روزنامه خوب شماره 948 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 948

روزنامه خوب شماره 948

روزنامه خوب شماره 948

‫‪5‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫مدارس دنیا با شاخص الودگی‬ ‫‪ 150‬هوا‪ ،‬تعطیل نمی شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫ضرورت‬ ‫ملزم شدن‬ ‫ساختمان های‬ ‫جدید به سیستم‬ ‫بازچرخانیاب‬ ‫اخبار خوب و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫قالیباف‬ ‫قانونمربوط‬ ‫بهپرداخت‬ ‫مطالبات‬ ‫صنعت برق را‬ ‫ابالغ کرد‬ ‫چهارشنبه‪ 5‬بهمن ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 948‬قیمت ‪ 5000‬تومان |‪ 3‬رجب‪ 25 |1444‬ژانویه‪2023‬‬ ‫چالشجدیدیبرایمصرف کنندگانواقعیخودرو‬ ‫بلوکه شدن وجه خودروها؛‬ ‫راه حل غلط برای صورت مسئله ای غلط‬ ‫وزیراقتصاداعالمکرد‬ ‫نفع‪ 2750‬میلیاردتومانی‬ ‫مردم از خرید خودرو بورسی‬ ‫‪7‬‬ ‫مشاوررئیس جمهوریخبرداد‬ ‫امادگیکاملبرای‬ ‫تسهیلحضورسرمایه گذاران‬ ‫صنعت نفت در مناطق ازاد‬ ‫‪2‬‬ ‫نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه؛‬ ‫اقدامپارلماناروپا‬ ‫فاقد وجاهتقانونی‬ ‫و خالف حقوق بین الملل است‬ ‫‪7‬‬ ‫حکم قضایی برای عدم ایمن سازی‬ ‫اخطاراخربهمالکان‬ ‫ساختمان هایبحرانیتهران‬ ‫گاهیها شهرساتن‪09932045164 :‬‬ ‫قبض های جدید گاز با هدف مدیریت مصرف منتشر شد‬ ‫پرمصرف ها نقره داغ شدند‪،‬‬ ‫خوش مصرف ها پاداش گرفتند‬ ‫گاهیهاتهران ‪77851725 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهردارتهران‪:‬‬ ‫تشریحویژگیبودجهبیش‬ ‫از‪ 78‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫شهرداری‬ ‫باقرعه کشینمی توانبازار‬ ‫خودروراتنظیمکرد‬ ‫یک کارشــناس خودرو ضمن تاکید بر اینکه عرضه‬ ‫خودروها از مســیر قرعه کشی به هیچ وجه منجر به‬ ‫تنظیم بازار نشــده و نمی شــود گفت‪ :‬قیمت گذاری‬ ‫خودرو در بازار ازاد توسط نمایشگاه دارها و با نوسانات‬ ‫نرخ ارز شــکل می گیرد؛ اما عرضه خودرو در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬تعادل بازار را نســبت به تکانه های ارزی حفظ‬ ‫خواهد کرد‪ .‬پایــان عرضه خــودرو در قالب فرایند‬ ‫قرعه کشی از ابتدای سال ‪ ،۱۴۰۱‬از جمله اصلی ترین‬ ‫وعده های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت طی قریب به‬ ‫یکســال اخیر بوده اســت و با تاکیدی که سخنگوی‬ ‫وزارت صمت ابتدای دی مــاه کرد‪ ،‬تحقق این وعده‬ ‫را قوت بیشتری بخشــید‪ .‬به گفته این مقام مسئول‬ ‫وعده حذف قرعه کشــی تا پایان امسال همچنان بر‬ ‫قوت خود باقیســت و قرعه کشــی ها تا پایان امسال‬ ‫به صورت کامل‪ ،‬از دســتور خارج خواهد شــد‪ .‬در‬ ‫ی نمانده‬ ‫شرایطی که کمتر از دو ماه تا پایان سال باق ‬ ‫است‪ ،‬نه تنها این موضوع محقق نشده؛ بلکه در اخرین‬ ‫طرح قرعه کشــی ایران خودرو‪ ۹ ،‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفر برای ‪ ۲۱‬هزار دســتگاه خودرو ثبت نام کرده اند؛‬ ‫بررســی ها نشان می دهد شــانس برنده شدن در این‬ ‫قرعه کشی تقریباً کمتر از ‪ ۰.۲‬درصد بوده است‪ .‬این‬ ‫اتفاقات ســبب شده است که از قرعه کشی خودرو به‬ ‫عنوان یک التاری ملی یاد شود‪ .‬در حال حاضر افرادی‬ ‫که قصد خرید خودرو ندارند هم دوست دارند‪ ،‬شانس‬ ‫خود را برای یک ســرمایه گذاری کوتاه مدت امتحان‬ ‫کنند؛ از همین روی فاصله عرضه و تقاضا نجومی‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪8‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫وزیر اقتصاد‪ :‬استقراض دولت به بانک مرکزی به صفر رسید‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 5‬بهمنماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪948‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهشبی سابقهامارچک های‬ ‫برگشتیوزندانیانچکپساز‬ ‫اجرایقانونجدید‬ ‫پژوهشــگر حقوق اقتصادی تاکید کرد‪ :‬تا سال ‪ ۱۳۹۵‬یا‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬و پیــش از تصویــب قانون جدیــد چک ب ه خاطر‬ ‫چک های برگشتی‪ ،‬هر یک روز ده نفر وارد زندان می شدند‬ ‫و این روند کاهشی شده است به اینکه در حال حاضر‪ ،‬یعنی‬ ‫در شش ماهه ابتدایی سال ‪ ۱۴۰۱‬در هر دو روز یک نفر وارد‬ ‫زندان می شود‪.‬‬ ‫«محمد نوری» درباره اهمیت اجرای قانون چک و کاهش‬ ‫پرونده قضائی اظهار داشت‪ :‬یکی از مهم ترین موضوعاتی که‬ ‫ب وکار اهمیت دارد و از پیش نیازهای‬ ‫در بهبود محیط کس ‬ ‫توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی است‪ ،‬کاهش هزینه مبادله‬ ‫و کاهش ریسک معامالت است‪.‬‬ ‫ل توجهی از معامالت‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه بخش قاب ‬ ‫مبتنی برچک است‪ ،‬مجلس تصمیم گرفت تا اصالح قانون‬ ‫صدور چک را در دستور کار قرار داد و منجر به این شد که‬ ‫در نهایت‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۷‬قانون صدور چک‪ ،‬دچار تغییر‬ ‫و تحول شد‪ .‬براســاس امارهای بانک مرکزی درسال های‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬و ‪ ۴۲ ،۱۳۹۵‬درصد حجم تراکنش ها مبتنی بر چک‬ ‫ل توجه‬ ‫(انواع مختلف چک) بود که نشــان دهنده سهم قاب ‬ ‫چک در مبادالت ان زمان بود‪.‬‬ ‫این پژوهشــگر حقوق اقتصادی با بیان اینکه چک ابزار‬ ‫گسترده است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس اخرین امارهای بانک مرکزی‬ ‫سالگذشته‪،‬حجمچک های مبادله شدهدر فضایاقتصادی‪،‬‬ ‫به اندازه نقدینگی کل کشور بود‪ .‬این هم نشان دهنده ابعاد‬ ‫اهمیت موضوع بود که این ابزار که اینقدر مهم هست و با‬ ‫فضای اقتصادی وکســب و کار ها هم در هم تنیده است‪،‬‬ ‫چقدر دارد استفاده می شــود‪ .‬وی اظهارداشت‪ :‬یک سری‬ ‫کژکارکردی ها یا یک ســری نواقصی در قانون و رویه های‬ ‫موجود بر چک وجود داشت که اثار وتبعات سنگینی را رقم‬ ‫زده بود‪ .‬مهم ترین ان باال بودن نسبت چک های برگشتی به‬ ‫چک های مبادله ای است؛ یعنی شاخص نسبت چک های‬ ‫برگشتی که شاخص مهمی هست‪ ،‬وضعیت بسیار نامطلوبی‬ ‫در اقتصاد ما داشــت ب ه نحوی که ‪ ۱۳۹۵‬و ‪( ۱۳۹۶‬دوسال‬ ‫قبل از تصویب قانون) نسبت چک های برگشتی به چک های‬ ‫مبادله شده در ایران‪،‬از حیث تعداد‪ ،‬چیزی حدود تقریبا ‪۱۵‬‬ ‫درصد بوده است و از حیث ارزش نزدیک به ‪ ۲۳‬درصد هم‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫نوری ادامه داد‪ :‬گمان می کنم نرخ های اعالم شده کمترین‬ ‫رقم بود و اگر بخواهیم با کشــورهای دیگر مقایسه کنیم‪،‬‬ ‫برای نمونه شاخص چک های برگشتی در امریکا از حیث‬ ‫تعــداد‪ ،‬نزدیک ‪ ۰.۵‬و از حیث ارزش نزدیک ‪ ۰.۷‬درصد‪ ،‬در‬ ‫سال‪ ۲۰۲۰‬یا ‪ ۲۰۲۱‬بود‪ .‬در ترکیه تقریبا ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد در‬ ‫نوســان بوده است؛ درحالی که در کشور ما از‪ ۱۵.۴‬درتعداد‬ ‫داریم تا ‪ ۲۳‬درصد ارزش که شــاخص چک های برگشتی‬ ‫مان چند برابر از ان ها بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬از سوی دیگر حجم باالی زندانیان ناشی‬ ‫از چک های برگشتی است ب ه نحوی که گزارش هایی که از‬ ‫ستاد دیه و سازمان کمک به زندانیان نیازمند وجود داشت‬ ‫نشان می داد که ‪ ۷۵‬درصد جرائم مالی و غیرعمد زندانیان‬ ‫غیرعمد‪ ،‬ناشــی از چک های برگشتی بوده است و این در‬ ‫زندانیان خانم خیلی جدی تر بود؛ به نحوی که گزارش شده‬ ‫بود بیش از ‪ ۹۰‬درصد زندانیان زن در زندان ها به واســطه‬ ‫چک های برگشتی زندانی شده اند‪.‬‬ ‫این پژوهشگر گفت‪ :‬این نشان دهنده فهم این موضوع در‬ ‫بحث اسیب های اجتماعی و معضالتی که بوجود می اورد‬ ‫اســت‪ .‬در حال حاضر می توان گفت که از سال ‪ ۱۳۹۷‬که‬ ‫قانون در مجلس شورای اسالمی تصویب شده است‪ ،‬یک‬ ‫سری نواوری ها در قانون پیش بینی شده است که نتیجه‬ ‫ان پیشگیری از صدور چک بالمحل است‪ .‬قرار بود قانون‬ ‫جدید چک در چند سال عملیاتی شود؛ برخی از قانون از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۷‬عملیاتی و اجرایی شد که خیلی زیرساخت‬ ‫نیاز نداشــت و اگر هم داشت با تالش های بانک مرکزی‪،‬‬ ‫این شــبکه بانکی از ســال های قبل اماده شده بود و به‬ ‫ راحتی از همان سال ‪ ۱۳۹۷‬عملیاتی و اجرایی شدند‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪3‬قانون وماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 1401329010003193‬مــورخ ‪ 1401/09/30‬هیات اول‪/‬‬ ‫دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهرود تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای‪/‬خانم محمدرضاصدری فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ‪1244‬‬ ‫صادره از شــاهرود درششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪ 1174/63‬مترمربع‬ ‫قســمتی ازپــالک ‪ 907‬فرعی از ‪ 32‬اصلــی واقع دراردیان بخش ‪ 2‬شــاهرود‬ ‫خریداری باواســطه از ورثه محمدحســن اســالمی و ابراهیم ابراهیمی داورزن‬ ‫محرز گردیده اســت‪ .‬لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب دردونوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شــود درصورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند‬ ‫بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‬ ‫حمید رضا حسین پور‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/10/20 :‬‬ ‫سرپرست ثبت اسناد وامالک‬ ‫شهرستان شاهرود‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/11/5:‬‬ ‫سیداحسان خاندوزی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی که به ارزیابی سیاست ها و اقدامات ارزی دولت اختصاص داشت‪ ،‬افزود‪ :‬هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تامین مالیه‬ ‫دولت و درامدهای پایدار حوزه های مالیاتی و گمرکی‪ ،‬اوراق خزانه‪ ،‬واگذاری سهام را به عهده دارد و تکالیف قانونی ویژه ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم‪ ،‬اما به عنوان یکی از اعضای تیم‬ ‫اقتصادی دولت مردمی‪ ،‬عالقه مند هستند نکاتی را اعالم کنم‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود‪ :‬نخستین موضوع وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاستهای دولت در‪ ۱۶‬ماهی است‬ ‫که از شروع به کار دولت می گذرد‪ .‬متغیر مهمی که سالهای سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شود‪ ،‬مسئله کسری بودجه است که با حمایت خوب مجلس شورای‬ ‫اسالمی در قانون بودجه انجام داد و سیاست های جدی و سختگیرانه از سمت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دارای اعمال شده است‪.‬‬ ‫چالش جدیدی برای مصرف کنندگان واقعی خودرو‬ ‫بلوکه شدن وجه خودروها؛ راه حل غلط برای صورت مسئله ای غلط‬ ‫با اجرایی شــدن شرط بلوکه شــدن وجه خودروها در طرح های‬ ‫فروش خودروسازان ب ه عنوان پیش شرط ثبت نام که با هدف واقعی تر‬ ‫شــدن تقاضاها و حذف دالالن شــکل گرفته‪ ،‬عالوه بر اینکه به نظر‬ ‫می رسد‪ ،‬دالالن را حذف نخواهد کرد بلکه برای همان متقاضیانی که‬ ‫مصرف کننده واقعی هستند هم به چالش جدید تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه خودروســازی ســایپا در اخرین طرح فــروش خود در قالب‬ ‫پیش فروش یکساله برای چهار محصول خودرو‪ ،‬شرط تعریف حساب‬ ‫وکالتی را اجرایی کرد‪ .‬بر اساس این شرط که با هدف واقعی تر شدن‬ ‫تقاضا و حذف تقاضاهای کاذب در نظر گرفته شده دالالن از این چرخه‬ ‫کنار رفته و مصرف کننده واقعی از این فروش ها بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫بر اســاس این محدودیت‪ ،‬تنها افرادی (البته تنها متقاضیات عادی)‬ ‫که وجه خودرو در حســاب بانکی ان ها موجود و توسط بانک مسدود‬ ‫شــده اســت‪ ،‬می توانند در فرایند ثبت نام شرکت کنند‪ .‬هر چند که‬ ‫ت را با این هدف برنامه ریزی کرده اند‬ ‫نهادهــای ذی ربط این محدودی ‬ ‫که شــرایط برای مصرف کننده واقعی مهیا شود و تقاضاها به سمت‬ ‫واقعی تر شــدن حرکت کند‪ ،‬اما موضوع مهمــی که در این تصمیم‬ ‫دیده نشده این است که تعداد بسیاری از ثبت نام کنندگان که از قضا‬ ‫همین مصرف کننده های واقعی هستند و توان خرید از بازار ازاد ندارند‬ ‫و از همیــن روی بارها و بارها در صف انتظار برای برنده شــدن باقی‬ ‫مانده اند‪ ،‬منتظر هستند تا چنانچه قرعه به نام این افراد افتاد و برنده‬ ‫این بخت ازمایی شدند‪ ،‬برخی سرمایه های خود همچون طالی خود‬ ‫یا همســران‪ ،‬خودرو قبلی (که مشمول شرایط فرسودگی هم نیست‬ ‫تا بتواند از ظرفیت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده کند)‬ ‫و‪ ...‬بفروشند و ثبت نام خود را نهایی کنند‪.‬‬ ‫با اعمال این شرط هم‪ ،‬باز همان دالالن سرمایه داری که پیش از این‬ ‫اقدام به خریــد کارت ملی های اجاره ای می کردند‪ ،‬وجه خودرو را به‬ ‫حساب اجاره کننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت نام کند؛ بنابراین‬ ‫باز هم صف قرعه کشــی پر از دالالن ســرمایه دار خواهد ماندحال با‬ ‫ِ‬ ‫محدودیت تضمیمن وجود وجه خودرو در حساب مشتری‪،‬‬ ‫اعمال این‬ ‫اگر مصرف کننده واقعی دیگر ســرمایه خود را فروخت و برنده نشد و‬ ‫با توجه به شــرایط اقتصادی فعلی که ارزش ریال کمتر می شود‪ ،‬چه‬ ‫تکلیفی خواهد داشت؟‪ .‬این فرد دیگر نمی تواند با ان پول‪ ،‬همان طال‬ ‫یا کاالی دیگر خود را خریداری کند!‬ ‫بر این اساس با اعمال این شرط هم‪ ،‬باز همان دالالن سرمایه داری‬ ‫که پیش از این اقدام به خرید کارت ملی های اجاره ای می کردند‪ ،‬وجه‬ ‫خودرو را به حســاب اجاره کننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت نام‬ ‫کند؛ بنابراین باز هم صف قرعه کشــی پر از دالالن سرمایه دار خواهد‬ ‫ماند؛ بنابراین التاری ملی‪ ،‬همان التاری ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫در این رابطه امیرحسن کاکایی‪ -‬عضو هیات علمی گروه مهندسی‬ ‫خودرو دانشگاه علم وصنعت و کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور‪-‬‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که صورت مسئله غلط است‪،‬‬ ‫راه حل هــا هم غلط خواهد بود و این اشــتباهات مدام بیش از پیش‬ ‫خواهد بود‪ .‬در اینجا صورت مســئله غلط این است که می خواهیم با‬ ‫رانت دهی به مردم‪ ،‬مشکل مردم را حل کنیم‪.‬‬ ‫صورت مسئله غلط این است که می خواهیم با رانت دهی به مردم‪،‬‬ ‫مشکل مردم را حل کنیموی افزود‪ :‬قیمت گذاری دستوری را طراحی‬ ‫می کنیم‪ ،‬صف برای خرید و دریافت رانت شــکل می گیرد‪ .‬ســپس‬ ‫صف ها خیلی طوالنی و قرعه کشــی ب ه راه می افتد؛ در قرعه کشی ها‬ ‫سیستم ها زیر بار تقاضای بسیار تاب نیاورده‪ ،‬تعداد سیستم ها بیشتر و‬ ‫زمان ثبت نام تمدید می شود؛ سپس یکباره ‪ ۱۰‬میلیون متقاضی ثبت ‬ ‫می شود که قابل توجه است و امکان پاسخگویی به ان وجود ندارد و‬ ‫به دنبال ان شرط جدیدی تعریف می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرویی کشور تصریح کرد‪ :‬کال این مسیر مردم را‬ ‫به سمت نابودی می کشاند‪ .‬در این میان هرگونه تصحیحی هم که قرار‬ ‫است انجام شود‪ ،‬خواسته یا ناخواسته عده ای متحمل ضرر می شوند‪.‬‬ ‫بر اســاس براوردها‪ ،‬مجموع افرادی که امکان ثبت نام داشته اند‪۱۱ ،‬‬ ‫میلیون نفر بوده است که از این تعداد ‪ ۱۰‬میلیون نفر برای شرکت در‬ ‫این التاری ثبت نام کرده اند که نشان می دهد میزان رانت از همیشه‬ ‫باالتر رفته است‪.‬‬ ‫کاکایی گفت‪ :‬دور از انتظار نیســت که در مرحله بعدی همین ‪۱۱‬‬ ‫میلیون نفر باز هم توسط دالالن رصد می شوند و با اجاره کد ملی ان ها‬ ‫و واریز وجه خودرو به حساب ان ها‪ ،‬اقدام به ثبت نام می کنند؛ بنابراین‬ ‫مسلماً این راه حل هم با توجه به صورت مسئله غلط‪ ،‬غلط است‪ .‬اما از‬ ‫سوی دیگر می توان گفت با اعمال ان پیش بینی می شود که حداقل‬ ‫بخش عمده ای از تقاضاها ریزش داشته باشد و شانس مشتری واقعی‬ ‫کمی بیشــتر خواهد شد‪ .‬بنده تاکید می کنم که مسیر و اصل ماجرا‬ ‫اشتباه است‪ ،‬اما در ظاهر مصرف کننده وارد چرخه می شود‪.‬‬ ‫هیچ براوردی از مصرف کننده واقعی وجود نداشته و نخواهد داشت‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم وصنعت خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬البته توجیه می تواند این باشد که فردی که خودرو دارد‪،‬‬ ‫چرا بفروشد تا خودروی بهتر بخرد؟؛ چرا که در ابتدا اولویت با افرادی‬ ‫است که اصال خودرو ندارند؛ البته به شرط انکه طی دو‪-‬سه روز فرایند‬ ‫ثبت نام و قرعه کشی جمع شود تا سرمایه افرادی که برنده نمی شوند‪،‬‬ ‫ضایع نشود و بتواند در مســیر دیگری هزینه کند‪ .‬شاید روش بدی‬ ‫هم نباشد تا یکبار ببینیم به صورت واقعی چند نفر می توانند ثبت نام‬ ‫کننــد‪ ،‬چرا که هیچ براوردی از مصرف کننده واقعی وجود ندارد؛ هر‬ ‫چند که در این روش هم خیلی ها ســرمایه گذارانی خواهند بود که‬ ‫کارت ملی افراد را اجاره می کنند‪.‬‬ ‫این کارشــناس صنعت خودرو ضمن تاکیــد بر اینکه این روش ها‪،‬‬ ‫راه حل نیســتند‪ ،‬بلکه مسئله سازی هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬از قیمت گذاری‬ ‫دستوری گرفته تا همین قرعه کشی ها و اعمال محدودیت ها همگی‬ ‫مسئله سازی هستند‪ .‬اگر قرار اســت توزیع رانت صورت گیرد‪ ،‬برای‬ ‫همه مردم اجرایی کنید؛ اما بالعکس‪ ،‬اجازه دهید که خودروســاز با‬ ‫قیمت واقعی محصول خود را عرضه کند و اگر دلســوز مردم هستند‬ ‫(همه این ها برای حمایت از مصرف کننده و مردم است) مالیات ان را‬ ‫بین مردم تقسیم کنند‪.‬‬ ‫کاکایی ضمن اشــاره به عدم توازن در اقتصاد کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این میان عالوه بر اینکه بازار خودرو و همچنین بازار سرمایه را بر هم‬ ‫می زنند‪ ،‬عدالت اجتماعی را هم زیر سوال می برند‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد‪:‬‬ ‫اغتشاش در فضای روانی اقتصاد‪ ،‬مسیر نزولی تورم را بر هم زد‬ ‫وزارت اقتصــاد اعالم کرد‪ :‬تولید هــزاران محتوا در فضای مجازی در‬ ‫فاصله زمانی کوتاه با عناوین یکسان و محتوای کاهش ارزش پول ملی‪،‬‬ ‫تورم‪ ،‬سقوط ریال‪ ،‬فضای روانی اقتصادی کشور را بر هم ریخت و اگر‬ ‫اغتشاشات ماه های اخیر صورت نمی گرفت‪ ،‬شیب بازار غیر رسمی ارز‬ ‫برهم ریزاننده فضای اقتصادی کشور نبود‪ .‬وزارت اقتصاد در پاسخ به‬ ‫گزارش ســوم بهمن ماه روزنامه جهان صنعت با عنوان «انقالب تورم‬ ‫هزینه خانوار یک و نیم برابر بیشتر شد»‪ ،‬روزنامه اعتماد با عنوان « تورم‬ ‫به باالی ‪ ۵۰‬درصد بازگشت»‪ ،‬روزنامه تعادل با عنوان «پرواز دوباره نرخ‬ ‫تورم» و روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «تورم داغ زمستان سرد» توضیح‬ ‫داد‪ :‬نرخ تورم ‪ ۱۲‬ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به رقم‪ ۵۹.۳‬رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی‬ ‫به بازار ارز‪ ،‬نظارت بر قیمت کاالها و خدمات و تامین مناسب کاالهای‬ ‫اساســی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در‬ ‫پایان سال گذشته به ‪ ۴۶.۲‬درصد رسید‪ .‬دولت سیزدهم در مدت زمانی‬ ‫که به طور رسمی مستقر شد سعی کرد با اقدامات الزم تورم را کاهش‬ ‫دهد و امارها نیز حکایت از موفقیت در این امر دارد و توانست نرخ تورم‬ ‫را به ‪ ۴۵‬درصد برســاند که این موفقیت در سایه استمرار تحریم ها‬ ‫صورت گرفت همچنین شاخص بهای تولیدکننده که در ابتدای دولت‬ ‫سیزدهم به میزان ‪ ۸۲.۶‬درصد بود که به ‪ ۳۹.۱‬درصد کاهش پیدا کرد‬ ‫از طرفی شاخص بهای مصرف کننده که در ابتدای دولت سیزدهم‪۵۹.۳‬‬ ‫درصد رسیده بود این میزان به ‪ ۳۹.۹‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ صفحه 2 ‫نفت و انرژی‬ ‫قالیباف قانون مربوط به پرداخت مطالبات صنعت برق را ابالغ کرد‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رییس جمهوری قانون اصالح تبصره ‪ ۵‬قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬مربوط به پرداخت مطالبات صنعت برق را برای اجرا ابالغ کرد‪ .‬محمدباقر قالیباف رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬طی نامه ای به سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور‪« ،‬قانون اصالح تبصره (‪ )۵‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور» را ابالغ کرد‪ .‬قانون اصالح تبصره (‪ )۵‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کل کشور درباره تسویه بدهی دولت به حوزه برق با انتشار اوراق مالی است که در ان وزارت اقتصاد موظف شده برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت‬ ‫تمام شده و تکلیفی فروش برق‪ ۱۵۰ ،‬هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسالمی منتشر کند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 5‬بهمنماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪948‬‬ ‫قبض های جدید گاز با هدف مدیریت مصرف منتشر شد‬ ‫پرمصرف ها نقره داغ شدند‪ ،‬خوش مصرف ها پاداش گرفتند‬ ‫از ماه های گذشته زمزمه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف گاز در‬ ‫دولت اغاز و در نهایت قبوض جدید با رقم های شــوکه کننده برای‬ ‫مشترکان بدمصرف صادر شــد و همانطور که وزیر نفت نیز اخطار‬ ‫داده بود‪ ،‬پرمصرف ها نقره داغ شدند‪ .‬البته قبوض جدید برای خوش‬ ‫مصرف ها نیز لبخند رضایت را به همراه داشت‪.‬‬ ‫ایران با در اختیار داشتن حدود ‪ ۳۳‬تریلیون مترمکعب ذخایر گاز‪،‬‬ ‫در کنار کشور روسیه بزرگ ترین دارنده گاز طبیعی در جهان است‪.‬‬ ‫به لحاظ تولید نیز ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان بوده‪،‬‬ ‫با این حال طی سال های اخیر کشورمان از نظر مصرف گاز در فصل‬ ‫ســرد در وضعیت هشدار قرار گرفته است‪ .‬این وضعیت موجب شده‬ ‫دولت باالخره به سمت افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و تشویق‬ ‫خوش مصرف ها برود و با سیاســت تنبیه و تشویق مشترکان‪ ،‬برای‬ ‫واقعی تر شدن مصرف گاز در کشور و نزدیک شدن به استانداردهای‬ ‫جهانی تالش کند‪.‬‬ ‫مصوبه ای در همین راســتا در دولت تصویب شد که از اذرماه نیز‬ ‫در مرحله اجرا قرار گرفت‪ ،‬از همان زمان مســووالن اخطارهایی را‬ ‫نسبت به ارقام باالی قبوض به مشترکان پرمصرف دادند‪ ،‬موضوعی‬ ‫که چندان جدی گرفته نشد و اکنون موجب شگفتی برخی از ان ها‬ ‫شده است‪ ،‬مســلم رحمانی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت‬ ‫ملی گاز ایران اخیرا اعالم کرد که وضع برای مشترکان پرمصرف و‬ ‫بسیار پرمصرف به هیچ وجه خوشایند نخواهد بود و با توجه به اعمال‬ ‫تعرفه های جدید برای پلکان های ‪ ۴‬تا ‪ ،۱۲‬این مشترکان پرمصرف‬ ‫هستند که باید به صورت جدی نگران گازبهای صادره در قبض های‬ ‫جدید باشند‪ ،‬از این رو ضرورت دارد که درباره اصالح الگوی مصرف‬ ‫گاز طبیعی و حرکت در مســیر مصرف بهینه گاز‪ ،‬دقت بیشــتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫پرمصرف ها از دولت گله مند نشوند‬ ‫پیش از این نیز جواد اوجی وزیر نفت‪ ،‬صراحتا اعالم کرد‪ :‬امســال‬ ‫هوا ســردتر از ســال قبل خواهد بود و کاهش شدید دما را داریم‪،‬‬ ‫بنابراین تدابیر خوبی از ســوی صنعت نفت و گاز انجام شــده و در‬ ‫حال مدیریت مصرف هستیم‪.‬‬ ‫تعرفه گاز مشترکینی که خارج از الگو‪ ،‬مصرف می کنند افزایش‬ ‫یافته است‪ ۱۲ .‬پله برای مصرف گاز تعیین شده که پله اول تا سوم‬ ‫افزایش قیمت نداشــته است که این سه پله حدود ‪ ۶۰‬تا‪ ۷۰‬درصد‬ ‫مصرف کنندگان را شامل می شوند‪ ،‬اما از پله چهار افزایش قیمت‬ ‫را داریم‪ .‬تعرفه کســانی که خیلی بیشتر از الگو مصرف می کنند‪،‬‬ ‫افزایش می یابد و این مشترکین نقره داغ می شوند و انها از دولت‬ ‫گله مند نشوند چون عدالت نیست کسانی الگوی مصرف را رعایت‬ ‫می کنند‪ ،‬بهای کسانی را بدهند که در منزل سونا دارند‪.‬‬ ‫وزیر نفت با تاکید بر اینکه روی صحبت ما با کســانی اســت که‬ ‫مصرف انها بیشــتر از الگوی مصرف اســت و در پلکان های اخری‬ ‫هســتند که تعرفه انها همان قیمتی است که گاز تهیه می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تمامی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان‬ ‫بهزیســتی اگر الگوی مصرف را رعایت کنند‪ ،‬تعرفه گاز انها رایگان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پاداش و جریمه چگونه اعمال می شود؟‬ ‫برمبنــای ایین نامه اجرایی بند «ک» تبصــره ‪ ۱۵‬بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫درباره افزایش تعرفه گازبها‪ ،‬مشــترکان خانگی پرمصرف و بســیار‬ ‫پرمصرف در قبض های جدید شاهد افزایش تعرفه بودند‪ .‬طبق این‬ ‫ایین نامه تعرفه مشــترکان با مصرف متعارف که در سه پله نخست‬ ‫قرار دارند‪ ،‬نســبت به پارسال افزایشــی نداشته و صورتحساب انها‬ ‫مشــابه سال های گذشته است‪ .‬ان دســته از مشترکان خانگی که‬ ‫مصرف گاز انها در ماه های ســرد ســال نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫پیش کمتر شــود‪ ،‬به ازای هر یک درصد کاهش‪ ،‬مشمول تخفیف‬ ‫پــاداش صرفه جویی معادل ســه درصد در گازبهای صورتحســاب‬ ‫همان دوره نیز شــدند که این تخفیف تا سقف ‪ ۴۵‬درصد گازبها در‬ ‫صورتحساب انها قابل اعمال است‪.‬‬ ‫قبض رایگان به چه کسانی رسید؟‬ ‫همچنین گازبهای مشــترکانی که در ماه های بســیار سرد سال‪،‬‬ ‫مصرفشــان حداکثر ‪ ۷۰‬درصد الگوی متعارف (سقف پله ‪ ۳‬جدول‬ ‫پلکانی) باشــد‪ ،‬مشــمول ‪ ۱۰۰‬درصد تخفیف و مصرف ان دوره‬ ‫برای مشــترک بدون هزینه (رایگان) خواهد بود‪ .‬در مقابل‪ ،‬تعرفه‬ ‫مشــترکان پرمصرف بخش خانگی‪ ،‬یعنی از پلکان ‪ ۴‬به بعد افزایش‬ ‫یافته اســت‪ .‬بر اســاس بند (ک) تبصره ‪ ۱۵‬بودجه ســال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫گازبهای مشــترکانی که زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫و ســازمان بهزیستی قرار دارند و مصرف ان ها در حد متعارف است‬ ‫نیز‪ ،‬رایگان خواهد بود‪ .‬براین اســاس‪ ۴ ،‬میلیون نفر از جمعیت زیر‬ ‫پوشش کمیته امداد و ســازمان بهزیستی‪ ،‬در قالب یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۵۹‬هزار اشــتراک (خانوار) می تواننــد با رعایت الگوی مصرف‪ ،‬از‬ ‫امتیاز رایگان شدن گازبهای خود برخوردار شوند‪.‬‬ ‫با توجه به ثابت ماندن سه پلکان نخست جدول تعرفه های گاز و‬ ‫قرار گرفتن ‪ ۶۴‬درصد از مشترکان در این سه پلکان‪ ،‬می توان گفت‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصد مشترکان بخش خانگی‪ ،‬شاهد افزایش تعرفه در‬ ‫قبض های جدید نخواهند بود و حتی با رعایت برخی دستورعمل ها‬ ‫مشمول تخفیف در پرداخت گازبها تا سقف ‪ ۴۵‬درصد نیز می شوند‪.‬‬ ‫قبض گاز ‪ ۴‬درصد از مشترکان پرمصرف ‪ ۴‬برابر شد‬ ‫انطور که اعالم شده قبض گاز ‪ ۴‬درصد مشترکان پرمصرف چهار‬ ‫برابر شده اســت‪ ،‬جدول ‪ ۱‬تعرفه جدید گازبهای بخش خانگی در‬ ‫ماه های سرد ســال را نشان می دهد‪ .‬طبق این جدول گازبهای سه‬ ‫پله اول مصرفی هیچ تغییری نکرده است‪ .‬از پله چهارم به بعد تعرفه‬ ‫پله بعدی‪ ۴۰ ،‬درصد نســبت به تعرفه پله قبلی افزایش می یابد تا‬ ‫اینکه در پله اخر که شــامل مشترکان پرمصرفِ پردرامد می شود‪،‬‬ ‫تعرفه گاز نسبت به تعرفه های قبلی چهار برابر می شود‪.‬‬ ‫ســه پله پایانی جدول‪ ،‬شــامل ‪ ۴‬درصد از مشــترکان پرمصرف‬ ‫می شــود که تعرفه انها طبق جدول بین ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر افزایش یافته‬ ‫اســت‪ .‬جریمه و پاداش مشــترکان بدمصرف و خوش مصرف قطعا‬ ‫می تواند در روند نادرســت پیشــین مصرف گاز نقش داشته باشد‬ ‫اما باید توجه داشــت که دولت نیز باید برای گذر از ناترازی تولید‬ ‫و مصرف دست به کار شــود‪ ،‬طبق براوردهای صورت گرفته برای‬ ‫افزایــش تولید باید ‪ ۸۰‬میلیارد دالر در طول هشــت ســال اینده‬ ‫ســرمایه گذاری در حوزه گاز انجام گیرد تا تولید گاز از رکورد یک‬ ‫میلیارد مترمکعبی فعلی به اســتانه ‪ ۱.۵‬میلیارد مترمکعب در روز‬ ‫برســد‪ .‬برای این منظور باید ســرمایه داخلی و خارجی به میدان‬ ‫ایــد‪ .‬برای مثال اکنــون بخش های زیادی از ســرمایه گذاری ها به‬ ‫هلدینگ های بزرگ اقتصادی واگذار شده و براورد می شود در طول‬ ‫پنج ســال اینده با افزایش تولید گاز مواجه شویم‪ .‬هم اکنون ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر عقد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی برنامه ریزی‬ ‫شــده و در بخش خارجی ‪ ۴۰‬میلیارد دالر تفاهم نامه امضا شــده‬ ‫که بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر ان به عقد قرارداد رســیده است‪ .‬با این‬ ‫وجود اما در شرایط فعلی چاره ای جز مدیریت مصرف وجود ندارد‪،‬‬ ‫مشــترکان باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند تا بتوان‬ ‫بدون مشــکل روزهای سرد را پشت سر گذاشت و بعد از ان به فکر‬ ‫توسعه طرح ها و افزایش تولید گاز بود‪ .‬در حال حاضر بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫پروژه مهم و اساسی صنعت گاز در کشور در حال اجراست که پس‬ ‫از گذر از ناترازی فعلی می توان با اهتمام بیشتری به ان ها پرداخت‪.‬‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات اب و فاضالب موسسه تحقیقات اب مطرح کرد؛‬ ‫ضرورتملزمشدنساختمان هایجدیدبهسیستمبازچرخانیاب‬ ‫مدیر مرکز تحقیقات اب و فاضالب موسســه‬ ‫تحقیقــات اب وزارت نیرو گفت‪ :‬ضروری اســت‬ ‫با توجه بــه وضعیت منابع اب‪ ،‬ســاختمان های‬ ‫جدیدی که احداث می شــوند ملزم به داشــتن‬ ‫سیستم های بازچرخانی اب شوند‪.‬‬ ‫عباس اکبــرزاده افزود‪ :‬اخیرا ً رئیس شــورای‬ ‫شهر‪ ،‬شــهردار را ملزم کرد که الیحه ای به شورا‬ ‫بیاورد که مشابه اصفهان و مشهد مصوبه هایی در‬ ‫خصوص بازچرخانی اب در ســاختمان ها داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن موضوعــی اســت که در‬ ‫استراتژی های خروجی نقشه راه تصفیه فاضالب‬ ‫کــه توســط مرکــز تحقیقــات اب و فاضالب‬ ‫تدوین شــده بود نیــز مورد تاکید قــرار گرفته‬ ‫بــود‪ .‬عضــو هیئت علمــی موسســه تحقیقات‬ ‫اب وزارت نیرو خاطرنشــان کرد‪ :‬پیشــنهاد ما‬ ‫این اســت که با توجه به اینکه ســاخت و ســاز‬ ‫در حال انجام اســت و شــهرهای جدیدی نیز‬ ‫ساخته می شوند در اولویت نخست‪ ،‬ساختمان های‬ ‫جدید و به ویژه در ســاخت شــهرهای جدید هم‬ ‫در فــاز طراحــی و هم در اجرا همــه تمهیدات‬ ‫و تجهیزاتی که در فراینــد بازچرخانی اب الزم‬ ‫اســت را در نظر بگیرند‪ .‬اکبرزاده گفت‪ :‬اگر قرار‬ ‫است این کار انجام شود بایستی در قالب مباحث‬ ‫الزامی ســاخت مسکن و در بســتر قانونی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬در این خصوص‬ ‫یــک راهنمــا تدوین شــد؛ اما به خاطــر اینکه‬ ‫راهنما بود و الزامی نبود نتوانســت منشا تحولی‬ ‫در ســاخت مسکن باشــد‪ .‬مدیر مرکز تحقیقات‬ ‫اب و فاضــاب موسســه تحقیقــات افــزود‪:‬‬ ‫اگرچــه تعدادی از ســازندگان مســکن به طور‬ ‫خودجــوش طراحــی و ســاخت ســامانه های‬ ‫بازچرخانی را در ســاختمان های خود در دستور‬ ‫کار قرار داده اند؛ ولی اجــرای عمومی ان همان‬ ‫گونه که توضیح داده شــد مســتلزم الزام قانونی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکبرزاده در باره وضعیت اســتفاده از پساب در‬ ‫کشور گفت‪ :‬برای استفاده از پساب سیستم های‬ ‫تصفیــه فاضــاب از گذشــته بحث هایی مطرح‬ ‫بــود و نهایت از ســال ‪ ۱۳۹۵‬تدوین نقشــه راه‬ ‫سیستم های تصفیه فاضالب مطرح شد که نتایج‬ ‫ان در دسترس است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همان زمان مرکز تحقیقات اب‬ ‫و فاضــاب به عنوان مجری ایــن طرح مباحث‬ ‫مربــوط را در همایش هــا و نشســت ها مطرح و‬ ‫پیگیری می کرد‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز تحقیقــات اب و فاضــاب‬ ‫موسســه تحقیقــات اب افــزود‪ :‬امســال ان‬ ‫پیگیری ها و پیشــنهادهای ارائه شــده در نقشه‬ ‫راه جــواب داد و قــدری امیــدواری ایجاد کرد‬ ‫البتــه نبایــد از نظر دور داشــت کــه وضعیت‬ ‫منابــع ابــی هــم در ایــن خصــوص بی تاثیر‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫اکبرزاده خاطرنشان کرد‪ :‬مهم ترین اتفاقی که‬ ‫در این اوضاع در حوزه اســتفاده از سیستم های‬ ‫تصفیــه فاضالب و به ویــژه بازچرخانی به عنوان‬ ‫منابع غیرمتعارف که مجبور هســتیم بخشی از‬ ‫کمبود اب را توسط این روش جبران کنیم افتاد‬ ‫مصوبه ای بود که امسال صادر شد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬این مصوبه که به صورت مشــترک‬ ‫توســط شــرکت مهندســی اب و فاضــاب و‬ ‫شــرکت مدیریت منابع اب مصوب و ابالغ شــد‬ ‫الــزام صنایع مختلف به تامیــن اب مورد نیاز از‬ ‫پساب است‪.‬‬ ‫مدیــر مرکز تحقیقات اب و فاضالب موسســه‬ ‫تحقیقــات اب ادامه داد‪ :‬مصوبــه مذکور نقطه‬ ‫عطفــی محســوب می شــود کــه با توجــه به‬ ‫کمبــود اب‪ ،‬در وهله اول صنایــع به دلیل انکه‬ ‫می تواننــد ارزش افــزوده باالیــی ایجــاد کنند‬ ‫نبایــد از اب باکیفیتی کــه می تواند به مصرف‬ ‫شــرب برســد جهــت تامیــن نیازهــای اب‬ ‫خنک کننده هــا و یــا فرایندهــای تولیدی خود‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیــر مرکز تحقیقات اب و فاضالب موسســه‬ ‫تحقیقــات اب افزود‪ :‬این مصوبه صــادر و ابالغ‬ ‫شــده؛ ولی طبیعتاً اجرای ان ممکن است کمی‬ ‫زمان بر باشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫دالیل کمبود مقطعی بنزین در‬ ‫شرق کرمان‬ ‫سرپرســت فرمانداری بم در پاسخ به چرایی تشکیل‬ ‫صف های بنزین در این شهرستان طی یکی دو روز اخیر‬ ‫با بیان اینکه کمبود بنزین از نظر تامین سهمیه نداریم‬ ‫تاکید کرد‪ :‬طی روزهای اخیر به دلیل سرما و یخبندان‬ ‫در جادهای استان و ســایر نقاط کشور‪ ،‬موضوع حمل‬ ‫و توزیع ســوخت با مشــکالتی مواجه شد که مقطعی‬ ‫بود‪ .‬محمد برزنگ با بیان اینکه امار مربوط به بارگیری‬ ‫تانکرها موجود اســت اما براساس شرایط موجود اجازه‬ ‫تردد در جاده ها نیافته بودند اظهارداشت‪ :‬مردم نگران‬ ‫تامین سوخت نباشند و بدون دلیل یا برای ذخیره بنزین‬ ‫به جایگاه سوخت مراجعه نکنند زیرا سبب تشکیل صف‬ ‫های طوالنی و افزایش مصرف فراتر از روزهای معمول‬ ‫می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬به طور متوسط در این هفته‬ ‫در چهار شهرستان شرقی استان کرمان روزانه بیش از‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار لیتر بنزین مصرف شــده که این مقدار بیش‬ ‫از مصرف روزانه در حالت عادی بوده اســت‪ .‬سرپرست‬ ‫فرمانداری بم ادامه داد‪ :‬خالء ایجاد شــده در چند روز‬ ‫اخیر باعث شــلوغی صف ها شــده است که باعث شده‬ ‫حتی بیش از مصرف روزانه معمول این منطقه در چند‬ ‫روز اخیر بنزین مصرف شــود‪ .‬به گفته وی دلیل اصلی‬ ‫وضعیت روزهای اخیر همین موضوع سرما و یخبندان‬ ‫جاده ها بوده اســت که سایر نقاط استان و کشور را نیز‬ ‫درگیر کرده اســت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬باوجود پیگیری های‬ ‫مستمر متاســفانه هنوز در سطح شهر صف های بنزین‬ ‫دیده می شود که بیشتر به دلیل ان است که شهروندان‬ ‫گمان می کنند کمبود بنزین رخ داده یا رخ خواهد داد‬ ‫لذا تالش دارند در همین مقطع زمانی باک بنزین خود‬ ‫را پُر کنند‪ .‬برزنگ اظهارداشــت‪ :‬به شــهروندان اعالم‬ ‫می کنیم هیچ مشکل و کمبودی در تامین سوخت وجود‬ ‫ندارد و نگران تامین بنزین خودرو نباشند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫براساس مستندات مربوط به حرکت تانکرهای سوخت‬ ‫که از روزهای قبل شروع شده‪ ،‬طی چند روز اینده این‬ ‫مساله برطرف خواهد شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫ورود بانک مرکزی به بازار ازاد ارز از امروز‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 5‬بهمنماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪948‬‬ ‫خبر‬ ‫شرایط برخورداری از مستمری با‬ ‫حداقل ‪ ١٠‬سال سابقه چیست؟‬ ‫سازمان تامین اجتماعی طبق «تبصره ‪ ١‬ماده ‪ ۷۶‬قانون‬ ‫تامین اجتماعی» مردان را با ‪ ۵۰‬سال سن و ‪ ٣٠‬سال سابقه‬ ‫و زنان را با ‪ ٣٠‬سال سابقه و ‪ ۴۵‬سال سن بازنشسته می کند؛‬ ‫اما شرایط برخورداری از مستمری با حداقل ‪ ١٠‬سال سابقه‬ ‫چیست؟ سازمان تامین اجتماعی اکنون ‪ ۴۵‬میلیون و ‪۶۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۸۳‬نفر از جمعیت کل کشــور (یعنی بیش از ‪۵۳‬‬ ‫درصد) را تحت پوشش حمایت های بیمه ای و درمانی قرار‬ ‫داده است‪ .‬اصلی ترین سازمان بیمه گر در ایران که مطابق با‬ ‫اخریــن امارها ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۷۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر را به عنوان‬ ‫مســتمری بگیر اصلی و ســه میلیون و ‪ ۱۲۳‬هزار و ‪۷۴۹‬‬ ‫نفر را در قالب مســتمری بگیر تبعی تحت حمایت داشته‬ ‫و در مجموع هفت میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار و ‪ ۴۴۹‬نفر جزو‬ ‫مستمری بگیران خانواده بزرگ تامین اجتماعی محسوب‬ ‫می شــوند‪ .‬جمعیتی که با پرداخت حق بیمــه در دوران‬ ‫اشــتغال‪ ،‬کسب سابقه الزم و سن مقرر در قوانین مربوطه‬ ‫می توانند در دوران بازنشستگی هم از مزایای معین در قانون‬ ‫این سازمان برخوردار شده و مستمری دریافت کنند‪.‬‬ ‫طبــق مقــررات مــاده ‪ ٧٦‬قانــون تامین اجتماعــی‬ ‫مستمری بگیران مرد‪ ،‬با ‪ ٦٠‬ســال سن و ‪ ٢٠‬سال سابقه‬ ‫پرداخت حق بیمه‪ ٥٠ ،‬سال سن و ‪ ٣٠‬سال سابقه پرداخت‬ ‫حق بیمه و نیز ‪ ٣٥‬ســال سابقه پرداخت حق بیمه (بدون‬ ‫شرط سنی) می توانند از سازمان تامین اجتماعی درخواست‬ ‫بازنشستگیکنند‪.‬‬ ‫زنان بیمه شده نیز با ‪ ۳۰‬سال سابقه و پرداخت (‪۳۰‬سال)‬ ‫حق بیمه و ‪ ۴۵‬سال سن می توانند از این قانون استفاده‬ ‫کنند‪ ٤٢ .‬سال سن و ‪ ٢٠‬سال سابقه اشتغال و پرداخت‬ ‫حق بیمه هم بــرای «زنان کارگر مشــمول قانون کار»‬ ‫لحاظ شــده اســت‪ .‬تبصره ‪ ٢‬ماده ‪ ٧٦‬این قانون نیز ‪٢٠‬‬ ‫سال سابقه متوالی یا ‪ ٢٥‬سال سابقه متناوب در کارهای‬ ‫ســخت و زیان اور بدون شرط سنی (برای زنان و مردان)‬ ‫را شرایط استفاده از مزیت های قانون بازنشستگی عنوان‬ ‫می کند‪ .‬اما شــرایط برخورداری از مســتمری با حداقل‬ ‫‪ ١٠‬سال ســابقه چیســت؟ رئیس اداره امور بازماندگان‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی در پاســخ به این پرســش به‬ ‫خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت‪ :‬برخورداری از مســتمری‬ ‫با حداقل ‪ ١٠‬ســال ســابقه‪ ،‬برای مردان (بیمه شدگان)‬ ‫دارای حداقل ‪ ٦٠‬ســال تمام ســن و زنان ‪ ٥٥‬سال تمام‬ ‫سن و ‪ ١٠‬سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪ .‬رضا دهقان زاده اظهارداشت‪ :‬این امکان برای‬ ‫بیمه شــدگان دارای حداقل ‪ ۳۵‬سال ســابقه فعالیت و‬ ‫پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی فراهم شده است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در اجرای مقررات جاری‪ ،‬برخی بیمه شدگان‬ ‫که «طبق اراء کمیســیون های پزشکی موضوع ماده ‪٩١‬‬ ‫قانون تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی شناخته شوند اما‬ ‫حائز شــرایط دریافت مستمری نشده و کمتر از ‪ ٦٠‬سال‬ ‫(مردان) و کمتر از ‪ ٥٥‬سال (زنان) باشند» نیز می توانند از‬ ‫این مستمری بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که بانک مرکزی از این به بعد به بازار ازاد وارد می شود و نرخ ساز خواهد بود‪ .‬محمدرضا فرزین در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت‪« :‬از امروز بانک مرکزی و صرافی ها‬ ‫ش از این نیز در برنامه ای تلویزیونی در این باره‬ ‫اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می دهند‪ .‬بانک مرکزی زین پس به بازار ازاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود‪ ».‬وی پی ‬ ‫اعالم کرده بود که در بازار ازاد هم ورود می کنیم و برخالف گذشته سعی می کنیم در این بازار هم نرخ سازی کنیم‪ ،‬چراکه هدف ایجاد ثبات ارزی در کشور است‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی در روز یکشنبه هفته‬ ‫جاری گفته بود که در بخشنامه جدید از روز سه شنبه (چهارم بهمن) فرصت حضور جدیدی به صرافی ها داده ایم و به انها گفته ایم به هر فرد می توانند تا ‪ ۵۰۰۰‬یورو ارز بفروشند و اگر محدودیت سقف خرید‬ ‫برای صرافی ها تعیین کردیم به دلیل این است که می خواهیم معامالت ارز به سمت عرضه مثبت باشد‪ .‬به گفته فرزین‪ ،‬اگر از روز سه شنبه که خرید و فروش ارز توسط صرافی ها اغاز می شود محدودیتی برای‬ ‫صرافی ها به وجود بیاید در بازار متشکل در قالب حراج به انها ارز می فروشیم و به دنبال این هستیم که در بازار ازاد به یک نرخ ساز تبدیل شویم‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد اعالم کرد‬ ‫نفع‪ ۲۷۵۰‬میلیارد تومانی مردم از خرید خودرو بورسی‬ ‫وزیر اقتصاد از پابرجا ماندن یارانه نان در سال اینده خبر داد و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬امروز بیش از ‪ ۲۷۵۰‬میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر‬ ‫از قیمــت خرید در بازار ازاد اســت و این پول در جیب مردم باقی‬ ‫مانده اســت‪ .‬وزارت صمت هم در پی زمان بندی منظم برای عرضه‬ ‫خودرو در بورس کاالست‪.‬‬ ‫احسان خاندوزی ســخنگوی اقتصادی دولت(سه شنبه) در ابتدای‬ ‫نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه ها با بیان اینکه به دنبال‬ ‫شفاف ســازی در بودجه کشور و اصالح ساختار هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایش میزان حقوق کارکنان دولت که در میانه ســال اضافه شده‬ ‫بــود و جزو قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬نبــود و بعد از اصالح قانون اضافه‬ ‫شد‪ ،‬رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه کرده که باید در مقایسه‬ ‫اعداد الیحه با اعداد قانون بودجه این دقت را در نظر داشته باشیم‪.‬‬ ‫دولت به دنبال افزایش هزینه ها و انبساط بودجه نیست‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬احســاس اینکه دولت در حال حرکت به ســمت‬ ‫افزایش هزینه ها و انبساط بودجه است‪ ،‬ناشی از سوء برداشت هاست‪.‬‬ ‫چون در شــرایطی هســتیم که اولویت اصلی دولت کنترل کسری‬ ‫بودجه‪ ،‬کنترل رشــد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار دارایی هاست‬ ‫که در مجموع به مهار تورم کمک کند‪ .‬خاندوزی با اشــاره به دیگر‬ ‫ویژگی هــای الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۲‬گفت‪ :‬ســقفی برای تســهیالت‬ ‫تکلیفی شــبکه بانکی برای اولین بار در الیحه بودجه اینده تعیین‬ ‫شده که امیدواریم مجلس همراهی کند تا رقمش تغییر نکند؛ این‬ ‫امر کمک می کند به اینکه رابطه دولت با شــبکه بانکی کشــور و‬ ‫میزان فشــاری که از ناحیه بودجه می توانــد به ناترازی های بانکی‬ ‫وارد شــود کاهش یابد‪ .‬وزیر امور اقتصــادی و دارایی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫زمینه طرح های عمرانی هم استفاده از ابزار مالی درون سالی که به‬ ‫مدیریت ناترازی های ابتدا و انتهای سال کمک می کند و هم سهم و‬ ‫ضریبی که استان های محروم تر کشور در هزینه های عمرانی سال‬ ‫اینده دارند‪ ،‬قابل توجه اســت‪ .‬خاندوزی افزود‪ :‬در خصوص استان‬ ‫لرســتان ‪ ۱۱۰‬درصد‪ ،‬سیستان و بلوچســتان ‪ ۱۰۹‬درصد‪ ،‬کرمان‬ ‫‪ ۱۰۱‬درصد و کهگیلویــه و بویراحمد ‪ ۱۲۳‬درصد و مواردی از این‬ ‫دست جزو هدف گیری های توزیع عادالنه منابع منطقه ای است‪.‬‬ ‫کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدی‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در مورد درامد نفتی‪ ،‬دولت تالش کرد بیش براورد‬ ‫نداشــته باشــد و عدد واقع بینانه ای را در نظر بگیرد‪ .‬همچنین در‬ ‫مورد بخش تولید هم برای دومین ســال پیاپی کاهش نرخ مالیات‬ ‫بر شــرکت های تولیدی را مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم‬ ‫ان را تایید کند‪ .‬سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه عدالت در‬ ‫پرداخت ها‪ ،‬حمایت از ســهامداران خرد و بازار ســرمایه و واگذاری‬ ‫اموال مازاد هم در الیحه بودجه ســال اینده مورد تاکید قرار دارد‪،‬‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬در هفته های اینده شــاهد بهره بــرداری از مجموعه‬ ‫پروژه هایی هســتیم که از دهه فجر تا پیش از پایان سال رونمایی‬ ‫می شــود‪ .‬از جمله اغاز بهره برداری از پاالیشگاه ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫که ظرفیت فــراوری گاز را به حدود ‪ ۵۶‬میلیون مترمکعب در روز‬ ‫می رســاند و اغاز بهره داری از اولین ســکوی تولید فاز ‪ ۱۱‬پارس‬ ‫جنوبی که ‪ ۱۲‬میلیون متر مکعب گاز خام در روز را تولید می کند‪.‬‬ ‫خاندوزی افزود‪ :‬طرح جمع اوری گازهای همراه نیز به طور رســمی‬ ‫تا پایان سال به بهره برداری می رسد‪ .‬طرح تثبیت ظرفیت پاالیشگاه‬ ‫ابادان هم در دســتور کار است که امسال افتتاح می شود و ظرفیت‬ ‫جدید پاالیشــی ‪ ۲۱۰‬هزار بشــکه را به همراه خواهد داشت‪ .‬وزیر‬ ‫اقتصاد افزود‪ :‬طرح تکمیل پاالیشگاه اصفهان با هدف تولید گازوئیل‬ ‫کم گوگرد و گازرســانی به روســتاهای جدید و بهره برداری رسمی‬ ‫بخشی از خط لوله گاز ایرانشــهر به چابهار هم در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬خاندوزی با اشاره به بهره برداری از طرح های ابی و نیروگاهی‬ ‫گفــت‪ :‬در دهه فجر و تا پایان ســال‪ ،‬طرح هــای جدید نیروگاهی‬ ‫ابگیری ســدها و ابرسانی به روســتاها در دستور کار قرار دارد که‬ ‫جزئیات ان را اطالع رســانی خواهیم کرد‪ .‬بیــش از ‪ ۷۰۰‬کیلومتر‬ ‫مسیر بزرگراهی هم به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وزارت صمت در پی زمان بندی منظم‬ ‫برای عرضه خودرو در بورس است‬ ‫وزیر اقتصاد با اشــاره به عرضه خودرو در بورس اظهار کرد‪ :‬این امر‬ ‫یک ســازوکار است و دولت برای تامین منفعت مردم در این زمینه‬ ‫دو اقدام را در دســتور کار داشته است؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه‬ ‫عرضه و یکی اقدامات ناظر به کوتاه کردن دست دالالن از این عرصه‬ ‫بود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬یکی از راه های کوتاه کردن دست دالالن‪ ،‬عرضه‬ ‫خودرو در بورس کاالست که امارها نشان می دهد از روش های قبلی‬ ‫موثرتر اســت ‪ .‬اگر کارشناسان اقتصادی روش های دیگری هم ارائه‬ ‫دهند‪ ،‬استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫خانــدوزی تاکید کرد‪ :‬امروز بیــش از ‪ ۲۷۵۰‬میلیارد تومان قیمت‬ ‫خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار ازاد اســت و این میزان‬ ‫در جیب مردم باقی مانده است‪ .‬وزارت صمت هم در پی زمان بندی‬ ‫منظم برای عرضه خودرو در بورس کاالست‪.‬‬ ‫روزانه ‪ ۵۰۰۰‬تن ارد یارانه ای به نان تبدیل نمی شود!‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولت با اشــاره بــا اجرای فــاز اول طرح‬ ‫هوشمندســازی یارانه ارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با اجرای این طرح مشخص‬ ‫شــد روزانه حداقل ‪ ۵۰۰۰‬تن از ‪ ۲۱‬هزار تن ارد یارانه ای از شبکه‬ ‫توزیع خارج می شــود و به نان تبدیل نمی شــود‪ .‬شناســایی این‬ ‫هدررفت‪ ،‬دستاورد فاز اول طرح است که متاسفانه با شیطنت های‬ ‫سیاست زده ای‪ ،‬به عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد‪.‬‬ ‫یارانه نان حذف نمی شود‬ ‫وی بــا بیان اینکه در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت‬ ‫گرفته خواهد شــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت سیزدهم یارانه نان را حذف‬ ‫نخواهد کــرد؛ یارانه نان از ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان در قانون بودجه‬ ‫امســال به ‪ ۱۰۴‬هزار میلیارد تومان در الیحه پیشــنهادی بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬افزایش یافته اســت‪ .‬خاندوزی با یاداوری اینکه در فاز اول‬ ‫اجرای این طــرح بیش از ‪ ۹۸‬درصد نانوایی های کشــور مجهز به‬ ‫مکانیســم رصد هوشــمند توزیع ارد شــدند‪ ،‬اظهار کرد‪ ۵۸ :‬هزار‬ ‫نانوایی در شــهرها و ‪ ۱۸‬هزار نانوایی در روســتاها به این سیستم‬ ‫مجهز شده اند‪ .‬امیدوارم فاز دوم این طرح تا پایان سال در تمام ‪۳۰‬‬ ‫استان کشور اجرا شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنابراین خبری از ازادســازی قیمــت نان وجود ندارد‬ ‫و محدودیتــی هم در تعــداد عرضه نان وجود نــدارد‪ .‬ضمن انکه‬ ‫محدودیت تخصیــص ارد به نانوایان نیز در مرحله دوم برداشــته‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وزیر اقتصاد با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان‬ ‫دولت برای سال اینده اظهار کرد‪ :‬در الیحه ‪ ۱۴۰۲‬ضریب میانگین‬ ‫افزایش حقوق در نظر گرفته شــده که بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬درصد خواهد‬ ‫بود که به تناســب رده های حقوقی‪ ،‬رویکرد توازن و ایجاد عدالت را‬ ‫رعایت می کنیم‪ .‬ما برای اینکه میزان پیشنهادی افزایش حقوق در‬ ‫کشور به تورم دامن نزد تالش کردیم اندازه حداکثر میزان افزایشی‬ ‫که در دخل دولت و درامد بودجه ممکن است را در حقوق کارکنان‬ ‫دولت لحاظ کنیم‪.‬‬ ‫وضع منابع ارزی کشور خوب است‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور و‬ ‫مدیریــت این بازار تاکید کرد‪ :‬بنا به اعالم رییس کل بانک مرکزی‪،‬‬ ‫وضعیت منابع ارزی کشــور خوب اســت‪ .‬حتی بــه جهت کنترل‬ ‫مصارف ارزی کشور هم وضعیت مطلوبی داریم و بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نیازهای ارزی کشور در بازار رسمی یعنی سامانه نیما و بازار متشکل‬ ‫برای اســکناس ارزی تامین می شود‪ .‬خاندوزی گفت‪ :‬متاسفانه در‬ ‫شــبکه ها و کانال هایی که خرید و فــروش کاغذی و قمار ارز انجام‬ ‫می شــود‪ ،‬بدون توجه به منابع ارزی کشور و درامد صادرات نفتی‬ ‫و غیرنفتی کشــور‪ ،‬شــاهد افزایش نرخ در این بازارها بوده ایم که‬ ‫امیدواریم دســتگاه هایی که در این زمینه از سوی دولت مسئولیت‬ ‫دارنــد‪ ،‬نقش خود را در این بازارهــای کاغذی و مهار ان به خوبی‬ ‫ایفا کنند‪.‬‬ ‫سفرهای ارزی رییس بانک مرکزی به کشورهای شریک تجاری‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکید رئیس جمهوری این اســت که بانک مرکزی تمام‬ ‫اهتمــام خود را برای ایجاد ثبات ارزی به کار بگیرد‪ .‬در این راســتا‬ ‫رییس کل بانک مرکزی ســفرهایی به کشــورهای شریک تجاری‬ ‫داشــت ه است تا هم اســان تر و در زمان کوتاه تری منابع ارزی الزم‬ ‫را تامین کنیم و هم برنامه ریزی الزم برای مبادله ارز داشــته باشیم‬ ‫تا ثبات را به بازار ارز بازگرداند‪ .‬وزیر اقتصاد درباره وضعیت ســامانه‬ ‫مودیــان و پیگیری دولــت در این زمینه گفت‪ :‬ســامانه مودیان و‬ ‫پایانه های فروشــگاهی جزو اصالحات ســاختاری نظام مالیاتی و‬ ‫شفافیت معامالت اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکالت‬ ‫حوزه قضائی و پرونده در حوزه معامالت شــرکت های اقتصادی به‬ ‫حداقل خواهد رســاند‪ .‬خاندوزی گفت‪ :‬دولت ســیزدهم در زمان‬ ‫شــروع به کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه های فروشگاهی و‬ ‫سامانه مودیان به پایان رسیده بود‪ ،‬اما تقریباً پیشرفت جدی در این‬ ‫زمینه حاصل شــده بود که با توجه به اینکه اهتمام جدی دولت و‬ ‫وزارت اقتصاد بر این است که این طرح حتماً باید عقب افتادگی های‬ ‫پیشــین را جبران کند دوران مربوط به تســت گرم و سرد سامانه‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫اخطار و جریمه برای شــرکتهایی که به سامانه مودیان و پایانه های‬ ‫فروشگاهی ملحق نشدند‬ ‫جلیل ساالری معاون وزیر نفت‪:‬‬ ‫االیندگی مازوت باید در نیروگاه ها مدیریت شود‬ ‫ســاالری معاون وزیر نفت با بیان اینکه ســولفور زدایی از نفت‬ ‫کوره برای هر پاالیشــگاه ‪ ۲‬الی ‪ ۳‬میلیارد دالر هزینه دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کشورهای واردکننده مازوت از ما‪ ،‬با استفاده از فیلتر االیندگی ان‬ ‫را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫تهرانی ها طی ‪۳۲‬روز اول زمستان‪۲۱ ،‬روز «هوای سمی» تنفس‬ ‫کردند‪ .‬با این وجود خبری از استاندارد سازی گازوییل و نفت کوره‬ ‫به عنوان متهمان اصلی الودگی هوا نیست‪.‬‬ ‫البته مهدی اســامی پناه رییس ســازمان استاندارد به تازگی از‬ ‫تدوین استاندارد این سوخت های االینده تا پایان امسال خبر داده‬ ‫اســت‪ .‬اما مساله اینجاســت که وزارت نفت که با وجود گذشت ‪۳‬‬ ‫سال از موعد مقرر هنوز کاری برای اجرای طرح کهاب نکرده و در‬ ‫ماه های گذشــته کیفیت را فدای کمیت بنزین کرده‪ ،‬تا چه اندازه‬ ‫قرار اســت که به استانداردهای جدید این ســوخت های االینده‬ ‫پایبند باشد‪ .‬استانداردی که جلیل ساالری معاون اوجی هزینه ان‬ ‫را بسیار باال دانســته و به بازار می گوید‪ :‬تولید مازوت استاندارد و‬ ‫ســولفور زدایی از نفت کوره برای هر پاالیشگاه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫هزینه دارد‪ .‬به همین دلیل چگونگی و نحوه تامین منابع الزم برای‬ ‫اجرای ان اهمیت باالیی دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بخشی از منابع الزم برای سولفور زدایی از مازوت طبق‬ ‫قانون بودجه قرار است که از محل تفاوت کیفی سازی تامین شود‪.‬‬ ‫البته پیشنهاد ما این است که درامد ناشی از عوارض االیندگی در‬ ‫قانون صرف طرح های توســعه ای مربوط به هوای پاک و کاهش‬ ‫االیندگی و پروژه هایی از این دســت شــود‪ .‬به باور من کسی که‬ ‫صنعت سبز دارد‪ ،‬نباید عوارض و االیندگی پرداخت کند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت پخش و پاالیش همچنین در پاســخ به این‬ ‫ســوال که اســتاندارد نفت کوره از چه تاریخی در کشــور اجرایی‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬به بازار گفت‪ :‬پروژه هایی برای استاندارد سازی نفت‬ ‫کوره دیده شــده و در شــرکت های پاالیشــی برنامه ریزی هایی‬ ‫صورت گرفته و به تدریج در حال انجام است‪.‬‬ ‫همچنین مدل هایی نیز برای ســرمایه گذاری در پاالیشــگاه ها‬ ‫دیده شــده اســت‪ .‬به موازات این کارها مجوزهای زیست محیطی‬ ‫هم اخذ میشود‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت همچنین در پاســخ به این سوال که با توجه به‬ ‫شرایط و کیفیت هوای بسیاری از کالن شهرهای کشور‪ ،‬استاندارد‬ ‫ســازی مازوت امسال اجرایی می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬اجرای یکباره این‬ ‫طرح شدنی نبوده و امسال شرایط برای ان فراهم نیست‪.‬‬ ‫نیروگاه ها عامل االیندگی هوا هستند؟‬ ‫او همچنیــن در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تــوپ‬ ‫االیندگــی باالی مازوت های تولید شــده در کشــور را به زمین‬ ‫نیــروگاه انداختــه و می گوید‪ :‬ســولفور زدایی از نفــت کوره در‬ ‫پاالیشــگاه ها ســرمایه گذاری باالیی نیــاز دارد و به همین دلیل‬ ‫به موازات پاالیشــگاه باید در نیروگاه ها هم ســرمایه گذاری های‬ ‫متعددی در این حوزه صورت گیرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت همچنین ادامه داد‪ :‬در بســیاری از نیروگاه های‬ ‫سایر کشورها از زغال سنگ استفاده می شود‪ ،‬اما سطح االیندگی‬ ‫ها به دلیل فیلترهایی که استفاده می کنند‪ ،‬کمتر از ماست‪.‬‬ ‫ســاالری ادامه داد‪ :‬همین نفت کوره ای کــه ما صادر می کنیم‬ ‫عمدتا مصرف حرارتی داشــته و در نیروگاه های ســایر کشــورها‬ ‫مصرف می شــود‪ .‬اما در نیروگاه با استفاده از فیلترها بحث انتشار‬ ‫االینده ها را مدیریت می کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» به کارگردانی لیلی عاج برای حضور در جشنواره فیلم فجر اماده نمایش شد‪ .‬لیلی عاج سال هاست که در تئاتر تجربه کارگردانی نمایش های متعددی‬ ‫همچون «کجایی ابراهیم»‪« ،‬خواب زمستانی»‪« ،‬قند خون» و «کمیته نان» را داشته و چند ماهی است که نخستین تجربه فیلم سینمایی خود را به عنوان کارگردان جلوی دوربین برده‬ ‫است‪ .‬طبق اعالم روابط عمومی فیلم‪ ،‬او در این فیلم که «سرهنگ ثریا» نام دارد از زاویه ای متفاوت به حضور سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در پادگان اشرف پرداخته است‪ .‬لیل‬ ‫عاج سال گذشته نمایش «بابا ادم» را با همین مضمون در تئاتر شهر به صحنه برده بود‪« .‬سرهنگ ثریا» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج و تهیه کنندگی جلیل شعبانی تولید شده‬ ‫و پس از طی مراحل فنی برای حضور در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر اماده نمایش شده است‪« .‬سرهنگ ثریا» تازه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است و در خالصه‬ ‫داستان ان امده است‪« :‬این راه با گریه باز نمیشه!»‪ .‬اسامی بازیگران و دیگر عوامل این فیلم هنوز منتشر نشده است‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫مدارسدنیابا شاخص الودگی‪ 150‬هوا‪ ،‬تعطیل نمی شوند‬ ‫وزیر اموزش و پرورش درباره اظهارات اخیر خود مبنی بر درخواست تجدید‬ ‫نظر در تغییر شاخص های در نظر گرفته شده الودگی هوا برای تعطیلی‬ ‫مدارس‪ ،‬گفت‪ :‬من شاخص های الودگی هوا در دنیا را دیدم و کاری هم در‬ ‫این زمینه بچه های المپیادی ما انجام دادند و من بعد از ان موضع گیری‬ ‫کردم‪ .‬در دنیا مدارس را به دنبال این شاخص الودگی هوا (شاخص ‪)۱۵۰‬‬ ‫تعطیل نمی کنند‪ .‬سالمت دانش اموز اولویت و اصل اول ما است اما نه اینکه‬ ‫با شاخص الودگی ‪ ۱۵۰‬تعطیل کنیم‪ .‬یوسف نوری در اختتامیه سومین‬ ‫جشنواره طب ایرانی تاکید کرد‪ :‬در دنیا تا وقتی شاخص الودگی کمتر از‬ ‫‪ ۲۰۰‬باشد‪ ،‬تعطیلی مدارس نداریم و من روز گذشته هم شاخص ها را رصد‬ ‫کردم که هنوز به ‪ ۲۰۰‬نرســیده بودیم‪ .‬این موضِ ع خود را ان شاءاهلل در‬ ‫هیئت دولت هم مطرح خواهم کرد؛ همانگونه که مقاله مطالعه انجام شده‬ ‫را به دکتر عین اللهی تقدیم کردم‪ .‬در دنیا در موقعیت الودگی هوای بنفش‬ ‫مقطع متوسطه را هم اصال تعطیل نمی کنند و در دوره ابتدایی برخی جاها‬ ‫مدارس را تعطیل می کنند‪ .‬کشورهایی نظیر مکزیک‪ ،‬فرانسه و ‪ ...‬با گذر‬ ‫شاخص الودگی از ‪ ۳۰۰‬به بعد تعطیل می کنند‪.‬‬ ‫نــوری تاکید کرد‪ :‬خواهش می کنم منابع علمی و تجارب دنیا را در این‬ ‫زمینه نگاه کنید و صرفا به بخش نامه ســال ‪ ۱۳۹۷‬هیئت وزیران در این‬ ‫حیطه اکتفا نکنید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته بچه ها باید ماسک بزنند و رعایت‬ ‫کنند ولی نباید جریان تعلیم و تربیت به عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی‬ ‫و فرهنگی تعطیل شود‪ .‬وزیر اموزش و پرورش با اشاره به همکاری اموزش‬ ‫و پرورش و وزارت بهداشت برای اغاز طرح نهضت سواداموزی سالمت برای‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بسیاری از مدارس و دانشگاه های کشور ما اموزش‬ ‫محور هســتند که مرحله اول سواد و نسل اول است اما نسل دوم سواد‪،‬‬ ‫پژوهش محور اســت‪ .‬نسل سوم سواد‪ ،‬عملکردی است که به دانشگاه ها‬ ‫و مدارس مبتنی بر عملکرد و کارافرینی‪ ،‬دانشــگاه های نسل سوم گفته‬ ‫می شود‪ .‬نسل چهارم سواد نیز به معنای نمایش گذاشته شدن مسئولیت‬ ‫اجتماعی توســط افرادی است که ســواد می اموزند‪ .‬نوری ادامه داد‪ :‬در‬ ‫کتاب های درسی درباره سالمت‪ ،‬بحث های متعددی داریم اما به دلیل ان‬ ‫که دانش اموزان فقط از خواندن این درس ها نمره می گیرند‪ ،‬این مطالب در‬ ‫کتاب ها به جایی نمی رسد‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬زمانی بررسی کردیم که میزان مصرف دارو‬ ‫سه برابر استاندارد جهانی بود؛ بنابراین باید کاری کنیم که دانش اموزان به‬ ‫سواد عملکردی برسند و مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ت دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طب سنتی یکی از‬ ‫بر اینکه طب سنتی اصالت و هوی ‬ ‫تاکیدات مقام معظم رهبری است و توجه به طب سنتی باعث می شود‬ ‫دانش اموز با فرهنگ غنی کشور خود اشنا و پیوند داده شود‪.‬‬ ‫نوری در خاتمه اظهار کرد‪ :‬ظرفیت خوبی وجود دارد که برای معلمان و‬ ‫دانش اموزان و اولیاء به روش های روز‪ ،‬محتوای مناســب بر اساس ذائقه‬ ‫ان ها تولید کنیم‪ .‬بیش از ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر دانش اموز پایه اول تا‬ ‫دوازدهم داریم‪ ،‬چهار میلیون نفر کودکستانی و‪ ۲.۴‬میلیون نفر معلم شاغل‬ ‫و بازنشسته داریم و به دلیل ارتباط با اولیای دانش اموزان‪ ،‬بستر بزرگی برای‬ ‫اموزش طب سنتی داریم‪ .‬در شبکه شاد به صورت همزمان‪ ۲ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار نفر از این شبکه استفاده می کردند و این نشان می دهد که انجا‬ ‫هم بستر خوبی برای اموزش وجود دارد‪.‬‬ ‫لزوم پوست اندازی سازمان های فرهنگی در کشور‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی معتقد است اگرچه‬ ‫تزریق و خلق فکر نو در کشور توسط سازمان تبلیغات و حوزه هنری‬ ‫اغاز شده ولی سازمان های فرهنگی نیاز به پوست اندازی دارند تا بتوان‬ ‫نقشه موفقیت را ترسیم و عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫رضا تقی پور با اشــاره به بیانات هفته گذشــته رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی در دیدار با مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی اظهار داشت‪:‬‬ ‫ابراز خرسندی رهبر حکیم انقالب از فعالیت های سازمان تبلیغات و‬ ‫حوزه هنری‪ ،‬ستودنی است به عقیده من باید اذعان داشت که تزریق و‬ ‫خلق «فکر نو» در کشور توسط این دو نهاد فرهنگی و هنری انقالب‬ ‫اغاز شده اما فراگیرشدن تولید و خلق «فکر نو» نیاز به تالش گسترده‬ ‫و برنامه ریزی دقیق دارد‪ .‬بر این اساس سازمان ها و نهادهای فرهنگی‬ ‫هنری کشور‪ ،‬نیاز به پوســت اندازی دارند تا با تحقیق و ساز و کاری‬ ‫طراحی شــده و بهره گیری از ان‪ ،‬نقشه موفقیت را ترسیم و عملیاتی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ابراز خرسندی رهبر معظم انقالب اسالمی درخصوص‬ ‫فعالیت هایسازمانتبلیغاتاسالمیوحوزههنریستودنیاست‪،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬نهادهای مختلفی در کشور در حوزه فرهنگ فعالیت می کنند و‬ ‫یکی از این نهادهای موثر و فعال‪ ،‬سازمان تبلیغات اسالمی است که با‬ ‫حضور مدیری جوان و خوش فکر‪ ،‬که سکان مسئولیت و راهبری این‬ ‫نهاد را به عهده دارد‪ ،‬تولیدات و تالش های فرهنگی اش گســترش و‬ ‫جهت گیری ها به ویژه برای جذب جوانان‪ ،‬نوجوانان و حضور موثر انها در‬ ‫عرصه های فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬دینی و حماسی افزایش یافته است ‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون مشــترک حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی‬ ‫افزود‪ :‬اگرچه تالش مدیران سازمان تبلیغات اسالمی ستودنی است اما‬ ‫در این میان مسئله ای که اهمیت داشته و جزو ماموریت و رسالت این‬ ‫سازمان محسوب می شود‪ ،‬فعالیت های سازمان تبلیغات اسالمی با تاثیر‬ ‫از بیانیه گام دوم انقالب است که طبق این رسالت باید انتقال معارف‬ ‫و مفاهیم انقالب اســامی به نسل جوان و به ویژه نوجوان را در راس‬ ‫ماموریت های خود قرار دهد‪.‬‬ ‫وی به فعالیت های سازمان تبلیغات اسالمی درخصوص تولیدات هنری‪،‬‬ ‫پویش های مردمی‪ ،‬تولیدات رسانه ای و مواردی از این قبیل اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مجموعه های بســیاری در کشور وجود دارند که هر کدام به‬ ‫موازات یکدیگر کار فرهنگی و انقالبی انجام می دهند‪ ،‬اما این سازمان‬ ‫تبلیغات اسالمی است که در سطوح راهبری باید بیش از پیش در زمینه‬ ‫هماهنگی بین مجموعه ها‪ ،‬ایفای نقش کند و الگویی مشخص برای‬ ‫تولیدات هنری و تالیفات فرهنگی ارائه دهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬باید این موضوع‬ ‫را مد نظر داشــت که در حال حاضر رســانه ها‪ ،‬نهادها و دستگاه های‬ ‫بسیاری در عرصه فرهنگی هنری فعالیت و اثار متعددی را هر ساله‬ ‫با عنوان «فکری نو» در جامعه عرضه می کنند‪ ،‬اما باید در این مسیر‬ ‫نقش سازمان تبلیغات اسالمی را مشخص کرد‪ ،‬چراکه این سازمان باید‬ ‫با هدف گذاری درست‪ ،‬نخ تسبیحی برای دیگر موسسات و نهادها در‬ ‫حوزه تولید اید ه و فکر نو باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬انچه در روزهای اخیر رهبر معظم انقالب درباره تولید‬ ‫«فکر نو» در جامعه مطرح کرده اند‪ ،‬به حتم کار سازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫و دیگر مجموعه های فرهنگی را سخت تر و بیشتر می کند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که اگر سازمان تبلیغات اسالمی‪ ،‬بافت اجتماعی مناسبی برای‬ ‫فعالیت های فرهنگی‪ ،‬پدید اورد به نشر فرهنگ و ارتقاء سواد رسانه ای‬ ‫جامعه‪ ،‬کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬وزیر ارشاد‪:‬‬ ‫تغییر جدی در موضوع پاسداشت زبان فارسی به وجود می اوریم‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی با تاکید بر ضرورت ایجاد تغییر‬ ‫جدی در موضوع پاسداشــت زبان فارسی گفت‪ :‬ساختار دبیرخانه‬ ‫صیانت از زبان فارسی باید تغییر و در رسیدگی به حوزه تخلفات‬ ‫ورود و به موارد رسیدگی کند‪.‬‬ ‫محمدمهدی اسماعیلی در نشست اعضای شورای پاسداشت زبان‬ ‫فارسی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد به اهمیت‬ ‫توجه به حوزه زبان فارسی تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با بیان اینکه هنوز به وضعیت‬ ‫مطلوبی از نظر زبان فارســی نرســیده ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زبان فارسی‬ ‫اسیب زیادی دیده و وظیفه داریم این وضعیت را به وضعیت قابل‬ ‫قبول تغییر دهیم‪ ،‬باید برای بهبود شرایط پاسداشت زبان فارسی‬ ‫تــاش کنیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه کاســتی های زیادی در حوزه‬ ‫پاسداشت زبان فارسی وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬کاستی هایی که در سطح‬ ‫شهر می بینیم‪ ،‬تناسبی با این مسائل ندارد‪ .‬تغییر جدی در موضوع‬ ‫جدول‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬از مجسمه های زیبای ساخته پرویز تناولی‪ -‬سنجاب محبوب کارتونی‪ -‬داستانی کوتاه نوشته ماکسیم گورکی‪-2‬‬ ‫در امانت روا نیست‪ -‬غذای محلی و سنتی کرمانشاه‪ -3‬قدر و منزلت‪ -‬بلند مرتبه‪ -‬کشور افریقایی در همسایگی‬ ‫تانزانیا‪ -4‬قطعه شعری معروف از نیمایوشیج ‪ -‬صفتی برای شیطان‪ -5‬مهارت‪ -‬بافته شده‪ -‬احاد‪ -6‬داستانی نوشته‬ ‫علی موذنی‪ -‬ترانه‪ -‬چه بسیار‪ -7‬چاه عمیق‪ -‬درخواست عاجزانه‪ -‬نام دیگر مسجد نصیرالملک در شیراز‪ -8‬رمق‬ ‫اخر‪ -‬شــهری در استان اردبیل‪ -‬شخصی که نویسنده‪ ،‬حوادث داستان را از زبان او نقل می کند‪ -‬طرف‪ -9‬شبکه‬ ‫تلویزیونی استان مرکزی‪ -‬کاالهایی که به کشور دیگر فرستاده می شود‪ -‬سودای ناله‪ -10‬پاکیزه‪ -‬بسیار مهربان‪-‬‬ ‫زدودن‪ ،‬پاک کردن‪ -11‬مربوط به هنر‪ -‬پیشتاز لشکر‪ -‬خداوندی‪ -12‬از جنس اهن‪ -‬قلب قران‪ -13‬رشته های چرمی‬ ‫که بر شانه لباس های نظامی می اویزند‪ -‬قابل اجرا‪ -‬از سری فیلم های قصه های مجید ساخته کیومرث پوراحمد‪-14‬‬ ‫بازیگر خانم سریال نمایش خانگی بی گناه‪ -‬راوی مجموعه مستند تلویزیونی»روایت فتح»‪ -15‬بین زنجان و تبریز‪ -‬به‬ ‫طور ناگهانی‪ -‬طرد شده‪.‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مداخله کردن‪ -‬نعش‪ -‬بلدرچین‪ -2‬گشت و گذار‪ -‬نوعی هواپیمای جنگی‪ -‬مکمل رنگ نارنجی‪ -3‬از عالی ترین‬ ‫نمونه های معماری اسالمی هند‪ -‬ماه گرم‪ -‬فاعل‪ -4‬نفس خسته‪ -‬رمانی نوشته فهیمه رحیمی‪ ،‬بانوی فقید ادبیات‬ ‫داســتانی‪ -‬گلی زیبا و خوشبو‪ -5‬کوره گچ پزی‪ -‬پایتخت سری النکا‪ -‬هیزم‪ -6‬پایتخت سابق قزاقستان‪ -‬رازدار‬ ‫نیست‪ -7‬بستر‪ -‬گوشه ای در دستگاه چهارگاه‪ -‬روز گذشته‪ -8‬کاشتن بوته برنج‪ -‬بخشندگی‪ -‬شکلک‪ -‬مقدار‬ ‫اندک‪ -9‬رب النوع خورشید در مصر باستان‪ -‬سریال نمایش خانگی در حال پخش ساخته امیرحسین ترابی با بازی‬ ‫امیر اقایی و سارا بهرامی‪ -‬دستگاه قدیمی نمایش‏فیلم‪ -10‬گروهی از گیاهان علفی که در مراتع می رویند‪ -‬شیر‬ ‫بیشه‪ -11‬پناهگاه‪ -‬صداها‪ -‬گردنده‪ -12‬محکم و بنیادی‪ -‬هنر نقاشــی روی شیشه‪ -‬گشاده‪ -13‬نفرین‪ -‬غرور‪-‬‬ ‫خوشایند‪ -14‬فرزند عرب‪ -‬شکلی هندسی‪ -‬زیرک‪ -15‬کلمه پرسش‪ -‬شعله اتش‪ -‬روزانه‪.‬‬ ‫پاسداشت زبان فارسی به وجود می اوریم‪ ،‬ساختار دبیرخانه صیانت‬ ‫از زبان فارســی باید تغییر و در رسیدگی به حوزه تخلفات ورود و‬ ‫به موارد رسیدگی کند‪.‬‬ ‫فرهنگستان زبان فارسی باید بیشتر پشتیبانی کنند‬ ‫اسماعیلی با اعالم امادگی کامل برای تقویت ساختار دبیرخانه‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬فرهنگستان زبان فارسی باید بیشتر پشتیبانی کنند‬ ‫و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در حوزه اجرا بر اعمال موارد‬ ‫تصویب شده در فرهنگستان تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی پیش از این نوشــتن نام خودرو به التین افتخار بود‬ ‫اما این روزها با همکاری بخش های مختلف در نگارش نام فارسی‬ ‫با رسم الخط فارسی تالش می شود‪ .‬همچنین در تبلیغات شهری‪،‬‬ ‫سازمان صدا و سیما و بخش های دیگر تالش شده است‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫لیلی عاج با «سرهنگ ثریا» متقاضی فیلم فجر‬ ‫چهارشنبه‪ 5‬بهمنماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪948‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫حضور‪ 200‬هنرمند از‪ 48‬کشور‬ ‫در جشنواره کاریکاتور روز قدس‬ ‫سومین جشنواره بین المللی کاریکاتور روز جهانی قدس که‬ ‫قراراستبهمناسبتچهلوچهارمینسالروزتعطیلیسفارت‬ ‫رژیم صهیونیستی برگزار شود‪ ،‬با استقبال‪ ۲۰۰‬هنرمند از‪۴۸‬‬ ‫کشــور جهان روبرو شده است‪ .‬دبیرخانه سومین جشنواره‬ ‫بین المللی کاریکاتور روز جهانی قدس ‪ ،‬اثار راه یافته به مرحله‬ ‫داوری این جشــنواره را معرفی و اعالم کرد‪ :‬هیات انتخاب‬ ‫جشنواره‪ ۳۲۶ ،‬طرح و کاریکاتور را از بین ‪ ۵۴۴‬اثر رسیده به‬ ‫جشنواره سوم‪ ،‬دارای شرایط الزم برای مرحله دوم دانست‪.‬‬ ‫گالری این اثار هم اکنون در تارنمای ایران کارتون در معرض‬ ‫بازدید شــرکت کنندگان و عالقمندان قرار دارد‪ .‬همچنین‬ ‫هنرمندانی که به تکراری بودن یا عدم اصالت برخی از این‬ ‫اثار اعتراض دارند‪ ،‬می توانند تا دهم بهمن ‪ ۱۴۰۱‬مستندات‬ ‫خود را به ایمیل جشــنواره ارسال کنند‪ .‬مراسم اختتامیه و‬ ‫اهدای جوایز سومین دوره جشنواره بین المللی کاریکاتور روز‬ ‫جهانی قدس‪ ،‬سه شنبه‪ ۲۵‬بهمن‪ ۱۴۰۱‬در چهل و چهارمین‬ ‫سالروز تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران به وسیله‬ ‫امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد‪ .‬برای مشاهده گالری اثار‬ ‫راه یافته به مرحله داوری‪ ،‬به پایگاه اطالع رسانی ایران کارتون‬ ‫مراجعه کنید‪ .‬سومین دوره جشنواره بین المللی کاریکاتور‬ ‫روز جهانی قدس به همت «کمیته حمایت از انقالب اسالمی‬ ‫مردم فلسطین نهاد ریاســت جمهوری اسالمی ایران» و با‬ ‫همکاری نهادهای مختلف فرهنگی و رسانه ای از کشورهای‬ ‫ایران‪ ،‬بحرین و عراق در ماه مبارک رمضان گذشته و با سه‬ ‫موضوع فراخوان داد‪ .‬نخســتین دوره جشنواره بین المللی‬ ‫کاریکاتور روز جهانی قدس در سال ‪ ۱۳۹۳‬همزمان با هجوم‬ ‫رژیم صهیونیستی به غزه با دو موضوع روز قدس و گروه هایی‬ ‫تکفیری برگزارشد و دومین دوره این رویداد در سال ‪۱۳۹۷‬با‬ ‫توجه به جنایت امریکا در انتقال سفارت خود به قدس شریف‬ ‫با موضوع نامشروع بودن این تصمیم برگزار شد‪.‬‬ ‫انتخاب نوجوانان برگزیده شهر تهران‬ ‫فراخوانجشنواره«نوجوونیم»‬ ‫منتشرشد‬ ‫سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فراخوان جشنواره‬ ‫«نوجوونیم» را با هدف انتخاب نوجوانان برگزیده شهر تهران‬ ‫منتشــر کرد‪ .‬به گزارش پایگاه خبــری تحلیلی فرهنگ و‬ ‫هنر‪ ،‬به مناســبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران در نظر‬ ‫دارد با هدف شناخت ظرفیت های نوجوانان برگزیده و دارای‬ ‫اســتعدادهای ویژه‪ ،‬جشنواره «نوجوونیم» را برگزار کند‪ .‬این‬ ‫جشنواره در محورهای هنری‪ ،‬ادبی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬رسانه‬ ‫و فنــاوری اطالعات در بخش فردی و توانمندی های گروهی‬ ‫برای مشارکت نوجوانان متولد ‪ 1383‬تا ‪ 1389‬شهر تهران‪ ،‬در‬ ‫مناطق ‪ 22‬گانه طراحی شده است‪ .‬نوجوانان دارای مقام های‬ ‫استانی و کشوری و یا نوجوانان دارای توانمندی های ویژه در‬ ‫محورهای جشنواره می توانند در این جشنواره شرکت کنند‪ .‬در‬ ‫مرحله ابتدایی‪ ،‬نوجوانان تهرانی می توانند تا‪ 12‬بهمن با ارسال‬ ‫عدد ‪ 1‬به ســامانه پیامکی ‪ 20001837‬و دریافت لینک فرم‬ ‫ثبت نام‪ ،‬با تکمیل اطالعات درخواستی در این جشنواره شرکت‬ ‫کنند‪ .‬پس از ان با برپایی جلسات کمیته داوری‪ 110 ،‬نوجوان‬ ‫برتر مناطق مشخص و سپس در مرحله ارزیابی های تخصصی‬ ‫تر ‪ 22‬نوجوان شاخص در حوزه های مذکور انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫در مرحله پایانی‪ 5 ،‬نوجوان برگزیده نهایی شهر تهران در ایین‬ ‫اختتامیه جشنواره با دعوت از چهره های محبوب و نامدار همان‬ ‫رسته ها‪ ،‬معرفی و هدایایی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫پاسخ شماره قبل‬ ‫طراح جدول‪ :‬بیژن گورانی‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫همسر رئیس جمهور صربستان‪ :‬ابتکار جمهوری اسالمی ایران برای «کنگره جهانی زنان» قابل تقدیر است‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 5‬بهمنماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪948‬‬ ‫خبر‬ ‫سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫ایران جزء ‪ ۵‬قدرت پهپادی جهان‬ ‫سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستاد کل‬ ‫نیروهای مسلح در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫قرانی نیروهای مســلح که صبح امروز در سازمان عقیدتی‬ ‫سیاسی ارتش افتتاح شد‪ ،‬در جمع خبرنگاران‪ ،‬درخصوص‬ ‫توان پهپادی کشور و تاثیرگذاری ان در منطقه‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫جمهوری اســامی ایران یکی از پنج قدرت پهپادی جهان‬ ‫محسوب می شود و این مهم حاصل ‪ ۳۷‬سال تجربه از اوایل‬ ‫دوران دفاع مقدس تاکنون است‪ .‬سرلشکر باقری افزود‪ :‬در‬ ‫این حوزه نیروهای مسلح با اتکا به ظرفیت های داخل کشور‬ ‫و بهره گیری از تجربیات عملیاتی خود و همکاری و تعامل‬ ‫با دانشگاه ها‪ ،‬پژوهشگاه ها‪ ،‬شرکت های دانش بنیان توانستند‬ ‫قدرت پهپادی کشــور را ارتقا و توســعه دهند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه توان پهپادی نیروهای مسلح در بیش از ‪ ۱۵‬رشته‬ ‫عملیاتی تثبیت شده است‪ ،‬گفت‪ :‬سامانه های پهپادی ما از‬ ‫جهت دقت‪ ،‬ماندگاری و مداومت عملیاتی و اجرای ماموریت‬ ‫در سطح باالی جهانی قرار دارند و ماموریت های متنوعی را‬ ‫انجام می دهند‪ .‬رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد‪:‬‬ ‫جوسازی امروز دنیای استکبار در حوزه استفاده از پهپادهای‬ ‫ایرانی در جنگ اوکراین‪ ،‬بخشی از جنگ روانی دشمن است و‬ ‫جدای از اینکه بسیاری از این مطالب ممکن است دروغ باشد‪،‬‬ ‫اما به واقع نشان از اثربخشی و اهمیت و رتبه باالی جمهوری‬ ‫اســامی در حوزه پهپاد است‪ .‬سرلشــکر باقری ادامه داد‪:‬‬ ‫فرمانده سابق سنتکام‪ ،‬ترویست امریکایی بیان کرد که برای‬ ‫نخستین بار در دوران بعد از جنگ جهانی دوم برتری هوایی‬ ‫امریکا بر هم خورده است و دیگر ما نمی توانیم در صحنه ای‬ ‫که ایرانی ها حضور پهپادی دارند‪ ،‬برتری هوایی داشته باشیم‪.‬‬ ‫به واقع بیان این موضوع اعتراف بزرگ و تحقیرامیزی برای‬ ‫امریکایی هاست و این واقعیت دارد که انان این برتری هوایی‬ ‫را از دســت داده اند و این موضوع در سراســر منطقه ای که‬ ‫اراده ی حضور در ان را داشته باشیم‪ ،‬قابل اجراست‪ .‬رئیس‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد‪ :‬نیروهای مسلح کشور‬ ‫به رشد و توسعه پهپادی خود ادامه خواهند داد و مطابق با‬ ‫مسائل و خط مشی های جمهوری اسالمی با سایر کشورها به‬ ‫همکاری پهپادی می پردازیم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬دشمنان‬ ‫در دو سال اخیر با اضافه شدن رژیم صهیونیستی به منطقه‬ ‫فرماندهی مرکزی امریکایی ها موســوم به سنتکام در صدد‬ ‫هستند که در محدوده پیرامونی جمهوری اسالمی حضور‬ ‫نظامی پیدا کنند و بتوانند قدری از عقب ماندگی خود را که در‬ ‫مواجهه با جهان اسالم و تهدیدات فراوانی که از ناحیه دنیای‬ ‫اسالماحساسمی کنند‪،‬جبرانکنند‪.‬‬ ‫برگزاری اولین کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار به ابتکار جمهوری اسالمی ایران قابل تقدیر است و صربستان از این ابتکار که به ارتقای جایگاه و منزلت زنان منجر می شود‪ ،‬حمایت‬ ‫می کند‪ .‬واکنش ها و بازتاب های مربوط به یک کنگره بین المللی در مورد زنان همچنان ادامه دارد‪ ،‬ایده ای بدیع که برای اولین بار زنان تاثیرگذار سراسر دنیا را در تهران دور یک میز جمع‬ ‫کرد و اغاز کننده مسیر جدیدی است که با استقبال مدعوین در این کنگره هم همراه شده است‪ .‬در همین زمینه خانم تامارا ووچیچ همسر رئیس جمهور صربستان پس از بازگشت به‬ ‫کشورش درباره ابعاد و اثراگذاری اولین کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار در ایران نکات جالبی را مطرح کرده و گفته است‪ :‬برگزاری اولین کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار به ابتکار‬ ‫جمهوری اسالمی ایران قابل تقدیر است و صربستان از این ابتکار که به ارتقای جایگاه و منزلت زنان منجر می شود‪ ،‬حمایت می کند‪ .‬ووچیچ افزوده است‪ :‬طبق توافق ما قرار شده است‬ ‫دومین کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار سال اینده در کشور ارمنستان برگزار شود و من هم در ان کنگره شرکت خواهم کرد‪.‬‬ ‫شهردار تهران‪:‬‬ ‫تشریح ویژگی بودجه بیش از ‪ ۷۸‬هزار میلیارد تومانی شهرداری‬ ‫شهردار تهران از رشد ‪ ۵۶‬درصدی بودجه سال اینده شهرداری تهران‬ ‫خبر داد و ویژگی بودجه ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۴۷۵‬میلیارد تومانی شــهرداری‬ ‫را تشــریح کرد‪ .‬علیرضا زاکانی در یکصد و بیست و چهارمین جلسه‬ ‫علنی شورای اسالمی شــهر تهران و در جریان تقدیم الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬شهرداری تهران در صحن شورا‪ ،‬گفت‪ :‬پیام الیحه سال اینده‬ ‫شــهرداری این است که هر چقدر دیگران تالش کنند چرخ کشور از‬ ‫رشــد و پیشرفت و ســازندگی و حرکت به سمت قله های افتخار باز‬ ‫بمانــد راه به جایی نمی برند‪ .‬به ویژه حرکــت اخیر پارلمان اروپا در‬ ‫موضوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی که از یک سو توسط مسئولین‬ ‫کشور و همه ما مقابله به مثل انجام می شود و از طرف دیگر حکایت‬ ‫از استیصال دشــمن دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬تالش انها این بود که کشور با‬ ‫چالشی بزرگ مواجه شود که قدرالسهم حداکثری ان نابودی و تجزیه‬ ‫ایران باشــد و حداقل چرخ پیشرفت کشور کند شود و سطح خدمت‬ ‫رسانی به مردم کاهش پیدا کند که به حمد خدا شکست خوردند و‬ ‫امروز در تالشی دیگر در انتقام گیری جدید با حرکتی مذبوحانه در‬ ‫مورد نهاد مقدس سپاه کار را دنبال می کنند که همه محکومند‪ .‬هم‬ ‫در نوع مواجهه ملت و هم برخورد مسئولین که گوشه ای از ان را امروز‬ ‫در به تن کردن لباس سپاه توسط رئیس و نائب رئیس شورا می بینیم‬ ‫که حکایت از این دارد که نه تنها دشمن به اهداف خود نرسیده بلکه‬ ‫اراده ما را در صیانت از نهادهای برگرفته از انقالب بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز بودجه ســال ‪ ۱۴۰۲‬را ارائه می کنیم و همین جا‬ ‫از تالش و کمک شــورا برای تصویب برنامه چهارم قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫بی تردید اراده مدیریت شهری بر اصالح و پیشرفت و خدمت گذاری‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫تشریح ویژگی های بودجه سال اینده شهرداری تهران‬ ‫شــهردار تهران در تشریح ویژگی های بودجه سال اینده شهرداری‬ ‫تهران نســبت به دوره های قبلی گفت‪ :‬بودجه ســال اینده برشی از‬ ‫برنامه چهارم مدیریت شهری است که ساماندهی ردیف های اعتباری‬ ‫هزینه ای و سرمایه ای در ان صورت گرفته است و هدف چابک سازی‬ ‫و شفافیت بوده که غریب به ‪ ۶۵۰۰‬ردیف که ‪ ۲۵۰۰‬ردیف ان مربوط‬ ‫به حقوق و دســتمزد بود تبدیل به ‪ ۲۸۵۰‬ردیف شده است‪ .‬به گفته‬ ‫زاکانی‪ ،‬چیزی حذف نشده بلکه تنها تجمیع صورت گرفته است‪ .‬مدل‬ ‫تقســیم اعتبار مبتنی بر برنامه با بهره گیری از قواعد و شاخص های‬ ‫تقسیم بندی انجام شده است‪ .‬پیشتر به ازای تصمیمات مان در سال‬ ‫قبل برای ســال اینده درصدی افزایش را در نظر می گرفتیم و برابر‬ ‫ان بودجه ارائه می شد‪ ،‬اما امسال مبتنی بر شاخص کار صورت گرفته‬ ‫و تمــام پروژه های ما در کنار این موضوع دارای پیوســت های فنی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و زیست محیطی هستند و در قالب توسعه عدالت‬ ‫که برنامه چهارم نیز مبتنی بر ان تنظیم شــده است در همه اجزاء و‬ ‫عناصر بودجه این موضوع دیده می شود‪.‬‬ ‫در بودجه ‪ ۱۴۰۲‬شهرداری درباره‬ ‫سازمان ها و شرکت ها شفافیت داریم‬ ‫شهردار تهران تاکید کرد‪ :‬ســعی شد شفافیتی درباره سازمان ها و‬ ‫شرکت ها داشته باشیم تا از طریق نظام بودجه ریزی نظارت منطقی‬ ‫را اعمــال کنیم و بودجه و اعتبار در معــرض مردم قرار گیرد که در‬ ‫همین راستا بخشی از پروژه ها را به انتخاب مردم انجام می دهیم که‬ ‫این موضوع در قالب طرح «من شهردارم» پروژه ها و اولویت ها را برای‬ ‫اولین بار با این الگو و مدل به انتخاب مردم گذاشتیم و طرح به نتیجه‬ ‫رسید‪ .‬همچنین ساماندهی تبصره های بودجه انجام شده و بودجه بر‬ ‫این اساس تقدیم شورا خواهد شد‪.‬‬ ‫بخشی از بودجه شهرداری متاثر از این انتخاب مردم است‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پنج میلیون رکورد در قالب طرح« من شــهردارم»‬ ‫ثبت شــده و مردم با حضور گسترده بالغ بر ‪ ۴۵۰‬هزار پرسشنامه پر‬ ‫کردند و ‪ ۳۵۰‬هزار نفر مشــارکت مستقیم در این طرح داشتند که‬ ‫با پایش صورت گرفته امکانی برای ما از احاد مردم ایجاد شــده‪ ،‬به‬ ‫شــکلی که ‪ ۲۰۸۵‬طرح به سمع و نظر مردم رسیده و ‪ ۱۴۶۲‬طرح با‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد تومان به انتخاب مردم گذاشته شده که بخشی‬ ‫از بودجه متاثر از این انتخاب مردم است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم راهبردهای‬ ‫تحول و هم محور تحول در برنامه چهارم مد نظر قرار گرفته و در این‬ ‫قالب برای خدمت بیشتر بودجه را تقدیم شورا خواهیم کرد‪ .‬زاکانی با‬ ‫اشاره به اینکه بودجه سال اینده در پنج سرفصل تنظیم شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در خصوص درامد و منابع بودجه مثل ســال گذشته بودجه را‬ ‫ســه سطحی دیدیم‪ ،‬سطح اول تکلیف ما نسبت به شورا‪ ،‬سطح دوم‬ ‫تبصره ‪ ۲۹‬با توجه به امکان بیرونی بودجه دنبال خواهد شد و بخش‬ ‫ســوم نیز حوزه ماده ‪ ۱۹‬مشــارکت های ماست که باید مد نظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬شــهردار تهران ادامه داد‪ :‬در بخش اول بودجه سال گذشته از‬ ‫‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان بودجه اصالحی شورا ‪ ۳۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان را یعنی معادل ‪ ۹۹‬درصد محقق کردیم‪ .‬همچنین ‪۵۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۷۰‬میلیارد تومان تکلیف ما در بودجه بود که شواهد حاکی‬ ‫از ان است که باالی ‪ ۱۰۰‬درصد برای سال جاری محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫در حقیقــت تا دو روز قبل ‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در حوزه‬ ‫نقد عمل کردیم و به حساب نشسته و در دو ماه پایان سال که شیب‬ ‫دریافتی تشدید می شــود در حوزه عوارض و پروانه ها شرایط طوری‬ ‫اســت که به همراه درامدهای پایدار حــوزه نقد و غیر نقد ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۷۰‬میلیارد کسب درامد داشــته باشیم که حوزه نقد باالی این‬ ‫رقم را محقق می کند و حدود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان نیز پیش بینی‬ ‫می کنیم که در حوزه نقد محقق شود‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال بودجه را سه‬ ‫سقفی بستیم‪ .‬سقف اول مکلف به تحقق‪ ،‬سقف دوم مجوز از شورا و‬ ‫در ســقف سوم هر چه بتوانیم مشارکت جذب خواهیم کرد‪ .‬رقم ‪۷۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۷۵‬میلیارد تومان با ‪ ۵۶‬درصد رشــد نسبت به سال قبل در‬ ‫ســقف اول بودجه تنظیم شده است‪ .‬این در شرایطی است که ما در‬ ‫سال جاری با وجود هجمه به زیرساخت ها و بروز اغتشاشات اخیر به‬ ‫ما اســیب زدند که البته نتوانستند جلوی رشد ما را بگیرند‪ .‬زاکانی‬ ‫گفت‪ ۵۶ :‬درصد رشد را برای سال اینده هدفگذاری کردیم و در بعد‬ ‫درامد در واگذاری دارایی سرمایه ای و دارایی های مالی ‪ ۳۶‬درصد را‬ ‫به درامدها اختصاص دادیم‪ .‬بی تردید در مصارف مبتنی بر سقف اول‬ ‫و تصویب شــورا اقدام خواهیم کرد‪ .‬امسال در اوج شفافیت اعتبارات‬ ‫هزینه ای که ‪ ۵۳‬درصد اعتبارات اســت برای ســال اینده ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫افزایش داشته ایم‪ .‬ناظر بر مصارف عمال حمل و نقل و ترافیک که ‪۳۳‬‬ ‫درصــد بودجه بوده ثابت مانده و در کالن ‪ ۷۸‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫حقیقت ‪ ۵۶‬درصد رشــد کرده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بودجه سال اینده‬ ‫در بخش خدمات شــهری نیز ‪ ۴۹‬درصد رشد داشته و عدد باالیی به‬ ‫این بخش اختصاص پیدا کرده است‪ .‬در ایمنی و مدیریت بحران نیز‬ ‫وضعیت به همین شکل است‪ .‬در امور اجتماعی و فرهنگی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫در سال گذشــته بوده که امســال به ‪ ۱۱‬درصد رشد رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین عدد حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد به عنوان عددی که از شــورا‬ ‫مجوز خواهیم گرفت در ســقف دوم بودجه تعیین شده که در سال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۰‬هزار میلیارد بوده و امسال به ‪ ۳۰‬هزار میلیارد افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬در حقیقت عالوه بر ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۴۷۵‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد نیز در ســقف دوم به بودجه اضافه می شود‪ .‬شهردار‬ ‫تهران تاکید کرد‪ :‬در بودجه ســال جاری پیش بینی ما این است که‬ ‫تعهد ‪ ۱۰۰‬درصدی اعتبار ‪ ۵۰‬هزار میلیاردی در سقف اول بودجه و‬ ‫تعهد ‪ ۱۰۰‬درصدی در مورد تبصره ‪ ۲۹‬که ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان بود‬ ‫در سقف دوم محقق خواهد شد‪ .‬وی گفت‪ :‬همچنین در مورد موضوع‬ ‫مشــارکت و مولد سازی در سقف سوم بودجه که برای ان سقفی در‬ ‫نظر گرفته نشده است مورد توجه قرار خواهد گرفت‪ .‬عمده مجوزی‬ ‫که در ســقف دوم از شورا اخذ می شود در حوزه حمل و نقل عمومی‬ ‫است‪ .‬البته برای حمل و نقل عمومی این اعتبار را کافی نمی بینیم که‬ ‫قدرالسهم ‪ ۳۳‬درصدی از کل بودجه سال گذشته برای امسال از کل‬ ‫بودجه ثابت نگهداشته شود و قدرالسهم ان افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫مخبر در بازدید میدانی از ذخائر ابی و چاه نیمه های منطقه سیستان‪:‬‬ ‫افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد‬ ‫معــاون اول رییس جمهور صبح(ســه‬ ‫شــنبه) و پس از ورود به استان سیستان‬ ‫و بلوچســتان بصورت میدانــی از ذخائر‬ ‫ابی و چاه نیمه های اســتان بازدید کرد‪.‬‬ ‫محمد مخبــر در این بازدید که با حضور‬ ‫وزیر نیرو‪ ،‬نفت‪ ،‬معــاون علمی و فناوری‬ ‫رییس جمهور‪ ،‬نمایندگان استان سیستان‬ ‫و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی و‬ ‫مدیران اســتانی انجام شد‪ ،‬با توضیحات‬ ‫مســئوالن مربوطه در جریــان وضعیت‬ ‫ذخایر ابی استان و همچنین انتقال اب از‬ ‫چاه نیمه ها برای جلوگیری از تبخیر اب‬ ‫و تصفیه خان ه های این مرکز برای تامین‬ ‫اب اشــامیدنی ســالم و بهداشتی مردم‬ ‫منطقه قرار گرفــت‪ .‬وی در این بازدید با‬ ‫تاکید بر اینکه دولت متعهد به تامین اب‬ ‫شــرب برای مردم سیستان و بلوچستان‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت ســیزدهم با‬ ‫جدیت طرح انتقال اب از دریا و استخراج‬ ‫اب های زیرزمینی به اســتان سیستان و‬ ‫بلوچستان را پیگیری می کند تا مشکالت‬ ‫کم ابی و خشکســالی مردم این منطقه‬ ‫بطور ریشــه ای حل شود‪ .‬وی همچنین‬ ‫به برنامه های دولت ســیزدهم و وزارت‬ ‫نیرو برای حل مشکالت اب استان اشاره‬ ‫کرد و افــزود‪ :‬تامین اب از طریق چاه ها‬ ‫و اب های ســطحی تا بهار سال اینده از‬ ‫برنامه هــای کوتاه مدت و همچنین بهره‬ ‫برداری از پروژه های انتقال اب اســتانی‬ ‫حداکثر تا دو ســال اینده از برنامه های‬ ‫میان مدت دولت است‪ .‬معاون اول رییس‬ ‫جمهور در خصوص برنامه های بلند مدت‬ ‫حل مشــکالت کم ابی استان سیستان و‬ ‫بلوچســتان گفت‪ :‬امیدواریم پروژه انتقال‬ ‫اب از دریای عمان به سرتاسر این استان‬ ‫تا پایان دولت سیزدهم نهایی شود‪ .‬مخبر‬ ‫همچنین با اشاره به پیگیری های دستگاه‬ ‫دیپلماســی برای احیای حقابه هیرمند‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬افغانســتان باید بــه حقابه‬ ‫هیرمند متعهد باشــد و دولت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران این موضوع را از مجاری بین‬ ‫المللی پیگیری می کند‪.‬‬ ‫اتحاد زنانه جدید مانع مداخله فرهنگ های مهاجم به کشورهایمان است‬ ‫همسردانیلاورتگارئیسجمهورنیکاراگوئه‬ ‫در پیامی به جمیله سادات علم الهدی گفت‪:‬‬ ‫این اتحــاد اجازه مداخلــه به فرهنگ های‬ ‫مهاجم را که تخریب کننــده فرهنگ ها و‬ ‫رسوم ما هستند‪ ،‬نخواهند داد‪ .‬واکنش ها و‬ ‫بازتاب های مربوط به یک کنگره بین المللی‬ ‫در مورد زنان همچنان ادامه دارد‪ ،‬ایده ای بدیع‬ ‫که برای اولین بار زنان تاثیرگذار سراسر دنیا را‬ ‫در تهران دور یک میز جمع کرد و اغاز کننده‬ ‫مسیر جدیدی است که با استقبال مدعوین‬ ‫در این کنگره هم همراه شده است‪ .‬در همین‬ ‫زمینه روساریو موریو همســر دانیل اورتگا‬ ‫رئیس جمهور نیکاراگوئه و معاون ریاســت‬ ‫جمهوری این کشــور در پیامی خطاب به‬ ‫جمیله سادات علم الهدی به عنوان طراح ایده‬ ‫این کنگره و شرکت کنندگان در این اولین‬ ‫کنگره بین المللی زنان تاثیرگذار تاکید کرد‪:‬‬ ‫از طرف زنــان‪ ،‬خانواده ها‪ ،‬مردم نیکاراگوئه‪،‬‬ ‫رئیس جمهور این کشور و دولتمان‪ ،‬بر زنان‬ ‫ایرانی‪ ،‬جوانان‪ ،‬خانواده ها‪ ،‬دولت و مردم برادر‬ ‫در جمهوری اسالمی ایران درود میفرستیم؛‬ ‫به خصوص به خاطر اعتقادات و نوع دیدگاه‬ ‫مسئوالنه‪ ،‬محترمانه و اگاهانه انان در قبال‬ ‫مساله خانواده‪ ،‬زن و جامعه که در فرهنگ‪،‬‬ ‫ارمان ها و ارزش هایشان‪ ،‬نهادینه است‪ .‬این‬ ‫مقــام نیکاراگوئه ای افزوده اســت‪ :‬با کمال‬ ‫افتخار‪ ،‬به محضر حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫رهبر انقالب اسالمی ایران و رئیس جمهور‬ ‫این کشور بزرگ‪ ،‬جناب اقای ابراهیم رئیسی‬ ‫ادای احتــرام می کنیم و قدردانی ویژه خود‬ ‫را به پاس ســازماندهی موفق اولین کنگره‬ ‫بین المللی زنان تاثیرگذار که از شرکت در ان‬ ‫خوشحال و مفتخریم‪ ،‬به دکتر جمیله سادات‬ ‫علم الهدی تقدیم می داریم‪.‬‬ ‫موریو با بیــان اینکه مفتخریم که در این‬ ‫نشست‪،‬بروجودیکاتحادزنانهبینخودمان‪،‬‬ ‫در حوزه دفاع از ارزشها‪ ،‬دفاع از خانواده و دفاع‬ ‫از جوامع مبتنی بر رسوم ملی تاکید کنیم‪،‬‬ ‫تصریح کرده است‪ :‬این اتحاد اجازه مداخله‬ ‫به فرهنگ های مهاجم را که تخریب کننده‬ ‫فرهنگ ها و رسوم ما هستند‪ ،‬نخواهند داد‪.‬‬ ‫همسر رئیس جمهور نیکاراگوئه افزوده است‪:‬‬ ‫در طول قرون متمادی‪ ،‬جوامع و فرهنگ های‬ ‫ما در بســتر حرکت های طبیعی هر قوم و‬ ‫براساس مسیرهای توسعه عادالنه و مبتنی‬ ‫با علم و تکنولوژی و بر پایه اصول‪ ،‬ارزش ها‬ ‫و تاریخمان‪ ،‬تحول یافته است و ما همچنین‬ ‫مفتخریــم که به خدایی ایمــان داریم که‬ ‫بخشنده‪ ،‬مهربان‪ ،‬قادر مطلق‪ ،‬خدای عشق‪،‬‬ ‫صلح‪ ،‬رفاه و حقوق است؛ صفاتی که باعث‬ ‫پیروزی مردمان ما و جوامع ما بوده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫استاندار فارس خواســتار تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس نانوایی ها به شهرستان ها شد‪ .‬محمدهادی ایمانیه با اشاره به اینکه باید بتوانیم در مرحله سوم مدیریت هوشمند‬ ‫ارد و نان مشکل چندسال ه کیفیت نان را حل کنیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برای تفویض اختیار در برخی از حوزه های این طرح به استان ها پیگیری های الزم انجام شود؛ وزنی شدن فروش‬ ‫نان و طبخ نان کامل در این مرحله مورد توجه دســتگاه های اجرایی این طرح باشد‪ .‬وی به اغاز مرحل ه سوم هوشمند سازی مدیریت ارد و نان اختصاص داشت گفت‪ :‬فرمانداران‬ ‫مســئولیت اصلی مدیریت این طرح در شهرستان ها را بر عهده دارند لذا باید نسبت به دستورالعمل ها و اطالعیه های مربوط به این حوزه اگاهی و اشرافیت کامل داشته باشند‪.‬‬ ‫اســتاندار فارس بر لزوم نظارت و بررسی چگونگی اجرای این طرح تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬گروه ناظران در شهرستان ها تشکیل شود؛ افراد خبره‪ ،‬کاربلد‪ ،‬پاکدست‪ ،‬باتجربه و‬ ‫پیشکسوت برای انجام این مهم گلچین شوند‪.‬‬ ‫مشاور رئیس جمهوری خبر داد‬ ‫امادگیکاملبرایتسهیلحضورسرمایه گذارانصنعتنفتدرمناطقازاد‬ ‫عبدالملکی‪ ،‬دبیر شــورای عالی مناطــق ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی‬ ‫و ویژه اقتصــادی گفت‪ :‬امادگی کامل برای تســهیل گری حضور‬ ‫سرمایه گذاران در مناطق ازاد تجاری – صنعتی را داریم‪.‬‬ ‫حجــت اهلل عبدالملکی در ایین گشــایش دومین نمایشــگاه و‬ ‫همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری توسعه حوزه نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫کشــور اظهار کرد‪ :‬سیاست اقتصادی کشور از سال ‪ ۱۳۹۲‬با ابالغ‬ ‫مقام معظم رهبری برای به فعلیت رساندن ظرفیت های موجود در‬ ‫کشور الگوی اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزود‪ :‬بند سوم‬ ‫این سیاســت بر بهره برداری از مزیت هــا و ظرفیت های موجود در‬ ‫مناطق مختلف کشــور‪ ،‬بند یازدهم بر توســعه مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی کشــور همســو با افزایش تولید‪ ،‬صادرات‪ ،‬جذب سرمایه‬ ‫خارجی و تقویت و انتقال فناوری و بند پانزدهم بر ضرورت تکمیل‬ ‫زنجیــره ارزش در حوزه نفت و گاز به عنوان راهبردی ترین صنعت‬ ‫کشور تاکید دارد‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی و ویژه اقتصادی‬ ‫بر جلوگیری از خام فروشی محصوالت تولیدی در کشور تاکید کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬فرصت های بی نظیر و کم نظیری برای توسعه نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشــیمی در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی در ســطوح مختلف‬ ‫باالدستی‪ ،‬پایین دستی و میان دستی وجود دارد‪.‬‬ ‫عبدالملکی با بیان اینکه این نمایشگاه یک فرصت محدود و کوتاه‬ ‫و مهم برای شناسایی این فرصت ها و ظرفیت ها برای سرمایه گذاران‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از ســرمایه گذاران و فعاالن در حوزه های فناوری و‬ ‫بخش هــای مختلف تولید دعوت می کنم که در این مناطق حضور‬ ‫پیدا کنند و این ظرفیت ها را بشناسند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در مناطق ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی ‪ ۲۳۲‬طرح‬ ‫اقتصادی و ســرمایه گذاری در حوزه های باالدستی‪ ،‬پایین دستی و‬ ‫میان دســتی به ارزش ‪ ۱۰.۵‬میلیارد دالر احداث شــده یا در حال‬ ‫تکمیل شدن است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این صنایع بیش از ‪ ۲۰‬هزار فرصت‬ ‫شغلی را در این مناطق ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مشــاور رئیس جمهــوری ادامه داد‪ :‬هم اکنــون ‪ ۱۲۰‬طرح دیگر‬ ‫در مناطق ازاد تجاری – صنعتی مطالعه شــده اســت که حدود‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد دالر ســرمایه نیاز دارد و اشــتغال زایی ‪ ۲۶‬هزار نفری‬ ‫ایجاد خواهد کرد که فرصتی بی نظیر برای ســرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫عبدالملکی بــه فرصت های ویژه برای ســرمایه گذاری با توجه به‬ ‫منابــع نفت و گاز و موقعیــت جغرافیایی راهبردی جزیره قشــم‬ ‫اشــاره و تاکید کرد‪ :‬امادگــی کامل برای انجام هــر خدمتی که‬ ‫الزم اســت برای تســهیل گری حضور ســرمایه گذاران در مناطق‬ ‫ازاد تجاری – صنعتی از جمله قشــم را داریم‪ .‬دومین نمایشگاه و‬ ‫همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش‪ ،‬پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر در مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی کشور از امروز (دوشنبه‪ ،‬سوم بهمن ماه) با حضور حجت اله‬ ‫عبدالملکی‪ ،‬مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق ازاد‬ ‫تجاری ‪ -‬صنعتی و ویژه اقتصادی‪ ،‬مرتضی شاهمیرزایی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی و جمعی از مدیران و مسئوالن‬ ‫فعال در صنایع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشــیمی به مدت ســه روز‬ ‫اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫حکم قضایی برای عدم ایمن سازی‬ ‫اخطار اخر به مالکان ساختمان های بحرانی تهران‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اعالم‬ ‫اخطار اخر به مالکان ســاختمان های نا ایمن و بحرانی پایتخت از‬ ‫برخورد قضایی در صورت عدم توجه به اخطارها خبر داد‪ .‬قدرت اهلل‬ ‫محمدی درنشست توجیهی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهر تهران با مالکین ســاختمان های ناایمن پایتخت با اشاره به‬ ‫اهمیت ایمنی ساختمان های مهم و اماکن پرتجمع در تهران گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۱۱۹‬ســاختمان پرخطر یــا به عبارتی بحرانی در‬ ‫تهران داریم‪ .‬همانطور که می دانید با توجه به پیگیری های جدی‬ ‫و ویژه در خصوص ایمن ســازی ساختمان های ناایمن تهران طی‬ ‫شــش ماه گذشــته که با تالش ها و همکاری دیگر بخش ها در‬ ‫مدیریت شهری تهران و دادستان تهران انجام شده‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫‪ ۱۰‬ســاختمان از فهرست ‪ ۱۲۹‬ساختمان ناایمن و بحرانی تهران‬ ‫ایمن ســازی اولیه شده و از فهرست ساختمان های بحرانی خارج‬ ‫شدند‪ .‬وی با بیان اینکه به زودی تعداد بیشتری از ساختمان های‬ ‫مذکور از شرایط بحرانی خارج خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬جلسه امروز نیز‬ ‫به همین دلیل برگزار شــده و در واقع این اخرین جلسه توجیهی‬ ‫و اخطار به مالکان ســاختمان های نا ایمن است و اگر چنانچه در‬ ‫مهلت مقرر نسبت به ایمن سازی ساختمان های خود اقدام نکنند‪،‬‬ ‫برای تک تک ساختمان ها حکم قضایی صادر خواهد شد‪ .‬محمدی‬ ‫تاکید کرد که ایمنی مراکز پرتجمع و پرتردد نظیر مدارس و مراکز‬ ‫اموزشــی‪ ،‬بیمارستان ها‪ ،‬مراکز خرید‪ ،‬سالن های نمایش و ‪ ...‬جزو‬ ‫خط قرمزها و اولویت های اتش نشــانی است‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫اتش نشانی و خدمات ایمنی شــهر تهران همچنین درباره نحوه‬ ‫برخورد با ساختمان های ناایمن نیز گفت‪ :‬برابر هماهنگی های انجام‬ ‫شــده‪ ،‬اگر مالکان یا هیات مدیره ساختمان های نا ایمن و پرخطر‬ ‫نســبت به تذکرات بی توجهی کنند در مرحله اول انشعابات انان‬ ‫قطع شــده و در صورت عدم ایمن سازی ساختمان به طورکامل‬ ‫پلمب خواهد شــد‪ ،‬در این خصوص خوشبختانه دستگاه قضایی‬ ‫هماهنگی خوبی با مجموعه اتش نشــانی و مدیریت شهری دارد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست حسن زاده‪ ،‬معاون دادستان ناحیه ‪ ۳۷‬تهران‬ ‫نیز با بیان اینکه اولویت ما حفظ جان شــهروندان اســت‪ ،‬درباره‬ ‫اقدامات دســتگاه قضا برای ایمن سازی ساختمان های پرخطر در‬ ‫شهر تهران گفت‪ :‬هر یک از دستگاه ها اگر نسبت به انجام وظایف‬ ‫خود کم کاری کنند باید پاسخگو باشند و این اخرین مهلت برای‬ ‫مالکان تا پایان ســال است‪ .‬بعد از این مهلت برای همه ساختمان‬ ‫ها حکم قضایی صادر می شود‪ .‬مهدی بابایی‪ ،‬ریاست کمیته ایمنی‬ ‫شورای شــهر تهران نیز گفت‪ :‬مسئولیت تلفات جانی و خسارت‬ ‫مالی ناشــی که ساختمان های نا ایمن ایجاد می شود خواه منجر‬ ‫به اسیب به جان شهروندان شده یا برای بیت المال خسارتی وارد‬ ‫کند‪ ،‬متوجه مالک‪ ،‬بهره بردار و ذینفعان این ســاختمان ها است‬ ‫و برخورد قانونی الزم با انان انجام خواهد شــد‪ .‬پس الزم است که‬ ‫نسبت به موضوع ایمن سازی این ساختمان ها اقدامات الزم انجام‬ ‫شــود‪ .‬در این نشست که شماری از مدیران و معاونان اتش نشانی‬ ‫نیز حضور داشتند‪ ،‬شــهرداران عمده مناطق ‪۲۲‬گانه شهر تهران‬ ‫گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساختمان های ناایمن در سطح‬ ‫منطقه خود ارائه کرده و امادگی خود را جهت تســهیل‪ ،‬تسریع‬ ‫اقدامات ایمن سازی ساختمان ها اعالم کردند‪.‬‬ ‫بیمارستان فوق تخصصی‬ ‫علوی ابادان به بهره برداری رسید‬ ‫بیمارستان فوق تخصصی‪ ۲۴۲‬تختخوابی علوی‬ ‫ابادان سه شنبه با حضور رئیس بنیاد مستضعفان‬ ‫و اســتاندار خوزســتان افتتاح و به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬رئیس بنیاد مستضعفان در ائین افتتاح این‬ ‫بیمارستان گفت‪ :‬بیمارستان فوق تخصصی علوی‬ ‫ابادان یکی از مدرن ترین بیمارستان های کشور‬ ‫محسوب می شــود که با اعتباری بالغ بر هشت‬ ‫هزار میلیارد ریال با مشارکت بنیاد مستضعفان‬ ‫و وزارت بهداشــت ‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در‬ ‫راستای توسعه و خدمات رسانی هرچه بیشتر به‬ ‫مردم ابادان احداث شــده است‪ .‬سیدپرویز فتاح‬ ‫افزود‪ :‬ســاختمان این بیمارســتان توسط بنیاد‬ ‫مستضعفان ساخته شده و تجهیزات درمانی ان‬ ‫بر عهده وزارت بهداشت و درمان است که بخشی‬ ‫تامین شــده و مابقی تجهیزات ان نیز به زودی‬ ‫تامیــن و تکمیل خواهد شــد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫تمامی بخش های تخصصی در این بیمارســتان‬ ‫پیش بینی شده است گفت‪ :‬در احداث ساختمان‬ ‫این بیمارستان مواردی از جمله مقاومت در برابر‬ ‫زلزله لحاظ شــده لذا بیمارســتانی در تراز بین‬ ‫المللی اســت‪ .‬فتاح وظیفه بنیاد مستضعفان در‬ ‫احداث این بیمارســتان را پایان یافته اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬برخی نواقص موجود در این بیمارستان‬ ‫برطــرف خواهد شــد‪ .‬وی گفت‪ :‬مــردم ابادان‬ ‫شایسته خدمت رسانی مناسب و مطلوب هستند‬ ‫و با افتخار و اعتقاد این بیمارســتان به انها اهدا‬ ‫شــد‪ .‬رییس بنیاد مســتضعفان بیان کرد‪ :‬نظام‬ ‫جمهوری اسالمی منت دار مردم این خطه است‬ ‫و وظیفــه داریم که رضایت مردم را جلب کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دیگر اقدامات این بنیاد در استان‬ ‫خوزســتان گفت‪ :‬احداث بیمارســتان کودکان‬ ‫اهواز‪ ،‬بیمارســتان یازهرا دزفول و احداث چند‬ ‫مرکز جامع سالمت در نقاط مختلف این استان‬ ‫از جمله اقدامات بنیاد مستضعفان است‪.‬‬ ‫‪ 70‬معلول مالردی از‬ ‫خدمات ژنتیکی رایگان بهره مند شدند‬ ‫سرپرست بهزیستی شهرستان مالرد گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای ســال جاری تاکنون با اطالع رسانی های‬ ‫انجام شده بیش از ‪ ۷۰‬معلول تحت پوشش این‬ ‫اداره با بررســی حوزه های تخصصی و توســط‬ ‫واحد پیشگیری برای دریافت خدمات مشاوره و‬ ‫در صورت نیاز ازمایش ژنتیک به صورت رایگان‬ ‫معرفی شدند‪ .‬داود فهیم راد افزود‪ :‬این خدمات‬ ‫در راستای کاهش اسیبهای اجتماعی و کاهش‬ ‫معلولیت ارائه می شود و به خانواده های تحت‬ ‫پوشش این امکان را می دهد تا رایگان بررسی‬ ‫های الزم را انجــام دهند و با اقدامات علمی از‬ ‫تولد کــودک معلول جلوگیری کنند‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بی توجهی و یا نااگاهی خانواده ها به‬ ‫ویژه خانــواده های دارای فــرد معلول موجب‬ ‫تولد کودکــی با اختالالت ژنتیکی می شــود‪،‬‬ ‫این درحالی اســت که با انجام یک مشــاوره و‬ ‫یا ازمایش ساده ژنتیک می توان از این مسئله‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫استاندار فارس‪ :‬صدور مجوز تاسیس نانوایی به شهرستان های فارس تفویض شود‬ ‫چهارشنبه‪ 5‬بهمنماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪948‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪7‬‬ ‫معاونرییس جمهور‪:‬‬ ‫کشور با هر روز تعطیلی‪2400 ،‬‬ ‫میلیاردتومانمتضررمی شود‬ ‫معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی‬ ‫گفت‪ :‬هر روز تعطیلی در کشــور ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه برای دولت بر جا می گذارد‪ .‬میثم لطیفی روز‬ ‫ســه شنبه در حاشیه اغاز بکار همایش ملی بهره وری در‬ ‫یزد افــزود‪ ۴۰ :‬درصد نیروهای دولتی در وزارت اموزش و‬ ‫پرورش مشغول به فعالیت هستند که هر روز تعطیلی در‬ ‫این بخش قریب به یکهزار میلیارد تومان برای دولت هزینه‬ ‫دارد‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬بدین ترتیب برای تصمیماتمان‬ ‫باید بهــره وری را مد نظر قرار دهیم تا به نتیجه مطلوب‬ ‫دست یابیم‪ .‬لطیفی در ادامه‪ ،‬گفت‪:‬سند بررسی بهره وری‬ ‫تصمیمات گذشته هم باید تدوین شود و در همایش ملی‬ ‫بهره وری هم باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و فعالیت‬ ‫های که قبال تصمیم گرفته اند بررسی شود زیرا برخی از‬ ‫صنایع و واحدهای پر ابخواه در مناطق خشک ایجاد شده‬ ‫است ‪ .‬وی با طرح این سوال که چرا بسیاری از شهرک های‬ ‫صنعتی در شهرهایی است که مسیر باد به سمت شهر است‬ ‫و الودگی را از بیرون به داخل شهر منتقل می کند‪ ،‬پرسید‪:‬‬ ‫چرا به مکان یابی توجه نشده است؟ معاون رییس جمهور‬ ‫ادامه داد‪ :‬نباید تجربه های تلخ گذشته را فراموش کنیم و‬ ‫باید با سند بهره وری از تکرار این اشتباهات در اینده نیز‬ ‫جلوگیری شــود؛ این مطالبه مقام معظم رهبری و رییس‬ ‫جمهور است‪ .‬رییس ســازمان اداری و استخدامی کشور‬ ‫افزود‪ :‬باید از تکرار خطا و اصرار بر خطا در راستای افزایش‬ ‫بهره وری جلوگیری کرد‪ .‬دوازدهمین همایش ملی بهره وری‬ ‫با شعار “بهره وری و تصمیمات سرنوشت ساز” روز سه شنبه‬ ‫با حضور معاون رییس جمهور و رییس ســازمان اداری و‬ ‫استخدامی در دانشــگاه یزد اغاز به کار کرد‪ .‬پشتیبانی از‬ ‫اهداف و برنامه های ملی در حوزه بهره‪‎‬وری‪ ،‬تبیین و ترویج‬ ‫موضوع بهره وری و گفتمان ســازی ان بــه عنوان یکی از‬ ‫اولویت های جدی توسعه کشور‪ ،‬واگذاری نقش و کمک به‬ ‫نقش افرینی بیشتر استان ها در موضوعات ملی و برندسازی‬ ‫ملی برای استان یزد در حوزه بهره وری از اهداف برگزاری‬ ‫همایش یاد شده است‪ .‬بهره وری و سیاستگذاری اقتصادی(‬ ‫با تکیه بر قیمت گذاری)‪ ،‬بهــره وری و قوانین و مقررات و‬ ‫بهره وری و کیفیت منابع انسانی از محورهای این همایش‬ ‫‪ ۲‬روزه اعالم شــد‪ .‬در این همایش‪ ،‬کارگاههای تخصصی‬ ‫با محوریت بهره وری سیاســت گذاری اقتصادی ‪ ،‬تدوین‬ ‫شاخص های اختصاصی بهره وری مبتنی بر مدل سازمان‬ ‫بهره وری اســیایی‪ ،‬بهره وری و قوانین مقررارت ‪ ،‬گرفتن‬ ‫نبض فرایندهای کاری ‪ ،‬بهره وری و کیفیت منابع انسانی‬ ‫‪ ،‬مدل ایرانــی ارزیابی بلوغ نظام مدیریت بهره وری ‪ ،‬نگاه‬ ‫منطقه ای به توسعه بهره وری در کشور نیز برپا می شود‪.‬‬ ‫ترخیص تجهیزات و‬ ‫مواد اولیه واگن پارس‪،‬‬ ‫اذراب و بافتینه پارس درسا با‬ ‫دستور قاطع قضایی‬ ‫مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی از ترخیص‬ ‫تجهیــزات و مواد اولیــه خط تولید شــرکت های واگن‬ ‫پارس مپنا و شــرکت اذراب اراک‪ ،‬بافتینه پارس درسا در‬ ‫شهرســتان دلیجان‪ ،‬با دستور قاطع و صریح قضایی خبر‬ ‫داد‪ .‬حجت االسالم سید عبدالمهدی موسوی ‪ ۴‬بهمن در‬ ‫خصوص حمایت های دستگاه قضایی استان از واحد های‬ ‫تولیدی اظهار کرد‪ :‬در راســتای پیگیری اجرای سیاست‬ ‫های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان طی ‪ ۱۰‬ماهه سال‬ ‫جاری‪ ،‬اقدامات شــاخصی صورت گرفته که منجر به رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬احیا واحد تولیدی صنعتی‪ ،‬پرداخت مطالبات‬ ‫و… شــده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در مدت ‪ ۱۰‬ماهه سال جاری‬ ‫مشکالت بیش از ‪ ۶۰‬واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه‬ ‫های مختلف و بویژه مباحث حقوقی و قضایی پیگیری و با‬ ‫وجود مشــکالت اقتصادی‪ ،‬از تعطیلی واحد های تولیدی‬ ‫در اســتان ممانعت شده و از بیکاری ‪ ۶‬هزار نفر ممانعت و‬ ‫برای بیش از ‪ ۱۲۰۰‬نفر ایجاد اشتغال شده و فرایند تولید‬ ‫و اشتغال در استان حفظ شده است‪ .‬رئیس کل دادگستری‬ ‫استان مرکزی تصریح کرد‪ :‬به همین منظور حمایت دستگاه‬ ‫قضایی اســتان مرکزی موجب شد که پروژه بزرگ ملی و‬ ‫استانی خط تولید تلفن همراه و تبلت شرکت اتیال همراه‬ ‫ایهان در تیرماه در شهر صنعتی مامونیه شهرستان ساوه‬ ‫استان مرکزی افتتاح و به بهره برداری برسد‪ .‬موسوی بیان‬ ‫کرد‪ :‬پیگیری ترخیص تجهیزات مواد اولیه از گمرک‪ ،‬رفع‬ ‫مشکالت و موانع بانکی و تخصیص کد یکتا در این دبیرخانه‬ ‫انجام گرفت و بــا رفع موانع موجود‪ ،‬برای حدود ‪ ۲۵۰‬نفر‬ ‫فرصت شغلی ایجاد شد و در اینده نزدیک حدود ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫نیاز بازار کشور در حوزه تلفن همراه و تبلت در این شرکت‬ ‫رفع خواهد شد‪ ،‬که در شرایط تحریمی کشور نقش بسیار‬ ‫موثری در کنترل قیمت ها و تامین نیاز کشــور به تلفن‬ ‫همراه دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه؛‬ ‫اقدام پارلمان اروپا فاقد‬ ‫وجاهت قانونی و خالف حقوق‬ ‫بین المللاست‬ ‫دادســتان کل کشــور در نامه ای به وزیر امور خارجه‬ ‫دربــاره تصویب قطعنامه ای در پارلمــان اروپا و افزودن‬ ‫سپاه پاسداران به فهرســت گروه های تروریستی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایــن اقدام فاقد وجاهت قانونی و خالف حقوق بین الملل‬ ‫است و برای جلوگیری از تکرار این اقدام خالف‪ ،‬موضوع‬ ‫جدیت پیگیری و اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫با ّ‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محمد جعفر منتظری در پی‬ ‫تصویب قطعنامه ای در پارلمان اروپا که خواهان افزودن‬ ‫سپاه پاســداران انقالب اســامی به فهرست گروه های‬ ‫تروریستی شده است‪ ،‬از جایگاه مدعی العمومی در نامه ای‬ ‫خطاب به حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ضمن‬ ‫فاقد وجاهت دانستن این اقدام پارلمان اروپا‪ ،‬بر جلوگیری‬ ‫از تکرار این اقدام خالف حقوق بین الملل تاکید کرد‪ .‬در‬ ‫این نامه امده اســت‪ :‬با توجه به صدور قطعنامه پارلمان‬ ‫اروپا و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران‬ ‫در فهرســت سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا‪ ،‬صرف‬ ‫نظــر از غیر الزام اور بودن این قطعنامه‪ ،‬به لحاظ جایگاه‬ ‫حقوقی دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العوم‪ ،‬اعالم‬ ‫می دارد که این اقدام فاقد وجاهت قانونی و خالف حقوق‬ ‫بین الملل است زیرا کشورها در اجرای ماده ‪ ۲‬منشور ملل‬ ‫متحد در روابط بین المللی خود باید از توســل به تهدید‬ ‫یــا هر نحو دیگری که با اصــول و روش های ملل متحد‬ ‫متباین باشد‪ ،‬امتناع کرده و در صورت تخطی از ان‪ ،‬الزم‬ ‫اســت اقدامات حقوقی متناســب از طریق سازوکارهای‬ ‫بین المللی مرتبط انجام شود‪ .‬دادستان کل کشور در این‬ ‫نامه تصریح کرد‪ :‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان‬ ‫یکــی از بازوان توانمند دفاعی ملت عظیم الشــان ایران‪،‬‬ ‫نهادی رســمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی‬ ‫در تامیــن امنیت ملّی و منطقه ای بــه ویژه در مبارزه با‬ ‫تروریسم داشــته و دارد‪ .‬منتظری تاکید کرد‪ :‬ملت های‬ ‫مســلمان و مظلوم عراق‪ ،‬سوریه و لبنان شکست داعش‬ ‫که بزرگترین گروه تروریستی جهان بوده را مدیون حضور‬ ‫و فداکاری های سپاه پاسداران انقالب اسالمی می دانند‪.‬‬ ‫به نظر می رســد منظور پارلمان اروپا از تحریم این نهاد‬ ‫مقدس به عنوان یک نهاد تروریســتی در واقع مقابله با‬ ‫جمهوری اسالمی و ملت مقاوم و همیشه در صحنه ایران‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫دادســتان کل کشــور خطاب به وزیر امــور خارجه‬ ‫اظهارداشت‪ :‬انتظار است با توجه به شرح وظایف وزارت‬ ‫امــور خارجه که از جمله انها اســتیفای حقوق ملت از‬ ‫اقدامات دولت های خارجی اســت‪ ،‬دســتور داده شود تا‬ ‫به منظــور جلوگیری از تکرار این اقــدام خالف حقوق‬ ‫بین الملل‪ ،‬موضوع بــا جدیت پیگیری و اقدامات الزم به‬ ‫عمل اید و نتیجه اقدامات نیز به طور مســتمر گزارش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫برپایی ‪ 15‬غرفه صنایع دستی‬ ‫کردستان در نمایشگاه‬ ‫بین المللیتهران‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی کردســتان گفت‪ :‬همزمان بــا برگزاری‬ ‫نمایشگاه ملی صنایع دستی در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللــی تهران‪ ،‬صنعتگران کردســتانی با حضور در‬ ‫این رویــداد فرهنگی‪ ،‬تولیدات خــود را در ‪ ۱۵‬غرفه به‬ ‫نمایش می گذارند‪ .‬منصور مهرزاد اظهار کرد‪ :‬براســاس‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده در سالن “هشت”نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهــران و ب ه منظور معرفی تولیــدات و اثار‬ ‫هنرمندان و صنعتگران استان‪ ۱۲ ،‬غرفه شامل رشته های‬ ‫نازک کاری‪ ،‬ارغوان بافی‪ ،‬میناکاری‪ ،‬قلم زنی‪ ،‬سفال گری و‬ ‫البســه محلی در فضایی به مساحت ‪ ۱۲۳‬مترمربع برپا‬ ‫می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین بــا جانمایی چهار فضای‬ ‫اختصاصی در غرفه اصلی استان کردستان در سالن ‪۳۸‬‬ ‫این نمایشگاه‪ ،‬تولیدات شهر جهانی کالش و روستاهای‬ ‫ملــی گلیم بافی‪ ،‬شــال بافی و شــهر خالق موســیقی‬ ‫به صورت ویژه معرفی خواهد شــد‪ .‬سرپرســت اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی کردستان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬معرفی صنایع دستی شاخص استان در سطح‬ ‫ملــی و بین المللی یکی از اهداف مهــم این اداره کل در‬ ‫شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری و صنایع‬ ‫وابسته و سی وششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران‬ ‫است‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم افزایی همه‬ ‫بخش ها بتــوان در این رویداد فرهنگی اتفاقات خوبی را‬ ‫برای توســعه گردشگری استان رقم زد‪ .‬استان های غرب‬ ‫کشور شامل کردستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬همدان‪ ،‬ایالم و لرستان‬ ‫در سالن ‪ ۳۸‬شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری‬ ‫و صنایع وابسته تهران حضور دارند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 5‬بهمنماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪948‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابانشهیدمدنی‪،‬مجتمعپالمیرا‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫با قرعه کشی نمی توان بازار خودرو را تنظیم کرد‬ ‫یک کارشــناس خودرو ضمن تاکید بر اینکــه عرضه خودروها از‬ ‫مسیر قرعه کشی به هیچ وجه منجر به تنظیم بازار نشده و نمی شود‬ ‫گفت‪ :‬قیمت گذاری خودرو در بازار ازاد توســط نمایشگاه دارها و با‬ ‫نوسانات نرخ ارز شــکل می گیرد؛ اما عرضه خودرو در بورس کاال‪،‬‬ ‫تعادل بازار را نسبت به تکانه های ارزی حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫پایان عرضه خودرو در قالب فرایند قرعه کشــی از ابتدای ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬از جمله اصلی ترین وعده های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫طی قریب به یکســال اخیر بوده اســت و با تاکیدی که سخنگوی‬ ‫وزارت صمت ابتدای دی ماه کرد‪ ،‬تحقق این وعده را قوت بیشتری‬ ‫بخشــید‪ .‬به گفته این مقام مسئول وعده حذف قرعه کشی تا پایان‬ ‫امسال همچنان بر قوت خود باقیست و قرعه کشی ها تا پایان امسال‬ ‫به صورت کامل‪ ،‬از دستور خارج خواهد شد‪ .‬در شرایطی که کمتر‬ ‫ی نمانده است‪ ،‬نه تنها این موضوع محقق‬ ‫از دو ماه تا پایان ســال باق ‬ ‫نشده؛ بلکه در اخرین طرح قرعه کشی ایران خودرو‪ ۹ ،‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار نفر برای ‪ ۲۱‬هزار دســتگاه خودرو ثبت نام کرده اند؛ بررسی ها‬ ‫نشــان می دهد شانس برنده شدن در این قرعه کشی تقریباً کمتر از‬ ‫‪ ۰.۲‬درصد بوده است‪ .‬این اتفاقات سبب شده است که از قرعه کشی‬ ‫خودرو به عنوان یک التاری ملی یاد شــود‪ .‬در حال حاضر افرادی‬ ‫که قصد خرید خودرو ندارند هم دوست دارند‪ ،‬شانس خود را برای‬ ‫یک ســرمایه گذاری کوتاه مدت امتحان کنند؛ از همین روی فاصله‬ ‫عرضه و تقاضا نجومی می شود؛ بطوری که دیدیم حدود ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫جمعیت کشور در اخرین طرح فروش ایران خودرو شرکت کردند‪ .‬از‬ ‫تیرماه سال جاری عالوه بر فروش خودرو از طریق قرعه کشی‪ ،‬عرضه‬ ‫خودرو در بورس کاال علیرغم نظرات موافق و مخالف بسیار‪ ،‬هم در‬ ‫دستور کار وزارت صمت قرار گرفت‪ .‬این بحث و کشمکش موافقان و‬ ‫مخالفان عرضه خودرو در بورس کاال از روز گذشته (دوشنبه ‪ ۳‬بهمن‬ ‫ماه)‪ ،‬با نامه رئیس شــورای رقابت به رئیس سازمان بورس‪ ،‬وارد فاز‬ ‫تازه ای شد‪ .‬به نظر می رسد در شرایط فعلی عرضه خودرو در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬با کاهش تقاضای ســرمایه ای و ســفته بازی‪ ،‬نتایج مطلوب تر‬ ‫و رضایت مندی بیشــتری برای خودروسازان و مصرف کنندگان به‬ ‫دنبال دارد‪.‬‬ ‫عرضه خودرو در بورس‪ ،‬نوسان گیران را به حاشیه می برد‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬مرتضی شجاعی‪ -‬کارشناس بازار و صنعت خودرو‬ ‫ضمن اشــاره به وجود ســه نوع تقاضا در بازار خودرو‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫متقاضی همیشگی خرید خودرو‪ ،‬مصرف کنندگان حقیقی‬ ‫اول‬ ‫گروه ِ‬ ‫ِ‬ ‫هستند؛ این در شرایطی است که طی سال های اخیر‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫خــودرو در بــازار ازاد‪ ،‬توان خرید این افــراد را کاهش داده و این‬ ‫دســته فقط به خرید خودرو از طریق قرعه کشی و بورس کاال امید‬ ‫دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گروه بعدی متقاضیان خودرو‪ ،‬ســرمایه گذاران‬ ‫هستند‪ .‬برخی از افراد بر اساس پیش بینی های خود از بازار به روش‬ ‫قرعه کشــی‪ ،‬بورس کاال یا حتی از بازار ازاد خودرو موردنظر خود را‬ ‫خریــداری کرده و تا مدتی نگه می دارند‪ .‬در نهایت اما گروه ســوم‬ ‫خریداران خودرو‪ ،‬نوســان گیران هســتند؛ این گروه در قرعه کشی‬ ‫خــودرو با هر روشــی از جمله اجاره کد ملــی دیگران وارد چرخه‬ ‫قرعه کشی می شوند‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرویی کشور تاکید کرد‪ :‬خوشبختانه این سبک از‬ ‫تقاضاهای نوسان گیران‪ ،‬در عرضه خودرو در بورس کاال وجود ندارد؛‬ ‫بر همین اســاس هم در اخرین قرعه کشی خودرو حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۱‬‬ ‫ت درخواست کردند‪ ،‬اما در عرضه همان خودروها در‬ ‫میلیون نفر ثب ‬ ‫شجاعی بدترین شیوه عرضه خودرو در شرایط نوسانی‬ ‫و افزایشی نرخ ارز را قرعه کشی دانست و گفت‪ :‬به گفته‬ ‫برخی از نمایندگان مجلس کل سود عرضه خودرو در‬ ‫بورس به جیب خودروسازها می رود نه دولت؛ به همین‬ ‫دلیل این شیوه عرضه صحیح نیست‪ .‬درحالیکه در این‬ ‫شرایط به جای کنارگذاری کامل بورس‪ ،‬بایستی سازوکار‬ ‫مناسبی برای تخصیص سود ان تعریف شود‬ ‫بورس کاال نفرات کمتری مشارکت داشتند‪ .‬برای مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫عرضه خودرو در بورس کاال مناسب تر است؛ چراکه ب ه دلیل رقبای‬ ‫کمتــر در این بخش‪ ،‬احتمال خرید خودرو از طریق بازار ســرمایه‬ ‫بیشتر استشجاعی در رابطه با کاهش تقاضای نوسان گیران از عرضه‬ ‫خــودرو در بــورس کاال‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خرید خــودرو از بورس کاال‬ ‫عالوه بر دســتورالعمل های خاص بورس کاال‪ ،‬هزینه هایی از جمله‬ ‫‪ ۱۴‬درصد بیمه‪ ،‬عوارض و مالیات و ســختی مســیر بورسی شدن‬ ‫را دارد‪ ،‬به همین خاطر هم این بازار جذابیت نوســان گیری ندارد و‬ ‫ش یافته است‪.‬‬ ‫تقاضای سرمایه ای و سفته بازی در بازار سرمایه کاه ‬ ‫این درحالیســت که برای مصرف کنندگان‪ ،‬عرضه خودرو در بورس‬ ‫کاال مناســب تر اســت؛ چراکه ب ه دلیل رقبای کمتر در این بخش‪،‬‬ ‫احتمال خرید خودرو از طریق بازار سرمایه بیشتر است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه نرخ عرضه خودرو در بورس کاال نزدیک به نرخ بازار ازاد است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همین مسئله شانس موفقیت مصرف کننده در خرید خودرو‬ ‫از بورس را نسبت به حالت قرعه کشی بیشتر می کند؛ البته این مورد‬ ‫سبب شده تا تقاضای حداقلی بازار خودرو تقریباً به سمت صفر میل‬ ‫پیدا کند و پس از ان نیز اثر افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬به عبارتی عرضه خودرو در بــورس کاال‪ ،‬بازار ازاد را متعادل‬ ‫نگه می دارد‪.‬‬ ‫با قرعه کشی نمی توان بازار را تنظیم کرد‬ ‫شــجاعی در همین رابطــه ادامه داد‪ :‬از طرفــی عرضه خودرو از‬ ‫مجرای قرعه کشــی باعث تنظیم بازار نمی شود‪ ،‬به طور مثال زمانی‬ ‫که نرخ دالر ‪ ۱۵‬درصد رشــد دارد‪ ،‬قیمت خــودرو در بازار ازاد تا‬ ‫‪ ۲۵‬درصد هم به صورت اســمی افزایــش پیدا می کند و به نوعی در‬ ‫این حالت قیمت گذاری بازار ازاد تحت تاثیر شــدید نوســانات نرخ‬ ‫ارز شــکل می گیرد‪ .‬ضمن اینکه فروش خودرو با شیوه قرعه کشی‬ ‫به نوعی شفاف هم نیست‪.‬‬ ‫این کارشــناس صنعت و بازار خودرو کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در دوره‬ ‫قرعه کشــی خودرو نهادهای نظارتی از جمله وزارت صمت به دلیل‬ ‫نامشخص بودن فرایند عرضه‪ ،‬نماینده ای را برای نظارت بر عملکرد‬ ‫و قرعه کشــی معرفی می کردند اما به دلیل اســتانداردها و الزامات‬ ‫بورس‪ ،‬عرضه خودرو در بورس کاال شــفاف تر و حتمی تر اســت‪ .‬به‬ ‫طور مثال اخیرا ً تعداد عرضه خودرو یکی از گروه های خودرویی در‬ ‫بــورس کاال‪ ،‬کمتر از میزان تعهد اولیه اش بود و همین دلیلی برای‬ ‫ابطال معامالت ان در تاالر خودرو بازار سرمایه شد‪ .‬البته بهتر است‬ ‫این طور بگوییم که این مســئله به کمک ســازوکار نظارتی شفاف‬ ‫بورس تشخیص داده شد و ظرفیت نظارتی بورس‪ ،‬به صنعت خودرو‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫سود عرضه خودرو در بورس‬ ‫کاال به جیب چه کسی می رود؟‬ ‫وی ضمن اشاره به اســیب های قیمت گذاری دستوری خودرو بر‬ ‫خودروســازان‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از نکات قابل توجه این است که افزایش‬ ‫قیمت خودرو با تورم کشــور متناسب نیســت‪ .‬در دولت سیزدهم‬ ‫شرکت های سایپا و ایران خودرو تنها یکبار افزایش قیمت داشت ه که‬ ‫البته مانع فشار سیاسی نیز در این موضوع موثر بوده است؛ اما به‬ ‫نظر می رسد بورس می تواند این فشار را کاهش دهد‪.‬‬ ‫شــجاعی در رابط ه با کشف قیمت باالتر خودرو نسبت به کارخانه‬ ‫در بورس گفت‪ :‬در این خصوص باید هزینه تمام شده تولید مجددا‬ ‫مورد بازبینی قــرار گیرد یا اینکه در بورس کاال برای خودروســاز‬ ‫سقف قیمت گذاشته شود‪ .‬البته اسیب قیمت گذاری دستوری دولت‬ ‫(قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده تولید) به قدری زیاد بوده که اگر‬ ‫در کوتاه مدت هم سقف قیمتی گذاشته نشود‪ ،‬جبران نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان زیان ایران خودرو و سایپا تا پیش از عرضه خودرو‬ ‫در بورس کاال بــه دالیل مختلف از جمله ناکارامدی ها‪ ،‬هزینه های‬ ‫سیاسی و پروژه های غیراقتصادی حدود ‪ ۱۱۰‬الی ‪ ۱۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بوده اســت اما ســهم بزرگی از ان به دلیــل قیمت گذاری‬ ‫دســتوری دولت است؛ چرا که همین شرکت ها در دهه ‪ ۸۰‬سودده‬ ‫بوده اند‪ .‬چنانچه ســود عرضه خودرو در بازار سرمایه برای این چند‬ ‫ماه را ‪ ۶۰۰۰‬الی ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد تومان در نظر بگیریم‪ ،‬در مقایسه با‬ ‫زیان شرکت ها درگذشته و عایدی کوتاه مدت ان ها‪ ،‬این مقدار سود‬ ‫رقمی نیســت که بر اساس ان گفته شود باعرضه خودرو در بورس‪،‬‬ ‫رانت وحشتناکی به خودروســازها می رسد‪ .‬شجاعی بدترین شیوه‬ ‫عرضه خودرو در شــرایط نوســانی و افزایشی نرخ ارز را قرعه کشی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬به گفته برخی از نمایندگان مجلس کل سود عرضه‬ ‫خودرو در بورس به جیب خودروســازها می رود نه دولت؛ به همین‬ ‫دلیل این شــیوه عرضه صحیح نیســت‪ .‬درحالیکه در این شرایط‬ ‫به جای کنارگذاری کامل بورس‪ ،‬بایســتی ســازوکار مناسبی برای‬ ‫تخصیص سود ان تعریف شود‪.‬‬ ‫خودروسازان برای عرضه خودرو در بورس‪ ،‬برنامه بلندمدت بدهند‬ ‫ایــن کارشــناس خودرویی کشــور ارائــه برنامــه بلندمدت را‬ ‫راهکاری در جهت بهبود عرضه خــودرو در بورس خوانده و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬خودروســازان با الزام خــود بر یک برنامــه منظم بلندمدت‬ ‫و اعــام ان توســط بورس کاال می توانند این شــائبه مهندســی‬ ‫عرضــه خودرو در جهت افزایش قیمت را از بین ببرند‪ .‬با بررســی‬ ‫قیمت خودروهای بازار ازاد متوجه می شویم که قیمت خودروهای‬ ‫عرضه شــده در بورس به نســبت ســایر خودروهای عرضه نشده‬ ‫متعادل تر اســت؛ نکته جالب توجه این اســت برخی از افرادی که‬ ‫در حــال حاضر با عرضه خودرو در بــورس کاال مخالفت می کنند‪،‬‬ ‫در دوره قرعه کشــی خودرو می گفتند عرضه خودرو باید به بورس‬ ‫کاال منتقل شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 954

روزنامه خوب 954

شماره : 954
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه خوب 953

روزنامه خوب 953

شماره : 953
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه خوب 952

روزنامه خوب 952

شماره : 952
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه خوب 951

روزنامه خوب 951

شماره : 951
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه خوب 950

روزنامه خوب 950

شماره : 950
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه خوب 947

روزنامه خوب 947

شماره : 947
تاریخ : 1401/11/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!