‫به این سوال پاسخ داد‪ .‬من به دیندار برای ساخت فیلم «مهار اژدها» خسته‬ ‫نباشید می گویم چرا که این اثر شمعی روشن برای جامعه رو به توسعه است‬ ‫و به شــفاف سازی فساد اقتصادی که ضرورتی برای کشور در حال توسعه ما‬ ‫است‪ ،‬می پردازد‪ .‬باتوجه به نفوذ افراد گردن کلفت در سیستم مدیریتی‪ ،‬من‬ ‫زیاد به شعارهای دولتی مطرح شده امیدوار نیستم و معتقد هست م پیشرفت در‬ ‫این مسیر‪ ،‬مجاهدانه بوده و باید بسیجی وار حرکت کرد‪ .‬تنها از یک بسیجی بر‬ ‫می اید که چنین کاری را انجام دهد با اینکه در بسیاری از موارد هم به راحتی‬ ‫سر این افراد را به زیر اب می برند‪.‬وی افزود‪ :‬زمانی که افرادی در پشت درهای‬ ‫بسته با همکاری صهیو نیست ها برنامه ریزی می کنند که چه اقداماتی در ایران‬ ‫انجام دهند‪ ،‬به دنبال بستن برخی درهای امید در کشور هستند‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫دهان ها و زبان های بســیاری را برای بیان نشدن برخی مسایل بسته اند‪ .‬در‬ ‫کشور ما مافیای صهیونیسم در بسیاری از موارد فعال است و من نادیده گرفتن‬ ‫این فعالیت ها را به فراموش کردن موضوع نسبت می دهم‪.‬‬ ‫‪ 90‬هزار مرکز تولیدی در‪ 880‬شهر صنعتی‬ ‫بامصوبهجدیدمجلستعطیلمی شوند!!‬ ‫در ادامه دکترعلی حسین رعیتی فرد رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات‬ ‫کشور‪ ،‬در خصوص مشکالت اقتصادی کارگران و نحوه انعکاس ان در رسانه های‬ ‫خارجی و بیگانگان گفت‪ :‬مخاطبان و ذی نفعان اصلی فیلم «مهار اژدها»‪ ،‬کارگران‬ ‫هستند‪ .‬در حال حاضر ما ‪۱۲‬میلیون کارگر در حوزه تولیدی‪ ،‬توزیعی و خدماتی‬ ‫داریم که در مجموع جمعیتی ‪ ۴۳‬میلیونی را تشکیل می دهند که قطعا فساد‬ ‫اقتصادی و قاچاق کاال در زندگی انها اثرات مستقیم و مخربی می گذارد‪ .‬در این‬ ‫میان افرادی هم از فرصت استفاده کرده و به نفع خود اقداماتی را انجام می دهند‪.‬‬ ‫این در حالی است که متاســفانه برخی کارگاه ها با توان تولیدی و رقابتی باال‬ ‫در طی اقدام برخی افراد به ورود کاالی مشــابه‪ ،‬این کارگروه ها و مجموعه های‬ ‫تولیدی را به رکود اقتصادی کشانده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬بحث خصوصی سازی و اداره‬ ‫ان توسط نااهالن از دیگر مشکالت است که سهم بسیاری در بیکاری و معضالت‬ ‫امروز در حیطه اقتصاد و ورشکستگی اقتصادی کشور دارد‪ .‬در مواقع الزم از ما‬ ‫حمایت خوبی صورت نگرفته و بودجه را به جای چرخاندن در اقتصاد کارخانه ها‪،‬‬ ‫به مباحث دیگر اختصاص داده اند‪ .‬در این شرایط کارگران و کار فرمایان خود را با‬ ‫چنگ و دندان سرپا نگه داشته اند‪.‬‬ ‫دیر به سراغ سینما امده ایم‬ ‫رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور اظهار داشت‪ 90 :‬هزار مرکز‬ ‫تولیدی در ‪ ۸۸۰‬شهرهای صنعتی با ظرفیت باالی کارگران داریم که با تصمیم‬ ‫مجلس نسبت به نوع فعالیت مناطق ازاد‪ ،‬رسما به بیکاری و تعطیلی کشیده‬ ‫می شوند‪ .‬ما در خصوص بهبود حق پایین کارگران و در مواقعی خصوصی سازی‬ ‫و واردات غیر ضروری محصوالت به کشــور‪ ،‬تالش خود را کرده ایم و امیدوارم‬ ‫که بهره مندی از رســانه و سینما و فیلم های مستند فرصت خوبی برای بیان‬ ‫این مطالبات باشد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬بسیج به نوبه خود از طرح حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی و تولید ملی استقبال کرده و اقدام خود را انجام داده است و خواهشمندم‬ ‫رسانه ها هم ما را یاری کنند تا نتیجه دسترنج خود را به مردم بشناسانیم و انها‬ ‫را به استفاده از دسترنج داخلی ترغیب کنیم‪ .‬در واقع رسانه هایی چون سینما‬ ‫و تلویزیون در برابر مطالبات خارجی‪ ،‬قادر به اگاهی مردم نسبت تولید داخلی‬ ‫هستند چرا که در شرایط اقتصادی کشور جمعیت کارگری نیازمند حمایت از‬ ‫تولید ملی است و در زمان بعد از انقالب نیز‪ ،‬این حمایت ها به سمت کشورهای‬ ‫خارجی و بهره مندی از اقتصاد بیگانه معطوف شد و نتوانستیم از اقتصاد خود به‬ ‫خوبی حمایت کنیم‪ .‬ما امیدواریم با حمایت فرهنگی سینما نسبت به حمایت از‬ ‫تولید داخلی و اقتصاد وابسته به ان و کارگران اقدام و توجه بیشتری شود‪ .‬دیر به‬ ‫سراغ سینما امده ایم‪ .‬اگر از همان اوایل سینما را با مسائل اقتصادی و اجتماعی‬ ‫همراه کرده بودند االن در این وضعیت قرار نداشتیم‪.‬‬ ‫خدشه دار شدن فرهنگ در سایه فعالیت مافیای اکران فیلم‬ ‫ناصر شفق‪ ،‬تهیه کننده سینما و مدیرعامل اسبق انجمن سینمای انقالب و دفاع‬ ‫مقدس نیز در ادامه این مراسم گفت‪ :‬سینما با رسانه متفاوت است چرا که سینما‬ ‫خود به تنهایی یک اصل اســت که رسانه از ان بهره برداری می کند‪ .‬اگر اغراق‬ ‫نکرده باشیم سینما اقتصاد دنیا محسوب می شود‪ .‬در سال ‪ ۱۹۹۶‬همزمان در‬ ‫امریکا و فرانســه سینما اختراع شد اقتصاد جدیدی هم شکل گرفت‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۰۷‬نیز سینمای داستانی تعریف شد که به مرور به اقتصادی باالتر تبدیل‬ ‫شد بنابراین با وقوع جنگ جهانی اول سرمایه داران که به دنبال امنیت بودند‪ ،‬به‬ ‫سینمای امریکا روی اورده و سینمای هالیوود را شکل دادند‪ .‬در این زمان المان‬ ‫نیز سینمای سورئالیسم را ایجاد کرد‪ .‬در واقع جنگ جهانی دوم اندیشه ای را در‬ ‫اروپا ایجاد کرد که همگا ن به سمت اقتصاد امریکا سوق پیدا کردند و انیشمندان‬ ‫ و نویسندگان نیز جذب این کشور شدند‪ .‬در این میان امریکا به واسطه سینما‬ ‫اقتصاد را رونق داده و اقتصاددانان را به خود جلب کرد‪ .‬بنابراین سینمای نورئالیسم‬ ‫بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت‪ .‬به مرور زمان تلویزیون شکل گرفته و سینما‬ ‫را به احساس ترس رقیب مبتال کرد‪.‬‬ ‫نجات سینمای ایران در دستان وزیر کشور‬ ‫این تهیه کننده ســینما در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت‪ :‬اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫اقتصاد ریاضتی نیست بلکه یعنی در جای خود خرج کردن و مدیریت داشتن‬ ‫است‪ .‬اگر ما به فرهنگ مان توجه بیشتری می کردیم قطعا فرهنگ غنی تری برای‬ ‫ما به بار می اورد‪ .‬من معتقدم سینما باید روی پای خود بایستد و برای این امر‬ ‫نیاز به اختصاص سالن و عرضه تولیدات دارد‪ .‬فیلمی که تولید شده اما از اکران‬ ‫ان جلوگیری شود‪ ،‬فایده ای ندارد‪ .‬مافیای اکران فیلم منجر به تداخل در فرهنگ‬ ‫شده و ان را نادیده گرفته است‪ .‬حوزه هنری به عنوان بانی شکل دهی فیلمسازی‬ ‫و هنرهای نمایشی در دوران بعد از انقالب‪ ،‬جای مقدسی است که به هر نحوی‬ ‫هنر فیلمسازی را شکل داده است اما تاجایی پیش رفت که در سال ‪ ۱۳۷۰‬که به‬ ‫دوران طالیی فیلم های ارزشی معرفی می شود‪ ،‬این اقدامات متوقف شد‪.‬‬ ‫ناکارامدیرسانهدرتبییناقتصادمقاومتی‬ ‫در ادامه دکتر فتح اهلل اقاســی زاده تحلیلگر اقتصاد مقاومتی درباره وضعیت‬ ‫اقتصادی نامناسب کشور و ارتباط ان با سینما افزود‪ :‬معضالت اقتصادی مثنوی‬ ‫هفتادمن است‪ .‬من سینما را یک رسانه می دانم و معتقدم هر رسانه ای حتما‬ ‫باید به پیام توجه کند‪ .‬باید به اعتبار و کارامدی پیام سینما برای مخاطب توجه‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از چالش های ما نوع پیام ها در کشــور است که برخی از‬ ‫انها با تیر و ترکش هایی همراه است که کارامدی پیام را کاهش می دهد‪.‬ما در‬ ‫مجموع ‪۲۴‬بند ابالغ شده با موضوع اقتصاد مقاومتی به ‪ ۱۰۷‬مضمون رسیده ایم‬ ‫که انها مضامینی نبوده اند که کسی بتواند به ان تعارضی پیدا کند‪ .‬کسانی که‬ ‫نگرشی حداکثری به تعامل با دنیا دارند با ان شاید مشکل داشته باشند ولی‬ ‫این مضامین هیچ محلی برای اختالف عالمان و دیگر افراد ندارد و به موضوعات‬ ‫متععدی اشاره دارد‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬پیامی که سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی دارد پیام خوبی است اما در رسانه های ما به طرز مناسبی به ان پرداخته‬ ‫نشده است و این منجر به نافرجامی اقتصاد مقاومتی شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫پیام مناسب به شیوه های منطقی تری تئوریزه شود‪ .‬بخشی از ناکامی های ما‪،‬‬ ‫نظیر عقب ماندن سینما از اقتصاد مقاومتی‪ ،‬در به حداکثری نرسیدن کارهای ما‬ ‫است‪ .‬واگرایی در ساختار نظام جمهوری اسالمی نوعی معضل است‪ .‬مردم امروز‪،‬‬ ‫به راه حل های شخصی رسیده اند‪ .‬دخالت سیاست در اقتصاد مفهومی ندارد‬ ‫چرا که اقتصاد مقاومتی یک گفتمان سیاسی است و حتما مابین این دو نسبتی‬ ‫وجود دارد که بی ربط از هم نیست و این در دنیا جاری است‪ .‬این تحلیلگر اقتصاد‬ ‫مقاومتی اظهار داشت‪ :‬ما باید به «بنیان های اندیشه» فکر کنیم‪.‬کامال مشخص‬ ‫است که دولت ها و مدیران کوتاه مدت هستند‪ .‬در حالی که ساختارهای کالن‬ ‫باید با اندیشه باشد‪ .‬ما ساختار کالن مترقی و زیادی چون مجلس داشته و نیاز‬ ‫به بازاندیشی در مدل های اجرایی و اداری و دولتی داریم‪.‬‬ ‫لزوم بها دادن به سینما برای پیشرفت در اقتصاد مقاومتی‬ ‫کامران ملکی عضو هیات مدیره خانه سینما‪ ،‬یکی دیگر از میهمانان این نشست‬ ‫تحلیلی بود که در پاسخ به خوش بینی بهمنی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫گفت‪ :‬من از خوش بینی بهمنی نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور تقدیر‬ ‫می کنم اما بنده با وضعیت کنونی کشور نسبت به این خوش بینی‪ ،‬امیدوار نیستم‪.‬‬ ‫من احســاس کردم در جلسه ای حضور دارم که در سال ‪ 58‬برگزار شده و قرار‬ ‫است بعد از پیروز انقالب تازه برای درست برگزار شدن برنامه ها تصمیم گیری‬ ‫کنیم‪ .‬در واقع ما بعد از گذشت ‪ 40‬سال درگیر مسایل اقتصادی ای هستیم که‬ ‫فکر نمی کنم با این اوضاع بنابر گفته بهمنی در رده ‪ 16‬اقتصاد دنیا باشیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬من در چند سال اخیر به این نتیجه رسیده ام که عالرغم اینکه این بحث‬ ‫مهم است اما دوران اقتصاد مقاومتی تمام شده است‪ .‬شاید در ارتباط با سینما و‬ ‫جایگاه درست ان در تبیین مسائل اقتصادی بتوان به فیلم «مهار اژدها» اشاره کرد‬ ‫اما چرا ما فیلمسازانی نظیر دیندار در جامعه خود نداریم که با هر اثر خود نگرانی‬ ‫جدیدی نسبت به بحران های جامعه ما را نشان می دهند و روز به روز نگاه عمیق‬ ‫تری را از ایشان می بینیم‪ .‬ملکی خاطرنشان کرد‪ :‬سینما نمی تواند وارد مسائلی‬ ‫چون فساد های اقتصادی شــود چرا که این موضوع بزای کسی اهمیت ندارد‪.‬‬ ‫در واقع ســینما در وضعیتی قرار دارد که وزیر ما به پورشه سواری خود افتخار‬ ‫می کند‪ .‬برند کت و شلوار مسئوالن دولتی ما الگوهای این مملکت است و سینما‬ ‫چه اقدامی می تواند در این زمینه انجام دهد؟ سینما تنها می تواند بستری را در‬ ‫راستای فرهنگ یک کشور فراهم کند که این نیز خود مستلزم مسیری طوالنی‬ ‫و چندین ساله است در حالی که فرهنگ ما با گذشت ‪ 40‬سال هنوز به جایگاه‬ ‫خود نرسیده است‪.‬‬ ‫سینما و تلویزیون مروج کاالهای خارجی شده اند‬ ‫دکتر بهمنی رئیس اســبق بانک مرکــزی در واکنش به صحبت های دیگر‬ ‫میهمانان گفت‪ :‬ما باید بپذیرم که در شرایط سختی قرار داشته و به بودجه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار بشکه نفت رسیده ایم که منجر به کسر بودجه شده است‪ .‬به طور‬ ‫کلی تحریم فلج کننده و سخت است‪ .‬باید به ترفندی از ان عبور کنیم‪ .‬اولین‬ ‫مشــکل اقتصاد مقاومتی‪ ،‬عملکرد سینما و تلویزیون‪ ،‬رویکرد ان ها ترویجی‬ ‫انهاســت که منجر به تبلیغات کاالهای خارجی شده است‪ .‬ما باید با تعریف‬ ‫بودجه به زیر ساخت های فرهنگی توسط رسانه بپردازیم‪.‬دولت نیز باید بودجه‬ ‫ای را تصویب کرده و همانند ترامپ که تعرفه های کاالی خارجی را باال برد و‬ ‫ان را به حداقل رســاند‪ ،‬در زمینه واردات کارهای خارجی عمل کند چرا که‬ ‫تولید ما جوابگوی نرخ ‪ ۱۸‬درصدی نبوده و سود دهی ان را سخت کرده است‪.‬‬ ‫براین اساس باید جلوی واردات بی رویه را بگیریم‪.‬‬ ‫از اهالی فرهنگ و هنر در جهت بهبود اقتصادی غافل شده ایم‬ ‫در پایان حجت االسالم محمدعلی رحمانی تبار استاد حوزه و دانشگاه و مسئول‬ ‫بسیج مستضعفین در زمان جنگ تحمیلی‪ ،‬در خصوص مباحث مربوط به اقتصاد‬ ‫مقاومتی و ممنوعیت های سینما و رسانه نسبت به طرح فساد اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫من سینماگران را دوست دارم اما در شرایط تحریم ها‪ ،‬فضایی را برای ما به وجود‬ ‫اورده اند که ما به جهالت از ان تبعیت می کنیم‪ .‬چه کسی گفته است که ما با‬ ‫سینما و تمدن مخالف هستیم در حالی که دشمنان از قبل برای ان نقشه کشیده‬ ‫اند‪ .‬وی افزود‪ :‬اسالم برای سینما‪ ،‬موسیقی‪ ،‬پوشش و غیره مانعی نگذاشته و بنابر‬ ‫ضرورت به همه حیطه های توجه کرده است‪ .‬همانند مقطعی از دفاع مقدس که‬ ‫همه مردم احســاس کردند باید در صحنه باشند و حتی افرادی را که در وادی‬ ‫انقالب اسالمی نبودند به این جریان کشیده شدند‪ .‬در دوره ایی که بنده در محضر‬ ‫امام خمینی( ره) بودم شاهد بروز بسیاری از مشکالت بوده ام که به دلیل نفوذها‬ ‫حل نشدنی بود اما ایشان در جمع بندی اصول به همه مسایل اشنائیت داشته‬ ‫و مدیریت می کردند‪ .‬امام به منظور جلوگیری از جنگ تحمیلی به دنبال راهکار‬ ‫بودند و در شرایط بحران اقتصادی ما هم باید مواظب باشیم که اتفاقی نیافتد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی طرح استیضاح وزیر نفت در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد‪ .‬هدایت اهلل خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی طرح‬ ‫اســتیضاح وزیر نفت در کمیسیون متبوع خود خبر داد و اظهار داشت‪ :‬ساعت ‪ ۱۲:۳۰‬امروز طرح استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس مورد رسیدگی‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬وی متذکر شــد‪ :‬دو هفته گذشته هم طرح استیضاح وزیر نفت در کمیســیون انرژی بررسی شده بود اما وزیر نفت برای پاسخ به سواالت نمایندگان فرصت‬ ‫خواســت و بر این اساس مجددا این استیضاح در جلسه امروز مورد بررسی قرار می گیرد‪ .‬عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬کسانی که متقاضی‬ ‫اســتیضاح بیژن زنگنه هستند‪ ،‬قطع ًا پای حرف خود می مانند و به احتمال زیاد این طرح استیضاح در جلسه دیروز کمیسیون انرژی رای می اورد و به صحن علنی مجلس‬ ‫ارجاع می شود‪.‬‬ ‫چراغسبزمجلسبرایشفافیتهزینه هایانتخاباتی ؛‬ ‫دانستنهزینههایانتخاباتیحقمردماست‬ ‫شفافیت یکی از حلقه های مفقوده پارلمان است که در سال های‬ ‫گذشته علیرغم تالش برخی نمایندگان و مطالبه افکار عمومی‪،‬‬ ‫توسط نمایندگان مجلس اعمال نشده و برخی نمایندگان در‬ ‫موضع گیری های اخیر خود قول دادند نســبت به هزینه های‬ ‫انتخاباتی شفاف سازی کنند‪ .‬مهلت قانونی ثبت نام داوطلبین‬ ‫نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی‬ ‫شنبه شب به پایان رسید و از امروز می توان یک ارزیابی اولیه از‬ ‫فضای کلی حاکم بر مجلس یازدهم داشت‪ .‬اما ورای اینکه چه‬ ‫کسانی ثبت نام کرده اند و چه افرادی قرار است توسط مردم برای‬ ‫ورود به خانه ملت رای اعتماد بگیرند‪ ،‬مهم این است که مطالبات‬ ‫عمومــی جامعه مورد توجه قرار گرفته و توســط نمایندگان‬ ‫عملیاتی شود‪ .‬شفافیت‪ ،‬یکی از حلقه های مفقوده پارلمان است‬ ‫که در ســال های گذشته علی رغم تالش برخی نمایندگان و‬ ‫مطالبه افکار عمومی‪ ،‬توسط نمایندگان مجلس اعمال نشده‬ ‫است‪.‬برخینمایندگاندرموضع گیری هایاخیرخودقولدادند‬ ‫نسبتبههزینه هایانتخاباتیخودشفاف سازیکنند‪.‬‬ ‫موالوردی‪:‬‬ ‫شفافیتهزینه هایانتخاباتیضرورتاست‬ ‫معاون پیشین رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که ایا‬ ‫هزینه های انتخاباتی خود را اعالم خواهید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که در دولت بودم‪ ،‬بندی برای شفافیت هزینه های انتخاباتی در‬ ‫الیحه جامع انتخابات گنجاندیم و معتقدم این مساله ضرورت‬ ‫دارد‪ .‬تمام گروه ها و جناح ها باید مردم را محرم خود بدانند‪.‬‬ ‫حضرتی‪:‬هزینه هایانتخاباتی امرااعالممی کنم‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در مورد هزینه های‬ ‫انتخاباتی اش گفت ‪ :‬من این هزینه ها را به صورت جزئی اعالم‬ ‫خواهم کرد و اگر توانستیم از فیلتر شورای نگهبان عبور کنیم‬ ‫این کار را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫پورمختار‪:‬ازشفافسازیهزینه هایانتخاباتیکوتاه‬ ‫نخواهمامد‬ ‫محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس در مورد‬ ‫شفاف سازی هزینه های انتخاباتی خود تصریح کرد‪ :‬شفافیت‬ ‫سازی هزینه های انتخابات را قبول دارم و عمل خواهم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من شماره حسابی را برای هزینه های انتخاباتی ام به‬ ‫دستگاه های مربوطه اعالم کردم و از شفاف سازی هزینه های‬ ‫انتخاباتیکوتاهنخواهمامد‪.‬‬ ‫غضنفرابادی‪:‬باشفافیتهزینه هایانتخاباتیبهشدت‬ ‫موافقهستم‬ ‫موســی غضنفرابادی نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی‬ ‫هم در این باره گفت ‪ :‬من با شفافیت هزینه های انتخاباتی به‬ ‫شدت موافق هستم‪ .‬ضمن اینکه متاسفانه یکی از گرفتاری ها‬ ‫ان است که اصال مشخص نیست نامزدهای انتخابات چگونه‬ ‫از پس هزینه های ان برامده و مشخص نیست که این حجم‬ ‫از پول را که برای انتخابات خرج می کنند از کجا اورده اند‪.‬‬ ‫روحاالمینی‪:‬‬ ‫شفافیت در عرصه عملکرد هم بسیار ضروری است‬ ‫عبدالحسین روح االمینی دبیرکل جبهه ایستادگی انقالب‬ ‫اســامی هم معتقد است که شــفافیت نه تنها در عرصه‬ ‫هزینه های تبلیغاتی امری واجب است بلکه در عرصه عملکرد‬ ‫هم بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫ونایی‪ :‬حتما هزینه های انتخاباتی ام را شفاف به مردم‬ ‫اعالم خواهم کرد‬ ‫حســن ونایی نماینده ادوار مجلس هم با تاکید بر ضرورت‬ ‫شفاف سازی گفت‪ :‬من حتما هزینه های انتخاباتی ام را شفاف‬ ‫به مردم اعالم خواهم کرد؛ چراکه اگر من به عنوان وکیل مردم‬ ‫نتوانم عملکرد شفاف داشته باشم‪ ،‬توان اعمال اقدامات نظارتی‬ ‫را هم در دستگاه های اجرایی نخواهم داشت و با کمال میل‬ ‫هزینه های انتخاباتی ام را شفاف خواهم کرد‪.‬‬ ‫انصاری‪:‬‬ ‫شفافیت یکی از اصول اساسی دموکراسی است‬ ‫غالمرضا انصاری فعال سیاسی اصالح طلب هم در پاسخ به‬ ‫پرسشی درمورد شفافیت رای و مالی نمایندگان می گوید‪ :‬این‬ ‫یکی از اصول اساســی دموکراسی است و بنده به طور قطع‬ ‫طرفدار این موضوع هستم‪.‬‬ ‫عباسپور‪ :‬مانند همه جای دنیا نمایندگان مردم و‬ ‫مسئوالنبایدشفافیتمالیداشتهباشند‬ ‫علی عباســپور طهرانی فرد رئیس اسبق دانشگاه ازاد واحد‬ ‫علوم و تحقیقات معتقد است که همه جای دنیا به این صورت‬ ‫است که نمایندگان مردم و مسئوالن باید شفافیت مالی داشته‬ ‫باشند و در ایران هم عملکرد اقتصادی مسئوالن و نمایندگان‬ ‫مردم شفاف باشد و در اختیار مسئوالن ذیربط قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مطهری‪:‬اعالمهزینه هایانتخاباتیایرادیندارد‬ ‫علی مطهری نیز با تاکید بر اینکه به نظرم اعالم هزینه های‬ ‫انتخاباتــی نیز ایرادی نــدارد‪ ،‬می گوید‪ :‬من خودم اساســاً‬ ‫چندان در پی تبلیغات فراوان نیستم چراکه مردم هم من را‬ ‫می شناسند؛ بقیه هم اگر این موضوع را اعالم کنند و انهایی که‬ ‫لیست می دهند و چهره های متعددی را در لیست خود قرار‬ ‫می دهند نیز این کار را انجام دهند‪ ،‬مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫نوباوه‪ 100:‬درصدد حاضرم هزینه های انتخاباتی ام را‬ ‫شفافکنم‬ ‫بیژن نوباوه نماینده ادوار مجلس هم در پاسخ به سوالی درباره‬ ‫اینکه ایا حاضر است هزینه های انتخاباتی اش را شفاف کند؟‬ ‫تاکید می کند‪ 100 :‬درصدد؛ شفافیت هزینه های کاندیداها‬ ‫قطعا یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در دو مجلس هشتم و نهم می افزاید‪ :‬در‬ ‫کشورهای غربی یک نفر حتی اگر بخواهد یک دالر هزینه‬ ‫کند‪ ،‬باید مقصدش معلوم باشد و قانون در این باره وجود دارد‪،‬‬ ‫اما در کشــور ما یکی از مشکالت انتخابات ما همین است‪.‬‬ ‫صاحبان پول و زر و زور می توانند در انتخابات ا ِعمال قدرت‬ ‫کنند و حق انتخاب صحیح را از مردم بگیرند‪.‬‬ ‫بادامچی‪ :‬دوره قبل همه هزینه ها را به طور شفاف‬ ‫خودمانپرداختیم‬ ‫محمد رضا بادامچی نماینده فعلی مردم تهران در مجلس نیز‬ ‫به صراحت می گوید که با شفافیت مالی نمایندگان موافقم‪،‬‬ ‫وقتی خودمان انتخاب شــدیم همه کارها را با پول خودمان‬ ‫انجام دادیم‪ .‬حتی هزینه تبلیغات هم که به صورت جمعی از‬ ‫سوی شورای سیاستگذاری اصالح طلبان انجام شد را که در‬ ‫مجموع یک میلیارد تومان برای همه اعضای لیست معرفی‬ ‫شده بود از جیب خودمان پرداخت کردیم‪ .‬رقابت انتخاباتی‬ ‫دوره قبل خیلی شــفاف بود و همه هزینه هــا را خودمان‬ ‫پرداختیم و دوست داریم همه موارد را شفاف سازی کنیم‪.‬‬ ‫*مازنی‪ :‬بنا ندارم در انتخابات هزینه کنم‬ ‫احمد مازنی دیگر عضو فراکسیون امید مجلس در مورد اعالم‬ ‫هزینه های انتخاباتی به مردم اما می گوید بنا ندارم هزینه کنم‬ ‫چون قبال هم این کار را نکردم‪.‬‬ ‫میرسلیم‪ :‬چیزی در بساط ندارم که هزینه کنم‬ ‫سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫در پاسخ به این سوال که ایا اموال و هزینه کرد انتخاباتی خود‬ ‫را اعالم می کنید؟ اظهار داشت‪ :‬من به عنوان یکی از مسئولین‬ ‫موظف بودم اموالم را اعالم کنم و به دستگاه قضایی هم اعالم‬ ‫کردم اما به لحاظ هزینه های انتخاباتی مشکلی نداریم؛ چیزی‬ ‫در بساط ندارم که هزینه کنم مگر انکه دوستانی که پشتیبانی‬ ‫می کنندهزینهکنند‪.‬‬ ‫جوادی‪ :‬حتی فیش حقوقی خود را هم منتشر می کنم‬ ‫فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست‬ ‫در دولت نهم هم با استقبال از شفافیت هزینه های انتخاباتی‬ ‫داوطلبــان انتخابات‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬من پولی نداشــته ام‪ .‬در‬ ‫دوره قبل انتخابات هم همینطور بود‪ .‬بیایند دارایی های من‬ ‫را ببینند‪ .‬هیچ مشکلی ندارم حتی فیش حقوقی خود را هم‬ ‫منتشر می کنم‪ .‬حقوق من براساس حقوق مصوب برای هیات‬ ‫علمیدانشگاهاست‪.‬‬ ‫ایرانی‪ :‬بنا دارم تمام هزینه هایم را به صورت شفاف به‬ ‫مردم اعالم کنم‬ ‫جمشــید ایرانی دبیرکل حزب فرزندان ایرانی هم در مورد‬ ‫هزینه های انتخاباتی اش گفت‪ :‬من کامال این مطالبه را قبول‬ ‫دارم و حاضرم که در زمینه اعالم شفاف این هزینه ها شاخص‬ ‫باشم و بنا دارم تا تمام هزینه هایم را به صورت شفاف به مردم‬ ‫و افکار عمومی اعالم کنــم‪ .‬من تالش خواهم کرد جزو ‪20‬‬ ‫نماینده شاخص مجلس یازدهم باشم؛ چراکه شناخت خوب از‬ ‫پارلمان و بخش های مختلف ان دارم‪.‬‬ ‫میرزایی‪:‬صرف ًابابیاناینکههزینه های«انتخاباتی امرا‬ ‫شفاف می کنم» موضوع حل نخواهد شد‬ ‫جالل میرزایی نماینده ایالم در مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫شفافیت هزینه های انتخاباتی اش تصریح کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫بسیار کار مشکلی است‪ .‬این در حالی است که اگر هزینه های‬ ‫انتخابات مانند بســیاری از کشورها شفاف شود‪ ،‬بسیار مهم‬ ‫اســت و به مردم و جریانات کمک خواهد کرد‪ .‬اگر شفافیت‬ ‫هزینه های انتخاباتی وجود داشته باشد‪ ،‬نماینده‪ ،‬وامدار فرد یا‬ ‫طیف خاصی نخواهد بود و به افزایش قدرت پارلمان هم کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬یکی از معایب جامعه ما ان است که در هنگام‬ ‫انتخابات از نامزدها درباره شفافیت هزینه های انتخاباتی شان‬ ‫سوال می کنیم در حالی که باید پیش از ان‪ ،‬نهادها و احزاب در‬ ‫جلسات مستمر‪ ،‬سازوکارهای قانونی این موضوع را مشخص‬ ‫کنند‪ ،‬چرا که صرفاً با بیان اینکه هزینه های «انتخاباتی ام را‬ ‫شفاف می کنم» موضوع حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫رسایی‪:‬‬ ‫هیچ ابایی از اعالم شفاف هزینه های انتخاباتی نداریم‬ ‫حمید رســایی نماینده ســابق مجلس هم درباره شفافیت‬ ‫هزینه های انتخاباتی اش می گوید که در مجلس هشتم و نهم‬ ‫در زمره طراحان و مدافعانی بودم که خواهان اعالم شــفاف‬ ‫هزینه های انتخاباتی بودیم‪ ،‬ضمن اینکه همواره هم علم این‬ ‫مطالبه را در دست گرفته و این موضوع را درست می دانیم‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬هیچ ابایی از اعالم شفاف هزینه های انتخاباتی‬ ‫ی بنده نیست‪،‬‬ ‫نداریم‪ ،‬چرا که معتقدم پول کثیف در کار سیاس ‬ ‫زیرا کســی که دهانش باز است‪ ،‬جیبش باز نیست و اصوالً‬ ‫نمی توان هم دهانش باز باشد هم جیبش‪.‬‬ ‫اقاپورعلیشاهی‪:‬حتماهزینه هایانتخاباتی امرابه‬ ‫مردم اعالم می کنم‬ ‫نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی درباره اعالم‬ ‫شفاف هزینه های انتخاباتی اش گفت‪ :‬من این موضوع را قبول‬ ‫دارم و حتما این کار را خواهم کرد‪ .‬وی در مورد اعالم لیست‬ ‫اموال و دارایی اش به قوه قضائیه گفت‪ :‬من بخشی از کارهای‬ ‫این موضوع را انجام داده و کد ورود را هم دریافت کردم‪ ،‬ولی‬ ‫چون اینترنت در زمان اغتشاشات اخیر قطع بود‪ ،‬ثبت نهایی‬ ‫این لیست اموال را انجام ندادم‪.‬‬ ‫خباز‪:‬‬ ‫اگرنمی خواهیمپنهانکنیمچراازشفافیتنگرانیم‬ ‫محمدرضا خباز نماینده مجلس هم در پاسخ به این سوال که‬ ‫ایا با شفاف مالی موافقت هستید؟ گفت‪ :‬من نه تنها با شفافیت‬ ‫مالی بلکه با هر شفافیت ای مانند شفافیت رای موافق هستم؛‬ ‫چون این قضیه از دو حالت خارج نیســت یا ما می خواهیم‬ ‫اموال و رای خودمان را شفاف ســازی کنیم یا نمی خواهیم‪.‬‬ ‫اگر نمی خواهیم پنهان کنیم چرا از شفافیت نگرانیم‪ .‬یکی از‬ ‫مشکالت کشورهای جهان سوم این است که افراد‪ ،‬ثروت خود‬ ‫را پنهان می کنند؛ اگر ثروتی داریم که از راه حالل به دست‬ ‫امده پنهان کردن ندارد‪ .‬بنابراین من هم با شفافیت مالی و رای‬ ‫موافقم‪ ،‬اص ً‬ ‫ال کشور را شفافیت نجات می دهد‪ ،‬انهایی که دنبال‬ ‫پنهانکاریهستندباشفافیتمخالفند‪.‬‬ ‫راه چمنی‪ :‬پولی ندارم که هزینه کنم‬ ‫محمدرضا راه چمنی دبیرکل حــزب اصالح طلب وحدت و‬ ‫همکاری ملی درباره شفافیت هزینه های انتخاباتی اش گفت‪:‬‬ ‫من این موضوع را قبول دارم‪ ،‬هر چند که پولی ندارم که هزینه‬ ‫بکنم‪ ،‬ولی با این حال حاضرم در این باره شفافیت داشته باشم‪.‬‬ ‫هادی غفاری‪ :‬مردم باید بدانند هزینه های بیش از یک‬ ‫میلیارد برای انتخابات از کجا امده است‬ ‫حجت االســام هادی غفاری عضو شــورای مرکزی مجمع‬ ‫نیروهای خط امام(ره) درباره شفافیت هزینه های انتخاباتی اش‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع که بخشــی از مطالبات مردم است کام ً‬ ‫ال‬ ‫صحیح است‪ .‬وقتی کاندیدایی بیش از یک میلیارد تومان برای‬ ‫حضور در انتخابات مجلس خرج می کند‪ ،‬باید مردم بدانند که‬ ‫این هزینه از کجا امده اســت؟ و رای دهنده هم باید تکلیف‬ ‫خود نسبت به او بداند‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه برخی نمایندگان‬ ‫و سیاسیون در هتل های ان چنانی ناهار و شام می دهند‪ ،‬در‬ ‫حالی که خیلی از مردم چنین چیزی را نمی پذیرند‪ .‬نماینده ای‬ ‫که هزینه های گزافی را برای انتخابات مجلس انجام دهد وامدار‬ ‫مردم نیست بلکه وامدار جریانات و گروه های سیاسی است‪.‬‬ ‫الهوتی‪:‬‬ ‫همه هزینه های انتخاباتی ام شفاف و روشن است‬ ‫مهرداد بائوج الهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس درباره‬ ‫شفافیت هزینه های انتخاباتی گفت‪ :‬من حاضر هستم این‬ ‫هزینه ها را اعالم کنم‪ .‬همه هزینه های انتخاباتی ام شفاف و‬ ‫روشن است و در ایام مربوطه در اختیار مردم قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫محمدی‪ :‬حق مردم است که بدانند هزینه های‬ ‫انتخاباتیازکجاتامینشده‬ ‫داود محمدی نماینــده مردم تهران در مجلس دهم گفت‪:‬‬ ‫شفافشدنهزینه هایانتخاباتیمطلوباستوبایداطالعات‬ ‫الزم به مردم داده شود‪ .‬حق مردم است که بدانند هزینه های‬ ‫انتخاباتی از کجا تامین شده و چگونه استفاده می شود‪.‬‬ ‫منادی‪:‬هزینه هایانتخاباتیبایدشفافباشد‬ ‫علیرضامنادینمایندهادوارمجلسبابیاناینکهطبقفرمایش‬ ‫امیرالمومنین مسئوالن باید در اظهار و شفافیت امور اقداماتی‬ ‫را انجام دهند‪ ،‬گفت ‪ :‬هزینه های انتخاباتــی ام را برای مردم‬ ‫شفاف خواهم کرد‪.‬‬ ‫بنیادی‪:‬قطع ًامنابعمالیتبلیغاتانتخاباتیمراشفاف‬ ‫سازیمی کنم‬ ‫بهروز بنیادی نماینده کاشمر در مجلس با بیان اینکه قطعاً‬ ‫منابع درامدی ام را شفاف ســازی می کنم‪ ،‬گفت‪ :‬مردم الزم‬ ‫اســت که بدانند کاندیداهایی که قرار است به او رای بدهند‬ ‫از کجا ارتزاق می کند‪.‬‬ ‫سلیمانی‪:‬مردمبهکاندیداهاییباهزینه هاینامتعارف‬ ‫انتخاباتیرایندهند‬ ‫محمدسلیمانینمایندهادوارمجلسدربارهشفافیتهزینه های‬ ‫انتخاباتی اش اظهار داشت‪ :‬من به مردم توصیه می کنم مانند‬ ‫دهه اول انقالب و حتی دهه دوم اگر نامزدی هزینه های زیادی‬ ‫را برای انتخابات انجام می دادند مردم به انها رای نمی دادند‪ ،‬لذا‬ ‫هر کسی که هزینه ای نامتعارف برای انتخابات انجام می دهد‬ ‫کامال مشــخص است و انهایی که ریخت و پاش کرده برای‬ ‫مردم شناسایی و کامال مشخص است و لذا از مردم می خواهم‬ ‫به انها رای ندهند‪.‬‬ ‫طریقت منفرد‪:‬‬ ‫هزینه های انتخاباتی را به مردم اعالم می کنم‬ ‫محمدحسنطریقت منفردوزیراسبقبهداشتدربارهشفافیت‬ ‫هزینه های انتخاباتی اش تصریح کرد‪ :‬تا حدی که توان داشتیم‬ ‫هزینه ها را برای انتخابات انجام دهیم حتما ان را اعالم خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬وی در باره اعالم لیست اموال و دارایی اش گفت‪ :‬من چون‬ ‫وزیر بودم طبق قانون باید این کار را انجام می دادم و پیش از‬ ‫این هم این کار را کردم‪.‬‬ ‫تقی پور‪ :‬به شفافیت مالی اعتقاد راسخ دارم‬ ‫رضا تقی پور عضو شــورای عالی فضای مجازی در پاسخ به‬ ‫سوالی درمورد شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر چیزی باشــد و همه ملزم به انجام ان باشــند‪ ،‬ما‬ ‫هم باید ان را رعایت کنیم‪ .‬البته درباره شــفافیت الزم است‬ ‫چارچوب قانونی ان مشــخص شود‪ ،‬در چارچوب مشخص‬ ‫شفافیت الزم اســت‪ .‬به نظر من اگر مجلس در این فرصت‬ ‫باقی مانده بتواند مسئله شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات را‬ ‫به صورت قانون تصویب کند‪ ،‬گام رو به جلویی برداشته خواهد‬ ‫شد‪ .‬تمامی کاندیداها باید ملزم شوند تا از نظر مالی و سایر‬ ‫مواردی که در چارچوب قانون ایجاد می کند‪ ،‬شفافیت داشته‬ ‫باشند‪ .‬وی از اعالم میزان هزینه های تبلیغاتش برای انتخابات‬ ‫مجلس یازدهم‪ ،‬در صورت تایید صالحیت اســتقبال کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به شفافیت مالی اعتقاد راسخ دارم‪.‬‬ ‫بیگدلی‪ :‬قطع ًا لیست اموال و دارایی ام را به مردم اعالم‬ ‫خواهمکرد‬ ‫رحمت اهلل بیگدلی عضو شــورای مرکزی حزب جمهوریت‬ ‫درباره اعالم شفاف هزینه های انتخابی اش گفت ‪ :‬برنامه من‬ ‫برای ورود در کارزار انتخاباتی و عرصه سیاســت تالش برای‬ ‫شفافیت و شفاف ســازی در همه امور است‪ .‬همه جریانات‬ ‫سیاسی و فعاالن عرصه انتخابات باید در همه زمینه ها شفاف‬ ‫باشند لذا من معتقد به حکمرانی خوب هستم و بر همین‬ ‫اســاس هم هزینه های انتخاباتی ام را اعالم خواهم کرد‪ .‬در‬ ‫حکمرانی خوب همه چیز شفاف است و مسئوالن و نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬دولت و دستگاه قضایی باید احساس کند که در اتاق‬ ‫شیشــه ای قرار دارد و در این اتاق کشور را اداره می کند‪ .‬من‬ ‫قطعاً لیست اموال و دارایی ام را به مردم اعالم خواهم کرد‪.‬‬ ‫رحیمی‪:‬شفافیتهزینه هایانتخاباتیقانونیشود‬ ‫علیرضارحیمیعضوهیاترئیسهمجلسشورایاسالمیدرباره‬ ‫شفافیتهزینه هایانتخاباتی اشگفت‪:‬منمشکلیدراینزمینه‬ ‫اعالم هزینه های انتخاباتی ندارم ضمن اینکه مقام معظم رهبری‬ ‫درسیاست هایابالغیانتخاباتتاکیدداشته اندبرنامه ریزیبرای‬ ‫شفافیتهزینه هایانتخاباتیموضوعیاستکهبایدالزامقانونی‬ ‫شود‪ .‬وگرنه همگان از ان تمکین نخواهند کرد‪.‬‬ ‫علیرضا کریمی‪ :‬مردم را در جریان هزینه های‬ ‫انتخاباتی امقرارمی دهم‬ ‫علیرضا کریمی مدیرکل اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫درباره شفاف کردن هزینه های انتخاباتی اش گفت‪ :‬من برای‬ ‫اسکان در شهر گلپایگان یک منزل با هزینه‪ 20‬میلیون تومانی‬ ‫اجاره کردم ضمن اینکه بیش از ‪ 10‬بار با اتوبوس به شــهرم‬ ‫ســفر کردم که بالغ بر ‪ 300‬هزار تومان هزینه شده است و‬ ‫حاضرم همین شفافیت را تا پایان انتخابات داشته باشم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی برای حضور در انتخابات عزم خود را‬ ‫جزم کردم عده ای به من اعالم کردند که ما برای یکی از افراد‬ ‫در انتخابات گذشته ‪ 40‬میلیون تومان هزینه کردیم اما این‬ ‫رقم با بی تعهدی به ما بازگردانده نشده است در حالی که من‬ ‫به انها گفتم نه یک دانه به شما برنج باج می دهم و نه یک دانه‬ ‫باج می گیرم چرا که وقتی یک دانه برنج باج بگیرم باید‪ 10‬دانه‬ ‫برنج از جیب مردم درو کرده و به شما بازگردانم‪.‬‬ ‫یراشفافبهمردم‬ ‫خدابخشی‪:‬هزینه هایانتخابات ‬ ‫اعالممی کنم‬ ‫محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس درباره‬ ‫اعالم شفاف هزینه های انتخاباتی اش به مردم گفت‪ :‬در دوره‬ ‫گذشــته من کمترین هزینه انتخابات را داشته ام به طوری‬ ‫که در جلســات انتخاباتی ام فقط چایی به مردم می دادیم و‬ ‫نشست های انتخاباتی ام به صورت خودجوش و با هزینه های‬ ‫خود مردم بوده است و در انتخابات مجلس یازدهم هم چنین‬ ‫روشی را دنبال خواهم کرد‪ .‬در جلسات انتخاباتی ام به هیچ وجه‬ ‫بحث شام و ناهار و مسائل اینچنینی نبوده و در نشست هایی‬ ‫که این هزینه ها صورت می گیرد شرکت نخواهم کرد‪.‬‬ ‫رئیسانجمنکلیمیانتهران‪:‬باکمالمیل‪،‬منابع‬ ‫مالی ام را اعالم می کنم‬ ‫همایونسامه یحنجف ابادیرئیسانجمنکلیمیانتهرانهمدر‬ ‫مورد امادگی برای اعالم منابع مالی تبلیغات انتخاباتی گفت‪ :‬من‬ ‫با کمال میل حاضرم و مشکل خاصی هم در این زمینه ندارم‪.‬‬ ‫احدیان‪:‬حاضرمتخریبشوماماهزینه هایانتخاباتی‬ ‫خود را اعالم کنم‬ ‫سعید احدیان مدیرمســئول روزنامه خراسان در پاسخ به این‬ ‫ســوال که ایا حاضر هستید هزینه های انتخاباتی خود را برای‬ ‫مردم به صورت شفاف اعالم کنید؟ گفت‪ :‬بله؛ اگر کسی لیست‬ ‫هزینه های خود را اعالم نکند به او حق می دهم چون تخریب‬ ‫می شود‪ ،‬اما شخصا حاضرم تخریب بشوم اما این کار را انجام دهم‪.‬‬ ‫پشنگ‪ :‬هیچ هزینه انتخاباتی نکرده و ریالی را برای‬ ‫انتخاباتخرجنکرده ام‬ ‫حمیدرضا پشــنگ نماینده ادوار مجلس درباره هزینه های‬ ‫انتخابی اش گفت‪ :‬در استان سیستان و بلوچستان هیچ هزینه‬ ‫انتخاباتی نکرده و ریالی را برای انتخابات خرج نکرده ام‪ .‬این در‬ ‫حالی است که فقط با اعتماد مردم وارد مجلس شده ام‪ .‬نماینده‬ ‫ادوار مجلس اظهار داشت‪ :‬من فرهنگی بازنشسته هست و‬ ‫اموالی در زندگی خود ندارم اما با این حال حاضر لیست اموال‬ ‫خود را برای مردم منتشر کنم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫استیضاح «بیژن زنگنه» در دستور کار کمیسیون انرژی قرار گرفت‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪189‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس یازدهم‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 15‬هزار نفر تشنه خدمت!‬ ‫امار داوطلبانی که موفق به ثبت نــام نهایی در این دوره انتخابات‬ ‫مجلس شــدند به ‪۱۵‬هزار ‪ ۶۱۸‬نفر رسیده ســت که از از طرفی‬ ‫باعث شگفتی است و از سویی نشانی از رقابتی جدی در انتخابات‬ ‫دوم اسفند به حساب می اید‪ .‬هزاران نفری که به گفته بیشتر انان‬ ‫احساس تکلیف و شوق خدمت به مردم پای انان را به فرمانداری های‬ ‫سراسر کشور کشــانده تا بتوانند با نشستن بر صندلی های سبز‬ ‫بهارســتان یکی از ‪ ۲۹۰‬نماینده مجلس اینده باشند‪ .‬ثبت نام از‬ ‫داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در وزارت‬ ‫کشــور و فرمانداری های سراسر کشور و همچنین سفارتخانه ها‪،‬‬ ‫کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫خارج از کشور از ساعت هشت صبح روز یک شنبه ‪ ۱۰‬اذر ‪۱۳۹۸‬‬ ‫با دستور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به استانداران‬ ‫و فرمانداران اغاز شد و ساعت ‪ ۱۸‬روز شنبه ‪ ۱۶‬اذر با ثبت نام ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۹۶‬نفر (‪ ۱۶۰۵‬زن و ‪ ۱۲۲۹۱‬مرد) در سراسر کشور پایان‬ ‫یافت‪ .‬سیداسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور‬ ‫در پایان مهلت قانونی اخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس‬ ‫یازدهم در جمع خبرنگاران حاضر در وزارت کشور گفت‪ :‬در این دوره‬ ‫نسبت به دوره قبلی بیش از ‪ ۱۵‬درصد افزایش ثبت نام داشته ایم و‬ ‫نسبت ثبت نام زنان به مردان ‪ ۱۲‬درصد به ‪ ۸۸‬درصد است‪ .‬در میان‬ ‫ثبت نام کنندگان ‪ ۶۰۱‬نفر معادل چهار درصد تحصیالت حوزوی‬ ‫دارند‪ ۱۴ ،‬درصد دارای دکترا‪ ۷۷ ،‬درصد دارای کارشناســی ارشد‬ ‫و مابقی دارای لیسانس و کمتر از ان هستند‪ .‬در این میان استقبال‬ ‫چهره های سیاسی و معروف کشــور که به گفته بسیاری از انان‪،‬‬ ‫احساس تکلیف و شوق خدمت انها را ترغیب به ثبت نام کرده جالب‬ ‫توجه بود؛ از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس گرفته تا اطرافیان‬ ‫محمود احمدی نژاد‪ ،‬از وزرای سابق تا چهره های مطرح اصولگرا و‬ ‫اصالح طلب که در میان انها شاید معروفترین چهره ثبت نام کننده‬ ‫محمدباقر قالیباف بود‪ .‬البته ثبت نام نکردن چهره هایی مثل علی‬ ‫الریجانی رئیس فعلی مجلس‪ ،‬محمدرضا عارف رئیس فراکسیون‬ ‫امید‪ ،‬غالمعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم‪ ،‬محمود احمدی نژاد‬ ‫رئیس دولت های نهم و دهم و چهره هایی مثل سعید جلیلی دبیر‬ ‫اســبق شورای عالی امنیت ملی که شایعاتی درباره حضور ان ها و‬ ‫نگاه شان به ریاست مجلس یازدهم وجود داشت حاال این سوال را‬ ‫به وجود اورده که ایا قالیباف پس از چند بار ناکامی در رسیدن به‬ ‫ریاست جمهوری می تواند سکان ریاست مجلس یازدهم را به دست‬ ‫گیرد؟ ان هم در حالی که مجلس یازدهم دو ســال از عمر خود را‬ ‫با دولت روحانی و دو ســال دیگر را با دولتی جدید سپری خواهد‬ ‫کرد‪ .‬با این وجود هر دو جناح اصالح طلب و اصولگرا تالش کرده اند‬ ‫حضور گسترده ای در ثبت نام ها داشته باشند‪ .‬در میان اصالح طلبان‬ ‫حتی برخی از چهره هایی که احتمال تایید صالحیت انها اندک است‬ ‫ثبت نام کرده اند و از طرفی نمایندگان لیست امید مجلس دهم در‬ ‫غیاب رئیس فراکسیون امید یعنی محمدرضا عارف‪ ،‬حضور پررنگی‬ ‫در روزهای ثبت نام داشتند از جمله چهره هایی مثل علی مطهری‪،‬‬ ‫محمدعلی وکیلی‪ ،‬الیــاس حضرتی‪ ،‬مصطفی کواکبیان‪ ،‬محمود‬ ‫صادقی‪ ،‬علیرضا محجوب و ‪ ...‬با حضور مجدد خود نشان دادند که‬ ‫نمی خواهند به این راحتی مجلس اینده را به جناح مقابل واگذار‬ ‫کنند‪ .‬از سوی دیگر اصولگرایان که نگرانی چندانی از رد صالحیت‬ ‫ندارند در غیاب چهره های شاخصی مثل علی الریجانی و غالمعلی‬ ‫حداد عادل حضور پررنگی در ثبت نام ها داشتند‪ .‬موضوعی که ممکن‬ ‫است باعث شود در بستن لیست های انتخاباتی مشکالتی برای جناح‬ ‫راست به وجود بیاید به خصوص که از یک سو طرفداران و حامیان‬ ‫قالیباف و محسن رضایی در بسیاری از حوزه ها ثبت نام کرده اند و‬ ‫از سوی دیگر اعضای نزدیک به جبهه پایداری و برخی سیاسیون‬ ‫مشهوربهتندرویمثلمرتضیاقاتهرانی‪،‬الیاسنادران‪،‬سیدمحمود‬ ‫نبویان‪ ،‬حمید رسایی‪ ،‬مهدی کوچک زاده و ‪ ...‬و همچنین نزدیکان و‬ ‫برخی وزرای محمود احمدی نژاد هم حضور گسترده ای در روزهای‬ ‫ثبت نام داشــتند‪ .‬این تعداد باالی اصولگرایانی که بیشتر انها هم‬ ‫خود را مدعی و الیق نمایندگی می دانند ممکن اســت به شکاف‬ ‫در میان جریان اصولگرا و به توافق نرسیدن بر سر یک لیست واحد‬ ‫و در نهایت تشــتت ارای جناح راست منجر شود که این موضوع‬ ‫می تواند مورد بهره برداری اصالح طلبان و طرفداران دولت روحانی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬جالب اینجاست که به جز چند نفر‪ ،‬بسیاری از کاندیداهای‬ ‫ائتــاف اصولگرایان در انتخابات مجلــس دهم از جمله غالمرضا‬ ‫مصباحی مقدم‪ ،‬حمید رسایی‪ ،‬علیرضا زاکانی‪ ،‬سید محمود نبویان‪،‬‬ ‫مرتضی اقاتهرانی‪ ،‬الیاس نادران‪ ،‬بیژن نوباوه‪ ،‬فاطمه الیا‪ ،‬حســن‬ ‫بیادی‪ ،‬حسین مظفر و ‪ ...‬که در تهران ‪ ۳۰‬بر صفر نتیجه انتخابات را‬ ‫به لیست امید اصالح طلبان واگذار کرده بودند به امید اینکه برخی‬ ‫نارضایتی ها باعث رویگردانی مردم تهران از اعضای لیست امید و‬ ‫رای دادن به انها در انتخابات اینده شود برای کاندیداتوری مجلس‬ ‫یازدهمثبت نامکرده اند‪.‬نکتهجالبثبت نامنکردنششنفرازلیست‬ ‫‪ ۳۰‬نفره پیروز امید به دالیل مختلف بود‪ .‬محمدرضا عارف‪ ،‬کاظم‬ ‫جاللی‪ ،‬فاطمه سلحشوری‪ ،‬فاطمه حسینی‪ ،‬محمدجواد فتحی‪،‬‬ ‫عبدالرضا هاشم زایی و علی نوبخت از اعضای لیست امید و نمایندگان‬ ‫تهران در مجلس دهم بودند که برای حضور در انتخابات مجلس‬ ‫یازدهم نام نویسی نکردند‪ .‬در این میان دولتی ها و چهره های نزدیک‬ ‫به حســن روحانی به صورت چراغ خاموش وارد صحنه شده اند و‬ ‫حضور پررنگی نداشته اند‪ .‬از طرفی حضور نداشتن برخی چهره های‬ ‫شاخص و ثبت نام تعدادی از جوانان ممکن است باعث عوض شدن‬ ‫و جوان شدن ترکیب مجلس اینده شود‪ .‬البته این پایان ماجرا نیست‬ ‫و کسانی که ثبت نام کرده اند باید منتظر باشند تا پس از بررسی های‬ ‫صورت گرفته توسط هیئت های نظارت و تایید صالحیت از سوی‬ ‫شورای نگهبان در روز ‪ ۲۳‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬اسامی کاندیداهای نهایی‬ ‫اعالم شــود‪ .‬انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی روز‬ ‫جمعه دوم اسفند ‪ ۱۳۹۸‬در سراسر کشور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫بودجه خنده دار ثروتمندترین وزارتخانه در سال ‪۹۹‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪189‬‬ ‫خبر‬ ‫بورس رکورد شکست‬ ‫شاخص بورس امروز درحالی به ‪ ۳۳۲‬هزار و ‪ ۵۶۷‬واحد‬ ‫رسید که می توان گفت رکورد خود در نیمه مهر امسال‬ ‫که ‪ ۳۲۷‬هزار و ‪ ۳۰۵‬واحد بود را شکسته است و هیچ‬ ‫یک از شرکت ها در بورس و فرابورس منفی نبودند‪.‬‬ ‫معامالت (یکشــنبه) در بــورس اوراق بهــادار تهران‬ ‫درحالی به پایان رســید که شــاخص کل بازار با رشد‬ ‫‪ ۴۹۴۲‬واحــدی نســبت به ‪ ۳۳۲‬هزار و ‪ ۵۶۷‬رســید‪.‬‬ ‫شــاخص کل هم وزن نیز با رشــد ‪ ۱۷۳۷‬واحدی رقم‬ ‫‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۷۹۹‬واحد را تجربه کرد‪ .‬همچنین ارزش‬ ‫بازار امروز به بیش از یک میلیون و ‪ 213‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رســید که نسبت به روز گذشته که بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۹۵‬هزار میلیارد تومان بود‪ ،‬با افزایش همراه‬ ‫است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬بازار سرمایه درحالی چنین ترازی‬ ‫را تجربه کرد که در روز ‪ ۱۳‬مهرماه شــاخص کل این‬ ‫بازار ‪ ۳۲۷‬هزار و ‪ ۳۰۵‬واحد بود که این مقدار باالترین‬ ‫رکورد در بورس بود که امروز این رکورد شکسته شد‪.‬‬ ‫معامله گران بورس امروز ‪ ۵۴۴‬معامله به ارزش ‪۲۳۰۹‬‬ ‫میلیارد تومان انجام دادند که این تعداد معامله و ارزش‬ ‫ان نســبت به معامالتی که در روز گذشته انجام شده‬ ‫چ‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬امروز نیز همانند روز گذشته هی ‬ ‫کدام از شــرکت ها تاثیر منفی در بازار نداشتند و بانک‬ ‫ملت‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬معدنی و صنعتی گل گهر‪،‬‬ ‫ملی صنایع مس ایران‪ ،‬معدنی و صنعتی چادرملو‪ ،‬س‪.‬‬ ‫نفت و گاز و پتروشیمی تامین و فوالد خراسان شاخص‬ ‫بورس را بــاال بردند‪ .‬بانک های ملت‪ ،‬تجارت و اقتصاد‬ ‫نوین‪ ،‬داروسازی زهراوی‪ ،‬سایپا‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫و گروه مپنا نمادهای پربیننده امروز بازار سرمایه بودند‪.‬‬ ‫فرابورس نیز مانند بورس رشد خود را نسبت به روزهای‬ ‫گذشــته حفظ کرد و با ‪ ۵۳‬واحد رشد در رقم ‪۴۲۸۲‬‬ ‫ایســتاد‪ .‬معامله گران در فرابــورس امروز ‪ ۳۷۷‬معامله‬ ‫به ارزش ‪ ۵۵۲۹‬میلیارد تومــان انجام دادند‪ .‬در بازار‬ ‫فرابورس نیز مانند بازار بورس هیچکدام از نمادها تاثیر‬ ‫منفی نداشــتند و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‪،‬‬ ‫توســعه مولد نیروگاهی جهرم‪ ،‬پتروشــیمی زاگرس‪،‬‬ ‫پاالیش نفت شــیراز‪ ،‬پتروشیمی مارون‪ ،‬شرکت اهن و‬ ‫فوالد ارفع و سهامی ذوب اهن اصفهان بیشترین تاثیر‬ ‫مثبت را روی بازار فرابورس داشتند‪ .‬نمادهای پربیننده‬ ‫بازار فرابورس امروز گروه صنایع کاغذ پارس‪ ،‬ســهامی‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬توسعه مولد نیروگاهی جهرم‪ ،‬گروه‬ ‫ســرمایه گذاری میراث فرهنگــی‪ ،‬بازرگانی و تولیدی‬ ‫مرجان کار‪ ،‬توزیع داروپخش و زرین معدن اسیا بودند‪.‬‬ ‫درحالی که تمامی دستگاه های دولتی اعتبارات هزینه ای میلیاردی دارند‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه برای وزارت نفت تنها ‪ ۲۰‬میلیون تومان اعتبار هزینه ای در نظر گرفته است‪ .‬وزارت نفت همواره هزینه های‬ ‫جاری خود را از شرکت ملی نفت ایران تامین می کند و هرساله در قانون بودجه رقم اندکی به منظور هزینه های عمومی این وزارتخانه در نظر گرفته می شود‪ .‬به طور مثال در سال گذشته حدود‪ 12‬میلیون تومان‬ ‫اعتبار هزینه ای وزارت نفت در بودجه بود و پس از انتقاد کارشناسان قرار بود این رویه که بیشتر به شوخی شبیه است در الیحه بودجه سال‪ 99‬اصالح شده و اعتبار هزینه ای پایین و جدا از دریافتی های واقعی‬ ‫وزارت نفت به صورت صوری در بودجه درج نشود‪ .‬با این حال در الیحه بودجه ‪ 99‬شاهد هستیم‪ ،‬درحالی که تمامی دستگاه های دولتی اعتبارات هزینه ای میلیاردی دارند‪ ،‬وزارت نفت تنها ‪ 20‬میلیون تومان‬ ‫اعتبار هزینه ای برای خود دارد که مطمئنا هزینه های جاری مربوط به اعتبارات هزینه ای دستگاهی وزارت نفت‪ ،‬بسیار بیش از این رقم خواهد بود و این رقم شاید هزینه چند روز دفتر اقای وزیر هم نباشد‪ .‬اینکه‬ ‫چرا سازمان برنامه و بودجه این روند را اصالح نکرده و دوباره رقم پایینی را به صورت صوری و غیرواقعی در بودجه برای اعتبار هزینه ای دستگاه های مجری مربوط به وزارت نفت ذکر کرده‪ ،‬مشخص نیست‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عالئم و براوردها نشــان می دهد که امســال رشد اقتصاد منهای نفت‬ ‫کشــور مثبت باشد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬طی ‪ 9‬ماه گذشته و به رغم تشدید تحریمها و فشارها‪ ،‬بودجه های‬ ‫جــاری به موقع پرداخت گردیده و ‪ 34‬هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی نیز تاکنون پرداخت شــده‬ ‫است‪ .‬حجت االسالم و المســلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه هنگام تقدیم الیحه بودجه سال‬ ‫‪ 1399‬کشــور به مجلس شورای اســامی در جمع نمایندگان با بیان اینکه بودجه سال اتی‪ ،‬بودجه‬ ‫اســتقامت و مقابله با تحریم خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬دشــمنان در طرح شکست اقتصاد ایران اسالمی ناکام‬ ‫مانده اند و دولت طبق خواســت مردم و مجلس در اقتصاد کالن گامهای قابل مالحظه ای برداشــته‬ ‫و کشــور در مسیر توســعه و رونق است‪ .‬رئیس جمهور با تشکر از هیات رئیسه و نمایندگان مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬گفت‪ :‬خداوند بزرگ را سپاسگزارم که همانند ‪ 2‬ســال گذشته در دولت دوازدهم‬ ‫امسال در سومین بودجه ای که تقدیم مجلس می شود‪ ،‬دولت توانست الیحه بودجه را در موعد قانونی‬ ‫مشخص اماده و تقدیم مجلس شورای اسالمی کند‪ .‬دکتر روحانی همزمانی تقدیم الیحه بودجه سال‬ ‫‪ 99‬با ایام شعف ملت و نمایندگان انان برای حضور در انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسالمی‬ ‫را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد تا با حضور پرشــور مردم بهترین ها برای مجلس شــورای‬ ‫اســامی توسط ملت شریف انتخاب شوند و مجلس یازدهم همانند مجالس گذشته بتواند مسیر و راه‬ ‫خود را که قران مشخص کرده است‪ ،‬اجرا و عملیاتی کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬همه نمایندگان مجلس میراث دار شــخصیت هایی چون شــهید مدرس‪ ،‬ایت اهلل‬ ‫هاشــمی رفسنجانی‪ ،‬شهدای عزیز مجلس شورای اسالمی و همه خادمان و مخلصانی خواهند بود که‬ ‫طی این ‪ 10‬دوره در مجلس خدمت کرده اند‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه سال گذشته و هنگام تقدیم الیحه بودجه سال ‪ 98‬در سخت ترین شرایط‬ ‫تحریم بودیم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در محضر شــما وعده دادیم که دولت همه توان و امکان خود را بکار‬ ‫خواهد گرفت و در کنار استواری ملت بزرگ ایران و ارکان دیگر نظام از جمله مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫خواهد توانست بودجه را محقق سازد و تا امروز چنین بوده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ادامه داد‪ 9 :‬ماه از سال ‪ 98‬گذشته است و طی این ‪ 9‬ماه‪ ،‬بودجه های جاری به موقع‬ ‫پرداخت شــده و تاکنون ‪ 34‬هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی نیز پرداخت شده است و طرح های‬ ‫مهم و اساسی که مد نظر دولت بوده‪ ،‬یا افتتاح شده و یا تا پایان سال افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی اظهار داشت‪ :‬در ان شرایطی که دشمنان ما‪ ،‬امریکایی ها و صهیونیست ها فکر می کردند‬ ‫با تحریم شدیدشــان‪ ،‬ملت و دولت را از ســاخت کشور ناتوان خواهند ساخت‪ ،‬از اجرای قانون بودجه‬ ‫مصوب تا امروز ناامید شده اند و در اینده هم ناامید خواهند بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬بر مبنای انچه خواســت ملت ایران و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی‬ ‫بوده اســت‪ ،‬دولت توانســت ه طی ‪ 9‬ماهه گذشــته در اقتصاد کالن گام های قابل مالحظه ای بردارد‪،‬‬ ‫علیرغم اینکه شرایط بودجه ای و اقتصاد ما در سال گذشته تا اسفند‪ ،‬شرایط بسیار نامساعدی بود‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬از اسفند سال گذشته تقریباً اقتصاد ما راه درست خود را اغاز کرد و در اردیبهشت‬ ‫امســال اثار ان را در شاخص های کالن اقتصادی مشــاهده کردیم و همانگونه که شما مطلع هستید‬ ‫تورم ‪ 52‬درصد نقطه به نقطه به ‪ 27‬درصد و رشــد اقتصادی که سال گذشته منفی بود‪ ،‬امروز عالئم‬ ‫اینچنین به ما می گوید و براوردها این اســت که اقتصاد منهای نفت ما امسال مثبت باشد و امیدوارم‬ ‫امســال به این هدف دست پیدا کنیم و پیش بینی های ما در سال اینده ان است که با کمک یکدیگر‬ ‫این راه را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی ادامه داد‪ :‬اینکه می بینیم در بخش صنعت و صنایع بورسی در ماه های گذشته رشد ‪3.7‬‬ ‫در تولید و ‪ 14.5‬در ارزش و فروش داشــته‪ ،‬معنایش این اســت که مسیر صحیحی در اقتصاد کشور‬ ‫اغاز شــده اســت؛ در تمام بخش هایی که در نطق سال گذشته در محضر شما قول دادم دولت تالش‬ ‫خواهد کرد شــرایط نسبتاً مناسب با شــرایط فشار و تحریم را داشته باشد‪ ،‬به همان صورت که امروز‬ ‫مالحظه می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬اغاز امسال با رحمت بارش های اسمانی گر چه هم با رحمت توام بود با مشکالتی‬ ‫که برای مردم در ‪ 21‬استان بوجود امد توام با نقمت نیز بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به بارش ها در ســال جاری و ایجاد مشکالتی برای ‪ 21‬استان کشور افزود‪ :‬با‬ ‫رحمت بارش های اســمانی امار برداشت محصوالت کشــاورزی در خوزستان بسیار خوشحال کننده‬ ‫اســت و خوشبختانه در همه محصوالت کشاوری نسبت به سال گذشته شاهد رشد قابل مالحظه ای‬ ‫هستیم ‪ .‬تولید شلتوک ‪ 900‬هزار تن و برنج سفید ‪ 550‬هزار تن در خوزستان خواهد بود و ذرت‪ ،‬کلزا‬ ‫و تولید همه محصوالت بحمداهلل نسبت به سال گذشته رشد قابل مالحظه ای داشته است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬افزایش تولید محصوالت کشاورزی در استان خوزستان از برکت بارندگی و رحمت‬ ‫خداوند و همچنین اجرای طرح کانال کشــی اب و زهکشــی در خوزستان بوده است و امروز در سایه‬ ‫این طرح عظیم و بزرگ در ‪ 300‬هزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم از این نعمت استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به سفر چند ماه قبل خود به استان خوزستان افزود‪ :‬در بازدید از مزارع‪ ،‬مردم‬ ‫خوشــحال بودند که اجرای این طرح عالوه بر محصوالتی که در سایه این طرح به دست می اورند‪،‬چه‬ ‫مقدار توانســته بر ارزش زمین انها بیفزاید‪ .‬دکتر روحانی با تاکید بر اینکه این طرح کشــاورزی را در‬ ‫خوزســتان و ایالم ادامه خواهیم داد‪ ،‬گفت‪ :‬در مناطق گرمسیری قدم های بسیار بزرگی برداشته شده‬ ‫است و همانطور که می دانید سدهای فراوانی در طول ماه های گذشته افتتاح شده و در دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهم در مجموع تاکنون ‪ 35‬سد افتتاح شده است که این به معنای حرکت درست اقتصاد کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه به افتتاح ‪ 25‬تصفیه خانه اب در دولت یازدهم و دوازدهم اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫اجرای ‪ 62‬طرح فاضالب به معنای ان اســت که در زمینه کشــاورزی‪ ،‬اب و برق‪ ،‬حرکت ما حرکت‬ ‫مثبت و درســتی بوده اســت و انچه دشــمنان ما دنبال می کردند و ان شکستن اقتصاد کشور بوده‪،‬‬ ‫بحمداهلل ناموفق بودند و ملت اســتوار و بزرگ و فهیم ما توانســته در این شــرایط سخت کشور را به‬ ‫پیش ببرد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی ادامه داد‪ :‬در ماه های اخیر به هر استانی رفتم بین ‪ 10‬تا ‪ 20‬هزار میلیارد تومان طرح‬ ‫افتتاح شد و اغاز به کار کرد و معادل اینها هم کلنگ زنی شد‪ ،‬معنایش این است که همه استان های‬ ‫ما در مسیر رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه فقط در بخش اب و برق در ‪ 6‬ماهه دوم امســال ‪ 33‬هزار میلیارد تومان‬ ‫طرح و پروژه افتتاح خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬روند اقتصاد ما هم در کالن و هم در بخش ها مثبت بوده است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه در ســال گذشــته برای اولین بار در تاریخ کشور تولید گاز ایران در پارس‬ ‫جنوبی از قطر بیشتر بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬این درحالی است که در سال ‪ 92‬تولید ما نسبت به قطر نصف‬ ‫بوده و قطر ‪ 2‬برابر ما گاز تولید می کرده‪ ،‬در زمینه گاز و نفت نیز در بخش میادین نفتی مرزی غرب‬ ‫کارون که ‪ 70‬هزار بشــکه در روز تولید می کردیم امــروز ‪ 355‬هزار تولید می کنیم این به معنای ان‬ ‫است که تولید ما ‪ 7‬برابر شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد ما در بخش های مختلف رشــد و حرکت داشــته است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حرکت ما در زمینه های مختلف کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬انرژی‪ ،‬راه و ارتباط و گازکشی به روستاها مثبت‬ ‫بوده و در زمینه کمبود در زمینه ساخت مسکن نیز با طرحی که وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده‬ ‫و با اغاز عملیات اجرایی ساخت ‪ 180‬هزار واحد طی یکی دو هفته گذشته‪ ،‬کمبود جبران خواهد شد‬ ‫و ان شاء اهلل ‪ 400‬هزار واحدی را که قول داده تا اخردولت اجرایی و عملیاتی خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬همچنین حدود ‪ 107‬هزار منزل مســکونی در بخش زلزله زده ترمیم یا احداث‬ ‫کردیم و همچنین امســال ‪ 147‬هزار واحد مســکونی خسارت دیده از سیل ترمیم یا در حال احداث‬ ‫است که امیدواریم تا پایان سال تکمیل شود‪.‬‬ ‫رییــس جمهور تصریــح کرد‪ :‬برعکس انچــه امریکایی ها فکر می کردند که با فشــار تحریم‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کشورمان را دچار مشکل می کنند‪ ،‬بحمداهلل مسیر و راه درستی را در همه این زمینه ها انتخاب کردیم‬ ‫و به پیش می رویم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به نکاتی که در بودجه سال ‪ 99‬حائز اهمیت است‪،‬اظهار داشت‪ :‬مساله اول اینکه‬ ‫رئیس جمهور الیحه بودجه سال ‪ 1399‬ر‬ ‫سالاستقامت وم‬ ‫این الیحه بودجه‬ ‫چهارصد هشتاد هزار‬ ‫میلیارد تومانی تقدیم‬ ‫شما‪ ،‬امیدوارم تا نیمه‬ ‫بهمن تصویبش کنید‬ ‫در ســال اینده هم مثل سال جاری بودجه ما‪ ،‬بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم است‪ .‬این‬ ‫بودجه به دنیا اعالم می کند که علی رغم تحریم‪ ،‬کشور را مخصوصاً از لحاظ نفت اداره خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رییس جمهور با بیان اینکه تقریباً بودجه ســال ‪ 99‬با شرایطی که پیش بینی شده‪،‬خیلی به نفت اتکا‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در جدول های بودجه خواهید دید‪ ،‬درامدی که برای نفت خام و گاز در نظر گرفته شده‬ ‫با مقداری که در بودجه عمرانی پیش بینی کردیم‪ ،‬اگر همه پیش بینی ها حاصل شــود‪ ،‬تقریباً نزدیک‬ ‫هم است و اگر ان پیش بینی ها حاصل نشود‪ ،‬بودجه عمرانی جلوتر است‪.‬‬ ‫رییــس جمهور از اختصــاص ‪ 70‬هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی ســال اینــده‪ ،‬خبر داد و‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬از ابتدای این دولت و در این ‪ 6‬سال از ‪ 11‬هزار میلیارد بودجه عمرانی در سال ‪91‬‬ ‫به ترتیب جلو امده و به ‪ 70‬هزار میلیارد در ســال اینده رســیدیم ‪ .‬یعنی بودجه عمرانی در ‪ 6‬سال‬ ‫گذشته بیش از ‪ 6‬برابر شده است و ان شاء اهلل طرح هایی که در بخش عمرانی مد نظر است را اجرایی‬ ‫و عملیاتی خواهیم کرد و با این گام نســبت به بودجه عمرانی کشور برای سال اینده‪،‬همه طرح های‬ ‫عمرانی کشور اجرایی و عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس جمهورگفت‪ :‬بخش اعظم طرح هایی که برای غرب کشور و مناطق گرمسیری مد نظر داشتیم‪،‬‬ ‫اجرایی شــده و بخشی باقی مانده را تا پایان دولت دوازدهم اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد و این به‬ ‫معنای یک تحول در بخش کشاورزی است ‪.‬‬ ‫دکتر روحانی اضافه کرد‪ :‬خودکفایی کشــور در انرژی غذایی در اغــاز دولت یازدهم ‪ 57‬درصد بوده‬ ‫اســت و امروز این خودکفایی باالی ‪ 73‬الی ‪ 74‬درصد است و تا پایان سال اینده پیش بینی این است‬ ‫کــه خودکفایی در بخش انرژی غذایی به ‪ 82‬درصد خواهد رســید و این به معنای یک تحول بزرگ‬ ‫در بخش کشــاروزی و خودکفایی و خوداتکایی در بسیاری از محصوالت است که این روند را در سال‬ ‫اینده ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫رییس جمهور خاطرنشان کرد‪ :‬قبل از دولت یازدهم کل سامانه نوین ابیاری کشور یک میلیون و ‪300‬‬ ‫هزار هکتار بوده و امروز ‪ 2‬میلیون ‪ 300‬هزار هکتار سامانه نوین ابیاری پیاده شده و با انچه در سال اینده‬ ‫و تا اخر دولت اجرا خواهد شد به ‪ 2‬برابر خواهد رسید‪ .‬این به معنای ان است که مسیر‪ ،‬مسیر صحیح و‬ ‫درستی است که در بخش کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬سدسازی‪ ،‬فاضالب و در بخش های زیرساختی انجام می دهیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی در ادامه با تاکید دولت نسبت به توسعه خطوط ریلی‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬در زمینه ریل پارسال‬ ‫هم تاکید کردم و امســال هم در بودجه تاکید کردیم‪ ،‬ریل به عنوان مســیر حمل و نقل اساســی در‬ ‫کشــور‪ ،‬مد نظر قرار گرفته است‪ .‬کل خطوط ریل کشور تا اول دولت یازدهم حدود ‪ 10‬هزار کیلومتر‬ ‫بوده و امروز ‪ 11‬هزار و ‪ 300‬کیلومتر است و امروز اگر بخواهیم با خط ‪ 2‬و ‪ 3‬مقایسه کنیم رقم حدود‬ ‫‪ 14‬هزار کیلومتر می شود بنابراین در ریل یک حرکت بسیار سریع و خوبی داشتیم و ان شاء اهلل سال‬ ‫اینده هم در ریل همین روند را ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫رییس جمهور با اشــاره به طرح های اجرا شده در زمینه خط اهن گفت‪ :‬در طول پارسال و امسال ‪5‬‬ ‫استان کشور به خطوط سراسری ریلی کشور متصل شدند و برای سال اینده امیدواریم بحث راه اهن‬ ‫یزد ‪ -‬اقلید‪ ،‬رشت به بندر انزلی‪ ،‬چابهار به سمت زاهدان اجرایی شود ‪ .‬تالش مضاعفی داریم این ریل‬ ‫را تا اخر دولت دوازدهم به ثمر برسانیم که برای ما بسیار حائز اهمیت است‪ .‬همچنین ریل خواف در‬ ‫دست اجرا و فعالیت است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه در ســایر موضوعاتی که قب ً‬ ‫ال روی ان تاکید کردیم این مســیر ادامه پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه انرژی امروز به خودکفایی رســیدیم و این مهم اســت که حتی در زمستان‪،‬‬ ‫گاز را به کشورهای مختلف صادر می کنیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به اینکه در گذشته در زمستان تقریباً صادرات گاز ما قطع می شد‪ ،‬افزود‪ :‬امروز‬ ‫صادرات به کشــورهای مختلف حتی در شرایط سرمای زمســتان ادامه دارد و در زمینه نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫بنزین نیز خودکفا هستیم و حتی صادرات داریم‪.‬‬ ‫بررسی الیحه بودجه نشان می دهد‪ ،‬هرچند درامد نفت در بودجه دولت تقریبا یک سوم شده درامد لحاظ شده از محل فروش اموال منقول و ‪ ...‬تقریبا ‪ ۱۰‬برابر شده است‪ .‬در الیحه بودجه سال ‪ 99‬یک‬ ‫بخش توجه ویژه ای را به خود جلب می کند‪ .‬در بودجه عمومی و بخش واگذاری های دارایی های سرمایه ای عدد قابل توجهی برای واگذاری دارایی های منقول و غیرمنقول دولت مشاهده می شود‪ .‬این عدد‬ ‫به حدود ‪ 50‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬این عدد در قانون بودجه ‪ 98‬حدود ‪ 4450‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬جهش عجیب این بخش به توجه ویژه دولت به واگذاری اموال مازاد و احتماال از طریق‬ ‫بورس اشاره دارد‪ .‬نکته جالب توجه اینکه درامد نفتی تقریبا یک سوم شده و از‪ 142‬هزار میلیارد تومان به‪ 48‬هزارمیلیارد تومان کاهش یافته است‪ .‬اما درامد لحاظ شده از محل واگذاری داراییهای دولت‬ ‫تقریبا‪ 10‬برابر شده است‪ .‬همچنین بخش دیگری از کسری بودجه ناشی از افت‪ 96‬هزار میلیاردی درامد نفت با فروش بیشتر اوراق جبران خواهد شد‪ .‬بر این اساس واگذاری دارایی مالی از‪ 51‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به‪ 124‬هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حدود‪73‬هزار میلیارد تومان رشد کرده است‪.‬‬ ‫را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد؛‬ ‫مقابلهباتحریم!‬ ‫رئیــس جمهور یا بیان اینکه طبق اخرین گزارش وزارت نفت‪ ،‬تولید بنزین تا پایان امســال در روز‬ ‫به ‪ 110‬میلیون لیتر می رســد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در حالی که در اغاز دولت یازدهم تولید بنزین ‪52‬‬ ‫میلیون لیتر بود و این مقدار بیش از ‪ 2‬برابر شده است و بحمداهلل با طرحی که اجرا شده تا سال های‬ ‫اینده خودکفایی بنزین ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به اینکه این دولت در زمینه مسایل محیط زیست قدم های مهمی برداشته که‬ ‫این روند را در سال اینده ادامه خواهیم داد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به جز مساله دریاچه ارومیه که شرایط ان‬ ‫بسیار امیدوارکننده است و همچنین تاالب ها که شرایط انها بهتر از سال های گذشته است‪ ،‬امیدوارم‬ ‫این اقدامات ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید براینکه در زمینه بنزین و گازوئیل بزرگترین طرح ها را برای مســاله زیست‬ ‫محیطی اجرا کردیم و ‪ 75‬درصد بنزینی که امروز عرضه می کنیم‪ ،‬یورو ‪ 4‬و ‪ 5‬اســت و ‪ 45‬میلیون‬ ‫لیتر گازوئیل ما یورو ‪ 4‬و ‪ 5‬است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنابراین دولت در زمینه محیط زیست قدم های بسیار‬ ‫خوبی برداشته است و این طرح را ادامه می دهیم و به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برخی از‬ ‫طرح های زیســت محیطی مخصوصاً در شمال کشور و بحث پسماندها که یک مشکل بزرگ است‪،‬‬ ‫تاکید کردم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬البته در بقیه کشــور مشــکالت فراوان اســت و یک بودجه خاصی برای اینکه‬ ‫بتوانیم این مشکالت را حل کنیم‪ ،‬پیش بینی شود تا مردم بتوانند در سالمت بهتری زندگی کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ســپس به اجرای طرح تحول سالمت اشــاره و تاکید کرد‪ :‬این طرح مثل گذشته در‬ ‫سال اینده هم ادامه می یابد و طرح تحول سالمت از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم است که تا‬ ‫پایان دولت دوازدهم در کنار این طرح خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور خطاب به نمایندگان مجلس شــورای اســامی‪ ،‬گفت‪ :‬در اغــاز دولت یازدهم کل‬ ‫تخت های بیمارســتانی‪ ،‬تخت اروژانس و موقت‪ 96 ،‬هزار تخت در سراسر کشور بود و امروز به ‪123‬‬ ‫هزار تخت رسیده که تا پایان سال ‪ 8‬هزار تخت اضافه می شود به ‪ 131‬هزار تخت بیمارستانی می‬ ‫رسد و تا پایان سال ‪ 99‬نیز ‪ 137‬هزار تخت بیمارستانی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه در گذشــته ‪ 37‬درصد هزینه های درمانی به گردن مردم بود و امروز در‬ ‫شهرها ‪ 10‬درصد و در روستاها ‪ 7‬درصد به عهده مردم است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این خدمت بزرگی است‬ ‫که طرح سالمت انجام می دهد و این طرح را ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید براینکه مساله قدرت خرید و شرایط زندگی مردم برای ما بسیار حائز اهمیت‬ ‫اســت و این موضوع در ســال ‪ 98‬و در بودجه سال ‪ 99‬یک مساله اساسی است‪ ،‬گفت‪ :‬می دانیم در‬ ‫ی هستند و قدرت خرید انان کاهش یافته و صادرات و واردات‬ ‫شرایط تحریم و فشار مردم در سخت ‬ ‫و جا به جایی پول و ارز با مشکالت زیادی توام است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با تاکید براینکه همه می دانیم در صادرات نفت با مشکالتی مواجه ایم اما در عین حال‬ ‫تالش ما این اســت سختی معیشــت مردم را کاهش دهیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه تالش این است این‬ ‫سختی ها مقداری کاهش پیدا کند و بیشتر قابل تحمل باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬به همین دلیل در ســال جاری برای کاالهای اساســی‪ ،‬ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫را اختصاص دادیم و برای بودجه ســال ‪ 99‬نیز برای کاالهای اساســی ارز ‪ 4200‬تومانی پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه با اشــاره به اینکه با وجود ارز چند نرخی‪ ،‬جلوگیری از ســوء استفاده و‬ ‫فساد مشکل است اما در عین حال دولت بخاطر اینکه مردم در فشار نباشند‪ ،‬تحمل می کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای کاالهای اساســی در ســال اینده مانند امروز و امســال باز هم ارز به قیمت ‪ 4200‬تومان‬ ‫خواهد بود و حتی کاالهای غیر اساسی انها هم با ارز نیمایی خواهد بود که در این بودجه ارز نیمایی‬ ‫را ‪ 8500‬تومان مد نظر قرار دادیم؛ بنابراین تالش ما این است که معیشت مردم در سختی نباشد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی خاطرنشــان کرد‪ :‬تالش کردیم‪ ،‬حقوق و مستمری افرادی که در جامعه اسیب پذیرتر‬ ‫هســتند را به مقداری که در توان دولت اســت افزایش دهیم؛ در همین یکی دو هفته گذشته‪ ،‬در‬ ‫اجرای قانون برای حمایت و کمک به معلولین عالوه بر انچه که در ســال های پیش و اوایل ســال‬ ‫پرداخت می شده‪ ،‬بیش از هزار میلیارد تومان اختصاص دادیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬حقوق مســتمری بگیرها نسبت به ‪ 2‬ســال پیش‪ ،‬بیش از ‪ 3‬برابر افزایش پیدا‬ ‫کرده اســت و همچنین حقوق ثابت کارمندان را در سال جاری ‪ 20‬درصد افزایش دادیم و در سال‬ ‫اینده ان شاء اهلل ‪ 15‬درصد افزایش می دهیم؛ یعنی در این ‪ 2‬سال ‪ 35‬درصد بر حقوق و مستمری ها‬ ‫افزودیم و این بدان معناست که اقشاری که تحت فشار هستند‪ ،‬فشار کمتری را تحمل کنند‪.‬‬ ‫دکتر روحانی خاطرنشــان کرد‪ :‬در همین طرح اخیر باز هم تالش بر این بوده بتوانیم به انهایی که‬ ‫متحمل فشار بیشتری هستند و مشکالت بیشتری دارند در ماه های باقیمانده امسال کمک معیشتی‬ ‫انجام دهیم که در اذرماه انجام دادیم و نسبت به ماه های بقیه هم ان شاء اهلل انجام خواهیم داد که‬ ‫این طرح شــامل ‪ 60‬میلیون نفر از اعضاء خانواده ایران عزیز ما اســت‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه‬ ‫ممکن است با درخواست های ارائه شده از سوی مردم‪ ،‬تعداد کسانی که مدعی اند نیازمند هستند‬ ‫افزوده شــود‪ ،‬افزود‪ :‬به هر حال این را اجرا و عملیاتی می کنیم تا مردم عزیز ما در فشــار کمتری‬ ‫قرار بگیرند و این روند در سال اینده هم به حول و قوه الهی ادامه خواهد یافت و اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی یاداور شد‪ :‬از لحاظ کمک به بیش از ‪ 7‬دهک جامعه که قشرضعیف و متوسط هستند‬ ‫دولت حرکت بسیار خوبی را اغاز کرده و این حرکت را باز هم ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور با بیان اینکه مبنــای بودجه ما همچنان بر مبنای فشــار حداکثری و ادامه تحریم‬ ‫امریکاست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این به ان معنا نیست که دولت قدم دیگری برندارد اما به هرحال بر این مبنا‬ ‫بودجه ‪ 99‬را طراحی و اجرا کردیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬به عنوان یک خبر خوشــحال کننده خدمت نمایندگان و ملت عزیز عرض می‬ ‫کنم که روابط اقتصادی ما با کشــورهای همسایه و چند کشــور غیرهمسایه در ماههای اخیر روند‬ ‫بهتری را طی می کند و ما امیدواریم که شرایط بهتری با این کشورها داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه صادرات ما در اینده رونق بیشــتری خواهد یافت‪ ،‬گفت‪ :‬ورود موقت ما‬ ‫در اتحادیه اوراسیا و ورود ما به این اتحادیه به این معناست که محصوالت و تولیدات ما با ارقام بهتر‬ ‫بدون تعرفه یا با تعرفه بســیار کم صادر می شــود و صادرات ما را رونق می دهد و همین طرح را با‬ ‫ترکیه و جمهوری اذربایجان و کشورهای دیگر به زودی اجرا می کنیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬انچه که در ســرمایه گذاری مدنظر ما بوده‪ ،‬از ‪ 5‬میلیارد دالر ســرمایه گذاری‬ ‫روسیه در ایران بیش از دو میلیارد ان قبال نهایی شده و در حال اجرایی شدن است و بقیه هم در‬ ‫سال ‪ 2020‬اجرایی و عملیاتی خواهد شد و امیدواریم ‪ 5‬میلیارد دالر سرمایه گذاری چه طرح هایی‬ ‫که قبال نهایی شده و چه طرح هایی که سال اینده نهایی خواهد شد‪ ،‬وارد کشور شود‪ .‬البته مشابه‬ ‫این را با کشورهای دیگر هم داریم‪.‬‬ ‫رییس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه شــرایط اقتصادی بهتر خواهد بود و تالش می کنیم شــرایط‬ ‫مردم هم شرایطی نباشد که در فشار بیشتر باشند‪ ،‬گفت‪ :‬البته هر چه بدست اورده ایم در سایه حمایت‬ ‫مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬در سایه حمایت های مقام معظم رهبری و در سایه حضور مستمر مردم در‬ ‫بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی بوده و این روند در سال اینده هم ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشــاره به ارقامی از بودجه و ویژگی های ان‪ ،‬تقویت حوزه های بهداشــت و درمان‪،‬‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪ ،‬ارتباطات و پهنای باند را از اصول سیاست های دولت عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬از اغاز دولت یازدهم قدرت پهنای باند تقریبا ‪ 20‬برابر شــده است و این روند را ادامه‬ ‫می دهیم تا بتوانیم شــبکه ملی اطالعات را انچنان تقویت کنیم که مردم برای رفع نیازمندی های‬ ‫خود نیازی به خارج نداشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬اخیرا مقام معظم رهبری نیز دستوری در این زمینه دادند که انشاءاهلل در‬ ‫شــورای عالی فضای مجازی ان را دنبال می کنیم و مردم ما شــرایط بهتری را در این حوزه لمس‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫رییس جمهور با بیان اینکه در بودجه ســال اینده حقوق و مزایای مســتمر کارکنان‪ ،‬بازنشستگان‬ ‫لشــکری و کشــوری ‪ 15‬درصد افزایش پیدا می کند‪ ،‬گفت‪ :‬همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز‬ ‫ادامه یافته و اجرا می شود‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬مبارزه با فقر مطلق را هم به عنوان مساله مهمی که در چند سال گذشته دنبال‬ ‫کرده ایم‪ ،‬امسال هم با اختصاص اعتبار بیشتری دنبال می کنیم و برای تحقق ریشه کنی فقر مطلق‬ ‫در سالهای اینده تالش خواهیم کرد‪ .‬اعتبار الزم برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان نیز در بودجه‬ ‫سال اینده پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید براینکه بخش بزرگی از مدیریت طرح های ملی را به استان ها واگذار کردیم‬ ‫که این مهم‪ ،‬مطالبه اســتان ها و نمایندگان مجلس شوای اسالمی بود‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان می گفتند‬ ‫اگر این موضوع به استان ها واگذار شود هم نمایندگان می توانند بهتر نظارت کنند و هم اجرای ان‬ ‫بهتر است که ‪ 650‬طرح ملی برای سال اینده به استان ها واگذار شده است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به اینکه استاندارد کردن سیستم گرمایش مدارس یکی از دغدغه هایی برخی‬ ‫از نماینــدگان و وزیر امــوزش و پرورش بود‪ ،‬گفت‪ :‬وزیر نفت این امــر را به عهده گرفت که همه‬ ‫مدارس کشــور از سیستم گرمایش استاندارد برخوردار شوند که این طرح را سال اینده اجرایی می‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهارداشت‪ :‬طرح گازسوز کردن خودروهای حمل و نقل عمومی را که از طرف دولت‬ ‫اعالم شد‪ ،‬در سال اینده اجرا می کنیم و دولت تامین بودجه ان را به عهده می گیرد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه بودجه دســتگاه های اجرایی برنامه محور خواهد شــد و همچنین دولت‬ ‫برای کوچک سازی و عدم تصدی گری تالش می کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بنابراین تالش می شود دارایی‬ ‫های مازاد در سال اینده واگذار شود که یکصد ردیف هزینه ای بودجه حذف شده و بودجه شرکت‬ ‫های دولتی هم امسال یک ماه زودتر خدمت مجلس شورای اسالمی تقدیم شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در بودجه سال اینده شرکت های دولتی ‪ 200‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ســرمایه گذاری خواهند کرد که ‪ 70‬هزار میلیارد هم بودجه عمرانی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین دولت‬ ‫یا شــرکت های دولتی ‪ 270‬هزار میلیارد تومان در ســال اینده سرمایه گذاری می کنند که باعث‬ ‫شکوفایی خواهد بود‪.‬‬ ‫دکتر روحانی گفت‪ :‬الیحه بودجه ســال ‪ ١٣٩٩‬کل کشــور از حیث منابع بالــغ بر نوزده میلیون و‬ ‫هشــتصد و هشتاد و هفت هزار و ســیصد وهفتادمیلیارد و نهصد و ده میلیون ریال است که منابع‬ ‫عمومــی دولت از لحاظ درامدها و واگذاری داراییهای ســرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی‬ ‫دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی‪ ،‬بالغ بر پنج میلیون و ششصد و سی‬ ‫و هشت هزار و دویست و نود و سه میلیارد چهل و نه میلیون ریال است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬منابع عمومی بودجه نیز بالغ بر چهار میلیون و هشــتصد وچهل و پنج هزار و‬ ‫نهصد و شصت و هشت میلیارد و شصت و شش میلیون ریال است‪ .‬درامد اختصاصی وزارتخانه ها و‬ ‫موسسات دولتی نیز بالغ بر هفتصد و نود و دو هزار و سیصدو بیست و چهار میلیارد و نهصد هشتاد‬ ‫و سه میلیون ریال است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی اظهارداشــت‪ :‬بودجه شــرکتهای دولتی‪ ،‬بانکها و موسســات انتفاعی وابسته به دولت‬ ‫از لحاظ درامدها و ســایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و هشــتصد و سی و نه هزار و‬ ‫چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششــصد و هشــتاد و نه میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر‬ ‫پرداختها بالغ بر چهارده میلیون و هشــتصد و ســی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و‬ ‫ششــصد و هشــتاد و نه میلیون ریال است که این الیحه بودجه طبق اصل ‪ 52‬قانون اساسی تقدیم‬ ‫مجلس شورای اسالمی خواهد شد‪.‬‬ ‫ن بودجه را تحویل بدهند تا بتوانیم‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬امیدواریم نمایندگان امسال در اواسط بهم ‬ ‫ایین نامه های اجرایی ان را قبل از پایان سال نهایی کنیم‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ُپر شدن جای خالی نفت در بودجه ‪ ۹۹‬با فروش اموال مازاد و انتشار اوراق‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪189‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫جزییات بودجه سال اینده منتشر شد‬ ‫جزییات الیحه بودجه سال اینده منتشر شد؛ الیحه ای که تقریبا‬ ‫‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان فاصله دارد تا ‪ ۲‬هزار هزار میلیارد تومانی‬ ‫شود‪ .‬بررسی جزییات الیحه بودجه سال اینده نشان می دهد که از‬ ‫حیث منابع بالغ بر یک هزار و ‪ ۹۸۸‬هزار میلیارد است؛ این بودجه‬ ‫از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی‪ ،‬موسسات‬ ‫انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها تشکیل می شود‪ .‬منابع بودجه‬ ‫عمومی دولت از لحاظ درامدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای‬ ‫و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک‬ ‫دارایی های ســرمایه ای و مالی بالغ ‪ ۵۶۳‬هزار میلیارد است‪.‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬منابع عمومی بالغ بر ‪ ۴۸۴‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬درامد‬ ‫اختصاصیوزارتخانه هاو موسساتدولتینیزبالغبر‪ ۷۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعالم شده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بودجه شرکت های دولتی‪،‬‬ ‫بانک ها و موسســات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درامدها و‬ ‫سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک هزار و ‪ ۴۸۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یک هزار و ‪ ۴۸۳‬هزار‬ ‫میلیاردتوماناست‪.‬‬ ‫سهم صندوق توسعه ملی چقدر است؟‬ ‫براساس تبصره یک الیحه بودجه سال اینده‪ ،‬سهم صندوق توسعه‬ ‫ملی از منابع حاصل از صــادرات نفت و میعانات گازی و خالص‬ ‫صادرات گاز ‪ ۲۰‬درصدتعیین می شــود‪ .‬بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع‪،‬‬ ‫بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ‪ ۱۴.۵‬درصد شرکت ملی‬ ‫نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم‬ ‫سود سهام دولت) و سهم ‪ ۱۴.۵‬درصد شرکت دولتی تابعه وزارت‬ ‫نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقســیم سود‬ ‫سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم‪ ۳‬درصد موضوع‬ ‫ردیف درامدی ‪ ٢١٠١٠٩‬جدول شماره ‪ ۵‬این قانون اقدام کند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال‬ ‫محاسبه و تسویه می شود‪ .‬در این میان‪ ،‬گزارش هزینه کرد وجوه‬ ‫سهم ‪ ۱۴.۵‬درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه‬ ‫یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسالمی و کمیسیون های‬ ‫«برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسالمی و‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود‪.‬‬ ‫درامد مالیاتی‪ ۲‬هزار میلیارد تومان باال رفت‬ ‫دولت در الیحه بودجه سال اینده حدود ‪ ۱۹۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درامدمالیاتیپیش بینیکردهاست‪.‬مجموعمنابععمومیدرالیحه‬ ‫بودجه سال اینده ‪ ۴۸۴‬هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است‬ ‫که از این منابع‪ ،‬حدود ‪ ۲۶۱‬هزار میلیارد تومان در بخش درامدها‬ ‫تعیین شده و از این رقم ‪ ۱۹۵‬هزار میلیارد تومان را مالیات تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬درامد مالیاتی پیش بینی شده برای سال‪ ۱۳۹۹‬در مقایسه‬ ‫با رقم مصوب سال جاری ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان افزایش دارد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در سال ‪ ،۱۳۹۸‬حدود ‪ ۱۷۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درامد مالیاتی مصوب شــده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال‬ ‫حدود ‪ ۸۹‬هزار میلیارد تومان ان محقق شــد‪ .‬افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتی براساس پایه های جدید جزو برنامه های دولت در سال اینده‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت فروخته می شود‬ ‫بررسی الیحه بودجه ‪ ۹۹‬کل کشور نشان می دهد که دولت به وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی اجازه داده تا در سال اینده تا سقف ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به‬ ‫اســتثنای انفال و موارد مندرج در اصل ‪ ۸۳‬قانون اساســی را بدون‬ ‫رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده ‪۱۵‬‬ ‫قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق‬ ‫مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درامدی‬ ‫‪ ۲۱۰۲۲۱‬واریز کند‪ .‬مطابق با الیحه بودجه ســال ‪ ۹۹‬کل کشور‪،‬‬ ‫تمامیدستگاههایاجراییمکلفبههمکاریبااینوزارتخانههستند‪.‬‬ ‫سال اینده چقدر یارانه پرداخت می شود؟‬ ‫تبصره‪ ۱۴‬الیحه بودجه سال‪ ۱۳۹۹‬به بخش هدفمند کردن یارانه ها‬ ‫ارتباط دارد‪ .‬براساس این بخش از الیحه بودجه‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از تمامی بانک های اطالعاتی در‬ ‫اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین‬ ‫می شود‪ ،‬نسبت به شناســایی و حذف سه دهک باالی درامدی از‬ ‫فهرست یارانه بگیران اقدام کند‪ .‬در تبصره هدفمندی یارانه ها در سال‬ ‫اینده مجموع ‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد تومان یارانه پیش بینی شده که در‬ ‫بخش های مختلف توزیع خواهد شــد‪ .‬این در حالی است که برای‬ ‫توزیــع یارانه نقدی و غیرنقدی رقم ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تعیین شده که در قیاس با سال جاری تفاوت چندانی ندارد و این‬ ‫رقم برای پرداخت یارانه به حدود ‪ ۷۸‬هزار نفر در ســال اختصاص‬ ‫پیدا می کند‪ .‬همچنین ‪ ۳۱‬هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت‬ ‫معیشت خانوارها پیش بینی شده که همان طرحی است که اخیرا با‬ ‫اجرای سهمیه بندی بنزین به تناسب اعضای خانوار در هر ماه مبلغی‬ ‫به حساب انها واریز می شود‪ .‬طرح حمایت معیشتی خانوار حدود ‪۶۰‬‬ ‫میلیون نفر را در بر می گیرد که مجموع ‪ ۱۸‬میلیون خانوار است‪.‬در‬ ‫این میان‪ ،‬براساس تبصره ‪ ۱۴‬الیحه بودجه سال اینده‪ ،‬منابع حاصل‬ ‫از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال‬ ‫‪ ۹۸‬مشــمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ‪ ۱۴.۵‬درصد‬ ‫شرکت ملی نفت ایران نیست‪ .‬عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از‬ ‫فروش حامل های انرژی موضوع مــاده ‪ ۳۸‬قانون مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده و جداول پرداختی (مصارف) این تبصره‪ ،‬پس از وصول ظرف‬ ‫مدت یک سال به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا‬ ‫به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود‪ .‬همچنین بر اساس الیحه‬ ‫بودجه ســال ‪ ۹۹‬کل کشور‪ ،‬بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بابت تنخواه دریافت بابت اجرای‬ ‫قانون هدفمندی یارانه ها در سال ‪ ۸۹‬تا سقف ‪ ۵۷‬هزار میلیارد ریال‬ ‫به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب خواهد شد‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫کنترل کلسترول از دهه ‪ ۲۰‬سالگی به کاهش ریسک بیماری قلبی کمک می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪189‬‬ ‫اخبار‬ ‫استرس در اوایل زندگی موجب‬ ‫افزایش طول عمر می شود‬ ‫محققان دانشگاه میشیگان با بررسی نوعی کرم حلقوی موسوم‬ ‫به ‪ C. elegans‬دریافتند کرم های که اکساینده های بیشتری‬ ‫در طول رشدشــان تولید می کنند‪ ،‬عمر طوالنی تری دارند‪.‬‬ ‫محققان دریافتند در طول مرحله رشد‪ ،‬کرم های ‪C. elegans‬‬ ‫از لحاظ میزان تولید گونه های اکســیژن واکنشــی متفاوت‬ ‫هستند‪ .‬گونه های اکسیژن واکنشی یا ‪ ،ROS‬اکساینده های‬ ‫هستند که توسط همه ارگانیزم های تنفس کننده هوا‪ ،‬تولید‬ ‫می شود‪ .‬محققان دریافتند کرم های که در طول رشد‪ROS ،‬‬ ‫بیشتری تولید می کردند طول عمر بیشتری داشتند‪« .‬دافنه‬ ‫بازوپولو»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬تجربه‬ ‫استرس و فشار در اوایل زندگی موجب می شود امکان رویارویی‬ ‫با استرس در سنین باالتر بهتر باشد‪ ».‬محققان مشاهده کردند‬ ‫تولید موقتی ‪ ROS‬در طول مرحله رشد موجب بروز تغییراتی‬ ‫در اصالح کننده هیســتون در اوایل زندگی کرم ها شد‪ .‬اینکه‬ ‫چگونه این تغییرات در طول عمر دوام داشته و چطور بر طول‬ ‫عمر و افزایش ان تاثیر می گذارند هنوز نامشخص است‪ .‬به گفته‬ ‫محققان‪ ،‬این مطالعه نشــان می دهد که چقدر وقایع ابتدایی‬ ‫زندگی دارای تاثیرات عمیق و مثبت در سنین باالتر هستند‪.‬‬ ‫با در نظرگرفتن وجود رابطه قوی بین اســترس‪ ،‬روند پیری و‬ ‫بیماری های مرتبط با پیــری‪ ،‬این امکان وجود دارد که وقایع‬ ‫ابتدایی زندگی بتوانند احتمال ابتال به بیماری های مرتبط با سن‬ ‫نظیر زوال عقل و الزایمر را پیش بینی نمایند‪ .‬فشار اکسایشی‬ ‫زمانی روی می دهد که سلول ها‪ ،‬اکساینده ها و رادیکال های ازاد‬ ‫بیشتری را تولید می کنند‪ .‬این روند بخشی از فرایند افزایش‬ ‫سن اســت اما می تواند با شرایط اســترس زا نظیر ورزش و‬ ‫محدودکردن کالری هم افزایش یابد‪.‬‬ ‫مصرف ویتامین ‪ D‬و امگا ‪۳‬‬ ‫التهاب را کاهش نمی دهد‬ ‫مطالعات اخیر نشان می دهد که مصرف مکمل ها برای افزایش‬ ‫سطح ویتامین ‪ D‬و امگا ‪ ۳‬ممکن است التهاب را در بدن کاهش‬ ‫ندهد‪ .‬این مطالعه جدید با هدف تعیین میزان نشــانگرهای‬ ‫زیستی در چندین شاخص التهابی در افرادی که مکمل ویتامین‬ ‫‪ D‬و اســیدهای چرب امگا ‪ ۳‬یا روغن ماهی مصرف می کنند‬ ‫و مقایســه ان با افرادی که این مکمل ها را مصرف نمی کنند‪،‬‬ ‫صورت گرفته اســت‪ .‬پس از گذشت یک ســال‪ ،‬این مطالعه‬ ‫تفاوت معناداری در سطوح بین دو گروه نشان نداد‪ .‬التهاب یک‬ ‫عالمت مهم هشدار دهنده برای چندین بیماری مرگبار است؛‬ ‫بــه ویژه مواردی که با افزایش ســن و چاقی ارتباط دارند‪ .‬این‬ ‫موارد شــامل بیماری های قلبی‪-‬عروقی‪ ،‬نارسایی قلبی‪ ،‬پوکی‬ ‫استخوان‪ ،‬برخی از بیماری های عصبی از جمله بیماری الزایمر‪،‬‬ ‫دیابت و برخی ســرطان ها است‪ .‬بسیاری از افراد از مکمل های‬ ‫ویتامین ‪ D‬و روغن ماهی برای کاهش التهاب در بدن و کمک‬ ‫به جلوگیری از بروز چنین شــرایطی استفاده می کنند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬محققان این مطالعه جدید دریافتند که نه ویتامین ‪ D‬و‬ ‫نه روغن ماهی نمی توانند التهاب بــدن را کاهش دهند و در‬ ‫بعضی موارد‪ ،‬نشانگرهای التهابی در افرادی که این مکمل ها را‬ ‫مصرف می کنند‪ ،‬حتی بیشتر از افرادی است که ان ها را مصرف‬ ‫نمی کنند‪ .‬برخی نشانگرها نقش محوری در شروع التهاب دارند‪.‬‬ ‫توانایی تشخیص افزایش سطح این نشانگرها در خون می تواند‬ ‫ابزاری هشــدار دهنده برای اگاه ســازی متخصصان بهداشت‬ ‫و درمان در مورد میزان التهاب در بدن افراد باشــد‪ .‬بسیاری از‬ ‫افراد مکمل های ویتامین ‪ D‬و روغن ماهی را با اعتقاد به این که‬ ‫می توانند به کاهش التهابات کمک کنند‪ ،‬مصرف می کنند‪ .‬در‬ ‫حالیکهمتخصصانمراقبت هایبهداشتیمی توانندتوصیه های‬ ‫بهتر و تخصصی تری به افراد در مورد بهترین مکمل های مورد‬ ‫نیاز ان ها و دوز مناســب مصرفی را به ان ها ارائه دهند‪ .‬در این‬ ‫مطالعه شرکت کنندگان ‪ ۲۰۰۰‬واحد بین المللی ویتامین ‪،D‬‬ ‫یک گــرم امگا ‪ ۳‬یا هــر دو را در روز مصرف کردند‪ .‬در عوض‬ ‫ت کنندگان نیز دارونما دریافت کردند‪ .‬محققان‬ ‫برخی از شرک ‬ ‫در اغاز ازمایش اندازه گیری های اولیه را انجام دادند که ان ها را‬ ‫با اندازه گیری هایی که یک سال بعد انجام دادند‪ ،‬مقایسه کردند‪.‬‬ ‫نتایج نشــان داد که پس از گذشت یک ســال از مصرف این‬ ‫مکمل ها‪ ،‬سطوح یک نوع از ویتامین ‪ D‬و یک نوع از امگا ‪ ۳‬در‬ ‫خون افرادی که مکمل ها را مصرف می کنند به ترتیب ‪ ۳۹‬و ‪۵۵‬‬ ‫درصد بیشتر از افرادی بوده است که دارونما مصرف می کردند و‬ ‫حداقل تغییرات را داشته اند‪ .‬این نشان می دهد که بدن شرکت‬ ‫کنندگان با موفقیت مکمل ها را جذب می کرده است اما با کمال‬ ‫تعجب در افرادی که مکمل های ویتامین ‪ D‬مصرف می کردند‪،‬‬ ‫میزان یکی از نشانگرهای اصلی در شروع التهاب ها در مقایسه با‬ ‫افرادی که دارونما مصرف می کردند‪ ۸.۲،‬درصد بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب این یافته ها نشان داد افراد با مصرف مکمل های‬ ‫ویتامین ‪ D‬در واقع سطوح این نشانگر را نیز در بدن خود افزایش‬ ‫می دهند‪ .‬بنا بر گزارش سایت تخصصی مدیکال نیوز تودی‪ ،‬به‬ ‫طــور قطع می توان گفت که در بیش از یک ســال از اغاز این‬ ‫مطالعه‪ ،‬هیچ مکملی میزان نشانگرهای زیستی التهاب را کاهش‬ ‫نداد‪ .‬هر چند به باور محققان هنوز هم به مطالعات بیشتری در‬ ‫این زمینه نیاز است‪.‬‬ ‫محققان توصیه می کنند با رسیدن به دهه ‪ ۲۰‬سال عمر‪ ،‬الزم است که به طورمرتب میزان کلسترول کنترل شود تا از بیماری های قلبی پیشگیری شود‪ .‬مطالعه نشان می دهد کنترل میزان کلسترول‬ ‫از اواسط ‪ ۲۰‬سالگی می تواند برای ارزیابی ریسک بیماری قلبی و سکته در طول عمر پیش بینی شود‪ .‬محققان عنوان می کنند هر چقدر زودتر در مورد کاهش کلسترول از طریق تغییر در رژیم غذایی و‬ ‫مصرف دارو اقداماتی صورت گیرد‪ ،‬بهتر است‪ .‬کلسترول یک ماده چربی است که در برخی مواد خوراکی یافت شده و همچنین در کبد هم تولید می شود‪ .‬این ماده برای تولید هورمون های نظیر استروژن و‬ ‫تستوسترون‪ ،‬ویتامین‪ D‬و سایر ترکیبات الزم است‪ .‬درحالیکه کلسترول خوب‪ HDL‬به حفظ سالمت بدن کمک می کند‪ ،‬کلسترول بد‪ LDL‬می تواند موجب لختگی خون در عروق شود‪ .‬محققان در این‬ ‫مطالعه‪ ،‬داده های حدود ‪ ۴۰۰‬هزار نفر را در ‪ ۱۹‬کشور بررسی کردند و به رابطه قوی ای بین میزان کلسترول بد و ریسک بیماری قلبی عروقی از اوایل بزرگسالی تا بعداز ‪ ۴۰‬سالگی پی بردند‪.‬‬ ‫عالئمهشدارابتال‬ ‫به سرطان های‬ ‫سر و گردن چیست؟‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به عالئم ابتال‬ ‫به ســرطان حنجره و حفره دهان گفت‪ :‬تشخیص به موقع سرطان‬ ‫ســبب موفقیت در درمان می شود بنابراین افراد باید عالئم هشدار را‬ ‫جدی بگیرند‪ .‬کامبیز نوین در استانه برگزاری چهارمین کنگره بین‬ ‫المللی کلینیکال انکولوژی و چهاردهمین کنگره سالیانه کلینیکال‬ ‫انکولوژی دربار ه ســرطان های سر و گردن اظهار داشت‪ :‬سرطان های‬ ‫ســر و گردن از نظر اپیدمیولوژی در مردان شــایع تر از زنان است و‬ ‫بر اســاس امارهای وزارت بهداشت سرطان های سر و گردن در اکثر‬ ‫اســتان ها جزء ‪ ۱۰‬سرطان شایع در مردان به شمار می رود که البته‬ ‫امــار مبتالیان ان کمتر از ســرطان روده و معده اســت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫استعمال دخانیات و مصرف الکل از جمله عوامل خطر اصلی در بروز‬ ‫ســرطان های سر و گردن به شمار می رود‪ .‬همچنین عوامل شغلی و‬ ‫االینده های محیطی نیز می تواند سبب بروز سرطان های سر و گردن‬ ‫شود به طور مثال افرادی که مشاغل خاص دارند و با موادی همچون‬ ‫نیتروزامین‪ ،‬فرمالدهید‪ ،‬عطر و گرد و غبار زیاد در ارتباط هســتند‬ ‫احتمال ابتالی انها بعضی از انواع ســرطان های سر و گردن بیشتر‬ ‫است‪ .‬عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی ایران درباره عالئم‬ ‫هشدار سرطان های سر و گردن گفت‪ :‬این سرطان ها طیف وسیعی را‬ ‫شامل می شوند که شایع ترین انها سرطان حفره دهان و حنجره در‬ ‫ایران و جهان است‪ .‬این متخصص رادیوتراپی انکولوژی گفت‪ :‬سرطان‬ ‫حنجره در افرادی که دخانیات مصرف می کنند بیشتر بروز یافته که‬ ‫عالئم ان می تواند خشونت صدای پایدار و غیر قابل توجیه باشد که‬ ‫در موارد پیشرفته اعصاب و غدد لنفاوی گردن را نیز درگیر می کند‪.‬‬ ‫نوین گفت‪ :‬تنگی نفس و انســداد راه هوایی و اختالل در بلع از دیگر‬ ‫عالئم هشــدار سرطان حنجره به شمار می رود که در صورت بروز هر‬ ‫یک از این موارد افراد باید جهت بررســی به پزشک مربوطه مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬دبیر اجرایی چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی و‬ ‫چهاردهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی در ارتباط با سرطان‬ ‫حفره دهان خاطرنشان کرد‪ :‬هر توده یا زخمی در مخاط دهان که با‬ ‫گذر زمان بهبود نیابد می تواند عالئمی از ابتال به سرطان حفره دهان‬ ‫باشد که معموالً در ابتدا خود فرد متوجه ان شده و در این موارد الزم‬ ‫اســت جهت بررسی بیشتر و در صورت نیاز نمونه برداری به پزشک‬ ‫مراجعه شــود‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬افراد باید در صورت مشــاهده هرگونه زخم یا توده ای که طول‬ ‫کشیده باشــد و با گذر زمان بهبود نیابد‪ ،‬لق شدگی یا افتادن بدون‬ ‫توجیه دندان و لمس توده در گردن حتماً به پزشک مراجعه کنند چرا‬ ‫که یکی از عوامل اصلی موفقیت در درمان تشــخیص به موقع است‪.‬‬ ‫چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی و چهاردهمین کنگره‬ ‫ســالیانه کلینیکال انکولوژی ‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۹‬اذر ماه سال جاری در هتل‬ ‫المپیک تهران با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می شود‬ ‫و جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه درمان سرطان های مختلف‬ ‫و شایع در ان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫واکسن الرژی به بادام زمینی ساخته شد‬ ‫پژوهشــگران استرالیایی اخیرا موفق به توسعه‬ ‫واکسن الرژی به بادام زمینی شده اند‪ .‬محققان‬ ‫دانشگاه اســترالیا جنوبی(‪ )UniSA‬واکسنی‬ ‫برای الرژی به بادام زمینی توســعه داده اند که‬ ‫می تواند جان هزاران فرد دارای الرژی نســبت‬ ‫بــه این خوراکــی را نجات دهد‪ .‬واکســن در‬ ‫ازمایشــگاه درمانی دانشگاه استرالیای جنوبی‬ ‫ساخته شده است و تاکنون که بر روی موش ها‬ ‫و نمونه های خون انســان ازمایش شده‪ ،‬موثر‬ ‫بوده اســت‪ .‬اگر ازمایش های پژوهشــگران بر‬ ‫روی انســان نیز موفقیت امیز باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫بــه کابوس الرژی به بــادام زمینی پایان داده‬ ‫و زندگــی میلیونها نفر را تغییر دهد‪ .‬واکســن‬ ‫مذکور با بازنویســی پاســخ بدن به الرژن های‬ ‫بــادام زمینی‪ ،‬پاســخ غیر الرژیــک به جای‬ ‫الرژیک ایجاد می کند‪ .‬واکنش های الرژیک به‬ ‫الرژن های بادام زمینی از حالت تهوع و استفراغ‬ ‫گرفته تا انافیالکســی و مرگ متغیر اســت‪.‬‬ ‫انافیالکسی یا بیش دفاعی(‪)Anaphylaxis‬‬ ‫یک واکنــش الرژیک جدی اســت که به طور‬ ‫ناگهانی اغاز می شود و می تواند منجر به مرگ‬ ‫گردد‪ .‬انافیالکســی معموالً با عالیمی همچون‬ ‫ضایعات جلدی‪ ،‬خارش‪ ،‬تورم گلو و افت فشار‬ ‫خون همراه است‪« .‬پریتهی الدی»(‪Preethi‬‬ ‫‪ )Eldi‬رهبــر این مطالعه گفت‪ :‬تقریباً ســه‬ ‫درصد از کودکان اســترالیایی نسبت به بادام‬ ‫زمینی حساسیت دارند‪ .‬الرژی به بادام زمینی‬ ‫می تواند خطرات بسیاری برای سالمتی داشته‬ ‫باشــد‪ .‬اگر ما بتوانیم واکسن موثر الرژی بادام‬ ‫زمینی را توسعه دهیم‪ ،‬این استرس‪ ،‬نگرانی و‬ ‫نظارت مداوم بر شــخص از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫این واکســن به شــکل موثری سیستم ایمنی‬ ‫بــدن را فریب می دهد تا مــواد الرژی زا بادام‬ ‫زمینی را قبول نماید‪.‬‬ ‫افزایش احتمال ابتال به سرطان سینه با استفاده زیاد از رنگ مو‬ ‫محققان «انســتیتو ملی بهداشــت» امریکا در تحقیقات جدید‬ ‫خود بیان کردند که استفاده مکرر از رنگ مو و صاف کننده های‬ ‫مو‪ ،‬خطر ابتالء به «ســرطان سینه» را در زنان افزایش می دهد‪.‬‬ ‫محققان «انســتیتو ملی بهداشــت» امریکا در تحقیقات جدید‬ ‫خود بیان کردند که استفاده مکرر از رنگ مو و صاف کننده های‬ ‫مو‪ ،‬خطر ابتالء به «ســرطان سینه» را در زنان افزایش می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری «‪ ،»cnn‬محققان با بررســی وضعیت‬ ‫ســامتی بالغ بر ‪ 46709‬زن امریکایی در بازه سنی ‪ 35‬تا ‪74‬‬ ‫ساله برای مدت ‪ 8‬سال‪ ،‬دریافتند شانس ابتالء به سرطان سینه‬ ‫در زنانی که به صورت مرتب از «رنگ مو» اســتفاده می کردند‬ ‫نســبت به سایرین ‪ 9‬درصد بیشتر است‪ .‬همچنین انهایی که به‬ ‫صورت مســتمر از «صاف کننده های» مو استفاده می کردند نیز‬ ‫تا ‪ 18‬درصد بیشــتر از ســایرین در معرض خطر ابتالء به این‬ ‫ســرطان قرار داشــتند؛ این خطر در زنانی که هر ‪ 5‬تا ‪ 8‬هفته‬ ‫اقــدام به صاف کردن موهای خــود می کردند تا ‪ 30‬درصد باال‬ ‫می رود‪ .‬اما به لحاظ بیولوژیکی هم امکان انکه محصوالت رنگ‬ ‫مو باعث ایجاد ســرطان در بدن زنان شوند کامال محتمل است؛‬ ‫این محصوالت حاوی ‪ 5‬هزار ماده شــیمیایی مختلف هســتند‬ ‫که برخی از انها به خودی خود ســرطان زا هستند‪ .‬البته اشاره‬ ‫کنیم که خطر ابتالی یک فرد به سرطان تحت تاثیر فاکتورهای‬ ‫مختلف دیگری از جمله وراثت اســت؛ بــرای مثال در پژوهش‬ ‫تازه دیگری مشخص شد زنان سیاه پوستی که هر ‪ 5‬تا ‪ 8‬هفته‬ ‫یکبار موهای ســر خود را رنگ می کنند تا ‪ 60‬درصد نسبت به‬ ‫ســایر دیگر زنان بیشــتر در معرض ابتالء به سرطان سینه قرار‬ ‫دارند‪« .‬الکساندر وایت» ‪ ،‬رئیس گروه «انستیتو ملی بهداشت»‬ ‫امریــکا در این خصوص گفت‪ «:‬محققان مدتهاســت که پیوند‬ ‫احتمالی بین رنگ مو و ســرطان را بررســی می کنند‪ ،‬اما نتایج‬ ‫متناقض نبوده اســت؛ ما خطر ابتالء به ســرطان ســینه در اثر‬ ‫استفاده از رنگ مو را بیشتر می بینیم؛ این اثر در زنان امریکایی‬ ‫افریقایــی تبار‪ ،‬به ویژه در افرادی که مکرر اســتفاده می کنند‪،‬‬ ‫قوی تر است‪».‬‬ ‫یافته های تازه درباره یک ترکیب شیمیایی مضر در بدن انسان‬ ‫بررســی های ازمایشگاهی از سوی گروهی از متخصصان علوم پزشکی در امریکا نشان می دهد که میزان ترکیب‬ ‫شیمیایی «بیسفنول ا» (‪ )BPA‬در بدن انسان بیش از مقداری است که در گذشته براورد شده است‪.‬‬ ‫این محققان با بیان اینکه میزان ترکیب بیســفنول ا در بدن افراد بیش از مقداری اســت که در گذشــته تصور‬ ‫می شد‪ ،‬اظهار داشتند‪ :‬برای اندازه گیری مقدار این ترکیب در بدن به روش دقیق تری دست پیدا کرده ایم‪ .‬ترکیب‬ ‫پرمصرفِ بیســفنول ا در بسیاری از محصوالت پالستیکی از جمله بســته بندی مواد غذایی و نوشیدنی ها مورد‬ ‫اســتفاده دارد و بررسی روی نمونه های حیوانی نشان می دهد که این ترکیب می تواند عملکرد هورمون های بدن‬ ‫را مختل ســازد‪ .‬همچنین قرار گرفتن جنین در معرض این ترکیب با بروز مشکالتی در فرایند رشد و سوخت و‬ ‫ساز و همچنین خطر ابتال به سرطان مرتبط است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس‪ ،‬محققان امریکایی اظهار داشتند‪ :‬یافته های بدست امده نشان دهنده ضرورت‬ ‫دقت هر چه بیشــتر در مورد میزان خطرناک بودن این ترکیب شــیمیایی است‪ .‬همچنین سازمان غذا و داروی‬ ‫امریــکا میزان قرار گرفتن انســان در معرض این ترکیب را بســیار ناچیز دانســته و این در صورتی اســت که‬ ‫ارزیابی های ان ها بر اساس مقیاس های دقیق نبوده است‪.‬‬ ‫سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشموالن دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم‪ ،‬دیپلم و زیردیپلم که برگ اماده به خدمت به تاریخ اذر ماه سال جاری دریافت کرده اند را به خدمت سربازی‬ ‫فراخواند‪ .‬سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬کلیه مشموالن فارغ التحصیل مقاطع کاردانی‪ ،‬دیپلم و زیردیپلم که برگ اماده به خدمت به تاریخ ‪ ۱۹‬اذر ماه ‪ ۹۸‬دریافت‬ ‫کرده اند‪ ،‬می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس‪ ،)۱۰+‬برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز اموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج در ان اقدام کنند‪ .‬در این‬ ‫اطالعیه امده است‪ :‬مشموالن ساکن تهران بزرگ می بایست ساعت ‪ ۶‬صبح روز سه شنبه ‪ ۱۹‬اذر ماه ‪ ۱۳۹۸‬و مشموالن ساکن سایر استان ها نیز ساعت ‪ ۷‬صبح تاریخ ذکر شده‪ ،‬در محل و‬ ‫مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز اموزش نیروهای مسلح اعالم شده‪ ،‬حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬عدم حضور به موقع در زمان و محل‬ ‫های تعیین شده‪ ،‬غیبت محسوب می شود و برابر ماده‪ ۵۸‬قانون خدمت وظیفه عمومی‪ ،‬محرومیت های اجتماعی را برای انان در برخواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعاملسازمانملیزمینومسکن‪:‬‬ ‫پرونده مسکن مهر پایان‪ ۹۹‬بسته می شود‬ ‫مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تکمیل این طرح تا پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫به جز پروژه هایی با پیشرفت کمتر از ‪ ۳۰‬درصد و یا دارای پرونده حقوقی‬ ‫خبر داد‪ .‬علی نبیان درباره اخرین وضعیت مسکن مهر اظهار داشت‪ :‬مسکن‬ ‫مهر از سوی سه دستگاه پیگیری می شود؛ یکی شهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر که‬ ‫بنیاد مسکن ان را در دست اقدام دارد؛ مسکن مهر شهرهای جدید از سوی‬ ‫شرکت عمران شهرهای جدید در حال ساخت و تکمیل است؛ سازمان ملی‬ ‫زمین و مسکن نیز موظف به اجرای طرح مسکن مهر در سایر شهرهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه های مسکن مهر که در حیطه اختیارات سازمان ملی زمین و‬ ‫مسکن است‪ ،‬با سرعت باالیی در حال ساخت و تحویل به متقاضیان هستند‬ ‫و هر هفته با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها جلساتی برای تکمیل این‬ ‫طرح در شهرهای مختلف برگزار می کنیم‪ .‬مدیرعامل سازمان ملی زمین‬ ‫و مســکن افزود‪ :‬با توجه به اینکه بخشی از پروژه های مسکن مهر از سوی‬ ‫تعاونی های مســکن احداث و واگذار می شود‪ ،‬از نماینده وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی دعوت کرده ایم در جلســات مدیران سازمان ملی زمین و‬ ‫مسکن با مدیران استانی راه و شهرسازی حاضر باشند با حضور نمایندگان‬ ‫وارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در این جلسات شورای مسکن اجتماعی‪ ،‬این‬ ‫فرایند تسریع شده است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬تامین منابع پروژه ها در حال انجام‬ ‫است و تمام تالش خود را می کنیم تا به تعهدمان عمل کنیم‪ .‬معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی تاکید کرد‪ :‬به جز مسکن مهرهایی که پیشرفت فیزیکی ان زیر‬ ‫‪ ۳۰‬درصد است و همچنین پروژه ها یا تعاونی هایی که درگیری حقوقی دارند‬ ‫و در مجامع قضایی پرونده انها مفتوح است‪ ،‬این پروژه ها مستثنی هستند اما‬ ‫انهایی که مشکلی نداشته باشند‪ ،‬به سرعت روند ساخت و ساز این پروژه ها‬ ‫در حال پیشرفت فیزیکی است‪ .‬نبیان با بیان اینکه هر روزه در برخی استان‬ ‫ها شاهد جمع بندی پروژه های مسکن مهر هستیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تالش می‬ ‫کنیم که به استثنای موارد مذکور (دارای پرونده حقوقی و زیر ‪ ۳۰‬درصد) کل‬ ‫طرح مسکن مهر تا پایان سال ‪ ۹۹‬به اتمام برسد‪ .‬وی با اشاره به اظهارات وزیر‬ ‫راه و شهرسازی مبنی بر تالش دولت برای جمع کردن پروژه مسکن مهر‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به جز موارد دارای مشکالت حقوقی که از ید اجرایی سازمان ملی‬ ‫زمین و مسکن خارج است و نمی توانیم تا زمانی که پرونده حقوقی انها بسته‬ ‫می شود‪ ،‬کاری انجام دهیم‪ ،‬تالش می کنیم پروژه ها را به سمت و سویی‬ ‫ببریم که سریعتر این طرح جمع بندی شود‪ .‬مدیرعامل سازمان ملی زمین و‬ ‫مسکن درباره افزایش وام مسکن مهر گفت‪ :‬افزایش وام مسکن مهر از ‪ ۴۰‬به‬ ‫‪ ۴۵‬میلیون تومان برای تمام پروژه های این طرح در سراسر کشور با پیگیری‬ ‫های وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی پول و اعتبار تصویب و به شعب‬ ‫بانک عامل بخش مسکن ابالغ شده است‪ .‬برای تکمیل طرح مسکن مهر در‬ ‫شهر جدید پردیس نیز این افزایش تسهیالت از ‪ ۴۰‬به ‪ ۵۰‬میلیون تومان در‬ ‫نظر گرفته شــده است و توانسته اعتبار خوبی به پروژه ها تزریق کند تا در‬ ‫تکمیل انها موثر باشد‪ .‬وی درباره افزایش اورده های متقاضیان مسکن مهر‬ ‫گفت‪ :‬تالش های دولت و مردم برای تکمیل مسکن مهر دو سویه است که هم‬ ‫دولت و هم مردم بتوانند کاری کنند که طرح مسکن مهر جمع بندی شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪ :‬از ‪ ۵۰۰‬هزار واحد مسکن باقی مانده‪ ۳۰۰ ،‬هزار‬ ‫واحدتکمیلشد‬ ‫محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه امضای تفاهم نامه احداث ‪۱۷۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی ویژه فرهنگیان با حضور وزیر اموزش و پرورش در جمع‬ ‫خبرنگاران درباره مسکن مهر گفت‪ :‬از زمانی که من به وزارت راه و شهرسازی‬ ‫امدم‪ ۵۰۰ ،‬هزار واحد از این طرح باقی مانده بود که تا کنون در یک ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۵۰‬هزار واحد ان به متقاضیان تحویل و ‪ ۱۵۰‬هزار واحد دیگر نیز‬ ‫اماده واگذاری است‪ ۸۰‬هزار واحد نیز مشکل حقوقی دارند که در اختیار تعاونی‬ ‫های مســکن است و تکمیل انها در اختیار دولت نیست و ارتباطی به دولت‬ ‫ندارد؛ تا زمانی که فرایند قضایی ان تعیین تکلیف نشود‪ ،‬امکان ادامه ان نیست‪.‬‬ ‫جمشید فروزش‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده‪ ،‬ارایشی و بهداشتی ایران‪:‬‬ ‫در شرایط اقتصادی فعلی‪ ،‬ایران کازمتیکا فرصت خوبی برای فعاالن حوزه ارایشی و بهداشتی است‬ ‫در شرایط فعلی با توجه به قونین موجود و گشایشی که در زمینه‬ ‫واردات مواد اولیه اتفاق افتاد‪ ،‬خوشبختانه هیچ کمبود و محدودیتی‬ ‫برای تولید و تامین محصوالت ارایشی و بهداشتی در کشور نداریم‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد خبری همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکا جمشید‬ ‫فروزش‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده‪ ،‬ارایشی و بهداشتی‬ ‫ایــران‪ ،‬ضمن بیان این نکته یاداوری کرد‪« :‬در یک مقطع به دلیل‬ ‫تحریم ها برای خرید مواد اولیه مشــکالت زیادی داشــتیم ولی با‬ ‫عبــور از ان دوره و تخصیص ارز نیمایی و به وجود امدن شــرایط‬ ‫مناسب برای تامین این مواد‪ ،‬تولید در شرایط بهتری قرار گرفت‪ .‬از‬ ‫طرفی ممنوع شدن ورود کاالهای مشابه تولید داخل باعث شد که‬ ‫بازار این محصوالت در کشــور رونق بیشتری بگیرد‪ .‬طبیعتا تالش‬ ‫تولیدکنندگان برای ارائه محصوالت بهتــر و جدید برای رفع نیاز‬ ‫جامعه خواهد بود‪».‬‬ ‫فروزش برندسازی نکردن را یکی از دالیل ناشناخته ماندن تولیدات‬ ‫داخلی و اعتماد بیشتر مردم به محصوالت خارجی دانست و گفت‪:‬‬ ‫«برندسازی ابزار خاص خودش را الزم دارد‪ ،‬از جمله تبلیغات که ما‬ ‫به دلیل مصلحت ها و قوانین کشــور در این زمینه محدودیت هایی‬ ‫داریم ولی باید بپذیریم که این دانش به تازگی در کشــور ما رشد‬ ‫کرده اســت و خیلی شــرکت ها نیز قدم های خوبی در این زمینه‬ ‫برداشــته اند‪ ».‬به گفته عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده‪،‬‬ ‫ارایشی و بهداشتی ایران «همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکا تاثیر‬ ‫زیادی در معرفی تولیدات داخلی به مردم و اگاهی دادن در زمینه‬ ‫انتخاب محصوالت معتبر خواهد داشــت چون تمام فعاالن حوزه‬ ‫ارایشی و بهداشتی‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬متخصصان و پزشکان و حتی‬ ‫مصرف کنندگان در این رویداد حضور دارند‪ .‬همچنین با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی و رکود فعلی‪ ،‬حضور در ایران کازمتیکا و معرفی‬ ‫محصوالت‪ ،‬برای واردکننده و تولیدکننده مفید و موثر خواهد بود‪».‬‬ ‫همایش و نمایشگاه بین المللی ایران کازمتیکا (فراورده های ارایشی‪،‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬شوینده‪ ،‬سلولزی و صنایع وابسته) از ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬دی ماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫با ریاست دکتر محمدرضا شانه ساز و دبیری دکتر عبدالعظیم بهفر‬ ‫در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫علیرضا کیانی؛ عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده‪ ،‬بهداشتی و ارایشی ایران‪:‬‬ ‫تاثیر ایران کازمتیکا بر تفکیک محصوالت معتبر از کاالی قاچاق‬ ‫ســطح کیفی فراورده های ارایشی و بهداشتی بازار‬ ‫ایران را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫در حالی که فعالیت کشــورهای اروپایی در زمینه تولید‬ ‫عطریات و محصوالت شــوینده بیش از چند صدســال‬ ‫نیســت‪ ،‬ما در این زمینه سابقه تاریخی و مذهبی داریم‪.‬‬ ‫سربازان هخامنشی پیش از ان که به جنگاورری مشهور‬ ‫بوده باشــند و در دین ما نیز برای نظافت و خوش بویی‬ ‫توصیه هــای فراوانی وجود دارد‪ .‬از طــرف دیگر اقلیم‬ ‫و طبیعت ایــران نیز این فرصت را به ما داده اســت تا‬ ‫در صنعت ارایشــی و بهداشــتی به نتایج مطلوب تری‬ ‫برســیم‪ .‬به گزارش ســتاد خبری همایش و نمایشگاه‬ ‫ایران کازمتیکا‪ ،‬علیرضا کیانی؛ عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫صنایع شوینده‪ ،‬بهداشــتی و ارایشی ایران ضمن اشاره‬ ‫به ایــن مطلب در گفت وگو با این ســتاد درباره اهمیت‬ ‫برگزاری ایران کازمتیکا‪ ،‬علت استقبال تولیدکنندگان و‬ ‫واردکنندگان و نیز تاثیر ایران کازمتیکا بر مصرف کنندگان‬ ‫فراورده های بهداشتی و ارایشی صحبت کرده است‪.‬‬ ‫محصوالت ارایشی و بهداشتی داخلی نظارت های سخت گیرانه ای در‬ ‫همه بخش های توزیع‪ ،‬انبار و توزیع دارند‪ .‬وزارت بهداشت بر تهیه‬ ‫مواد اولیه نظارت کامل دارد‪ ،‬فرایند ساخت در همه شرکت ها رعایت‬ ‫می شود و کیفیت محصوالت نهایی هم در وزارت بهداشت و موسسه‬ ‫استاندارد کنترل و تایید می شود‪ .‬به عنوان کسی که ‪ ۲۰‬سال در این‬ ‫حوزه فعالیت کرده و عضو هیات مدیره و مســئول بخش ارایشی‬ ‫انجمن صنایع بهداشــتی و ارایشی هستم‪ ،‬می گویم که باتوجه به‬ ‫ارزیابی ما اگر کاالهای تقلبی و قاچاق حذف شوند؛ سطح کیفی این‬ ‫فراورده ها در کشور ما از بقیه کشورهای منطقه باالتر است‪.‬‬ ‫دلیل استقبال تولیدکنندگان فراورده های ارایشی و‬ ‫بهداشتی از حضور دز ایران کازمتیکا چیست؟‬ ‫سابقه موفق مجموعه رســایش در برگزاری ایران فارما و رویدادها‬ ‫و نمایشــگاه های دیگر مورد نظر ما بوده اســت‪ .‬انعکاس داخلی و‬ ‫بین المللی بســیار خوب ایران فارما‪ ،‬استقبال و سطح باالی حضور‬ ‫شرکت های داروسازی را داشته که طبیعتا نتیجه ان دست اوردهای‬ ‫تجاری و اقتصادی برای ان ها بوده اســت؛ بنابراین ما نیز تصمیم‬ ‫گرفتیم در این همایش و نمایشــگاه که اولین رویداد از نوع خود‬ ‫است شرکت کنیم و از مسئولین برگزاری ایران کازمتیکا می خواهیم‬ ‫که این رویداد را به خوبی ایران فارما منعکس کنند تا همان اثار و‬ ‫نتایجی که در حوزه دارو اتفاق افتاد و باعث جلب نظر و همکاری‬ ‫شــرکت های خارجی در زمینه تولید و صادرات دارو شد‪ ،‬در حوزه‬ ‫فراورده هی بهداشتی و ارایشی نیز رخ بدهد‪.‬‬ ‫چالش اصلی فعاالن حوزه ارایشی و بهداشتی چیست‬ ‫که باعث شده اســت هر دو انجمن صنایع ارایشی و‬ ‫بهداشــتی و نیز واردکنندگان محصوالت ارایشی و‬ ‫بهداشتی از ایران کازمتیکا چیست؟‬ ‫مشــکل فعاالن این حوزه به عنوان تولیدکننــده‪ ،‬واردکنندگان و‬ ‫همچنین مصرف کنندگان و مسئولین ذیربط‪ ،‬وجود کاالهای قاچاق‬ ‫در بازار است و باید امکانی فراهم شود تا کاالهای قاچاق و غیرمعتبر‬ ‫از فراورده های اصیل جدا و مشخص شوند‪ .‬حضور در ایران کازمتیکا‬ ‫برای هر دو گروه تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی (که کاالهای‬ ‫اصیل و معتبر را عرضه می کنند)‪ ،‬فرصت مناسبی است تا تفکیک‬ ‫درســتی بین کاالهای داخلی‪ ،‬کاالهای وارداتــی معتبر و احیانا‬ ‫کاالهای غیرمعتبر و تقلبی ایجاد شــود و ایــن موضوع به اطالع‬ ‫مصرف کننده نیز برسد‪.‬‬ ‫ایران کازمتیکا چه تاثیری بر نگرش مصرف کنندگان‬ ‫به محصوالت موجود در بازار‪ ،‬به ویژه تولیدات داخلی‬ ‫دارد؟‬ ‫از همه دوستان و همکاران برای مشارکت و حضور در ایران کارمتیکا‬ ‫دعوت کردیم چون این رویداد می تواند فضا و فرصت مناسبی برای‬ ‫معرفی محصوالت معتبر و باکیفیت برای کشور باشد‪ .‬دلیل دیگری‬ ‫که فکر می کنم حضور ما به عنوان فعاالن حوزه صنعت داخلی در‬ ‫این نمایشگاه الزم است‪ ،‬اثبات سطح کیفی تولیدات داخلی برای‬ ‫مصرف کنندگان و هم وطنان است‪.‬‬ ‫همایش و نمایشگاه بین المللی ایران کازمتیکا (فراورده های ارایشی‪،‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬شوینده‪ ،‬سلولزی و صنایع وابسته) از ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬دی ماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫با ریاست دکتر محمدرضا شانه ساز و دبیری دکتر عبدالعظیم بهفر‬ ‫در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫فراخوان مشموالن فوق دیپلم‪ ،‬دیپلم و زیردیپلم در اذر ماه‪۹۸‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪189‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫بوی نامطبوع باز بخش هایی‬ ‫از تهران را فراگرفت‬ ‫بوی نامطبوع بار دیگر بخش هایی از تهران را فراگرفت‬ ‫و بارش باران هم نتوانســت مانع از انتشــارش شــود‪.‬‬ ‫پرونده بوی نامطبوع سال گذشــته باز شد و ان زمان‬ ‫فرضیه های مختلفــی از جمله شــیرابه های ارادکوه‪،‬‬ ‫فاضالب‪ ،‬ماده شــیمیایی مرکاپتان ‪ -‬که به گاز شهری ‬ ‫تزریق می شود ‪ -‬به عنوان منشا بوی نامطبوع پایتخت‬ ‫مطرح شد‪ ،‬اما هیچگاه منشاء دقیق این بو اعالم نشد و‬ ‫این موضوع مسکوت ماند تا اینکه در ‪ ۱۰‬اذرماه دوباره‬ ‫بــوی مرموز بخش هایی از پایتخت را فرا گرفت و باعث‬ ‫شــد که پرونده بوی نامطبوع پایتخت مجدد گشــوده‬ ‫و گمانه زنی ها و اقداماتی درباره شناســایی منشــاء ان‬ ‫اغاز شــود از جمله اینکه دو ســازمان مدیریت بحران‬ ‫و اتش نشــانی ماموریت یافتند منشــا بوی نامطبوع را‬ ‫پیدا کنند‪ .‬منشــاء این بو چه تغییر وزش باد باشــد و‬ ‫ب و هر فرضیه دیگر‪ ،‬شایســته‬ ‫چه عدم الیروبی فاضال ‬ ‫است دستگاه های ذیربط چرایی نشت و پراکندگی ان‬ ‫را در منطقه مختلف تهران در اســرع وقت شناســایی‬ ‫و برطرف کننــد زیرا عالوه بر اینکــه تحمل این بوی‬ ‫نامطبوع ناممکن است‪ ،‬نگرانی هایی هم از نظر بهداشت‬ ‫و سالمتی در میان شهروندان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫سید حسن رسولی‪:‬‬ ‫همسان سازی حقوق در شهرداری‬ ‫به معنای کاهش هزینه ها نیست‬ ‫سید حسن رســولی خزانه دار شــورای اسالمی شهر‬ ‫تهران در جلسه شورای اســامی شهر تهران در ادامه‬ ‫بررسی طرح «سیاســت های اجرایی و الزامات تدوین‬ ‫بودجه سال ‪ »۹۹‬درباره پیشــنهادی مبنی بر افزایش‬ ‫بهره برداری از طریق همسان ســازی حقوق سازمان و‬ ‫شــرکتهای شهرداری با ســتاد و صف‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫پیشــنهاد برای کمک به افزایش بهره برداری از طریق‬ ‫کاهش هزینه ها مطرح شــده‪ ،‬اما واژه همسان ســازی‬ ‫مترداف با کاهش هزین ه نیســت و ممکن است منتهی‬ ‫بــه افزایش هزین ه جاری شــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬نظام‬ ‫اســتخدامی و جبران خدمات در شــرکت و سازمان ها‬ ‫و واحدهای ســتادی شــهرداری به لحــاظ مقرراتی و‬ ‫مبنای حقوق اداری یکســان نیســت‪ .‬ایین نامه اداری‬ ‫و استخدامی ســال ‪ ۵۸‬شهرداری تنها مستند ما است‬ ‫که طبق ایــن ایین نامه شــغل های متعددی تعریف‬ ‫شده که پایه و اساس ان یکسان نیست از این رو ابالغ‬ ‫سیاست همسان سازی عم ً‬ ‫ال قابلیت اجرایی ندارد‪ .‬نائب‬ ‫رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران‪،‬‬ ‫درباره پیشــنهاد حذف بند ‪ ۵‬از بخش تملک و دارایی‬ ‫مالی سیاست های اجرایی بودجه سال ‪ ،۹۹‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مدیریت بدهی بخشــی از وظایف شهردار و معاونان او‬ ‫اســت‪ .‬یکی از ســرفصل بدهی ها نحوه مواجه با بانکها‬ ‫و سایر موسســات مالی و اعتباری است که در سنوات‬ ‫گذشته برای اجرای پروژه های شهری از انها تسهیالت‬ ‫دریافت شد ه است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در صورت حذف این‬ ‫بند عمال ان چه اتفاق می افتد این اســت که شهرداری‬ ‫را از تامین اعتبار اســتمهال بدهی های قبلی به طوری‬ ‫کــه با پرداخت هزینه مالی ســنواتی‪ ،‬امــکان تجدید‬ ‫تسهیالت فراهم شود را منع می کنیم‪ .‬خزان ه دار شورای‬ ‫شــهر تهران همچنین درباره اســتثنا کردن سازمان و‬ ‫شرکت های مرتبط با پیشگیری از اسیب های اجتماعی‬ ‫در سیاســت های اجرایی بودجه ‪ ۹۹‬نیز گفت‪ :‬نســبت‬ ‫مســتقیم بین حد واندازه و میزان هزینه بری سازمان‬ ‫و نهادهای مرتبط با اسیبهای اجتماعی الزاما به معنای‬ ‫کاهش شاخص مرتبط با شاخص های اجتماعی نیست‪.‬‬ ‫ســازمان های چابک کارامد و کم هزینه بیشــتر موثر‬ ‫هستند اگر غیر این باور داشــته باشیم این سازمان ها‬ ‫به سازمان های اســیب دیده اجتماعی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر به این شــکل بخشی در جهت گیری‬ ‫و سیاست ها استثنا قائل شویم‪ ،‬قاعده ای نمی ماند‪ .‬این‬ ‫مسایل احکام کلی هســتند که می توان در سرفصل و‬ ‫تبصره های بودجه به ان پرداخت‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫اریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫اماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪189‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫دستاوردسازی کمیسیونصنایعمجلس‬ ‫به قیمت نابودی صنعت خودرو‬ ‫شاعرانه‬ ‫صبا به لطف بگو ان غزال رعنا را‬ ‫که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را‬ ‫شکرفروش که عمرش دراز باد چرا‬ ‫تفقدی نکند طوطی شکرخا را‬ ‫غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل‬ ‫که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را‬ ‫به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر‬ ‫به بند و دام نگیرند مرغ دانا را‬ ‫ندانم از چه سبب رنگ اشنایی نیست‬ ‫سهی قدان سیه چشم ماه سیما را‬ ‫چو با حبیب نشینی و باده پیمایی‬ ‫به یاد دار محبان بادپیما را‬ ‫جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب‬ ‫که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را‬ ‫در اسمان نه عجب گر به گفته حافظ‬ ‫سرود زهره به رقص اورد مسیحا را‬ ‫در ستایش روح صنعت کشورم‬ ‫محسن خلیلی‬ ‫دریا را چگونه می شناختیم‬ ‫اگر تو نبودی؟‬ ‫باال را چگونه در می یافتیم‬ ‫اگر تو نبودی؟‬ ‫گل را چگونه می شناختیم‬ ‫اگر تو نبودی؟‬ ‫***‬ ‫هیچ دریایی به وسعت تو نیست‬ ‫با موج های بی دریغش‬ ‫هیچ باالیی به بلندای تو نیست‬ ‫با اوج های ناشناسش‬ ‫و هیچ گلی به سخاوت تو نیست‬ ‫با عطر بی توقعش‬ ‫***‬ ‫رد پایت را که بگیریم‬ ‫به جنگلی انبوه می رسیم‬ ‫که افق را سبز کرده است‬ ‫به کوهی می رسیم‬ ‫که رود می بخشد به کویر‬ ‫***‬ ‫رد پایت را که بگیریم‬ ‫به خویش می رسیم‬ ‫که تو ما را به خویش نشان دادی‬ ‫چون ایینه‪ ،‬شفاف‬ ‫چون اب‪ ،‬بی دروغ ‪...‬‬ ‫***‬ ‫تو مدام در تکاپوی بهاری‬ ‫مدام در تکثیر باغی‬ ‫مدام در تاسیس سپیده ای‬ ‫***‬ ‫بگذار کنار تو بمانیم‬ ‫در سایه سار تو‬ ‫تا انتهای عشق ‪...‬‬ ‫شراره کامرانی‬ ‫کمیســیون صنایع و معادن مجلس که اصالح طرح ســاماندهی خودرو را‬ ‫به هیئت تحقیق و تفحص خودرو ســپرده بــود‪ ،‬در اقدامی عجیب‪ ،‬خارج‬ ‫از دســتور کمیسیون و بدون حضور رییس تحقیق و تفحص خودرو‪ ،‬طرح‬ ‫مذکور را مجددا ً با ایرادات اساســی تصویب نمود‪ .‬کمیسیون صنایع که در‬ ‫کارنامه چهارساله خود هیچ خروجی مشخصی نداشته‪ ،‬با این کار صرفاً به‬ ‫دنبال تصویب سریع تر یک دستاورد است که البته نه تنها نتایج مثبتی ندارد‬ ‫بلکه اسیب های گذشته این صنعت را تشدید می کند‪ .‬صنعت خودرو به عنوان‬ ‫دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت‬ ‫در ایران‪ ،‬همواره با مشکالت زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبه رو‬ ‫بوده است که این مشکالت در سال گذشته شدت گرفت‪ .‬این صنعت که سالی‬ ‫سخت و پرتنش را گذراند‪ ،‬ناگهان با طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت‬ ‫خودرو» به پیشنهاد مجلس شورای اسالمی روبه رو شد که نکات بسیاری را در‬ ‫خود پنهان دارد‪ .‬طرح مذکور تابه حال دومرتبه توسط شورای نگهبان به دلیل‬ ‫ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‬ ‫برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست های کلی نظام اعالم کرده است‪ .‬عالوه‬ ‫برایراداتقانونی‪،‬اینطرحدرسیاست گذاریصنعتخودرونیزبسیارپراشتباه‬ ‫ظاهر شده‪ ،‬به طوری که بسیاری از اساتید دانشگاه‪ ،‬کارشناسان و پژوهشگران و‬ ‫حتیدولتوبرخینمایندگانمجلس‪،‬اینطرحراشایستهتصویبنمی دانند‪.‬‬ ‫بررسی های کارشناسی نشان می دهد این طرح ازمنظر سیاست گذاری نه تنها‬ ‫در مسائل مهم خودروسازی ازجمله خصوصی سازی‪ ،‬واردات‪ ،‬قیمت گذاری‪،‬‬ ‫اسقاط ناوگان فرسوده و غیره‪ ،‬بسیارضعیف است بلکه در زمینه هایی مانند‬ ‫حمایت از تولید داخل‪ ،‬ارتباط با مراکز دانشگاهی‪ ،‬اقتصاد دانش بنیان و غیره‬ ‫حرفی برای گفتن ندارد‪ .‬این طرح که قرار بود در فضای ناارام و بی ثبات بازار و‬ ‫صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند ‪ ،‬با وجود ایرادات اساسی موجود در‬ ‫ان هیچ اثر مثبتی در صنعت خودرو نخواهد داشت و ناکارامدی های بسیاری‬ ‫را در مدیریت موثر حوزه خودروسازی در سال های پیش رو به همراه خواهد‬ ‫ن انها اشاره خواهد شد‪.‬‬ ‫داشت که در ادامه گزارش به مهمتری ‬ ‫مطابق ماده (‪ )۲‬این طرح‪ ،‬دولت مکلف شده شرکت های خودروسازی را به‬ ‫بخش خصوصی واگذار کند‪ .‬خصوصی سازی در کشور ما به یک کلیدواژه برای‬ ‫ایجاد رانت و فساد گسترده تر تبدیل شده است؛ خروجی و نتایج این سیاست‬ ‫خام و دست وپا شکسته در هپکو اراک‪ ،‬ماشین سازی تبریز‪ ،‬هفت تپه و امثال‬ ‫ذلک نمایان شده است‪ .‬در شرایطی که هنوز برای خصوصی سازی‪ ،‬سیاست‬ ‫درست و جامعی طراحی نشــده است‪ ،‬مشخص نیست چرا برای واگذاری‬ ‫دومین صنعت بزرگ کشــور این همه اصرار وجود دارد‪ .‬با توجه به عملکرد‬ ‫ضعیف خصوصی سازی در سال های گذشته‪ ،‬اقدام به واگذاری شرکت های‬ ‫خودروسازی در بازار غیررقابتی فعلی‪ ،‬اسیب های قبلی این صنعت را دوچندان‬ ‫می کند‪ .‬این مسئله به حدی مهم و گلوگاهی است که مسئولین در قوای سه‬ ‫گانه به نحوه واگذاری ها نقدهای اساسی دارند؛ حتی اخیرا ً چندین مرتبه این‬ ‫موضوع مورد اشاره رهبر انقالب نیز قرار گرفت که باید جلوی زمینه چینی‬ ‫برای فساد گرفته شود؛ ایشان با یاداوری تجربه های تلخ گذشته‪ ،‬مسئولین را‬ ‫از خصوصی سازی بدون هیچ ضابطه ای برحذر داشتند‪.‬‬ ‫صنعــت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی‪ ،‬با توجه به امتیازات ویژه ای که‬ ‫دربردارد‪ ،‬برای بسیاری از افراد سودجو محل کسب منفعت و رانت گسترده ای‬ ‫خواهد بود‪ .‬اشــتغال بیش از ‪۱۰۰‬هزار نفر به طور مســتقیم در دو شرکت‬ ‫ایران خودرو و سایپا و همچنین حدود‪۵۰۰‬هزار نفر در قطعه سازی ها‪ ،‬می تواند‬ ‫ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خود را ازطریق‬ ‫فشار به حاکمیت تامین کنند نه افزایش تعداد و کیفیت تولیدات داخلی‪.‬‬ ‫ازطرفی درصورتی که برخی قطعه ســازان بزرگ با ثبت شرکت های فرعی‪،‬‬ ‫اقدام به خرید سهام شرکت های خودروسازی کنند‪ ،‬با توجه به دست گرفتن‬ ‫مدیریت خودروسازان بزرگ و اعمال نفوذ در خرید قطعات‪ ،‬بر قطعه سازان‬ ‫خرد که سهام دار خودروساز نیستند‪ ،‬فشار مالی وارد خواهند کرد تا ان ها را در‬ ‫درازمدت از چرخه تولید کنار گذارند‪.‬‬ ‫بنابراین درحال حاضر که بستر قانونی الزم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری‬ ‫از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم‬ ‫گنجانده نشده است‪ ،‬واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی‪ ،‬این صنعت‬ ‫را به ورطه نابودی خواهد کشاند‪ .‬ازجمله مهم ترین افات انحصارگر خصوصی‬ ‫می توان به کاهش تعمدی تیراژ تولید‪ ،‬کاهش داخلی سازی و حتی تعطیلی‬ ‫صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد‪.‬‬ ‫در ماده (‪ )۴‬طرح‪ ،‬واردات خودروهای هیبریدی و برقی ازاد شده است که‬ ‫این مسئله در تضاد کامل با سیاست های کلی نظام و سیاست های دولت‬ ‫درخصوص مدیریت هدفمند واردات خودرو است‪ .‬در شرایطی که کشور‬ ‫در جنگ اقتصادی قرار دارد‪ ،‬مدیریت منابع ارزی کشور بیش از هر زمانی‬ ‫ضــرورت دارد و از این رو امکان واردات ازادانــه این خودروها با توجه به‬ ‫ارزبری باالی ان ها (قیمت متوسط هر خودروی هیبریدی و برقی برابر ‪۳۰‬‬ ‫هزار دالر) وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ازطرفی با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای‬ ‫دانشــگاهی و دانش بنیان‪ ،‬رویکرد سیاســتی در شرایط فعلی برای توسعه‬ ‫خودروهای برقی باید به سمت تولید داخل باشد نه واردات‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫که با وجود مسائل مطرح شده همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی‬ ‫اصرار وجود دارد و این گونه به نظر می رسد که این ماده قانونی به عنوان پوششی‬ ‫برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫اسقاط ناوگان فرســوده که در گزارشات متعددی قطعی ترین راهکار‬ ‫کاهش الودگی هوای کالنشــهرها شناخته می شود‪ ،‬سال گذشته یک‬ ‫رکود بی سابقه را تجربه کرد‪ .‬کاهش خرید و فروش گواهی های اسقاط‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬هزار برگه به ‪ ۱۰۰‬هزار برگه در ســال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪،۹۶‬‬ ‫نگرانی هــا درخصوص الودگی هوای کالنشــهرها و همچنین مصرف‬ ‫بی رویه سوخت در کشور را دوچندان کرد‪.‬‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬در طرح ســاماندهی بازار خودرو‪ ،‬اقدام به تقریر ماده ای‬ ‫درخصوص رونق چرخه اســقاط شده است‪ .‬ماده‪ ۹‬مکرر این طرح هرچند‬ ‫زمینه خوبی را برای رونق بازار تقاضای اسقاط فراهم کرده اما بررسی های‬ ‫کارشناسی نشان می دهد‪ ،‬ناکارامدی های مشابه قوانین گذشته عیناً در ماده‬ ‫مذکور تکرار شده است‪ .‬بررسی ها حاکی از ان است که در این ماده به مانند‬ ‫قوانین و مصوبات قبلی‪ ،‬بازار تقاضای گواهی های اسقاط تنها به واردکنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان خودرو گره زده شــده است‪ .‬درحالی که تجربه های قبلی‬ ‫نشان می دهد این خریداران به دلیل وضعیت نامتعادل اقتصادی نمی توانند‬ ‫به صورت پایدار و دائمی تعداد گواهی موردنیاز اســقاط را خریداری کنند‪.‬‬ ‫همچنین سازوکار اجرایی قوانین نوشته شده‪ ،‬فاقد شفافیت بوده و به تبع‪،‬‬ ‫ضمانت اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫حال سوال اینجاست که چرا بدون توجه به اسیب شناسی قوانین مشابه قبلی‪،‬‬ ‫اقدام به نوشــتن یک ماده تکراری می شود که نه تنها کمک چشمگیری به‬ ‫اسقاط ناوگان فرسوده نخواهد کرد بلکه راه رسیدن به قوانین کارامد و شفاف‬ ‫در حوزه اسقاط ناوگان فرسوده را سلب می کند‪.‬‬ ‫با توجه به ایرادات فراوان قانونی و سیاست گذاری موجود در این طرح‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬نماینده مجلس ضمن تشریح این ایرادات‪ ،‬طی فرایند قانونی مراعی‬ ‫(مسکوت ماندن)‪ ،‬درخواست بازنگری و اصالح بنیادین این طرح در کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه ارائه کردند‪ .‬کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن که این ایرادات را منطقی و قابل بررسی مجدد ارزیابی کرده بود‪ ،‬طی‬ ‫مصوبه ای مقرر کرد که کمیته ای متشکل از اعضای هیئت تحقیق و تفحص‬ ‫خــودرو به منظور اصالح این طرح و تلفیق گزارش نهایی تحقیق و تفحص‬ ‫خودرو با طرح ساماندهی صنعت خودرو تشکیل شود‪ .‬هیئت تحقیق و تفحص‬ ‫خودرو نیز مطابق این مصوبه‪ ،‬اقدام به بازنگری طرح مذکور کرد‪.‬‬ ‫اما کمیســیون صنایع در اقدامی غیرمنتظره و خارج از دستور کمیسیون‪،‬‬ ‫مجــددا ً این طرح را بدون حضور رییــس هیئت تحقیق و تفحص خودرو‬ ‫در روز دوشــنبه مورخ ‪ ۲۰‬ابان و بدون اعمال نظرات اصالحی این هیئت‪،‬‬ ‫اصالح کرد‪ .‬به زعم بسیاری از نمایندگان مجلس‪ ،‬این اقدام کمیسیون صنایع‬ ‫تحلیل پذیر بوده و می توان ان را دستاوردسازی صوری این کمیسیون تلقی‬ ‫کرد‪ .‬کمیسیون صنایع مجلس که در کارنامه چهارساله خود هیچ دستاورد‬ ‫و خروجی مشخصی نداشته‪ ،‬با این کار صرفاً به دنبال تصویب سریع تر یک‬ ‫خروجی و دستاورد است که البته نه تنها مثبت نیست بلکه اسیب های گذشته‬ ‫این صنعت را تشدید می کند‪.‬‬ ‫با توجه به نحوه تصویب این طرح در کمیسیون مربوطه که خالف مصوبه‬ ‫قبلی و خارج از دستورکار ان کمیسیون بوده و همچنین پابرجا بودن ایرادات‬ ‫اسیب زای این طرح‪ ،‬برخی نمایندگان مجلس این طرح را دارای صالحیت‬ ‫و شایستگی کافی و قانونی برای تصویب در صحن ندانسته و اعتراض خود را‬ ‫نسبت به این اقدام غیرقانونی اعالم کردند‪ .‬درنهایت ضروری است که این طرح‬ ‫ناپخته و پراشــتباه در صحن علنی مجلس مطرح نشود و با خارج شدن از‬ ‫دستورکار صحن مجددا ً به کمیسیون صنایع ارجاع داده شود تا با روند قانونی‬ ‫و اصولی و سپردن به متخصصان این حوزه‪ ،‬به خروجی مناسب و مطلوبی‬ ‫دست یابند‪ .‬باید دید که بعد از شوک بنزینی دولت‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫می خواهد شوک دیگری این بار از جنس خودرو به مردم وارد کند یا خیر‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 325

روزنامه خوب 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/05/25
روزنامه خوب 324

روزنامه خوب 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه خوب 323

روزنامه خوب 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه خوب 322

روزنامه خوب 322

شماره : 322
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه خوب 321

روزنامه خوب 321

شماره : 321
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه خوب 320

روزنامه خوب 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/05/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!