روزنامه خوب شماره 524 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 524

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 524

روزنامه خوب شماره 524

‫خاموشی تهران‬ ‫ز یر سایه غفلت‬ ‫دولت روحانی‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫از مردم به خاطر قطعی‬ ‫برق عذرخواهی می کنم!‬ ‫چهارشنبه‪16‬تیر ماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 524‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 26‬ذی القعده‪ 7 |1442‬جوالی‪2021‬‬ ‫وز یر اقتصاد‪:‬‬ ‫مشکالت امروز صنعت برق‬ ‫به دلیل شوک های ارزی‬ ‫سال های گذشته است‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫اخری‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ثب‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫لت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫وام و‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫اعالم ش مسکن‬ ‫د‬ ‫با توجه به شرایط موجود و خاموشی های اخیر در تهران؛‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫درباره ماینرها و مزارع‬ ‫بیت کوین توضیح دهد‬ ‫ایاایرانمیتواند‬ ‫درامدقابلتوجهیازصادرات‬ ‫واکسنکروناداشتهباشد؟‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫فشارافزایشقیمت‬ ‫مواد غذایی در سال های‬ ‫ایندهکمترمی شود‬ ‫نارضایتیاصنافازتعطیالتمکررکرونایی‬ ‫بازار تعطیل است اما بانک ها‬ ‫چک های شانرانقدمی کنند‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫تصمیم گیری درباره مذاکرات‬ ‫در شورای عالی امنیت ملی‬ ‫انجاممی شود‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫دخالت سیاسیون در بورس را به حداقل برسانید‬ ‫دوران سوددهی‪ 300‬درصدی‬ ‫بورسنزدیکاست؟‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫احتمال ورود محموله جدید واکسن؛‬ ‫واکسیناسیونمشاغلپرخطر؛‬ ‫اواسط مرداد‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫ایابهبودیافتگانکووید‬ ‫‪19‬بهکرونادلتامبتالمی شوند؟‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫فیلم هاییکهباالتریننمرهممکنراازمنتقدانگرفتند‬ ‫از «خانه او» و «دزد دوچرخه»‬ ‫تا«ناکجااباد»‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫خلقپولبانک هامهم ترین‬ ‫نیرویافزایش دهندهتورماست‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫مهلت ارائه مدارک برای‬ ‫واردات کاغذ مورد نیاز‬ ‫مطبوعاتکشورتمدیدشد‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫‪ 40‬درصد جمعیت کشور مستاجرند‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 16‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪524‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬دولت اینده باید سامانه امالک و اسکان را با جدیت و سرعت بیش تری پیگیری کند و این مساله را در اولویت قرار دهد‪.‬اسماعیل حسین زهی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه های خالی گفت‪ :‬بیشتر از ‪ 1‬میلیون ‪ 400‬هزار خانه خالی از سکنه شناسایی شده است و تاکنون برای حدود ‪ 1400‬مالک پیامک‬ ‫ارسال شده است‪.‬نماینده مردم خاش ضمن اشاره به استفاده سرمایه ای بانک ها از امالک تاکید کرد‪ :‬بیشتر امالک خالی از سکنه متعلق به بنگاه های اقتصادی مانند بانک ها است که به عنوان کاالی سرمایه ای از‬ ‫ان بهره می برند‪.‬وی با اشاره به اینکه‪ 40‬درصد جمعیت کشور فاقد مسکن یا به عبارتی مستاجر هستند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬الزم است قانون اخذ مالیات از خانه های خالی که توسط مجلس در سال‪ 1399‬تصویب‬ ‫شد‪ ،‬اجرا شود‪ .‬بی شک اجرای این قانون تاثیرات مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت و موجب خواهد شد احتکار مسکن برای این مجموعه ها صرفه اقتصادی نداشته باشد و امالک خود را به بازار مسکن عرضه‬ ‫کنند‪.‬حسین زهی ضمن انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این حوزه گفت‪ :‬الزم بود وزارت راه و شهرسازی دولت فعلی با اهتمام بیشتری در موضوع قانون مالیات از خانه های خالی عمل می کرد‪.‬‬ ‫جلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت‬ ‫اخبار‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫مشکالت امروز صنعت برق به‬ ‫دلیل شوک های ارزی سال های‬ ‫گذشته است‬ ‫وزیر اقتصاد با بیان این که بخشــی از مشکالت امروز فعاالن‬ ‫صنعت برق به دلیل شــوک های ارزی سال های گذشته است‬ ‫گفت‪ :‬مدلی که برای صنایع پتروشــیمی و واگذاری خوراک‬ ‫ان ها در نظر گرفته شد‪ ،‬نمونه ای از مدل های مناسب است که‬ ‫شــاید بتوان برای صنایع برق هم اجرایی کرد‪ .‬فرهاد دژپسند‬ ‫در یکصدوپنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی با اعالم اینکه سال های گذشته نیروگاه های برق کشور‬ ‫از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شوک های ارزی چند سال قبل‪ ،‬متاسفانه بازپرداخت وام های‬ ‫ارزی نیروگاه های برق کشور را با مشکل مواجه کرده است‪ .‬وی‬ ‫با اعالم اینکه شوک های ارزی همیشه بازپرداخت وام های ارزی‬ ‫را با مشکل روبرو می کند‪ ،‬گفت‪ :‬اوج این مشکالت در سال های‬ ‫‪ 1372‬و ‪ 1373‬اتفاق افتاد که اختالف قیمت تسهیالت ارزی‬ ‫تبدیل به حساب تعهدات ارزی و ریالی شد و بحران نقدینگی را‬ ‫شکل داد‪ .‬رئیس شورای گفتگو با تاکید بر اینکه ما در تصمیم‬ ‫گیری هایی مانند مشکالت ایجاد شده در پرداخت تسهیالت‬ ‫ارزی‪ ،‬فقط برای حقوق یک گروه تصمیم گیری نمی کنیم‪ ،‬بلکه‬ ‫با یک نگاه ملی برای حقوق یک جامعه تصمیم گیری می کینم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تصمصیم گیری درخصوص حل مشکالت ایجاد شده از‬ ‫شوک های ارزی خیلی راحت نیست و باید همه جوانب موضوع‬ ‫را در نظر گرفت‪ .‬وی با اعالم اینکه بخشــی از افزایش بدهی‬ ‫دولت طی سال گذشته به همین دلیل تهاتر بدهی های بخش‬ ‫خصوصی بوده که به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬صورت مالی بانک مرکزی نشان می دهد که‬ ‫خالص بدهی های دولت نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬دژپسند در ادامه ضمن قبول گالیه برخی از‬ ‫تولید کنندگان برق کشور درخصوص زیان ده شدن صنعت برق‬ ‫با ادامه سیاست نرخ گذاری تکلیفی فروش برق‪ ،‬افزود‪ :‬شرایط‬ ‫اقتصادی و اجتماعی کشــور اقتضائات خود را دارد و نمی توان‬ ‫قیمت برق را به ســادگی افزایش داد‪ .‬وزیر اقتصاد افزود‪ :‬البته‬ ‫از طرفی هم نمی توان به زیان تولید کنندگان بخش خصوصی‬ ‫تصمیم گیری کرد‪ ،‬و باید به گونه تصمیم گیری و عمل کنیم‬ ‫که هم منافع مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان برق با هم‬ ‫در نظر گرفته شود‪ .‬وی حل معضل قطعی برق و لزوم افزایش‬ ‫تولید برق در کشور را یک نیازی اساسی خواند و گفت‪ :‬وزرات‬ ‫نیرو در جلسه اینده شورای گفتگو باید مدلی عملیاتی برای حل‬ ‫این مشکالت ارائه دهد‪ ،‬اما به دلیل مدت زمان کم باقی مانده تا‬ ‫تشکیل دولت جدید‪ ،‬در این دولت امکان طرح ان وجود ندارد و‬ ‫فرصتکافینیست‪.‬‬ ‫فشار افزایش قیمت مواد غذایی‬ ‫در سال های اینده کمتر می شود‬ ‫سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان توسعه‬ ‫و همکاری اقتصادی (‪ )OECD‬اعالم کردند کاالهای غذایی‬ ‫احتماال در دهه اینده با رشد بهره وری ارزانتر می شوند اما اهداف‬ ‫جهانی برای کاهش گرسنگی و االیندگی بعید است محقق شود‪.‬‬ ‫قیمت کاالهای کشــاورزی از سال گذشــته به دلیل افزایش‬ ‫واردات چین و محدود شــدن ذخایر افزایش پیدا کرده است و‬ ‫در نتیجه فائو ماه گذشته افزایش چشمگیر هزینه واردکنندگان‬ ‫مواد غذایی در ســال ‪ ۲۰۲۱‬را پیش بینی کرد‪ .‬فائو و سازمان‬ ‫توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش مشترک خود اعالم کردند‬ ‫در یک دهه اینده با کندی رشد تقاضا برای غالت و شیالت و‬ ‫افزایش تولید کشاورزی‪ ،‬قیمت اکثر کاالهای کشاورزی در دهه‬ ‫پیش رو کاهش پیدا خواهد کــرد و تا حدود زیادی ثابت می‬ ‫ماند‪ .‬ماکسیمو تو ِررو‪ ،‬اقتصاددان ارشد فائو در طول ارائه «گزارش‬ ‫دورنمای کشاورزی فائو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬تا ‪ »۲۰۳۰‬گفت‪ :‬عوامل بنیادین نشان نمی دهند‬ ‫که به سمت یک ابرسیکل قیمت کاالها می رویم‪ .‬تقاضای چین‬ ‫عامل اصلی تاثیرگذار بر بازارهای کشاورزی جهانی به خصوص‬ ‫برای گوشت‪ ،‬ماهی و غالت خواهد بود اما با روند اهسته تری‬ ‫نســبت به یک دهه گذشته رشد می کند زیرا جمعیت چین‬ ‫رشد اهسته تری پیدا کرده و مصرف بعضی مواد غذایی از سطح‬ ‫باالیی که دیده می شد‪ ،‬کمتر خواهد شد‪ .‬پیش بینی می شود‬ ‫میزان انتشــار گازهای گلخانه ای از بخش کشاورزی به میزان‬ ‫چهار درصد در ‪ ۱۰‬سال اینده افزایش پیدا کند و دامها عامل ‪۸۰‬‬ ‫درصد از این افزایش خواهند بود و هدف صفر کردن گرسنگی‬ ‫سازمان ملل تا سال ‪ ۲۰۳۰‬دور از دسترس می ماند‪.‬‬ ‫ماموریتویژهرییسجمهوربهمعاوناولبرایحلمعضلقطعبرق‬ ‫دویست و سی و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد‪،‬‬ ‫در ابتدای این جلسه پس از ارایه گزارشی از وضعیت تامین برق و تشریح دالیل و علل خاموشی ها‪ ،‬راه حل های‬ ‫کاهش تنش برقی کشور در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬بر اساس این گزارش عوامل عمده ای چون‬ ‫خشکسالی و کاهش تولید برق در نیروگاه های ابی و گرمای بی سابقه در سال جاری که به افزایش مصرف برق‬ ‫و طوالنی شدن بازه زمانی پیک مصرف فصلی و ساالنه برق انجامیده است‪ ،‬موجب تحت فشار قرار گرفتن شبکه‬ ‫تامین برق کشور شده است‪ .‬رییس جمهور در این جلسه دستور داد‪ ،‬امروز در جلسه ویژه ای به ریاست معاون‬ ‫اول و متشکل از دستگاه های مختلف‪ ،‬موضوع را بررسی و دستورالعمل اجرایی در حوزه های مختلف را تعیین و‬ ‫اعالم کند‪ .‬رییس جمهور با اشاره به برخی عوامل ناخواسته و غیر ارادی در ایجاد مشکل برق در کشور گفت‪ :‬اگر‬ ‫چه برخی عوامل اصلی در تنش برقی کشور در اثر تغییرات فصلی و عوامل طبیعی است اما عوارض این پدیده ها‬ ‫مدیریت شود و به حداقل برسد و با برنامه ریزی دقیق ‪ ،‬پیش بینی پذیری پدیده ها افزایش یابد‪ .‬روحانی افزود‪:‬‬ ‫وزارت نیرو با همکاری همه دستگاه ها‪ ،‬می بایست با جدیت در اسرع وقت نسبت به حل معضل تامین برق اقدام‬ ‫نماید‪ .‬روحانی با تاکید بر لزوم پاسخگویی به افکار عمومی ‪ ،‬توضیح و روشنگری مردم‪ ،‬گفت‪ :‬خاموشی و قطعی‬ ‫برق امر موقتی است و در گذشته هم سابقه داشته و قابل مدیریت است ولی انچه بیش از خاموشی ها می تواند‬ ‫ازار دهنده باشد قطع ناگهانی و بدون برنامه برق است‪ .‬رییس جمهور افزود‪ :‬اگر در این زمینه مردم با توضیحات‬ ‫دقیق مسئوالن‪ ،‬پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند تا اندازه ای مشکل را قابل تحمل تر خواهد کرد و درصورتی‬ ‫که قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود و از پیش اطالع رسانی الزم صورت گیرد‪ ،‬خسارت و نارضایتی کمتری‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬در ادامه این جلسه وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت تولیدات کشاورزی گزارشی ارائه کرد که مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬رییس جمهور به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت دستور داد‬ ‫در جهت حمایت از تولیدات و کنترل قیمت از طریق تامین نهاده های دامی و تسهیل صادرات محصوالت تدابیر‬ ‫الزم را به مرحله اجرا بگذارند‪ .‬همچنین در این جلسه وزیر صنعت و معدن و تجارت گزارشی از توسعه سامانه‬ ‫های دولت الکترونیک ارایه کرد و پیش نهادهایی را برای روان سازی سازوکار درامدی قراردادهای مشارکتی در‬ ‫این سامانه ها مطرح نمود که مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت‪.‬‬ ‫عوامل تاثیرگذار در تداوم روند صعودی معامالت بورس کدامند؟‬ ‫یک کارشــناس بازار سرمایه گفت‪ :‬انتشار اخباری مثبت در زمینه‬ ‫برجام‪ ،‬افزایش صادرات نفت‪ ،‬گشایش های سیاست خارجی و عدم‬ ‫ت‪‎‬ها می توانند در بهبود روند بورس تاثیرگذار باشند و‬ ‫تحریم شرک ‬ ‫صعود معامالت این بازار را ادامه دار کنند‪« .‬روزبه شریعتی» با تاکید‬ ‫بر اینکه بازگشــت شاخص بورس به مدار صعودی فقط مربوط به‬ ‫رفع سایه ابهام ریاست جمهوری انتخابات ایران از سر بازار نیست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در ابتدا بازار بنا بر مســایل مختلف در شرایط ابهامی خود‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬نقطه عطف ان انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود‬ ‫که باعث تغییر انتظارات تورمی سرمایه گذاران در کشور شد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه در ابتدا و در دوره ای از زمان شاهد افزایش نرخ دالر‬ ‫تا محدوده ‪ ٣٢‬هزار تومان بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال رشد قیمت ها در‬ ‫بازارهای مختلف‪ ،‬معامالت بورس هم وارد هیجانی بی سابقه شد که‬ ‫سرمایه گذاران با تصور تداوم روند صعودی شاخص بورس هر سهم‬ ‫گرانی را بدون هیچ تحلیلی خریداری می کردند‪ .‬شریعتی با تاکید‬ ‫بر اینکه بعد از انتخابات امریــکا و روی کار امدن بایدن‪ ،‬ذهنیت‬ ‫فعاالن بازار به سمت ثبات اقتصادی‪ ،‬افزایش قدرت ریال و کاهش‬ ‫قیمت ارز در داخل کشور پیش رفت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این مسایل کنار‬ ‫یکدیگر باعث شــدند تا معامالت بورس هم که با توجه به ماهیت‬ ‫خود همیشــه در حال خرید اینده است‪ ،‬شرایط اصالح و ریزشی‬ ‫پیدا کند که در نهایت بازار به نقطه تعادلی رسید و شاخص بورس‬ ‫تا کانال یک میلیون و ‪ ١٠٠‬واحد اصالح کرد‪ .‬این کارشــناس بازار‬ ‫سرمایه اظهار داشت‪ :‬برخی از فعاالن بازار از کاهش قیمت دالر تا‬ ‫محدوده ‪ ١٥‬هزار تومان صحبت کرده بودند که این موضوع باعث‬ ‫افزایش شدت ریزش شــاخص بورس و ورود بازار به مرحله بیش‬ ‫واکنشــی شــد و زمینه ورود بازار به دوران تاریکی و رکود را برای‬ ‫مدتی طوالنی فراهم کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬با ورود شاخص بورس به این‬ ‫محدوده و با توجه به انتشــار گزارش سال ‪ ٩٩‬شرکت ها‪ ،‬وضعیت‬ ‫بازار بهبود پیدا کرد و تا حدودی از شــتاب افت شاخص بورس در‬ ‫بازار کاســته شد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬رفع ابهامات سیاسی‪ ،‬ثبات‬ ‫نرخ دالر در محدوده ‪ ٢٥‬هزار تومان‪ ،‬ثبات نرخ های جهانی و عدم‬ ‫انتشار اخبار موثق از گشایش های سیاسی‪ ،‬سبب بازگشت بازار به‬ ‫مســیر اصلی و قرار گرفتن بازار در محدوده ای ارزنده شد که این‬ ‫موضوع‪ ،‬چشم انداز مثبتی را در معامالت بورس ایجاد کرد‪ .‬شریعتی‬ ‫با بیان اینکه اکثر فعاالن بازار و سهامداران به این نتیجه رسیدند که‬ ‫بــازار نباید در این محدوده ها باقی بماند‪ ،‬گفت‪ :‬جو حاکم در بازار‬ ‫باعث شد تا ضمن افزایش خریدها از سمت سرمایه گذاران ریسک‬ ‫گریز‪ ،‬افرادی که به دنبال فروش ســهام بودند از عرضه سهام خود‬ ‫دست بکشند تا از این طریق عاملی برای رشد معامالت بازار باشند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشــناس بازار سرمایه‪ ،‬در کنار مسایل تاثیرگذاری‬ ‫که در بهبود روند بازار اعالم شد‪ ،‬نقش تقارن دامنه نوسان را نمی‬ ‫توان در بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی بی تاثیر دانست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در صورت رفع ابهامات و ثبات شرایط در بازار‬ ‫می توان شــاهد روزهایی خوش در بازار بود‪ ،‬گفت‪ :‬وجود ثبات در‬ ‫شرایط سیاسی و اقتصادی به عنوان عاملی برای ایجاد شرایط ایده‬ ‫ال در بازار سرمایه تلقی می شود تا از این طریق‪ ،‬سهامداران بتوانند‬ ‫با اسودگی خاطر به سمت ســرمایه گذاری در بورس پیش بروند‪.‬‬ ‫شــریعتی افزود‪ :‬انتشار اخباری مثبت در زمینه برجام‪ ،‬قطعیت در‬ ‫فروش یک میلیون بشکه نفت‪ ،‬گشایش های سیاسی و عدم تحریم‬ ‫شرکت ها می توانند در بهبود روند بورس تاثیرگذار باشند و صعود‬ ‫معامالت این بازار را ادامه دار کنند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه افزود‪:‬‬ ‫همچنین ایجاد چشم انداز مثبت برای حضور سرمایه گذار خارجی‬ ‫در بازار و اعالم شفافیت نگرش تیم اقتصادی دولت جدید از جمله‬ ‫عواملی هستند که می توانند شرایط بازار را ثبات ببخشند‪ .‬شاخص‬ ‫کل در بازار بورس روز گذشته (دوشنبه‪ ۱۴ ،‬تیرماه) ‪ ۱۰‬هزار و ‪۸۹۳‬‬ ‫واحد رشــد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۵۴‬هزار واحد رسید‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۲.۵‬میلیارد دالری وابستگی به خارج در خودروسازی‬ ‫چگونه محقق شد؟‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن قطعه ســازان خودروی کشور با اشاره‬ ‫به کاهش وابستگی به خارج در صنعت خودروسازی در سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬ان را ناشی از تداوم تحریم ها‪ ،‬توجه به ظرفیت های داخلی‬ ‫و افزایش عمق ســاخت داخل محصوالت عنوان کرد‪ .‬کاهشــی‬ ‫که وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مقدار ان را ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر‬ ‫عنوان می کند‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته وزیر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت در مراســم‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری مشــترک بین ایدرو‪ ۲ ،‬خودروســاز‬ ‫بزرگ کشــور‪ ،‬بنیاد شــهید و بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬با تالش‬ ‫خودروســازان و قطعه ســازان‪ ،‬وابســتگی چهار میلیارد دالری‬ ‫ی به خارج‪ ،‬امروز به ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر کاهش‬ ‫صنعت خودروساز ‬ ‫یافته و عمق داخلی سازی ها افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬دبیر انجمــن صنایع همگن نیــرو محرکه و‬ ‫قطعه ســازان خودروی کشــور به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت‪:‬‬ ‫بخشــی از این مهم و کاهش وابســتگی به دلیل محقق شدن‬ ‫چهار میز ســاخت داخل در قالب نهضت ساخت داخل قطعات‬ ‫خودرو بوده است‪.‬‬ ‫«ارش محبی نژاد» بیان داشت‪ :‬دستاورد به دست امده از برکات‬ ‫تحریم بوده و با همکاری قطعه ســازان و حمایت خودروسازان‬ ‫موفق شــدیم بخش زیادی از قطعات خودروها را داخلی سازی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی خواستار برگزار شدن میز پنجم داخلی سازی قطعات خودرو‬ ‫شــد و ابراز امیدواری کرد که با برداشته شدن تحریم ها نیز این‬ ‫رویه و حمایت از داخلی سازی ها تداوم یابد‪.‬‬ ‫این مقام صنفی خاطرنشان کرد‪ :‬دستاورد به دست امده و کاهش‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیارد دالری وابســتگی به خارج در حوزه خودروسازی و‬ ‫قطعه ســازی‪ ،‬انتخابی نبوده و حاصل تحریم ها و کمبود ارز بود‬ ‫که نگاه به داخل را تقویت کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروی کشور در عین‬ ‫حال یاداور شــد‪ :‬کاهش شمارگان تولید خودروهای داخلی در‬ ‫سال های گذشته و کاهش سی‪ .‬کی‪ .‬دی کاری (تولید خودروهای‬ ‫مونتاژی) نیز در تحقق رقم اعالمی کاهش وابســتگی تاثیرگذار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫روز گذشــته «محمدرضا نجفی منش» رییــس انجمن صنایع‬ ‫همگــن نیــرو محرکه و قطعه ســازان خودروی کشــور نیز در‬ ‫نشســتی خبری عنوان کرد‪ :‬اکنــون ارزبری خودروهای داخلی‬ ‫بین یک هــزار و ‪ ۵۰۰‬تا یک هزار و ‪ ۷۰۰‬یورو اســت و با توجه‬ ‫به این مهم مســووالن باید حمایت بیشــتری از داخلی سازی و‬ ‫کاهش وابستگی به خارج داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر موضوع ســی‪ .‬کی‪ .‬دی کاری و تولید خودروهای‬ ‫مونتاژی اضافه شــود‪ ،‬ارزبری این صنعت بین ‪ ۶‬تا هشــت هزار‬ ‫دالر و در صورت اجازه یافتن واردات خودروهای کامل‪ ،‬ارزبری‬ ‫به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬هزار دالر به ازای هر خودرو خواهد رسید‪.‬‬ ‫کمبود قطعات های تک‬ ‫محبی نژاد در ادامه به کمبود قطعات «هایتک» (با فناوری باال)‬ ‫خودرو در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت‪ :‬این کمبود بیشتر در‬ ‫میکروچیپ ها و ریز تراشــه ها است که بخشی از ان یک بحران‬ ‫جهانی بوده و از پاندمی کرونا و دیگر دالیل متاثر است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬بخشی از مشــکالت نیز داخلی است و به عدم‬ ‫تامیــن کافی نقدینگی‪ ،‬بدهی خودروســازان به قطعه ســازان‪،‬‬ ‫مشــکالت گمرکی و تولید نشــدن برخی اقــام از جمله نیمه‬ ‫هادی ها‪ ،‬ای‪.‬ســی ها‪ ،‬میکرو چیپ ها و مدارهای الکترونیکی بر‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫دبیــر انجمن قطعه ســازان همگن گفت‪ :‬قطعات یاد شــده در‬ ‫تیراژهای چنــد میلیاردی و فقط در چند کشــور خاص تولید‬ ‫می شــود‪ ،‬به طوری که امروز هیچ کشــوری به صورت مستقل و‬ ‫فقط برای داخلی سازی اقدام به تولید ای‪.‬سی ها‪ ،‬میکروچیپ ها‬ ‫و مدارهای الکترونیکی نمی کند‪.‬‬ ‫پیشتر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬که اولویت اصلی‬ ‫این وزارتخانه تقویت صنایع کشــور و مدیریت واردات اســت و‬ ‫قطعاتی که در داخل تولید می شوند اجازه وارات نخواهند یافت؛‬ ‫مشکلی که در دور گذشته تحریم ها شاهد ان بودیم‪.‬‬ ‫بر اساس مجوز صادر شده از سوی شورای هماهنگی سران قوا‪،‬‬ ‫واردات نزدیک به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ردیف از مجموع هشــت هزار‬ ‫ردیف تعرفه کاالیی که به اندازه کافی در کشور تولید می شوند‪،‬‬ ‫ممنوع است و این ممنوعیت ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫قطعه سازی یکی از این صنایع است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ‬ ‫ان با خودروسازی که در نوک پیکان تحریم های امریکایی قرار‬ ‫داشــت‪ ،‬شرایط دشــواری را تجربه کرده و می کند‪ .‬با این حال‬ ‫اتفاق هایــی همچون تولیــد خودروی تارا و شــاهین با درصد‬ ‫ساخت داخل باال یا ساخت نخستین موتور سه سیلندر ملی‪ ،‬بار‬ ‫دیگر توان و تعهد تولیدکنندگان داخلی را به اثبات رســاند که‬ ‫الزم است در ادامه راه نیز مورد حمایت قرار بگیرند‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییسستادکلنیروهایمسلحگفت‪:‬وضعیتامنیتیمرزهادرهمهشاخص هاازرشدمثبتواطمینان بخشیبرخورداراستوایننشانگرتالشموثر‪،‬کارامدونتیجهبخشنیرویزمینیسپاهوسایرنیروهای‬ ‫عهده دار ماموریت امنیت مرزی است‪ .‬نشست فرماندهان و مسووالن ارشد نیروی سپاه‪ ،‬با حضور سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس ستادکل نیروهای مسلح در ستاد این نیرو برگزار شد‪ .‬در این نشست که در‬ ‫ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه برگزار شد‪ ،‬سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و نیز فرماندهان قرارگاه های تابعه این نیرو‪ ،‬در گزارش هایی جداگانه‪ ،‬وضعیت امادگی های دفاعی‬ ‫و نظامی در جغرافیای ماموریتی را تشریح کردند‪ .‬ارزیابی و بررسی تحرکات و رویدادهای امنیتی‪ ،‬تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف امنیتی‪ ،‬دفاعی و نظامی در تامین امنیت پایدار و تعمیق اشراف اطالعاتی‬ ‫بر تحرکات در مناطق پیرامون کشور از دیگر بخش های این نشست با حضور رییس ستادکل نیروهای مسلح بود‪ .‬سرلشکر باقری گفت‪ :‬به رغم توطئه ها و نقشه های دشمنان در توسعه تهدید در مناطق مرزی و‬ ‫پیرامونی کشور عزیزمان که برای جبران شکست های زنجیره ای خود در منطقه دنبال می شود‪ ،‬به فضل الهی وضعیت امنیتی مرزها در همه شاخص ها از رشد مثبت و اطمینان بخشی برخوردار است‪.‬‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫تصمیم گیریدربارهمذاکراتدرشورایعالیامنیتملیانجاممی شود‬ ‫اختالف نظر در مذاکرات به معنای بن بست نیست‬ ‫علی ربیعی در پاســخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر از بین بردن اسناد تجاری‬ ‫ارزهای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در نهاد ریاست جمهوری گفت‪ :‬من بنای پاسخ به ادعاهایی که بارها بی اساس بودن انها به‬ ‫اثبات رسیده‪ ،‬ندارم‪ .‬علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت‪ ،‬پیش از ظهر (سه شنبه ‪ 15‬تیرماه) در نشست خبری هفتگی‬ ‫خود در پاسخ به این سوال که این روزها از ‪ ۸‬نوع واکسن در کشور رونمایی شده است که وارد پیک پنجم کرونا‬ ‫شده‪ ،‬چرا هیچکدام از این واکسن ها تزریق نمی شود و زمان تزریق واکسن برکت چه زمانی است؟ گفت‪ :‬اجازه‬ ‫بدهید سوال شما را اصالح کنم‪ .‬تاکنون درباره اغاز به کار از مراحل به تحقیقات یا مراحل تولید هشت واکسن‪،‬‬ ‫صحبت شده است‪ .‬و صرفا تاکنون فقط از دو واکسن پاستور و برکت رونمایی شده هستند‪ .‬بقیه موارد‪ ،‬نامزد‬ ‫واکسن کرونا هستند لذا جزو سبد واکسن محسوب نمی شوند و فعال مراحل بالینی را طی می کنند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به تولید واکسن کرونا گفت‪ :‬بیش از دو میلیون دوز واکسن برکت تولید شده است که در مرحله طی کردن تست‬ ‫پایداری و فنی هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این واکسن ها بعد از برچسب گذاری اماده تزریق می شوند که تا کنون‬ ‫بیش از ‪ 350‬هزار دوز این مراحل را پشت سر گذاسته اند و توزیع شده است‪ .‬محموله های بیشتر‪ ،‬همین مراحل‬ ‫را که طی کنند وارد فاز تزریق خواهد شد‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬امیدواریم که در روزهای اتی این فرایندها نیز‬ ‫با موفقیت طی شده و این میزان واکسن نیز وارد سبد واکسن های کرونا در کشور بشود‪ .‬ما مردم را در جریان‬ ‫مشکالت و موانع خرید واکسن قرار دادیم‪ .‬عنوان کردیم که دالیل برخی تاخیرهای در واردات واکسن تصمیم‬ ‫کشورهای واردکننده بود که مشکالتی در این زمینه داشتند‪.‬‬ ‫اگر تحریم نبود‪ ،‬واکسن بیشتری وارد می کردیم‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬برخی عنوان کردند که واردات واکسن خالف حمایت از تولید است‪ .‬اما واردات ضروری بود و اگر‬ ‫تحریم نبود بیشتر وارد می کردیم‪ .‬اقای ظریف نیز پیگیر این مساله هستند و تولید و واردات واکسن همزمان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫اصل خرابکاری در یکی از ساختمان های انرژی اتمی را تایید می کنم‬ ‫سخنگوی دولت درباره اقدام خرابکارانه در یکی از ساختمان های سازمان انرژی اتمی ایران واقع در اطراف کرج در‬ ‫روز بیست و سوم ژوئن گفت‪ :‬اصل خرابکاری را تایید می کنم ولی منجر به اسیب قابل توجه انسانی و تجهیزاتی‬ ‫نشده است‪ .‬اسیب مختصری به سقف یکی از سوله ها وارد شده که در حال تعویض ان هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬عکس‬ ‫هوایی که در برخی رسانه ها از اسیب وارده به این سایت منتشر شده‪ ،‬در واقع تصویری است که بعد از برداشتن‬ ‫سقف جهت تعمیر ‪ ،‬به صورت عکس هوایی گرفته اند و تفاسیر انجام گرفته در فضای رسانه ای دقیق نیست‪ .‬تا‬ ‫کنون همه شاهد بودند هر خرابکاری صورت گرفت توان ایران افزایش یافت‪.‬‬ ‫واکنش سخنگوی دولت به خبر از بین بردن اسناد تجاری ارزهای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در نهاد ریاست جمهوری‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر از بین بردن اسناد تجاری‬ ‫ارزهای ‪ ۴۲۰۰‬در نهاد ریاست جمهوری گفت‪ :‬من بنای پاسخ به ادعاهایی که بارها بی اساس بودن انها به اثبات‬ ‫رسیده‪ ،‬ندارم‪ .‬متاسفانه این روزها شاهد تعدد افرادی هستیم که نه می دانند و نه می خوانند ولی دچار پرگویی‬ ‫شــده اند‪ .‬اما در مورد سوال خاص شما در مورد معاونت اقتصادی و ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی متاسفانه از ان روزنامه‬ ‫قدیمی این انتظار می رفت که سوال با پختگی بیشتری صورت می گرفت‪ .‬ربیعی تصریح کرد‪ :‬مگر معاونت‬ ‫اقتصادی رییس جمهوری جای تخصیص ارز است که در مورد اینکه معاونت اقتصادی شرکتی را معرفی کند‬ ‫برای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی؟ معلوم است که طراح سوال فاقد هر گونه دانشی در مورد چگونگی تخصیص ارز و فرایند‬ ‫های ان بوده است و نباید سوال هایی که هم فاقد صحت بوده و با یک بررسی ساده معلوم می شود و هم با روح‬ ‫و روان جامعه بازی می کند را‪ ،‬مطرح ساخت‪ .‬ربیعی خاطر نشان کرد‪ :‬فارغ از اینکه سوال شما فاقد هر گونه‬ ‫مبنایی است الحمداهلل انچه که به وفور داریم دستگاهای نظارتی و اطالعاتی است که به همه جزییات اشراف‬ ‫دارند و بنابراین جایی برای چنین نگرانی ها و اینگونه شایعه پراکنی های بی اساس نیست و موضوع مطرح‬ ‫شده از اساس تکذیب می کنم‪ .‬سخنگوی دولت در بخشی دیگر از اظهارات خود درباره ارزیابی از مذاکرات ایران‬ ‫و عربستان گفت‪ :‬مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی با اعتقاد راسخ ما در اولویت دادن به همسایگان اغاز‬ ‫شد‪ .‬ما همچنان معتقدیم که گفتگو به ویژه بین جوامع درون امت مسلمان تنها راه شایسته برای حل و فصل‬ ‫اختالفات میان انهاست‪ .‬وی افزود‪ :‬در گفتگوهایی که تا کنون بین دو طرف انجام شده مسائل میان دو کشور‬ ‫از موضعی دوستانه و با حسن نیت به بحث گذاشته شده و پیشرفت هایی هم حاصل شده است‪ .‬ربیعی گفت‪:‬‬ ‫ما درک می کنیم که در برخی موارد ممکن است اختالفات‪ ،‬پیچیدگی هایی داشته باشد که حل انها به زمان‬ ‫نیاز دارد‪ .‬ما این گفتگوها و ادامه ان تا به حداقل رساندن اختالف نظرها را مثبت ارزیابی می کنیم و همواره‬ ‫امادگی داریم که با تکیه بر حسن نیت متقابل و تامین منافع و رفع نگرانی های دو طرف این گفتگو را با جدیت‬ ‫ادامه بدهیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬سیاست جمهوری اسالمی ایران سیاست مشخص تحت عنوان سیاست همسایگی‬ ‫و منطقه گرایی است‪ .‬امنیت منطقه و عدم سوء استفاده از کشورها به بهانه های امنیتی حضور همه کشورهای‬ ‫منطقه در کنار هم است‪ .‬سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که ایا از کابینه دولت فعلی پیشنهادی برای‬ ‫حضور در دولت منتخب دریافت شده؟ گفت‪ :‬تاکنون از مجاری رسمی دولت هیچ پیشنهادی دریافت و منتقل‬ ‫نشده است و اگر هم احیاناً چنین پیشنهاداتی بوده بطور شخصی به وزرا و شاید برخی مدیران ارائه شده که من‬ ‫از ان بی اطالع هستم‪ .‬همانطور که قبال هم گفته ام اگر رئیس جمهور منتخب دولت را به عنوان یک شخصیت‬ ‫حقوقی مورد مشــورت قرار دهند‪ ،‬دولت خود را مکلف می داند که برادرانه و دلســوزانه نظرات خود را در این‬ ‫خصوص ارائه کند اما تاکنون دولت مستق ً‬ ‫ال وارد این فرایند نشده و چنین قصدی هم ندارد‪.‬‬ ‫تصمیم گیری درباره مذاکرات در شورای عالی امنیت ملی انجام می شود‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به این سواالت که ایا مسئولیت احیای برجام در مذاکرات وزارت خارجه با تیم اقای‬ ‫رییسی از سوی دولت اتی پذیرفته شده و ایا دولت کنار گذاشته شده است؟ گفت‪ :‬تصمیم گیری درباره مذاکرات‬ ‫احیای برجام در ســطوح عالی‪ ،‬زیر نظر و هدایت مقام معظم رهبری و در شورای عالی امنیت ملی انجام می‬ ‫گیرد‪ .‬سخنگوی دولت اظهار داشت‪ :‬این که چه کسی و در کدام دولت مذاکره نهایی انجام خواهد شد بستگی به‬ ‫تامین نظر جمهوری اسالمی ایران و اراده سیاسی طرف امریکایی است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬تغییری در تیم مذاکره‬ ‫کننده رخ نداده و می توانم بگویم که روند مذاکرات به ویژه در خصوص مسائل دشوار و فنی به پایان رسیده‬ ‫است‪ .‬جمهوری اسالمی ایران برخالف دولت امریکا‪ ،‬دولت را به عنوان یک موجودیت حقوقی یکپارچه و مستمر‬ ‫می بیند که در برابر همه تعهدات بین المللی که دولت های پیشین سپرده اند‪ ،‬پایبند است‪ .‬وی گفت‪ :‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬اگر توافق در دولت دوازدهم انجام بگیرد‪ ،‬بدون تردید دولت سیزدهم بنا به به این قاعده حقوقی به همه‬ ‫تعهدات پایبند خواهد بود‪ .‬تجربه نشان داده جمهوری اسالمی ایران نه در گذشته توافق ها و تعهدهای بین المللی‬ ‫خود را نقض کرده و نه در اینده چنین قصدی خواهد داشت‪ .‬امیدواریم سایر طرف ها نیز با همین صراحت و‬ ‫شفافیت‪ ،‬به گسست ناپذیری تعهدات بین المللی خود به رغم تغییر دولت ها تصریح کنند و به وظایف قانونی‬ ‫خودپایبندبمانند‪.‬‬ ‫ویروس دلتا تا ‪ 29‬روز خود را در تست نشان نمی دهد‬ ‫ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سیستان و بلوچستان و هورالعظیم و همچنین وضعیت‬ ‫بازارها گفت‪ :‬انچه مطرح کردید‪ ،‬بیش از انکه سوال از سخنگوی دولت باشد‪ ،‬مشابه بیانیه های سیاسی است‪،‬‬ ‫ برای همین به نظر می رسد کار رسانه ای را به کار جناحی تقلیل داده اید که این به نظرم خوب نیست و به دور از‬ ‫اصول حرفه ای است‪ .‬در رسانه ها و شبکه های اجتماعی خیلی حرف های دیگه هم می زنند امیدواریم انها هم‬ ‫ببینید‪ .‬اما همین سیستان بلوچستانی که شما گفتید‪ ،‬در یک سال و نیم اخیر‪ ۸۰۰ ،‬تخت بیمارستانی به استان‬ ‫اضافه شده است‪ ،‬ظرفیت دستگاه های اکسیژن ساز‪ ،‬دو و نیم برابر شده است؛ ظرفیت ای سی یو دو برابر شده و‬ ‫همه این زیرساخت ها صورت گرفته است‪ .‬اما چرا وضعیت کرونایی استان اینطور شده است؟ چون اوال این نوع‬ ‫ویروس که کرونای دلتا نامیده شده‪ ،‬براساس نظر کارشناسان قدرت سرایتش ‪ ۱۰‬برابر ویروس های کرونای قبلی‬ ‫است‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬اگر تست افراد مبتال به انواع قبلی ویروس کرونا فقط تا یک هفته اول منفی بود‪ ،‬ویروس دلتا‬ ‫متاسفانه تا ‪ ۲۹‬روز خود را در تست نشان نمی دهد و همین ‪ ،‬زنجیره ابتال را گسترده تر کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫دیروز با مسئوالن سالمت و استاندار صحبت می کردم‪ .‬از بین ‪۱۰۰‬نفری که به طور غیرقانونی از مرز وارد شده‬ ‫و به کشور امده اند‪ ۵۰،‬نفر کرونا مثبت بوده اند‪ .‬مساله ناامنی ها در افغانستان و مهاجرتهای اجباری‪ ،‬ما را وادار‬ ‫به ساخت اردوگاههای کنار مرز کرده است‪ .‬بنابراین همه این عوامل دست به دست هم داده تا شرایط در این‬ ‫استان‪ ،‬سخت تر باشد‪ .‬با وجود این‪ ،‬اقدامات الزم انجام شده است از جمله اینکه تیم های واکنش سریع وزارت‬ ‫بهداشت انجا مستقر شده اند‪ .‬نماینده وزارت بهداشت هم برای مشاوره و مدیریت بیماری در این استان مستقر‬ ‫شده است‪ .‬از ظرفیت درمانگاه ها نیز برای بستری موقت استفاده می شود تا ورودی بیمارستان ها برای ان دسته‬ ‫از مبتالیانی که برای درمان نیاز به بستری در شرایط ویژه ندارند‪ ،‬کاهش یابد‪ .‬تستهای کرونا را در یک مرحله‬ ‫به ‪۱۵۰۰‬تست افزایش یافت که از شنبه مجددا به ‪ ۲۵۰۰‬تست روزانه افزایش یافته است‪ .‬تردد بین شهری در‬ ‫شهرها محدود شده و حتی در برخی شهرها تردد درون شهری نیز ممنوع شده است‪ .‬همچنین ورود و خروج به‬ ‫استان در حال کنترل است‪.‬‬ ‫برای جبران کمبود اب هورالعظیم ‪ ،‬اب کرخه باز شده است‬ ‫ربیعی بیان داشــت‪ :‬درباره هورالعظیم هم ظاهرا شــما درجریان کم ابی و خشکسالی نیستید! امسال در اثر‬ ‫خشکسالی ‪ ۲۵‬درصد کاهش اب داریم‪ .‬هورالعظیم ‪ ۵‬تا حوزه ابی دارد‪ .‬حوزچه های شماره یک و ‪ ۵‬حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد اب دارد‪.‬ارتفاع این دو حوزچه چون خیلی زیاد است‪ ،‬حتی در بهار هم به طور کامل اب گیری نمی شوند‪.‬‬ ‫برای جبران کمبود اب این دو حوزه‪ ،‬چند روزی است اب کرخه را باز کرده اند‪ .‬سه حوزه دیگر هورالعظیم هم‬ ‫‪ ۸۰‬درصد اب دارند‪ .‬سخنگوی دولت اظهار داشت‪ :‬اما اینکه تصاویری پخش کردند که گاومیش ها در هورالعظیم‬ ‫تلف شده اند‪ ،‬ان گاومیش ها مربوط به خاک عراق در هورالعظیم بود و طرف کشور همسایه هم تعهداتی دارد اما‬ ‫در هورالعظیم سمت ایران به خاطر خشکسالی ‪ ،‬متاسفانه مقداری ماهی از بین رفت که با روانه شدن اب کرخه‪،‬‬ ‫از تداوم این فاجعه نیز جلوگیری شد‪ .‬اما در خاتمه می خواهم به عبارت اینکه دولت را به رهاکردن امور متهم‬ ‫می کنید‪ ،‬اشاره کنم‪ .‬این نظر دوستانی است که در این هشت سال‪ ،‬هر روز صفت و دروغی به شیوه غیراخالقی‬ ‫علیه دولت ساخته اند و ظاهرا در ماه های اخر هم قرار است «رهاکردن» مطرح باشد! البته یک اشکالی حتما به‬ ‫دولت وارد است که مشکالت مان را نگفتیم‪ ،‬از چالش ها و تنش ها حرف نزدیم تا ارامش مردم مخدوش نشود‪.‬‬ ‫اختالف نظر در مذاکرات به معنای بن بست نیست‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که روند مذاکرات وین در چه مرحله ای قرار دارد و نتایج این جلسات چه‬ ‫بوده گفت‪ :‬مذاکرات وین شاهد پیشرفت های خوبی در بسیاری از موضوعات بوده است‪ ،‬اما قابل انکار نیست که‬ ‫اختالف نظرهایی در خصوص برخی موضوعات وجود دارد‪ .‬هرچند وجود اختالف نظر در خصوص موضوعات‬ ‫باقیمانده‪ ،‬لزوما به معنای بن بست در مذاکرات نیست‪ .‬چارچوب مذاکرات بین المللی به گونه ای است که در‬ ‫صورت وجود اراده سیاسی از سوی همه طرف ها‪ ،‬مذاکرات تا زمان دستیابی به یک توافق که تامین کننده نظر‬ ‫همه طرف ها باشد ادامه خواهد یافت‪ .‬در خصوص مذاکرات وین نیز همینگونه خواهد بود‪ .‬انچه بدیهی است این‬ ‫است که جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬هیچ توافقی که تامین کننده منافع ملت ایران نباشد را نخواهد پذیرفت‪ .‬ربیعی‬ ‫گفت‪ :‬اصول و مواضع کلی مدنظر جمهوری اســامی ایران از ابتدای مذاکرات به صورت صریح به طرف های‬ ‫مقابل منتقل شده است‪ .‬چارچوب کلی این است که امریکا باید ابتدا تحریم های خود را را لغو کرده‪ ،‬در ادامه ‪،‬‬ ‫لغو تحریم های امریکا راستی ازمایی شود و سپس ایران اقدامات جبرانی خود را متوقف و اجرای تعهدات هسته‬ ‫ای خود را از سر گیرد‪ .‬البته پایداری تعهدات طرف خارجی هم برای ایران مهم است‪ .‬وی با بیان اینکه نحوه‬ ‫اجرایی شدن این چارچوب ‪ -‬که البته در خصوص کلیات ان درک مشترکی بین طرف ها وجود دارد‪ -‬یکی از‬ ‫موضوعات باقیمانده در مذاکرات است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هدف مذاکرات وین‪ ،‬از ابتدا موضوع بازگشت امریکا به برجام‬ ‫از طریق لغو تحریم های این کشور و بعد از ان اجرای کامل برجام از سوی همه طرف ها بوده است‪ .‬پیش نویس‬ ‫همه متون مذاکراتی نیز در همین راستا تهیه و مورد مذاکره قرار گرفته است‪ .‬سخنگوی دولت افزود‪ :‬در مورد‬ ‫کمیته بررسی و تطبیق متن نهایی توافق ایران و ‪ ۴+۱‬با منافع ملی‪ ،‬جلسات این کمیته طبق روال خود برگزار‬ ‫می شود و اقای دکتر عراقچی و دکتر صالحی نیز در این جلسات حضور دارند‪ .‬این کمیته‪ ،‬یک روال مشخص‬ ‫و سازوکاری طبیعی در داخل کشور است‪ .‬کمیته مذکور یک کمیته «میان بخشی» است و از مجلس شورای‬ ‫اسالمی ‪ ،‬دولت و شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان رییس جمهور منتخب در ان حضور و وظیفه تطبیق‬ ‫مذاکرات با قانون مصوب مجلس را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫توضیحات سخنگوی دولت درباره علت خاموشی ها‬ ‫ربیعی درباره علت خاموشــی های اخیر گفت‪ :‬براســاس امار وزارت نیرو ‪ ،‬از ابتدای سال جاری‪ ،‬افزایش قابل‬ ‫مالحظه دما منجر به افزایش شدید مصرف برق شده است‪ .‬حدود ‪ ۴۰‬درصد مصرف برق کشور در تابستان نیز‬ ‫صرف وسایل سرمایشی می شود؛ لذا از این بابت فشار بسیار زیادی به شبکه برق وارد می شود‪ .‬در همین مدت‬ ‫مصرف صنایع و کشاورزی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل مالحظه ای داشته است و همین‬ ‫موضوع میزان اسیب پذیری تاسیسات را افزایش داده چون فشار شدیدی روی تاسیسات صنعت برق وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پدیده نوظهور رمز ارزها که بیش از چند هزارمگاوات از برق شبکه را به صورت غیر مجاز مصرف‬ ‫می کنند عامل دیگری است البته خوشبختانه شناسایی انها با هماهنگی واحدهای ذیربط در حال انجام است‪،‬‬ ‫(تاکنون ‪ ۳۷۸۰‬مرکز غیرمجاز کشف شده است که بالغ بر ‪ ۵۷۰‬مگاوات یعنی یک پنجم برق تهران را مصرف می‬ ‫کردند) ‪ .‬به دلیل خشکسالی کم سابقه ذخیره اب سدها به شدت کاهش یافته و تعدادی از نیروگاههای برق ابی‬ ‫نیز از مدار تولید خارج شده اند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به علت کم ابی فشار به چاه های اب باعث افزایش مصرف برق‬ ‫شده است‪ .‬براساس اطالع اوج مصرف برق در این روزها به حدود ‪ ۶۶۰۰۰‬مگاوات رسیده است درحالیکه تولید‬ ‫نیروگاههای حرارتی و برق ابی مجموعاً ‪ ۵۲۰۰۰۰‬مگاوات می باشد لذا نیاز به کاهش مصرف توسط صنایع و‬ ‫کشاورزی و عموم مردم بسیار اهمیت دارد‪ .‬عدم سرمایه گذاری الزم به علت تحریم ها‪ .‬با وجود این‪ ،‬دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهم ‪ ۲۹‬هزار مگاوات برق به تولید اضافه کرده است‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬اعمال خاموشی های خارج از‬ ‫برنامه به دالیل زیر است ‪ :‬افزایش شدید مصرف و منفی شدن تراز تولید و مصرف که باعث عملکرد خودکار رله‬ ‫های فرکانسی به منظور جلوگیری از بروز خاموشی گسترده می شود‪ .‬با عملکرد این رله ها تعدادی از مشترکان‬ ‫بی برق می شوند که در جداول خاموشی اعالم شده نبوده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬حوادث ناخواسته در شبکه که به دلیل‬ ‫مصرف زیاد برق رخ می دهد و تا رسیدن نیروی انسانی در محل حادثه و تعویض یا تعمیر تجهیزات اسیب دیده‬ ‫مدتی زمان می برد‪ .‬خروج نیروگاه ها از مدار تولید به دلیل اسیب دیدن قطعات در حین تولید که امری طبیعی‬ ‫است‪ .‬ربیعی در پاسخ به سوالی درباره محور مذاکرات دولت با طالبان در دو سال گذشته گفت‪ :‬مذاکرات در این‬ ‫زمینه تصمیمی است که در سطوح عالی گرفته می شود و در جهت منافع ملی است‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫سرلشکر باقری‪ :‬امنیت مرزها از رشد مثبت و اطمینان بخشی برخوردار است‬ ‫چهارشنبه‪ 16‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪524‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪3‬‬ ‫روحانی‪:‬‬ ‫از مردم به خاطر قطعی برق‬ ‫عذرخواهی می کنم!‬ ‫رئیــس جمهور با بیان اینکه به دلیل برخی مشــکالت‬ ‫فنی ناچار شــدند به صورت اتوماتیک به برخی مناطق‬ ‫خاموشــی بدهند که کل برق کشــور دچار افت نشود‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬از مردمی که دچار مشکل و رنج شدند عذرخواهی‬ ‫می کنم و خواهش می کنــم همراهی و همکاری کنند‪.‬‬ ‫وزارت نیرو مقصر نیست اما باید وزیر نیرو به مردم توضیح‬ ‫دهد و بگوید مشکل چه بوده است‪ .‬حجت االسالم حسن‬ ‫روحانی رئیس جمهور در ایین بهره برداری از طرح های‬ ‫ملی سازمان مناطق ازاد تجاری ‪ ،‬صنعتی‪ ،‬و ویژه اقتصادی‬ ‫که پیش از ظهر امروز برگزار شــد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از این‬ ‫پــس مناظق ازاد ما به ‪ ۱۵‬منطقه ازاد افزایش می یابد‬ ‫و باید باقی مناطق ازاد دیگر ماهم هرچه سریع تر فعال‬ ‫شــود و با این ‪ ۱۵‬منطقه ازاد که دور ایران را فراگرفته‬ ‫اثر خیلی خوبی در اقتصاد و اشتغال کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه یک نقیصه بــزرگ مناطق ازاد این‬ ‫است که بیشتر وارد کننده بوده تا صادرکننده و بیشتر‬ ‫بخش تجاری اش فعال بود تا بخش سرمایه گزاری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی جاها زیرساخت ها خوب بود و بعضی جاها برخی‬ ‫زیرســاخت ها چون فرودگاه و بنادر باید توســعه یابد و‬ ‫زمینه برای فعالیت اقتصادی شروع شود‪ .‬قشم و چابهار‬ ‫و کیش و اروند مناطق جنوبی بســیار مهم ما هســتند‬ ‫و فرصت های خوبی برای ســرمایه گزاری دارند‪ .‬روحانی‬ ‫افــزود‪ :‬پروژه تکمیل راه اهن بایــد ادامه یابد و یکی از‬ ‫اولویت های دولت ســیزدهم نیز همین خواهد بود که‬ ‫در منطقه ازاد اروند و شــلمچه پــروژه راه اهن مهمی‬ ‫داریم که ان اتصال راه اهن خرمشهر به بصره است که‬ ‫کار سیاســی اش انجام یافته و سرمایه گزاری مشخص‬ ‫شده است و زمین ها واگذر شده است‪ .‬این خط‪ ،‬راه اهن‬ ‫ایران را به راه اهن عراق متصل می کند و راه اهن عراق‬ ‫به ســوریه هســت و خلیج فارس را به مدیترانه متصل‬ ‫می کنیم و این کار بزرگ باید در دولت سیزدهم تکمیل‬ ‫شــود‪ .‬رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬کار دیگر اتصال راه اهن‬ ‫از چابهار به راه اهن سراسری ما در زاهدان است و همه‬ ‫تالش ما این بود که این راه اهن را افتتاح کنیم و البته‬ ‫بخشی از این راه اهن را افتتاح خواهیم کرد و ‪ 5‬تا ‪ 7‬راه‬ ‫اهن مهم را در یــک روز افتتاح خواهیم کرد و این کار‬ ‫بزرگ در تاریخ ایران هســت‪ .‬همچنین راه اهن زاهدان‬ ‫به خاش افتتاح می شود‪ .‬راه اهن چابهار به ایرانشهر هم‬ ‫نزدیک به تکمیل اســت و با تالشی طرف ماه های اینده‬ ‫این پروژه به افتتاح خواهد رسید‪ .‬وی با بیان اینکه برق‬ ‫در شرایط کرونا مهم است و این جزو نعماتی هست که‬ ‫وقتی می رود اهمیتش معلوم می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برق برای‬ ‫زندگی و اسایش و حیات مردم و تولید کشور مهم است‬ ‫و امسال دچار خشکسالی بی ســابقه شدیم و بارندگی‬ ‫امسال ‪ 52‬درصد نسبت به سال قبل کمتر است و برق‬ ‫ابی ما تقریبا قطع شــده و دو توربین ما در دو سد کار‬ ‫می کند و ان هم ممکن است به دلیل خشکسالی قطع‬ ‫شــود‪ .‬نیروگاه بوشــهر ما که هزار مگاوات است از مدار‬ ‫خارج شــد و نیاز به تعمیراتی داشــت که بعد دوباره از‬ ‫مدار خارج شد و دیروز دوباره به مدار برگشت‪ .‬در زمینه‬ ‫گاز تولید ما افزایش یافته و در زمینه برق هم توسعه ما‬ ‫مناسب بوده و اشکال خشکسالی هست و البته مصرف‬ ‫هم افزایش یافته است که یکی از دالیل ان گرما هست‬ ‫و تولیدات صنعتی ما نســبت به سال گذشت ‪50‬درصد‬ ‫افزایش یافت است و همچنین رمزارزها هم بوده است‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه امروز صبح به معاون اول دســتور‬ ‫دادم کــه امروز بعد از ظهر جلســه بگــذارد و راه حل‬ ‫مشــکالت را پیدا کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از صنعت کشور‬ ‫ما باید همراهی کند و ســاعات فعالیت صنعت را تغییر‬ ‫دهیم یا برخی صنایــع دوره تعطیالت برای کارگران را‬ ‫زودتر بگذارد‪ .‬مهم ان اســت که مردم ساعت خاموشی‬ ‫را بداننــد و مردم بدانند این ‪ 3-2‬ســاعت قطعی برای‬ ‫چه زمانی هســت و این کار باید حتما انجام گیرد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه به دلیل برخی مشــکالت فنی ناچار شدند‬ ‫به صورت اتوماتیک به برخی از مناطق خاموشی بدهند‬ ‫که کل برق کشــور دچار افت نشــود‪ ،‬گفت‪ :‬نسبت به‬ ‫مردمی که دچار مشکل و رنج شوند عذرخواهی میکنم‬ ‫و خواهش می کنم همراهی و همکاری کنند ولی وزارت‬ ‫نیرو مقصر نیست اما باید وزیر نیرو به مردم توضیح دهد‬ ‫و بگوید مشــکل چه بوده است و راه حل مشکل را هم‬ ‫پیدا و عملیاتی کنیم و مردم همراهی کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫اخرین مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن اعالم شد‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 16‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪524‬‬ ‫گزارش‬ ‫دخالت سیاسیون در بورس را به حداقل برسانید‬ ‫دوران سوددهی ‪ 300‬درصدی‬ ‫بورس نزدیک است؟‬ ‫فعاالن بازار ســرمایه بر این باورند که اگر برنامه های عملیاتی و‬ ‫منسجمی در زمینه مرتفع کردن ایرادهای گذشته در وضعیت‬ ‫اقتصاد کشور به اجرا در اید‪ ،‬می توان تصویری شفاف برای بازار‬ ‫ســرمایه و بورس متصور شد‪ .‬روند بازار بورس در طول یک ماه و‬ ‫نیم گذشته‪ ،‬از مثبت شدن بازدهی بورس نسبت به گذشته خبر‬ ‫می دهد؛ این در شرایطی است که از مردادماه سال گذشته بازار‬ ‫سهام تقریبا حال خوشی نداشته و سهامداران با زیان سنگینی‬ ‫روبه رو شــده اند‪ .‬اگرچه میان بازدهی بازار سرمایه در این مدت‬ ‫ان چنان نبوده‪ ،‬اما ان گونه که امارهای معامالتی کارگزاران بورسی‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬روند رو به رشد معامالت امیدوارکننده است‪ .‬امارها‬ ‫حکایت از ان دارد که در نخستین ماه سال ‪ ،۱۴۰۰‬کارگزاری ها‬ ‫کار خــود را با خرید و فروش بیش از ‪ ۱۸۵‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫اغاز کرده و در اردیبهشــت ماه نیز این رقم به حدود ‪ ۱۳۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪ .‬هر چند که از نگاه تحلیلگران‪ ،‬به این‬ ‫اسانی نمی توان صعود بازار را محتمل تلقی کرد و سناریوهای‬ ‫نزول شاخص و متعادل بودن بازار همچنان در میان فعاالن بورسی‬ ‫و حرفه ای های بورسی پررنگ تر و پردامنه تر هستند‪ .‬البته همسو با‬ ‫گمانه زنی ها از ترکیب دولت اینده و موضوع مذاکرات احیای برجام‬ ‫که برخی رسیدن به توافق را با توجه به اختالفات ایران و امریکا‬ ‫سخت تر می پندارند‪ ،‬بورس هم نگاه جدی به این دو رخداد دارد‬ ‫و منتظر است ببیند چه اتفاق هایی رخ خواهد داد‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫بررسی وضعیت بازار سهام بیانگر ان است که از سوم خردادماه که‬ ‫شــاخص کل بورس در رقم یک میلیون و ‪ ۹۵‬هزار و ‪ ۶۹۷‬واحد‬ ‫ایستاده بود‪ ،‬تاکنون با افزایشی بیش ‪ ۱۴‬درصد روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫تصویر شفاف از اینده بورس چگونه ایجاد می شود؟‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬اکنون فعاالن بازار سرمایه بر این باورند که اگر‬ ‫برنامه های عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع کردن ایرادهای‬ ‫گذشته در وضعیت اقتصاد کشور به اجرا در اید‪ ،‬می توان تصویری‬ ‫شفاف برای بازار سرمایه و بورس متصور شد‪ .‬ابوالفضل شهرابادی‪،‬‬ ‫کارشناس بازار سرمایه در این خصوص می گوید‪ :‬باید منتظر ماند‬ ‫و دید که تیم اقتصادی دولت سیزدهم چگونه تیمی خواهند بود‬ ‫و چه برنامه های اقتصادی را در کشور به خصوص در حوزه بازار‬ ‫سرمایه در دستور کار خود قرار می دهد‪ .‬وی با تاکید بر این که‬ ‫بازار سرمایه نیازمند یک سری از برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫است‪ ،‬می افزاید‪ :‬در این میان باید برای بازار برخی از سیاست های‬ ‫حمایتی و نیز توسعه ای مدنظر قرار گیرد و برنامه های جدید و‬ ‫متنوعی را برای بورس در زمینه ابزارها‪ ،‬بازیگران و ورود پول جدید‬ ‫به بورس در نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫استقالل سازمان بورس رعایت شود‬ ‫فردین اقابزرگی‪ ،‬تحلیلگر بازار سرمایه هم اعتقاد دارد‪ :‬اهتمام در‬ ‫ایجاد استقالل سازمان بورس و حمایت از ان سازمان با استراتژی‬ ‫حفظ منافع بلندمدت ســهامداران‪ ،‬باید یکی از نکات کلیدی‬ ‫در برنامه هــای تدوینی برای بورس در ماه های پیش رو باشــد‪.‬‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬اصالح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی‬ ‫مســوولیت بخش خصوصی در شورای عالی بورس نیز از جمله‬ ‫اقداماتی است که نباید از ان غافل شد؛ ضمن این که محدودیت‬ ‫در امکان جابه جایی رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس‬ ‫و اصالح یا تغییر ترکیب شورای عالی بورس نیز باید مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬اقابزرگی با تاکید بر ضرورت اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫و کاهــش تصدی گری و مدیریت دولت بر بنگاه های اقتصادی‪،‬‬ ‫تصریح می کند‪ :‬الزام به افزایش سهام شناور ازاد تمامی شرکت ها‬ ‫در راستای ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا از یک سو و حذف‬ ‫تدریجی دامنه نوسان قیمت در بازار سهام از سوی دیگر‪ ،‬از جمله‬ ‫راهکارهای کلیدی است که باید در این بازار مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫دوران طالیی بورس نزدیک است؟‬ ‫مصطفی صفاری‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه در این خصوص در پاسخ‬ ‫به این پرسش که ایا بازار سرمایه به دوره سوددهی ‪ ۱۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫درصدی بازخواهد گشت یا خیر؛ می گوید‪ :‬متوسط بازدهی بورس‬ ‫در ‪ ۲۰‬سال اخیر بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد بوده است و نرم انتظارات‬ ‫سهامداران نیز باید روی ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد باشد‪ .‬وی تاکید می کند‪:‬‬ ‫ان زمانی که ســوددهی بورس به ‪ ۳۰۰‬درصد رسیده بود‪ ،‬دیگر‬ ‫تکرار نمی شــود؛ چراکه در ان زمان بورس در وضعیت نرمالی‬ ‫به ســر نمی برده اســت‪ .‬در همین حال مجید عبدالحمیدی‪،‬‬ ‫کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازار در ماه های اینده‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬ماه های اتی در بازار سرمایه‪ ،‬یاداور مجادله کالسیک‬ ‫سیاسیون و اقتصاددان ها است که کدام علم پیشرو و کدام یک‬ ‫پیرو است‪ .‬با این مقدمه می توان گفت وضعیت بازار سرمایه در‬ ‫ماه های اتی بیش از ان که متاثر از عوامل اقتصادی باشد‪ ،‬ابستن‬ ‫حوادث و وقایع سیاســی در دو بعد داخلی و بین المللی خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی می افزاید‪ :‬تشکیل کابینه و استقرار دولت جدید و ترکیب‬ ‫تیم اقتصادی ان در داخل و سرانجام برنامه جامع اقدام مشترک‬ ‫(برجام) در بعد بین المللی‪ ،‬عواملی خواهند بود که بیشــترین‬ ‫تاثیر را در ادامه حیات بازار سرمایه خواهند داشت‪ .‬عبدالحمیدی‬ ‫عنــوان می کند‪ :‬هر چند از منظر اقتصادی می توان گفت که با‬ ‫توجه به ارزش ذاتی علی االغلب سهام بازار و همچنین ‪p/nav‬‬ ‫هلدینگ های ســرمایه گذاری که انها را در شرایط فعلی بسیار‬ ‫ارزنده کرده و از سوی دیگر با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای‬ ‫شکل گرفته در بازار طی هفته های اخیر‪ ،‬می تواند این نوید را بدهد‬ ‫که فشار و هیجان فروش تا حدودی از بازار تخلیه شده‪ ،‬اما برای‬ ‫ورود خریداران جدی به بازار نیازمند محرک های اساسی و احیای‬ ‫اعتماد از دست رفته است‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان شهریورماه فرصت دارند برای ثبت نام اقدام کنند و باید حتم ًا افراد دارای کد رهگیری و اجاره نامه معتبر باشند‪.‬محمود‬ ‫محمودزاده با با بیان اینکه میزان سقف نرخ اجاره در تهران ‪ ۲۵‬درصد اعالم شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت رعایت نکردن این سقف نرخ اجاره متقاضیان می توانند به شورای حل اختالف مراجعه کنند‪ ،‬موارد استثنایی هم‬ ‫وجود دارد که در این مورد می توان تصمیماتی را برای ان ها در نظر گرفت‪ .‬او با بیان اینکه حدود هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬بعد از ثبت نام متقاضیان در اولین فرصت پاالیش و بررسی‬ ‫مستنداتانجاممی شودوبعدازتکمیلشدنبهسیستمبانکیمتقاضیانمعرفیمی شوند‪.‬محمودزادهیاداورشد‪:‬متقاضیاندریافتوامودیعهمسکنتاپایانشهریورماهفرصتدارندبرایثبت ناماقدامکنندوبایدحتم ًا‬ ‫افراد دارای کد رهگیری و دارای اجاره نامه معتبر باشند‪ .‬معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ‪ ۳۵۰‬هزار نفر تاکنون در پنجمین مرحله از طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند افزود‪ :‬مراحل‬ ‫پاالیش از متقاضیان انجام می شود و بعد از تایید از طریق پیامک به متقاضیان برای تکمیل مراحل ثبت نام به ان ها اطالع داده می شود‪.‬‬ ‫نارضایتی اصناف از تعطیالت مکرر کرونایی‬ ‫بازار تعطیل است اما بانک ها چک های شان را نقد می کنند‬ ‫اگرچه ستاد ملی کرونا با اغاز هر موج کرونا دستور تعطیلی برخی صنوف را صادر می کند اما اصناف معتقدند‬ ‫اینگونه تعطیالت نه تنها اثربخشی خاصی ندارد بلکه منجر به فشار اقتصادی به دارندگان واحدهای صنفی‬ ‫تعطیل می شود‪ .‬با اغاز موج پنجم شیوع کرونا و شرایط قرمز کرونایی و لزوم مبارزه با این بیماری محدودیت‬ ‫هایی برای فعالیت برخی از گروه های شغلی توسط ستاد ملی کرونا اعالم شد که بر این اساس بجز اصناف‬ ‫گروه شــغلی یک فعالیت سایر گروه های شغلی دو‪ ،‬ســه و چهار برای بار دوم در سال جاری از مورخ ‪13‬‬ ‫تیرماه ‪ 1400‬تا زمانی که شرایط به حالت مناسب بازگردد ممنوع اعالم شده است‪ .‬تعطیلی اجباری اصناف‬ ‫در راستای جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر بیماری کرونا در حالی است که عالوه بر تحمل فشار اقتصادی‬ ‫ناشــی از تعطیالت مکرر از اواخر ســال ‪ 98‬به علت کرونا با مشکالت عدیده دیگر اقتصادی از جمله فشار‬ ‫فزاینده تورم‪ ،‬افزایش اجاره بها‪ ،‬افزایش بهای حامل های انرژی و فشارهای ناشی از افزایش مالیات بر درامد‬ ‫و حق بیمه کارگری دســت و پنجه نرم می کنند لذا فشار اقتصادی مضاعف ناشی از تعطیالت کرونایی‬ ‫دیگر برای انها غیرقابل تحمل شده است‪ .‬از نکات قابل توجه در اعالم تعطیالت کرونایی این است که این‬ ‫محدودیت صرفا مربوط به برخی گروه های شغلی می شود لذا با توجه به ادامه روند فعالیت سایر گروه های‬ ‫شــغلی از جمله بانک ها و سازمان های دولتی و مالیاتی نه تنها اثربخشی این تعطیالت در مهار کرونا به‬ ‫حداقل ممکن می رسد بلکه در ایام تعطیالت‪ ،‬اصناف مکلف به عمل به تعهدات مالی خود از جمله پاس‬ ‫کردن چک ها و سایر تعهدات خود هستند که این موضوع باعث بروز مشکالتی برای دارندگان واحدهای‬ ‫صنفی تعطیلی در شرایط قرمز کرونایی می شود‪.‬‬ ‫نارضایتی اصناف از تعطیالت مکرر کرونایی‬ ‫قاســم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از این موضوع گفت‪ :‬اگر قرار اســت برای مهار کرونا‬ ‫تعطیلی اعالم شود‪ ،‬بنابراین باید همه تعطیل شوند‪ ،‬زیرا وقتی ادارات و بانک ها در شرایط قرمز کرونایی‬ ‫مجاز به فعالیت باشند اما کسبه مجبور به تعطیلی باشند نه تنها نتیجه ای از این تعطیالت حاصل نمی شود‬ ‫بلکه اصناف دچار مشکالتی مانند بدهی و فشارهای مالی می شوند‪ .‬وی با اشاره به نارضایتی اصناف از این‬ ‫تعطیالت گفت‪ :‬علیرغم تعطیالت بازار بزرگ تهران اما بانک ها در وسط بازار فعال هستند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫این قبیل تعطیالت خسارت های فراوانی را به اصناف وارد می کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬علیرغم اینکه اصناف در‬ ‫مدت تعطیالت فاقد هرگونه درامدی هستند اما باید اجاره بها و مزد کارگران و سایر هزینه ها را پرداخت‬ ‫کنند که این موضوع فشار مالی شدیدی را به اصناف وارد می کند‪ .‬گفتنی است رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫در مورخ ‪ 13‬تیرماه ‪ 1400‬با ارسال نامه ای به استاندار تهران نارضایتی از ادامه تعطیلی صاحبان صنوف و‬ ‫بازاریان را اعالم کرد و بیان داشت که همراه اصناف‪ ،‬سازمان ها و ارگان هایی که با حوزه اصناف از جمله‬ ‫بانک ها‪ ،‬سازمان های امور مالیاتی و ‪ ...‬نیز باید تعطیل شوند‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬اگر قرار باشد تعطیلی طبق‬ ‫روال گذشــته صرفا برای حوزه اصناف اعمال شود‪ ،‬امکان نافرمانی صنوف از رعایت و پذیرش دستورهای‬ ‫صادرشده بسیار باالست و ممکن است منجر به اعتراضات صنفی شود‪.‬‬ ‫مشکل شیوع کرونا با تعطیلی اصناف حل نمی شود‬ ‫جالل الدین محمد شکریه نایب رئیس اتاق اصناف ایران نیز در رابطه با تعطیلی های مکرر اصناف به علت‬ ‫شــرایط کرونایی گفت‪ :‬اینکه هر بار با بروز موج جدید بیماری اصناف با تعطیلی روبرو شوند مشکلی حل‬ ‫نخواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه اصناف تمامی پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫موج مسافرت یکی از دالیل بروز موج جدید کرونا در کشور است و این منصفانه نیست که اصناف تاوان این‬ ‫اشــتباهات را بدهند‪ .‬شکریه بیان داشت‪ :‬قرار بر این بود که در جلسه ای با اصناف چارچوب هایی برای‬ ‫فعالیت در شهرهای قرمز تدوین شود که هنوز این موضوع عملیاتی نشده است‪ .‬وی با بیان اینکه با تعطیلی‬ ‫اصناف و به دنبال ان بیکاری کارگران ضربه سختی به اقتصاد کشور وارد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از اصناف‬ ‫از مراجعین بسیار کمی برخوردارند و با تعطیلی انها مشکلی حل نمی شود‪ .‬نایب رئیس اتاق اصناف ایران‬ ‫بیان داشت‪ :‬با تعطیلی اصناف قطعا باید فکری برای نظام بانکی هم بشود زیرا چکاوک نظام بانکی‪ ،‬سامانه‬ ‫ای انالین است و در مدت تعطیلی اصناف چک های زیادی برگشت می خورد‪.‬‬ ‫خلق پول بانک ها مهم ترین نیروی افزایش دهنده تورم است‬ ‫کارشــناس اقتصاد در خصوص روندهای تورم در کشور گفت‪ :‬به‬ ‫هزینه های دولت در بخش هایی که وجه توسعه ای ندارد باید لگام و‬ ‫مهار زده شــود‪ .‬کسری بودجه و خلق پول توسط بانک ها دو عامل‬ ‫مهم رشد تورم در سال های گذشته در کشور بوده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫کارشناسان در وضعیت فعلی کنترل و مهار تورم را مهمترین اولویت‬ ‫دولت ســیزدهم می دانند‪ .‬از اعداد و ارقام ‪ 400‬تا ‪ 500‬هزار میلیارد‬ ‫تومان کسری بودجه دولت در سال‪ 1400‬صحبت می شود‪ .‬در صورتی‬ ‫که این میزان کسری بودجه وجود داشته باشد‪ ،‬شاهد نوعی ابرتورم‬ ‫در کشور خواهیم بود‪ .‬از دیگر سو‪ ،‬بسیاری از کارشناسان خلق پول‬ ‫توسط سیستم بانکی را یکی دیگر از عوامل رشد پایه پولی و تولید‬ ‫پول پرقدرت در کشــور می دانند‪ .‬در صورتی که سیستم نظارتی‬ ‫بانک مرکــزی در خصوص این خلق پول اقدام عاجلی انجام ندهد‪،‬‬ ‫می توان گفت با یک بحران هم در حوزه نقدینگی و هم در سیستم‬ ‫بانکی مواجه خواهیم بود‪ .‬درودیان‪ ،‬کارشناس مسائل اقتصاد ایران در‬ ‫این خصوص می گوید‪ :‬مسئله اصلی در حال حاضر در کشور کسری‬ ‫بودجه بسیار باالست که باید فکری برای ان کرد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫دولت دوزادهم با یک بی مواالتی عمدی در این موضوع برخورد می‬ ‫کند‪ .‬شاید خیال می کند وقتی اب از سر گذشت هر چقدرش مهم‬ ‫نیســت‪ .‬در حال حاضر مساله اصلی اقتصاد ایران این است که این‬ ‫کسری بودجه مهار شود‪ .‬حسین درودیان به تازگی کتاب «معماران‬ ‫پول» را درباره ساختار نظام بانکی در ایران و ریشه ها و علل مشکالت‬ ‫ایننظاممنتشر کرده است‪ .‬وی در این کتاببا تبیین عملکردبانک ها‬ ‫در اقتصاد امروز‪ ،‬در جهت تجدید نظر در مفروضات مسلم فرض شده‬ ‫اقتصاد متعارف نئوکالسیک طرح بحث کرده است‪ .‬در ادامه گفت و‬ ‫گوی فارس با حسین درودیان را می خوانید‪:‬‬ ‫به عنوان اولین ســوال بفرمایید وضعیت فعلی تورم در‬ ‫کشور چگونه است و ما برای توقف روند فعلی تورم باید چه‬ ‫اقداماتی را انجام دهیم تا بتوانیم در مقابل افزایش بی رویه‬ ‫تورمبایستیم؟‬ ‫درمورد تورم به نظر می رسد ما به سمت یک تعادل تورمی سطح باالتر نسبت‬ ‫به قبل حرکت کرده ایم‪ .‬باتوجه به محدودیت های ارزی و تجاری و از طرفی‬ ‫با توجه به رشد نقدینگی و پایه پولی و کسر بودجه ای که در وضعیت فعلی در‬ ‫ان قرار داریم‪ ،‬باید یک مرتبه باالتر تورمی را برای چند ماه اینده کشور انتظار‬ ‫داشته باشیم‪ .‬برای همین فکر می کنم هر چند انتظار می رفت که با تثبیت نرخ‬ ‫ارز در چند ماه گذشته‪ ،‬نرخ تورم فروکش کند؛ ولی به این دلیل که دولت بیش‬ ‫از حد بر روی گشایش های ارزی انتظار به جامعه پمپاژ کرده بود و گشایش‬ ‫های ارزی به طور معنی دار برای ما اتفاق نیافتد‪ ،‬انتظار می رود فشار مالیمی‬ ‫روی نرخ ارز تا اخر سال داشته باشیم‪.‬‬ ‫یعنی شما با توجه به انتظارات در بازار ارز که تا پایان سال با‬ ‫یک شیب مالیم افزایش خواهد یافت‪ ،‬انتظار دارید نرخ تورم‬ ‫هم با همیت شیب رشد داشته باشد؟‬ ‫مهم تر از ان چه گفته شــد‪ ،‬به دلیل نوع مدیریت ارزی ما در دو سال اخیر‬ ‫ارزهای با کیفیت خود را تقریبا از دســت داده ایم‪ .‬نتایج از دست دادن ارز با‬ ‫کیفیت به دلیل سیاست های ارزی که از‪ 97‬در پیش گرفته ایم‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫خود را نشان داده است‪ .‬نتایج و تبعات تصمیمات ارزی در سال های گذشته‪،‬‬ ‫هم اکنون به ویژه روی کاالهای اساسی تاثیر خود را نشان داده است و نمود‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬یعنی مقدار تورمی که االن با ان روبرو هستیم و فشار اصلی ان‬ ‫بر روی کاالهای اساسی است و ان هم به خاطر اختالالت ارزی است که فقط‬ ‫در بحث قیمت و افزایش نرخ ارز خود را نشان نمی دهد‬ ‫‪ .‬موضوع اصلی در این بحث‪ ،‬کیفیت ارز و نحوه دسترســی به ارز است که از‬ ‫این ناحیه تورم ایجاد شده است‪ .‬در اقتصاد ما وضعیتی را در خصوص تورم و‬ ‫افزایش نرخ ارز شاهد هستیم که حداقل در چشم انداز چند ماهه افق رو به‬ ‫بهبودی برای ان دیده نمی شود‪.‬‬ ‫کسری بودجه دولت با تورم چه ارتباطی دارد؟‬ ‫در مورد رابطه تورم و کســری بودجه جزییات زیادی وجود دارد و ماجرا به‬ ‫سادگی که در تعاریف متعارف گفته می شود‪ ،‬نیست‪ .‬مسئله اصلی اینجاست‬ ‫که ما وقتی در مورد کسری بودجه و تورم صحبت می کنیم زنجیره علّی وجود‬ ‫دارد که می گویند کسری بودجه باعث رشد پایه پولی می شود و رشد پایه‬ ‫پولی باعث رشد نقدینگی و رشد نقدینگی باعث تورم می شود که به صورت‬ ‫خالصه اول و اخر این زنجیره را می گویند‪ .‬مسئله ای که وجود دارد در حلقه‬ ‫ها است‪ .‬اینکه ایا کسری بودجه باعث رشد پایه پولی می شود؟ ایا پایه پولی‬ ‫باعث رشد نقدینگی می شود؟ ایا رشد نقدینگی باعث رشد تورم می شود؟ مهم‬ ‫ترین تردید در اینجا اثر علّی رشد پایه پولی و نقدینگی است‪.‬‬ ‫اگر شما به این رابطه های علت و معلول تشکیک وارد می‬ ‫کنید‪ ،‬چه عاملی را در وضعیت فعلی کشــور در خصوص‬ ‫افزایشدهندهتورم‪،‬بهعنواننیرویاصلیمعرفیمیکنید؟‬ ‫من باورم این است که نظام بانکی ما نیروی اصلی در رشد نقدینگی است و‬ ‫این نظام بانکی میزان حساسیت و وابستگی اش به نسبت دهه های قبل کمتر‬ ‫شده است‪ .‬اینطور نیست که فرضا بتوانیم بگوییم و قادر باشیم کسری بودجه را‬ ‫مهار کنیم یا جلوی ارتباط کسری بودجه با پایه پولی را بگیریم‪ .‬در این صورت‬ ‫ترازنامه های بانک ها از حرکت باز نمی ایستد‪ .‬این را یک بار در ابتدای دولت‬ ‫دوزادهم تا سال ‪ ۹۷‬و برگشت تحریم ها تجربه کرده و ازموده ایم‪ .‬در این سال‬ ‫ها دولت تالش کرد به میزان زیادی برداشت خود را از بانک مرکزی کم کند؛‬ ‫ولی نقدینگی به همان سیاق گذشته رشد کرد‪ .‬پس حد و اندازه ای داریم که‬ ‫به ان می گویم کمترین مقدار (می نیمم=‪ )minimum‬رشد درونزای نیاز به‬ ‫پایه پولی در نظام بانکی که اگر کسری بودجه هم نداشته باشیم‪ ،‬نظام بانکی‬ ‫ما به ان اندازه نقدینگی را رشد می دهد و به تبع ان پایه پولی رشد می کند‪.‬‬ ‫تصور من این است که این مقدار در شرایط عادی با دیگر شرایط باید متفاوت‬ ‫باشد‪ .‬یعنی این حداقل مثدار در شرایطی که روند منطقی وجود دارد با شرایط‬ ‫خاصی که االن در ان به سر می بریم باید تفاوت داشته باشد‪.‬‬ ‫در شرایطی که تورم باالیی در کشور وجود دارد‪ ،‬باید این‬ ‫خلق پول در بانک ها چگونه مدیریت شود؟‬ ‫در شــرایطی که تورم باالیی در کشور وجود دارد‪ ،‬می بایست مصارف پول در‬ ‫اقتصاد افزایش پیدا کند‪ .‬ولی برای این افزایش محاسبه کمی و دقیقی هم وجود‬ ‫دارد که باید از سوی کارشناسان این حوزه مورد توجه جدی قرار بگیرد‪ .‬فکر می‬ ‫کنم بر اساس سابقه چیزی حدود ‪ ۲۰‬درصد رشد نقدینگی و پایه پولی ما از این‬ ‫جنس است‪ .‬اگر رشد پایه پولی در اثر کسری بودجه از این حدود فراتر رفت‪ ،‬یعنی‬ ‫از حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد مازاد بر ان را می توانیم از این کسری به عنوان کسری‬ ‫بودجه ای یاد کنیم که می شود پذیرفت که رشد نقدینگی را تشدید می کند‪.‬‬ ‫در واقع باید بگوییم کسری بودجه ای که رشد پایه پولی را تشدید می کند و از‬ ‫محل ان رشد نقدینگی افزایش می یابد‪ ،‬کسری بودجه بیش از ‪ 20‬درصد است‪.‬‬ ‫یعنی شما برای رشد نقدینگی و پایه پولی دو مدل افزایش را‬ ‫مورد توجه قرار می دهید؟‬ ‫بله‪ .‬دو مدل رشــد نقدینگی و پایه پولی را باید از هم جدا کرد‪ .‬یکی رشــد‬ ‫درونزا است و تابع شرایط بانک ها و پرداخت های بانک ها و وضعیتی که نظام‬ ‫بانکی دارد و سرمایه گذاری های نیمه کاره ای که بانک ها دارند و دارایی های‬ ‫منجمد بانک ها که نقد نمی شود و تجدید و تمدید می شود و با اعداد جدید‬ ‫و تابع سودهایی که بانک ها به سپرده ها می دهند‪ ،‬استمهال می شود‪ .‬این‬ ‫ها همه عوامل و نیروهایی است که ترازنامه بانک ها را منبسط می کند‪ .‬ربطی‬ ‫به کسری بودجه دولت هم ندارد‪ .‬کسری بودجه هم نباشد این ها بزرگ می‬ ‫شوند و رشد می کند‪ .‬لذا پایه پولی را دنبال خودش بزرگ می کند‪ .‬ولی به‬ ‫نظرم االن وضعیت کسری بودجه ای که داریم اعداد و ارقام به وضوح فراتر از‬ ‫این مقتضای رشد درونزا است‪ .‬به خاطر همین می توانیم بگوییم و تایید کنیم‬ ‫در مقطع فعلی‪ ،‬ارقام فعلی کسری در سطحی است که رشد نقدینگی و رشد‬ ‫پایه پولی را تشدید کند نه اینکه ان را بوجود بیاورد‪ .‬اندازه ای از ان که معادل‬ ‫‪ ۲۰‬درصد است در پایه پولی تاثیری ندارد ولی در اثر این عوامل‪ ،‬پایه پولی و‬ ‫نقدینگی و در نتیجه تورم بیشتر و بدتر می شود‪.‬‬ ‫برخیکارشناسانکسریبودجهسالجاریرابسیاربزرگتر‬ ‫از اعداد و ارقامی که شما مدنظر دارید‪ ،‬می دانند‪ .‬به نظر شما‬ ‫این کسری بودجه چگونه می تواند مدیریت شود تا کمترین‬ ‫تاثیر را بر تورم بگذارد؟‬ ‫فکر می کنم مسئله اصلی همین کسری بودجه بسیار باالست که باید فکری‬ ‫برای ان کرد‪ .‬به نظر می رسد دولت با یک بی مواالتی عمدی در این موضوع‬ ‫برخورد می کند و نمی دانم شاید خیال می کند وقتی اب از سر گذشت هر‬ ‫چقدرش مهم نیست‪ .‬دولت با این رویکرد با موضوع کسری بودجه مواجه داشته‬ ‫است‪ .‬پس مسئله اصلی این است که اول این کسری بودجه مهار شود‪ .‬صحبت‬ ‫از حدود ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان کسری بودجه می شود‪ .‬این عدد به نسبت‬ ‫ســایز اقتصاد ما خیلی باال است‪ .‬در نهایت همه مسیرها برای اینکه این را به‬ ‫نحوی کنترل کنیم و به نوعی تامینش کنیم باید بررسی شود که اثار و عواقب‬ ‫بسیاری برای اقتصاد دارد‪ .‬پس موضوع اصلی کاهش کسری بودجه است‪.‬‬ ‫شما برای کاهش کسری بودجه و در نتیجه کنترل تورم چه‬ ‫راهکارهاییراپیشنهادمیدهید؟‬ ‫هزینه های دولت در بخش هایی که وجه توسعه ای ندارد باید لگام و مهاری‬ ‫روی ان زده شود‪ .‬منظور بخش هایی است که خدمات نهادی خیلی مهمی‬ ‫نیست و اموزش و بهداشت و این مسائل نیست‪ .‬پس راه فوری این است‪ .‬اگر به‬ ‫هر علتی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کسری بودجه باالیی داشته باشیم‬ ‫که نمی شود روی ان کار کرد برای اینکه روی تورم بتواند اثرش را به کمترین‬ ‫مقدار برسانیم‪ ،‬شاید بشود گفت تنها راهکار جدی موجود انتشار اوراق بدهی‬ ‫است که البته عرض کردم با توجه به شرایطی که در ان هستیم باید مراعات‬ ‫شود‪ .‬این رعایت ها باید به ویژه در مورد سقف بدهی و اندازه بدهی به تولید‬ ‫ملی باشد‪ .‬باید توجه کنیم این بدهی ها با یک نرخ بهره عمال افزایش در طول‬ ‫سال های اینده افزایش پیدا می کند و همینطور اندازه ان بیشتر و بزرگتر شده‬ ‫و درصد بیشتری از بودجه را برای برگرداندن ان باید اسنفاده کنیم‪ .‬کما اینکه‬ ‫اعداد بازپرداخت اصل و بهره اوراق بدهی در مصارف بودجه دولت در یکی دو‬ ‫سال اخیر عدد بزرگی شده است‪.‬‬ ‫در این حوزه که دولت دوزادهم با بی تدبیری‪ ،‬هر روز بدهی‬ ‫جدیدی را ایجاد کرده است‪ ،‬چگونه باید برخورد کرد؟‬ ‫در این موضوع نمی شود انتظار شعبده بازی داشت‪ .‬اگر یک شکاف بزرگی بین‬ ‫دخل و خرج ما وجود دارد این موضوعی است که با مثال اقدامات خارق العاده‬ ‫نمی شود اثرات مخرب ان را مهار کرد و بالموضوعش کرد‪ .‬شاید در شرایط‬ ‫خاص وقتی همه راه های جلوی ما بسته می شود‪ ،‬مثال می شود به افزایش‬ ‫دادن نرخ های ذخیره قانونی هم فکر کرد که کارکردش این است که تاثیری‬ ‫که کسری بودجه روی پایه پولی می گذارد را خنثی کند و باعث شود پولی که‬ ‫دولت از محل کسری تزریق کرده به نوعی در حساب بانک ها نزد بانک مرکزی‬ ‫بلوکه شود‪ .‬این معنی افزایش نرخ ذخایر قانونی است‪ .‬ولی این ها همه راه های‬ ‫کوتاه مدت و جنبه مس ّکنی دارد که به هیچ عنوان دوام پذیر نیست‪ .‬همه این‬ ‫ها مربوط موارد که به عنوان راهکار بیان می شود به جایی می شود که مطمئن‬ ‫هستید این دیگر اخرین بار است و قرار نیست بیش از این‪ ،‬بر روی چنین اهرم‬ ‫و ابزاری تکیه شود و همه به منزله کفگیر به ته دیگ خوردن است‪.‬‬ صفحه 4 ‫بنابر اعالم معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬فرصت ارائه درخواست و تحویل مدارک الزم برای شرکت های متقاضی واردات کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور تا پایان‬ ‫وقت اداری روز یکشنبه ‪ ۲۰‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬تمدید شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ‪ ،‬این معاونت پیشتر و طی اطالعیه ای درخصوص تامین کاغذ مورد نیاز‬ ‫مطبوعات کشور در سال‪ ،۱۴۰۰‬از شرکت های معتبر واردکنند ه کاغذ خواسته بود که درخواست خود را به همراه پروفرمای (سند پیشنهادی) واردات کاغذ و سوابق مالی و حقوقی به دبیرخانه این معاونت‬ ‫ارسال کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬شرکت های متقاضی وارد کننده کاغذ مطبوعات تا ‪ ۲۰‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬فرصت دارند درخواست خود را به همراه پروفرمای واردات کاغذ‪ ،‬سوابق حقوقی (شامل‪ :‬اساسنامه‪ ،‬اخرین‬ ‫اگهیتغییراتمربوطبههیاتمدیرهوصاحبانامضاءمجاز‪،‬نشانیشرکت)‪،‬گردشمالیدوسالاخیروسوابقتجربیشرکترادرپاکتسربستهممهوربهمهرشرکتبهدبیرخانهمعاونتامورمطبوعاتی‬ ‫و اطالع رسانی به نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان شهید مطهری‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ ،‬خیابان هشتم شماره‪ ۱۵‬و‪ ۱۷‬ساختمان معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی طبقه اول ارسال کنند‪.‬‬ ‫فیلم هاییکهباالتریننمرهممکنراازمنتقدانگرفتند‬ ‫منتقدان سینما معموال تماشاگران سخت پسندی هستند که هر فیلمی‬ ‫را نمی پسندند‪ .‬اما فیلم هایی هم وجود دارند که در جلب نظر جدی ترین‬ ‫تماشاگران سینما هم موفق ظاهر می شوند‪ .‬نمره ای که منتقدان برای‬ ‫یک فیلم سینمایی در نظر می گیرند معموال معیار بهتری برای بررسی‬ ‫جذابیت های هنری و ســینمایی یک فیلم به نظر می رسد‪ .‬بنابراین‬ ‫بسیاری از تماشاگران حرفه ای سینما نمره منتقدان را معیار جذاب تری‬ ‫برای انتخاب فیلم هایی که ارزش تماشاکردن دارند هم می دانند‪ .‬اگرچه‬ ‫منتقدان سینما تماشاگران سخت پسندی هستند که سلیقه متفاوتی‬ ‫دارند اما معموال به ارزش های سینمایی فیلم ها هم توجه ویژه ای دارند‪.‬‬ ‫بنابراین می توان ادعا کرد که فیلم هایی که نمره بیشتری از منتقدان‬ ‫می گیرند احتماال عناوین جذاب تری هســتند‪ .‬در ادامه می توانید با‬ ‫فیلم هایی که باالترین نمره ممکن را از منتقدان گرفتند‪ ،‬اشنا شوید‪.‬‬ ‫عناوینیکهبارضایتحداکثریمنتقدانسینماهمراهبوده اند‪.‬‬ ‫خانه او | ‪His House‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۱۰۰ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫فیلمی که با خشونت حداقل‪ ،‬ترسی حداکثری را به تماشاگرش منتقل می کند‬ ‫و اهسته اهسته او را در باتالق وحشتی روانشناختی فرو می رود‪« .‬خانه او» از ان‬ ‫فیلم های تخیلی ژانر ترسناک نیست که حتی در تاریکی شب هم مسخره به نظر‬ ‫می رسند‪ .‬این فیلم به معنای واقعی کلمه تاثیرگذار و جنون امیز است‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫از تماشای فیلم های ترسناک روانشناختی حس خوبی نمی گیرید شاید بهتر باشد‬ ‫که «خانه او» را تماشا نکنید‪ .‬با این حال منتقدان این فیلم را دوست دارند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬زوجی پناهنده پس از ان که فرصت پیدا می کنند تا از بحران و‬ ‫جنگ سودان جنوبی فرار کنند در انگلستان ساکن می شوند تا باالخره طعم زندگی‬ ‫واقعی را بچشند‪ .‬اما ارامش زندگی ان ها اهسته اهسته به هم می ریزد؛ ‪.‬‬ ‫خداحافظ امور | ‪Farewell Amor‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۱۰۰ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫اکوا مسانگی در سال ‪ ۲۰۱۷‬فیلم کوتاهی به نام «خداحافظ مئو امور» ساخت که‬ ‫مورد توجه قرار گرفت‪ .‬او پس از سه سال ایده اصلی فیلم کوتاهش را در شکل و‬ ‫شمایل یک فیلم بلند سینمایی بازسازی کرده که تماشای ان خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫درام او که مورد توجه منتقدان هم قرار گرفته زوایای اشکار و پنهانی از پدیده هایی‬ ‫مانند مهاجرت‪ ،‬خانواده‪ ،‬عشق و نوع دوستی را نمایش می دهد‪ .‬این فیلم هم اکران‬ ‫محدودی در روزهای پایانی سال ‪ ۲۰۲۰‬داشت و یکی از بهترین فیلم های درام‬ ‫چند سال اخیر لقب می گیرد‪ .‬منتقدان این فیلم را به شدت تحسین کرده اند و به‬ ‫همین دلیل باالترین نمره ممکن را به ان داده اند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬یک زن انگوالیی پس از هفده سال موفق می شود اقامت همسرش‬ ‫برای مهاجرت به ایاالت متحده را اخذ کرده و او را دوباره مالقات کند‪ .‬ان ها که به‬ ‫دلیل فاصله دور برای مدت ها از یکدیگر به دور افتاده بودند‪ ،‬دوباره فرصت ان را‬ ‫دارند تا عشق دیرینه خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫گرگ دونده ها | ‪Wolfwalkers‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۹ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫استودیویایرلندیکارتونسالوندرچندسالاخیرانیمیشن هایدوبعدیجذابی‬ ‫را به عاشقان دنیای پویانمایی تقدیم کرده که یکی پس از دیگری موفق تر ظاهر‬ ‫شده اند‪ .‬انیمیشن «گرگ دونده ها» جدیدترین محصول این استودیوی قدرتمند و‬ ‫متفاوت است که در سالی که گذشت‪ ،‬فرصت اکران محدود را پیدا کرد و پس از‬ ‫ان روی سرویس های استریم هم منتشر شد‪ .‬این انیمیشن با تصاویری چشم نواز و‬ ‫تصویرسازی خیره کننده به یکی متفاوت ترین و بهترین انیمیشن های سال تبدیل‬ ‫شده که تماشای چندباره ان هم خالی از لطف نیست‪« .‬گرگ دونده ها» می توانست‬ ‫برنده جایزه بهترین انیمیشن اکادمی اسکار ‪ ۲۰۲۰‬هم باشد اما در نهایت در یک‬ ‫رقابت نزدیک و جانانه این جایزه بزرگ را به فیلم «روح» واگذار کرد‪ .‬این انیمیشن‬ ‫با دریافت میانگین نمره ‪ ۹۹‬از تماشاگران موفق شده یکی از محبوب ترین فیلم ها‬ ‫برایمنتقدانسینماباشد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬ارباب شهری که در کنار یک جنگل بزرگ وجود دارد‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفته که همه گرگ های جنگلی که در حاشیه شهر قرار گرفته را به قتل برساند‪.‬‬ ‫‪ | How to Train Your Dragon‬تربیت اژدها‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۹ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫شروع دهه دوم قرن بیست و یکم با انیمیشن «تربیت اژدها» شکوهمندانه به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬یک داستان حماســی که با مدرن ترین فناوری های پویانمایی‬ ‫به تصویر کشیده شــده و یکی از بهترین روایت های شکل گرفته توسط‬ ‫استودیوی دریم ورکس اســت‪« .‬تربیت اژدها» ســریال های تلویزیونی‬ ‫و دنباله های ســینمایی متعددی دارد که البته هیچکدام به اندازه فیلم‬ ‫ابتدایی محبوب و جذاب نیســتند‪ .‬شــروع جذاب این انیمیشن در کنار‬ ‫شخصیت پردازی ها خیره کننده و خرده داستان هایی که دارد‪ ،‬ان را به یکی‬ ‫از بهترین انیمیشن های تاریخ تبدیل می کند که رضایت تقریبا حداکثری‬ ‫منتقدان را هم به همراه داشته است‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬هیکاپ یک واکینگ جوان است‪ .‬او در سرزمینی زندگی‬ ‫می کند که مورد حمالت مداوم اژدهایان قرار می گیرد‪ .‬اگرچه هموطنان او‬ ‫دائما با این اژدهایان غول پیکر در جنگ هستند اما هیکاپ شانس زیادی‬ ‫برای نمایش توانایی هایش ندارد‪.‬‬ ‫‪ | My Life as a Courgette‬زندگی من به عنوان یک کدو‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۹ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این انیمیشــن ‪ ۶۵‬دقیقه ای فرانسوی‪-‬سوییسی با یک شخصیت پردازی‬ ‫بی نظیر و دوست داشتنی با سرعتی باورنکردنی به یکی از دلنشین ترین‬ ‫انیمیشن های خمیری کمتردیده شــده سینما تبدیل می شود که درک‬ ‫داســتان ان اندکی غم انگیز و دشوار به نظر می رسد‪ .‬انیمیشن «زندگی‬ ‫من به عنوان یک کدو» مانند بیشــتر انیمیشن های خمیری به صورت‬ ‫ایســت حرکتی ساخته شــده و با وجود طراحی ساده و سبکی که دارد‪،‬‬ ‫حرف ها و مفاهیم بســیاری را مطرح می کند‪ .‬درگیری داستان انیمیشن‬ ‫«زندگی من به عنوان یک کدو» با مفاهیم زندگی مدرن و روانشناختی به‬ ‫حدی جذاب و دوست داشتنی است که خاطرات تماشای ان برای مدتی‬ ‫بسیار طوالنی در ذهن هر بیننده ای باقی می ماند‪ .‬این انیمیشن در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬اکران شــد و فرصت نامزدی جایزه اسکار را هم پیدا کرد‪ ،‬یکی از‬ ‫محبوب ترین انیمیشن های تاریخ سینما برای منتقدان هنر هفتم هم لقب‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬پسربچه ای غمگین اما احساسی در کنار مادر بداخالقش‬ ‫زندگی می کند‪ .‬پسرک افسرده داستان ما به صورتی کامال ناخوداگاه باعث‬ ‫مرگ مادرش می شود‪ .‬او حاال باید ادامه زندگی اش را در یتیم خانه دنبال‬ ‫کند و این تغییر بزرگ دوستان بسیاری را به زندگی او وارد می کند‪.‬‬ ‫‪ | Bicycle Thieves‬دزد دوچرخه‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۸ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این فیلم نئورئالیســتی ساخته ویتوریو دسیکا‪ ،‬فیلمساز شهیر ایتالیایی‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۸‬میالدی اکران شــد‪« .‬دزد دوچرخه» به عنوان یکی از‬ ‫متحول کننده تریــن و تاثیرگذارترین فیلم های تاریخ ســینمای جهان‬ ‫شناخته می شود و مانند سایر فیلم های نئورئالیستی در خارج از استودیو‬ ‫و در فضای واقعی محله های شهری ساخته شده است‪ .‬فیلمسازانی مانند‬ ‫دسیکا خواهان ارتباط مستقیم با واقعیت های کمتر پرداخته جامعه بودند‪.‬‬ ‫این فیلم تنها پس از گذشــت چهار ســال از تاریخ اکرانش توسط مجله‬ ‫سایت اند ساوند به عنوان برترین فیلم تاریخ سینما معرفی شد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل منتقدان هم عالقه خاصی به ان دارند‪.‬‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬مرد بی کاری به نام انتونیوســرانجام فرصت ان را پیدا‬ ‫می کند تا به عنوان یک اعالن چسبان استخدام شود‪ .‬او مجبور است برای‬ ‫اینکه این شــغل را حفظ کند‪ ،‬دوچرخه ای را به همراه داشته باشد تا به‬ ‫وسیله ان پوسترها در سطح شهر نصب کند و از ان جایی که سرمایه الزم‬ ‫برای خرید یک دوچرخه جدید را ندارد با پول به دســت امده از فروش‬ ‫ملحفه های تخت خواب خانه در نهایت موفق می شود که دوچرخه قدیمی‬ ‫خود را که گرو بانک است‪ ،‬ازاد کند‪.‬‬ ‫یک شب در میامی | ‪One Night in Miami‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۸ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫ریجنا کینگ بازیگری اســت که هنرنمایی های بی شماری در فیلم های‬ ‫سینمایی و ســریال های تلویزیونی داشته اما به نظر می رسد او می تواند‬ ‫کارگردان اینده داری باشد‪ .‬نخستین فیلم او با نام «یک شب در میامی» به‬ ‫سراغ سوژه متفاوتی رفته تا داستان به شدت جالبی را روایت کند‪ .‬منتقدان‬ ‫باور دارند رجینا کینگ در رسیدن به اهدافش موفق بوده و شاید همین‬ ‫فیلم به او کمک کند تا در اینده به کارگردان صاحب سبکی تبدیل شود‪.‬‬ ‫فیلم «یک شــب در میامی» براساس نمایشنامه ای به همین نام ساخته‬ ‫شــده و یکی از بهترین فیلم های درام چند سال اخیر لقب می گیرد‪ .‬این‬ ‫فیلم برای سه جایزه اکادمی اســکار نامزد شد اما در نهایت موفق نشد‬ ‫هیچکدام از این جوایز را برنده شــود‪ .‬با این حال «یک شب در میامی»‬ ‫یکی از بهترین فیلم هایی اســت که منتقدان سخت پسند سینما تماشا‬ ‫کرده اند و به همین نمره ان ها به این فیلم روی عدد باالیی ایستاده است‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬محمد علی کلی‪ ،‬مالکوم ایکس‪ ،‬سم کوک و جیم براون‬ ‫از چهره های شناخته شده حقوق مدنی در ایاالت متحده هستند‪ .‬ان ها در‬ ‫یک دیدار تخیلی با یکدیگر گفتگو می کنند‪.‬‬ ‫‪ | 8/5‬هشت و نیم‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۸ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این درام سورئالیســتی که تصاویرش را با رنگ های ســیاه و ســفید به‬ ‫تماشــاگر نشان می دهد‪ ،‬یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما است که‬ ‫ت و نیم» را فدریکو‬ ‫لئوناردو دی کاپریو هم عالقه خاصی به ان دارد‪« .‬هش ‬ ‫فلینی که یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان سینمای ایتالیا لقب می گیرد‪،‬‬ ‫کارگردانی کرده و بازیگر اصلی ان هم مارچلو ماســتریانی اســت که در‬ ‫سینمای ایتالیا نامی شناخته شــده به نظر می رسد‪ .‬این فیلم ارزشمند‬ ‫توسط استودیوی ایتالیایی چینه چیتا ساخته شده و موسیقی ان را هم‬ ‫نینو روتا نواخته است‪ .‬با میانگین باورنکردنی نمره ‪ ۹۸‬از سوی منتقدان‬ ‫این فیلم یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما از نگاه منتقدان هنر هفتم‬ ‫است که فیلم هایی که باالترین نمره ممکن را از منتقدان گرفتند هم قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬گوییدو انسلمی‪ ،‬یک کارگردان سینما‪ ،‬تصمیم گرفته‬ ‫فیلم جدیدش را بســازد‪ .‬اما او در جریان تولیــد فیلم جدیدش درگیر‬ ‫خاطرات دوران نوجوانی و کودکی اش می شود‪.‬‬ ‫ناکجااباد | ‪Nomadland‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۷ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫فرانسیس مک درموند در ســال های اخیر ثابت کرده که یکی از بهترین‬ ‫بازیگران زن ســینما است و لیاقت دریافت جوایز بســیاری را دارد‪ .‬او از‬ ‫فیلم «فارگو» تا فیلم «سه بیلبورد خارج از ایبینگ در میزوری» و حتی‬ ‫سریال «اولیوو کیتریج» درخشیده و حاال یک بار دیگر به دنیای هنر هفتم‬ ‫بازگشته تا در نقشی قرار بگیرد که بسیاری از منتقدان باور دارند بهترین‬ ‫فیلم ســال ‪ ۲۰۲۰‬هم لقب می گیرد‪« .‬ناکجاابــاد» تعدادی از مهم ترین‬ ‫جوایز اســکار ‪ ۲۰۲۰‬از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اصلی‬ ‫زن را تصاحب کرد‪.‬‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬زنی که به دلیل رکورد بــزرگ اقتصادی در اوایل قرن‬ ‫بیست و یکم بخش عظیمی از زندگی اش را از دست داده‪ ،‬سوار بر یک ون‬ ‫درون جاده ها زندگی می کند‪.‬‬ ‫‪ | Spider-Man: Into the Spider-Verse‬مرد عنکبوتی‪:‬‬ ‫به درون دنیای عنکبوتی‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۷ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫انیمیشن هایی که براســاس کتاب های کمیک بوکی ساخته می شوند‪،‬‬ ‫معموال انطور که باید دیده نمی شوند‪ .‬اما انیمیشن «مرد عنکبوتی‪ :‬به درون‬ ‫دنیای عنکبوتی» یک استثنای تاریخی بود‪ .‬احتماال تاریخ انیمیشن های‬ ‫ابرقهرمانی به پیش از ســاخت این انیمیشن و پس از اکران ان تقسیم‬ ‫می شــود‪ .‬این شــاهکار جذاب که در نهایت برنده جایزه اسکار هم شد‪،‬‬ ‫می تواند نگاه هر تماشاگری به سینمای ابرقهرمانی را برای همیشه تغییر‬ ‫دهد‪ .‬بنابراین اگر جزو تماشاگرانی هستید که با داستان های علمی تخیلی‬ ‫ارتباط برقرار نمی کنند هم شاید بهتر باشد تماشای این فیلم را از دست‬ ‫دهید‪ .‬عنوانی محبوب برای منتقدان که میانگین نمره ‪ ۹۷‬را از سوی ان ها‬ ‫دریافت کرده است‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬مایلز مورالز‪ ،‬نوجوانی که از طرفداران مرد عنکبوتی است‬ ‫به دلیل فشار خانواده اش در یک مدرسه نمونه دولتی شبانه روزی درس‬ ‫می خواند‪ .‬پدر مایلز‪ ،‬جفرسون‪ ،‬به عنوان یک افسر پلیس باور دارد که مرد‬ ‫عنکبوتی یک تهدید بسیار جدی اســت‪ .‬اما یک عنکبوت رادیواکتیوی‬ ‫موفق می شود مایلز را نیش بزند‪ .‬حاال مایلز مورالز در حال تبدیل شدن به‬ ‫یک مرد عنکبوتی است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫مهلت ارائه مدارک برای واردات کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور تمدید شد‬ ‫چهارشنبه‪ 16‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪524‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫رمز ارزها؛ تهدید یا فرصت‬ ‫دبیر علمی نخستین کنفرانس بین المللی بالکچین‪ :‬در نگاه‬ ‫اول‪ ،‬به دلیل ناکافی بودن اشــنایی نســبت به رمز ارزها این‬ ‫فناوری یک تهدید به شمار می اید اما فرصت های زیادی در‬ ‫ان وجود دارد؛ از جمله اینکه وابســتگی ها را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫سجاد برخورداری اقتصاددان و استادیار دانشگاه تهران و دبیر‬ ‫علمی نخستین کنفرانس بین المللی رمز ارزها و اقتصاد جهانی‬ ‫با تاکید بر همکاری و حضور دانشگاه ها در این کنفرانس علمی‬ ‫که نیمه مرداد امســال به شکل انالین برگزار می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬انچه بیش از پیش در این کنفرانس حائز اهمیت است‬ ‫حضوردانشگاه هابه عنوانمحافلعلمیبرایتبییناینفناوری‬ ‫نوظهوراست‪.‬‬ ‫جهان با شتاب زیادی‬ ‫به سمت فناوری های نوین می رود‬ ‫این اقتصاددان و استادیار دانشگاه تهران با تاکید بر این موضوع‬ ‫که دنیا در حوزه علم و فناوری با شــتاب بســیاری به سمت‬ ‫بالکچیــن‪ ،‬رمز ارزها و اقتصاد جهانی می رود‪ ،‬گفت‪ :‬تمرکز و‬ ‫فعالیت دانشگاه هایی چون دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر‬ ‫درخصوص این موضوع‪ ،‬حکایت از اهمیت ان دارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اینده جهان به سمت جایگزینی ارزهای دیجیتال به جای‬ ‫ارزهای مرسوم می رود‪ .‬این حوزه برای ما در مدیریت سیستم‬ ‫پولی می تواند به عنوان تهدید یا فرصت مطرح شود؛ البته حتی‬ ‫در دنیا نیز به این موضوع فکر می کنند و با توجه به وضعیت‬ ‫ارزهای رایج همچون دالر و یورو‪ ،‬حوزه بالکچین و رمز ارزها‬ ‫به عنوان یک چالش جدی‪ ،‬مورد تامل قرار گرفته‪ ،‬هر چند که‬ ‫هنوز اجماعی روی ان وجود ندارد ولی ممکن است اتفاقاتی‬ ‫همچون پاندمی کرونا به کاربرد و گستردگی این فناوری سرعت‬ ‫ببخشد‪ .‬همچنین می توان اذعان داشت در نهایت با توجه به‬ ‫تحوالت پیش رو‪ ،‬در ‪ 10‬سال اینده این جایگزینی بی تردید‬ ‫رخ می دهد‪.‬‬ ‫نگاهفرصت محور‬ ‫به حوزه رمز ارزها از اهداف همایش بالکچین‬ ‫برخورداری اظهار داشــت‪ :‬ما باید ایــن را به عنوان یک اصل‬ ‫بپذیریم که اقتصاد ما نیز از این موضوع متاثر خواهد شــد و‬ ‫این تاثیر همان طور که پیش تر به ان اشاره کردم‪ ،‬هم میتواند‬ ‫تهدید باشد و هم فرصت‪ .‬ولی اگر روش تقابلی نسبت به این‬ ‫حوزه داشــته باشیم متضرر خواهیم شد و از تحوالت جهانی‬ ‫عقب می مانیم‪ .‬بنابراین بهترین راه این است که حاکمیت را‬ ‫با فرصت های این حوزه اشنا کنیم هر چند که درست است‬ ‫در نگاه نخســت ‪ ،‬به دلیل ناکافی بودن اشنایی نسبت به رمز‬ ‫ارزها این فناوری یک تهدید به شــمار می اید اما فرصت های‬ ‫زیادی نیز در ان وجود دارد؛ از جمله اینکه وابستگی ها را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬از این رو می توان با اگاهی بخشی درست‪ ،‬تصمیم گیران‬ ‫و حاکمیت را به سمت بهره مندی از بالکچین هدایت کرد و‬ ‫خوشــبختانه انعطاف و نگاه مثبتی در حال حاضر در این باره‬ ‫وجود دارد که می تواند عملیاتی شود؛ و این نگاه فرصتمحور‬ ‫از اهداف مهم این کنفرانس است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این همایش‬ ‫گفتمان هایی می تواند شــکل گیرد و روی ان اجماع شــود‬ ‫مبنی بر این موضــوع که این فناوری وجود دارد و ما باید ان‬ ‫را بپذیریم‪ .‬اما چگونگی برخورد با ان که بیشترین منفعت و‬ ‫کم ترین هزینه را برای ما به دنبال داشته باشد‪ ،‬موضوعی قابل‬ ‫بحث است‪ .‬عضو شورای سیاستگذاری و دبیر علمی نخستین‬ ‫کنفرانسبین المللیبالکچین‪،‬رمزارزهاواقتصادجهانیاهداف‬ ‫این همایش را جمع بندی کرد و اظهار داشت‪ :‬همایش با چند‬ ‫هدف دنبال می شــود که یکی از اهدافش اشنا کردن کردن‬ ‫تصمیم گیران و قانون گذاران با پتانسیل ها و نگاه مثبت به این‬ ‫موضوع و ارائه راهکارهای کارشناســانه برای اگاهی بخشی‬ ‫عمومی است‪ .‬برخورداری تاکید کرد‪ :‬اگر کنفرانس موفق باشد‬ ‫می تواند بیانیه ای ارائــه دهد که در ان اجماعی در حوزه های‬ ‫علمی مرتبط بــا حوزه بالکچین و رمزارزهــا صورت گیرد؛‬ ‫چراکه این موضوع‪ ،‬تک حوزه ای و تک رشــته ای نیست و این‬ ‫اجماع برای تصمیم گیری هایی که در سطح حاکمیتی کشور‬ ‫صورت می گیرد بسیار راه گشاست و می تواند نهادهایی همچون‬ ‫شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی را نیز‬ ‫درگیر موضوع کند تا بتوانیم این موضوع را نهادینه کرده و یک‬ ‫گام رو بــه جلو در این حوزه برداریم که موفقیت خوبی برای‬ ‫کشور محسوب می شود‪ .‬کنفرانس علمی‪-‬بین المللی حوزه‬ ‫بالکچین‪ ،‬رمز ارزها و اقتصاد جهانی در ایران با حضور اساتید‪،‬‬ ‫اندیشمندان‪ ،‬فعاالن و توسعه دهندگان و متخصصان این حوزه‪،‬‬ ‫به همت باشــگاه نواوری و فناوری یونسکو و کمیسیون ملی‬ ‫یونسکو‪ -‬ایران و با حمایت وزرات علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬کمیسیون های اقتصادی‪ ،‬برنامه‬ ‫و بودجه و فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬سازمان‬ ‫جهانیمالکیتفکری‪،‬باشگاهاموزش هایالکترونیکییونسکو‪،‬‬ ‫سیویلیکا و دانشگاه های تهران‪ ،‬شهید بهشتی‪ ،‬صنعتی خواجه‬ ‫نصیرالدینطوسی‪،‬عالمهطباطبایی‪،‬ازاداسالمیوعلومپزشکی‬ ‫مجازی‪ 14 ،‬و ‪ 15‬مرداد ‪ 1400‬به شکل انالین از ساعت ‪9:00‬‬ ‫تا ‪ ،18:00‬برگزار می شود‪ .‬عالقه مندان‪ ،‬پژوهشگران‪ ،‬محققان‪،‬‬ ‫اساتید و دانشجویان برای شرکت در این کنفرانس می توانند با‬ ‫مراجعه به سایت کنفرانس به ادرس ‪http://unescoconf.‬‬ ‫‪ ir‬و یا ســایت ‪ /https://unescotech.org‬ضمن کسب‬ ‫اطالعات بیشتر فرایند ثبت نام را انجام دهند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫معرفی رژیم غذایی پیشگیری از سرطان‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫چهارشنبه‪ 16‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪524‬‬ ‫وزیربهداشت‪:‬‬ ‫نفی «طب ایرانی»‬ ‫بی خردی مطلق است‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬گروهی طب ایرانی را نفی می کنند که‬ ‫یک بی خردی مطلق است؛ امروز سازمان جهانی بهداشت‬ ‫برای استفاده از ظرفیت‪‎‬های طب قدیم برای کاهش عوارض‬ ‫و هزینه‪‎‬های نظام سالمت برنامه هایی دارد‪ .‬سعید نمکی در‬ ‫بازدید از طرح ادغام خدمات طب ایرانی در نظام شبکه در‬ ‫مرکز بهداشــت اردکان اظهار کرد‪ :‬گروهی طب ایرانی را‬ ‫نفی می کردند‪ ،‬درست مثل اینکه اساتید معماری ما مسجد‬ ‫جامع یزد‪ ،‬مسجد شیخ لطف اهلل‪ ،‬عالی قاپو و یا تخت جمشید‬ ‫را نفی کنند این یک بی خردی مطلق بود‪ .‬وی افزود‪ :‬گروهی‬ ‫دیگر با افراطی گری‪ ،‬عوام فریبی و تمســک به شیوه های‬ ‫غیرعلمی که نهایتاً منجر به سوزاندن کتب طبی می شد‪ ،‬با‬ ‫شیوه نابخردانه دیگری در این تقابل‪ ،‬مشارکت می‪‎‬کردند‪ ،‬در‬ ‫ی شد‬ ‫این بین یک عقالنیت‪ ،‬حدوسط و منطق باید حاکم م ‪‎‬‬ ‫ی توانیم طب ایرانی را که روزی‬ ‫و ان منطق این بود که نه م ‪‎‬‬ ‫دانشمندان این طب در عرصه بین المللی درخشیدند نفی‬ ‫کنیم نه طب جدید و مدرن را‪ .‬وزیر بهداشت تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب‪‎‬های بیت الحکمه بغداد را تورقی بزنید می‪‎‬بینید‬ ‫اگر کتا ‬ ‫که بیشــترین مبانی که برگردان به عربی است و توسط‬ ‫پزشــکی به نام حنین بن اسحاق که مسیحی بود به عربی‬ ‫ی شد‪ ،‬مستنداتی است که از ایران زمین به ویژه‬ ‫برگردانده م ‪‎‬‬ ‫ن‪‎‬های بلخ‪ ،‬بخارا‪ ،‬خوارزم و مناطق مرکزی ایران به‬ ‫سرزمی ‬ ‫زبان عربی برگردان شــد تا در کتابخانه مهم بیت الحکمه‬ ‫بغداد ماندگار شود‪ .‬نمکی تاکید کرد‪ :‬مگر می شود ابن سینا‪،‬‬ ‫جرجانی و شیوه‪‎‬هایی را که در طب قدیم راهگشا بود نفی‬ ‫کرد؟ ایا می شود هنوز با انچه بوعلی سینا گفته بود‪ ،‬بیماران‬ ‫را درمان کرد؟ انچه راهگشا است‪ ،‬امیزه ای از طب قدیم و‬ ‫جدید و اشــتی بین این دو در استمرار و امتداد یکدیگر‬ ‫اســت؛ دیواری بین طب جدیــد و قدیم وجود ندارد بلکه‬ ‫اســتمرار طب را داریم همان گونه که استمرار معماری و‬ ‫سایر علوم را داریم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬مگر انچه فیزیک‬ ‫یــا نجوم قدیم بیان می‪‎‬کرد‪ ،‬با انچــه این علوم در روزگار‬ ‫ی کنند‪ ،‬دو مقوله کام ً‬ ‫ال تفکیک شــده است‬ ‫کنونی بیان م ‪‎‬‬ ‫یا در استمرار و امتداد همدیگر هستند؟ به دنبال این بودیم‬ ‫که چگونه می‪‎‬توان بین تندروی گروهی که همه چیز را در‬ ‫گروی طب مدرن یا طب ســنتی و قدیم می‪‎‬بینند‪ ،‬اشتی‬ ‫ایجــاد کنیم‪ ،‬این راه فقط یک رفتار عالمانه و بخردانه بود‬ ‫که این گروه کنار همدیگر قرار گیرند ان هم نه شیادان و‬ ‫شارالتان هایشان بلکه افراد عالم این دو گروه‪ .‬وزیر بهداشت‬ ‫یاداور شد‪ :‬پزشکانی داریم که پس از دوره طب عمومی در‬ ‫دوره تخصصی طب ایرانی تحصیل کرد‪‎‬ه اند؛ امروز سازمان‬ ‫جهانی بهداشــت برای استفاده از ظرفیت‪‎‬های طب قدیم‬ ‫برای کاهش عوارض و هزینه‪‎‬های نظام سالمت برنامه‪‎‬هایی‬ ‫دارد‪ .‬نمکی افــزود‪ :‬درصد قابل توجهی از مرگ ومیر مردم‬ ‫ایران به دلیل بیماری‪‎‬های غیرواگیر و از جمله فشار خون‬ ‫باال و عوارض ناشــی از ان اســت‪ .‬دنیا امروز به این نتیجه‬ ‫رسیده است که جز با تغییر شیوه زندگی هیچ راهی برای‬ ‫مقابلــه با بیماری‪‎‬های غیرواگیر نیســت و از همه مهمتر‬ ‫امروز وقتی با کووید‪ 19‬مواجه شــدیم گرچه واکســن را‬ ‫به عنوان پدیده‪‎‬ای مهم ارزیابی می‪‎‬کنند اما در مناطقی که‬ ‫واکسیناسیون هم انجام شده است‪ ،‬به این نکته رسید‪‎‬ه اند‬ ‫که چیزی به اهمیت تغییر شــیوه زندگی در جلوگیری از‬ ‫کووید‪ 19‬موثر نیست‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی از اموز ه‪‎‬های بسیار‬ ‫ارجمند طب قدیم‪ ،‬اصالح رویه زندگی است؛ عد‪‎‬ه ای فکر‬ ‫می‪‎‬کنند که قرار اســت در طرح ادغام طب ایرانی در نظام‬ ‫شبکه‪ ،‬بهورزان نسخه بنویسند و داروی گیاهی بدهند یا‬ ‫روش‪‎‬هایی مانند دم کرده (دمنوش) یا جوشانده قرار است‬ ‫جای داروهای مدرن را بگیرند و برای ما هم مغلطه کردند‪.‬‬ ‫از دکتر اســایی و دکتر ملک افضلی و تیمی خواستم که‬ ‫در ادغام طب ایرانی در نظام شــبکه از سطح یک‪ ،‬طرحی‬ ‫اماده کنند و مبنا را برای تدوین‪ ،‬تبلیغ و تبیین اموزه های‬ ‫مبتنی بر شیوه های زندگی سالم در طب قدیم قرار دهیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت یاداور شد‪ :‬در طب قدیم‪ ،‬پرخوری‪ ،‬چربی و‬ ‫ی تحرک معنی ندارد و از قبل از‬ ‫گوشــت فراوان و زندگی ب ‪‎‬‬ ‫طلوع افتاب باید برخاست و بدن را به تحرک دراورد‪ .‬امروز‬ ‫بی تحرکی عامل اصلی خیلی از مشــکالت نظام سالمت‬ ‫مانند بیماری های قلبی و عروقی است‪ .‬بزرگترین دستاورد‬ ‫ما از ادغام طب ایرانی در نظام شبکه‪ ،‬تغییر روش زندگی و‬ ‫اموزش سبک زندگی صحیح به مردم است و این که شاید‬ ‫دارو دیگر نقش اصلی را نداشته باشد‪ .‬امیدوارم که حاصل‬ ‫این حرکت بسیار زیبا که چراغ ان در اردکان روشن شد‪،‬‬ ‫از بین رفتن نزاع بین دو ســر طیف افراطی طب قدیم و‬ ‫جدید باشد‪ .‬نمکی ادامه داد‪ :‬هنوز برای درمان بیماری های‬ ‫ی شود در حالی که این‬ ‫قلبی‪ ،‬داروی دیگوکسین مصرف م ‪‎‬‬ ‫ی اید و هنوز خیلی از‬ ‫دارو از عصاره گل انگشتانه به دست م ‪‎‬‬ ‫ی شوند و اسم های انها‬ ‫داروهای گیاهی که در دنیا مصرف م ‪‎‬‬ ‫ی بینیم‪ ،‬حرف اول را می زنند اما اشکالی‬ ‫را با اسم های برند م ‪‎‬‬ ‫که در کشور داریم این است که عده ای غیرحرفه ای به جان‬ ‫این رشته افتاده اند و علم طب قدیم یا طب ایرانی یا طب‬ ‫سنتی را بدنام می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که عادات غذایی اکثر بزرگساالن با دستورالعمل های غذایی که می توانند خطر ابتال به سرطان را کاهش دهند مطابقت ندارد‪ .‬محققان در این مطالعه‪ ،‬داده های حدود‪۳۱۰۰۰‬‬ ‫شرکت کننده بزرگسال امریکایی را بررسی کردند‪ .‬تجزیه و تحلیل انچه شرکت کنندگان در ‪ ۲۴‬ساعت قبل از تکمیل نظرسنجی خورده بودند نشان داد که حدود ‪ ٪۶۳‬تا ‪ ٪۷۳‬مقدار توصیه شده روزانه میوه و‬ ‫سبزیجات و غالت کامل را دریافت نکرده و حدود‪ ٪۹۰‬میزان‪ ۳۰‬گرم فیبر روزانه توصیه شده را دریافت نکرده بودند‪ .‬تقریب ًا‪ ٪۷۰‬شرکت کنندگان دارای اضافه وزن یا چاقی بودند‪ .‬شرکت کنندگان چاق به میزان قابل‬ ‫توجهی کمتر از سایر بزرگساالن میزان توصیه شده از فیبر‪ ،‬میوه‪ ،‬سبزیجات غیرنشاسته ای و غالت کامل دریافت کرده بودند‪ .‬به طورمیانگین‪ ،‬تمام شرکت کنندگان بیش از مقدار توصیه شده کمتر از‪ ۱۰‬درصد کالری‬ ‫روزانه قندهای افزودنی مصرف می کردند‪« .‬کالین اسپیز»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایالتی اوهایو‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬ما قصد داریم افراد را به سمت یک نوع الگوی غذایی گیاهی غنی از میوه و سبزیجات‪،‬‬ ‫غالت سبوس دار و لوبیا‪ ،‬نخود فرنگی‪ ،‬عدس‪ ،‬دانه ها و مغزها و کاهش چربی های اشباع شده و سدیم سوق دهیم‪».‬‬ ‫نگران مصرف ‪ ۶‬ماده غذایی پرکالری نباشید!‬ ‫اگرچه اجتناب از مصرف غذاهایی مانند بستنی ها‪ ،‬کوکی ها‪ ،‬سیب زمینی سرخ کرده و ‪ ...‬یک حرکت کلیدی برای کمک‬ ‫به رسیدن به اهداف کاهش وزن است‪ ،‬اما مراقب باشید؛ چون برخی مواد غذایی اگرچه کالری باالیی دارند‪ ،‬مصرف انها‬ ‫برای شما ضروری است‪ .‬برخی از اقالم غذایی پرکالری سرشار از مواد مغذی برای بدن هستند و مصرف انها نه تنها شما‬ ‫را چاق نمی کند بلکه راهی برای جلوگیری از ابتال به شرایط خطرناک پزشکی است‪ :‬اووکادو‪ :‬سرشار از چربی های غیر‬ ‫اشباع‪ ،‬انتی اکسیدان ها و بتاکاروتن است و مصرف ان به بهبود وضعیت حافظه کمک می کند‪ ،‬کلسترول ال دی ال را‬ ‫کاهش می دهد و باعث افزایش سطح کلسترول خوب یا همان اچ دی ال می شود‪ .‬مصرف اووکادو جلوگیری کننده از‬ ‫بیماری های قلبی است‪ .‬از انجا که یک عدد اووکادو حاوی ‪ ۳۰‬گرم چربی و ‪ ۳۲۲‬کالری است‪ ،‬هر روز می توانید یک و‬ ‫نیم عدد از این میوه مصرف کنید‪ .‬اجیل و دانه ها‪ :‬انواع اجیل سرشار از چربی های مفید‪ ،‬فیبر‪ ،‬ویتامین ای‪ ،‬منیزیم‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫فوالت و پتاسیم هستند‪ .‬البته باید به این نکته توجه داشته باشید که در مصرف مغزهای خوراکی نباید زیاده روی کنید‪.‬‬ ‫بادام و پسته بیشترین میزان کالری را ارائه می کنند‪ .‬مصرف حدود ‪ ۲۳‬عدد بادام یا ‪ ۴۹‬عدد پسته معادل دریافت ‪۱۶۰‬‬ ‫کالری است‪ .‬با تقسیم بندی مناسب و رعایت اعتدال در مصرف می توانید اهداف کاهش وزن خود را با کمک مغزهای‬ ‫خوراکی محقق سازید و به حفظ سالمت کلی بدن کمک کنید‪ .‬روغن زیتون‪ :‬یک بخش اصلی از رژیم غذایی مدیترانه‬ ‫ای است و مصرف ان به طور مستقیم با کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی و برخی سرطان ها ارتباط دارد‪ .‬روغن‬ ‫زیتون خاصیت ضد التهابی دارد و مصرف ان برای حفظ سالمت استخوان ها نیز مفید است‪ .‬یک قاشق غذاخوری روغن‬ ‫زیتون حدود ‪ ۱۲۰‬کالری دارد‪ ،‬از این رو‪ ،‬بهتر است از ان به عنوان چاشنی ساالد و برای پخت و پز سبزیجات استفاده‬ ‫شود‪ .‬استفاده از روغن زیتون به همراه حمص به عنوان یک میان وعده سالم که به خوبی احساس سیری را در انسان‬ ‫ایجاد می کند نیز برای کاهش وزن بسیار توصیه شده است‪ .‬سیب زمینی‪ :‬شاید به دلیل وجود کربوهیدرات‪ ،‬سیب زمینی‬ ‫شهرت چندانی در بین مواد غذایی نداشته باشد اما فراموش نکنید که این ماده غذایی سرشار از اهن‪ ،‬پتاسیم و فیبر است‪.‬‬ ‫یک سیب زمینی متوسط همراه با پوست ‪ ۱۶۱‬کالری دارد‪ .‬سیب زمینی را به همراه کره‪ ،‬نیر‪ ،‬خامه ترش یا بیکن مصرف‬ ‫نکنید‪ .‬نوع پخته شدن ان همراه با کمی نمک و روغن زیتون‪ ،‬یکی از سالم ترین وعده های غذایی است‪ .‬کره بادام زمینی‪:‬‬ ‫کره بادام زمینی در هر قاشق غذا خوری تقریبا ‪ ۹۴‬کالری دارد‪ ۴ .‬گرم پروتئین‪ ۸ ،‬گرم چربی‪ ،‬و ‪ ۳‬گرم کربوهیدرات‪ .‬کره‬ ‫بادام زمینی را میتوانید به راحتی با غذاها مخلوط کنید‪ .‬این کره را میتوانید در انواع مختلف تهیه کنید مثال نوعی که در‬ ‫تکه های بادام زمینی هم هست و یا نوعی که کامل مخلوط شده است‪ .‬کره بادام زمینی که طبیعی باشد نشانه اش این‬ ‫است‪ :‬وقتی در قوطی ان را باز میکنید روغن باید باالیش جمع شده باشد و برای استفاده مجبورید ابتدا ان را هم بزنید‪.‬‬ ‫همچنین کره بادام زمینی طبیعی را باید در یخچال نگهداری کنید‪ .‬تخم مرغ‪ :‬یک تخم مرغ معمولی دارای ‪ ۷۰‬کالری‬ ‫است‪ ۵.‬گرم چربی‪ ۶،‬گرم پروتئین و مقداری کربوهیدرات‪ .‬پروتئین موجود در تخم مرغ برای ساخت عضله به بدن کمک‬ ‫می کند‪ ،‬چربی موجود در تخم مرغ منبع قابل توجهی از انرژی را برای بدن محیا می کند و همچنین میزان تستوسترون‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬تخم مرغ حاوی سطوح باالیی از اسیدهای چرب امگا‪ ۳‬است که به انعطاف مفاصل و سالمت سلولهای‬ ‫بدن کمک می کند‪ .‬یک عنصر به نام کولین نیز هست که در زرده تخم مرغ پیدا می شود‪ .‬کولین باعث کاهش ساخت‬ ‫چربی در قلب می شود و به بازسازی سلول ها کمک می کند‪ .‬همچنین مشخص شده روی خلق و خو هم تاثیر دارد‪.‬‬ ‫با سرفه های غیر کرونایی اشنا شوید؟‬ ‫این روزها سرف ه کردن در هر جمعی باعث متمرکز شدن همه حواس ها‬ ‫به سمت ما می شود‪ .‬شاید هم ممکن است دیگران اینگونه فکر کنند‬ ‫کــه با ویروس کرونا به جمع انها امده ایم‪ .‬اما هر ســرفه ای در فصول‬ ‫سرد ارتباطی با بیماری های ویروسی ندارد بیماری هایی همچون اسم‪،‬‬ ‫سینوزیت‪ ،‬الرژی های فصلی‪ ،‬بازگشت غذا از مری به معده‪ ،‬تماس با‬ ‫دود سیگار‪ ،‬وجود جسم خارجی در ریه‪ ،‬نوعی نقص ایمنی‪ ،‬اختالالت و‬ ‫تومورهای ریه و مصرف بعضی از داروها‪ ،‬با سرفه طوالنی مدت خود را‬ ‫نشان می دهند‪ .‬سرفه مزمن گاه می تواند منجر به استفراغ‪ ،‬افسردگی‬ ‫و در موارد حادتر شکستگی دنده ها شود‪ .‬این نوع سرفه با عنوان سرفه‬ ‫بیش از هشت هفته در بزرگساالن و بیش از ‪ 4‬هفته در کودکان تعریف‬ ‫شده است‪ .‬این عارضه می تواند با سایر عالئم رخ دهد‪ .‬عالئمی از قبیل‬ ‫ابریزش یا گرفتگی بینی‪ ،‬احســاس مایع پشت گلو‪ ،‬گلو درد مکرر‪،‬‬ ‫گرفتگی صدا‪ ،‬خس خس سینه و تنگی نفس‪ ،‬سوزش سر دل یا ترش‬ ‫مزه بودن دهان‪ ،‬و در موارد نادر سرفه خونی‪:‬‬ ‫چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید؟‬ ‫اگر برای هفته ها سرفه همراه با خلط یا خون داشتید‪ ،‬و اگر این سرفه ها‬ ‫باعث بروز اختالالت خواب در شما شد‪ ،‬یا زندگی اجتماعی و شغلی شما‬ ‫را مختل کرد‪ ،‬باید به پزشک مراجعه کنید‪.‬‬ ‫عللسرفهمزمن‬ ‫سرفه های گاه به گاه طبیعی هستند و به خارج شدن مواد و ترشحات از‬ ‫ریه ها کمک کرده و مانع بروز عفونت می شوند‪ .‬اما سرفه ای که هفته ها‬ ‫باقی بماند در نتیجه یک مشکل زمینه ای است‪.‬‬ ‫ترشحاتپشتحلق‬ ‫علت این ترشحات شامل الرژی‪ ،‬رینیت غیر الرژیک فصلی‪ ،‬التهاب‬ ‫حلق و حنجره و سینوزیتیس است‪ .‬این ترشحات رسپتورهای حلق‬ ‫را تحریک کرده و سرفه تولید می شود‪ .‬به این سرفه ها سندرم سرفه‬ ‫راه های هوایی فوقانی نیز می گویند‪.‬‬ ‫اسم‬ ‫سرفه های مربوط به اسم در رفت و امد با تغییرات فصلی هستند و‬ ‫معموال بعد از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی‪ ،‬در تماس با هوای سرد و‬ ‫یا در معرض مواد شیمیایی وخیم تر می شوند‪.‬‬ ‫بیماری ریفالکس معده به مری‬ ‫در این بیماری اسید معده منجر به سرفه مزمن می شود‪.‬‬ ‫عفونت ها‬ ‫ســرفه می تواند پس از عالئم ســرماخورگی‪ ،‬انفلوانزا‪ ،‬ذات الریه و‬ ‫عفونت های دیگر دستگاه تنفسی فوالنی رخ دهند‪.‬‬ ‫داروهای فشار خون‬ ‫این داروها باعث ایجاد سرفه مزمن در برخی افراد می شوند‪.‬‬ ‫برونشیتمزمن‬ ‫ایــن التهاب به مدت طوالنی منجــر به گرفتگی‪ ،‬تنگی نفس‪ ،‬خس‬ ‫خس سینه و سرفه می شود‪ .‬اغلب افراد مبتال به برونشیت مزمن افراد‬ ‫سیگاری فعلی یا سابق هستند‪.‬‬ ‫عواملخطر‬ ‫سیگاری های فعلی یا سابق بیشتر در معرض سرفه های مزمن هستند‪.‬‬ ‫قرار گرفتن در معرض دود و سیگاری های دست دوم نیز دچار سرفه‬ ‫و اســیب های ریوی می شوند‪ .‬انتی هیستامین ها و ضد احتقان ها‪،‬‬ ‫داروهای ضد اسم‪ ،‬انتی بیوتیک ها‪ ،‬مسدود کننده های اسید‪ ،‬سرکوب‬ ‫کننده های ســرفه‪ ،‬از جمله داروهایی هستند که ممکن است برای‬ ‫کاهش سرفه های مزمن تجویز شوند‪.‬‬ ‫مراقبت هایداخلخانه‬ ‫در بســیاری از موارد اقدامات شما در خانه می تواند کمک به کاهش‬ ‫سرفه مزمن کند‪.‬‬ ‫اجتناب از مواد حساسیت زا‪ :‬اگر سرفه مزمن دارید سعی کنید از‬ ‫تحریک کننده هایی که باعث بدتر شدن سیر سرفه می شوند مانند‬ ‫عطر‪ ،‬یا مواد پاک کننده شیمیایی دوری کنید‪.‬‬ ‫ترک سیگار‪ :‬شایع ترین علت برونشیت مزمن سیگار است که منجر به‬ ‫تحریک ریه ها شده و سرفه را وخیم تر کند‪.‬‬ ‫کاهش ریفالکس‪ :‬خوردن وعده های غذایی کوچکتر‪ ،‬و باال نگه داشتن‬ ‫سر هنگام خواب از بروز ریفالکس و سرفه های ناشی از ان پیشگیری‬ ‫می کند‪ .‬از خوردن مایعات سرد بخصوص پس از خواب باید خودداری‬ ‫کرد و بهتر اســت از مصرف غذاهای سرخ شده و با ترکیبات اسیدی‬ ‫مثل ترشی در زمانی که فرد دچار سرفه است‪ ،‬خودداری شود‪ .‬توصیه‬ ‫می شود از بخور استفاده شود تا هوا مرطوب شده و مشکالت تنفسی‬ ‫کمتر شود‪ .‬در صورت الودگی هوا پیشنهاد می شود به شست و شوی‬ ‫بینی و انجام بخور با اب ساده بعد از بازگشت به منزل اقدام گردد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬مزیت نوشیدن اب گرم با معده خالی!‬ ‫بسیاری از ما عادات مشخصی را هنگام بیدار شدن‬ ‫صبحگاهی داریم؛ از جمله نوشــیدن قهوه‪ ،‬چای‬ ‫و اب ســرد‪ .‬با این حال این نکته ثابت شــده که‬ ‫نوشیدن اب گرم در اوایل صبح مزایای بهداشتی‬ ‫شگفت انگیزی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫مصرف اب گرم با معده خالی تاثیر مستقیم روی‬ ‫دستگاه گوارش داشــته و باعث تقویت سیستم‬ ‫ایمنی و حذف ســموم از بدن می شود‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناســان مصرف یک لیوان اب گرم به همراه‬ ‫لیمــو در اوایل صبح منجر بــه کاهش فعالیت‬ ‫رادیکال های ازاد در بدن شــده و از شما در برابر‬ ‫انواع بیماری ها محافظت می کند‪.‬‬ ‫بهبود فرایند هضم‪ :‬یک فنجام اب گرم و نوشیدن‬ ‫ان با معده خالی منجر به دفع سموم از بدن شده‬ ‫و سیستم گوارشی را برای هضم بهتر مواد غذایی‬ ‫تحریک می کند‪ .‬این در حالی است که اب سرد‬ ‫تاثیر برعکس دارد و نوشیدن ان به همراه چربی‬ ‫ها‪ ،‬فرایند هضم را دشوار می کند‪ .‬اب سرد منجر به‬ ‫ایجاد رسوبات چربی در دستگاه گوارش می شود‪.‬‬ ‫اب گرم نه تنها مواد ســمی را از دستگاه گوارش‬ ‫پاک می کند بلکه منجر به تسکین عالئمی مانند‬ ‫سوء هاضمه‪ ،‬سوزش سردل و نفخ می شود‪.‬‬ ‫جلوگیری از یبوست‪ :‬بسیاری از غذاهایی که در‬ ‫طول روز مصرف می کنیم‪ ،‬به دشواری هضم می‬ ‫شوند و منجر به درد و نفخ شکم و اختالل یبوست‬ ‫می شوند‪ .‬نوشــیدن اب گرم در این میان باعث‬ ‫بهبود حرکت روده ها و مبارزه با یبوست می شود‪.‬‬ ‫از بین بردن دردهــای روزمره‪ :‬یک فنجان‬ ‫اب گرم گاهی می تواند بهترین راه برای کاهش‬ ‫دردهای قاعدگی و حتی سردرد باشد‪ .‬اب گرم اثر‬ ‫ارامبخش روی بدن دارد و منجر به ارامش عضالت‬ ‫شکمی‪ ،‬تسکین جوش و اسپاسم می شود‪ .‬برخی‬ ‫مطالعات نشان داده اند که اب گرم باعث تحریک‬ ‫گردش خون شده و برای درمان زخم های عضالنی‬ ‫بسیار مفید است‪.‬‬ ‫کاهش وزن‪ :‬اب گرم دمای بدن و سوخت و ساز‬ ‫اگر می خواهید گیاه خوار شوید این مطلب را بخوانید!‬ ‫انتخاب این نوع رژیم همچنین راهی برای جلوگیری از ابتال‬ ‫به سرطان هیا روده بزرگ‪ ،‬سینه‪ ،‬پروستات و سایر سرطان‬ ‫ها است ضمن این که راهی مناسب برای حفظ سالمت‬ ‫محیط زیست محسوب می شود‪ .‬با این حال قبل از انتخاب‬ ‫رژیم غذایی گیاهی و رفتن به سوی گیاه خواری باید نکات‬ ‫مهمی را دنبال کنید‪:‬‬ ‫به اندازه کافی اهن بخورید‪ :‬گیاه خواران باید بدانند که‬ ‫منابع گیاهی سرشار از اهن قدرت جذبشان به اندازه منابع‬ ‫حیوانی نیست‪ .‬منابع گیاهی حاوی این ماده معدنی شامل‬ ‫حبوبات‪ ،‬سبزیجات تیره رنگ‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬دانه های افتاب‬ ‫گردان و کدو تنبل و همچنین برخی غالت غنی شــده‬ ‫اســت‪ .‬گیاه خواران باید بیشتر از افرادی که گوشت می‬ ‫خورند‪ ،‬اهن را به بدنشــان برسانند‪ .‬این میزان در مردان‬ ‫گیاه خوار باید ‪ ۱۴.۴‬میلی گــرم در روز و در زنان ‪۳۲.۴‬‬ ‫میلی گرم در روز باشد‪.‬‬ ‫امگا ‪ ۳‬را فراموش نکنید‪ :‬اگر از اندسته گیاه خوارانی‬ ‫هســتید که ماهی را نیز به همراه مرغ و گوشت از رژیم‬ ‫غذایی تان حذف کرده اید باید بدانید که امگا ‪ ۳‬موجود در‬ ‫ماهی برای حفظ سالمت قلب ضروری است‪ .‬با این حال‬ ‫منابع گیاهی سرشار از این اسیدهای چرب شامل دانه های‬ ‫کتان‪ ،‬دانه های چیا‪ ،‬گردو‪ ،‬روغن کلزا‪ ،‬کنف‪ ،‬سویا و جلبک‬ ‫دریایی است‪ .‬مردان روزانه به ‪ ۱.۶‬گرم امگا ‪ ۳‬و زنان به ‪۱.۱‬‬ ‫گرم از این چربی ها نیاز دارند‪ .‬شما باید منابع گیاهی حاوی‬ ‫این اسیدهای چرب را بیشتر از منابع حیوانی مصرف کنید‪.‬‬ ‫از غذاهای غیر گوشتی ناسالم اجتناب کنید‪ :‬قرار نیست با‬ ‫حذف گوشت قرمز و سایر منابع گوشتی به مصرف بیش‬ ‫از حد اب میوه های شیرین‪ ،‬دانه های تصفیه شده‪ ،‬نان‬ ‫سفید‪ ،‬برنج سفید و ماکارونی روی بیاورید‪ .‬این محصوالت‬ ‫قند خون را به سرعت افزایش می دهند و منجر به افزایش‬ ‫مقاومت به انسولین می شوند پس شما در معرض ابتال‬ ‫ان را افزایش می دهد‪ .‬با این اتفاق سوخت چربی‬ ‫باال رفته و عملکرد دستگاه گوارش و کلیه ها نیز‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫بهبود گردش خون‪ :‬نوشیدن یک لیوان اب گرم‬ ‫با معده خالی منجر به تخریب رسوبات چربی در‬ ‫بدن می شود‪ .‬این فرایند همراه با پاک شدن سموم‬ ‫از بدن بهبود گردش خون را به همراه دارد‪.‬‬ ‫کاهش التهاب‪ :‬نوشیدن منظم اب گرم همراه با‬ ‫لیمو منجر به کاهش میزان اسیدیته در بدن شما‬ ‫را کاهش می دهد ضمن این که منجر به حذف‬ ‫اســیداوریک از مفاصل شما می شود؛ عاملی که‬ ‫مقصر بروز التهاب در مفاصل است‪.‬‬ ‫به دیابت قرار می گیرید‪ .‬به جای انتخاب این محصوالت‬ ‫ناسالم سراغ دانه های کامل مانند جوی دو سر‪ ،‬برنج قهوه‬ ‫ای‪ ،‬انواع توت ها‪ ،‬گندم کامل و ‪ ...‬بروید‪.‬‬ ‫پروتئینرافراموشنکنید‪:‬منابعگیاهیشاملپروتئین‬ ‫عبارتند از عدس‪ ،‬لوبیا‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬دانه ها‪ ،‬اجیل‪ ،‬محصوالت‬ ‫سویا‪ ،‬کلم بروکلی‪ ،‬جو و ‪...‬میزان نیاز روزانه به پروتئین بر‬ ‫حســب سن و وزن متفاوت است‪ .‬اما به طور کلی مردان‬ ‫روزانه به ‪ ۵۵۶‬گرم و زنان به ‪ ۴۶‬گرم از پروتئین نیاز دارند‪.‬‬ ‫سویا بخورید‪ :‬سویا یکی از معدود پروتئین های گیاهی‬ ‫اســت که به طور کامل توسط بدن جذب و استفاده می‬ ‫شــود‪ .‬سویا حاوی تمام اســیدهای امینه ضروری برای‬ ‫حمایت از عملکرد بدن اســت‪ .‬ضمن این که چربی غیر‬ ‫اشباع ان برای سالمت قلب سودمند به نظر می رسد‪.‬‬ صفحه 6 ‫کارشــناس سازمان هواشناسی ضمن پیش بینی دمای ‪ ۴۱‬درجه در تهران برای امروز( سه شــنبه)‪ ،‬گفت‪ :‬از ‪ ۱۵‬تیر تا ‪ ۱۵‬مرداد اوج هوای گرم در کشور است‪« .‬فریبا گودرزی»‬ ‫درباره وضعیت جوی کشــور افزود‪ :‬در استان های ساحلی خزر از امروز تا روز جمعه هوا خنک می شــود و با نفوذ جریان های شمالی و ریزش هوای سرد در استان های اردبیل و‬ ‫سواحل خزر بارش باران خواهیم داشت‪ .‬وی گفت‪ :‬برای امروز و فردا در نیمه جنوبی کشور استقرار هوای گرم و افزایش نسبی دما پیش بینی می شود‪ .‬به گفته کارشناس سازمان‬ ‫هواشناسی در دو روز اینده‪ ،‬شرق خلیج فارس‪ ،‬تنگه هرمز‪ ،‬دریای خزر و دریای عمان مواج است‪ .‬گودرزی گفت‪ :‬امروز در مناطقی از کرمان‪ ،‬سیستان و بلوچستان و هرمزگان با‬ ‫افزایش ابر‪ ،‬رگبار باران‪ ،‬رعد و برق و وزش باد شدید موقت مواجه هستیم و روز چهارشنبه پراکندگی رعد و برق و بارش باران و به راه افتادن روان اب مواجه هستیم‪ .‬گودرزی‬ ‫ادامه داد‪:‬اسمان تهران امروز صاف و گاهی با وزش باد پیش بینی می شود و دمای هوا امروز در تهران به ‪ ۴۱‬درجه باالی صفر می رسد‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫وزارت نیرو درباره ماینرها و مزارع بیت کوین‬ ‫وتاثیرانبرشرایطموجودتوضیحدهد‬ ‫رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران درپی خاموشی های اخیر در کشور و تهران گفت‪ :‬وزارت‬ ‫نیرو درباره ماینرها و مزارع بیت کوین و تاثیر ان بر شرایط ایجاد شده توضیح دهد‪.‬‬ ‫محمد ساالری در سیصد و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران در تذکری گفت‪ :‬استحضار‬ ‫دارید که بحران برق این روزها نه تنها شــهروندان تهرانی بلکه اکثر هم میهنان را دچار مشکالت جدی‬ ‫کرده است‪ .‬قطعا تداوم این رویه منجر به بحران های بسیار جدی خواهد شد‪ ،‬لذا درخواستم از هیات رئیسه‬ ‫شورای شهر و رئیس شورا این است که به عنوان پارلمان محلی از مسئولین وزارت نیرو بخواهیم با حضور‬ ‫در شورا گزارش بدهند و به مردم تهران بگویند که دلیل این بحران ها چیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار داریم که مدیران به صورت شفاف‪ ،‬واضح و صریح چالش هایی که با ان روبرو هستند را‬ ‫اعالم کنند‪ .‬اگر موانع اعتباری و بودجه اســت‪ ،‬اگرعدم همکاری سازمان ها و نهادها است که گزارش های‬ ‫جدی به گوش می رسد‪ ،‬یا اینکه در مقطعی دولت های قبل سرمایه گذاری الزم در زمینه زیرساخت ها را‬ ‫انجام ندادند‪ ،‬اینها را توضیح دهند‪ .‬گزارش ها حکایت از ان دارد که تولید و مصرف به یک اندازه هستند‬ ‫و این درحالی است که صنعت در کشور ما عمال خوابیده و اگر صنعت فعال شود وضعیت کشور بحرانی تر‬ ‫هم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مقطعی تصمیم گیری شد که نیروگاه ها به بخش های خصوصی واگذار شود‪ .‬وزارت نیرو‬ ‫از وضعیت این واگذاری ها و تاثیر ان در وضعیتی که دچار ان شــدیم گزارش بدهند‪ .‬اخیرا گزارش هایی‬ ‫از وضعیت ماینرها و مزارع بیت کوین نیز به گوش می رسد که معلوم نیست تا چه حد صحت دارد و در‬ ‫وضعیت موجود تاثیر داشــته است‪ .‬به نمایندگی از مردم تهران باید از مسئولین وزارت نیرو بخواهیم در‬ ‫صحن حضور پیدا کنند و گزارش هایی در این خصوص ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مطلع شدیم که قانون اصالحیه ماده ‪ ۱۰۰‬فعلی روز گذشته به صحن مجلس ارجاع شده‬ ‫است‪ .‬این اقدامی بوده که شورا و شهرداری تهران در این دوره پیگر ان بودند اما انچه که به عنوان خروجی‬ ‫در صحن مجلس حضور یافته ایرادات جدی دارد‪ .‬تقاضای من به عنوان نماینده مردم در شورای شهر این‬ ‫است که مجلس نظر شورای شهر و شهرداری تهران را نیز اخذ و بعدا تصمیم گیری کنند‪ .‬اگر به این روالی‬ ‫که به صحن رفته تصویب شود در اینده دچار مشکالت جدی خواهیم شد‪.‬‬ ‫ایا ایران می تواند درامد قابل توجهی از صادرات واکسن کرونا داشته باشد؟‬ ‫یک کارشــناس اقتصادی گفت‪ :‬ایران به لحاظ ریســک‬ ‫سیاستهای بهداشتی در رتبه ‪( ۱۶۴‬از ‪ ۱۹۵‬کشور) و از نظر‬ ‫شاخص مراقبتهای بهداشتی در رتبه ‪( ۸۴‬از ‪ ۹۵‬کشور) قرار‬ ‫دارد و در مقایسه با ســایر کشورها نمی تواند درامد قابل‬ ‫توجهی از صادرات واکسن کرونا داشته باشد‪ .‬علی کاشمری‬ ‫که دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا‬ ‫مالزی است بر این باور اســت که ایران حتی اگر اصرار به‬ ‫صادرات واکسن کرونا داشــته باشد در این مسیر با چند‬ ‫مشکل اساسی روبرو اســت‪ :‬اول و مهمترین انکه رقبای‬ ‫قدرتمندی در تولید واکسن کرونا در اروپا و امریکا وجود‬ ‫دارنــد که به راحتی بــازار را از دســت نمی دهند و دوم‬ ‫بالتکلیفی تبادالت مالی این موضوع برای بخش خصوصی‬ ‫است که تحت الشــعاع تحریم ها قرار می گیرد‪ .‬او که دبیر‬ ‫اســبق انجمن علمی اقتصاد‪ ،‬مالی و حسابداری (‪)EFA‬‬ ‫دانشگاه های جنوب شرق اسیا و عضو انجمن بین المللی‬ ‫اقتصاددانان ایران (‪ )IIEA‬است تاکید دارد‪ :‬ایران باید با‬ ‫سایر کشورها پروژه های تحقیقاتی درمانی مشترک داشته‬ ‫باشد‪ .‬همچنین شهرک های ســامت و دارو را در کشور‬ ‫توسعه داده و برای تحقیقات بنیادین هزینه کند‪ .‬از نظر نیز‬ ‫دور نسازد که هزینه اگرچه زیاد برای پیشگیری می تواند‬ ‫کمتر از هزینه برای درمان در اینده باشد‪ .‬دیگر نظرات این‬ ‫دکترای اقتصاد در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫سالمتی مردم در اقتصاد بهداشت چه جایگاهی دارد؟‬ ‫به اقتصاد بهداشت می توان از دو منظر مختلف نگاه کرد‪ :‬یکی وظایف‬ ‫دولت در قبال لزوم ارتقای سالمت جامعه و دیگری عرضه محصوالت‬ ‫ســامت توسط بنگاه های اقتصادی در راستای سود بیشتر‪ .‬این دو‬ ‫مســیر اگرچه یک موضوع را دنبال می کنــد ولی معموالً در حوزه‬ ‫سالمت و درمان دو خروجی متفاوت از یکدیگر را دارند‪ .‬فرض کنیم‬ ‫برای دولتی ســامت مردم مهم باشد و حاضر است برای سالمت‬ ‫نســبی یا حداقلی مردم هزینه کند ولی انچــه مردم می خواهند‬ ‫سالمت حداکثری است و بدین منظور مجبور هستند مابه تفاوت ان‬ ‫هزینه را شــخصاً به بنگاه های خصوصی سالمتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬دارویی‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬پس در این شرایط یکسری متقاضیان سالمت بیشتر‬ ‫داریم و در مقابل یکســری عرضه کنندگان که حتی می توانند ابزار‬ ‫طول عمر بیشــتر را هم فراهم کنند‪ .‬بر اساس اخرین امار منتشر‬ ‫شــده از ریسک سیاست های بهداشتی در ایران‪ ،‬در جایگاه ‪ 164‬از‬ ‫‪ 195‬کشور مورد بررسی قرار داریم که فاجعه است‪.‬‬ ‫برای همین تصمیم گیری برای میزان هزینه الزم در مهار این قبیل‬ ‫بیماری ها توسط دولت ها دشوار است‪.‬‬ ‫اینکه بعضی کشــورها از درمان کرونا سود می برند‬ ‫واقعیت دارد؟ ایران هم می تواند؟‬ ‫ایا می توان از طریق مکانیزم های اقتصاد بهداشــت‪،‬‬ ‫کرونا را مهار کرد؟‬ ‫شاید این سوال برای خیلی ها مطرح باشد وقتی بسیاری از بیماری ها‬ ‫سال هاست که بین مردم گسترش یافته است مگر می شود درمان‬ ‫قطعی ان پیدا نشــود یا انگیزه دانشــمندان برای کشف دارو کم‬ ‫باشــد‪ .‬جواب این سوال بیشــتر اقتصادی است تا پزشکی؛ درمان‬ ‫قطعی بسیاری از بیماری ها صرفه اقتصادی کمتری در مقایسه با‬ ‫درمان های تدریجی یا پیشــگیری دارد‪ .‬به عبارتی برای بنگاه های‬ ‫ش دارو ی بیشــتر و تغییر ندادن خط تولید صرفه‬ ‫تولید دارو‪ ،‬فرو ‬ ‫اقتصادی بیشتری دارد در مقایسه با اینکه داروی جدیدی را با خط‬ ‫تولید جدید کشف و تولید کنند‪ .‬همین کرونا که در دنیا گسترش‬ ‫پیدا کرد باعث شــد هم دولت ها هزینه تحقیقاتی بیشتری برای‬ ‫درمان و تحقیقات داشته باشند و هم بنگاه های خصوصی دارو‪ .‬در‬ ‫این راســتا خیلی از داروهای بیماری های دیگر نیز کشف و توسعه‬ ‫پیدا کرد ولی نمی توان به ورود داروهای جدید خیلی خوشبین بود‬ ‫چون پروسه تغییر خط تولید هم زمانبر هست و هم نیازمند توجیه‬ ‫اقتصادی یعنی بیمار پولدار بیشتر؛ بله متاسفانه اقتصاد بهداشت بر‬ ‫خالف اسمش بی رحم است‪ .‬یکی از چالش های دولت ها در اپیدمی‬ ‫یک بیماری خاص این است که نمی دانند چقدر باید هزینه کنند‬ ‫تا مشــکل رفع شــود و به عبارتی معلوم نیست هزینه های انجام‬ ‫شــده چقدر در مهار بیماری تاثیر داشته است‪ .‬برخی از مطالعات‬ ‫علمی که اخیرا ً برای بعضی کشــورها انجام شــده نشان می دهد‬ ‫که نمی توان تاثیر معنی داری بین هزینه های دولتی افزایش یافته‬ ‫بــرای مهار کرونا و تعداد مبتالیان بــه کرونا پیدا کرد و یا اگر این‬ ‫تاثیر وجود داشته بسیار اندک نشان می دهد‪ .‬براین اساس با اینکه‬ ‫تئوری می گوید با افزایش هزینه های عمومی بهداشــت‪ ،‬سالمت‬ ‫جامعه افزایش می یابد ولی امار و ارقام ان را نمی تواند نشان دهد‪.‬‬ ‫منتظرخاموشیهایبیشترباشید!‬ ‫باتوجه به اخرین صحبت های سخنگوی صنعت برق روال خاموشی ها تا‬ ‫یک هفته اینده ادامه دارد و تا زمانی که مصرف باال باشد و حوادث در شبکه‬ ‫رخ دهد نیز نمی توان زمان خاموشی ها را به طور دقیق اعالم کرد‪ .‬چند‬ ‫روزی است که خاموشی اوج گرفته که عدم اطالع رسانی مناسب و دقیق‬ ‫ان موجب اعتراض به حق مردم شــده است و انطور که مصطفی رجبی‬ ‫مشــهدی ‪ -‬سخنگوی صنعت برق در این باره گفته در این شرایط تمام‬ ‫تاسیسات صنعت برق شامل نیروگاه ها‪ ،‬خطوط انتقال و شبکه های توزیع‬ ‫به صورت پرفشار در حال استفاده است که همین باعث افزایش حوادث‬ ‫در شبکه می شود‪ .‬به گفته وی وقتی مصرف برق بیش از پیش بینی ها‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬نمی توانیم خاموشی ها را براساس جدول زمانبندی اعمال‬ ‫کنیم و اضافه بر این در این شرایط حوادث شبکه هم افزایش می یابد که‬ ‫خاموشی های برنامه ریزی نشده را به دنبال دارد‪ .‬سخنگوی صنعت برق‬ ‫همچنین از افزایش واردات برق به کشور تا ‪ ۶۵۰‬مگاوات خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با تمهیداتی که بکار بسته شده است‪ ،‬در روزهای اینده‪ ،‬شرایط تا حدی‬ ‫بهبود خواهد یافت‪ .‬به گنفته وی سه روز بسیار گرم را پشت سرگذاشتیم‬ ‫و براساس پیش بینی هواشناسی تا حدود یک هفته اینده نیز شاهد تداوم‬ ‫گرما در کشور هســتیم‪ .‬هر یک درجه افزایش دمای هوا باعث باالرفتن‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬مگاواتی مصرف برق می شــود‪ ،‬تامین این میزان برق که به نیاز‬ ‫مصرف افزوده می شود‪ ،‬در شرایط کنونی بسیار سخت است‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که در حال حاضر نیروگاه های کشــور توان تولید ‪ ۵۴‬هزار مگاوات‬ ‫برق را دارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در حالی که روز گذشته نیاز مصرف رکورد‬ ‫بسیار سنگین و بزرگی را ثبت کرد و به ‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۲۵۰‬مگاوات رسید که‬ ‫خیلی کشورها از درمان بیماران در صنعت گردشگری خود نیز سود‬ ‫می برند‪ :‬مانند مالزی از اروپا‪ .‬این اتفاق برای واکسیناســیون کرونا‬ ‫هم خواهد افتاد‪ .‬اگر توان تولید واکسن فراهم باشد به جز بنگاه های‬ ‫خصوصی‪ ،‬حتی دولت ها هم به فکر ســوداوری می افتند یا اینکه‬ ‫حداقــل می خواهند هزینه های عمومی درمان یا تحقیقات خود را‬ ‫جبران کنند‪ .‬در این راستا ممکن است عوارض و مالیات و امثال این‬ ‫را هم بگیرند که البته میزانش به شــرایط اقتصادی ان ‪ ،‬همچنین‬ ‫به جایگاه بهداشت در کشورها بستگی دارد‪ .‬بر اساس امار منتشر‬ ‫شده از شاخص مراقبت های بهداشتی (‪ )HCI‬ایران در جایگاه ‪84‬‬ ‫ام از بین ‪ 95‬کشــور مورد بررســی در نیمه دوم سال ‪ 2021‬قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬جالب توجه است جایگاه ایران نسبت به نیمه اول سال‬ ‫‪ 2021‬حتی چند پله بدتر هم شده است‪ .‬به عبارتی بر اساس امار‬ ‫مذکور‪ ،‬کشورهایی مثل کنیا‪ ،‬تونس‪ ،‬اکراین‪ ،‬هند‪ ،‬ترینیدا و توباکو‬ ‫جایگاه بهتری در شــاخص مراقبت های بهداشتی نسبت به ایران‬ ‫دارند‪ .‬بر این اســاس در مقایســه با سایر کشورها ایران با وضعیت‬ ‫فعلی نمی تواند درامــد قابل توجهی از طریق درمان جهانی کرونا‬ ‫داشته باشد‪ .‬حتی در خصوص واکسیناسیون کرونا هم اگر بخواهیم‬ ‫صادرات داشته باشیم با چند مشکل اساسی مواجه هستیم‪ :‬اول و‬ ‫مهمترین انکه رقبای قدرتمندی در تولید واکسن کرونا در اروپا و‬ ‫امریکا وجود دارند که به راحتی بازار را از دســت نمی دهند و دوم‬ ‫بالتکلیفی تبادالت مالی این موضوع برای بخش خصوصی است که‬ ‫تحت الشعاع تحریم ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫چــه توصیه ها و راهکارهای اقتصــادی در چارچوب‬ ‫اقتصاد سالمت دارید؟‬ ‫مهمترین وظیفه دولت ها این اســت که ساختار بهداشت و درمان‬ ‫خــود را طوری بچینند تا در زمان بحران و اپیدمی بتوانند کنترل‬ ‫مناســب داشته باشند‪ .‬بدین منظور الزم است همواره و نه فقط در‬ ‫زمان بحران‪ ،‬با سایر کشورها پروژه های تحقیقاتی درمانی مشترک‬ ‫داشته باشند و سرمایه گذاری های مشترکی انجام دهند‪ .‬همچنین‬ ‫شــهرک های ســامت و دارو را در کشور توســعه دهند و برای‬ ‫تحقیقات بنیادین هزینه کنند‪ .‬این موارد می تواند حتی هزینه های‬ ‫اینده درمان عمومی و هزینه های اینده اجتماعی را هم برای دولت‬ ‫کاهش دهند؛ به عبارتی هزینه اگرچه زیاد برای پیشگیری می تواند‬ ‫کمتر از هزینه برای درمان در اینده باشد‪.‬‬ ‫نسبت به اوج بار سال گذشته حدود ‪ ۸۰۰۰‬مگاوات و نسبت به روز مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۰‬هزار مگاوات بیشتر است‪ .‬سخنگوی صنعت برق اذعان‬ ‫کرد‪ :‬باوجود کمک های صنایع‪ ،‬کشاورزان و همه مشترکان در برنامه های‬ ‫مدیریت بار‪ ،‬تولید نیروگاه ها به دلیل کاهش منابع ابی‪ ،‬پاسخگوی نیاز‬ ‫مصرف نیســت و مجبور به اعمال خاموشی برنامه ریزی شده در بخش‬ ‫خانگی هستیم‪ .‬رجبی مشهدی تاکید کرد‪ :‬به طور قطع مدیریت مصرف‬ ‫توسط مشترکان خانگی بسیار موثر است‪ .‬به ویژه در وسایل سرمایشی که‬ ‫باعث افزایش شدید مصرف می شود در صورتی که کولرهای گازی روی‬ ‫دمای ‪ ۲۵‬درجه تنظیم و از دور کند کولرهای ابی استفاه شود‪ ،‬شاهد بهبود‬ ‫شرایط خواهیم بود‪ .‬سخنگوی صنعت برق همچنین در خصوص تامین‬ ‫برقبیمارستاننیزبا تاکیدبراینکهبیمارستانهاهیچگاهدراولویت قطعی‬ ‫برق نبوده و نخواهد بود‪ ،‬مگر انکه حوادثی رخ دهد که منجر به قطع برق‬ ‫بیمارستان ها شود‪ ،‬گفت‪ :‬بیمارستان ها مجهز به دیزل اضطراری هستند‬ ‫که در شرایط قطعی برق بالفاصله وارد مدار می شود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫اوج گیری گرما از امروز تا ‪ ۱۵‬مردادماه‬ ‫چهارشنبه‪ 16‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪524‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫احتمال ورود محموله جدید واکسن؛‬ ‫واکسیناسیون مشاغل پرخطر؛‬ ‫اواسط مرداد‬ ‫رییس مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت درباره زمان‬ ‫اعالم گروه ســنی جدید برای واکسیناسیون علیه کرونا‪ ،‬علت‬ ‫ازدحام در برخی مراکز تلقیح واکسن در تهران‪ ،‬ادعای فروش‬ ‫واکسن به تشکلهایی نظیر سازمان نظام مهندسی و ‪ ...‬توضیح‬ ‫داد‪ .‬دکتر جعفرصادق تبریزی ‪ ،‬درباره ادامه روند اعالم گروه سنی‬ ‫جدید برای تزریق واکسن کرونا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تزریق به گروه سنی‬ ‫جدید منوط به ورود و تامین واکسن است‪ .‬هر زمان واکسن به‬ ‫اندازه گروه های سنی تامین شود و مطمئن شویم هر دو نوبت‬ ‫واکسن را می توانند تزریق کنند‪ ،‬اعالم خواهیم کرد تا گرفتار‬ ‫بی نظمی هایچندهفتهگذشتهنشویم‪.‬‬ ‫احتمالورودمحمولهجدیدواکسن؛چهارشنبه‬ ‫تبریزی گفت‪ :‬واکســن اکنون عمدتا از خارج از کشــور تامین‬ ‫می شود و در واکسن داخلی نیز هنوز بنیاد برکت به اندازه نیاز‬ ‫ما واکســن تولید نکرده است‪ ،‬ما مجبوریم تا زمانی که نسبت‬ ‫به رسیدن واکسن به دستمان مطمئن نباشیم‪ ،‬اقدام نکنیم‪ .‬به‬ ‫احتمال زیاد روز چهارشنبه ممکن است محموله ای با تعداد قابل‬ ‫توجه واکسن به کشور برسد که اگر وارد شود ان شاءاهلل برای هفته‬ ‫بعد گروه سنی جدید یعنی ‪ ۶۵‬تا ‪ ۶۹‬سال را اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫واکسیناسیون ‪ ۵۰‬سال به باال برای ‪ ۴‬استان به شرط‬ ‫تامینواکسن‬ ‫تبریزی درباره واکسیناسیون گرو ه ســنی ‪ ۵۰‬سال به باال در‬ ‫استان های با درگیری باال از جمله سیستان و بلوچستان‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬استان های با ریسک باال مشمول این تصمیم می شوند که‬ ‫شیوع بیماری از نوع واریانت دلتا را دارند‪ .‬استان های سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬بوشهر و هرمزگان مدنظر هستند که در‬ ‫صورت تامین واکسن برای این مناطق یک گروه سنی بیشتر‬ ‫اعالم می کنیم تا برای دریافت واکسن مراجعه کنند؛ یعنی در‬ ‫واقع به شرط تامین واکسن برای استان های ذکر شده ‪ ۲‬گروه‬ ‫سنیاعالممی کنیم‪.‬‬ ‫ماجرای ازدحام در مراکز تلقیح واکسن‬ ‫وی درباره مشکل ازدحام در مراکز تلقیح واکسن نیز تصریح کرد‪:‬‬ ‫مشــکل ازدحام افراد برای دریافت واکسن فقط در ‪ ۵‬مرکز از ‪۸۰‬‬ ‫مرکز فعال واکسیناسیون استان تهران اتفاق افتاد‪ ،‬یعنی‪ ۷۵‬پایگاه‬ ‫ما هیچ ازدحامی نداشت و برای ان‪ ۵‬مرکز هم تمهیداتی اندیشیده‬ ‫شد و مثال برای پایگاه حسینیه ارشاد بالفاصله یک پایگاه دیگر‬ ‫روبــروی ان دایر کردیم ولی باز مردم روبروی پایگاه قبلی تجمع‬ ‫می کردند‪ .‬خیلی ها دوست داشتند نیمه خالی را ببینند ولی ما‬ ‫عالقه داشتیم بقیه‪ ۷۵‬پایگاه تهران و حتی مراکز سایر نقاط کشور‬ ‫هم مشاهده شود که مردم با نظم درحال دریافت واکسن بودند‪.‬‬ ‫نوبت دهی الکترونیک در حال انجام است‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نوبت دهی الکترونیک از طریق سامانه‪salamat.‬‬ ‫‪ gov.ir‬در حال انجام است و چه جامانده ها از دریافت ُدز اول‬ ‫واکسن و چه کسانی که باید ُدز دوم را تزریق کنند نوبت دهی‬ ‫شده و فراخوان می شوند‪.‬‬ ‫تکلیف کسانی که تمایلی به تزریق دوز دوم واکسن‬ ‫کروناندارند!‬ ‫رییس شــبکه بهداشت وزارت بهداشــت درباره برنامه وزارت‬ ‫بهداشت برای افرادی که از دریافت ُدز دوم واکسن کرونا امتناع‬ ‫می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه اموزشی و توجیهی برای این افراد‬ ‫داریم و امیدواریم استقبال مردم کم نشود زیرا امار نشان می دهد‬ ‫کسانی که واکسن زدند هم کمتر مبتال می شوند و هم کمتر در‬ ‫بیمارستان بستری می شوند و اجباری برای دریافت واکسن چه‬ ‫در ُدز اول و چه در ُدز دوم وجود ندارد‪.‬‬ ‫فروش واکسن به سازمان نظام مهندسی!؟‬ ‫وی همچنین در پاســخ به ســوالی درباره فروش واکسن به‬ ‫تشکل هایی نظیر سازمان نظام مهندســی‪ ،‬با تاکید بر اینکه‬ ‫فروش واکسن کرونا از طریق سازمان غذا و دارو به شرکت ها و‬ ‫تشکل هایی نظیر سازمان نظام مهندسی و‪ ...‬وجود ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازمان غذا و دارو حتی یک عدد واکسن به صورت پولی به هیچ‬ ‫جایی نداده و نخواهد داد‪.‬‬ ‫واکسیناسیونگروه هایشغلیپرخطرازاواسط‬ ‫مردادماه‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود ‪ ۶‬میلیون و اندی واکســن تزریق کردیم که‬ ‫حدود ‪ ۴‬میلیون نوبت اول و حدود ‪ ۲‬میلیون نوبت دوم واکسن‬ ‫بوده اســت و این در حالی است که هنوز نوبت تزریق ُدز دوم‬ ‫برخی افراد که واکسن استرازنیکا دریافت کردند‪ ،‬نرسیده است‬ ‫و اگر ان را حساب نکنیم در حال تکمیل تزریق ُدز دوم هستیم‬ ‫و ‪ ۶.۷‬درصد از جمعیت گروه هدف ما ( ‪ ۶۱‬میلیون نفر) واکسن‬ ‫را دریافت کردند و با تامین واکسن‪ ،‬گروه سنی بعدی فراخوان‬ ‫می شوند و ان شاءاهلل از اواسط مرداد ماه واکسیناسیون گروه های‬ ‫شــغلی پرخطر را اغاز می کنیم و با معلمین‪ ،‬مدیران مدارس‬ ‫و اســاتید دانشگاه ها کار را اغاز خواهیم کرد و سپس به سراغ‬ ‫گروه های شغلی حساس دیگر هم می رویم‪ .‬تبریزی درباره بروز‬ ‫مشکالتی هنگام ثبت نام گروه های سنی اعالم شده در سامانه‬ ‫‪ salamat.gov.ir‬و از جملــه دریافت پیام هایی نظیر اینکه‬ ‫«شــما قب ً‬ ‫ال واکسن زده اید» و ‪ ...‬گفت‪ :‬اگر هر فرد با کد ملی و‬ ‫شماره همراه خود برای اولین بار در سامانه ثبت نام کند و پیش تر‬ ‫ثبت نام نکرده باشد‪ ،‬امکان ندارد سایت پیغام خطا دهد‪ .‬سامانه‬ ‫سالمت نسبت به کد ملی و تاریخ تولد وارد شده حساس است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس‬ ‫زین چمن سایه ان سرو روان ما را بس‬ ‫من و همصحبتی اهل ریا دورم باد‬ ‫از گرانان جهان رطل گران ما را بس‬ ‫قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند‬ ‫ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس‬ ‫بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین‬ ‫کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس‬ ‫نقد بازار جهان بنگر و ازار جهان‬ ‫گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس‬ ‫یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم‬ ‫دولت صحبت ان مونس جان ما را بس‬ ‫اخبار‬ ‫مشکلی برای تامین‬ ‫فراورده های نفتی و بنزین‬ ‫در کشور وجود ندارد‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران پیرو‬ ‫اطالع رســانی های پیشــین دوباره اعالم کرد‪ :‬هیچ مشــکلی‬ ‫برای تامین فراورده های نفتی و بنزین در کشــور وجود ندارد‪.‬‬ ‫کرامــت ویس کرمی در این باره گفت‪ :‬با توجه به برنامه ریزی و‬ ‫اقدام های در حال انجام‪ ،‬بی وقفه و شبانه روزی مجموعه عوامل‬ ‫در زنجیــره تولید‪ ،‬انتقال‪ ،‬ذخیره ســازی و توزیع فراورده های‬ ‫نفتی در شرکت های پاالیشی‪ ،‬خطوط لوله و مخابرات‪ ،‬به ویژه‬ ‫ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و مناطق عملیاتی‬ ‫سی وهفت گانه‪،‬خوشبختانهمشکلیدرزمینهتامینفراورده های‬ ‫نفتی و بنزین در کشــور وجود ندارد‪ .‬طبق اعالم شرکت ملی‬ ‫پخــش فراورده های نفتی ایــران وی تصریح کرد‪ :‬همکاری و‬ ‫همراهــی همه عوامل در بخش های انتقال جــاده ای و توزیع‬ ‫ســوخت همچون پیمانکاران و رانندگان ســختکوش ناوگان‬ ‫حمل ونقل جاده ای ســوخت و مالکان‪ ،‬بهره بــرداران و عوامل‬ ‫جایگاه های عرضه سوخت در سراسر کشور و امعان نظر به میزان‬ ‫ذخایر راهبردی و تراز مثبت تولید فراورده های نفتی نسبت به‬ ‫مصارف ان و وجود ظرفیت های مناسب در زمینه انتقال سوخت‬ ‫به وسیلهخطوطلوله‪،‬تاکیدمی شودکههیچمشکلیبرایتامین‬ ‫سوخت در سراسر کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایا بهبودیافتگان کووید‬ ‫‪19‬به کرونا دلتا مبتال می شوند؟‬ ‫عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪ :‬بهبودیافتگان کووید‪ ۱۹‬به‬ ‫دلیل وجود انتی بادی در بدن‪ ،‬در مقابل این ویروس نیز ایمن‬ ‫بوده و به کرونا دلتا مبتال نخواهند شد‪ .‬مسعود مردانی روز سه‬ ‫شــنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنــا افزود‪ :‬ویروس‬ ‫کرونا دلتا برخالف کرونای چینی‪ ،‬بیش از بزرگساالن کودکان‬ ‫و نوجوانان را درگیر می کند و عالئم ان نیز عمدتا در این گروه‬ ‫جمعیتی شدیدتر است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬عالئم این ویروس‬ ‫نیز تقریبا مشابه عالئم معمول کووید ‪ ۱۹‬نظیر اب ریزش بینی‪،‬‬ ‫تب‪ ،‬گلودرد و سردرد است که با شدت بیشتری بروز می یابد‪.‬‬ ‫عضو ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد‪ :‬قدرت انتقال و سرایت‬ ‫این ویروس نیز ‪ ۱۲‬برابر بیشتر از کرونای چینی بوده و از انسان‬ ‫به انسان به سرعت انتقال می یابد‪ .‬مردانی ادامه داد‪ :‬بهبودیافتگان‬ ‫کرونا اما به ندرت به این ویروس مبتال شده و در صورت ابتال نیز‬ ‫احتماال موارد خفیف بیماری را تجربه می کنند‪ .‬ویروس کرونا‬ ‫دلتا نخستین بار در هند شناسایی و تاکنون در ‪ ۸۰‬کشور جهان‬ ‫یافت شده است‪ .‬سازمان جهانی بهداشت گونه های جهش یافته‬ ‫ویروس کرونا را براساس حروف الفبای یونانی نامگذاری و گونه‬ ‫یافت شــده در هند را دلتا نامیده است‪ .‬عالئم کرونا دلتا مشابه‬ ‫سرماخوردگی است و عمدتا با اب ریزش بینی‪ ،‬تب‪ ،‬گلودرد و‬ ‫ســردرد بروز می یابد‪ .‬همچنین بر اساس امار رسمی کشورها‪،‬‬ ‫تاکنــون حدود ‪ ۱۷۵‬میلیون نفــر را در دنیا به طور قطعی به‬ ‫ویروس کرونا مبتال شده و بیش از سه میلیون و ‪ ۷۷۷‬هزار نفر‬ ‫نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دســت داده اند‪ .‬از ابتدای‬ ‫شیوع کرونا در کشور(اسفند ‪ )۹۸‬تا کنون ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۹۴۹‬نفر از‬ ‫هموطنان جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫چهارشنبه‪ 16‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪524‬‬ ‫خاموشیتهران زیرسایهغفلتدولتروحانی‬ ‫اگر دولت روحانی تکالیف خود در برنامه ششم توسعه در قالب ساخت نیروگاه و اتصال شبکه برق ایران به کشورهای‬ ‫منطقه را پیگیری می کرد‪ ،‬بحران برق کنونی اتفاق نمی افتاد‪ .‬قطعی پیاپی و طوالنی برق زمینه بحث مردم در اتوبوس‬ ‫شده بود‪ ،‬تقریبا همه مردم نارضایتی خود را به شکل های مختلف بروز می دادند‪ ،‬یک نفر می گفت بعد از شیوع گسترده‬ ‫کرونا همواره با وسیله شخصی به محل کار می رفته اما قطعی صبحگاهی برق سبب شده تا درب برقی پارکینگ باز‬ ‫نشود و وسیله نقلیه شخصی محبوس شود‪ .‬دیگری از بچۀ ‪ 7‬ماهه خود سخن می گفت که تاب گرما را ندارد و قطعی‬ ‫طوالنی برق سبب شده تا فرزندش مدام بی تابی کند‪ .‬جوانی در میانه اتوبوس جای خود را به یک پیرمرد داد و ان‬ ‫پیرمرد پس از نشستن و تشکر از جوان گفت‪ ،‬فرزندش در شهرک صنعتی یک کارگاه تولیدی دارد اما نزدیک به یک‬ ‫ماه است که برق کارگاه مدام قطع شده و تولید کارگاه به شدت کم شده است‪ .‬در این میان یک نفر با صدایی بلند‬ ‫گفت‪ ،‬دیروز برق خانه ما ‪ 6‬ساعت قطع بود و تمام وسایل خوارکی یخچال در این گرانی ها از میان رفت‪ ،‬فقط زورشان به‬ ‫مردم‪ ،‬صنعتگر و کشاورز بدبخت می رسد اما ایا برق ولنجک و لواسان هم تا این اندازه طوالنی قطع می شود؟ گالیه های‬ ‫به حق و بی شمار مردم ناشی از قطع برق بیش از هر مسئله دیگر این سوال را در ذهن تداعی می کند که چرا دولت‬ ‫برای شرایط اتفاق افتاده برنامه ریزی نداشت و از خاموشی گسترده جلوگیری نکرد؟ سابقه چنین قطعی برق گسترده ای‬ ‫به جز در موارد معدود سال های پس از جنگ تحمیلی تنها محدود به بازه زمانی ‪ 8‬سال دفاع مقدس است‪ .‬زمانی که به‬ ‫این گزاره فکر می کنیم‪ ،‬باید از خود پرسید ایا جنگی شده که دولت از تامین یکی از مهمترین زیرساخت های زندگی‬ ‫بشر یعنی برق ناتوان شده است؟‬ ‫راهکار جلوگیری از خاموشی گسترده در برنامه ششم توسعه وجود داشت‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬برای پاســخ به سوال مطرح شده که چرا دولت برای شرایط دشوار فعلی برنامه ریزی نکرده است‪،‬‬ ‫ابتدا باید سری به اسناد باالدستی کشور بزنیم تا این مسئله را دریابیم‪ ،‬به راستی کشور برنامه ای برای به وجود نیامدن‬ ‫اختالل در تامین برق داشته یا نداشته است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬واکاوی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به عنوان مهمترین سند باالدستی سیاست های اجرایی که در سال ‪ 1394‬توسط‬ ‫دولت روحانی تکمیل و به مجلس ارائه شد تا از سال ‪ 1396‬نصب العین دستگاه های کشور شود‪ ،‬می تواند تا حد زیادی‬ ‫برنامه برای تامین زیرساخت برق کشور را مشخص کند‪ .‬وقتی درباره برق در این سند ‪ 119‬صفحه ای جستجو کنیم‪،‬‬ ‫متوجه می شویم‪ ،‬برنامه های متعددی برای توسعه زیرساخت های این حوزه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫تحریم؛بهانهدولتبراینساختننیروگاه‬ ‫از جمله مهمترین برنامه در نظر گرفته شده برای ارتقای زیرساخت های این حوزه در ماده ‪ 48‬بند ت برنامه ششم‬ ‫توسعه است‪« :‬وزارت نیرو در طول اجرای برنامه ششم نسبت به افزایش توان تولید برق تا ‪ 25‬هزار مگاوات از طریق‬ ‫سرمایه گذاری موسسات عمومی غیردولتی‪ ،‬تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های‬ ‫تابعه یا به صورت روش های متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت‪ ،‬بهره برداری و تصرف و ساخت‪ ،‬بهره برداری و انتقال‬ ‫اقدام نماید‪ ».‬بر اساس این بند از قانون برنامه ششم که توسط دولت روحانی نوشته شده است‪ ،‬وزارت نیرو در ‪ 5‬سال‬ ‫اجرای این برنامه باید مجموعا ‪ 25‬هزار مگاوات به توان تولید برق نیروگاه های کشور اضافه کرده و زمینه ارتقای توان‬ ‫کل به ‪ 100‬هزار مگاوات را فراهم کند‪ .‬در شرایطی که برنامه ششم ساخت ساالنه ‪ 5000‬مگاوات نیروگاه را به وزارت‬ ‫نیرو تکلیف کرد اما وزارت خانه تحت امر رضا اردکانیان تنها به نیمی از تعهد این سند باالدستی قانونی عمل کرد و‬ ‫در طول سال های اجرای این برنامه ظرفیت نصب شده اسمی تولید برق کشور ‪ 85‬هزار و ‪ 334‬مگاوات را لمس کرد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر وزارت نیرو در طول ‪ 5‬سال گذشته از ابتدای سال ‪ 96‬به تکلیف خود مبنی بر ساخت ‪ 12‬هزار ‪500‬‬ ‫مگاوات نیروگاه معادل تولید برق ‪ 12.5‬دستگاه نیروگاه اتمی بوشهر عمل نکرده است‪ .‬البته رضا اردکانیان در قالب یک‬ ‫نشست خبری ضمن اشاره به عمل نکردن دولت به تعهد خود در برنامه ششم توسعه‪ ،‬مسئله مهیا نبودن زیربنای عمل‬ ‫به ساخت ‪ 25‬هزار مگاوات نیروگاه را مطرح و عنوان کرد‪«:‬جنگ اقتصادی تحمیلی در طول سال های اخیر در قالب‬ ‫تحریم ها سبب شد تا امکان سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود نداشته باشد و به تبع ان شرایط عمل به تعهد وزارت‬ ‫نیرو نیز ایجاد نشود‪».‬‬ ‫تکنولوژی و منابع ساخت نیروگاه حرارتی در کشور وجود دارد‬ ‫البته این اظهار نظر رضا اردکانیان نمی تواند توجیه مناسبی برای ترک فعل وزارت نیرو در حوزه ارتقای توان تولید برق‬ ‫کشور تلقی شود‪ .‬در همین راستا‪ ،‬سیما غفاری‪ ،‬کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه تکنولوژی استقرار نیروگاه های‬ ‫حرارتی و تجدیدپذیر به طور کامل در کشور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ «:‬زمانی که کل حیات کشور به مسئله تجریم گره زده‬ ‫شود بیشتر از هر مسئله دیگری به اثرگذاری تحریم دامن زده ایم‪ .‬باید از اقای وزیر پرسید‪ ،‬حال که مسئله تامین سرمایه‬ ‫خارجی مهیا نشد چرا سایر شیوه های سرمایه گذاری نظیر صندوق سهام عام پروژه و سایر شیوه های مدرن تامین مالی‬ ‫برای ساخت نیروگاه در دستور کار قرار نگرفت‪ ».‬در شرایطی که دولتمردان دولت روحانی به طور غیر مستقیم‪ ،‬قطعی‬ ‫برق را نیز به مسئله برجام ارتباط داده و تحریم ها را عامل ساخته نشدن نیروگاه در کشور و به دنبال ان خاموشی‬ ‫گسترده عنوان می کنند‪ ،‬باید گفت‪ ،‬اقتصاد شرطی شده به مسئله سیاست خارجی در طول‪ 8‬سال گذشته بار دیگر این‬ ‫بار در قالب خاموشی به جان مردم خنجر می زند‪.‬‬ ‫‪ 80‬درصد تکلیف دولت در حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر عمل نشد‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬بند ت ماده ‪ 48‬تنها تکلیف برنامه ششم توسعه در حوزه برق برای دولت نیست‪ .‬بر همین اساس در‬ ‫بند ‪ 50‬برنامه ‪ 5‬ششم عنوان شده‪« ،‬دولت مکلف است سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه گذاری‬ ‫بخش غیردولتی را با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل ‪ 5‬درصد ظرفیت‬ ‫برق کشور برساند‪ ».‬این تکلیف قانونی در شرایطی برای وزارت نیرو مطرح می شود که طبق اخرین امار ارائه شده در‬ ‫اردیبهشت ماه سال‪ ،1400‬تنها‪ 1.1‬درصد از توان تولید برق کشور معادل‪ 877‬مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برای شبکه‪،‬‬ ‫برق تولید می کند‪ .‬به عبارت دیگر در شرایطی که وزارت نیرو می بایست تا سال ‪ 1400‬ساخت ‪ 5‬هزار مگاوات نیروگاه‬ ‫تجدیدپذیر را پیگیری می کرد اما در توسعه بیشتر از ‪ 4‬هزار مگاوات این تکلیف قانونی ناکام ماند و به ‪ 82‬درصد از تعهد‬ ‫خود در این زمینه پاسخ نداد‪.‬‬ ‫غفلت از یک فرصت تاریخی برای جلوگیری از خاموشی بدون ساخت نیروگاه‬ ‫تکالیف در نظر گرفته شده برنامه ششم توسعه در حوزه برق تنها به تکالیف ساخت نیروگاه منتهی نشده و یک برنامه‬ ‫دیگر برای گرفتار نشدن به مسئله خاموشی در این سند باالدستی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ 49‬برنامه ششم‪ « ،‬دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستای تشکیل بازار منطقه ای‬ ‫و ایجاد قطب منطقه ای برق به عمل اورد‪ ،‬به طوری که شبکه برق کشور از شمال‪ ،‬جنوب‪ ،‬شرق و غرب به کشورهای‬ ‫همسایه متصل شود‪ ».‬اهمیت توجه به اتصال شبکه برق کشور به سایر کشورهای منطقه زمانی مورد توجه است که‬ ‫بدانیم‪ ،‬این مسئله می تواند راهکاری پایدار در عبور از پیک مصرف برق تلقی شود‪ .‬در همین رابطه باید گفت‪ ،‬با توجه‬ ‫به اینکه اوج بار مصرف برق در ساعات خاصی از شبانه روز که معموال گرمترین بازه زمانی نیز هست‪ ،‬اتفاق می افتد و‬ ‫موقعیت جغرافیایی کشورها سبب شده تا این ساعت در هر کشور متفاوت باشد‪ .‬به عبارت دیگر در شرایطی که اوج‬ ‫بار مصرف برق ایران و همچنین گرمترین لحظات روز در حوالی ساعت ‪ 13‬اتفاق می افتد‪ ،‬این اوج بار به دلیل اختالف‬ ‫ساعتی در کشورهای همسایه در زمان های دیگر رخ می دهد‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬نیروگاه های مستقر کشور در ساعات اوج‬ ‫مصرف برق کشورهای دیگر می توانند برق ان ها را تامین کرده و متعاقبا توان نیروگاه های کشورهای منطقه در ساعات‬ ‫اوج بار از طریق اتصال شبکه بین المللی به کمک نیروگاه های داخلی بیاید‪ .‬این مسئله یکی از رویکردهای مورد نظر‬ ‫کشورهای اروپایی در حوزه اتحادیه اروپا به حساب می اید و از این طریق کشورهای مختلف به اوج نیاز مصرف به برق‬ ‫خود پاسخ می دهند‪ .‬برای مثال در اوایل سال میالدی جاری میزان مصرف برق در کشور فرانسه با رشد مواجه شد و این‬ ‫کشور با مهیا کردن شرایط واردات برق از المان مسئله افزایش مصرف را بدون مشکل حل کرد‪ .‬در شرایطی که برنامه‬ ‫ششم توسعه تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه را هدف قرار داده است اما کارنامه دولت روحانی در این حوزه‬ ‫خالی است و اتصال شبکه برق ایران به کشورهای همسایه به جز در موارد معدود به طور کامل نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫ناتوانی در تولید‪ 11‬هزار مگاوات برق‪ ،‬نتیجه بی توجهی دولت به اسناد باالدستی‬ ‫اختالف ‪ 11‬هزار مگاواتی مصرف و تولید برق در شرایط جاری زمینه اختالل در زندگی مردم و توقف تولید صنایع و‬ ‫همچنین کشاورزی به سبب قطع برق را به وجود اورده است‪ .‬این در حالیست که برنامه ششم توسعه به عنوان یک‬ ‫سند باالدستی‪ ،‬تمهیدات متعددی برای رخ ندادن قطعی گسترد برق را در قالب قانون تعبیه کرده بود‪ .‬بر این اساس اگر‬ ‫دولت روحانی بدون توجه به بهانه های متعدد زمینه عمل به قانون اسناد باالدستی را پیگیری نکرده بود‪ ،‬امروز نه تنها‬ ‫شاهد قطعی گسترده برق در کشور نبودیم بلکه می توانستیم با صادرات قابل توجه برق به سایر کشورها زمینه ارزاوری‬ ‫برای کشور را مهیا کنیم‪.‬‬ ‫وعده هایبی حسابواکسن!‬ ‫شورش پنجم کرونا‪ ،‬افزایش دوباره سرعت مرگ‪ ،‬اعمال محدودیت ها و تعطیلی‬ ‫چندین باره اصناف و کســب و کار؛ و البته تزریق قطره چکانی واکسن و وعده‬ ‫واکسیناسیون ایرانی ها تا پایان ‪ ...۱۴۰۰‬کرونا برای بار پنجم و این بار با سویه‬ ‫«دلتا» در حال پیشتازی و گردش در نقاط مختلف کشور است؛ دوباره نقشه‬ ‫کشور اتشین شده و روند تصاعدی بیماران و البته کشته های کووید‪ ،‬همچنان‬ ‫چالش وزارت بهداشت در روزهای پایانی کارش در دولت دوازدهم است‪ .‬طبق‬ ‫اعالم وزارت بهداشت تا کنون ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۷۰‬هزار و ‪ ۸۴۳‬بیمار کرونا مثبت در‬ ‫کشور شناسایی شده اند و متاسفانه ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۹۴۹‬نفر نیز به دلیل این بیماری‬ ‫جان باخته اند‪ .‬در شرایطی که هنوز از پیک چهارم کرونا به طور کامل خارج‬ ‫نشده بودیم‪ ،‬چند روزی است که کشور وارد پیک پنجم شده؛ ان هم با ویروسی‬ ‫که قدرت سرایتش ‪ ۶۰‬برابر بیشتر از ویروس انگلیسی در موج قبلی است‪.‬‬ ‫واکسیناسیون کرونا در ایران هنوز در ابتدای راه‬ ‫متخصصان تنها راه برون رفت از این شرایط و مدیریت بیماری را واکسیناسیون و‬ ‫افزایش سرعت ان در کشور می دانند؛ این درحالیست که امارهای رسمی تزریق‬ ‫واکسن حاکی از ان است که با گذشت بیش از پنج ماه از اغاز واکسیناسیون‬ ‫علیه کووید در کشــور‪ ،‬هنوز در مراحل ابتدایی ان قرار داریم؛ به طوری که تا‬ ‫ظهر روز گذشته جمعا ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۷۶‬هزار و ‪ُ ۳۲۰‬دز واکسن در کشور تزریق‬ ‫شده که از این تعداد‪ ۴ ،‬میلیون و ‪ ۴۷۵‬هزار و ‪ ۱۵۴‬نفر ُدز اول و یک میلیون و‬ ‫یکهزار و ‪ ۱۶۶‬نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند‪ .‬از ابتدای طرح مبحث واکسن نیز‬ ‫اعالم شد برای دستیابی به اهداف نهایی واکسیناسیون و قطع گردش ویروس‪،‬‬ ‫باید نسبت به مصون کردن حداقل ‪ ۷۰‬درصد جامعه اقدام کرد و بر این اساس‬ ‫باید نزدیک به ‪ ۶۰‬میلیون نفر در کشور واکسینه شوند‪ .‬بنابراین اگر مبنا دریافت‬ ‫حداقل دو نوبت واکسن به ازای هر فرد باشد‪ ،‬نیازمند ‪ ۱۲۰‬میلیون دوز واکسن‬ ‫برای کشور خواهیم بود‪ .‬همچنین اگر عملیات بخواهد در طی یک سال به پایان‬ ‫برسد باید ماهی ‪ ۱۰‬میلیون دوز واکسن در اختیار نظام سالمت قرار گیرد‪ .‬این‬ ‫موضوع به معنای واکسینه کردن پنج میلیون نفر در ماه و معادل تقریبی ‪۲۱۰‬‬ ‫هزار نفر در روز است‪.‬‬ ‫فازبندی زمانی و تاخیر در اجرا‬ ‫فاز اول (زمســتان ‪)۱۳۹۹‬؛ این فاز شامل کارکنان بهداشت و درمان خط اول‬ ‫مواجهه با بیماری کرونا بوده و براورد تقریبی از تعداد انها ‪ ۰.۷‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫بعد از ان افراد بسیار پر خطر شامل سالمندان در مراکز نگهداری‪ ،‬مراکزمعلولین‬ ‫جسمی و حرکتی‪ ،‬جانبازان که براورد جمعیت انها ‪ ۶۰۰‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫فاز دوم (بهار و تیر ‪)۱۴۰۰‬؛ این فاز شامل افراد مسن باالی ‪ ۶۵‬سال به ترتیب‬ ‫گروه های پنج سال از باال به پایین بوده که براورد جمعیت انها ‪ ۶‬میلیون نفر‬ ‫است‪ .‬همچنین افراد ‪ ۱۶-۶۴‬ساله دارای حداقل یک بیماری زمینه ای که براورد‬ ‫جمعیت انها نیز‪ ۶‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫فاز ســوم (مرداد تا اذر ‪)۱۴۰۰‬؛ شامل افراد ساکن در مراکز تجمعی که براورد‬ ‫جمعیت انها دو میلیون نفر است‪ ،‬افراد ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۴‬سال بدون بیماری زمینه ای‬ ‫دارای براورد جمعیتی پنج میلیون نفری و افراد در مشاغل و خدمات ضروری‬ ‫شامل ان دسته از کارکنان نظام سالمت که در خط اول مواجهه نیستند که‬ ‫شامل براورد جمعیتی‪ ۱۲‬میلیون نفری می شوند‪.‬‬ ‫فاز چهارم (زمستان ‪)۱۴۰۰‬؛ شامل عموم مردم‪.‬‬ ‫به ایــن ترتیب بود که وزیر بهداشــت در اول بهمن مــاه ‪ ۹۹‬اعالم کرد که‬ ‫واکسیناسیون کرونا در کشور قبل از ‪ ۲۲‬بهمن اغاز می شود‪ .‬بر همین اساس‬ ‫هم در ‪ ۲۱‬بهمن ماه سال گذشته و با ورود اولین محموله واکسن اسپوتنیک‬ ‫به کشور‪ ،‬واکسیناسیون کرونا با اولویت کادر درمان اغاز شد‪ .‬اما در ادامه راه به‬ ‫دلیل مشکالت ناشی از تاخیر در تامین واکسن‪ ،‬که البته موضوعی جهانی نیز‬ ‫بود‪ ،‬واکسیناسیون علیه کووید در ایران از برنامه ریزی های صورت گرفته عقب‬ ‫افتاد‪ .‬طبق اعالم قبلی مسووالن مبنی بر تکمیل فاز دوم در خردادماه‪ ،‬اکنون باید‬ ‫واکسیناسیون فاز دوم یعنی سالمندان باالی ‪ ۶۵‬سال و بیماران ‪ ۱۶‬تا ‪ ۶۴‬ساله‪،‬‬ ‫تمام و برنامه واکسیناسیون وارد فاز سوم شده باشد؛ این درحالیست که بنا به‬ ‫انچه که «نبود واکسن و بدعهدی کشورهای سازنده ان» عنوان می شود‪ ،‬هنوز‬ ‫فاز دوم برنامه ملی واکسیناسیون علیه کووید در کشور کامل نشده‪.‬‬ ‫علت تزریق قطره چکانی واکسن تا کنون‬ ‫در هر حال تا به امروز بدعهدی کشورهای سازنده واکسن در تحویل واکسنهای‬ ‫خریداری شده‪ ،‬علت اصلی تزریق قطره چکانی واکسن در کشور عنوان شده‬ ‫است؛ با این حال بر اساس اعالم وزارت بهداشتی ها براورد شده که برای کشور‬ ‫‪ ۲۷۰‬میلیون دوز واکســن کرونا تامین شود که شامل تامین واکسن از محل‬ ‫واردات مســتقیم‪ ،‬واردات از طریق ســازوکار کووکس‪ ،‬تولید داخلی و تولید‬ ‫مشترک واکسن است‪ .‬در عین حال اعالم شده که حتی در صورت تحقق ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی این برنامه نیز می توان‪ ۱۲۰‬میلیون دوز واکسنی را که به عنوان نیاز‬ ‫کشور برای انجام واکسیناسیون همگانی براورد شده‪ ،‬تامین کرد و واکسیناسیون‬ ‫را به صورت کامل انجام داد‪.‬‬ ‫چقدر واکسن به کشور وارد شده است؟‬ ‫این درحالیست که طبق اعالم گمرک ایران‪ ،‬از نیمه بهمن پارسال تا کنون ‪۱۸‬‬ ‫مرحله واکسن وارد ایران شده که ‪ ۹‬مرحله حاوی ‪ ۹۲۰‬هزار دوز از روسیه و ‪۹‬‬ ‫مرحله دیگر از سایر کشورها شامل کوواکس (استرازنیکا تولید کره جنوبی)‪ ،‬هند‬ ‫و چین بوده که البته سهم چین در ارسال واکسن به ایران از سایر کشورها بسیار‬ ‫بیشتر بوده است‪ .‬مجموع واکسن وارداتی به ایران تا کنون ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۸۴۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬دوز واکسن بوده است‪.‬‬ ‫از ورود واکسنهای ایرانی به برنامه واکسیناسیون ملی چه خبر؟‬ ‫در شرایطی که وزارت بهداشتی ها امیدوارند با ورود ایران به باشگاه سازندگان‬ ‫واکســن کرونا و استفاده از واکسن های داخلی‪ ،‬مشکالت ناشی از خُ لف وعده‬ ‫طرف های خارجی کاهش پیدا کرده و روند واکسیناســیون در کشور سرعت‬ ‫گیرد‪ ،‬اما هنوز از ورود واکسنهای ایرانی به برنامه واکسیناسیون اخبار منسجم‬ ‫و مشــخصی در دست نیست‪ .‬در همین زمینه دکتر علیرضا رییسی ‪ -‬معاون‬ ‫بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬در ‪ ۱۹‬خردادماه‬ ‫ن داخلی هم صادر شود که تاکنون هم‬ ‫گفته بود که «اگر گواهی مصرف واکس ‬ ‫با وضعیت خوبی پیش رفته‪ ،‬می توانیم با واکسن های داخلی برنامه گروه های‬ ‫سنی را ادامه دهیم تا فاز ‪ ۲‬به طور کامل بر اساس وعده ای که داده بودیم تمام‬ ‫شــود‪ ».‬وی پیش بینی کرده بود که «فاز دوم واکسیناسیون را نهایتا تا نیمه‬ ‫تیرماه تمام کنیم و وارد فاز سوم که گروه ها و مشاغل پرخطر هستند‪ ،‬شویم‪».‬‬ ‫این درحالیست که اکنون در نیمه تیرماه هستیم و هنوز گروه سنی ‪ ۶۵‬سال‬ ‫برای دریافت واکسن اعالم نشده و به نظر می رسد برای ورود به فاز سوم برنامه‬ ‫ملی واکسیناسیون هنوز زمان الزم است‪.‬‬ ‫تولید واکسن های ایرانی؛ از کِی و چقدر؟‬ ‫در هر حال مسووالن وزارت بهداشت معتقدند که واکسن کووایران برکت در ماه‬ ‫اول تا سه میلیون دوز می تواند تولید کند و احتماال سه ماهه اول یعنی تا پایان‬ ‫شهریور بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون دوز از این واکسن می تواند تامین شود که اگر این‬ ‫عدد محقق شود‪ ،‬قابل قبول بوده و بخش زیادی از نیاز کشور را رفع می کند‪.‬‬ ‫همچنین واکسن پاستوکووک انستیتو پاستور ایران هم ماهانه یک میلیون دوز‬ ‫در ســه ماه اول‪ ،‬بعد در سه ماه دوم ماهانه دو میلیون دوز و در سه ماهه سوم‬ ‫احتماال ماهانه سه میلیون دوز بتواند تحویل دهد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 563

روزنامه خوب 563

شماره : 563
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه خوب 562

روزنامه خوب 562

شماره : 562
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه خوب 561

روزنامه خوب 561

شماره : 561
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه خوب 560

روزنامه خوب 560

شماره : 560
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه خوب 559

روزنامه خوب 559

شماره : 559
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه خوب 558

روزنامه خوب 558

شماره : 558
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!