روزنامه خوب شماره 527 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 527

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 527

روزنامه خوب شماره 527

‫مردم از دولت رئیسی چه می خواهند؟‬ ‫کابینه سیزدهم و میدان‬ ‫«اقتصاد» و «امید»‬ ‫دوشنبه‪ 21‬تیرماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 527‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 1‬ذی الحجه‪ 12 |1442‬جوالی‪2021‬‬ ‫سر پرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران‪:‬‬ ‫زنان باردار و خردساالن هم‬ ‫بیمه می شوند‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫تکلیف قطعی برق و بروز مشکالت در ساعات امتحانات دانشجویان چیست؟‬ ‫چالشقطعیبرق‪،‬کندیاینترنت‬ ‫امتحانات انالین و‪!...‬‬ ‫سهامعدالتگروبگذارید‪،‬‬ ‫وام‪ 7‬میلیونیبگیرید‬ ‫افز‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫سق‬ ‫ا‬ ‫شتغالمدد ف وام‬ ‫جو‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪100‬‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ون‬ ‫تومان‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت‪:‬‬ ‫قیمت مسکن تابع نرخ ارز است؟‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫بانکمرکزیدربارهمیزانتعهداتارزی‬ ‫و تعهدات رفع شده شفاف سازی کند‬ ‫وامخریدمسکن‪440‬میلیونتومانمی شود؟‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫قدرتخریدیکهتکاننمی خورد!‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫دربیانیه ایبهمناسبتهفتهتامیناجتماعیمطرحشد؛‬ ‫‪ ۱۳‬درخواست بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی از دولت سیزدهم‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫لزوماشنایی‬ ‫وزیراتیبهداشتبامبانی‬ ‫وتوانمندی هایطبسنتی‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫هاشمی رئیس شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫خسارتتاخیرواکسیناسیونفراتر‬ ‫ازهزینهتامینواکسناست‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫مصباحی مقدمعضومجمعتشخیصمصلحتنظام‪:‬‬ ‫اصالح طلبانراه حلروشنی‬ ‫برای مدیریت کشور ندارند‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫شدت الودگی هوا موجب تشدید‬ ‫عوارض کووید ‪ 19‬می شود‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫با تصویب اعضای شورای شهر تهران؛‬ ‫روزبزرگداشتپاکبانانوباغبانان‬ ‫درتقویمشهریتعیینمی شود‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫اخرینوضعیتوارداتواکسنتوسطبخشخصوصی‬ ‫چرابرخیداروهاکمیابشدند؟‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫وزیر بهداشت مطرح کرد؛‬ ‫برپاییاردوگاه هایمرزی‬ ‫برایکنترلکرونا‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫اقدام مجلس برای توقف تخلف‬ ‫در ساخت و سازهای درون شهری‬ ‫جامعه‪7-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫سهام عدالت گرو بگذارید‪ ،‬وام ‪ ۷‬میلیونی بگیرید‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪527‬‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش سقف وام اشتغال‬ ‫مددجویان به‪ 100‬میلیون تومان‬ ‫رئیس کمیته امداد از تصویب افزایش سقف وام اشتغال‬ ‫مددجویان به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان در شورای عالی اشتغال‬ ‫خبر داد‪ .‬ســیدمرتضی بختیاری با بیــان اینکه کمیته‬ ‫امداد ســال گذشته حدود ‪ ۲۰۰‬هزار فرصت شغلی برای‬ ‫مددجویان ایجاد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬اعتبارات اشــتغال این نهاد‬ ‫در سال گذشته ‪ ۵,۸۰۰‬میلیارد تومان بود که با تصویب‬ ‫مجلس شورای اســامی‪ ،‬این رقم در سال جاری به ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رسیده اســت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫کمیته امداد در ســال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۳۸‬درصد اشتغال کل‬ ‫کشور را ایجاد کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برنامه کمیته امداد در سال‬ ‫جاری راه اندازی ‪ ۳۰۰‬هزار فرصت شغلی برای خانواده های‬ ‫تحت حمایت است‪ .‬رئیس کمیته امداد به میزان تسهیالت‬ ‫ارائه شده برای مددجویان اشاره کرد و گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫ســقف وام اشتغال مددجویان ‪ ۵۰‬میلیون تومان در نظر‬ ‫گرفته شده بود که با تصویب شورای عالی اشتغال این رقم‬ ‫در سال جاری با افزایش دو برابری به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫می رسد‪ .‬بختیاری خاطرنشــان کرد‪ :‬افزایش تسهیالت‬ ‫اشتغال مددجویان به تایید رئیس جمهور رسیده و پس از‬ ‫تصویب در شورای پول و اعتبار برای اجرا‪ ،‬ابالغ می شود‪.‬‬ ‫بورس سبزپوش شد‬ ‫بازار ســرمایه امروز برخالف روز گذشته‪ ،‬روندی صعودی‬ ‫داشــت؛ به طوری که شاخص کل بورس بیش از ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫واحد افزایش داشت‪ .‬در معامالت امروز بازار سرمایه شاخص‬ ‫کل بورس ال ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۳۸‬واحد صعود تا رقم یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۸۵‬هزار واحد افزایش یافت‪ .‬شــاخص کل با معیار هم‬ ‫وزن هــم ‪ ۵۱۱۹‬واحد افزایش یافت و به رقم ‪ ۳۹۷‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۶‬واحد رسید‪ .‬معامله گران این بازار ‪ ۸۶۷‬هزار معامله‬ ‫بــه ارزش ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۹۱۴‬میلیارد ریال انجام دادند‪ .‬فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان‪ ،‬ملی صنایع نس ایران‪ ،‬معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر‪ ،‬پتروشیمی پردیس و پاالیش نفت اصفهان نسبت‬ ‫به ســایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سرمایه‬ ‫گذاری تامین اجتماعی نسبت به سایر نمادها تاثیر منفی‬ ‫روی بورس گذاشتند‪ .‬در ان سوی بازار سرمایه شاخص کل‬ ‫فرابورس با ‪ ۱۹۱‬واحد افزایش در رقم ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۶۱۸‬واحد‬ ‫ایســتاد‪ .‬در این بازار ‪ ۴۷۵‬هزار معامله به ارزش ‪ ۱۲۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۳۳‬میلیارد ریال انجام شــد‪ .‬پتروشیمی مارون‪ ،‬سنگ‬ ‫اهن گهرزمین‪ ،‬ســهامی ذوب اهن اصفهان و پتروشیمی‬ ‫تندگویان نسبت به ســایر نمادها تاثیر مثبت و در مقابل‬ ‫پتروشیمی زاگرس و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها‬ ‫بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند‪.‬‬ ‫‪ 107‬ماینر غیرمجاز در پایتخت‬ ‫کشف و جمع اوری شد‬ ‫با کشــف ‪ ۱۳‬مزرعه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال‪۱۰۷ ،‬‬ ‫ماینر غیرمجاز دیگر در سطح تهران بزرگ‪ ،‬جمع اوری شد‪.‬‬ ‫کامبیز ناظریان ‪ -‬قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق تهران بزرگ در حاشیه نشست کمیته مقابله با مزارع‬ ‫و مراکز استخراج غیرقانونی رمز ارز با بیان این که از ابتدای‬ ‫سال جاری‪ ،‬بیش از ‪ ۲۴۰‬مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز‬ ‫با ‪ ۱۱۴۷‬دستگاه ماینر در سطح تهران بزرگ‪ ،‬کشف و جمع‬ ‫اوری شــده است‪ ،‬از کشف ‪ ۱۳‬مزرعه غیرمجاز دیگر که در‬ ‫زمینهاستخراجغیرقانونیارزدیجیتالفعالبودنددرمحدوده‬ ‫پایتخت خبر داد و گفت‪ :‬با هوشــیاری بازرسان مناطق و‬ ‫کارشناسان حراست و همراهی عوامل قضایی و انتظامی‪ ،‬طی‬ ‫‪ ۵‬روز‪ ۱۰۷،‬ماینر غیرمجاز دیگر‪ ،‬توسط شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق تهران بزرگ‪ ،‬کشف و جمع اوری شد‪ .‬وی افزود‪ :‬از این‬ ‫تعداد‪ ۷۸ ،‬ماینر در واحدهای مسکونی و ‪ ۲۹‬ماینر در مراکز‬ ‫تجاری‪ ،‬نصب بودند که ضمن جمع اوری‪ ،‬وصول مبالغ ریالی‬ ‫خسارات وارد به شبکه برق طبق قوانین جاری وزارت نیرو در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪ .‬قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه دستگاه های استخراج‬ ‫ارز دیجیتال‪ ،‬تجهیزاتی پرمصرف بوده و بار زیادی را به شبکه‬ ‫برق کشور وارد می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫تمامی فعاالن این حوزه موظف به اخذ مجوزهای قانونی و‬ ‫پرداخت هزینه های برق مصرفی با نرخ مصوب ویژه هستند و‬ ‫در حال حاضر فعالیت تمامی مزارع دارای مجوز نیز به منظور‬ ‫کاهش بار شبکه‪ ،‬در تمامی نقاط کشور متوقف شده است‪،‬‬ ‫در راستای تامین برق هموطنان‪ ،‬تمامی بازرسان مناطق ‪۲۲‬‬ ‫گانه برق در تهران و همچنین کارشناسان دفاتر حراست و‬ ‫امور محرمانه این شرکت به شکل جدی در حال رصد فعالیت‬ ‫و برخورد با مزارع غیرقانونی بوده و کوچک ترین اغماضی در‬ ‫برخورد با متخلفان صورت نخواهد گرفت‪ .‬طبق اعالم وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬وی ضمن قدردانی از دادستانی تهران و نیروی انتظامی‬ ‫تهران بزرگ در برخورد قانونی با این مزارع‪ ،‬تاکید کرد عالوه‬ ‫بر جمع اوری ماینرهای غیرمجاز‪ ،‬متخلفان ملزم به جبران‬ ‫خسارات ریالی وارد به شبکه توزیع برق هستند‪.‬‬ ‫با توجه به بخش نامه بانک مرکزی‪ ،‬دارندگان سهام عدالت و همه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه های نقدی یا معیشتی را دریافت می کنند‪ ،‬می توانند تا سقف هفت میلیون تومان کارت‬ ‫رفاهی دریافت کنند‪ .‬حدود دو هفته قبل‪ ،‬بانک مرکزی شیوه نامه صدور کارت رفاهی را به پنج بانک ملت‪ ،‬ملی‪ ،‬تجارت‪ ،‬صادرات و رفاه کارگران ابالغ کرده است که طبق ان هر یک از این بانک ها‬ ‫باید تا سقف ‪۲۰۰‬هزار فقره کارت رفاهی صادر کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬همه اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته اند و همه سرپرستان خانوار که‬ ‫حداقل یکی از یارانه های نقدی یا معیشتی را دریافت می کنند‪ ،‬می توانند تا سقف هفت میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند‪ .‬درواقع درصد ارزش روز سهام عدالت ( بر اساس اعالم شرکت سپرده‬ ‫گذاری مرکزی و تسویه وجوه) و حساب های یارانه نقدی و معیشتی طبق اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساط وام های پرداخت شده قبلی‪ ،‬می تواند به‬ ‫عنوان وثیقه های قابل قبول از مشتری مورد پذیرش قرار گیرد‪ .‬البته مشوالن سهام عدالت باید توجه داشته باشند که قبل از تقاضای وام حتما اطالعات هویتی خود را در سامانه سجام ثبت کنند‪.‬‬ ‫قیمت مسکن تابع نرخ ارز است؟‬ ‫نگاهی به تحوالت قیمت مسکن طی دهه ‪ ۱۳۹۰‬گویای ان است که قیمت مسکن در شهر تهران کام ً‬ ‫ال تابع‬ ‫قیمت دالر است و هرگونه نوسانی در بازار ارز‪ ،‬با اندکی تاخیر‪ ،‬در قیمت مسکن بازتاب پیدا می کند‪ .‬نگاهی‬ ‫به تحوالت قیمت مسکن طی دهه ‪ ۱۳۹۰‬گویای ان است که قیمت مسکن در شهر تهران کام ً‬ ‫ال تابع قیمت‬ ‫دالر است و هرگونه نوسانی در بازار ارز‪ ،‬با اندکی تاخیر‪ ،‬در قیمت مسکن بازتاب پیدا می کند‪.‬هر چند که‬ ‫سایر ایتم ها از جمله تاثیر اقتصاد کالن مانند رشد نقدینگی و همچنین فاکتور اثرگذار «کمبود شدید تولید‬ ‫مسکن» در کنار فاکتورهایی چون «نبود پایه های مالیاتی تنظیم گر» (مالیات بر خانه های خالی یا مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه و‪ )...‬بر رشد قیمت مسکن موثرند‪ .‬همه این عوامل سبب شده تا در کنار عدم افزایش بهینه‬ ‫دستمزدها‪ ،‬شاخص دسترسی خانوار به مسکن ماه به ماه با تغییر اساسی رو به رو شده و عم ً‬ ‫ال افزایش ‪۶۰۰‬‬ ‫درصدی قیمت مسکن در فاصله سال های ‪ ۱۳۹۷‬تا خرداد ‪ ،۱۴۰۰‬کاری کند که خرید مسکن برای بسیاری‬ ‫از دهک های درامدی حتی دهک های ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬هم به هدفی دست نیافتنی تبدیل شود‪.‬‬ ‫نگاهی به نرخ دالری مسکن در خرداد امسال‬ ‫بر اســاس اخرین گزارش منتشره از بانک مرکزی‪ ،‬قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در خرداد‬ ‫امســال بیش از ‪ ۲۹.۶‬میلیون تومان بود؛ که اگر قیمت دالر صرافی بانکی را ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۲۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان در نظر بگیریم‪ ،‬هر متر مســکن در تهران بیش از ‪ ۱۲۰۰‬دالر و تا ‪ ۱۲۰۸‬دالر قیمت گذاری‬ ‫می شود‪ .‬بررسی تناسب قیمت مسکن و دالر در دهه ‪ ۹۰‬نشان دهنده درامیختگی قیمت مسکن با دالر و‬ ‫تاثیرپذیری شدید بازار مسکن از بازار ارز است‪.‬‬ ‫مقایسه یک دهه قیمت مسکن و دالر در تهران‬ ‫این در حالی است که در سال ‪ ،۹۰‬هر دالر بین ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۱,۸۰۰‬تومان در نوسان بود ضمن اینکه متوسط‬ ‫قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در سال ‪ ۱۳۹۰‬از متری ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۶۷۰‬هزار تا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۱۵‬هزار‬ ‫تومان در نوسان بود بنابراین مسکن در ابتدای دهه ‪ ۹۰‬از هزار و ‪ ۱۹۲‬دالر تا هزار و ‪ ۲۳۰‬دالر به ازای هر متر‬ ‫متغیر بوده است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۱‬که قیمت دالر به ناگهان از دامنه هزار تومانی به بازه ‪ ۳‬هزار تومانی پرتاب‬ ‫شد‪ ،‬ارزش دالری مسکن به شدت افت کرد؛ در ان سال قیمت دالر از ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۳,۸۰۰‬تومان نوسان داشت‬ ‫و قیمت مسکن نیز از متری ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۲۲‬هزار تومان تا متری ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۲۹‬هزار تومان در تلورانس‬ ‫بود؛ بنابراین هر متر مسکن در سال ‪ ۹۱‬بین هزار و ‪ ۴۸۱‬تا ‪ ۹۵۵‬دالر تغییر یافت‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۲‬نیز هر‬ ‫دالر از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان ارزش گذاری شــده بود هر متر مربع واحد مســکونی هم در‬ ‫تهران از متری ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۶۹‬هزار تومان اغاز شد و تا ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۵‬هزار تومان افزایش یافت‪ .‬بنابراین‬ ‫قیمت دالری هر متر مسکن در تهران در سال ‪ ۹۲‬بین هزار و ‪ ۸۱‬دالر تا هزار و ‪ ۱۱۸‬دالر تعیین شده بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۳‬هر دالر از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۵۰‬تومان خرید و فروش می شد؛ قیمت مسکن نیز از‬ ‫متری ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۹۷۵‬هزار تومان در فروردین ‪ ۹۳‬به متری ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۵۴‬هزار تومان در اسفند ختم‬ ‫شــد؛ بنابراین قیمت دالری هر متر مسکن در سال ‪ ۹۳‬بین هزار و ‪ ۱۶۹‬تا هزار و ‪ ۱۹۸‬دالر نوسان اندکی‬ ‫داشــت‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۹۴‬نیز دالر از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان عرضه و مسکن نیز از متری ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۳۶‬هزار تومان در فروردین اغاز و به متری ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۱۲‬هزار تومان در اســفند ختم شد‪.‬‬ ‫قیمت دالری مسکن در سال ‪ ۹۴‬بین هزار و ‪ ۳۱۳‬تا هزار و ‪ ۱۹۷‬دالر در هر متر مربع بود‪ .‬در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫قیمت دالر در ابتدای سال به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۵۰‬تومان رسید ولی در اواخر سال به دلیل اجرای توافق نامه برجام‬ ‫به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۲۵‬تومان کاهش یافت؛ قیمت مسکن نیز از متری ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان در ابتدای سال‬ ‫به متری ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۳۸‬هزار تومان در پایان ســال رسید؛ قیمت دالری مسکن در سال ‪ ۹۵‬بین متری‬ ‫هزار و ‪ ۱۱۲‬تا هزار و ‪ ۳۲۴‬دالر تخمین زده می شود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۶‬قیمت دالر اندکی افزایش یافت و از ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تومان پرش کرد‪ .‬قیمت مسکن نیز در همان سال شاهد روند افزایشی‬ ‫بود و از متری ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۲۵‬هزار تومان در فروردین به متری ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۲۸‬تومان نقل مکان کرد‬ ‫که سبب شد تا قیمت دالری مسکن در همان سال بین هزار و ‪ ۱۳۸‬تا هزار و ‪ ۳۲۴‬دالر در نوسان باشد‪.‬‬ ‫اغاز نرخ های عجیب و غریب دالر و مسکن از سال ‪۹۷‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۷‬که اغاز وقوع نرخ های عجیب و غریب در بازارهای دارایی بود‪ ،‬قیمت دالر در ابتدای سال‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان بود اما در میانه های سال و همزمان با خروج امریکا از برجام‪ ،‬ناگهان تا ‪ ۱۵‬هزار و ‪۶۷‬‬ ‫تومان هم پرتاب شد‪.‬‬ ‫ثبت رکورد جا ماندن مسکن از دالر در پاییز ‪ ۹۷‬با متری ‪ ۷۳۰‬دالر در ‪ ۱۰‬سال اخیر‬ ‫قیمت مسکن در سال ‪ ۹۷‬با متری ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۵۸۴‬هزار تومان در فروردین شروع شد اما در اسفند ماه به‬ ‫متری ‪ ۱۱‬میلیون تومان ختم شد؛ قیمت دالری مسکن در ان سال در باالترین حالت هزار و ‪ ۳۲۹‬دالر بود‬ ‫اما در پاییز ان سال در پایین ترین حالت به متری ‪ ۷۳۰‬دالر سقوط کرد که نشان دهنده جا ماندن قیمت‬ ‫مســکن از قیمت دالر بود‪ .‬نرخ دالر در ســال ‪ ۱۳۹۸‬کمی کنترل شد و به ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۱۵۰‬تومان کاهش‬ ‫یافت اما بار دیگر در اواخر سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۷۵۷‬تومان رسید؛ قیمت مسکن نیز متری ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۱۱‬هزار تومان را تجربه کرد ولی در اســفند ‪ ۹۸‬بار دیگر توانســت فاصله عقب ماندگی خود با دالر را‬ ‫جبران کرده و به متری ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۶۵۸‬هزار تومان برسد‪ .‬قیمت دالری مسکن در ان سال بین هزار و‬ ‫‪ ۲۳‬دالر تا ‪ ۹۹۳‬دالر بود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۰۰‬درصدی دالر و مسکن در سال ‪ ۹۹‬نسبت به ‪۹۸‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬قیمت دالر به ناگهان دو برابر رشد کرد و از ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۹۰۵‬تومان با رشدی عجیب‪ ،‬رقم ‪۳۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰‬تومان را هم برای چند روزی تجربه کرد؛ قیمت مسکن نیز در ابتدای سال متری ‪ ۱۵.۵‬میلیون‬ ‫تومان بود که در انتهای سال گذشته با رشدی دو برابری به متری ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۲۷‬هزار تومان به عنوان‬ ‫میانگین قیمت مسکن در تهران رسید‪ .‬قیمت دالری مسکن در تهران در سال گذشته از هزار و ‪ ۳۹‬تا ‪۹۷۴‬‬ ‫دالر در هر متر مربع نوسان داشت‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصادی‪ :‬دالر فاکتور اصلی موثر بر قیمت مسکن است ولی تناظر یک به یک ندارند‬ ‫سید امین زرگر مرادی کارشناس اقتصادی درباره تناظر بازار ارز و مسکن اظهار کرد‪ :‬الزاماً تناظر یک به یک‬ ‫میان این دو نبوده و زمان هایی وجود داشته است که جهش ملکی بدون جهش ارزی اتفاق افتاده یا اینکه‬ ‫جهش ارزی برگشت خورده اما قیمت مسکن به دلیل چسبندگی قیمتی‪ ،‬همچنان در نرخ های باالی ارزی‬ ‫باقی مانده و برنگشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬قطعاً یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن‪ ،‬نرخ ارز است؛ اما‬ ‫به این معنا نیســت که اگر ارز ‪ ۳‬برابر شد‪ ،‬قیمت مسکن هم ‪ ۳‬برابر شود یا اینکه اگر نرخ ارز کاهش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬همین اتفاق هم برای بازار مســکن رخ دهد کما اینکه در سال ‪ ۹۷‬که قیمت دالر تا ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬قیمت مســکن تا این اندازه رشــد نکرد و بعد که قیمت دالر از ‪ ۳۰‬به ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬هزار تومان‬ ‫کاهش یافت‪ ،‬قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافت‪ ،‬بلکه در برخی ماه ها صعودی هم بود‪ .‬زرگر مرادی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نرخ نوسانات بازار قابل مدل سازی روی بازار مسکن نیست ولی قطعاً یکی از اصلی ترین پارامترهاست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان مرد‪ :‬مسکن یک بازار تقریباً ‪ ۱۰۰‬درصد داخلی است و همه مصالح و همچنین زمین برای‬ ‫ساخت‪ ،‬کام ً‬ ‫ال داخلی است؛ در حالی که قیمت ارز در بسیاری از موارد تابع سرعت رشد نقدینگی است؛ اما‬ ‫این نوسانات ارزی روی بازار مسکن اثرگذار است که نشان می دهد سرعت رشد نقدینگی به ناخواه روی بازار‬ ‫مسکن هم موثر خواهد بود؛ چون کاهش ارزش پول ملی با رشد نقدینگی رخ داده است و سایر بازارهای‬ ‫دارایی هم متناسب با ان‪ ،‬قیمت خود را تراز می کنند تا این کاهش ارزش پولی جبران شود‪.‬‬ ‫افزایش دستمزدها ریالی است؛ رشد قیمت بازارها دالری‬ ‫کارشناس اقتصادی درباره جاماندن دستمزدها از سرعت رشد دالر و سایر بازارها از جمله مسکن و تاثیر ان‬ ‫بر کاهش قدرت خرید خانوارها‪ ،‬به شاخص «دسترسی خانوار به مسکن» اشاره و اظهار کرد‪ :‬این شاخص‬ ‫مرتباً در حال بدتر شــدن است و برای دهک های درامدی مختلف‪ ،‬متفاوت است؛ برای دهک های یک و‬ ‫دو شــاید از یک قرن پس انداز برای دسترسی به توانمندی الزم برای خرید مسکن هم عبور کند اما برای‬ ‫دهک های ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬شاید کمتر از یک دهه الزم باشد پس انداز کنند تا بتوانند وارد بازار مسکن شوند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬افزایش دستمزدها ریالی است و مث ً‬ ‫ال کارمندان ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد افزایش ریالی حقوق و دستمزد‬ ‫دارند در حالی که جهشــی که در بازارها ایجاد شــده‪ ،‬بسیار باالتر از این مورد بوده است؛ ضمن اینکه این‬ ‫افزایش درامدها با افزایش نرخ مسکن هم متناسب نبوده است‪.‬‬ ‫کمبود تولید و ساخت و ساز‪ ،‬دست در دست رشد ارز برای افزایش قیمت مسکن‬ ‫کارشــناس اقتصاد مسکن درباره تاثیر کمبود ساخت و ساز بر رشد قیمت مسکن نیز گفت‪ :‬در کنار رشد‬ ‫ســایر بازارهای دارایی و تاثیری که بر مسکن دارند‪ ،‬نباید از تاثیر مهم تولید و ساخت و ساز غافل شد؛ ما‬ ‫ساالنه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم اما حدودا ً ‪ ۳۴۰‬هزار پروانه صادر و ‪ ۳۰۰‬هزار واحد‬ ‫ان تبدیل به مسکن می شود‪.‬‬ ‫ساماندهی بازار مسکن در گرو حذف بانک هاست‬ ‫عضو هیئت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک با اشــاره به برنامه‬ ‫دولت سیزدهم برای ســاخت یک میلیون مسکن‪ ،‬گفت‪ :‬تحقق‬ ‫این برنامه در گرو حذف بانک ها از بازار مســکن اســت‪ .‬عبداهلل‬ ‫اوتادی با یاداوری این که خرداد ســال گذشــته افزایش قیمت‬ ‫مســکن در تهران ‪ 8‬تا ‪ 12‬درصد افزایش یافت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫در حالــی بود که بانــک مرکزی برای مثبت کــردن تراز مالی‬ ‫بانک ها که بیشترین دارایی انها امالک است‪ ،‬اعالم کرد افزایش‬ ‫قیمت مسکن ‪ 48‬درصد در ماه مورد اشاره بوده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بهمن ‪ 99‬با ان که در بخش مســکن شاهد رشد منفی قیمت ها‬ ‫بودیم که بانک مرکزی باز هم در گزارشی از افزایش ‪ 9‬درصدی‬ ‫قیمت ها خبر داد‪ .‬وی با اشــاره به نابســامانی در بازار مســکن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دولت سیزدهم اگر می خواهد در بازار مسکن موفق‬ ‫عمل کند باید ریشــه بانک ها در این بخــش را بزند و انها را از‬ ‫بازار خارج کند‪ .‬عضو هیئت مدیره اتحادیه امالک یاداور شــد‪:‬‬ ‫به دلیل گزارش های بانک مرکزی بازار مسکن بهم ریخته است؛‬ ‫این گزارش های غیرواقعی باعث ســوء اســتفاده برخی در بازار‬ ‫مسکن و افزایش قیمت ها شده است‪.‬‬ ‫اوتادی تاکید کرد‪ :‬برای تحقق هدف ســاخت یک میلیون واحد‬ ‫مســکونی در دولت سیزدهم باید دســت واسطه ها و بانک ها از‬ ‫بازار مسکن کوتاه شود‪ .‬وی همچنین با بیان این که ماه گذشته‬ ‫به دلیل رکود بازار مســکن ‪ 210‬پروانه کسب امالک باطل شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در خــرداد ماه ‪ 50‬فقره پروانه جدیــد فعالیت در صنف‬ ‫مشاوران امالک صادر شــد‪ .‬این تعداد برای افرادی بوده که در‬ ‫جگرکی‪ ،‬قهوه خانه ها و‪ ...‬فعالیت داشــته اند که به دلیل شرایط‬ ‫کرونا وارد بخش امالک کشور شده اند‪ .‬اینها پس از عادی شدن‬ ‫شــرایط کرونا پرواه خود را باطل خواهند کرد‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه هوشمند امالک‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫کالهبرداری‪ ،‬فروش یک ملک به چند نفر و ســاماندهی بازار را‬ ‫از مزیت های این اقدام اعالم کرد‪ .‬بهرام گلســتانی عضو اتحادیه‬ ‫امالک نیز با بیان این که مشــاوران عامل گرانی مسکن نیستند‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬نیاز امروز بازار مسکن داشتن یک سامانه هوشمند جامع‬ ‫است؛ در این راستا به دنبال همکاری با وزارت راه و شهرسازی‬ ‫برای استفاده از اطالعات انها در سامانه هوشمند امالک هستیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با توجه به تداوم شــرایط کرونایی در کشور‪ ،‬یکی‬ ‫از راهکارها برای رونق بازار مسکن استفاده از اپلیکیشن ها برای‬ ‫خرید‪ ،‬فروش و اجاره است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬در سامانه هوشمند‬ ‫این امکان وجود دارد که اگهی ها را در ســه گروه سبز (قیمت‬ ‫مناســب)‪ ،‬زرد (قیمت باالتر از میانگیــن) و قرمز (قیمت باال)‬ ‫دســته بندی کنیم تا متقاضیان به راحتی بتوانند از قیمت هر‬ ‫منطقه مطلع شــوند‪ .‬وی گفت‪ :‬در زمان حاضر ‪ 17‬درصد اگهی ‬ ‫مســکن در سایت ها شــخصی و ‪ 83‬درصد مربوط به مشاوران‬ ‫امالک است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد مسکن مهر شهر جدید هشتگرد دست دالالن است‬ ‫عضو هیئت مدیره عمران شهر جدید هشتگرد گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫مســکن مهر این شــهر در دست دالالن اســت و به این افراد درباره‬ ‫عدم مراجعه برای تعیین تکلیف هشــدار جدی می دهیم‪ .‬محمدعلی‬ ‫حاجی زاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اخرین وضعیت پروژه های‬ ‫مســکن مهر شهر جدید هشتگرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۴۹‬هزار مسکن‬ ‫مهر در این شهر ساخته شــده که حدود ‪ ۳۵‬هزار واحد ان متقاضی‬ ‫موثر داشــته است‪ .‬وی با بیان اینکه در شهر جدید هشتگرد با خرید‬ ‫و فروش واحدهای مســکن مهر توسط دالالن مواجه هستیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این افراد به واسطه اینکه نیازی به استفاده از مسکن ندارند به تبع ان‬ ‫هیچ گونه ســهمی در فروش اقساطی ندارند و پروسه تحویل واحد را‬ ‫انجام نمی دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬درصد مسکن مهر این شهر‬ ‫در دســت دالالن است و به این افراد درباره عدم مراجعه برای تعیین‬ ‫تکلیف هشدار جدی می دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اورده اولیه متقاضیان بر اســاس تفاهم نامه باید تکمیل وجه می شد‬ ‫که این کار انجام نشده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بر اساس مصوبه شورای‬ ‫مســکن واحدهای اماده تحویل مشمول هزینه های نگهداری است و‬ ‫بایــد در مرحله اول هزینه های مربوطه را پرداخت کنند‪ .‬عضو هیئت‬ ‫مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد گفت‪ :‬در مرحله دوم تمام‬ ‫واحدهــای خالی که دالالن برای تحویل ان مراجعه نکرده اند به امور‬ ‫مالیاتی معرفی می شــوند و نســبت به اخذ مالیات اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫حاجی زاده تصریح کرد‪ :‬در مرحله سوم واحدهای مسکن مهر را از ید‬ ‫و اختیار دالالن خــارج می کنیم و انها را به واحدهای زیر ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی ارجاع می دهیم‪ .‬واحدهای اماده تحویل دالالن را نیز‬ ‫به متقاضیان واقعی تحویل می دهیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫ســخنگوی سازمان غذا و دارو‪ ،‬از واردات ‪ ۲۰۹‬میلیون دوز واکســن کووید ‪ ۱۹‬تا هفته اینده خبر داد‪ .‬کیانوش جهانپور‪ ،‬گفت‪ :‬واکسیناسیون در سراسر کشور از امروز شتاب‬ ‫بیشتری می گیرد که با اتکا به تولیدات داخلی و تسریع در واردات واکسن‪ ،‬این موضوع محقق می شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه روز گذشته یک میلیون دوز واکسن وارد کشور شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امروز نیز ‪ ۵۰۰‬هزار دوز واکســن وارد شد و روز یکشنبه ‪ ۲۰‬تیر ماه ‪ ،۱۴۰۰‬طبق وعده قبلی ‪ ۴۴۰‬هزار دوز دیگر واکسن وارد کشور می شود‪ .‬جهانپور ادامه داد‪ :‬طی روزهای‬ ‫اتی و هفته اینده نیز محموله ای به میزان ‪ ۲.۹‬میلیون دوز واکســن وارد خواهد شــد و محموله های دیگری بالغ بر ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیون دوز واکسن از کشورهای مختلف که با تالش‬ ‫همکاران در وزارت امور خارجه و حمایت بانک مرکزی و وزارت بهداشت‪ ،‬از کشورهای ژاپن‪ ،‬نروژ‪ ،‬چین و سایر کشورهایی که واکسن های مجاز را تهیه می کنند‪ ،‬وارد می شود‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی دریایی ارتش‪:‬‬ ‫حضوراسراییلدرجغرافیایمایکسراباست‬ ‫هیمنه ی امریکا را در پنج هزار کیلومتری شان شکستیم‬ ‫امیر دریادار حسین خانزادی تاکید کرد‪ :‬امنیت مرزهای ابی ما بسیار باال است و امکان ندارد شناوری قصد تصرف‬ ‫به این منطقه را داشته باشد و لحظه به لحظه مورد رصد و پایش قرار نگیرد‪ .‬فرمانده نیروی دریایی ارتش(نداجا)‬ ‫شامگاه شنبه با حضور در برنامه ای تلویزیونی اظهار کرد‪ :‬اقیانوس هند به عنوان سومین اقیانوس بزرگ جهان‬ ‫در ســال های اخیر با دزدی دریایی مواجه شد و کانون های ناامنی در خلیج عدن شکل گرفت و این باعث شد‬ ‫کشورهای منطقه هوشیاری بهتری پیدا کنند‪ .‬وی با اشاره به حضور نیروی دریایی ارتش در منطقه شمال اقیانوس‬ ‫هند افزود‪ :‬نیروهای دریایی در شرق و شمال اقیانوس هند حضوری معنادار دارند؛ نیروی دریایی ایران نیز در شمال‬ ‫اقیانوس هند به عنوان یک نیروی دریایی که قدرت اقیانوس پیمایی دارد‪ ،‬مطرح است‪ .‬فرمانده نیروی دریایی ارتش‬ ‫در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به انتقال میزبانی اجالس فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای‬ ‫حاشیه اقیانوس هند (ایونز) از ایران به فرانسه خاطر نشان کرد‪ :‬میزبانی دوره ششم اجالس ایونز در سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫عهده ایران گذاشته شد و در همان اجالس کشور فرانسه به عنوان میزبان بعدی مطرح شد‪ .‬در همان اجالس به‬ ‫فرانسوی ها گفتیم که قرار است کجا اجالس بعدی را برگزار کنید گفتند در پاریس و ما گفتیم که شما به دلیل‬ ‫حضور در جزیره ریونیون در این اجالس حضور دارید و باید اجالس بعدی را در این جزیره برگزار کنید‪.‬‬ ‫امیر خانزادی همچنین به سفر اخیر خود به فرانسه جهت حضور در هفتمین اجالس ایونز اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫حاشیه این اجالس با فرماندهان نیروهای دریایی المان و هلند و فرانسه داشتیم و مواضع قاطع جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را در مورد ائتالف های منطقه ای که انها هم عضو ان هستند مطرح کردیم و انها هم گفتند که این مواضع‬ ‫را به کشورهای خود منتقل می کنند و به نظر می رسد اروپایی ها قصد دارند راه خود را از امریکایی ها جداکنند‪.‬‬ ‫وی ادام ه داد‪ :‬در دیدار با فرمانده نیروی دریایی فرانسه نقشه ای از خلیج فارس را پهن کردیم و موقعیت ناوهای‬ ‫کشورهای مختلف را نشان دادیم‪ .‬در این دیدار مطرح کردم که چه معنی دارد وقتی نا امنی در خلیج عدن وجود‬ ‫دارد شما در منطقه خلیج فارس ائتالف تشکیل می دهید‪ .‬فرمانده نیروی دریایی فرانسه نیز گفت که نظر شخصی‬ ‫من هم با شما موافق است‪ .‬فرمانده نداجا گفت‪ :‬به نظر می رسد اروپایی ها تحت فشار امریکایی ها هستند و این‬ ‫امریکا است که در این میان شیطنت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دریادار خانزادی در ادامه درباره مرکز هماهنگی همکاری های بین المللی امنیت دریایی که طی‬ ‫روزهای گذشته در چابهار افتتاح شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدت زیادی بود که به فکر تشکیل مرکزی بودیم تا تالش های‬ ‫امنیت افرین دریایی در اجالس ایونز را هدایت کند‪ .‬این مرکز برای اولین در منطقه ازاد چابهار در حال تاسیس‬ ‫است‪ .‬تالش اصلی این مرکز جمع اوری داده های سفید و تسلط و اشراف بر منطقه شمال اقیانوس هند است‪ .‬این‬ ‫اطالعات باید بین کشورها به اشتراک گذاشته شود و جلوی هرگونه فعالیتی که مخل امنیت دریا است گرفته شود‪.‬‬ ‫این مرکز همچنین می تواند عملیات های دریایی را نیز هدایت کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همین االن نیروی دریایی ارتش با‬ ‫تمام کشورهای عضو ایونز به صورت برخط ارتباط دارد‪ .‬فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین درباره اعزام ناوگروه‬ ‫ارتش به اقیانوس اطلس تاکید کرد‪ :‬ناو مکران یک بندر متحرک دریایی است و این ناو ظرفیت خوبی برای حضور‬ ‫ناوگروه های ما در دریاهای ازاد است‪ .‬ناو سهند نیز از روزی که ساخته شده است‪ ۴۰۰ ،‬روز دریانوردی کرده است‬ ‫و این گویای این است که یک ظرفیت بزرگ دانشی در جوانان این کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫امیر خانزادی تصریح کرد‪ :‬امروز در منطقه اقیانوس اطلس این ما هستیم که در حال تولید روند هستیم‪ .‬البته‬ ‫بخشی از این حضور هم به دلیل ان است که امریکایی ها می گفتند ایرانی ها قادر به حضور در اقیانوس اطلس‬ ‫نیستند‪ .‬وقتی ناوگروهای از جمهوری اسالمی در محدوده دماغه امید نیک و اقیانوس اطلس حضور پیدا می کند‬ ‫ن های امریکا از این است که‬ ‫دارای پیام خاصی است‪ .‬ما اصال برنامه ای برای حضور در خلیج مکزیک نداشتیم‪ .‬نگرا ‬ ‫امروز برای اولین بار در تاریخ ایران دروازه های اقیانوس اطلس به روی ما گشوده است‪ .‬وی گفت‪ :‬رهبر انقالب روزی‬ ‫به ما گفتند برنامه ریزی کنید تا در کشوری مانند گامبیا که امریکایی ها از انجا برده داری را شروع کردند‪ ،‬بروید‪.‬‬ ‫حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی که نماینده کشوری است که حامی مستضعفان است نیز دارای پیام‬ ‫خاصی است و اتفاقاً هفته گذشته ناوگروه ما در این کشور حضور داشت‪ .‬فرمانده نداجا خاطر نشان کرد‪ :‬امریکایی ها‬ ‫طی سالیان گذشته در اطراف ما پایگاه ایجاد کردند و امروز وقتی ما در فاصله پنج هزار کیلومتری از انها حضور‬ ‫داریم به وحشت افتاده اند؛ این وحشت بدلیل ان است که حضور ایران هیمنه امریکا را می شکند‪.‬‬ ‫امیر خانزادی افزود‪ :‬امروز اقدامات تروریستی دریایی در دریای سرخ در حال اجرا است و در شرایطی که فروش‬ ‫نفت ایران تحریم است‪ ،‬انها به دنبال ضربه زدن به نفتکش های ما هستند و ما حدود دو سال است که از ابتدای‬ ‫دریای سرخ تا کانال سوئز و برعکس نفتکش ها را اسکورت می کنیم‪ .‬وی همچنین درباره ارتباط نداجا با شرکت های‬ ‫دانش بنیان گفت‪ :‬یک شــرکت دانش بنیان داخلی موفق شده است طی شش ماه یک موتور دیزل دریایی را‬ ‫طراحی کرده و بسازد‪ .‬ما در نیروی دریایی یک مرکز نواوری دریایی هم در دست احداث داریم‪ .‬همین جوانان‬ ‫به ما قول ساخت یک ناوشکن سنگین را نیز داده اند‪ .‬بر همین اساس ما پیشنهاد ایجاد یک کارخانه نواوری های‬ ‫صنعت دریایی داده ایم تا در اختیار این جوانان قرار دهیم‪ .‬در دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش المان از دستیابی‬ ‫به موتورهای ‪ mto‬المانی صحبت کردم و او گفت که از این موتورها غفلت نکنید‪ .‬پس از اینکه از اجالس ایونز‬ ‫برگشتیم جواناند امدند و گفتند که این موتور را در داخل کشور ساخته اند و نام ان را ‪ mac‬گذاشته اند‪.‬‬ ‫دریادار خانزادی درباره وضعیت امنیت مرزهای ابی کشور اظهار کرد‪ :‬امنیت مرزهای ابی ما بسیار باال است و امکان‬ ‫ندارد شناوری قصد تصرف به این منطقه را داشته باشد و لحظه به لحظه مورد رصد و پایش قرار نگیرد‪ .‬پهپادهای‬ ‫نیروهای دریایی و هوایی ظرفیت خوبی را ایجاد کرده است تا مناطقی که در ماموریت ارتش است و حتی مناطقی‬ ‫که در محدوده ماموریت سپاه است در امنیت کامل قرار دارد‪ .‬اینکه اسراییل در جغرافیای ما حضور پیدا کند مانند‬ ‫یک خواب و سراب است‪ .‬وی درباره ساخت هاور کرافت بومی تاکید کرد‪ :‬طرح ساخت این هاور کرافت را گام‬ ‫به گام دنبال کرده ام و وزارت دفاع وعده داده است که این هاور کرافت که مجهز به موشک است را در اذرماه به‬ ‫نیروی دریایی تحویل دهد‪ .‬در ایام دفاع مقدس پیش بینی الحاق ناوشکن دماوند و ناو کنارک به نیروی دریایی‬ ‫را کرده ایم‪ .‬در اینده ای نچندان دور اولین شناور اطالعاتی نداجا که یک شناور اقیانوس پیماست به نیروی دریایی‬ ‫ارتش ملحق می شود‪.‬‬ ‫سعیدجلیلی‪:‬‬ ‫خام فروشیازچالش هایکشوراست‬ ‫عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت‪ :‬بالاســتفاده ماندن‬ ‫بخش زیادی از ظرفیت حمل و نقل ریلی و همچنین خام فروشی‬ ‫از چالش های کشــور است‪ .‬نشســت ارائه طرح «شبکه یکپارچه‬ ‫فراوری و ترابری» با حضور ســعید جلیلی برگزار شد‪ .‬این طرح به‬ ‫توضیح نحوه ایجاد سیستم یکپارچه حمل و نقل به منظور مقابله با‬ ‫چالش های مدیریت زنجیره ارزش کشور میپردازد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫بسیاری از صادرات به کشورهای همسایه از طریق خطوط حمل و‬ ‫نقلی ایران صورت می گیرد‪ ،‬تکمیل زنجیره ارزش این محصوالت‬ ‫و همچنین مواد اولیه تولید داخل را یکی از ضرورت های کشــور‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت های بالفعلی که در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در زمینه تولید برخی محصوالت و صادرات ان به کشورهای‬ ‫همســایه‪ ،‬می توان به قطــب منطقه تبدیل شــود‪ .‬عضو مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بالاستفاده ماندن بخش زیادی‬ ‫از ظرفیت حمل و نقل ریلی و همچنین خام فروشی از چالش های‬ ‫کشور است‪ ،‬اجرای عملیاتی طرح شبکه یکپارچه فراوری و ترابری‬ ‫را منوط به تعیین چشم انداز و تعیین اولویت های فراوری و صادرات‬ ‫دانســت و اظهار داشت‪ :‬پیش از اجرای کامل این طرح می بایست‬ ‫ابتدا الگوی محدودی از ان در یک یا چند زنجیره فراوری و ترابری‬ ‫عملیاتی شود تا با بررسی نتایج و میزان استقبال بخش خصوصی‪،‬‬ ‫برای گام های بعدی قدم برداشــت‪ .‬در ابتدای این جلسه‪ ،‬تمنایی‬ ‫از دانشگاه صنعتی اصفهان با اشــاره به حجم باالی صادرات مواد‬ ‫خام در کشــور‪ ،‬میزان صادرات محصوالت نهایی و فراوری شــده‬ ‫ایران را مطابق امار ســازمان تجارت جهانــی کمتر از ‪ 5‬درصد از‬ ‫کل صادرات برشــمرد و خاطرنشان کرد‪ :‬میانگین جهانی صادرات‬ ‫محصوالت نهایی و فراوری شده بیش از ‪ 50‬درصد از کل صادرات‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به سهم پایین صنایع باالدستی از اشتغال کشور‪،‬‬ ‫حرکت صنعت جهانی را به سمت مشارکت در صنایع پایین دست‬ ‫دانست و اظهار داشت‪ :‬میزان زیادی از یارانه انرژی کشور در جهت‬ ‫رشد صنایع مادر تخصیص می یابد اما متاسفانه بیش از ‪ 90‬درصد‬ ‫صادرات در ایران مربوط به مواد اولیه و خام است‪.‬تمنایی در ادامه با‬ ‫مقایسه بهره وری ناوگان حمل و نقل در کشورهای مختلف‪ ،‬جایگاه‬ ‫ایران در تخصیص ظرفیت شــبکه ریلی به افزایش ارزش افزوده را‬ ‫نامطوب خواند و تصریح کرد‪ :‬مطابق طرح شبکه یکپارچه فراوری‬ ‫و ترابری‪ ،‬طراحی و تکمیل کریدورهای حمل و نقلی باید با توجه به‬ ‫توسعه صنایع پایین دستی و مزیت های نسبی کشور صورت بگیرد‪.‬‬ ‫این بدان معناست که هر «زنجیره فراوری و ترابری»‪ ،‬از مبدا تولید‬ ‫مواد اولیه به مقصد صادراتی محصول نهایی طراحی شده و واحدهای‬ ‫صنعتی پایین دستی در مسیر کریدور حمل و نقلی به تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش افزوده محصول خواهند پرداخت‪ .‬او نبود ارتباط نظام مند میان‬ ‫اولویت های توسعه شبکه حمل و نقل و اولویت های توسعه صنایع‬ ‫پایین دستی را از جمله اهداف طرح یکپارچه فراوری و ترابری خواند‬ ‫و گفت‪ :‬این طرح در سه سطح دولت‪ ،‬مدیران اجرایی طرح و متولیان‬ ‫صنایع پایین دستی به همراه شرکت های حمل و نقل ریلی طراحی‬ ‫شــده است که با ایجاد سامانه های اطالعاتی و زنجیره های فراوری‬ ‫و ترابری‪ ،‬به تنظیم روابط میان صنایع باالدستی و پایین دستی به‬ ‫منظور افزایش مشارکت ایران در صنعت جهانی خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫اصالح طلبان راه حل روشنی برای مدیریت کشور ندارند‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‪ :‬تماس رئیس جمهور منتخب با‬ ‫فعاالن اصالح طلب اقدام مثبتی است‪ ،‬اما تجربه نشان می دهد اصالح طلبان‬ ‫راه حل روشــنی برای مدیریت کشور‪ ،‬به خصوص در شرایط حاضر ندارند‪.‬‬ ‫حجت االسالمغالمرضامصباحی مقدمعضومجمعتشخیصمصلحتنظام‬ ‫در رابطه با ارتباط و تماس از سوی رئیس جمهور منتخب با برخی از افراد‬ ‫معتدل و اصالح طلب و درخواســت ارائه پیشنهاد از انها‪ ،‬گفت‪ :‬همانطور‬ ‫که اقای رئیســی مطرح کردند‪ ،‬رئیس جمهوری که انتخاب می شــود‪،‬‬ ‫رئیس جمهور کل ملت ایران اســت و از این جهت باید باب را برای رابطه‬ ‫و گفتگو باز کرد و این اقدام باید به گونه ای باشد که همه به رئیس جمهور‬ ‫احساس تعلق کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬این رفتار کام ً‬ ‫ال مثبت‪ ،‬مناسب و شایسته‬ ‫است و موجب همبستگی ملی و کاهش شکاف و انشقاق در جامعه می شود‪،‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬این اقدام به وحدت ملی کمک می کند و در نهایت مثبت‬ ‫ارزیابی می شود‪ .‬عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تجربه‬ ‫نشان می دهد اصالح طلبان راه حل روشنی برای مدیریت کشور خصوصاً‬ ‫در شرایط حاضر ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬اصالح طلبان حتی برای ورودشان در عرصه‬ ‫انتخابات نیز‪ ،‬به وضعیت بی تدبیری دچار شدند‪ .‬مصباحی مقدم تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اخیرا ً دیدم در یکی از روزنامه ها پیشنهاد شده بود که اصالح طلبان به‬ ‫تدوین یک مانیفست اقدام و مواضع خود را در ان بیان کنند و اصالح طلبی‬ ‫را توضیح دهند و بگویند قصــد دارند چه چیزهایی را اصالح و خود را از‬ ‫گروه های برانداز جدا کنند تا مشخص باشد چه مواضعی دارند که به نفع‬ ‫مصالح ملی است‪ ،‬اگر چنین اتفاقی بیافتد کمک می کند که هواداران انها‬ ‫از ابهام خارج شوند و برانداز و اصالح طلب تفکیک شوند که این کار خوبی‬ ‫است‪.‬وی درباره میزان عملیاتی و اجرایی شدن این اقدام رئیسی برای ارتباط‬ ‫با طیف هایی از اصالح طلبان‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید منتظر بمانیم تا رئیس جمهور‬ ‫منتخب مسئولیت را در اختیار بگیرد و این اقدامات در مقام اجرا و عمل‬ ‫پیاده شوند و اگر پیاده شد ان زمان صداقت رئیس جمهور ظهور و بروز پیدا‬ ‫می کند و اگر خدای ناکرده مورد غفلت قرار گرفت مردم متوجه‪ ،‬شعاری‬ ‫بودن این اقدامات می شوند‪ .‬عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان‬ ‫گفت‪ :‬ابراز خرسندی می کنم که یک عضو جامعه روحانیت مبارز رئیس‬ ‫جمهور و حجت االسالم محسنی اژه ای‪ ،‬عضو دیگر جامعه روحانیت مبارز‬ ‫نیز رئیس قوه قضائیه شد‪ ،‬به جریان انقالبی توصیه و تاکید می کنم که توجه‬ ‫داشته باشند جناب اقای رئیسی با وحدت کلمه به مقام ریاست جمهوری‬ ‫رسیدند و ان وحدت کلمه را به راحتی مورد غفلت قرار ندهند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫جهانپور خبر داد‪ ۲.۹ :‬میلیون دوز واکسن کرونا تا هفته اینده وارد کشور می شود‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪527‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫سید نظام الدین موسوی‪:‬‬ ‫سهم خواهی در قاموس مجلس‬ ‫و دولت انقالبی نیست‬ ‫ی هیئت رئیســه مجلس با اشاره به نامه دعوت‬ ‫سخنگو ‬ ‫‪ ۲۲۰‬نماینده از رئیسی گفت که امضاکنندگان این نامه‬ ‫دنبال ســهم از کابینه اتی نبوده و نیســتند‪ .‬سید نظام‬ ‫الدین موسوی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت‪:‬‬ ‫«بنده نویسنده نامه دعوت ‪ ۲۲۰‬نماینده مجلس از ایت‬ ‫اهلل رئیسی بوده و بسیاری امضاها را اینجانب اخذ کردم‪.‬‬ ‫امضاکنندگان نامه هیچگاه دنبال سهم از کابینه اتی نبوده‬ ‫و نیســتند‪ .‬رئیس جمهور طبق قانــون وزرا را معرفی و‬ ‫نمایندگان طبق قانون بررسی می کنند‪ .‬سهم خواهی در‬ ‫قاموس مجلس و دولت انقالبی نیست‪».‬‬ ‫یک عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد‪:‬‬ ‫اقدام مجلس برای توقف تخلف‬ ‫در ساخت و سازهای درون شهری‬ ‫یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از تهیه‬ ‫طرحی برای اصالح ماده ‪ ۱۰۰‬قانون شهرداری ها به منظور‬ ‫برخورد قاطع با متخلفین ساخت و سازهای درون شهری‬ ‫خبر داد‪ .‬اقبال شــاکری نماینده مردم تهران در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫«متخلفین ساخت و سازهای شــهری دیگر نمی توانند‬ ‫تخلفات ســاختمانی خود را با پرداخت پول قانونی کنند!‬ ‫اصالح‪‎‬ماده ‪ ۱۰۰‬قانون شهرداری ها‪ ،‬گامی مثبت در جهت‬ ‫تحقق‪‎‬عدالت و ارتقای حقوق عامه شهروندی خواهد بود‪.‬‬ ‫جزییات این طرح بزودی اعال م می شــود‪ ».‬اصالح قانون‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬شــهرداری ها یکی از اقداماتی بود که مجلس‬ ‫یازدهــم از روزهای اغاز به کار خــود ان را دنبال کرد و‬ ‫کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی نیز با هدف‬ ‫کاهش تخلفات ساختمانی این موضوع را با جدیت دنبال‬ ‫کرد‪ .‬بر اساس نظرات اعضای کمیسیون عمران اکنون این‬ ‫ماده به منبع درامدی برای شهرداری ها تبدیل شده و در‬ ‫عین حال شاهد تخلفات در ساخت و ساز ها هستیم‪.‬‬ ‫با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری‬ ‫تهران انجام شد‬ ‫بررسی راهکارهای رفع تعارض‬ ‫مفاد اسناد چاپی و دست نویس‬ ‫مندرج در قولنامه ها‬ ‫شیوه های رفع اختالفات تفسیری ناشی از تفاوت تنظیم‬ ‫قولنامه در متون چاپی و دست نویس در معامالت ملکی‬ ‫و خودرو بررســی شــد‪ .‬علی دیزجی معاون اجتماعی و‬ ‫پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری اســتان تهران در‬ ‫نشستی با روسای اتحادیه مشــاورین امالک‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫داران و فروشندگان خودرو تهران شیوه های رفع اختالفات‬ ‫تفسیری ناشــی از تفاوت تنظیم قولنامه در متون چاپی‬ ‫و دســت نویس در معامــات و خودرو تبییــن و مورد‬ ‫بررســی قرار داد‪ .‬معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع‬ ‫جرم دادگستری استان تهران گفت‪ :‬تعارض متون چاپی‬ ‫با متون ّ‬ ‫خطی و دســت نویس (اسناد عادی تنظیمی در‬ ‫دفاتر امالک و خودرو) و بروز تفاسیر مختلف ناشی از ان‪،‬‬ ‫منشاء تشکیل اختالفات و دعاوی گوناگون می شود که در‬ ‫اجرای برنامه حل تعارض متون چاپی قولنامه ها با متون‬ ‫دست نویس‪ ،‬جلســه ای در این معاونت با حضور اعضای‬ ‫مربوطه تشکیل شــد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬به منظور کاهش‬ ‫ورودی پرونده به محاکم قضایی طی جلســه ای مشترک‬ ‫با روسای اتحادیه های مشاورین امالک‪ ،‬نمایشگاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران‪ ،‬موضوع رفع اختالف در متون‬ ‫دستی و چاپی قولنامه ها مورد نقد و بررسی طرفین قرار‬ ‫گرفت‪ .‬دیزجی تصریح کــرد‪ :‬طی توافق فی مابین مقرر‬ ‫شد‪ ،‬فرمت واحدی از قرادادهای چاپی و استاندارد جهت‬ ‫اســتفاده در بنگاه ها در اختیار اتحادیه های مذکور قرار‬ ‫گیــرد و نظر به اهمیت موضوع و تاثیر قراردادهای نمونه‬ ‫در فرایند ورودی پرونده‪ ،‬موضوع در شورای برنامه ریزی‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طرح و با نظرخواهی از‬ ‫حقوقدانان و صاحب نظران‪ ،‬شکل واحدی از قولنامه های‬ ‫چاپی و اســتاندارد تهیه و تنظیــم و در اختیار اتحادیه‬ ‫امالک و خودرو قرار گیرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران‪ :‬زنان باردار و خردساالن هم بیمه می شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪527‬‬ ‫اخبار‬ ‫روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫بانک مرکزی درباره میزان‬ ‫تعهدات ارزی و تعهدات رفع‬ ‫شده شفاف سازی کند‬ ‫دویست و چهلمین جلسه ستاد‬ ‫هماهنگی اقتصادی دولت صبح‬ ‫یکشنبهبهریاستحجت االسالم‬ ‫والمســلمین حســن روحانی‬ ‫رئیس جمهور برگزار شــد‪ .‬در‬ ‫اغاز جلسه رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه گزارشی از تامین منابع‬ ‫طرح های عمرانی و پیشــرفت پروژه ملی ازاد راه تهران ‪ -‬شمال‬ ‫ارائه کرد‪ .‬در ادامه جلسه نیز گزارش بانک مرکزی از وضعیت رفع‬ ‫تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سال های ‪ ۹۷‬و ‪۹۸‬‬ ‫ارائه شد‪ .‬بر اساس این گزارش در سال ‪ ،۹۷‬بالغ بر ‪ ۹۵‬درصد ارز‬ ‫تامین شده با نرخ ترجیحی برای کاالهای اساسی و دیگر واردات‬ ‫مورد نیاز کشور‪ ،‬به صورت کاال و خدمات به کشور وارد و رفع تعهد‬ ‫ارزی شده است و موارد عدم رفع تعهد به سازمان تعزیرات و مراجع‬ ‫قضائی ارجاع شده است‪ .‬رئیس جمهور با اشاره به برخی ابهامات و‬ ‫اظهارات درخصوص دریافت ارز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫و چگونگی رفع تعهدات انان در فضای عمومی و جامعه گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی می بایست با شفافیت‪ ،‬دقت و جزئیات‪ ،‬میزان تعهدات ارزی‬ ‫و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال های مختلف اعالم کند و‬ ‫در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد شده است‪،‬‬ ‫شفاف سازی کند‪ .‬در این جلسه همچنین وزیر نیرو‪ ،‬گزارشی از‬ ‫طرح های اب شیرین کن ارائه کرد‪ .‬با توجه به حساسیت طرح های‬ ‫تامین اب تاکید شد که سیاست حمایت از طرح های تامین اب‬ ‫شرب به ویژه در استان های کم برخوردار عملکرد مثبت و ملموسی‬ ‫داشته است و از طرح های موفقی بوده است که از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی و منابع بانک ها برخوردار شده و دولت نیز با توجه به‬ ‫مشکالت تحریمی‪ ،‬در مورد پرداخت اقساط انها حمایت الزم را به‬ ‫عمل اورده است‪ .‬روحانی در این باره گفت‪ :‬با توجه به جدی شدن‬ ‫مشکل اب و لزوم برخورداری مردم از اب سالم‪ ،‬دولت از چند سال‬ ‫قبل طرح های احداث اب شیرین کن را بخصوص در مناطقی از‬ ‫کشور که بیشتر با مشکل اب شیرین روبرو هستند‪ ،‬در دستور کار‬ ‫قرار داد و طرح هایی با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا مشارکت‬ ‫این بخش اجرایی کرد که نیازهای ابی مناطق درگیر کم ابی را‬ ‫تامین می کند و این اولویت کماکان در دستور کار دولت و صندوق‬ ‫توسعه ملی قرار دارد‪.‬‬ ‫وام خرید مسکن ‪۴۴۰‬میلیون تومان می شود؟‬ ‫قدرت خریدی که تکان نمی خورد!‬ ‫دســتگاه سیاســتگذار بخش مســکن و بازوی تامین مالی ان‬ ‫درخواست دو برابر شدن تسهیالت خرید مسکن را به شورای پول‬ ‫و اعتبار ارائه داده و منتظر تصویب ان هســتند‪ .‬در پاییز ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تســهیالت خرید مســکن از محل اوراق گواهی حق تقدم این‬ ‫تســهیالت برای اخرین بار افزایش یافت و به سقف های ‪ ۱۰۰‬و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان در تهران برای متقاضیان به ترتیب فردی و‬ ‫زوجین‪ ۶۰ ،‬و ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان (فردی و زوجین) در کالنشهرها‬ ‫و مراکز اســتان ها و ‪ ۴۰‬و ‪ ۸۰‬میلیون تومان (متقاضیان فردی و‬ ‫زوجین) در ســایر شهرها رسید‪ .‬این تسهیالت با نرخ سود ‪۱۷.۵‬‬ ‫درصد و بازپرداخت حداکثر ‪ ۱۲‬ساله به همراه تسهیالت جعاله‬ ‫مســکن ‪ ۴۰‬میلیون تومانی با نرخ سود ‪ ۱۸‬درصد و بازپرداخت‬ ‫حداکثر ‪ ۵‬ساله به متقاضیان اعطا می شود‪ .‬در حال حاضر متوسط‬ ‫قیمت مسکن در تهران بر اساس اخرین گزارش بانک مرکزی‪۲۹.۶‬‬ ‫میلیون تومان و بیشترین رقمی که بانک تخصصی بخش مسکن‬ ‫به خریداران مسکن می تواند کند‪ ،‬پرداخت ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان از‬ ‫محل اوراق تسهیالت مسکن است که قدرت پوشش ان برای یک‬ ‫واحد ‪ ۵۰‬متری در تهران با متوسط قیمت متری ‪ ۲۹.۶‬میلیون‬ ‫تومان که به حدود یک و نیم میلیارد تومان می رســد‪ ،‬در حدود‬ ‫‪ ۴.۱‬درصد این واحد و تنها کمی بیش از ‪ ۸‬متر یک واحد مسکونی‬ ‫اســت‪ .‬بر اساس شنیده ها دستگاه سیاستگذار بخش مسکن به‬ ‫همراه بازوی تامین مالی ان به شــورای پول و اعتبار درخواست‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصد تسهیالت خرید مسکن را داده اند؛ باالترین‬ ‫مقام اجرای دستگاه سیاستگذار بخش مسکن‪ ،‬عضو شورای پول و‬ ‫اعتبار است‪ .‬بنابراین پیشنهاد شده است که رقم تسهیالت خرید‬ ‫مسکن فردی و زوجین در تهران به ترتیب ‪ ۲۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان شود که در این صورت‪ ،‬به همراه وام جعاله به رقم ‪ ۲۴۰‬و‬ ‫‪ ۴۴۰‬میلیون تومان افزایش خواهد یافت (در صورت تصویب)‪ .‬با‬ ‫‪ ۴۴۰‬میلیون تومان‪ ،‬زوجین می توانند در تهران تا حدود‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از قیمت ملک را با کمک تسهیالت مسکن تهیه کنند؛ این رقم‪،‬‬ ‫معادل حدود ‪ ۱۵‬متر از یک واحد مســکونی است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫رقم اقساط این تسهیالت در صورتی که مدت زمان بازپرداخت‬ ‫ان همچنان ‪ ۱۲‬ساله و با نرخ سود ‪ ۱۷.۵‬درصد باشد‪ ،‬بیش از ‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان خواهد بود‪ .‬کارشناسان اقتصاد مسکن‬ ‫معتقدندافزایشسقفتسهیالتخریدمسکنبدونافزایشتولید‪،‬‬ ‫به تورم این بخش منجر خواهد شد‪ .‬به خصوص که در حال حاضر‬ ‫دفاتر واسطه های ملکی و مشاوران امالک با کمبود شدید عرضه‬ ‫فایل های با قیمت مناسب روبه رو بوده و این موضوع به تشدید‬ ‫قیمت مسکن به دلیل تورم انتظاری مالکان‪ ،‬دامن می زند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل بیمه ســامت استان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬از این پس زنان باردار و فرزندان خردسال انها تحت پوشش بیمه پایه سازمان بیمه سالمت قرار خواهند گرفت‪ .‬سیده‬ ‫مریم حسینی گفت‪ :‬با عنایت به تخصیص منابع مالی در قالب ردیف بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه و بر اساس دستور مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران‪ ،‬از این پس‬ ‫زنان باردار و فرزندان خردسال انها تحت پوشش بیمه پایه سازمان بیمه سالمت قرار خواهند گرفت‪ .‬سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران اظهار داشت‪ :‬زنان باردار فاقد‬ ‫پوشش بیمه ای ساکن مناطق شهری و روستایی استان تهران و نیز عشایر منطقه به همراه فرزندان خردسال ایشان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرار داد‬ ‫و یا از طریق ادرس وب سرویس ‪ eservices.ihio.gov.ir /isc:‬جهت برقراری پوشش بیمه اقدام نمایند‪ .‬حسینی اضافه کرد‪ :‬موضوع این بخشنامه به تمامی مراکز و واحدهای‬ ‫بهداشتی درمانی تابعه جهت هدایت زنان باردار فاقد پوشش بیمه پایه و فرزندان خردسال انها ابالغ گردیده است‪.‬‬ ‫در بیانیه ای به مناسبت هفته تامین اجتماعی مطرح شد؛‬ ‫‪ ۱۳‬درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی از دولت سیزدهم‬ ‫دبیر کانون بازنشستگان استان تهران‪ ،‬در بیانیه ای به مناسبت هفته تامین اجتماعی‪ ،‬خواستار توجه دولت‬ ‫ســیزدهم و مجلس شورای اسالمی به مشکالت بازنشستگان شــد‪ .‬پرویز احمدی پنجکی رئیس کانون‬ ‫بازنشســتگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات و دبیر کانون بازنشستگان استان‬ ‫تهران‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از سال ‪ ۱۳۱۱‬و با تاسیس صندوق بیمه کارگران طرق و شوارع که به نوعی سازمان‬ ‫تامین اجتماعی پایه گذاری گردید بخشــی از حقوق و دستمزد ما کارگران در اشکال و عناوین مختلف‬ ‫در این سازمان اندوخته گردیده است‪ .‬به عبارت دیگر ما و پشتیبان ما‪ ،‬قسمتی از حقوق ماهیانه خود را‬ ‫برای روز مبادا و زمان نیاز و اضطرار و جهت پوشش خطرات و ریسک های احتمالی یعنی تامین و تضمین‬ ‫معیشت دوران سالخوردگی و بیکاری و از کارافتادگی تامین درمان و اطمینان خاطر از معیشت و درمان‬ ‫بازماندگان خویش نزد این سازمان به ودیعه گذاشته و به امانت سپرده ایم‪ .‬در این میان بر سهم حق بیمه‬ ‫کارگر می توان گفت حتی سهم کارفرمایی حق بیمه تامین اجتماعی نیز به نوعی جزئی از حقوق و مزایای‬ ‫ما کارگران بوده است و کارفرمایان هزینه های ان را هرساله در محاسبه حداقل دستمزد و افزایش سطوح‬ ‫دستمزدی لحاظ نموده و می نمایند‪.‬‬ ‫در طی چند دهه فعالیت ســازمان تامین اجتماعی بارها و بارها دولت و مجلس نسبت به تغییر ساختار‬ ‫کالن مرتبط با این سازمان اقدام نموده و حلقه اتصال و ارتباط کالن و عالیه دولت با این سازمان را تغییر‬ ‫داده اند‪ ،‬وزارت کار و امور اجتماعی‪ ،‬وزارت بهداری و بهزیســتی‪ ،‬وزارت رفاه و تامین اجتماعی (تا قبل از‬ ‫انقالب) وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی (پس از انقالب) با توجه‬ ‫به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک صندوق مشاع و بین النسلی و به مثابه حق الناس بوده و یک نهاد‬ ‫عمومی غیردولتی می باشد و به معنای واقعی کلمه بایستی ان را امانت و سفره متعلق به ذی نفعان (بیمه‬ ‫شدگان و مستمری بگیران) دانست همواره در این ادغام ها و تغییرات تشکیالتی دولت از مصالح و منافع‬ ‫ما کارگران و کارکنان صیانت نکرده است‪.‬‬ ‫متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در سال های مختلف بازیچه جناحی و سیاسی بوده است‪ .‬عدم توجه به‬ ‫خواسته های بازنشستگان و بیمه شدگان و هجمه های بی رحمانه دولتمردان و مجلس شورای اسالمی در‬ ‫ادوار گذشــته تا کنون به منابع سازمان تامین اجتماعی و عمل نکردن به تعهدات خود در قبال سازمان‬ ‫تامین اجتماعی این سازمان را با چالش مواجه کرده است‪ .‬حذف برخی داروها از بیمه و اجرای طرح تحول‬ ‫ســامت و توجه نکردن به معیشت بازنشستگان و مســتمری بگیران و عدم اجرای قانون الزام در بخش‬ ‫درمان و توجه نکردن به اصالح ساختار تامین اجتماعی که شرکاء اجتماعی مخصوصاً حضور بازنشستگان‬ ‫در سطوح مدیریتی و ایجاد شورای عالی و هیئت نظارت بر عملکرد تامین اجتماعی کانون بازنشستگان‬ ‫و مســتمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات همیشه بر استقالل مالی و اداری این سازمان‬ ‫تاکید داشته و دارد از دولت سیزدهم یعنی دولت حجت االسالم والمسلمین جناب رئیسی خواستار این‬ ‫هستیم که به سازمان تامین اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند‪ .‬به جهت اینکه باالی ‪ ۴۲‬میلیون نفر‬ ‫بیمه شده و بازنشسته به همراه خانواده انها تحت پوشش سازمان هستند از مجلس شورای اسالمی انقالبی‬ ‫می خواهیم اجازه دست اندازی و دخالت های غیراصولی به اموال و دارایی های بیمه شدگان و بازنشستگان‬ ‫را به نهادهای دولتی و غیردولتی ندهند و قوانینی را تصویب نکنند که سازمان تامین اجتماعی را دچار‬ ‫مشــکل کنند دولت ســیزدهم وصول بدهی را که دولت قبل به تامین اجتماعی دارد در الویت کار خود‬ ‫قرار دهد و این بدهی به ســازمان تامین اجتماعی به موقع پرداخت تا ســازمان بتواند در بخش درمان و‬ ‫پرداخت حقوق های بازنشستگان و خدمات دهی به این قشر با مشکل مواجه نشود و نباید مجلس و دولت‬ ‫اجازه دهند مشکالت کشور و فشار و هجمه ها به سوی سازمان تامین اجتماعی که ارائه دهنده خدمات‬ ‫موثر است و از مهمترین مشکالت بازنشستگان و بیمه شدگان و به طور کلی شرکا اجتماعی است‪ ،‬خللی‬ ‫ایجاد نماید‪.‬‬ ‫کانون بازنشستگان و مســتمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان شمیرانات از دولت و مجلس و سایر‬ ‫متولیان امر انتظار دارد منافع و مصالح سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬ذی نفعان و صاحبان اصلی و واقعی این‬ ‫صندوق را مدنظر داشته و مراعات نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬حفظ یکپارچگی و تمامیت سازمان تامین اجتماعی‪ :‬سازمان تامین اجتماعی و به طور کلی هر سازمان‬ ‫بیمه اجتماعی دارای سه بخش اساسی و الینفک بیمه ای و درمانی و سرمایه گذاری بوده و هرگونه تفکیک‬ ‫و جدایی بین این سه بخش باعث برهم خوردن ساختار و منابع و مصارف ان می گردید از دولت و مجلس‬ ‫شورای اسالمی انتظار داریم برای یکپارچگی و تمامیت سازمان تامین اجتماعی تضمین و تعهد گردد و‬ ‫سازمان تامین اجتماعی از‬ ‫‪ -۲‬ســه جانبه گرایی و حضور نمایندگان کارگران و بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران در‬ ‫سطوح مدیریتی تامین اجتماعی بر اساس مقاله و نامه های بین المللی کار پذیرفته شده از سوی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و احکام قانونی مندرج در قوانین کار مصوب ‪ ۱۳۶۹‬و تامین اجتماعی مصوب ‪ ۱۳۵۴‬رفاه و‬ ‫تامین اجتماعی مصوب ‪ ۱۳۸۳‬و برنامه های توسعه سازمان تامین اجتماعی بایستی لزوماً و ذاتاً بر اساس‬ ‫ســه جانبه گرایی در ارکان عالی تصمیم گیری و نظارتی خود اداره شود‪ .‬کانون بازنشستگان و مستمری‬ ‫بگیران تامین اجتماعی خواستار تغییر ساختار تامین اجتماعی بر اساس حضور شرکاء اجتماعی در کلیه‬ ‫سطوح سازمان می باشیم و طرح فوق در صحن مجلس شورای اسالمی بوده و از نمایندگان محترم مجلس‬ ‫شورای اسالمی خواستار تصویب طرح فوق و ایجاد شورای عالی تامین اجتماعی و هیئت نظارت بر عملکرد‬ ‫سازمان تامین اجتماعی با حضور صاحبان اصلی تامین اجتماعی که شرکاء اجتماعی ان هستند سازمان‬ ‫را از بحران نجات دهند و حضور نمایندگان بازنشستگان و مستمری بگیران در کلیه سطوح سازمان تامین‬ ‫اجتماعی را خواستاریم‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اجرای دقیق و کامل قانون الزام توسط سازمان تامین اجتماعی ‪ :‬به رغم اینکه قانون الزام درمان تمامی‬ ‫بیماران تامین اجتماعی در بیمارستان ها و درمانگاه های ملکی سازمان باید به صورت رایگان انجام پذیرد‪.‬‬ ‫اما به جهت ناتوانی تامین اجتماعی در خدمات درمانی مطلوب به بازنشســتگان و مســتمری بگیران در‬ ‫مراکز ملکی و کاهش حذف بعضی از داروها از بیمه تامین اجتماعی و‪ ...‬به ناچار کانون عالی بازنشستگان‬ ‫کشور مجبور به عقد قرارداد بیمه تکمیلی جهت ارائه خدمات درمانی نموده است‪ .‬قانون الزام حق قانونی‬ ‫بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران است اما اجرا نمی گردد‪ .‬سرانه درمان به تمامی مردم توسط‬ ‫دولت پرداخت می شود اما به باالی ‪ ۴۲‬میلیون نفر بیمه شده و بازنشستگان تامین اجتماعی دولت سرانه‬ ‫درمان به تامین اجتماعی نمی دهد که هیچ‪ ،‬بلکه بدهی خودش را به ســازمان را نیز پرداخت نمی کند‪.‬‬ ‫بنابراین خواستار دقیق اجرای قانون الزام در بخش درمان و پیگیری اختصاصی سرانه درمان توسط دولت‬ ‫به بیمه شدگان و بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی می باشیم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬سازمان تامین اجتماعی با ایجاد هلدینگ میالد سالمت یعنی خود گردانی مراکز درمانی و بیمارستان ها‬ ‫در قالب هلدینگ یعنی خصوصی عمل کردند در بیمارستان های ملکی و به جهت بهره برداری اقتصادی‬ ‫بیماران را پذیرش می نمایند و این خود هزینه تراشــی برای بیمه شدگان و بازنشستگان است که با این‬ ‫وضعیت الویت با پولدارها خواهد بود نه بیمه شــدگان‪ .‬به همین جهت بیمه تکمیلی برای بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی تحمیل گردید و با هلدینگ عمل کردن بخش درمان تامین اجتماعی شدیدا ً مخالف هس‬ ‫‪ -۵‬در مورد اجرای همســان سازی مستمری های بازنشســتگان در دو مرحله متاسفانه با توجه به تورم‬ ‫سرسام اور و خط فقر و تورم و افزایش روز افزون قیمت ها شیرینی اجرای متناسب سازی را بازنشستگان‬ ‫حس نکردند‪ .‬بنابراین همچنان افزایش تورم و افزایش قیمت ها را داریم و برای دائمی شــدن همســان‬ ‫ســازی حقوق و مستمری که توســط برنامه و بودجه به دولت پیشنهاد شده است می خواهیم عدالت را‬ ‫دولت رعایت کند و برای اجرای همسان سازی بازنشستگان کشوری و لشکری که از بودجه دولت تعیین‬ ‫می گردد این تبعیض و بی عدالتی برداشته شود و برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز از دولت‬ ‫و مجلس شورای اســامی انقالبی می خواهیم برای دائمی شدن همسان سازی حقوق های بازنشستگان‬ ‫بودجه ای مختص از دولت برای بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته شود و همسان سازی هرساله‬ ‫برای بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی و عملیاتی گردد و مطابق تورم واقعی به حقوق و مستمری‬ ‫انها اضافه گ‬ ‫‪ -۶‬خواســتار حذف دو درصد از بابت درمان که توســط تامین اجتماعی ماهیانه از حقوق و مســتمری‬ ‫بازنشستگان کسر می گردد و به جهت پرداخت اضافه بابت درمان از جیب بازنشستگان و مستمری بگیران‬ ‫به بیمه تکمیلی صورت می گردد را می با‬ ‫‪ -۷‬ابطال ماده ‪ ۶۹‬تامین اجتماعی برای رفع تبعیض همکار و غیر همکار و پرداخت مزایای مختلف توسط‬ ‫سازمان تامین اجتماعی به پرسنل همکار که بازنشستگان غیر همکار از ان محروم هستند و هردو گروه‬ ‫از بدنه یک سازمان می باشند و هرگونه پرداخت دوگانه بین همکار و غیر همکار را محکوم کرده و تمامی‬ ‫بازنشستگان و بیمه شدگان باید از امکانات رفاهی و تفریحی و معیشتی و غیره سازمان تامین اجتماعی‬ ‫را به صورت یکسان استفاده نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬با توجه به اینکه بانک رفاه کارگران تمامی ســرمایه ان متعلق به تامین اجتماعی و بیمه شــدگان و‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران می باشد خواستار حذف شرط سنی برای گرفتن وام از بانک رفاه کارگران‬ ‫برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را داریم‪.‬‬ ‫‪ -۹‬تمامی شــرکت های ســرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی از جمله شســتا‪ ،‬امالک و مستقالت‪،‬‬ ‫شرکت های خانه ســازی‪ ،‬بانک رفاه کارگران و سایر واحدهای ســرمایه گذاری تامین اجتماعی متعلق‬ ‫به بیمه شــدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران بوده و هرگونه دخل و تصرف و هزینه ها در این گونه‬ ‫شــرکت ها و وجود مســائل و مشکالت فراوانی که در این بخش مشــاهده می گردد و به صورت مافیایی‬ ‫اداره می شوند از مسئولین سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و قوه قضائیه و‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواستار رسیدگی و درامدهای حاصله از شرکت های فوق و هزینه ها و‬ ‫سایر موارد مشخص و به صاحبان سرمایه که بیمه شدگان و بازنشستگان هستند رسانده شود و سودهای‬ ‫حاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی برای خدمات دهی به بیمه شدگان و بازنشستگان واریز گردد‬ ‫و از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی خواستار تحقیق و تفحص از شرکت های سرمایه گذاری سازمان‬ ‫تامین اجتماعی را داریم‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران با تغییر هرگونه پارامتریک و اینده نگری‬ ‫حوزه رفاه و تامین اجتماعی بدون مشــورت نمایندگان و بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی که به‬ ‫ضرر کارگران و بازنشستگان و به طور کلی بیمه شدگان باشد و کاهش تعهدات تامین اجتماعی از بیمه‬ ‫شدگان و بازنشستگان را نخواهیم پذیرفت و هر گروه و جناح چه صنفی و سیاسی دنبال کاهش تعهدات‬ ‫باشد شدیدا ً محکوم و بدانند در این زمینه نمایندگان بازنشستگان و مستمری بگیران سکوت نخواهند کرد‬ ‫و هرکسی و هر گروهی باعث کاهش تعهدات شوند را رسوا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬خواســتار پرداخت بدهی دولت به طور کامل به ســازمان تامین اجتماعی هستیم و الزم است که‬ ‫تمامی مسئولین تامین اجتماعی تشکل های کارگری و بازنشستگان و دیگر مسئولین کشور و نمایندگان‬ ‫مجلس شــورای اسالمی با همکاری و تالش دلسوزانه جهت وصول بدهکاری به صورت جدی تا حصول‬ ‫نتیجه این خواسته به حق جامعه کارگری را دنبال و پیگیری نمائید‪ .‬از دولت محترم جناب سید ابراهیم‬ ‫رئیسی می خواهیم بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی همکاری و از دخل و تصرف و دخالت های دولت‬ ‫که باعث مشــکالتی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی گردد جلوگیری و دولت جدید برای تقویت این‬ ‫سازمان برای خدمات دهی بهتر به ذی نفعان خود تالش کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬اعتراض شدید در مورد پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که هرساله‬ ‫صورت می گردد‪ :‬خواســتار پرداخت عیدی بازنشستگان در پایان هرسال مانند کارگران شاغل تابع قانون‬ ‫کار به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی هستیم و مخالفت مسئولین تامین اجتماعی مبنی‬ ‫بر اینکه چون از عیدی حق بیمه گرفته نشد را نمی پذیریم‪ .‬این وظیفه مسئولین تامین اجتماعی و وزارت‬ ‫کار و تعاون و رفاه اجتماعی می باشــد که باید هماهنگی و از عیدی کارگران شــاغل بیمه کسر گردد و‬ ‫خواستار پرداخت عیدی هرساله مانند کارگران شاغل تابع قانون کار هستیم و مانند انها به بازنشستگان و‬ ‫مستمری بگیران باید عیدی پرداخت گردد‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬خواهان احیا دفترچه بیمه بازنشســتگان و مستمری بگیران و برقراری تعداد داروهایی که از بیمه‬ ‫حذف گردیده می باشیم و با توجه به اینکه هزینه های درمان افزایش چشمگیر داشته و سازمان به علت‬ ‫عدم اجرای قانون الزام مشــکالت فراوانی برای بیمه شدگان و بازنشستگان ایجاد و فراهم کرده سریعاً از‬ ‫مدیران درمان سازمان تامین اجتماعی خواستار رسیدگی فوری را داریم‪.‬‬ ‫در پایان از دولت سیزدهم‪ ،‬مجلس شورای اسالمی و سایر متولیان منافع و مصالح سازمان تامین اجتماعی و‬ ‫بازنشستگان درخواست می نمائیم با توجه به اینکه بازنشستگان در وضعیت بد اقتصادی زندگی می گذرانند‬ ‫و متاسفانه فراموش شده اند اجازه ندهند انهایی هم که منافع بازنشستگان و بیمه شدگان و کارگران را به‬ ‫جهت حفظ منافع خود پایمال می نمایند و دست در جیب سازمان تامین اجتماعی نمایند و ما نیز اجازه‬ ‫نمی دهیم بیش از این بازنشستگان و مستمری بگیران را مورد ظلم قرار گیرند و به عنوان نمایندگان این‬ ‫قشر شریف هیچ گونه کوتاهی را از مسئولین و کم کاری هیچ تشکل و مسئول و مدیر و دولت و مجلس‬ ‫و مدیران ارشد تامین اجتماعی و‪ ...‬نخواهیم پذیرفت‪.‬‬ ‫باید راه چاره ای پیدا شود تا وضعیت معیشتی اسف بار بازنشستگان که دیگر تحمل این وضعیت را ندارند‬ ‫و استخوان هایشان زیر بار این فشار در حال خورد شدن می باشد را از این حالت شدید بحران خارج کنند‪.‬‬ ‫در پایان از یکایک مسئولین و دست اندر کاران خصوصاً دولت جدید و مجلس شورای اسالمی و سازمان‬ ‫تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان کشور همچنین نمایندگان تشکالت صنفی می خواهیم که به‬ ‫جهت کمک به رفع مشکالت معیشتی بازنشستگان با توجه به تورم شدید حاکم بر جامعه که شدت ان‬ ‫روز به روز نه تنها کمتر نشده بلکه هرروز رو به افزایش بیشتری است و افزایش مستمری سالیانه و اجرای‬ ‫همســان سازی اثر ان چنانی در زندگی بازنشستگان مخصوصاً حداقل بگیرها نداشته با اتحاد و انسجام‬ ‫هرچه بیشتر سعی در رفع مشکالت معیشتی و درمانی که اساسی ترین مشکالت بازنشستگان است نمایند‪.‬‬ ‫از قوای سه گانه و دیگر دست اندرکاران نظام تقاضا داریم به خواسته های قشر ضعیف بازنشستگان توجه‬ ‫ویژه داشــته باشند به عنوان صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هرگونه کم کاری و کم توجهی که‬ ‫باعث اسیب به قشر بازنشستگان و مستمری بگیران گردد را محکوم می نمائیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫چهاردهمین دوره از «حراج تهران» به علت انچه از سوی برگزارکنندگان وضعیت قرمز پایتخت به دلیل شیوع کرونا عنوان شد ه است‪ ،‬به تعویق افتاد‪ .‬روابط عمومی «حراج تهران» در اطالعیه برگزاری‬ ‫این دوره اورده است که با توجه به تشدید همه گیری ویروس کرونا و اعالم وضعیت قرمز توسط ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬برگزاری چهاردهمین دوره از حراج تهران به تاریخ دیگری موکول شده است‪ .‬بنا‬ ‫بر این اعالم‪ ،‬با حصول اطمینان از کاهش همه گیری‪ ،‬تاریخ جدید متعاقب ًا اعالم خواهد شد‪« .‬حراج تهران» همچنین ضمن ادای احترام به جامعه پزشکی و خدمتگزاران حوزه سالمت‪ ،‬درگذشت جمعی از‬ ‫هموطنان عزیزمان به علت کرونا را تسلیت گفته است‪ .‬سال گذشته هم سیزدهمین دوره «حراج تهران» که قرار بود در تابستان برگزار شود‪ ،‬به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور چندین‬ ‫بار به تعویق افتاد و در نهایت عصر جمعه (‪ ۲۶‬دی ماه) با ارائه ‪ ۱۱۰‬اثر به صورت انالین و با اجرای حسین پاکدل برگزار شد‪ .‬مجموع فروش این حراج ‪ ۸۷‬میلیارد و ‪ ۹۴۲‬میلیون تومان اعالم شد‪ .‬گران ترین ‬ ‫اثر این حراجی به قیمت‪ ۱۲‬میلیارد تومان متعلق به ایدین اغداشلو بود که حواشی زیادی را هم به همراه داشت‪.‬‬ ‫صوفی‪ ،‬دبیر شورای نظارت بر صدا و سیما‪:‬‬ ‫ماجرای«تجهیزاتامریکاییدورهمی»رابررسیمی کنیم‬ ‫کپی سازی در تلویزیون به «اوج» رسیده است‬ ‫دبیر شورای نظارت بر صدا و سیما گفت‪ :‬وار ِد کپی سازی های تلویزیون می شویم‪ ،‬باید ببینیم ایا تجهیزات‬ ‫مسابقه دورهمی مورد نیاز بوده اند و یا منحصر به فردند و غیر از امریکا کشور دیگر این تجهیزات را نداشته ‬ ‫اســت یا خیر‪ .‬خبری در فضای مجازی منتشر شــد که ما را بیشتر یا ِد مصداقی می انداخت که خیلی دور‬ ‫نیســت‪ .‬قطع همکاری صدا و سیما با هنرمندانی که در شبکه های اجتماعی شئونات را رعایت نمی کنند‪.‬‬ ‫متنی که به نقل از شــورای نظارت بر صداوســیما منتشــر کردند که بنابر ان رسانه ملّی موظف است با‬ ‫هنرمندانی که در این شبکه ها خالف شئونات حاضر شده اند قطع همکاری کند‪ .‬چندی پیش یادمان می اید‬ ‫برای ســریال «زیرخاکی» چه ماجرایی پیش امد حتی تا مر ِز توقیف هم پیش رفت‪ .‬توقفی که ربطی به‬ ‫محتوا و ممیزی نداشت و با کوتاه شدن برخی سکانس های مرتبط به حضور خانم بازیگر مشکل حل می شد‪.‬‬ ‫رفتار حاشیه ساز گوهر خیراندیش در مراسم ازدواج دخترش در خارج از کشور‪ِ ،‬‬ ‫باعث این حواشی شده بود‪.‬‬ ‫ماجرای قطع همکاری صداوسیما با‪!....‬‬ ‫ایا تلویزیون پیش بینی برای جلوگیری از رفتارهای نابهنجار بازیگران سریال ها داشته است؟ شواهد نشان‬ ‫می دهد ســیمافیلم در قراردادهایی با تیم سازنده‪ ،‬چه کاراولی ها و چه حرفه ای ها تعهداتی می گیرد یعنی‬ ‫ضوابطی تنظیم می شود تا اجازه رفتارهای نابهنجار و خالف عرف نداشته باشند‪ .‬و از این دست مثال ها و‬ ‫مصادیق‪ ،‬زیاد وجود دارند‪ .‬حتی خانم بازیگری که در سریال «پدر» ایفای نقش کرد و رفتارهای خارج از‬ ‫شانس تکرار شدن در تلویزیون را از دست بدهد‪.‬‬ ‫عرف و غیرعادی اش باعث شد تا این سریال‪ ،‬به طورکل‬ ‫ِ‬ ‫چقدر این رفتارهای خارج از عرف و عدم وجود قوانین الزم در این حوزه باعث اسیب رسیدن به سریال های‬ ‫تلویزیون و فیلم هایی شده است‪.‬‬ ‫تصویری از نظام نامه رعایت اصول اخالق حرفه ای در تولیدات نمایشی سیما‬ ‫محمد صوفی که خودش زمانی معاون صدای رسانه ملّی و حتی مسئولیت هایی همچون معاونت برنامه ریزی‬ ‫سازمان صداوسیما‪ ،‬رئیس مرکز موسیقی سازمان‪ ،‬مدیرکل سیمای استان ها‪ ،‬مدیر شبکه دو و مدیریت در‬ ‫بخش های مختلف رسانه ملّی را تجربه کرده‪ ،‬امروز به عنوان دبیر شورای نظارت بر صداوسیما اعتقاد دارد که‬ ‫اوالً این مصوبه یا به تعبیری توصیه‪ 6 ،‬سال پیش تنظیم شده و ماموریت‪ ،‬شرح وظایف و اصول صداوسیما‬ ‫تاریخ مصرف ندارد‪.‬‬ ‫جوالن اینستاگرام در سیما‬ ‫ِ‬ ‫او یکی از موضوعات دیگری که مورد خطابِ جدی اش قرار داد که در دستور شورای نظارت بر صداوسیما‬ ‫است ِ‬ ‫بحث استفاده بیش از حد تلویزیونی ها از اینستاگرام است‪ .‬چرا که اکثر برنامه های تلویزیونی با صفحه‬ ‫اینستاگرام خودشان را مطرح می کنند و حتی برخی اوقات‪ ،‬مجریان به مخاطبین اصرار دارند و از دریچه‬ ‫التماس وارد می شوند که به این صفحه اینستاگرامی برنامه پیام بدهید و اصطالحاً ان را فالو کنید‪ .‬در حالی‬ ‫که بارها مطرح شده که باید از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بومی حمایت ویژه ای شود رسانه ملّی‬ ‫در اقدامی اشکار استفاده از پیام رسان خارجی را تبلیغ می کند‪ .‬محمدحسین صوفی دبیر شورای نظارت‬ ‫بر صداوسیما درباره نمایش ادرس اینستاگرام به این نکته اشاره کرد‪« :‬اگر در برنامه ای ادرس اینستاگرام‬ ‫را نمایش بدهند و یا کانال تلگرامی یک برنامه از انتن تبلیغ شــود‪ ،‬این کار زیبنده و در شــان رسان ه ملّی‬ ‫ِ‬ ‫تقویت‬ ‫نیست‪ .‬به نوعی تخلف است و باید صداوسیما به دنبال تقویت پیا م رسان های داخلی باشد تا اینکه به‬ ‫پیام رسان های خارجی کمک کند!»‬ ‫واردات تجهیزات امریکایی برای «دورهمی»‪ /‬ورود شورای نظارت به کپی سازی ها‬ ‫مطلبی در یکی از رسانه ها منتشر شد که مسابقه «دورهمی» از امریکا تجهیزات اورد ه است‪ .‬این اعتراض‬ ‫به جایی رسید که برخی در فضای مجازی از صداوسیما و این برنامه تلویزیونی درخواست شفافیت داشتند‬ ‫که چرا در این شرایط ب ِد اقتصادی و مشکالت عدیده مردم‪ ،‬صداوسیما با ریخت و پاش های زیاد در حال‬ ‫برگزاری چنین مسابقه ای با تجهیزات امریکایی‪ ،‬است‪ .‬تهیه کننده «دورهمی» مثل مهران مدیری با صراحت‬ ‫به کپی بودن برنامه اذعان و البته جزئیات بیشتری هم ارائه کرد که نشان داد تلویزیون خیلی بیشتر پا را‬ ‫از قواعد و عرف خود فراتر گذاشته و حتی تجهیزات مرتبط با مسابقه هم از خود امریکا اورده شده است‪.‬‬ ‫جریان صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که «وار ِد‬ ‫صوفی دبیر شــورای نظارت بر صداوســیما در‬ ‫ِ‬ ‫کپی سازی های تلویزیون می شویم‪ .‬باید ببینیم ایا این تجهیزات مورد نیاز بوده اند و یا منحصر به فردند‪ .‬غیر‬ ‫از امریکا کشور دیگر این تجهیزات را نداشت ه است و اگر ندارند و واردات اتفاق نمی افتاد‪ ،‬این برنامه ساخته‬ ‫نمی شــد؟! همه این موارد باید بررسی جامع شوند‪ .‬جزو بررسی های ما قرار دارد و این موضوع را پیگیری‬ ‫می کنیم‪ِ .‬‬ ‫دنبال خالقیت و نواوری باشیم‪.‬‬ ‫بحث کپی ســازی ها در تلویزیون به اوج خودش رسیده‪ ،‬ما باید‬ ‫ِ‬ ‫انواع بازی های بومی و محلی کم نظیری داریم که می توانیم به جایِ این همه کپی برداری نعل به نعل‪ ،‬ان ها‬ ‫را به روز کنیم و از ســویی دیگر چنانچه کار خوبی در دنیا هم انجام می شود محتوایشان را به هنجارهای‬ ‫خودمان نزدیک کنیم‪ .‬متاسفانه برخی تمام شکل و محتوای یک برنامه یا مسابقه را کپی می کنند‪ .‬وگرنه‬ ‫صنعت سینما برای ما نیست و طبیعی است خارجی ها نواورتر از ما در فیلمسازی باشند منتها اگر ما برویم‬ ‫یک کپی بیاوریم باید سعی کنیم کم خطر و خوبش را جدا کنیم‪ .‬یا برنامه و مسابقه ای بیاوریم که بتوانیم‬ ‫محتوایش را به هنجارهای و ارزش های خودمان نزدیک کنیم‪».‬‬ ‫بهروز مفید ‪ ،‬تهیه کننده ‪:‬‬ ‫سانسورقطعابهحوزهفرهنگکمکنمی کند‬ ‫تهیه کننده مجموعه «هشــت و نیم دقیقه»‪ ،‬گفت‪ :‬سانسور قطعا‬ ‫به حوزه فرهنگ کمک نمی کند اما می تواند مانع خدشه دار شدن‬ ‫فرهنگ جامعه شود‪ .‬سانسور از جنبه سلبی می تواند پیش برود اما‬ ‫نمی تواند فضای فرهنگی ایجابی درست کند‪.‬‬ ‫بهــروز مفید با بیان اینکه حتما باید مرکــزی‪ ،‬تولیدات نمایش‬ ‫خانگی را کنترل کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬واقعیت این است که دو گانگی‬ ‫ایجاد شده در شان فضای فرهنگی ما نیست‪ .‬منطقی این است که‬ ‫نظارت بر سریال های شبکه های خانگی بر عهده وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اسالمی باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حاال بر هر دلیلی این نظارت‬ ‫را به عهده وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نگذاشتند که به این‬ ‫سیاست های کالن نظام بر می گردد اما حتما باید نظارت بر عهده‬ ‫یک مرکز باشد چرا که دو گانگی ساترا و وزارت ارشاد زیبنده فضای‬ ‫هنر کشــور نیست‪ .‬تهیه کنند سریال محکومین گفت‪ :‬فرهنگ و‬ ‫سینما نباید وارد فضای سلیقه ای شود و البته بازهم می گویم این‬ ‫فضــای فرهنگ را نباید رها کرد‪ .‬مفید در مورد تاثیر سانســور بر‬ ‫فرهنگ کشور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سانســور قطعا به حوزه فرهنگ کمک‬ ‫نمی کند اما می تواند مانع خدشــه دار شدن فرهنگ جامعه شود‪.‬‬ ‫سانســور از جنبه ســلبی می تواند پیش برود اما نمی تواند فضای‬ ‫فرهنگی ایجابی درست کند‪ .‬این تهیه کننده سینما و تلویزیون‬ ‫دربــاره مهاجرت هنرمندان به خاطر محدودیت ها و سانســور به‬ ‫خارج کشور افزود‪ :‬فکر نمی کنم کسی تنها به خاطر سانسور تن به‬ ‫مهاجرت بدهد‪ .‬قطعا عوامل دست به دست هم می دهند و هنرمند‬ ‫را به سمت مهاجرت ســوق می دهد و می شود گفت که سانسور‬ ‫در کنار مشکالت دیگر فرهنگی زمینه ساز مهاجرت هنرمندان به‬ ‫خارج از کشور می شود‪ .‬مدیر پیشین شبکه پنج سیما‪ ،‬گفت‪ :‬معدود‬ ‫تهیه کنندگانی برای جذب مخاطب دســت به کارهایی می زنند‬ ‫که زیبنده فضای فرهنگی ما نیست و به خاطر همین نیاز به یک‬ ‫مرکز کنترل داریم‪ .‬اگر بتوانیم باید و نبایدها را مکتوب کنیم و ان‬ ‫را اختیار تهیه کنندگان و کارگردانان بگذاریم و انها بر اساس ان‬ ‫مصوبه مورد ســوال و جواب قرار بگیرند قطعا مشکالت ما کمتر‬ ‫خواهد شد‪ .‬مفید خاطر نشان کرد‪ :‬متاسفانه تهیه کنندگان فرصت‬ ‫اعتراض به تصمیم ها را ندارند و اگر بشــود یک مرکز باالدســتی‬ ‫را برای شــنیدن حرف انها تعریف کرد تــا بتواند به اعتراض انها‬ ‫رســیدگی کند‪ ،‬حرکت رو به جلویی اســت و قطعا به ما و اینده‬ ‫ســینمای ایران کمک خواهد کرد‪ .‬به تازگی یکــی از کارگرانان‬ ‫سینما در اعتراض به سانسور اعمال شده بر سریال خود گفته؛ به‬ ‫نقطه ای رسیده ام که می بینم تن دادن به سانسورهای غیرعقالنی‪،‬‬ ‫غیرحرفه ای و دور از واقع بینی اجتماعی به وضوح موجب تاثیرات‬ ‫مخرب بر داســتان و تضییع حقوق ما به عنوان سازنده و شما به‬ ‫عنوان مخاطب شده است‪.‬‬ ‫مهلت ارسال اثار به جشنواره هنرهای تجسمی جوانان تمدید شد‬ ‫مهلت ارسال اثار به بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی‬ ‫جوانان تا سه شنبه‪ ۲۹ ،‬تیرماه تمدید شد‪ .‬صادق زاده‪ ،‬دبیر بیست و‬ ‫هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ضمن اعالم خبر تمدید‬ ‫مهلت ارسال اثار گفت‪ :‬ما تصمیم گرفتیم تاریخ نهایی ارسال اثار را‬ ‫تا سه شنبه ‪ ۲۹‬تیرماه تمدید کنیم‪ .‬به همین ترتیب اثار رسیده از‬ ‫دوم تا چهارم مردادماه داوری خواهند شد و اسامی پذیرفته شدگان‬ ‫نهایی در روز پنجم مرداد ماه اعالم خواهد شــد‪ .‬در همین راستا در‬ ‫ماه های اخیر شورای سیاست گذاری جشنواره چندین جلسه برگزار‬ ‫کرده و به بررســی کم و کیف کار پرداخته اســت‪ .‬همچنین برای‬ ‫داوری اثار هر رشــته نیز ســه نفر انتخاب شده و به زودی معرفی‬ ‫خواهند شد‪ .‬صادق زاده ادامه داد‪ :‬تا پیش از شیوع کرونا جشنواره‬ ‫هنرهای تجسمی جوانان هر ســال در یک استان برگزار می شد و‬ ‫این حســن بزرگ و نقطه تمایز این جشــنواره با سایر رویدادهای‬ ‫هنری اســت‪ .‬به نظر من این جشنواره محاســن زیادی دارد و این‬ ‫که هنرجویان‪ ،‬اســاتید و داوران در کنار هم جمع می شــوند و کار‬ ‫می کنند مانند یک کالس درس برای نسل اینده هنرمندان است‪.‬‬ ‫البته همین مسئله باعث می شود که برگزاری این جشنواره بسیار‬ ‫دشوار باشد و مراحل متعددی برای برگزاری هر دوره ان طی شود‪،‬‬ ‫با این حال مزایای زیادی برای شرکت کنندگان دارد و حضور در ان‬ ‫برای جوانان هنرمند مفید است‪ .‬این هنرمند افزود‪ :‬از سال گذشته‬ ‫به دلیل پاندمی کرونا امکان برگزاری جشنواره به شکل حضوری را‬ ‫نداشــتیم‪ .‬ابتدا به این فکر کردیم که این رویداد را لغو کنیم اما در‬ ‫نهایت تصمیم گرفته شد که جشنواره به شکل مجازی و با حضور‬ ‫اساتید و برگزارکنندگان در خانه هنرمندان ایران برپا شود‪ .‬اگرچه در‬ ‫ابتدا بسیار ناامید بودیم اما جشنواره با استقبال بسیار خوبی برگزار‬ ‫شد و راضی کننده بود‪ .‬صادق زاده گفت‪ :‬هرچند جشنواره مجازی‬ ‫قابل مقایسه با جشنواره حقیقی و حضوری نیست‪ ،‬اما اساتید تالش‬ ‫کردند همانند دوره های قبلی که کارگاه ها به شکل حضوری برگزار‬ ‫می شــد‪ ،‬تمام مدت در کارگاه مجازی حضور پیدا کنند و به مدت‬ ‫سه روز از پشت کامپیوتر هنرجویانی را که در خانه های خود حضور‬ ‫داشــتند راهنمایی کردند‪ .‬از نظر فنی هم مشکلی وجود نداشت و‬ ‫برای شرکت کنندگان اینترنت در نظر گرفته شده بود تا مشکلی برای‬ ‫حضور در کارگاه ها نداشته باشند‪ .‬با وجود اینکه ابتدا گمان می کردیم‬ ‫این کار بســیار دشوار باشد یا نتوان اثار را داوری کرد‪ ،‬اما همه چیز‬ ‫به خوبی پیش رفت‪ .‬دبیر بیســت و هشتمین جشنواره هنرهای‬ ‫تجسمی جوان افزود‪ :‬در این دوره نیز مانند سال های گذشته برای‬ ‫هر رشــته هنری اساتید و داوران پیشکســوت و جوان را گرد هم‬ ‫می اوریم و سعی می کنیم داوران جدید را به جشنواره دعوت کنیم‪.‬‬ ‫فراخوان بیست هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ابتدای‬ ‫خرداد ماه ‪ ۱۴۰۰‬منتشر شد‪ .‬اخرین مهلت ثبت نام در سایت سه‬ ‫شنبه ‪ ۲۹‬تیر‪ ،‬داوری اثار و انتخاب هنرجویان ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬مرداد‪ ،‬اعالم‬ ‫اسامی پذیرفته شدگان ‪ ۵‬مرداد‪ ،‬افتتاحیه مجازی جشنواره شنبه ‪۹‬‬ ‫مرداد‪ ،‬شروع و پایان کارگاه های مجازی ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬مرداد‪ ،‬داوری نهایی‬ ‫اثار ‪ ۱۳‬مرداد و اختتامیه مجازی جشنواره جمعه ‪ ۱۵‬مرداد خواهد‬ ‫بود‪ .‬عالقمندان و هنرجویان می بایست در سایت جشنواره ‪www.‬‬ ‫‪ yafestival.ir‬ثبت نام کنند‪ ،‬انتخاب هنرجویان از روی فایل اثار‬ ‫ثبتی خواهد بود ‪.‬شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اطالعات‬ ‫با دبیرخانه جشنواره با شماره تلفن های ‪۶۶۹۴۶۹۱۱ - ۶۶۹۴۶۹۱۰‬‬ ‫تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫چرا حراج تهران به تعویق افتاد؟‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪527‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رسانه ملی‬ ‫و شبهات فضای مجازی‬ ‫محمد اسماعیلی‪ ،‬کارشناس مسائل سیاسی|‬ ‫اگر یک همکاری هوشمندانه‬ ‫میــان رســانه ملــی و‬ ‫دستگاههای امنیتی وجود‬ ‫داشته باشد می توان بخش‬ ‫قابل توجهــی از این کلیپ‬ ‫های سمی و مخرب را خنثی‬ ‫و در ابتدای راه متوقف کرد ‪.‬‬ ‫وقتی یک پیام از چند کانال متفاوت برای شما ارسال می شود‬ ‫معنا ومفهوم ان این اســت که این کلیپ یا این پیام اصطالحا‬ ‫وایرال شده است یعنی تقریبا همه ان را دیده اند‪.‬قصد نداریم وارد‬ ‫مفاهیم جنگ نرم و جنگ رسانه ای و ‪ ...‬شویم چرا که معتقدیم‬ ‫گفتنی ها تا به االن به اندازه کافی گفته شده است در این نوشته‬ ‫روی ســخن با رسانه ملی است که چرا رسانه ملی نسبت به‬ ‫روشنگری و شفاف سازی کلیپ ها و پیام هایی که هر روز در‬ ‫سطح کشور منتشر می شود و حال مردم را روز به روز خراب تر‬ ‫می کند واکنش مفید و موثری از خود نشان نمی دهد ؟‬ ‫چرا نشسته ایم و تماشا می کنیم که هر روز با انتشار یک کلیپ و‬ ‫یا یک پیام بی نام نشان مردم روز به روز از نظام و مسئولین نظام‬ ‫بیشتر و بیشتر فاصله بگیرند ؟ تا چه زمانی می خواهیم چشم از‬ ‫واقعیت هایی که در کشور در حال اتفاق است ببندیم و عرصه را‬ ‫برای ضد انقالب خالی بگزاریم؟ ایا واقعا خون دل خوردن خانواده‬ ‫این همه شهید و جانباز مهم نیست ؟ ایا از دست رفتن اعتماد‬ ‫عمومی نســبت به دولت و مسئولین اهمیتی ندارد؟ ایا رسانه‬ ‫ملی مسئولیتی در قبال ان چه که مردم روزانه از فضای مجازی‬ ‫دریافت می کنند ندارد ؟ سئوالی که رسانه ملی باید به ان پاسخ‬ ‫دهد این که چرا نسبت به پاسخگویی و رفع شبهاتی که هر روز‬ ‫به افکار عمومی پمپاژ می شود این چنین بی تفاوت است ؟‬ ‫خوشبختانه امروز دستگاه های امنیتی از ان چنان اقتدار سیطره‬ ‫ای بر تحوالت کشور برخوردارند که حتی زیرپرنده ها در اسمان‬ ‫نیز از چشــم تیزبین انها مخفی نیستنند و اگر یک همکاری‬ ‫هوشمندانه میان رسانه ملی و دستگاههای امنیتی وجود داشته‬ ‫باشــد می توان بخش قابل توجهی از این کلیپ های سمی و‬ ‫مخرب را خنثی و در ابتدای راه متوقف کرد ‪ .‬در پایان با توجه‬ ‫به تغییر دولت و روی کار امدن یک دولت انقالبی پیش بینی‬ ‫می شود هجمه ها و فعالیت دشمن در فضای مجازی چندین‬ ‫برابر شود و هر روز شاهد انتشار یک یا چند محتوای جدید با‬ ‫هدف نابودی سرمایه های ملی در فضای مجازی باشیم به همین‬ ‫منظور انتظار داریم رسانه ملی هوشمندانه در خط مقدم مقابله‬ ‫با این قبیل شبهات حاضر باشد و اجازه ندهد مهمترین سرمایه‬ ‫کشور که همان اعتماد ملی است به تاراج رود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای مرداد ماه ارکستر ملی‬ ‫ایران لغو شد‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی اعالم کرد‪ ،‬در پی‬ ‫اعالم اســتانداری تهران مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات‬ ‫بیش از ‪ ۱۵‬نفر و محدودیت های اعالم شده توسط ستاد کرونا‪،‬‬ ‫علیرغمامادگیوبرنامهریزیانجامشده‪،‬شبموسیقی«استادان‬ ‫سنجری و استوار» در زمان تعیین شده برگزار نمی شود‪.‬‬ ‫در خبر بنیاد رودکی همچنین امده است‪:‬‬ ‫«اجرای کنسرت شب موسیقی «استادان سنجری و استوار»‬ ‫در جدول برنامه ارکستر ملی برای مرداد ماه برنامه ریزی شده‬ ‫بود که به دلیل عدم امکان استمرار تمرین نوازندگان بر اساس‬ ‫پروتکل های ستاد کرونا و اطالعیه اخیر استانداری تهران متوقف‬ ‫شــد‪ .‬بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقرر بود پس از اجرای‬ ‫کنسرت شب موسیقی فیلم‪ ،‬نوازندگان ارکستر ملی به رهبری‬ ‫نصیر حیدریان تمرین های منظم خود را برای اجرای مرداد ماه‬ ‫اغازکنند که متاسفانه علیرغم هماهنگی و امادگی رهبر ارکستر‬ ‫ونوازندگانبهدلیلاهمیترعایتپروتکل هایبهداشتیدرحال‬ ‫حاضر این امر میسر نیست‪ ».‬شب موسیقی «استادان سنجری‬ ‫و اســتوار» یکی از برنامه های ماهانه ارکستر ملی ایران بود که‬ ‫مقرر بود در مرداد ماه اجرا شود‪ .‬این برنامه شامل قطعاتی از اثار‬ ‫استادان حشمت سنجری و هوشنگ استوار بود‪ .‬روابط عمومی‬ ‫و امور بین الملل بنیاد رودکی اعالم کرد با توجه به شرایط ایجاد‬ ‫شده ناشی از پاندمی کرونا در کشور‪ ،‬اجرای برنامه ساالنه که در‬ ‫اسفند ماه سال گذشته اعالم شده بود‪ ،‬با تغییراتی همراه خواهد‬ ‫بود که پس از برطرف شدن محدودیت ها و امکان برنامه ریزی‬ ‫مجدد‪ ،‬به عالقه مندان اطالع رسانی می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫بی خوابی های شبانه برای سالمت روان خطرناک است‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪527‬‬ ‫گزارش‬ ‫لزوم اشنایی‬ ‫وزیر اتی بهداشت با مبانی‬ ‫و توانمندی های طب سنتی‬ ‫مولف و محقق طب سنتی گفت‪ :‬راه احیای طب سنتی‬ ‫کشورمان این است که وزیر دولت جدید با طب سنتی‬ ‫اشــنا و به دنبال اجرای سیاســت های باالدستی نظام‬ ‫سالمت باشد نه اینکه به دنبال اجرای سیاست های قبلی‬ ‫باشد و تنها در کالم عنوان کند که «طرفدار طب سنتی‬ ‫هســتیم»‪ .‬هادی حسینی با اشاره به برخی چالش های‬ ‫وزارت بهداشت با طب ایرانی ــ اسالمی اظهار کرد‪ :‬وزیر‬ ‫جدید بهداشت باید کسی باشد که به اندازه کافی با طب‬ ‫سنتی اشنایی داشته باشد؛ زاویه گرفتن با طب سنتی‬ ‫اگر از سیاســت های وزیر جدید باشد قطعاً برای دولت‬ ‫هم ناخوشــایند خواهد بود چون قشــر زیادی از مردم‬ ‫طرفدار طب سنتی هستند لذا فکر می کنم یک بدبینی‬ ‫و دلسردی نسبی ممکن است نسبت به کل دولت ایجاد‬ ‫کنــد‪ .‬وی ابراز کرد‪ :‬با قول هایی کــه پیش از انتخابات‬ ‫خصوصاً از سوی رئیس جمهور منتخب به منظور حمایت‬ ‫از طب ایرانی و اســامی داده شــده است‪ ،‬اگر محقق‬ ‫نشــود عالوه بر چالشــی که برای خود وزارت بهداشت‬ ‫ایجاد می شود روی دولت هم تاثیرگذار است‪ .‬حسینی با‬ ‫اشاره به در دستور کار قرار داشتن طرح تصویب سازمان‬ ‫طب ایرانی ـ اســامی عنوان کــرد‪ :‬برخی با این طرح‬ ‫مخالفت کرده اند اما اگر رئیس جمهور و وزیر بهداشــت‬ ‫دولت جدید با این طرح همراهی کنند‪ ،‬مراحل تصویب‬ ‫ان به سرانجام می رسد اما اگر کلید نخورد همان مسیر‬ ‫مقابله با طب سنتی که سالهاست در پیش گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬ادامه می یابد‪ .‬وی با تاکید بر این نکته که سیاست‬ ‫کلــی و بودجه و تمام حمایــت مالی برای احیای طب‬ ‫ســنتی در دست دولت و وزیر بهداشت است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫وزیر به دنبال احیای طب ایرانی ـ اســامی نباشد‪ ،‬قطعاً‬ ‫این اتفاق رخ نمی دهد‪ .‬حســینی همچنین تاکید کرد‪:‬‬ ‫تنها راه احیای این طب دیرینه این است که وزیر دولت‬ ‫جدید با طب ســنتی اشنا و به دنبال اجرای سیاستهای‬ ‫باالدســتی و احیای این طب باشــد نه اینکه به دنبال‬ ‫اجرای سیاست های قبلی باشــد و تنها در کالم عنوان‬ ‫کند که «طرفدار طب ســنتی هســتیم»‪ ،‬و این یعنی‬ ‫به عمل کار براید‪ .‬این محقق و مولف طب سنتی با اشاره‬ ‫بــه برخی برخوردهای قضائی و دســت وپاگیر در حوزه‬ ‫طب سنتی تصریح کرد‪ :‬حتی فارغ التحصیالن پی اچ دی‬ ‫طب ســنتی با محدودیت هایی مواجه هستند که حتی‬ ‫در مورد ویزیت بیماران کرونایی اجازه ویزیت به تنهایی‬ ‫ندارنــد و باید بیمار را زیرنظــر متخصص عفونی یا ریه‬ ‫ویزیت کنند! با اینکه اســم تخصصشان‪ ،‬پی اچ دی است‬ ‫اما عم ً‬ ‫ال حتی جلوی ویزیت انها هم گرفته می شود! وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬وقتی چنین محدودیت هایی برای این ســطح‬ ‫از متخصصان طب سنتی وجود دارد‪ ،‬برخوردهای دیگر‬ ‫در سطوح مختلف از سوی وزارت بهداشت تعجب برانگیز‬ ‫نیســت خصوصاً برای درمانگران که هیــچ قانونی هم‬ ‫برایشــان نیســت اما اگر قانونی باشــد و سطح سنجی‬ ‫انجام شــود‪ ،‬قابل قبول اســت که مث ً‬ ‫ال فالن فرد پایش‬ ‫را از چارچوب فراتر گذاشــته است و مستحق مجازات‬ ‫است‪ .‬حسینی گفت‪ :‬وقتی دانشگاه ها برای متخصصان‬ ‫پی اچ دی طب سنتی این چنین محدودیت قائل می شوند‬ ‫نمی توان انتظار دیگری داشت یعنی این چالش پیش از‬ ‫هر قانونی‪ ،‬پیش می رود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬طب ســوزنی و‬ ‫طب سنتی در سازمان جهانی بهداشت ثبت شده است‬ ‫و برایــش هم راهکار وجود دارد و این مقابله ها ربطی به‬ ‫محدودیت های ســازمان بهداشت جهانی در استفاده از‬ ‫طب سنتی در کشور ندارد بلکه این دعوا درون خانه ای و‬ ‫نه برون مرزی است‪ .‬این مولف طب سنتی با ابراز اینکه‬ ‫«ما با قاعده فوتبال می خواهیم والیبال بازی کنیم مگر‬ ‫می شــود؟» گفت‪ :‬حاال هم می خواهیــم با قاعده طب‬ ‫نوین‪ ،‬طب ســنتی را احیا کنیم که قابل انجام نیســت‬ ‫از طرفی این امری ملموس است که حتی از عامی ترین‬ ‫فرد جامعه تا متخصص بپرسی همه موافق هستند که با‬ ‫طب سنتی‪ ،‬برخورد و نامالیمتی می شود‪ .‬وی با تصریح‬ ‫به اینکه سیاســت کلی بر این مبنا است که طب سنتی‬ ‫از یک جایی بیشــتر نتواند پیــش رود و قد علم کند‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬سوال اینجاست؛ چرا گزینشی عمل می شود؟‬ ‫اگر قرار است ســازمان جهانی بهداشت مبنا باشد‪ ،‬چرا‬ ‫در مورد نحوه اســتفاده از ماسک و دارو‪ ،‬نظر بهداشت‬ ‫جهانی مهم اســت امــا وقتی پای تایید طب ســنتی‬ ‫می شود‪ ،‬توصیه های سازمان جهانی بهداشت درباره لزوم‬ ‫استفاده از ظرفیت طب سنتی از سوی مسئوالن امر در‬ ‫کشورمان نادیده گرفته می شود؟! حسینی گفت‪ :‬چین‬ ‫برای مقابله با کرونا از طب ســنتی کشورشــان این قدر‬ ‫زیبا دفاع می کنند اما برای ایران نباید اتفاق بیفتد؟ اگر‬ ‫مصوبه سازمان جهانی بهداشت است چرا برای ما چنین‬ ‫و برای انها چنان؟! در حالی که طب ســنتی ما چندین‬ ‫برابر قوی تر از چین است‪.‬‬ ‫«صومی لی»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه فلوریدای جنوبی‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬بسیاری از ما فکر می کنیم که می توانیم کم خوابی هایمان را اخر هفته ها جبران کنیم و در روزهای هفته بهره وری‬ ‫بیشتری داشته باشیم‪ ».‬وی در ادامه می افزاید‪« :‬با این حال نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که فقط یک شب کم خوابی می تواند به طور قابل توجهی عملکرد روزانه را مختل کند‪ ».‬محققان اثرات‬ ‫خواب کمتر از شش ساعت در شب را ارزیابی کردند‪ ،‬که به گفته کارشناسان حداقل مدت مورد نیاز بزرگساالن برای سالمتی مطلوب است‪ .‬این مطالعه شامل تقریب ًا ‪ ۲۰۰۰‬بزرگسال امریکایی میانسال بود که‬ ‫نسبت ًا سالموتحصیلکردهبودند‪.‬انهاسالمتروحیوجسمیخودرابهمدتهشتروزمستقیمدریکدفترچهثبتکردند‪.‬کمخوابیمنجربهبروزاحساساتمنفیمانندعصبانیت‪،‬خشم‪،‬تنهایی‪،‬تحریک‬ ‫پذیری و ناامیدی می شود‪ .‬عالئم جسمی ظاهرشده نیز شامل مشکالت تنفسی فوقانی‪ ،‬انواع دردها و مشکالت دستگاه گوارش است‪ .‬بر اساس مطالعه‪ ،‬این مسائل روحی و جسمی همچنان باقی بود تا اینکه‬ ‫شرکت کنندگان یک شب خواب بیش از شش ساعت داشتند‪ .‬به گفته لی‪« ،‬بیشترین عالئم بعد از یک شب کم خوابی بود و این روند تا سه روز ادامه داشت‪».‬‬ ‫راهکارهایسادهطبسنتیبرایجلوگیریاز «گرما زدگی»‬ ‫عالئم گرمازدگی به طور معمول تپش قلب‪ ،‬تنفس شدید‪ ،‬سرگیجه‪ ،‬بی اشتهایی‪ ،‬تهوع و استفراغ‪ ،‬تب‪،‬‬ ‫خســتگی و ناتوانی در حرکت و تمرکز نداشتن در انجام کارهاست؛ در این مطلب به راهکارهای ساده‬ ‫طب ســنتی برای جلوگیری از «گرما زدگی» اشاره شده است‪ .‬روزهای گرم سال را تجربه می کنیم و‬ ‫احتمال گرما زدگی برای افرادی که ســاعات گرم روز به اجبار در فضای باز هستند یا کودکانی که در‬ ‫فضای باز تحرک دارند‪ ،‬باال رفته اســت‪ .‬برای درک بهتر «گرمازدگی» بدن را شبیه یک ماشین تصور‬ ‫کنید که اگر اب رادیاتور ماشین کم شود‪ ،‬نمی تواند موتور را خنک نگه دارد و ماشین جوش می اورد‬ ‫و دچار اسیب می شود؛ یکی از کارهایی هم که اب در بدن ما انجام می دهد تنظیم دمای بدن است‪،‬‬ ‫اگر اب بدن کم شــود‪ ،‬بدن نمی تواند دمای خود را در ‪ 37‬درجه حفظ کند بنابراین دچار افزایش دما‬ ‫یا تب و اسیب می شود‪.‬‬ ‫عالئم گرمازدگی به طور معمول تپش قلب‪ ،‬تنفس شــدید‪ ،‬سرگیجه‪ ،‬بی اشــتهایی‪ ،‬تهوع و استفراغ‪،‬‬ ‫تب‪ ،‬خســتگی و ناتوانی در حرکت و تمرکز نداشتن در انجام کارهاست؛ گرمازدگی نیازمند رسیدگی‬ ‫و درمان فوری اســت و در صورت عدم درمان‪ ،‬گرمازدگی می تواند به ســرعت به مغز‪ ،‬قلب‪ ،‬کلیه ها‬ ‫و عضالت اســیب برساند‪ .‬هرچه درمان با تاخیر بیشــتری صورت بگیرد‪ ،‬اسیب تشدید شده و خطر‬ ‫عوارض جدی یا مرگ افزایش می یابد؛ افراد مســن همچنین افراد مبتال به بیماری هایی مانند دیابت‬ ‫و بیماری قلبی در معرض خطر بیشتری قرار دارند اما هر فردی می تواند به گرمازدگی مبتال شود‪ .‬به‬ ‫گفته یوسف اصغری‪ ،‬مسول کارگروه طب سنتی بسیج دانشگاه تهران‪ ،‬رعایت تدابیر تغذیه ای بهترین‬ ‫راه حل برای جلوگیری از گرمازدگی و اثرات خطرناک ان بر بدن است‪.‬‬ ‫اصغری می گوید‪ :‬باید از خوردن مواد غذایی شــور‪ ،‬شــیرین‪ ،‬تلخ و چرب مثل دنبه‪ ،‬سرشــیر و خامه‬ ‫به ویژه در وعده های صبحانه و ناهار پرهیز شود و در عین حال از مواد خنک‪ ،‬ترش‪ ،‬ملس و بی مزه مثل‬ ‫ماســت‪ ،‬دوغ و اب دوغ خیار استفاده شود؛ در گوشت ها از گوشت قرمز مثل پرنده ها کبک‪ ،‬بلدرچین‪،‬‬ ‫غاز و قسمت ران بوقلمون‪ ،‬شتر‪،‬گوسفند و شترمرغ پرهیز شده و به جای ان از قسمت سینه بوقلمون‪،‬‬ ‫ماهی و مرغ بیشــتر استفاده شود همچنین غذاها به صورت اب پز طبخ شده و از سرخ و کباب کردن‬ ‫ان ها پرهیز شود؛ سرخ کردن یا کباب کردن سبب خشکی غذا شده که صالبت بدن را افزایش داده و‬ ‫گرما بیشــتر در بدن می ماند و مقاومت بیشتری نسبت به خنکی پیدا خواهد کرد‪ .‬وی اضافه می کند‪:‬‬ ‫بهتر است از اش و خورشت که به اشتباه بیشتر در فصل زمستان طبخ می شود‪ ،‬استفاده شود؛ از لحاظ‬ ‫میوه ای هم قاعدتا میوه های البالو‪ ،‬گیالس‪ ،‬هندوانه‪ ،‬خربزه و طالبی بیشتر استفاده شود؛ در سبزی ها‬ ‫نیز از سبزی خرفه که مانند تخم بارهنگ بوده و در اب ریخته می شود و از درون بدن را خنک می کند‬ ‫و تشنگی را کاهش می دهد‪ ،‬استفاده شود‪ .‬او درباره نحوه کاشت گیاه خرفه توضیح می دهد‪ :‬در سینی‬ ‫به عمق سه سانت‪ ،‬خاک ریخته شود و بعد از یک شبانه روز بذر خرفه که در اب گذاشته و جوانه زده‬ ‫در خاک کاشته شود؛ بعد از دو‪ ،‬سه روز کامل رشد می کند و در کنار غذا می شود از ان استفاده کرد؛‬ ‫این گیاه رطوبت بدن را افزایش داده و بدن را خنک می کند‪.‬‬ ‫این کارشــناس طب ســنتی با اشاره به بذر اسفرزه که سبب خنک شدن بدن می شود‪ ،‬می گوید‪ :‬بذر‬ ‫اســفرزه را با لیموی تازه و مقدار کمی شکر مخلوط کرده و بعد از چند ساعت نگهداری در یخچال و‬ ‫خنک شدن مورد استفاده قرار گیرد؛ ورزش در افتاب خوب نیست و جزو دستورات حکما بوده است؛‬ ‫در حال حاضر به اشــتباه برخی اموزشــگاه ها بچه ها را در هوای گرم اموزش می دهند که بسیار غلط‬ ‫اســت؛ اگر به صورت انالین و مجازی در خانه زیر کولر باشــد ایرادی ندارد‪ .‬اصغری همچنین با بیان‬ ‫اینکه اســتفاده از کولر ابی بســیار بهتر از کولر گازی اســت‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬کولر ابی عالوه بر خنک‬ ‫کردن سبب رطوبت شــده و باعث می شود فرد دچار گرمازدگی نشود؛ اگر افرادی نیز مجبور هستند‬ ‫که در هوای گرم به هر دلیلی از جمله شــرایط اقتصــادی فعالیت کنند‪ ،‬حتما رطوبت بدن را تامین‬ ‫کنند و سبزی از جمله کاهو را به صورت مکرر در اختیار داشته باشند؛ برخی عرقیات از جمله کاسنی‪،‬‬ ‫شاه تره‪ ،‬بید و بیدمشک نیز سبب خنک شدن بدن می شود‪.‬‬ ‫او همچنیــن بــر پرهیز از خون گیری و حجامــت در این فصل تاکید کرده و بــه صبح نو می گوید‪:‬‬ ‫خون گیری شاید سبب خنکی بدن می شود اما خشکی سبب مقاومت بدن شده و اگر گرم شود دیگر‬ ‫ســرد نشــده و هر کاری هم بکنیم دیگر بدن خنک نمی شــود؛ در این فصل حتما از ورزش های ابی‬ ‫اســتفاده شود؛ اگر این امکانات فراهم نیست حداقل در حمام از روغن های خنک مثل کدو‪ ،‬گشنیز و‬ ‫نیلوفر یا زیتون اســتفاده کنند تا رطوبت بدن شان افزایش پیدا کند؛ به این عمل روغن مالی مرطوب‬ ‫می گویند که ســبب می شود شدت حرارت از بین برود؛ در تابستان اگر رطوبت بدن تامین شود قطعا‬ ‫دچار اختالل نمی شود‪ .‬این کارشناس طب سنتی تاکید می کند‪ :‬لباس ها از نظر مزاج متفاوت هستند‪،‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬لباس هایی که پشــمی هستند یا از نخ درجه یک استفاده شده‪ ،‬گرم هستند اما در مقابل‬ ‫لباس هایی که از جنس کتان بوده و از الیاف پالســتیکی در ان ها استفاده شده‪ ،‬مزاج خنک تر دارند و‬ ‫تاکید بر این اســت که تا جایی که امکان دارد‪ ،‬لباس نازک پوشــیده شود تا انتقال باد راحت تر باشد؛‬ ‫الیاف لباس نباید بادگیر باشد‪.‬‬ ‫اصغری می گوید‪ :‬لباس هایی که در مناطق جنوبی استفاده می شود‪ ،‬بهترین لباس برای فصل گرماست‬ ‫البته می شود کاری کرد که لباس های پشمی نیز خنک باشند به این صورت که از پودر کافور یا صندل‬ ‫روی ان ها ریخته شود که یک مقدار مزاج بافت لباس را خنک می کند اما در کل بهتر است از لباس‬ ‫نازک اســتفاده شود‪ .‬او همچنین در پاسخ به این پرسش که هر فرد تا چند ساعت مجاز به حضور در‬ ‫هوای گرم اســت‪ ،‬می گوید‪ :‬بســتگی به مزاج فرد دارد‪ ،‬اگر فردی مزاج سرد داشته باشد ما پیشنهاد‬ ‫حضور در هوای گرم می دهیم زیرا رطوبت تحلیل رفته و سرحال تر می شوند اما اگر مزاج خشک و گرم‬ ‫یا به اصطالح صفراوی داشــته باشند‪ ،‬به هیچ عنوان حضور در فاصله زمانی ‪ 11‬صبح تا ‪ 3‬بعد ازظهر‬ ‫را توصیه نکرده و می گوییم بهتر اســت زمان استراحت شــان باشد اما غروب یا صبح زود زمان خوبی‬ ‫برای انجام فعالیت این افراد است؛ در عین حال این افراد با تامین غذاهای رطوبت بخش و سبزی های‬ ‫خنک کننده می توانند فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ 10‬نوع سردرد رایج و نحوه درمان ان!‬ ‫سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که هر فردی حداقل‬ ‫یک بار در طول زندگی اش سردرد را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫اگرچه درد می تواند در هر منطقه از ســر بروز کند اما‬ ‫علت‪ ،‬مدت زمان و شــدت ان بر اساس نوع سردرد می‬ ‫تواند متفاوت باشد‪ .‬اگرچه اغلب سردردها با استفاده از‬ ‫انواع مختلف داروهای ضد درد یا به خودی خود از بین‬ ‫می روند‪ ،‬اما اگر همراه با عالئمی از جمله گرفتگی گردن‪،‬‬ ‫استفراغ‪ ،‬گیجی‪ ،‬لکنت زبان‪ ،‬فلج یک قسمت از بدن و‬ ‫تب باشــد‪ ،‬نیاز به مراجعه فوری به پزشک دارید‪ .‬رایج‬ ‫ترین انواع سردرد که هر کسی ممکن است تجربه کند‪،‬‬ ‫و نحوه درمان انها از این قرار است‪:‬‬ ‫سردردهای تنشی‪ :‬احساس گیجــی و خستگی همراه با این‬ ‫نوع سردرد رایج است‪ .‬سردردهای تنشی اغلب همراه با استرس‬ ‫هستند‪ .‬داروهای‪OTC‬از قبیل اسپرین‪ ،‬ایبوپروفن‪ ،‬ناپروکسن‪،‬‬ ‫استامینوفن‪ ،‬برای از بین بردن این سردردها مفیدند‪.‬‬ ‫سردردهای خوشه ای‪ :‬این سردردها همراه با درد شدید انهم‬ ‫در اطراف یا پشــت یک چشــم یا یک طرف صورت و در یک‬ ‫زمان رخ می دهند‪ .‬این ســردردها معموال در یک زمان از روز‬ ‫بــرای چندین روز یا هفته رخ مــی دهند و فعد فروکش کرده‬ ‫و ممکن اســت فرد تا هفته ها و ماه ها ســردرد نداشته باشد‪.‬‬ ‫این نوع ســردردها معموال مردها را گرفتار می کند‪ .‬سردرد در‬ ‫عرض ‪ ۱۵‬دقیقه به اوج خود می رســد و در حدود ‪ ۲‬ســاعت‬ ‫طول می کشد‪ .‬علت واقعی این سردردها ناشناخته است‪ .‬البته‬ ‫شــواهدی وجود دارد مبنی بر این که یک نوع اختالل عصبی‬ ‫در ضرباهنگ شــبانه روزی بدن ممکن اســت به بروز سردرد‬ ‫خوشه ای کمک کند‪ .‬استفاده از داروی سوماتریتپان به صورت‬ ‫تزریق زیر پوســتی ممکن اســت در هنگام حمله حاد سردرد‬ ‫کمک کننده باشد‪ .‬معموال مســکن های بدون نسخه برای این‬ ‫گونه سردرد ها موثر نیستند‪.‬‬ ‫میگرن‪ :‬ســردردهای ناشی از میگرن بسیار عمیق است و می‬ ‫تواند برای چند روز ادامه یابد‪ .‬ســردرد بــه طور قابل توجهی‬ ‫توانایی شــما برای انجام روال روزانــه را محدود می کند‪ .‬افراد‬ ‫مبتال به ســردردهای میگرنــی اغلب به نور و صدا حســاس‬ ‫هستند‪ .‬تهوع و اســتفراغ هم معموال رخ می دهد‪ .‬میگرن می‬ ‫تواند منجر به سوزن سوزن شدن صورت و یا مشکل در صحبت‬ ‫کردن نیز بشود‪ .‬با این حال برخی عالئم سکته مغزی با میگرن‬ ‫مشــابه است و در صورت بروز هر کدام از این عالئم باید تحت‬ ‫نظر پزشــک قرار بگیرید‪ .‬زنان و افراد مبتال به اختالل استرس‬ ‫پس از سانحه بیشــتر در معرض میگرن هستند‪ .‬برخی عوامل‬ ‫محیطــی از قبیل اختالل خواب‪ ،‬کم ابی بــدن‪ ،‬برخی غذاها‪،‬‬ ‫نوســانات هورمونی و قرار گرفتن در معرض مواد شــیمیایی از‬ ‫علل میگرن هســتند‪ .‬اگر داروهای ضد درد رایج باعث کاهش‬ ‫دردهای میگرن نمی شــوندف پزشک داروهایی را برای کاهش‬ ‫التهــاب و تغییر جریان خون در مغز تجویــز خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫داروها در فرم اسپری بینی‪ ،‬قرص و یا تزریقی هستند‪.‬‬ ‫ســردرد الرژی یا سینوسی‪ :‬این سردردها معموال به دنبال‬ ‫واکنش هــای الرژیک بروز می کنند و در ناحیه سینوســی و‬ ‫جلوی سر حس می شــوند‪ .‬افراد مبتال به الرژی فصلی مزمن‬ ‫یا سینوزیت‪ ،‬به این سردردها حساس هستند‪ .‬داروهای‪OTC‬‬ ‫و اســپری های استروئیدی بینی‪ ،‬و همچنین انتی هیستامین‬ ‫هایی مانند سیتی رزین برای درمان این سردردها مفید هستند‪.‬‬ ‫سردرد سینوســی می تواند نشانه ای از عفونت سینوسی باشد‬ ‫که در این زمان پزشــک ممکن اســت انتی بیوتیک را برای از‬ ‫بین بردن عفونت تجویز کند‪.‬‬ ‫سردردهای هورمونی‪ :‬این سردردها را بیشتر‪ ،‬زنان تجربه می‬ ‫کنند و انهم به خاطر نوسانات هورمونی‪ .‬قرص های پیشگیری‬ ‫از بارداری می توانند بر میزان اســتروژن زنان تاثیر گذاشته و‬ ‫منجر به بروز ســردرد شوند‪ .‬این ســردردها به طور خاص در‬ ‫ارتبــاط با چرخه قاعدگی‪ ،‬به عنوان میگرن قاعدگی شــناخته‬ ‫می شــوند‪ .‬این ســردردها می تواند درست قبل‪ ،‬در طول و یا‬ ‫بعــد از قاعدگی و همچنین در طــی دوره تخمک گذاری بروز‬ ‫کند‪ .‬تخمین زده می شــود که ‪ ۶۰‬درصد از زنان این سردردها‬ ‫را تجربه می کنند‪ .‬عالوه بر داروهایی مانند ناپروکسن‪ ،‬تکنیک‬ ‫های ارامــش بخش مانند یــوگا و یا اصالح رژیــم غذایی به‬ ‫سردردهای اینچنینی کمک می کند‪.‬‬ ‫سردردهای کافئینی‪ :‬اگر عاشق قهوه هستید و در طول روز‪،‬‬ ‫زیاد از ان می نوشید‪ ،‬مغز شما به همان مقدار روزانه از کافئین‬ ‫عادت می کند‪ .‬و اگر به هر علتی‪ ،‬قهوه معمول تان را ننوشید‪،‬‬ ‫مغزتان به مشــکل برخواهد خورد و در نهایت با یک ســردرد‬ ‫ناگوار مواجه خواهید بود‪ .‬تنها دو را ه حل برایش وجود دارد‪ :‬یا‬ ‫مقدار کافئین همیشــگی تان را در ساعت معمول بنوشید و یا‬ ‫کال این عادت را ترک کنید‪.‬‬ ‫سردرد ناشــی از فعالیت بدنی‪ :‬برخــی فعالیت های بدنی‬ ‫شدید منجر به افزایش جریان خون به جمجمه شما می شود و‬ ‫دردهای خفیف را در هر دو طرف سر ایجاد می کند‪ .‬داروهای‬ ‫ضد درد مانند اســپرین یا ایبوپروفن عالئم این ســردردها را‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬اگر سردردهای شدید را ناشی از فعالیت بدنی‬ ‫سنگین‪ ،‬حس کردید‪ ،‬شاید نیاز باشد که با پزشک تان مشورت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫سردردهای ناشــی از افزایش فشار خون‪ :‬فشار خون باال‬ ‫منجر به ســردرد های شدید خواهد شــد‪ .‬این سردرد معموال‬ ‫در هر دو طرف ســر اتفاق می افتد و با هــر نوع فعالیت بدتر‬ ‫می شــود‪ .‬شما ممکن اســت همچنین همراه با سردرد‪ ،‬دچار‬ ‫تغییراتی در بینایی‪ ،‬بی حسی یا سوزن سوزن شدن‪ ،‬خونریزی‬ ‫بینی‪ ،‬درد قفســه سینه و یا تنگی نفس شوید‪ .‬این نوع سردرد‬ ‫با کنترل فشــار خون کاهش می یابد‪ .‬تنها راه کنترل این نوع‬ ‫سردردها‪ ،‬جلوگیری از افزایش فشار خون است‪.‬‬ ‫سردرد دندانی‪ :‬این نوع سردرد به علت شرایط دندانی ایجاد‬ ‫می شــود‪ ،‬مانند دندان قروچه‪ ،‬یا دندان سابیدن هنگام خواب‪.‬‬ ‫دندانپزشــک می تواند به شما در درمان منبع درد کمک کند‪،‬‬ ‫ی تواند درد را تسکین دهد‪ ،‬پروتز‬ ‫کمپرس گرم یا ســرد هم م ‬ ‫محافظ شب و گاهی درمان دارویی هم مفید است‪.‬‬ ‫سردرد اخر هفته‪ :‬باور بر این است که سردردهای اخرهفته‬ ‫بــه دلیل زیاد خوابیدن در روزهای تعطیل ظاهر می شــود‪ .‬و‬ ‫خصوصا در میان افرادی که هفته ای پراسترس و خواب نامنظم‬ ‫و ناکافی در طول هفته دارند رایج است‪ .‬بهترین راه پیشگیری‬ ‫از ان این است که تاجایی که امکان دارد در طول هفته برنامه‬ ‫خواب منظم داشته باشید‪.‬‬ صفحه 6 ‫یک فوریت جداسازی محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان در بوستان های شهر تهران امروز در صحن شورای شهر به تصویب رسید‪ .‬در صحن شورای شهر‪ ،‬یک فوریت جداسازی محل گردش حیوانات‬ ‫خانگی از محل بازدید کودکان در بوستان های شهر تهران مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و اعضای شورا نظراتشان را در این زمینه مطرح کردند‪ .‬حجت نظری به عنوان پیشنهاددهنده این طرح اظهار داشت‪ :‬به‬ ‫طورکلیدرحالحاضردراکثربوستان هایپایتختویامی توانگفتهمهبوستان ها‪،‬باوجودممنوعیتحضورحیواناتحیوان گردانیصورتمی گیردواینموضوعممکناستبامخالفتبسیاریازشهروندانمواجه‬ ‫باشد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید جایی برای بازی کودکان و ارامش انها فراهم کنیم و به دلیل افزایش ورود حیوانات خانگی‪ ،‬بسیاری از خانواده ها برای حضور در بوستان ها با چالش مواجه شده اند‪ .‬وی گفت‪ :‬این طرح ناظر بر‬ ‫سالمت کودکان و خردساالن است و از باب اجرای مصوبه شهر دوستدار کودک و تامین سالمت شهروندان باید اجرایی شود‪ .‬اما محسن هاشمی در ادامه گفت‪ :‬باید این قضیه در کمیسیون ها به صورت تخصصی بحث‬ ‫شود‪ .‬ولی سرانجام یک فوریت این طرح با‪ 12‬رای تصویب شد‪ .‬پیش از این هزاران نفر از مردم با ثبت کمپینی در سامانه فارس من خواهان ممنوعیت سگ گردانی در پارکها و میادین شهری شده بودند‪.‬‬ ‫چالش«قطعیبرق»و«اینترنت»درزمانبرگزاریامتحاناتانالین‬ ‫در حالی قطعی برق و اینترنت دانشجویان را در زمان برگزاری امتحان با مشکالتی رو به رو کرده است که‬ ‫در همین حال دانشــگاهها تمهیداتی را برای جبران امتحانات از دست رفته پیش بینی کرده اند‪ .‬پاندمی‬ ‫کرونا همچنان اجازه حضور دانشجویان در دانشگاه و کالس درس را نمی دهد و اموزش مجازی و برگزاری‬ ‫امتحانات انالین تنها راه چاره و یک انتخاب اجباری در شرایط کنونی است؛ با توجه به اینکه در هفته های‬ ‫اخیر شاهد قطعی برق های مکرر در کشور بودیم‪ ،‬گزارش ها از برخی دانشگاه ها حاکی از ان است که قطعی‬ ‫برق روند برگزاری امتحانات را تا حدی مختل کرده است‪ .‬با توجه به استمرار قطعی برق از یک ماه گذشته‬ ‫تاکنون‪ ،‬وزارت علوم در نامه ای به دانشگاه ها تاکید کرد اگر امتحانات دانشجویان به دلیل قطعی برق ناتمام‬ ‫مانده باشد‪ ،‬سازوکاری طراحی کنند تا دانشجویان این موضوع را به دانشگاه اطالع دهند‪ .‬با توجه به استمرار‬ ‫قطعی برق از یک ماه گذشته تاکنون‪ ،‬وزارت علوم در نامه ای به دانشگاه ها تاکید کرد اگر امتحانات دانشجویان‬ ‫به دلیل قطعی برق ناتمام مانده باشد‪ ،‬سازوکاری طراحی کنند تا دانشجویان این موضوع را به دانشگاه اطالع‬ ‫دهندبا این حال اختالل در روند برگزاری امتحانات انالین تنها به قطعی برق خالصه نشــد و در روزهای‬ ‫اخیر همزمان با خاموشــی‪ ،‬اینترنت های خانگی و موبایل نیز با اختالل و قطعی رو به رو شــد تا جایی که‬ ‫وزیر ارتباطات ضمن تایید و عذرخواهی از شرایط به وجود امده این توضیح را داد که باتری دکل های تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬برای ‪ ۲‬ساعت پاسخگوی قطع برق هستند‪ ،‬پس از دشارژ کامل‪ ،‬نیازمند ‪ ۸‬ساعت اتصال به شارژر‬ ‫هستند تا به طور کامل شارژ شوند‪ .‬وزیر ارتباطات این را هم گفت که در برخی نواحی‪ ،‬هشت ساعت برق‬ ‫مستمر شهری در دسترس نیست‪ .‬در تالش برای بهبودیم و از مشکل به وجود امده پوزش می طلبیم‪ .‬بر‬ ‫اساس تقویم اموزشی در برخی دانشگاه ها امتحانات در حال برگزاری است و در برخی دیگر امتحانات به پایان‬ ‫رسیده است؛ چهارشنبه هفته گذشته بود که قطعی برق در دانشگاه عالمه منجر به توقف برگزاری امتحانات‬ ‫در ‪ ۳‬نوبت شد‪ .‬شجاع احمدوند معاون اموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی در این رابطه می گوید‪ :‬صبح روز‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۶‬تیرماه با حضور در دانشگاه متوجه قطعی برق شدیم‪ .‬بعد از امدن برق‪ ،‬سیستم سرورهای‬ ‫دانشگاه به هم ریخته بود و برق محل استقرار سرورها و دیتا سنتر هم قطع شده بود‪ .‬وی افزود‪ :‬از ساعت‬ ‫‪ ۸‬و نیم برق وصل شد و حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬امتحانی که ساعت ‪ ۸‬داشتیم را به ساعت ‪ ۸‬و ‪ ۳۰‬دقیقه منتقل‬ ‫کردیم؛ در مجموع حدود ‪ ۶۰-۵۰‬امتحان در ساعت ‪ ۸‬و نیم سر وقت شروع و برگزار شد اما ساعت ‪ ۹‬مجددا ً‬ ‫نوسانات برق ایجاد شد و چند امتحان نیمه کاره ماند‪ .‬ذمعاون اموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه مرکز دیتا سنتر اعالم کرد ممکن است‪ ،‬نوسانات ادامه دار باشد ترجیح دادیم امتحانات‬ ‫سه نوبت روز چهارشنبه در ساعت های ‪ ۱۴ ،۱۰‬و ‪ ۱۶‬را به روز شنبه در همان ساعت منتقل کنیم‪ .‬احمدوند‬ ‫با اشاره به اینکه در هر نوبت ‪ ۸۰-۷۰‬امتحان برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه چهارشنبه اخرین روز‬ ‫برگزاری امتحانات در دانشگاه عالمه بود‪ ،‬تعداد امتحانات زیاد نبود‪ .‬روزهای دیگر به طور کل ‪ ۳۰۰‬تا ‪۳۵۰‬‬ ‫امتحان در یک روز داشتیم اما روز اخر در مجموع به ‪ ۹۰-۸۰‬امتحان هم نمی رسید‪ .‬در دانشگاه تهران اما‬ ‫هیچ برنامه امتحانی تاکنون لغو نشده است اما دانشجویان در شهرهای مختلف با چالش قطع برق در هنگام‬ ‫امتحان انالین مواجه شده اند‪.‬‬ ‫حسین حسینی معاون اموزشی دانشگاه تهران داشت‪ ،‬با بیان این مطلب که امتحانات دانشجویان دانشگاه‬ ‫تهران در حال برگزاری است و تا روز چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما خوشبختانه قطعی‬ ‫برق در دانشگاه و یا اختالل در هنگام برگزاری امتحانات نداشتیم و هیچ برنامه امتحانی تاکنون لغو نشده‬ ‫است‪ .‬اما دانشجویان اعالم کرده اند زمان برگزاری برخی از امتحانات به دلیل قطعی برق دچار مشکل شده اند‪.‬‬ ‫معاون اموزشی دانشگاه تهران افزود‪ :‬ما در بخشنامه ای خطاب به اساتید دانشگاه اعالم کرده ایم در صورتی که‬ ‫دانشجویان به دلیل قطعی برق با مشکل رو به رو شدند‪ ،‬باید امتحان مجدد از دانشجو گرفته شود‪ .‬حسینی‬ ‫در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین از ابتدای ترم تحصیلی به همه اعضای هیات علمی تاکید کردیم‪ ،‬ارزیابی‬ ‫از دانشجویان را صرفاً به انتهای ترم منتقل نکنند و باید ارزیابی مستمر در طول ترم داشته باشند؛ به همین‬ ‫دلیل بخش قابل توجه نمرات به ارزیابی مستمر در طول ترم اختصاص پیدا کرده است‪ .‬ابوالفضل واحدی‬ ‫معاون اموزشی دانشگاه علم و صنعت نیز می گوید از قبل راهکارهایی را در زمان قطعی برق اندیشیده بودیم‬ ‫و خوشبختانه مشکل خاصی در روند برگزاری امتحان نداشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬دیتا سنتر و سامانه ای که امتحانات‬ ‫در ان برگزار می شد‪ ،‬برق اضطراری داشتند و در زمان قطعی برق سامانه ها دچار مشکل نشدند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫ساعات برگزاری امتحان را به گونه ای مدیریت کردیم که در پیک مصرف برق نباشد‪ .‬همچنین این انعطاف‬ ‫را در اختیار اساتید قرار دادیم که در صورتی که دانشجو هنگام امتحان انالین با مشکلی مواجه شد‪ ،‬امتحان‬ ‫مجدد از او گرفته شود‪ .‬معاون اموزشی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد‪ :‬برای دانشجویان قبل از اغاز امتحانات‬ ‫پایان ترم‪ ،‬یک کارگاه اموزشی درباره اینکه هنگام قطعی برق چه کنند و پاسخ سواالت را به چه طریقی برای‬ ‫اساتید ارسال کنند‪ ،‬برگزار کردیم‪ .‬هرچند به اساتید تاکید کردیم با توجه به گستره جغرافیایی که دانشجویان‬ ‫در ان حضور دارند‪ ،‬اگر دانشجو به هیچ طریقی به استاد دسترسی نداشت‪ ،‬امتحان مجدد از او گرفته شود‪.‬‬ ‫شورای شهر در سخنان ابتدایی خود گفت‪ :‬متاسفانه پیک پنجم‬ ‫کرونا در تهران در حال رشــد است و امار قربانیان کرونا در تهران‬ ‫به مرز صد نفر در روز نزدیک شــده است که نشان می دهد‪ ،‬عدم‬ ‫توجه به توصیه های دلسوزانه مبنی بر کنترل فعالیت ها و دورهمی‬ ‫های انتخاباتی اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این شــرایط از نظر مدیریت‬ ‫پروژه واکسیناسیون نیز با مشکالتی مواجه هستیم و با عدم تحقق‬ ‫وعده های مکرر مســئوالن وزارت بهداشت‪ ،‬پدیده های نامناسبی‬ ‫چون ازدحام در سفر ایرانیان به سایر کشورها برای واکسیناسیون‬ ‫رخ داده که در شــان نظام جمهوری اسالمی و ملت بزرگ ایران‬ ‫نیست‪ .‬رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران عنوان کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫واکســن تولید داخل‪ ،‬موضوع افتخار افرین و مهمی است اما باید‬ ‫توجه داشــت که این فرایند نیازمند تجهیزات ویژه‪ ،‬زیرساخت ها‪،‬‬ ‫مواد اولیه و فن اوری باالیی اســت که ممکن اســت با مشکالت‬ ‫متنوع و متعددی به دلیل تحریم ها و حساسیت ایمنی و سالمتی‬ ‫پروژه مواجه شــود و باید در کنار حمایت از واکسن تولید داخل‬ ‫از ســایر منابع نیز واکســن کرونا را تامین کنیم تا در شــرایطی‬ ‫که بسیاری از کشــورهای جهان از جمله کشورهای همسایه در‬ ‫واکسیناســیون از مرز ‪ ۵۰‬درصد عبور کرده اند ما در مرز ‪ ۵‬درصد‬ ‫نباشیم‪ .‬هاشمی بیان کرد‪ :‬خسارت های فراوان اقتصادی‪ ،‬انسانی و‬ ‫روانی ناشی از تاخیر در واکسیناسیون‪ ،‬بسیار فراتر از هزینه تامین‬ ‫واکسن اســت و ماه هایی که به دلیل ابهام در استراتژی و مواضع‬ ‫ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت‪ ،‬در پروژه تامین واکسن‬ ‫تاخیر به وجود امده است‪ ،‬صدمات جبران ناپذیری به خانواده ها و‬ ‫اقتصاد کشور وارد کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کنار این موضوع‪،‬‬ ‫از اصحاب رســانه انتظار داریم در موضوع کرونا و واکسن‪ ،‬با نگاه‬ ‫سیاســی برخورد نکرده و حمایت و انتقاد را در فضای کارشناسی‬ ‫طرح کنند تا منجر به ایجاد دوقطبی نشــود و ســامت عمومی‬ ‫تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار نگیرد‪.‬‬ ‫با تصویب اعضای شورای شهر تهران؛‬ ‫روز بزرگداشت پاکبانان و باغبانان در تقویم شهری تعیین می شود‬ ‫اعضای شورای شهر طرح الزام شهرداری تهران‬ ‫به تعیین روز پاکبان و باغبان در تقویم شــهری‬ ‫تهران را تصویب کردند‪ .‬طرح الزام شــهرداری‬ ‫تهران به تعییــن روز پاکبان و باغبان در تقویم‬ ‫شــهری تهران در جلســه امروز شــورای شهر‬ ‫بررســی شــد‪ .‬ابتدا زهرا صدر اعظم نوری در‬ ‫توضیح این طرح گفت‪ :‬تعداد زیادی از کارکنان‬ ‫شهرداری به تعداد ‪ ۳۵‬هزار نفر در حوزه خدمات‬ ‫شهری و فضای سبز فعال هستند‪ .‬از این جهت‬ ‫پیشنهاد قدردانی از این عزیزان ارائه شد و قرار‬ ‫در ســال های پیش روز گل و گیــاه در تقویم‬ ‫بود که حاال حذف شــده لذا باید دقت شود که‬ ‫چنین سابقه حذف روزها نیز وجود دارد‪ .‬سپس‬ ‫محمد جواد حق شناس گفت‪ :‬اگر بخواهیم در‬ ‫شــهرداری نماد ایثار و تــاش را تبیین کنیم‪،‬‬ ‫کارگران عزیزی هســتند که به ارایش شــهر‬ ‫می پردازند‪ .‬بنابراین حتی اگر شــورای فرهنگ‬ ‫عمومی نیز با این پیشــنهاد موافقت نکند‪ ،‬خود‬ ‫شهرداری می تواند هرساله این تقدیر را به عمل‬ ‫بیاورد‪ .‬در نهایت طرح الزام شهرداری تهران به‬ ‫مطالعه جدید نشان می دهد میزان الودگی هوای‬ ‫تنفس شــده در بروز عوارض ناشی از کووید ‪۱۹‬‬ ‫تاثیر دارد‪ .‬محققان دریافتند که زندگی در مناطق‬ ‫با الودگی بیشــتر از جمله در مجــاورت تخلیه‬ ‫فاضالب و در مجاورت ترافیک سنگین جاده ای‪ ،‬با‬ ‫احتمال بیشتر بستری شدن در بخش مراقبت های‬ ‫ویژه و احتمال نیاز به تهویه مکانیکی پس از ابتالء‬ ‫به کووید ‪ ۱۹‬مرتبط اســت‪ .‬دکتر «انیتا شالل»‪،‬‬ ‫محقق ارشد از بیمارستان هنری فورد در دیترویت‬ ‫تکزاس‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬نکته اصلی این است‬ ‫که زندگی در یک محله با الودگی بیشتر یک عامل‬ ‫وزیر بهداشت مطرح کرد؛‬ ‫جمــع اوری کرد‪ .‬انها از این داده ها برای کشــف‬ ‫ارتباط بین عوارض کوویــد ‪ ۱۹‬و قرار گرفتن در‬ ‫معرض انواع االینده ها استفاده کردند‪ .‬نتایج نشان‬ ‫داد بیمــاران کووید ‪ ۱۹‬که در مناطقی با ســطح‬ ‫باالتر ‪ PM۲.۵‬و رنگ سرب زندگی می کردند‪ ،‬در‬ ‫مقایســه با کسانی که در محله های الوده نبودند‪،‬‬ ‫بیشــتر به تهویه مکانیکی نیاز داشته و در ‪ICU‬‬ ‫بستری شــدند‪ .‬در حقیقت‪ ،‬هر افزایش جزئی در‬ ‫تماس طوالنی مدت با ‪ PM۲.۵‬با بیش از سه برابر‬ ‫احتمال نیاز به دستگاه تنفسی تهویه مکانیکی و‬ ‫دو برابر احتمال بستری شدن در ‪ ICU‬همراه بود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬بر ضرورت کنترل بیمــاری کرونا در‬ ‫مرزهای شــرقی کشور تاکید کرد و گفت‪ :‬مجبوریم در‬ ‫مرزهای شرقی اردوگاه هایی داشــته باشیم و بیماران‬ ‫افغانســتانی را انجا قرنطینه کنیم تــا بیماری کنترل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ســعید نمکی‪ ،‬روز یکشــنبه ‪ ۲۰‬تیر مــاه ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫اجالس مشــترک روسای دانشــگاه های علوم پزشکی‬ ‫کشــور و فرماندهان سپاه استان های سراسر کشور که‬ ‫با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و به صورت‬ ‫مجازی برگزار شد‪ ،‬به تشــریح وضعیت بیماری کرونا‬ ‫در موج پنجم پرداخت و اظهار داشــت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫با اقداماتی که در استان سیستان و بلوچستان صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬وضعیت رو به بهبود است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اســتان هرمزگان با مشکالتی مواجه ایم‬ ‫که درصدد هستیم هرچه سریع تر این مشکالت رفع و‬ ‫رجوع شود‪.‬‬ ‫نمکی به بیماریابی گسترده در موج چهارم کرونا اشاره‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬یکی از اقدامــات مهم ما در موج چهارم‬ ‫بیماری این بود که درمان سرپایی در مراکز ‪ ۱۶‬ساعته‬ ‫و مراکز درمان بســتر موقت که بیماران بیایند داروی‬ ‫ضد ویروس خودشان را بگیرند و فشار بر بیمارستان ها‬ ‫کم شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت ادامه داد‪ :‬پیک چهارم بر همین اساس‬ ‫بهتر از پیک سوم مدیریت شد و مرگ و میرها به یک‬ ‫سوم کاهش یافت‪ .‬نمکی با اشاره به وضعیت افغانستان‬ ‫و حضور اوارگان این کشور در ایران‪ ،‬گفت‪ :‬باید توجه‬ ‫کنیم که تعدادی از اوارگان از افغانســتان به ســمت‬ ‫مرزهــای ایران می ایند که مــا مجبوریم اردوگاه هایی‬ ‫داشــته باشــیم و بیماران را انجا قرنطینه و نگهداری‬ ‫کنیم تا بیماری کنترل شود‪.‬‬ ‫وی بــا عنوان این مطلب که برپایــی اردوگاه ها در ان‬ ‫طرف مرز یا این طرف مــرز تفاوت چندانی نمی کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬خیلی هم از سازمان های جهانی انتظار نداریم ما‬ ‫را کمک کنند‪ .‬به طوری که در دوران کرونا ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫نفر از اتباع مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در کشور درمان شدند‪.‬‬ ‫نمکی بــر انجام کار بشردوســتانه در کنار بســیج و‬ ‫نیروهای مســلح بــرای مدیریت بیمــاری تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مرزهای غرب و شــمال غرب به شــدت قابل‬ ‫کنترل هســتند اما در مرزهای شرقی وضعیت بسیار‬ ‫اشفته است و تمام بار روی دوش مرزبانان ایرانی است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت افزود‪ :‬باید نیروهای مسلح کمک کنند‬ ‫این وضعیت را خوب کنترل کنیم تا بتوانیم مراقبت های‬ ‫الزم را در پیشگیری از انتقال بیماری به عمل اوریم‪.‬‬ ‫اقدام مجلس برای توقف تخلف‬ ‫در ساخت و سازهای درون شهری‬ ‫تعییــن روز پاکبان و باغبان در تقویم شــهری‬ ‫تهران‪ ،‬با ‪ ۱۹‬رای موافق به تصویب رسید‪.‬‬ ‫شدت الودگی هوا موجب تشدید عوارض کووید‪ 19‬می شود‬ ‫خطر مستقل برای شدت بیماری کووید ‪ ۱۹‬است‪».‬‬ ‫وی در ادامه افــزود‪« :‬ریه ها در یک حالت تعادل‬ ‫ظریف کار می کنند که به راحتی توســط هوای‬ ‫الــوده به خطر می افتد‪ .‬هر چیزی که تعادل را بر‬ ‫هم بزند احتماالً خطر عفونت های ریوی را افزایش‬ ‫می دهد و توانایی ریه ها را برای از بین بردن چنین‬ ‫عفونت هایی کاهش می دهد‪ ».‬در این مطالعه‪ ،‬تیم‬ ‫تحقیق داده هایی را در مورد محل زندگی شرکت‬ ‫کنندگان و همچنین داده های اژانس حفاظت از‬ ‫محیط زیست و سایر منابع در مورد سطح محلی‬ ‫االینده هــا از جمله ‪ ،PM۲.۵‬ازن و رنگ ســرب‬ ‫اخبار‬ ‫مشکلمامرزهایشرقیاست‬ ‫خسارتتاخیرواکسیناسیونفراترازهزینهتامینواکسناست‬ ‫شد این قدردانی به صورت نامگذاری دو روز در‬ ‫ســال برای این عزیزان است‪ .‬نوری عنوان کرد‪:‬‬ ‫پیشنهاد ما نامگذاری دوم اردیبهشت روز زمین‬ ‫پاک و روز ‪ ۲۵‬اســفند همزمان با سالروز افتتاح‬ ‫پارک شــهر به نام روز پاکبانان نامگذاری شود‪.‬‬ ‫در ادامه احمد مسجد جامعی در تذکری گفت‪:‬‬ ‫ما در تقدیم نمی توانیم دو مناســبت را در یک‬ ‫روز داشــته باشــیم و نمی توان روز زمین پاک‬ ‫و روز پاکبان در یک روز باشــد و این پیشنهاد‬ ‫در شــورای عمومی رد خواهد شــد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪527‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برپایی اردوگاه های مرزی‬ ‫برای کنترل کرونا‬ ‫هاشمی رئیس شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫رئیس شورای اســامی شهر تهران گفت‪ :‬خســارت های فراوان‬ ‫اقتصادی‪ ،‬انسانی و روانی ناشی از تاخیر در واکسیناسیون‪ ،‬بسیار‬ ‫فراتر از هزینه تامین واکســن است‪ .‬محســن هاشمی در جلسه‬ ‫جامعه‬ ‫سگ گردانی در محل بازی کودکان در بوستان ها ممنوع شد‬ ‫تیم تحقیق گــزارش داد که در این مورد‪ ،‬افزایش‬ ‫خطر مرگ وجود نداشت‪ .‬محققان معتقدند قرار‬ ‫گرفتن در معرض الودگی هوا در درازمدت باعث‬ ‫نقص سیستم ایمنی بدن می شود که هم منجر به‬ ‫افزایش حساسیت به ویروس ها و هم عفونت های‬ ‫ویروسی شدیدتر می شــود‪ .‬از سوی دیگر ممکن‬ ‫اســت ذرات ریز موجود در الودگی هوا به عنوان‬ ‫ناقل ویروس عمل کرده و باعث گسترش ان شوند‪.‬‬ ‫همچنین محققان بر این باورند استنشاق ریزگردها‬ ‫می تواند منجر به التهاب مزمن‪ ،‬کاهش پاسخ ایمنی‬ ‫و کاهش توانایی ریه در بهبود و ترمیم خود شود‪.‬‬ ‫یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی از‬ ‫تهیه طرحی برای اصالح ماده ‪ ۱۰۰‬قانون شهرداری ها‬ ‫به منظور برخورد قاطع با متخلفین ساخت و سازهای‬ ‫درون شــهری خبر داد‪ .‬اقبال شــاکری نماینده مردم‬ ‫تهران در مجلس شــورای اسالمی در صفحه شخصی‬ ‫خود در توئیتر‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫«متخلفین ساخت و سازهای شهری دیگر نمی توانند‬ ‫تخلفات ســاختمانی خود را با پرداخــت پول قانونی‬ ‫کنند!!!‬ ‫اصالح‪‎‬ماده ‪ ۱۰۰‬قانون شــهرداری ها‪ ،‬گامی مثبت در‬ ‫جهت تحقق‪‎‬عدالت و ارتقای حقوق عامه شــهروندی‬ ‫خواهد بود‪ .‬جزییات این طرح بزودی اعالم می شود‪».‬‬ ‫اصالح قانون ماده ‪ ۱۰۰‬شــهرداری ها یکی از اقداماتی‬ ‫بود که مجلــس یازدهم از روزهای اغــاز به کار خود‬ ‫ان را دنبال کرد و کمیســیون عمران مجلس شورای‬ ‫اســامی نیز با هدف کاهش تخلفات ســاختمانی این‬ ‫موضوع را با جدیت دنبال کرد‪ .‬بر اساس نظرات اعضای‬ ‫کمیســیون عمران اکنون این مــاده به منبع درامدی‬ ‫برای شــهرداری ها تبدیل شده و در عین حال شاهد‬ ‫تخلفات در ساخت و ساز ها هستیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست‬ ‫دل سودازده از غصه دو نیم افتادست‬ ‫چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است‬ ‫لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست‬ ‫در خم زلف تو ان خال سیه دانی چیست‬ ‫نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست‬ ‫زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار‬ ‫چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست‬ ‫دل من در هوس روی تو ای مونس جان‬ ‫خاک راهیست که در دست نسیم افتادست‬ ‫همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست‬ ‫از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست‬ ‫سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم‬ ‫عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست‬ ‫ان که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت‬ ‫بر در میکده دیدم که مقیم افتادست‬ ‫حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز‬ ‫اتحادیست که در عهد قدیم افتادست‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۵‬مزیت اهدای خون که باید‬ ‫انها را دانست‬ ‫بســیاری از اوقات می توان جان بیمارانی را که در استانه مرگ قرار‬ ‫دارند‪ ،‬با اهدای خون نجات داد؛ اما دانستن این موضوع نیز حائز اهمیت‬ ‫اســت که اهدای خون نه تنها به نجات جان انسان ها کمک می کند‬ ‫بلکه فواید سالمتی خاصی نیز برای فرد اهداکننده دارد‪ .‬هر ساله‪ ،‬روز‬ ‫جهانی اهدای خون همه ســاله در روز ‪ ۱۴‬ژوئن (‪ ۲۴‬خرداد) گرامی‬ ‫داشته می شود؛ هدف از گرامیداشت این روز افزایش اگاهی مردم در‬ ‫خصوص نیاز به اهدای منظم خون است تا بتوان موجودی خون سالم‬ ‫و محصوالت ان را برای بیماران نیازمند افزایش داد‪ .‬این روز همچنین‬ ‫موقعیتی برای سپاسگزاری از اهداکنندگانی است که داوطلبانه و بدون‬ ‫هیچ چشم داشتی خون خود را برای نجات زندگی افراد اهدا می کنند‪.‬‬ ‫بزرگداشت این روز همچنین می تواند موجب تشویق افراد دیگری‬ ‫شود که به منظور داوطلب شدن برای اهدای خون خود مردد هستند‪.‬‬ ‫طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬تزریق خون بالقوه می تواند‬ ‫جان چند نفر را نجات دهد‪ ،‬اما بسیاری از اوقات بیمارانی که نیاز به‬ ‫تزریق خون دارند‪ ،‬به راحتی به خون ایمن و سالم دسترسی ندارند‪.‬‬ ‫بسیاری از اوقات بیماران مبتال به بیماری های خطراناک را می توان با‬ ‫اهدای خون نجات داد اما همچنین باید به این موضوع نیز واقف بود که‬ ‫اهدای خون نه تنها به نجات جان انسان کمک می کند ‪ ،‬بلکه دارای‬ ‫مزایای سالمتی خاصی نیز برای فرد اهدا کننده است‪ .‬در این گزارش‬ ‫به پنج فایده اهدای خون برای فرد اهدا کننده اشاره می شود‪.‬‬ ‫کاهش وزن‪ :‬اهدای خون به موقع به کاهش وزن کمک می کند و‬ ‫موجب بهبود تناسب اندام در بزرگساالن می شود‪ .‬به گفته محققان‬ ‫دانشگاه کالیفرنیا ‪ ،‬اهدای یک پیمانه خون یعنی ‪ ۴۵۰‬میلی لیتر به‬ ‫بدن کمک می کند تا حدود ‪ ۶۵۰‬کالری بسوزاند ‪.‬اما نباید اهدای خون‬ ‫را به عنوان یک برنامه کاهش وزن تصور و یا تشویق کرد‪ .‬مشاوره با‬ ‫پزشک قبل از اهدای خون برای جلوگیری از هرگونه مشکل سالمتی‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫پیشگیری از هموکروماتوز‪ :‬اهدای خون می تواند خطر ابتال به‬ ‫هموکروماتوز را کاهش دهد و یا از ابتال به این بیماری جلوگیری کند؛‬ ‫هموکروماتوز‪ ،‬وضعیتی است که بر اثر ابتال به ان جذب اهن بیش از‬ ‫حد توســط بدن صورت می گیرد‪ .‬اهدای منظم خون ممکن است‬ ‫باعث کاهش اضافه بار اهن در خون شود ‪ ،‬از این رو اهدای خون برای‬ ‫افراد مبتال به هموکروماتوز مفید است‪.‬با این حال ‪ ،‬اطمینان از رعایت‬ ‫استانداردهای اجباری معیارهای صالحیت اهدای خون‪ ،‬توسط اهدا‬ ‫کننده مبتال به هموکروماتوز ضروری است‪.‬‬ ‫کاهش خطر ابتــا به بیماری های قلبی‪ :‬اهدای منظم خون با‬ ‫کنترل سطح اهن‪ ،‬خطر ابتال به بیماری های قلبی را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫تجمع زیاد اهن در بدن باعث اسیب اکسیداتیو شود که عامل اصلی‬ ‫تسریع پیری‪ ،‬سکته های قلبی ‪ ،‬مغزی و غیره است‪.‬‬ ‫کاهش خطر ابتال به سرطان‪ :‬سطح باالی اهن در بدن‪ ،‬پیش زمینه‬ ‫ای برای ابتال به سرطان است‪ .‬با اهدای خون می توان سطح اهن را در‬ ‫بدن حفظ کرد و خطر ابتال به سرطان را کاهش داد‪.‬‬ ‫تقویتتولیدسلول هایجدیدخونی‪:‬اهدایخونموجبتحریک‬ ‫تولید سلول های جدید خونی می شود‪ .‬بطوریکه پس از اهدای خون‪،‬‬ ‫بدن طی ‪ ۴۸‬ساعت با کمک مغز استخوان فعالیت می کند تا میزان‬ ‫خون اهدا شده را جبران کند‪ .‬گلبول های جدید خونی تولید می شود‬ ‫و تمام گلبول های قرمز از دســت رفته در مدت زمان ‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۰‬روز‬ ‫جایگزینمیشوند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪527‬‬ ‫مردم از دولت رئیسی چه می خواهند؟‬ ‫کابینه سیزدهم و میدان «اقتصاد» و «امید»‬ ‫سیزدهمین دولت جمهوری اسالمی ایران کمتر از یک ماه دیگر به ریاست ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی عهده دار‬ ‫مسئولیتی سنگین می شود؛ از یک سو با انبوه مشکالت معیشتی و اقتصادی ناشی از سوء مدیریت‪ ،‬تحریم و همه گیری‬ ‫کرونا مواجه است که ساماندهی انها نیازمند تدبیر‪ ،‬تالش شبانه روزی و اصالح سوءمدیریت ها است و از سوی دیگر باید‬ ‫امید خدشه دار شده جامعه ای که از مشکالت خسته است و در سال های اخیر با تزریق مداوم نا امیدی و یاس مواجه‬ ‫بوده را احیا کند‪ .‬هرچند که طبیعاتا دولت جدید با انبوهی از اولویت های سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی مواجه‬ ‫است اما حاال که دغدغه اصلی مردم مشکالت اقتصادی است که معیشت انها را بعضا با بحران مواجه کرده‪ ،‬دولت نیز باید‬ ‫اولویت های خود را بر مدار حل مشکالت اقتصادی تنظیم کند‪ .‬دولت جدید در دو جبهه نیازمند تالش شبانه روزی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی دقیق‪ ،‬راهبردها و راهکارهایی است تا بتواند از االم و مشکالت مردم بکاهد؛ نخست اقداماتی کوتاه مدت و‬ ‫برنامه هایی درازمدت برای ساماندهی اقتصاد و دوم بازگرداندن اعتماد و امید به مردم که نتیجه عملی اثار کوتاه مدت‬ ‫و درازمدت اقدامات انجام شده بر اقتصاد و معیشت خانوارها خواهد بود ‪ .‬مشکالت معیشتی‪ ،‬اشتغال‪ ،‬تحریم ها ‪ ،‬بی‬ ‫توجهی سال های اخیر به اقتصاد مقاومتی‪ ،‬مشکالت رونق و حمایت از تولید‪ ،‬سیاست های ارزی‪ ،‬مالباختگان بورس و‬ ‫نابسامانی بازارهای سرمایه ای و افزون بر اینها بحران همه گیری کرونا و شیوه مدیریت ان ابر بحران هایی است که دولت‬ ‫جدید با انها مواجه است و الزمه غلبه بر انها تشکیل کابینه اقتصادی قوی و برخوردار از توانایی های فنی‪ ،‬علمی‪ ،‬حرفه‬ ‫ای و تجربی با روحیه انقالبی ‪ ،‬فهم شرایط جنگ اقتصادی و البته امیدوار به اینده است‪.‬‬ ‫لزوم تشکیل وزارت پیشگیری از مفاسد در دولت سیزدهم‪ ،‬نیروهای انقالبی برای کابینه دولت سیزدهم‪ ،‬امید به تالش‬ ‫انقالبی ایت اهلل رئیسی برای رفع چالش های اقتصادی‪ ،‬مخالفت با ورود نمایندگان مجلس به کابینه دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫پیشنهاد تشکیل نهاد مردمی برای پیگیری مطالبات‪ ،‬پیشنهاد تشکیل حلقه مشاوران مردمی رئیس جمهور‪ ،‬مطالبه‬ ‫استفاده از ظرفیت نخبگان جبهه انقالب در دولت سیزدهم از جمله عناوینی است که دیده می شود‪ .‬دولت سیزدهم‬ ‫در نخستین گام پیش از استقرار اقداماتی در راستای دریافت مشاوره از گروه ها و جریان های مختلف‪ ،‬دریافت گزارش‬ ‫از دولتمردان فعلی و البته جلب مشارکت و همفکری مردم در تشکیل کابینه را کلید زد‪ .‬به این منظور سامانه «یاران‬ ‫رئیسی» راه اندازی و از همه نخبگان‪ ،‬فرهیختگان‪ ،‬گروه ها‪ ،‬احزاب‪ ،‬تشکل ها و احاد مردم دعوت شد تا چنانچه فردی را‬ ‫در تراز دولت مردمی می شناسند نسبت به معرفی وی اقدام کنند‪« .‬کارامدی»‪ « ،‬فسادستیزی»‪ « ،‬روحیه انقالبی» و‬ ‫«مردمی بودن» از جمله ویژگی هایی است که رئیس جمهوری منتخب بر انها تاکید کرده است‪.‬‬ ‫داشتن راهبرد و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیریت‬ ‫بدون شک برای غلبه بر فهرست بلندباالی بحران هایی که ذکر شد معجزه ای در کار نیست و قطعا یک شبه مشکالت‬ ‫حل نخواهد شد اما قطعا نیازمند تعیین نقشه راه و برنامه ریزی دقیق است و به همین دلیل یکی از نخستین بایدهای‬ ‫پیش روی دولت ایت اهلل رئیسی داشتن راهبرد و برنامه ریزی دقیق کوتاه مدت و بلند مدت است‪ .‬راهبردهایی که قطعا‬ ‫از اصالح و ساماندهی اقتصاد اغاز شده و به سایر عرصه ها نیز تسری خواهد یافت‪.‬‬ ‫ساماندهیاقتصادواعتقادبهاقتصادمقاومتی‬ ‫به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران دیگر فرصتی برای ازمون و خطا در اقتصاد ایران وجود ندارد و اهمیت ساماندهی‬ ‫اقتصاد بر این اساس بیشتر جلوه نمایی می کند‪ .‬اقتصاد بسته کاملی از حل مشکالت معیشتی‪ ،‬اشتغال‪ ،‬تولید‪ ،‬مدیریت‬ ‫انرژی‪ ،‬نفت ‪ ،‬مسکن‪ ،‬جذب سرمایه و بازگرداندن اعتماد مردم به بورس به عنوان مردمی ترین وجه اقتصاد را شامل‬ ‫می شود‪ .‬احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه دولت اتی باید‬ ‫اقتصاد را بر مبنا و اصول اقتصاد مقاومتی ساماندهی کرده و مشکالت را رفع کند‪ ،‬یاداوری می کند که در دولت قبل‬ ‫روحانی افرادی را وارد کابینه کرد که به زعم او ژنرال بودند اما عمال عدم همراهی شان با بخش های مختلف دولت منجر‬ ‫به روی زمین ماندن مشکالت کشور شد‪ .‬وی الزمه ساماندهی اقتصاد را همراهی اعضای کابینه و متعهد بودن انها‬ ‫راهبردهای ایت اهلل رئیسی دانسته و تاکید می کند‪ :‬نیاز امروز کشور مدیران کوشا و فارغ از بده بستان های سیاسی و‬ ‫اقتصادی است‪ .‬البته ساماندهی اقتصاد طیف عظیمی از راهکارها را در بر میگیرد که یکی از این موارد تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش نفت و گاز است‪ .‬هادی بیگی نژاد نماینده مردم مالیر معتقد است که دولت سیزدهم باید در زمینه فروش نفت‬ ‫فعال بوده و روش ها و راهکارهای مختلفی را به کار گیرد چرا که فروش نفت ایران به میزان مناسب در سال های اینده‬ ‫ت باالیی برخوردار است‪ .‬وی مواردی همچون تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز ‪ ،‬جبران افت تولیدی که در پارس‬ ‫از اهمی ‬ ‫جنوبی اتفاق افتاده ‪ ،‬رسیدگی به حوزه نیروی انسانی صنعت نفت‪ ،‬صادرات خدمات فنی و همکاری های پاالیشگاهی و‬ ‫پتروشیمی با دیگر کشورها‪ ،‬شفافیت روابط مالی در صنعت نفت و گاز را از ملزومات برنامه های دولت به خصوص در‬ ‫وزارت نفت بر می شمرد‪.‬‬ ‫«طراحی چند تغییر ملموس و البته ماندگار و غیرحبابی در زندگی و معیشت روزمره مردم همراه با طراحی و اجرای‬ ‫برنامه های تحولی میان مدت و بلندمدت و تعیین تکلیف فوری رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم و تعیین فرمانده‬ ‫واحد تحول اقتصادی و پرهیز از چند دستگی در دستگاههای مهم اقتصادی کشور به نام چتر گسترده استفاده از همه»‬ ‫از پیشنهاداتی است که مالک شریعتی‪ ،‬نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس بعد از انتخابات به رئیس جمهور‬ ‫منتخبداشت‪.‬‬ ‫کابینه کارامد‪ ،‬هماهنگ‪ ،‬امیدوار و اگاه به شرایط جنگ اقتصادی‬ ‫کارامدی‪ ،‬هماهنگی ‪ ،‬مسئولیت پذیری و پاکدستی اعضای کابینه انتظار دیگری است که مردم از دولت اینده دارند؛‬ ‫این مطالبه بر مبنای عملکرد و کارنامه ایت اهلل رئیسی در قوه قضاییه و همچنین شعارهای انتخاباتی وی شکل گرفته‬ ‫است‪ .‬سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسالمی معتقد است برای غلبه بر مشکالت‬ ‫متعدد موجود‪ ،‬الزم است که اعضای کابینه اشخاصی کاردان‪ ،‬دغدغه مند و مردمی باشند‪ .‬این عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس تاکید می کند‪ :‬کاردانی و کارامدی مدیران دولت ایت اهلل رئیسی بسیار مهم است و باید مدنظر ایشان در چینش‬ ‫کابینه باشد؛ گذشته‪ ،‬سابقه‪ ،‬پاکدستی و اعتقاد به کار جهادی از دیگر ویژگی های کابینه دولت سیزدهم است‪ .‬به اعتقاد‬ ‫این نماینده مجلس ترکیب کابینه ی اینده برخالف گمانه زنی های رسانه ای باید ترکیبی امیدافرین باشد‪ .‬چهره های‬ ‫جوان‪ ،‬انقالبی‪ ،‬معتدل و باانگیزه بخش قابل توجهی از کابینه هستند‪ .‬در همین مورد احمد راستینه نماینده مردم شهر‬ ‫کرد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب درباره تشکیل دولت جوان حزب الهی به عنوان‬ ‫راه عالج دردهای کشور تصریح می کند‪ :‬مشخصا دولت اینده و مدیران دولت اینده باید افرادی پاکدست و فسادستیز‬ ‫باشند‪ .‬به اعتقاد وی داشتن روحیه جهادی و خدمتگزاری بی منت‪ ،‬دغدغه مندی‪ ،‬داشتن روحیه تحول خواهی‪ ،‬جرات‬ ‫و جسارت‪ ،‬ریسک پذیری و اقدامات منطبق بر ایده های نو و خالقانه‪ ،‬معتقد به استفاده از ظرفیت نخبگانی را از الزامات‬ ‫مدیران دولت اینده می داند‪ .‬حجت االسالم محمدتقی نقدعلی‪ ،‬نماینده خمینی شهر در مجلس هم در این مورد با تاکید‬ ‫بر اینکه باید مدیران جهادی و عدالت محور در دولت ایت اهلل رئیسی روی کار بیایند تصریح می کند‪ :‬زمانی می توانیم‬ ‫ویرانی های هشت سال اخیر را برطرف کنیم که مدیران جهادی و عملیاتی در میدان حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫فساد ستیزی‪ ،‬مبارزه با رانت و تبعیض‬ ‫فساد ستیزی‪ ،‬مبارزه با رانت و تبعیض از دیگر انتظاراتی است که مردم از دولت اینده دارند؛ این دغدغه از انجا ایجاد‬ ‫می شود که بارها در سال های اخیر در تامین و توزیع کاالهای اساسی و بسیاری دیگر از مشکالت به فسادزا بودن‬ ‫روندها و یا ایجاد رانت اشاره شد و ریشه بسیاری از این مشکالت رانت و تبعیض بود‪ .‬یکی از مهمترین نمودهای بارز این‬ ‫وضعیت دالر ‪ 4200‬تومانی بود که قرار بود برای گران نشدن کاالهای اساسی در شرایط تحریم اختصاص یابد اما خود‬ ‫بستر رانت و فسادی بزرگ شد‪ .‬حجت االسالم نقدعلی‪ ،‬نماینده خمینی شهر تاکید می کند‪ :‬داشتن دید عدالت محور‬ ‫و مبارزه با تبعیض و نبود شائبه فساد و حمایت از مفسدین در کارنامه اعضای کابینه از ویژگی هایی است که مدیران‬ ‫دولت ایت اهلل رئیسی باید داشته باشند‪ .‬به اعتقاد وی در طول هشت سال گذشته شاهد حضور مدیرانی فشل‪ ،‬فرسوده‬ ‫و فرتوت بودیم که شائبه فساد و رانت و ارتباطات نامتعارف اقتصادی داشتند که فرهنگ‪ ،‬اقتصاد و مدیریت کشور را به‬ ‫زمین زد‪ .‬ایت اهلل رئیسی در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران اعالم کرده بود‪ :‬در روز نخست دولت اعالم‬ ‫خواهیم کرد که تمام بسترهای فسادزا و به نحوی بسترهایی که در کشور ایجاد رانت می کنند‪ ،‬باید خاتمه داده شوند‬ ‫و تمام دستگاه های اداری موظف هستند که زمینه های رانت خواری و فساد را در کشور از بین ببرند‪ .‬این ساز و کارها‬ ‫توسط دولت اصالح می شود‪.‬‬ ‫عدمسهمخواهیحامیانانتخاباتیازکابینه‬ ‫یکی از مطالباتی که مردم از دولت اینده دارند این است که بسترهای بروز فساد و رانت را از بین ببرد؛ یکی از این بسترها‬ ‫سهم خواهی گروه ها‪ ،‬جریانات و اشخاصی است که در انتخابات از رئیس جمهور منتخب حمایت کردند‪ .‬از حامیان‬ ‫اصلی ایت اهلل رئیسی در این انتخابات جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بودند‪ .‬انچنان که محمدرضا‬ ‫پورابراهیمی می گوید‪ :‬در تاریخ انقالب اسالمی اولین بار است که ‪ ۸۰‬درصد نمایندگان یک مجلس از حضور یک نفر‬ ‫در انتخابات حمایت می کنند و برای رای اوری او کمک کردند اما این حمایت ها نباید تبدیل به سهم خواهی شود‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس تاکید دارد در مجلس حمایت بیشتری می توان از دولت انجام داد تا این که در خود دولت باشیم‪ .‬محمد‬ ‫خدابخشی‪ ،‬نماینده الیگودرز در مجلس با تاکید بر اینکه تعیین معیارها و شاخص ها از سوی افراد به ایت اهلل رئیسی‬ ‫نباید با اصرار بر گزینه خاصی باشد و عده ای بدنبال فضاسازی رسانه ای به منظور فشار به رئیس جمهور منتخب باشند‬ ‫گفت‪ :‬پیشنهادات فقط باید برای افزایش کارامدی ها باشد‪.‬‬ ‫امید افرینی در جامعه و احیای سرمایه اجتماعی‬ ‫شاید گزافه نباشد اگر بگوییم بزرگترین اسیبی که جامعه ایرانی در سالهای اخیر متحمل شد ضربه به امید مردم بود؛‬ ‫امیدی که از یکسو با مشکالت فزاینده اقتصادی و سوءتدبیرها و سوءمدیریت ها تهدید می شد و از سوی دیگر با سیاه‬ ‫نمایی بی وقفه رسانه های مخالف نظام به ان دامن زده می شد و حاال دولتی جدید بر سر کار می اید که باید این جامعه‬ ‫عموما نا امید را تکان دهد و افق های روشنی بیش رویش تصویر کند‪.‬‬ ‫صدیف بدری‪ ،‬نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی معتقد است که امیدافرینی باید در کابینه اینده‬ ‫موج بزند‪ .‬او مواردی همچون پاک دستی و فسادستیزی‪ ،‬مردم مداری‪ ،‬کار جهادی و استفاده از جوانان و مدیران میدانی‬ ‫و جهادی را از ابزارهای امیدافرینی در جامعه بر می شمرد‪ .‬به گفته وی باید خیلی سریع نظام مدیریتی کشور اصالح‬ ‫شود و ساختار مدیریتی برای رفع مشکالت تغییر پیدا کند‪ .‬مالک شریعتی‪ ،‬نماینده مردم تهران در مجلس هم تاکید‬ ‫می کند‪ :‬مهمترین دستور کار دولت اینده‪ ،‬احیا و بازسازی بخشی از سرمایه اجتماعی اسیب خورده جمهوری اسالمی‬ ‫نزد مردم ناشی از بدعملی های کنونی است و سایر نکات همه ذیل این مهم تعریف می شود‪ .‬پاسخ به این مطالبات تا‬ ‫کنون در وعده های ایت اهلل رئیسی رئیس جمهور منتخب جمهوری اسالمی ایران به چشم میخورد اما تا زمانی که‬ ‫نتیجه ملموس و عینی ان بعد از تغییر دولت و استقرار کابینه به مرور هویدا نشود نمیتوان قضاوتی داشت‪ .‬ایت اهلل‬ ‫رئیسی در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با برنامه «بدون تعارف» در هفته های اخیر با تصریح بر اینکه حل برخی از‬ ‫اقدامات حتما زمان می برد اما اطمینان داد‪ :‬من و همکارانم شبانه روز تالش خود را خواهیم کرد تا زمینه رفع مشکل‬ ‫بیکاری را فراهم کنیم یا اینکه مسکن را کلید بزنیم ولی زمان می برد‪ ،‬امیدواریم این زمان مثل برخی زمان ها که مردم‬ ‫را ناامید می کند نباشد بلکه بسیار زودتر از انچه فکر می کنیم به نتیجه برسد و این تصور هم بیجا نیست چون وقتی‬ ‫انسان انگیزه و برنامه و نیروی کارامد جوان داشته باشد انجام این کارها سخت نیست‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت واردات واکسن توسط بخش خصوصی‬ ‫چرا برخی داروها کمیاب شدند؟‬ ‫رییس اتحادیه واردکنندگان دارو می گوید کاهش جدی تخصیص ارز‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی در سال جاری‪ ،‬شرایط را برای تولید و تامین داروهای موردنیاز کشور‬ ‫دشوار کرده است‪ .‬ناصر ریاحی تشریح کرد‪ :‬از نوروز امسال و حتی هفته های‬ ‫پیــش از ان‪ ،‬عمال میزان ارز تخصیص یافته برای واردات دارو یا مواد اولیه‬ ‫و واســطه ای تولید دارو در کشــور به عدد صفر نزدیک شده و اگر در این‬ ‫مدت دارو یا مواد اولیه ای وارد شــده نیز با حداقل اســناد و بر اساس تعهد‬ ‫واردکنندگان به شرکت های خارجی برای تسویه حساب در اینده به کشور‬ ‫رســیده است‪ .‬وی با تکذیب برخی ادعاها در دریافت ارز دارو از سوی چند‬ ‫شرکت محدود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر در هفته های گذشته ارزی به دارو تخصیص‬ ‫داده شده نیز به شرکت هایی بوده است که پیش از این دارو یا مواد اولیه را‬ ‫به کشور وارد کرده بودند و زمان برای تسویه حساب انها در حال سر امدن‬ ‫بود‪ .‬از انجا که این احتمال وجود دارد که در شــهریور ماه امسال‪ ،‬سیاست‬ ‫تخصیص ارز دولتی تغییر کند‪ ،‬برای انکه در اینده مشــکل کمتری برای‬ ‫شرکت هایی که در گذشته دارو وارد کرده اما ارز نگرفته بودند به وجود اید‪،‬‬ ‫تالش شــده بخشی از ارزهای محدود موجود به ان تعلق گیرد‪ .‬عضو اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با اشاره به فهرست محدود داروهایی که در حال حاضر به ایران‬ ‫وارد می شوند‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬در سال های گذشته قرار بر این بوده که داروهایی‬ ‫که امکان تولید انها در داخل کشور وجود دارد دیگر وارد نشوند‪ .‬از این رو در‬ ‫سال های گذشته یا مواد اولیه و واسطه ای موردنیاز برای تولید دارو در داخل‬ ‫وارد شده اند یا داروهای اماده ای به کشور رسیده اند که چند حالت داشتند؛‬ ‫نخست انکه امکان تولید انها وجود نداشت‪ .‬دوم داروهایی که در داخل تولید‬ ‫می شد اما تمام نیاز کشور را تامین نمی کرد و سوم داروهایی که تولید داخل‬ ‫دارند اما در گذشــته گروهی از بیماران‪ ،‬درمان با داروهای خارجی را اغاز‬ ‫کرده اند و در طول درمان امکان جابجایی انها با داروی داخلی وجود نداشت‪.‬‬ ‫ریاحی اضافه کرد‪ :‬با وجود تمام این سیاست ها متاسفانه روند تخصیص ارز ان‬ ‫قدر مشکل داشته که این داروها و مواد اولیه انها نیز برای واردات محدودیت‬ ‫جدی داشتند و ذخیره برخی از انها به مرحله خطر در کشور رسیده بود که‬ ‫تالش شد با تخصیص ارز یا با تعهد واردکنندگان به شرکت های خارجی‪،‬‬ ‫الاقل برای تامین نیازهای روز‪ ،‬این داروها به کشور برسند اما متاسفانه با این‬ ‫وجود کمبودها دیده می شود‪ .‬وی با بیان اینکه برای واردات برخی مواد اولیه‬ ‫به ارز چین و هند نیاز است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در تامین این ارزها نیز مشکل‬ ‫داریم که شاید دلیل ان عدم فروش نفت یا تسویه نشدن قراردادهای مربوط‬ ‫به ان باشــد‪ .‬در هر حال در این حوزه نیز مشــکالت ادامه دارد‪ .‬عضو اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با تاکید بر این موضوع که نمی توان واردات دارو را با موضوعاتی‬ ‫ماننده نهاده های دامی مقایسه کرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در رابطه با نهاده ها هم تنوع‬ ‫کم اســت و هم امکان واردات با وزن زیاد وجود دارد اما در رابطه با دارو ما‬ ‫با کمبود نزدیک به ‪ ٨٠٠٠‬قلم دارو یا مواد اولیه مواجهیم که چون بیمه ها‬ ‫پول ما را به موقع نمی دهند‪ ،‬امکان خرید با حجم باال ممکن نیست و باید در‬ ‫چندین محموله به کشور وارد شود و همین موضوع چه برای تولیدکننده‪،‬‬ ‫چه برای واردکننده مواد اولیه و چه برای واردکننده دارو مشکل افرین شده‬ ‫است‪ .‬ریاحی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬در هر ماه روی سایت‪ ،‬سیاست گذاری‬ ‫جدید دارویی را اعالم می کنند و فهرست داروهای موردنیاز را به روز می کنند‪.‬‬ ‫هیچ واردکننده ای جلسه حضوری برای چانه زنی درباره واردات دارو ندارد و‬ ‫ما وقتی دارویی وارد می کنیم نیز مستقیما ان را تحویل می دهیم و حتی اگر‬ ‫نیاز شخصی داشته باشیم نیز مانند مردم عادی باید ان را از بازار تهیه کنیم؛‬ ‫بنابراین هیچ موضوع پنهانی و تردیدامیزی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 563

روزنامه خوب 563

شماره : 563
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه خوب 562

روزنامه خوب 562

شماره : 562
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه خوب 561

روزنامه خوب 561

شماره : 561
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه خوب 560

روزنامه خوب 560

شماره : 560
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه خوب 559

روزنامه خوب 559

شماره : 559
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه خوب 558

روزنامه خوب 558

شماره : 558
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!