روزنامه خوب شماره 170 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 170

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 170

روزنامه خوب شماره 170

‫بهبهانهوعدهرئیسجمهور در جمعمردمرفسنجان؛‬ ‫رئیسی‪ ،‬رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫گرفتار هیچگونه حاشیه سازی‬ ‫در روند مبارزه‬ ‫با فساد نمی شویم‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫دولت منابع کمک به‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون خانوار را‬ ‫از کجا تامین می کند؟‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬ابان ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 170‬صفحه | قیمت ‪ 2000‬تومان | ‪ 14‬ربیع االول ‪ 12 | 1441‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سرلشکرباقریرئیسستادکلنیروهایمسلح‬ ‫اجرای عدالت‬ ‫موجب رضایتمندی‬ ‫مردم میشود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شهردار تهرانخبرداد‪:‬‬ ‫ایجاد ‪ 82‬شتاب نگار داخل و‬ ‫خارج تهران برای مقابله با زلزله‬ ‫کیوانساکتنوازندهواهنگساز‪:‬‬ ‫موسیقی جامعه را مهربان تر می کند‬ ‫‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫رئیساتحادیهطالوجواهرتهران‪:‬‬ ‫مجوزی برای فروش طال در‬ ‫فضای مجازی صادر نشده است‬ ‫‪4‬‬ ‫هنگامالودگیهوا‬ ‫چهمیوه هایمصرف کنیم؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫فعالسازی رمز پویا از ابتدای دی برای کاربران بانکی اجباری می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪170‬‬ ‫معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه فعال کردن رمز دوم یکبار مصرف می تواند امنیت تراکنش های اینترنتی را افزایش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬فعالسازی رمز پویا از ابتدای دی ماه اجباری‬ ‫خواهد بود‪ .‬مهران محرمیان با اشاره به موضوع فیشینگ و کالهبرداری های اینترنتی گفت‪ :‬فعال کردن رمز دوم یکبار مصرف می تواند امنیت تراکنش های اینترنتی را افزایش دهد‪ .‬وی افزود این‬ ‫رمزها فقط‪ ۶۰‬ثانیه اعتبار دارد و امنیت تراکنش ها را افزایش می دهد‪ .‬معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود‪ :‬رمز دوم یکبار مصرف یا رمز پویا را قسمت عمده شبکه بانکی پیاده سازی کرده‬ ‫اند و از ابتدای دی امسال برای کاربران شبکه بانکی و تراکنش های بدون کارت اجباری خواهد بود و رمز دوم ایستا (ثابت) غیر فعال خواهد شد‪ .‬محرمیان با بیان اینکه روش های مختلفی برای‬ ‫ارائهرمزدومیکبارمصرفبهمشتریاندرنظرگرفتهشدهاستگفت‪:‬دارندگانتلفن هایهمراههوشمندمی توانندازاپلیکیشن هایبانکیطراحیشدهاستفادهکنندوبرایشهروندانیکهتلفن‬ ‫همراه غیر هوشمند دارند‪ ،‬سامانه ای مبتنی بر پیامک برنامه ریزی شده که برای فعال سازی یا نحوه استفاده از ان در وب سایت بانک ها اطالع رسانی شده است‪.‬‬ ‫به بهانه وعده رئیس جمهور در جمع مردم رفسنجان؛‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران‪:‬‬ ‫مجوزی برای فروش طال در فضای‬ ‫مجازی صادر نشده است‬ ‫رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت‪ :‬این اتحادیه تاکنون‬ ‫به هیچ واحدی‪ ،‬مجوز فروش طال و ســکه در فضای مجازی را‬ ‫نداده است‪« .‬ابراهیم محمدولی» (دوشنبه) در نشست خبری‬ ‫درباره فروش طال و ســکه در فضای مجازی افزود‪ :‬پنج واحد‬ ‫برای فــروش انالین طال از وزارت صنعــت‪ ،‬معدن وتجارت و‬ ‫اتحادیه کسب و کار در فضای مجازی مجوز گرفته اند که ربطی‬ ‫به اتحادیه طال و جواهر ندارد‪ .‬رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬اکنون از پنج واحد مزبور‪ ،‬یک واحد پروانه فروش‬ ‫طال از اتحادیه طال و جواهر را دارد که ان نیز مربوط به فروش‬ ‫در فضای مجازی نیست‪ .‬محمدولی با بیان اینکه مخالف فروش‬ ‫طال و جواهر در فضای مجازی نیستیم‪ ،‬گفت‪ :‬تاکید داریم که‬ ‫ایین نامه و چارچوب خرید و فروش طال در فضای مجازی باید‬ ‫تدوین شــود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬الزم است شرایط نظارت بر داد‬ ‫وستد طال در فضای مجازی و رسیدگی به شکایات وجود داشته‬ ‫باشــد‪ .‬رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با برشمردن برخی‬ ‫مشــکالت رخ داده در این بخش گفت‪ :‬هفته گذشته فردی به‬ ‫اتحادیه اعالم کرد که ‪ 250‬میلیون تومان طال در فضای مجازی‬ ‫خریداری کرده‪ ،‬اما اکنون نه از طالها خبری هست و نه می شود‬ ‫که فروشنده را شناســایی کرد‪ .‬محمدولی گفت‪ :‬صنعت طال‬ ‫توان اشتغالزایی و ارزاوری برای کشور دارد‪ ،‬اما به دلیل برخی‬ ‫قوانین و مقررات داخلی از این ظرفیت ها استفاده نشده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یکی از مشکالت جدی این صنعت‪ ،‬مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده طالست که موجب رکود در بازار طال شده و باید‬ ‫چاره اندیشی شود‪ .‬این فعال صنفی با بیان اینکه مشکالت فعلی‬ ‫مانع اصلی صادرات طال است‪ ،‬گفت‪ :‬برای واردات مواد اولیه و‬ ‫ماشین االت طالسازی نیز مشکالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫اختالف با بانک مرکزی درباره صدور مجوز فروش سکه‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار‬ ‫اقتصادی ایرنا درباره اختالف این اتحادیه با بانک مرکزی برای‬ ‫صدور مجوز فروش ســکه گفت‪ :‬اتحادیــه طال و جواهر دارای‬ ‫بیست و یک رسته در زیر مجموعه خود است که سکه نیز یکی‬ ‫از این رسته ها به شــمار می رود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بنابراین هر‬ ‫واحد صنفی که تقاضای فروش سکه را داشته باشد باید مجوز‬ ‫خــود را از اتحادیه طال و جواهر اخذ کند‪ ،‬اما بانک مرکزی به‬ ‫دنبال در اختیار گرفتن صدور مجوز فروش ســکه بوده که به‬ ‫تازگی این ادعا کمرنگ شده است‪ .‬محمدولی با بیان اینکه طبق‬ ‫قانون‪ ،‬فروش سکه همچنان زیر مجموعه اتحادیه اتحادیه طال‬ ‫و جواهر است‪ ،‬افزود‪ :‬دولت در اندیشه تقویت بخش خصوصی‬ ‫اســت و بنابراین ادامه صدور مجوز ســکه توسط اتحادیه در‬ ‫چارچوب برنامه های دولت در جریان قرار دارد‪ .‬وی خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬خروج مجوز فروش سکه از وظایف اتحادیه طال و جواهر و‬ ‫الحاق ان به بانک مرکزی است و مشکالت زیادی را برای نظام‬ ‫مالی و اقتصادی کشور و رسیدگی به شکایات ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬مانع رقابت با خارجی ها‬ ‫«مسعود یزدان پناه» نایب رئیس اول اتحادیه طال و جواهر تهران‬ ‫نیز در این نشست با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده گفت‪ :‬نحوه‬ ‫اخذ این نوع مالیات اقدام کارشناسی نشده بوده و باعث شده که‬ ‫مشکالتی بر این صنعت تحمیل شود و شکل کنونی اخذ مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده از طال باعث شده تا قدرت رقابت سازندگان ایرانی‬ ‫نسبت به رقبای خارجی کاهش یابد‪ .‬وی با بیان اینکه چهار یا‬ ‫پنج کشور مطرح در عرصه صنعت طالسازی در جهان فعالیت‬ ‫دارند و خاطرنشان کرد‪ :‬ایران یکی از کشورهای مطرح به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬اما قوانین و مقــررات داخلی مانع رقابت با طرف های‬ ‫خارجی شده است‪ .‬یزدان پناه با اشاره به کاهش درامدهای نفتی‬ ‫دولت گفت‪ :‬چنانچه مســئوالن همراهی کرده و موانع اداری و‬ ‫قانونی را برطرف کنند‪ ،‬صنعت طال می تواند ضمن اشتغالزایی‬ ‫برای کشور ارزاوری نیز داشته باشد‪ .‬نایب رئیس اول اتحادیه طال‬ ‫و جواهر تهران با اشاره به حمایت سایر کشورها از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی خود گفت‪ :‬ترکیه‪ ،‬دولت و اتحادیه های مربوطه اقدام به‬ ‫خرید دستگاه های گران قیمت کرده و ان را به شکل قسطی در‬ ‫اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند که این موضوع باعث افزایش‬ ‫توان کاری و مالی ســازندگان ان کشورها می شود‪ .‬وی ضمن‬ ‫تاکید بر لزوم همراهی نهادهای ذیربط و بانک مرکزی با صنعت‬ ‫طال گفت‪ :‬ضروری است با صدور مجوز واردات ماشین االت مورد‬ ‫اســتفاده در صنعت طال‪ ،‬اجازه داده شود که این صنعت تقویت‬ ‫شود‪ .‬یزدان پناه خاطرنشان کرد‪ :‬امروز در بانک مرکزی و سایر‬ ‫بانکها طالی زیادی وجود دارد که می تواند ان را به طالســازان‬ ‫برای مدت یک ســال قرض دهند و در پایان زمان تعیین شده‬ ‫عین ان را تحویل بگیرند‪ .‬به گفته وی‪،‬قرض دادن طال توســط‬ ‫بانک مرکزی به طالســازان باعث رونق این صنعت شده و برای‬ ‫شبکه بانکی کشــور نیز درامدزایی خواهد داشت‪ .‬نایب رئیس‬ ‫اول اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به نقش طال در صادرات‬ ‫کشور گفت‪ :‬بررسی ها نشان می دهد صادرات هر کیلو گرم طال‬ ‫معادل ‪ ۱۵‬درصد برای کشــور ارزش افزوده و سوداوری خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬یزدان پناه درباره خرید و فروش طالی دست دوم نیز‬ ‫گفــت‪ :‬خرید و فروش این نوع طال ممنوع بوده و ایین نامه های‬ ‫مربوط به ان نیز در حال تهیه اســت که با ابالغ این ایین نامه‪،‬‬ ‫خرید و فروش طالی دست دوم جرم محسوب خواهد شد‪.‬‬ ‫دولت منابع کمک به‪ ۱۸‬میلیون خانوار را از کجا تامین می کند؟‬ ‫رئیس جمهور عنوان کرد از ماه اینده به ‪ ۱۸‬میلیون خانوار کمک نقدی انجام‬ ‫می شود؛ اما با توجه به کسری بودجه شدید دولت منابع این کمک از کجا و‬ ‫به چه میزان تامین خواهد شد؟ رئیس جمهور در جریان سفرهای استانی که‬ ‫به ورزشگاه تختی شهر رفسنجان استان کرمان رفته بود از پرداخت کمک‬ ‫جدید به خانوارها خبر داد‪ .‬حسن روحانی گفته است‪« :‬طبق محاسبات ما‬ ‫تقریباً در کشــور ما حدود ‪ ۷‬میلیون خانوار وضع زندگیشان خوب است و‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون خانوار نیاز به مســاعدت و کمک دارند‪ .‬ما انشااهلل به هر خانوار‬ ‫یک حمایتی را ماهانه می کنیم که ان شــاء اهلل از مــاه اینده اغاز کنیم و‬ ‫بتوانیم به این ‪ ۱۸‬میلیون خانوار کمک کنیم و به هر خانواده مســاعدتی‬ ‫پرداخت شــود‪ ».‬روحانی در ادامه توضیح داده است‪« :‬این طرح مهم دولت‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬اســت که در روزهای اینده و هفته های اینده مشخصات ان‬ ‫برای مردم اعالم می شــود به عنوان یک قدم دولت برای حمایت مردم در‬ ‫زندگی روزمره انها است‪ ».‬صحبت های رئیس جمهور به عنوان باالترین مقام‬ ‫اجرایی کشور قطعا به پشتوانه مالی و کارشناسی برای اجرای این طرح نیاز‬ ‫دارد‪ .‬یعنی برای اینکه بتوان اعتباری به وسعت ‪ 18‬میلیون خانوار به صورت‬ ‫ماهانه تامین کرد نیاز به منابع مالی گسترده ای وجود دارد‪ .‬البته هنوز رقم‬ ‫مســاعدت برای هر خانوار نیز نامشخص است که روی میزان تامین منابع‬ ‫پرداختی به خانوار اثر مســتقیم خواهد داشت‪ .‬برای اجرایی کردن چنین‬ ‫تصمیمی به قانون برنامه ششم‪ ،‬پنجم توسعه‪ ،‬قانون هدفمندسازی یارانه ها‬ ‫و قانون بودجه می توان استناد کرد‪ .‬استناد ب این سه قانون دو راه را ممکن‬ ‫می کند‪ -1 :‬اســتفاده از منابع عمومی بودجه ‪ -2‬اصالح قیمت حامل های‬ ‫انرژی ‪ -3‬استقراض از بانک مرکزی‬ ‫‪ -1‬استفاده از منابع عمومی بودجه‪:‬‬ ‫طبــق قانون بودجه ســال ‪ ،98‬بــرای حمایت از اقشــار و خانوارها منابع‬ ‫اختصاصی و مستقیم مشاهده نمی شود‪ .‬انچه برای یارانه و کمک هدفمند‬ ‫به خانوارها در نظرگرفته شده براساس مفاد تبصره ‪ 14‬بودجه بوده که محل‬ ‫منابع ان نیز افزایش حامل های انرژی مصوب شده است‪ .‬البته دولت طبق‬ ‫برخی قوانین باالدستی اجازه کمک و حمایت نقد و غیرنقدی به خانوارهای‬ ‫یا دهک های خاص را دارد که مشروط به تامین منابع است‪.‬‬ ‫در حال حاضر با توجه به تحریم های ظالمانه و کاهش شدید صادرات نفت‪،‬‬ ‫بودجه جاری با کمبود و کســری قابل توجه روبرو اســت‪ .‬یکی از راه های‬ ‫جبران بخشی از این مضایق افزایش حامل های انرژی پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫در همین باره محمد حســینی‪ ،‬عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس‬ ‫بیان کرده اســت ‪ :‬دولت برای عدم وابســتگی به درامدهای نفتی و جبران‬ ‫هزینه های جاری مندرج در بودجه ســاالنه نیازمند اســت منابع درامدی‬ ‫دیگری را جایگزین کند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با بیان اینکه تکیه دولت برای جبران کسری بودجه از‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی است‪ ،‬در مورد راهکار افزایش درامدها گفته‪ :‬یکی‬ ‫از این منابع افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصاً بنزین و گازوئیل است‪.‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده دیگر نماینده مجلس است در گفت وگو با رسانه ها چنین‬ ‫اســتدالل کرده است که با توجه به کســری بودجه دولت در سال ‪ 98‬به‬ ‫نظر می رســد احتمال افزایش حامل های انرژی دور از انتظار نباشد‪ .‬فاطمه‬ ‫حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است‪ :‬به طور کلی جبران‬ ‫کسری بودجه سال ‪ 98‬با تکیه صرف بر درامدهای ناشی از افزایش قیمت‬ ‫حامل های انرژی خصوصاً بنزین امکان پذیر نیســت‪ ،‬هرچند بعید می دانم‬ ‫دولــت بخواهد چنین اقدامی انجام دهد‪ .‬این نماینده مجلس تصریح کرده‬ ‫از سال گذشته تاکنون مجلس برای جبران کسری بودجه اقدامات بسیاری‬ ‫زیــادی انجام داده که در نهایت نمایندگان برای این امر کاهش هزینه های‬ ‫دولت‪ ،‬افزایش درامد از طرقی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و جلوگیری‬ ‫از فرارهای مالیاتی را به دولت پیشنهاد داده اند‪ .‬عالوه بر اظهارات نمایندگان‬ ‫مجلس که نشــان می دهد بودجه دولت با کســری روبرو اســت و حتی‬ ‫راهکارهایی نیز برای ان از جمله اجرای هدفمند سازی یارانه ها مطرح شده‪،‬‬ ‫شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در ماه های گذشته به پیشنهاد دولت‬ ‫سقف منابع بودجه عمومی را به ‪ 386‬هزار میلیارد تومان تقلیل داد تا بخشی‬ ‫از کسری بودجه جبران شود و برای جبران مافات بخشی دیگری نیز اجازه‬ ‫انتشــار اوراق اسالمی‪ ،‬اســتفاده از منابع صندوق توسعه و سایر مباحث را‬ ‫مصوب کرد‪ .‬با این اوصاف قطعا منابع بودجه نمی تواند مقصد اظهارات رئیس‬ ‫جمهور برای تامین منابع کمک مالی به ‪ 18‬میلیون خانوار باشد‪.‬‬ ‫‪-2‬اصالح قیمت حامل های انرژی‪:‬‬ ‫در حال حاضر طبق تبصره ‪ 14‬قانون بودجه ‪ 98‬بالغ بر ‪ 140‬هزار میلیارد‬ ‫تومان منابع ناشــی از افزایش قیمت حامل های انرژی مصوب شــده است‬ ‫که بخشــی از مصارف ان برای کمک نقدی و غیرنقدی اقشار اسیب پذیر‬ ‫و تحت پوشــش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شــده است‪ .‬طبق قانون‬ ‫هدفمندســازی یارانه ها نیز دولت می تواند به اقشــار و دهک های مختلف‬ ‫کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی داشته‬ ‫باشد‪ .‬این ســوال مطرح می شود که دولت براســاس کدام مجوز می تواند‬ ‫قیمت حامل ها را اصالح کند‪ .‬در کنار مجوزهای قانون هدفمندی یارانه ها‬ ‫و برنامه ششــم توسعه‪ ،‬غالمعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس معتقد اســت‪ :‬مطابق با قانون هدفمنــدی یارانه ها دولت مختار به‬ ‫افزایش قیمت حامل های انرژی است و برای این امر هیچ احتیاجی به الیحه‬ ‫اوردن در مجلس و تصویب ان وجود ندارد‪ .‬همچنین فاطمه حسینی عضو‬ ‫کمیســیون اقتصادی مجلس گریزی به افزایش قیمت بنزین زده و گفته‬ ‫اســت ‪ :‬این موضوع خالء قانونی ندارد‪ .‬افزایش نرخ بنزین یکی از اقالم ذیل‬ ‫قانون هدفمندی یارانه هاســت که دولت را مکلف کرده قیمت حامل های‬ ‫انرژی را به ‪ 90‬درصد فوب خلیج فارس برســاند‪ .‬از طرف دیگر این امر در‬ ‫قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز برای دولت ها گنجانده شده بود و دولت‬ ‫پیشین و دولت فعلی اختیار این افزایش قیمت را داشتند ولی به دلیل تبعات‬ ‫سیاسی و اقتصادی برای اجرای ان تصمیمی گرفته نشد‪.‬‬ ‫برخی نقل قول ها و شنیده نشان می دهد دولت برای پیشنهاد افزایش قیمت‬ ‫حامل های انرژی پیشنهاداتی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح‬ ‫و پیشــنهاداتی درباره قیمت ها نیز روی میز گذاشته شده است‪ .‬همچنین‬ ‫رقم پیشــنهادی برای پرداخت به خانوار براساس بعد خانوار و تعداد نفرات‬ ‫تعیین می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬استقراض از بانک مرکزی‬ ‫یک راهکار دیگر برای تامین منابع پرداخت کمک به خانوارها اســتقراض‬ ‫از بانک مرکزی اســت‪ .‬فارغ از اینکه این کار مانند انتشــار اوراق مشارکت‬ ‫برای طرح تحول ســامت توجیه منطقی اقتصادی نــدارد‪ ،‬دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهم نیز همیشــه یکی از خطوط قرمز خــود را منابع بانک مرکزی‬ ‫دانسته و تاکید کرده که حاضر نیست از ان برای اداره کشور استفاده کند‬ ‫و حتــی دولت قبل نهم و دهم را به خاطر اســتقراض از بانک مرکزی در‬ ‫ساخت مسکن مهر همیشه مورد نقد و نکوهش قرار داده بود‪ .‬در این زمینه‬ ‫مســئوالن به ویژه شخص رئیس جمهور بر عدم استقراض از بانک مرکزی‬ ‫ش قابل مالحظه ای‬ ‫تاکید کرده اند‪ .‬شهریور سال ‪ 97‬روحانی گفته بود‪ :‬بخ ‬ ‫از افزایش نقدینگی در ســال های اخیر مربوط به فعالیت موسسات مالی و‬ ‫اعتباری غیرمجاز بود‪ .‬در حالی که به رغم روال گذشته این دولت هرگز برای‬ ‫اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نبود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی خبر داد‪:‬‬ ‫حداکثر قیمت مسکن ملی متری‪ ۳.۵‬میلیون تومان‬ ‫وزیر راه و شهرســازی گفت‪ :‬حداکثر قیمت مسکن‬ ‫ملی به غیر از برخی کالنشــهرها متری ‪ ۳.۵‬میلیون‬ ‫تومان اســت که جامعه هــدف اصلی ما مردم دهک‬ ‫ســوم تا هفتم هستند‪ .‬محمد اســامی در حاشیه‬ ‫هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های اینده در‬ ‫هتل پاســیان اوین در پاسخ به سوالی درباره اخرین‬ ‫وضعیت قیمت و ثبت نام مسکن ملی اظهار کرد‪ :‬ثبت‬ ‫نام مســکن ملی به صورت ازمایشی در کرمان اغاز‬ ‫شد تا بتوانیم ضمن اسیب شناسی سامانه بتوانیم همه‬ ‫مقدمات و اقدامات الزم را برای ثبت نام مردم فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ ۱۰ :‬استان دیگر در کشور در طرح‬ ‫اقدام مســکن ملی قرار گرفته اند که در این میان سه‬ ‫استان از شنبه در ســامانه می توانند نسبت به تهیه‬ ‫و اســکن مدارک الزم اقدام کننــد و از فردا ثبت نام‬ ‫انها اغاز می شود و به تدریج بقیه استان ها نیز در این‬ ‫طرح وارد می شــوند‪ .‬وزیر راه و شهرسازی همچنین‬ ‫در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ایا مشخص نشدن‬ ‫قیمت قطعی مسکن ملی باعث باال رفتن قیمت ان از‬ ‫سوی سازندگان نمی شود؟ اظهار کرد‪ :‬قیمت مسکن‬ ‫ملی مشخص است و به هنگام انعقاد قرارداد با مردم‬ ‫اعالم می شــود اما به صورت کلی حداکثر قیمت انها‬ ‫متــری ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳.۵‬میلیون تومان اســت که البته در‬ ‫کالنشهرها متفاوت بوده و قیمت مسکن ملی به هنگام‬ ‫عقد قرارداد با مردم مشخص می شود‪ .‬اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در اکثر قریب به اتفاق کالنشهرها نیز قیمت نباید‬ ‫بیشتر از ‪ ۳.۵‬میلیون تومان باشد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫همچنین درباره ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن گفت‪ :‬‬ ‫یکی از اهداف اصلی در این طرح شناسایی متقاضیان‬ ‫واقعی مســکن است تا بتوانیم زمین کافی در اختیار‬ ‫مردم قرار دهیم و انها به خانه هایشان برسند‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در این طرح به چند صورت عمل می کنیم انهایی‬ ‫که زمین نداشته باشند در اختیارشان قرار می دهیم‬ ‫یا انکه به شــرکت های ســازنده زمین می دهیم تا‬ ‫خودشان به صورت مستقیم با مردم وارد قرارداد شوند‬ ‫در شــرایطی که مردم خودشــان زمین دارند مانند‬ ‫بافت های فرســوده نیز به انها پروانه ساخت رایگان‬ ‫و تســهیالت می دهیم که تاکنون ‪ ۲۰‬هزار نفر برای‬ ‫دریافت تســهیالت اقدام کرده اند همچنین صندوق‬ ‫پس انداز یکم را به این طرح متصل کردیم و تاکنون‬ ‫‪ ۳۴۰‬هزار نفر در این قالب قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫پرواز انتونوف ‪ ۷۴‬ممنوع نبود‬ ‫اسالمی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ایا رییس‬ ‫جمهور در ســال ‪ ۱۳۹۳‬پرواز انتونوف ‪ ۷۴‬را ممنوع‬ ‫کــرده بود یا خیر و این که پــرواز این هواپیما با چه‬ ‫مجوزی صورت می گیرد؟ اظهار کرد‪ :‬باید همه بدانیم‬ ‫مرجع ملی و بین المللی پرواز هر هواپیمایی در ایران‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری است و دیگر این که پرواز‬ ‫انتونوف ‪ ۱۴۰‬که پرونده ان بررســی و مشخص شده‬ ‫اســت با توجه به نبود درخواست از سوی مالک این‬ ‫هواپیما انجام نمی شــود‪ .‬وزیر راه و شهرسازی افزود‪:‬‬ ‫انتونوف ‪ ۷۴‬نیز از گذشــته تاکنون پرواز می کرده و‬ ‫هیچ گاه منع پروازی برایش صادر نشده است و افرادی‬ ‫که این مســاله را اعالم می کننــد صالحیتی در این‬ ‫زمینه ندارند‪ .‬وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری‬ ‫درباره ی پرونده قضایی تشــکیل شــده برای رییس‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه پرونده سقوط‬ ‫هواپیمای تهران ‪ -‬یاسوج گفت‪ :‬هیچ پرونده ای برای‬ ‫رییس سازمان هواپیمایی تشکیل نشده و هر مرجعی‬ ‫که پرونده تشکیل می دهد بایستی به این نکته توجه‬ ‫کند که مرجع ملی و بین المللی برای تشخیص علت‬ ‫بروز سانحه هوایی‪ ،‬سازمان ملی هواپیمایی کشوری‬ ‫است و نمی توانیم در کشور صدتا مرجع داشته باشیم‬ ‫تحویل ‪ ۲۰‬هزار مسکن مهر پردیس به‬ ‫متقاضیان در روزهای اینده‬ ‫وزیر راه و شهرســازی همچنین درباره مسکن مهر‬ ‫پردیس‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ســرعت گرفتن ســاخت‬ ‫مسکن مهر در این شــهر طی این روزها باید شاهد‬ ‫تحویل ‪ ۲۰‬هزار مســکن مهر پردیس به متقاضیان‬ ‫باشــیم البته پردیس امروز با سنوات گذشته از نظر‬ ‫کیفیت و خدمات متفاوت است و قابل مالحظه نیست‪.‬‬ ‫مقاوم سازی خانه های روستایی‬ ‫در زلزله اذربایجان جواب داد‬ ‫اســامی درباره زلزله رخ داده در اذربایجان شرقی و‬ ‫مقاوم سازی مسکن های روســتایی‪ ،‬گفت‪ :‬در برنامه‬ ‫ما ساالنه احداث‪ ،‬نوســازی و مقاوم سازی ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫مسکن روستایی را در دستور کار قرار داده ایم که در‬ ‫سال گذشــته ‪ ۷۹‬هزار دستگاه خانه روستایی مقاوم‬ ‫سازی و نوسازی شــده و امسال تاکید کردیم تا این‬ ‫عدد به ‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه برنامه ریزی شده برسد‪ .‬البته‬ ‫اذربایجان شرقی نشان داد که مقاوم سازی و نوسازی‬ ‫جــواب می دهد و با توجه به این که در برخی مناطق‬ ‫این اســتان اعداد و ارقام مقاوم سازی بین ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد بود شاهد این بودیم که تلفات به شدت کاهش‬ ‫پیدا کرد و این کار را همچنان ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵‬برابری ترانزیت تا سه سال اینده‬ ‫وزیر راه و شهرسازی درباره ی اخرین وضعیت خطوط‬ ‫ریلی جدید احداث شده در کریدورهای بین المللی و‬ ‫تاثیر ان بر ترانزیت کاال‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر اتصال‬ ‫راه اهــن چابهار به زاهدان و رشــت به اســتارا را در‬ ‫دســتور کار قرار داده ایم و با توجه به توسعه خطوط‬ ‫ریلی شاهد بودیم که در سال گذشته ‪ ۱۰‬میلیون تن‬ ‫بار در کشور ترانزیت شد و براساس برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته در این زمینه تا سه سال اینده این عدد‬ ‫به ‪ ۵۰‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫حداد عادل در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نمی کند‬ ‫پرویز سروری عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب از عدم کاندیداتوری غالمعلی حداد عادل در انتخابات اتی مجلس خبر داد‪ .‬در شرایطی که پس از اعالم خبر ریاست غالمعلی‬ ‫حداد عادل بر شورای ائتالف نیروهای انقالب بســیاری وی را سرلیست گروه های انقالبی برای انتخابات اتی مجلس معرفی کردند‪ ،‬در روزهای اخیر گمانه زنی هایی در ارتباط با‬ ‫عدم کاندیداتوری رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی در انتخابات اسفند ماه شنیده شده است‪ .‬پرویز سروری عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب در گفت وگو با تسنیم‪،‬‬ ‫درباره این گمانه زنی ها اظهار داشت‪ :‬شخص دکتر حداد گفتند که در انتخابات پیش رو شرکت نمی کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪170‬‬ ‫رئیسی رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫گرفتارهیچگونهحاشیه سازی‬ ‫در روند مبارزه با فساد نمی شویم‬ ‫رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ادامه قاطعانه و مصمم روند مبارزه با فســاد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هیچگونه حاشیه سازی نمی تواند روند مبارزه دستگاه قضایی با فساد‬ ‫را کند یا متوقف کند و ما مصمم تر از گذشته‪ ،‬این مسیر را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه‬ ‫قضاییه با تبریک ایام والدت با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق‬ ‫(ع)‪ ،‬وحدت در پرتو وجود مقدس نبی مکرم اسالم (ص) را وحدتی راهبردی‬ ‫دانست که جمهوری اسالمی از ابتدا بر ان تاکید کرده است و تصریح کرد‪:‬‬ ‫این وحدت نه تنها بین شیعه و سنی بلکه بین همه اقوام‪ ،‬گویش ها‪ ،‬فرهنگ‬ ‫ها و نظایر ان مطرح اســت و امروز وحدت بین همه اقشار را امری ضروری‬ ‫می دانیم‪ .‬وی با بیان اینکه دشمنان و استعمارگران همواره در طول تاریخ‬ ‫از تفرقه میان امت اسالمی سوءاستفاده کرده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از جمله تالش‬ ‫های دشمنان در سال های اخیر‪ ،‬ایجاد تفرقه در امت اسالمی و سوءاستفاده‬ ‫از ان بوده اســت؛ لذا امروز بیش و پیش از گذشــته‪ ،‬امت اسالمی ضرورت‬ ‫وحدت را متوجه است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشــاره به تاکیدات مقــام معظم رهبری در خصوص‬ ‫تقریب و نزدیکی بین دولت ها و ملت های مســلمان‪ ،‬این امر را ضرورتی‬ ‫اجتناب ناپذیر دانست و افزود‪ :‬امروز هر کس دانسته یا نادانسته‪ ،‬خواسته یا‬ ‫ناخواســته‪ ،‬وحدت را مخدوش کند‪ ،‬در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده‬ ‫است‪ .‬حجت االسالم و المسلیمن رئیسی با بیان اینکه پرچمداری وحدت‬ ‫توســط جمهوری اسالمی باعث عصبانیت دشمنان شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫امروز بسیاری از ملت ها و مردم مسلمان متوجه ضرورت وحدت و شناخت‬ ‫دشــمن شده اند‪ .‬امیدواریم این انسجام و وحدت‪ ،‬روز به روز افزایش یابد و‬ ‫ایجاد فرقه های دســت ساخته دشمن در جامعه اسالمی به حاشیه برود تا‬ ‫امت اســامی با وحدت و یکپارچگی در جهت اهداف بلند و ارمانهای خود‬ ‫گام بردارد‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬مبارزه با فساد را نکته ای‬ ‫اساسی برای نظام اسالمی دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬مبارزه با فساد در ذات‬ ‫نظام وجود دارد و هیچکس نمی تواند دغدغه مردم‪ ،‬نظام و کشور را داشته‬ ‫باشد اما دغدغه مبارزه با فساد نداشته باشد‪ .‬رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه‬ ‫مبارزه با فساد یک اصل و ضرورت است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروز به برکت خون‬ ‫شهیدان و هدایت های مقام معظم رهبری‪ ،‬پرچم مبارزه با فساد برافراشته‬ ‫شده و یک موضوع کامال همگانی است که مربوط به همه بخش ها و احاد‬ ‫مردم اســت‪ .‬هر کس امروز به نام مدیر به مردم خدمتگزاری می کند باید‬ ‫بداند توقع مردم از همه دستگاه ها‪ ،‬ادارات و سازمان ها‪ ،‬سالمت نظام اداری‬ ‫و خدمت بدون شائبه و مبارزه با فساد است‪ .‬وی با بیان اینکه مساله فساد‬ ‫برای همه رنج اور شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دستگاه قضا مصمم است این روند‬ ‫را دنبال کند و هیچگونه حاشیه سازی‪ ،‬ما را گرفتار نخواهد کرد‪ ،‬از مبارزه‬ ‫با فساد باز نخواهد داشت و روند کار دستگاه قضایی را کند نخواهد کرد‪ .‬ما‬ ‫مصمم تر از همیشه به صورت قاطعانه با فساد مبارزه می کنیم و مردم را نیز‬ ‫در جریان اقدامات خود قرار خواهیم داد زیرا معتقدیم مشارکت و احساس‬ ‫مسئولیت مردم در این زمینه بسیار مهم است‪.‬‬ ‫رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬ضمن قدردانی از برگزارکنندگان‬ ‫همایش دادســتان های سراسر کشور‪ ،‬اثر این همایش را در اجرای مباحث‬ ‫ان دانست‪ .‬وی همچنین دستور داد که تغییرات مورد نیاز در قانون مجازات‬ ‫اسالمی یا ایین دادرســی کیفری‪ ،‬هر چه سریعتر و با یک کار انقالبی‪ ،‬به‬ ‫مجلس شورای اسالمی اعالم شود‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬حجت االسالم و‬ ‫المسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه از اجرای طرح «هر مسجد‪،‬‬ ‫یک حقوقدان» با محوریت بسیج حقوقدانان و اعالم امادگی هزار مسجد در‬ ‫کرج برای اجرای این طرح خبر داد‪ .‬همچنین محمدجواد الریجانی رئیس‬ ‫ستاد حقوق بشر نیز گزارشی از حضور جمهوری اسالمی در مجمع عمومی‬ ‫شــورای حقوق بشر ســازمان ملل ارائه داد و گفت‪ :‬فضا در این نشست در‬ ‫مجموع مثبت بود و گزارش منقح و کاملی از وضعیت حقوق بشر در کشور‬ ‫ارائه شــد‪ .‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬ادامه بحث و بررسی در خصوص اصالح‬ ‫موادی از قانون ایین دادرسی کیفری در دستور کار امروز مسئوالن قضایی‬ ‫قرار داشت که مواردی از ان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح‬ ‫اجرایعدالتموجبرضایتمندیمردممیشودهرچندخوشایندعده اینباشد‬ ‫رئیس ســتادکل نیروهای مســلح گفت‪ :‬عدالتی که مطلوب حکومت‬ ‫اسالمی اســت و می تواند موجب رضایتمندی مردم شود مدتی است‬ ‫به خوبی پیش گرفته شده اســت هرچند که خوشایند عده ای نباشد‪.‬‬ ‫سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در اولین همایش‬ ‫ملی حکمرانی اســامی که دوشنبه (‪ 20‬ابان) در دانشگاه عالی دفاع‬ ‫ملی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬حکمرانی اسالمی موضوع بسیار مهم و اساسی‬ ‫و به عنوان گام اول اســت و امید داریم که بتوانیم با اموزش مناســب‬ ‫بتوانیم در این مسیر موفقیت بیشتری داشته باشیم‪ .‬وی همچنین به‬ ‫انواع حکمرانی ها در تاریخ جهان اشــاره و تاکید کرد‪ :‬در تاریخ شاهد‬ ‫انواع حکمرانی ها بوده ایم و میان این حکمرانی ها تفاوت بسیاری وجود‬ ‫داشــته‪ ،‬اما نقطه مشترک انها این است که این حکمرانی ها بر اساس‬ ‫اوامر الهی نبوده است‪ .‬رییس ســتادکل نیروهای مسلح تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروز بر همه اشــکار شده که حکمرانی ها بر اســاس مکاتب انسانی‬ ‫مانند سوسیالیست و لیبرالیسم راه به جایی نمی برد‪ ،‬انقالب اسالمی‬ ‫یک ایده جدید حکمرانی را معرفی کرده است‪ .‬سرلشکر باقری‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امام خمینــی(ره) این ایده را مطرح کرد که بر اســاس فرامین الهی‬ ‫می شــود یک نوع حکومت الهی را تشکیل داد‪ ،‬انقالب اسالمی با نفی‬ ‫طاغوت داخلی و نفی اســتکبار جهانی و سردادن شعار نه شرقی و نه‬ ‫غربی تالش کرده که کشــور را بر اساس فرامین الهی اداره کند‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه اســتفاده از فرامین الهی و بهره برداری از ایات الهی‬ ‫دستمایه درستی اســت که اگر با صحت کامل صورت گیرد می تواند‬ ‫موجب رفاه‪ ،‬اســایش ملت شود‪ ،‬گفت‪ :‬این چنین حکمرانی دو بار در‬ ‫صدر اسالم برقرار شد و بعد از ان افرادی به حکومت رسیدند که هیچ‬ ‫بهره ای از اسالم نبرده بودند‪ .‬رئیس ســتادکل نیروهای مسلح اضافه‬ ‫کرد‪ :‬قانونمداری یکی از اصول اساسی در حکومت امام علی(ع) است‪،‬‬ ‫اگر قانون حاکم باشــد‪ ،‬امور بدون فشــار پیش می رود و نتیجه زودتر‬ ‫حاصل می شود‪ .‬سرلشکر باقری تاکید کرد‪ :‬مسئله بعدی‪ ،‬پاسخگویی‬ ‫مســئوالن به ملت و خداوند متعال است‪ ،‬مســئوالن باید خود را در‬ ‫مقابل مردم و خداوند پاسخ گو بدانند و بر عملکرد خود دقت و نظارت‬ ‫داشته باشند‪ .‬وی همچنین شفافیت و مبارزه با سوء استفاده از قدرت‬ ‫را از دیگر اصول حکمرانی در اســام و حکومت امام علی(ع) دانست‬ ‫و ابــراز کرد‪ :‬عدالت از اصول اساســی در حکومت امام علی(ع) بود و‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫ایشــان می فرمودند که «اگر بیت المال را کابین زنانتان کرده باشــید‬ ‫انها را بازپس می گیرم»‪ ،‬عدالتی که مطلوب حکومت اســامی است‬ ‫و می تواند موجب رضایتمندی مردم شــود‪ ،‬ان چیزی است که چند‬ ‫وقتی اســت به خوبی پیش گرفته شــده‪ ،‬هرچند که خوشایند عده ای‬ ‫نباشد‪ .‬رئیس ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد‪ :‬در جنگ جهانی دوم‬ ‫ارتش به دلیل اینکه فرماندهان ان وابســته بودند و به ملت وابستگی‬ ‫نداشــتند‪ ،‬مقاومتی در برابر متجاوزان نکردند‪ ،‬اما بعد از انقالب ما با‬ ‫توطئه های دشــمنان انقالب اســامی‪ ،‬جنگ تحمیلی و بعد از ان با‬ ‫تهدید مســتقیم امریکا مواجه شــدیم‪ ،‬کنار ان با اقدامات منافقین و‬ ‫ترور مواجه شــدیم که تعداد زیادی از مردم شــریف ما را به شهادت‬ ‫رســاندند و بعد از ان با تروریسم فرامنطقه ای روبه رو بودیم‪ .‬سرلشکر‬ ‫باقری ادامه داد‪ :‬انقالب اســامی با همه این تهدیدات و البته تحریم‪،‬‬ ‫با رهبری رهبــر انقالب و امام خمینی(ره)‪ ،‬دشــمن را کیلومترها از‬ ‫مرزها دور کرد و امروز در حوزه دفاعی مانند حوزه موشکی و مخابرات‬ ‫حرف های بســیاری برای گفتن در ســطح منطقه و جهان داریم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نیروهای مســلح ما توانســتند روش های نبرد بومی را طراحی‬ ‫کنند و همچنین یک قدرت اطالعاتی و امنیتی ایجاد کنند که دشمن‬ ‫را در عرصه های مختلف با شکست روبه رو کند‪.‬‬ ‫رئیس ستادکل نیروهای مسلح همچنین گفت‪ :‬تبعیت از والیت فقیه‬ ‫و خودباوری از دالیل پیروزی ها و موفقیت های ایران اسالمی در عرصه‬ ‫نظامی اســت‪ ،‬ما از شکســت ها درس گرفته و موفقیت ها را گسترش‬ ‫داده و روش ها را به دور از تعصب اصالح کرده ایم و به مردم تکیه داریم‬ ‫و اینها موجب پیروزی و پیشرفت عرصه نظامی و دفاعی شده است‪.‬‬ ‫سرلشــکر باقری با تاکید به اینکه «ما امروز به هیچ کشور یا ابرقدرتی‬ ‫وابســته نیستیم و کام ً‬ ‫ال به خود متکی هستیم»‪ ،‬گفت‪ :‬اینها بخشی از‬ ‫تجارب ماســت‪ ،‬البته در عرصه های مختلف مانند سیاســت خارجی‪،‬‬ ‫اقتصادی و‪ ...‬تجاربی بسیار غنی و ارزشمند به دست اورده ایم که باید‬ ‫از انها بهره بــرداری و نقاط ضعف را تقویت کرد‪ .‬وی همچنین راجع‬ ‫به بیانیه گام دوم انقالب اســامی که از ســوی مقــام معظم رهبری‬ ‫ابالغ شــده است گفت‪ :‬در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی رهبر معظم‬ ‫انقــاب اســامی روش حکمرانی و اینده انقالب و نظام اســامی را‬ ‫ترســیم کرده اند که در این مســیر تبعیت از والیت فقیه و استقامت‬ ‫راه رسیدن به موفقیت است‪ ،‬ایشــان جوانان را موتور حرکت انقالب‬ ‫اســامی می دانند‪ ،‬مقام معظم رهبری در بیاناتشــان نظام اموزش و‬ ‫پرورش و همه دســتگاه هایی را که در تربیــت و اموزش نقش دارند‬ ‫خطاب قرار داده و بر اهمیت کار انها تاکید کرده اند‪ .‬رئیس ســتادکل‬ ‫نیروهای مســلح با اشاره به ضرورت تشکیل دانشگاه حکمرانی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اموزش حکمرانی برای اینده و پیشــرفت انقالب اسالمی بسیار‬ ‫مهم اســت‪ ،‬زیرا شــاهد در حال کنار رفتن نســل اول انقالب و روی‬ ‫کار امدن نســل های بعدی انقالب هستیم پس باید تجارب گرانبهای‬ ‫ســالهای گذشته به انها منتقل شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بهره مندی از علوم‬ ‫انســانی غربی مناسب پیشرفت انقالب اســامی نیست‪ :،‬علوم غربی‬ ‫و بهره بــرداری از اســاتیدی که علوم غربی را با ظاهری اســامی به‬ ‫جوانان منتقل کنند نمی تواند مــا را به اهداف بیانیه گام دوم انقالب‬ ‫اسالمی برساند‪ ،‬پس در این مسیر باید هدف را بلند گرفت و با تدوین‬ ‫سرفصل ها‪ ،‬اصول مدیریت و حکمرانی اسالمی را به مسئوالن اموخت‪.‬‬ ‫سرلشکر باقری تصریح کرد‪ :‬ســپری کردن دوران مدیریت حکمرانی‬ ‫اســامی برای کلیه مدیرانی که به تازگی به مسئولیت می رسند بسیار‬ ‫ضروری اســت‪ ،‬ما در نیروهای مســلح چند ســالی است که اموزش‬ ‫فرماندهانی را که به تازگی به مســئولیت رسیده اند پیش گرفته ایم و‬ ‫به نتایج بســیار خوب و مطلوبی رسیده ایم‪ ،‬این دوره اموزشی موجب‬ ‫می شود فرماندهان با انچه پیش از انها گذشته اشنا شوند‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫اریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫اماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫سامانه ثبت اموال و دارایی مسئوالن‬ ‫در مجلس راه اندازی شد‬ ‫با مساعدت دســتگاه قضایی و در جهت تسهیل کار نمایندگان‬ ‫مجلس شــورای اســامی پایگاه اخذ کد ثنا در مجلس شورای‬ ‫اسالمی راه اندازی شد‪ .‬نمایندگان مجلس با مراجعه به این پایگاه‬ ‫می توانند با ارائه مدارک هویتی خود‪ ،‬کد ثنا را اخذ کرده و پس از‬ ‫ان از طریق مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی قضایی «عدل‬ ‫ایران» نسبت به ثبت اموال و دارایی های خود اقدام کنند‪ .‬اسداهلل‬ ‫عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در جمع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬قوه قضائیه و ریاست این قوه همکاری مناسبی‬ ‫برای راه اندازی امکان دریافت کد ثنا در مجلس شورای اسالمی‬ ‫داشــتند و از امروز نمایندگان مجلس به عنوان بانیان ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون ثبت اموال و دارایی مسئولین‪ ،‬می توانند نسبت به‬ ‫ثبت اموال خود اقدام کنند‪ .‬وی اظهارداشت‪ :‬این قانون شامل ‪۲۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬هزار نفر می شود و هر فردی که از تاریخ ‪ ۲۳‬دی ماه ‪۱۳۹۴‬‬ ‫در مســئولیتی قرار گرفته است موظف است‪ ،‬اموال و دارایی های‬ ‫خود را در این سامانه ثبت کند‪ .‬به گفته عضو هیات رئیسه مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬شیوه کار سامانه به این صورت است که مسئولین‬ ‫در ابتدای و انتهای مســئولیت طی دو فرم جداگانه اموال خود را‬ ‫ثبت کرده و دستگاه قضایی وظیفه نظارت و تطبیق لیست های ارائه‬ ‫شده را دارد‪.‬به گفته عباسی اموال خود مسئول‪ ،‬همسر و فرزندانش‬ ‫باید در این ســامانه ثبت شــود و ساختمان و زمین‪ ،‬چه ثبتی و‬ ‫چه غیرثبتی‪ ،‬حقوق و دارایی هایی که ارزش مالی داشــته باشد‪،‬‬ ‫مطالبات و دیون‪ ،‬سرمایه گذاری ها‪ ،‬اوراق بهادار‪ ،‬موجودی حساب و‬ ‫منبع درامد مستمر از جمله داراییهایی است که در این سامانه ثبت‬ ‫می شود وی ابراز امیدواری کرد شفاف سازی و اعالم دارایی ها باعث‬ ‫اعتماد بیشتر مردم به مسئولین بشود در پاسخ به سوالی که چرا‬ ‫اطالعات اموال و دارایی های مسئولین در اختیار عموم مردم قرار‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬مجمع تشخیص مصلحت نظام بر محرمانه بودن‬ ‫این اطالعات تاکید دارد و تنها دستگاه ناظر یعنی قوه قضائیه این‬ ‫اطالعات را در اختیار دارد و اگر در اعالم این اطالعات نقایصی وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬قوه قضائیه به انها رسیدگی خواهد کرد‪ .‬ستاد دریافت‬ ‫کد ثنا برای نمایندگان مجلس شورای اسالمی تا پایان ابان ماه در‬ ‫مجلس مستقر است و نمایندگان پس از دریافت کد ثنا می توانند‪،‬‬ ‫در هر مکان دیگری اموال و دارایی های خود را در سامانه ثبت کنند‪.‬‬ ‫طبق قانون تا پایان ابان ماه مسئولین فرصت ثبت اموال خود را‬ ‫دارند‪ .‬طبق مساعدت قوه قضائیه مقرر شده است پایگاه دریافت کد‬ ‫ثنا برای تسهیل کار مسئولین کشور در ‪ ۹‬نهاد حاکمیتی مستقر‬ ‫شود‪ ،‬مجلس شورای اسالمی اولین نهاد بوده و بعد از ظهر امروز این‬ ‫پایگاه در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد انتخابات کشور‪:‬‬ ‫‪ ۲۹۰‬نماینده از ‪ ۲۰۸‬حوزه انتخابیه‬ ‫وارد مجلس می شوند‬ ‫«ســید اسماعیل موسوی» سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور‬ ‫درباره تعداد حوزه های انتخابیه و تعداد افرادی که دور یازدهم وارد‬ ‫مجلس می شوند‪ ،‬افزود‪ :‬از لحاظ تعداد نمایندگان تغییری نداریم‬ ‫یعنی به همان میزان ‪ ۲۹۰‬نفری که بودند وارد مجلس می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دوره گذشته ‪ ۲۰۷‬حوزه انتخابیه داشتیم که در‬ ‫یکی از حوزه های انتخابیه استان اذربایجان غربی به دلیل وسعت‬ ‫و جمعیت تفکیک صورت گرفت و اکنون در کشــور ‪ ۲۰۸‬حوزه‬ ‫انتخابیه وجود دارد‪ .‬موسوی درباره بحث نظارت بر تبلیغات‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت ‪ :‬همه مراحل و فرایندهای انتخابات را براساس قانون انجام می‬ ‫دهیم؛ انجا که به قانون مربوط است و تکلیف ایجاد کرده قطعا ورود‬ ‫می کنیم و با همین نیت هیات بازرسی انتخابات در سطح کشور‪،‬‬ ‫استان ها و شهرستان ها تشکیل شده است‪ .‬وی یکی از مسئولیت‬ ‫ها و وظایف برعهده هیات بازرسی انتخابات را رصد فعالیت ها و‬ ‫اقدامات داوطلبان احتمالی عنوان و تصریح کرد‪ :‬از انجا که هنوز به‬ ‫مقطع ثبت نام نرسیدیم نمی توانیم به همه انان داوطلب بگوییم‬ ‫اما رصدهای الزم انجام می شود تا اگر تخلفی داشته باشند ابتدا‬ ‫تذکر می دهیم و بعد از ان هم هیات های بازرسی ورود و رسیدگی‬ ‫می کنند‪ .‬دبیر ستاد انتخابات همچنین به امادگی وزارت کشور‬ ‫برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫سه نگاه یا سه پیشنهاد در خصوص انتخابات الکترونیک مطرح‬ ‫شد؛ پیشنهاد نخست این بود چون ‪ ۱۷۴‬حوزه انتخاباتی داریم که‬ ‫تک نماینده ای هستند‪ ،‬هر حوزه ای که دوستان در شورای نگهبان‬ ‫توافــق و اعالم کنند‪ ،‬امادگی داریم در انجا انتخابات را به صورت‬ ‫الکترونیکی برگزار کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬گزینه دوم این بود که‪ ۱۱‬استان‬ ‫را به صورت ویژه که تعدادی از حوزه های انتخابی انها تک نماینده‬ ‫ای و تعدادی هم دو نماینده ای هستند‪ ،‬صفر تا ‪ ۱۰۰‬این حوزه‬ ‫ها را الکترونیکی برگزار کنیم‪ .‬موســوی گزینه سوم را شهرهایی‬ ‫برشمرد که در انتخابات شوراهای اسالمی در سال ‪ ۹۶‬به صورت‬ ‫الکترونیکی برگزار شد و ادامه داد‪ :‬در انتخابات شوراها ‪ ۱۳۹‬شهر را‬ ‫تمام الکترونیک برگزار کردیم و طبق ارزیابی های انجام شده نتیجه‬ ‫بسیار خوبی هم داشت‪ .‬سخنگوی ستاد انتخابات خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امادگی داریم براساس توافقاتی که وزیر کشور با دبیر و قائم مقام‬ ‫شورای نگهبان داشته اند‪ ،‬انتخابات در‪ ۱۳۹‬شهر الکترونیکی برگزار‬ ‫شــود‪ .‬اما باز اعالم می کنیم این امکان وجود دارد اگر تعداد حوزه‬ ‫های انتخابی دیگر هم توافق شود‪ ،‬می توانیم انتخابات را الکترونیکی‬ ‫برگزار کنیم‪ .‬موسوی درباره قانونی بودن یا نبودن فعالیت سایت نظر‬ ‫سنجی اصالح طلبان به نام «سرا» تصریح کرد‪ :‬درخصوص فعالیت‬ ‫احزاب و فعاالن سیاسی‪ ،‬همکاران ما در دفتر سیاسی وزارت کشور‬ ‫متولی هستند و باید جواب دهند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬فعالیت های‬ ‫احزاب سیاســی برای انتخابات مرتبط با ستاد انتخابات است‪ ،‬اما‬ ‫اینکه ایا مجوز دارند یا ندارند‪ ،‬کمیسیون ماده ‪ ۱۰‬احزاب مجوز را‬ ‫صادر و صالحیت را احراز می کند‪ .‬دبیر ستاد انتخابات درباره میزان‬ ‫استقبال و ثبت نام در انتخابات اتی مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫نمی توانیم براورد دقیقی داشته باشیم اما عالقه مندی برای ورود‬ ‫به مجلس بیشتر شده است در دوره گذشته ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۲‬نفر ثبت‬ ‫نام کردند و شاید این بار از این هم بیشتر شود‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫هنگام الودگی هوا چه میوه های مصرف کنیم؟‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪170‬‬ ‫اخبار‬ ‫اهمیت زمان بندی برای کاهش وزن‬ ‫علم تغذیه نشان داده است که عالوه بر میزان کالری دریافتی‪،‬‬ ‫زمــان دریافت ان نیز اهمیــت دارد به گونــه ای که دریافت‬ ‫کالری های بیشــتر در صبح و دریافــت کالری های کمتر در‬ ‫عصر به کاهش وزن کمک می کند‪ .‬بسیاری از افراد در عصرها‬ ‫شروع به خوردن هله وهوله های مختلف می کنند‪ .‬علت این کار‬ ‫می تواند خستگی افراد‪ ،‬نداشتن تمرکز کافی برای انجام کارهای‬ ‫مختلف خود و بی حوصله بودن ان ها باشــد که منجر به روی‬ ‫اوردن به خوردن غذاهای پرچرب و شیرین می شود‪ .‬تحقیقات‬ ‫بسیاری نشــان داده که بدن ما در مقابل کالری های دریافتی‬ ‫چگونه در ســاعات صبحگاهی نســبت به ساعات عصرگاهی‬ ‫واکنش نشــان می دهد‪ .‬علت این امــر مربوط به علم پیچیده‬ ‫ریتم های شبانه روزی است‪ .‬این ریتم ها شامل تغییرات جسمی‪،‬‬ ‫روانی و رفتاری در بدن است که یک چرخه تقریباً ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫را دنبال می کنند‪ .‬این ریتم ها توسط یک ساعت بیولوژیکی در‬ ‫مغز هدایت می شوند که در درجه اول تحت تاثیر نور است و به‬ ‫ســایر ساعت های «محیطی» در عضالت و اندام ها‪ ،‬ساعت روز‬ ‫را اعالم می کند‪ .‬از انجا که ریتم های شبانه روزی بر چگونگی‬ ‫متابولیزه شــدن کالری ها‪ ،‬کربوهیدرات ها و چربی ها طی یک‬ ‫دوره ‪ ۲۴‬ســاعته تاثیر می گذارنــد‪ ،‬این عامل می تواند چرایی‬ ‫کاهش سرعت کم کردن وزن با دریافت کالری های بیشتر در‬ ‫ســاعات عصرگاهی را توضیح دهد‪ .‬یک مطالعه علت این امر‬ ‫را کشف کرده اســت‪ .‬این مطالعه شامل ‪ ۴۲۰‬شرکت کننده‬ ‫دارای اضافه وزن و چاق بوده که به دو گروه افرادی که زود غذا‬ ‫می خوردند و افرادی که دیر غذا می خوردند‪ ،‬تقسیم شده بودند‪.‬‬ ‫افرادی که زود غذا می خوردند پیش از ســاعت ‪ ۳‬بعدازظهر و‬ ‫افرادی که دیر غذا می خوردند پس از ساعت ‪ ۳‬بعدازظهر ناهار‬ ‫می خوردند‪ .‬افرادی که دیر غذا می خوردند هم چنین به نسبت‬ ‫افرادی کــه زود غذا می خوردند صبحانه هــای کم کالری تری‬ ‫خورده یا بیشــتر از خوردن صبحانه صرف نظر می کردند‪ .‬در‬ ‫اواخــر دوره ‪ ۲۰‬هفته ای مطالعه بــا وجود این که هر دو گروه‬ ‫تقریباً روزانه ‪ ۱۴۰۰‬کالری و با میزان مشابه چربی‪ ،‬پروتئین و‬ ‫کربوهیدرات دریافت می کردند‪ ،‬افرادی که دیر غذا می خوردند‬ ‫نسبت به افرادی که زود غذا می خوردند وزن کمتری از دست‬ ‫داده و در عین حال با ســرعت کمتری این میــزان وزن را از‬ ‫دست می دادند‪ .‬این تحقیقات نشان می دهد کالری که ما در‬ ‫نتیجه هضم ‪ ،‬جذب و متابولیسم ریزمغذی های موجود در مواد‬ ‫غذایی مصرفی مان می سوزانیم‪ ،‬تحت تاثیر سیستم شبانه روزی‬ ‫بدنمان اســت و این سیستم در ساعت ‪ ۸‬شب کمتر از ساعت‬ ‫‪ ۸‬صبــح فعالیت دارد‪ .‬در نتیجه اگر قصــد کاهش وزن دارید‬ ‫ســعی کنید تا حد ممکن کالری مورد نیاز خود را در ساعات‬ ‫اولیه روز دریافت کنید‪ .‬وعده صبحانه را از دســت ندهید و به‬ ‫ان چه که برای ناهار و شــام می خورید توجه داشــته باشید‪.‬‬ ‫مصرف ماهی و مرغ و سبزیجات را بیشتر کنید‪ .‬برای وعده شام‬ ‫میزان غذای خود را نصف کنید یا از میزان کربوهیدرات در این‬ ‫وعده بکاهید‪ .‬کارگران شیفت شب نیز می توانند تغذیه خود را‬ ‫با ریتم شبانه روزی خود هماهنگ کنند‪ .‬ان ها می توانند زمان‬ ‫خوردن وعده های غذایی را با خوردن سنگین ترین وعده غذایی‬ ‫هنگام بیدار شــدن در حدود ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬بعد از ظهر و خوردن یک‬ ‫«صبحانه» ســبک در پایان روز کاری خود در ســاعت ‪ ۷‬یا ‪۸‬‬ ‫صبح تغییر دهند‪ .‬بنا بر گزارش خبرگزاری سی ان ان‪ ،‬در صورتی‬ ‫که هله هوله خوری برای شما مشکلی ایجاد کرد می توانید به این‬ ‫روش روی بیاورید که اشپزخانه را هر روز در ساعت مشخصی از‬ ‫عصر تعطیل کنید‪ .‬می توانید از تلفن هوشمند خود برای هشدار‬ ‫دادن به شما جهت انجام این کار استفاده کنید‪ .‬سپس در این‬ ‫زمان به جایی بروید که یخچال در دید شما نباشد و سر خود‬ ‫را با کارهای مختلف گرم کنید‪.‬‬ ‫«پرخوری» این ‪ ۱۷‬بیماری و عارضه را‬ ‫در پی دارد!‬ ‫در این مطلب به ‪ ۱۷‬مورد از عوارض و بیماری هایی که به صورت‬ ‫مستقیم یا غیرمســتقیم به واسطه «پرخوری» ایجاد می شود‪،‬‬ ‫اشاره شده است‪« .‬پرخوری» جزء عادت های بد غذایی است که‬ ‫به تنهایی می تواند منشا ابتال به بسیاری از امراض و اختالالت‬ ‫شود‪ .‬در ادامه به ‪ 17‬مورد از عوارض و بیماری هایی که به صورت‬ ‫مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه پرخوری ایجاد می شود‪ ،‬اشاره‬ ‫شده است‪ :‬یبوست؛ اروغ ترش یا سوزش فم معده و ریفالک؛‬ ‫بزرگی شکم؛ کاهش عمر؛ تنگی نفس؛ گرفتگی عروق قلب؛ بوی‬ ‫بد دها؛ خواب اشفته؛ کاهش هضم بدن؛ ترشح بزاق ترشیده؛‬ ‫تخریب کیس ه صفرا؛ افزایش فشار خون؛ رنگ پریدگی چهره؛‬ ‫کاهش قوای دفاعی بدن؛ ضخیم شــدن پوست بدن؛ باالرفتن‬ ‫اخالط غالب بدن؛ بادکردن روده‪ ،‬سـرطان روده‪.‬‬ ‫با توجه به افزایش الودگی هوای تهران و قرار گرفتن کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه های حساس اعم از سالمندان‪ ،‬کودکان‪ ،‬بانوان باردار و بیماران قلبی و ریوی که بیش از سایر شهروندان‬ ‫در معرض اسیب ها و خطرات هوای الوده قرار دارند‪ ،‬باید میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنند‪ .‬مصرف میوه و سبزیجات در کاهش اثار و عوارض ناشی از الودگی هوا موثر هستند‪ ،‬مصرف میوه های دارای‬ ‫ویتامین های‪ A، C‬و‪ E‬که خاصیت انتی اکسیدان دارند‪ ،‬در مراقبت از سلول های بدن مقابل اسیب دیدن در شرایط الودگی هوا موثر هستند‪ .‬از جمله میوه ها و سبزیجات دارای انتی اکسیدان می توان به‬ ‫مرکبات و میوه های با رنگ های زرد‪ ،‬نارنجی و قرمز‪ ،‬موز‪ ،‬خرمالو‪ ،‬انار‪ ،‬کیوی و انواع فلفل های سبز و نارنجی را نام برد و در مجموع‪ ،‬مصرف روزانه حداقل ‪ 400‬گرم میوه و سبزیجات توصیه می شود که معادل‬ ‫‪ 3‬عدد میوه متوسط و ‪ 2‬عدد محصوالت فرنگی نظیر هویج و گوجه است‪ .‬افزایش مصرف اب و مایعاتی همچون شیر کم چرب و نیز مصرف ماهی به دلیل وجود ویتامین ‪ E‬و اُمگا ‪ 3‬به کاهش اثار و عوارض‬ ‫الودگیهواکمکمی کندضمناینکهمصرفسبزی هاییمانندکاهو‪،‬هویج‪،‬گشنیز‪،‬جعفری‪،‬تره‪،‬کرفس‪ُ ،‬خرفه‪،‬ریحان‪،‬کلم‪ُ ،‬گلکلم‪،‬سبزیخوردن‪،‬پیازچه‪،‬سیرولیموتُرشدرروزهایالودهضروریاست‪.‬‬ ‫مقابلهبا«محصوالتتراریخته»‬ ‫بدون عزم مسئوالن و همراهی مردم امکانپذیر نیست‬ ‫دبیرکل جامعه اســامی حامیان کشــاورزان ایران با بیان اینکه مقابله با‬ ‫«محصــوالت تراریخته» بدون عزم مســئوالن و همراهی مردم امکانپذیر‬ ‫نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر روند کشاورزی به این شــکل در ایران ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫کشــورهای دیگر جای محصوالت خشــکبار ایرانی را در جهان می گیرند‪.‬‬ ‫جغرافیای ایران یکی از بهترین مناطق جهان برای کشاورزی متنوع با توجه‬ ‫به چهارفصل بودن کشورمان اســت‪ .‬از زمان کهن‪ ،‬کشاورزی و دامپروری‬ ‫در ایران یکی از مهمترین بخشــهای زندگی و اقتصاد خانوارها و جوامع در‬ ‫زیست بوم ایران بوده است‪ .‬با وجود این ظرفیت بی نظیر استفاده نامناسب‬ ‫از زمین و اب و کشــت برخی از محصوالت با مصرف باالی اب باعث شده‬ ‫تا به بهانه کمبود اب‪ ،‬واردات محصوالت کشاورزی به شکل تصاعدی افزایش‬ ‫یابد؛ این در حالیست که با نیاز کشور به کاالی استراتژیک در بخش مصرف‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬واردات «محصوالت تراریخته» افزایش یافته و مسئوالن دولتی‬ ‫از جمله معاون اول دولت و رئیس ســازمان محیط زیست به توجیه چنین‬ ‫وارداتی می پردازند!‬ ‫در این زمینه گفتگویی با دکتر حســین روازاده؛ پژوهشگر طب ایرانی ــ‬ ‫اســامی و دبیرکل جامعه اسالمی حامیان کشاورزان ایران داشتیم که در‬ ‫ادامه امده اســت‪ .‬دکتر حسین روازاده با توجه به شعار رونق تولید در سال‬ ‫جاری اظهار کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب اسالمی از جمله شخصیتهایی هستند‬ ‫که همواره بر اتکا به تولیدات و ظرفیت های داخلی تاکید کرده اند و در یک‬ ‫دهه اخیر تاکید ایشان بر موضوع اقتصاد و تولید بوده است؛ در همین راستا‬ ‫از جمله مهمترین بخش هایی که می تواند به صورت زیرســاختی و اساسی‬ ‫تحول افرین باشد‪ ،‬بخش کشاورزی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر مردم را به سمت‬ ‫کشاورزی تشویق کنیم‪ ،‬هم مسئله غذا و هم اقتصاد خانواده حل خواهد شد؛‬ ‫در چند دهه اخیر شاهدیم که بسیاری از جوانان از روستاها به سمت شهرها‬ ‫برای پیدا کردن شــغل و حتی کارگری کوچ کرده اند در حالی که امکانات‬ ‫بی نظیری برای کشاورزی در روستاها وجود دارد که می تواند اینده جوانان‬ ‫را تضمین کند؛ در برخی از اقلیم ها‪ ،‬مث ً‬ ‫ال کاشــت درخت گردو اقتصاد یک‬ ‫خانواده را متحول می کند؛ براساس محاسبات‪ ،‬اگر فقط ‪ 25‬درخت گردو به‬ ‫محصول برسد‪ ،‬به اندازه یک حقوق بازنشستگی تولید مالی برای فرد خواهد‬ ‫داشت؛ این پتانسیل در حالی وجود دارد که بسیاری از زمین ها‪ ،‬لم یزرع باقی‬ ‫مانده یا رها شده اند؛ نیاکان ما به خوبی به این ظرفیت اشنا بودند و درختان‬ ‫میوه و درختانی مانند بادام‪ ،‬پســته‪ ،‬گردو و‪ ...‬در محیط ایران امتحان خود‬ ‫را پس داده اند؛ زمین حاصلخیز ایران بهترین محصوالت خشــکبار جهان‬ ‫را تولید می کند اما مشــاهده می شــود که میزان تولیدات ما با ظرفیتهای‬ ‫کشور همخوانی ندارد‪ .‬روازاده تصریح کرد‪ :‬برخی کم ابی را بهانه می کنند و‬ ‫چوب حراج به صنعت کشاورزی ایران زده اند؛ کشور ایران‪ ،‬اب فراوان دارد‬ ‫و دهها ســال دیگر اگر این اب مصرف شود‪ ،‬اب تمام نخواهد شد؛ اگر این‬ ‫ظرفیت مدیریت شــود‪ ،‬تولید و اشتغال به شکل اساسی ایجاد خواهد شد؛‬ ‫نوع تولید باید مجددا ً به کشاورزان اموزش داده شود؛ رهبر کبیر انقالب به‬ ‫مسئوالن تاکید داشتند که به کشاورزی اهمیت ویژه بدهند؛ در حال حاضر‬ ‫که تحریم ها به ســمتی رفته که مردم ایران برای تهیه قوت روزانه یا غذای‬ ‫روزانه به زحمت بیفتند ‪ ،‬احاطه بر غذا و دارو از جمله سیاســتهای استکبار‬ ‫جهانی اســت؛ کشــاورزی ایران در طول تاریخ جهــان نمونه بود؛ بهترین‬ ‫کشــاورزی و بهترین اساتید این رشــته در ایران بودند؛ ضعف کشور ما در‬ ‫بخش کشــاورزی برای این است که فرهنگ کشاورزی را از خانواده ها دور‬ ‫کردند؛ در زمان قدیم عالقه وافری به درختکاری و کشاورزی وجود داشت‬ ‫و نوع کاشت درخت ها در فرهنگ ما بسیار مورد تاکید بود‪ .‬دبیرکل جامعه‬ ‫اســامی حامیان کشاورزان ایران با تاکید بر اینکه باید در هر جنگل ‪130‬‬ ‫نوع درخت وجود داشته باشد‪ ،‬خاطرنشان ساخت‪ :‬با این حال می بینیم که‬ ‫در پارک های جنگلی احداث شده در کشور فقط درخت کاج کاشته می شود؛‬ ‫تاسف بزرگتر انجاست که نوع کاج ها نیز ایرانی نیستند؛ در کاج های ایرانی‪،‬‬ ‫حیوانات به راحتی النه درست می کنند اما در کاج هایی که وارد کشور شده‬ ‫و در مناطقی مانند چیتگر کاشته شده اند‪ ،‬بعد از ‪ 50‬سال تنه انها به صورتی‬ ‫اســت که پرنده ها نمی توانند در ان النه سازی کنند؛ کاجها در این مناطق‬ ‫باعث می شــود که بعد از ‪ 10‬سال زمین تولید اهک کند و اکسیژن نیز در‬ ‫این محیط ها به شدت کم است؛ مابین این درخت ها‪ ،‬درختی سبز نمی شود؛‬ ‫مسئوالن باید درخت میوه را به جای درخت کاج و سایر درختان غیرمثمرثمر‬ ‫بکارند‪ .‬روازاده یاداور شد‪ :‬برخی گونه های درختی اصالح شده در کشورمان‪،‬‬ ‫عمر طوالنی ندارند و درختی مانند زردالو عمری کمتر از ‪ 10‬سال دارد در‬ ‫حالی که باغاتی داریم که عمر درختان زردالوی ان باالی ‪ 120‬سال است؛‬ ‫نوع درخت و نوع کاشت باید به طور اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ ایران یکی‬ ‫از مستعدترین محیط ها برای کاشــت درخت گیالس است؛ زمانی که در‬ ‫ایران بهار می شد در برخی از مناطق ایران مانند تهران‪ ،‬جشن شکوفه های‬ ‫گیالس گرفته می شد‪ ،‬درختان گیالس در فصل بهار شکوفه می کنند اما ایا‬ ‫االن نشــانی از ان در شهرهای ایران هست! در ژاپن و در واشنگتن امریکا‬ ‫جشن شکوفه درخت گیالس داریم و ساالنه میلیون ها گردشگر برای دیدن‬ ‫ان به این مناطق می روند اما متاسفانه در شهرهای ایران دیگر خبری از ان‬ ‫نیست و شهرداری ها به جای این گونه ها‪ ،‬درخت کاج می کارند! این پژوهشگر‬ ‫طب ایرانی ــ اسالمی گفت‪ :‬در نیم قرن اخیر‪ ،‬درختکاری به طرز وحشتناکی‬ ‫به شکل غیراصولی و غیراســتاندارد با طبیعت ایران صورت گرفته و روش‬ ‫درست نیاکان به کار گرفته نمی شود؛ برای کاشتن درخت توصیه شده که‬ ‫قبل از ریختن خاک به روی ریشــه‪ ،‬اب و مقداری خاکســتر ریخته شود‪.‬‬ ‫درخت حاصل از ان بعد از مدت کوتاهی میوه می دهد و تنومند می شــود؛‬ ‫وزارت کشــاورزی در ایران بیشتر در حال بیابان سازی و جنگل زدایی است‬ ‫و درختهایی که کاشته می شود‪ ،‬عمر چندانی ندارند و به بهانه افزایش بار و‬ ‫محصول درخت‪ ،‬شاهد از بین رفتن بذرها و نهالهای خوب ایرانی هستیم؛ در‬ ‫زمان قدیم در هر خانه ایرانی یک درخت توت و درخت انجیر بود اما امدند‬ ‫و به بهانه های مختلف درخت های کهن و با عمر حدود ‪ 100‬سال را بریدند و‬ ‫جای ان درخت های بی خاصیت و بی ثمر کاشتند؛ خواص توت‪ ،‬شیره توت‬ ‫و انجیر در طب ایرانی انقدر زیاد است که باید کتابها درباره ان نوشته شود؛‬ ‫درختی را در استان های جنوبی کشور به نام کنوکارپوس به بهانه جلوگیری از‬ ‫ریزگردها و گردوغبار کاشتند؛ دهها هزار اصله از این درخت در این مناطق‬ ‫کاشته شد در حالی که این گونه مهاجم برای اب وخاک این مناطق نبوده و‬ ‫باعث افزایش کم ابی و خشک شدن گونه های دیگر شد؛ ریشه این درخت‬ ‫بعد از ‪ 2‬سال چنان وارد ریشه درختان همجوار می شود که درخت های دیگر‬ ‫از جمله درخت خرما را می خشکاند‪.‬‬ ‫روازده با بیان اینکه کشــاورزی باید در خدمت سالمت مردم باشد‪ ،‬متذکر‬ ‫شد‪ :‬متاسفانه مسئوالن در وزارت جهاد کشاورزی به اصول اولیه توجه ندارند‬ ‫و بدون مطالعه و بی توجه به تاریخ کهن ســرزمین ایران‪ ،‬گونه های مهاجم‬ ‫بذر و نهال وارد کشور می کنند که کشاورزی و باغداری ایران را نابود خواهد‬ ‫کرد؛ چرا در کشور ما بذرهای بومی به یغما رفته و مسئوالن ذی ربط فکری‬ ‫به حال احیاء مخازن بذرهای بومی نمی کنند؟ و از طرفی چرا بذرفروشیهای‬ ‫کشور فقط بذرهای غیربومی عرضه می کنند یا حداقل در چنین مکانهایی‪،‬‬ ‫مغازه های فروش بذر بومی وجود ندارند؟ بدتر از ان این که در حال حاضر‬ ‫برخی از مســئوالن به صورت رســمی محصوالت تراریخته را هم توصیه و‬ ‫تجویز می کنند! مقابله با محصوالت تراریخته بدون عزم مسئوالن و همراهی‬ ‫مردم امکانپذیر نیست؛ باید دقت شــود که اصالح کشاورزی و باغداری با‬ ‫اموزشــهای دقیق و برگرفته از تاریخ کشاورزی ایران همچنین توصیه های‬ ‫بزرگان و افراد مجرب باید به ســرعت در کشور اجرایی شود؛ در بخش هایی‬ ‫از کشور قدم هایی برداشته شــده‪ ،‬برای مثال در شوره زارها‪ ،‬درخت پسته‬ ‫در حال کشــت است و بســیاری از مناطق لم یزرع یا جاهایی که درختان‬ ‫بی خاصیت کاشته می شد‪ ،‬درخت پسته کاشت شده و اقتصاد ان مناطق را‬ ‫دگرگون ساخته است؛ پسته یکی از قدیمی ترین و باارزش ترین محصوالت‬ ‫در اب وهوای ایران اســت؛ در کشور افغانستان به این موضوع پی برده اند و‬ ‫هکتار هکتار باغ پســته در این کشــور در حال کاشت و باردهی است؛ اگر‬ ‫روند کشاورزی به این شکل در ایران ادامه پیدا کند‪ ،‬کشورهای دیگر جای‬ ‫محصوالت خشکبار ایرانی را در جهان خواهند گرفت‪.‬‬ ‫چه غذاهایی با «مزاج های دم‪ ،‬صفرا‪ ،‬بلغم و سودا» سازگار است؟‬ ‫مزاج سرد و تر؛ بلغمی‬ ‫مواد غذایی مضر برای افراد دارای مزاج سرد و تر‪ :‬مصرف بیش از حد مواد لبنی‪ ،‬ترشی ها‬ ‫و سرکه‪ ،‬برنج‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬مرغ ماشینی‪ ،‬ماهی‪ ،‬کله پاچه‪ ،‬سیراب شیردان‪ ،‬نان‬ ‫خوب پخته نشده‪ ،‬حلوای نشاسته یا ارد‪ ،‬شیربرنج‪ ،‬اش رشته با کشک‪ ،‬سوپ جو‪ ،‬میوه های‬ ‫ترش‪ ،‬نارنگی‪ ،‬کیوی‪ ،‬مرکبات‪ ،‬هندوانه‪ ،‬خیار‪ ،‬کاهو‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬اسفناج‪ ،‬غوره‪ ،‬موز‪ ،‬الو‪،‬‬ ‫البالو و‪ ...‬فراد بلغمی در صورت زیاده روی در مصرف مواد غذایی فوق‪ ،‬دچار عالئمی از قبیل‬ ‫ضعف هضم‪ ،‬نفخ شکم‪ ،‬دردهای مفصلی‪ ،‬سینوزیت‪ ،‬افزایش ترشحات واژینال‪ ،‬کاهش‬ ‫حافظه و‪ ...‬می شوند‪ .‬مواد غذایی مفید برای افراد دارای مزاج سرد و تر‪ :‬گوشت بره‪ ،‬کبوتر‪،‬‬ ‫گنجشک‪ ،‬بوقلمون‪ ،‬بلدرچین‪ ،‬ابگوشت‪ ،‬میوه های رسیده و شیرین مثل سیب‪ ،‬به‪ ،‬نارگیل‪،‬‬ ‫انجیر‪ ،‬گالبی‪ ،‬مویز‪ ،‬زردک‪ ،‬ادویه هایی چون زیره ســبز‪ ،‬زنیان‪ ،‬زعفران‪ ،‬اویشن‪ ،‬رازیانه‪،‬‬ ‫انیســون‪ ،‬موسیر‪ ،‬نعنا‪ ،‬ریحان‪ ،‬جعفری‪ ،‬مرزه‪ ،‬ترخون‪ ،‬شوید‪ ،‬تره‪ ،‬مغز بادام‪ ،‬عسل‪ ،‬ارده‪،‬‬ ‫شیره انگور یا خرما‪ .‬نمونه ترکیبات غذایی مفید برای افراد دارای مزاج سرد و تر‪ :‬سکنجبین‬ ‫عسلی (سرکه انگبین)‪ ،‬ماءالعسل با هل و میخک‪ ،‬گلقند‪ ،‬مربای وج‪ ،‬نخوداب‪ ،‬کباب ماکیان‬ ‫با ادویه‪ ،‬قلیه تره با گوشت گنجشک یا کبوتر بریان شده با روغن زیتون‪.‬‬ ‫مزاج سرد و خشک؛ سوداوی‬ ‫مواد غذایی مضر برای گروه دارای مزاج سرد و خشک‪ :‬بادنجان‪ ،‬غذاهای نمک سود‪،‬‬ ‫خیارشور یا شور مخلوط‪ ،‬گوشت گاو‪ ،‬گوساله‪ ،‬بز‪ ،‬حیوانات پیر‪ ،‬شترمرغ‪ ،‬گوشت شکار‬ ‫دشتی و کوهی‪ ،‬پنیر‪ ،‬سرکه کهنه‪ ،‬غذاهای مانده و فریزشده‪ ،‬روغن ها و خوراکیهای‬ ‫صنعتی و کارخانه ای‪ ،‬فست فود‪ ،‬لبنیات‪ ،‬انواع نوشابه ها و دلستر‪ ،‬کلم‪ ،‬گل کلم‪ ،‬کنگر‪،‬‬ ‫ذرت‪ ،‬خردل‪ ،‬ادویه جات تند‪ ،‬فلفل‪ ،‬زنجبیل‪ ،‬قندوشکر‪ ،‬چای‪ ،‬قهوه‪ ،‬کاکائو‪ ،‬نسکافه‪،‬‬ ‫ماهی‪ ،‬عدس‪ ،‬برنج‪ ،‬سکباج‪ ،‬ترشی ها‪ ،‬غوره‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬قارچ‪ ،‬باقال‪،‬‬ ‫میوه های ترش‪ ،‬انار ترش‪ ،‬پرتقال‪ ،‬تمشــک‪ ،‬توت فرنگی و‪ ...‬افراد دارای مزاج فوق در‬ ‫صــورت مصرف این خوراکی ها دچار عوارضی از قبیل بی خوابی‪ ،‬نفخ معده و روده‪،‬‬ ‫خشکی پوست و افسردگی خواهند شد‪ .‬خوراکیهای مفید برای افراد سوداوی‪ :‬نخود‪،‬‬ ‫گوشت بره‪ ،‬کبوتر‪ ،‬بوقلمون‪ ،‬زرده تخم مرغ‪ ،‬گندم‪ ،‬بادام‪ ،‬مویز‪ ،‬نخودچی کشمش‪،‬‬ ‫انجیر‪ ،‬ســیب‪ ،‬طالبی‪ ،‬به‪ ،‬خربزه‪ ،‬انگور‪ ،‬الوشیرین‪ ،‬برنج با زیره یا شوید یا زعفران‪،‬‬ ‫سبزی های گرم مثل نعنا‪ ،‬ریحان‪ ،‬ترخون‪ ،‬مرزه‪ ،‬جعفری‪ ،‬تره‪ ،‬هویج ایرانی یا فرنگی‪،‬‬ ‫عسل‪ ،‬توت‪ ،‬کنجد‪ ،‬کره‪ ،‬شیره خرما یا انگور‪ .‬نمونه هایی از ترکیبات غذایی مفید برای‬ ‫افراد دارای مزاج ســرد و خشک‪ :‬حریره بادام‪ ،‬شیربادام‪ ،‬نخوداب با گوشت ماکیان‪،‬‬ ‫اسفیدباج با گوشت گردن‪ ،‬پیه ماکیان‪ ،‬ابگوشت گردن با اب سیب و گالب‪ ،‬ماهی‬ ‫کیلکا کبابی با روغن بادام‪ ،‬فسنجان بادام‪ ،‬کوکوی سبزیجات گرم‪ ،‬هلیم‪ ،‬کاچی‪ ،‬شیر‬ ‫و ترنجبین و روغن بادام‪.‬‬ ‫مزاج گرم و خشک؛ صفراوی‬ ‫مواد غذایی مضر برای گروه دارای مزاج گرم و خشک‪ :‬مصرف زیاد سیر‪ ،‬پیاز‪ ،‬ادویه های‬ ‫تند‪ ،‬گوشت قرمز‪ ،‬بادنجان‪ ،‬موز‪ ،‬خربزه‪ ،‬گردو‪ ،‬پسته‪ ،‬فندق‪ ،‬انجیر‪ ،‬غذاهای سرخ شده‬ ‫و‪ . ...‬مصرف این نوع مواد غذایی بدن این دسته را از تعادل خارج کرده و عالئمی از‬ ‫قبیل خشــکی پوست و بی خوابی‪ ،‬اضطراب و تپش قلب را در انها تشدید می کند‪.‬‬ ‫مثال هایی از مواد غذایی مفید برای افراد صفراوی‪ :‬مرکبات‪ ،‬سیب‪ ،‬هویج‪ ،‬انار‪ ،‬خیار‪ ،‬الو‪،‬‬ ‫هندوانه‪ ،‬زرشک‪ ،‬گوجه سبز‪ ،‬کدو‪ ،‬ریواس‪ ،‬اسفناج‪ ،‬جو‪ ،‬لیموترش‪ ،‬تمرهندی‪ ،‬کاهو‪،‬‬ ‫روغن زیتون‪ ،‬پاچه گوســفند؛ پکتین موجود در سیب و هویج با پیوند با اسیدهای‬ ‫صفراوی باعث افزایش دفع انها از بدن می شود‪ .‬نمونه هایی از ترکیبات غذایی مفید‬ ‫برای افراد با مزاج گرم و خشک‪ :‬زیرباج‪ ،‬سوپ جو با گوشت جوجه مرغ‪ ،‬اش محتوی‬ ‫ماش‪+‬کدو ‪ +‬اسفناج ‪ +‬خرفه ‪ +‬روغن بادام و یا برنج ‪ +‬اسفناج ‪ +‬ماش مقشر ‪ +‬کاهو ‪+‬‬ ‫کمی گشنیز که با سرکه یا الو ترش شده باشد‪ ،‬اش جویی که در ان عناب و بنفشه‬ ‫پخته باشند با روغن بادام‪ ،‬اش ماست با گوشت جوجه مرغ‪ ،‬شیربرنج‪ ،‬گوشتها که با‬ ‫ابغوره و سماق چاشنی دار شده اند‪ .‬شربت های مفید برای افرادی صفراوی‪ :‬شربت لیمو‪،‬‬ ‫شربت الو‪ ،‬اب انار ترش و شیرین‪ ،‬اب تمر هندی‪ ،‬شربت نارنج‪ ،‬شربت غوره‪ ،‬ماءالشعیر‬ ‫طبی‪ ،‬شربت سکنجبین و خیار‪.‬‬ ‫مزاج گرم و تر؛ دموی‬ ‫مواد غذایی مضر برای گروه دارای مزاج گرم و تر‪ :‬مصرف بیش از حد ادویه های تند ‪،‬‬ ‫انواع شور (خیارشور و‪،)...‬گوشت زیاد‪ ،‬غذاهای نشاسته ای‪ ،‬غذاهای چرب ‪ ،‬تخم مرغ ‪،‬‬ ‫خرما ‪ ،‬توت ‪ ،‬کشمش ‪ ،‬انبه ‪ ،‬بادام ‪ ،‬پسته ‪ ،‬موز ‪ ،‬فندق ‪ ،‬انجیر ‪ ،‬انگور ‪ ،‬سیر ‪ ،‬بادنجان ‪ ،‬گوشت‬ ‫گوسفند ‪ ،‬بره ‪ ،‬بوقلمون ‪ ،‬اردک ‪ ،‬تخم اردک و جگر سیاه‪ .‬افراد دموی بهتر است از غذاها‬ ‫و نوشــیدنی هایی که دارای مزاج گرم و تر هستند کمتر استفاده کنند و در صورت‬ ‫ضرورت و نیاز حتماً با مصلحات ان و به مقدار خیلی کم استفاده کنند‪ .‬خوراکیهای‬ ‫مفید برای افراد دارای مزاج گرم و تر‪ :‬از غذاها و نوشیدنی هایی که دارای مزاج سرد‬ ‫به ویژه ســرد و خشک هستند به طور متناسب استفاده کنند؛ نوشیدن اب خنک‬ ‫به همراه چند قطره اب لیمو ترش تازه ‪ ،‬اب زرشک‪ ،‬کاهو ‪ ،‬خیار ‪ ،‬میوه ها به خصوص‬ ‫سیب درختی همراه با پوست و دانه های ان ‪ ،‬انار ‪ ،‬نارنگی‪ ،‬پرتقال‪ ،‬گالبی‪ ،‬نارنج‪ ،‬تمر‬ ‫هندی ‪ ،‬لیمو شــیرین ‪ ،‬سنجد ‪ ،‬غوره ‪ ،‬الو بخارا ‪ ،‬سوپ یا اش جو ‪ ،‬نان جو ‪ ،‬لیموترش‬ ‫تازه ‪ ،‬استفاده از ســاالد فصل ‪ ،‬روغن زیتون‪ ،‬حبوبات و غالت جوانه زده (مثل جوی‬ ‫ملین (مانند اسفرزه ‪ ،‬بارهنگ ‪ ،‬خاکشیر)‪ ،‬غذاهای‬ ‫دوسر ‪ ،‬ماش و عدس) ‪ ،‬بذرهای ّ‬ ‫تــا ز ه‬ ‫خام (میوه ها و سبزی ها)‪ ،‬انواع توت‬ ‫به خصوص شــاه توت به مقدار‬ ‫کم ‪ ،‬کدو خورشتی ‪ ،‬البالو‬ ‫و‪ . ...‬افــراد دموی مزاج‬ ‫در صــورت عــدم‬ ‫رعایت دســتورات ‪،‬‬ ‫استعداد بیشتری‬ ‫برای بروز عالئم و‬ ‫بیماری هایی مانند‬ ‫سردرد‪ ،‬پرخوابی ‪،‬‬ ‫هماچوری‪ ،‬خستگی‪،‬‬ ‫چاقــی و تپش قلب را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه موسیقی نسبت به اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در زمینه اخذ مالیات از فعالیت های فرهنگی ابراز نگرانی کرد‪ .‬حمیدرضا نوربخش با اشاره به تصویب جنجال برانگیز اخذ عوارض از‬ ‫کنسرت ها و برنامه های موسیقایی گفت‪ :‬سال گذشته متاسفانه الیحه ای از سوی یکی از مسئوالن ارشاد ارائه شد که بدون هیچگونه بررسی و مشاوره ای با اهالی موسیقی و خانه موسیقی تهیه شده بود و‬ ‫همین مساله موجب تبعات بسیار و اعتراضات گسترده ای در حوزه فرهنگ و هنر کشور شد‪ .‬نوربخش همچنین با اشاره به اعتراض خانه در اشکال مختلف و نامه نگاری و صدور بیانیه در طی سال جاری‪ ،‬به نامه‬ ‫اخیر این صنف به معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت‪ :‬ما به طور مستدل و با ذکر تبعات منفی و غیرکارشناسانه بودن قانون معروف به ده درصد به طور رسمی از سازمان‬ ‫برنامه و بودجه خواستیم تا مصوبه را از بودجه سال اتی حذف کند ولی متاسفانه اخباری به گوش می رسد که متاسفانه نه تنها نسبت به حذف این بند اقدامی نکرده است‪ ،‬بلکه تصمیماتی در خصوص حذف‬ ‫معافیت مالیاتی فعالیت های فرهنگی اتخاذ شده که در صورت صحت این تصمیم باید بر پیکر نحیف و نزار فرهنگ کشور فاتحه ای قرائت کرد!‬ ‫کیوان ساکت نوازنده و اهنگساز‪:‬‬ ‫موسیقی جامعه را مهربان تر می کند‬ ‫«موسیقیبی کالمبرایهرکسمعنایمتفاوتیدارد‪،‬ممکناستوقتیکهمخاطبان‬ ‫به اوای ســازها گوش می سپارند‪ ،‬یک نفر از ویولن خوشش بیاید و فرد دیگری از‬ ‫سازهای بادی و به فراخور حس و حالی که دارند درک متفاوتی از ان موسیقی داشته‬ ‫باشند‪ .‬ولی زمانی که موسیقی باکالم است‪ ،‬محوریت کار کالم می شود و مخاطب با‬ ‫توجه به متن کالم و مفهوم مورد نظر شاعر پیش خواهد رفت‪ ».‬این نوازنده و اهنگساز‬ ‫قرار اســت ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬ابان ماه به عنوان سولیست تار و سه تار همراه با ارکستر ملی‪،‬‬ ‫کنسرتی را با اهنگسازی خودش در تاالر وحدت به روی صحنه ببرند‪ .‬این کنسرت به‬ ‫رهبری مهمان نصیر حیدریان با اجرای قطعاتی از جمله ارزوی بزرگ‪ ،‬رقص ایرانی‪،‬‬ ‫خاطره‪ ،‬رقص شیرازی‪ ،‬کرانه‪ ،‬شوق دیدار‪ ،‬غم وشادی‪ ،‬راپسودی چهارگاه‪ ،‬راز مهتاب‪،‬‬ ‫حرکت دائمی‪ ،‬مادر‪ ،‬چهارمضراب بیات شیراز‪ ،‬سرمست‪ ،‬سرمست‪ ،‬گفتگو‪ ،‬رقص‬ ‫گیلکی و رستاخیز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫برداشت های متفاوت از موسیقی به فراخور درک مخاطب‬ ‫در ابتدا از ساکت می خواهیم که توضیحاتی را درباره کنسرت پیش رو به ما ارائه دهد‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬این کنسرت با اهنگسازی خود من برگزار خواهد شد؛ چراکه معموال زمانی‬ ‫که قرار باشد در جایی ساز بزنم قطعات خودم یا بزرگان موسیقی ایران و جهان را‬ ‫می نوازم‪ .‬به هر حال به دعوت بنیاد رودکی تصمیم گرفته شد یک کنسرت موسیقی‬ ‫بی کالم با محوریت تار و ارکستر ملی برگزار کنیم تا اتفاقی در ماه های پایانی سال‬ ‫‪ ۹۸‬باشد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬موسیقی بی کالم یکی از مهم ترین بخش های موسیقی هر‬ ‫قوم و ملت است؛ به همین دلیل اشنا کردن مردم با موسیقی بی کالم یک رسالت‬ ‫بزرگ است‪ .‬کسانی که می توانند از موسیقی بی کالم لذت ببرند شاید از لحاظ اندیشه‬ ‫و درک هنری‪ ،‬جایگاه ویژه ای داشــته باشند‪ .‬به نظر من موسیقی بی کالم یکی از‬ ‫مهم ترین بخش های هنری موسیقی دنیا است و بزرگترین اثار ماندگار موسیقی‬ ‫جهان که در ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬سال گذشته توسط افرادی مانند باخ‪ ،‬موتسارت‪ ،‬بتهوون‬ ‫و‪ ...‬ساخته شده اند‪ ،‬بی کالم بوده اند‪ .‬این هنرمند می گوید که موسیقی با کالم هرچند‬ ‫خیلی زیبا و همه پسند است‪ ،‬ولی واسطه ای است بین موسیقی که اجازه نمی دهد‬ ‫شنونده بدون ترجمه در دریای بی کران نت ها شناور شود‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬زمانی‬ ‫که یک قطعه موسیقی بی کالم برای چند نفر پخش می شود‪ ،‬هرکس به فراخور درک‬ ‫و استنباطش از موسیقی‪ ،‬احساسی که حین گوش دادن به اثر دارد و روحیه خود‪،‬‬ ‫برداشت خاصی خواهد داشت‪ .‬ولی زمانی که کالم روی موسیقی گذاشته می شود‪،‬‬ ‫شنوندگان را به یک سمت می برد؛ یعنی اگر کالم حماسی باشد‪ ،‬همه حماسی فکر‬ ‫خواهند کرد و اگر عاشقانه باشد‪ ،‬عاشقانه فکر خواهند کرد‪.‬‬ ‫موسیقیبهترجمهنیازندارد‬ ‫اینهنرمندموسیقیبابیاناینکهموسیقیجزوهنرهاییاستکهنبایدترجمهشود‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬کالم به صورت غیرمستقیم موسیقی را ترجمه می کند و اجازه نمی دهد‬ ‫هر کسی خودش وابسته به درکی که دارد از موسیقی لذت ببرد‪ .‬درک و لذت بردن‬ ‫از موسیقی بی کالم به تربیت شنیداری نیاز دارد و فرد باید درک باالیی از موسیقی‬ ‫داشته باشــد تا زمانی که ان را می شنود‪ ،‬بفهمد‪ .‬در کشور ما چون اغلب مردم با‬ ‫موسیقی اشنا نیستند و بیشتر به شعر عالقه مند هستند‪ ،‬تنها به شعر فکر می کنند‪،‬‬ ‫درصورتیکهموسیقیبی کالماستکهمی تواندبینملیت هایمختلفارتباطبرقرار‬ ‫کند‪ .‬به گونه ای که می توان بدون دانستن زبان المانی یا روسی از موسیقی بی کالم‬ ‫ان ها لذت برد و کامال با ان ارتباط برقرار کنید‪ .‬او در همین راســتا گریزی هم به‬ ‫موسیقی پاپ که کالم در ان محوریت دارد‪ ،‬می زند و می گوید‪ :‬در این نوع موسیقی‬ ‫صدای خواننده‪ ،‬شعر و ریتم خیلی برجسته است‪ .‬اصوال این موسیقی پاپ از لحاظ‬ ‫بافت و هارمونی خیلی ساده تر از انواع دیگر موسیقی است؛ به همین دلیل ریتم در ان‬ ‫خیلی برجسته تر از انواع دیگر موسیقی است‪ ،‬البته دلیل این امر برای تاثیر گذاشتن‬ ‫روی مخاطب جوان است‪.‬‬ ‫موسیقی را در مدرسه تدریس کنیم‬ ‫او در بین صحبت های خود به این امر اشــاره کرد که اصلی ترین هدف از برگزاری‬ ‫این کنسرت‪ ،‬رساندن موسیقی خوب به گوش مخاطب است‪ .‬از او سوال می کنیم‬ ‫که برای اشــنایی مردم با موسیقی خوب چه برنامه بلندمدتی را می توان در نظر‬ ‫گرفت؟ پاســخ می دهد‪ :‬صدا و سیما و اموزش پرورش باید در این راستا با حضور‬ ‫کارشناسان برنامه های بلندمدت را برنامه ریزی کنند‪ ،‬به گونه ای که صدا و سیما مدام‬ ‫موســیقی خوب را پخش کند و اموزش و پرورش نیز درس موسیقی و سرود را از‬ ‫اول ابتدایی در مدارس قرار دهد تا کسانی هم که نمی خواهند موسیقیدان یا نوازنده‬ ‫شوند‪ ،‬با موسیقی اشنایی کافی داشته باشند‪ .‬این امر همانند زمانی است که یک‬ ‫فردی می خواهد مهندسی یا پزشکی بخواند و باید در یک حدی زبان مادری خود را‬ ‫بلد باشد و یا یکسری کلیات و اصول اشنا باشد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬از لحاظ علمی اثبات‬ ‫شده است که اموزش موسیقی از کودکی و پافشاری کمتر بر دروسی که در اینده‬ ‫خیلی به کار دانش اموزان نمی اید‪ ،‬باعث خواهد شد تا جامعه ارام تر باشد و امار جرم و‬ ‫بزه کاهش بیابد‪ .‬این موسیقیدان بیان می کند که حضور در گروه های موسیقی باعث‬ ‫می شود که فرد احترام گذاشتن به دیگران را یاد بگیرد؛ زیرا در یک گروه موسیقی‬ ‫گاهی باید متوقف شوند تا دیگر نوازندگان نقش خود را ایفا کنند‪ .‬در چنین حالتی این‬ ‫فرد یاد خواهد گرفت تا در جامعه نیز به حقوق مادی و معنوی که برایش تعیین شده‬ ‫است‪ ،‬احترام بگذارد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬هر چقدر که یک فرد بیشتر به موسیقی بپردازد‪،‬‬ ‫این خصلت در او قوی تر خواهد شد‪.‬؛ به عنوان نمونه در ‪ ۱۰۰‬سال اخیر که امار جرم‬ ‫و بزه در سطح وسیعی در ایران افزایش یافته است‪ ،‬نام یک هنرمند واقعی و بزرگ‬ ‫موسیقی را در بین ان افراد نمی بینید؛ به همین دلیل جوامعی که این امر را فهمیده اند‬ ‫به اموزش و اشاعه موسیقی و هنر در سطح وسیع اهمیت می دهند‪ .‬ساکت باری دیگر‬ ‫تاکید می کند که موسیقی ناب نیاز به تربیت شنیداری دارد و اضافه می کند‪ :‬اگر شما‬ ‫هر بلیط اپرا را یک میلیون تومان بفروشید و تاالر وحدت پر شود‪ ،‬هزینه یک شب‬ ‫ان تامین نخواهد شد؛ چراکه عوامل زیادی از جمله ارکستر‪ ،‬خوانندگان‪ ،‬کارگردان‬ ‫و ‪ ...‬برای ساخت برنامه یک شب از اپرا همکاری می کنند‪ .‬ولی در تمام کشورهای‬ ‫دنیا مجانی اجرا می کنند و دولت ها هزینه ان را پرداخت می کنند؛ زیرا می خواهند‬ ‫مردم تربیت شنیداری پیدا کنند‪ ،‬جامعه مهربان تر شود و موسیقی را بشنوند‪ .‬این‬ ‫هنرمند گریزی به امکانات باالی االت موسیقی در هنرستان های موسیقی و مدارس‬ ‫کشورهای پیشرفته می زند و می گوید‪ :‬در کشورهایی مانند امریکا یا کانادا‪ ،‬دیده ام که‬ ‫در هنرستان های موسیقی‪ ،‬هر کالس یک پیانوی خیلی خوب دارد و یا در مدارس‬ ‫حداقل دو پیانوی رویال عالی هست‪ .‬به جرات می توانم بگویم پیانوهای هنرستان های‬ ‫کشورهای اروپایی که در انها اجرا داشته ایم‪ ،‬اگر پیانویشان بهتر از پیانوی ما در تاالر‬ ‫وحدت نبوده‪ ،‬کمتر هــم نبوده اند‪ .‬به او می گوییم با توجه به این صحبت ها ما در‬ ‫دانشگاه های موسیقی مان نیز سازهای مناسب نداریم‪ .‬با خنده می گوید‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫درباره دانشگاه ها صحبت کنیم که من دل پُری از وضع انها دارم‪ ۲۲ .‬سال در دانشگاه‬ ‫ازاد تدریس می کردم و بیرون امدم‪ .‬زمانی که وارد محیط دانشــگاه هنر در ایران‬ ‫می شویم‪ ،‬هیچ تفاوتی را با اداره مالیات یا ثبت احساس نمی کنیم و هیچ تصویری‬ ‫از اینکه وارد یک محیط هنری و اکادمیک شده ایم نخواهیم داشت‪ .‬گرچه که در‬ ‫کشورهای پیشرفته دنیا انقدر فضای کنسرواتوارها زیباست که مردم در ایام تعطیلی‬ ‫پول می دهند و از انها دیدن می کنند‪.‬‬ ‫ارکسترنبایدلزومارهبرثابتداشتهباشد‬ ‫در پایان از این نوازنده تار درباره رهبر نداشــتن ارکستر ملی سوال می کنیم‪ .‬بیان‬ ‫می کند‪ :‬شکل مدیریت ارکستر در همه جای دنیا یکسان نیست‪ .‬خیلی جاها دیده ام‬ ‫که ارکســتر یک مدیر دارد و او از رهبرهای مختلف دنیا یا در همان کشور دعوت‬ ‫می کند‪ .‬این کار باعث می شود که هم تنوع رهبری بیشتر شود و هم تنوع صدایی‪،‬‬ ‫اجرایی و‪ . ...‬او ادامه می دهد‪ :‬گاهی اوقات اینگونه است که ارکستر یک رهبر دائمی به‬ ‫مدت دو‪ ،‬سه سال یا کمتر و بیشتر دارد‪ .‬ولی همان رهبر نیز در فصل های مختلف از‬ ‫سال از رهبرهای دیگر نیز دعوت می کند تا ارکستر از تجربه رهبرهای دیگر استفاده‬ ‫کند؛ چون به هر حال هر رهبر می تواند تجربه ای متفاوت منتقل کند و ارکستر با‬ ‫تجربه رهبرهای مختلف به مرور از لحاظ اجرایی پربارتر شود‪.‬‬ ‫اینفلوئنسرهاایرانزیبارابهدنیامعرفیمی کنند‬ ‫محمد رجائی| عکس های اینفلوئنســری (به افراد شناخته شده و‬ ‫تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی اینفلوئنسر می گویند) از ایران در‬ ‫صفحه های مهــم و پرمخاطب فضای مجازی‪ ،‬مورد توجه کاربران‬ ‫قــرار گرفت‪ .‬جیای وانگ‪ ،‬زن چینی‪-‬ایتالیایی که اکنون در لندن‬ ‫معرفی مقاصد‬ ‫زندگی می کند‪ ،‬عالقه و اشتیاق ویژه ای به کشف و‬ ‫ِ‬ ‫گردشگری کمتر شناخته شده دارد‪.‬‬ ‫وی تجربه زندگی در چین‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬پرو و ایاالت متحده و انگلیس‬ ‫دارد و یک شهروند جهانی به معنای واقعی کلمه است! عکس های‬ ‫رنگارنــگ و پرنشــاطِ جیــای مدت هاســت که او را بــه یکی از‬ ‫اینفلوئنسرهای محبوبِ دنیای سفر و گردشگری بدل کرده است‪.‬‬ ‫او که در زمینه بازاریابی دیجیتال کار می کند‪ ،‬فعالیت های خوبی‬ ‫در اینســتاگرام دارد و صفحه هــای مهــم و پرمخاطبی همچون‬ ‫‪ ۹gag، lonelyPlanet، TravelDreamSeekers‬و‬ ‫‪ TravelandLeisure‬عکس های او را بازنشر می دهند‪ .‬جیای‬ ‫وانگ در ســال ‪ ۹۸‬سفری هم به کشورمان ایران داشته است و از‬ ‫شهرهای‪ ،‬تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شیراز‪ ،‬یزد و کاشان دیدن کرده است‪.‬‬ ‫تصاویر زیبایی که او از این ســفر در صفحه خودش به اشــتراک‬ ‫گذاشــته است بازدیدهای نسبتا خوبی (نزدیک به ‪ ۱۰‬هزار الیک‪،‬‬ ‫بــا تخمین حدود ‪ ۵۰‬هزار بازدید) داشــته اند‪ .‬اما نکته قابل توجه‬ ‫این اســت که تصاویر این عکاس و اینفوئنســر توسط صفحه های‬ ‫پرمخاطب دیگر هم مجددا به اشتراک گذاشته می شود‪ .‬همانطور‬ ‫که اشــاره شــد‪ ،‬یکی از این صفحه های مهم و پرمخاطب‪ ،‬صفحه‬ ‫‪ ۹gag‬اســت که با به اشــتراک گذاری یک البوم عکس از جیای‬ ‫وانگ توانســت در عرض کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت به یک میلیون الیک‬ ‫برســد‪ .‬با توجه به تخمین هایی که برای پست های اینستاگرامی‬ ‫زده می شــود‪ ،‬این ‪ ۱‬میلیون الیک تقریبا برابر با ‪ ۵‬میلیون بازدید‬ ‫است که یعنی ‪ ۱۰‬عکســی که جیای وانگ از ایران گرفته است‪،‬‬ ‫حداقل بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۵‬میلیون بار دیده شــده اند‪ .‬در زیرنویس این‬ ‫تصاویر امده اســت‪« :‬ایا شــما هم از معماریِ خیره کننده ایران‬ ‫شگفت زده شده اید؟» عالوه بر الیک ها‪ ،‬در این ‪ ۲۴‬ساعت نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬هزار کامنت هم زیر این پســت اینستاگرامی امده است‪.‬‬ ‫صفحه ‪ voyaged‬هم همین تصاویر را با این کپشن به اشتراک‬ ‫گذاشته اســت‪ :‬صفحه جیای وانگ از معماری خیره کننده ایران‬ ‫شگفت زده شــده بود‪« .‬از پنجره های شیشه ایِ رنگارنگ گرفته تا‬ ‫کاشی کاری های ظریف و ساختمان های متقارن‪ ،‬ایران یک کشور‬ ‫تمام و کمال اســت‪ ».‬این پســت هم نزدیک به ‪ ۱۰۰‬هزار الیک‬ ‫خورده اســت (تخمین زده می شود نزدیک به ‪ ۵۰۰‬هزار بار دیده‬ ‫شــده باشــد) و حدود ‪ ۸۰۰‬کامنت برای ان درج شــده است‪ .‬با‬ ‫پذیرایی و نشــان دادن میهمان نوازی ایرانی به این گردشگران و‬ ‫اینفلوئنســرها‪ ،‬می توان دیدنی های ایــران را با کمترین هزینه به‬ ‫تمام دنیا نشــان داد و از ظرفیت رســانه های نوین برای ترویج و‬ ‫تبلیغ گردشگری در ایران بهره برد‪.‬‬ ‫معرفیبهترین مستند‪ ۲۰۱۹‬بهانتخابمنتقدان‬ ‫جوایز مستند منتخب منتقدان برندگان خود را برگزید و‬ ‫به «اپولو ‪ ۵ »۱۱‬جایزه داد‪ .‬مستند «اپولو ‪ »۱۱‬با دریافت‬ ‫‪ ۵‬جایزه از مراسم انتخاب بهترین مستندهای سال که شب‬ ‫پیش در بروکلین برگزار شد‪ ،‬موفق ترین مستند سال شد‪.‬‬ ‫چهارمین دوره جوایز مستند منتخب منتقدان شب پیش‬ ‫«اپولو ‪ »۱۱‬را به عنوان بهترین مستند سال ‪ ۲۰۱۹‬انتخاب‬ ‫کرد‪ .‬با این حال این تنها جایزه این فیلم مســتند نبود و‬ ‫این فیلم با دریافت ‪۴‬جایزه دیگر شــامل بهترین مستند‬ ‫ارشیوی‪ ،‬بهترین مستند علمی‪/‬طبیعی‪ ،‬بهترین تدوین‬ ‫و بهترین موســیقی مراســم را ترک کرد‪ .‬جایزه بهترین‬ ‫کارگردان مستند به صورت مشترک به پیتر جکسون برای‬ ‫«انها پیر نمی شوند» و استیون بوگنار و جولیا ریچرت برای‬ ‫«کارخانه امریکایی» رسید‪« .‬انها پیر نمی شوند» همچنین‬ ‫موفق به کسب جایزه بهترین مستند نواورانه شد‪ ،‬در حالی‬ ‫که «کارخانه امریکایی» جایزه بهترین مستند سیاسی را‬ ‫هم از ان خودش کرد‪« .‬لیندا رونشتات‪ :‬طنین صدای من»‬ ‫نیز با دریافت جایزه پنبکر تجلیل شد که برای یک عمر‬ ‫دستاورد اهدا می شود و به نام دی‪.‬ای‪.‬پنبیکر مستندساز‬ ‫افسانه ای که در ماه اگوست درگذشت‪ ،‬اهدا می شود‪ .‬این‬ ‫فیلم در عین حال جایزه بهترین مستند موسیقی را هم‬ ‫بــرد‪ .‬در همین حال مایکل اپتد کارگردان سرشــناس‬ ‫نیز جایزه لندارک را برای ســاخت سریال «اپ» دریافت‬ ‫کرد‪ .‬وی به تازگی «‪ ۶۳‬اپ» را به مجموعه اثارش افزوده‬ ‫است‪ .‬در مراسم دیشب جایزه بهترین مستند ورزشی به‬ ‫«دختران» از سونی پیکچرز کالسیکز درباره اولین رقابت‬ ‫به تمامی زنانه در رقابت های جهانی قایق رانی رســید و‬ ‫مســتندی درباره زندگی تونی مورسیون با عنوان «تونی‬ ‫موریسون‪ :‬تکه هایی که من هستم» ساخته ماگنولیا در‬ ‫بخش مستند زندگینامه ای نام خود را به عنوان برنده ثبت‬ ‫کرد‪ .‬جایزه بهترین فیلمبرداری برای مستند نیز به جان‬ ‫چســتر برای «بزرگ ترین مزرعه کوچک» رسید‪ .‬فیلمی‬ ‫از نت فلیکس با عنوان «پریود‪ .‬پایان جمله» ساخته رایکا‬ ‫زهتابچی فیلمساز ایرانی‪-‬امریکایی نیز به عنوان بهترین‬ ‫مستند کوتاه انتخاب شد‪ .‬جایزه بهترین مستند داستانی‬ ‫به «ستاره های وسترن» با روایت بروس اسپرینگستن اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اعتراضمدیرعاملخانهموسیقیبهتصمیماتغیرکارشناسانهارشاد‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪170‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫رقیب فرانسوی «مست عشق»‬ ‫بی سروصدا مشغول ساخت فیلم‬ ‫زندگی موالنا است‬ ‫چند ماهی است که خبرهای تولید فیلمی براساس زندگی موالنا‬ ‫به کارگردانی حسن فتحی در رسانه ها منتشر می شود‪ .‬اکنون‬ ‫خبرهایی از ساخته شدن اثری با مضمونی مشابه در فرانسه به‬ ‫گوش می رسد که کارگردان ان ژان کلود کریر است؛ کارگردانی‬ ‫نامی که اتفاقا این روزها برای برگزاری کارگاه های اموزشــی و‬ ‫سخنرانی مهمان ایران است‪ .‬اگر چه این توجه مضاعف برای به‬ ‫تصویر کشیدن یکی از بزرگ ترین مشاهیر فارسی زبان می تواند‬ ‫اتفاق مبارکی محسوب شود؛ اما همان طور که تهیه کننده ایرانی‬ ‫فیلم کریر عنوان می کند موازی کاری و مقایسه احتمالی این دو‬ ‫اثر‪ ،‬ممکن است افت هایی در پی داشته باشد‪ .‬با وجود این‪ ،‬این‬ ‫احتمال نیز وجود دارد که نگاه های مختلف به زندگی موالنا از‬ ‫زوایای گوناگون‪ ،‬جنبه های متنوعی از شــخصیت برجسته اما‬ ‫پیچیده این شــاعر عارف را بــرای جهانیان به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫مهدی حسینی‪ ،‬تهیه کننده فیل م موالنا گفت تولید این فیلم که‬ ‫کار مشترک ایران و فرانسه است از دو سه سال قبل در فرانسه‬ ‫اغاز شــده است‪ .‬وی درباره همزمانی ساخت این فیلم با فیلم‬ ‫«مست عشق» حسن فتحی که ان هم درباره شخصیت موالنا‬ ‫اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬حقیقتا اصال به این قضیه ورود نکرده ایم‪.‬‬ ‫البته گالیه خودمان نسبت به این مساله را در روزهای گذشته‬ ‫اعالم کرده ایم؛ به نوعی ما نباید درباره موالنا موازی کاری کنیم؛‬ ‫چراکه موازی کاری در این مورد‪ ،‬موالنا را به حاشــیه می برد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من نمی دانم که گروه تولید این فیلم در جریان‬ ‫شــروع پروژه ما بودند یا نه‪ ،‬ولــی می دانم که اقای فتحی در‬ ‫جریان تولید فیلم موالنا در فرانسه بود‪ .‬یعنی در این حد می دانم‬ ‫که در سفارت فرانســه‪ ،‬من‪ ،‬اقای کریر و اقای فتحی مهمان‬ ‫بودیم و در واقع ایشــان کامال اطالع داشت که فیلم موالنا در‬ ‫پاریس در حال ســاخت بوده و دو سال است که افراد در حال‬ ‫کار روی این پروژه هســتند؛ ولی به هر حال تصمیم شخصی‬ ‫ایشــان اســت و ما به ان احترام می گذاریم؛ ولی امیدوارم در‬ ‫این قضیه اتفاق ناخوشایندی برای روایت موالنا رخ ندهد‪ .‬وی‬ ‫دربــاره انتخاب بازیگر نقش موالنا در این فیلم نیز اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازیگر نقش موالنا کسی است که نااشنا به فرهنگ ایران نبوده‬ ‫و یکی از بزرگ ترین بازیگران بین المللی به شمار می اید‪ .‬البته‬ ‫اجازه دهید فعال اســم ایشان را اعالم نکنیم‪ .‬یکی دو ماه دیگر‬ ‫تمام عوامل را به طور رسمی معرفی می کنیم‪ .‬این تهیه کننده‬ ‫در بخش دیگری از صحبت هایش درباره ماجرای تولید سریال‬ ‫دربــاره خواجوی کرمانی‪ ،‬حافظ و ســعدی نیــز توضیح داد‪:‬‬ ‫سعدی‪ ،‬خواجوی کرمانی و حافظ سریالی است که کار پژوهش‬ ‫ان تمام شده و نویسندگی ان زیر نظر اقای کریر در حال انجام‬ ‫است‪ .‬این تصمیم قطعی ما درباره نگارش فیلم نامه سریال بوده‬ ‫و البته برای ان شــورای نویسندگان خواهیم داشت‪ .‬به همان‬ ‫صورتی که پژوهش برای این شــعرا را تبدیل به کاری ماندگار‬ ‫کردیم‪ ،‬قطعا فیلم نامه ان را هم تبدیل به اثری ماندگار خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬وی ضمن بیان اینکه ســپردن نگارش فیلم نامه ســریال‬ ‫ســعدی‪ ،‬خواجوی کرمانی و حافظ به یک نویسنده خارجی‪،‬‬ ‫هیچ توهینی به نویسندگان داخلی نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما براساس‬ ‫توانایی و شــناختی که ژان کلود کریر از فرهنگ ادبیات ایران‬ ‫دارد‪ ،‬این تصمیم را گرفتیم‪ .‬به زعم بنده تنها کسی که در دنیا‬ ‫می توانید پیدا کنید که هم بر ادبیات مسلط باشد و هم سینما‪،‬‬ ‫اقای کریر است‪ .‬قطعا برای یافتن چنین شخصی هر جای دنیا‬ ‫بروید ‪ ،‬اسم ژان کلود کریر را به شما خواهند داد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫من به شــخصه معتقدم بهترین گزینه برای فیلم نامه سعدی‪،‬‬ ‫خواجوی کرمانی و حافظ‪ ،‬روایتی اســت که به قلم ژان کلود‬ ‫کریر نوشته شود‪ .‬حســینی درباره کارگردانی این اثر نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬کار پژوهش این پروژه کار ماندگاری شد و دیدید که وزیر‬ ‫ارشاد هم برای رونمایی ان امد‪ .‬البته نمی خواهیم بگوییم چون‬ ‫وزیر امده‪ ،‬کار مهمی اســت؛ ولی اینقدر این کار بزرگ بود که‬ ‫مراســم سالروز حافظ را تحت الشعاع قرار داد‪ .‬بر همین اساس‬ ‫معرفی عوامل نیز در زمان خود انجام می شود‪ .‬قطعا نویسندگی‬ ‫این پروژه نیز همانند پژوهش ان کار ماندگاری خواهد شــد‪.‬‬ ‫نویسندگی این مجموعه زیر نظر یک تیم ایرانی‪ ،‬فرانسوی به‬ ‫مدیریت اقای ژان کلود کریر انجام می شود‪ .‬این سریال تولید‬ ‫ایران بوده و اقای کریر قطعا نویسنده اول و اخر فیلم نامه است‪.‬‬ ‫ایــن تهیه کننده در ادامه درباره زبــان فیلم موالنا و مجموعه‬ ‫حافظ‪ ،‬ســعدی و خواجوی کرمانی نیز توضیح داد‪ :‬زبان فیلم‬ ‫موالنا فرانسوی اســت و به زبان های فارسی و انگلیسی دوبله‬ ‫خواهد شد؛ اما زبان سریال سعدی‪ ،‬خواجوی کرمانی و حافظ‪،‬‬ ‫فارســی است و داخل ایران ساخته می شود و بازیگران ان هم‬ ‫ایرانی خواهند بود‪ .‬اما هــر اتفاقی که بخواهد در واقع بر روند‬ ‫فکری یا ساختاری و شکلی سعدی‪ ،‬خواجوی کرمانی و حافظ‬ ‫تاثیرگذار باشــد‪ ،‬قطعا پروژه را به شکل دیگری جلو می بریم؛‬ ‫یعنی هر اتفاقی که بخواهد سعدی را یک سعدی دیگر‪ ،‬خواجو‬ ‫را یک خواجوی دیگر و حافظ را حافظی دیگر به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫اینها همچون موالنا باید همان طور که هســتند‪ ،‬تصویر شوند‪.‬‬ ‫اقای کریر شــخصیت موالنا را به همان صــورت که بوده‪ ،‬به‬ ‫نگارش دراورده اســت‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬به زودی فیلم نامه‬ ‫موالنا درقالب یک کتاب منتشر می شود و ان موقع خواهید دید‬ ‫که این یک شاهکار است و فقط یک فیلم نامه نیست‪ .‬همچنین‬ ‫الزم است بگویم اکنون تولید فیلم موالنا شروع شده و به زودی‬ ‫به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫بانکوبیمه‬ ‫سوء استفاده کالهبرداران از «بیمه اجباری سالمت»‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪170‬‬ ‫محمدمنتقمی رادمدیرکلحراستسازمانبیمهسالمتضمنهشدارنسبتبهشیوه هایجدیدکالهبرداریبااستفادهازنامواقداماتاینسازمانبیمه گر‪،‬گفت‪:‬باتوجهبهاطالعرسانیگستردهدرباره‬ ‫پوشش اجباری بیمه سالمت برای افراد فاقد پوشش بیمه درمانی‪ ،‬سودجویان از همین کلمه «اجباری» استفاده کرده و با افراد تماس گرفته و می گویند پوشش بیمه سالمت‪ ،‬اجباری شده و باید هزینه ای‬ ‫پرداخت کنید تا بیمه شوید و اگر خودتان را بیمه نکنید‪ ،‬یارانه شما قطع می شود‪ .‬منتقمی راد درباره سوء استفاده برخی شرکت ها و تماس با افراد برای اخاذی و پوشش بیمه ای افزود‪ :‬همواره سودجویی از‬ ‫طرف برخی افراد وجود دارد‪ .‬وقتی قرار است نفعی به بخشی از جامعه برسد‪ ،‬عده ای به دنبال منافع و سودجویی خودشان هستند‪ .‬تا قبل از اغاز طرح پوشش اجباری بیمه سالمت‪ ،‬موضوع کارت بیمه‬ ‫سالمت توسط سودجویان و با تماس تلفنی مطرح بود و حاال با اغاز این طرح‪ ،‬شیوه سودجویی تغییر پیدا کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته در حال حاضر میزان شکایت ها در سامانه ‪ ۱۶۶۶‬سازمان بیمه‬ ‫سالمت با توجه به اطالع رسانی های گسترده روابط عمومی سازمان بیمه سالمت در راستای اگاهی مردم‪ ،‬نسبت به گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫چگونه رتبه کشور در سهولت انجام کسب وکار را ارتقا دهیم؟‬ ‫توصیه بانک جهانی برای کسب وکار‬ ‫اخبار‬ ‫پذیرش استعفای مهدی جهانگیری از‬ ‫هیات مدیره بانک گردشگری‬ ‫هیات مدیره بانک گردشــگری (یکشــنبه) با اســتعفای‬ ‫«مهــدی جهانگیــری» از عضویت در هیــات مدیره این‬ ‫بانک موافقت کرد‪« .‬مهــدی جهانگیری» در اول ابان ‪۹۸‬‬ ‫از عضویت در هیات مدیره بانک گردشــگری استعفا داده‬ ‫بود که این درخواســت در جلسه امروز هیات مدیره مورد‬ ‫بررســی و تایید قرار گرفت‪ .‬بر اســاس صورتجلسه هیات‬ ‫مدیــره بانــک گردشــگری‪« ،‬مرتضی خامی» بــه عنوان‬ ‫مدیرعامل‪« ،‬حســین ثابتی» به عنوان رئیس هیات مدیره‪،‬‬ ‫«رضا کامران» به ســمت نایب رییس هیات مدیره و عضو‬ ‫هیات مدیره اجرایی و «ســعید جمشــیدی» نیز به عنوان‬ ‫عضو هیات مدیره تعیین شدند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۷‬درصدی سپرده های بانکی‬ ‫امارهای بانک مرکزی نشــان دهنده افزایش ‪ ۲۶.۹‬درصدی‬ ‫مانده ســپرده ها و ‪ ۲۱.۷‬درصدی مانده تســهیالت بانکی در‬ ‫پایان تیر ‪ ۹۸‬نســبت به مقطع مشابه پارسال است‪ .‬گزارش‬ ‫بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی‬ ‫و ارزی بانک ها و موسســات اعتباری در پایان تیرماه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نشــان می دهد مانده کل سپرده ها بالغ بر ‪ ۲۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۶۵‬هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال‬ ‫قبل معادل چهار هزار و ‪ ۶۹۶‬هزار میلیارد ریال (‪ ۲۶.۹‬درصد)‬ ‫و نسبت به پایان سال قبل معادل معادل یک هزار ‪ ۴۹۱‬هزار‬ ‫میلیارد ریال (‪ ۷.۲‬درصد) افزایش داشته است‪ .‬بیشترین مبلغ‬ ‫سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۶۹‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر‬ ‫احمد معادل ‪ ۵۹‬هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫ضریب نفوذ بیمه در ایران به‬ ‫استانداردهای جهانی نزدیک می شود‬ ‫رییــس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬با تداوم برنامه های اموزشــی‬ ‫و فرهنگی‪ ،‬ضریب نفوذ بیمه در کشــور به ســطح استاندارد‬ ‫جهانی نزدیک می شود‪« .‬غالمرضا سلیمانی» روز یکشنبه در‬ ‫مراســم نواختن زنگ بیمه در مدارس شهر تهران‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫لزوم فرهنگ سازی و تعمیم فرهنگ بیمه‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت بیمه‬ ‫با ورود به مدارس قطعا بــه خانواده ها راه پیدا می کند و روند‬ ‫همگانی سازی ان شتاب بیشتری خواهد یافت‪ .‬رییس کل بیمه‬ ‫مرکزی با بیان اینکه اینده روشن کودکان در گرو سرمایه گذاری‬ ‫والدین در عرصه بیمه است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ضریب نفود بیمه در ایران‬ ‫حدود ‪ ۲.۴‬درصد براورد می شود که با استفاده از فرهنگ سازی‬ ‫می تــوان ان را ارتقا داد‪ .‬وی به امار باالی تلفات و خســارت‬ ‫های تصادفات رانندگی اشــاره کرد و توجه به توسعه صنعت‬ ‫بیمه برای جبران این خسارت ها را مورد تاکید قرار داد‪ .‬رییس‬ ‫کل بیمه مرکزی پیش از این بــه ایرنا گفته بود‪ :‬ایران از نظر‬ ‫ضریب نفوذ بیمه‪ ،‬در دنیــا جایگاه ‪ ۵۳‬و در منطقه حائز رتبه‬ ‫سوم قرار دارد‪ .‬به گفته سلیمانی‪ ،‬مطابق اخرین امارها‪ ،‬کشور‬ ‫ما بر مبنای حق بیمه تولیدی رشته زندگی‪ ،‬در منطقه جایگاه‬ ‫چهارم را در سال ‪ ۱۳۹۷‬کسب کرده که به معنای ‪ ۲‬پله صعود‬ ‫طی پنج سال اخیر است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬به عالوه‪ ،‬در رده بندی‬ ‫کشورهای دنیا از نظر تولید حق بیمه عمر‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در مکان پنجاه و یکم قرار گرفته که نسبت به سال های‬ ‫گذشته جایگاه قابل قبول تری به حساب می اید‪ .‬ضریب نفوذ‬ ‫بیمه در کشــور در دو ســال اخیر (‪ )۹۷ -۹۶‬روندی افزایشی‬ ‫داشــته‪ ،‬این درحالی اســت که میانگین ضریب نفوذ بیمه در‬ ‫جهان در دوره مورد بررســی ثابت مانده و در منطقه (شــامل‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬قفقاز و اسیای میانه) روندی کاهشی داشته است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬ضریب نفوذ بیمه در کشور از ‪ ۲.۳‬درصد در سال‬ ‫‪ ۹۶‬به ‪۲.۴‬درصد در سال ‪ ۹۷‬افزایش داشته است که براوردها‬ ‫از تداوم افزایش در سال ‪ ۹۸‬حکایت دارد‪.‬‬ ‫اخرین گزارش «سهولت انجام کسب وکار» که بانک جهانی منتشر می کند‪،‬‬ ‫حکایت از ان دارد که برای سال ‪ ۲۰۲۰‬رتبه ایران از ‪ ۱۲۸‬در سال گذشته‬ ‫میالدی به ‪ ۱۲۷‬بهبود یافته اســت‪ .‬صعود یک پله ای ایران در این گزارش‬ ‫اگرچه چندان چشمگیر نیست ولی مقامات دولتی اعتقاد دارند با توجه به‬ ‫اینکه بعد از ‪ ۴‬ســال تنزل‪ ،‬این رتبه به بهبود رســیده و همچنین با توجه‬ ‫به جنگ اقتصادی که طی یک ســال گذشته کشور با ان دست به گریبان‬ ‫اســت ارزیابی بانک جهانی از این میزان رشــد امیدوارکننده است‪ .‬اما در‬ ‫جدیدترین بررســی گزارش انجام کسب وکار‪ ،‬بازوی پژوهشی مجلس وارد‬ ‫گود شــده و ضمن توضیح جزئیات رتبه کنونی‪ ،‬به ارائه راهکار برای بهبود‬ ‫رتبه ایران پرداخته اســت‪ .‬براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس منتشر شده‪ ،‬تغییرات مثبت در امتیاز و رتبه کشور خارج از محدوده‬ ‫اثرگذاری دولت و مجلس شورای اسالمی بوده و دولت تقریبا هیچ نقشی در‬ ‫بهبود اندک رتبه کشور در سال ‪ ۲۰۲۰‬نداشته است‪ .‬در حقیقت تغییرات‬ ‫روش شناســی بانک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگری در داده های اشتباه‬ ‫سال گذشته به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط‬ ‫رتبه کشور در گزارش ‪ ۲۰۲۰‬بانک جهانی شده اند‪ .‬در این گزارش همچنین‬ ‫به منظور بهبود رتبه ایران در انجام کسب وکار‪ ،‬پیشنهاد شده استقرار کامل‬ ‫پنجــره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کســب وکار به طور جدی در‬ ‫دستور کار قرار گیرد؛ چراکه بسیاری از کشورها با همین روش توانسته اند به‬ ‫رتبه های خوبی در گزارش بانک جهانی دست یابند‪.‬‬ ‫در گزارش های ساالنه «سهولت انجام کسب وکار» که از سال ‪ ۲۰۰۵‬توسط‬ ‫بانک جهانی منتشر می شــوند‪ ،‬میزان سهولت حقوقی و اداری کسب وکار‬ ‫در طــول چرخه عمر بنگاه های کوچک و متوســط در قالب ‪ ۱۰‬نماگر در‬ ‫کشورهای مختلف اندازه گیری شده و نتیجه ان هرسال به صورت رتبه بندی‬ ‫کشورها از نظر سهولت انجام کسب وکار اعالم می شود‪ .‬هریک از نماگرهای‬ ‫‪ ۱۰‬گانه این گزارش‪ ،‬ترکیبی از مولفه های زمان‪ ،‬هزینه‪ ،‬مرحله و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫داده های این گزارش از طریق پرسشــنامه و نظرســنجی از نمونه بســیار‬ ‫محدودی از فعاالن بخش خصوصی در هر کشــور گرداوری می شوند‪ .‬ایران‬ ‫از سال ‪ ۲۰۰۶‬در رتبه بندی گزارش انجام کسب وکار قرار گرفته و به دالیل‬ ‫مختلف از جمله علل فنی نظیر دشــواری تاسیس و اداره واحد تولیدی در‬ ‫ایران و غیر فنی به خصوص ارسال اطالعات اشتباه از ایران‪ ،‬تاکنون به جایگاه‬ ‫مطلوبی در این گزارش دســت نیافته است‪ .‬در عین حال‪ ،‬روند نزولی رتبه‬ ‫ایران از ابتدای حضور در این گزارش‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۵‬به یکباره شروع به‬ ‫بهبود کرد که بخش عمده این بهبود رتبه به دلیل بازنگری بانک جهانی در‬ ‫داده های اشــتباه سال گذشته بود‪ .‬اما از سال ‪ ۲۰۱۷‬مجددا روند نزولی در‬ ‫رتبه کشــور اغاز شد‪ .‬حال انکه در اخرین گزارش بانک جهانی برای سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬رتبه ایران یک پله بهبود یافته اســت‪ .‬البته در مقایسه با کشورهای‬ ‫سند چشم انداز‪ ،‬ایران با یک رتبه تنزل (به دلیل بهبود وضعیت پاکستان) در‬ ‫جایگاه بیستم در میان ‪ ۲۵‬کشور قرار گرفته است‬ ‫حال ســوالی که در این گزارش مطرح می شــود این است که چگونه رتبه‬ ‫کشور یک پله صعود کرده است؟ پاسخ این سوال در بازنگری داده ها و تغییر‬ ‫روش استخراج شاخص انجام کسب وکار در گزارش ‪ ۲۰۲۰‬است‪ .‬تغییرات‬ ‫رتبه هر کشــور در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی می تواند ناشی از‬ ‫چهار عامل «تغییر روش شناسی بانک جهانی در محاسبه شاخص»‪« ،‬انجام‬ ‫اصالحات واقعی توســط دولت»‪« ،‬اعمال بازنگری در داده های اشتباه سال‬ ‫گذشــته» و «تغییر وضعیت سایر کشورها» باشد‪ .‬بررسی ها نشان می دهد‬ ‫تغییر رتبه های ایران عمدتا ناشی از بازنگری داده ها بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش مرکــز پژوهش های مجلس‪ ،‬یکی از عواملی که موجب شــده‬ ‫تاثیرگذاری دولت در بهبود رتبه کاهش یابد‪ ،‬عدم استقرار کامل پنجره واحد‬ ‫الکترونیکی در مراحل مختلف کسب وکار است‪ .‬در واقع‪ ،‬تاکنون دولت عزم‬ ‫جدی در این راستا نداشته و تنها به اصالحات جزئی اکتفا کرده است‪ .‬این‬ ‫درحالی است که اصلی ترین راهکار مورد توصیه گروه انجام کسب وکار بانک‬ ‫جهانی که کشورهای پیشرو از جمله گرجستان با به کارگیری ان موفق به‬ ‫جهش رتبه در شاخص سهولت کسب وکار شده اند‪« ،‬راه اندازی پنجره واحد‬ ‫الکترونیکی» در تمامی مراحل اغاز و فعالیت کسب وکار است‪ .‬پنجره واحد‬ ‫الکترونیکی با حذف مراجعات مکرر کارافرین به نهادهای مختلف حکومتی‬ ‫مانع از اتالف زمان و هزینه می شود‪ .‬با توجه به نبود عزم جدی دولتمردان‬ ‫درخصوص اســتقرار کامل این پنجره واحد‪ ،‬تغییرات رتبه کشــور با منشا‬ ‫اثرگذاری دولت نیز در ســال های اخیر بسیار جزئی بوده و تغییرات عمده‬ ‫به دلیل تغییر روش شناسی یا بازنگری داده ها به دلیل نقص شاخص سهولت‬ ‫کسب وکار و مرحله گرداوری اطالعات بوده است‪ .‬چنانچه ایجاد بانک های‬ ‫اطالعاتی الکترونیکی و سیستمی شدن فرایندها در نهادها و دستگاه های‬ ‫اجرایی کشور و مهم تر از ان هماهنگی وزارتخانه ها و نهادهای زیرمجموعه‬ ‫قوه قضائیه برای تبادل اطالعات کسب وکارهای خصوصی موردتوجه جدی‬ ‫قــرار گیرد‪ ،‬قطعا شــاهد جهش صعودی جایگاه کشــور در گزارش انجام‬ ‫کسب وکار در سال های اینده خواهیم بود‪ .‬همچنین این گزارش می افزاید‪:‬‬ ‫اصالح قانون تجارت در حوزه ورشکستگی و سهامداران خرد نیز می تواند بر‬ ‫بهبود رتبه کشور تاثیر مثبت داشته باشد‪.‬‬ ‫بررسی جزئیات گزارش ‪ ۲۰۲۰‬بانک جهانی نشان می دهد‪ ،‬در این گزارش‪،‬‬ ‫روش محاسبه امتیاز نماگر «حمایت از سهامداران خُ رد» تغییر یافته و امتیاز‬ ‫ایــران بدون هیچ گونه تغییری در مقــررات این حوزه و نیز بدون تغییر در‬ ‫داده های مربوط به این نماگر‪ ،‬افزایش یافته است‪ .‬در نتیجه ‪ ۴۵‬رتبه بهبود‬ ‫برای ایران (بدون هیچ گونه تغییر و اصالح واقعی) در این نماگر حاصل شده‬ ‫و تاثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل کشور گذاشته است‪.‬‬ ‫گروه انجام کسب وکار بانک جهانی در بخش اصالحات ایران در سال ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫افزایش هزینه «ثبت مالکیت» به دلیل افزایش هزینه مالیات زمین را گزارش‬ ‫کرده است‪ .‬اما با توجه به این افزایش هزینه‪ ،‬رتبه ایران در این نماگر ‪ ۲۰‬پله‬ ‫بهبود داشــته است‪ .‬با بررسی داده های بازنگری شده سال ‪ ،۲۰۱۹‬می توان‬ ‫دریافت که در تجدیدنظری که توســط بخش خصوصی در پرسشنامه های‬ ‫ارسالی به بانک جهانی صورت گرفته‪ ،‬هزینه ثبت مالکیت که در سال های‬ ‫گذشته بیش از اندازه واقعی براورد شده بود‪ ،‬کاهش یافته و در نتیجه این‬ ‫اصالح‪ ،‬رتبه کشور بهتر از سال های گذشته اعالم شده است‪ .‬در واقع بهبود‬ ‫رتبه ایران در نماگر «ثبت مالکیت» و اثر مثبت ان بر بهبود رتبه کل ایران‪،‬‬ ‫ناشــی از بازنگری در داده های اشتباه گذشته است‪ ،‬نه اصالحات واقعی در‬ ‫مقررات یا عملکرد این حوزه‪.‬‬ ‫در نماگر «اخذ مجوزهای ساخت وساز» نیز بازنگری داده ها و کاهش هزینه‬ ‫به دلیل افزایش درامد سرانه ایران در سال ‪ ۲۰۲۰‬موجب بهبود ‪ ۱۳‬رتبه ای‬ ‫ایران در این نماگر شــده اســت‪ .‬در نماگر «دسترسی به برق» نیز کاهش‬ ‫هزینه به دلیل افزایش درامد ســرانه اتفاق افتاده و تغییر مثبتی در امتیاز‬ ‫کشور ایجاد شده‪ ،‬اما بهبود سریع تر وضعیت سایر کشورها در نهایت موجب‬ ‫تنزل رتبه شده است‪ .‬در نماگر «پرداخت مالیات» نیز بازنگری در داده های‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬موجب بهبود ‪ ۵‬رتبه ای ایران شــده است‪ .‬تغییرات رتبه در‬ ‫نماگرهای «شروع کسب وکار»‪« ،‬اخذ اعتبار»‪« ،‬تجارت فرامرزی» و «اجرای‬ ‫قراردادها» تنها به دلیل تغییر وضعیت ســایر کشورها نسبت به ایران بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کدامبخش هابیشترینمنابعراازصندوقتوسعهملیگرفته اند؟‬ ‫بررســی عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می دهد‬ ‫کــه از مجموع ‪ ۳۸.۲‬میلیارد دالر طرح اعالم وصول‬ ‫شــده این صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان خرداد‬ ‫‪ ،۹۸‬بیش از یک سوم منابع (‪ ۳۷‬درصد) به طرح های‬ ‫بخش باالدستی نفت و گاز و ‪ ۱۲‬درصد به طرح های‬ ‫نیروگاهی اختصاص داده شده است‪ .‬صندوق توسعه‬ ‫ملی با هدف تبدیل بخشــی از عواید ناشی از فروش‬ ‫نفــت و گاز و میعانــات گازی و فراورده های نفتی‬ ‫به ثروت هــای ماندگار‪ ،‬مولد و ســرمایه های زاینده‬ ‫اقتصادی و نیز حفظ ســهم نسل های اینده از منابع‬ ‫نفت و گاز و فراورده های نفتی تاسیس شده و نقش‬ ‫مهمی در تامیــن مالی طرح های ملی در بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی دارد‪ .‬بررسی تازه ترین امار صندوق‬ ‫توســعه ملی نشــان می دهد طرح های اعالم وصول‬ ‫شــده (فعال) صندوق توســعه ملی تا پایان خرداد‬ ‫‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۳۴۵‬فقره و با مجموع مبلغ معادل ‪۳۸.۵‬‬ ‫میلیارد دالر بوده اســت که برای تعداد ‪ ۳۳۶‬فقره از‬ ‫انها مبلغ ‪ ۳۷.۴‬میلیارد دالر مســدودی صادر شده‬ ‫است‪ .‬از محل این مسدودی ها‪ ،‬مبلغی معادل ‪۲۹.۳‬‬ ‫میلیارد دالر گشــایش اعتبار فعال (دارای پوشش از‬ ‫بانک مرکزی) بابت ‪ ۳۱۵‬طرح انجام شــده است که‬ ‫در دوره مورد گزارش‪ ،‬بابت ‪ ۲۹۵‬فقره از انها‪ ،‬معادل‬ ‫مبلغ ‪ ۱۹.۹‬میلیارد دالر پرداخت قطعی انجام شــده‬ ‫است‪ .‬بررسی ترکیب بخشی طرح های ارزی (شامل‬ ‫طرح های اعالم وصول شده‪ ،‬مسدود شده‪ ،‬گشایش ها‬ ‫و پرداخت های قطعی) نشــان می دهد که از ابتدای‬ ‫تاســیس صندوق در ســال ‪۱۳۹۰‬تا پایــان خرداد‬ ‫امســال حدود ‪ ۳۷‬درصد از مجموع مبلغ طرح های‬ ‫اعالم وصول شــده مربوط به بخش باالدستی نفت‬ ‫و گاز بــا مبلغی به ارزش ‪ ۱۴.۲‬میلیارد دالر اســت‪.‬‬ ‫طرح های نیروگاهی نیز با مبلغی معادل ‪ ۴.۷‬میلیارد‬ ‫دالر و ســهم ‪ ۱۲‬درصدی در جایگاه دوم طرح های‬ ‫اعالم وصول شــده صندوق توســعه ملی قرار دارند‪.‬‬ ‫پروژه های مربوط به پتروشیمی به ارزش ‪ ۴.۶‬میلیارد‬ ‫دالر و پاالیشــگاهی بــه ارزش ‪ ۴.۵‬میلیارد دالر در‬ ‫رده هــای بعدی جای گرفته اند‪ .‬طرح های صنعت و‬ ‫معدن حدود ‪ ۹‬درصــد از مجموع این طرح ها را با‬ ‫ارزش ‪ ۳.۳‬میلیــارد دالر به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫بخش فوالد با کســب ‪ ۳.۱‬میلیارد دالر از این منابع‬ ‫سهم هشــت درصدی را از محل منابع صندوق دارا‬ ‫بوده است‪ ،‬حدود ‪ ۱.۴‬میلیارد دالر از منابع صندوق‬ ‫نیــز به طرح هــای حمل و نقل تعلق گرفته اســت‪.‬‬ ‫طرح های مربوط به صنعت ســیمان‪ ،‬کاشی و سنگ‬ ‫نیز از منابع صندوق توســعه ملــی بی بهره نبوده و‬ ‫‪ ۳۵۸‬میلیون دالر معادل یک درصد از منابع صندوق‬ ‫روش جدید کالهبرداری از طریق حساب بانکی‬ ‫این روزها شاهد انواع کالهبرداری در فضای مجازی هستیم اما یک نمونه از این کالهبرداری ها‬ ‫که متاســفانه قربانیان زیادی هم داشــته‪ ،‬از طریق انتقال وجه به حساب بانکی شماست؛ مث ً‬ ‫ال‬ ‫ناخواســته و بدون این که اطالع داشته باشید‪ ،‬مبلغی به حساب بانکی شما واریز می شود و بعد‬ ‫شــخصی با شما تماس می گیرد و ادعا می کند به اشــتباه‪ ،‬مبلغ را به حساب بانکی شما واریز‬ ‫کرده و از شما می خواهد پول را به حساب دیگری واریز کنید و به این ترتیب شما به کالهبردار‬ ‫کمک کرده اید‪ .‬اخبار و هشــدارهایی که این روزها می شنویم باعث شده تا کاربران به این فکر‬ ‫کنند که باید بیش از پیش مراقب کالهبرداری با سوء استفاده از شماره کارت یا شماره حساب‬ ‫بانکی خود باشــند! در نمونه ای از این کالهبرداری ها‪ ،‬به صورت ناخواسته و ناگهانی مبلغی پول‬ ‫به حساب شما واریز می شود‪ .‬مدتی بعد کالهبردار با شما تماس می گیرد و ادعا می کند که وجه‬ ‫را اشتباهی برایتان واریز کرده و از شما درخواست می کند که وجه را برایش برگردانید‪ .‬شما هم‬ ‫ممکن است تحت تاثیر سخنان او و این که در شرایط بدی قرار گرفته‪ ،‬درنهایت وجه را به شماره‬ ‫کارتی که او ذکر می کند بازگشت بدهید‪ .‬اما جریان از چه قرار است؟ در سناریوی ذکر شده‪ ،‬در‬ ‫واقع کالهبردار از فرد دیگری یک پیش پرداخت گرفته است و قرار نیست کاالیی به سوژه خود‬ ‫تحویل بدهد‪ .‬او برای این که دنبال نشــود‪ ،‬شــماره کارت شما را به سوژه خود داده است‪ .‬سوژه‬ ‫وجه پیش پرداخت را به کارت شــما واریز می کند و شما به کالهبردار برمی گردانید‪ .‬در برخی‬ ‫موارد حتی شما وجه را به یک مغازه که کالهبردار در ان منتظر خرید طالست واریز می کنید‪.‬‬ ‫بنابراین هیچ اثری از او باقی نخواهد ماند و شما و طال فروش مسئولیت جرم را خواهید داشت‪.‬‬ ‫ن هســتید که این فرد کالهبردار قب ً‬ ‫ال جنسی را فروخته و از خریدار هم‬ ‫یعنی شــما غافل از ای ‬ ‫پولش را دریافت کرده‪ ،‬تا ان جنس را برایش بفرستد‪ .‬در حالی که شماره حساب یا شماره کارت‬ ‫شــما را به خریدار داده و پول هم به حساب شما واریز شده است و قصد تحویل جنس را ندارد‬ ‫یا واضح تر بگوییم اص ً‬ ‫ال جنسی وجود ندارد‪.‬‬ ‫یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات درباره این شیوه از کالهبرداری گفت‪ :‬درواقع‬ ‫کالهبردار فقط می خواهد بدون این که شناسایی بشود‪ ،‬پول را به جیب بزند و جنس مورد نظر‬ ‫را هم تحویل خریدار ندهد؛ اکنون از شــما می خواهد ان وجه را برایش واریز کنید اما در یک‬ ‫فروشگاه دیگر مث ً‬ ‫ال در یک طال فروشی در حال خرید جنس دیگر و منتظر واریز پول مورد نظر‬ ‫از طرف شماست‪ .‬در این شرایط او شماره حساب یا شماره کارت طال فروشی را به شما می دهد‬ ‫را به خود اختصاص داده اند‪ .‬در اجرای قراردادهای‬ ‫عاملیت اعطای تسهیالت ارزی‪ ،‬طرح هایی که بانک‬ ‫ها تایید و به صندوق ارسال می کنند از نظر انطباق‬ ‫با ضوابط ناظر بر اعطای تسهیالت از منابع صندوق‬ ‫بررســی و در صورت انطباق با ضوابط‪ ،‬اعالم وصول‬ ‫(پذیرش اولیه) می شوند‪ .‬پس از اعالم وصول‪ ،‬بانک‬ ‫عامل می تواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را‬ ‫با متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه نسبت‬ ‫بــه دریافت مســدودی بررای طرح‪ ،‬کــه به مفهوم‬ ‫تخصیص تســهیالت ارزی از منابع صندوق اســت‪،‬‬ ‫اقدام کند تا از ان محل‪ ،‬گشــایش اعتبارات مربوطه‬ ‫انجام شود‪ .‬در صورت عدم ارسال مستندات الزم در‬ ‫مهلت مقرر‪ ،‬اعالم وصول طرح لغو و در صورت ارایه‬ ‫دالیل توجیهی کافی از ســوی بانــک عامل‪ ،‬مهلت‬ ‫مذکور تمدید می شود‪.‬‬ ‫و در قبال مبلغی که برای فروشــنده مث ً‬ ‫ال همان طالفروشی واریز می کنید‪ ،‬جنسی را می خرد و‬ ‫در این میان‪ ،‬هیچ ردپایی از فرد کالهبردار باقی نمی ماند‪ .‬علی اصغر زارعی به مشترکان توصیه‬ ‫کرد که شماره کارت یا شماره حساب خودشان را در هر ادرس و سایتی که به صورت عمومی‬ ‫منتشر نکنند و بعد هم اگر چنین اتفاقی برایشان افتاد‪ ،‬سعی کنند از طریق پیگیری بانکی ان‬ ‫مبلغ مورد نظر را به حســاب مبداء برگردانند نه این که به شــماره حساب یا شماره کارت فرد‬ ‫مدعی که به ان ها می دهد و همینطور برای برگرداندن وجه‪ ،‬حداقل ‪ ۴۸‬ساعت صبر کنند تا اگر‬ ‫مشکل قضایی برایشــان پیش امد‪ ،‬بتوانند پاسخگو باشند‪ .‬این کارشناس در پایان تصریح کرد‬ ‫نکته مهم دیگر این است که هنگام خریدهای اینترنتی از سایت هایی که همه افراد می توانند که‬ ‫جنس مورد نظرشــان را به معرض فروش بگذارند‪ ،‬دریافت یا تحویل کاال را به صورت حضوری‬ ‫انجام بدهید‪ .‬بر این اساس در صورتی که کاالی با نقدینگی باال می فروشیم (مانند طال‪ ،‬دالر یا‬ ‫کارت هدیه)‪ ،‬تمامی اطالعات هویتی فرد را به صورت تایید شــده دریافت کنیم‪ .‬به این فرایند‬ ‫‪ KYC‬یا ‪ Know Your Customer‬می گویند و این مورد شامل تماس از یک تلفن ثابت‬ ‫و تایید شماره همراه فرد است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی پایتخت گفت‪ :‬امروز‪ 430‬نفر از شهروندان به مرکز‪ 197‬مراجعه کردند که خالفی خودرو مهمترین علت مراجعه انها بود‪ .‬جلسه دیدار مردمی رئیس پلیس پایتخت در مرکز‬ ‫‪ 197‬برگزار شد‪ .‬سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه دیدار مردمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬از صبح تاکنون بالغ بر ‪ 430‬نفر از شهروندان به این مرکز مراجعه‬ ‫کرده و مووضعات و شکایات خود را درخصوص پلیس های تخصصی اعم از راهنمایی و رانندگی‪ ،‬امنیت‪ ،‬اگاهی و ‪ ...‬مطرح کردند‪ .‬فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد‪ :‬بحث خالفی خودرو‬ ‫بیشترین موردی بود که شهروندان در مراجعه به مرکز ‪ 197‬اعالم کردند؛ در این رابطه تالش شد با تخفیف خالفی و مساعدت رضایت مردم را فراهم کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬پلیس ا مکان و پلیس‬ ‫امنیت در رده دوم و مواد مخدر‪ ،‬سرقت و موضوعات دیگر در رده های بعدی علت مراجعه مردم به ‪ 197‬بود‪ .‬سردار رحیمی با بیان این مطلب که از ابتدای سال تاکنون ‪ 6‬جلسه مالقات چهره‬ ‫به چهره با شهروندان برگزار شده بر تالش فرماندهی تهران بزرگ مبنی بر رفع مشکالت مردم تاکید کرد و گفت‪ :‬خوشبختانه توانسته ایم رضایتمندی مسئولین را کسب کنیم‪.‬‬ ‫شهردار تهران در هشتمین کنفرانس علمی زلزله خبر داد‪:‬‬ ‫ایجاد ‪ 82‬شتاب نگار داخل و خارج تهران‬ ‫برای مقابله با زلزله‬ ‫شــهردار تهران با بیان اینکه میزان خسارات زلزله در نقاط مختلف کشور‬ ‫بر اســاس انالیز رکوردی ‪ 14‬ایستگاه شتاب نگار براورد شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر ان چهار ایســتگاه شــتاب نگار برای پایش امواج ورودی به شهر‬ ‫تهران راه اندازی شــده است که این تعداد به ‪ 22‬ایستگاه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫پیروز حناچی در هشــتمین کنفرانس علمــی زلزله با تاکید بر اینکه این‬ ‫کنفرانس در سالگرد زلزله بزرگ ســر پل ذهاب برگزار شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایران کشوری است که با زلزله زندگی می کند و ما باید این پیام را به جامعه‬ ‫اعالم کنیم؛ چرا که در دوره معاصر هم نشــینی با طبیعت فراموش شده‬ ‫است ولی مطالعات عمیق در سابقه عکس العمل های مردم در مقابل زلزله‬ ‫در طول تاریخ نشــان می دهد که این امادگی در گذشته بیشتر از اکنون‬ ‫بوده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬تهران عالوه بر انکه پایتخت ایران است به دلیل‬ ‫در معرض خطر زلزله بودن می تــوان از ان به عنوان پایتخت زلزله ایران‬ ‫نیز یاد کرد و امیدوارم در زمان زلزله امادگی مدیریت بحران در برخورد با‬ ‫موضوع را داشته باشیم‪.‬‬ ‫حناچی با اشــاره به پیشرفت های دنیا برای مقابله با مخاطرات با تاکید بر‬ ‫اینکه با همه این پیشرفت ها ما همچنان اسیب پذیر هستیم‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫تمامی کشورهای دنیا با نسبت های مختلف در معرض اسیب قرار دارند و‬ ‫به میزان تمهیداتی که در برابر مخاطرات می اندیشند اسیب پذیر هستند‪.‬‬ ‫شــهردار تهران‪ ،‬ایران را از مناطقی در جهان دانست که با بیشترین تعداد‬ ‫زلزله در ســال های اخیر مواجه بوده است و ادامه داد‪ :‬در زلزله های بزرگی‬ ‫که در دنیا به ثبت رسیده است زلزله بزرگ سمنان در سال ‪ 856‬میالدی‬ ‫با میزان تلفات باال به ثبت رســیده است‪ .‬شهردار تهران با تاکید بر اینکه‬ ‫تمام مناطق کشــور به غیر از مناطق خالی از سکنه در معرض خطر زلزله‬ ‫قرار دارند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بخش عمده ای از کشــور به ویژه در نیمه غربی در‬ ‫پهنه زاگرس قرار دارند و دائما در معرض مخاطرات زلزله هســتند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به زلزله بزرگ سر پل ذهاب اظهار کرد‪ :‬ایران شدیدترین زلزله هایی‬ ‫که در دنیا به ثبت رسیده است را تجربه کرده و از سوی دیگر شاهدیم که‬ ‫در بــم تصور بر این بود که در انتهای پهنه مخاطرات قرار دارد و از این رو‬ ‫منطقه ای با خطر کم زلزله تلقی می شــد و انتظار وقوع چنین زمین لرزه‬ ‫بزرگی را نداشتیم‪.‬‬ ‫حناچــی با بیان اینکــه این کنفرانس پس از ‪ 30‬ســال و علی رغم همه‬ ‫پیشــرفت ها در حالی برگزار می شود که ما همچنان در خطر اسیب های‬ ‫ناشی از زلزله قرار داریم‪ ،‬علت ان را ساخت و سازهای غیر اصول‪ ،‬استفاده‬ ‫از مصالح نامرغوب‪ ،‬عدم مهارت نیروی انســانی در حوزه ســاخت و ساز‪،‬‬ ‫اجرایی نشدن قوانین و مقررات سازه و نحوه پیشگیری از حادثه ذکر کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به ضرورت ارائه اموزش به مردم خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫زلزله مالرد هیچ تلفاتی نداشتیم ولی عکس العمل های مردم نسبت به این‬ ‫پدیده موجب اســیب رساندن به مردم شده اســت و امیدوارم که در این‬ ‫کنفرانس اخرین دستاوردهای این حوزه ارائه شود‪ .‬شهردار تهران با تاکید‬ ‫بر اینکه بر اساس امارها رسانه ها بیشترین توجه خود را در حوزه مخاطرات‬ ‫طبیعی معطوف به زلزله کرده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ولی دولت ها باید توجه داشته‬ ‫باشند که هزینه برای پیشگیری از عوارض مخاطرات‪ ،‬سرمایه گذاری برای‬ ‫داشتن اینده بهتر است‪.‬‬ ‫شــهردار تهران همچنین با اشاره به تجربیات کشــورهای مختلف برای‬ ‫اجباری کردن بیمه های ســازه گفت‪ :‬کشــور ترکیه علی رغم ســرمایه‬ ‫گذاری های هنگفتی که برای ســازه های بتونی کرده بود تمام این سرمایه‬ ‫گذاری ها در زلزله ‪ 1999‬به هدر رفت‪ .‬از این رو با اجباری کردن بیمه های‬ ‫ستاد انتخابات کشــور با حضور وزیر کشور‪ ،‬رئیس و‬ ‫اعضای ستاد انتخابات‪ ،‬اعضای هیات مرکزی نظارت‬ ‫بر انتخابات‪ ،‬اعضای هیات مرکزی بازرسی انتخابات در‬ ‫وزارت کشور افتتاح شد‪« .‬عبدالرضا رحمانی فضلی»‬ ‫وزیر کشور صبح دوشنبه و با حضور رئیس و اعضای‬ ‫ســتاد انتخابات کشور‪ ،‬اعضای هیات مرکزی نظارت‬ ‫بر انتخابات‪ ،‬اعضای هیات مرکزی بازرسی انتخابات‬ ‫ساختمان مهندسان را مجبور به اجرای قوانین سازه کرد و به نظر می رسد‬ ‫اگر کشور از تحریم ها عبور کند و بیمه های اتکایی به عرصه بیایند می تواند‬ ‫یکی از روش های کنترل کیفیت ســاختمان ها‪ ،‬صنعت بیمه باشد‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه تامین همه هزینه های اسیب های ناشی از زلزله در شرایط‬ ‫کنونی امکان پذیر نیســت اظهار کرد‪ :‬باید مکانیزم ها به گونه ای باشد که‬ ‫کیفیت سازه ها ارتقاء یابد‪ .‬شهردار تهران همچنین با اشاره به لرزه خیزی‬ ‫تهران گفت‪ :‬رخداد زلزله احتمالی بزرگ در تهران موضوعی است که ایجاد‬ ‫نگرانی کرده است ولی ما برای رسیدن به حد مطلوب مقاوم سازی فاصله‬ ‫زیادی داریم‪ .‬از این رو درخواست می شود که دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ما‬ ‫را در این زمینه یاری کنند‪ .‬حناچی با اشــاره به اقدامات شــهرداری برای‬ ‫کاهش ریســک مخاطرات و افزایش تاب اوری شهرها افزود‪ :‬تدوین نقشه‬ ‫راه افزایــش تاب اوری برای مخاطرات را در دســتور کار داریم‪ .‬همچنین‬ ‫در تهران هفت تا هشــت روددره اصلی داریم و این رود دره ها که اب هایی‬ ‫حدود ‪ 240‬میلیون متر مکعب از ارتفاعات البرز به ســمت تهران را روانه‬ ‫می کنند‪ ،‬منشا گسترش شهر تهران بوده است و این روددره ها هم می تواند‬ ‫مایه نشاط و هم منشا مصیبت قرار گیرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر حرایم این رود‬ ‫دره ها رعایت نشود تبدیل به مصیبت خواهد شد‪ .‬از این رو درک ظرفیت ها‬ ‫موجب افزایش تاب اوری شهرها در برابر مخاطرات می شود‪ .‬حناچی با بیان‬ ‫اینکه کالنشهر تهران به اندازه ای مشکالت عدیده ای دارد که پیشرفت های‬ ‫صورت گرفته در حوزه زلزله کافی نیســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬باید تالش کنیم‬ ‫کمپین تاب اوری در شــهر تهران بزرگ فراهم شــود و با سرمایه گذاری‬ ‫مناســب از اتالف ‪ 40‬دالری هزینه های پــس از بحران جلوگیری خواهد‬ ‫شد‪ .‬حناچی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران برای مقابله با مخاطرات‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر به کمک انالیز رکوردی ‪ 14‬ایستگاه شتاب نگار مقدار‬ ‫خســارات زلزله در نقاط مختلف شــهر تخمین زده شده است و در اینده‬ ‫قرار است این تعداد ایستگاه شتاب نگار به ‪ 60‬ایستگاه افزایش یابد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به راه اندازی چهار ایستگاه شتاب نگار در خارج از شهر تهران افزود‪:‬‬ ‫با اســتفاده از این ایستگاه ها امواج ورودی به شهر تهران پایش می شود تا‬ ‫در زمان بحران دســتگاه قطع خودکار ایستگاه های اب و گاز فعال شوند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در اینده تعداد ایستگاه های شتاب نگار خارج شهر تهران به‬ ‫‪ 22‬ایســتگاه افزایش می یابد‪ .‬حناچی نصب ‪ 100‬دکل ارتباطی به منظور‬ ‫حفظ ارتباط پایدار در زمان مخاطرات را از دیگر اقدامات این نهاد نام برد‬ ‫و افزود‪ :‬عالوه بر ان به دلیل انکه در زمینه بهسازی دیر اقدام شده است با‬ ‫ساختمان های متراکم و تعداد خانوارها و نفر در هکتار باال مواجه هستیم‬ ‫و این در حالیســت که پس از زلزله کوبه ژاپن در دنیا ثابت شد که نحوه‬ ‫شهرســازی در افزایش تلفات پس از مخاطرات موثر اســت‪ .‬وی از اجرای‬ ‫برنامه مشــارکت مردمی در طرح خانه های با دوام خبر داد و افزود‪ :‬طرح‬ ‫مدرســه اماده‪ ،‬اموزش ‪ 1880‬مدیر مدرسه و ‪ 12‬هزار و ‪ 200‬دانش اموز‬ ‫و تهیه سند مخاطرات بهینه سازی برای ‪ 1904‬مدرسه از دیگر برنامه های‬ ‫شهرداری ذکر کرده است‪ .‬شهردار تهران همچنین با اشاره به رخداد سیل‬ ‫در نوروز سال جاری گفت‪ :‬در سیل اخیر تقریبا تمامی کشور درگیر سیل‬ ‫بوده است و تهران نیز تا استانه سیل پیش رفت ولی با الیروبی های انجام‬ ‫شده و امادگی نیروها موجب کنترل شدن این رخداد شده است‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در زمان سیالبی شدن رودخانه کن‪ ،‬جاده کرج تا استانه بسته شدن‬ ‫پیش رفت ولی با کاهش بارش ها و مدیریت بحران از مســدود شــدن ان‬ ‫جلوگیری شد‪.‬‬ ‫ستادانتخاباتکشورافتتاحشد‬ ‫و ســایر مقام های وزارت کشور افتتاح شد‪ .‬در حالی‬ ‫که کمتر از ‪ ۴‬ماه به انتخابات باقی مانده‪ ،‬همه اعضای‬ ‫کمیته های ستاد انتخابات کشور و همچنین اعضای‬ ‫ســتاد امنیت انتخابات کشور در محل ستاد استقرار‬ ‫پیدا کرده و فعالیت های تخصصی خود را بر اســاس‬ ‫برنامه زمان بندی انتخابات انجام خواهند داد‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬پس از اتمام مراســم افتتاحیه ســتاد‬ ‫انتخابات کشور‪ ،‬این همایش یک روزه باهدف ارزیابی‬ ‫امادگی اســتان ها جهت برگزاری انتخابات پیش رو‬ ‫برگزار خواهد شد و همچنین اخرین تغییرات حقوقی‬ ‫و قانونی مربوط به انتخابات مجلس شورای اسالمی و‬ ‫انتخابات مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬شروع به کار رسمی فرایندهای اجرایی‬ ‫انتخابات از تاریخ دهم اذرماه با ابالغ دســتور شروع‬ ‫انتخابات از سوی وزیر کشور به فرمانداران مراکزحوزه‬ ‫انتخاباتی اغاز می شــود براســاس این گزارش؛ وزیر‬ ‫کشور پس از افتتاح از قسمت های مختلف انتخابات‬ ‫بازدید کرد‪ .‬یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای‬ ‫اسالمی و نخستین انتخابات میان دوره ای دوره پنجم‬ ‫مجلس خبرگان رهبری دوم اسفندماه امسال برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫«خالفی خودرو » مهمترین علت مراجعه مردم به مرکز ‪197‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪170‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫فروش صندلی های خیالی دانشگاه‬ ‫ازاد با ‪ 600‬میلیون‬ ‫فردی که در پوشــش عنوان «موسسه کنکور» وعده قبولی‬ ‫صد درصد در رشــته های پزشــکی اقدام به دریافت مبالغ‬ ‫هنگفت از کنکوری ها کرده و از انان کالهبرداری کرده بود‪،‬‬ ‫دستگیر شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کاراگاه جهانگیر تقی پور‪ ،‬معاون مبارزه با جعل‬ ‫و کالهبــرداری پلیس اگاهی تهران بزرگ در این باره گفت‪:‬‬ ‫مدتی قبل و در پی شکایت نماینده دانشگاه ازاد اسالمی از‬ ‫کالهبرداری تحت عنوان قبولی صد درصد در رشته پزشکی‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی و فروش صندلی های این دانشگاه‪،‬‬ ‫رســیدگی به موضوع در دســتور کاراگاهان اداره سیزدهم‬ ‫پلیس اگاهی تهران بزرگ قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تحقیقات انجام شده از سوی ماموران گفت‪ :‬‬ ‫در تحقیقات اولیه کاراگاهان دو تن از همدســتان متهم که‬ ‫اقدام به جذب مشــتری و تبلیغ برای موسسه این فرد کرده‬ ‫بودند‪ ،‬شناســایی و دستگیر شدند‪ .‬در ادامه تحقیقات نیز از‬ ‫طریق این افراد محل سکونت متهم اصلی پرونده در منطقه‬ ‫ستارخان شناسایی شد و ماموران در یک عملیات غافلگیرانه‬ ‫متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به اداره سیزدهم منتقل‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫تقی پور با اشاره به حضور متهم در پلیس اگاهی اظهارکرد‪:‬‬ ‫متهم اصلی پرونده در مقر پلیس اگاهی تحت بازجویی قرار‬ ‫گرفت و در جریان ان اعتراف کرد که دارای مدرک تحصیلی‬ ‫لیسانس است اما خودش را دکترا برق و مشاور ارشد کنکور‬ ‫معرفی کرده و در همین راســتا نیز اقدام به راه اندازی یک‬ ‫موسســه کنکور در محدوده صادقیه کرده اســت‪ .‬این فرد‬ ‫همچنیــن در اعترافات خود گفت که از طریق مربیان اقدام‬ ‫به اغفال داوطلبــان کنکور کرده و به انان وعده قبولی صد‬ ‫در صد در کنکور پزشــکی را داده و با این ادعا که با افرادی‬ ‫خاص در دانشگاه ازاد اســامی در ارتباط است و می تواند‬ ‫صندلی های رشته پزشــکی این دانشگاه را تهیه کند‪ ،‬اقدام‬ ‫بــه دریافت مبالغی بین ‪300‬تا ‪600‬میلیون از افراد کرده تا‬ ‫مثال سهمیه رشته پزشکی را به انان بدهند‪.‬‬ ‫معاون مبارزه با جعــل و کالهبرداری پلیس اگاهی تهران‬ ‫بــزرگ با بیان اینکه بنا بر اعترافــات متهم این فرد در این‬ ‫مدت از حدود ‪30‬نفر مبالغ مورد نظر را دریافت کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این فرد کارت دانشــجویی و مدارک نام نویسی جعلی‬ ‫متقاضیان را به انها داده و قبل از شروع ترم جدید اقدام به‬ ‫تعطیل کردن موسسه خود کرده بود‪.‬‬ ‫تقی پــور با بیــان اینکه متهــم و همدســتانش مبلغی‬ ‫حدود ‪10‬میلیارد تومــان را از مالباختگان در تهران و کرج‬ ‫کالهبــرداری کرده بودنــد‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی‪ ،‬حدود ‪30‬نفر از فریب خوردگان ایــن فرد نیز به‬ ‫عنوان شاکی به اداره سیزدهم مراجعه و شکایت خود را ثبت‬ ‫کرده اند‪ .‬در حال حاضر نیز متهم و ســه تن از همدستانش‬ ‫برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناســایی کلیه شــکات با‬ ‫دستور بازپرس شعبه ‪7‬دادسرای ناحیه ‪33‬تهران در اختیار‬ ‫کاراگاهان اداره سیزدهم پلیس اگاهی قرار دارند‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست‬ ‫گشاد کار من اندر کرشمه های تو بست‬ ‫مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند‬ ‫زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست‬ ‫ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود‬ ‫نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست‬ ‫مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد‬ ‫ولی چه سود که سررشته در رضای تو بست‬ ‫چو نافه بر دل مسکین من گره مفکن‬ ‫که عهد با سر زلف گره گشای تو بست‬ ‫تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال‬ ‫خطا نگر که دل امید در وفای تو بست‬ ‫ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت‬ ‫به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست‬ ‫‪g‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪170‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫اجبار دولت بر حفظ نیروی مازاد خودروسازی‬ ‫هزینهگریزناپذیر‬ ‫در شــرایطی تولید خودرو طی هفت ماه گذشــته روند نزولی به خود گرفته و‬ ‫شــرکت های خودروساز هم به دلیل قیمت گذاری دولتی با مشکالت نقدینگی‬ ‫دســت و پنجه نرم می کنند که نیروی مازاد نیــز در این بین به چالش جدی‬ ‫تبدیل شــده و خودروسازان را گریزی از ان نیست‪ .‬انچه مشخص است‪ ،‬دولت‬ ‫با حمایت های خود از صنعت خودرو توقع حفظ نیروی انسانی در شرکت های‬ ‫خودروساز را دارد با این حال هزینه حفظ نیروی کار با خودروسازانی است که‬ ‫اختیار قیمت گذاری محصوالتشان را نیز ندارند‪ .‬اوایل سال جاری یکی از اعضای‬ ‫هیات رئیسه کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی عنوان کرده‬ ‫بود که «ســایپا ‪ ۱۱‬هزار نفر نیروی مازاد دارد اما نیروی انســانی مازاد موجود‬ ‫در ایران خودرو از سایپا نیز بیشتر است‪ ».‬اما برخالف خودروسازان بین المللی‬ ‫چرا شرکت های خودروساز داخلی با نیروی کار مازادی مواجهند که باید هزینه‬ ‫گزافی بابت ان پرداخت کنند؟ انچه مشخص است در نبود تکنولوژی تولید و‬ ‫بهره وری در شــرکت های خودروساز‪ ،‬تولید کنندگان در هر دولتی با توجیهات‬ ‫مختلف اقدام به جذب نیروی انسانی کرده اند‪ .‬این اتفاق به خصوص در دولت نهم‬ ‫و دهم به اوج خود رسید‪ .‬نتیجه اینکه هزینه ای که باید صرف ورود تکنولوژی‬ ‫تولید و مدرنیزه کردن خطوط شــود‪ ،‬صرف پرداخت حقوق و مزایا به کارگران‬ ‫مازاد می شود که همین عامل هم اکنون خودروسازان را در چاله کمبود نقدینگی‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫به ایــن ترتیب نیروی مازاد کار و عدم تناســب ان با میــزان تولید و فروش‬ ‫خودروســازان باعث شــده که زیان فراوانی از این ناحیه در صورت های مالی‬ ‫خودروسازان درج شــود‪ .‬تحمیل این زیان در شرایطی است که خودروسازان‬ ‫بین المللی با توجه به بازخوردی که از بازارهای فروش خود می گیرند به سرعت‬ ‫تغییراتی در میزان تولید و به دنبال ان تعداد کارکنان و کارگران خود می دهند‪.‬‬ ‫این تغییرات سبب می شود که خودروسازان بین المللی بتوانند خود را در برابر‬ ‫تنش ها و تالطماتی که از سوی بازار به انها تحمیل می شود واکسینه کنند‪ .‬در‬ ‫نقطه مقابل شاهد هستیم که دو خودروساز بزرگ کشور در حالی درصد باالیی‬ ‫از بازار داخل را در اختیار دارند و به نوعی در بخش فروش محصوالت به دلیل‬ ‫بی رقیب بودن با مشــکل چندانی مواجه نیستند با این حال شاهد هستیم به‬ ‫دلیل عدم تناسب میان تعداد نیروی کار و میزان فروش‪ ،‬مجبور به تحمل زیان‬ ‫فراوان مالی از این ناحیه هستند‪.‬‬ ‫برای اینکه تصور مناسبی از وضعیت شرح داده به دست بیاوریم‪ ،‬نگاهی می کنیم‬ ‫به گزارشی که موسسه تحقیقاتی مکنزی بعد از امضای برجام در ارتباط با بحث‬ ‫نیروی کار در شــرکت های خودروساز داخلی و مقایسه ان با معیارهای جهانی‬ ‫منتشــر کرد‪ .‬در این گزارش امده است میانگین دستمزد پایین نیروی شاغل‬ ‫در شرکت های خودروساز داخلی به نسبت میانگین حقوق پرداختی به نیروی‬ ‫کار بین المللی در این بخــش می تواند برای صنعت خودروی ایران یک مزیت‬ ‫باشد‪ .‬اما به دلیل مازاد نیروی کار شاغل در این بخش این مزیت نه تنها دیده‬ ‫نمی شود بلکه به نوعی وضعیت درامدی خودروسازان را نیز تحت فشار قرار‬ ‫می دهد‪ .‬همین مســاله سبب می شود نیروی کار تولیدی بخش خودرو در‬ ‫ایران در مقایسه با معیارهای جهانی از بهره وری کمتری برخوردار باشد؛ در‬ ‫سال به ازای هر کارگر‪ ۲ /۹ ،‬خودرو در کشور تولید می شود؛ این در حالی‬ ‫است که این رقم در ترکیه ‪ ۷ /۵‬و در فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬ژاپن و ایاالت متحده‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬خودرو است‪.‬عدم تعدیل نیرو در شرایط افت تولید خودروسازان‬ ‫داخلی و اجبار دولت به حفظ نیروهای شاغل در زنجیره خودروسازی به هر‬ ‫قیمت مورد توجه کارشناسان موسسه مکنزی قرار گرفته است‪ .‬انها با اشاره‬ ‫به وضعیت حاکم بر صنعت خودرو در دور اول تحریم ها می گویند نســبت‬ ‫محصول ب ه ازای هر کارگر پس از سال ‪ (۲۰۱۱‬دوره تحریم های اول) کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬زیرا شرکت های خودروسازی ایرانی با وجود کاهش تولید‪ ،‬نیروهای‬ ‫خود را حفظ کرده بودند‪.‬‬ ‫راهکاری که در این بخش مورد توجه کارشناسان این موسسه تحقیقاتی‬ ‫بین المللی برای افزایش بهره وری قرار دارد‪ ،‬حرکت خودروسازان به سمت‬ ‫افزایش تولید در صورت اجبار به حفظ نیروی کار خود اســت‪ .‬بی شک به‬ ‫کمک افزایش تولید‪ ،‬شــکاف بهره وری ایجاد شده ترمیم خواهد شد‪ .‬برای‬ ‫ترمیم این شــکاف از طریق افزایش تولید کارشناســان موسسه مکنزی‬ ‫پیش بینی کرده بودند که صنعت خودروی کشور بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬سال اینده‬ ‫در مجموع به ‪ ۵۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد‪ .‬از طرفی دیگر دولت‬ ‫نیز باید هر چه سریع تر درهای بخش خودرو را به سوی رقابت بگشاید و بازار‬ ‫را از حالت انحصاری برای خودروسازان داخلی خارج کرده و فضای رقابتی‬ ‫را بر ان حاکم کند‪ .‬راهکارهایی که با توجه به شرایط فعلی که در صنعت‬ ‫خودروی کشــور جریان دارد‪ ،‬چندان عملیاتی به نظر نمی رســد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر نه تنها امکان سرمایه گذاری خارجی در این بخش به دلیل بازگشت‬ ‫تحریم ها وجود ندارد که سیاست های حاکمیتی در جهت خالف گشایش‬ ‫بازار خودرو حرکت کرده و شاهد هستیم اندک خودرویی که از کانال واردات‬ ‫به بازار راه پیدا می کرد به دلیل سیاســت های انقباضی در بخش مدیریت‬ ‫منابع ارزی مسدود شده است‪.‬‬ ‫حال بر اساس اطالعاتی که شرکت های خودروساز در سایت کدال سازمان‬ ‫بورس قرار داده اند بهره وری خودروســازان داخلی با سه خودروساز بزرگ‬ ‫بین المللی یعنی تویوتا‪ ،‬پژو ســیتروئن و رنو مقایســه می کنیم‪.‬براســاس‬ ‫امارهایی که خودروسازان در اختیار سایت کدال سازمان بورس قرار داده اند‪،‬‬ ‫شــرکت ایران خودرو به لحاظ تعداد نیروی کار بزرگ ترین بنگاه فعال در‬ ‫این صنعت محسوب می شود‪ .‬ابی های جاده مخصوص در سال گذشته ‪۱۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۹‬نفر نیروی تولیدی داشــتند و هزار و ‪ ۶۱۳‬نیروی غیر تولیدی‪،‬‬ ‫بنابراین مجموع نیروهای شــاغل در این خودروســاز ( جدا از شرکت های‬ ‫تابعه ) به ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۶۶۲‬نفر می رســد‪ .‬همچنین این خودروساز در سال‬ ‫گذشــته نیز توانسته ‪ ۳۶۱‬هزار و ‪ ۵۸‬دستگاه از انواع محصوالت خود را به‬ ‫فروش برساند‪ .‬حال سری به وضعیت اشتغال و فروش در سه شرکت بزرگ‬ ‫خودروسازی بین المللی تویوتا‪ ،‬پژو سیتروئن و رنو می زنیم و شرایط فروش‬ ‫انها را با ایران خودرو در صورت تعداد یکســان نیروی کار مقایســه کنیم‪.‬‬ ‫تویوتا در ســال گذشته میالدی توانسته با ‪ ۳۶۹‬هزار و ‪ ۱۲۴‬نیروی کار در‬ ‫مجموع ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۹۶۴‬هزار و ‪ ۳۹۴‬دستگاه از انواع محصوالت خود را در‬ ‫بازارهای جهانی به فروش برساند‪ .‬بنابراین اگر مقایسه ای بین وضعیت ایران‬ ‫خودرو با تویوتا در بخش فروش محصوالت داشته باشیم متوجه می شویم‬ ‫که ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۶۶۲‬نفر نیروی کار تویوتا (معادل تعداد نیروی کار شــاغل‬ ‫در ایران خودرو) توانســته اند طی یکسال ‪ ۵۰۱‬هزار و ‪ ۷۸۸‬دستگاه خودرو‬ ‫به فروش برسانند‪ .‬در حالی که همان طور که اشاره شد ایران خودرویی ها‬ ‫طی یکسال ‪ ۳۶۱‬هزار و ‪ ۵۸‬دستگاه خودرو فروخته اند که این تعداد‪۱۴۰ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۳۰‬دستگاه کمتر از خودروهای فروخته شده توسط کارکنان تویوتا‬ ‫است‪ .‬مقایسه ایران خودرو با شرکت رنو نیز گویای این است که ‪ ۲۰‬هزار و‬ ‫‪ ۶۶۲‬نفر نیروی شــاغل در این خودروساز فرانسوی توانسته اند ‪ ۴۳۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۵۹‬دستگاه انواع محصوالت این خودروساز را در بازارهای هدف به فروش‬ ‫برسانند‪ .‬این تعداد خودرو باز هم ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۵۰۱‬دستگاه بیشتر از تعدادی‬ ‫است که ایران خودرو فروخته است‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۶۶۲‬نفر نیروی پژو ســیتروئن‪ ،‬دیگر خودروســاز فرانسوی که‬ ‫شریک اســتراتژیک ایران خودرو محسوب می شد‪ ،‬طی یکسال توانسته اند‬ ‫‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۶۶۸‬دســتگاه از انواع محصوالت خود را بیشتر از ایران خودرو‬ ‫به فروش برسانند‪.‬حال چنانچه همین مقایسه اماری را برای شرکت پارس‬ ‫خودرو نیز انجام دهیم‪ ،‬نتایج مشابهی با انچه برای ایران خودرو اتفاق افتاد‬ ‫به دست می اید‪ .‬پارس خودرویی ها در سال گذشته ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۰۷‬نفر نیروی‬ ‫کار شاغل در بخش های تولیدی و غیرتولیدی داشتند‪ .‬همین تعداد نیروی‬ ‫تویوتا توانســته ‪ ۱۶۵‬هزار و ‪ ۳۱۱‬دســتگاه خودرو بفروشند که این تعداد‬ ‫‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۲۰۳‬دســتگاه بیشتر از تعداد فروش پارس خودرویی ها در سال‬ ‫‪ ۹۷‬اســت‪ .‬همین مقایسه میان شرکت فرانسوی رنو و پارس خودرو نشان‬ ‫می دهد که ‪ ۱۴۴‬هزار و ‪ ۴۸۱‬دستگاه از محصوالت رنو توسط ‪ ۶‬هزار و ‪۸۰۷‬‬ ‫کارمند این شرکت به فروش رفته است‪ .‬در حالی که ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۰۷‬کارمند‬ ‫شاغل در پارس خودرو توانسته اند تنها ‪ ۱۳۰‬هزار و ‪ ۱۰۸‬دستگاه خودرو به‬ ‫فروش برسانند‪ .‬بنابراین عملکرد رنو در این زمینه بهتر بوده و انها ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۷۳‬دستگاه خودرو بیشتر فروخته اند‪ .‬این وضعیت گویای بهره وری پایین‬ ‫در شرکت های خودروساز داخلی به نسبت شرکت های بین المللی است‪.‬‬ ‫چگونه بهره وری را افزایش دهیم؟‬ ‫همان طور که مشاهد می شود وضعیت بهره وری در شرکت های خودروساز‬ ‫داخلی به نسبت خودروسازان بین المللی چندان مساعد نیست‪ .‬همین مساله‬ ‫بر وضعیت سوددهی شرکت های خودروساز داخلی تاثیر منفی گذاشته و‬ ‫شاهد هستیم که خودروســازان داخلی همواره با صورت های مالی منفی‬ ‫روبه رو شــده اند‪ .‬برای برون رفت از این وضعیت حسن کریمی سنجری‪،‬‬ ‫کارشــناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می گوید‪ :‬شــرکت های خودروساز‬ ‫بین المللــی در ارتباط با وضعیت درامدی و تعداد نیروی کار شــاغل در‬ ‫خطوط تولید و بخش پشتیبانی خود به صورت اکاردئونی عمل می کنند‪.‬‬ ‫وی در توضیح بیشــتر عنوان می کند این به ان معناست که خودروسازان‬ ‫بین المللی بر خالف شرکت های خودروساز داخلی بحث افزایش و تعدیل‬ ‫نیروی کار را متناسب با شرایط مالی خود در دستور کار قرار می دهند‪ .‬این‬ ‫کارشــناس خودرو ادامه می دهد این در شرایطی است که شاهد هستیم‬ ‫شــرکت های خودروساز داخلی به هیچ وجه این امکان را ندارند که مانند‬ ‫خودروســازان جهانی عمل کنند؛ زیرا انها همواره از ناحیه سیاست گذار‬ ‫کالن خودرو و مجموعه حاکمیت تحت فشــار هســتند تا تعداد نیروی‬ ‫شــاغل خــود را در هر وضعیتی( چــه افت تولید و چــه افزایش تولید)‬ ‫حفظ کنند‪ .‬کریمی ســنجری تاکید می کند که امکان تعدیل نیروی کار‬ ‫توســط بنگاه های تولیدی یکی از قوانین کســب و کار است که متاسفانه‬ ‫در بنگاه های خودروســاز داخلی رعایت نمی شــوند‪ .‬این کارشناس ادامه‬ ‫می دهد این مساله در گام اول بهره وری را در شرکت های خودروساز داخلی‬ ‫کاهش می دهد و در ادامه روی صورت های ســود و زیان انها تاثیر منفی‬ ‫می گذارد‪ .‬کریمی ســنجری در پاسخ به این سوال که چگونه می توانیم از‬ ‫این وضعیت خارج شویم‪ ،‬می گوید گام اول در این زمینه احترام گذاشتن به‬ ‫شاخص هایی است که در فضای جهانی و قوانین کسب و کار تعریف شده‬ ‫است‪ .‬باید به مدیران خودروساز اجازه دهیم که متناسب با وضعیت تولید و‬ ‫فروش شرکت تحت مدیریت خود نسبت به تعدیل نیروی کار در مجموعه‬ ‫خود اقدام کنند‪ .‬البته در کنار این مســاله کریمی سنجری معتقد است‬ ‫رونق اقتصادی و همچنین حرکت به سمت خصوصی سازی می تواند شرایط‬ ‫را بــرای بهبود بهره وری از ناحیه تعداد نیروی کار فعال در شــرکت های‬ ‫خودروساز فراهم اورد‪ .‬وی در ادامه به یکی از اسیب های پنهان عدم تعدیل‬ ‫نیروی کار در خودروسازی اشاره می کند و می گوید چنانچه سیاست گذار‬ ‫کالن خودرو به خودروسازان اجازه ندهد نیروهای خود را تعدیل کنند‪ .‬این‬ ‫مساله باعث می شود که پویایی‪ ،‬انگیزه و تالش برای حفظ جایگاه از طریق‬ ‫انجام صحیح وظیفه از سوی نیروی کار به حداقل برسد؛ زیرا عدم تعدیل‬ ‫نیروی کار این ذهنیت را به انها القا می کند که تحت هر شــرایطی شغل‬ ‫انها تضمین شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 302

روزنامه خوب 302

شماره : 302
تاریخ : 1399/04/21
روزنامه خوب 301

روزنامه خوب 301

شماره : 301
تاریخ : 1399/04/18
روزنامه خوب 300

روزنامه خوب 300

شماره : 300
تاریخ : 1399/04/17
روزنامه خوب 299

روزنامه خوب 299

شماره : 299
تاریخ : 1399/04/16
روزنامه خوب 298

روزنامه خوب 298

شماره : 298
تاریخ : 1399/04/15
روزنامه خوب 297

روزنامه خوب 297

شماره : 297
تاریخ : 1399/04/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!