روزنامه خوب شماره 529 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 529

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 529

روزنامه خوب شماره 529

‫تحصیل دانش اموزان اتباع‬ ‫خارجی در ایران رایگان است‬ ‫چهارشنبه‪ 23‬تیرماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 529‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 3‬ذی الحجه‪ 14 |1442‬جوالی‪2021‬‬ ‫پرداخت ‪ 127‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت به شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫بازپر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫طرح مل ت وام‬ ‫ی‬ ‫‪ 20‬ساله مسکن‬ ‫شد‬ ‫با توجه به عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی‬ ‫در سطح شهر؛‬ ‫تهران از وضعیت «قرمز»‬ ‫خارج شده!‬ ‫معاون ساماندهی امور جوانان‪:‬‬ ‫«عدمتعهدوتقسیمدارایی »‬ ‫از علل گرایش به ازدواج های نامتعارف‬ ‫وام‪250‬میلیونتومانی‬ ‫مسکنملیدرانتظار‬ ‫اصالحائین نامه‬ ‫واکاوی هجمه معاون وزیر راه به خانه دار کردن ارزان مردم؛‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫جزئیاتافزایشقیمت‬ ‫کاالهای اساسی در روزهای‬ ‫پایانیدولتدوازدهم‬ ‫ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری‪:‬‬ ‫مذاکره ایران وامریکا‬ ‫برای تبادل زندانی‬ ‫صفر تا ‪100‬‬ ‫طرحملیمسکناقساطی‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫تجهیزبیمارستان هایاستانتهران‬ ‫بهدستگاه هایاکسیژن سازازمحل‬ ‫مالیات هایارزشافزوده‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫سخنگویقوهقضائیه‪:‬‬ ‫پیگیرعلتقطعبرقهستیم‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫هفتبنایتهرانملیشدند‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫برنامهجدیدترکیهبرایواکسیناسیون‪:‬‬ ‫مسافران خارجی در ترکیه‬ ‫واکسینهنمی شوند‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫جلسهمشترکوزارتصمتوبانک‬ ‫مرکزیدرخصوصمسائلبانکی‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫فرماندهعملیاتمقابلهباکرونادرتهران‪:‬‬ ‫شرایط کرونایی تهران تا‪ 2‬هفته‬ ‫ایندهبهبودنمی یابد‬ ‫جامعه‪7-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫تحصیل دانش اموزان اتباع خارجی در ایران رایگان است‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 23‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪529‬‬ ‫اخبار‬ ‫جزئیات افزایش قیمت‬ ‫کاالهای اساسی در روزهای‬ ‫پایانی دولت دوازدهم‬ ‫طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت کاالهای اساسی در سطح‬ ‫کشور هستیم‪ .‬براســاس داده های مرکز امار ایران‪ ،‬قیمت برنج‬ ‫ایرانی‪ ،‬مرغ ماشینی و روغن مایع به ترتیب ‪ 135.64 ،48.13‬و‬ ‫‪ 89.1‬درصد نسبت به فروردین ماه سال گذشته رشد داشته اند‪.‬‬ ‫در فروردین ماه سال جاری بود که ربیعی با اشاره به مسئله تثبیت‬ ‫بازار و تالش برای کاهش تحریم ها گفت‪ :‬به اطالع مردم می رسانم‬ ‫دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت ها به خصوص در مورد‬ ‫کاالهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت‪ 6 .‬میلیارد دالر‬ ‫از بودجه‪ ،‬برای تامین کاالهای اساسی اختصاص یافته است‪ .‬از‬ ‫مجموعه ‪ 100‬قلم کاالی ضروری بیش از ‪ 20‬قلم کاالی اساسی‬ ‫در دو مورد مرغ و روغن دچار اختالل توزیع شده اند که تصمیمات‬ ‫ســتاد اقتصادی تولید در هر دو مورد افزایش یافته و در صورت‬ ‫نیاز واردات صورت گرفته و برنامه متعادل کردن بازار به سرعت‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬گفته های ربیعی در حالی است که در ماه پایانی‬ ‫دولت شاهد افزایش رسمی قیمت برخی کاالهای مصرفی مردم‬ ‫از جمله شیر‪ ،‬مواد شوینده و محصوالت سلولزی هستیم‪ .‬به طور‬ ‫مثال‪«،‬بختیارعلم بیگی»رییسانجمنصنایعشوینده‪،‬بهداشتی‬ ‫و ارایشی ایران با بیان اینک ه پودر رختشویی‪ ،‬مایع ظرف شویی‪،‬‬ ‫خمیردندان و مایع لباسشویی اقالمی هستند که افزایش قیمت‬ ‫انها‪ 25‬درصدی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬این افزایش قیمت اعمال شده‬ ‫و تــا زمانی که قیمت مواد اولیه دوباره تفاوت فاحش پیدا نکند‬ ‫معتبر است‪ .‬وی افزود‪ :‬مابقی شوینده های ارایشی و بهداشتی‬ ‫نیز ‪ 20‬درصد افزایش قیمت در سال جاری را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫همچنین «هاشمعلی حسنی» عضو هیئت مدیره انجمن صنایع‬ ‫سلولزی بهداشتی با بیان اینکه مجوز افزایش‪ 15‬درصدی قیمت‬ ‫محصوالت سلولزی صادر شده که در شُ رف اجرایی شدن است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حقوق و دستمزد ‪ 39‬درصد رشد داشته و از طرف دیگر‬ ‫خمیر کاغذ یک کاالی کام ً‬ ‫ال وارداتی است‪ .‬عضو هیئت مدیره‬ ‫انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران ادامه داد‪ :‬افزایش نرخ ارز‬ ‫تاثیر مستقیم بر قیمت محصوالت سلولزی دارد‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫بعد از شیوع ویروس کرونا برای مدتی خمیر کاغذ کمیاب شد‬ ‫که در نتیجه ان فیلم هایی از نایاب شدن محصوالت سلولزی در‬ ‫کشورهای خارجی منتشر شد‪ .‬در پی این مشکالت‪ ،‬خمیر کاغذ‬ ‫به دست تولیدکنندگان ایرانی هم گران رسید‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه در سال ‪ 1400‬خیلی از کاالها بیش از دو بار گران شدند‬ ‫گفت‪ :‬تنها کاالیی که یک بار گران شد محصوالت سلولزی است‪.‬‬ ‫همچنین کمترین افزایش قیمت مربوط به دستمال کاغذی و‬ ‫محصوالت سلولزی بوده است و سایر کاالها بیش از ‪ 15‬درصد‬ ‫گران شده اند‪ .‬روند تخصیص ارز برای واردات کاال طی یک سال‬ ‫گذشته‪ /‬ماجرای ترخیص کاالهایی که دو بار تامین ارز می شوند‬ ‫اخیرا ً نیز وزیر جهاد کشاورزی از تصویب قیمت ‪ 6400‬تومانی‬ ‫شیر خام خبر داد که حدود‪ 47‬درصد نسبت به قبل افزایش دارد‪.‬‬ ‫همچنین صادرات شیر خشک و دام زنده ازاد شد‪.‬‬ ‫وام ‪ 250‬میلیون تومانی مسکن‬ ‫ملی در انتظار اصالح ائین نامه‬ ‫در حالی که وزیر راه و شهرســازی از تصویب اعطای وام ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون تومانی مسکن ملی در شورای پول و اعتبار خبر داده اما‬ ‫بانک عامل همچنان سقف قبلی وام یعنی ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‬ ‫را مبنای عمل دارد‪ .‬محمد اسالمی (‪ ۲۱‬تیر ‪ )۱۴۰۰‬در برنامه‬ ‫تیتر امشب شبکه خبر درباره افزایش سقف تسهیالت بانکی‬ ‫ســاخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن گفت‪ :‬تسهیالتی‬ ‫که در این طرح پیش بینی شــده به سازنده پرداخت می شود‪.‬‬ ‫میزان این تسهیالت تا سال پیش ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بود که‬ ‫امسال با تصویب در شورای پول و اعتبار‪ ،‬موفق شدیم مقدار ان‬ ‫را به ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان برسانیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر هزینه ساخت‬ ‫هر واحد مسکونی ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان باشد‪ ،‬تا سال پیش این‬ ‫تسهیالت حدود یک چهارم هزینه ساخت مسکن را پوشش‬ ‫می داد‪ ،‬اما امسال این پوشش به حدود ‪ ۶۰‬درصد رسیده است‬ ‫و این یک توان افزایی قابل مالحظه برای مردم در شرایط تورمی‬ ‫است‪ .‬به گفته وزیر راه و شهرســازی‪ ،‬دوره بازپرداخت این وام‬ ‫‪ ۲۰‬ســاله و دوران ساخت هم در ان لحاظ شده است‪ .‬بنابراین‬ ‫هرچه ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن زودتر به اتمام‬ ‫برسد‪ ،‬متقاضیان بهره بیشتری از این تسهیالت خواهند برد‪ .‬بر‬ ‫اساس انچه وزیر راه و شهرسازی می گوید‪ ،‬وام طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن در شورای پول و اعتبار تا سقف ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان با‬ ‫بازپرداخت ‪ ۲۰‬ساله و نرخ سود ‪ ۱۸‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این در حالی است که در ائین نامه طرح اقدام ملی مسکن که در‬ ‫‪ ۲۳‬خرداد امسال در هیئت دولت به تصویب رسید‪ ،‬سقف این‬ ‫تسهیالت همچنان ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان با بازپرداخت ‪ ۱۲‬ساله و‬ ‫نرخ سود ‪ ۱۸‬درصد (برای گروه های کم درامد‪ ۵ ،‬درصد) اعالم‬ ‫شده است‪ .‬به همین دلیل بانک عامل براساس ائین نامه مصوب‬ ‫هیات وزیران‪ ،‬همچنان وام ‪ ۱۵۰‬میلیون تومانی را مبنای عمل‬ ‫خود دارد‪ .‬یک مقام مسئول بانکی درباره اینکه باالخره تسهیالت‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون تومانی به سازندگان طرح ملی مسکن (بابت هر‬ ‫واحد مسکونی) داده می شود یا وام ‪ ۲۵۰‬میلیون تومانی؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما هم خودمان هنوز در این قضیه بحث داریم‪.‬‬ ‫سرپرستمرکزاموربین المللومدارسخارجازکشورگفت‪:‬دانش اموزاناتباعخارجیفاقدمدرکهویتیواقامتیبادریافتبرگهحمایتتحصیلیمی تواننددرمدارسثبت نامکنند‪.‬میتراتیموریگفت‪:‬‬ ‫این دسته از دانش اموزان باید با مراجعه به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی (دفاتر کفالت)‪ ،‬برگه حمایت تحصیلی خود را دریافت کنند و برای ثبت نام به مدارس ارائه دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬تحصیل‬ ‫دانش اموزان اتباع خارجی در ایران رایگان است و وزارت اموزش وپرورش ساالنه خدمات فراوانی به این دانش اموزان ارائه می کند و انتظار می رود سازمان های بین المللی حمایت بیشتری از دانش اموزان‬ ‫اتباع خارجی در ایران داشته باشند‪ .‬تیموری اظهار کرد‪ :‬هم اکنون نزدیک به‪۵۰۰‬هزار دانش اموز اتباع خارجی در مدارس ایران مشغول به تحصیل هستند که با توجه به تحوالت منطقه ای و ناارامی هایی که‬ ‫در برخی کشور های همسایه ایران رخ داده است‪ ،‬روند افزایشی برای حمایت از دانش اموزان اتباع خارجی و ثبت نام این دانش اموزان خواهیم داشت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬وزارت اموزش وپرورش باوجود شیوع‬ ‫ویروس کرونا در جهان و تغییر اموزش از حضوری به مجازی تمام تالش خود را به کار گرفته است تا هیچ یک از دانش اموزان اتباع خارجی از تحصیل بازنمانند‪.‬‬ ‫تصویب کاهش ‪ ۴۲۰‬میلیون مترمکعبی مصرف اب تهران تا ‪۱۴۰۵‬‬ ‫کشت تابستانه در تهران ممنوع شد‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران از ممنوعیت کشت تابستانه در استان تهران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس مصوبه کارگروه ملی ســازگاری با کم ابی‪ ،‬مصرف اب تهران باید تا سال ‪ ۱۴۰۵‬به میزان‬ ‫‪ ۴۲۰‬میلیون مترمکعب کاهش یابد‪.‬‬ ‫یوســف رضاپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران در نشستی خبری اظهار داشت‪ :‬در حالی که‬ ‫کمتر از ‪ 70‬روز تا پایان سال ابی جاری باقی مانده‪ ،‬شاهد کاهش ‪ 36‬درصدی بارش ها نسبت به زمان‬ ‫مشــابه سال ابی قبل هســتیم و پیش بینی می شود که در پاییز نیز هوا گرمتر شود که همین مساله‬ ‫اهمیت توجه به منابع ابی فعلی را دوچندان می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬دراستان تهران جمعیتی بالغ بر ‪13‬‬ ‫میلیون نفر سرشــماری شــده است که با در نظر گرفتن جمعیت سیار‪ ،‬این جمعیت به ‪ 15.5‬میلیون‬ ‫نفر می رسد‪ ،‬لذا بحث شرب استان تهران حساسیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫رضاپور با بیان اینکه «متوســط مصرف اب در کشــور هشت درصد بوده که این عدد در استان تهران‬ ‫به ‪ 42‬درصد می رســد»‪ ،‬گفت‪ 75 :‬درصد اب شرب مورد نیاز تهران از طریق سدهای پنج گانه تامین‬ ‫می شود؛ منابع زیر زمینی استان در بیشترین حالت‪ ،‬امکان تامین تنها ‪ 30‬درصد نیاز اب شرب تهران‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر دو برابر سد امیرکبیر در حجم ذخایر سدهای تهران که وظیفه تامین اب‬ ‫شرب را برعهده دارند نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داریم»‪ ،‬گفت‪ :‬علی رغم محدودیت هایی‬ ‫که وجود دارد با تعامل با بخش های مختلف مصرف به نحوی برنامه ریزی کرده ایم که در سال جاری‬ ‫دچار مشکل نشویم؛ البته این به معنای ان نیست که مردم مدیریت مصرف نداشته باشند‪.‬‬ ‫رضاپور با بیان اینکه «به دلیل برداشت از اب های زیرزمینی بیش از ظرفیت موجود‪ ،‬شاهد فرونشست‬ ‫در دشــت ها هســتیم که برای جبران این مساله در قالب طرح تعادل بخشــی برنامه هایی را در نظر‬ ‫گرفته ایم که براساس ان چاه های غیرمجاز را متوقف می کنیم»‪ ،‬گفت‪ :‬بیشترین افت در دشت ورامین‬ ‫اســت به طوری که یک متر و ‪ 20‬ســانت تراز اب زیرزمینی در این دشت کاهش می یابد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر این در دشت هومند ‪ -‬ابسرد نیز با کاهش دو متر و دوسانت مواجه هستیم؛ در بقیه دشت ها‬ ‫نیز میزان کاهش به ‪ 60‬سانت می رسد اما عمده مشکل در دشت ورامین و دشت هومند ‪ -‬ابسرد است‪.‬‬ ‫رضاپور تصریح کرد‪ :‬در طرح تعادل بخشــی برای جلوگیری از برداشت بی رویه از اب های زیرزمینی‪،‬‬ ‫مسدودســازی ‪ 1400‬حلقه چاه را در برنامه داریم که تاکنون ‪ 310‬چاه مســدود شده و ‪ 184‬کنتور‬ ‫روی چاه های مجاز نصب کرده ایم؛ عالوه بر این ‪ 19‬مورد توبیخ ادوات حفاری غیرمجاز را داشتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای تهران با بیان این که در مصوبه شــورای هماهنگی اســتان کشــت‬ ‫تابستانه ممنوع اعالم شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این با هماهنگی که با شهرداری صورت گرفته ابیاری‬ ‫فضای ســبز نیز محدودتر شده اســت و اگر در چارچوب همین مصوبه حرکت کنیم با مشکل مواجه‬ ‫نخواهیم شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬متاســفانه تاکنون ‪ 23‬نفر از هموطنان و اتباع بیگانه به خاطر شنا در سدها‬ ‫دچار غرق شدگی شدند و این مساله علی رغم هشدارها و تدابیر در نظر گرفته شده بوده است‪ .‬رضاپور‬ ‫با اشــاره به برنامه ســاختاری با کم ابی مصوبه هیات وزیران در سال ‪ 1396‬گفت‪ :‬با مشارکت وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬جهاد کشــاورزی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین ســازمان محیط زیست و وزارت کشور‬ ‫و در قالب کارگروه ملی ســازگاری با کم ابی‪ ،‬این برنامه تدوین شــده که براســاس ان باید به سمت‬ ‫استانداردسازی حرکت کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬میزان مصرف اب از کل منابع ابی تجدیدشونده در استان‬ ‫تهران ‪ 86.5‬درصد براورد شــده است و این در حالی است که مصرف استاندارد اب ‪ 40‬درصد است‪،‬‬ ‫به گونه ای که اگر مصرف بین ‪ 40‬تا ‪ 60‬درصد باشــد‪ ،‬شــرایط تنش ابی و بیش از ‪ 60‬درصد بحران‬ ‫اب صورت می گیرد‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای تهران با بیان اینکه برای رســیدن به مرز بین‬ ‫تنش ابی و بحران اب‪ ،‬باید ‪ 26.5‬درصد از مصرف اب تهران کاهش یابد»‪ ،‬گفت‪ :‬ما باید ‪ 26.5‬درصد‬ ‫مصــارف فعلی مان را کاهش دهیم که این میزان معادل یک میلیــارد و ‪ 286‬میلیون مترمکعب اب‬ ‫می شــود که براساس برنامه ‪ 20‬ســاله این میزان کاهش مصرف باید صورت بگیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬در فاز‬ ‫نخســت‪ ،‬در قالب برنامه هفت ساله توســعه تا افق ‪ 1405‬باید ‪ 420‬میلیون مترمکعب مصرف اب در‬ ‫تهران کاهش یابد که سهم امسال ‪ 75.6‬میلیون مترمکعب تکلیف شده است‪ .‬رضاپور با اشاره به طرح‬ ‫برنامه فرار اب از سد الر گفت‪ :‬در سال های اول بحث مطالعات سد با مشارکت مشاورین به نام داخلی‬ ‫در حوزه فرار اب و پایداری سد مطرح بود که جمع بندی این شد که نمی توان جلوی فرار اب را گرفت‬ ‫و نهایتا از هشت کیلومتری پایین دست سد اعالم کردند که از ان نقطه بند زده و با یک تونل اب به‬ ‫تهران منتقل شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در سال ‪ 1396 - 1395‬عملیات اجرایی استارت خورد و پیمانکار‬ ‫قرارگاه خاتم االنبیا شــروع به کار کرد اما این کار به دلیل ورود محیط زیست مازندران و اتفاقاتی که‬ ‫افتاد ســه سال تعطیل شد تا در نهایت با ورود سازمان محیط زیســت اواخر اسفندماه سال گذشته‬ ‫اجرای این طرح بالمانع اعالم و اســتارت کار مجددا زده شــد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران‬ ‫با بیــان این که به دلیل کمبود منابع مالی این طرح به کندی پیــش می رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر منابع‬ ‫تامین شــود می توانیم این طرح را در طول چهار ســال اجرایی کنیم که عزم مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیز برای این کار وجود دارد و اگر سالی ‪ 300‬میلیارد تومان در نظر گرفته شود می توانیم این طرح را‬ ‫پیش ببریم‪ .‬وی با اشاره به اهمیت حفظ کیفیت اب اظهار کرد‪ 30 :‬درصد اب تهران توسط اب های‬ ‫زیرزمینی و ‪ 70‬درصد توســط اب های ســطحی تامین می شود که اگر در این زمینه با مشکل مواجه‬ ‫شویم اب چاه های کشاورزی را خریداری خواهیم کرد و ان را وارد مدار می کنیم و در حال حاضر هیچ‬ ‫برنامه ای برای جیره بندی اب ندارد‪ .‬رضاپور با تاکید بر این که جیره بندی اب روش مناســبی نیست و‬ ‫هدرروی اب افزایش می یابد گفت‪ :‬در شرق تهران مشکل بیشتر از غرب تهران است و اگر الزم باشد‬ ‫چاه بحران ایجاد می کنیم یا اب چاه های کشاورزی را با کیفیت مطلوب خریداری می کنیم‪.‬‬ ‫اسالمی‪ :‬سازمان امور مالیاتی لیست خانه های خالی را نمی پسندد‬ ‫بازپرداخت وام طرح ملی مسکن ‪ ۲۰‬ساله شد‬ ‫وزیر راه و شهرســازی با بیان»سازمان امور مالیاتی لیست ارائه‬ ‫شــده برای خانه های خالی را نپســندیده اســت‪« ،‬گفت‪ :‬دوره‬ ‫بازپرداخت وام طرح ملی مسکن ‪ ۲۰‬ساله است‪ .‬محمد اسالمی‬ ‫در برنامه تیتر امشب با یاداوری این که هدف از ایجاد سامانه ملی‬ ‫اســکان و امالک شناسایی نیاز واقعی مسکن و تعداد واحد های‬ ‫خالی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا امروز حدود ‪ 3‬میلیون خانوار در این‬ ‫سامانه اطالعات سکونتی خود را ثبت کرده اند که به دلیل عدم‬ ‫ثبت اطالعات از ســوی بخش عمده ای از مردم‪ ،‬زمان ثبت نام‬ ‫تمدید شــده است‪ .‬وی با بیان این که با ثبت اطالعات سکونتی‬ ‫مسکن را از کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل می کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬همچنین با این کار قیمت واقعی مسکن در بازار مشخص‬ ‫شــده و ضمن جلوگیری از حضور دالالن و سوداگران از ایجاد‬ ‫التهــاب در بازار مســکن جلوگیــری به عمل می ایــد‪ .‬وی از‬ ‫شناسایی ‪ 1.3‬میلیون خانه خالی از طریق سامانه ملی امالک و‬ ‫اسکان خبر داد و گفت‪ :‬سازمان امور مالیاتی موظف است طبق‬ ‫قانون از مــرداد ‪ 1400‬از این خانه های خالی مالیات اخذ کند‪.‬‬ ‫لیســت خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده‪ ،‬اما‬ ‫این ســازمان نحوه ارائه لیست را نمی پسندد‪ .‬تالش می کنیم با‬ ‫همکاری سایر دستگاه ها بتوانیم نحوه موردپسند لیست سازمان‬ ‫امــور مالیاتی را ارائه کنیم‪ .‬وزیر راه و شهرســازی همچنین با‬ ‫اشــاره به افزایش وام طرح ملی مسکن به ‪ 250‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬زمانیکه وام این طرح ‪ 100‬میلیــون تومان بود‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 10‬درصد قیمت واحدها را پوشــش مــی داد‪ .‬با افزایش وام به‬ ‫‪ 250‬میلیون تومان‪ ،‬حدود ‪ 60‬درصد هزینه ســاخت واحدها با‬ ‫تسهیالت تامین می شود‪ .‬اســامی با اعالم این که بازپرداخت‬ ‫تسهیالت طرح ملی مسکن ‪ 20‬ساله است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از ‪530‬‬ ‫هزار واحد طرح مذکور تاکنون ‪ 40‬هزار واحد افتتاح شــده و تا‬ ‫پایان سال ‪ 1400‬در صورت تکمیل اورده متقاضیان ‪ 150‬هزار‬ ‫واحد دیگر تکمیل خواهد شــد‪ .‬وی نیاز واقعی مسکن شهری‬ ‫را ســاالنه ‪ 700‬هزار واحد اعالم کرد و افزود‪ :‬از این تعداد ‪300‬‬ ‫هزار واحد را مردم می سازند و مابقی در قالب طرح ملی مسکن‬ ‫ساخته خواهد شــد‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنانش به بازار‬ ‫اجاره مســکن اشــاره کرد و گفت‪ :‬با ادامه طــرح پرداخت وام‬ ‫ودیعه و مصوبه ستاد ملی کرونا برای تمدید قراردادهای اجاره‪ ،‬‬ ‫در شهر تهران جابجایی مستاجران ‪ 65‬درصد و در سایر شهرها‬ ‫‪ 80‬درصد کاهش یافته اســت‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با یاداوری‬ ‫این که ســال گذشــته به ‪ 225‬هزار خانوار وام ودیعه پرداخت‬ ‫شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امســال ‪ 250‬هزار نفر برای دریافت این وام‬ ‫ثبت نام کرده اند که به واســطه اتصال بانک ها به سیستم وزارت‬ ‫راه و شهرسازی روند پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن مطلوب‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫چرا قیمت مرغ دوباره صعودی شد؟‬ ‫مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور گرما‬ ‫و مشکالت حل نشده شبکه توزیع را دو دلیل اصلی اغاز دوباره روند‬ ‫صعودی قیمت مرغ در هفته های اخیر عنوان کرد‪ .‬بازار مرغ پس از‬ ‫ارامش نسبتا کوتاه در هفته های اخیر بار دیگر شاهد روند صعودی‬ ‫ارام اما‪ ،‬بدون توقف قیمت است‪ .‬قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ‬ ‫برای مصرف کننده ‪ 24‬هزار و ‪ 900‬تومان است اما‪ ،‬در کمتر مرکز‬ ‫عرضه ی این قیمت دیده می شود‪ .‬محل های عرضه ی که مرغ را با‬ ‫قیمت مصوب و با عنوان «مرغ دولتی» در سطح شهرها به فروش‬ ‫می رساند‪ ،‬اندک و همیشه شلوغ هستند‪ .‬به گفته کارشناسان هر‬ ‫چند همچنان مشــکل تامین نیاز نهاده های دامی با قیمت دولتی‬ ‫برای مرغداران پا برجاســت اما‪ ،‬دالیل اصلی روند صعودی قیمت‬ ‫مرغ در هفته های اخیر بیش از همه مربوط به گرما و مشکالت حل‬ ‫نشده شبکه توزیع می شــود‪ .‬محمدعلی کمالی سروستانی‪ ،‬مشاور‬ ‫عالی هیات مدیره اتحادیه سراســری مرغ گوشــتی کشور‪ ،‬درباره‬ ‫تشــریح وضعیت بازار مرغ و دالیل نوسان قیمت ان در هفته های‬ ‫اخیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امار نشان می دهد در اواخر اردیبهشت و خردادماه‬ ‫‪ 113‬تــا ‪ 114‬میلیون قطعه جوجه ریــزی در مرغداری ها صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با این حجم جوجه ریزی انتظار می رفت‬ ‫‪ 100‬هــزار تن مرغ در ماه جاری تولید و به بازار عرضه شــود‪ ،‬اما‬ ‫واقعیت بازار نشــان از کاهش حجم عرضه دارد‪ .‬کمالی سروستانی‬ ‫معتقد است؛ دو دلیل عمده می توان برای کاهش حجم عرضه مرغ‬ ‫به رغم جوجه ریزی مناسب در نظر گرفت که یکی گرما و دیگری‬ ‫مشکل حل نشده شبکه توزیع است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬ما هر ساله با‬ ‫اغاز فصل گرما شاهد کاهش عرضه مرغ هستیم و حجم ورودی به‬ ‫بازار ان کاهش پیدا می کند‪.‬کمالی سروستانی افزود‪ :‬ضریب تبدیل‬ ‫خوراک به گوشت در مرغ به واسطه حساسیتی که به گرما دارد با‬ ‫باال رفتن دمای هــوا کاهش می یابد‪ ،‬به عبارت دیگر در گرما وزن‬ ‫گیری مرغ در برابر خوراک مصرفی کمتر می شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫امسال گرما زودتر و شدتر از سال های گذشته به سراغ کشور ما امد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گرمای زود هنگام و شدید بر میزان تولید گوشت به ازای‬ ‫هر قطعه مرغ موثر بود و میزان ان را نســبت به سال های گذشته‬ ‫کمتر کرده اســت‪ .‬به گفته کمالی سروســتانی؛ گرمای کم سابقه‬ ‫ســالجاری عالوه بر کاهش وزن گیری مرغ های اتفاق ناخوشانید‬ ‫دیگری را رقم زد که نتیجه ان افزایش تلفات در مرغداری ها بوده‬ ‫است‪ .‬کمالی سروستانی این اتفاق ناخوشایند را قطعی برق عنوان‬ ‫کرد که موجب باال رفتن تلفات مرغ ها در واحدهای مرغداری شده‬ ‫است‪ .‬وی درباره مشکالت شبکه توزیع افزود‪ :‬این مشکل که تاثیر‬ ‫مهمی در نوسانات قیمت مرغ در بازار دارد‪ ،‬همچنان حل نشده باقی‬ ‫مانده است‪ .‬کمالی سروستانی تصریح کرد‪ :‬مرغ از مرغدار با قیمت‬ ‫مصوب تحویل گرفته می شود اما‪ ،‬بخش عمده ان با قیمت مصوب‬ ‫توزیع نمی شود‪ .‬مشــاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ‬ ‫گوشتی کشور با تاکید بر اینکه مشکل توزیع بعد از تحویل مرغ به‬ ‫کشتارگاه ها اغاز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صمت به دنبال راهکارهای‬ ‫جدید برای حل این مشــکل است‪ ،‬امیدواریم برای کاهش نگرانی‬ ‫تولیدکننده و مردم زودتر این راهکارها را اعالم و اجرایی کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫رئیس جمهورمنتخبگفت‪:‬یکیازالزاماتبهفعلیترساندنظرفیت هایکشوربرایپیشرفتوابادانیایناستکهنگاه هایشخصیوجناحیراکناربگذاریم‪.‬سیدابراهیمرئیسیشامگاهدوشنبهدردیدارباایت اهلل‬ ‫عبداهلل جوادی املی با تبریک فرارسیدن ماه ذی الحجه و تشکر از نقش افرینی ایشان در عرصه های مختلف بویژه انتخابات اخیر‪ ،‬با اشاره به اینکه در پی انتخابات اخیر‪ ،‬مردم امید به تغییر وضعیت پیدا کرده اند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از الزامات به فعلیت رساندن ظرفیت های کشور برای پیشرفت و ابادانی این است که نگاه های شخصی و جناحی را کنار گذاشته و هر کسی می تواند در مسیر پیشرفت و تحول کشور اثرگذار باشد‪ ،‬به میدان‬ ‫بیاید‪ .‬ایت اهلل جوادی املی نیز با اشاره به فرازهایی از نهج البالغه‪ ،‬مردم را در نظر حضرت علی (ع) دو دسته دانست و اظهار داشت‪ :‬حضرت اگر چه رفتار و کردار مردم کوفه را نکوهش می کنند‪ ،‬اما در نامه مهمی که به‬ ‫مالک اشتر می نویسند‪ ،‬مردم را همچون نماز ستون دین و شایسته خدمت بی منت معرفی می کنند‪ .‬این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ایاتی از قران کریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قران تاکید دارد که زیر بار‬ ‫هر صلحی نباید رفت‪ .‬برخی سازش ها هست که ظاهرش سازش‪ ،‬اما باطنش سوزش است و لذا به دستور قران نباید زیر بار انها رفت‪.‬‬ ‫ربیعیسخنگویدولتدرنشستخبری‪:‬‬ ‫مذاکرهایرانوامریکابرایتبادلزندانی‬ ‫حادثه پارک ملت امنیتی نبود‬ ‫علی ربیعی سخنگوی دولت (سه شنبه) در نشست خبری خود که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬دولت‬ ‫تمام تالش خود را برای انتقال مطلوب دولت به دولت منتخب را به کار گرفته است و براساس تفاهم صورت گرفته اعضای‬ ‫هیات دولت جلسات منظمی با اقای رییسی رئیس جمهور منتخب داشته اند و همچنان ادامه دارد و گزارشهای الزم را‬ ‫ارائه کرده اند و دولت خود را مکلف به همکاری همه جانبه با رئیس جمهور منتخب می داند‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬همچنین براساس‬ ‫رهنمودهای مقام معظم رهبری دولت تا روز اخر که دارای مسئولیت هست به وظایف خود ادامه خواهد داد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در همین راستا دولت برای رفع نگرانی ها در خصوص وجود کاالهای اساسی در ماه های اولیه فعالیت دولت منتخب تمام‬ ‫تالش خود را به کار بسته است‪ .‬سخنگوی دولت تاکید کرد‪ :‬فردا ‪ ۲۳‬تیر مصادف با سالروز تصویب برجام را روز گفتگو و‬ ‫تعامل سازنده با جهان نامیده ایم؛ روزی که نماد اراده ملت ما برای اثبات صلح خواهی و همکاری جویی با همه ملت ها و‬ ‫دوری از تنش و عداوت است‪ .‬ربیعی تاکید کرد‪ :‬هشت سال پیش دولت یازدهم نه تنها با شعار بلکه با خواست حقیقی‬ ‫و برامده از ریشه های فرهنگی و تمدنی ایران و اسالم و به هدف رساندن صدای ایرانیان به جهان‪ ،‬رویکرد تعامل سازنده‬ ‫با جهان را انتخاب کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت یازدهم در ابتدای ماموریت خود و با ارزیابی از پایان عصر تک قطبی و ناگزیری‬ ‫همکاری های بین المللی در حل و فصل اختالفات میان ملت ها‪ ،‬به این فلسفه و جهان بینی دست پیدا کرد که هیچ راهی‬ ‫جز تعامل و مذاکره در کنار زدن اختالف ها وجود ندارد‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬بدخواهان ملت ما که به هدفی جز انسداد‬ ‫زندگی مردم ما رضایت نمی دادند‪ ،‬بدخواهان ایران سال ها کوشیده بودند که با ارائه تصویری خشن و قانون شکن از ایران‪،‬‬ ‫انزوای ما را از ترتیبات مالی و سیاسی جهانی واقعیت ببخشند‪ .‬همان ها بودند که بعد از دستیابی به توافق برجام که یکی‬ ‫از نمادها و نتایج این رویکرد بود‪ ،‬یکبار دیگر کوشیدند که انتقام خود را نسبت به خردورزی دولت ایران که چیزی جز‬ ‫انعکاس خواست اکثریت قاطع مردم و مقام معظم رهبری نبود‪ ،‬بگیرند و با فریب رئیس جمهور پیشین امریکا به خروج‬ ‫از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه نه تنها زندگی را بر مردم ما سخت کردند بلکه ضمن خالی گذاشتن دستان امریکا‪،‬‬ ‫این کشور را توام با بی ابرویی کم نظیری به ورشکستگی در سیاست خارجی ان کشاندند‪.‬‬ ‫مذاکرات ایران و امریکا درباره تبادل زندانیان در حال انجام است‬ ‫ربیعی در ادامه این نشست در رابطه با اظهارات راب مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران از پیشرفت در مذاکرات برای‬ ‫ازادی شهروندان امریکایی زندانی در ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما قب ً‬ ‫ال و مکررا ً اعالم کرده ایم که جمهوری اسالمی ایران به خاطر‬ ‫نیات انسان دوستانه اماده تبادل همه زندانیان سیاسی در ازای ازاد کردن همه زندانیان ایرانی در سراسر جهان است که با‬ ‫دستور و خواست امریکا محبوس شده اند‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬ما حتی در دولت پیشین امریکا هم از این امادگی طرف ایرانی‬ ‫خبر داده بودیم اما این دولت امریکا بود که با اصرار بر گروگان گیری ایرانیان از نشستن پای میز مذاکره امتناع کرده بود‪.‬‬ ‫ربیعی تاکید کرد‪ :‬اقای ظریف از مدت ها پیش طرح مبادله همه زندانیان ایرانی و امریکایی با یکدیگر را مطرح کردند و‬ ‫دولت بایدن نیز از روزهای ابتدایی روی کار امدن‪ ،‬این موضوع را مورد توجه قرار داد‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬مذاکرات در‬ ‫این زمینه در جریان است و در صورت ازادی زندانیان ایرانی و تامین منافع کشورمان و نیز به نتیجه رسیدن مذاکرات‪،‬‬ ‫متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫نیروهای نظامی و دولتی افغانستان که به ایران امده بودند را بازگرداندیم‬ ‫ربیعی در رابطه با حضور طالبان در مرزهای شرقی کشور و تدابیر امنیتی ایران در این مناطق‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از سال ‪۹۸‬‬ ‫و با شروع فرایند جدید‪ ،‬تغییرات در عرصه سیاسی افغانستان‪ ،‬دستگاه های مختلف و مرتبط با محوریت وزارت کشور‪،‬‬ ‫ضمن رصد مستمر نسبت به ایجاد امادگی های الزم برای مواجهه با اثار این تحوالت اقدام کرده اند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بنابراین در مجموع‪ ،‬با اقدامات صورت گرفته امادگی های الزم در همه دستگاه های ذیربط وجود داشته و سناریوهای‬ ‫مختلف متناسب با روند تحوالت‪ ،‬مد نظر قرار داشته و در صورت نیاز‪ ،‬اقدام خواهد شد‪ .‬سخنگوی دولت افزود‪ :‬در رابطه‬ ‫با مبادالت تجاری بین دو کشور هم‪ ،‬با توجه به تحوالت رخ داده در گمرکات مرزی افغانستان‪ ،‬در حال حاضر گمرک‬ ‫اسالم قلعه مقابل دوغارون و ابونصر فراهی مقابل ماهیرود تحت کنترل طالبان درامده است لذا عم ً‬ ‫ال تا برقراری شرایط‬ ‫ثبات باید منتظر بمانیم‪ .‬اما گمرک میلک در حال حاضر فعال است و طبق روال گذشته مبادالت تجاری میان ایران و‬ ‫افغانسان از طریق ان انجام می شود‪ .‬ربیعی درباره ورود مهاجران غیرقانونی نیز تاکید کرد‪ :‬برنامه ایران جلوگیری از ورود‬ ‫اتباع غیرمجاز است که با شدت در حال انجام و پیگیری است‪ .‬در عین حال‪ ،‬تدابیر الزم در خصوص تقویت نیروهای‬ ‫مرزبانی‪ ،‬نظارتی و امنیتی در مرزهای مشترک با افغانستان اتخاذ شده است و امادگی کامل وجود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫درباره پذیرش احتمالی نیروهای رسمی و دولتی و نظامی افغانستان نیز‪ ،‬تصمیماتی اتخاذ شده است و بخشی از نیروهای‬ ‫ورودی به ایران‪ ،‬با هماهنگی دولت مرکزی افغانستان‪ ،‬بازگردانده شده اند‪ .‬سخنگوی دولت با بیان اینکه در صورت ورود‬ ‫مهاجران جدید‪ ،‬تالش می شود در جوار محدوده مرزی در داخل‪ ،‬اردوگاه ها و امکانات الزم برایشان مهیا گردد‪ ،‬گفت‪ :‬ولی‬ ‫تاکنون مواجه با مهاجران جدیدی به خصوص به صورت خانوادگی نبوده ایم‪.‬‬ ‫هیچ مورد غیرقانونی در روند اعزام معلمان به خارج نداشتیم‬ ‫ربیعی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «برخی اخبار حاکی از این است که در روزهای پایانی دولت دوازدهم‬ ‫برخی از مدیران اموزش و پرورش خارج از ضوابط به عنوان مدیر به مدارس خارج از کشــور اعزام می شــوند در حالی‬ ‫که تعدادی از معلمان سالهاست در صف انتظار اعزام قرار دارند‪ .‬شما این موضوع را تائید می کنید؟ و اینکه علت این‬ ‫انتصاب های عجله ای در روزهای پایانی دولت چیست؟» بیان کرد‪ :‬در اعزام معلمان به خارج از کشور هیچ تغییری ایجاد‬ ‫نشده و این امر دقیقاً براساس شرکت در ازمون و پذیرش و براساس ضوابط قانونی انجام می شود و حتی یک مورد اعزام‬ ‫خارج از قاعده و قوانین نبوده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در مورد سرپرستان نیز پس از پایان دوره سرپرستی انها‪ ،‬سرپرستان‬ ‫جدید منصوب می شوند و در همین خصوص در ماه های پایانی دولت هیچ رفتار غیرمتعارف و خارج از ضابطه ای انجام‬ ‫نشده است چرا که فرایند انتخاب و اعزام سرپرستان به دلیل طی مراحل اجرایی از حدود یک سال قبل اغاز می شود و‬ ‫بنابر تجارب‪ ،‬حداقل به ‪ ۶‬ماه زمان نیاز دارد و امکان اقدام های عجوالنه وجود ندارد‪ .‬سخنگوی دولت تاکید کرد‪ :‬بنابراین‬ ‫هیچ تصمیمی یکباره و غیرمتعارف صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫شواهدی از امنیتی بودن انفجار در پارک ملت نیست‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در رابطه با علت و عوامل صدای انفجار بامداد جمعه در پارک ملت گفت‪ :‬بررسی ها‬ ‫نشان می دهد صدای انفجار شنیده شده‪ ،‬ناشی از ایجاد یک گودال در بخشی از پارک بوده که محموله ای از مخلوط‬ ‫بنزین و گازوئیل درون حفره ای جاسازی شده بود‪ .‬تاکنون هم هیچ شواهدی درخصوص امنیتی بودن موضوع‪ ،‬از طرف‬ ‫دستگاه های اطالعاتی و امنیتی ارائه نشده است‪ .‬ربیعی افزود‪ :‬البته دستگاه های ذیربط برای شناسایی اقدام کنندگان‪،‬‬ ‫اقدامات الزم را پیگیری می کنند‪ .‬بنابراین طبق گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور‪ ،‬این حادثه به هیچ عنوان شبیه‬ ‫خرابکاری های اخیر نیست‪ .‬با این حال‪ ،‬به محض دریافت اطالعات جدید‪ ،‬حتماً به افکار عمومی توضیح داده خواهد شد‪.‬‬ ‫گردهماییمنافقینفرصتیبرایرسواییسیاستمدارانریاکارامریکاییاست‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که گروهک تروریستی منافقین به مدت سه روز نشست مجازی برگزار کرد و شماری از اعضای‬ ‫دموکرات و جمهوری خواه کنگره امریکا و برخی شخصیت های اروپایی در این نشست حضور داشتند‪ .‬ارزیابی شما از‬ ‫سیاست حقوق بشری غرب چیست؟ گفت‪ :‬گردهمایی فرقه یا گروهک تروریستی منافقین فرصتی برای شناسایی و‬ ‫رسوایی سیاستمداران ریاکار امریکایی است که برخالف شعارهای تکراری‪ ،‬کمترین اعتنایی به مبانی و تاریخچه تروریسم‬ ‫ونقض حقوق بشر در سایر کشورها ندارند‪ .‬ربیعی بیان کرد‪ :‬البته ما هیچ وقت از انهایی که طی سالیان اخیر با طراحی و‬ ‫پشتیبانی از تحریم‪ ،‬جنگ و ترور علیه مردم ایران که نام سیاست فشار حداکثری بر ان نهاده بودند‪ ،‬انتظار نداشتیم که‬ ‫راه خود را از گروهک های تروریستی منافقین جدا کنند‪ .‬اما این مایه شرمساری امریکا و اروپاست که وزیر امور خارجه‬ ‫سابق و بدنام امریکا و چندین مقام رسمی دیگر امریکایی و اروپایی‪ ،‬بخاطر نفرت پراکنی و البته بخاطر مشتی دالر‪ ،‬نه تنها‬ ‫خرید و فروش می شوند بلکه دوشادوش یک فرقه ورشکسته تروریستی و عامالن قتل عام هزاران ایرانی بی گناه می ایستند‬ ‫و بی شرمانه به این جنایت ها افتخار می کنند‪.‬‬ ‫اگر مصوبه افزایش حقوق کارمندان مغایر قانون است‪ ،‬رئیس مجلس اعالم کند‬ ‫سخنگوی دولت در رابطه با لغو مصوبه سقف افزایش ‪ ۲.۵‬میلیونی حقوق و مزایای کارکنان دولت گفت‪ :‬در زمان تصویب‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬دولت نگران برخی تصمیمات غیرکارشناسی و عجوالنه بود‪ .‬پس از تصویب و اجرایی شدن بودجه‬ ‫به دلیل برخی مشکالت ناشی از نبود جامع نگری در برخی سطوح کارکنان دولت به خصوص مناطق نفت خیز‪ ،‬انان را‬ ‫فاقد انگیزه کرده بود‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬دولت به موجب بند الف تبصره‪ ۱۲‬قانون بودجه دولت نحوه اعمال افزایش حقوق ها‬ ‫را تنظیم و افزایش حقوق گروه های مختلف کارمندی را تعیین کرد و اخیرا ً نیز با الحاق یک تبصره به بند ‪ ۶‬تصویبنامه‬ ‫قبلی‪ ،‬اصالحاتی در ان انجام داد‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬به موجب اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی مرجع اعالم مغایرت مصوبات‬ ‫هیئت وزیران با قانون رئیس مجلس است که پس از بررسی هیئت تطبیق مصوبات مجلس با قوانین نظر نهایی خود را‬ ‫اعالم می کند‪ .‬طبیعی است که مصوبه دولت اگر مغایر قانون باشد باید از سوی هیئت تطبیق و رئیس مجلس به دولت‬ ‫ابالغ شود که تاکنون در این مورد نظری به دولت ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫افزایش حقوق مدیران مربوط به مدیران حرفه ای است‬ ‫سخنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬البته در روزهای اخیر برخی رسانه ها با انتشار شایعاتی مدعی شدند که دولت دوازدهم با‬ ‫اصالح این مصوبه شرایط را برای افزایش مجدد حقوق مدیران فراهم کرده است که این حرف دقیقی نیست‪ .‬ربیعی افزود‪:‬‬ ‫این ترمیم صرفاً برای مدیران حرفه ای صورت گرفته و مقامات در شمول این مصوبه قرار ندارند‪ .‬ماجرا از این قرار است که‬ ‫تغییرات ایجاد شده در جدول امتیاز فوق العاده مدیریت مدیران حرفه ای مانند روسای ادارات و معاونان انان و همچنین‬ ‫مدیران کل و معاونان انان که به موجب مصوبه یکم تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬هیئت وزیران صورت گرفته است‪ ،‬به تبع رایی است‬ ‫که اسفند ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بر اساس این رای‪،‬‬ ‫امتیازات فوق العاده مدیریت که از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (‪ )۱۳۸۸‬به این سو بنا به برداشت مجریان‬ ‫قانون و همچنین مصوبه سال ‪ ۱۳۹۵‬شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تعیین سقف حق شاغل‪ ،‬محاسبه‬ ‫می شده است‪ ،‬حذف و به تبع ان موجب کاهش حقوق مشاغل مدیریت شد‪ .‬سخنگوی دولت بیان کرد‪ :‬درحقیقت دولت‬ ‫با استفاده از ظرفیت های قانونی و با تغییر مبانی محاسبه امتیازات جدول فوق العاده مدیران نسبت به ترمیم این بخش‬ ‫از حقوق مدیران حرفه ای که سال های گذشته مدیران از ان بهرمند بوده اند و به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت‬ ‫اداری کاهش یافته بود‪ ،‬اقدام کرده و از این طریق حقوق مدیران حرفه ای به میزان کاهش صورت گرفته ترمیم شده و‬ ‫افزایش جدیدی به موجب این مصوبه در حقوق مدیران وجود ندارد‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬بنابراین استنباط اینکه به واسطه این‬ ‫مصوبه و تغییرامتیازات فوق العاده مدیریت‪ ،‬حقوق مدیران افزایش می یابد استنباط نادرستی است‪.‬‬ ‫می توانیمرادیوایزوتوپ هایصنعتیجدیدتولیدکنیم‬ ‫وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه واکنش ایران به ابراز نگرانی های کشورهای غربی و روسیه نسبت به افزایش‬ ‫غنی سازی ‪ ۲۰‬درصدی اورانیوم فلزی و اعالم ایران در خصوص تولید یک صفحه سوخت سیلیساید برای استفاده در‬ ‫راکتور تهران چیست و اینکه ایا تهران امادگی برای توقف برنامه های خود و بازگشت به برجام را دارد؟ گفت‪ :‬تمام این‬ ‫اقدامات بر اساس نیازهای صلح امیز در فعالیت های هسته ای ایران و بر مبنای حقوق مندرج جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫برجام با استناد به بندهای ‪ ۲۶‬و ‪ ۳۶‬برجام و با اطالع اژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می گیرد‪ .‬سخنگوی دولت اضافه‬ ‫کرد‪ :‬مطابق اعالمیه های متعدد ما در چارچوب بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان در برجام به سرعت بازگشت پذیر‬ ‫هستند‪ .‬از نظر ما با توجه به مقاصد مطلقاً صلح امیز‪ ،‬هیچ جایی برای نگرانی از این اقدامات وجود ندارد‪ ،‬با این حال‪ ،‬اگر‬ ‫مشارکت کنندگان در برجام نگران این فعالیت ها هستند‪ ،‬توصیه می کنیم که به جای گله گذاری از اقدامات ایران که‬ ‫نتیجه طبیعی بی تفاوتی نسبت به انجام تعهدات دیگر طرف هاست‪ ،‬سریع تر به تعهدات خود بازگردند‪ .‬ربیعی عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگر دیگر طرف های برجام به وظایف قانونی خود عمل کنند‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران نیز هرچه سریع تر انتظارات قانونی‬ ‫مبتنی بر محدودیت ها در توافق برجام را محقق خواهد کرد‪ .‬برخی از کشورهای اروپایی در حالی اقدامات ایران را ناقض‬ ‫تعهدات برجامی می دانند که خود در اجرای تعهداتشان ذیل برجام‪ ،‬هیچگاه از مرحله حرف فراتر نرفته اند‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬هزار مگاوات طرح های نیروگاه حرارتی در حال احداث است‬ ‫وی در پاسخ به سوالی در رابطه با موضع دولت در برابر اعتراضات مردم به قطعی برق و اعتراضات در اصفهان به خاطر‬ ‫عدم دریافت حق ابه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ماجرای خاموشی های برق‪ ،‬باعث ایجاد مشکالتی برای زندگی مردم شد‪ ،‬ضمن احترام به‬ ‫نگرانی و اعتراض های مردم‪ ،‬از مسائل پیش امده متاسفیم‪ .‬امروز که قطعی برق خانگی کاهش یافته است مروری بر علل‬ ‫قطعی برق و خاموشی ها حاوی اموزه هایی برای جامعه و ساختار مدیریتی است‪ .‬سخنگوی دولت ادامه داد‪ :‬خشکسالی‬ ‫موضوع مهمی است که باید سازگاری با خشکسالی نه تنها در پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بلکه در سبک مصرف انرژی‬ ‫مورد توجه قرار گیرد و بنابر پیش بینی ها‪ ،‬دولت اینده نیز با این پدیده روبرو خواهد بود و همگان باید به نوعی در مواجهه‬ ‫با این پدیده همکاری و مشارکت داشته باشند‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬الزم است در سبک مصارف کشاورزی‪ ،‬صنعتی و خانگی‬ ‫تجدید نظر شود‪ .‬سیاست های یارانه ای پنهان در انرژی که همواره به سود طبقه ثروتمند بوده نیاز به تامل و بررسی دارد‬ ‫که برای اغاز تصمیم گیری های سخت الزم است همگان با ان همراهی داشته باشند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ادامه روند احداث‬ ‫نیروگاه های جدید و سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬بخشی از خاموشی های اخیر نشان دهنده اثار تحریم ها بر‬ ‫سرمایه گذاری ها از جمله در صنعت برق است و دولت علیرغم همه مشکالت تالش های ارزنده ای در خصوص احداث‬ ‫نیروگاه ها انجام داده است که به انها اشاره می کنم‪.‬‬ ‫مزایده شش هزار معدن‪ ،‬معدن فروشی نیست‬ ‫سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با شایعات مربوط به معدن فروشی که این روزها مطرح‬ ‫شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در خصوص ازادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور و برگزاری مزایده باید گفت که از‬ ‫ترتیباب اداری و وظایف جاری وزارت صمت بوده و اتفاقاً ازادسازی معادن از مطالبات مقام معظم رهبری نیز بوده است‪.‬‬ ‫ربیعی عنوان کرد‪ :‬این موضوع از مدت ها قبل در وزارت صمت بررسی و فرایند این طرح از مهر ماه سال گذشته اغاز شد‬ ‫و در نهایت پس از اطالع رسانی مناسب از طریق شبکه های مختلف صدا و سیما و دیگر رسانه ها مزایده عمومی از تاریخ‬ ‫‪/۱۹‬‏‪/۰۲‬‏‪ ‬۱۴۰۰‬اغاز و در تاریخ ‪ ۲۷‬خرداد ماه به پایان رسید و در این مزایده سه هزار متقاضی شرکت کرده اند‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به نظر من شیوه بیان در خصوص این مزایده می توانست بسیار مناسب تر صورت گیرد که موجب نگرانی در جامعه‬ ‫هم نشود‪ .‬اقداماتی از نظیر تماس قبلی‪ ،‬مذاکره با وزیر‪ ،‬بررسی های دقیق صورت گرفته و تصمیم الزم اتخاذ شود‪ .‬در‬ ‫همین راستا نکاتی به اطالع مردم عزیز می رسانم مبنی بر اینکه مزایده و واگذاری محدوده های معدنی کشور جزء تکالیف‬ ‫قانونی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده است‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬طی ماه های گذشته اطالع رسانی الزم برای واگذاری این‬ ‫محدوده های معدنی از طریق رسانه ملی‪ ،‬مطبوعات و جراید و همچنین رسانه های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی‬ ‫انجام شد و همگان می بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به‬ ‫صورت تمام الکترونیکی و صرفاً از طریق سامانه ستاد دولت انجام می گیرد امکان استفاده از هیچ گونه رانتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬لذا این وزارتخانه هیچ گونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه‬ ‫رانتی در این زمینه از بین رفته است‪ .‬با توجه به اینکه معادن جزء انفال محسوب می شوند در مزایده معادن‪ ،‬هیچ معدنی به‬ ‫فروش نرسیده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده است و صرفاً یک ضمانت نامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی‬ ‫دریافت گردیده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس از بهره برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد‬ ‫شد‪ .‬سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه در حقیقت اجرای طرح ازادسازی محدوده ها و معادن غیرفعال کشور‪ ،‬ریل گذاری‬ ‫بخش معدن برای دولت اینده است و اثار و پیامدهای مثبت ان قابل مشاهده است‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین مباحث و شبهاتی را‬ ‫که در این خصوص وجود دارد‪ ،‬تماماً مبتنی بر عدم علم و اگاهی است‪ .‬ربیعی تصریح کرد‪ :‬تاکید می کنم مزایده شش‬ ‫هزار معدن‪ ،‬معدن فروشی نیست‪ .‬پولی دریافت نمی شود بلکه ریل گذاری برای اینده است‪ .‬وزارت صمت بنگاه سیاسی‬ ‫نیست بلکه بنگاه اقتصادی و کارشناسی است و در همه این مزایده ها نیز پیش بینی حضور نماینده دادستان شده است‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫رئیسی در دیدار با ایت اهلل جوادی املی‪ :‬کنارگذاشتن نگاه های جناحی از الزامات حرکت کشور در مسیر پیشرفت است‬ ‫چهارشنبه‪ 23‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪529‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه اعالم کرد‪:‬‬ ‫عزمجدیسپاهبرایرفعچالشاب‬ ‫دستاورد جدید به زودی رونمایی می شود‬ ‫فرمانده کل ســپاه گفت‪ :‬دانشگاه جامع امام حسین (ع)‬ ‫اقــدام ارزشــمندی را در حوزه غلبه بر مشــکل کم ابی‬ ‫و بی ابی انجام داده اســت که در روزهــای اینده از این‬ ‫دســتاورد بزرگ رونمایی خواهد شــد‪ .‬سرلشکر حسین‬ ‫سالمی فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در‬ ‫نشســت با فرماندهان ســپاه های اســتانی که در ستاد‬ ‫فرماندهی کل سپاه برگزار شد‪ ،‬امت الگو و نمونه را امتی‬ ‫که می تواند بر اساس ارزش های دینی و اخالقی‪ ،‬جامعه ای‬ ‫مدرن‪ ،‬پیشرفته‪ ،‬مســتقل‪ ،‬امن و ایمن بسازد توصیف و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هدف دشمن جلوگیری از تکثیر نسل انقالب‬ ‫اســامی اســت‪ .‬وی با بیان اینکه چالش ها و موانعی که‬ ‫دشمن برابر نظام اســامی ما قرار داده است در برابر هر‬ ‫نظامی در عالم می گذاشت ان را فرو می ریخت گفت‪ :‬به‬ ‫فضل الهی توطئه های دشمن طی این چهار دهه موجب‬ ‫استحکام و قوام نظام مقدس جمهوری اسالمی شده است‬ ‫و هرچه دشمن هماوردی می کند‪ ،‬استخوان های این نظام‬ ‫و جامعه قوی تر می شود‪ .‬فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در‬ ‫ایــن روزها همزمان از دو پدیده اوج گیری مجدد بیماری‬ ‫کرونــا و کم ابی رنج می بریــم‪ ،‬گفت‪ :‬در عرصه مقابله با‬ ‫بیماری کرونا که بخشی از کشور ما را در فاز پنجم تحت‬ ‫تاثیر قرار داده اســت؛ با نویدهایی که در خصوص حجم‬ ‫واکسیناســیون داده شده اســت به فضل الهی در اینده‬ ‫نزدیک شــاهد حرکت بزرگی در واکســینه کردن مردم‬ ‫خواهیم بود‪ .‬سرلشــکر سالمی در حاشیه این نشست با‬ ‫بیان اینکه پدیده خشکسالی و کم ابی موضوعی است که‬ ‫زندگی مردم را در این روزها تحت تاثیر قرار داده اســت‬ ‫گفت‪ :‬همایش امروز به منظور ساخت نقطه عزیمت جدید‬ ‫برای نقش افرینی هرچه بیشــتر فرماندهان ســپاه های‬ ‫استانی و احاد پاسداران و بسیجیان در ادامه طرح شهید‬ ‫سلیمانی‪ ،‬مشارکت جدی در واکسیناسیون بیماری کرونا‬ ‫و نیز بسیج ظرفیت ها برای ابرسانی به نقاط دارای مشکل‬ ‫کم ابی و ایجاد عزم ملی در بسیج امکانات و ظرفیت های‬ ‫سپاه برای رفع مشــکل کم ابی‪ ،‬برگزار شد‪ .‬وی از ورود‬ ‫ســپاه برای کمک به رفع چالش اب در کشــور خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬دانشــگاه جامع امام حســین علیه السالم اقدام‬ ‫ارزشــمندی را در حوزه غلبه بر مشکل کم ابی و بی ابی‬ ‫انجام داده اســت که در روزهای اینده از این دســتاورد‬ ‫بزرگ رونمایی خواهد شــد‪ .‬فرمانده کل سپاه همچنین‬ ‫از در اختیار قرار دادن ظرفیت های بیمارستانی سپاه برای‬ ‫کمک به مردم به ویژه در شــهرهای دارای وضعیت قرمز‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬امروز در اســتان سیستان و بلوچستان‬ ‫نیروی زمینی ســپاه با اســتقرار دو بیمارستان سیار در‬ ‫کنار بیمارستان ثابت و ابرسانی در مناطق مختلف چتر‬ ‫حمایتی خود را گسترانیده است؛ همچنین نیروی دریایی‬ ‫سپاه در استان هرمزگان یک بیمارستان سیار را در کنار‬ ‫بیمارستان های ثابت گسترش خواهد داد؛ در سایر نقاط‬ ‫کشور نیز اراده جدی برای مقابله با بیماری کرونا و کمک‬ ‫به وزارت بهداشــت و دانشــگاه های علوم پزشکی وجود‬ ‫دارد‪ .‬سرلشکر سالمی اســتمرار خدمت رسانی به مردم‬ ‫محروم و کم بضاعــت را از دیگر محورهای برگزاری این‬ ‫نشســت عنوان و تاکید کرد‪ :‬هدف اصلی و ارمان بزرگ‬ ‫ما برخورداری از ایرانی امن‪ ،‬ایمن‪ ،‬مرفه و پیشرفته است‬ ‫تا هموطنان عزیز ما در امنیت ارامش و اســایش زندگی‬ ‫کنند‪ .‬وی امنیت و اســایش را مفاهیمی به هم پیوسته‬ ‫توصیف و تصریح کرد‪ :‬ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با‬ ‫برخورداری از ظرفیت های وســیعی که در اختیار دارد‪،‬‬ ‫تمامــی این امکانات را در اســتمرار کمک به دولت های‬ ‫گذشته به دولت جدید نیز ارائه خواهد کرد تا به یاری خدا‬ ‫راهی برای غلبه بر مشکالت گشوده و ارمغانی برای مردم‬ ‫عزیز ما که همواره در صحنه های بزرگ موجب سرافرازی‬ ‫ایران اسالمی در برابر دشمنان شده اند؛ باشد‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫تجهیز بیمارستان های استان تهران به دستگاه های اکسیژن ساز از محل مالیات های ارزش افزوده‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 23‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪529‬‬ ‫استاندار تهران گفت‪ :‬سهم استان تهران از برگشت مالیات تنها‪ ۲.۵‬درصد است که امسال‪ ۳‬درصد شد‪ .‬انوشیروان محسنی بندپی در جلسه مشترک با رئیس و معاونین اداره امور مالیاتی تهران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬کشورهای توسعه یافته در دنیا کشورهایی هستند که در زمینه وصول مالیات موفق عمل کردند و به همان میزان نیز به شهروندان خود سرویس ارائه دادند‪ .‬وی افزود‪ :‬در اسفند‪۹۸‬‬ ‫که کرونا وارد کشور شد‪ ،‬بیمارستان های استان فاقد دستگاه های اکسیژن ساز بودند و از محل مالیات های ارزش افزوده بیمارستان های شهر تهران را تا حدودی تجهیز کردیم‪ .‬استاندار تهران‬ ‫عنوان کرد‪ :‬سهم استان تهران از برگشت مالیات تنها ‪ ۲.۵‬درصد است که امسال ‪ ۳‬درصد شد و چنانچه سهم استان تهران از درامدهای مالیاتی متناسب پرداخت می شد شاهد ساخت چندین‬ ‫بیمارستان مجهز و پیشرفته در شهر و استان تهران بودیم‪ .‬محسنی بندپی سپس گفت‪ :‬اکثر بیمارستان های شهر تهران قدمتی باالی‪ ۵۰‬سال دارند و در بدو شیوع کرونا‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫تجهیز بیمارستان ها به دستگاه های اکسیژن ساز از محل مالیات های ارزش افزوده پرداخت شد و اگر این اقدام به موقع انجام نمی شد شاهد فوتی های زیاد کرونایی در تهران بودیم‪.‬‬ ‫واکاوی هجمه معاون وزیر راه به خانه دار کردن ارزان مردم؛‬ ‫اخبار‬ ‫پرداخت‪ 127‬هزارمیلیاردریال‬ ‫تسهیالتبهشرکتهایدانشبنیان‬ ‫در ســه ماهه ابتدایی ‪ 1400‬به ‪ 558‬شــرکت دانش بنیان‬ ‫معادل ‪ 127.1‬هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شد‬ ‫که این میزان نسبت به سه ماهه اول ‪ 1399‬معادل ‪247.4‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪ .‬بیشترین تسهیالت طی سه ماهه‬ ‫ابتدایی ســال ‪ 1400‬از سوی بانک های ملی به مبلغ ‪30.2‬‬ ‫هزار میلیارد ریال‪ ،‬صادرات به مبلغ ‪ 19.7‬هزار میلیارد ریال‬ ‫و ملت به مبلغ ‪ 19.2‬هزار میلیارد ریال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بر اساس قانون جدید چک؛‬ ‫ثبت صدور چک های بنفش‬ ‫در یک مرحله انجام می شود‬ ‫چک های صیادی جدید پس از ثبت موفق صدور در سامانه‬ ‫صیاد توسط صادرکننده چک‪ ،‬نیازمند تاییدیه صدور از سوی‬ ‫سامانه نیستند و قابلیت استعالم‪ ،‬ثبت تائید و انتقال به گیرنده‬ ‫بعدی را دارند‪ .‬همان گونه که طی ماه های اخیر بارها تشریح‬ ‫شده استبر اساس قانونجدید چک‪،‬چک های صیادی جدید‬ ‫موسوم به چک های بنفش باید هنگام انتقال از صادرکننده به‬ ‫گیرنده‪ ،‬حتما به یکی از روش های تعیین شده‪ ،‬در سامانه صیاد‬ ‫ثبت صدور شــود‪ .‬بر این اساس ثبت موفق صدور چک در‬ ‫سامانه صیاد توسط صادرکننده به منزله رسمیت یافتن چک‬ ‫و قابل انتقال شدن ان به گیرنده است و تایید چک در مرحله‬ ‫بعدی صرفا» توسط گیرنده انجام می شود‪ .‬لذا ادعای برخی از‬ ‫اشخاص صادرکنند هچک مبنیبر انتظاربرای دریافت تاییدیه‬ ‫از بانک یا بانک مرکزی برای ثبت صدور چک به هیچ عنوان‬ ‫صحت ندارد‪ .‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تاکید می‬ ‫کند هرگونه ادعای احتمالی از طرف صادرکننده چک مبنی‬ ‫بر اینکه «چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و منتظر دریافت‬ ‫تاییدیه از طرف سامانه است»‪ ،‬ادعایی خالف واقع و نامنطبق‬ ‫با فرایندهای ثبت و انتقال چک است‪.‬‬ ‫جلسهمشترکوزارتصمتوبانک‬ ‫مرکزیدرخصوصمسائلبانکی‬ ‫به منظور بررسی و رفع مسائل بانکی مربوط به حوزه تولید‬ ‫و تجارت بین الملل‪ ،‬جلسه ای مشترک بین وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار شد‪ .‬جلسه مشترک‬ ‫بیــن مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور طرح و‬ ‫بررسی مســائل مختلف بانکی در راستای تامین کاالهای‬ ‫اساســی‪ ،‬واردات مواد اولیه تولید و تسهیل در امور صادرات‬ ‫با حضور وزیر صمت‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی برگزار شــد‪.‬‬ ‫در این جلسه علیرضا رزم حسینی با اشاره به محدودیت های‬ ‫بانکی و ارزی که به کشور تحمیل شده است‪ ،‬از همکاری و‬ ‫هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صمت تشکر کرد و خواستار‬ ‫تقویت ارتباط بین وزارتخانه متبوع خود و بانک مرکزی در‬ ‫راستای حل مشــکالت حوزه تولید و همچنین رفع موانع‬ ‫موجود در خصوص تامین ارز و رفع تعهدات ارزی بازرگانان‬ ‫و تجار شــد‪ .‬در ادامه جلسه محمدصادق مفتح‪ ،‬قائم مقام‬ ‫وزیر صمــت در امور بازرگانی نیز ضمن قدردانی از تالش و‬ ‫همکاری بانک مرکزی با وزارت صمت‪ ،‬به مشکالت مربوط‬ ‫به بانک های خصوصی در زمینه ارسال برخط اطالعات مربوط‬ ‫به رفع تعهدات ارزی بازرگانان به مراجع مربوطه اشاره کرد‬ ‫و خواســتار پیگیری و رفع ان شد‪ .‬یزدان سیف‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز ضمن ارائه گزارشی از اخرین‬ ‫وضعیت تامین منابع مالی و پرداخت هزینه خرید تضمینی‬ ‫گندم و همچنین واردات روغن و دانه های روغنی به کشور‪،‬‬ ‫به مشکالت مربوط به ثبت اطالعات در سامانه های مختلف‬ ‫دردستگاه های مربوطه اشاره کرد و خواستار رفع ان ها شد‪.‬‬ ‫ارائه بســته پیشنهادی در راستای حمایت از تولید‪ ،‬موضوع‬ ‫دیگری بود که در این جلسه توسط سعید زرندی‪ ،‬معاون طرح‬ ‫و برنامه وزارت صمت مطرح شد؛ وی ایجاد سرمایه جدید در‬ ‫بخش تولید را مهم خواند و ضمن درخواست ایجاد یک نگاه‬ ‫جدیدبهموضوعاتبانکیوتسهیالت‪،‬بربازنگریسیاست های‬ ‫بانــک مرکزی در این زمینه تاکید کرد‪ .‬در بخش دیگری از‬ ‫این جلسه‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬معاون امور صنایع وزارت‬ ‫صمت با اشاره به کاهش ارزش واردات و رشد بیش از هشت‬ ‫درصدی صنعت در سال گذشته‪ ،‬نکاتی را در زمینه پرداخت‬ ‫تسهیالت به بخش صنایع مطرح و خواستار همکاری بیشتر‬ ‫بانک مرکزی در خصوص موضوع «بــرات بدون تعهد» در‬ ‫راســتای تامین مواد اولیه تولید و استمرار رشد صنعت در‬ ‫کشور شد‪ .‬تشکیل کمیته ماده‪ ۲‬جهت تعیین تکلیف موضوع‬ ‫رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان‪ ،‬برخط بودن اطالعات بین‬ ‫دستگاه های مرتبط با تجارت بین المللی و افزایش مهلت رفع‬ ‫تعهدات ارزی از دیگر موضوعات مطرح شــده در این جلسه‬ ‫بود‪ .‬اکبر کمیجانی نیز به ارتباط مستمر بانک مرکزی و وزارت‬ ‫صمت اشاره کرد و در خصوص مسائل مطرح شده در جلسه‪،‬‬ ‫ضمن استناد به گزارشات مدیران بانک مرکزی و با توجه به‬ ‫پیشنهادات وزارت صمت‪ ،‬دستورات الزم جهت پیگیری این‬ ‫موضوعات را صادر کرد‪.‬‬ ‫صفرتا‪ ۱۰۰‬طرحملیمسکناقساطی‬ ‫از اوایل امســال که مدیرعامل اتحادیه های تعاونی شهر تهران طرح ملی مسکن اقساطی را رونمایی کرد‪،‬‬ ‫معاونت مسکن و ساختمان واکنش های بعضا عجیبی از خود در قبال این طرح نشان داد‪ .‬چند روز پس از‬ ‫این اتفاق معاون مسکن و ساختمان اعالم کرد این طرح وجاهت قانونی ندارد‪ .‬محمودزاده در این باره گفته‬ ‫بود‪ :‬شــرکت تعاونی تحت عنوان طرح ملی مسکن اقساطی‪ ،‬طرحی را معرفی کرده که هیچگونه ارتباطی‬ ‫با طرح ملی مســکن ندارد و در واقع از عنوان طرح اقدام ملی مسکن سوء استفاده شده است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این مجموعه شرکت ها پروژه هایی را پیش فروش کرده اند که کامال غیرقانونی است و در این خصوص‬ ‫هیچگونه مجوزی از ســوی وزارتخانه به انها ارائه نشده است‪ .‬طبق قانون‪ ،‬هرگونه پیش فروش ساختمان‬ ‫و مســکن باید از وزارت راه و شهرســازی مجوز رسمی داشته باشــد‪ .‬در ادامه نیز وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اطالعیه ای به شــرح زیر صادر کرد؛ «وزارت راه و شهرســازی در خصوص «طرح ملی مســکن اقساطی»‬ ‫مســئولیتی ندارد‪ .‬اتحادیه تعاونی های عمرانی شــهر تهران که اقدام به ثبت نام برای واگذاری مسکن در‬ ‫قالب طرحی تحت عنوان طرح ملی مسکن اقساطی کرده‪ ،‬هیچ گونه مجوزی از وزارت راه و شهرسازی برای‬ ‫انجام ثبت نام و سایر امور از جمله اخذ پول‪ ،‬پیش فروش و ساخت وساز مسکن ندارد‪ .‬صرفاً عنوان مطروحه‬ ‫تشابه اسمی با طرح دولتی اقدام ملی مسکن دارد‪ .‬از این رو تاکید می شود وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه‬ ‫مسئولیتی در قبال متقاضیان ثبت نامی‪ ،‬فعالیت‪ ،‬مبالغ اخذ شده و سایر اقدامات اتحادیه مذکور ندارد‪ ».‬در‬ ‫حالی احتماال مسئوالن وزارت راه و شهرسازی خود را برای واکنش سوم اماده می کنند مدیرعامل اتحادیه‬ ‫تعاونی های عمرانی شهر تهران صفر تا ‪ 100‬طرح ملی مسکن اقساطی را تشرح کرد‪ .‬خشایار باقرپور با اشاره‬ ‫به برنامه ریزی برای خانه کردن مردم با نصف قیمت تمام شده کنونی مسکن در کشور از واکنش وزارت راه‬ ‫و شهرسازی در رابطه با طرح مذکور انتقاد کرد و از پیگیری های قانونی در این زمین خبر داد‪.‬‬ ‫مردم بازنده اصلی بازار مسکن‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بازار مســکن‪ ،‬بازار پرتالطمی را در ‪ 2‬ســال اخیر داشته و شرایطی به گونه ای پیش رفته‬ ‫کــه بازنــده اصلی ان مردم بوده اند‪ .‬در واقع رشــد قیمت ها به گونه ای بوده که با ســطح درامد خانوارها‬ ‫هیچ سنخیتی نداشــت و قدرت خرید به شکل فزاینده های کاهش پیدا کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما کار‬ ‫کارشناسی در اتحادیه انجام دادیم به واسطه رسالت و ماموریتی که در این حوزه به عهده داریم‪ ،‬به خصوص‬ ‫در شــرکت های انبوه سازی زیرمجموعه‪ .‬کارشناسان مسکن به ضرص قاطع می گویند عمده دلیل اتفاقات‬ ‫بازار مسکن عدم تناسب بین عرضه و تقاضاست‪ .‬متاسفانه طی ‪ 8‬سال اخیر و در دولت حسن روحانی‪ ،‬تولید‬ ‫مسکن به طور کامل از اولویت های دولت خارج شد‪ .‬وی بیان کرد ‪ :‬یک نیاز مشخصی را در بازار برای تولید‬ ‫مســکن داریم ؛ تقریبا ســاالنه یک میلیون تا ‪ 1.2‬میلیون واحد مسکن در کشور تولید شود‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که در کل کشور ‪ 250‬هزار تا ‪ 300‬واحد ساخته شده است‪ .‬یعنی با حجم تقاضای خیلی زیادی در‬ ‫بازار مسکن روبرو هستیم‪ .‬وی افزود ‪ :‬بر این اساس چاره ای نداشتیم و باید پیرو منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫در بخش مسکن به سمت جهش تولید حرکت کنیم‪ .‬بر اساس کار کارشناسی تنها راهکاری که می تواند‬ ‫به جامعه کمک کند بدون در نظر گرفتن قیمت های نجومی بازار بتوانند صاحبخانه شوند این بود که در‬ ‫ساختار تعاون طرحی را در پیش بگیریم که افراد با پرداخت اقساطی به قیمت تمام شده ساخت نه بر اساس‬ ‫قیمت بازار صاحبخانه شوند‪.‬‬ ‫‪ 110‬سال دوره انتظار برای خانه دار شدن‬ ‫وی با یاداوری این که در زمان حاضر دوره انتظار برای خرید یک واحد مسکونی خانوار متوسط به عدد باور‬ ‫نکردنی حدود ‪ 110‬سال است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در طرح ملی مسکن اقساطی برای اقشار کم درامد جامعه هم‬ ‫پیش بینی کرده ایم که بتوانند به صورت قدرالسهمی ورود داشته باشند‪ .‬به عبارت دیگر یک خانوار نیاز به‬ ‫یک اپارتمان ‪ 70‬متری دارد؛ اما قدرت پرداخت انرا ندارد‪ .‬هزینه های تولید مانند قیمت مسکن افزایش یافته‬ ‫و نهاده های موثر در ساخت مسکن رشد قیمت داشته اند‪.‬‬ ‫کاهش دوره انتظار خانه دار شدن به زیر ‪ 10‬سال با طرح ملی مسکن اقساطی‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران بیان کرد‪ :‬خانوار کم درامد در مرحله اول ‪ 30‬متر مربع‬ ‫از یک واحد را مشــارکت می کند و از محل قدرالســهم خودش می تواند در مرحله دوم یک واحد کامل را‬ ‫شرکت کند‪ .‬در واقع دوره انتظار ‪ 110‬ساله با این برنامه به زیر ‪ 10‬سال کاهش خواهد یافت‪ .‬باقرپور گفت‪:‬‬ ‫زیرساخت قانونی این کار در بخش تعاون کشور تعریف شده است و اساسا تعاون بر مبنای مشارکت جمعی‬ ‫بنا نهاده شده است‪ .‬ساختار تعاون در ایران و شرکت های تعاون محور پیشینیه بیش از ‪ 1000‬سال دارند و‬ ‫در تمام کشورها مدل های مبتنی بر تعاون وجود دارد‪ .‬طرح ملی مسکن اقساطی هم می تواند به دهک های‬ ‫مختلف جامعه خدمات رســانی کند و هم این که تاثیر به ســزایی در کاهش قیمت بازار و کمک به قدرت‬ ‫خرید مردم کند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬اتحادیه بر اساس قانون شان اجرایی ندارد و نظارت کننده است‪ .‬اتحادیه‬ ‫تعاونی های عمرانی شــهر تهران مجموعه ای از شرکت های تعاونی عمرانی و انبوه سازی است‪ .‬شرکت های‬ ‫عمرانی می توانند روی ســازه های غیرمسکونی هم فعالیت داشته باشند‪ .‬مثال فرض کنید یک مجموعه را‬ ‫می خواهیم بسازیم مثال ‪ 1000‬واحدی که نیازمند بخش های تفریحی‪ ،‬تجاری‪ ،‬وزرش است که تعاونی های‬ ‫عمرانی می توانند این کار را تصدی کنند‪.‬‬ ‫تعامل با شهرداری های برای تامین زمین‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ما نیاز داریم برای تامین زمین با شهرداری ها تعامل داشته باشیم‪ .‬شهرداری ها نیازمند یک‬ ‫ت مانند پل‪ ،‬تونل و ‪ ...‬دارد شــرکت های عمرانی می توانند در ازای تحویل زمین به عنوان‬ ‫ســری زیرساخ ‬ ‫مهم ترین نهاده تولید مسکن خدمات عمرانی ارائه کنند‪ .‬مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درد شــرع کار بیشتر به سمت پروژه های مشارکتی رفته ایم که نیاز به اورده نقدی کمتری‬ ‫داشته باشد‪.‬تقریبا تا سال ‪ 96‬سهم زمین از هزینه مسکن ‪ 2‬درصد بود که امروز این سهم به بیش از ‪50‬‬ ‫درصد رســیده اســت‪ .‬باقرپور در بیان دالیل افزایش ‪ 25‬درصدی سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن‬ ‫گفت‪ :‬در بخش زمین به خصوص زمین های مرغوب در نقاط مطلوب شهری برای ساخت و ساز در احتکار‬ ‫دستگاه های دولتی است‪ .‬اینها فقط از یک دولت به دولت بعدی‪ ،‬از یک وزیر به وزیر بعدی و از یک مدیرکل‬ ‫به یک مدیرکل دیگر منتقل می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬این زمین ها عمال وارد چرخه ساخت و ساز نمی شوند به‬ ‫همین دلیل در این بخش افزایش ‪ 1.5‬برابری قیمت ها در مقابل قیمت مسکن داشته ایم‪ .‬به همین دلیل در‬ ‫مناطقی از جمله اسالمشهر‪ ،‬شهرک واوان‪ ،‬مناطق ‪ 21‬و ‪ 22‬و به تازگی نیز در البرز کار ساخت طرح ملی‬ ‫مسکن اقساطی را شروع کرده ایم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این یک اتفاق عجیب و غریب نیست؛ این که فکر کنیم‬ ‫اتحادیه امده و یک کار نو را شروع کرده است‪ .‬هشت سال قبل در سال ‪ 1392‬سند توسعه تعاون در کشور‬ ‫تصویب شد‪ .‬عمال هیچ اقدام اجرایی از ان سال تاکنون روی ان انجام نشده است‪ 50 .‬درصد تولید مسکن‬ ‫کشور طی این سند بر عهده بخش تعاون گذاشته شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید از مسئوالن بخش تعاون‬ ‫کشور پرسیده شود چرا در این هشت سال هیچ اقدامی برای اجرایی شدن این سند انجام نشده است‪ .‬چرا‬ ‫باید بخش تعاون اینقدر از سوی برخی مسئوالن دولتی تضعیف شود‪ .‬وی در ادامه با اشاره به این که مسکن‬ ‫مهر طرح بســیار خوبی بود که خیلی بد اجرا شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به این دلیل هزینه تولید دستوری گذاشته‬ ‫بودند‪ .‬اعداد و ارقام هم کامال غیرکارشناسی است‪ .‬در طرح ملی مسکن هم می گویند ‪ 3.5‬میلیون تومان‬ ‫که با تعدیل ‪ 3.7‬می شود‪ .‬اگر از فعاالن ساخت و ساز درباره قیمت ساخت طرح ملی مسکن سئوال کنید‬ ‫به صراحت می گوید برای رسیدن به مرحله اسکلت یک ساختمان حداقل هزینه تمام شده متری ‪ 3‬میلیون‬ ‫تومان است‪ .‬چگونه با متری ‪ 500‬هزار تومان باقیمانده می خواهد واحد را بساز و تکمیل کند؟ مدیرعامل‬ ‫اتحادیه تعاونی های عمرانی شــهر تهران یاداور شــد‪ :‬روزی که اقای اخوندی به وزارت راه امد اعالم کرد‬ ‫مســکن مهر طرح مزخرفی بود ‪ ،‬به فرض که این ادعا درست باشدچه جایگزینی برای مسکن مهر دارید‪.‬‬ ‫امدند طرح مســکن اجتماعی را مطرح کردند که روی کاغذ ماند‪ .‬باقرپور گفت‪ :‬اتحادیه تعاونی ها عمرانی‬ ‫شهر تهران در طرح ملی مسکن اقساطی هزینه تمام شده ساخت بر مبنای یک سازه با کیفیت را در دستور‬ ‫کار خود قرار داده است‪ .‬در این طرح مقاوم سازی در برابر زلزله‪ ،‬استفاده از فناوری های نوین‪ ،‬هوشمندسازی‬ ‫و ‪ ..‬را در دستور کار قرار دادیم که هیچکدام از اینها در طرح ملی مسکن وزارت راه وجود ندارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که نمی دانیم کارشناسان و تصمیم گیران وزارت راه و شهرسازی در چه سالی زندگی می کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به نطر می رسد انها از قیمت های روز کامال بی اطالع هستند‪ .‬نتیجه این تفکر چه می شود؟ اسم مسکن‬ ‫مهر را به طرح ملی مسکن تغییر دادید ایا مشکل مردم حل شده است‪ .‬نیاز واقعی مملکت به مسکن االن‬ ‫میلیونی است‪ .‬کشور نیازمند ساخت ساالنه حداقل یک میلیون واحد مسکونی است‪.‬‬ ‫تولید مسکن نیازمند مانع زدایی و پشتیبانی است‬ ‫وی با بیان این که تحقق این هدف نیازمند تغییر و تحول در ســاختار وزارت راه و شهرسازی است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نیاز داریم مانع زدایی و پشتیبانی هایی از بخش تولید مسکن داشته باشیم‪ .‬در این صورت نیاز روز را‬ ‫پاسخ داده ایم و برای انباشت تقاضا و نیاز مسکن در کشور اقدامی انجام ن داده ایم‪ .‬در این وضعیت شاهد‬ ‫هســتیم دولت دوازدهم به خصوص در حوزه وزارت راه اصلی ترین چالش های ایت اهلل رئیســی در دولت‬ ‫سیزدهم همین وزارت راه و شهرسازی است‪ .‬وی با بیان این که وزارت راه در دولت دوازدهم یکسال است‬ ‫که حرکت های شــعارگونه انجام می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬این وزارتخانه اقداماتی را انجام می دهد که بازار مسکن را‬ ‫ملتهب تر کرده است‪ .‬وی با اشاره به این که مخالفت وزارت راه و شهرسازی با طرح مسکن ملی اقساطی‬ ‫و ادعاهای واهی در این زمینه جای شرمســاری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اســاس کار طرح ملی مســکن اقساطی کار‬ ‫مشارکتی است و نیازی به اورده باال برای خرید زمین نیست‪ .‬هر پولی وارد چرخه ساخت و ساز می شود از‬ ‫همان اول صرف واحدها می شود‪ .‬این کمک می کند تا رژیم پرداخت اقساط برای تامین مالی را بتوانیم بر‬ ‫اساس حداقل ها ترسیم کنیم‪ .‬همین االن با اورده نقدی باور نکردنی یک میلیون تومانی مردم را صاحبخانه‬ ‫می کنیم‪ .‬مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران تاکید کرد‪ :‬در منطقه ‪ 22‬اگر بخواهیم زمین و‬ ‫تراکم را تامین کنیم ابتدا باید متری حدود‪ 12‬میلیون تومان اورده داشته باشیم‪ .‬این را به ‪ 10‬درصد کاهش‬ ‫داده ایم‪ .‬البته مسلما هر چه قدر اورده نقدی بیشتر باشد به ایجاد نقدینگی به ایجاد صندوق برای راهبری‬ ‫پروژه کمک می کند و همین این که کمک می کند اقساط متقاضیان سبک تر شود‪ .‬باقرپور یاداور شد‪ :‬در‬ ‫سازوکار دریافت وجه از متقاضیان به گونه ای تنظیم شده (‪ 3‬تا ‪ 5‬سال زمان ساخت) تا متناسب با نرخ تورم‬ ‫رایج کشور باشد‪ .‬یعنی اگر فرد به عنوان مثال برای هر مترمربع ‪ 100‬هراز تومان قسط می دهد سال اینده‬ ‫قسط به اندازه همین ‪ 100‬هزار تومان از سبد درامدی خانوار خواهد بود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر می خواستیم این‬ ‫روند را یکنواخت تنظیم کنیم مسلما در سال اول به متقاضیان فشار زیادی وارد می شد‪.‬‬ ‫ثبت نام ‪ 300‬هزار نفر برای طرح ملی مسکن اقساطی‬ ‫فعال ســاخت و ساز مســکن در ادامه با بیان این که همین پارامترهای واقع گرایانه بوده که باعث استقبال‬ ‫فراوان از طرح ملی مســکن اقساطی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این استقبال برای ما هم باور کردنی نبوده و تا این‬ ‫لحظه حدود ‪ 300‬هزار نفر در ســایت اتحادیه برای طرح ملی مسکن اقساطی ثبت نام کرده اند‪ .‬باقرپور در‬ ‫پاسخ به این پرسش که از این تعداد چند نفر واریزی داشته اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید اطالعات جامع تری از سامانه‬ ‫پرداخت دریافت کنیم‪ .‬خیلی از این افراد در کش و قوس تامین منابع یا تبدیل منابع مالی خود قرار دارند‪.‬‬ ‫االن کمتر کسی است که اورده مالی خود را به صورت اسکناس نگهداری کند‪ .‬وی با بیان این که هر هزینه‬ ‫برای طرح ملی مســکن اقســاطی از محل اورده متقاضیان تامین می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این کار در کشور‬ ‫ســابقه اجرا ندارد‪ ،‬همه ســازندگان هزینه ها را به روز رسانی می کنند اما ما در طرح ملی مسکن اقساطی‬ ‫هزینه ها را در همان زمان تامین می کنیم‪ .‬این کار باعث می شــود اختالف قیمت تمام شده با قیمت بازار‬ ‫خیلی باشــد‪ .‬پیش بینی می کنیم االن هزینه تمام شده ساخت یک مترمربع مفید یک ساختمان ن ُرمال‬ ‫حداقل ‪ 12‬میلیون تومان است‪ .‬وی با بیان این که بنای کل ساختمان و بنای مفید به ترتیب حدود ‪ 7‬و ‪12‬‬ ‫میلیون تومان برای پروژه های طرح ملی مســکن اقساطی خواهد بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پروژه شهرک واوان قطعا‬ ‫پایین تر خواهد بود چون هزینه تامین زمین در این منطقه نسبت به منطقه ‪ 21‬و ‪ 22‬کمتر است‪ .‬متناسب‬ ‫با مشــارکت در ساخت جلو می رویم مالک زمین بسته به قرارگیری زمین از واحدهای ساخته شده سهم‬ ‫می برد‪.‬در منطقه ای ‪ 25‬درصد ســهم مالک می شود و در منطقه ای دیگر ‪ 70‬درصد‪ .‬این تناسب براساس‬ ‫قیمت زمین مشخص می شود‪ .‬وی با بیان این که واحدها بین ‪ 55‬تا ‪ 150‬مترمربع مساحت خواهند داشت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای خرید یک واحد ‪ 55‬متری متقاضی حدود ‪ 660‬میلیون تومان پرداخت می کند در حالی که‬ ‫قیمت همین واحد در بازار حدود ‪ 1.5‬میلیارد تومان است‪ .‬وی با بیان این که برای واحد ‪ 55‬میلیون تومانی‬ ‫متقاضی با اورده ‪ 55‬میلیون تومانی وارد پروژه می شــود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در نظر داریم یک بخش مشخص و‬ ‫ثابت از سبد درامدی خانوار را به تامین مسکن اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫استفاده از وام ‪ 450‬میلیون تومانی ساخت مسکن‬ ‫وی از مذاکره با بانک مسکن برای تامین تسهیالت ‪ 450‬میلیون تومانی با توجه به استفاده از فناوری های‬ ‫نوین ساخت و ساز خبر داد و درباره واکنش معاونت مسکن و ساختمان به طرح ملی مسکن اقساطی گفت‪:‬‬ ‫به نطر می رسد پشت این واکنش یک تحریک وجود دارد‪ .‬از یک معاون وزیر بعید است اینقدر مبتدیانه با‬ ‫موضوع برخورد کند‪ .‬مگر می شود مدیر یک وزارتخانه نداند که یک وزارتخانه دیگری به اسم تعاون وجود‬ ‫دارد و شرکت های تعاونی زیرنظر این وزارتخانه فعالیت می کنند مگر وزارت راه شرکت تعاونی مسکن برای‬ ‫کارکنان خودش ندارد و خارج از منوال معمول حرکت می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یا این که پذیره نویســی و‬ ‫تامین ســرمای ه که روح تعاون اســت را به عنوان پیش فروش قلمداد کند‪ .‬مگر از االن برای اعضا واحدی‬ ‫مشــخص شده یا قیمت تمام شده و فیکسی را مشخص کرده ایم که اســم ان پیش فروش باشد‪ .‬از این‬ ‫مبتدیانه تر این که بحث عدم رعایت اصل برائت است‪ .‬چگونه معاون وزیر اره بدون این که دادگاهی تشکیل‬ ‫شده باشد اینقدر راحت این موضوع را رسانه ای می کند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬مسئوالن وزارت تعاون کجا هستند‬ ‫که اجازه می دهند به این راحتی به بخش تعاون کشــور خدشه وارد شود‪.‬البته خیلی از اینها توقع نداریم‬ ‫چون اگر پیگیر بودند سند توسعه تعاون را اجرا می کردند‪ .‬ایا بخش حقوقی در وزارت راه وجود ندارد که به‬ ‫معاون وزیر بگوید مرتکب تخلف شده ای و این اظهارنظر برای وی تبعات قانونی به دنبال دارد؟ مدیرعامل‬ ‫اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران گفت‪ :‬در اتحادیه از معاون مسکن وزیر راه و وزارت راه به دلیل صدور‬ ‫اطالعیه شکایت کرده ایم‪ .‬اینها امدند ابرو را درست کنند چشمش را هم کور کردند‪ .‬وزارت راه مدعی شده‬ ‫در اطالعیه اتحادیه موز ساخت و ساز ندارد‪ .‬مجوز ساخت را شهرداری می دهد نه وزارت راه و شهرسازی‪.‬‬ ‫مشخص نیست این متن چگونه نگارش شده و به عنوان یک اطالعیه در پایگاه خبری وزارت راه منتشر شده‬ ‫است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬اعالم کردند که ما در برابر طرح ملی مسکن اقساطی مسئولیتی نداریم‪ .‬اصال قرار نبوده‬ ‫انها مسئولیتی داشته باشند اصال به وزارت راه ارتباطی ندارد این طرح‪ .‬وزارت راه به اتحادیه اتهام کیفری‬ ‫زده است‪ .‬مانند این است که ما به کسی اتهام قتل بزنیم و این را رسانه ای کنیم‪ .‬مگر به همین راحتی است؟‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫تهران به سردیس ‪ ۴‬استاد موسیقی مزین می شود‬ ‫بر اساس مصوبه شورای نامگذاری شهر تهران یک سردیس به نام ابراهیم قنبری مهر و سه نیم چهره دیواری بنام سه استاد موسیقی از جمله غالمحسین بنان‪ ،‬پرویز یاحقی و هوشنگ ظریف در تهران نصب‬ ‫می شود‪ .‬فاضل جمشیدی خواننده اواز ایرانی از مشارکت بخشی از هنردوستان با سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای طراحی‪ ،‬ساخت و نصب چهار سردیس و نیم چهره در شهر تهران خبر داد‪ .‬جمشیدی‬ ‫افزود‪ :‬براساس مصوبه شورای نامگذاری شهر تهران یک سردیس به نام ابراهیم قنبری مهر (سازنده ساز) که قبال بوستان شقایق سعادت اباد به نام او شده بود‪ ،‬در محوطه این بوستان نصب خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫سه نیم چهره دیواری بنام اساتید بزرگ موسیقی غالمحسین بنان‪ ،‬پرویز یاحقی و هوشنگ ظریف در ابتدای دو خیابان در کنار «موزه موسیقی ایران» و یک خیابان در منطقه ظفر دستگردی نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با عنایت به زمان کم باقیمانده تا پایان فعالیت شورای شهر فعلی و احتماال دیگر مسووالن شهری‪ ،‬با پشتیبانی اداری خانه موسیقی و موافقت زیباسازی تهران‪ ،‬به این کار سرعت بیشتری دادیم‬ ‫و روز‪ ۱۰‬مرداد روز تولد استاد قنبری مهر‪ ،‬سردیس ایشان در بوستان «شقایق مهر» با حضور مسئوالن و هنرمندان نصب خواهد شد‪ .‬همچنین تا پایان شهریور نیز نیم چهره سه استاد دیگر نصب می شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 23‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪529‬‬ ‫محسن یزدی در نشست پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند مطرح کرد‪:‬‬ ‫درهمکاریبامستندسازانسیاسینیستیم‬ ‫محسن یزدی مدیر شبکه مستند سیما با تاکید بر اینکه تلویزیون باید خانه «مستند» باشد‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫امروز مستند تلویزیون شانی را که باید‪ ،‬ندارد‪ .‬نشست پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند دیروز سه‬ ‫شنبه‪ ۲۲‬تیرماه با حضور محسن یزدی مدیر شبکه مستند و اهالی رسانه در حوزه هنری برگزار شد‪ .‬یزدی‬ ‫در ابتدای این نشست درباره حوزه مستند عنوان کرد‪ :‬تلویزیون خانه مستند است‪ .‬این سخنی است که‬ ‫معموالً هم گفته می شود اما مستند تلویزیونی شانی که باید داشته باشد را ندارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فضای‬ ‫تبلیغات عمدت ًا در اختیار مستندهای جشنواره ای است و انصاف ًا مستندهای خوب و درجه یک داریم اما‬ ‫مستندهایی که بی کیفیت است به عنوان مستند تلویزیونی شناخته می شود‪ .‬مستندساز حتی گاهی‬ ‫می گوید مستندم تلویزیونی نیست تا نشان دهد از کیفیت الزم برخوردار است!‬ ‫درهمکاریبامستندسازانسیاسینیستیم‬ ‫یزدی تصریح کرد‪ :‬نسبت به گذشته اتفاق بهتری برای مستند رخ داده است‪ .‬از هر گرایشی امروز در حوزه مستند کار می کنند‪.‬‬ ‫فرض کنید من به یکی رای داده باشم و ان شخص به دیگری رای داده باشد اما با هم کار می کنیم چون بحث ما سیاسی‬ ‫نیست‪ .‬بحث بر سر اشتراکات است‪ .‬اختالف سلیقه ها را کنار گذاشته ایم و سر انها که اشتراک داریم به نتیجه می رسیم‪ .‬وی‬ ‫یدانیم‪ .‬تلویزیون خانه‬ ‫افزود‪ :‬اکنون لیست بلند باالیی از مستندسازان درجه یک کشور با تلویزیون کار می کنند و این را امتیاز م ‬ ‫مستند است و خط قرمزی جز منافع ملی نداریم‪ .‬مدیر شبکه مستند با اشاره به رویکرد تلویزیون یاداور شد‪ :‬امروز تلویزیون‬ ‫به جهت تولید و پخش در کشور رقیب ندارد‪ .‬مراکز متعدد در کشور در راستای تولید کار می کنند و تلویزیون از انها باالتر‬ ‫است‪ .‬تلویزیون قدرت پخش و دیده شدن دارد‪ .‬این قدرت را پلتفرم ها بافاصله ندارند‪ .‬دوست داریم با مستندسازان دیگر هم‬ ‫کار کنیم بسته به بضاعتی که داریم‪ .‬البته کرونا به شرایط ما ضربه زده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ما در تلویزیون گونه ای از مستند‬ ‫را که قب ً‬ ‫ال وجود نداشت ایجاد کردیم به نام حیات وحش ایرانی و دوست داریم ان را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫عدد و رقم های مستندهای محیط زیستی باالتر است‬ ‫یزدی عنوان کرد‪ :‬حتماً با مستندسازان حیات وحش ارتباط بهتری خواهیم گرفت به دلیل شرایط سخت تولید و عدد‬ ‫و رقم هایی که باالتر اســت و ویژگی های اقلیمی توجه کمتری شده است با این حال باز هم تلویزیون در این زمینه‬ ‫پیشرو است‪ .‬وی با اشاره مستندهای ارشیوی عنوان کرد‪ :‬به نظرم به مستندهای ارشیوی ظلم شده است‪ ،‬ارشیو پدیده‬ ‫جذابی است و گونه مستند ارشیوی در تلویزیون طرفدار دارد و ما هم پیگیری های زیادی برای تولید این مستندها‬ ‫داشته ایم و بازخورد خوبی هم گرفته است‪ .‬یزدی در بخش دیگر درباره مجموعه های مستند یاداور شد‪ :‬امیدواریم سال‬ ‫بعد در جشنواره به مجموعه ها هم توجه بیشتری کنیم‪ .‬وی درباره زمان پخش مستندهای حاضر در جشنواره مستند از‬ ‫تلویزیون هم عنوان کرد‪ :‬فراخوان جشنواره از خرداد شروع شده است و تا پایان تیرماه دریافت اثر داریم همچنین ابتدای‬ ‫شهریور تا مهرماه نمایش اثار منتخب را در تلویزیون خواهیم داشت‪.‬‬ ‫حق پخش مستندهای کوتاه و بلند چقدر است؟‬ ‫یزدی درباره حق تالیف مستندهای پخش شده و همچنین جوایز عنوان کرد‪ :‬حق تالیف برای یک بار پخش هم پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬مستندهای کوتاه تا دو میلیون نیمه بلند چهار میلیون و مستند بلند هفت میلیون اهدا می شود‪ .‬امسال جایزه ها‬ ‫هم افزایش داشته است و مستند کوتاه ‪ ۶‬میلیون‪ ،‬نیمه بلند ‪ ۱۵‬میلیون و بلند ‪ ۲۰‬میلیون تومان شده است‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همچنین امســال بخش ویژه کرونا را داریم که هفت میلیون تومان جایزه نقدی ان است‪ .‬پیش از این کارهای‬ ‫جشنواره ای زیادی وجود داشته است و حاال در این جشنواره ویژه تر خواهد بود‪ .‬در سه بخش جایزه ارایه خواهد شد که‬ ‫در بخش فیلم هفت میلیون‪ ،‬عکس پنج میلیون و مستندنگاری سه میلیون خواهد بود‪ .‬یزدی با اشاره به همکاری و تعامل‬ ‫با نهادهای مختلف در حوزه مستند تصریح کرد‪ :‬برادران ما در سازمان اوج و حوزه هنری از ابتدا کمک کردند‪ .‬ما دوست‬ ‫داریم همه مراکز تولید‪ ،‬دور یک میز همراه تلویزیون باشند و یک روند درست تولید و پخش شکل بگیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز‬ ‫ما در حوزه مستند وضعیت خیلی خوبی داریم و هر شکلی از مستند را که بخواهیم می توانیم تولید کنیم‪ .‬این جمله‬ ‫دیگر تکراری شده است که بخش مستند با بخش داستانی رقابت می کند‪ .‬اگر بشود همه ما مراکز دوستدار منافع کشور‬ ‫و منافع ملی دور هم جمع شویم و ارتباط منسجم تری در تولید داشته باشیم اتفاق بهتری محقق خواهد شد‪ .‬یزدی با‬ ‫اشاره به یک فرصت از طرف حوزه هنری تصریح کرد‪ :‬دوستان حوزه هنری شرایطی را برای اثار برتر جشنواره ایجاد‬ ‫کرده اند که به نظرم اتفاق خوبی است و طی ان پنج فیلم برتر در سینما سپیده و یا سینما ازادی نمایش داده می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫با صدا و ترانه سامی تحصیلداری‬ ‫که فرصت خوبی است‪ .‬نمایش مستند در سینما شکلی از تجربه است که باید در ادامه تکمیل شده و دایم تراشیده شود‬ ‫ولی به نظرم امکان مناسبی است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در طول جشنواره هم جلسه ای به شکل پیچینگ که افراد طرح های‬ ‫خود را ارایه دهند و سرمایه گذاران روی انها نظر دهند خواهیم داشت‪ .‬یزدی در بخش دیگر در پاسخ به سوالی درباره‬ ‫تفاوت های جشنواره از سال گذشته تا امسال بیان کرد‪ :‬تفاوت چندانی وجود ندارد و با همان رویه ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫ممیزیسخت گیرانهنخواهیمداشت‬ ‫مدیر شبکه مستند همچنین درباره ممیزی مستندها بیان کرد‪ :‬ممیزی خیلی سخت گیرانه ای نیست و به نسبت‬ ‫شبکه ای که داریم‪ ،‬باز نگاه می کنیم‪ .‬مگر صحنه قتلی باشد و یا تصاویر منزجر کننده ای باشد که نتوانیم پخش کنیم‪.‬‬ ‫درواقع خط قرمز ما کیفیت فرمی است‪ .‬یزدی در ادامه درباره رویکرد جشنواره نسبت به پخش مستندهایی درباره‬ ‫معضالت اجتماعی تصریح کرد‪ :‬ما نگاهی دراز مدت داریم که بر این اساس قایم کردن مشکالت لزوماً کمکی به حل‬ ‫شدن ان ها ندارد‪ .‬باید نوری به تاریکخانه معضالت بیندازید که تا مطالبه عمومی نباشد نمی توان به حل موضوعات‬ ‫کمک کرد‪ .‬ولی نمی توان گفت هر مستند معضل اجتماعی قابل پخش است‪ .‬گاهی مسایلی می بینید که احساسات‬ ‫عمومی جریحه دار می شود مستند اثر هنری است وقتی درست و خوب ساخته نمی شود ممکن است نتیجه را نرساند‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شد‪ :‬چرا فکر می کنید هر انچه که ساخته می شود قابل پخش است ممکن است در جایی هم در‬ ‫ممیزی اشتباه کرده باشیم اما رویکرد ما این است که صادقانه نگاه کنیم چقدر پخش به نتیجه و به حل معضل کمک‬ ‫می کند‪ .‬مدیر شبکه مستند با اشاره به نداشتن جبهه گیری تصریح کرد‪ :‬من با ادم هایی با گرایش انتهای این طرف و‬ ‫ان طرف مشورت می کنم حتماً انچه را که با مشورت و تامل به نتیجه برسیم در نظر می گیرم‪ .‬وی در ادامه در پاسخ به‬ ‫سوال دیگری درباره احترام به مستندساز و گالیه هایی که پیش از این مستندسازان داشته اند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬حتماً باید این‬ ‫احترام وجود داشته باشد‪ ،‬نباید مقهور هنرمند شد و نباید او را تحقیر کرد‪ .‬این را هم خواسته ام که مستندساز حتی در‬ ‫پیچ های اداری هم به مشکالت نخورند و تحقیر نشوند‪ .‬من تالشم را کرده ام و از خودشان باید بپرسید که این طور بوده‬ ‫است یا خیر‪ .‬وی در پاسخ به سوال دیگری درباره صراحت داشتن مستندها بیان کرد‪ :‬ما در این زمینه مشکل سخت‬ ‫افزاری نداریم مشکل پخش داریم‪ .‬مشکل تولید نداریم بلکه مشکل دیده شدن و پخش داریم‪ .‬من معتقدم ازادی بیان‬ ‫در جمهوری اسالمی وجود دارد و برخی چیزها هم که این ازادی را تهدید می کند حاکمیتی نیست‪ .‬چون این مسائل‬ ‫برای خودم مهم است وقتی نگاه می کنم می بینم ممکن است کسی از حرفی که می خواهیم بزنیم خوشش نمی اید‪ ،‬از‬ ‫این حیث تلویزیون خیلی تحت فشار مشکالت بیرون است اما در عین حال من معتقد نیستم که ما صراحت نداریم و‬ ‫برعکس فکر می کنم صراحت داریم من خودم راضی نیستم ولی سعی کردیم صراحت داشته باشیم‪ .‬از طرفی باید نیت‪،‬‬ ‫نیت اصالح باشد نه جناحی و فردی باشد و صادقانه مشکل را بگویند‪ .‬از این نگاه شبکه مستند را غیرصریح نمی دانم ولی‬ ‫باید بهتر هم شود‪ .‬مدیر شبکه مستند در بخش دیگر در پاسخ به انتقادی از پوستر جشنواره که می تواند جنسیت زده یا‬ ‫حتی جناحی تعبیر شود بیان کرد که چنین نیتی نبوده است‪.‬‬ ‫به ممیزی اعتقاد دارم اما درست‪ ،‬نه سلیقه ای‬ ‫یزدی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تاکید شبکه بر امیدوارانه بودن مستندها عنوان کرد‪ :‬مستندی را سیاه می دانم که‬ ‫در ان جبر جامعه وجود دارد و گویی معضل برطرف شدنی نیست اما ماله کشی هم منظورم نیست‪ .‬مث ً‬ ‫ال وقتی مستندی‬ ‫درباره حاشیه نشینی است اما برخی هم به این مساله کمک می کنند‪ ،‬من اص ً‬ ‫ال این را قبول ندارم که چون این مستند‬ ‫امیدوارانه است بد است‪ .‬مدیر شبکه مستند در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه برخی چهره ها یا موضوعات اساساً‬ ‫امکان مستندسازی درباره ان ها در تلویزیون وجود ندارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬من به ممیزی اعتقاد دارم بحث اعتقادی نیست‬ ‫بحث این است که ممیزی درست انجام شود و سلیقه ای نباشد‪ .‬ما کارهایی در شبکه مستند پخش می کنیم که شاید‬ ‫شما ببینید بگویید اینها از تلویزیون پخش شدنی نیست‪ .‬وی به یک ذهنیت غالب اشاره و عنوان کرد‪ :‬تلویزیون تریبون‬ ‫رسمی حاکمیت است و هر نکته ای که گفته می شود حرف رسمی نظام است‪ .‬من خودم خیلی چیزها را پخش کرده ام‬ ‫و کسی هم به من حرفی نزده است اما چون تلویزیون موضع رسمی نظام محسوب می شود و برخی نسبت به مواردی‬ ‫احتیاط می کنند و در کل این حرف شما درست است‪ .‬یزدی درباره شخصیت ها و کارگردانانی مثل بیضایی گفت‪ :‬من‬ ‫فکر نمی کنم بیضایی مشکلی داشته باشد ما هم درباره خیلی از کارگردانان و چهره ها مستند ساخته ایم‪.‬‬ ‫مستند«شاملو»تحریف شدهنبود‬ ‫وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مستندی که چند سال پیش درباره شاملو از تلویزیون پخش شد‪ ،‬گفت‪ :‬این مستند‬ ‫تحریف شده نبود‪ .‬کارگردان هم اگر گفته بود مستندش سانسور شده است بعدا ًسخنان دیگری هم بیان کرد‪ .‬ان مستند‬ ‫چون در بعضی لحظاتش صدا مشکل داشت و ریتم هم مشکل داشت دچار حذفیاتی شد که البته من با کارگردان‬ ‫صحبت کرده بودم‪ .‬درباره شاملو و ان مستندی که ساخته شد هیچ کسی نتوانست به محتوا ایراد بگیرد و فقط کانون‬ ‫روشنفکری به ما رکیک ترین فحش داد اما نگفتند مشکلش کجاست‪ .‬این مستند اگر مشکل تاریخی دارد کسی حرفی‬ ‫نزد و فقط می گویند غلط یا تند است‪ .‬درباره اقای شجریان هم مستندی را شبکه افق پخش کرد‪ ،‬ان مستند هم مشکل‬ ‫تاریخی ندارد‪ .‬ممکن است شما تحلیل و ان را نپسندید اما غلط تاریخی ندارد‪ .‬مدیر شبکه مستند عنوان کرد‪ :‬تلویزیون‬ ‫مانیفستی دارد‪ ،‬در این تلویزیون شاملو که خودش می گوید من ضدیت با دین دارم باید تبلیغ شود؟ اقای شاملو به‬ ‫شجریان‪ ،‬فردوسی و‪ ...‬فحش می دهد نه اینکه نقد کند و همین ها در ان مستند امده بود‪ .‬وی در ادامه درباره حق دیگران‬ ‫برای روایت های مختلف تصریح کرد‪ :‬من این را قبول دارم که مخاطب باید خودش را در تلویزیون ببیند درباره ان بحث‬ ‫شود و ازادانه جواب بگیرد و حتی اگر چیزی را قبول ندارد باید جواب بحث خود را بگیرد‪ .‬البته اینها جدای از این است‬ ‫که تلویزیون باید اصول خود را حفظ کند‪ .‬شاید جاهایی زیادی سخت گیری کرده و یا حتی سهل گیرانه عمل کرده‬ ‫است‪ .‬مدیر شبکه مستند در پاسخ به ارشیوی که بسیاری از مستندسازان در دسترسی به ان محدودیت دارند بیان کرد‪:‬‬ ‫تلویزیون اداره کل ارشیو را دارد که جداگانه تصمیم می گیرند اگرچه مشکالتشان را هم می دانم و زیرساخت هایی برای‬ ‫در اختیار گذاشتن این ارشیو مورد نیاز است‪ .‬اگر ارشیو را بدهند و یک نفر به شبکه ای مثل من و تو ببرد مساله می شود‪.‬‬ ‫این مشکالت هست اما لطمه اش را می خوردیم و البته اقایان هم نکته های خود را دارند‪.‬‬ ‫سیگار بهمن منتشر شد‬ ‫سیگار بهمن نخســتین اثر مستقل سامی تحصیلداری به‬ ‫عنوان خواننده منتشر شد‪ ،‬ترانه سرای این اثر خود خواننده و‬ ‫اهنگساز و نوازنده گیتار الکتریک ان علیرضا ظریف بوده است‪،‬‬ ‫میکس و مسترینگ سیگار بهمن را حمیدرضا رضایی بر عهده‬ ‫داشته است‪ ،‬سامی تحصیلداری ترانه سرای موفق عرصه پاپ‬ ‫است و این اولین تجربه انفرادی او در خوانندگی می باشد‪.‬‬ ‫شهاب حسینی‬ ‫به تلویزیون می اید‬ ‫سریال «شــوق پرواز» با بازی‬ ‫شهاب حسینی از جمعه روی‬ ‫انتن می رود‪ .‬کانال فارســی‬ ‫این شبکه ســریال محبوب‬ ‫و به یادماندنی «شــوق پرواز»‬ ‫ســاخته ی زنده یــاد یــداهلل‬ ‫صمدی را بــرای مخاطبانش‬ ‫پخش می کند‪« .‬شوق پرواز» با‬ ‫هنرمندی شهاب حسینی در سال‪ ۱۳۹۰‬ساخته شد که زندگی‬ ‫«عباس بابایی» خلبان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایران از دوران کودکی تا شهادتش را به تصویر می کشد و روایتگر‬ ‫رشادت ها و از خودگذشتگی های این افسر شجاع و فداکار است‪.‬‬ ‫شهرام حقیقت دوست‪ ،‬الهام حمیدی‪ ،‬ستاره اسکندری‪ ،‬افسانه‬ ‫بایگان‪ ،‬اکبر عبدی‪ ،‬فرهاد قائمیان‪ ،‬عبدالرضا اکبری و کوروش‬ ‫تهامی نیز در این ســریال نقش افرینی کرده اند‪ .‬اولین قسمت‬ ‫«شوق پرواز» جمعه ‪ ۲۵‬تیر به روی انتن شبکه ای فیلم می رود‪.‬‬ ‫این سریال هر شب ساعت ‪ ۲۰‬روی انتن می رود و بازپخش ان‬ ‫در ساعت های ‪ ۰۴:۰۰‬و ‪ ۱۲:۰۰‬روز بعد خواهد بود‪.‬‬ ‫«قلعه ی جنی» «هانیه غالمی»‬ ‫کلید خورد‬ ‫قلعه ی جنی سومین فیلم کوتاه هانیه غالمی کلید خورد‪ ،‬این‬ ‫اولین فیلم کوتاه داستانی او محسوب می شود و دو فیلم کوتاه‬ ‫قبلی او مستند بوده اند‪ .‬این فیلم تیر ماه امسال در جزیره کیش‬ ‫و در قلعه ی جنی معروف این جزیره فیلمبرداری شده است و‬ ‫موضوع ان عمدتا راجع به گشــت زنی های جوانان در بناهای‬ ‫تاریخی و دیوارنویســی با اسپری بر دیوار های ان ها است که‬ ‫باعث از بین رفتن ارزش ظاهری و تاریخی این اثار می شود و با‬ ‫توجه به طرز تفکر متفاوت هر فرد و قابلیت برداشت ازاد ژانر این‬ ‫فیلم می تواند فانتزی هم برداشت شود‪ .‬این فیلم شش دقیقه ای‬ ‫در اخرین مراحل تدوین قرار دارد و اماده ارســال به جشنواره‬ ‫های فیلم کوتاه خارجی می شود‪ .‬تنها بازیگر این فیلم شایان‬ ‫قیمی اســت و اولین تجربه بازیگری را در این فیلم پشت سر‬ ‫گذاشتهاست‪.‬‬ ‫مقصود جباری تهیه کننده فیلم سینمایی «زدوبند»‪:‬‬ ‫مقصود جباری تهیه کننده فیلم سینمایی «زدوبند» به کارگردانی داوود‬ ‫نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران این فیلم ســینمایی در‬ ‫شرایط کرونایی گفت‪ :‬تصمیم ما برای اکران فیلم «زدوبند» در این شرایط‬ ‫چند علت داشت‪ .‬یکی از ان ها این بود که اگر فیلم مان در شرایط فعلی‬ ‫اکران نمی شــد‪ ،‬اکران ان به بیش از یک سال دیگر موکول می شد‪ .‬باید‬ ‫تــا پایان درگیری با کرونا صبر می کردیم و پس از ان هم با تراکم باالی‬ ‫فیلم های متقاضی اکران مواجه خواهیم بود‪ .‬به تعبیری دورنمایی که برای‬ ‫اکران این فیلم می شد حتی تا یکسال دیگر متصور بود‪ ،‬دورنمایی روشنی‬ ‫نبود‪ .‬وی با اشاره به وعده ارشاد برای حمایت مادی از فیلم های اکران شده‬ ‫در شرایط فعلی بیان کرد‪ :‬باالخره فیلم ما سرمایه گذار دارد و او هم عالقه‬ ‫داشت هر چه زودتر شرایط مالی پروژه مشخص شود‪ .‬من هم به عنوان‬ ‫تهیه کننده سهمی دارم اما بخش عمده این تصمیم با سرمایه گذاران بود‪.‬‬ ‫ما فیلم را پیش از کرونا کلید زده بودیم و فکر نمی کردیم با این شرایط‬ ‫مواجه شویم‪ .‬طبیعتاً این وضعیت کرونایی را سرمایه گذاران پیش بینی‬ ‫نکرده بودند‪ .‬در حال حاضر هم وعده حمایت سازمان سینمایی تا حدودی‬ ‫سرمایه گذاران را مجاب کرده است تا در صورت اکران‪ ،‬از حمایت بهره مند‬ ‫شوند‪ .‬این تهیه کننده تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر منتظریم ببینیم برای‬ ‫«دینامیت» که پیش از فیلم ما اکران شده است‪ ،‬چه اتفاقی خواهد افتاد و‬ ‫امادگی الزم برای اکران فیلم در این شرایط را هم داریم‪.‬‬ ‫نتیجه اکران فیلم مانند هندوانه در بسته است‬ ‫نمی توان استقبال از اکران یک فیلم را پیش بینی کرد‬ ‫جباری درباره پیش بینی خود از میزان استقبال از «زدوبند» در شرایط‬ ‫کرونایی هم گفت‪ :‬نتیجه اکران یک فیلم همیشه مانند هندوانه در بسته‬ ‫اســت و نمی توان پیش بینی کرد شرایط استقبال از ان چگونه خواهد‬ ‫بود‪ .‬ما فیلمی به نام «هشــتگ» داشتیم که به عنوان یک فیلم کمدی‬ ‫ان را بعد از ایام تاســوعا و عاشورا که هنوز جو جامعه تحت تاثیر فضای‬ ‫معنوی ان بود‪ ،‬اکران کردیم اما با استقبال خیلی خوبی مواجه شد و سود‬ ‫بسیار خوبی هم نصیب سرمایه گذارش کرد‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬زدوبند» سوژه‬ ‫اجتماعی دارد و تصمیم برای ان یک تصمیم جمعی بود‪ .‬احساس کردیم‬ ‫در شــرایط فعلی اکران فیلم می تواند موفق باشد و به نوعی این ریسک‬ ‫را پذیرفتیم‪ .‬ریسکی که احساس می کردیم در این شرایط معقول است‬ ‫اما باز هم می دانیم شــرایط اکران هندوانه در بسته است‪ .‬جباری درباره‬ ‫فضــای محتوایی فیلم «زدوبند» اظهار کرد‪ :‬این فیلم فضای معمایی و‬ ‫اجتماعی دارد که بی ارتباط با شرایط امروز جامعه در زمینه دارو و واکسن‬ ‫هم نیست‪ .‬احتکار و قاچاق دارو از تم های اصلی فیلم است و امیدواریم‬ ‫از همین منظر هم مخاطب از ان استقبال کند‪ .‬تهیه کننده «زدوبند» با‬ ‫ابراز امیدواری مجدد بابت پایبندی مدیران فعلی ســازمان سینمایی به‬ ‫وعده حمایتی خود تا پیش از تغییر دولت‪ ،‬درباره شرایط تبلیغاتی این‬ ‫فیلم گفت‪ :‬در مواردی می توان از ظرفیت فضای مجازی اســتفاده کرد‬ ‫و در شرایط فعلی راهکارهایی مانند اجاره بیلبورد شهری برای ما هیچ‬ ‫اورده ای ندارد‪ .‬اگر پروژه ای داشــتیم که پول مــان از پارو باال می رفت و‬ ‫ترکیب بازیگران ان چنانی داشتیم‪ ،‬شاید منطقی بود‪ .‬درباره تلویزیون هم‬ ‫امید داریم فضای تبلیغات به ما تعلق بگیرد‪ ،‬تالش مان را هم می کنیم‪.‬‬ ‫اهمیت تولید ارزان در شرایط امروز سینمای ایران‬ ‫این تهیه کننده سینما درباره تولید ارزان فیلم در شرایط امروز سینمای‬ ‫ایران هم گفت‪ :‬شخصاً در اغلب پروژه هایی که تا امروز در دست داشتم‬ ‫با فیلمسازان فیلم اولی کار کرده ام‪ .‬کلید اصلی ماجرای تولید در همکاری‬ ‫با فیلم اولی ها همین توصیه به تولید کم هزینه است‪ .‬برمبنای صحبت و‬ ‫توافقی که صورت می گیرد‪ ،‬پــروژه را جمع می کنیم‪ .‬در مواردی هم از‬ ‫بلیت ها و امتیازهایی که در اختیار دارم استفاده می کنم تا صرفه جویی‬ ‫صورت بگیرد و به ســرمایه گذار لطمه وارد نشود‪ .‬وی افزود‪ :‬مهمترین‬ ‫چیزی که در سینما یاد گرفته ام این است که سرمایه گذاری که پای کار‬ ‫من امده‪ ،‬همه جوره به من اعتماد کرده است و من باید جواب اعتماد او را‬ ‫بدهم‪ .‬امیدوارم شرایط فیلمسازی برای کارگردانان فیلم اولی همچنان در‬ ‫سینمای ایران مهیا باشد و من هم بتوانم به عنوان تهیه کننده در خدمت‬ ‫این دوستان باشم‪ .‬جباری با اشاره به تجربه تهیه کنندگی فیلم «اپاندیس»‬ ‫به کارگردانی حسین نمازی در کارنامه کاری خود که در جشنواره فجر‬ ‫رد شد‪ ،‬اما بعدها توفیقات بین المللی به دست اورد‪ ،‬گفت‪ :‬نسبت به این‬ ‫فیلم بی مهری کردند اما خدا را شکر که در حوزه بین الملل بابت ان پاسخ‬ ‫درخور گرفتیم‪ .‬دوست داشتیم در داخل برای ما دست بزنند اما متاسفانه‬ ‫کانادایی ها و اسپانیایی ها بیشتر برایمان دست زدند‪ .‬این برای کشور ما‬ ‫تاسف اور است که گاهی مسئولیت در اختیار کسانی قرار می گیرد که‬ ‫از فرهنگ و سینما سر درنمی اورند و تشخیص درست ندارند‪ .‬مهم این‬ ‫است که می دانیم حق جای خود نشسته است و پاسخ درخور را خواهیم‬ ‫گرفت‪ .‬پروژه بی حاشیه ای که جو رفاقت در فرایند تولید ان حاکم باشد‪،‬‬ ‫محکوم به موفقیت است‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫شناسایی ژن های عامل مقابله با کووید ‪۱۹‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 23‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪529‬‬ ‫اخبار‬ ‫چطور تعداد گلبول های قرمز‬ ‫خون را افزایش دهیم؟‬ ‫گلبول های قرمز خون مســئول حمل و نقل اکسیژن به سراسر‬ ‫بدن هستند بنابراین حفظ انها در سطوح سالم ضروری به نظر می‬ ‫رسد‪ .‬مولکول اصلی گلبول های قرمز خون‪ ،‬هموگلوبین است‪ .‬در‬ ‫بزرگساالن بین ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬گلبول قرمز‬ ‫وجود دارد‪ .‬گلبولهای قرمز بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬روز زندگی می کنند‬ ‫و پس از ان مغز استخوان یک گروه دیگر از انها را تولید می کند‪.‬‬ ‫هر مولکول قرمز دارای ‪ ۴‬اتم اهن است که به مولکول های اکسیژن‬ ‫وصل می شوند‪ .‬مقدار طبیعی هموگلوبین در زنان‪ ۱۴‬گرم در دسی‬ ‫لیتر و در مردان ‪ ۱۵.۵‬گرم در دسی لیتر است‪ .‬این نکته را بدانید که‬ ‫کمبود تعداد گلبولهای قرمز خون‪ ،‬باعث کم خونی می شود‪ .‬کمبود‬ ‫اهن از شایعترین کم خونی های ناشی از کاهش تعداد گلبولهای‬ ‫قرمز خون است‪ .‬برای افزایش این تعداد‪ ،‬برخی از دستورهای غذایی‬ ‫و غیر غذایی را باید رعایت کنید‪:‬‬ ‫غذاهای غنی از اهن بخورید‪ :‬اهن سبب تولید گلبول های قرمز‬ ‫می شود‪ .‬غذاهای غنی از اهن عبارتند از حبوباتی از جمله عدس و‬ ‫لوبیا‪ ،‬سبزیجاتی مثل کلم و اسفناج‪ ،‬گوشت‪ ،‬اجیل هایی مثل الو‬ ‫خشک و کشمش‪ ،‬و زرده تخم مرغ‪.‬‬ ‫مس بیشتر مصرف کنید‪ :‬بزرگساالن نیاز به‪ ۸‬تا‪ ۱۸‬میلی گرم از‬ ‫این ماده معدنی در روز دارند‪ .‬زنان در طول مرحله باروری بیشتر از‬ ‫مردان به مس نیازمندند زیرا انها در طول قاعدگی این ماده معدنی‬ ‫را از دست می دهند‪ .‬مواد غذایی غنی از مس عبارتند از اجیل‪ ،‬لوبیا‪،‬‬ ‫گیالس‪ ،‬جگر‪ ،‬مرغ و شکالت‪.‬‬ ‫اسید فولیک بیشتر دریافت کنید‪ :‬ویتامین ب‪ ۹‬یا همان اسید‬ ‫فولیک در تولید گلبول های قرمز خون موثر است‪ .‬دقت کنید که‬ ‫کمبود اسید فولیک باعث نوعی کم خونی به نام انمی هم می شود‪.‬‬ ‫زنان در روز ‪ ۴۰۰‬میکروگرم اسید فولیک نیاز دارند‪ .‬این میزان در‬ ‫دوران بارداری به ‪ ۶۰۰‬میکروگرم می رســد‪ .‬اسید فولیک در دانه‬ ‫های کامل‪ ،‬سبزیجات تیره رنگ‪ ،‬لوبیا و اجیل یافت می شود‪.‬‬ ‫ویتامین ا دریافت کنید‪ :‬نام دیگر این ویتامین رتینول اســت‪.‬‬ ‫ویتامین ا یک ترکیب بسیار مهم برای توسعه گلبول های قرمز در‬ ‫مغز استخوان است‪ .‬غذاهای سرشار از ویتامین ا عبارتند از هویج‪،‬‬ ‫کدو سبز‪ ،‬سبزیجات تیره رنگ‪ ،‬فلفل شیرین‪ ،‬الو و هندوانه‪.‬‬ ‫مصرف ویتامین سی را افزایش دهید‪ :‬ویتامین سی نه تنها‬ ‫از سیستم ایمنی بدن حمایت و از بیمار یهای ویروسی زمستان‬ ‫جلوگیری می کند‪ ،‬بلکه توانایی بدن برای جذب اهن را تحریک‬ ‫کرده و تعداد گلبول های قرمز خون را افزایش می دهد‪ .‬مرکبات و‬ ‫توت فرنگی بیشترین میزان ویتامین سی در بین میوه ها را دارند‪.‬‬ ‫ویتامین ب‪ ۱۲‬را فراموش نکنید‪ :‬مقدار خوبی از ویتامین ب ‪۱۲‬‬ ‫باعث تولید گلبول های قرمز در مغز استخوان می شود و حضور انها‬ ‫را در خون افزایش می دهد‪ .‬گوشت گوساله‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬ماهی قزل‬ ‫اال و ساردین‪ ،‬محصوالت لبنی‪ ،‬سویا‪ ،‬جوانه گندم و قارچ سرشار از‬ ‫ویتامین ب‪ ۱۲‬هستند‪.‬‬ ‫ورزش کنید‪ :‬یک شــیوه زندگی بی نشاط و بی تحرک‪ ،‬نه تنها‬ ‫چاقتان کرده و گردش خون را ضعیف می کند‪ ،‬بلکه باعث کاهش‬ ‫تعداد گلبول های قرمز خون می شود‪ .‬دویدن و دوچرخه سواری‬ ‫برای تامین این گلبولها و افزایش اکسیژن بدن ضروری هستند‪.‬‬ ‫سیگار نکشید‪ :‬سیگار کشیدن یکی از بدترین عادت هایی است‬ ‫می توان انجام داد‪ ،‬به خصوص با توجه به اینکه نیکوتین و دیگر‬ ‫مواد شیمیایی موجود در سیگار اکسیژن خون را کاهش می دهند‬ ‫و جریان خون مناسب را مختل می کنند‪.‬‬ ‫حداقل سالی یکبار برای ازمایش خون مراجعه کنید‪ :‬با انجام‬ ‫تست خون نه تنها تعداد گلبول های قرمز بلکه سطح کلسترول‪،‬‬ ‫اهن‪ ،‬اوره‪ ،‬کراتینین‪ ،‬گلوکز و ‪ ...‬نیز اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫چطور در طول روز دچار کمبود‬ ‫انرژی نشویم؟‬ ‫اگرچه اســترس‪ ،‬مصرف برخی داروها‪ ،‬اختالالت خواب یا برخی‬ ‫بیماریها باعث می شوند شما در طول روز احساس خستگی مداوم‬ ‫داشته باشــید‪ ،‬اما در بیشتر موارد این خستگی مربوط به تغذیه ‬ ‫نامناسب و عادات غلط غذایی است‪ .‬خوشبختانه استفاده از مواد‬ ‫غذایی طبیعی انرژی زا این روند را می تواند معکوس کند‪ .‬با این‬ ‫ی کنید که این احساس خستگی دائمی‪ ،‬مزمن و‬ ‫حال اگر تصور م ‬ ‫بیش از حد است به پزشک مراجعه کنید‪.‬‬ ‫مخلوط اب و لیمو‪ :‬این نوشیدنی برای سلول ها به منظور تولید‬ ‫انرژی الزم است‪ .‬در واقع نوشیدن اب یکی از بهترین راه ها برای‬ ‫داشتن روزی پرانرژی است‪.‬‬ ‫ش های جدید نشان داده است که کمبود‬ ‫ویتامین سی‪ :‬پژوه ‬ ‫ویتامین سی باعث خستگی می شود‪ .‬این ویتامین برای سالمت‬ ‫غدد فوق کلیوی الزم است‪ .‬ویتامین سی همچنین از ابتال به عفونت ‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫ها پیشگیری کرده و باعث جذب بهتر اهن م ‬ ‫خشکبار‪ :‬بــادام‪ ،‬فندق و بادام زمینی سرشار از منیزیم هستند‪،‬‬ ‫عنصری که نقش کلیدی در تبدیل قند به انرژی دارد‪ .‬همچنین انها‬ ‫ی دارد و باعث‬ ‫سرشار از فیبر هستند‪ .‬فیبر قندخون را متعادل نگاه م ‬ ‫می شود دیرتر احساس گرسنگی کنید‪.‬‬ ‫شکالت تلخ‪ :‬خوردن شکالت تلخ پس از ناهار می تواند جایگزین‬ ‫یک دسر خوب باشد‪ .‬شکالت حاوی ماده ای به نام تئوبرومین است‬ ‫که نقشی مشابه کافئین در قهوه داشته و به بهبود وضعیت انرژی‬ ‫در شما کمک می کند‪.‬‬ ‫نان ســبوس دار‪ :‬کربوهیدرات ‪ ۶۰‬درصد انرژی مورد نیاز بدن‬ ‫شما را تامین می کند‪ .‬غالت سبوس دار حاوی کربوهیدرات های‬ ‫پیچیده و سرشار از ویتامین و مواد معدنی هستند‪ .‬خوردن غالت‬ ‫سبوس دار از افزایش ناگهانی قند خون در شما جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫محققان ‪ ۶۵‬ژن انسانی را شناسایی کردند که با ویروس ‪ ۲-SARS-CoV‬عامل بیماری کرونا مقابله می کنند‪ .‬بیان این ژن ها توسط نوعی پروتئین تحریک می شود که توسط سلول های میزبان الوده به‬ ‫ویروس ازاد می شوند و اینترفرون نام دارند‪ .‬اینترفرون ها عامل تحریک سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن در برابر ویروس ها هستند‪ .‬ژن های شناسایی شده عملکردهای مختلفی از جمله مهار توانایی‬ ‫ورود ویروس به سلول‪ ،‬سرکوب قابلیت تولید‪ RNA‬و جلوگیری از تجمع ویروس ها را بر عهده دارند‪ .‬به گفته محققان انستیتوی اکتشافات پزشکی سنفورد برنهام پربیس واقع در کالیفرنیای امریکا‪ ،‬برخی از‬ ‫این ژن ها بر ویروس های غیرمرتبط مانند ویروس انفلوانزای فصلی‪ HIV،‬و ویروس نیل غربی نیز اثرگذار هستند‪ .‬همچنین هشت مورد از این ژن ها قابلیت مهار دو نوع ویروس‪ ۱-SARS-CoV‬و‪SARS-‬‬ ‫‪ ۲-CoV‬را دارند‪ .‬گام بعدی محققان بهره گیری از نتایج این تحقیقات برای مقابله با جهش های مختلف ویروس ‪ ۲-SARS-CoV‬به منظور افزایش اثربخشی واکسن های موجود و روش های درمانی بالقوه‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬است‪.‬ویروس کرونا موسوم به «کووید ‪ »۱۹‬اواسط ماه دسامبر ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۲۴‬اذر ‪ )۱۳۹۸‬در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد‪.‬‬ ‫توصیه در پرهیز از افراط و تفریط در طب ایرانی؛‬ ‫عادت های غذایی که شما را از ابتالء به کرونا در امان می دارد!‬ ‫کارشــناس درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشــاره به تاثیر طب ایرانی در پیشگیری از ابتال‬ ‫به ویروس کرونا گفت‪ :‬این بیماری با رعایت اصول مراقبتی و بهداشــتی قابل کنترل و مهار اســت‪ .‬رامین‬ ‫نسیمی دوست اظهار کرد‪ :‬با توجه به ابتالی میلیونی مردم کشور به بیماری ناشی از ویروس کووید ‪ ۱۹‬در یک‬ ‫سال اخیر باید در زمان باقی مانده تا ساخت واکسن قطعی درمان این بیماری نسبت به مدیریت شرایط و‬ ‫اوضاع حاکم در جامعه اشرافیت داشت که در این باب به عقیده کارشناسان درمان استفاده مناسب و اصولی‬ ‫از طب ایرانی در راســتای پیشگیری از بیماری کرونا یکی از سهل الوصول ترین و موثرترین راه ها است‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به سرعت باالی انتشار ویروس کرونا گفت‪ :‬متاسفانه همانطور که بارها از طریق راه های مختلف به‬ ‫مردم اطالع رسانی شده است‪ ،‬این ویروس به فاصله زمانی خیلی ناچیز انتشار گسترده ای دارد که در ابتدا با‬ ‫عالئم ساده و شبیه به سرماخوردگی خفیف در بدن افراد ظاهر شده و به تدریج مشکالت تنفسی‪ ،‬کبدی‪،‬‬ ‫گوارشــی و حتی عصبی را برای فرد مبتال به دنبال دارد‪ .‬متخصص طب ایرانی با تاکید بر اهمیت کنترل‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬خاطرنشان کرد‪ :‬عدم پیشگیری از این بیماری می تواند عواقب بسیار سنگین ترین از حال‬ ‫حاضر هم داشته باشد که به تبع تمامی حوزه ها را درگیر می سازد که در این زمینه تالش برای مهار و کنترل‬ ‫ان باید همگانی و به صورت گسترده باشد که یکی از پیشنهادات در این زمینه استفاده مناسب از طب ایرانی‬ ‫در راستای پیشگیری از ابتالء به کرونا است‪ .‬به گفته نسیمی دوست حفظ اصول بهداشتی نخستین گام در‬ ‫راستای پیشگیری از ابتالء به کرونا است که در این رابطه می بایست شست وشوی مرتب دست ها‪ ،‬استفاده‬ ‫از ماسک بهداشتی‪ ،‬رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از حضور در ازدحام مورد توجه همه احاد جامعه‬ ‫باشد‪ .‬این کارشناس معتقد است استفاده از عطرهای خوشبو و بوییدنی های شادی بخش مانند بوی گالب‬ ‫و بهار نارنج‪ ،‬بوی گیاهان معطر مانند نعناع و ریحان‪ ،‬بوی مالیم میوه ها (پس از شستن کامل ان ها) مانند‬ ‫سیب‪ ،‬به‪ ،‬پوست پرتقال و نارنج‪ ،‬لیمو و خیار برای کاهش تنش محیط و حتی کاهش بار ویروس های معلق‬ ‫در هوا بسیار مفید است‪ .‬رئیس اداره طب سنتی و مکمل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل‬ ‫در این باره اظهار کرد‪ :‬استفاده از توصیه های طب ایرانی برای بهبود وضعیت سالمت جسمانی در ارگان های‬ ‫حیاتی بدن برای همه در این بازه زمانی که کشــور درگیر یک ویروس کشنده است‪ ،‬پیشنهاد می شود اما‬ ‫باید دقت داشت که این استفاده باید با حفظ تعادل و به دور از افراط یا تفریط باشد‪ .‬نسیمی دوست تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حفظ تهویه محیط کار یا زندگی یکی از نکات مهم است که متاسفانه همواره از مرکز توجه مردم به‬ ‫دور مانده که در این رابطه باید گفت که تنظیم تهویه محیط و روی اوردن به فعالیت های فیزیکی و ورزشی‬ ‫یکی از توصیه های مهم طب ایرانی برای پیشگیری از ابتالء به هرگونه بیماری عفونت ویروسی است که من‬ ‫به شخصه توصیه می کنم افرادی که می خواهند از ابتالء به کرونا در امان باشند در کنار سایر نکات مراقبتی‬ ‫و بهداشتی پرهیز از بی تحرکی را نیز در برنامه سالمت خود قرار دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پرهیز از مصرف مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬سیگار‪ ،‬قلیان و مشروبات الکلی نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت بوده‪ ،‬چرا که از مدت یک سال‬ ‫گذشته تا به امروز برخالف بسیاری از شایعات مشاهده کردیم که مصرف این موارد سبب تشدید ناراحتی های‬ ‫تنفســی و در نتیجه غالب گشتن کرونا بر فرد بوده است‪ .‬به گفته کارشناس درمان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان همواره به ویژه در هنگام همه گیری ها باید از سه رفتار اجتناب کرد تا نیروهای بدن به جای توجه به‬ ‫اماده باش دفاعی‪ ،‬زیاد به کارهای گوارش و دفع پسماندهای تغذیه گمارده و مشغول نشوند که این سه رفتار‬ ‫پرخوری‪ ،‬درهم خوری و سنگین خوری است‪.‬‬ ‫متخصص طب ایرانی گفت‪ :‬مصرف غذاهای سنگین و دیرهضم مانند ماکارونی‪ ،‬الزانیا‪ ،‬ساالد الویه‪ ،‬حلیم‪،‬‬ ‫کل ‬ه‏پاچه‪ ،‬غذاهای چرب و سرخ کردنی و غذاهای نفاخ باید در این دوره گسترش و همه گیری کرونا در بین‬ ‫خانواده ها به حداقل میزان خود برســد چرا که مصرف این غذاها به همراه شــیرین هایی همچون کلوچه و‬ ‫اصطالحاً شیرینی های خمیری درصد احتمال ابتالء به بیماری را در افراد افزایش می دهد‪ .‬نسیمی دوست بیان‬ ‫کرد‪ :‬در نقطه مقابل باید افراد با تحت کنترل داشتن سالیق غذایی خود استفاده بیشتر از غذاهای گوشتی (به‬ ‫خصوص گوشت قرمز) را به اعتدال رسانده و از انواع سبزیجات و حبوباتی مانند نخود و ماش بیشتر استفاده‬ ‫کنند که استفاده از ساالد هویج و سبزیجات با اب نارنج تازه و روغن زیتون همراه جوانه گندم یا ماش یا نخود‬ ‫یا شبدر‪ ،‬ساالد سیب خردشده و کشمش و مصرف زیتون پرورده در این خصوص می تواند انتخاب مناسبی‬ ‫برای افراد با رژیم های خاص غذایی باشد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬در پخت غذا از میزان متعادل ادویه مانند زنجبیل‪،‬‬ ‫اویشن‪ ،‬دارچین‪ ،‬زردچوبه و فلفل سیاه استفاده شده و مصرف متعادل سیر و پیاز پخته همراه غذا به خانواده ها‬ ‫توصیه می شود‪ .‬کارشناس درمان دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اهمیت باالی پرهیز از استفاده از‬ ‫تنقالت و غذاهای اماده با پخت سریع گفت‪ :‬از مصرف انواع فست فودها‪ ،‬تنقالت مصنوعی (چیپس‪ ،‬پفک‪،‬‬ ‫ژله‪ ،‬انواع سس ها‪ ،‬شکالت و‪ )...‬و انواع نوشیدنی های مصنوعی باید به جد پرهیز شود‪ .‬به گفته نسیمی دوست‬ ‫در صورت ابتالء به یبوســت استفاده از مواد غذایی ملین مانند انواع سوپ سبزیجات با الو و روغن زیتون‪،‬‬ ‫خاکشــیر با اب جوش (‪ ۲‬تا ‪ ۳‬قاشق غذاخوری خاکشیر بسته به فرد در یک لیوان اب جوش به مدت ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه خیسانده و ناشتا مصرف شود)‪ ،‬خیسانده انجیر و الو در اب و گالب‪ ،‬فالوده سیب (سیب پوست کنده‬ ‫رنده شده با گالب و زعفران یا دارچین)‪ ،‬ساالد کاهو و هویج با روغن زیتون و نارنج و دارچین توصیه می شود‪.‬‬ ‫سرطان هایشایعدرمردانایرانیکدامند؟‬ ‫متخصص پزشــکی اجتماعی گفت‪ :‬بــدون در نظر گرفتن نقش‬ ‫جنســیت در بروز برخی سرطان ها نظیر سرطان اندام های جنسی‬ ‫در مردان‪ ،‬چهار سرطان شایع در مردان ایرانی شامل سرطان معده‪،‬‬ ‫پرستات‪ ،‬روده بزرگ و ریه است‪ .‬مروری بر متون و منابع اطالعات‬ ‫پزشکی نشان می دهد که در اغلب ممالک دنیا از جمله ایران‪ ،‬فراوانی‬ ‫سرطان در مردان بیشتر از زنان است‪ .‬دکتر سیاوش مرادی افزود‪ :‬از‬ ‫مهم ترین دالیل ارائه شده در توجیه این واقعیت می توان به مواجهه‬ ‫بیشتر مردان با عوامل خطر وابسته به شیوه زندگی نظیر استعمال‬ ‫دخانیات‪ ،‬نوشیدن الکل یا مصرف غذاهای پرچرب و نیز مواجهه با‬ ‫عوامل خطر شــغلی اشاره کرد‪ .‬از طرف دیگر شواهد نشان می دهد‬ ‫بقای پس از ابتال به سرطان در مردان کمتر از زنان است‪.‬‬ ‫ضرورت غربالگری سرطان معده در گروه های پرخطر‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگرچه در چند دهه اخیر از فراوانی ســرطان معده در‬ ‫جهان کاسته شده است‪ ،‬اما این سرطان در شمال و شمال غرب ایران‬ ‫همچنان از فراوانی باالیی برخوردار اســت‪ .‬این متخصص پزشکی‬ ‫اجتماعی ادامه داد‪ :‬به عقیده صاحب نظران از مهمترین عوامل خطر‬ ‫سرطان معده در ایران‪ ،‬شیوع باالی عفونت «هلیکوباکتری پیلوری»‪،‬‬ ‫مصرف بیش از حد «نمک «در رژیم غذایی و «استعمال دخانیات»‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬با کنترل عوامل خطر فوق پیشگیری اولیه از رخداد‬ ‫بیماری اتفاق می افتد‪ .‬نظر به اینکه تشــخیص این سرطان در ‪۸۰‬‬ ‫درصد موارد در مراحل پیشرفته بیماری اتفاق می افتد‪ ،‬لزوم طراحی‬ ‫برنامه غربالگری برای افراد پرخطر ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫تغییر سبک زندگی عامل مهم خطر خطر سرطان پروستات‬ ‫مرادی با اشاره به اینکه سرطان پروستات رشد بطئی دارد و خیلی‬ ‫دیر عالمت دار می شود‪ ،‬افزود‪ :‬از طرف دیگر درمان سرطان پروستات‬ ‫پرعارضه اســت‪ .‬این ســرطان در ‪ ۶۵‬درصد موارد در مردان با سن‬ ‫باالی ‪ ۶۵‬ســال اتفاق می افتد و رخداد ان قبل از ‪ ۴۰‬سالگی بسیار‬ ‫نادر است‪ .‬سابقه رخداد سرطان پروستات در افراد نزدیک خانواده به‬ ‫خطر ابتال به این سرطان در مردان سالمند می افزاید‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪ ،‬رژیم غذایی حاوی‬ ‫گوشت قرمز‪ ،‬لبنیات پرچرب‪ ،‬چاقی و استعمال دخانیات از عوامل‬ ‫مهم خطر سرطان پرستات اعالم کرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه در حال‬ ‫حاضر این سرطان‪ ،‬دومین سرطان شایع در بین مردان ایرانی است‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در چند دهه گذشــته فراوانی سرطان پروستات در‬ ‫کشور بیشتر شــده که به عقیده صاحب نظران تشخیص زودرس‬ ‫بیماری ضمن غربالگری سهم قابل توجهی در این افزایش دارد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر مبتالیان به این بیماری در حال حاضر نسبت به گذشته‬ ‫زودتر تشخیص داده می شوند‪ ،‬اگرچه نباید از تغییر سبک زندگی به‬ ‫عنوان عامل مهم خطر سرطان پروستات در افزایش مبتالیان در دهه‬ ‫اخیر غافل بود‪ .‬مرادی گفت‪ :‬با توجه به خطرات جســمی و روانی‬ ‫غربالگری مردان سالمند در خصوص ابتال به سرطان پروستات‪ ،‬بهتر‬ ‫است غربالگری محدود به مردان باالی ‪ ۵۰‬سال با خطر متوسط ابتال‬ ‫به سرطان پرستات شــود که انتظار می رود حداقل ‪ ۱۰‬سال زنده‬ ‫بمانند‪ .‬در سنین پایین تر ارزیابی تشخیصی می بایست با توجه به‬ ‫سابقه خانوادگی ابتال به سرطان پروستات طراحی و اجرا شود‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬سالگی مناسب ترین سن شروع غربالگری‬ ‫سرطان روده بزرگ‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ســرطان روده بــزرگ در ‪ ۹۰‬درصد موارد در افراد‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬ســال اتفاق می افتد و در افراد جوان تر می تواند ناشی از‬ ‫بیماری های التهابی روده یا بیماری های ژنتیکی باشــد‪ .‬مرادی‪ ،‬از‬ ‫عوامل خطر ابتال به ســرطان روده بزرگ بــه چاقی یا اضافه وزن‪،‬‬ ‫فعالیت جسمی ناکافی‪ ،‬رژیم غذایی حاوی گوشت قرمز یا فراوری‬ ‫شده‪ ،‬استعمال دخانیات‪ ،‬مصرف الکل به میزان زیاد‪ ،‬سن باال‪ ،‬سابقه‬ ‫فردی ابتال به توده های خوش خیم روده ای (پولیپ ها) و نیز سابقه‬ ‫خانوادگی ابتال به ســرطان روده بزرگ‪ ،‬برخی بیماری های ژنتیکی‬ ‫نظیر پولیپوز ادنوماتوز و دیابت نوع ‪ ۲‬اشاره کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بهترین‬ ‫اقدام پیشگیری از سرطان روده بزرگ‪ ،‬شرکت در برنامه های منظم‬ ‫غربالگری است‪ .‬غربالگری اغلب توده های خوش خیم روده ای را که‬ ‫ممکن است در نهایت مسیر بدخیمی را طی کند‪ ،‬به صورت زودرس‬ ‫کشف می کند‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪،‬‬ ‫مناسب ترین سن شروع غربالگری را ‪ ۴۵‬سالگی اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫برنامه غربالگری را می توان تا سن ‪ ۷۵‬سالگی به طور منظم ادامه داد‪.‬‬ ‫بعد از ‪ ۷۵‬سالگی بسته به ترجیح هر فرد‪ ،‬امید به زندگی‪ ،‬سالمت‬ ‫کلی و نتایج غربالگری های پیشین‪ ،‬می توان در خصوص تداوم یا عدم‬ ‫تداوم غربالگری تصمیم گیری کرد‪ .‬همچنین انجام غربالگری پس از‬ ‫‪ ۸۵‬سالگی ضرورتی ندارد‪ .‬مرادی افزود‪ :‬برای غربالگری سرطان روده‬ ‫بزرگ هم می توان از ازمایش مدفوع استفاده کرد و هم از شیوه های‬ ‫اندوســکوپی بهره برد‪ .‬ازمایش مدفوع سالیانه از نظر خون مخفی‬ ‫یا تســت ‪ DNA‬مدفوع هر سه ســال از جمله شیوه های متداول‬ ‫غربالگری است‪ .‬از مهمترین شیوه های اندوسکوپی نیز می توان به‬ ‫کولونوسکوپی هر ‪ ۱۰‬سال‪ ،‬سیگموئیدوسکوپی منعطف هر ‪ ۵‬سال و‬ ‫نیز کولونوگرافی مبتنی بر سی تی اسکن هر ‪ ۵‬سال اشاره کرد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬افراد با سابقه فردی یا خانوادگی ابتال به سرطان روده بزرگ‬ ‫الزم است قبل از ‪ ۴۵‬سالگی‪ ،‬با تکرار بیشتر ازمون های تشخیصی و‬ ‫نیز با استفاده از ازمون های تخصصی تر مورد غربالگری قرار گیرند‪.‬‬ ‫دخانیات عامل ‪ ۸۰‬درصد موارد سرطان ریه‬ ‫مرادی‪ ،‬استعمال دخانیات را عامل ‪ ۸۰‬درصد موارد سرطان ریه اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬همچنین مرگ ناشی از سرطان ریه در ‪ ۸۰‬درصد موارد‬ ‫براثر استعمال دخانیات اتفاق می افتد‪ .‬وی افزود‪ :‬استعمال دخانیات‬ ‫بــه مدت طوالنی و با تعداد باال در روز با خطر بیشــتر ابتال همراه‬ ‫اســت‪ .‬گاز رادیواکتیو رادون که از خاک و صخره ها ساطع می شود‬ ‫شایعترین علت ســرطان ریه در افراد غیرسیگاری است‪ .‬همچنین‬ ‫مواجهه شغلی با ازبست به خصوص در معادن و مشاغل عایق کاری‬ ‫با خطر ســرطان ریه و مزوتلیوم پرده جنب همراه است‪ .‬ارسنیک‬ ‫موجود در اب اشامیدنی‪ ،‬رادیوتراپی ریه‪ ،‬گازهای خروجی از اگزوز‬ ‫موتورهای دیزلی‪ ،‬الودگی هوا و عوامل ژنتیکی از دیگر عوامل خطر‬ ‫سرطان ریه بحساب می ایند‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬سرطان ریه در مردان‪،‬‬ ‫اگرچه اغلب قابل پیشگیری نیست‪ ،‬اما با پرهیز از استعمال دخانیات‬ ‫و نیز خودداری از حضور در اماکن الوده به دود ســیگار می توان تا‬ ‫حدی از ابتال به ان خودداری کرد‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مازندران افزود‪ :‬برای افراد سیگاری یا دارای سابقه استعمال‬ ‫دخانیات با ســن ‪ ۵۵‬تا ‪ ۷۴‬سال و وضعیت مناسب سالمتی انجام‬ ‫غربالگری با سی تی اسکن با دوز پایین توصیه می شود‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫اســت موثرترین اقدام پیشگیری از سرطان ریه‪ ،‬ترک سیگار است‪.‬‬ ‫وی از مهم ترین مداخالت پیشگیرانه از سرطان در مردان می توان به‬ ‫شرکت افراد پرخطر در برنامه های غربالگری به ویژه برای تشخیص‬ ‫زودرس ســرطان روده بزرگ و ریه‪ ،‬تحرک جسمی کافی‪ ،‬مصرف‬ ‫کمتر غذاهای حاوی چربی های اشباع شده و الکل‪ ،‬استفاده منظم از‬ ‫سبزیجات و میوه جات تازه‪ ،‬وزن مناسب‪ ،‬محافظت از پوست در برابر‬ ‫تابش مســتقیم افتاب و ترک استعمال دخانیات و یا دوری گزینی‬ ‫از افراد ســیگاری اشاره کرد‪ .‬مرادی ادامه داد‪ :‬از عالئم مهم سرطان‬ ‫که اغلب توسط مردان نادیده انگاشته می شوند می توان به خون در‬ ‫مدفوع (از عالئم مهم سرطان روده بزرگ)‪ ،‬مشکل دفع ادرار یا تکرر‬ ‫ادرار (از عالئم مهم سرطان پروستات)‪ ،‬توده یا تورم بیضه‪ ،‬زخم مقاوم‬ ‫به درمان الت تناســلی‪ ،‬خون در ادرار (از عالئم مهم ســرطان های‬ ‫سیستم ادراری و نیز سرطان های متاستاتیک مثال با منشاء کبدی)‪،‬‬ ‫مشکل در بلع (از عالئم سرطان ناحیه حلق و مری)‪ ،‬زخم های دهانی‬ ‫مقاوم به درمان‪ ،‬ســرفه مزمن (از عالئم مهم سرطان ریه و حلق)‪،‬‬ ‫درد معده و تهوع (از عالئم مهم سرطان های با منشاء گوارشی و یا‬ ‫متاستاتیک از سایر ارگان های بدن)‪ ،‬تغییرات مزمن و مقاوم به درمان‬ ‫پوستی و نیز خستگی و کاهش وزن غیرقابل توجیه به عنوان عالئم‬ ‫غیر اختصاصی بسیاری از سرطان ها اشاره کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫غالمحســین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در مورد خاموشــی های اخیر که رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور ورود داده اند‪ ،‬چه‬ ‫بررسی هایی انجام شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با بروز این مشکل ریاست قوه قضائیه به نهادهای نظارتی دستورات الزم را دادند‪ ،‬هم بازرسی و هم دادستانی گزارش اولیه خودشان را ارائه دادند‬ ‫اما نهایی نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬در این گزارش اولیه اشاره شده به محورهایی که باعث خاموشی های مکرر شده است‪ ،‬مانند اینکه تکالیفی در خصوص احداث نیروگاه برای دولت پیش بینی شده‬ ‫است اما بررسی ها حکایت دارد که به طور کامل انجام نشده است‪ .‬سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد‪ :‬همچنین پیش بینی شده بود که با خشکسالی مواجه بودیم و این موضوع قابل پیش بینی‬ ‫بود و می شود که تدارک الزم برای جایگزینی انجام شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اورهال و تعمیر نیروگاه ها‪ ،‬مصارف خانگی و موضوعات دیگر هم بررسی شده است که باید گزارش تکمیل و اعالم شود‪.‬‬ ‫اسماعیلی افزود‪ :‬اینکه چقدر مشکالت عمدی بوده و چقدر قصور و تقصیر است باید بررسی شود که در ادامه سازمان بازرسی ورود می کند و موضوع را تا نتیجه نهایی پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫معاونساماندهیامورجوانان‪:‬‬ ‫«عدم تعهد و تقسیم دارایی » از علل گرایش به ازدواج های نامتعارف‬ ‫ِ‬ ‫سرنوشت فرزندان حاصل از ازدواج سفید گفت‪ :‬یکی از‬ ‫معاون ساماندهی امور جوانان با ابراز ابراز نگرانی از‬ ‫اسیب هایی که وجود دارد‪ ،‬سرنوشت فرزندان ناشی از این نوع روابط است که ناخوداگاه هم ممکن است به‬ ‫وجود بیاید‪ .‬این کودکان چه سرنوشتی خواهند داشت؟ انها باالخره قرار است در اینده در مدرسه ثبت نام‬ ‫شوند و شناسنامه می خواهند‪ ،‬در حالی که ثبت رسمی نشده اند‪« .‬محمد مهدی تندگویان» معاون ساماندهی‬ ‫امور جوانان در واکنش به قبح شکنی رابطه با افراد متاهل در جامعه امروزی و علت این نوع ارتباطات بیان‬ ‫کرد‪ :‬این موضوع به هر حال یک ناهنجاری فرهنگی بوده و حتما کار نادرست و اشتباهی است‪ .‬اصل موضوع‬ ‫و ان چیزی که مورد نیاز ما در کشور است‪ ،‬حضور مددکاران اجتماعی برای خانواده های ایرانی است‪ .‬بعد از‬ ‫کرونا چالش های روانی که برای مردم ایجاد شد‪ ،‬صد برابر بیشتر از اسیب های جسمی است‪ .‬به تعبیر دیگر‬ ‫اگر امار فوتی های کرونا بیش از ‪ ۱۰۰‬نفر در روز باشــند‪ ،‬در مقابل ‪ ۱۰۰‬برابر ان افرادی را داریم که دچار‬ ‫مشکالت روحی روانی شده اند‪ ،‬در حالی که هیچ کسی هم برای این موضوع فکری نمی کند‪.‬‬ ‫روش های درست تاب اوری در روابط جنسی باید به زوجین اموزش بدهد‬ ‫وی افزود‪ :‬متاســفان ه تاب اوری خانواده های ایرانی به شدت کاهش پیدا کرده است‪ ،‬زیرا در کنار مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬قرنطینه هم روی انها تاثیر گذاشته است‪ ،‬از این رو مشاوره و مددکاری اجتماعی یا خانوادگی‬ ‫می تواند به نوعی به این مسئله کمک کند‪ .‬بهتر است هر خانواده ایرانی یک مشاور داشته باشد تا در زمان‬ ‫ناهنجاری ها به انها کمک کند‪ .‬مشاور باید از پیش اخالق و رفتار همسران را پایش کند و روش های درست‬ ‫تاب اوری در روابط جنســی و اخالقی را به انها اموزش بدهد‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد‪ ۹۰ ،‬درصد مشــکالت‬ ‫حل خواهد شــد‪ .‬معاون ساماندهی امور جوانان در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا شخص متاهل‬ ‫به ارتباط با افراد دیگری جز همســر خود سوق پیدا می کند؟ گفت‪ :‬این مشکل به دلیل عدم توجه ما به‬ ‫موضوعات روانی و مهارت های زندگی است‪ ،‬زیرا مهارت کافی در زوجین وجود ندارد و زوجین پاسخگوی‬ ‫درخواست ها و نیازهای همدیگر نیستند‪ .‬البته که همه مشکالت مادی نیست و مسائل زوجین عمدتا روحی‬ ‫است‪ .‬عدم توجه مناسب زوجین به خواسته های یکدیگر و عدم رفع نیازهای معنوی‪ ،‬درگیر نگاه های سنتی‬ ‫و مردساالرانه بودن و ‪ ...‬روی برقراری این نوع رابطه ها تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫«تعهدناپذیری» و «عدم به اشتراک گذاشتن دارایی « علت ازدواج سفید است نه مشکل مالی‬ ‫تندگویان درباره اخرین امار ازدواج ســفید در کشور گفت‪ :‬علت ازدواج سفید‪ ،‬مسائل فرهنگی و اخالقی‬ ‫اســت‪ .‬کسی که ازدواج ســفید می کند‪ ،‬گرفتاری مالی ندارد یعنی هر دو طرف صاحب درامد هستند و‬ ‫می گویند ما حاضر نیســتیم درامد یاد دارایی های مان را به طور رسمی با کسی تقسیم کنیم و این یک‬ ‫تغییر نگرش فرهنگی در کشور ماست‪ .‬در ازدواج سفید هر دو طرف معتقدند چه لزومی دارد ما روی کاغذ‬ ‫خودمان را واگذار یا متعهد به شخص دیگری کنیم و همین طوری در کنار هم زندگی خواهیم کرد‪ .‬این‬ ‫اتفاق یک اسیب بسیار جدی است؛ عدم تعهدپذیری‪ ،‬عدم به اشتراک گذاشتن‪ ،‬ترس از ثبت شدن در یک‬ ‫رویداد بلندمدت از عوامل ازدواج ســفید بوده که کامال یک مسئله فرهنگی است‪ .‬معاون ساماندهی امور‬ ‫جوانان تاکید کرد‪ :‬افرادی که ازدواج سفید می کنند بحث مالی و اقتصادی ندارند‪ ،‬زیرا انها همه امکانات‬ ‫دارند و فقط حاضر نیستند متعهد شوند‪.‬‬ ‫فرزندان حاصل از ازدواج سفید چه سرنوشتی خواهند داشت؟‬ ‫معاون ساماندهی امور جوانان با این شرایط به حضور فرزندان ناشی از ازدواج سفید گفت‪ :‬یکی از اسیب هایی‬ ‫که وجود دارد‪ ،‬سرنوشت فرزندان ناشی از این نوع روابط است که ناخوداگاه هم ممکن است به وجود بیاید‪.‬‬ ‫این کودکان چه سرنوشــتی خواهند داشــت؟ این کودکان باالخره قرار است در اینده در مدرسه ثبت نام‬ ‫شوند و شناسنامه می خواهند‪ ،‬در حالی که ثبت رسمی نشده اند‪ .‬در اینده اگر چنین مشکلی باشد با فاجعه‬ ‫مواجه می شویم‪ .‬به همین خاطر اگر جوانان به دفاتر مشاوره مراجعه کنند و همه تبعات رابطه های ازدواج‬ ‫سفید به انها گفته شود‪ ،‬نسبت به ان چیزی که فکر می کنند‪ ،‬درست انتخاب کرده اند‪ ،‬روشن خواهند شد‪.‬‬ ‫تندگویان با تاکید بر اینکه باید مشاوران در مناطق مختلف حضور پیدا کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر برخی از مناطق‬ ‫امکانات ندارد‪ ،‬باید به انجا مشــاور اعزام می کنیم‪ .‬در نهایت‪ ،‬باید همه دستگاه ها کنار هم باشند و بحث‬ ‫مشــاوره را توسعه دهند‪ .‬معاون ســاماندهی امور جوانان درباره رابطه های ساندویچی که اصطالحا برای‬ ‫تعدد رابطه های جنسی عنوان می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این واژه ها را قبول ندارم‪ ،‬اما باالخره اتفاقاتی در اجتماع رخ‬ ‫داده است و ما باید فکری برای این موضوع کنیم‪ .‬یکی از توصیه هایی که داریم اجباری شدن استفاده از‬ ‫مشاوره است ‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه از انجا که زیرساخت های انجام مشاوره اکنون در سطح روستاها و همه‬ ‫شهرســتان ها وجود ندارند‪ ،‬نمی توان ان را اجباری کرد و همین خودش یک سد برای ازدواج خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم این ساختار را فراهم کنیم و هم مسکنی برای زوجین در نظر گرفته شود‪ ،‬مطمئنم ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد بحث هایی که به ان اسیب های ازدواج سفید گفته می شود‪ ،‬کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫رسیدگی به امور جوانان به یک وزارتخانه نیاز دارد‬ ‫وی دربــاره اقداماتی که دولت اینده باید برای بهبود اوضاع جوانان در دســتور کار خود قرار دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حوزه امور جوانان ما یک ایراد و ابهام اساســی رو به رو هستیم که از ابتدای دولت دوازدهم نیز مطرح‬ ‫بود‪ ،‬این مشــکل جایگاه فعلی معاونت جوانان اســت‪ .‬در خواست ما تفکیک و تبدیل این سازمان به یک‬ ‫سازمان مستقل تحت عنوان معاونت جوانان ریاست جمهوری بود یا حتی من فکر می کنم حوزه جوانان‬ ‫برای تبدیل شدن به یک وزارتخانه هم جای کار دارد‪ .‬تندگویان بیان کرد‪ :‬از نظر حجم کار‪ ،‬مطالبات و‬ ‫مشکالتی که در این حوزه داریم‪ ،‬جایگاه فعلی ما واقعا نمی تواند پاسخگو باشد‪ .‬البته درخواست دولت این‬ ‫بود که این اتفاق بیفتد اما مجلس نپذیرفت‪ .‬امیدوارم اگر در دولت اینده شرایط فراهم شد به بحث جایگاه‬ ‫معاونت جوانان توجه شود‪ .‬معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد‪ :‬اگر موضوع جایگاه فعلی حل نشد‪،‬‬ ‫باید یک تغییر نگرش اساسی در مورد وظایف و مقررات این جایگاه به وجود بیاید‪ .‬جایگاه فعلی یک نوع‬ ‫جایگاه سیاست گذاری و نظارتی است و هیچ نوع خروجی اجرایی که مدنظر جوانان کشور باشد‪ ،‬ندارد مثل‬ ‫بحث هایی مثل اشتغال و مسکن که مرتبط با جوانان می شود‪ ،‬اما خروجی عملیاتی ندارد‪ ،‬زیرا نه اعتبارات‬ ‫معاونت در اختیار این جایگاه است و نه از نظر اجرایی اختیاراتی به این جایگاه داده اند‪ .‬بنابراین مشخص‬ ‫اســت که خروجی ان چیزی نمی شود که جوانان کشــور از معاونت جوانان انتظار دارند‪ .‬وی افزود‪۳۳ :‬‬ ‫دستگاه عضو ستاد ساماندهی امور جوانان هستند‪ .‬این ‪ ۳۳‬دستگاه هر کدام اعتبارات مستقلی می گیرند‬ ‫ولی هیچ کدام از نظر اعتباری به معاونت جوانان پاسخگو نبوده و هر کدام در وزارتخانه های دیگر مشغول‬ ‫هســتند و اعتبارات جداگانه ای می گیرند‪ .‬ما نمی توانیم در فصل اعتبارات ان ها ورود کنیم‪ ،‬یا اگر نظارت‬ ‫کنیم و گزارش عملکر ان ها مناســب نباشد متاسفانه اختیاری برای برخورد جهت جلوگیری از هدررفت‬ ‫منابع و اعتبارات نداریم‪ .‬معاون ساماندهی امور جوانان بیان با اشاره به فعالیت های این معاونت در بخش ‬ ‫تشکل ها و دفاتر مشاوره ای حوزه ازدواج گفت‪ :‬اگرچه در این سال ها اقداماتی انجام شده ولی وقتی بحث‬ ‫اصلی ازدواج؛ اشــتغال و مسکن است‪ ،‬عمال با این همه کار فرهنگ ســازی و مشاوره ای که ما می دهیم‬ ‫نمی توان انچه که مورد نظر جوانان کشور است را محقق کرد‪ ،‬زیرا مشکل اساسی در جای دیگر است و از‬ ‫اختیارات این معاونت هم خارج است‪.‬‬ ‫حجم مطالبات جوانان در حال انبوه شدن است‬ ‫تندگویان گفت‪ :‬ما همه مشــکالت ســاختاری و اجرایی را مطرح کردیم و حتی چشم انداز و پیشنهادات‬ ‫خودمان را در زمینه سیاســتگذاری ها و نظام بهبود مدیریت به سازمان اداری و استخدامی‪ ،‬شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی و نهادهایی که باید در تغییرات این جایگاه تصمیم بگیرند‪ ،‬ارائه کرده ایم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫احصا مشــکالت جوانان بیان کرد‪ :‬در حوزه جوانان ‪ ۳۰،۴۰‬چالش مشــخص داریم که همه اینها را احصا‬ ‫کردیم و به همه نهادها هم گفته ایم و تا وقتی به سمت برطرف کردن این چالش ها نرویم‪ ،‬حجم مطالبات‬ ‫جونا در حال انبوه شدن است‪.‬‬ ‫«اشتغال ایمن» نیاز و دغدغه جوانان است‬ ‫ِ‬ ‫معاون ساماندهی امور جوانان گفت‪ :‬جوان خودش تولید ثروت می کند و اگر اشتغال ایمنی داشته باشد و‬ ‫بداند تا پایان عمر شغلی دارد که هیچ وقت با ان برخوردی نمی شود‪ ،‬خودش می تواند ثروت تولید کند‪.‬‬ ‫تندگویان ادامه داد‪ :‬اگر ما بتوانیم مسکن را از یک کاالی سرمایه ای خارج کرده و برای ان یک قیمت واقعی‬ ‫در نظر بگیریم‪ ،‬بسیاری از مشکالت جوانان حل خواهد شد‪ .‬ما نباید در حوزه مسکن طرح های خیالی مانند‬ ‫مســکن رایگان ارائه دهیم و فقط کافیست قیمت مسکن را واقعی کنیم و اگر جوان شغلی خوب داشته‬ ‫باشد خودش می تواند مسکن را تامین کند‪ .‬اینها موضوعات اصلی حوزه جوانان است که ما در این سال ها‬ ‫درگیر ان بودیم اما متاسفانه جایگاه ما فقط سیاست گذاری است‪ .‬تندگویان درباره همکاری این معاونت با‬ ‫دولت بعدی خاطرنشان کرد‪ :‬ما در این سازمان یکسری کارها را انجام دادیم اما ممکن است یک چرخش‬ ‫ایجاد شــود و خیلی از این کارها یا نادیده گرفته شــده یا از صفر شروع شوند‪ .‬ما امادگی داریم تجربیان‬ ‫خود را با هر کسی که قرار است در دولت بعدی وزارت جوانان را به عهده بگیرد یا شخصی که قرار است‬ ‫در ساماندهی امور جوانان فعالیت کند‪ ،‬منتقل کنیم‪ .‬وی در این باره گفت‪ :‬همچنین می توانیم یک سند‬ ‫مکتوب در اختیار ان ها قرار بدهیم تا چالش ها و راه حل ها را بدانند‪ .‬ما در این زمینه هیچ کوتاهی نخواهیم‬ ‫کرد زیرا واقعا می خواهیم کمک کنیم‪ ،‬هر دولتی که بیاید باالخره دولت ماست و فرقی نمی کند زیرا همه‬ ‫ما در یک کشور زندگی می کنیم‪.‬‬ ‫فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران‪:‬‬ ‫شرایطکروناییتهرانتا‪ ۲‬هفتهایندهبهبودنمی یابد‬ ‫فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران با اشاره به روند افزایشی کرونا‬ ‫در استان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین پیش بینی می کنم تا انتهای هفته‬ ‫بازهم شــاهد افزایش رشد اماری در شاخص های بستری و مراجعه‬ ‫سرپایی باشیم‪ .‬دکتر علیرضا زالی با اشاره به اینکه اخرین امارها نشان‬ ‫می دهد که با فرایند رو به رشد در شاخص های کرونا مواجه هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شاخص مراجعه سرپایی و بستری بیماران کرونایی افزایشی بوده‬ ‫اســت؛ اما شاخص مرگ و میر تهران هنوز چندان متناسب با میزان‬ ‫مراجعه سرپایی افزیش نداشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬این موضوع می تواند به‬ ‫علت تاثیر تاخیر در امار مرگ و میر نسبت به امار بستری و مراجعه‬ ‫سرپایی باشد و یا اینکه شاید در خیز پنجم کرونا چون سوش دلتا غالب‬ ‫است‪ ،‬فقط سرایت پذیری افزایش یافته باشد‪ .‬زیرا برخی منابع علمی‬ ‫می گویند ممکن است است ویروس منجر به افزایش مرگ و میر نشود‬ ‫و تنها مبتالیان را افزایش دهد‪ .‬وی درباره پیشبینی از شرایط کرونا در‬ ‫تهران طی روزهای اتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قطعا شرایط تهران طی دو هفته‬ ‫اتی رو به بهبود نمی رود که به امار کفه ای برسیم ‪ .‬پیش بینی می کنم‬ ‫تا انتهای هفته بازهم افزایش رشــد اماری در شاخص های بستری و‬ ‫هفت بنای تهران ملی شدند‬ ‫تاریخی وزارتخانه‬ ‫در جلسه کمیته ثبت ملی اثار‬ ‫ِ‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬هفت پرونده تهیه شــده توسط‬ ‫داوطلب تهیه پرونده های اثار تاریخی‬ ‫یک گرو ِه‬ ‫ِ‬ ‫و معاصر تهران ثبت ملی شدند و چهار پرونده اثار‬ ‫تاریخی نیز در فهرست بناهای واجد ارزش ُمهر‬ ‫تایید خوردند‪ .‬امیرحسین راد‪ ،‬معمار و پژوهشگر‬ ‫معماری با اشاره به تخریب های ادامه دار بناهای‬ ‫بــاارزش معماری معاصر در شــهر تهران گفت‪:‬‬ ‫از حدود یک ســال پیش گروهی از داوطلبان با‬ ‫همراهی استادان معماری و میراث فرهنگی شکل‬ ‫گرفت تا توجه بیشــتری به این بناها شود‪ .‬یکی‬ ‫از اقدامات ایــن گرو ِه داوطلب همکاری با وزارت‬ ‫میراث فرهنگی برای تهیه پرونده های ثبتی برای‬ ‫بناهــای واجد ارزش معمــاری معاصر در تهران‬ ‫اســت‪ .‬او که یکی از اعضای گروه داوطلب برای‬ ‫تهیه پرونده های ثبت ملی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به طور‬ ‫کلی ما ‪ ۱۸‬پرونده تهیه کردیم که دو جلسه ثبت‬ ‫نیز برای ان ها برگزار شــده است‪ .‬در جلسه اول‬ ‫مراجعه سرپایی خواهیم داشت و هفته اینده در مورد شاخص مرگ‬ ‫و میر قدرت اظهار نظر و تحلیل بیشتری خواهیم داشت‪ .‬ولی تاکنون‬ ‫عمده ترین افزایش ها در شــاخص مراجعین سرپایی و در وهله دوم‬ ‫بستری بخش عادی و سپس بستری بخش ویژه رخ داده است‪ .‬زالی‬ ‫با اشاره به در پیش بودن مناسبت هایی همچون عید قربان و غدیر و‬ ‫احتمال افزایش مهمانی ها و دورهمی ها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬توصیه های این‬ ‫چنینی از سوی ستاد ملی ابالغ خواهد شد اما ما در ستاد استانی مقابله‬ ‫با کرونا نیز نظرات خود را اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫چهار پرونده تهیه شده توسط گروه داوطلب ثبت‬ ‫ملی شد و در جلســه ‪ ۲۱‬تیر نیز از مجموع ‪۱۱‬‬ ‫پرونده ای که ارائه کردیم‪ ،‬هفت پرونده ثبت ملی‬ ‫شد و چهار بنای دیگر واجد ارزش شناخته شد‪.‬‬ ‫این پژوهشگر معماری معاصر شهر تهران درباره‬ ‫بناهای ثبت ملی شــده توضیح داد‪ :‬سینما اسیا‬ ‫اثر هوشنگ ســیحون‪ ،‬خانه ای در بلوار کشاورز‬ ‫اثر پل ابــکار‪ ،‬خانه خیابان ســی تیر در تقاطع‬ ‫صالح اثر اوژن افتاندیلیانس‪ ،‬ساختمان صندوق‬ ‫کاوه در میدان توپخانه‪ ،‬خانه بتهوون در خیابان‬ ‫میرزای شیرازی‪ ،‬دبستان گیو از مدارس شاخص‬ ‫زرتشتی ها و مسجد الغدیر اثر جهانگیر مظلوم که‬ ‫توسط این گروه داوطلب تهیه و تدوین شده‪ ،‬در‬ ‫این کمیته تاییدیه ثبت ملی را گرفتند‪ .‬راد تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در این جلسه خانه و مطلب دکتر انتخابی به‬ ‫نام خانه نگار ‪ ۱۴‬اثر گروه معماری نظام عامری‪،‬‬ ‫کمونه و خســروی‪ ،‬خانه منســوب بــه خانواده‬ ‫ســارواریان و کودکستان ســارواریان (نخستین‬ ‫کودکســتان ایران) و همچنین خانه نهاوندی اثر‬ ‫داریوش بوربــور به عنوان بناهــای واجد ارزش‬ ‫شناخته شدند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه‪ :‬پیگیر علت قطع برق هستیم‬ ‫چهارشنبه‪ 23‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪529‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫با توجه به عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی‬ ‫در سطح شهر؛‬ ‫تهران از وضعیت «قرمز»‬ ‫خارج شده!‬ ‫چهره پایتخت و به طور کلی وضعیت قابل مشاهده از استان‬ ‫تهران به گونه ای است که نشان می دهد این استان از وضعیت‬ ‫«قرمز» کرونایی خارج شــده است‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬روز است که‬ ‫کشور وارد پیک پنجم کرونا شــده و ویروس غالب هم ان‬ ‫طور که مقامات بهداشــتی و مسئوالن ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا عنوان می کنند‪« ،‬دلتا» است‪ .‬طبق هشدارهای مکرر‬ ‫متخصصین عفونی‪ ،‬نوع دلتا به مراتب خطرناک تر اســت‬ ‫ویروس های قبلی است که گرفتار انها شده بودیم‪ ،‬به طوری‬ ‫که محمدرضا صالحی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا با عنوان این مطلب که درگیری ریه در بیمار مبتال‬ ‫بــه ویروس دلتا زودتر اتفاق می افتــد‪ ،‬به درگیری اطفال و‬ ‫نوجوانان به این ویروس اشاره کرد و افزود‪ :‬واریانت دلتا نسبت‬ ‫بــه جهش های قبلی ویروس‪ ،‬اطفال و نوجوانان را بیشــتر‬ ‫مبتال می کند‪ .‬وی بر ضرورت در خانه ماندن و رعایت بیش‬ ‫از پیش دستورالعمل های بهداشتی و پروتکل ها تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬میزان مرگ و میر ناشــی از ابتال به این نوع ویروس‬ ‫هم نسبت به جهش های قبلی بیشتر است‪ .‬این متخصص‬ ‫بیماری های عفونی افزود‪ :‬به طور کلی دلتا در تمامی زمینه ها‬ ‫و موارد‪ ،‬خطرناک تر از جهش های قبلی ویروس کرونا است‬ ‫و باید خیلی بیشتر مراقب باشیم‪ .‬در شرایطی که ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا تصمیم گرفته است ساعت کار ادارات دولتی را‬ ‫کاهش داده و روزهای پنج شنبه را تا پایان مرداد ‪ ۱۴۰۰‬برای‬ ‫ادارات و بانک ها تعطیل اعالم کند‪ ،‬اما با گشت و گذر در شهر‬ ‫تهران و البته شهرستان های تهران‪ ،‬هیچ اثاری از مصوبات و‬ ‫دستورالعمل هایستادملیمقابلهباکرونارانمی بینیم‪.‬تمامی‬ ‫مشاغل گروه های ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ،۴‬باز هستند و به کسب و کار خود‬ ‫مشغولند‪ .‬انگار نه انگار که تهران در وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫قرار دارد‪ .‬به گفته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا‪ ،‬میزان استفاده از ماسک به ‪ ۳۵‬درصد رسیده و ‪۶۵‬‬ ‫درصد از ماسک استفاده نمی کنند‪ .‬همچنان میزان رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی نیز به کمتر از ‪ ۶۵‬درصد رسیده و اگر‬ ‫این میزان به باالی ‪ ۸۵‬درصد نرسد‪ ،‬شرایط بحرانی تر خواهد‬ ‫شد‪ .‬انچه را از چهره پایتخت می توان مشاهده و تصور کرد‪،‬‬ ‫ایناستکه تهراندیگر قرمزنیست!!نادر توکلی معاوندرمان‬ ‫ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران‪ ،‬درباره وضعیت رعایت‬ ‫پروتکل ها در تهران‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه هنوز تهران ارایش شهر‬ ‫قرمز را به خود نگرفته است‪ .‬در حال حاضر در تهران میزان‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی حدود ‪ ۷۰‬درصد است‪ .‬البته‬ ‫ساعت کار ادارات کاهش یافته که مقداری کمک می کند‪،‬‬ ‫دورکاری ها هم وجود دارد و یک سوم پرسنل در اداراتی که‬ ‫کار خدماتی واجب ندارند‪ ،‬سرکار حضور می یابند‪ .‬این ها اتفاق‬ ‫افتاده و امیدواریم شرایط به تدریج بهتر شود‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران‪،‬‬ ‫با بیان اینکه تعداد بیماران بستری در استان تهران افزایش‬ ‫داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬جمع بیماران بستری در استان تهران در‬ ‫حال حاضر به ‪ ۶‬هزار و‪ ۸۰۰‬نفر افزایش پیدا کرده است‪ .‬از این‬ ‫تعداد‪ ۱۷۵۴‬بیماردربخشمراقبت هایویژهبستریهستند‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬تمامی این امارهای هشدار دهنده برای خود مسئوالن‬ ‫است و شهروندان‪ ،‬کمتر دغدغه ای برای رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی دارند‪ .‬مغازه ها باز است و خیابان ها هم شلوغ و پر‬ ‫رفت و امد و دیگر اثاری از توجه به محدودیت های کرونایی‬ ‫مشاهده نمی شود‪ .‬یکی از شهروندان با انتقاد از بروز رفتارهایی‬ ‫که باعث تشدید بیماری خواهد شد‪ ،‬نسبت به عدم استفاده‬ ‫از ماسک در مترو به شدت انتقاد کرد و گفت‪ :‬دیگر جلوی‬ ‫ورود افراد بدون ماســک به مترو را نمی گیرند و انگار کرونا‬ ‫نیست‪ .‬در همین حال‪ ،‬ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرده‬ ‫است که گروه های شغلی در شهرهای قرمز کرونایی به غیر از‬ ‫گروه یک‪ ،‬باید تعطیل باشند که چنین چیزی هم مشاهده‬ ‫نمی شود‪ .‬تمامی مراکز تجاری باز هستند‪ .‬حتی تعطیلی دو‬ ‫هفته ای بوستان های شهر تهران که شهرداری اعالم کرده بود‪،‬‬ ‫مشاهده نمی شود و امکان تردد و رفت و امد به پارک ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬بابک عشــرتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫ایران‪ ،‬با عنوان این مطلب که اســتان تهران قرمز است‪ ،‬به‬ ‫افزایش قدرت ســرایت واریانت هندی اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫توان چسبندگی این ویروس باال بوده و قدرت بیماری زایی را‬ ‫افزایش داده است‪ .‬لذا‪ ،‬همین قدرت سرایت باعث می شود تا‬ ‫شاهد افزایش موارد ابتالء در پیک جدید بیماری باشیم‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به افزایش موارد بستری در سنین نوجوانی‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫فروردین تا اذر ‪ ،۹۹‬موارد بســتری در سنین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۷‬سال‬ ‫خیلی کم بود‪ ،‬اما االن دو سه هفته ای است که موارد ابتالء در‬ ‫این سنین افزایش یافته است‪ .‬بر اساس امار وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬تیر ‪ ،۱۴۰۰‬مجموع بیماران کووید ‪ ۱۹‬در کشور به سه‬ ‫میلیون و ‪ ۳۹۴‬هزار و ‪ ۲۷۹‬نفر و مجموع جانباختگان به ‪۸۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۱‬نفر رسید‪ .‬سه هزار و ‪ ۷۹۰‬نفر از بیماران مبتال به‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها بستری‬ ‫هستند و در حال حاضر ‪ ۱۴۳‬شهر کشور در وضعیت قرمز‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۶‬شهر در وضعیت نارنجی و ‪ ۱۱۹‬شهر در وضعیت زرد‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست‬ ‫دل سودازده از غصه دو نیم افتادست‬ ‫چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است‬ ‫لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست‬ ‫در خم زلف تو ان خال سیه دانی چیست‬ ‫نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست‬ ‫زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار‬ ‫چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست‬ ‫دل من در هوس روی تو ای مونس جان‬ ‫خاک راهیست که در دست نسیم افتادست‬ ‫همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست‬ ‫از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست‬ ‫سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم‬ ‫عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست‬ ‫ان که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت‬ ‫بر در میکده دیدم که مقیم افتادست‬ ‫حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز‬ ‫اتحادیست که در عهد قدیم افتادست‬ ‫خبر‬ ‫بروز عالئم مشابه پارکینسون در‬ ‫تعدادی از بیماران کرونایی‬ ‫محققان در مواردی بسیار نادر مشاهده کردند عالئم مشابه‬ ‫پارکینسون در تعداد کمی از افراد مبتال به کووید ‪ ۱۹‬رخ داده‬ ‫است‪ .‬این پدیده محققان را بر ان داشت تا به بررسی رابطه‬ ‫بین کووید‪ ۱۹‬و بیماری پارکینسون بپردازند‪.‬‬ ‫در نوامبر سال ‪ ،۲۰۲۰‬در مقاله ای منتشر شده گزارش داده‬ ‫شد که تا ‪ ٪۶۵‬از افراد مبتال به کووید ‪ ۱۹‬دچار هیپوسمیا‪ ،‬از‬ ‫دست دادن یا تغییر در حس بویایی خود‪ ،‬شده اند که این از‬ ‫عالئمبیماریپارکینسوناست‪.‬‬ ‫در همین مقاله ســه مــورد از افرادی که عالئم مشــابه‬ ‫پارکینسون را پس از عفونت کروناویروس تجربه کرده بودند‬ ‫گزارش شد‪ ،‬اگرچه هیچ عامل خطر شناخته شده ای برای‬ ‫این بیماری نداشتند‪.‬‬ ‫دو مرد ‪ ۴۵‬و ‪ ۵۸‬ســاله و یک زن ‪ ۳۵‬ســاله گزارش کردند‬ ‫که کندی حرکت همراه با سفتی عضالت‪ ،‬اسپاسم عضالت‪،‬‬ ‫حرکت نامنظم چشم و لرزش داشته اند‪.‬‬ ‫بیماری پارکینسون یک بیماری عصبی است‪ .‬عالئم ان به‬ ‫ارامی ظاهر می شــود و با گذشت زمان پیشرفت می کند‪.‬‬ ‫عالئم شامل لرزش یا رعشه‪ ،‬مشــکل در حفظ تعادل‪ ،‬راه‬ ‫رفتن‪ ،‬صحبت و هماهنگی است‪.‬‬ ‫از انجا که این بیماری مغز را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬افراد‬ ‫مبتال به پارکینســون نیز دچار تغییرات رفتاری‪ ،‬مشکالت‬ ‫حافظه‪ ،‬مشکالت خواب و خستگی می شوند‪.‬‬ ‫یک بیماری دیگر نیز به نام پارکینسونیسم وجود دارد‪ .‬افراد‬ ‫مبتال به پارکینسونیســم عالئمی شبیه به عالئم بیماری‬ ‫پارکینسون دارند‪ ،‬اما عالئم تا حدی غیرمعمول هستند‪.‬‬ ‫دانشمندان سه نظریه در مورد مکانیزم هایی که می تواند در‬ ‫بروز پارکینسون به دنبال عفونت کروناویروس نقش داشته‬ ‫باشد‪ ،‬ارائه کردند‪.‬‬ ‫اول اینکه مشخص شــده است کروناویروس باعث عوارض‬ ‫عروقی در مغز و سایر اندام ها می شود و دانشمندان معتقدند‬ ‫که این روند می تواند به مسیرهای مغزی اسیب برساند‪ .‬این‬ ‫اسیب شبیه به انچه در طی پیشرفت پارکینسونیسم عروقی‬ ‫اتفاق می افتد است‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬از انجا که بین التهاب و افزایش خطر ابتالء به بیماری‬ ‫پارکینسون ارتباط شناخته شده وجود دارد‪ ،‬التهاب ناشی از‬ ‫واکنش ایمنی به عفونت کروناویروس می تواند به طور بالقوه‬ ‫باعث پارکینسون شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬طبیعت تهاجمی عصبی‬ ‫کروناویروس ممکن اســت به وجــود یک ارتباط احتمالی‬ ‫بین کووید ‪ ۱۹‬و پارکینسون کمک کند‪ .‬محققان ‪RNA‬‬ ‫ویروســی را در بافت مغز افرادی که در اثر کووید ‪ ۱۹‬مرده‬ ‫اند‪ ،‬کشف کرده اند که نشان می دهد ویروس ممکن است به‬ ‫سلول ها و مسیرهای مغزی حمله کند‪.‬‬ ‫در حالی که در حال حاضر پارکینسونیسم در طی عفونت‬ ‫کووید‪ ۱۹‬بسیار نادر است‪ ،‬اما دانشمندان می گویند که ظهور‬ ‫این عالئم در ارتباط با کووید ‪ ۱۹‬شایسته کاوش و پژوهش‬ ‫بیشتراست‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫چهارشنبه‪ 23‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪529‬‬ ‫نظرخواهی رئیسی از سیاسیون؛واقعی یانمایشی؟‬ ‫طیبه بیات|‬ ‫به زودی دولت سیزدهم اغاز به کار خواهد کرد و این شروع‪ ،‬در شرایطی در حال رقم خوردن است که در‬ ‫مقام عمل با قضاوت هایی که پیش از این نسبت به سید ابراهیم رئیسی می شد‪ ،‬تفاوت چشمگیری دارد‪.‬‬ ‫برای نمونه پیش از انتخاب رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬یکی از شائبه هایی که‬ ‫نقل و از ان به عنوان یک نقطه ضعف یاد می شد‪ ،‬برخورد جناحی و تندروی وی در پیشبرد مسائل بود‪.‬‬ ‫اکنون پس از انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد‪ ،‬رئیســی که دیگر منتخبی با چند میلیون رای در جمهوری اســامی‬ ‫ایران است‪ ،‬تا این لحظه روی تمام پیش داوری های این چنینی خط بطالن کشیده است و قابل توجه ترین‬ ‫اقدامش به تماس های فراجناحی اخیر او مربوط می شــود‪ .‬رئیسی حاال در جایگاه رئیس جمهور منتخب‪،‬‬ ‫طبق انچه در ایام انتخابات وعده داده بود با مخالفان خود سر یک میز می نشیند و از انها نظرسنجی می کند‬ ‫و شــنونده گفته ها و پیشنهادات انها می شود‪ .‬رئیسی در راستای استفاده از تمام امکانات فکری و بهینه‬ ‫سازی ظرفیت های موجود‪ ،‬رویکرد قابل توجهی را در پیش گرفته است‪ .‬برای نمونه دیدار وی با دولتمردان‬ ‫فعلی‪ ،‬گرچه در تمام دوره ها متداول بوده اســت اما به منظور انتقال تجربیات از دولت مســتقر به دولت‬ ‫منتخب بســیار مفید خواهد بود‪ .‬نهم تیرماه بود که ‪ ۶‬نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫با حضور در دفتر ســیدابراهیم رئیســی با وی دیدار کردند‪ .‬این دیدار صمیمانه به دعوت رئیس جمهور‬ ‫منتخب برگزار شــد و در نهایت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره وضعیت کشور و راه های حل‬ ‫مشکالت موجود با رئیس جمهور منتخب هم اندیشی و تبادل نظر کردند‪ .‬در میان اخبار منتشر شده پیرامون‬ ‫دیدارهای رئیســی با افراد مختلف‪ ،‬رایزنی وی با صاحبنظران از طیف های مختلف سیاسی و همفکری با‬ ‫ان ها در موضوعات مختلف که مختص به یک جریان خاصی هم نبوده دور از توجه نیست‪ .‬طی چند روز‬ ‫گذشته‪ ،‬شــخصیت هایی از جریان اصالح طلب اعالم کردند از دفتر رئیس جمهور منتخب با ان ها تماس‬ ‫گرفته شده که خواستار ارائه نظرات کارشناسی شان در موضوعات مختلف هستند‪.‬‬ ‫زیدابادی‪ :‬امیدوارم اقدام رئیسی تحولی عملی در رویکرد زمامداری کشور باشد‬ ‫بــرای مثال نهم تیر ماه نخســتین فردی که از این تماس خبر داد احمد زید ابــادی روزنامه نگار اصالح‬ ‫طلب بود‪ .‬زیدابادی در کانال تلگرامی خود از تماس دفتر رئیس جمهور منتخب با وی به منظور ارائه نظر‬ ‫و پیشنهاداتش به رئیســی خبر داد و نوشت‪« :‬گوشی را برداشتم‪ ،‬گفته شد که از طرف دفتر سیدابراهیم‬ ‫رئیسی تماس گرفته اند‪ .‬درخواستشان دریافت انتقادات‪ ،‬نظرات و پیشنهادهای من به اقای رئیسی در مقام‬ ‫ریاست جمهوری بود‪ .‬گفتم‪ :‬اگر بخواند؛ چراکه نه؟ تاکید کردند که حتماً می خواند‪ .‬با خود فکر کردم‪ ،‬خب‪،‬‬ ‫چه بهتر از این؟ لذا تصمیم گرفتم با توجه به مجموعه امکانات و محدودیت های اقای رئیسی‪ ،‬انچه را به‬ ‫صالح کشــور و کمک به گذر ایران از این وضعیت اسف بار می دانم‪ ،‬به طور صریح و روشن و بدون هرگونه‬ ‫سانسور‪ ،‬هر از گاهی به صورت مکتوب به دفتر وی ارسال کنم و چنانچه به اندازه مثقالی هم موثر افتد‪ ،‬خالی‬ ‫از ارزش نخواهد بود‪ .‬من مجموعه این مکتوبات را حفظ خواهم کرد تا روزی که امکان نشر عمومی انها در‬ ‫مجموعه ای فراهم شــود‪ .‬از انجا که در این تماس گفته شد قرار است از همه صاحب نظران در زمینه های‬ ‫مختلف نظرخواهی شود‪ ،‬امیدوارم این خود نشانه ای از تحولی عملی در رویکرد زمامداری در کشور ما باشد‪».‬‬ ‫منتجبی‪ :‬کار رئیسی مایه دلگرمی است‬ ‫اکبر منتجبی معاون سردبیر روزنامه سازندگی نیز در توئیتی نوشت‪« :‬غروب سه شنبه‪ ،‬مشغول نهایی کردن‬ ‫صفحات روزنامه بودم‪ .‬از شماره ی ناشناسی بهم زنگ زدند‪ .‬از دفتر اقای رئیسی بودند‪ .‬شماره ای دادند که با‬ ‫ما در ارتباط باش و اگر پیشنهاد و انتقادی داری به ما منتقل کن‪ .‬نکاتی را گفتم‪ .‬گفت همین ها را مکتوب‬ ‫کنید و بفرستید‪ .‬کارشان مایه دلگرمی بود‪».‬‬ ‫کرباسچی‪ :‬کار رئیسی اگر تبلیغاتی نباشد‪ ،‬خوب و مثبت است‬ ‫غالمحسین کرباســچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نیز از تماس دفتر سید ابراهیم رئیسی با وی‬ ‫خبر داد و گفت‪« :‬این اقدامات معموالً اوایل دوره های ریاست جمهوری انجام می شود و جلساتی هم برگزار‬ ‫می کنند‪ .‬مهم این اســت که پیشــنهادها و انتقادهایی که از ما دریافت می کند‪ ،‬به ان ترتیب اثر دهند‪،‬‬ ‫یعنی تاثیرگذاری ان اهمیت دارد و اگر حالت تبلیغاتی نداشته باشد‪ ،‬کار مثبت و خوبی است» مصطفی‬ ‫کواکبیان دبیر کل حزب مردم ساالری هم درباره محتوای تماس تلفنی از دفتر رئیس جمهور منتخب در‬ ‫پیامی توئیتری نوشت‪« :‬در پاسخ به تماس دفتر جناب رئیسی جهت ارائه پیشنهادات‪ ،‬با ارزوی موفقیت‬ ‫برای ایشان‪ ،‬نشست مورخ ‪ ۲۷‬ابان ‪ ۱۳۹۸‬فراکسیون دیپلماسی با حضور ‪ ۸۰‬نفر از نمایندگان مجلس دهم‬ ‫را یاداور شــدم و در پایان‪ ،‬پیگیری ایشان را برای انتشار دالیل و مستندات عدم احراز صالحیتم از سوی‬ ‫شورای نگهبان خواستار شدم‪».‬‬ ‫گنجی‪ :‬اصل کار رئیسی خیلی خوب است‬ ‫عبداهلل گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان نیز عنوان کرد‪« :‬از دفتر رئیس جمهور منتخب تماس گرفتند که‬ ‫اگر ایده‪ ،‬طرح یا نظری برای رئیس جمهور دارید ارسال نمائید‪ .‬اصل کار خیلی خوب است‪ ،‬اما مهم تر اینکه‬ ‫انســان از خودش می پرسد واقعاً من برای اداره کشــور چه حرف و ایده ای دارم؟ مدعای انسان در خلوت‬ ‫تنهایی محک می خورد‪ .‬شاید هم هیچی‪».‬‬ ‫صادقی‪ :‬دلیلی برای اینکه نیتی پشت پرده تماس رئیسی باشد پیدا نکردم‬ ‫محمود صادقی نماینده اصالح طلب مجلس دهم نیز از جمله افرادی اســت که در دایره افرادی قرار دارد‬ ‫که از دفتر رئیســی با او تماس گرفتند‪ .‬وی در رابطه با این اقدام عنوان کرد‪« :‬قرار شد از طریق یک خط‬ ‫ارتباطاتی نظرات خود را به اطالع این دوستان برسانیم‪ .‬با ارزیابی های انجام شده مقداری از بدبینی اولیه‬ ‫فاصله گرفتم و از اینکه با توهم توطئه به قضیه نگاه کنم نگرانی ندارم اگرچه ممکن است این کار تبلیغاتی‬ ‫باشد؛ اما دلیلی برای اینکه نیت بدی پشت پرده باشد پیدا نکردم و بعد از رد و بدل کردن چند پیام‪ ،‬امروز‬ ‫چند پیشنهاد را ارائه دادم‪».‬‬ ‫امام‪ :‬فع ً‬ ‫ال برای قضاوت زود است‬ ‫جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران هم در مصاحبه ای درباره تماس با او برای ارائه برنامه عنوان کرد‪« :‬بر‬ ‫اســاس چیزهایی که شــنیده ام گویا با اکثر احزاب تماس گرفته اند‪ .‬در طی این تماس جویای نظرات و‬ ‫پیشنهادهای ما شدند و گفتند اگر نقطه نظر خاصی داشتیم به انها اطالع دهیم‪ .‬البته فع ً‬ ‫ال ما چیزی برای‬ ‫انها ارسال نکردیم‪ ،‬در کل تماس خیلی خاصی نبود‪ .‬اگرچه کار خوبی است اما این که انقدر رسانه ای شود‬ ‫را درک نمی کنم‪ .‬ارزیابی مثبت یا منفی ان را باید به اینده موکول کرد و ببینیم ایا از این نظرات استفاده‬ ‫خواهد شد یا خیر‪ .‬فع ً‬ ‫ال برای قضات زود است‪ .‬وقتی نتیجه این اقدام را دیدیم‪ ،‬بعد می توانیم راجع به ان‬ ‫صحبت کنیم‪».‬‬ ‫مازندرانی‪ :‬رئیسی خوب می داند با پرهیز از افراط می تواند منافع ملی را تامین کند‬ ‫احســان مازندرانی فعال رسانه ای اصالح طلب نیز پیرو تماس های صورت گرفته از سوی دفتر رئیسی در‬ ‫توئیتی نوشت‪« :‬عالوه بر اقای احمد زیدابادی با تعداد دیگری از روزنامه نگاران منتقد تماس گرفته شده‬ ‫است‪ .‬ایت اهلل رئیسی به واسطه سال ها حضور در حاکمیت به خوبی می داند چگونه با مدارا در روش و پرهیز‬ ‫از افراط می تواند منافع ملی را به صورت حداکثری تامین کند‪ .‬باید برای حفظ این رویکرد تالش کرد‪».‬‬ ‫نظر جهانگیری درباره تماس رئیسی با اصالح طلبان‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز رویکرد سید ابراهیم رئیسی در نظرخواهی از فعاالن سیاسی‬ ‫را اقدامی پسندیده دانست و گفت‪« :‬دعوت رئیس جمهور منتخب و رئیس جدید قوه قضائیه از جریان های‬ ‫سیاسی برای ارائه پیشنهاد و راهکار به منظور عبور از بحران های پیش روی کشور اقدام پسندیده ای است‪».‬‬ ‫جور روحانی را رئیسی برای اصالح طلبان کشید‬ ‫رئیسی به عنوان منتخب مردم در انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬قدم در مسیری گذاشته است که شاید بتوان‬ ‫گفت سال ها است مشابه ان به این شکل و در این ترکیب رقم نخورده باشد‪ .‬برای مثال دیدارهای حسن‬ ‫روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم با فعاالن سیاسی اغلب در ماه رمضان و ان هم تنها با حضور‬ ‫غالب اصالح طلبان برگزار می شــد‪ .‬همواره یکی از اعتراضات و انتقادات اصالح طلبان از روحانی‪ ،‬علیرغم‬ ‫همســویی انها با دولت یازدهم و دوازدهم‪ ،‬این بوده اســت که روحانی به نظرات و دیدگاه های سیاسیون‬ ‫اصالح طلب وقعی نمی نهد‪ .‬برای مثال در دوران مجلس دهم‪ ،‬اعضای فراکســیون امید همواره گالیه های‬ ‫تندی در این زمینه از روحانی داشــتند‪ .‬برای نمونه محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید می گوید‪...« :‬‬ ‫متاسفانه اقای روحانی وقت دیدار بسیار کم می داد و ما در مجلس جلسات بسیار کمی با ایشان داشتیم و‬ ‫بعد این موضوع به صورت گله مطرح شد و اقای روحانی‪ ،‬اقای واعظی را مسئول پیگیری این موضوع کرد‬ ‫ولی باز هیچ اتفاقی نیفتاد‪ .‬ما درباره نرخ بنزین نیز با اقای روحانی صحبت کرده بودیم اما متاسفانه ارتباط‬ ‫ما با ایشان بعضاً یکسویه بود‪»...‬‬ ‫حسن رسولی‪ :‬رئیسی و روحانی از نظر تعامالت فراجناحی با هم تفاوت دارند‬ ‫در دیگر ســو‪ ،‬حسن رسولی عضو بنیاد امید ایرانیان با اشاره به تماس دفتر سید ابراهیم رئیسی با برخی‬ ‫فعاالن سیاسی اصالح طلب می گوید‪« :‬با شناختی که از شخصیت و روحیات شخصی سید ابراهیم رئیسی‬ ‫دارم‪ ،‬بایــد بگویم انچه که رئیس جمهــور اینده برای ان اقدام کرده مبتنی بر رویکرد اســتفاده از همه‬ ‫ظرفیت های کشور برای کمک به اداره بهتر جامعه است‪ ».‬رسولی تاکید کرد‪« :‬از نظر تعامالت فراجناحی‬ ‫و همراهی با مردم‪ ،‬عملکرد و روحیه شــخصی ابراهیم رئیســی با حسن روحانی متفاوت است‪ .‬البته باید‬ ‫ببینیم دولت و سازمان مدیریت دولت بعدی در مسیر روحیات رئیس جمهور منتخب قرار می گیرد یا خیر‪».‬‬ ‫خباز‪ :‬نظرخواهی رئیسی از اصالح طلبان نشاط اجتماعی ایجاد می کند‬ ‫محمدرضا خباز عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز می گوید‪« :‬اقدام دفتر رئیسی در تماس با برخی‬ ‫فعاالن سیاسی اصالح طلب کم سابقه بود» وی معتقد است‪« :‬اقدام رئیسی نوعی نشاط اجتماعی و اعتماد‬ ‫به وجود می اورد چرا که نشان می دهد رئیس جمهور منتخب عالقه دارد نظر دیگران حتی گروه هایی که‬ ‫به ایشان رای ندادند را در اداره کشور بداند‪».‬‬ ‫عطریانفر‪ :‬رئیسی بهتر است به جای افراد‪ ،‬از احزاب نظرخواهی کند‬ ‫محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز در این رابطه می گوید‪« :‬تصور من این است که‬ ‫به صرف این تماس ها [با برخی فعاالن سیاسی] اثر چندانی به وجود نخواهد امد‪ .‬اگر رئیس جمهور منتخب‬ ‫مخاطب خود برای نظرسنجی و نظرخواهی را به جای افراد‪ ،‬احزاب سیاسی قرار می داد‪ ،‬اقدامی منطقی تر‬ ‫و موثرتر صورت می گرفت‪ ».‬در نهایت‪ ،‬نکته ای که در رابطه با اقدام اخیر رئیسی حائز اهمیت است‪ ،‬اینکه‬ ‫انتظار می رود همانطور که وی در تمام سخنرانی ها و دیدارهای انتخاباتی خود تاکید داشت که این جلسات‪،‬‬ ‫اغاز هستند نه انجام؛ شاهد عملیاتی شدن ماحصل جلسات باشیم‪ .‬به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی‪،‬‬ ‫نظرخواهی از فعاالن اصالح طلب و اصولگرا به شــرطی نتیجه بخش خواهد بود که این اقدام صرفاً جنبه‬ ‫تبلیغاتی و شواف نداشته باشد و پس از مدتی در دولت سیزدهم به فراموشی سپرده نشود‪.‬‬ ‫برنامه جدید ترکیه برای واکسیناسیون‪:‬‬ ‫مسافرانخارجیدرترکیهواکسینهنمی شوند‬ ‫ترکیه برنامه جدید واکسیناســیون فعاالن گردشگری و مسافران این‬ ‫کشور را همزمان با تعطیالت تابستانی اغاز کرد‪ .‬این کشور هنوز برنامه ای‬ ‫برای واکسیناسیون گردشگران خارجی اعالم نکرده است‪ .‬مهدی عباسی‬ ‫کارشناس گردشگری و بازار گردشگری ترکیه با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫کارکنان هتل و مســافرانی که تعطیالت خود را در هتل های شهرهای‬ ‫ساحلی جنوب ترکیه سپری می کنند‪ ،‬در همان هتل ها می توانند واکسینه‬ ‫شوند‪ .‬این شــرایط فقط برای مسافران داخلی و فعاالن گردشگری این‬ ‫کشور فراهم شده است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬با توجه به این که به طور متوسط‬ ‫روزانه بیش از‪ ۱۵‬هزار گردشگر خارجی برای تعطیالت وارد حوزه مدیترانه‬ ‫می شــوند‪ ،‬وزارت بهداشت و درمان ترکیه در یک برنامه زمان بندی شده‬ ‫فوق العاد ه با تزریق واکســن های فایزر‪ -‬بیونتک و ســینوواک‪ ،‬در حال‬ ‫کاهش تعداد مبتالیان به ویروس کرونا است‪ .‬این کارشناس گردشگری‬ ‫ادامه داد‪ :‬در منطقه اژه ای ترکیه که مقصد تعطیالت تابســتانی است‪،‬‬ ‫ایستگاه های واکسیناسیون در برخی هتل ها اماده شده که پس از بررسی‬ ‫پرونده بهداشتی فعاالن گردشگری و مسافران‪ ،‬واکسیناسیون ان ها انجام‬ ‫می شود‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬برخی استان های گردشگری ترکیه قصد دارند‬ ‫با واکسیناسیون در هتل ها‪ ،‬امار افراد واکسینه شده منطقه خود را افزایش‬ ‫دهند و به استانی امن و منطقه نمونه تبدیل شوند‪ .‬اومون تونسر‪ ،‬مدیر‬ ‫فرهنگ و گردشگری استان ایدین در منطقه اژه ای ترکیه که کوش اداسی‬ ‫و دیدیم از جمله شناخته شده ترین شهرهای ان است‪ ،‬اخیرا در مصاحبه ای‬ ‫تایید کرده که هدف از عملیاتی کردن این برنامه‪ ،‬ایجاد یک پایلوت نمونه‬ ‫در جهان است‪ .‬عباسی به اظهارات مقامات بهداشتی این منطقه نیز اشاره‬ ‫کرد که هدف از واکسیناسیون در این مرحله را کارکنان شاغل در بخش‬ ‫گردشگری و هتل ها یا مناطقی که قرار است جشن و یا کنسرت با جمعیت‬ ‫باال داشته باشند‪ ،‬اعالم کرده اند و در عین حال تاکید کرد که این برنامه‬ ‫به گردشگران و یا مسافران خارجی که موقت و کوتاه مدت به این کشور‬ ‫سفر کرده اند‪ ،‬اختصاص ندارد‪ .‬این کارشناس گردشگری گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫این که سن دریافت واکسن کرونا در ترکیه به ‪ ۱۸‬سال رسیده است‪ ،‬دولت‬ ‫ترکیه از هفته گذشته برای افراد باالی ‪ ۵۰‬سال که سه ماه از دریافت ُدز‬ ‫ت از دو دز‬ ‫دوم ان ها گذشته باشد‪ ،‬تزریق ُدز سوم را با یک واکسن متفاو ‬ ‫اول‪ ،‬شروع کرده است‪ .‬همچنین برای ایمن سازی کادر درمان دریافت ُدز‬ ‫سوم نیز رسمی شد و از این هفته تمام کادر درمان شاغل در مراکز درمانی‬ ‫ترکیه باید نسبت به تزریق ُدز سوم واکسن کرونا اقدام کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 563

روزنامه خوب 563

شماره : 563
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه خوب 562

روزنامه خوب 562

شماره : 562
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه خوب 561

روزنامه خوب 561

شماره : 561
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه خوب 560

روزنامه خوب 560

شماره : 560
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه خوب 559

روزنامه خوب 559

شماره : 559
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه خوب 558

روزنامه خوب 558

شماره : 558
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!