روزنامه خوب شماره 185 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 185

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 185

روزنامه خوب شماره 185

‫بانک هاخالفمی کنند‪،‬بانکمرکزیسکوت!‬ ‫مدت هاست برخی بانک ها بر خالف مقررات و شرع‪ ،‬بخشی از تسهیالت ارائه شده به مشتری را مسدود می کنند و بانک مرکزی نیز در این باره سکوت‬ ‫کرده و اقدام جدی نمی کند‪ .‬در شرایط تورمی بسیاری از مردم برای اهداف مختلف اقدام به دریافت تسهیالت می کنند؛ هرچند که بانک ها معموال‬ ‫برای پرداخت این تسهیالت سخت گیری های زیاد و شرایط دشواری را در نظر می گیرند‪ .‬با پشت سر گذاشتن پروسه طوالنی دریافت تسهیالت از‬ ‫بانک‪ ،‬مشتریان بانکی با معضلی روبرو هستند که سال هاست حرف و حدیث هایی درباره ان مطرح است‪ ،‬اما هیچ گاه بانک مرکزی با جدیت به این‬ ‫موضوع ورود نکرده است‪ .‬هرکسی که برای دریافت تسهیالت به شعب بانکی مراجعه کرده باشد‪ ،‬به احتمال بسیار قوی شنیده است که بانک ها پس‬ ‫از پرداخت تسهیالت‪ ،‬مبلغی از ان را در حساب شخص مسدود می کنند؛ مبلغی که عمدتا بانک درخواست می کند که مشتری پیش از دریافت وام‬ ‫ان را در حساب خود واریز کند‪ .‬پس از پرداخت این مبلغ توسط متقاضی دریافت وام‪ ،‬بانک این مبلغ را در حساب شخص مسدود کرده و پس از چند‬ ‫روز کل مبلغ وام را برای فرد واریز می کند‪ ،‬اما پولی که مشتری به حساب خود واریز کرده‪ ،‬تا پایان پرداخت اقساط نزد بانک می ماند‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 12‬اذر ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 185‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 6‬ربیع الثانی ‪ 3 | 1441‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫اغاز دو‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ث‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫تنام‬ ‫مسک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫زچ‬ ‫هارشنبه‬ ‫اسحاقجهانگیریمعاوناولرییس جمهور‪:‬‬ ‫اعتماد عمومی‬ ‫مهمتر ین نیاز‬ ‫کشور است‬ ‫‪8‬‬ ‫کدامنهادمسئول‬ ‫اجرای اصالح قیمت بنزین‬ ‫بوده است؟‬ ‫امیرزاده مدیر انتشار و دسترسی ازاد وزارت ارشاد‪:‬‬ ‫‪ 5‬تعدادسلبریتی هایمیلیاردی‬ ‫کم تر از فعاالن فرهنگی است‬ ‫‪6‬‬ ‫مصرف لوازم ارایشی و عطر‬ ‫در هوای الوده ممنوع‬ ‫ی و بوروکراسی؟‬ ‫«قانون هوای پاک» قربانی الب ‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫باد امد؛ اجرای قانون‬ ‫‪7‬‬ ‫هوای پا ک‪ ،‬شاید وقتی دیگر!‬ ‫اقتصاد‬ ‫فرصت یک روزه جاماندگان طرح حمایت معیشتی برای ثبت اعتراض‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪185‬‬ ‫پس از واریز مرحله سوم طرح حمایت معیشتی دولت در تاریخ دوم اذرماه‪ ،‬جاماندگان این طرح ‪ ۱۰‬روز فرصت داشتند اعتراض خود به سامانه ‪ *۶۳۶۹#‬ارسال کنند و با احتساب مهلت تعیین شده‪ ،‬فردا اخرین‬ ‫فرصت ثبت درخواست است‪ .‬پس از واریز اخرین دور سبد حمایت معیشتی دولت‪ ،‬اعالم شد که افرادی که یارانه حمایتی دریافت نکرده اند‪ ،‬در صورتی که خود را مشمول دریافت یارانه می دانند‪ ۱۰‬روز مهلت دارند‬ ‫کد ملی سرپرست خانوار را به سامانه ‪ *۶۳۶۹#‬ارسال کنند‪ .‬میزان حمایت ماهیانه بیش از‪ ۱۸‬میلیون خانوار از محل منابع مالی حاصل از افزایش قیمت بنزین برای خانوار یک نفره‪ ۵۵‬هزار تومان‪ ،‬خانوار‪ ۲‬نفره‪۱۰۳‬‬ ‫هزارتومان‪ ،‬خانوار سه نفره‪ ۱۳۸‬هزار تومان‪ ،‬خانوار چهار نفره‪ ۱۷۲‬هزار تومان و خانوار پنج نفره و بیشتر‪ ۲۰۵‬هزار تومان بود‪ .‬قرار بود‪ ۲۴‬ساعت بعد از ارسال کدملی‪ ،‬کد رهگیری برای سرپرست خانوار ارسال شود‬ ‫کهبنابهگفتهسخنگویستادشناساییمشموالنطرححمایتمعیشتیبهدلیلحجمباالیپیامک هاارسالکدرهگیریباتاخیرانجامشد‪«.‬حسینمیرزایی»پاسخبهنگرانیافرادنسبتبهسرنوشتاعتراض های‬ ‫ثبت شده شان‪ ،‬گفت که از میان پنج میلیون پیامک ارسالی که برخی تکراری یا از سوی افرادی به جز سرپرست خانوار بود‪ ،‬چهار میلیون پیامک صحیح ثبت شده است‪.‬‬ ‫«اصالحات اقتصادی» مهم ترین نسخه ‪ ۴‬دهه گذشته اقتصاد‬ ‫در اتاق بازرگانی تهران بررسی شد‬ ‫براورد خسارت های قطع اینترنت‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در دو نشستی که با حضور معاونان وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬رئیس اتاق تهران و تعدادی‬ ‫از اعضای هیات نمایندگان در اتاق تهران برگزار شــد‪ ،‬به‬ ‫بررسی خسارات تحمیلی قطع اینترنت بر کسب وکارهای‬ ‫دانش بنیان و اســتارت اپ ها پرداختند‪ .‬در این جلسه که‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند صحبت‪‎‬هایی‬ ‫دربــاره نگرانی بخش خصوصی برای عادی ســازی قطع‬ ‫اینترنت و جلوگیری از قطع مجدد ان مطرح شد‪ .‬در این‬ ‫بو کارهای‬ ‫نشست نمایندگان بخش خصوصی در حوزه کس ‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬یک نگرانی جدی خــود را پس از تجربه تلخ‬ ‫قطعی شــبکه اینترنت در کشور طی روزهای گذشته‪ ،‬با‬ ‫معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به طور صریح‬ ‫در میان گذاشته و ابراز نگرانی کردند که به دنبال بارگذاری‬ ‫شبکه اینترانت ملی طی چند روز اخیر‪ ،‬این باور در نظام‬ ‫تصمیم گیری کشور تقویت شود که در هر وضعیت بحرانی‪،‬‬ ‫می توان دکمه قطع شبکه اینترنت سراسری در کشور را‬ ‫فشــرد و جای خالی ان را با شبکه ملی اطالعات پر کرد‪.‬‬ ‫از این رو نمایندگان بخش خصوصی در این نشست‪ ،‬یکی‬ ‫از وظایف تازه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را تفهیم‬ ‫و قانع سازی تصمیم گیران کشور با این هدف عنوان کردند‬ ‫که در ســایه استقرار شبکه ملی اطالعات‪ ،‬فشردن دکمه‬ ‫قطع شبکه سراسری اینترنت در کشور‪ ،‬حتی به طور موقت‬ ‫هم منطقی و عقالنی نیست؛ چراکه به رغم تجربه بارگذاری‬ ‫شــبکه ملی اطالعات طی هفته گذشــته و رفع محدود‬ ‫مشکل دسترسی ها در بخشی از حوزه ها‪ ،‬این شبکه هنوز‬ ‫توان کارکردی باالیی برای پاسخ دهی به نیازهای اصلی در‬ ‫کشــور را ندارد‪ .‬امیر ناظمی‪ ،‬رئیس سازمان فناوری ایران‬ ‫از تــاش این وزارت خانه برای جلوگیــری از تکرار قطع‬ ‫وسیع اینترنت در کشور خبر داد و همراهی و هم صدایی با‬ ‫ش خصوصی برای شفاف سازی و روشن کردن‬ ‫پارلمان بخ ‬ ‫تبعات و هزینه های پیدا و پنهان قطعی اینترنت را خواستار‬ ‫شد‪ .‬وی طی توضیحاتی قطعی اینترنت را تصمیمی خارج‬ ‫از این وزارت خانه عنوان کرد و گفت‪ :‬به دنبال قطع شبکه‬ ‫سراسری اینترنت در کشــور‪ ،‬چندین تیم متخصص در‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای کاهش خسارات‬ ‫بو کار به طور شبانه روز‬ ‫ناشی از ان به مردم و صاحبان کس ‬ ‫وارد عمل شدند و چندین مجوز برقراری مجدد اینترنت‬ ‫به ویژه در حوزه تامین نیازمندی شرکت های هواپیمایی‬ ‫و خبرگزاری ها را از شورای امنیت کشور دریافت کردیم‪.‬‬ ‫ناظمی با بیان اینکه پس از اتصال دوباره شبکه سراسری‬ ‫اینترنت‪ ،‬وظیفه دیگری در این وزارت خانه تعریف شــد و‬ ‫ان شفاف سازی هزینه ها و خســارات قطعی اینترنت در‬ ‫ابعاد مختلف در کشور و ارائه و تشریح ان برای مسووالن‬ ‫تصمیم گیر کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬به همین منظور‪ ،‬طی چند‬ ‫روز گذشــته جلســات و مالقات های معاونان و مدیران‬ ‫این وزارت خانه با بخش های مختلف کشــور که متحمل‬ ‫خســارات ناشی از قطعی اینترنت شده اند‪ ،‬اغاز شده و در‬ ‫تالش هســتیم تا پس از مستندسازی هزینه های براورد‬ ‫شده‪ ،‬این اطالعات را برای شفاف سازی و اگاهی حاکمیت‪،‬‬ ‫در اختیار دســتگاه های تصمیم گیر کشور قرار دهیم‪ .‬وی‬ ‫از اتــاق بازرگانــی تهران و تشــکل های مرتبط به حوزه‬ ‫اقتصاد فناوری و دیجیتال خواســت تا براوردهای خود را‬ ‫بو کارهای این‬ ‫از خســارات و هزینه هایی که متوجه کس ‬ ‫بخش شد ه است مستند کنند و در اختیار وزارت ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات قرار دهنــد‪ .‬به گفته فرزین فردیس‪،‬‬ ‫یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران‪ ،‬قطع اینترنت‬ ‫سراسری در ایران که به دنبال وقایع هفته گذشته در برخی‬ ‫شهرهای کشور رخ داد‪ ،‬هزین ه سنگینی بر دوش بنگاه های‬ ‫اقتصادی وارد کرده اســت‪ .‬خسارت روزانه مستقیمی که‬ ‫بو کار حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات طی چند‬ ‫کســ ‬ ‫روز اخالل در اینترنت سراسری کشور متحمل شد ه رقمی‬ ‫معادل ‪ ۶۰‬میلیون دالر براورد می شــود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫براورد و تخمینی از هزینه های مستقیم قطعی چند روزه‬ ‫اینترنت در کشور اشاره کرد‪ :‬با توجه به رقم تولید ناخالص‬ ‫داخلی کشور‪ ،‬می توان سهم ‪ ۱ /۶‬درصدی اقتصاد اینترنتی‬ ‫را از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد‪ .‬خسارت مستقیم‬ ‫حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات روزانه رقمی معادل ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰‬میلیون دالر اســت‪ .‬همچنین این اتفاق هزینه های‬ ‫فرصت ازدست رفته و هزینه های پنهان نیز به همراه داشته‬ ‫است که جبران ان مستلزم صرف زمان و توان باالیی است‪.‬‬ ‫خســارت روزانه‪ ۶۰‬میلیون دالری قطع اینترنت بر حوزه‬ ‫‪ ICT‬کشــور در حالی است که به گفته افشین کالهی‪،‬‬ ‫یکی دیگر از اعضای هیات نماینــدگان اتاق تهران‪ ،‬فرار‬ ‫ســرمایه گذاران خارجی از اقتصاد دیجیتال کشور را تنها‬ ‫بخشــی از خســارت های پنهان قطعی چند روزه شبکه‬ ‫سراسری اینترنت در کشــور عنوان کرد‪ .‬وی ضمن انکه‬ ‫بارگذاری شبکه ملی اطالعات طی چند روز قطعی اینترنت‬ ‫طی هفته گذشته را اقدامی بزرگ از سوی وزارت ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات دانست‪ ،‬این خطر را نیز جدی تلقی کرد‬ ‫که قطع شبکه اینترنت و جایگزینی حتی موقتی و چند‬ ‫روزه ان با شبکه ملی ارتباطات‪ ،‬به رویه ای عادی بدل شود‪.‬‬ ‫اصالح ناگهانی یا تدریجی؟‬ ‫اصالحات اقتصادی نیازمند یک اســتراتژی همه جانبه نگر و جزئی‬ ‫اســت تا مشخص شــود هریک از بخش های اصالحات باید در چه‬ ‫زمانی و با چه سرعتی به انجام برسد‪ .‬از انجاکه اصالحات اقتصادی‬ ‫از اجزای مختلفی همچون ازادســازی قیمت ها‪ ،‬خصوصی ســازی‪،‬‬ ‫اصالحات ارزی و تجاری‪ ،‬تجدید ســاختار بنگاه ها و‪ ...‬تشکیل شده‬ ‫اســت‪ ،‬بایدتقدم و تاخر این سیاســت ها یا به عبــارت دیگر توالی‬ ‫مناسب در سیاست گذاری مشخص شــود و همچنین معلوم شود‬ ‫که هر یک از این سیاســت ها باید با چه ســرعتی تعقیب شود‪ .‬این‬ ‫پژوهش با استفاده از شاخص های پیشرفت اصالحات اقتصادی برای‬ ‫‪ ۲۹‬کشور سوسیالیستی سابق انجام شده است‪ .‬نتایج این بررسی ها‬ ‫نشــان می دهد که دربررسی توالی سیاست ها‪ ،‬ازادسازی قیمت ها و‬ ‫خصوصی سازی بنگاه های کوچک (ونه بنگاه های بزرگ) کلیدی ترین‬ ‫بخش اصالحات اقتصادی برای دســتیابی به رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫در بخش تحلیل تاثیر ســرعت اجرای سیاست ها نیز نشان داده شد‬ ‫که تعجیل در سیاســت ازادســازی قیمت ها و خصوصی سازی به‬ ‫کند ساختن روند رشد اقتصادی منجر می شود؛ درحالی که تسریع‬ ‫در اصالح سیاســت های ارزی و تجاری و همچنین تجدید ساختار‬ ‫بنگاه ها افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد اورد‪.‬‬ ‫جریان اصالحات اقتصادی باید ســریع باشد یا تدریجی؟ اصالحات‬ ‫چه توالی و ترتیبی باید داشته باشند؟ به عبارت دیگر از کدام بخش‬ ‫از اقتصاد‪ ،‬جریان اصالحات باید اغاز شود؟ این سواالت در پژوهشی‬ ‫با عنوان «تاثیر توالی و ســرعت اصالحات بر رشد اقتصادی» مورد‬ ‫واکاوی قرار گرفته اند‪ .‬بررســی ها نشــان می دهد که سرعت باالی‬ ‫اصالحات اقتصادی در برخی کشــورها منجر به تقویت تولید و در‬ ‫برخی کشــورها منجر به تقلیل ســرعت رشد اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫نتایج حاصل از پژوهش یادشــده حکایت از ‪ ۳‬نکته مهم دارند‪ .‬اول‬ ‫اینکه خصوصی سازی از جزء به کل‪ ،‬اثر بیشتری روی رشد اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬به این معنا که کشــورهایی که خصوصی ســازی را از صنایع‬ ‫کوچک اغاز کردند‪ ،‬به طور متوسط رشد اقتصادی بیشتری را تجربه‬ ‫کرده اند‪ .‬دومین نکته این اســت که جریان ازادی قیمت ها منجر به‬ ‫رشــد اقتصادی شده مشروط به اینکه سرعت ازادسازی باال نباشد‪.‬‬ ‫سومین نکته به سرعت اصالحات ارزی و تجاری برمی گردد؛ هرچه‬ ‫اصالحات در این دو زمینه باال باشــد‪ ،‬رشــد اقتصادی نیز به میزان‬ ‫بیشتری تحریک می شود‪.‬‬ ‫دو مالحظه اصالحات‬ ‫«اصالحات اقتصادی» مهم ترین نسخه ‪ ۴‬دهه گذشته اقتصاد برای‬ ‫حرکت کشــورها به سمت پیشرفت و توسعه بوده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫کشورها این نسخه را به صورت دقیق و موثر دنبال کردند و به توسعه‬ ‫رســیدند؛ گروهی دیگر اراده الزم برای پیاده سازی اصالحات بزرگ‬ ‫را به خرج ندادند؛ گروه سوم‪ ،‬اما اصالحات را اغاز و عملی کردند اما‬ ‫نتوانستند میوه ان را برداشت کنند‪ .‬مهم ترین دلیل شکست این گروه‬ ‫از کشــورها در مسیر توسعه‪ ،‬تخطی از اصول اصالحات و نپرداختن‬ ‫به مالحظات اصلی اصالحات اقتصادی بوده اســت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫می توان گفت جریان اصالحات اقتصادی به مالحظات و پیش نیازهای‬ ‫گسترده ای نیاز دارد؛ به حدی که توجه به این پیش نیازها می تواند‬ ‫منجر به فرجام متفاوتی از اصالحات شود‪ .‬البته کشورهای گروه اول؛‬ ‫یعنی انهایی که جریان اصالحات را به درســتی به مقصد رساندند‪،‬‬ ‫خود به زیرگروه های متفاوتی تقسیم می شوند؛ یعنی کشورهایی که‬ ‫از درجات متفاوتی از جریان اصالحات بهره بردند‪ .‬به عبارتی دیگر‪،‬‬ ‫جریان موفق اصالحات نیز تابعی از متغیرهای مهم است‪ .‬دو متغیر‬ ‫مهم که می تواند جریان اصالحات اقتصادی را با اطمینان بیشتری‬ ‫همراه کند و زمینه را برای برداشــت محصول بیشتری از اصالحات‬ ‫فراهم کند‪« ،‬توالی اصالحات» و «ســرعت اصالحات» اند‪ .‬ســرعت‬ ‫اصالحات به این معناست که کل جریان اصالحات در چه بازه زمانی‬ ‫تکمیل شــود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬سیاست گذار قبل از اینکه اصالحات‬ ‫اقتصادی را اغاز کند‪ ،‬الزم است به این سوال پاسخ دهد که جریان‬ ‫اصالحات با چه ســرعتی یا در چه بازه زمانی انجام شوند؟ ایا الزم‬ ‫اســت اصالحات اقتصادی به صورت فشــرده صــورت گیرد؟ یا نه‪،‬‬ ‫به صورت پیوسته و به تدریج؟ توالی اصالحات به این معنی است که‬ ‫سیاست گذار اصالحات مختلف را با چه ترتیبی انجام دهد؟ به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در مسیر اصالح خصوصی سازی‪ ،‬ایا ابتدا باید واگذاری صنایع‬ ‫انجام شود بعد ازادسازی مقررات‪ ،‬یا بالعکس؟ بنابراین سیاست گذار‬ ‫قبل از اجرای اصالحات باید شهود موثری نسبت به پاسخ این سوال‬ ‫نیز داشــته باشــد‪ .‬اگر این دو مالحظه مهم قبل از اغاز اصالحات‬ ‫رعایت شوند‪ ،‬انتظار می رود جریان اصالحات با موفقیت بیشتری به‬ ‫هدف برخورد کند؛ در غیر این صورت‪ ،‬احتماال جامعه از بهره مندی‬ ‫بخشی از منافع جریان اصالحات بی نصیب می شود‪.‬‬ ‫اصالح ناگهانی یا تدریجی؟‬ ‫یکی از روش های تکنیکی برای پاسخ به اینکه اصالحات اقتصادی با‬ ‫چه «سرعتی» و چه «توالی» صورت گیرند‪ ،‬بررسی اثر جریان های‬ ‫مختلف اصالحی بر متغیر «تولید» اســت‪ .‬به عبارت دیگر بررسی‬ ‫این مساله که اصالحات با سرعت های متفاوت و با توالی متفاوت به‬ ‫چه میزانی تولید اقتصادی را تحریک می کنند؟ ایا اصالحات سریع‬ ‫و ناگهانی بیشــتر تولید را تحریک می کنند یا اصالحات پیوسته و‬ ‫بلندمدت؟ این مســاله در مقاله ای با عنوان «تاثیر توالی و ســرعت‬ ‫اصالحات بر رشــد اقتصادی» توسط «علی فرح بخش و همکاران»‬ ‫مــورد توجه و واکاوی قرار گرفته اســت‪ .‬پژوهش یاد شــده که در‬ ‫« فصل نامه برنامه ریزی و بودجه» به چاپ رســیده اســت جریان‬ ‫اصالحات در ‪ ۲۹‬کشــور را واکاوی می کنــد‪ .‬به طور کلی‪ ،‬در رابطه‬ ‫با ســرعت اصالحات می توان دو گروه را از هــم متمایز کرد‪ .‬گروه‬ ‫اول‪ ،‬شــامل طرفداران تعدیل های سریع یا سیاستی است که به نام‬ ‫شــوک یا «بیگ بنگ» نامیده می شوند‪ .‬در مقابل‪ ،‬گروه دیگری قرار‬ ‫دارند که از تغییرات تدریجی حمایت می کنند‪ .‬دیدگاهی که به نام‬ ‫بی«بیگ بنگ» موسوم است‪ ،‬در حمایت از اصالحات جامع و سریع‬ ‫اســتوار است‪ .‬موضوع محوری در این دیدگاه ان است که اصالحات‬ ‫باید تا حد امکان سریع باشند؛ زیرا عناصر اصالحات متنوع می توانند‬ ‫جانشین یکدیگر باشند‪ .‬دیدگاه دیگر که تحت عنوان نگرش تدریجی‬ ‫نام گرفته است‪ ،‬بر زمان و توالی سیاست های خاص تاکید دارد و به‬ ‫حمایت از اصالحات اهسته تر منجر می شود‪ .‬اینکه اصالحات با چه‬ ‫سرعتی صورت گیرد‪ ،‬تابعی از چارچوب اقتصاد کالن کشورهاست و‬ ‫نمی تــوان به صورت قطعی راجع به ان صحبت کرد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫هم کشــورهایی وجود دارند که اصالحات ناگهانی را تجربه کرده و‬ ‫موفق شــده اند و هم از میان کشــورهایی که اصالحات اقتصادی را‬ ‫به صورت پیوســته دنبال کردند‪ ،‬می تــوان نمونه های موفقی یافت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬جمهوری چک کشوری است که اصالحات اقتصادی‬ ‫را بــا رویکرد «بیگ بنگ» دنبال کرد و امــروزه از ان به یک نمونه‬ ‫موفق یاد می شود‪ .‬در مقابل‪ ،‬چین رویکرد اصالح تدریجی را انتخاب‬ ‫کرد و از مزایای اصالحات به خوبی بهره مند شــد‪ .‬گرجستان نمونه‬ ‫دیگری است که اصالحات را به صورت «بیگ بنگ» انجام داد و بعد‬ ‫از پایان اصالحات روی ریل توســعه قرار گرفت؛ رشد اقتصادی این‬ ‫کشور بعد از اصالحات اقتصادی به میزان چشمگیری افزایش یافت‪.‬‬ ‫روســیه بعد از فروپاشی شوروی تا امروز به صورت مقطعی جریانات‬ ‫اصالحات را دنبال می کند‪ ،‬اما هنوز نتوانسته رشد اقتصادی پایدار را‬ ‫تجربه کند‪ .‬البته در سال های ابتدایی قرن حاضر تا حدودی میانگین‬ ‫رشــد اقتصادی این کشــور افزایش یافت‪ ،‬اما چون ریشه این رشد‬ ‫درامدهای نفتی بود‪ ،‬دوام نیاورد‪ .‬جریان خصوصی ســازی در المان‬ ‫شرقی نیز به سرعت انجام گرفت و توانست ورق را برای شهروندان‬ ‫این کشور برگرداند‪.‬‬ ‫خصوصی سازی از پایین به باال‬ ‫نتایــج حاصل از مطالعه یادشــده حکایــت از ان دارند که در بین‬ ‫سیاست های اصالحی مختلف دو سیاســت «ازادسازی قیمت ها»‬ ‫و «خصوصی سازی» بیشــترین اثر را روی رشد اقتصادی دارند؛ به‬ ‫عبــارت دیگر بخش قابل توجهی از تولید در پی اصالحات‪ ،‬ناشــی‬ ‫از اصالحــات این دو بخش بوده اســت‪ .‬به عالوه‪ ،‬خصوصی ســازی‬ ‫بنگاه های بزرگ و کوچک دارای دو اثر مختلف بر رشــد اقتصادی‬ ‫هستند؛ کشورهایی که بیشتر خصوصی ســازی بنگاه های کوچک‬ ‫را از لحاظ توالی سیاســت ها در اولویت قرار می دهند‪ ،‬از نظر رشد‬ ‫اقتصادی موفقیت بیشتری دارند‪ .‬برعکس‪ ،‬کشورهایی که از لحاظ‬ ‫توالی سیاســت ها تمرکز را بر خصوصی سازی بنگاه های بزرگ قرار‬ ‫دادند‪ ،‬از نظر رشد اقتصادی عملکرد ضعیف تری داشتند‪.‬به عبارتی‬ ‫دیگر‪ ،‬درمورد خصوصی سازی‪ ،‬روند از پایین به باال؛ یعنی از صنایع‬ ‫کوچک به صنایع بزرگ‪ ،‬اثرگذاری بیشتری روی تولید داشته است‪.‬‬ ‫درخصوص ازادسازی قیمت ها‪ ،‬نتایج نشان می دهند سطح ازادسازی‬ ‫قیمت ها باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؛ درحالی که تسریع در‬ ‫اجرای سیاست های اصالحی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫در واقع این دو اثر معکوس بیانگر این پیامند که سیاست گذار ضمن‬ ‫اینکه باید جریان ازادســازی قیمــت در بازارهای مختلف را دنبال‬ ‫کند‪ ،‬مالحظات سرعتی را نیز باید مدنظر قرار دهد‪ .‬اصالح ناگهانی‬ ‫قیمت ها می تواند اثرات منفی روی رشــد اقتصادی داشته باشد؛ به‬ ‫ویژه در کشــورهای فقیر که معیشت گروهی از جامعه می تواند در‬ ‫گرو قیمت برخی از کاالهای ضروری باشــد‪ .‬به عالوه‪ ،‬ســرعت در‬ ‫جریان اصالحات ارزی و تجــاری نقش قابل توجهی بازی می کند‪.‬‬ ‫هر چه سرعت در این اصالحات بیشتر باشد‪ ،‬اثر اصالحات روی رشد‬ ‫اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫دومین روز ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در وزارت کشور و فرمانداری های سراسر کشور و همچنین سفارتخانه ها‪ ،‬کنسولگری ها یا نمایندگی‪‎‬های سیاسی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور ‪ ۸‬صبح (دوشنبه) اغاز شد‪ .‬حمیدرضا پشنگ نماینده سابق مردم خاش در دوره نهم مجلس ‪ ،‬هادی مقدسی نماینده سابق مردم بروجرد در مجلس هشتم‬ ‫و سلیمان فهیمی نماینده پارس اباد در دوره هفتم از چهره های سیاسی بودند که پیش از ظهر دومین روز ثبت نام با حضور در وزارت کشور برای شرکت در رقابت های انتخاباتی مجلس یازدهم ثبت‬ ‫نام کردند‪ .‬همچنین محمد عباسپور نماینده دوره های چهارم‪ ،‬ششم و هفتم مجلس پیش از ظهر دیروز با تاکید بر اینکه به طور مستقل وارد انتخابات می شود از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد‪ .‬ظهر‬ ‫دیروز اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعالم کرد‪ :‬در مجموع‪ ۱۵۵۱‬نفر از روز گذشته تا این لحظه ثبت نام کردند‪ .‬به گفته وی تاکنون‪ ۹۱‬درصد ثبت نام شدگان را اقایان و مابقی را بانوان‬ ‫تشکیلمی دهند‪.‬‬ ‫اسحاقجهانگیریمعاوناولرییس جمهور‪:‬‬ ‫اعتمادعمومیمهمتریننیازکشوراست‬ ‫معاون اول رییس جمهور گفت‪ :‬همواره باید سر تعظیم در برابر ملت ایران به‬ ‫ویژه طبقات ضعیف فرود اوریم که این روزها را با صبر و تحمل ســختی ها‬ ‫پشت سر گذاشتند و حاضر نشدند کمترین حرکتی که نشان دهد کشور و‬ ‫نظام در معرض خطر قرار دارد از خود بروز دهند؛ انها با سیلی صورت خود‬ ‫را سرخ نگه داشتند و کمر خم نکردند‪ .‬اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‬ ‫جمهور پیش از ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت بیست و سومین‬ ‫ســالروز ملی صادرات در سالن اجالس سران برگزار شد با اشاره به گذشت‬ ‫بیش از یک سال و نیم از اغاز اعمال فشارهای جدید از سوی امریکا علیه‬ ‫جمهوری اســامی ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امریکایی ها پس از ان که برجام امضا‬ ‫شد و فضای ایران را برای رشد و توسعه فراهم کردیم و کشور در یک تعامل‬ ‫بین المللی مناسبی قرار گرفت‪ ،‬با بهانه تغییر رئیس جمهوری در کشورشان به‬ ‫تمام توافقات خود پشت پا زدند‪ .‬وی گفت‪ :‬خروج امریکا از برجام فشار بسیار‬ ‫سنگین و بی سابقه ای به ملت و جمهوری اسالمی ایران وارد کرد؛ امریکایی ها‬ ‫این مرتبه خیلی اشکار اعالم کردند که فشارهای جدیدشان بیشترین درد‬ ‫را بــه جامعه ایران وارد خواهد کــرد‪ .‬انها همچنین به صراحت از اغاز یک‬ ‫جنگ اقتصادی بزرگ علیه ملت و دولت ایران پرده برداشــتند‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهور خاطرنشان کرد ‪ :‬تصور امریکایی ها از ابتدا بر این بود که بر اثر‬ ‫فشــارهای اقتصادی جدید‪ ،‬اقتصاد ایران به فروپاشی می رسد و بر اثر فشار‬ ‫ســنگینی که وارد می شود نهایتا اعتراضاتی در جامعه شکل می گیرد‪ .‬انها‬ ‫همچنین به فروپاشی جمهوری اسالمی ایران و حتی تمامیت ارضی کشور‬ ‫فکر کرده بودند و بر همین مبنا از اردیبهشــت ماه سال ‪ 97‬یا به عبارتی از‬ ‫اذر ‪ 96‬که اعالم کردند دیگر معافیت های تحریمی را تمدید نخواهند کرد تا‬ ‫امروز‪ ،‬هر روز فشــار امریکا بر اقتصاد‪ ،‬فعاالن اقتصادی و جمهوری اسالمی‬ ‫ایران اضافه شده است‪.‬‬ ‫جهانگیری همچنین با اشاره به اقدام امریکا در تحریم مقامات مختلف کشور‬ ‫و افراد تعیین کننده و سیاست گذار جمهوری اسالمی ایران افزود‪ :‬امریکایی ها‬ ‫همه زمینه های تعیین کننده در اقتصاد کشور را تحریم کردند‪ .‬انها همچنین‬ ‫نفت را تحریم کردند؛ با این وجود گرچه ما مکررا گفته ایم که امریکایی ها‬ ‫نتوانستند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند‪ ،‬اما با فشارهایی که انها وارد‬ ‫کردند حتی کشورهای دوست ما نیز جرات خرید نفت از ایران را ندارد و ما‬ ‫به روش های دیگری برای فروش نفت خود متوسل شده ایم‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد ‪ :‬امریکایی ها همچنین در گام بعدی افزایش فشارها علیه اقتصاد ایران‬ ‫محصوالت اصلی کــه بخش مهم تامین کننده نیازهای کشــور بودند را‬ ‫شناسایی کردند که از جمله این بخش ها می توان به صنعت پتروشیمی و‬ ‫فوالد و همچنین شرکت های حمل و نقلی که نقش مهمی در روند صادرات‬ ‫داخلی دارند اشاره کرد‪.‬‬ ‫جهانگیری با تاکید بر اینکه امریکایی ها به معنای واقعی تمام گلوگاه های‬ ‫اساسی اقتصاد کشور را بستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با وجود فشارهای شدید امریکا‬ ‫امروز سرافرازانه اعالم می کنیم که ما روی پای خود ایستادیم و اقتصاد ایران با‬ ‫وجود اغاز همزمان جنگ های اقتصادی و روانی رسانه ای از سوی امریکایی ها‬ ‫توانست روی پای خود بایستد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به حمایت ســعودی ها و امریکایی ها از‬ ‫برخی شبکه های تلویزیونی فارسی زبان با بیان این که برخی فضا سازی های‬ ‫رســانه ای در ابتدا موجب وارد شدن یک شوک در جامعه شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬‬ ‫حتما بر اثر فشارهای امریکا اقتصاد ایران با مشکالتی مواجه شد ولی روی پای‬ ‫خود ایستاد و صادرکنندگان نشان دادند که علی رغم این که همه مسیرهای‬ ‫صادرات کشور بسته است و با مشکالت بسیاری مواجه اند‪ ،‬می توانند کار خود‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه کار صادرکنندگان در شرایط فعلی همانند رزمندگی‬ ‫در جنگ و دفاع از کیان کشــور است افزود‪ :‬باید دست کسی که در چنین‬ ‫فضایی موفق می شود محصولی را که تحریم شده‪ ،‬صادر کند و از ارز حاصل‬ ‫از ان در بخش واردات اســتفاده کند‪ ،‬بوسید‪ .‬در تاریخ ایران این دوره حتما‬ ‫نوشته می شود‪ .‬معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که امروز امریکایی ها‪،‬‬ ‫سعودی ها‪ ،‬اسراییلی ها به دنبال زمین زدن ایران هستند‪ ،‬تاکید کرد ‪ :‬نباید‬ ‫در شرایط فعلی دچار تحلیل های اشتباه شویم؛ هر اتفاقی که امروز در ایران‬ ‫می افتد به این معناست که این اتفاق برای زمین زدن ایران است‪ .‬وی خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬همچنین ممکن است در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها‬ ‫گاهی اوقات دچار اشتباه شویم که باید سریعا این اشتباهات را جبران کنیم‪.‬‬ ‫جهانگیری در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه صادرات نفت و درامدهای‬ ‫ارزی حاصــل از فروش نفت کاهش یافته اما صادر کنندگان توانســتند با‬ ‫فعالیت های خود به گونه ای عمل کنند که اقتصاد ایران امروز نسبت به سال‬ ‫گذشته وضع بهتری داشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز صادرکنندگان کشور موفق‬ ‫شده اند که از نظر وزنی در صادرات خود رشد داشته باشند؛ بر این اساس طی‬ ‫‪ 8‬ماه نخست سال جاری صادر کنندگان بیش از ‪ 88‬میلیون تن با ارزشی‬ ‫بالغ بر ‪ 27‬میلیارد دالر کاال از کشور صادر کرده اند‪ .‬وی با اشاره به معیشت‬ ‫اقشاری از جامعه اظهار کرد‪ :‬اقتصاد کشور توانسته روی پای خود بایستد و‬ ‫به حیات خود دهد‪ ،‬اما در کنار فشارهای اقتصادی که امریکایی ها به اقتصاد‬ ‫کشور وارد کردند‪ ،‬انها به زندگی مردم نیز فشارهایی وارد کردند‪ .‬همه باید‬ ‫بپذیریم شــرایطی که امروز طبقه های ضعیف و متوسط جامعه در ان قرار‬ ‫گرفته اند جزو ســخت ترین شرایط زندگی حداقل در دوران بعد از پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫جهانگیری در ادامه صحبت های خود با بیان این که طی ســالهای بعد از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی دو شوک به اقتصاد کشور وارد شد که هر دو در دهه‬ ‫‪ 90‬صورت گرفته اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نخستین شوکی که به اقتصاد کشور‬ ‫وارد شد تحریم های شورای امنیت در سال ‪ 91‬بود ‪ .‬در ان سال با وجود وضع‬ ‫تحریم های ظالمانه علیه ایران ‪ ،‬ما روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت صادر‬ ‫می کردیم ‪ 68‬میلیارد دالر نیز درامد داشتیم اما پس از شوک دومی که طی‬ ‫سالهای ‪ 97‬و ‪ 98‬به اقتصاد ایران وارد شد با وضعیت سختی مواجه شدیم‬ ‫و صادرات نفت در کشور کاهش یافت؛ در این دو شوک به دلیل تورمی که‬ ‫ایجاد شد قدرت خرید مردم کاهش یافت‪ .‬وی با بیان این که در شرایط فعلی‬ ‫دو ماموریت اصلی بر عهده مسئوالن و صادر کنندگان و صنعت گران کشور‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نخستین ماموریت مان سر پا نگه داشتن اقتصاد‪ ،‬تولید‬ ‫و صادرات و اشتغال کشور است که در این بخش وضع اقتصادی خیلی بهتری‬ ‫نسبت به انچه که امریکایی ها خواب ان را دیده بودند‪ ،‬داریم‪ .‬جهانگیری گفت‪:‬‬ ‫ماموریت دوم ما مربوط به حوزه معیشت مردم می شود؛ در این بخش نیازمند‬ ‫اقدامات جدی تری هستیم و همواره باید سر تعظیم در برابر ملت ایران به ویژه‬ ‫طبقات ضعیف فرود اوریم که این روزها را با صبر و تحمل سختی ها پشت‬ ‫سر گذاشتند و حاضر نشدند کمترین حرکتی که نشان دهد کشور و نظام در‬ ‫معرض خطر قرار دارند از خود بروز دهند‪ .‬انها با سیلی صورت خود را سرخ‬ ‫نگه داشتند و کمر خم نکردند‪ .‬معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدا کار منطقی این بود که ما برای تاب اوری اقتصادی کشور در برابر راهبرد‬ ‫فشار امریکایی ها سیاستی کامل تهیه کنیم که این سیاست در همه بخش ها‬ ‫اعم از اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬فرهنگی و سیاست خارجی باشد؛ چرا که راه حل‬ ‫مسائل اقتصادی کشور بیش از انکه راهکار اقتصادی باشد‪ ،‬بدون تردید در‬ ‫حوزه های سیاســی و اجتماعی است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ان چیزی که امروز‬ ‫می تواند کشور را از گردنه سخت شرایط دشوار عبور دهد یک اجماع مهم و‬ ‫یک همبستگی و انسجام ملی است‪ .‬برای عبور دادن کشور از این دوره باید‬ ‫اجماعی داخلی شکل گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هیچ کس نباید در شرایط امروز به‬ ‫دنبال فرصت طلبی باشد و فکر کند فرصتی برای تسویه حساب مهیا شده‬ ‫اســت؛ ایران امروز در خطر است و امریکا‪ ،‬رژیم صهیونیستی و سعودی ها‬ ‫برای تمامیت ارضی کشورمان برنامه ریزی کردند‪ .‬در این شرایط با یک اجماع‬ ‫داخلیمی توانیمتمامیتهدیدهارابهفرصتتبدیلکنیم‪.‬جهانگیریباتاکید‬ ‫بر اینکه اعتماد عمومی و مشارکت مردم مهمترین نیاز امروز کشور است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همه باید کمک کنند تا اعتماد و امید مردم به اینده افزایش‬ ‫یابد‪ .‬معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه انتخابات پیش رو نماد مشارکت‬ ‫مردم است ادامه داد‪ :‬باید در انتخابات پیشرو شرایطی را به وجود اوریم که‬ ‫دران همه جریانات سیاسی و مردم احساس کنند میان کاندیداها‪ ،‬کاندیدای‬ ‫مورد نظرشان وجود دارد‪.‬‬ ‫جهانگیری تصریح کرد‪ :‬یک مشــارکت معنادار در انتخابات اینده می تواند‬ ‫امنیت و منافع ملی کشــور را تامین و تنظیم کند‪ .‬ما نیز امیدواریم همه با‬ ‫کمک یکدیگر این مسیر را طی کنند‪ .‬معاون اول رئیس جمهور در بخش‬ ‫دیگری از صبحت های خود در پاسخ به برخی از مطالبات مطرح شده از سوی‬ ‫تعدادی از صادرکنندگان حاضر در جلسه تاکید کرد‪ :‬امروز همه دستگاه های‬ ‫تولیدی و اقتصادی کشور وظیفه دارند سنگی از جلوی مسیر صادرات بردارند؛‬ ‫هر کسی در این زمینه کوتاهی کنند حتما به فکر منافع کشور نیست‪ .‬وی‬ ‫همچنین با تاکید بر اینکه امروز کار صادرات به معنای جنگیدن اســت در‬ ‫پاسخ به انتقاد و مطالبه برخی از صادرکنندگان در خصوص وضع ممنوعیت‬ ‫صادراتی در کشور گفت‪ :‬ممنوع کردن صادرات بسیار اسیب زننده است اما‬ ‫باید بپذیریم در مقاطعی که ممکن است شرایط مردم در داخل از وضعیت‬ ‫فعلی سخت تر شود‪ ،‬برخی محدودیت ها اعمال شود که البته در این شرایط‬ ‫نیــز صادرکنندگان باید در جریان موضوع قــرار بگیرند‪ .‬معاون اول رئیس‬ ‫جمهور در ادامه صحبت های خود با اشــاره به وجــود امادگی در دولت در‬ ‫زمینه حمایت از صادرات‪ ،‬بر لزوم رفع موانع پیشروی فعالیت صادرکنندگان‬ ‫تاکید کرد‪ .‬وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه صادرکنندگان به کشورهای‬ ‫همسایه گفت‪ :‬بر اساس گزارشی که تهیه شده‪ ،‬امروز ‪ 15‬همسایه کشور بالغ‬ ‫بر یک میلیارد و ‪ 100‬میلیون تومــان واردات انجام می دهند که اگر صادر‬ ‫کنندگان ما بتوانند درصد پایینی از این رقم را عهده دار شوند‪ ،‬صادرات کشور‬ ‫با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد‪ .‬جهانگیری در ادامه بر لزوم توجه‬ ‫صادرکنندگان به فرصت ایجاد شده در خصوص همکاری های میان ایران و‬ ‫اتحادیه اوراسیا اظهار کرد‪ :‬زمانی که روسیه از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد‪،‬‬ ‫اقای پوتین از ما خواست که در غیاب ترکیه و کشورهای اروپایی دیگر بازار‬ ‫کشاورزی این کشور را عهده دار شویم‪ .‬وی در پایان تصریح کرد‪ :‬باید به سمت‬ ‫تشکیل شرکت های بزرگ صادراتی و برندهای بزرگ و مطرح برای حضور در‬ ‫بازارهای بین المللی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫دولتدرمقابلازادی هایعمومیوسیاسیمردممسئولاست‬ ‫یــک حقوقدان با تاکید بر اینکــه ازادی های فردی و‬ ‫اجتماعی به معنای واقعی و قانونی ان می بایســت در‬ ‫جامعه عملیاتی و اجرایی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬باید طبق قانون‬ ‫اساســی عمل کرد و ازادی های خصوصی‪ ،‬عمومی و‬ ‫سیاسی توسط دولت تضمین شــود‪ ،‬چرا که دولت از‬ ‫این حیث در مقابل مردم مسئول است‪ .‬محمدصادق‬ ‫ال محمد با بیان اینکه در قانون اساسی و سایر قوانین‬ ‫موضوعهمملکتی‪،‬درموردمهمترینحقوقوازادی های‬ ‫فردی و اجتماعی با خال قانونی مواجه نیستیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مرور قوانین یاد شده به خصوص قانون اساسی که‬ ‫مهمترین قانون کشور می باشد حاکی از ان است که‬ ‫حقوق ملت در چارچوب دموکراســی و حکومت های‬ ‫مردمــی الاقــل از حیث قانونی لحاظ شــده که باید‬ ‫سعی در اجرایی شدن قواعد و اصول مطروح داشت و‬ ‫اصول دموکراسی را مراعات نمود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫ازادی های فردی و اجتماعی به معنای واقعی و قانونی‬ ‫ان می بایست در جامعه عملیاتی و اجرایی گردد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬باید طبق قانون اساســی عمل شده و ازادی های‬ ‫خصوصی‪ ،‬عمومی و سیاســی توسط دولت تضمین‬ ‫شود‪ ،‬چرا که دولت از این حیث در مقابل مردم مسئول‬ ‫است‪ .‬این حقوقدان خاطرنشان کرد‪ :‬در ماده‪ 20‬اعالمیه‬ ‫جهانی حقوق بشر‪ ،‬ماده ‪ 21‬میثاق بین المللی حقوق‬ ‫مدنی و سیاسی و نیز بر اساس اصل ‪ 27‬قانون اساسی‬ ‫ایران‪ ،‬حق تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت امیز‬ ‫به رسمیت شناخته شده است‪ .‬مطابق اصل ‪ 27‬قانون‬ ‫اساسی ایران‪ ،‬تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون‬ ‫حمل سالح به شرط انکه مخل به مبانی اسالم و حقوق‬ ‫عمومی نباشد‪ ،‬ازاد است‪ .‬ال محمد اضافه کرد‪ :‬اصل ‪27‬‬ ‫قانون اساسی به شرح فوق کامال و علی االطالق داللت‬ ‫بر امکان تشکیل هر نوع اجتماعات و راهپیمایی ها به‬ ‫شرط عدم اخالل به مبانی اسالم و حقوق عمومی دارد‬ ‫و هیچگونه قید و شرط زمانی و مکانی در ان نیست‪ ،‬لذا‬ ‫هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و کامال به‬ ‫نحــو قانونی رای به ابطال مصوبه ای که بر خالف اصل‬ ‫‪ 27‬قانون اساسی بوده‪ ،‬داده است‪ ،‬چون طبق اصل ‪27‬‬ ‫هیچ قید محدودیتی برای اجرای این اصل پذیرفتنی‬ ‫نیست و طبق ان اجتماعات می بایست تشکیل شود و‬ ‫راهپیمایی ها هم بدون هیچ قید و شرطی انجام گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه «مصوبه دولت جهت تعیین محل هایی‬ ‫بــرای تجمعات مردمی خالف نص صریح و بدون قید‬ ‫اصل ‪ 27‬قانون اساسی بوده است»‪ ،‬گفت‪ :‬این اصل هیچ‬ ‫قید و شرطی برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها‬ ‫معین نکرده است‪ ،‬اما واقعیت این است که امکان عملی‬ ‫اصل ‪ 27‬قانون اساســی و چگونگی نحوه اعمال حق‬ ‫تجمعمسالمتامیزوتشکیلاجتماعاتوراهپیمایی ها‬ ‫مســتلزم اتخاذ روشی اجرایی و ایجاد ضوابطی عملی‬ ‫است تا اصل مذکور بدون اخالل در نظم عمومی و احیانا‬ ‫مزاحمت برای روند زندگی عادی مردم و مشاغل انها‪،‬‬ ‫قابلیتاجراییوعملیداشتهباشد‪.‬اینوکیلدادگستری‬ ‫ادامه داد‪ :‬در واقع اصل ‪ 27‬وقتی می تواند به منصه ظهور‬ ‫دراید که نحوه اجرای ان روشن و مشخص شده باشد‪.‬‬ ‫بدون شک اصل ‪ 27‬قانون اساسی یکی از اصول بسیار‬ ‫ارزشمند و دموکراتیک قانون اساسی است که تمام مردم‬ ‫حق دارند از مزایا و قواعد ان در تشــکیل اجتماعات و‬ ‫راهپیمایی ها در قالب موازین قانونی بهره مند شــوند‪.‬‬ ‫ال محمــد با بیان اینکه «ازادی تجمع یکی از حقوق‬ ‫اساسی جوامع پیشــرفته است و تعلیق ان به راحتی‬ ‫نباید صورت پذیر باشد»‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به نظر در صورتی‬ ‫که احزاب سیاسی در کشور تشکیل شود و اجتماعات‬ ‫سیاسی تحت حمایت و ارشادات احزاب به وجود اید‪،‬‬ ‫بــه احتمال زیاد هم امکان اجرایی موثر برای اصل ‪27‬‬ ‫قانون اساسی فراهم خواهد شد و هم با سیاست گذاری‬ ‫احزاب می توان از بی نظمی های ناشــی از تجمعات و‬ ‫راهپیمایی های غیر هدفمند جلوگیری نمود‪ .‬وی یاداور‬ ‫شد‪ :‬به هر حال با تشکیل احزاب و عضویت پذیری مردم‬ ‫در انها و توانایی اموزش اهداف مترقیانه برای توسعه و‬ ‫پیشرفت جامعه به مردم‪ ،‬احزاب ازادی های اساسی را به‬ ‫مردم اموزش می دهند و مردم را با افکار سیاسی مفید‬ ‫و ارزشمند اشنا خواهند کرد که در این صورت احزاب‬ ‫می توانند هم تجمعات و راهپیمایی ها را تضمین کرده‬ ‫و هم در جهت پیشرفت افکار هوشمندانه سیاسی نو و‬ ‫دموکراتیکراهنمایمردمباشند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ ۹۱‬درصد ثبت نام شدگان مرد هستند‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪185‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫رحمانی فضلی وزیر کشور‪:‬‬ ‫در حوادث اخیر به دنبال منفعت‬ ‫جناحی نباشید‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه در حوادث اخیر کشور برخی به‬ ‫دنبال رقابت سیاسی و کسب منافع جناحی بودند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬این موضوع موضوعی ملی و مربوط به امنیت کشور‬ ‫بود و نباید این موضوع را در چارچوب رقابت های سیاسی‬ ‫و منفعت اندیشــی مــورد توجه قرار دهنــد‪ .‬عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی در حاشــیه نشســت خود با استانداران‬ ‫در جمع خبرنگاران درباره ی این نشســت توضیح داد و‬ ‫گفت‪ :‬امروز در خدمت استانداران محترم بودیم باتوجه‬ ‫به اغاز ثبت نــام نامزدهای انتخابات مجلس شــورای‬ ‫اسالمی مقرر شد که اســتانداران در این جلسه حضور‬ ‫داشته باشند و یک بار دیگر تمام این مسیر انتخابات را‬ ‫مرور کنیم و بتوانیم گزارشــاتی را از استانداران در این‬ ‫خصوص داشته باشیم تا بتوانیم متناسب با شرایط بستر‬ ‫همکاری و تعامل با دستگاه هایی که با موضوع انتخابات‬ ‫مرتبط هســتند را برقرار کنیم‪ .‬وی در ادامه با اشاره به‬ ‫حوادث اخیری که طی اصالح قیمت بنزین در کشــور‬ ‫رخ داد‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬در این جلسه استانداران متناسب با‬ ‫اســتانی که در ان قرار دارند گزارشی را از حوادث اخیر‬ ‫دادند‪ .‬تالش شــد که نقاط اسیب‪ ،‬دالیل شروع و نحوه‬ ‫مدیریت در این حوزه بررسی شود‪ .‬قرار شد استانداران‬ ‫مواردی را جمع اوری کنند‪ .‬ان را به وزارت کشور بدهند‬ ‫تا وزارت کشــور نسبت به اقدامات انجام شده و شرایط‬ ‫اســتان تصمیمات الزم را اتخاذ کند‪ .‬وزیر کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬مردم پاسخ مناسبی را به کسانی که موجب شرارت‬ ‫و مشــکالت برای انها شدند‪ ،‬دادند‪ .‬امیدوارم ما بتوانیم‬ ‫با هماهنگی بیشتر امنیت مردم را که امر بسیار مهمی‬ ‫است به نحو احسن مورد توجه قرار دهیم‪ .‬علی رغم همه‬ ‫اقداماتی که از ســوی دشمنان و معاندین در این حوزه‬ ‫رخ داد موضوع قابل توجه این است که مردم کماکان با‬ ‫وجود شــرایط کنونی و مشکالتی که در برخی حوزه ها‬ ‫به دلیل تحریم ها وجود دارد حامی انقالب و نظام خود‬ ‫هســتند‪ .‬و همگی ما و مردم با اراده و دقت الزم پشت‬ ‫سر رهبری و همگام با دولت ثابت می کنیم که در همه‬ ‫شرایط مردم پشتیبان انقالب هستند‪ .‬وزیر کشور گفت‪:‬‬ ‫کســانی که در این خصوص به دلیل عدم اطالع از ابعاد‬ ‫قضاوت هایی کردند الزم اســت تامل بیشــتری داشته‬ ‫باشند ‪ .‬این نوع قضاوت ها برای نیروهایی که برای امنیت‬ ‫مــردم ودفاع از امنیت انها در مقابل کســانی که قصد‬ ‫ایجاد مشکالتی را برای مردم داشتند‪ ،‬شرایط سختی را‬ ‫گذراندند صحیح نیســت‪.‬نباید به گونه ای صحبت کنیم‬ ‫که زحمات انها نادیده گرفته شود‪ .‬وی در پایان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخی جریانات در این موضوع فکر کردند که اکنون‬ ‫بستر سیاســی خوبی برای رقابت وجود دارد‪.‬مسائلی را‬ ‫مطــرح کردند که خود مردم قضــاوت خواهند کرد‪ .‬ما‬ ‫باید توجه کنیم که این موضوع مربوط به امنیت ؛ اقتدار‬ ‫و منافع ملی اســت ‪ .‬نباید ایــن موضوع را در چارچوب‬ ‫رقابت های سیاسی‪ ،‬مســائل جناحی و منفعت اندیشی‬ ‫قرارداده و استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بانکوبیمه‬ ‫اغاز دوباره ثبت نام مسکن ملی از چهارشنبه‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪185‬‬ ‫خبر‬ ‫تمرکز معامالت مسکن‬ ‫در پنج منطقه از تهران‬ ‫پنج منطقه از مناطق ‪ ۲۲‬گانه شــهر تهران‪ ،‬نیمی از معامالت‬ ‫مسکن را به خود اختصاص داده اند‪ .‬ابان ماه امسال ‪ ۵۰.۴‬درصد‬ ‫قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در پنج منطقه ی‬ ‫‪ ۱۰ ،۴ ،۲ ،۵‬و ‪ ۱۴‬انجام شد‪ .‬منطق ه ‪ ۵‬کماکان پیشتاز معامالت‬ ‫اســت و در ابان ماه به تنهایی ‪ ۱۷.۳‬درصد از کل قراردادهای‬ ‫خرید و فروش در این منطقه به امضا رسید‪ .‬امارها نشان می دهد‬ ‫مناطق دارای سرانه های مناسب و سکونت خانوارهای متوسط‪،‬‬ ‫کانون خرید و فروش ملک در شهر تهران هستند‪ .‬توزیع مناطق‬ ‫شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده در ابان‬ ‫ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬نشان می دهد از میان مناطق ‪ ۲۲‬گانه پایتخت‪،‬‬ ‫منطقه ‪ ۵‬با سهم ‪ ۱۷.۲‬درصد از کل معامالت‪ ،‬بیشترین تعداد‬ ‫مبایعه نامه ها را به خود اختصاص داده است‪ .‬هم چنین مناطق ‪۲‬‬ ‫و ‪ ۴‬به ترتیب با سهم های ‪ ۹.۴‬و ‪ ۸.۵‬درصدی در رتبه های بعدی‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬در مجمــوع ‪ ۷۴.۷‬درصد از کل تعداد معامالت‬ ‫انجام شده در شهر تهران در ابان ماه سال جاری مربوط به ‪۱۰‬‬ ‫منطقه ی شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ‪،۲ ،۵‬‬ ‫‪ ۱ ،۱۵ ،۸ ،۷ ،۱۴ ،۱۰ ،۴‬و ‪ )۱۱‬بوده و ‪ ۱۲‬منطقه ی باقی مانده‬ ‫‪ ۲۵.۳‬درصد از کل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫قیمت هارسوبکرد‬ ‫با فروکش کردن تب افزایش قیمت های پیشــنهادی در بازار‬ ‫مسکن شــهر تهران‪ ،‬معامالت مقداری گرم شــده است‪ .‬امار‬ ‫نشــان می دهد قیمت مسکن در تهران نسبت به نقطه ی اوج‬ ‫بازار در تیرماه ‪ ۶.۶‬درصد کاهش داشته است‪ .‬افت قیمت های‬ ‫پیشنهادی و قطعی باعث شد تا معامالت در دو ماه اخیر مقداری‬ ‫باال برود و خرید و فروش ‪ ۴۶‬درصد نسبت به ماه پایانی تابستان‬ ‫افزایش یافته اســت‪ .‬این در حالی است که پاییز معموال فصل‬ ‫کم رونقی در بازار مســکن محسوب می شــود‪ .‬ارامش نسبی‬ ‫بازار ارز در ماه های اخیر‪ ،‬ثبات بازارهای رقیب بخش مسکن‪،‬‬ ‫نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و نگرانی از مواجهه با تورم‬ ‫سیستماتیک در پایان سال‪ ،‬برخی خریداران را ترغیب به حضور‬ ‫در بازار مسکن کرده است‪ .‬با وجود افزایش اندک معامالت‪ ،‬هنوز‬ ‫تعــداد قراردادهای خرید و فروش کمتر از کف ‪ ۵۰۰۰‬فقره در‬ ‫فروردین ماه امسال است و بازار ملک هنوز درگیر رکود ناشی از‬ ‫جهش حدود ‪ ۲۰۰‬درصدی قیمت ها طی حدود دو سال اخیر‬ ‫قرار دارد‪ .‬گزارش های میدانی حاکی از ان است به دنبال ثبات‬ ‫شرایط عمومی اقتصاد‪ ،‬قیمت های پیشنهادی در بخش مسکن‬ ‫کاهش چشمگیری در تمامی مناطق تهران داشته است؛ هرچند‬ ‫قیمت های پیشنهادی نمی تواند مالک ارزیابی بازار قرار گیرد و‬ ‫ان چه اهمیت دارد نرخ های قطعی بر اساس معامالت است‪ .‬با‬ ‫این حال بررسی ها نشان می دهد قیمت های پیشنهادی بین‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۷۰‬درصد کاهش یافته است‪ .‬اردیبهشت ماه که بازار در اوج‬ ‫خود قرار داشت نرخ های پیشنهادی هیچ حد و مرزی نداشت و‬ ‫قیمت های نجومی از سوی مالکان‪ ،‬بخصوص در مناطق شمالی‬ ‫تهرانتعیینمی شد‪.‬‬ ‫کاهششدیدنرخ هایپیشنهادیدرشمیرانات‬ ‫محمدرضا قاسمی‪ ،‬رییس اتحادیه مشاوران امالک شمیرانات‬ ‫بیان می کند‪ :‬بعضی نرخ های پیشنهادی افت شدیدی داشته اما‬ ‫کاهش قیمت های قطعی ان چنان زیاد نبوده و نسبت به ماه های‬ ‫قبل ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد پایین امده است‪ .‬در ابتدای سال که بازار‬ ‫هنوز به تعادل نرسیده بود توهمات قیمتی مشاهده می شد اما‬ ‫در حال حاضر دیگر خبری از قیمت های دلبخواهی نیست‪ .‬وی‬ ‫با بیان این که میانگین قیمت مسکن منطقه یک در ابان ماه‬ ‫متری ‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۴۷۸‬هزار تومان بوده اســت افزود‪ :‬برخی‬ ‫سازندگان که اواخر پارسال و اوایل امسال برای واحد خود قیمت‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان در هر متر مربع تعیین می کردند‪ ،‬حاال نرخ‬ ‫خود را به ‪ ۷۰‬میلیون تومان کاهش داده اند‪ .‬نه ان ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان واقعی بوده و نه این ‪ ۷۰‬میلیون‪ .‬اپارتمانی که متری ‪۷۰‬‬ ‫میلیون تومان قیمت دارد لوکس است که مشاعات مناسب‪،‬‬ ‫استخر‪ ،‬جکوزی یا چندین پارکینگ دارد اما نمی توان گفت در‬ ‫کلمنطقهقیمت ها‪ ۷۰‬میلیونتوماناست‪.‬قاسمیتصریحکرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر بازار خرید و فروش کساد است‪ .‬بعضی افراد که‬ ‫پول الزم هستند اپارتمان‪ ۳۵‬میلیون تومانی خود را‪ ۲۷‬میلیون‬ ‫تومان می فروشــند اما با توجه به هزینه ها‪ ،‬پایین تر نمی ایند‪.‬‬ ‫ابان ماه سال جاری تعداد معامالت اپارتمان های مسکونی شهر‬ ‫تهران به ‪ ۴۱۰۰‬واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته‬ ‫‪ ۱۹.۵‬درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ‪ ۴۰.۷‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬هم چنین متوسط قیمت خرید فروش یک‬ ‫مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های‬ ‫معامالت ملکی شهر تهران ‪ ۱۲‬میلیون و‪ ۴۶۰‬هزار تومان بود که‬ ‫نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتیب دو درصد‬ ‫کاهش و ‪ ۳۵.۸‬درصد افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫پس از قطع شدن اینترنت در هفته های گذشته‪ ،‬ثبت نام طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به حالت تعلیق درامده بود‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده بود پس‬ ‫از وصل شدن اینترنت مجددا نام نویسی انجام خواهد شد و دو روز قبل اطالع رسانی می شود‪ .‬در حال حاضر شرایط برای نام نویسی مهیا شده و در فاز نخست از ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز چهارشنبه در پنج استان‬ ‫همدان‪ ،‬یزد‪ ،‬چهارمحال وبختیاری‪ ،‬خوزستان و کرمانشاه ثبت نام اغاز و تا ساعت ‪ ۲۴‬شانزدهم اذرماه به اتمام می رسد‪ .‬پروانه اصالنی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با اعالم این خبر در‬ ‫نامه ای به حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی نوشت‪ :‬با توجه به فراهم شدن شرایط الزم جهت ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی‪ ،‬اقدام متقتضی برای ثبت نام متقاضیان طرح مذکور در‬ ‫استان همدان‪ ،‬یزد‪ ،‬چهارمحال وبختیاری‪ ،‬خوزستان و کرمانشاه‪ ،‬بر اساس ظرفیت های اعالمی توسط ادارات کل راه و شهرسازی به تفکیک شهرهای اعالم شده از ساعت‪ ۱۰‬صبح روز چهارشنبه مورخ‪۱۳‬‬ ‫پنج‬ ‫ِ‬ ‫اذر ‪ ۹۸‬تا ساعت ‪ ۲۴‬روز شنبه مورخ ‪ ۱۶‬اذر ‪ ۹۸‬در سامانه مذکور صورت پذیرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نسبت به اعالم موضوع در سامانه به شرح زیر دستور اقدام متقضی صادر شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫اقتصادهوشمندپیشرانموفقیتدربازارهایبینالمللیاست‬ ‫معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫گفت‪ :‬تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند ضرورت اقتصاد امروز کشور است‬ ‫که باید بانک ها‪ ،‬شرکت های بیمه ای و واحدهای اقتصادی اموزش های‬ ‫الزم در این راســتا را ببینند‪ .‬عباس معمار نژاد روز یکشنبه در نشست‬ ‫شــورای هماهنگی بانک ها و بیمه های استان ایالم اظهار داشت‪ :‬تحول‬ ‫دیجیتال باید در سیستم های اقتصادی پیگیری شود زیرا با الکترونیکی‬ ‫کردن سامانه ها فرق دارد و در این راستا باید اموزش های الزم ارایه شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دیجیتالی شــدن با الکترونیکی شدن سامانه ها فرق دارد‪ ،‬در‬ ‫دیجیتال ســازی باید هر سازمان مدل کسب و کار خود را تبیین‪ ،‬ساده‬ ‫سازی و مستندسازی و از فناروی های نوین در راستای خدمات رسانی به‬ ‫مردم به استفاده کند‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد‪ :‬بدون‬ ‫شک اصالح فرایندها منفعت و سوداوری را برای بانک ها و بیمه ها بیشتر‬ ‫و بسیاری از هزینه های جاری انها را حذف می کند‪ .‬معمارنژاد گفت‪ :‬تحول‬ ‫دیجیتال در راستای اقتصاد هوشمند نیاز ضروری جامعه است که باید‬ ‫صورت گیرد و از فناوری های نوین در راستای تحول و پیشرفت اقتصاد‬ ‫استفاده شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بهبود فضای کسب و کار از اولویت های وزارت‬ ‫اقتصاد است و باید دستگاه های های تابعه این وزارتخانه در راستای بهبود‬ ‫این رویه از اقتصادهای نوین جهانی متناسب با شرایط و نیازهای کشور الگو‬ ‫بگیرند‪ .‬معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی به ضرورت فراگیری اموزش های تخصصی مرتبط با مشاغل مالی‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬تحول دیجیتال در راستای اقتصاد هوشمند نیاز امروز‬ ‫است و کارمندان بانک‪ ،‬گمرک و بیمه ها باید اموزش های تخصصی حوزه‬ ‫کاری خود را فرا بگیرند‪ .‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایالم نیز‬ ‫در این نشست به تشریح برخی دستورالعمل ها‪ ،‬مصوبات و بخش نامه های‬ ‫مرکزی که در استان موجب ایجاد مشکالتی شده پرداخت و گفت‪ :‬بحث‬ ‫تخصیص‪ ۱۰۰‬درصد اعتبارات تملک دارایی ها و افزایش اختیارات سیستم‬ ‫بانکی باید به عنوان یک مشوق برای جذب سرمایه گذار در استان اجرا‬ ‫شود‪ .‬حیدر نعمتی به عدم وحدت رویه در طرح شرق و غرب اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬وحدت در برخی از بندهای این طرح نیازمند اصالح اســت‪ .‬وی‬ ‫با انتقاد از بانک های خصوصی که ‪ ۴۰‬درصد منابع انها به خارج از استان‬ ‫منتقل می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به سرمایه گذاری مردم در این بانک ها‪،‬‬ ‫بانک هایدولتیباکمبودمنابعمواجهمی شوندونیازمندفعالشدنکانون‬ ‫بانک ها در اســتان هستیم تا منابع را به سمت سیاست های اشتغال در‬ ‫استان سوق دهیم‪ .‬معاون استاندار ایالم عدم اختیار کارگروه تسهیل در‬ ‫خصوص واحدهای تملیکی و احیا انها را از دیگر مشکالت برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫نمی توان در خصوص سهم اورده و اجاره به شرط تملیک در این ستاد‬ ‫تصمیم گرفت که نیاز به افزایش اختیار بیشتر در این ستاد به استان ها‬ ‫هستیم‪ .‬نعمتی گفت‪ :‬برخی از واحدها در مرکز به واحدهای غیر‪ ،‬واگذار‬ ‫شده که بدون هماهنگی تغییر کاربری داده اند و موجب ایجاد مشکالتی‬ ‫در استان شده اند که باید هماهنگی بیشتری با مجموعه اقتصادی استان‬ ‫در راستای این واگذاری ها انجام شود‪ .‬وی از نبود ناظر پولی در استان انتقاد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬نیاز است که ناظر پولی در استان ایالم استقرار پیدا کند‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایالم‪ ،‬بحث استفاده از نخبگان بانکی بر‬ ‫اســاس ماده ‪ ۶۲‬را از دیگر مشکالت برشمرد و افزود‪ :‬هنوز بانک مرکزی‬ ‫در راستای رفع مشکل واحدهای تولیدی این قانون را اجرا نکرده است‪.‬‬ ‫نعمتی در ادامه به اجرای طرح جامع گمرکی در استان اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫اجرای این طرح می تواند به منظور رفع مشکل تجار و بازرگان و افزایش‬ ‫صادرات مثمرثمر باشد اما به رغم پیگیری های زیاد هنوز انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چندی قبل حوزه خصوصی سازی بحث کشتارگاه ایالم را در‬ ‫مرکز واگذار کرد که مشکالت زیادی با این واحد در استان داشتیم که سال‬ ‫گذشته دوباره واگذار شد ولی هنوز تعیین تکلیف نشده که نیاز است برای‬ ‫رفع مشکالت این واحد هرچه سریعتر وضعیت ان مشخص شود‪ .‬نعمتی‬ ‫گفت‪ :‬بیمه در حوزه تولید ضعیف عمل کرده و نیازمند دستورالعملی برای‬ ‫اجرای بیمه در واحدهای تولیدی استان هستیم چون منابعی برای جبران‬ ‫خســارت به بخش خصوصی نداریم و نیاز است که الزام بیمه ای برای‬ ‫واحدها اجرا شود تا در صورت خسارت بیمه هزینه های مالی انها را جبران‬ ‫کند‪.‬معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارایالمگفت‪:‬شورایهماهنگی‬ ‫بیمه نیاز است که فعال شود تا بتوان با کمک ان مسایل و مشکالت بیمه‬ ‫در اســتان رصد و برطرف شود‪ .‬مدیرکل اقتصاد و دارایی استان ایالم نیز‬ ‫در این نشســت گفت‪ :‬در استان ایالم تا پایان سال ‪ ۹۷‬مبلغ ‪ ۶۴‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰‬میلیارد ریال سپرده در بانک ها جذب و ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت توسط بانک پرداخت شــده است‪ .‬قدرت فیض الهی افزود‪ :‬از‬ ‫لحاظ سپرده ‪ ۳۱‬صدم درصد سپرده های بانکی کشور در ایالم قرار دارد‬ ‫درحالیکه ‪ ۱.۷‬درصد کل تسهیالت اعطایی کشور را پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنون ‪ ۳۲‬شــعبه بانکی و شعبه بانکی ‪ ۲۲۲‬شعبه در استان‬ ‫فعال است‪ .‬وی افزود‪ :‬مطالبات و معوقات بانک های استان چهار هزار و‬ ‫‪ ۳۷۰‬میلیارد ریال که پنج درصد کل مانده تسهیالت بانکی است و نسبت‬ ‫تسهیالت به سپرده ها ‪ ۸۲‬صدم درصد در کشور است‪ .‬وی همچنین در‬ ‫خصوص شرکت های بیمه ای استان نیز گفت‪ ۲۸۷:‬میلیارد ریال حق بیمه‬ ‫واحدهای تولیدی در استان سال قبل اخذ شده و ‪ ۲‬هزار و ‪۴۴‬میلیارد ریال‬ ‫خسارت بیمه ای پرداخت شده است‪ .‬وی میزان ضریب نفوذ بیمه در ایالم‬ ‫را ‪ ۲.۳‬درصد اعالم کرد و گفت‪ :‬استان ایالم در رتبه ‪ ۲۲‬کشور واقع است‬ ‫و با سرانه حق بیمه چهار هزار و ‪ ۴۰۰‬ریال‪ ،‬رتبه دهم را دارا است‪ .‬فیض‬ ‫الهی گفت‪ ۷۰ :‬درصد بار مالی در کشور توسط بانک ها صورت می گیرد که‬ ‫در شرایط تحریم بحث سرمایه در گردش با کمک بانک ها انجام می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬واحدهای تملیکی راکد از دیگر مشکالت بانک ها هستند‬ ‫که نیاز است هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند‪ .‬وی همچنین خواستار‬ ‫افزایش اعتبار در تبصره ‪ ۱۸‬شد و گفت‪ :‬خط اعتبار ویژه ای برای واحدهای‬ ‫تولیدی استان در نظر گرفته شود تا بتوان از واحدهای تولیدی حمایت‬ ‫بیشتریشود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امور مالیاتی‪:‬‬ ‫به میزان درامد پزشکان دسترسی داریم‬ ‫رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت‪ :‬ما با استفاده از منابع اطالعاتی‬ ‫دیگر‪ ،‬به میزان درامد پزشکانی که دستگاه کارتخوان را در مطب خود‬ ‫نصب نکرده یا از ان اســتفاده نکرده باشند‪ ،‬دسترسی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫«امیدعلی پارسا» روز یکشنبه در حاشیه نشست با سندیکای بیمه گران‬ ‫ایران در جمع خبرنگاران اضافه کرد‪ :‬قانونگذار می گوید پزشــکان باید‬ ‫دستگاه کارتخوان نصب کرده و از ان استفاده کنند‪ .‬وی درباره سرکشی به‬ ‫حساب های بانکی برای اخذ و محاسبه مالیات گفت‪ :‬همه حاکمیت ها در‬ ‫همه دنیا دسترسی به امار و اطالعات پولی و بانکی و امالک دارند و باید‬ ‫این اطالعات سرکشی انجام شود‪ .‬رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای محاسبه مالیات پزشکان‪ ،‬در خردادماه سال اینده و همزمان با‬ ‫ارائه اظهارنامه مالیاتی پزشکان‪ ،‬با منابع دیگر اطالعاتی‪ ،‬درامدهای دیگر‬ ‫مالیاتی مشمول و مالیات حقه را از انها مطالبه می کنیم و جرائمی که در‬ ‫قانون پیش بینی شده حتما مورد عمل قرار خواهد گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مجموع مالیاتی که در کشور وصول می شود حدود ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصد از کل‬ ‫درامدهای مردم است که با این میزان از مالیات‪ ،‬اداره کشور غیرممکن‬ ‫اســت‪ .‬پارسا یاداور شد‪ :‬در کشور تمام واحدهای مختلف و به هرجایی‬ ‫می روید‪ ،‬دنبال معافیت مالیاتی هستند‪ .‬اگر قرار باشد معافیت شامل همه‬ ‫درامدها شود‪ ،‬چیزی باقی نمی ماند که شما بخواهید از محل ان کشور‬ ‫را اداره کنید‪ .‬رییس سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مالیاتی بر نرخ‬ ‫حق بیمه در کشور گفت‪ :‬امروز با مدیران عامل شرکت های بیمه جلسه‬ ‫داشتیم و توافق کردیم همه ابعاد مالیات برای همه شرکت های بیمه باید‬ ‫به شکل متمرکز و در قالب ممیز کلی واحد و دستورالعمل یکسان عمل‬ ‫شود‪ .‬وی درباره تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش قیمت بیمه ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬مالیات بر ارزش افزوده کاری به شرکت های بیمه گر ندارد و هزینه‬ ‫اصلی ان به سمت خریدار نهایی می رود‪ .‬سیاست کلی که وجود دارد‪،‬‬ ‫این است که بیمه های عمر از مالیات معاف هستند‪ .‬رییس سازمان امور‬ ‫مالیاتی با بیان اینکه حمایت از بیمه ها باید محدود‪ ،‬مشروط‪ ،‬کاهنده و‬ ‫تضمین دار باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حمایت های فراوان و موثری را قانونگذار‬ ‫از بیمه داشته و دارد و در الیحه مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه بوده‬ ‫اســت‪ .‬پارســا درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی نیز گفت‪ :‬مناطق ازاد قرار است سکوی صادرات باشند و تولید‬ ‫در انها صرفه اقتصادی داشــته باشد ولی بحث مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫کمک به تولیدکننده و صادرکننده نیست‪ .‬رییس سازمان امور مالیاتی‬ ‫خاطر نشــان کرد‪ :‬در مناطق ازاد و ویژه‪ ،‬بحث مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫مطرح است که مربوط به مصرف کننده می شود؛ ما می گوییم باید رفتار‬ ‫یکسانی با مصرف کننده در کل نقاط کشور وجود داشته و نباید تبعیضی‬ ‫اعمال شود‪ .‬رییس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد‪ ۸۹:‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مالیات در ‪ ۸‬ماه ابتدایی سال ‪ ۹۸‬وصول شد که به این ترتیب‪ ۹۴ ،‬درصد‬ ‫از اهداف مالیاتی در هشت ماهه سال ‪ 98‬محقق شد‪.‬‬ ‫بانک ها خالف می کنند‪ ،‬بانک مرکزی سکوت!‬ ‫مدت هاست برخی بانک ها بر خالف مقررات و شرع‪،‬‬ ‫بخشی از تسهیالت ارائه شده به مشتری را مسدود‬ ‫می کنند و بانک مرکزی نیز در این باره سکوت کرده‬ ‫و اقدام جدی نمی کند‪ .‬در شرایط تورمی بسیاری از‬ ‫مردم برای اهداف مختلف اقدام به دریافت تسهیالت‬ ‫می کنند؛ هرچند که بانک ها معموال برای پرداخت‬ ‫این تســهیالت ســخت گیری های زیاد و شــرایط‬ ‫دشــواری را در نظر می گیرند‪ .‬با پشت سر گذاشتن‬ ‫پروسه طوالنی دریافت تسهیالت از بانک‪ ،‬مشتریان‬ ‫بانکی با معضلی روبرو هستند که سال هاست حرف و‬ ‫حدیث هایی درباره ان مطرح است‪ ،‬اما هیچ گاه بانک‬ ‫مرکزی با جدیت به این موضوع ورود نکرده اســت‪.‬‬ ‫هرکسی که برای دریافت تسهیالت به شعب بانکی‬ ‫مراجعه کرده باشــد‪ ،‬به احتمال بسیار قوی شنیده‬ ‫است که بانک ها پس از پرداخت تسهیالت‪ ،‬مبلغی‬ ‫از ان را در حساب شخص مسدود می کنند؛ مبلغی‬ ‫که عمدتا بانک درخواست می کند که مشتری پیش‬ ‫از دریافت وام ان را در حساب خود واریز کند‪ .‬پس از‬ ‫پرداخت این مبلغ توسط متقاضی دریافت وام‪ ،‬بانک‬ ‫این مبلغ را در حســاب شخص مسدود کرده و پس‬ ‫از چنــد روز کل مبلغ وام را برای فرد واریز می کند‪،‬‬ ‫اما پولی که مشــتری به حساب خود واریز کرده‪ ،‬تا‬ ‫پایان پرداخت اقساط نزد بانک می ماند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که بانک ها برای محاسبه سود تسهیالت‪ ،‬اصل‬ ‫مبلغ وام را در نظر می گیرند و در واقع در این مدت‬ ‫بانک ســود پولی را می گیرد که نــزد خودش بوده‬ ‫و به مشــتری پرداخت نشده اســت‪ .‬در این زمینه‬ ‫ی مقدم‪،‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباح ‬ ‫عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه این کار‬ ‫از نظــر بخش نامه های بانک مرکزی خالف مقررات‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اقدام بانک ها طبعا یک نوع‬ ‫فریب نســبت به مشــتریان هم به حساب می اید‪،‬‬ ‫چراکه مثال می گویند ما به شما ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت می دهیم‪ ،‬اما عمال ‪ ۸۰‬میلیون به مشتری‬ ‫می دهند و این در حالی اســت که تمام محاسبات‬ ‫بر مبنای ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان انجام می شــود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این سودی که محاسبه می شود‪ ،‬سود مضاعف‬ ‫پول و خالف شــرع اســت و این روش نوعی فریب‬ ‫نسبت به مشــتریان بانکی است که باید جلوی ان‬ ‫گرفته شود‪ .‬مصباحی مقدم تاکید کرد که انجام این‬ ‫نظارت وظیفه بانک مرکزی است و امکان ان کامال‬ ‫وجود دارد‪ .‬نکته جالب اینجاست که این اقدام بانک ها‬ ‫مربوط زمان فعلی نیست‪ ،‬بلکه سال هاست که بانک ها‬ ‫این اقدام را که صراحتا خالف بخش نامه های بانک‬ ‫مرکزی است‪ ،‬انجام می دهند و عمال بانک مرکزی نیز‬ ‫در این باره سکوت کرده است‪ .‬جالب تر ان که برخی‬ ‫از مدیران شعب بانکی در پاسخ به اعتراض مشتریان‬ ‫مدعی می شوند که بانک مرکزی از بانک ها خواسته‬ ‫تا این رقم را مسدود کنند‪ .‬با توجه به اینکه در طول‬ ‫این چند سال بانک مرکزی هیچ گونه برخورد جدی‬ ‫با این اقدام بانک ها انجام نداده است‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫که چندان با این اقدام خالف مقررات بانک ها مخالف‬ ‫نیست‪ ،‬چراکه در غیر این صورت می توانست مشابه‬ ‫اقدامی که درباره پرداخت ســود ســپرده باالی ‪۲۰‬‬ ‫درصد به مشــتریان انجــام داد را در این باره نیز به‬ ‫اجرا بگذارد‪.‬‬ ‫ســازمان برنامه از تداوم معافیت «صددرصدی» مالیاتی فعالیت های انتشاراتی‪ ،‬مطبوعاتی‪ ،‬فرهنگی و هنری در الیحه بودجه ‪ ۹۹‬خبر داد‪ .‬بر اساس اعالم سازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬یکی از بند های پیش نویس الیحه بودجه مبنی بر این بود که «تمامی فعالیت های انتشــاراتی و مطبوعاتی‪ ،‬فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی مشمول ‪ 50‬درصد معافیت مالیاتی می باشند»‪ ،‬که با دستور اقای نوبخت این بند حذف شد؛ لذا فعالیت های مزبور کماکان از معافیت صددرصدی برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫سازمان برنامه اعالم کرده که این تصمیم به منظور حمایت از هنرمندان‪ ،‬کمک به بهبود صنایع فرهنگی و تقویت مشاغل فرهنگی و هنری اتخاذ شده است که تاثیر مضاعف‬ ‫و مهمی بر سرانه مصرف کاال ها و محصوالت فرهنگی نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫امیرزاده مدیر انتشار و دسترسی ازاد وزارت ارشاد‪:‬‬ ‫تعدادسلبریتی هایمیلیاردیکم ترازفعاالنفرهنگیاست‬ ‫مدیر انتشــار و دسترســی ازاد به اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬شرط شــمولیت مالیاتی این است که شفافیت مالی‬ ‫باشد‪ .‬اظهارنامه ها باید در موعد مقرر ارائه شود و می توان تبصره هایی‬ ‫را بــر مبنای دریافت های میلیاردی هنرمنــدان اتخاذ کرد‪ .‬همایون‬ ‫امیرزاده‪ ،‬مدیر انتشــار و دسترســی ازاد به اطالعات وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزرات‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬دقایقی قبل در گفت وگو با شبکه خبر درباره‬ ‫معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر و در پاسخ به این سوال که چرا‬ ‫باید بازیگری که برای چند روز بازی در یک فیلم یا ســریال بیش از‬ ‫یک میلیارد درامد دارد از مالیات معاف شــود؛ در حالی که درامدها‬ ‫در حوزه های مختلف هنر مثل نشــر اینگونه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬باید نگاه‬ ‫کلی و منصفانه داشــته باشیم؛ چرا که دایره شمول‪ ،‬گسترده است‪،‬‬ ‫ما فقــط ‪ ۲۰۰‬هزار نفر در بخش هنر‪ ۳۵۰۰ ،‬موسســه قرانی‪ ،‬بالغ‬ ‫بر ‪ ۷۰‬هزار فعال قرانی در اقصی نقاط کشــور‪ ۴ ،‬هزار ناشــر فعال و‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬کتابفروشــی داریم‪ .‬اینها همه مجموعه های ما هستند‪ ،‬اما از‬ ‫میان اینها ‪ ۲۰۰‬نفر ممکن اســت درامدهای سنگین داشته باشند‪.‬‬ ‫اگرچه در حوزه موسیقی و برگزاری کنسرت همه درامدها بین همه‬ ‫حلقه های فرهنگ و هنر تقسیم می شود‪ ،‬در بحث فیلم هم اینگونه‬ ‫است‪ .‬وی در پاسخ به اینکه بازیگرانی هستند که درامد کالن دارد‪ ،‬اما‬ ‫اهالی فرهنگ و هنر به این عدم توازن اعتراض دارند پس بهتر نیست‬ ‫راهکاری بیابید تا به توازن برســیم‪ ،‬گفت‪ :‬بله بهتر است‪ .‬اول اینکه‬ ‫شرط شمولیت مالیاتی این است که شفافیت مالی باشد ‪ ،‬اظهارنامه ها‬ ‫باید در موعد مقرر ارائه شود و می توان تبصره هایی را بر مبنای نکاتی‬ ‫نظیر این مسئله ایجاد کرد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬شب گذشته رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کشــور با صدور یک دستور فوری با کاهش معافیت‬ ‫مالیاتی هنرمندان در الیحه بودجه ‪ ۹۹‬مخالفت کرد‪.‬‬ ‫دستور فوری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور در خصوص پیش نویس یکی از تبصره های الیحه بودجه ‪۹۹‬‬ ‫بوده است که بر اساس یکی از بندهای ان «تمام فعالیت های انتشاراتی‬ ‫و مطبوعاتی‪ ،‬فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی مشمول ‪ ۵۰‬درصد معافیت مالیاتی می باشند‪ ».‬که با دستور‬ ‫نوبخت‪ ،‬این بند حذف شد‪ ،‬لذا فعالیت های مزبور کماکان از معافیت‬ ‫صد درصدی برخوردار خواهند بود‪ .‬گفتنی است این تصمیم به منظور‬ ‫حمایت از هنرمندان‪ ،‬کمک به بهبود صنایع فرهنگی و تقویت مشاعل‬ ‫فرهنگی و هنری اتخاذ شده است که تاثیر مضاعف و مهمی بر سرانه‬ ‫مصرف کاالها و محصوالت فرهنگی نیز خواهد داشــت‪ .‬پس از طرح‬ ‫کاهش یا لغو معافیت مالیاتی هنرمندان‪ ،‬ســید عباس صالحی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی در نامه ای به ‪ ۳‬مقام مسئول دولتی یعنی‬ ‫معــاون اول رئیس جمهور‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد‬ ‫خواســتار بازنگری در باب این پیشــنهاد شد‪ .‬اگرچه استدالل وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره نویسندگانی که حق التالیف ناچیزی‬ ‫بابت نوشتن کتاب دریافت می کنند یا ان دسته از ناشرانی که به دلیل‬ ‫مشکالت بازار کاغذ‪ ،‬افتان و خیزان اقتصاد نشر را زنده نگه داشته اند‬ ‫می تواند قرین صحت باشد‪ ،‬اما کارشناسان معتقدند این استدالل قابل‬ ‫تعمیم به همه کســانی که ذینفع اقتصاد فرهنگ و هنرند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫چنان که بسیاری از بازیگران و خوانندگان و اصطالحاً سلبریتی ها با‬ ‫وجود درامدهای باال و دســتمزدهای قابل توجه به طور کلی مالیات‬ ‫پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫لیستهیاتانتخاب جشنواره یفیلمفجررسمی شد‬ ‫با حکم ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر‪ ،‬اعضای هیات انتخاب فیلم های‬ ‫سینمایی معرفی شدند‪ .‬محمد احسانی‪ ،‬محمود اربابی‪ ،‬همایون اسعدیان‪ ،‬یلدا جبلی‪ ،‬رضا درستکار‪،‬‬ ‫سید محمود رضوی و حسین کرمی در این دوره از جشنواره انتخاب فیلم های بخش سودای سیمرغ‬ ‫(مســابقه ســینمای ایران) و نگاه نو (ویژه فیلم اول کارگردانان) را بر عهده خواهند داشــت‪ .‬دکتر‬ ‫محمد احسانی عضو شورای پروانه نمایش فیلم سینمایی و مدیر شبکه های تماشا‪ ،‬نمایش و نسیم‪،‬‬ ‫دکترمحمود اربابی فیلمنامه نویس‪ ،‬عضو شــورای پروانه ساخت و معاون توسعه فناوری و مطالعات‬ ‫ســازمان سینمایی‪ ،‬همایون اسعدیان فیلمنامه نویس‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬کارگردان و رییس هیات مدیره‬ ‫خانه ســینما‪ ،‬یلدا جبلی فیلمنامه نویس‪ ،‬تدوینگر و کارگردان جوان سینما‪ ،‬رضا درستکار منتقد‪،‬‬ ‫نویسنده کتاب های سینمایی و مستندساز‪ ،‬سید محمود رضوی تهیه کننده سینما و عضو شورای‬ ‫صنفی نمایش و دکتر حسین کرمی عضو شورای پروانه ساخت و نمایش فیلم های سینمایی و قائم‬ ‫مقام معاونت سیما طی روزهای اینده رسما فعالیت خود را به عنوان اعضای هیات انتخاب فیلم های‬ ‫سینمایی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اغاز می کنند و تا ‪ 15‬دی ماه فیلم های راه یافته به‬ ‫بخش سودای سیمرغ و نگاه نو را معرفی خواهند کرد‪ .‬سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر ‪ 12‬تا ‪22‬‬ ‫دستورالعمل ساماندهی عرضه کنندگان پوشاک‬ ‫خارجی با گذشت بیش از ‪ ۳‬سال هنوز عملیاتی‬ ‫نشده و در این شرایط قاچاق برندهای خارجی‬ ‫پوشاک هم تشدید شده است‪ .‬در قالب پرونده‬ ‫«قاچاق نپوش» به بررسی این مساله می پردازد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای مدیریت و‬ ‫جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق به کشــور در‬ ‫شهریور ماه ســال ‪ 95‬دستورالعمل ساماندهی‬ ‫عرضه کنندگان پوشــاک شرکت های خارجی‬ ‫را در ایران تدوین کرد و براســاس ان قرار بود‬ ‫فروش کاالهای خارجی در سطح بازار مدیریت‬ ‫شــود‪ .‬البته وزارت صنعت ‪ 3‬ماه از زمان ابالغ‬ ‫این دســتورالعمل به فروشــندگان مهلت داده‬ ‫بود تا اقدامات الزم را برای اجرایی شــدن این‬ ‫دستورالعمل انجام دهند‪ .‬اما متاسفانه با گذشت‬ ‫بیش از ســه ســال از ابالغ این دســتورالعمل‬ ‫اقدامــی از ســوی مراجع مربوطه انجام نشــد‬ ‫و از طــرف دیگر واردات پوشــاک خارجی به‬ ‫ویژه قاچاق در ســطح بازار تاکنون ادامه یافت‪.‬‬ ‫فعاالن حوزه پوشاک کشور می گویند‪ ،‬جلسات‬ ‫مختلفی با مسئوالن وزارت صنعت برای اجرای‬ ‫دستورالعمل ساماندهی وارادات پوشاک خارجی‬ ‫بهمن ماه سال جاری همزمان با گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به دبیری‬ ‫ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود‪.‬‬ ‫چرا قاچاق پوشاک خارجی تشدید شد؟‬ ‫قاچاقنپوشید!‬ ‫برگزار کردنــد اما متاســفانه مراکزی در خود‬ ‫وزارت صنعت بودند که در اجرای این بخشنامه‬ ‫اهمال کردند‪ .‬شــرکت های واردکننده پوشاک‬ ‫برندهای خارجی در اوایل ابالغ دســتورالعمل‬ ‫ساماندهی واردات پوشاک این موضوع را جدی‬ ‫گرفتــه و تالش هایی را بــرای رعایت ان انجام‬ ‫دادند اما بعد از گذشــت یک ماه متوجه شدند‬ ‫ل غیرموثر بوده و مانند ســایر‬ ‫این دســتور العم ‬ ‫دســتور العمل ها ضمانت اجرایی کافی ندارد به‬ ‫نحوی که روال گذشته خود را در پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫عالوه بر این نبود نظارت در بازار باعث شــده تا‬ ‫حضور کاالهای تقلبی که به صورت قاچاق وارد‬ ‫کشور می شــوند افزایش پیدا کند به نحوی که‬ ‫فعاالن بازار معتقدند‪ ،‬میلیاردها دالر پوشــاک‬ ‫به صورت قاچاق وارد کشــور می شود که از این‬ ‫میزان فقط ارقام بسیار کمی اظهارنامه رسمی‬ ‫گمرکی دارند‪ .‬تولیدکنندگان صنعت پوشــاک‬ ‫هم معتقدند‪« ،‬صنعت پوشاک کشور سالهاست‬ ‫با پدیده شــوم قاچاق گســترده و واردات غیر‬ ‫قانونی مواجه اســت که حجــم ان بنا بر امار‬ ‫رسمی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪،‬‬ ‫نزدیک به سه میلیارد دالر تخمین زده می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که ظرفیت های ایجاد شده‬ ‫برای تولید داخلی در مقابل هجوم سازمان یافته‬ ‫و هدفمنــد قاچاقچیان و حامیــان انها در یک‬ ‫رقابت ناعادالنه به تدریج توان خود را از دست‬ ‫داد و با گســترش مشکالت صنعتگران داخلی‬ ‫پیامدهای مخرب اقتصادی‪ ،‬سیاســی و امنیتی‬ ‫دور از انتظار نخواهد بود‪ .‬باعث تاسف است که‬ ‫عدم برخورد قاطع با این موضوع موجب جری تر‬ ‫شدن جریان های سازمان یافته قاچاق پوشاک‬ ‫و سود جویان شده که با گسترش فعالیت های‬ ‫خود‪ ،‬مردم‪ ،‬مســئولین و تولیدکنندگان را به‬ ‫سخره گرفته اند»‪.‬‬ ‫کتاب های منتخب در سال ‪ ۲۰۱۹‬از نگاه نویسندگان‬ ‫نشریه گاردین در گزارشی به برترین اثار چاپ شده در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫از نگاه برترین نویســندگان این سال پرداخته است‪ .‬با نزدیک شدن‬ ‫به پایان ســال ‪ ،۲۰۱۹‬نویسندگانی که در ســال جاری یا به عنوان‬ ‫برنده و یا به عنوان نامزدهای نهایی در جایزه های معتبر ادبی حضور‬ ‫داشــته اند سه اثر منتخب خود را که در سال ‪ ۲۰۱۹‬منتشر شده اند‪،‬‬ ‫معرفی می کنند که در ادامه به برخی از ان ها اشاره می کنیم‪:‬‬ ‫«جوجــو مویز» (از نامزدهای نهایی جوایز کتاب ســال بریتانیا در‬ ‫بخش رمان سال برای «هنوز من» )‪:‬‬ ‫«سه زن» نوشته «لیزا تادئو» _ رمان اول «کیت وینبرگ» با عنوان‬ ‫«فراری»_«جیات این جا امن است» نوشته «دیمین بار»‬ ‫«برناردین اواریستو» (یکی از برندگان جایزه بوکر امسال برای رمان‬ ‫« دختر‪ ،‬زن‪ ،‬دیگر»)‪:‬‬ ‫«ایجاد فضا‪ :‬اعالمیه دختران سیاه پوست برای ایجاد تغییر» نوشته‬ ‫«چلسی کواکیه» _ «شخصیت درهم شکسته» نوشته «زوئی اشتون»‬ ‫_ «دیوار روح» نوشته «سارا موس»‬ ‫«ریموند انتردوباس» (برنده جایزه فولیو برای نگارش «مقاومت» )‪:‬‬ ‫«موج خروشــان» اثر «جی برنارد» _«جمهوری ناشنوا» اثر «ایلیا‬ ‫کامینسکی» و «پس از تشریفات» اثر «انتونی اناکسوگورو»‬ ‫«هیالری مک کی» (برنده جایزه کتاب کودک کاســتا برای نگارش‬ ‫«جنگ چکاوک ها» )‪:‬‬ ‫«لمپــی و کودکان دریا» اثر «انت اســکپ» _ «زنی که جا ماند» ‬ ‫نوشته «ایموگن راسل ویلیامز» و «نور عمیق» اثر «فرانس هاردینژ»‬ ‫«ســالی نیکالس» (از نامزدهای نهایی مدال کارنگی برای نگارش‬ ‫«کارهایی که یک دختر باهوش می تواند انجام دهد»)‪:‬‬ ‫«کودکانی کــه من به ان ها اموختم و چیزهایــی که ان ها به من‬ ‫اموختند» نوشته «کیت کلنچی» _ «این کتابی درباره چارلز داروین‬ ‫نیست» نوشته «اما داروین» و «دوره جادوی سبز» نوشته «هیالری‬ ‫مک کی»‬ ‫«بارت اوان هس» (برنده کتاب ســال کاســتا برای نگارش «دختر‬ ‫مناسب»)‪:‬‬ ‫«کاونتری» نوشــته «ریچل کاسک» _ «خواستن» اثر «‪Jeroen‬‬ ‫‪ »Olyslaegers‬و «هیچ کــس ان قــدر کوچک نیســت که نتواند‬ ‫تغییری ایجاد کند» نوشته «گرتا تونبرگ»‬ ‫«الیزابت ایسودو» (برنده مدال کارنگی برای اثر «شاعر مجهول» )‪:‬‬ ‫«برای دختران سیاه پوســتی شــبیه خودم» نوشــته «مریاما جی‬ ‫الکینگتون» _ «مرا رنگ کن» اثر «ناتاشــا دیاز» و «ســرخی روی‬ ‫استخوان» اثر «ژاکلین وودسان» ‬ ‫«اســتوارت تورتون» (برنده جایزه کاستا در بخش اولین رمان برای‬ ‫نگارش «هفت مرگ اولین هاردکسل»)‪:‬‬ ‫«اغوش» نوشته «ایون مک النین» و «پولی دانبر» _ «گراز دریایی»‬ ‫نوشته «مارک هادون» و «تاریخچه انجیل» نوشته «جان بارتون»‬ ‫«کلر ادام» (برنده جایزه دزموند الیوت برای «کودک طالیی»)‪:‬‬ ‫«صور فلکی» نوشته «شنید گلی ســون» _«خودنگاره» اثر «سلیا‬ ‫پائول» و « نام من چرا است» اثر «لم سیسی»‬ ‫«لیال سلیمانی» (برنده جایزه نخستین کتاب جوایز کتاب بریتانیا)‪:‬‬ ‫« در اتــاق عنکبــوت» نوشــته «محمــد عبدالنبــی» _ «تفریح‬ ‫پادشــاهان» نوشته « سی‪ .‬ای‪ .‬مورگان» و « دیگر امریکایی ها» نوشته‬ ‫«لیال لعلمی» ‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫معافیت مالیاتی‪۱۰۰‬درصدی فعالیتهای فرهنگی در پیش نویس الیحه بودجه‪۹۹‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪185‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شهر در محاصره بناهای بی اصالت‬ ‫علی حسن قاجار‬ ‫کارشناس ارشد معماری‬ ‫این نوشته ایست از معماری کوچه‪«،‬شاید هم دعوتی است از‬ ‫انها که بی هوده از ریشه خود بریده اند‪ ».‬اسف باری معماری‬ ‫امروز گزاره ایست که نهاد ان سالها پیش نهاده شد‪ .‬اساتید فن‬ ‫سالها این مرثیه سطح و عمق مقاالتشان را اشغال کرده است‪،‬‬ ‫اما در عمل ان محصول که باید‪ ،‬حاصل نیست که نیست ولی‬ ‫باز هم چه خوب است که این مقاالت و این اساتید هستند‪.‬‬ ‫عوام هم تکلیفشــان معلوم است‪ .‬انان اگرچه از این وضع‬ ‫ناراضی هستند‪ ،‬اما برای تهیه همین چندر غاز سر پناه با‬ ‫همیــن طرح و نمای هزار ایراد‪ ،‬یک عمر کد یمین و عرق‬ ‫جبین‪ ،‬نخوری و پس انداز کردند و با وام و ضامن‪ ،‬همین‬ ‫که سقفی شد باالی سر ورثه‪ ،‬غصه دیالکتیک فضا و زمان‬ ‫نیست در سرشــان دیگر ‪ .‬چهار دیواری که اختیاری شد‬ ‫خدارا شکر‪ ،‬خوب اســت و مغتنم ‪ .‬اجاره نشینان هم که‬ ‫تکلیفشان مع االسف‪.‬‬ ‫متمولین نو کیسه اما‪ ،‬دلیری می کنند به استعمال زیاده از‬ ‫حد ســرخاب! کورنتی و دوریک و یونیک‪ .‬این‪ ،‬توام که شد‬ ‫با ضوابط شــهرداری و تناسبات مضحک من دراوردیشان‪،‬‬ ‫جوالنی می دهند دیدنی‪ .‬باری‪ ،‬نماهای سنگ مال تا بقوت‬ ‫گل و مرغ و جن و پری‪ ،‬اصالت نداشــته شان را حقنه کند‬ ‫به دیده عوام ‪.‬‬ ‫درمانی بر این بدخیم نشــده در این سالها‪ ،‬سرایت دامنگیر‬ ‫ییالقات شرق و غرب هم شده‪ ،‬اژدهای رمپ‪ ،‬چنبره بر حیاط‪،‬‬ ‫باغچه کودکی را بلعیده است و شهر در تسخیر هیوالهای بد‬ ‫قواره بلند مرتبه‪ ،‬اصالت ذات مغلوب اصالت سایت و اصالت‬ ‫سایز‪ .‬کوچه ها در پرسپکتیو یک نقطه ای پلشت پنج طبقه ها‬ ‫به مانند تونل‪ ،‬اسمان دیگر نمی بنند خلق خدا حتی همان‬ ‫خاکستریالوده‪.‬‬ ‫معماری امروز مثل هر پدیده دیگر دارای دو ویژگی اساسی‬ ‫است یکی چگونگی و دیگر چرایی‪ ،‬در باب چگونگی ان در‬ ‫یادداشت پیشین‪ ،‬پیرو ساعتها سخنرانی و صفحات بسیار که‬ ‫اساتید فن گفته و نوشته اند مختری من باب مقدمه گفته شد‬ ‫‪ .‬اما چرایی ان از منظر این نقد‪ ،‬معلول چند رکن می شود‪.‬‬ ‫‪-1‬تا دوره قاجار معماری ایران دارای سبک های منحصر به‬ ‫خود بود‪ ،‬پارسی‪ -‬پارتی‪ -‬خراسانی‪-‬رازی‪ -‬اذری‪ -‬اصفهانی‪.‬‬ ‫ازره اوردهای ســفر های شــاهان قاجار و دربار به فرنگ‪،‬‬ ‫تصاویری از عمارتهای فرنگی بود و تشویق معماران به شبیه‬ ‫سازی انها‪ ،‬که به معماری کارت پستالی و کاله فرنگی معروف‬ ‫شد‪ .‬در واقع اغاز ورود معماری مدرن به ایران‪.‬‬ ‫پهلوی اول مقارن است با تاسیس دانشگاه تهران و بسیار‬ ‫امور عمرانی دیگر که ضمن برخورداری از خدمات معماران‬ ‫فرنگ رفته‪ ،‬اغــازی بود بر تربیت معمــاران و معماری‬ ‫اکادمیک در ایران‪ ،‬فارغ التحصیالنی چون استاد هوشنگ‬ ‫سیحون ‪،‬حیدر غیایی و حسین امانت و بسیاردیگر بزرگان‬ ‫را تقدیم مرز پر گهر کرد‪.‬‬ ‫اثار این بزرگان‪،‬گذشته از موزه و نماد و تاتر شهر و مقابر حتی‬ ‫خانه هایی که توسط معماران کمتر شناخته شده پهلوی‬ ‫اول و دوم طراحی و اجرا شد تا هنوز انهایش که هنوز مانده‬ ‫اند مورد توجه خاص و عام هستند ‪ .‬شاید مهمترین ویژگی‬ ‫معماری دوره پهلوی اول و دوم‪،‬برقراری ارتباط با مخاطب‬ ‫اســت ‪ .‬در بخش عمومی موکدا بر ایرانی بودن تاکید شده‪،‬‬ ‫و در بخش خصوصی معماری مدرن برای مردمی که شئون‬ ‫زندگی شــان با مدرنیته اشنا شده‪( ،‬در این مجال به هیچ‬ ‫عنوان قصد نقد حکومت پهلوی ها بررسی معایب سیاسی‬ ‫و اجتماعی و ‪....‬را نداشته صرفا معماری و شهر سازی مرکز‬ ‫توجهمی باشد‪.).‬‬ ‫فضای روبه توســعه در تعامل با توسعه غرب و مردم هم از‬ ‫طرق مختلف در تعامل با فرهنــگ غربی در واقع میتوان‬ ‫گفت معماری ان دوره ذائقه مردم را شــناخته بود و بر این‬ ‫اساس پیش می رفت‪ .‬نهایتا معماران این دوره بر اساس اثار‬ ‫موجود‪ ،‬تا ترکیب موفق مدرن و سنتی پیش رفتند و شاید‬ ‫اگر تاریخ مجال می داد ســبک جدیدی را به معماری ایران‬ ‫اضافهمیکردند‪.‬‬ ‫پس از پیروزی انقالب اسالمی به غیر از مهاجرت خواسته و‬ ‫ناخواسته کثیری از اساتید ویژگیهای ایدئولوژیک از جمله‬ ‫حمایت از کوخ نشینان و بر علیه طاغوت و کاخ نشینی‪ ،‬نیز‬ ‫بی تاثیر در مکث معماری نبود‪،‬مکث دوم انقالب فرهنگی‬ ‫و حذف رشــته طراحی و معماری داخلی شد و مکث سوم‬ ‫جنگ‪ ،‬که این هم ماننــد دو پارامتر قبلی باعث مهاجرت‬ ‫بود و دوم نیاز کشــور به مهندسین جنگ افزار ساز وفضای‬ ‫دوران دفاع مقدس که بنا به ماهیت‪ ،‬چندان پذیرای مباحث‬ ‫معماری نبود‪ .‬درنهایت می توان یک رکود ‪ 10-9‬ساله را بر‬ ‫فضای این دوره معماری کشور حاکم دید‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫برف و بارانی که برای سالمتی خطرناک است!‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪185‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت‪ :‬باران و برفی که بعد از الودگی هوا می بارد بسیار الوده بوده و برای سالمتی انسان خطرناک است‪ .‬حسین کریم اظهار کرد‪ :‬با توجه به پییش بینی سازمان‬ ‫هواشناسی‪ ،‬از عصر امروز شاهد ورود سامانه جدید بارشی به استان خواهیم بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه این سامانه بعد از چند روز الودگی هوا به استان وارد می شود‪ ،‬شهروندان باید نکات بهداشتی‬ ‫الزم را رعایت کنند تا سالمت انها به خطر نیفتد‪ .‬این مسئول توضیح داد ‪ :‬باران و برفی که بعد از الودگی هوا می بارد بسیار الوده بوده و برای سالمتی انسان خطرناک است‪ ،‬بنابراین از شهروندان تقاضا‬ ‫می شود در معرض تماس مستقیم با ان قرار نگیرند‪ .‬وی با اشاره به ماسک مناسب در روزهای الودگی هوا توضیح داد‪ :‬ماسک های‪ N۹۵‬یا‪ FFP۲‬بسیار موثر بوده و چندبار مصرف هستند‪ .‬رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی البرز ادامه داد‪ :‬اگر فردی مبتال به اسم است و یا نشانه هایی مانند کوتاهی تنفس‪ ،‬سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سینه را در خود مشاهده می کند باید به پزشک مراجعه نماید‪ .‬این‬ ‫مسئول در پایان گفت‪ :‬در روزهایی که هوا الوده است از شهروندان تقاضا می شود مصرف مایعات‪ ،‬میوه و سبزیجات خود را بیشتر کنند تا سالمت انها به خطر نیفتد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫«مسواک زدن» خطر نارسایی‬ ‫قلبی را کاهش می دهد!‬ ‫بر اساس نتایج تحقیقات جدید‪،‬‬ ‫استفاده از مسواک در طول روز‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬درصد خطر ابتالء به نارسایی‬ ‫قلبی و ‪ ۱۰‬درصد خطر ابتالء به‬ ‫فیبریالسیون دهلیزی را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬بر اســاس تحقیقات‬ ‫جدید دانشــمندان استفاده از‬ ‫مسواک سه مرتبه در طول روز‪،‬‬ ‫می تواند خطر نارسایی قلبی را تا ‪ 10‬درصد کاهش دهد‪ .‬پایگاه‬ ‫خبری «دیلی میل» در گزارشــی نوشت‪ ،‬دانشمندان دانشگاه‬ ‫«‪ »EWHA‬کره جنوبی در بررسی جدید خود‪ ،‬ارتباط بین‬ ‫بهداشت دهان و دندان را با مشکالت قلبی کشف کردند؛ انها‬ ‫با بررســی ده ســاله ‪ 161‬هزار نفر که سن انها بین ‪ 40‬تا ‪75‬‬ ‫ســال بود‪ ،‬متوجه شدند که استفاده منظم از مسواک در طول‬ ‫روز باعث کاهش «نارسایی قلبی» و «فیبریالسیون دهلیزی»‬ ‫می شود‪« .‬فیبریالســیون دهلیزی» هنگامی رخ می دهد که‬ ‫در دهلیزها‪ ،‬موج الکتریکی تحریک‪ ،‬جهت مشخصی نداشته‬ ‫باشد یعنی سلولهای عضالنی دهلیز به صورت نامنظم تحریک‬ ‫و در نتیجه منقبض می شوند؛ در نتیجه انقباض منظم دهلیز‬ ‫وجود ندارد پس دهلیزها نمی توانند خون را به صورت کامل به‬ ‫بطن ها پمپ کنند و بطن بدون نظم طبیعی و بدون پیروی و‬ ‫انتظار دهلیز‪ ،‬منقبض می شود‪ .‬براساس نتایج بدست امده در‬ ‫این تحقیق‪ ،‬اســتفاده از مسواک در طول روز‪ 12 ،‬درصد خطر‬ ‫ابتالء به نارسایی قلبی و ‪ 10‬درصد خطر ابتالء به فیبریالسیون‬ ‫دهلیزی را کاهش می دهد‪ .‬به گفته دانشمندان‪ ،‬تصور می شود‬ ‫که مسواک زدن مکرر باعث کاهش باکتری های بین دندان و‬ ‫لثه می شــود و از ورود ان به جریان خون جلوگیری می کند؛‬ ‫بهداشــت ضعیف دهان و دندان منجر بــه ورود باکتری های‬ ‫موجود به خون شده و باعث ایجاد التهاب در بدن می شود؛ این‬ ‫باکتری ها‪ ،‬ضربان نامنظم قلب را افزایش می دهند! دکتر «تائه‬ ‫جین سونگ» نویسنده ارشد تحقیق‪ ،‬در مورد یافته های این تیم‬ ‫گفت‪« :‬ما در یک دوره طوالنی یک گروه بزرگ را مطالعه کردیم‬ ‫کهبهیافته هایماقدرتمی بخشد‪».‬پیشترازایننیزدانشمندان‬ ‫دانشگاه «هیروشــیما» ژاپن‪ ،‬به بررسی ارتباط عادات مسواک‬ ‫زدن افراد و ریسک ابتالء یا مرگ به دلیل حمله قلبی و سکته‬ ‫پرداخته بودند‪ .‬انها در تحقیقات خود به ارتباط بیماری های قلبی‬ ‫و بیماری های لثه ای دست یافته بودند؛ محققان از ‪ 682‬نفر در‬ ‫مورد عادات مســواک زدنشان سوال کردند؛ انها بعد از در نظر‬ ‫گرفتــن برخی فاکتورها دریافتند افرادی که کمتر از دو بار در‬ ‫روز و به مدت کمتر از ‪ 2‬دقیقه مسواک می زدند سه برابر بیشتر‬ ‫در معرض ریسک قلبی قرار دارند‪ .‬این یافته های جدید علمی‬ ‫درباره فواید و اثار مسواک زدن در حالیست که در دین مبین‬ ‫اســام تاکید فراوانی بر لزوم مسواک زدن روازنه شده است؛ از‬ ‫‪ 1400‬پیش‪ ،‬اســام‪ ،‬مسلمانان را به استفاده از چوب مسواک‬ ‫توصیه اکیده کرده و پیامبر اسالم‪ ،‬حضرت محمد(ص) و ائمه(ع)‪،‬‬ ‫هموراه مسلمانان و مردم جامعه را به استفاده از مسواک تشویق‬ ‫کرده اند! رسول اکرم(ص) در حدیثی درباره فواید مسواک زدن‬ ‫فرموده اند‪« :‬مسواک کنید که مسواک زدن خوب چیزى است‬ ‫کــه لثه را محکم مى کند‪ ،‬بوى دهان را مى برد‪ ،‬معده را اصالح‬ ‫مى کند‪ ،‬درجات بهشت را مى افزاید‪ ،‬پروردگار را خشنود مى کند‬ ‫و شیطان را به خشم مى اورد‪».‬‬ ‫مصرف لوازم ارایشی و عطر‬ ‫در هوای الوده ممنوع‬ ‫دبیــر انجمن متخصصین پوســت ایران‪ ،‬گفــت‪ :‬برای‬ ‫محافظت از پوســت و ریه ها در زمان الودگی هوا‪ ،‬نباید‬ ‫از لوازم ارایشی و عطر استفاده کرد و در مقابل باید کرم‬ ‫هــای مرطوب کننده و ضد افتاب های مناســب به کار‬ ‫برد‪ .‬محمدعلی نیلفــروش زاده با بیان اینکه الودگی هوا‬ ‫واقعیت دنیای ماشــینی و صنعتی است که می تواند بر‬ ‫ارگان های مختلف بدن اثار مخرب و زیانباری ایجاد کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پوســت اولین و گسترده ترین سد دفاعی بدن در‬ ‫برابر االینده های زیست محیطی‪ ،‬دود‪ ،‬ذرات معلق و مواد‬ ‫شیمیایی موجود در هوا محسوب است که اثرات مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم‪ ،‬کوتاه مدت و درازمدت مخربی را طی سال‬ ‫های زندگی متحمل می شــود‪ .‬رئیس مرکز تحقیقات‬ ‫پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫با تاکید بر اینکه فرمالدئید از مهمترین مواد االینده است‬ ‫و تماس با ان موجب تحریک و الودگی چشــم‪ ،‬پوست‪،‬‬ ‫مخاط و بروز عالئمی همچون تهوع‪ ،‬ســرگیجه‪ ،‬التهاب‬ ‫و سوزش می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در مطالعه سال ‪ ۲۰۱۰‬روی‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر در امریکا‪ ،‬اثبات شد که الودگی هوا باعث چین‬ ‫چروک‪ ،‬پیری‪ ،‬تالنژکتازی (عروق برجسته همراه با رنگدانه‬ ‫قهوه ای)‪ ،‬خارش‪ ،‬کهیر‪ ،‬اگزما و زخم های سطحی پوست‬ ‫می شــود‪ .‬نیلفروش زاده‪ ،‬ریزش غیرطبیعی مو‪ ،‬گودی‬ ‫و کبودی اطراف چشــم‪ ،‬ضایعات و برخی بدخیمی های‬ ‫پوستی را بخشی از عوارض بلندمدت الودگی هوا بر بدن‬ ‫دانست و گفت‪ :‬شستشوی مکرر دست و صورت‪ ،‬استحمام‬ ‫روزانه با شامپوهای معمولی و اجتناب از حضور در هوای‬ ‫الوده اقدامی ضروری است‪.‬‬ ‫چه افرادی باید‬ ‫جراحی «چاقی»‬ ‫انجامدهند؟‬ ‫متخصص تغذیه گفت‪ :‬در صورتــی می توان از جراحی برای درمان‬ ‫چاقی استفاده کرد که فرد سابقه شکست با روش های کم عارضه تر‬ ‫مانند رژیم غذایی و دارو را داشــته و نتوانسته با این روش ها چاقی‬ ‫خود را برطرف کند‪ .‬چاقی امروزه به عنوان یکی از بیماری های شایع‬ ‫دامنگیــر بخش زیــادی از مردم در دنیا و به تبع ان ایران شــده و‬ ‫بسیاری از افراد در اثر چاقی به بیماری های مختلف دیگری همچون‬ ‫دیابت‪ ،‬فشارخون و‪ ...‬مبتال می شــوند‪ .‬غالمرضا محمدی فارسانی‪،‬‬ ‫متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این‬ ‫پرسش که «چه کســانی باید جراحی های چاقی را انجام دهند؟»‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬یکســری جراحی هایی وجود دارد که به اشتباه به‬ ‫جراحی های چاقی معروف می شــوند؛ مانند لیپوساکشن که عم ً‬ ‫ال‬ ‫جراحی چاقی حساب نمی شود بلکه در حیطه جراحی های زیبایی‬ ‫هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬جراحی های چاقی دسته مشخصی از جراحی ها‬ ‫هســتند که یا از طریق کم کردن دریافت مــواد غذایی یا کاهش‬ ‫جذب مواد غذایی یا ترکیبی از این دو‪ ،‬باعث تغییرات فیزیولوژیک‬ ‫یا هورمونی در بدن می شــوند و در نهایت منجر به کاهش چاقی در‬ ‫بعضی بیماران شود‪ .‬این متخصص تغذیه گفت‪ :‬جراحی چاقی هم‬ ‫یک جزیی از کل درمان چاقی است؛ یعنی جراحی چاقی به تنهایی‬ ‫درمان چاقی محسوب نمی شود‪ ،‬بلکه جراحی چاقی می تواند زمانی‬ ‫موثر باشد که فرد هم اقدامات اولیه ایی که باید قبل از جراحی انجام‬ ‫دهد شامل ارزیابی های سالمتی و تغذیه را انجام داده باشد‪ .‬محمدی‬ ‫در توضیح مقدمات انجام جراحی چاقی‪ ،‬اضافه کرد ‪ :‬فرد باید سابقه‬ ‫شکست درمان با روش های کم عارضه تر را داشته باشد؛ مانند اینکه‬ ‫رژیم‪ ،‬ورزش و دارو را دریافت کرده اما نتوانسته باشد با این روش ها‬ ‫چاقی خود را برطرف کند که در کنار این روش ها‪ ،‬جراحی ها می تواند‬ ‫اثربخشی خیلی خوبی داشته باشد‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫«چند درصد از افراد چاق نیازمند عمل جراحی هســتند؟»‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حتماً کسی که دچار چاقی مفرط است‪ ،‬مورد تجویز جراحی چاقی‬ ‫قرار می گیرد؛ یعنی وزن ان فرد از محدوده مشخصی باالتر باشد و‬ ‫چنین فردی می تواند از جراحی سود ببرد؛ به عبارت ساده تر جراحی‬ ‫نیز تغییری در سیستم طبیعی بدن است و مطمئناً عوارضی حین و‬ ‫بعد از جراحی برای بیمار ایجاد می کند‪ .‬این متخصص تغذیه متذکر‬ ‫شــد ‪ :‬از طرفی دیگر چاقی نیز عارضه های زیادی برای بیمار ایجاد‬ ‫می کند؛ در نتیجه باید روش مورد نظر را درست انتخاب کنیم؛ چرا‬ ‫که هر دوی اینها اسیب اســت؛ اینکه اسیب کدام کمتر است و از‬ ‫کدام بهره بیشــتری بگیریم‪ ،‬باعث انتخاب بیمار می شود‪ .‬محمدی‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬ما زمانی از جراحی اســتفاده می کنیم که دیگر هیچ‬ ‫راهی برای درمان چاقی نداشته باشیم‪ .‬اینکه چاقی مختصری داریم‬ ‫اگر به ســمت جراحی برویم قطعاً می تواند اسیب زیادی به دنبال‬ ‫داشــته باشد؛ ضمن اینکه بســیاری از جراحی ها ممکن است قابل‬ ‫برگشت نباشد و نمی توان تغییری در وضعیت ایجاد شده در بیمار به‬ ‫وجود اوریم و اسیب زا هستند‪.‬‬ ‫کدام کشورها محصول تراریخته کشت نمی کنند؟‬ ‫محصوالت «تراریخته»‬ ‫تجاری است یا ‪...‬‬ ‫برخی هــ ا می گویند اگر از این محصول بخورید نازا می شــوید‪ ،‬برخی دیگر نیز معتقدند این‬ ‫محصوالت دیگر سیاســی شــده اند و تولید کنندگان به واقع‪ ،‬امنیت غذایی انســان ها را در‬ ‫نظــر نمی گیرند‪ ،‬دوگانگی موافقان و مخالفان در محصوالتی به نام «تراریخته» امروز به یک‬ ‫مشکل اساسی برای مصرف کننده تبدیل شده است‪.‬‬ ‫موافقان به شدت از این مواد غذایی حمایت می کنند و مخالفان‪ ،‬افراطی گری را به بیشترین‬ ‫اندازه خود رســانده اند‪ .‬موضوع گزارش امروز‪ ،‬محصوالت تراریخته» اســت‪ ،‬محصوالتی که‬ ‫برخی اســاتید دانشگاه معتقدند باید انها را به درستی تعریف کرد و برخی نیز اعتقاد دارند‬ ‫انقدرها هم اهمیت ندارند که اینگونه جدی گرفته شوند‪ .‬عده ای مسائل زیست محیطی این‬ ‫محصول را دغدغه خود می دانند و از ســویی دیگــر و در تقابل با انها‪ ،‬راندمان باال و درامد‬ ‫مناسب از طریق علم ژنتیک‪ ،‬را موفقیتی بزرگ قلمداد می کنند‪ .‬این تناقض ها از حدود یک‬ ‫دهه اخیر که موضوع تراریخته در کشور مطرح شده‪ ،‬رونق گرفته است و هر روز بر موافقان‬ ‫و مخالفان این طرح افزوده می شود‪ .‬این امر یک دوگانگی بزرگی در مردم ایجاد کرده است‬ ‫که در نهایت چه می شــود‪ ،‬محصوالتی که تراریخته هستند و تغییرات ژنتیکی بر روی انها‬ ‫اعمال شده را می توانند با ارامش خاطر مصرف کنند یا خیر‪.‬‬ ‫علی دهســتانی کالگر عضو هیئت علمی گروه مهندسی ژنتیک دانشگاه علوم کشاورزی و‬ ‫منابع طبیعی ســاری در این زمینه می گوید‪ :‬محصول تراریخته به موجودی گفته می شــود‬ ‫که یک یا چند ژن از موجود دیگری به ان منتقل شــده باشد‪ .‬به عنوان نمونه می توان یک‬ ‫ژن یا خصوصیت مورد نظر را از یک باکتری‪ ،‬گیاه و یا جانور به گیاه‪ ،‬جانور و یا حتی انسان‬ ‫دیگری منتقل کرد‪ .‬نکته مهمی که در این بحث باید به ان اشاره کرد‪ ،‬تجاری بودن گیاهان‬ ‫تراریخته اســت‪ ،‬دهســتانی با تاکید بر این نکته‪ ،‬به این موضوع اشــاره می کند که گیاهان‬ ‫تراریخته خصوصیت خاصی دارند که هزینه تولید را برای کشاورز پایین می اورند و به خاطر‬ ‫هزینه ها ی داشــت و نگهداری کمتر‪ ،‬ارزانتر هســتند‪ ،‬به همین دلیل تجار تمایل بیشتری‬ ‫برای وارد کردن این محصوالت به داخل کشور دارند‪ .‬البته دهستانی به این نکته نیز اشاره‬ ‫کرد که تنها حدود ‪ 5‬درصد کالری مصرف روزانه همانند روغن ها و بعضی ذرت ها ی شیرین‬ ‫خوراکی و نیز ذرت و ســویای مورد مصرف دام ها تراریخته هســتند‪ .‬در این میان مخالفان‬ ‫محصوالت تراریختــه‪ ،‬می گویند مصرف این محصوالت در نهایت منجر به افزایش شــیوع‬ ‫بیماری ســرطان در کشور می شــود‪ ،‬به همین دلیل مردم در دو راهی استفاده یا استفاده‬ ‫نکردن از ان هستند‪.‬‬ ‫نکته مهمی که بســیاری از مردم در هنگام اســتفاده از این محصوالت در کشور باید به ان‬ ‫توجه کنند‪ ،‬توجه به وجود برچسب تراریخته بر روی محصوالت غذایی است که از دو سال‬ ‫گذشــته الزامی شده اســت‪ ،‬این استاد دانشــگاه در این باره می گوید‪ :‬با وجود اینکه حدود‬ ‫سی ســال اســت که محصوالت تراریخته در جهان تولید می شــوند‪ ،‬اما استاندارد خاصی‬ ‫ندارد و روش های مختلفی در ان به کار گرفته می شــود‪ .‬شــاید ســوال بســیاری از مردم‬ ‫و مصرف کننــدگان مواد غذایی تراریخته این باشــد که این محصوالت چه مزیتی با ســایر‬ ‫محصــوالت موجود دارد‪ ،‬دهســتانی به این موضوع نیز اشــاره کرده و گفتــه که در تولید‬ ‫محصوالت تراریخته از روشــی اســتفاده می شــود که کمترین مقدار ژن در محصول ایجاد‬ ‫می شود و این میزان مشابه با مقدار ژن موجود در طبیعت است‪.‬‬ ‫کشتی پر مزیت!‬ ‫وی به این موضوع نیز اشاره می کند که کاشت گیاهان تراریخته برای کشاورزان مزیت دارد‬ ‫چرا که نیاز به وجین ندارند‪ ،‬افات کمتری به انها اسیب می زند و از سموم کمتری استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با تاکید بر اینکه‬ ‫انتقال ژن در محصوالت تراریخته از دو جنبه‪ ،‬ســامت انسان و محیط زیست مورد بررسی‬ ‫قرار می گیرد به کشورهایی چون نیوزیلند و ژاپن اشاره می کند و می گوید‪ :‬کشت محصوالت‬ ‫تراریخته در این دو کشور به دلیل دغدغه های زیستی محیطی صورت نمی گیرد درحایکه در‬ ‫ایران چندان مسئله محیط زیست اهمیت ندارد و موضوع سالمت انسان در اولویت است‪.‬‬ ‫محصوالت تراریخته بر محیط زیست اثر می گذارند‬ ‫مهم ترین مخالفت مخالفان محصوالت تراریخته در کشور‪ ،‬دو دلیل عمده را مطرح می کنند‪،‬‬ ‫اســیب به محیط زیست و شیوع بیماری سرطان‪ .‬دهســتانی به این موضوع اشاره می کند‬ ‫و معتقد اســت تولید محصوالت تراریخته بیشــتر بر محیط زیست اثر می گذارند‪ ،‬در تولید‬ ‫انها بســیاری از حشرات ازبین می روند و تنوع گیاهان کمتر می شود‪ .‬وی البته به این نکته‬ ‫مهم نیز اشاره کرد‪ ،‬وی گفته که مصرف روغن ها ی تراریخته در همه جای دنیا عادی است‪،‬‬ ‫ســویا و ذرتی که از مکزیک‪ ،‬امریکا و ارژانتین وارد می شــود تراریخته هستند‪ .‬پنبه و برنج‬ ‫از گیاهان تراریخته ای هســتند که می توان انها را در ایران تجاری ســازی کرد‪ ،‬اما درحال‬ ‫حاضر مجوز کشت ندارند‪.‬‬ ‫چرا محصول تراریخته مخالف دارد؟‬ ‫از سویی دیگر‪ ،‬ساره حســینی عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد‬ ‫دانشــگاهی خراســان جنوبی چندی پیش به این موضوع اشــاره کرد که مخالفان مصرف‬ ‫محصوالت تراریخته بر این باورند که محصوالت تراریخته می توانند دارای عوارض و خطرات‬ ‫پیش بینی نشده ای بر سالمت انسان و محیط زیست باشند و با استناد به ممنوعیت مصرف‬ ‫محصــوالت تراریخته برای گروه های حســاس مانند کودکان و زنان باردار در بســیاری از‬ ‫کشــورها به خصوص کشورهای پیشــرفته‪ ،‬مصرف این محصوالت را بدون خطر ندانسته اند‬ ‫و معتقد هســتند مصرف محصوالت تراریخته یکی از دالیل مقاومت بدن نســبت به انتی‬ ‫بیوتیک ها هستند‪.‬‬ ‫کدام کشورها محصول تراریخته کشت نمی کنند؟‬ ‫مصرف محصوالت تراریخته‪ ،‬به همین علت در بســیاری از کشورهای پیشرفته جهان مانند‬ ‫المان‪ ،‬فرانســه‪ ،‬هلند‪ ،‬قبرس‪ ،‬یونان‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬صربستان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬نروژ و سوئیس به‬ ‫دلیــل جلوگیری نابودی بذرهای اصیل و ذخایر ژنتیکی و با هدف ســامت و حفظ محیط‬ ‫زیســت ممنوع است‪ .‬این پژوهشــگر همچنین به این موضوع نیز اشاره می کند که مصرف‬ ‫عمومی محصوالت تراریخته در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و روسیه محدود و کنترل‬ ‫شده بوده و در امریکا نیز از ذرت تراریخته بیشتر به عنوان سوخت زیستی استفاده می شود‪.‬‬ ‫رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا جزئیات دریافت گواهینامه رانندگی برای معلوالن دارای شرایط رانندگی را تشریح کرد‪ .‬سرهنگ احمد کرمی اسددرباره‬ ‫دریافت گواهینامه رانندگی برای معلوالن گفت ‪ :‬در پلیس راهنمایی و رانندگی برای احترام به جانبازان و معلوالن‪ ،‬اموزشگاه های رانندگی انتخاب شده که اقدام به اموزش رانندگی به معلوالن‬ ‫واجد شرایط می کند‪ .‬وی در مورد چگونگی دریافت گواهینامه رانندگی از سوی معلوالن نیز تصریح کرد‪ :‬پس از انجام یکسری معاینات ساده پزشکی از سوی پزشکان معاین تایید می شود‬ ‫که ایا فرد معلول می تواند رانندگی کند یا خیر؟ در صورت تایید و دارا بودن شرایط از سوی افراد دارای معلولیت‪ ،‬انان با توجه به نوع معلولیت به یکی از اموزش های رانندگی رفته و در انجا‬ ‫مفاهیم نظری و عملی رانندگی را فرا می گیرند‪ .‬رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در مورد اینکه ایا اموزشگاه های رانندگی مناسب برای معلوالن نیز وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اموزشگاه هایی که در سراسر کشور در این خصوص مشخص شده برای معموالن‪ ،‬مناسب سازی شده اند‪.‬‬ ‫ی و بوروکراسی؟‬ ‫«قانون هوای پاک» قربانی الب ‬ ‫باد امد؛ اجرای قانون هوای پاک‬ ‫شایدوقتیدیگر!‬ ‫«قانون هوای پاک» که به «قانون نفس» معروف است پس از تصویب‬ ‫مجلس در ‪ ۲۵‬تیرماه ‪ ۱۳۹۶‬در ‪ ۱۱‬مرداد ‪ ۱۳۹۶‬از ســوی شــورای‬ ‫نگهبان تایید و ‪ ۲۳‬مردادماه همان سال از سوی رئیس جمهوری برای‬ ‫اجرا ابالغ شد‪ .‬این قانون مشتمل بر ‪ ۳۴‬ماده و ‪ ۳۹‬تبصره است و پس‬ ‫از گذشــت دو ســال بارها تالش هایی بر ای تعویق و حذف موادی از‬ ‫ان صــورت گرفت و دو ماده ‪ ۲‬و ‪ ۸‬که درباره منابع الوده کننده هوا و‬ ‫ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت های فرسوده هستند بیشتر‬ ‫مورد هدف قرار گرفتند‪ .‬سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫کشور‪ ،‬بهداشت‪ ،‬صنعت‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬وزارت راه‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها)‪ ،‬ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات و نیروی انتظامی‪ ،‬سازمان ملی استاندارد‪ ،‬بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫سازمان انرژی اتمی ایران دستگاه هایی هستند که مسوولیت هایی برای‬ ‫انان در قانون هوای پاک تعریف شده است‪ ،‬اما این قانون با گذشت دو‬ ‫سال در پیچ و خم های و بوروکراسی اداری گرفتار شده است و هر روز‬ ‫یک دستگاه به دنبال بازنگری و حتی تعلیق برخی از مواد ان است و‬ ‫به نحوی از زیر اجرای «قانون نفس» شانه خالی می کنند‪ .‬اولین مورد‬ ‫نقض قانون هوای پاک پس از گذشــت یک ســال از ابالغ این قانون‬ ‫در دی ماه ســال ‪ ۹۷‬رسانه ای شد‪ .‬محمدحسین بازگیر ‪ ،‬رئیس وقت‬ ‫اداره محیط زیست شهر تهران ‪ -‬با انتقاد از اینکه برخی از واحدهای‬ ‫صنعتی و خدماتی اســتان تهران به ماده ‪ ۱۵‬قانون هوای پاک عمل‬ ‫نمی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس این ماده‪ ،‬شهرک ها‪ ،‬مراکز و واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی مکلف هستند که برحسب اقلیم حداقل ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای‬ ‫سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند همچنین‬ ‫بهره برداری از این واحدها مشروط به رعایت این ماده و تایید ان از سوی‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست است‪ .‬وی همچنین به صدور اخطاریه‬ ‫برای واحدهای متخلف اشاره کرده بود‪.‬‬ ‫مخالفت اعضای شورای شهر تهران‬ ‫با خرید “فیلتر دوده” اتوبوس‬ ‫در همین ماه اتفاق دیگری هم رخ داد که به نوعی نقض ایین نامه های‬ ‫ماده ‪ ۲‬و ‪ ۸‬قانون هوای پاک محســوب می شد چون اعضای شورای‬ ‫شهر تهران به اختصاص بخشی از اوراق مشارکت به خرید فیلتر دوده‬ ‫رای منفی دادند و به همین دلیــل خرید فیلتر دوده از محل ‪۳۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اوراق مشارکت حذف شد‪ .‬این تصمیم شورای شهر تهران‬ ‫واکنش سازمان محیط زیست را برانگیخت و مسعود تجریشی ‪ -‬معاون‬ ‫محیط زیست انسانی این سازمان ‪ -‬اعالم کرد‪ :‬اگر در اجرای سیاست ها‬ ‫و مصوبات حوزه کاهش الودگی هوا خالف قانون عمل شود‪ ،‬سازمان‬ ‫محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک الزام دارد که موارد را به قوه‬ ‫قضاییه ارجاع دهد‪.‬‬ ‫اغازتالش هایموتورسیکلت سازان‬ ‫برای تغییر قانون هوای پاک‬ ‫بر اساس ماده ‪ ۲‬قانون هوای پاک باید ایین نامه ای فنی برای این ماده‬ ‫بــه نگارش در می امد بنابراین در پی ابالغ قانون هوای پاک‪ ،‬ماده ‪۱۱‬‬ ‫ائین نامه فنی ماده دو در زمینه کنترل و کاهش الودگی های موضوع‬ ‫قانون هوای پاک‪ ،‬توسط سازمان محیط زیست تهیه و در شهریورماه‬ ‫ســال جاری به تصویب هیات وزیران رسید‪ .‬ماده ‪ ۱۱‬ائین نامه بدین‬ ‫شرح است‪« :‬شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک‬ ‫دســتگاه موتورسیکلت است‪ .‬موتورسیکلت های برقی از شرط اسقاط‬ ‫معاف هستند»‪ .‬در بهمن ماه موتورسیکلت ســازان با حمایت وزارت‬ ‫صنعت پیشــنهاد حذف این ماده قانونی را به دولت داد‪ .‬در همین ماه‬ ‫عیسی کالنتری مخالفت خود را با حذف این ماده از قانون هوای پاک‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬این درخواست وزارت صنعت و موتورسیکلت سازان‬ ‫باید در هیات دولت بررسی شود‪ .‬فکر می کنم دولت حذف ماده مربوط‬ ‫به اســقاط موتورسیکلت های فرســوده را قبول نکند چون دستیابی‬ ‫به هوای پاک و ســالم و کنترل منابع االینده در کالنشهرهای کشور‬ ‫اولویت اول دولت در حوزه محیط زیســت و جزو سیاست های اصلی‬ ‫رئیس جمهور اســت‪ .‬به هر حال برخالف انتظار کالنتری درخواست‬ ‫موتورسیکلت سازان مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفت و اجرای این‬ ‫ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری برای یک سال به تعویق‬ ‫افتاد‪.‬سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی کاهش الودگی هوا‪،‬‬ ‫بارها اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعالم کرد‪ .‬برای مثال وحید‬ ‫حســینی ‪ -‬دبیر کارگروه ملی کاهش الودگی هوا ‪ -‬گفت‪ :‬متاســفم‬ ‫که مصوبه اسقاط موتورسیکلت های فرسوده با وجود همه تالش های‬ ‫سازمان محیط زیست و کمیسیون زیر بنایی یک سال به عقب افتاد‪.‬‬ ‫ســازمان حفاظت محیط زیست با ارســال نامه ای به دولت عالوه بر‬ ‫مخالفت جدی با این تصمیم دولت‪ ،‬نسبت به انچه که «خطای صورت‬ ‫گرفته در متن ابالغیه « خواند به طور مکتوب اعتراض کرد چراکه درنامه‬ ‫دولت به دستگاه های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫امده بود که «به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬قانون اسقاط‬ ‫موتورسیکلت های فرســوده در ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت‬ ‫بنزینی به مدت یک سال به تعویق افتاد‪».‬‬ ‫وحید حسینی دبیر کارگروه ملی کاهش الودگی هوا در این باره گفت‪:‬‬ ‫قانون اسقاط موتورسیکلت های فرسوده‪ ،‬به پیشنهاد وزارت صنعت به‬ ‫تعویق افتاد و باید در نامه دبیرخانه دولت قید می شد که این قانون به‬ ‫پیشــنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاده است‪ .‬حدس می زنم خطای‬ ‫سهوی در این مورد صورت گرفته است بنابراین درخواست کردیم که‬ ‫متن نامه ابالغی دولت اصالح شود‪ ،‬چون هرگز سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست پیشنهاد تعویق اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت های فرسوده‬ ‫را نداده است‪ .‬ســازمان محیط زیست تنها معترض تعویق در اجرای‬ ‫اســقاط موتورسیکلت های فرسوده نبود بلکه مراکز اسقاط هم به این‬ ‫تصمیم دولت انتقاد دارند‪ .‬این تصمیم دولت با انتقاد مسووالن شهری‬ ‫چون محسن پورسید اقایی ‪ -‬معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری‬ ‫تهران و حســین شهیدزاده ‪ -‬سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای‬ ‫تهران روبرو شد‪.‬‬ ‫تحریم و مشکالت اقتصادی بهانه ای‬ ‫برای بی توجهی به ماده ‪۸‬‬ ‫اسفند ‪ ۹۷‬مسعود تجریشــی ‪ -‬معاون محیط زیست انسانی سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست ‪ -‬از اجرا نشدن ماده ‪ ۸‬قانون هوای پاک مبنی‬ ‫بر ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت های فرسوده انتقاد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نباید اجرای قوانین را به بهانه تحریم و مشکالت اقتصادی عقب‬ ‫بیندازیم‪ .‬وی در ادامه خواســتار برگزاری جلسات تخصصی با حضور‬ ‫متولیان این امــر و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای اجرای این قانون‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫درخواست پلیس برای تعلیق اجرای ماده ‪۸‬‬ ‫با وجود انتقادات ســازمان محیط زیست نسبت به اجرا نشدن ماده ‪۸‬‬ ‫قانون هوای پاک‪ ،‬اردیبهشت ماه سال جاری دبیر کارگروه ملی کاهش‬ ‫الودگی هوا خبر از تعلیق اجرای این ماده برای خودروهای عمومی به‬ ‫درخواست پلیس خبر داد‪ .‬بر اساس این ماده تمامی اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک‪ ،‬نیمه سنگین‪ ،‬سنگین‬ ‫و موتورسیکلت مکلف هستند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به‬ ‫«سن فرسودگی» از رده خارج کنند‪ .‬حمل بار و مسافر‪ ،‬صدور گواهی‬ ‫معاینه فنی‪ ،‬تخصیص بیمه شخص ثالث‪ ،‬خرید و فروش‪ ،‬نقل و انتقال‬ ‫و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است‪ .‬پلیس راهنمایی و‬ ‫رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران خودروهای فرسوده‬ ‫را به ازای هر روز تردد جریمه می کند‪ .‬وحید حســینی در تشــریح‬ ‫درخواست پلیس گفت‪ :‬بنا به نظر پلیس ممکن است بر اثر اجرای ماده‬ ‫‪ ۸‬قانون هوای پاک‪ ،‬شهروندان تحت فشار اقتصادی قرار گیرند البته‬ ‫کمیسیون زیربنایی دولت از پلیس درخواست کرده است که مستندات‬ ‫و نتایج مطالعات میدانی خود را مبنی بر اینکه شرایط معیشتی مردم در‬ ‫پی اجرای این قانون اسیب می بیند را ارائه کند‪ .‬وی در ادامه اظهارکرد‪:‬‬ ‫اصالحیه مربوط به این ماده قانونی با همکاری دستگاه های متولی تهیه‬ ‫و بزودی به دولت ارسال می شود‪ .‬مسعود تجریشی معاون محیط زیست‬ ‫انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این تصمیم واکنش‬ ‫نشــان داد و گفت‪ :‬در حالی نوسازی خودروهای عمومی تعلیق شده‬ ‫اســت که در یک دهه گذشــته هیچ اقدامی برای نوسازی اتوبوس ها‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫پیشنهاد استانداری تهران برای بازنگری در ماده ‪۱۱‬‬ ‫تیرماه سال جاری محمد تقی زاده ‪ -‬معاون عمرانی استانداری تهران ‪-‬‬ ‫در تشریح اخرین مصوبات کمیسیون ماده ‪ ۱۱‬قانون هوای پاک استان‬ ‫تهران گفت‪ :‬بر اساس قانون‪ ،‬استقرار صنایع تا شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫شــهر تهران امکان پذیر نیست و صنایع باید در شهرک های صنعتی‬ ‫مستقر شــوند اما از گذشته برخی صنایع در داخل حریم شهرها و یا‬ ‫داخل انها استقرار یافته اند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر چنین واحدهایی قصد اعمال‬ ‫تغییر در روند کار خود داشته باشند باید موضوع در کمیسیون ماده ‪۱۱‬‬ ‫قانون هوای پاک استان تهران بررسی شود بر همین اساس در اخرین‬ ‫جلسه این کمیسیون پرونده واحد تولیدی نان سوخاری واقع در شهر‬ ‫ری مورد بررسی قرار گرفت‪ ،‬واحدی که از سال ‪ ۱۳۳۵‬فعال است‪.‬‬ ‫تالش موتورسیکلت سازان برای تعویق اجرای ماده ‪۱۱‬‬ ‫در روزهای پایانی خردادمــاه نمایندگان مجلس در مصوبه ای ضمن‬ ‫ممنوع کردن تردد وسایل نقلیه فرسوده موتوری در کالنشهرها‪ ،‬تکالیفی‬ ‫را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورســیکلت جهت‬ ‫اســقاط خودرو یا موتورسیکلت تعیین کردند‪.‬محمد مهدی میرزایی‬ ‫رئیس مرکــز ملی هوا و تغییر اقلیم با تاکید بر اینکه مصوبات جدید‬ ‫مجلس در راســتای مواد ‪ ۲‬و ‪ ۸‬قانون هوای پاک اســت که هر دو به‬ ‫تعویق افتاده است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس مصوبات جدید مجلس‪ ،‬خودروسازان‬ ‫و موتورسیکلت سازان موظف شده اند که در ازای تولید هر چهار دستگاه‬ ‫جدید یک خودرو یا موتور فرســوده اسقاط کنند‪ .‬یک ماه بعد یعنی‬ ‫مردادماه سال جاری رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم از تعویق یا تعلیق‬ ‫مواد قانون هوای پاک بدون بررسی در کمیسیون های تخصصی انتقاد‬ ‫کرد و اظهارکرد‪ :‬متاسفانه قوانین مربوط به خروج موتورسیکلت های‬ ‫فرسوده و تولید موتورسیکلت های برقی بدون بررسی در کمیسیون های‬ ‫تخصصی و تنها با درخواست موتورسیکلت سازان در دولت به مدت یک‬ ‫سال به عقب افتاد‪.‬‬ ‫تصمیم شورای شهر برای حذف بودجه فیلتر دوده‬ ‫شهریورماه سال جاری مسعود تجریشی ‪ ،‬معاون محیط زیست انسانی‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست ‪ -‬با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته‬ ‫اقدامی در جهت کاهش اتوبوس ها و تاکســی ها فرسوده تهران انجام‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬شورای شــهر تهران می توانست در حوزه نوسازی‬ ‫تاکســی های فرســوده وارد شــود اما هیچ حرکتی انجام نداده است‬ ‫حتی سال قبل شورای شــهر تهران ردیف بودجه ای که برای تجهیز‬ ‫اتوبوس های کارکرده به فیلتر دوده در نظر گرفته شده بود را حذف کرد‬ ‫در حالی که نصب فیلتر دوده روی اتوبوس های در حال تردد و نو مصوبه‬ ‫دولت است‪ .‬معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متاسفانه شورای شهر تهران نه تنها بودجه فیلتر دوده را‬ ‫حذف کرد بلکه از اختصاص تسهیالت و اعتبار برای نوسازی اتوبوس ها‬ ‫هم خودداری کرد‪ .‬البته سال قبل حرکاتی جزئی در شهرداری تهران در‬ ‫حوزه کاهش الودگی هوا انجام شد اما اجرای مصوبات کاهش الودگی‬ ‫هوا در شهرداری تهران به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده نبود‪.‬‬ ‫درخواست استانداری تهران برای بازنگری ماده ‪۱۱‬‬ ‫شهریورماه بازهم درخواستی درباره ماده ‪ ۱۱‬قانون هوای پاک مطرح‬ ‫شــد‪ .‬این بار محمد امامی امین ‪ -‬معاون هماهنگــی امور اقتصادی‬ ‫استانداری تهران ‪ -‬گفت‪ :‬براساس این قانون استقرار صنایع در شعاع‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران ممنوع اســت در حالی که اگر این محدودیت‬ ‫نباشد افزایش ظرفیت تولید و در پی ان افزایش اشتغال در سطح استان‬ ‫و تک رقمی شدن نرخ رشد بیکاری را شاهد خواهیم بود بنابراین الزم‬ ‫است این ماده از قانون هوای پاک بازنگری شود‪.‬‬ ‫درخواست ایران خودرو برای حذف الزام نصب فیلتر جذب‬ ‫ذرات معلق‬ ‫استفاده از فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی در ایران عالوه بر مصوبات‬ ‫دولت در ســال های ‪ ۹۳‬و ‪ ،۹۵‬بر اساس ایین نامه های ماده ‪ ۲‬و ماده ‪۸‬‬ ‫قانون هوای پاک از ابتدای سال ‪ ١٣٩٦‬الزامی شده است اما شهریورماه‬ ‫امســال مدیرعامل شــرکت ایران خودرو دیزل طی نامه ای از اسحاق‬ ‫جهانگیــری ‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری ‪ -‬درخواســت حذف الزام‬ ‫نصب فیلتر جذب ذرات معلــق(‪ )DPF‬روی خودروهای دیزلی را تا‬ ‫زمان رفع تحریم های ظالمانه کرده بود که موضوع از ســوی معاون‬ ‫اول رییس جمهور برای بررســی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده بود‪ .‬رئیس سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست در واکنش به این درخواست کرد‪ :‬از نظر محیط زیست‬ ‫حذف این قطعه مضر است‪ .‬مهرماه سال جاری اسحاق جهانگیری ‪-‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری ‪ -‬در پاسخ به نامه عیسی کالنتری ‪ -‬معاون‬ ‫رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ‪ -‬اعالم کرد‬ ‫که با توجه به شــرایط تحریم این موضوع بررسی و برای مدتی مجوز‬ ‫صادر شود اما با مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت‬ ‫بهداشــت جهانگیری مجددا اظهار کرد که اصل بر استفاده از فیلتر‬ ‫دوده در خودروهای دیزلی است ولی از رییس سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست خواست تا در جلسه ای با حضور مسئوالن ذیربط این درخواست‬ ‫شــرکت ایران خودرو دیزل را مورد بررسی قرار دهند‪ .‬پس از برگزاری‬ ‫جلسات کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست همچنان مخالف‬ ‫حذف «فیلتر دوده» روی خودروهای دیزلی است و وزارت بهداشت نیز‬ ‫به دولت اعالم کرده است که با حذف «فیلتر دوده» همچنان مخالف‬ ‫اســت‪ .‬با مرور موارد فوق که در برابر اجرای قانون هوای پاک شــده‬ ‫است‪ ،‬می بینیم که نه تنها بخش خصوصی مانند موتورسیکلت سازان‬ ‫و خودروسازان بلکه برخی بخش های دولتی و حاکمیتی از استانداری‬ ‫تهران گرفته تا پلیس خواستار تعلیق یا بازنگری بعضی از ماده های قانون‬ ‫هوای پاک شده اند‪ .‬رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از همان ابتدا‬ ‫پیش بینی کرده بود برای اجرای این قانون با چالش های زیادی مواجه‬ ‫می شــود چراکه گفته بود‪ « :‬الوده کننده ها از نظر اقتصادی و سیاسی‬ ‫بسیار قوی هستند و در نتیجه برای اجرای قانون هوای پاک با فشارها‬ ‫و محدودیت های بســیاری مواجه خواهیم شد‪ ».‬با این حال «اجرای‬ ‫قانون» یک اصل مسلم است ولو انکه در این رهگذر منافع عده ای قطع‬ ‫شود و گروهی متضررشوند‪ .‬واقعیت ان است که درباره جان و سالمتی‬ ‫مردم نمی شود و نباید تساهل و تسامح کرد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫جزئیات دریافت گواهینام ه رانندگی برای معلوالن‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪185‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫هفته ای پر بارش در پیش است‬ ‫کارشــناس ســازمان هواشناسی با اشــاره به اینکه‬ ‫هفته ای بارانی در پیش داریم‪ ،‬گفت‪ :‬از امروز بارش ها‬ ‫در نقاط مختلف کشور اغاز می ‍شود که در ارتفاعات‬ ‫با بارش برف همراه خواهد بود و احتمال اب گرفتگی‬ ‫معابر و لغزنده شدن جاده های کوهستانی نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬امین حسین نقشــینه افزود‪ :‬امروز بارش ها در‬ ‫نوار غربی کشور از جمله استان های خوزستان‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬کردستان و اذربایجان غربی اغاز می شود‬ ‫و ســامانه بارشی که در این اســتان ها فعال شده به‬ ‫تدریــج تا دامنه هــای جنوبی البرز در اســتان های‬ ‫قزوین‪ ،‬البرز و تهران کشــیده می شود و امروز تهران‬ ‫بارانی خواهد شــد و در ابعلــی‪ ،‬دماوند و فیروزکوه‬ ‫برف خواهد بارید‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬در مناطقی از‬ ‫مرکز و جنوب کشــور به تدریج بارش های پراکنده‬ ‫اغاز می شود و با شمالی شدن جریانات هوا‪ ،‬بارش ها‬ ‫در ســواحل شمالی کشور اغاز شــده و از ظهر فردا‬ ‫دریای خزر نیز مواج خواهد شد‪.‬‬ ‫نقشینه ادامه داد‪ :‬امروز شدت بارش ها در استان های‬ ‫کردستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬ایالم‪ ،‬لرستان و شمال خوزستان‬ ‫خواهد بود که موجب اب گرفتگی معابر در این استان ها‬ ‫می شــود بنابرایــن هم وطنان مراقب باشــند‪ .‬تا صبح‬ ‫فردا بارش ها در این مناطق تــداوم دارد و مناطقی از‬ ‫جنوب‪ ،‬دامنه های جنوبی البرز مانند سمنان بارش های‬ ‫پراکنده اغاز خواهد شــد که بر روی ارتفاعات زاگرس‬ ‫مرکزی و البرز مرکزی امروز و فردا بارش ها به شــکل‬ ‫برف پیش بینی شــده اســت‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬فردا‬ ‫شدت بارش ها در اســتان های چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬غرب فارس‪ ،‬شــرق خوزستان‬ ‫و شــمال هرمزگان خواهد بود کــه وجود اب گرفتگی‬ ‫معابر و باال امدن اب رودخانه ها دور از انتظار نیست و‬ ‫هم وطنان باید مراقب باشند‪ .‬نقشینه افزود‪ :‬این سامانه‬ ‫سه شنبه شب از شرق کشور خارج می شود و چهارشنبه‬ ‫در مناطقی از شمال شرق‪ ،‬جنوب غرب‪ ،‬سواحل خلیج‬ ‫فارس در اســتان های بوشــهر و هرمزگان بارش های‬ ‫پراکنده خواهیم داشت‪ ،‬استان های ساحلی خزر از روز‬ ‫چهارشــنبه افزایش دمای موقتی خواهد داشت چون‬ ‫چهارشنبه با شمالی شدن جریانات هوا از غرب سواحل‬ ‫افزایــش ابر خواهیم داشــت و بارش ها در گیالن اغاز‬ ‫می شود و پنجشنبه گســتره بارش ها در سواحل خزر‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬کارشناس ســازمان هواشناسی گفت‪:‬‬ ‫روز پنجشــنبه سامانه بارشی جدیدی از غرب و شمال‬ ‫وارد کشــور می شود که به تدریج به دامنه های جنوبی‬ ‫البرز کشــیده خواهد شد و اســتان های البرز‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫سمنان و به تدریج شمال شرق بارانی می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ســامانه بارشــی برای شمال غرب‪،‬‬ ‫غرب و دامنه های جنوبی البرز به شــکل برف خواهد‬ ‫بود چون موجب کاهش دما در این مناطق می شــود‬ ‫همچنیــن بــرای مناطقی از جنوب غــرب و جنوب‬ ‫بارش ها به شــکل پراکنده خواهد بود‪ ،‬جمعه از شدت‬ ‫این ســامانه بارشی در شمال غرب کشور کاسته و در‬ ‫جنوب غرب‪ ،‬غرب و جنوب تقویت می شود‪ .‬کارشناس‬ ‫سازمان هواشناســی گفت‪ :‬امروز بعدازظهر بارش های‬ ‫پراکنده در تهران اغاز می شود و از اواخر وقت امشب‪،‬‬ ‫پایتخــت بارانی خواهد بود که در ارتفاعات و مناطقی‬ ‫مانند ابعلی‪ ،‬دماوند و فیروزکوه بارش برف پیش بینی‬ ‫شده استژ‪ ،‬فردا شاهد مه رقیق در تهران خواهیم بود‬ ‫و اوایل شــب فردا با وزش بــاد ابرها کاهش می یابند‪،‬‬ ‫اما چهارشنبه کمی ابری و نیمه ابری می شود و اوایل‬ ‫شب پنجشــنبه بارش باران اغاز و جمعه هم باران و‬ ‫برف خواهد داشت‪ .‬وی گفت‪ :‬در واقع بارش در تهران‬ ‫از پنجشــنبه اغاز می شود که شــاهد افزایش کیفیت‬ ‫هــوا خواهیم بود‪ ،‬کمینه دمای امروز مهراباد ‪ ۷‬درجه‬ ‫باالی صفر و شــمیرانات ‪ ۴‬درجه بــاالی صفر بود و‬ ‫بیشــینه دمای امروز تهران بــه ‪ ۱۳‬درجه باالی صفر‬ ‫خواهد رســید‪ .‬نقشینه اظهار داشت‪ :‬شهرکرد با دمای‬ ‫‪ ۵‬درجه زیر صفر و بندرعباس ‪ ۲۸‬درجه باالی صفر به‬ ‫ترتیب سردترین و گرم ترین نقاط کشور در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته بودند‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫نسیم باد صبا دوشم اگهی اورد‬ ‫که روز محنت و غم رو به کوتهی اورد‬ ‫به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک‬ ‫بدین نوید که باد سحرگهی اورد‬ ‫بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان‬ ‫در این جهان ز برای دل رهی اورد‬ ‫همی رویم به شیراز با عنایت بخت‬ ‫زهی رفیق که بختم به همرهی اورد‬ ‫به جبر خاطر ما کوش کاین کاله نمد‬ ‫بسا شکست که با افسر شهی اورد‬ ‫چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه‬ ‫چو یاد عارض ان ماه خرگهی اورد‬ ‫رساند رایت منصور بر فلک حافظ‬ ‫که التجا به جناب شهنشهی اورد‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪185‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫کدام نهاد مسئول اجرای اصالح قیمت بنزین بوده است؟‬ ‫«من نحوه و زمان اجرای سهمیه بندی بنزین را به وزیر کشور و شورای امنیت‬ ‫کشور واگذار کردم و مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده است‪».‬‬ ‫این جمالت رئیس جمهور که به قول رئیس دفترش با سوءبرداشت مواجه شده‬ ‫است‪ ،‬باعث شد تا موجی از انتقادات نسبت به حسن روحانی به راه بیفتد؛ انتقاداتی‬ ‫که حســن روحانی را به اظهار بی اطالعی از زمان اجرای سهمیه بندی و اصالح‬ ‫قیمت بنزین متهم می کردند‪ .‬اما شورای امنیت کشور که این مسئولیت به ان‬ ‫واگذار شد چه نهادی است و تفاوت ان با شورای عالی امنیت ملی چیست؟‬ ‫رئیس جمهور عصر چهارشنبه ششم اذر در جلسه شورای اداری استان اذربایجان‬ ‫شرقی در پاسخ به این سوال که «چرا دولت یک مرتبه تصمیم به افزایش قیمت‬ ‫بنزین گرفت»‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬سال ‪ ۱۳۹۵‬مصمم بودم که تغییر کوچکی در قیمت‬ ‫بنزین بدهم‪ ،‬اما در دولت همه با ان مخالفت کردند‪ ،‬لذا بنده نیز منصرف شدم‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۶‬هم این موضوع در دولت مطرح شد که طرح اصالح قیمت را‬ ‫به طور مشترک با مجلس ارائه دهیم و تصمیم مشترکی بگیریم‪ ،‬اما کمیسیون‬ ‫تلفیق مجلس به همراه رئیس مجلس عنوان کردند که اجرای این طرح را به عقب‬ ‫انداخته و در سال ‪ ۱۳۹۷‬اجرا کنیم‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۷‬هم که با اعمال تحریم های‬ ‫شدید مواجه شدیم و گفتند در شرایط کنونی به صالح نیست و باز هم اجرای ان‬ ‫را به تعویق انداختیم‪».‬روحانی ادامه داد‪« :‬وقتی خواستیم سال گذشته (‪ )۱۳۹۷‬ان‬ ‫را اجرا کنیم‪ ،‬در دولت مطرح شد که تا‪ ۲۲‬بهمن صبر کنیم و بعد از ان اجرا کنیم‪،‬‬ ‫پس از ‪ ۲۲‬بهمن نیز گفته شد که شب عید است و به بعد از عید موکول شود‪.‬‬ ‫اردیبهشت ماه امسال (‪ )۱۳۹۸‬هم وقتی خواستیم اجرا کنیم‪ ،‬یک خبرگزاری روز‬ ‫سه شنبه اعالم کرد که دولت قصد دارد پنج شنبه در قیمت بنزین تغییر ایجاد کند‬ ‫و بالفاصله پس از ان صف های طوالنی و کیلومتری در پمپ بنزین ها شکل گرفت و‬ ‫شلوغی به حدی بود که بنزین تمام شده و ارسال بنزین نیز امکان نداشت‪ ،‬لذا وزیر‬ ‫نفت تماس گرفت و خواستار لغو اجرای ان از روز پنج شنبه شد‪ ،‬لذا این تصمیم نیز‬ ‫لغوگردید‪».‬رئیس جمهورهمچنیندربارهنحوهوزماناجرایسهمیه بندیبنزین‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬من کال این امر را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار‬ ‫کردم‪ .‬از حدود یک ماه‪ ۴۰ ،‬روز پیش من انها را خواستم و گفتم که این برنامه و‬ ‫مصوبه ما است‪ .‬البته انها از مصوبه خبر داشتند که ما در جلسه سران سه قوه بحث‬ ‫و تصویب کرده بودیم‪ .‬گفتم شما برای اجرای ان بروید با صداوسیما و تبلیغات‪،‬‬ ‫برنامه ریزی کنید و به من هم نگویید‪ .‬هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور‬ ‫مناسب دیدید بروید و اجرا کنید‪ .‬اصال ان شبی که اجرا شد من نمی دانستم ان‬ ‫هفته است یا هفته بعد‪ .‬من گفتم به من هم نگویید شما (اعضای شورای امنیت‬ ‫کشور) خودتان بروید در صداوسیما کار تبلیغات را برنامه ریزی کنید و هر شبی که‬ ‫مناسب بود اجرا کنید‪ .‬من هم مثل شما (مردم) صبح جمعه دیدم قیمت تغییر‬ ‫کرده برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم و به انها هم گفته‬ ‫بودم به من نمی خواهد بگویید خودتان بروید برنامه ریزی کنید‪ .‬البته قیمت و همه‬ ‫چیز در جلسه سران سه قوه تصویب شده بود‪».‬روحانی در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫«اصالح قیمت انرژی یک موضوع ضروری بود اما اینکه شیوه ای که اجرا شد‪،‬‬ ‫دقیق بود یا نه به عنوان دولت ان را به شورای امنیت کشور واگذار کردیم و‬ ‫ت بنزین‬ ‫از نظر ما انان نیز همه تالش خود را به کار گرفتند‪ .‬طرح اصالح قیم ‬ ‫با حضور سران سه قوه‪ ،‬تصویب شده است و وقتی ان را خدمت مقام معظم‬ ‫رهبری ارائه کردم‪ ،‬ایشان فرمودند که «ایا سران هر سه قوه با ان موافقید؟» و‬ ‫مصوبه ای که هر سه ان را امضاء کرده بودیم‪ ،‬به ایشان نشان دادم و ایشان نیز‬ ‫ان را پذیرفتند‪».‬پس از این سخنان‪ ،‬برداشت های متفاوت و متناقضی از اظهار‬ ‫بی اطالعی رئیس جمهور از زمان و نحوه اجرای دقیق سهمیه بندی و اصالح‬ ‫قیمت بنزین صورت گرفت که در این زمینه روز هشتم اذر محمود واعظی‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری با نادرست خواندن برداشت های نادرست صورت‬ ‫گرفته درباره اظهارات روحانی در اذربایجان شرقی گفت‪« :‬ایشان با حساسیت‬ ‫و دغدغه بسیار زیادی مسائل رخ داده در کشور پس از اصالح قیمت بنزین را‬ ‫دنبال می کردند و اظهارات ایشان هم به معنی سلب مسئولیت از خود نبوده و‬ ‫نیست‪».‬واعظی در ادامه عنوان کرد‪« :‬منظور رئیس جمهور به هیچ وجه سلب‬ ‫اختیار و مسئولیت از خود در قضیه اصالح بنزین نبوده است بلکه به تفویض‬ ‫اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند که در دولت های مختلف امری‬ ‫معمول بوده و اساسا محل اجرای طرحی در این ابعاد که نیازمند مشارکت‬ ‫همه ارکان نظام و دستگاه های غیردولتی و نظامی و انتظامی‪،‬شورای امنیت‬ ‫کشور است‪».‬رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به اینکه «تصمیم گیری‬ ‫درباره اصالح قیمت بنزین عملی بسیار ضروری و مورد تایید و تاکید همه‬ ‫ارکان نظام بوده و اجرای ان هم شــجاعت بسیار زیادی می طلبید»‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪« :‬رئیس جمهور با علم به اینکه اجرای این تصمیم حیاتی و ضروری از‬ ‫حساسیت و اهمیت باالیی برخوردار است شخصا در چندین جلسه مربوط‬ ‫به تصمیم گیری و چگونگی اجرای این طرح حضور داشتند اما نهایتا به منظور‬ ‫تســهیل در اجرای طرح و تصمیم گیری درباره زمان اجرای ان‪ ،‬اختیارات‬ ‫خود را به جناب رحمانی فضلی وزیر کشــور و رئیس شورای امنیت کشور‬ ‫تفویض کردند‪ .‬طبیعی است تفویض اختیار به شورای امنیت کشور با هدف‬ ‫کار جمعی‪ ،‬هماهنگی بیشــتر با دستگاه های خارج از دولت و تصمیمات‬ ‫کارشناسانه بوده است‪».‬در این میان عده ای به تصور اینکه رئیس جمهور به‬ ‫شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده است این انتقاد را مطرح کردند که خود‬ ‫رئیس دولت ریاست شورای عالی امنیت ملی را به عهده دارد و این موضوع‬ ‫بی اطالع بودن وی از نحوه و زمان اجرای سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین‬ ‫دروغ است‪ .‬در حالی که «شورای عالی امنیت ملی» با «شورای امنیت کشور»‬ ‫که نحوه و زمان اجرای سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین به دومی واگذار‬ ‫شده بود دو نهاد متفاوت و مجزا هستند‪.‬در دوران دفاع مقدس‪ ،‬شورای عالی‬ ‫دفاع با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر‪ ،‬فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور‬ ‫رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل‬ ‫می شــد که با وجود نشست سران قوا و بعدتر با تشکیل مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت‪ .‬با بازنگری‬ ‫در قانون اساسی در سال ‪ ۱۳۶۸‬که یکی از موارد ان اصالح اصل ‪ ۱۷۶‬بود‪،‬‬ ‫شورای عالی دفاع جای خود را به «شورای عالی امنیت ملی» داد‪ .‬طبق قانون‪،‬‬ ‫ریاست شورای عالی امنیت ملی را مثل سایر شوراهای عالی (مانند شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی) رئیس جمهور وقت به‬ ‫عهده دارد‪ .‬علی شمخانی در حال حاضر دبیر شورای عالی امنیت ملی است‪.‬‬ ‫بر اساس اصل ‪ ۱۷۶‬قانون اساسی‪« ،‬به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از‬ ‫انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی‪ ،‬شورای عالی امنیت ملی به‬ ‫ریاست رئیس جمهور‪ ،‬با وظایف زیر تشکیل می گردد‪ .۱:‬تعیین سیاست های‬ ‫دفاعی‪-‬امنیتی کشور‪ ،‬در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف‬ ‫رهبر ایران‪ .۲ ،‬هماهنگ کردن فعالیت های سیاسی‪ ،‬اطالعاتی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی‪-‬امنیتی‪ .۳ ،‬بهره گیری‬ ‫از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی‪».‬‬ ‫اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از‪ :‬روسای قوای سه گانه ‪ ،‬رئیس ستاد‬ ‫فرماندهی کل نیروهای مسلح ‪ ،‬مسئول امور برنامه و بودجه ‪ ،‬دو نماینده به‬ ‫انتخاب مقام رهبری‪ ،‬وزرای امور خارجه ‪ ،‬کشور و اطالعات ‪ ،‬حسب مورد وزیر‬ ‫مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه ‪.‬‬ ‫شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود‪ ،‬شوراهای فرعی را از قبیل‬ ‫شــورای دفاع و شورای امنیت کشور تشــکیل می دهد‪ .‬ریاست هر یک از‬ ‫شــوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از‬ ‫طرف رئیس جمهور تعیین می شود‪ .‬حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی‬ ‫ی می رسد‪.‬‬ ‫را قانون معین می کند و تشــکیالت انها به تصویب شورای عال ‬ ‫مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است ‪.‬‬ ‫اما «شــورای امنیت کشور» که به گفته رئیس جمهور نحوه و زمان اجرای‬ ‫ســهمیه بندی بنزین به ان واگذار شده بود نهاد متفاوتی است که از سال‬ ‫‪ ۱۳۶۲‬تحت نظر وزارت کشور قرار گرفته است‪ .‬در دوره وزارت کشور علی اکبر‬ ‫ناطق نوری‪ ،‬وی به میرحسین موسوی نخست وزیر وقت پیشنهاد داد تا این‬ ‫شورا به وزارت کشور واگذار و وزیر کشور‪ ،‬مسئول شورای امنیت کشور شود‪.‬‬ ‫این پیشنهاد از طرف نخست وزیر پذیرفته و ریاست شورای امنیت به وزیر‬ ‫کشور واگذار شد‪ .‬با تهیه اساسنام ه این شــورا و ارائه ان در سال ‪ ۱۳۶۲‬به‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مجلس به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی قانون‬ ‫مربوط به ان را مشــتمل بر ‪ ۱۰‬ماده و ‪ ۱۱‬تبصره در جلســه روز سه شنبه‬ ‫هشتم شهریور ‪ ۱۳۶۲‬تصویب کرد و سپس به تایید شورای نگهبان رسید‪.‬‬ ‫طبق اساســنامه در ضرورت تشکیل شورای امنیت کشور امده است‪« :‬به‬ ‫منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ‬ ‫تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به‬ ‫ان‪ ،‬شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل می گردد‪».‬‬ ‫وظایف این شورا به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«‪ .۱‬جمع بندی و بررسی اخبار و گزارش ها و تجزیه و تحلیل های مربوط به‬ ‫وقایع حساس امنیتی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی کشور جهت بهره برداری سریع به‬ ‫منظور ترســیم وضع موجود و پیش بینی تحوالت اتی‪ .۲ ،‬برقراری ارتباط‬ ‫با شورای تامین اســتان ها و دریافت گزارش های نوبه ای از وضع امنیتی‪،‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی هر استان‪ .۳ ،‬مشخص نمودن سیاست های عام امنیت‬ ‫داخلی کشور در چارچوب قوانین مصوبه‪ .۴ ،‬تبیین حدود وظایف و اختیارات‬ ‫هر یک از ارگان ها و نهادها‪ ،‬در رابطه با امنیت داخلی کشــور در چارچوب‬ ‫وظایف قانونی انها‪ .۵ ،‬پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات‬ ‫متخذه در شــورا‪ .۶ ،‬هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای عالی دفاع‪».‬‬ ‫طبق اساسنامه اعضای شورای امنیت کشور عبارتند از وزیر کشور‪ ،‬یکی از‬ ‫مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین ان شورا‪ ،‬رئیس ستاد‬ ‫مشــترک ارتش‪ ،‬فرمانده کل سپاه پاسداران‪ ،‬مسئول اطالعات کل کشور‪،‬‬ ‫رئیس شهربانی کل کشور‪ ،‬سرپرست کمیته های انقالب اسالمی‪ ،‬فرمانده‬ ‫ژاندارمری کل کشور که بعد از تغییرات در قانون اساسی سه سمت اخر پس‬ ‫از تشکیل نیروی انتظامی از ادغام کمیته های انقالب اسالمی‪ ،‬ژاندارمری و‬ ‫شهربانی از عضویت در شورا حذف و به جای ان فرماند ه نیروی انتظامی اضافه‬ ‫شده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬وزیر کشور می تواند یک نفر از اعضای کمیسیون‬ ‫شوراها و داخلی مجلس شورای اسالمی و دادستان کل کشور و دادستان‬ ‫کل انقالب را برای شــرکت در جلس ه شورای امنیت کشور دعوت کند‪ .‬در‬ ‫اساسنامه قید شده که شورای امنیت‪ ،‬صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی‬ ‫تشکیل می شود و تصمیم گیری در امور مذکور بر عهد ه وزیر کشور است‪.‬‬ ‫تشــکیل این شورا به دعوت وزیر کشور‪ ،‬هر دو هفته یک بار الزامی است و‬ ‫جلسات فوق العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم اعضای شورا تشکیل می شود‪.‬‬ ‫همچنین هر یک از اعضای شورای امنیت می توانند در صورت عدم حضور‪،‬‬ ‫نماینده ای تام االختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی کنند‪ .‬از طرفی‬ ‫عالوه بر اعضای فوق‪ ،‬چنانچه موضوع مورد بررسی در جلس ه شورا به دستگاه‬ ‫اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد‪ ،‬دعوت از باالترین مقام اجرایی مربوط‬ ‫الزامی است‪ .‬شورای امنیت کشور می تواند به منظور بررسی مقدماتی مسائل‬ ‫تخصصی امنیتی‪ ،‬کمیته هایی تشکیل دهد‪ .‬دبیرخان ه این شورا در وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬زیر نظر وزیر کشور تشکیل می شود و اعضا و کارکنان دبیرخانه باید‬ ‫به تایید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند‪ .‬حکم ریاست شورا با‬ ‫استناد به اصل ‪ ۱۷۶‬قانون اساسی‪ ،‬توسط ریاست جمهوری صادر می شود‪.‬‬ ‫وزیر کشور پس از انتصاب به این سمت فردی را به عنوان دبیر شورا منصوب‬ ‫می نماید که اقدامات اجرایی شورا را انجام می دهد‪ .‬عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫وزیر کشور‪ ،‬امیر دریادار حبیب اهلل سیاری رئیس ستاد مشترک ارتش‪ ،‬سردار‬ ‫حسین سالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران‪ ،‬سید محمود علوی مسئول‬ ‫اطالعات کل کشور‪ ،‬سردار سرتیپ حسین اشتری فرماند ه نیروی انتظامی‬ ‫و یکی از مشــاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین ان شورا‪،‬‬ ‫اعضای فعلی شورای امنیت کشور هستند که البته وزیر کشور می تواند یک‬ ‫نفر از اعضای کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسالمی و دادستان‬ ‫کل کشــور و دادستان کل انقالب را برای شرکت در جلس ه شورای امنیت‬ ‫کشور دعوت کند‪ .‬ضمن اینکه چنانچه موضوع مورد بررسی در جلس ه شورا‬ ‫به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد‪ ،‬دعوت از باالترین مقام اجرایی‬ ‫مربوط الزامی است‪ .‬البته از جلسات اخیر شورای امنیت کشور و نفراتی که‬ ‫در ان حاضر بوده اند فیلم و عکسی منتشر نشده تا با قطعیت بتوان گفت‬ ‫ایا افرادی که نام برده شدند در ان جلسه حضور داشته اند و یا اینکه کدام‬ ‫یک از مسئوالن دیگر در جلسه حاضر بوده اند‪ .‬به طور مثال در جلسه ای که‬ ‫از سوی شورای امنیت کشور برای قطع شدن اینترنت تصمیم گرفته شده‬ ‫اســت قاعدتا و طبق قانون باید محمدجواد اذری جهرمی وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات حضور یافته باشد اما به دلیل عدم اطالع رسانی از سوی این‬ ‫نهاد نمی توان با قطعیت در این باره سخن گفت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 432

روزنامه خوب 432

شماره : 432
تاریخ : 1399/11/08
روزنامه خوب 431

روزنامه خوب 431

شماره : 431
تاریخ : 1399/11/07
روزنامه خوب 430

روزنامه خوب 430

شماره : 430
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه خوب 429

روزنامه خوب 429

شماره : 429
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه خوب 428

روزنامه خوب 428

شماره : 428
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه خوب 427

روزنامه خوب 427

شماره : 427
تاریخ : 1399/10/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!