روزنامه خوب شماره 622 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 622

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 622

روزنامه خوب شماره 622

‫‪2‬‬ ‫حجتالهعبدالملکی‪،‬وزیرکار‪:‬‬ ‫اجرای طرح های اشتغال‬ ‫روستاییسرعتمی گیرد‬ ‫‪3‬‬ ‫خطیب زاهدرنشستخبریمطرحکرد‪:‬‬ ‫هیچ گفت وگوی دوجانبه‬ ‫با هیات امریکایی‬ ‫انجامنمی شود‬ ‫‪4‬‬ ‫احمدوحیدیوزیرکشور‪:‬‬ ‫برنامه هابایدمتناسب‬ ‫با شرایط خاص استان ها‬ ‫اجرایی شود‬ ‫ی ایران!‬ ‫«ساختار دولتی» گره کور صنعت خودروساز ‬ ‫کارشناسصنعتخودروبابیاناینکهمشکالتخودروسازانبهگرهکورتبدیلشدهاست‪،‬گفت‪:‬ساختار‬ ‫دولتی خودروسازها موجب شده است که مدیران نگران زیان و پاسخگویی پس از بروز زیان نباشند‪.‬‬ ‫سپهر زنگنه درباره دالیل زیان انباشته خودروسازان و راهکارهای رفع این مشکل بیان کرد‪ :‬ساختار‬ ‫خودروسازی ایران در چند سال گذشته و از سال‪ 90‬به بعد که مسائلی مانند «پراید کیلویی چند» مطرح و‬ ‫دخالت های دولتی در قیمت گذاری بیشتر شد همچنین شورای رقابت هم وارد بحث قیمت گذاری خودرو‬ ‫شد‪ ،‬کامال از حالت یک شرکت اقتصادی خارج شد‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو افزود‪ :‬البته قبل از این‬ ‫هم خودروسازان ما با مسائلی از قبیل تحمیل نیروی مازاد و تحمیل یک سری پروژه ها مانند راه اندازی‬ ‫خط تولید در خارج از کشور موجه بودند اما با توجه به اینکه تحریم ها و تورم به اندازه االن شدید نبود‪،‬‬ ‫راجع به قیمت ها مشکل چندانی پیش نمی امد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ساختار مدیریتی خودروسازی های‬ ‫ما کامال سیاسی است و اصال بنگاه داری در ان مطرح نیست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به ادامه یافتن تحمیل‬ ‫نیروهای مازاد و خط تولید های پرهزینه و اضافه شدن موضوع تحریم ها و ‪...‬‬ ‫سه شنبه‪ 9‬اذر ماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 622‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 24‬ربیع الثانی‪ 30 |1443‬نوامبر‪2021‬‬ ‫محسنیاژه ایرئیسقوهقضاییه‪:‬‬ ‫مطالباتمردمی‬ ‫برایکمبود اب‬ ‫به حق است‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫اغاز اجرای طرح‬ ‫توزیعهوشمندونظارت‬ ‫برکاالهایاساسی‬ ‫برج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫با نتیج‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫زار‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫رون‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫یگیرد‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها نماینده‬ ‫فعال می پذیرد‬ ‫لتفنسازمانگاهی‪:‬‬ ‫‪09121959391‬‬ ‫‪021-66650099‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫خاندوزی‪ :‬هوشمندسازی در عرصه اقتصاد‪ ،‬رویکرد قطعی دولت سیزدهم است‬ ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪622‬‬ ‫گزارش‬ ‫راهکارهای عملیاتی برای ترسیم «بودجه‬ ‫عدالت محور» در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫عدالت در توزیع یارانه انرژی‬ ‫«بودجــه عادالنه» که در روزهای اخیر بــه کلیدواژه دولت در‬ ‫نخستین تجربه بودجه ریزی اش تبدیل شده است چگونه تحقق‬ ‫پیدا می کند؟ از نگاه یک اقتصــاددان‪ ،‬با چهار اقدام اصالحی‬ ‫می توان بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬را به «بودجه ای عدالت محور» تبدیل‬ ‫کرد‪ .‬بودجه ساالنه یکی از مهم ترین اسناد و قوانین مالی کشور‬ ‫اســت که دولت‪ ،‬خانوارها و بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪ .‬دولت با تاکید بر اینکه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬بودجه ای عادالنه‬ ‫است‪ ،‬الیحه بودجه را در کمتر از ‪ ۱۰‬روز اینده به مجلس خواهد‬ ‫برد‪ .‬چهار اصالح بودجه ای برای تحقق هدف عدالت در بودجه‬ ‫را مورد بررســی قرار داده است‪« .‬اصالح نظام یارانه ای‪ ،‬اصالح‬ ‫نظام مالیاتی‪ ،‬حذف مصارف غیره بهره ور در دستگاه های اجرایی‬ ‫و یکسان سازی حقوق و دستمزد کارکنان دولتی»‪ ،‬محورهای‬ ‫چهارگانه ای هستند که به گفته وحید شقاقی اقتصاددان و عضو‬ ‫هیات علمی دانشگاه خوارزمی می توانند بودجه عادالنه را محقق‬ ‫کنند‪ .‬شقاقی در این رابطه گفت‪ :‬اگر دولت می خواهد بودجه به‬ ‫سمت عدالت حرکت کند می تواند با چند مورد اصالحات در‬ ‫الیحه بودجه سال اینده‪ ،‬به این هدف دست پیدا کند‪ .‬نخستین‬ ‫اقدام برای عدالت محور شدن بودجه‪ ،‬اصالح نظام یارانه ای کشور‬ ‫است‪ .‬وی با یاداوری حجم باالی یارانه انرژی و توزیع ناعادالنه‬ ‫ان گفت‪ :‬براوردها نشان می دهد ماهانه ‪ ۲۶۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫یارانه انرژی پرداخت می شود که رقم قابل توجه و انحراف بزرگی‬ ‫در تخصیص منابع کشور است‪ .‬این حجم از منابع فقط به گروه‬ ‫اقلیت می رسد و اکثریت جامعه از ان محروم هستند‪ .‬پیش از‬ ‫این‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی با‬ ‫عنوان «درباره یارانه انرژی در ایران» که در سال ‪ ۱۳۹۸‬منتشر‬ ‫شد‪ ،‬به گزارشــی از موسسه مطالعات بین المللی انرژی درباره‬ ‫ســهم دهک های هزینه ای از یارانه گاز طبیعی‪ ،‬فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬بنزین و ‪ CNG‬استناد کرده بود که براساس ان‪ ،‬دهک‬ ‫اول یعنی کم درامدترین گروه جامعه فقط ‪ ۵‬درصد از کل یارانه‬ ‫انرژی در گروه های یادشده را دریافت می کنند‪ .‬خانوارهای دهک‬ ‫دهم یعنی خانوارهای با درامد باال‪ ،‬بیشترین دریافت کننده یارانه‬ ‫انرژی در ایران هستند‪ .‬سهم دهک اول درامدی یعنی خانوارهای‬ ‫کم درامد از یارانه انرژی‪ ،‬تقریباً یک سوم دهک دهم است ان هم‬ ‫در حالی که یارانه انرژی در خانوارهای دهک های پایین درامدی‪،‬‬ ‫بخش بیشتری از هزینه کل خانوار را در مقایسه با دهک های‬ ‫باالی درامدی‪ ،‬پوشــش می دهد‪ .‬بر این اساس می توان گفت‬ ‫توزیع یارانه انرژی در کشــور عادالنه نیست و دولت می تواند با‬ ‫اصالح نظام یارانه انرژی در الیحه بودجه سال ‪ ،۱۴۰۱‬یک گام به‬ ‫سمت بودجه عدالت محور بردارد‪.‬‬ ‫اصالحنظاممالیاتی‬ ‫شــقاقی‪ ،‬گام دوم برای عدالت محور شدن بودجه را اصالح‬ ‫نظام مالیاتی دانست و گفت‪ :‬نظام مالیاتی کشور غیرعادالنه و‬ ‫دچار انحراف از سیاست های عدالت محور است‪ .‬فرار مالیاتی‬ ‫و معافیت های مالیاتی غیرضروری در کنار پایه های مالیاتی‬ ‫نامناسب‪ ،‬از ویژگی های کنونی نظام مالیاتی هستند‪ .‬بنابراین‬ ‫ساماندهی معافیت های مالیاتی‪ ،‬کاهش فرار مالیاتی و تعریف‬ ‫پایه های مالیاتی جدیدی که گروه های ثروتمند را هدف قرار‬ ‫می دهد؛ از اقدامات الزم در این زمینه هســتند‪ .‬براوردهای‬ ‫متفاوتــی از فرار مالیاتی در ایران وجود دارد‪ .‬یکی از اخرین‬ ‫اظهارنظرهای مقام های رسمی درباره فرار مالیاتی در کشور‪،‬‬ ‫در همایش نقد و بررســی طرح قانونــی مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه مطرح شد که تابستان امسال در وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی برگزار شده بود‪ .‬امیدعلی پارسا رئیس وقت سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور در این همایش‪ ،‬میزان فرار مالیاتی را ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بیان کرد که ‪ ۵۰‬درصد ان ناشی از فرار‬ ‫مالیاتی و بقیه ناشی از اجتناب مالیاتی است‪.‬‬ ‫ادغام دستگاه های موازی و یکسان سازی‬ ‫حقوق و دستمزد‬ ‫به گفته شقاقی‪ ،‬سومین گام برای داشتن بودجه ای عادالنه‪،‬‬ ‫جلوگیــری از مصارف غیر بهره ور در دســتگاه های اجرایی‬ ‫کشور است‪ .‬اکنون دســتگاه های بسیاری با ماموریت های‬ ‫موازی مشغول به کار هستند که ادغام انها می تواند از اتالف‬ ‫منابع جلوگیری کرده و تخصیص منابع را از مســیر کاهش‬ ‫هزینه های زائد و غیر ضروری‪ ،‬هدفمند کند‪ .‬وی‪ ،‬گام چهارم‬ ‫بــرای عدالت محوری در بودجه را کاهش شــکاف حقوق و‬ ‫دســتمزد در دستگاه ها و بین دستگاه ها در سطوح مختلف‬ ‫دانست و گفت‪ :‬می توان با سیاست های یکسان سازی حقوق‬ ‫و دســتمزد و حذف پرداخت های بسیار باال‪ ،‬نظام پرداخت‬ ‫حقوق و دســتمزد را که بخش قابــل توجهی از هزینه های‬ ‫جاری بودجــه را به خود اختصاص می دهد‪ ،‬اصالح و از این‬ ‫مسیر‪ ،‬هدف بودجه عادالنه محقق کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬هوشمندسازی در عرصه اقتصادی رویکرد قطعی دولت سیزدهم است و ادامه دهنده تالش ها در این زمینه با سرعت بیشتر هستیم که تالش می شود در این راستا از‬ ‫ظرفیتشرکت هایدانشبنیانبهره مندشویم‪« .‬احسانخاندوزی»درمراسمرونماییازسامانه هایکانتینریتولیدداخلومعرفیپروژه هایایکس ریهوشمنداظهارداشت‪:‬مسالههوشمندسازینظارت ها‬ ‫از طریق ایکس ری با اتکا به تولید داخل و به کمک جدیدترین فناوری‪ ،‬از نکات قابل توجه فرایند نظارت گمرکی است‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس امار دستگاه های فعال ایکس ری در گمرکات کشور از‪ ۱۵‬دستگاه‬ ‫به ‪ ۱۷‬دستگاه افزایش یافته است و در یک تا دو سال اینده معادل ‪ ۱۷‬دستگاه دیگر نیز به کل ظرفیت اضافه می شود؛ یعنی ‪ ۱۰۰‬درصد رشد افزایش خواهد یافت‪ .‬خاندوزی گفت‪ :‬در سه ما ه اینده‪ ،‬هر ماه‬ ‫یک دستگاه ایکس ری جدید با محوریت تولید داخل خواهیم داشت‪ .‬وی با تاکید بر اتصال سامانه های اقتصادی در حوزه تجارت و گمرک‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درصدد هستیم با جدیت و در حد وسع خود سامانه های‬ ‫زیرمجموعه وزارت اقتصاد را به هم متصل کنیم و با کمک یکپارچگی اطالعات برای حکمرانی اقتصادی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫حجتالهعبدالملکی‪،‬وزیرکار‪:‬‬ ‫اجرایطرح هایاشتغالروستاییسرعتمی گیرد‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫منابع برای توسعه اشتغال روستایی با همکاری دستگاه های اجرایی‬ ‫عملیاتی خواهد شد که با تحقق ان‪ ،‬اجرای این طرح ها سرعت خواهد‬ ‫گرفت‪« .‬حجت اهلل عبدالملکی» در نشست هم اندیشی «تسریع در‬ ‫اجرای قانون حمایت از توســعه و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق‬ ‫روستایی و عشایری» اظهار داشت‪ :‬در الگوهای جدید ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫رویکردها متفاوت اســت و نظام نظــارت و کنترل طرح ها در حوزه‬ ‫مشاغل روستایی نیز کارامدتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکیدکــرد‪ :‬همچنین انتظار داریم بهــره وری کار و کارامدی در‬ ‫حوزه اشــتغال روســتایی از این طریق نیز افزایش یابد‪ .‬سرپرست‬ ‫معاونت توســعه کارافرینی و اشتغال نیز در این نشست گفت‪ :‬با اذن‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در سال ‪ ۹۶‬به منظور کاهش نرخ بیکاری‬ ‫مناطق هدف و کمتر برخوردار‪ ،‬مبلغ یک و نیم میلیارد دالر از منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی و معادل ریالی ان در اختیار این کارگروه ملی با‬ ‫اعضای مشخص قرار داده شد‪.‬‬ ‫«محمــود کریمی بیرانونــد» تصریح کــرد‪ :‬در وزارت تعاون کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬به دنبال عارضه یابی در مســیر کارگروه ملی اشتغال‬ ‫روســتایی و فرایندهای ان هستیم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬این کارگروه نیز‬ ‫مثل شورای عالی اشتغال‪ ،‬نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫منابع اعتباری قانون اشتغال روستاییان یک و نیم میلیارد دالر است‬ ‫مدیر پروژه سرمایه گذاری طرح های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬قانون اشتغال روستاییان و عشایر در‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و هیات وزیران نیز‬ ‫ایین نامه اجرایی ان را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫«رامین اســدی» افزود‪ :‬موضوع قانون‪ ،‬اشتغال پایدار و کاهش نرخ‬ ‫بیکاری در مناطق هدف مخصوصاً روســتاها و نواحی صنعتی است‪،‬‬ ‫منابع اعتباری این قانون نیز یک و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه‬ ‫ملی و معادل ان در اختیاراین کارگروه ملی با اعضای مشخص قرار‬ ‫داده شــد موسسه های عامل هم شامل چهار موسسه از جمله بانک‬ ‫کشاورزی‪ ،‬پست بانک‪ ،‬توسعه تعاون و صندوق کارافرینی امید است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬برای اولین بار در کشور‪ ،‬کمترین نرخ بهره تسهیالت‬ ‫برای مناطق روستایی که ‪ ۶‬درصد است در نظر گرفته شد‪ ،‬در مناطق‬ ‫و روســتاهای مرزی نیز این نرخ ‪ ۴‬درصد است‪ ،‬سرمایه در گردش‬ ‫صرف نیز ‪ ۱۰‬درصد نرخ بهره تســهیالت‪ ،‬حداکثر مدت بازپرداخت‬ ‫این تسهیالت ‪ ۹‬سال است که دو سال برای ساخت و ساز‪ ،‬یک سال‬ ‫تنفس و ‪ ۶‬سال هم برای بازپرداخت تسهیالت است‪ .‬اسدی به برخی‬ ‫از چالش های این حوزه اشاره کرد و گفت‪ :‬بر اثر کرونا و افزایش نرخ‬ ‫ارز و تورم تعدادی از واحدها دچار مشکل شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬سامانه کارا‬ ‫برای ثبت نام در این حوزه در نظر گرفته شد که تمام اشتغال روستایی‬ ‫را مدیریت می کند‪.‬‬ ‫مدیر پروژه سرمایه گذاری طرح های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت پرداخت های این بخش‬ ‫از ســوی موسسه های عامل ارایه کرد و گفت‪ :‬از ابتدای سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تــا پایان مردادماه‪ ،‬تقریبا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۴۸‬طرح و از شــهریور تا کنون‬ ‫نیز یک هزار و ‪ ۵۱۲‬طرح مصوب شده و پیگیری ان صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬اسدی تصریح کرد‪ :‬منابع تخصیص داده شده در قانون اشتغال‬ ‫روستایی توسط صندوق توسعه ملی نیز در پنج مرحله صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬وی در خصوص وضعیت طرح های اشتغال روستایی به تفکیک‬ ‫دستگاه های اجرایی گفت‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی ‪ ۵۹‬درصد‪ ،‬وزارت‬ ‫صمت ‪ ۱۴‬درصد و میراث فرهنگــی نیز ‪ ۱۱‬درصد طرح ها و از نظر‬ ‫مبلغ نیز وزارت جهاد کشــاورزی‪ ۶۱ ،‬درصــد این منابع را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫مدیر پروژه ســرمایه گذاری طرح های اشتغال فراگیر و روستایی‪ ،‬به‬ ‫وضعیت تحصیلی دریافت کنندگان تســهیالت اشتغال روستایی نیز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ ۸۷ :‬درصد دیپلمه ها از این طرح ها استفاده کرده اند‪،‬‬ ‫مقاطع تحصیلی باالتر مثل کاردانی‪ ،‬کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫و دکترا به دلیل کافی نبودن زیرســاخت هایی چون نداشتن ضمانت‬ ‫و مهارت نتوانستند در این طرح ها مشارکت فعالی داشته باشند‪ ،‬در‬ ‫عین حال در روستاها نیز کسانی که از این تسهیالت استفاده کرده اند‬ ‫به دلیل داشــتن زیر ساخت ها مانند ضمانت و غیره از این تسهیالت‬ ‫بهره مند شده اند‪ .‬اسدی به جنسیت استفاده کنندگان از تسهیالت‬ ‫روستایی اشاره کرد و گفت‪ ۶۶ :‬درصد مردان و ‪ ۳۴‬درصد زنان از این‬ ‫تسهیالت استفاده کرده اند‪ .‬وی به یکی دیگر از چالش های مربوط به‬ ‫تسهیالت اشــتغال روستایی پرداخت و گفت‪ ۶۳ :‬درصد از اعتبارات‬ ‫اشتغال روستایی در بخش کشاورزی هزینه شده‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که میانگین ان در ایین نامه اجرایی ‪ ۴۵‬درصد در نظر گرفته شــده‬ ‫بود‪ ،‬بخش صنعت و گردشگری در رده های بعدی دریافت اعتبارات‬ ‫اشتغال روستایی قرار دارند‪.‬‬ ‫اســدی‪ ،‬بازنگری در ماموریت ها را بر اســاس اعتباری که تخصیص‬ ‫داده خواهد شــد مورد تاکید قرار داد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬اگر نقدینگی‬ ‫به این سیســتم تزریق شــود‪ ۵۵ ،‬هزار طرح دیگر با مبلغ ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان را می توانیم مدیریت کنیم‪ .‬مدیر پروژه سرمایه گذاری‬ ‫طرح های اشتغال فراگیر و روســتایی‪ ،‬همچنین به اقدامات اتی در‬ ‫حوزه زیســت بوم ملی اشــتغال برای تحقق اهداف اشتغال زایی و‬ ‫مدیریت منابع در مرحله ششــم اجرای طرح اشتغال روستایی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با باز پرداخت مبالغ و منابع به این طرح‪ ،‬اجرای مرحله‬ ‫ششم تسریع خواهد شد‪ ،‬بنابراین بحث تسهیالت بازپرداختی در این‬ ‫حوزه بسیار با اهمیت است‪.‬‬ ‫متولی اصلی اشتغال روستایی‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی است‬ ‫معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشــاورزی نیز در این نشست گفت‪:‬‬ ‫متولی اصلی اشتغال روستایی‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی است و در همین‬ ‫جداول‪ ،‬اعداد و ارقامی که در خصوص تســهیالت اشتغال روستایی‬ ‫ارائه شد‪ ،‬بیشــترین ارقام را بخش کشاورزی به خود اختصاص داده‬ ‫است‪« .‬محمد قربانی» به اصالح قوانین مربوط به تسهیالت اشتغال‬ ‫روستایی اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در این بخش سهم ان از اعتبارات اشتغال روستایی باید افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همچنین دالیــل قدرت باالی جذب اعتبارات باید‬ ‫مشخص شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بازگشتی تسهیالت پرداختی برای اجرای‬ ‫پروژه های نیمه تمام و تکمیل ان باید به بخش کشاورزی اختصاص‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫قربانی بیان داشــت‪ :‬با توجه به اینکه بخش کشاورزی قدرت جذب‬ ‫باالیــی از اعتبارات دارد نباید برای اعطای تســهیالت به بخش دام‬ ‫و دامداری محدودیت قائل شــد و همچنین باید ســهم هر کدام از‬ ‫زیر بخش های کشــاورزی مشخص شود‪ .‬در ادامه نشست‪« ،‬شهرزاد‬ ‫دانشمندی» مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت‪ :‬امهال تسهیالت‬ ‫مشروط به موافقت صندوق توسعه ملی و تصویب شورای عالی اشتغال‬ ‫است‪ ،‬همچنین در خصوص امکان استفاده از مانده های وصولی‪ ،‬دولت‬ ‫باید برای بانک ها جبران هزینه کند یا اجازه داده شود بانک ها از محل‬ ‫به کارگیری وصولی ها جبران خسارت کنند‪ .‬وی پیشنهاد کرد‪ :‬نرخ‬ ‫‪ ۶‬درصد بهره تسهیالت را به ‪ ۱۲‬درصد افزایش دهیم که هزینه های‬ ‫بانک ها از این طریق کمتر شود‪.‬‬ ‫ی ایران!‬ ‫«ساختار دولتی» گره کور صنعت خودروساز ‬ ‫کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مشکالت خودروسازان به گره‬ ‫کور تبدیل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ساختار دولتی خودروسازها موجب شده‬ ‫است که مدیران نگران زیان و پاسخگویی پس از بروز زیان نباشند‪.‬‬ ‫ســپهر زنگنه درباره دالیل زیان انباشته خودروسازان و راهکارهای‬ ‫رفع این مشکل بیان کرد‪ :‬ساختار خودروسازی ایران در چند سال‬ ‫گذشته و از سال ‪ 90‬به بعد که مسائلی مانند «پراید کیلویی چند»‬ ‫مطرح و دخالت های دولتی در قیمت گذاری بیشــتر شد همچنین‬ ‫شورای رقابت هم وارد بحث قیمت گذاری خودرو شد‪ ،‬کامال از حالت‬ ‫یک شرکت اقتصادی خارج شد‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو افزود‪:‬‬ ‫البته قبل از این هم خودروسازان ما با مسائلی از قبیل تحمیل نیروی‬ ‫مازاد و تحمیل یک سری پروژه ها مانند راه اندازی خط تولید در خارج‬ ‫از کشــور موجه بودند اما با توجه به اینکه تحریم ها و تورم به اندازه‬ ‫االن شــدید نبود‪ ،‬راجع به قیمت ها مشکل چندانی پیش نمی امد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ســاختار مدیریتی خودروسازی های ما کامال‬ ‫سیاسی است و اصال بنگاه داری در ان مطرح نیست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با‬ ‫توجه به ادامه یافتن تحمیل نیروهای مازاد و خط تولید های پرهزینه‬ ‫و اضافه شدن موضوع تحریم ها و حاکم شدن قیمت گذاری مشکالت‬ ‫اضافه شده است‪ .‬زنگنه تصریح کرد‪ :‬مدیران خودروسازی ه ا نگران‬ ‫زیان نیســتند‪ ،‬زیرا با تغییر دولت ها‪ ،‬هر چند ســال یکبار مدیران‬ ‫شرکت های خودروسازی بزرگ نیز تغییر می کند و بنابراین به ازای‬ ‫عملکردشان نه پاداش می گیرند و نه توبیخ می شوند‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنعت خودرو اظهار داشت‪ :‬مدیران خودروسازی های بزرگ کشور‬ ‫مسئولیتی در برابر ســهامدار ندارند و بنابراین در مقاطع مختلف‬ ‫ی را به صورت فرمالیته مطرح می کنند‪ .‬زنگنه اظهار کرد‪:‬‬ ‫حرف های ‬ ‫در دوره هــای مختلف از صندوق ملی نیز به خودروســازان کمک‬ ‫می شــود‪ ،‬یا اینکه به انها وام می دهند تا مدیر بعدی سر کار بیاید‬ ‫و بنابراین این شــرایط موجب می شود مشکالت حل نشود بلکه به‬ ‫مرور هم اضافه شــود‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت‪:‬‬ ‫مشکالت در خودروسازی ها به گره کور تبدیل شده است بنابراین یا‬ ‫باید مشکالتی مانند ساختار دولتی‪ ،‬قیمت گذاری دستور‪ ،‬تحریم ها و‬ ‫بازار رقابتی را به صورت جداگانه حل کرد و یا اینکه کال خودروسازی‬ ‫را از نو بسازیم‪ .‬وی با اشاره به امکان همکاری ما با خودروسازی های‬ ‫چینی بیان داشت‪ :‬چینی ها در خودروسازی از تکنولوژی پیشرفته ای‬ ‫برخوردار هســتند و حتی با بزرگترین برندهای دنیا کار می کنند و‬ ‫اختالف تکنولوژی خودروهای چین با برندهای بزرگ دنیا مانند تسال‬ ‫یا حتی ماشین های برقی حدود ‪ 30‬درصد است‪ .‬زنگنه بیان داشت‪:‬‬ ‫خودروســازان چینی همچنین در فناوری و قدرت موتور خودرو و‬ ‫باتری و پیمایش‪ ،‬چندان عقب تر از خودروسازان بزرگ دنیا نیستند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر یکی از خودروســازان داخلی‬ ‫با خودروسازان چینی کار می کند‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین اگر خودروسازان‬ ‫بزرگ ما هم با شــرکت های خودروساز چینی کار کنند بخشی از‬ ‫مشکالتشــان از قبیل مســاله ســاختار دولتی حل می شود‪ .‬این‬ ‫کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت‪ :‬بنابراین همانطور که اشاره‬ ‫شد یک راه حل برای خودروســازان این است که ساختار دولتی را‬ ‫بشکنند و با خودروسازان خارجی به عنوان مثال همین چین قرارداد‬ ‫بلند مدت ببندند و رقابتی تر کار کنند‪ .‬زنگنه بیان داشت‪ :‬البته یک‬ ‫مالحظه در رابطه با همکاری با خودروسازان چینی مطرح است و ان‬ ‫این است که در حال حاضر صنعت قطعه سازی ما براساس طراحی‬ ‫خودروهای رنو و پژو است که اگر همکاری با خودروسازهای چینی‬ ‫ی مقداری پیچیدگی وجود‬ ‫شــکل بگیرد برای تامین قطعات داخل ‬ ‫دارد‪ .‬این کارشــناس صنعت خودرو درباره قیمت خودرو هم بیان‬ ‫کرد ‪ :‬مشکل قیمت هم با افزایش تیراژ و تولید حل خواهد شد‪.‬‬ ‫بالتکلیفیتولیدکنندگانلوازمخانگیبرایدرجبرندخارجی‬ ‫بعد از گذشت حدود دو هفته از اظهار نظر انجمن ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصــرف کنندگان مبنی بر اینکه فروش لــوازم خانگی تولید داخل که‬ ‫با برچســب برند خارجی در بازار عرضه می شوند‪ ،‬مصداق تقلب است و‬ ‫حواشــی مختلف این ماجرا‪ ،‬سازمان حمایت از معاون امور صنایع وزارت‬ ‫صمت خواســته در این زمینه اعالم نظر کند‪ .‬بعد از گذشت سه سال از‬ ‫ممنوعیت واردات لوازم خانگی‪ ،‬گمانه زنی هایی از بازگشت برندهای کره ای‬ ‫مطرح شد که در نهایت با دستور مقام معظم رهبری واردات لوازم خانگی‬ ‫کره ای همچنان ممنوع اعالم شد‪ ،‬اما یک برند کره ای هنوز در کشور فعال‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬اخیرا انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫با تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار‬ ‫عرضهمی شوند‪،‬بهدلیلممنوعیتوارداتوهمچنیناعمالتحریم ها‪،‬فاقد‬ ‫اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند‪،‬‬ ‫تاکیــد کرد که فروش این کاالها‪ ،‬از جمله انواع برندهای کره ای‪ ،‬مصداق‬ ‫تقلب است‪ .‬البته این بحث فقط مربوط به برندهای کره ای نیست و در حال‬ ‫حاضر برندهای دیگر‪ ،‬به ویژه برخی برندهای ایتالیایی‪ ،‬هم به این شکل‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬موضوعی که هنوز هیچ مرجع قانونی‪ ،‬از جمله وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ســازمان حمایت درباره ان اظهار نظر نکرده و‬ ‫پیگیری های ایسنا از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز‬ ‫درباره سرنوشت چنین شرکت هایی طی هفته گذشته بی پاسخ مانده است‪.‬‬ ‫اما اطالعاتی که به دست ایسنا رسیده نشان می دهد دو روز پیش‪ ،‬عباس‬ ‫تابش‪ ،‬رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از معاون‬ ‫امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) خواسته که با توجه به‬ ‫دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای‬ ‫در راســتای حمایت از تولید داخل‪ ،‬ابهاماتی که درباره تولید این گروه از‬ ‫محصوالت در داخل کشــور با درج برند خارجی وجود دارد و مسئولیت‬ ‫این معاونت در زمینه تنظیم بازار لوازم خانگی‪ ،‬در رابطه با موضوعات زیر‬ ‫اعالم نظر کند‪ .‬اول اینکه با توجه به زیرساخت های قابل توجه و توانمندی‬ ‫تولیــد انواع محصوالت لوازم خانگی در داخل کشــور با همکاری و درج‬ ‫برندهای داخلی و راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬ایا اساسا تولید‬ ‫محصوالت مذکور با درج عنوان لوگوی برند خارجی روی محصوالت مجاز‬ ‫و دارای توجیه قانونی اســت؟ دوم با توجه به اظهارات مسووالن یکی از‬ ‫شرکت هایی که برند یک شرکت کره ای را برای درج عنوان و لوگوی برند‬ ‫شرکت روی محصوالت تولیدی در داخل کشور اجاره کرده‪ ،‬ایا مجوز یاد‬ ‫شده برای درج روی کاالی تولید داخل کفایت می کند و بر این اساس سایر‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نیز مجاز به اقدام در این خصوص هستند؟ میزان‬ ‫سهم داخلی ســازی این برند چند درصد است؟ سوال اخری که رئیس‬ ‫سازمان حمایت از معاون امور صنایع وزارت صمت مطرح کرده این است‬ ‫که با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم‬ ‫خانگی با برند کره ای‪ ،‬ایا تولید محصوالت یاد شده در داخل کشور با برند‬ ‫شرکت های کره ای و سایر تولیدکنندگان جهانی نیز مشمول این حکم‬ ‫است؟ بنابراین تعیین تکلیف این ماجرا حاال بر عهده معاون امور صنایع‬ ‫وزارت صمت است و این موضوع در دست پیگیری خواهد بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫علی اف‪ :‬ایران و اذربایجان دوست و برادرند‬ ‫رئیس جمهور جمهوری اذربایجان پس از دیدار با رئیس جمهور کشورمان در جمع خبرنگاران بر عزم دو کشور برای گسترش روابط در تمامی زمینه ها تاکید کرد‪ .‬الهام علی اف‬ ‫رییس جمهور جمهوری اذربایجان پس از دیدار با ابراهیم رئیســی رییس جمهور کشورمان در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬ما به عنوان دوست و برادر‪ ،‬درباره روابط ایران‪-‬اذربایجان‬ ‫تبادل نظر کردیم‪ .‬تصمیم گرفته ایم از حاال به بعد‪ ،‬روابط ایران‪-‬اذربایجان در تمامی عرصه ها توسعه بیابد‪ .‬علی اف ادامه داد‪ :‬ملت های ما دوست و برادرند‪ ،‬کشورهای ما کشورهای‬ ‫دوست و برادرند و مسائلی که امروز درباره شان صحبت کردیم‪ ،‬نشان می دهد روابط ایران‪-‬اذربایجان در سطح بسیار باالیی قرار دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سهشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪622‬‬ ‫خطیب زاه در نشست خبری مطرح کرد‪:‬‬ ‫هیچگفتوگویدوجانبهباهیاتامریکاییانجامنمی شود‬ ‫هیات مذاکره کننده ایران با عزم و اراده جدی وارد وین شــده و به گفت و گوهای نتیجه بخش فکر می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر امریکا با این اصل به میدان بیاید که بخواهد بن بســت را حل کند‪ ،‬گفت و گوها در مسیر درست‬ ‫خواهد بود‪ .‬سعید خطیب زاده روز دوشنبه در نشست خبری با تبریک روز جهانی همبستگی با مردم مظلوم‬ ‫فلسطین‪ ،‬گفت‪ :‬فلسطین برای ما یک ارمان غیرقابل خدشه است و رنج و االم مردم مظلوم ان سرزمین در‬ ‫دهه های گذشته هیچگاه از ذهن مردم ایران پاک نمی شود‪ .‬وی با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس همه قوانین‬ ‫بین الملی را زیر پا گذاشته و همچنان در راستای نقض حقوق فلسطین عمل می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ما ضمن تاکید‬ ‫مجدد بر عزم جمهوری اسالمی در حمایت از حقوق حقه مردم فلسطین‪ ،‬عادی سازی روابط برخی کشورهای‬ ‫عربی با اســراییل را محکوم می کنیم چون ارمان فلسطین فراموش شدنی نیست‪ .‬خطیب زاده در پاسخ به‬ ‫سوالی درباره یادداشت مشترک وزیر خارجه انگلیس و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در روزنامه دیلی تلگراف‬ ‫گفت‪ :‬این که وزیر امور خارجه انگلیس در شب گفت و گوهای وین با طرفی که از روز اول تمامی تالشش را‬ ‫کرده که برجام امضا نشود و برجام از بین برود و امروز هم به عنوان مخالف اصلی گفت و گوها در وین و احیای‬ ‫برجام است‪ ،‬یادداشت مشترک می نویسد‪ ،‬وقتی این ارایش را می بینید متوجه می شوید که دست کم برخی‬ ‫کشورهای اروپایی با اراده الزم برای رفع تحریم ها به وین نمی ایند‪ .‬وی یاداورشد‪ :‬عالوه بر این نشان می دهد‬ ‫نه تنها برخی این کشورها جدی نیستند بلکه بدنبال ایجاد زمینه هایی هستند برای این که این گفت و گوها و‬ ‫مذاکرات تکثیر پیدا کند و اجرای برجام به طور موثر اتفاق نیفتد‪ .‬این کامال روشن هست‪ ،‬تو اول بگو با کیان‬ ‫دوستی من انگه بگویم که تو کیستی‪ .‬خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوالی درباره چگونگی راستی ازمایی‬ ‫رفع تحریم ها اظهار کرد‪ :‬ما تاکید کردیم که به دنبال راستی ازمایی اقدامات ایاالت متحده ذیل قطعنامه ‪۲۲۳۱‬‬ ‫شورای امنیت هستیم و این یکی از خطوط اصلی ما در گفت وگوها و مذاکرات خواهد بود‪.‬‬ ‫ایران با اراده جدی و حسن نیت وارد مذاکرات شده است‬ ‫وی با بیان اینکه هیات مذاکره کننده با عزم و اراده جدی وارد وین شده و به گفت و گوهای نتیجه بخش فکر‬ ‫می کند‪،‬گفت‪ :‬اگر تیم طرف مقابل برای اطمینان از رفع تحریم های فراسرزمینی وارد مذاکرات شود‪ ،‬ان وقت‬ ‫مذاکره در مسیر درستی قرار دارد‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود‪ :‬به گمانه زنی ها دامن نزنید اگر امریکا با‬ ‫این اصل به میدان بیاید که بخواهد بن بست را حل کند‪ ،‬گفت و گوها در مسیر درست خواهد بود‪ .‬خطیب زاده‬ ‫در پاسخ به این سوال که ایا هنوز بن بست های وین باقی مانده است‪ ،‬گفت‪ :‬مسئول وضعیت فعلی که در ان‬ ‫قرار داریم چه از حیث خروج و چه تحریم و هم از حیث بن بستی که در دور قبلی اتفاق افتاد‪ ،‬ایاالت متحده‬ ‫است‪.‬امریکا هم مذاکرات را تطویل کرد و هم بخشی از بن بست ها را طوری تعریف کرده که اگر برای حل و‬ ‫فصل این بن بست ها به وین نیاید شرایط سختی خواهیم داشت‪ .‬انچه می توانم بگویم این است که اراده جدی‬ ‫با عزم واقعی و حسن نیت امیدواریم در زمان ممکن برای رفع تحریم های ایاالت متحده اقدام کنیم و اگر این‬ ‫اتفاق بیفتد نتایج ان به سرعت قابل اعالم شدن است‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ایرنا درباره اظهارات‬ ‫اخیر رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران مبنی بر مذاکره مستقیم دو طرف و نیز جدیت تهران در‬ ‫مذاکرات گفت‪ :‬ما با اراده جدی و حسن نیت وارد وین شده ایم و اگر ایاالت متحده برای رفع واقعی تحریم ها‬ ‫بیاید قطعا می تواند بلیت بازگشت به اتاق برجام را دریافت کند وگرنه همچنان خارج از میز برجام خواهد ماند‪.‬‬ ‫فراموش نکنند انانی که این حرف ها را امروز می زنند خود بخشی از این کارزار شکست حداکثری هستند که‬ ‫ترامپ ایجاد کرده بود‪.‬‬ ‫امریکایی ها در ‪ ۶‬دور مذاکره‬ ‫به دنبال حفظ میراث ترامپ بودند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امریکایی ها متاسفانه در ‪ ۶‬دور مذاکره وقت ما و انرژی ‪4+1‬را گرفتند تا میراث شکست خورده‬ ‫ترامپ را حفظ کنند‪ .‬توصیه من این است برای این هدف به وین بیایند که تحریم هایی که از سال ‪ 2015‬علیه‬ ‫ایران اعمال کردند‪ ،‬برطرف و بن بســت ها حل شود‪ .‬برچسب های ساختگی علیه ایران که باید مر تفع شود‪.‬‬ ‫خطیب زاده با بیان اینکه االن در ابتدای گفت و گوها در دولت جدیدی هستیم که با حسن نیت و عزم و اراده‬ ‫واقعی و با هدف یک سری گفت و گوهای نتیجه بخش وارد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬طرف های ما این پنجره فرصت را‬ ‫مغتنم بشمارند چون این پنجره فرصت تا ابد باز نخواهد ماند‪ .‬این دیپلمات کشورمان در پاسخ به سوال دیگری‬ ‫مبنی بر اینکه ایا می شود هم به برجام رسید و هم صنعت هسته ای را حفظ کرد‪ ،‬گفت‪ :‬دوگانه ها را قبول نداریم‬ ‫همانقدر که بر حفظ و صیانت صنعت هسته ای معتقدیم‪ ،‬همانقدر در جهت رفع تحریم های ظالمانه حرکت‬ ‫می کنیم و به خنثی سازی اهرم فشار می پردازیم و هیچ یک از راهبردها را جایگزین راهبرد دیگر نکردیم‪.‬‬ ‫هیچ گفت وگوی دوجانبه با هیات امریکایی انجام نمی شود‬ ‫سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سوال که ایا با امریکا در وین مذاکره مستقیم خواهیم داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خیر‪.‬هیچ گفت و گوی دوجانبه با هیات امریکایی انجام نمی شود‪ .‬این دیپلمات عالی رتبه کشورمان درباره‬ ‫حواشی ایجاد شده درباره ترکیب تیم مذاکره کننده ایران گفت‪ :‬جمله معروفی است که می گوید به متن توجه‬ ‫کنید نه به حواشی البته این حاشیه ای که همه دوست دارند بر متن غلبه کند‪ ،‬از عزم جدی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برای تشکیل یک تیم ملی‪ ،‬استفاده از ظرفیت ملی و اراده جدی برای رفع تحریم هایی که ضد ایران اعمال‬ ‫شده‪ ،‬حکایت دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬ترکیب هیات مذاکره کننده ایران در وین نشان می دهد ما در چه ابعادی برای‬ ‫رفع تحریم ها تمرکز خواهیم کرد‪ .‬اینها با همان رویکرد دولت سیزدهم که رفع تحریم هاست با جدیت در وین‬ ‫حاضر شدند‪ .‬خطیب زاده در پاسخ به اینکه ایا این خبر امریکا که یک ملوان ایرانی را نجات داده درست است‬ ‫یا نه‪ ،‬گفت‪ :‬از جزییات اطالع ندارم و موضوع را باید از نیروی مرزبانی و مسلح بپرسید‪ .‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه در ادامه با اشاره به سفر باقری معاون سیاسی وزیر خارجه به منطقه گفت‪ :‬وزارت امور خارجه بخش‬ ‫موثری از اقدامات خود را در کشورهای همسایه پیگیری می کرد به ویژه طی ماه های اخیر در چهارچوب سیاست‬ ‫همسایگی روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس را پیگیری کرده است‪ .‬در این راستا اقای باقری طی هفته های‬ ‫اخیر به عمان و در ادامه به کشورهای کویت و امارات سفر کرد‪ .‬این دیپلمات عالیرتبه همچنین درباره ادعای وزیر‬ ‫دفاع اسراییل مبنی بر اینکه ایران از چابهار و قشم برای فعالیت های پهپادی استفاده می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫ارزش جواب دادن ندارد فقط اینکه جغرافیای خلیج فارس و امنیت ملی پیرامونی جمهور ی اسالمی و حاکمیت‬ ‫ملی جمهوری اسالمی قابل خدشه نیست و هرکاری که در راستای صیانت از این پهنه بدانیم انجام می دهیم‪.‬‬ ‫تالش می کنیم با ابزار گفت و گو پرونده های اختالفی را حل کنیم‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع فارغ از اتفاقات در وین‪ ،‬ســفرهای دیگری هم از ســوی معاون سیاسی وزیر خارجه انجام‬ ‫می شــود‪ .‬تصمیمات بسیار خوبی در امارات و کویت اتخاذ شده است و ما تالش می کنیم با ابزار گفت و گو‬ ‫پرونده های اختالفی را حل کنیم‪ .‬خطیب زاده همچنین درباره اراده و جدیت کشــورهای اروپایی در نشست‬ ‫وین گفت‪ :‬من درباره کسی قضاوت نمی کنم اما امیدواریم طرفهای مقابل با همین عزم و جدیت هیات ایرانی‬ ‫در مذاکرات حاضر شــوند‪ .‬به گفته این دیپلمات عالی رتبه کشورمان‪ ،‬انچه برای ایران مهم است اطمینان از‬ ‫رفع تحریم هاست و امیدواریم انها هم به همین اولویت و دغدغه ایران احترام بگذارند‪ .‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه تصریح کرد‪ :‬عزم جدی‪ ،‬اراده و ظرفیت در تیم ایرانی جمع است و اگر در طرف مقابل هم این ویژگی‬ ‫ها وجود داشته باشد گفت و گوها به سمت خوبی پیش می رود‪ .‬خطیب زاده درباره زمان بندی گفت و گوهای‬ ‫وین هم اظهار کرد‪ :‬بعد از اغاز مذاکرات باید درباره زمانبندی صحبت شود االن نمی توان زمان بندی کرد اما‬ ‫امروز درباره بسیاری از موضوعات گفت و گو خواهد شد‪ .‬وی درباره ادعایی مبنی بر واقع شدن جنگ سایبری‬ ‫غیرعلنی بین تهران و تل اویو‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه رژیم اشغالگر قدس در سالیان گذشته در عرصه بین الملل جز‬ ‫ترور‪ ،‬قانون شکنی‪ ،‬گردنکشی‪ ،‬و نقض سازمان یافته حقوق بین الملل کاری نکرده است‪ .‬خصومت این رژیم با‬ ‫ملت ایران بر کسی پوشیده نیست طی سالها ترور و خرابکاری کرده و اقدامات مخرب انجام داده است و در جای‬ ‫خودش به میزان پاسخ ما را هم دریافت کرده است‪ .‬وی در خصوص برخی روایت سازی ها در برخی مطبوعات‬ ‫بین المللی افزود‪ :‬این روایت ســازی ها نکته جدیدی نیست مهم این است همه توجه کنند در شرایطی قرار‬ ‫داریم که متاسفانه سیاسیون از رسانه به جای اگاهی بخشی برای ترویج و مهندسی اخبار استفاده و کار خانه‬ ‫ایجاد خبرهای جعلی و غلط و گمراه کننده را فعال می کنند و به شرافت و اصالت رسانه ها هم رحم نمی کنند‪.‬‬ ‫خطیب زاده خاطرنشان کرد‪ :‬فکر می کنم رسانه های ما هم در برخورد با این نوع روایت سازی های جعلی بسیار‬ ‫هوشمندانه عمل کنند و از تیتر سازی غیرواقعی اجتناب کنند‪ .‬بیش از این که در فضای دیپلماتیک این رفت‬ ‫و امدها را اهمیت می دهیم باید به نوعی به فضاسازی رسانه ای هم توجه کرد‪.‬‬ ‫مهم برای ما حفظ صلح و ثبات در عراق است‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره اخرین وضعیت پرداخت بدهی های کره جنوبی به ایران‪،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫ارتباط تحول جدیدی رخ نداده و گفت وگوها در این زمینه در جریان است‪ .‬وی همچنین در پاسخ به سوالی در‬ ‫مورد برخی اخبار منتشر شده در ارتباط با فعالیت مجدد داعش در عراق و برخی از تالش ها برای احیای ان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متاسفانه شاهد برخی از حمایت های اشکار و پنهان برای احیای داعش در منطقه هستیم و انچه‬ ‫که برای ما مهم است و بارها بر ان تاکید کرده ایم حفظ صلح و ثبات در عراق است و از هیچ کمکی فروگذاری‬ ‫نمی کنیم که شاهد انتقال ارام و مسالمت امیز قدرت در عراق در پی برگزاری انتخابات اخیر در این کشور‬ ‫باشیم‪ .‬خطیب زاده در پاسخ به سوالی در مورد اخرین پیگیری ها در مورد اجرای سند همکاری ‪ ۲۵‬ساله بین‬ ‫ایران و چین نیز گفت‪ :‬سند ‪ ۲۵‬ساله همکاری های بلندمدت بین ایران و چین به عنوان نقشه راه همکاری ها‬ ‫بین دو کشور همیشه پیگیری شده و بخش های مختلف این نقشه راه بین وزارتخانه های مختلف و مرتبط در‬ ‫حال پیگیری است و پروژه ها و توافق نامه هایی در این راستا نهایی خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سفر اتی وزیر امور‬ ‫خارجه کشورمان به چین در این مسیر و برای نهایی کردن بخش هایی از این توافقات است‪.‬‬ ‫هیات ایرانی برای نهایی سازی متن توافق با اژانس دیدار خواهد کرد‬ ‫این دیپلمات عالی رتبه کشــورمان همچنین درباره سفر مدیر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی گفت‪ :‬سفر‬ ‫گروسی به تهران در چارچوب همکاری های فنی ایران و اژانس انجام شد گفت وگوهای خوبی در چارچوب‬ ‫همکاری های عادی و فنی در سطوح مختلف انجام شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این گفت وگوها ناتمام ماند به خاطر‬ ‫اینکه در برخی واژه ها و مفاهیم که برای هر دو حتما حائز اهمیت بوده به توافق قطعی نرسیدیم‪ .‬اما بندهای‬ ‫توافق تقریباً نهایی شده است‪ .‬خطیب زاده با بیان اینکه مراودات میان دو طرف همچنان در سطوح مختلف‬ ‫ادامه پیدا خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬هیات جمهوری اسالمی ایران طی روزهای اتی در خصوص نهایی سازی متن‬ ‫جلساتی را با اژانس خواهد داشت‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به سفر رییس جمهوری به‬ ‫ترکمنستان و دستاوردهای اجالس اکو گفت‪ :‬عالوه بر گفت و گوهایی در قالب مذاکرات چند جانبه‪ ،‬گفت و‬ ‫گوهای دو و سه جانبه سران کشورها هم انجام شد و دستورهایی در چارچوب این سازمان پیگیری شد‪ .‬این‬ ‫دیپلمات عالی رتبه کشورمان با بیان اینکه تالش می شود برخی مشکالت و موانع از سر همکاری ها برداشته‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬اجالس اکو گام بسیار جدی و رو به جلو در ارتقای همکاری ها بود‪ .‬خطیب زاده همچنین درباره‬ ‫ادعاهای کانادا و دو کشور اروپایی مبنی بر طفره رفتن ایران از پاسخگویی درباره هواپیمای ساقط شده اوکراینی‬ ‫گفت‪ :‬جمهوری اسالمی طی ماه ها از این اتفاق ناگوار تالش کرد مسئوالنه و با همه ابعاد همکاری‪ ،‬موضوع را‬ ‫پیگیری کند و تالش کردیم با تشکیل کمیسیون ها و کارگروه های مشترک با اوکراین مسایل فنی را جلو ببریم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت مجدد به خانواده های داغدیده ادامه داد‪ :‬در حالی که دادگاه مسیر‬ ‫خود را طی می کند‪ ،‬برخی کشورها به دنبال تجارت از غم و اندوه و ناراحتی خانواده های جانباختگان هستند‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬بیانیه جمهوری اسالمی در این خصوص متعاقبا توسط وزارت امور خارجه منتشر می شود‪.‬‬ ‫سفارت ایران در انگلیس و فرانسه موضوع اتباع را دنبال می کند‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره پناهندگان ایرانی غرق شــده و اینکه ایران در ارتباط با بازگشت بقیه‬ ‫مذاکراتی داشته است یا نه‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه باندهای غیر قانونی قاچاق انسان خارج از ملیت افراد که برایشان‬ ‫دام پهن می کنند اینها را در وضعیت خطیری قرار می دهند بارها عرض کردم باید مراقب باندچین ها باشند‪ .‬در‬ ‫این زمینه سفارت ما در انگلیس و فرانسه این موضوع را به طور جدی دنبال می کنند اطالعات ضد و نقیض‬ ‫گاهی دریافت می کنیم اما به طور روتین پیگیری میکنیم امیدوار یم روز ی شاهد این اتفاقات در خصوص‬ ‫اتباع خود نباشیم‪.‬‬ ‫در کنار مردم افغانستان هستیم‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره دستاوردهای سفر کاظمی قمی نماینده ویژه‬ ‫رییس جمهوری به افغانســتان گفت‪ :‬سفر نماینده ویژه ما به افغانستان در راستای گفت وگوهای ما با همه‬ ‫طرف های افغانستانی و به شمول هیات حاکمه سرپرستی افغانستان و طالبان بوده است‪ .‬وی با اشاره ب ه اغاز‬ ‫فصل سرما در افغانستان اظهار کرد‪ :‬مردم افغانستان در فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند و جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به عنوان کشــور برادر افغانستان نمی تواند در این روزهای سخت نسبت به وضعیت مردم افغانستان و‬ ‫ت شدند‪ ،‬بی تفاوت باشد‪ .‬بنابراین ما در همه این روزها و ماه ها به‬ ‫بی جاشــدگان و کسانی که دچار محرومی ‬ ‫رغم همه سختی ها تالش کردیم که همه گذرگاه ها باز باشد تا مراودات صورت گیرد‪ .‬خطیب زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫این کارها نیاز به یکسری تنظیماتی داشته که سفر کاظمی قمی به افغانستان درخصوص همین تنظیمات‬ ‫ضروری برای ادامه این مراودات در ســطوح مختلف مردمی بوده است‪ .‬ما در کنار مردم افغانستان همچنان‬ ‫خواهیم ماند‪ .‬وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه طالبان همواره تاکید کردند که ما اجازه نمی دهیم‬ ‫از خاک افغانستان عملیات تروریستی علیه ایران استفاده شود‪ ،‬ایا طالبان می توانند به این وعده خود عمل‬ ‫کنند؟ گفت‪ :‬همان طور که در سفر کاظمی قمی به افغانستان به صراحت گفته شد هیات حاکمه سرپرستی‬ ‫افغانســتان مسئولیت مستقیمی نسبت به حفظ امنیت و مرزهای جغرافیایی افغانستان را دارند‪ .‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه یاداور شــد‪ :‬متاســفانه ناامنی ها و برخی گروه های تروریستی در حال جمع اوری نیرو و‬ ‫ساماندهی اقدامات تروریستی هستند‪ .‬به ویژه داعش تهدید بسیار جدی برای اینده افغانستان و منطقه است‪.‬‬ ‫در عین حال ما به همکاری نزدیک خود ادامه می دهیم تا بتوانیم برای اینده افغانستان روزهای بهتری داشته‬ ‫باشیم‪ .‬خطیب زاده درباره توافقات گازی ایران و ترکمنستان و جریمه قبلی ایران به ترکمنستان گفت‪ :‬از قبل‬ ‫توافقاتی بین ایران و ترکمنستان انجام شده و درخصوص بازپرداخت بدهی ها هم اقداماتی انجام شد اما برخی‬ ‫موانع بانکی به رغم تصمیم و اراده جمهوری اسالمی انجام نشد‪ .‬توافقاتی برای سواپ و مراودات زمینی انجام‬ ‫شده که انها در مسیر تصمیم گرفته شده به خوبی جلو می رود‪ .‬بازپرداخت هم در حال انجام است و مراودات‬ ‫جدیدی بین ایران و ترکمنستان ایجاد شده است‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین درباره اهمیت دیدار‬ ‫با ترکمنستان و رفع تنش ناخواسته با اذربایجان گفت‪ :‬ما رفع سو تفاهم های رسانه ای را چند وقت قبل اغاز‬ ‫کردیم و توافقات بسیار خوبی در اذربایجان داشتیم و رایزنی و مالقات در سطح بسیار خوبی انجام شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اقای امیرعبداللهیان هم پست اینستاگرامی در این خصوص خواهد داشت که اینها حاکی از اهمیت‬ ‫روابط ایران و جمهوری اذربایجان است و به زودی شاهد روابط خوبی بین دو کشور در حوزه رسانه ای و شاهد‬ ‫رفع سوءتفاهمات رسانه ای خواهیم بود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫احمد نادری نماینده تهران‬ ‫با اشاره به حضور خود در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو‪:‬‬ ‫عذرخواهم!‬ ‫رئیــس شــورای اجرایــی اتحادیــه بیــن المجالس‬ ‫جهانی( ‪ )IPU‬ضمن ارائه توضیحاتی درباره حضورش‬ ‫در ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو و تماشای بازی فوتبال‬ ‫بین دو تیم رئال مادرید و ســویا گفــت‪ :‬این برنامه و‬ ‫بازدید از شهر در شب قبل از ان تنها برنامه جانبی بود‬ ‫که در این سفر داشتم و در عین حال اگر باعث رنجش‬ ‫مردم عزیزمان شده‪ ،‬عذرخواهم‪.‬‬ ‫احمد نــادری نماینده تهــران در صفحه توییتر خود‬ ‫درباره حضورش در ورزشــگاه سانتیاگو برنابئو نوشت‪:‬‬ ‫«بارها موضوعات مختلــف را همینجا به مردم توضیح‬ ‫داده ام‪ .‬درخصــوص توییت قبلی هم طبق همین رویه‬ ‫عرض می کنم که بنده به عنوان رئیس شورای اجرایی‬ ‫اتحادیــه جهانی بین المجالس مجلس‪ ،‬در این ســفر‬ ‫هر روز ساعت هشــت صبح تا هشت شب در پنل ها و‬ ‫نشست های مختلف حضور داشتم که گزارش ان ها در‬ ‫توییت های قبلی قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫دیشــب ساعت ‪ ۹‬شــب و بعد از اتمام جلسات باتوجه‬ ‫به اینکه در دوره دانشــجویی هم بعضا بازی های لیگ‬ ‫اروپــا را باتوجه به رویکردهای مردم شــناختی دنبال‬ ‫می کردم‪ ،‬از این فرصت در پایــان برنامه کاری روزانه‬ ‫اســتفاده کردم و طبق گزارش های قبلی از جلسات و‬ ‫برنامه ها که منتشــر کردم‪ ،‬این مورد را هم به اشتراک‬ ‫گذاشــتم‪ ،‬چرا که مسئله ای برای پنهان کردن از مردم‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫این برنامه و بازدید از شــهر در شــب قبل از ان تنها‬ ‫برنامه جانبی بود که در این سفر داشتم و در عین حال‬ ‫اگــر باعث رنجش مردم عزیزمان شــده عذرخواهم‪ .‬از‬ ‫این به بعد هم همچنان خودم را مقید به ارائه گزارش‬ ‫فعالیت ها و برنامه ها می دانم‪».‬‬ ‫بامــداد امــروز نادری عکس هایــی از حضور خود به‬ ‫همراه رحیم زارع نماینده اباده و حسن قشقاوی سفیر‬ ‫ایران در اســپانیا در ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو برای‬ ‫تماشــای بازی بین دو تیم رئال مادرید و سویا منتشر‬ ‫کرد و نوشت‪ :‬از نزدیک و در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو‪،‬‬ ‫برد زیبای رئال مادرید در مقابل ســویا را شاهد بودم‪.‬‬ ‫مدتهای مدید بود که ورزشگاه نرفته بودم‪ .‬کاش وقت‬ ‫بــود تا مردم نگاری طرفداران رئــال را انجام می دادم‪.‬‬ ‫بســیار منظم‪ ،‬جدی‪ ،‬متعصــب و خونگرم بودند‪ .‬هیچ‬ ‫نشــانه ای از وندالیســم (خرابکاری) ندیدم‪ .‬نادری به‬ ‫همــراه علی نیکزاد نایب رییــس مجلس و رحیم زارع‬ ‫نماینــده اباده و مرتضی اقاتهرانی نماینده تهران برای‬ ‫شــرکت در یک صد و چهل و سومین اجالس اتحادیه‬ ‫بیــن المجالس جهانــی (‪ )IPU‬به مادریــد پایتخت‬ ‫اسپانیا سفر کرده است‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫بیمه حوادث مشترکین برق خانگی و تجاری برقرار شد‬ ‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪622‬‬ ‫گزارش‬ ‫تاکید معاون مطبوعاتی بر تدوین‬ ‫اصالح‬ ‫برنامه رسانه ای برای‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مصرف انرژی‬ ‫معاون امور مطبوعاتی و اطالع رســانی وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‪ ،‬در دیدار با مدیران روابط عمومی وزارت‬ ‫نیــرو‪ ،‬بر تدوین یک برنامه منســجم رســانه ای برای‬ ‫اصالح مصرفِ انرژی در کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫فرشاد مهدی پو معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی ضمن اشاره به اهمیت‬ ‫موضو ِع مصرفِ انرژی در کشور و لزوم تدوین و اجرای‬ ‫یک برنامه منســجم رســانه ای بــرای ان‪ ،‬گفت‪ :‬عدم‬ ‫صحیح پیام های رســانه ای یکی‬ ‫تولید‪ ،‬توزیع و مصرف‬ ‫ِ‬ ‫اصلی مشکالت موجود در حوزه مصرف انرژی‬ ‫از عوامل‬ ‫ِ‬ ‫در کشور اســت‪ .‬مهدی پور انجام فعالیت های رسانه ای‬ ‫را به عنوان یکــی از راهبردهای قابل انجام برای بهبود‬ ‫شــرایطِ کشــور در حوزه انرژی مطرح کرد و از انجام‬ ‫اقدامــات اصالحــی در حوزه های فنــی و تکنیکی و‬ ‫همچنین مقررات گذاری و اجــرای تمهیدات حقوقی‬ ‫به عنوان دیگر راهبردهایی نام برد که می بایست به طور‬ ‫همزمان مورد توجه مسئوالن و سیاست گذاران بخش‬ ‫انرژی کشور قرار گیرد‪ .‬وی ریشه بسیاری از مشکالت‬ ‫در حوزه مصرف انرژی را ناشی از سبک زندگی دانست‬ ‫و ضمــن تاکید بر لزوم توجه ویــژه به مدیریت توزیع‬ ‫انرژی‪ ،‬بر تقویت اقدامات ترویجی برای اصالح ســبک‬ ‫زندگی تاکید کرد‪.‬‬ ‫معــاون مطبوعاتــی‪ ،‬لــزوم ارائه اطالعــات دقیق و‬ ‫دسته بندی شده به رسانه ها و تولید و توزیع محتوا در‬ ‫قالب های متنوع رسانه ای‪ ،‬گسترش تعامل با رسانه های‬ ‫محلی و اســتانی‪ ،‬برنامه ریزی برای برگزاری دوره های‬ ‫اموزشی ویژه خبرنگاران بخش انرژی‪ ،‬ایجاد زمینه های‬ ‫الزم بــرای توجه ویژه ی جشــنواره های رســانه ای به‬ ‫موضــوع مصرف انرژی‪ ،‬تدوین پیوســت فیلم ســازی‬ ‫و ارائه ان به جشــنواره هایی چون فیلم فجر‪ ،‬ســینما‬ ‫حقیقت‪ ،‬فیلم کوتاه و جشــنواره فیلم عمار‪ ،‬برگزاری‬ ‫تورهای رســانه ای و توجه بیشتر به بازدیدهای میدانی‬ ‫و همچنین اســتفاده از ظرفیــت خانه های مطبوعات‬ ‫سراســر کشــور را ازجمله راه کارهای رســانه ای برای‬ ‫توزیع محتــوا عنوان کرد و از‬ ‫روایت ســازی و تولید و‬ ‫ِ‬ ‫اهتمام وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی برای همکاری‬ ‫با دستگاه های بخش انرژی کشور به منظور تخفیف و یا‬ ‫حل مسائل و مشکالت این حوزه سخن گفت‪ .‬در بخش‬ ‫دیگری از این نشســت‪ ،‬علی اکبــر کاظمی‪ -‬مدیرکل‬ ‫دفتر روابط عمومی وزارت نیرو‪ ،‬ضمن تشریح مشکالت‬ ‫کشــور در حوزه انرژی و ارائــه برخی اطالعات اماری‬ ‫از وضعیت تولید و مصرف انرژی‪ ،‬بر لزوم اگاه ســازی‬ ‫بیشــتر و جلب مشارکت مردم در بهبود شرایط جاری‬ ‫تاکید کرد‪ .‬کاظمی با اشاره به ضرورت تعمیق اطالعاتِ‬ ‫فعاالن رســانه ای در بخش انرژی‪ ،‬خواســتار همکاری‬ ‫معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫در تدویــن و اجرای برنامه هایی برای افزایش اطالعات‬ ‫اهالی رســانه در حوزه اب‪ ،‬برق و گاز شــد‪ .‬علی اکبر‬ ‫کاظمی‪ -‬مدیــرکل دفتر روابط عمومــی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫محمدرضــا عزیزپور‪ -‬مدیرکل روابط عمومی شــرکت‬ ‫مدیریت منابع اب ایران‪ ،‬غالمحسین مقیمی‪-‬مدیرکل‬ ‫روابط عمومی شــرکت تولید نیروی برق حرارتی‪ ،‬علی‬ ‫سیدزاده‪ -‬مدیرکل روابط عمومی شرکت اب و فاضالب‬ ‫کشــور‪ ،‬ابوذر صالحی‪ -‬مدیــرکل روابط عمومی توانیر‬ ‫و همچنین امیر جعفری ازاد‪ -‬رئیس گروه رســانه ها‪،‬‬ ‫حســین طارمی‪ -‬رئیس گروه تبلیغات و مستندسازی‬ ‫و محمدجــواد ُجره‪ -‬رئیس گــروه دفتر روابط عمومی‬ ‫وزارت نیرو نیز در این نشست دو ساعته به بیان نکات‬ ‫مورد نظر خود پرداختند‪ .‬لزوم تسهیل ســازی معاونت‬ ‫مطبوعاتی در گســترش تعامل مسئوالن روابط عمومی‬ ‫وزارت نیــرو با خبرنگاران داخلــی و خارجی‪ ،‬ضرورت‬ ‫سیاســت گذاری رسانه ای برای بهبود مصرف انرژی در‬ ‫کشــور‪ ،‬لزوم برگزاری دوره های کوتاه مدت اموزشــی‬ ‫برای خبرنگاران به صورت حضوری و انالین‪ ،‬اســتفاده‬ ‫حداکثری از ظرفیت تشکل های مطبوعاتی و رسانه های‬ ‫محلی برای همکاری رسانه ای و جلب مشارکت مردمی‬ ‫در بهبود شــرایط و‪ ...‬ازجمله نکات مورد اشاره مدیران‬ ‫روابط عمومی دیگر ادارت و شــرکت های وابســته به‬ ‫وزارت نیرو در این نشست بود‪.‬‬ ‫با رفع مشــکالت و پیگیری های صورت گرفته‪ ،‬بیمه حوادث مشــترکان خانگی و تجاری برقرار شد‪ .‬شرکت توانیر اعالم کرد‪ ،‬با پیگیری های صورت گرفته و برگزاری سه دور‬ ‫مناقصه و در نهایت جلسات متعدد با شرکت های بیمه گذار‪ ،‬قرارداد بیمه حوادث مشترکین خانگی و تجاری میان شرکت توانیر به نمایندگی از شرکت های توزیع سراسر کشور‬ ‫با شــرکت بیمه دی منعقد شد‪ .‬براین اســاس‪ ،‬از ابتدای هفته جاری روند انتقاالت اطالعات میان دو شرکت اغاز‪ ،‬بررسی پرونده ها‪ ،‬مستندات و پرداخت خسارات شروع شده‬ ‫است‪ .‬الزم به ذکر است مشترکان می توانند همچنان به منظور ثبت مستندات خود در این زمینه از طریق سامانه ‪https://bime.tavanir.org.ir‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫نیکزاد در مجمع عمومی اجالس اتحادیه بین المجالس جهانی‪:‬‬ ‫امریکا و قدرتهای اروپایی به تعهداتشان در قبال برجام پایبند نبودند‬ ‫نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اقدامات جنایتکاران رژیم صهیونسیتی و حمایت های‬ ‫مستکبرانه امریکا از این رژیم گفت‪ :‬دولت امریکا با اتخاذ سیاست های گزینشی‪ ،‬دست دوستان خود‬ ‫به ویژه رژیم صهیونیستی را به عنوان بزرگترین پادگان تروریستی جهان برای ارتکاب جنایاتی مانند‬ ‫تولید و توســعه سالح های کشتار جمعی‪ ،‬ایجاد سازمانهای تروریستی‪ ،‬اشغال نظامی کشورهای دیگر‪،‬‬ ‫نقض فاحش حقوق بشر باز نگه می دارد‪.‬‬ ‫علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شــورای اســامی در نشست عمومی یکصد و چهل و سومین‬ ‫اجالس اتحادیه بین المجالس جهانی (‪ )IPU‬سخنرانی کرد‪ .‬متن سخنان نایب رئیس مجلس شورای‬ ‫اســامی بدین شرح است‪« :‬نخســت مایلم از روسای محترم مجالس نمایندگان و سنای اسپانیا برای‬ ‫میزبانی گرم و اقدامات شایسته و تمهیدات عالی برگزاری این اجالس قدردانی نمایم‪ .‬همچنین مراتب‬ ‫سپاســگزاری خود را از جناب اقای دوارته پاچکو رییس محترم اتحادیه بین‪‎‬المجالس و نیز دبیرکل‬ ‫هماهنگی مطلوب این نشســت اعالم می‪‎‬کنم‪ .‬امیدوارم‬ ‫محترم و همکاران ایشــان برای برنامه ‪‎‬ریزی و‬ ‫ِ‬ ‫نتایج این اجالس گامی موثر برای تقویت هرچه بیشــتر همفکری و همکاری میان پارلمان‪‎‬های عضو‬ ‫به ویژه در حوزه ارتقای مردم‪‎‬ساالری و حقوق بشر باشد‪.‬‬ ‫پارلمان از اصیل‪ ‎‬ترین نمادهای مردم ساالری و بارزترین جلوه ا ِعمال اراده ملت‪‎‬ها در امر تصمیم ‪‎‬گیری‬ ‫و اداره امور کشــور در ســطوح گوناگون و محل تعاطی اراء و اندیشه‪‎‬ها و دیدگاه‪ ‎‬های مختلف درباره‬ ‫امور کشــور اســت‪ .‬پارلمان در ایران با ســابقه‪‎‬ای بیش از یک قرن در امر برپایی حکومت‪ ،‬منبعث از‬ ‫اصول و ارزش‪‎‬های مردم ساالری از جمله حاکمیت مردم براساس اراء انها‪ ،‬به عنوان دیرینه ‪‎‬ترین نمونه‬ ‫اصیل حاکمیت‪ ‎‬های دموکراتیک در منطقه غرب اسیا است‪ .‬ملت ایران برای کسب ازادی و مشارکت‬ ‫در اداره امور کشور‪ ،‬مبارزات بسیار طوالنی داشته است‪.‬‬ ‫در ســالهای ابتدای تاسیس پارلمان ایران استعمار خارجی و عوامل داخلی انها همواره در مقابل این‬ ‫خواســت و اراده ملت ایران مقاومت کرده‪‎‬اند‪ .‬اوج این مبارزات ازادی‪‎‬خواهانه‪ ،‬انقالب اسالمی ایران به‬ ‫رهبری بنیانگذار جمهوری اســامی ایران بود‪ .‬بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و رهبر معظم انقالب‬ ‫اســامی اعتقاد عمیق به پاسداشت اداره کشور براساس اراده و خواست ملت ایران داشته و دارند‪ .‬لذا‬ ‫پس از پیروزی انقالب اسالمی به طور متوسط ساالنه یک انتخابات ملی با حضور انبوه چشمگیر کلیه‬ ‫اقشــار ملت ایران از اقوام‪ ،‬مذاهب و ادیان گوناگون برگزار شــده است‪ .‬سیزده دوره انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬یازده دوره انتخابات پارلمانی‪ ،‬شــش دوره انتخابات شــوراها‪ ،‬از جمله بارزترین جلوه‪‎‬های‬ ‫حضور گســترده ملت ایران در عرصه ‪‎‬های تصمیم‪‎‬گیری از باالترین سطوح تا اداره یک روستا و محله‬ ‫است‪.‬‬ ‫قانون اساســی جمهوری اســامی ایران‪ ،‬با به رسمیت شــناختن حاکمیت واقعی مردم بر تمام ابعاد‬ ‫زندگی فردی و اجتماعی خود‪ ،‬جلوه بدیع وبی ‪‎‬نظیری از مشارکت حداکثری مردم در تعیین سرنوشت‬ ‫خود را در چارچوب یک نظام مردم‪‎‬ســاالر دینی به منصه ظهور رسانده است و رمز پایداری مقتدرانه‬ ‫و عزتمندانه ان به رغم کارشــکنی‪‎‬ها و فشــارهای گسترده سیاسی ‪ -‬اقتصادی و تبلیغاتی‪ ،‬اجتناب از‬ ‫تقلید کورکورانه از الگوهای غیربومی و نه چندان موفق در حوزه دموکراســی ســاختگی و تحمیلی و‬ ‫اتکاء بر مولفه ‪‎‬های متجانس فرهنگی و اعتقادی و جهان‪ ‎‬بینی ایرانی‪ -‬اسالمی با کسب اعتبار از خواست‬ ‫و اراده مردم در شکل‪ ‎‬گیری نظام جمهوری اسالمی و سپس تاکید مستمر بر ضرورت کنشگری فعال‬ ‫و حداکثری مردم در تمام شــئون زندگی سیاسی و اجتماعی خویش بوده است‪ .‬نظریه مردم‪‎‬ساالری‬ ‫دینی در سطح فراملی‪ ،‬ایده «جهان اندیشی اخالقی» را به رسمیت می ‪‎‬شناسد و بر این باور است که‬ ‫حل مشــکالت جهانی و تحقق صلح و عدالت در دنیای کنونی مستلزم پذیرش مرجعیت دین‪ ،‬اصول‬ ‫اخالقی و ارزش محور جهانی و بشری است‪.‬‬ ‫تنها راه تحقق عدالت و حل چالش‪‎‬های فراروی جامعه بشــری‪ ،‬مبنا قرار گرفتن اصول اخالقی جهان‬ ‫شــمول با مراجعه به ادیان الهی و به کارگیری تعالیم ان‪‎‬ها است‪ .‬بزرگترین خواست ملت‪‎‬های منطقه‬ ‫اســیای غربی‪ ،‬رهایــی از دخالت قدرتهای خارجی به ویژه امریکاســت‪ .‬بزرگترین رنج ملت‪‎‬های این‬ ‫منطقه نیز از دیرباز دخالت قدرتهای اســتعماری در امور ان‪‎‬ها بوده اســت‪ .‬طی ســالیان سال ثابت‬ ‫شــده است که دولت امریکا در عمل‪ ،‬تحت لوای ترویج دموکراسی با ا ِعمال معیارهای دوگانه و اتخاذ‬ ‫سیاســت های گزینشی‪ ،‬دســت دوستان خود به ویژه رژیم صهیونیســتی به عنوان بزرگترین پادگان‬ ‫تروریســتی جهان را برای ادامه ارتکاب جنایاتی مانند تولید و توســعه ســاح های کشتار جمعی به‬ ‫خصوص سالح های هســته ای‪ ،‬ایجاد سازمانهای تروریســتی‪ ،‬ارتکاب تروریسم دولتی‪ ،‬اشغال نظامی‬ ‫کشــورهای دیگر‪ ،‬نقض فاحش حقوق بشــر باز نگه می دارد و در مقابل‪ ،‬کشورها و ملت های مستقل‬ ‫و ازادی خواهی که با این گونه سیاســت ها مخالف هستند را با اتهامات دروغین تحت انواع فشارهای‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری قرار می دهد‪.‬‬ ‫در مورد خاص کشورم‪ ،‬حمایت از رژیم صهیونیستی علیه ایران از طریق همکاری و همراهی یا سکوت‬ ‫در قبال اقدامات خرابکارانه و ترورهای هدفمند این رژیم علیه شــهروندان و دانشمندان ایرانی‪ ،‬کمک‬ ‫به ائتالف ســازی های نامشروع علیه جمهوری اسالمی ایران در منطقه‪ ،‬ترویج به ایران هراسی با هدف‬ ‫نامشــرو ِع فروش تسلیحات و تخریب روابط همسایگی از مصادیق بارز نقض حقوق بین‪‎‬المللی‪ ،‬توسط‬ ‫امریکا به حساب می اید‪ .‬اینک در سطح جهان افرادی مانند مالکوم ایکس‪ ،‬مارتین لوترکینگ‪ ،‬محمد‬ ‫مصدق‪ ،‬سالوادور النده‪ ،‬ابومهدی المهندس و سردار پرافتخار ایرانی مبارزه با تروریسم تکفیری دست‬ ‫همیشگی‬ ‫ساخته امریکا یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی در کنار هزاران تن دیگر به عنوان نمادهای‬ ‫ِ‬ ‫قربانیان سیاست ریاکارانه حقوق بشر و دموکراسی امریکایی مطرح هستند‪.‬‬ ‫نمونه عینی و اشکار دیگر از عدم پایبندی امریکا به تعهدات و قوانین و مقررات بین‪‎‬المللی می‪‎‬توان به‬ ‫عملکرد امریکا در قبال توافق هسته‪‎‬ای ایرانی با ‪ ۵ + ۱‬اشاره کرد‪ .‬در حالیکه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با صداقت و شفافیت کامل به تعهدات خود در توافق هسته ‪‎‬ای با ‪ ۵+۱‬عمل کرده اما امریکا و قدرتهای‬ ‫اروپایــی نه تنها به هیچیک از تعهدات خود در قبال ایــن توافقنامه بین‪‎‬المللی پایبند نبودند‪ ،‬بلکه با‬ ‫اعمال تحریمهای شــدید غیرانســانی بر جنبه ‪‎‬های گوناگون معیشت‪ ،‬رفاه‪ ،‬سالمت‪ ،‬بهداشت و درمان‬ ‫شهروندان ایرانی تاثیرات کام ً‬ ‫ال منفی گذاشته اند و اینک نیز با بهانه های گوناگون از انجام تعهدات خود‬ ‫سر باز می ‪‎‬زند و همچنان به اعمال تحریمهای گسترده ضدانسانی ادامه می ‪‎‬دهند‪.‬‬ ‫فلســطین همچنان به عنــوان نماد دیرینه ریــاکاری غرب در برخورد با موضوع دموکراســی و حق‬ ‫تعیین سرنوشــت ملت‪‎‬های منطقه ما مطرح اســت‪ .‬تداوم هر روزه جنایات و تجاوز علیه شــهروندان‬ ‫فلســطینی‪ ،‬ادامه شهرک سازی های نامشروع در تعارض اشــکار با قطعنامه های سازمان ملل متحد‬ ‫و انکار گســتاخانه کلیه حقوق فلسطینی ها در کنار بازگذاشــتن دست رژیم اشغالگر صهیونیستی به‬ ‫ادامه جنایات و اقدامات غیرقانونی خود در فلسطین و دیگر سرزمینهای اسالمی‪ ،‬به خوبی عدم اعتقاد‬ ‫امریکا و همفکران ان به مبانی و ارزش های دموکراســی‪ ،‬مردم ساالری و بی‪ ‎‬اعتقادی به حقوق مسلم‬ ‫بین‪‎‬المللی و حقوق بشر را نشان می دهد‪ .‬ما معتقدیم نظمی که برخی قدرتهای غربی به رهبری امریکا‬ ‫در لوای شــعارهای دموکراسی ‪‎‬خواهانه در پی اســتقرار ان بوده اند‪ ،‬در حقیقت متضمن تحقیر دیگر‬ ‫ملت ها است و هدف پنهان ان حفظ وضع موجود از طریق تثبیت هژمونی کنونی است که در راس ان‬ ‫امریکا قرار دارد‪ .‬ایا جز این است که نتیجه دهشتناک سیاست خارجی امریکا طی دهه های گذشته‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و اجرای حدود ‪ ۱۰۰‬کودتای نظامی در جهان از جمله توطئه براندازی حکومت های قانونی‬ ‫و منتخب مردم در ایران بوده است؟ ایا اکنون ثابت نشده است که حمله به عراق بر اساس ادعاهایی‬ ‫دروغین صورت گرفت و هدف اصلی ان ســلطه بر منابع نفتی عراق بوده اســت؟ ایا اکنون بر همگان‬ ‫اشــکار نیست که در حمالت تروریستی یازده سپتامبر عامل اصلی این ماجرا به دالیلی که می دانیم‬ ‫از هر عقوبت و کیفری مصون ماند و در عوض‪ ،‬افغانســتان مظلوم به عرصه جنگی بی حاصل و نکبت‬ ‫بار تبدیل گردید؟‬ ‫امریــکای داعیــه دار حکومت دموکراتیک در جهان‪ ،‬نه تنها با تبعیض نژادی علیه رنگین پوســتان و‬ ‫نقض حقوق اقلیت های مذهبی و پناهجویان‪ ،‬اصول دموکراســی را در داخل این کشــور نقض نموده‬ ‫اســت‪ ،‬بلکه در ســال های اخیر نیز به دفعات در تعارض صریح با مفاد منشور ملل متحد و بر خالف‬ ‫نظر اکثریت غالب کشورها و ملت ها به بهانه های دروغین مانند جلوگیری از تولید و اشاعه سالحهای‬ ‫کشــتار جمعی یا مبارزه با تروریسم دســت پرورده خویش به تجاوز و اشغال نظامی سایر کشورها یا‬ ‫تحمیل تحریم های غیرقانونی علیه ملت‪‎‬های مستقل و ازادی‪‎‬خواه دست زده است‪.‬‬ ‫مواردی که گفته شــد‪ ،‬همگی نشــان از نقش تاریک امریکا در ایجاد چالش های امنیتی و سیاســی‬ ‫ِ‬ ‫عدالت واقعی در سطح جهان را با چالش هایی‬ ‫متعددی دارد که پیگیری هدف ارزشمند تحقق صلح و‬ ‫جدی مواجه ســاخته و دورنمایی تاریک از امکان هر اقدام اصالحی در صورت تداوم هژمون فعلی در‬ ‫ســطح جهان را در ذهن مجسم می ســازد‪ .‬این اقدامات‪ ،‬مردود بودن یکجانبه گرایی‪ ،‬غیرانسانی بودن‬ ‫ان و نیاز مبرم به اجرای اهداف صلح و توسعه پایدار از طریق بسط ارزشهای مردم‪‎‬ساالر‪ ،‬نه در سطح‬ ‫جهانی از جمله مشــارکت و انتفاع عمومی با توسل به چندجانبه گرایی را به وجدان جامعه بین المللی‬ ‫یاداوری می نماید‪ .‬در پایان تاکید می کنم که برای نیل به خوشــبختی و ســعادتمندی همه انسان ها‬ ‫و تحقق صلح‪ ،‬ثبات و توســعه پایدار در جهان‪ ،‬ترویج اصول دموکراســی در ســطوح داخلی از طریق‬ ‫کاربســت مدل های بومی و در ســطح خارجی با تضمین مشــارکت برابر و موثر تمامی ملت ها با هر‬ ‫پیشــینه فرهنگی و تمدنی در تعامالت بین المللــی و منطقه ای ضرورتی اجتناب ناپذیر برای رهایی از‬ ‫وضعیت نابسامان فعلی جهان است‪.‬‬ ‫تنها در این صورت‪ ،‬مشارکت حداکثری و عادالنه تمام ملت ها و تمدن ها در اداره امور و سهم منصفانه‬ ‫انان از دستاوردهای مادی و معنوی حاکمیت ارزش های مردم ساالر در سطح سیاست داخلی و روابط‬ ‫بین الملل تضمین خواهد شد‪».‬‬ ‫برجامبهنتیجهبرسدبازارمسکنرونقمی گیرد‬ ‫یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه رشد نسبی معامالت‬ ‫و قیمت مســکن در ابان ماه اهمیــت چندانی ندارد گفت‪ :‬اگر‬ ‫برجام به نتیجه برسد احتماال بازار ملک به رونق نسبی می رسد‬ ‫اما ظرفیتی برای رشــد ســنگین قیمت ندارد‪ .‬عباس زینعلی‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬افزایش ‪ ۱.۲‬درصدی قیمت و رشــد ‪ ۳۳‬درصدی‬ ‫معامالت مســکن شــهر تهران در یک ماه گذشــته از دو علت‬ ‫رخوت بازارهای موازی و نزدیک شــدن به ماههای پایانی سال‬ ‫نشــات می گیرد‪ .‬در واقع کم تحرکی بورس‪ ،‬ارز و طال باعث شد‬ ‫برخی سفته بازان اقدام به خرید مسکن کنند تا شب عید ان را‬ ‫با مقداری ســود به فروش برسانند‪ .‬وی افزود‪ :‬من تحرک فعلی‬ ‫بازار امالک را رونق نمی بینم؛ چرا که مصرف کننده واقعی قدرت‬ ‫خرید ندارد و تا زمانی که این توان ایجاد نشود ظرفیتی در بازار‬ ‫به وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫برخی از فعاالن اقتصادی در بازارهای موازی امکان سرمایه گذاری‬ ‫را ندارند تا بتواند ســود قابل مالحظه ای ببرند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫برای افزایش یا تثبیت ســرمایه در شــرایط تورمی به ســمت‬ ‫مسکن امدند‪ .‬این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مذاکرات‬ ‫هســته ای در سرنوشت بازار مســکن اثرگذار خواهد بود گفت‪:‬‬ ‫اخباری که از نزدیک شدن به زمان مذاکرات شنیده می شود در‬ ‫تصمیم گیری برای ســرمایه گذاری در تمامی بازارها تاثیرگذار‬ ‫اســت‪ .‬به هر حال بخــش قابل توجهی از نقدینگی کشــور به‬ ‫صورت سپرده گذاری مردم در بانکها است که در صورت نتیجه‬ ‫بخش بودن برجام می تواند خارج شــود و به هریک از بازارهای‬ ‫مســکن‪ ،‬بورس‪ ،‬طال‪ ،‬ارز یا ارزهای دیجیتال ورود کند‪ .‬زینعلی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به ثمر رسیدن برجام به رونق معامالت مسکن منجر‬ ‫می شــود اما همانطور که گفتم ظرفیتی برای رشد قیمت وجود‬ ‫ندارد‪ .‬دســت کم در کوتاه مدت این احتمال بعید است‪ .‬پیش‬ ‫بینی بنده یناست که تا پایان سال همین روند ریزنوسانات را در‬ ‫بازار مســکن خواهیم داشت‪ .‬وی طرح نهضت ملی مسکن را در‬ ‫وضعیت بازار ملک بی تاثیر دانست و گفت‪ :‬اثر این پروژه همان‬ ‫ابتدای ثبت نام به شکل افت معامالت خود را نشان داد و تاثیر‬ ‫دیگری نخواهد داشــت‪ .‬اگر این طرح به نتیجه برســد و دولت‬ ‫موفق به اجرای ان شــود احتمال سه تا چهار سال دیگر نتایج‬ ‫ان بروز می کند اما فعال نمی توان به اثرات ان در بازار خوشبین‬ ‫بود‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬ابان ماه ‪ ۱۴۰۰‬متوســط قیمت یک متر‬ ‫مربع مســکن در شــهر تهران ‪ ۳۲‬میلیون و ‪ ۹‬هزار تومان بوده‬ ‫که نســبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ‪ ۱.۲‬و‬ ‫‪ ۱۷.۷‬درصد افزایش یافته اســت‪ .‬تعداد معامالت انجام شده در‬ ‫این ماه نیز حدود ‪ ۷.۳‬هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و در‬ ‫مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ‪ ۳۳.۵‬و ‪ ۶۳.۵‬درصد‬ ‫افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ صفحه 4 ‫جشنواره ‪ Lisbon Film Rendezvous‬کشور پرتغال به صورت ماهانه اثار پذیرش شده را اکران کرده و با ارای مخاطبان به مراحل باالتر می رساند‪ .‬در خالصۀ داستان اخرین اثر محمدجواد صالحی در‬ ‫مقام نویسنده و کارگردان امده است‪« :‬خط فقر و فاصله طبقاتی خط فاصله ای بین قشر ثروتمند و فقیر جامعه ایجاد می کند که این خط فاصله ممکن است به اسیب های جدی در ان جامعه منجر شود‪».‬‬ ‫محمد جواد صالحی‪ ،‬فارغ التحصیل کارگردانی سینما از اکادمی رلیانس کشور فرانسه است و با فیلم کوتاه باران در فستیوال های متعددی از جمله فستیوال خلیج سبز ‪ ،‬دیجیتال باکس افیس و‪ AOF‬کشور‬ ‫امریکا و حافظه ابدی کشور ایتالیا حضور داشته است‪ .‬از دیگر سوابق محمدجواد صالحی می توان به تهیه کنندگی نویسندگی و کارگردانی فیلم بلند داستانی هدیه پرماجرا‪ ،‬تهیه کنندگی نویسندگی و‬ ‫کارگردانی فیلم سینمایی سلول انفرادی‪ ،‬و نویسندگی و کارگردانی فیلم سینمایی برگ‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬گفتنی است فیلم کوتاه خط فاصله که پخش بین المللی ان را کمپانی‪ Raw‬بعهده دارد‪ ،‬به مرحله نهایی‬ ‫این جشنواره راه پیدا کرده است و این حضور در جشنواره‪ ،‬نخستین حضور بین المللی فیلم کوتاه خط فاصله است‪.‬‬ ‫کاهش فاصله طبقاتی مسئوالن با مردم‪ ،‬بازسازی انقالبی فرهنگ است‬ ‫چرا مشکالت مردم جایی در رسانه ها ندارد؟!‬ ‫حجت االسالم جواد فراهانی می گوید کاهش فاصله طبقاتی مسئوالن با مردم ما را به بازسازی‬ ‫انقالبی عرصه فرهنگ نزدیک می کند‪ .‬همچنین باید رســانه های ازاد داشت تا صدای واقعی‬ ‫مردم باشند‪ .‬مساله بازسازی انقالبی عرصه فرهنگ که ضرورت ان را رهبر معظم انقالب حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای در نخستین دیدار خود با هیات دولت سیزدهم مطرح کردند‪ ،‬امروزه بدل به‬ ‫دغدغه اصلی مدیران‪ ،‬فعاالن و نظریه پردازان عرصه فرهنگ شده است‪ .‬می توان گفت که فلسفه‬ ‫ضرورت این بازســازی به عملکرد مدیران پیشین باز می گردد‪ .‬مدیران نهادهایی که هرکدام‬ ‫نقشــی جدی در مدیریت فرهنگی کشور داشتند و هرکدام مسیر فعالیت نهادهای تحت امر‬ ‫خود را به صورت جزیره هایی جداگانه تعیین کرده بودند‪ .‬به همین دلیل ضرورت دارد که روند‬ ‫بازسازی از مسیر عقالنیت تبیین شده توسط نظریه پردازان بگذرد‪ .‬همچنین این میان ضرورت‬ ‫دارد تا نقطه نظرهای فعاالن عرصه فرهنگ در جای جای کشــور برای پروژه بازسازی انقالبی‬ ‫عرصه فرهنگ نیز اخذ و دســته بندی و بررسی شوند‪ .‬متاسفانه نخبگان و فعاالن فرهنگی در‬ ‫استان های کشور‪ ،‬راه چندانی به رسانه ها ندارند و نقطه نظرات‪ ،‬ایده ها و تئوری های انها که بعض ًا‬ ‫از نظرات پایتخت نشینان ممکن است بهتر باشد‪ ،‬مطرح نمی شوند‪ .‬برای رسیدن به این مقصود‬ ‫خبرگزاری مهر در پرونده بازسازی انقالبی عرصه فرهنگ خود تالش کرده تا با فعاالن فرهنگی‬ ‫شهرستان های مختلف کشور نیز گفت وگو کند‪ .‬از این دست مطالب پیشتر گفت وگوهایی با میترا‬ ‫متاجی‪ ،‬فعال و منتقد فرهنگی و ناشر مستقر در شهرستان نوشهر مازندران‪ ،‬محمدرضا یوسفی‪،‬‬ ‫کارشناس ارشد مدیریت اموزش و فعال فرهنگی در خراسان جنوبی و عبداهلل رئیسی‪ ،‬از فعاالن‬ ‫فرهنگی و رسانه ای در سیستان و بلوچستان منتشر شده است‪ .‬در این قسمت با حجت االسالم‬ ‫جواد فراهانی کارشناس مذهبی برنامه های رادیو و تلوزیون‪ ،‬مشاور خانواده‪ ،‬رئیس اداره امور‬ ‫قرانی تبلیغات اسالمی استان مرکزی و فعال فرهنگی قرانی به گفت وگو نشستیم‪ .‬دیگر مطالب‬ ‫منتشر شده از این پرونده را اینجا بخوانید و در ادامه با این گفت وگو همراه شوید‪:‬‬ ‫می دانیم که انقالب اسالمی ایران ماهیتی فرهنگی دارد و ما در اصل پیروزی قیام به زعامت‬ ‫امام خمینی (ره) را مدیون مولفه های فرهنگی هستیم‪ .‬بنابراین باید در طول عمر پربرکت‬ ‫انقالب‪ ،‬فرهنگ اصلی ترین دغدغه حکومت بوده باشد‪ .‬از وجهی این دغدغه وجود داشته‬ ‫اســت‪ ،‬چرا که در کالم امام (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان رهبران دینی و سیاســی‬ ‫جامعه همیشه از وجهی ایجابی ضرورت توجه به فرهنگ دیده می شود‪ .‬با این اوصاف وقتی‬ ‫که رهبر و رئیس حکومت از مسئله بازسازی انقالبی عرصه فرهنگ سخن به میان می اورند‪،‬‬ ‫نشان از ضعف های شدید در برنامه های پیشینی دارد‪ .‬به نظر شما ضرورت بازسازی ساختار‬ ‫فرهنگ و رسانه در چیســت و اسیب ها و نقاط ضعف ســاختار کنونی را در چه مواردی‬ ‫می بینید؟‬ ‫ســاختار کنونی فرهنگ و رســانه ما به تعبیر یکی از اساتید باعث تشکیل دو خط موازی شده است‪ :‬خط‬ ‫موازی فرهنگ و رســانه و خط مردم‪ .‬این دو تا خط موازی هیچگاه به هم نمی رسند‪ ،‬اگر بخواهیم خیلی‬ ‫راحت صحبت کنیم این موضوع نیاز به این دارد که ساختار مطابق با نیاز امروز جامعه مردم باشد و به این‬ ‫پرداخته شود که مردم چه درد و چه مشکل و چه نیازهایی دارند و فرهنگ و رسانه چه موضوعی دارد‪ .‬برای‬ ‫رساندن این دو خط موازی به هم‪ ،‬باید یک نقطه مشترک میانشان پیدا کرد‪ .‬اگر فرهنگ و رسانه دریک‬ ‫فضای ارمانی سیر کنند‪ ،‬اما مردم در نیازهای اولیه مقدمات فرهنگی کسری داشته باشند‪ ،‬این فرهنگ نیاز‬ ‫به بررســی جدی دارد‪ .‬مهم ترین اسیب فرهنگ در وضعیت فعلی اش نیز در همین نکته خالصه می شود‪:‬‬ ‫عدم هماهنگی یاعدم تطابق نیاز مردم و فعالیت فرهنگ و رسانه‪.‬‬ ‫مهم ترین مساله کشــور و مردم که با بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه باید حل شود‪ ،‬چه‬ ‫مسئله ای است؟‬ ‫یکی از موضوعات اصلی این روزها در کشور مطالبه گری و ابعادش است‪ .‬مردم چگونه می توانند مطالبه گری‬ ‫کنند؟ در بحث گفتمان ســازی مطالبه گری تاکنون کار چندانی انجام نشــده اســت و به عقیده من اگر‬ ‫بتوانیم گفتمان سازی مطالبه گری یا گفتمان مطالبه گری را خوب تبیین کنیم و خودم مردم مجری این‬ ‫مطالبه گری باشند‪ ،‬بسیاری از مشکالت کشور در حزوه های مختلف از فرهنگ گرفته تا اقتصاد و سیاست‬ ‫حل خواهد شد‪.‬‬ ‫برای تدوین موفق طرح بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه و در مرحله بعد‪ ،‬اجرا و نظارت بر‬ ‫اجرا‪ ،‬چه الزاماتی باید رعایت شود؟‬ ‫نکته ای را که می شــود به ان پرداخت‪ ،‬موضوع جوان گرایی در حوزه های فرهنگ و رســانه است‪ .‬جوان ها‬ ‫ظرفیت ها و استعدادهایی ناشناخته دارند که نیازمند تکمیل شده است‪ .‬اگر ما بتوانیم از انها استفاده کنیم‪،‬‬ ‫کاری مهم را به پیش برده ایم‪ .‬نکته بعدی ضرورت استعدادیابی در موضوعات مختلف است‪.‬‬ ‫ســاختار کنونی فرهنگ و رســانه ما به تعبیر یکی از اساتید باعث تشکیل دو خط موازی شده است‪ :‬خط‬ ‫موازی فرهنگ و رسانه و خط مردم‪ .‬این دو تا خط موازی هیچگاه به هم نمی رسندتعبیر از امام علی (ع)‬ ‫وجود دارد که می فرمایند‪« :‬العادل یوضع کل شیئ موضعه» یعنی عادل کسی هست که هر متخصصی را‬ ‫در جای خودش قرار بدهد با توجه به اینکه جوانان نخبه متخصص فرهنگ و رسانه در کشور کم نداریم‪،‬‬ ‫ضرورت دارد که از انها و توانایی هایشان بهره برده شود‪.‬‬ ‫اگر این طرح درست تدوین و اجرا شود‪ ،‬چه فواید و تاثیر ملموسی بر زندگی مردم خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫فرهنگ هوای اصلی جامعه اســت‪ .‬طبیعتاً رســانه هم به عنوان عنصر و یا عواملی که بیشترین نقش در‬ ‫فرهنگ ســازی را دارد‪ ،‬می تواند در تغییر ســبک زندگی مردم موثر باشد‪ .‬اکنون دچار اسیب های جدی‬ ‫اجتماعی هستیم که از ان تعبیر به انومی می شود‪ .‬می توان از طریق رسانه روی سالمت روان مردم کار کرد‬ ‫و ساحت معنوی انها را ارتقا داد‪.‬‬ ‫نخبگان‪ ،‬فعاالن فرهنگی و مســئوالن چه وظایفی در بازســازی ساختار فرهنگ و رسانه‬ ‫دارند؟‬ ‫مهم ترین وظیفه هر کسی چه نخبه ها و چه مسئوالن و چه کسانی که دغدغه فرهنگ را دارند این است‬ ‫که یاعلی گفته و کار را شروع کنند‪ .‬بروند به طرف کار جهادی و انقالبی‪ .‬این کار نیازمند داشتن انرژی ‪۲۴‬‬ ‫ساعته است‪ .‬اگر ما می خواهیم ساختار فرهنگی کشور را عوض کنیم و در این راه خالقیت داشته باشیم و‬ ‫دلخوش به کارهای گذشته نباشیم‪ ،‬باید از ظرفیت این نخبگان استفاده کنیم‪ .‬کمبودها و خالءها در فضای‬ ‫رسانه ای ما بسیار زیاد است‪ .‬یکی از انها عمومیت پیدا نکردن دانش سواد رسانه ای است‪ .‬باید سطح بینش و‬ ‫اگاهی مردم نسبت به رسانه و فرهنگ ارتقا پیدا کند‪ .‬مردم در این پروژه نقش جدی دارند و مهم ترین کار‬ ‫شاید همین ارتقای سطح بینش انها نسبت به فرهنگ و رسانه باشد‪ .‬فراموش نکنیم که انها اکون نسبت به‬ ‫رسانه هیچ اعتمادی ندارند و اعتماد انها مانند برگ درخت در خزان به راحتی می افتد‪.‬‬ ‫جایگاه مردم در نظام حکمرانی مطلوب فرهنگ چیست؟‬ ‫مردم در موضوع گفتمان ســازی و اساساً در ایدئولوژی اسالمی نقش اصلی را بازی می کند‪ .‬طبیعی است‬ ‫وقتی ما بخواهیم گفتمانی را در جامعه شکل دهیم‪ ،‬نخستین کسانی که باید به این گفتمان روی بیاورند و‬ ‫خود را در فضای قالب گفتمانی قرار بدهند خود مردم هستند‪ .‬رویکرد با این باشد که دولت از تصدی گری‬ ‫خارج شــده و به سمت راهبری پیش برود‪ .‬مردم باید بتوانند خودشان گفتمان را ایجاد کنند و خودشان‬ ‫مجری گفتمان اصلی اسالم و انقالب باشند‪.‬‬ ‫مردم چگونه می توانند در بازســازی انقالبی ســاختار فرهنگ و رسانه مشارکت کنند و‬ ‫پیشنهاد شما در طراحی سازوکار این مشارکت مردمی چیست؟‬ ‫حضــور میدانی مردم در صحنه های فرهنگی و رســانه ای نقش کلیدی و مهمــی دارد‪ .‬کلید واژه اصلی‬ ‫مطالبه گری است و مردم باید با روحیه انقالبی دهه ‪ ۶۰‬خود مطالبه گری را انجام دهند‪.‬‬ ‫میزان تاثیر منش و سبک زندگی مسئوالن‪ ،‬در فرهنگ عمومی جامعه چقدر است؟‬ ‫الناس علی دین ملوکهم‪ .‬من به عنوان یکی از مردم عادی به مسئوالن کشور نگاه می کنم که چگونه زندگی‬ ‫می کنند‪ ،‬چگونه لباس می پوشــند و چطور خرید می کنند و چطور غذا می کنند؟ این موارد در تک تک‬ ‫رفتارهای اجتماعی من تاثیر می گذارد‪ .‬حضور میدانی مردم در صحنه های فرهنگی و رسانه ای نقش کلیدی‬ ‫و مهمی دارد‪ .‬کلید واژه اصلی مطالبه گری اســت و مردم باید با روحیه انقالبی دهه ‪ ۶۰‬خود مطالبه گری‬ ‫را انجام دهندفاصله موجود بین رفتار مســئوالن و گفتارشان و فاصله طبقاتی بین مسئوالن با مردم یکی‬ ‫از اسیب های مهمی است که باید به ان پرداخته شود که اگر ما بتوانیم در این فضا اقدامات مهمی داشته‬ ‫باشیم که مردم بتوانند مسئوالن را به مثل دهه ‪ ۶۰‬از خودشان بدانند و رقابت درخدمت وجود داشته باشد‬ ‫نه رقابت در گرفتن پست های مدیریت وجود داشته باشد خیلی فرهنگ کشور می تواند به سمت تعالی و‬ ‫اسالمی پیش برود‪.‬‬ ‫با توجه به انتصاب رئیس جدید صداوســیما‪ ،‬چه پیشنهادهای ملی و استانی برای بازسازی‬ ‫ساختار رسانه کشور دارید؟‬ ‫انتظار از رئیس رســانه ملی این است که توجه به ظرفیت های رسانه ای هر استان را در اولویت برنامه های‬ ‫خود بگذارد‪ .‬پیشتر قرار بود این توجه در اولویت مسئوالن صدا و سیما باشد‪ ،‬اما متاسفانه هیچگاه عملی‬ ‫نشد‪ .‬فعاالن و نخبگان رسانه ای در هر استانی حضور دارند و باید از ظرفیت انها استفاده شود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫باید به پرورش استعدادها در هر استانی نیز فکر کرد‪ .‬همچنین باید نهادهای مختلف مدیریتی اعم از وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی‪ ،‬سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان صدا و سیما به سمت فعالیت های مشترک‬ ‫پیش بروند‪ .‬دکتر جبلی می تواند ازادی رســانه ای را همانطور که سازمان تبلیغات پیش برد‪ ،‬پیش ببرد تا‬ ‫رسانه ملی فارغ از مسائل جناحی بتواند حرف دلی واقعی مردم را بزند و گزارش هایی را ارائه کند که واقعاً‬ ‫از دل مردم بجوشد نه گزارش های صوری و نه گزارش های ارمانی‪.‬‬ ‫معاون گردشگری‪:‬‬ ‫نمایشگاه گردشگری ایران در بهمن ماه‪ 1400‬برگزار می شود‬ ‫معاون گردشگری از برگزاری قطعی نمایشگاه گردشگری ایران‬ ‫در بهمن مــاه ‪ ۱۴۰۰‬با رویکردی تازه خبر داد‪ .‬این نمایشــگاه‬ ‫سال گذشته با وجود همه گیری کرونا و به تعویق افتادن برخی‬ ‫نمایشــگاه های بین المللی و یا برگزاری مجازی ان ها‪ ،‬در تهران‬ ‫به صورت حضوری برپا شــد‪ .‬علی اصغر شــالبافیان در نشست‬ ‫شــورای سیاســت گذاری پانزدهمین نمایشــگاه گردشگری و‬ ‫صنایع وابســته تهران که قرار است از تاریخ ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬بهمن ماه‬ ‫امسال در محل نمایشــگاه های بین المللی استان تهران برگزار‬ ‫شــود‪ ،‬موضوع بررســی برنامه و اقدامات کمیته های تخصصی‬ ‫این رویداد را با حضور روســای هر بخش و فعاالن گردشگری‬ ‫مربوطه در دســتور کار قرار داد و گفت‪ :‬نمایشــگاه گردشگری‬ ‫تهران باید محل مالقات ذی نفعان گردشــگری باشد‪ ،‬از این رو‬ ‫هر الزامی را که برای تحقــق این مهم نیاز بود می پذیریم‪ .‬این‬ ‫الزام شاید کاهش تعداد بازدیدکنندگان‪ ،‬کاهش تعداد غرفه ها و‬ ‫یا حتی پایین امدن جذابیت های بصری این رویداد برای عموم‬ ‫باشــد‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به این که مخاطــب اصلی این رویداد‬ ‫فعاالن گردشگری هستند‪ ،‬لذا پیشــنهاد تقسیم بندی روزهای‬ ‫برگزاری نمایشگاه به دو بخش عمومی و تخصصی بررسی شد‪.‬‬ ‫بر این اســاس با اعالم زمان بازدید‪ ،‬شامل دو روز نخست برای‬ ‫حضور بخش خصوصی به منظور تعامل و برگزاری نشست های‬ ‫‪ B۲B‬و دو روز بعد به منظور مشارکت مردمی و حضور عموم‪،‬‬ ‫موافقت جمعی به عمل امد‪ .‬به گفته معاون گردشگری‪ ،‬رویکرد‬ ‫جدید نمایشــگاه گردشــگری و صنایع وابسته تهران حرکت از‬ ‫سوی مخاطبان عام به سوی مخاطبان خاص است‪ .‬شالبافیان با‬ ‫بیان این که نمایشگاه امسال موضوع محور خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫تالشــیم در همه غرفه ها اعم از داخلی و خارجی به محصوالت‬ ‫متنوع گردشــگری از جمله گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬خوراک‪،‬‬ ‫سالمت‪ ،‬دریایی و غیره بپردازیم و از حضور بخش های فرابخشی‬ ‫مرتبــط از جمله نهادهای تاثیرگذار در امر ســفر‪ ،‬حمل و نقل‪،‬‬ ‫بانک های عامل و بیمه ها بهره مند شــویم‪ .‬شالبافیان همچنین‬ ‫مداقه بیشتر در برنامه هر یک از کمیته های تخصصی نمایشگاه‬ ‫گردشگری تهران را در دستور کار روسای مربوطه قرار داد و از‬ ‫ان ها خواســت تا با جزییات بیشتر برنامه ریزی صورت گرفته را‬ ‫ارائه کنند‪ .‬کمیته های روابط عمومی و اطالع رســانی‪ ،‬بین الملل‬ ‫و تشــریفات‪ ،‬امور اســتان ها‪ ،‬اموزش‪ ،‬گردشگری الکترونیک و‬ ‫استارت اپ ها‪ ،‬پشتیبانی و نیز حفاظت و حراست در زیرمجموعه‬ ‫شورای سیاست گذاری پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع‬ ‫وابسته تهران تشکیل شده است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«خط فاصله» اثر «محمدجواد صالحی» به جشنواره ‪ Lisbon Film Rendezvous‬کشور پرتغال راه یافت‬ ‫سهشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪622‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫کدام شخصیت های سیاسی‬ ‫از فیلم «منصور» حذف شدند؟‬ ‫تهیه کننده فیلم سینمایی منصور از حذف دو شخصیت سیاسی‬ ‫در فیلم منصور با محوریت شهید ستاری خبر داد‪ .‬جلیل شعبانی‬ ‫تهیه کنندهفیلمسینمایی«منصور»پیراموناخرینوضعیتاکران‬ ‫این فیلم گفت‪ :‬منصور تاکنون با اســتقبال خوبی در سینماهای‬ ‫سراســر کشور روبرو بوده اســت و این نشان می دهد اگر فیلمی‬ ‫در شــان قهرمانان ملی این سرزمین ساخته شود مردم با جان و‬ ‫دل به اســتقبال ان می رود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬این استقبال ان‬ ‫هم در شــرایط کرونایی ما را شگفت زده کرد و اغلب سانس ها و‬ ‫سینماهایی که منصور در ان در حال اکران است با ظرفیت کامل‬ ‫نمایش داده می شود‪ .‬شعبانی با انتقاد از تصمیمات شورای صنفی‬ ‫نمایش گفت‪ :‬شورای صنفی نمایش در سازمان سینمایی به دلیل‬ ‫فیلم های گسترده ای که طی این دو سال تولید شده ولی به دلیل‬ ‫تعطیلی چندباره سینماها در کشور فرصت نمایش نداشتند‪ ،‬هر‬ ‫هفته چند فیلم را در چرخه اکران قرار می دهد که قطعاً این اتفاق‬ ‫برای فیلم های روی پرده اسیب زاست‪ .‬وی افزود‪ :‬همه فیلم هایی که‬ ‫وارد چرخه نمایش در سینماها می شوند‪ ،‬سالن و سانس می خواهند‬ ‫که با محدودیت سینماها در کشور فرصت اکران فیلم ها برای حضور‬ ‫در سینماها کم تر بشود‪ .‬سازمان سینمایی باید از اکران فله ای اثار‬ ‫در ســینماها جلوگیری کند وگرنه در حق خیلی از اثار اجحاف‬ ‫خواهد شــد‪ .‬این تهیه کننده سینما در ادامه به اکران های جانبی‬ ‫«منصور» هم اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از اتفاقات خوبی که برای فیلم‬ ‫سینمایی منصور در حال اتفاق است‪ ،‬نمایش این اثر در شهرهای‬ ‫فاقد سینما‪ ،‬روستاهای دور افتاده‪ ،‬مساجد سراسر کشور و برخی‬ ‫دانشــگاه هاست که به همت همکاران ما در عمایار در حال انجام‬ ‫است‪ .‬شــعبانی در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص‬ ‫شخصیت های سیاسی فیلم سینمایی منصور و حذف برخی از ان‬ ‫ها افزود‪ :‬در فیلم منصور بعضی از شخصیت هایی که در فیلم منصور‬ ‫تقابل هاییباشهیدستاریدارند‪،‬برگرفتهازاتفاقاتوشخصیت های‬ ‫واقعی هستند‪ .‬وی در ادامه اظهار داشت‪ :‬مانند کاراکترهایی مثل‬ ‫«مهندس لقمان» و «مهندس حشمت زاده» که به مهندس ترکان‬ ‫و مهندس نعمت زاده اشاره دارد‪ ،‬ولی چون حدس می زدیم که این‬ ‫سکانس ها هم به سرنوشت سکانس های حذف شده دیگرمان دچار‬ ‫شود‪ ،‬تصمیم گرفتیم این شخصیت ها با اسم و گریم دیگری در فیلم‬ ‫حضورداشتهباشند‪.‬‬ ‫‪ 50‬اثر از ‪ 7‬هنرمند طیف اتیسم‬ ‫در نمایشگاه «طیف مهر مانی» در‬ ‫معرض دید عموم قرار خواهد گرفت‬ ‫نیره سادات عبدالهی مقدم‪ ،‬دکتری روانشناسی بالینی متخصص‬ ‫مدیریت زندگی و مدیر عامل موسسه خیریه طیف مهر مانی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نخستین اجرای رسمی تئاتر و موسیقی گروه هنری طیف مهر در‬ ‫متفاوتدرینافتتاحیۀچهارمیننمایشگاهنقاشیهنرمندانکمتوان‬ ‫ذهنی‪ ،‬اتیسم و ســندروم داون طیف مهر مانی‪ ،‬یازدهم اذر ماه از‬ ‫ســاعت ‪ 17‬در فرهنگسرای هنر برگزار می شود‪ .‬عبدالهی مقدم‪ ،‬با‬ ‫اشاره به این نکته که مجموعۀ «طیف مهر مانی» در نظر دارد در روز‬ ‫‪ 11‬اذرماه‪ ،‬مصادف با روز جهانی معلولین‪ ،‬با همت و همکاری یک‬ ‫سری از هنرمندان‪ ،‬اثری نمایشی را به روی صحنه برده و جشنی را‬ ‫برای این عزیزان ترتیب بدهد‪ ،‬گفت‪ :‬هدف از برزگاری این مراســم‬ ‫این است که بتوانیم توانمندی های افراد کم توان ذهنی باالی ‪14‬‬ ‫سال را به نمایش بگذاریم‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬ضمن ابراز تاسف از این امر‬ ‫که خانواده های افراد کم توان ذهنی جزو دستۀ افرادی هستند که‬ ‫فرزندانشــان در بزرگسالی از دید جامعه محو می شوند‪ ،‬افزود‪ :‬ما با‬ ‫برگزاری این نمایشگاه می خواهیم نشان بدهیم که هنر درمانی چه‬ ‫تاثیری در روند پیشرفت‪ ،‬باال بردن عزت نفس و استقالل افراد کم‬ ‫توان ذهنی دارد و بر این اعتقاد هســتیم که حتی اگر درامدی هم‬ ‫کسب نکنند‪ ،‬اگر بتوانند خلق اثری داشته باشند‪ ،‬می توانند در جامعه‬ ‫با سربلندی و افتخار حرکت کنند‪ .‬عبدللهی مقدم‪ ،‬با اشاره به این که‬ ‫در این نمایشگاه ‪ 50‬اثر توسط ‪ 7‬هنرمند ارائه شده است و این افراد‪،‬‬ ‫یدانستند که این توانایی را دارند که‬ ‫تا یک سال قبل شاید هرگز نم ‬ ‫یــک اثر هنری خلق کنند یا نه‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حاال این افراد تابلوهایی‬ ‫را خلــق کرده اند که در یکی از بهترین نگارخانه های تهران‪ ،‬یعنی‬ ‫فرهنگستان هنر و در سالن استاد فرشچیان به نمایش در می اید‪ .‬وی‬ ‫با اظهار امیدواری در جهت همکاری خیرین و خرید اثار افراد کم توان‬ ‫ذهنی در جهت گسترش توانمندی های این افراد برایند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫معتقدیم که پررش دادن توانمند کردن افراد کم توان ذهنی‪ ،‬کاری‬ ‫نیست که از یک فرد براید‪ ،‬بلکه کاری است که از دل یک همت ملی‬ ‫متولد می شود‪ ،‬از تغییر نگاه جامعه و تغییر نگاه خیرین از کودکی به‬ ‫بزرگسالی نشئت می گیرد‪ .‬مدیر عامل موسسۀ طیف مهر مانی‪ ،‬در‬ ‫بخشی دیگر از این گفتگو ضمن ابراز تاسف از این امر که زمانی ککه‬ ‫افراد کم توان ذهنی بزرگسال می شوند‪ ،‬دردها و رنج های ایشان نیز‬ ‫به همین دلیل بزرگ و بزرگتر می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هنر درمانی‪،‬‬ ‫عالون بــر این که بر خود فرد کم توان ذهنی اثر مثبت می گذارد‪،‬‬ ‫در روحیۀ خود فرد کم توان ذهنی نیز اثر مثبت می گذارد‪ ،‬چرا که‬ ‫موجب می شود که تکانه ها‪ ،‬قشقرق ها و بهانه گیری های افراد کم‬ ‫توان ذهنی تغییر کند و به سمت خلق و خوی مثبت برود‪ .‬عبداللهی‬ ‫مقدم‪ ،‬در پایان این گفتگو‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬همین امر می تواند که این افراد‬ ‫می توانند در خانواده ارام و قرار بیشتری داشته باشند‪ ،‬می تواند در‬ ‫استحکام خانواده تاثیزگزار باشد و تغییر نگرش خانواده از منفی به‬ ‫مثبت را در پی دارد و امیدواریم که این بار‪ ،‬بتوانیم تغییر جهتی را در‬ ‫روز جهانی معلولین‪ ،‬که به نوعی اطالع رسانی در جهت اگاهی افراد‬ ‫جامعه در خصوص زندگی معلولین محسوب می شود‪ ،‬ایجاد کنیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫استان ها‬ ‫مردم کدام استان بیشتر سجامی شدند؟‬ ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪622‬‬ ‫اخبار‬ ‫دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالبی لرستان‪:‬‬ ‫حق ابه و بهبود معیشت مهمترین‬ ‫مطالبه مردم لرستان از دولت‬ ‫دبیرشورایائتالفنیروهایانقالبیلرستانگفت‪:‬تعیینتکلیف‬ ‫حق ابه و استفاده بهینه از منابع ابی و احیاء کارخانه های تعطیل‬ ‫و بهبود شرایط اقتصادی مهمترین مطالبه مردم لرستان در سفر‬ ‫پیش روی رییس جمهور به اســتان است‪ .‬افشین بازگیر دبیر‬ ‫شورای ائتالف نیروهای انقالبی استان لرستان به سفر پیش روی‬ ‫ایت اهلل رئیسی به لرستان اشاره کرد و گفت‪ :‬نگاه عدالت محور‬ ‫و عدالت طلب دولت سیزدهم این امید را به وجود اورده است‬ ‫که ســفر پیش رو برای مردم لرستان سرشار از خیر و برکت‬ ‫باشــد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬لرســتان به خاطر ضعف مدیریتی و‬ ‫بی توجهی مسووالن در دولت های قبل امروز شرایط خوبی در‬ ‫حوزه اقتصادی و معیشتی و مباحث عمرانی ندارد و می بینیم‬ ‫که رتبه اول فالکت را به خود اختصاص داده است‪ .‬دبیر شورای‬ ‫ائتالف نیروهای انقالبی لرستان گفت‪ :‬امروز نگاه مردم لرستان‬ ‫به دولت ســیزدهم اســت و ما معتقدیم این دولت می تواند‬ ‫لرستان را به توســعه برساند و بسیاری از مشکالت را برطرف‬ ‫سازد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بحث حق ابه و تکمیل سدها و احیا‬ ‫کارخانه هایتعطیلونیمهفعالازمهمترینخواسته هایبهحق‬ ‫مردم لرســتان است که امیدواریم در سفر پیش رو تصمیمات‬ ‫خوبی برای رفع این دغدغه ها گرفته شــود‪ .‬بازگیر یاداور شد‪:‬‬ ‫لرستان با وجود اینکه از پر بارش ترین استان های کشور است اما‬ ‫تا کنون نتوانسته از نعمت اب برای توسعه بهره ببرد و می بینیم‬ ‫که فقط ‪ ۲۳‬درصد اراضی کشــاورزی در لرستان ابی بوده که‬ ‫این میزان نصف ن ُرم کشوری است و لذا ضرورت دارد دولت به‬ ‫بحث حق ابه و استفاده بهینه از منابع ابی در لرستان توجه ویژه‬ ‫داشته باشد‪ .‬وی بر ضرورت توجه ویژه دولت به محرومیت های‬ ‫لرستان تاکید کرد و افزود‪ :‬قطعا اگر بدنبال برون رفت از مشکالت‬ ‫هستیم باید برنامه ریزی دقیق و منسجم صورت گیرد و همه‬ ‫ظرفیت ها بکار گرفته شود‪ .‬دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالبی‬ ‫لرستان خاطرنشان کرد‪ :‬برای بهبود وضعیت موجود در لرستان‬ ‫همه نمایندگان مجلس‪ ،‬احزاب‪ ،‬گروه ها نخبگان و افراد تاثیرگذار‬ ‫باید به یاری دولت بیایند و در این مســیر از همه پتانسیل ها‬ ‫باید استفاده شود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬خوشبختانه دولت مردمی‬ ‫و انقالبی ایت اهلل رییسی با اقداماتی که در این مدت کوتاه انجام‬ ‫داده است باعث امیدافرینی در جامعه شده است‪ .‬بازگیر در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬قطعا با تالش شبانه روزی و کار جهادی استان‬ ‫لرستان اینده روشنی پیش رو خواهد داشت و مشکالت مردم‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫اولین مجوز کسب و کار مجازی‬ ‫گردشگری در کرمانشاه صادر شد‬ ‫معاون گردشگری استان کرمانشاه از صدور اولین مجوز کسب‬ ‫و کار مجازی در حوزه گردشگری استان خبر داد و گفت‪ :‬یک‬ ‫متقاضی برای راه اندازی یک سایت در قالب وب و اپلیکیشن که‬ ‫در ان تمام جاذبه های گردشگری استان به زبان های فارسی و‬ ‫انگلیسی پوشش داده شود‪ ،‬درخواست خود را به این ادار ه کل‬ ‫ارسال کرد‪« .‬علی صابر» اعالم کرد‪ :‬قرار است در این مجموعه‬ ‫عالوه بر معرفی جاذبه ها‪ ،‬امکاناتی که در اســتان وجود دارد از‬ ‫جمله مراکز درمانی‪ ،‬پارکینگ هــا‪ ،‬مراکز خرید و اماکنی که‬ ‫خدمات ارایه می دهند‪ ،‬معرفی شوند‪ .‬او افزود‪ :‬یک گردشگر که‬ ‫می خواهد به استان وارد شود وقتی که از این سایت بازدید کند‬ ‫با تمام قابلیت ها‪ ،‬توانمندی ها‪ ،‬جاذبه ها و امکانات کرمانشاه اشنا‬ ‫می شود‪ .‬صابر گفت‪ :‬این اطالعات به صورت کام ً‬ ‫ال طبقه بندی‬ ‫شده و مناسب در اختیار مخاطبان قرار گرفته تا امکان مناسبی‬ ‫برای انتخاب گزینه های سفر و دریافت خدمات مناسب داشته‬ ‫باشند‪ .‬معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری استان کرمانشاه با اعالم اینکه امکان رزرواسیون‬ ‫خدمات گردشگری در این سایت دیده می شود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫امیدواریم با راه اندازی این سایت و اپلیکیشن بخشی از مشکالت‬ ‫گردشگری استان در حوزه معرفی و بازاریابی حل شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫این ســایت در اینده نزدیک راه اندازی و به بخش گردشگری‬ ‫استان کرمانشاه خدمات خود را ارایه می کند‪ .‬صابر با بیان اینکه‬ ‫این اولین مجوز صادر شــده کسب و کار در فضای مجازی در‬ ‫حوزه گردشگری استان کرمانشاه است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از اشخاص و‬ ‫مجموعه هاییکهدراینحوزهتمایلبهسرمایه گذاریدارند‪،‬برای‬ ‫توسعه گردشگری استان حمایت می کنیم‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬به‬ ‫تازگی دستورالعملی از سوی وزارتخانه متبوع تحت عنوان کسب‬ ‫و کار در فضای مجازی در حوزه گردشگری صادر شده است که‬ ‫ما به تبع ان اطالع رسانی های الزم را برای عالقه مندان به این‬ ‫حــوزه انجام دادیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وجود چهار هزار و ‪ ۲۰۰‬اثر‬ ‫ثبت شده ملی‪ ،‬یک اثر ثبت شده جهانی و ده ها اثر گردشگری‬ ‫که هنوز به ثبت نرسیده اند‪ ،‬حاکی از استعداد باالی کرمانشاه‬ ‫در بخش گردشگری است‪ .‬بیستون و طاق بستان‪ ،‬معبد اناهیتا‪،‬‬ ‫طاق گرا‪ ،‬گور دخمه اســحاق وند‪ ،‬تکایای بیگلربیگی و معاون‬ ‫الملک‪ ،‬بوســتان کوهستان‪ ،‬بازار ســنتی‪ ،‬سراب های نیلوفر‪،‬‬ ‫هرسین‪ ،‬صحنه‪ ،‬روانسر‪ ،‬غار قوری قلعه‪ ،‬غار پراو‪ ،‬کاروانسراهای‬ ‫شاه عباسی و ماهیدشت و ابشار پیران از مهمترین اثار تاریخی و‬ ‫طبیعی گردشگری در استان کرمانشاه است‪.‬‬ ‫تازه ترین امارهانشان می دهد که در ابان سال جاری ‪ ۱۰۱‬هزار و ‪ ۷۱۶‬احراز هویت در سامانه (سجام) صورت گرفته است که تهرانی ها با بیش از ‪ ۱۹‬هزار مورد‪ ،‬در صدر لیست سجامی شده ها در کشور ایستاده‬ ‫اند‪ .‬در ابان سال جاری‪ ،‬تعداد ‪ ۷۹‬هزار و ‪ ۱۳۸‬ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه «سجام» صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها نیز با عبور از ‪ ۱۰۰‬هزار سهامدار در این ماه به ‪۱۰۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۱۶‬مورد رسیده است‪ .‬الز م به ذکر است‪ ،‬بر اساس امار منتشر شده‪ ،‬در مهر ماه امسال تعداد ثبت نام در سامانه «سجام» ‪ ۹۴‬هزار و ‪ ۱۱۹‬و تعداد احراز هویت شده ها نیز ‪ ۱۲۱‬هزار و ‪ ۶۲۳‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫همچنین تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه «سجام» در ابان ماه به تفکیک هر استان حاکی از ان است که پنج استان «تهران با ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۶۰۵‬مورد‪ ،‬کرمان با ‪ ۵۸۲۸‬مورد‪ ،‬اصفهان با ‪ ۵۲۸۵‬مورد‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی با ‪ ۴۹۰۲‬مورد و خوزستان با ‪ ۴۰۵۹‬مورد» در صدر بیشترین ثبت نام شده ها در کل کشور قرار دارند‪ .‬از سویی دیگر بر اساس امارها‪ ،‬پنج استان «کهگیلویه و بویراحمد با ‪ ،۳۵۸‬خراسان جنوبی با ‪،۵۰۶‬‬ ‫سمنان با‪ ،۵۸۹‬چهارمحال و بختیاری با‪ ۵۹۰‬و اردبیل با‪ ۵۹۴‬مورد» در انتهای لیست کمترین ثبت نام شده ها در سامانه سجام در بین سایر استان ها قرار دارند‪.‬‬ ‫احمد وحیدی وزیر کشور‪:‬‬ ‫برنامه هابایدمتناسبباشرایطخاصاستان هااجراییشود‬ ‫منابع استانی و ملی به صندوق های پیشرفت استانی تخصیص داده می شود‬ ‫وزیر کشــور با تاکید بر اینکه نباید وقت انقالب‪ ،‬مردم و دولت را با حرف های حاشــیه ای تلف کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت به شدت از ورود به مسایل حاشیه ای پرهیز می کند‪ .‬احمد وحیدی روز دوشنبه در ایین‬ ‫معارفه استاندار جدید ایالم اظهار داشت‪ :‬دولت ایت اهلل رئیسی مختص به یک جناح سیاسی نیست و‬ ‫به همه گروه های سیاسی که دل در گرو انقالب و نظام دارند‪ ،‬تعلق دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وزارت کشور در‬ ‫حوزه تعیین اســتانداران به دور از مسائل حاشیه ای تالش کرده است افراد متعهد‪ ،‬کارامد و انقالبی را‬ ‫در این مسند مهم و حساس برگزیند و تنها حرکت در جهت برنامه های دولت برای پیشرفت همه جانبه‬ ‫کشــور را مد نظر داشته است‪ .‬وزیر کشــور اضافه کرد‪ :‬افزایش اختیارات استانداران که از رویکردهای‬ ‫دولت سیزدهم است‪ ،‬الگوی حکمرانی را در استان ها متحول خواهد کرد‪ .‬وحیدی تاکید کرد‪ :‬حرکت‬ ‫در چارچوب بیانیه دوم رهبر معظم انقالب از مهم ترین اهداف دولت ســیزدهم اســت و در این راستا‬ ‫تالش خواهیم کرد با نگاه ارمان خواهانه و مبتنی بر واقعیت ها ایران اسالمی را بیش از پیش در مسیر‬ ‫پیشرفت همه جانبه قرار دهیم‪ .‬وزیر کشور افزود‪ :‬درک عمیق گذشته و نگاه بلند به اینده همراه با توجه‬ ‫به نکات کلیدی باعث می شود کشور با شتاب بیشتری در مسیر بالندگی حرکت کند‪.‬‬ ‫افزایش ذخائر استراتژیک و تامین واکسن کرونا از موفقیت های دولت سیزدهم است‬ ‫وحیدی یاداور شد‪ :‬دولت سیزدهم در ابتدای کار با مسائل و مشکالت بسیاری روبرو بود که تالش کرد با‬ ‫سامان دادن به انها کشور را در ریل و مدار همیشگی قرار دهد که در این راستا افزایش ذخائر استراتژیک و‬ ‫تامین واکسن کرونا نیز با موفقیت حاصل شد‪ .‬وی با اشاره به سیاست خارجی فعال دولت سیزدهم اضافه‬ ‫کرد‪ :‬شرکت در نشست شانگهای و سازمان همکاری های اکو در طول سه ماه گذشته در این چارچوب شکل‬ ‫گرفته و تعامل سازنده با همسایگان نیز از اولویت های کاری دولت بوده است‪.‬‬ ‫برنامه ها باید متناسب با شرایط خاص استان ها اجرایی شود‬ ‫وزیر کشــور گفت‪ :‬هر اســتانی ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد و باید متناسب با این شرایط برنامه‬ ‫ها و الگوی پیشرفت را اجرایی کرد و دولت سیزدهم نیز این رویکرد را در راس برنامه های خود قرار داده‬ ‫اســت‪ .‬وحیدی وجود نیروی انسانی توانمند و تحصیلکرده را مهم ترین سرمایه هر کشور دانست و افزود‪:‬‬ ‫ایالم از این منظر از استان های پیشتاز کشور است و هم اکنون نیز تعداد زیادی از نیروهای این استان در‬ ‫مسوولیت های مهم انجام وظیفه می کنند‪.‬‬ ‫شهید رضایی نژاد تنها نمونه ای از جوانان دانشمند ایالم است‬ ‫وی با اشاره به متعلق بودن دانشمند هسته ای شهید داریوش رضایی نژاد به استان ایالم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این شهید‬ ‫واالمقام تنها نمونه ای از جوانان دانشمند و تحصیلکرده این استان است که به دست ایادی رژیم صهیونیستی به‬ ‫شهادت رسید‪ .‬وزیر کشور به وجود بیش از ‪ ۷۰۰‬اثر تاریخی در این استان اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬این موضوع‬ ‫قدمت کهن و تاریخی ایالم را نشان می دهد که در طول هزاران سال ایالمیان مردمانی با فرهنگ و ریشه دار بوده اند‪.‬‬ ‫منابع استانی و ملی به صندوق های پیشرفت استانی تخصیص داده می شود‬ ‫وحیدی با اشاره به تشکیل صندوق های پیشرفت استانی در دولت سیزدهم اضافه کرد‪ :‬منابع استانی و ملی‬ ‫الزم به این صندوق ها تخصیص داده می شود تا متناسب با برنامه ها و پروژه های تعریف شده در جهت حل‬ ‫مســائل گام برداریم‪ .‬وی از عموم مدیران دستگاه های اجرایی خواست با هماهنگی استاندار تالش کنند‬ ‫هرچه سریع تر پروژه هایی که تاثیرگذاری بیشتری در حل و فصل نیازهای مردم دارند به سرانجام رسیده‬ ‫و تکمیل شود‪ .‬این دومین سفر احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم به ایالم است‪ ،‬پیش از این وزیر‬ ‫کشــور دوم مهرماه به همراه رییس جمهوری و جمعی از اعضای هیات به ایالم ســفر کرده بود‪« .‬حسن‬ ‫بهرام نیا» روز یکشــنبه ‪ ۳۰‬ابان از هیات دولت به عنوان استاندار ایالم رای اعتماد گرفت و امروز با حضور‬ ‫وزیر کشور‪ ،‬این مسوولیت از محمد نوذری استاندار اسبق ایالم به وی سپرده شد‪ .‬پیش از این محمد نوذری‬ ‫از ‪ ۲۰‬اسفند ماه ‪ ۱۳۹۹‬استاندار ایالم بود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات خطاب به بسیجیان‪:‬‬ ‫برای حل مشکل ارتباطات روستاها وارد میدان شوید‬ ‫وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه حل‬ ‫بسیاری از مشکالت کشــور روحیه بسیجی می خواهد‪،‬‬ ‫تاکید کرد که دانشــمندان و متخصصان بسیجی وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات برای حل مشکالت ارتباطی‬ ‫کشور مخصوصا برقراری ارتباطات در روستاهای باالی ‪۲۰‬‬ ‫خانوار باقی مانده در کشور وارد میدان شوند‪.‬‬ ‫عیسی زارع پور‪ ،‬به مناسبت هفته بسیج با جمعی از فرماندهان‬ ‫و اعضــای مرکز بســیج وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات‪،‬‬ ‫شــرکت ها و سازمان های تابعه دیدار کرد‪ .‬او ضمن تبریک هفته‬ ‫بســیج و گرامی داشت یاد و خاطره مجاهدت ها و ایثارگری های‬ ‫بســیجیان در دوران دفاع مقدس و در طول سال های فعالیت از‬ ‫زمان تشــکیل ان به فرمان بنیان گذار انقالب تا به امروز گفت‪:‬‬ ‫بسیجیان تاکنون ثابت کرده اند که می توانند گره گشای بسیاری‬ ‫از مشــکالت کشور باشــند که نمونه های ان را در دوران دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬دوران ســازندگی و ایــن اواخر در مبــارزه با ویروس‬ ‫کرونا شــاهد بودیم‪ .‬وی در ادامه با اشــاره ب ه ضرورت تمرکز بر‬ ‫حل مشــکالت اقتصادی گفت‪ :‬در شــرایط کنونی نیز بسیج و‬ ‫بسیجیان می توانند گره گشای مشکالت اقتصادی کشور باشند و‬ ‫در مجموع کلید حل بســیاری از مشکالت کشور داشتن روحیه‬ ‫بسیجی است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات با بیان اینکه روحیه بسیجی سه ویژگی شاخص‬ ‫دارد گفــت‪ :‬نخســتین ویژگــی روحیه بســیجی‪ ،‬کار و تالش‬ ‫مجاهدانه شــبانه روزی اســت‪ .‬هر جا کار و ماموریتی باشد باید‬ ‫بسیجیان حضور فعال و پررنگ پیدا کنند و با روحیه بسیجی ان‬ ‫را به صورت شبانه روزی و در کوتاه ترین زمان ممکن به سرانجام‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫زارع پــور با تاکید بر اینکــه کار عالمانه و متخصصانه و با برنامه‬ ‫ریزی ویژگی دوم روحیه بســیجی اســت گفت‪ :‬بسیجیان اگر‬ ‫در عرصه ای حضور پیــدا می کنند باید عالمانه‪ ،‬متخصصانه و با‬ ‫برنامه ریزی مدبرانه باشد‪.‬‬ ‫بســیجی باید در کارش الگو باشــد و وظیفه اداری و تخصصی‬ ‫خود را به بهترین شــکل ممکن انجام دهد‪ .‬خلوص نیت و کار‬ ‫برای رضای خدا هم ســومین ویژگی شــاخص روحیه بسیجی‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه این سه ویژگی باید در بسیجیان متبلور‬ ‫شــود چراکه این روحیه بســیجی می تواند کلید حل مشکالت‬ ‫کشــور باشد گفت‪ :‬ماموریت اصلی مرکز بسیج وزارت ارتباطات‬ ‫و فنــاوری اطالعات هم باید ترویج ایــن روحیه در بدنه وزارت‬ ‫ارتباطــات باشــد و ان را تبدیل به فرهنــگ در وزارتخانه کند‬ ‫که اگر این فرهنگ جا بیفتد خودبه خود همه مشــکالت مردم‬ ‫در وزارت ارتباطات حل می شــود‪ .‬مردم به دنبال حل مشکالت‬ ‫هســتند و اگر ببینند خادمانشــان به دنبال حل مشکالتشان‬ ‫هســتند اعتمادشــان به نظام مقدس جمهوری اسالمی بیشتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به ضرورت تجلی روحیه بسیجی‬ ‫برای کمک به توســعه ارتباطات در اقصی نقاط کشور گفت‪ :‬ما‬ ‫امروز در این جلســه از شما تقاضا داریم که برای حل مشکالت‬ ‫ارتباطی در نقاط دور افتاده و بویژه حل مشــکالت ارتباطات در‬ ‫روستاهای کشور وارد میدان شوید‪.‬‬ ‫طبــق اعالم وزارت ارتباطات‪ ،‬وی افــزود‪ :‬از مجموع حدود ‪۴۰‬‬ ‫هزار روســتای باالی بیست خانوار کشور‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬هزار روستا‬ ‫فاقد هر نوع ارتباطی هستند که مشکالت بسیار زیادی را برای‬ ‫هموطنان عزیز‪ ،‬مخصوصا در شرایط شیوع کرونا که استفاده از‬ ‫بسترهای ارتباطی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده‪ ،‬ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬بســیج می تواند ضمن کمک جدی و تخصصی در‬ ‫توسعه دسترسی ارتباطات روستایی‪ ،‬در پایش کیفیت ارتباطات‬ ‫در همه روستاها و تالش برای برقراری ارتباطات در روستاهای‬ ‫فاقد ارتباط کمک کند‪.‬‬ ‫زارع پور افزود‪ :‬هر بســیجی با روحیه جهــادی می تواند مامور‬ ‫برقراری ارتباط در چند روســتای باالی ‪ ۲۰‬خانوار باشد و تا به‬ ‫نتیجه رســیدن کار در کوتاه ترین زمــان ممکن‪ ،‬از کار و تالش‬ ‫دست برندارد‪ .‬این اقدامات است که می تواند ما را در بین مردم‬ ‫به عنوان بسیجی معرفی کند‪ .‬بنابراین پیشنهاد می کنم با مجری‬ ‫ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات کارگروهی را تشکیل دهید‬ ‫تا در سراســر کشور توســعه ارتباطات تحت پوشش بسیج قرار‬ ‫گیرد و چند هزار نیروی بســیج وزارت ارتباطات تبدیل به چند‬ ‫هزار نیروی مجری ارتباطات روستایی شوند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات همچنین ضمن اســتقبال از پیشــنهاد یکی از‬ ‫اعضای جلسه برای تشکیل هیاتهای اندیشه ورز برای مشارکت‬ ‫بســیجیان در اجرای شبکه ملی اطالعات افزود‪ :‬بسیج می تواند‬ ‫با تشکیل هیات های اندیشه ورز در موضوعات مورد نیاز شبکه‬ ‫ملــی اطالعات‪ ،‬مجری شــبکه ملی اطالعات را یاری رســاند‪.‬‬ ‫امیدوارم روزی را شــاهد باشــیم که بتوانیم در عرصه عمومی‬ ‫عنوان کنیم که یکی از بازوهای حل مشکل در وزارت ارتباطات‪،‬‬ ‫بسیج است‪.‬‬ ‫هشدار به افرادی که هنوز در واکسن زدن تردید دارند‬ ‫معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی کرمانشاه با هشدار به‬ ‫افرادی که هنوز در واکســن زدن تردید دارند‪ ،‬گفت‪ :‬برای قرمز‬ ‫نشــدن دوباره وضعیت اســتان باید همه افراد باالی ‪ 12‬سال‬ ‫نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام کنند‪ .‬دکتر ابراهیم شکیبا‬ ‫با بیان اینکه برای رســیدن به ایمنی ناشی از واکسن کرونا بعد‬ ‫از تزریق دوز دوم به بیش از یک ماه زمان نیاز است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫گر به دلیل شرایط ارام فعلی واکسن زدن را تا زمان شروع موج‬ ‫جدیــد احتمالی به تعویق بیاندازیم‪ ،‬بدن مــا زمان کافی برای‬ ‫رســیدن به سطح ایمنی الزم‪ ،‬ناشی از تزریق واکسن را نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬شکیبا گفت‪ :‬بسیاری از افرادی که واکسن زدن خود را‬ ‫تا شــروع موج جدید احتمالی به تعویق می اندازند‪ ،‬احتماال در‬ ‫شرایطی واکسن خواهند زد که مبتال هستند ولی اطالع ندارند‪.‬‬ ‫در این شــرایط واکســن نه تنها کمکی نمی کنــد‪ ،‬بلکه باعث‬ ‫تشــدید بیماری خواهد شد‪ .‬شــکیبا در ادامه با اشاره به روند‬ ‫واکسیناســیون در اســتان و امادگی مراکز برای تزریق واکسن‬ ‫کرونا به مراجعین‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار داریم پوشــش واکسیناســیون‬ ‫باالتر برود‪ ،‬زیرا برای قرمز نشــدن دوباره استان به ایمن سازی‬ ‫بیشتری نیاز است‪ .‬معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت‪:‬‬ ‫از افرادی که دوز اول واکسن کرونا را تزریق کرده و زمان تزریق‬ ‫دوز دوم واکســن کرونای انها رسیده‪ ،‬دعوت می کنیم هر چه‬ ‫ســریعتر به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند‪ .‬شکیبا‬ ‫با بیان اینکه واکسیناســیون تنها راه موثر پیشگیری از بیماری‬ ‫کرونا است‪ ،‬افزود‪ :‬اگر بخواهیم بیماری را به نحو مطلوبی کنترل‬ ‫کنیم‪ ،‬باید واکسیناســیون در ســطح جامعه جدی گرفته شود‬ ‫وی با بیان اینکه با تزریق ســاده واکســن به راحتی می توانیم‬ ‫از این شرایط بحرانی خارج شــویم‪ ،‬گفت‪ :‬از همه مردم استان‬ ‫می خواهم برای حفظ جان خود و عزیزانشــان نسبت به تزریق‬ ‫واکسن کرونا اقدام کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫مقام های ژاپن در پی شناسایی نوع جدیدی از ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان از به تعلیق درامدن ورود تمامی مسافران خارجی به این کشور خبر دادند‪ .‬روز دوشنبه دولت ژاپن اعالم کرد به دنبال‬ ‫شیوع نوع «اُمیکرون» ویروس کرونا در برخی از نقاط جهان‪ ،‬ورود مسافران خارجی به کشور را به حالت تعلیق دراورد‪ .‬به این ترتیب ژاپن به جمع کشورهایی پیوست که در پی نگرانی از شیوع ویروس کرونا‬ ‫محدودیت ها برای عبور از مرزها را افزایش داده اند‪ .‬در روزهای اخیر ایاالت متحده امریکا‪ ،‬بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا از جمله کشورهایی بودند که محدودیت هایی برای مسافرانی که از اغلب کشورهای‬ ‫جنوب افریقاسفرمی کننداعمالکردند‪.‬به گفتهنخست وزیر ژاپن‪ ،‬ژاپنی هایی کهازبرخیکشورهایمشخصقصدورودبه ژاپن راداشتهباشندبایدپسازوروددرمکانتعیین شده ایدرقرنطینهبمانند‪.‬این‬ ‫تصمیم جدید درحالی اعالم شده است که روز جمعه مقام های این کشور از تشدید محدودیت های عبور از مرزهای این کشور برای مسافرانی که از شش کشور افریقایی قصد سفر دارند خبر داده بودند‪.‬عالوه‬ ‫بر ژاپن‪ ،‬مراکش نیز با شناسایی نوع «اُمیکرون» ویروس کرونا یکی از سختگیرانه ترین محدودیت ها را به اجرا گذاشت و از متوقف شدن تمامی پروازهای داخلی به مدت دو هفته خبر داد‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫مطالباتمردمیبرایکمبوداببهحقاست‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستان ها به کسانی که مخل نظم و امنیت و ارامش‬ ‫مردم هستند فرصت ابراز وجود نمی دهند‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه صبح دوشنبه‬ ‫(هشتم اذر) شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری نشست روز گذشته اعضای شورای عالی قضایی‬ ‫با نمایندگان مجلس اظهار داشــت‪ :‬امروز بسیاری از مسئوالن عالی نظام در رده های مختلف‪ ،‬دلسوزانه و‬ ‫خیرخواهانه برای اعتال و پیشرفت کشور و نظام و رفع گرفتاریهای مردم تالش می کنند‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫لزوم هم افزایی و همگرایی هر چه بیشتر قوای سه گانه متذکر شد‪ :‬همه قوا در اهداف و راهبردها در جهت‬ ‫خدمت به مردم و نظام یکی هســتیم و باید برای پیشبرد هر چه بهتر کارها‪ ،‬هرچقدر می توانیم اشتراک‬ ‫نظر و همگرایی در عمل داشــته باشــیم و از اختالف سالیق و نظرات کم کنیم که برگزاری نشست های‬ ‫مشترک در این زمینه بسیار موثر است‪ .‬رئیس قوه قضائیه با تبریک روز نیروی دریایی اظهار داشت در اوایل‬ ‫جنگ و در شرایطی که همه دشمنان از رژیم بعثی صدام حمایت می کردند و انقالب نوپای اسالمی مقابل‬ ‫همه نظام سلطه قرار گرفته بود‪ ،‬نیروی دریایی ما در عملیات غرورافرین مروارید ضرب شستی به نیروی‬ ‫دریایی متجاوز نشان داد که به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شد‪ .‬محسنی اژه ای افزود‪ :‬نیروی دریایی‬ ‫در اقدامی پیروزمندانه نه تنها رژیم بعثی صدام را متعجب کرد بلکه حامیان انها انگشت به دهان ماندند که‬ ‫چگونه بر دشمن فائق امدیم که هم نقطه قوت نیروهای جنداهلل و حزب اهلل شد و هم فکر منسجم شیطانی‬ ‫دشمنان را به هم ریخت و فهمیدند که به اسانی نمی شود با جمهوری اسالمی مواجه شد‪ .‬رئیس دستگاه‬ ‫قضا در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت ‪ ۱۲‬اذر که به عنوان روز «قانون اساسی» نامگذاری شده‬ ‫اظهار داشت‪ :‬یکی از مختصات انقالب بزرگ امام و امت در سال ‪ ۵۷‬این بود که اجازه ندادند انقالب بزرگ‬ ‫ایران مانند خیلی از انقالبهای دیگر دنیا به انحراف کشیده شود‪ .‬محسنی اژه ای افزود‪ :‬امام خمینی (ره) با‬ ‫تیزبینی و درایت و ذکاوت خدایی و با تکیه بر اموزه های دینی مراقب بودند که مسیر انقالب منحرف نشود‬ ‫و فرمودند جمهوری اسالمی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬در کوتاهترین‬ ‫زمان ممکن قانون اساسی مترقی جمهوری اسالمی مبتنی بر اسالم ناب و عقالنیت تدوین و به رای مردم‬ ‫گذاشته شده و با هوشیاری و هدایت های امام و رای اکثریت قاطع مردم ساختار نظام برای اداره امور کشور‬ ‫شــکل گرفت‪ .‬رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬امام(ره) و مقام معظم رهبری در تمام مدت ‪ 4‬دهه گذشته اصرار‬ ‫داشتند که قانون اساسی و قوانین نظام اسالمی باید محترم شناخته شده و اجرا شود و قانون همیشه حاکم‬ ‫باشد‪ .‬محســنی اژه ای افزود‪ :‬در یک مقطع همه شاهد بودند که وقتی شخصی گفت قانون را قبول ندارم‬ ‫حضرت امام عتاب و خطاب کردند که قانون شما را قبول ندارد‪ .‬وی بر همین اساس خاطرنشان کرد‪ :‬امروز‬ ‫هم اگر کشور و نظام بخواهد در مسیر درست هدایت ولی امر حرکت کند و به رستگاری برسد همه باید به‬ ‫موازین اسالم و قانون احترام بگذاریم و ملتزم به ان باشیم‪ .‬رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫با اشاره به معضل خشکسالی در کشور گفت‪ :‬کشور ما هم مانند برخی کشورهای دیگر دنیا با خشکسالی‬ ‫مواجه شده که به طور طبیعی به مردم و دولت فشار وارد کرده و البته برخی ضعف ها نیز این فشارها را‬ ‫مضاعف کرده است‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای با بیان اینکه باید در گذشــته پیش بینی های الزم برای مدیریت اب صورت می گرفت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید در حوزه مدیریت ابهای سطحی و ژرف‪ ،‬اصالح الگوی مصرف‪ ،‬مدیریت مصرف اب شهری‬ ‫و تخصیص اب برای صنعت‪ ،‬کشاورزی و شرب اولویت بندی و برنامه ریزی شود تا مصرف اب سامان یابد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ســاماندهی و مدیریت اب همــواره از موضوعات مهم بوده و در اینده نیز‬ ‫مسئله ای بسیار مهم است‪ ،‬اظهار داشت وقتی با خشکسالی مواجه هستیم باید تمهیدات بیشتری می شد‬ ‫و بشود‪ .‬محسنی اژه ای با اشاره به مطالبات مردمی در این زمینه‪ ،‬این مطالبات را به حق و درست دانست‬ ‫اما در عین حال گفت که مردم متدین و موقعیت شناس باید مراقب تحرکات دشمن باشند و در پیگیری‬ ‫مطالبات صنفی و به حق خود اجازه ندهند بدخواهان در صفوف انها رخنه کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دشمنی‬ ‫که در طی ‪ ۴‬دهه گذشته با تمام نقشه های شومی که اجرا کرده و مزاحمت هایی که داشته اما به دلیل‬ ‫اســتقامت‪ ،‬دینداری و والیت مداری مردم به هیچ یک از اهدافش نرسیده‪ ،‬دست بردار نبوده و تالش می‬ ‫کند در برخی قضایا موج سواری کند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه با تقدیر از مردم متدین اســتانهای اصفهان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬یزد و خوزستان که‬ ‫هوشمندانه و خردمندانه مطالبات خود را پیگیری می کنند از انها خواست که مراقب تحرکات افراد غافل‬ ‫یا بدخواه و اشخاص وابسته به خارج که سعی می کنند ارامش و امنیت مردم را به هم بزنند باشند و اجازه‬ ‫ندهند از مطالبات به حق انها سوءاستفاده کنند‪ .‬محسنی اژه ای افزود‪ :‬طبیعی و بدیهی است در شرایطی‬ ‫که دشمن و افراد غافل و نادان می خواهند فشار مضاعف به مردم وارد کنند‪ ،‬نیروهای انتظامی و امنیتی و‬ ‫دادستانها به کسانی که مخل نظم و امنیت و ارامش مردم هستند فرصت ابراز وجود نمی دهند‪ .‬محسنی‬ ‫اژه ای با تاکید بر اینکه دشمن این بار نیز شکست خورده و با حضور مردم در صحنه به هدف خود نخواهد‬ ‫رسید‪ ،‬اظهار داشت مردم هر جا احساس کردند دشمن پشت صحنه است برای دفاع از دین و نظام و کشور‬ ‫به میدان می ایند‪ .‬وی از «‪ ۹‬دی ‪ »۸۸‬به عنوان یکی از مقاطع حساس که مردم با حضور به موقع خود در‬ ‫صحنه دشمن را در پیگیری سناریوی خود ناکام گذاشتند‪ ،‬یاد کرد و گفت‪ :‬در ان مقطع برخی مطالباتی‬ ‫داشــتند که ان را مطرح می کردند اما وقتی دیدند دشــمن پشت قضیه است‪ ،‬با شور و نشاط و امادگی‬ ‫به میدان امدند و اتش فتنه را خاموش و کاری کارســتان کردند‪ .‬رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از‬ ‫سخنانش با بیان اینکه قوه قضائیه باید بیش از همه ملتزم به قانون باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در همه بخش ها‬ ‫از جمله دادگستری دادسرا و حوزه ضابطین اقداماتی که صورت می گیرد باید مستدل و مستند بوده و از‬ ‫اتقان کامل برخوردار باشد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای افزود‪ :‬مهم این است که همه از ضابط‬ ‫تا دادیار و بازپرس و قاضی در دادسرا و دادگاه به قانون عمل کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬نباید اینگونه باشد‬ ‫که کسی را دستگیر و بازداشت کنیم و بعد به دنبال دلیل برویم و اگر فردی شاکی خصوصی دارد باید دلیل‬ ‫ان را هم اقامه کند تا ادعایش ثابت شود و به صرف و ظن نباید کسی را بازداشت کنند‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای به دادستانها به عنوان مدعی العموم هم متذکر شد که هم باید خودشان و هم ضابطان و‬ ‫دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کمک کنند که در مواردی که نیاز به اقدام قضایی است که‬ ‫منجر به بازداشت می شود‪ ،‬حتماً پیش از ان مسائل کام ً‬ ‫ال روشن و مستدل باشد که وقتی متهم محاکمه‬ ‫شد رای دادگاه تا حدممکن تفاوتی با اقدامات دادسرا نداشته باشد‪ .‬رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬ممکن است در‬ ‫مواردی رای دادگاه منطبق با نظر دادسرا نباشد اما اگر هر چه بیشتر مراحلی که در دادسرا طی می شود‬ ‫دقیق باشد همان کیفرخواست صادره در دادگاه پذیرفته می شود و در دادگاه بدوی نیز اگر حکم صحیح‬ ‫و مســتند و متقن صادر شــود کمتر شاهد نقض احکام خواهیم بود‪ .‬محسنی اژه ای در ادامه از رسانه ها و‬ ‫جریانات سیاسی خواست که اجازه دهند اجرای عدالت و احکام عادالنه در فضایی ارام صورت گیرد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شاهد هستیم بسیاری حتی با انگیزه درست و صحیح اقدام به فضا سازی میکنند ولی وقتی فضا ناارام و‬ ‫مسموم باشد‪ ،‬حق و باطل مخلوط می شود و امکان دارد تصمیم گیری و حکم عادالنه برای همکاران قضایی‬ ‫سخت شود‪ .‬وی با بیان اینکه در فضای نامتعارف نمی توان درست تصمیم گیری کرد‪ ،‬به صاحبان تریبون‬ ‫و قلم توصیه کرد اجازه دهند دستگاه قضایی در فضایی ارام و مناسب عدالت را اجرا کند و اگر چه فشارها‬ ‫تاثیری در اراء و تصمیمات قضات نخواهد داشت اما ممکن است موجب کندی و اخالل در کارها شود‪.‬‬ ‫اغازاجرایطرحتوزیعهوشمندونظارتبرکاالهایاساسی‬ ‫طرح نظارت و پایش بر تولید و عرضه کاالهای اساسی امروز در‬ ‫سراسر کشور اغاز به کار کرد‪ .‬سید جواد ساداتی نژاد در مراسم‬ ‫اغاز به کار طرح نظارت و پایش تولید و عرضه کاالهای اساسی‬ ‫با بیان این که از ســال های گذشــته حــوزه تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی در اختیار وزارت جهاد بوده که به نحو مطلوبی انجام‬ ‫شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬امنیت غذایی مردم وظیفه جهاد کشاورزی‬ ‫است و توزیع و بازاررسانی محصوالت به عهده وزارت صمت بود‪.‬‬ ‫همین دوگانگی باعث شــده بود هنــگام اختالل در بازار وزارت‬ ‫صمت بگوید تولید به اندازه کافی نیســت و از ان طرف وزارت‬ ‫جهاد بگوید تولید کافی بوده ولی توزیع مشــکل دار اســت‪ .‬که‬ ‫ایــن موضوع در نهایت به هیچ جایی نمی رســید‪ .‬وی در ادامه‬ ‫به قانون انتزاع نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬قانــون انتزاع در دولت‬ ‫قبلــی لغو و انتهای دولت قبل مجددا ً احیا شــد‪ .‬این قانون در‬ ‫دولت سیزدهم اجرایی شد‪ .‬با شروع دولت سیزدهم کل زنجیره‬ ‫از تولید تا نظارت و بازرســی بر بازار به وزارت جهادکشــاورزی‬ ‫واگذار شد‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد‪ :‬طبیعتا بخشی که‬ ‫تولید را بر عهده دارد بهتر از هر کســی می تواند بر بازار نظارت‬ ‫و کمبود ها و کسری ها را به طور منظم احصا کند‪ .‬به گفته وی‬ ‫وزارت صمت ‪ ۶۲۸‬نفر از بازرســان خود را در کل کشور جهت‬ ‫نظارت بر بازار به وزارت جهادکشاورزی واگذار کرده است‪ .‬وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی در ادامه صحبت هایش به توزیع هوشمند اقالم‬ ‫غذایی نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬روزانه ‪۳۵۰‬تن کاالی مرغ و تخم‬ ‫مرغ به صورت هوشــمند در تهران توزیع می شــود‪ .‬در استان‬ ‫های دیگری چون البزر‪ ،‬اصفهان و خراســان و ‪ ...‬نیز این توزیع‬ ‫شروع شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬از استارتاپ هایی که پلتفرم فروش‬ ‫دارند درخواست می کنیم که جهت همکاری به سازمان مرکزی‬ ‫تعاون روســتایی مراجعــه کنند‪ .‬وی با بیــان اینکه درصددیم‬ ‫تولیدات بدون واسطه به دست مردم برسد‪ ،‬گفت‪:‬همچنین قصد‬ ‫داریم روســتا بازار را نیز توسعه دهیم‪ .‬وزیر جهادکشاورزی در‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪41747 :‬‬ ‫بخش دیگری از صحبت هایش بــه تامین ارز نهاده های دامی‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬با هماهنگی بانک مرکزی تامین ارز واردات‬ ‫نهاده های دامی انجام شــده و در حال حاضر هیچ مشکلی در‬ ‫ایــن زمینه نداریم‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬قرارگاه امنیت غذایی هر‬ ‫روز برگزار می شود و اگر مشکل یا کمبودی وجود داشته باشد‬ ‫به ان رســیدگی خواهد کرد‪ .‬در ادامه این مراسم ایوب فصاحت‬ ‫با بیان اینکه هدف این طرح نظارت بر مســیر بر تولید تا توزیع‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در حقیقت در این طرح قصد داریم دست دالالن‬ ‫و توزیع کنندگانی که غیر کارشناســی و خــارج از روال عادی‬ ‫تا مرحله توزیع محصوالت کشــاورزی حضــور دارند را کوتاه‬ ‫کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬اصناف همکاری خوبی با مجموعه های دولت‬ ‫داشتند‪ .‬در طول چند روز گذشته به صورت ازمایشی این طرح‬ ‫را اجــرا کردیم‪ ۱۵۰۰ .‬واحد صنفی مورد بازرســی قرار گرفت‪.‬‬ ‫تخلفاتی احصا شد که البته تخلفات در شرایط حاد نبود‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان جهادکشاورزی استان تهران افزود‪ :‬در حال حاضر بازار‬ ‫ارامش خوبی دارد‪ .‬شرایط در حوزه های کاالهای اساسی بسیار‬ ‫مناســب است‪ .‬امیدواریم حوزه کنترل خود را در مسیر تولید تا‬ ‫توزیع داشته باشیم و محصوالت کشاورزی نیز با کمترین داللی‬ ‫به دست مصرف کننده برسد‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬امروز این طرح‬ ‫با نظارت ‪ ۱۰۰‬اکیپ اغاز به کار کرده است‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫ورود مسافران خارجی به ژاپن ممنوع شد‬ ‫سهشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪622‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‪:‬‬ ‫اغاز ثبت نام کارت سوخت المثنی‬ ‫ســخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از‬ ‫اغاز ثبت نام کارت های سوخت المثنی از امروز خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ثبت نام برای کارت سوخت المثنی که بعد از حمله‬ ‫سایبری به سامانه هوشمند سوخت قطع شده بود‪ ،‬از امروز‬ ‫از سرگرفته شــد‪« .‬فاطمه کاهی»با اشاره به اینکه صدور‬ ‫کارت ســوخت المثنی از امروز امکان پذیر است‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫دلیل وقفه ایجاد شــده به دلیل حمله سایبری به سامانه‬ ‫هوشمند ســوخت در ‪ ۴‬ابان ماه‪ ،‬زمان صدور کارت های‬ ‫سوخت بیشتر شده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫اولویت صدور کارت های سوخت‪ ،‬خودروهای گازوئیل سو‬ ‫و خودروهای عمومی بنزینی است‪ .‬کاهی با تاکید بر اینکه‬ ‫فاصله بین درخواســت تا صدور کارت سوخت تا پیش از‬ ‫این به کمتر از یک ماه رسیده بود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به وقفه‬ ‫پیش امده اکنون صدور کارت سوخت‪ ،‬حداکثر ‪ ۴۵‬روزه‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬بعد از حمله سایبری به سامانه هوشمند‬ ‫سوخت در ‪ ۴‬ابان ماه‪ ،‬ارتباط بین سامانه هوشمند با پلیس‬ ‫‪ ۱۰+‬قطع شــده بود که این موضوع باعث شد تا ثبت نام‬ ‫برای کارت سوخت المثنی متوقف شود‪.‬‬ ‫بررسی تمام جوانب بازگشایی‬ ‫مدارس از سوی ستاد کرونا‬ ‫رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با‬ ‫تاکید بر اینکه تمام جوانب بازگشایی ها توسط ستاد کرونا‬ ‫بررسی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بازگشایی مدارس در شرایطی مورد‬ ‫تصمیم گیری نهایی قرار می گیرد که موارد اساسی مورد‬ ‫مالحظه باشــد‪ .‬دکتر محمدمهدی گویا در بخش دیگری‬ ‫از نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص‬ ‫لزوم توجه به سیاســت های بازگشایی مدارس در شرایط‬ ‫شــیوع کرونای اُمیکرون‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بازگشایی مدارس در‬ ‫ســتاد ملی کرونا تصمیم گیری می شــود که خبره ترین‬ ‫افراد کشور در ان حضور دارند و تمام جوانب بازگشایی یا‬ ‫عدم بازگشایی را بررسی می کنند‪ .‬این اطمینان خاطر را به‬ ‫مردم می دهم که هیچ تصمیمی اکنون بدون وجود شواهد‬ ‫علمی انجام نخواهد شد‪ .‬رئیس مرکز مدیریت بیماری های‬ ‫واگیر وزارت بهداشت اضافه کرد‪ :‬درمورد سویه جدید کرونا‬ ‫هنوز خیلی ســواالت باقی و انچه که باعث نگرانی است‪،‬‬ ‫فقط تغییراتی است که در ساختار ژنتیکی ویروس ایجاد‬ ‫شده اســت اما وقتی این تغییرات در ساختار ژنتیکی رخ‬ ‫می دهد و اینکه در اینده چه می شود هنوز نمی توانیم پاسخ‬ ‫دهیم و اگر خوشبینانه نگاه کنیم ظرف دوتا سه هفته اینده‬ ‫خیلی از این ســواالت را می توان پاســخ داد اما بازگشایی‬ ‫مدارس در شرایطی مورد تصمیم گیری نهایی قرار می گیرد‬ ‫که موارد اساســی مورد مالحظه باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬در تمام‬ ‫مرزهای رسمی کشور مراقبت مرزی داریم که شرح وظیفه‬ ‫مشخص دارند و هر تغییری که در وضعیت کشور و دنیا رخ‬ ‫می دهد‪ ،‬اطالع رسانی و دستورالعمل جدید صادر می شود‪.‬‬ ‫برای همین سویه جدید هم دستورالعمل های مراقبتی روز‬ ‫جمعه به ســرعت در اختیار ماموران مرزی قرار گرفت و‬ ‫شخص وزیر نیز روز شنبه سرزده از فرودگاه امام خمینی‬ ‫باردید کردند و همه ماموران ما به وظایف خود اگاه هستند‪.‬‬ ‫گویا در ادامه گفت‪ :‬ما کار سختی پیش رو داریم چون پرواز‬ ‫مستقیم به هیچ کدام از هفت کشور درگیر با سویه جدید‬ ‫کرونا نداریم‪ ،‬در نتیجه اگر کسی بخواهد به کشور ما بیاید‬ ‫مجبور است از کشور ثالث بیاید که این امر کارمان را سخت‬ ‫می کند‪ .‬در هر حال با نیروی انتظامی مستقر با فرودگاه ها‬ ‫و سایر مبادی مرزی هماهنگی صورت گرفته است تا اگر‬ ‫کسی غیرمستقیم هم وارد شد ماموران ما اقدامات الزم را‬ ‫انجام دهند‪ .‬اخذ ویزا توسط کسانی که از این هفت کشور‬ ‫میخواهند به ایران بیایند به طور موقت لغو شده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای ایرانیان مقیم این کشورها نیز از دو هفته قبل‬ ‫تاکنون دستورالعمل ویژه تهیه شده است که در فرودگاه‬ ‫تست می دهند و مراقبت می شوند و اقدامات سختگیرانه‬ ‫برای انها داریم‪ .‬گویا در پایان درباره تقســیم بندی سنی‬ ‫برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا تاکید کرد‪ :‬تقسیم بندی‬ ‫سنی برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای جلوگیری از‬ ‫ازدحام جمعیت در مراکز واکسیناسیون اعمال شده است‬ ‫و این مورد به مراتب کاهش پیدا می کند و تمام گروه های‬ ‫سنی واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد‪ .‬برای تزریق دوز‬ ‫سوم واکسن کرونا بیشترین تکیه ما به واکسن های ایرانی‬ ‫است و خیالمان از این جهت راحت است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سهشنبه ‪ 9‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪622‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستان ها‪66650099 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر صبح‬ ‫کدامواکسنکرونادربرابرسویه ُامیکرونموثراست؟‬ ‫شاعرانه‬ ‫در حالی که دانشمندان هنوز اطالعات زیادی در مورد این سویه ندارند و ممکن است شدت بیماری‬ ‫حاصل از ان کمتر از دلتا باشــد اما اعتقاد بر این است که سرعت انتقال ان نسبت به انواع قبلی‬ ‫باالتر است‪ .‬این ســویه باعث بسته شدن برخی از مرزهای بین المللی و تغییر دستورالعمل های‬ ‫سفر در تعدادی از کشورها از جمله استرالیا شده است‪ .‬استرالیا یکی از کشورها با باالترین نرخ ‬ ‫واکسیناسیوندرجهاناست‪.‬‬ ‫ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی‬ ‫تا راهرو نباشی کی راهبر شوی‬ ‫در مکتب حقایق پیش ادیب عشق‬ ‫هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی‬ ‫دست از مس وجود چو مردان ره بشوی‬ ‫تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی‬ ‫خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد‬ ‫ان گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی‬ ‫گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد‬ ‫باهلل کز افتاب فلک خوبتر شوی‬ ‫یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر‬ ‫کز اب هفت بحر به یک موی تر شوی‬ ‫ایا واکسن های فایزر‪ ،‬مدرنا و استرازنکا در برابر سویه جدید محافظت ایجاد می کند؟‬ ‫در حال حاضر پاسخ ساده این است که این واکسن ها به احتمال زیاد حفاظت الزم را ایجاد خواهند کرد‬ ‫اما هیچکس به طور قطع به این موضوع اطمینان ندارد‪ .‬این سویه در افراد واکسین ه شده و واکسینه نشده‬ ‫افریقای جنوبی شناسایی و به گفته کارشناسان ابتال به ان باعث خستگی شدید اما بیماری خفیف می شود‪.‬‬ ‫به گفته تونی کانینگهام‪ ،‬ویروس شناس موسسه وست مید(‪ )Westmead‬استرالیا‪ ،‬دانشمندان در سراسر‬ ‫جهان دنبال این هستند که ایا انتی بادی های محافظ در واکسن های مورد استفاده به اندازه کافی در برابر‬ ‫این ســویه مقاوم است یا خیر‪ .‬پروفسور کانینگهام ادامه داد‪ :‬من شک دارم که واکسن های فایزر‪ ،‬مدرنا و‬ ‫ی شدید سویه اُمیکرون را پوشش دهد چون به وضوح مشاهده‬ ‫استرازنکا مورد استفاده در استرالیا بیمار ‬ ‫شده این سویه کسانی که واکسینه شده اند را هم الوده می کند‪ .‬البته نباید از یاد برد که ما فقط به مقدار‬ ‫کمی انتی بادی برای محافظت در برابر این بیماری شدید نیاز داریم‪.‬‬ ‫نظردانشمندانچیست؟‬ ‫پل کلی‪ ،‬یک کارشــناس ارشد پزشــکی‪ ،‬در این خصوص گفت‪ :‬هم اکنون دانشمندان در حال انجام تست های‬ ‫ازمایشگاهی برای تعیین میزان کارایی واکسن های فعلی در برابر سویه جدید هستند‪ .‬پروفسور کلی گفت‪ :‬این‬ ‫ویروس از اولین مرتبه ای که در استرالیا تشخیص داده شد‪ ،‬گسترش خود را اغاز کرده است؛ بنابراین می توان در‬ ‫سطح بین المللی ازمایش های مزبور را انجام داد‪ .‬کاترین بنت‪ ،‬اپیدمیولوژیست دانشگاه دیکین نیز در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬دانشمندان در حال تجزیه وتحلیل نرخ عفونت ناشی از ابتال به این ویروس در افریقای جنوبی و سایر کشورهای‬ ‫افریقایی برای تعیین میزان الودگی بین افراد واکســین ه شده و واکسینه نشده هستند‪ .‬یکی از مشکالت فعلی‬ ‫درصد پایین افراد واکسین ه شده در منطقه افریقاست‪ .‬در افریقای جنوبی‪ ،‬جایی که به گفته او بیشتر فعالیت های‬ ‫اپیدمیولوژیک در حال انجام است‪ ،‬نرخ واکسیناسیون حدود ‪ ۲۴.۱‬درصد برای کل جمعیت است‪ .‬پروفسور بنت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر برای نتیجه گیری برخی موارد خیلی زود است‪ .‬وی افزود‪ ۲ :‬فرد الوده به این ویروس زمانی‬ ‫که که از افریقا وارد استرالیا شدند‪ ،‬کامال واکسینه بودند‪ .‬در حال حاضر روشن است که واکسن ها در مقابل سویه های‬ ‫دیگر به ویژه برای بیماری های شدید مقاومت ایجاد می کند‪ .‬من تصور می کنم باید به واکسن ها اطمینان داشت‪.‬‬ ‫عقیده سازندگان واکسن در مورد سویه اُمیکرون چیست؟‬ ‫سازندگانواکسنمانندفایزرومدرنارویچیزیکارمی کنندکهبرخیازواکسن هاینسلبعدیرابرچسب گذاری‬ ‫می کند‪ .‬این واکسن ها تحت عنوان ‪ mRNA‬می تواند انواع خاص ویروس کرونا مانند اُمیکرون را که در گردش‬ ‫است‪ ،‬هدف قرار دهد‪ .‬پروفسور بنت اظهار کرد‪ :‬طبق گفته های شرکت های تولیدکننده واکسن تا اوایل سال اینده‬ ‫تولید واکسن ها تنها چند هفته طول می کشد‪ .‬این موضوع یکی از نقاط قوت فناوری ‪ mRNA‬است‪ .‬انتظار‬ ‫می رود اخبار بیشتری در مورد اثربخشی واکسن های کنونی در برابر سویه جدید بشنویم‪ .‬پروفسور کانینگهام‬ ‫از پای تا سرت همه نور خدا شود‬ ‫در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوی‬ ‫وجه خدا اگر شودت منظر نظر‬ ‫زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی‬ ‫بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود‬ ‫در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی‬ ‫گر در سرت هوای وصال است حافظا‬ ‫باید که خاک درگه اهل هنر شوی‬ ‫علیرضازاکانی‪:‬الودگیهوامیراثگذشتگاناست!‬ ‫شهردار تهران گفت‪ :‬شهرداری قطعاً در زمینه الودگی هوا مسئول بوده و وظایفی‬ ‫دارد اما ما حدود ‪ ۲‬ماه است که مدیریت شهری را به دست گرفته ایم و الودگی‬ ‫هوای پایتخت است‪ .‬علیرضا زاکانی ‪ ،‬درباره موضوع الودگی هوای تهران در پاسخ‬ ‫به این سوال که در حال حاضر متولی اصلی الودگی هوای پایتخت کدام نهاد‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در زمینه رفع الودگی هوا همه مسئول هستند و شهرداری‬ ‫هم قطعاً در این زمینه مســئول است و وظایفی دارد اما ما حدود ‪ ۲‬ماه است‬ ‫که مدیریت شهری را به دست گرفته ایم و الودگی هوای پایتخت میراثی است‬ ‫که از گذشته باقی مانده است‪ .‬شهردار تهران با تاکید بر اینکه قطعاً بخشی از‬ ‫ســهم رفع الودگی های پایتخت به شهرداری مربوط است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اما در‬ ‫این بحث تنها شهرداری مسئولیت ندارد و دیگر دستگاه ها نیز در این زمینه‬ ‫مسئولیت دارند‪ .‬به عالوه محیط های دیگری نیز در شهر وجود دارند که منجر‬ ‫به الودگی هوا می شوند و این محیط ها و مراکز مسئولین مختلفی دارند‪ .‬وی با‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪41747 :‬‬ ‫نیز در این باره تصریح کرد‪ :‬اگر واکســن های فعلی کارامد باشد و اُمیکرون سویه غالب در جهان نشود‪ ،‬تولید‬ ‫واکسن جدید برای هدف قرار دادن ان هیچ فایده ای ندارد‪ .‬توسعه دهندگان واکسن از جمله گروه وی در موسسه‬ ‫وست مید در حال کار روی واکسن های نسل بعدی خود هستند که در برابر انواع مختلف این ویروس مقاوم است‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬این تقریبا شبیه همان کاری است که دانشمندان تالش می کنند برای تولید واکسن جهانی انفلوانزا‬ ‫انجام دهند‪ .‬دانشمند بریتانیایی که تحقیقات زیربنای واکسن استرازنکا را رهبری می کند در این باره خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در صورت نیاز می توان واکسن جدیدی را علیه سویه جدید ساخت‪ .‬پروفسور اندرو پوالرد‪ ،‬مدیر گروه واکسن‬ ‫اکسفورد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واکسن های موجود باید علیه سویه جدید کارایی داشته باشد اما نتیجه قطعی این موضوع‬ ‫تنها پس از انجام تحقیقات بیشتر در هفته های اینده اشکار خواهد شد‪ .‬بعید است یک بیماری همه گیر در‬ ‫جمعیت واکسین ه شده مانند سال گذشته(با نوع دلتا) رخ دهد اما در صورت لزوم فرایند تولید واکسن جدید به ‬ ‫طور فزاینده ای به خوبی انجام می شود و اگر به ان نیاز باشد‪ ،‬می توان ان را به سرعت تولید کرد‪ .‬نکته کلیدی در‬ ‫این ماجرا این است که ادمیان باید باهوش تر از ویروس در حال حرکت باشند‪.‬‬ ‫شدت بیماری سویه اُمیکرون چه میزان است؟‬ ‫به گفته پروفسور کانینگهام یکی دیگر از عواملی که دولت ها و سازمان جهانی بهداشت باید ان را ارزیابی کنند‪،‬‬ ‫شدت بیماری اُمیکرون است‪ .‬وی گفت‪ :‬انچه تاکنون مشاهده شده‪ ،‬این است که تا مقطع فعلی اُمیکرون بیماری‬ ‫خفیف تری به نظر می رسد‪ .‬پل کلی خاطرنشان کرد‪ :‬تجزیه وتحلیل های اولیه نشان داد در مقایسه با سویه های‬ ‫قبلی‪ ،‬اُمیکرون یک بیماری نسبتا خفیف است اما نباید از یاد برد که امار مبتالیان قطعی و مشکوک فقط چندصد‬ ‫نفر بوده است‪ .‬در واقع تنها زمانی که مبتالیان بیشتری مشاهده شود‪ ،‬می توان شدت این بیماری را ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫تاکنون روشن شده اُمیکرون هنوز همان سارس کوو ‪ ۲‬است و ویروس جدیدی نیست‪.‬‬ ‫بیان اینکه شهرداری در بحث رفع الودگی هوا در ابعاد مختلف می تواند اثر گذار‬ ‫باشد‪ ،‬افزود‪ :‬در واقع شهرداری در حوزه حمل و نقل شهری‪ ،‬تنظیم چارچوب و‬ ‫مقررات شهری برای کاهش الودگی‪ ،‬ایجاد فضای سبز برای مقابله با الودگی و‬ ‫در دیگر موضوعات کمک کننده به کاهش الودگی هوا مسئولیت و وظیفه دارد‪.‬‬ ‫زاکانی بیان کرد‪ :‬در شهرداری تهران یکی از مشاورین خود را اختصاصاً ناظر به‬ ‫زیست پذیرتر کردن شهر و رفع الودگی هوا تعیین کرده ایم و ناظر به ناوگان حمل‬ ‫و نقلی شهر نیز در حال تجدید نظر هستیم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬به منظور کمک‬ ‫به کاهش الودگی هوا و در راستای تجدید نظر در سیستم حمل و نقل عمومی‬ ‫شهر‪ ،‬اولین قرارداد ورود ‪ ۵۰‬دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان اتوبوسرانی شهر‬ ‫منعقد شده است‪ .‬شهردار تهران تاکید کرد‪ :‬برای اینکه بتوانیم سهم خودمان در‬ ‫کاهش الودگی هوای پایتخت را محقق کنیم‪ ،‬به سمت ایجاد امکانات برقی و‬ ‫هیبریدی در سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی حرکت خواهیم کرد‪ .‬زاکانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برنامه ما این است که بتوانیم قواعد و مقرراتی را دنبال کنیم که به ازای‬ ‫ان منشاء های االینده هوا در تهران به سمت حداقلی برود‪ .‬به عالوه در تالشیم تا‬ ‫با تعامل با سایر دستگاه های کشور نیز شرایط بهتری را برای اب و هوای پایتخت‬ ‫رقم بزنیم‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که برخی اعضای شورای شهر نسبت به عدم‬ ‫ارائه گزارش از سوی مناف هاشمی مشاور هوای پاک شهردار تهران انتقاد دارند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ان شاءاهلل ایشان نسبت به ارائه برنامه های خود اقدام خواهد کرد‪ .‬با‬ ‫شروع فصل پاییز و افزایش برودت هوا‪ ،‬متاسفانه مدت هاست که در شهر تهران‬ ‫شاهد پایداری االینده ها و ذرات معلق االینده هستیم‪ .‬وجود این شرایط منجر‬ ‫به پایداری وضعیت الودگی هوای پایتخت و ایجاد شرایط ناسالم برای گروه های‬ ‫حساس و اغلب مردم شهر شده است‪ .‬موضوعی که به دلیل تداوم ان وضعیت‬ ‫وخیمی را در شهر رقم زده و بسیاری از نهادها را نسبت به در خطر قرار گرفتن‬ ‫سالمت شهروندان و ایجاد دیگر مشکالت زیست محیطی نگران کرده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 669

روزنامه خوب 669

شماره : 669
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه خوب 668

روزنامه خوب 668

شماره : 668
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه خوب 667

روزنامه خوب 667

شماره : 667
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه خوب 666

روزنامه خوب 666

شماره : 666
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه خوب 664

روزنامه خوب 664

شماره : 664
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه خوب 663

روزنامه خوب 663

شماره : 663
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!