هفته نامه سرافرازان شماره 342 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 342

هفته نامه سرافرازان شماره 342

هفته نامه سرافرازان شماره 342

‫نشــــریهســـراســـری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 11‬اسفند ‪ 17/1399‬رجب‪ /1442‬اول مارس ‪ /2021‬سال نهم‪ /‬شماره‪ 1500 /342‬تومان‬ ‫پرونده ای به مناسبت «روز درختکاری»‬ ‫نبض سبز زندگی‬ ‫وزیر بهداشت بیان کرد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫نگران شعله های سرکش کرونای‬ ‫جهش یافتههستیم‬ ‫دندا ن قروچه؛‬ ‫‪10‬‬ ‫علل و ر اه های درمان ان‬ ‫‪8‬‬ ‫جهان هنری‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫ِ‬ ‫جواد عزتی‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫هزاره سوم؛‬ ‫هزاره گفت وگوی عاشقانه انسان و درخت‬ ‫مهرداد ناظری ؛ جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یکـی از موضوعـات مهـم در بحـث عشـق‪ ،‬رابطـه انسـان بـا درخت هاسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫درخت هـا را نشـانه های زندگـی طبیعـت در روی کره زمین بدانیم براین مبنا باید‬ ‫رابطه ان ها با انسـان ها را موردتوجه قرار دهیم‪ .‬درختان موجوداتی هسـتند که‬ ‫بـدون توجـه بـه انکـه چه چیـزی از انسـان ها دریافـت می کننـد‪ ،‬زیبایـی و طـراوت‬ ‫را بـه مـردم جهـان هدیـه می دهنـد‪ .‬درخـت‪ ،‬عاشـق بی منت اسـت که بـر جوهره‬ ‫هسـتی تاثیـر می گـذارد‪ .‬هـر انسـانی می توانـد بـا کاشـت درختـی به نوعـی حـس‬ ‫مهربانـی و مالطفـت بـا طبیعـت را نشـان دهـد و هـر درختـی می توانـد بـا ا کسـیژن‬ ‫خالصی که به جهان می دهد‪ ،‬سالمتی‪ ،‬شور و حیات را برای زمینیان به ارمغان‬ ‫اورد‪ .‬براین مبنا مبادله انسان و درخت را می توان نوعی مبادله عشق درراستای‬ ‫زندگـی مطلـوب و پرثمـر دانسـت‪ .‬انسـان ها و درخت هـا یـاد می گیرنـد کـه چگونـه‬ ‫در کنـار هـم زندگـی کننـد و در صلـح و ارامـش چرخه هایـی از ارتبـاط طالیـی را‬ ‫ایجـاد کننـد‪ .‬به نظـر می رسـد هـر کسـی که بـه درختـکاری روی مـی اورد به نوعـی‬ ‫گامی درراسـتای امید و زندگی بهتر برمی دارد‪« .‬فرانکلین روزولت» معتقد اسـت‪ :‬‬ ‫یبـرد‪ ،‬خـود را نابـود می کنـد‪ ،‬جنگل هـا کـه‬ ‫«ملتـی کـه درختـان خـود را از بیـن م ‬ ‫ریه هـای سـرزمین مـا هسـتند‪ ،‬هـوا را تصفیـه می کننـد و بـه مـردم قـدرت تـازه‬ ‫می بخشـند»‪ .‬ایـن نـگاه «روزولـت» بسـیار قابل توجـه اسـت‪ ،‬ازاین منظـر کـه‬ ‫انسـان ها قدرت خود را از طبیعت و درخت ها می گیرند‪ .‬درواقع‪ ،‬سـرزمینی که با‬ ‫سـبزی و طراوت درخت ها ایجاد می شـود‪ ،‬روح زندگی را به ما می بخشـد‪ .‬یکی از‬ ‫نکات مهم در تعامل انسـان و درخت این اسـت که ان ها درقبال یکدیگر مسـئول‬ ‫هسـتند‪ .‬ایـن مسـئولیت در وجـود ان هـا احسـاس می شـود‪ .‬ا گـر هـر کـس خـود را‬ ‫مسـئول درختـان بدانـد‪ ،‬به نوعـی او بـه حفظ حیات کره زمین کمک کرده اسـت‬ ‫و درخت هـا نیـز به طـور خودجـوش و درون زا مسـئولیت حفـظ حیـات انسـان ها‬ ‫را عهـده دار هسـتند؛ امـا از زاویـه دیگـر می تـوان گفـت کـه درخـت‪ ،‬فلسـفه ذهنـی‬ ‫انسـان ها را درمـورد هسـتی ایجـاد می کنـد‪ .‬درواقـع خـود خلاق درخت به معنای‬ ‫شـیرین زندگـی و عبـور از مـرگ مشـروعیت ببخشـد‪ .‬در اینجـا ا گـر کسـی بتوانـد بـه‬ ‫سـاحت احساسـی درخت هـا نزدیـک شـود‪ ،‬او می توانـد بـا درک عالئـم نمادیـن‬ ‫راز وجـود خویـش را نیـز درک کنـد؛ لـذا بایـد زندگـی در کنـار درختـان را به نوعـی‬ ‫خلق کننـده و ایجادکننـده ا گاهـی دانسـت‪ .‬ازطرف دیگـر هویـت سـبز درختـان‬ ‫ضدتـرس‪ ،‬الودگی هـای ذهنـی‪ ،‬اختلاالت روانـی و ‪ ...‬اسـت‪ .‬ان هـا موجـی ایجـاد‬ ‫می کننـد‪ .‬در ایـن مـوج‪ ،‬انسـان ها می تواننـد از مرزهـا و محدودیت هـا عبـور کنند‪.‬‬ ‫یکـه مـا در برابـر وقایـع اسـترس زا یـا اسـیب زا قـرار می گیریـم‪ ،‬ممکـن اسـت تـا‬ ‫وقت ‬ ‫مدت هـا پـس از ان واقعـه همچنـان ذهـن و احساسـمان درگیـر ان شـرایط باشـد؛‬ ‫امـا تجربـه نشـان داده وقتـی فـردی می توانـد در محیـط سـبز ایجادشـده توسـط‬ ‫درختـان ورود کنـد‪ ،‬عالئـم بالینـی و عینـی گسسـت از فضـای اسـترس در فـرد‬ ‫هویـدا می شـود‪ .‬حتـی هویـت عاشـقانه درخـت در کاهـش افسـردگی‪ ،‬نگرانـی‪،‬‬ ‫ناامیـدی‪ ،‬اضطـراب و انـزوا نقش فرا گیر و موثری دارد؛ بنابراین می توان درخت را‬ ‫یـک هویـت برسـازنده یـک دیالکتیـک انتقالی علیـه درگیری های درونـی و ذهنی‬ ‫انسـان با خویش و دیگران دانسـت‪« .‬هنری البوریت» معتقد اسـت‪« :‬تنها دلیل‬ ‫هسـتی یک فرد‪ ،‬زیسـتن اسـت‪ .‬انسـان در مبارزه علیه همه جبرها به این نتیجه‬ ‫می رسـد کـه بایـد زندگـی کنـد‪ .‬زندگـی ان چیزی سـت که از نزدیـک ان را احسـاس‬ ‫می کنیم و به نوعی گفتمانی سـت که بر ذهن و درون ما حا کم می شـود‪ .‬حال در‬ ‫فراینـد تعامـل انسـان بـا محیط بیرونـی هر چیـزی می تواند تعیین کننده باشـد»‪.‬‬ ‫در اینجا ا گر به درخت توجه کنیم به این نتیجه خواهیم رسـید که ادرا ک ناشـی‬ ‫از شـور عاشـقانه ای کـه از درخـت بـه انسـان ها بـروز می کنـد‪ ،‬یـک عنصـر تاثیرگـذار‬ ‫در فراینـد زندگـی به وجـود مـی اورد‪ .‬در اینجـا دغدغـه زندگـی درک معنـای ان‬ ‫اسـت و معنـا ان چیزی سـت که در تعامـل انسـان بـا سـبزی های به دسـت می ایـد‪.‬‬ ‫انسـانی کـه سـبز می اندیشـد بـا روح خالقیـت عجیـن اسـت‪ .‬او عشـق را در وجـود‬ ‫خـود احسـاس می کنـد و اراده ای فرا گیـر بـرای تجربه کـردن ان را می یابـد‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫فردی کـه بـا درخـت مانـوس اسـت تجربـه سـبز زیسته شـده بـا درخـت را به عنـوان‬ ‫عشـقی فرا گیـر بـه دیگـران منتقـل می کنـد‪ .‬در اینجـا اراده انسـان در فضـای انرژی‬ ‫عشـق رشـد می کنـد و زندگـی معنـای متفاوت می یابد‪ .‬انسـانی کـه ازادی خویش‬ ‫یسـت کـه روح زندگـی‬ ‫را بـر رهایـی از موقعیت هـای دسـت وپا گیر می یابـد‪ ،‬انسان ‬ ‫را از طبیعـت دریافـت می کنـد‪ .‬درحال حاضـر به دلیـل ورود بـه جامعـه اطالعاتـی‬ ‫و غلبـه موبایـل و اینترنـت بـر زندگـی بشـر فرصتـی بـرای رهایـی از موقعیت هـای‬ ‫دسـت وپا گیر نـدارد‪ .‬فضاهـای مجـازی هرچنـد قـدرت انتخـاب بشـر را گسـترش‬ ‫داده اسـت امـا در سـیر تحولـی و تعاملـی او‪ ،‬رابطـه اش را بـا طبیعـت دچار انسـداد‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ایـن انسـداد‪ ،‬تقابـل پیچیده ای سـت کـه به سـادگی نمی تـوان از ان‬ ‫عبـور کـرد‪ .‬در طریقت و طبیعت سـبز انسـان ها هـرروز در مواجهه با جنگل ها قرار‬ ‫دارنـد و درخت هـا بـا ان هـا حـرف می زننـد‪ .‬ایـن دیالوگ انسـان بـا درخت موضوع‬ ‫بسـیار مهمی سـت؛ به طوری کـه زبـان انسـان را بـه غنـا و شـور و شـوق وامـی دارد‪.‬‬ ‫درحال حاضـر زبـان دچـار جبـر قاعده هـای زبانی سـت کـه در درون محیط هـای‬ ‫اجتماعـی شـکل می گیـرد؛ یعنـی وقتـی فضـای مجـازی بـر زندگـی انسـان غلبـه‬ ‫دارد‪ ،‬زبـان انسـان بیشـتر تحت تاثیـر الگوهـا و قاعده هـای زبانـی چنیـن فضایـی‬ ‫قـرار دارد؛ امـا ا گـر شـما بـه زندگـی کـودکان نـگاه کنیـد‪ ،‬متوجـه خواهیـم شـد کـه‬ ‫کودکان به دلیل انکه هنوز تحت قاعده های مسـلط زبانی قرار نگرفته اند‪ ،‬بیشـتر‬ ‫بـا طبیعـت همـراه می شـوند‪ .‬ان هـا در فضاهـای سـبز می دونـد‪ ،‬فریـاد می زننـد و‬ ‫زندگی شـان را با همدیگر جشـن می گیرند؛ اما در دنیای بزرگ سـالی شـور و شـوق‬ ‫بـه عـدم تحـرک‪ ،‬ایسـتایی و رکـود و زوال تبدیـل می شـود‪ .‬در اینجـا بایـد بـه زبـان‬ ‫عشـق کـه به نوعـی در اثـر تعامـل و قـدرت متکثـر خلاق انسـان و درخـت مرتبـط‬ ‫است‪ ،‬توجه نشان داد‪ .‬هر درخت می تواند مانیفستی از بقای عشق بر روی کره‬ ‫یسـت‬ ‫زمیـن باشـد‪ .‬زندگـی در روی کـره زمیـن وابسـته بـه حفظ و هویت سبزی ا ‬ ‫کـه جنگل هـا بـرای مـا ایجاد می کنند‪ .‬چگونه می شـود جامعـه درختـان را نادیده‬ ‫گرفـت؟ ان هـا فریـاد ارامـش‪ ،‬صلـح‪ ،‬سـکوت‪ ،‬زندگـی و بی نهایـت شـدن بـرای مـا‬ ‫هسـتند‪ .‬هـر درختـی می توانـد معلمـی بـرای انسـان ها باشـد‪ ،‬ا گـر صدایشـان را‬ ‫بشـنویم و بـه رازهـای دلشـان گـوش دهیـم‪ .‬پـس می تـوان گفـت کـه ا گـر فلسـفه‬ ‫زندگـی‪ ،‬زندگی کـردن اسـت زندگـی را بایـد در عمـق ان تجربـه کرد؛ و خرد عاشـقانه‬ ‫به ما این امکان را می دهد تا معنایی عمیق از عشق را در ساحتی متفاوت درک‬ ‫و تجربـه کنیـم‪ .‬بایـد نگاهمـان را بـه درختـان تغییـر دهیـم و به قـول شـاعر‪:‬‬ ‫چشم ها را باید شست‬ ‫جور دیگر باید دید‬ ‫چترها را باید بست‬ ‫زیر باران باید رفت‬ ‫فکر را‪ ،‬خاطره را‪ ،‬زیر باران باید برد‬ ‫با همه مردم شهر‪ ،‬زیر باران باید رفت‬ ‫دوست را زیر باران باید دید‬ ‫عشق را زیر باران باید جست‬ ‫هرکجا هستم‪ ،‬باشم‬ ‫اسمان مال من است‬ ‫پنجره‪ ،‬فکر‪ ،‬هوا‪ ،‬عشق‬ ‫زمین مال من است‬ ‫ایـن نـوع نـگاه کـه سرشـار از عشـق اسـت جهانـی نـو را می افرینـد‪ .‬جهانـی کـه ا گـر‬ ‫بـه ان وارد شـویم همه چیـز را در فضایـی متفـاوت و متحـول تجربـه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ا گـر درختـان را بـه رسـمیت بشناسـیم‪ ،‬همـه تنهایـی و انـزوای درونی مـان بـه‬ ‫پایـان می رسـد‪ .‬درختـان بـه مـا بخشـش بـدون منـت یـا عشـق بـدون قیدوشـرط‬ ‫را می اموزنـد‪ .‬تمـام ان عشـقی کـه کـره زمیـن بـه ان نیـاز دارد‪ .‬حقیقـت عشـق‬ ‫ان اسـت که هـر کـس به مثابـه خـود و مـدل خویـش عشـق را تجربـه کنـد و حـاال‬ ‫ا گـر دیالکتیـک عشـق بیـن انسـان و درخـت فهمیـده شـود‪ ،‬مـا می توانیـم عشـقی‬ ‫فرا گیـر و خلاق و متفـاوت را تجربـه کنیـم‪ .‬حـاال قلـب انسـان می توانـد هم نـوا بـا‬ ‫قلـب درختـان ریتـم طبیعـت را احسـاس کند‪ .‬قلب هر انسـان می تواند قلب یک‬ ‫درخـت انجیـر باشـد یـا درخـت سـیب یـا هلـو و ‪ ...‬و ایـن فرایندی سـت کـه زندگـی‬ ‫را بـه اوج و زیبایـی می رسـاند‪ .‬بـرای رسـیدن به چنین تجربه ای بایـد درخت ها را‬ ‫از نـو بشناسـیم‪ .‬مـا بایـد بـا جنگل هـا هم نـوا شـویم و بدانیـم که انسـانی به شـدت‬ ‫انسـانی در دوسـتی بـا طبیعـت محقـق خواهـد شـد‪ .‬زمـان ان فرارسـیده کـه بـه‬ ‫تخریـب بخشـی از خـود پایـان دهیـم‪ .‬مـا بـا تخریـب جنگل هـا‪ ،‬زندگـی انسـان‬ ‫را بـه ویرانـه ای و خـود را بـه ویرانگرانـی کـه هیـچ درک و تجربـه ای از تمـدن و‬ ‫مدنیـت ندارنـد‪ ،‬تبدیـل می کنیـم‪ .‬مـا زمانـی می توانیـم ادعـا کنیـم کـه وارد عصـر‬ ‫تمـدن انسـانی شـده ایم کـه راه گفت وگـو کـردن عاشـقانه بـا درختـان را بیاموزیـم‪.‬‬ ‫«لئـو بوسـکالیا» معتقـد اسـت‪« :‬عشـق چیـزی جـدا از خـود خویشـتن نیسـت‪ .‬بـه‬ ‫درجـات گونا گـون در همه چیـز و همه کـس هسـت‪ .‬تنهـا انتظـار می کشـد کـه بـه‬ ‫فعل دراید‪ .‬عشـق و خود یکی هسـتند‪ .‬عشـق گونه های گونا گون ندارد‪ ،‬عشـق‪،‬‬ ‫عشـق اسـت؛ امـا درجـات مختلـف دارد»‪ .‬ایـن گفتـار را ا گـر بپذیریـم در ان صـورت‬ ‫می توان گفت که برای فهم عشـق و خود و فاصله ای که بین ما ایجاد شـده باید‬ ‫راه برقراری ارتباط با طبیعت را بیابیم‪ .‬ا گر زبان طبیعت را بیاموزیم در ان صورت‬ ‫می تـوان امیـدوار بـود کـه تمـدن انسـانی در هـزاره سـوم توانسـته وارد عصـر تمدن‬ ‫عشـق محور شـود‪ .‬در غیر این صـورت مـا همچنـان در عصـر اطالعاتـی زندگـی‬ ‫می کنیـم؛ عصـری کـه ِصـرف ارتبـاط بـا اطالعـات ان را فرسـوده و ایسـتا و روبـه زوال‬ ‫خواهـد کـرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫روزی که مادر طبیعت‪ ،‬طعمه حریق توسعه شد‬ ‫ایجاد سایه‬ ‫و خنک کردن هوا‬ ‫کاهش استرس‬ ‫کاهش میزان خشونت‬ ‫بهبود و حاصلخیزکردن خاک‬ ‫دلیل برای سپاسگزاری‬ ‫از وجود درختان‬ ‫خلق چشم انداز های زیبا‬ ‫افزایش بهای ملک‬ ‫ه هم‬ ‫نزدیک کردن افراد ب ‬ ‫حمایت از حیات وحش‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫طبــق امــار ارائ هشــده توســط پژوهشــگران «دانشــگاه مریلنــد»؛ جهــان در‬ ‫لهــای باران خیــز خداحافظــی کــرد‬ ‫ســال ‪ 2019‬بــا ‪11.9‬میلیون هکتــار از جنگ ‬ ‫ً‬ ‫ن معــادل ‪3.8‬میلیون هکتــار‪ ،‬در محــدوده مرطــوب‬ ‫کســوم ا ‬ ‫کــه تقریبــا ی ‬ ‫ـاظ تنــوع زیســتی و تعدیــل ذخایــر کربــن‪،‬‬ ‫اســتوایی بــود؛ یعنــی جای ‬ ‫یکــه به لحـ ِ‬ ‫یســت‪ .‬ا گــر بخواهیــم نمایــه روشــنی از عمــق این فاجعــه را‬ ‫بســیارمهم و حیات ‬ ‫کســال‪ ،‬در هــر ش ـش ثانیه‪،‬‬ ‫تصویــر کنیــم؛ به مثابــه این اس ـت که گویــی در ی ‬ ‫زمینــی پوشــیده از جنــگل به وســعت یــک زمیــن مســابقه فوتبــال را از دســت‬ ‫داده ایــم!‬ ‫نابـودی جنگل هـای موسـوم بـه «اولیـه»‪ ،‬در سـال ‪ 2019‬نسـبت بـه سـال‬ ‫میـزان‬ ‫ِ‬ ‫قبـل از ان‪2.8 ،‬درصـد بیشـتر بود؛ ان هم درحالی که طی ‪ 20‬سال گذشـته تالش های‬ ‫جهانی بسیار جهت کاهش جنگل زدایی صورت گرفته است‪ .‬درباره جنگل های‬ ‫ِ‬ ‫اولیـه بایـد دانسـت کـه ان ها درحقیقـت‪ ،‬همان جنگل های بکر و دیررس هسـتند‬ ‫کـه بی هیـچ عامـل مزاحـم قابل توجـه‪ ،‬بـه سـنی بـاال رسـیده اند و در نتیجـه‪،‬‬ ‫ویژگی های ا کولوژیکی منحصر به فردی از خود نشـان می دهند‪« .‬سـازمان خواربار‬ ‫و کشـاورزی ملـل متحـد» (‪ )FAO‬جنگل هـای اولیه را جنگل هایی تعریف کرده که‬ ‫بازسـازی خود را ب هشـکلی درونی و طبیعی انجام داده اند و در ان ها هیچ نشـانه ای‬ ‫ت انسـانی دیده نمی شـود؛ ازاین رو‪ ،‬ا کوسیسـتم این مکان ها نیز‬ ‫مشـخص از فعالی ‬ ‫ً‬ ‫اساسا مختل نشده یااینکه تغییرات حاصله‪ ،‬تاثیر محسوسی بر حیات گونه های‬ ‫جانـوری و پوشـش گیاهی شـان نگذاشـته اسـت‪ .‬تنهـا کمـی بیـش از یک سـوم‬ ‫ رفتن مقدار‬ ‫(‪ 34‬درصد) جنگل های جهان‪ ،‬جنگل های اولیه‬ ‫هسـتند‪ .‬با ازدسـت ِ‬ ‫ُ‬ ‫سمی دی ا کسید‬ ‫گاز‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫‪1.8‬گیگات‬ ‫جنگل اولیه طبق گزارش سال ‪2019‬؛ دست کم‬ ‫ِ‬ ‫کربن در هوا ازاد شد که رقمی ست معادل نتیجه احتراق موتور ‪400‬میلیون دستگاه‬ ‫خـودرو دریک سـال‪ .‬ا گرچـه میـزان نابـودی جنگل هـا در سـال ‪ 2019‬به نسـبت‬ ‫سـال های ‪ 2016‬و ‪ ،2017‬کمتـر بـوده؛ بااین حـال‪ ،‬از ابتـدای قـرن گذشـته‪ ،‬سـومین ‬ ‫رکـورد فاجعه بـار ایـن رویداد اسـت‪.‬‬ ‫یکی از بدترین نمونه های نابودی جنگل ها در سـال ‪ 2019‬که موعد انتشـار اخرین‬ ‫امـار «انسـتیتوی منابـع جهانـی» (‪ )WRI‬دربـاره جنگل هـا نیـز محسـوب می شـود؛‬ ‫مربـوط بـه اتش سـوزی های گسـترده در «بولیـوی » (در مرکز امریکای جنوبـی) بوده‬ ‫‪80‬درصدی نابودی جنگل هایش نسـبت به سـال‬ ‫ اتفـاق تلـخ‪ ،‬بـا افزایش‬ ‫کـه در این ِ‬ ‫ِ ً‬ ‫درختی این کشـور کال نابود شـد؛ به طوری که دانشـمندان‬ ‫‪ ،2018‬به نوعی پوشـش‬ ‫ِ‬ ‫تخمیـن زده انـد نوسـازی ا کوسیسـتم در ان منطقـه حـدود ‪ 300‬سـال طـول خواهـد‬ ‫کشـید‪ .‬دلیـل اتش سـوزی های وسـیعی کـه در سـال ‪ 2019‬به وقـوع پیوسـت را‬ ‫بو هوایـی و دخالت هـای بشـری دانسـت؛ بسـیاری از‬ ‫می تـوان ترکیبـی از شـرایط ا ‬ ‫اتش سـوزی های «بولیـوی» به احتمال زیـاد منشـا انسـانی داشـته؛ همان طور کـه‬ ‫کشـاورزان انجـا ماننـد بسـیاری از نقـاط جهـان‪ ،‬هر سـاله بـرای پا ک سـازی زمین هـا‬ ‫بـرای کاشـت بیشـتر‪ ،‬شـروع بـه سـوزاندن پوشـش های گیاهـی می کننـد؛ امـا گاه‬ ‫به دلیل وزش های پایدار باد و میزان باالی خشـکی هوا‪ ،‬شـعله ها مسـیر خود را به‬ ‫دل جنگل هـا بـاز کـرده و این رونـد چنـان سـرعت‪ ،‬شـدت و قدرت می گیـرد که دیگر‬ ‫ داری صنعتی‪،‬‬ ‫از کنترل خارج می شود‪ .‬کشاورزی در مقیاس وسیع متاثر از مزرعه ِ‬ ‫عامل اصلی جنگل زدایی در «بولیوی»؛ به ویژه برای کشـت سـویا و دامداری سـت‪.‬‬ ‫دولـت «بولیـوی» در سـال های اخیـر‪ ،‬سـازوکارهای نظارتـی مختلفـی را درمـورد‬ ‫گسـترش کشـاورزی ایجـاد کـرده اسـت کـه از ان جملـه بایـد بـه قوانیـن سـوزاندن‬ ‫کنترل شـده زمین هـا اشـاره کـرد؛ اما گویـا این محدودیت ها کافی به نظر نمی رسـد‪.‬‬ ‫ سـوم تمـام‬ ‫نمونـه دیگ ِـر این ماجـرا را در «برزیـل» شـاهد بودیـم کـه بیـش از یک ِ‬ ‫پاک سازی هوا‬ ‫کاستن از الودگی های صوتی‬ ‫جنگل هـای نابودشـده بارانـی و اولیـه جهـان در سـال ‪ ،2019‬متعلـق بـه انجـا بـود‪.‬‬ ‫جدای از فجایع اتش سـوزی در سـال های ‪ 2016‬و ‪ 2017‬که منجر به نابودی بخش‬ ‫عظیمی از پوشش جنگلی این کشور شد؛ انچه در سال‪ 2019‬رخ داد‪ ،‬بدترین سال‬ ‫امـاری مرجـع‬ ‫را در ‪13‬سال گذشـته بـرای جنگل هـای اولیـه انجـا رقـم زد‪ .‬داده هـای ِ‬ ‫جنگل ها و منابع طبیعی جهان؛ ‪ Global Forest Watch‬نشان داده که زمینه های‬ ‫متعـددی بـرای جنگل زدایـی در «برزیـل» وجـود دارد کـه از سـوزاندن زمین ها برای‬ ‫انتخابی درختان خاص‪ ،‬متغیر اسـت و هریک از ان ها‬ ‫کشـت گرفته تا قطع پرشـمار‬ ‫ِ‬ ‫به شـکل و انـدازه ای دراین بحـران نقـش ایفـا می کننـد‪ .‬پا ک سـازی محیط هـای‬ ‫درختـان ان کشـور‬ ‫ جهـت کاربری هـای جدیـد نیـز از علـل کاهـش تعـداد‬ ‫جنگلـی به ِ‬ ‫ِ‬ ‫طی سال های ‪ 2018‬تا ‪ 2019‬عنوان شده‪ .‬برخالف کشور همسایه شان؛ «بولیوی»‪،‬‬ ‫اتش سـوزی در «برزیـل»‪ ،‬عامـل عمـده و اصلـی در از بین رفتـن جنگل هـای اولیه در‬ ‫سـال ‪ 2019‬نبـود‪ .‬منطقـه «امـازون» در انجـا طـی مـاه اوت ان سـال بـا تعـداد بـاالی‬ ‫ً‬ ‫اتش سـوزی روبـه رو شـد؛ امـا بسـیاری از این موارد‪ ،‬در مناطقـی رخ داد کـه قبلا‬ ‫جنگل زدایـی شـده بودنـد‪ .‬تحلیل تصاویر فضایـی نشـان داده که مناطقی جدید‬ ‫نابودسـازی جنگل هـای اولیـه شـده اند کـه «پـارا»؛ یکـی‬ ‫در «برزیـل» شـاهد الگـوی‬ ‫ِ‬ ‫ت شـمالی‪ ،‬شـامل این مناطـق اسـت‪ .‬قلمروهـای بومی دیگـری نیز به خاطر‬ ‫از ایـاال ‬ ‫تصرف های غیرقانونی و زمین خواری‪ ،‬با این معضل مواجه شـده اند که این موارد‬ ‫در سـال ‪ 2019‬بـه اوج خـود رسـیدند‪ .‬از مسـئله اسـتخراج معـادن در محدوده هـای‬ ‫جنگلـی نیـز نبایـد به سـادگی گذشـت کـه تهدیـدی جـدی بـرای پوشـش درختـان‬ ‫مناطقـی ماننـد ‪ Munduruku‬و ‪ Kayapó‬کـه زیسـتگاه بومیـان نیـز هسـت‪ ،‬ب هشـمار‬ ‫می رود‪ .‬این رویه درحالی موردتوجه حامیان طبیعت قرار گرفته که دولت «برزیل»‬ ‫تصویب الیحه جدیدی را در فوریه‪ 2020‬پیشنهاد داد که استخراج معادن سنگ ها‬ ‫و فلـزات؛ و اسـتخراج نفـت و گاز در مناطـق بومـی را قانونـی و مجـاز می دانسـت‪.‬‬ ‫کشـورهای مجـاور «حوضـه کنگـو» نیـز در سـال ‪ 2019‬از بین رفتـن جنگل هـای اولیـه‬ ‫یـا وخامـت حـال ایـن منابع را تجربه کرد ند؛ از جمله کشـور «جمهـوری دموکراتیک‬ ‫کنگو» که ا گرچه تلفات جنگل هایش نسبت به سال ‪ ،2018‬اندکی کاهش داشت؛‬ ‫امـا رده سـوم باالتریـن میـزان خسـارات سـاالنه دراین زمینـه را در جهـان ثبـت کـرد‪.‬‬ ‫نابـودی جنگل هـای بکـر در انجـا در مناطقـی بـوده کـه محل‬ ‫گویـا بیشـترین میـزان‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫انجـام کشـاورزی دوره ای سـت کـه عمـده محصـوالت ان معمـوال جمعیت هـای‬ ‫محلی را تغذیه می کند؛ بااین همه‪ ،‬شـواهد موجود نشـان داده بخشـی از این ماجرا‬ ‫ جهـت امـور تجـاری‪ ،‬اسـتخراج معـادن و گسـترش مـزارع در‬ ‫بـه قطـع درختـان به ِ‬ ‫نابودی جنگل هـای اولیه در مناطق حفاظت شـده‬ ‫مقیـاس بـزرگ‪ ،‬مرتبـط اسـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫«کنگو» تاحدودی در سـال ‪ 2019‬افزایش یافت؛ به ویژه در قسـمت شـرقی ان کشـور‬ ‫که فشـار جمعیت کشـاورزان فقیرش بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫افریقای غربی پس از انکه شاهد افزایش قابل توجه از دست دادن جنگل های اولیه‬ ‫نزولی امیدوار کننده ای را در سـال ‪ 2019‬تجربه کرد‪« .‬غنا» و‬ ‫در سـال ‪ 2018‬بود؛ روند ِ‬ ‫«ساحل عاج» نسبت به سال قبل از انتشار این گزارش‪ ،‬بیش از ‪ 50‬درصد از میزان‬ ‫ زدایـی خـود را کاهـش دادنـد کـه تعهـدات دولـت هـردو؛ و شـرکت های بزرگ‬ ‫جنگل ِ‬ ‫تولیـد کا کائـو و شـکالت بـرای پایـان جنگل زدایی هـای در ان کشـورها را بایـد اقدامی‬ ‫مفید دراین زمینه قلمـداد کرد‪.‬‬ ‫درراسـتای اخبـار مثبـت دربـاره مرگ جنگل های اولیـه و بارانی‪ ،‬باید بـه «اندونزی»‬ ‫ سـال متوالـی بـا کاهـش سـطح نابـودی ایـن منابـع‬ ‫نیـز اشـاره کـرد کـه بـرای سومین ِ ‬ ‫ارزشـمند طبیعـی مواجـه بـود و در سـال ‪ ،2019‬حـدود پنج درصـد نسـبت بـه سـال‬ ‫ِ‬ ‫‪ ،2018‬جنـگل کمتـری را از دسـت داد‪ .‬این عـدد هرچنـد انـدک‪ ،‬زمانـی ارزش واقعی‬ ‫خـود را نشـان می دهـد کـه بدانیـم ایـن کشـور از ابتـدای قـرن گذشـته تا کنـون‪،‬‬ ‫چنین سـطح کاهشـی را به خود ندیده بود و همیشـه اعداد بسـیارباالتر از این را در‬ ‫گزارش هـای سـاالنه ثبـت می کـرد‪ .‬دراین کاهش‪ ،‬عوامل متعددی نقش داشـته اند‬ ‫کـه شـاید مهم تریـن ان هـا تشـدید نظارت هـا بـر اجـرای قوانین مربـوط ب ه اتـش زدن‬ ‫جنگل هـا و پا ک سـازی زمیـن بـرای مصـارف کشـاورزی بـوده؛ همچنیـن ایجـاد‬ ‫وقفه هـای طوالنی مـدت در قطـع درختـان نخـل کـه رویـه ای معمـول دراین کشـور‬ ‫ً‬ ‫بوده‪ .‬دو منطقه «پاپوا» و «پاپوای غربی» که مجموعا بیش از یک سوم جنگل های‬ ‫بکر «اندونزی» را در خود جا داده اند نیز با اجرای قوانین سخت گیرانه دراین مورد‪،‬‬ ‫شـرایط تثبیت شـده تری پیـدا کرده انـد‪.‬‬ ‫«کلمبیا» که در سال های ‪ 2017‬و ‪ 2018‬بخشی قابل توجه از جنگل های اولیه خود‬ ‫را از دسـت داد ه بـود‪ ،‬در سـال ‪ 2019‬این میـزان را کاهـش داد تـا گامـی امیدوارکننـده‬ ‫دراین بـاره بـردارد‪ .‬درگیری هـ ا میـان دولـت و «نیروهـای مسـلح انقالبـی کلمبیـا»‬ ‫معـروف بـه ‪ FARC‬کـه حـدود نیم قـرن طـول کشـید‪ ،‬اثـری انکارنشـدنی بـر افزایـش‬ ‫یکـه وقتـی مذا کـرات صلـح در‬ ‫سـرعت جنگل زدایـی در «کلمبیـا» داشـت؛ به طور ‬ ‫سـال ‪ 2016‬به ثمر رسـید‪ ،‬از سـرعت این روند به شـکلی محسـوس کاسته شد‪ .‬البته‬ ‫توافـق صلـح‪ ،‬خلا قدرتـی را در اراضـی اشغال شـده از قبـل در امـازون نیـز به دنبـال‬ ‫داشـت کـه مشـکالتی را بـرای منابـع طبیعی انجـا ایجاد کـرد‪ .‬دولت «کلمبیـا» برای‬ ‫احیـای طبیعـت نابودشـده به سـرعت وارد عمـل شـد؛ ازایـن رو‪ ،‬کاشـت میلیون هـا‬ ‫نواحی اسیب دیده را در دستورکار قرار داد؛ این اقدام‪ ،‬با طراحی عملیات‬ ‫درخت در‬ ‫ِ‬ ‫‪ Artemisa‬تکمیـل شـد؛ به این شـکل که رئیس جمهـوری «کلمبیـا» از ارتش‪ ،‬پلیس‬ ‫و سـایر نهادهـای عمومـی بـرای جلوگیـری از جنگل زدایـی در پارک هـای ملـی ایـن‬ ‫نابـودی‬ ‫کشـور اسـتفاده کـرد‪ .‬این اقدامـات ا گرچـه مفیـد بـوده؛ امـا کافـی نیسـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگل هـای اولیـه انجـا در سـال ‪ 2019‬هنـوز بیـش از میـزان ثبت شـده هر سـال قبـل‬ ‫از توافـق صلـح بـود‪ .‬خسـارات وارده بـه مناطـق حفاظت شـده و پا ک سـازی ها بـا‬ ‫زمین خـواری و گسـترش دامـداری‪ ،‬ان قـدر زیـاد اسـت کـه از مرز هشـدار نیز گذشـته‬ ‫و کارشناسـان محیط زیسـت نگران اند که مبادا ماجرای کاهش نرخ ازدسـت رفتن‬ ‫جنگل هـای اولیـه دراین کشـور‪ ،‬کوتاه مـدت باشـد‪.‬‬ ‫خـارج از جغرافیـای اسـتوایی‪ ،‬اواخـر سـال ‪ 2019‬و اوایـل سـال ‪ 2020‬شـاهد‬ ‫نابـودی شـش برابری‬ ‫اتش سـوزی های گسـترده در «اسـترالیا» بودیـم؛ ایـن حادثـه‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫پوشش درختی انجا نسبت به سال ‪ 2018‬را درپی داشت و از ان‪ ،‬به «بدترین سال‬ ‫تاریـخ اسـترالیا» تعبیـر می شـود‪ .‬صدهـا میلیـون جانـور در این جریان جـان باختند‬ ‫گیاهـی مختلـف و متعـددی نیـز از چرخـه طبیعـت «اسـترالیا» حـذف‬ ‫و گونه هـای‬ ‫ِ‬ ‫ن اتش سـوزی ها و تبعـات ان نیـز بعدهـا اشـکار خواهـد‬ ‫شـدند‪ .‬خسـارات ثانویـه ایـ ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نابودی جنگل ها‪ ،‬داده های سال‬ ‫به رغم موفقیت های بارز برخی کشورها در مهار‬ ‫ِ‬ ‫‪ 2019‬این گزارش‪ ،‬بر یک واقعیت تا کید دارند‪ :‬مبارزه برای ادامه حیات بی دغدغه‬ ‫جنگل هـای گرمسـیری‪ ،‬پایـان نـدارد‪ .‬در سـال ‪ 2020‬شـاهد بودیم که ا کثر کشـورها‬ ‫و شـرکت ها‪ ،‬از تعهـدات خـود در مـورد جنگل ها برگشـتند و اقدامات همه جانبه ای‬ ‫کـه قـول داده بودنـد را عملـی نکردنـد‪ .‬همه گیـری کرونـا نیـز تهدیـدی بیشـتر بـرای‬ ‫جنگل هـای جهـان شـده اسـت؛ زیـرا کشـورها درتلاش بـرای تامیـن نیازهـای‬ ‫یشـک‪ ،‬حمایـت از محیـط زیسـت‪،‬‬ ‫فـوری مـردم‪ ،‬اولویت هـا را تغییـر داده انـد و ب ‬ ‫ً‬ ‫جـزو اولین هـای فهرسـت اولویت هـا نخواهـد بـود‪ .‬بعضـا در کوتاه مـدت‪ ،‬جنگل هـا‬ ‫تحت تاثیـر اجرانشـدن قانـون قـرار گرفتـه و میـزان پا ک سـازی ها و اتش سـوزی های‬ ‫غیرقانونی بیشـتر شـده اسـت‪ .‬در میان مدت نیز رکود اقتصادی و اقدامات محرک‬ ‫جانبـی می توانـد منجـر بـه از بین رفتـن بیشـتر جنگل هـا شـود؛ زیـرا بعضـی دولت ها‬ ‫سـعی دارند اقتصاد بیمار خود را با اسـتخراج منابع‪ ،‬تقویت کنند؛ همان طور که در‬ ‫یسـت که سـرمایه گذاری‬ ‫«اندونـزی» در جریـان بحران مالی اسـیا رخ داد؛ این درحال ‬ ‫در ترمیم و نظارت صحیح جنگل ها باعث اشتغال زایی و کمک به اقتصاد پایدارتر‬ ‫خواهد شد؛ کمااینکه حمایت از ا کوسیستم های جنگلی مورد نیاز جهان‪ ،‬بهبود‬ ‫شـرایط اینـده مـا را تضمین خواهـد کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫درختانمعروفجهان‬ ‫سام دوانی‬ ‫یکــه توســط یــک راننــده مســت کامیــون لیبــی در ســال ‪ 1973‬بــه پائیــن انداختــه‬ ‫درختــان معــروف می اینــد و می رونــد؛ «تــه نــره» یــا «تنــر» (‪ )L’Arbre du Ténéré‬زمانــی به عنــوان تنهاتریــن درخــت بــر روی زمیــن درنظــر گرفتــه شــد و تازمان ‬ ‫شــد‪ ،‬نقطه عطفــی در مســیر کاروان در صحــرای بــزرگ افریقــا بــود‪ .‬زمانــی نیــز «ان فرانــک» یــا «انــه فرانــک» (‪)Anne Frank tree‬؛ معروف تریــن درخــت در امســتردام در طــی یــک طوفــان توســط بادهــای تنــد بــه پائیــن انداختــه شــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه هنوزهــم درختــان خــاص بســیاری وجــود دارنــد‪ .‬اینجــا بررســی کلــی درمــورد معروف تریــن درختــان اســت‪.‬‬ ‫‪Arbol Del Tule‬‬ ‫تول‪ ،‬درخت سرو ُم ِنتزوما (‪Montezuma‬‬ ‫درخت ِ‬ ‫تـول در‬ ‫‪ ،)Cypress‬در مرکـز شـهر سـانتا ماریـا ِدل ِ‬ ‫ایالـت واهـا کا‪ ،‬مکزیـک قـرار دارد‪ .‬ایـن درخـت‪،‬‬ ‫تنومندتریـن تنـه درخـت را در جهـان دارد و‬ ‫ان قـدر بـزرگ اسـت کـه در ابتـدا تصـور می شـد‬ ‫چندیـن درخـت اسـت؛ امـا ازمایـش دی ان ای‬ ‫ثابـت کـرد کـه تنهـا یـک درخـت اسـت‪ .‬عـرض‬ ‫تـول در حـدود ‪ 52‬متـر اسـت و عمـر ایـن‬ ‫درخـت ِ‬ ‫درخـت بیـن ‪ 1200‬و ‪ 3000‬سـال تخمین زده شـده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫‪Cotton Tree‬‬ ‫درخت پنبه‪ ،‬یک نماد تاریخی از شـهر فریتاون‬ ‫(‪)Freetown‬؛ پایتخـت سـیرالئون اسـت‪ .‬طبـق‬ ‫افسـانه ها؛ ایـن درخـت در سـال ‪ 1792‬زمانی کـه‬ ‫یک گروه از بردگان افریقایی امریکایی سابق که‬ ‫بـا جنـگ برای بریتانیـا درطول جنگ اسـتقالل‬ ‫امریکا ازادی شان را به دست اوردند‪ ،‬تبدیل به‬ ‫نماد مهمی شـد‪ .‬ان ها در خط سـاحلی زندگی‬ ‫می کردنـد و وقتـی یـک درخـت غول پیکـر در‬ ‫بـاالی خلیـج وجود داشـت‪ ،‬مراسـم شـکرگزاری‬ ‫را بـرای نجـات خودشـان انجـام می دادنـد‪.‬‬ ‫‪Boab Prison Tree‬‬ ‫یسـت کـه‬ ‫بـواب‪ ،‬یـک درخـت بـزرگ توخال ‬ ‫درحقیقـت‪ ،‬بزرگ تریـن درخـت میان تهـی‬ ‫جهـان اسـت و درسـت در جنـوب دربـی‬ ‫(‪ )Derby‬در غـرب اسـترالیا قـرار دارد‪ .‬این درخت‬ ‫به خاطراینکـه در دهـ ه ‪ 1890‬به عنـوان یـک قفـل‬ ‫بـرای زندانیـان بومـی اسـترالیا تـا صـدور حکـم‬ ‫اسـتفاده می شـد‪ ،‬معـروف اسـت‪ .‬در سـال های‬ ‫اخیـر بـرای محافظـت ان از خرابکاری هـا‪ ،‬یـک‬ ‫حصـار در اطـراف درخـت سـاخته شـد‪.‬‬ ‫‪Major Oak‬‬ ‫درخـت بلـوط بـزرگ در قلـب جنـگل شـروود‬ ‫(‪ )Sherwood Forest‬انگلسـتان قـرار دارد‪.‬‬ ‫باتوج هبـه فرهنـگ عامـه محلـی‪ ،‬پناهـگاه‬ ‫«رابین هـود» بـود کـه او و گروهی از قانون شـکنان‬ ‫در انجا اسـتراحت می کردند‪ .‬این درخت مشـهور‬ ‫حـدود ‪ 800‬تـا ‪ 1000‬سـال عمـر دارد‪ .‬در سـال ‪،1790‬‬ ‫هیمـن روک (‪)Hayman Rooke‬؛ شـخصیت‬ ‫باستانیوعتیقه شناسبرجسته‪،‬بهایندرخت‬ ‫بلوط شروود‪ ،‬در کتاب محبوب خود اشاره کرد‪.‬‬ ‫درنتیجه‪ ،‬به عنوان درخت بلوط بزرگ شـناخته ‬ ‫شـده و جزو میراث ملی کشـور انگلسـتان اسـت‪.‬‬ ‫‪Lone Cypress‬‬ ‫درخت سـرو تنها در نزدیکی مونتری (‪)Monterey‬‬ ‫ً‬ ‫قـرار دارد کـه احتمـاال معروف تریـن نقطـه طـی‬ ‫‪ 17‬مایلـی جـاده خوش منظـره و زیبـا میـان‬ ‫درختسـتان های اقیانـوس ارام و سـاحل‬ ‫یسـت‪ .‬درطـول جـاده‪ ،‬مناظـری چشـم گیر از‬ ‫شن ‬ ‫ساحلاقیانوسارامبه همراهمکان هایتاریخیو‬ ‫زیبا وجود دارد‪ .‬سرو مونتری‪ ،‬یک گونه از درخت‬ ‫سرو است که بومی ساحل مرکزی کالیفرنیا ست‪.‬‬ ‫این درخت ا کنون به سمبل رسمی سواحل پبل‬ ‫(‪ )Pebble beach‬تبدیـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪Socotra Dragon Trees‬‬ ‫درخـت خـون اژدهـا (‪،)Dragon blood tree‬‬ ‫ً‬ ‫مسـلما معروف تریـن و متمایزتریـن گیـاه‬ ‫جزیـره سقطراسـت‪ .‬ایـن درخـت‪ ،‬ظاهـری‬ ‫منحصرب هفـرد و عجیـب دارد؛ شـکلی شـبیه‬ ‫بـه یـک چتـر وارونـه‪ .‬ایـن گونـه همیشه سـبز‬ ‫به خاطر داشـتن صمغ قرمز تیره ‪ ،‬ب ه خون اژدها‬ ‫معروف اسـت‪ .‬شـکل عجیب وغریب ان به بقای‬ ‫مطلوبش در شـرایط خشک کمک می کند‪ .‬تاج‬ ‫بزرگ ان‪ ،‬سـایه خوبی را به منظور کاهش تبخیر‬ ‫فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫‪Cedars of God‬‬ ‫درختـان سـدر خـدا‪ ،‬جنگلـی کوچـک حـدود‬ ‫‪ 400‬درخـت در کوه هـای شـمال لبنـان اسـت‪.‬‬ ‫ان هـا میـان تاریـخ و زمـان‪ ،‬اخریـن بازمانـدگان‬ ‫سـدرهای لبنـان هسـتند کـه در دوران باسـتان‬ ‫بـه این منطقـه رونـق داده بودنـد‪ .‬سـدرهای‬ ‫لبنانـی در کتـاب مقـدس بیـش از ‪ 70‬مرتبـه ذکـر‬ ‫شـده اند‪ .‬مصریـان باسـتان‪ ،‬از صمـغ ان هـا برای‬ ‫مومیایـی اسـتفاده می کردنـد و شـاه سـلیمان از‬ ‫ایـن درختـان معـروف بـرای ساخت وسـاز اولیـن‬ ‫معبـد خـود در اورشـلیم اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫‪Tree of Life‬‬ ‫درخـت زندگـی در بحریـن‪ ،‬یـک درخـت کهـور‬ ‫اسـت کـه وسـط بیابـان رشـد می کنـد‪ .‬گفتـه‬ ‫می شـود ایـن درخـت ‪ 400‬تـا ‪ 500‬سـال قدمـت‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ .‬احتمـاال ریشـه های بلنـد ان‪ ،‬برخـی از‬ ‫ع زیرزمینی اب را پیدا کرده اند؛ اما هنوزهم‬ ‫مناب ‬ ‫معجـزه ان را به عنـوان تنهـا موجـود زنـده سـبز در‬ ‫یـک بیابـان وسـیع و بی ثمـر نگـه داشـته اسـت‪.‬‬ ‫سا کنان محلی معتقدند که اینجا محلی واقعی‬ ‫از بهشـت عـدن اسـت‪.‬‬ ‫‪General Sherman‬‬ ‫شـرمن‪ ،‬یـک غول گونـه سـکویا (‪)Sequoia‬‬ ‫واقـع در جنگلـی وسـیع از پـارک ملـی سـکویا در‬ ‫کالیفرنیاسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬ا گـر با حجـم اندازه گیری‬ ‫شـود‪ ،‬از هـر ‪ 10‬درخـت‪ ،‬پنج اصلـه در ایـن جنـگل‬ ‫واقـع شـده اند‪ .‬بـا ‪ 11.1‬متـر طـول پایـه‪ ،‬ژنـرال‬ ‫گتـر از همـه ان هاسـت‪ .‬اعتقـاد دارنـد‬ ‫شـرمن بزر ‬ ‫که این درخت بین ‪ 2300‬و ‪ 2700‬سـال عمر دارد‪.‬‬ ‫‪Avenue of Baobabs‬‬ ‫خیابـان بائوبـاب‪ ،‬گروهـی از درختـان معـروف هسـتند‬ ‫کـه جـاده خاکـی بیـن ِم ِرنـداوا (‪ )Morondava‬بـه بلونـی‬ ‫تسـیریبی هینا (‪ )Belon’i Tsiribihina‬در مادا گاسکار غربی‬ ‫را پوشـانده اند‪ .‬چشـم انداز قابل توجـه ان‪ ،‬مسـافران را از‬ ‫سراسـر جهـان بـه اینجـا می کشـاند و یکـی از جاذبه هـای‬ ‫توریسـتی برتـر در مادا گاسـکار اسـت‪ .‬درختـان بائوبـاب‬ ‫تـا ‪ 800‬سـال‪ ،‬دراصـل برجـی در انـزوای مناظـر خشـکیده‬ ‫و گمنـام نبودنـد؛ بلکـه در جنگل هـای انبـوه گرمسـیری‬ ‫ایسـتاده بودنـد‪ .‬طـی سـال ها درحالی کـه جمعیـت کشـور‬ ‫افزایش می یافت‪ ،‬جنگل ها برای کشـاورزی‪ ،‬پاک شـدند و‬ ‫تنهـا درختـان معـروف بائوبـاب باقـی ماندنـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫وزیر بهداشت بیان کرد؛‬ ‫صلح امیز بودن برنامه هسته ای خود را به دنیا نشان دادیم‬ ‫نگران شعله های سرکش کرونای جهش یافته هستیم‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت‪« :‬با توافق سازمان انرژی اتمی با اژانس‪ ،‬صلح امیز بودن برنامه‬ ‫هسـته ای خود را به دنیا نشـان دادیم»‪ .‬محمود واعظی افزود‪« :‬ایران قبل از امضای برجام عضو‬ ‫اژانـس و بـه پادمـان متعهـد بـوده اسـت‪ .‬از طریـق اژانـس و عمـل بـه پادمـان اصـرار داشـتیم نشـان‬ ‫دهیـم فعالیت هـای هسـته ای مـا صلح امیـز اسـت»‪ .‬وی افـزود‪ « :‬در چهارچـوب مشخص شـده در‬ ‫برجـام قبـول کردیـم کـه داوطلبانـه پروتـکل الحاقـی را بپذیریـم و تعهـد برجامـی خـود را به عنـوان‬ ‫پذیـرش داوطلبانـه پروتـکل الحاقـی متوقـف کردیـم؛ امـا میـان مـا و اژانـس در ارتبـاط بـا مسـئله‬ ‫نظـارت همیشـه سـاز و کاری وجـود داشـت کـه االن هـم وجـود دارد»‪.‬‬ ‫وزیـر بهداشـت گفـت‪« :‬وا کسیناسـیون گروه هـای اسـیب پذیر را بـا وا کسـن وارداتی دنبـال می کنیم و‬ ‫ب ه یاری با همت همکاران مان به عنوان یک مژده بسـیار ارزشـمند‪ ،‬پیشـرفت ها به قدری چشـمگیر ‬ ‫اسـت کـه در بهـار سـال اینـده علاوه بـر تولید کننـده وا کسـن‪ ،‬یکـی از صادر کننـدگان وا کسـن خواهیم‬ ‫بـود‪ .‬در مـورد داروهـای مورد نیـاز‪ ،‬ماسـک‪ ،‬ونتیالتـور و تجهیـزات مورد نیـاز نیـز در مـرز خودکفایـی و‬ ‫ت هسـتیم»‪ .‬سـعید نمکـی یـاداور شـد‪« :‬نگرانـی ما شـعله های بیمـاری در اثر ویروس سـرکش‬ ‫صـادرا ‬ ‫جهش یافتـه اسـت کـه امیدواریـم ان را هـم بـا همان مدلی که در موج های قبلـی مدیریت کردیم‪ ،‬با‬ ‫همـکاری و رعایـت بیشـتر مردم و مسـئوالن‪ ،‬بتوانیـم مدیریت کنیم»‪.‬‬ ‫ایا روسیه با وا کسن می تواند مسیر تعامل جهانی را به درستی طی کند؟‬ ‫یکـه بیشـتر کشـورها به دلیـل گسـترش بیمـاری‬ ‫درحال ‬ ‫کرونـا‪ ،‬بـا مشـکالت اقتصـادی و کاهـش تولیـد ناخالـص ملی‬ ‫مواجـه شـده اند‪ ،‬روسـیه انـواع وا کسـن کوویـد‪ ۱۹-‬را در مـدار‬ ‫تولیـد قـرار داده اسـت تـا عالو هبـر تامیـن نیـاز داخلـی بـرای‬ ‫وا کسیناسـیون عمومـی شـهروندانش؛ بـا ارسـال بـه نقـاط‬ ‫مختلـف جهـان‪ ،‬وجهـه و درامد کسـب کند‪ .‬ب هگـزارش ایرنا؛‬ ‫به دنبال شـیوع کرونا‪ ،‬روسـیه جزو اولین کشـورهایی بود که‬ ‫وا کسن کرونا را ساخت و به دنبال ان‪ ،‬وا کسن های دیگری را‬ ‫هـم در مـدار تولیـد قرارداد؛ به طوری که مسـئوالن این کشـور‬ ‫می گوینـد هم ا کنـون ‪ ۱۰‬وا کسـن دردست سـاخت دارنـد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان؛ مسکو با ساخت وا کسن فرصت سازی‬ ‫کـرد و روسـیه امیـدوار اسـت بـا «دیپلماسـی وا کسـن» باعـث‬ ‫ج شـود؛ زیرا بیش از ‪ ۵۰‬کشـور به‬ ‫تقویـت وجهـه خـود در خـار ‬ ‫خرید یا تولید وا کسن «اسپوتنیک وی» روسیه عالقه نشان‬ ‫داده انـد‪ .‬دو وا کسـن ضدکرونا به نام های «اسـپوتنیک وی»‬ ‫ً‬ ‫و «اپـی وا ک کرونـا» در روسـیه رسـما ثبـت شـده و مراحـل‬ ‫ازمایـش بـر روی انسـان وا کسـن سـوم به نـام «اسـپوتنیک‬ ‫الیـت» نیـز اغـاز شـد تـا ایـن وا کسـن نیـز بـرای مقابلـه بـا کرونا‬ ‫بـه کار گرفتـه شـود‪ .‬روسـیه بـا چندیـن کشـور بـرای فـروش‬ ‫وا کسـن کرونـا به نـام وا کسـن «اسـپوتنیک وی» وارد مذا کره‬ ‫شـده و بـا برخـی کشـورها نیـز بـرای تحویـل وا کسـن توافـق‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬مسـکو که پیـش از کشـورهای غربی به وا کسـن‬ ‫کرونـا دسـت یافتـه اسـت‪ ،‬امیـدوار اسـت بخشـی از بـازار‬ ‫جهانـی وا کسـن کرونـا را بـه خـود اختصـاص دهـد‪ .‬روسـیه‬ ‫بـا سـه وا کسـن ضدکرونـا بـه مقابلـه بـا ویـروس همه گیـر‬ ‫کرونـا برخاسـته و در وا کسیناسـیون عمومـی دراین کشـور از‬ ‫ان اسـتفاده می کنـد و انتظـار مـی رود در ماه هـای اینـده‪،‬‬ ‫وا کسـن های سـاخت انجـا بـه کشـورهای مختلـف تحویـل‬ ‫شـود‪ .‬مطابـق برنامـه دولـت روسـیه؛ ایـن کشـور از امکانـات‬ ‫داروسـازی کشـورهای دیگر نیز برای تولید وا کسـن اسـتفاده‬ ‫خواهـد کـرد‪« .‬اسـپوتنیک وی» اولیـن وا کسـن ضدکرونـای‬ ‫روسـیه اسـت کـه توسـط مرکـز ویروس شناسـی «گاملیـا»‬ ‫وابسـته به وزارت بهداشـت روسـیه در مسـکو سـاخته شـده‬ ‫و حـرف «وی» (‪ )V‬بعـد از اسـپوتنیک‪ ،‬همـان حـرف اول‬ ‫کلمه انگلیسـی ‪( Victory‬ویکتوری) به معنای پیروزی ست‪.‬‬ ‫ایـن وا کسـن‪ ،‬بـا مشـارکت صندوق سـرمایه گذاری مسـتقیم‬ ‫روسـیه (تشـکیالت دولتـی تامین کننـده مالـی طر ح هـای‬ ‫سـرمایه گذاری) سـاخته شـده و در مـاه اوت سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫به ثبـت رسـید‪ .‬تا کنـون دومیلیـون ُ دز وا کسـن «اسـپوتنیک‬ ‫وی» تولیـد شـده اسـت‪ .‬وا کسیناسـیون کرونـا در مسـکو بـا‬ ‫وا کسـن «اسـپوتنیک وی» از روز ‪ ۵‬ماه دسـامبر سـال ‪ ۲۰۲۰‬و‬ ‫در سراسـر روسـیه از روز ‪ ۱۵‬همان مـاه بـا توزیـع ‪1.5‬میلیون ُ دز‬ ‫وا کسـن «اسـپوتنیک وی» روی پزشـکان و معلمـان اغـاز‬ ‫شـد‪« .‬اسـپوتنیک وی» مراحـل پایانـی ازمایـش بالینـی‬ ‫(ازمایـش روی انسـان) را می گذرانـد و تا کنـون ‪ ۳۸‬هزارنفـر‬ ‫افـراد داوطلـب در روسـیه بـا تزریـق ُدز اول تحت ازمایـش‬ ‫قـرار گرفتـه و بـه حـدود ‪ ۳۴‬هـزار داوطلـب هـم ُدز دوم ایـن‬ ‫وا کسـن تزریـق شـده اسـت‪ .‬کیریـل دمیتریـف؛ رئیـس‬ ‫صندوق سـرمایه گذاری های مسـتقیم روسیه به تازگی اعالم‬ ‫کـرد بـا تولیـد ده هامیلیـون ُ دز «اسـپوتنیک وی» از فوریـه بـه‬ ‫وا کسیناسـیون عمومـی علیـه کرونـا شـتاب خواهیـم داد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫او در شـبکه «روسـیه ‪ »۱‬گفـت‪« :‬تولیدکننـدگان مـا اساسـا‬ ‫طر ح هـای تولیـد خـود را بهبـود بخشـیده اند و در ژانویـه‬ ‫به مراتـب بیش از انچـه برنامه ریـزی شـده بـود‪ ،‬تولیـد خواهد‬ ‫شـد‪ .‬قـادر خواهیـم بـود تولیـد ده هامیلیـون ُ دز وا کسـن را از‬ ‫فوریـه اغـاز کنیم»‪ .‬دنیـس مانتوروف؛ وزیر صنعـت و تجارت‬ ‫شتـر گفتـه بـود کـه تولید وا کسـن دراین کشـور‬ ‫روسـیه نیـز پی ‬ ‫باید طی سـه ماه اینده به ‪ ۳۰‬میلیون ُ دز برسـد؛ اما این اتفاق‬ ‫ممکـن اسـت زودتـر هم بیفتد‪ .‬دولت روسـیه برای صـادرات‬ ‫ایـن وا کسـن بـه کشـورهای دیگـر یا تولیـد در خارج از روسـیه‬ ‫نیـز برنامه ریـزی کـرده و بیـش از ‪ ۵۰‬کشـور جهـان بـرای خرید‬ ‫بیـش از ‪ ۱.۲‬میلیـارد ُ دز از ایـن وا کسـن ابـراز تمایـل کرده انـد‪.‬‬ ‫والدیمیـر پوتیـن؛ رئیس جمهـوری روسـیه به تازگی به سـران‬ ‫کشـورهای حاضـر در نشسـت «جـی‪ »۲۰‬گفـت کـه روسـیه‬ ‫امـاده اسـت تـا وا کسـن «اسـپوتنیک وی» را بـه کشـورهایی‬ ‫کـه بـه ان نیـاز دارند‪ ،‬عرضه کند‪ .‬تا کنون ‪ ۳۰۰‬هزار ُ دز وا کسـن‬ ‫«اسـپوتنیک وی» بـه ارژانتیـن و ‪ ۵۰‬هـزار ُ دز نیـز بـه بلاروس‬ ‫تحویـل داده شـده اسـت‪ .‬ازمایـش روی انسـان وا کسـن‬ ‫«اسـپوتنیک وی» در کشـورهای امـارات‪ ،‬هنـد‪ ،‬ونزوئلا و‬ ‫بلاروس صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬از مزایـای «اسـپوتنیک وی»‬ ‫این اسـت که در برابـر ویـروس جهش یافتـه کرونـا کـه بـه‬ ‫«ویـروس انگلیسـی» معـروف شـده‪ ،‬موثـر اسـت‪ .‬به گفتـه‬ ‫الکسـاندر گینزبـورگ (رئیـس مرکـز ویروس شناسـی گاملیـا)؛‬ ‫سـازندگان «اسـپوتنیک وی» از توانایـی ویـروس کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫بـرای جهـش و تغییـر ماهیـت اطلاع داشـته و ازایـن رو‪،‬‬ ‫در سـاخت وا کسـن‪ ،‬این مسـئله موردتوجـه قـرار گرفتـه‪.‬‬ ‫ارزان بـودن قیمـت ایـن وا کسـن درمقایسـه با وا کسـن های‬ ‫ضدکرونـای خارجی؛ ازجمله وا کسـن امریکایی که هـر ُدز ان‬ ‫‪ ۱۰‬دالر اعالم شده‪ ،‬مزیت دیگر «اسپوتنیک وی» اعالم شده‬ ‫اسـت‪ .‬عالو هبـران؛ مطابـق انچـه سـازندگان «اسـپوتنیک‬ ‫وی» گفته انـد؛ ایـن وا کسـن در ایجـاد مصونیـت در بـدن‬ ‫فـرد تزریق شـده ‪ ۹۲‬درصـد موثـر اسـت‪ .‬مسـئوالن روسـیه‬ ‫امیدوارنـد کـه بـا اجـرای توافق هـای موجـود بـا شـرکای‬ ‫خارجی‪ ،‬بتوانند در سـال ‪ ۲۰۲۱‬برای تزریق وا کسـن به بیش‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬میلیون نفـر وا کسـن «اسـپوتنیک وی» تولیـد شـود‪.‬‬ ‫ا کنـون‪ ،‬صنـدوق سـرمایه گذاری های مسـتقیم روسـیه‪،‬‬ ‫نگاهی نو به بازار خودروهای فرسوده‬ ‫رئیس انجمن صنفی مرا کز اسـقاط و بازیافت خودروهای فرسـوده بابیان اینکه‬ ‫طـی سـال گذشـته تنهـا ‪ ۸۰۰۰‬خـودروی فرسـوده از ‪ ٣۶٠‬هزار دسـتگاهی کـه بایـد‬ ‫اسـقاط می شـد‪ ،‬اسـقاط شـده‪ ،‬میـزان خودروهـای فرسـوده سـال جـاری را‬ ‫سـه میلیون اعلام کـرده کـه در افـق ‪ ١۴٠۴‬این تعـداد بـه هشت میلیون دسـتگاه‬ ‫خواهد رسـید؛ این درحالی سـت که ا گر قرار باشـد با روند اسـقاط در سال گذشته‬ ‫پیـش رویـم‪ ١٠٠٠ ،‬سـال دیگـر تـازه خودروهـای فرسـوده امسـال از چرخـه خـارج‬ ‫شـده اند‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ وی گفـت کـه عمـده علـت این موضـوع این اسـت که‬ ‫سـتاد مدیریـت حمل ونقـل سـوخت کشـور به عنـوان متولـی ایـن امـر و متولـی‬ ‫انجمـن صنفـی مرا کـز اسـقاط و بازیافـت خودروهـای فرسـوده‪ ،‬تبدیـل بـه‬ ‫دبیرخانـه ای زیرنظـر معاونـت وزارت راه و شهرسـازی شـده و دیگـر جایـگاه رفیـع‬ ‫سـابق خـود را نـدارد‪ .‬محمـود مشـهدی شـریف در نشسـت خبـری ایـن انجمـن‬ ‫بابیان اینکه مرکز اسـقاط و بازیافت خودروهای فرسـوده که از سـال ‪ ۱۳۸۶‬ذیل‬ ‫تبصره ‪ ١٣‬قانون بودجه و با متولی اصلی نهاد ریاسـت جمهوری تشـکیل؛ و بعد‬ ‫بـه معاونـت اجرایـی ریاسـت جمهوری سـپرده شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه به علـت‬ ‫ورود سـتاد مدیریـت حمل ونقـل سـوخت در کارهـای اجرایی‪ ،‬از اسـقاط خارج؛‬ ‫ً‬ ‫و پـس ازان بـه وزارت راه سـپرده شـد‪ .‬عملا سـتاد مدیریـت حمل ونقـل سـوخت‬ ‫کشـور از جایـگاه باالیـی کـه داشـت بـه دبیرخانـه ای در وزارت راه تبدیـل شـد‪.‬‬ ‫از سـال ‪ ١٣٨۶‬تا کنـون ‪ ٢٢٠‬مرکـز اسـقاط و بازیافـت خودروهـای فرسـوده در‬ ‫سراسـر کشـور و متناسـب بـا ترا کـم جمعیـت شـهرها ایجادشـده اسـت کـه از ایـن‬ ‫ً‬ ‫‪ ٢٢٠‬مرکـز‪ ،‬حـدود ‪ ١۵٠‬مرکـز کاملا تعطیـل و به نوعـی از بیـن رفته انـد و الباقـی بـا‬ ‫‪ ١٠‬درصـد ظرفیـت خـود مشـغول کار هسـتند»‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن مرا کـز بـا‬ ‫‪٣‬هـزار کارگـر غیرمسـتقیم مشـغول فعالیت انـد‪،‬‬ ‫حـدود ‪ ۶٠٠٠‬کارگـر مسـتقیم و ‪ ٠‬‬ ‫افـزود‪« :‬حجـم سـرمایه گذاری بـرای هـر مرکـز حـدود ‪ ٢۵‬میلیاردتومـان اسـت کـه‬ ‫ً‬ ‫جمعـا بیـش از ‪ ۵٠٠٠‬میلیاردتومان حجم سـرمایه گذاری صورت گرفته برای مرا کز‬ ‫اسـقاط کشـور اسـت‪ .‬از ‪ ٢٢٠‬مرکـز اسـقاط کمتـر از ‪ ١٠‬مرکـز نیمه دولتـی و باقـی‬ ‫همـه خصوصـی هسـتند و ان هـا نیـز بایـد بـه بخـش خصوصـی وا گـذار شـوند‪ .‬در‬ ‫تهـران‪ ۱۶ ،‬مرکـز اسـقاط وجـود دارد‪ .‬فعالیـت مرا کـز اسـقاط بدین صـورت اسـت‬ ‫کـه مرا کـز اسـقاط خودروهـای سـبک برای اسـقاط خودروهای سـواری سـبک و‬ ‫موتورسـیکلت ها و مرا کز اسـقاط خودروهای سـنگین برای اسـقاط خودروهای‬ ‫سـواری سـبک‪ ،‬موتورسـیکلت ها و خودروهای سنگین درنظر گرفته شده اند»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬براسـاس قانـون سـال ‪ ۱۳۸۸‬کـه قـرار بـود خودروسـازان‬ ‫‪ ٣٠‬درصـد میـزان تولیـد خـودرو را صـرف اسـقاط خودروهـای فرسـوده می کردنـد‬ ‫درخواسـت های بیشـتر کشـورهای مختلـف و شـرکت های‬ ‫خارجـی بـرای تهیـه «اسـپوتنیک وی» و امـکان افزایـش‬ ‫امکانـات و توانمندی هـای برای تولید این وا کسـن؛ ازجمله‬ ‫در کشـورهای دیگـر را بررسـی می کنـد‪« .‬اپـی وا ک کرونـا» کـه‬ ‫وا کسن دوم کروناست‪ ،‬در اواسط ماه ا کتبر جاری (مهر ماه)‬ ‫ثبـت شـد‪ .‬تولیـد انبـوه ایـن وا کسـن از ابان مـاه گذشـته در‬ ‫مرکـز علمی‪ ،‬پژوهشـی «وکتـور» در نووسیبیرسـک این کشـور‬ ‫‪۴۰‬هـزار‬ ‫اغـاز شـد‪ .‬در مرحلـه ازمایـش انسـانی ایـن وا کسـن‪ ،‬‬ ‫داوطلـب؛ ازجملـه افـراد بـا سـن بـاالی ‪ ۶۰‬سـال و نیـز افـراد‬ ‫مبتلا بـه بیماری هـای مزمـن شـرکت می کننـد‪ .‬میخاییـل‬ ‫موراشـکو؛ وزیر بهداشـت روسـیه روز دوشنبه اعالم کرد که از‬ ‫اغـاز مـاه ژانویـه جاری تا کنـون ‪ ۴۵‬هزار ُ دز وا کسـن «اپـی وا ک‬ ‫کرونـا» بـرای تزریـق در چهارچـوب وا کسیناسـیون ضدکرونـا‬ ‫بـه مرا کـز درمانـی تحویـل شـده اسـت‪ .‬به گفتـه وی؛ ایـن‬ ‫وا کسـن در زمان حاضر فقط به افراد داوطلب برای ازمایش‬ ‫انسـانی و تحقیقـات دراین زمینـه تزریـق می شـود‪ .‬موراشـکو‬ ‫خاطرنشـان کـرد کـه وا کسیناسـیون عمومـی بـا وا کسـن‬ ‫«اپـی وا ک کرونـا» از اواخـر مـاه جـاری میلادی یـا مـاه فوریـه‬ ‫اغـاز شـود و بایـد در همـه مناطـق روسـیه تزریـق شـود‪ .‬مرکـز‬ ‫وکتور می تواند هرسال تا چهارمیلیون ُ دز وا کسن «اپی وا ک‬ ‫کرونـا» تولیـد کنـد؛ امـا ا گر مرا کز داروسـازی دیگـر به این طرح‬ ‫بپیوندند‪ ،‬میزان تولید این وا کسن به مراتب افزایش خواهد‬ ‫یافـت‪ .‬ازمایـش بالینـی سـومین وا کسـن ضدکرونـای روس‬ ‫به نـام «اسـپوتنیک الیـت» نیـز اغـاز شـده‪ .‬ب هگـزارش شـبکه‬ ‫روسـیه ‪۲۴‬؛ مرکز ویروس شناسـی «گمالیا» وابسـته به وزارت‬ ‫بهداشـت روسـیه‪ ،‬ازمایـش بالینـی وا کسـن «اسـپوتنیک‬ ‫الیـت» را اغـاز کـرد‪ .‬ایـن وا کسـن جدیـد در سـه مرکـز درمانـی‬ ‫در مسـکو و سـن پترزبورگ (بیمارسـتان سـچنووا در مسـکو؛‬ ‫انسـتیتو ا کـو بزاپاسنسـت و انسـتیتو اسمورودینتسـوا)‬ ‫ازمایـش شـده اسـت‪ .‬در ازمایش هـای بالینـی وا کسـن‬ ‫«اسپوتنیک الیت» ‪ ۱۵۰‬فرد داوطلب شرکت دارند‪ .‬ازمایش‬ ‫ایـن وا کسـن تـا مـاه دسـامبر سـال جـاری میلادی (دی مـاه‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬ادامـه خواهـد یافت‪ .‬الکسـاندر گینزبـورگ؛ رئیس مرکز‬ ‫ویروس شناسـی «گمالیا» اعالم کرد‪« :‬بی خطر بودن وا کسن‬ ‫اسپوتنیک الیت در جریان تحقیقات اثبات شده»‪ .‬به گفته‬ ‫این دانشمند روس (سازنده اسپوتنیک وی)؛ «اسپوتنیک‬ ‫الیـت» بـرای کاهـش شـیوع بیمـاری کرونـا در مدت زمانـی‬ ‫کوتـاه تولیـد شـده‪ .‬وا کسـن «اسـپوتنیک الیـت» ‪ ۸۵‬درصـد‬ ‫کارایـی دارد کـه کمتـر از تاثیـر «اسـپوتنیک وی» بـا امـکان‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫ایجـاد مصونیـت ‪ ۹۲‬درصد ‬ ‫(بایـد شـماره گذاری خودروهـا منـوط بـه اسـقاط خودروهـای فرسـوده باشـد)؛‬ ‫امـا به جهـت رانـت قـوی خودروسـازان‪ ،‬ان هـا زیـر بـار مصوبـه دولـت نرفتنـد و از‬ ‫‪ ٣۶٠‬هـزار خودرویـی کـه در سـال ‪ ۱۳۹۸‬بایـد اسـقاط می شـد تنهـا ‪ ٨٠٠٠‬خـودرو‬ ‫اسـقاط شـد‪ .‬این درحالی سـت که در سـال جـاری‪ ،‬میـزان خودروهـای فرسـوده‬ ‫به سه میلیون دسـتگاه رسـیده و در افق ‪ ١۴٠۴‬به هشت میلیون دستگاه خواهد‬ ‫رسـید‪ .‬چنانچـه بـا رونـد اسـقاط در سـال قبـل پیـش رویـم؛ ‪ ١٠٠٠‬سـال دیگر تـازه‬ ‫خودروهـای فرسـوده سـال ‪ ۱۳۹۹‬اسـقاط شـده اند»‪ .‬وی در تشـریح چرایـی ایـن‬ ‫اتفاق‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬اسقاط خودرو و بازیافت ان بایستی منوط به شماره گذاری‬ ‫سـایر خودروهـا باشـد‪ .‬به عنـوان اولین مـورد کـه مانـع از اسـقاط خودروهـای‬ ‫فرسوده شـده‪ ،‬می تـوان بـه این نکتـه اشـاره کـرد کـه بـه ازای واردات هـر خـودرو‬ ‫به کشـور باید خودرو اسـقاط می شـد؛ پس باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫ً‬ ‫از سـال ‪ ۱۳۹۷‬به بعـد‪ ،‬عملا اسـقاط خـودرو به واسـطه واردات خـودرو نداریـم‪.‬‬ ‫دربـاره خودروهـای تولیـد داخـل همان طورکـه اشـاره شـد؛ خودروسـازان زیـر بـار‬ ‫این موضـوع نرفتنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬عالوه برایـن؛ از ‪ ٢۵‬بهمن مـاه سـال قبـل‬ ‫قـرار بـود قانـون اسـقاط موتورسـیکلت های فرسـوده اجرایـی شـود کـه اجرایـی‬ ‫ت وجـود ندارد و اسـقاط تـا انتها پیش‬ ‫می شـود؛ امـا گواهـی اسـقاط موتورسـیکل ‬ ‫نمـی رود‪ .‬تا کنـون از ‪ ٧٢١۵‬دسـتگاه موتورسـیکلت فرسـوده تنهـا ‪ ۴۵۶٩‬دسـتگاه‬ ‫ت ثبـت نشـده اسـت و‬ ‫اسـقاط شـده؛ امـا حتـی یـک گواهـی اسـقاط موتورسـیکل ‬ ‫ت وجـود نـدارد‪ .‬درنهایـت نیـز‬ ‫هیـچ شماره سـریال گواهـی اسـقاط موتورسـیکل ‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫بازار سهام‪ ،‬پر از اشخاصی ست که قیمت‬ ‫همه چیز را می دانند؛ اما ارزش چیزی را‬ ‫نمی دانند!‬ ‫قدرتمندترین پاسپورت های جهان در سال ‪2021‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫ژاپن‬ ‫سنگاپور‬ ‫کره جنوبی‬ ‫المان‬ ‫اسپانیا‬ ‫فیلیپفیشر؛‬ ‫نویسنده اقتصادی و سرمایه گذار بورس‬ ‫فنالند‬ ‫ایتالیا‬ ‫لوکزامبورگ‬ ‫زخم سوخت های فسیلی بر چهره اسمان‬ ‫نفـت‪ ،‬کاربردهـای فراوانـی دارد و متاسـفانه تاثیـرات‬ ‫زیسـت محیطی صنعـت نفـت به همین نسـبت گسـترده‬ ‫اسـت‪ .‬نفـت خـام و گاز طبیعـی‪ ،‬منابـع اولیـه انـرژی و مـواد‬ ‫خامـی هسـتند کـه جنبه هـای زیـادی از زندگـی روزمـره‬ ‫مـدرن و اقتصـاد جهانـی را امکان پذیـر می سـازند‪ .‬عرضـه‬ ‫ایـن فراورده هـا طـی ‪ ۱۵۰‬سال گذشـته ب هسـرعت رشـد کـرده تـا‬ ‫پاسخگوی خواسته های افزایش سریع جمعیت‪ ،‬فناوری ها‬ ‫و زیرسـاخت های جدیـد و همچنیـن رونـد مصرف گرایـی‬ ‫جوامـع مختلـف باشـد‪ .‬ب هگـزارش انـا؛ مقادیـر قابل توجهـی‬ ‫زبالـه سـمی و غیرسـمی در طـی مراحـل اسـتخراج‪ ،‬تصفیـه و‬ ‫حمل ونقل نفت و گاز تولید می شود‪ .‬همچنین محصوالت‬ ‫فرعـی صنعتـی مانند ترکیبـات الی فـرار‪ ،‬ترکیبـات ازت و گوگرد‬ ‫و ‪ ...‬می تواننـد هـوا‪ ،‬اب وخـاک را ان قـدر الـوده کنـد کـه‬ ‫زندگـی بشـر را مـورد تهدیـد قـرار دهـد‪ .‬گرم شـدن اب وهـوا‪،‬‬ ‫اسیدی شدن اقیانوس ها و افزایش سطح دریاها؛ از تغییرات‬ ‫جهانی هسـتند که به دلیل انتشـار گازهای گلخانه ای اثرات‬ ‫جبران ناپذیری را برجای می گذارند‪ .‬اسـتخراج سـوخت های‬ ‫فسیلی میان تمام فعالیت های انسانی‪ ،‬بیشترین تاثیر را به‬ ‫افزایش ترکیبات کربن در اتمسفر کره زمین می گذارد‪ .‬اژانس‬ ‫بین المللـی انـرژی و سـایر نهادهـای مرتبـط گـزارش داده انـد‬ ‫کـه اسـتفاده از نفـت و گاز بیـش از ‪55‬درصد (‪ ۱۸‬میلیاردتـن) از‬ ‫‪32.8‬میلیاردتن دی ا کسید کربنی را که در سال ‪ ۲۰۱۷‬در جو‬ ‫پخش شد‪ ،‬تشکیل داده‪ .‬با وجود تمام تالش ها؛ میزان کل‬ ‫ً‬ ‫انتشار کربن تقریبا هرسال ‪1.7‬درصد افزایش می یابد‪ .‬سیاره‬ ‫زمیـن به طورمعمـول بخشـی از انـرژی خورشـید را ب هسـمت‬ ‫خـود جـذب و بقیـه ان را منعکـس می کنـد (درحقیقـت پـس‬ ‫می زنـد)‪ .‬درطـول ایـن فراینـد طول مـوج نـور تغییـر می یابـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫برخـی از گازهـا قادرنـد ایـن تابـش خروجـی را کـه عمدتـا در‬ ‫دامنـه فروسـرخ اسـت‪ ،‬ب هسـمت خود جذب کننـد‪ .‬مولکول‬ ‫گازهای گلخانه ای بیش از بقیه گازها می توانند نور فروسـرخ‬ ‫را جذب کنند‪ .‬وقتی مولکول های گاز جذب شدند‪ ،‬به دلیل‬ ‫جنبش هـا‪ ،‬انرژی شـان افزایـش می یابـد‪ .‬وقتـی این اتفـاق در‬ ‫مقیـاس وسـیع رخ دهـد‪ ،‬هم تابش بیشـتر در زمین می ماند‬ ‫و هـم انـرژی گرمایـی بیشـتری تولیـد خواهـد شـد؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫درنهایـت ایـن گازهـا غیرمسـتقیم ماننـد یـک پتـو زمیـن را‬ ‫پوشـانده و دمـای سراسـر ان را افزایـش می دهنـد‪ .‬صنعـت‬ ‫نفـت ازطریـق فعالیت هـای گونا گـون خـود به طـور مسـتقیم‬ ‫حـدود ‪2.7‬میلیاردتن دی ا کسـید کربـن وارد هوا می کند‪ .‬نیز‬ ‫ً‬ ‫نتـن‬ ‫ایـن صنعـت مسـتقیما باعـث انتشـار سـاالنه ‪ ۷۹‬میلیو ‬ ‫متـان در جـو شـده‪ .‬این میـزان از الودگی هـا در شـهرهای‬ ‫بـزرگ و کالن شـهرها کـه چنـدان بـه اسـتانداردهای سـوخت‬ ‫متعهـد نیسـتند‪ ،‬بیش ازپیـش دیـده‬ ‫شـده اسـت و تجمـع سـوخت های‬ ‫غیراسـتاندارد باعـث شـکل گیری‬ ‫غبـار ایسـتایی از الودگـی می شـود‬ ‫کـه تنهـا بـا بادهـای تنـد خـارج‬ ‫می شـوند‪ .‬طبق تخمین «پروژه‬ ‫جهانـی کربـن»؛ ایـران پـس از‬ ‫چیـن‪ ،‬امریـکا‪ ،‬هنـد‪ ،‬روسـیه و‬ ‫ژاپـن در سـال ‪ ،۲۰۱۹‬بزرگ تریـن‬ ‫تولیدکننـده اصلـی گازهـای‬ ‫گلخانـه ای در جهـان بـوده‪ .‬بـا‬ ‫مقایسهسرانگشتیحجماقتصاد‬ ‫پنـج کشـور اول لیسـت بـا اقتصـاد ایـران می تـوان‬ ‫متوجه این وضعیت نگران کننده و بی تناسـب شـد‪.‬‬ ‫از گزارش هـای اخیـر برمی ایـد کـه اسـتفاده از مـازوت‬ ‫(نفـت کوره) مهم ترین علت الودگی هوای شـهرهای‬ ‫ایران اسـت؛ یکی از االینده ترین سوخت های فسیلی‬ ‫ً‬ ‫کهمعموال در کشتی ها‪ ،‬کارخانه ها‪،‬صنایعونیروگاه های‬ ‫دورافتـاده مورداسـتفاده قـرار می گیـرد‪ .‬هنـگام پاالیش نفت‪،‬‬ ‫انـواع محصـوالت مختلفـی تولیـد می شـود‪ .‬برخـی از ایـن‬ ‫محصـوالت ماننـد بنزیـن‪ ،‬نفـت سـفید و گازوئیـل کمابیـش‬ ‫سبک هستند؛ پس کمتر هوا را الوده می کنند؛ اما مازوت که‬ ‫از زنجیره هیدروکربوری سـنگین تر تشـکیل شـده‪ ،‬سنگین تر‬ ‫ً‬ ‫اسـت و طبیعتـا بیشـتر هـوا را الـوده می کنـد‪ .‬ازاین بابـت‪،‬‬ ‫کشـورها تلاش می کننـد تولید مـازوت خـود را کمینه سـازند‪.‬‬ ‫درحالی که برخی از پاالیشگاه های کشور همچون پاالیشگاه‬ ‫کرمانشـاه سـهم تولیـد مـازوت ان بـه حـدود ‪40‬درصـد‬ ‫نیـز می رسـد‪ ،‬سـهم مـازوت و قیـر پاالیشـگاه های یکـی از‬ ‫کشـورهای همسـایه تنهـا ‪4.5‬درصـد اسـت (قیمـت مـازوت‬ ‫در بازارهـای جهانـی از نفـت خـام کمتـر اسـت)‪ .‬از زمـان عصـر‬ ‫صنعتـی در حـدود سـال های ‪ ۱۸۵۰-۱۷۵۰‬تا کنـون بـا رشـد‬ ‫مصرف چوب و زغال سنگ‪ ،‬غلظت دی ا کسید کربن و متان‬ ‫در اتمسـفر به ترتیـب در حـدود ‪50‬درصـد و ‪150‬درصـد باالتـر از‬ ‫ً‬ ‫سطح نسبتا پایدار ان ها در بیش از ‪ ۸۰۰۰۰۰‬سال اخیر رسیده‪.‬‬ ‫اینـک نـرخ افزایـش هر یک از ان هـا حـدود یک درصـد در سـال‬ ‫ً‬ ‫است؛ زیرا تقریبا نیمی از کربن اضافه شده به اتمسفر توسط‬ ‫اقیانوس هـا جـذب می شـود‪ .‬نفـت در کنـار سـوخت هایی‬ ‫ماننـد بنزیـن و گاز طبیعـی مایـع‪ ،‬تولیـد بسـیاری از مـواد‬ ‫شیمیایی و محصوالت مصرفی مانند کودها و پالستیک ها‬ ‫را مقـدور می سـازد‪ .‬ا کنـون‪ ،‬بـا وجـود تلاش شـرکت های‬ ‫مختلـف فنـاوری‪ ،‬تولیـد انـرژی‪ ،‬حمل ونقـل هنـوز بـا فاصلـه‬ ‫به عنـوان مـورد چهـارم در عـدم اسـقاط خودروهـا می تـوان گفـت کـه بـه ازای هـر خـودروی‬ ‫دیزلـی بایـد سـه خـودرو دیزلـی فرسـوده اسـقاط شـود کـه ایـن نیـز اجـرا می شـود؛ امـا‬ ‫به دلیل اینکـه امـار تولیـد خودروهای دیزلی بسـیار پائین اسـت‪ ،‬تعداد اسـقاط دیزلی های‬ ‫فرسـوده ناچیـز خواهـد بـود»‪ .‬ایـن مقام صنفی سـتاد مدیریت حمل ونقل سـوخت کشـور‬ ‫را به عنـوان نهـاد و سـازمان دخیـل اصلـی بـرای مشـکل طفـره رفتـن از اسـقاط خودروهـا‬ ‫دانسـته و گفـت‪« :‬درحال حاضـر کـه سـتاد مدیریت حمل ونقل سـوخت به یـک دبیرخانه‬ ‫تحت نظـر معاونـت راهـداری وزارت راه وشهرسـازی تبدیـل شـده‪ ،‬دیگـر جایـگاه گذشـته‬ ‫ً‬ ‫خـود را نـدارد؛ مثلا در طـرح سـاماندهی بـازار خـودرو کمیسـیون صنایـع مجلـس‪ ،‬از تمـام‬ ‫ارگان هـا دعـوت به عمـل می ایـد؛ امـا از سـتاد مدیریـت حمل ونقـل سـوخت کشـور دعـوت‬ ‫نمی شـود یـا در مصوبـه قانـون هـوای پـا ک‪ ،‬هیـچ کجـا نامـی از سـتاد مدیریـت حمل ونقـل‬ ‫سـوخت کشـور بـرده نشـده اسـت»‪ .‬وی ضمـن تا کیـد بـر اینکـه متولـی مـا جایـگاه رفیـع‬ ‫خـود طـی سـال هایی کـه زیرنظـر معاونـت ریاسـت جمهوری بـوده اسـت‪ ،‬از دسـت داده‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬ایـن عدم توجـه بـه سـتاد درحالـی صـورت می گیرد که متاسـفانه خود سـتاد‬ ‫مدیریـت حمل ونقـل سـوخت کشـور نیـز تالشـی بـرای بازپس گیـری گرفتـن جایـگاه خـود‬ ‫ً‬ ‫نمی کنـد و دچـار وانهادگـی شـده و کاملا منفعالنـه پیـش مـی رود»‪ .‬وی درادامـه دررابطه بـا‬ ‫سـن فرسـودگی خودروهـا و اسـقاط خـودرو در زمـان عبـور از ایـن سـن‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬سـن‬ ‫فرسـودگی بـرای خودروهـا در قالـب جدولـی تعریـف شـده و سـن فرسـودگی براسـاس نـوع‬ ‫خـودرو مشـخص اسـت؛ امـا انچـه اتفـاق افتـاده این اسـت که در پـی شـکایت شـخصی بـه‬ ‫دیـوان عدالـت مبنی براینکـه خـودروی مـن بـه سـن فرسـودگی رسـیده؛ امـا مشـکلی نـدارد‬ ‫متکـی بـر سـوخت های‬ ‫فسیلی سـت و تالش هـای‬ ‫ارزشـمند «تسلا» و سـایر‬ ‫شـرکت ها هنـوز در ابتـدای‬ ‫راه خـود اسـت‪ .‬ازسـویی‪،‬‬ ‫سـوخت های مورداستفاده‬ ‫در کیفیت هـای متفـاوت‬ ‫عرضـه می شـوند؛ اسـتفاده‬ ‫از سـوخت نامرغـوب بـر‬ ‫الوده تر شـدن هـوا تاثیـر مسـتقیم‬ ‫می گذاردومقدار بیشتریاز گازهای گلخانه ای‬ ‫را وارد جـو می کنـد؛ پـس به حداقل رسـاندن اثرات‬ ‫ضایعـات فراورده هـای نفتـی از اقدامـات موثـر صنایع‬ ‫جهـت دسـتیابی بـه پایـداری بهتـر محیـط زیسـت اسـت‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬انتشـار گاز در ه ریـک از فرایندهـای زنجیـره تولیـد‬ ‫نفـت از مرحلـه اسـتخراج تـا مرحله مصـرف اتفـاق می افتد‪.‬‬ ‫در مرحلـه اسـتخراج‪ ،‬تخلیـه گاز و مشعل سـوزی (پدیـده‬ ‫سوزاندن گاز در کارخانه هایصنعتیمانندپاالیشگاهنفت)‬ ‫نه تنهـا متـان و دی ا کسـید کربـن؛ بلکـه سـایر االینده ها نظیر‬ ‫ا کسیدهای نیتروژن و ائروسل نیز ازاد می شوند‪ .‬محصوالت‬ ‫فرعـی خاصـی شـامل مونوکسـید کربـن و متانـول نیـز وجـود‬ ‫دارنـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬حتـی ا گـر در خـودروی خود یک قطره بنزین‬ ‫ً‬ ‫هـم نریزیـد و مسـتقیما اخریـن تولیـد «تسلا» را هـم بخریـد‪،‬‬ ‫تاوقتی که پاالیشـگاه های نفت فعال اند‪ ،‬گازهای گلخانه ای‬ ‫به میزان غیراستانداردی تولید خواهند شد‪ .‬هنگام احتراق‬ ‫ً‬ ‫فراورده های تقطیرشده نفت‪ ،‬معموال احتراق کامل صورت‬ ‫نمی گیـرد و وا کنـش شـیمیایی‪ ،‬محصوالتـی جانبـی را باقـی‬ ‫می گـذارد کـه مایـع یا دی ا کسـید کربن نیسـتند‪ .‬بااین حال‪،‬‬ ‫بـا وجـود مقادیـر زیـاد االینده هایـی کـه در اتمسـفر پخـش‬ ‫می شـود‪ ،‬در مقـدار و غلظـت ان هـا تفـاوت وجـود دارد‪ .‬حتی‬ ‫مراحـل تصفیـه نفـت نیـز تاحدزیـادی بـه الودگـی مناطـق‬ ‫شهری کمک می کند‪ .‬این مسئله به دلیل سمی بودن گازها‬ ‫اثـرات سـوئی بـر سلامت انسـان دارد‪ .‬مطالعـه بررسـی اثـرات‬ ‫پاالیشـگاه های نفـت در کشـور تایـوان نشـان داده کـه ایـن‬ ‫اتفاق باعث افزایش زایمان زودرس در مادرانی که در نزدیکی‬ ‫پاالیشگاه های نفت زندگی می کنند‪ ،‬شده است‪ .‬همچنین‬ ‫اختالفاتی در نسـبت جنسـیت و وزن تولد کودکان مشـاهده‬ ‫ریـز دوده هایی که‬ ‫شـد‪ .‬از ایـن اثـرات سـوء که بگذریـم‪ ،‬ذرات ِ‬ ‫در شـهرهای بـزرگ وجـود دارد‪ ،‬ریه انسـان و سـایر موجودات‬ ‫را سـیاه می کنـد و باعث مشـکالت قلبـی‪ ،‬سـرطان و باالرفتن‬ ‫مرگ ومیـر می شـود‪.‬‬ ‫و سـالم اسـت‪ ،‬ان زمان سـن فرسـودگی توسـط دیوان عدالت اداری به بهانه حفظ حقوق‬ ‫مالکیـت لغـو و معاینـه فنـی جایگزیـن ان شـد»‪.‬‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫بانک پارسیان و بانک کارافرین‬ ‫بانـک پارسـیان و کارافریـن‬ ‫در حوزه هـای فناورانـه‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری امضـاء‬ ‫کردنـد‪ .‬مراسـم امضـاء و‬ ‫تبـادل تفاهم نامـه همـکاری‬ ‫بیـن بانـک پارسـیان و بانـک‬ ‫کارافریـن در حوزه هـای‬ ‫فناورانـه بـا حضورکـورش‬ ‫پرویزیـان و محمدرضـا فرزیـن و بـه میزبانـی بانـک‬ ‫پارسـیان برگـزار شـد‪ .‬رویکـرد تفاهم نامـه دوجانبـه‬ ‫بانـک پارسـیان و بانـک کارافریـن‪ ،‬همـکاری طرفیـن و‬ ‫شـرکت های زیرمجموعـه ی انهـا در حـوزه ی فناورانـه و‬ ‫ارائـه خدمـات نرم افـزاری‪ ،‬سـخت افزاری‪ ،‬مشـاوره ای و‬ ‫سـرمایه گذاری مشـترک از جملـه سـامانه های عملیـات‬ ‫بانکـی و داده‪ ،‬کیـف پـول و پرداخت هـای خـرد و ‪...‬‬ ‫اسـت‪ .‬کـورش پرویزیـان؛ مدیرعامـل بانـک پارسـیان‬ ‫در این مراسـم ضمـن تشـکر از همـکاران بانـک کارافرین و‬ ‫بانـک پارسـیان در تنظیم ایـن تفاهم نامه به ظرفیت ها‪،‬‬ ‫قابلیت هـا و زیرسـاخت های مطلـوب بانـک پارسـیان‬ ‫و کارافریـن اشـاره و هـدف از امضـای ایـن تفاهم نامـه را‬ ‫هم افزایی بیشـتر برای دو مجموعه و کاهش هزینه های‬ ‫اضافـی بـرای سـرویس دهی بهتـر بـه مشـتریان و مـردم‬ ‫ذکـر کـرد‪ .‬دکتـر پرویزیـان افـزود‪« :‬چهارچـوب همـکاری‬ ‫بانـک پارسـیان بـا کارافریـن‪ ،‬بلند مـدت و فراتـر از‬ ‫رابطـه اقتصادی سـت و امیدواریـم کـه ظرفیت هـا و‬ ‫قابلیت هـای هـر دو مجموعه موجب ایجاد محصوالت و‬ ‫خدمـات جدیـد و بهروری بیشـتر و ارزش افـزوده برای هر‬ ‫دو بانـک شـود»‪ .‬مدیرعامـل بانـک پارسـیان با اشـاره به‬ ‫دسـتور العمل ها و بخشـنامه های جدیـد بانـک مرکـزی‬ ‫و ضـرورت ایجـاد سـاماندهی جدیـد توسـط بانک هـا‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در همـکاری بانک هـا‪ ،‬سـرعت ایجـاد سـامانه ها‬ ‫افزایـش و هزینه هـای ان کاهـش مـی یابـد و ا گـر اتحـاد‬ ‫و ائتلاف بیـن بانک هـا بیشـتر شـود‪ ،‬بهتـر می تـوان بـه‬ ‫مشـتریان و مـردم‪ ،‬خدمت رسـانی کـرد»‪.‬‬ ‫تبلور اقتصاد مقاومتی در بانک پارسیان‬ ‫مدیـر اینـده پژوهـی و تحقیقـات بانکداری اسلامی بانک‬ ‫پارسـیان از عملکـرد درخشـان پارسـیان در حـوزه اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی در هفتمیـن سـال روز صـدور دسـتور تاریخـی‬ ‫مقـام معظـم رهبری(مدظلـه العالـی) خبـر داد‪ .‬دکتـر‬ ‫مهـدی فراهانـی با اشـاره به ایـن نکتـه کـه ‪29‬بهمن مـاه‬ ‫سـال روز ابلاغ دسـتور تاریخـی مقـام معظـم رهبـری‬ ‫(مدظله العالـی) در خصـوص سیاسـت های کلـی اقتصـاد‬ ‫یسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬در مـدت هفت سـالی کـه از‬ ‫مقاومت ‬ ‫ابالغ دسـتور تاریخی می گذرد‪ ،‬اقدامات قابل مالحظه ای‬ ‫در سـطح کالن به منظـور فرهنگ سـازی‪ ،‬تبییـن‬ ‫چهارچوب هـا‪ ،‬سـاختارها‪ ،‬راهبردهـا و سیاسـت های‬ ‫اجرایـی از سـوی کارشناسـان و مسـئولین صـورت‬ ‫پذیرفتـه اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه سیاسـت های‬ ‫پولـی و مالـی بانـک پارسـیان در راسـتای تحقـق اهـداف‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی تنظیـم شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ارامـش‬ ‫ت بـازار پـول و ارز‪ ،‬رقابـت سـالم و شـفاف شـبکه‬ ‫و ثبـا ‬ ‫بانکـی‪ ،‬بهبـود ترازنامـه بانک هـا بـا تخصیـص مناسـب‬ ‫منابـع بـه طر ح هـای تولیـدی و اشـتغال زا‪ ،‬تقویـت مولفـه‬ ‫هـای حا کمیـت شـرکتی‪ ،‬مدیریـت صحیـح منابـع و‬ ‫کنتـرل ریسـک های عملیاتـی از مولفه هـای اساسـی در‬ ‫تحقـق اقتصـاد مقاومتـی در حـوزه بـازار پولـی و بانکـی‬ ‫محسـوب می شـوند»‪ .‬در این راسـتا بانـک پارسـیان نیـز بـا‬ ‫فقـرار دادن سـر فصل هایی همچون حمایت از تولید‬ ‫هد ‬ ‫ملـی‪ ،‬توجـه بـه ظرفیت هـای داخلـی‪ ،‬فاصله گرفتـن از‬ ‫اقتصـاد تک محصولی‪ ،‬توانمند کـردن بنگاه های تولیدی‬ ‫کوچـک و متوسـط‪ ،‬حمایـت از اقتصـاد دانش بنیـان‪،‬‬ ‫اسـتفاده از فناوری هـای نویـن‪ ،‬توجـه بـه منابـع بیـن‬ ‫نسـلی و ارزاوری پروژه هـا‪ ،‬کمـک بـه تامیـن امنیـت غـذا و‬ ‫دارو‪ ،‬ایفـای مسـئولیت های اجتماعـی و توجـه بـه اقشـار‬ ‫اسـیب پذیر‪ ،‬کارنامـه درخشـانی از خـود بـر جای گذاشـته‬ ‫اسـت‪ .‬فراهانـی ادامـه داد‪« :‬با توجه بـه ظرفیـت بی نظیـر‬ ‫بانـک پارسـیان‪ ،‬رویکردهـای اصلـی اقتصـاد مقاومتـی در‬ ‫نـه بخـش اسـتراتژیک مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫جهان جواد عزتی‬ ‫ِ‬ ‫سروش راسخ‬ ‫یشـک جـواد عزتـی را حـاال بایـد یکـی از موفق تریـن چهر ههـای سـینما و تلویزیـون‬ ‫ب ‬ ‫ً‬ ‫مخصوصـا در اثـار طنـز در سـال های اخیـر بدانیـم‪ .‬از حضـور در نقـش پیرمـرد معـروف‬ ‫«قهـوه تلـخ» گرفتـه تـا حضـور در نقـش یـک روحانـی در «فرشـته ها با هـم می اینـد»‪ ،‬از‬ ‫حضور در نقشی ساده؛ اما دوست داشتنی در «دردسرهای عظیم» تا حضور در فیلم‬ ‫«شـیار ‪ »143‬و ‪...‬؛ جواد عزتی متولد سـال ‪ 1360‬و فار غ التحصیل رشـته تئاتر اسـت و‬ ‫شهـای ریزودرشـت اعتبـاری ویـژه‬ ‫سال هاسـت کـه در عرصـه تئاتـر بـا حضـور در نمای ‬ ‫برای خود کسـب کرده و حاال مدت هاسـت در عرصه تصویر نیز به یک سـتاره تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬او که با مجموعه «دردسرهای عظیم» مهر تائیدی بر توانایی های خود‬ ‫زد و به واقـع‪ ،‬یک تنـه ایـن سـریال را بـاال کشـید‪ ،‬حـاال در بسـیاری از کارهـای مختلـف‬ ‫سینمای نقش های استخوان دار برعهده می گیرد و یک تنه می تواند ضامن موفقیت‬ ‫هنری و گیشه فیلم شود‪ .‬همسر او مه لقا باقری ست که خود از بازیگران تئاتر بوده در‬ ‫چند کار همبازی نیز بودند‪ .‬او درباره شروع فعالیت هایش در عرصه بازیگری می گوید‪:‬‬ ‫«مـن کار بازیگـری را بـا سـه نـوع کار کـودک‪ ،‬صحنـه ای و خیابانـی شـروع کـردم‪ .‬اواخـر‬ ‫دهه ‪ 70‬بود که طی انجام تئاتر برای کودکان با اتفاقات عجیب وغریبی مواجه شدم‪.‬‬ ‫بـرای خـودم اتفـاق جالبـی بـود کـه در سـالن سـنگلج‪ ،‬اجـرای تئاتـر کـودک داشـتم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کارهـای تصویـری مـن هـم تقریبـا بـا ان دوره مصادف شـد و برای نخسـتین بار توسـط‬ ‫سـعید اقاخانـی بـرای یـک مجموعـه ‪ 90‬قسـمتی کـودک دعـوت شـدم‪ .‬خـود سـعید‬ ‫اقاخانـی‪ ،‬الهـام حمیـدی و رضـا شـفیعی جـم هـم دراین مجموعـه ایفـای نقـش‬ ‫می کردنـد‪ .‬این مجموعـه چنـد عروسـک نیـز داشـت کـه مـن هـم صـدای عروسـک‬ ‫ً‬ ‫می گفتـم و هـم کار بازیگـری انجـام مـی دادم‪ .‬تقریبـا از ان زمان به بعـد بود که دوسـتان‬ ‫بـرای کارهـای کمـدی از مـن دعـوت بـه همـکاری کردنـد»‪ .‬او دربـاره اینکـه ایا به خاطر‬ ‫موفقیت در قالب هایی که ارائه داده‪ ،‬از او نخواسته اند نقشی را تکرار کند؟ می گوید‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«واقعا سعی می کنم دچار تکرار نشوم‪ .‬اشتباهی که بعضی از کمدی کاران به ان دچار‬ ‫یشـوند‪ ،‬بـازی در سـکانس های بانمـک اسـت‪ .‬مـن اعتقـاد دارم بایـد درراسـتای‬ ‫م ‬ ‫فیلم نامه پیش رفت‪ .‬بااین شیوه‪ ،‬بازیگر مجبور نیست لحظات کمدی ایجاد کند‪.‬‬ ‫کمدین هایـی کـه در کارشـان ضربـه خوردند‪ ،‬برای کلیت فیلم نامه و سـبک بازیگری‬ ‫تهـای خنـده دار به وجـود بیاورند؛‬ ‫اهمیـت قائـل نشـدند و فقط سـعی کردند موقعی ‬ ‫یکـه بعضی اوقـات مـا بایـد مکمـل خوبـی باشـیم»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬وقتـی‬ ‫درصورت ‬ ‫ً‬ ‫کارگردان‪ ،‬بازیگری را برای ایفای نقشی انتخاب می کند‪ ،‬حتما عالقه مند است نقش‬ ‫از فیلتـر همـان ادم عبـور کنـد و بازیگـر هـم مـواردی را بـه نقـش اضافـه کنـد تـا نقـش‬ ‫دربیاید‪ .‬ا گر قرار باشد که بازیگر همان چیزی که در فیلم نامه نوشته شده را فقط اجرا‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪ .‬ا گر شـما احسـاس می کنید در کارهایی که‬ ‫کند‪ ،‬نقش ها تقریبا شـبیه هم م ‬ ‫ً‬ ‫بازی می کنم‪ ،‬جواد عزتی برجسـته تر از نقش اسـت‪ ،‬مسـلما از من این طور خواسـتند‬ ‫ً‬ ‫یااینکه به من گفته اند حتما این شخصیت از فیلتر جواد عزتی عبور کند و مختصات‬ ‫عزتی را داشـته باشـد»‪ .‬او دراین زمینه اضافه می کند‪« :‬بازیگری که چیزی با خودش‬ ‫ً‬ ‫یخـورد و فقـط مجـری نقـش خواهـد بـود‪ .‬البتـه بازیگـر‬ ‫در کار نیـاورد‪ ،‬اصلا بـه درد نم ‬ ‫بـدون نقشـه راهـی کـه کارگـردان بـه او می دهـد‪ ،‬نمی توانـد کاری کنـد؛ ایـن دو عنصر‪،‬‬ ‫مکمل هم هستند‪ .‬مطمئن باشید که خیلی چیزها را من از کارگردان ایده گرفته ام و‬ ‫ً‬ ‫خیلی چیزها را هم او در بازی من دیده و به کار اضافه کرده است‪ .‬فکر می کنم که مثال‬ ‫کنـژاد در سـریال دردسـرهای عظیـم‪ ،‬خیلی با همدیگر همفکـر بودیم و‬ ‫مـن و بـرزو نی ‬ ‫ً‬ ‫همفکـری و اساسـا همدلـی میـان افـراد گـروه ان پـروژه حا کـم بـود‪ .‬ایـن اتفـاق در هـر‬ ‫پـروژه ای بیفتـد‪ ،‬کار بـا موفقیـت همـراه خواهد بـود»‪ .‬او درباره چگونگی شـکل گرفتن‬ ‫یـک نقـش در ذهنـش‪ ،‬توضیـح می دهـد‪« :‬اینکـه یـک نقـش چطـور ایجـاد شـود‪ ،‬بـه‬ ‫خواست کارگردان برمی گردد‪ .‬وقتی من دارم نقش یک کارا کتر مثبت را بازی می کنم‪،‬‬ ‫خـودم ترجیـح می دهـم جنب ههـای وجـودی مختلـف او را کشـف کنـم و به نمایـش‬ ‫بگـذارم؛ امـا اینکـه درنهایـت چـه وجهـه ای از شـخصیت روی پـرده می ایـد‪ ،‬چیـزی‬ ‫خواهـد بـود کـه بیشـتر بـه تصمیـم کارگـردان بسـتگی دارد تـا بازیگـر»‪ .‬جـواد عزتـی کـه‬ ‫مدت ها تالش کرد تا سـرانجام برای مخاطب عام نیز شـناخته شـد‪ ،‬درباره طی کردن‬ ‫شهـای‬ ‫این مسـیر عنـوان می کنـد‪« :‬مـن ذات بازیگـری را دوسـت دارم و پذیرفتـن نق ‬ ‫مختلف حتی نقش های کوتاه هم به نوعی کلنجار رفتن با خودم به حساب می اید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قبال هم گفته ام که ا گر قرار باشد کارا کتری داشته باشم که به بازی من برای همیشه‬ ‫ً‬ ‫یک جهت خاص بدهد‪ ،‬ترجیح می دهم اصال بازی اش نکنم‪ .‬بیشـتر تالش می کنم‬ ‫بازیگری خودم را ورز بدهم و به اصل این هنر بیشتر توجه دارم تا ان جنبه شهرتی که‬ ‫یشـود هرچنـد مختصـر؛ امـا جنب ههـای‬ ‫شهـای کوچـک باعـث م ‬ ‫دارد‪ .‬حتـی نق ‬ ‫شهـای دیگری به‬ ‫مختلـف بازیگـری مـن دیـده شـود و در اینده برمبنای همان ها نق ‬ ‫من پیشنهاد شود‪ .‬شهرت به هرحال از یکجایی اغاز می شود؛ اما نباید برای رسیدن‬ ‫بـه ان هـرکاری کـرد یـا ان را اصـل موضـوع دانسـت»‪ .‬او درباره عالقـه اش به بازیگری نیز‬ ‫خود مسـیر را‬ ‫تصریح می کند‪« :‬در هرکاری فرقی نمی کند؛ بازی باشـد یا هرچیز دیگر‪ِ ،‬‬ ‫خیلـی دوسـت دارم‪ .‬معتقـدم کـه تلاش انسـان بـرای رسـیدن بـه هرچیـزی‬ ‫یسـت‪ .‬دویدن ب هسـمت نور زیباسـت‪ .‬البته وقتی به خود نور برسـید‪،‬‬ ‫دوست داشتن ‬ ‫دیگر چیزی ندارد؛ اما این مسیر است که به شما انگیزه می دهد؛ مانند سفر که خود‬ ‫پروسه سفر جذاب و بااهمیت است؛ وگرنه مقصد می تواند حتی ان جاذبه ای که در‬ ‫ذهن دارید را هم نداشته باشد‪ .‬هیچ وقت از مسیری که رفته ام‪ ،‬بیرون‪ ،‬جلو یا عقب‬ ‫ً‬ ‫متـر از هرچیـزی در ایـن دنیاسـت‪.‬‬ ‫نیفتـادم‪ .‬اصـوال انسـانیت برایـم خیلـی مه ‬ ‫به همین دلیـل ا گـر در حرفـه بازیگـری متوجـه شـوم جایـی انسـانیت دچـار تزلـزل‬ ‫یشـوم‪ ،‬بازیگـری را با‬ ‫یشـود‪ ،‬خیلی راحـت می توانـم فـردا صبـح کـه از خواب بیدار م ‬ ‫م ‬ ‫همـه عالقـه ای کـه بـه ان دارم‪ ،‬کنـار بگـذارم»‪ .‬ایـن بازیگـر دربـاره انچـه هنـر را برایـش‬ ‫خـاص کـرده و وظیفـه خـودش در مقابـل این ماجـرا‪ ،‬می گویـد‪« :‬هنـر‪ ،‬مثـل بچـه ای‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهره ها‬ ‫می مانـد کـه از او مراقبـت می کنیـد تـا بـزرگ شـود‪.‬‬ ‫این روش کار من هم به نوعی مراقبت کردن از حرفه و‬ ‫کارم اسـت‪ .‬بازیگـر بایـد یـاد بگیـرد بـرای هنـر خـودش‬ ‫نهـا را حفـظ کنـد‪ .‬وظیفـه‬ ‫مشـتری داشـته باشـد و ا ‬ ‫هنرمنـد این اسـت که مشـتری خـودش را راضـی نگـه‬ ‫دارد و نه تنهـا تعـداد ان را بیشـتر کنـد؛ بلکـه مراقـب‬ ‫باشـد کمتـر نشـوند‪ .‬خـب مـردم‪ ،‬کارهـای کمـدی را‬ ‫دوسـت دارنـد و مـن هـم تلاش می کنـم‬ ‫شهـای کمـدی را بـازی کنـم تـا‬ ‫نشـکل نق ‬ ‫به بهتری ‬ ‫نهـا مشـتری اثـار مـن شـوند و پـای مـن بماننـد؛ امـا‬ ‫ا ‬ ‫شهـای جـدی و حتـی‬ ‫نمـدت بارهـا در نق ‬ ‫درای ‬ ‫نقش هایـی کـه به نظـر خشـن و منفـی هـم امده انـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نهـا را هـم بعضـا دوسـت‬ ‫بـازی کـرده ام‪ .‬مخاطـب ا ‬ ‫ـازی یک بازیگر لذت‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫ خواهد‬ ‫داشـته؛ مخاطـب می‬ ‫ِ‬ ‫ببرد‪ ،‬خود نقش و ژانر در مراحل بعد قرار می گیرد»‪ .‬او‬ ‫همچنیـن دربـاره اشـنایی بـا همسـرش توضیـح‬ ‫می دهد‪« :‬زمانی که همسرم مشغول اجرای نمایشی‬ ‫برای پایان نامه لیسانس خود بود‪ ،‬حضور در ان تئاتر‬ ‫را پذیرفتـم و نقـش اصلـی را در ان بـازی کـردم‪.‬‬ ‫درحقیقـت‪ ،‬ایـن تئاتـر و هنر بود که باعث اشـنایی ما‬ ‫شد و با شناخت کاملی که نسبت به هم پیدا کردیم‪،‬‬ ‫به این نتیجه رسـیدیم که بلـه می توانیم کامل کننده‬ ‫یکدیگـر باشـیم؛ بنابرایـن‪ ،‬تصمیـم گرفتیـم کـه بـا‬ ‫یکدیگـر ازدواج کنیـم»‪ .‬جـواد عزتـی دربـاره همراهـی‬ ‫همسـرش دراین مسـیر دشـوار می گویـد‪« :‬همسـرم‪،‬‬ ‫درک نزدیکـی از مـن دارد؛ چرا کـه او خـودش‬ ‫فار غ التحصیـل رشـته کارگردانـی تئاتـر اسـت و‬ ‫دوره های تخصصی این کار را گذرانده اسـت و همین‬ ‫یشـود کـه افـکار و درونیـات نزدیکـی بـه هـم‬ ‫باعـث م ‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬او سال هاسـت کـه در تئاتـر و بازیگری‬ ‫حضـوری فعـال دارد و همیـن باعـث شـده اسـت تـا‬ ‫ارتبـاط درسـت تری بـا هـم داشـته باشـیم»‪ .‬ایـن‬ ‫هنرمنـد جـوان دربـاره عالقـه اش بـه کارتـون می گوید‪:‬‬ ‫«هنوزهم تماشای کارتون‪ ،‬یکی از عالقه مندی های‬ ‫مـن ب هشـمار می رود و هر انیمیشـن جدیدی کـه وارد‬ ‫یخـرم و تماشـا می کنـم»‪ .‬او دربـاره‬ ‫بـازار شـود‪ ،‬ان را م ‬ ‫سـایر عالئـق خـود نیـز می گوید‪« :‬سـفر رفتن را دوسـت‬ ‫ً‬ ‫دارم؛ مخصوصـا ب هصـورت خانوادگـی و از هـر فرصـت‬ ‫کوتاهی برای مسـافرت اسـتفاده می کنم‪ .‬مطالعه نیز‬ ‫جداازاینکـه بـرای کار و حرفـه مـا الزم اسـت‪ ،‬از دیگـر‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬مـن اصـوال بـه هنـر‬ ‫عالئـق مـن محسـوب م ‬ ‫نطـور نیسـت کـه عالقـه مـن‬ ‫عالقـه ویـژه ای دارم و ای ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صرفـا بـه بازیگـری باشـد‪ .‬تقریبا به همـه هنرها عالقه‬ ‫یسـت کـه خیلـی ان را‬ ‫دارم‪ .‬نقاشـی یکـی از هنرهای ‬ ‫دوسـت دارم و ایـن عالقـه در سـال های اخیـر هـم‬ ‫بیشتر شده است؛ چرا که همسرم به صورت حرفه ای‬ ‫نقاشـی می کنـد و شـاید اوایـل کمـی برایـم ازاردهنـده‬ ‫ً‬ ‫بود؛ مخصوصا بوی رنگ روغن؛ ولی رفته رفته خودم‬ ‫هـم بـه یـک طرفـدار ویژه نقاشـی تبدیـل شـده ام»‪ .‬او‬ ‫نبـاره می افزایـد‪« :‬به هرصورت و به دلیل شـغل و‬ ‫درای ‬ ‫حرف همـان بایـد یـک فیلم بیـن حرفـه ای نیـز باشـیم‪.‬‬ ‫تماشـای فیلـم نیـز از دیگـر سـرگرمی های مـن اسـت و‬ ‫کنـار مطالعـه برایـم از اولویـت زیـادی برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مطالعـه درزمین ههـای مختلـف اسـت و درواقـع‪،‬‬ ‫کنـوع خـاص از کتـاب‬ ‫خـودم را معطـوف مطالعـه ی ‬ ‫نمی کنم و دوست دارم درزمینه های مختلف این کار‬ ‫را انجام دهم»‪ .‬او که مدتی یک رسـتوران را مدیریت‬ ‫می کـرد دربـاره عالقـه اش بـه تغذیـه می گویـد‪« :‬برایـم‬ ‫مهم بوده و هسـت که زندگی سـالمی داشـته باشـم و‬ ‫یشـود شـما سـالم و‬ ‫یکـه باعـث م ‬ ‫یکـی از چیزهای ‬ ‫سالمت باشید‪ ،‬تغذیه صحیح اسـت‪ .‬خودم اشپزی‬ ‫ً‬ ‫را تاحدودزیـادی بلـد هسـتم و کال اشـپزی را خیلـی‬ ‫متـر از اشـپزی‪ ،‬سلامت ان‬ ‫دوسـت دارم؛ ولـی مه ‬ ‫نسـال ها سعی‬ ‫یسـت که می خورم‪ .‬در تمام ای ‬ ‫غذای ‬ ‫کـرده ام روی این موضـوع کار کنـم و غذاهایـی را کـه‬ ‫برایـم مضر بوده اسـت‪ ،‬از زندگی ام حذف کـرده ام»‪ .‬او‬ ‫این روزهـا فیلـم «شـنای پروانـه» را در ا کـران دارد کـه‬ ‫اولیـن تجربـه بلنـد سـینمایی محمـد کارت ب هشـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬در این فیلـم‪ ،‬امیـر اقایـی‪ ،‬طنـاز طباطبایی و‬ ‫مه لقـا باقـری نیـز بـازی می کننـد‪« .‬شـنای پروانـه» در‬ ‫سی وهشـتمین جشـنواره فیلم فجر موفق ظاهر شد‬ ‫و توانسـت شـش سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر‬ ‫مکمـل مـرد‪ ،‬بهتریـن بازیگـر مکمـل زن‪ ،‬بهتریـن‬ ‫تدویـن‪ ،‬بهتریـن صدا گـذاری و میکـس‪ ،‬بهتریـن‬ ‫صدابـرداری و بهتریـن فیلـم از نـگاه تماشـا گران را بـه‬ ‫خوداختصاصدهد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬امیرحسینبزرگزادگان‬ ‫خداحافظی شهاب حسینی از اینستا گرام‬ ‫شـهاب حسـینی نوشـت‪« :‬درسـت می گوییـد؛ وصلـم؛ امـا نـه بـه انجـ ا کـه پنـدار شماسـت‪.‬‬ ‫بـه ریسـمانی کـه بـه ان چنـگ زدم تـا پرا کنـده و متالشـی نشـوم»‪ .‬ایـن هنرمنـد؛ بـا انتشـار‬ ‫نوشـته ای ب هشـکل ضمنـی بـه انتقـادات چند وقت اخیر دربـاره وا کسـن زدن در امریکا پاسـخ داد‬ ‫و از اینسـتا گرام خداحافظـی کـرد و نوشـت ‪« :‬سـنگی کـه طاقـت ضرب ههـای تیشـه را نـدارد‪ ،‬بـه‬ ‫ً‬ ‫تندیسی زیبا بدل نخواهد شد‪ .‬می بخشید ا گر الگویی نبودیم که مقبول نظر افتد؛ چون اصال‬ ‫الگـو نبودیـم‪ .‬کـی گفـت کـه بودیـم؟ در جهانی که زیسـتگاه مـردان و زنانـی بزرگ بوده‪ ،‬مـا را چه‬ ‫بـه الگـو بـودن؟ همـواره خـود‪ ،‬جوینـده الگویـی بودیـم تـا رمـز جاودانگـی بیاموزیـم»‪.‬‬ ‫کدام ادم های معروف‬ ‫وارد عرصه تولید عطر شدند؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ادم هـای معـروف‪ ،‬شـباهت هایی بـا یکدیگـر دارنـد که ازان جملـه انجام‬ ‫کارهایی شبیه هم است؛ حتی ا گر علت خاصی پشت ان نبوده؛ و تنها‬ ‫انگیـزه‪ ،‬عقب نمانـدن از قافلـه باشـد‪ .‬این روزهـا کـه یـک زندگـی مـوازی‬ ‫در فضـای مجـازی‪ ،‬بـه زندگـی روتیـن بعضی افـراد افزوده شـده‪ ،‬تقلید ها‬ ‫نیـز سـرعت بیشـتری به خـود گرفتـه؛ ماننـد وا کنش هـای انـی بـه یـک‬ ‫عطر «نوید محمـدزاده» قدیمی نشـده بود که‬ ‫رویـداد! هنـوز خبـر تولیـد ِ‬ ‫باخبـر شـدیم «مهـران مدیـری» نیـز عطرهایی با برنـد خـودش وارد بازار‬ ‫کرده اسـت‪« .‬لیال حاتمی‪ ،‬هدیه تهرانی‪ ،‬لیال اوتادی‪ ،‬بهاره رهنما» نیز‬ ‫پیش تـر چنیـن کاری کـرده بودنـد‪ .‬در این گـزارش‪ 10 ،‬نمونه خارجی تولید‬ ‫عطـر توسـط سـلبریتی ها را مـرور می کنیم‪.‬‬ ‫اریاناگرانده‬ ‫انتونیوباندراس‬ ‫ان هایی که به عطر مردانه با تم‬ ‫ا گر به عطرهایی با پایه گل ها‬ ‫شرقی عالقه دارند‪ ،‬از ‪Diavolo‬‬ ‫و مرکبات عالقه دارید و دلتان‬ ‫می خواهد فاقد نت های تند باشد‪ ،‬محصول سال ‪ 1997‬انتونیو‬ ‫عطر بهاره ‪ THANK U NEXT‬از باندراس؛ بازیگر اسپانیایی لذت‬ ‫اریانا گرانده؛ خواننده و بازیگری خواهند برد؛ برگاموت‪ ،‬چرم‪،‬‬ ‫مشک‪ ،‬صندل‪ ،‬پاچولی‪ ،‬فلفل‬ ‫که البومی نیز در سال ‪2019‬‬ ‫با این عنوان منتشر کرد‪ ،‬مناسب و شمعدانی با کمک هم ترکیب‬ ‫است‪ .‬ترکیبات اصلی ان را گالبی‪ ،‬معطر این عطر را ساخته اند‪.‬‬ ‫رز صورتی‪ ،‬نارگیل و مشک‪ ،‬شکل باندراس تا سال ‪ ،2010‬چند عطر‬ ‫دیگر را نیز راهی بازار کرد‪.‬‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫جاستینبیبر‬ ‫کیتی پری‬ ‫جنیفرلوپز‬ ‫دیویدبکهام‬ ‫بیانسه‬ ‫ مندان رایحه های گرم و‬ ‫دیوید بکهام در سال ‪ 2011‬تصمیم عالقه‬ ‫در میان عطرهایی که جنیفر‬ ‫ِ‬ ‫گرفت همراه با شریک تجاری اش؛ شیرین می توانند از این عطر‬ ‫لوپز؛ خواننده و بازیگر تولید‬ ‫سیمون فولر که طراح و کارگردان بیانسه؛ خواننده معروف استفاده‬ ‫کرده؛ ‪ Promise‬یک اتفاق ویژه‬ ‫است‪ ،‬تولید عطری را اغاز کند تا کنند؛ او طراحی محصول را به‬ ‫ترکیب‬ ‫است؛ یک عطر لوکس با‬ ‫ِ‬ ‫کلود دیر سپرد و او در همفکری‬ ‫کنار سایر ملزومات مردانه خط‬ ‫نت های اناناس‪ ،‬لیمو و پرتقال‬ ‫تولید ُمد مشترک او و همسرش؛ با اولیویر گیلوتین‪ ،‬نت های هلو‪،‬‬ ‫که با عطرمایه کارامل و گل‬ ‫بادام‪ ،‬پاچولی‪ ،‬ارکیده و ما کارون‬ ‫صدتومانی کامل می شود‪ .‬بطری ویکتوریا بکهام‪ ،‬عرضه جهانی‬ ‫شود‪ .‬نتیجه‪ Homme :‬بود؛ عطری را با عنبر درهم امیخت و به‬ ‫این عطر‪ ،‬ملهم از طرح لباس‬ ‫ترکیبی رسیدند که نامش را ‪Heat‬‬ ‫با عطرمایه درخت ماهونی و‬ ‫این هنرمند در مراسم گرمی‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫مشک‪.‬‬ ‫سال ‪ 2000‬است‪.‬‬ ‫بروس ویلیس‬ ‫بریتنیاسپیرز‬ ‫شاهر خ خان‬ ‫بد نیست برای تنوع هم که شده‪،‬‬ ‫وقتی سال ‪ 2007‬برای اولین بار‬ ‫عطر ‪ Bruce Willis‬که رایحه ‬ ‫بطری عطری که جاستین بطری ‪ Meow‬متعلق به کیتی‬ ‫طراحی ِ‬ ‫ِ‬ ‫یک نمونه عطر تولیدی ستاره های‬ ‫‪ MIDNIGHT FANTASY‬به‬ ‫مردانه دارد؛ در سال ‪ 2010‬به‬ ‫پری خواننده‪ ،‬در ظاهر‪ ،‬خط‬ ‫بیبر؛ خواننده نسل جدید‪ ،‬با نام‬ ‫ِ‬ ‫هند را معرفی کنیم‪Tiger Eyes :‬‬ ‫بازار امد‪ ،‬بریتنی اسپیرز در اوج‬ ‫بازار عرضه شد‪ .‬گریپ فروت‪،‬‬ ‫‪ Someday‬عرضه کرد؛ از المان های ارتباطی با نامش را حفظ کرده‬ ‫فلفل‪ ،‬سرو‪ ،‬پرتقال و شمعدانی شهرت بود و با ایجاد هیجان در که سوپراستار شاهرخ خان ان را‬ ‫موردعالقه تین ایجرها بهره برده‪ .‬و شمایلی بانمک از گربه ای‬ ‫فرانسوی ‪Jeanne‬‬ ‫توسط برند‬ ‫دل هوادارانش توانست فروش‬ ‫ماندارین‪ ،‬گالبی‪ ،‬توت وحشی‪ ،‬یاسی رنگ است با گردنبندی از را باید عطرمایه های اصلی‬ ‫ِ‬ ‫‪ Arthes‬تولید کرد‪ .‬در ساختار این‬ ‫حرف ‪ M‬بر گردنش‪ .‬البته با یک تشکیل دهنده ان نام برد‪ .‬او برای باالی محصول خود را تضمین‬ ‫یاسمن‪ ،‬وانیل و مشک؛ زمینه‬ ‫کند ؛ اما این عطر هنوز با استقبال عطر‪ ،‬از دارچین‪ ،‬اسطوخودوس‪،‬‬ ‫اصلی این عطر را شکل می دهند‪ .‬حیوان خانگی طرف نیستیم؛ بلکه تولید این عطر‪ ،‬به برند ارایشی‬ ‫روبه روست‪ .‬شاید ترکیب گیالس‪ ،‬گریپ فروت‪ ،‬جوز هندی‪ ،‬پرتقال‬ ‫بهداشتی ‪ LR‬اعتماد کرد و‬ ‫و‬ ‫گرچه این عطر زنانه در سال ‪ 2004‬رایحه ای ست امیخته از وانیل‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫به بازار امد؛ اما همچنان جذاب گالبی‪ ،‬نارنگی و عنبر همراه گاردنیا ظاهری کالسیک را برای بطری ان الو‪ ،‬ارکیده و عنبر در ان‪ ،‬یک ترکیب تلخ‪ ،‬نعناع‪ ،‬ترنج‪ ،‬لیمو و مریم گلی‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫جادویی ست‪.‬‬ ‫درنظر گرفت‪.‬‬ ‫و یاسمن‪.‬‬ ‫به نظرمی رسد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫معده درد عصبی؛ از عالئم تا درمان ان‬ ‫دکتر امیر سعید صادقی‬ ‫فوق تخصصگوارشوکبد‬ ‫مــا در دوران کودکــی بارهــا ایــن جملــه را گفته ایــم‪:‬‬ ‫چکــس‬ ‫«مامــان‪ ،‬دلــم درد می کنــه»‪ .‬در واقــع هی ‬ ‫نیســت کــه در دوران کودکــی خــود ایــن عبــارت‬ ‫مبهــم را ب ـه کار نبــرد ه باشــد‪ .‬درســت اســت کــه‬ ‫بزرگســاالن‪ ،‬از همیــن عبــارات نامفهــوم اســتفاده‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬ولــی هم ـ ه مــا گاهــی دچــار معــده ‬ ‫درد عصبــی‪ ،‬دلشــوره یــا اضطــراب و نگران ـی ای‬ ‫شــده ایم کــه موجــب حالــت تهــوع‪ ،‬تعریــق و‬ ‫وضعیتــی نزدیــک بــه اســتفراغ باشــد‪ .‬در واقــع‪،‬‬ ‫هیجــان و اســترس می تواند موجــب حالت تهوع و‬ ‫ٔ‬ ‫اســتفراغ شــود‪ .‬تاثیــر احساســاتی ماننــد اضطــراب‬ ‫را در ایجــاد معــده درد عصبــی و حالــت تهــوع و‬ ‫یتــوان نادیــده گرفــت‪.‬‬ ‫اســتفراغ را نم ‬ ‫ً‬ ‫اختلاالت دسـتگاه گـوارش (‪ )GI‬معمـوال شـامل عالئـم درد‬ ‫معـده‪ ،‬سـوزش سـر دل‪ ،‬اسـهال‪ ،‬یبوسـت‪ ،‬حالـت تهـوع و‬ ‫یکـه دالیـل احتمالـی زیـادی در موارد‬ ‫اسـتفراغ اسـت‪ .‬در حال ‬ ‫مربوط به دستگاه گوارش وجود دارد‪ ،‬وقتی هیچ توضیحی‬ ‫در پزشـکی یافـت نشـد‪ ،‬اغلـب بـه انهـا «عالئـم عملکـردی‬ ‫دسـتگاه گـوارش» گفتـه می شـود‪ .‬مطالعـات بسـیاری‬ ‫همبسـتگی بیـن اضطـراب‪ ،‬افسـردگی و عالئـم عملکـردی‬ ‫دسـتگاه گـوارش را نشـان داده انـد‪ .‬به طور کلـی‪ ،‬نتایـج‬ ‫مطالعـه نشـان داده اسـت افـرادی کـه حداقـل یـک عالمـت‬ ‫سیسـتم گوارشـی دارند‪ ،‬نسبت به افراد فاقد عالئم دستگاه‬ ‫گـوارش احتمـال ابتلا بـه اختلال اضطـراب یـا افسـردگی‬ ‫بیشـتری دارند‪ .‬در حقیقت‪ ،‬دردها و ناراحتی های جسـمی‬ ‫غیر قابـل توضیـح به طـور کل بیشـتر در افـراد دارای اختلال‬ ‫اضطراب و یا افسردگی گزارش شده است‪ .‬معده درد عصبی‬ ‫مثالی واضح از زمانی ست که احساسات فردی بر روی بدن‬ ‫تاثیـر می گـذارد‪ .‬پزشـکان زمانـی معـده درد عصبـی را عنـوان‬ ‫می کننـد کـه فـرد بـا عالئمـی ماننـد تهـوع و نفخی کـه مرتبط‬ ‫با شـرایط دسـتگاه گوارش نیسـت‪ ،‬به ان ها مراجعه می کند‪.‬‬ ‫درمـان معـده درد عصبـی اغلب شـامل روش هایی اسـت که‬ ‫بـه کاهـش اسـترس و اضطـراب کمک می کنـد‪ .‬درادامـه با ما‬ ‫همـراه باشـید تـا به بررسـی علـل‪ ،‬عالئـم‪ ،‬درمـان و هم چنین‬ ‫پیشـگیری از بـروز مجـدد معـده درد عصبـی بپردازیـم‪.‬‬ ‫عالئم و نشانه های درد معده ناشی از اعصاب‬ ‫درد معـده می توانـد بازتـاب عالئمـی از اختلاالت دسـتگاه‬ ‫گـوارش باشـد‪ .‬شـرایطی از قبیـل سـندرم روده تحریک پذیـر‪،‬‬ ‫بیمـاری کـرون‪ ،‬کولیـت اولسـراتیو و یـا عفونـت با کتریایـی و‬ ‫ویروسـی معـده‪.‬‬ ‫ازجملـه عالئـم معـده درد عصبی می تـوان به موارد زیر اشـاره‬ ‫کـرد‪ :‬نفـخ‪ ،‬به تاخیر افتـادن خالی شـدن معـده‪ ،‬اسـهال‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫تهوع‪.‬‬ ‫کـودکان نیـز می تواننـد بـا عالئمـی از معـده درد روبه رو شـوند‪.‬‬ ‫عالئـم ان هـا می تواند شـامل معده درد بـدون وجود عالئمی‬ ‫از عفونت باشـد‪.‬‬ ‫علت بروز معده درد عصبی چیست؟‬ ‫سیسـتم گـوارش خـود به تنهایـی سیسـتم عصبـی به نـام‬ ‫سیسـتم عصبـی انتریـک دارد‪ .‬پایانه هـای عصبـی در معـده‬ ‫به گونـه ای طراحـی شـده اند کـه بـه هورمون هـای اسـترس‬ ‫منتقـل شـده از مغـز‪ ،‬وا کنـش نشـان می دهنـد‪ .‬ایـن‬ ‫وا کنش هـا باعـث به تاخیر افتـادن هورمون هـای اسـترس بـه‬ ‫سـیگنال های معـده و پمپـاژ بیشـتر خـون بـه قلـب‪ ،‬ریه هـا و‬ ‫عضالت می شـوند‪ .‬افرادی که بیشـتر در معرض اسـترس قرار‬ ‫دارنـد‪ ،‬بیشـتر بـا ایـن وا کنش هـا روبـه رو خواهنـد شـد‪ .‬برخی‬ ‫محرک هـای استرسـی عبارت انـد از‪:‬‬ ‫ رخدادهایی مانند یک ازمون یا اجرا‬‫ مشکالت مالی‬‫ مشکالت فردی یا خانوادگی‬‫ جدایی و طالق‬‫ تغییر در محل کار‬‫نقل وانتقال ها‬‫ از دست دادن عزیز‬‫بیماری هایمزمن‬‫گاهی سندرم روده تحریک پذیر نیز عامل این مشکل درنظر‬ ‫گرفتـه می شـود‪ .‬بااین حـال‪ ،‬ممکـن اسـت فـردی بـدون‬ ‫ابتلا بـه سـندرم روده تحریک پذیـر‪ ،‬درگیـر معـده درد باشـد‪.‬‬ ‫دندان قروچه؛‬ ‫علل و راه های درمان ان‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamloo@gmail.com‬‬ ‫بیش تـر مـردم هـر از چنـد گاه دندان هـای خـود را روی هـم فشـار داده و ان هـا‬ ‫را روی هـم می سـابند‪ .‬زمانـی کـه ایـن کار بـه عـادت تبدیـل شـود و اسـترس و‬ ‫اضطـراب ان را تحریـک کنـد‪ ،‬بـه ان «دندان قروچـه» یـا «بروکسـیم» (‪)bruxism‬‬ ‫گفتـه می شـود‪ .‬ایـن مشـکل گاهـی منجـر بـه اسـیب دائمـی بـه دندان هـا شـده و‬ ‫باعـث بـروز مشـکالت دیگـر هم چـون گـوش درد‪ ،‬فـک درد و سـردرد می شـود‪.‬‬ ‫به صـورت معمـول فـرد در شـب هنـگام و زمانـی کـه خوابیـده اسـت ایـن‬ ‫مشـکل را دارد و بنابرایـن از ان به عنـوان دندان قروچـه خـواب یـاد می شـود‪.‬‬ ‫بروکسـیم حتـی ا گـر در حـال بیـداری رخ دهـد‪ ،‬اغلـب ناخـودا گاه اسـت و بـه ان‬ ‫دندان قروچـه بیـداری گفتـه می شـود‪ .‬گاهـی فـرد بـدون داشـتن هیچ گونـه‬ ‫مشـکلی و یـا داشـتن بیمـاری خاصـی بـه دندان قروچـه مبتلا می شـود‪ ،‬در ایـن‬ ‫حالـت بـه ان دندان قروچـه اولیـه گفته می شـود‪ .‬دندان قروچـه ثانویه در نتیجه‬ ‫بیماری هـا و داروهـا رخ می دهـد‪ .‬پـس همان طـور کـه گفتـه شـد‪ ،‬سـائیدن‬ ‫دندان هـا یـا فشـاردادن دندان هـا بـر روی هـم در هنـگام خـواب دندان قروچـه‬ ‫اسـت؛ البتـه ایـن امـکان هسـت کـه فـرد دربیـداری هـم چنیـن کاری را انجـام‬ ‫ً‬ ‫دهـد‪ .‬دندان قروچـه در خـواب معموال یک عمل ناهشـیار اسـت‪ .‬دندان قروچه‬ ‫مـوردی عـادی نیسـت؛ ولـی دربسـیاری از کـودکان دیـده می شـود‪ .‬بسـیاری از‬ ‫افـرادی کـه به خاطـر دالئـل دیگـری بـه نـزد دندانپزشـک می رونـد‪ ،‬نمی داننـد‬ ‫کـه دندان قروچـه دارنـد‪ ،‬ایـن دنداپزشـک اسـت کـه بـه انهـا شـاید بـرای اولین بار‬ ‫گـوش زد می کنـد کـه انهـا دندان قروچـه می کننـد؛ چرا کـه از فـرم دندان هـا و لثـه‬ ‫می تـوان بـه دندان قروچـه کـردن فـرد پـی بـرد‪.‬‬ ‫نشانگاندندان قروچهچیست؟‬ ‫‪ .1‬داشتن دندان درد با اینکه به ظاهر دندان های سالمی دارید‬ ‫‪ .2‬داشتن درد یا تورم در لثه ها‬ ‫‪ .3‬کرم خوردگی سریع دندان ها‬ ‫‪ .4‬به وجو د امدن اختالل در خواب‬ ‫‪ .5‬شنیدن صدای خفیف ترکیدن‬ ‫می توانـد بـه ایـن دلیل باشـد که عالئـم این سـندرم به مدت‬ ‫سـه ماه ادامـه پیـدا می کنـد و بـا ایجـاد تغییـرات غذایـی و‬ ‫سـبک زندگـی‪ ،‬بهبـودی حاصـل خواهـد شـد‪.‬‬ ‫درمان معده درد عصبی‬ ‫در ابتـدا‪ ،‬متخصـص گـوارش بـا شناسـایی محرک هـای‬ ‫اسـترس‪ ،‬بـه درمـان معـده درد عصبـی خواهـد پرداخـت‪.‬‬ ‫برخـی محرک هـا ماننـد مدرسـه‪ ،‬شـغل‪ ،‬کار‪ ،‬خانـواده و یـا‬ ‫روابط باید شناسایی و نسبت به تسکین عالئم اقدام گردد‪.‬‬ ‫نمونه هایی از درمان های معده درد عصبی عبارت اند از‪:‬‬ ‫مصرف دارو‪ :‬در برخی موارد‪ ،‬نیاز است فرد دارو مصرف کند‬ ‫تا از میزان اسـترس و اضطراب کاسـته شـود‪ .‬درمان استرس‬ ‫و افسـردگی خـود ازجملـه اقداماتـی اسـت کـه بـه کاهـش‬ ‫عالئمـی از معـده درد کمـک خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫مدیتیشـن‪ :‬مدیتیشـن یکـی از روش هـای موثـر در کاهـش‬ ‫اضطـراب و اسـترس ایجادشـده در فـرد اسـت‪ .‬فـرد در یـک‬ ‫اتـاق سـا کت و ارام قـرار می گیرد و تمرکـز خود را بر روی تنفس‬ ‫قـرار می دهـد‪ .‬برخـی افـراد مدیتیشـن مانتـرا را بـرای بیشـتر‬ ‫شـدن سـطح انـرژی و کاهـش اسـترس انتخـاب می کننـد‪.‬‬ ‫انجـام روزانـه ده تـا پانـزده دقیقـه مدیتیشـن می توانـد بـه‬ ‫‪ .6‬اعتراض همسر به اینکه دندان قروچه می کنید و مزاحم خواب او می شوید‬ ‫‪ .7‬درمـورد بچه هـا ایـن والدیـن هسـتند کـه متوجـه می شـوند فرزندانشـان‬ ‫دندان قروچـه می کننـد‬ ‫دالئـل متفاوتـی بـرای دندان قروچـه کـودکان یـا بزرگسـاالن وجـود دارد‪ .‬همـه مـا‬ ‫ادمهـا درطـول زندگـی از دوران تولـد تـا مـرگ بـا پنـج موضـوع درگیـر هسـتیم کـه‬ ‫برخی از انها در دورانی از زندگی ما مثل دوران کودکی یا در دوران پیری تا اندازه‬ ‫زیـادی کمرنـگ باشـند یـا بی اهمیـت بشـوند‪ ،‬ایـن پنج مـورد به ترتیب خـوردن‪،‬‬ ‫تسـکین عالئـم معـده درد کمـک کنـد‪.‬‬ ‫پرهیـز از مـواد غذایـی مضـر‪ :‬از مصـرف مـواد غذایـی که باعث‬ ‫تشـدید معـده درد عصبـی می شـوند‪ ،‬باید خـودداری گـردد‪.‬‬ ‫مـوادی از قبیـل محصـوالت لبنـی و نوشـیدنی های کافئیـن‬ ‫دار ماننـد قهـوه‪ ،‬شـکالت‪ ،‬نوشـابه و چـای و همچنیـن مـواد‬ ‫غذایـی تـرش و چـرب‪.‬‬ ‫انجـام فعالیت هـای مفیـد‪ :‬انجـام فعالیت هایـی کـه بـه‬ ‫تسـکین اسـترس کمـک می کننـد‪ .‬فعالیت هایـی ماننـد‬ ‫ورزش‪ ،‬گوش دادن به موسیقی‪ ،‬مطالعه کتاب و یا صحبت‬ ‫کـردن بـا دوسـت می توانـد مفیـد باشـد‪.‬‬ ‫مراجعـه بـه مشـاور یـا روانشـناس‪ :‬هیـچ فـردی نمی توانـد‬ ‫استرس را به طور کامل از زندگی خود حذف کند‪ .‬اما مشاور‬ ‫می توانـد روش هـای مقابلـه بهتـر بـا اسـترس هایی را کـه در‬ ‫زندگـی بـا ان هـا روبـرو می شـویم‪ ،‬در اختیارمـان قـرار دهـد‪.‬‬ ‫در پایـان اینکـه‪ ،‬عالئـم معـده درد عصبـی مشـابه اختلاالت‬ ‫مزمـن دسـتگاه گـوارش اسـت و ممکـن اسـت درصـورت‬ ‫مواجـه بـا عالئـم‪ ،‬سـندرم روده تحریک پذیـر توسـط پزشـک‬ ‫تشـخیص داده شـود‪ .‬درمـان عوامـل اسـترس زا می توانـد‬ ‫بـه کاهـش عالئـم معـده درد عصبـی و بهبـود کیفیـت زندگی‬ ‫کمـک کنـد‪.‬‬ ‫دفـع ان‪ ،‬خوابیـدن‪ ،‬فکر کـردن و تمایلات جنسی سـت؛ امـا خوابیـدن به عنـوان‬ ‫موضوعـی کـه بخش هایـی از ان هنـوز بـرای انسـان پنهـان مانـده اسـت‪ ،‬بـرای‬ ‫رشـد و سلامت کودکان بسـیار حائز اهمیت اسـت و بایستی درشـب ‪ ،‬خواب انها‬ ‫عمیـق و طـول زمـان ان به اندازه کافـی باشـد‪ .‬چـرا کـودکان یـا بزرگسـاالن شـب در‬ ‫مدتـی کـه خـواب هسـتند دندان قروچـه می کننـد؟‬ ‫همان طـور کـه گفتـه شـد دالئـل متفاوتـی وجـود دارد کـه چـرا مـا درخـواب‬ ‫دندان قروچـه می کنیـم؛ ازجملـه اینکـه درمـان دندان قروچـه بـه ماننـد بیشـتر‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫مصطفیارایشگر‬ ‫یسـت کـه بایـد اطالعـات کافی‬ ‫چگونگـی شـارژ باتـری گوشـی از مهم تریـن مسائل ‬ ‫دربـاره ان داشـته باشـید‪ .‬بـا دانسـتنی های مهـم دربـاره شـارژ باتـری گوشـی‬ ‫یشـک یکی از مهم ترین‬ ‫ی هوشـمند ب ‬ ‫موبایل با شـما خواهیم بود‪ .‬باتری گوشـ ‬ ‫اجـزای ان اسـت‪ .‬ایـن موضـوع به حـدی مهـم اسـت کـه شـرکت های سـازنده‬ ‫بخـش زیـادی از کنفرانـس خـود را بـه تشـریح فنـاوری باتـری و شـارژدهی ان‬ ‫ً‬ ‫اختصـاص می دهنـد‪ .‬کاربـران نیـز عمومـا شـارژدهی گوشـی را جـزو سـه عامـل‬ ‫اصلـی بـرای انتخـاب محصـول ایـده ال مطابـق بـا نیاز هـای خـود می داننـد؛‬ ‫یسـت و بـا‬ ‫ی هوشـمند‪ ،‬قطعـه ای مصرف ‬ ‫امـا باتـری برخلاف سـایر اجـزای گوشـ ‬ ‫اسـتهال ک در درازمـدت‪ ،‬کاهـش قابل توجه عملکرد تجربه می کند‪ .‬گوشـی های‬ ‫ً‬ ‫هوشـمند حـال حاضـر بـازار عمومـا بـه سـخت افزار مناسـبی مجهـز هسـتند کـه‬ ‫می توانـد عملکـرد بـدون مشـکل دسـتگاه را تـا چهارسـال اینده تضمین کنـد؛ اما‬ ‫براسـاس اعلام برخـی سـازنده ها‪ ،‬عمـر باتـری دو تـا سه سـال اسـت کـه درصـورت‬ ‫نگـه داری نامناسـب شـاهد کاهـش ان خواهیـم بـود‪ .‬این موضـوع به معنای نیاز‬ ‫یسـت تـا طـی سـال های اتـی بـدون نیـاز بـه تعویض باتـری‪ ،‬به‬ ‫بـه مراقبـت از باتر ‬ ‫چالـش جـدی در اسـتفاده از گوشـی هوشـمند برخـورد نکنیـد‪ .‬در ایـن مقالـه بـه‬ ‫ذکـر نکاتـی کاربـردی و سـاده پرداختـه شـده اسـت کـه بـا رعایـت ان هـا می توانیـد‬ ‫عمر باتری گوشی هوشمند را به شکل چشمگیری افزایش دهید و از خرابی ان‬ ‫در کوتاه مـدت جلوگیـری کنیـد‪.‬‬ ‫اموزش شارژ صحیح باتری گوشی‬ ‫روش های مختلفی برای شـارژ باتری گوشـی موبایل توسـط افراد مختلف توصیه‬ ‫می شـود؛ امـا درادامـه تعـدادی از مهم تریـن دسـتورالعمل ها مفیـد شـارژ باتـری‬ ‫ی هوشـمند اورده شـده اسـت کـه بـا بهره گیـری از ان هـا‪ ،‬می توانیـد سلامت‬ ‫گوشـ ‬ ‫باتـری را در درازمـدت تضمیـن کنیـد‪.‬‬ ‫وصل نکردن به شارژر از شب تا صبح‬ ‫کارشناسـان مختلـف‪ ،‬نظریه هـای متفاوتـی درمـورد ایـن موضـوع مطـرح کرده اند‬ ‫کـه اشـاره بـه ان هـا خالـی از لطـف نیسـت‪ِ .‬شـین بروسـکی‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫کانادایـی فاربـی تکنیـک (سـازنده ی لـوازم جانبـی موبایـل)‪ ،‬دراین خصـوص‬ ‫می گوید‪ :‬اتصال به شارژر درطول شب تاثیر بسیار مخربی بر گوشی شما نخواهد‬ ‫داشـت و انجـام ان بالمانـع اسـت‪ .‬گوشـی هوشـمند شـما همان طورکـه از نامـش‬ ‫پیـدا اسـت‪ ،‬هوشـمند اسـت و پـس از شـارژ کامـل‪ ،‬جریـان بـرق را مسـدود می کنـد‬ ‫تـا بـه گوشـی شـما اسـیب نرسـد‪ .‬تـا به اینجا مشـکلی وجـود نـدارد؛ امـا در مواقعی‬ ‫اتصـال طوالنی مـدت گوشـی باعـث کاهـش عمـر باتـری درگـذر زمـان می شـود‪.‬‬ ‫شارژ باتری تا ‪ ۸۰‬درصد‪ ،‬بهتر از ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫کارشناسان زیادی بر این باور هستند که شارژ باتری گوشی تا ‪ ۸۰‬درصد‪ ،‬می تواند‬ ‫سلامت ان را در درازمـدت تضمیـن کنـد‪ .‬حالـت ایـده ال باتری های لیتیوم ‪-‬یون‬ ‫این اسـت که شـارژ ان هـا بیـن ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۸۰‬درصـد بمانـد و باعـث می شـود از احتمـال‬ ‫ب باتـری کاسـته شـود‪ .‬شـارژ باتـری در بازه هـای زمانـی کوتـاه بـه یون هـای‬ ‫اسـی ‬ ‫‪11‬‬ ‫دانستنی ها�یی درباره شارژ باتری گوشی موبا�یل‬ ‫ان‪ ،‬انـرژی الزم جهـت حرکـت می دهـد و بقـای عمـر باتـری را درطـول روز تضمیـن‬ ‫می کنـد‪ .‬کارشناسـان زیـادی معتقـد هسـتند کـه بهینه تریـن بـاز ه شـارژ‪ ۲۰ ،‬تـا‬ ‫‪ ۸۰‬درصد اسـت‪ .‬اجازه بدهید شـارژ گوشـی از ‪ ۲۰‬درصد کمتر شـود و درنظر داشـته‬ ‫باشـید در سـیکل های شـارژ‪ ،‬باتـری از ‪ ۸۰‬درصـد بیشـتر شـارژ نشـود؛ درصورتی کـه‬ ‫ایـن محـدوده را بـرای شـارژ کردن گوشـی مدنظـر قـرار بدهیـد‪ ،‬می توانیـد سلامت‬ ‫باتـری را تـا مدت هـا تضمیـن کنیـد‪ .‬شـارژ باتـری در بازه هـای کوتـاه از شـارژ‬ ‫نتـر اسـت؛ البتـه شـاید به دلیـل مشـغله‪ ،‬کار‬ ‫یک بـاره ی ‪ ۰‬تـا ‪ ۱۰۰‬درصـد‪ ،‬بسـیار ایم ‬ ‫سـاده ای نباشـد؛ اما حالت ایده ال شـارژ باتری های لیتیوم‪-‬یون به همین شـکل‬ ‫اسـت و درصورتی که می خواهید بیشـترین طول عمر باتری را تجربه کنید‪ ،‬بدین‬ ‫شـکل عمـل کنید‪.‬‬ ‫مدنظر قراردادن دمای گوشی‬ ‫گرما را باید قاتل باتری معرفی کرد‪ .‬درصورتی که در فصل های گرم سال‪ ،‬کاورهای‬ ‫چرمـی را بـرای محافظـت از گوشـی خـود انتخـاب کرده ایـد‪ ،‬بهتـر اسـت دربـاره‬ ‫استفاده از ان ها تجدیدنظر کنید‪ .‬کاور موجب گرم شدن دستگاه می شود و این‬ ‫مسـئله زمانـی کـه گوشـی بـه بـرق متصـل باشـد‪ ،‬شـدیدتر خواهـد بـود‪ .‬پیشـنهاد‬ ‫می کنیـم حداقـل هنـگام اتصـال گوشـی بـه شـارژر‪ ،‬ان را از کاور خـارج کنید‪.‬‬ ‫خاموش کردن گوشی هنگام شارژ‬ ‫یکـی دیگـر از مـواردی کـه در شارژ شـدن صحیـح دسـتگاه تاثیـر مسـتقیم دارد‪،‬‬ ‫می توان خاموش کردن گوشـی هنگام شـارژ عنوان کرد‪ .‬زمانی که گوشـی موبایل‬ ‫مشـکالت راه حل هـای متقاوتـی دارد کـه می تـوان از انهـا بـرای رفـع مشـکل به وجود امـده اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫در ادامـه شـما هم زمـان بـا چرایـی دندان قروچـه بـا راه حـل ان هـم اشـنا می شـوید‪ .‬ریشـه و دلیـل اصلـی‬ ‫دندان قروچـه به روشـنی مشـخص نیسـت؛ ولـی دالئـل متفاوتـی را می تـوان بـرای چرایـی دندان قروچـه‬ ‫برشـمرد که در کسـانی که دچاردندان قروچه شـده اند دیده می شـود‪ .‬ا کادمی پزشـکی دهان در امریکا‬ ‫دالئـل چنـدی را بـرای دندان قروچـه اعلام کـرده اسـت کـه در زیـر می توانیـد انهـا را بخوانیـد‪ .‬به عبـارت‬ ‫ً‬ ‫دیگـر ا گـر چرایـی دندان قروچـه را برطـرف کنیـد‪ ،‬حتمـا دندان قروچـه شـما یـا فرزندتـان از بیـن خواهـد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫ درافرادی که سـیگار زیاد می کشـند دندان قروچه بیشـتر دیده می شـود؛ یعنی سـیگار را کنار بگذارید؛‬‫یـا کسـانی کـه ادامـس زیـاد می جونـد‪ ،‬نباید ادامـس بجوند‪ .‬مصرف نوشـیدنی هایی که حـاوی کافئین‬ ‫و کدئیـن هسـت نیـز عاملـی بـرای دندان قروچـه اسـت؛ پس سـعی کنید کمتر چای و کافه بنوشـید‪.‬‬ ‫ تهیـه کـردن پروتـز یـا گارد محافـظ دنـدان بـه کمـک یـک دندانپزشـک کـه باعـث می شـود اسـیبی کـه‬‫دندان قروچـه می توانـد بـه دندان هـای فـرد بزنـد‪ ،‬کـم شـود‪.‬‬ ‫ اسـترس در روز می توانـد باعـث دندان قروچـه در شـب شـود‪ .‬پـس بایسـتی اول اسـترس (اسـترس را‬‫بـا اضطـراب اشـتباه نگیریـد) را بشناسـیم؛ سـپس بـرای ازبین بـردن اسـترس در زندگـی فرزندان کوشـش‬ ‫کنیـم‪ .‬عامـل اسـترس درخـارج از بـدن وجـود دارد و بـا کمـی دقـت می تـوان اسـترس را از بیـن بـرد‪.‬‬ ‫ اضطـراب در زندگـی مـا یـا فرزند مـان می توانـد باعـث شـود کـه شـب ها دچاردندان قروچـه شـویم؛ امـا‬‫علـت چرایـی اضطـراب داشـتن و مضطرب بـودن در بـدن مـا و فرزندمـان وجـود دارد‪ .‬افـکار و باورهـای‬ ‫فرزنـد مـا می توانـد او را چنـان مضطـرب کنـد کـه درشـب‪ ،‬خـواب او ازطریـق دندان قروچـه بـا اختلال‬ ‫روبـه رو شـود‪ .‬علـت اضطـراب او را درعامـل ارثی بـودن و افـکار و باورهـای نادرسـتی کـه از ما به عنـوان والد‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬بهتـر اسـت علـت را بـا دقـت جسـتجو کنید‪.‬‬ ‫ مصرف داروهای ضد افسـردگی یا امفتامین ها می توانند باعث دندان قروچه شـوند‪ .‬پس سـعی کنید‬‫افسـردگی خود را درمان کنید که نیازی به دارو نباشـد تا ازدندان قروچه هم راحت شـوید‪.‬‬ ‫ گروهی از بیمارهایی که با اختالل در سیستم عصبی به وجود می ایند‪ ،‬می توانند باعث دندان قروچه‬‫شوند؛ مثل پارکینسون‪.‬‬ ‫ ازپزشـک کـودکان کمـک بگیریـد‪ .‬شـاید فرزنـد شـما دارای روده های انگلی باشـد که در ان صـورت نیاز‬‫بـه دارو دارد‪.‬‬ ‫ فعالیت فیزیکی فرزندتان را به حدا کثر برسانید‪ .‬اجازه ندهید ساعت های زیادی بی حرکت بنشیند‪.‬‬‫ کسـانی کـه حالت هـای پرخاشـگری و بیش فعالـی دارنـد ( معنایـش بیش فعال بودن نیسـت) به خاطر‬‫انـرژی زیـادی کـه دارنـد‪ ،‬احتمـال دندان قروچـه درشـب بـرای ان هـا زیـاد اسـت؛ پس بایـد بـرای درمـان‬ ‫حالت هـای عصبانی بـودن و فعالیـت بیش از انـدازه خـود کمـک بگیرنـد‪.‬‬ ‫ وا کنش به درد گوش می تواند باعث دندان قروچه شود‪.‬‬‫ گاهی وا کنشی طبیعی به دندان در اوردن یا افتادن دندان های شیری در کودکان است‪.‬‬‫ خورخور کردن می تواند از دالئل دیگری باشد که برای دندان قروچه کردن بچه ها درنظر می گیرند‪.‬‬‫ در مـواردی شـاید الزم باشـد کـه پزشـک‪ ،‬داروی کوتاه مدتـی را بـرای مقابله با دندان قروچه پیشـنهاد‬‫کند‪.‬‬ ‫خـود را بـه شـارژر متصـل کرده ایـد‪ ،‬بهتریـن حالـت عـدم اسـتفاده از ان و خامـوش‬ ‫کـردن گوشـی اسـت‪ .‬درصورتی کـه امـکان خامـوش کـردن گوشـی فراهـم نیسـت‪،‬‬ ‫بهتـر اسـت هنـگام شـارژ حداقـل از ان بـرای کاربری هـای سـنگین مانند تماشـای‬ ‫فیلـم‪ ،‬انجـام بـازی و مکالمـه اسـتفاده نکنید‪.‬‬ ‫استفاده از کابل و شارژر اصلی‬ ‫کابـل و شـارژرهای مختلـف و با کیفیتـی در بـازار یافـت می شـوند؛ امـا پیشـنهاد‬ ‫می شـود از کابـل و شـارژر اصلـی گوشـی کـه بـه هنـگام خریـد دسـتگاه دریافـت‬ ‫کرده ایـد‪ ،‬اسـتفاده کنیـد‪ .‬اسـتفاده از کابـل و شـارژر اصلـی‪ ،‬می توانـد به خوبـی‬ ‫و براسـاس تنظیمـات پیش فـرض کارخانـه‪ ،‬دسـتگاه را شـارژ کنـد و عمـر باتـری را‬ ‫افزایـش دهـد‪.‬‬ ‫برخلاف باورهـای رایـج‪ ،‬در صورتی کـه مشـکلی در باتـری یـا قطعـات الکترونیکـی‬ ‫شـارژر وجود نداشـته باشـد‪ ،‬شارژر سریع به باتری اسیب طوالنی مدت نمی زند؛‬ ‫زیرا شارژ سریع در دو مرحله کار می کند‪ .‬در مرحله ی اول‪ ،‬ولتاژ زیادی به باتری‬ ‫ً‬ ‫خالـی یـا تقریبـا خالـی اعمـال می شـود‪ .‬دلیـل شـارژ ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۷۰‬درصدی گوشـی ها با‬ ‫شـارژ سـریع در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬دقیق ه ابتدایی همین موضوع اسـت‪ .‬در مرحل ه ابتدایی‪،‬‬ ‫باتری هـا می تواننـد به سـرعت و بـدون اثـر منفـی زیـاد در عمـر بلندمـدت خـود‪،‬‬ ‫انـرژی را جـذب کننـد‪ .‬بـرای مثـال‪ ،‬سامسـونگ ادعـا می کنـد بـا شـارژر ‪ ۴۵‬واتـی‬ ‫باتـری گوشـی را در نیم سـاعت تـا ‪ ۷۰‬درصـد شـارژ می کنـد؛ یـا اپـل ادعـا می کنـد‬ ‫بـا شـارژر سـریع ایفـون ‪ ۱۱‬پـرو‪ ،‬باتـری ایـن گوشـی در نیم سـاعت ‪ ۵۰‬درصـد شـارژ‬ ‫می شـود‪ /.‬زومیـت‬ ‫درمان ترک های پوست بدن با تغذیه‬ ‫با کاهش توانایی پوست در تولید کالژن و عواملی مانند بارداری‪ ،‬چاقی و الغری‬ ‫یک بـاره‪ ،‬از ترک هـای پوسـت بـدن رونمایـی می شـود‪ .‬بـا مصـرف مـواد غذایـی‬ ‫توصیه شـده می توانیـد تـا حـد زیـادی ایـن مشـکل را رفـع کنید‪.‬‬ ‫گنـدم‪ ،‬غنـی از ویتامیـن ‪ E‬و سـیلیس اسـت کـه بـه ایـن معناسـت‬ ‫کـه در بازسـازی پوسـت شـما بسـیار تاثیرگـذار اسـت و می توانـد‬ ‫کهـا کنـد‪.‬‬ ‫به خوبـی پوسـت شـما را جـوان و خالـی از تر ‬ ‫هلـو‪ ،‬نه تنهـا میـوه خوشمزه ایسـت بلکـه غنـی از اب اسـت و‬ ‫به همین دلیـل بـا مرطـوب نگه داشـتن پوسـت بـدن از ایجـاد تـرک‬ ‫جلوگیری می کند و در مقابل هر چیز مضر مانند دیواری مستحکم‬ ‫عمـل می کنـد‪.‬‬ ‫کهـای پوسـتی را کاهـش می دهنـد ‪،‬‬ ‫از میـان غذاهایـی کـه تر ‬ ‫نهـا ب هشـمار مـی رود و از اسـیدهای‬ ‫نا ‬ ‫اووکادو یکـی از مهم تریـ ‬ ‫چـرب سـالم برخـوردار اسـت کـه بـرای تغذیـه پوسـتی یـک مـورد‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫حیاتـی محسـوب م ‬ ‫ً‬ ‫یشـود؛ امـا موردی‬ ‫ا گرچـه کـه اب‪ ،‬دقیقـا یـک غذا محسـوب نم ‬ ‫یسـت کـه باعـث سـم زدایی بـدن شـده و وجـود ان در‬ ‫حیات ‬ ‫کهـای‬ ‫رژ یـم غذایـی بسـیار مناسـب اسـت و بـرای کاهـش تر ‬ ‫پوسـتی حائزاهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫دان ههـا حـاوی ویتامیـن ‪ E‬هسـتند کـه در محافظـت از سـلول ه ا‬ ‫بگـردان از مهم تریـن‬ ‫ت نقـش بسـیار دارنـد دان ههـای افتا ‬ ‫و پوسـ ‬ ‫ان هاسـت کـه بـه بازسـازی پوسـت کمـک و از پیـری زودرس‬ ‫پوسـت جلوگیـری می کنـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین‪:‬‬ ‫استاندار خوزستان خبر داد؛‬ ‫افزایش جلسات اقتصاد مقاومتی برای رفع مشکالت‬ ‫اجازه ورود خودروهای مسافران نوروزی داده نمی شود‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان با بیان اینکـه فعـاالن اقتصـادی در وضعیـت فعلـی جامعـه همچنـان دچـار‬ ‫مشـکل هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد بـا افزایـش جلسـات اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬مـردم را در رفـع مشـکالت‬ ‫و موانـع موجـود در طر ح هـای اقتصـادی کمـک کـرد»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری‬ ‫خوزسـتان؛ قاسـم سـلیمانی دشـتکی در نشسـت اقتصـاد مقاومتـی اسـتان در اسـتانداری‪ ،‬بیـان‬ ‫کرد‪« :‬مدیران با برگزاری جلسـات بیشـتر در زمینه اقتصاد مقاومتی می توانند بیش از پیش به رفع‬ ‫مشـکالت طر ح هـای فعـاالن اقتصـادی بپردازنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬همـه مـا یـک دولـت‪ ،‬یـک نظـام و‬ ‫یـک مجموعـه واحـد هسـتیم‪ .‬همـه بایـد در خدمـت مـردم و نظـام باشـیم تـا مشـکالت موجـود را رفـع کنیـم»‪.‬‬ ‫جانشـین سـتاد پیشـگیری و مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا اسـتان قزویـن گفـت‪« :‬تمـام مسـیرهای‬ ‫ورودی بـه اسـتان قزویـن در ایـام تعطیلات نـوروزی به نحـ و سـخت گیرانه کنتـرل می شـود و اجـازه‬ ‫ورود خودروهـای مسـافران بـه اسـتان داده نخواهـد شـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ منوچهـر حبیبـی افـزود‪:‬‬ ‫«به منظـور حفـظ سلامت مـردم و کنتـرل ویـروس کرونـا در ایـام نوروز از پذیرش مسـافر و گردشـگر به‬ ‫اسـتان قزوین معذوریم»‪ .‬وی با بیان اینکه هیچ گونه اسـکانی در این اسـتان نداریم‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«با توج هبـه شـرایط موجـود کرونایـی در اسـتان‪ ،‬اسـکان مسـافران نـوروزی در مـدارس و مسـاجد‬ ‫ممنـوع بـوده و بـرای هتل هـا نیـز هنـوز تصمیمـی اتخـاذ نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫بررسیمطالباتبر زمین ماندهاستانگلستان؛‬ ‫زخممشکالت کهنهبرپهنهنگارستان‬ ‫اعظممحبی‬ ‫شــهر گــرگان مرکــز اســتان گلســتان در شــمال ایــران و‬ ‫شــرق دریاچــه خــزر اســت‪ .‬تا ســال ‪ ۱۳۱۶‬نام گــرگان امروز‬ ‫َ َ‬ ‫اســتراباد نــام داشــت؛ البتــه نــام ایــن شــهرقبل از اینکــه‬ ‫َ َ‬ ‫اســتراباد باشــد گــرگان بــوده اســت کــه در زمــان حکومت‬ ‫یشــده اســت‪ .‬در‬ ‫اعــراب بــر ایــران جرجــان نامیــده م ‬ ‫حملــه مغــوالن به ایــران‪ ،‬گرگان قدیم به کلی ویران شــد‬ ‫و ا کنــون ویرانـه ای از ان در حوالــی امامــزاده یحیی بن زیــد‬ ‫در نزدیکــی گنبــد کاووس به جــا مانــده اســت‪ .‬گــرگان در‬ ‫دوران باســتان بیشــتر به عنــوان قســمتی از ایالــت پــارت‬ ‫ب هشــمار می امــد و بعدهــا بخشــی از طبرســتان شــد‪.‬‬ ‫َ َ‬ ‫اســتراباد‪ ،‬نــام شــهری تاریخــی اســت کــه گــرگان امــروزی‬ ‫بــا توســعه ای کــه داشــته ان را فــرا گرفتــه اســت‪ .‬گــرگان‪،‬‬ ‫یســت کــه ب هســبب برخــورداری از مواهــب‬ ‫جــزو مناطق ‬ ‫شتــری دارد تــا بــه‬ ‫مختلــف نیــاز بــه توجــه رســیدگی بی ‬ ‫رشــد و توســعه ای کــه شایســته ان اســت‪ ،‬دســت یابــد‪.‬‬ ‫گلسـتان علی رغـم برخـورداری از مواهـب خـدادادی‪ ،‬بـا‬ ‫کمبودهـا و مشـکالت اقتصـادی زیـادی روبـرو بـوده کـه سـفر‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری در ماه هـای پایانـی دولـت‬ ‫مجالـی بـرای پیگیـری ایـن زخم های کهنه اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مهـر؛ گلسـتان بـه سـبب بهره منـدی از ویژگی هـای طبیعـی‬ ‫و جغرافیایـی از جملـه اسـتان های غنـی در حوزه هـای‬ ‫مختلـف ماننـد کشـاورزی‪ ،‬صنعـت و معـدن بـوده‪ ،‬امـا‬ ‫هنـوز نتوانسـته از ایـن ظرفیت هـا به درسـتی بهـره ببـرد‪.‬‬ ‫ا گرچـه در بسـیاری از محصـوالت کشـاورزی از قبیـل گنـدم‪،‬‬ ‫جـو‪ ،‬سـویا‪ ،‬مـرغ و محصـوالت باغـی‪ ،‬گلسـتان رتبه هـای‬ ‫نخسـت را بـه خـود اختصـاص داده امـا به دلیـل نبـودن‬ ‫صنایـع تبدیلـی کافـی ارزش افـزوده ان از اسـتان خـارج‬ ‫ً‬ ‫می شـود؛ البتـه پتانسـیل های گلسـتان صرفـا محـدود بـه‬ ‫حوزه کشـاورزی نیسـت بلکه واقع شـدن در مسـیر ترانزیتی‬ ‫ایـران به سـوی کشـورهای مشـترک المنافـع و بهره منـدی‬ ‫از زیرسـاخت هایی همچـون مسـیر ریلـی‪ ،‬زمینـی و هوایـی‬ ‫فرصـت مغتنمـی بـرای افزایش تبادالت کشـور با کشـورهای‬ ‫پیرامـون خـزر اسـت‪ .‬علی رغم تمام تالش هـای صورت گرفته‬ ‫از سـوی دولـت و بخـش خصوصـی بـرای توسـعه همه جانبـه‬ ‫اسـتان‪ ،‬مشـکالت کهنـه و قدیمـی زیـادی در گلسـتان‬ ‫وجـود دارد کـه از جملـه ان می تـوان بـه را کد مانـدن پـروژه‬ ‫تکمیـل بزرگـراه گرگان‪ -‬مشـهد‪ ،‬نامشـخص بودن وضعیـت‬ ‫احـداث مسـیر ریلـی گـرگان‪ -‬شـاهرود‪ -‬مشـهد‪ ،‬ابتـر مانـدن‬ ‫پـروژه منطقـه تجـاری‪ ،‬مبهم بـودن وضعیـت پتروشـیمی در‬ ‫کنـار چالش هـای فـراروی عملیاتی شـدن طـرح گردشـگری‬ ‫اشـوراده‪ ،‬احیـای خلیـج گـرگان‪ ،‬منطقـه ازاد اینچـه بـرون و‬ ‫ً‬ ‫سـد نرمـاب اشـاره کـرد‪ .‬یقینـا در دوره تحریم هـای ظالمانـه‬ ‫انتظـار تکمیـل همـه ایـن پروژه هـا با تکی هبـر اعتبـارات دولتی‬ ‫مقـدور نیسـت؛ امـا برنامه ریـزی بـرای رفـع دغدغه هـای‬ ‫اقتصـادی بـا تکیـه بـر توانمندی هـا و ظرفیت هـای اسـتان‬ ‫امـری ممکـن اسـت‪ .‬ایجـاد صنایـع تبدیلـی‪ ،‬حمایـت از‬ ‫یپـروری‪ ،‬تکمیـل طر ح هـای زهکشـی‪ ،‬رفـع‬ ‫پروژه هـای ابز ‬ ‫موانـع سیاسـی موجـود در تبـادالت تجـاری بـا ترکمنسـتان‪،‬‬ ‫حمایت از صنایع دسـتی و فرصت های گردشـگری از جمله‬ ‫راهکارهـای کوتـاه مـدت بـرای بهبـود وضعیـت اقتصـادی‬ ‫یسـت کـه در حال حاضـر سـرانه درامـدی انهـا کمتـر از‬ ‫مردم ‬ ‫میانگین کشوری ست‪ .‬در کنار مشکالت موجود در استان‪،‬‬ ‫زیان هـای اقتصـادی سـیل سـال ‪ ۹۸‬هـم همچنـان بـر دوش‬ ‫اهالی استان سنگینی می کند‪ .‬ترسیم راهبردی مشخص و‬ ‫به سـرانجام رسـاندن وعده های دولت در حمایت از صنایع‬ ‫و واحدهـای اسـیبی سـیل از دیگـر مطالبـات مردم اسـت‪ .‬در‬ ‫اسـتانه سـفر اسـحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهور‬ ‫به استان مطالباتی توسط نمایندگان گلستان مطرح شده‬ ‫کـه در حوزه هـای زیرسـاختی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬خدماتـی و غیـره‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫افزایشظرفیتنیروگاهعلی اباد‬ ‫دبیر مجمع نمایندگان گلسـتان در این خصوص گفت‪« :‬در‬ ‫سـفر دکتـر جهانگیـری به اسـتان خواسـته های زیرینایی که‬ ‫سـال ها را کـد مانـده مطـرح می شـود»‪ .‬غالمعلی کوهسـاری‬ ‫افـزود‪« :‬منطقـه ازاد اینچـه بـرون کـه مصوبـه ان از دولـت‬ ‫خـارج شـده؛ امـا الزم اسـت دولـت بـا کار کارشناسـی ان را‬ ‫پیگیـری کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دومیـن موضـوع ایجـاد بنـدر‬ ‫در شـمال اسـتان بـوده و گلسـتان علیرغـم اینکـه مـرز ابـی‬ ‫دارد امـا بنـدر مناسـب نداشـته کـه بتوانـد از ان را در زمینـه‬ ‫اقتصـادی در دریـا کمـک بگیـرد درحالی کـه می توانیـم در‬ ‫تبـادالت تجـاری بـا اوراسـیا و روسـیه بسـیار فعـال ظاهـر‬ ‫شـویم»‪ .‬کوهسـاری بـه پیگیـری دو مسـیر ریلـی در گلسـتان‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬در مسـیر گـرگان بـه بجنـورد‪ ،‬به گفتـه‬ ‫وزیر راه و شهرسـازی مجوز سـرمایه گذاری ان از دولت گرفته‬ ‫شـده اسـت؛ امـا مسـتندات ان ارائـه نشـده اسـت و در کنـار‬ ‫ان کریـدور شـمال بـه جنـوب‪ ،‬راه اهـن اینچـه برون‪-‬گنبـد‪-‬‬ ‫ازادشـهر‪ -‬شـاهرود مطـرح اسـت کـه می تـوان از ایـن طریـق‬ ‫با دومین اقتصاد برتر دنیا ارتباط برقرار کرد»‪ .‬نماینده مردم‬ ‫رامیان و ازادشـهر در مجلس بیان کرد‪« :‬تکمیل سـد نرماب‬ ‫و ایجاد تصفیه خانه و ابرسانی به شهرها و روستاهای شرق‬ ‫اسـتان از دیگـر خواسـته های مـردم اسـت کـه می توانیـد نیاز‬ ‫اب شـرب و کشـاورزی مـردم را برطـرف کنـد»‪ .‬کوهسـاری‬ ‫گفت‪« :‬در زمینه مدیریت بحران هم‪ ،‬اسـتان هر سـال با یک‬ ‫حادثـه (اعـم از اتش سـوزی جنگل هـا‪ ،‬سـیل‪ ،‬رانـش و زلزلـه)‬ ‫روبـرو بـوده کـه الزم اسـت نـگاه ویـژه ای بـه اسـتان شـود و بـا‬ ‫تجهیـز ماشـین االت پاسـخگوی مشـکالت باشـیم»‪ .‬عضـو‬ ‫کمیسـیون عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس با بیان اینکـه‬ ‫طر ح هـای هـادی و امکانـات شـهری بایـد در گلسـتان‬ ‫ارتقـاء یابـد‪ ،‬افـزود‪« :‬سـرانه درامـد مـردم در گلسـتان کمتـر از‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد کشـور بـوده و الزم اسـت در این خصوص تدابیری‬ ‫اندیشـیده شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬طـرح علاج بخشـی خلیـج‬ ‫گرگان باید مانند دریاچه ارومیه توسط دولت اجرایی شود‪،‬‬ ‫در ایـن زمینـه قول هایـی داده شـده (‪ ۹۰۰‬میلیارد تومـان) کـه‬ ‫بـراورده نشـده اسـت و ا گـر ایـن خلیـج خشـک شـود‪ ،‬اثـرات‬ ‫مخربـی در بخـش زیسـت محیطـی و اقتصـادی خواهـد‬ ‫داشـت»‪ .‬کوهسـاری بیـان کـرد‪« :‬از موضوعـات دیگـری کـه‬ ‫در سفر دکتر جهانگیری مطرح خواهد شد افزایش ظرفیت‬ ‫نیـروگاه علی ابـاد در قسـمت بخـار اسـت کـه مکمـل نیـروگاه‬ ‫گازی خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫گسترشصنایعتبدیلی‬ ‫نماینـده مـردم گـرگان و اق قلا در مجلـس هـم گفـت‪« :‬در‬ ‫صـدر مطالبـات از معـاون اول رئیس جمهـوری‪ ،‬پروژه هـا و‬ ‫طر ح هایـی در زمینه هـای رونـق اقتصـادی‪ ،‬تولیـد و کاهـش‬ ‫بیـکاری قـرار دارد»‪ .‬غالمرضـا منتظری با بیان اینکه پیگیری‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری در ایـن مسـائل می توانـد‬ ‫مشکالت را کاهش دهد‪ ،‬افزود‪« :‬پروژه پتروشیمی گلستان‬ ‫بایـد تعییـن تکلیـف نهایـی شـده و بـا وجـود تالش هایـی کـه‬ ‫بـرای حـل ایـن معضـل شـکل گرفتـه انتظـار داریم کـه دولت‬ ‫تلاش مضاعفـی بـرای به پایان رسـاندن ایـن مشـکل داشـته‬ ‫و ‪ ۹۵‬هـزار سـهامدار را از نگرانـی خـارج کنـد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«تالش در جهت گسـترش سـرمایه گذاری در صنایع تبدیلی‬ ‫یسـت؛ گلسـتان قطـب کشـاورزی‬ ‫و تکمیلـی اسـتان ضرور ‬ ‫بـوده و نقـش تعیین کننـده ای در سـبد غذایـی کشـور‬ ‫دارد و ا گـر صنایـع تکمیلـی و تبدیلـی مرتبـط ایجـاد نشـود‬ ‫خام فروشـی اتفـاق افتـاده و ارزش افـزوده تولیـدات نصیـب‬ ‫مـردم نخواهـد شـد»‪ .‬منتظـری ابرسـانی بـه گـرگان را یـک‬ ‫پروژه حیاتی برشمرد و اظهار کرد‪« :‬گلستان و به طور خاص‬ ‫شهرسـتان گـرگان وضعیـت خوبـی به جهـت اب اشـامیدنی‬ ‫نـدارد و علیرغـم تالش هـای صـورت گرفتـه اتفاقـی در ایـن‬ ‫زمینـه نیفتـاده اسـت‪ .‬از دیگـر مسـائل مطـرح شـده توسـط‬ ‫منتظری تعیین تکلیف نهاده های دامی بود تا نگرانی های‬ ‫کشـاورزان و دامـداران برطـرف شـود»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون بـه جهـت تولیـد محصـوالت و کاالهای اساسـی‬ ‫بـا مشـکالتی در کشـور روبـرو هسـتیم کـه ریشـه ایـن امـر بـه‬ ‫یگـردد»‪.‬‬ ‫نهاده هـای دامـی برم ‬ ‫پیگیریاحداثمرا کزدرمانی‬ ‫دیگـر نماینـده مـردم گـرگان و اق قلا در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی هـم گفـت‪« :‬از مهم تریـن مشـکالت اساسـی اسـتان‬ ‫و شهرسـتان گـرگان کمبـود اب بـوده کـه بایـد این مسـئله در‬ ‫سـفر دکتر جهانگیری به اسـتان پیگیری شـود»‪ .‬رمضانعلی‬ ‫سـنگدوینی همچنیـن بـه کمبـود سـرانه های بیمارسـتانی‬ ‫در اسـتان اشـاره کرد و افزود‪« :‬عملیات سـاخت بیمارسـتان‬ ‫کودکان طالقانی گرگان و ‪ ۶۰۰‬تختخوابی باید هر چه سـریع تر‬ ‫اغـاز شـود»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬احـداث جـاده اق قال‪-‬بنـدر‬ ‫ترکمـن‪ ،‬اق قال‪-‬اینچه بـرون و اق قلا‪ -‬گنبـدکاووس از جملـه‬ ‫محورهایی ست که می تواند تردد در مسیر بندرگز به ازادشهر‬ ‫را کاهـش می دهـد»‪ .‬سـنگدوینی گفـت‪« :‬احیـای بندرگـز‬ ‫و بندرترکمـن و نجـات خلیـج گـرگان از جملـه دغدغه هـای‬ ‫مردم و مسـئوالن اسـتان اسـت که باید در دسـتور کار دولت‬ ‫قـرار گیـرد»‪ .‬عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس بـا بیـان اینکـه‬ ‫گلسـتان در زمینـه صنعـت بسـیار ضعیـف اسـت‪ ،‬خواسـتار‬ ‫توسـعه شـهرک های صنعتی در اسـتان شـد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫«ا کتشـاف نفـت و گاز در شـمال غربـی اسـتان در حـال انجام‬ ‫اسـت و دکل های ان نصب شـده و انتظار می رود که سـرعت‬ ‫پـروژه تسـریع شـود و ا گـر ا کتشـاف گاز صـورت بگیـرد‪ ،‬تحـول‬ ‫خوبـی در زندگـی مـردم ایجـاد خواهـد کـرد»‪ .‬سـنگدوینی‬ ‫گفـت‪« :‬ذخیره سـازی گاز در قـزل تپـه گنبـدکاووس اینـده‬ ‫خوبـی دارد‪ .‬در ایـن طـرح‪ ،‬از اعمـاق دو الـی سـه هزار متری‬ ‫زمیـن در تابسـتان (کـه مصـرف گاز پائیـن اسـت) به عنـوان‬ ‫ذخیـره گاه گاز اسـتفاده شـده و هنـگام زمسـتان اسـتخراج‬ ‫می شـود و بـرای گلسـتان که انتهایی ترین مصرف کننـده گاز‬ ‫کشـور از سـمت پارس جنوبی ست‪ ،‬بسیار حائز توجه خواهد‬ ‫بـود»‪ .‬وی یکـی از مـوارد مـورد مطالبـه را بخـش گردشـگری‬ ‫دانست و افزود‪« :‬طرح گردشگری جزیره اشوراده که مصوبه‬ ‫دولـت را دارد‪ ،‬ابلاغ شـده ولـی هنـوز اجرایـی نشـده اسـت و‬ ‫بـرای حـل مشـکالت ان نیاز اسـت بخش گلسـتان از اسـتان‬ ‫مازنـدران انتـزاع یافتـه و طـرح اجرایـی شـود»‪ .‬سـنگدوینی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬از مهم تریـن مسـائل دیگـر مشـکل تجـاری‪،‬‬ ‫اقتصـادی و سیاسـی بـا ترکمنسـتان اسـت که باید دولـت ان‬ ‫را حـل کنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬دولـت بایـد سـرمایه گذاران بـزرگ‬ ‫را بـه اسـتان هدایـت کـرده تـا گـره ایـن پروژه هـا بـاز شـود»‪.‬‬ ‫گلسـتان با یک میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار نفر جمعیت و بهره مندی‬ ‫از وجـود اقـوام مختلف‪ ،‬شایسـتگی بهره منـدی از خدمات و‬ ‫امکانات بیشتری را دارا است لذا باید مسیر تحقق مطالبات‬ ‫را به صـورت جـدی پیگیـری کـرد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫فعالیتواحدهایصنعتی‬ ‫در چهارمحال و بختیاری‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۵۲‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۲۰‬واحـد صنعتـی بـا هزینـه ی ‬ ‫‪ ۱۹۳‬میلیون ریـال سـرمایه ثابـت و ‪ ۳۰۲‬میلیارد ریـال‬ ‫لو بختیـاری بـه چرخـه تولیـد‬ ‫تسـهیالت در چهارمحا ‬ ‫حهـا شـامل واحدهـای تولیـد‬ ‫بازگشـتند‪ .‬ایـن طر ‬ ‫چینی‪ ،‬رشـته غذایی‪ ،‬نسـاجی‪ ،‬دستمال کاغذی و‪...‬‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫احمد ریاحی دهکردی ‪ /‬ایرنا‬ ‫سینا غریب‬ ‫رئیس دانشگاه لرستان خبر داد؛‬ ‫رشد علمی ‪ ۴۰۰‬درصدی دانشگاه لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫رئیـس دانشـگاه لرسـتان با اشـاره به اینکه دولـت تـوان جـذب همـه دانشـجویان‬ ‫فار غ التحصیـل را نـدارد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای کمـک بـه اشـتغال دانشـجویان بایـد کسـب مهارت‬ ‫مـورد توجـه قـرار بگیـرد تـا پـس از فار غ التحصیل شـدن توسـط بخـش خصوصـی جـذب‬ ‫شـوند»‪ .‬خسـرو عزیـزی در نشسـت مجـازی بـا اصحـاب رسـانه درخصـوص رتبـه دانشـگاه‬ ‫لرسـتان به عنـوان دانشـگاه مـادر‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬در یکـی از رتبه بندی هایـی کـه مـورد تائیـد‬ ‫وزارت علـوم و کشـورهای جهـان اسلام اسـت‪ ،‬به عنـوان پایـگاه علـوم جهـان اسلام رتبـه‬ ‫دانشـگاه لرسـتان در سـال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬ده پله تغییر کرد؛ یعنی در گذشـته رتبه ما بین ‪ ۴۱‬تا ‪۵۱‬‬ ‫ً‬ ‫بـوده؛ امـا ا کنـون ‪ ۳۱‬تـا ‪ ۴۰‬اسـت و می تـوان گفت که رتبه دانشـگاه تقریبا ‪ ٣٢‬تا ‪ ٣٣‬اسـت»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی افـزود‪« :‬رتبه هـا معمـوال نسـبت بـه سه سـال اخیر به خصـوص در تولیـد مقـاالت معتبـر‬ ‫بین المللـی و برخـی هـم بـر مبنـای پنج سـال اخیر سـنجیده می شـوند؛ بنابرایـن با توج هبـه‬ ‫رشـد علمـی ‪ ۴۰۰‬درصـدی دانشـگاه لرسـتان رتبـه دانشـگاه در اینـده اصلاح و بیـن ‪ ۲۱‬تـا ‪۳۰‬‬ ‫قـرار بگیـرد»‪.‬‬ ‫هدف توسعه کمی رشته ها؛ بر اساس توسعه متوازن‬ ‫رئیس دانشگاه لرستان در خصوص اضافه شدن رشته های جدید در دانشگاه نیز توضیح‬ ‫داد‪« :‬ما حریص به توسـعه کمی رشـته ها در دانشـگاه ها نبوده و نیسـتیم؛ زیرا سیاسـت ها‬ ‫این را می گوید‪ ،‬در برخی رشته ها صندلی خالی داریم اما توسعه کمی رشته ها را گفته ایم‬ ‫برمبنـای سیاسـت توسـعه متـوازن و رصـد درصـد اشـتغال دانـش اموختـگان دانشـجویان‬ ‫انجام دهیم درهمین راستا و بر مبنای امایش اموزش عالی استان رشته باستان شناسی ‪،‬‬ ‫محیط زیست‪ ،‬شیالت و برخی رشته های دیگر را که جزو رشته های دانشگاه نبود اضافه‬ ‫کرده ایـم»‪ .‬عزیـزی در بخـش دیگـری از صحبت های خود به موانع توسـعه دانشـگاه اشـاره‬ ‫یسـت کـه می توان‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬بخشـی نگـری یکـی از چالش هـای پیش روی اموزش عال ‬ ‫مطرح کرد؛ زیرا این موضوع جز اینکه بر تعداد دانش اموخته بیکار بیافزاید پیامد دیگری‬ ‫به دنبال ندارد‪ ،‬در همین راسـتا شـورای اموزش عالی اسـتان ایجاد شـد و دانشـگاه لرستان‬ ‫به عنوان دانشـگاه معین مطرح شـد تا توسـعه متوازن کمی و کیفی دنبال کنند»‪.‬‬ ‫تا کید براثر گذاریدانشگاه ها‬ ‫مو غم وزارت علوم در دولت تدبیر و امید مهارت فزایی و توان‬ ‫وی بیان کرد‪« :‬بیشـترین ه ‬ ‫اشـتغال پذیری بـود؛ در همین راسـتا تا کیـد زیادی بـر رعایت دقیق دروس عملـی کار اموزی‬ ‫و در کنـار ان فرصت هـای مطالعاتـی و ماموریـت شـش ماهه هیئـت علمـی اسـت؛ زیـرا ایـن‬ ‫موضوع به انتقال تجربیات بخش اجرا به دانشجویان و خود هیات علمی کمک می کند‪،‬‬ ‫شروی دسـتگاه ها نیز‬ ‫علاوه بـر ایـن بـر توانمندسـازی هیئت علمـی در رفع چالش هـای پی ِ ‬ ‫کمک شایان توجهی می کند»‪ .‬رئیس دانشگاه لرستان خاطرنشان کرد‪« :‬ا گر می خواهیم‬ ‫موانـع توسـعه دانشـگاه ها را رفـع کنیـم بایـد دانشـگاه ها اثر گـذار باشـند و بـه تعبیـر سـاده‬ ‫در راسـتای رفـع چالش هـای جامعـه حرفـی بـرای گفتـن داشـته باشـند کـه در این صـورت‬ ‫دانشـگاه محـور توسـعه می شـود کـه در دولـت تدبیـر ایـن موضـوع مورد توجـه قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به برخـی اقدامـات انجام شـده در راسـتای اثر گـذاری دانشـگاه گفـت‪:‬‬ ‫«رشـد بـاالی صد در صـدی قراردادهـای برون دانشـگاهی‪ ،‬تجمیـع یک درصـدی بودجـه‬ ‫پژوهشـی دسـتگاه های اجرایـی در شـورای امـوزش پژوهـش‪ ،‬فنـاوری و نـواوری اسـتان‬ ‫در راسـتای اولویـت تحقیقاتـی پژوهشـی عالوه بر ایـن معرفـی مشـاورین علمـی بـه سـازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی از کارهای انجام شـده اسـت»‪ .‬رئیس دانشـگاه لرسـتان تا کید کرد‪:‬‬ ‫یشـک برخی از موانع توسـعه رفع‬ ‫«ا گر توسـعه دانشـگاه ها کمی و کیفی و متوازن باشـد‪ ،‬ب ‬ ‫می شـود؛ امـا در غیر این صـورت در مدیریـت و پیشـبرد اهـداف دچـار چالـش می شـویم»‪.‬‬ ‫سوق دادن دانشجو به سمت کارافرینی‬ ‫عزیـزی در ادامـه در خصـوص راهـکار دانشـگاه در رفـع بـی انگیزگـی دانشـجویان نسـبت‬ ‫یسـت کـه دانشـجو را به سـمت‬ ‫بـه اینـده شـغلی عنـوان کـرد‪« :‬دانشـگاه نسـل دانشگاه ‬ ‫کارافرینی یا همان برنامه های کارافرینانه سـوق بدهد‪ ،‬تا قبل از کرونا عالوه بر تا کید وزارت‬ ‫و هـم مدیـران اجرایی شـدن دروس عملـی بـود تـا کـه دانشـجو خـوب مهـارت کسـب کند و‬ ‫ارتبـاط بـا بخش هـای مختلـف در زمینـه تخصص و ایـن فرصت مطالعاتـی هیئت علمی در‬ ‫بخش اجرا و کسب تجربه می تواند به توانمندسازی دانشجو کمک کند»‪ .‬وی ایجاد مرکز‬ ‫نـواوری‪ ،‬ایجـاد مرکـز کارافرینـی‪ ،‬تا کیـد بـر برگـزاری کالس هـای عملـی را از راهکارهـای ایجاد‬ ‫انگیـزه در دانشـجویان عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬در مجمـوع‪ ،‬سیاسـت و برنامـه این اسـت که‬ ‫بتوانیم با بسترسازی کار ایده ها را تبدیل به فناوری و فناوری دانش بنیان و تجاری سازی‬ ‫شـود؛ یعنـی دانشـجو هنـگام فار غ التحصیلـی مهـارت کسـب کـرده و به جای اینکـه دنبـال‬ ‫شـغل بگـردد‪ ،‬شـغل ایجـاد کند»‪.‬‬ ‫سهم‪47‬درصدی اشتغال پذیری دانشجویان‬ ‫ رئیس دانشـگاه لرسـتان با اشـاره به اینکه ما در بحث رصد درصد اشتغال دانش اموختگان‬ ‫دانشـگاه‪ ،‬هر سـاله کار می کنیـم‪ ،‬بیـان کـرد‪ ۴۷« :‬درصـد اشـتغال پذیری دانشـجویان را‬ ‫داریـم؛ امـا در برخـی رشـته ها بـازارکار اشـباع اسـت و همیـن باعـث شـده صندلـی خالـی‬ ‫داشـته باشـیم؛ امـا در بخشـی رشـته ها این گونـه نیسـت»‪ .‬عزیـزی تا کیـد کـرد‪« :‬راه‬ ‫برون رفـت از بی انگیزگـی دانشـجویان نسـبت بـه اینده شـغلی‪ ،‬کسـب مهارت اسـت تا پس‬ ‫از فار غ التحصیلـی‪ ،‬خـودش ایجـاد شـغل کنـد؛ زیـرا دولت تـوان جذب همه دانشـجویان را‬ ‫ندارد؛ بنابراین بخشی از دانشجویان با کسب مهارت باید توسط بخش خصوصی جذب‬ ‫مکـردن بسـتر مناسـب هسـتیم»‪.‬‬ ‫شـوند و بـرای تحقـق ایـن امـر نیازمنـد فراه ‬ ‫مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران مطرح کرد؛‬ ‫حضور شهردار جدید باقرشهر؛ نویدبخش افزایش رونق پروژه های عمرانی‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫علیرضـا طاهـری نسـب مدیـر کل دفتـر امـور شـهری و‬ ‫شـوراهای اسـتانداری تهـران‪ ،‬ضمـن تبریـک میلاد امـام‬ ‫جـواد (ع) و حضـرت امیرالمومنین(ع) گفت‪« :‬اقای اسـتاد‬ ‫فـرج‪ ،‬افتخـار اسـتان تهـران و دائره المعـارف شـهرداران‬ ‫اسـتان تهـران اسـت»‪ .‬ب هگـزارش روابـط عمومی شـهرداری‬ ‫و شـورای اسلامی باقرشـهر؛ ضمـن تبریـک بـه شـورای‬ ‫اسلامی باقرشـهر در انتخـاب اقـای اسـتاد فـرج افـزود‪:‬‬ ‫«حضـور شـهردار بـا تجربـه و عضـو اتـاق فکـر اسـتانداری‬ ‫تهـران کـه همـواره از تجربیـات ارزنـده ایشـان در شـهرهای‬ ‫دیگـر بهره گیـری می شـود‪ ،‬نویدبخـش افزایـش رونـق‬ ‫پروژه هـای عمرانـی در باقرشـهر اسـت»‪ .‬ایشـان ادامـه داد‪:‬‬ ‫«شـهر‪ ،‬شـهرداری و شـورای شهر‪ ،‬سـه رکن اصلی مدیریت‬ ‫شـهری هسـتند و ثبـات در مدیریـت شـهری باقرشـهر‬ ‫گلستان‬ ‫مسابقه«سه شنبه هایاینستا گرامی»‬ ‫مخابراتمنطقه‬ ‫دومین مسـابقه «سه شـنبه های اینسـتا گرامی» مخابرات‬ ‫منطقه گلستان برگزار شد‪ .‬دومین مسابقه سه شنبه های‬ ‫اینسـتا گرامی هم برگزار و برنده سه شـنبه پنجم اسفند ماه‬ ‫مشـخص شـد‪ .‬به گفتـه علی اصغـر زرگـر؛ رئیـس اداره‬ ‫روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان‪ ،‬این مسابقه که‬ ‫سه شـنبه هر هفته در پیج اینسـتا گرامی مخابرات اسـتان‬ ‫بـه نشـانی ‪ golestan_tci_iran‬برگـزار می شـود‪ ،‬از محتـوای‬ ‫بارگذاری شـده سـواالتی مطـرح شـده و به قیدقرعـه بـه‬ ‫یک نفـر از کسـانی که در مسـابقه شـرکت کـرده و شـرایط‬ ‫طر ح شـده در پسـت مسـابقه را رعایت کردند جایزه نقدی‬ ‫اهـداء می شـود‪ .‬وی گفـت‪« :‬به روزتریـن اخبـار مخابـرات‬ ‫اسـتان به همـراه مطالـب علمـی و ارزنـده بـرای اسـتفاده‬ ‫مخاطبـان بارگذاری می شـود کـه دنبال کردن ان ارزشـمند‬ ‫یسـت؛ برنـدگان مسـابقه هـر هفتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬الزم به یاداور ‬ ‫روزهـای سه شـنبه مشـخص و به صـورت اسـتوری در پیـج‬ ‫اعالم می شوند که در هفته اول از بین ‪ 1362‬شرکت کننده‬ ‫و در هفتـه دوم از بیـن ‪ 1096‬شـرکت کننده انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫‪ ۳۱۰‬پایگاه جشن نیکوکاری‬ ‫اماده جمع اوری کمک های مردمی‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) اسـتان گلسـتان‬ ‫گفت‪« :‬امسال ‪ ۳۱۰‬پایگاه اماده دریافت کمک های نقدی‬ ‫و غیرنقـدی مـردم اسـتان گلسـتان در جشـن نیکـوکاری‬ ‫اسـت»‪ .‬عیسـی بابایـی اظهـار کـرد‪« :‬مـردم سـخاوتمند‬ ‫گلسـتان بـا اغـاز جشـن نیکـوکاری دراسـتانه سـال جدیـد با‬ ‫گل ریـزان عاطفـه و مهـرورزی بـه اسـتقبال بهـار می رونـد»‪.‬‬ ‫بابایـی افـزود‪« :‬امسـال باتوج هبـه شـرایط ویـژه ناشـی از‬ ‫شـیوع ویـروس منحـوس کرونـا‪ ،‬برگزاری جشـن نیکـوکاری‬ ‫زودتر از موعد سـال های قبل و از اول اسـفندماه‪ ،‬باتا کیدبر‬ ‫اسـتفاده از روش هـای الکترونیکـی اغـاز شـده اسـت‪ ،‬ولـی‬ ‫براسـاس سـنت هرسـاله ایـن نهـاد پایگاه هـای جمـع اوری‬ ‫کمک هـای مردمـی را مسـتقر در میدان هـای اصلـی شـهر‬ ‫هـم خواهنـد داشـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه امسـال ‪۳۱۰‬‬ ‫پایـگاه امـاده دریافـت کمک های نقدی و غیرنقـدی مردم‬ ‫یسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫اسـتان گلسـتان در جشـن نیکوکار ‬ ‫«بـا شـروع جشـن نیکـوکاری‪ ۳۰ ،‬پایـگاه در سـطح شـهر و‬ ‫میدان هـا اصلـی‪ ۲۶۰ ،‬مرکـز نیکـوکاری و تمامـی ادارات‬ ‫کمیتـه امـداد در سـطح اسـتان امـاده دریافـت کمک هـای‬ ‫مردمی به نیازمندان در سراسـر اسـتان هسـتند»‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫«امسال از ‪ ۱۴‬اسفند که اغاز هفته احسان و نیکوکاری ست‬ ‫بـا همـت و مشـارکت مـردم در میدان هـای اصلـی شـهر و‬ ‫‪ ۱۵‬اسـفندماه در میعادگاه هـا و مصالهـای نمـاز جمعـه‪،‬‬ ‫پایگاه هـای جشـن نیکوکاری بـرای جمـع اوری کمک های‬ ‫مردمـی بـه نیازمنـدان در اسـتانه سـال نـو برپـا می شـود»‪.‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت بسـپار فـوم ایرانیـان با‬ ‫مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبـت ‪391187‬‬ ‫و شناسـه ملـی ‪ 10320408900‬بـه اسـتناد‬ ‫صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/02/31‬تصمیمـات‬ ‫ذیل اتخاذ شـد‪ :‬ترازنامه مالی و حسـاب سـود‬ ‫و زیـان شـرکت منتهـی بـه پایـان سـال مالـی‬ ‫‪ 1398‬مـورد تصویـب قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫یشـماری را در باقرشـهر پدیـدار سـاخته‬ ‫موفقیت هـای ب ‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در مبحـث انتخـاب شـهرداران‪ ،‬دو‬ ‫پارامتـر‪ ،‬مورد نظـر اسـت کـه مدیریـت جهـادی و اخلاق‬ ‫محـوری از ارکان ان اسـت کـه اسـتاد فـرج‪ ،‬ضمـن داشـتن‬ ‫ایـن دو ویژگـی‪ ،‬بـا تلاش مضاعـف همـواره از شـهرداران‬ ‫بسـبار خـوب و برتـر اسـتان بـوده اسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«باقرشـهر‪ ،‬کمتریـن چالـش را در اسـتان تهـران داشـته‬ ‫اسـت کـه باعـث افتخـار اسـت»‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1102362‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحله ای‬ ‫شماره‪99-25‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان لرسـتان درنظـردارد انجـام خدمـات برونسـپاری مرا کز فوریت های بـرق مدیریت های توزیع بـرق ‪ 1‬و ‪ 2‬شهرسـتان بروجرد‬ ‫و اشـترینان بصـورت حجمـی را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی به شـرکت های واجد شـرایط و تایید صالحیت شـده وا گذار‬ ‫نمایـد‪ .‬از متقاضیـان واجـد شـرایط دعـوت بعمـل می ایـد درصـورت تمایل در این مناقصه شـرکت نمایند‪.‬‬ ‫جزئیات و شرایط مناقصه بشرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫• مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‬ ‫• نوع مناقصه‪ :‬عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (بصورت فشرده)‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫برونسپاری مرا کز فوریت های برق‬ ‫مدیریت های توزیع برق ‪ 1‬و ‪ 2‬شهرستان ‪99-25‬‬ ‫بروجرد و اشترینان بصورت حجمی‬ ‫مبلغ براورد ریالی‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪25.850.000.000‬‬ ‫‪1.225.500.000‬‬ ‫مدت اجرای قرارداد‬ ‫از تاریخ ‪1400/01/01‬‬ ‫تا ‪1400/12/29‬‬ ‫• مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/12/09‬لغایت ‪1399/12/13‬‬ ‫• طریقـه دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬اسـناد مناقصـه می بایسـت از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬دریافـت و ارسـال گـردد‪.‬‬ ‫مناقص هگـران می تواننـد درصـورت نیـاز بـه شـرح ذیـل جهـت دریافـت اسـناد اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مراجعه حضوری به ادرس خرم اباد‪ -‬کوی گلستان‪ ،‬خیابان سنایی‪ ،‬بلوار حج‪ ،‬ساختمان حوزه ستادی شرکت توزیع برق استان لرستان‪ ،‬امور پشتیبانی‪،‬‬ ‫قسمت تدارکات و قراردادها‬ ‫‪ -2‬ارسال اسناد از طریق پست الکترونیک با ارائه درخواست کتبی از طریق مکاتبه از طریق پست‪ ،‬نمابر یا پست الکترونیک‬ ‫• اطالعات تماس مناقصه گزار‪ :‬تلفن‪ 066-33228001 :‬فکس‪ 066-33201612 :‬پست الکترونیک‪ info@ barghlorestan.ir :‬وبگاه‪www.ledc.ir :‬‬ ‫‪ -3‬متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را بصورت فایل ‪ PDF‬از طریق سایت های ذیل دریافت نمایند‪:‬‬ ‫الف‪ -‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫ب‪ -‬سایت شرکت توزیع برق استان لرستان به ادرس‪www.ledc.ir :‬‬ ‫ج‪ -‬شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به ادرس‪www.tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫د‪ -‬پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس‪www.iets.mporg.ir :‬‬ ‫ه‍‪ -‬انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق به ادرس‪www.edca.ir :‬‬ ‫• مهلت تحویل پا کات‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪1399/12/23‬‬ ‫• محـل تحویـل پـا کات مناقصـه‪ :‬پیشـنهاددهندگان می بایسـت پـا کات پیشـنهادی خـود را هـم بصـورت الکترونیکـی (از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی‬ ‫دولـت بـه ادرس ‪ )www.setadiran.ir‬بارگـذاری و ارسـال نمـوده و هـم بصـورت فیزیکـی (دسـتی) به نشـانی خرم اباد‪ -‬کوی گلسـتان‪ ،‬خیابان سـنایی‪ ،‬بلوار حج‪،‬‬ ‫سـاختمان حـوزه سـتادی شـرکت توزیـع بـرق اسـتان لرسـتان‪ ،‬کدپسـتی ‪ 6817783415‬ص‪.‬پ ‪ 591‬بـا پسـت سفارشـی یـا تحویل حضـوری به دبیرخانـه و اخذ‬ ‫شـماره ثبـت و تاریـخ تحویـل از دبیرخانه ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫با عنایت به اینکه تمامی مراحل این مناقصه از طریق سـامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬برگزار می گردد‪ ،‬لذا پیشـنهاددهندگان‬ ‫می بایسـت در مهلـت تعییـن شـده ضمـن بارگـذاری تصاویـر مسـتندات ارزیابـی کیفی و اسـناد مناقصه در سـامانه تدارکات الکترونیک دولت‪ ،‬نسـبت به ارسـال‬ ‫اصـل مـدارک بـه مناقص هگـزار مطابـق شـرایط درج شـده در اسـناد مناقصـه اقـدام نمایـد‪ .‬در ضمـن ارسـال توامـان اصـل مـدارک و بارگـذاری تصاویـر انهـا الزامـی‬ ‫می باشـد‪ .‬درصـورت عـدم رعایـت ایـن موضـوع‪ ،‬پیشـنهاد ارائه شـده مـردود اعلام می گردد‪.‬‬ ‫• محل تحویل پا کات مناقصه‪ :‬دبیرخانه شرکت به نشانی استان لرستان‪ -‬شهرستان خرم اباد‪ ،‬میدان ‪ 22‬بهمن (کیو)‪ ،‬بلوار والیت‪ ،‬کوی گلستان‪ ،‬خیابان‬ ‫سنایی‪ ،‬بلوار حج‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‪ ،‬کدپستی ‪6817783415‬‬ ‫• تاریخ بازگشایی پا کات ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1399/12/24‬‬ ‫• مبلـغ و نـوع تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی یـا واریـز مبلـغ مطابـق جـدول فـوق بـه حسـاب جـاری ‪ 0106123340002‬بانـک ملـی شـعبه بـرق‬ ‫خرم ابـاد بنـام جـاری شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان لرسـتان‬ ‫ داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه ‪ 5‬نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی که دارای اعتبار مدت در سال ‪ 1399‬باشد الزامی است‪.‬‬‫ حداقل سوابق کاری الزم مرتبط با موضوع مناقصه برای شرکت در مناقصه دو سال شمسی می باشد‪.‬‬‫ متقاضیان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت اطالع رسـانی معامالت توانیر به نشـانی ‪ Tender.tavanir.org.ir‬یا سـایت شـرکت توزیع نیروی‬‫برق اسـتان لرسـتان به نشـانی ‪ www.ledc.ir‬همچنین پایگاه ملی مناقصات به ادرس ‪ www.iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایند‪ .‬بدیهی اسـت این شـرکت در رد‬ ‫یا قبول پیشـنهادات مختار اسـت‪« .‬سـایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسـناد مناقصه مندرج اسـت»‬ ‫ به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء‪ ،‬مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان و پیشنهادهایی که پس از انقضاء‬‫ً‬ ‫مدت مقرر در ا گهی واصل شـود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪ .‬ارائه اسـناد مناقصه در پا کات الف‪ ،‬ب و ج بمنزله مطالعه‪ ،‬تایید و مهر و امضاء صاحبان‬ ‫امضاء مجاز مناقصه گر تلقی خواهد شـد‪ ،‬ولو انکه برگ هایی از اسـناد مذکور فاقد امضاء و مهر باشـد‪.‬‬ ‫ا گهـی انتقالـی شـرکت نگیـن سـازه مهـر تـات بـا مسـئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 566160‬و شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14009479177‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/10/06‬تصمیمـات ذیـل‬ ‫اتخـاذ شـد‪ :‬مرکـز اصلـی شـرکت بـه‪ :‬شهرسـتان شـهریار‪،‬‬ ‫بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر شـهریار‪ ،‬محلـه کرشـته جدیـد‪،‬‬ ‫خیابـان شـهیدمصطفی خمینـی‪ ،‬بن بسـت شـهید‬ ‫اشـرفی اصفهانی‪ ،‬پلا ک ‪ 80‬طبقـه همکـف کدپسـتی‬ ‫‪ 3351631947‬انتقـال یافـت و تحـت شـماره ‪ 8617‬در‬ ‫ایـن اداره بـه ثبـت رسـیده اسـت‪ .‬حجت الـه قلی تبـار؛‬ ‫سرپرسـت اداره ثبت شـرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهـران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره کل ثبت‬ ‫اسناد و امال ک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری شهریار (‪)1102368‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تـوان گسـتر راسـا سـورن شـرکت بـا مسـئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 505505‬و شناسـه ملـی ‪ 14006560759‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1398/07/21‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪ :‬محل شـرکت به اسـتان تهران‪ -‬منطقـه ‪،18‬‬ ‫شهرستان اسالمشهر‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر اسالمشهر‪ ،‬محله چهارتاقی‪،‬‬ ‫کوچـه تیـر‪ ،‬خیابـان فاطمه زهـرا(س)‪ ،‬پلا ک ‪ ،254‬طبقـه همکـف‪-‬‬ ‫کدپسـتی‪ 3313984973 :‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه‬ ‫اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1102365‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت انـا پـرواز ایرانیـان سـهامی خـاص بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 361251‬و شناسـه ملـی ‪ 10104081778‬به اسـتناد‬ ‫صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/07/12‬و مجـوز شـماره ‪ 36345‬مورخـه ‪1399/08/07‬‬ ‫سـازمان هواپیمایـی کشـوری و شـماره ‪992303/19691‬‬ ‫مورخـه ‪ 1399/08/18‬اداره کل حقوقـی و املا ک وزارت میـراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی تصمیمـات ذیـل اتخـاذ‬ ‫شـد‪ :‬پدرام صادقی پورکورعباسـلو بـه کد ملـی ‪-0068547455‬‬ ‫خان بخـش صادقی پورکورعباسـلو به کـد ملـی ‪6039487674‬‬ ‫و سـپیده گودرزبروجـردی بـه کـد ملـی ‪0079262813‬‬ ‫بسـمت اعضـاء هیئـت مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخـاب‬ ‫گردیدنـد‪ .‬فریبـا سعادتی کورعباسـلو بـه کـد ملـی ‪1460811054‬‬ ‫بعنـوان بـازرس اصلـی و المیـرا اردبیلی کورعباسـلو بـه کـد ملـی‬ ‫‪ 3469952345‬بعنـوان بـازرس علی البدل برای مدت یکسـال‬ ‫مالـی انتخـاب گردیدنـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1102367‬‬ ‫امور پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت صنایـع بسـته بندی ارسـیس جـم ایرانیـان بـا‬ ‫مسـئولیت محـدود به شـماره ثبـت ‪ 6125‬و شناسـه ملـی ‪14006792514‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/11/08‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ - :‬رضـا صالحی فیروزکوهـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0060483164‬بـا پرداخـت ‪ 550.000.000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت‬ ‫سهم الشـرکه خـود را بـه میـزان ‪ 800.000.000‬ریـال افزایـش داد‪ - .‬کامـران‬ ‫صالحی فیروزکوهی به شـماره ملی ‪ 0010352619‬با پرداخت ‪550.000.000‬‬ ‫ریـال بـه صنـدوق شـرکت سهم الشـرکه خـود را بـه میـزان ‪800.000.000‬‬ ‫ریـال افزایـش داد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 500.000.000‬بـه‬ ‫‪ 1.600.000.000‬ریـال افزایـش و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح‬ ‫گردیـد و میـزان سهم الشـرکه شـرکا بعـد از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل‬ ‫می باشـد‪ .‬رضـا صالحی فیروزکوهـی بـه شـماره ملـی ‪ 0060483164‬دارنده‬ ‫‪ 800.000.000‬ریـال سهم الشـرکه‪ -‬کامـران صالحی فیروزکوهـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0010352619‬دارنـده ‪ 800.000.000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬حجت الـه‬ ‫قلی تبـار؛ سرپرسـت اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهـران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره کل ثبت اسناد و امال ک‬ ‫استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار‬ ‫(‪)1102364‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت انـا پـرواز ایرانیـان سـهامی خـاص بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 361251‬و شناسـه ملـی ‪ 10104081778‬بـه اسـتناد‬ ‫صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1399/07/12‬و مجـوز شـماره‬ ‫‪ 36345‬مورخـه ‪ 1399/08/07‬سـازمان هواپیمایـی کشـوری و‬ ‫شـماره ‪ 992303/19691‬مورخـه ‪ 1399/08/18‬اداره کل حقوقـی‬ ‫و املا ک وزارت میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬پـدرام صادقی پورکورعباسـلو بـه کـد‬ ‫ملـی ‪ 0068547455‬بسـمت رئیـس هیئـت مدیـره‪ -‬خان بخـش‬ ‫صادقی پورکورعباسـلو بـه کـد ملـی ‪ 6039487674‬بسـمت‬ ‫نائـب رئیـس هیئـت مدیـره‪ -‬سـپیده گودرزبروجـردی بـه کـد ملـی‬ ‫‪ 0079262813‬بسـمت عضـو هیئـت مدیـره‪ -‬مهـرارا احمدزاهـد‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 0039937666‬بسـمت مدیرعامـل (خـارج از اعضـا‬ ‫و سـهامداران) انتخـاب گردیدنـد‪ .‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و‬ ‫تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات و قرارداد هـا و عقـود‬ ‫اسلامی بـا امضـای رئیـس هیئـت مدیـره بـه تنهائـی همـراه بـا مهـر‬ ‫شـرکت معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1102366‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت حمـل و نقـل بین المللـی راه دور‬ ‫شـرکت بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 33890‬و‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 10100793173‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع‬ ‫عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/11/12‬و نامـه شـماره‬ ‫‪ 11/62008‬مـورخ ‪ 1399/11/15‬اداره کل حمـل و نقـل‬ ‫جـاده ای اسـتان تهـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای‬ ‫مهـران مفتاحـی به کد ملـی ‪ 0064212696‬با دریافـت‪500000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه از صنـدوق شـرکت از ردیـف شـرکاء خـارج‬ ‫گردیـد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت از ‪ 20000500000‬ریـال بـه‬ ‫‪ 20000000000‬ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫اصلاح گردیـد‪ .‬لیسـت سـهامداران بعد از کاهش سـرمایه به‬ ‫شـرح ذیـل اسـت‪ -1 :‬اقای روح اله ا کبـری دارنـده ‪6000000000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه ‪ -2‬اقـای اصغر ا کبـری دارنـده ‪14000000000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1102363‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 11‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪342‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ان شب‬ ‫نوکرشیطان‬ ‫یک دقیقهتانیمه شب‬ ‫اولیـن فیلـم تولید شـده ایرانـی در امریـکا کـه بـا دریافـت مجـوز نمایـش‬ ‫از ایـران‪ ،‬هم زمـان در دو کشـور ا کـران می شـود‪ .‬اثـری سـاخته کـوروش‬ ‫ی کـه همـراه دختر یک ساله شـان‬ ‫اهـاری؛ محصـول ‪ ۲۰۲۰‬در مـورد زوج جوانـ ‬ ‫محبوس در هتلی قدیمی هستند و نیروهای بیگانه ای ان ها را وامی دارند‬ ‫با رازهایی که از هم پنهان کرده اند‪ ،‬روبه رو شوند‪ .‬شهاب حسینی و نیوشا‬ ‫جعفریـان؛ از بازیگرانـش هسـتند‪.‬‬ ‫قهوه خانه ای که حاضرانش‪ ،‬از دیدگاه خود درباره زن ها می گویند! سهیل‬ ‫قسـیمی‪ ،‬محمـد اشـکان مهر‪ ،‬مهـرداد قـادری‪ ،‬سـجاد یار احمـدی‪ ،‬شـایان‬ ‫یفـر‪ ،‬دالرام ذوالفقاری‪ ،‬دیانا‬ ‫محمـدی‪ ،‬امیر دشـتی‪ ،‬پویا اصفـی‪ ،‬اویان برات ‬ ‫نشـکوهی‪ ،‬امیرحسـین شـعبانی؛‬ ‫بابا اعظمی‪ ،‬نیما رضایی فراز‪ ،‬عطیه کیوا ‬ ‫ کارگردانـی فاطمـه زمانـی هسـتند (مت ِـن رسـول‬ ‫بازیگـران ایـن نمایـش به‬ ‫ِ‬ ‫بانگین) که تا ‪ 23‬اسـفندماه ‪ 99‬سـاعت ‪80( 19‬دقیقه) در «خانه هنر ابان»‬ ‫میزبـان عالقه مندان اسـت‪.‬‬ ‫رمانـی اثـر پائـوال هاوکینـز کـه بـا ترجمـه پریسـا رضایـی؛ توسـط انتشـارات‬ ‫«ایجـاز» در ‪316‬صفحـه و قیمـت ‪ 55‬هزار تومـان منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫ی اثر حاضر‬ ‫نویسـنده ان‪ ،‬متولد ‪ 1972‬در هراره زیمبابوه اسـت و نسـخه اصل ‬ ‫او در سـال ‪ 2011‬چـاپ شـد‪ .‬قصـه دربـاره اثـ ر عشـق‪ ،‬امیـد‪ ،‬دوسـتی های‬ ‫جاودانه دوران نوجوانی‪ ،‬احسـاس ناامنی ناشـی از زندگی در خانواده های‬ ‫متشـنج و از دسـت دادن عزیـزان اسـت‪.‬‬ ‫شناور سوی ساحل های ناپیدا‬ ‫روایت های کاغذی‬ ‫چکامه‬ ‫البومـی بـا ملـودی و تنظیـم ارکسـتر محسـن غالمـی و اواز صادق میـرزا‪ ،‬بـا‬ ‫هشـت قطعه در دسـتگاه های شـور‪ ،‬دشـتی و نـوا؛ شـامل پنـج تصنیـف و‬ ‫سـه قطه بـی کالم‪ .‬قطعـات ایـن البـوم در ژانـر موسـیقی ارکسـترال سـنتی‬ ‫اشـعار رهی معیری‪ ،‬سـهیل محمودی‪ ،‬مهدی سـهیلی‪ ،‬فروغ‬ ‫بوده و روی‬ ‫ِ‬ ‫فرخزاد و سـیاوش کسـرایی سـاخته و پرداخته شـده؛ و سـعی شـده ارتباط‬ ‫دسـتگاهی قطعـات حفـظ شـود‪.‬‬ ‫نمایشـگاه گروهـی کـه تـا ‪ 13‬فروردین مـاه ‪ 1400‬سـاعت ‪ 13‬تـا ‪ 18‬در‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان نوفل لوشـاتو‪ ،‬کوچـه لوال گـر‪،‬‬ ‫«پروژه هـای اران» به‬ ‫ِ‬ ‫ رویـداد پایانـی سـال و شـروع‬ ‫پلا ک ‪ ۵‬برپاسـت‪ .‬اثـار جمع اوری شـده در این‬ ‫ِ‬ ‫قـرن جدیـد‪ ،‬روی کاغـذ و بـا کاغـذ انجـام شـده اند‪ .‬این مجموعه‪ ،‬نمایشـگر‬ ‫یسـت کـه‬ ‫معاصریـت و جهانی بـودن زبـان و نـگاه هنرمنـدان معاصـر ایران ‬ ‫البتـه هریـک بـر زبـان شـخصی خـود مسـلط هسـتند‪.‬‬ ‫بـا ایـن اپلیکیشـن‪ ،‬مجموعـه اشـعار تمـام شـاعر های پارسـی زبان در جیـب‬ ‫شماسـت‪ .‬می تـوان گفـت کـه ایـن برنامـه درواقـع‪ ،‬جامع تریـن منبـع اشـعار‬ ‫پارسـی بـا بیـش از ‪ 120‬شـاعر به صـورت صددرصـد رایـگان و بـدون تبلیغـات‬ ‫بـرای ارتقـای سـطح ادبـی شـما دوسـتان طراحـی و منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫«چکامـه» قابلیـت پخـش صوتـی و خوانـش اشـعار را دارد کـه می توانیـد‬ ‫به راحتـی از ان نیـز اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫چشمه بل‬ ‫والدیمیرکازانوسکی‬ ‫جان یوجل‬ ‫چشـمه ای طبیعـی کـه سرچشـم ه ان در اسـتان کرمانشـاه‪ ،‬در کوه هـای‬ ‫شـاهو و بیشـتر حوضـه ابریـز ان در اسـتان کردسـتان واقـع اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫چشـمه‪ ،‬از پراب تریـن چشـمه های هورامـان و غـرب ایـران ب هشـمار می ایـد‬ ‫ً‬ ‫و احتمـاال نـام خـود را از خـدای اب بابلیـان باسـتان کـه «بـل» نـام داشـت‪،‬‬ ‫گرفته اسـت‪ .‬رودی که از ان سرچشـمه می گیرد‪ ،‬با ‪ ۱۵‬متر طول‪ ،‬کوتاه ترین‬ ‫رودخانـه دنیاسـت‪.‬‬ ‫دل تنگت شده ام‬ ‫جدایی قلبم را نشئه می کند‬ ‫مور مور می کند‬ ‫ان چنان که‬ ‫اشتیاق تو‬ ‫روحم را نشئه می کند‬ ‫خیلی هم با هم نبوده ایم‬ ‫اما تازه درمی یابم‬ ‫حس بودنت‬ ‫مدت هاست درونم را گرم کرده‬ ‫ترجمه‪ :‬مجتبی ارس‬ صفحه 15 ‫نشــــریهســـراســـری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!