روزنامه خوب شماره 526 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 526

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 526

روزنامه خوب شماره 526

‫حسن روحانی‪:‬‬ ‫امادگی واکسیناسیون روزانه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نفر وجود دارد‬ ‫از سوی جهانگیری؛‬ ‫تصمیمات دولت درباره ساماندهی‬ ‫خاموشی برق مشترکان خانگی و‬ ‫تجاری ابالغ شد‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫یکشنبه‪ 20‬تیرماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 526‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 30‬ذی القعده‪ 11 |1442‬جوالی‪2021‬‬ ‫قاضی زاده هاشمی‪:‬‬ ‫نیازمند حکمرانی دقیق‬ ‫در فضای مجازی هستیم‬ ‫یارا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫امروز ‪ 0‬ماه‬ ‫‪2‬ت‬ ‫واریز م یرماه‬ ‫ ‬ ‫یشود‬ ‫اثر طالبان بر بازار دالر ایران‬ ‫دالر از هرات به تهران می اید؟‬ ‫بازارمسکنپایتخت‬ ‫در انتظار ریزش حباب‬ ‫عرضه‪ ۵‬محصولدرطرحپیش فروش‬ ‫یک سالهایران خودرو‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫از دی ماه سال جاری مالیات بر ارزش افزوده دیگر از اصل طال اخذ نمی شود‬ ‫‪ FATF‬مانع ازادسازی‬ ‫دارایی های خارجی ایران است؟!‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫حذفمالیاتطالچهتاثیری‬ ‫برقیمت هادربازارمی گذارد؟‬ ‫سرکنسولفدراسیونروسیهدراصفهان‪:‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫لغو روادید ایران و روسیه گام بزرگی‬ ‫در توسعه گردشگری ‪ 2‬کشور است‬ ‫سخنگویملیمقابلهباکرونا‪:‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫رئیسسازمانامورمالیاتیابالغکرد؛‬ ‫بخشودگی جرایم قابل بخشش‬ ‫مالیات های مستقیم و مالیات‬ ‫برارزش افزوده‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫چرخشکرونادلتادرکلکشور‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫کمک‪ 13‬میلیونیبهخانواده ها‬ ‫پس از تولد فرزند چهارم‬ ‫ابهاماتاغازواکسیناسیونعمومیدرکشور‬ ‫ادعاییکهباواقعیت ها نمی خواند!‬ ‫سخنگویصنعتبرق؛‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫برقمراکزاستخراجغیرمجاز‬ ‫رمزارز درصورت شناسایی‬ ‫قطعمی شود‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫معاونهماهنگکنندهوزارتدفاع‪:‬‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫مهمترینحربهدشمنان‪،‬ایجادمشکالت‬ ‫اقتصادیبرایمردماست‬ ‫سرلشکرموسوی‪:‬‬ ‫ارتشباقاطعیتواقتدار‬ ‫درمقابلدشمنمی ایستد‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫اگر رفتید سفر حداقل به این توصیه ها عمل کنید؛‬ ‫کروناراباسفرمنتقلنکنیم!‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫‪ ۵‬هزار سایت تبلیغ وفروش‬ ‫محصوالتغیرمجازسالمتمحور‬ ‫مسدود شد‬ ‫جامعه‪7-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫عرضه ‪ ۵‬محصول در طرح پیش فروش یک ساله ایران خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‪ 20‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪526‬‬ ‫گزارش‬ ‫از دی ماه سال جاری مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫دیگر از اصل طال اخذ نمی شود‬ ‫حذف مالیات طال چه تاثیری‬ ‫بر قیمت ها در بازار می گذارد؟‬ ‫بعد از مدت ها کش وقوس باالخره طرح اصالح بخشی از‬ ‫قانون مالیات بر ارزش افزوده به دولت ابالغ شد که بر اساس‬ ‫ان ستاندن مالیات ارزش افزوده از اصل طال تا چندی دیگر‬ ‫متوقف خواهد شــد‪ .‬موضوعی که به گفته رئیس انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر می تواند محرکی‬ ‫برای رونق بازار رکودی طال در کشور باشد‪ .‬موضوع اصالح‬ ‫بخشــی از قانون اخذ مالیت بر ارزش افزوده از ســال ‪98‬‬ ‫در دســتور کار مجلس بود اما تا نهایی شــده و به دولت‬ ‫ابالغ شــود بیش از یک ســال و نیم به طول انجامید و‬ ‫باالخره ‪ 12‬تیرماه بود که ابالغ شــد‪ ،‬اگرچه که بر اساس‬ ‫گفته های مســئولین تا اجرای ان چیزی در حدود ‪ 6‬ماه‬ ‫زمان باقی است و در دی ماه باید منتظر اجرایی شدن ان‬ ‫باشــیم‪ .‬نکته قابل توجه در این تحول جدید که بازار طال‬ ‫مدت ها در انتظار ان بوده است این است که در بخشی از‬ ‫اصالح صورت پذیرفته در قانون مذکور دیگر اصل طال از‬ ‫شمول این مالیات کنار گذاشته می شود‪ .‬موضوعی که به‬ ‫گفته فعالین بازار طال اجرایی شدن ان می تواند به کاهش‬ ‫قیمت طال و همین طور رونق بخشــی به بازار نیمه جان‬ ‫فعلی کمک شایان توجهی کند‪.‬‬ ‫در رابطه با تاثیرات اجرای این موضوع بر بازار طال‪ ،‬عبداهلل‬ ‫محمدولی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال‬ ‫و جواهر گفت‪ :‬اگــر این اتفاق زودتر از این ها می افتاد به‬ ‫بازار طال کمک زیادی می کــرد و این تاخیر موردانتقاد‬ ‫همیشــگی ما بود‪ .‬به اعتقاد ما طال ابزاری برای ساخت‬ ‫یک مصنوع تلقی می شود اما متاسفانه به اصل ان نیز این‬ ‫مالیات لحاظ می شــد و به همین سبب قیمت تمام شده‬ ‫طال در بازار گران بود‪ .‬این اتفاق از ابتدای اجرایی شــدن‬ ‫قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده تابه حال در رابطه با طال‬ ‫جریان داشــته است‪ .‬او در رابطه با تاثیر حذف مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده از اصل طال در اینده این بازار نیز گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع می تواند تاثیر مثبتی هم در طرف تولید و هم در‬ ‫طرف فروش داشته باشد‪ .‬در چنین شرایطی اعتماد مردم‬ ‫بــه طال به عنوان یک کاالی ســرمایه ای افزایش می یابد‬ ‫و به عنوان یک پس انداز مطمئن با خیالی اســوده ان را‬ ‫خریداری خواهند کــرد و دیگر این گونه نخواهد بود که‬ ‫هنگام فروشــان طالی خود را با یک قیمت پایین تر به‬ ‫فروش برسانند‪ .‬همچنین در بخش کارگری یا کارفرمایی‬ ‫این صنف نیز به سبب رونق تولید‪ ،‬رضایت مندی افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال‬ ‫و جواهر افزود‪ :‬طال یک زنجیره دارد و زمانی که سفارش‬ ‫تولید افزایش یابــد خودبه خود چرخه های حاضر در این‬ ‫زنجیره اعم از بنکدار و فروشنده و امثالهم نیز رونق میابند‪.‬‬ ‫این رونق در بازار طال سبب تزریق امید تازه در صنف ما‬ ‫خواهد بود ان هم در شرایطی که موارد گوناگونی همچون‬ ‫کرونا بازار را در شــرایط رکود قــرار دادند و این موضوع‬ ‫می تواند بازار نیمه جان فعلی را تا حدودی زنده کند‪ .‬محمد‬ ‫ولی با اشاره به این موضوع که در طول یک دهه گذشته‬ ‫اصنــاف گوناگون حاضر در زنجیره بازار طال رفته رفته به‬ ‫سبب عوامل اقتصادی و دیگر عوامل کوچک و کوچک تر‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در طول این مدت سرمایه های بسیاری‬ ‫از چرخه تولید در صنعت طال و جواهرسازی خارج شده اند‪،‬‬ ‫رونق دوباره بازار کمک می کند ســرمایه ها رفته رفته به‬ ‫تولید برگردند‪ ،‬اگرچه که زمان بر خواهد بود‪ .‬او در بخش‬ ‫دیگری از گفتگو در رابطه با پیش بینی ها از روند بازار در‬ ‫ماه های پیش رو گفت‪ :‬با توجه به اینکه موضوع عدم اخذ‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده از اصل طال در دی ماه سال جاری‬ ‫اجرایی می شود‪ ،‬تاثیر مثبت این موضوع به بازار شب عید‬ ‫خواهد رســید‪ .‬اما تا ان زمان با توجه به ادامه همه گیری‬ ‫بیماری کرونا و در پیش بودن ماه های محرم و صفر‪ ،‬روند‬ ‫کاهش تقاضا ادامه میابد و به نظر نمی رسد از رکود فعلی‬ ‫خارج شود‪ .‬رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال‬ ‫و جواهر با اشــاره به اینکه چشــم انداز بازار طال در سال‬ ‫‪ 1400‬چندان روشن نیست‪ ،‬افزود‪ :‬در بحث قیمت ها نیز‬ ‫موضوع کاهش تقاضا موثر است اما درمجموع بازار طال در‬ ‫ماه های پیش رو در انتظار خبرها و وقایع سیاسی بیرون‬ ‫بازار اســت‪ .‬موضوعی که در قیمت ها تاثیر قابل توجهی‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬البته که این موضوع در کنار موضوعات‬ ‫اقتصــادی و تالش های احتمالی برای ارزش تقویت ریال‬ ‫درمجموع برای کلیت بازارها ازجمله بازار طال خبر بسیار‬ ‫امیدوارکننده ای خواهد بود‪.‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو پنج محصول خود را با موعد تحویل حداکثر یک ســاله از (یکشــنبه‪ ۲۰ ،‬تیرماه) به مدت سه روز عرضه می کند‪ .‬در این طرح پنج محصول پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫دستی سقف شیشه ای‪ ،‬راناپالس‪ ،‬سورن پالس‪ ،‬دناپالس توربوشارژ دستی و اتوماتیک عرضه می شود‪ .‬موعد تحویل همه خودروها از خرداد تا مرداد ماه سال اینده تعیین شده‬ ‫است‪ .‬مشتریان نهایی پس از پایان مهلت ثبت نام‪ ،‬در روز چهارشنبه این هفته از طریق قرعه کشی با حضور نمایندگان نهادهای ناظر تعیین خواهند شد‪ .‬متقاضیان می توانند‬ ‫از فردا تا روز ســه شــنبه (‪ ۲۲‬تیرماه) با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو به نشانی ‪ esale.ikco.ir‬نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام کنند‪ .‬در بهار‬ ‫امسال ایران خودرو با تولید ‪ ۱۱۱‬هزار و ‪ ۵۹۸‬دستگاه خودرو رشد ‪ ۱.۷‬درصدی در هم سنجی با پارسال ثبت کرد‪.‬‬ ‫بازارمسکنپایتختدرانتظارریزشحباب‬ ‫بازار مسکن پایتخت در حالی به فصل تابستان به عنوان فصل اوج معامالت مسکن وارد شده که کارشناسان‬ ‫در انتظار ریزش حباب قیمت ها ان هم در شــرایط رکود تورمی بازار هستند‪.‬بازار مسکن شهر تهران فصل‬ ‫بهار را با رکود تورمی که از اواخر پاییز و زمســتان ســال گذشته اغاز کرده بود‪ ،‬گذراند به طوری که در سه‬ ‫ماهه نخست امسال نه تنها قیمت مسکن کاهشی نداشت بلکه معامالت ملکی نیز سیر نزولی خود را سرعت‬ ‫بخشید‪ .‬به طوری که بر پایه اخرین امارهای بانک مرکزی در خرداد ماه امسال تعداد اپارتمان های معامله‬ ‫شده نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) ‪ ۲۹.۶‬درصد و نسبت به خرداد ماه پارسال ‪ ۵۲.۷‬درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫این در حالیست که متوسط قیمت هر متر مربع اپارتمان مسکونی در شهر تهران در همین ماه ‪ ۲۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۷۰‬هزار تومان بود که نسبت به اردیبهشت ماه سه درصد و نسبت به خردا ماه پارسال ‪ ۵۷‬درصد رشد یافته‬ ‫است‪ .‬با این اوصاف در بهار امسال به ترتیب ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬واحد مسکونی در فروردین‪ ،‬سه هزار و ‪ ۹۰۰‬واحد‬ ‫در اردیبهشت و پنج هزار و ‪ ۱۰۰‬واحد در خرداد ماه در تهران معامله شده است و فقط در فرودین ماه امسال‬ ‫‪ ۶۸.۵‬درصد نســبت به فروردین پارسال افزایش داشته و مشاوران امالک پایتخت در اردیبهشت ماه ‪۶۵.۲‬‬ ‫درصد و در خرداد ‪ ۵۲.۲‬درصد کاهش معامالت را شاهد بوده اند‪ .‬کاهش معامالت مسکن و در عین حال روند‬ ‫افزایش قیمت ها مهر تاییدی بر تعمیق رکود تورمی بازار مسکن در شهر تهران است؛ موضوعی که بر حواشی‬ ‫این بازار از جمله بازار اجاره ان هم در فصل جابجایی ها تاثیر مســتقیم دارد‪ .‬کارشناسان بازار مسکن علل‬ ‫متعددی را در بروز این وضعیت فهرست می کنند؛ از شرایط کرونایی حاکم بر تهران‪ ،‬تاثیرپذیری از بازارهای‬ ‫موازی چون بورس و ارز و عوامل سیاســی همچون انتخابات ریاست جمهوری که خرداد ماه برگزار شد اما‬ ‫اینکه اینده این بازار به کدام سو می رود‪ ،‬پرسشی است که شاید برای بسیاری از شهروندان که سودای خرید‬ ‫مسکن در ماه های اینده را دارند‪ ،‬مورد توجه باشد‪ .‬در این راستا «حسام عقبایی» نایب رییس اول اتحادیه‬ ‫مشاوران امالک تهران بر وجود رکود تورمی در بازار مسکن پایتخت صحهه می گذارد و بر این باور است که‬ ‫این شرایط از پارسال اغاز شده و در سه ماهه اول امسال نیز تداوم یافته است‪ .‬وی می گوید‪ :‬رکود تورمی در‬ ‫نیمه دوم پارسال در بازار مسکن تهران بروز کرد به طوری که هم قیمت مسکن در تهران تصاعدی شد و هم‬ ‫معامالت کاهش یافت‪ .‬این شرایط در سه ماهه اول امسال نیز استمرار داشت به دلیل انکه در فروردین ماه‬ ‫به دلیل شرایط کرونایی با تعطیلی کسب و کارها مواجه بودیم و محدودیت های بیشتری برای جلوگیری از‬ ‫شیوع کرونا وضع و اعمال شد‪ .‬سه هفته از اردیبهشت ماه با ماه مبارک رمضان مقارن بود که خود بر کاهش‬ ‫معامالت تاثیر داشت اما در عین حال عقبایی می گوید‪ :‬در اردیبهشت ماه کشور در استانه انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری قرار گرفت و بسیاری از معامالت خود را به نتایج این انتخابات گره زدند تا ببینند چه کسی پیروز‬ ‫انتخابات می شود‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬در ماه خرداد فضای سیاسی و انتخاباتی بر کشور حاکم بود و متاثر از‬ ‫ان‪ ،‬درکنار شرایط کرونایی‪ ،‬بازار مسکن باز هم دوره رکودی را پشت سر گذاشت به طوری که در مجموع‬ ‫در ســه ماهه نخست امسال بازار مسکن در رکود به سر برد‪ .‬عقبایی درباره افزایش قیمت ها در این بازار با‬ ‫وجود رکود نیز اظهار داشت‪ :‬افزایش قیمت ها در ماه های اتفاق افتاده و البته حالت متعادل و منطقی ندارد‬ ‫به طوری که از حد متعادل باالتر است‪ .‬وی در عین حال این نوید را داد که میزان مراجعه مردم به بنگاه های‬ ‫ملکی در روزهای های اخیر افزایش یافته اســت هرچند شرایط انجام معامله در بازار مسکن با سایر بازارها‬ ‫متفاوت و زمان بر است و خرید یک ملک و قطعی شدن ان حدود یک تا سه ماه زمان می برد‪ .‬نایب رییس‬ ‫اول اتحادیه مشاوران امالک تهران‪ ،‬خروج بازار مسکن از شرایط رکودی را زمانبر دانست و ابزار امیدواری کرد‬ ‫که شرایط بازار در نیمه دوم سال بهتر شده و شاهد ریزش قیمت ها باشیم‪ .‬عقبایی در عین حال «ریزش‬ ‫قیمت» را به معنی «کاهش قیمت» ندانست و توضیح داد‪ :‬کاهش یعنی نرخ ها از قیمت واقعی مسکن پایین‬ ‫تر بیاید در حالی که وقتی ریزش قیمت رخ می دهد‪ ،‬حباب های قیمتی موجود در بازار کم می شود که این‬ ‫امر یکباره نیست و در طول زمان رخ می دهد‪ .‬وی در پیش بینی بازار مسکن در ماه های پیش رو نیز گفت‪:‬‬ ‫باید اذعان کرد که بازار مسکن یکی دو سالی است که در رکود مطلق به سر می برد هرچند که پیش از ان‬ ‫نیز در رکود بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بسیاری از مالکان در ماه های اخیر توقع داشتند که بعد از انتخابات ملک خود‬ ‫را با قیمت های باالتری بفروشند اما دیدند که نقدینگی و کشش بازار مسکن این افزایش را بر نمی تابد‪ .‬نایب‬ ‫رییس اول اتحادیه مشاوران امالک تهران اظهار داشت‪ :‬در این شرایط مالکان باید قیمت های خود را بشکنند‬ ‫و سود خود را منطقی کنند که البته این به معنای زیان دیدن انان نیست بلکه به این معنی است که نیابد‬ ‫دنبال سودهای ‪ ۲۰۰‬و یا ‪ ۱۰۰‬درصدی باشند که این امر سبب گردش پول و تداوم این صنعت در پایتخت‬ ‫می شود‪ .‬عقبایی بخش دیگری از اینده بازار مسکن را به سیاست های دولت سیزدهم در حوزه مسکن گره‬ ‫زد و گفت‪ :‬رییس جمهوری منتخب بحث ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی را مطرح کرده است که‬ ‫حتی بیان ان از نظر روانی بر بازار مسکن اثرگذار است و اگر عملی شود نیز با تقویت عرضه می تواند بر قیمت‬ ‫ها اثرگذار شود‪ .‬وی پیش بینی کرد در نیمه دوم امسال شاهد ریزش قیمت ها و افزایش معامالت ملکی در‬ ‫تهران خواهیم بود و تا پایان امسال با یک شیب مالیم قیمت ها رشد خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ FATF‬مانع ازادسازی دارایی های خارجی ایران است؟!‬ ‫ اخیرا ً به نقل از معاون بانک مرکزی عنوان شــده که دارایی های‬ ‫مالی ایران در بانک های اروپایی ازاد شده‪ ،‬اما به دلیل قرار گرفتن‬ ‫ایران در لیست سیاه‪ FATF‬انتقال این دارایی ها به کشور ممکن‬ ‫نیست‪ .‬اخیرا ً یکی از خبرگزاری ها گزارشی از اظهارات طیبی فرد‪،‬‬ ‫معــاون حقوقی بانک مرکزی در رابطه با ازادســازی منابع بانک‬ ‫مرکزی در کشورهای اروپایی منتشر کرد‪ .‬این خبرگزاری در تیتر‬ ‫گزارش خود عنوان کرد که عدم عضویت ایران در ‪ FATF‬باعث‬ ‫شده است که بانک مرکزی نتواند دارایی های مالی ازاد شده را به‬ ‫ایران انتقال دهد‪ .‬بعد از گزارش مذکور‪ ،‬برخی دیگر از رســانه ها‬ ‫نیز این خبر را بازتاب دادند‪.‬‬ ‫واقعیت ماجرا چیست؟‬ ‫با دقت در اظهارات طیبی فرد می توان متوجه شــد که امریکا از‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۲‬به دنبال این بوده است که با بهانه های واهی سیاسی از‬ ‫جمله دست داشتن دولت ایران در توطئه ‪ ۱۱‬سپتامبر‪ ،‬دارایی های‬ ‫بانک مرکزی در بانک های اروپایی را غارت کند‪ .‬دادگاه های امریکا‬ ‫موفق شــده بودند نظر دادگاه های اروپایی را در این رابطه جلب‬ ‫کننــد و دارایی های بانک مرکزی را جهت مصادره توقیف نمایند‪.‬‬ ‫اما با پیگیری حقوقی بانک مرکزی‪ ،‬این دارایی ها رفع توقیف شده‬ ‫و حتی رویه قضائی شــکل گرفته اســت که مانع این روند شود‪.‬‬ ‫بنابراین انچه که در مورد ازادســازی منابــع در اظهارات معاون‬ ‫حقوقی بانک مرکزی گفته شــده اســت‪ ،‬مربوط به رفع توقیف‬ ‫دارایی ها از مصادره است؛ نه اینکه دارایی های قابل انتقال به کشور‬ ‫باشند‪ ،‬اما عدم عضویت ایران در ‪ FATF‬مانع این کار شده باشد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر طبق توضیحات معاون حقوقی بانک مرکزی‪ ،‬انچه‬ ‫که باعث شده است ایران نتواند دارایی ها را به کشور انتقال بدهد‪،‬‬ ‫نبود روابط کارگزاری بانکی است‪ .‬علت نبود روابط کارگزاری بانکی‬ ‫هم تحریم ها و عدم اجرای توصیه های ‪ FATF‬عنوان شده است‪.‬‬ ‫بنابراین بحث عدم عضویت ایران در ‪ FATF‬مطرح نیست‪.‬‬ ‫‪ FATF‬چقدر در عدم وجود روابط کارگزاری بانکی‬ ‫نقش داشته است؟‬ ‫بعضی ها ‪ FATF‬را با سازمان ملل اشتباه می گیرند‪ .‬دو نوع عضویت‬ ‫در ‪ FATF‬وجــود دارد‪ :‬یکی عضویــت در مجمع تصمیم گیری‬ ‫‪ FATF‬اســت‪ ،‬که در حال حاضر ‪ ۳۷‬کشــور عضو تصمیم گیر‬ ‫هســتند‪ .‬بقیه کشــورها که با ‪ FATF‬تعامل دارند‪ ،‬عضو همکار‬ ‫محســوب می شــوند‪ .‬ما نیز به دلیل بهانه گیری های که از سوی‬ ‫صندوق بین المللی پول صورت می گرفته است‪ ،‬از اواسط دهه ‪۸۰‬‬ ‫شمسی با ‪ FATF‬تعامل داشته ایم‪ .‬در سال ‪ FATF 1394‬برنامه‬ ‫اقدامــی برای ایران تدوین نمود که تاکنون ‪ ۳۹‬بند از ‪ ۴۱‬بند ان‬ ‫اجرا شــده است‪ .‬بنابراین این گزاره که ما عضو ‪ FATF‬نیستیم و‬ ‫یا توصیه های ‪ FATF‬در ایران اجرا نشــده است‪ ،‬گزاره نادرستی‬ ‫است‪ .‬اما اینکه ایا واقعاً ‪ FATF‬موجب شده است روابط کارگزاری‬ ‫بانکی ایران با بانک های خارجی قطع شود؛ باید گفت که در رابطه‬ ‫با نقش ‪ FATF‬بر روی تعامالت مالی و بانک خارجی به شــدت‬ ‫اغراق می شود‪ .‬ما از ســال ‪ ۱۳۸۶‬در فهرست اقدام مقابله ای این‬ ‫نهاد یا به اصطالح لیست سیاه قرار داشته ایم‪ ،‬اما روابط کارگزاری‬ ‫بانکی برقرار بوده و تراکنش های بانکی تســهیل می شده است‪ .‬به‬ ‫دنبال اعمال تحریم های ثانویه بانکی توسط امریکا در سال ‪،۱۳۸۹‬‬ ‫روابط کارگزاری بانکی با بانکی های خارجی (عمدتاً اروپایی) قطع‬ ‫شــد‪ .‬در همان زمان هم که در لیست سیاه ‪ FATF‬قرار داشتیم‪،‬‬ ‫با بانک کنلن چین (چین عضو تصمیم گیر ‪ FATF‬است) روابط‬ ‫کارگزاری بانکی برقرار بود‪.‬‬ ‫‪ FATF‬در بیانیه تفســیری مربوط به توصیه شماره ‪ ۱۹‬خود‪۹ ،‬‬ ‫اقدام مقابله ای را به کشــورها معرفی کرده است و در هیچکدام‬ ‫از این ‪ ۹‬اقــدام مقابله ای‪ ،‬قطع روابط کارگــزاری بانکی یا قطع‬ ‫تراکنش های بانکی و مالی وجود ندارد‪ .‬مهم ترین اقدام مقابله ای‬ ‫‪ FATF‬رویه ی شناسایی پیشرفته است که به موجب این اقدام‪،‬‬ ‫بانک ها و موسســات مالی بایستی تراکنش هایی که از مبدا ایران‬ ‫است و یا به مقصد ایران است را پرریسک در نظر گرفته و نسبت‬ ‫به دریافت جزئیات ذینفعان واقعی تراکنش اقدام نمایند‪ .‬اقدامات‬ ‫مقابله ای ‪ FATF‬حتی مانــع ارائه خدمات بانکی به افراد ایرانی‬ ‫در خارج کشــور نمی شــود‪ .‬در دســتورالعمل های اوفک وزارت‬ ‫خزانــه داری امریکا‪ ،‬ایرانی بودن افراد و نهادهای ذینفع تراکنش‬ ‫دارای باالترین شــاخص ریســک اســت؛ در صورتــی که طبق‬ ‫دستورالعمل های ‪ FATF‬اگر تراکنشی به مقصد یا از مبدا ایران‬ ‫باشد دارای ریسک است‪ .‬اینها با یکدیگر متفاوت است و معموالً‬ ‫تفاوت این دو درک نمی شــود‪ .‬در چند سال گذشته‪ ،‬تقریباً هر‬ ‫خبری کــه در رابطه با قطع خدمات بانکی بــه افراد و نهادهای‬ ‫ایرانی و یا بستن حساب افراد ایرانی در خارج کشور شنیده شده‪،‬‬ ‫مربوط به فشار تحریمی امریکا بوده است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬می توان‬ ‫به اظهارات ماهاتیر محمد‪ ،‬نخســت وزیر مالزی اشــاره نمود که‬ ‫گفته بود به خاطر فشــارهای قلدرمابانه امریکا مجبور به بستن‬ ‫حســاب بانکی افراد ایرانی شده است‪ .‬در بهمن ماه ‪ ۹۸‬یورونیوز‬ ‫اعالم کرد که بانک های ایتالیایی به دلیل فشــار تحریمی امریکا‬ ‫در حال مسدودسازی حساب بانکی شــهروندان ایرانی هستند‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه دیگری که وجود دارد اظهارات سفیر فرانسه در‬ ‫امریکاست‪ .‬در ابان ماه سال ‪ ۱۳۹۷‬که روند بازگشت تحریم های‬ ‫امریکا در حال تکمیل شدن بود‪ ،‬سفیر فرانسه از امریکا درخواست‬ ‫که برای تراکنش های بشردوستانه کانال و چارچوب مشخصی را‬ ‫تعیین نماید‪ ،‬چرا که بانک های اروپایی انقدر از تحریم های امریکا‬ ‫می ترســند که حاضر به برقراری روابط بانکی حتی برای تسهیل‬ ‫تراکنش های بشردوستانه نیستند‪ .‬جالب اینجاست که اندیشکده‬ ‫شورای اتالنتیک که یک موسسه امریکایی است نیز اذعان داشته‬ ‫اســت‪ ،‬به علت تحریم های یکجانبه امریکا قرار گرفتن ایران در‬ ‫لیست سیاه ‪ ،FATF‬هیچ تاثیری بر روی اقتصاد ایران ندارد‪.‬‬ ‫چرا برخی افراد و جریان ها تالش می کنند نقش ‪FATF‬‬ ‫را برجسته کنند؟‬ ‫باید به مسائل تجارت خارجی رویکرد علمی و واقع گرایانه داشت‪.‬‬ ‫وقتی که رونــد تجارت خارجی اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی‪،‬‬ ‫واردات و یا ســرمایه گذاری خارجی انجام شــده در داخل کشور‬ ‫در طول دو دهه ی گذشــته را بررسی کنیم‪ ،‬متوجه می شویم که‬ ‫‪ FATF‬نقشی بر روی اقتصاد ایران ندارد‪ .‬فعالین تجارت خارجی‬ ‫نیــز که برای بیان مشــکالت خود به نهادهــای داخلی مراجعه‬ ‫می کنند‪ ،‬در بین مســائل خود اشاره ای به ‪ FATF‬ندارند‪ .‬اینکه‬ ‫جریان هایــی تالش می کنند نقش ‪ FATF‬را در تجارت خارجی‬ ‫کشور پررنگ نمایند‪ ،‬به این دلیل است که نسبت به مسائل تجارت‬ ‫خارجی دیده سیاست زده دارند و با عینک ایدئولوژیک به مسائل‬ ‫بین المللی نگاه می کنند‪ .‬در دیدگاه این جریان ها‪ ،‬ســازوکارهای‬ ‫چندجانبــه و رژیم های بین المللی در حوزه مالی و تجاری دارای‬ ‫اصالت هستند‪ .‬دقیقاً همین نگاه سیاست زده و ایدئولوژیک زده‬ ‫بود که مانع انتفاع ایران از توافق هســته ای شد‪ .‬جریانی در طی‬ ‫مذاکرات هســته ای عنوان می کرد که با برداشتن قطعنامه های‬ ‫شــورای امنیت سازمان ملل‪ ،‬دیگر تحریم ها از جمله تحریم های‬ ‫امریکا جز تکه پاره ای نخواهد بود‪ .‬اما بعد از اجرای برجام دیدیم‬ ‫که با وجــود لغو مفاد قطعنامه های شــورای امنیت‪ ،‬به دلیل پا‬ ‫برجا بودن ساختارهای تحریمی امریکا‪ ،‬به ویژه تحریم های ثانویه‬ ‫بانکی نتوانستیم دارایی های مالی و بانکی را به داخل کشور انتقال‬ ‫بدهیم و همچنان دســت به دامان روش های چمدانی بودیم‪ .‬در‬ ‫سیاســت خارجه و تجارت خارجی‪ ،‬اراده ی سیاسی حاکمیت ها‬ ‫متنفذتر از ســازوکارهای چندجانبه است‪ .‬چنانچه دیدیم چین‬ ‫یــک توافق همکاری راهبردی با ایــران امضا نمود‪ ،‬در حالی که‬ ‫افق روشــنی برای رفع تحریم ها و خروج از لیست سیاه ‪FATF‬‬ ‫در اینــده نزدیک وجود ندارد‪ .‬بــه عنوان مثالی دیگر می توان به‬ ‫صادرات نفت در سال ‪ ۹۹‬اشــاره کرد؛ مشاور امنیت ملی دولت‬ ‫ترامپ در تابستان ‪ ۱۳۹۹‬اعالم کرد که دیگر تحریمی برای اعمال‬ ‫علیه ایران وجود ندارد و از طرف دیگر ایران از اســفندماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در لیست ســیاه ‪ FATF‬قرار گرفت‪ .‬با وجود اشباع شدن فشار‬ ‫تحریمی امریکا و بازگشت کامل اقدامات مقابله ای ‪ ،FATF‬طبق‬ ‫اعالم رویترز صادرات نفت ایران در شــهریورماه ‪ ۱۳۹۹‬به بیش‬ ‫از یک میلیون بشــکه در روز رسید و در اســفندماه ‪ ۱۳۹۹‬نیز‬ ‫بــاز هم افزایش پیدا کرد و به بیش از دو میلیون بشــکه در روز‬ ‫رســید‪ .‬این یک مثالی است که به روشــنی نشان می دهد اراده‬ ‫سیاسی حاکمیت ها چقدر در تجارت خارجی موثر است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل نمی توان ‪ FATF‬را برای تجارت خارجی کشور یک مسئله‬ ‫قلمداد کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع فرماندهان و کارکنان گروه ‪ ۴۱۱‬مهندسی پیامبر اعظم نیروی زمینی ارتش در بروجرد‪ ،‬گفت‪ :‬یک ارتشی از اول صبح که وارد‬ ‫کار می شود کارش عبادت است و خانواده ارتشی که همراه اوست در این ثواب شریک است و انها حقیقت ًا شایسته بهترین ها هستند‪ .‬فرمانده کل ارتش خاطر نشان کرد‪ :‬امروز ارتش‪ ،‬ارزش ها‬ ‫و خصوصیات خوب و واالیی دارد که قابل بیان است و یکی از انها حضور به موقع در صحنه است‪ .‬وقتی قرار است پای نظام بایستد و تو دهنی به دشمن بزند حضور پیدا می کند و یکی از این‬ ‫صحنه ها حضور گسترده کارکنان ارتش و خانواده های انان در انتخابات ریاست جمهوری بود که قریب به ‪ ۷۸‬درصد در این اقدام ارزشمند شرکت کردند‪ .‬امیر سرلشکر موسوی‪ ،‬ارتش را مصداق‬ ‫بارز اشداء علی الکفار و رحماء بینهم دانست و گفت‪ :‬ارتشی که با قاطعیت و اقتدار در مقابل دشمن می ایستد‪ ،‬طاقت دیدن گریه یک دختر بچه را ندارد و فورا ًبه کمک او می شتابد و امروز بحمداهلل‬ ‫با برنامه ریزی و همت فرماندهان و کارکنان خدوم ارتش‪ ،‬تالش خوبی برای رفع دغدغه های مردم سیستان و بلوچستان در حال انجام است‪.‬‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫امادگی واکسیناسیون روزانه‪ ۵۰۰‬هزار نفر وجود دارد‬ ‫باید خود را برای بازگشایی مدارس اماده کنیمت‬ ‫رییس جمهوری با تاکید بر عدم تسامح و تعلل در رعایت پروتکل های بهداشتی گفت‪ :‬این امادگی وجود دارد که‬ ‫روزانه‪ ۵۰۰‬هزار نفر از مردم واکسینه شوند و این امر‪ ،‬امید بسیار و همچنین مصونیت ایجاد می کند‪ .‬حسن روحانی‬ ‫در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه حدود ‪ ۱۷‬ماه است که مردم گرفتار ویروس خطرناک هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه در سال ‪ ۱۴۰۰‬با ویروس های خطرناکی که از کشورهای دیگر وارد ایران شده مواجه شدیم‪ .‬ان‬ ‫مقطع از غرب کشور و عمدتا از عراق وارد شد که ویروس انگلیسی بود و در این ایام و ماه های اخیر گرفتاری ما‬ ‫از ویروس هندی است که از مرزهای شرقی وارد کشور شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬همه تالش این بود که این ویروس ‬ ‫در استان های جنوبی و شرقی کشور محبوس بمانند و جلوی ان را به داخل کشور بگیریم‪ .‬تالش زیادی شد و‬ ‫تاخیر هم انجام شد اما متاسفانه این ویروس به استان های جنوبی و شرقی اکتفا نکرد و وارد عمق کشور شده است‪.‬‬ ‫البته ورود ان به استان ها متفاوت است و در مجموع شرایط‪ ،‬شرایط نامناسب تری نسبت به هفته های گذشته‬ ‫است‪ .‬رییس جمهوری افزود‪ :‬در امار و ارقام دیدیم مریض های سرپایی به سرعت افزایش می یابند و به بیماران‬ ‫ی است‪ .‬بستری ها هم عالمتی برای فوتی ها‬ ‫سرپایی اضافه می شود عالمتی برای اضافه شدن تعداد بیماران بستر ‬ ‫می شود‪ .‬روحانی یاداورشد‪ :‬نکته مثبتی که درامار و ارقام دیدیم این است که معموال در اکثر استان هایی که این‬ ‫ویروس هندی وارد شده است‪ ،‬فاصله بین ابتال و بستری زیاد است ‪ ،‬فاصله بستری و فوت هم زیاد است‪.‬علیرغم این‬ ‫که مردم مبتال می شوند‪ ،‬هم به خاطر تجهیزات و امکانات و مراقبت های ویژه و تجربه بیشتری که امروز اندوخته‬ ‫شده است الحمداهلل در مرگ و میر شرایط بهتر از گذشته داریم‪ .‬البته واکسن هم بسیار موثر است‪ .‬اگر واکسن ها‬ ‫توسعه پیدا کند مشکالت ما کمتر خواهد شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با همه تمهیدات به پیک پنجم وارد شدیم یا نزدیک‬ ‫شدیم‪ .‬اگرچه این پیک هنوز سراسری نیست و هنوز هم می شود جلوی افزایش و گسترش این پیک را گرفت که‬ ‫به تالش همگانی در سراسر کشور نیاز دارد‪ .‬رییس دولت تدبیر وامید با بیان اینکه تست ها باید افزاش پیدا کند‬ ‫و پروتکل ها دقیق تر اجرایی و عملیاتی شود‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر این مقرراتی که نسبت به مناطق قرمز و نارنجی باید‬ ‫مورد مراعات قرار بگیرد‪ .‬پایش ها بیشتر شود و فاصله ها‪ ،‬کاهش ترددها و تجمع ها باید صورت بگیرد اموری است‬ ‫که همیشه ما به ان تاکید می کنیم‪.‬‬ ‫باید با تسامح و تعلل در رعایت پروتکل ها مقابله کرد‬ ‫روحانی با تاکید بر عدم تسامح در زمینه اجرای پروتکل ها و تعلل از طرف مسوولین گفت‪ :‬تسامح ‪ ،‬تعلل‪ ،‬تردد‬ ‫و تجمع باعث می شود که شرایط بدتری پیش روی ما باشد و باید با اینها مقابله شود‪ .‬البته قرارگاه با همه توان‪،‬‬ ‫نیرویانتظامی‪،‬دستگاههاینظارتی‪ ،‬هاللاحمروبسیجهمهدرکنارمدافعانسالمتهستندکهامیدواریمبتوانند‬ ‫شرایط بهتری را اماده کنند‪ .‬رییس جمهوری در ادامه گفت‪ :‬ما جلوی پروازهای هند و بسیاری از پروازها را گرفتیم‪.‬‬ ‫اما در عین حال مسیرهای غیرمجاز خیلی به این داستان کمک کردند‪ .‬در مسیرهای مجاز خیلی تالش شد برای‬ ‫اینکه این مساله به حداقل برسد و کار را سخت کرد و ما دچار مشکل شدیم‪ .‬روحانی افزود‪ :‬در مساله واکسن که‬ ‫االن مساله بسیاری موثری است شاید بعد از پروتکل های بهداشتی واکسن بسیار مهم است‪ .‬پروتکل های بهداشتی‬ ‫و واکسن هر دو اصل هستند و باید همه جا مراعات شوند‪ .‬ما ‪ ۶۰‬میلیون جمعیت باالی ‪ ۱۸‬سال داریم که این ‪۶۰‬‬ ‫میلیون جمعیت باید واکسینه شوند که ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۰‬درصد می شود یعنی باالی ‪ ۴۲ -۴۰‬میلیون نفر باید واکسینه‬ ‫شوند تا این زنجیره قطع شود‪ .‬رییس جمهوری افزود‪ :‬حاال تا واکسن عمومی و همگانی که ‪ ۴۳-۴۰‬میلیون نفر در‬ ‫کشور واکسن بزنند‪ ،‬فاصله زیاد است اما در عین حال گروه های هدف و انهایی که یا از نظر سن و سال یا از نظر‬ ‫بیماری های زمینه ای بیشتر در خطر هستند در اولویت قرار گرفتند و کار عظیم و بزرگی از امروز بیش از هفته های‬ ‫گذشته که واکسن زده می شد اغاز شده است‪.‬‬ ‫اماده واکسیناسیون روزانه‪ ۵۰۰‬هزار نفر هستیم‬ ‫رییس دولت های یازدهم و دوازدهم با بیان اینکه تزریق واکسن از امروز بیش از هفته های گذشته شروع شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این امادگی وجود دارد تا روزی ‪ ۵۰۰‬هزار نفر از مردم واکسینه شوند و این امر‪ ،‬امید بسیار و همچنین‬ ‫مصونیت ایجاد می کند و خطر مرگ را کاهش می دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم در واکسن داخلی و هم خارجی دچار‬ ‫مشکل بودیم در واکسن داخلی همه کمک ها را کردیم اما از نظر توانمندی کشور‪ ،‬برای رسیدن به واکسن های‬ ‫فراوان و کارهای صنعتی در این زمینه‪ ،‬فاصله داشتیم‪ .‬فکر می کردیم دو ماه زودتر به نقطه امروز برسیم که البته‬ ‫با فاصله رسیدیم‪ .‬رییس دولت دوازدهم با اشاره به مشکالت دولت در زمینه تامین واکسن خارجی هم گفت‪:‬‬ ‫گرفتاری ما در واکسن خارجی پول‪ ،‬ارز و جابجایی پول بود این گرفتاری های مفصل را حل و فصل کردیم اما‬ ‫امروز کمبود واکسن مطرح است‪ .‬کشوری به ما قول می دهد هفته اینده این مقدار واکسن بفرستد‪ ،‬اما خود ان‬ ‫کشور گرفتار می شود و می گوید برای نیازمندی های داخلی به واکسن نیاز دارد و موجب تاخیر رسیدن واکسن‬ ‫دست ما می شود‪ .‬االن شرایط مناسب است و این هفته و هفته اینده با شرایط بهتری قرار است کارها را پیش‬ ‫ببریم‪ .‬رییس جمهوری اظهار کرد‪ :‬در مراکز قرمز و نارنجی در رعایت پروتکل ها باید دقت بیشتری انجام شود و‬ ‫باشگاه های بدنسازی‪ ،‬سینماها‪ ،‬بازارها و سالن های سرپوشیده‪ ،‬نمایشگاه های عمومی‪ ،‬شهربازی ها‪ ،‬رستوران ها و‬ ‫تاالرهای پذیرایی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬رستوران اگر بیرون بر باشند مشکلی نیست اما جاهای سربسته‬ ‫مشکالت زیادی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫میزانرعایتپروتکل هاامیدوارکنندهنیست‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در شرایطی قرار دادیم که این مسائل باید رعایت شود و مصوب می کنیم که روی این موارد هفتگانه‬ ‫بیشتر تاکید شود و نیروی انتظامی و اصناف نظارت دقیق تری انجام دهند و قرارگاه هم برنامه دقیق تری داشته‬ ‫باشد و در این هفت موردی که احتمال خطر شیوع بیشتر و ویروس را دارد‪ ،‬دقت بیشتری به عمل بیاید‪ .‬روحانی‬ ‫با بیان اینکه گزارش رعایت پروتکل ها امیدوار کننده نبود‪ ،‬گفت‪ ۸۵:‬درصد مردم باید پروتکل ها را مراعات کنند اما‬ ‫امار و ارقام ‪ ۶۶‬درصد و خیلی پایین است و از مردم خواهش می کنیم پروتکل ها را مراعات کنند تا بتوانیم از این‬ ‫شرایطسختفاصلهبگیریم‪.‬‬ ‫باید خود را برای بازگشایی مدارس اماده کنیم‬ ‫رییس دولت تدبیر و امید درباره وضعیت مدارس گفت‪ :‬از اسفند سال ‪ ۹۸‬جز ایام امتحانات مدارس و دانشگاه های‬ ‫ما تعطیل شد که ان هم برای بعضی از مقاطع درس ها و ارتباطات اموزشی از طریق فضای مجازی بود‪ .‬طبیعی‬ ‫است فضای مجازی نمی تواند جایگزین معلم باشد فضای مجازی حداقل کاری بود که می شد انجام داد و باید‬ ‫خود را برای بازگشایی مدارس اماده کنیم ‪.‬روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره بازگشایی مدارس گفت‪:‬‬ ‫تعطیلی مدارس از حیث روحی و روانی روی دانش اموزان اثر می گذارد‪ ،‬فعالیت های بدنی کاهش و عادت های‬ ‫غذایی تغییر می یابد؛ در الگوی خواب اختالل ایجاد می کند‪ .‬همه این مسائل باعث می شود سعی کنیم تا بچه های‬ ‫پیش دبستانی‪ ،‬دبستانی و دبیرستانی به مدرسه بروند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بسیاری از کشورها دوره های پیش دبستانی‬ ‫را تعطیل نکردند برخی کشورها هم مدارس را در مدت کوتاهی بستند و دوباره باز کردند چون ابتالی افراد زیر‬ ‫‪ ۱۸‬سال کم است و طبق امار و ارقام ابتالی انان ‪ ۵‬درصد است که اکثر انها هم بعد از مدتی بهبود می یابند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در ادامه گفت‪ :‬این چنین گفته می شود در دنیا مدارس عامل انتقال نیستند‪ .‬کودکان هم نسبت‬ ‫به یکدیگر خیلی عامل انتقال نیستند‪ .‬معموال تماس کودک با بزرگ تر است که این انتقال بیشتر انجام می گیرد‬ ‫بنابراین ما در مدارس نباید از انتشار این ویروس خیلی نگران باشیم‪ .‬روحانی با اشاره به لزوم پیش بینی ترتیبات‬ ‫ایمنی در مدارس گفت‪ :‬معلمان ‪ ،‬راننده های سرویس‪ ،‬مستخدمان باید واکسینه شوند و باید شرایطی فراهم کنیم‬ ‫که مردم بتوانند با اطمینان فرزندان خود را به مدارس بفرستند‪ .‬فاصله ها باید رعایت شود‪ .‬بعضی از مدارس باید یک‬ ‫روز در میان شوند‪ .‬وسایل بهداشتی در مدارس باید اماده شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اموزش و پرورش‪ ،‬وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و قرارگاه باید همه ترتیبات را فراهم کنند که در سال اینده در مهرماه مدارس‪ ،‬پیش دبستانی‪ ،‬دبستان‪،‬‬ ‫دبیرستان و دانشگاه ها حضوری شروع شود‪ .‬اساتید در دانشگاه ها واکسینه شوند و شرایط برای برگزاری حضوری‬ ‫کالس ها در دانشگاه ها اماده شود‪ .‬روحانی با تاکید بر این که یک عقب ماندگی تقریبا دو ساله ای در امر اموزش و‬ ‫پرورش و دانشگاه ها و پیدا کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم شرایطی پیش بیاید که بچه ها حضوری وارد مدارس و دانشگاه ها‬ ‫شوند و جبران کنیم‪ .‬رییس دولت تدبیر و امید در ادامه به برخی شایعات در فضای مجازی اشاره کرد و افزود‪ :‬برخی‬ ‫حرف ها در فضای مجازی و تریبون ها و مصاحبه ها گفته می شود که معموال رسانه های بیگانه و ضد ایرانی ان را‬ ‫بزرگ نمایی می کنند‪ .‬چند نکته بود که بعد از بررسی ها مشخص شد که همه اینها دروغ و کذب محض است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬شایعه کردند که در فالن استان دیگر تخت وجود ندارد‪ .‬فیلمی هم در فضای مجازی منتشر کردند که فردی‬ ‫را در بیابان نشان می دهد که زیر یک درخت سرم روی درخت به وی وصل است و از این بازی های تبلیغاتی راه‬ ‫انداختند که وزیر بهداشت به صراحت اعالم کردند که در همان استانی که این همه سر و صدا کردند تخت های‬ ‫خالی وجود دارد‪ .‬رییس جمهوری گفت‪ :‬زمانی که در استانی یک بیماری شیوع پیدا می کند‪ ،‬نگرانی ایجاد می شود‬ ‫که طبیعی است‪ .‬اما ما نباید غیرواقعی حرف بزنیم و سخن ما باید با واقعیت ها منطبق باشد‪ .‬خصوصا ادمی که‬ ‫مسئولیتی هم دارد باید بیشتر در حرف هایش مراقبت کند که سخنانش برای گفتن دقیق تر باشد‪.‬‬ ‫همهبیمارستان هادارایبرقاضطراریهستند‬ ‫روحانی افزود‪ :‬از ان طرف شروع کردند که در فالن جا چون برق رفت بیماران در بیمارستان بی برق و بی امکانات‬ ‫ماندند و دستگاه تنفسی از کار افتاد که امروز در جلسه ب ه صراحت از طرف مسئولین اعالم شد که این دروغ و‬ ‫کذب محض است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬همه بیمارستان های ما دارای ژنراتورهای اضطراری هستند و اگر برق برود‬ ‫مشکلی پیش نمی اید و هیچ مشکلی پیش نیامده است‪ .‬یعنی داستانی که دروغ محض است را شایع کرده و مردم‬ ‫را نگران می کنند و ذهن مردم خراب شده و رعب و وحشت ایجاد می شود و برای کاری که کامال ناروا و نادرست‬ ‫است حالت یاس به مردم دست می دهد‪.‬‬ ‫مسئوالن با کسانی که به دنبال ایجاد نا امنی روانی هستند برخورد کنند‬ ‫رییس جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬من امیدوارم همه دستگاه ها‪ ،‬صدا و سیما و مسئولین به این نکته توجه داشته باشند‬ ‫و مسئولین مربوطه باید با انهایی که تعمدا دنبال ایجاد ناامنی روانی و فکری در جامعه هستند‪ ،‬برخورد کنند انشااهلل با‬ ‫کمک و یاری هم بتوانیم از این روزهای سخت عبور کنیم و روزهای راحت تری پیشروی ملت بزرگ و عزیز ما قرار بگیرید‪.‬‬ ‫از سوی جهانگیری؛‬ ‫تصمیماتدولتدربارهساماندهیخاموشیبرقمشترکانخانگیوتجاریابالغشد‬ ‫معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه مربوط به ساماندهی خاموشی‬ ‫برق مشترکان خانگی و تجاری و جلوگیری از خاموشی گسترده در شبکه‬ ‫برق کشور را ابالغ کرد‪ .‬هیات وزیران در جلسه شانزدهم تیر ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫پیشنهاد وزارت نیرو و به منظور کاهش و منظم کردن اعمال خاموشی‬ ‫مشترکان خانگی و تجاری و جلوگیری از خاموشی گسترده در شبکه برق‬ ‫کشور‪ ،‬تصمیماتی را اتخاذ کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬همه ادارات‪ ،‬سازمان های‬ ‫دولتی‪ ،‬بانک ها و سایر نهادهای عمومی در روزهای پنجشنبه در تهران و‬ ‫سراسر کشور تا پایان مردادماه با رعایت ماده (‪ )۸۷‬قانون مدیریت خدمات‬ ‫کشوری تعطیل خواهند بود‪.‬همچنین برای حفظ پایداری شبکه برق‬ ‫کشور‪ ،‬دستورات مرکز دیسپاچینگ ملی ایران (شرکت مدیریت شبکه‬ ‫برق ایران) برای همه مدیران برق و مشــترکان بزرگ الزم االجرا است‪.‬‬ ‫استانداران و مدیران استانی مانع هرگونه اختالل در بهره برداری از شبکه‬ ‫برق به تشخیص مرکز یادشده خواهند شد‪ .‬عالوه براین‪ ،‬به منظور کاهش‬ ‫چهار هزار مگاوات از مصرف برق کشور‪ ،‬همه صنایع موظفند به هر طریق‬ ‫از جمله انجام تعمیرات و تعطیالت تابستانی نسبت به کاهش مصرف‬ ‫خود متناسب با درخواست وزارت نیرو (شرکت های برق) از تاریخ ابالغ‬ ‫این تصویب نامه به مدت دو هفته مصرف برق خود را در حد ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫دیماند مصرفی محدود کنند‪ .‬در صورت عدم همکاری‪ ،‬شرکت های برق‬ ‫مجازند بالفاصله برق مشــترک را قطع کنند‪ .‬الزم به ذکر است پس از‬ ‫گذشت دو هفته کارگروهی متشکل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و نیرو در صورت لزوم نسبت به تمدید زمان و یا جابه جایی شرکت های‬ ‫مشمول مشروط به حفظ سقف کاهش چهار هزار مگاوات تصمیم گیری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ضمنا واحدهایی که در اجرای این تصویب نامه با وزارت نیرو‬ ‫همکاری می کنند‪ ،‬معادل میزان کاهش مصرف انرژی انها در سایر ایام‬ ‫ســال از برق با تعرفه صفر برخوردار می شوند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کارگروهی‬ ‫مرکب از وزارتخانه های نیرو‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و امور اقتصادی و‬ ‫دارایی تشکیل می شود تا جهت تخصیص مشوق هایی نظیر امهال بدهی‬ ‫مالیاتی‪ ،‬تقسیط بلندمدت مالیات و بیمه تامین اجتماعی به واحدهایی‬ ‫که در اجرای این تصویب نامه با وزارت نیرو همکاری می کنند به هیات‬ ‫وزیران پیشنهاد کنند‪ .‬همچنین واحدهایی که دارای مولد خود تامین‬ ‫برق هستند در سقف برق تولیدی واحد خود امکان مصرف برق دارند‪.‬‬ ‫افــزون براین‪ ،‬برق تولیدی واحدهــای دارای برق مازاد‪ ،‬با تعرفه خرید‬ ‫تضمینی سه هزار و‪ ۸۰۰‬ریال برای هر کیلو وات ساعت توسط وزارت نیرو‬ ‫(شرکت توانیر) خریداری می شود‪ .‬اعضای دولت همچنین به وزارت نیرو‬ ‫(شرکت توانیر) اجازه دادند به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای‬ ‫برق در کشور (تا پایان تابستان) نسبت به اولویت بندی‪ ،‬کاهش مصرف و‬ ‫یا درصورت ضرورت‪ ،‬قطع برق مشترکان پرمصرف و دیماندی اقدام کند‪.‬‬ ‫این تصویب نامه می افزاید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با همکاری وزارت نیرو به صورت مســتمر می بایست به اطالع رسانی و‬ ‫اگاه سازی در این خصوص اقدام کنند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫سرلشکر موسوی‪ :‬ارتش با قاطعیت و اقتدار در مقابل دشمن می ایستد‬ ‫یکشنبه‪ 20‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪526‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫سرکنسولفدراسیونروسیهدراصفهان‪:‬‬ ‫لغو روادید ایران و روسیه‬ ‫گام بزرگی در توسعه گردشگری‬ ‫‪ 2‬کشور است‬ ‫سرکنسول فدراسیون روسیه در اصفهان گفت‪ :‬برنامه اقدام‬ ‫مشترک لغو روادید گروهی ایران و روسیه گام بزرگی در‬ ‫توسعه گردشگری و تسهیل مســافرت شهروندان به ‪۲‬‬ ‫کشور مذکور است‪« .‬بوریس بورمیستروف» افزود‪ :‬امسال‬ ‫برنامه اقدام مشــترک ‪ ۲‬جانبه ایران و روسیه درباره لغو‬ ‫روادید برای گروه های گردشگری پنج تا ‪ ۵۰‬نفر اجرایی‬ ‫شد که به اســتفاده کامل و بهتر از ظرفیت گردشگری‬ ‫و فرهنگی کشــور منجر خواهد شــد‪ .‬بر اساس برنامه‬ ‫اقدام مشــترک لغو روادید گروهی میان تهران و مسکو‬ ‫که اواخر خرداد امســال اجرایی شد‪ ،‬گروه های گردشگر‬ ‫پنج تا ‪ ۵۰‬نفره ایرانی و روســی می توانند بدون روادید‬ ‫به ایران و روســیه ســفر کنند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ما‬ ‫از این ابتکار و برنامه مشترک حمایت می کنیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬توافق های مهمی در سطح دولت های ایران و روسیه‬ ‫برای توسعه گردشگری در سال های اخیر صورت گرفته‬ ‫است که مســافرت شــهروندان انها را هموار می سازد‪.‬‬ ‫سرکنســول فدراسیون روســیه در اصفهان اضافه کرد‪:‬‬ ‫اکنون نوبت اژانس های گردشگری ایران و روسیه است‬ ‫که در این زمینه برنامه ریــزی و فعالیت کنند هرچند‬ ‫باید شرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا را نیز در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬بورمیستروف با اشاره به اینکه برخی از برنامه های‬ ‫حضوری مشــترک بین روســیه و ایران در دوران کرونا‬ ‫متوقف شده است‪ ،‬اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر‬ ‫و با فروکش کردن شــرایط همــه گیری بیماری کووید‬ ‫‪ ،۱۹‬این برنامه ها از ســر گرفته شــود‪ .‬وی همچنین با‬ ‫اشــاره به روابط فرهنگی و ورزشی ایران و روسیه‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اموزش زبان روســی و فارسی به طور متقابل در ‪۲‬‬ ‫کشور کمک زیادی به توسعه این روابط می کند‪ .‬وی به‬ ‫راه اندازی مرکز اموزشی زبان روسی « روسکی میر « در‬ ‫اصفهان اشاره و اضافه کرد‪ :‬ایرانیانی که عالقه به شناخت‬ ‫بیشــتر از کشور روســیه و ادبیات ان دارند می توانند از‬ ‫این فرصت به خوبی استفاده کنند‪ .‬سرکنسول فدراسیون‬ ‫روســیه در اصفهان به عالقه مردم ‪ ۲‬کشور به ورزش به‬ ‫ویژه فوتبال نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬روابط خوبی در این‬ ‫زمینه ایجاد شده است به طوری که گروهی از تیم فوتبال‬ ‫«زنیت « از سن پترزبورگ برای توافق و اجرای طرح های‬ ‫مشترک با باشگاه ســپاهان به اصفهان سفر کرد‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه ورزش می تواند یک عامل مهم و محرک‬ ‫در گسترش روابط ایران و روسیه باشد‪ ،‬افزود‪ :‬اقدام های‬ ‫خوب و مهمی در این زمینه انجام شده و امید است توسعه‬ ‫یابد‪ .‬بورمیستروف همچنین با اشاره به فعالیت کنسول‬ ‫فدراسیون روسیه در اصفهان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مهمترین‬ ‫وظایــف این مرکز کمک به برقــراری روابط تجاری بین‬ ‫فعاالن اقتصادی اصفهان و روســیه‪ ،‬صدور انواع روادید و‬ ‫حمایت از حقوق شهروندان روسی است‪ .‬کالنشهر اصفهان‬ ‫با نزدیک به ‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت‪ ،‬مرکز استان اصفهان و‬ ‫یکی از ُقطب های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫گردشــگری‪ ،‬صنعتی و علمی کشور به شمار می اید‪ .‬این‬ ‫کالنشهر با حدود ‪ ۱۵‬شهر تاریخی و بزرگ دنیا از جمله‬ ‫سن پترزبورگ روسیه عقد خواهرخواندگی دارد‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫یارانه تیرماه امروز ‪ 20‬تیرماه واریز می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‪ 20‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪526‬‬ ‫سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد‪ :‬یکصد وبیست و پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیرماه ساعت‪ ۲۴‬روز یکشنبه (‪ ۲۰‬تیر) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد‪ .‬بر اساس‬ ‫اطالعیه سازمان هدفمندسازی یارانه ها‪ ،‬یکصد و بیست و پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیرماه جاری به ازای هر نفر ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای‬ ‫مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت‪ ۲۴‬روز یکشنبه (‪ ۲۰‬تیرماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد‪ .‬همچنین طبق‬ ‫اطالعیه این سازمان بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطالع رسانی های قبلی‪ ،‬این ماه سیزدهمین قسط از اقساط تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که‬ ‫تسهیالترادریافتکرده اند‪،‬کسرخواهدشد‪.‬طبقاخرینامارموجودبیشاز‪ ۶‬میلیونو‪ ۹۹۳‬هزارو‪ ۳۸۰‬سرپرستخانواردردومرحلهپرداختتسهیالتبهیارانه بگیرانمعیشتی‪،‬ازتسهیالت‬ ‫یکمیلیونتومانیبهره مندشده اند‪.‬‬ ‫پیش بینی رشد معقول بورس با ثبات قیمت ها در بازار ارز‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ 10‬برابری وام ازدواج‬ ‫در ‪ ۴‬سال گذشته‬ ‫معاون ســاماندهی امور جوانان گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۶‬به بعد‬ ‫میزان وام ازدواج ‪ ۱۰‬برابر شده است و امسال نیز مشکلی‬ ‫در صف دریافت وام طوالنی مدت نداشتیم‪ .‬محمد مهدی‬ ‫تندگویان در نشست خبری هفته ازدواج گفت‪ :‬در بحث‬ ‫ازدواج موضوعات اقتصادی ازجمله اشتغال و مسکن را‬ ‫داریم و موضوع دیگر مسائل فرهنگی و مدل نگرش نسل‬ ‫جدید است‪ .‬حوزه مسائل فرهنگی و اموزشی جزو وظایف‬ ‫ما است اما در مسائل اقتصادی ما در قالب ستاد سامان‬ ‫هی امور جوانان و ســتادهای استان ها این موضوعات را‬ ‫از طریق مقوالت خود به دســتگاه ابالغ می کنیم و در‬ ‫صورت عدم عملکرد مناسب‪ ،‬گزارش ان را به نهادهای‬ ‫باال دســتی می دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مجموع عملکرد چند‬ ‫سال گذشــته و از سال ‪ ۹۶‬به بعد نشــان می دهد که‬ ‫در بحث تســهیالت ازدواج هدفمند عمل شده است و‬ ‫شــبکه بانکی به خوبی وارد عمل شــد و از سال ‪ ۹۶‬به‬ ‫بعد میزان وام ازدواج ‪ ۱۰‬برابر شــده است و امسال نیز‬ ‫مشــکلی در صف دریافت وام طوالنی مدت نداشــتیم‪.‬‬ ‫معاون ساماندهی امور جوانان عنوان کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫و پس از ‪ ۱۷‬ســال شــیب نزولی ازدواج‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫‪ ۵‬درصدی ازدواج در کشــور بودیم و این نشان دهنده‬ ‫همکاری نهادها با هم بوده و ناشی از فرهنگ سازی ها‬ ‫و ترویج بحث ســاده سازی ازدواج بوده است‪ .‬تندگویان‬ ‫بیان کرد‪ :‬یکی از واقعیت ها این است که کرونا منجر به‬ ‫حذف برخی تشریفات زائد در ازدواج و کاهش هزینه ها‬ ‫شد و در نتیجه شــاهد افزایش ازدواج بودیم‪ .‬امیدوارم‬ ‫جوانان بحث فرزنداوری را نیز به تاخیر نیندازند چرا که‬ ‫یکی از بحث های جدی ما کاهش جمعیت است و ما در‬ ‫یک شــیب خطرناکی در حوزه جمعیت قرار گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬پایش اخیر ما در تحلیل جوانان در‬ ‫سن ازدواج نشــان می دهد که یکی از مشکالت کشور‬ ‫بحث جنسیت است و به صورت میانگین از هر ‪ ۱۲۲‬مرد‬ ‫متقاضی ازدواج ‪ ۱۰۰‬زن اماده ازدواج داریم و این نسبت‬ ‫جنسیتی تاثیر بدی در امارهای ازدواج خواهد گذاشت‬ ‫و در موضوع فرزنداوری و کاهش فرزندان دختر هشدار‬ ‫دهنده است‪ .‬معاون ساماندهی امور جوانان تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکی از دغدغه های همیشــگی بنــده بحث مهاجرت و‬ ‫نگرانی از افزایش ان است و اگر امار دختران ما در حوزه‬ ‫مهاجرت افزایش یابد شــاهد نتایج بدی در امر ازدواج‪،‬‬ ‫فرزنداوری و جمعیت خواهیم بود‪.‬‬ ‫الزام برای ثبات و عدم تصمیمات لحظه ای برای معامالت بازار‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رشد بازار سهام نباید به طور دائم ادامه دار باشد‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ ارز به‬ ‫عنوان یکی از مسایل مهم در بازار به مرحله ثبات رسیده است؛ بنابراین می توان انتظار ایجاد روندی معقول‬ ‫را در بازار داشــت‪« .‬عظیم ثابت» به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند فعلی معامالت بورس اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬یکی از مسایل قابل توجه در فضای فعلی معامالت بورس مدیریت دامنه نوسان در بازار است‪ ،‬اینکه‬ ‫وضعیت بازار سهام به گونه ای باشد که معامالت ان به سمت صف محوری پیش برود به هیچ عنوان رویه‬ ‫درستی نیست‪ .‬وی به علت مدیریت دامنه نوسان بورس تاکید کرد و گفت‪ :‬در بازار سهام یا افراد حرفه ای‬ ‫حضور دارند که نسبت به انتخاب سهام ارزشمند بورس اشنایی دارند و می توانند براساس دانشی که دارند‬ ‫معامالت خود را در بازار انجام دهند یا سهامدارانی در این بازار فعال هستند که اطالعی از این بازار ندارند و‬ ‫باید از طریق صندوق های سرمایه گذاری و با کمک کارشناسان حرفه ای نسبت به سرمایه گذاری در این بازار‬ ‫تصمیم گیری کنند‪ .‬به گفته ثابت‪ ،‬صحبت های فعاالن حاضر در بازار درباره دامنه نوسان از این باب نیست‬ ‫که به دنبال رشد پرشتاب شاخص بورس باشند بلکه در صدد هستیم تا با اتخاذ روش های درست و عدم‬ ‫صف محوری‪ ،‬به راحتی امکان خرید و فروش سهام در بورس برای سرمایه گذاران وجود داشته باشد‪ .‬این‬ ‫کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد‪ :‬باید مسایلی مانند عرضه اولیه و مکانیزم بازار به سمتی پیش بروند که‬ ‫تحلیل‪ ،‬مالک معامالت ان ها باشد و نباید اینگونه باشد که سهامداران صف خرید را مالک تصمیم گیری‬ ‫خود برای ســرمایه گذاری در این بازار قرار دهند زیرا این موضوع به هیچ عنوان ارزیابی دقیقی از ســهام‬ ‫حاضر در بازار نیست‪.‬‬ ‫رشد بازار سهام نباید به طور دائم دامه دار باشد‬ ‫وی با اعتقاد بر اینکه رشد بازار سهام نباید به طور دائم دامه دار باشد‪ ،‬گفت‪ :‬گاهی شرکت ها گزارشی‬ ‫را از عملکرد و فعالیت خود در بازه زمانی مشخص ارائه کردند که سهامداران باید براساس تحلیل نسبت‬ ‫به ارزندگی شــرکت ها تصمیم گیری کنند‪ .‬ثابت ادامه داد‪ :‬معامالت بورس در صورت مدیریت فضای‬ ‫کالن اقتصادی کشــور و عدم اتخاذ تصمیمات لحظه ای می تواند روند معقولی را به خود بگیرد و دیگر‬ ‫در ان زمان خطر چندان جدی معامالت این بازار را مورد تهدید قرار نمی دهد‪ .‬ثابت با بیان اینکه خارج‬ ‫از بازار ســرمایه انتظار حاکمیت عقالنیت وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در فضای خارج از بورس باید از تصمیمات‬ ‫لحظه ای جلوگیری شــود تا اقتصاد کشور پیش بینی پذیر باشد‪ ،‬در فضای داخلی هم مشکل چندانی‬ ‫بازار را تهدید نمی کند بلکه به دلیل تصمیمات درست اعضای شورای عالی بورس‪ ،‬نظارت سازمان بورس‬ ‫و ریز ساختارهای موجود سرمایه گذاران دغدغه چندانی را در بازار نخواهند داشت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این صحبت بارها و از ســوی همه فعاالن بازار مطرح شــده است که بازار سهام‪ ،‬بازار کوتاه مدت نیست‬ ‫و ســهامداران نباید با نگاه کوتاه مدت یا دو هفته ای نسبت به سرمایه گذاری در این بازار اقدام کنند و‬ ‫انتظار کسب بازدهی های کالن را در این مدت کوتاه داشته باشند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد‪:‬‬ ‫سهامدارانی که در طول این دو سال وارد بازار شده اند باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که روند‬ ‫صعودی و نزولی بازار ســهام دائمی نیست و نباید به محض اصالح شاخص بورس با رفتارهای هیجانی‬ ‫خود باعث روند نزول سنگین شاخص بورس شوند‪.‬‬ ‫به دنبال نقدشوندگی‪ ،‬شفافیت و اصالح قوانین مرتبط با قوانین بازار هستیم‬ ‫وی با بیان اینکه ما به دنبال نقدشوندگی‪ ،‬شفافیت و اصالح قوانین مرتبط با بازار سهام هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چه دلیلی وجود دارد که سود مجامع شرکت ها هشت ماه بعد از تعیین سود به سهامداران واریز شود‪،‬‬ ‫براســاس ارزش زمانی پول‪ ،‬ارزش کنونی پول با هشــت ماه اینده یکسان نیست به همین دلیل باید‬ ‫تصمیماتی برای اصالح ان صورت گیرد که در این راستا برخی از قوانین بازار سرمایه نیازمند بازبینی‬ ‫و اصالح اســت‪ .‬ثابت اظهار داشت‪ :‬اگر در بازار سرمایه به دنبال این هستیم که روند معامالت مطلوب‬ ‫باشــد و منابع موجود به سمت تولید و اشتغال سوق داده شوند باید قوانین باالدستی بازار مانند قانون‬ ‫تجارت یا مالیات مورد اصالح قرار بگیرند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه اظهار امیدواری کرد تا تصمیماتی‬ ‫که اکنون برای کشور اتخاذ می شود منطقی و درست باشند زیرا دیگر در فضای اقتصادی کشور فرصتی‬ ‫برای انجام ازمون و خطا وجود ندارد‪.‬‬ ‫مکانیزم معامالت بورس مشخص است‬ ‫وی با اشاره به اینکه مکانیزم معامالت بورس به صورت کامل مشخص است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه قیمت ها‬ ‫براساس عرضه و تقاضا‪ ،‬تحلیل کارشناسان و مدیران صندوق ها ارزیابی می شود؛ بنابراین نمی توان انتظار‬ ‫داشت که معامالت بازار سهام برای همیشه رو به رشد و دارای صف خرید باشند‪ .‬ثابت تاکید کرد‪ :‬طی چند‬ ‫ماه گذشته مسایلی مانند نرخ ارز‪ ،‬برجام و انتخابات ریاست جمهوری ایران روند معامالت بازار را تحت شعاع‬ ‫قرار داده بود اما بعد از برگزاری انتخابات به دلیل ثبات بازار ارز دیگر چندان خطری معامالت بازار را تهدید‬ ‫نمی کند و بازار در حال حرکت به سمت ثبات است اما یکی از مسایلی که در وضعیت فعلی برای معامالت‬ ‫بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است انتخاب کابینه دولت سیزدهم است‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه افزود‪:‬‬ ‫به دنبال انتخاب تیم کابینه جدید‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری که هماهنگ کننده وزرا اســت و انتخاب‬ ‫رییس کل بانک مرکزی از جمله افرادی هستند که می توانند با تصمیم گیری های خود در کشور تعیین‬ ‫کننده مسیر بازار باشند‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه شاخص بورس از کانال یک میلیون و ‪ ٢٥٠‬هزار‬ ‫واحد عبور کرده است و نرخ ارز به عنوان یکی از مسایل مهم در بازار به مرحله ثبات رسیده است؛ بنابراین‬ ‫می توان انتظار ایجاد روندی معقول را در بازار داشت‪ .‬ثابت با بیان اینکه وضعیت معقول قیمت جهانی‪ ،‬رشد‬ ‫قیمت نفت و برگزاری مجامع جزو مسایل روز بازار هستند که تاثیر خود را در معامالت خواهند گذاشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به موقعیت فعلی‪ ،‬این پارامترها در بازار شاهد تاثیر مثبت ان در معامالت این بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫الزام برای ثبات و عدم تصمیمات لحظه ای برای معامالت بازار‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه موضوعی که اکنون برای بازار سرمایه به عنوان مساله ای جدی‬ ‫تلقی می شود ثبات و عدم تصمیمات لحظه ای برای معامالت بازار است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بازار به مرحله ای برسد‬ ‫که تصمیمات کالن کشور از قابلیت پیش بینی پذیر بودن برخوردار باشد در ان صورت سرمایه گذاران با‬ ‫اطالعات بهتری نسبت به بازار اقدام به معامله می کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه توسعه بخش خصوصی در‬ ‫کشور نباید با مشکل مواجه باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در طی این سال ها فعالیت بخش خصوصی با ضعف هایی‬ ‫همراه بوده است‪ ،‬بنابراین یکی از مهمترین اقدامات رئیس جمهوری اینده‪ ،‬فعال کردن خصوص سازی و‬ ‫در اختیار گذاشتن شرکت های دولتی در اختیار بخش خصوصی واقعی است‪ .‬ثابت تاکید کرد‪ :‬در صورت‬ ‫تقویت بخش خصوصی واقعی و سپرده شدن کار به مردم با بازدهی بهتری در فعالیت ها روبرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امور مالیاتی ابالغ کرد؛‬ ‫بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور دستورالعملی از بخشودگی جرائم قابل‬ ‫بخشــش موضوع قانون مالیات های مستقیم وقانون مالیات برارزش افزوده تا‬ ‫سقف ‪۶‬میلیاردتومان برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد‪ .‬امیدعلی پارسا با‬ ‫صدور یک دستورالعمل جدید‪ ،‬از بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون‬ ‫مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف شش میلیارد تومان‬ ‫برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد‪ .‬در متن دستورالعمل رئیس کل سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشــور امده است‪ :‬در اجرای جزء (‪ ۵‬الف) بند (‪ )۱‬مصوبه شماره‬ ‫(‪ )۲‬هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ‪ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰‬موضوع‬ ‫ابالغیه شــماره ‪ ۲۸۵۳‬مورخ ‪ ۱۲/۰۳/۱۴۰۰‬رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و‬ ‫سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد‪ :‬سازمان امورمالیاتی کشور‬ ‫مجاز است تمام یا قســمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی می رسد‪ ،‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬مورد بخشودگی قرار دهد و همچنین مفاد ماده‬ ‫‪ ۱۹۱‬قانون مالیات های مستقیم‪ ،‬بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش‬ ‫موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای‬ ‫هر دوره ‪ /‬ســال مالیاتی‪ ،‬حسب مورد در سال ‪ ۱۴۰۰‬در صورت پرداخت مانده‬ ‫بدهی قطعی (اصل بدهی‪ ،‬جرائم غیرقابل بخشش و ان بخش از جرائمی که با‬ ‫بخشودگی ان موافقت نشده است) به شرح ذیل تعیین می شود‪:‬‬ ‫ماده ‪ -۱‬بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره ‪ /‬سال مالیاتی در هر‬ ‫منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ‪ ۶۰’۰۰۰’۰۰۰’۰۰۰‬ریال به شرح زیر است‪:‬‬ ‫الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابالغ شده از تاریخ ‪)۰۱/۰۴/۱۳۹۹‬‬ ‫حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ برگ قطعی‪ ،‬به میزان صد درصد (‪.)%۱۰۰‬‬ ‫ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابالغ شــده تا پایان خرداد ماه سال‬ ‫‪ )۱۳۹۹‬حداکثر تا تاریخ ‪ ۳۱/۰۴/۱۴۰۰‬برای کلیه فعاالن اقتصادی هفتاد درصد (‪.)%۷۰‬‬ ‫تبصره ‪ )۱‬در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شده به شرح‬ ‫بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (‪ )%۲‬از بخشودگی جرائم موضوع این ماده‬ ‫تا پایان سال جاری کسر می گردد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ )۲‬مهلت پرداخت ان بخش از جرائمی که با بخشــودگی ان موافقت نشده است‬ ‫حداکثر تا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود‪ .‬در غیر این صورت کاهش درصد‬ ‫اعالم شده در تبصره (‪ )۱‬این ماده از تاریخ های مزبور اعمال می شود‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ )۳‬مالک تاریخ تعیین قطعیت بدهی بــرای مودیان در خصوص بدهی ابرازی‪،‬‬ ‫تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است‪.‬‬ ‫ماده ‪ - ۲‬مودیان موظفند درخواســت بخشودگی جرائم را به اداره امورمالیاتی ذی ربط‬ ‫تســلیم نمایند‪ .‬ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (‪ )۱‬این دســتورالعمل ضرورتی‬ ‫به تهیه و تنظیم فرم بخشــودگی جرائم ندارند و صرفاً با دســتور مسئول حوزۀ کاری‬ ‫حسابداری مودیان ‪ /‬مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تبصره) در صورت پرداخت بدهی قطعی‪ ،‬برای درخواســت اعمال بخشــودگی تا سقف‬ ‫تعیین شده در ماده (‪ )۱‬این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت‪،‬‬ ‫مالک اعمال درصدهای مذکور است‪.‬‬ ‫ماده ‪ - ۳‬اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها ‪ /‬سال های مالیاتی در هر منبع‬ ‫با پرداخت بدهی قطعی ان دوره ‪ /‬سال مالیاتی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - ۴‬در صورتی که فارغ از ســال تعلق جریمه‪ ،‬دریافت خســارت تاخیر موضوع‬ ‫ماده (‪ )۲۴۲‬قانون مالیات های مســتقیم و تبصره (‪ )۶‬ماده (‪ )۱۷‬قانون مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده برای مودیان احراز شده است‪ ،‬مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط‬ ‫به دوره ها ‪ /‬ســال های مالیاتی مورد درخواست‪ ،‬حســب مورد کسر و سپس نسبت به‬ ‫بخشودگی جرائم اقدام گردد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۵‬اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت‬ ‫بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع‬ ‫ماده ‪ ۱۶۹‬و همچنین جریمه موضوع ماده ‪ ۱۶۹‬مکرر قانون مالیات های مســتقیم قبل‬ ‫و پس از اصالحیه ‪ ،)۳۱/۰۴/۱۳۹۴‬حســب مورد از بخشودگی صد در صدی (‪)%۱۰۰‬‬ ‫جرائم برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۶‬محدودیت موضوع بند (‪ )۵۲‬قانون بودجه ســال ‪ ۱۳۹۲‬و بند (‪ )۲‬تبصره (‪)۹‬‬ ‫قانون بودجه سال های ‪ ۱۳۹۳‬و ‪ ۱۳۹۴‬مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۷‬در راســتای بند (ل) قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬و بنــد (م) تبصره (‪ )۶‬قانون‬ ‫بودجه ســال ‪ ۱۳۹۹‬و بند (ز) تبصره (‪ )۸‬قانون بودجه ســال ‪ ۱۳۹۸‬و قانون استفاده از‬ ‫حداکثر توان تخصصی‪ ،‬تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشــور و تقویت ان ها در‬ ‫امر صادرات و اصالح ماده (‪ )۱۰۴‬قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از‬ ‫توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬ان بخش از جرائم دیر پرداخت‬ ‫مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬به صورت صد در صد (‪ )%۱۰۰‬بخشوده می شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۸‬جرائم موضوع ماده (‪ )۱۶۹‬مکرر قانون مالیات های‬ ‫مستقیم برای عملکرد سال های ‪ ۱۳۹۱‬لغایت ‪ ۱۳۹۴‬مشروط به پرداخت بدهی قطعی‬ ‫ان ســال فارغ از مهلت های موضوع ماده (‪ )۱‬این دســتورالعمل‪ ،‬به میزان صد در صد‬ ‫(‪ )%۱۰۰‬بخشوده می شود؛ لیکن جرائم موضوع ماده (‪ )۱۶۹‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫برای عملکرد ســال های ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ۱۳۹۹‬مشــروط به پرداخت بدهی قطعی ان ســال‬ ‫فارغ از مهلت های موضوع ماده (‪ )۱‬این دســتورالعمل و ارســال فهرست معامالت‪ ،‬به‬ ‫میزان صد در صد (‪ )%۱۰۰‬بخشــوده می شود‪ .‬در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست‬ ‫معامالت در ســنوات اخیرالذکر بنا به دالیل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران‬ ‫کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد‪ ،‬اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت‬ ‫مانده بدهی قطعی عملکرد ســال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد؛‬ ‫همچنین جرائم موضوع تبصره (‪ )۲‬ماده (‪ )۱۶۹‬اصالحی قانون مالیات های مستقیم در‬ ‫خصوص مشــموالن موضوع تبصره ماده (‪ )۱۰۰‬قانون اخیرالذکر مشــروط به پرداخت‬ ‫بدهی قطعی سال مربوطه‪ ،‬به صورت صد در صد (‪ )%۱۰۰‬بخشوده می شود‪.‬‬ ‫تبصره) بخشــودگی جرائم مودیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (‪ )۱۶۹‬مکرر‬ ‫در هر یک از ســال های ‪ ۱۳۹۱‬تا ‪ ،۱۳۹۴‬پس از قطعیت بدهی عملکرد همان ســال و‬ ‫پرداخت ان امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۹‬مفاد این دســتورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه‬ ‫مالیاتی و جریمۀ تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعالمی‬ ‫به موجب بخشنامه های صادره نخواهدبود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱۰‬مفاد این دســتورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (‪ )۱۹۱‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور نخواهد بود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۱۱‬میزان بخشودگی جرائم ان دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و‬ ‫عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی ان موافقت نشده است) را‬ ‫پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی‬ ‫ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درامدی مربوطه منظور نشده است ضمن‬ ‫تاکید بر اصالح اشــتباهات انجام شده و دقت در موارد اتی‪ ،‬تابع شرایط مقرر در زمان‬ ‫پرداخت بدهی خواهد بود‪.‬‬ ‫با عنایت به مفاد ماده (‪ )۱۰‬این دســتورالعمل‪ ،‬بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر‬ ‫مبلغ مندرج در ماده (‪ )۱‬حداکثر تا درصدهای تعیین شــده در ماده مذکور و با رعایت‬ ‫مقررات ماده (‪ )۱۹۱‬قانون مالیات های مســتقیم‪ ،‬بــه مدیران کل امور مالیاتی تفویض‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫باشــگاه خبرنگاران جوان نوشت‪ :‬سحر جعفری جوزانی بازیگر ســینما و تلویزیون‪ ،‬با انتشار فیلمی از ماجرای عجیب معلولیت َفک خود بر اثر خطای پزشکی گفت‪ .‬سحر‬ ‫جعفری جوزانی بازیگر ســینما و تلویزیون کشــورمان‪ ،‬به تازگی فیلمی را در فضای مجازی منتشر کرده و در ان از ماجرای عجیب اسیب دیدگی َفک خود بر اثر خطای یک‬ ‫پزشــک گفته است‪ .‬این بازیگر‪ ،‬ماجرای معلولیت و از کار افتادن فک خود را در جریان یک درمان دندانپزشکی شرح می دهد‪ .‬فک از کار افتاده و او برای اینکه بتواند حرف‬ ‫بزند‪ ،‬مجبور است فکش را با دست بگیرد!‬ ‫محمود دولت ابادی‪:‬‬ ‫درهمهجایدنیاشهرداری هانسبتبههنرمندانمسئولیتیدارند‪،‬‬ ‫اما در کشور ما چنین نیست!‬ ‫محمود دولت ابادی‪ ،‬نویســنده پیشکسوت و سرشناس کشورمان در‬ ‫یک نشســت ادبی به مناســبت روز قلم‪ ،‬از روزهایی گفت که با پول‬ ‫قرض الحسنه زندگی اش را می چرخانده است‪ .‬او در همین ارتباط‪ ،‬به‬ ‫نویسندگان جوان سفارش کرد به امید اداره یا نهادی که دست ان ها‬ ‫را بگیرد نباشند و پیه مشــکالت مالی را به تن شان بمالند‪ .‬محمود‬ ‫دولت ابادی‪ ،‬شامگاه دوشــنبه ‪ ۱۴‬تیر‪ ،‬به مناسبت روز قلم‪ ،‬مهمان‬ ‫ هاوس فیدیبو شد‪ .‬در این نشست‪ ،‬دولت ابادی‬ ‫نشست مجازی کالب ِ‬ ‫با اشــاره به این که «روز قلم‪ ،‬روز بعد از صلح اســت»‪ ،‬در تفسیر ان‬ ‫عنوان کرد‪« :‬سیزدهم تیرماه (تیرگان) روزی است که ارش کمانگیر‬ ‫با پرتاب تیر مرزهای بین ایران و توران را مشــخص می کند و در ان‬ ‫روز عمال صلح برقرار می شود؛ فردای این روز‪ ،‬روز قلم نام گذاری شده‬ ‫اســت و چنانچه در تمام دنیا نویسندگان و شاعران جدی‪ ،‬همیشه‬ ‫صلح را پاســداری کرده اند‪ ،‬من هم به تاسی از همه نویسندگان این‬ ‫جهان پراشــوب می گویم‪ ،‬روز قلم را به عنوان روز بعد از صلح گرامی‬ ‫می دارم‪ ».‬این نویســنده‪ ،‬ارزش باالی قلم‪ ،‬نوشــتن و نویسندگی و‬ ‫گرامی داشــت ان را میراث گذشــتگان و از زمان عمر خیام دانست‬ ‫و گفت‪« :‬به نظر می رسد با وجود شخصیتی مانند خواجه نظام الملک‪،‬‬ ‫در وزارت ان امپراتوری بزرگ در زمان خیام‪ ،‬احتماال روز قلم گرامی‬ ‫داشته می شده است و از خیام خواسته شده‪ ،‬یا خود به صرافت افتاده‬ ‫یک قطعه درباره قلم بنویسد‪».‬‬ ‫دولت ابــادی در ادامه به یاد همه پیشــینگان ما که قلم و یادگیری‬ ‫را گرامی داشــته اند‪ ،‬به خوانش بخشی از نوشــته عمر خیام درباره‬ ‫قلم پرداخت‪« :‬قلم را دانایان مشــاطه ملک خوانده اند و ســفیر دل‪،‬‬ ‫و ســخن تابی قلم بود چون جان بی کالبد بود‪ ،‬و چون بقلم باز بسته‬ ‫شــود با کالبد گردد و همیشه بماند‪ ،‬و [قلم و نوشتن و نویسندگی]‬ ‫چون اتشــی است که از سنگ و پوالد جهد و تا سوخته نیابد‪ ،‬نگیرد‬ ‫و چراغ نشود که ازو روشنایی یابند‪ ،‬و نخست کسی که دبیری بنهاد‬ ‫طهمورث بود‪ ،‬و مردم اگر چند با شرف گفتارست چون بشرف نوشتن‬ ‫دست ندارد ناقص بود‪ .‬چون یک نیمه از مردم‪ ،‬زیرا که فضیلت نوشتن‬ ‫اســت فضیلتی ســخت بزرگ که هیچ فضیلتی بدان نرسد‪ ،‬زیرا که‬ ‫ویســت [قلم‪ ،‬نوشته] که مردم را از مردمی به درجه فرشتگی رساند‪،‬‬ ‫و دیــو را از دیوی به مردمی رســاند‪ ،‬و دبیری انســت که مردم را از‬ ‫پایــه دون بپایه بلند رســاند تا عالم و امام و فقیه و منشــی خوانده‬ ‫شود‪ .‬و همچنان مردمان به فضیلت مردمان به فضیلت سخن از دیگر‬ ‫حیوانات جدا گردد و برای شــان ساالر شــود و مملکت که بر ملک‬ ‫نظام گیرد‪ ،‬به قلم می گیرد‪ » .‬نویسنده «کلیدر» در ادامه و در تفسیر‬ ‫«گر قلم ســوخته ای نیابد» عنوان کرد‪« :‬ادبیات‪ ،‬شــعر‪ ،‬نمایشنامه‪،‬‬ ‫من خودش‬ ‫داســتان و رمان ما از یک خانواده اند‪ .‬شــاعر همیشه از ِ‬ ‫اغاز می کند‪ ،‬اما نویســنده و دبیر از دیگری اغاز می کند‪ ،‬دیگری را‬ ‫من خود می اورد و بیان می کند‪ .‬این همان تفاوت بســیار مهمی‬ ‫به ِ‬ ‫اســت که می تواند برای اشخاصی که در نویسندگی اول به خود فکر‬ ‫می کنند‪ ،‬قابل توجه باشد؛ درصورتی که ما در نویسندگی اول دیگری‬ ‫را می بینیــم‪ ،‬از دیگری می اموزیم‪ ،‬از دیگری رنج می بریم‪ ،‬از دیگری‬ ‫عشق‪ ،‬جهان بینی و توان نوشتن می گیریم‪ ».‬در ادامه‪ ،‬نویسندگان و‬ ‫ناشــران ودیگر اهالی قلم حاضر در این نشست‪ ،‬پرسش های خود را‬ ‫مطرح کردند‪ .‬دولت ابادی درباره اســتقبال از اثار او در بازار کتاب و‬ ‫تاثیرگذاری انان بر مخاطب هم عنوان کرد‪« :‬همیشه اعتقاد داشته ام‬ ‫انچــه از دل من و در عین ســوختگی برمی ایــد‪ ،‬منطقا باید بر دل‬ ‫دیگری بنشیند‪ .‬ناچارم بگویم در طول زندگی ام چهار بار ضمن کار تا‬ ‫لب مرگ رفته و برگشته ام؛ که ‪ ۳‬بار ان را در «روزگار سپری شده» و‬ ‫یک بار ان را در «طریق بسمل شدن» تجربه کردم؛ بنابراین عجیب‬ ‫است اگر خواننده من این حس صادقانه را نگیرد یا نتواند بگیرد؛ که‬ ‫این هم به مخاطب مربوط اســت‪ .‬یعنی من انچه شرط بالغ است را‬ ‫گفتــه ام‪ ،‬این که دیگری ان حس را بگیرد یا نه‪ ،‬خیلی به من مربوط‬ ‫نیست‪ ».‬نویســنده کتاب «طریق بسمل شدن» در پاسخ به یکی از‬ ‫حاضرین درباره معیشت نویســنده به بیان بخشی از تجربیات خود‬ ‫پرداخت و گفت‪« :‬سال ‪ ۶۵‬یا ‪ ۶۶‬بود که در دانشگاه کارهایی به من‬ ‫محول می شــد که از عهده من خارج بود‪ ،‬بنابراین عذر خواستم‪ ،‬از‬ ‫کار بیرون امدم‪ ،‬به عبارتی خودم را اخراج کردم و در خانه نشســتم‪.‬‬ ‫دست بر قضا در همان ایام جلوی چاپ همه اثار من برای بار دوم یا‬ ‫سوم گرفته شد‪ ».‬او با بیان این که نمی داند ان روزها با وجود خانواده‬ ‫و بچه های کوچک چگونه زندگی را به ســر برده است؟ تعریف کرد‪:‬‬ ‫«مسئولین ان قدر شریف بودند که فکر نکردند ادمی که به هر ترتیب‬ ‫کارش را از دســت داده و از طریق اثارش زندگی و معیشت خود را‬ ‫تامین می کند‪ ،‬چه باید بکند؟ خاطرم هست یک ماشین لنسر داشتم‬ ‫و یک روز برادرزاده من به ســراغ من امد و از من خواســت که ان‬ ‫را به او بســپارم تا روزها کار کنــد و غروب برای من پولی بیاورد؛ اما‬ ‫خوشــبختانه کار به ان جا نکشید‪ ».‬او ادامه داد‪« :‬همین ایام یکی از‬ ‫دوستان من که اولین نامه را بعد از انتشار «کلیدر» برای من نوشته‬ ‫بود و بعد اشنا شدیم‪ ،‬به خانه ما امد و به من گفت «االن حدود چهار‬ ‫سال اســت که از کار بیرون امده ای و جلوی اثارت را گرفتند‪ ،‬پس‬ ‫چطور زندگی می کنی؟» پیشــنهاد داد با یکی از دوســتانش ماهی‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تومان به عنوان قرض الحسنه بدهند که قبول کردم و یک‬ ‫سالی هم این مبلغ قرض الحسنه بود تا دولت عوض شد و به اثار من‬ ‫اجازه انتشار دادند‪».‬‬ ‫دولت ابــادی در ادامه صحبت هایش گفت‪ :‬ان ســوختگی که من از‬ ‫زبان خیام گفتم‪ ،‬فقط در مورد خود قلم نیســت‪ ،‬بلکه جوانب ان هم‬ ‫هست‪ .‬بنابراین اگر کسی در این کشور بخواهد کاری کند که عمرش‬ ‫را روی ان کار بگــذارد و بخواهد واقعاً یک دل با جامعه وطن و مردم‬ ‫خودش بدون برتری طلبی زندگی کند‪ ،‬باید بتواند همه این رنج ها را‬ ‫تحمل کند‪ ».‬نویسنده کتاب «کلیدر» با اشاره به حمایت شهرداری ها‬ ‫از اهالی فرهنگ و هنر در کشورهای دیگر‪ ،‬گفت‪« :‬در جاهای دیگر دنیا‬ ‫شهرداری ها برای خود نسبت به هنرمندان مسئولیتی تعریف کرده اند‪،‬‬ ‫اما در کشــور ما چنین نیســت‪ .‬همین چند وقت پیش به شهرداری‬ ‫پیشنهاد دادم جایی در اختیارم بگذارند تا وقتی که زنده ام‪ ،‬خانه بیهقی‬ ‫را در تهــران پدید بیاورم‪ ،‬که جوابی نگرفتم و فقط به این طرف و ان‬ ‫طرف حواله کردند‪ .‬اخر ســر هم یکی گفت می توانیم ‪ ۲۰‬میلیون به‬ ‫شما بدهیم که گفتم اگر می خواستم خم بشوم و چنین پول بردارم‪ ،‬در‬ ‫این عالم پول زیاد بود‪ .‬من یک نگاه دور دارم من می خواهم خانه بیهقی‬ ‫در تهران پدید بیاید و احیا شــود‪ .‬بنابراین در کشــور ما شهرداری ها‬ ‫ظاهرا ً کار دیگری دارند که الحمدهلل پرونده هایشان هم هست‪».‬‬ ‫دولت ابادی با اشــاره به این که این جا باید یک تنه خود را باال بکشی‬ ‫و او هیــچ باوری بــه حمایت دولتی و اجتماعی نــدارد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫«نویسنده در این کشور یعنی دشواری و عبور از دشواری ها‪ .‬اگر توان‬ ‫این کار را دارید‪ ،‬ادامه دهید اگر توان ان را ندارید به امید این که کسی‬ ‫دست شما را بگیرد نباشید‪ .‬یعنی یا خودتان باید دست به کمر همت‬ ‫بزنید یا این که به کسی امید نداشته باشید‪ .‬یعنی این اقایانی که من‬ ‫در طول این پنجاه سال تجربه کردم‪ ،‬اص ً‬ ‫ال مسئله شان ادبیات و کتاب‬ ‫نبوده و نیست‪ .‬بنابراین اگر کسی می خواهد در کشور ما نویسنده شود‬ ‫باید پیه این چیزها را به تن خود بمالد‪».‬‬ ‫قاضی زاده هاشمی‪:‬‬ ‫نیازمندحکمرانیدقیقدرفضایمجازیهستیم‬ ‫عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫فضای مجازی باید بــا مردم صادقانه صحبت کرد و در عین حال‬ ‫نیازمند سیاست مداری و حکمرانی دقیق و درست هستیم‪ .‬احسان‬ ‫قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در برنامه «غیرمحرمانه» بــا موضوع «فضای مجازی‪ ،‬فرصت ها و‬ ‫اسیب ها»‪ ،‬فضای مجازی کنونی را یک تکنولوژی نوین ارتباطی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬وسعت نگاه ها به فضای مجازی متفاوت است‪ .‬امروز‬ ‫تکنولوژی نوین ارتباطی ســال به سال تغییر می یابد و اکنون هر‬ ‫فرد می تواند تولید کننده محتوا و پیام باشد‪ .‬وی به بحث تکنیک‬ ‫و تکنولوژیک و محتوا در فضای مجازی اشاره کرد و افزود‪ :‬تکنیک‬ ‫در فضای مجازی در حال پیشــرفت است که سایر حوزه ها نیز از‬ ‫ان تبعیت داشتند‪ .‬کشور از لحاظ تکنیک و زیرساخت ها در فضای‬ ‫مجازی تغییرات بسیاری صورت داشته و رجوع مردم به اینترنت‬ ‫فوق العاده زیاد شده است‪ .‬عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای‬ ‫اســامی با بیان اینکه میزان مصرفی اینترنت کنونی با ‪ ۵‬ســال‬ ‫گذشــته تحول بسیار شگرفی ایجاد کرده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬حتی‬ ‫مصرف اینترنت در دوران کرونا و قبل از کرونا و نوع سبک زندگی‬ ‫مردم کام ً‬ ‫ال متفاوت شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬ورود فضای مجازی به تک‬ ‫تک زندگی انسان ها در کشور اثرگذار بوده است‪ .‬قاضی زاده هاشمی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در حوزه تولید محتوا خالءهای جدی وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنین در حوزه حکمرانی و قانونگذاری در حوزه فضای مجازی‬ ‫در مقایســه با بسیاری از کشورهای دیگر‪ ،‬باید گفت‪ ،‬علت برخی‬ ‫تنازعاتی که در سیاست گذاری فضای مجازی در کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫خالءهای قانونی اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬در حوزه فضای مجازی باید با‬ ‫مردم صادقانه صحبت کرد و در عین حال نیازمند سیاست مداری‬ ‫و حکمرانی دقیق و درست هستیم‪.‬‬ ‫یک هنرمند تئاتر مطرح کرد ‪:‬‬ ‫اکنون باید بین بیکاری و مرگ یکی را انتخاب کنیم‬ ‫یک فعال تئاتر‪ ،‬تعطیلی سالن های نمایش را در شرایط فعلی‪ ،‬عاقالنه خواند‬ ‫و گفت‪ :‬می دانم بیکاری به اهالی تئاتر فشار اورده و شرایط خوب نیست اما‬ ‫اکنون باید بین بیکاری و مرگ یکی را انتخاب کرد‪ .‬این نگاهی عوامانه است‬ ‫که بگوییم چون فالن کافه باز است ‪ ،‬تئاتر هم باید باز باشد‪ .‬خیراهلل تقیانی پور‬ ‫درباره تعطیلی سالن های نمایش همزمان با موج پنجم کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬به هر‬ ‫حال وقتی ما ادعا می کنیم تئاتری و هنرمندیم و باالتر از عموم مردم فکر‬ ‫می کنیم باید خودمان را ملزم به قانون بدانیم‪ .‬سوای این امر نیز ما باید از خود‬ ‫بپرسیم ایا تعطیلی تئاتر درست است یا مرگ افراد؟ وی با تاکید بر اینکه‬ ‫باید بین مرگ و تعطیلی تئاتر یکی را انتخاب کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عقل سلیم به‬ ‫شما می گوید کدام یک از این دو را انتخاب کنید‪ .‬کدام هنرمندی است که‬ ‫راضی شود یکی از اعضای گروهش دچار کرونا شود یا مخاطبی برای دیدن‬ ‫نمایش او بیاید و کرونا بگیرد یا کرونا داشته باشد و مخاطبان دیگر را الوده به‬ ‫این ویروس کند؟ و خدای نکرده کسی در این میان از ابتال به ویروس کرونا‬ ‫که در تئاتر برایش رخ داده‪ ،‬از دنیا برود‪ .‬این نویسنده و کارگردان تئاتر در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬نه تنها هنرمندان بلکه هیچ کس در شرایط کنونی راضی به مرگ‬ ‫کسینیست‪.‬شخصابینتعطیلیتئاترومرگ‪،‬تعطیلیراانتخابمی کنم‪.‬نه‬ ‫تنها من بلکه هر عقل سلیمی بین بیکاری و مرگ‪ ،‬بیکاری را انتخاب می کند‪.‬‬ ‫تقیانی پور ادامه داد‪ :‬می دانم فشار زیادی روی تئاتری ها بوده و بیکاری خانواده‬ ‫تئاتر را اذیت می کند ولی اکنون بحث مرگ و زندگی هم برای خودمان و‬ ‫هم برای دیگران است‪ .‬در نتیجه بهترین تصمیم در شرایط فعلی تعطیلی‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه تئاتر از بخش های مختلفی ضربه خورده و کرونا تنها‬ ‫یکی از انهاست‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان خانواده تئاتر اعالم کرده ایم قانون مندیم؛‬ ‫بنابراین نمی توان همه مشکالتی را که در این چند ساله در تئاتر اوار شده‪،‬‬ ‫با این پرسش که چرا سالن ها را تعطیل کردید‪ ،‬تقصیر کسی بیاندازیم‪ .‬در‬ ‫این مدت عزیزان کمی را از دست ندادیم‪ ،‬پس باید بدانیم که این موضوع‬ ‫شوخی بردار نیست و نمی توان سرسری از کنار ان گذشت‪ .‬این کارگردان‬ ‫تئاتر در ادامه صحبت هایش در واکنش به انتقاد برخی از اهالی تئاتر که به‬ ‫باز بودن مکان های دیگر تاکید می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬خیلی از جاها در حال اشتباه‬ ‫کردن هستند‪ ،‬ایا ما هم که ادعا می کنیم روشنفکر و هنرمند جامعه هستیم‬ ‫باید اشتباه افراد دیگر را تکرار کنیم؟ ایا چون فالن کافه باز است ما هم باید‬ ‫خواستار باز بودن سالن ها بشویم‪ .‬تقیانی پور در پایان گفت‪ :‬جامعه هنری‬ ‫به عنوان الگوی جامعه در شــرایط دشوار کنونی باید به یاد اورد در تاریخ‬ ‫هنرمندانی داشتیم که به خاطر روشنگری کردن بیکار بودند یا از کار برکنار‬ ‫و یا ممنوع الفعالیت شدند‪ .‬این یک نگاه عوامانه است که بگوییم چون فالن‬ ‫کافه باز است‪ ،‬تئاتر هم باید باز باشد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫ب دیدن فَ ک سحر جعفری جوزانی!‬ ‫ماجرای ترسناک اسی ‬ ‫یکشنبه‪ 20‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪526‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫انتقادتندمحمدحسینمهدویان‬ ‫ازصداوسیماوسانسورهایسریال«زخمکاری»‬ ‫تعاملی از سر جبر و ناچاری!‬ ‫محمدحسین مهدویان با انتشار یادداشتی به تندی از سانسورهای‬ ‫اعمال شده در ســریال «زخم کاری» انتقاد کرد‪ .‬محمدحسین‬ ‫مهدویان در اعتراض به سانســورهای ســریال «زخم کاری» در‬ ‫یادداشتی نوشته است‪« :‬نمی دانم چه داوری ای خواهید داشت و‬ ‫متن پیش رو را چه گونه تحلیل خواهید کرد‪ .‬اما من دل ســوزانه‬ ‫و در نهایت مسوولیت پذیری نسبت به مخاطبان پرشمار سریال‬ ‫«زخم کاری» و تمامی محصوالت فرهنگی و هنری اعالم می کنم‬ ‫در هفته های گذشــته با رویکردی سازنده و مبتنی بر تعامل به‬ ‫سانســورهای عموما غیرمنطقی و غیرعرفی ســاز و کار سانسور‬ ‫صدا و سیما و زیر مجموعه ی ان یعنی ساترا تن دادم تا اختاللی‬ ‫در روند پخش ســریال پیش نیاید و انتظار هفتگی شما را برای‬ ‫تماشای قسمت های جدید ارج نهاده باشم‪ .‬تعاملی که من و همه‬ ‫هم حرفه ای هایم همیشه از سر جبر و ناچاری و نه از سر رضایت به‬ ‫ان تن داده ایم تا بتوانیم اثارمان را در مملکت عزیزمان و برای مردم‬ ‫نازنین خودمان به نمایش دراوریم‪ .‬ولی این بار سطح سخت گیری ها‬ ‫به جایی رسیده که از حد طاقت و تحمل من خارج شده است‪ .‬در‬ ‫قسمت ششم سریال زخم کاری به نقطه ای رسیده ام که می بینم‬ ‫تن دادن به سانسورهای غیرعقالنی‪ ،‬غیرحرفه ای و دور از واقع بینی‬ ‫اجتماعی به وضوح موجب تاثیرات مخرب بر داســتان و تضییع‬ ‫حقوق ما به عنوان سازنده و شما به عنوان مخاطب شده است‪ .‬پس‬ ‫اجازه بدهید در قسمت های پیش رو در صورت ادامه ی این رفتار‪،‬‬ ‫میان حق مسلم شما برای تماشای سروقت قسمت جدید و احقاق‬ ‫ق دیگرتان که تماشای نســخه ای در شا ن شماست‪ ،‬دومی را‬ ‫ح ‬ ‫انتخاب کنم‪ .‬قطعا می پذیرید که مسوولیت تضییع حق اول تان نه بر‬ ‫عهده ی ما که بر گرده ی ان هاست که از دایره ی منطق و عقل خارج‬ ‫شــده اند و مسیر زور پیش گرفته اند‪ .‬شاید به زودی سیاهه ی این‬ ‫سانسورها را برای داوری درست مردم و مدیران خردمند باقی مانده‬ ‫بر مســند منتشر کنم تا خودتان قضاوت کنید و تصویری واقعی‬ ‫از میزان رفتارهای تنگ نظرانه و ســلیقه ای پیش روی تان داشته ‬ ‫باشید‪ .‬رفتاری که جراحت هایی سنگین و زخم هایی کاری بر پیکر‬ ‫فرهنگ و هنر این سرزمین وارد اورده است‪ .‬با سیطره ی این نگاه‬ ‫سخت گیرانه مطمئن باشید بسیاری از سریال های سال های دور‬ ‫همین تلویزیون مثــل «در پناه تو» و یا «میوه ی ممنوعه» دیگر‬ ‫قابلیت تولید و پخش نخواهند داشت‪ .‬روی سخنم نه با صاحبان‬ ‫ی است که هنوز‬ ‫این نگاه که با مردم و مدیران فرهنگی دل ســوز ‬ ‫روح مســوولیت در وجودشــان زنده مانده است و به خردورزی و‬ ‫تدبیر باور دارند‪ .‬عزیزان‪ ،‬اگاه باشــید‪ .‬دردمندانه و با نگرانی بسیار‬ ‫عرض می کنم‪ .‬ما گرفتار مدیرانی شده ایم که چنان از درک واقعیات‬ ‫حاکم بر جامعه عاجزند که گویی بر چشم ها و گوش های شان مهر‬ ‫زده اند و نمی بینند ان چه ما می بینیم‪ .‬به راستی شما در کدام جامعه‬ ‫زندگی می کنید و برای کدام مردم نسخ ه می پیچید؟ اصال جامعه‬ ‫و مردم را کنار بگذارید‪ .‬ایا فرزندان خود را هم نمی بینید؟ بی چاره‬ ‫ما که مدیریت فرهنگ و هنرمان در سیطره ی بی تدبیری شماست‪.‬‬ ‫نمی دانم خبر دارید یا مثل همیشــه در خواب خوش بی خبری‬ ‫سیر می کنید‪ .‬شنیده اید که چند پلتفرم بزرگ بین المللی از جمله‬ ‫نت فلیکس برای سرمایه گذاری روی طرح ها و ایده های فیلم سازان‬ ‫ایرانی ابراز تمایل کرده اند؟ تردید نکنید که به زودی زود پلتفرم های‬ ‫خارجی‪ ،‬مقصد هنرمندان خالق ایرانی خواهند شد و نخبه های‬ ‫فرهنگــی ما هم مثل نخبه های علمی و اقتصادی عرصه را خالی‬ ‫خواهند کرد‪ .‬و چه تقارن اشنایی است که درست در روزگاری که‬ ‫با درخشش اثاری چون هم گناه‪ ،‬اقازاده‪ ،‬قورباغه‪ ،‬می خواهم زنده‬ ‫بمانموده هامحصولهنریدیگر‪،‬پلتفرم هاینمایشخانگیوطنی‬ ‫پا می گیرند‪ ،‬ناگهان سر و کله ی مشتری های خارجی پیدا می شود‬ ‫گل طالیی مدیران اشتباهی که بذر ناامیدی می کارند‪،‬‬ ‫پاس ِ‬ ‫و با ِ‬ ‫نیروهای خالق و هوشمند بخت خود را در بیرون مرزهای سرزمین‬ ‫اجدادی شان جستجو خواهند کرد‪ .‬به راستی چرا چنین می کنید؟‬ ‫چرا با حق کشی‪ ،‬نخبگانی را که دل در گرو این اب و خاک پرگوهر‬ ‫و فرهنگ نواز دارند‪ ،‬چنین می تارانید؟ چرا با تنگ نظری و فشار اثار‬ ‫خالقهنرمنداننجیبایرانیرابهپیکره هاییزخم خورد هومحتضر‬ ‫بدل می کنید که عقیم و بی اثر باشند تا بازارشان از سکه بیفتد؟‬ ‫چه کسی از این رویه سود می برد؟ اثار هنرمندان دل سوز ایرانی را‬ ‫با انگ تلخ نگری و ولنگاری و تحلیل های اشتباه و نیت خوانی های‬ ‫ناصواب زمین گیر می کنید و به جای اش در صدا و ســیمای تان‬ ‫سریال خانه ی پوشالی و فرار از زندان پخش می کنید‪ .‬خوش به حال‬ ‫هنرمندان خارجی که حتا در تلویزیون ملی ما هم دست شــان از‬ ‫هنرمندان داخلی بازتر اســت‪ .‬ان ها برای نمایش زوال و تاریکی و‬ ‫ضدقهرمان های جــذاب ازادند و ما دربند‪ .‬فریاد که این مدیریت‬ ‫مستشارپسند و عاشق واردات در همه ی عرصه ها امان ما را بریده‬ ‫است‪ .‬به خدا که شما نه از ما مسلمان تر هستید و نه برای مردم و‬ ‫جامعه مان دل ســوزتر‪ .‬نمی دانم به چه معتقدید اما به همان چیز‬ ‫قسم تان می دهم که الاقل برای مدت کوتاهی دست تان را بردارید‬ ‫و بگذارید کمی نفس بکشیم‪ .‬شاید بتوانیم در این روزگار دشوار‪ ،‬به‬ ‫اندازه یک سریال‪ ،‬یک فیلم یا یک موسیقی زیبا برای دقایقی هم که‬ ‫شده مردم مان را به خوشی در اغوش بگیریم و شعله ی امید را در‬ ‫دل جوانان این خاک زنده نگه داریم‪».‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫کمبود ویتامین ‪ D‬خطر سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‪ 20‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪526‬‬ ‫اخبار‬ ‫تمام رازهایی که در هوس های‬ ‫غذایی نهفته است!‬ ‫هوس های غذایی گاه ناشی از کمبود برخی مواد مغذی‬ ‫در بدن هستند اما احتمال این که هشداری برای ابتال به‬ ‫یک مشکل جدی تر سالمت باشند نیز مطرح است‪ .‬زنان‬ ‫بیشتر از مردان دچار هوس های غذایی می شوند‪ .‬رایج‬ ‫ترین علل این هوس ها از این قرارند‪:‬‬ ‫سردرد میگرنی‪ :‬هوس غذایی ناشی از میگرن ممکن است یک‬ ‫تا سه روز قبل از شروع سردردهای میگرنی شروع شود‪.‬مصرف‬ ‫خوراکیهای شیرین و به خصوص شکالت در افراد مبتال شایع‬ ‫است‪ .‬همین باعث شــده است که برخی افراد تصور کنند که‬ ‫خوردن شکالت‪ ،‬میگرن ایجاد میکند‪.‬‬ ‫پیش دیابت یا دیابت‪ :‬میل شدید برای مصرف مایعات برای‬ ‫رفع تشنگی‪ ،‬شاید حاکی از ان باشد که قند خون در محدوده‬ ‫سالم نیست‪ .‬در این هنگام بدن سعی می کند این قند اضافی را‬ ‫از طریق ادرار دفع کند‪ .‬بنابراین بدن شما دچار کم ابی شده و‬ ‫احساستشنگیمیکنید‪.‬‬ ‫کمبود اهن‪ :‬اگر هوس خوردن یخ به ســر شما زد‪ ،‬می تواند‬ ‫نشانه کم خونی فقر اهن در شما باشد‪ .‬علت این امر هنوز به طور‬ ‫دقیق مشخص نیست‪ .‬به نظر می رسد که یخ‪ ،‬هوشیاری افرادی‬ ‫که کمبود اهن دارند را باال می برد چون کمبود اهن باعث ضعف‬ ‫و کمبود هوشیاری می شود‪.‬‬ ‫کم ابی بدن‪ :‬وقتی تعادل الکترولیت های بدن به هم می خورد‪،‬‬ ‫بدن از طریق هوس غذا خوردن سعی در رفع این مشکل دارد‪.‬‬ ‫کمبودخواب‪:‬وقتی که کمبود خواب داریم‪ ،‬تصمیم گیری برای‬ ‫انتخاب غذاهای ســالم سخت تر می شود و بیشتر به خوردن‬ ‫غذاهایی که طعم انها برای ما مطلوبتر اســت‪ ،‬تمایل پیدا می‬ ‫کنیم‪ .‬این امر یکی از دالیلی است که باعث می شود کسانی که‬ ‫کمتر از میزان طبیعی می خوابند‪ ،‬دچار اضافه وزن شوند‪.‬‬ ‫خوردن غذاهای تکراری‪ :‬تنوع‪ ،‬بخش مهمی از زندگی است‪.‬‬ ‫تنوع‪ ،‬حتی هوسهای غذایی را هم از بین می برد‪ .‬غذا نه تنها از‬ ‫نظر نوع مواد مغذی موجود در ان‪ ،‬بلکه از نظر طعم و بافت هم‬ ‫باید تنوع داشته باشد‪.‬‬ ‫هفت دلیلی که ضرورت ورزش های‬ ‫قدرتی را در کاهش وزن و تناسب‬ ‫اندام نشان می دهد‬ ‫ورزش های قدرتی و تمرین های تحمل وزن درســت‬ ‫مانند تمرینات هوازی‪ ،‬نقش کلیدی در کاهش وزن و‬ ‫رسیدن به اهداف تناسب اندام دارند‪ .‬انجام این ورزش‬ ‫ها را فراموش نکنید تا در کمترین زمان فواید شگفت‬ ‫انگیز انها را در زندگی خود ببینید‪:‬‬ ‫دوران سالمندی اسان تر‬ ‫ورزش قدرتی باعث تقویت استخوانها شده متالویسم را افزایش‬ ‫داده عضالت را حفظ کرده و استرس را کاهش می دهد و باعث‬ ‫می شود که فرد دوران کهنسالی راحت تری را تجربه کند‪.‬‬ ‫افزایش توان ورزشی‬ ‫ورزشهای قدرتی نه تنها باعث افزایش قدرت بدنی میشوند‬ ‫بلکه سرعت چاالکی و انعطاف بدن را هم افزایش می دهند و‬ ‫همه اینها برای انجام سایر ورزشها مثل دویدن و سایر ورزشهای‬ ‫استقامتی نیز مفید و ضروری هستند‪.‬‬ ‫پیشگیریازپوکیاستخوان‬ ‫نگرانی از پوکی اســتخوان باعث میشود که به سراغ مصرف‬ ‫لبنیات برویم اما پیشنهاد موثر این است که در کنار مصرف‬ ‫لبنیات حتما وزنه هم بزنید زیرا این کار تراکم استخوانها را به‬ ‫شکل باورنکردنی زیاد می کند‪.‬‬ ‫افزایشمتابولیسم‬ ‫خیلی از ما فکر می کنیم که ورزش هوازی باعث چربی سوزی‬ ‫زیاد میشــود اما در واقع اگر عضالت بدن ما متراکمتر باشند‬ ‫چربی بیشتری می سوزانیم و حتی در زمان خواب و نشستن‬ ‫هم چربی سوزی ما ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫افزایشکیفیتخواب‬ ‫وقتی متابولیســم باال باشد و سطح انرژی بدن در وضعیت‬ ‫مناسبی قرار داشــته باشد خواب بســیار راحت تری هم‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬البته سعی کنید که در زمانهای نزدیک به‬ ‫زمان خواب ورزش قدرتی انجام ندهید چون ممکن است که‬ ‫برعکس عمل کند‪.‬‬ ‫افزایشاعتمادبهنفس‬ ‫یکی از مهمترین اثرات ورزشهای قدرتی اثرات مثبتی است که‬ ‫بر روی روح و روان ما برجای می گذارد‪ .‬ورزشهای قدرتی به ما‬ ‫کمک میکنند که هم تناسب اندام داشته باشیم و هم احساس‬ ‫درونی ما بهتر باشد‪ .‬افزایش سالمتی عمومی بدن‪ :‬گرچه هدف‬ ‫بسیاری از افراد از انجام ورزش قدرتی این است که تناسب اندام‬ ‫داشته باشند اما مهمترین دستاورد ورزش قدرتی سالمتی و‬ ‫احساس زنده بودن است‪ .‬ورزشهای قدرتی در درازمدت باعث‬ ‫ایجاد تغییرات بسیار ارزشمندی در ما میشوند‪ .‬عالوه بر زیبایی‬ ‫بدن افزایش انرژی خواب بهتر حتی زندگی زناشــویی بهتر‬ ‫همگی از دستاوردهای ورزش قدرتی برای جسم و روح هستند‪.‬‬ ‫تحقیقات جدید نشان می دهد در کشورهایی که روزهای ابری بیشتری دارند میزان ابتال به سرطان روده بزرگ باالتر است که عامل ان می تواند مقادیر کمتر ویتامین‪ D‬باشد‪ .‬طبق گفته محققان دانشگاه‬ ‫کالیفرنیا‪ ،‬افزایش سطح ویتامین ‪ D‬از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید می تواند به کاهش خطر ابتالء به سرطان روده بزرگ کمک کند‪« .‬رافائل کوومو»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‪ ،‬در این باره می گوید‪:‬‬ ‫«ما شاهد تفاوت در نور ‪[ UVB‬اشعه ماورا بنفش] در نرخ بروز ابتالء به سرطان روده بزرگ‪ ،‬به ویژه برای افراد باالی ‪ ۴۵‬سال بودیم‪ ».‬به گفته وی‪« ،‬ممکن است به ویژه در افراد مسن‪ ،‬اصالح کمبود ویتامین ‪D‬‬ ‫خطر ابتالء به سرطان روده بزرگ را کاهش دهد‪ ».‬پوست انسان در اثر تماس با نور خورشید به طور طبیعی ویتامین‪ D‬تولید می کند و داشتن مقدار ناکافی این ماده مغذی با ریسک باالتر بروز برخی مشکالت‬ ‫سالمت مرتبط است‪ .‬در این مطالعه‪ ،‬داده های ‪ ۱۸۶‬کشور برای ارزیابی ارتباط احتمالی در معرض قرار گرفتن در معرض نور ‪ UVB‬خورشید و خطر سرطان روده بزرگ ارزیابی شد‪ .‬انها ارتباط معنی داری بین‬ ‫قرار گرفتن در معرض ‪ UVB‬کمتر و میزان باالتر سرطان در افراد ‪ ۰‬تا بیش از ‪ ۷۵‬سال یافتند‪.‬‬ ‫کم ابی بدن باعث چاقی و بیماری شما می شود؟‬ ‫کم ابی بدن را جدی بگیرید!‬ ‫طبق مطالعات متعدد‪ ،‬مصرف یک و نیم لیتر اب در طول روز و قبل از تمام وعده های غذایی‪ ،‬نه‬ ‫تنها منجر به کاهش وزن شما خواهد شد بلکه وزن کاهش یافته شما را تا مدت ها حفظ خواهد‬ ‫کرد‪ .‬کارشناســان توضیح می دهند افرادی که مصــرف اب خود را به بیش از یک و نیم لیتر‬ ‫افزایش می دهند‪ ،‬می توانند در سال ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلوکالری بسوزانند و افزایش متابولیسم‬ ‫را در حد شگفت انگیزی تجربه کنند‪ .‬کم ابی جدی بدن می تواند منجر به مشکالت گوارشی‪،‬‬ ‫کلیوی‪ ،‬خستگی‪ ،‬سردرد‪ ،‬مشکالت پوستی‪ ،‬و مشکالت مثانه شود‪ .‬حتی ثابت شده که نوشیدن‬ ‫اب در اوایل صبح بسیار بهتر از قهوه و سایر نوشیدنی ها منجر به کنترل فشار خون می شود‪.‬‬ ‫اب میوه های مختلف و نوشابه های ســودا به هیچ وجه نمی توانند جایگزین اب اشامیدنی‬ ‫شوند‪ .‬مصرف منظم اب عالوه بر افزایش متابولیسم‪ ،‬منجر به احساس سیری طوالنی مدت و‬ ‫کاهش وزن موفق تر خواهد شد‪ .‬هنگامی که بدن کم اب است‪ ،‬بدن به دالیل متعددی چاقی و‬ ‫ابتال به بسیاری از بیماری ها را تجربه می کند‪:‬‬ ‫الرژی و اســم‪ :‬هنگامی که بدن اب خود را از دست می دهد‪ ،‬راه های هوایی را برای ذخیره کردن اب‬ ‫محدود می کند و این دلیلی برای ابتال به اسم و الرژی است‪ .‬همچنین ثابت شده که کم ابی بدن موجب‬ ‫می شود برخی گلبول های سفید اسید امینه هیستیدین را به هیستامین تبدیل کنند‪ ،‬که واکنش های‬ ‫الرژیک را تحریک می کند‪ .‬هنگامی که اب کافی به بدن می رسد‪ ،‬این گلبول ها تولید هیستامن خود را‬ ‫کاهش می دهند و نشانه های تنفسی از بین می روند‪.‬‬ ‫دیابت بزرگساالن‪ :‬دیابت بزرگساالن بر اثر کم شدن اب بدن بوجود می اید‪ .‬بدن با کاهش ترشح انسولین‪،‬‬ ‫به کم شدن اب پاسخ می دهد‪ .‬انسولین‪ ،‬اگر به میزان طبیعی ترشح شود‪ ،‬اب را به تمام سلول های بدن‬ ‫عرضه می کند و اندام های مهمی مانند مغز از کم ابی بدن رنج نمی برند‪.‬‬ ‫مشکالت مثانه و کلیه‪ :‬هنگامی که بدن شما به مقادیر کافی اب دریافت نمی کند‪ ،‬سموم و زباله ها شروع‬ ‫به رشد می کنند و این روند التهاب‪ ،‬درد و عفونت کلیه ها و مثانه را به همراه دارد‪.‬‬ ‫ارتریت‪ :‬ارتریت روماتوئید یکی از عوارض کم شدن اب بدن است‪ .‬این وضعیت موجب درد مفاصل می‬ ‫شود‪ .‬عالئم این بیماری تا حد زیادی با مصرف اب و تامین امالح بدن کاهش می یابد‪.‬‬ ‫گرسنگی کاذب‪ :‬اگر خیلی تشنه باشید‪ ،‬ممکن است بدن تان سیگنال های غلط به گیرنده های گرسنگی‬ ‫در مغز بفرستد‪ .‬در بسیاری موارد‪ ،‬وقتی بدن کم اب می شود‪ ،‬تمایل فرد به مصرف غذاهای نمکی افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬پس بار دیگر که احساس گرسنگی کردید‪ ،‬بد نیست یک لیوان اب بنوشید و ببینید ایا احساس‬ ‫گرسنگی تان برطرف می شود یا خیر‪ .‬بسیاری از افراد در مواقعی که بدن شان کم اب شده است‪ ،‬به مصرف‬ ‫غذاهای شیرین تمایل پیدا می کنند‪ .‬این مورد معموال در صورتی اتفاق می افتد که بدن در تولید گلیکوژن‬ ‫مشکل داشته باشد‪.‬‬ ‫خشکی پوست‪ :‬کم ابی بدن همچنین احتمال بروز اگزما‪ ،‬اکنه و پسوریازیس را افزایش می دهد‪ .‬ترک و‬ ‫خشکی پوست لب نیز یکی دیگر از نشانه های کم ابی بدن است‪.‬‬ ‫مشکالت گوارشی‪ :‬مقادیر کم اب و مواد معدنی قلیایی مانند منیزیم و کلسیم منجر به مشکالت هضم‬ ‫مانند گاستریت‪ ،‬زخم معده و ریفالکس اسید می شود‪.‬‬ ‫کاهش متابولیسم‪ :‬بدن شما برای سوزاندن کالری به اب نیاز دارد‪ .‬اگر حتی بطور خفیف دچار کم ابی شوید‪،‬‬ ‫ممکن است سوخت و ساز بدنتان کند شود‪ .‬در یک مطالعه‪ ،‬افراد بزرگسالی که در یک روز‪ ۸ ،‬لیوان اب یا بیشتر‬ ‫نوشیده بودند نسبت به انهایی که ‪ ۴‬لیوان اب خورده بودند‪ ،‬کالری بیشتری سوزاندند‪ .‬برای هیدراته ماندن‪ ،‬قبل‬ ‫از هر وعده غذایی یا میان وعده‪ ،‬یک لیوان اب یا یک نوشیدنی غیر شیرین دیگر بنوشید‪ .‬همچنین در میان وعده‬ ‫بجای چوب شور یا چیپس از میوه ها و سبزیجات تازه استفاده کنید زیرا انها بطور طبیعی حاوی اب هستند‪.‬‬ ‫نگران مصرف ‪ ۶‬ماده غذایی پرکالری نباشید!‬ ‫اگرچه اجتناب از مصرف غذاهایی مانند بستنی ها‪ ،‬کوکی‬ ‫ها‪ ،‬ســیب زمینی سرخ کرده و ‪ ...‬یک حرکت کلیدی برای‬ ‫کمک به رســیدن به اهداف کاهش وزن است‪ ،‬اما مراقب‬ ‫باشید؛ چون برخی مواد غذایی اگرچه کالری باالیی دارند‪،‬‬ ‫مصرف انها برای شما ضروری است‪ .‬برخی از اقالم غذایی‬ ‫پرکالری سرشار از مواد مغذی برای بدن هستند و مصرف‬ ‫انها نه تنها شما را چاق نمی کند بلکه راهی برای جلوگیری‬ ‫از ابتال به شرایط خطرناک پزشکی است‪:‬‬ ‫اووکادو‪ :‬سرشــار از چربی های غیر اشــباع‪ ،‬انتی اکسیدان ها و‬ ‫بتاکاروتن اســت و مصرف ان به بهبود وضعیت حافظه کمک می‬ ‫کند‪ ،‬کلسترول ال دی ال را کاهش می دهد و باعث افزایش سطح‬ ‫کلســترول خوب یا همــان اچ دی ال می شــود‪ .‬مصرف اووکادو‬ ‫جلوگیری کننده از بیماری های قلبی اســت‪ .‬از انجا که یک عدد‬ ‫اووکادو حاوی ‪ ۳۰‬گرم چربی و ‪ ۳۲۲‬کالری است‪ ،‬هر روز می توانید‬ ‫یک و نیم عدد از این میوه مصرف کنید‪.‬‬ ‫اجیل و دانه ها‪ :‬انواع اجیل سرشــار از چربی های مفید‪ ،‬فیبر‪،‬‬ ‫ویتامین ای‪ ،‬منیزیم‪ ،‬روی‪ ،‬فوالت و پتاسیم هستند‪ .‬البته باید به این‬ ‫نکته توجه داشته باشید که در مصرف مغزهای خوراکی نباید زیاده‬ ‫روی کنید‪ .‬بادام و پســته بیشترین میزان کالری را ارائه می کنند‪.‬‬ ‫مصرف حدود ‪ ۲۳‬عدد بادام یا ‪ ۴۹‬عدد پسته معادل دریافت ‪۱۶۰‬‬ ‫کالری است‪ .‬با تقسیم بندی مناسب و رعایت اعتدال در مصرف می‬ ‫توانید اهداف کاهش وزن خود را با کمک مغزهای خوراکی محقق‬ ‫سازید و به حفظ سالمت کلی بدن کمک کنید‪.‬‬ ‫روغن زیتون‪ :‬یک بخش اصلی از رژیم غذایی مدیترانه ای اســت‬ ‫و مصرف ان به طور مســتقیم با کاهش خطر ابتال به بیماری های‬ ‫قلبی و برخی ســرطان ها ارتباط دارد‪ .‬روغن زیتون خاصیت ضد‬ ‫التهابی دارد و مصرف ان برای حفظ سالمت استخوان ها نیز مفید‬ ‫است‪ .‬یک قاشق غذاخوری روغن زیتون حدود ‪ ۱۲۰‬کالری دارد‪ ،‬از‬ ‫این رو‪ ،‬بهتر است از ان به عنوان چاشنی ساالد و برای پخت و پز‬ ‫ســبزیجات استفاده شود‪ .‬استفاده از روغن زیتون به همراه حمص‬ ‫به عنوان یک میان وعده ســالم که به خوبی احساس سیری را در‬ ‫انسان ایجاد می کند نیز برای کاهش وزن بسیار توصیه شده است‪.‬‬ ‫سیب زمینی‪ :‬شاید به دلیل وجود کربوهیدرات‪ ،‬سیب زمینی‬ ‫شهرت چندانی در بین مواد غذایی نداشته باشد اما فراموش نکنید‬ ‫که این ماده غذایی سرشار از اهن‪ ،‬پتاسیم و فیبر است‪ .‬یک سیب‬ ‫زمینی متوسط همراه با پوست ‪ ۱۶۱‬کالری دارد‪ .‬سیب زمینی را به‬ ‫همراه کره‪ ،‬نیر‪ ،‬خامه ترش یا بیکن مصرف نکنید‪ .‬نوع پخته شدن‬ ‫ان همراه با کمی نمک و روغن زیتون‪ ،‬یکی از ســالم ترین وعده‬ ‫های غذایی است‪.‬‬ ‫کره بادام زمینی‪ :‬کــره بادام زمینی در هر قاشــق غذا خوری‬ ‫تقریبــا ‪ ۹۴‬کالری دارد‪ ۴ .‬گرم پروتئیــن‪ ۸ ،‬گرم چربی‪ ،‬و ‪ ۳‬گرم‬ ‫کربوهیدرات‪ .‬کره بادام زمینی را میتوانید به راحتی با غذاها مخلوط‬ ‫کنیــد‪ .‬این کره را میتوانید در انواع مختلف تهیه کنید مثال نوعی‬ ‫که در تکه های بادام زمینی هم هست و یا نوعی که کامل مخلوط‬ ‫شده است‪ .‬کره بادام زمینی که طبیعی باشد نشانه اش این است‪:‬‬ ‫وقتی در قوطی ان را باز میکنید روغن باید باالیش جمع شده باشد‬ ‫و برای استفاده مجبورید ابتدا ان را هم بزنید‪ .‬همچنین کره بادام‬ ‫زمینی طبیعی را باید در یخچال نگهداری کنید‪.‬‬ ‫تخم مرغ‪ :‬یک تخم مرغ معمولی دارای ‪ ۷۰‬کالری اســت‪ ۵ .‬گرم‬ ‫چربی‪ ۶ ،‬گرم پروتئین و مقداری کربوهیدرات‪ .‬پروتئین موجود در‬ ‫تخم مرغ برای ساخت عضله به بدن کمک می کند‪ ،‬چربی موجود‬ ‫در تخم مرغ منبع قابل توجهی از انرژی را برای بدن محیا می کند‬ ‫و همچنین میزان تستوسترون را افزایش می دهد‪ .‬تخم مرغ حاوی‬ ‫سطوح باالیی از اسیدهای چرب امگا ‪ ۳‬است که به انعطاف مفاصل‬ ‫و ســامت سلولهای بدن کمک می کند‪ .‬یک عنصر به نام کولین‬ ‫نیز هست که در زرده تخم مرغ پیدا می شود‪ .‬کولین باعث کاهش‬ ‫ســاخت چربی در قلب می شود و به بازسازی سلول ها کمک می‬ ‫کند‪ .‬همچنین مشخص شده روی خلق و خو هم تاثیر دارد‪.‬‬ ‫با این ‪ 9‬غذای گیاهی‪ ،‬سموم کبد را پاک کنید‬ ‫بسیاری از ســموم بر روی بزرگترین غده بدن یعنی کبد‬ ‫تاثیر می گذارند و این در حالی اســت که بیشتر عوارض‬ ‫ناشناخته کبدی منجر به مرگ خواهند شد‪ .‬کبد به دلیل‬ ‫مواد شــیمیایی و افت کش ها در مــواد غذایی و محیط‬ ‫زیســت‪ ،‬کبد به مرور زمان غرق در مسمومیت می شود‪.‬‬ ‫مسمومیت کبد معموال با سردرد‪ ،‬سوء هاضمه‪ ،‬نفخ شکم‪،‬‬ ‫افزایش وزن‪ ،‬لکه های کبدی‪ ،‬سوزش سر دل و مشکالت‬ ‫کیسه صفرا همراه اســت‪ .‬با این حال لیستی از غذاهای‬ ‫گیاهی وجود دارد که مصرف روزانه انها به سم زدایی موثر‬ ‫از کبد کمک می کند‪:‬‬ ‫چغندر و هویج‪ :‬هویج حاوی گلوتاتیون اســت؛ پروتئینی که به‬ ‫ســم زدایی از کبد کمک می کند‪ .‬گلوتاتیون یک مولکول ساده‬ ‫است که به طور طبیعی در بدن ساخته می شود‪ .‬از انجا که بدن‬ ‫مداوم در معرض مواد شــیمیایی محیطی قرار دارد‪ ،‬مهم اســت‬ ‫کــه مواد غذایی حاوی گلوتاتیــون را روزانه مصرف کنید‪ .‬هویج‬ ‫و چغندر هر و حاوی فالونوئیدها و بتاکاروتن بســیار باال هستند‪.‬‬ ‫خــوردن هویج و چغندر به تحریک و بهبــود کلی عملکرد کبد‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫گریــپ فروت‪ :‬یکی دیگر از منابع گلوتاتیون اســت‪ .‬این میوه‬ ‫همچنین غنــی از ویتامین ث و انتی اکســیدان ها اســت که‬ ‫تمیزکننده های قدرتمند کبد محسوب می شوند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫گریپ فروت شامل ترکیباتی است که در ساخت انزیم های موثر‬ ‫در سم زدایی کبد کمک کننده هستند‪.‬‬ ‫سیر‪ :‬حاوی ترکیبات متعددی است که انزیم های کبدی را برای‬ ‫پاک کردن ســموم بدن فعال می کند‪ .‬دو ماده مغذی قدرتمند‬ ‫موجود در سیر الیسین و سلنیوم هستند که در محافظت از کبد‬ ‫و سم زدایی از بدن نقش موثر دارند‪.‬‬ ‫چای سبز‪ :‬حاوی کاتچین است؛ انتی اکسیدانی گیاهی که ثابت‬ ‫شده منجر به از بین بردن تجمع چربی در کبد می شود و از همه‬ ‫مهمتر‪ ،‬عملکرد کبد را تقویت می کند‪ .‬چای ســبز همچنین در‬ ‫حفاظت از کبد در برابر سموم موثر است‪.‬‬ ‫گــردو‪ :‬گردو حاوی مقادیر زیادی اســیدهای چــرب امگا ‪ ۳‬و‬ ‫گلوتاتیون اســت که به پاک کردن کبد کمک می کند و به ویژه‬ ‫برای حذف امونیاک از بدن موثر است‪ .‬گردو به افزایش اکسیژن‬ ‫خون کمک می کند‪.‬‬ ‫ارتیشو‪ :‬ارتیشو یا همان کنگر فرنگی باعث تحریک ترشح صفرا‬ ‫می شــود و به این ترتیب به دفع توکســین ها یا همان ســموم‬ ‫انباشته شده در کبد کمک می کند‪.‬ماده موثره موجود در ارتیشو‬ ‫مانع انباشته شدن چربی در سلول های کبدی می شود‪.‬‬ ‫اووکادو‪ :‬غنی از گلوتاتیون اســت و مطالعات نشان داده خوردن‬ ‫یک تا دو عدد از ان در هفته اسیب های کبدی را تعمیر می کند‪.‬‬ ‫گوجه فرنگی‪ :‬گوجه فرنگی عالوه بــر گلوتاتیون‪ ،‬دارای لیکوپن‬ ‫اســت که موجب تصفیه کبد و مقاومت بدن در برابر سرطان می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫روغن زیتون و اب لیمو‪ :‬مخلوط یک قاشــق غذاخوری روغن‬ ‫زیتــون و یک قاشــق غذاخوری اب لیمو با معــده خالی قبل از‬ ‫صبحانه توصیه می شود‪ .‬روغن زیتون دارای اثرات انتی اکسیدانی‬ ‫اســت و توانایی تنظیم کار سلول کبد برای سرعت بخشیدن به‬ ‫سوخت و ســاز بدن را دارد‪ .‬تحقیقات جدید توسط دانشمندان‬ ‫هندی نشان داد که هســپریدین (بیوفالونوئید موجود در لیمو)‬ ‫برای محافظت از کبد خوب است یعنی از ورود مواد سمی به کبد‬ ‫جلوگیری میکند‪.‬‬ صفحه 6 ‫جامعه‬ ‫هوای پایتخت ناسالم شد‬ ‫افزایش غلظت ازن در هوای تهران‪ /‬هوای پایتخت ناسالم شد؛ بر اساس داده های اعالمی‪ ،‬االینده ازن با عبور از میانگین غلظت االینده های هوا از شرایط پاک‪ ،‬طی ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشــته هوای پایتخت را برای گروه های حساس جامعه الوده کرده اســت‪ .‬االینده ازن از ذرات معلق کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته در هوای تهران پیشی گرفته‬ ‫است‪ .‬بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران‪ ،‬ازن با خروج میانگین غلظت االینده های هوا از شرایط سالم‪ ،‬هوای پایتخت را برای گروه های حساس جامعه الوده کرده‬ ‫بود‪ .‬هم اکنون غلظت این االینده کاهش یافته و با ذرات معلق جایگزین شده است‪ .‬تهران وارد سیزدهمین روز با کیفیت هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 20‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪526‬‬ ‫ابهامات اغاز واکسیناسیون عمومی در کشور‬ ‫ادعایی که با واقعیت ها نمی خواند!‬ ‫وزیر بهداشت روز گذشته ادعا کرد که برنامه واکسیناسیون عمومی از شنبه ‪ ۱۹‬تیر ‪ ۱۴۰۰‬در کشور کلید‬ ‫می خورد‪ ،‬ادعایی که با سواالت و ابهامات زیادی همراه است و می بایست برای انها پاسخ داشت‪ .‬ان طور‬ ‫که ســعید نمکی روز گذشــته در ارومیه اعالم کرد؛ باید از امروز منتظر باشیم که روند واکسیناسیون در‬ ‫کشور سرعت بگیرد‪ .‬ادعایی که وزیر بهداشت مطرح کرده و باید برای ان چرتکه بیندازیم‪ .‬زیرا‪ ،‬واقعیت امر‬ ‫این است که برای سرعت گرفتن برنامه واکسیناسیون در کشور‪ ،‬عالوه بر داشتن واکسن به اندازه کافی‪،‬‬ ‫زیرساخت های ان نیز نیاز است که به نظر نمی رسد با واقعیت های موجود هم خوانی داشته باشد‪.‬‬ ‫ظرفیت مراکز تجمیعی واکسیناسیون‬ ‫بر اســاس انچه که وزیر بهداشت وعده اســت‪ ،‬قرار است از امروز ظرفیت واکسیناسیون در کشور به مرز‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار دوز در روز برسد‪ .‬این در حالی است که ظرفیت مراکز واکسیناسیون در کشور بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار دوز است و البته سخنگوی وزارت بهداشت این وعده را داده که در صورت تامین واکسن‪ ،‬می توان به‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۰۰‬هزار دوز تزریق در روز رسید‪ .‬علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته است‬ ‫که در حال حاضر ‪ ۸۷۰‬مرکز تجمیعی واکسیناسیون در کشور فعال است که توانایی روزانه ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار دوز تزریق را دارند و این ظرفیت تا ‪ ۵۰۰‬هزار دوز هم قابل افزایش است در صورتی که واکسن تامین‬ ‫شود‪ .‬اما انچه را در روزهای گذشته از امارهای وزارت بهداشت دیده ایم‪ ،‬حداکثر ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار دوز تزریق‬ ‫روزانه بوده است‪ .‬و این یعنی‪ ،‬دو حالت بیشتر ندارد‪ ،‬یا واکسن داریم و زیرساخت الزم فراهم نیست و یا‬ ‫اینکه واکسن نیست‪ .‬البته یک فرضیه دیگر هم مطرح است و ان اینکه‪ ،‬هر دو مورد فراهم نیست‪ .‬طبق‬ ‫اعالم مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت‪ ،‬تا روز گذشته ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۲۹‬هزار و ‪ ۸۴۵‬نفر در کشور موفق‬ ‫شده اند دوز اول واکسن کرونا را دریافت کنند و دو میلیون و ‪ ۱۲۸‬هزار و ‪ ۸۵۰‬نفر نیز تا دوز دوم واکسن‬ ‫کرونا را تزریق کرده اند که با احتساب دوز اول و دوم‪ ،‬مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۵۸‬هزار و ‪ ۶۹۵‬دوز رسید که در مقایسه با روز قبل از ان‪ ،‬که ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۶۰۸‬هزار و ‪ ۱۱۷‬دوز تزریق‬ ‫در کشور صورت گرفته بود‪ ،‬کمتر از ‪ ۵۱‬هزار دوز تزریق در یک شبانه روز انجام شده است‪.‬‬ ‫موجودی واکسن ها نامعلوم است‬ ‫واقعیت این است که برنامه قطره چکانی تزریق واکسن کرونا در کشور‪ ،‬با ابهامات زیادی همراه است‪ .‬به‬ ‫طوری که معلوم نیست در حال حاضر روزانه چقدر واکسن در اختیار مراکز تجمیعی واکسیناسیون قرار‬ ‫می گیرد و اینکه نمی دانیم سهم واکسن های خارجی و داخلی چقدر است‪ .‬ان طور که وزیر بهداشت و البته‬ ‫رئیس جمهور و دیگر دست اندرکاران ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬بارها و به دفعات عنوان کرده اند‪ ،‬ایران برای‬ ‫خرید و تامین واکسن مورد نیاز مردم‪ ،‬از مدت ها قبل برنامه ریزی کرده بود‪ .‬اما‪ ،‬کارشکنی ها و تحریم ها‪،‬‬ ‫دست به دست هم داده تا واکسن مورد نیاز از انچه انتظار می رفت به دست ما برسد‪ ،‬خیلی کمتر باشد‪.‬‬ ‫به طوری که میزان واکسن های وارداتی از روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬هند و‪ ...‬تا کنون جوابگو نبوده و انچه می بایست‬ ‫تحت عنوان خرید از «کووکس» به دســت ما می رســید‪ ،‬به دست ما نرسیده است‪ .‬در این بین‪ ،‬جمعیت‬ ‫هالل احمر به عنوان بازوی حمایتی وزارت بهداشت‪ ،‬توانسته تا کنون چند میلیون دوز واکسن وارد کند‬ ‫که البته انها هم کفاف نیازهای ما را نداده است‪ .‬بر اساس انچه کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر‬ ‫عنوان داشته است؛ مجموع واردات واکسن توسط هالل احمر تا ‪ ۱۷‬تیر ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫دوز رسیده است‪ .‬بنا بر گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله کرونا‪ ،‬انچه تا کنون از منابع مختلف به دست ما‬ ‫رســیده است‪ ،‬کمتر از ‪ ۸‬میلیون دوز واکسن است‪ .‬در همین حال‪ ،‬با صدور مجوز مصرف اضطراری برای‬ ‫دو واکسن تولید داخل‪ ،‬انتظار می رفت واکسن های زیادی در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد که عم ً‬ ‫ال تا‬ ‫کنون چنین اتفاقی نیفتاده است و هنوز از ظرفیت تولیدات انها که به دست وزارت بهداشت رسیده باشد‪،‬‬ ‫عدد قابل توجهی نبوده است‪.‬‬ ‫ایا مراکز واکسیناسیون توان تزریق روزانه ‪ ۵۰۰‬هزار دوز واکسن را دارند‬ ‫ســوالی که دوباره مطرح می شــود این اســت که با توجه به نیروی انســانی حاضر در مراکز تجمیعی‬ ‫واکسیناسیون‪ ،‬ایا امکان افزایش ظرفیت تزریق تا سقف روزانه ‪ ۵۰۰‬هزار دوز واکسن وجود دارد و می توان‬ ‫امیدوار بود که در صورت تامین واکسن‪ ،‬واکسیناتورها بتوانند سرعت عمل بیشتری به خرج دهند و تعداد‬ ‫بیشــتری از مردم را در روز واکسینه کنند‪ .‬از شواهد و قرائن بر می اید که مراکز واکسیناسیون در کشور‬ ‫هنوز از نیروی انســانی کافی برخوردار نیســتند و البته امکانات و تجهیزات کافی نیز در این مراکز وجود‬ ‫ندارد که بتوان ظرفیت تزریق روزانه را افزایش داد‪ .‬در این بین‪ ،‬بیشترین مشکل متوجه کالنشهرها و به‬ ‫ویژه پایتخت است‪ .‬زیرا‪ ،‬در روزهای گذشته بارها شاهد تجمع افرادی بوده ایم که برای دریافت واکسن به‬ ‫این مراکز رفته اند و ساعت ها در صف منتظر مانده اند‪ .‬اگر این مراکز از ظرفیت کافی برای واکسیناسیون‬ ‫برخوردارند‪ ،‬چرا شاهد شکل گیری صف های طوالنی بوده ایم‪.‬‬ ‫تنها راه مقابله با کرونا‬ ‫با گذشت ‪ ۱۷‬ماه از شیوع کرونا در کشور‪ ،‬مردم از اینکه بخواهند همچنان در خانه بمانند و مدام دست های‬ ‫خود را ضد عفونی کنند و ماسک بزنند‪ ،‬خسته شده اند‪ .‬نمونه این ادعا‪ ،‬کاهش رعایت پروتکل ها بوده است‬ ‫که همواره با موج جدیدی از بیماری همراه شــده اســت‪ .‬بنابراین‪ ،‬سرعت عمل در برنامه واکسیناسیون‪،‬‬ ‫می تواند تنها راهکار مقابله با کرونا و مدیریت این بیماری باشد‪ .‬همچنان که خیلی از کشورها با تکمیل‬ ‫برنامه واکسیناسیون‪ ،‬به شرایط زندگی عادی و البته با رعایت مالحظاتی‪ ،‬بازگشته اند‪ .‬با ورود به موج پنجم‬ ‫کرونا که از مناطق جنوبی کشور اغاز شده است‪ ،‬این احتمال وجود دارد که موج های دیگری را نیز تجربه‬ ‫کنیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید به واقعیت ها نگاه کنیم و ببینیم که ایا واکسن کافی برای رسیدن به ایمنی جمعی در‬ ‫کشور وجود دارد و می توانیم تا پایان امسال‪ ،‬حداقل ‪ ۶۰‬میلیون نفر را واکسینه کنیم‪ .‬این سوالی است که‬ ‫باید پاسخ ان را از امروز نظاره گر باشیم‪ .‬زیرا‪ ،‬وزیر بهداشت مدعی شده است که از امروز روند واکسیناسیون‬ ‫عمومی در کشور اغاز می شود‪.‬‬ ‫کمک‪ 13‬میلیونی به خانواده ها پس از تولد فرزند چهارم‬ ‫مدیرعامل بنیاد ‪ ۱۵‬خرداد‪ ،‬از اجرای طرح «مثبت‬ ‫‪ »۳‬بــه منظور حمایت و تشــویق خانواده ها به‬ ‫فرزنداوری به صورت ازمایشی از استان قم خبر‬ ‫داد‪ .‬سید عبداهلل ارجائی گفت‪ :‬فلسفه ذاتی بنیاد‬ ‫‪ ۱۵‬خرداد رسیدگی به محرومین و مستضعفین‬ ‫است که در دوره مدیریت جدید و پس از الحاق‬ ‫این مجموعه به ستاد اجرایی فرمان امام با تعریف‬ ‫ســه ماموریت اولویت دار‪ ،‬جمعیــت و خانواده‪،‬‬ ‫بهداشــت و درمان و عمران اجتماعی به دنبال‬ ‫خدمت رســانی به مردم هســتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه جمعیت به معنای جهانی؛ سالمت‪ ،‬خانواده‬ ‫و تحکیم بنیان ان در دستور کار قرار گرفته است‬ ‫و در فاز اول ‪ ۱۵۰‬هــزار کودک محروم زیر ‪۱۲‬‬ ‫ســال را در طرح غربالگری چشم از نظر تریاژ و‬ ‫سپس عمل جراحی یا تجویز دارو و خرید عینک‪،‬‬ ‫تحت پوشش قرارداده ایم‪ .‬ارجائی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫قدم بعد ساالنه ‪ ۹۰‬هزار نفر از هموطنان محروم‬ ‫که دچــار ضایعه حرکتی هســتند را در زمینه‬ ‫تامین ویلچر و وسایل توانبخشی تحت پوشش‬ ‫قرار خواهیــم داد‪ .‬مدیرعامل بنیاد ‪ ۱۵‬خرداد با‬ ‫اشاره به اغاز طرح کمک درمانی زوج های نابارور‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حوزه جمعیت ‪ ۱۰‬هزار زوج نابارور‬ ‫را تحت پوشــش قرار خواهیم داد که متقاضیان‬ ‫محترم باید در ســامانه جامــع خدمات ‪.۱۵۴۲‬‬ ‫‪ IR‬ثبــت نام کنند و در این طرح به هر خانواده‬ ‫‪ ۱‬میلیــون تومان بالعوض جهــت درمان و ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان وام با کارمزد ‪ ٪۴‬تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫ارجائی با اشــاره به سیاست ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام در زمینه تحدید نسل و افزایش فرزنداوری‬ ‫از راه اندازی باشگاه «مثبت ‪ »۳‬خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫در این طرح پس از تولد فرزند چهارم در خانواده‪،‬‬ ‫یک میلیون تومان هدیــه به محض تولد فرزند‬ ‫به مادر‪ ،‬دو میلیون تومان ســهام به فرزند‪ ،‬بیمه‬ ‫تکمیلی دو ســاله مادر و کــودک و ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان بسته معیشتی ارزاق از جمله شیرخشک‪،‬‬ ‫مواد غذایی و پوشک به انتخاب پدر اهدا می شود‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای این طرح به صورت‬ ‫ازمایشی در استان قم و با همکاری استانداری قم‬ ‫اغاز می شــود و به زودی به صورت سراسری در‬ ‫کل کشور گسترش خواهد یافت‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق؛‬ ‫برق مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز درصورت شناسایی قطع می شود‬ ‫سخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬برق مراکز یا مکان هایی که به صورت غیرمجاز‬ ‫به اســتخراج رمزارز مشغول هستند‪ ،‬هرجا که باشــند پس از کشف و‬ ‫ضبط‪ ،‬قطع خواهد شد‪« .‬مصطفی رجبی مشهدی» روز شنبه در جمع‬ ‫خبرنگاران افزود‪ :‬تاکنون نزدیک به ‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه استخراج رمزارز از‬ ‫مراکز غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه‪ ،‬کشف و ضبط‬ ‫شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این تعداد دستگاه استخراج کشف شده بیش از‬ ‫‪ ۵۷۰‬مگاوات برق مصرف می کردند که برای تولید این میزان برق و رساندن‬ ‫ان به محل مصرف باید نیروگاهی به بزرگی ‪ ۷۵۰‬مگاوات احداث شــود‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق با اشاره به حادثه ای که هفته پیش در پست تهران‬ ‫پارس رخ داد‪ ،‬احتمال خرابکاری را در این پســت رد و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص وجود نداشته است‪ .‬رجبی مشهدی‬ ‫افزود‪ :‬پیش بینی های الزم برای جلوگیری و مقابله از حمالت ســایبری‬ ‫نیز صورت گرفته است‪ .‬سخنگوی صنعت برق ادامه داد‪ :‬در دولت تدبیر و‬ ‫امید باید ‪ ۲۵‬هزار مگاوات نیروگاه احداث می شد که از این میان تاکنون‬ ‫‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬مگاوات نیروگاه احداث شــده است اما در صورتی موانع‬ ‫ناشی از محدودیت های اعتباری و بودجه ای کشور و تحریم های بین المللی‬ ‫وجود نداشــت‪ ۱۵ ،‬هزار مگاوات دیگر نیز به موقع ساخته و احداث شده‬ ‫بود‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ ۱۰ :‬هزار و ‪ ۸۰۰‬مگاوات نیروگاه احداث شده‬ ‫‪ ،‬از محل تبدیل نیروگاه های گازی به ســکیل ترکیبی به ظرفیت کشور‬ ‫اضافه شده اند که هیچ سوختی را مصرف نمی کنند‪ .‬رجبی مشهدی درباره‬ ‫افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر نیز گفت‪ :‬در حال حاضر نزدیک‬ ‫به یکهزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور وجود دارد اما با توجه به‬ ‫منابع و راهکارهای دیده شده در قانون بودجه امسال‪ ،‬پتانسیل افزایش این‬ ‫میزان به ‪ ۲‬هزار مگاوات وجود دارد‪ .‬ســخنگوی صنعت برق در خصوص‬ ‫راهکارهای صرفه جویی در بخش های تجاری گفت‪ :‬برخی از مراکز تجاری‬ ‫مانند لوسترفروشی ها‪ ،‬تابلوهای تبلیغاتی‪ ،‬نماهای ساختمان ها می توانند با‬ ‫خاموش کردن روشنایی های اضافه درخود باعث صرفه جویی بسیاری در‬ ‫مصرف برق شوند‪ .‬رجبی مشهدی خروج نیمی از نیروگاه های برق ابی از‬ ‫مدار تولید را برای شبکه برق بسیار سنگین توصیف کرد و گفت‪ :‬جبران این‬ ‫میزان کمبود برق تنها با صرفه جویی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‪ ۵‬هزار سایت تبلیغ وفروش محصوالت غیرمجاز سالمت محور مسدود شد‬ ‫مدیرکل دفتر بازرســی‪ ،‬رســیدگی به شکایات و‬ ‫امور حقوقی ســازمان غــذا و دارو از رصد و نظارت‬ ‫بر فضای مجازی و ســایت ها با همکاری پلیس فتا‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬پنج هزار ســایت در حوزه تبلیغ و‬ ‫فروش محصوالت غیرمجاز ســامت شناسایی و با‬ ‫انها برخورد شــده است‪ .‬رسول ملکوتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پلیس فتا با همکاری ســازمان غذا و دارو به منظور‬ ‫سهولت و تسریع در برخورد به موقع با تخلفات تبلیغ‬ ‫و فروش محصوالت سالمت محور در فضای مجازی‪،‬‬ ‫اعالم کرد «موارد ارسالی از سوی پلیس فتا به طور‬ ‫مستمر توسط کارشناسان تخصصی و اموزش دیده‬ ‫این سازمان پایش می شود‪ ».‬وی افزود‪ :‬اکنون بیش‬ ‫از پنج هزار سایت متخلف که اقدام به تبلیغ و فروش‬ ‫دارو و برخی مکمل ها در فضای مجازی و سایت ها‬ ‫می کردند‪ ،‬شناسایی و مسدود شده و بیش از چهار‬ ‫هزار مورد نیز در حال بررسی است‪ .‬سرپرست دفتر‬ ‫بازرسی‪ ،‬رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان‬ ‫غــذا و دارو تصریح کرد‪ :‬با توجه به قوانین و اســناد‬ ‫باالدستی نظیر قانون مقررات مربوط به امور پزشکی و‬ ‫دارویی‪ ،‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬قانون احکام‬ ‫دائمی توسعه ای کشور و قانون منع تبلیغات کاالهای‬ ‫غیر مجاز و اسیب رسان به سالمت‪ ،‬تبلیغ و فروش‬ ‫برخی کاالهای حوزه سالمت خصوصاً دارو و مکمل‬ ‫ممنوع است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه جرائم و تخلفات‬ ‫مذکور با سالمت و بهداشت عمومی ارتباط مستقیم‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اغلب اثار زیان محصوالت تقلبی و قاچاق‬ ‫غیر قابل جبران است که با اجازه معاونت امور فضای‬ ‫مجازی دادستانی کل کشــور دسترسی الزم برای‬ ‫نمایندگان معرفی شده ادارات کل تخصصی سازمان‬ ‫و برخی دانشگاه ها در درگاه سامانه رصد و اظهار نظر‬ ‫پلیس فتا فراهم شده است و با رصد و نظارت مستمر‬ ‫قاطعانه با متخلفان برخورد می شود‪ .‬ملکوتی با تاکید‬ ‫براینکه تنها راه اطمینان از اصالت محصوالت سالمت‬ ‫محور‪ ،‬اســتعالم شناســه ردیابی و رهگیری روی‬ ‫برچسب اصالت از سامانه تیتک ‪ www.ttac.ir‬و‬ ‫یا سامانه پیامکی‪ ۲۰۰۰۸۸۲۲‬است‪ ،‬از مردم خواست‬ ‫اطالعات خود را در مورد ســایت هایی که اقدام به‬ ‫عرضه دارو و مکمل می کنند از طریق سامانه شکایت‬ ‫سازمان غذا و دارو ‪ support.ttac.ir‬در اختیار این‬ ‫دفتر قرار دهند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫سخنگوی ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫چرخش کرونا دلتا در کل کشور‬ ‫تزریق واکسن به ‪ ۶۸‬سال به باال از دوشنبه‬ ‫سخنگوی ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ویروس کرونا دلتا‬ ‫در کل کشور در حال چرخ است‪ ،‬از اغاز تزریق واکسن کرونا‬ ‫به افراد ‪ ۶۸‬ســال به باال از روز دوشنبه هفته جاری خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا رییسی روز شنبه و پس از جلسه ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا که با حضور رییس جمهوری برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫برزیل بیشــترین موارد ابتال و مرگ و میر دلتا کرونا را دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هند‪ ،‬اندونزی و روسیه نیز بیشترین درگیری را در ابتال‬ ‫بــه کرونا دارند و در ایران نیز در اســتانهای مختلف رد پای‬ ‫ویروس دلتا کرونا وجود دارد و با قدرت باال سرایت می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۴۳‬شهر کشور در وضعیت قرمز‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۶‬شهر نارنجی و ‪ ۱۱۹‬شــهر زرد قرار دارند و بیشترین‬ ‫شهرهای درگیر کرونا در استانهای کرمان ‪ ۱۶‬شهر‪ ،‬فارس ‪۱۳‬‬ ‫شهر‪ ،‬تهران ‪ ۱۳‬شهر‪ ،‬مازندران ‪ ۱۳‬شهر‪ ،‬هرمزگان ‪ ۱۲‬شهر‪،‬‬ ‫سیستان و بلوچستان ‪ ۱۰‬شهر‪ ،‬بوشهر هشت شهر‪ ،‬یزد هشت‬ ‫شــهر‪ ،‬گلســتان‪ ،‬گیالن و اصفهان پنج تا ‪ ۶‬شهر و برخی از‬ ‫اســتانها نیز یک یا ‪ ۲‬شهر هستند‪ .‬رییسی ادامه داد‪ :‬رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی اکنون به ‪ ۶۶‬درصد رسیده و بسییار‬ ‫جای تاسف دارد و اگر رعایت این پروتکل های به ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫نرسد‪ ،‬اقدامات برای مقابله با کرونا کار ساز نخواهد بود‪ ،‬نه تنها‬ ‫شاهد افزایش پروتکل های بهداشتی نیسیتم بلکه هر روز نیز‬ ‫پایین می اید‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬عادی انگاری و ساده انگاری‬ ‫در جامعه زیاد شــده ‪ ،‬مردم کمتر ماسک می زنند و تجمع‬ ‫افراد بیشتر است در حالیکه از افراد جامعه می خواهیم رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫رییسی تاکید کرد‪ :‬موضوعاتی که در ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫تاکید شد ان است که مردم از حضور در تجمعاتی که بیشترین‬ ‫شــانس انتقال ویروس کرونا را دارنــد باید پرهیز کنند و در‬ ‫شهرهای قرمز این مراکز تعطیل شوند‪ ،‬اصناف‪ ،‬نیروی انتظامی‬ ‫و وزارت کشــور باید نظارت بیشتری داشته باشند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫رستورانها‪ ،‬قهوه خانه ها‪ ،‬تاالرهای پذیرایی‪ ،‬سینماها‪ ،‬پاساژها‪،‬‬ ‫استخرهای سرپوشیده و نمایشگاه های عمومی که در فضاهای‬ ‫سربسته هستند به شدت باعث انتقال بیماری کرونا می شوند‬ ‫و نظارت و کنترل بر این مراکز ضروری بوده و باید بیشتر مورد‬ ‫توجه قرار گیرند‪ .‬معاون وزیر بهداشت گفت‪ :‬کنترل مرزها نیز از‬ ‫موضوعات مهم ستاد ملی مقابله با کرونا بود که مرزهای شرقی‬ ‫وگذرگاههایکهخیلیرسمینیستندبایدبیشترکنترلشوند‬ ‫و اکنون حجم مهاجران بویژه از افغانستان زیاد می شود باید‬ ‫کنترل و دقت بیشتری در این مرزها انجام شود‪.‬‬ ‫رییســی ادامه داد‪ :‬در مورد نظــارت بر مرزها ابی نیز طی دو‬ ‫هفته گذشته‪ ۲۶‬کشتی و شناور که از کشورهای برزیل‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬عراق و غیره بودند نظارت شــده و ‪ ۶۵‬نفر از افراد این‬ ‫کشتی ها ابتال به ویروس کرونا مثبت داشتند و ابزوله شده و‬ ‫اقداماتی مراقبتی بری انها انجام شده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫باید شایعات در مورد قطعی برق در سی سی یو‪ ،‬ای سی یو‪،‬‬ ‫اورژانس را کنار بگذاریم در بیمارستانها از برق اضطراری استفاده‬ ‫می شــود و این موضوع که در اتاق عمل برق قطع می شود‪،‬‬ ‫شایعه بوده و نباید برای مردم تشویش ایجاد شود‪ .‬رییسی گفت‪:‬‬ ‫قطعی برق در بیمارستان ها به هیچ وجه درست نبوده و اینکه‬ ‫بیماران در این مکان ها خفه می شوند اشتباه است‪ .‬ما مدیریت‬ ‫حوزه سالمت را بر عهده داریم و تاکنون مشکلی بوجود نیامده‬ ‫است‪ .‬سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد‪ :‬به همه‬ ‫مردم قول می دهیم واکسن هایی که از کشوری بارگیری می‬ ‫شــود و تا زمانی که به دورترین نقطه روستا می رسد زنجیره‬ ‫سرد را طی کرده و ربطی به قطعی برق ندارد و تاکنون برای‬ ‫واکسن ها مشکلی بوجود نیامده است‪ .‬رییسی اظهار داشت‪:‬‬ ‫نباید با اخبار منفی اضطراب را در مردم ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از این هفته روند واکسیناسیون بهتر می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬میزان قابل توجهی واکســن به دست ما رسیده و این‬ ‫هفته هم می رسدو سرعت واکسیناسیون افزایش می یابد‪.‬‬ ‫رییسی اظهار داشت‪ :‬از روز دوشنبه واکسیناسیون ‪ ۶۸‬سال به‬ ‫باال انجام می شود و به افراد واجد شرایط پیامک ارسال خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬از مردم می خواهیم بدون نوبت دهی مراجعه نکنند و‬ ‫حتی این موضوع که ســاعات اولیه صبح اسم نویسی روی‬ ‫کاغذ در مراکز مربوطه انجام می شــود‪ ،‬کذب است‪ .‬رییسی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬یکسری کندی ها در تامین واکسن داشتیم‬ ‫که با ورود واکسن های جدید و تولید داخل جبران می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۸۰‬مرکز تجمیع در تهران ایجاد شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فیلم ها و عکس هایی که از شلوغی برای تزریق واکسن‬ ‫بود‪ ،‬مربوط به تهران است که بدون نوبت مراجعه کرده بودند‬ ‫و از مردم می خواهیم فقط با ارسال پیامک به انها برای انجام‬ ‫واکسیناسیونمراجعهکنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫یکشنبه‪ 20‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪526‬‬ ‫اگر رفتید سفر حداقل به این توصیه ها عمل کنید؛‬ ‫کرونا را با سفر منتقل نکنیم!‬ ‫شاعرانه‬ ‫تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست‬ ‫دل سودازده از غصه دو نیم افتادست‬ ‫چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است‬ ‫لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست‬ ‫در خم زلف تو ان خال سیه دانی چیست‬ ‫نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست‬ ‫زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار‬ ‫چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست‬ ‫دل من در هوس روی تو ای مونس جان‬ ‫خاک راهیست که در دست نسیم افتادست‬ ‫همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست‬ ‫از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست‬ ‫سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم‬ ‫عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست‬ ‫ان که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت‬ ‫بر در میکده دیدم که مقیم افتادست‬ ‫حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز‬ ‫اتحادیست که در عهد قدیم افتادست‬ ‫خبر‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫اثر طالبان بر بازار دالر ایران‬ ‫دالر از هرات به تهران می اید؟‬ ‫پــس از اینکــه طالبان توانســت برخــی مناطق در‬ ‫افغانســتان را تصرف کند این سئوال پیش امد که این‬ ‫اتفاق چه اثری بــر قیمت دالر در ایران دارد؟ با توجه‬ ‫به ارتباط ارزی هــرات و تهران برخی گمان می کنند‬ ‫بازار ارز ایران در کوتاه مدت از این اتفاق اثر می گیرد‪.‬‬ ‫پیش روی طالبان در افغانستان می تواند وضعیت بازار‬ ‫ارز ایــران را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬شــماری از معامله‬ ‫گران بــاور دارند‪ ،‬خط هرات برای بازار ارز مشــهد و‬ ‫تهران اهمیت زیــادی دارد و در صورتی که دالری از‬ ‫افغانستان به سوی این شهرها سرازیر نشود‪ ،‬تا حدی‪،‬‬ ‫کمبود عرضه ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫این دســته از معامله گران اعتقاد دارند‪ ،‬در واکنش به‬ ‫گســترش کنترل طالبان در افغانســتان و در مرزهای‬ ‫مشــترک با ایران‪ ،‬قیمت دالر تا حدی روند صعودی‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬بر اســاس صحبت های فعاالن‪ ،‬به طور‬ ‫ســنتی‪ ،‬قیمت دالر در منطقه هرات افغانستان پایین‬ ‫تر از بازار مشهد است و همین مساله موجب می شود‬ ‫که اسکناس امریکایی از منطقه ارزان تر به بازار داخلی‬ ‫جا به جا شود‪.‬‬ ‫در کنار این‪ ،‬کاالهای ایرانی زیادی به افغانســتان می‬ ‫رود و بر اساس صحبت های معامله گران‪ ،‬هزینه ان به‬ ‫صورت اسکناس نقدی دریافت می شود‪.‬‬ ‫برخی معامله گــران اعتقاد دارنــد‪ ،‬پیش روی های‬ ‫طالبــان می تواند موجب شــود که تجــارت ایران با‬ ‫افغانســتان نیز دچار مشــکل شــود و ارزاوری کشور‬ ‫کاهش پیدا کند‪ .‬با این حال‪ ،‬بخشــی از معامله گران‬ ‫اعتقاد دارند که حتی پیش روی های طالبان نیز تغییر‬ ‫معناداری بر بازار ارز داخلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫از نگاه ان ها‪ ،‬در شرایط کنونی سطح تقاضای اسکناس‬ ‫در بازار چندان باال نیســت و به دلیل محدودیت های‬ ‫کرونایی تا حدی تمایل خریــد نیز کاهش پیدا کرده‬ ‫اســت‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬از نظر ان ها‪ ،‬تغییرات سیاسی‬ ‫همسایه شــرقی نمی تواند وضعیت بازار ارز را چندان‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬در کنار این‪ ،‬سطح عرضه بازارساز‬ ‫معنادار است و به نظر می رسد که تمایلی ندارد اجازه‬ ‫رشد بیشتر را به قیمت دالر بدهد‪.‬‬ ‫امیدغیاثوند|‬ ‫همزمان با خیز پنجم کرونا و اعالم وضعیت قرمز کرونایی در ‪ ۱۵‬مرکز استان‪ ،‬بار دیگر زنگ هشدارها نسبت به انجام‬ ‫«سفر» بویژه با اغاز تابستان و انتقال کرونا به صدا درامده است‪« .‬انسان» و «کرونا» طی دو ساله و نیم زندگی مشترک‬ ‫به تجارب گرانبهایی دست یافته و تا حدودی به خلق و خوی یکدیگر انس گرفته اند و ذیل سایه این «توفیق اجباری»‪،‬‬ ‫گاه «این بر ان» و گاه «ان بر این» تفوق نسبی کسب کرده است‪ .‬انسان طی این مدت به این درک قطعی رسیده‬ ‫که با رعایت پروتکل های بهداشتی قادر به خنثی کردن ضربات مرگبار کرونا است و کرونا نیز متوجه شده که هر وقت‬ ‫انسان در این زمینه غفلتی داشته‪« ،‬زخم کاری» را وارد کند‪ .‬یکی از نقاط غفلت پذیری انسان ها در رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪« ،‬مسافرت» است به حدی که بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه سالمت از ان به عنوان یکی از‬ ‫راه های خطرناک انتقال ویروس کرونا یاد می کنند و همواره خواستار تعویق نوع ضروری و غیرضروری ان شده اند‪.‬‬ ‫سعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی همواره در بزنگاه های سفر‪ ،‬از مسافرت به عنوان عامل اصلی انتقال‬ ‫کرونا یاد و ابراز امیدواری کرده که مردم به توصیه های مبنی بر پرهیز از سفر گوش دهند‪ .‬به گفته وزیر بهداشت‪ ،‬سفر‬ ‫ویروس را از نقاط الوده تر به نقاط کمتر الوده می برد و گرفتاری جدید ایجاد کنند‪ .‬ایران از زمان شیوع کرونا(اسفند‬ ‫‪ )۹۸‬تا کنون چهار خیز را پشت سر گذاشته و به اذعان کارشناسان خیز چهارم کرونا به رغم هشدارها با «سفرهای‬ ‫نوروز ‪ »۱۴۰۰‬رقم خورد و پس از اوجی ‪ ۴۰‬روزه اواسط اردیبهشت ماه فروکش کرد‪ .‬اما هنور گرد و خاک موج چهارم‬ ‫کرونا فرونشسته بود که خیز پنجم کرونا با سویه بسیار خطرناک موسوم به «هندی» یا «دلتا» از اول تیر ماه سر برارود‬ ‫و خودنمایی کرد و گرچه برخی خیز ششم را چندان دور ذهن نمی بینند‪ .‬اکنون چند روزی از فصل تابستان که‬ ‫همواره از ان عنوان فصل سفر و سیاحت می شود‪ ،‬گذشته اما اوج گیری کرونا در خیز پنجم خود از مرزهای جنوبی‪،‬‬ ‫شرقی و جنوب شرقی نیز گذر کرده و با روایت اپلیکیشن ماسک ‪ ۱۵‬مرکز استان کشور را به قرق خود در اورده است‪.‬‬ ‫بر اساس اطالع مندرج در اپلیکیشن ماسک‪ ،‬در نقشه ایران رنگ ابی فقط در دریای خلیج فارس و خزر قابل مشاهده‬ ‫است و دیگر نواحی خشکی کشور در احاطه رنگ بندی کرونا است به گونه ای ‪ ۱۴۳‬شهرستان قرمز‪ ۱۸۶ ،‬شهرستان‬ ‫نارنجی و ‪ ۱۱۹‬شهرستان زرد است‪.‬‬ ‫قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا با پرهیز از سفر‬ ‫اما به راستی سفر چه تاثیری در انتقال کرونا دارد؟ این نکته ای است که کارشناسان بارها بدان جواب داده اند‪ .‬مدیر‬ ‫سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد معتقد است اگر مردم به سفرهای خود ادامه دهند قادر به قطع‬ ‫زنجیره انتقال بیماری کشنده کرونا نخواهیم بود‪ .‬دکتر علی حسنی می گوید‪ :‬به رغم اجرای محدودیت های جدی‬ ‫کشوری در راستای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا‪ ،‬پرهیز از سفر‪ ،‬الزمه قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا به دیگران‬ ‫است و بدون لحاظ این مقوله مهم در زندگی روزمره زنجیره انتقال کرونا قطع نمی شود‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬در طول‬ ‫سفر در وسایل نقلیه مختلف اعم از هوایی و زمینی مثل هواپیما‪ ،‬قطار و اتومبیل با توجه به تراکم جمعیت حتی‬ ‫کسانی که عالیم ظاهری را نداشته باشند و صرفا ناقل این بیماری باشند نیز می توانند دیگر افراد همسفر خود را دچار‬ ‫بیماری کنند‪ .‬مدیر سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح می کند‪ :‬در مدت زمان سفر‪ ،‬تراکم‬ ‫جمعیت و محدودیت تهویه هوا بیشترین اثر را می تواند در انتشار بیماری داشته باشد‪ ،‬عالوه بر این مسافران در طول‬ ‫راه ممکن است از مکان های مشترک مختلف از قبیل رستوران و سرویس های بهداشتی استفاده کنند که این مکان ها‬ ‫نیز می توانند خود عامل انتشار ویروس کرونا باشند‪ .‬حسنی می گوید‪ :‬سفر یک شخص با استفاده از هر وسیله نقلیه‬ ‫از یک شهر با وضعیت قرمز یا بالعکس می تواند خطرناک باشد و باعت ایجاد یک کانون انتشار در شهرهای مبدا و‬ ‫مقصد شود و عموم مردم باید توجه داشته باشند اگر بدون در نظر گرفتن محدودیت های اعالم شده به سفر بروند از‬ ‫محدودیت هایی که با هدف قطع زنجیره کرونا اعمال می شود نتیجه مطلوبی به دست نمی اید چون اگر زنجیره کرونا به‬ ‫وسیله این محدودیت ها در یک شهر قطع شود دوباره به وسیله افرادی که وارد این شهر شده اند یا رفت و امد داشته اند‬ ‫برقرار می شود‪ .‬همچنین مدیر مولفه های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر این باور است که هر چند در شرایط‬ ‫عمومی شدن پاندمی‪ ،‬سفر بر اصل انتقال ویروس تاثیر چندانی ندارد اما بر شانس انتقال بسیار موثر است‪ ،‬زیرا با یک‬ ‫مکانیسم اماری شانس دیدار و برخورد با دیگران افزایش می یابد و احتمال ابتال نیز بیشتر می شود‪ .‬عیسی صفوی‬ ‫تصریح می کند‪ :‬امکان سفر و چگونگی ان‪ ،‬یکی از مواردی است که در زمان پاندمی بسیار مورد توجه قرار می گیرد و‬ ‫با توجه به اینکه امکان صفر کردن ان برای هی چ کشوری امکان پذیر نیست‪ ،‬باید بر مدیریت ان تاکید شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬سفر در این ایام در سه سطح ضروری مانند مسافرت های کاری و درمانی‪ ،‬کمتر ضروری و سفرهای توریستی‬ ‫و تفریحی دسته بندی می شود و اینکه امکان سفر به یک استان تا چه سطحی وجود دارد‪ ،‬تابع میزان قدرت نظارت‬ ‫از سوی دستگاه ها و مسئوالن و شرایط و اناتومی شهرها است‪ .‬مدیر مولفه های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر‬ ‫می افزاید‪ :‬هرچند با سیاست های منعی‪ ،‬مسافرت و گستره سفرها تا اندازه ای کاهش می یابد اما با توجه به عطشی که‬ ‫مردم برای جابه جایی دارند‪ ،‬جابه جایی های درون خانوادگی افزایش می یابد که احتمال ابتال به بیماری کووید ‪ ۱۹‬را‬ ‫ی کند‪ ،‬مردم برای گذراندن تعطیالت از ظرفیت‬ ‫بسیار باال می برد‪ ،‬بنابراین اقناع بسیار مهم است‪ .‬وی همچنین توصیه م ‬ ‫طبیعت گردی در شهرستان خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫توقف سفرها با جریمه تردد‬ ‫نظر به وضعیت قرمز ‪ ۱۵‬مرکز استان کشور‪ ،‬پلیس راهور ناجا نیز هماهنگ با ستاد ملی مقابله با کرونا بار دیگر وارد‬ ‫عرصه شده و با هدف بازدارندگی و کاهش سفرها‪ ،‬از تشدید برخورد با ترددهای غیرمجاز در شهرهای قرمز و نارنجی‬ ‫کشور خبر داده است‪ .‬جانشین رئیس پلیس راهور ناجا روز سه شنبه ‪ ۱۵‬تیر ماه اعالم کرد ‪ :‬با ورود به موج پنجم کرونا‬ ‫و اینکه حدود ‪ ۱۹۰‬شهر کشور وارد وضعیت نارنجی و قرمز کرونایی شدند‪ ،‬پلیس راهور محدودیت های ترافیکی را به‬ ‫مورد اجرا گذاشته است‪ .‬سردار سید تیمور حسینی افزود‪ :‬سفر از شهرهای نارنجی و قرمز کرونایی و بالعکس دارای‬ ‫ممنوعیت و محدودیت است‪ .‬وی درمورد سفر به شهرهای شمالی کشور بیان کرد‪ :‬درمورد شهرهای شمالی کشور هم‬ ‫ممنوعیت تردد وجود دارد و با توجه به اینکه تهران جزء شهرهای قرمز محسوب می شود‪ ،‬از این رو خروج از تهران به‬ ‫هر سمتی ممنوع و دارای محدودیت بوده و مشمول جریمه یک میلیون تومانی می باشد‪.‬‬ ‫اگر رفتید سفر حداقل به این توصیه ها عمل کنید‬ ‫اما با وجود همه هشدارها و بگیرد و ببندهای کرونایی‪ ،‬کسانی هستند که گوشی شنوا ندارند و دل به جاده می زنند و‬ ‫راهی سفر می شوند‪ .‬اما بد نیست همین افراد هم اگر به هشدارها توجهی نمی کنند حداقل به توصیه های بهداشتی‬ ‫توجه کنند تا شاید سفر کم دردسری را به خاطره ها بسپارند‪.‬‬ ‫توصیه های قبل از سفر‬ ‫* روز قبل از سفر ازمایش ‪ PCR‬انجام دهید‬ ‫* روی بینی و دهان خود را با ماسک بپوشانید‬ ‫* استفاده از ماسک در اتوبوس‪ ،‬قطار و سایر اشکال حمل ونقل عمومی ضروری است‬ ‫* از ازدحام جمعیت پرهیز کنید و فاصله گذاری اجتماعی (حداقل ‪ ۲‬متر) را رعایت کنید‬ ‫* دستان خود را به طور مرتب بشویید و یا از ضدعفونی کننده دست استفاده کنید‬ ‫* از دست زدن به چشم‪ ،‬بینی و دهان خودداری کنید‬ ‫* از خوردن و اشامیدن در وسایل حمل ونقل عمومی خودداری کنید‬ ‫* در طول سفر یک کپی از نتایج ازمایش ‪ PCR‬خود را همراه داشته باشید‬ ‫* قبل از عزیمت‪ ،‬شــرایط ازمایش های الزم در کشور مقصد خود را بررسی کنید‪ ،‬ممکن است به انواع خاصی از‬ ‫ازمایش هانیازداشتهباشید‪.‬‬ ‫توصیه های پس از سفر‬ ‫* روز پس از سفر‪ ،‬ازمایش ‪ PCR‬را انجام دهید و حداقل هفت روز کامل بعد از سفر در خانه خود قرنطینه باشید‬ ‫* توجه کنید حتی اگر نتیجه تست شما منفی شد‪ ،‬هفت روز کامل در خانه بمانید و خود را قرنطینه کنید‬ ‫* اگر ازمایش شما مثبت است‪ ،‬خود را قرنطینه کنید تا از ابتالی دیگران جلوگیری کنید‬ ‫* اگر ازمایش ‪ PCR‬را انجام نداده اید‪ ۱۰ ،‬روز پس از سفر در خانه بمانید و خود را قرنطینه کنید‬ ‫* از حضور در کنار افرادی که در معرض خطر ابتال به بیماری با شدت بیشتر هستند (مانند افراد مسن‪ ،‬مبتالیان به‬ ‫بیماری های نقص سیستم ایمنی‪ ،‬سرطان و‪ ،)....‬به مدت ‪ ۱۴‬روز خودداری کنید‪.‬‬ ‫به هر روی‪ ،‬ویروس کرونا با خیزها و سویه های مرگ افرین خود طی دو سال گذشته تا کنون در سطح جهانی بیش‬ ‫از چهار میلیون قربانی گرفته و در ایران نیز ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۵۴۳‬نفر را به به کام مرگ کشانده است‪.‬‬ ‫کرونا به ارامی و به تدریج خود را به بشریت تحمیل کرده و به گواه محققان علوم پزشکی قصدی برای رفتن ندارد اما‬ ‫نکته مهم این است که انسان ها باید در «جنگ سرد و گرم» با این ویروس لجوج‪« ،‬همزیستی مسالمت امیز» پیشه‬ ‫کنند و راه های کنار امدن بدون خطر با ان را بیاموزند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع‪:‬‬ ‫مهمترین حربه دشمنان‪ ،‬ایجاد مشکالت اقتصادی برای مردم است‬ ‫معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مهم ترین حربه دشمنان علیه نظام اسالمی‪ ،‬ایجاد فقر و‬ ‫مشکالت اقتصادی مردم است‪ .‬بیست و سومین جلسه‬ ‫مالقات مردمی با هیئت رئیســه وزارت دفاع با حضور‬ ‫امیر سعید شــعبانیان‪ ،‬معاون هماهنگ کننده وزارت‬ ‫دفاع برگزار شد‪ .‬امیر شعبانیان در این جلسه با ضروری‬ ‫دانستن رسیدگی به حل مشکل مردم و افراد نیازمند و‬ ‫گرفتار در شرایط اقتصادی امروز‪ ،‬گفت‪ :‬خدمت به مردم‬ ‫و رفع گرفتاری انان نعمتی است که خداوند به انسان می‬ ‫هــای ممکن (خدمتی‪ ،‬مالی‪ ،‬درمانی و ‪ )...‬انجام و اوامر‬ ‫مقتضی جهت پیگیری ســریع از مبادی مربوط صادر‬ ‫شد‪ .‬معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع با بیان اینکه در‬ ‫حال حاضر مهم ترین حربه دشمنان علیه نظام اسالمی‪،‬‬ ‫ایجاد فقر و مشکالت اقتصادی مردم است‪ ،‬گفت‪ :‬مردم‬ ‫از مسئوالن توقع بجا دارند و ما نیز به زعم خود اهتمام‬ ‫ویژه ای در راستای بهبود وضعیت مردم و رفع مشکالت‬ ‫انان داریم‪ .‬امیر شعبانیان اظهار داشت‪ :‬با توجه به شیوع‬ ‫ویروس کرونا و جلوگیری از تجمع افراد و احتمال افزایش‬ ‫دهد و در همین راستا باید از لحظاتی که حضرت حق‬ ‫برای احســان به مردم عطا می کند‪ ،‬استفاده شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در این دیدار چهره به چهره و صمیمی که با رعایت‬ ‫دقیق شیوه نامه های بهداشتی با جمعی از ایثارگران‪،‬‬ ‫بازنشستگان‪ ،‬کارکنان و خانواده محترم انان برگزار شد‪،‬‬ ‫به منظور تســریع و تسهیل در رسیدگی به مشکالت‬ ‫مراجعان‪ ،‬رئیس بازرســی وزارت دفاع‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫بازنشستگینیروهایمسلحومدیرعاملسازمانخدمات‬ ‫درمانی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند و مساعدت‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫انتقال ویروس کرونا‪ ،‬جلسات مالقات مردمی با هدف‬ ‫تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکالت و مطالبات‬ ‫شهروندان در تمامی روزهای هفته با تعداد محدودی از‬ ‫مراجعه کنندگان در دستور کار حوزه ارتباطات مردمی‬ ‫وزارت دفاع قرار دارد‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬به طور متوسط‬ ‫هر سال حدود ‪ ۲‬هزار درخواست در موضوعات‪ ،‬خدمات‬ ‫اداری و رفاهی‪ ،‬استخدام‪ ،‬شکایت‪ ،‬خبر و گزارش‪ ،‬ایده‪،‬‬ ‫طرح و پیشــنهاد‪ ،‬مســاعدت مالی و درمانی دریافت‪،‬‬ ‫پیگیری و پاسخ داده می شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 579

روزنامه خوب 579

شماره : 579
تاریخ : 1400/07/18
روزنامه خوب 576

روزنامه خوب 576

شماره : 576
تاریخ : 1400/07/12
روزنامه خوب 575

روزنامه خوب 575

شماره : 575
تاریخ : 1400/07/11
روزنامه خوب 574

روزنامه خوب 574

شماره : 574
تاریخ : 1400/07/10
روزنامه خوب 559

روزنامه خوب 559

شماره : 559
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه خوب 558

روزنامه خوب 558

شماره : 558
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!