روزنامه خوب شماره 153 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 153

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 153

روزنامه خوب شماره 153

‫نگاهیبهتعامل گالری هاوهنرمندانجوان‬ ‫ل دراوردن!‬ ‫بنویسید گالری‪ ،‬بخوانید مکانی برای پو ‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬مهر‪ 1398‬سال دوم شماره‪153‬‬ ‫رابطه میان گالری ها و هنرمندان جوان موضوع جدیدی نیست؛ بحث اهمیت فروش اثار و در عین حال حمایت از هنرمندان جوان سال هاست یکی از اصلی ترین‬ ‫چالش هایجامعههنرهایتجسمیکشورمحسوبمی شود‪.‬اگرچههنوزهمراه حلچندانمشخصیدراینزمینهارائهنشدهاست‪.‬مدت هاستکهبرخیازهنرمندان‬ ‫جوان گله می کنند که بعضی گالری ها نه تنها در برگزاری نمایشگاه از انها حمایت نمی کنند‪ ،‬بلکه حتی پاسخ ایمیل ها و درخواست هایشان نیز داده نمی شود‪ .‬در این‬ ‫میان برخی از گالری ها برای حل این مشکل برخالف قانون‪ ،‬برای برگزاری نمایشگاه هایی که امکان فروش کمتری دارند‪ ،‬هزینه برگزاری یا همان ورودی می گیرند‪ .‬این‬ ‫رویکرد نیز اغلب اینگونه توجیه می شود که با توجه به هزینه های برگزاری نمایشگاه ‪ ،‬مخارج گالری یا باید از طریق درصد فروش اثار تامین شود یا اینکه از هنرمندانی‬ ‫که اثارشان فروش چندانی ندارد‪ ،‬هزینه برگزاری گرفت‪ .‬در این میان با توجه به اینکه حمایت از هنرمندان جوان لزوما وظیفه گالری ها نیست‪ ،‬به نظر می رسد که باید‬ ‫عالوه بر لزوم توجه نهادهای دولتی به شناسایی‪ ،‬معرفی و هنرمندان جوان‪ ،‬باید راه حل اصالح شده دیگری برای تعامل میان گالری ها و هنرمندان جوان در نظر گرفت‬ ‫که دیگر به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب! در همین راستا با برخی از مدیران گالری ها نظر انها را در این زمینه جویا شده است‪.‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 17‬مهر ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 153‬صفحه | قیمت ‪ 2000‬تومان |‪ 10‬صفر ‪ 9 | 1441‬ا کتبر ‪2019‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ورود‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫طراحی خو ه مرحله‬ ‫بدون س دروی‬ ‫رنشین‬ ‫‪3‬‬ ‫صادقینمایندهتهراندر مجلسشورایاسالمی‬ ‫‪5‬‬ ‫دست اندازهایمسیرورود گردشگرخارجی‬ ‫«رئیسی» با فساد علمی‬ ‫اقازاده ها برخورد کند‬ ‫کالهبرداریاز توریست ها‬ ‫با «دالر‪»۴۲۰۰‬‬ ‫‪ 5‬قرار گرفتن ایران بین‪ ۱۰‬کشور‬ ‫اول دارای ظرفیت گردشگری‬ ‫‪ 6‬افزایش سقف سن ساختمان‬ ‫در تسهیالت مسکن به ‪ ۲۵‬سال‬ ‫معاون اول رییس جمهور در مراسم روز جهانی استاندارد تاکید کرد‪:‬‬ ‫شرایطاقتصادی به سمترونقمی رود‬ ‫‪7‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫رئیسسازمانملیاستاندارد‪:‬‬ ‫خودروهای غیراستاندارد از‬ ‫دوشنبه اینده متوقف می شوند‬ ‫اقتصاد‬ ‫ورود ایران به مرحله طراحی خودروی بدون سرنشین‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬مهر‪ 1398‬سال دوم شماره‪153‬‬ ‫تکنولوژی ‪ ۵g‬به شکل پرسرعتی وارد جهان شده است‪ .‬امدن ان به ایران نیز به زودی اتفاق می افتد و ما نباید از ان عقب بمانیم‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به این که در هوش‬ ‫مصنوعیو کالن داده‪،‬چیزی ازدنیا کمنداریم ازمرکزتحقیقاتمخابراتخواستباهمکاریدانشگاه هاتوسعهفناوریخودرویبدون رانندههوشمند را پیشببرند‪.‬وزیر ارتباطاتدرتوئیترخود‬ ‫خبریازتوسعهفناوریخودرویبدونرانندهداد‪.‬محمدجواداذریجهرمینوشت‪:‬جوان هایماهمیشهبهترین هارارقممی زنند‪،‬بهمرکزتحقیقاتمخابراتگفتمباهمکاریدانشگاه ها‪،‬توسعه‬ ‫فناوری خودروی بدون راننده هوشمند را پیش خواهند برد‪ .‬در هوش مصنوعی و کالن داده ها چیزی کم نداریم‪ ،‬حاال وقت تولید محصول است‪ .‬تا امدن تکنولوژی ‪ ۵g‬زمان زیادی نمانده است‪.‬‬ ‫پس از چند دقیقه از انتشار این خبر توسط وزیر ارتباطات‪ ،‬رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات خبر از ورود ایران به مرحله طراحی خودروی بدون راننده داد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور در مراسم روز جهانی استاندارد تاکید کرد‪:‬‬ ‫سکه های اَلکی!‬ ‫در حال حاضر هفت ســکه در حال فعالیت در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما مشــاهدات نشــان می دهد که حدود پنج مورد از‬ ‫این مسکوکات کمتر استفاده می شود‪ ،‬به این ترتیب بخش‬ ‫عمده ای از ســکه های فعلی‪ ،‬قابلیت خــود را تا حد زیادی‬ ‫از دســت داده انــد و فقط وجود دارند‪ .‬پــول رایج در اغلب‬ ‫کشورهای دنیا به دو نوع اسکناس و مسکوک‪ ،‬مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد که پول های درشــت با اســکناس و پول های‬ ‫خرد از طریق ســکه از ســوی دولت ها در اختیار مردم قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫اســکناس های ایران از حدود ‪ ۵۰‬سال قبل تاکنون چندین‬ ‫بار تغییر شــکل داده اند که عمده این تغییرات در سال های‬ ‫پس از انقالب اســامی بوده اســت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫ســکه های مورد اســتفاده در ایران نیز بارها تغییر ظاهری‬ ‫داده اند و با اشــکال جدیدتری مورد استفاده قرار گرفته اند‬ ‫که البته با توجه به نــرخ تورم در ایران‪ ،‬از لحاظ ارزش نیز‬ ‫این سکه ها تغییر یافته اند‪.‬‬ ‫در حال حاضر هفت نوع سکه رایج در کشور وجود دارد که‬ ‫هرچند برخی از این ســکه ها از نظر ارزشی قدیمی تر بوده و‬ ‫در ســال های دور نیز وجود داشته است‪ ،‬اما شکل ظاهری‬ ‫ان ها با تغییراتی همراه بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬ریالی‬ ‫سکه ‪ ۵۰‬ریالی که از زمان قدیم در ایران در دسترس مردم‬ ‫بوده اســت‪ ،‬در ابان ماه ‪ ۱۳۸۳‬تغییر ظاهر داد و سکه های‬ ‫جدیدی با ایــن ارزش وارد بازار شــدند‪ ،‬هرچند که امروز‬ ‫اســتفاده از سکه های ‪ ۵۰‬ریالی که معادل پنج تومان است‪،‬‬ ‫چندان رایج نیست‪ ،‬چراکه تورم ایران سبب شده تا سکه های‬ ‫‪ ۵۰‬ریالی ارزش خود را تا حد زیادی از دست بدهند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬ریالی‬ ‫ســکه های ‪ ۱۰۰‬ریالی نیز در گذشته به شکل متفاوتی ارائه‬ ‫می شد‪ ،‬اما همزمان با ســکه های ‪ ۵۰‬ریالی‪ ،‬شکل ظاهری‬ ‫این ســکه ها نیز تغییر یافت؛ به عبارت دیگر سکه های ‪۱۰۰‬‬ ‫ریالی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد نیز در ابان ماه‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬وارد بازار شده اســت‪ .‬البته عالوه بر سکه های ‪۱۰۰‬‬ ‫ریالی‪ ،‬اســکناس به ارزش ‪ ۱۰۰‬ریال نیز در کشور ما وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما این سکه و اسکناس نیز به دلیل تورم‪ ،‬چندان ارقام‬ ‫رایجی نیستند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬ریالی‬ ‫این ســکه ها نیز امروز در نقل و انتقال پول بین مردم ایران‬ ‫کمتر استفاده می شود‪ ،‬اما هنوز نسبت به ‪ ۵۰‬ریالی و ‪۱۰۰‬‬ ‫ریالی جایی برای ارزش خود باز کرده و هرچند کم اما هنوز‬ ‫بین مردم رد و بدل می شود‪.‬‬ ‫اخرین طرح این سکه ها نیز در اسفندماه ‪ ۱۳۸۹‬منتشر شد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬ریالی‬ ‫ســکه های ‪ ۵۰۰‬ریالی اما نسبت به ســکه های قبلی بیشتر‬ ‫اســتفاده می شوند‪ .‬در واقع میزان استفاده این سکه ها شاید‬ ‫در مقابل ســکه های با ارزش تر ناچیز به نظر بیاید‪ ،‬اما هنوز‬ ‫می تــوان دید که مردم در خریدهایشــان از این ســکه ها‬ ‫اســتفاده می کنند‪ .‬بانک مرکزی سکه های ‪ ۵۰۰‬ریالی را در‬ ‫اسفندماه سال ‪ ۱۳۸۷‬به بهره برداری رساند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬ریالی‬ ‫شــاید تا کمتر از ‪ ۱۰‬سال گذشته استفاده از اسکناس ‪۱۰۰‬‬ ‫تومانی یا همان ‪ ۱۰۰۰‬ریالی‪ ،‬بســیار رایج تر از اســتفاده از‬ ‫ســکه ‪ ۱۰۰۰‬ریالی بود‪ ،‬اما امروزه این اســکناس ها عمدتا‬ ‫جای خود را به مســکوکات داده و برای اســتفاده از ‪۱۰۰‬‬ ‫تومانی مردم بیشتر از سکه استفاده می کنند‪ .‬این سکه ها با‬ ‫شکل امروزی نیز در اسفندماه ‪ ۱۳۸۷‬از سوی بانک مرکزی‬ ‫وارد چرخه پولی کشور شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬ریالی‬ ‫ســکه های ‪ ۲۰۰۰‬ریالی یا همان ‪ ۲۰۰‬تومانی از قبل وجود‬ ‫نداشــت و به دلیل اینکه ‪ ۲۰۰‬تومان در دو دهه گذشــته‬ ‫ارزش خود را به شــدت از دســت داد‪ ،‬بانک مرکزی وقت‬ ‫تصمیم گرفت تا ســکه هایی را بــه ارزش ‪ ۲۰۰‬تومان وارد‬ ‫چرخه پولی کشــور کند‪ .‬به این ترتیب این ســکه ها نیز از‬ ‫خردادماه سال ‪ ۱۳۸۹‬و همراه با سایر سکه های مذکور وارد‬ ‫بازار شد‪ .‬البته اسکناس ‪ ۲۰۰‬تومانی نیز هنوز مورد استفاده‬ ‫قــرار می گیرد‪ ،‬اما انطور که به نظــر می اید برای معامالت‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومانی بیشتر سکه رایج است تا اسکناس‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬تومانی‬ ‫این همان سکه ای است که رئیس کل بانک مرکزی به قیمت‬ ‫باالی تولید ان اشاره کرد و گفت که هزینه تولید یک سکه‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومانــی بیش از ‪ ۸۰۰‬تومان اســت‪ .‬همتی در همین‬ ‫راســتا‪ ،‬طرح حذف چهار صفر از پول ملی را به دولت ارائه‬ ‫کــرد که اکنون یک فوریت این الیحه در مجلس به تصویب‬ ‫رســید‪ .‬ســکه های ‪ ۵۰۰‬تومانی از مرداد ماه سال ‪ ۱۳۸۹‬از‬ ‫ســوی بانک مرکزی به مردم ارائه شــد و در حالی ارزش‬ ‫ان ‪ ۵۰۰‬تومان اســت‪ ،‬حــدود ‪ ۸۰۰‬تومان هزینه تولید ان‬ ‫می شــود‪ .‬حال به نظر می رسد که از مجموع هفت سکه در‬ ‫حال فعالیت ایران‪ ،‬تنها دو مورد از ان ها بیشتر در بین مردم‬ ‫رایج است و مابقی به دلیل از دست دادن ارزش خود کمتر‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫با وجود تحریم های امریکا شرایط اقتصادی به سمت رونق می رود‬ ‫معاون اول رییس جمهور گفت‪ :‬حذف وظایف سازمان هایی نظیر سازمان‬ ‫ملی استاندارد‪ ،‬ســازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهره وری که‬ ‫عملکرد ان ها با اعتماد و اطمینان مردم نسبت به تولیدات و خدمات در‬ ‫داخل و خارج از کشــور ارتباط دارد‪ ،‬وسوسه ای خطرناک است و فعالیت‬ ‫اینگونه سازمان ها به هیچ عنوان نباید از صحنه کنار گذاشته شود‪ .‬حذف‬ ‫وظایف سازمان استاندارد به بهانه تحریم ها‪ ،‬وسوسه ای خطرناک است‪ /‬با‬ ‫وجود تحریم های امریکا شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبودی حرکت‬ ‫می کند‪ /‬دستاورد های اقتصادی نشان می دهد که بخش خصوصی وطن‬ ‫دوست‪ ،‬پای کشور و نظام ایستاده است‪ /‬لحظه ای غفلت از مسائل جهان‬ ‫می تواند به اتفاقات بســیار خطرناکی منجر شود‪ /‬تحریم و محدودیت ها‬ ‫مانع از تامین قطعات مورد نیاز واحد های تولیدی نشده است‬ ‫دکتر اسحاق جهانگیری صبح (سه شنبه) در مراسم روز جهانی استاندارد‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برخی تصور می کنند که در دوران تحریم که با محدودیت‬ ‫مواجه هستیم نباید به این گونه سازمان ها که به نوعی احساس می شود‬ ‫وظیفه انها ایجاد محدودیت است‪ ،‬توجه کنیم و باید انها را از صحنه کنار‬ ‫بگذاریــم اما فعاالن اقتصادی نباید اجــازه دهند که چنین زمزمه ای در‬ ‫کشور به راه بیفتد‪ .‬دکتر جهانگیری ادامه داد‪ :‬برخی معتقدند که فعالیت‬ ‫ســازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد مختص دورانی‬ ‫است که فضایی ارام بر کشور حاکم است و امروز که تحت فشار و تحریم‬ ‫های ظالمانه قرار داریم نباید به این گونه سازمان ها توجه کنیم‪ .‬معاون‬ ‫اول رییــس جمهور ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کشــور‬ ‫مســیری طوالنی را طی کرده اند و طی ســال ها کار و تالش به جایگاه‬ ‫امروزی خود دست یافته اند به گونه ای که تولیدات بسیاری از واحدهای‬ ‫اقتصادی و صنعتی کشــور امروز از اعتبار جهانی برخوردار هستند و به‬ ‫برنــد بین المللی تبدیل شــده اند که نباید اجازه دهنــد عدم توجه به‬ ‫استاندارهای الزم‪ ،‬منجر به پایمال شدن این دستاوردها شود‪.‬‬ ‫معــاون اول رییس جمهور در ادامه با قدردانی از تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫اقتصادی کشــور که در شرایط خطیر و ســخت اقتصادی فعلی مشغول‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با روحیه و امیدی که در تولیدکنندگان و‬ ‫فعاالن اقتصادی کشــور سراغ دارم‪ ،‬این دوران سخت به خوبی پشت سر‬ ‫گذاشته خواهد شد‪ .‬دکتر جهانگیری تصریح کرد‪ :‬گزارش ها و امارهایی‬ ‫که از سوی سازمان های رسمی کشور منتشر می شود نشان می دهد که‬ ‫با وجود تحریم های شــدید امریکا و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی‬ ‫که علیه ملت ایران به راه انداخته اند‪ ،‬شــرایط اقتصادی کشور به سمت‬ ‫بهبودی حرکت می کند‪ .‬معاون اول رییس جمهور افزود‪ :‬هم شــاخص‬ ‫های کالن اقتصادی کشــور نوید بهبودی می دهــد و هم گزارش های‬ ‫دریافتی از بنگاه های اقتصادی بیانگر این است که وضعیت اقتصاد کشور‬ ‫به سمت بهتر شدن در حرکت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته این به معنای نبود مشکالت و موانع پیش روی بنگاه های‬ ‫اقتصادی نیست اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که امریکایی ها‬ ‫تصور می کردند با اعمال تحریم ها و فشارها‪ ،‬اقتصاد کشور دچار فروپاشی‬ ‫می شود و مردم در شرایطی قرار می گیرند که دست به اقدامات خشونت‬ ‫امیزی زده و جمهوری اسالمی ایران نخواهد توانست که جشن چهلمین‬ ‫سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را مشاهده کند‪.‬‬ ‫دکتــر جهانگیری با تاکید بر این که خوشــبختانه با ایســتادگی مردم و‬ ‫پیگیری مدیران کشور توانسته ایم از دوران سخت عبور کنیم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬گزارش ها و امار و ارقام نشان می دهد که امروز اقتصاد کشور هم به‬ ‫سمت رشد مثبت حرکت می کند و هم قادر به ایجاد اشتغال است ضمن‬ ‫انکه گام هایی نیز برای کنترل نرخ تورم برداشــته شــده و بورس کاال به‬ ‫عنوان یک شاخص مهم اقتصادی از امید مردم به اینده اقتصاد کشور خبر‬ ‫می دهد و شاخص بورس جهش ها و رشدهای بزرگی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور تصریح کرد‪ :‬این دستاوردها به معنای ان است‬ ‫که فعاالن اقتصادی کشــور و به خصوص بخش خصوصی وطن دوست و‬ ‫متدین‪ ،‬پای کشور و نظام ایستاده اند و به عنوان سربازان خط مقدم این‬ ‫جنگ اقتصادی عملکرد شایسته و مناسبی داشته اند‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری افزود‪ :‬البته پیام و خواســته فعاالن اقتصادی این است‬ ‫که هر چه بتوانیم فضای بین المللی حاکم بر اقتصاد کشور را از تشنج به‬ ‫سمت ثبات ببریم اتفاقات بهتری در اقتصاد کشور رخ خواهد داد‪ .‬معاون‬ ‫اول رییس جمهور با تاکید بر این که باید بتوانیم مسایل منطقه ای را که‬ ‫از حساسیت بسیار بزرگی برخوردار است حل و فصل کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروز منطقه حســاس و مهم خلیج فارس و خاورمیانه با مســایل جدی‬ ‫روبرو است و جهان درگیر مسایلی شده است که یک لحظه غفلت از انها‬ ‫می تواند به اتفاقات بسیار خطرناکی منجر شود‪.‬‬ ‫دکتــر جهانگیری با بیان این که همانطور که بارها نشــان داده ایم اهل‬ ‫گفتگو و تعامل هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬مسئولین سیاسی کشــور باید با تدبیر‬ ‫و دقت مســایل منطقه را تحت کنترل و نظارت داشــته باشــند تا هم‬ ‫اتفاقی در ســطح منطقه نیفتد و هم فشارهایی که در سطح بین الملل‬ ‫بر اقتصاد کشور وارد شــده کاهش یابد‪ .‬دکتر جهانگیری افزود‪ :‬رسیدن‬ ‫به جایگاه امروز و دســتیابی به این دستاوردها حاصل تالش صنعتگران‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان کشور است که سال ها از طریق تحقیق‬ ‫و توسعه و ارتباط با دانشگاه ها و بازارهای بین المللی به ان دست یافته‬ ‫اند و نتیجه ان این شــده که صادرات غیرنفتی کشور می توانست امروز‬ ‫به حدود ‪ 70-80‬میلیارد دالر برســد و اگر فضای بین المللی ناشــی از‬ ‫تحریم های ظالمانه علیه ایران نبود‪ ،‬تعداد تولیدکنندگان فعال در عرصه‬ ‫صادرات بیش از تعداد صادرکنندگان فعلی بود‪ .‬معاون اول رییس جمهور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در همین شرایط تحریم بر اساس گزارش وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی میزان صادرات غیرنفتی شش ماهه کشور ‪ 20‬میلیارد دالر بوده‬ ‫اســت و حجم بزرگی از تولیدات کشــور نظیر پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬صنایع‬ ‫غذایی و ســایر تولیدات در بازارهای بین المللی حتی در شرایط تحریم‬ ‫عرضه شده است و این در حالی است که زمانی فقط کاالهایی نظیر فرش‬ ‫و پســته در ســبد صادراتی ایران بود اما امروز با رشد تولیدات صنعتی‬ ‫کشور‪ ،‬تنوع سبد صادراتی بســیار گسترده شده است‪ .‬دکتر جهانگیری‬ ‫افزود‪ :‬در بخش واردات نیز همین گونه بوده اســت و میزان واردات شش‬ ‫ماهه کشــور حدود ‪ 21-22‬میلیارد دالر بــوده و می توان گفت که تراز‬ ‫تجاری کشور بدون احتساب نفت ترازی متعادل است و این یعنی کشور‬ ‫امروز به نقطه ای رســیده است که صادرات و واردات ان به جز نفت در‬ ‫وضعیت تعادل قرار دارد و اگر محدودیت های ناشی از تحریم نبود‪ ،‬تراز‬ ‫تجاری کشــور بســیار مثبت تر از وضعیت فعلی بود‪ .‬معاون اول رییس‬ ‫جمهور با اشاره به اینکه ممکن است تامین برخی کاالها و قطعات مورد‬ ‫نیاز در شــرایط تحریم‪ ،‬ســخت و دشوار باشــد اما به عنوان معاون اول‬ ‫رییس جمهور و مســئول ســتاد مقابله با تحریم اعالم می کنم که هیچ‬ ‫تولیدکننده ای در کشــور وجود ندارد که نتوانســته باشد نیازهای خود‬ ‫را از بازارهای بین المللی تامین کند‪ .‬البته ممکن اســت این کار قدری‬ ‫دشــوار و با ســختی همراه بوده باشــد اما محدودیت ها مانع از تامین‬ ‫قطعات مورد نیاز نشــده است‪ .‬دکتر جهانگیری تصریح کرد‪ :‬این شرایط‬ ‫طوالنی مدت نیســت و زودگذر خواهد بود و نباید اجازه دهیم که مسیر‬ ‫رو به رشد و در حال توسعه کشور دچار اسیب شود و فعالیت واحدهای‬ ‫تولیدی کشور که امروز از جایگاه خوبی برخوردارند و تولیدات انها مطابق‬ ‫استانداردهای بین المللی هست متوقف شود‪ .‬معاون اول رییس جمهور با‬ ‫تاکید بر این که محیط زیســت به معنای سالمت مردم است و در مسیر‬ ‫حفظ ســامت جامعه هیچ خط قرمزی وجود ندارد گفت‪ :‬اگر قرار باشد‬ ‫یک واحد تولیدی به دلیل اسیب رساندن به سالمت مردم متوقف شود‪،‬‬ ‫اشکالی ندارد چراکه اصل سالمت مردم است‪.‬‬ ‫دکتــر جهانگیــری با بیــان این که بســیاری از بنگاه هــای اقتصادی‬ ‫اســتانداردهایی باالتر و فراتر از اســتانداردهای سازمان محیط زیست و‬ ‫ســازمان ملی استاندارد را رعایت می کنند بر لزوم استمرار و حراست از‬ ‫این روند تاکید کرد و گفت‪ :‬تولید کاالی با کیفیت و با قیمت مناســب‬ ‫در دوران تحریم ضروری تر از شــرایط عادی اســت‪ .‬معاون اول رییس‬ ‫جمهور در بخش پایانی ســخنان خود از رییس سازمان ملی استاندارد و‬ ‫دست اندرکاران این سازمان به خاطر اقدامات انجام شده و دستاوردهای‬ ‫حاصله قدردانی کرد و گفت ‪ :‬این ســازمان استانداردهای بسیار خوبی را‬ ‫در ســال های اخیر تدوین کرده و در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده‬ ‫و در بخش بین الملل نیز عملکرد بســیار مطلوبی داشته و رتبه سازمان‬ ‫در بخش بین الملل افتخار افرین اســت‪ .‬رییس ســازمان ملی استاندارد‬ ‫نیز در این مراســم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و تدوین‬ ‫اســتانداردهای مختلف در دولت تدبیر و امید‪ ،‬با تاکید بر اهمیت اعتماد‬ ‫مشــتری به ســامت و ایمنی محصوالت‪ ،‬باال رفتن مســئولیت پذیری‬ ‫واحدهای تولیــدی و امکان عرضه محصوالت ایرانــی در بازارهای بین‬ ‫المللی گفت‪ :‬این موضوعات مهم محقق نخواهد شد مگر ان که در بخش‬ ‫رونق تولید به موضوع و نقش اســتاندارد توجه ویژه صورت گیرد‪ .‬در این‬ ‫مراسم دبیرکل موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسالمی نیز‬ ‫با تاکید بر این که اســتانداردها جهان را در جهت بهتر شدن تغییر می‬ ‫دهند از ســازمان ملی استاندارد ایران به خاطر مشارکت فعاالنه و تالش‬ ‫وافر در راســتای فعالیت های این موسسه قدردانی کرد‪ .‬گفتنی است در‬ ‫این مراسم با حضور مراسم اول رییس جمهور از واحدهای نمونه ملی در‬ ‫زمینه رعایت اســتاندارد با اهدای لوح تقدیر و تندیس عالمت استاندارد‬ ‫ایران قدردانی شد‪.‬‬ ‫وزیر نفت درباره احتمال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه سال جاری گفت‪ :‬هر چیزی در این حوزه ممکن است‪ .‬بیژن زنگنه در حاشیه پنجمین کنگره نفت‬ ‫و نیرو در جمع خبرنگاران در خصوص اخرین وضعیت توســعه الیه های نفتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای توسعه این پروژه مذاکراتی شده که بیش تر با شرکت های ایرانی بوده اما هنوز به‬ ‫نتیجه نرسیده ایم‪.‬وی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاه داران بیان کرد‪ :‬قرار بر این بود که سهمیه کارت سوخت جایگاه داران‬ ‫کاهش یابد تا مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند‪ ،‬چرا که کارت سوخت جایگاه داران برای سوخت گیری نیست و تنها باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که مشکلی‬ ‫برای کارت سوخت شخصی افراد به وجود امده باشد‪ .‬وزیر نفت در پاسخ به این سوال که ایا احتمال کاهش سهمیه مجدد کارت سوخت جایگاه داران وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امکان‬ ‫دارد میزان سهمیه کارت سوخت جایگاه داران باز هم کاهش یابد‪ ،‬لذا الزم است تا تمام خودروها از کارت سوخت شخصی خودشان استفاده کنند‪.‬‬ ‫صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی‬ ‫«رئیسی» با فساد علمی اقازاده ها برخورد کند‬ ‫نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬بنده لیست ‪۱۰۰‬نفره ای از‬ ‫اقازاده ها و اقاها را دارم که با رانت بورسیه گرفتند این لیست شامل نماینده‬ ‫مجلــس و فرزندان نمایندگان مجلس‪ ،‬امام جمعه‪ ،‬فرمانده انتظامی و وزیر‬ ‫اســت‪ .‬محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی در جلسه‬ ‫علنی (سه شنبه ‪ 16‬مهر) قوه مقننه و در توضیح سوالش از وزیر علوم درباره‬ ‫صدور احکام بورســیه تحصیلی‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از سه سال از طرح این سوال‬ ‫می گذرد اما هنوز تبعات اثار زیانبار مربوط به استفاده از بورسیه ها گریبانگیر‬ ‫اموزش عالی و دانشگاه های کشور است‪ .‬این که امروز نمایندگان در الیحه‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده ماده ‪ 24‬را درباره ایجاد زمینه جهت اســتخدام های‬ ‫خارج از روال عادی و قانونی حذف کردند بدان معنا است که مجلس با تبعیض‬ ‫و رانت مخالف اســت‪ .‬وی با اشاره به مصوبه سال ‪ 64‬درباره اعزام دانشجو‬ ‫به خارج از کشــور گفت‪ :‬طبق این مصوبه اعزام دانشجو به خارج از کشور‬ ‫برای ادامه تحصیل منوط به شرکت در ازمون سراسری اعزام بود که توسط‬ ‫سازمان سنجش برگزار می شد با این روال هر کسی حق برابر برای شرکت‬ ‫در رقابت علمی را داشت تا از امتیاز بورسیه برخوردار شود درباره مربیان هم‬ ‫باید حداقل سه سال سابقه خدمت داشته و حدنصاب امتیاز جدول ارتقا را‬ ‫کســب کرده و شرایط فعلی هم وجود داشت‪ .‬صادقی یاداور شد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در دولت گذشته در سال ‪ 85‬روال قانونی اعزام به هم خورد‪ ،‬مطابق تصمیم‬ ‫شورای مرکزی بورس تصمیم به عدم برگزاری ازمون گرفته شد و داوطلبان‬ ‫را خودشان انتخاب می کردند روال این بود که از بین دانشجویان نمونه در‬ ‫رشته های خاص افراد انتخاب شوند‪ .‬این عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات‬ ‫مجلس ادامه داد‪ :‬در سال ‪ 87‬دستورالعمل عوض شد؛ یک بند اضافه کردند‬ ‫مبنی بر این که افراد دارای خدمات فرهنگی مشمول امتیاز بورس می شود‪.‬‬ ‫صرف حداقل معدل ‪ 14‬برای کارشناسی و معدل ‪ 16‬برای کارشناسی ارشد‬ ‫تعیین شد که مورد موافقت وزیر علوم قرار نگرفت‪ .‬تدریجاً لیست رشته های‬ ‫ضروری برای اعزام حذف شد‪ ،‬لذا کسانی از امتیاز بورسیه برخوردار شدند که‬ ‫فارغ التحصیل رشته های ضروری نبودند؛ در همان سال ها کسانی از مناطق‬ ‫محروم صالحیت الزم علمی را داشتند‪ ،‬اما به انها بورسیه تحصیلی ندادند‪،‬‬ ‫چه نیازی بود برای کسانی هزینه هنگفت مصرف شود که بورسیه بگیرند؟‬ ‫این تبعیض ناروا عدم شــفافیت و ایجاد زمینه بــرای رانت و حامی پروری‬ ‫را فراهم کرد و لیســت های سفارشی جایگزین ازمون و رقابت علمی شد‪.‬‬ ‫صادقی افزود‪ :‬سوال ما این است چرا وزارت علوم اعالم نمی کند چه تعداد از‬ ‫بورسیه ها از مقامات و منتسبان به مقامات بوده و چرا این وزارتخانه جسارت‬ ‫و شــجاعت الزم برای پاسخ به این سوال را ندارد‪ .‬بنده لیست ‪100‬نفره ای‬ ‫از اقازاده ها و اقاها را دارم که با رانت بورســیه گرفتند این لیســت شامل‬ ‫نماینده مجلس و فرزندان نمایندگان مجلس‪ ،‬امام جمعه‪ ،‬فرمانده انتظامی‬ ‫و وزیر است‪ .‬کمیته منتخب رسیدگی به پرونده بورسیه ها در وزارت علوم با‬ ‫این افراد چطور رفتار کرده اســت؟ کسی که می خواهد از این طریق استاد‬ ‫دانشگاه شود مگر صالحیت علمی دارد که دانشجو را پرورش دهد؟ این افراد‬ ‫روال غیرشفاف و تبعیض امیز داشته و می خواهند در ادامه در محیط علمی‬ ‫فعالیت کنند؛ بعضاً مالک انتخاب این افراد برای دادن بورسیه داشتن انگیزه‬ ‫انقالبی و اعتقاد به نظام و ارزش ها بوده است‪.‬‬ ‫نماینده تهران خاطرنشان کرد‪ :‬نماینده دوره هفتم و هشتم در سربرگ خود‬ ‫تعداد زیادی از افراد را برای برخورداری از بورســیه تحصیلی معرفی کرده‪،‬‬ ‫جامعه اسالمی دانشجویان به عنوان تشکل سیاسی و دانشجویی هم لیست‬ ‫ارائه کرده این کار توسط معاون اداری و مالی و معاون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫وزارت علوم وقت هم انجام شده است برخی از نهادها مانند بسیج هم لیستی‬ ‫برای داشتن بورسیه تحصیلی معرفی کردند براین اساس تعدادی از طریق‬ ‫سفارش از امتیاز بورس برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫صادقی بــا انتقاد از محرمانه بودن لیســت پذیرفته شــدگان در ازمون و‬ ‫مشــموالن بورسیه گفت‪ :‬مطابق قانون انتشار و دسترسی اطالعات تمامی‬ ‫دســتگاه های دولتی موظف اند تصمیمات خود را به اطالع عموم برسانند‬ ‫پس چرا باید لیست بورسیه ها محرمانه باشد و کسانی به جرم انتشار لیست‬ ‫محکوم شوند؟ اشکال و سوال من به این روال طی شده در وزارت علوم است‬ ‫که شــمار قابل توجهی بورســیه تحصیلی بدون طی کردن روال قانونی را‬ ‫طی نکرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این بین سوال این است که کمیته رسیدگی‬ ‫به پرونده بورســیه ها در وزارت علوم بر چه مبنای قانونی تصمیم گرفته و‬ ‫چه تعداد بورســیه را لغو کرده اســت‪ .‬حکم انها این بوده که این افراد با‬ ‫هزینه شخصی در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند؛ یعنی کسانی که در‬ ‫رقابت علمی شرکت نکرده اند‪ .‬جوانان ما چه گناهی دارند که از این شرایط‬ ‫برخوردار نبوده و در مقابل ان افرادی بدون شرکت در رقابت علمی با رانت‬ ‫و ســفارش و انتساب به این و ان وارد فضای علمی شده اند؟ بدتر ان است‬ ‫که تعلل وزارت علوم در برخورد با فســاد باعث شده این افراد بعد از گذران‬ ‫تحصیل در دانشگاه وزارتخانه را برای استخدام جذب تحت فشار قرار دهند‬ ‫با همین روش بیش از ‪ 3‬هزار نفر جذب شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬این افراد به حکم‬ ‫دیوان عدالت اداری متوسل شدند ولی مگر این حکم می تواند به فرد اعتبار‬ ‫و وجاهت الزم برای فعالیت در دانشــگاه را بدهد؟ البته که قرار است بیش‬ ‫از ‪ 70‬نفر با حکم دیوان عدالت اداری در دانشگاه ها جذب شوند‪ .‬دانشگاه ها‬ ‫را ملزم کرده که برای این افراد ردیف اســتخدامی لحاظ کنند‪ .‬این کار به‬ ‫دانشــگاه تربیت مدرس تحمیل شد و بعد رئیس دانشگاه را محکوم کردند‬ ‫چون نمی خواهد زیر بار روال های غیرقانونی رود‪ .‬با وجود این هم استخدام‬ ‫تحت فشار انجام شــد اکنون می گویند ردیف استخدامی ایجاد شود مگر‬ ‫رئیس دانشگاه می تواند قبل از داشتن ردیف از سازمان اداری و استخدامی‬ ‫ردیف اســتخدامی ایجاد کند؟ صادقی با بیان این که عده ای قرار است در‬ ‫دانشگاه تربیت مدرس استخدام شوند گفت‪ :‬ما چه کاری با دانشگاه هایمان‬ ‫می کنیم؟ امروز همه دادمان از فساد بلند شده اما به زمینه های فساد توجه‬ ‫نمی شود‪ .‬از اقای رئیسی می خواهم با فساد علمی در دانشگاه ها برخورد کند‬ ‫چون زمینه ساز فسادهای دیگر می شود‪ .‬وی با انتقاد از انفعال وزارت علوم‬ ‫گفت‪ :‬فرجی دانا ایستادگی کرد اما همان نمایندگانی که در مجلس قبلی از‬ ‫رانت و بورسیه استفاده کرده بودند او را استیضاح و دولت را با چالش مواجه‬ ‫کردند‪ .‬ما میراث دار ان روال غیرقانونی هستیم؛ انتظارمان این بود که اقای‬ ‫غالمی با قاطعیت بیشــتری از حقوق دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی و‬ ‫روسای دانشگاه ها استفاده کنند که این اتفاق رخ نداد‪.‬‬ ‫ایران با هر گونه عملیات نظامی احتمالی در سوریه مخالف است‬ ‫وزارت امور خارجه با صدور بیانیه ای درباره تحوالت شــمال سوریه‬ ‫و احتمــال ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک ســوریه تاکید کرد‪:‬‬ ‫چنیــن اقدامی در صورت وقوع‪ ،‬نه تنهــا نگرانی های امنیتی ترکیه را‬ ‫برطرف نخواهد کرد؛ بلکه منجر به وارد امدن خسارات مادی و انسانی‬ ‫گســترده ای خواهد شد و بر این اساس جمهوری اسالمی ایران با هر‬ ‫گونه عملیات نظامی احتمالی مخالف اســت‪ .‬به گزارش روز سه شنبه‬ ‫اداره کل اطالع رسانی و ســخنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬وزارت امور‬ ‫خارجه جمهوری اســامی ایران در این بیانیه که ســه شنبه منتشر‬ ‫شــد‪ ،‬ضمن نامشــروع خواندن حضور نظامیان امریکایی در سوریه‪،‬‬ ‫تصمیم ایاالت متحده امریکا برای رفع اشــغال اراضی سوریه و خروج‬ ‫نیروهای نظامی این کشــور از ســوریه را اقدامی عنوان کرد که باید‬ ‫بســیار زودتر از این اتفاق می افتاد‪ .‬در این بیانیه امده اســت‪ :‬وزارت‬ ‫امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با ابراز امیدواری برای ایجاد صلح‬ ‫و ثبات در ســوریه و منطقه به دنبال اقدام اخیر امریکا‪ ،‬اخبار نگران‬ ‫کننــده از احتمال ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک ســوریه را از‬ ‫نزدیک دنبال کرده و معتقد اســت چنین اقدامی در صورت وقوع‪ ،‬نه‬ ‫تنهــا نگرانی های امنیتی ترکیه را برطرف نخواهد کرد؛ بلکه منجر به‬ ‫وارد امدن خســارات مادی و انسانی گسترده ای خواهد شد و بر این‬ ‫اســاس جمهوری اســامی ایران با هر گونه عملیات نظامی احتمالی‬ ‫مخالف است‪ .‬وزارت امور خارجه تصریح کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بــرای برقراری تماس فوری با مقامات ترکیه و ســوریه به منظور رفع‬ ‫نگرانی های موجود از طریق مســالمت امیز امادگی دارد و تاکید می‬ ‫نماید که احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و نیز توافق‬ ‫ادنا مبناهای مناســبی برای این گفت و گوها می باشــند‪ .‬بر اســاس‬ ‫گزارش ها‪ ،‬رجــب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شــنبه از‬ ‫اغاز قریب الوقوع عملیات نظامی در شــمال سوریه علیه کردهای این‬ ‫کشــور خبر داد و در مقابل نیز نیروهای دموکراتیک ســوریه (قسد)‬ ‫هشــدار دادند که حمله ترکیه را به جنگی تمام عیار تبدیل خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ذوالقدر عضو فراکسیون امید مجلس‪:‬‬ ‫مدیران عالی کشور در بیان سخنان خود ادب سیاسی را به نمایش بگذارند‬ ‫یک عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه «رعایت‬ ‫ادب سیاسی از سوی مسئوالن و مدیران عالی کشور امری‬ ‫ضروری است»‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن باید بکوشند در بیانات خود‬ ‫همواره نزاکت و ادب سیاسی را به نمایش بگذارند و از ابراز‬ ‫سخنانی که ممکن است احساسات اجتماعی را جریحه دار‬ ‫کند‪ ،‬بپرهیزند‪ .‬سیده فاطمه ذوالقدر درباره ضرورت رعایت‬ ‫اخالق و ادب سیاسی از ســوی فعاالن سیاسی گفت‪ :‬در‬ ‫نظام های سیاسی که هدف نهایی انها صرفا دستیابی و قبضه‬ ‫کردن قدرت است‪ ،‬میان سیاست و اخالق سازگاری برقرار‬ ‫نیســت و تنها در صورتی میان سیاست و اخالق رابطه ای‬ ‫مثبت و ســازنده برقرار خواهد بود که هدف نظام سیاسی‬ ‫سعادت بشر باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬در محدوده جغرافیایی ایران‬ ‫که ویژگی های منحصر به فردی در مکتب اسالم و مذهب‬ ‫تشیع و تلفیق انها با فرهنگ و تمدن ایران دارد‪ ،‬هدف وسیله‬ ‫را توجیه نمی کند و همانگونه که مرحوم شهید سید حسن‬ ‫مدرس فرمودند‪ ،‬سیاست ما باید عین دیانت باشد‪ ،‬خصوصا‬ ‫پس از پیروزی انقالب اسالمی که همواره سعی در تثبیت‬ ‫اینفضایلبودهاست‪.‬سخنگویکمیسیونفرهنگیمجلس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پس سیاستی‪ ،‬راستین است که با اخالق و دین‬ ‫ســازگار باشد‪ .‬در نگرش اسالمی‪ ،‬سیاست راستین بر پایه‬ ‫اخالق‪ ،‬سعادت انسان را جستجو می کند و نظام سیاسی‬ ‫منهای اخالق‪ ،‬سرنوشتی جز فساد و سقوط ندارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬رعایت این موضوع مهم به ویژه از ســوی مسئوالن و‬ ‫مدیران عالی کشــور که نقــش تصمیم گیرنده در جامعه‬ ‫دارند‪ ،‬ضروری تر و حتی حیاتی تر است‪ .‬بنابراین ان ها باید‬ ‫بکوشند در بیانات خود همواره نزاکت و ادب سیاسی را به‬ ‫نمایش بگذارند و از ابراز سخنانی که ممکن است احساسات‬ ‫اجتماعی را جریحه دار کند‪ ،‬بپرهیزند‪ .‬ذوالقدر درباره اینکه‬ ‫چرا برخی به راحتی بی اخالقی می کنند؟ اظهار کرد‪ :‬فقدان‬ ‫تربیت سیاســی اخالقی و دینی‪ ،‬ظاهر سازی‪ ،‬عوام فریبی‬ ‫و یا غفلت از یاد خــدا و فاصله از انصاف و فقدان حزب به‬ ‫معنای حقیقی ان‪ ،‬افــراد را به ورطه بی اخالقی و لغزش‬ ‫در سیاســت ورزی می کشاند‪ .‬گرایش و رفتارهای افراد در‬ ‫حوزه سیاست‪ ،‬تحت الشعاع نظام ارزشی سیاسی است و‬ ‫در واقع هدف از تربیت سیاسی در درون هر نظام‪ ،‬ساختن‬ ‫شخصیت سیاسی متناسب با هنجارها و ارزش های ان نظام‬ ‫در جامعه است‪ .‬این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان‬ ‫کرد‪ :‬طبق فرمایش مقام معظم رهبری‪ ،‬دو خطر سیاست را‬ ‫تهدید می کند‪ :‬یکی اینکه سیاست از اخالق فاصله بگیرد‬ ‫و از معنویّت و فضیلت خالی شود؛ و دیگری این است که‬ ‫انسان های کوته بین‪ ،‬کودک منش و ضعیف‪ ،‬سیاست را در‬ ‫دست گیرند‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬بنابراین بداخالقی برامده از‬ ‫تهی بودن از فضیلت‪ ،‬معنویت‪ ،‬ضعف و بی تدبیری و میدان‬ ‫دادن و میدان داری افرادی اســت که در اصطالح کوتوله‬ ‫سیاسی نامیده می شوند‪ .‬اگر این افت به عرصه سیاست‬ ‫ورود کرد‪ ،‬دچار عیب و نقصان می شود‪ .‬ذوالقدر همچنین‬ ‫در خصوص اینکه بداخالقی با اعتراض سیاسی چه تفاوتی‬ ‫دارد؟ اظهار کرد‪ :‬با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه‬ ‫دینی و مردم ساالر‪ ،‬انتقاد و اعتراض‪ ،‬از جمله حقوق و ازادی‬ ‫های سیاسی مردم و تکلیف مومنان به منظور اصالح و بهبود‬ ‫یافتن امور حکومت به شــمار می رود که بر اساس مبانی‬ ‫منطقی و عقالنی‪ ،‬اســتوار بوده و توجیه پذیر است‪ .‬نکته‬ ‫مهم در این رابطه‪ ،‬ان اســت که انتقاد و اعتراض‪ ،‬با حفظ‬ ‫مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان تالش برای اصالح و در‬ ‫راستای همگونی و همگونگی‪ ،‬صورت می گیرد‪ .‬از این جهت‪،‬‬ ‫الزم اســت در طرح انتقاد و اعتراض‪ ،‬شیوه های متفاوت و‬ ‫گونه های مختلف ان مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف‬ ‫اصلی‪ ،‬باید بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی‬ ‫انجام پذیرد‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد‪ :‬عالوه‬ ‫بر ان‪ ،‬انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست های‬ ‫دولت‪ ،‬حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت انها ممکن است‬ ‫مسیر سازنده و هدف خیرخواهانه و اصالح طلبانه انتقاد و‬ ‫اعتراض را منحرف کرده و تغییر دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬الزم است‬ ‫در طرح انتقاد و اعتراض‪ ،‬اداب و قواعد حاکم بر ان رعایت‬ ‫شود‪ .‬این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان در پاسخ به‬ ‫این موضوع که فحش دادن و بد و بیراه گفتن چه مرحله‬ ‫ای از رفتار سیاسی است؟ تصریح کرد‪ :‬فحش و ناسزا نشانه‬ ‫عجز افراد است و در هر رفتار سیاسی و غیر سیاسی مذموم‬ ‫و ناشایست است عالوه بر اینکه هرگز منجر به نتیجه دلخواه‬ ‫نمی شود‪ .‬منطق حکم می کند هر اقدامی به طور شایسته و‬ ‫جهت توسعه خانواده و جامعه و در چارچوب اخالق و نزاکت‬ ‫صورت گیرد و سیاست هم در هیچ شرایط و هیچ مرحله ای‬ ‫از این قاعده مستثنی نمی باشد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫نظر وزیر نفت درباره احتمال افزایش قیمت بنزین‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬مهر‪ 1398‬سال دوم شماره‪153‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات طرح ترور سرلشکر سلیمانی‬ ‫تشریح شد‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان در تشریح‬ ‫جزئیات طرح ترور سرلشــکر ســلیمانی‪ ،‬فرمانــده نیروی‬ ‫قدس ســپاه گفت‪ :‬باتوجه به اشراف کامل اطالعاتی سازمان‬ ‫اطالعات ســپاه و با احکام و دستورات قضائی تمامی عناصر‬ ‫اصلی و محوری تیم ترور‪ ،‬همزمان با تاســوعا و عاشــورای‬ ‫حســینی ظرف کمتر از ‪۱۰‬ساعت در چندین نقطه مختلف‬ ‫مورد ضربه قرار گرفتند و دستگیر شدند‪ .‬دادخدا ساالری روز‬ ‫سه شنبه با اشاره به اینکه این پروژه صرفا در مرحله طراحی‬ ‫باقی نمانده بود افــزود‪ :‬تمامی عملیات اجرایی این پروژه از‬ ‫قبیل جذب جاســوس‪ ،‬اموزش انان‪ ،‬تهیه سالح و مهمات و‬ ‫مواد منفجره و وسایل و تجهیزات ارتباطی و نظامی در سطح‬ ‫وسیع و گسترده تهیه و از ســوی پشتیبانان طرح از طریق‬ ‫یکی از مرزها به داخل کشور منتقل و اماده بهره برداری بود‪.‬‬ ‫این مقام ارشد قضائی در استان کرمان اظهار داشت‪ :‬سازمان‬ ‫اطالعات سپاه از ‪۶‬ماه قبل از دستگیری اعضای این تیم ترور‬ ‫در شــهریور ماه سال جاری‪ ،‬اقدامات و فعالیت های این تیم‬ ‫را در خارج و داخل کشور به صورت شبانه روزی مورد رصد‬ ‫اطالعاتی قرار می داده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اعضای تیم پروژه‬ ‫ترور به اتهام مشارکت در اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی‬ ‫کشور‪ ،‬محاربه و کمک به سرویس های اطالعاتی کشورهای‬ ‫بیگانه و متخاصم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند‪ .‬ساالری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در پی ناکامی های مکرر مثلث شوم عبری‪ ،‬عربی‬ ‫و امریکایــی در منطقه خاورمیانه در جهــت ضربه زدن به‬ ‫نظام مقدس جمهوری اســامی ایران‪ ،‬جبهه کفر و نفاق در‬ ‫اتاق های فکر مشترکشان به سراغ پروژه جدیدی با نیت شوم‬ ‫از هم گسســتن اتحاد فی ما بین جوامع جهان اسالم رفته و‬ ‫طرح ترور سردار ســلیمانی را به عنوان روشن نمودن فتیله‬ ‫انفجار بزرگ ان هم در ایام فاطمیه و یا عاشورای حسینی در‬ ‫دستور کار سرویس های مشترک استکبار قرار گرفته بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬معاندان با انجام این ترور قصد ایجاد اختالف و شروع‬ ‫جنگ داخلی بین جامعه متحد اهل تسنن و شیعه را داشتند‬ ‫و از سوی دیگر با این اقدام می خواستند جنگ خانمان سوز‬ ‫عرب و عجــم را بر افروخته و با این ترور در جهان اســام‬ ‫بین برادران شیعه و ســنی اختالف بزرگ و تاریخی بوجود‬ ‫اورند‪ .‬این مقام ارشد قضائی در استان کرمان بیان کرد‪ :‬یکی‬ ‫دیگــر از اهداف این عملیات این بود تا جبهه مقاومت جهان‬ ‫اســام را زمین گیر و دچار شکست نمایند‪ .‬وی با قدردانی از‬ ‫مجاهدت های خاموش و چندین ماهه و شبانه روزی سازمان‬ ‫اطالعات سپاه در کشف و خنثی سازی این طرح پیچیده ضد‬ ‫امنیتی گفت‪ :‬اجرای این پروژه می توانست ضربه ای بزرگ و‬ ‫جبران ناپذیری را ن ه تنها بر ارکان ساختاری و امنیتی کشور‬ ‫بلکه بر جهان اسالم وارد نماید که با عنایت حضرت ولی عصر‬ ‫(عج) این پروژه با شکســت مواجه گردید‪ .‬دادستان عمومی‬ ‫و انقالب کرمان بیان کرد‪ :‬نظام مقدس جمهوری اســامی و‬ ‫تمدن بزرگ اســامی تحت زعامت و تدابیر حکیمانه رهبر‬ ‫معظم انقالب اســامی‪ ،‬امام خامنه ای و در سایه توجهات و‬ ‫عنایات خاصه حضرت صاحب االمر از گردنه های ســخت و‬ ‫موانع ســرراه به خوبی عبور نموده و اکنون مقتدرانه بر قلعه‬ ‫فتح و نصرت ایستاده است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫محرومیت پالتینی از فوتبال تمام شد‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬مهر‪ 1398‬سال دوم شماره‪153‬‬ ‫محرومیت ‪ ۴‬ساله میشائیل پالتینی از فوتبال به پایان رسید‪ .‬پالتینی در سال ‪ ۲۰۱۶‬قصد داشت جانشین بالتر در فیفا شود ولی برمال شدن تخلفات زیادی که او انجام داده بود باعث شد که‬ ‫او همراه بالتر با محرومیت سنگینی روبرو شود‪ .‬پالتینی چند ساعت توسط پلیس فرانسه دستگیر و در ادامه ازاد شد‪ .‬او که به دلیل تخلفات صورت گرفته به چهار سال محرومیت از هرگونه‬ ‫فعالیت فوتبال محروم شده بود‪ ،‬از امروز می تواند دوباره فعالیت های فوتبالی خود را از سر بگیرد‪ .‬او در اواخر سال ‪ ۲۰۱۵‬به دلیل دریافت رشوه به هشت سال محرومیت از فوتبال محروم شد‬ ‫که در ادامه محرومیت او کاهش یافت و به چهار سال رسید‪ .‬پالتینی ‪ ۶۴‬ساله که یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان محسوب می شود و سه توپ طالی فوتبال جهان را در کارنامه‬ ‫خود دارد‪ ،‬عنوان کرده است قطعا به فوتبال بازمی گردد ولی نمی داند در چه پست و مقامی‪.‬‬ ‫وقتی مدیریت در تیم امید چالش است‬ ‫ن فوتبال!‬ ‫«خاله بازی» به سبک فدراسیو ‬ ‫ســرمربی مســتعفی تیم ملی فوتبال امید دوشــنبه شب از‬ ‫مســائلی پرده برداشت که نشان داد مســووالن فدراسیون‬ ‫فوتبال با بی مســئولیتی کامل با «امیدها» برخورد کرده اند و‬ ‫ایــن تیم را به محلی برای ازمون و خطا و رفیق و رفیق بازی‬ ‫تبدیل کرده اند‪ .‬حکایت اتفاقاتی که در تیم ملی امید افتاده‪،‬‬ ‫ادم را یاد ســرزمین عجایــب می اندازد‪ .‬البتــه در این بین‬ ‫مشــخص نیست که چه کسی را می توان به عنوان شخصیت‬ ‫الیس این سرزمین در نظر گرفت‪ ،‬زیرا از یک طرف براساس‬ ‫صحبت های فرهاد مجیدی‪ ،‬ســرمربی مستعفی امیدها‪ ،‬او با‬ ‫ماجراهــای عجیب و غریب زیادی دســت و پنجه نرم کرده‬ ‫که منجر به جدایی اش از تیم ملی امید شده و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫بازیکنان تیم ملی امید هســتند که قرار است در بلبشوی به‬ ‫وجود امده‪ ،‬معجزه کنند و با نجات از این سرزمین عجایب به‬ ‫المپیک ‪ ۲۰۲۰‬بروند‪ .‬اما چرا می توانیم به تیم ملی امید بگوییم‬ ‫ســرزمین عجایب؟ فرهاد مجیــدی در صحبت هایش موارد‬ ‫عجیب و دردناکی از وضعیت تیم ملی امید مطرح کرد که خبر‬ ‫از دخالت عجیب اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال‪ ،‬مدیر‬ ‫تیم های ملی و مدیرفنی تیم ملــی امید در حیطه اختیارات‬ ‫ســرمربی وقت امیدها می دهد و بنوعــی مدیریت خاله بازی‬ ‫مدیران در فوتبال را تداعی می کند‪ .‬یکی از مهم ترین مواردی‬ ‫که مجیدی از ابتدای حضورش در تیم ملی امید بر ان تاکید‬ ‫داشــت‪ ،‬به خدمت گرفتن دستیار خارجی بود‪ .‬او درباره این‬ ‫موضوع صحبت های قابل توجهی را افشا کرد که پس از عدم‬ ‫موافقت محمدرضا ساکت‪ ،‬مدیر تیم های ملی برای به خدمت‬ ‫گرفتن دســتیار خارجی با حقوق ‪ ۷‬هزار دالر در ماه ‪ -‬حتی‬ ‫با وجود پیشــنهاد مجیدی مبنی بر پرداخت حقوق دستیار‬ ‫خارجی از حقوق خودش ‪ -‬اعضای کمیته فنی‪ ،‬خودشــان را‬ ‫برای دستیاری در تیم ملی امید معرفی کردند‪ .‬سرمربی وقت‬ ‫تیم ملــی امید در این باره گفت کــه ابتدا مرتضی محصص‪،‬‬ ‫فریدون معینی را برای دســتیاری بــه او معرفی کرده و در‬ ‫ادامه اکبر محمدی به مجیدی اعالم کرده که اگر می خواهد‬ ‫به المپیک برود‪ ،‬باید محصص را به عنوان دستیارش انتخاب‬ ‫کند‪ .‬این در حالی اســت که هیچ کدام از این افراد‪ ،‬رزومه ای‬ ‫در بحث مربی گری ندارند و مشخص نیست که با چه تصوری‬ ‫خودشان را در حد و اندازه های طلسم شکن صعود به المپیک‬ ‫دیده اند! البته ماجرای دســتیار به کمیته فنی ختم نشــد و‬ ‫محمدرضا ساکت‪ ،‬علیرضا امامی فر که مدتی به عنوان دستیار‬ ‫ویلموتس در تیم ملی بزرگســاالن فعالیت کرده بود را برای‬ ‫حضور در تیم ملی امیــد معرفی کرد اما فرهاد مجیدی همه‬ ‫این گزینه ها را رد کرد‪.‬‬ ‫فرهاد مجیدی در ادامه صحبت هــای درباره اتفاقات عجیب‬ ‫در تیم ملی امید به دخالت های عجیب اســتیلی اشاره کرد‪.‬‬ ‫او مدعی شد که استیلی به عنوان مدیرفنی هنگام تمرینات‪،‬‬ ‫بازی ها و انتخاب بازیکنان مداخله می کرده است‪ .‬برای مثال‬ ‫اســتیلی در بازی ازبکســتان بدون هماهنگی با مجیدی به‬ ‫بازیکن نیمکت نشین گفته که خودش را برای حضور در زمین‬ ‫اماده کنــد‪ .‬یا در زمان تمرین به میــان بازیکنان رفته و به‬ ‫ان ها نکات فنی گفته و در اتفاق عجیب تر‪ ،‬بدون حضور فرهاد‬ ‫مجیدی برای بازیکنان جلسه فنی و انالیز برگزار کرده است‪.‬‬ ‫دخالت های استیلی در بحث بازیکنان دعوت شده به تیم ملی‬ ‫امید هم بود به طوری کــه وقتی فرهاد مجیدی برای بازی‬ ‫دوســتانه با ازبکستان به فدراســیون فوتبال اسامی را اعالم‬ ‫کــرده‪ ،‬بــه مجیدی گفتند کــه نمی توانند بــرای برخی از‬ ‫بازیکنان ویزا بگیرند زیرا بر اســاس لیســتی که استیلی به‬ ‫ان ها اعالم کرده بود‪ ،‬از قبل برای بازیکنان ویزا گرفتند‪.‬‬ ‫البته به جز دخالت های اســتیلی‪ ،‬ســنگ اندازی هایی هم از‬ ‫سوی محمدرضا ســاکت صورت می گرفته است‪ .‬برای مثال‬ ‫ســاکت به عنوان مدیر تیم های ملــی اجازه حضور به عارف‬ ‫اغاســی در تیم تحت هدایت مجیــدی را نداده اما بالفاصله‬ ‫پس از اســتعفای مجیدی‪ ،‬اغاسی بالفاصله به تیم ملی امید‬ ‫دعوت شــد‪ .‬عدم مدیریت ماجرا توسط مهدی تاج ان هم با‬ ‫اشــراف به همه این اتفاقات نیز از دیگر گالیه های مجیدی‬ ‫بود که تلخ ترین موضوع این گره کور مدیریتی در تیم ملی و‬ ‫شاید هم در مجموعه فدراسیون فوتبال باشد‪ .‬در هر صورت‬ ‫این ها تنها اتفاقاتی بود که مجیدی از ان ها پرده برداشت اما‬ ‫ممکن اســت اتفاقات عجیب دیگری هم رخ داده باشــد که‬ ‫امکان افشــا شدن ان وجود ندارد‪ .‬موضوع واضح در ماجرای‬ ‫تیم ملی امید‪ ،‬ناتوانی فدراسیون فوتبال در مدیریت مهم ترین‬ ‫تیم ملی در این برهه زمانی اســت؛ فدراســیونی که ادعای‬ ‫پنج ســتاره بودن می کند اما تیم ملــی امیدش محلی برای‬ ‫عقده گشــایی برخی افراد شده که سمت ها را بین خودشان‬ ‫تقســیم کنند‪ .‬مســئوالن فوتبال ایران در این سال ها نشان‬ ‫دادند که شعار دهنده های خوبی هستند‪ .‬اتفاقات لیگ برتر و‬ ‫جام حذفی که حتی منجر به فوت یک کودک هم شد‪ ،‬گواه‬ ‫بر این موضوع است و اکنون وضعیت عجیب و غریب تیم ملی‬ ‫امید نشان می دهد که فوتبالی ها ترک عادت نکرده اند‪ .‬حال‬ ‫باید منتظر ماند و دید که ایا بازیکنان تیم ملی امید در میان‬ ‫بی کفایتی مسئوالن فوتبال ایران می توانند معجزه کنند و به‬ ‫المپیک برسد یا نه‪.‬‬ ‫پشت پرده اتفاقات تیم امید؛‬ ‫افشاگریفرهادمجیدی‬ ‫علیه استیلی‪،‬ساکت‬ ‫و محمدی‬ ‫فرهاد مجیدی بعد از استعفا از هدایت تیم فوتبال امید پشت پرده اتفاقات این تیم را بازگو کرد‬ ‫و حمید استیلی‪ ،‬مرتضی محصص‪ ،‬محمدرضا ساکت و افرادی دیگر را به باد انتقاد گرفت‪ .‬هفته‬ ‫گذشته بود که فرهاد مجیدی با انتشار یک پست در صفحه شخصی خود اعالم کرد از هدایت تیم‬ ‫فوتبال امید ایران استعفا کرده است‪ .‬فدراسیون فوتبال بعد از این استعفا‪ ،‬در نهایت حمید استیلی‬ ‫را به عنوان سرمربی این تیم انتخاب کرد‪ .‬مجیدی پس از این اقدام فدراسیون و انتصاب استیلی به‬ ‫عنوان سرمربی امیدها‪ ،‬صحبت های تکان دهنده ای در خصوص دالیل استعفایش کرد که در این‬ ‫صحبت ها به شدت مسئوالن فدراسیون را به باد انتقاد گرفت‪.‬‬ ‫دستیارانتحمیلیراقبولنکردم‬ ‫سرمربی مستعفی تیم فوتبال امید گفت‪ :‬می خواستم یک مربی بدنساز و یک‬ ‫مربی تمرین دهنده اسپانیایی برای تیم امید بیاورم‪ .‬انها مربیان حرفه ای بودند‬ ‫و قرارداد کمتر از یکسال نمی بستند و این در حالی بود که فدراسیون با قرارداد‬ ‫یک ساله انها مخالفت کرد‪ .‬یک روز محصص به من درخواست جلسه داد و وقتی‬ ‫برای جلسه رفتم به من گفت اگر می خواهی به المپیک صعود کنی باید فریدون‬ ‫معینی را به عنوان دستیار انتخاب کنی‪.‬من گفتم که باید روی این موضوع فکر‬ ‫کنم و بعدا به شما جواب می دهم‪ .‬اما در نهایت این پیشنهاد را نپذیرفتم‪ .‬بعد از‬ ‫ان که معینی را به عنوان دستیار قبول نکردم‪ ،‬اکبر محمدی در جلسه ای که‬ ‫داشتیم به من گفت محصص را به عنوان دستیار انتخاب کن که من به ایشان‬ ‫هم گفتم باید فکر کنم‪ ،‬اما این پیشنهاد را هم قبول نکردم‪ .‬بگذریم از این که‬ ‫ساکت هم به من علیرضا امامی فر را به عنوان دستیار معرفی کرد و من ایشان‬ ‫را رد کردم‪.‬‬ ‫نمیدانستماستیلیمدیرفنیاست!‬ ‫من نمی دانم این پستها را در فدراسیون چه کسی تعریف می کند؟ چطور می‬ ‫شود که سرپرست خودش مدیر فنی می شود؟ حاال مدیر فنی می شود به کنار‪.‬‬ ‫چطور یک مدیر فنی لباس ورزشی می پوشد و وسط زمین می اید و مستقیم در‬ ‫تمرین دخالت می کند‪ .‬قبل از این که مسئولت سرمربیگری تیم امید را بپذیرم‬ ‫اصال نمی دانستم استیلی مدیر فنی هم هست‪ .‬این موضوع را بعد از بازی اول تیم‬ ‫امید مقابل تیم بزرگساالن فهمیدم‪ .‬انجا استیلی برای بازیکنان صحبت کرد و‬ ‫برای من سئوال پیش امد که اکبر محمدی به من گفت استیلی مدیر فنی است‪.‬‬ ‫چرا استیلی برنامه انالیز می گذارد؟‬ ‫حاال ایشان مدیر فنی هست به کنار‪ .‬چرا برای بازیکنان جلسه انالیز می گذارند‬ ‫و در خصوص اصول دفاعی صحبت می کند‪ .‬مگر استیلی می داند برنامه های‬ ‫دفاعی من چیست که جلسه می گذارد و برای بازیکنان از اصول دفاعی صحبت‬ ‫می کند؟‬ ‫استیلی گفت چرا با من مشورت نمی کنید‬ ‫بعد از بازی با بزرگساالن استیلی به من گفت با فرشاد ماجدی مشورت می کنی‬ ‫اما با من مشــورت نمی کنی‪ .‬به او گفتم ماجدی دستیار من است و باید با او‬ ‫مشورت کنم اما لزومی ندارد با شما مشورت کنم‪.‬‬ ‫از کمیته فنی چه چیزی باید یاد بگیرم؟‬ ‫به من می گویند جوان هستی و تجربه نداری‪ .‬من از کمیته فنی چه چیزی باید‬ ‫یاد بگیرم؟ با چه رزومه ای در کمیته فنی هستند که من باید از انها یاد بگیرم؟‬ ‫بهترین رزومه ای که اقایان در کمیته فنی دارند دعوت به جوانان تهران است‬ ‫که انجا هم ذخیره بودند‪ .‬به من می گویند برنامه هایت را به کمیته فنی بده‪.‬‬ ‫اصال مگر کمیته فنی سواد این را دارد که برنامه های مرا بفهمد؟ منظورم دقیقا‬ ‫به اکبر محمدی است که با رزومه دعوت به جوانان تهران در کمیته فنی هست‪.‬‬ ‫تاج خیلی ضعیف عمل کرد‬ ‫مهدی تاج به عنوان نفر اول فدراسیون فوتبال در این بحث خیلی ضعیف عمل‬ ‫کرد‪ .‬من قبل از پذیرفتن مسئولیت با ایشان مفصل صحبت کردم و همه موارد‬ ‫مطرح شــده بود‪ .‬اما بعد از این که مشکالتی پیش امد ایشان نتوانست فضا را‬ ‫مدیریت کند و خیلی ضعیف عمل کرد‪.‬‬ ‫با هزینه شخصی در اروپا کالس رفتم‬ ‫من بهترین کالس ها را در لندن گذراندم و با هزینه شــخصی در اسپانیا کار‬ ‫کردم‪ .‬این کارها را نکردم که بیایم ایران استیلی به من بگوید شب بازی موبایل‬ ‫بازیکنان را جمع کن‪ .‬این قضیه موبایل جمع کردن زمان کرانچار هم اتفاق افتاده‬ ‫بود و باعث شد دو تا از بهترین بازیکنان تیم امید اخراج شوند‪ .‬در این چند ماه‬ ‫که در تیم امید بودم چیزهایی را به چشم دیدم که در ‪ ۲۰‬سالی که فوتبال بازی‬ ‫کردنمندیدم‪.‬‬ ‫چند نفر به یک نفر؟‬ ‫من نمی دانم این ها چند نفر هستند که ریختند سر من؟ چند نفر به یک نفر؟‬ ‫من تنها هستم نه رسانه ای دارم و نه حتی با یک خبرنگار رابطه دارم‪ .‬من به‬ ‫رسانه ها خط نمی دهم که علیه فردی بنویسند‪ .‬به ازبکستان باختیم همه علیه‬ ‫من نوشتند بدون این که بدانند پشت پرده چه خبر است‪ .‬من حتی نمی توانستم‬ ‫بر اساس سلیقه خودم بازیکن به تیم ملی دعوت کنم‪.‬‬ ‫نمی گذاشتند عارف اقاسی را دعوت کنم‬ ‫یک روز دیدم استیلی یک لیست جلوی من گذاشت که در ان نام امید نورافکن‬ ‫را در دفاع نوشــته بود‪ .‬به او گفتم من برنامه ای برای بازی دادن به نورافکن در‬ ‫دفاع ندارم و برنامه های دیگری برای اســتفاده از او دارم‪ .‬بازیکنی که در خط‬ ‫دفاعی مد نظرم بود را نمی توانستم دعوت کنم چون اقایان نمی خواستند‪ .‬مثال‬ ‫عارف اقاسی بازیکن تیم فوالد که در همه بازیهای این تیم بازی کرده را نمی‬ ‫گذاشتند دعوت کنم‪ .‬ساکت به من گفت او اردوی قبلی را ترک کرده و اجازه‬ ‫نمی دهم به اردوی جدید دعوت شود‪ .‬من خودم قبل از سفر به ازبکستان شخصا‬ ‫به ساکت زنگ زدم و از ایشان خواهش کردم که این بازیکن بیاید عذر خواهی‬ ‫کند و دعوت شود و ساکت گفت هرگز‪ .‬اما بعد از استعفای من این بازیکن به‬ ‫تیم ملی دعوت شد‪.‬‬ ‫استیلیلیستدادهبود!‬ ‫دو هفته از لیگ گذشته بود و من بازی ها را دیده بودم‪ .‬نام دو بازیکن را دادم‪ .‬از‬ ‫فدراسیون به من گفتند اینها را نمی توانید به ازبکستان ببرید‪ .‬دلیلش را پرسیدم‪.‬‬ ‫گفتند چون برای انها ویزا صادر نشده‪ .‬ویزا را روی لیست قبلی گرفتیم‪ .‬پرسیدم‬ ‫لیست قبلی چیست؟ گفتند لیستی که استیلی داده‪.‬‬ ‫بهحرمتبازیکناناستعفادادم‬ ‫اینها با من که مربی جوانــی بودم این برخورد را کردند و خواهش می کنم با‬ ‫مربیان بعدی چنین کاری نکنند‪ .‬اگر همه رسانه های دنیا هم علیه من بنویسند‬ ‫برایم اهمیت ندارد و اصول خودم را زیر پا نمی گذارم‪ .‬اگر من هم زیر بار حرف‬ ‫اقایان می رفتم و دستیارانی که پیشنهاد دادند را انتخاب می کردم‪ ،‬امروز از نظر‬ ‫انها مربی جوان و بی تجربه ای نبودم‪ .‬امروز می گفتند فرهاد مجیدی بهترین‬ ‫است‪ .‬اگر می پذیرفتم محصص و معینی و امامی فر دستیارم باشند امروز ناچار‬ ‫به استعفا نبودم‪ .‬اما اصولم را زیر پا گذاشته بودم‪.‬‬ ‫چرا از کمیته المپیک در مورد استیلی مصاحبه نمی کنند؟‬ ‫روزی که من ســرمربی شدم اقای سعیدی از کمیته المپیک ساعت ‪ ۷‬صبح‬ ‫مصاحبه کرد و گفت از انتخاب مجیدی خبر نداریم‪ .‬ایا از انتخاب استیلی خبر‬ ‫دارند؟ چرا امروز مصاحبه نمی کنند‪ .‬اما اصل حرف من چیز دیگری است‪ .‬اقایانی‬ ‫که علیه سرمربی تیم امید مصاحبه می کنید یکبار شده بازی های امید را از‬ ‫نزدیک ببینید؟ می دانید بعضی از زمین هایی که امید ها روی ان بازی می کنن‬ ‫موکت مستهلک است و بعضا داور سوت می زند تا بازی قطع شود و موکت زیر‬ ‫پای بازیکنان را صاف کنند؟‬ ‫اگر نظارت دست بردن در لیست سرمربی است پس من عذرخواهی‬ ‫میکنم!‬ ‫فوتبال اصولی داره که یکی از اصلی ترین اصول ان این است که اگر یک مربی‬ ‫را انتخاب می کنند به تصمیم او احترام بگذارند‪ .‬نه این که در کار مربی دخالت‬ ‫مستقیم کنند‪ .‬استیلی می گوید من نظارت می کردم‪ .‬اگر نظارت این است که‬ ‫وسط بازی بدون اطالع مربی بازیکن از روی نیمکت بلند کنند برای گرم کردن‪،‬‬ ‫اگر نظارت این است که وسط تمرین سوت بزنند تمرین را قطع کنند تا با بازیکن‬ ‫صحبت کنند‪ ،‬اگر نظارت این است که در لیست انتخابی سرمربی دست ببرند‪،‬‬ ‫پس من اشتباه می کنم و از همه عذر می خواهم‪.‬‬ ‫وحید شمسایی‪ ،‬عضو سابق کمیته فنی و توسعه فوتسال‪:‬‬ ‫ملی پوش ها را باید الی پرقو نگه داریم‬ ‫عضو ســابق کمیته فنی و توســعه فوتســال می گوید انتخاب صانعی برای تیم جوانان تصمیم درستی بوده‬ ‫است‪ .‬وحید شمسایی‪ ،‬عضو سابق کمیته فنی و توسعه فوتسال با اشاره به انتخاب علی صانعی و شهناز یاری‬ ‫به عنوان ســرمربیان تیم های جوانان و بانوان ایران گفت‪ :‬کمیته فنی به این اجماع رســید که این نفرات را‬ ‫انتخاب کند‪ .‬صانعی در کمیته اســتعدادیابی بوده و پســت های مهمی مثل سرمربی تیم ملی‪ ،‬مربی تیم ملی‪،‬‬ ‫مدیر فنی و سرپرستی را تجربه کرده و خودش هم ملی پوش بوده و سال ها در تیم های پایه کار کرده است‪.‬‬ ‫یکی از اولویت های مربیگری صانعی‪ ،‬استعدادیابی است و به نظرم جایگاه درستی برای او انتخاب شده است‪.‬‬ ‫در مورد خانم یاری هم بگویم زمانی که ما در کمیته فنی بودیم به عنوان سرمربی انتخاب شد اما خودشان‬ ‫نخواستند بیایند و داستان هایی به وجود امد‪ .‬االن من در کمیته فنی نیستم که بدانم چه اتفاقاتی در ادامه‬ ‫افتاد‪ .‬شمسایی در مورد اینکه یاری پس از انتخابش به عنوان سرمربی با رعدی به مشکل خورد و به تیم ملی‬ ‫نیامد تاکید کرد‪ :‬ان زمان این اتفاق افتاد که به نظرم صورت خوشــی نداشــت و نباید این اتفاقات می افتاد‪.‬‬ ‫االن هم احتماال مشــکالت حل شده و مطمئنم هر کسی که انتخاب شود در راه موفقیت تیم فوتسال بانوان‬ ‫قدم برمی دارد‪ .‬عضو سابق کمیته فنی در مورد اینکه خیلی ها معتقد بودند حق حیدریان بود که سرمربی تیم‬ ‫جوانان شــود تاکید کرد‪ :‬بارها گفته ام که حیدریان اسطوره فوتسال است و بزرگ این رشته اما این انتخابی‬ ‫است که کیمته فنی انجام داده و باید به ان احترام گذشت‪ .‬با این اتفاق چیزی از بزرگی حیدریان کم نشده‬ ‫اما باید از صانعی و تیمش حمایت کنیم تا موفق شوند‪ .‬شمسایی در مورد مسابقات فوتسال مقدماتی اسیا و‬ ‫اینکه ایا تیم ملی باید با تمام قوا در این بازی ها شــرکت کند گفت‪ :‬اول اینکه تصمیم گیرنده ناظم الشریعه‪،‬‬ ‫ســرمربی تیم ملی است و او اســت که اهداف تیم را مشــخص می کند و اگر من االن چیزی می گویم نظر‬ ‫شــخصی من است‪ .‬مدتی است که این بحث در والیبال به راه افتاده که چرا در همه تورنمنت ها با بازیکنان‬ ‫اصلی شرکت می کنیم تا هم مصدومیت و خستگی به بار بیاورد و هم میدان برای جوان ها نباشد‪ .‬این داستان‬ ‫نباید در فوتسال تکرار شود‪ .‬او افزود‪ :‬تیم ملی به درستی در تورنمنت کاسپین با تیم اصلی شرکت کرد چون‬ ‫تیم های قدرتمندی بودند که شــاید در جام جهانی حریف ما می شدند و باید تیم محکی جدی می خورد اما‬ ‫برای بازی های مقدماتی که صعود ما هم قطعی شده الزم نیست به بازیکنان اصلی میدان بدهیم‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫کمتر از یک سال دیگر به جام جهانی مانده و اسکلت اصلی تیم ما را بازیکنانی تشکیل می دهند که میانگین‬ ‫ســنی ‪ ۳۱‬تا ‪ ۳۳‬سال دارد و باید از این بازیکنانی که به اوج پختگی و امادگی رسیدند‪ ،‬الی پر قو محافظت‬ ‫کنیم و مواظب باشیم فوتسال زده یا مصدوم نشوند‪ .‬برخی از این بازیکنان درگیر لیگ هم هستند و باید این‬ ‫فشار را تحمل کنند که به نظرم درست نیست‪ .‬هر چند حرف اخر را ناظم الشریعه می زند‪.‬‬ ‫رییس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه ایران جزو‪ ۱۰‬کشور اول دنیا در دارا بودن ظرفیت های گردشگری است‪ ،‬گفت‪ :‬برای تبدیل کردن این ظرفیت ها به گردشگاه های جذاب نیازمند ایده های‬ ‫نواورانه و جذب سرمایه گذاری هستیم‪ .‬دکتر حسین صمیمی در رویداد تخصصی صنایع خالق فرهنگی در حوزه پارک های گردشگری فضاپایه برگزاری این رویداد را برنامه محوری پژوهشگاه‬ ‫فضایی ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که برگزاری ان گام موثری برای پیوند دو حوزه مهم اقتصاد فضایی و گردشگری باشد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه امروزه اقتصاد فضاپایه به عنوان یک اقتصاد‬ ‫نو ظهور و ارزش افرین در دنیا مطرح است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن به سومین اقتصاد دنیا است و در دو حوزه اقتصاد فضاپایه و گردشگری کشور دارای‬ ‫ظرفیت های خوبی است‪ .‬صمیمی خاطر نشان کرد‪ :‬در حوزه فضایی از نیروی انسانی خبره و کارامد برخوردار هستیم و در حوزه طراحی و ساخت ماهواره ها‪ ،‬پرتاب ماهواره و حوزه توسعه خدمات‬ ‫فضاپایهقدم هایبسیارخوبیبرداشته ایم‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫قرار گرفتن ایران بین ‪ ۱۰‬کشور اول دارای ظرفیت گردشگری‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬مهر‪ 1398‬سال دوم شماره‪153‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫دست اندازهای مسیر ورود گردشگر خارجی‬ ‫کالهبرداری از توریست ها‬ ‫با «دالر‪»۴۲۰۰‬‬ ‫نگاهی به تعامل گالری ها و هنرمندان جوان‬ ‫بنویسیدگالری‪،‬بخوانیدمکانی‬ ‫ل دراوردن!‬ ‫برای پو ‬ ‫رابطه میان گالری ها و هنرمندان جوان موضوع جدیدی نیست؛ بحث اهمیت فروش اثار و در عین حال حمایت‬ ‫از هنرمندان جوان سال هاســت یکی از اصلی ترین چالش های جامعه هنرهای تجسمی کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫اگرچه هنوز هم راه حل چندان مشخصی در این زمینه ارائه نشده است‪ .‬مدت هاست که برخی از هنرمندان جوان‬ ‫گله می کنند که بعضی گالری ها نه تنها در برگزاری نمایشگاه از انها حمایت نمی کنند‪ ،‬بلکه حتی پاسخ ایمیل ها‬ ‫و درخواست هایشان نیز داده نمی شود‪ .‬در این میان برخی از گالری ها برای حل این مشکل برخالف قانون‪ ،‬برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه هایی که امکان فروش کمتری دارند‪ ،‬هزینه برگزاری یا همان ورودی می گیرند‪ .‬این رویکرد نیز‬ ‫اغلب اینگونه توجیه می شــود که با توجه به هزینه های برگزاری نمایشگاه ‪ ،‬مخارج گالری یا باید از طریق درصد‬ ‫فروش اثار تامین شود یا اینکه از هنرمندانی که اثارشان فروش چندانی ندارد‪ ،‬هزینه برگزاری گرفت‪ .‬در این میان‬ ‫با توجه به اینکه حمایت از هنرمندان جوان لزوما وظیفه گالری ها نیســت‪ ،‬به نظر می رسد که باید عالوه بر لزوم‬ ‫توجه نهادهای دولتی به شناســایی‪ ،‬معرفی و هنرمندان جوان‪ ،‬باید راه حل اصالح شده دیگری برای تعامل میان‬ ‫گالری ها و هنرمندان جوان در نظر گرفت که دیگر به قول معروف نه ســیخ بسوزد و نه کباب! در همین راستا با‬ ‫برخی از مدیران گالری ها نظر انها را در این زمینه جویا شده است‪.‬‬ ‫می خواهی هنرمند بمانی ورودی بده!‬ ‫سیدعلی مزارعی‪ ،‬مدیر گالری «شلمان» بر این باور است که چون طبق قانون‪ ،‬گالری داران برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫حــق ندارنــد از هنرمندان ورودی بگیرند و باید از فروش اثار درصد فــروش بردارند‪ ،‬طبیعتا تمایلی به برگزاری‬ ‫نمایشگاه اثار هنرمندان جوان ندارندچون گالری ها حق دریافت ورودی ندارند و باید از فروش اثار درصد فروش‬ ‫بردارند‪ ،‬تمایلی به برگزاری نمایشگاه هنرمندان جوان ندارند‪ .‬این مدیر گالری همچنین عنوان کرد که البته با این‬ ‫وجود هم اکنون برخی گالری ها از هنرمندان جوان ورودی می گیرند‪ .‬این مدیر گالری یاداور شد که البته باید این‬ ‫نکته را نیز در نظر داشــت که برگزاری یک نمایشــگاه با امکانات معمولی تقریباً تا دو میلیون برای گالری هزینه‬ ‫دارد؛ بنابراین مدیران گالری یا ترجیح می دهند با هنرمندانی کار کنند که احتمال فروش اثارشان بیشتر است یا‬ ‫اینکه برای برگزاری نمایشگاه هایی که احتمال می دهند فروش کمتری دارد‪ ،‬از هنرمند ورودی می گیرند تا از این‬ ‫طریــق هزینــه ای که صرف کرده اند را جبران کنند‪ .‬مزارعی تاکید کرد‪ :‬در این میان باید به این نکته توجه کرد‬ ‫ن صنفی گالری داران و‬ ‫که شــاید مقصر اصلی این موضوع مدیران گالری ها و هنرمندان جوان نباشند‪ ،‬بلکه انجم ‬ ‫مسئوالن ذی ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید در قوانین موجود تغییراتی را ایجاد کنند‪ .‬قانون ارشاد و‬ ‫انجمن صنفی می گوید از هنرمندان ورودی نگیرید و از روی اثار فروخته شده درصد فروش بردارید؛ این در حالی‬ ‫است که اینگونه در حق هنرمندان جوان اجحاف می شود‪.‬‬ ‫حیف است از جوانان حمایت نکنیم‬ ‫همچنین لی لی گلســتان‪ ،‬مدیر گالری «گلستان» معتقد است که متاســفانه روحیه حمایت از جوانان در میان‬ ‫مدیران گالری ها کم است و بیشتر دلشان می خواهد اثار هنرمندان معروف را به نمایش بگذارند تا فروش بهتری‬ ‫داشته باشند‪ .‬او همچنین در پاسخ به این پرسش که چقدر روحیه حمایت از هنرمندان جوان در میان گالری داران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه روحیه حمایت از جوانان در میان مدیران گالری ها کم است و بیشتر دلشان‬ ‫می خواهد اثار هنرمندان معروف را به نمایش بگذارند تا فروش بهتری داشــته باشندروحیه حمایت از جوانان در‬ ‫میان مدیران گالری ها کم اســت و بیشــتر دلشان می خواهد اثار هنرمندان معروف را به نمایش بگذارند ‪ .‬با این‬ ‫وجود ما در گالری «گلســتان» از همان ابتدا بیانیه ای صادر کردیم که حامی جوانان هستیم‪ ،‬استعدادهای جوان‬ ‫را کشف خواهیم کرد و فقط به ادم های معروف بسنده نمی کنیم و این کار را هم انجام دادیم‪ .‬االن اگر بخواهیم‬ ‫‪ ۳۰‬نقاش معروف جوان نام ببریم‪ ،‬حتما ‪ ۲۵‬نفر از انها در گالری گلستان نمایشگاه داشته اند‪ .‬گلستان اظهار کرد‪:‬‬ ‫درست است که چرخ گالری باید از درامد خودش بچرخد‪ ،‬ولی من که از جوانان حمایت می کنم هم چرخ گالری ام‬ ‫می چرخد؛ به این خاطر که سعی می کنم اثار جوانان را هم با دعوت از مجموعه داران بفروشم و در میان انها هم‬ ‫از یک هنرمند معروف نمایشــگاه می گذارم که بیشتر بفروشم‪ .‬در مجموع فکر می کنم حیف است که جوانان را‬ ‫معرفی نکنیم‪ ،‬برخی از این هنرمندان می گویند که بعضی گالری ها حتی جواب درخواست انها را هم نداده اند‪.‬‬ ‫گالری هایی که دیوارشان را اجاره می دهند!‬ ‫رزیتا شــرف جهان‪ ،‬مدیر گالری «طراحان ازاد» نیز بر این باور اســت که گالری که دیوارش را اجاره می دهد در‬ ‫واقع به موفقیت و معرفی هنرمند توجهی ندارد و بیشتر برای دریافت هزینه این کار را انجام می دهد که اسم ان‬ ‫را هم گالری نمی توان گذاشــت‪ .‬او اظهار کرد که طور کلی نمی توان هنرمندان جوان را در مقابل میزان فروش‬ ‫اثار قرار داد‪ ،‬چرا که مولفه های دیگری نیز در فروش تعیین کننده هستند‪.‬نمی توان هنرمندان جوان را در مقابل‬ ‫میزان فروش اثار قرار داد؛ چرا که مولفه های دیگری نیز در فروش تعیین کننده هستند‪ .‬در واقع ممکن است که‬ ‫قیمت اثار هنرمندان جوان پایین باشد‪ ،‬ولی این موضوع الزاما به معنای کاهش میزان فروش نیست‪ .‬شرف جهان‬ ‫همچنیــن درباره این موضوع که برخی از گالری ها برای برگزاری نمایشــگاه از هنرمندان جوان ورودی دریافت‬ ‫می کننــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گالری که دیــوارش را اجاره می دهد در واقع به موفقیت و معرفی هنرمند توجهی ندارد و‬ ‫بیشتر برای دریافت هزینه این کار را انجام می دهد که اسم ان را هم گالری نمی توان گذاشت‪ .‬فکر می کنم اینکه‬ ‫گالری ها نباید از هنرمندان برای برگزاری نمایشگاه ورودی دریافت کنند قانون درستی باشد‪.‬‬ ‫ل دراوردن!‬ ‫بنویسید گالری‪ ،‬بخوانید مکانی برای پو ‬ ‫بهنام کامرانی‪ ،‬هنرمند هنرهای تصویری و مدرس دانشگاه اظهار کرد که برخی از گالری ها فقط اسمشان گالری‬ ‫اســت و عمال کار گالری را انجام نمی دهند؛ در واقع صرفا مکانی برای نمایش اثار هســتند و برخی از گالری ها‬ ‫فقط اسمشان گالری است و عمال کار گالری را انجام نمی دهند؛ در واقع صرفا مکانی برای نمایش اثار هستند و‬ ‫چون باید از ان مکان پول دربیاورند‪ ،‬از هنرمند پول دریافت می کنند‪ .‬البته باید به این نکته نیز توجه داشت که‬ ‫به هر حال دریافت هزینه از ســوی هنرمند بر اســاس یک توافق دوطرفه صورت می گیرد‪ .‬او یاداور شد که قطعاً‬ ‫حمایت از هنرمندان جوان وظیفه گالری هاست‪ ،‬ولی نه هر گالری‪ .‬به طور کلی هدف و رسالت برخی از گالری ها‬ ‫در معرفی استعدادهای تازه تعریف شده است یا اینکه گالری های دانشجویی هستند و اغلب اثار هنرمندان جوان‬ ‫را به نمایش می گذارند‪ .‬این استاد دانشگاه بیان کرد‪ :‬اما به طور کلی مرسوم است که گالری ها باید برای معرفی‬ ‫هنرمند جوان تالش بکنند‪ ،‬قیمت اثار هنرمند را ارتقاء و در رویدادهای بین المللی شــرکت بدهند؛ در واقع اگر‬ ‫یک گالری خبره باشــد‪ ،‬باید بتواند این خدمات را ارائه دهد‪ .‬البته این جریان کامال دو طرفه اســت و طبیعتا اگر‬ ‫هنرمندی موفق شود‪ ،‬گالری هم سود بیشتر خواهند برد‪.‬‬ ‫نمایشگاه های هنری عاری از خالقیت شده اند‬ ‫همچنین امیرحسین جباری‪ ،‬مدیر گالری «ایده پارسی» بر این باور است که در سال های اخیر اغلب نمایشگاه های‬ ‫هنری با نواوری و خالقیت همراه نبوده اند و موضوعاتی همچون شــیوه های اموزشی و جامعه شناسی در این امر‬ ‫تاثیرگذار بود ه اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این در حالی اســت که در حال حاضر نمایشگاه های زیادی برگزار می شود که‬ ‫نزدیک به ‪ ۶۰‬درصد انها عاری از خالقیت و اثار منحصر به فرد هستند‪ .‬من در مقاطع مختلف هنر تدریس می کنم‬ ‫و بر اســاس تجربه ای که در این زمینه دارم به جرات می گویم که دانشــجویان ‪ ۱۰‬یا ‪ ۵‬سال پیش با دانشجویان‬ ‫امروز اصال قابل مقایسه نیستند‪ .‬حتی وقتی کارهای خودم را در دوران دانشجویی می بینم نیز شک می کنم که‬ ‫ایا واقعا این کار من بوده است یا نه؟ جباری همچنین با بیان اینکه «سطح اثار نمایشگاه های هنری را می توان‬ ‫از بُعد جامعه شناسی نیز مورد بررسی قرار داد»‪ ،‬افزود‪ :‬از زمانی که هنر در جامعه ما افول کرد و به سمت دیگری‬ ‫رفت‪ ،‬بسیاری از هنرمندان از هنر فاصله گرفتند و خانه نشین شدند و ممکن است سالی یک نمایشگاه ان هم به‬ ‫اصرار گالری داران برگزار کنند‪.‬‬ ‫اذری جهرمی‪ ،‬در اجالس جهانی فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫در حال اماده سازی خود برای جذب فناوری‪ ۵G‬هستیم‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه‬ ‫‪ ۵G‬فنــاوری غالب جهان در دهه اینده خواهد بود‪،‬‬ ‫از برنامه ریزی های کشورمان برای جذب فناوری ‪۵G‬‬ ‫خبر داد‪ .‬محمدجواد اذری جهرمی وزیر ارتباطات در‬ ‫دومین روز اقامت خود در ارمنســتان‪ ،‬صبح امروز در‬ ‫پنــل ویژه وزرا در اجالس جهانــی فناوری اطالعات‬ ‫(‪ )۲۰۱۹-WCIT‬به ایراد سخنرانی پرداخت‪ .‬وزیر‬ ‫ارتباطات ضمن اشــاره به پیشــرفت های قابل توجه‬ ‫ایران در حوزه زیرساخت فناوری اطالعات در دو سال‬ ‫اخیر‪ ،‬به اتصال ‪ ۱۰۰‬درصدی شهرها و ‪ ۷۸‬درصدی‬ ‫روستاهای کشور به شــبکه ‪ ۴G‬اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫دولــت با برنامه ریزی و جذب ســرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی درحال توســعه حداکثری زیرساخت های‬ ‫ارتباطــی اســت‪ .‬اذری جهرمی با تاکیــد بر اینکه‬ ‫فنــاوری ‪ ۵G‬فنــاوری غالب جهــان در دهه اینده‬ ‫خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬ایران در حال اماده ســازی شرایط‬ ‫و بســترهای الزم برای جذب ایــن فناوری از طریق‬ ‫ایجــاد زیرســاخت ها و نیز افزایــش اگاهی و عالقه‬ ‫مردم نســبت به کاربردهای متعدد و متنوعی است‬ ‫که این فنــاوری برای زندگی ان ها به ارمغان خواهد‬ ‫اورد‪ .‬وی در ادامــه ســخنان خود ضمــن تجلیل از‬ ‫ظرفیت باالی جوانان مستعد ایرانی در حوزه فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬حمایت از رشد اقتصاد دیجیتال مبتنی بر‬ ‫مشــارکت بخش خصوصی و پویایی کشور را یکی از‬ ‫اهداف مهم خــود توصیف کرد و با اشــاره به طرح‬ ‫نوافریــن گفت‪ :‬هم اکنون حدود ‪ ۵۷۰‬اســتارت اپ‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۹‬شــرکت بزرگ رشــد یافته‪ ۴۵ ،‬شتاب دهنده‬ ‫و ‪ ۱۵‬ســرمایه گذار مشــارکت خود را در این طرح‬ ‫اغاز کرده اند‪ .‬وزیر ارتباطــات اهداف مهم طرح نوع‬ ‫افرین را تســهیل فضای فرایندهای ایجاد و رشــد‬ ‫استارت اپ ها‪ ،‬ایجاد شفافیت‪ ،‬شناسایی فرصت های‬ ‫جدیــد ســرمایه گذاری‪ ،‬متصل کــردن کارافرینان‬ ‫با دانشــگاه و ترویــج روش های تجــارت خالقانه و‬ ‫مبتکرانه از طریق ارائه مشوق به پروژه های برجسته‬ ‫توصیف کرد‪ .‬وزیر کابینه دولت دوازدهم با اشــاره به‬ ‫همراهی تعدادی از بهترین استارت اپ های ایرانی با‬ ‫وی در ســفر به ایروان که در زمینه های حمل ونقل‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬تبلیغات‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬پیام رسان‪ ،‬سالمت و‬ ‫تجارت هوشمند فعالیت دارند‪ ،‬از شرکت کنندگان در‬ ‫اجالس جهانی فناوری اطالعات (‪)۲۰۱۹-WCIT‬‬ ‫دعوت کرد ضمن بازدید از پاویون ایران در نمایشگاه‬ ‫(‪ )Digi Tec Expo‬ایروان؛ با ظرفیت های جذاب‬ ‫این استارت اپ ها از نزدیک اشنا شوند‪ .‬اذری جهرمی‬ ‫در بخش پایانی ســخنان خود به موقعیت جغرافیای‬ ‫اســتراتژیک ایران میان قفقاز و خلیج فارس اشــاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ایران یکــی از بهترین و اقتصادی ترین‬ ‫مسیرهای انتقال دیتا میان اروپا‪ ،‬خاورمیانه‪ ،‬جنوب و‬ ‫شــرق اسیاست‪ .‬ایران و ارمنستان همکاری خوبی را‬ ‫برای گسترش اتصال مسیرهای راهبردی انتقال دیتا‬ ‫در منطقه را اغاز کرده اند‪ .‬وزیــر ارتباطات این گونه‬ ‫همکاری ها را هموار کننده همگرایی درون منطقه ای‬ ‫و اتصال فرا منطقه ای و ابــزار موثری برای مقابله با‬ ‫یک جانبه گرایی و سلطه گری قدرت ها در حوزه ‪ICT‬‬ ‫دانســت‪ .‬محمدجواد اذری جهرمــی دیروز در راس‬ ‫هیئتی متشکل از ‪ ۲۰‬استارت اپ ایرانی به ارمنستان‬ ‫سفر کرد‪ .‬شرکت در اجالس جهانی فناوری اطالعات‬ ‫(‪ ،)۲۰۱۹-WCIT‬حضور در نمایشــگاه تخصصی‬ ‫کشور ارمنستان (‪ ،)۲۰۱۹Digi Tec Expo‬دیدار‬ ‫با نیکول پاشــینیان نخست وزیر ارمنستان و هاکوپ‬ ‫ارشــاکیان وزیر حمل و نقل و ارتباطات ارمنســتان‬ ‫و ســایر همتایان خارجی و رایزنــی برای ایجاد بازار‬ ‫منطقــه ای و بین المللی برای اســتارتاپ های ایرانی‬ ‫ازجمله اهداف ســفر وزیر ارتباطات به ارمنســتان‬ ‫است‪ .‬نمایشــگاه تخصصی ‪ Digi Tec‬ارمنستان از‬ ‫‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۷‬مهرماه در محل مجموعه کارن دمیرچیان‬ ‫ایــروان و در حوزه هایی همچون سیســتم ها و ابزار‬ ‫‪ ،IT‬راه حل های شــبکه جهانی و نرم افزاری‪ ،‬امنیت‬ ‫ســایبری‪ ،‬راه حل هــای ارتباط از راه دور و شــبکه‪،‬‬ ‫تکنولوژی موبایل و اپلیکیشن ها‪ ،‬طراحی و انیمیشن‪،‬‬ ‫فناوری چندرسانه ای و بازی‪ ،‬راه حل های تکنولوژیک‬ ‫برای کســب وکار و اموزش فناوری در حال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫دالر دونرخی که تاکنون رانت های پی درپی در بازارهای مختلف برای‬ ‫«دریافت کنندگان دالر‪ ۴۲۰۰‬تومانی» به همراه داشته و هرگز به تحقق‬ ‫تدادن به نرخ دولتی ارز در برابر نرخ واقعی‬ ‫هدف سیاست گذار از «رسمی ‬ ‫بازار» منجر نشده‪ ،‬اکنون براساس یک کشف تازه‪ ،‬به «اسباب تخریب‬ ‫چهره ایران نزد توریســت های خارجی» مبدل شده است‪ .‬فعاالن بازار‬ ‫گردشگری از مجموعه دست اندازهایی در مسیر ورود گردشگر خارجی‬ ‫به کشور پرده برداشته اند که مهم ترین انها‪« ،‬شگرد برخی دالالن ارزی‬ ‫برای کم فروشــی به توریست ها در جریان تبدیل دالر به ریال» است‪.‬‬ ‫ماجرای کالهبرداری از توریســت ها با دالر ‪ ۴۲۰۰‬از این قرار است که‬ ‫برخی دالالن به اســتناد مصوبه دولت و نظام بانکی‪ ،‬نرخ تبدیل دالر‬ ‫به ریال را برای گردشگران خارجی‪ ،‬مبلغ ‪ ۴۲۰۰‬تومان اعالم می کنند‬ ‫و با سوءاســتفاده از بی اطالعی توریست ها درباره «نرخ دالر در بازار» و‬ ‫«اســتفاده از دالر ‪ ۴۲۰۰‬برای واردات کاالهای خاص»‪ ،‬ارز گردشگران‬ ‫را با نرخ غیرواقعی برایشان تبدیل می کنند‪ .‬این گروه از دالالن حتی‬ ‫برای تاییدیه دادن به گردشــگر‪ ،‬از موتور جست وجوی گوگل استفاده‬ ‫می کنند؛ به طوری که در جست وجوها برحسب نوع کلیدواژه به کاررفته‬ ‫از ســوی دالالن‪ ،‬عناوین «نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان اعالم شد» یا «قیمت‬ ‫دالر رسمی به ‪ ۴۲۰۰‬تومان تبدیل شد» و ‪ ...‬برای گردشگر به نمایش‬ ‫درمی اید‪ .‬توریست های خارجی که با چنین سوءاستفاده هایی از سمت‬ ‫دالالن ارزی روبه رو می شــوند بعد از مدتی – در طول اقامت شان در‬ ‫ایران یا بعد از بازگشت به کشور مقصد‪ -‬از کم فروشی رخ داده‪ ،‬مطلع‬ ‫می شــوند و ان طور که فعاالن بازار گردشگری می گویند‪ ،‬نتیجه این‬ ‫اطالع‪ ،‬پشــیمانی از سفر به ایران و شروع تبلیغات منفی درباره نحوه‬ ‫تبدیل ارز و مواردی از این دست به هموطنانشان است‪ .‬برخی از دالالن‬ ‫به راحتی از اعتماد گردشگران به موتور جست وجوی گوگل سوءاستفاده‬ ‫کــرده و دالری که در بازار ازاد بیش از ‪ ۱۰‬هزار تومان اســت را با نرخ‬ ‫دولتی(‪۴۲۰۰‬تومان) از انها خریداری می کنند‪ .‬این موضوع موجب از‬ ‫بین رفتن حضور دومینویی گردشگران در ایران می شود؛ زیرا یکی از‬ ‫راهکارهای افزایش ورود گردشــگر خارجی ترغیب شدن انها توسط‬ ‫گردشگران سفر کرده است و اگر یک گردشگر در ایران چنین مشکلی‬ ‫برایش رخ دهد دچار بی اعتمادی به کشور مقصد شده و به جای جذب؛‬ ‫سبب دفع گردشگران دیگر می شــود‪ .‬در حال حاضر گردشگری در‬ ‫جهان به یک صنعت تبدیل شــده؛ صنعتی که چرخ های ان توسط‬ ‫گردشگران به چرخش درمی اید و اولین اقدام در این امر رونق بخشیدن‬ ‫به گردشگری داخلی و بین شهری است و گام دوم این عرصه؛ مربوط به‬ ‫جذب گردشگر خارجی می شود که برای جذب چنین گردشگرانی‪ ،‬هر‬ ‫کشوری نیازمند ایجاد زیرساخت هایی مناسب است‪.‬ایران نیز در شرایط‬ ‫فعلی با کمبودهایی در زیرســاخت و جذب گردشگر مواجه است که‬ ‫شاید علت ان در اولویت قرار نگرفتن گردشگری به عنوان یک جایگزین‬ ‫درامد نفتی در کشور باشد‪ .‬برخی از فعاالن حوزه گردشگری درخصوص‬ ‫چالش های موجود در مسیر ورود توریست خارجی به «دنیای اقتصاد»‬ ‫اعالم کردند‪ :‬هشت دست انداز در مسیر ورود توریست وجود دارد‪ .‬امکان‬ ‫پرداخت انالین و تبادل مالی برای توریست ها در ایران وجود ندارد زیرا‬ ‫به علت تحریم؛ کشور ما به سیستم بانکی بین المللی متصل نیست‪ .‬به‬ ‫همین دلیل فعاالن حوزه گردشگری نیز نمی توانند به صورت مستقیم‬ ‫حق الزحمه خود را از توریســت های خارجی دریافت کنند و برای این‬ ‫کار نیازمند واسطه های بی شماری هستیم‪ .‬یکی دیگر از چالش هایی‬ ‫که موجب دفع گردشگر ورودی می شود تبلیغات منفی دروغین علیه‬ ‫ت موجب ترس در انها شده است و به علت‬ ‫ایران است که همین تبلیغا ‬ ‫این امر بخشی از گردشــگران از ورود به ایران خودداری می کنند‪ .‬در‬ ‫حوزه ویزا نیز گردشگران با مشکالتی مواجه هستند به طوری که در حال‬ ‫حاضر به گردشــگرانی که در برخی مشاغل فعالیت دارند طبق قانون‬ ‫ویزا داده نمی شــود در صورتی که ورود این افراد به ایران می تواند در‬ ‫افزایش جذب گردشــگر خارجی تاثیرات مثبتی داشته باشد‪ .‬یکی از‬ ‫این گروه ها خبرنگاران هستند؛ صاحبان گردشگری در ایران می گویند‪:‬‬ ‫خبرنگاران می توانند نکات مثبت ایران را دیده و به سایر کشورها نمایان‬ ‫کنند‪ .‬عالوه بر ان گردشگران انگلیسی‪ ،‬کانادایی و امریکایی نیز برای‬ ‫ایرانگردی باید حتما یک «راهنمای گردشــگری» همراه انها باشد و‬ ‫انها خود به تنهایی نمی توانند در ایران به شهرهای دیگر سفر کنند که‬ ‫همین امر نیز باعث کم میلی گردشگران این کشورها به سفر به ایران‬ ‫می شود‪ .‬فعاالن حوزه گردشگری می گویند‪ :‬تبدیل «دالر به ریال» نیز‬ ‫یکی از دغدغه های گردشگران ورودی محسوب می شود‪ ،‬زیرا گردشگران‬ ‫خارجی معموال برای تعیین نرخ دالر در ایران به گوگل مراجعه می کنند‬ ‫که در ان متاسفانه نرخ هر دالر امریکا در کشور ایران را «‪ ۴۲۰۰‬تومان»‬ ‫اعالم کرده و برخی دالالن با سوءاستفاده از دالر دونرخی‪ ،‬ارز گردشگران‬ ‫را با قیمت «‪۴۲۰۰‬تومان» خریداری می کنند‪ .‬استفاده از موبایل شخصی‬ ‫در ایران برای گردشگرانی که بیشتر از‪ ۳۰‬روز می خواهند در کشور اقامت‬ ‫کنند به علت قانون رجیستری مقدور نیست‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬این گردشگران‬ ‫معموال به علت دسترسی نداشتن به اینترنتی باسرعت باال از سفر به ایران‬ ‫صرف نظر می کنند‪ .‬برخی از گردشگران برای سفر به شهرهای مختلف‬ ‫ایران تمایل دارند خودرو شخصی اجاره کرده و با همان ماشین سفر کنند‪،‬‬ ‫اما پیدا کردن «ماشین کرایه ای» در ایران بسیار دشوار است‪ ،‬زیرا تعداد‬ ‫انها محدود بوده و همچنین دارای قیمتی بسیار گران نیز هستند‪ .‬در واقع‬ ‫ایران نیازمند بنگاه هایی برای «اجاره ماشین» است که به گردشگران‬ ‫خارجی خدمتی با قیمتی مصوب ارائه دهد‪ .‬بیمه یکی دیگر از معایبی‬ ‫است که گردشگران خارجی به علت تحریم ایران با ان مواجه هستند؛‬ ‫زیرا بیمه ای که گردشگران تحت پوشش انها هستند «بیمه توریست در‬ ‫کشور مبدا» نیز به علت تحریم بودن ایران و نداشتن ارتباط؛ شرکت های‬ ‫بیم ه خارجی معموال بیمه کنندگان خارجی این گردشگران را در ایران‬ ‫پوشــش بیمه ای نمی دهند‪ .‬ولی تیموری معاون گردشگری وزارتخانه‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری درخصوص مشکالت تبدیل‬ ‫دالر به ریال برای توریست ها عنوان کرد‪ :‬درصد خیلی کمی از گردشگران‬ ‫هستند که این اتفاق برای انها رخ می دهد؛ زیرا تمام دنیا از دو نرخی بودن‬ ‫دالر در ایران مطلع هستند و در تمامی خبرگزاری های داخلی و خارجی‬ ‫اعالم شده که دالر در ایران یک نرخ رسمی و یک نرخ ازاد دارد‪ .‬اما با این‬ ‫حال ما برای رفع این مشکل به مراکز اقامتی و هتل ها اعالم کرده ایم که‬ ‫از تابلویی در بخش ورودی اقامتگاه خود استفاده کنند و قیمت روز دالر‬ ‫در ایران را به گردشگران اعالم کنند‪.‬‬ ‫بانکوبیمه‬ ‫ارز بازهم ثابت ماند‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬مهر‪ 1398‬سال دوم شماره‪153‬‬ ‫اخبار‬ ‫رونق خرید و فروش دینار عراقی‬ ‫در مرز چذابه‬ ‫خرید و فروش دینــار عراقی در اطراف پایانه چذابه همزمان با‬ ‫شــروع موج جدید حرکت زائران اربعین حسینی به این گذرگاه‬ ‫مرزی رونق گرفته است‪ .‬دهها دالل غیرمجاز ارز که عموما» دینار‬ ‫خرید و فروش می کنند در اطــراف پایانه مرزی چذابه زائران را‬ ‫به ســوی خود جذب می کنند تا نیاز انان را به دینار عراقی که‬ ‫برای کرایه حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد تامین کنند‪.‬‬ ‫دالالن خرید و فروش دینار عراقی که ایرانی هستند اجازه ندارند‬ ‫وارد پایانــه مرزی چذابه شــوند و عمدتا» در موکب ها و توقفگاه‬ ‫خودروها و اطراف پایانه در حالی که دستگاه «پوز» در اختیار دارند‬ ‫پرسه می زنند‪ .‬امسال تعداد دالالن خرید و فروش دینار عراقی در‬ ‫چذابه نسبت به سال های گذشته بیشتر شده و این به خاطر پیش‬ ‫بینی زیاد تردد زائران از این مرز و سود نسبتا» سرشاری است که‬ ‫از قبل ان نصیب خود می کننــد‪ .‬در اطراف پایانه مرزی چذابه‬ ‫دالالن ارز هر ‪۱۰۰‬هزار دینار عراقی را ‪۱۰‬میلیون ریال می فروشند‬ ‫ولی در عوض ‪۱۰۰‬هزار دینار عراقی را ‪ ۹‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار ریال‬ ‫خریداری می کنند‪ .‬ماموران انتظامی تاکنون مانع فعالیت دالالن‬ ‫ارزی در اطراف پایانه مرزی چذابه نشده اند ولی از ورود انان به پایانه‬ ‫جلوگیری می کنند‪ .‬گفته می شود خرید دینار عراقی در اهواز‪۱۰‬تا‬ ‫‪۱۵‬درصد کمتر از نرخ ان در مرز چذابه اســت از این رو به زائران‬ ‫توصیه شده ارز مورد نیاز خود را پیش از ورود به پایانه های مرزی از‬ ‫شهرهای خود خریداری کنند‪ .‬بسیاری از زائران اربعین حسینی در‬ ‫چذابه نیز ترجیح می دهند برای تامین هزینه های خود ‪ ،‬چک پول‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار ریالی با خود به عراق ببرند‪ .‬حدود ‪۲۰‬خودپرداز سیار و‬ ‫ثابت در داخل و اطراف پایانه مرزی چذابه و محل استقرار موکب ها‬ ‫فعال هســتند تا پول نقد زائران را تامین کنند‪ .‬هر زائر می تواند‬ ‫تا پنج میلیون ریال پول نقد از خودپردازهای اطراف پایانه مرزی‬ ‫چذابه دریافت کند‪ .‬مسئوالن محلی به زائران توصیه می کنند برای‬ ‫تامین نیازهای خود از دینار استفاده کنند‪ .‬حرکت خودجوش زائران‬ ‫اربعین حسینی از روزهای اغازین ماه صفر به سمت گذرگاه های‬ ‫مرزی چذابه در ‪۱۱۰‬کیلومتری شــمال غرب اهواز و شلمچه در‬ ‫‪۱۵‬کیلومتری غرب خرمشهر شروع شده و در چند روز مانده به‬ ‫روز اربعین شــهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین‬ ‫علیه الســام و یاران و اصحاب بزرگوار ان حضرت ‪ ،‬به اوج خود‬ ‫خواهد رسید‪ .‬پیش بینی شده با حذف روادید برای زائران ایرانی‬ ‫اربعین حسینی ‪ ،‬شمار مشتاقان به زیارت حرم حضرت سید الشهدا‬ ‫علیه السالم ‪ ،‬از چهار مرزی و رسمی خسروی در استان کرمانشاه‬ ‫‪ ،‬مهران در اســتان ایالم و چذابه و شلمچه در استان خوزستان از‬ ‫‪ ۲‬میلیون نفر پارسال به سه میلیون نفر در اربعین امسال برسد‪.‬‬ ‫طبق تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران ‪۲۷ ،‬مهرماه روز اربعین‬ ‫حسینی است‪ .‬در عراق نیز همین روز ‪ ،‬اربعین است‪.‬‬ ‫بیت کوین ارزان شد‬ ‫برای نخستین بار از ماه ژوئن‪ ،‬ارزش بیت کوین به زیر ‪ ۸۰۰۰‬دالر‬ ‫رســید‪ .‬در معامالت امروز بازارهای ارزهای دیجیتالی‪ ،‬ارزش بیت‬ ‫کوین به ‪ ۷۸۳۱.۲۹‬دالر رســید که کمترین ارزش ثبت شده برای‬ ‫این ارز محبوب دیجیتالی در طول چهار ماه اخیر محسوب می شود‪.‬‬ ‫از اواخر ماه ژوئن که ارزش بیت کوین به اوج خود رسید‪ ،‬ارزش این‬ ‫ارز حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است و این مساله باعث افزایش‬ ‫نگرانی ها از ریزش شدید بازار ارزهای دیجیتالی شده است‪ .‬مت مالی‪،‬‬ ‫استراتژیست بازار در موسسه “میلر پالس” گفت‪ :‬روند صعودی ماه‬ ‫گذشته ارزهای دیجیتالی پس از ان شدت گرفت که برخی از معامله‬ ‫گران تصور کردند این ارزها به زودی جزو دارایی های امن خواهند بود‬ ‫با این حال اظهارات مقامات مالی و بانکی مختلف در سراسر جهان‬ ‫نشان داد که هنوز برای رسیدن به این نقطه راه زیادی در پیش است‬ ‫و انگیزه معامله گران در نتیجه این اظهارات تا حد زیادی از بین رفت‪.‬‬ ‫عالوه بر بیت کوین ارزش دیگر ارزهای دیجیتالی نیز با سقوط های‬ ‫سنگینی همراه بود تا جایی که ارزش اتریوم با کاهش ‪ ۵.۷۵‬درصدی‬ ‫به ‪ ۱۸۲.۶۷‬دالر‪ ،‬ارزش بیت کوین کش با کاهش ‪ ۴.۸۹‬درصدی به‬ ‫‪ ۲۳۵.۵۷‬دالر‪ ،‬ارزش الیت کوین با کاهش ‪ ۴.۷۴‬درصدی به ‪۵۷.۸۳‬‬ ‫دالر‪ ،‬ارزش اســتالر با کاهش ‪ ۳.۸۱‬درصدی به ‪ ۰.۰۶۲‬دالر‪ ،‬ارزش‬ ‫مونرو با کاهش ‪ ۲.۴۷‬درصدی به ‪ ۵۶.۶۶‬دالر‪ ،‬ارزش دش با کاهش‬ ‫‪ ۴.۴۷‬درصــدی بــه ‪ ۷۳.۲۳‬دالر و ارزش زد کش با کاهش ‪۲.۷۲‬‬ ‫درصدی به ‪ ۳۷.۶۱‬دالر رسید‪ .‬الکس ماشینسکی‪ ،‬مدیر موسسه “‬ ‫سلسیوس نتورک” گفت‪ :‬عملکرد ناامیدکننده اخیر نشان می دهد‬ ‫که هنوز سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری های کالن در ارزهای‬ ‫دیجیتالی تردید دارند و با اغاز روند نزولی بازار فروش ها بیشتر از‬ ‫حد عادی انجام می شــود که همین مساله کار را برای یک اصالح‬ ‫منطقی در بازار دشوار می کند‪ .‬چیزی که شاهدش هستید این است‬ ‫که معامله گران خرد و کم تجربه با ورود به این بازار فقط کار را بدتر‬ ‫کرده اند و هیجانات بازار را تشدید می کنند‪.‬‬ ‫قیمت ارز نســبت به روز گذشته تغییری نکرده است‪ .‬ثبات در بازار ارز ادامه دارد و بر همین اساس بانک ها (‪ ۱۶‬مهرماه) هر دالر امریکا را ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۱۲‬تومان و هر یورو را‬ ‫به قیمت ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۴۷۵‬تومان می خرند‪ .‬قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک ها نیز ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۹۵۹‬تومان است‪ .‬قیمت ارز مسافرتی در بانک ها همچنان از قیمت فروش ان‬ ‫در بازار باالتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک ها ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۶۸۴‬تومان اعالم شده که با احتساب کارمزد به حدود ‪ ۱۳‬هزار تومان می رسد‪ .‬اما صرافی های‬ ‫مجاز بانک مرکزی نیز قیمت خرید دالر را ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان و قیمت فروش ان را ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان اعالم کرده اند که نسبت به روز گذشته ثابت بوده است‪ .‬این صرافی ها‬ ‫امروز هر یورو را به قیمت ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان می خرند و ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان می فروشند‪.‬‬ ‫عقب نشینی طالدربرابر‬ ‫جوالن دالر‬ ‫قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر رشد ارزش دالر امریکا برای سومین روز متوالی‬ ‫کاهش پیدا کرد و به پایین ترین حد در یک هفته گذشــته ســقوط کرد‪ .‬هــر اونس طال برای تحویل فوری‬ ‫در معامالت روز جاری بازار ســنگاپور ‪ ۰.۲‬درصد کاهش پیدا کرد و به ‪ ۱۴۹۱‬دالر و پنج ســنت رسید‪ .‬بهای‬ ‫معامالت این بازار روز گذشته نیز ‪ ۰.۱‬درصد کاهش داشت‪ .‬در بازار معامالت اتی امریکا‪ ،‬هر اونس طال ‪۰.۲‬‬ ‫درصد کاهش پیدا کرد و به ‪ ۱۴۹۶‬دالر و ‪ ۴۰‬سنت رسید‪ .‬به گفته مایکل مک کارتی‪ ،‬استراتژیست ارشد بازار‬ ‫در «شــرکت سی ام سی مارکتس»‪ ،‬یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار طال‪ ،‬دورنمای رشد اقتصادی و تحوالت‬ ‫تجاری میان امریکا و چین است و معامله گران به گوش هستند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬بازارها به اخبار مهم بسیار‬ ‫حساس هستند و هر گونه خبر مربوط به مذاکرات امریکا و چین بسیار مهم خواهد بود‪ .‬مذاکرات تجاری رده‬ ‫باال میان امریکا و چین روز ســه شــنبه ازسرگرفته خواهد شد و لیو هی‪ ،‬معاون نخست وزیر چین قرار است‬ ‫با رابرت الیتیزر‪ ،‬نماینده تجاری و استیون منوچین‪ ،‬وزیر خزانه داری امریکا دیدار کند‪ .‬بازارهای سهام اسیا‬ ‫در اوایل معامالت اندکی صعود کردند با این حال به دلیل این که انتظارات اندکی درباره امضای توافق جامع‬ ‫میان واشــنگتن و پکن وجود دارد‪ ،‬احتیاط در بازارها حکفرما بود‪ .‬ابهامات پیرامون مذاکرات تجاری شاخص‬ ‫دالر را در معامالت شــب گذشته باال برد‪ .‬رشد ارزش دالر معامالت طال که به این ارز قیمت گذاری می شود‬ ‫را بــرای خریداران غیرامریکایی گرانتر می کند‪ .‬بر اســاس گزارش رویترز‪ ،‬ایــن مذاکرات همزمان با افزایش‬ ‫برنامه ریزی شــده تعرفه های امریکا از ‪ ۲۵‬به ‪ ۳۰‬درصــد روی واردات کاالهای چینی به ارزش ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر برگزار خواهد شد‪ .‬سرمایه گذاران همچنین منتظر انتشار جزییات نشست سپتامبر بانک مرکزی امریکا‬ ‫در روز چهارشــنبه هستند تا به ارزیابی روند سیاســت پولی اتی بپردازند‪ .‬در بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر‬ ‫اونس نقره برای تحویل فوری ‪ ۰.۲‬درصد کاهش پیدا کرد و به ‪ ۱۷‬دالر و ‪ ۴۰‬ســنت رسید‪ .‬هر اونس پالتین‬ ‫برای تحویل فوری با ‪ ۰.۴‬درصد افزایش‪ ۸۷۹ ،‬دالر و ‪ ۵۸‬ســنت معامله شــد‪ .‬هر اونس پاالدیم برای تحویل‬ ‫فوری ‪ ۰.۵‬درصد رشد کرد و در ‪ ۱۶۶۷‬دالر و ‪ ۷۶‬سنت ایستاد‪.‬‬ ‫رو شدن حساب های اجاره ای در اعتراض یارانه بگیران!‬ ‫اعتراض به حــذف یارانه ها و به دنبال ان بررســی‬ ‫تراکنش هــای بانکی موجب اشــکار شــدن برخی‬ ‫تخلفــات بانکی و مالیاتی افراد شــده اســت؛ این‬ ‫روزها صاحبان «حساب های اجاره ای» در غربالگری‬ ‫یارانه بگیــران لــو می روند‪ .‬حذف شــدگان از یارانه‬ ‫نقدی می توانند با مراجعه به دفاتر پیشــخوان دولت‬ ‫اعتــراض خود را اعالم کنند و بررســی مجدد تنها‬ ‫مشــروط به دریافت مجوز برای چک حســاب های‬ ‫بانکی اســت‪ .‬از زمــان واریز یارانه شــهریور ماه که‬ ‫حــدود ‪ ۱۶۳‬هــزار خانــوار حذف شــدند تا کنون‬ ‫حــدود ‪ ۶.۳‬درصد برای اعتــراض مراجعه کرده اند‬ ‫و ان بخشــی که تن به بررســی حساب های بانکی‬ ‫داده انــد امار و اطالعات قابــل توجهی را از خود بر‬ ‫جای گذاشته اند‪ .‬طبق انچه که میرزایی‪-‬سخنگوی‬ ‫ســتاد اجرای تبصره(‪ )۱۴‬قانون بودجه ‪ -۱۳۹۸‬به‬ ‫ایســنا اعالم کرده اســت‪ ۴۸ ،‬درصد افراد معترضی‬ ‫که حســاب های بانکی انها مورد بررسی قرار گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬زیر بار تراکنش های مالــی خود نرفته اند؛ به‬ ‫طوری که مدعی هســتند تراکنش های حساب های‬ ‫انها شخصی نیســت و مثال برای شرکت و سازمانی‬ ‫که در ان کار می کنند انجام می شود؛ به گونه ای که‬ ‫ابدارچی‪ ،‬حســابدار و یا کارپرداز هستند و گردش‬ ‫حساب برای خودشان نیست‪ .‬اما میرزایی به موردی‬ ‫اشاره داشت که مســتقیما به حساب های اجاره ای‬ ‫برمی گــردد‪ ،‬وی گفت که برخــی معترضان بعد از‬ ‫اعالم نتیجه تراکنش بانکی می گویند تراکنش انجام‬ ‫شــده در حســاب بانکی متعلق به شخص دیگری‬ ‫اســت که کارت و حساب خود را در اختیار وی قرار‬ ‫داده اند! حساب های اجاره ای مدت هاست مطرح شده‬ ‫و در دســت بررســی قرار دارد‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که برخی افراد حســاب های بانکی خود را در مقابل‬ ‫پرداخت مبلغی به طور ماهانــه و یا هر نوع قرارداد‬ ‫دیگری به فــرد یا گروهی اجــاره می دهند‪ .‬پلیس‬ ‫فتا بارها نســبت به این جریان هشــدار داده و اعال‬ ‫م کرده اســت که برخی اقدام به اجاره دادن کارت‬ ‫حســاب بانکی خود به افراد کالهبردار بدون اطالع‬ ‫از نیــت مجرمانه انها می کننــد در حالی که تبعات‬ ‫قضایی و مسئولیت بخشــی از اقدامات انها متوجه‬ ‫صاحبان حساب های اجاره ای خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫از سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه ای در رابطه با‬ ‫محدودیت های تراکنش های بانکی صادر کرد که در‬ ‫کنار دالیلی که برای این محدودیت وجود داشــت‪،‬‬ ‫می توانســت تا حدی مانع از سو اســتفاده افراد یا‬ ‫شرکت ها و سازمان ها از حساب های افراد باشد ولی‬ ‫در هر صورت این نظام بانکی است که قدرت باالیی‬ ‫در شناســایی این قبیل حساب ها دارد‪ .‬حساب های‬ ‫اجــاره ای در کنار اینکه محلی برای پولشــویی و یا‬ ‫انجــام اقدامات غیرقانونی هســتند راهی برای فرار‬ ‫از مالیات محســوب می شــوند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که پیش از این ســازمان امور مالیاتی درباره راهکار‬ ‫خود برخورد با حساب های اجاره ای اعالم کرده بود‬ ‫که قانون مالیات های مســتقیم تکلیفی دارد که هر‬ ‫گونــه فعالیت و خرید و فروش بــاالی پنج میلیون‬ ‫تومــان باید از طریق سیســتم بانکی انجام شــود؛‬ ‫بنابرایــن بانک ها با توجه به ســامانه قوی اطالعاتی‬ ‫که دارند باید نســبت به شناســایی دقیق ســپرده‬ ‫گذاران و کســانی که به فعالیت بانکی اشتغال دارند‬ ‫اقدام کنند‪ ،‬طبیعتا در موضوع حساب های اجاره ای‬ ‫نیز باید با کمک مراکز پولشــویی بانک ها نسبت به‬ ‫شناسایی این افراد اقدام شود‪.‬‬ ‫افزایشسقفسنساختماندرتسهیالتمسکنبه‪ ۲۵‬سال‬ ‫حداکثر قدمت ساختمان ها در دستورالعمل پرداخت‬ ‫تســهیالت فــروش اقســاطی خرید مســکن برای‬ ‫اوراق گواهــی حق تقدم افزایش پیدا کرد‪ .‬براســاس‬ ‫مصوبه هیــات مدیره بانک مســکن ‪ ،‬حداکثر قدمت‬ ‫ساختمان های مشمول سقف تسهیالت از محل اوراق‬ ‫گواهی حق تقدم اســتفاده از تسهیالت مسکن از ‪۲۰‬‬ ‫سال به ‪ ۲۵‬ســال افزایش یافت‪ .‬این طرح در راستای‬ ‫تسهیل خانه دارشدن خانوارهای فاقد مسکن اما نیازمند‬ ‫تسهیالت بانکی به تصویب بانک مسکن رسیده است‬ ‫و به زودی بعد از ابالغ مصوبه هیات مدیره به شــعب‬ ‫بانک مســکن در سراسر شهرهای کشور قابلیت اجرا‬ ‫پیدا می کند‪ .‬تســهیالت اوراق مسکن که برای خرید‬ ‫مســکن به متقاضیان تعلق می گیرد در شهر تهران‪،‬‬ ‫مراکز استان ها و شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت‬ ‫و ســایر مناطق شــهری در حالت انفرادی به ترتیب‬ ‫با ســقف های ‪ ۵۰ ،۴۰‬و ‪ ۶۰‬میلیون تومان پرداخت‬ ‫می شود و در حالت مربوط به تسهیالت زوجین نیز به‬ ‫ترتیب با سقف های ‪ ۸۰ ،۱۰۰‬و ‪ ۶۰‬میلیون تومان در‬ ‫اختیار متقاضیان تسهیالت خرید مسکن قرار می گیرد‪.‬‬ ‫علت تعیین سقف ریالی برای این تسهیالت ان است‬ ‫که مبلغ تسهیالت طبق ضوابط بانک مرکزی حداکثر‬ ‫تا ســقف ‪ ۸۰‬درصد از قیمت کارشناسی و روز واحد‬ ‫مســکونی‪ ،‬تعیین می شود بدیهی است اگر ارزش ‪۸۰‬‬ ‫درصد از بهای کارشناســی یک واحد مسکونی کمتر‬ ‫از سقف تســهیالت مذکور باشد در این صورت‪ ،‬برای‬ ‫ان واحد‪ ،‬تســهیالت در ســطح ریالی کمتر از سقف‬ ‫مجاز ارائه خواهد شــد‪ .‬تا پیش از تصویب این طرح‪،‬‬ ‫تسهیالت مســکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به‬ ‫ســاختمان های با حداکثر قدمت ‪ ۲۰‬ســال پرداخت‬ ‫می شد‪ ،‬اما با مصوبه جدید خریداران ساختمان های تا‬ ‫‪ ۲۵‬سال ســاخت می توانند از این تسهیالت استفاده‬ ‫کنند‪ .‬همچنین مطابق بخش دیگری از مصوبه هیات‬ ‫مدیره بانک مســکن ‪ ،‬در امالک با قدمت بیش از ‪۲۵‬‬ ‫سال ســاخت و حداکثر تا ‪ ۳۰‬ســال ساخت‪ ،‬سقف‬ ‫تسهیالت از محل اوراق در شهر تهران‪ ،‬مراکز استان ها‬ ‫و شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت و سایر مناطق‬ ‫در تسهیالت انفرادی به ترتیب ‪ ۴۰ ،۴۵‬و ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫تومان و در تسهیالت زوجین به ترتیب ‪ ۷۰ ،۸۰‬و ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان تعیین شده است‪ .‬استفاده کنندگان از‬ ‫تسهیالت اوراق برای خرید مسکن می توانند در کنار این‬ ‫سقف ها‪ ،‬از تسهیالت بدون سپرده تا سقف ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان برای تســهیالت انفرادی و ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬ ‫برای تسهیالت زوجین نیز استفاده کنند‪ .‬البته امکان‬ ‫اســتفاده از تسهیالت بدون سپرده در کنار تسهیالت‬ ‫اوراق صرفا برای ســاختمان های با حداکثر قدمت ‪۲۵‬‬ ‫سال مجاز شــناخته شده اســت ان هم مشروط به‬ ‫استفاده از تسهیالت اوراق در غیر این صورت و چنانچه‬ ‫یک متقاضی از تسهیالت اوراق در سقف کمتر استفاده‬ ‫کند طبق ضوابط و سیاست های اعتباری مصوب بانک‬ ‫مسکن نمی تواند از تسهیالت بدون سپرده در کنار ان‬ ‫بهره ببرد‪ .‬همچنین برای ساختمان های با قدمت بیش‬ ‫از ‪ ۲۵‬سال‪ ،‬امکان استفاده از تسهیالت بدون سپرده در‬ ‫کنار تسهیالت اوراق وجود ندارد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬‬ ‫در تسهیالت فروش اقســاطی خرید مسکن از محل‬ ‫انواع حساب های تعهدی به تنهایی یا توام با یکدیگر‪،‬‬ ‫حداکثر قدمت ســاختمان های مشمول تسهیالت در‬ ‫حاالت انفرادی و زوجین‪ ،‬تغییری پیدا نکرده اســت‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬کماکان حداکثر قدمت ساختمان های‬ ‫مشمول‪ ،‬در تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم‬ ‫‪ ۱۵‬سال‪ ،‬در تسهیالت صندوق پس انداز مسکن ‪۲۵‬‬ ‫سال و در تسهیالت حساب پس انداز مسکن جوانان‬ ‫‪ ۲۰‬ســال اســت‪ .‬همچنین در تســهیالت توام نیز‬ ‫حداکثر قدمت پالک قابل پذیرش‪ ،‬مطابق با کمترین‬ ‫ِ‬ ‫قدمت پالک های مشــمول تســهیالت در ترکیب‬ ‫تسهیالت اعطایی تعیین شده است‪ .‬به بیان دیگر اگر‬ ‫یک متقاضی خرید مسکن بخواهد به شکل ترکیبی‬ ‫از انواع تسهیالت خرید مسکن قابل ارائه توسط بانک‬ ‫مســکن‪ ،‬اســتفاده کند در این صورت معیار تعیین‬ ‫حداکثر قدمت مجاز ساختمان‪ ،‬عدد کمتر مربوط به‬ ‫یکی از تسهیالت است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی از افزایش ‪ ۴۲‬درصدی تولید برنج در کشــور خبر داد و اعالم کرد ایران برای نخستین بار در تولید برنج خودکفا‬ ‫شد‪« .‬عبدالمهدی بخشنده» نیاز کشور به برنج را سه میلیون تن ذکر کرد و افزود‪ :‬امسال تولید برنج با توجه به شرایط اب و هوایی مناسب به ‪ ۲.۹‬تا ‪ ۳‬میلیون تن خواهد‬ ‫رســید که به این ترتیب‪ ،‬تولید داخلی نیاز کشور را تامین می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۶‬ماهه امسال میزان واردات برنج سفید ‪ ۹۶۰‬هزارتن به ارزش ‪ ۱.۱‬میلیارد دالر بود که‬ ‫با تامین بازار توســط تولید داخلی‪ ،‬دیگر نیازی به واردات برنج نخواهیم داشت‪ .‬معاون وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت‪ :‬خودکفایی تولید برنج‪ ،‬موجب صرفه جویی بیش‬ ‫از ‪ ۱.۱‬میلیارد دالری خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد‪:‬‬ ‫خودروهایغیراستاندارد ازدوشنبهایندهمتوقفمی شوند‬ ‫رئیس ســازمان ملی استاندارد اعالم کرد که از دوشنبه هفته اینده‪ ،‬این‬ ‫سازمان تکلیف خودروها را مشخص می کند تا انهایی که همچنان امکان‬ ‫تولید دارند‪ ،‬به کارشــان ادامه دهند و انهایی که باید تولیدشان متوقف‬ ‫شود‪ ،‬دیگر تولید نشوند‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت در مراســم جهانی اســتاندارد اعالم کرد که این سازمان‬ ‫اخرین وضعیت گزارش رعایت اســتانداردهای ‪ ۸۵‬گانه صنعت خودرو را‬ ‫به روزرســانی کرده و هرچند در این زمینه تغییر جدی رخ نداده اســت‬ ‫ولی در فرایندها تغییراتی به وجود امده که می تواند شرایط تولید برخی‬ ‫خودروها را تغییر دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از اســفند ســال گذشــته در یک تصمیم گیری مقرر شد‬ ‫که گزارش های مربوط به خودروهای غیراســتاندارد از سوی این سازمان‬ ‫دریافت شــود و در نهایت با نهایی شــدن بررسی ها جمع بندی الزم در‬ ‫رابطــه با ان ها صورت گیرد‪ .‬رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ادامه داد‪:‬‬ ‫ظرف روزهای اینده‪ ،‬شــورای عالی اســتاندارد تشــکیل جلسه می دهد‬ ‫که در این شورا مســووالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و انجمن های‬ ‫خودروســازی حضور دارند‪ .‬در صورتی که در این جلســه مشخص شود‬ ‫خودرو یا خودروســازی نتوانسته است شرایط الزم برای تایید استاندارد‬ ‫خودروهایشان را به دست بیاورند‪ ،‬این سازمان توقف تولید این خودروها‬ ‫را اعالم می کند‪ .‬به گفته پیروز بخت‪ ،‬با توجه به اهمیت سالمت و ایمنی‬ ‫مردم حتی در صورت هرگونه فشار و مشکل افرینی نیز این استانداردها‬ ‫اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگری از صحبت های خود با اشــاره بــه جایگاه مطلوب‬ ‫ایران در رده بندی جهانی اســتاندارد اظهار کرد‪ :‬امروز کشــور ما از بین‬ ‫‪ ۱۶۳‬کشــور در حوزه مدیریت فنی رتبه ‪ ۲۱‬را پیدا کرده و ما در اســیا‬ ‫در کنار کره جنوبی و پس از چین و ژاپن‪ ،‬رتبه ســوم استاندارد را داریم‪.‬‬ ‫در کنــار ان جایگاه هیات مدیره ایران در عرصــه جهانی نیز یک اتفاق‬ ‫مهم در حوزه استاندارد برای کشور به شمار می رود‪ .‬رئیس سازمان ملی‬ ‫اســتاندارد با اشــاره به تالش تحریم ها برای کاهش توان ایران در سطح‬ ‫بین المللی تاکید کرد‪ :‬ما اعــام کرده ایم که تحریم ها نباید هیچ تاثیری‬ ‫بر الزامات ایمنی و استانداردســازی بگذارد؛ ما در حال حاضر در تدوین‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬استاندارد بین المللی در حوزه های مانند نانو و مواد غذایی فعال‬ ‫هســتیم و یکی دیگر از موارد در دســتور کار هتل های بوم گردی ایران‬ ‫اســت‪ .‬پیروز بخت با تاکید بر این موضوع که ایران باید از استانداردهای‬ ‫اجباری به سمت ضوابط فنی حرکت کند خاطر نشان کرد‪ :‬تالش ما این‬ ‫اســت که در کنار اســتانداردهای معمول‪ ،‬ضوابط فنی تعیین کنیم که‬ ‫هدف ان ها ساده ســازی مقررات اجرایی است‪ .‬تا به این ترتیب شرکت ها‬ ‫و فعاالن اقتصادی بتوانند در کمترین زمان ممکن استانداردهای الزم را‬ ‫دریافــت کنند‪ .‬وی در پایان صحبت های خود به اغاز به کار به شــورای‬ ‫فقهی سازمان اســتاندارد نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از مسائل که برای‬ ‫ما اهمیت بســیاری داشت‪ ،‬بحث حضور در حوزه برند حالل بود؛ با توجه‬ ‫به اهمیت این برند در بازارهای جهانی‪ ،‬ایران نیز باید در این زمینه فعال‬ ‫می شد و خوشــبختانه گام های نخست در این حوزه برداشته شده تا در‬ ‫اینده بتوانیم در این زمینه نیز طرح های زیادی برای گفتن داشته باشیم‪.‬‬ ‫اخرین امار سیم کارت های مزاحم مسدود شده‬ ‫دوروششناساییسیم کارت هایمزاحم‬ ‫ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی ســامانه ‪ ۱۹۵‬را برای‬ ‫ســاماندهی پیامک های تبلیغاتی که با شــماره های شــخصی ارسال‬ ‫می شــدند‪ ،‬راه اندازی کرده که بر اساس ان تاکنون ‪ ۱۴۱‬هزار و ‪۷۷۵‬‬ ‫ســیم کارت مسدود شده اســت‪ .‬برای جلوگیری از ارسال پیامک های‬ ‫تبلیغاتی‪ ،‬راه های مختلفی از جمله اســتفاده از ســامانه ‪ *۸۰۰#‬که‬ ‫برای ســاماندهی پیامک های تبلیغاتی که از طریق سامانه های ارسال‬ ‫پیام کوتاه و با سرشــماره های مختلف برای مشــترکان تلفن همراه‬ ‫ارسال می شد‪ ،‬ایجاد شد؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‬ ‫(رگوالتوری) نیز سامانه ‪ ۱۹۵‬را برای ساماندهی پیامک های تبلیغاتی‬ ‫که با شماره های شخصی ارسال می شدند‪ ،‬راه اندازی کرد که تا کنون‬ ‫‪ ۱۴۱‬هزار و ‪ ۷۷۵‬ســیم کارت از ابتدای راه اندازی این سامانه مسدود‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا پیمــان قره داغی ‪-‬مدیــر کل حفاظــت از حقوق‬ ‫مصرف کننــده رگوالتوری با اشــاره به ســامانه ‪ ۱۹۵‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫ســامانه از سال ‪ ۹۵‬شروع به کار کرده و در هنگام اغاز به کار‪ ،‬برخی‬ ‫از اپراتورها عملکردشــان خوب نبوده اما رفته رفته بهتر شــده است‪،‬‬ ‫البته انچه اهمیت دارد عملکرد کنونی اپراتورهاست‪ .‬بععضی اپراتورها‬ ‫عملکرد خیلی خوبی داشــتند و خودشان سامانه کشف تخلف دارند و‬ ‫شناسایی و قطع سرویس می کنند‪ ،‬بعضی از اپراتورها هم سامانه دارند‬ ‫اما هنوز به ان شکلی که مد نظر ما است‪ ،‬نرسیده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ســیم کارت های ارســال کننده پیامک به دو روش‬ ‫شناسایی می شوند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی سامانه کشف تخلف رگوالتوری‬ ‫و دیگر گزارش های مردمی که به سرشــماره ‪ ۱۹۵‬ارســال می شود‪.‬‬ ‫البته بخش اعظمی از این پیامک ها را خودمان با سامانه کشف تخلف‬ ‫شناســایی می کنیم‪ ،‬اما ایــن فرصت برای مردم وجــود دارد که اگر‬ ‫شــماره ای برایشان پیامک مزاحم ارســال می کند به سرشماره ‪۱۹۵‬‬ ‫بفرستند‪.‬‬ ‫قره داغی درباره امار مســدود کردن هریک از اپراتورها گفت‪ :‬از تاریخ‬ ‫‪ ۶‬مهر ماه تا ‪ ۱۲‬مهرماه ســال جاری‪ ،‬در مجموع ‪ ۴۳۷۶‬ســیم کارت‬ ‫ارســال کننده پیامک مزاحم شناسایی شده اســت‪ .‬از این تعداد بالغ‬ ‫بر ‪ ۶۵‬درصد یعنی ‪ ۲۸۳۴‬ســیم کارت برای شرکت خدمات ارتباطی‬ ‫ایرانســل‪ ،‬رتبه بعدی رایتل با ‪ ۲۴‬درصد یا ‪ ۱۰۵۷‬ســیم کارت‪ ،‬رتبه‬ ‫بعدی همراه اول با ‪ ۳۰۸‬مورد یا هفت درصد‪ ،‬رتبه بعدی شاتل موبایل‬ ‫با ‪ ۹۳‬مورد یا دو درصد‪ ،‬کیش سل پارس با ‪ ۸۱‬سیم کارت یا دو درصد‬ ‫و در نهایت کیش موبایل که سه مورد شماره شناسایی و مسدود شده‬ ‫اســت و دیگر امکان ارسال پیامک ندارند‪ .‬مدیر کل حفاظت از حقوق‬ ‫مصرف کننده رگوالتوری خاطرنشــان کرد‪ :‬بخشی از سیم کارت های‬ ‫مزاحم ممکن اســت مربوط به موضوع احراز هویت باشــد که خیلی‬ ‫سفت و سخت گرفته نشــده‪ ،‬اما این موضوع در دستور کار اپراتورها‬ ‫قرار دارد و انتظار داریم که عدد و ارقام خیلی کمتر از اینها باشد که‬ ‫ظرف هفته های اتی خیلی کمتر خواهد شــد‪ .‬همانطور که همراه اول‬ ‫در مقایســه با تعداد مشترکانی که دارد‪ ،‬این موضوع را مدیریت کرده‬ ‫و تعداد پیامک های مزاحم از این اپراتور بسیار کاهش یافته است‪.‬‬ ‫با خودروی شخصی می توان‬ ‫به زیارت اربعین رفت؟‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعالم کرد که امکان سفر با خودروی شخصی به عراق‬ ‫وجود ندارد‪ .‬سردار سید کمال هادیانفر درباره اینکه ایا می توان با خودروی شخصی به کشور عراق و زیارت‬ ‫اربعین رفت گفت‪ :‬برابر تصمیمی که ستاد اربعین در هماهنگی با مسئوالن کشور عراق اتخاذ کرده امکان‬ ‫ســفر با خودروی شخصی یا به عبارتی کاپوتاژ تا پایان مهرماه به کشور عراق ندارد‪ ،‬لذا امکان اینکه زائران‬ ‫با خودروی شــخصی به زیارت اربعین بروند وجود ندارد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تنها ‪ ۴۰۰‬دســتگاه اتوبوس برای‬ ‫تردد افراد دارای شرایط خاص نظیر جانبازان و معلوالن و‪ ...‬مجوز کاپوتاژ دارد که این اتوبوس ها نیز تنها از‬ ‫مرز چذابه عبور خواهند کرد‪ .‬ســردار هادیانفر با بیان اینکه خودروهای سنگین نیز اجازه تردد در معابر سه‬ ‫استان و چهار مرز را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬تنها خودروهای حامل تجهیزات و لوازم موکب ها می توانند تردد کنند‬ ‫که تاکنون بالغ بر ‪ ۹۰‬درصد از خودروها نیز به محل رســیده و وسایل و بار خود را تخلیه کرده اند‪ .‬رییس‬ ‫پلیس راهور ناجا در مورد اینکه ایا وزارت راه می تواند در مورد کاپوتاژ تصمیمی اتخاذ کند به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫مســئولیت امور مربوط به پایانه های مســافربری و اتوبوس ها را بر عهده وزارت راه است و کاپوتاژ در حوزه‬ ‫اختیارات و وظایف وزارت راه نیســت‪ .‬تنها ‪ ۴۰۰‬دســتگاه اتوبوســی که مجوز گرفته اند از سوی وزارت راه‬ ‫معرفی شده اند‪ .‬در مورد خودروهای شخصی‪ ،‬وزارت راه نمی تواند مجوزی برای کاپوتاژ صادر کند‪ .‬رئیس‬ ‫پلیــس راهور ناجا با بیان اینکه دولت عراق نیز به دالیلــی نظیر قیمت بنزین و دیگر موارد زیر بار کاپوتاژ‬ ‫نرفته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در همین راســتا نیز به وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرگ نیز گفته شده تا مجوز‬ ‫کاپوتاژ را تا پایان مهرماه صادر نکند‪.‬‬ ‫قره داغی پیش از این از مسدودســازی خدمات هشــت دفتر فروش‬ ‫متخلــف اپراتورها و قطع ‪ ۲۵۴۸‬ســیم کارت ارســال کننده پیامک‬ ‫تبلیغاتی مزاحم از ‪ ۲۹‬شــهریور تا دوم مهر خبر داده بود که براساس‬ ‫پایش و نظارت انجام شده در سامانه مدیریت کشف تخلف رگوالتوری‬ ‫(‪ ۶۷ ، )FMS‬درصد از ســیم کارت های کشف شده مربوط به تخلف‬ ‫در حوزه پیامک های انبوه تبلیغاتی مزاحم مربوط به ســیم کارت های‬ ‫اپراتور ایرانســل‪ ۲۲ ،‬درصد اپراتور رایتل‪ ۹ ،‬درصد اپراتور همراه اول‬ ‫و دو درصــد به اپراتورهای مجــازی تلفن همراه بوده اســت‪ .‬وی با‬ ‫بیان این که اولویت رگوالتوری ســاماندهی مبادی صدور ســیم کارت‬ ‫در اپراتورها و دفاتر پیشــخوان خدمات دولت اســت‪ ،‬گفته بود‪ :‬دفاتر‬ ‫متخلف در اســتان های سیستان و بلوچستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬ایالم‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫قم و اصفهان بــدون رعایت کردن الزامات احــراز هویت متقاضیان‪،‬‬ ‫ســیم کارت هائی را فعال کرده و فروخته اند که متخلفین از انها برای‬ ‫ارســال پیامک های تبلیغاتــی مزاحم به مردم اســتفاده کرده اند‪ .‬در‬ ‫راســتای حمایت از حقوق مشترکین تمامی دفاتر فروش یا پیشخوان‬ ‫خدمات دولت متخلف در این حوزه بســته شده و سیم کارتهائی که از‬ ‫این روش واگذار شده اند‪ ،‬مسدود می شوند‪.‬‬ ‫قره داغی با اشــاره به ابراز نارضایتی مشترکین تلفن همراه از دریافت‬ ‫پیامک های انبوه تبلیغاتی گفت‪ :‬ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‬ ‫رادیوئی به منظور جلوگیری از ادامه تخلف و سوءاســتفاده از حقوق‬ ‫مردم بر نحوه ســرویس دهی اپراتورها نظارت کرده و شفاف ســازی و‬ ‫اطالع رســانی الزم را در ایــن زمینه انجام می دهد تا مشــترکین نیز‬ ‫متناســب با تعهد اپراتورها به حفظ حقوق ان ها‪ ،‬برای انتخاب اپراتور‬ ‫و ســرویس خود اقدام کنند‪ .‬همچنین تمامی مشترکان تلفن همراه‬ ‫درصورت دریافت پیامک تبلیغاتی مزاحم‪ ،‬می توانند شماره سیم کارت‬ ‫ارسال کننده پیامک را به سرشماره ‪ ۱۹۵‬ارسال کنند تا این شماره ها‬ ‫در شبکه مسدود شوند‪.‬‬ ‫ت جدید نان‬ ‫قیم ‬ ‫در شهرستان های تهران اعالم شد‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان تهران‪ ،‬جدیدترین تصمیمات درباره قیمت عرضه‬ ‫نان در شهرستان های تهران را اعالم کرد‪.‬‬ ‫یداهلل صادقی در نشســت خبری درباره جدیدترین وضعیت نرخ نان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با احتســاب ارد‬ ‫یارانه ای‪ ،‬نان بربری با وزن چانه ‪ ۵۱۰‬گرمی به قیمت ‪ ،۱۰۰۰‬سنگک با وزن چانه ‪ ۵۶۰‬گرم معادل‬ ‫‪ ،۱۲۰۰‬تافتــون با وزن چانه ‪ ۲۳۰‬گرم به بهای ‪ ۵۵۰‬و نان لواش با وزن چانه ‪ ۱۴۰‬گرم‪ ،‬به قیمت‬ ‫‪ ۳۰۰‬تومان عرضه خواهد شــد‪ .‬وی درباره نرخ انواع نــان در نانوایی های ازادپز‪ ،‬افزود‪ :‬بربری با‬ ‫وزن چانه ‪ ۵۸۰‬گرم معادل ‪ ،۱۵۰۰‬ســنگک با وزن چانــه ‪ ۶۵۰‬گرمی به قیمت ‪ ،۱۸۰۰‬تافتون با‬ ‫وزن ‪ ۲۸۰‬گرم به بهای ‪ ۸۵۰‬و لواش با ‪ ۱۷۰‬گرم وزن چانه‪ ،‬معادل ‪ ۴۵۰‬تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان تهران در ادامه با بیان اینکه شهرســتان ری و‬ ‫شمیرانات از این قیمت ها مستثنی هستند‪ ،‬قیمت انواع نان براساس ارد یارانه ای در شهرستان های‬ ‫اســتان تهران را‪ ،‬به ترتیب بربری با وزن چانه ‪ ۵۵۰‬گرم به قیمت ‪ ۱۰۰۰‬تومان‪ ،‬ســنگک با وزن‬ ‫چانه ‪ ۵۶۰‬گرم به بهای ‪ ،۱۱۰۰‬تافتون با وزن چانه ‪ ۲۳۰‬گرم معادل ‪ ۵۰۰‬و نان لواش با وزن چانه‬ ‫‪ ۱۵۰‬گرم‪ ۳۰۰ ،‬تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی درباره قیمت انواع نان ازادپز‪ ،‬گفت‪ :‬بربری با وزن چانه ‪ ۵۸۰‬گرم به قیمت ‪ ،۱۳۰۰‬سنگک با‬ ‫وزن چانــه ‪ ۶۵۰‬گرمی ‪ ،۱۶۰۰‬تافتون بــا وزن ‪ ۲۸۰‬گرم ‪ ۸۰۰‬و نان لواش با وزن چانه ‪ ۱۷۰‬گرم‬ ‫معادل ‪ ۴۰۰‬تومان عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫ایران در تولید برنج خودکفا شد‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬مهر‪ 1398‬سال دوم شماره‪153‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫پوشش ‪ ۹۵‬درصدی واکسیناسیون‬ ‫کودکان ایران‬ ‫س و بیماری های شــایع طب‬ ‫رئیس پانزدهمین کنگره اورژان ‬ ‫کودکان‪ ،‬به تشریح وضعیت سالمت کودکان کشور پرداخت‬ ‫و گفت‪ ۹۵ :‬درصد کودکان ایرانی واکسیناســیون شــده اند‪.‬‬ ‫علی اکبر ســیاری‪ ،‬صبح ســه شنبه در مراســم افتتاحیه‬ ‫پانزدهیمن کنگره اورژانس و بیماری های شایع طب کودکان‬ ‫در بیمارستان مفید‪ ،‬گفت‪ :‬متخصصان اطفال‪ ،‬حامی و مروج‬ ‫ســامت کودکان هستند و ســامت به معنای برخورداری‬ ‫از رفاه کامل جســمی‪ ،‬روانی‪ ،‬اجتماعی و معنوی اســت که‬ ‫متخصصان کودکان‪ ،‬جایگاه مهمی در این عرصه دارند‪ .‬وی‬ ‫با بیان این که فقط ‪ ۲۵‬درصد عوامل تاثیر گذار بر سالمت در‬ ‫حوزه پزشکی است و ‪ ۷۵‬درصد عوامل در حوزه اجتماعی و‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬افزود‪ :‬متخصصان اطفال فقط مسئول سالمت‬ ‫جسمی کودکان نیســتند‪ ،‬بلکه در حوزه سالمت اجتماعی‬ ‫نیز نقش دارند‪ .‬ســیاری با اشــاره به دستاوردهای کشور در‬ ‫حوزه بهبود شــاخصهای ســامت کودکان‪ ،‬افزود‪ :‬بخشی از‬ ‫این دســتاوردها حاصل تالش متخصصان کودکان است‪ .‬به‬ ‫طوری که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬در سال‬ ‫های ‪ ۱۹۹۰‬تــا ‪ ،۲۰۱۷‬میزان مرگ و میــر کودکان زیر ‪۵‬‬ ‫سال‪ ،‬بر اســاس اقداماتی که کشورها انجام داده اند‪ ،‬کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬وی به تشــریح این گزارش پرداخت و گفت‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ،۱۹۹۰‬میزان مرگ و میر کودکان زیر ‪ ۵‬سال به ازای‬ ‫هزار تولد زنده ‪ ۹۰‬مورد بوده اســت که در سال ‪ ۲۰۱۷‬این‬ ‫امار بــه ‪ ۴۸‬مورد مرگ و میر کودکان زیر ‪ ۵‬ســال کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬ســیاری ادامه داد‪ :‬این امار در ایران از ‪ ۵۶‬مورد‬ ‫مرگ و میر کودکان زیر ‪ ۵‬ســال در سال ‪ ۱۹۹۰‬به ‪ ۱۵‬مورد‬ ‫رسیده است که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که این‬ ‫میزان مرگ و میر از ‪ ۱۵‬به ‪ ۶‬مورد رســیده اســت‪ ،‬عقب تر‬ ‫هســتیم‪ .‬اما نسبت به کشورهای جهان سوم که از ‪ ۹۹‬مورد‬ ‫مرگ و میر کودکان زیر ‪ ۵‬ســال به ‪ ۵۳‬مورد رسیده است‪،‬‬ ‫جلوتر هســتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬ساالنه ‪ ۱۳۵‬میلیون نوزاد در دنیا‬ ‫متولد میشــوند که این امار در ایــران‪ ،‬یک میلیون و ‪۵۷۵‬‬ ‫هزار تولد است‪ .‬ســیاری گفت‪ :‬یکی از دستاوردهای کشور‬ ‫در زمینــه کاهش مرگ و میر کودکان زیر ‪ ۵‬ســال‪ ،‬اجرای‬ ‫موفق برنامه واکسیناســیون بوده است‪ .‬به طوری که شاهد‬ ‫پوشــش ‪ ۹۵‬درصدی واکسیناسیون کودکان ایرانی هستیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تنها از ‪ ۱۰‬واکسن استفاده می کنیم در حالی‬ ‫که برخی کشورها از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬نوع واکسن استفاده می کنند‪،‬‬ ‫بنابراین باید از دولت و نظام انتظار داشته باشیم که واکسن‬ ‫های جدید را وارد برنامه واکسیناسیون کشور کنند‪ .‬سیاری‬ ‫به موضوع تغذیه کودکان اشــاره کرد و گفت‪ :‬در تغذیه هم‬ ‫دستاوردهایی داشته ایم به طوری که شاهد کاهش سوتغذیه‬ ‫و کنتــرل ریز مغذی ها بوده ایــم‪ .‬وی با عنوان این مطلب‬ ‫که میزان اهن در مادران ایرانی ‪ ۱۳‬درصد اســت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫این امار در امریکا ‪ ۱۷‬درصد و در فرانســه ‪ ۲۳‬و ترکیه ‪۲۹‬‬ ‫درصد است‪ .‬سیاری گفت‪ :‬برای کاهش فقر اهن‪ ،‬چندین کار‬ ‫انجام داده ایم‪ .‬از جمله دادن قطره اهن به تمام کودکان زیر‬ ‫‪ ۶‬ماهگی بوده اســت‪ .‬از سال ‪ ،۱۳۷۶‬فنی سازی ارد با اهن‬ ‫وارد برنامه کشوری شد و به دانش اموزان دختر هر هفته دو‬ ‫قرص اهن می دادیم که در حال حاضر به یک قرص در هفته‬ ‫رسیده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای مادران باردار از ‪ ۴‬ماهگی به‬ ‫صورت رایگان قرص اهن داده ایم و تمام این خدمات منجر‬ ‫به این دستاوردها شده است‪.‬‬ ‫ســیاری به موضوع اســیب های فضای مجازی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ ۷۳ :‬درصد مردم ایران به اینترنت دسترســی دارند و‬ ‫‪ ۹۳‬درصــد نیز از موبایل اســتفاده می کننــد‪ .‬در حالی که‬ ‫انجمن کودکان امریکا‪ ،‬محدودیت هایی برای استفاده از این‬ ‫سو‬ ‫وسایل قائل شده است‪ .‬رئیس پانزدهیمن کنگره اورژان ‬ ‫بیماری های شــایع طب کودکان افزود‪ :‬کودکان زیر ‪ ۶‬سال‪،‬‬ ‫مــرز بین واقعیت هــا و خیاالت را تشــخیص نمی دهند و‬ ‫اســتفاده بیش از حد از این وســایل‪ ،‬اسیب هایی را متوجه‬ ‫انها می کند‪ .‬بر همین اســاس‪ ،‬انجمن کودکان امریکا اعالم‬ ‫کرده است که استفاده زیاد از این وسایل‪ ،‬وضعیت شنوایی‪،‬‬ ‫گفتاری و رفتاری کودکان را تغییر داده و انها را پرخاشــگر‬ ‫می کند و باعث می شــود موفقیت تحصیلــی انها کاهش‬ ‫یابد‪ .‬ســیاری ادامه داد‪ :‬برای اطفــال زیر ‪ ۱۸‬ماهگی‪ ،‬دیدن‬ ‫تلویزیون و اســتفاده از وســایل الکترونیکی ممنوع است‪ .‬از‬ ‫‪ ۱۸‬ماهگی تا ‪ ۲۴‬ماهگی باید تحت نظارت والدین باشــد و‬ ‫از ‪ ۲‬ســالگی تا ‪ ۵‬سالگی‪ ،‬یک ســاعت تماشای تلویزیون با‬ ‫نظارت والدین‪ ،‬در ‪ ۵‬ســالگی تا ‪ ۱۸‬سالگی این میزان به دو‬ ‫ســاعت می رسد و باید دقت شود که استفاده از این وسایل‬ ‫باید نظارت والدین باشــد‪ .‬وی از خواب به عنوان عامل مهم‬ ‫در ســامت کودکان نام برد و افزود‪ :‬در اتاق خواب کودکان‪،‬‬ ‫نباید این وسایل وجود داشته باشد و یا اینکه استفاده نشود‪.‬‬ ‫رئیس کنگره در ادامه به موضوع مکمل ها پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر شاهد بازار اشفته مکمل ها در کشور هستیم‪.‬‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬در مطالعه ای که بــر روی ‪ ۵۹‬نوع مکمل انجام‬ ‫دادیم‪ ،‬به نتایج جالبی رسیدیم‪ .‬سیاری با عنوان این مطلب‬ ‫کــه ‪ ۳۵.۶‬درصد این مکمل ها ایرانی و ‪ ۶۴.۴‬درصد خارجی‬ ‫بودند‪ ،‬گفت‪ :‬فقط ‪ ۷۶‬درصد این مکمل ها استاندارد بودند و‬ ‫‪ ۱۳‬درصد کمبود ویتامین را داشتند و ‪ ۲۰‬درصد هم اضافه‬ ‫داشتند‪ .‬وی با اشــاره به وجود ویتامین های ‪ A‬و ‪ ،D‬اهن‬ ‫موجود در این مکمل ها‪ ،‬گفت‪ ۵۰ :‬درصد مکمل های ایرانی‬ ‫اســتاندارد بودند و فقط ‪ ۳۵‬درصد مکمل های خارجی که‬ ‫مورد مطالعه ما قرار گرفتند‪ ،‬اســتاندارد بودند‪ .‬سیاری‪ ،‬از‬ ‫متخصص کودکان درخواست کرد که به مکمل های خارجی‬ ‫بیشــتر از انواع ایرانی بها ندهند‪ .‬وی افزود‪ :‬الزم اســت که‬ ‫متخصصان کودکان در هنــگام معاینه کودک‪ ،‬گزارش های‬ ‫الزم را از والدین دریافت کنند تا بهتر بتوانند بیماری کودک‬ ‫را تشخیص دهند‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬مهر‪ 1398‬سال دوم شماره‪153‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪:‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‪ -‬بعد از سلیمان‬ ‫خاطر‪ -‬خیابان اورامان‪ -‬پالک‪ 43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫افت کیفی در تب داخلی سازی؟‬ ‫دالیل افت کیفی در داخلی سازی قطعات‬ ‫شاعرانه‬ ‫ای هدهد صبا به سبا می فرستمت‬ ‫بنگر که از کجا به کجا می فرستمت‬ ‫حیف است طایری چو تو در خاکدان غم‬ ‫زین جا به اشیان وفا می فرستمت‬ ‫در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست‬ ‫می بینمت عیان و دعا می فرستمت‬ ‫هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر‬ ‫در صحبت شمال و صبا می فرستمت‬ ‫تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب‬ ‫جان عزیز خود به نوا می فرستمت‬ ‫ای غایب از نظر که شدی همنشین دل‬ ‫می گویمت دعا و ثنا می فرستمت‬ ‫در روی خود تفرج صنع خدای کن‬ ‫کایینه خدای نما می فرستمت‬ ‫تا مطربان ز شوق منت اگهی دهند‬ ‫قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت‬ ‫ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت‬ ‫با درد صبر کن که دوا می فرستمت‬ ‫حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست‬ ‫بشتاب هان که اسب و قبا می فرستمت‬ ‫پویش داخلی سازی قطعات خودرو این روزها همچنان با حمایت و پافشاری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه دارد و اخباری نیز مبنی بر بومی سازی برخی قطعات‬ ‫منتشر شده است؛ این در حالی است که سطح کیفی قطعات در این پویش به یک‬ ‫عالمت ســوال بزرگ تبدیل شده و مشخص نیست ایا «کیفیت» جزو اولویت های‬ ‫وزارت صمت و خودروسازان و قطعه سازان هست‪ ،‬یا تنها صرف ساخت داخل اهمیت‬ ‫دارد؟ پویش داخلی ســازی قطعات پس از ان راه افتاد که امریکایی ها خودروسازی‬ ‫ایران را تحریم و به تبع این اقدام‪ ،‬تامین قطعات خارجی به مشکل خورد و در نتیجه‪،‬‬ ‫تولید خودروهای داخلی روندی نزولی به خود گرفت‪ .‬بسیاری از شرکت های خارجی‬ ‫حتی چینی ها در دور جدید تحریم ها که از تابســتان سال گذشته اغاز شد‪ ،‬بر موج‬ ‫تحریم ها علیه خودروسازی ایران سوار و ارتباط با خودروسازان و قطعه سازان کشور‬ ‫را محدود یا قطع کردند‪ .‬از همین رو شــرکت های خودروساز و قطعه ساز داخلی به‬ ‫بن بست تامین قطعات و مواد اولیه از منابع خارجی اصلی بر خوردند و تیراژشان به‬ ‫شدت افت کرد‪ .‬اینجا بود که وزارت صمت پویش داخلی سازی قطعات را راه انداخت‪.‬‬ ‫مسووالن وزارت صمت جلسات مختلفی را با خودروسازان و قطعه سازان برگزار و انها‬ ‫را مجاب یا شاید هم مجبور کردند تا به این پویش پیوسته و ساخت داخل قطعات را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬هدف اصلی وزارت صمت این بوده و هست که قطعات خارجی تا حد‬ ‫امکان داخلی سازی شود تا عالوه بر تضمین تولید‪ ،‬ارزبری نیز (با توجه به اوضاع ارزی‬ ‫نامناسب کشور) کاهش یابد‪ .‬در واقع وزارت صمت می خواهد تا حد امکان از وابستگی‬ ‫قطعه سازان و خودروسازان به مواد اولیه و قطعات خارجی بکاهد تا از این راه‪ ،‬اثرات‬ ‫تحریم را کاهش داده و خودروســازی را سرپا نگه دارد‪ .‬طی چند ماه گذشته‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت با برگزاری میزهای تخصصی‪ ،‬خودروسازان و قطعه سازان را پای قراردادهای‬ ‫داخلی سازی اورده و ان طور که مسووالن این وزارتخانه می گویند‪ ،‬تا به امروز بخشی‬ ‫از قطعات خودروهای پر تیراژ‪ ،‬داخلی سازی شده است‪ .‬بنا به گفته سرپرست معاونت‬ ‫امور صنایع وزارت صمت‪ ،‬در میز اول داخلی ســازی‪ ،‬ساخت داخل ‪ ۳۵‬قطعه توسط‬ ‫‪ ۳۲‬شرکت قطعه ساز کلید خورده که ارزش قراردادهای مربوطه ‪ ۷۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫بوده و ‪ ۸۵‬میلیون یورو نیز کاهش ارزبری در پی داشته است‪ .‬صادق نیارکی همچنین‬ ‫با اشــاره به میز ساخت داخل دوم‪ ،‬تاکید کرده که قرار است ‪ ۴۲‬قطعه دیگر توسط‬ ‫‪ ۳۶‬قطعه ساز‪ ،‬داخلی سازی شود و این به معنای کاهش ‪ ۹۰‬میلیون یورویی ارزبری‬ ‫است‪ .‬این امارها اگرچه در راستای تضمین تولید خودروهای داخلی امیدوارکننده به‬ ‫نظر می رسد و از کاهش ارزبری حکایت می کند‪ ،‬با این حال پویش داخلی سازی در‬ ‫حال حاضر با ابهامات و پرسش هایی مواجه است که پاسخ به انها برای افکار عمومی و‬ ‫کارشناسان اهمیت فراوانی دارد‪.‬‬ ‫ابهام نخست که دیروز در همین صفحه به ان پرداخته شد‪ ،‬هزینه داخلی سازی و تاثیر‬ ‫ان روی قیمت تمام شده خودروها است‪ .‬هرچند مسووالن وزارت صمت تلویحا عنوان‬ ‫کرده اند داخلی سازی به کاهش قیمت تمام شده خواهد انجامید‪ ،‬اما همان طور که‬ ‫در گزارش دیروز نیز عنوان شد‪ ،‬پایین امدن قیمت خودروهای داخلی به فاکتورهای‬ ‫مختلفی بستگی دارد و کاهش ارزبری و داخلی سازی تنها بخشی از هزینه ها را جبران‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در واقع ممکن اســت سایر هزینه ها از جمله تورم عمومی‪ ،‬قیمت مواد‬ ‫اولیه و دستمزد و البته بدهی و زیان انباشته خودروسازان‪ ،‬اثر این دو مولفه را کال‬ ‫خنثی کند‪ .‬به عبارت بهتر تضمینی نیست که پویش داخلی سازی قطعات حتما‬ ‫به کاهش قیمت تمام شده خودرو بینجامد و این موضوع فقط یک احتمال (ان‬ ‫هم احتمالی پایین) است‪.‬‬ ‫از بحث قیمت که بگذریم‪ ،‬موضوع مبهم و پرسش مهم دیگر‪ ،‬به کیفیت قطعات‬ ‫داخلی سازی شده مربوط می شود‪ .‬با توجه به تجربه های داخلی سازی در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬افکار عمومی چندان بابت کیفیت قطعات حاصل از پویش ساخت داخل‬ ‫مطمئن نیست و حتی گمان بر افت کیفیت نیز دارد‪ .‬در واقع شهروندان ایرانی‬ ‫اطمینان زیادی به قطعات ساخت داخل ندارند و با توجه به اتفاقات قبلی (از جمله‬ ‫داخلی سازی پراید و ماجرای ساخت داخل پژو ‪ )۴۰۵‬بیم افت کیفیت از ناحیه‬ ‫داخلی سازی را دارند‪ .‬بسیاری از ایرانی ها معتقدند کیفیت پرایدهای اولیه که از کره‬ ‫وارد کشور می شدند‪ ،‬بهتر از مدل های فعلی این خودرو است و داخلی سازی سبب‬ ‫شده سطح کیفی ان پایین بیاید‪ .‬هرچند پراید طی این سال ها از جنبه امکانات‬ ‫اوضاع بهتری پیدا کرده (مثال ترمز ضد قفل و کیسه هوا در ان تعبیه شده) و حتی‬ ‫گفته می شود وزن ان نیز برای ایمنی بیشتر‪ ،‬باال رفته است‪ ،‬با این حال مشتریان‬ ‫رضایت چندانی از کیفیت این خودرو ندارند‪ .‬به نظر می رسد این موضوع ریشه در‬ ‫سطح کیفی پایین تر قطعات داخلی سازی شده نسبت به نمونه های خارجی دارد‪.‬‬ ‫به عبارت بهتر‪ ،‬قطعاتی که باعنوان ساخت داخل در پراید و امثال این محصول به‬ ‫کار رفته‪ ،‬سطح کیفی خودروها را در مقایسه با نمونه های اولیه (نمونه های وارداتی‬ ‫یا تحت لیسانس شرکت های مادر) پایین اورده است‪.‬‬ ‫اما در ماجرای پژو ‪ ۴۰۵‬نیز خیلی ها معتقدند داخلی سازی این محصول منجر‬ ‫به کاهش کیفیت و همچنین بروز اتش سوزی های معروف اواسط دهه ‪ ۸۰‬در‬ ‫این خودرو شــده است‪ .‬در ان مقطع ایران خودرویی ها تصمیم گرفتند قیمت‬ ‫پژو ‪ ۴۰۵‬را به واســطه داخلی سازی‪ ،‬پایین بیاورند‪ ،‬اما نتیجه کار نه تنها مثبت‬ ‫نبود‪ ،‬بلکه به نقطه ای مبهم در کارنامه خودروســازی کشور تبدیل شد‪ .‬گفته‬ ‫می شود اتش سوزی هایی که پژو ‪ ۴۰۵‬ها را در اواسط دهه ‪ ۸۰‬در بر گرفت‪ ،‬نتیجه‬ ‫به کارگیری قطعه بی کیفیت برای کاستن از هزینه تولیدبوده است‪ .‬هرچه هست‪،‬‬ ‫افکار عمومی اعتماد چندانی به داخلی سازی در خودروسازی کشور ندارد و ان را‬ ‫با کاهش کیفیت همراه می داند و بعید است در پویش داخلی سازی فعلی نیز این‬ ‫بی اعتمادی به اطمینان کامل شود‪.‬‬ ‫در باب اینکه چرا داخلی سازی صنایع خودرو و قطعه ایران از منظر کیفی نتایج‬ ‫چندان مثبت و قابل دفاعی نداشته‪ ،‬دالیل مختلفی مطرح می شود و مهم ترین ان‬ ‫به «ضعف تکنولوژی و خطوط تولید» و «محدودیت های قیمتی» مربوط می شود‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬با توجه به تحریم خودروسازی کشور‪« ،‬ضعف تکنولوژی و خطوط‬ ‫تولید» بیش از پیش در افت کیفی قطعات ساخت داخل به چشم می اید‪ .‬تحریم ها‬ ‫سبب شده بیشتر شرکای خارجی از ایران بروند و ارتباط خود را با خودروسازان‬ ‫و قطعه سازان داخلی قطع کنند‪ .‬این موضوع به معنای مسدود شدن مسیر ورود‬ ‫تکنولوژی و فناوری روز دنیا به صنایع خودرو و قطعه ایران است که اثر خود را‬ ‫در کیفیت قطعات خودروهای تولید داخل نشان می دهد‪ .‬ازانجاکه نقش اصلی در‬ ‫کیفیت خودروها را قطعات ان بازی می کنند‪ ،‬راز کیفی‪ ،‬در واحدهای قطعه سازی‬ ‫کشور نهفته است‪ ،‬واحدهایی که جدا از قطع ارتباط نسبی شان با جهان‪ ،‬با خطوط‬ ‫تولید و ماشین االت قدیمی فعالیت می کنند و طبیعی است که از دل چنین‬ ‫فضایی‪ ،‬قطعات با کیفیت بیرون نیاید‪ .‬قطعه سازان در این سال ها سرمایه گذاری‬ ‫زیادی روی بهبود خطوط تولید خود نکرده اند‪ ،‬بنابراین کیفیت تولیدات انها به جز‬ ‫در موارد خاص (مثال قطعاتی که تحت نظارت رنو برای محصوالت این شرکت در‬ ‫ایران تولید شد) چندان قابل قبول نبوده و نیست‪.‬‬ ‫در شــرایط فعلی نیز با توجه به دردســرهای تحریم از یکسو و مطالبات معوق‬ ‫قطعه سازان از خودروسازها از سوی دیگر‪ ،‬امیدی بابت بهبود فضای تولید قطعات‬ ‫نیســت و از همین رو تردیدهایی جدی بابت کیفیت قطعاتی که در این مدت‬ ‫داخلی سازی شده یا قرار است بشوند‪ ،‬وجود دارد‪ .‬طبعا اگر درجه فنی و کیفی در‬ ‫قطعه سازی کشور باال بود‪ ،‬می شد امید داشت که از دل طرح پویش داخلی سازی‪،‬‬ ‫قطعاتی با کیفیت بیرون بیاید که هم ارزبری و وابستگی به خارج را کاهش دهد‬ ‫و هم تولید با سطح کیفی مناسب را تضمین کند‪ ،‬با این حال فعال چنین فضایی‬ ‫در صنعت قطعه مهیا نیســت‪ .‬اما دلیل مهم دیگری که در ماجرای افت کیفی‬ ‫قطعات پس از داخلی سازی‪ ،‬مطرح می شود‪ ،‬به محدودیت های قیمتی برمی گردد‪.‬‬ ‫سال هاســت در خودروسازی ایران سیاســت تثبیت قیمت دنبال می شود و‬ ‫همین حاال نیز با وجود مصوبه قیمت گذاری در حاشیه بازار‪ ،‬دولت اجازه تعیین‬ ‫قیمت را به خودروســازان نمی دهد‪ .‬این سیاست طی این سال ها اثر سوء خود‬ ‫را بر کیفیت قطعات گذاشت و اجازه نداد دست قطعه سازان برای بهبود کیفی‬ ‫تولیدات شان باز باشد‪ .‬قطعه سازان همواره می گویند کیفیت قطعاتی که می سازند‬ ‫منوط به خواسته خودروسازها است و انها (شرکت های خودروساز) نیز به دلیل‬ ‫محدودیت های قیمتی‪ ،‬نرخ مشخصی را برای تولید قطعات موردنیاز خود در نظر‬ ‫می گیرند‪ .‬این «نرخ مشخص» معموال پایین تر از ان است که بتواند کفاف تولید‬ ‫قطعاتی با کیفیت را بدهد و در نتیجه قطعه سازان گاهی مجبور می شوند برای‬ ‫تعادل قیمتی‪ ،‬از سطح کیفی تولیدات خود بزنند‪ .‬ریشه این ماجرا در قیمت گذاری‬ ‫دســتوری است‪ ،‬سیاستی که وزارت صمت همچنان و البته با شکل و شمایلی‬ ‫جدید ان را دنبال می کند‪ .‬این سیاست از دو جهت در کیفیت نامناسب قطعات‬ ‫اثر می گذارد‪ .‬نخست اینکه خودروسازان به دلیل عدم تعادل میان هزینه تولید‬ ‫و قیمت فروش محصوالت شان‪ ،‬معموال با چالش نقدینگی روبه رو هستند و در‬ ‫نتیجه نمی توانند مطالبات قطعه سازان را سر وقت بپردازند‪ .‬به گفته قطعه سازان‪،‬‬ ‫این موضوع باعث ضعف در سرمایه گذاری های جدید انها در راستای بهبود خطوط‬ ‫تولید و کسب دانش روز‪ ،‬شده و طبعا بر افت کیفی تولیدات تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫اثر دیگر قیمت گذاری دستوری نیز انجاست که خودروسازان مجبورند برای ایجاد‬ ‫تعادل میان هزینه تولید و قیمت محصوالت شان‪ ،‬سفارش قطعاتی کم کیفیت تر‬ ‫از انچه باید باشد را بدهند یا نرخی مشخص و محدود برای قطعات موردنیاز خود‬ ‫لحاظ کنند‪ .‬در هر دو مورد‪ ،‬از سطح کیفی قطعات تولیدی کاسته می شود و نتیجه‬ ‫ان‪ ،‬چیزی جز افت کیفی خودروها نیست‪ .‬با توجه به جمیع شرایط و موارد مطرح‬ ‫شده به نظر می رسد برای جلوگیری از افت کیفیت قطعات خودروها در نتیجه‬ ‫داخلی سازی‪ ،‬باید ابتدا به قطعه سازان اجازه داد با سرمایه گذاری بیشتر کیفیت‬ ‫محصوالت خود را باالتر ببرند‪ ،‬سپس انها را از قیمت گذاری دستوری معاف کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 233

روزنامه خوب 233

شماره : 233
تاریخ : 1398/11/30
روزنامه خوب 232

روزنامه خوب 232

شماره : 232
تاریخ : 1398/11/29
روزنامه خوب 231

روزنامه خوب 231

شماره : 231
تاریخ : 1398/11/28
روزنامه خوب 230

روزنامه خوب 230

شماره : 230
تاریخ : 1398/11/27
روزنامه خوب 299

روزنامه خوب 299

شماره : 299
تاریخ : 1398/11/26
روزنامه خوب 228

روزنامه خوب 228

شماره : 228
تاریخ : 1398/11/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!