روزنامه خوب شماره 484 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 484

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 484

روزنامه خوب شماره 484

‫‪3‬‬ ‫روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫تهیه و تامین واکسن‬ ‫اولویت اصلی برنامه های‬ ‫دولت است‬ ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشت ماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 484‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 20‬رمضان‪ 3 |1442‬می‪2021‬‬ ‫حق سهامدارانی‬ ‫که سجامی‬ ‫نشده اند‪،‬‬ ‫پایمال شد!‬ ‫تعلل دولت در تصویب قوانین مربوط به کارگران‬ ‫کارگران مظلوم!‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وز یر بهداشت‪:‬‬ ‫در مرحله سراز یری‬ ‫قله های پیک چهارم کرونا‬ ‫هستیم‬ ‫معاون وز یر بهداشت‪:‬‬ ‫فاز ‪ ۴‬واکسیناسیون‬ ‫عمومی کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫از مهر ماه اغاز می شود‬ ‫اماواگرهایبازگشتلوازمخانگیخارجیبهایران‬ ‫بازاررانبایددودستیتقدیم‬ ‫برندهایکره ایکنیم!‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫تخفیف‪ 30‬درصدیاسنپبرای‬ ‫اهداکنندگانخوندرتهران‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫دولتروحانی‪،‬معادالت‬ ‫خارجیرابارقابت های‬ ‫انتخاباتیگرهمی زند‬ ‫معامالت بورس در هفته جاری به کدام سمت می رود؟‬ ‫عاقبتبورسدستوری‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫باپیگیری هایدیوانمحاسباتانجامگرفت؛‬ ‫واریز‪650‬میلیاردتومان‬ ‫ازمعوقاتحقوقدولتیمعادن‬ ‫بهحسابدولت‬ ‫بانک وبیمه‪4-‬‬ ‫واکنشتندحسنفتحیبهحواشیجدید«مستعشق»‬ ‫سنداشکاریاستبررفتار‬ ‫سوداگرانهوغیراخالقی‬ ‫سرمایهگذار ُترک‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫امتحانات پایه نهم و دوازدهم‬ ‫بایدحضوریبرگزارشود‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫واشنگتنتحریم هایایران‬ ‫را لغو خواهد کرد؟‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫ظریف از مردم و خانواده‬ ‫شهیدسلیمانیعذرخواهیکرد‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫شیوه نامهچک هایموردیابالغشد‬ ‫سقف دریافت چک ساالنه‬ ‫‪ ۵‬فقره‬ ‫بانک وبیمه‪4-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫ریزش دالر به کانال ‪ ۲۱‬هزار تومانی‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشتماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪484‬‬ ‫اخبار‬ ‫بورس چگونه سپر تورم شد؟‬ ‫بازار سرمایه که روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر می گذارد‪،‬‬ ‫به باور کارشناســان و مسئوالن کشور را از تورم عظیمی نجات‬ ‫داده است؛ موضوعی که یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح‬ ‫ان‪ ،‬به بررسی راهکاری برای احیای این بازار پرداخت‪ .‬همایون‬ ‫دارابی با بیان اینکه می توان سال ‪ ۱۳۹۹‬در اقتصاد ایران را سال‬ ‫حمایت بازار سرمایه از بازار پول نامید‪ ،‬توضیح داد‪ :‬رونق گرفتن‬ ‫بازار سرمایه در ابتدای این سال و تامین مالی دولت از این طریق‬ ‫را نمی توان نادیده گرفت چه بســا کــه اگر این ‪ ۲۳۰‬همت از‬ ‫مصارف دولتی از طریق بازار سرمایه تامین نشده بود‪ ،‬دولت بنا‬ ‫به سنت همیشــگی خود‪ ،‬ناچار به دست بردن در جیب بانک‬ ‫مرکزی و بانک ها می شد که همین امر منجر به افزایش حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی پایه پولی‪ ،‬رشد هفت برابری نقدینگی و نهایتا منجر‬ ‫به تورمی افسارگســیخته تر از ‪ ۳۶‬درصد سال ‪ ۱۳۹۹‬می شد‪.‬‬ ‫همچنین اگر چیزی جز این روش نبود‪ ،‬تمام بار کسری بودجه‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬دولت را بانک مرکزی و بانک ها به دوش کشــیده و‬ ‫در نتیجه با افزایش بیــش از پیش مطالبات بانک ها از دولت‪،‬‬ ‫وضعیت نابســامانی در صورت های مالی انها به وجود می امد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اقتصاددانان همواره بازارهای مختلف را در‬ ‫هم تنیده می بینند (نظریه اشوب) و معتقدند که عدم تعادل یک‬ ‫بازار در مدت کوتاهی بر بازارهای دیگر تاثیر خواهد گذاشــت و‬ ‫منجر به عدم تعادل در چرخه کلی اقتصاد می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تجربیات جهانی نیز نشانگر این بوده که هرگاه رکودی در بخشی‬ ‫از اقتصاد ایجاد می شــود (مثل رکود بزرگ دهه ‪ ۳۰‬میالدی‪،‬‬ ‫بحران ‪ ۲۰۰۸‬و رکود ناشی از کرونا ویروس) بالفاصله بخش های‬ ‫دیگر اقتصــادی از جمله بازار پول به کمک بخش های درگیر‬ ‫رکود شتافته و با سیاست های اقتصادی مناسب سعی در کاهش‬ ‫بحران دارند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬به دلیل همین‬ ‫همبستگی بازارهای مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه‪ ،‬می‬ ‫توان گفت که اگر در ســال ‪ ۹۹‬امکان تامین مالی دولت از بازار‬ ‫سرمایه فراهم نمی شد‪ ،‬نه تنها بازار پول وضعیت نامناسب تری‬ ‫پیدا می کرد‪ ،‬بلکه اوضاع نامناسب بانک ها از طریق سهامشان‬ ‫در بورس بر خود بازار ســرمایه نیز تاثیر می گذاشت‪ .‬دارابی در‬ ‫ادامه با بیان اینکه یکی از راهکارهایی که اخیرا به منظور تعادل‬ ‫بخشی به بازار سرمایه مطرح شده‪ ،‬ارایه تسهیالت بانکی برای‬ ‫سرمایه گذاری در ان است‪ ،‬گفت‪ :‬این راهکار می تواند به دالیل‬ ‫مختلف نقش مناسبی در جهت بهبود وضعیت بازار سرمایه‪ ،‬بازار‬ ‫پول و حتی کاهش تورم ایفا کند‪ .‬نخست انکه ارایه تسهیالت و‬ ‫تحریک تقاضا در بازار سرمایه بر مبنای مفاهیم اقتصاد رفتاری‬ ‫منجر به انتظار رشد در این بازار می شود و همین امر‪ ،‬عاملی برای‬ ‫جذب نقدینگی و سرمایه گذاری بیشتر شده و می تواند شروع‬ ‫کننده حرکتی باشد که عالوه بر رشد این بازار‪ ،‬امکان تامین مالی‬ ‫برای انواع سرمایه گذاری را نیز فراهم اورد و تا حدودی از رشد‬ ‫نقدینگی و تورم بکاهد‪ .‬وی افزود‪ :‬از ســوی دیگر از انجایی که‬ ‫ســهام اغلب بانک ها در بورس داد و ستد می شود‪ ،‬بهبود بازار‬ ‫سرمایه منجر به ایجاد بستر مناسب برای افزایش سرمایه و بهبود‬ ‫نسبت کفایت سرمایه بانک ها می شود و از این طریق نیز بر بهبود‬ ‫وضعیت بازار پول تاثیر می گذارد‪ .‬همچنین با توجه به ارزندگی‬ ‫قیمت ســهم های بنیادی موجود در بازار و پیش بینی کسب‬ ‫سود مناسب این شرکت ها در سال ‪ ،۱۴۰۰‬به نظر می رسد ارایه‬ ‫تسهیالت به منظور سرمایه گذاری در بازار سهام عایدی مناسبی‬ ‫را نصیب مشارکت کنندگان از جمله بانک ها و سپرده گذاران می‬ ‫کند‪ .‬دارابی در پایان افزود‪ :‬در نهایت نیز دریافت سپرده ها و ارایه‬ ‫تسهیالت به وسیله بانک ها جزو فعالیت اصلی این واسطه های‬ ‫مالی به شــمار می رود و مادامی که استقراضی از بانک مرکزی‬ ‫صورت نگرفته و پول پرقدرت جدیدی ایجاد نشود نه تنها منجر‬ ‫به ایجاد تورم نمی شود بلکه با تخصیص بهینه منابع به سمت‬ ‫سرمایه گذاری مولد در بازار سرمایه اثر ضد تورمی نیز دارد‪.‬‬ ‫تخفیف ‪ 30‬درصدی اسنپ برای‬ ‫اهداکنندگان خون در تهران‬ ‫اداره کل انتقال خون اســتان تهران اعالم کرد‪ :‬کد تخفیف ‪۳۰‬‬ ‫ت و برگشــت با اسنپ به مرکز انتقال خون وصال‬ ‫درصدی رف ‬ ‫اختصاص یافته اســت‪ .‬اداره کل انتقال خون استان تهران در‬ ‫اطالعیه انتقال خون امده اســت‪ :‬اسنپ با همکاری اداره کل‬ ‫انتقال خون استان تهران‪ ،‬تسهیالت ویژه ای برای اهداکنندگان‬ ‫خون در نظر گرفته اســت‪ ،‬همزمان با اوج گیری موج چهارم‬ ‫ت وامد و کمک به افزایش ذخایر‬ ‫کرونا‪ ،‬اسنپ برای تسهیل رف ‬ ‫ت و برگشــت به مرکز‬ ‫خون تهران کد تخفیف ‪ ۳۰‬درصدی رف ‬ ‫خون وصال اختصاص داده اســت‪ .‬دراین اطالعیه تصریح شده‬ ‫است‪ :‬تخفیف ‪ ۳۰‬درصدی اســنپ همزمان با شب های قدر‪،‬‬ ‫از تاریخ ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۹‬اردیبهشــت‪ ،‬به مبدا و مقصد مرکز اهدای‬ ‫خون وصال فعال است و برای استفاده از این تخفیف کافی است‬ ‫عبارت ‪ ehda۳۰‬را در بخش کد تخفیف اسنپ وارد کنید و در‬ ‫هر سفر تا سقف ‪ ۷‬هزار تومان تخفیف بگیرید‪ .‬اداره کل انتقال‬ ‫خون استان تهران همچنین تاکید کرده است‪ :‬با گذشت بیش از‬ ‫یکسال از همه گیری ویروس کرونا سازمان ها و ارگان های دولتی‬ ‫و بخش های خدمت رسان خصوصی برای عبور از این روزهای‬ ‫سخت دست به دست هم داده اند و بخصوص برای تامین خون‬ ‫مورد نیاز بیماران در شرایط فعلی همکاری مناسبی داشته اند که‬ ‫این همکاری اسنپ مصداق همین مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫نرخ دالر در صرافی های بانکی (یکشنبه) در مقایسه با روز کاری گذشته با یک هزار و ‪ ۷۴‬تومان کاهش به رقم ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۹۶۱‬تومان رسید‪ .‬قیمت فروش یورو نیز امروز با کاهش یک هزار و ‪۵۳۷‬‬ ‫تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۳۳۳‬تومان رسید‪ .‬قیمت خرید هر دالر ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۵۲۶‬تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۳۳۳‬تومان بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نرخ خرید دالر‬ ‫در بازار متشکل ارزی ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۶۹۷‬تومان و نرخ فروش ان ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۹۱۳‬تومان اعالم شد‪ .‬همچنین نرخ یورو در این بازار ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۹۹‬تومان و نرخ فروش ان نیز ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۸۶۴‬تومان اعالم‬ ‫شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در سامانه سنا در روز معامالتی گذشته (شنبه) هر یورو به قیمت ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۷۰۵‬تومان و هر دالر ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۹۳۱‬تومان به فروش رسید‪ .‬همچنین روز کاری گذشته در‬ ‫سامانه نیما‪ ،‬حواله یورو به قیمت‪ ۲۷‬هزار و‪ ۶۰۳‬تومان فروخته و حواله دالر به قیمت‪ ۲۲‬هزار و‪ ۷۹۴‬تومان معامله شد‪ .‬با توجه به تحوالت سیاست خارجی و افزایش امیدواری به موفقیت مذاکرات‬ ‫وین‪ ،‬ازادسازی پول های بلوکه شده ایران در سایر کشورها و کاهش سفته بازی در بازار ارز‪ ،‬قیمت انواع ارز در هفته های اخیر روند کاهشی داشته است‪.‬‬ ‫معامالت بورس در هفته جاری به کدام سمت می رود؟‬ ‫عاقبتبورسدستوری‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه گفت‪ :‬انتظار داریم در هفته جاری همچنان روند سنگین و قوی در بازار شکل نگیرد و به‬ ‫نظر می رسد با بازاری به نسبت متعادل و معقولی روبرو باشیم‪ .‬روند معامالت بازار سهام در ابتدای هفته گذشته طبق‬ ‫پیش بینی ها پیش رفت و این بازار در ادامه روند نزولی چند وقت گذشته معامالت خود را بر مدار نزولی اغاز کرد‪ .‬اکثر‬ ‫فعاالن و کارشناسان حاضر در بازار نخستین عامل ایجاد چنین روندی در بازار را وجود ابهام در زمینه مساله برجام اعالم‬ ‫کردند و معتقد بودند که این موضوع می تواند به شدت بر روند نزولی قیمت ارز و سهام دالری محور در بازار داخلی‬ ‫تاثیرگذار باشد‪ ،‬همچنین در کنار این موضوع به بحث برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه اشاره شده‬ ‫است که تقاضا در این بازار تحت تاثیر قرار گرفته است و نقدینگی چندانی وارد این بازار نمی شود‪ .‬بعد از مدت ها تالش‬ ‫از سوی مسووالن حاضر در بازار برای بهبود وضعیت معامالت بورس‪ ،‬هفته گذشته «محمدعلی دهقان دهنوی»‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار از بسته پیشنهادی ‪ ۷+۳‬بازار سرمایه خبر داد و اعالم کرد که سه مصوبه ان اجرایی می شود‬ ‫و هفت مورد دیگر منوط به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی است‪ .‬وی اختصاص یک درصد از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار‪ ،‬رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیالت بانکی و اعطای‬ ‫اقامت ‪ ۵‬ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام را از جمله مصوباتی دانست که در بازار سرمایه اجرایی‬ ‫خواهد شد‪ .‬همچنین رییس سازمان بورس موضوع واریز باقی مانده منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت‬ ‫بازار سرمایه را شفاف سازی و اعالم کرد طبق مصوبه قبلی باید از محل صندوق توسعه ملی‪ ،‬صندوق تثبیت و توسعه‬ ‫بازار تجهیز می شد‪ ،‬به این ترتیب مقرر شد باقی مانده واریزی به صندوق های تثبیت و توسعه بازار و امکان انتشار اوراق‬ ‫با تضمین دولت برای تزریق این منابع هم انجام شود‪ .‬انتشار چنین صحبت هایی توانست بار دیگر اعتماد سهامداران را‬ ‫به این بازار بازگرداند و شاهد رونق معامالت بازار سهام‪ ،‬افزایش تقاضا و سبزپوشی دوباره شاخص بورس در بازار باشیم‪.‬‬ ‫عواملتاثیرگذاربرتقویتتقاضادرمعامالتهفتهگذشته‬ ‫«امیرعلی امیرباقری» به روند معامالت بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود‪ :‬بازار در ابتدای هفته گذشته‬ ‫فعالیت خود را با فشار فروش اغاز کرد اما با نزدیک شدن به انتهای هفته سمت خریدار قوی تر و تا حدودی موضوع‬ ‫تقاضا در بازار ترمیم شد‪ .‬وی به عوامل تاثیرگذار بر تقویت تقاضا در معامالت هفته گذشته بازار تاکید کرد و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهترین علل تاثیرگذار قیمت های جهانی بود که با توجه به اتمام نسبی موضوع کرونا در برخی از کشورها و خروج‬ ‫انها از قرنطینه‪ ،‬حرکت به سمت رشد اقتصادی و مصرف در کامودیتی ها با روند صعودی همراه شد و به دنبال ان نرخ‬ ‫کامودیتی ها افزایش پیدا کرد‪ .‬امیرباقری اظهار داشت‪ :‬تغییر روند قیمت های جهانی‪ ،‬در بازار داخلی بر سهام وابسته به‬ ‫قیمت های جهانی تاثیرگذار بودند و باعث افزایش قیمت سهای و تقاضا در بازار داخلی شد‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه‬ ‫به دیگر عامل تاثیرگذار بر تقویت تقاضا تاکید کرد و گفت‪ :‬نکته دیگری که در بازار با ان روبرو شدیم‪ ،‬بحث قول رییس‬ ‫بانک مرکزی در زمینه احتمال تجدیدنظر در نرخ تسعیر ارز بانک ها و در نظر گرفتن مالحظات خاصی در این مورد‬ ‫بود که توانست بخشی از نگرانی های فعاالن را در این حوزه کاهش و سمت تقاضا در بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد‪.‬‬ ‫واریز ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر به بورس برای حمایت از بازار سرمایه‬ ‫وی به بحث صورت گرفته در زمینه تبدیل ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر به ریال اشاره کرد و افزود‪ :‬قرار است این رقم در راستای‬ ‫تقویت بازار سرمایه و حمایت از قیمت ها به بازار تزریق شود البته بعدها نگرانی هایی مبنی بر تورم زا بودن این اقدام‬ ‫مطرح شد که بانک مرکزی در جوابیه ای اعالم کرد این مبلغ از منابع واقعی تبدیل می شود و باعث تضعیف پایه پول‬ ‫ملی و تورم نخواهد شد‪ .‬امیرباقری خاطرنشان کرد‪ :‬این پول از لحاظ رقمی و عملکردی تاثیری بر تورم ندارد و فقط جهت‬ ‫بازگشت برای اعتماد به بازار سرمایه و حمایت از این بازار در اختیار صندوق توسعه بازار قرار می گیرد تا بتواند قدری‬ ‫سمت تقاضا را تقویت کند و ثبات را به بازار بازگرداند‪.‬‬ ‫پیش بینی روند معامالت بورس در هفته جاری‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه به روند معامالت بورس در هفته جاری اشاره کرد و افزود‪ :‬انتظار داریم در هفته جاری همچنان‬ ‫روند سنگین و قوی در بازار شکل نگیرد اما از بازار یکپارچه قرمز هم فاصله خواهیم گرفت؛ بنابراین با بازاری به نسبت‬ ‫متعادل و معقول تری روبرو هستیم که همین امر منجر به این می شود تا به مرور نگاه ها دوباره به بازار سرمایه بازگردد‬ ‫و تا حدودی از نگرانی فعاالن بازار کاسته شود‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از نکاتی که باید به ان‬ ‫دقت کرد این است که نه تنها بورس بلکه سایر بازارها با ورود اقتصاد ایران به فاز نسبی رکودی و روشن شدن چشم‬ ‫اندازهای سیاسی تحت تاثیر قرار می گیرند و بر معامالت انها تاثیرگذار خواهند بود‪.‬‬ ‫وی به گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص بازار مسکن و حکایت ان از کاهش سه درصدی قیمت‬ ‫ملک در ماه گذشــته اشــاره کرد و افزود‪ :‬به هر حال در این دو سال این کاهش قیمت‪ ،‬کاهشی پررنگی بوده است و‬ ‫انتظار داریم این رویه در میان مدت ادامه پیدا کند‪ .‬امیرباقری به بازار ارز و طال اشاره کرد و گفت‪ :‬این دو بازار به شدت‬ ‫همبستگی به چشم اندازهای سیاسی دارند و این بازارها هم در کوتاه مدت با ترمیم چشم اندازهای سیاسی و تورم‬ ‫انتظاری روند صعودی سنگین را به خود نمی گیرند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد‪ :‬حاکمیت اقتصادی با‬ ‫بررسی متغیرها و امارها به این نتیجه رسیده است که جلوی سرکوب نرخ ارز را بگیرد و در میان مدت و بلندمدت نرخ‬ ‫ارز را با واقعیات اقتصادی تنظیم کند تا از انتقال تورم به اینده جلوگیری شود و دوباره شاهد ورود شوک به بدنه بازارها‬ ‫نباشیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ماحصل این بحث این است که نه تنها بازار سرمایه بلکه کلیه بازارها در کوتاه مدت از روند صعودی‬ ‫سنگین محروم خواهند بود و اقتصاد ایران به مرور به سمت واقعی سازی پیش می رود‪.‬امیرباقری با بیان اینکه بحث‬ ‫ازادسازی قیمت ها یکی از مهمترین مباحثی است که اقتصاد ایران همیشه چشم انتظار ان بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬متغیرها‬ ‫نشان می دهد به مرور این ازادسازی وارد نرخ ارز شود و امید می رود که به سایر متغیرها سرایت کند تا در میان مدت‬ ‫و بلندمدت در اقتصاد کشور شاهد اقتصاد دستوری نباشیم و وارد اقتصاد بازار باز به معنای امروزی شویم‪.‬‬ ‫وجود ابهامات قانونی در رمز ارزها‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه به بازار رمز ارزها اشاره کرد و افزود‪ :‬موضوعی که اکنون باید در زمینه رمز ارزها مورد توجه‬ ‫بسیاری از فعاالن بازار قرار گیرد این است که نگاه بنیادی به این رمز ارزها بحث پیچیده ای است‪ ،‬به گونه ای که افرادی‬ ‫که به دنبال بررسی و مواجهه به این بازار هستند اذعان دارند که این بازار به راحتی تحلیل پذیر نیست و با برخی از‬ ‫ابهامات قانونی همراه است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه اکنون در ایران نمی توان رمز ارزها را به عنوان دارایی حساب کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به این موضوع به سرمایه گذاران توصیه می شود که با در نظر گرفتن ریسک باالی رمز ارزها بخش اندک سرمایه‬ ‫گذاری را به سرمایه گذاری در این بازار اختصاص دهند تا در صورت نوسانات قیمتی شامل ضرر و زیان های سنگین در‬ ‫این بازار نشوند‪ .‬امیرباقری با اشاره به سهامداران گفت‪ :‬از انجایی که بازار سرمایه و سایر بازارها در حال حرکت به سمت‬ ‫تحلیل محور شدن هستند به فعاالن بازار توصیه می شود تا دانش تحلیل را بیاموزند‪ ،‬تحت تاثیر سیگنال های ارائه‬ ‫شده در فضای مجازی قرار نگیرند و سعی کنند براساس پارامترهای بنیادی اتی دست به سرمایه گذاری بزنند تا بتوانند‬ ‫سودی را از این بازار از ان خود کنند‪.‬‬ ‫اما و اگرهای بازگشت لوازم خانگی خارجی به ایران‬ ‫بازار را نباید دودستی تقدیم برندهای کره ای کنیم!‬ ‫طی روزهای گذشته در مورد بازگشت یا عدم بازگشت شرکت های لوازم‬ ‫خانگی خارجی به کشور بحث هایی مطرح شده‪ ،‬اما فعاالن صنعت تاکید‬ ‫دارند نباید بازار کشور را دو دستی تقدیم برندهای خارجی کرد‪ .‬مذاکرات‬ ‫وین در جریان است و برخی معتقدند ممکن است بخشی از تحریم ها و‬ ‫محدودیت هایی که طی سال های گذشته علیه کشورمان ایجاد شده بود‬ ‫را از میان بردارد که در این بین شاید بتوان گفت بازگشت شرکت هایی‬ ‫همچون سامســونگ‪ ،‬ال جی و ‪ ...‬که به تبعیت از تحریم های امریکا از‬ ‫کشــور خارج شده بودند‪ ،‬محتمل خواهد بود‪ .‬این احتمال‪ ،‬واکنش های‬ ‫متفاوتی را میان مسئوالن برانگیخته است؛ سعید عمرانی‪ ،‬معاون قضائی‬ ‫دادستان کل کشور اخیرا ً با تاکید بر اینکه اجازه بازگشت به این شرکت ها‬ ‫نخواهیم داد‪ ،‬گفته است‪« :‬این دو شرکت (سامسونگ و ال جی) در شرایط‬ ‫سخت مردم ایران را تنها گذاشتند؛ در حوزه قضائی اجازه نمی دهیم این‬ ‫نوع شــرکت ها بخواهند به کشور بازگردند و به طور حتم امکان فعالیت‬ ‫برای این دو برند در ایران وجود نخواهد داشت‪ ».‬اما در طرف دیگر ماجرا‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬معاون امور صنایع وزیر صمت که به نظر می رسد‬ ‫موافق بازگشت شرکت های خارجی است‪ ،‬می گوید‪« :‬ما در وزارت صمت‬ ‫و در سیاست های کالن دولت‪ ،‬بازگشت بدون جبران ضرر و زیان برندهای‬ ‫کره ای لوازم خانگی را نشدنی می دانیم‪ .‬باید انها در کشور سرمایه گذاری‬ ‫مســتقیم داشته باشند و زیان ایجاد شده را جبران کنند‪ .‬حتماً حمایت‬ ‫از تولید کنندگان داخلی را خواهیم داشت و از برندهای ملی پشتیبانی‬ ‫خواهیم کرد‪ ».‬ناگفته پیداست که در زمان فعالیت این برندهای کره ای در‬ ‫ایران‪ ،‬به دلیل ضعف سیاست گذاری دستگاه های متولی‪ ،‬متاسفانه صنعت‬ ‫لوازم خانگی داخلی مجالی برای نفس کشیدن نداشت و علیرغم اینکه این‬ ‫برندهای کره ای مکلف بودند اقدام به تولید در داخل ایران کنند‪ ،‬عموماً با‬ ‫دور زدن مقررات‪ ،‬عم ً‬ ‫ال اقدام به واردات محصوالت نهایی می کردند‪ .‬اما طی‬ ‫دو سال گذشته با خروج این شرکت ها از ایران‪ ،‬حدود ‪ ۱۵۰‬شرکت داخلی‬ ‫تولیدکننده لوازم خانگی مجال رشد پیدا کردند و با توسعه خطوط تولید‬ ‫و افزایش اشتغال زایی‪ ،‬توانستند به سرعت جای خالی این برندها در بازار‬ ‫داخل را پر کنند‪ .‬این افزایش تولید داخلی‪ ،‬سال گذشته بسیار چشمگیر‬ ‫بود و تولیدکنندگان داخلی با افزایش سرمایه گذاری توانستند رکوردی‬ ‫تازه در این زمینه به ثبت برسانند‪ .‬موضوعی که با زمزمه دو باره بازگشت‬ ‫برندهای کره ای به بازار ایران‪ ،‬در معرض تهدید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بازار را نباید دودستی تقدیم برندهای کره ای کنیم‬ ‫در این ارتباط‪ ،‬عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬برقراری تعامالت و ارتباط ســازنده با دنیا اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫نمی توان گفت که دور کشور دیوار بکشیم و با هیچ شرکت و کشور خارجی‬ ‫ارتباط برقرار نکنیم زیرا این مساله موجب می شود از نظر تکنولوژی از دنیا‬ ‫عقب بمانیم؛ شــاید بتوان از نظر کمی تولید داخل را ارتقا داد اما از نظر‬ ‫بهبود کیفی نیاز به تعامل با دنیا داریم‪ .‬هاشمی گفت‪ :‬زمانی که شرکت های‬ ‫خارجی در ایران حضور داشتند‪ ،‬وزارت صمت سیاست هایی را برای حضور‬ ‫موثرتر این شرکت ها در کشور ابالغ کرد اما در زمان اجرای این سیاست ها‪،‬‬ ‫تحریم ها تشدید و این شرکت ها از کشور خارج شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬از جمله‬ ‫سیاست هایابالغیمی توانبهاستقراربخشدانشبنیان‪،‬تحقیقونواوری‬ ‫و ‪ R&D‬شرکت های خارجی در ایران‪ ،‬فراهم کردن زمینه برای صادرات‬ ‫محصوالت تولید شده با برند انها‪ ،‬ورود قطعه سازان داخلی به شبکه تامین‬ ‫قطعات انها و دادن قالب های به روز محصوالت به قطعه سازان داخلی اشاره‬ ‫کرد‪ .‬این سیاست ها نه تنها منجر به ارتقای بومی سازی حداکثری در کشور‬ ‫می شد بلکه بازارهای هدف صادراتی را نیز گسترش می داد که همانطور که‬ ‫گفته شد پیش از اجرای این سیاست ها‪ ،‬این شرکت ها تحت تاثیر تشدید‬ ‫تحریم های امریکا‪ ،‬از کشورمان خارج شدند‪ .‬هاشمی گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫با توجه به اینکه در غیاب این شرکت ها‪ ،‬علی رغم همه مشکالتی که کشور‬ ‫داشت‪ ،‬صنعت لوازم خانگی داخلی توانسته به نوعی به یک سری پیشرفت‬ ‫دست پیدا کند که البته هنوز با محصوالت تکنولوژیک برتر دنیا فاصله‬ ‫داریم؛ اما به هر حال در قطعات‪ ،‬بومی سازی خوبی انجام شده است‪.‬‬ ‫شرکت های خارجی ملزم به سرمایه گذاری در کشور شوند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صورت لغو تحریم‪ ،‬باید برای بازگشت شرکت های خارجی‬ ‫الزاماتی را در نظر بگیریم و برای ان یک برنامه مشــروط و هوشمندانه‬ ‫طراحی کنیم تا از این طریق بازار کشور را دودستی تقدیم برندهای معروف‬ ‫نکنیم چراکه در این صورت‪ ،‬زحماتی که در این مدت برندهای داخلی و‬ ‫قطعه سازان کشور کشیده اند اسیب می بیند‪ .‬هاشمی با تاکید بر اینکه‬ ‫باید مطابق با سیاست های کالن اقتصادی کشور پیش برویم و به صورت‬ ‫مشروط از تعامالت استقبال کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم ترین الزاماتی که باید‬ ‫مدنظر قرار دهیم لزوم سرمایه گذاری برندهای خارجی در کشور است‪.‬‬ ‫البته این موضوع مستلزم فراهم کردن زمینه و استانداردهایی است که در‬ ‫همه جای دنیا رعایت می شود‪ ،‬چراکه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری‬ ‫ریسک را نمی پذیرد و باید فضا کام ً‬ ‫ال فراهم باشد‪ .‬دبیر انجمن صنایع لوازم‬ ‫خانگی ایران افزود‪ :‬شــرکت المانی بوش در کشور ترکیه ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم انجام داده است؛ این موضوع نشان می دهد که‬ ‫سرمایه گذار برای سرمایه گذاری شرایط را می سنجد و در صورت وجود‬ ‫فضای نامناسب اقدام به سرمایه گذاری نمی کند‪.‬‬ ‫الزام شرکت های خارجی به توسعه صنعت قطعه سازی و اموزش‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬باید الزاماتی در نظر گرفته شود که توسعه صنعت‬ ‫قطعه ســازی‪ ،R&D ،‬اموزش های مارکتینگ‪ ،‬اموزش های تولیدی و‬ ‫حتی اموزش های مربوط به سطوح مدیریتی به صورت پایدار در قرارداد با‬ ‫خارجی ها گنجانده شود‪ .‬هاشمی تاکید کرد‪ :‬همچنین این شرکت ها باید‬ ‫در تحقیق و توسعه و دادن قالب های مختلف و به روز نیز اقدام کنند تا‬ ‫تولید داخل صادرات محور شود و بازارهای هدف صادراتی گسترش یابند‪.‬‬ ‫عدم ارتباط با دنیا‪ ،‬فقط به رشد ک ّمی تولید کمک می کند‬ ‫دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص اینکه ورود شرکت های‬ ‫خارجی‪ ،‬به تولیدکنندگان اســیب می زند یا خیر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در زمان‬ ‫غیبت شرکت های خارجی‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی به دلیل پر کردن سهم‬ ‫بازار و خالئی که ایجاد شده بود‪ ،‬به لحاظ کمی و افزایش تولید پیشرفت‬ ‫داشتند که امری طبیعی بود اما از نظر کیفی هنوز با دنیا فاصله داریم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬باید در نظر داشته باشیم که تولید صرف کفایت نمی کند و باید به‬ ‫دنبال تولید و توسعه پایدار محصوالت باشیم تا مصرف کننده تمایل به‬ ‫خرید داشته باشد‪ .‬نکته مهم این است که اگر تعامالت نباشد‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫در درازمدت اسیب می بیند چراکه تولیدکننده به زعم خود می بیند که‬ ‫به همه چیز دست یافته اما از ان طرف تکنولوژی دنیا و سلیقه مصرف‬ ‫کننده به سمت دیگری حرکت می کند‪ .‬هاشمی تاکید کرد‪ :‬باید مطابق‬ ‫با شرایط کشور با خارجی ها قرارداد منعقد کنیم زیرا این ارتباط کمک‬ ‫می کند که تولیدکننده داخلی خود را ارتقا دهد و رشد پایداری را نصیب‬ ‫کشور کند‪ .‬دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت‪ :‬اینکه بگوییم به‬ ‫هیچ وجه نباید ارتباط برقرار کنیم درست نیست؛ شاهد این موضوع نیز‬ ‫صنعت خودروسازی کشور است‪ .‬ایا با وجود انحصاری که در این صنعت‬ ‫ایجاد شد‪ ،‬پیشرفت قابل مالحظه ای را شاهد بودیم؟ وی افزود‪ :‬تعامالت‬ ‫سازنده‪ ،‬هوشمندانه و مثبت مطابق با شرایط و مصالح مردم و کشور باید‬ ‫طراحی شــود چراکه در این صورت می توانیم به نتایج مثبتی برسیم و‬ ‫زحماتتولیدکنندهداخلینیزاسیبنبیند‪.‬‬ صفحه 2 ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬متاسفانه شماری از کاندیداهای انتخابات شورای شهر تهران رد صالحیت شده اند‪ .‬محسن هاشمی در جلسه صبح یکشنبه شورای شهر تهران‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در روزهای اخیر شاهد تخلفات واکسن خواری در مدیریت شهری تهران بودیم که خوشبختانه با دستور شهردار تهران با افراد خاطی برخورد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در همین راستا نیز‬ ‫اطالعات واکسیناسیون به زودی منتشر و شفاف سازی می شود‪ .‬البته در این امر نیاز به سرعت عمل بیشتری است‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر تهران تصریح کرد‪ :‬این امر می تواند نمونه‬ ‫خوبی برای دولت باشــد و اطالعات واکسیناسیون را در اختیار عموم قرار دهند‪ .‬هاشمی عنوان کرد‪ :‬طی روزهای گذشته شاهد ابالغ نتایج بررسی صالحیت کاندیداهای شوراهای شهر‬ ‫بودیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه در تهران و دیگر شهرها شاهد رد صالحیت کاندیداهایی بودیم که توسط هیئت اجرایی تایید شده بودند‪ .‬ما فرض را بر این می گذاریم که در این زمینه نظارت‬ ‫استصوابی نداریم‪ .‬هاشمی تاکید کرد‪ :‬لذا از رئیس مجلس می خواهم با پیگیری موضوع نسبت به اعتراضات کاندیداها توجه الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫تهیهوتامینواکسناولویتاصلیبرنامههایدولتاست‬ ‫دویست و بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت االسالم‬ ‫والمســلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در ابتدای جلسه اقدامات انجام شده برای‬ ‫تامین اعتبار ریالی و ارزی تامین و خرید واکســن مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬سرعت بخشیدن در‬ ‫تولید و واردات واکسن‪ ،‬تسریع در تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از سوی بانک مرکزی‪ ،‬هماهنگی میان‬ ‫دستگاه های مختلف در داخل و نمایندگی های ایران در خارج از کشور برای تسهیل واردات و استفاده‬ ‫وزارت بهداشت و درمان از ظرفیت بخش خصوصی برای واردات واکسن از جمله موضوعات مورد بحث‬ ‫درخصوص تامین واکســن بود‪ .‬رئیس جمهور با تاکید بر اولویت تهیه و تامین واکســن در برنامه های‬ ‫دولت گفت‪ :‬مقابله با کرونا در گرو دو اصل رعایت دســتورالعمل ها و واکسیناسیون است‪ .‬همانطور که‬ ‫رعایت دستورالعمل ها وظیفه همه اقشار مردم است‪ ،‬دولت نیز تامین و ساخت واکسن را به عنوان اصل‬ ‫اول همه فعالیت های خود تعیین کرده است‪.‬دکتر روحانی ادامه داد‪ :‬دولت با اختصاص ارز الزم مشکل‬ ‫تامین منابع را برای خرید و واردات واکسن‪ ،‬حل کرده است و از این نظر هیچ یک از دستگاه های ذیربط‬ ‫نباید اجازه دهند تامین فوری واکسن در پیچ و خم مراحل اداری معطل شود و واکسن الزم طبق اولویت‬ ‫های تعیین شــده‪ ،‬در اختیار گروه های مختلف جامعه قرار گیرد‪ .‬به دنبال تزریق به کادر درمان‪ ،‬افراد‬ ‫در گروه های ســنی بیش از ‪ 65‬ســال و افراد با بیماری های زمینه ای در اولویت ارائه خدمات قرار می‬ ‫گیرنــد‪ .‬گــزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت با توجه به تحوالت مورد انتظار پیش رو‪،‬‬ ‫موضوع بعدی جلســه بود و استفاده از شرایط مســاعد برای تعادل در بازار و واقعی شدن نرخ ارز مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬رئیس جمهور با تاکید بر شکست دشمن در جنگ اقتصادی و اذعان انان به‬ ‫بی نتیجه بودن سیاست فشار حداکثری گفت‪ :‬با شکست دشمن در جنگ اقتصادی و نزدیک شدن به‬ ‫استانه رفع تحریم ها با توجه به مذاکرات اخیر‪ ،‬می توان امیدوار بود که اقتصاد کشور به مسیر تعادل و‬ ‫شکوفایی سال های ‪ 93‬تا ‪ 96‬بازگردد‪ .‬دکتر روحانی با اشاره به سواستفاده عده ای در داخل و خارج از‬ ‫تحریم ها‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این عده برای ممانعت از کاهش احتمالی نرخ ارز‪ ،‬کماکان به دنبال ایجاد مانع‬ ‫در برابر گشایش های احتمالی و ایجاد هراس و ناامیدی در میان جامعه و مردم به ویژه فعاالن اقتصادی‬ ‫هستند ولی یکی از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی‪ ،‬تعادل قیمت ارز‪ ،‬باالبردن ارزش پول ملی و شرایط‬ ‫مناسب قیمت کاال است‪ .‬رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬بدون تردید با حفظ انسجام و هماهنگی در کشور‬ ‫می توانیم در هفته های اتی شاهد گشایش های امیدبخش باشیم‪.‬‬ ‫ظریف از مردم و خانواده شهید سلیمانی عذرخواهی کرد‬ ‫وزیــر خارجه با بیان اینکه عرایض بنده ذره ای از عظمت شــهید‬ ‫سلیمانی نمی کاهد گفت‪ :‬امیدوارم مردم ایران و همه عاشقان سردار‬ ‫و به ویژه خانواده بزرگوار سلیمانی عزیز نیز بنده را ببخشایند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود‬ ‫یمان َو ال‬ ‫ذین َس َبقُونا ب ِْال ِ‬ ‫در اینستاگرام نوشت‪َ :‬رب َّ َنا ا ْغف ِْر لَنا َو ِلِخْ وان ِ َنا ال َّ َ‬ ‫ی ُق ُلوب ِنا ِغ ًّ‬ ‫ذین ا َم ُنوا َربَّنا اِن َ‬ ‫َّک َرو ٌُف َرحیم (حشر)‏‬ ‫ت َْج َع ْل ف ‏‬ ‫ال لِلَّ َ‬ ‫پروردگارا! ما و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت گرفتند‪ ،‬ببخش‬ ‫و در دل هایمان کینه ای نسبت به اهل ایمان قرار مده که تو رئوف‬ ‫و مهربانی‬ ‫فرا رســیدن ایام شهادت موالی متقیان را تسلیت عرض می کنم‪.‬‬ ‫همو که بقول موالنا‬ ‫من چو تیغم پر گهرهای وصال‬ ‫زنده گردانم نه کشــته در قتالیک هفته ای است که در پی پخش‬ ‫برداشت و تحلیل تلخ این دانشــجوی روابط خارجی از یک برهه‬ ‫تاریخی ان هم صرفاً برای انتقال صادقانه تجربیات به مسئولین اینده‬ ‫و بدون هیچ گونه قصدی برای انتشــار وسیع و یا حتی محدود ان‬ ‫احساسات پاک عاشقان شهید واالمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی‬ ‫و خانواده ان شهید و به خصوص شیر دخترش زینب خانم که برایم‬ ‫همچون فرزندان خودم عزیز است جریحه دار شده است‪ .‬برخی هم‬ ‫تالش کرده اند از این شرایط ناگوار وسیله ای برای برهم زدن همدلی‬ ‫میان احاد مردم دالور این مرز و بوم و یا ابزاری برای اهداف کوتاه‬ ‫سیاسی بسازند‪ .‬از همه بزرگوارانی که در این روزها با علم به عشق و‬ ‫همراهی دیرینم با شهید سلیمانی با حمایت و روشنگری های خود‪،‬‬ ‫بنده را مرهون لطف شان قرار داده اند سپاسگزارم‪.‬‬ ‫الزم است تاکید کنم که عرایض بنده که هیچ ادعایی جز صداقت بر‬ ‫قطعیت ان ندارم ذره ای از عظمت شهید سلیمانی و نقش بی بدیل‬ ‫او در بازافرینی امنیت ایــران‪ ،‬منطقه و جهان نمی کاهد‪ .‬ولی اگر‬ ‫می دانستم جمله ای از ان عرایض انتشار عمومی پیدا می کند‪ ،‬حتماً‬ ‫همچون گذشــته ان را بر زبان نمــی اوردم‪ .‬نه برای اینکه مردم را‬ ‫محرم نمی دانم‪ ،‬بلکه از ان جهت که در جهان به هم پیوسته کنونی‬ ‫که انتخاب مخاطب را ناممکن ســاخته و در اشفته بازار سیاست‪،‬‬ ‫اغیار را محرم نمی شمارم‪.‬‬ ‫هر چه داریم از این مردم اســت و همانگونه که برادرم شهید حاج‬ ‫قاسم جانش را فدای این مردم نمود‪ ،‬من هم اگر ابرویی دارم ان را‬ ‫با افتخار فدای همین مردم می کنم که‬ ‫ما را سریست با تو که گر خلق روزگار‬ ‫دشمن شوند و سر برود هم بر ان سری‬ ‫در سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان و به هنگام اعمال شب قدر‪،‬‬ ‫همه کســانی که به باور خودم به من تهمــت و افترا زده بودند را‬ ‫بخشــیدم‪ .‬امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشقان سردار و به‬ ‫ویژه خانواده بزرگوار سلیمانی عزیز نیز بنده را ببخشایند‪.‬‬ ‫رو سینه را چون سینه ها هفت اب شو از کینه ها‬ ‫وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو‬ ‫باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی‬ ‫گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو‬ ‫التماس دعا‬ ‫لزوم رصد سریع تغییرات ژنتیکی پس از همه گیری کرونا در کشور‬ ‫نایب رئیس مجلس شــورای اســامی خواستار‬ ‫رصد ســریع تغییرات ژنتیکی پس از همه گیری‬ ‫کرونا در کشــورمان شــد و گفت‪ :‬این کار نقش‬ ‫کلیدی در کاهش اسیب و کنترل چرخه بیماری‬ ‫کرونا دارد‪ .‬سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی‬ ‫در جمع پزشکان‪ ،‬در سخنانی با اشاره به تدابیر‬ ‫الزم جهت مقابله با جهش های نوظهور ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬جهش های پایداری وجود دارد که‬ ‫می تواند از حیث شــدت ‪ ،‬کشندکی و سرعت‬ ‫سرایت‪ ،‬الگوی شدیدتر و پیچیده تری نسبت به‬ ‫قبل داشــته باشد و نظام مراقبت و پیشگیری را‬ ‫به چالش بکشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حال چگونه می توان با پیش بینی های‬ ‫الزم و تدابیر به موقع‪ ،‬به سمت مدیریت علمی و‬ ‫تمام عیار رفتارهای جدید ویروس کرونا رفت و‬ ‫قبل از تحمیل اسیب جدی‪ ،‬بحران را به حداقل‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫نایب رییس اول مجلس تصریح کرد‪ :‬نظام دیده‬ ‫وری دقیق و رصد سریع تغییرات ژنتیکی ویروس‬ ‫جایگاه ویــژه ای در مدیریت موفق این بیماری‬ ‫داشــته و در نظام دیده وری‪ ،‬بیماران مشکوک‬ ‫به موقع شناســایی و تصمیمات الزم اتخاذ می‬ ‫شود و با قرنطینه موثر بیماران زنجیره انتقال به‬ ‫موقع کنترل می شود‪ .‬قاضی زاده هاشمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اما متاســفانه طبق گزارش ها در کشور ما‬ ‫هزاران بیمار مبتال‪ ،‬نقض قرنطینه کرده و موجب‬ ‫نشر بیماری شدند که از عواقب سو مدیریت بوده‬ ‫اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬همچنین رصد ســریع‬ ‫تغییــرات ژنتیکی نقش کلیــدی را در کاهش‬ ‫اســیب و کنترل چرخه بیماری ایفا می نماید و‬ ‫نیاز به بازنگری اساسی دارد‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشــمی با بیان اینکه تســریع در‬ ‫امر واکسیناســیون همگانی نیز می تواند مکمل‬ ‫برنامه های نظام مراقبــت و مدیریت صحیح از‬ ‫پیشگیری طغیان در خیزهای احتمالی بیماری‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در ضمن جهت ایجاد امنیت خاطر‬ ‫مردم برای واکسینه شدن بایستی ساز و کار نظم‬ ‫دهی واکسیناسیون بسیار جدی پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با پیشــگیری از طغیان بیماری‬ ‫از طریــق بیماریابی‪ ،‬رهگیــری و ایزوله صحیح‬ ‫بیماران در قالب نظام دیده وری می تواند باعث‬ ‫کاهش بار بســتری و به حداقل رساندن مرگ و‬ ‫میر شود‪ ،‬همچنین کاهش ورودی بیمارستان ها‬ ‫از فرســودگی مدافعان سالمت و نیز سایر ارگان‬ ‫های مرتبــط جلوگیری می نماید‪ .‬مشــکالت‬ ‫ســنگین مالی حاصل از بیمــاری کووید را در‬ ‫بخش درمان به حداقل رسانده و چنین اعتباراتی‬ ‫می تواند در مســیر ارتقا شاخص های سالمت‬ ‫کشور هزینه گردد‪ .‬همچنین با جلوگیری از همه‬ ‫گیری ویروس های نوپدید کرونا‪ ،‬می توان باعث‬ ‫رونق مجدد اقتصاد در بازار و اصناف کل کشــور‬ ‫شد‪ .‬وی در پایان تصریح کرد‪ :‬با هماهنگی های‬ ‫دقیق از اســیب های جدی به معیشــت مردم‬ ‫جلوگیری می شــود و در نهایت شاهد ارامش و‬ ‫حفظ سالمت در تمام اقشار مردم بوده و مقدمه‬ ‫ای برای ایرانی بدون کرونا خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران مطرح کرد‪:‬‬ ‫جهانگیری‪ ،‬ظریف و هاشمی‬ ‫گزینه هایحزبکارگزارانبرایانتخابات‬ ‫نماینده حزب کارگزاران ســازندگی ایــران در جبهه اصالحات‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬اســحاق جهانگیری‪ ،‬محمد جواد ظریف و محسن‬ ‫هاشــمی را به عنوان گزینه های حزب برای انتخابات ریاســت‬ ‫جمهــوری به مجمع عمومــی جبهه اصالحات ایــران معرفی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫یــداهلل طاهرنژاد درباره گزینه های حزب کارگزاران ســازندگی‬ ‫بــرای معرفی به جبهه اصالحات ایران بــرای گزینش داوطلب‬ ‫واحــد اصالح طلبی در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حزب کارگزاران اسحاق جهانگیری‪ ،‬محمد جواد ظریف و‬ ‫محسن هاشمی را به مجمع عمومی جبهه اصالح طلبان معرفی‬ ‫کرده اســت‪ .‬در انجا کار ارزیابی انجام می شود‪ ،‬منتها گزینه ها‬ ‫باید رای بیاورند‪ .‬عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی‬ ‫ایران دربــاره اطمینان از اعالم داوطلبــی محمد جواد ظریف‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬مــا در رابطه با انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫ظرفیت های بالقوه را شناسایی کردیم تا مقدمات کارشان انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صحبت هایی با ظریف شده است و او به شکل قاطع این موضوع‬ ‫را رد نکرده اســت‪ .‬امیدواریم او را متقاعــد کنیم که داوطلب‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری شود‪.‬‬ ‫طاهرنژاد‪ ،‬درباره اســحاق جهانگیری هم افزود‪ :‬با او هم صحبت‬ ‫کرده ایم و تاکنون نگفته اســت که تمایلی بــه نامزدی دارد یا‬ ‫ندارد‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬تا فرایند کار انجام شــود زمان می برد‬ ‫ما فرصت کافی برای اینکــه مذاکرات را نهایی کنیم در اختیار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫هاشمی‪ :‬برخی از اعضای فعلی شورای شهر تهران رد صالحیت شدند‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشتماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪484‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫عضوکمیسیوناقتصادیمجلس‪:‬‬ ‫مجلسدرجریانمذاکراتویننیست‬ ‫عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫نمایندگانمجلسهیچاطالعیازمذاکراتوینندارندچراکهتیم‬ ‫مذاکره کننده ما تاکنون تمام این مذاکرات را به صورت محرمانه‬ ‫نگه داشته اند‪ .‬محسن علیزاده با تاکید بر اینکه تیم مذاکره کننده‬ ‫ما باید در مذاکرات وین خواســتار لغو کامل تحریم های ایران‬ ‫باشند‪ ،‬گفت‪ :‬برای مذاکره کنندگان خط قرمزهایی از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب ترسیم شده است که مذاکرات باید مطابق با این‬ ‫خطوط قرمز انجام شود‪ .‬وی با بیان اینکه مذاکره باید با هدف‬ ‫برداشتن کل تحریم ها انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اســامی هیچ اطالع دقیقی از مذاکرات وین‬ ‫ندارند چرا که تیم مذاکره کننده ما تاکنون تمام این مذاکرات را‬ ‫به صورت محرمانه نگه داشته و مطالب دقیقی را از این مذاکرات‬ ‫اعالم نکرده اند‪ .‬نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬البته خبرها حاکی از ان است که دولت امریکا توان‬ ‫برداشــتن همه تحریم های ایران به صورت یکجا را ندارد و در‬ ‫انجا شروط و دسته بندی هایی را برای لغو تحریم های ایران در‬ ‫نظر گرفته اند‪ .‬علیزاده گفت‪ :‬همچنین اخیرا ً جهوری خواهان در‬ ‫کنگره امریکا در حال تصویب طرحی هستند که بر اساس ان‬ ‫برای لغو تحریم های جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬باید در ابتدا اجازه‬ ‫ان از کنگره اخذ شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورت تصویب طرح مذکور‪،‬‬ ‫هــر گونه توافق دولت بایدن با ایران برای احیای برجام‪ ،‬منوط‬ ‫به نظر کنگره خواهد شد و اختیارات رئیس جمهور امریکا برای‬ ‫لغو تحریم های ایران از طریق صدور فرمان اجرایی نیز محدود‬ ‫خواهد شــد و وی نمی تواند یک طرفه و بــدون اجازه کنگره‪،‬‬ ‫تحریم های ایران را لغو کند‪ .‬نماینده مردم سپیدان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬ما اگر دیپلماسی مقاومت را سرلوحه‬ ‫مذاکرات خود قرار دهیم و از قانون خوب اقدام راهبردی برای لغو‬ ‫تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران حداکثر استفاده را ببریم‪،‬‬ ‫حتماً می توانیم در مذاکرات به موفقیت دست یابیم اما در غیر‬ ‫این صورت‪ ،‬نمی توانیم موفق باشیم و دوباره مردم را به بیراهه‬ ‫می کشانیم‪ .‬علیزاده متذکر شد‪ :‬در چند سال گذشته‪ ،‬با این نحوه‬ ‫مذاکرات مردم به بیراهه کشانده شدند و چون در استانه انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری هستیم و سابقه خوبی هم از تبلیغات درباره‬ ‫مذاکرات نداریم‪ ،‬نگران هستیم که باز هم مردم به بیراهه کشیده‬ ‫شوند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به چیزی جز لغو صددرصد تحریم ها توجه نکنند و با تکیه بر‬ ‫دیپلماسیمقاومتاینمطالبهراپیگیریکنند‪.‬‬ ‫دولت روحانی‪ ،‬معادالت خارجی را‬ ‫با رقابت های انتخاباتی گره می زند‬ ‫نمایند ه مردم تهران در مجلس نهم گفت‪ :‬نباید معادالت خارجی‬ ‫را با رقابت های داخلی گره زد‪ ،‬اما دولت روحانی متاسفانه گره‬ ‫می زند و مردم را شرطی می کند‪ .‬حسین نجابت نماینده ادوار‬ ‫مجلس شورای اسالمی در رابطه با گفته های اخیر امریکایی ها‬ ‫مبنی بر برداشته شدن بخشی از تحریم ها‪ ،‬نه تمام انها اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بدعهدی امریکا را یک بار تجربه کردیم و نباید این تجربه‬ ‫تکرار شود‪ .‬بنابراین اساساً اگر تحریم های متن برجام برداشته‬ ‫شود ما جاهای دیگر گرفتار هستیم‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬انها شرط و‬ ‫محورموضع گیری هاینظامکهشورایعالیامنیتملیتصویب‬ ‫کرد؛ یعنی الزامات طرح قانونی مجلس به اضافه تاکیدات مقام‬ ‫معظم رهبری به عنوان ارکان که موضع گیری های ایران در برابر‬ ‫امریکا را مشــخص می کرد‪ ،‬خیلی راحت زیر پا گذاشتند‪ .‬این‬ ‫نماینده ادوار مجلس بیان کرد‪ :‬رهبری گفتند مذاکره نکنید‪،‬‬ ‫عم ً‬ ‫ال دارند مذاکره می کنند‪ .‬مردم هم می فهمند که امریکایی ها‬ ‫به دنبال صرف مذاکره هستند‪ .‬حتی یکی از مقامات امریکایی‬ ‫گفــت مذاکره برای ما از محتوای مذاکره مهم اســت و ما این‬ ‫حرف ها را ندیده می گیریم‪ .‬نجابــت تصریح کرد‪ :‬ما یا اهداف‬ ‫سیاسی انتخاباتی داریم یا به دنبال اثبات حرف خودمان هستیم‪.‬‬ ‫دولت دارد به یک راه رفته غلط و بر تکرار ان پافشاری می کند که‬ ‫باعث تاسف است‪ .‬با ارزیابی دقیق برجام و متنی که در ژنو نوشته‬ ‫شد‪ ،‬اولین کاله سر ما رفت و بعد به لوزان و وین کشیده شد و در‬ ‫مجموع دستاوردی نداشتیم‪ .‬وی با بیان این سوال که چه کسی‬ ‫مخالف برداشــتن تحریم در کشور ولو برای یک ساعت است؟‬ ‫گفت‪ :‬این حرف های پوپولیستی عوام پسندانه دیگر نمی تواند‬ ‫مردم را فریب دهد‪ .‬نباید معادالت خارجی را با رقابت های داخلی‬ ‫گره زد‪ ،‬اما دولت متاسفانه گره می زند و مردم را شرطی می کند‪.‬‬ ‫نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬امروز اساساً‬ ‫روز مذاکره نیســت زیرا ما دست برتر داریم و در برجام ماندیم‬ ‫و انها به تعهدات خود عمل نکردند و این منطقی است که تمام‬ ‫دنیا ان را پذیرفته اســت‪ ،‬اینکه این را زیر پا بگذاریم و دوباره‬ ‫به ســمت مذاکره برویم درست نیست‪ .‬نجابت تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫تیم مذاکره کننده ای که اقایان ظریف و عراقچی ان را جلوداری‬ ‫می کنند‪ ،‬کسانی نیستند که بتوانند از منافع ملت ایران دفاع‬ ‫کنند‪ .‬اینها وارد مذاکره می شوند چون طرف مقابل را قدرتمند‬ ‫می بینند و می روند یک قراردادی را امضا کنند‪ .‬این جمله اقای‬ ‫ظریف که «هر توافقی‪ ،‬از توافق نکردن بهتر است» ما را بیچاره‬ ‫کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬می خواهند بگویند ما دیپلماسی و زبان دنیا‬ ‫را می فهمیم‪ .‬فکر می کنند زبان دنیا را فهمیدن یعنی انگلیسی‬ ‫فهمیدن‪ .‬زبان بین الملل و استکبار‪ ،‬زبان زور است‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫تغییر ساعت کاری بانک ها در در شبهای قدر‬ ‫‪4‬‬ ‫فعالیت بانک ها در روزهای یکشــنبه ‪ ۱۲‬و پنجشنبه ‪ ۱۶‬اردیبهشت ماه مصادف با نوزدهم و بیست وسوم ماه مبارک رمضان با دو ساعت تاخیر اغاز می شود‪ .‬فعالیت بانک ها در‬ ‫روزهای یکشنبه ‪ ۱۲‬و پنجشنبه ‪ ۱۶‬اردیبهشت ماه مصادف با نوزدهم و بیست وسوم ماه مبارک رمضان با دو ساعت تاخیر اغاز می شود‪ .‬علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی‬ ‫بانک ها اعالم کرد‪ :‬بر اساس مصوبه دولت و به منظور استفاده مناسب از فضائل و معنویت شبهای قدر و بهره مندی از برکات عدیده این لیالی نورانی و شریف‪ ،‬فعالیت بانک ها در‬ ‫روزهای یکشنبه ‪ ۱۲‬و پنجشنبه ‪ ۱۶‬اردیبهشت ماه مصادف با نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان با دو ساعت تاخیر اغاز می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشتماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪484‬‬ ‫اخبار‬ ‫حق سهامدارانی که سجامی‬ ‫نشده اند‪ ،‬پایمال شد!‬ ‫به گفته رئیس هیات مدیره یکی از شــرکتهای ســرمایه‬ ‫گذاری اســتانی درصورتی می توان مجامع سهام عدالت‬ ‫اســتانی را برگزارکرد که همه سهامداران حق رای داشته‬ ‫باشــند درحالی که درانتخابات فعلی این امکان نیســت‪.‬‬ ‫جبار نوری در مورد مشکالت مربوط به برگزاری انتخابات‬ ‫هیات مدیره های شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام‬ ‫عدالت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بنا به دستور رهبری در اردیبهشت‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬سهام عدالت ازادسازی شــد‪ ،‬بعد از ازادسازی‬ ‫شورای عالی بورس ترتیب ازادسازی سهام و رسیدن سهام‬ ‫به دســت صاحبان اصلی اش را فراهم کرد‪ .‬پس از ان نیز‬ ‫اقداماتی همچون افزایش سرمایه انجام شد‪ .‬رئیس هیات‬ ‫مدیره شرکت سرمایه گذاری استان زنجان افزود‪ :‬چندی‬ ‫پیش اعالم کردند که باید انتخابات مجامع شرکت ها برگزار‬ ‫شود؛ محور مجامع انتخاب اعضای هیات مدیره است‪ .‬برای‬ ‫تشکیل مجامع قوانین خاصی داریم که از طریق مجلس‬ ‫تدوین شده اســت و ما خارج از برنامه نمی توانیم حرکت‬ ‫کنیم؛ یعنی اساسنامه شــرکت ها به منزله قانون اساسی‬ ‫یک شرکت است‪ ،‬با این حال نحوه برگزاری فعلی انتخابات‬ ‫مجامع خالف اساســنامه شرکت هاســت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫زمانی می توانیم مجامع را برگزار کنیم که همه سهامداران‬ ‫اجازه ورود و حق رای داشــته باشــند در صورتی که هم‬ ‫اکنون فقط ‪ ۳۰‬میلیون نفر از ســهامداران سجامی شده و‬ ‫می توانند در این انتخابات شرکت کنند؛ به عنوان نمونه در‬ ‫اســتان زنجان نزدیک به ‪ ۶۲‬درصد از سهامداران سجامی‬ ‫هســتند‪ ،‬یعنی یک سوم از سهامداران زنجانی نمی توانند‬ ‫در این انتخابات شــرکت کنند و حقشان پایمال می شود‪.‬‬ ‫نوری گفت‪ :‬البته ما موضوع رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫و مکانیزه شدن کشور به مسائل فناوری را قبول داریم اما‬ ‫باید در نظر داشــت که برگزاری الکترونیک انتخابات در‬ ‫اساسنامه شرکت ها قید نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬طبق تاکید‬ ‫رهبری‪ ،‬ابتدا باید اساسنامه اصالح می شد و بعد مجامع را‬ ‫برگزار می کردیم در حالی که این اتفاق نیفتاد‪ .‬از ســویی‬ ‫دیگر طبق ماده ‪ ۱۰۱‬قانــون تجارت‪ ،‬یا هیات مدیره و یا‬ ‫بازرسی کانون شرکت ها ملزم به اگهی دادن برای انتخابات‬ ‫هستند همچنین در صورتی که یک پنجم اعضا درخواست‬ ‫مجمع عمومی کنند‪ ،‬این اتفاق می افتد‪ .‬این در حالیست‬ ‫که هیچیک از این موارد رعایت نشده است‪ .‬رئیس هیات‬ ‫مدیره شرکت ســرمایه گذاری استان زنجان تصریح کرد‪:‬‬ ‫بدون اینکه اطالعی به ما بدهند‪ ،‬در روز چهارشنبه هفته‬ ‫گذشــته از طریق هیات رئیسه شــرکت سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫اطالعیه ای منتشــر کرده اند‪ .‬ما به این موضوع اعتراض و‬ ‫اعتراض خود را نیز به مراجع ذی صالح ارسال کردیم‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در برگزاری کنونی مجامع روال قانونی طی نشده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬طبق تاکید صریح رهبری‪ ،‬تصمیم گیر برای‬ ‫شرکت های مربوط به سهام عدالت باید مردم باشند نه اینکه‬ ‫دولت تصمیم بگیرد؛ شورای عالی بورس در مصوبه ای اعالم‬ ‫کرده که رئیس هیات رئیسه‪ ،‬رئیس اداره امور اقتصادی و‬ ‫دارایی استان و اعضای دیگر هیات رئیسه نیز نمایندگانی از‬ ‫استانداری‪ ،‬اتاق تعاون و اتاق بازرگانی هستند‪ .‬این موضوع‬ ‫به منزله انتصاب هیات رئیسه است و نه انتخاب‪.‬‬ ‫باپیگیری هایدیوانمحاسباتانجامگرفت؛‬ ‫واریز ‪ 650‬میلیارد تومان‬ ‫از معوقات حقوق دولتی معادن‬ ‫به حساب دولت‬ ‫با پیگیری های دیوان محاســبات‪ ۶۵۰ ،‬میلیارد تومان از معوقات‬ ‫حقوق دولتی معادن به حساب دولت واریز شد و دو هزار میلیارد‬ ‫تومان هــم تا پایان خرداد واریز خواهد شــد‪ .‬موضوع ترک فعل‬ ‫درخصوص عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستور کار دادسرای‬ ‫دیوان محاسبات قرار گرفت‪ .‬بر اساس تازه ترین گزارش در این رابطه‪،‬‬ ‫برابر خوداظهاری مسئولین ســازمان صنعت‪،‬معدن و تجارت در‬ ‫استان های مختلف‪ ،‬مشخص شده است که بالغ بر ‪ ۱۵‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن معوق مانده اســت که پس‬ ‫از وصول‪ ۶۵ ،‬درصد از این وجوه به وزارت صنعت‪-‬معدن‪-‬تجارت‬ ‫اختصاص می یابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن‬ ‫به مصرف برســد و عدم وصول به موقع‪ ،‬موجب تاخیر در اجرای‬ ‫سیاست ها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد‪ .‬پیگیری های‬ ‫دیوان محاسبات در ســال ‪ ۱۳۹۹‬به واریز ‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان به‬ ‫حساب منجر شد و مقرر شده است تا پایان خرداد ماه سال جاری‬ ‫وجه معادل ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شــود و این روند‬ ‫پیگیری ها تا تحقق کامل حقوق دولت ادامه خواهد یافت‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬طبق ماده ‪ ۱۴‬قانون معادن مصوب سال ‪ ۱۳۷۷‬و همچنین‬ ‫ماده ‪ ۱۲‬قانون اصالح معادن مصوب سال ‪ ،۱۳۹۰‬دارندگان پروانه‬ ‫بهره برداری از معادن باید درصدی از بهای ماده معدنی در ســر‬ ‫معــدن را به نرخ روز تحت عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت‬ ‫نمایند‪ .‬دیوان محاسبات کشــور پیش از این با انتشار گزارشی از‬ ‫وضعیت صنعت فوالد و هشدار نسبت به اتمام ذخایر سنگ اهن‪،‬‬ ‫بر لزوم سرعت بخشی در اکتشاف معادن جدید تاکید کرده بود‪.‬‬ ‫لزوم تسریع در تصویب حق مسکن‬ ‫تعلل دولت؛ ضرر به جیب کارگر!‬ ‫اگرچه تعلل دولت در تصویب حق مســکن کارگران مسبوق به سابقه است اما انتظار می رفت با توجه به‬ ‫شرایط سخت اقتصادی‪ ،‬دولت امسال در تصویب این مولفه تعلل نکند‪ .‬اگرچه «حق مسکن کارگران» یک‬ ‫مولفه کوتاه و سه خطی در مصوبه شورای عالی کار است اما طی چند سال گذشته‪ ،‬تصویب این مولفه در‬ ‫هیات دولت تبدیل به یک چالش در جامعه کارگری شده است؛ امسال نیز همچون سالهای گذشته‪ ،‬هیات‬ ‫دولت هنوز مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران را تعیین تکلیف نکرده‬ ‫است و همین مساله موجب شد حقوق فروردین ماه کارگران با همان حق مسکن ‪ ۳۰۰‬هزار تومانی مصوب‬ ‫سال قبل محاسبه و واریز شود‪ .‬این در حالی است که اوایل فروردین ماه سال جاری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی مصوبه شــورای عالی کار در مورد افزایش ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی حق مســکن کارگران و رسیدن ان‬ ‫به ‪ ۴۵۰‬هزار تومان را با قید فوریت جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارسال کرده است که با توجه به‬ ‫شرایط سخت اقتصادی‪ ،‬اوج گیری شیوع ویروس کرونا که منجر به تعطیلی گروه های شغلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬شد‪،‬‬ ‫و همچنین تورم لجام گسیخته‪ ،‬انتظار می رفت دولت برای حمایت از کارگران‪ ،‬حق مسکن را با قید فوریت‬ ‫بررسی و تصویب کند‪ ،‬اما با این حال با گذشت نزدیک به ‪ ۳۰‬روز هنوز دولت در این زمینه تصمیم گیری‬ ‫نکرده است‪ .‬کمیسیون اقتصادی دولت‪ ،‬متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬صمت‪ ،‬جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬نیرو‪ ،‬معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور‪ ،‬معاون اجرایی رئیس‬ ‫جمهور‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور‪ ،‬معاون اقتصادی رئیس جمهور و‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور است و مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار جهت افزایش حق مسکن‬ ‫باید ابتدا در این کمیسیون بررسی و جهت تصویب نهایی به دولت ارسال شود‪.‬‬ ‫تعلل دولت؛ ضرر به جیب کارگر‬ ‫طبق قانون‪ ،‬افزایش حق مسکن هر زمانی تصویب شود‪ ،‬باید مابه التفاوت ماه های قبل از ان توسط کارفرما‬ ‫به کارگر پرداخت شــود‪ .‬اما تجربه سال گذشته نشان داده است که بیشتر کارفرماها وقعی به این موضوع‬ ‫ننهاده و مابه التفاوت را نمی پردازند‪ .‬ســال گذشته اگرچه وزیر کار ‪ ۳۱‬خرداد ماه مصوبه حق مسکن را به‬ ‫دولت ارسال کرده بود اما بعد از گذشت ‪ ۲‬ماه‪ ،‬این مولفه در دولت به تصویب رسید که همین تعلل دولت‬ ‫در بررسی و تصویب‪ ،‬بارها مورد انتقاد فعاالن کارگری و نمایندگان مجلس قرار گرفت و انطور که کارگران‬ ‫اعالم کردند‪ ،‬بسیاری از کارفرمایان حاضر به پرداخت مابه التفاوت بابت ‪ ۵‬ماه ابتدای سال نشدند و گرچه‬ ‫این تخطی کارفرمایان می توانست منجر به شکایت کارگران شود اما کارگران برای حفظ شغل خود‪ ،‬عموماً‬ ‫از طرح شکایت امتناع می کنند‪.‬‬ ‫دولتی اهمیتی به کارگران نمی دهد‬ ‫در این رابطه ناصر چمنی عضو کارگری شــورای عالی کار می گوید‪ :‬طوالنی شــدن فرایند تصویب حق‬ ‫مسکن بیانگر این است که دولت اهمیتی به جامعه کارگری نمی دهد‪ .‬در سالی که تحت عنوان سال تولید‪،‬‬ ‫مانع زدایی ها و پشتیبانی ها نام گذاری شده‪ ،‬شاهد هستیم که دولت برای معیشت کارگران دغدغه ندارد‪ .‬وی‬ ‫تاکید می کند‪ :‬اگر دولت در این شرایط سخت اقتصادی به فکر جامعه کارگری بود‪ ،‬به محض دریافت مصوبه‬ ‫شورای عالی کار‪ ،‬حق مسکن را تصویب می کرد‪ .‬این مسائل فقط بیانگر نوع نگاه دولت به جامعه کارگری‬ ‫است‪ .‬به گفته چمنی‪ ،‬جامعه کارگری حتی در این شرایط سخت کرونایی‪ ،‬باز هم به صورت سه شیفت در‬ ‫واحدهای تولیدی و سایر بخش ها مشغول به کار است اما دولت انگونه که باید توجهی به این قشر ندارد‪.‬‬ ‫شانه خالی کردن برخی کارفرماها از پرداخت معوقه ها‬ ‫حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نیز می گوید‪ :‬کارگران به این موضوع‬ ‫که پرونده حق مسکن در کارتابل کم اهمیت دولت در صف انتظار ارائه به جلسه هیئت وزیران است‪ ،‬اگاهند‬ ‫و اطمینان دارند که تصویب ان حتی به چند دقیقه زمان هم نیاز ندارد اما دلخوری جامعه کارگران در این‬ ‫اســت که شاید تعلل دولتی ها در عدم تصویب حق مسکن ناچیز دانستن رقم حق مسکن باشد و ان را با‬ ‫حقوق و درامد حدود بیست میلیونی خود مقایسه می کنند‪ .‬وی می گوید‪ :‬البته پافشاری کارگران بابت این‬ ‫موضوع بدین خاطر است که هرچه زمان تصویب این موضوع در هیئت دولت با تاخیر مواجه شود به همان‬ ‫اندازه برخی کارفرمانماها که کم هم نیستند به دلیل باال رفتن معوقه این موضوع از پرداخت معوقه ها شانه‬ ‫خالی می کنند که طبق معمول به ضرر حقوق بگیران است‪.‬‬ ‫چرا تصویب حق مسکن در اختیار دولت است؟‬ ‫فرامرز توفیقی عضو کارگری شــورای عالی کار می گوید‪ :‬سوال من این است که حق مسکن ناچیز که در‬ ‫شــورایعالی کار با حضور ســه نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصویب می شود و کارگر‬ ‫(گیرنــده) و کارفرمــا (دهنده) هر دو رضایت دارند و امضا می کنند‪ ،‬چــرا باید حتماً به هیات دولت برود‬ ‫تا تصویب نهایی و ابالغ شــود؟! وی تاکید می کند‪ :‬چرا در این همه ســال بعد از سال ‪ ،۶۹‬در هیچ دوره ای‬ ‫نمایندگان مجلس قانونی وضع نکردند تا حق مسکن دیگر نیاز به تصویب هیات دولت نداشته باشد و مثل‬ ‫باقی مولفه های مزدی از قبیل بن خواربار و پایه سنوات با تصویب شورایعالی کار‪ ،‬قابلیت ابالغ و اجرا داشته‬ ‫باشد؟ امام قلی تبار نیز می گوید‪ :‬این که چرا بعد از تصویب این موضوع در شورای عالی کار معموالً در همان‬ ‫ابتدای سال به مرحله اجرا در نمی اید ابهامات زیادی را در ذهن جامعه کارگری به وجود اورده است که؛ چرا‬ ‫با علم به تایید کارفرمایان مبنی بر افزایش حق مسکن در شورای عالی کار‪ ،‬دولت در عدم پرداخت پافشاری‬ ‫دارد؟ چرا پرداخت حق مسکن منوط به مصوبه هیئت وزیران است در حالی که اص ً‬ ‫ال در پرداخت ان نقشی‬ ‫ندارند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬حق مسکن حقوق بگیران تامین اجتماعی تا سال ‪ ،۹۷‬همان ‪ ۴۰‬هزار تومان بود‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۰۰‬هزار تومان و در ســال ‪ ۹۹‬به ‪ ۳۰۰‬هزار تومان افزایش یافت؛ حال در صورتی که دولت‬ ‫مصوبه شورای عالی کار را تایید کند این مولفه در سال جاری به ‪ ۴۵۰‬هزار تومان می رسد‪.‬‬ ‫اعطای وام ازدواج تنها با استفاده‬ ‫از بخش اندکی از منابع قرض الحسنه بانک ها امکانپذیر است‬ ‫دبیر اول کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس با تاکید بر اینکه منابع بانکی‬ ‫قرض الحســنه کافی است و تنها با استفاده از ‪ 20‬درصد این منابع‬ ‫می تــوان به همه زوج های جوان در صف انتظار وام ازدواج‪ ،‬این وام‬ ‫را پرداخت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬طبق قانون‪ ،‬جاماندگان از وام سال ‪ ،99‬در‬ ‫سال ‪ 1400‬باید به میزان مصوب شده در سال جدید وام ازدواج را‬ ‫دریافت کنند و هر گونه تخطی از این قانون تخلف است‪ .‬الهام ازاد‬ ‫دبیر اول کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم‬ ‫نائین در درباره ســنگ اندازی های نظام بانکی در مسیر پرداخت‬ ‫وام ازدواج گفت‪ :‬وام ازدواج از ســال­های گذشته جهت تسهیل در‬ ‫امر تشــکیل خانواده به متقاضیان پرداخت می­شد‪ .‬همچنین یکی‬ ‫از دغدغه­های رهبر انقالب که در ابتدای تشــکیل مجلس یازدهم‬ ‫به ان اشــاره کردند‪ ،‬تسهیل در امر ازدواج بود‪ .‬طبیعتا با توجه به‬ ‫این شــرایط اقتصادی‪ ،‬یکی از موارد تســهیل در این امر‪ ،‬می­تواند‬ ‫اعطای وام به متقاضیان باشد‪ .‬این عضو کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس‬ ‫با قدردانی از مصوبه کمیســیون تلفیق مجلس برای افزایش مبلغ‬ ‫وام ازدواج افزود‪ :‬ببینید در هر مســاله­ای نگاه ما باید چند بعدی‬ ‫باشد و تمامی مسائل را در کنار هم دید‪ .‬اینکه عده­ای بگویند امر‬ ‫ازدواج مساله­ای صرفا فرهنگی است و ارتباطی با مسائل اقتصادی‬ ‫ندارد‪ ،‬حرف نادرستی است‪ .‬نابسامانی در تمامی این مسائل باعث‬ ‫شده که ســن ازدواج افزایش پیدا کرده و نرخ رشد ازدواج کاهش‬ ‫پبدا کند‪ .‬با توجه به شــرایط اقتصادی حــال حاضر‪ ،‬این افزایش‬ ‫مبلغ وام ازدواج تاثیر خوبی بر روند تسهیل امر ازدواج دارد و مثمر‬ ‫ثمر واقع شــده اســت‪ .‬به عبارتی تمامی این اقدامات طوری باید‬ ‫در کنار یکدیگر چیده شــود تا به ان وضعیت ایده­ال دست پیدا‬ ‫کرد‪ .‬از جملــه از این موارد‪ ،‬اعطای وام ازدواج اســت‪ .‬وی با ابراز‬ ‫تاسف از وضعیت متقاضیان باقی مانده در صف وام ازدواج در سال‬ ‫‪ 99‬اظهار داشــت‪ :‬صحبت­های زیادی در خصوص عدم وجود منابع‬ ‫کافی برای اعطام این وام شــده اســت‪ .‬اما طبق امارهای منتشره‬ ‫توسط بانک مرکزی‪ ،‬قریب به ‪ 600‬هزار میلیارد تومان میزان منابع‬ ‫قرض­الحســنه قابل اعطای وام در سال گذشته بوده است که تنها‬ ‫‪ 20‬درصد از این مبلغ‪ ،‬برای پرداخت وام ‪ 50‬میلیون تومانی سال‬ ‫‪ 99‬به ‪ 2‬میلیون و ‪ 400‬هزار نفر کافی است‪ .‬پس وجود صف برای‬ ‫پرداخت وام ان هم در شرایطی که تعداد متقاضیان به ‪ 1‬میلیون‬ ‫نفر هم نمی­رسد‪ ،‬هیچگونه توجیه منطقی ندارد‪ .‬ازاد با ابراز تاسف‬ ‫از کارشکنی بانک­های عامل اضافه کرد‪ :‬در تبصره ‪ 16‬قانون بودجه‬ ‫‪ ،1400‬ضمانت­هایی نیز برای بازگشت منابع بانکی پیش­بینی شده‬ ‫اســت؛ ضمانت­هایی مانند تحویل سفته توسط متقاضی و یا کسر‬ ‫قسط بازپرداخت وام از یارانه شخص‪ .‬اما متاسفانه شنیده­ها حاکی‬ ‫از این است که بانک­ها هنوز ‪ 2‬ضامن را از متقاضیان طلب می­کنند‪.‬‬ ‫این به معنای عدم اجرای قانون است‪ .‬دبیر اول کمسیون اصل ‪90‬‬ ‫مجلس با اشاره به اینکه این موضوع می­تواند توسط این کمیسیون‬ ‫مورد پیگیری قرار بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬البته این مســاله در صورتی است‬ ‫که شکایتی در این خصوص به کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس تحویل‬ ‫داده شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬طبق قانون‪ ،‬جاماندگان از وام سال ‪ ،99‬در‬ ‫ســال ‪ 1400‬باید به میزان مصوب شده در سال جدید وام ازدواج‬ ‫را دریافت کنند‪ .‬هر گونه تخطی از این قانون تخلف است و مردم‬ ‫می­توانند شکایت­های خود در این خصوص را با کمیسیون اصل ‪90‬‬ ‫در میان گذاشته تا پیگیری شود‪ .‬ازاد با اشاره به اظهارات دبیر کل‬ ‫بانک­های خصوصی مبنی بر شلوغ شدن صف وام ازدواج بر اثر مصوبه‬ ‫مجلس اظهار داشت‪ :‬تامین منابع برای این مساله انجام شده است‬ ‫و چه بســا اگر بانک­های عامل وام ازدواج ســال گذشته را پرداخت‬ ‫کرده بودند‪ ،‬امروز شاهد این صف نبودیم‪ .‬در این خصوص نیز یکی‬ ‫از نمایندگان مجلس با بانک مرکزی مکاتبه­ای مبنی بر شفاف­سازی‬ ‫اظهارات مقامات بانکی داشته است‪.‬‬ ‫شیوه نامه چک های موردی ابالغ شد‬ ‫سقف دریافت چک ساالنه‪ ۵‬فقره‬ ‫بانک مرکزی با صدور شــیوه نامه ای‪ ،‬مقررات ناظر بر چک های موردی را‬ ‫ابالغ و حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری را در هر تقاضا‬ ‫حداکثر دو فقره و در مجموع ساالنه حداکثر‪ ۵‬فقره اعالم کرد‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫در بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعالم کرد‪ :‬پیرو ضوابط‬ ‫و مقــررات ابالغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در‬ ‫اصالحات سال ‪ 1397‬قانون صدور چک و در اجرای تکالیف مقرر در تبصره‬ ‫‪ 2‬ذیل ماده ‪ 6‬اصالحی ســال ‪ 1397‬قانون صدور چک که بیان می دارد‪:‬‬ ‫«بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از الزم االجرا شدن‬ ‫این قانون‪ ،‬ضوابط و زیرساخت های خدمات برداشت مستقیم را به صورت‬ ‫چک موردی برای اشخاصی که دست چک ندارند به صورت یکپارچه در‬ ‫نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی‪ ،‬رتبه بندی‬ ‫اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای‬ ‫ذینفعان معین فراهم شود‪ .‬در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت‬ ‫چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج‬ ‫در بندهای الف تا د ماده ‪ 5‬مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته‬ ‫چک‪ ،‬صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد»‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را ابالغ کرد‪.‬بر این اساس چک موردی‬ ‫در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در ضوابط‬ ‫مقرراتی واجد مختصات زیر است‪:‬‬ ‫‪ .1‬استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد‬ ‫بانک محال علیه بوده و صدور ان مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است‬ ‫‪ .2‬حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشــتری در شبکه بانکی‬ ‫کشــور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع ساالنه حداکثر ‪ 5‬فقره‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .3‬سقف مبلغ کلیه مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه‬ ‫نامه موضوع ماده ‪ 7‬دســتورالعمل اجرایی ماده ‪ 6‬اصالحی قانون است‪( .‬‬ ‫براساس ماده ‪ 7‬این دستورالعمل سـقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک‬ ‫اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری‪ ،‬اشخاص حقیقی‬ ‫دارای حســاب جاری تجاری و اشخاص حقوقی‪ ،‬حسب مورد با توجه به‬ ‫انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و‬ ‫امتیاز اعتباری دریافتی از شرکت های اعتبارسنجی و یا گزارش رتبه بندی‬ ‫دریافتی از موسســات رتبه بندی اعتباری‪ ،‬توسط سامانه صیاد بر اساس‬ ‫شیوه نامه ای که توســط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و‬ ‫اعتبار می رسد‪ ،‬محاسبه خواهد شد‪ .‬تا قبل از ابالغ شیوه نامه یاد شده صرفاً‬ ‫رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعالم میگردد‪).‬‬ ‫‪ .4‬چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک‬ ‫موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است‪.‬‬ ‫‪ .5‬از حیث ترتیب اثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا چک موردی مشمول‬ ‫تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک های عادی به استثنای‬ ‫الزاماتناظربراعتبارسنجیمتقاضیمی گردد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی تاکید کرده است که مقررات فوق از مردادماه سال جاری الزم‬ ‫االجرا است‪.‬‬ صفحه 4 ‫سیصدوششمیننشستتخصصیکارشناسیاندیشکدهفضایمجازیمرکزمطالعاتژرفاوجبههانقالباسالمیدرفضایمجازیباموضوع«تحلیلمحتوایفرهنگیسرویس هایاشتراکویدئو»باحضوررضاواعظی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما در محل مرکز ژرفا برگزار شد‪ .‬وی در ابتدای این نشست عنوان کرد‪ :‬نگاه صنعت محورانه به فرهنگ ریشه شکل گیری سرویس های اشتراک ویدئو در کشور است‪ .‬معتقدم به این دلیل‬ ‫کهمجموعهسازیازکارکردهایاصلیتلویزیونمحسوبمی شودهمچناناینرسانهبایدبهعنوانرسانهاصلیکشورشناختهشود‪.‬ماندگاریرازمحبوبیتمجموعه هایتلویزیونیاست‪.‬اینویژگیسریال هایتلویزیونی‬ ‫مخاطب را به دنبال خودش می کشد و به تبع ان ظرفیت بسیار خوبی برای جریان سازی و اثرگذاری ماندگار برای اثر به وجود می اورد‪ ،‬برخالف سینما که بعد از گذشت مدتی از نمایش یک فیلم تماشاگران ان را فراموش‬ ‫می کنند و کمتر پیش می اید که یک فیلم جریان سازی کند‪ .‬واعظی درباره مزایای این سرویس ها گفت‪ :‬سهولت در دسترسی‪ ،‬ارزان قیمت بودن در قیاس با سایر رسانه ها مانند سینما‪ ،‬عدم وجود محدودیت زمانی برای‬ ‫استفاده از خدمات ان در طول شبانه روز را می توان به عنوان مهم ترین مزایای استفاده از این سرویس ها برشمرد‪ .‬امروز فرد انتخاب می کند که در چه زمانی مخاطب رسانه باشد و چه زمانی به امور شخصی خود بپردازد‪.‬‬ ‫واکنش تند حسن فتحی به حواشی جدید «مست عشق»‬ ‫سنداشکاریاستبررفتارسوداگرانهوغیراخالقیسرمایهگذارتُرک‬ ‫نفرین ابدی عاشقان شمس و موالنا را برای خود نخرند!‬ ‫حسن فتحی در پی اعالم خبری مبنی بر پخش فیلم «مست عشق» در قالب سریال از یک شبکه ماهواره ای‪ ،‬گفت که این‬ ‫خبر تاسف اور است و سند اشکاری است بر رفتار سوداگرانه و غیراخالقی سرمایه گذار تُرک و همچنین از تهیه کننده ایرانی‬ ‫فیلم هم پرسش هایی را مطرح کرد‪ .‬این کارگردان سینما در متنی نوشت‪« :‬خبر تاسف اور بود و سند اشکار دیگری بر رفتار‬ ‫سوداگرانه و غیر اخالقی و غیر قانونی سرمایه گذار تُرک که بنا بر نظر سرمایه گذاز ایرانی فیلم‪ ،‬تنها در حدود ‪ ٣٠‬درصد فیلم‬ ‫سرمایه گذاری کرده است! هر چند شکایات حقوقی و کیفری از طرف تُرک و از طریق مراجع قضایی کشور ترکیه در حال‬ ‫پیگیری ست‪ ،‬اما تهیه کننده ایرانی فیلم باید پاسخگوی این پرسش باشند که چرا علیرغم هشدارهای مکرر بنده‪ ،‬مدیر تولید‪،‬‬ ‫مدیر فیلمبرداری و تنی از بازیگران و همکاران ترک و ایرانی مبنی بر اجتناب از اعتماد مفرط و یکسویه به طرف تُرک‪ ،‬این‬ ‫تذکرات را جدی نگرفتند تا حدی که طرف تُرک بخود اجازه داد تا راش های فیلم را نه تنها گروگان گرفته‪ ،‬بلکه خالف اصول‬ ‫حرفه ای بدون اطالع کارگردان و تدوینگر کار‪ ،‬اقدام به تدوین ناشیانه و اماتوری فیلم و بر خالف توافق مکتوب شده طرفین‬ ‫جهت ساخت یک فیلم سینمایی‪ ،‬ان را تبدیل به یک سریال چند قسمتی کند ! جناب تهیه کننده چرا زمانی که طرف تُرک‬ ‫از طریق یکی از افراد رسانه ای خود در ایران‪ ،‬بیانیه موهن و سراپا دروغی را منتشر کرد و در ان به کذب ادعا کرد‪ ،‬فیلمبرداری‬ ‫این فیلم شانزده هفته طول کشیده‪ ،‬اسناد تعداد جلسات فیلمبرداری را ارائه نکردید تا بر همگان معلوم شود چیزی بیش از‬ ‫حداکثر ‪ ٥٢‬جلسه فیلمبرداری نداشته ایم ‪ -‬یعنی به مدت هشت هفته نه شانزده هفته ‪ -‬و طرف ترک حتی روزهایی را که‬ ‫بدلیل ناتوانی در فراهم کردن لوکیشن تعطیل اعالم کردند‪ ،‬به رندی و بی انصافی به اسم گروه ایرانی گره زده اند؟‬ ‫چرا وقتی طرف ترک در واکنش به اعتراض چند ماه قبل من در اقدام به تدوین خودسرانه عنوان کرد « این ده ماه کجا‬ ‫بودید؟ « شما اعالم نکردید که از یک هفته بعد از اقدام به تعطیلی موقت تولید بدلیل مشکل مالی ‪ -‬انهم در حالی که پنج‬ ‫شش سکانس مهم فیلم فیلمبرداری نشده بود‪ -‬تا همین هفته های اخیر یعنی چیزی حدود یکسال و نیم بنده در تماس‬ ‫با شما بعنوان تهیه کننده فیلم‪ ،‬بطور مستمر پیگیر سرنوشت کار بودم ‪ -‬که خوشبختانه اسناد ان هم موجود است‪.‬از این‬ ‫دست پرسش ها بسیار است که می گذاریم بوقت اش اما انچه مسلم است جناب فرهاد توحیدی و من در مقام نویسندگان‬ ‫فیلمنامه و همچنین بنده در مقام کارگردان و سازنده این فیلم با توجه به مرارت ها و سختی هایی که برای ساخت یک اثر‬ ‫فاخر و درخشان سینمایی کشیده ایم‪ ،‬تا زمان اعاده کامل حقوق هنری و معنوی این اثر‪،‬پیگیر دعاوی بحقه خود از طریق‬ ‫مراجع حقوقی و کیفری و فرهنگی ترکیه و ایران خواهیم بود‪ .‬در ضمن به صاحبان شبکه ماهواره ای (نام این شبکه نزد ما‬ ‫محفوظ است) و هر شبکه تلویزیونی دیگری توصیه می کنم تا زمان صدور حکم قطعی دستگاه قضایی کشورترکیه در این‬ ‫فقره‪ ،‬از هر گونه مشارکتی با طرف ترک که صاحب تنهاحدود ‪ ٣٠‬درصد فیلم است‪ ،‬جدا ُ خوداری کنند‪ ،‬و عالوه بر پرهیز از‬ ‫عواقب قضایی و قانونی‪ ،‬لعن و نفرین ابدی عاشقان شمس و موالنا در ایران و ترکیه و سراسر جهان را برای خود نخرند !» ‪30‬‬ ‫مهر ماه سال ‪ ،99‬ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد با این مضمون که قرار است فیلم «مست عشق» اذر ماه همزمان‬ ‫با هفته بزرگداشت موالنا اکران جهانی شود‪ .‬ضمن اینکه سریالی هشت قسمتی هم از ان ساخته می شود‪ .‬گرچه پیش از‬ ‫انتشار این ویدیو‪ ،‬خبری رسمی درباره پایان فیلمبرداری این پروژه اعالم نشده بود ولی کسانی که پیگیر خبرهای این فیلم‬ ‫بودند‪ ،‬دورادور می دانستند که هنوز فیلمبرداری بخش های اندکی از ان باقی مانده است‪ .‬انتشار این ویدیو در فضای مجازی با‬ ‫واکنش شدید سازندگان ایرانی فیلم همراه شد‪ .‬در اغاز حسن فتحی در توضیحات کوتاهی‪ ،‬ان خبر را شایعه خواند و تاکید‬ ‫کرد که چنین چیزی صحت ندارد چراکه هنوز فیلمبرداری ‪ 8‬سکانس از فیلم باقی مانده که این تاخیر به دلیل اختالف نظر‬ ‫بین دو طرف ایرانی و ترک بوده و البته همه گیری کرونا هم در این زمینه بسیار اثرگذار بوده است‪ .‬او به عنوان کارگردان این‬ ‫اثر تاکید کرد که برای حفظ کیفیت هنری این فیلم‪ ،‬تدوین ان بدون نظر کارگردان غیرقانونی است و کسی چنین حقی‬ ‫ندارد‪ .‬سپس فرهاد توحیدی که با همراهی فتحی‪ ،‬فیلمنامه این اثر را به نگارش دراورده است‪ ،‬خبر اکران جهانی این فیلم‬ ‫را شوکه کننده و ناگوار دانست و به ایسنا تاکید کرد که مولفان این اثر پیگیر حقوق قانونی خود هستند و تهیه کننده ایرانی‬ ‫فیلم‪ ،‬پیگیری حقوقی خود را در ترکیه اغاز کرده است و حتی اگر الزم باشد‪ ،‬این موضوع از طریق وزارت امور خارجه هم‬ ‫پیگیری خواهد شد‪ .‬او البته از این نکته هم سخن گفت که از همان زمان فیلمبرداری‪ ،‬میان دو گروه سازنده ایرانی و ترک‪،‬‬ ‫اختالف نظر وجود داشته است‪ .‬توضیحات این دو هنرمند‪ ،‬انتشار خبر دیگری را در فضای مجازی در پی داشت با این محتوا‬ ‫که سازندگان ایرانی فیلم‪ ،‬در ده ماه گذشته پروژه را رها کرده اند و تالشی برای به سرانجام رساندن ان نداشته اند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫مدت زمان فیلمبرداری ‪ 16‬هفته به طول انجامیده است و عالوه بر ان‪ ،‬راش های متعددی که از این اثر وجود دارد‪ ،‬بسیار‬ ‫بیشتر از مقدار مورد نیاز برای یک نسخه سینمایی است‪ .‬بعد از انتشار این خبر بود که مهران برومند‪ ،‬تهیه کننده ایرانی «مست‬ ‫عشق» بیانیه ای را در رسانه های رسمی منتشر کرد‪ .‬او در این بیانیه از تالش های سازندگان ایرانی فیلم قدردانی و تصریح کرد‬ ‫که فیلمبرداری سه ماه به طول انجامیده و بر این نکته اصرار ورزید که اختالف نظر نباید سبب پایمال شدن حقوق قانونی‬ ‫سازندگان ایرانی شود و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد‪ ،‬قطعا پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت‪ .‬تمام این ماجراها در فاصله‬ ‫روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته پیش رخ داد و حسن فتحی به جز همان توضیح اولیه‪ ،‬هیچ صحبت دیگری نکرد‪ .‬این‬ ‫هنرمند که در این چند روزه طبیعتا با درخواست های مکرر برای گفتگوهای مطبوعاتی رو به رو شده است‪ 6 ،،‬ابان ماه‪ ،‬بهتر‬ ‫دید با انتشار پستی بر صفحه شخصی خود تنها به بیان این نکته بسنده کند که فعال سخنی نخواهد گفت چراکه تهیه کننده‬ ‫و سرمایه گذار ایرانی فیلم از او خواسته اند تا زمان تعیین نتیجه گفتگو با طرف ترک‪ ،‬سکوت کند‪ .‬او البته در همین نوشتار‬ ‫کوتاه بار دیگر تاکید دارد که از احقاق حقوق معنوی و حفظ کیفیت هنری این اثر که زحمات زیادی برای ان کشیده شده‪،‬‬ ‫کوتاه نمی اید از هیچ تالش قانونی فروگذار نخواهد کرد و حاال به تازگی خبری منتشر شده است‪ ،‬مبنی بر اینکه یک شبکه‬ ‫ماهواره ای‪ ،‬اقدام به پخش تیزرهای تبلیغاتی مست عشق در قالب سریال کرده است و وعده داده است که ان را بزودی پخش‬ ‫می کند‪« .‬مست عشق» درباره مالقات موالنا و شمس تبریزی در ترکیه است که فیلمبرداری ان در قونیه انجام شده است‪.‬‬ ‫پایان «بچه مهندس» با غافلگیری تمام می شود و یا تراژدی تلخ؟‬ ‫مردم دوست دارند مرضیه و جواد را سر سفره عقد ببینند!‬ ‫شیوا خســرومهر بازیگر سریال رمضانی تلویزیون می گوید کام ً‬ ‫ال‬ ‫قبول دارم مردم دوست دارند عقد جواد جوادی و مرضیه را ببینند؛‬ ‫ان شاءاهلل دعای مردم هم مستجاب شود‪ .‬سریال «بچه مهندس‪ »4‬به‬ ‫روزهای حساسی رسیده که با بیماری جوادی هنوز مشخص نیست‬ ‫جواد جوادی و مرضیه داستان سر سفره عقد می نشینند یا اتفاقات‬ ‫دیگری در راه است‪ .‬همان طور که پیش از این حسن وارسته طراح و‬ ‫نویسنده سریال اعالم کرد که اتفاقات غافلگیرکننده ای در راه است‪.‬‬ ‫همچنین سعید سعدی در جدیدترین اظهارنظر خود درباره نمایش‬ ‫‪ RQ170‬واقعی در «بچه مهندس‪ »4‬تاکید کرد این ‪ RQ170‬که‬ ‫امروز مخاطبان شاهد ان در سریال تلویزیونی اند‪ ،‬همان ‪RQ170‬‬ ‫امریکایی است؛ بدون هیچ دخل و تصرفی‪ .‬این همان پرنده ای است‬ ‫که نیرو های مخلص ما ان را به زمین نشاندند‪ .‬هیچ تغییر و دگرگونی‬ ‫در ساختار ان ایجاد نشده و توسط عزیزان با مهندسی معکوس در‬ ‫خط تولید قرار گرفته است‪ .‬برای اولین بار در یک سریال تلویزیونی‬ ‫مخاطبان شاهد ‪ RQ170‬واقعی اند‪ .‬با شیوا خسرومهر لحظاتی به‬ ‫عکس‬ ‫گفت وگو نشستیم و او درباره شرایط سخت تصویربرداری‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫جنجالی و درخواست های مردم از بازیگران «بچه مهندس» نکاتی را‬ ‫مطرحکردکهخواندنی اند‪:‬‬ ‫خانم خسرومهر از عکسی که در صفحه مجازی تان منتشر‬ ‫کردید و حاشیه ساز شد شروع کنیم؟‬ ‫جدی دنبال می شود؛ هر روز تست می شویم و همه ماسک‬ ‫پروتکل ها خیلی ّ‬ ‫می زنیم‪ .‬حتی برخی از بازیگران مثل کوروش سلیمانی تا لحظه رفتن جلوی‬ ‫ِ‬ ‫ماسک خودش را برنمی دارد‪ .‬هر روز صبح تب سنج و درجه حرارت‬ ‫دوربین‬ ‫عوامل و بازیگران مورد بررســی قرار می گیــرد و از طرفی هفته ای یک بار‬ ‫(پی ســی ار) از همه گرفته می شود؛ جالب است بدانید ان تصویر را زمانی‬ ‫گرفتیم که جواب تست های کرونا امده بود و هیچ تست مثبتی نداشتیم‪ .‬واقعاً‬ ‫تهیه کننده و همه عوامل دست به دست هم می دهند همه دوستان در صحت‬ ‫و سالمت به کار خودشان ادامه بدهند‪.‬‬ ‫بسیار دیدم در کنار همه نقطه نظرات و نکاتی که مخاطبین‬ ‫درباره سریال شما می گفتند بارها به ازدواج شخصیت اصلی‬ ‫داستان (جوادی) با مرضیه اشاره کردند؛ سرانجام این اتفاق‬ ‫خواهدافتاد؟‬ ‫چندین بار خواستگاری را در سریال دیده اید‪ .‬البته اینجا یک مسئله فرهنگساز‬ ‫هم مطرح شد؛ اقای توفیقی به خاطر عقبه رابطه عاشقانه مژگان که در دوران‬ ‫کودکی و نوجوانی به وجود امد‪ ،‬تعلل می کرد جوادی با مرضیه ازدواج کند‪ .‬و‬ ‫او مثل هر پدر دیگری می خواست تا این شناخت بیشتر شود‪ .‬اما با همه این‬ ‫اوصاف و اتفاقاتی که در پیش داریم کام ً‬ ‫ال قبول دارم مردم دوست دارند عقد‬ ‫جواد جوادی و مرضیه را ببینند؛ (خنده) ان شاءاهلل که این اتفاق بیفتد و دعای‬ ‫مردم هم مستجاب شود‪.‬‬ ‫فصل چهارم طوری تمام می شــود که مخاطب منتظر فصل‬ ‫پنجم باشد؛ یا به قولی این داستان با تراژدی به پایان می رسد؟‬ ‫گویا صحبتی شده فصل پنجمی در کار باشد و اگر اشتباه نکنم و چیزهایی‬ ‫دل عید خواهیم داشت‬ ‫که شنیده ام عمری باشد سال اینده ماه رمضان را در ِ‬ ‫فصل پنجم در کنداکتور قرار بگیرد‪ .‬البته همیشــه عوامل سازنده زمانی به‬ ‫این نتیجه رسیده اند که کار را ادامه بدهند که مخاطبین خواسته اند و از کار‬ ‫استقبال کرده اند‪ .‬جالب است بدانید که هنوز فینال کار مشخص نیست؛ تا‪،19‬‬ ‫‪ 20‬اردیبهشت ماه مشغول تصویربرداری خواهیم بود؛ اما در عین حال درام‪،‬‬ ‫تراژدی و خانواده در ادامه قصه خواهید دید‪.‬‬ ‫بازتاب ها را چطور می بینید و مردم چه درخواســت هایی‬ ‫داشتند؟‬ ‫به شــدت از دست مرضیه شــاکی اند‪ .‬چرا ان قدر جوادی را اذیت می کند؛‬ ‫از صبــوری مادر مرضیه حمایت می کنند؛ گروهی هم در همان قســمت‬ ‫خواستگاری‪ ،‬حق را به دکتر توفیقی می دادند و می گفتند حق دارد دخترش‬ ‫را به جوادی ندهد‪ .‬همه این پیام ها و بازتاب ها نشــان می دهد مردم «بچه‬ ‫مهندس» را می بینند و با ان همذات پنداری کرده اند‪.‬‬ ‫نظرتان درباره نظرسنجی ها و امارهایی که از تلوبیون بیرون‬ ‫می اید؛چیست؟‬ ‫دوستان سر صحنه می گفتند فالن سریال بیشتر دیده شده و امتیاز بیشتری‬ ‫گرفته است‪ .‬من اعتقاد دارم «بچه مهندس» با «یاور» و «احضار» نباید مقایسه‬ ‫شــود‪ .‬ما فصل چهارمیم و مخاطب خودمان را داشتیم و داریم‪« .‬احضار» و‬ ‫«یاور» باید با هم مقایسه شوند که برای اولین بار روی انتن می ایند‪ .‬مثل اینکه‬ ‫«بچه مهندس» را با «پایتخت» مقایسه کنند؛ ان سریال طنز است و ‪ 6‬فصل‬ ‫ان ساخته شده و این نوع نظرسنجی ها از اساس اشکال دارد‪ .‬به شدت قبول‬ ‫دارم این سه سریال‪ ،‬همه تالش شان را کرده اند تا مخاطب در منزل بنشیند و‬ ‫سریال ببیند تا این کرونای لعنتی ارام بگیرد‪.‬‬ ‫فصل چهارم «بچه مهندس» دنبال تحقق چه اهدافی است؟‬ ‫فصل چهارم «بچه مهندس» قطعاً معضل دانشجویان نخبه را هدف گرفته که‬ ‫متاسفانه این همه دانشجوی فعال و نخبه و کارامد داریم اما سرجای خودشان‬ ‫نیستند‪.‬بسیاریکارهاییمثلمسافرکشیومغازهزیرپله ایدارندتااموراتشان‬ ‫را بگذرانند و بخشی هم متاسفانه مغزهایی اند که از ایران رفته اند‪ .‬یا مسئله‬ ‫عشق و عاشــقی هایی را مطرح می کند که خانواده ها نسبت به ان ها درک‬ ‫صحیحی ندارند‪ ،‬چون جوان شان را به خوبی نمی شناسند‪ .‬ما در سریال بارها‬ ‫نشان می دهیم که فرزندان باید با پدر و مادرشان در وهله اول درباره مسائل‬ ‫و مشکالت و اتفاقات مشورت کنند‪ .‬درباره کانون گرم خانواده بسیار صحبت‬ ‫می کنیم و اتفاق داریم که دیدنی اند‪.‬‬ ‫سریال با غافلگیری تمام می شود و یا تراژدی تلخ؟‬ ‫اتفاقات غافلگیرکننده در هر قسمت داریم اما این را می دانم که مردم با حال‬ ‫خوب فع ً‬ ‫ال با «بچه مهندس» خداحافظی خواهند کرد؛ هرکس قل ِم حسن‬ ‫وارسته را بشناسد می داند که او هیچ وقت مخاطب را با حال بد تنها نمی گذارد‪.‬‬ ‫بســیاری به تغییر نقش اصلی و برخی از نقش های فرعی‬ ‫داستان گالیه دارند؛ چقدر این تغییرات به کار لطمه زده است؟‬ ‫نمی توانیم منکر شویم‪ ،‬باالخره مردم به ان گروه «بچه مهندس» در فصل‬ ‫قبلی عادت کرده بودند و دوست داشتند قصه را با همان بازیگران ادامه دهند‪.‬‬ ‫اما شرایط پیش نیامد و یکسری از بازیگران اضافه شدند و تغییر کردند‪.‬‬ ‫در کارنامه تان سریال ماه رمضانی ندارید اما با «بچه مهندس»‬ ‫این اتفاق افتاد‪...‬‬ ‫به شدت مادرم هر سال که ماه رمضان می امد بسیار گالیه مند بود که چرا‬ ‫دختر من در این سریال های رمضانی نیست؟ همیشه به خاطر این گالیه ها‬ ‫دلم می شکست و به بازیگران این سریال ها حسادت می کردم‪ .‬این شکستگی‬ ‫دل مادرم به من منتقل می شد و به نوعی حسرت می خوردم‪ .‬برای اولین بار‬ ‫در ماه رمضان سال قبل و امسال هم دوباره این اتفاق افتاد و بسیار خوشحال‬ ‫شدم که حال پدر و مادرم خوب شد‪ .‬از طرفی دیگر پدرم هم نقش پدر خودم‬ ‫را در سریال بازی کرده که این هم برایم خوشحال کننده بود‪.‬‬ ‫با توجه به سابقه خوبی که در سریال های قدیمی تلویزیون‬ ‫داشتیدچراانسریال هاهنوزپرطرفدارترند؟‬ ‫یادم می اید در ســریال نرگس بازی می کردم که جزو اولین سریال های ‪90‬‬ ‫قسمتی هر شبی تلویزیون بود‪ .‬بسیار در پایین اوردن درصد ترافیک موثر بود‬ ‫و حتی یادم است مردم در تلویزیون های پارک ملت این سریال را می دیدند‪.‬‬ ‫اما این که چرا ان سریال ها خیابان خلوت می کرد و این سریال ها کمتر این‬ ‫اتفاق برایشــان می افتد چون ان موقع فضای مجازی و این همه پلتفرم برای‬ ‫دیدن فیلم وجود نداشت‪ .‬امروز شرایط ساخت سریال برای تلویزیون سخت تر‬ ‫ِ‬ ‫شده و می دانم همکارانم هرکاری می کنند تا مخاطب ماهواره نبیند‪ .‬من فکر‬ ‫می کنم تلویزیون باید برای ساخت اثارش نظرسنجی کند و براساس نظر مردم‬ ‫و ذائقه شان کار سریال سازی را پیش ببرد‪ .‬مث ً‬ ‫ال برای ساخت فصل پنجم «بچه‬ ‫مهندس» از مخاطبین بپرسد کدام کاراکترها را دوست داشتند و یا از کدام‬ ‫نو ِع قصه و شخصیت پردازی رضایت دارند به همان شکل کار را پیش ببرند‪.‬‬ ‫همین االن وقتی می گویند دوست دارند یک سکانس به اسم سکانس عروسی‬ ‫مرضیه و جواد جوادی ببینند یعنی این سریال را دنبال می کنند و بسیار هم با‬ ‫دقت می بینند‪ .‬وقتی بنابر نظر مخاطب کارها پیش نمی رود در نتیجه تماشاگر‬ ‫پس می زند؛ حتی اگر جایی می خواهیم به شیوه و روش دیگری در فیلمنامه و‬ ‫کارگردانی‪ ،‬سریال را دنبال کنیم مخاطب را با دلیل موجه و منطقی‪ ،‬قانع کنیم‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سرویس های مجازی اشتراک ویدئو به رسالت فرهنگی خود عمل نمی کنند‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشتماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪484‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایا برچسب گذاری‬ ‫برخی از ناشران به قیمت‬ ‫کتاب ها قانونی است؟‬ ‫قیمت کتاب در سال ‪ 99‬نسبت به سال ماقبل ان با ‪ 15‬درصد‬ ‫رشد مواجه شده است؛ این در حالی است که در سال ‪ 99‬ناشران‬ ‫عمده کتاب های خود را با کاغذهای یارانه ای وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی منتشر کرده اند‪ .‬در سال های اخیر افزایش قیمت‬ ‫کتاب همواره یکی از دغدغه های دلسوزان سرانه مطالعه بوده‬ ‫است‪،‬درپژوهش هایپرشماررابطهمعناداریبینافزایشقیمت‬ ‫کتاب از یک سو و حذف ان از سبد کاالی خانوار از سوی دیگر‬ ‫وجود داشته است ‪ ،‬با این حال بسیاری معتقد هستند که کتاب‬ ‫هنوز هم یک کاالی ارزان نســبت به بسیاری از کاالهای دیگر‬ ‫است‪ .‬متوسط قیمت کتاب در سال ‪ 99‬در حدود ‪ 44‬هزار تومان‬ ‫بوده اســت‪ .‬این قیمت در برخی موضوعات از جمله کودک و‬ ‫نوجوان پایین تر و حدود ‪ 24‬هزار تومان و برخی حوزه های دیگر‬ ‫از جمله کتاب های کمک درسی بسیار باالتر بوده است‪ .‬ممکن‬ ‫است به نظر برسد که این ارقام بسیار پایین است و کتاب ارزان ‪،‬‬ ‫اما باید توجه داشــت که این ارقام تنها میانگین قیمت کتاب‬ ‫هســتند ‪ ،‬در عمل قیمت کتاب در مواردی بسیار باالتر از رقم‬ ‫فعلی اســت‪ .‬گفتیم که این افزایش ‪ 15‬درصدی قیمت کتاب‬ ‫در ســال گذشته در حالی انجام شده که کتاب با کاغذ دولتی‬ ‫منتشر شده است ‪ ،‬یکی از توجیهات اختصاص ارز به کاغذ ان‬ ‫هم در زمانه ای که ارز برای برخی داروها نیز اختصاص پیدا نکرد‪ ،‬‬ ‫ارزان تر بودن قیمت کتاب و کمک به مصرف کننده بوده است‪.‬‬ ‫مصرف کننده ای که حاال با افزایش چند برابری نرخ کاغذ در بازار‬ ‫ازاد و مشخص نبودن تکلیف کاغذ دولتی نگرانی بسیاری در نشر‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬چرا که این بیم وجود دارد همین مقدار اندک‬ ‫مخاطبان کتاب نیز با قیمت های جدید پراکنده شوند‪ .‬با وجود‬ ‫همه این نگرانی ها ‪ ،‬حاال تنها با گذشت یک ماه و نیم از اغاز سال‬ ‫جدید برخی ناشران کتاب های خود را برچسب گذاری قیمت‬ ‫کرده اند‪ .‬برخی از کتابفروشــان در روزهای اخیر این موضوع را‬ ‫مطرح کرده اند که کتاب هایی که جدیدا از سوی مراکز توزیع به‬ ‫دستشان می رسد به ویژه در بخش کودک با تغییر قیمت مواجه‬ ‫شده اند‪ .‬این برچسب گذا ِر های قیمت در حالی است که کتاب در‬ ‫سال گذشته منتشر شده است‪ .‬اما ایا این برچسب گذاری های‬ ‫قیمت قانونی است؟ از ان جایی که کتاب تنها کاالیی است که در‬ ‫زمان تولید قیمت گذاری شده است ‪ ،‬ناشر این اجازه را دارد که‬ ‫با برچسب گذاری در مواردی قیمت کتاب را تغییر دهد ‪ ،‬هومان‬ ‫حسن پور‪ ،‬رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران‪ ،‬در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬در حوزه کتاب تغییر قیمت و برچسب زدن به دو‬ ‫شکل انجام می شود؛ نخست اینکه قیمت جدید توسط ناشر به‬ ‫کتاب الصاق می شود که این کار مجاز است‪ .‬در واقع ناشران حق‬ ‫دارند روی کتاب هایشان برچسب قیمت جدید بچسبانند‪ ،‬اما در‬ ‫حالت دوم‪ ،‬زمانی فروش کتاب است که به صورت خودسرانه و‬ ‫غیرقانونی این افزایش قیمت توسط فروشنده اعمال می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با افرادی هم که بی محابا قیمت گذاری می کنند‪،‬‬ ‫برخورد می کنیم و حتی مواردی هم به ما در این زمینه ارجاع‬ ‫شده و پس از بررسی دیده ایم که قیمت گذاری روز درست بوده‬ ‫و حتی پایین تر از قیمت روز قیمت گذاری شده است‪ ،‬در برخی‬ ‫موارد هم فرد غیرقانونی عمل کرده و خارج از عرف قیمت گذاری‬ ‫کرده اند‪ .‬معموال در قیمت گذاری ها عرف نظارت می کند و بازار‬ ‫بر بازار نظارت دارد و اگر هم تخلف شود پیگیری می شود‪ ،‬گاهی‬ ‫یک فروشنده کتاب بدون اجازه ناشر قیمت را باال می برد یعنی‬ ‫ناشــر کتاب را به یک قیمت و فروشنده ان را به قیمت دیگر‬ ‫می فروشد‪ ،‬در اینجا یعنی فرد خارج از قاعده رفتار کرده و با او‬ ‫برخوردمی شود‪.‬رئیساتحادیهناشرانوکتابفروشانتهراندرباره‬ ‫چرایی حق افزایش قیمت برای ناشر با توجه به اینکه کتاب در‬ ‫زمان خود طبق قیمت تمام شده قیمت گذاری شده است ‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ایا ناشر نباید خواب سرمایه و هزینه هایی که باید برای تولید‬ ‫کتاب های جدیــد و جایگزین کردن ان ها صرف کند‪ ،‬در نظر‬ ‫بگیرد؟ با توجه به اظهارات حسن ‍ پور این پرسش مطرح می شود‬ ‫که مصرف کننده چگونه و از کجا باید مطمئن شود که برچسب‬ ‫گذاری انجام شده توسط ناشر بوده یا موزع یا کتابفروش؟دوم ‪ ،‬در‬ ‫اینکه برچسب گذاری کتاب قاعدتا با توجه به وضعیت نامناسب‬ ‫اقتصادی نشر انجام شده است ‪ ،‬اما ایا مصرف کننده باید زیر بار‬ ‫این مسئله برود و به صورت غیررسمی جبران کننده ضرر و زیان‬ ‫ناشر باشد؟ سوم اینکه هنوز یک ماه و نیم از سال جدید بیشتر‬ ‫نمی گــذرد یک ماه و نیمی که بیش از چندین هفته ان یا در‬ ‫تعطیالت نوروز بوده ایم یا در تعطیالت ستاد مقابله با کرونا ‪ ،‬با‬ ‫توجه به عدم برگزاری نمایشگاه کتاب نیز کتاب های جدیدی‬ ‫منتشر نشد ه است ‪ ،‬تخصیص یا عدم تخصیص کاغذ دولتی به‬ ‫نشر نیز هنوز تعیین تکلیف نشده است ‪ ،‬پس چگونه است که‬ ‫برخی از ناشران زودتر از موعد و قبل از اینکه دخل و خرج خود‬ ‫در سال جدید دستشان بیاید اول رفته اند سراغ مصرف کننده‬ ‫و کتاب های خود را که ســال گذشته طبق ‪ 15‬درصد افزایش‬ ‫قیمت قیمت گذاری شده ‪ ،‬دوباره برچسب گذاری کرده اند؟ اگر‬ ‫قیمت گذاری جدید برای کتاب هایی باشد که حداقل چند سال‬ ‫از عمر ان ها گذشته است و خواب سرمایه ناشر را در پی داشته‬ ‫باز قابل توجیه است اما برچسب گذاری برای کتاب هایی که در‬ ‫سال ‪ 99‬منتشر شده اســت ‪ ،‬جای تعجب دارد‪.‬امید است که‬ ‫اتحادیه و نهادی نظارتی روی برچسب گذاری قیمت کتاب ولو‬ ‫اینکه حق ناشر هم باشد نظارت بیشتری داشته باشند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫چرا پس از واکسیناسیون هم پروتکل های بهداشتی کرونا باید رعایت شود؟‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشتماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪484‬‬ ‫اخبار‬ ‫خواهی نگیری کرونا‪ ،‬ماسک بزن!‬ ‫«خواهی نشــوی رســوا‪ ،‬همرنگ جماعت شــو» یکی از‬ ‫ضرب المثل هایی است که این روزها مصداق عینی یافته‪،‬‬ ‫اگر کاری متفاوت از رفتار عمومی مردم انجام دهیم‪ ،‬رسوا‬ ‫خواهیم شد‪ ،‬مثل این روزها که اگر کسی از ماسک استفاده‬ ‫کند برخی دیگر او را به باد سخره گرفته اما غافل از انکه در‬ ‫انزوا و تنهایی غرق شده و به ناچار به جمع خواهد پیوست‪.‬‬ ‫انچه مسلم است انسان از رسوایی می هراسد چون عاملی‬ ‫برای انزوا و مستمسکی برای طرد افراد از جامعه می شود‪،‬‬ ‫انســان موجودی اجتماعی است و هراسی شدید از انزوا و‬ ‫انفراد دارد و این ضــرب المثل تاییدی بر ارجحیت عرف‬ ‫بر سایر مولفه ها اســت با این وجود هنوز افرادی هستند‬ ‫که با وجود اســتفاده اجباری از ماسک در جامعه‪ ،‬نه تنها‬ ‫برای رعایت بهداشت مقاومت می کنند بلکه برای توجیه‬ ‫رفتارهای اشتباه خود‪ ،‬پیروان قوانین بهداشتی را به تمسخر‬ ‫می گیرند اما انها خبر ندارند‪ ،‬وقتی جمع کثیری از مردم‬ ‫طبــق یک قائده رفتار کنند‪ ،‬فردی که در این جریان قرار‬ ‫نگیرد منزوی می شــود و پس از مدتی وی نیز تحت تاثیر‬ ‫فشار اجتماعی‪ ،‬می اموزد که باید از ماسک استفاده کند‪.‬‬ ‫لوکیشن‪ :‬خط ســه مترو‪ .‬خانم میان سالی روی صندلی‬ ‫نشسته و کیفش را در کنار خود قرار داده است‪ .‬سعی دارد‬ ‫با اینکار فاصله گذاری اجتماعی اش را رعایت کند و مانع از‬ ‫نشستن مسافری کنار خود شود‪ .‬در همین زمان اما با توقف‬ ‫در یکی از ایستگاه های مترو‪ ،‬زن جوانی تازه نفس وارد قطار‬ ‫می شود‪ .‬هنوز از راه نرسیده چشم می دوز به صندلی خالی‬ ‫که عالمت هشدار فاصله گذاری روی ان حک شده و زن‬ ‫میان ســال کیفش را روی ان قرار داده است‪ .‬با این حال‬ ‫ســعی دارد به زحمت خود را میان مسافرانی که نشسته‬ ‫تنگ هم نشسته اند‪ ،‬جا کند‪ .‬با اخم و ابروهای گره در هم‬ ‫از مســافر می خواهد کیفش را از روی صندلی بردارد تا او‬ ‫بنشیند اما زن میان سال می گوید این قسمت نباید بنشینی‬ ‫و به عالمت اشــاره می کند‪ .‬همین کافی است تا زن جوان‬ ‫خشم خود را در قالب کلمات و جمالت تحقیرامیز نشان و‬ ‫تمسخر کردن زن میان سال نشان بدهد‪ .‬ان هم در حالی‬ ‫که نه دستکشی به دست و نه ماسکی بر صورت دارد‪«.‬از اول‬ ‫راه نشسته ای و برای کیفت هم جا گرفته ای‪ .‬خیلی نگران‬ ‫سالمتی ات هستی با اسنپ برو‪ .‬چرا امده ای مترو‪ .‬کسی‬ ‫که نگران بهداشت و سالمت است و می خواهد کرونا نگیرد‬ ‫نباید با مترو ســفر کند»‪ .‬حال رو به جمعیت‪ ،‬برای اینکه‬ ‫هواداری در جمع پیدا کند با صدای بلندتری ادامه می دهد‪:‬‬ ‫مردم چه راحت طلب شده اند‪ .‬هم می خواهد با مترو سفر‬ ‫کند هم نگران سالمتی اش است‪ .‬تازه برای کیفش هم جا‬ ‫گرفته»‪ .‬مسافران قطار اما بی تفاوت به گفته های زن جوان‬ ‫صورت شــان را به طرف دیگــری می کنند‪ .‬در نهایت اما‬ ‫انقدر بحث باال می گیرد که خانم میان سال بلند می شود‬ ‫و به گوشه دیگری از قطار که خلوت است پناه می برد‪ .‬زن‬ ‫جوان با قانون شکنی به هدفش می رسد اما غرولندهایش‬ ‫تمام نمی شــود‪ .‬وی برای اینکه رفتار اشتباهش را توجیه‬ ‫کند‪ ،‬برای هر مســافری که تازه وارد مترو می شوند ماجرا‬ ‫را از سیر تا پیاز تعریف می کند تا شاید یک نفر پیدا شود‪،‬‬ ‫حق را به او بدهد‪ .‬در واقع از زمان اجباری شدن استفاده‬ ‫از ماسک در فضاهای عمومی به ویژه فضاهای بسته مانند‬ ‫مترو‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬تاکسی‪ ،‬بیمارستان ها و‪ ...‬خیلی از شهروندان‬ ‫در سراسر کشور مجاب به استفاده از این داروی پیشگیری‬ ‫از کرونا برای حفظ سالمت خود و دیگران شده اند‪ .‬اما هنوز‬ ‫عده ای هستند که عالرغم امار روزانه مرگ و میر یا انتشار‬ ‫کلیپ هایی از بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان ها که در‬ ‫حال زجر کشیدن هستند‪ ،‬نه تنها مقاومت نشان می دهند‬ ‫بلکه برای توجیه رفتارهای اشــتباه خود‪ ،‬دیگرانی که این‬ ‫قوانین بهداشتی را رعایت می کنند به تمسخر می گیرند‪.‬‬ ‫علت سرماخوردگی‬ ‫در روزهای گرم سال‬ ‫دانشــیار دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران‪ ،‬در خصوص‬ ‫سرماخوردگی و همچنین بیماری کووید ‪ ۱۹‬در روزهای‬ ‫گرم سال‪ ،‬توضیحاتی ارائه داد‪ .‬بابک مهشید فر‪ ،‬با عنوان‬ ‫این مطلب که ســرماخوردگی در فصول گرم ســال هم‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬علت ســرماخوردگی‪ ،‬کاهش دما‬ ‫نیست‪ .‬بلکه دلیل ان‪ ،‬تهویه نامناسب است‪ .‬این متخصص‬ ‫طب اورژانس‪ ،‬افزود‪ :‬تهویه نامناسب در مکان های بسته‪،‬‬ ‫باعث می شود بازدم افراد باعث بیماری شود‪ .‬عضو هیات‬ ‫علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬در خصوص تاثیر گرما‬ ‫بر کاهش بیماری کووید ‪ ،۱۹‬گفت‪ :‬تحقیقات نشان می‬ ‫دهد که افزایش دما تاثیری در کاهش این بیماری ندارد‪.‬‬ ‫مهشیدفر ادامه داد‪ :‬انچه باعث پیشگیری از انتقال ویروس‬ ‫می شود‪ ،‬رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های‬ ‫بهداشتی است‪ .‬این متخصص طب اورژانس‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫استفاده از ماســک در فضاهای بسته و محیط هایی که‬ ‫تجمع زیاد است‪ ،‬تاکید کرد و گفت‪ :‬رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و همچنین استفاده از تهویه مناسب در محیط‬ ‫های بسته‪ ،‬می تواند از انتقال بیماری جلوگیری کند‪.‬‬ ‫پزشک ویروس شناس گفت‪ :‬واکسیناسیون سراسری و ایمنی جمعی شدت وضعیت بیماری را کنترل می کند‪ ،‬اما از عفونت و بیماری خفیف جلوگیری نمی کند‪ ،‬بر این اساس‪ ،‬پروتکل های بهداشتی مقابله با‬ ‫کرونا پس از واکسیناسیون هم نه به شدت امروز‪ ،‬اما باید رعایت شود‪ .‬مهرداد روانشاد افزود‪ :‬ویروس کرونا با ساکنین کره زمین گردش می کند و با طبقات مختلف جمعیتی تغییر می یابد‪ .‬در حال حاضر نیز تغییر‬ ‫این ویروس در هند میزان سرایت و انتقال بیماری را افزایش و روند ایمنی زایی را تغییر داده است‪ .‬استاد دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس ادامه داد‪ :‬در واقع جهش این ویروس‪ ،‬وضعیت مصونیت در مقابل‬ ‫بیماریراتغییرمی دهدوموجبتوسعهبیماری زاییمی شود‪.‬ویافزود‪:‬اکنونبرخیکشورهانیزعلیرغمواکسیناسیونسراسری(نزدیکبه‪۱۰۰‬درصد)پروتکل هایبهداشتیرارعایتمی کنند‪،‬ماسکمی زنند‬ ‫و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند‪ .‬روانشاد تاکید کرد‪ :‬در واقع واکسیناسیون سراسری پایان این بیماری نیست‪ ،‬اما این ضرورت (واکسینه شدن) از شدت بیماری کاسته و روند مرگ ومیر را کنترل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی در ادامه در خصوص این پرسش که ایا کرونا از طریق حیوانات خانگی منتقل می شود نیز گفت‪ :‬این بیماری از حیوان به انسان منتقل شده و بنابراین جهت معکوس این رویداد نیز اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫اضطراب و وسواس کرونا را کنترل کنید‬ ‫یک روان شناس بالینی معتقد است که افراد برای کنترل اضطراب و وسواس ها در زمان شیوع‬ ‫ویروس کرونا می توانند از راهکارهایی اســتفاده کرده یا در صورت عدم توانایی برای کنترل‬ ‫اضطراب خود باید به روان شناس مراجعه کنند‪ .‬مریم گویا درباره راهکارهای کنترل اضطراب‬ ‫و وسواس ناشی از ویروس کرونا در افراد بیان کرد‪ :‬با توجه به شیوع ویروس کرونا در جامعه‪،‬‬ ‫شاهد افرادی هستیم که قبال دچار حمله های اضطرابی (پانیک) و وسواس می شدند و حاال این‬ ‫حمله ها تشدید شــده است‪ .‬برای کنترل این اضطراب ها و وسواس ها راهکارهایی وجود دارد‬ ‫که افراد می توانند از این روش ها بر اســاس موقعیت استفاده کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید توجه‬ ‫کنیم که هرچه اضطراب بیشتر باشد‪ ،‬احتمال این که سیستم ایمنی بدن ضعیف تر و مواجهه با‬ ‫ویروس کرونا بیشتر شود‪ ،‬وجود دارد‪ .‬در این زمینه هشت راهبرد مهم بر اساس پروتکل مقابله‬ ‫درمانگری برای مواجهه با شرایط اضطراب های جدی و شدید وجود دارد‪.‬‬ ‫با کرونا مواجه نشوید‬ ‫این روان شناس اظهار کرد‪ :‬اولین راهبرد این است که با عامل اضطراب مواجه شویم‪ .‬با توجه به این که در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬عامل اضطراب یک ویروس به نام ویروس کرونا جدید است‪ ،‬نمی توان از این راهبرد استفاده‬ ‫کرد و در واقع نمی توان با این عامل اضطراب مواجه شد‪ .‬وی افزود‪ :‬راهکار دوم‪ ،‬دوری جویی است‪ .‬یعنی‬ ‫عامل اضطراب زا را کامال انکار کنیم و واقعیت ماجرا را نپذیریم‪ .‬این راهکار نیز باعث می شود که هم خود‬ ‫فرد و هم افراد دیگر و اطرافیان را به خطر بیندازد‪ .‬زیرا این عامل اضطراب زا در حال حاضر ویروس است و‬ ‫انکار ان ممکن نیست‪ .‬گویا ادامه داد‪ :‬راهکار سوم‪ ،‬خودمهارگری است‪ .‬یعنی اضطراب خود را نشان ندهیم‪،‬‬ ‫اما درون خودمان اضطراب زیادی را تحمل کنیم‪ .‬این موضوع هم بسیار خطرناک است‪ ،‬زیرا عوارض ان را‬ ‫بعدتر در زندگی خود خواهیم دید‪.‬‬ ‫مسئولیت پذیر باشید‬ ‫این روان شناس بالینی گفت‪ :‬راهکار چهارم‪ ،‬مسئولیت پذیری است‪ .‬یعنی مسئولیت اتفاق یا مراقبت از خود‬ ‫را بپذیریم‪ .‬همچنین از اطرافیان خود مراقبت کرده و توصیه های بهداشتی را جدی گرفته و تا حد امکان از‬ ‫منزل خارج نشویم و به محض این که وارد خانه شدیم‪ ،‬دست های خود را بشوریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫باید پروتکل های بهداشتی را جدی گرفته و از اطرافیان خود مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫در جست وجوی حمایت اجتماعی‬ ‫گویا اظهار کرد‪ :‬راهکار پنجم‪ ،‬جست وجو برای حمایت اجتماعی است‪ .‬وقتی از حمایت اجتماعی صحبت‬ ‫می کنیم‪ ،‬بیشــترین حامیان ما‪ ،‬اطرافیان ما هستند‪ .‬یعنی با اطرافیان خود درباره اضطراب خود صحبت‬ ‫کنیم‪ .‬به جز اعضای خانواده و دوستان‪ ،‬یک روان شناس می تواند به ما کمک کند‪.‬‬ ‫اخبار را از منابع معتبر دنبال کنید‬ ‫این روان شناس گفت‪ :‬راهکار ششم‪ ،‬گریز و اجتناب از قرار گرفتن در موقعیت های اضطراب اور است‪ .‬در‬ ‫شرایط فعلی اگر اخبار را منتشر می کنیم و به همه خبرها اهمیت بدهیم‪ ،‬اضطراب ما افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر کسی به دنبال اخبار است‪ ،‬باید از منابعی مثل وزارت بهداشت یا سازمان جهانی بهداشت یا‬ ‫رسانه های رسمی استفاده کرده و به فضاهای مجازی و ویدیوها یا صداهایی که برخی افراد منتشر می کنند‪،‬‬ ‫نباید توجه کرد‪.‬‬ ‫خود محافظتی را جدی بگیرید‬ ‫گویا بیان کرد‪ :‬راهکار هفتم‪ ،‬حل مســئله اســت‪ .‬در حال حاضر با یک مشکل جدی به نام ویروس کرونا‬ ‫مواجه هستیم‪ .‬نمی توان با گریه کردن یا اضطراب داشتن‪ ،‬این مسئله را حل کرد‪ .‬بنابراین باید حل مسئله‬ ‫کاربردی را تدوین کنیم‪ .‬در این شرایط‪ ،‬حل مسئله از خود محافظتی شروع می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نباید‬ ‫در شــرایطی قرار بگیریم که این ویروس به ما منتقل شــود‪ .‬اگر فرد مجبور نیست‪ ،‬نباید از منزل بیرون‬ ‫برود یا اگر وارد مترو یا وســایل حمل و نقل عمومی می شــود‪ ،‬باید از ماسک استفاده کند‪ .‬با این راهکار‬ ‫می توان فهمید که ایا اضطراب واقعی اســت یا بیش از حد این اضطراب را به خودمان تحمیل می کنیم‪.‬‬ ‫این روان شناس بالینی گفت‪ :‬راهکار هشتم‪ ،‬نگرش مثبت است‪ .‬بر اساس براوردها‪ ،‬دو درصد افراد ممکن‬ ‫اســت به این ویروس مبتال شوند‪ .‬ویروس کرونا نیز مثل اکثر ویروس های دیگر است‪ ،‬اما احتمال سرایت‬ ‫باالتری دارد‪ .‬می توان این نگرش مثبت را داشت که اگر فرد بیماری زمینه ای ندارد و سالمت نسبی دارد‪،‬‬ ‫چندان برای او خطرناک نخواهد بود‪ ،‬اما در عین حال باید مراقبت ها را انجام داده و از خود و اطرافیانش در‬ ‫برابر این ویروس محافظت کند‪ .‬گویا اظهار کرد‪ :‬اگر افراد در این شرایط نمی توانند اضطراب خود را کنترل‬ ‫کنند‪ ،‬بهتر است از روان شناس ها کمک بگیرند تا اضطراب بیش از اندازه خود را تحت کنترل قرار بدهند‪.‬‬ ‫باکتری روده با بروز سکته مغزی ارتباط دارد‬ ‫یک مطالعه جدید نشان می دهد‪ ،‬باکتری روده با بروز ناهنجاری در‬ ‫یــک رگ خونی مغز ارتبــاط دارد و این ناهنجاری احتمال ابتال به‬ ‫سکته مغزی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روز سه شنبه پایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی‪ ،‬تحقیق‬ ‫جدید محققان «موسسه ملی بهداشــت» امریکا‪ ،‬ارتباطی را میان‬ ‫«انژیوم های غــاری» (‪ -- )CA‬نوعی ناهنجــاری رگ های خونی‬ ‫مغز‪ --‬و ترکیب میکروبیوم روده پیدا کرده است‪ .‬نتایج این مطالعه‬ ‫همچنین از تحقیقات نوظهــور در مورد اهمیت محور میکروبیوتا‪-‬‬ ‫روده‪-‬مغز که رابط بین باکتری های موجود در روده و عملکرد مغز‬ ‫است‪ ،‬پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫به نوشته یک مقاله‪ ،‬انژیوم غاری نوعی ناهنجاری رگ خونی در مغز‬ ‫فرد اســت‪ .‬ارزیابی ها نشــان می دهد پنج دهم درصد افراد به این‬ ‫ناهنجاری مبتال هستند‪ .‬از این نیم درصد‪ ۴۰ ،‬درصد انها عالمت دار‬ ‫می شوند که برخی اوقات به دلیل خونریزی عروق است‪ .‬عالئم این‬ ‫بیماری شامل سردرد‪ ،‬اختالل در بینایی‪ ،‬تشنج یا سکته مغزی است‪.‬‬ ‫محققان موسسه ملی بهداشت امریکا در این مطالعه‪ ،‬یک تجزیه و‬ ‫تحلیل ژنومی پیشرفته از نمونه های مدفوع ‪ ۱۲۲‬نفر که دست کم‬ ‫به یک انژیو م غاری مبتال بودند‪ ،‬انجام دادند‪ .‬انها این نمونه ها را با‬ ‫نمونه های مدفوع گروه کنترل که از لحاظ سن و جنسیت هماهنگی‬ ‫داشتند و به هیچ نوع انژیوم غاری مبتال نبودند‪ ،‬مقایسه کردند‪.‬‬ ‫این مطالعه نشــان داد که گروه مبتال به انژیوم غاری‪ ،‬باکتری های‬ ‫روده ای گرم منفی بیشــتری داشتند‪ ،‬در حالی که در گروه کنترل‬ ‫باکتری های روده ای گرم مثبت بیشتری وجود داشت‪ .‬عالوه بر این ‪،‬‬ ‫این مطالعه نشان داد انواع خاص باکتری روده در افراد مبتال به انژیوم‬ ‫غاری شایع تر اســت‪ .‬این مطالعه همچنین نشان داد باکتری های‬ ‫روده در افراد مبتال به انژیوم غاری مولکول های «لیپوپلی ساکارید»‬ ‫بیشتری تولید می کند‪.‬‬ ‫این مطالعه همچنین مشخص کرد که ارتباط بین انواع باکتری ها و‬ ‫وجــود انژیوم غاری وجود دارد و ترکیب برخی از باکتری های روده‬ ‫می تواند به شناسایی میزان تهاجمی بودن انژیوم غاری کمک کند‪.‬‬ ‫باالخــره این مطالعه روشــن کرد که تجزیــه و تحلیل نوع خاص‬ ‫میکروبیوم ها‪ ،‬به همراه پالســمای خون می تواند به پزشکان کمک‬ ‫کند تا شدت اختالل مغزی فرد را تعیین کنند‪.‬‬ ‫چه عواملی بر بقای کرونا در محیط بسته تاثیر می گذارد؟‬ ‫مدیــر گروه بیماری های عفونی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی بیرجند گفت‪ :‬برای بقای ویروس کرونا در‬ ‫هوای اتاق یا فضای بسته یا جایی که نور خورشید‬ ‫وجود دارد‪ ،‬عوامل متعــددی چون میزان تابش‬ ‫اشعه خورشید‪ ،‬رطوبت و دمای هوا تاثیرگذارند‪.‬‬ ‫مســعود ضیایی در مورد نحوه محاســبه میزان‬ ‫ماندگاری ویروس کرونا در هوا و بر روی سطوح‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اکنــون براســاس یافته های جدید‬ ‫می دانیــم این ویروس می تواند بــرای مدتی در‬ ‫هوا معلق بماند و این امر نشــان دهنده ضرورت‬ ‫استفاده از ماسک است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براســاس تحقیقات جدید‪ ،‬افراد برای‬ ‫در امــان ماندن از ویروس کرونــا باید حتی در‬ ‫محیط های باز و در بسته کم جمعیت نیز ماسک‬ ‫بزنند‪ .‬این متخصص عفونی بیان کرد‪ :‬تحقیقات‬ ‫جدید نشان داده ویروس می تواند تا مدتی در هوا‬ ‫در فاصله نزدیک فردی که ترشــحات از او ازاد‬ ‫می شود‪ ،‬معلق بماند‪ .‬ضیایی با بیان اینکه عوامل‬ ‫متعددی در باقی ماندن ویروس بر روس سطوح‬ ‫و هوا تاثیر دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای بقای ویروس در‬ ‫هوای اتاق یا فضای بسته یا جایی که نور خورشید‬ ‫وجود دارد‪ ،‬عوامل متعــددی چون میزان تابش‬ ‫اشعه خورشید‪ ،‬رطوبت و دمای هوا تاثیرگذارند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ســایتی با ادرس ‪_sars _cov‬‬ ‫‪ ۲airborne day calculator‬اکنــون فعال‬ ‫است که در ان می توان میزان بقای ویروس کرونا‬ ‫را بر اســاس میزان دما‪ ،‬میزان رطوبت و میزان‬ ‫اشعه ‪ uv‬خورشید محاسبه کرد‪.‬‬ ‫مدیر گــروه بیماری های عفونی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی بیرجند بیان کرد‪ :‬براین اساس در این‬ ‫سایت می توان در هر روز خاص در هر شهر میزان‬ ‫بقای ویروس را محاسبه و براساس ان رفتار کرد‪.‬‬ ‫ضیایی یاداور شــد‪ :‬این ویروس برد محدودی به‬ ‫اندازه یک تا یک و نیم متر را داشته و در نتیجه در‬ ‫هوا برای مدت طوالنی معلق نمی ماند؛ مگر اینکه‬ ‫لوله گذاری یا ساکشــن ترشحات برای بیماران‬ ‫تنفسی انجام شود و ان زمان تبدیل به ذرات ریز‬ ‫شده و حتی تا هشت ساعت در هوا معلق می ماند‪،‬‬ ‫می تواند مسافتی را طی کند و باعث الودگی شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از مهم ترین دالیل شیوع‬ ‫باالی بیماری‪ ،‬جدی نگرفتن مســائل بهداشتی‬ ‫توسط مردم است؛ همچنین به نظر می رسد مردم‬ ‫خسته شده اند و اطالع رسانی به مردم نیز کاهش‬ ‫یافته اســت‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬اگر مردم خسته‬ ‫شــده اند باید بدانند پرسنل درمان نیز خسته تر‬ ‫شده اند‪ ،‬همانطور که در زمان جنگ نمی توان به‬ ‫خاطر خستگی مبارزه را کنار گذاشت‪ ،‬اکنون نیز‬ ‫نباید مراقبت های بهداشتی را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫چندخوراکیبرایتقویتسیستمایمنیبدن‬ ‫در شرایط شیوع کرونا و لزوم داشتن سیستم ایمنی قوی‬ ‫برای جلوگیری از ابتال یا مهــار عفونت در صورت بروز‬ ‫بیماری‪ ،‬تقویت سیستم ایمنی بدن بیش از پیش اهمیت‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫هیچ گونه داروی معجزه اســا یا غذای بخصوصی وجود‬ ‫ندارد که بتواند سیستم ایمنی بدن شما را ناگهان تقویت‬ ‫کند و شــما را در برابر کرونا محافظت کند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫روش های دیگری وجود دارند که شما می توانید با ان ها‬ ‫از خودتان محافظت کنید و به سیســتم ایمنی بدنتان‬ ‫بیشترین شــانس را برای انجام وظیفه خود در برابر یک‬ ‫بیماری تنفسی بدهید‪.‬‬ ‫در ادامه چند روش برای تقویت سیســتم ایمنی بدن به‬ ‫نقل از بایوکلینیکال ساینس اورده شده است‪:‬‬ ‫ویتامین ‪:C‬‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬یک انتی اکســیدان ضروری و یکی از شــناخته ‬ ‫شده ترین مواد مغذی برای تقویت سالمت سیستم ایمنی است‪.‬‬ ‫ویتامین ‪ C‬با پشتیبانی از عملکردهای مختلف سلولی در دفاع‬ ‫از بدن به سیستم ایمنی کمک می کند‪.‬‬ ‫گیاه دارویی اقطی‪:‬‬ ‫اقطی به دلیل داشــتن فعالیت ضد باکتریایی و ضد ویروســی‬ ‫بسیار قدرتمند شــناخته شده اســت‪ .‬این گیاه از دیرباز برای‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن استفاده می شده است‪.‬‬ ‫گیاه دارویی سرخارگل (اکیناسه)‪:‬‬ ‫تحقیقات نشان می دهد که گیاه ســرخارگل تعداد گلبول های‬ ‫سفید خون را که با عفونت ها مبارزه می کنند‪ ،‬افزایش می دهد‪.‬‬ ‫سرخارگل یا همان اکیناسه امروزه به عنوان داروی بدون نسخه‬ ‫گیاهی برای ســرماخوردگی یا انفلوانزا شــناخته شــده است‪.‬‬ ‫اکیناســه گروهی از گیاهان گلدار است که به عنوان یک داروی‬ ‫محبوب گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬اکیناسه با بسیاری‬ ‫از مزایای ســامتی مانند کاهش التهاب‪ ،‬بهبود ایمنی و کاهش‬ ‫قند خون مرتبط است‪.‬‬ ‫سرکه سیب‪:‬‬ ‫سرکه ســیب قرن هاســت که برای تقویت سیستم ایمنی بدن‬ ‫مورد اســتفاده قرار می گیرد‪ ،‬زیرا سرشــار از ویتامین ها‪ ،‬مواد‬ ‫معدنی و انزیم هایی است که همگی برای بدن مفید هستند‪.‬‬ ‫روی سیترات‪:‬‬ ‫روی در بســیاری از فرایندهای سلولی نقش دارد‪ .‬به عنوان یک‬ ‫انتی اکسیدان‪ ،‬روی در تقویت سیستم ایمنی بدن نیز نقش دارد‪.‬‬ ‫سطح نامناسب روی ممکن است عملکرد ایمنی طبیعی را در بدن‬ ‫مختل کند‪ .‬قرص های روی سیترات سال هاست که برای تخفیف و‬ ‫کاهش مدت زمان انفلوانزا و عالئم سرماخوردگی استفاده می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫روز گذشته در ارتباط با مصوبه دیوان عدالت در مورد ایرانسل و جریمه اش در پرونده کالب هاوس مطالبی در فضای مجازی و برخی رسانه ها اعالم شد که شایعاتی را دامن زد‪ .‬روز گذشته در ارتباط با‬ ‫مصوبه دیوان عدالت در مورد ایرانسل و جریمه اش در پرونده کالب هاوس مطالبی در فضای مجازی و برخی رسانه ها اعالم شد که اظهارنظرهای مختلفی را به دنبال داشت‪ .‬در همین راستا امیرعلی صفا‬ ‫یکی از حقوقدانان در صفحه توئیتر خود در ارتباط با این موضوع نوشت‪« :‬هر فردی می توان ‬د برای ابطال مصوبات دولتی‪ ،‬شهرداری ها و امثالهم به دیوان عدالت اداری دادخواست بدهد‪ .‬ایرانسل هم برای‬ ‫مصوبه جریمه اش درباره کالب هاوس‪ ،‬دادخواست داده است‪ .‬دادرس تشخیص داد موضوع به قدری از اهمیت برخوردار است که تا روشن شدن ماجرا‪ ،‬فع ً‬ ‫ال جریمه پرداخت نشود و دستور توقف صادر‬ ‫شده است‪ .‬استدالل حقوقی احتمالی ایرانسل این است که این جریمه‪« ،‬مجازات» است و مجازات در حیطه اختیارات دولت نیست‪ .‬باید کارشناسی شود‪ .‬باید قراردادها بررسی تا معلوم شود «جریمه»‬ ‫است و قابل اعمال بر اساس قرارداد یا «مجازات» است و غیرقابل اعمال‪».‬‬ ‫وزیربهداشت‪:‬‬ ‫درمرحلهسرازیریقله هایپیکچهارمکروناهستیم‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حال پشت سر گذاشتن پیک چهارم کرونا در کشور هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬علی رغم‬ ‫همه فشارهایی که ویروس موتاسیون یافته اورد در مرحله سرازیری این قله های رو به صعود هستیم‪ .‬دکتر‬ ‫سعید نمکی در اجالس مجازی مشترک روســای دانشگاه های علوم پزشکی و فرماندهان سپاه استان ها‪،‬‬ ‫ضمن تبریک روز معلم‪ ،‬گفت‪ :‬اولین اموزگار خلقت پروردگار بود که با قلم اموخت انسان را و من همواره‬ ‫فکر می کنم اولین واژه ای که خداوند به بشر اموخت‪ ،‬واژه عشق بود‪ .‬همان واژه ای که امروز ما و عزیزان را‬ ‫بهم پیوند داده که در این مدرسه عشق در کنار هم بنشینیم‪ .‬از همه همراهی های بزرگان و عزیزانی که در‬ ‫ســازمان بسیج در قالب طرحی مزین به نام یکی از پر افتخارترین سرداران رشید اسالم مزین بود‪ ،‬شهید‬ ‫قاسم سلیمانی تشکر می کنم و خدا را شکر می کنم که در این گام هایی که در کنار هم برداشتیم‪ ،‬توفیقات‬ ‫زیادی حاصل شد‪ .‬وی افزود‪ :‬قبل از این با عزیزان قرارمان بر این بود که در قالب تشدید بیماریابی خانه به‬ ‫خانه به دنبال موارد مبتالی جدید با ویروس انگلیسی بگردیم و بتوانیم این موارد را پیدا کرده و در نهایت‬ ‫شعله های کوچک را خاموش کنیم و از گسترش این اتش به دامن و گستره مملکت جلوگیری کنیم‪ .‬الزمه‬ ‫این حرکت ســکون جمعیت بود‪ .‬سیال بودن جمعیت این امکان را از ما می گرفت و به همین دلیل اقدام‬ ‫به مخالفت با سفر کردیم‪ .‬به هر حال ما بنابر این نداشتیم که جمعیت سیال داشته باشیم‪ ،‬اما به هر حال‬ ‫مورد توجه قرار نگرفت و مسافرت ها را داشتیم‪ .‬برای ما کامال مشخص بود که بعد از این موج‪ ،‬گرفتار موج‬ ‫جدیدی با گستره ویروس موتاسیون یافته در کشور می شویم و به همین دلیل خودمان را برای پذیرایی از‬ ‫بیماران اماده کردیم و قرار گذاشتیم که تا مرحله سکون و بازگشت جمعیت در کنار عزیزان بسیج دوباره‬ ‫کار را شروع کنیم‪ .‬گرچه تفاسیر گوناگون شد و گرچه غرض ورزانی که همواره در پی گسست و فاصله بین‬ ‫نیروهای درون نظام و انقالبند‪ ،‬مقاله نوشــتند و تفسیر کردند‪ .‬کمااینکه همین االن عده ای به دلیل اینکه‬ ‫در مقابل برخی شــیوه های منفعت طلبانه ایســتادیم و در برابر برخی واردات ناجور و لگدمال شدن تولید‬ ‫داخل در زیر سم ستوران واردات چی‪ ،‬این هجمه ها و نغمه های ناکوک را می شنویم‪ ،‬اما به هر تقدیر پیوندی‬ ‫که ما با بســیج داریم‪ ،‬ناگسستنی اســت‪ .‬نمکی ادامه داد‪ :‬همواره اعالم کرده ام که بسیج یک سرمایه ملی‬ ‫است و نابخردانه است اگر مدیری در جمهوری اسالمی ایران از این سرمایه استفاده مطلوب را نبرد‪ .‬به هر‬ ‫ترتیب امروز در مرحله ای هستیم که خوشبختانه علی رغم همه فشارهایی که ویروس موتاسیون یافته اورد‬ ‫در مرحله سرازیری این قله های رو به صعود هستیم و با چند مکانیزم که قبال اعالم کردم پیش می رویم‪.‬‬ ‫می دانید که ویروس انگلیسی در عرض دو هفته توانست اروپا را فلج کند و ما کشور پرقدرت سرمایه داری در‬ ‫اروپا و امریکای شمالی نداشتیم که بیماران پشت در بیمارستان ها سرگردان نشوند‪ .‬ما به همکارانمان به مردم‬ ‫قول دادیم که اجازه نمی دهیم که بیماری پشت در بیمارستان ها سرگردان شود یا دارویی در شهرستان های‬ ‫ما و دورترین نقاط ما برای درمان بیماری به دست مردم نرسد‪ .‬وزیر بهداشت گفت‪ :‬بر این اساس اولین گامی‬ ‫که برداشتیم‪ ،‬این بود که عمل های الکتیو را تعطیل کردیم تا مبادا منجر به کمبود تخت شود‪ .‬بالفاصله در‬ ‫همین دوره کوتاه ‪ ۶۶‬اکسیژن ساز به بیمارستان ها رساندیم‪ .‬بالفاصله درمان سرپایی را به صورت گسترده‬ ‫شــروع کردیم و کلینیک های سرپایی را با داروهای ضدویرس فعال کردیم تا سربار بیمار به بیمارستان ها‬ ‫را کاهش دهیم‪ .‬همچنین کمیته های ترخیص را راه انداختیم تا بیمارانی که حال نسبتا خوش تری دارند‪،‬‬ ‫ترخیص شوند‪ .‬نیروهای مسلح به ویژه عزیزانمان در سپاه و ارتش برای راه اندازی بیمارستان های صحرایی‬ ‫در کنار ما قرار گرفتند که خوشبختانه تاکنون نیاز نشده اما دلگرمی بود و نهایتا با لطف و مرحمت الهی در‬ ‫این شرایط داریم پیک چهارم را با سرافرازی مانند سه پیک قبلی داریم پشت سر می گذاریم‪ .‬نمکی گفت‪:‬‬ ‫در این پیک گرچه ویروس کشنده تر و مهاجم تر بود‪ ،‬اما با همه این اوصاف ما ‪ ۲.۵‬برابر میزان بستری پیک‬ ‫سوم‪ ،‬بیمار بستری داشتیم‪ ،‬اما مرگ و میرها گرچه یکی هم برای ما زیاد بود اما به نسبت سرپایی و بستری‪،‬‬ ‫نصف پیک قبلی بود‪ .‬علی رغم همه قدرت سرایت و کشندگی ویروس‪ ،‬اینها دستاوردهای بزرگی در جمهوری‬ ‫اسالمی است‪ .‬وزیر بهداشت افزود‪ :‬امروز فاز جدیدی را دنبال می کنیم از طرحی که به نام شهید سلیمانی مزین‬ ‫است و ان هم اضافه شدن چند حرکت جدید است که انها را به مجموعه فعالیت های قبلی اضافه کردیم‪ .‬اول‬ ‫اینکه بتوانیم در بعد نظارت از مجموعه بسیج کمک بیشتری بگیریم‪ ،‬دوم اینکه بتوانیم در قرنطینه بیماران و‬ ‫مبتالیان مثبت از این ظرفیت کمک بگیریم و افرادی که مبتال بوده و شناسایی شده اند‪ ،‬سرگردان نشوند تا‬ ‫دیگران را الوده کنند‪ .‬از همه مهمتر با حرکتی که در حوزه واکسیناسیون اغاز کردیم که به صورت گسترده‬ ‫ادامه می یابد‪ ،‬چه با واردات انبوه واکسن برای این ماه و ماه بعد و چه با تولید واکسن داخلی ان شاءاهلل بتوانیم‬ ‫طبق برنامه کلیه گروه های هدف را واکسینه کنیم‪ .‬نمکی گفت‪ :‬ظرفیت عزیزان ما در بسیج چه برای بیماریابی‬ ‫خانه به خانه‪ ،‬چه برای قرنطینه و مراقبت در منزل یا محل های قرنطینه و چه در زمینه واکسیناسیون به ویژه‬ ‫در محل هایی که تجمع کمتری داشته باشیم یا افراد سالمند و یا افرادی که دچار بیماری های صعب العالج‬ ‫هستند و قادر به حرکت و امدن برای تزریق واکسن نیستند‪ ،‬بتوانیم از این ظرفیت مجاهدانه بسیج استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬امیدوارم تجربه کنترل و مهار کووید‪ ۱۹-‬را با بسیج به سرانجام برسانیم‪ .‬وی گفت‪ :‬امروز را روز مبارکی‬ ‫می دانم‪ .‬من در ‪ ۱۰‬دی ماه ‪ ،۱۳۹۹‬نامه ای را با ‪ ۱۰‬بند به روسای دانشگاه های علوم پزشکی نوشتم و در ان‬ ‫قید کردم که مبادا کاهش موارد بیماری و مرگ و میر عامل فریبنده ای شود که از بسیج فاصله بگیرید‪ ،‬باید‬ ‫این پیوند را برای روزهای پر بحرانی که خدایی نکرده ممکن است در پیش داشته باشیم‪ ،‬حفظ کنیم و باید‬ ‫از این ظرفیت برای هر پدیده نوظهور که می تواند کلیت نظام را تهدید کند‪ ،‬به خوبی بتوانیم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫امیدوارم به برکت این شب های پر فیض خداوند شر این ویروس را از سر کشور کم کند و امیدوارم ما در کنار‬ ‫عزیزان صدیق و بسیجی مان بتوانیم این راه را با افتخار بپیماییم‪.‬‬ ‫حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫امتحاناتپایهنهمودوازدهمبایدحضوریبرگزارشود‬ ‫وزیر اموزش و پــرورش بار دیگر تاکید کرد که امتحانات پایه نهم‬ ‫و دوازدهم باید حضوری برگزار شــود‪ .‬محسن حاجی میرزایی وزیر‬ ‫امــوزش و پرورش صبح دیروز با حضور در شــبکه اموزش برنامه‬ ‫مدرسه تلویزیونی بر برگزاری امتحانات پایه نهم و دوازدهم به صورت‬ ‫حضوری با رعایت پروتکل ها و با مجوز وزارت بهداشت تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از نظر قانونی در پایه نهم و دوازدهم امتحانات باید حضوری‬ ‫برگزار شــود؛ به این دلیل که حقوق دانش اموزان رعایت شود دو‬ ‫امتحان تاثیرگذار است و در هدایت تحصیلی و پذیرش دانشگاه مهم‬ ‫اســت و باید این ازمون ها بی دغدغه و بی حرف و حدیث باشــد و‬ ‫اطمینــان الزم را در جامعه ایجاد کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این اطمینان‬ ‫را به خانواده ها می دهم که بدون هماهنگی با ســتاد کرونا اقدامی‬ ‫نخواهیم کرد‪ .‬اگر در ان زمانی که می خواهیم ازمون را برگزار کنیم‬ ‫شیوع کرونا و مدیریت ســامت در جامعه خوب باشد و با رعایت‬ ‫دستورالعمل ها بشود ان را برگزار کرد که این کار را می کنیم و اگر‬ ‫کرونا شدت پیدا کند ممکن است در زمان برگزاری تجدید نظر کنیم‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش در ادامه بیان کرد‪ :‬در حال حاضر برنامه ما این‬ ‫است که بعد از عید سعید فطر ازمون ها در همه پایه های تحصیلی‬ ‫اغاز شود و تا ‪ ۲۸‬خرداد و انتخابات ازمون ها انجام شده باشد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با تشکر از مجموعه شبکه اموزش و صدا و سیمای جمهوری‬ ‫اســامی که در حادثه کرونا به مدد اموزش و پرورش امدند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقتی با تغییر فراگیر جهانی رو به رو هستیم هر ابهامی عدم اطمینان‬ ‫می اورد؛ اما در کنار همه این کاستی ها و اضطراب ها فرصت هایی هم‬ ‫ایجاد می کند که به اعتقاد من در صدا و سیما و نهاد تعلیم و تربیت‬ ‫از این فضا بسیار خوب استفاده کردند‪ .‬پدیده های فراگیر ما را امتحان‬ ‫می کنند‪ .‬هم قابلیت های ما را محک می زنند و هم ما را می ازمایند‪.‬‬ ‫مدرســه تلویزیونی به سرعت به شعار اموزش تعطیل نیست جامه‬ ‫عمل پوشاند و همان هفته اول صدا و سیما به میدان امدند و فرصت‬ ‫مهمی را در خدمت دانش اموزان قرار دادند که خانواده ها احساس‬ ‫نکنند اموزش و فرزندانشان رها شدند و در ان شرایط بسیار مهم بود‪.‬‬ ‫اگر به هر میزان وقفه ای ایجاد می شد عاطفه اموزشی را تحت تاثیر‬ ‫قــرار می داد و به تدریج موضوع اموزش را از اولویت خارج می کرد‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش بیان کرد‪ :‬یکی دیگر از محســنات مدرســه‬ ‫تلویزیونی موضوع عدالت اموزشــی بود‪ .‬برای توســعه فرصت های‬ ‫اموزشــی در تمام نقاط کشور دیگر می دانستیم الاقل یک فرصت‬ ‫یادگیری فراهم شــده است‪ .‬یعنی اگر دسترسی به اینترنت یا ابزار‬ ‫مورد نیاز استفاده از اموزش مجازی هم در نقاطی نبود اما دسترسی‬ ‫به تلویزیون رایگان و همگانی است‪ .‬حاجی میرزایی گفت‪ :‬بعد از ان‬ ‫شــبکه شاد امد و این فرصت را گسترش داد‪ .‬دانش اموزان فرصت‬ ‫پیدا کردند که اموزش خودشان را پیگیری کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬وقتی‬ ‫کالس ها تعطیل شد ما باید به معلم یک امکاناتی می دادیم تا اموزش‬ ‫را ادامه دهد‪ .‬مدرسه تلویزیونی و شبکه شاد این امکانات بود‪ .‬یکی از‬ ‫مهمترین تاثیرات مدرسه تلویزیونی این بود که نگذاشت محرومیت‬ ‫اموزشی تشدید شــود‪ .‬محرومیت اموزشی نقطه عزیمت تمام بی‬ ‫عدالتی های بعدی اســت‪ .‬وزیر اموزش و پرورش در پایان با تبریک‬ ‫روز معلم خطاب به معلمان گفت‪ :‬واالترین جایگاه‪ ،‬جایگاه معلمان‬ ‫است‪ .‬معلم بزرگ است‪ ،‬چون خدا معلم است‪ .‬معلم ارزشمند است‬ ‫چون همه انبیا معلم بودند‪ .‬همه ما مدیون معلمان هستیم و با انها‬ ‫جان گرفتیم و اموختیم و مسیر سخت و پر فراز شخصیت و هویت‬ ‫ما با معلم رقم خورد‪ .‬با معلم بود که روی پای خودمان ایستادیم و‬ ‫توانستیم با دیگران ارتباط بگیریم‪ .‬با معلم بود که توانستیم بنویسیم‪،‬‬ ‫بخوانیم و بشنویم‪ .‬با معلم به توانایی حل مساله رسیدیم‪ .‬با معلم بود‬ ‫که مصونیت پیدا کردیم‪ .‬همه انچه تحت فرهنگ و تمدن شناخته‬ ‫می شود محصول کار معلمان است‪ .‬از معلمان سپاسگزاری می کنم‬ ‫که در دوران کرونا کاری کردند کارســتان‪ .‬کارشان مثال زدنی بود‬ ‫ایران و تک تک خانه ها در پرتو تالش انها مدرسه شد‪.‬‬ ‫اعاده‪ ۴۰۹‬هکتارازمنابعطبیعیاستانتهرانبهبیت المال‬ ‫معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ‪( ۳۷‬ویژه انفال‪ ،‬ثروت های‬ ‫عمومی و شهرداری ها) گفت‪ :‬در راستای حفاظت و صیانت از اراضی‬ ‫ملی و منابع طبیعی‪ ۴۰۹ ،‬هکتار از اراضی بکر و ارزشمند شهر تهران‬ ‫به ارزش ‪ ٣۶‬هزار میلیارد تومان به دولت در سال گذشته اعاده شد‪.‬‬ ‫محمد حسن زاده درباره اقدامات این دادسرا افزود‪ :‬از مهمترین اراضی‬ ‫اعاده شده به بیت المال می توان به اراضی پالک ‪ ۶۸‬اصلی ولنجک به‬ ‫وسعت ‪ ۲.۵‬هکتار و ارزش بیش از ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد تومان اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه بسیاری از اراضی ملی در حوزه استان‬ ‫تهران فاقد سند مالکیت هستند و این امر یکی از دالیل عمده زمین‬ ‫خواری حوزه استان تهران است با پیگیری به عمل امده و تشکیل‬ ‫جلسات متعدد در مجموع برای یک هزار و ‪ ۸۲۱‬هکتار از این اراضی‬ ‫سند مالکیت اخذ شده که می توان به اخذ سند مالکیت برای اراضی‬ ‫ونک به مساحت ‪ ۱۲۰‬هکتار‪ ،‬حصارک کن به مساحت‪ ۹۸۰‬هکتار و‬ ‫اراضی طرشت به وسعت ‪ ۲۱۰‬هکتار اشاره کرد‪ .‬سرپرست دادسرای‬ ‫ویژه انفال‪ ،‬ثروت های عمومی و شــهرداری ها با اشــاره به استقرار‬ ‫دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی‬ ‫استان تهران در ان دادســرا‪ ،‬از راه اندازی بانک اطالعات مربوط به‬ ‫تصرفات غیرمجاز و تخریب و تغییر کاربری ها خبر داد و اظهارداشت‪:‬‬ ‫در این بانک امار پرونده های کیفری و حقوقی سطح استان با اعالم‬ ‫اسامی متهمین‪ ،‬زمان ارتکاب جرم‪ ،‬اقدامات انجام شده توسط ادارات‬ ‫متولی زمین و متراژ ملک و اخرین تصمیمات قضایی اتخاذ شده ثبت‬ ‫شــده است‪ .‬معاون دادستان با اشاره به تاکیدهای دادستان عمومی‬ ‫و انقالب تهران‪ ،‬در اجرای دســتورالعمل اجرایی هفدهم شــهریور‬ ‫ماه ســال گذشته شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع‬ ‫طبیعی تصریح کرد‪ :‬در همین راستا کمیته ها و کارگروه های فرعی‬ ‫حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و راه و شهرســازی و جلوگیری از‬ ‫تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات و حوزه بســتر و حریم‬ ‫رودخانه ها و حریم کالن شهر تهران با حضور نمایندگانی از دستگاه‬ ‫های مربوطه تشکیل شده اند‪ .‬حسن زاده با اشاره به تشکیل جلسات‬ ‫مستمر و هفتگی با حضور روسا و نمایندگان ادارات مربوطه در دادسرا‬ ‫در سال گذشته گفت‪ :‬در این جلسات موضوعاتی از جمله تصرفات‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم شهر تهران‪ ،‬حفر چاه‬ ‫های غیرمجاز‪ ،‬فعالیت غیرمجاز کارگاه ها و معادن که منشا الودگی‬ ‫هوا بوده اند؛ رسیدگی و نتایج مثبتی حاصل شده که از جمله ان می‬ ‫توان به دستور پر و مسلوب المنفعه کردن ‪ ۳۸۹‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫در شهر تهران اشاره کرد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫تشریح مصوبه دیوان عدالت اداری درباره کالب هاوس‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشتماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪484‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫بارگذاری نامفهوم اطالعات‬ ‫دریافت کنندگان واکسن در‬ ‫سامانهشفافیت‬ ‫عضو شورای شهر تهران گفت‪ :‬به نظر می رسد عده ای‬ ‫با انتشار صرف کد ملی و منطقه محل خدمت دریافت‬ ‫کنندگان واکســن در شــهرداری قصد مسخره کردن‬ ‫سامانه شفافیت را داشته اند‪ .‬حجت نظری عضو شورای‬ ‫شــهر تهران در تذکر پیش از دســتور خود در جلسه‬ ‫شورای شهر تهران با اشاره به تذکر نژادبهرام نسبت به‬ ‫رد صالحیت ها واکنش نشان داد و گفت‪ :‬اگر دوستان‬ ‫در وزارت کشــور به عدم التزام اعضا معتقد بودند که‬ ‫منجر به بروز تخلفات شــده پس چرا اعضا را ســلب‬ ‫عضویت نمی کنند‪ .‬وی در ادامه در مورد تزریق واکسن‬ ‫خارج از نوبت کرونا به تعدادی از کارکنان شــهرداری‬ ‫تذکراتی را خطاب به شهرداری ارائه کرد و گفت‪ :‬علی‬ ‫رغم توضیحاتم در جلسات گذشته سوال است که چرا‬ ‫روند نظارت بر واکسیناســیون به طوری انجام نشــد‬ ‫که افرادی خارج نوبت دریافت داشــته باشــند و الزم‬ ‫است تذکر جدی داده شود اما شهرداری اقدامی نکرد‪.‬‬ ‫نظری با اشــاره به توضیحاتی که شــهردار داد گفت‪:‬‬ ‫چرا وقتی خواســتار انتشار اســامی دریافت کنندگان‬ ‫واکسن شدیم‪ ،‬پاسخی ندادند و نتیجه ان را طی هفته‬ ‫گذشته مشاهده کرده ایم‪ .‬این عضو شورای شهر ادامه‬ ‫داد‪ :‬انتشــار صرف کد ملــی و منطقه محل خدمت از‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار ‪ ۷۰۰‬دریافت کننده که صرفاً نام ‪۱۶۰۷‬‬ ‫نفر از انها اعالم شده مسائل را حل نمی کند و ایا تصور‬ ‫نمی شــود‪ ،‬عده ای قصد مسخره کردن سامانه شفافیت‬ ‫را داشــته اند‪ .‬نظری اظهار داشــت‪ :‬اگر منع قانونی در‬ ‫اعالم اســم وجود دارد چرا عنوان خدمت بیان نشــده‬ ‫اســت‪ .‬وی با طرح این پرســش که اگر واکسیناسیون‬ ‫براســاس عناوین شــغلی صورت می گیرد‪ ،‬چرا میان‬ ‫پاکبانان ایران و غیر ایرانی تفاوت قائل شده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ظاهرا ً اتباع افغانستانی به دلیل نداشتن کد ملی امکان‬ ‫تزریــق واکســن را ندارند‪ ،‬اگر نمی توان بــه پاکبانان‬ ‫واکســن تزریق کرد‪ ،‬چطور می توان این اتباع را به کار‬ ‫مشغول کرد‪.‬‬ ‫پرداخت هزینه درمان کرونا برای‬ ‫دانش اموزان بابیمه حوادث‬ ‫دانش اموزی‬ ‫مدیرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫از پرداخــت تمــام هزینه هــای درمان کرونــا برای‬ ‫دانش امــوزان دارای بیمــه حــوادث دانش اموزی و‬ ‫فرهنگیــان دارای بیمــه تکمیلی تاکید کــرد‪ .‬گودرز‬ ‫کریمی فر مدیرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت اموزش‬ ‫و پــرورش در خصوص کارکرد بیمــه دانش اموزی و‬ ‫اینکــه ایا درمان کرونا را هم پوشــش می دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیمــه حوادث دانش اموزی یعنــی امنیت خاطر برای‬ ‫دانش اموزان‪ .‬ما گفته ایم در طول شبانه روز این بیمه‬ ‫در قبال همه حوادث دانش اموزان را پوشش می دهد‬ ‫و مالک حضور فیزیکی دانش اموز در مدرســه نیست‬ ‫بلکه نفس وجــود دانش اموز بودن مالک اســت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر دانش اموزی در خانه بود و یک مشــکل‬ ‫کلیوی برایش پیش امد یا به هر دلیل به سمعک نیاز‬ ‫پیدا کرد و موارد بســیار اینچنینی بــا ‪ ۵,۴۵۰‬تومان‬ ‫پرداخت بیمه حوادث همه اینها پوشش داده می شود‪.‬‬ ‫وی دربــاره اینکه ایا هزینه درمــان بیماری کرونا هم‬ ‫شامل ان می شــود گفت‪ :‬بله‪ .‬اگر خدای نکرده دانش‬ ‫اموزی دچار کرونا شــود همه موارد از جمله داروها را‬ ‫این بیمه پوشش می دهد‪ .‬کریمی فر درباره گالیه برخی‬ ‫معلمان در خصوص بیمــه تکمیلی فرهنگیان و اینکه‬ ‫پوشــش بیمه ای برای درمان کرونا در مراکز خصوصی‬ ‫با دردسر همراه خواهد بود نیز بیان کرد‪ :‬بیمه تکمیلی‬ ‫فرهنگیان حقیقتاً بیمه بی نظیری است که فرهنگیان‬ ‫با ‪ ۴۹,۵۰۰‬تومان تا سقف نامحدود تحت بیمه درمانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫گفــت‪ :‬در مراکز طرف قرار داد این بیمه همه هزینه ها‬ ‫رایگان است که با ‪ ۵۵۰۰‬مرکز درمانی طرف قراردادیم‪.‬‬ ‫برای باقی بیمارســتان ها که طرف قرار داد نیستند که‬ ‫یا دولتی هستند یا خصوصی و یا عمومی غیردولتی بر‬ ‫اساس تعرفه تمام هزینه های درمان کرونای فرهنگیان‬ ‫و افراد تحت تکفل شــان داده می شود حتی داروهای‬ ‫خارجی هم با این بیمه هزینه اش پرداخت می شــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص در اولویــت قرار گرفتــن فرهنگیان‬ ‫بــرای دریافت واکســن کرونا بر اســاس صحبت های‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪ ،‬بیان کرد‪ :‬واکســن کار وزارت‬ ‫بهداشــت اســت اما ما مطالبه ان را داریم و در حال‬ ‫پیگیری هم هستیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬اردیبهشتماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪484‬‬ ‫واشنگتن تحریم های ایران را لغو خواهد کرد؟‬ ‫شاعرانه‬ ‫شاهدان گر دلبری زین سان کنند‬ ‫زاهدان را رخنه در ایمان کنند‬ ‫هر کجا ان شاخ نرگس بشکفد‬ ‫گلرخانش دیده نرگسدان کنند‬ ‫ای جوان سروقد گویی ببر‬ ‫پیش از ان کز قامتت چوگان کنند‬ ‫عاشقان را بر سر خود حکم نیست‬ ‫هر چه فرمان تو باشد ان کنند‬ ‫پیش چشمم کمتر است از قطره ای‬ ‫این حکایت ها که از طوفان کنند‬ ‫یار ما چون گیرد اغاز سماع‬ ‫قدسیان بر عرش دست افشان کنند‬ ‫مردم چشمم به خون اغشته شد‬ ‫در کجا این ظلم بر انسان کنند‬ ‫خوش برا با غصه ای دل کاهل راز‬ ‫عیش خوش در بوته هجران کنند‬ ‫سر مکش حافظ ز اه نیم شب‬ ‫تا چو صبحت اینه رخشان کنند‬ ‫خبر‬ ‫محسن رضایی‪ :‬سطح معیشت‬ ‫کارگران تاسف انگیز است‬ ‫دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬کارگران را ستون‬ ‫بنیادین شــکوفایی تولید و توســعه اقتصادی جامعه‬ ‫دانست و خاطرنشــان کرد‪ :‬سطح معیشت انان تاسف‬ ‫انگیز است‪.‬‬ ‫محســن رضایی‪ ،‬دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫در توییتی به مناســبت روز کارگر‪ ،‬وضعیت معیشتی‬ ‫کارگران را مورد انتقاد قرار داد‪ .‬کارگران ستون بنیادین‬ ‫شکوفایی تولید و توســعه اقتصادی جامعه اند‪ .‬سطح‬ ‫معیشت انان تاسف انگیز اســت‪ .‬بهبود توازن دخل و‬ ‫خرج کارگران و ارتقــای کیفیت زندگی خانواده انان‪،‬‬ ‫بایــد در اولویت دولت قرار گیــرد‪ .‬در تصمیم گیری‬ ‫پیرامون کار و معیشت کارگران‪ ،‬نمایندگان واقعی انان‬ ‫باید حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫اذری جهرمی اماده‬ ‫کاندیداتوریانتخابات‬ ‫ریاست جمهوری است؟‬ ‫برخی از چهره های سیاســی و نزدیک به محمدجواد‬ ‫اذری جهرمی از احتمال کاندیداتوری او برای انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری خبر دادند‪ .‬محمد جواد اذری جهرمی‬ ‫وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطالعات که پیشتر گفته‬ ‫شده بود او عالقه به شهردار شدن در پایتخت را دارد‪،‬‬ ‫حاال موضوع کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری مطرح شــده است‪ .‬حانیه ســامعی (مشاور‬ ‫اذری جهرمی) با انتشار توئیتی از احتمال حضور وزیر‬ ‫ارتباطات در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود‪.‬‬ ‫او نوشــته بود خبری در راه اســت!! برخی این توییت‬ ‫او را بــه احتمــال اعالم کاندیداتــوری اذری جهرمی‬ ‫تعبیر کرده بودند‪ .‬محمد علی ابطحی فعال سیاســی‬ ‫اصالح طلب که حضور پررنگــی در کالب هاوس دارد‬ ‫نیز در پاســخ به یکی از مطالب مطرح شــده در روم‬ ‫اعالم کرد که اذری جهرمی خود را برای کاندیداتوری‬ ‫ریاست جمهوری مطرح می کند‪.‬‬ ‫اظهارنظرهای اعضای کابین ه بایدن و توصیه های پرشمار محافل فکری تصمیم ساز در امریکا نشان می دهد که لغو‬ ‫تحریم های بانک مرکزی ونهادهای مهم کشورمان در دستور کار دولت بایدن قرار ندارد‪ .‬دونالد ترامپ در چهار سال‬ ‫ریاست خود بر کاخ سفید‪ ،‬در قالب کارزاری موسوم به «فشار حداکثری»‪ ،‬به طرز بی سابقه ای بر تحریم های ایران افزود‪.‬‬ ‫یکی از اقدامات مهم وی در این دوره‪ ،‬تحریم مجدد برخی نهادها ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬اما این‬ ‫بار ذیل عنوان «تروریسم» بود‪ .‬شواهد متعدد نشان می دهد که دولت بایدن‪ ،‬بر خالف گفته ها و وعده های اعالمی خود‪،‬‬ ‫در صدد ادامه همان سیاست فشار حداکثری ترامپ است‪ .‬دولت جدید امریکا به خصوص روی حفظ تحریم های ذیل‬ ‫عنوان تروریسم‪ ،‬تاکید ویژه ای دارد‪« .‬انتونی بلینکن» وزیر خارجه امریکا درباره تحریم های غیرهسته ای‪ ،‬به خصوص‬ ‫تحریم های ذیل عنوان «مبازره با تروریسم» امریکا علیه ایران گفت‪« :‬ما تحریم های غیرهسته ای را به عنوان اهرمی برای‬ ‫بدرفتاری های ایران در سایر موضوعات (غیرهسته ای) حفظ کرده و ادامه خواهیم داد »‪ .‬وی همچنین در جلسه رای‬ ‫اعتماد کنگره ی امریکا در پاسخ به این سوال که «ایا به نظر شما برداشتن تحریم های تروریستی که در حال حاضر علیه‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬شرکت ملی نفت‪ ،‬بخش مالی و بخش انرژی ایران اعمال شده است‪ ،‬در راستای منافع ملی امریکاست؟»‬ ‫این گونه پاسخ داد‪« :‬خیر‪ .‬من فکر می کنم هیچ چیزی نمی تواند مانع این شود که ما هر کار ممکن‪ ،‬ازجمله هر تحریم‬ ‫ممکن را برای حمایت ایران از تروریسم در نظر بگیریم »‪ .‬اخیرا ً«وندی شرمن» نیز در جلسه رای اعتماد خود در کنگره‪،‬‬ ‫روی همین موضوع تاکید کرد‪ .‬شرمن در پاسخ به این سوال که «ایا به حفظ تحریم های بانک مرکزی ایران متعهد‬ ‫هستید؟» گفت‪« :‬من نمی خواهم کاری انجام دهم که از پشتیبانی بی نظیر سپاه از بی ثباتی در منطقه حمایت کند و‬ ‫ما و شرکای ما را در معرض خطر قرار دهد»‪ .‬ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز در اظهاراتی مدعی شده‬ ‫است که دولت بایدن اماده است اقداماتی را برای بازگشت به توافق هسته ای بردارد و برای این منظور «تحریم های‬ ‫مرتبط با هسته ای» را لغو کند‪ .‬عبارت «تحریم های مرتبط با هسته ای» در مذاکرات برجام هم به کار برده شد و منظور‬ ‫امریکایی ها از این عبارت این است که تحریم های دیگری به بهانه های مختلف از جمله حمایت از تروریسم وجود دارد‬ ‫که مسئله انها از بحث هسته ای ایران جداست‪ .‬این اظهارات نشان می دهد که امریکا قصد برداشتن تحریم های مهمی‬ ‫نظیر تحریم بانک مرکزی را ندارد‪ .‬اساساً می توان گفت که به دالیل فنی‪ ،‬اختیار لغو ان دسته از تحریم ها که ذیل قانون‬ ‫کاتسا تعریف شده اند‪ ،‬با دولت امریکا نیست‪.‬‬ ‫مانعی به نام کنگره و قانون کاتسا‬ ‫به طور مشخص‪ ،‬فرایند لغو ان دسته از تحریم ها که بر مبنای فرمان اجرایی‪( ۱۳۲۲۴‬مبارزه با تروریسم) اعمال شده اند‪،‬‬ ‫کمی پیچیده تر است‪ .‬در بخش ‪ ۱۰۵‬قانون کاتسا (‪ ،)۵‬کنگره دولت امریکا را موظف کرده است که سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی را به عنوان یک نهاد حامی تروریسم شناسایی کرده و ذیل تحریم های دستور اجرایی ‪ ۱۳۲۲۴‬قرار دهد‪.‬‬ ‫همچنین براساس این قانون‪ ،‬دولت موظف شده است که این کار را برای تمام نهادها‪ ،‬دفاتر‪ ،‬وابسته ها و‪ ...‬سپاه نیز انجام‬ ‫دهد‪« .‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران»‪« ،‬شرکت ملی نفت ایران»‪« ،‬شرکت ملی نفت کش ایران» و «صندوق‬ ‫توسعه ی ملی ایران» چند نمونه بسیار مهم از نهادهایی هستند که به بهانه مبارزه با تروریسم و بر اساس فرمان اجرایی‬ ‫‪ ۱۳۲۲۴‬تحریم شده اند (‪ .)۶‬مسئله تحریم های تروریستی این است که بسیار شدیدتر از تحریم های دیگر امریکا عمل‬ ‫می کنند و حتی نهادی که تحت این نوع تحریم قرار بگیرد‪ ،‬در تراکنش بشردوستانه نیز نمی تواند نقش داشته باشد‪.‬‬ ‫به همین جهت باقی ماندن تحریم های غیر مرتبط با هسته ای مانع از بهره مندی ایران از مزایای برجام حتی در یک‬ ‫سطح حداقلی خواهد شد‪.‬‬ ‫توصیه هایمحافلفکری‬ ‫کارشناسان محافل فکری امریکا‪ ،‬به خصوص ان هایی که نسبت چندانی با سیاست های اعالمی دولت بایدن ندارند‬ ‫(‪ ،)۷‬بارها درباره این موضوع قلم فرسایی کرده و تالش کرده اند تا حساسیت کنگره نسبت به رفع تحریم های تروریستی‬ ‫علیه ایران را باال نگه دارند‪« .‬بنیاد دفاع از دموکراسی ها» (اف‪ .‬دی‪ .‬دی) در یادداشتی درباره لزوم دفاع بایدن و کنگره‬ ‫از تحریم های تروریستی علیه ایران‪ ،‬می نویسد‪« :‬کنگره باید این پیام فراجناحی را به دولت بایدن ارسال کند که فارغ‬ ‫از موضع مشارکت کنندگان در برجام‪ ،‬اکثریت قاطع کنگره موافق این هستند که هیچ گونه تخفیف در تحریم های‬ ‫تروریستی به ایران داده نشود‪ .‬این سیاست همچنین هم راستا با سخنان بلینکن در جلسه استماع کنگره و اظهارات‬ ‫گذشته وی است »‪ )۸(.‬این البی صهیونیستی یک ماه پس از این یادداشت‪ ،‬مقاله ای دیگر در همین راستا با عنوان‬ ‫«دولت بایدن نباید در حوزه تروریسم‪ ،‬تخفیف تحریمی قائل شود»‪ ،‬منتشر و در ان‪ ،‬به خصوص روی لزوم ادامه تحریم‬ ‫تروریستی بانک مرکزی ایرانتاکید کرد‪« :‬دولت جدید و حامیان ان باید در برابر فشارها [برای رفع تحریم های تروریستی‬ ‫ایران] مقاومت کرده و تحریم های تروریستی امریکا‪ ،‬به خصوص تحریم تروریستی بانک مرکزی ایران را حفظ کنند‬ ‫‪« )۹(».‬کنث کاتزمن» در مقاله ای که شورای اتالنتیک ان را منتشر کرد‪ ،‬ضمن تحلیل تحریم های تروریستی امریکا‬ ‫علیه ایران‪ ،‬این دسته از تحریم ها را بخشی کوچک و ناکافی از اقدامات امریکا برای مهار ایران می داند و می نویسد‪« :‬بحث‬ ‫گسترده تر می تواند حول محور این سوال شکل بگیرد که ایا سیاست امریکا در قبال ایران مبنی بر اعمال باریکه ای از‬ ‫تحریم های مبارزه با تروریسم‪ ،‬برای غلبه بر راهبرد پیچیده ایران در راستای دستیابی به نفوذ در خاورمیانه کافی است‬ ‫یا خیر»‪)۱۰( .‬‬ ‫تصویربزرگتحریم ها‬ ‫اظهارنظرهای اعضای کابینه بایدن و توصیه های پرشمار محافل فکری تصمیم ساز در امریکا نشان می دهد که لغو‬ ‫تحریم های تروریستی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و برخی دیگر از نهادهای مهم کشور‪ ،‬در دستور کار دولت‬ ‫بایدن قرار ندارد به خصوص‪ ،‬وجود قانون کاتسا‪ ،‬اختیار هرگونه تصمیم گیری درباره تحریم های تروریستی امریکا را تا‬ ‫حد زیادی به کنگره تفویض کرده است و دست دولت برای لغو این دسته از تحریم ها چندان باز نیست‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫این مسئله را هم باید در نظر گرفت که امریکا در حال خروج نظامی از اسیای غربی با هدف تمرکز بر روی چین و‬ ‫روسیه است‪ .‬این اتفاق تاثیر مثبت بر روی فشار تحریمی علیه ایران خواهد داشت‪ .‬تضعیف حضور نظامی امریکا در‬ ‫منطقه‪ ،‬پشتوانه سخت افزاری اعمال تحریم را متزلزل خواهد کرد؛ از این جهت می توان گفت که امریکا نمی تواند این‬ ‫فشار تحریمی را تا مدت زیادی نگه دارد و به همین دلیل نیاز دارد این مسئله را به عنوان یک امتیاز به ایران بفروشد و‬ ‫در ازای ان در حوزه موشکی و منطقه ای از ایران امتیاز بگیرد‪ .‬به همین دلیل است که البی هایی مانند ‪ FDD‬تالش‬ ‫می کنند کنگره را در راستای عدم برداشتن تحریم های تروریستی قانع کنند‪ .‬مسئله دیگر زمان است‪ .‬وضعیت تجارت‬ ‫خارجی ایران رو به بهبود است و طبق اعالم رویترز‪ ،‬فروش نفت ایران در سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است‪.‬‬ ‫هم چنین فعالیت های هسته ای‪ ،‬موشکی و منطقه ای ایران رو به جلو و روند پیشرفت ان مثبت است‪ .‬این موارد به روشنی‬ ‫نشان می دهد که گذشت زمان به نفع ایران است و در صورت عجله نکردن‪ ،‬ایران می تواند امتیازهای قابل توجهی از‬ ‫امریکا بگیرید‪ .‬با توجه به موارد مطرح شده در باال ایران باید لغو تمامی تحریم ها را مطالبه کند و هم چنین بازه زمانی‬ ‫مناسبی را برای راستی ازمایی لغو این تحریم ها در نظر بگیرد‪ .‬در راستی ازمایی نیز نباید عجله کرد چرا که یکی از مسائل‬ ‫تضمین کننده توافق همین راستی ازمایی است‪ .‬قطعاً طرف مقابل تا زمانی که راستی ازمایی ایران به انتها نرسیده است‪،‬‬ ‫از کارشکنی خودداری می کند‪ .‬عالوه بر مدت زمان مورد نیاز برای تسویه تراکنش های بانکی و فروش نفت که طبق‬ ‫اظهار نظر کارشناسان حداقل ‪ ۳‬ماه تا ‪ ۶‬ماه می باشد‪ ،‬پارامتر اعتماد شرکت های خارجی را نیز باید در نظر گرفت‪ .‬بازه‬ ‫زمانی مناسب برای اینکه اعتماد شرکت های خارجی جلب شود بایستی حداقل شش ماه باشد؛ زمانی که دولت ترامپ‬ ‫تصمیم به خروج از برجام گرفت‪ ۶ ،‬ماه به شرکت ها فرصت داد که حساب خود را با طرف ایرانی تسویه کنند و از ایران‬ ‫خارج شوند‪ .‬بنابراین زمان ‪ ۶‬ماه برای راستی ازمایی زمان معقول و منطقی به نظر می رسد‪ .‬عدم تخطی تیم مذاکره از‬ ‫سیاست قطعی در لغو تمامی تحریم ها و راستی ازمایی انها می تواند نتایج امیدوارکننده ای را برای کشور به همراه داشته‬ ‫باشد‪ .‬اما در صورت کوتاه امدن از این سیاست‪ ،‬سیاست تحریمی ایاالت متحده هم چنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫فاز‪ ۴‬واکسیناسیون عمومی کووید‪ ۱۹‬در کشور از مهر ماه اغاز می شود‬ ‫معاون بهداشت وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با بیان اینکه تاکنون‬ ‫پنج گام در قالب بسیج ملی مقابله با کرونا اجرا کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬از مهر سال‬ ‫جاری واکسیناسیون فاز‪ ۴‬و عمومی کووید‪ ۱۹‬در کشور اغاز می شود‪ .‬علیرضا‬ ‫رییسی در اجالس مشترک روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور‬ ‫و فرماندهان سپاه استانها که با حضور وزیر بهداشت و رییس سازمان بسیج‬ ‫به صورت مجازی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بیش از ‪ ۱۴‬ماه گذشته همواره‬ ‫شاهد همکاری وزارت بهداشــت‪ ،‬سازمان بسیج و هالل احمر‪ ،‬بوده ایم و‬ ‫در اینده بیشــتر در مورد مدیریت بیماری در ایران قضاوت خواهند کرد و‬ ‫خواهیم دید که ایران با توجه به تحریم ها و شرایطی که داشته‪ ،‬از موفق‬ ‫ترین مدیریت های بیماری را داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬همیشه برای بسیاری از‬ ‫کشورهای دیگر و برخی افراد که در داخل کشور هستند و اطالعات درستی‬ ‫ندارند‪ ،‬این سوال وجود دارد که این موفقیت ها ناشی از اشکال در امار است‬ ‫و مگر می شود که وضعیت ایران اینگونه باشد‪ ،‬اما ثابت کردیم که بسیاری از‬ ‫کارهایی که دیگران فکرش را هم نمی کنند‪ ،‬ما انجام می دهیم‪ .‬سخنگوی‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد‪ :‬سایت های معتبری در دنیا وجود‬ ‫دارد کــه میزان مرگ و میر و ابتال به بیماری را با توجه به جهش ویروس‬ ‫پیش بینی می کنند و سال گذشــته در اذر ماه و دی ماه بر اساس مدل‬ ‫سازی هایی که در دنیا انجام شده بود‪ ،‬باید مرگ و میر بیشتر از ‪ ۱۲۰۰‬مورد‬ ‫در روز داشتیم و اتفاقا در دی ماه‪ ،‬پایین ترین میزان مرگ و میر بیماران را‬ ‫در کشور داشتیم و به زیر ‪ ۱۰۰‬نفر رسید‪ .‬این اشتباه محاسباتی که همواره‬ ‫کشورهای دیگر در همه زمینه ها در مورد ایران می کنند‪ ،‬در مورد بیماری‬ ‫هم اتفاق افتاد‪ .‬رییسی ادامه داد‪ :‬این موسسات و کشورها بر اساس فرمول‬ ‫های ریاضی و خشک‪ ،‬محاسبات می کنند‪ ،‬اما قدرت هم افزایی نیروهایی‬ ‫که در ایران در کنار همدیگر قرار می گیرند را در محاسباتشان‪ ،‬در نظر نمی‬ ‫گیرند‪ .‬ما با توجه به شبکه گسترده بهداشتی و همچنین نهادینه سازی‬ ‫همکاری بین بخشی که همواره بسیج و سازمان های مردم نهاد در کنار ما‬ ‫بوده اند‪ ،‬قدرتی است که نمی شود با محاسبات ریاضی انها را در نظر گرفت‬ ‫و در فرمول قرار داد‪ .‬معاون بهداشت وزیر بهداشت یاداور شد‪ :‬در این مدت‬ ‫اقدامات بسیار خوبی با همکاری بسیج و وزارت بهداشت انجام شد و هنوز‬ ‫هم در حال انجام است‪ .‬هم اکنون هم طرح شهید سلیمانی در حال اجرا‬ ‫است و هیچ وقت این طرح‪ ،‬متوقف نشده و باید به استان ها رفت و دید که‬ ‫چه جلوه هایی از مدیریت شکل می گیرد‪ .‬وی گفت‪ :‬دکتر نمکی همواره‬ ‫تاکید داشته که اگر موفقیتی در مدیریت بیماری ها کسب شود‪ ،‬موفقیت‬ ‫نظام است و به تنهایی مربوط به وزارت بهداشت نیست‪ ،‬گرچه شاید نواقصی‬ ‫داشته ایم که بر عهده می گیریم‪ ،‬اما اگر موفقیتی حاصل می شود‪ ،‬موفقیت‬ ‫نظام است و اگر به رسانه های معاند و بیگانه نگاه کنید می بینید که زبان‬ ‫شان بند امده و نمی دانند که چه بگویند‪ .‬به یک باره یک مدت فضاسازی‬ ‫می کنند‪ ،‬اما بالفاصله منتفی می شود‪ .‬معاون بهداشت وزیر بهداشت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون پنج گام در قالب بسیج ملی مقابله با کرونا اجرا کرده ایم‪ .‬این‬ ‫گام ها یک ابتدا و یک انتها دارد‪ ،‬همانگونه که ابتدای هر گام را اعالم می‬ ‫کنیم‪ ،‬انتهای هر گام را نیز اعالم می کنیم‪ .‬انتهای گام پنجم‪ ،‬پایان شهریورماه‬ ‫امسال است و اول مهرماه نیز گام ششم اغاز می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬گام‬ ‫پنجم با اهداف کلی از جمله مدیریت و کنترل کووید‪ ۱۹‬از طریق بیماریابی‬ ‫فعال‪ ،‬رهگیری حداکثری و واکسیناسیون در ‪ ۶‬ماهه اول سال ‪ ،۱۴۰۰‬در‬ ‫حال اجرا است و عالوه بر بیماریابی فعال و رهگیری و قرنطینه‪ ،‬هدف بزرگی‬ ‫که به گام پنجم اضافه کرده ایم‪ ،‬واکسیناسیون عمومی است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫اهداف اختصاصی ما در این گام‪ ،‬واکسیناسیون فاز اول تا ‪ ۹۰‬درصد در سه‬ ‫ماهه اول است که به ان رسیده ایم‪ .‬واکسیناسیون فاز دوم تا ‪ ۹۰‬درصد در‬ ‫سه ماهه اول و دوم یکی دیگر از اهداف جزیی ما است که شروع شده و به‬ ‫کمک بسیج به پایان خواهیم برد‪.‬رییسی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫جزیی ما در گام پنجم بسیج مقابله با کرونا‪ ،‬انجام واکسیناسیون فاز سوم‬ ‫تا ‪ ۹۰‬درصد در سه ماهه دوم سال است و هدف گذاری ما این است که تا‬ ‫پایان گام پنجم‪ ،‬فاز اول‪ ،‬دوم و سوم واکسیناسیون را با کمک بسیج به پایان‬ ‫برسانیم که جمعیت تحت پوشش در این فازها‪ ،‬حدود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫نفر هستند‪ .‬سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا یاداور شد‪ :‬از دیگر اهداف‬ ‫ما در گام پنجم‪ ،‬تست و بیماریابی ‪ ۱۰‬نفر از افراد در تماس با مبتالیان و‬ ‫موارد شناسایی شده است و میانگین کشور بر اساس ‪ ۸۰‬درصد رهگیری‬ ‫و بیماریابی فعال‪ ،‬باید به ازای هر بیمار‪ ،‬حداقل هشت نفر از اطرافیان وی‪،‬‬ ‫مورد تست واقع شوند‪ .‬یکی از نقاط ضعف ما‪ ،‬عدم رعایت قرنطینه توسط‬ ‫بیماران شناسایی شده است‪ .‬کم هزینه ترین و موثرترین اقدام این است که‬ ‫موارد شناسایی شده‪ ،‬اطمینان از رعایت قرنطینه انهاست‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در دو ماه گذشته بیش از ‪ ۴۰‬هزار نفر از مبتالیان مثبت که قرنطینه بوده‬ ‫اند‪ ،‬نقض قرنطینه کرده اند و این افراد همانند یک بمب ویروسی در جامعه‬ ‫می چرخند‪ .‬یکی از بزرگترین اهداف ما در گام پنجم‪ ،‬اطمینان حاصل کردن‬ ‫از رعایت قرنطینه موارد شناســایی شده با شیوه محله محور است‪ .‬معاون‬ ‫بهداشــت وزیر بهداشت در ادامه بیان کرد‪ :‬در طرح شهید سلیمانی‪ ،‬تیم‬ ‫های مختلف از جمله در رهگیری و بیماریابی فعالیت دارند که بسیج نیز در‬ ‫این تیم ها مشارکت دارد و فعال است و بیشترین سهم در همکاری در این‬ ‫زمینه را بسیج داشته است‪ .‬عزیزان ما در بسیج جامعه پزشکی نیز در تیم‬ ‫های مراقبت در منزل با همکاران ما مشــارکت دارند‪ .‬رییسی یاداور شد‪:‬‬ ‫وضعیت نظارت ما در تیم های نظارتی در طرح شهید سلیمانی شاید حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصد باشــد‪ ،‬چون در کل کشور هفت هزار نیروی بهداشت محیط و‬ ‫حرفه ای داریم که وظیفه نظارت را برعهده دارند و ‪ ۱۵۰۰‬نفر بازرس اصناف‬ ‫به ما کمک می کنند‪ ،‬اما باز هم در این حوزه مشــکالتی داریم‪ .‬در تعیین‬ ‫رنگ بندی و محدودیت ها‪ ،‬چند بحث از جمله در ترددها‪ ،‬مشاغل‪ ،‬مراکز‬ ‫اموزشی و نظارت بر رعایت پروتکل های فردی و اجتماعی مطرح است که‬ ‫بسیج در این زمینه می تواند به ما کمک بیشتری کند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در طرح شهید سلیمانی‪ ،‬تیم های حمایتی نیز تشکیل شد و یکی از زیباترین‬ ‫اقداماتی است که انجام می شود‪ .‬در بسیاری از کشورهای دنیا اگر به مردم می‬ ‫گویند که در خانه بمانید‪ ،‬ماهیانه مقداری پول برای هزینه های زندگی به انها‬ ‫پرداخت می کنند‪ ،‬اما فردی که یک مغازه کوچک دارد و بیمار شده‪ ،‬اگر به‬ ‫بیرون از منزل بیاید‪ ،‬نقض قرنطینه کرده و باید از این گونه افراد حمایت شود‬ ‫و تیم های حمایتی با مشارکت بسیج‪ ،‬این حمایت ها را به خوبی اضافه کرده‬ ‫است‪ .‬معاون بهداشت وزیر بهداشت تصریح کرد‪ :‬تیم های واکسیناسیون در‬ ‫کشور تشکیل شده که بسیج عضو اصلی ان است‪ .‬خیلی از سالمندان که‬ ‫با معلولیت یا بستری در خانه روبرو هستند و یا بیماران خاص‪ ،‬نمی توانند‬ ‫برای تزریق واکسن‪ ،‬به مراکز مراجعه کنند و باید در خانه به انها خدمت ارائه‬ ‫کنیم و اوردن انها به مراکز واکسیناسیون‪ ،‬با خطراتی همراه است‪ .‬رییسی‬ ‫با بیان اینکه سالمندان بیشترین رعایت پروتکل ها را در کشور دارند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از سالمندان‪ ۱۴ ،‬ماه است که از خانه خارج نشده اند‪ ،‬اما ممکن‬ ‫اســت برای تزریق واکسن از خانه خارج شوند و به کووید‪ ۱۹‬مبتال شوند‪،‬‬ ‫بنابراین برای تزریق واکسن به سالمندان اسیب پذیر‪ ،‬برنامه ریزی کرده ایم‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا یاداور شد‪ :‬مجتمع هایی به نام مجتمع‬ ‫های تجمیعی مانند سالن های ورزشی‪ ،‬مصلی ها‪ ،‬حسینیه ها و سالن های‬ ‫بزرگ را پیش بینی کرده اند که محل واکسیناسیون ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬مرکز بهداشتی‪،‬‬ ‫در این مجتمع ها و سالن ها با فضا و تهویه مناسب است و پیش بینی کرده‬ ‫ایم که بسیج نیز به ما کمک کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در واکسیناسیون چند بخش‬ ‫از جمله فراخوان‪ ،‬ثبت‪ ،‬تزریق و مراقبت از تزریق کنندگان و برنامه ریزی برای‬ ‫تزریق دوز دوم داریم که برنامه ریزی مفصلی انجام شده و بسیج با توجه به‬ ‫کمبود نیروهای بهداشتی و درمانی می تواند کمک های زیادی به ما داشته‬ ‫باشد‪ .‬رییسی با اشاره به گستردگی مراکز بهداشتی و درمانی در سراسر کشور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬سازمان های بین المللی‪ ،‬ایران را جزو بهترین کشورها می دانند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 483

روزنامه خوب 483

شماره : 483
تاریخ : 1400/02/12
روزنامه خوب 482

روزنامه خوب 482

شماره : 482
تاریخ : 1400/02/11
روزنامه خوب 481

روزنامه خوب 481

شماره : 481
تاریخ : 1400/02/08
روزنامه خوب 480

روزنامه خوب 480

شماره : 480
تاریخ : 1400/02/07
روزنامه خوب 479

روزنامه خوب 479

شماره : 479
تاریخ : 1400/02/06
روزنامه خوب 478

روزنامه خوب 478

شماره : 478
تاریخ : 1400/02/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!