هفته نامه سرافرازان شماره 344 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 344

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 344

هفته نامه سرافرازان شماره 344

‫هفته نامهسراسری‬ ‫‪ 24‬صفحه‬ ‫دو شنبه‪ 25‬اسفند ‪/1399‬اولشعبان‪ 15/1442‬مارس ‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /344‬تومان‬ ‫تقویم چگونه‬ ‫قفل محاسبه وقت بشر را باز کرد؟‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (تجدید شده)‬ ‫خریدتجهیزات(کامپیوتر‪،‬چاپگر‪،‬دیتاپرژکتور)‬ ‫روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان لرستان‬ ‫رجوع شود به صفحه ‪13‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫تقویم چگونه قفل محاسبه وقت بشر را باز کرد؟‬ ‫رئیــس مرکــز تقویــم موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران گفــت‪« :‬ســال ‪ ،۱۴۰۰‬پایــان قــرن اخیــر در تقویــم هجــری‬ ‫شمسی ســت؛ امــا روز اول قــرن پانزدهـ ِـم‪ ،‬فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬خواهــد بــود»‪ .‬محمدجــواد کالئــی دربــاره نحــوه محاســبه‬ ‫نســال هــر تقویــم‪ ،‬ســال یکــم ان اســت‪ .‬نخســتین قــرن هجــری شمســی از اول‬ ‫تقویــم هــر قــرن اظهــار کــرد‪« :‬اولی ‬ ‫فروردیــن ســال یکــم شــروع و در ‪ ۲۹‬اســفند ســال ‪ ۱۰۰‬پایــان می پذیــرد؛ بنابرایــن‪ ،‬شــروع قــرن دوم هجــری شمســی‪،‬‬ ‫یشــود»‪ .‬او افــزود‪« :‬بر همین منــوال‪ ،‬قــرن چهاردهـ ِـم هجــری شمســی از اول فروردیــن ‪ ۱۳۰۱‬اغــاز‬ ‫از ســال ‪ ۱۰۱‬شــروع م ‬ ‫شــده و روز یک‏شــنبه ‪ ۲۹‬اســفند ‪ ۱۴۰۰‬بــه پایــان خواهــد رســید»‪ .‬به گفتــه او؛ ســال ‪ ۱۴۰۰‬پایــان قــرن اخیــر در تقویــم‬ ‫هجــری شمسی ســت و روز اول قــرن پانزدهـ ِـم هجــری شمســی‪ ،‬دوشــنبه اول فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬خواهــد بــود‪ .‬کالئــی‬ ‫ً‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬معمــوال افــراد شــمارش اعــداد را از صفــر شــروع می کننــد؛ ولــی در تقویــم‪ ،‬شــروع ســال از عــدد ‪ 1‬اســت؛‬ ‫در لغت نامـه دهخـدا‪ ،‬ذیـل کلمـه «تقویـم» معانی مختلفی امـده اسـت؛ از جمله‪:‬‬ ‫محاسـبه وقت هـا‪ ،‬اوراقـی چنـد کـه در ان حـرکات کوا کـب و تاثیـرات ان را نویسـند‪،‬‬ ‫گا هشـمار و ‪...‬؛ در قـران «لقـد خلقنـا االنسـان فی احسـن تقویـم»‪ ،‬تقویم به معنای‬ ‫انـدازه‪ ،‬تناسـب‪ ،‬تعدیـل و ترکیب امده اسـت‪ .‬در تفسـیر تاریخ طبـری می خوانیم‪:‬‬ ‫«از بهـر ان گفـت فـی احسـن تقویـم کـه انگـه کـه ادم را بیافریـد؛ هیچ خلق بر پشـت‬ ‫زمیـن نبـود نیکوتـر از ادم‪ ،‬از بهـر ان کـه خـدای عزوجـل او را بـه یـد خویـش بیافریـد‬ ‫و یـد ایـن جایـگاه قـدرت اسـت»‪ .‬در تفسـیر نمونـه ذیـل ایـن ایـه امـده‪« :‬تقویـم‬ ‫به معنـای دراوردن چیـزی به صـورت مناسـب و نظـام معتـدل و کیفیـت شایسـته‬ ‫اسـت و ‪ »...‬تقویـم در اصطلاح نجومـی‪ ،‬مجموعـه ای از اصـول و قوانیـن اسـت کـه‬ ‫بـرای تنظیـم زمان و تطبیق سـال حقیقی (مدت زمان یک دور کامل زمیـن به دور‬ ‫خورشید) با سال مجازی (مدت زمانی که انسان ها در محاسبه سال و تقسیمات‬ ‫ان در تقویم به کار می برند) و چگونگی تقسیم ان به بخش های کوچک تر‪ ،‬جهت‬ ‫انجـام امـور کشـاورزی‪ ،‬مالـی‪ ،‬ایینی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬زناشـویی‪ ،‬شـرعی و انجـام فرایض‬ ‫دینی مورداستفاده قرار می گیرد و در زبان فارسی با کلمه «گاه شماری» و در شکل‬ ‫مـدون ان بـا «گاهنامـه» مترادف اسـت‪ .‬در متون قدیم‪ ،‬کتیبه ها و دیوارنبشـته ها‬ ‫واژه هایـی ماننـد «معرفـه المواقیـت» و «دفتر السـنه» نیز دیده می شـود‪ .‬در بعضی‬ ‫از جوامـع‪ ،‬ایـن اصـول و قوانیـن نـه براسـاس گـردش زمیـن بـه دور خورشـید؛‬ ‫بلکـه براسـاس گـردش کـره مـاه بـه دور زمیـن محاسـبه و تدویـن شـده اند‪ .‬انسـان‬ ‫متمدن در کنار دیگر نشانه های تمدن‪ ،‬از تقویم به عنوان وسیله ای برای تعیین‬ ‫زمـان اسـتفاده کـرد‪ .‬سنگ نبشـته ها‪ ،‬کتیبه هـا و کنده کاری هـای ابنیـه می توانـد‬ ‫شـاهدی محکـم بر این مدعـا باشـد‪ .‬اغـاز تقویـم بـا شـروع دوره تاریخـی و زندگـی‬ ‫اجتماعی و کشـاورزی بشـر و نیاز او برای تعیین زمان بندی کشاورزی سـت‪ .‬تقویم‬ ‫قمـری بـا اسـتفاده از اهلـه مـاه نخسـتین تقویـم مدون بشری سـت‪ .‬سـپس تقویم‬ ‫خورشیدی‪-‬قمری و انگاه تقویم خورشیدی روی کار امده است‪ .‬سابقه استفاده‬ ‫از تقویـم با توج هبـه ثبـت اهلـه مـاه بـه ‪ ۳۰٬۰۰۰‬سـال می رسـد‪ .‬مصریـان از ‪۴۲۴۱‬‬ ‫قبل از میالد اولین اقوامی بودند که از تقویم خورشیدی ‪۳۶۵‬روزه استفاده کردند‬ ‫و بابلیـان اولیـن قومـی کـه سـال را براسـاس ‪ 12‬مـاه ‪۳۰‬روزه تعریـف کرده انـد‪ .‬اقـوام‬ ‫بابلـی بعـد از گذشـت چند سـال هر وقـت متوجـه می شـدند اختالف تقویمشـان با‬ ‫چهـار فصـل زیـاد شـده‪ ،‬بـه تقویـم خـود یک یـا چند مـاه اضافه می کردند که شـکل‬ ‫ً‬ ‫نسـبتا تکامل یافتـه ان هـر شش سـال یک مـاه اضافـی بـود‪ .‬ژولیـوس سـزار در سـال‬ ‫‪ ۴۵‬قبل از میلاد به پیشـنهاد ستاره شناسـی یونانـی؛ تقویـم ژولینـی را معرفـی کـرد‪.‬‬ ‫این تقویم براسـاس سـال خورشـیدی با طول ‪ ۳۶۵٫۲۵‬روز بود‪ .‬سـال ‪ ۳۶۵‬روز بود‬ ‫و بـرای جبـران کسـر روز هـر چهار سـال یـک روز بـه طـول سـال اضافه می شـد (سـال‬ ‫نپـس‪ ،‬تقویـم میلادی مسـیحی بـا مبـدا میلادی از ان به دسـت امـد‬ ‫کبیسـه)‪ .‬از ا ‬ ‫قتـر شـد‪ .‬پـس از ان دقیق ترین تقویـم در‬ ‫کـه بعدهـا به وسـیله تقویـم گریگـوری دقی ‬ ‫احتسـاب کسـر دقیـق سـال تقویـم جاللـی ایرانـی (‪ ۴۷۱‬قمـری ‪ ۱۰۷۹ /‬میلادی)‬ ‫به وجـود امـد کـه امـروزه تقویـم هجـری خورشـیدی برامـده از ان و در محاسـبات‬ ‫ادامـه ان اسـت‪ .‬قدیمی تریـن تقویـم ایرانـی تقویـم فـرس ‪ ۳۶۵‬روزه بـا مبـدا سـال‬ ‫‪ ۵۰۲۵‬قبل از میلاد اسـت کـه بـا تقویـم باسـتانی مصـر مشـابه بـود‪ .‬تقویـم دینـی‬ ‫یعنــی اولین ســال در هــر تقویمــی ســال یکــم اســت نــه ســال صفــر»‪ .‬رئیــس مرکــز تقویــم موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه‬ ‫دســال کامــل اســت؛ پــس هر زمان صد ســال‬ ‫تهــران دربــاره معنــای قــرن و ســده گفــت‪« :‬قــرن یــا ســده بــه معنــی یک ص ‬ ‫کامــل از تقویــم گذشــته باشــد‪ ،‬یک قــرن تمــام شــده اســت»‪ .‬کالئــی ادامــه داد‪« :‬بر اســاس تعریــف قــرن‪ ،‬از ســال ‪۱۳۰۱‬‬ ‫کقــرن تمــام می شــود و از ســال ‪ ۱۴۰۱‬وارد قــرن جدیــد در تقویــم هجــری شمســی خواهیــم‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۰‬ی ‬ ‫شــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬لحظــه تحویــل ســال ‪ ،۱۴۰۰‬ســاعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۷‬دقیقــه و ‪ ۲۸‬ثانیــه روز شــنبه‪ ۳۰ ،‬اســفند ‪ ۱۳۹۹‬هجــری‬ ‫شمسی ســت؛ بنابرایــن‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۹‬ســال کبیســه اســت؛ یعنــی اســفند در ان ‪ ۳۰‬روزه اســت و روز یک شــنبه اول‬ ‫فروردیــن ســال ‪ ۱۴۰۰‬خواهــد بــود»‪ .‬پرونــده اخــر ســال هفته نامــه را بــه موضــوع تقویــم اختصــاص داده ایــم تــا بــا‬ ‫این مقولــه بیشــتر اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫مسـلمانان و یهودیـان قمری سـت‪ .‬بایـد دانسـت کـه سـال‪ ،‬مـاه و روز؛ از جملـه‬ ‫اجـزای گاه شـماری اند‪ .‬مهم تریـن جـزء گاه شـماری و واحـد ان سـال اسـت‪ .‬سـال‬ ‫عرفـی در گاه شـمار خورشـیدی بـا تطبیـق و تعدیـل سـال اعتدالـی به صـورت‬ ‫‪ ۳۶۵‬روزه عـادی یـا ‪ ۳۶۶‬روزه (کبیسـه) خواهـد بـود؛ و مـاه از تقسـیم ‪12‬گانـه سـال‬ ‫به صورت معمول ‪ ۲۹‬تا ‪ ۳۱‬روزه خواهد بود که در مواردی ‪ ۲۸‬روزه (تقویم میالدی)‬ ‫یـا ‪ ۳۲‬روزه (تقویـم هجـری شمسـی برجـی) نیز دیده می شـود‪ .‬گاه شـماری بـا زمان‬ ‫متوسـط یـا میانگیـن سـال‪ ،‬مـاه و روز تنظیـم می شـود و از این جهـت بـا گاه شـمار‬ ‫نجومـی متفـاوت اسـت‪ .‬تنهـا گا هشـماری هجـری قمـری هاللـی و تقویـم هجـری‬ ‫شمسـی برجـی (قدیمـی) در محاسـبه ماه هـا و سـال ها و تقویـم هجـری شمسـی‬ ‫(تقویـم کنونـی ایـران) در محاسـبه سـال ها زمـان متغیـر را در نظـر می گیرنـد؛ کـه‬ ‫مابـه ازای ان دو‪ ،‬یکـی تقویـم هجـری قمـری قراردادی سـت که کاربرد جهانـی دارد‬ ‫و دیگری تقویم هجری شمسـی با سـال متوسـط اسـت که تنها ازجهت پژوهشـی‬ ‫در تطبیـق تقویم هـا کاربـرد دارد‪ .‬در تقویـم گاه بـرای سـال های قبـل از مبـدا‪ ،‬سـال‬ ‫صفر نیز وجود دارد که به تقویم منجمان مشـهور اسـت؛ و در صورت در نظر گرفتن‬ ‫سـال ‪ 1‬پیش از مبدا‪ ،‬به جای سـال صفر به تقویم مورخان مشـهور اسـت‪ .‬این دو‬ ‫تقویـم در محاسـبه سـال های پیـش از مبـدا گاه شـماری یک سـال بـا هـم تفاضـل‬ ‫دارنـد‪ .‬اعمـال سـال صفـر جهـت تسـهیل محاسـبه و تطبیـق گاه شماری هاسـت‪.‬‬ ‫خنـگاری کاربـرد دارد‪ .‬ابزارهـای سـنجش زمـان متعـددی‬ ‫تقویـم مورخـان در تاری ‬ ‫بـرای تولیـد تقویـم یـا روزنامک به کار گرفته می شـد؛ حدود شـش قرن قبل از میالد‪،‬‬ ‫بابلی هـا «در عصـر امپراتـوری دوم» چند مـورد ابداعـی از خـود به جـا گذاشـته اند‬ ‫کـه امـروزه نیـز مورد اسـتفاده کلیـه کشورهاسـت‪ .‬مرسوم داشـتن هفـت روز هفتـه‬ ‫ً‬ ‫و تعییـن عـدد پایـه ‪ ۶۰‬بـرای سـاعت‪ ،‬احتمـاال از یادگارهـای تمـدن میـان رودان‬ ‫(بابلی) سـت‪ .‬ان هـا بـاور داشـتند کـه عـدد ‪ ۶۰‬بـه اعـداد ‪،۲۰ ،۱۵ ،۱۰ ،۶ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱‬‬ ‫‪ ۳۰‬قابل تقسـیم اسـت؛ لـذا‪ ،‬این عـدد را پایـه در نظـر گرفتـه و مبنـای تقسـیم بندی‬ ‫م دایـره بـه ‪ ۳۶۰‬درجـه «مضربـی از ‪ »۶۰‬نیـز از کارهـای‬ ‫سـاعت قـرار دادنـد‪ .‬تقسـی ‬ ‫بابلی هاسـت‪ .‬یکـی از اولیـن ابزارهـای سـنجش زمـان‪ ،‬سـاعت ابـی بـوده اسـت کـه‬ ‫احتمـال داده می شـود در ایـران اختـراع شـده باشـد‪ .‬از حـدود چهارهزار سـال قبل‬ ‫نشـانه هایی از اسـتفاده از ابـزار بـرای سـنجش زمـان مشـاهده شـده ‪ .‬در مصـر‪،‬‬ ‫ایـران‪ ،‬عـراق‪ ،‬هنـد و تمدن هـای قدیـم ابزارهایـی پیـدا شـده کـه باستان شناسـان‬ ‫می گوینـد بـرای سـنجش زمـان بـوده اسـت؛ امـا به نظـر بیشـتر پژوهشـگران ایـن‬ ‫ابزارهـا بـرای سـنجش زمـان نبـوده؛ بلکـه بیشـتر جنبـه مذهبـی و دینـی داشـته ‬ ‫اسـت‪ .‬سـاعت‪ ،‬وسـیله ای بـرای اندازه گیـری زمـان اسـت‪ .‬ایـن ابـزار‪ ،‬با فـرم نوینش‬ ‫(‪ ۲۴‬ساعتی) از قرن پانزدهم مورد استفاده بوده و در یک قرن گذشته رواج عمومی‬ ‫یسـت کـه کاربـرد میدانـی‬ ‫پیـدا کـرده اسـت‪ .‬سـاعت ابـی نیـز از فن هـای مهـم علم ‬ ‫دقیقی داشـته و از چند هزار سـال پیش تا ‪ ۵۰‬سـال قبل در بسـیاری از مناطق ایران‬ ‫اسـتفاده مسـتمر داشـته است‪ .‬فنجان یا سـاعت ابی‪ ،‬ابزار و تکنیک بسیارساده و‬ ‫در عین حال بسیار مهم و حیاتی در زندگی و کارکرد عملی مردم داشته‪ .‬استاریاب‬ ‫(اسـطرالب) کـه بـه محاسـبه حرکـت سـتارگان و خورشـید می پـردازد‪ ،‬از نظـر علمی‬ ‫ابـزار دقیق تری سـت کـه بـازه زمانـی گسـترده تری را محاسـبه و ردیابـی می کنـد‬ ‫و نقـش مهمـی در توسـعه تقویـم و سال شـماری ها را داشـته اسـت‪ .‬ایـن ابـزار در‬ ‫طالع بینـی و اختربینـی هـم بـه کار مـی رود‪.‬‬ ‫یسـت‬ ‫گاه شـماری میلادی یـا تقویـم میلادی یـک گا هشـماری بـا ریشـه مسیح ‬ ‫کـه هم ا کنـون در بیشـتر از ‪۹۵‬درصـد کشـورهای جهـان اسـتفاده می شـود و یـک‬ ‫تقویـم بین المللی سـت‪ .‬ایـن گاه شـماری برگرفتـه از گاه شـماری ژولینـی بـا مبـدا‬ ‫میالد حضرت عیسـی(ع) اسـت و نخسـت از سوی الویسیوس لیلیوس که پزشکی‬ ‫از اهالـی کاالبریـا بـود‪ ،‬پیشـنهاد شـد‪ .‬تعدیـل کبیسـه گیری ایـن گا هشـماری در‬ ‫نپـس بـه‬ ‫‪ ۲۴‬فوریـه ‪ ۱۵۸۲‬از سـوی پـاپ گریگـوری سـیزدهم پذیرفتـه شـد و از ا ‬ ‫گاه شـماری گریگـوری ( ِگ ِرگـوری) مشـهور شـد؛ امـا در ایـران و کشـورهای عربـی بـه‬ ‫ان تقویـم میلادی می گوینـد‪ .‬گاه شـماری گریگـوری ابتـدا در کشـورهای کاتولیـک‬ ‫اروپـا و سـپس در میـان پروتسـتان ها و ارتدکس هـا پذیرفتـه شـد‪ .‬میان کشـورهای‬ ‫اروپایـی‪ ،‬یونـان اخریـن کشـوری بـود کـه در سـال ‪ ۱۹۲۳‬اقـدام بـه پذیـرش ایـن‬ ‫گاه شـماری کـرد‪ .‬ژاپـن‪ ،‬کشـور کـره و چیـن به ترتیـب در سـال های ‪۱۸۷۲ ،۱۸۹۵‬‬ ‫و ‪ ۱۹۱۲‬گاه شـماری میلادی را پذیرفتنـد‪ .‬امـروزه در ا کثـر کشـورهای جهـان‪ ،‬نیـز‬ ‫اغلـب کشـورهای اسلامی‪ ،‬گاه شـماری میلادی به عنـوان تقویم رسـمی شـناخته‬ ‫می شـود‪ .‬مصـر در سـال ‪ ۱۸۷۵‬و ترکیـه در تاریـخ ‪ ۲۶‬دسـامبر ‪ ۱۹۲۵‬تصویـب و از اول‬ ‫ژانویه سال ‪ ۱۹۲۶‬اقدام به پذیرش تقویم میالدی کردند‪ .‬عربستان‪ ،‬اخرین کشور‬ ‫اسالمی سـت کـه در سـال ‪ ۲۰۱۶‬تقویـم میلادی را به عنـوان تقویـم رسـمی کشـور‬ ‫انتخـاب و جایگزیـن تقویـم ام القـری (مبتنی بـر تقویـم هجـری قمـری) کـرد‪ .‬طبـق‬ ‫امـار جهانـی در اوت ‪۲۰۲۰‬؛ کشـورهای ایـران بـا ‪ ۸۳‬میلیـون جمعیـت‪ ،‬افغانسـتان‬ ‫بـا ‪ ۳۸‬میلیـون جمعیـت‪ ،‬اتیوپـی بـا ‪ ۱۱۲‬میلیـون جمعیـت و نپـال بـا ‪ ۲۹‬میلیـون‬ ‫جمعیت‪ ،‬تنها کشورهای جهان هستند که تقویم میالدی در ان ها تقویم رسمی‬ ‫به شـمار نمی رود‪ .‬ایران و افغانسـتان از تقویم هجری خورشـیدی و دو کشـور دیگر‬ ‫هر یک از تقویم های متفاوتی اسـتفاده می کنند که هیچ یک جهانی نیسـتند و در‬ ‫خـارج از ایـن کشـورها کاربـردی ندارنـد‪.‬‬ ‫گاه شـماری هجـری یـا اسلامی تقویمی سـت کـه تمـام مسـلمانان جهـان بـرای‬ ‫ذکـر تاریـخ از ان اسـتفاده می کننـد کـه بـر دو نـوع اسـت‪ :‬هجـری قمـری و هجـری‬ ‫شمسـی‪ .‬گاه شـماری هجـری ممکـن اسـت بـه یکـی از این مـوارد اشـاره داشـته‬ ‫باشـد‪ :‬گا هشـماری هجـری قمـری (طبـق اندازه گیـری حرکـت مـاه بـه دور زمیـن) و‬ ‫گاه شـماری هجـری شمسـی (طبـق اندازه گیـری حرکـت زمیـن بـه دور خورشـید)‪.‬‬ ‫مبـدا گاه شـماری هجـری یـا اسلامی‪ ،‬سـال هجـرت پیامبـر اسلام حضـرت‬ ‫محمد (ص) از مکه به مدینه اسـت‪ .‬اغاز هجرت پیامبر اسلام از مکه روز دوشـنبه‬ ‫(‪ ۱‬ربیع االول‪ ۲۴ /‬شـهریور سـال ‪ ۱‬هجری) برابر با ‪ ۱۳‬سـپتامبر ‪ ۶۲۲‬میالدی قدیم‬ ‫(ژولیانـی) و ‪ ۱۶‬سـپتامبر ‪ ۶۲۲‬میلادی جدیـد (گرگوری) و ورود ایشـان به مدینه روز‬ ‫‪ ۸‬ربیـع االول همان سـال اسـت‪ .‬سـال هجـرت پیامبـر (ص) بـه مدینـه سـال ‪۶۲۲‬‬ ‫میلادی مبـدا گاه شـماری هجـری قمـری و هجـری شمسـی مسـلمانان اسـت‪.‬‬ ‫سـراغاز گاه شـماری هجری قمری روز جمعه «‪ ۱‬محرم سـال ‪ ۱‬هجری قمری» (‪۲۷‬‬ ‫تیـر ‪ ۱‬هجـری) برابـر بـا ‪ ۱۶‬ژوئیـه ‪ ۶۲۲‬میلادی (قدیـم) اسـت‪ .‬سـراغاز گا هشـماری‬ ‫هجـری شمسـی روز جمعـه «‪ ۱‬فروردیـن سـال ‪ ۱‬هجـری خورشـیدی» (‪ ۲۹‬شـعبان‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪ ۱‬سـال پیش از هجرت) برابر با ‪ ۱۹‬مارس ‪ ۶۲۲‬میالدی (قدیم) اسـت؛ البته روز اول‬ ‫سال یک هجری شمسی (از ‪ 1‬فروردین تا ‪ ۲۴‬شهریور) برابر است با ‪ ۵‬ماه و ‪ ۲۴‬روز‬ ‫پیش از هجرت پیامبر (ص) که کمتر از یک سال است‪ .‬گاه شماری هجری قمری‬ ‫یسـت که توسـط مسـلمانان و در بسـیاری‬ ‫یا تقویم اسلامی یک گا هشـماری قمر ‬ ‫از کشورهای اسالمی به عنوان سال نمای مذهبی یا در مواردی سال نمای مدنی‬ ‫استفاده می شود‪ .‬این سال نما در بسیاری ائین های اسالمی‪ ،‬از قبیل روزه‪ ،‬حج‪،‬‬ ‫تعیین ماه حرام و عزاداری کاربرد دارد‪ .‬در زمان خالفت عمر بن خطاب‪ ،‬برای اداره‬ ‫ممالـک مفتوحـه بـا کمـک دبیـران ایرانی اقـدام به تاسـیس دیوان خانه به سـبک‬ ‫ساسـانی کـرد و از اولیـن اقدامـات دبیـران‪ ،‬ایجـاد مبـدا گا هشـماری بـرای سررسـید‬ ‫بـاج و خـراج و جزیـه بـه تقلیـد از مبـدا تاریـخ یزدگـردی بـود‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬تاریـخ هجرت‬ ‫پیامبر اسلام (ص) جایگزین تاریخ تاج گذاری شـاه ساسـانی شـد که ‪ ۱۶‬سـال با هم‬ ‫ً‬ ‫اختلاف داشـتند‪ .‬گاه اجمـاال از ان به عنـوان تقویـم قمری نیز یاد می شـود‪ .‬قبل از‬ ‫جهانی شدن گاه شماری میالدی در بسیاری از کشورهای اسالمی و رسمی شدن‬ ‫گا هشـماری هجری خورشـیدی در ایران و افغانسـتان‪ ،‬سـال نمای هجری قمری‪،‬‬ ‫سـال نمای اصلـی کشـورهای اسلامی بـود و وقایـع تاریخـی در ا کثر قریب به اتفـاق‬ ‫مـوارد بـا ایـن گا هشـماری ثبت می شـد‪ .‬گا هشـماری هجری خورشـیدی یا هجری‬ ‫شمسی‪ ،‬برپایه گاه شماری جاللی با مبدا هجری ست‪ .‬اغاز سال خورشیدی برابر‬ ‫اسـت با نخسـتین روز بهار‪ .‬گا هشـماری هجری خورشـیدی‪ ،‬ا کنون در کشـورهای‬ ‫یسـت‪ .‬ایـن گا هشـماری در ایـران بـا تصویـب‬ ‫ایـران و افغانسـتان گا هشـمار رسم ‬ ‫مجلس شـورای ملی در ‪ ۱۱‬فروردین ‪۱۳۰۴‬؛ گا هشـمار رسـمی ایران اعالم شـد‪ .‬مبدا‬ ‫گا هشـماری هجـری خورشـیدی ماننـد گا هشـماری هجـری قمـری‪ ،‬سـال هجـرت‬ ‫پیامبـر اسلام‪ ،‬حضـرت محمـد(ص)؛ سـال ‪ ۶۲۲‬میلادی از مکـه بـه مدینه اسـت‪.‬‬ ‫اغـاز هجـرت ایشـان از مکـه روز دوشـنبه (‪ ۱‬ربیـع االول‪ ۲۴ /‬شـهریور سـال ‪ ۱‬هجری)‬ ‫برابر با ‪ ۱۳‬سپتامبر ‪ ۶۲۲‬میالدی قدیم (ژولینی) و ‪ ۱۶‬سپتامبر ‪ ۶۲۲‬میالدی جدید‬ ‫(گرگـوری) و ورود ایشـان بـه مدینـه روز ‪ ۸‬ربیـع االول همان سـال اسـت‪.‬‬ ‫در ایران در روز ‪ ۱۱‬فروردین ‪ ۱۳۰۴‬قانون تبدیل بروج به ماه های فارسـی از تصویب‬ ‫نماینـدگان مجلـس شـورای ملـی گذشـت؛ قانونـی کـه بر اسـاس ان؛ ادارات دولتـی‬ ‫و موسسـات اقتصادی مکلف به به کار بردن تقویم شمسـی (خورشـیدی) به جای‬ ‫قمـری شـدند‪ .‬درواقـع‪ ،‬تقویمـی که امـروز از ان اسـتفاده می کنیم‪ ،‬جزو دقیق ترین‬ ‫گا هشـمارهای جهـان اسـت‪ .‬ایـن تقویـم درطـول عمـر خـود فراز و نشـیب فراوانـی‬ ‫تسـر گذاشـته‪ .‬برخـی معتقدنـد تقویـم هجـری شمسـی را نخسـتین بار‬ ‫را پش ‬ ‫عبدالغفارخـان نجم الدولـه اسـتخراج کـرد‪ .‬او عبـارت ‪ ۱۲۶۴‬شمسـی را در حاشـیه‬ ‫تقویم سال ‪ ۸۰۷‬جاللی مطابق ‪ ۱۳۰۲-۳‬هجری قمری ذکر کرد و از ان تاریخ به بعد‪،‬‬ ‫تقویمـی را در ایـران رایـج کـرد که اسـاس ان شمسـی و مبـدا ان هجرت پیامبر ا کرم‬ ‫(صلـی اهلل علیـه و الـه) از مکـه مکرمـه بـه مدینـه منـوره باشـد‪ .‬البتـه تقویمـی کـه او‬ ‫نقـرار‬ ‫نوشـت‪ ،‬بـه تقویـم هجـری شمسـی برجـی معـروف اسـت کـه اصـول ان به ای ‬ ‫اسـت‪ :‬مبـدا ان‪ ،‬اول فروردین مـاه سـال شمسـی‪ ،‬هجـرت پیامبـر اسلام از مکـه‬ ‫مکرمـه بـه مدینـه منـوره اسـت کـه ‪ ۱۱۹‬روز قبـل از اول محـرم سـال اول هجـری‬ ‫یسـت‪ .‬لحظـه تحویـل سـال‬ ‫قمـری و مطابـق بـا روز جمعـه ‪ ۱۹‬مـارس ‪ ۶۲۲‬میالد ‬ ‫ی خورشید از نیم کره‬ ‫مقارن با عبور مرکز خورشید از نقطه اعتدال بهاری ست؛ وقت ‬ ‫جنوبی وارد نیم کره شمالی اسمان می شود‪ .‬این لحظه که اول برج حمل نامیده‬ ‫می شـود‪ ،‬نوروز نامیده شـده و همیشـه بر روز اول بهار منطبق است‪ .‬سال هجری‬ ‫شمسـی برجـی از نـوع سـال شمسـی حقیقی سـت؛ یعنـی مدت زمـان دو عبـور‬ ‫متوالـی مرکـز خورشـید از نقطـه اعتـدال بهـاری‪ .‬مـدت متوسـط ان ‪ ۳۶۵‬شـبانه روز‬ ‫و ‪ ۵‬سـاعت و ‪ ۴۸‬دقیقـه و ‪ ۲/۴۵‬ثانیـه اندازه گیـری شـده؛ امـا مـدت سـال شمسـی‬ ‫حقیقـی ثابـت نیسـت و بر اثـر تغییـر تعـدادی از پارامترهای نجومـی‪ ،‬تغییر می کند‪.‬‬ ‫مـدت سـال شمسـی حقیقـی در دوره ای ‪ ۵۰‬سـاله (‪ ۱۳۳۵-۱۳۸۵‬ه‪.‬ش) بیـن‬ ‫‪ ۳۶۵‬شـبانه روز و ‪ ۵‬سـاعت و ‪ ۴۲‬دقیقـه تـا ‪ ۳۶۵‬شـبانه روز و ‪ ۶‬سـاعت و ‪ ۴‬دقیقـه در‬ ‫تغییر بوده اسـت‪ .‬توجه داشـته باشـید این مقدار متفاوت با سال نجومی ست که‬ ‫زمیـن یـک دور کامـل بـه دور خورشـید می گـردد و مقـدار ان ‪۲۵۶۴/۳۶۵‬شـبانه روز‬ ‫معـادل ‪ ۳۶۵‬شـبانه روز و ‪ ۶‬سـاعت و ‪ ۹‬دقیقـه و ‪ ۱۰‬ثانیـه اسـت‪ .‬ایـن تقویـم شـامل‬ ‫‪ ۱۲‬ماه حقیقی به نام «برج» است که به نام ‪ ۱۲‬صورت فلکی قدیمی منطقه البروج‬ ‫که خورشـید هر سـال از ان ها عبور می کند‪ ،‬نام گذاری شـده اسـت‪ .‬از حدود ‪ ۲۰‬قرن‬ ‫قبـل از ان‪ ،‬منجمـان دایره البـروج را بـه ‪ ۱۲‬بـرج مسـاوی قـراردادی تقسـیم کـرده‬ ‫بودنـد کـه اغلـب متفـاوت از ان صـورت فلکی ای سـت کـه خورشـید در ان بسـر‬ ‫یبـرد‪ .‬ضمن انکـه به دلیـل حرکـت زمیـن‪ ،‬محـور زمیـن هـر ‪ ۲۵۸۰۰‬سـال یک بـار‬ ‫م ‬ ‫در اسـمان دور می زنـد و بر ج هـا در این بـازه زمانـی یـک دور کامـل روی تمـام صـور‬ ‫فلکـی گـردش می کننـد؛ همیـن حرکت موجب تفاوت بین سـال شمسـی حقیقی‬ ‫یسـت‪ .‬از سـوی دیگر‪ ،‬به دلیـل حرکـت ظاهـری غیر یکنواخـت مرکـز‬ ‫و سـال نجوم ‬ ‫خورشـید در اسـمان‪ ،‬طـول هـر بـرج از ‪ ۲۹‬تـا ‪ ۳۲‬روز متفـاوت بـود و هماننـد مـاه‬ ‫قمـری‪ ،‬گاه پیـش می امـد کـه طـول یـک بـرج از سـالی بـه سـال دیگـر تغییـر کنـد‪.‬‬ ‫هـر چهـار یـا پنج سـال یک بـار نیـز مجمـوع طـول سـال بـه ‪ ۳۶۶‬شـبانه روز می رسـید‬ ‫و به اصطلاح‪ ،‬سـال کبیسـه می شـد‪ .‬تقویـم هجری شمسـی برجـی در اغاز رسـمی‬ ‫نبـود و تنهـا در تقویم هـای قدیمـی و در امـور گمـرکات و مالیـه ایـران مورد اسـتفاده‬ ‫قرار می گرفت؛ تا انکه در سـال ‪ ۱۳۲۸‬هجری قمری‪ ۱۲۸۸ /‬هجری شمسـی‪ ،‬میرزا‬ ‫عبدالحسین خان شیبانی وحیدالملک؛ نماینده تهران در مجلس شورای ملی‪،‬‬ ‫طرحی با موضوع قید تاریخ کلیه معامالت و مبادالت مشترکه عمومی را از تاریخ‬ ‫قمری به هجری شمسی برجی پیشنهاد کرد‪ .‬این پیشنهاد در دوره دوم مجلس‬ ‫شـورای ملـی ایـران در مـاده ‪ ۳‬قانون محاسـبات عمومـی‪ ،‬مصوب ‪ ۲۱‬صفـر ‪/۱۳۲۹‬‬ ‫‪ ۲‬حـوت ‪ ۱۲۸۹‬پذیرفتـه شـد و تقویـم هجـری شمسـی برجـی به عنـوان مقیـاس‬ ‫رسـمی زمـان در محاسـبات دولتـی تصویـب شـد‪ .‬روایـت دیگـری نیـز وجـود دارد‬ ‫ن خیام نیشـابوری بـوده‪.‬‬ ‫کـه تقویـم هجـری شمسـی یـا تقویم جاللـی‪ ،‬ابـداع عمر ب ‬ ‫ابوالفتح الدین عمر بن ابراهیم نیشابوری مشهور به خیام‪ ،‬از برجسته ترین حکما‬ ‫و ریاضی دانان جهان اسلام‪ ،‬در رشـته های ریاضیات و نجوم تبحر خاصی داشـت‬ ‫‪3‬‬ ‫و در این حـوزه شـیوه های خاصـی را در حـل مسـائل مختلـف ابـداع کـرد‪ .‬به دلیـل‬ ‫تبحـر و دانـش عظیـم کـه در ایـن دو علـم به دسـت اورده بـود‪ ،‬ملکشـاه سـلجوقی‬ ‫او را به سـوی دربـار فراخوانـد و وی را در صـدر نشـاند‪ .‬خیـام نـزد ملکشـاه دسـت‬ ‫بـه انجـام کارهـای علمـی بسـیاری زد کـه از میـان ان هـا می تـوان بـه نـگارش تقویم‬ ‫جاللـی اشـاره کـرد‪ .‬او بنا به درخواسـت ملکشـاه رصدخانـه ملکشـاهی را سـاخت و‬ ‫در صدد اصالح تقویم موجود برامد‪ .‬تقویم جاللی او که امروزه میان ایرانیان رواج‬ ‫دارد‪ ،‬از چنـان اعتبـاری برخـوردار اسـت کـه تا کنـون کمتـر بـه ان ایـراد وارد شـده‪.‬‬ ‫همچنین گفته اند تقویم او از تقویم «گریگوری» دقیق تر است‪ .‬ملکشاه از این روز‪،‬‬ ‫تاریخ و تقویم جاللی را در کشور ایران استوار ساخت‪ .‬سال قمری ‪ 10‬روز و ‪6‬ساعت‬ ‫و ‪ 11‬ثانیـه کوتاه تـر از سـال شمسی سـت‪ .‬بـا تنظیـم تقویـم جاللـی مقـرر شـد کـه هـر‬ ‫چهار سال یک روز بر تعداد روزهای سال بیفزایند و سال چهارم را ‪ ۳۶۶‬روز حساب‬ ‫کنند و پس از هر ‪ ۲۸‬سـال (هفت دوره چهار سـاله) به جای انکه به اخرین ماه سـال‬ ‫یک روز بیفزایند‪ ،‬این روز را در نخستین دوره بعد؛ یعنی دوره نهم اضافه کنند‪ .‬در‬ ‫اواخر سال ‪ ۱۳۰۳‬هجری شمسی برجی‪ ،‬جمعی از نمایندگان دوره پنجم مجلس‬ ‫شـورای ملـی ایـران‪ ،‬طرحـی را پیشـنهاد کردنـد کـه نـام بر ج هـای عربی متـداول در‬ ‫تقویم برجی به نام های فارسی تبدیل شود و نام سال ها در دوره ‪ 12‬حیوانی رایج‬ ‫نیز متروک شود‪ .‬پس از بحث های فراوان‪ ،‬باالخره در جلسه ‪ ۱۴۸‬مجلس شورای‬ ‫ملـی ایـران در شـب سه شـنبه ‪ ۱۱‬فروردیـن ‪ ،۱۳۰۴‬قانـون تبدیـل بـروج بـه ماه هـای‬ ‫فارسـی از نـوروز ‪ ۱۳۰۴‬شمسـی تصویـب؛ و تقویـم هجـری شمسـی به عنـوان تقویـم‬ ‫رسـمی کشـور پذیرفته شـد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۵۴‬هجری شمسـی‪ ،‬مجلس های شورای‬ ‫ملی و سـنا در اجالسـی مشـترک بر تغییر مبدا تاریخ هجری قمری به شاهنشـاهی‬ ‫نپـس تاریـخ شاهنشـاهی را‬ ‫تا کیـد کردنـد و مـردم و دولـت نیـز موظـف شـدند از ای ‬ ‫به جـای تاریـخ هجـری بـه کار برنـد‪ .‬انـان در این اجلاس تصمیم گرفتند تاج گـذاری‬ ‫کوروش کبیر در سال ‪ ۵۹۹‬پیش از میالد را به عنوان مبدا سال خورشیدی و سراغاز‬ ‫تاریـخ سیاسـی و اجتماعـی ایـران قـرار دهنـد‪ .‬به همین مناسـبت اول فروردین ماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۵‬هجری شمسی‪ ،‬اغاز سال ‪ ۲۵۳۵‬شاهنشاهی اعالم شده بود‪ .‬این کار‬ ‫رژیـم پهلـوی به عنـوان نوعـی دهن کجـی بـه اعتقـادات دینـی مـردم ایـران و تالشـی‬ ‫بـرای اسلام زدایی از ایـران ارزیابـی شـد‪ .‬به همین دلیل بود که امام خمینـی (ره) در‬ ‫پیـام عیـد فطـر سـال ‪ ۱۳۵۵‬به کارگیـری ایـن تاریـخ را حـرام دانسـت و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«کارشناسـانی کـه می خواهنـد مخـازن مـا را به غـارت ببرنـد‪ ،‬برای تضعیف اسلام و‬ ‫محـو اسـم ان‪ ،‬نغمـه شـوم تغییـر مبـدا تاریـخ را سـاز کردنـد‪ .‬ایـن تغییـر‪ ،‬از جنایـات‬ ‫بزرگی سـت کـه در این عصـر به دسـت ایـن دودمـان کثیف واقع شـد‪ .‬بـر عموم ملت‬ ‫است که با استعمال این تاریخ جنایتکار‪ ،‬مخالفت کنند و چون این تغییر‪ ،‬هتک‬ ‫اسلام و مقدمه محو اسـم ان اسـت‪ ،‬خدای نخواسته‪ ،‬استعمال ان بر عموم حرام‬ ‫و پشـتیبانی از سـتمکار و ظالـم و مخالفـت بـا اسلام عدالت خـواه اسـت»‪ .‬تقویـم‬ ‫شاهنشـاهی‪ 5 ،‬شـهریورماه ‪ ۱۳۵۷‬لغـو و بار دیگـر تقویـم شمسـی به عنـوان تقویـم‬ ‫اصلی کشـور به رسـمیت شـناخته شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪ ...‬براساس استخراج دکتر ایرج ملک پور‬ ‫شهالاسالمی‬ ‫ا گـر شـما هـم از ان دسـته افـرادی هسـتید کـه در روزهـای اخـر سـال‪ ،‬سـراغ‬ ‫تقویـم سـال اینـده می رونـد و حتـی شـده یـک نمونـه جیبـی از ان را می خرنـد‬ ‫ً‬ ‫کـه در ادامـه سـال جدیـد‪ ،‬همراهشـان باشـد؛ حتمـا نـام «موسسـه ژئوفیزیک‬ ‫دانشـگاه تهـران»؛ و درادامـه ان‪ ،‬عبـارت «براسـاس اسـتخراج دکتـر ایـرج‬ ‫ملک پـور» را در صفحـه شناسـنامه تقویم هـا دیده اید که سـال ها به قوت خود‬ ‫باقی مانده؛ استاد ملک پور را «پدر تقویم نوین ایران» می دانند‪ .‬او که در روز‬ ‫‪ 2‬مهرماه سـال ‪ ۱۳۱۹‬در امل متولد شـده؛ تحصیالت ابتدایی و متوسـطه اش‬ ‫را در الریجـان گذرانـد؛ و پـس از ان‪ ،‬در سـال ‪ ۱۳۳۹‬وارد دانشـگاه تهـران شـد و‬ ‫در رشـته فیزیـک بـه تحصیـل پرداخـت‪ .‬در خردادمـاه ‪ ۱۳۴۳‬لیسانسـش را از‬ ‫دانشـگاه تهـران گرفـت و بـه المـان رفـت‪ .‬پـس از چند مـاه از المـان بـه فرانسـه‬ ‫رفتـه و در دانشـگاه بـه تحصیـل ادامـه داد‪ .‬ملک پـور دکتـرای «علوم فضا اختر‬ ‫فیزیـک» خـود را از دانشـگاه پاریـس دریافـت کـرد‪ .‬در سـال ‪ ۱۳۵۷‬یونسـکو‬ ‫به منظـور برقـراری امـکان تحقیـق و مطالعـه از ‪10‬نفـر از دانشـمندان جهـان‬ ‫دعـوت به عمـل اورد تـا بـا هزینـه ایـن سـازمان‪ ،‬در رشـته های مختلف بـه اروپا‬ ‫برونـد‪ .‬ایـن بـورس که به دانشـمندان برجسـته جهان در رشـته های مختلف‬ ‫اختصـاص یافتـه بـود‪ ،‬بـه «بـورس کوپرنیـک» معـروف شـد‪ .‬دکتـر ملک پـور‬ ‫در رشـته نجـوم نیـز از سـوی یونسـکو انتخـاب و بـه ایـن بـورس دعـوت شـد‪.‬‬ ‫او تنهـا منجمـی بـود کـه در دنیـا از سـوی یونسـکو انتخـاب شـد؛ امـا به میـل و‬ ‫اختیـار شـخصی ترجیـح داد تـا در ان شـرکت نکنـد و در تحـول جـاری کشـور‬ ‫کـه در ان روزهـا دوران اوجـش را می گذرانـد‪ ،‬کنـار مـردم باشـد‪ .‬ایـن منجـم‪،‬‬ ‫اسـتاد و رئیـس موسسـه ژئوفیزیـک نجـوم و فیزیـک فضـا کـه ‪80‬سـالگی را رد‬ ‫کرده؛ تقویم بسیاری از کشورهای جهان را استخراج کرده؛ و استخراج تقویم‬ ‫شمسـی ب هشـکل امروزی اش از نتایج فعالیت های اوسـت‪ .‬او زیرنظر ایت اهلل‬ ‫مرعشـی نجفـی‪ ،‬اوقـات شـرعی ماه هـای قمـری را اسـتخراج کـرد و براسـاس‬ ‫تحقیقـات و مطالعـات او؛ تقویـم شمسـی و قمـری و اوقـات شـرعی اسـتخراج‬ ‫می شـود‪ .‬او سـال ها مسـوول انجمن خورشـیدی موسسـه ژئوفیزیک بود و بر‬ ‫رصد خانـه تهـران سـال ها مدیریت داشـت‪ .‬ملک پـور را باید انسـانی نامید که‬ ‫تاریخ پنج هزار ساله شمسی را در سینه دارد‪ .‬فقط کافی ست ابهامی در مورد‬ ‫ماهی از سـال های گذشـته داشـته باشید! محاسباتی چند بر کاغذ توسط او‬ ‫همه چیـز را برایتـان اشـکار می کنـد‪ .‬او پید اکـردن سـالروز تولـد حضـرت فاطمه‬ ‫زهرا(س) را یکی از افتخارات خود می داند‪ .‬البته بسـیاری از سـالروزهای تولد‬ ‫و مـرگ را او به دسـت اورده‪ :‬ابـن سـینا‪ ،‬خیـام‪ ،‬فردوسـی‪ ،‬سـعدی و بسـیاری‬ ‫از بـزرگان دیگـر‪.‬‬ ‫به موضوع تقویم عالقه دارید؟ این کتاب ها را بخوانید ‪...‬‬ ‫اسـتفاده از تقویـم در ایـران کهـن‬ ‫بسیار مرسـوم بـود‪ .‬در گـذر‬ ‫زمـان‪ ،‬گا هشـمارهای بسـیاری‬ ‫به وجـود امده انـد و از روش هـای‬ ‫متفاوتـی بـرای شـناخت تاریـخ‬ ‫و تقویـم اسـتفاده شـده؛ یکـی از‬ ‫کوشـش های همیشـگی ایرانیـان‪،‬‬ ‫تنظیـم گا هشـماری بـوده اسـت کـه‬ ‫بـا زمـان طبیعـی و دوره رویدادهـای‬ ‫کیهانـی‪ ،‬حدا کثـر انطبـاق را داشـته‬ ‫باشـد؛ به همین دلیـل‪ ،‬گا هشـماری‬ ‫همـواره موضـوع مهمـی در تاریـخ‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬دربـاره ایـن مبحـث‬ ‫کـه بسـیار مهم و قابل توجـه اسـت‪،‬‬ ‫تا به حـال هیچ گونـه کتابـی چـاپ‬ ‫نشـده بـود؛ تا اینکـه ذبیـح بهـروز‬ ‫تصمیـم گرفـت بـا تحقیقـات بسـیار‪،‬‬ ‫ایـن کتـاب را نـگارش و منتشـر کنـد‪:‬‬ ‫«تقویم و تاریخ در ایران»‪ ،‬هفت فصل دارد و هر فصل‪ ،‬بخشی از تاریخ را معرفی‬ ‫می کنـد‪ .‬تاریـخ اخریـن سـال های حکومـت ساسـانیان و بخش هـای دیگـری از‬ ‫تاریـخ ایـران؛ از مـواردی هسـتند کـه در این کتـاب بررسـی می شـوند‪ .‬مبانـی تفکـر‬ ‫ایـن نویسـنده نسـبت بـه تاریـخ‪ ،‬تقویـم‪ ،‬ادیـان و مذاهـب‪ ،‬هنـر‪ ،‬خـط و زبـان‬ ‫اسـت کـه سـعی کـرده ایـن تفکرات اساسـی را به خوبی در کتـاب بگنجاند‪ .‬ذبیح‬ ‫بهـروز‪ ،‬ایـن کتـاب را بـا نثـری روان و سـاده نـگارش کـرده اسـت تـا همـه بتواننـد‬ ‫به راحتـی از ان اسـتفاده کننـد‪ .‬ایـن کتـاب‪ ،‬منبـع کاملـی بـرای شـناخت تقویـم‬ ‫و تاریـخ در ایـران اسـت کـه بـه تمـام عالقه منـدان تاریـخ و گا هشـماری توصیـه‬ ‫می شـود‪ .‬ذبیـح اهلل (یـا ذبیـح) بهـروز زاده ‪ ۲۶‬تیر مـاه ‪ ۱۲۶۹‬و متوفـای ‪ ۲۱‬اذر‬ ‫‪۱۳۵۰‬؛ نویسـنده‪ ،‬شـاعر و پژوهشـگر فرهنـگ ایرانـی بـود‪ .‬او از نخسـتین کسـانی‬ ‫بـود کـه در شـیوه تحقیـق ایران شناسـان غربـی شـک کـرد و برخـی اشـتباهات و‬ ‫ـماری ایران‬ ‫شـاید غرض ورزی های ان ها را متذکر شـد‪ .‬در ستاره شناسـی و گا هش ِ‬ ‫باسـتان مطالعات گسـترده به عمل اورد و نظرهای علمی جدیدی مطرح کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫«تقویم و تقویم نگاری» متشـکل از ‪13‬بخش اسـت که بعضا طبق تقسـیم بندی‬ ‫ً‬ ‫جغرافیایـی و بعضـا طبـق تقسـیم بندی موضوعی تدوین شـده اند و مبحـث را از‬ ‫جنبه هـای گونا گـون تکمیـل می کننـد‪ .‬بخـش ‪ 1‬و ‪ 2‬بـه «واژه شناسـی» و «ارکان‬ ‫یپـردازد‪ .‬موضـوع بخـش ‪ 3‬کـه متشـکل از سه قسـمت اسـت‪،‬‬ ‫گا هشـماری ها» م ‬ ‫«گا هشـماری در کشـورهای عربـی» نـام دارد و در بخـش ‪ 4‬ذیـل «گا هشـماری‬ ‫در ایـران» در سه قسـمت اصلـی و چنـد قسـمت فرعـی‪ ،‬موضـوع گا هشـماری‬ ‫در ایـران پیش از اسلام و دوره هـای پس از اسلام؛ و نیـز انـواع گا هشـماری‬ ‫محلـی رایـج در ایـران بررسـی می شـود‪ .‬بخـش ‪ 5‬در دو قسـمت جدا گانـه بـه‬ ‫یپـردازد‪ .‬موضـوع بخش هـای ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪8‬‬ ‫گا هشـماری در افغانسـتان و هنـد م ‬ ‫به ترتیـب گاه شـماری های ‪12‬حیوانـی‪،‬‬ ‫سـلوک و یهـودی و مسیحی سـت‪ .‬بخـش‬ ‫‪« ،9‬تاریخ گـذاری اسـناد» نـام دارد‪ .‬بخـش‬ ‫‪« 10‬گاهنام ه‪ /‬تقویـم» و بخـش ‪« 11‬تبدیـل‬ ‫ً‬ ‫تاریـخ»؛ نهایتـا بخش هـای ‪ 12‬و ‪ 13‬کـه‬ ‫شـاید بـرای خوانندگانـی کـه عالقـه چندانی‬ ‫بـه مباحـث تخصصـی دربـاره موضـوع‬ ‫ندارنـد‪ ،‬جذابیـت بیشـتری داشـته باشـد‪:‬‬ ‫«گاه شماری در ادب فارسی» و «گاه شماری‬ ‫و فرهنـگ»‪ .‬نویسـنده ان‪ ،‬دکتـر فریـد‬ ‫قاسـملو؛ متولـد ‪ 1348‬بـوده و در سـوابق‬ ‫حرفـه ای او ایـن عناویـن وجـود دارنـد‪ :‬عضو‬ ‫هیئت علمـی‪ ،‬مربـی پژوهشـی ؛ و مسـئول‬ ‫شـاخه کتاب هـا و اعلام نجومـی و مفاهیـم‬ ‫تقویمـی‪.‬‬ ‫یکی دیگـر از معـدود کتبـی کـه دربـاره‬ ‫تقویـم و ویژگی هـای ان به انتشـار رسـیده‬ ‫و بـرای مطالعـه عالقه منـدان‪ ،‬می توانـد‬ ‫ قلـم ابوالفضـل نبئـی کـه بـرای‬ ‫مفیـد باشـد‪« ،‬گاهشـماری در تاریـخ» اسـت به ِ‬ ‫دانشـجویان رشـته تاریـخ در مقطـع کارشناسـی به عنـوان منبـع اصلـی درس‬ ‫«گاه شـماری و تقویـم» بـه ارزش ‪ 2‬واحـد تدویـن شـده اسـت‪ .‬معنـی و مفهـوم‬ ‫تقویـم‪ ،‬نقـش مبـدا در علـم گاه شـماری‪ ،‬واحدهـای زمان سـنجی‪ ،‬بررسـی‬ ‫تقویم های معمول در جهان‪ ،‬اصول تطبیق تقویم ها‪ ،‬اصول و قواعد اسـتخراج‬ ‫یسـت کـه دراین کتـاب بـه ان هـا پرداختـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫تقویـم و ‪ ...‬از مباحث ‬ ‫دکتـر ابوالفضـل نبئـی‪ ،‬در سـال ‪ ۱۳۱۶‬در اردبیـل به دنیـا امـد‪ .‬او تحصیالتـش را‬ ‫تـا مقطـع دکتـرای تاریـخ در دانشـگاه های داخـل و خار ج از کشـور به پایـان رسـاند‬ ‫و در زمینه هـای مختلـف علمـی ماننـد نجـوم و گاه شـماری‪ ،‬اسـطرالب و نحـوه‬ ‫کاربـرد ان‪ ،‬هنـر و معمـاری‪ ،‬جغرافیـای تاریخـی پژوهش هـای ارزنـده ای از خـود‬ ‫به یـادگار گذاشـته اسـت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر کشور عنوان کرد؛‬ ‫معاون اولرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اجازه ندهیم فشار مضاعف بر مردم تحمیل شود‬ ‫امکان عبور و ممنوعیت توقف در شهرهای قرمز و نارنجی در نوروز‬ ‫اسـحاق جهانگیـری بابیان اینکـه دسـتگاه های اجرایـی مکلـف به همکاری بـا کارگروه تنظیـم بازار‬ ‫هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا روحیـه برادرانـه و بـا انسـجام و وحـدت اجـازه ندهیـم فشـار مضاعـف بـر مـردم‬ ‫تحمیـل شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ معـاون اول رئیس جمهـوری بابیان اینکـه دود اختالف نظرهـا‬ ‫بـ ه چشـم مـردم مـی رود‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز کـه به نظـر می رسـد فشـارها و سـختی ها روبه پایـان اسـت‪،‬‬ ‫بایـد تلاش کنیـم برادرانـه‪ ،‬همدالنـه و بـا انسـجام و وحـدت اجـازه ندهیـم کـه فشـارهای مضاعـف‬ ‫و سـختی های بیشـتر بـر مـردم تحمیـل شـود‪ .‬امـروز مـا شـاهد بی انصافی هـا از سـوی مخالفیـن‬ ‫هسـتیم؛ امـا مـا پذیرفته ایـم کـه در شـرایط سـخت کار کنیـم و البتـه بایـد مشـکالت را به خاطـر مـردم تحمـل کنیـم»‪.‬‬ ‫وزیر کشور درباره جزئیات سفرهای نوروزی صحبت کرد‪ .‬به گزارش ایسنا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫گفت‪« :‬انچه که در سـتاد تصویب شـد این اسـت که به جز شـهرهای قرمز و نارنجی بقیه شـهرها برای‬ ‫سـفر ازاد اسـت؛ امـا بـا رعایـت پروتکل هـای سـخت تر‪ .‬مقرر شـده؛ شـهرهای قرمز و نارنجـی به صورت‬ ‫عمومی اعالم شـود‪ .‬در طرح هوشـمند‪ ،‬مبنا شهرسـتان و شـهر اسـت‪ .‬در مورد شـهرهایی که قرمز و‬ ‫نارنجـی هسـتند‪ ،‬عبـور از کمربنـدی انهـا امکان پذیـر اسـت؛ حتی برای عبـور از داخل این شـهرها نیز‬ ‫مشـکلی ایجـاد نمی شـود؛ امـا توقـف در شـهرهای قرمـز و نارنجـی ممکـن نیسـت و باید اطالع رسـانی‬ ‫درسـت برای شـهروندان داشته باشیم»‪.‬‬ ‫چرا چشم همه دنیا به «برجام» است؟‬ ‫توافـق برجـام را شـاید بتـوان مهم تریـن توافـق دودهه اخیـر‬ ‫دانسـت کـه ماحصـل چندجانبه گرایـی بین المللـی و عبـور‬ ‫جهـان از یک جانبه گرایـی و اسـتثنا گرایی امریکایـی بـود؛‬ ‫توافقی که توانست نه تنها قدرت های بزرگ؛ بلکه جهان را‬ ‫در یـک محـور و ان هم دیپلماسـی گردهـم اورد؛ به نحوی که‬ ‫هنـوز برجـام به عنـوان مهم تریـن موضـوع دیپلماسـی‬ ‫مذا کـرات دیپلماتیـک مطـرح اسـت‪ .‬انچـه در دیپلماسـی‬ ‫چندجانبـه برجامـی میـان ایـران و قدرت هـای بـزرگ معنـا‬ ‫یافـت‪ ،‬ایجـاد شـرایط برد‪ -‬برد یـا به بیان دیگر‪ ،‬برقـراری درک‬ ‫مشـترک‪ ،‬تـوازن در تعهـدات و تضمین هـای عینـی ازسـوی‬ ‫یسـت که پـس‬ ‫همـه طرف هـای ایـن توافـق بـود‪ .‬این درحال ‬ ‫از دسـتیابی همـه طرف هـا بـه توافق برجام‪ ،‬شـورای امنیت‬ ‫سـازمان ملـل به عنـوان تنهـا مرجـع سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و‬ ‫حقوقـی پاسـداری از امنیـت و صلـح بین المللـی‪ ،‬بـا صـدور‬ ‫ً‬ ‫قطعنامـه ‪ ،۲۲۳۱‬رسـما از ایـن توافـق حمایت و با گنجاندن‬ ‫ان در حقوق بین الملل‪ ،‬عمل به برجام را به صورت قانونی‬ ‫الـزام اور کـرد؛ امـا وقتـی در ‪ ۱۸‬اردیبهشـت ماه ‪ ۹۷‬دونالـد‬ ‫ترامـپ؛ رئیس جمهـوری وقت امریکا اعالم کرد‪ ،‬واشـینگتن‬ ‫از ایـن توافـق خـارج می شـود‪ ،‬جهـان دیپلماسـی بـا شـوک‬ ‫ناشـی ازاین سیاسـت دولـت امریـکا‪ ،‬بـا وضعیـت تـازه ای‬ ‫روبه رو شد؛ وضعیتی که در ان یک کشور‪ ،‬یک گروه و حتی‬ ‫شـخص تالش می کند تا بنیان های یک اجماع بین المللی‬ ‫و جهانـی را بـه مـرز فروپاشـی سـوق دهـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫درهمان زمـان ایـران و گـروه شـکل گرفتـه جدیـد موسـوم بـه‬ ‫‪ ،۴+۱‬تالش هـای خـود را جهـت ایجـاد اجمـاع حـول حفـظ‬ ‫برجـام اغـاز کردنـد؛ گفت وگوهـای گسـترده ای در سـطح‬ ‫بین المللی و به ویژه در میان جمهوری اسالمی ایران و سایر‬ ‫کشورهای باقی مانده در برجام جهت حفظ این توافق اغاز‬ ‫شـد‪ .‬در این چهارچـوب ا گرچه کشـورهای اروپایی اقدامات‬ ‫سیاسـی مثبتـی را جهـت حفـظ ایـن توافـق چندجانبـه‬ ‫بین المللـی انجـام دادنـد؛ امـا بـا وجـود بسـته پیشـنهادی‬ ‫حفـظ برجـام و راه انـدازی «اینسـتکس» یعنـی سـازوکار‬ ‫حمایـت از مبـادالت تجـاری (سـاحات)‪ ،‬اروپـا نتوانسـت‬ ‫اقدامـات عملـی فراتـرازان بـرای مقابله با تحریم هـای امریکا‬ ‫انجـام دهـد‪ .‬ا گرچـه دوران چهارسـاله ترامـپ بـرای برجـام‬ ‫سـخت ترین دوران بـود و فشـارهای سیاسـی و اقتصـادی‬ ‫گسـترده ای در چهارچوب جنگ اقتصادی علیه جمهوری‬ ‫اسلامی اجـرا شـد؛ امـا ایـران نشـان داد کـه بـا وجـود ایـن‬ ‫فشـارها همچنـان بـه تعهـدات بین المللـی خـود پایبنـد‬ ‫اسـت و ‪ 15‬گـزارش اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی نیـز گـواه‬ ‫ایـن تعهـد ایـران اسـت؛ امـا ایران پـس از طی دوره یک سـاله‬ ‫و بی عملـی اروپـا‪ ،‬پنـج گام عملـی را بـرای کاهـش تعهـدات‬ ‫برجامـی ذیـل مـاده ‪ ۳۶‬برجـام انجـام داد‪ .‬بـا پیـروزی «جـو‬ ‫بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬و روی کارامدن‬ ‫دولـت دموکـرات در امریـکا و تغییـر سیاسـت خارجـی ایـن‬ ‫کشـور‪ ،‬برجـام باردیگـر بـا شـرایط جدیـدی روبـه رو شـده‪.‬‬ ‫بایدن و بسیاری از کارگزاران سیاست خارجی این کشور در‬ ‫دوران کارزار انتخاباتـی‪ ،‬صحبـت از بازگشـت بـه توافق هـای‬ ‫بین المللی؛ به ویژه برجام می کردند و ا کنون با ورود به کاخ‬ ‫سـفید نیز در سیاسـت اعالمی خود صحبت از حفظ برجام‬ ‫می کننـد‪ .‬چنیـن رونـدی‪ ،‬بسـیاری از تحلیلگـران و مقامات‬ ‫سیاسـی در اروپا و کشـورهای دیگر عضو برجام را امیدوار به‬ ‫حفـظ و احیـای ایـن توافق بین المللی کـرده و ا کنون به نظر‬ ‫می رسـد کـه برجـام در شـرایطی ویـژه قـرار دارد؛ امـا پرسـش‬ ‫اساسـی این اسـت که برجـام به عنـوان شـاهکار دیپلماسـی‬ ‫چندجانبـه چـرا بایـد حفـظ شـود و چه اهمیتـی بـرای ایران‬ ‫و جهـان دارد؟ برجـام به عنـوان محـور سیاسـت خارجـی‬ ‫تعاملی جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬همچنان دریچه ای برای‬ ‫یسـت و درعین حـال‪ ،‬پیشـران‬ ‫رفـع تحریم هـای اقتصاد ‬ ‫دیپلماسـی و چندجانبه گرایی در جهان را شـکل می دهد‪.‬‬ ‫در این چهارچـوب‪ ،‬برجـام به عنـوان ابـزاری مهـم بـرای‬ ‫مقابلـه بـا روندهـای یک جانب هگـرا مورداسـتفاده قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬در نگاهـی فراتـر از حـوزه سیاسـت خارجـی نیـز برجام‬ ‫به عنـوان عاملـی بـرای مقابلـه بـا روندهـای ایران هراسـی‬ ‫در منطقـه و جهـان شـناخته شـده‪ .‬تصویـر ساخته شـده از‬ ‫ایـران به عنـوان کشـوری کـه فعالیت های هسـته ای نظامی‬ ‫مخفیانـه داشـته و حاضـر بـه همـکاری بـا جامعـه جهانـی‬ ‫م شکسـته شـد‪ .‬افـکار عمومـی در سـطح‬ ‫نیسـت‪ ،‬در هـ ‬ ‫بین المللـی شـاهد یک سـال صبـوری ایـران در برابـر خـروج‬ ‫امریـکا از برجـام و ناتوانی دیگر اعضـا؛ به ویژه اروپایی ها برای‬ ‫جبـران این اقـدام شـریک راهبـردی خـود نیز بود‪ .‬همچنین‬ ‫نقـش محـوری ایـران در برجـام به عنـوان یـک توافـق و‬ ‫تعهـد بین المللـی نشـان داد کـه جمهـوری اسلامی ایـران‪،‬‬ ‫کشـوری مسـئولیت پذیر و متعهـد بـه تعهـدات خـود اسـت‬ ‫و ایـن امریکاسـت کـه بـه تعهـدات بین المللـی خـود پایبنـد‬ ‫یسـت؛ عمل‬ ‫نیسـت‪ .‬حـال‪ ،‬جهـان نظار هگـر وضعیـت تازه ا ‬ ‫بـه تعهـدات ازسـوی امریکا و بازگشـت بـه توافقی که پیش تر‬ ‫تـرک کـرده و ادامـه مسـیری اشـتباه و افزایـش تنش هـای‬ ‫جهانـی‪ .‬برجـام و موفقیـت ان به عنـوان توافـق سیاسـی‪،‬‬ ‫امنیتـی و حقوقـی می توانـد شـا کله و نمـادی بـرای پیـروزی‬ ‫دیپلماسـی و چندجانبه گرایـی باشـد؛ به ویژه اینکه شـورای‬ ‫امنیـت سـازمان ملـل نیـز در ان نقـش مهمـی ایفـا کـرده؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬تـداوم برجـام و شـکل گیری روندهای دیپلماسـی‬ ‫چندجانب هگـرا می توانـد ازمونـی بـرای گسـترش صلـح و‬ ‫ثبـات جهانـی قلمداد شـود‪ .‬توافق هسـته ای ایـران و غرب‪،‬‬ ‫صرف نظـر از مزایـای فـراوان اقتصادی و تجـاری که می تواند‬ ‫بـرای ایـران‪ ،‬سـایر کشـورهای امضا کننـده و همـه جهـان‬ ‫داشـته باشـد؛ ثابـت کـرد کـه ایـران‪ ،‬بازیگـری غیرقابل انـکار‬ ‫نقش پررنگ زنان در کسب وکارهای اینترنتی‬ ‫ا گـر اینترنـت را پدیـده ای درنظـر بگیریم که بر همه ابعاد زندگی ما تاثیر گذاشـته‪،‬‬ ‫نبایـد از نقـش ان در ایجـاد کسـب وکارهای اینترنتـی غافل بـود‪ .‬اینترنت موجب‬ ‫شـده تـا بسـیاری از زنـان خانـه دار نیـز در فضـای مجازی فعال شـده و بـرای خود‬ ‫کسـب وکاری راه بیندازنـد؛ از فـروش ترشـی و مربـا گرفتـه تـا امـوزش و مشـاوره‪.‬‬ ‫اینترنـت‪ ،‬فضـای مجـازی‪ ،‬وب و هـر پدیـده دیگـری کـه نویـن اسـت‪ ،‬در کنـار‬ ‫چالش هـای مختلـف‪ ،‬فوایـد بسـیار و مهمـی را هـم به ارمغـان اورده انـد‪ .‬یکـی از‬ ‫این فواید‪ ،‬رونق کسـب وکارها با اسـتفاده از این امکانات مدرن اسـت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ از کسـب وکارهای خانگـی گرفتـه تـا فعالیت هـای نواورانـه و دانش بنیـان؛‬ ‫ایـن ابزارهـا موجـب فعالیت بیشـتر زنـان و سهیم شـدن ان ها در کسـب وکارهای‬ ‫اقتصـادی شـده اسـت‪ .‬هرچندکـه حضـور زنـان دراین فضـا گاهـی بـه کارهـای‬ ‫ً‬ ‫هنری یا اساسـا فعالیت هایی که جنبه هنری و اشـپزی دارند‪ ،‬مربوط می شـود؛‬ ‫امـا خوشـبختانه ایـن میـدان گسـترده توانسـته کسـب وکارهای نویـن دیگـری‬ ‫بـرای زنـان عالقه منـد و فعـال در اینترنـت به همـراه داشـته باشـد‪ .‬چـه مشـاغلی‬ ‫و بـا چه میـزان مشـارکت زنـان ا کنـون درحال فعالیـت هسـتند؟ رونـد مالـی ایـن‬ ‫فعالیت ها که برخی از انان هم ممکن اسـت توسـط زنان سرپرسـت خانوار اداره‬ ‫شـود‪ ،‬چگونـه اسـت؟ بـرای بهترشـدن چنین فضاهایـی برای حضور گسـترده تر‬ ‫زنـان چـه راهکارهایـی وجـود دارد؟ معـاون مرکـز نـواوری و تحـول دیجیتـال اتـاق‬ ‫بازرگانـی دربـاره مشـاغل و کسـب وکارهایی کـه زنـان در حـوزه فضـای مجـازی و‬ ‫اینترنـت بـه ان مشـغول اند‪ ،‬گفـت‪« :‬زنـان فعـال دراین حـوزه را بـه دو دسـته‬ ‫تقسـیم می کنیـم؛ برخی ازان هـا افـرادی هسـتند کـه تحصیلات‪ ،‬توانمندی هـا‬ ‫و مهارت هـای روز را ندارنـد و دسـته ای دیگـر‪ ،‬کسـانی کـه ایـن توانایی هـا را‬ ‫دارنـد‪ .‬درحال حاضـر‪ ،‬شـاید بیـش از ‪ ۷۰‬درصـد از ایـن زنـان فعـال را بتـوان در‬ ‫دسـته اول قـرار داد؛ امـا برخی دیگـر دارای تحصیلات عالـی‪ ،‬توانمندی هـای‬ ‫علمـی و فنـی هسـتند کـه به روزترنـد؛ به این معنا کـه مهـارت و علـم روز دارنـد کـه‬ ‫ً‬ ‫معمـوال این افـراد زیر ‪ ۴۰‬سـال هسـتند»‪ .‬امیـد هاشـمی افـزود‪ ۷۰« :‬درصـد زنـان‬ ‫فعـال در کسـب وکار اینترنتـی علـم روز ندارنـد؛ امـا کسـب وکاری های خانگـی‬ ‫ً‬ ‫یسـت ماننـد صنایع دسـتی‪ ،‬پوشـا ک‪،‬‬ ‫دارنـد کـه معمـوال در حوزه هـای هنر ‬ ‫یسـت که‬ ‫عروسک سـازی‪ ،‬غـذا و ‪ ...‬پتانسـیل کار ‪ ۷۰‬تـا ‪ ۸۰‬درصـد به گونه ا ‬ ‫بایـد از پلتفـرم اینترنـت اسـتفاده کننـد ؛ یعنـی بسـیاری ازان ها درحال حاضـر در‬ ‫فضاهـای اینسـتا گرامی و ‪ ...‬در حال خریدوفـروش محصـول هسـتند‪ .‬بسـیاری‪،‬‬ ‫تبـه کارت می کننـد‪ .‬کسـانی هـم تاحـدودی پیشـرفته ترند که‬ ‫خریدوفـروش کار ‬ ‫اموزش هـای کوتـاه درخصـوص اسـتفاده از ایـن پلتفرم هـا را داشـته اند»‪ .‬به گفته‬ ‫در معـادالت جهانی سـت‪ .‬قرارگرفتـن ایـران در یک سـو‬ ‫و قدرت هـای ‪ 5+1‬در سـوی دیگر مذا کـرات ‪ 2015‬بـرای‬ ‫خلـق برجـام‪ ،‬صرف نظرازاینکـه امضا کننـدگان تاچه حـد بـه‬ ‫تعهـدات خـود پایبنـد بوده انـد‪ ،‬حکایـت از اعتبـار و جایـگاه‬ ‫جهانـی ایـران دارد‪ .‬تلاش بی وقفـه اروپـا‪ ،‬روسـیه و چیـن‬ ‫بـرای حفـظ برجام و بازگردانـدن امریکا به این توافق‪ ،‬بدون‬ ‫تردیـد بی دلیـل نیسـت‪ .‬اتحادیـه اروپـا و دیگـر قدرت هـای‬ ‫امضا کننـده برجـام به خوبـی بـه ارزش هـا و منافـع مشـترک‬ ‫ایـن توافـق جهانـی واقـف هسـتند و بـا وجـود فشـارهای‬ ‫بی امـان دولـت سـابق امریـکا بـرای نابودکـردن ایـن توافـق‬ ‫بـرای همیشـه‪ ،‬بـا تالش هـای مسـتمر حـاال شـاید فاصلـه‬ ‫زیـادی تـا بازگشـت برجـام بـه روزهـای خـوب ایـن توافـق‬ ‫ندارنـد‪ .‬حال کـه دولـت بایـدن دنبـال تغییـر در سیاسـت‬ ‫خارجـی واشـینگتن از فشـار حدا کثـری بـه دیپلماسـی‬ ‫حدا کثری سـت‪ ،‬برجـام خـود به عنـوان نمـاد دیپلماسـی‬ ‫حدا کثـری بایـد حفـظ و تـداوم یابـد‪ .‬در این چهارچـوب‬ ‫برجـام به عنـوان نمـاد روندهـای دیپلماتیـک در جهانـی‬ ‫اشـوب زده‪ ،‬امـروز می تواند جهان را بیش ازگذشـته به سـوی‬ ‫نظـم و ثبـات سـوق دهـد‪ .‬در فرجـام‪ ،‬به نظر می رسـد برجام‬ ‫ورای کارکردهـای سیاسـی‪ ،‬امنیتـی کارکـردی اقتصـادی نیز‬ ‫داشـته؛ گسـترش مناسـبات اقتصـادی میـان اروپـا و ایـران‬ ‫و ایـران و سـایر کشـورهای جهـان می توانـد موتـور اقتصـاد‬ ‫جهانـی را کـه به دلیـل همه گیـری کرونـا کم سـرعت شـده در‬ ‫وضعیـت بهتـری قـرار داده و سـرعت ببخشـد‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس فضای مجازی؛ نمی توان در اسـتارت اپ ها تغییروتحـول زیادی‬ ‫ایجـاد کـرد؛ مگراینکـه بخواهیـم بازار ان هـا را اصالح و ان را بزرگ تر کنیـم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪« :‬ایـده ای بـه شـهرداری تهـران دادیـم مبنی براینکـه در سـرای محله هـا‪،‬‬ ‫دوره های نواوری برای کسـب وکارهای خانگی خانم ها بگذارند؛ چون بسـیاری‬ ‫از خانم هایـی کـه محصـوالت خـود را تولیـد می کننـد‪ ،‬بـه پلتفـرم اینترنتـی‬ ‫دسترسـی دارنـد؛ امـا بسـته بندی بلـد نیسـتند‪ .‬برخـی از این افـراد بـه پلتفرم هـا‬ ‫دسترسـی دارنـد‪ ،‬بسـیارخوب هـم بسـته بندی می کننـد؛ امـا یـک فایـل ا کسـل‬ ‫ً‬ ‫سـاده ندارنـد کـه اطالعـات مشتریانشـان را انجـا بنویسـند؛ مثلا بنویسـند که به‬ ‫ایـن ‪1000‬نفـر محصـول فروختیـم و حـال ا گـر محصـوالت جدیـد امـد‪ ،‬می تواننـد‬ ‫بـه ایـن ‪1000‬نفـر پیامـک بزننـد و بایـد امکانـات ابتدایـی و بـه روز را دراختیارشـان‬ ‫گذاشـت»‪ .‬او چرخـه مالـی کسـب وکارهای اینترنتـی را اینـک چنـدان خـوب‬ ‫ً‬ ‫یگـردد؛ مثلا‬ ‫ندانسـت و گفـت‪« :‬دلیـل اصلـی ان بـه وضعیـت اقتصـاد کشـور برم ‬ ‫چنـد اسـتارت اپ بسـیارخوب داشـتیم کـه حـاال به دلیـل مشـکالت کنونـی‪،‬‬ ‫حالشـان خـوب نیسـت و متاسـفانه برخی ازان هـا ورشکسـته و جمـع شـدند‪.‬‬ ‫البتـه ان هایی کـه در فضـای سـنتی ترند؛ یعنـی محصـوالت اولیـه را خودشـان‬ ‫تولیـد می کننـد‪ ،‬وضعیتشـان بـد نیسـت‪ .‬کسـب وکارهای خانگـی توانسـتند‬ ‫تاحـدودی بهتـر از کسـب وکارهای بـزرگ دیگـر خـود را بـا ایـن مشـکالت حفـظ‬ ‫کننـد»‪ .‬ایـت حسـینی نیـز کـه به عنـوان یـک کارافریـن شـناخته می شـود‪ ،‬درباره‬ ‫وضعیـت فعالیـت و حضـور زنـان در کسـب وکارهای اینترنتـی و فضـای مجـازی‪،‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫جف بیزوس‬ ‫بودجه بندی تان را به من نشان دهید و‬ ‫من به شما می گویم چه چیزی برایتان‬ ‫ارزشمند است‪.‬‬ ‫فیل نایت‬ ‫پنی نایت‬ ‫فرد کومر‬ ‫مارک زا کربرگ و پریسیال چان‬ ‫ارتور بلنک‬ ‫جو بایدن؛‬ ‫لو ششمینرئیس جمهوریامریکا‬ ‫چه ‬ ‫کرونا که خودنمایی کرد و دامنه اش سراسر کشور را فرا گرفت‪،‬‬ ‫تـازه متوجـه شـدیم سـواد رسـانه ای چقـدر مهـم اسـت و‬ ‫نبودش می تواند چه سرنوشـت مرگباری رقم بزند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا؛ با ایجاد و گسـترش رسـانه های سـمعی و بصری‪ ،‬سـواد‬ ‫رسـانه ای به وجـود امـد و بـا گسـترش شـبکه های اجتماعـی‪،‬‬ ‫دارای مفاهیم و ابعاد گسترده تر و پیچیده تری شد‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫«سـواد رسـانه ای» یکـی از انـواع سوادهاسـت کـه بیشـتر بـا‬ ‫سـوادهای بصـری‪ ،‬تحلیلـی و اینترنتـی درارتبـاط اسـت‪ .‬بـا‬ ‫گسترش روزافزون فناوری و دنیای ارتباطات روزبه روز اهمیت‬ ‫و ضرورت اموزش این مفهوم خودنمایی می کند؛ تاجایی که‬ ‫محمـد سـلگی رئیـس پژوهشـکده ارتباطـات پژوهشـگاه‬ ‫فرهنـگ‪ ،‬هنـر و ارتباطـات دربـاره اهمیـت این موضـوع گفتـه‬ ‫«در بحـث سـواد ارتباطـی و رسـانه ای و سلامت در دهه هـای‬ ‫گذشـته بین وضعیت موجود و مطلوبمان هماهنگی وجود‬ ‫نداشـته اسـت‪ .‬دراین مـوارد بایـد از همین حـاال هدف گـذاری‬ ‫کـرده و ایـن سـرفصل ها را به صـورت اجبـاری در نظـام‬ ‫اموزشـی مان تدریـس کنیـم»؛ امـا به راسـتی امـوزش سـواد‬ ‫رسانه ای در میان اقشار مختلف مردم از مسئوالن و مدیران‬ ‫گرفتـه تـا خانواده هـا چـه ضرورتـی دارد؟ سـواد رسـانه ای‬ ‫چگونه می تواند جامعه ای سلامت و همراه با تفکر انتقادی‬ ‫به همـراه بیـاورد؟ مریـم سـلیمی ؛ دکتـرای علـوم ارتباطـات و‬ ‫پژوهشگر رسانه گفت‪« :‬دوران رسانه ای‪ ،‬پیچیده‪ ،‬هوشمند‬ ‫ی شده و تعامل بیشتر در بستر انواع واقعیات ‬ ‫و شخصی ساز ‬ ‫درراه اسـت»‪ .‬به گفتـه ایـن پژوهشـگر؛ بـا عبـور از مرحلـه شـعار‬ ‫یتـر و بـا ارتقـاء انـواع سـوادها و‬ ‫و نظـر بایـد بـا اقدامـات عملیات ‬ ‫مهارت ها در شـهروندان (در سـنین و سـطوح مختلف) ان ها‬ ‫را امـاده زندگـی و مواجهـه بـا ایـن دوران کـرد‪ .‬سـلیمی دربـاره‬ ‫ضرورت امورش سواد رسانه ای در میان اقشار مختلف مردم‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬رسـانه ها درحال حرکـت ب هسـمت هوشـمند و‬ ‫تعاملی تر شدن هستند؛ به طوری که رسانه ها به یاری هوش‬ ‫مصنوعی‪،‬ماشین هاییادگیرنده‪،‬تحلیلداده هاواطالعات‬ ‫شـخصی و ‪ ...‬قـادر خواهنـد بـود تـا مبتنی بر عالیق‪ ،‬سلایق‪،‬‬ ‫باورها‪ ،‬عقاید‪ ،‬تعصبات‪ ،‬تیپ و شخصیت شناسـی‪ ،‬مسـائل‬ ‫و عوامل روان شـناختی و عاطفی را در بسـتر فرهنگی‪ ،‬عرفی‪،‬‬ ‫قومـی‪ ،‬نـژادی و ‪ ...‬خـاص هر فرد به تولید پیام هایـی ویژه در‬ ‫بسـته بندی ویـژه و خـاص اقـدام کنند»‪ .‬به گفتـه او این عمل‬ ‫باعـث افزایـش پذیـرش فـرد در برابـر پیام هـای رسـانه ای و‬ ‫کاهـش مقاومت هـای احتمالـی می شـود‪ .‬ایـن اسـتاد علـوم‬ ‫ارتباطـات تا کیـد کـرد‪« :‬در شـرایط کنونـی تـوان تشـخیص‬ ‫فـردی کاهـش یافتـه و بـه تقویـت تفکـر انتقـادی در فـرد و‬ ‫ارتقای انواع سـوادها و مهارت ها نیاز اسـت تا فرد را از پذیرش‬ ‫صـرف و انفعـال خـارج کند و او را به شـهروندی ا گاه‪ ،‬باسـواد‪،‬‬ ‫مطلـع و کنشـگر در برابـر رسـانه ها تبدیـل کنـد»‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫«واقعیـت اینکـه رسـانه ها در چهارچوب منافع مختلف خود‬ ‫روایتگـر واقعیـت هسـتند و مخاطبـان و کاربـران بـا بازنمایـی‬ ‫جف بیزوس؛‬ ‫خیرترینثروتمند‬ ‫جهان‬ ‫جف بیزوس‬ ‫مارک زا کربرگ و پریسیال چان‬ ‫سواد رسانه ای؛‬ ‫ضرورت فراموش شده حضور در جهان مدرن‬ ‫و ترجمـان مختلفـی از واقعیـت این بـار در بسـته بندی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫طعـم و مـزه ای کاملا شـخصی بـا ان روبـه رو خواهنـد بـود کـه‬ ‫این شرایط‪ ،‬هوشمندی و ا گاهی بیشتری را طلب می کند»‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس رسـانه اضافـه کـرد‪« :‬هربـار کـه رسـانه ها خـود‬ ‫را به یـاری تکنولوژی هـا ارتقـاء می دهنـد‪ ،‬در تعـدد منابـع‪،‬‬ ‫انبـوه پیـام ‪ ،‬نگاه هـای ایدئولوژیـک و رویکردهـای گونا گـون‬ ‫به دنبـال اثرگـذاری حدا کثـری هسـتند؛ ان هـم در بسـتر انـواع‬ ‫ی کـه در اینـده بیشـتر شـاهد عمومی شـدن ان هـا‬ ‫واقعیاتـ ‬ ‫خواهیـم بـود‪ .‬به همین دلیل الزم اسـت مخاطبـان و کاربران‬ ‫و به طورکلـی شـهروندان نیـز خـود را به یـاری انـواع روش هـا‪،‬‬ ‫سـوادها‪ ،‬مهارت هـا ارتقـاء دهنـد کـه ایـن‪ ،‬نیازمنـد امـوزش ‬ ‫و حمایت هـای الزم اسـت»‪ .‬ایـن مـدرس سـواد رسـانه ای‬ ‫دربـاره چالش هـا و راهکارهـای سـواد رسـانه ای در کشـور‬ ‫گفـت‪« :‬به دلیـل وجـود برخـی مشـکالت‪ ،‬بـه انچـه تاکنـون‬ ‫دراین حوزه رخ داده‪ ،‬نقدهایی وارد اسـت؛ به ویژه انکه سـواد‬ ‫رسانه ای بیشتر در سطح شعار و نظر باقی مانده و کمتر جنبه‬ ‫عملیاتـی یافتـه اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا کنـون بیش از هر زمـان‬ ‫دیگری شـهروندان به ارتقای سـواد رسـانه ای و دیگر سـوادها‬ ‫از جنبـه عملیاتـی نیـاز دارنـد‪ .‬بیـان حرف هـای زیبـا دربـاره‬ ‫اهمیـت و ضـرورت سـواد رسـانه ای جامعـه و شـهروندان‪،‬‬ ‫انـان را صاحـب تفکـر انتقـادی و سـواد رسـانه ای نخواهـد‬ ‫کـرد»‪ .‬به اعتقـاد وی؛ سـواد رسـانه ای در ایـران با چالش هایی‬ ‫درعمـل روبه روسـت‪ .‬مسـائلی ماننـد نبـود ادبیـات مفهومـی‬ ‫بومـی مشـترک در حـوزه سـواد رسـانه ای‪ ،‬نبـود برنامـه جامـع‬ ‫اموزشـی نظام منـد از دوره پیش دبسـتانی تـا دانشـگاه‪ ،‬نبـود‬ ‫متولـی علمـی ملـی در حـوزه سـوادهای نویـن در کشـور‪،‬‬ ‫عدم ارزیابـی و نظـارت بر کیفیت اموزش های ارائه شـده و خال‬ ‫چهارچوب هـا و سـرفصل های اموزشـی منطبـق بـا برنامـه ای‬ ‫گفـت‪« :‬طبـق امـار؛ چیـزی حـدود ‪ ۴۹‬درصـد از جمعیـت بیـش از ‪ ۸۰‬میلیون نفـری ایـران را‬ ‫زنـان شـکل می دهنـد؛ امـا میـزان مشـارکت اقتصـادی ان هـا‪ ،‬نشـان از وضعیتـی مطلـوب‬ ‫نـدارد‪ .‬نـرخ مشـارکت اقتصـادی زنـان ‪ ۱۶‬درصـد و مـردان ‪ ۶۵‬درصـد اعالم شـده کـه این رقم‬ ‫نتـر اسـت‪ .‬همـه بـر ایـن اصـل متفق القول انـد کـه توسـعه‬ ‫از متوسـط خاورمیانـه نیـز پائی ‬ ‫یـک کشـور‪ ،‬نیازمنـد اسـتفاده از همـه ظرفیت هـای منابـع انسـانی و به قولـی مشـارکت‬ ‫ا کثریـت جامعـه اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬زنـان یکـی از عوامـل رشـد اقتصـادی کشـورها هسـتند‬ ‫و می تواننـد حضـور پررنگـی در عرصـه اقتصـادی ایفـا کننـد»‪ .‬به گفتـه او؛ درحال حاضـر و‬ ‫طبـق امـار مرکـز تجـارت جهانـی؛ ‪ ۸۰‬درصـد از کسـب وکارها در دنیـا‪،‬‬ ‫کسـب وکارهای کوچـک و متوسـط هسـتند و زنـان بـا کارافرینـی خـود‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ۱۰‬میلیـون از ایـن شـرکت ها را راه انـدازی کرده انـد‪ .‬یکـی از‬ ‫عرصه هـای اثرگـذار بـر اشـتغال زنان‪ ،‬حـوزه فناوری اطالعات اسـت که‬ ‫باعث می شود این قشر بتوانند بیشتر نقش افرینی کنند و در جامعه‬ ‫و کسـب وکار خـود موفـق باشـند‪ .‬یکـی از دالیـل ان اسـت که فنـاوری‬ ‫اطالعات و قدرت و کسـب وکار از حالت مردانه به سـمت انسـان گرایانه‬ ‫رفتـه و ایـن سـبب شـده اسـت تـا زنان بتواننـد از قدرت خالقیـت ذاتی‬ ‫و قـدرت پروشـی کـه دارنـد‪ ،‬اسـتفاده ببرنـد»‪ .‬ایـن کارافریـن زن افزود‪:‬‬ ‫«باید در همه الیه های کاری و ابعاد مختلف سازمانی‪ ،‬توسعه ایجاد‬ ‫و حضور زنان را پررنگ تر کرد‪ .‬دراین مسـیر باید نقش های حمایتی را‬ ‫به سـمت نقش های مشـارکتی سـوق داد تا تاثیر بهتری درروند بهبود‬ ‫جامـع دراین بـاره‪ ،‬عدم توسـعه و روزامدسـازی دانـش سـواد‬ ‫رسانه ای همگام با تحوالت جهانی این حوزه‪ ،‬تنزل و تقلیل‬ ‫جایـگاه واقعـی سـواد رسـانه ای نـزد مخاطـب یـا کاربـر عـام‬ ‫و کم ارزش جلـوه دادن درس سـواد رسـانه ای در واحدهـای‬ ‫اموزشـی درمقایسـه با دروس تخصصی رشـته های تحصیلی‬ ‫مختلـف»‪ .‬او به راهکارهای پیشـنهادی بـرای رفع این موانع‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬ضـرورت تدویـن برنامه جامع و عملیاتی‬ ‫امـوزش سـواد رسـانه ای از پیش دبسـتانی تـا دانشـگاه‪ ،‬ایجاد‬ ‫سـازمان متولـی سـواد رسـانه ای و تهیـه بسـته اموزشـی بـرای‬ ‫کمـک بـه ارتقـای سـواد رسـانه ای خانواده هـا از جملـه ایـن‬ ‫راهکارهاسـت»‪ .‬ایـن پژوهشـگر ارتباطـات باتا کیدبراینکـه‬ ‫ارتقـای سـوادهای نویـن؛ به ویـژه در شـرایط بحرانـی کرونـا‬ ‫بایـد همه گیـر شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬تالش هایـی خوبـی در نظـام‬ ‫اموزش وپـرورش و جامعـه فرهنگیـان و مـدارس و در سـطوح‬ ‫دانش امـوزی صـورت گرفتـه اسـت؛ امـا باتوج هبـه سـرعت‬ ‫تحـوالت و حجم تغییـرات‪ ،‬این تالش ها کافی نیسـت»‪ .‬این‬ ‫اسـتاد دانشـگاه بابیان اینکه دوران کرونایی و شرایط بحرانی‬ ‫نشـان داده کـه بهره منـدی از سـوادهای رسـانه ای و خبـری‬ ‫نشـرایط می توانـد یاریگـر افـراد باشـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫درای ‬ ‫«بدون سـوادهای الزم‪ ،‬تشـخیص سـره از ناسـره درخصوص‬ ‫منابع و خاسـتگاه ان ها و نیز تولیدات رسـانه سـخت خواهد‬ ‫بود و جامعه را دچار سردرگمی و سرگردانی بین انبوه پیام ها‬ ‫و اطالعـات گمراه کننـده‪ ،‬اخبـار و تصاویـر جعلـی و ‪ ...‬خواهـد‬ ‫کـرد»‪ .‬سـلیمی باتا کیدبـر لزوم مسـئولیت اجتماعی رسـانه ها‬ ‫گفـت‪« :‬دراین گونـه شـرایط ویـژه بایـد رسـانه ها مسـئوالنه تر‬ ‫عمـل کـرده و ضمـن ا گاهی بخشـی‪ ،‬زمینـه ارتقـای انـواع‬ ‫سـوادها را در مخاطبـان ایجـاد و بـه تـاب اوری جامعـه در برابـر‬ ‫مشـکالت و بحران هـا کمـک کننـد»‪.‬‬ ‫جایـگاه زنـان در فضـای کسـب وکار ایجـاد شـود‪ .‬بایـد پذیرفـت نداشـتن نـگاه جنسـیتی‬ ‫و کاهـش شـکاف بیـن نیـروی کار‪ ،‬ایجـاد فرصت هـای برابـر‪ ،‬افزایـش روحیـه خودبـاوری بـا‬ ‫معرفی و تشویق زنان تاثیرگذار و فعال در حوزه کسب وکار و افزایش اعتمادبه نفس ان ها‪،‬‬ ‫مشـارکت زنان را باال خواهد برد‪ .‬هرچقدر دولت بتواند تمهیدات و مشـوق های بیشـتری‬ ‫بـرای ترغیـب زنـان فراهـم کنـد‪ ،‬نـرخ مشـارکت اقتصـادی زنـان در جامعـه افزایـش پیـدا‬ ‫می کند و چه بسـا‪ ،‬رشـد اقتصادی پایدارتر خواهد شـد‪ .‬دسـتیابی به اهداف توسـعه هزاره‬ ‫بعـدی بـدون مشـارکت فعـال زنـان امکان پذیـر نیسـت»‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫تقدیررئیسسازمانتوسعهتجارتایران‬ ‫از مساعدت هایبانکپارسیان‬ ‫حمید زادبوم؛ معاون وزیر صمت و رئیس سـازمان توسـعه‬ ‫تجـارت ایـران بـا ارسـال تقدیرنامـه ای خطـاب بـه دکتـر‬ ‫کـورش پرویزیـان؛ مدیرعامـل بانـک پارسـیان از تالش هـا و‬ ‫مسـاعدت های ایـن بانک در راسـتای تخصیـص به موقع و‬ ‫هدفمنـد اعتبـارات صادراتـی بـا هـدف کاهـش هزینه هـای‬ ‫حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف و در نهایت توسعه‬ ‫صـادرات غیر نفتـی کشـور قدردانـی کـرد‪ .‬بر اسـاس گـزارش‬ ‫عملکـرد بانـک پارسـیان در پرداخت تسـهیالت‪ ،‬این بانک‬ ‫در چهارچـوب مفـاد "بسـته حمایـت از توسـعه صـادرات‬ ‫غیرنفتـی سـال ‪ "1399‬بالـغ بر ‪ 2.015‬میلیارد ریال تسـهیالت‬ ‫سـرمایه در گـردش صادراتـی از محـل منابـع سـپرده گذاری‬ ‫صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است؛ بنابراین گزارش‬ ‫«بسـته حمایـت از توسـعه صـادرات غیرنفتـی» در راسـتای‬ ‫اجـرای سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی و چهارچوب‬ ‫برنامـه ملـی پیشـبرد برون گرایـی اقتصـاد و به منظور تحقق‬ ‫اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال‪ 1399‬از سوی هیئت‬ ‫وزیـران تصویـب و ابلاغ شـد‪ .‬حمایت همه جانبه هدفمند‬ ‫از صـادرات کاالهـا و خدمـات‪ ،‬افزایـش حجـم و تنـوع‬ ‫محصوالت و خدمات و همچنین حمایت از زیرساخت ها‬ ‫و توسعه فعالیت های ترویجی و بازاریابی خارجی‪ ،‬تسهیل‬ ‫فراینـد صـادرات محصـوالت و خدمـات و توجـه بـه شـرایط‬ ‫خـاص اقتصـادی و تجـاری کشـور با توجه بـه تحریم هـای‬ ‫ظالمانـه و همچنین مسـائل ناشـی از شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫از شـاخص های مهـم تدویـن بسـته حمایتـی سـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫بـوده اسـت‪.‬‬ ‫الزامات جدیدقانونصدور چک‬ ‫در بانکسپه‬ ‫بانـک سـپه به منظـور اطالع رسـانی و فرهنگ سـازی‬ ‫در خصـوص الزامـات جدیـد قانـون چـک جزئیـات قانـون‬ ‫اصالح قانون صدور چک را در سـایت بانک منتشـر کرد‪ .‬به‬ ‫قانـون اصلاح قانـون صدور چک با هدف اعتبار بخشـی به‬ ‫چـک و بـه حداقـل رسـاندن صـدور چـک بالمحـل در سـال‬ ‫‪ 1397‬توسـط مجلس شـورای اسلامی به تصویب رسـید و‬ ‫از ابتـدای سـال ‪ 1400‬اجرایـی می شـود‪ .‬در این قانـون نحـوه‬ ‫صدور‪ ،‬دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که‬ ‫مبـادالت خـود را با چک انجام می دهند‪ ،‬تکالیفی برعهده‬ ‫دارند‪ .‬صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ‬ ‫سررسید‪ ،‬مبلغ و اطالعات هویتی ذی نفع را عالوه بر اینکه‬ ‫در بـرگ چـک درج می کنـد در سـامانه صیـاد نیـز ثبت کند‪.‬‬ ‫همچنیـن ذینفـع چک نیـز هنـگام دریافت بـرگ چک باید‬ ‫مندرجـات ان را در سـامانه صیـاد‪ ،‬اسـتعالم و بـا مندرجـات‬ ‫بـرگ چـک تطبیـق دهـد‪ .‬اشـخاصی کـه قصد انتقـال چک‬ ‫را دارند نیز دیگر نیازی به پشـت نویسـی چک ندارند و باید‬ ‫اطالعـات هویتـی ذینفـع جدیـد را در سـامانه صیـاد ثبـت‬ ‫کنند‪ .‬بر اسـاس این گزارش مشـتریان بانک سپه می توانند‬ ‫بـرای کسـب اطالعات بیشـتر با مراجعـه بـه ادرس اینترنتی‬ ‫‪ www.banksepah.ir‬جزئیـات مربـوط بـه اسـتعالم چـک‬ ‫صیادی از سایت بانک مرکزی‪ ،‬استعالم وضعیت اعتباری‬ ‫چـک صیـادی از طریـق پیامـک‪ ،‬فیلم اموزشـی ثبت چک‬ ‫در سـامانه صیـاد و لینـک ادرس صفحـه اختصاصی قانون‬ ‫جدید چک در وب سـایت بانک مرکزی را مشـاهده کنند‪.‬‬ ‫قدردانیامامجمعهسی سخت‬ ‫از مدیرعاملو کارکنانبانکملت‬ ‫امامجمعهشهرستاندنادر نامه ایاز مدیرعاملو کارکنان‬ ‫بانـک ملـت بابـت کمـک بـه زلزلـه زدگان شهرسـتان سـی‬ ‫حنـژاد در نامه ای خطاب‬ ‫سـخت قدردانـی کـرد‪ .‬ناصر مصبا ‬ ‫به دکتر محمد بیگدلی با بیان این نکته که حوادث و بالها‪،‬‬ ‫ایت الهـی و ازمـون رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای انسـان‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬همـدردی و مواسـات بـا حادثه دیـدگان‪،‬‬ ‫جلـوه زیبـای اخلاق و انسـانیت و فهـم درسـت از مدیریـت‬ ‫اسـت و کمک رسـانی دسـت اندرکاران بانـک ملـت بـه مردم‬ ‫زلزلـه زده سی سـخت‪ ،‬اقدامـی ارزشـمند و خداپسـندانه‬ ‫محسوب می شود‪ .‬وی در این نامه با ابالغ پیام تشکر خود‬ ‫یسـخت از مدیـران و کارکنـان بانـک‬ ‫و مـردم شهرسـتان س ‬ ‫ملـت‪ ،‬اظهـار امیـدواری کـرده اسـت کـه دیگـر موسسـات‬ ‫مالی و فعاالن اقتصادی و اجتماعی نیز برای سـاخت شـهر‬ ‫گردشـگری سی سـخت به یاری این مردم بشـتابند تا رونق‬ ‫اقتصـادی جدیـدی در ایـن شـهر حاکـم شـود‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫جهان کازوئو ایشی گورو‬ ‫ِ‬ ‫مهرناز زاوه‬ ‫کازوئو ایشی گورو که در سال ‪ ۱۹۵۴‬در نا گاسا کی متولد شد‪ ،‬فرزند یک بازمانده بمباران اتمی و‬ ‫یـک دانشـمند دریایی سـت کـه در پنج سـالگی همـراه خانـواده بـه انگلیـس نقل مـکان کـرد‪ .‬در‬ ‫انجا ایشـی گورو به یکی از مشـهورترین رمان نویسـان انگلیسـی تاریخ تبدیل شـد‪ ،‬جایزه نوبل‬ ‫ادبیات را در سال ‪ ۲۰۱۷‬کسب کرد و دوسال بعد نشان شوالیه را گرفت‪ .‬تمام هفت رمان قبلی‬ ‫او با اسـتقبال منتقدان مواجه شـد‪ .‬دراین میان «بازمانده روز» که در سـال ‪ ۱۹۸۹‬منتشـر شـد و‬ ‫«هرگـز ترکـم نکـن» سـال ‪ ۲۰۰۵‬کـه هر دومورد اقتباس سـینمایی قرار گرفتند‪ ،‬به شـدت موفق و‬ ‫لحظات‬ ‫محبـوب شـدند‪ .‬داسـتان های ایشـی گورو بـا نثـری مالیـم و ظریـف؛ حتـی در داغ تریـن‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫احساسـی‪ ،‬همیشـه ایـن سـوال را مطـرح می کنـد کـه واقعـا انسـان بودن به چه معناسـت؟‬ ‫چندی پیش در تاریخ ‪ 2‬مارس ‪ 2021‬ایشی گورو هشتمین رمانش‪« ،‬کالرا و خورشید» را منتشر‬ ‫کـرد کـه وقایعـش در دنیایـی می گـذرد کـه هـوش مصنوعـی در ان نیرویـی پرقـدرت ب هشـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬راوی داسـتان‪ ،‬کالرا؛ مهربان تریـن شـخصیت کتـاب‪ ،‬ا گر مهربان ترین انسـان نباشـد‪،‬‬ ‫موجـودی بـا هـوش مصنوعی سـت کـه بـا انـرژی خورشـید کار می کنـد و به عنـوان دوسـت‬ ‫مصنوعـی شـناخته می شـود‪ .‬او مـدل جدیدتـر و ماهران هتـری نـدارد؛ امـا مجهـز بـه قـدرت‬ ‫مشـاهده ای استثنایی سـت و وقتـی جـوزی ‪ ۱۴‬سـاله و مـادرش از فروشـگاه محلـی «دوسـت‬ ‫مصنوعـی» دیـدن می کنـد‪ ،‬توجهشـان را جلـب می کنـد‪ .‬البتـه جـوزی ب هسـختی بیمـار اسـت؛‬ ‫همان طورکه خواهر مرحومش پیش از او بیمار بود؛ اما او همان اندازه که به پرسـتار نیاز دارد‪،‬‬ ‫یک دوسـت می خواهد و شـاید مادرش به زودی به یک دختر جایگزین نیاز پیدا کند ‪...‬؛ این‬ ‫اثر‪ ،‬مثل تمام نوشته های ایشی گورو غنی‪ ،‬دلهره اور و تحریک امیز است و کالرا به شیوه خود به‬ ‫زمیـن ویران شـهر «هرگـز ترکـم نکـن» بازمی گـردد‪ .‬وقتی از او می پرسـیم که این اولین رمان شـما‬ ‫پـس از دریافـت جایـزه نوبـل اسـت؛ بردن این جایزه چه تاثیری در نوشـتنتان‪ ،‬نه چندان ازنظر‬ ‫محتوایـی؛ بلکـه ازنظـر انتظـارات و خواسـته های مطر ح شـده‪ ،‬داشـته اسـت؟ می گویـد‪« :‬ایـن‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تکـه ای مجـزا از زندگـی ام بـود‪ .‬وقتـی ماجـرای جایـزه نوبـل اتفـاق افتـاد‪ ،‬تقریبـا یک سـوم کالرا را‬ ‫ً‬ ‫نوشته بودم؛ و باید بگویم (چون مردم باور نمی کنند) که نوبل کامال غیرمنتظره می اید‪ .‬بدون‬ ‫هشدار و اطالع قبلی‪ .‬مجبوری همه چیز را لغو کنی؛ چون خیلی زود کارهای زیادی هست که‬ ‫بایـد انجـام بدهـی‪ :‬ترتیـب دادن سـفر‪ ،‬سـروکار پیدا کردن با تمـام پروتکل هایی که بایـد از ان ها‬ ‫سـر دربیاوری و نوشـتن متـن سـخنرانی کـه می توانـد تـا اینده هـای دور باقـی بمانـد؛ و بعـد‬ ‫پیامدهای کمتر رسـمی اش شـروع می شـود؛ بنابراین‪ ،‬بله نوشـتن رمانم را به مدت شـش ماه‬ ‫متوقـف کـردم و بازگشـت بـه چیزی کـه ان را کنـار گذاشـته ای‪ ،‬می توانـد دشـوار باشـد؛ امـا‬ ‫ً‬ ‫دراین مـورد خـاص بـا کالرا و خورشـید این موضـوع بـه مـن کمک کرد‪ .‬کامال سـرحال با نگرشـی‬ ‫یکـه در کتـاب هسـتند‪،‬‬ ‫جدیـد بـه ان برگشـتم‪ .‬دلیـل ایـن امـر این بودکـه برخـی از چیزهای ‬ ‫درحال حاضـر درحال تغییر شـکل اند و بیشـتر بـه رمـان مربـوط می شـوند؛ مثـل پیشـرفت در‬ ‫ویرایـش ژن هـا»‪ .‬او دراین بـار ه کـه ایـن کتـاب‪ ،‬روند پیدایشـی طوالنی داشـته؛ ایـا ان را در دوران‬ ‫کودکی دخترتان به عنوان یک داستان کودکانه شروع کردید؟ توضیح می دهد‪« :‬ان قدرها هم‬ ‫طوالنی نیسـت؛ حوالی سـال ‪ ۲۰۱۴‬کسـی در دفتر انتشـاراتم از من پرسـید ایا دوسـت دارم برای‬ ‫بچه هـا بنویسـم؟ فکـر می کنـم منظـورش یـک رمـان بـرای جوانـان یـا چنین چیـزی بـود؛ امـا‬ ‫داستانی که به ذهن من رسید‪ ،‬مناسب یک کتاب تصویری برای بچه های چهار یا پنج ساله‬ ‫بـود؛ پـر از تصاویـر بـا داسـتانی بسـیارکوتاه کـه به نظـرم بسـیار غمگیـن بـود‪ .‬ا گرچه این داسـتان‬ ‫بازتاب هایـی هـم از زمـان کودکـی دخترم دارد‪ .‬وقتی پنج یا شش سـاله بود‪ ،‬عادت داشـتیم که‬ ‫داسـتان هایی بسـازیم؛ مثل اینکه خورشـید وقتی پائین می اید‪ ،‬می رود پشـت انبار همسـایه و‬ ‫می گفتیم ا گر در پشتی انبار را بلند کنیم‪ ،‬خورشید انجا خواهد بود! همان طورکه کالرا درمورد‬ ‫انبـار همسـایه می گویـد؛ بنابرایـن‪ ،‬داسـتانم را به طـور شـفاهی به گذشـته دخترم بـردم که حاال‬ ‫‪ 20‬سـالگی اش را سـپری می کنـد؛ و نائومـی کـه حـاال یـک رمان نویس اسـت؛ امـا ان زمـان در یک‬ ‫کتاب فروشی کار می کرد و درباره کتاب فروختن به بچه ها چیزهای زیادی می دانست‪ ،‬نگاهم‬ ‫کـرد و گفـت امـکان نـدارد بتوانـی ایـن داسـتان را بـرای بچه هـا بگویـی! باایـن کار فقـط بـه ان هـا‬ ‫ضربـه می زنـی‪ .‬بـا خـودم فکـر کـردم کـه شـاید بتوانـم از ان بـرای یـک رمـان اسـتفاده کنـم و ایـن‬ ‫به نوعـی جایی سـت کـه کالرا و خورشـید از ان امـده اسـت»‪ .‬داسـتان دو رمـان اول او در ژاپـن‬ ‫اتفـاق می افتـد؛ درحالی کـه ایـن نویسـنده هرگـز از پنـج تـا ‪ ۳۴‬سـالگی به انجا سـفر نکـرده؛ و بقیه‬ ‫داسـتان ها در انگلیـس؛ تـا کالرا کـه داسـتانش در امریکا می گذرد‪ .‬چرا انجـا؟ او دراین باره تا کید‬ ‫دارد‪« :‬محل داسـتان تاحدودی قابل جابه جایی بود و اواخر فرایند نوشـتن‪ ،‬با همسـرم درباره‬ ‫امـکان اینکـه همه چیـز در انگلیـس اتفـاق بیفتـد‪ ،‬بحـث کردیـم‪ .‬در اخـر ایـن یـک تصمیـم‬ ‫احساسی بود‪ .‬می خواستم در امریکا باشد؛ به دو دلیل‪ :‬داستان در جامعه ای اینده نگر اتفاق‬ ‫می افتـد؛ جامعـه ای کـه مـدام درحال تغییـر اسـت؛ و چیـزی که درمـورد امریـکا وجـود دارد‪ ،‬این‬ ‫واقعیـت اسـت کـه یـک جامعـه جـوان و شـکننده اسـت‪ .‬احسـاس کـردم امریـکا مـکان‬ ‫مناسبت تری ست برای جامعه ای که نمی داند قرار است به کجا برسد‪ .‬دلیل دیگر‪ ،‬تصاویری‬ ‫بود که در ذهنم داشـتم و از نقاشـی های امریکایی الهام گرفته شـده اند‪ .‬تصاویری از نقاشـان‬ ‫رئالیست امریکایی در دهه ‪ ۱۹۲۰‬و ‪ ۱۹۳۰‬در ذهنم داشتم مانند ادوارد هاپر‪ ،‬چارلز شیلر و مانند‬ ‫این هـا‪ .‬شـخصیت های تنهـا و منـزوی هاپـر؛ وقتـی بـه فکـر تغییـر مـکان داسـتان افتـادم‪ ،‬قصه‬ ‫ً‬ ‫ش برود؛ اما مجموعا تبدیل به تصویر متفاوتی می شد»‪ .‬او دراین باره که‬ ‫می توانست خوب پی ‬ ‫ایـا ان تصاویـر شـما را در نوشـتن راهنمایـی می کننـد؟ همیشـه وقتـی شـروع بـه نوشـتن رمـان‬ ‫می کنید‪ ،‬مجموعه ای از تصاویر دارید؟ توضیح می دهد‪« :‬تصاویر برایم بسیار مهم اند؛ به ویژه‬ ‫تصاویـر فیلم هـا‪ .‬وقتـی دنیایـی خیالـی در سـرم دارم‪ ،‬اغلـب به کمـک تصاویـری از هنـر و فیلـم‬ ‫(اغلب فیلم) شـکل گرفته اسـت؛ اما این بار به این نقاشـی های واقع گرایانه نگاه می کردم؛ اول‬ ‫در گالـری و بعـد در کتاب هـا‪ .‬فکـر کـردم خلـق یـک دنیـای اینده نگرانـه دراین نـوع موقعیت هـا‬ ‫جالب خواهد بود»‪ .‬ا کثر خواننده ها متوجه رابطه ای میان «کالرا» و «هرگز ترکم نکن» خواهند‬ ‫ً‬ ‫شـد؛ البتـه نـه لزومـا همـان رابطه‪ .‬وقتی از او می پرسـیم کـه در ذهن خودتـان چه ارتباطی بین‬ ‫این دو وجود دارد؟ پاسخ می دهد‪« :‬برای من کالرا پاسخی احساسی به هرگز ترکم نکن است‪.‬‬ ‫اخرین بـار کـه خواندمـش‪ ،‬شـاید هفـت یـا هشت سـال پیش‪ ،‬به نظـرم کتـاب بسـیار‬ ‫ناراحت کننـده ای امـد»‪ .‬او دربـاره اینکـه امـا همیشـه از وی نقل قـول شـده کـه می گفتـه کتـاب‬ ‫شادی بخشـی بـوده! توضیـح می دهـد‪« :‬بلـه (می خنـدد!) از جنبـه ای شـادی بخش اسـت‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهره ها‬ ‫درمقایسـه با کتاب هـای قبلـی ام شـاد اسـت؛ زیـرا‬ ‫چیزهای خوب طبیعت انسـان را سـتایش می کند‪.‬‬ ‫فکـر می کنـم همـه شـخصیت های اصلـی‪ ،‬رفتـار‬ ‫شایسـته ای دارنـد و بـه یکدیگـر اهمیـت می دهنـد‪.‬‬ ‫دربـاره عشـق و دوستی سـت‪ .‬توصیفـش از انسـان‬ ‫خوش بینانـه اسـت؛ ا گرچـه پس زمینـه ای تاریـک و‬ ‫سیاه دارد‪ .‬کالرا و خورشید‪ ،‬پاسخ امیدوارکننده تری‬ ‫نتـر از‬ ‫بـه هرگـز ترکـم نکـن دارد کـه به نظـر کمی غمگی ‬ ‫ان چیزی سـت کـه بایـد باشـد»‪ .‬او‬ ‫درپاسخ به این پرسـش که ایـا در رمـان کسـی کالرا را‬ ‫انسـان تلقـی می کنـد؟ می گویـد‪« :‬نـه فکـر نمی کنـم‬ ‫این طـور باشـد‪ .‬ادم هـای رمـان ان قـدر بـه ارتبـاط بـا‬ ‫انسان های دیگر عادت کرده اند که برایشان سخت‬ ‫اسـت خصوصیـات خـود را بـه کالرا نسـبت ندهنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بـرای خـود مـن سـوالی که واقعا جالب اسـت‪ ،‬عکس‬ ‫ً‬ ‫این اسـت؛ ایا انسـان ها واقعا ان قدر خاص هستند؟‬ ‫ایـا ان هـا چیـزی دارنـد کـه کالرا نـدارد یـا درواقـع‪،‬‬ ‫تفاوت چندانی بین شـخصیت ماشینی و انسان ها‬ ‫نیسـت؟» ایـن نویسـنده دربـاره اینکـه ایـا بیـش از‬ ‫دودهه پیـش کـه نوشـتن «هرگز ترکـم نکن» را شـروع‬ ‫کردیـد‪ ،‬نگـران اینـده هسـتید؟ می گویـد‪« :‬از برخـی‬ ‫جهـات نگرانـم و از بعضـی جهـات دیگر هیجـان زده‪.‬‬ ‫می خواسـتم کالرا تجسـم مثبتـی از علـم و فنـاوری‬ ‫باشـد‪ .‬او از ایـن ربات هـای تهدید امیـز و ترسـنا ک‬ ‫نیسـت؛ گـول زن نیسـت‪ .‬بخشـی از مـن درواقـع‪،‬‬ ‫بسـیار امیـدوار و خوش بین اسـت؛ هم دربـاره هوش‬ ‫مصنوعی و هم درمورد ویرایش ژن؛ اما در پس زمینه‬ ‫رمـان می خواسـتم بـه نگرانی هایـم اشـاره کنـم‪ .‬فکـر‬ ‫نمی کنـم جامعـه ای کـه تمـام ایـن اتفاقـات در ان‬ ‫می افتـد‪ ،‬به انـدازه هرگـز ترکـم نکـن پادارمانـی باشـد؛‬ ‫چـون چنـان سیسـتم های بی رحمـی بـر ان حا کـم‬ ‫نیست؛ اما جامعه ای سیال است که می تواند به هر‬ ‫راهـی بـرود و مـن می خواسـتم ایـن حـس نتایـج‬ ‫احتمالـی را انتقـال بدهـم؛ چـون داریـم دربـاره‬ ‫چیزهایـی حرف می زنیم که حاال در حـال روی دادن‬ ‫اسـت‪ .‬وقتی هرگز ترکم نکن را می نوشـتم‪ ،‬احسـاس‬ ‫یکـردم دارم اسـتعاره هایی را از دنیـای‬ ‫م ‬ ‫علمی‪،‬تخیلـی وام می گیـرم؛ اما موقع نوشـتن کالرا و‬ ‫ن امر ا گاه نبودم‪ .‬فقط از‬ ‫خورشـید هرگز نسـبت به ای ‬ ‫گفت وگوهـا و کنفرانس هـای علمـی کـه شـرکت کرده‬ ‫یکـردم‪ .‬خیلی جالـب اسـت‪.‬‬ ‫بـودم‪ ،‬اسـتفاده م ‬ ‫ویرایـش ژن می توانـد مـا را از بسـیاری از چیزهـای‬ ‫ُ‬ ‫کشـنده نجـات دهـد و حتـی می توانـد در اینـده‬ ‫درمـورد مقابلـه بـا کوویـد‪ ۱۹-‬بـه مـا کمـک کنـد؛ امـا‬ ‫مثـل تمـام ابزارهـای قدرتمنـد باید بفهمیـم چگونه‬ ‫ً‬ ‫جوامـع را مجـددا سـازمان دهی کنیـم تا با ان سـازگار‬ ‫شود؛ زیرا می تواند منجر به موارد بسیار منفی شود‪.‬‬ ‫ایـن‪ ،‬چالشی سـت کـه بایـد بـا ان کنـار بیاییـم»‪.‬‬ ‫ایشـی گورو‪ ،‬مـدرک کارشناسـی خـود را در زبـان‬ ‫انگلیسـی و فلسفه از دانشگاه کنت در سـال ‪ ۱۹۷۸‬و‬ ‫مـدرک کارشناسـی ارشـد را در رشـته نویسـندگی‬ ‫خالقانـه در سـال ‪ ۱۹۸۰‬از دانشـگاه انگلیـای شـرقی‬ ‫دریافـت کـرده اسـت‪ .‬رمان هـای ایشـی گورو اغلـب از‬ ‫ً‬ ‫زبـان اول شـخص نقـل می شـوند و راوی عمومـا‬ ‫کاسـتی های شـخصیتی دارد‪ .‬شـیوه ایشـی گورو‬ ‫این اسـت که بـه راوی اجـازه دهـد ایـن ویژگی هـا را‬ ‫به تدریـج در خلال داسـتان اشـکار سـازد‪ .‬از ایـن رو‪،‬‬ ‫نویسـنده حـس شـفقتی در خواننـده ایجـاد می کنـد‬ ‫کـه باعـث می شـود ایرادهـای راوی را ببینـد و‬ ‫در عین حال‪ ،‬با او حس همدردی داشته باشد‪ .‬این‬ ‫ً‬ ‫احساس شفقت غالبا از عمل راوی یا اغلب از انفعال‬ ‫او ریشـه می گیـرد‪ .‬داسـتان های او اغلـب بـدون‬ ‫نتیجه گیری مشخص هستند‪ .‬مشکالت پیش روی‬ ‫شـخصیت های داسـتان های او در گذشـته‬ ‫مدفون شـده و حل ناشـده باقـی می ماننـد‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬ایشی گورو خیلی از داستان هایش را‬ ‫بـا نوعـی تسـلیم و کنار امـدن غم انگیـز بـه پایـان‬ ‫می برد‪ .‬شـخصیت هایش گذشـته خود و انچه حاال‬ ‫شـده اند را می پذیرنـد و اغلـب درمی یابنـد کـه ایـن‬ ‫پذیـرش برایشـان ارامـش به ارمغـان مـی اورد و بـه‬ ‫اشـفتگی های ذهنیشـان پایـان می دهـد‪ .‬ایـن را‬ ‫می تـوان نوعی بازتاب ادبی پدیده «مونو نـو اواره» در‬ ‫فرهنـگ ژاپنـی دانسـت؛ به معنـای ترحـم نسـبت به‬ ‫چیزهـا یـا احسـاس همـدردی نسـبت بـه چیزهـا یـا‬ ‫حساسـیت بـه فانی بـودن‪ .‬یـک اصطلاح ژاپنـی کـه‬ ‫برای توصیف ا گاهی از ناپایداری امور مادی (یکی از‬ ‫سـه اصـل اساسـی دیـن بـودا) یـا اصـل ناپایـداری‬ ‫به کار می رود‪.‬‬ ‫رضا رشیدپور؛ کپی برداری به سبک «سیم اخر»‬ ‫یبـرداری مسـابقه «سـیم اخـر» کـه درابتـدا قـرار بـود باعنـوان «بمـب» پخـش شـود‪ ،‬از‬ ‫لورفتـن کپ ‬ ‫اخباری بود که باعث شد نام رضا رشیدپور که مجری این مسابقه است‪ ،‬باز قرین حاشیه دار‬ ‫نبـاره‪ ،‬بکربـودن ایـده ایـن سـرگرمی تـازه‬ ‫شـود‪ .‬یـک روزنامـه خارجـی‪ ،‬بـا انتشـار خبـری درای ‬ ‫تلویزیونـی را زیرسـوال بـرد‪ .‬درواقـع‪ ،‬این کار برداشـتی بـدون خالقیت از مسـابقه ‪ !Boom‬بوده‬ ‫که در یک اپیزود در سال ‪ 2015‬ساخته و پخش شد‪ .‬رشیدپور نیز سپس در میانه پخش برنامه‬ ‫بـا لحنـی طعنه امیـز بـه ایـن شـایعات وا کنـش نشـان داد و گفـت‪« :‬اطالعاتشـون ناقص بـود؛ من‬ ‫دسـاعت پیـش‪ ،‬پرسـش ها رو هـم از اون ور اوردن!»‬ ‫االن تکمیـل می کنـم‪ .‬چن ‬ ‫ستاره هایی که متهم به‬ ‫انجام جنایت شدند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫پرونـده «حمیـد صفـت»؛ رپـر معـروف‪ ،‬بعـد از سه سـال به جریـان‬ ‫افتـاده‪ ۲۲ .‬مرداد مـاه ‪ ۹۶‬بـود کـه نا پـدری ایـن موزیسـین‪،‬‬ ‫طـی وقـوع یـک درگیـری بـا او اسـیب دیـد؛ مـرد ‪ ۶۶‬سـاله‪ ،‬راهـی‬ ‫بیمارسـتان و سـه روز بعد نیـز تسـلیم مـرگ شـد ‪...‬؛ ا گرچـه صفـت‬ ‫در ‪ ۶‬خرداد مـاه ‪ ۹۷‬بـا وثیقـه ‪ ۶۰۰‬میلیون تومانـی ازاد شـده بـود‪،‬‬ ‫حـاال مجـدد راهـی زنـدان شـده و به نظـر می ایـد فرزنـدان مقتـول‪،‬‬ ‫خواسـتار اجـرای حکـم قصـاص هسـتند‪ .‬در سـایر ممالـک جهـان‬ ‫نیـز بوده انـد افـراد معروفـی کـه در شـرایطی مشـابه گرفتـار شـده‬ ‫باشـند و جدا از مقصربودن یا نبودنشـان‪ ،‬شـاهد برگزاری دادگاه و‬ ‫نگـزارش‪ ،‬به ‪ 10‬نمونه اشـاره‬ ‫حضـور مقابـل قاضـی بوده اند که درای ‬ ‫می کنیـم‪.‬‬ ‫مارک والبرگ‬ ‫اسنوپ داگ‬ ‫مایکلجیس‬ ‫سیدویشس‬ ‫اسکارپیستوریوس‬ ‫قهرمان پارالمپیک که به‬ ‫او که با سریال‪ The Shield‬به شهرت نوازنده گیتار بیس در گروه‬ ‫سال ‪ 1998‬بود که بازیگر فیلم های رپر معروفی که سابقه اعتیاد به‬ ‫سریع ترین انسان بدون پا معروف‬ ‫پانک را ک ‪ Sex Pistols‬به جرم‬ ‫«تد» و «ستاره را ک» به جرم حمله مخدر و الکل را هم در پرونده دارد؛ رسید‪ ،‬در سال‪ 2014‬درارتباط با‬ ‫بود؛ در روز ولنتاین سال ‪2013‬‬ ‫قتل نامزدش؛ نانسی اسپانگن‬ ‫به قصد ُکشتن‪ ،‬با چوب بیسبال سال ‪ 1993‬طی حمله مسلحانه شلیکمنجربه فوتبههمسرش‬ ‫به اتهام قتل نامزد خود (مدلی‬ ‫با ضربات چاقو در سال ‪،1978‬‬ ‫مقابلدیدگاندوپسرشان‪،‬‬ ‫به اعضای گروه رقیب‪ ،‬همراه با‬ ‫به یک مرد میان سال ویتنامی‬ ‫دستگیر شد‪ .‬جسد نامزد وی در به نام ریوا استین کمپ) با شلیک‬ ‫دستگیر شد؛ و سرانجام پس از‬ ‫بادی گاردش دستگیر شد‪ .‬ا گرچه‬ ‫بازداشت شد؛ اتفاقی که اتهام‬ ‫برگزاریدادگاه هایجنجالی‪،‬مقصر حمام هتل چلسی؛ محل اقامت اسلحه‪ ،‬دستگیر شد‪ .‬او که به خاطر‬ ‫نژادپرستی را نیز ضمیمه اقدام او بادی گارد در دادگاه به استفاده از‬ ‫موفقیت های ورزشی؛ درحالی که‬ ‫ان ها در نیویورک پیدا شد‪ .‬او‬ ‫گذراندن‪40‬سال‬ ‫شناختهوبرای‬ ‫ِ‬ ‫پیش از اغاز محا کمه‪ ،‬وقتی به قید هردو پایش از زانو قطع شده بودند‪،‬‬ ‫کرد‪ .‬او که ‪16‬ساله بود‪ ،‬به دوسال اسلحه اعتراف کرد؛ اما با دفاعیات حبس‪ ،‬راهی زندان شد‪ .‬او بعد از‬ ‫ً‬ ‫زندان محکوم شد؛ اما درنهایت‪ ،‬وکیل‪ ،‬ازاد شد‪ .‬در سال ‪1996‬‬ ‫ارتکاببهجنایت‪،‬شخصاباپلیس وثیقه ازاد بود‪ ،‬با مصرف بیش ازحد شهرت فراوان داشت‪ ،‬سرانجام به‬ ‫هردونفر تبرئه شدند‪.‬‬ ‫‪45‬روز تلخ را در حبس گذراند‪.‬‬ ‫‪13‬سال حبس محکوم شد‪.‬‬ ‫هروئیندرگذشت‪.‬‬ ‫تماس گرفت‪.‬‬ ‫فیلاسپکتور‬ ‫راسکواربوکل‬ ‫ستاره دوران صامت سینما ملقب‬ ‫یکی از هنرمندان مولف و از‬ ‫تاثیرگذارترینچهره هایموسیقی به «فتی» به خاطر فیزیک ُتپلش؛‬ ‫که مربی چارلی چاپلین نیز بود؛ در‬ ‫پاپ که اثاری را برای «بیتلز»‬ ‫پرونده جنجالی ‪ 1921‬قتل عمد‬ ‫و بسیاری دیگر تهیه کرده‬ ‫ویرجینیا رپی (هنرپیشه) که گویا‬ ‫بود؛ به اتهام قتل النا کالرکسو؛‬ ‫پس از تجاوز در یک میهمانی رخ‬ ‫هنرپیشه ای که با شلیک گلوله‬ ‫به دهانش کشته شد‪ ،‬دستگیر و داده بود‪ ،‬دستگیر شد‪ .‬دادگاه‬ ‫به ‪19‬سال حبس محکوم شد‪ .‬او به شکلی عجیب پس از سه بار‬ ‫به علت ابتال به کرونا در سال ‪ 2021‬در تجدیدنظر‪ ،‬سرانجام او را‬ ‫تبرئه کرد‪.‬‬ ‫زندان درگذشت‪.‬‬ ‫ویکتوریاوتری‬ ‫روبین کارتر‬ ‫کلودینلونژه‬ ‫مدل و بازیگر اثاری نظیر‬ ‫«بچه رزمری» و «هجوم ربایندگان‬ ‫جسد»‪ ،‬در سال ‪ 2010‬به اتهام قتل‬ ‫همسر خود؛ بروس راتگب دستگیر‬ ‫شد؛ اما در دادگاه اتهامش به قتل‬ ‫غیرعمد تقلیل یافت و در نهایت‪،‬‬ ‫حکمی که برایش درنظر گرفتند‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫گذراندن نه سال در زندان بود‬ ‫که در سال ‪2018‬‬ ‫ازادی مشروط گرفت‪.‬‬ ‫بوکسور رنگین پوستمعروف‬ ‫به «گردباد» که پس از وقوع‬ ‫تیراندازی در یک بار در سال ‪1966‬‬ ‫دستگیر و در همان دادگاه اول‪،‬‬ ‫به اتهام جنایت‪ ،‬برای ‪19‬سال‬ ‫راهی زندان شد‪ .‬او سال ها‬ ‫بی گناه و تنها به واسطه حکم‬ ‫دادگاهی نژادپرست‪ ،‬سال های‬ ‫جوانی خود را در زندان گذراند و‬ ‫فرجام خواهی اش نیز رد شد‪.‬‬ ‫وقتی در سال ‪ 1976‬جسد‬ ‫سابیچ اسکی باز‪ ،‬در‬ ‫والدیمیر‬ ‫ِ‬ ‫حمام خانه این مدل و بازیگر‬ ‫فرانسوی پیدا شد؛ او را دستگیر‬ ‫کردند و او در دادگاه گفت عمدی‬ ‫در شلیک درکار نبوده و او با نیت‬ ‫قبلی این کار را نکرده‪ .‬سرانجام‪،‬‬ ‫این پرونده با دیه و ‪30‬روز زندان‪،‬‬ ‫مختومه شد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫اهمیت تغذیه نوزاد و چگونگی ان‬ ‫دکتر محمد جواد توکلی‬ ‫متخصصکودکانونوزادان‬ ‫تغذیــه کــودک از زمــان تولــد تــا د وســالگی اهمیــت‬ ‫ویــژه ای در رشــد و تکامــل او دارد‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫نکاتــی پیرامــون تغذیــه نــوزاد تــا شــش ماهگــی و‬ ‫بعــد از ان بررســی می شــود‪ .‬تغذیــه نــوزاد و کــودک‬ ‫عاملــی مهمــی در ارتقــاء میــزان رشــد و تکامــل‬ ‫ان ه اســت‪ .‬دو ســال اول زندگــی کــودک اهمیــت‬ ‫ویــژه ای دارد؛ زیــرا تغذیــه مناســب در ایــن دوره‬ ‫یهــای مزمــن را کاهــش‬ ‫گو میــر و بیمار ‬ ‫میــزان مر ‬ ‫می دهــد‪ .‬ســازمان بهداشــت جهانــی و یونیســف‬ ‫توصیــه می کننــد کــه اولیــن شــیردهی بهتــر اســت‬ ‫در طــی یــک ســاعت اول بعــد از تولــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫در شش ماه اول زندگی‪ ،‬تغذیه نوزاد تنها با شیر مادر باشد‪.‬‬ ‫در شـش ماهگی از غذاهای کمکی مغذی و ایمن اسـتفاده‬ ‫شـود و مصـرف ان هـا تـا دوسـالگی به همـراه شـیر مـادر ادامه‬ ‫یابـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬بسـیاری از نـوزدان و کـودکان تغذیـه‬ ‫مناسـبی دریافـت نمی کننـد‪ .‬بـرای مثـال‪ ،‬تنهـا ‪ 36‬درصـد از‬ ‫نوزادان صفر تا شـش ماهه در سراسـر جهان بین سـال های‬ ‫‪ 2007‬تـا ‪ 2014‬تنهـا از شـیر مـادر تغذیـه کرده انـد‪.‬‬ ‫شیردهی‬ ‫شـیردهی انحصاری برای شـش ماه مزایای بسـیاری را برای‬ ‫نـوزاد و مـادر به همـراه دارد‪ .‬مهم تریـن ان محافظـت در‬ ‫برابـر عفونت هـای گوارشی سـت کـه نه تنهـا در کشـورهای‬ ‫درحال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز مشاهده‬ ‫می شـود‪ .‬شـروع سـریع شـیردهی بـه نـوزاد در یـک سـاعت‬ ‫اول بعـد از تولـد‪ ،‬نـوزاد را در برابـر عفونت هـای ا کتسـابی‬ ‫ایمـن کـرده و میـزان مرگ ومیـر را کاهش می دهد‪ .‬شـیر مادر‬ ‫می توانـد نیمـی از انـرژی موردنیاز کودکان بیـن ‪ 6‬تا ‪ 12‬ماهه‬ ‫و یک سـوم انـرژی موردنیـاز کـودکان بیـن ‪ 12‬تـا ‪ 24‬ماهـه را‬ ‫تامین کند‪ .‬این شـیر منبع اساسـی انرژی و مواد مغذی در‬ ‫زمـان بیمـاری اسـت و میـزان مرگ ومیـر را در میـان کودکانی‬ ‫کـه دچـار سـوءتغذیه شـده اند کاهـش می دهـد‪ .‬کـودکان و‬ ‫نوجوانانـی کـه در دوران نـوزادی از شـیر مادر تغذیه کرده اند‬ ‫کمتـر دچـار اضافـه وزن یـا چاقـی می شـوند‪ .‬عالوه برایـن‪،‬‬ ‫ان هـا عملکـرد بهتـری در ازمون هـای هـوش و فعالیـت در‬ ‫مدرسـه دارنـد‪ .‬بهبـود تکامـل کـودک و کاهـش هزینه هـای‬ ‫درمانـی در اثـر تغذیـه از شـیر مـادر‪ ،‬نتایـج مثبتـی را بـرای‬ ‫اقتصـاد خانـواده و جامعه به دنبـال دارد‪ .‬شـیردهی در دوره‬ ‫یتـر نیـز اثرات مثبتی بر سلامتی مـادران دارد‪ :‬این کار‬ ‫طوالن ‬ ‫خطر سـرطان سـینه و تخمدان را کاهش می دهد و فاصله‬ ‫بیـن بارداری هـا را حفـظ می کنـد (شـیردهی بـه نـوزادان زیـر‬ ‫شـش ماه اثـر هورمونـی به دنبـال دارد کـه موجـب متوقـف‬ ‫یگـردد)‪ .‬این یـک روش‬ ‫شـدن یـا تاخیـر در شـروع قاعدگی م ‬ ‫طبیعـی نسـبی کنترل بـارداری اسـت که تحت عنـوان روش‬ ‫امنـوره شـیردهی شـناخته می شـود و احتمـال بـارداری را‬ ‫کمتـر می کنـد‪.‬‬ ‫غذای کمکی‬ ‫در حـدود شـش ماهگی‪ ،‬نیـاز نـوزاد بـه انـرژی و مـواد مغـذی‬ ‫بیـش از میزانـی اسـت کـه شـیر مـادر ان را تامیـن می کنـد و‬ ‫مصرف غذای کمکی برای تامین این نیازها ضروری است‪.‬‬ ‫نـوزاد در ایـن سـن ازلحـاظ تکاملـی بـرای مصـرف سـایر مـواد‬ ‫غذایـی امـاده اسـت‪ .‬ا گـر غذاهـای مکمـل در شـش ماهگی‬ ‫دریافـت نشـوند یـا میـزان مصـرف ان هـا کافـی نباشـد‪ ،‬رشـد‬ ‫نـوزاد دچـار اختلال می شـود‪ .‬دسـتورالعمل های موجـود‬ ‫بـرای غذاهـای کمکـی مناسـب عبارت انـد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬ادامـه دادن بـه شـیردهی مکـرر و متناسـب بـا نیـاز کـودک‬ ‫تا سـن دوسـالگی‬ ‫‪ .2‬غـذ ا دادن باعالقـه و توجـه بـه کـودک (بـه نـوزادان به طـور‬ ‫مسـتقیم غـذا بدهیـد و کـودکان را در غـذا خـوردن یـاری‬ ‫کنیـد‪ ،‬به ارامـی و صبورانـه بـه ان هـا غـذا بدهیـد‪ ،‬ان هـا را‬ ‫تشـویق بـه خـوردن و نـه مجبـور بـه خـوردن کنیـد‪ ،‬بـا ان هـا‬ ‫صحبـت کـرده و تمـاس چشـمی را حفـظ کنیـد‪).‬‬ ‫‪ .3‬توجه به بهداشت در تهیه غذای کودک‬ ‫‪ .4‬اغاز غذای کمکی در شـش ماهگی با مقدار کم و افزایش‬ ‫تدریجـی ان بـا افزایـش سـن کـودک‪ .‬سـه تـا چهـار وعـده‬ ‫غذایـی در روز بـرای کـودکان ‪ 9‬تـا ‪ 23‬ماهـه و درصـورت نیـاز‬ ‫یـک تـا دو میان وعـده‪.‬‬ ‫چرا فرزند من‪ ،‬بد غذاست ؟‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫بیشـتر بچه هـا در دوره ای از سـنین کودکـی خـود بسـیاری از غذاهـا را نمی خورند‬ ‫یـا به سـختی تمایـل به خـوردن انها نشـان می دهنـد؛ با وجودی که ایـن موضوع‬ ‫رفتـاری شـایع اسـت؛ ضمـن اینکـه خطـری هـم بـرای فرزنـدان مـا نـدارد؛ ولـی‬ ‫بیشتر والدین در این مورد بسیار نگران سالمت فرزندانشان می شوند‪ .‬وظیفه‬ ‫مـا به عنـوان والـد‪ ،‬تشـخیص ایـن موضـوع اسـت کـه چـرا فرزنـد مـا ایـن یـا ان غذا‬ ‫را نمی خورد‪ .‬پیش از اینکه با فرزندمان برخورد بد و نامناسـبی داشـته باشـیم‪،‬‬ ‫بایـد نـکات زیـر را بررسـی کنیـم کـه ایـا‪ :‬فرزنـد مـا فقـط از رنـگ‪ ،‬شـکل‪ ،‬بـو یـا مـزه‬ ‫ان غـذا خوشـش نمی ایـد ؟‪ ،‬ایـا زمـان و روش سـرو غذایـی کـه امـاده کرده ایـم‪،‬‬ ‫بـرای او خوش اینـد اسـت؟‪ ،‬بسـیاری از مسـائل دیگـر را بایسـتی مورد بررسـی‬ ‫یتـر از ایـن باشـد کـه مـا‬ ‫قـرار دهیـم؛ چر اکـه ممکـن اسـت موضـوع‪ ،‬بسـیار جد ‬ ‫تا به حال فکر می کردیم‪ .‬ممکن اسـت فرزند ما به خاطر اینکه غذا نرم یا خشـک‬ ‫اسـت از خـوردن ان احسـاس خوبـی بـه او دسـت نمی دهـد؛ درنتیجـه کوشـش‬ ‫می کنـد کـه انهـا را نخـورد‪ .‬حتـی بسـیاری از والدیـن نمی داننـد کـه فرزندانشـان‬ ‫دچـار مشـکل جویـدن یـا بلعیـدن یـا شـاید دچـار مشـکالت هضـم غـذا هسـتند؛‬ ‫ً‬ ‫ولـی به نادرسـتی انهـا را تحت فشـار قـرار می دهنـد کـه حتمـا بایـد ایـن یـا ان غـذا‬ ‫را بخورنـد؛ حتـی بـا پرخاشـگری یـا التمـاس بـه او می گوئیـم کـه «غـذای بـه ایـن‬ ‫خوشـمزگی! پـس چـرا نمی خـوری؟ ا گـر نخـوری مریـض می شـوی‪ .‬ببیـن چقـدر‬ ‫الغـر و ضعیـف شـده ای‪ ،‬بیـا بخـور»! ا گـر فرزنـد شـما موقـع غذا خـوردن حالـت‬ ‫تهـوع بـه او دسـت می دهـد یـا ممکـن اسـت حتی هربـار موقـع غذاخـوردن دچار‬ ‫سـرفه شـود‪ ،‬بایسـتی بـا پزشـک کـودکان مشـاوره کنیـد؛ چر اکـه ممکـن اسـت در‬ ‫سیسـتم حرکتـی دهـان و گلـو مشـکلی داشـته باشـد‪ .‬ا گـر ایـن کار را نکنیـد و ایـن‬ ‫رفتـار او را روی «لج بـازی» یـا «لوس بـازی» او بگذاریـد‪ ،‬شـاید دچار اشـتباه بسـیار‬ ‫جـدی درمـورد فرزندتان شـوید؛ چرا که ا گر سیسـتم مکانیکی بلعیـدن و جویدن‬ ‫او مشـکل داشـته باشـد‪ ،‬بـا «تـوپ و تشـر» و «التمـاس» شـما به عنـوان والـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫درسـت نخواهـد شـد و حتمـا نیـاز بـه دخالـت پزشـک کـودکان دارد‪ .‬فرزنـد شـما‬ ‫ممکـن اسـت مشـکل هضـم و گـوارش داشـته باشـد کـه ایـن موضـوع را ازطریـق‬ ‫رفلکـس معـده نشـان می دهـد‪ .‬هـر برخورد نادرسـت ‪ ،‬تند و پرخاشـگرایانه شـما‬ ‫ً‬ ‫می توانـد مشـکل فرزندتـان یعنـی مشـکل خـود شـما را بیشـتر کنـد؛ پـس حتمـا‬ ‫ً‬ ‫هرزمـان بـا مشـکل بد غذایی فرزندتان روبه رو شـدید‪ ،‬حتما به دنبـال پیدا کردن‬ ‫ریشـه ان باشـید و ان را روی رفتار عمدی فرزندتان نسـب به خودتان نگذارید‪.‬‬ ‫‪ .5‬اسـتفاده از غذاهـای کمکـی غنی شـده بـا مکمل هـای‬ ‫ویتامیـن و مـواد معدنـی ‪ .6‬افزایـش دریافت مایعات شـامل‬ ‫شـیر مـادر و غذاهـای نـرم و موردعالقـه در زمـان بیمـاری‪.‬‬ ‫رفالکس معده‬ ‫بیمـاری رفال کـس معـده بـه مـری (‪ )GERD‬رفال کـس‬ ‫طوالنی مـدت و شـدید اسـت کـه بسـیاری از نـوزادان گرفتـا‬ ‫ران هسـتند‪ .‬ا گـر عالئـم رفال کـس در تغذیـه نـوزدان اختلال‬ ‫ایجـاد کنـد یـا رفال کس بیش از ‪ 12‬یـا ‪ 14‬ماه به طول انجامد‪،‬‬ ‫نـوزاد بـه بیمـاری رفال کـس معده به مری دچار شـد ه اسـت‪.‬‬ ‫اعمـال تغییراتـی در غـذا دادن بـه نـوزاد می توانـد در درمـان‬ ‫رفال کـس معـده در نـوزادان کمک کننـده باشـد‪:‬‬ ‫‪ .1‬اضاف هکـردن غلـه برنـج بـه شـیر خشـک یـا شـیر مـادر کـه‬ ‫نـوزاد از ان تغذیـه می کنـد‪ .‬مـادر بایـد پیرامون مقـدار برنج با‬ ‫موارد بسیاری را می توانید در زندگی خود و فرزندتان ببیند که منجر به رفتاری‬ ‫می شـود کـه بـه انهـا کم اشـتهایی می گوییـم؛ یعنـی فرزنـد شـما به دالیلـی کـه‬ ‫خـارج از بـدن اوسـت‪ ،‬دچـار بد غذائـی شـده اسـت؛ به دنبـال انهـا باشـید‪ .‬بـرای‬ ‫نمونـه ا گـر فرزنـد دیگـری به دنیـا اورده ایـد‪ ،‬ا گـر در رابطه بـا همسـرتان بـا اختلاف‬ ‫جـدی روبـه رو شـده اید‪ ،‬ا گـر فرزندتـان عزیزی را از دسـت داده اسـت ( برای فرزند‬ ‫شـما گم شـدن یـک اسـباب بازی می توانـد به مثابـه از دسـت دادن فـرد عزیـزی‬ ‫برای ما بزرگسـاالن باشـد)‪ .‬ممکن اسـت یکی از والدین به هر دلیلی غیبت های‬ ‫طوالنـی داشـته باشـد‪ ،‬ممکـن اسـت طلاق در خانـواده اتفـاق افتـاده باشـد یـا‬ ‫ممکـن اسـت کـه محـل خانـه خـود را عـوض کـرده باشـید و ان شـاید به معنـای‬ ‫پزشـک مشـورت کنـد؛ ا گـر ترکیـب بسـیار غلیـظ باشـد‪ ،‬بایـد‬ ‫شـکافی در نوک شیشـه شـیر نوزاد ایجاد شـود تا شـیر راحت‬ ‫تر خـارج شـود‪.‬‬ ‫‪ .2‬بعـد از هـر بـار تغذیـه نـوزاد بایـد اروغ بزنـد‪ .‬ا گـر او از شـیر‬ ‫مـادر تغذیـه مـی کنـد‪ ،‬بعـد از هـر بـار شـیردهی بایـد اروغ او‬ ‫گرفته شـود‪ .‬از شـیر دادن زیاد به نوزاد باید خودداری شـود؛‬ ‫ایـن میـزان بایـد طبـق توصیـه پزشـک باشـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بعـد از شـیر خـوردن‪ ،‬نـوزاد بایـد مـدت ‪ 30‬دقیقـه در‬ ‫وضعیـت ایسـتاده قـرار بگیـرد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ا گـر نـوزاد از شـیر خشـک تغذیـه می کنـد و تشـخیص‬ ‫پزشـک این اسـت که او بـه پروتئیـن شـیر حساسـیت دارد‪،‬‬ ‫ممکـن اسـت اسـتفاده از انـواع دیگـر شـیر خشـک را توصیـه‬ ‫کند‪ .‬تعویض شیر خشک مصرفی بدون مشورت با پزشک‬ ‫توصیـه نمی شـود‪.‬‬ ‫از دسـت دادن یکی‪،‬دوتـا همبـازی بـرای فرزنـد شـما باشـد‪ .‬همـه اینهـا به عنـوان‬ ‫عواملـی کـه خـارج از بـدن فرزنـد شما سـت‪ ،‬می توانـد بی اشـتهایی را به دنبـال‬ ‫داشـته باشـد کـه ایـن بی اشـتهایی باعـث بد غذایـی او شـده اسـت‪.‬‬ ‫چه زمانی باید نگران بد غذایی فرزندمان باشیم؟‬ ‫ا گـر مرتـب و منظـم فرزندمـان را نـزد پزشـک کـودکان ببریـم‪ ،‬بـا سـرعت و راحتـی‬ ‫باور نکردنـی متوجـه ایـن موضـوع می شـویم کـه در مسـیر رشـد فرزند ما مشـکلی‬ ‫به وجـود امـده اسـت‪ .‬مهم تریـن فا کتورهـا برای سلامت جسـمانی فرزنـد ما‪ ،‬قد‬ ‫و وزن اوسـت‪ .‬ا گـر قـد و وزن او به عنـوان یـک عامـل جـدی به اندازه کافـی رشـد‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬جـای نگرانـی زیادی نباید داشـته باشـید‪ .‬سـپس به کمک پزشـک‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪11‬‬ ‫راهنمای خرید بهترین فلش مموری های ‪USB‬‬ ‫فرهنگحشمتی‬ ‫گوشـی های موبایـل ضروری تریـن گجت هـای زندگـی امـروز محسـوب می شـوند؛‬ ‫ولـی بعیـد اسـت کـه بتوانیـد کارهـای روزمـره خـود را بـدون وجـود فلش مموری هـا‬ ‫تصـور کنیـد‪ .‬درحقیقـت‪ ،‬فلش مموری هـا همـان نقشـی را بـازی می کننـد کـه‬ ‫سـال ها پیـش بـر گـردن سـی دی ها و دیسـک های فالپـی بـود؛ یعنـی ابـزاری بـرای‬ ‫جابه جا کردن اطالعات‪ .‬راه درست تر است که همه ی اطالعات مان را در اینترنت‬ ‫و به اصطالح فضای ابری ذخیره کنیم؛ اما این کار به زیرساخت سریع و بی نقصی‬ ‫نیاز دارد که حداقل هنوز با ان فاصله ی زیادی داریم‪ .‬به عالوه‪ ،‬هنوز کاربردهایی‬ ‫بـرای فلش ممـوری وجـود دارد کـه اینترنـت نمی توانـد جایگزین ان شـود‪ .‬پیش از‬ ‫هرچیـز‪ ،‬بهتـر اسـت بـا اصطالحات رایـج دنیای فلش مموری ها اشـنا شـوید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬فلش هـای ‪ 2.0 USB‬و ‪ :3.0 USB‬همان طورکـه نامشـان نشـان می دهـد‪USB ،‬‬ ‫‪ 3.0‬نسـل بعـدی ‪ 2.0 USB‬اسـت‪ .‬فلش هایـی کـه از اسـتاندارد ‪ 3.0 USB‬بهـره‬ ‫می برنـد‪ ،‬در تئـوری‪ ،‬سرعت شـان ‪ ۱۰‬برابـر فلش هـای ‪ 2.0 USB‬اسـت؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫یکـه بخواهیـد بـا حداقـل مبلغ ممکـن فلش ممـوری تهیه کنید‪،‬‬ ‫واقعـا ب هجـز زمان ‬ ‫توجیهـی بـرای خریـد فلش مموری هـای ‪ 2.0 USB‬وجـود نـدارد؛ به ویـژه اینکـه‬ ‫همه ی رایانه های تولیدشـده در چند سـال گذشـته‪ ،‬از این اسـتاندارد پشـتیبانی‬ ‫می کننـد‪ .‬بـرای مقایسـ ه فلش مموری هـا از نظـر سـرعت خوانـدن و نوشـتن‪،‬‬ ‫می توانیـد از وب سـایت ‪ UserBenchmark‬یـا ‪ Nirsoft‬اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬گارانتـی‪ :‬فلش مموری هـا خیلی راحـت خراب می شـوند‪ .‬این اصلی ثابت شـده‬ ‫اسـت کـه ایـن محصـوالت چه براثر ضربه دیدن و چه براثر افتـادن در لیوان چای و‬ ‫چه براثر نوسان های برقی خراب می شوند‪ .‬سعی کنید سراغ فلش مموری هایی‬ ‫برویـد کـه گارانتـی معتبـری دارنـد‪ .‬برخـی از گارانتی های فلش ممـوری مادام العمر‬ ‫هسـتند و شـامل تعویـض هـم می شـوند‪ .‬هیچ وقـت فلش ممـوری بـدون گارانتـی‬ ‫نخرید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ضـداب و ضد ضربـه و ضد شـوک‪ :‬فلش هـا محبوب تریـن ابـزار جابه جایـی و‬ ‫انتقـال اطالعـات محسـوب می شـوند‪ .‬در اغلـب اوقـات‪ ،‬اطالعـات مهمـی داخـل‬ ‫فلش ممـوری قـرار می دهیـم کـه از دسـت رفتن ان هـا ممکـن اسـت دردسرسـاز‬ ‫شـود؛ بنابرایـن‪ ،‬بخش هـای مربـوط بـه مقاومـت فلش ممـوری کاملا بـه نیازتـان‬ ‫یگـردد‪ .‬فلش هایـی در بـازار وجـود دارنـد کـه در مقابـل نفـوذ اب‪ ،‬گردوغبـار‪،‬‬ ‫برم ‬ ‫ضربـه و شـوک مقاوم انـد‪ .‬مزیـت خریـد ایـن دسـته از فلش مموری هـا ان اسـت کـه‬ ‫خیالتـان از بابـت از بین نرفتـن اطالعـات براثـر ضربه خـوردن یـا خیس شـدن فلـش‬ ‫راحـت می شـود؛ ولـی بایـد در نظـر بگیریـد که این دسـته فلش ها قیمـت به مراتب‬ ‫نتـری از فلش هـای معمولـی دارنـد‪.‬‬ ‫گرا ‬ ‫‪ .۴‬برندهـای مطـرح‪ :‬فنـاوری سـاخت فلش ممـوری بـه پیچیدگـی گوشـی های‬ ‫هوشـمند یـا لپ تـاپ نیسـت؛ به همین دلیـل‪ ،‬صدهـا برنـد در بـازار وجـود دارنـد‬ ‫کـه محصـوالت کم وبیـش مشـابهی تولیـد می کننـد؛ امـا از نظـر کیفیـت و گارانتـی و‬ ‫عملکـرد تفاوت هـای چشـمگیری میانشـان وجـود دارد‪ .‬بنابرایـن‪ ،‬سـعی کنیـد‬ ‫از اختلاف قیمـت چندهزارتومانـی‬ ‫چشم پوشی کنید و سراغ برندهایی بروید‬ ‫کـه از کیفیـت کاالیشـان مطمئن هسـتید‪.‬‬ ‫برندهایـی مثـل سـن دیسـک‪ ،‬سـیلیکون‬ ‫پاور‪ ،‬ای دیتا‪ ،‬اچ پی‪ ،‬کینگستون‪ ،‬ترنسند‪،‬‬ ‫لکسار‪ ،‬سونی و سامسونگ جزو برندهایی‬ ‫محسـوب می شـوند کـه می توانیـد از‬ ‫کیفیـت فلش مموری هایشـان مطمئـن‬ ‫باشید؛ بنابراین‪ ،‬ا گر نتوانستید مدل های‬ ‫معرفی شـده در ادامـه ی مطلـب را پیـدا‬ ‫کنیـد‪ ،‬پیشـنهاد می کنیـم کـه حداقـل از‬ ‫یکـی از ایـن برندهـا بخریـد‪.‬‬ ‫بهترینفلش مموریهایاقتصادی‬ ‫پیـش از هرچیـز‪ ،‬از فلش مموری هـای‬ ‫ازان خـود‬ ‫اقتصـادی شـروع می کنیـم؛ یعنـی جایـی کـه بیشـترین سـهم بـازار را ِ‬ ‫می کنـد‪ .‬بـرای ا کثـر افـراد چنـدان اهمیتـی نـدارد کـه فلش ممـوری چـه شـکلی یـا‬ ‫چه امکاناتی داشـته باشـد ؛ چرا که از فلش مموری صرفا به عنوان وسـیله ای برای‬ ‫جابه جایی اطالعات نه چندان حجیم استفاده می کنند‪ .‬برای این افراد‪ ،‬قیمت‬ ‫فلش ممـوری مهم تریـن و به نوعـی تنهـا عامـل تصمیم گیری محسـوب می شـود و‬ ‫بـه ظاهـر و مشـخصات فنـی فلش ممـوری اهمیتـی نمی دهنـد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬سن دیسک ‪Cruzer Blade‬‬ ‫ً‬ ‫یکـه واقعـا به دنبـال ارزان تریـن فلش ممـوری باشـید‪ ،‬خریـد مدل هـای‬ ‫ب هجـز زمان ‬ ‫مجهـز بـه درگاه ‪ 2.0 USB‬کار هوشـمندانه ای نیسـت؛ چرا کـه سـرعت انتقـال‬ ‫اطالعـات در فلش مموری هـای ‪ 3.0 USB‬تقریبـا َده برابـر فلش مموری هـای ‪USB‬‬ ‫‪ 2.0‬اسـت‪ .‬به علاوه‪ ،‬همـه ی رایانه هـای امـروزی حداقـل یکـی دو درگاه ‪3.0 USB‬‬ ‫دارنـد‪ .‬فلش ممـوری سـری ‪ Cruzer Blade‬یکـی از همیـن مدل هاسـت که حداقل‬ ‫امکانـات فلش ممـوری ای بـا حداقل قیمت را ارائه می دهد‪ .‬این فلش ممـوری در‬ ‫مدل هـای مختلفـی بـا ظرفیت هـای ‪ ۸‬تـا ‪ ۱۲۸‬گیگابایـت در بـازار پیدا می شـود که‬ ‫مدل ‪ ۸‬گیگابایتی ان جزو فلش مموری های به صرفه ی بازار محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سن دیسک ‪Cruzer Glide‬‬ ‫ا گر بودجه را کمی افزایش دهید‪ ،‬می توانید ب هسـراغ فلش مموری هایی بروید که‬ ‫از درگاه ‪ 3.0 USB‬و سـرعت به مراتب بیشـتری بهره می برند‪ .‬سـری ‪Cruzer Glide‬‬ ‫از برنـد سـن دیسـک جـزو فلش مموری هـای برتـر بازار اسـت که در کنار سـرعت زیاد‬ ‫‪ ،3.0 USB‬قیمتـش نیـز مقرون به صرفه اسـت‪ .‬این فلش ممـوری در ظرفیت های‬ ‫مختلفـی‪ ،‬از ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۵۱۲‬گیگابایـت‪ ،‬در بازار ایران پیدا می شـود‪ .‬مدل ‪ ۱۶‬گیگابایتی‬ ‫ن بازار نیسـت‪ ،‬قیمـت اقتصادی و‬ ‫ایـن فلش ممـوری بـا اینکـه جزو محصوالت ارزا ‬ ‫می توانیـم بـه مسـائل دیگـری کـه نشـان از سلامتی یـا عـدم سلامتی او دارد‪ ،‬بپردازیـم‪.‬‬ ‫‪ .1‬ا گر فرزند مان دارای ناخن های شکننده است‬ ‫‪ .2‬ا گر فرزندمان بی دلیل دچار تهوع می شود‬ ‫‪ .3‬ا گر فرزندمان بی دلیل دچار نگرانی و اضطراب می شود‬ ‫‪ .4‬ا گر ازمایشان ادرار و خون او نشان از مشکلی در بدنش بدهد‬ ‫‪ .5‬ا گر او ضعف دارد و توانایی حرکتی زیادی ندارد؛ با وجودی که قد و وزن اوبخوبی پیش می رود‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬درمـورد هـوش او بایـد بـا پزشـک حتمـا صحبت کنیـد؛ چرا که بد غذایـی در دراز مـدت و بی توجهی به‬ ‫ان‪ ،‬می تواند روی سیسـتم هوشـی و عقلی فرزندتان تاثیر منفی بگذارد‪.‬‬ ‫چه کار کنیم که فرزندان مان بی اشتها نشوند؟‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬حتما غذایی را درست کنید که او می خواهد‬ ‫‪ .2‬شکل و فرم غذا را با دلخواه او درست کنید‬ ‫‪ .3‬برسر موضوعاتی که او دوست دارد سر میز غذا با او حرف بزنید‬ ‫‪ .4‬او را به خاطـر زمـان کمـی کـه داریـد‪ ،‬مجبـور نکنیـد تند تنـد غذا بخورد‪ .‬شـما بایـد زمان غذا خـوردن را‬ ‫به گونـه ای تنظیـم کنیـد کـه در ارامـش غـذا بخورد و مهم نباشـد که چقدر غذاخوردن او طول می کشـد‪.‬‬ ‫‪ .5‬به روش هایی که می دانید او را ترغیب و تشـویق کنید که در خرید مواد غذایی و پختن غذا با شـما‬ ‫شـریک شـود‪ .‬ایـن کار بـه او کمـک می کنـد کـه در جریـان پخت غذا قـرار بگیرد و حالـت «چندش» موقع‬ ‫خـوردن و بلعیـدن و هضم ان به او دسـت ندهد‪.‬‬ ‫‪ .6‬نگـران ایـن نباشـید کـه فرزندتـان غـذای تکـراری می خورد؛ بسـیاری از بچه ها سوسـیس‪ ،‬تخم مرغ و‬ ‫ما کارونی را بر بقیه غذاها ترجیح می دهند‪ .‬با کمی شکیبایی و تشویق می توانید به تدریج سبزیجات‬ ‫و گوشـت هـم بـه انها اضافه کنید‪.‬‬ ‫‪ .7‬کوشـش کنیـد تـا موقـع غـذا گرسـنه باشـد وگرنـه غـذا نخواهـد خـورد‪ .‬ا گـر بـه او بیسـکویت ‪ ،‬شـیرینی‪،‬‬ ‫کیـک ‪ ،‬بسـتنی یـا میوه هـای قنـدی بدهیـد‪ ،‬نبایـد تعجـب کنیـد کـه او چـرا غـذای خوشـمزه شـما را‬ ‫نمی خـورد‪.‬‬ ‫یکـردن او رسـیده‬ ‫‪ .8‬ا گـر فرزندتـان فیلـم یـا بـازی ویـژه ای را دوسـت دارد و االن زمـان نگا هکـردن یـا باز ‬ ‫ً‬ ‫اسـت ‪ ،‬نبایـد کوشـش کنیـد بـه او غـذا بدهیـد؛ چرا کـه او اوال ان غـذا را نمی خـورد و دوم اینکـه ا گر هم غذا‬ ‫را بخـورد‪ ،‬هیـچ لذتـی بـه او نخواهـد داد‪ .‬پـس تنظیـم زمـان غذا خـوردن بسـتگی بـه شـما دارد‪ ،‬نـه فرزند‬ ‫شما‪.‬‬ ‫در پایـان بایسـتی گفـت کـه نخـوردن غـذا یـا بد غذایـی یـا بی اشـتهایی‪ ،‬مـواردی بسـیار شـایع در بیـن‬ ‫فرزنـدان مـا هسـتند‪ .‬مـا به عنـوان والدیـن نبایـد از ایـن موضـوع نگـران‪ ،‬مضطـرب‪ ،‬خشـمگین و سـپس‬ ‫عصبانـی شـویم‪ .‬هـر فرزنـد مـا بـا فرزنـد دیگـری یـا بـا خودمان متفـاوت اسـت و عوامـل متعدد و بسـیاری‬ ‫هسـتند کـه روی ایـن سـه مـورد ‪ .1‬غذا نخـوردن ‪ .2‬بـد غذا خـوردن ‪ .3‬بی اشـتهایی کـودک مـا تاثیـر‬ ‫می گـذارد‪.‬‬ ‫بـا کمـی دقـت‪ ،‬بردبـاری و ا گاهـی به راحتـی می تـوان پاسـخ درسـتی بـرای پرسـش های بـاال پیـدا کـرد؛‬ ‫حتی درصورتی که نتوانیم این کار انجام دهیم‪ ،‬نباید نگران باشـیم؛ یک روانشـناس یا پزشـک کودکان‬ ‫به راحتـی می توانـد مـا را در ایـن مـورد یـاری کنـد‪.‬‬ ‫ارزش خرید زیـادی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اپیسر ‪AH355‬‬ ‫سـری ‪ AH355‬از شـرکت اپیسـر ارزان تریـن مـدل بـازار محسـوب نمی شـود؛ ولـی‬ ‫قیمـت و کیفیـت سـاخت مناسـبی دارد و از اسـتاندارد ‪ 3.1 USB‬نسـل اول بهـره‬ ‫می برد‪ .‬البته از نظر سرعت‪ ،‬تفاوتی بین ‪ 1 Gen 3.1 USB‬و ‪ 3.0 USB‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایـن فلش ممـوری دردار اسـت و می توانـد از درگاه ‪ USB‬بهتـر محافظت کند؛ البته‬ ‫در برابر نفوذ اب مقاوم نیست‪ .‬به عالوه‪ ،‬بند نگه دارنده ای به انتهای فلش وصل‬ ‫شـده تـا بتوانیـد ان را بـه جا کلیدی یا کیفتـان وصل کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬وریتی ‪V712‬‬ ‫ً‬ ‫ا گـر صرفـا به دنبـال ارزان تریـن فلش ممـوری بـازار می گردید‪ ،‬مـدل ‪ V712‬وریتی نیز‬ ‫می توانـد انتخـاب مطلوبـی برایتـان باشـد‪ .‬البتـه مثـل همـه ی فلش مموری هـای‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬ایـن مـدل هـم از رابـط ‪ 2.0 USB‬اسـتفاده می کنـد و سـرعت انتقـال‬ ‫اطالعـات چنـدان سـریعی نـدارد؛ امـا یکـی از فلش مموری هـای ارزان و با کیفیـت‬ ‫بـازار محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬سن دیسک ‪Dual Drive OTG‬‬ ‫در بیـن فلش مموری هـای ارزان‪ ،‬یکـی از انتخاب هـای جـذاب مـدل ‪Dual Drive‬‬ ‫سـن دیسـک محسـوب می شـود‪ .‬بـا اینکـه ایـن فلش ممـوری از رابـط قدیمـی‬ ‫‪ USB2.0‬بهـره می بـرد‪ ،‬یـک درگاه دوم ‪ microUSB‬هـم دارد‪ .‬ایـن درگاه دوم‬ ‫بـا همـه ی گوشـی ها و تبلت هایـی سـازگار اسـت کـه از فنـاوری ‪ OTG‬پشـتیبانی‬ ‫می کننـد؛ بنابرایـن‪ ،‬می توانیـد از ان بـرای جابه جایـی اطالعـات بیـن گوشـی و‬ ‫دستگاه های دیگر استفاده کنید؛ البته درصورتی که گوشی یا تبلت شما به درگاه‬ ‫‪ microUSB‬مجهـز باشـد‪ /.‬زومیـت‬ ‫مواد غذایی خارق العاده برای ارتروز زانو‬ ‫بیمـاری ارتـروز زانـو به دلیـل ضعیف بودن مفصل زانو و در پی ان سـائیدگی مفصل‬ ‫به وجـود می ایـد‪ .‬افـراد مبتلا بـه ارتروز بـرای درمـان و کاهش درد ناشـی از بیماری‬ ‫خـود بایـد چند اصل تغذیـه ای را رعایت کنند ‪.‬‬ ‫یسـت کـه‬ ‫امـگا‪ 3‬موجـود در ماهـی سـالمون‪ ،‬یکـی مـواد غذای ‬ ‫یهـای غیر اشـباع سـاخته شـده و تاثیـر بسـیار خوبـی در‬ ‫از چرب ‬ ‫مکـردن درد و التهـاب دارد و بـرای ارتروز زانو‪ ،‬غذایی بسـیار مفید‬ ‫ک ‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫یکـی از مـواد غذایـی مفیـد بـرای ارتـروز زانـو شـیر اسـت‪ .‬شـیر غنـی‬ ‫از کلسـیم اسـت کـه یـک مـاده معدنـی مهـم بـرای بـدن ب هشـمار‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مـی رود و در مـواد غذایـی نظیـر شـیر یافـت م ‬ ‫فلفـل سـبز را فرامـوش نکنیـد‪ .‬بـدن بـرای تولیـد کالژن‪ ،‬نیـاز بـه‬ ‫ویتامیـن ‪ C‬دارد کـه از مـواد تشـکیل دهنده غضـروف اسـت‪.‬‬ ‫دشـدن‬ ‫دریافت این ویتامین‪ ،‬تاثیر خوبی در پیشـگیری از شدی ‬ ‫ارتـروز زانـو دارد‪.‬‬ ‫کمبـود ویتامیـن ‪ D‬بـا پیشـرفت ارتـروز زانـو در ارتبـاط اسـت‪.‬‬ ‫نسـبب افـزودن موادغذایـی غنـی از ایـن ویتامین مانند‬ ‫به همی ‬ ‫یسـت و از خطـر‬ ‫ممـرغ بـه وعد ههـای غذایـی‪ ،‬ضرور ‬ ‫زرده تخ ‬ ‫کمبـود ویتامیـن ‪ D‬جلوگیـری می کنـد‪.‬‬ ‫گـردو نیـز از مهم تریـن منابـع اسـید چـرب امـگا ‪ 3‬ب هشـمار مـی رود‬ ‫نسـبب جـزو مـواد غذایـی مفیـد بـرای کاهـش دردهـای‬ ‫و به همی ‬ ‫یشـود کـه اسـتفاده از ان‪ ،‬بسـیار توصیـه‬ ‫ارتـروز زانـو طبقه بنـدی م ‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید اردبیل خبر داد؛‬ ‫نماینده مردم لنجان عنوان کرد؛‬ ‫نام گذاری خیابان های استان به نام شهدای زن‬ ‫ذوب اهن اصفهان در شرایط تحریم؛ الگوی خودباوری در صنعت کشور‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬هم زمـان بـا روز شـهدا از خانـواده هـای شـهدایی که‬ ‫هرگونـه عمـل خیرخواهانـه انجـام داده اند با عنوان نشـان ایثار اجتماعی از انها تجلیل می شـود»‪.‬‬ ‫یاسـر شـاهی به مناسـبت روز شـهید گفـت‪« :‬عطرافشـانی گلـزار شـهدا‪ ،‬نهـال کاری بـه نـام شـهدا‪،‬‬ ‫برگـزاری همایـش پیـاده روی‪ ،‬دیـدار و تجلیـل از خانواده هـای شـهدا و جانبـازان‪ ،‬سـخنرانی‬ ‫فرزنـدان شـهدا و جانبـازان در قالـب "پیـام اوران ایثـار" قبـل از خطبه هـای نمـاز جمعـه در تمامـی‬ ‫شهرسـتان های اسـتان‪ ،‬اهدای خون توسـط کارکنان بنیاد شـهید و امور ایثارگران و ارائه خدمات‬ ‫رایـگان پزشـکی در درمانـگاه ایثـار از جملـه ایـن برنامه ه اسـت»‪.‬‬ ‫حسین رجایی؛ نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس با حضور در ذوب اهن اصفهان‪ ،‬ضمن‬ ‫بازدیـد از خـط تولیـد بـا مهنـدس یـزدی زاده و دیگـر مسـئولین ایـن شـرکت دیـدار و گفت وگـو کـرد‪.‬‬ ‫رجایـی‪ ،‬گفـت‪« :‬تحریم هـای ظالمانـه غرب‪ ،‬مشـکالتی بـرای صنعت و اقتصاد کشـور ایجاد کـرد؛ اما‬ ‫جوانـان و مدیـران ذوب اهنـی‪ ،‬ایـن تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل کردنـد و بـا خنثی کـردن تحریم هـا‪،‬‬ ‫موفـق شـدند محصـول اسـتراتژیک ریـل را تولیـد کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ذوب اهنی هـا ثابـت کردنـد کـه‬ ‫در ایـن شـرایط سـخت هـم می تـوان به قله های افتخـار و خودکفایی صعود کرد و الگـوی خودباوری‬ ‫در صنعت کشـور شـدند»‪.‬‬ ‫نیشابور چندهزار ساله؛شهریبدونموزهاستاندارد!‬ ‫موزه هـا‪ ،‬گنجینـه تاریـخ‪ ،‬میـراث و فرهنـگ هـر کشـوری‬ ‫هستند و با حفظ و نگه داشتن اثار به جا مانده از پیشینیان‬ ‫نقـش مهمـی در تقویـت هویت ملی و فرهنگی کشـور دارند‪.‬‬ ‫از سـوی دیگر موزه هـا همـواره مرکـز توجـه گردشـگران و‬ ‫دانشـمندان محسـوب می شـوند و براین اسـاس کشـورها‬ ‫می کوشـند بـا هرچـه غنی ت رکـردن موزه هایشـان اقتصـاد‬ ‫گردشـگری خـود را تقویـت کننـد‪ .‬در این میـان شـهر تاریخـی‬ ‫نیشـابور با داشـتن بزرگ ترین پهنه تاریخی کشـور به وسعت‬ ‫چهار هـزار و ‪ ۵۰۰‬هکتـار هنـوز از داشـتن یـک مـوزه اسـتاندارد‬ ‫بـرای نگهـداری اثـار تاریخـی کشف شـده در کاوش هـای‬ ‫یکـه در مخـزن‬ ‫تاریخـی ایـن منطقـه محـروم اسـت؛ در حال ‬ ‫تنهـا مـوزه نیشـابور در کاروانسـرای شـاه عباسـی چندیـن‬ ‫هـزار شـیء تاریخـی موجـود اسـت کـه به خاطـر نبـود شـرایط‬ ‫مناسـب از نظـر دمـا و رطوبـت تنهـا ‪ ۲۰۰‬شـیء تاریخـی بـه‬ ‫نمایش گذاشـته شـده و گردشـگران و عالقه مندان از دیدن‬ ‫بخـش عظیمـی از ایـن اشـیای تاریخـی محـروم هسـتند‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه نیشـابور گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫غنا و وسعت میراث فرهنگی نیشابور باید رده های سازمانی‬ ‫بـرای اینکـه بتواننـد مدیریـت کننـد و پاسـخگو باشـند در‬ ‫شهرسـتان حضـور داشـته باشـند؛ نـه اینکـه هـر کاری کـه‬ ‫می خواهیـم در نزدیکـی این اثار و پهنه تاریخی انجام دهیم‬ ‫بایـد بـا رده هـای اسـتانی و ملـی هماهنـگ کنیـم کـه بسـیار‬ ‫ن فرهنگـی‬ ‫وقت گیـر اسـت و باعـث می شـود سـرمایه گذارا ‬ ‫در ایـن بوروکراسـی اداری خسـته شـده و کار را رهـا کننـد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ علیرضـا قامتـی افـزود‪« :‬اثـار بـه جـا مانـده از‬ ‫هـزاره گذشـته در منطقـه نیشـابور کهـن قدمتـی بـه وسـعت‬ ‫تاریـخ ایـران دارد کـه از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت و‬ ‫زمانـی کـه چنیـن غنـای تاریخـی را در نیشـابور داریـم بـرای‬ ‫نگهـداری ایـن گنجینه ها در نیشـابور باید فکری می شـد که‬ ‫ایجاد موزه ها در سطح ملی و بین المللی می توانست بسیار‬ ‫تاثیر گـذار باشـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬باتوجه به اینکـه نیشـابور‬ ‫از نظـر مذهبـی‪ ،‬تاریخـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬اقتصـادی و جغرافیـای‬ ‫طبیعـی و منطقـه ای حائز اهمیـت اسـت ایـن بنیادهـا بنـا‬ ‫نهـاده نشـده تـا اشـیای کشـف شـده را در انجـا نگهداشـته و‬ ‫در معـرض دیـد مـردم و گردشـگران قـرار دهیـم»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«بـرای حفـظ و نگهـداری ایـن اثـار وزارت خانـه ای تشـکیل‬ ‫شـده که با منابع اعتباری و بودجه خود این امکان را ندارد‬ ‫کـه هـم ایـن اثار را احیاء کند‪ ،‬هم بازسـازی انجـام دهد و هم‬ ‫ن از اشـکاالت جـدی حـوزه‬ ‫گنجینه هـا را کشـف کنـد کـه ایـ ‬ ‫میـراث فرهنگـی اسـت»‪ .‬قامتـی ادامـه داد‪« :‬در نیشـابور‬ ‫غبـر ‪ ۱۴‬هزار هکتـار باید توسـط اداره میراث فرهنگی حفظ‬ ‫بال ‬ ‫و صیانـت شـود و سـوال نخسـت اینجاسـت کـه ایـن اداره بـا‬ ‫کـدام منابـع حفاظتی و منابع انسـانی نظارتی مـی تواند این‬ ‫کار را انجـام دهـد؟ در طـرح امایـش سـرزمینی بـرای برنامـه‬ ‫هـای میـان مـدت چـه مطالعاتـی انجـام شـده تـا در ایـن‬ ‫چارچـوب در قـدم نخسـت حفاظـت‪ ،‬بازسـازی و نگهـداری‬ ‫میـراث فرهنگـی انجـام شـود و در مراحـل بعـدی ا کتشـاف و‬ ‫مطالعـه صـورت گیـرد؟»‬ ‫سرعت سارقین در استفاده از فن اوری ها‬ ‫از ما پیشی گرفته است‬ ‫وی گفـت‪« :‬توسـعه های شـهری متناسـب بـا سـرعت‬ ‫فن اوری روز شـکل گرفته و این سـوال را به وجود می اورد ایا‬ ‫به کارگیری دستگاه های پیشرفته برای ا کتشافات و حفظ‬ ‫و صیانـت در وزارت میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع‬ ‫دسـتی موجـود اسـت یـا افـرادی کـه به دنبـال منافـع مـادی‬ ‫هسـتند بازهـم در کشـف ایـن اثـار از مـا جلوترنـد؟» فرمانـدار‬ ‫نیشـابور افـزود‪« :‬سـارقین ایـن اثـار در اسـتفاده از فن اوری هـا‬ ‫از ما پیشی گرفته و نتیجه ان نمایش گنجینه های نیشابور‬ ‫یسـت»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫و کشـور در مـوزه هـای کشـورهای خارج ‬ ‫داد‪« :‬اشیای دوران گذشته شاید ارزش مادی زیاد نداشته‬ ‫باشـند؛ امـا از نظـر فرهنگـی و تمدنـی جایـگاه جامعـه را‬ ‫مشـخص می کنند و اثار و میراث به جا مانده از گذشـتگان‬ ‫کـه امـروز بـه روش هـای مختلـف مـورد کاوش قـرار می گیرنـد‬ ‫تمـدن و تاریـخ هـر کشـور را بازگـو می کننـد و یکـی از اقداماتـی‬ ‫کـه هـر کشـور بـرای معرفـی خود انجـا م می دهـد توجه بـه اثار‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫مانـدگار گذشـتگان در حـوزه میـراث فرهنگ ‬ ‫نبود موزه استاندارد؛ ظلم مضاعف در حق نیشابور است‬ ‫نماینده مردم نیشـابور‪ ،‬فیروزه و زبرخان در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی گفـت‪« :‬از گذشـته های دور می دیدیـم اشـیایی‬ ‫کـه کشـاورزان‪ ،‬چوپانـان یـا حتـی حفـاران غیر مجـاز کشـف‬ ‫می کردنـد و ارزش هـای بسـیار معنـوی و ریالـی داشـت‪ ،‬بـه‬ ‫میـراث فرهنگـی وا گـذار می شـد و پـس از ان در موزه هـای‬ ‫مختلـف بـه نمایـش در می امـد و سـوال اینجاسـت کـه ایـن‬ ‫اشیا چرا نباید در شهر مبداء به نمایش گذاشته شود و بعد‬ ‫از این همه سـال‪ ،‬ظلـم مضاعـف اسـت کـه نیشـابور بـا ایـن‬ ‫تاریـخ و پیشـینه حتـی یک موزه معمولـی اسـتاندارد با متراژ‬ ‫پائیـن هـم نـدارد کـه اشـیای عتیقـه خـود را در ان به نمایش‬ ‫یسـت‬ ‫بگـذارد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬موزه نقطه توجه گردشگر ‬ ‫و گردشـگران مختلـف از سـایر نقـاط کشـور و دنیـا وقتـی از‬ ‫نیشـابور و مکان هـای پرشـمار تاریخـی ان بازدیـد می کننـد‪،‬‬ ‫به دنبـال مـوزه ای کـه تاریـخ غنـی نیشـابور در انجـا نمایـش‬ ‫داده شـود‪ ،‬می گردنـد»‪ .‬ایـن نماینـده مجلـس گفـت‪« :‬از‬ ‫یسـت کـه‬ ‫طرفـی ایـن حـق قانونـی و منطقـی بـرای هـر شهر ‬ ‫وقتـی عتیقـه‪ ،‬دفینـه و گنجینه هـای تاریخـی از دل ان شـهر‬ ‫بیـرون می اینـد‪ ،‬در همـان شـهر نگهداری شـوند‪ ،‬همان طور‬ ‫کـه انتظـار داریـم اشـیایی کـه در ایـران کشـف می شـوند در‬ ‫کشـورهای خارجـی نباشـند و در کشـور خودمـان نمایـش‬ ‫داده شـوند»‪ .‬وی افزود‪« :‬در سـال های ‪ ۲۰۲۰‬و ‪ ۲۰۲۱‬توسـط‬ ‫یونسـکو سـال جهانـی عطـار نیشـابوری نام گـذاری شـده و‬ ‫می توانیم از ظرفیت این توجه جهانی به نیشـابور اسـتفاده‬ ‫کـرده و بحث هـای مختلف فرهنگی از جمله احداث مـوزه را‬ ‫دنبـال کنیـم»‪ .‬ارکانـی افـزود‪« :‬امـروز می توانیـم با هزینه های‬ ‫ناچیـز و بـا دسـتگاه های پیشـرفته به راحتی مـکان دفینه ها‬ ‫و اشـیای عتیقـه را مشـخص کـرده و بـا حفـاری ان هـا را از دل‬ ‫خـا ک بیـرون بیاوریـم و اجـازه ندهیم این اشـیای قیمتی به‬ ‫ثمـن بخس توسـط قاچاقچیـان و حفاران غیرمجاز بـه تاراج‬ ‫رود زیـرا این هـا سـرمایه های ملـی و تاریخـی مـردم نه تنهـا‬ ‫نیشـابور بلکـه مردم کشـور هسـتند»‪.‬‬ ‫فقط‪ ۲۵۰۰‬مترمربع از پهنه تاریخی نیشابور‬ ‫کاوش شده است‬ ‫رئیـس اداره میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و گردشـگری‬ ‫نیشـابور نیز گفت‪« :‬نخسـتین بار قبل از انقالب امریکایی ها‬ ‫‪ ۱۰‬سـال در ایـن منطقـه کاوش کردنـد و بعـد از انقلاب نیـز‬ ‫گروه هـای مختلـف باسـتان شناسـی به این شـهر امدنـد؛ اما‬ ‫بـا ایـن وجـود در بهتریـن حالت تنهـا دوهـزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع از‬ ‫پهنه تاریخی نیشابور کاوش شده است»‪ .‬محمد اسماعیل‬ ‫اعتمـادی افـزود‪« :‬عرصـه تاریخـی نیشـابور چهار هـزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتـار وسـعت دارد و حریـم ان نیـز بالـغ بـر ‪ ۱۴‬هزار هکتـار‬ ‫اسـت کـه بزرگ تریـن عرصـه تاریخـی کشـور محسـوب‬ ‫می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در سـال های بعـد از انقلاب هـم‬ ‫هیئـت مشـترک فرانسـوی و ایرانـی و چنـد کاوش توسـط‬ ‫دانشـگاه نیشـابور انجـام شـده و طـی ایـن مـدت هرسـال‬ ‫کاوش هایـی در یکـی از مناطـق تاریخـی نیشـابور داشـته ایم؛‬ ‫اما بودجه های وزارتخانه به خصوص بودجه های پژوهشی‬ ‫محـدود اسـت»‪ .‬اعتمـادی ادامـه داد‪« :‬در این مکان امکان‬ ‫نمایـش ‪ ۲۰۰‬شـیء تاریخـی وجـود دارد؛ در حالی کـه در‬ ‫مخـزن نیشـابور چنـد هـزار شـیء تاریخـی موجـود اسـت کـه‬ ‫ایـن اثـار به صـورت چرخشـی و بـا نظـر کارشـناس مربوطـه‬ ‫در معـرض دیـد عمـوم قـرار می گیرنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬قبـل‬ ‫از انقلاب بیشـتر کاوش هـا در قسـمت غـرب ایـران بـود و‬ ‫شـرق کشـور مغفـول مانـده بـود و طـی سـالیان اخیـر توجـه‬ ‫بـه شـرق ایـران بیشـتر شـده و بـا کاوش هـای انجـام شـده در‬ ‫مناطق مختلف نیشـابور مانند سـه تپه‪ ،‬نوروز اباد‪ ،‬تپه برج‪،‬‬ ‫قاراچشـمه و شـهرک فیـروزه تحولـی در باستان شناسـی‬ ‫منطقـه ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬رئیـس اداره میـراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫صنایـع دسـتی و گردشـگری نیشـابور افـزود‪« :‬سـال گذشـته‬ ‫هیئـت باستان شناسـی از کشـور چیـن وارد ایران شـد و پس‬ ‫از حضـور در نیشـابور تمـام هزینـه هـای کاوش را تقبل کرد تا‬ ‫در کنـار باستان شـناس های ایرانی یک فصـل کاوش در تپه‬ ‫بـرج انجـام دهـد‪ .‬طـی ایـن سـال ها توجـه باستان شناسـان‬ ‫خارجـی را جلـب کرده ایـم و پیش بینـی می کنیـم ایـن‬ ‫اسـتقبال ادامـه داشـته باشـد‪ .‬به این ترتیـب طـی سـالیان‬ ‫اخیر بیشترین کاوش های علمی در شرق کشور در نیشابور‬ ‫انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫نیشابور؛ یکی از بزرگ ترین مرا کز‬ ‫ساختسفالینه هایاسالمی‬ ‫یـک پژوهشـگر و باسـتان شـناس نیـز گفـت‪« :‬کاوش هایـی‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۴۹‬در نیشـابور انجـام شـد کـه منجـر بـه کشـف‬ ‫چندین کوره سـفالگری‪ ،‬سـفالینه های متعدد و قالب های‬ ‫منقـوش سـاخت سـفال‪ ،‬در سـده های پنجـم تـا هفتـم‬ ‫هجـری شـد کـه نشـان می دهـد نیشـابور یکـی از مهم تریـن‬ ‫و بزرگ تریـن مرا کـز سـاخت سـفالینه های اسلامی در ایـران‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬مرتضـی امین الرعایایـی افـزود‪« :‬کاوش هـای‬ ‫باسـتان شناسـی در نیشـابور از سـال ‪ ۱۳۱۵‬بـا حضـور یـک‬ ‫هیئـت باستان شناسـی از موزه متروپولیتن نیویـورک امریکا‬ ‫به صـورت وسـیع و به مـدت ‪ ۱۰‬سـال در محـدوده شـهر کهـن‬ ‫نیشـابور اغـاز شـد و بقایـای ارزشـمند معمـاری‪ ،‬فلـز‪ ،‬سـکه‪،‬‬ ‫سـفال و امثـال ان از جملـه یافته های ایـن کاوش ها بودند‪.‬‬ ‫نهـزار شـیء تاریخی ارزشـمند‬ ‫تخمیـن زده می شـود؛ چندی ‬ ‫از نیشـابور در موزه هـای مختلـف و معتبـر خارجـی نظیـر‬ ‫متروپولیتن نیویورک‪ ،‬موزه شـیکا گو‪ ،‬موزه ویکتوریا و البرت‬ ‫لنـدن و مـوزه لـوور فرانسـه وجـود داشـته باشـد و بایـد تلاش‬ ‫شـود اثـاری کـه در گذشـته بـه صـورت غیرقانونـی از نیشـابور‬ ‫خـارج شـده بـه ایـن شـهر بازگردانـده شـوند و در ایـن راسـتا‬ ‫ن امـور‬ ‫بایـد از طریـق وزارت امورخارجـه و بـا دیپلماسـی ایـ ‬ ‫پیگیـری شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در گذشـته به دلیـل سـقف‬ ‫ضعیـف سـایت شـادیاخ‪ ،‬رطوبـت بخشـی از ان را تخریـب‬ ‫کـرده و روی تپـه هـای باسـتانی شـادیاخ و کهـن دژ انقـدر‬ ‫موتورسـواری شـده که تپه ها کوچک و تخریب شـده اسـت‪،‬‬ ‫در خصـوص حفاظـت و مرمـت مسـجد جامـع نیـز خـوب‬ ‫عمـل نشـده و شـاهد اسـیب های جـدی بـه ان هسـتیم و‬ ‫خانه هـای تاریخـی نیشـابور نیـز یکـی پـس از دیگـری تخریب‬ ‫می شـوند و در مقابـل ایـن مـوارد همـه شـهروندان مسـئول‬ ‫هسـتند»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫ارغوان بافی؛ هنری‪ ۶۰۰‬ساله‬ ‫ارغوان بافی از صنایع دسـتی خراسـان رضوی ست که‬ ‫از ‪۶ ۰۰‬سـال گذشـته نسـل به نسل منتقل شـده است‪.‬‬ ‫قطـب ارغوان بافـی‪ ،‬روسـتای «مایـان» اسـت‪ .‬ارغـوان‬ ‫نوعـی گیـاه خودروسـت کـه بـا ان‪ ،‬االچیـق و صنایـع‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دسـتی سـبک سـاخته م ‬ ‫سید حسین میرپور ‪ /‬مهر‬ ‫ا گهیمناقصهعمومییکمرحله ای‬ ‫(تجدیدشده)‬ ‫اداره کل امـوزش و پـرورش اسـتان لرسـتان درنظـردارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات‬ ‫(کامپیوتـر‪ ،‬چاپگـر‪ ،‬دیتاپرژکتـور) موردنیـاز خـود را طبـق جـدول ذیـل از طریـق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) برگـزار نماید‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و‬ ‫بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫زمان انتشار ا گهی در سامانه‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/20‬ساعت ‪14:00‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬مورخ ‪ 1399/12/26‬ساعت ‪19:00‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/08‬ساعت ‪19:00‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬مورخ ‪ 1400/01/09‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار‪ :‬تلفـن‪ 066-33401773 :‬ادرس‪ :‬میـدان‬ ‫امـام(ره)‪ ،‬خیابـان دکتـر حسـابی‬ ‫اقالم موردنیاز به شرح جدول زیر می باشند‪:‬‬ ‫نام کاال‬ ‫تعداد‬ ‫دیتاپرژکتور‬ ‫‪ 10‬دستگاه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫‪ 150‬دستگاه‬ ‫چاپگر‬ ‫‪ 60‬دستگاه‬ ‫چاپگر چندکاره‬ ‫‪ 4‬دستگاه‬ ‫شناسه ا گهی‪1113199 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان لرستان‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫نام نویسی انتخابات شورای شهر‬ ‫در شهرستان‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‬ ‫گفـت‪« :‬طبـق برنامـه زمان بنـدی انتخابـات خردادمـاه‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬صبـح روز ‪ ۲۰‬اسـفندماه‪ ،‬فراینـد ثبت نـام از‬ ‫داوطلبیـن ششـمین دوره انتخابـات شـوراهای اسلامی‬ ‫شـهرهای شهرسـتان ری در محـل فرمانـداری اغـاز و تـا‬ ‫روز سه شـنبه ‪ ۲۶‬اسـفندماه به مـدت هفـت روز ادامـه‬ ‫خواهـد داشـت»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«تمامـی زیرسـاخت های الزم بـرای پیشـبرد امـور مربـوط‬ ‫بـه ثبت نـام داوطلبیـن در فرمانـداری ویـژه شهرسـتان‬ ‫ری فراهـم شـده و در اولیـن روز ثبت نـام‪ ۱۶ ،‬داوطلـب‬ ‫بـه فرمانـداری مراجعـه و از این تعـداد ‪ ۱۴‬داوطلـب بـرای‬ ‫ششـمین دوره انتخابـات شـوراهای اسلامی شـهرهای‬ ‫شهرسـتان ری نام نویسـی نهایـی کردنـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«براسـاس اطالعیه شـماره ‪ 8‬وزارت کشـور‪ ،‬داوطلبانی که‬ ‫ازطریق اپلیکیشـن موبایلی یا نسـخه دسـکتاپ (رایانه) یا‬ ‫دفاتـر پیشـخوان ثبت نـام می کننـد بایـد منتظـر دریافـت‬ ‫پیامـک بـا مضمـون (اطالعـات توسـط فرمانـداری تائیـد‬ ‫شـد‪ ،‬ثبت نام شـما قطعی سـت) از سرشـماره ‪۳۰۰۰۷۷۸۷‬‬ ‫(‪ )v.keshvar‬باشـند و نیـازی بـه مراجعـه بـه فرمانـداری‬ ‫به منظـور ثبـت نهایـی نیسـت‪.‬‬ ‫اطالعیه شماره (‪ )۸‬ستاد انتخابات کشور‬ ‫پیـرو اطالعیه هـای قبلـی بـه ا گاهـی هم وطنـان گرامـی‬ ‫می رسـاند‪ .۱ :‬ثبت نـام از داوطلبـان عضویـت در انتخابات‬ ‫ششـمین دوره شـوراهای اسلامی شـهر از سـاعت ‪ ۸‬صبح‬ ‫روز چهارشـنبه مورخ ‪ 1399/12/20‬اغاز شـده و تا سـاعت‬ ‫ً‬ ‫‪ 18:00‬روز سه شـنبه مـورخ ‪( 1399/12/26‬جمعـا به مدت‬ ‫هفـت روز) ادامـه خواهـد یافت‪ .۲ .‬ثبت نـام از چهار طریق‬ ‫«نسخه اپلیکیشـن موبایلی»‪« ،‬نسخه دسـکتاپ رایانه»‪،‬‬ ‫«دفاتـر پیشـخوان» و «فرمانداری هـا» انجـام می شـود‪.۳ .‬‬ ‫کسـانی که ازطریق اپلیکیشـن موبایلی یا نسخه دسکتاپ‬ ‫(رایانـه) یـا دفاتـر پیشـخوان ثبت نـام می کننـد بایـد منتظـر‬ ‫دریافـت پیامک با مضمـون (اطالعات توسـط فرمانداری‬ ‫تائیـد شـد‪ ،‬ثبت نـام شـما قطعی سـت) از سرشـماره‬ ‫‪ )v.keshvar( ۳۰۰۰۷۷۸۷‬باشـند‪ .۴ .‬دریافـت پیامـک‬ ‫فـوق به منزلـه نهایی شـدن ثبت نـام داوطلبـان اسـت و‬ ‫نیـازی بـه مراجعـه حضـوری بـه فرمانـداری ندارنـد‪.‬‬ ‫بهره برداری از شش طرح ابخیزداری‬ ‫رئیـس اداره منابـع طبیعـی و ابخیـزداری شهرسـتان ری‬ ‫گفـت‪« :‬شـش طرح ابخیـزداری با اعتبـار ‪ ۲۷‬میلیاردریال‬ ‫از محـل صنـدوق توسـعه ملـی به مناسـبت هفتـه منابـع‬ ‫طبیعـی در ایـن شهرسـتان بـه بهره بـرداری رسـید»‪.‬‬ ‫ـزارش ایرنـا؛ ضیـا نصرتـی اظهـار داشـت‪« :‬احـداث‬ ‫ب هگ ِ‬ ‫چهاربنـد بـر روی رودخانـه کـرج بـا اعتبـار ‪۲۰‬میلیاردریـال‬ ‫در بخـش حسـن اباد فشـافویه و ایجـاد دو ارام بنـد جهـت‬ ‫کاهـش سـرعت سـیالب بـر روی رودخانـه چهل قـز و‬ ‫سنگ تراشـان در بخـش خـاوران از جملـه ایـن طر ح هـا‬ ‫هسـتند»‪ .‬وی بابیان اینکـه احـداث چهاربنـد بـر روی‬ ‫بسـتر رودخانـه کـرج در حـوزه ابخیـز جنـوب اراد بـه‬ ‫سـبک عملیـات خا کـی‪ ،‬سـنگ مالطـی و ریـپ و رپ‬ ‫اجـرا شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن طـرح عمرانـی‬ ‫کبـرداری ‪ ۱۳‬هزار مترمربعـی موجـب مهـار‬ ‫بـا حجـم خا ‬ ‫سـیالب‪ ،‬ذخیـره یک میلیون مترمکعـب اب و تقویـت‬ ‫منابـع زیرزمینـی منطقـه می شـود»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«طـرح زراعـت چـوب نیـز در حـدود ‪ ۱۷۴‬هکتـار از اراضـی‬ ‫کشـاورزی روسـتاهای محمدابـاد و قنبرابـاد بخـش‬ ‫حسـن اباد فشـافویه توسـط بخـش خصوصـی انجـام‬ ‫شـده اسـت کـه در ان گونه هـای خالـی ا کالیپتـوس و گـز‬ ‫در منطقـه کشـت می شـود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت مهندسـی گسـترش عمـران و‬ ‫زیـر سـاخت پرشـیا بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 360746‬و شناسـه ملـی ‪ 10320134819‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/03/25‬تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪ :‬خانم فاطمه‬ ‫اردشـیری بـا کـد ملـی ‪ 1282812769‬بـا برداشـت تمـام‬ ‫سهم الشـرکه خود به مبلغ ‪ 2100000‬ریال و همچنین اقای‬ ‫صمـد محمـدی بـا کـد ملـی ‪ 4669320531‬بـا برداشـت‬ ‫تمـام سهم الشـرکه خـود بـه مبلـغ ‪ 900000‬ریـال از صنـدوق‬ ‫شـرکت از زمـره شـرکاء شـرکت خـارج گردیدنـد‪ .‬درنتیجـه‬ ‫سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 6000000‬ریـال بـه ‪ 3000000‬ریـال‬ ‫کاهـش یافـت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردید‪.‬‬ ‫لیسـت شـرکاء الف) اقای علی محمدی ‪ 1650000‬ریال ب)‬ ‫اقـای حمیـد یزدانـی‪ 1350000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1111081‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت ره تـاج اژنـد بـا مسـئولیت محـدود به‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 4022‬و شناسـه ملـی ‪ 10195009708‬بـه اسـتناد‬ ‫صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1397/11/03‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬مرتضـی اژدری‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 2803210681‬بـه سـمت رئیـس هیئـت‬ ‫مدیـره (خـارج از شـرکاء) و میکائیـل اژدری بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2801307051‬بـه سـمت مدیرعامـل بـرای مـدت نامحـدود‬ ‫انتخـاب شـدند‪ .‬و حـق امضـاء کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و‬ ‫تعهـداور (از قبیـل‪ :‬چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات و عقـود قراردادهای‬ ‫اسلامی) و اوراق و نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء‬ ‫ً‬ ‫مدیرعامـل منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫حجت الـه قلی تبـار؛ سرپرسـت اداره ثبـت شـرکت ها و‬ ‫موسسـات غیرتجـاری شهرسـتان های اسـتان تهـران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور‪ ،‬اداره کل ثبت اسناد‬ ‫و امال ک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری شهریار (‪)1111072‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی ساالر پرواز شرکت با مسئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 372811‬و شناسـه ملـی ‪ 10320229435‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1397/05/20‬و‬ ‫مجـوز شـماره ‪ 972303/22511‬مـورخ ‪ 1397/06/12‬سـازمان میـراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و گردشـگری مجـوز شـماره ‪ 34440‬مـورخ‬ ‫‪ 1397/06/17‬سـازمان هواپیمایـی کشـور تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪:‬‬ ‫موضـوع شـرکت بـه شـرح ذیـل تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه‬ ‫اصلاح گردیـد‪ :‬تنظیـم و انجـام مسـافرت های گروهی داخلـی و خارجی‪-‬‬ ‫ذخیـره مـکان‪ -‬فعالیـت در زمینـه اخـذ روادیـد و هرگونـه خدمـات‬ ‫گردشـگری‪ ،‬ایرانگـردی و جهانگـردی بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات راه و‬ ‫ترابـری و سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری (کلیـه تغییـرات مسـتلزم‬ ‫اطلاع سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری می باشـد)‪ -‬خریـد و فـروش‬ ‫و صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانی‪ .‬محل شـرکت در واحد‬ ‫ثبتـی تهـران بـه ادرس اسـتان تهـران‪ -‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪،‬‬ ‫شـهر تهـران‪ ،‬دریـا‪ ،‬خیابـان شـهیدابراهیم شـریفی‪ ،‬خیابـان توحیـد یکم‪،‬‬ ‫پلا ک ‪ ،9‬طبقـه دوم‪ -‬کدپسـتی ‪ 1466994645‬تغییـر یافـت و مـاده‬ ‫مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1111073‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت ذغـال سـنگ نـور زیـاران سـهامی خـاص‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 353355‬و شناسـه ملـی ‪ 10103987927‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1398/12/07‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اعضـای هیئـت مدیـره‬ ‫بـرای مـدت ‪ 2‬سـال بشـرح ذیـل تعییـن گردیدنـد‪ :‬اقـای مرتضـی‬ ‫حسـینی فتح ابادی بـا کـد ملـی ‪ 3091401022‬بسـمت مدیرعامـل و‬ ‫عضو هیئت مدیره‪ ،‬اقای حمیدرضا وطنی با کد ملی ‪2820023630‬‬ ‫بسـمت رئیـس هیئـت مدیـره و اقـای علـی تقـی زاده بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 5089850011‬بسـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره‪ .‬امضـای کلیـه‬ ‫اوراق‪ ،‬قراردادهـای رسـمی و اسـناد بهـادار تعهـداور از قبیـل چـک‪،‬‬ ‫سـفته و بـرات بـا امضـای رئیـس هیئـت مدیـره و نایـب رئیـس هیئـت‬ ‫مدیـره باتفـاق همـراه بـا مهر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬ترازنامه حسـاب‬ ‫و سـود و زیان سـال مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬به تصویب رسـید‪.‬‬ ‫بازرسـین شـرکت بـرای مـدت یکسـال بشـرح زیـر تعییـن گردیدنـد‪:‬‬ ‫موسسـه اتیه اندیـش نمودگـر شناسـه ملـی ‪ 10103297965‬بعنـوان‬ ‫بـازرس اصلـی‪ ،‬اقـای هـادی ال داود بـا کـد ملـی ‪ 5409907159‬بعنوان‬ ‫بـازرس علی البـدل‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1111074‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت رسـوبگیری بـا مسـئولیت محـدود‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 16909‬و شناسـه ملـی ‪ 10100600952‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1398/12/26‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬لیانـا سـوکی‬ ‫بـه کـد ملـی بـا پرداخـت مبلـغ ‪ 10000000‬ریـال بـه صنـدوق‬ ‫شـرکت سهم الشـرکه خـود را بـه مبلـغ ‪ 710000000‬ریـال‬ ‫افزایش داد‪ .‬درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ‪70000000000‬‬ ‫ریـال بـه مبلـغ ‪ 70010000000‬ریـال افزایـش یافـت و مـاده‬ ‫مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ .‬لیسـت شـرکا پـس‬ ‫از افزایش سـرمایه به شـرح ذیل می باشـد‪ :‬اقای برزویه‬ ‫سوکی به شماره ملی ‪ 0053032667‬دارنده ‪69300000000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم لیانـا سـوکی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0250668726‬دارنـده ‪ 710000000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1111076‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت سـاربان صفـا با مسـئولیت محدود‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 259223‬و شناسـه ملـی ‪10102993766‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1397/04/20‬و بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪11/21676‬‬ ‫مـورخ ‪ 1397/04/24‬اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل‬ ‫جـاده ای اسـتان تهـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای‬ ‫رسـتم جنـگاوران بـا کـد ملـی ‪ 1580471595‬بـا دریافـت‬ ‫مبلغـی از صنـدوق شـرکت سهم الشـرکه خـود را بـه میـزان‬ ‫‪ 10000000‬ریـال کاهـش داد و اقـای محمـد جنـگاوران بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 1580469159‬بـا دریافـت مبلغـی از صنـدوق شـرکت‬ ‫سهم الشـرکه خـود را بـه میـزان ‪ 10000000‬ریـال کاهـش داد‪.‬‬ ‫درنتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 300000000‬ریـال بـه مبلـغ‬ ‫‪ 20000000‬ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه‬ ‫اصلاح می گـردد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1111077‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات موسسـه غیرتجـاری سـازمان دارالقران الکریـم بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 16379‬و شناسـه ملـی ‪ 10100590431‬بـه اسـتناد‬ ‫صورتجلسـه هیئـت امنـا مـورخ ‪ 1398/09/09‬و مجـوز شـماره‬ ‫‪ 198/11268‬مـورخ ‪ 1398/10/02‬سـازمان تبلیغـات اسلامی‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬مـواد ‪ 7‬و ‪ 12‬و ‪ 14‬و ‪ 15‬اساسـنامه بـه‬ ‫نحو ذیل تغییر و اصالح یافت‪ :‬ماده ‪ 7‬اساسـنامه‪ :‬ارکان سـازمان‬ ‫عبارتنـد از ‪ -1‬هیئـت امنـاء ‪ -2‬رئیـس سـازمان ‪ -3‬حسـابرس و‬ ‫بـازرس‪ .‬مـاده ‪ 12‬اساسـنامه‪ :‬حسـابرس و بـازرس در هـر سـال‬ ‫توسـط هیـات امنـاء انتخاب می شـود‪ .‬ماده ‪ 14‬اساسـنامه‪ :‬سـال‬ ‫مالی موسسه از روز اول دی ماه هر سال اغاز و به اخر اذر ماه سال‬ ‫بعـد بـه پایـان می رسـد‪ .‬مـاده ‪ 15‬اساسـنامه‪ :‬صورت هـای مالـی و‬ ‫گزارش عملکرد سالیانه‪ ،‬حدا کثر چهار ماه پس از پایان دوره مالی‬ ‫جهـت بررسـی و تاییـد بـه هیئـت امنـاء سـازمان ارائـه گـردد و ایـن‬ ‫اسـناد بایـد حداقـل بیسـت روز قبـل از تشـکیل جلسـه در اختیـار‬ ‫حسـابرس و بـازرس قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1111078‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت نگین سازان پارسا اندیش شرکت با مسئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 480021‬و شناسـه ملـی ‪ 14005269066‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1398/02/11‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اعضـای هیئـت مدیـره به‬ ‫مـدت نامحـدود بقـرار ذیـل انتخـاب شـدند‪ :‬اقـای محمدرضـا اب زن‬ ‫بشماره ملی ‪ 0079010695‬بسمت رئیس هیئت مدیره‪ ،‬خانم ملیحه‬ ‫اب زن بشـماره ملـی ‪ 0060202841‬بسـمت مدیرعامـل و عضـو هیئـت‬ ‫مدیره‪ ،‬اقای محمود محمدی بشـماره ملی ‪ 0032825579‬بسـمت‬ ‫عضو هیئت مدیره (خارج از شـرکا)‪ ،‬اقای شـعبان شـعبانیان بشـماره‬ ‫ملـی ‪ 1816784011‬بسـمت عضـو هیئـت مدیره (خارج از شـرکا)‪ ،‬اقای‬ ‫علی ا کبـر سـیف الهی بشـماره ملـی ‪ 0084081139‬بسـمت عضو هیئت‬ ‫مدیـره (خـارج از شـرکا)‪ .‬امضـای کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور‬ ‫شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬برات‪ ،‬قراردادها و عقود اسلامی با امضا‬ ‫رئیـس هیئـت مدیـره به تنهایی همراه با مهر شـرکت و نامه هـا و اوراق‬ ‫عـادی و اداری بـا امضـا مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت‬ ‫معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1111079‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت حفـاری دریـای اب شـرکت بـا مسـئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 67845‬و شناسـه ملـی ‪ 10101127928‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/11/18‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای صفـر نصیـری بـا کـد‬ ‫ملی ‪ 3931195627‬و اقای محسن کا کوئی با کد ملی ‪0941767515‬‬ ‫و خانـم سـپیده نصیـری بـا کـد ملـی ‪ 0079637574‬بعنـوان اعضـای‬ ‫هیئـت مدیـره بمـدت نامحدود انتخاب شـدند‪ .‬اقای صفر نصیری با‬ ‫کـد ملـی ‪ 3931195627‬بسـمت رئیـس هیئـت مدیـره و عضـو هیئـت‬ ‫مدیـره‪ ،‬خانـم سـپیده نصیـری بـا کـد ملـی ‪ 0079637574‬بسـمت‬ ‫نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و عضـو هیئـت مدیـره‪ ،‬اقـای محسـن‬ ‫کا کوئـی بـا کـد ملـی ‪ 0941767515‬بسـمت مدیرعامـل و عضـو هیئـت‬ ‫مدیـره (خـارج از شـرکاء)‪ .‬حـق امضـای کلیـه اوراق عـادی و اداری و‬ ‫کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪،‬‬ ‫بـروات و عقـد قراردادهـا و عقـود اسلامی بـا امضـای اقای صفر نصیری‬ ‫(رئیـس هیئـت مدیـره) یـا اقـای محمدجـواد نصیـری (شـرکاء) هر یک‬ ‫بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1111080‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت ری نـور ازمـا بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره‬ ‫ثبت ‪ 429040‬و شناسـه ملی ‪ 14002865347‬به اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1397/07/23‬تصمیمـات ذیـل‬ ‫اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس تهـران‪-‬‬ ‫خیابـان ‪ 17‬شـهریور جنوبـی‪ ،‬کوچـه رئوفـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،19‬طبقـه ‪-2‬‬ ‫کدپسـتی ‪ 1791735354‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه‬ ‫بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1111075‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت بین المللـی متیـن تجـارت کاوان بـا مسـئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 416706‬و شناسـه ملـی ‪ 10320684068‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1398/06/10‬تصمیمات ذیل‬ ‫اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس اسـتان تهـران‪-‬‬ ‫منطقـه ‪ ،19‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه قبـا‪،‬‬ ‫کوچـه زریـن‪ ،‬خیابـان دکترعلـی شـریعتی‪ ،‬پلا ک ‪ ،1265‬سـاختمان مینـا‪،‬‬ ‫طبقـه منفـی ‪ ،1‬واحـد ‪ 2‬و کدپسـتی‪ 1948845354‬تغییـر یافـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1111071‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 25‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪344‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مکالمات‬ ‫همه چیز می گذرد تو نمی گذری‬ ‫زندگیاصیل‬ ‫فیلمـی به کارگردانـی رضـا رزم و در ا کـران هنروتجربـه‪ .‬بیـژن‪ ،‬مجـرد و‬ ‫دانش اموختـه فیزیـک اسـت کـه تدریس می کنـد‪ .‬او می خواهد دلیل اینکه‬ ‫چـرا از نـگاه دیگـران انسـان موفقـی نیسـت را در خـود پیـدا کنـد‪ .‬مرتضـی‬ ‫خدمت لـو‪ ،‬سـونیا نبـی‪ ،‬نویـد بـرادران‪ ،‬حمیدرضـا سـام خانیانی‪ ،‬ابراهیـم‬ ‫گلـه دارزاده‪ ،‬منصـوره کارون‪ ،‬گلنـوش قهرمانـی‪ ،‬مسـیح نـوروزی‪ ،‬حمیـد‬ ‫کالنتـری‪ ،‬مینـا مقامـی زاده و نویـد اسـدی؛ از بازیگـران ان هسـتند‪.‬‬ ‫تو رو در تاریـخ معلـق می شـود! محمدرضـا‬ ‫دلقکـی سـوار بـر اسـبی پشـ ‬ ‫ نویسـندگی محمـد چرم شـیر اسـت‬ ‫حیـدری بازیگـر و کارگـردان ایـن تئاتـر به‬ ‫ِ‬ ‫کـه تـا ‪ 27‬اسـفندماه ‪ 99‬سـاعت ‪55( 18‬دقیقـه) در «پردیـس تئاتـر شـهرزاد»‬ ‫(سـالن صنوبـر) میزبـان عالقه منـدان اسـت‪ .‬ایـن نمایـش‪ ،‬سـال ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫ُ‬ ‫کرمـان تولیـد شـده و در سـی امین جشـنواره فجـر اسـتانی جایـزه گرفـت و در‬ ‫جشـنواره فجـر همان سـال تحسـین شـد‪.‬‬ ‫کتابـی اثـر اعضـای انجمـن «معنادرمانـی و تحلیـل وجـودی ویـن» کـه‬ ‫بـا ترجمـه مسـلم اریـن و امیـر امیریـان؛ توسـط انتشـارات «ارجمنـد» در‬ ‫‪264‬صفحـه و قیمـت ‪ 52‬هزار تومـان منتشـر شـده اسـت‪ .‬کتـاب در اصـل‬ ‫ل فزاینـده‪ ،‬بـه سـایر زبان هـای مهـم‬ ‫به زبـان المانـی بـوده و به خاطـر اسـتقبا ‬ ‫دنیـا ترجمـه شـد‪ .‬نویسـندگان ان سـعی کرده انـد به روشـی سـاختارمند‪،‬‬ ‫مضامیـن مهـم رویکـرد وجـودی را همراه مثال های مـوردی توصیف کنند‪.‬‬ ‫ذرات‬ ‫در بین ‪ -‬شماره ‪۱‬‬ ‫مفاتیح الجنان‬ ‫هادی ارمین؛ از نوازندگان و اهنگ سـازان اهل هرمزگان اسـت که تازه ترین‬ ‫اثـر خـود را در قالـب ‪ ۱۰‬قطعـه بـی کالم؛ ازجملـه «عالی قاپـو»‪« ،‬دوچرخـه»‪،‬‬ ‫«ترنـج»‪« ،‬صبـر» و ‪ ...‬سـاخت ه و ارائـه کـرده‪ .‬ایـن موزیسـین‪ ،‬نوازندگـی عـود‬ ‫را نـزد پـدرش «یوسـف ارمیـن» فرا گرفتـه و از نخسـتین مراحـل اموختـن‬ ‫موسـیقی تا کنـون عالقـه فراوانـی بـه تولیـد و تنظیم اثـار بی کالم بـا محوریت‬ ‫سـاز عـود داشـته اسـت‪.‬‬ ‫انفرادی اثار ندا سـعیدی‪ ،‬علی میرعظیمی و محمد حسـن زاده‬ ‫نمایشـگاه‬ ‫ِ‬ ‫که تا ‪ 10‬اردیبهشت ماه ‪ 1400‬ساعت ‪ 12‬تا ‪ 21‬به عنوان اولین پروژه «در بین»‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬فردوسـی‪ ،‬خیابان‬ ‫در سـه فضـای مجـزای «کارخانـه ارگـو» به‬ ‫ِ‬ ‫تقـوی‪ ،‬کوچـه بهداشـت‪ ،‬پلا ک ‪ 6‬برپاسـت‪ .‬در بیانیـه ان رویداد امـده‪ :‬این‬ ‫ً‬ ‫هنرمنـدان ا گرچـه به نسـبت هم نسـل اند؛ امـا تجربه هـای حرفـه ای کاملا‬ ‫تسـر گذاشـته اند ‪...‬‬ ‫متفاوتـی را تا به اینجـا پش ‬ ‫یکـی از کامل تریـن نسـخ «مفاتیح الجنـان» شـامل کلیـات مفاتیـح؛ از جمله‬ ‫دعاهـا‪ ،‬مناجـات‪ ،‬زیـارات‪ ،‬اعمـال مخصوص ایام سـال و همین طور شـامل‬ ‫متـن کامـل کتـاب «باقیات الصالحـات» اسـت‪ .‬گرافیـک زیبـا‪ ،‬امـکان ایجاد‬ ‫فهرسـت شـخصی‪ ،‬امـکان تغییر انـدازه قلم نرم افـزار‪ ،‬ذخیره موقعیت فعلی‬ ‫مطالعـه بـرای مراجعـه بعـدی‪ ،‬تغییـر حالت مطالعـه در شـب و روز؛ و حرکت‬ ‫خـودکار پیمایـش صفحـه از امکانات متنـوع این برنامه اسـت‪.‬‬ ‫جنگلجیغ‬ ‫یوری فینک‬ ‫انسکیشویچ‬ ‫سـربرج‪ ،‬روستایی سـت از توابع بخش طرقبه که به دلیل داشـتن پدیده ای‬ ‫وحشـتنا ک‪ ،‬میزبـان گردشـگران داخلـی و خارجی سـت‪ .‬جنـگل سـربرج‪،‬‬ ‫جنگلی سـت در این روسـتا کـه اغلـب گردشـگران راه سـفر را بـرای دیـدارش‬ ‫ش می گیرند‪ .‬روزهای این جنگل‪ ،‬عادی و ارام اسـت؛ اما شـب هنگام‬ ‫در پی ‬ ‫صدایی وحشت اور از درختان ان به گوش می رسد؛ صدایی شبیه جیغ که‬ ‫به محـض تاریکـی هوا شـنید ه شـده و تا سـپیده دم ادامـه دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثال دردی نداری‬ ‫ً‬ ‫روز مثال افتابی ست‬ ‫ً‬ ‫تو مثال شادمانی‬ ‫ً‬ ‫در گذری‪ ،‬مثال نمی بینندت‬ ‫ً‬ ‫همه مثال خوشحال‬ ‫ً‬ ‫همه مثال اسوده‬ ‫ً‬ ‫همه مثال خشنود‬ ‫ً‬ ‫و تو هم مثال خوشحال‬ ‫ً‬ ‫زندگی ادامه دارد مثال در صلح‬ ‫ً‬ ‫پرنده ها مثال ازاد‬ ‫ً‬ ‫اینده مثال روشن بسان کف دست‬ ‫ترجمه‪ :‬ابتهاج نوایی‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 343

هفته نامه سرافرازان 343

شماره : 343
تاریخ : 1399/12/18
هفته نامه سرافرازان 342

هفته نامه سرافرازان 342

شماره : 342
تاریخ : 1399/12/11
هفته نامه سرافرازان 341

هفته نامه سرافرازان 341

شماره : 341
تاریخ : 1399/12/04
هفته نامه سرافرازان 340

هفته نامه سرافرازان 340

شماره : 340
تاریخ : 1399/11/27
هفته نامه سرافرازان 339

هفته نامه سرافرازان 339

شماره : 339
تاریخ : 1399/11/20
هفته نامه سرافرازان 337

هفته نامه سرافرازان 337

شماره : 337
تاریخ : 1399/11/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!