هفته نامه سرافرازان شماره 341 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 341

هفته نامه سرافرازان شماره 341

هفته نامه سرافرازان شماره 341

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 4‬اسفند ‪ 10/1399‬رجب‪ 22/1442‬فوریه ‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /341‬تومان‬ ‫ایا زمان اصالح بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۸‬قانون گذرنامه نرسیده است؟‬ ‫خروجممنوع!‬ ‫وزیر امور خارجه ایران‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بایدن‪ ،‬سیاست ترامپ را‬ ‫دنبال می کند‬ ‫‪8‬‬ ‫جهان‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫ِ‬ ‫مهدی طارمی‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫ربکاسولنیت‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫ایا زمان اصالح بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۸‬قانون گذرنامه نرسیده است؟‬ ‫خروجممنوع!‬ ‫معاونــت امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهــوری‪ ،‬از تهیــه الیحـه ای جهــت اصــاح بنــد ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۸‬قانــون گذرنامــه‬ ‫خبــر داد‪ .‬معصومــه ابتــکار در حســاب توئیتــری خــود نوشــت‪« :‬اصــاح چنیــن قوانینــی‪ ،‬نیازمنــد پشــتوانه فقهــی‪،‬‬ ‫حقوقــی و همــکاری قواســت»‪ .‬معاونــت رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده بــا برگــزاری نشســت و تهیــه‬ ‫ســند پشــتیبان بــا همــکاری دانشــگاه مفیــد قــم‪« ،‬الیحــه اصــاح بنــد ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۸‬قانــون گذرنامــه و الحــاق یــک‬ ‫تبصــره بــه ان« را نیــز عــاوه بــر «الیحــه حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان» تهیــه کــرده اســت‪ .‬چندی پیــش ســمیرا‬ ‫جشــدن از ســوی همســرش‪ ،‬نتوانســت تیــم ملــی‬ ‫زرگــری؛ ســرمربی تیــم ملــی اســکی الپایــن به علــت ممنوع الخرو ‬ ‫شهــای بســیاری به همــراه داشــت‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫را در مســابقات قهرمانــی جهــان ایتالیــا همراهــی کنــد کــه وا کن ‬ ‫نبــار نبــود کــه چنیــن شــیوه ای از حق کشــی درمــورد زنــان را شــاهد بودیــم و ایــن قصــه ســر دراز دارد؛ امــا‬ ‫اولی ‬ ‫اقداماتــی کــه اندک انــدک دراین بــاره شــکل گرفتـ ه و گام هایــی کــه برداشــته شــده‪ ،‬می توانــد ســرانجام بــه یکــی از‬ ‫ایــن تبعیض هــای جنســیتی پایــان دهــد‪.‬‬ ‫جکـردن ورزشـکاران زن در چندسـال اخیر به گونـه ای در‬ ‫معضـل ممنوع الخرو ‬ ‫ایـران بـاب شـده کـه رفته رفتـه دارد بـه یکی از اتفاق هـای تلخ و تکـراری در ورزش‬ ‫کشـور تبدیـل می شـود‪ .‬زرگـری؛ نخسـتین زن ورزشـکاری نیسـت کـه ازسـوی‬ ‫همسـرش ممنوع الخـروج می شـود‪ .‬پیـش از او‪ ،‬ایـن قرعـه به نـام نیلوفـر اردالن؛‬ ‫یکـه او دراسـتانه حضـور در‬ ‫کاپیتـان تیـم ملـی فوتسـال زنـان افتـاده بـود؛ جای ‬ ‫رقابت هـای جـام ملت هـای ‪ ۲۰۱۵‬اسـیا قـرار داشـت؛ امـا همسـرش کـه از مجریان‬ ‫یسـت‪ ،‬مانـع از اعـزام او بـا ایـن تیـم شـد‪ .‬دران مقطـع شـایعه‬ ‫برنامه هـای ورزش ‬ ‫شـد همسـر ایـن بانـوی فوتبالیسـت برای اینکـه اجـازه خـروج از کشـور را بـه او‬ ‫بدهـد‪ ،‬بـه اردالن گفتـه بایـد مهریـه اش را ببخشـد کـه اردالن ایـن درخواسـت‬ ‫را می پذیـرد؛ امـا چندی بعـد شـایعه دیگـری از ایـن مجـری ورزشـی در رسـانه ها‬ ‫مطـرح شـد مبنی براینکـه اردالن بایـد نفقـه و سـایر حقـوق خـود را نیـز ببخشـد تـا‬ ‫بـه او اجـازه خـروج از کشـور را بدهـد؛ امـا این بـار این موضـوع با مخالفـت او روبه رو‬ ‫شـده‪ .‬نمونـه دیگـر‪ ،‬ممنوع الخروجـی چهره هـای مطـرح زن ورزش ایـران‪ ،‬زهـرا‬ ‫یسـت؛ کمانـدار معلولـی کـه قهرمـان دو دوره بازی هـای پارالمپیـک اسـت‬ ‫نعمت ‬ ‫و هم زمـان در تیـم ملـی افـراد سـالم نیز فعالیت می کند‪ .‬رهام شـهابی پور؛ همسـر‬ ‫زهـرا نعمتـی کـه مربـی ایـن کمانـدار بـود‪ ،‬دراین باره گفته بـود‪« :‬بعـد از بازی های‬ ‫پارالمپیـک ‪ ۲۰۱۶‬ریـو‪ ،‬زهـرا نعمتـی بنا بر دالیلـی منـزل را تـرک کـرد و باوجوداینکـه‬ ‫چند بـار خواسـتار بازگشـت او بـه منـزل بـودم‪ ،‬از زندگـی بـا مـن امتنـاع کـرد و حتی‬ ‫درخواسـت طلاق داد‪ .‬پـس از ایـن اتفـاق‪ ،‬او را ممنوع الخـروج کـرده ام تـا نتوانـد‬ ‫نمـرزی ای شـرکت کنـد»‪ .‬ممنوع الخروجـی ایـن دو چهـره‬ ‫در هیـچ تورنمنـت برو ‬ ‫شناخته شـده ورزش زنـان ایـران‪ ،‬درحالـی در زمان خود با بازتاب گسـترده ای در‬ ‫رسانه های داخل و خارج مواجه شد که فشارهای فعاالن حقوق زنان‪ ،‬فعاالن‬ ‫مدنـی و وا کنش هـای منفـی عمـوم مـردم تـا انجـا پیـش رفـت کـه مقامـات ارشـد‬ ‫کشـور را وادار کـرد پیگیـر موضـوع شـوند و به رغـم قوانیـن موجـود؛ اسـتثناهایی‬ ‫را بـرای این افـراد درنظـر بگیرنـد‪ .‬نیلوفـر اردالن مدتی بعـد بـا پیگیری هـای‬ ‫فدراسـیون فوتبال وقت و اجازه دادسـتان‪ ،‬توانسـت در اردوی تیم ملی فوتسال‬ ‫در مکزیـک حضـور پیـدا کنـد‪ .‬این درحالی بو دکـه همسـرش تجدیدنظـری‬ ‫درخصـوص ممنوع الخروجـی او نکـرده بـود‪ .‬پـس ازان بـود که شـهین مـوالوردی؛‬ ‫معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری‪ ،‬از ضـرورت اصلاح قانـون «اجـازه‬ ‫یکـه ایـن قانـون اصالح‬ ‫همسـر بـرای خـروج» سـخن به میـان اورد و گفـت‪« :‬تازمان ‬ ‫نشـود‪ ،‬به دنبـال اسـتثناها خواهیـم بـود تـا حداقـل زنـان علمـی و ورزشـکاران‬ ‫بتواننـد بـه کنفرانس هـا و میدان هـای بین المللـی برونـد»‪ .‬دربـاره زهـرا نعمتـی‬ ‫نیـز همیـن حرکـت صـورت گرفـت؛ پیگیری هـای محمـود خسـروی وفـا؛ رئیـس‬ ‫کمیتـه ملـی پارالمپیـک کـه از افـراد بانفـوذ سیاسـی هم ب هشـمار مـی رود‪ ،‬موجب‬ ‫شـد تا او بتواند مجوز خروج از کشـور بگیرد‪ .‬طیبه سیاووشـی؛ نماینده مجلس‪،‬‬ ‫دراین بـاره گفـت‪« :‬خانم هایـی هسـتند کـه فرهنگـی یـا اسـتاد دانشـگاه اند و‬ ‫سـرمایه مملکـت به حسـاب می اینـد‪ .‬این ها وجهـه بین المللی ب هشـمار می روند‬ ‫و اینکـه بـا یـک مشـکل خانوادگـی ممنوع الخـروج شـوند‪ ،‬بـه ابروی کشـور صدمه‬ ‫می زنـد‪ .‬به نظـر می رسـد در چنیـن مـواردی دولـت می توانـد ورود؛ و با مجوزهای‬ ‫الزم‪ ،‬موضـوع را حل وفصـل کنـد‪ .‬به هرحـال‪ ،‬روی افـرادی مثـل زهـرا نعمتـی‬ ‫هزینـه و سـرمایه گذاری شـده و درصـورت ممنوعیتشـان بـرای خـروج از کشـور‪،‬‬ ‫ابـروی مـا در عرصـه جهانـی صدمه می خورد‪ .‬این یک موضوع شـخصی نیسـت؛‬ ‫یسـت کـه اجـازه خـروج زن‬ ‫یسـت»‪ .‬ایـران از جملـه کشورهای ‬ ‫بلکـه مسـئله مل ‬ ‫تـا قبـل از ازدواج توسـط پـدر یـا جـد پـدری و بعـد از ازدواج‪ ،‬به دسـت همسـرش‬ ‫سـپرده شـده اسـت؛ در نظـام فقهـی‪ ،‬حـق اذن خـروج زن از حقـوق مسـلم مـرد یا‬ ‫همسـرش اسـت کـه همـه فقهـا در ان اشـترا ک نظر دارنـد‪ .‬بنـد ‪ ۳‬مـاده ‪ ۱۸‬قانـون‬ ‫گذرنامـه به صراحـت صـدور گذرنامـه بـرای زنـان شـوهردار را بـه موافقـت کتبـی‬ ‫شـوهر موکـول می کنـد‪ .‬تنهـا اسـتثنائی کـه مطـرح می شـود‪ ،‬زنانـی هسـتند کـه‬ ‫یکـه شـوهر خارجـی اختیـار کـرده و بـه‬ ‫بـا شـوهر خـود مقیـم خـارج هسـتند و زنان ‬ ‫تابعیـت ایرانـی باقـی مانده اند‪ .‬در مـوارد اضطراری نیز درصورت اجازه دادسـتان‬ ‫نشـرایط ضـروری تعریـف‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬امـکان صـدور گذرنامـه وجـود دارد؛ امـا ای ‬ ‫یسـت‪ .‬البتـه تیـم ملـی اسـکی الپایـن‬ ‫نشـده و تشـخیص ان بـه اختیـار دادستان ‬ ‫زنان و مردان ایران به رقابت های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شـدند؛ اما سـمیرا‬ ‫زرگـری؛ سـرمربی تیـم زنـان سـرانجام نتوانسـت تیـم ملـی را همراهـی کنـد‪ .‬او در‬ ‫صفحه شـخصی خود در اینسـتا گرام‪ ،‬خواسـتار حمایت مسئوالن شده و نوشته‬ ‫«روزهـا‪ ،‬ماه هـا و سال هاسـت کـه شـغل مـن ازطـرف شـوهرم مسـخره می شـود‪.‬‬ ‫شـوهری کـه امریـکا به دنیـا امـده و در ایـران هـم بـزرگ نشـده اسـت‪ .‬دالیـل دیگـر‬ ‫ممنوع الخروجـی را هـم خواهـم گفـت‪ .‬فقـط بـه حمایـت مسـئوالن محتـرم نیـاز‬ ‫دارم؛ چون سال هاسـت برای پرچم کشـورم زحمت کشـیده ام و عاشـق کشـورم‬ ‫هسـتم»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ «حـق خـروج زنـان از کشـور» در الیحـه «حفـظ کرامـت‬ ‫و حمایـت از زنـان در برابـر خشـونت» موردتوجـه قـرار گرفتـه و برایـش راهـکاری‬ ‫نیـز درنظـر گرفتـه شـده اسـت کـه درصـورت تصویـب می توانـد از بـروز چنیـن‬ ‫رخدادهایـی جلوگیـری کنـد؛ اما اشـرف گرامی زادگان (مشـاور حقوقـی و پارلمانی‬ ‫معاونـت امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری) گفـت کـه باعث تاسـف اسـت که‬ ‫هنـوز پـس از این همـه فرازوفـرودی کـه در جامعـه رخ داده‪ ،‬ما همچنان اندر خم‬ ‫یـک کوچه ایـم‪ .‬ایـن ممنوع الخروجـی؛ ان هـم بـرای زنـان توانمنـد کـه بـا هـدف‬ ‫ارتقـای جایـگاه ملـی کشـور صـورت می گیـرد‪ ،‬نشان ازان اسـت که نتوانسـته ایم در‬ ‫کشـورمان حقـوق زنـان را ادا کنیـم و کرامـت انـان را پـاس بداریـم‪ .‬وقتـی اجـازه‬ ‫داده می شـود شـخصیت و هویت مسـتقل زنان این چنین گسـتاخانه زیرسـوال‬ ‫بـرود‪ .‬ایـن حقوقـدان ادامـه داد‪« :‬قانـون گذرنامـه در سـال ‪ ۱۳۵۱‬مصـوب شـده‬ ‫اسـت و در سـال های پـس ازان دچـار تغییراتـی شـد‪ .‬ایـن تغییـرات بـدون توجـه‬ ‫بـه حقـوق زنـان انجـام شـد‪ .‬زنان دراین قانون وابسـته بـه دریافت اجازه از شـوهر‬ ‫یکـرد‪ ،‬زن‬ ‫هسـتند‪ .‬طـی سـال های گذشـته هـم شـاهد بودیـم ا گـر شـوهر اراده م ‬ ‫قهرمـان ملـی را ممنوع الخـروج می کـرد‪ .‬نه تنهـا درمـورد سـرمربی تیـم ملـی؛ بلکـه‬ ‫قهرمانـان ورزشـی کشـور از ایـن سـلطه خسـارت های زیـادی دیدنـد‪ .‬جالـب‬ ‫این اسـت که مسـئوالن از ورود و اعتـراض بـه ایـن ناحقـی دریـغ می کننـد و حاضـر‬ ‫نیسـتند بـه حمایـت از ایـن زنـان بپردازنـد؛ حال انکـه هیچ کـس بـه فکـر خسـارات‬ ‫مادی و معنوی واردشـده به زنان نیسـت»‪ .‬وی بااشـاره به موردتوجه قرارگرفتن‬ ‫حـق خـروج از کشـور زنـان در الیحـه «حفـظ کرامـت و حمایـت از زنـان در برابـر‬ ‫خشـونت»‪ ،‬افـزود‪« :‬در مـاده ‪ ۵۷‬الیحـه حفـظ کرامـت و حمایـت از زنـان در برابـر‬ ‫یکـه برای خروج از کشـور نیاز به اذن همسـر دارنـد‪ ،‬درصورت‬ ‫خشـونت امـده زنان ‬ ‫خـودداری غیرموجـه او از اعطـای اذن‪ ،‬می تواننـد بـا تقدیم دادخواسـت‪ ،‬مدارک‬ ‫و مسـتندات خـود مبنی بـر ضـرورت خـروج از کشـور را بـه دادگاه خانـواده تسـلیم‬ ‫کننـد‪ .‬دادگاه خـارج از نوبـت نسـبت بـه موضـوع رسـیدگی کـرده و درصـورت‬ ‫احـراز ضـرورت امـر‪ ،‬عنداللـزوم پـس از اخـذ تامیـن مناسـب‪ ،‬اذن خـروج از کشـور‬ ‫بـا ذکـر مـدت و دفعـات سـفر خواهـد داد»‪ .‬مشـاور حقوقـی و پارلمانـی معاونـت‬ ‫امـور زنـان و خانـواده همچنیـن ایـن را هـم گفـت کـه در بررسـی الیحـه مذکـور‬ ‫راه حـل مقطعـی کوچکـی ایجـاد شـده اسـت کـه به دلیـل نیازهـای پیـش رو و‬ ‫اینده نگرانـه‪ ،‬کافـی نیسـت و بایـد اقدام اساسـی تری صـورت گیرد‪ .‬گرامـی زادگان‬ ‫درپاسخ به این سـوال که ایـا راهـکار جایگزینـی بـرای اخـذ حـق خروج زنان از کشـور‬ ‫تـا هنـگام تصویـب ایـن الیحـه وجـود دارد؟ تصریـح کـرد‪« :‬بلـه؛ دادسـتان کل‬ ‫کشـور حـق ورود دارد و طبـق شـرح وظایـف خـود به اسـتناد تبصـره مـاده ‪۲۹۲‬‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی کیفـری مصـوب ‪ ۱۳۹۲‬می تواند در موضـوع رفع ممنوعیت‬ ‫خـروج از کشـور به عنـوان مدعی العمـوم ورود کنـد‪ .‬هم ا کنـون ایـن راه حـل وجـود‬ ‫دارد»‪ .‬وی در بخـش دیگـر سـخنانش گفـت‪« :‬معاونـت امور زنـان و خانواده مکرر‬ ‫مـورد خطـاب زنانی سـت کـه شوهرشـان به دالیـل گونا گونـی مانـع خـروج انـان‬ ‫ً‬ ‫از کشـور هسـتند‪ .‬اخیـرا بـا حـوادث پیش امـده‪ ،‬نگرانـی معاونـت از تبعـات ایـن‬ ‫ممنوعیـت افزایـش یافتـه و مخاطراتی را پیش رو می بیند‪ .‬ما نگران این هسـتیم‬ ‫بـا ایـن نحـوه برخـورد بیـن زن و شـوهر و گاه لجاجت هـای نا گوار‪ ،‬تزلـزل و جدایی‬ ‫افزایـش یابـد و کـودکان از ان بیشـترین ضـرر را ببینـد؛ هرچندکـه زنـان اغلب خود‬ ‫مهم تریـن قربانـی ایـن سـلطه غیرقابل کنتـرل هسـتند»‪ .‬به گفتـه مشـاور حقوقـی‬ ‫و پارلمانـی معاونـت امـور زنـان و خانـواده؛ پیش ازایـن کـه دیـر شـود‪ ،‬بایـد قانـون‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫پرونده‬ ‫گذرنامـه اصلاح شـود و زنـان از ایـن ممنوعیت هـای غیرقابل قبـول خلاص‬ ‫شـوند‪ .‬ا گـر روابـط زن و شـوهر در خانـواده بـا تفاهـم و انسـانی باشـد‪ ،‬هیچ گاه این‬ ‫اختالفات و عدم تفاهم ها پیش نخواهد امد‪ .‬همچنین وظیفه مجلس شورای‬ ‫نشـرایط حسـاس بسـیارمهم اسـت‪ .‬نمایندگان باید به شـرایط‬ ‫اسلامی نیز درای ‬ ‫جامعـه و خواسـته ب هحـق زنـان توجـه کننـد و بداننـد کـه حقـوق ملـت بایـد در‬ ‫اولویـت امـور باشـد‪.‬‬ ‫گرامـی زادگان دربـاره «شـروط ضمـن عقد» برای گرفتن حق خروج از کشـور زنان‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬شـروط ضمـن عقـد‪ ،‬یکـی از راهکارهـا می توانـد باشـد کـه البتـه ایـن‬ ‫شـروط بـرای برخـی از خانـواده هنـوز مقبول نیسـت و ان را قابل اعتنـا نمی دانند‪.‬‬ ‫وظیفـه مسـئوالن بـوده و هسـت کـه فرهنـگ امـوزش حقـوق زنـان و خانواده هـا‬ ‫را توسـط مرا کـز مرتبـط و ا گاه بـرای افـراد تشـریح کننـد و ایـن امـوزش را توسـعه‬ ‫دهنـد‪ .‬ا گاهـی‪ ،‬توانمنـدی مـی اورد‪ .‬زنـان بـا ا گاهـی می تواننـد بـه اینـده خـود‬ ‫بیشـتر بیندیشـند و در تصمیم گیـری بـرای اینـده خـود نه تنهـا شـروط منـدرج‬ ‫در سـند ازدواج؛ بلکـه براسـاس مـاده ‪ ۱۱۱۹‬قانـون مدنـی؛ شـروط دیگـری را نیـز بـه‬ ‫ان بیفزاینـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬شـرایط امـروز بـا سـال تدویـن قانـون گذرنامـه کـه‬ ‫عمـری بیـش از ‪ ۵۶‬سـال از ان گذشـته‪ ،‬قابل قیـاس نیسـت‪ .‬قانـون را بایـد روزامد‬ ‫کـرد؛ وگرنـه پاسـخگوی ملـت نخواهـد بـود‪ .‬یـاداور شـوم کـه همیـن مطالبـات و‬ ‫درخواسـت های مکـرر زنـان بـه معاونـت امـور زنـان و خانـواده موجـب شـد الیحه‬ ‫اصالح بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۸‬قانون گذرنامه در دسـتورکار معاونت راهبردی قرار گیرد و‬ ‫از ابعـاد حقوقـی و فقهـی ان بررسـی شـود‪ .‬معاونـت با بیش از شـش ماه مطالعه و‬ ‫کار کارشناسی این الیحه را اماده تقدیم به دولت کرده است»‪ .‬مشاور حقوقی و‬ ‫پارلمانـی معاونـت امـور زنـان و خانواده‪ ،‬درباره ثبت شـروط ضمن عقد به صورت‬ ‫وکالت نامـ ه مجـزا نیـز تصریـح کـرد‪« :‬درمورداینکـه پـس از ثبت شـروط ضمن عقد‬ ‫ً‬ ‫ازدواج باید مجددا این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود‪،‬‬ ‫این تکرار و دوباره کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاسـت اسـناد کشـور که‬ ‫معاون قوه قضائیه هسـتند‪ ،‬در میان گذاشـت و ایشـان نیز طی بخشـنامه ای به‬ ‫یسـت و نیـازی به تکرار‬ ‫کلیـه دفاتـر ازدواج اعلام کـرد کـه ثبـت در دفتـر ازدواج کاف ‬ ‫وکالـت در دفاتـر اسـناد رسـمی نیسـت»‪ .‬مشـاور حقوقـی و پارلمانـی معاونـت امور‬ ‫زنـان و خانـواده معتقـد اسـت کـه زنـان می تواننـد هـر شـرطی را کـه مغایـر بـا ذات‬ ‫عقـد نباشـد‪ ،‬هنـگام ازدواج اعلام کننـد و درصـورت موافقـت زوج و دادن وکالـت‬ ‫بـه زن‪ ،‬ان را در سـند ازدواج بیاورنـد‪ .‬مهـم این اسـت که زنـان در هنـگام ازدواج‪،‬‬ ‫خواسته های خود را مطرح کنند و به ان جنبه سندیت بدهند»‪ .‬گرامی زادگان‬ ‫درپایـان گفـت‪« :‬خطـاب مـن بـه مسـئولین کشـور اسـت کـه وظیفـه دارنـد کـه‬ ‫رعایـت حقـوق زنـان را درنظـر بگیرنـد‪ .‬سیاسـت های کشـور بـرای نمونه براسـاس‬ ‫افزایـش ازدواج‪ ،‬جمعیـت و به خصـوص بـاروری تنظیـم می شـود؛ ولـی در اجـرا بـا‬ ‫تدوین مقرراتی دیگر‪ ،‬ضد ان سیاسـت عمل می شـود‪ .‬دختران که قصد ازدواج‬ ‫دارنـد‪ ،‬وقتـی ایـن محدودیت هـا و ممنوعیت هـا را می بیننـد‪ ،‬در انتخـاب همسـر‬ ‫سـخت گیرتر می شـوند و دیگر به سـادگی تن به ازدواج نمی دهند‪ .‬درهمین مدت‬ ‫تلفن هـا نشـان مـی داد کـه ممنوع الخروجـی یـک سـرمربی زن توسـط شـوهرش‪،‬‬ ‫چگونـه ان تالش هـا را بـرای افزایـش جمعیـت و ازدیـاد ازدواج خنثـی می کنـد‪ .‬در‬ ‫کشـور نیـاز بـه یـک سیاسـت اصولی با همـکاری همه ذی نفعـان داریم تـا بتوانیم‬ ‫جامعـه ای بهتـر و مفیدتـر بـرای احـاد مـردم؛ به خصـوص زنـان فراهـم کنیـم‪.‬‬ ‫قبل ازانکـه دیـر شـود‪ ،‬بایـد بـا اصلاح اصولـی قوانیـن و مقـررات‪ ،‬حقـوق زنـان را‬ ‫تامیـن کنیـم»‪ .‬معصومـه ابتـکار؛ معـاون رئیس جمهـوری در امور زنـان و خانواده‬ ‫نیـز در گفت وگویـی بـا خبرنـگار ایلنا درباره مشـکالت خـروج زنان به خار ج ازکشـور‬ ‫با اجازه شـوهر گفت‪« :‬گاهی زنان به دلیل شـرایط شـغلی و کاری مجبور به سـفر‬ ‫هسـتند و در مـواردی مثـل انجـام مسـابقات ورزشـی و علمـی به عنـوان نماینـده ‬ ‫نشـرایط ا گـر‬ ‫جمهـوری اسلامی بایـد در کشـور دیگـر حضـور داشـته باشـند و درای ‬ ‫ورود و خـروج زن بـه اجـازه از همسـر منـوط باشـد‪ ،‬ممکن اسـت کشـمکش هایی‬ ‫نشـرایط حقـوق زن تجزیـه می شـود»‪ .‬وی‬ ‫بیـن زوجیـن به وجـود بیایـد کـه درای ‬ ‫افزود‪« :‬قران کریم به این موضوع تا کید دارد که زن اسـتقالل مالی داشـته باشـد‬ ‫نشـکل نیسـت کـه وقتـی زن ازدواج کـرد‪ ،‬همـه فعالیت هـای اقتصـادی‬ ‫و به ای ‬ ‫ً‬ ‫او زیرنظـر همسـر قـرار گیـرد و اسـتقالل فـردی خـود را از دسـت بدهـد؛ حتـی مثلا‬ ‫در خیلـی از کشـورهای دنیـا زن هـا وقتـی ازدواج می کننـد‪ ،‬اسـم همسرشـان را بـر‬ ‫روی خـود می گذارنـد کـه حتـی در کشـور ما هم چنین چیزی خیلی باب نیسـت؛‬ ‫ولـی درعین حـال یکسـری مسـئولیت های متقابل هـم مطرح اسـت و قانون گذار‬ ‫نگرانـی اش ازاین جهـت اسـت کـه ا گـر قرار بر شـکل گیری یـک خانواده اسـت؛ ولی‬ ‫هرکـس راه خـودش را بـرود‪ ،‬احتمـال از هم پاشـیدن ان خانـواده بسیارباالسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬بنابرایـن‪ ،‬قانون گـذار یکسـری قراردادهـا و شـروط ضمـن عقـد‬ ‫پیش بینـی می کنـد کـه زنـان بتواننـد هویـت خودشـان را داشـته باشـند؛ چـون‬ ‫این موضوعـات از اقتضائـات روز اسـت و بایـد بـا ایـن اقتضائـات بـه شـرایط نـگاه‬ ‫کنیـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ا گـر دلمـان می خواهـد ازدواج خـوب و درسـت ترویج دهیم‪،‬‬ ‫یسـت که‬ ‫نبایـد ایـن احسـاس در جوانـان به وجـود بیایـد کـه ازدواج یک قرارداد ‬ ‫دسـت و پـای افـراد را می بنـدد و مانـع رشـد فـردی می شـود و بنابرایـن‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه ان خیلـی بااحتیـاط نـگاه کننـد»‪ .‬ابتـکار گفـت‪« :‬وقتـی هماهنگـی یـک زن بـا‬ ‫شـوهرش برای خروج از کشـور تبدیل به اجازه گرفتن از او می شـود‪ ،‬بین زوجین‬ ‫کشـمکش هایی پیـش می ایـد کـه درنهایـت‪ ،‬حقـوق زن تجریـه می شـود کـه‬ ‫ً‬ ‫این مـوارد بایـد پیش بینی شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬مثال خانمی که می خواهد در‬ ‫مجمـع خارجـی مقالـه ای ارائـه دهـد یـا در یـک مسـابق ه بین المللـی به نمایندگی‬ ‫از جمهـوری اسلامی شـرکت کنـد‪ ،‬به طورحتـم نمی خواهـد تاثیـر منفـی بـر نهـاد‬ ‫خانواده اش بگذارد و چنین زنی قصد لطم ه به زندگی مشترک ندارد و تنها برای‬ ‫یگـردد‪ .‬عالوه برایـن بایـد بـه‬ ‫یکـه دارد‪ ،‬می خواهـد از کشـور خـارج شـود و برم ‬ ‫کار ‬ ‫این موضـوع توجـه داشـته باشـیم کـه االن خیلـی از کارهـا بـه عرصه هـای جهانی‬ ‫مربـوط اسـت و نبایـد بـه این موضوعـات بدبینانـه نـگاه کنیـم و بایـد بـرای این ها‬ ‫‪3‬‬ ‫راه حلـی درنظـر بگیریـم»‪ .‬معـاون امـور زنـان و خانواده افـزود‪« :‬یکـی از موضوعات‬ ‫کـه درحال پرداخـت ان هسـتیم‪ ،‬همیـن اسـت کـه زنـان بـا حفظ شـئون خانواده‬ ‫بتواننـد اسـتقالل کافـی بـرای انجـام فعالیت هـای خـود در عرصه هـای مختلـف‬ ‫اجتماعی داشـته باشـد»‪ .‬ابتکار بااشاره به بخشنام ه قوه قضائیه برای جلوگیری‬ ‫از زندانی شـدن محکومـان مهریـه و نیـاز بـه لـزوم بازنگـری در مفـاد قـرارداد عقـد‪،‬‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬درارتباط بـا مباحـث مختلـف قوانیـن ازدواج و مرتبـط بـا حقـوق‬ ‫زنـان‪ ،‬ماننـد موضـوع طلاق نشسـت های تخصصـی برگـزار می کنیـم؛ به ویـژه‬ ‫نشسـت های تخصصـی فقهـی و حقوقـی کـه در دانشـگاه مفیـد انجـام می شـود‬ ‫و ابعـاد مختلـف این موضـوع را موردبررسـی قـرار می دهـد‪ .‬در موضـوع مهریـه هم‬ ‫ً‬ ‫همواره نگرانی خودمان را اعالم کردیم و اصال عالقه مند نیسـتیم کسـی به دلیل‬ ‫عدم تـوان پرداخـت مهریـه‪ ،‬بـه زنـدان بـرود؛ چـون هـدف زندان رفتن یک همسـر‬ ‫نیسـت؛ امـا مسـئله این اسـت که ا گـر فـرد از پرداخـت مهریـه اسـتنکاف کـرد‪ ،‬چـه‬ ‫ابـزاری بایـد وجـود داشـته باشـد تـا حـق زن کـه مهریـه اسـت‪ ،‬گرفتـه شـود‪ .‬زنـان‬ ‫گاهـی ناچـار بـه گرفتـن مهریـه می شـوند و شـرایط بـرای ان هـا سـخت می شـود‪.‬‬ ‫تمـام تلاش مـا ایـن اسـت تـا حـق زنـان نادیـده گرفتـه نشـود یا تضعیـف موقعیت‬ ‫زن را در دریافـت حقشـان نداشـته باشـیم»‪ .‬معـاون رئیس جمهـوری بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«مـا هـم تمایـل بـه ایـن نداریـم تـا مـردان به دلیـل عدم پرداخـت مهریـه بـه زندان‬ ‫برونـد؛ امـا ا گـر این هم نباشـد‪ ،‬ممکن اسـت ان حداقل نگرانی که اقایـان دارند و‬ ‫بابـت ان گاهـی مهریـه را پرداخـت می کننـد‪ ،‬تحت تاثیـر قـرار بگیـرد»‪.‬‬ ‫نکـه زن‬ ‫ابتـکار بااشـاره به عندالمطالبـه بـودن مهریـه‪ ،‬افـزود‪« :‬مهریـه هرزما ‬ ‫خواسـت بایـد‪ ،‬پرداخـت شـود و گاه عنداالسـتطاعه می شـود؛ امـا دراصـل یکـی‬ ‫از شـروط عقـد اسـت و نمی تـوان مهریـه را از اصـل ماجـرای عقـد جـدا کـرد؛ چـون‬ ‫به نظـرم ایـن تصـور را هیچ کـدام از حقوقدان هـا هـم قبـول ندارنـد و امیـدوارم بـه‬ ‫چهارچوبـی برسـیم کـه بـا وجـود ابـراز نگرانی هایـی کـه مطـرح کردیـم‪ ،‬بـه یـک‬ ‫حداقـل ابـزار دسترسـی زن بـه حقـش از بیـن‬ ‫راه حلـی دسـت پیـدا کنیـم کـه‬ ‫ِ‬ ‫نـرود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در بعضی ازمـوارد‪ ،‬مـا هـم به ضـرورت‪ ،‬بـه بازنگـری در‬ ‫بعضی ازمـوارد قـرارداد عقـد پرداختیـم و یکـی از موضوعـات نشسـت های فقهـی‬ ‫و حقوقـی در قـم هـم بـه این موضـوع می پـردازد و ازسـویی تا کیـد براین اسـت که‬ ‫قـرارداد عقـد‪ ،‬قـراردادی دوجانبـه اسـت و قـرار اسـت به این واسـطه یـک خانـواده‬ ‫تشـکیل شـود و خانـواده یـک نهـاد اسـت کـه اعضـای دیگـر هـم بـه ان هـا اضافـه‬ ‫می شوند»‪ .‬ابتکار تا کید کرد‪« :‬ما باید مواظب باشیم تا این نهاد اسیبی نبیند؛‬ ‫به خصـوص اینکـه سرنوشـت دونفـر و افرادی کـه بعـد بـه ان اضافـه می شـوند نیـز‬ ‫تحت تاثیر ان هاسـت و حتی گاهی سـالمندان هم به این نهاد اضافه می شـوند؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬اهمیـت ایـن نهـاد بسیارباالسـت؛ امـا نـه ازان جهت کـه حفـظ خانـواده‬ ‫ف حقـوق اعضـای خانـواده شـود؛ چـون بایـد نـگاه قرانـی ما بـه نهاد‬ ‫باعـث تضعیـ ‬ ‫خانـواده وجـود داشـته باشـد تـا ایـن نهـاد پابرجـا بمانـد؛ امـا درکنـاران‪ ،‬حقـوق‬ ‫فـردی اعضـای خانـواده هـم نبایـد پایمـال نشـود»‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫ضدزن‬ ‫عرق سرد؛ مرثیه ای برای قوانین ِ‬ ‫فیلـم «عـرق سـرد» درحقیقـت‪ ،‬شـمایلی از واقعیتـی ناراحت کننـده دربـاره‬ ‫حق وحقـوق زنـان ایـران اسـت کـه در دنیـای حقیقـی نیـز رخ داد‪ .‬مسـئله اجـازه‬ ‫خـروج از کشـور کـه در قوانیـن کشـوری در دسـت شـوهر اسـت و بارهاوبارهـا در‬ ‫مـوارد مختلـف بـرای زنـان ایرانـی مشکل سـاز شـده؛ در «عـرق سـرد» یکـی از ایـن‬ ‫مشکالت که وجهه ای رسانه ای گرفته بود به تصویر کشیده شده است‪« .‬نیلوفر‬ ‫اردالن»؛ بازیکـن و کاپیتـان تیـم ملـی فوتسـال بانـوان ایـران کـه نتوانسـت بـرای‬ ‫مسـابقات قهرمانـی اسـیا بـه مالـزی بـرود؛ چرا کـه همسـرش «مهـدی توتونچـی»‬ ‫(از مجریـان صداوسـیما) او را ممنوع الخـروج کـرد‪ .‬ماجـرای تراژیـک نیلوفـر اردالن‬ ‫حـاال دسـتمایه سـاخت فیلـم سـینمایی «عـرق سـرد» شـده و بـاران کوثـری در‬ ‫نقش زنی فوتسالیسـت فرورفته به نام افروز اردسـتانی که وضعیتی مشـابه نیلوفر‬ ‫برایش پیش می اید‪ .‬نویسـنده فیلم نامه «عرق سـرد» با ظرافتی خاص توانسـته‬ ‫از یک اتفاق جنجالی (ا گر خاطرتان باشـد این مورد در فضای مجازی هم بسـیار‬ ‫یتـر بسـازد کـه ا کـران‬ ‫دست به دسـت شـد و مـردم را درگیـر کـرد) فیلمـی جنجال ‬ ‫ان تـا مدتـی در هالـه ای از ابهـام قـرار داشـت‪ .‬مشـخص نیسـت کـه روایـات داخـل‬ ‫فیلـم بـا مشـورت نیلوفـر اردالن نوشـته شـده و ایـا رنگ وبویـی از حقیقـت دارنـد یا‬ ‫خیـر؛ امـا اتفاقـات فراتـر از ماجرایـی کـه به بیننده نمایش داده می شـود‪ ،‬شـاید در‬ ‫ابتـدا یـا بـرای برخـی رنگ وبـوی فمینیسـم اغراق امیـز به خـود بگیـرد؛ ولـی درواقـع‬ ‫حقیقتی سـت کـه متاسـفانه در چهارچـوب قوانیـن مـا تبدیـل بـه تفکـری از نـوع‬ ‫گرایشی از فمینیسم افراطی شده است‪ .‬در قوانین کشوری ما‪ ،‬در بسیاری ازموارد‬ ‫زنـان بالـغ حـق انتخـاب و قـدرت تصمیم گیـری ندارنـد؛ حتـی در موضوعـی مثـل‬ ‫بخشـیدن مهریـه در قانونـی نانوشـته تمـام دفاتـر ازدواج بـه حضـور والدیـن زن‬ ‫تا کیـد دارنـد و نمی گذارنـد او خـود چنیـن تصمیمـی بگیـرد‪ .‬سـلب حـق انتخـاب‬ ‫و تصمیم گیـری بـرای زنـان یـک کاله شـرعی بـر سـر دارد و ان‪ ،‬نامـش «صیانـت و‬ ‫حفاظـت از جایـگاه زن» اسـت کـه در فیلـم سـهیل بیرقـی‪ ،‬به زیبایـی به چالـش‬ ‫کشیده می شود‪ .‬کارگردان فیلم «عرق سرد» در کارنامه خود فیلم خوش ساخت‬ ‫«مـن» را دارد کـه به لحـاظ محتـوا در جایـگاه بسـیارباالیی در سـینمای ایـران جـا‬ ‫دارد؛ اما «عرق سـرد» به پیچیدگی «من» نیسـت و داسـتان سرراسـت تری دارد و‬ ‫حرف هایش را در پس پرده نمی زند؛ بلکه مانند پتک به سر مخاطبش می کوبد‬ ‫و او را نگـران از وضعیـت زنانـی همچـون افروز می کند‪ .‬داسـتان فیلم‪ ،‬روایتگر افروز‬ ‫اردستانی سـت؛ زنی کـه بعـد از ‪ ۱۱‬سـال پابه توپ بـودن و افتخارافرینـی بـرای تیـم‬ ‫کشـورش‪ ،‬ایـران‪ ،‬قصـد دارد بـا تیـم بانـوان ملـی بـه مالـزی بـرود تـا در مسـابقات‬ ‫اسیایی شرکت کند‪ .‬او به نوعی ستاره تیم محسوب می شود و کلیه اعضای تیم‬ ‫روی او حساب می کنند و خودش هم امید بسیاری به برنده شدن در مسابقات‬ ‫اسـیایی دارد‪ .‬زمانی که تیم در فرودگاه قصد عزیمت به مالزی دارد‪ ،‬افروز متوجه‬ ‫ً‬ ‫می شـود که شـوهرش یاسـر (که اتفاقا همانند جریان نیلوفر اردالن‪ ،‬یاسـر هم یک‬ ‫مجـری محبـوب تلویزیونی؛ البتـه از نوع برنامه های مذهبی صداوسیماسـت) او‬ ‫را ممنوع الخـروج کـرده؛ شـوهری کـه یک سالی سـت طلاق عاطفـی از او گرفتـه و‬ ‫زیـر یـک سـقف بـا او زندگـی نمی کنـد‪ .‬یاسـر (بـا بـازی امیـر جدیـدی) از قدرتـی کـه‬ ‫قانـون بـه او داده‪ ،‬سوءاسـتفاده می کنـد و افـروز را در ایـران نگـه مـی دارد و تا کیـد‬ ‫دارد کـه تنهـا درصـورت بازگشـت افـروز بـه خانـه و زندگـی اش‪ ،‬اجـازه خـروج او را‬ ‫خواهـد داد‪ .‬پانتـه ا (بـا بـازی لیلـی رشـیدی) وکیـل افـروز اسـت که سـعی می کند بر‬ ‫سـر این مشـکالت حقوقی ایسـتادگی کند و تصمیم می گیرد موضوع را در فضای‬ ‫مجـازی و ابعـاد بین المللـی بازتـاب رسـانه ای دهد‪ .‬ازان سـو‪ ،‬مدیریـت تیم بانوان‬ ‫یسـت‪ ،‬بـر سـر‬ ‫ملـی ایـران (بـا بـازی سـحر دولتشـاهی) کـه زنـی به شـدت مذهب ‬ ‫راه اقدامـات افـروز قـرار می گیـرد؛ زیـرا او را دختـری یاغـی و سـرکش می دانـد‪ .‬افـروز‬ ‫بیـن تمـام این افـراد فقـط می خواهـد از حقـش دفـاع کنـد و به هرقیمتـی شـده از‬ ‫ایـران بـرود تـا بـرای تیمـش بازی کند و رویای کودکی اش را جامع عمل بپوشـاند‪.‬‬ ‫انتخـاب تیـم بازیگـری فیلـم به درسـتی صـورت گرفتـه و تمـام نقش افرینـان بـه‬ ‫یسـت در قالب نقش‬ ‫نقـش خـود نشسـته اند؛ از بـاران کوثـری گرفتـه که چند سال ‬ ‫دختران سـرکش و شـنا کننده خالف قانون و جامعه می درخشـد و البته شـاید به‬ ‫ورطه ای از تکرار هم رسـیده باشـد؛ ولی در «عرق سـرد» چشـمه هایی برای فرار از‬ ‫ایـن تکـرار رو می کنـد‪ .‬بـاران کوثـری‪ ،‬وزن متعادلی بـرای ایفا گری نقش یک دختر‬ ‫فوتسالیسـت نداشـت و تمرین هـای بدنـی زیـادی بـرای رسـیدن بـه وزن ایدئـال‬ ‫بـرای ایـن فیلـم کـرده کـه هرچنـد صددرصـد جواب نـداده؛ امـا تلاش و زحمت او‬ ‫برای روی فرم امدن اندامش ستودنی ست؛ چرا که این اتفاق کمتر در سینمای‬ ‫ایران و بین بازیگران زن کشور رخ می دهد‪ .‬ازان سو‪ ،‬امیر جدیدی نیز با انتخاب‬ ‫نقشـی متفـاوت بـا سـایر کارا کترهایـی کـه تا کنون بـازی کـرده‪ ،‬می توانـد به خوبی‬ ‫بدرخشـد‪ .‬او به خوبـی چهره هـای مختلـف یاسـر را به تصویـر می کشـد و تفـاوت و‬ ‫نـوع بـازی او در منـزل و خلوتگاهش با همسـرش و ر وبـه روی دوربین مهر تائیدی‬ ‫بر این ادعاسـت‪ .‬دیگر بازیگران فیلم مانند سـحر دولتشـاهی و لیلی رشـیدی (که‬ ‫این روزهـا کمتـر او را در پـرده نقـره ای می بینیـم) نیـز بـا هنرنمایی های کوتـاه؛ ولی‬ ‫زیبای خود توانستند تیپ های شخصیتشان را در فیلم جاری بسازند‪ .‬رشیدی‬ ‫همچون نسرین ستوده ای وارد بازی می شود و گریم و ادای کلماتش ناخودا گاه‬ ‫یاداور این وکیل حاذق اسـت و دولتشـاهی نیز زنی خشـکه مذهب را به ما نشـان‬ ‫می دهد که باورهای سـنتی اش از همه چیز (حتی از مسـئولیت و شـغلی که به او‬ ‫وا گذار شـده) مهم تر اسـت‪ .‬فیلم نامه «عرق سـرد» بااینکه فیلم نامه ای به شـدت‬ ‫یسـت؛ ولـی نمی تـوان ان را اغراق امیـز دانسـت‪ .‬تفکـری کـه در بیننـده‬ ‫فمینیسم ‬ ‫یسـت کـه بـدون حالـت‬ ‫توسـط سـکانس های فیلـم ایجـاد می شـود‪ ،‬از نـوع تلخ ‬ ‫شعاری به تماشا گر القا می شود و از همین حیث‪ ،‬او را بیشتر به تعمق وا می دارد‪.‬‬ ‫نهایت این فکر مخاطب در سکانس بی نظیر دادگاه است که قاب بندی درست‬ ‫تصویـر‪ ،‬بیننـده را در جایـگاه قاضـی قـرار می دهـد و قضـاوت مسـئله را برعهـده او‬ ‫می گـذارد‪ .‬مهم تریـن ویژگـی فیلـم‪ ،‬نـگاه منصفانـه‪ ،‬تمیـز و غیرسواسـتفاده گر‬ ‫نسـبت بـه سـوژه اش اسـت کـه باعـث می شـود قهرمـان قصـه در دل مخاطبـی از‬ ‫مبـرداری صحنه هـای فوتسـال باتوج هبـه مهـارت ‬ ‫جنـس مـرد هـم جـا بگیـرد‪ .‬فیل ‬ ‫کـم کوثـری دراین زمینـه‪ ،‬کمـی گول زنـک انجـام شـده؛ ولـی می تـوان از این مـورد‬ ‫به راحتـی گـذر کـرد؛ چرا کـه به هیچ وجـه بـا فیلمـی ورزشـی همچون «مثـل بکهام‬ ‫شـوت کـن» نیسـتیم؛ بلکـه مضامیـن اجتماعـی و نـگاه تنـد فیلـم بـه قوانیـن در‬ ‫فرمـی ورزشـی روایـت می شـود تـا هـم تماشـا گران را به وجـد بیـاورد (همان طورکـه‬ ‫یسـت) و هـم اینکـه بتوانـد‬ ‫می دانیـد فوتبـال در کشـور مـا ورزش بسـیار پرطرفدار ‬ ‫در حجـاب ایـن پوشـش ورزشـی‪ ،‬حرف هایـش را محکـم بزنـد‪ .‬جـدا از مسـائل‬ ‫ً‬ ‫اجتماعـی کـه در فیلـم روایـت می شـود‪« ،‬عـرق سـرد» شـامل صحنه هـای شـدیدا‬ ‫اروتیکـی هـم هسـت کـه در تاریـخ سـینمای بعـد انقلاب منحصرب هفـرد اسـت‪.‬‬ ‫ایـن سـکانس های اروتیـک باظرافـت و در لفافـه ای خـاص روایـت می شـود و‬ ‫تمـام صحنـه را به خدمـت خـود درمـی اورد تـا ان حس مذکور را به تماشـا گر تزریق‬ ‫کنـد‪ .‬اروتیسـم زیرپوسـتی کـه در بطـن فیلـم جریـان دارد؛ از طراحـی صحنـه و‬ ‫اسـتفاده از نـور و رنـگ و المان هـای محـرک شـروع می شـود و بـه بـازی بازیگـران‬ ‫در ایـن سـکانس ها ختـم می شـود‪ .‬وجـود ایـن صحنه هـا درنوع خـود باتوج هبـه‬ ‫محدودیت هـای سـینمای ایـران بسـیار نبوغ امیـز و البتـه جدیـد اسـت‪ .‬اشـاراتی‬ ‫کـه در یـک سـکانس بـه شـخصیت یاسـر می شـود و عالقـه وافـر او بـه شـنیدن‬ ‫چشم چشـم گفتن از همسـرش را نمایـان می سـازد‪ ،‬می توانـد انحرافـات جنسـی‬ ‫او را تاحـدی روشـن سـازد و شـخصیت سادومازوخیسـم او را بـه رخ بکشـد‪ .‬نیـز‬ ‫همخانه بـودن افـروز بـا یکـی از بازیکنـان تیـم و اشـاراتی بـه مشـکل دار بودن رابطـه‬ ‫ً‬ ‫ان هـا ازسـوی مربـی و مدیریـت تیـم باعـث ایـن ظـن می شـود کـه احتمـاال افـروز‬ ‫روابطـی خـاص و فراتـر از یـک دوسـتی سـاده بـا همبـازی خـود دارد و به نوعـی‬ ‫عاشق‪-‬معشـوق هسـتند‪ .‬باور کـردن به تصویر درامـدن برخـی از این موضوعـات‬ ‫در «عـرق سـرد» بـا وجـود ممیزی هـای شـدید سـینمای ایـران‪ ،‬بسیارسـخت‬ ‫اسـت‪ .‬جـدای از این مـوارد‪ ،‬فیلم نامـه گاف هـای عجیبـی دربـاره مسـائل حقوقـی‬ ‫و دادگاهـی دارد کـه وجـود ان هـا بـه نداشـتن مشـاوره حقوقـی در لحظـه نـگارش‬ ‫ان برمی گـردد (در تیتـراژ پایانـی درکمال تعجـب نام کسـی به عنوان مشـاور حقوقی‬ ‫ذکـر نمی شـود و این مسـئله بـرای فیلمـی کـه حـول یـک قانـون سـاخته شـده و‬ ‫نقش دوم زن یک وکیل حاذق اسـت‪ ،‬خیلی عجیب اسـت)‪ .‬تدوین فیلم «عرق‬ ‫سـرد» باتوجه بـه سـکانس های بازی کـردن فوتبـال و یـک سـکانس تعقیـب و گریز‬ ‫در اوایـل فیلـم‪ ،‬ستودنی سـت‪ .‬تدوینگـر ریتـم فیلـم را خـراب نکـرده و بـا فیلم نامه‬ ‫گام به گام همراه شده است و برخالف لحظات ضعیف پایانی فیلم نامه تا انتهای‬ ‫فیلـم درخشـان عمـل می کنـد‪ .‬کارن همایون فـر‪ ،‬موسـیقی متـن فیلـم را سـاخته‬ ‫و ان را چنـان غـرق در نماهـای فیلـم کـرده کـه در نـگاه اول شـاید چنـدان حـس‬ ‫نشـود؛ چرا که نت های جادویی وی مانند موجی ارام؛ ولی دل انگیز روی دریای‬ ‫فیلم جاری سـت‪ .‬حاال که فیلم «عرق سـرد» رنگ ا کران عمومی را به چشـم خود‬ ‫دیـده و براسـاس گفته هـای کارگـردان‪ ،‬تیـغ سانسـوری هـم بـه ان خـورده نشـده‪،‬‬ ‫دیـدن ان واجـب اسـت و البتـه بایـد بـه درجه بنـدی سـنی ا کـران فیلـم نیـز توجـه‬ ‫ً‬ ‫ی و نسـبتا تازه اش (ماجرای‬ ‫خاص کرد‪ .‬فیلم «عرق سـرد» به خاطر سـوژه جنجال ‬ ‫فوتبالیسـت واقعـی زن کشـورمان دوسـال پیش رخ داد) و البتـه سـتارگانش کـه از‬ ‫ً‬ ‫پـس کار خـود خـوب برامده انـد‪ ،‬احتمـاال بـا اقبـال عمومـی مواجـه خواهـد شـد و‬ ‫ً‬ ‫امیـد اسـت تـا راه را بـرای سـاخت فیلم هایـی که واقعـا در حق وحقـوق زنان تالش‬ ‫می کننـد را بـاز کنـد‪ ،‬نـه مثـل اثـاری نظیـر «ملـی و راه هـای نرفتـه اش» که در سـایه‬ ‫ضـدزن را حتـی به بـار می کشـند‪.‬‬ ‫پنهـان خـود حرف هایـی ِ‬ ‫ارش پارساپور‪ /‬روزیاتو‬ ‫باران کوثری‪:‬‬ ‫عرق سرد از حقوق اولیه یک انسان صحبت می کند‬ ‫نقشـی کـه در «عـرق سـرد» داشـتم‪ ،‬جـدا از فوق العاده بـودن؛ بـه‬ ‫دغدغه هـای مـن هـم خیلـی نزدیـک بـود‪ .‬دوسـت دارم بگویـم‬ ‫پروسـه ای کـه مـا بازیگـران و نیـز سـهیل بیرقـی در این مسـیر‬ ‫گذراندیـم‪ ،‬مسـئوالنه بـود و بـا وسـواس زیـادی بـه‬ ‫موضـوع نـگاه می کردیـم؛ چون نمی خواسـتیم با یک‬ ‫موضوع ژورنالیسـتی‪ ،‬هیجانی شـود و فقط یک تیتر‬ ‫جنجالـی داشـه باشـد‪ .‬خیلـی تلاش کردیـم درگیـر‬ ‫جنجال هـا نشـویم و خـودم هـم سـعی کـردم دور از‬ ‫شعارزدگی و دور از قضاوت بازی کنم و اینکه در قالب‬ ‫مانیفسـت دادن نـروم؛ چـون تماشـا گر هـم راحت تـر‬ ‫می توانـد ارتبـاط برقـرار کنـد؛ هرچنـد برخـی سـایت ها‬ ‫کـه مواضعشـان بـا مـن مشـخص اسـت‪ ،‬نوشـتند بـاران‬ ‫کوثـری نقـش عصیانگـری را بـازی کـرده کـه مانیفسـت‬ ‫اجتماعـی می دهـد و حتـی ا گـر ایـن هـم باشـد‪ ،‬مـن‬ ‫پروایـی نـدارم کـه بگویـم دوسـت دارم چنیـن نقشـی را‬ ‫بازی کنم؛ اما تمام تالشـم را کردم تا در فیلم دور از این‬ ‫شـعارها باشـم‪ .‬مـا حتـی سـراغ شـخصیت های اصلـی‬ ‫یکـرد و اینکـه‬ ‫نرفتیـم؛ چـون ُشـبهه نزدیک شـدن بـه ان هـا را ایجـاد م ‬ ‫انـگار داسـتان زندگـی یکی از ان ها روایت می شـود‪ .‬واقعیت این اسـت که‬ ‫مـن راه حـل دادن را وظیفـه سـینما نمی دانـم و فکـر می کنـم صرف بیان‬ ‫یـک موضـوع؛ ان هـم موضوعـی بـا ایـن حساسـیت کـه تا به امـروز دربـاره‬ ‫ان حرفـی زده نشـده‪ ،‬کافی سـت تـا بگوییـم وظیفـه اجتماعـی خـود را‬ ‫به نحو احسـن انجـام داده ایـم‪ .‬البتـه ایـن فیلـم فراتـر هـم می توانسـت‬ ‫ً‬ ‫بـرود؛ چـون تاثیـر ان بـر نماینـدگان مجلـس فعلا مشـخص اسـت؛ ولـی‬ ‫در کنار این هـا ا گـر فقـط ‪ 100‬زن پـس از دیـدن ایـن فیلـم‪ ،‬یادشـان بمانـد‬ ‫موقـع عقد کـردن بـا گرفتـن یـک امضـاء می تواننـد اجـازه خـروج از کشـور‬ ‫یـا مـواردی مشـابه را داشـته باشـند‪ ،‬بـرای ما کافی سـت‪ .‬ا گر حـرف زدن‬ ‫دربـاره حقـوق اولیـه یـک انسـان‪ ،‬اسـمش فمینیسـت بودن اسـت‪،‬‬ ‫هیـچ ابایـی نـدارم کـه بگویـم فمینیسـتم یـا در یـک فیلـم فمینیسـتی‬ ‫بـازی کـردم؛ امـا نکتـه اینجاسـت کـه «عـرق سـرد» دربـاره حقـوق‬ ‫ً‬ ‫اولیـه یـک انسـان صحبـت می کنـد و ایـن اصلا به معنـای فمنیسـتی‬ ‫نیسـت‪ .‬ضمن اینکـه تماشـا گران زیـادی بـا شـخصیت مـرد داسـتان‬ ‫همذات پنـدری کرده انـد؛ چون تالش شـده قضاوتـی در این فیلم وجود‬ ‫نداشـته باشـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫پرونده‬ ‫مشکالت ممنو ع الخروجی زنان و راهکارهای رفع ان‬ ‫یـک وکیـل پایه یـک دادگسـتری بابیان اینکـه یکـی از نکاتـی کـه قانون گـذار بایسـتی موردتوجـه قـرار بدهـد‪ ،‬اثـار‬ ‫یکـه یـک قانون به وجهه و حیثیت کشـور اسـیب وارد سـازد‪،‬‬ ‫سـوء اجتماعـی یـک قانـون اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬درصورت ‬ ‫قانون گـذار می توانـد از ظرفیـت موجـود درجهـت اصلاح ان اسـتفاده کنـد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ لـزوم اذن شـوهر‬ ‫بـرای خـروج زنـان از کشـور؛ به ویـژه بـرای زنـان ورزشـکار و نخبـه همـواره به عنـوان معضلـی مطـرح بـوده که گاهی‬ ‫اختالفـات شـخصی و خانوادگـی زوجیـن و عـدم اجـازه شـوهر بـرای خـروج همسـر خـود از کشـور بـه یـک مسـئله‬ ‫عمومـی تبدیـل می شـود و درنهایـت این موضـوع خدشه دار شـدن وجهـه کشـور در مجامـع بین الملـل را در پـی‬ ‫دارد‪ .‬ازطرفی‪ ،‬باتوجه به اینکه قانون ممنوع الخروجی‪ ،‬همواره از راهکارهای قضائی علیه متهمان و محکومان‬ ‫بـوده اسـت کـه بـا رای دادگاه یـا دسـتور مقـام قضایی در چهارچوب قانون انجام می شـود؛ امـا دراین مورد خاص‬ ‫از ناحیـه زوج بـرای برخـی زنـان نخبـه و زنـان ورزشـکار اتفـاق می افتد؛ نتیجه اینکه تمـام این موارد لـزوم بازنگری‬ ‫دراین قانـون یـا ایجـاد تبصره هایـی در ان را درراسـتای مصالـح اجتماعـی ایجـاب می کنـد‪ .‬میلاد انصاری نسـب‬ ‫(کارشـناس ارشـد حقـوق جـزا و جرم شناسـی) دراین زمینـه اظهـار کـرد‪« :‬مـا‪ ،‬در سـال های جدیـد‪ ،‬شـاهد‬ ‫ً‬ ‫تغییـرات گسـترده ای؛ مخصوصـا در مسـائل مربـوط بـه بانـوان در قوانین بوده ایـم و خیلی از قوانیـن به مرورزمان‬ ‫در سـال های متمـادی اصلاح شـده و خیلـی از مباحـث تغییـر کرده انـد؛ ازجملـه قانـون برابـری دیـه زن و مـرد در‬ ‫تصادفـات کـه از تغییـرات بسـیارمهمی بـود کـه در سـال های اخیر در قوانین اتفاق افتـاد یا درمـورد ارثی که زوجه‬ ‫می بـرد و تغییراتـی کـه در قانـون مدنـی دراین خصـوص اتفـاق افتـاد‪ .‬همه این تغییـرات در سـال های اخیر اتفاق‬ ‫افتاده و نشـان دهنده این اسـت که می توان با انتقال سـطح دغدغه مندی به نمایندگان مجلس‪ ،‬برخی قوانین‬ ‫ً‬ ‫را درجهـت مصالـح اجتماعـی موردبازنگـری قـرار داد»‪ .‬ایـن وکیـل پای هیـک دادگسـتری افـزود‪« :‬مشـخصا در متـن‬ ‫مـاده ‪ ۱۸‬قانـون گذرنامـه بـه این مسـئله اشـاره می شـود کـه بـرای یکسـری از اشـخاص بـا رعایـت شـرایط خاصـی‬ ‫ً‬ ‫گذرنامـه صـادر می شـود کـه بنـد سـوم ان مربـوط بـه زنـان متاهـل اسـت و دراین خصـوص صراحتـا بیـان می کنـد‬ ‫کـه بـرای زنـان بـا موافقت کتبی شـوهر گذرنامه صادر می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ازانجایی که این قانون در سـال‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۳۵۱‬و در سـال های قبل ازانقلاب به تصویـب رسـیده‪ ،‬طبیعتـا ان زمـان در تصویـب قوانیـن خیلـی نـگاه فقهـی و‬ ‫شـرعی اهمیـت زیـادی نداشـته و برداشـت شـخصی بنـده براین اسـت که دران زمـان بیشـتر جـو فرهنگـی خـاص‬ ‫ً‬ ‫غالـب بـه روابـط زن و مـرد باعـث شـده کـه ایـن قانون مورد تصویـب قرار بگیرد»‪ .‬انصاری نسـب بیان کـرد‪« :‬اتفاقا‬ ‫یکی از اصول فقهی که دراین زمینه خیلی به ان اسـتناد می شـود‪ ،‬قاعده فقهی مالزمه اسـت که بیان دارد اذن‬ ‫در شی ء‪ ،‬اذن در لوازم ان است‪ .‬این قاعده فقهی شامل زنان شاغل یا زنانی که در فعالیت های علمی و ورزشی‬ ‫مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬می شود؛ بدین صورت که طبق این قاعده فقهی می توان استنتاج کرد وقتی شوهر‬ ‫ً‬ ‫بـا شـغل همسـرش موافقـت دارد و بـرای ان ممنوعیتـی نکـرده پـس طبیعتـا حـاال کـه ان خانم درراسـتای شـغل‬ ‫خـود قصـد خـروج از کشـور را دارد‪ ،‬بایسـتی ایـن اجـازه بـرای او وجـود داشـته باشـد و ایـن موضوعـی نیسـت کـه‬ ‫شـوهر بتوانـد در یک بخـش ان ممنوعیـت قائـل شـود و در بخـش دیگـر ان اجـازه بدهـد‪ .‬به همین دلیـل‪ ،‬برخـی‬ ‫بـه همیـن قاعـده فقهـی اسـتناد می کننـد که داللـت براین موضوع دارد که وقتی شـما بـه انجام یـک کاری اجازه‬ ‫ً‬ ‫می دهیـد‪ ،‬پـس مقدمـات و ملزومـات ان کار و موضوع هم طبیعتا مورد اجازه شماسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درمقابل‪،‬‬ ‫اصـول فقهـی دیگـری نیـز وجـود دارد کـه مخالفـان این قضیـه؛ یعنـی افرادی که طرفـدار حق شـوهر درمـورد اجازه‬ ‫ً‬ ‫خـروج زن از کشـور هسـتند بـه ان اسـتناد می کننـد؛ مثلا ان هـا بـه ایـن قاعـده فقهـی کـه زن حـق خـروج از منـزل‬ ‫بدون اذن شـوهر را ندارد‪ ،‬اسـتناد می کنند و ان را گسـترش می دهند و معتقدند خروج از کشـور هم باید با اجازه‬ ‫شـوهر باشـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬امـا باوجـود اختالفـات فقهـی‪ ،‬در بسـیاری ازموارد شـاهد ان هسـتیم کـه قانون گـذار ان‬ ‫نظـری را در فقـه انتخـاب کـرده کـه به نفـع مصالـح جامعـه بـوده اسـت؛ مثـل برابـری دیـه زن و مـرد در تصادفـات‬ ‫رانندگـی کـه قانون گـذار بـا یـک نـگاه خیلـی جدیـد بیمـه را مکلـف کـرد کـه نصـف دیگـر دیـه زنـان را نیـز پرداخـت‬ ‫کنـد»‪ .‬انصاری نسـب بیـان کـرد‪« :‬در قانـون اذن شـوهر برای خروج همسـر‪ ،‬دو اسـتثنا قید می شـود؛ یکـی درمورد‬ ‫یکـه بـا شـوهر خـود مقیـم خـارج هسـتند و دیگـری زنانی که شـوهر خارجی اختیـار کردند؛ ولی تابعیـت ایرانی‬ ‫زنان ‬ ‫ً‬ ‫ان هـا باقـی مانـده و البتـه یـک اسـتثناء دیگـر بعـدا بـه قانـون اضافـه شـده کـه شـامل زنانی می شـود که بـرای حج‬ ‫واجـب و حـج تمتـع می خواهنـد مسـافرت کننـد کـه نیـازی بـه اجـازه همسـر ندارنـد‪ .‬همان طورکـه گفتیـم؛ ایـن‬ ‫ب شـده؛ امـا بعدازانقلاب تغییراتـی در ان اتفـاق افتـاده اسـت و برخـی از مصوبه هـای‬ ‫قانـون در سـال ‪ ۱۳۵۱‬تصویـ ‬ ‫ان اصلاح شـده؛ ولـی اصـل موضـوع کـه نیـاز بـه اذن همسـر بـرای خـروج زنان متاهل اسـت‪ ،‬هیچ تغییـری نکرده‬ ‫ً‬ ‫و در مـاده ‪ ۱۹‬همیـن قانـون بـه شـوهری کـه قبلا موافقـت کتبـی خـود را اعالم کـرده و صدور گذرنامـه انجام گرفته‬ ‫ایـن اجـازه را می دهـد کـه هرزمـان از تصمیـم خود پشـیمان شـد‪ ،‬از اجازه قبلی خود عـدول کند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در‬ ‫همیـن قانـون فعلـی کشـورمان نیـز ظرفیت هایـی وجـود دارد کـه می شـود از ان اسـتفاده کـرد؛ ماننـد ایـن قانـون‬ ‫کـه در شـرایط اضطـراری دادسـتان می توانـد بـدون اجـازه شـوهر یا حتی باوجود مخالفت شـوهر‪ ،‬ظرف سـه روز با‬ ‫درخواست خانم با صدور گذرنامه موافقت کند»‪ .‬این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد‪« :‬دو نکته در قانون‬ ‫گذرنامـه وجـود دارد کـه به نظـرم می شـود بـا اسـتفاده از ان هـا در مـوارد خـاص کـه بـه وجهـه جامعه ما لطمـه وارد‬ ‫می کنـد‪ ،‬امـکان خـروج از کشـور را بـدون اذن شـوهر یـا حتـی با وجود مخالفت شـوهر برای بانوان فراهم سـاخت‪.‬‬ ‫نکـه در مـاده ‪ ۱۸‬بنـد ‪ ۳‬قانـون ذکـر شـده اسـت کـه درمـورد زنـان متاهـل مقـرر کـرده در مواقـع‬ ‫اولیـن نکتـه هما ‬ ‫اضطـراری بـا اجـازه دادسـتان می تـوان نسـبت بـه صـدور گذرنامه اقدام کـرد‪ .‬گمان می کنـم می شـود از این موارد‬ ‫اضطـراری تعریـف مشـخصی ارائـه داد و همیـن مواردی کـه شـخصی عضـو تیـم ملـی یـا مربـی تیـم ملی سـت و‬ ‫درجهت منافع ملی تصمیم دارد از کشور خارج شود را تحت شمول این موارد اضطرار قرار داد و از ظرفیت های‬ ‫قانونـی کـه دادسـتان دارد‪ ،‬اسـتفاده و بـرای ان هـا اجـازه خـروج از کشـور را صـادر کـرد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫همچنیـن مـاده ‪ ۹‬قانـون گذرنامـه‪ ،‬اشـاره می کنـد وزارت خارجه می توانـد در موارد خاص با موافقـت وزیر خارجه‬ ‫بـرای کسـانی که ماموریت هـای خـاص اعـزام می شـوند‪ ،‬به جـای گذرنامـه‪ ،‬بـرگ مسـافرت انفـرادی صـادر کنـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬همان طورکـه گفتیـم؛ صـدور گذرنامـه منـوط بـه اجـازه شـوهر اسـت؛ ولـی بـرگ مسـافرت نیـاز بـه اجـازه‬ ‫شـوهر نـدارد‪ .‬ا گـر بشـود از ایـن تفسـیر نیـز اسـتفاده کـرد و ماموریت هـای خاصـی کـه در این مـاده اشـاره شـده را‬ ‫شـامل ماموریت هـای ورزشـی ملـی هـم دانسـت یـا ماموریت هایی که زنان نخبه بـرای مجامع بین المللی علمی‬ ‫و ‪ ...‬می خواهنـد برونـد‪ .‬دراین حـال‪ ،‬می شـود این مسـئله را تعمیـم داد و به جـای گذرنامـه بـرای خانم هـا بـرگ‬ ‫مسـافرتی صـادر کـرد کـه نیـازی به اجازه کتبی شـوهر نباشـد‪ .‬ممکن اسـت برخی ازافراد نظـری مخالف نظر بنده‬ ‫داشـته باشـند؛ امـا درحال حاضـر تلاش این اسـت که بـرای حـل ایـن معضل راهـکاری ارائـه بدهیـم‪ .‬ازاین جهت‪،‬‬ ‫بنـده تمـام ظرفیت هـای قانونـی کـه می شـود تاحـدودی از ان هـا کمـک گرفـت را بیـان می کنـم»‪ .‬انصاری نسـب‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬در سـال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬طرحـی بـرای اجـازه خـروج بانـوان نخبه از کشـور بدون اذن شـوهر در مجلس‬ ‫در دسـتورکار قـرار گرفـت؛ حتـی در کمیسـیون های مربوطـه تصویـب شـد؛ ولیکـن مخالفت هـا در مسـیر تصویـب‬ ‫ً‬ ‫نطـرح‪ ،‬موجـب به نتیجه نرسـیدن و مسـکوت ماندن ان شـد‪ .‬اخیـرا هـم بعـد از جریانـی که برای سـرمربی تیم‬ ‫ای ‬ ‫ملـی اسـکی بانـوان و ممنوع الخروجـی وی پیـش امـد‪ ،‬معصومـه ابتـکار مصاحبـه ای دراین زمینـه انجـام داد و‬ ‫مطـرح کـرد کـه معاونـت زنـان ریاسـت جمهوری الیحـه ای در دسـت دارد کـه در ان قصـد اصلاح قانـون گذرنامـه‬ ‫به منظـور تسـهیل فراینـد صـدور گذرنامـه و قانـون خـروج از کشـور بانـوان وجـود دارد کـه البتـه جزئیـات بیشـتری‬ ‫ً‬ ‫نطـرح هنـوز منتشـر نشـده و باتوجه به اینکـه این طـرح هنـوز در مرحلـه تائیـد اسـت‪ ،‬احتمـاال مسـیر‬ ‫درمـورد ای ‬ ‫زیـادی تـا تبدیل شـدن ان بـه قانـون وجود دارد»‪ .‬این کارشـناس ارشـد حقوق جزا و جرم شناسـی افـزود‪« :‬یکی از‬ ‫ً‬ ‫نکاتـی کـه بانـوان می تواننـد بـا اسـتفاده از ان مشـکل خـروج از کشـور خود را حل کننـد و اتفاقا در سـال های اخیر‬ ‫خیلی موردتا کید قرار گرفته و محدود به حق خروج از کشـور نیسـت و شـامل حق اشـتغال و حق طالق و سـایر‬ ‫مـوارد نیـز می شـود‪ ،‬همیـن شـروط ضمـن عقـد هسـتند؛ به این صـورت کـه ضمن عقد این شـروط قید می شـوند‬ ‫و خانـم بـا همسـرش توافـق می کنـد کـه این حق را داشـته باشـد و بـدون اجازه شـوهر بتواند درخواسـت گذرنامه‬ ‫ً‬ ‫کند و این شـرط چون در سـند ازدواج قید می شـود‪ ،‬کامال قابل اطمینان اسـت و می توان به ان اسـتناد کرد؛ اما‬ ‫ً‬ ‫باتوجه به اینکـه صـرف وجـود ایـن شـرط در سـند ازدواج برخی اوقات کافی نیسـت و ادارات گذرنامه معموال‬ ‫ً‬ ‫ایراداتـی بـه ان وارد می سـازند‪ ،‬برای اینکـه اطمینـان بیشـتری وجـود داشـته باشـد‪ ،‬حتمـا هم زمان‬ ‫با عقد ازدواج باید به دفترخانه اسـناد رسـمی مراجعه کرده و عالوه بر درج ان شـرط ضمن‬ ‫عقـد‪ ،‬شـوهر درخصـوص درخواسـت گذرنامـه و اجـازه خـروج از کشـور یـک وکالـت‬ ‫بالعـزل بـدون مـدت و بـدون محدودیـت زمـان بـه همسـرش اعطـا کنـد‪ .‬با‬ ‫ایـن وکالـت‪ ،‬شـوهر از حـق خـودش درمـورد اجـازه خـروج از کشـور‬ ‫می گـذرد‪ .‬ایـن یکی از راه های مطمئنی سـت که وجود‬ ‫دارد و بانـوان می تواننـد از ان اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر امور خارجه ایران‪:‬‬ ‫وزیرارتباطات‪:‬‬ ‫فوتبال را گذاشته اند برای کری خوانی‬ ‫بایدن‪ ،‬سیاست ترامپ را دنبال می کند‬ ‫محمدجـواد اذری جهرمـی می گویـد کـه کری خوانـی او اشـکالی نـدارد و وی می توانـد به عنوان یک‬ ‫شهروند کری بخواند و پاسخش را بشنود‪ .‬به گزارش ورزش سه؛ استوری اخیر وزیر ارتباطات پس‬ ‫از قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل و پیروزی این تیم مقابل گل گهر‪ ،‬موردتوجه بسیاری از اهالی‬ ‫فوتبـال قـرار گرفـت‪ .‬او در ایـن اسـتوری‪ ،‬بـرای اسـتقالل‪ ،‬کـری خوانـده بـود و همین موضـوع منجـر‬ ‫بـه وا کنـش طرفـداران ایـن تیـم شـد‪ .‬او دراین خصـوص گفـت‪« :‬هرکسـی می توانـد کـری بخوانـد و‬ ‫پاسـخش کری سـت‪ .‬وزیـر کـه صبـح تا شـب در قالب لباس وزیری نیسـت‪ .‬من در حـوزه ارتباطات‬ ‫وزیـرم و یـک شـهروندم در دیگـر حوزه ها»‪.‬‬ ‫وزیـر امـور خارجـه ایـران می گویـد کـه تهـران دنبال سـاخت تسـلیحات اتمی نیسـت و به همین دلیل‬ ‫چیـزی بـرای پنهان کـردن نـدارد؛ حـال انکـه جـو بایـدن به رغم همـه ادعاها دنباله رو سیاسـت ترامپ‬ ‫اسـت و اروپایی هـا هـم در این خصـوص‪ ،‬منفعـل هسـتند‪ .‬به گـزارش مهـر؛ محمـد جـواد ظریـف در‬ ‫گفت وگـو بـا شـبکه تلویزیونـی «پـرس تـی وی» یـاداوری کـرد‪« :‬طبـق پارا گـراف ‪ ۳۶‬برجـام‪ ،‬ایـران حق‬ ‫دارد در صورت عدم پایبندی دیگر اعضای توافق به تعهداتشان‪ ،‬اقداماتی در راستای چاره اندیشی‬ ‫انجـام دهـد؛ حـال انکـه ا کنـون نه تنهـا امریـکا برجـام را نقـض کـرده بلکـه هـر کـه را کـه از ایـن توافـق‬ ‫پیـروی کـرده را هـم تنبیـه کرده اسـت»‪.‬‬ ‫تالشبی ثمرفرانسه‬ ‫برایدردست گرفتن‬ ‫زمام اروپا‬ ‫بـا خـروج رسـمی انگلیـس از اتحادیـه اروپـا‪ ،‬فرانسـه به عنوان‬ ‫یکی از برندگان جنگ جهانی دوم و تنها دارنده سالح اتمی‬ ‫اتحادیـه اروپـای جدیـد به همـراه عضویـت دائـم در شـورای‬ ‫امنیـت‪ ،‬تلاش خواهـد کـرد تـا بـه رویـای دیرینـه خـود جامه‬ ‫عمـل پوشـانده و رهبـری سیاسـی ایـن بلـوک را به دسـت‬ ‫بگیـرد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ «ویلیـام هیـگ» وزیـر خارجـه اسـبق‬ ‫انگلیـس می گویـد کـه فرانسـه همیشـه در ارزوی رهبـری‬ ‫اروپـا بـوده اسـت‪ .‬فرانسـه‪ ،‬انگلیـس و المـان همـواره رویـای‬ ‫رهبـری اروپـا را در سـر داشـته اند و البتـه انگلیـس کمتـر؛‬ ‫انگلیـس بیشـتر بـه کنتـرل مسـتعمرات و کنتـرل راه هـای‬ ‫تجـاری دریایـی عالقه منـد بـوده اسـت تـا قـاره اروپـا‪ .‬ویلیـام‬ ‫هیـگ ریشـه رفتـار فرانسـه بـا انگلیـس در ماجـرای برگزیـت‬ ‫را در ایـن عالقـه تاریخـی بـرای رهبـری اروپـا می بینـد‪ .‬وی‬ ‫در سـخنانی کـه «دیلـی ا کسـپرس» ان را منتشـر کـرد؛ اظهـار‬ ‫مـی دارد کـه نرسـیدن انگلیـس و فرانسـه بـه یـک توافـق‬ ‫جامـع‪ ،‬ریشـه در درک متفـاوت از نقـش دو کشـور در تاریـخ‬ ‫و اینده اروپا دارد‪ .‬فرانسـه به گفته هیگ؛ همیشـه تمایل به‬ ‫همبسـتگی بیشـتر در اتحادیه اروپا و یکپارچگی و اسـتقالل‬ ‫ً‬ ‫در سیاسـت خارجـی داشـته اسـت؛ مثلا امانوئـل مکـرون‬ ‫(رئیس جمهـوری فرانسـه) کـه گاهـی ممکـن اسـت او را یـک‬ ‫«گلوبالیسـت» بنامنـد‪ ،‬همـواره حامـی یکپارچگـی بیشـتر‬ ‫اروپـا بـوده اسـت‪ .‬درمقابـل‪ ،‬اروپـا برای انگلیس همـواره یک‬ ‫پـروژه جانبـی به حسـاب می امـده‪ .‬فوریـه سـال گذشـته‪،‬‬ ‫مکـرون از طرف هـای عالقه منـد اروپایـی خواسـته بـود‬ ‫باتوجه به اینکـه ا کنـون فرانسـه تنهـا قـدرت اتمـی اتحادیـه‬ ‫اروپاسـت‪ ،‬بـا ایـن کشـور وارد یـک گفت وگـوی اسـتراتژیک‬ ‫درزمینـه قـدرت بازدارنـده اتمـی ایـن کشـور و همچنیـن‬ ‫افزایـش بودجـه دفاعـی شـوند‪ .‬او بارهـا از لـزوم رسـیدن بـه‬ ‫سیسـتم دفاعـی مشـترک و مسـتقل از امریـکا سـخن گفتـه‬ ‫و بیانـات اخیـر او درزمینـه مسـابقه تسـلیحاتی بـا شـرکت‬ ‫اتحادیـه اروپـا می تواند انگیزه های اقتصادی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫مکـرون اشـکارا نگران اینـده دفاعی اروپا درصورت وابسـتگی‬ ‫درازمـدت بـه ناتو سـت‪ .‬فرانسـوی ها هرگـز روی خوشـی بـه‬ ‫ناتـو نشـان نداده انـد‪ .‬بااین همـه و بـا وجـود اصـرار مکـرون‬ ‫بـر یکپارچه شـدن اروپـا؛ ایـن کشـور هرگـز اجـازه نـداده اسـت‬ ‫تـوان اتمـی اش تحت کنترل اتحادیه اروپا باشـد‪ .‬به تعبیری‪،‬‬ ‫با وجود اصرار روی هویت و همبسـتگی اروپایی؛ فرانسـه در‬ ‫عرصـه دفاعـی و به ویـژه اتمـی همـواره ملی گرایانه رفتـار کرده‬ ‫است‪ .‬فرانسه همواره نسبت به نیروی اتمی خود احساس‬ ‫غـرور داشـته؛ نیرویـی کـه به دسـت قهرمـان جنـگ جهانـی‬ ‫دوم (شـارل دوگل) ایجـاد شـده و همـواره موردحمایـت‬ ‫همـه روسـای جمهـوری بعـدی بوده اسـت‪ .‬فرانسـه سـاالنه‬ ‫چهارمیلیـارددالر صـرف نگهـداری از حـدود ‪ 300‬کالهـک‬ ‫اتمـی قابل حمـل توسـط زیردریایـی و موشـک های دوربـرد‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـن کشـور مدت هـا از اب هـای اقیانـوس ارام بـرای‬ ‫ازمایش هـای اتمـی خود اسـتفاده می کـرد؛ تااینکـه از ‪ 1996‬و‬ ‫پـس از اعتراضـات گسـترده محیـط زیسـتی‪ ،‬ایـن ازمایش هـا‬ ‫را به قولـی متوقـف کـرد‪ .‬المـان به عنـوان دیگـر قـدرت بـزرگ‬ ‫اروپایـی در این مسـئله بـا فرانسـه اختالف نظـر دارد‪ .‬در‬ ‫المـان احساسـات ضد اتمـی قوی تـر اسـت و انجـا ازجهـت‬ ‫بازدارندگی‪ ،‬خود را زیر چتر حمایتی امریکا می بیند‪ .‬در نبود‬ ‫انگلیس‪ ،‬المان و فرانسه ازادی عمل بیشتری برای پیشبرد‬ ‫یکپارچگـی اتحادیـه اروپا خواهند داشـت؛ به ویژه که ا کنون‬ ‫بـا کناررفتـن دونالـد ترامپ‪ ،‬رویاهای بوریس جانسـون برای‬ ‫مشـارکت بـا امریـکا بـه کابـوس بـدل شـده و تـوازن به نفـع‬ ‫اتحادیـه اروپـا تغییـر کـرده‪ .‬دراین بیـن بایـد بـه طـرح بازبینی‬ ‫کلـی سـاختار اتحادیـه اروپـا اشـاره کـرد کـه در گفت وگوهـای‬ ‫سـال ‪ 2019‬بیـن مکـرون و انـگال مـرکل (صدراعظـم المـان)‬ ‫پیشـنهاد شـد‪ .‬درهمان سـال‪ ،‬مکـرون در سـخنانی ناتـو را‬ ‫دچـار «مـرگ مغـزی» توصیـف کـرده و از اروپایی هـا خواسـته‬ ‫بـود بـه فکـر سـازمان دفاعـی مسـتقل خودشـان باشـند؛‬ ‫ً‬ ‫چرا کـه اروپـا نمی توانـد تـا ابـد کاملا وابسـته بـه امریـکا باقـی‬ ‫بمانـد‪ .‬در پیش نویـس طـرح مذکـور‪ ،‬مـرکل و مکـرون از بـر‬ ‫لـزوم یکپارچگـی درزمینه هـای ارتباطـات دیجیتال‪ ،‬محیط‬ ‫زیسـت‪ ،‬مهاجـرت و مبـارزه بـا نابرابـری سـخن گفتـه بودنـد‪.‬‬ ‫اروپـا بـرای رسـیدن بـه این مهـم‪ ،‬نیازمنـد سیاسـت خارجـی‬ ‫مسـتقل و چاال ک اسـت‪ .‬در وضعیت فعلی‪ ،‬اروپا نمی تواند‬ ‫تصمیمـات قاطـع و سـریع؛ به ویـژه در عرصـه سیاسـت‬ ‫خارجی را طوری اتخاذ کند که موردتائید همه ‪ 27‬عضو ان‬ ‫باشـد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬بدون توان دفاعی مسـتقل‪ ،‬نمی توان‬ ‫توقع سیاسـت خارجی مسـتقل داشـت؛ اما دراین مسـیر نیز‬ ‫برخلاف امریـکا کـه کنتـرل تسـلیحات بازدارنـده دراختیـار‬ ‫دولـت فـدرال اسـت‪ ،‬کنتـرل ایـن تسـلیحات فقـط دراختیـار‬ ‫یـک دولـت خواهـد بـود؛ یعنـی فرانسـه‪ .‬ایـن خـود مانعـی بـر‬ ‫سـر یکپارچگـی دفاعـی و به همین سـیاق وحـدت سیاسـی‬ ‫ً‬ ‫اروپـا خواهـد بـود‪ .‬در سـال های گذشـته معمـوال رهبـر‬ ‫المـان تلاش کـرده بـا گام هایـی محتاط تـر‪ ،‬جاه طلبی هـای‬ ‫ً‬ ‫رئیس جمهـوری فرانسـه را تعدیـل کنـد؛ مثلا انـگال مـرکل بـا‬ ‫انتقـاد از توصیـف «مـرگ مغـزی» مکـرون نسـبت به ناتـو‪ ،‬ان‬ ‫تعبیـر را «تنـد» ارزیابـی کـرده بـود‪ .‬مکـرون در فوریـه ‪ 2020‬در‬ ‫مراسـم فار غ التحصیلـی افسـران ارتـش فرانسـه در پاریـس‬ ‫و طـی نطقـی‪ ،‬بـه تبییـن اسـتراتژی اتمـی فرانسـه در فـردای‬ ‫برگزیـت پرداخـت‪ .‬وی در ایـن سـخنرانی گفتـه بـود کـه‬ ‫اسـتراتژی جدیـد فرانسـه‪ ،‬درحالی کـه امریکا‪ ،‬روسـیه و چین‬ ‫چرا بازار گوشت قرمز ارام نمی گیرد؟‬ ‫طـی روزهـای اخیـر‪ ،‬بعـد از گرانـی مـرغ و تخم مرغ‪ ،‬گوشـت به عنـوان یکی دیگر از‬ ‫محصـوالت پروتئینـی بـرای جانمانـدن از قافلـه افزایـش قیمـت‪ ،‬با نوسـاناتی در‬ ‫بازار روبه رو شـد؛ این درحالی سـت که مسـئوالن بارها اعالم کرده اند که کمبودی‬ ‫در عرضـه وجـود نـدارد و به سـبب مـازاد تولیـد‪ ،‬دام روی دسـت دامـداران مانـده‬ ‫نشـرایط‬ ‫و بایـد اجـازه خـروج یک میلیـون راس دام صـادر شـود‪ .‬باتوج هبـه ای ‬ ‫انتظـار می رفـت کـه در حـوزه دام و گوشـت در کشـور‪ ،‬اب از اب تـکان نخـورد؛‬ ‫امـا بررسـی ها از سـطح بـازار نشـان می دهـد کـه قیمـت هرکیلـو شـقه گوسـفندی‬ ‫بـه ‪ ۱۴۰‬تـا ‪ ۱۴۵‬هزارتومـان‪ ،‬سردسـت گوسـفندی ‪ ۱۵۰‬تـا ‪ ۱۶۰‬هزارتومـان‪ ،‬گوشـت‬ ‫گوسـاله ‪ ۱۳۰‬هزارتومـان و سردسـت گوسـاله ‪ ۱۴۰‬هزارتومـان رسـیده کـه نسـبت‬ ‫بـه هفته هـای اخیـر‪ ،‬رشـد چشـمگیری داشـته اسـت‪ .‬بسـیاری از مسـئوالن‪،‬‬ ‫قاچـاق دام و کاهـش ورودی دام بـه اسـتان را علـت اصلی افزایش قیمت مطرح‬ ‫می کننـد و معتقدنـد کـه باتوجه بـه سـرمای اخیـر و اختلال در تـردد‪ ،‬میـزان‬ ‫ورودی دام بـه اسـتان ها کاهـش یافتـه کـه همیـن امـر‪ ،‬زمینـه را بـرای التهـاب‬ ‫قیمـت دام و گوشـت در بـازار فراهـم کـرده اسـت‪ .‬ایـن‪ ،‬پایـان ماجـرا نیسـت؛‬ ‫زیـرا هر سـال در ایـام پایانـی سـال‪ ،‬بـازار گوشـت متشـنج می شـود کـه امسـال از‬ ‫‪ ۵۰‬روز مانده به شـب عید‪ ،‬دچار نوسـان شـده اسـت‪ .‬ا گر مسـئوالن امر‪ ،‬از پدیده‬ ‫شـوم قاچـاق جلوگیـری نکننـد‪ ،‬گرانی هـا دامن گیـر خانوارهـا خواهـد بـود کـه از‬ ‫ً‬ ‫این موضـوع نهایتـا سـودی عایـد تولیدکننـده و مصرف کننـده نمی شـود‪ .‬رئیـس‬ ‫اتحادیه گوشـت گوسـفندی‪ ،‬از افزایش قیمت گوشـت در بازار خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون هرکیلـو شـقه گوسـفندی بـدون دنبـه بـا نـرخ ‪ ۱۱۰‬تـا ‪ ۱۱۵‬هزارتومـان‬ ‫بـه مغـازه دار و البتـه بـا احتسـاب ‪ ۱۰‬درصـد سـود ‪ ۱۳۰‬هزارتومـان بـه مصرف کننـده‬ ‫عرضـه می شـود‪ .‬طبـق اطالعـات؛ مقـداری دام در حال قاچاق از کشـور اسـت که‬ ‫این امر‪ ،‬زمینه را برای افزایش چشـمگیر قیمت در بازار فراهم کرده»‪ .‬علی اصغر‬ ‫ملکی بابیان اینکه تعداد ورودی دام به استان ها کاهش یافته‪ ،‬گفت‪« :‬قیمت‬ ‫هرکیلـو گوشـت گوسـفندی از ‪ ۲۷‬دی مـاه تا کنـون ‪ ۱۰‬هزارتومـان افزایـش داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬باتوج هبـه بـرودت و سـرمای هـوا و اختلال در ترددها ناشـی از بارش های‬ ‫اخیـر‪ ،‬میـزان ورودی دام بـه اسـتان ها کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬او کمبـود علوفـه‬ ‫را یکـی از عوامـل گرانـی گوشـت در بـازار اعلام کـرد و گفـت‪« :‬بـا وجـود کمبـود‬ ‫علوفـه روزانـه؛ دامـداران بـرای تهیـه خورا ک موردنیـاز پنج هزارتومـان باید هزینه‬ ‫کننـد کـه ایـن امـر‪ ،‬بـر قیمـت تمام شـده می افزایـد»‪ .‬او بااشـاره به اینکه واردات‬ ‫گوشـت صرفـه اقتصـادی نـدارد‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬امسـال‪ ،‬بـا وجـود معضلات ارزی؛‬ ‫واردات صرفـه اقتصـادی نـدارد؛ هرچنـد تغذیـه مـردم بایـد به نحـوی تامیـن‬ ‫بازیگـران اصلـی هسـتند‪ ،‬اروپـا را از نقـش تماشـاچی خـارج‬ ‫خواهد کرد‪ .‬سخنان او درحالی ایراد شد که امریکا به عنوان‬ ‫مهم تریـن متحـد اروپا هرلحظه غیرقابل اعتمادتر شـده و دو‬ ‫کشـور چیـن و روسـیه در حال اوج گرفتـن هسـتند‪ .‬بـا دقت در‬ ‫تعبیر «تماشاچی» در سخنان مورداشاره‪ ،‬می توان دریافت‬ ‫کـه منظـور از بـازی اصلـی دراین میـان چیـزی نیسـت جـز‬ ‫مسـابقه تسـلیحاتی‪ .‬درواقع‪ ،‬فرانسـه تالش دارد اروپا را وارد‬ ‫مسابقه تسلیحاتی کند؛ چیزی که به طور سنتی موردعالقه‬ ‫المـان نخواهـد بـود‪ .‬ا کنـون روشـن اسـت که فرانسـه تمایل‬ ‫دارد با اسـتفاده از کارت زرادخانه اتمی اش‪ ،‬جایگاه ویژه ای‬ ‫در سیاست اروپا برای خود باز کند‪ .‬فرانسه ازنظر اقتصادی‬ ‫بـه پـای المـان نمی رسـد؛ امـا به عنـوان برنـده جنـگ جهانی‬ ‫دوم و تنهـا دارنـده سلاح اتمـی اروپـا به همـراه عضویـت دائم‬ ‫در شـورای امنیـت‪ ،‬تلاش خواهـد کـرد رهبـری سیاسـی این‬ ‫بلـوک را به دسـت بگیـرد‪ .‬حضـور انگلیـس طـی سـال های‬ ‫گذشـته می توانسـت به عنـوان عامـل توازنـی در برابـر فرانسـه‬ ‫عمل کند‪ .‬در غیاب انگلیس‪ ،‬فرانسه ازادی عمل بیشتری‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬از ایـن زاویـه می تـوان خـروج انگلیـس را‬ ‫به نفـع فرانسـه تعبیـر کـرد‪ .‬حتـی می تـوان توقـع داشـت کـه‬ ‫برفرض؛ درصورت عالقه بریتانیا به بازگشت به اتحادیه اروپا‬ ‫در سـال های اتـی‪ ،‬فرانسـه ایـن تقاضـا را وتـو کنـد‪ .‬همـکاری‬ ‫نزدیـک المـان و فرانسـه در غیـاب انگلیـس و دمیـدن صبـح‬ ‫دولـت «بایـدن» در امریـکا و غـروب ترامـپ‪ ،‬رویاهـای بوریس‬ ‫جانسـون (نخسـت وزیر انگلیـس) بـرای نزدیکـی بـه امریـکا‬ ‫شبـراب کـرده و نویـد روزهـای روشـن تر بـرای اتحادیـه‬ ‫را نق ‬ ‫اروپـا درمقایسـه با انگلیـس را می دهد‪ .‬دراین بین‪ ،‬فرانسـه از‬ ‫نقـش منحصربه فـرد خـود به عنوان تنهـا قدرت اتمـی و تنها‬ ‫عضو دائم شورای امنیت نهایت بهره برداری را خواهد کرد‪.‬‬ ‫شـود؛ ضمن انکـه درکنـاران‪ ،‬شـرایطی ایجـاد شـود تـا دامـدار بتوانـد بـه تولیـد‬ ‫ادامـه دهـد»‪ .‬او بابیان اینکـه دام های پیش بینی شـده برای سـال ‪ ۹۹‬روبه پایان‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬داشـته های فعلـی را تـا ورود بـره نـو در بـازار بایـد داشـته باشـیم‬ ‫تـا مشـکالت کمتـر شـود و درکنـاران هـم بایـد مقـداری گوشـت بـرای تنظیـم بـازار‬ ‫وارد شـود؛ البتـه مقـدار ان نبایـد در حدی باشـد که به تولیـد داخل ضربه بزند»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل اتحادیـه دامـداران بـا انتقـاد از اختلاف چشـمگیر قیمـت گوشـت‬ ‫از دامـداری تـا بـازار‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬بررسـی ها نشـان می دهـد کـه تفـاوت قیمـت‬ ‫گوشـت از دامداری تا بازار به ‪ ۵۵‬درصد می رسـد؛ درحالی که کل زنجیره از کشـتار‬ ‫تـا عرضـه بـه مصرف کننـده‪ ،‬حدا کثـر ‪ ۴۸‬سـاعت اسـت‪ .‬بـا وجـود زحمـات فـراوان‬ ‫تولیـد‪ ،‬دامـدار به سـود منطقـی نمی رسـد؛ درحالی که با اعمـال مدیریت صحیح‬ ‫التهابـی در بـازار ایجـاد نمی شـود»‪ .‬سـعید سـلطانی سروسـتانی «مدیریـت» را‬ ‫یسـت که‬ ‫تنها راهکار کنترل قیمت گوشـت در بازار برشـمرد و گفت‪« :‬این درحال ‬ ‫به علـت فقـدان نظـارت بـر بـازار؛ قیمـت دام و بالطبـع گوشـت در مناسـبت های‬ ‫مختلـف همچـون عیـد قربـان‪ ،‬به علـت سـودجویی دالالن و عوامـل واسـطه‬ ‫‪ ۲۰‬درصـد گران تـر می شـود؛ درحالی کـه با اتخاذ مدیریت صحیح نباید بگذاریم از‬ ‫نقطه ضعف مردم سوءاستفاده شود»‪ .‬او قیمت تمام شده هرکیلو دام سنگین‬ ‫را ‪ ۴۵‬تـا ‪ ۴۶‬هزارتومـان و قیمـت تمام شـده هرکیلـو دام سـبک را ‪ ۵۳‬هزارتومـان‬ ‫اعلام کـرد و گفـت‪« :‬درحال حاضـر هرکیلو دام سـبک بـا نرخ ‪ ۳۸‬هزارتومـان و دام‬ ‫سـبک ‪ ۴۲‬هزارتومان عرضه می شـود که بااین وجود دامداران همچنان در زیان‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫ثروتمندان‪ ،‬تلویزیون های کوچک و کتابخانه های‬ ‫بزرگ دارند؛ اما فقرا کتابخانه های کوچک و‬ ‫تلویزیون های بزرگ دارند‪.‬‬ ‫زیگ زیگالر؛ نویسنده‬ ‫و سخنران انگیزشی و فروشنده حرفه ای‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫ظرفیتتولید‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫در کشورهای مختلف‬ ‫چه میزان است؟‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫اقدامات بانک پارسیان‬ ‫در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی‬ ‫المان‬ ‫انگلیس‬ ‫چین‬ ‫هند‬ ‫امریکا‬ ‫وقتی حتی کرونا هم جلودار زیبایی طلبان نمی شود‬ ‫یسـت کـه بـرای هـر فـرد در هـر‬ ‫«زیبایـی»‪ ،‬جـزء مقوله های ‬ ‫موقعیـت و مکانـی مهـم اسـت و بـه سن وسـال هـم ارتباطـی‬ ‫نـدارد؛ از کـودک ‪ ۱۰‬سـاله تـا سـالمند ‪ ۷۰‬سـاله‪ ،‬بـا گـذر زمـان و‬ ‫تغییر در تمام ابعاد جامعه‪ ،‬به فکر بهتر جلوه دادن و زیبایی‬ ‫ظاهری خود هسـتند؛ البته شـواهد حا کی ازان اسـت که این‬ ‫میـل بـه زیبایـی و تلاش بـرای دسـتیابی بـه زیبایـی‪ ،‬بیشـتر‬ ‫در خانم هـا دیـده می شـود‪ .‬باتوج هبـه این موضـوع‪ ،‬امـار‬ ‫عمل های جراحی زیبایی نه تنها در ایران؛ بلکه در بسیاری‬ ‫از کشـورهای جهـان رونـدی روبه رشـد داشـته اسـت‪ .‬البتـه‬ ‫ً‬ ‫این نکتـه قابل ذکـر اسـت کـه زیبایـی کال مفهومـی نسـبی‬ ‫و ناپایـداری دارد کـه ممکـن اسـت بـا گـذر زمـان معانـی ان‬ ‫شـاخه های متفاوتـی پیـدا کنـد؛ امـا میـل بـه زیبا شـدن‪ ،‬از‬ ‫یسـت کـه همـه انسـان ها بـه ان گرایـش دارنـد‪ .‬البتـه‬ ‫امیال ‬ ‫این دسـته از جراحی هـا در کشـور مـا مـرز و محدودیـت‬ ‫جنسیتی‪ ،‬اقتصادی و سنی ندارد و زنان و مردان در شرایط‬ ‫اقتصـادی مختلـف و سـنین مختلـف‪ ،‬متقاضـی انجـام‬ ‫جراحی زیبایی هستند‪ .‬به گفته کارشناسان؛ کشور ایران در‬ ‫انجـام عمل هـای زیبایـی‪ ،‬رتبـه دوم در جهـان را دارد و سـن‬ ‫ایـن عمل هـای زیبایـی در ایـران بـه ‪ ۱۵‬سـال رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ داسـتان عمل هـای‬ ‫مربـوط بـه زیبایـی‪ ،‬بـا امدن میهمـان ناخوانـده ای از جنس‬ ‫یکـه‬ ‫ویروسـی به نـام «کرونـا» تغییـر یافـت؛ از همان روز ‬ ‫خب ِـر رسـیدن کرونـا بـه گـوش جهانیـان رسـید در یک زمـان‬ ‫خاصـی مقـرر شـد برخـی مطب هـای زیبایی فعالیت خـود را‬ ‫متوقـف کننـد و بـرای رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی و‬ ‫جلوگیـری از گسـترش ویـروس کرونـا‪ ،‬جراحی زیبایـی انجام‬ ‫ندهنـد؛ بااین حـال‪ ،‬هرچنـد محدودیت هـای اعمال شـده‬ ‫ جهـت بیمـاری کرونـا موردتوجـه قـرار گرفـت؛ امـا در برخـی‬ ‫از کلینیک هـای زیبایـی به صـورت زیرزمینـی و شـاید در‬ ‫شـرایط غیربهداشـتی‪ ،‬ایـن عمل هـا انجـام می شـد‪ .‬گرچـه‬ ‫ً‬ ‫تعطیلـی تقریبـا تمـام کسـب وکارها در‬ ‫ویـروس کرونـا باعـث‬ ‫ِ‬ ‫سراسـر جهـان شـد؛ امـا تعـدادی از کلینیک هـای جراحـی‬ ‫پالسـتیک بـا اتخـاذ اقدامـات سـخت گیرانه تری ماننـد‬ ‫ازمایش هـای کوویـد‪ ۱۹-‬و تمیزکـردن مکـرر‪ ،‬فعـال مانـد و‬ ‫تعـداد بیشـتری از عمل هـای زیبایـی را انجـام داده انـد کـه‬ ‫درنتیجـه‪ ،‬موجـی از عمل هـای غیرضـروری جراحـی در کرونا‬ ‫را مشـاهده کردیـم؛ موجـی کـه از ارقـام خیره کننـده ای در‬ ‫ایـام کرونـا حکایـت دارد؛ طوری کـه بـا اعمـال محدودیت هـا‬ ‫و اعلام ممنوعیـت همچنـان شـاهد تبلیغـات در فضـای‬ ‫مجـازی بـرای جـذب متقاضیـان این نـوع اعمـال جراحـی‬ ‫هسـتیم‪ .‬به راسـتی چرا مسـئله «زیبایی» ان قدر برای مردم‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار است که با حضور‬ ‫ویـروس کرونـا کـه تهدیـدش «مـرگ» اسـت‪،‬‬ ‫بـاز همچنـان بـازار خوبـی دارد؟ ایـا زیبایـی‬ ‫ظاهـری حتـی بـا ازدسـت دادن جـان ارزشـی‬ ‫دارد؟ دراین راسـتا امـان اهلل قرائی مقـدم؛‬ ‫جامعه شـناس درارتباط بـا افزایـش چنیـن‬ ‫جراحی هـای زیبایـی در دوران کرونـا اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬گرایـش افـراد در دوره کرونـا بـه اعمـال‬ ‫جراحـی بیشـتر جنبـه مـادی دارد و افـراد‬ ‫دنبـال کاهـش هزینه هـا و نیـز مراجعـات بـه‬ ‫کلینیک ها با پول کمتر می توانند به مقصود‬ ‫خود برسـند‪ .‬همچنین جامعه ایران صوری‬ ‫شـده و بـه ظواهـر بیشـتر اهمیـت می دهـد‬ ‫و بیشـتر حسـی و مـادی شـده اسـت و افـراد‬ ‫بـه ظاهربینـی گرایـش پیـدا کرده انـد»‪ .‬او‬ ‫معتقـد اسـت کـه حسـیات و مادیـات بـه اوج‬ ‫رسـیده و در چنیـن جامعـه ای‪ ،‬ا گوئیسـم‬ ‫و خودخواهـی حکم فرم اسـت و نوعـی‬ ‫شیءسـروری دیـده می شـود؛ یعنـی افـراد بـا‬ ‫اشـیا شـخصیت می گیرنـد و احترامشـان بـا‬ ‫دارایی هـای ان هـا ارتبـاط مسـتقیم خواهـد‬ ‫داشـت‪ .‬پریسـا فرنودیـان؛ روانشـناس و‬ ‫مشـاور نیـز دربـاره علـت روانـی گرایـش افـراد‬ ‫بـه انجـام عمل هـای زیبایـی بیـان کـرد‪« :‬توجـه بـه ظاهـر‬ ‫در دهـه اخیـر زیـاد شـده و تا کیـد بـه جذاب بـودن ازسـوی‬ ‫بال گرهـا‪ ،‬سـلبریتی ها‪ ،‬سـینما و فیلم هـا‪ ،‬مجلات‪ ،‬رسـانه ها‬ ‫و ‪ ...‬بـه افـراد القـا می شـود و طـی تحقیقاتی نشـان داده شـد‬ ‫ً‬ ‫کـه همـه زنـان تقریبـا یک بـار از ظاهـر خـود احسـاس شـرم و‬ ‫نارضایتـی می کننـد؛ فـارغ از طبقـه اجتماعـی کـه در ان قـرار‬ ‫دارنـد»‪ .‬او براین باوراسـت که مـا ‪ ۱۲‬هویت داریـم؛ یکی از ان ها‬ ‫«هویت جسمانی»سـت‪ .‬وقتی این هویت شکل نمی گیرد‪،‬‬ ‫فـرد مـدام بـا خـود درگیـر اسـت و فکـر می کنـد بـا تغییـر‬ ‫ظاهـر می توانـد تشکیل نشـدن ایـن هویـت را کنتـرل کنـد؛‬ ‫این افـراد‪ ،‬هویـت جسمانی شـان از دوران نوجوانـی به بعـد‬ ‫شـکل نگرفتـه‪ .‬همچنیـن تجربیـات چندین سـاله برخـی‬ ‫صاحب نظران دراین عرصه نشـان می دهد رونق عمل های‬ ‫جراحـی در جامعـه‪ ،‬پدیـده ای درراسـتای وجهه خواهـی‪،‬‬ ‫یسـت کـه باالخـص در‬ ‫خودنمایـی و نوعـی تشخص طلب ‬ ‫کالن شهرها به عنوان هویت یابی درنتیجه گمنامی به وجود‬ ‫امده اسـت‪ .‬دراین جوامع‪ ،‬ظاهر افراد‪ ،‬معرف ان هاسـت که‬ ‫از دارایی هـای مـادی ازقبیـل اتومبیـل و زیـوراالت اغـاز شـده‬ ‫هسـتند»‪ .‬رئیس شـورای صادرکنندگان دام کشـور نیز بااشـاره به دالیل گرانی گوشـت قرمز‬ ‫یبـر‬ ‫در بـازار‪ ،‬گفـت‪« :‬اتخـاذ تصمیـم نادرسـت مسـئوالن در حـوزه دام و گوشـت کشـور مبن ‬ ‫واردات ‪ ۳۳‬هزارتن گوشت منجمد و تعیین نرخ در ستاد تنظیم بازار‪ ،‬نوساناتی در قیمت‬ ‫گوشـت ایجـاد کـرد»‪ .‬منصـور پوریـان بابیان اینکه سـتاد تنظیـم بازار قیمت هرکیلو گوشـت‬ ‫منجمـد وارداتـی را ‪ ۷۲‬تـا ‪ ۱۲۰‬هزارتومـان تعیین کرده‪ ،‬افزود‪« :‬اتخاذ تصمیم اخیر‪ ،‬منجر به‬ ‫افزایـش قیمـت در بخـش گوسـفند و گوسـاله شـد»‪ .‬او از کاهـش ‪ ۴۰‬تـا ‪ ۴۵‬درصدی مصرف‬ ‫گوشـت در بـازار خبـر داد و تا کیـد کـرد‪« :‬باتوجه بـه نبـود بـازار مناسـب‪ ،‬مصـرف گوشـت‬ ‫به میـزان ‪ ۴۰‬تـا ‪ ۴۵‬درصـد کاهـش یافـت که متاسـفانه تصمیـم اخیر دولت‪ ،‬منجـر به ایجاد‬ ‫هیجـان در بـازار گوشـت شـد؛ امـا این وضعیـت پایـدار نخواهـد بـود»‪ .‬او افـزود‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫کاهـش تـوان خریـد جامعـه؛ حتـی بـرای مرا کـز پرمصـرف‪ ،‬قیمت هـای موجـود بایـد اصلاح‬ ‫شـود؛ ضمن انکه در کنار واردات بسـتر برای صادرات گوشـت هم باید فراهم شـود؛ چرا که‬ ‫بـا افزایـش قیمـت‪ ،‬بـازار ب هسـمت جهـش قیمت روبه جلـو تحریـک می شـود»‪ .‬او باتا کیدبر‬ ‫عرضه گوشـت با قیمت مناسـب در بازار‪ ،‬گفت‪« :‬عرضه گوشـت با قیمت مناسـب موجب‬ ‫شـده مـردم رغبـت بیشـتری برای خرید داشـته باشـند که درنهایـت این امـر عالوه بر خروج‬ ‫بازار از رکود موجب شده تا افراد این محصول پروتئینی را سر سفره ببرند»‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫تعییـن قیمـت ازسـوی سـتاد تنظیـم بـازار منتـج بـه تحریـک بـازار می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬طبـق‬ ‫بررسـی های صورت گرفتـه؛ در نیمـه دوم سـال اتفـاق خاصـی در حـوزه گوشـت رخ نـداده‬ ‫و بحـث مربـوط بـه نوسـان قیمـت نهـاده و تاثیـر ان در بـازار گوشـت بـه نیمـه اول سـال‬ ‫یگـردد»‪.‬‬ ‫بازم ‬ ‫بانک‬ ‫و تـا چهـره و انـدام ظاهـری افـراد ادامـه می یابـد؛ اما به جرئت‬ ‫می تـوان گفـت ایـن ‪ ۱۱‬مـاه کرونایـی‪ ،‬روزهـای داغ عمل های‬ ‫جراحـی زیبایـی بـود؛ البتـه این طـور نیسـت کـه تخفیفـی‬ ‫درنظر گرفته باشند‪ ،‬خیر! ازنظر برخی از مردم بهترین زمان‬ ‫ اسـت کـه جراحی هـای زیبایـی خـود را پشـت ماسـک های‬ ‫اجبـاری پنهـان کننـد تـا بعـد از کرونـا از ان رونمایـی به عمـل‬ ‫بیاورنـد! به گفتـه برخـی پزشـکان؛ هزینه هـای عمـل زیبایی‬ ‫نسـبت بـه دوران قبـل از کرونـا بیشـتر شـده؛ امـا مراجـع هـم‬ ‫بیشـتر شـده‪ .‬این گفته جای تعجب دارد که بسیاری ازافراد‬ ‫بـدون تـرس از کرونـا و بی محابـا‪ ،‬بـرای خدمـات زیبایـی‬ ‫مراجعـه می کنند؛ درحالی که بعضـی از همین افراد می گویند‬ ‫بـرای خدمـات دندانپزشـکی می ترسـند بـه دندان پزشـک‬ ‫مراجعـه کننـد! نکتـه بسـیارمهم این اسـت که جراحی هـای‬ ‫زیبایی و رسـیدگی به خود به طورکلی امر نامناسـبی نیسـت؛‬ ‫اما بهتر اسـت دراین روزهای کرونایی بیشـتر به فکر سلامت‬ ‫جـان خـود باشـیم؛ نه اینکـه زیبایی مـان را درگروی سلامتی‬ ‫قـرار دهیـم‪ .‬شـاید بـا رعایـت حدا کثـری بتوانیـم تاحـدودی‬ ‫ردپـای ایـن ویـروس چمـوش را از زندگی هـا حـذف کنیـم‪.‬‬ ‫کـورش پرویزیـان؛ مدیرعامـل‬ ‫بانـک پارسـیان از ایجــاد‬ ‫‪ 165‬هـزار شــغل خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬اشـتغال ایجاد شـده‬ ‫از محـل پرداخـت تســهیالت‬ ‫در بخش هـای مختلـف‬ ‫خدمـات‪ ،‬صــنعت و معـدن‬ ‫و کشـاورزی توسـط بانـک‬ ‫ً‬ ‫پارسـیان تقریبـا معـادل پنج درصــد اشــتغال ایجـاد شـده‬ ‫ک پارسـیان در راسـتای تحقـق‬ ‫کشـور بـوده اسـت»‪ .‬بانـ ‬ ‫فرامیـن اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬افزایـش تولیـد و اشـتغال در‬ ‫یشـماری‪ ،‬در عرصـه‬ ‫طر ح هـای قابل توجـه و تاثیرگـذار ب ‬ ‫اقتصـادی کشـور‪ ،‬سـرمایه گذاری و مشـارکت کـرد ه اسـت‪.‬‬ ‫کـورش پرویزیـان بـا بیـان اینکـه منویـات رهبـری در زمینـه‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی می توانـد بستر سـاز توسـعه پایدار و رشـد‬ ‫اقتصـادی کشـور در شـرایط تحریمـی باشـد‪ ،‬بـه بهانـه‪،‬‬ ‫فرارسـیدن ‪ ۲۹‬بهمن مـاه‪ ،‬سـالروز اقتصـاد مقاومتـی و‬ ‫کارافرینی بخشـی از اقدمات انجام شـده در بانک پارسـیان‬ ‫در این باره را مورد اشاره قرار داد‪ .‬توسعه و تعمیق اشتغال‬ ‫در مناطـق روسـتایی و ایجـاد فرصت هـای شـغلی مولـد‬ ‫یکـی از رویکردهـای اصلـی بانـک پارسـیان در راسـتای‬ ‫سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی بـود کـه پرویزیـان بـه ان‬ ‫اشـاره کرده و گفت‪« :‬بر اسـاس تفاهم نامه بانک پارسـیان‪،‬‬ ‫بنیـاد برکـت و صنـدوق قرض الحسـنه بانـک پارسـیان ‪،12‬‬ ‫‪ 500‬میلیـارد ریـالتسـهیالتقرض الحسـنهبه حـدود‪ 35‬هزار‬ ‫طـرح اشــتغال زایی اجتماع محـور بنیـاد برکـت در مناطـق‬ ‫محـروم پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬وی همچنین تا کیـد کرد ‪:‬‬ ‫«برای توسعه اشتغال روستایی و کاهش بیکاری‪ ،‬قرارداد‬ ‫سـه جانبه ای بیـن بانـک پارسـیان‪ ،‬بنیـاد برکـت و معاونت‬ ‫توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم ریاسـت جمهوری‬ ‫امضـاء و ‪1،553‬میلیارد ریـال اعتبـار اختصـاص یافـت‪.‬‬ ‫محرومیت زدایـی و ارتقـاء عدالـت اجتماعـی از دیگـر‬ ‫رویکردهای اصلی بانک پارسـیان برای رسـیدن به اهداف‬ ‫اقتصـادی مقاومتـی بـود»‪ .‬ان گونـه کـه مدیرعامـل بانـک‬ ‫پارسـیان اعلام کـرده‪ ،‬برای ایجـاد عدالت اجتماعی حدود‬ ‫‪3.32‬میلیون یـورو اعتبـار بـرای طـرح انتقـال اب خلیـج‬ ‫بشــیرین کن اختصـاص‬ ‫فـارس بـه کویـر مرکـزی ایـران و ا ‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬وی با بیان اینکـه دسترسـی بـه اب سـالم‬ ‫ابتدایـی تریـن حـق هـر ایرانـی اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بـه همیـن‬ ‫دلیـل بانـک پارسـیان در ‪ 21‬طـرح ابرســانی بـه شــهرها و‬ ‫روســتاها و منــاطق محروم که مربوط به ‪ 14‬اسـتان کشـور‬ ‫بـوده مشـارکت داشـته و ‪500 ،16‬میلیارد ریـال نیـز اعتبـار‬ ‫در این بخش هـا هزینـه کـرده اسـت‪ .‬مدیرعامـل بانـک‬ ‫پارسـیان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با بیان اینکـه‬ ‫کشـوری بـه شـکوفایی اقتصـادی نمی رسـد ‪ ،‬جـز بـا توسـعه‬ ‫حهـای ا کتشـاف و اسـتخراج‬ ‫صادرات ‪ ،‬افزود‪« :‬بانک در طر ‬ ‫نفت از میــادین مشـترک فازهـای ‪ 11‬الـی ‪ 24‬پارس جنوبی‬ ‫و خطـوط لولـه سراســری ‪ 9 ، 6‬و ‪ 11‬انتقـال گاز بـا اعتبـاری‬ ‫حدود چهارمیلیارد دالر مشارکت داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫بـا شـرکت نفـت و گازکنـگان درجهت صیانـت از منابع ملی‬ ‫با سهم الشـرکه این بانک به مبلغ یک میلیارد دالر شـرایط‬ ‫را بـرای توسـعه صـادرات بیشـتر فراهـم کـرده اسـت‪ .‬وی‬ ‫همچنیـن با اشـاره به مشــارکت بانـک پارسـیان در طـرح‬ ‫احــداث پاالیشــگاه نفـت در میــادین مشـترک بـا شــرکت‬ ‫پاالیـش پارســیان ســپهر ‪ ،‬افـزود ‪« :‬هـدف اصلـی ایـن طـرح‬ ‫افزایـش ارزش افـزوده از طریـق تکمیل زنجیـره ارزش منابع‬ ‫زیرزمینی به مبلغ‪661‬میلیون دالر و ‪10‬میلیون یورو بعالوه‬ ‫‪6،346‬میلیارد ریـال بـوده اسـت»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول در‬ ‫نظـام بانکـی افـزود‪« :‬مشـارکت ‪ 600‬میلیـون دالری در طرح‬ ‫ا کتشـاف و اســتخراج نفـت از میادیـن مشـترک ماننـد‬ ‫یـاران شـمالی ‪ ،‬مشـارکت در ســندیکای تامیـن مالـی پـروژه‬ ‫پاالیشــگاه گاز بیـدبلنــد خلیــج فـارس بـا هــدف ارزاوری‬ ‫و توسـعه ظرفیت هـای تکمیـل زنجیـره ارزش به مبلـغ‬ ‫‪350‬میلیـون دالر از دیگـر کارهای انجام شـده توسـط بانک‬ ‫پارسـیان برای صیانت از تولید و صادرات بوده اسـت»‪ .‬اما‬ ‫بنگاه هـای کوچـک و متوسـط کـه اصلی تریـن نقـش را در‬ ‫اشـتغال زایی کشـور را دارند از حمایت های بانک پارسیان‬ ‫بی نصیب نبوده اند‪ .‬ان گونه که مدیرعامل بانک پارسیان‬ ‫اعلام کـرده ‪ ،‬حـدود ‪ 57،325‬میلیارد ریـال اعتبـار در قالـب‬ ‫تنــامه وصــدور اوراق‬ ‫اعطــای تســهیالت و صــدور ضـمان ‬ ‫گــواهی اعتبــار مولـد(گــام) بـرای شـرکت های کوچـک و‬ ‫متوسـط پرداخـت شـده اسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫جهان مهدی طارمی‬ ‫ِ‬ ‫سروش راسخ‬ ‫فوتبال حرفه ای امروز‪ ،‬دنیای عجیبی سـت و شـاید کمتر بتوان پیش بینی کرد که‬ ‫در اینـده بـرای یـک فوتبالیسـت جـوان چـه سرنوشـتی رقـم می خـورد؛ امـا‬ ‫در عین حال‪ ،‬عوامل مختلفی وجود دارند که باعث هموارترشـدن مسـیر رشـد یک‬ ‫ورزشـکار در طـی زندگـی حرفـه ای اش می شـوند؛ یکـی از ایـن مـوارد انتخاب هـای‬ ‫درسـت‪ ،‬در زمان درسـت اسـت‪ .‬مهدی طارمی از ان دسـته فوتبالیست هایی ست‬ ‫که پس از درخشش در تیم های کم اوازه خیلی زود خود را به ترکیب پرطرفدارترین‬ ‫تیم پایتخت رسـاند تا پیراهن قرمز‪ ،‬سـکوی پرتاب او به تیم ملی باشـد و ازان پس‬ ‫با درخشش خود توانست به ان سوی مرزها برود‪ .‬مهدی در محله صیادان به نام‬ ‫شـغاب بوشـهر به دنیـا امـد‪ .‬پـدرش؛ علیشـاه از بازیکنان حرفـه ای فوتبال بـود‪ .‬یک‬ ‫خواهـر و یـک بـرادر دارد و می گویـد کـه الگویـش علـی دایی سـت‪ .‬فوتبالـش را از‬ ‫شش سـالگی زیـر نظـر پـدر در مدرسـه فوتبال صداوسـیما شـروع کـرد؛ امـا به صورت‬ ‫حرفـه ای از باشـگاه جوانـان بـرق بوشـهر در سـن ‪ 10‬سـالگی اغـاز کـرد‪ .‬خـودش‬ ‫در این بـاره می گویـد‪« :‬پـدرم علیشـاه طارمـی یـک بازیکـن دفـاع وسـط بـود کـه‬ ‫هم دوره هایـش از بازی هـای خـوب او تمجیـد می کننـد‪ ،‬بـدون شـک فوتبالیسـت‬ ‫بـودن پـدرم در اینکـه وارد فوتبـال بشـوم بی تاثیـر نبـود‪ .‬در ان سـال ها کـه‬ ‫نو سـال های مـن سـوار بـر لنـح و بـه صیـادی می رفتنـد‪ ،‬مـن در هـوای گـرم‬ ‫هم س ‬ ‫بوشـهر در زمین های خا کی فوتبال تمرین می کردم !» از سـال ‪ 81‬که ‪ 10‬سـاله بود تا‬ ‫سال ‪ 84‬به ترتیب در تیم های «برق بوشهر» و «حیات بوشهر» بازی کرد و در سال‬ ‫‪ 1384‬بـه جوانـان باشـگاه ایرنجـوان بوشـهر دعـوت شـد و بعـد از سه سـال بـه‬ ‫بزرگ سـاالن تیم راه یافت‪ .‬از سـال ‪ 87‬دو سـال در شـاهین بوشـهر و دوسـال دوباره‬ ‫در ایرانجـوان بوشـهر بـازی کـرد تـا اینکـه در سـال ‪ 93‬توسـط مشـاوران علـی دایـی از‬ ‫ً‬ ‫یـک لیسـت ‪ 20‬بـه وی معرفـی شـدند‪ .‬وی در نهایـت خرداد مـاه سـال ‪ 93‬رسـما‬ ‫به مدت دو سال به پرسپولیس پیوست؛ او سفید امضاء کرد و نوشتن رقم قرارداد‬ ‫خـود را بـه علـی دایـی سـپرد‪ .‬او درمـورد عالقه اش به پرسـپولیس می گویـد‪« :‬از ابتدا‬ ‫پرسپولیسـی بـوده ام؛ امـا خواهـر و بـرادرم اسـتقاللی هسـتند‪ ،‬هـر وقـت بـا اسـتقالل‬ ‫بازی داریم خواهر و برادرم می گویند‪ ،‬امیدواریم پرسـپولیس دو گل و اسـتقالل سـه‬ ‫گل بزنـد»‪ .‬شـهرت طارمـی از فروردین مـاه سـال ‪ 94‬بـا تـک گل وی از نقطـه پنالـی در‬ ‫مقابل النصر عربسـتان در لیگ قهرمانان اسـیا شـروع شـد و درنهایت در سـه سـال‬ ‫حضور خود با ‪ 55‬گل بهترین گلزن تاریخ باشگاه لقب گرفت‪ .‬چند روز قبل از ورود‬ ‫به باشگاه پرسپولیس در ‪ 26‬اردیبهشت ماه ‪ 94‬توسط «کارلوس کی روش» به تیم‬ ‫ملـی دعـوت شـد؛ او سـال ‪ 94 - 93‬علاوه بـر برتریـن مهاجـم لیگ مرد سـال فوتبال‬ ‫دهـزار‬ ‫ایـران نیـز شـد‪ .‬وی در تاریـخ ‪ ۱۹‬فروردین مـاه ‪ ۱۳۹۴‬و در حضـور بیـش از ص ‬ ‫تماشـا گر ورزشـگاه ازادی تهران با به ثمر رسـاندن چیپ از روی ٔ‬ ‫نقطه پنالتی مقابل‬ ‫النصر عربستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اسیا ‪ ۲۰۱۵‬زمینه ساز پیروزی ‪۰-۱‬‬ ‫لو انتقاالت فوتبال‬ ‫پرسپولیس شد‪ .‬مهدی طارمی در فصل ‪ 95-96‬در جریان نق ‬ ‫کشـور با وجود اینکـه بـا پرسـپولیس تهران بـه توافق رسـیده بود‪ ،‬به صـورت نا گهانی‬ ‫به تیم باشـگاهی ریزه اسـپور ترکیه پیوسـت ‪ .‬مهدی طارمی پس از سـه هفته از این‬ ‫ً‬ ‫تصمیـم خـود منصـرف شـد و مجـددا بـه پرسـپولیس بازگشـت کـه ایـن بازگشـت‬ ‫حواشـی زیـادی در پـی داشـت‪ .‬مهـدی طارمـی به همین دلیـل دچـار محرومیـت‬ ‫چهار ماهـه شـد و باشـگاه پرسـپولیس نیـز به همین خاطـر مبلغـی جریمـه و از‬ ‫لو انتقاالت محروم شـد‪ .‬مهدی طارمی پس ازاین ماجراها در تاریخ ‪ ۱۷‬دی ماه‬ ‫نق ‬ ‫به تیم باشگاهی الغرافه قطر پیوست و در انجا نیز توانست افتخاراتی کسب کند‪.‬‬ ‫یکـرد؛ امـا‬ ‫مهـدی طارمـی همچنـان در خـط حملـه الغرافـه تلاش زیـادی م ‬ ‫از دست دادن موقعیت های فراوان‪ ،‬سبب شد تا موردانتقاد کارشناسان و مربیان‬ ‫تیـم قطـری قـرار بگیـرد و این گونـه بـود کـه امـکان بازگشـت مهـدی طارمـی بـه‬ ‫پرسـپولیس قـوت گرفـت‪ .‬از طرفـی طارمـی فعالیـت جـدی خـود را بـا یکـی از مدیـر‬ ‫برنامه های ایرانی معتبر در فوتبال جهان اغاز کرده بود تا بتواند به فوتبال اروپا راه‬ ‫پیـدا کنـد‪ .‬مهاجـم تیـم ملـی فوتبـال ایـران در جام ملت های ‪ ۲۰۱۹‬اسـیا پیشـنهاد‬ ‫اغوا کننـده یکـی از تیم هـای لیـگ برتر فوتبال ایران در زمسـتان سـال گذشـته را هم‬ ‫نپذیرفتـه اسـت و اعلام کـرده اسـت کـه تنهـا قصـد حضـور در فوتبـال اروپـا را دارد؛‬ ‫بنا برایـن حضـور طارمـی در پرسـپولیس به طـور کامـل منتفـی شـد‪ .‬مهـدی طارمی‬ ‫پس از الغرافه با عقد قراردادی دو ساله به ریو اوه پرتغال رفت‪ .‬این تیم ‪ ،‬تیم هفتم‬ ‫لیـگ پرتغـال بـوده اسـت ‪ .‬گفته شـده کـه مبلـغ قـرارداد مهـدی طارمـی بـا ایـن‬ ‫باشـگاه‪ 350 ،‬هزار دالر در سـال اسـت و ا کنون در این باشـگاه به یک سـتاره تبدیل‬ ‫شـده اسـت ‪ .‬مهدی طارمی توانسـت در دومین بازی اش برای این تیم و در اولین‬ ‫حضـورش به عنـوان بازیکن فیکس‪ ،‬سـه گل به ثمر برسـاند و عنـوان بهترین بازیکن‬ ‫زمیـن و همچنیـن نمـره ‪ ۱۰‬از ‪ ۱۰‬از نـگاه هواسـکورد را کسـب کنـد و به عنـوان بهترین‬ ‫بازیکـن هفتـه پرتغـال معرفـی شـد‪ .‬کاروالیـال؛ سـرمربی ریـو اوه تیمـی کـه مهـدی‬ ‫طارمـی بـرای ان سـه گل به ثمـر رسـاند می گویـد کـه او و کارلـوس کـی روش نقـش‬ ‫مهمـی در انتقـال طارمـی بـه ایـن باشـگاه پرتغالـی داشـته اند‪ .‬مهـدی طارمـی در‬ ‫نخستین سـال بـازی در فوتبـال اروپـا‪ ،‬فوق العـاده ظاهـر شـد و در ‪ ۳۰‬مسـابقه بـرای‬ ‫این تیم توانست ‪ ۱۸‬گل به ثمر رساند‪ ،‬دو پاس گل بدهد و هفت پنالتی بگیرد تا با‬ ‫ایـن عملکـرد تبدیـل بـه یکـی از چهره هـای شـاخص فوتبـال پرتغـال شـود‪ .‬مهـدی‬ ‫طارمی شـهریور ماه سـال ‪ 99‬به پورتو پرتغال پیوسـت که به گفته بسـیاری این یک‬ ‫انتقال بزرگ در تاریخ فوتبال ایران در میان لژیونرهاست؛ بنابراین مهدی طارمی‬ ‫یکـی از پرافتخارترین هـای فوتبـال کشـورمان خواهـد بـود‪ .‬قبـل از ایـن از جملـه‬ ‫باشگاه های خواهان مهدی طارمی «بنفیکا» و «اسپورتینگ لیسبون» بودند که‬ ‫او حضور در تیم ابی پوش «پورتو» که سال اینده نیز در لیگ قهرمانان اروپا حضور‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهره ها‬ ‫خواهـد داشـت را بـه سـایر باشـگاه ها ترجیـح داد تـا‬ ‫فصـل جدیـدی از دوران بـازی خـود را اغـاز کنـد‪.‬‬ ‫باشـگاه اف‪ .‬ث‪ .‬پورتـو خبـر رونمایـی از مهـدی‬ ‫طارمی به عنوان خرید جدیدش را با خوشامدگویی‬ ‫به او به سه زبان پرتغالی‪ ،‬انگلیسی و اسپانیایی در‬ ‫صفحـه توئیتـر خـود اعلام کـرد و یـاداور شـد کـه‬ ‫قـرارداد ایـن سـتاره ایرانـی تـا سـال ‪ ۲۰۲۴‬بـا پورتـو‬ ‫اعتبـار دارد‪ .‬ان زمـان‪ ،‬مهـدی طارمـی در وا کنش به‬ ‫حضـورش در ایـن تیـم مطـرح‪ ،‬گفـت ‪« :‬خوشـحالم‬ ‫کـه بـرای دومین سـال پیاپـی در لیـگ پرتغـال بـازی‬ ‫می کنم ‪ .‬این بار در تیمی که سـالیان سـال همیشـه‬ ‫یبـردم و تیـم‬ ‫ش لـذت م ‬ ‫از دیـدن بازی هایـ ‬ ‫موردعالقـه مـن در لیـگ پرتغـال اسـت‪ .‬امـروز ‪ ،‬بـرای‬ ‫فـردای روشـن تر بـه سـربازان پورتـو ملحـق شـدم‪.‬‬ ‫افتخار این رو دارم که به عنوان اولین بازیکن ایرانی‬ ‫در این باشـگاه حضور داشـته باشـم‪ .‬جا داره از تیم‬ ‫قبلی خودم؛ ریو اوه و بازیکنان و دسـت اندرکارانش‬ ‫تشـکر کنـم؛ مـا سـال موفقـی را درکنـار هـم بـه پایـان‬ ‫رسوندیم»‪ .‬حاال مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم‬ ‫فوتبـال پورتـو در تازه تریـن موفقیـت خـود‪ ،‬مقابـل‬ ‫تیـم یوونتـوس چنـان درخشـید کـه تمـام نگاه هـا را‬ ‫بـه خـود جـذب کـرد و بعـد از گلزنـی در دقیقـه دو‬ ‫بـازی بـه سـوژه اصلـی رسـانه های پرتغـال تبدیـل‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش مهـر‪ ،‬بـا گذشـت چنـد روز از‬ ‫بازی پورتو در لیگ قهرمانان اروپا مقابل یوونتوس‬ ‫و گلزنـی مهـدی طارمی مهاجم ایرانـی پورتو در این‬ ‫مسـابقه‪ ،‬حاال رسـانه های پرتغال فرصت بیشـتری‬ ‫بـرای ارزیابی عملکرد طارمی پیـدا کرده اند‪ .‬طارمی‬ ‫در دقیقـه دو بـازی بـا یوونتـوس موفـق شـد دروازه‬ ‫یـاران «رونالـدو» را بـاز کند و بازی درنهایت با نتیجه‬ ‫دو بـر یـک بـه سـود نماینده پرتغـال به پایان رسـید‪.‬‬ ‫طارمـی بـا ایـن گل و ‪ ۱۴‬گلـی کـه پیـش از ان بـرای‬ ‫پورتـو به ثمـر رسـانده بـود‪ ،‬سـوژه جذابـی بـرای‬ ‫رسـانه های پرتغـال اسـت و عملکـرد او زیـر ذره بیـن‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬روزنامـه «‪ »A Bola‬در صفحـه‬ ‫اصلـی خـود تیتـری از طارمـی کار کـرده و بـه افزایـش‬ ‫محبوبیـت ایـن بازیکـن به دلیـل گلزنـی و تقابـل بـا‬ ‫تیم یوونتوس اشاره کرده است‪ .‬روزنامه «‪»O Jogo‬‬ ‫هـم بـا عکـس بزرگـی از مهـدی طارمـی روی جلـد‬ ‫خـود‪ ،‬امـار ایـن بازیکـن را در پورتـو اسـتخراج کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن روزنامـه نوشـت‪« :‬طارمی تمام نمـرات و‬ ‫مقیاس ها را می شکند‪ .‬نه تنها در گلزنی بلکه در باز‬ ‫پـس گرفتـن تـوپ‪ ،‬دوئل هـا‪ ،‬دریبل هـا و پیـروزی در‬ ‫توپ هـای ‪ .»۵۰-۵۰‬در عین حـال مهـدی طارمـی‬ ‫در همین روزهـا جایـزه خـود را از سـازمان لیـگ‬ ‫فوتبـال پرتغـال نیـز دریافـت کـرد‪ .‬طارمی به واسـطه‬ ‫عملکـرد خوبـش در لیـگ پرتغـال‪ ،‬ازسـوی سـازمان‬ ‫لیگ فوتبال این کشور ابتدا عنوان بهترین مهاجم‬ ‫و سـپس عنوان بهترین بازیکن لیگ این کشـور را از‬ ‫ان خـود کـرد‪ .‬ایـن انتخـاب بـا رای گیـری از مربیـان‬ ‫حاضـر در پرتغـال صـورت می گیـرد‪ .‬حـاال مهـدی‬ ‫طارمـی عالو هبـر افتخاراتـی کـه به دسـت اورده‪،‬‬ ‫یسـت کـه در‬ ‫پنجمیـن فوتبالیسـت ایران ‬ ‫چمپیونزلیـگ موفـق بـه گلزنـی شـده و خاص تریـن‬ ‫تبریک هـا بـرای او از سـوی بازیکنانـی امـد کـه عضـو‬ ‫یکی از خاص ترین باشـگاهی فوتبال ایران هسـتند‬ ‫و مهـدی طارمـی تـازه پـس از گلزنـی برابر یـووه به ان‬ ‫پیوسـته اسـت؛ «باشـگاه گلزنـان ایرانـی در‬ ‫چمپیونزلیـگ»‪ .‬علـی دایـی کـه بـا ‪ 109‬گل ملـی‪،‬‬ ‫رکورددار بیشترین تعداد گل ملی در جهان است و‬ ‫با «هرتا برلین» سابقه گلزنی در چمپیونزلیگ را نیز‬ ‫دارد‪ ،‬بـرای طارمـی نوشـت‪« :‬خوشـحالم هـرروز‬ ‫لتـر می شـوی‪ ،‬بـا ادامه این روند شـک نـدارم به‬ ‫کام ‬ ‫درجـات باالتـری هـم خواهـی رسـید»‪ .‬مهـدی‬ ‫مهـدوی کیـا و علـی کریمـی؛ دو بازیکـن سـابق‬ ‫بوندسـلیگا که برای تیم های «هامبورگ» و «بایرن‬ ‫مونیـخ» در چمپیونزلیـگ گلزنـی کرده بودنـد نیز در‬ ‫شـبکه های اجتماعـی بـه طارمـی تبریـک گفتنـد‪.‬‬ ‫اشـاره به این نکته نیز قابل توجه اسـت که پورتو در‬ ‫ا کانت هـای خـود در شـبکه های اجتماعی در حین‬ ‫بـازی برابـر یوونتـوس پیام هایـی را بـه زبـان فارسـی‬ ‫منتشـر کـرد‪ .‬ا کانـت پورتـو پـس از گل بسـیار سـریع‬ ‫طارمـی در همـان ثانیه هـای ابتدایـی بـازی توئیـت‬ ‫کرد‪« :‬به نام خدا‪ .‬توی دروازه»‪ .‬به نظر می رسـد این‬ ‫شتـری را‬ ‫شـرایط می توانـد زمینـه موفقیت هـای بی ‬ ‫برای مهدی طارمی فراهم کند؛ ا گر کمی شانس با‬ ‫او یـار باشـد و تمرکـز خـود را بـر پیشـرفت در فوتبـال‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫نشان درجه یک هنری برای محمدرضا اسحاقی گرجی‬ ‫مدیـرکل اداره ارشـاد مازنـدران از صـدور نشـان درج هیـک هنـری ازسـوی وزارت فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی بـرای هنرمنـد پیش کسـوت مازنـدران خبـر داد و گفـت‪« :‬پـس از پیگیری های انجا مشـده و‬ ‫با همکاری وزارت ارشـاد‪ ،‬نشـان درجه یک هنری در رشـته اواز مقامی مازنی برای اعطاء به اسـتاد‬ ‫محمدرضا اسـحاقی گرجی محله صادر شـد»‪ .‬محمدرضا اسـحاقی گرجی؛ موسـیقی دان و نوازنده‬ ‫یسـت‪ .‬او در حال حاضـر یکـی از ا گاهـان مقامـات و ریز مقامـات اوازی و سـازی‬ ‫دوتـار ‪73‬سـاله ایران ‬ ‫مناطق شرقی مازندران و اخرین خنیا گر موسیقی نواحی مازندران است‪ .‬در سال ‪ ،۱۳۹۶‬سازمان‬ ‫میـراث فرهنگـی نـام او را به عنـوان گنجینـه زنـده بشـری در فهرسـت اثار ملی کشـور ثبت کرد‪.‬‬ ‫فوتبال دوستان عرصه سیاست‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫کری خوانـی وزیـر ارتباطـات بـرای اسـتقالل‪ ،‬بـا وا کنش هـای بسـیار روبـه رو شـد؛‬ ‫حتـی رئیـس هیئت مدیـره باشـگاه اسـتقالل در پیامـی بـه ایـن ماجـرا وا کنـش‬ ‫نشان داد‪ .‬محمدجواد اذری جهرمی گفته‪« :‬وزیر که صبح تا شب در لباس وزیر‬ ‫نیسـت‪ .‬من وزیر هسـتم و البته یک شـهروند؛ می توانم در حوزه ورزش اظهار نظر‬ ‫کنـم»‪ .‬ایـن اتفـاق سـاده کـه بـه هیاهویـی دنبالـه دار تبدیـل شـده‪ ،‬ایـن سـوال را‬ ‫در ذهـن متبـادر می سـازد کـه «ایـا مقام هـای بلندپایـه کشـوری‪ ،‬رجـل سیاسـی و‬ ‫فوتبالی خود را علنی کننـد؟» این بار به مواردی جهانی‬ ‫دولتمـردان نبایـد عالیق‬ ‫ِ‬ ‫می پردازیم که تصریح دارد وزیر‪ ،‬رئیس جمهوری‪ ،‬نخست وزیر‪ ،‬رهبر دولت و ‪...‬‬ ‫نیـز می توانـد هواداری دواتشـه باشـد‪.‬‬ ‫انگال مرکل‬ ‫والدیمیرپوتین‬ ‫باراک اوباما‬ ‫پاپفرانسیس‬ ‫کیم جونگ اون‬ ‫رئیس کلیسای کاتولیک نیز طرفدار دیکتاتور تندروی کرهشمالینه تنها‬ ‫رئیس جمهوریپیشینامریکا‬ ‫رئیس جمهوری روسیه در جام‬ ‫صدراعظم المان هوادار جدی‬ ‫فوتبال و به ویژه تیم «سن لورنزو» به بمب اتم عالقه دارد؛ بلکه از‬ ‫جهانی ‪ 2018‬نشان داد که شیفته بهتیم هایمتعددیعالقهدارد‬ ‫تیم ملی المان؛ و شخص‬ ‫بوده و هست؛ یکی از بزرگ ترین طرفدارانخاص«منچستریونایتد»‬ ‫باستیان شواینشتایگر است؛ اما این ورزش است‪ .‬او از طرفداران والبتهعالقهاصلی اشلیگ‬ ‫نیز هست‪ .‬اینکه ایا از زمان الکس‬ ‫تیم های ارژانتین که در سال‬ ‫الماناست‪.‬عالقهاوبهباشگاه‬ ‫فوتبال های باشگاهی را متفاوت تر «زنیت سن پترزبورگ» بوده و‬ ‫‪ 2013‬با اعالم حمایت پاپ از ان ها فرگوسن‪ ،‬به این تیم عالقه مند‬ ‫می داند و حتی در سال ‪ 2013‬در ا گرچه اعتراف به وفاداری به یک «دارمشتات‪»۹۸‬زمانیلورفت‬ ‫رسمیتبین المللیبیشترییافت‪ .‬شده یا فقط در سال های اخیر‪،‬‬ ‫فینال لیگ قهرمانان المان بین باشگاه خاص را رد کرده و تمایلش که کاشفبه عملامدصفحه‬ ‫او در زادگاهش (بوئنوس ایرس) و نتایج بازی های شیاطین سرخ را‬ ‫«بایرن مونیخ» و «دورتموند» نیز دیدن فوتبال بهتری از تیم ملی توئیتراینتیمرافالو کردهاست‪.‬‬ ‫در جوانی هایش مرتب بازی تیم دنبالمی کند‪،‬مشخصنیست‪.‬‬ ‫کشورش است؛ اما این را هم گفته او گفتهزمانیهمشیفتهیکیاز‬ ‫تماشاچی بود‪ .‬او در هامبورگ‬ ‫شاید رنگ قرمزشان‪ ،‬شباهتی‬ ‫متولد شده؛ اما در سال ‪ 2006‬عضو که به هرحال متولد سن پترزبورگ باشگاه هاینه چندان مطرحامریکا محبوبش را در ورزشگاه‬ ‫کمونیستیبرایشدارد‪.‬‬ ‫به نام‪ Birmingham Hammers‬بود‪ Gasómetro .‬تماشا می کرد‪.‬‬ ‫افتخاری باشگاه «دورتموند» شد‪ .‬است!‬ ‫سیلویوبرلوسکونی‬ ‫البرت دوم‬ ‫کریستینافرناندز‬ ‫فلیپهکالدرون‬ ‫امانوئلمکرون‬ ‫کنونی فرانسه که‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫معاون رئیس جمهوری ارژانتین نیز رئیس جمهوریمکزیکبین‬ ‫کنونیموناکو کهنامش‬ ‫نخست وزیر سابق ایتالیا که‬ ‫ِ‬ ‫شاهزاده ِ‬ ‫به فوتبال عالقه دارد و بازی های سال های ‪ 2006‬تا ‪ 2012‬نیز بارها سابقه بانکداری و سرمایه گذاری‬ ‫«البرتالکساندرلوئیسپیر‬ ‫با پرونده ای پرحاشیه از این‬ ‫به عنوان یک تاجر را هم دارد؛ البته‬ ‫گریمالدی» ست‪.‬مادرش گریس کلی؛ تیم ملی فوتبال کشورش را دنبال در مصاحبه هایش به عالئق‬ ‫سمت خداحافظی کرد‪ .‬عالقه‬ ‫همیشگی‬ ‫طرفدار‬ ‫یک‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫به‬ ‫متولد‬ ‫او‬ ‫کرده‪.‬‬ ‫اشاره‬ ‫خود‬ ‫فوتبالی‬ ‫ ها‬ ‫ه‬ ‫باشگا‬ ‫پای‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬ ‫ کند؛‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫توضیح‬ ‫بود‪.‬‬ ‫هالیوود‬ ‫مشهور‬ ‫بازیگر‬ ‫او به فوتبال را گرچه متصل به‬ ‫ِ‬ ‫اضاف هنمی خواهد؛اوهمیشهعاشق وسط بیاید‪« ،‬جیمناسیا الپالتا» مورلیاست و ازاین رو‪ ،‬تیم زادگاهش فوتبال نیز اضافه کنید‪ .‬او هوادار‬ ‫درامدهای هنگفت این ورزش‬ ‫می دانند؛ اما او همیشه گفته که تیم«ای اسموناکو»بوده؛باشگاه را به سایر تیم ها ترجیح می دهد؛ «اتلتیکو ورلیا» را حمایت می کند‪ .‬باشگاه «المپیک ُد مارسی» است‬ ‫که نه بار در لیگ فوتبال فرانسه‬ ‫یکی از قدیمی ترین باشگاه های این باشگاه در سال ‪ 2020‬نتایج‬ ‫این رشته برایش معنای خاصی از فوتبالزادگاهش کهدر لیگیک‬ ‫قهرمان شده‪ .‬او بازی های تیم‬ ‫هیجان را تعبیر می کند‪ .‬او مالک فرانسهبازیمی کند؛حتی گفتهبود ارژانتین در الپالتا که ا گر بدانید او خوبی کسب نکرد؛ از لیگ برتر‬ ‫سابق باشگاه «میالن» بود؛ و البته کهدوستداردزالتانابراهیموویچ خود متولدشده در این شهر است‪ ،‬فاصله گرفت و حاال در دسته دو ملی کشورش را نیز از نزدیک دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بازی می کند‪.‬‬ ‫چندان تعجب نخواهید کرد‪.‬‬ ‫برایاینباشگاهبازی کند‪.‬‬ ‫هوادار سرسخت ان ها‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکتر حامد نوروزیان ‬ ‫داروساز‬ ‫خــارش پوســت ســر یــک مشــکل رایــج بــوده کــه‬ ‫می توانــد ب هصــورت مســئله ای ناراحت کننــده‬ ‫و زج ـر اور تبدیــل شــود‪ .‬گاهــی اوقــات‪ ،‬خــارش‬ ‫پوســت ســر بــا عالئمــی ماننــد خــراش یــا‬ ‫پوسته پوست هشــدن پوســت ســر نیــز همــراه‬ ‫یشــود؛ امــا در مــواردی هــم ممکــن اســت‬ ‫م ‬ ‫هیچ گونــه تاثیــری روی پوســت ســر فــرد نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬ا گرچــه خــارش پوســت ســر به طور معمــول‬ ‫چنــدان مشــکل حــادی نیســت؛ امــا گاهی اوقــات‬ ‫می توانــد نشــان دهنده وجــود مشــکل در یکــی‬ ‫از قســمت های اساســی بــدن شــما باشــد‪.‬‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫نادیده گرفتــن خــارش ســر‪ ،‬کار دشوار ‬ ‫شــاید تصور کنید که خارش پوســت‪ ،‬دســت از ســر‬ ‫شــما برنمـی دارد و تمامــی نــدارد؛ امــا ب هیــاد داشــته‬ ‫یتــوان ان را تســکین داد‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫باشــید کــه م ‬ ‫منظــور‪ ،‬ابتــدا بایــد علــت خــارش ســر را یافــت‪.‬‬ ‫خـارش سـر گاهـی بـا چنـد راه حـل سـاده خانگـی بهبـود پیـدا‬ ‫می کنـد و گاهـی به دلیـل مشـکالت جـدی‪ ،‬نیـاز بـه درمـان‬ ‫یسـت‪ .‬بـا تشـخیص علـت می توانیـد درمـان مناسـب‬ ‫پزشک ‬ ‫را پیـدا کنیـد‪ .‬خـارش کـف سـر‪ ،‬یـک بیمـاری مزمـن رایـج‬ ‫اسـت کـه علـل متفاوتی دارد‪ ،‬از جمله خـارش بدن که باعث‬ ‫درگیـری پوسـت سـر هـم می شـود‪.‬‬ ‫خـارش سـر علاوه بـر اینکـه می توانـد بسـیار ازاردهنـده باشـد‪،‬‬ ‫گاهـی منجـر بـه ایجـاد مشـکالت فراوانـی می شـود‪ .‬بـه لحـاظ‬ ‫اجتماعـی نیـز چنـدان خوشـایند نیسـت کـه فـرد در مقابـل‬ ‫دیگـران سـرش را بخارانـد و به دلیـل همیـن خـارش همیشـه‬ ‫روی لبـاس و به خصـوص شـانه ها برفک هـای ریـز دیـده‬ ‫می شود و در نتیجه لباس های فرد را نامرتب جلوه می دهد‪.‬‬ ‫ا گر از خارش پوست کف سر شکایت دارید و به دنبال علت و‬ ‫درمـان خـارش هسـتید‪ ،‬ایـن مطلـب بـرای شماسـت‪.‬‬ ‫بعضیبیماری هاباعثافزایشخارشمی شوند‬ ‫برخـی بیماری هـای داخلـی نیـز سـبب خارش هـای پوسـتی‬ ‫بررسی دالیل خارش کف سر و راه های درمان ان‬ ‫می شـوند‪ .‬از ان جملـه می تـوان بـه کم خونـی فقـر اهـن‪،‬‬ ‫کـم کاری یـا پـرکاری غـده تیروئیـد‪ ،‬انگل هـای روده ای‪،‬‬ ‫اختلاالت کبـدی و کلیوی اشـاره کرد که سـبب افزایش مواد‬ ‫زائـد در خـون و رسـوب ان هـا در پوسـت و در نتیجـه خـارش‬ ‫پوسـت می شـوند‪ .‬بیمـاران دیابتـی نیـز در ناحیـه سـر خارش‬ ‫احساس می کنند و در افراد مبتال به بیماری های روانی مثل‬ ‫افسـردگی‪ ،‬اضطـراب و اسـکیزوفرنی خارش هـای عمومـی در‬ ‫پوسـت دیـده می شـود‪.‬‬ ‫تو شوی زیاد خارش می اورد‬ ‫شس ‬ ‫ا گـر خـارش سـر شـما بـه خاطـر شـوره باشـد‪ ،‬می توانـد علـل‬ ‫نکـه شـما چنـد وقـت بـه‬ ‫متعـددی داشـته باشـد‪ ،‬مثلا ای ‬ ‫چنـد وقـت عـادت داریـد سـرتان را بشـویید‪ .‬شسـتن کـم‬ ‫موهـا می توانـد باعـث افزایـش چربـی و سـلول مـرده کـف سـر‬ ‫و در نتیجـه به وجـود امـدن شـوره سـر شـود‪ .‬بعضـی وقت هـا‬ ‫رنگ مو و ژل مو که حاوی مواد شـیمیایی هسـتند می تواند‬ ‫خـارش سـر ایجـاد کننـد‪ .‬لـذا پیـش از مصـرف‪ ،‬ابتـدا ان هـا را‬ ‫ازمایش کنید‪ .‬از طرف دیگر شستن زیاد می تواند خارش سر‬ ‫را به وجـود بیـاورد‪ ،‬چـون تمـام چربی هـای محافظت کننـده‬ ‫پوسـت کـف سـر شسـته می شـود‪.‬‬ ‫هـوای سـرد و خیلـی خشـک نیـز می توانـد باعـث خشـکی‬ ‫پوسـت شـود‪.‬‬ ‫اسـترس نیـز می توانـد روی شـوره تاثیـر بگـذارد‪ .‬در واقـع‬ ‫اسـترس باعـث به وجود امـدن حالت هایـی چـون التهابـات‬ ‫به صـورت سـبوره می شـود و در نتیجـه ان برفک هایی سـفید‬ ‫یـا قهـوه ای‪ -‬زرد روی پوسـت کـف سـر ایجـاد می شـود و در‬ ‫نهایـت خـارش سـر اتفـاق می افتـد‪.‬‬ ‫فر کردن‪ ،‬خارش سر می اورد؟‬ ‫درصورتی کـه مبتلا بـه پسـوریازیس پوسـت سـر هسـتید‪،‬‬ ‫بایـد از شـامپوهای مخصـوص کـه در برداشـتن پوسـت سـر‬ ‫و رفـع التهـاب ان موثـر اسـت اسـتفاده شـود‪ .‬گاهـی الزم‬ ‫اسـت از کورتون هـای موضعـی مثـل لوسـیون بتامتـازون یـا‬ ‫هیدروکورتیـزون اسـتفاده شـود کـه بایـد طبـق نظـر پزشـک‬ ‫باشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بعضی از رنگ مو ها می توانند باعث بروز‬ ‫خـارش پوسـت سـر شـوند و بایـد اول تسـت شـوند‪ .‬فر کـردن‬ ‫چگونگیتقویتپشتکار‬ ‫در کودکان‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamloo@gmail.com‬‬ ‫م ‪،‬‬ ‫بسـیاری از ویژگی هایـی‪ ،‬کـه مـا بـا انها تعریف می شـویم و با انها زندگی می کنی ‬ ‫ثبـرده از‬ ‫بـه دو بخـش تقسـیم می شـوند؛ بخـش اول ریشـه درژن هـای به ار ‬ ‫والدین ما دارند و بخش دوم انهایی هستند که تحت تاثیر محیط اموخته ایم‪.‬‬ ‫در بین بسـیاری از روانشناسـان همیشـه این موضوع که کدام بخش ارجحیت‬ ‫دارد‪ ،‬محـل اختالف نظـر بـوده اسـت؛ هرچنـد کـه امـروزه می تـوان بـه کمـک‬ ‫روش هـای علمـی و کاربـردی و حتـی اسـتفاده از دارو‪ ،‬بسـیار از تاثیـرات منفـی‬ ‫عامـل ارث یـا محیـط را کـم یـا زیـاد کـرد‪ .‬پشـتکار به عنـوان یـک ویژگـی بسـیار‬ ‫مثبـت در زندگـی ادمـی ‪ ،‬تحت تاثیـر هـر دو عامـل ارثی بـودن و ا کتسـابی بودن‬ ‫از طـرف محیـط ‪ ،‬می توانـد در زندگـی هرفـرد نقـش بسـیارمهمی بـازی کنـد‪.‬‬ ‫ویژگی هـای ارثـی مـا را نمی تـوان خـارج از پیرامون مـان بـه تصویـر کشـید‪ .‬هـر‬ ‫ً‬ ‫ویژگـی کـه فـرد داشـته باشـد‪ ،‬چـه مثبـت و چـه منفـی حتمـا تحت تاثیـر محیـط‬ ‫اطراف‪ ،‬قابل تغییر است‪ .‬با اینکه بسیاری از روانشناسان باور دارند که پشتکار‪،‬‬ ‫یسـت؛ امـا عامـل محیـط که در همه جانبه شـدن پشـتکار نقش‬ ‫یـک ویژگـی ارث ‬ ‫بسـیار تعیین کننـده ای بـازی می کنـد را انـکار نمی کننـد‪ .‬در اینجـا گفت وگـو بـر‬ ‫یسـت یـا خیـر؟ بلکه صحبت برسـر این اسـت که‬ ‫سـر ایـن نیسـت کـه پشـتکار‪ ،‬ارث ‬ ‫والدیـن چگونـه می تواننـد بـا فرزنـدی کـه پشـتکار الزم را درزندگـی روزمره نـدارد‪،‬‬ ‫مدارا کرده و حتی پشـتکار او را هم تقویت کنند‪ .‬برای موفق شـدن در تحصیل ‪،‬‬ ‫یافتن شغل مناسب‪ ،‬یافتن همسر مناسب‪ ،‬اداره خانواده موفق و موارد دیگر ‪،‬‬ ‫فـرد بـه عوامـل متعـددی نیـاز دارد کـه یـک از انهـا پشـتکار اسـت‪ .‬حـال پرسـش‬ ‫اینجاسـت کـه چگونـه پشـتکار را تعریـف کنیـم و از چـه روشـی والدیـن می توانند‬ ‫پشـتکار داشـتن را در فرزندان شـان نهادینـه کننـد؟ پشـتکار‪ ،‬عبارت اسـت از‬ ‫توانایـی بـرای به اتمام رسـاندن کاری کـه شـروع کرده ایـم‪ .‬بـرای ایـن مهـم ما نیاز‬ ‫مو بیش به انها مجهز هسـتیم؛ منتها‬ ‫به ابزارهایی داریم که همه ما انسـان ها ک ‬ ‫برای گروهی‪ ،‬این ابزارها به گفته ای قابل اسـتفاده نیسـتند؛ گروهی نمی دانند‬ ‫چطـور انهـا را در زندگـی خـود بیابنـد؛ گروهی شـاید با این ابزارها با اینکـه هر روز با‬ ‫ً‬ ‫انها سروکار دارند‪ ،‬غریبه شده اند و حتما گروهی از ما هستند که به این ابزارها‬ ‫ً‬ ‫شـاید دیگـر اصلا بـاوری ندارند ‪.‬‬ ‫موهـا نیـز می توانـد به دلیـل مـواد شـیمیایی فـر‪ ،‬حساسـیت‬ ‫شـدید روی پوسـت سـر ایجـاد کنـد‪ .‬ا گر بعـد از فر کـردن موها‬ ‫تـا ‪ 48‬سـاعت دچـار خـارش پوسـت سـر شـدید‪ ،‬بـه مـاده فـر‬ ‫حساسـیت داریـد‪ ،‬چـون ایـن مـاده شـیمیایی تـا چنـد بـار‬ ‫شسـتن سـر روی مـو باقـی می مانـد‪.‬‬ ‫ژل های مو باعث خارش می شوند؟‬ ‫بعضـی وقت هـا رنـگ مـو و ژل مـو کـه حـاوی مـواد شـیمیایی‬ ‫هسـتند می توانـد خـارش سـر ایجـاد کننـد؛ درنتیجـه پیـش‬ ‫از مصـرف‪ ،‬ابتـدا ان هـا را ازمایـش کنیـد‪ .‬ا گـر برفک هـای ریـز‬ ‫شـوره های سـر را روی موهـا و لباس تـان دیده ایـد‪ ،‬اول بایـد‬ ‫ً‬ ‫سـعی کنید علت ان را پیدا کنید‪ ،‬مثال ممکن اسـت پوسـت‬ ‫شـما بـه رنـگ موی تـان یـا محصـول ارایشـی خاصی کـه برای‬ ‫موهای تـان اسـتفاده می کنیـد حساسـیت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫ا گـر علـت ایـن باشـد به راحتـی برطـرف می شـود‪ ،‬کافـی اسـت‬ ‫مصـرف ان محصـول خـاص را قطـع کنیـد‪ .‬ممکـن اسـت‬ ‫شـوره سـر شـما بـه خاطـر شسـتن زیـاد یـا کـم به وجـود امـده‬ ‫باشـد‪ ،‬در ایـن صـورت تنهـا چیـزی کـه شـما نیـاز داریـد یـک‬ ‫تغییـر کوچـک در عادت هـای شست وشـوی تان اسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫شـوره شـما بـه دلیـل حساسـیت پوسـتی نباشـد اسـتفاده از‬ ‫یـک شـامپو ضد شـوره می تواند بسـیار موثـر باشـد‪ ،‬البته باید‬ ‫زمانـی کـه مـا به عنـوان والد‪ ،‬متوجه شـدیم کـه فرزند ما از پشـتکار الزم برخـوردار‬ ‫نیسـت؛ یعنـی کارهـا را شـروع می کنـد ولـی بـه اخـر نمی رسـاند‪ ،‬الزم اسـت مـوارد‬ ‫زیـر را در رابطـه بـا او بررسـی کنیـم کـه ایـا او به طـور مثـال‪ :‬بـه ماننـد یـک مکانیک‬ ‫همـه ابـزار الزم بـرای تعمیر" یعنـی به پایان رسـیدن کاری که شـروع کـرده" را دارد‬ ‫یـا خیـر‪ .‬حـال ایـن ابزارها چه چیزهایی هسـتند؟‬ ‫بدانید شامپوهای ضد شوره انواع متفاوتی دارند و شما باید‬ ‫بـا توجـه به نوع شـوره سـر خـود یکی از ان هـا را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫چگونه خارش سر را درمان کنید؟‬ ‫درمـان مناسـبی کـه بتوانـد خـارش سـر را التیـام دهـد‪ ،‬کاملا‬ ‫وابسـته به علتـی اسـت کـه خـارش را به وجـود اورده اسـت‪.‬‬ ‫نخسـتین قـدم بـرای مبـارزه بـا خـارش سـر‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫راه حل هـای خانگـی چـون شـامپوی مناسـب و… اسـت‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از خشک شـدن پوسـت سـر که باعث خارش‬ ‫می شـود‪ ،‬بایـد شـامپوی دارای ‪ PH‬متناسـب مصـرف کنیـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ PH‬شامپو باید بین ‪ 4.5‬و ‪ 5.5‬باشد‪ ،‬معموال می توانید ‪PH‬‬ ‫شامپو را روی برچسبش بخوانید‪ .‬گاهی همین عوض کردن‬ ‫شـامپو می تواند بسـیار موثر باشد‪ .‬اما موردهایی هستند که‬ ‫بـه ایـن راحتی هـا از بیـن نمی رونـد و بهتـر اسـت بـرای درمـان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـه پزشـک مراجعه شـود‪ .‬مثلا عفونت هـای قارچی حتما به‬ ‫درمان هـای پزشـکی نیـاز دارد‪ .‬درمـان ایـن عفونت ها بیشـتر‬ ‫از شـش هفتـه طـول می کشـد و احتیـاج بـه ضدقار چ هـای‬ ‫موضعـی یـا خورا کـی دارد‪ .‬اما مشـکلی مثل شـپش به راحتی‬ ‫در خانـه درمـان می شـود و شـامپوهایی کـه مـوادی چـون‬ ‫هگـزا کلریـد گاما بنـزن یا پرمترین دارند‪ ،‬می توانند شـپش ها‬ ‫را بکشـند‪.‬‬ ‫ابـزار اول‪ :‬اشـتیاق‪ .‬ا گـر فرزنـد شـما اشـتیاقی بـرای انجـام ان کار نـدارد‪ ،‬بایسـتی‬ ‫بتوانیـد چرایـی ان را بیابیـد‪ .‬شـاید او ان کار را علی رغـم انکـه بـا اشـتیاق شـروع‬ ‫کرده ولی‪ ،‬در میانه های راه پشیمان شده؛ یعنی دیگر اشتیاقی به انجام ان کار‬ ‫ندارد؛ چرا که ادامه ان کار برای او بی معنا ست‪ .‬پس شما به عنوان والد بایستی‬ ‫ایـن موضـوع را بررسـی کنیـد کـه چـرا او اشـتیاقش را از دسـت داده اسـت‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫بهتریـن روش شسـتن ظـرف بـا اب کمتـر چیسـت؟ ا گر به سلامت خـود و خانـواده‬ ‫خود اهمیت می دهید‪ ،‬بی شـک برای شـما هم سـوال اسـت که بهترین و پا کیزه‬ ‫تریـن راه شستشـوی ظـروف چیسـت! چطور می تـوان از هدر رفتن اب در شسـتن‬ ‫ظـروف جلوگیـری کـرد؟ بـرای یافتـن جواب این سـوال‪ ،‬با ما همراه باشـید‪.‬‬ ‫‪ ۱.‬برای یک شست وشوی خوب اماده شوید‬ ‫دسـتکش پالسـتیکی دسـت کنیـد‪ .‬هرچنـد ممکـن اسـت بـا دسـتکش راحـت‬ ‫نباشـید‪ .‬امـا اسـتفاده از دسـتکش هنـگام شسـت و شـوی ظـروف‪ ،‬شـدیدا توصیـه‬ ‫ً‬ ‫مـی شـود‪ .‬مخصوصـا ا گـر پوسـت دسـت هـای شـما خشـک یـا حسـاس باشـد در‬ ‫تماس مسـتقیم با اب و مواد شـوینده اسـیب خواهد دید‪ .‬ا گر لباس شـما اسـتین‬ ‫بلنـد دارد‪ ،‬دسـتکش را روی ان بکشـید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬باقی مانده غذا را از سطح ظروف پا ک کنید‬ ‫قبـل از شـروع کـردن بـه شستشـو غـذای باقـی مانـده بـر سـطح ظـروف را در سـطل‬ ‫زباله بریزید‪ .‬این کار کمک می کند که اسکاج شما کمتر کثیف شده و چاه گرفته‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سینک شستن ظرف را با اب داغ پر کنید‬ ‫دمـای اب تـا حـد امـکان بـاال باشـد‪ .‬به طوری که بتوانیـد گرمایش را تحمل کنید‪.‬‬ ‫هرچه این دما بیشـتر باشـد‪ ،‬ظرف ها تمییزتر شسـته شـده و قدرت پا ک کنندگی‬ ‫چربی ان باال تر است‪ .‬پوشیدن دسکش به شما اجازه می دهد دمای اب را باالتر‬ ‫برید‪ .‬ظرف ها را به ترتیب بزرگی به کوچکی درون سـینک بچینید‪ .‬به این ترتیب‬ ‫روندشسـتن ظرف برای شـما راحت تر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ظروف نقره ای در اولویت هستند‬ ‫قاشـق ها و چنگال هـای نقـره ای‪ ،‬بیشـترین تمـاس مسـتقیم را بـا دهـان دارنـد‪ .‬به‬ ‫همیـن خاطـر در تمییز بـودن ان بایـد دقـت کـرد‪ .‬قاشـق و چنـگال هـا را زیـر اب داغ‬ ‫سینک برده و محکم با اسکاج بشورید‪ .‬قاشق ها را از سینک بیرون اورده و تمییز‬ ‫بودنشـان را چک کنید‪ .‬ا گر کثیفی به ان چسـبیده بود که به راحتی پا ک نمیشـد‬ ‫از سـیم ظرف شـویی اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ . ۵‬لیوان ها و فنجان ها فراموش نشوند‬ ‫لیوان و فنجان ها هم مانند قاشق و چنگال با دهان در تماس مستقیم هستند‪.‬‬ ‫پـس در مرحلـه ی بعـدی سـراغ ان هـا مـی رویـم‪ .‬پـس ان هـا را بـا اب داغ و تمییـز‬ ‫بشورید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .۶‬مرتبا اب سینک را عوض کنید‬ ‫هر موقع احسـاس کردید که اب درون سـینک غیر قابل اسـتفاده شـده اسـت ان را‬ ‫عـوض کنیـد‪ .‬وقتـی ظـرف هـا چـرب تر باشـند‪ ،‬این نیاز بیشـتر احسـاس می شـود‪.‬‬ ‫بـه خاطـر داشـته باشـید هـر بار‪ ،‬بعد از پر کردن سـینک‪ ،‬مایـع ظرف شـویی را برای‬ ‫شسـتن ظرف بـه ان اضافه کنید‪.‬‬ ‫‪ .7‬ظرف قابلمه ها و ماهیتابه ها را برای اخر بگذارید‬ ‫ً‬ ‫چـون قابلمه هـا بزرگتر هسـتند و معمـوال در کف ان هـا مواد باقی مانده زیاد اسـت‪،‬‬ ‫قبل از شستن ظروف‪ ،‬بگذارید برای مدتی خیس بخورند‪ .‬ا گر غذای شما سوخته‬ ‫بود و کف قابلمه باقی مانده بود‪ ،‬بگذارید قابلمه با اب و مایع ظرف شویی خیس‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫‪ .8‬ظرف ها را خوب ابکشی کنید‬ ‫‪11‬‬ ‫شستن ظرف بعد از غذا با چند ترفند ساده‬ ‫بیشـتر شـوینده ها برای باال بردن قدرت تمییز کنندگی خود در برابر روغن وچربی‪،‬‬ ‫از مـواد شـیمیایی قـوی اسـتفاده مـی کننـد‪ .‬تصـور کنیـد خـورده شـدن ایـن مـواد‬ ‫باقـی مانـده روی سـطح ظـروف همـراه بـا غـذا و در طوالنـی مـدت‪ ،‬می توانـد باعـث‬ ‫چـه بیماری هایـی شـود‪ .‬به همین دلیـل ابکشـی مرحلـه ی مهمـی اسـت که نباید‬ ‫در ان کوتاهـی کـرد‪.‬‬ ‫‪ .9‬یک قطره اب را جا نگذارید‬ ‫بـرای مدتـی ظـروف را در سـبد ظـرف شـویی قـرار دهیـد‪ ،‬سـپس بـا یـک حوله نـرم و‬ ‫ابگیـر ان را خشـک کنید‪.‬‬ ‫‪ .10‬مطمئن شوید خوب کارتان را انجام داده اید‬ ‫حتـی ا گـر وسـواس هـم نداشـته باشـید‪ ،‬بـاز هـم چرب بـودن کـف ظرف هـا نشـان‬ ‫می دهـد کـه خـوب کار شسـتن ظـروف را انجـام نداده ایـد و نتیجـه ی دلخـواه بـه‬ ‫دسـت نیامـده‪ .‬بـرای چـک کـردن ایـن موضـوع‪ ،‬انگشـتتان را در سـطح ظـرف‬ ‫بکشـید‪ .‬ا گـر اصطحـکا ک ایجـاد شـد‪ ،‬نشـان می دهـد که شـما موفـق شـده اید؛ اما‬ ‫ا گر انگشت شما بدون هیچ مقاومتی به راحتی در سطح ظروف حرکت کرد‪ ،‬باید‬ ‫ً‬ ‫مجـددا ان را بشـورید!‬ ‫‪ .11‬بعد از شستن ظرف‪ ،‬نوبت اسفنج و اسکاج ها ست‬ ‫اسکاج‪ ،‬کثیف ترین عضو اشپزخانه شما ست‪ .‬بعد از هر شستن ظروف‪ ،‬اسکاج را‬ ‫به خوبی بشورید‪ .‬ا گر خیلی کثیف بود‪ ،‬می توانید ان را در اب جوش بجوشانید‪ .‬یا‬ ‫ابـزار دوم‪ :‬هدف گـذاری‪ .‬از خودتـان بپرسـید کـه ایـا هدفـی کـه تعییـن کرده ایـد بـرای فرزندتـان‬ ‫قابل دسترسی سـت؟ ایـا فرزندتـان درصـورت کوشـش معمولـی می توانـد بـه ان هـدف برسـد؟ ایـن‬ ‫نو سـال او مناسـب نبـوده و باتوجه به‬ ‫موضـوع را بررسـی کنیـد؛ شـاید هدفـی که تعیین کرده اید برای س ‬ ‫میـزان اشـتیاق فرزند تـان شـدنی نیسـت‪.‬‬ ‫ابـزار سـوم‪ :‬انگیـزه‪ .‬ایـن موضـوع را بررسـی کنیـد کـه ایـا از اول کـه او هدف گـذاری کـرد یـا ا گـر شـما برایـش‬ ‫هدف گـذاری کردیـد‪ ،‬بـرای رسـیدن بـه ان انگیـزه الزم را داشـت؟ یـا تحت تاثیـر فشـار و خواسـته شـما‪ ،‬بـا‬ ‫انگیـزه به نظـر می امـد؟‬ ‫ً‬ ‫ابـزار چهـارم‪ :‬نبایسـتی فرامـوش کنیـم کـه انگیـزه مـا بـا نیـاز مـا در ارتبـاط مسـتقیم اسـت‪ .‬پـس حتمـا‬ ‫نیازهـای فرزندتـان را بررسـی کنیـد؛ چرا کـه ا گـر او احسـاس نیـاز بـرای کاری یـا مـوردی نداشـته باشـد‪،‬‬ ‫به سـختی بتوانیـد انگیـزه انجـام ان را در او به وجـود بیاوریـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ابـزار پنجـم‪ :‬فرزنـد شـما بـرای پشتکار داشـتن و رسـیدن بـه هدفش‪ ،‬حتما نیـاز به الگو دارد؛ یعنی کسـی‬ ‫یـا کسـانی باشـند کـه ازطریـق کار و کوشـش و پشـتکار‪ ،‬موفقیت هایـی به دسـت اورده انـد که فرزند شـما‬ ‫بخواهـد از انهـا الهـام بگیـرد‪ .‬ایـن الگوهـا تصاویـر رنگارنگـی در ذهـن او به وجـود می اورنـد کـه او بـرای‬ ‫اسـتفاده کردن از همـه توانایی هایـش بـه انهـا نیـاز دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ابزار ششم‪ :‬حتما فرزندتان را برای موفقیت های کوچک و بزرگش تشویق و ترغیب کنید‪ .‬چون انسان‬ ‫به ویـژه بچه هـا بـرای حرکت به جلـو نیـاز بـه پـاداش دارنـد و تشـویق و ترغیـب‪ ،‬یکـی از انـواع پـاداش دادن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابـزار هفتـم‪ :‬از اینکـه موانـع و دشـواری هایی جلـوی پـای فرزندتـان در پشـتکاری کـه نشـان می دهـد‬ ‫به وجود می اید‪ ،‬نگران نباشـید ‪ .‬اجازه بدهید اول خودش ان موانع را بردارد؛ ولی ا گر نتوانسـت‪ ،‬بدون‬ ‫خرده گیری‪ ،‬بدون ایراد گرفتن‪ ،‬بدون سـرزنش و تحقیر او را مطمئن کنید که ا گر نتواند‪ ،‬شـما همیشـه‬ ‫ن کار را انجـام‬ ‫در کنـارش هسـتید و کمکـش می کنیـد کـه ان موانـع را بـردارد‪ ،‬نـه اینکـه شـما خودتـان ایـ ‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫ابـزار هشـتم‪ :‬مطمئـن شـوید کـه فرزنـد شـما اسـتعداد کافـی برای رسـیده به هـدف تعیین شـده ازطریق‬ ‫پشـتکار را دارد‪ .‬بسـیار دیـده می شـود کـه والـدی فرزنـدش را مجبـور به کاری می کند که او اسـتعداد الزم‬ ‫در ان کار را ندارد‪ .‬هرچقدر هم پشـتکار الزم باشـد‪ ،‬به خاطر نبود اسـتعداد‪ ،‬موفقیتی به وجود نخواهد‬ ‫امد‪ .‬مثل اینکه شما بخواهید دانش اموزی که بهره هوشی ‪ 75‬دارد را برای رشته پزشکی اماده کنید‪.‬‬ ‫این هدف غیرواقع بینانه اسـت و هیچ پشـتکاری پاسـخ الزم را نمی دهد‪.‬‬ ‫ابزار نهم‪ :‬مسـیر رسـیدن به هدف را به خوبی برایش مشـخص کنید که از این مسـیر با پشـتکار و اهسـته‬ ‫و پیوسـته بـه هدفـی که می خواهد‪ ،‬می رسـد‪.‬‬ ‫ابزار دهم‪ :‬او را ازشکسـت نترسـانید؛ به او فرصت خطا بدهید و از طریق انجام کارهای سـاده و کوچک‬ ‫پشتکارش را تقویت کنید‪ .‬اجازه بدهید اشتباه کند و کمکش کنید که ان کار را انجام دهد‪ ،‬تشویقش‬ ‫کنید ‪ .‬ان زمان پشتکار به کمکش می اید؛ چرا که می داند ا گر شکست بخورد تنبیه و مجازات نمی شود‬ ‫و انگیزه و اشتیاق در او غلیان خواهد کرد‪ .‬در پایان ا گر همه این کارها را به خوبی انجام دادید و بازهم‬ ‫نتیجه دلخواه را به دسـت نیاوردید‪ ،‬بایسـتی به شـما گفت که نیاز به مشـورت با یک روانشـناس دارید‬ ‫تا شما را دریافتن چرایی اینکه فرزندتان پشتکارش کافی نیست‪ ،‬کمک کند‪.‬‬ ‫ان را در ماشـین لباسشـویی بیندازید‪ .‬در هر حال هر چند وقت یک بار عوض کردن‬ ‫اسکاج ضرری ندارد‪.‬‬ ‫‪ .12‬بعد از ظرف شستن‪ ،‬دستکش ها را غالف کنید‬ ‫گاهی اوقـات وقتـی بـرای شسـتن ظـروف از دسـتکش اسـتفاده می کنیـم‪ ،‬ممکـن‬ ‫اسـت اب بـه داخـل ان رفتـه و خیـس شـود‪ .‬بیشـتر افـراد بـه ایـن موضـوع توجهـی‬ ‫ندارنـد و بالفاصلـه بعـد از شسـتن ظرف هـا دسـتکش ها را کنـاری می اندازنـد و‬ ‫سـراغ کار های دیگرشـان میروند؛ اما سـطح داخلی دسـتکش به دلیل محبوس و‬ ‫تاریک بـودن‪ ،‬محیـط مناسـبی بـرای رشـد با کتـری هاسـت‪.‬‬ ‫ا گر شـما به این موضوع اهمیت می دهید‪ ،‬دسـتکش ها را بعد از شسـتن ظرف ها‬ ‫برای چند دقیقه برعکس کنید تا خشک شوند‪ .‬بعد از ان به سطح رویی دسکش‬ ‫اجازه خشک شدن بدهید‪.‬‬ ‫شستنظرف هایدیگر‪:‬‬ ‫در مورد شستن ظرف های مانند تخته گوشت یا سبزیجات توصیه می شود ابتدا‬ ‫ان هـا را ابکشـی کنیـد سـپس‪ ،‬بـا یـک محصـول ضد عفونی کننده یا محلـول کلرین‬ ‫به مـدت دو دقیقـه ضـد عفونـی کنید‪ .‬اشـتباه اسـت کـه ان هـا را با اسـفنج و صابون‬ ‫ً‬ ‫بشـویید؛ چـون معمـوال ایـن کار را می کنیـم؛ چـون بـه ایـن طریـق ان هـا به خوبـی‬ ‫تمییز نمی شـوند‪ / .‬پیـن ورک‬ ‫خوشمزه هایی برای مقابله با میگرن‬ ‫ً‬ ‫میگـرن ماننـد یـک مهمـان ناخوانـده‪ ،‬دقیقـا در بدتریـن شـرایط به سـراغ شـما‬ ‫ً‬ ‫می ایـد‪ .‬افـراد مبتلا بـه سـردردهای میگرنـی بایـد حتمـا مراقـب رژیـم غذایـی خود‬ ‫باشـند؛ چرا کـه برخـی غذا هـا بـرای انهـا مفیـد و برخـی هـم مضـر اسـت‪.‬‬ ‫اووکادو یـک دشـمن واقعـی بـرای میگـرن اسـت‪ .‬انتی ا کسـیدان‬ ‫بـاالی موجـود در ایـن میـوه نه تنهـا بـرای سـردرد های شـدید‬ ‫مناسـب اسـت؛ بلکـه مصـرف مـداوم ان می توانـد بـرای میگـرن‬ ‫تاثیـرات بسـیار خوبـی هـم داشـته باشـد‪.‬‬ ‫میـوه انجیـ ر بـرای بـدن انسـان بسـیار مفیـد هسـتند؛ امـا بـرای‬ ‫یهـا خـواص جدا گانـه ای دارنـد؛ ازجمله اینکـه طبق نظـر‬ ‫میگرن ‬ ‫یسـت کـه می توانـد‬ ‫متخصصـان‪ ،‬ایـن میـوه حـاوی پتاسـیم باالی ‬ ‫ک بسیار خوبی باشد‪.‬‬ ‫برای کاهش دادن سردرد های میگرنی کم ‬ ‫اب لیمو ویتامین ‪ C‬باالیی دارد و برای سلامت فرد مفید اسـت‬ ‫و یکـی از فوایـد ان مبـارزه بـا میگـرن اسـت‪ .‬چند قطـره اب لیمو را‬ ‫ک لیـوان اب و دو قاشـق نمـک میل کنید‪.‬‬ ‫بـا یـ ‬ ‫یسـت و اضاف هکـردن مقـداری‬ ‫پـودر دارچیـن مـاده بسـیار گرم ‬ ‫یشـدن شـو د کـه می توانیـد‬ ‫اب بـه ان می توانـد باعـث خمیر ‬ ‫هنگام سـردرد به شـقیقه ها و پیشـانی خود بزنید که یک مبارز‬ ‫واقعـی بـرای میگـرن اسـت‪.‬‬ ‫میگـو‪ ،‬مقـدار زیـادی انتی ا کسـیدان دارد که به بدن کمک می کند‬ ‫تـا بـا در دهـا و سـایر مشـکالت مربـوط بـه بـدن‪ ،‬مبـارزه کنـد‪.‬‬ ‫یشـود کـه در برابـر میگـرن مقاومـت بیشـتری‬ ‫همچنیـن باعـث م ‬ ‫داشـته باشـید‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس اموزش و پرورش استثنایی استان عنوان کرد؛‬ ‫توزیع ‪ ۴۰۰‬تبلت میان دانش اموزان استثنایی نیازمند خوزستان‬ ‫رئیـس امـوزش و پـرورش اسـتثنایی خوزسـتان از توزیـع ‪ ۴۰۰‬تبلـت بیـن دانش امـوزان نیازمنـد‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬علـی ممبینـی در ائیـن توزیـع تبلـت میـان دانش امـوزان محـروم اظهـار کـرد‪« :‬از‬ ‫ابتـدای ایجـاد مشـکالت شـیوع کرونـا‪ ،‬بـا کمـک همـکاران خـود بـه شـکل مختلـف‪ ،‬امـوزش را بـه‬ ‫دانش امـوزان رسـاندیم‪ .‬پـس از ان اهـدای تبلـت بـه صـورت سـازمان یافتـه ادامـه یافـت و گـزارش‬ ‫دادیـم کـه ‪ ۷۰۰‬دانش امـوز اسـتثنایی نیازمنـد تبلـت هسـتند و مـا اولیـن اسـتانی بودیـم کـه بانـی‬ ‫انعقـاد تفاهم نامـه بـرای تهیـه تبلت ویژه دانش اموزان اسـتثنایی شـدیم»‪ .‬وی افـزود‪ ۳۰۰« :‬تبلت‬ ‫مابقـی نیـز ظـرف هفته هـای اینـده تهیـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز تاکید کرد؛‬ ‫عادی انگاری ویروس کرونا؛ خطری مهلک برای سالمت جامعه‬ ‫خواهیم بـود»‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی البـرز بـر لـزوم اسـتمرار و تقویـت رعایـت اصـول بهداشـتی تا کیـد‬ ‫کـرد‪ .‬ناصـر مقـدم در جلسـه سـتاد کرونـای اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی البـرز گفـت‪« :‬طبـق امار‬ ‫و گزارش مراجع رسـمی‪ ،‬متاسـفانه رعایت پروتکل های بهداشتی توسط شـهروندان از ‪85‬درصد به‬ ‫ً‬ ‫‪75‬درصـد کاهـش یافتـه و تعـداد شـهرهای زرد و نارنجـی افزایـش یافتـه و در برخی اسـتان ها مجددا‬ ‫وضعیـت شـهرها قرمـز شـده اسـت و ایـن یعنـی زنـگ خطـر و هشـدار بـرای کل جامعـه کـه درصـورت‬ ‫ً‬ ‫ادامه روند فعلی شـهروندان‪ ،‬مجددا شـاهد گسـترش شـیوع و انتشـار این ویروس در سـطح جامعه‬ ‫افول پادشاهی سیب در باغ های استان های غرب کشور‬ ‫ش‬ ‫معصومهپرور ‏‬ ‫باغــداران میو ههــای ارزان قیمــت تولیــد می کننــد و مردم‬ ‫میو ههــای گران قیمــت می خرنــد؛ ایــن میــان دالالنــی‬ ‫هســتند کــه بــا چنــد تمــاس تلفنــی به انــدازه چنــد ســال‬ ‫تــاش کشــاورزان ســود می برنــد‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان؛ بــا چنــد تمــاس تلفنــی محمول ـه ای‬ ‫یخــرد و بــه ســردخانه منتقــل می کنــد و‬ ‫از ســیب را م ‬ ‫بعــد از یک هفتــه همــان محمولــه بــا قیمتــی متفــاوت‬ ‫و چند برابــر قیمــت خریــد وارد بــازار می کنــد و ســودی‬ ‫یشــود‪ .‬قصــه ســیب‬ ‫کالن واریــز حســاب بانک ـی اش م ‬ ‫امــروز ان شــیرینی دیــروز را در کام باغــداران غــرب کشــور‬ ‫نــدارد و دســت مافیــای میــوه و یــا همــان اژدهــای بــازار‬ ‫باعــث شــده کــه امــروز باغــداران بجــای بهــره بــردن از‬ ‫شــیرینی ایــن میــوه زیبــا و بهشــتی از ان بجــز غــم زدگــی‬ ‫محصــوالت چیــزی را بــه عیــان نبیننــد‪.‬‬ ‫هـر سـال بـا نزدیک شـدن فصـل برداشـت سـیب‪ ،‬قصـه‬ ‫تلـخ و تکـراری نبـود بـازار مناسـب‪ ،‬نبـود برنامـه مشـخص‬ ‫‏و الگـوی مناسـب کشـت‪ ،‬نبـود سـورت و بسـته بنـدی‬ ‫نامناسـب محصـول‪ ،‬منطقـی نبـودن قیمت هـا با توج هبـه‬ ‫لو نقـل نیـز در‬ ‫‏هزینـه تولیـد‪ ،‬گـران بـودن هزینه هـای حم ‬ ‫ایـن اسـتان روایـت می شـود و ایـن قصـه بـا تضـرر‏باغـداران‬ ‫و هدررفـت سـرمایه های بخـش کشـاورزی اسـتان خاتمـه‬ ‫می یابـد ‏‪ .‬دسـت خالـی کشـاوزان و باغـداران سـیب حتـی بـا‬ ‫به ثمر نشسـتن محصـوالت انهـا به خاطـر به فروش نرفتـن‬ ‫یسـت کـه سـال ها‬ ‫قصـه امـروز و فـردا نیسـت بلکـه سناریوی ‬ ‫ادامـه دار بـوده اسـت‪ .‬بـا به ثمر نشسـتن محصـوالت انهـا‬ ‫به خاطـر بـه فروش نرفتـن محصـوالت انـان و دسـت دالالن‬ ‫سـیب شـاید قصـه امـروز و فـردا نیسـت‪ ،‬بلکـه قصـه رنـج‬ ‫کشـیدن کشاورزانی سـت کـه بـا دسـت خالـی نمی داننـد بـا‬ ‫کـدام موضـوع کنـار بیاینـد‪ .‬اسـتان های اذربایجـان شـرقی‬ ‫و غربـی‪ ،‬اردبیـل بـا داشـتن بیشـترین منابـع خـدادادی و‬ ‫باغداری از اسـتان های مسـتعد در امر کشـاورزی و باغداری‬ ‫به ویـژه تولیـد سـیب اسـت‪ .‬ضـرر و زیـان حاصـل دسـترنج‬ ‫ایـن کشـاورزان اسـت کـه همـه رنج هـا و مشـقت های خـود‬ ‫در امـر باغـداری در زمـان برداشـت بـرای داشـتن محصولـی‬ ‫بـا کیفیـت بـه جـان خریده انـد و تنهـا چیـزی را کـه مشـاهده‬ ‫می کننـد بـا تـاراج رفتـن مشـقت و زجر کشـیدن انهـا در‬ ‫گرمـای تابسـتان و سـرمای زمسـتان بـه نفـع دالالن اسـت‪.‬‬ ‫انـان به جـای دیـدن به ثمر رسـیدن رنـگ زیبـای سـیب از‬ ‫سـرخی ان شرمسـارند و ترجیـح می دهنـد‪ ،‬سـیب ها را در‬ ‫کنـار خیابـان هـا رهـا کننـد‪ .‬حقیقتـی تلـخ کـه هـر سـاله رخ‬ ‫می دهـد و تا کنـون هیـچ مسـئولی بـرای رفـع ان راه کاری‬ ‫انجـام نـداده اسـت‪ .‬در گذشـته وقتـی بـه ورودی شـهر‬ ‫مهابـاد در اذربایجـان غربـی یـا مراغـه در اذربایجـان شـرق و‬ ‫مشـکین شـهر در اسـتان اردبیـل می رسـیدید‪ ،‬بـوی خـوش‬ ‫سـیب را استشـمام می کردیـد؛ امـا امـروز ایـن بـوی سـیب بـه‬ ‫خوشـی ان بـوی سـیب قدیـم نیسـت‪ ،‬بلکـه جمع شـدن‬ ‫یسـت کـه یکـی پـس از دیگـری در‬ ‫و اوار شـدن سیب های ‬ ‫گونی هـای انباشـت شـده به جـای فـروش در بـازار چـه هـای‬ ‫ایرانـی و خارجـی بـه ضایعاتی هـا فروختـه مـی شـود و دیگـر‬ ‫کسـی ان بـوی خـوش سـیب را استشـمام نمی کنـد‪ .‬انبوهی‬ ‫از سـیب های رها شـده در کنـار جـاده علاوه بـر ایجـاد الودگی‬ ‫بصـری دل هـر گردشـگر و یـا عابـری را بـه درد مـی اورد که چرا‬ ‫سرنوشـت سـیب ها در ایـن مرا کـز بایـد ایـن چنیـن باشـد‪.‬‬ ‫رتبه دوم اذربایجان شرقی در تولید سیب کشور‬ ‫بـا انکـه باغ هـای اذربایجـان شـرقی سـهم بسـیاری در تولیـد‬ ‫سـیب کشـور دارد و بـه تنهایـی قـادر اسـت از خـروج ارز‬ ‫بـرای واردات سـیب جلوگیـری کنـد؛ امـا مافیـای واردات‬ ‫و البی هـای پشـت پـرده باز هـم کام باغـداران سـیب را تلـخ‬ ‫کـرد و حجـم زیـادی از سـرمایه های کشـور بـرای وار دکـردن‬ ‫سـیب های بـی کیفیـت خارجـی هـدر رفـت‪ .‬کشـاورزی تنها‬ ‫منبـع درامـد روسـتائیان اذربایجـان شـرقی اسـت‪ .‬بـه گفتـه‬ ‫معـاون مدیریـت منابـع سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫اذربایجان شـرقی در چهارسـال گذشته ‪ ۱۰۰‬هزار تن تولیدات‬ ‫کشاورزی استان افزایش پیدا کرده است؛ اما این پیشرفت‬ ‫نـه بـرای کشـاورزان خوشـحال کننده اسـت و نـه بـرای مـردم‬ ‫قابل لمس‪ .‬فاصله ناراحت کننده ای میان مزار ع و مغازه ها‬ ‫به وجـود امـده اسـت‪ .‬برومنـدی معـاون امور باغبانـی وزارت‬ ‫جهـاد کشـاورزی گفـت‪« :‬درصـدد تسـهیل و تسـریع در‬ ‫صـادرات محصـول سـیب هسـتیم و فوریـت ایـن مسـئله‬ ‫علاوه بـر وزارت جهاد کشـاورزی باید برای سـایر بخش های‬ ‫دولـت نیـز تبییـن شـود»‪ .‬معـاون امـور باغبانـی وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی گفـت‪« :‬کشـور های عمـده صادرکننـده سـیب بـه‬ ‫ترتیـب چیـن‪ ،‬لهسـتان‪ ،‬ایتالیـا‪ ،‬امریـکا و شـیلی هسـتند و‬ ‫ایـران در زمینـه صـادرات سـیب درختـی در جایـگاه ششـم‬ ‫دنیـا قـرار دارد»‪ .‬او افـزود‪« :‬میـزان تولیـد سـیب در کشـور‬ ‫از سـه میلیون تن بـه بیـش از چهار میلیـون و ‪ ۱۲۰‬هزار تـن‬ ‫رسـیده اسـت و بـر ایـن اسـاس بایـد بـه صـادرات ان توجـه‬ ‫ویـژه داشـته باشـیم»‪ .‬رسـول جلیلـی رئیـس سـازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی اذربایجـان غربـی گفـت‪« :‬بـر اسـاس ایـن مصوبـه‬ ‫مقـرر شـد واردات مـوز در قبـال صـادرات سـیب انجـام شـود‬ ‫‏واردکننـدگان می تواننـد در قبـال صـادرات سـیب در سـال‬ ‫جـاری‪ ،‬نسـبت بـه اخـذ موافقـت وزارت صمـت و‏بـا تائیـد‬ ‫منشـا ارز حاصـل از صـادرات‪ ،‬ماننـد گذشـته بـه واردات مـوز‬ ‫اقـدام کننـد»‪.‬‏متاسـفانه امسـال در کمتـر از ‪ ۴۰‬روز مانـده بـه‬ ‫پایـان سـال رونـد صـادرات سـیب اسـتان کنـد شـده اسـت‬ ‫و ادامـه‏ایـن رونـد موجـب متضـرر شـدن باغـداران و بخـش‬ ‫کشـاورزی اسـتان می شـود‪ .‬‏مـراد اقابـاالزاده مدیرعامـل‬ ‫انجمـن سـردخانه داران اذربایجـان غربـی از ارومیـ ‏ه اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬هم ا کنـون نزدیـک بـه ‪ ۴۸۰‬هزار تـن سـیب بـا کیفیـت‬ ‫اسـتان بـه ‏ارزش تقریبـی سـه هزار و ‪ ۳۶۰‬میلیارد تومـان در‬ ‫سـردخانه های اسـتان ذخیـره شـده اسـت و زمـان بسـیار‬ ‫‏کمـی بـرای صـادرات این میزان سـیب داریـم»‪.‬‏او ادامه داد‪:‬‬ ‫«در صـورت عـدم رفـع مشـکالت صـادرات ایـن محصـول نـه‬ ‫تنها بخش کشـاورزی اسـتان متضرر‏شـده بلکه سـیب های‬ ‫تولیـدی اسـتان ا گـر صـادر نشـوند در سـردخانه کیفیـت‬ ‫خـود را از دسـت داده و فاسـد‏می شـوند و باغـداران از نظـر‬ ‫اقتصادی متضرر خواهند شد‪ .»‎‬اقاباالزاده گفت‪« :‬با وجود‬ ‫اینکـه مصوبـه تهاتـر مـوز بـا سـیب بـه گمـرکات ابلاغ شـده‬ ‫اسـت هنوز از اجرای‏ان خبری نیسـت»‪ .‬‏بهنام تاج الدینی؛‬ ‫عضـو هیئت مدیـره اتـاق بازرگانـی ارومیـه کـه خـود صـادر‬ ‫کننـده سـیب نیـز اسـت‪ ،‬در این ‏بـاره گفـت‪« :‬با وجود اینکـه‬ ‫زمـان تنـگ اسـت متاسـفانه تصمیمـات مسـئوالن بـر‬ ‫روی کاغـذ ‏نوشـته می شـود‪ ،‬ولـی عملیاتـی نمی شـوند»‪.‬‬ ‫‏‏تاج الدینـی تعلیـق کارت هـای بازرگانـی صادرکننـدگان‬ ‫سـیب را دیگـر مشـکل بـازار سـیب اذربایجـان غربـی‏عنـوان‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬تعلیـق ایـن کارت هـا مانعـی بـزرگ در مقابـل‬ ‫کشـاورزان و صادرکننـدگان سـیب اسـتان ‏گذاشـته اسـت؛‬ ‫چر اکـه بخـش عظیمـی از تعهـد ارزی صـادر کننـدگان بـا‬ ‫گذشـت سـال ها هنـوز عملی نشـده‏اسـت‪.‬‏ ‪ ۲۰۰‬میلیـون دالر‬ ‫سـرمایه در سـردخانه های اذربایجـان غربـی انباشـته شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬سـرمایه ای کـه فرصـت طالیـی بـرای حفـظ ان بـه‬ ‫شـماره افتاده اسـت و بهتر اسـت متولیان امر برای رفع این‬ ‫مشکل هر چه زودتر چاره ای بیاندیشید تا هم کام باغدارن‬ ‫سـیب در روز هـای اخـر سـال شـیرین شـود و هـم با صـادرات‬ ‫این محصول چرخ ارزاوری روان تر بچرخد»‪ .‬بابایی تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬در حال حاضـر سـیب اسـتان بـه کشـور هایی نظیـر‬ ‫هندوسـتان‪ ،‬افغانسـتان‪ ،‬کشـور های موسـوم بـه اوراسـیا‪،‬‬ ‫حـوزه خلیـج فـارس‪ ،‬عـراق گرجسـتان و پا کسـتان از طریـق‬ ‫افغانسـتان صـادر می شـود»‪ .‬او همچنیـن بـه تامیـن میـوه‬ ‫شـب عیـد اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬محصـول سـیب امسـال در‬ ‫قالـب میـوه شـب عیـد و تنطیـم بـازار روانـه بـازار می شـود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون دالر سـرمایه در سـردخانه های اذربایجان غربی‬ ‫انباشـته شـده اسـت‪ ،‬سـرمایه ای کـه فرصـت طالیـی بـرای‬ ‫حفـظ ان بـه شـماره افتـاده اسـت و بهتـر اسـت متولیـان امـر‬ ‫بـرای رفـع ایـن مشـکل هر چه زودتـر چـاره ای بیاندیشـید‬ ‫تـا هـم کام باغـدارن سـیب در روز هـای اخـر سـال شـیرین‬ ‫شـود و هـم بـا صـادرات ایـن محصـول چـرخ ارزاوری روان تـر‬ ‫بچرخـد»‪.‬‬ ‫کمبود صنایع تبدیلی؛ معضل سنتی محصول سیب مشگین‬ ‫در اسـتان اردبیـل بـا دارا بـودن ‪ ۳۹‬هزار هکتـار عرصـه باغـی‬ ‫یکی از قطب های مهم تولید محصوالت باغی و سردرختی‬ ‫در شـمال غرب کشـور بـه شـمار مـی رود؛ امـا در ایـن میـان‬ ‫وجـود پـاره ای مشـکالت ریـز و درشـت در زنجیـره تولیـد‬ ‫برخـی از ایـن محصـوالت ماننـد سـیب بـه معضلـی بـزرگ‬ ‫بـرای باغـداران در فصـل برداشـت تبدیـل شـده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫اسـتان هـم به عنـوان یکـی از اسـتان هایی در کشـور مطـرح‬ ‫می شـود کـه اقتصـاد ان برپایـه کشـاورزی اسـتوار بـوده و‬ ‫تولیـد محصـوالت باغـی‪ ،‬زراعـی و دامـداری و شـیالت از‬ ‫تولیـدات مهـم ایـن اسـتان محسـوب می شـود‪ .‬در سـالیان‬ ‫اخیـر نبـود برنامه ریـزی مناسـب تولیـد‪ ،‬کشـت بـدون توجه‬ ‫بـه بازارپسـندی و نبـود یـا کمبـود صنایـع وابسـته تولیـد از‬ ‫قبیـل سـورتینگ‪ ،‬بسـته بندی و صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی‬ ‫از مشـکالت بزرگـی اسـت کـه گریبـان ایـن صنعـت مهـم‬ ‫و اشـتغال زا را گرفتـه اسـت و انگونـه کـه بایـد ایـن بخـش‬ ‫نتوانسـته اسـت جایـگاه مهمـی در تولیـد ناخالـص داخلـی‬ ‫اسـتان داشـته باشـد‪ .‬معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان اردبیـل نیـز تولیـد مـازاد بـر‬ ‫نیـاز اسـتان را مشـکلی بـزرگ بـرای بخـش کشـاورزی اسـتان‬ ‫ذکـر کـرد و افـزود‪« :‬در سـال گذشـته از بیـش از ‪ ۲۰۰‬هزار تـن‬ ‫سـیب از سـطح هفت هزار هکتـار بـاغ سـیب اسـتان میـوه‬ ‫سـیب برداشـت شـد کـه ایـن میـزان برداشـت بیـش از نیـاز‬ ‫مصـرف اسـتان بـود»‪ .‬احمـد شـهریار اظهار داشـت‪« :‬بخش‬ ‫عمده محصول تولید شـده در اسـتان از رقم پاییزه هسـتند‬ ‫و بایـد بـرای بازاریابـی ان در داخـل و خـارج و نگهـداری و‬ ‫اسـتفاده از ان در صنایـع تبدیلـی فکـری اساسـی شـود»‪.‬‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫اسـتان اردبیـل راه انـدازی کارخانه هـای فـراوری را بـرای‬ ‫اسـتان مهـم دانسـت و افـزود‪« :‬احـداث واحد هـای تولیـد‬ ‫کنسـانتره‪ ،‬ابمیوه‪ ،‬پوره‪ ،‬مارماالد‪ ،‬لواشـک‪ ،‬میوه خشـک و‬ ‫کمپوت برای تکمیل زنجیره تولید محصوالت باغی استان‬ ‫و ایجـاد ارزش افـزوده و در نتیجـه افزایـش تولیـد و اشـتغال‬ ‫در سـطح اسـتان الزم و ضـروری به نظـر می رسـد»‪ .‬شـهریار‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬کمبـود صنایـع بسـته بندی و سـورتینگ‬ ‫سال هاسـت گریبان گیر بخش باغی اسـتان اسـت و به علت‬ ‫مجموعه عوامل یاد شـده‪ ،‬سـیب تولیدی اسـتان علی رغم‬ ‫برخـورداری از کیفیـت و مرغوبیـت بـاال‪ ،‬نتواسـته انچنـان‬ ‫کـه بایـد جایگاهـی را در بازار هـای خارجـی داشـته باشـد و‬ ‫در چرخـه رقابـت صادراتـی جـای خـود را بـه رقبـای دیگـر‬ ‫کشـور ها وا گـذار می کنـد»‪.‬‬ ‫کالم اخر‪...‬‬ ‫در کنـار مشـکالت بیـان شـده بـرای محصـول سـیب‬ ‫از جملـه نبـود برنامه ریـزی مناسـب‪ ،‬نبـود بـازار هـدف پایـدار‬ ‫داخلـی و خارجـی‪ ،‬تولیـد بـر پایـه نیـاز بـازار و طبـق خواسـت‬ ‫و سلایق مشـتریان‪ ،‬کمبـود صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی و‬ ‫کیفیـت نامناسـب بسـته بندی و افزایـش هزینـه تولیـد و‬ ‫قیمـت پائیـن خریـد‪ ،‬تحریـم و مشـکالت ارزی و نبـود کانـال‬ ‫بانکـی‪ ،‬گـره مشـکالت سـیب اسـتان را کورتـر کـرده اسـت و‬ ‫به طوری کـه اغلـب باغـداران ایـن اسـتان زردی روی خـود‬ ‫را در پـس سـرخی ایـن میـوه بهشـتی پنهـان کرده انـد‪ .‬بـرای‬ ‫رسـیدن بـه جایـگاه واقعـی صنعـت کشـاورزی در اقتصـاد‬ ‫و اشـتغال زایی مسـئوالن کشـوری و اسـتانی چـاره ای جـز‬ ‫ایجاد واحد های بسـته بندی‪ ،‬سـورتینگ و صنایع تبدیلی‬ ‫و تکمیلـی‪ ،‬حمایـت از صادرکننـدگان و ایجـاد کانـال بانکـی‬ ‫و توجـه بـه معیشـت باغـداران و رفـع موانـع تولیـد ندارنـد‪.‬‬ ‫در حالی که کمتر از ‪ ۴۰‬روز به پایان سـال جاری مانده اسـت‪،‬‬ ‫فعـاالن بخـش سـیب در اسـتان های غربـی کشـور ‏چشـم‬ ‫انتظـار تصمیـم جـدی مسـئوالن بـرای حل صادرات سـیب‬ ‫هسـتند‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫فقر ابادانی‬ ‫در اسماعیل اباد قم‬ ‫نامـش اسـماعیل اباد اسـت؛ سـکونتگاهی بـا ‪ ۹۰۰‬نفر در‬ ‫نزدیکـی جمکـران قـم و چسـبیده بـه بافت شـهری قم؛‬ ‫امـا چیزی به اسـم ابـادی در اینجا به چشـم نمی خورد‪.‬‬ ‫سـا کنانش از عـدم رسـیدگی بـه ایـن وضعیـت‬ ‫نابسـامان‪ ،‬گالیه منـد هسـتند‪.‬‬ ‫مهدی بخشی سورکی ‪ /‬مهر‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهردارخرم اباد خبر داد؛‬ ‫تصویب نهایی طرح جامع ترافیک شهرداری تا چند ماه اینده‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫شـهردار خرم ابـاد گفـت‪« :‬متاسـفانه شـهر خرم ابـاد تنهـا‬ ‫یسـت کـه فاقـد طـرح جامـع ترافیـک اسـت؛‬ ‫مرکـز استان ‬ ‫امـا بـا حمایـت و درایـت مهنـدس امیـری؛ معاونـت‬ ‫هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری ایـن طرح تـا چند ماه‬ ‫اینـده تصویـب نهایـی می شـود»‪ .‬محمـد شـریفی مقدم‬ ‫یو پنجمین جلسـه شـورا ‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫دریک صدو سـ ‬ ‫شـهرداری خرم ابـاد فاقـد طـرح تفصیلـی نیـز اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫متـر از طـرح جامـع ترافیـک‪ ،‬طـرح تفصیلـی بـود‬ ‫«مه ‬ ‫کـه ان هـم به واسـطه تالش هـای شـبانه روزی مهنـدس‬ ‫امیـری باوجـود تنش هایـی فـراوان امـا‪ ،‬امـروز شـهر‬ ‫یسـت‬ ‫خرم ابـاد بعـد از چندین سـال دارای طـرح تفصیل ‬ ‫و مـا می دانیـم مشـکل ساخت وسـاز شـهر خرم ابـاد‬ ‫کجاسـت؟» وی بـه دفـاع جانانـه و خـوب مهنـدس امیـری‬ ‫از تضییع نشـدن حقـوق شـهرداری اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫دو چهل وپنج هزار مترمربـع اراضـی کـه از دسـت‬ ‫«مـا ص ‬ ‫شـهرداری رفتـه بـود به واسـطه پیگیـری مهنـدس امیـری‬ ‫و جلسـات متعـدد بـا ادارات متعـدد و حمایـت دسـتگاه‬ ‫قضایـی ایـن زمین هـا بـه شـهرداری برگردانده شـد کـه این‬ ‫رقـم رقمـی خـوب و ارزشـمند بـود و مـا ا گـر هـر مترمربـع را‬ ‫ً‬ ‫ده میلیون تومـان درنظـر بگیریـم‪ ،‬تقریبـا ‪ 15‬میلیاردتومـان‬ ‫ارزش واقعـی ایـن اراضـی بـود»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد در بخش‬ ‫دیگـری از سـخنانش گفـت‪« :‬بـا مسـاعدت و همراهـی‬ ‫ً‬ ‫مهنـدس امیـری در تهاتـر تبصـره بند(و) تبصـره ‪ 5‬خصوصا‬ ‫در زیرگـذر گلدشـت کـه بـه بهر هبـرداری رسـیده بـود‪ ،‬مـا‬ ‫توانسـتیم از ‪45‬میلیـارد توسـط اوراق دولتـی بنـد (و)‬ ‫ً‬ ‫اسـتفاده کنیـم و تقریبـا مـا هنـوز ‪ 60‬میلیاردتومـان از بنـده‬ ‫(و) اسـتفاده کردیـم سـال گذشـته هـم ‪ 15‬میلیاردتومـان‬ ‫ً‬ ‫کـه جمعـا ‪ 75‬میلیاردتومـان توانسـتیم از این بند اسـتفاده‬ ‫کنیـم»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬نـگاه ویـژه اسـتاندار و مهنـدس‬ ‫امیـری بـه شـهر خرم ابـاد سـتودنی بـود؛ چرا کـه در ایـن‬ ‫دو سـال ‪ 200‬میلیـارد پـروژه عمرانـی کلیـد خـورد که بخشـی‬ ‫از انها به بهره برداری رسـیده و معادل هفت سـال گذشـته‬ ‫کار عمرانـی شـهر خرم ابـاد بـوده اسـت»‪ .‬شـریفی مقدم‬ ‫درادامـه بـه تحقـق بودجـه شـهرداری اشـاره کـرد و بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬بـرای نخسـتین بار سـال گذشـته‪ 104 ،‬درصـد‬ ‫تحقـق بودجـه داشـته ایم کـه امیدواریـم ایـن اتفـاق خـوب‬ ‫در سـال جدیـد هـم بـرای شـهرداری رقـم بخورد»‪ .‬شـهردار‬ ‫خرم ابـاد همچنیـن گفـت‪« :‬طـرح دفـع اب هـای سـطحی‬ ‫ایـن شـهر توسـط مهندسـین مشـاور ذی صلاح بررسـی‬ ‫و تهیه شـده اسـت کـه بـرای اجـرای کامـل ان حـدود‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیاردتومـان نیـاز اسـت»‪ .‬محمـد شـریفی مقـدم‬ ‫افـزود‪« :‬شـهرداری هرسـال از محـل اعتبـارات عمرانـی‬ ‫خـود و همچنیـن از محل اعتبـارات دولتی در حـال اجرای‬ ‫بخش هایـی از ایـن پـروژه اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬سـال‬ ‫گذشـته از محـل اعتبـارات سـیل هفـت میلیاردتومـان در‬ ‫پـروژه دفـع اب هـای سـطحی بانـد کنـار زیرگـذر گلدشـت‪،‬‬ ‫انتهـای خیابـان حکمـت و خیابـان ارتیـن هزینـه شـد و در‬ ‫سـال مالـی جـاری نیـز قرار اسـت حدود پنـج میلیاردتومان‬ ‫دیگـر جهـت ادامـه ایـن پروژه هـا و دفـع اب هـای سـطحی‬ ‫محلـه ارتیـن هزینـه شـود کـه در انتظـار تخصیـص اعتبـار‬ ‫هسـتیم»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬شـهرداری خرم ابـاد در‬ ‫محله هـای سـراب یـاس‪ ،‬ماسـور‪ ،‬میردامـاد‪ ۷۵ ،‬متـری‬ ‫کریم خـان‪ ،‬بلـوار ‪ ۶۰‬متـری‪ ،‬جلـوی هـزار دسـتگاه‪ ،‬زیـر پـل‬ ‫‪ ۹‬دی‪ ،‬بلـوار والیـت‪ ،‬خیابان انقلاب‪ ،‬دره گرگانه و چندین‬ ‫نقطـه دیگـر اقـدام بـه اجـرای جـدول و کانال دفـع اب های‬ ‫سـطحی کـرده اسـت»‪ .‬شـریفی مقدم از احـداث خیابـان‬ ‫‪ ۴۵‬متـری مهـر‪ ،‬کـه شـمال شـرق و غـرب شـهر خرم ابـاد را‬ ‫بـه هـم متصـل می کنـد خبـر داد و افـزود‪« :‬احـداث خیابان‬ ‫‪ ۴۵‬متـری مهـر یکـی از مهم تریـن پروژه هـای شـهرداری‬ ‫خرم ابـاد اسـت کـه شـمال شـرقی شـهر خرم ابـاد را بـه غـرب‬ ‫شـهر متصـل می کنـد و بـا احـداث ایـن خیابـان کـه از پـارک‬ ‫و دریاچـه شـاپوری درکنـار پـل باسـتانی شـاپوری خرم ابـاد‬ ‫(پـل شکسـته) اغـاز و پـس از عبـور از حدفاصـل تقاطع بلوار‬ ‫بهارسـتان‪ ،‬میـدان کریم خـان زنـده بـه خیابـان طیـب‬ ‫متصـل می شـود‪ ،‬گـره ترافیکـی جنـوب شـهر بـه حداقـل‬ ‫خواهـد رسـید»‪ .‬صادقـی تصریـح کـرد‪« :‬بـرای احـداث‬ ‫خیابـان ‪ ۴۵‬متـری مهـر‪ ،‬درحال حاضـر شـهرداری بـا دو‬ ‫مشـکل بزرگ ازجمله تملک و خرید چند باب سـاختمان‬ ‫مسـکونی که خیابان طیب را به خیابان ‪ ۴۵‬متری متصل‬ ‫می کنـد و دیگـر روگـذری کـه از بلوار بهارسـتان عبور می کند‬ ‫مواجه است که امیدواریم به همت مسئوالن هرچه زودتر‬ ‫دراین خصـوص اقدامـات خوبـی صـورت بگیـرد»‪ .‬معـاون‬ ‫حمل ونقـل و امـور زیر بنایی شـهرداری خرم اباد بااشـاره به‬ ‫پیـاده روی شـهروندان درکنـار دریاچـه شـاپوری اظهـار‬ ‫مکـردن بهتریـن امکانـات ورزشـی درراسـتای‬ ‫کـرد‪« :‬فراه ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫سلامت شـهروندان از برنامه هـای شهردار ‬ ‫صادقـی بابیان اینکـه جنـوب شـهر خرم ابـاد مظلـوم واقـع‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬شـهرداری به دنبـال احـداث پـارک و‬ ‫شـهربازی برای کودکان جنوب شـهر اسـت که دراین راستا‬ ‫احـداث دو پـارک در تپـه پا گـر ماسـور و در خیابـان طیب در‬ ‫دسـتورکار قـرار دارد»‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان بیان کرد؛‬ ‫سیناغریب‬ ‫خدمت بی منت به جامعه ایثارگری؛ اساس کار بنیاد‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬خدمت خالصانـه و بی منت‬ ‫به جامعه ایثارگری اساس کار بنیاد شهید و امور ایثارگران است»‪ .‬اسرافیل وزیری در دیدار‬ ‫چهره به چهره با خانواده های معظم شـاهد و ایثارگر گفت‪« :‬همه مسـئوالن ملزم به تکریم‬ ‫خانواده هـای شـهدا و ایثارگـران هسـتند و از هـر فرصتـی بـرای تکریـم ایـن عزیـزان اسـتفاده‬ ‫کنند»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬جوانان مومن و متعهد با الگ و گرفتن از یادگاران دوران دفاع مقدس‬ ‫در جهـت اعتلای ایـران اسلامی باهمـت و تلاش مضاعـف خـود توانسـته اند ضمـن جبـران‬ ‫خرابی هـای دوران جنـگ تحمیلـی‪ ،‬کشـور را در عرصه هـای علمـی و فـن اوری در جایـگاه‬ ‫ممتاز جهانی قرار دهند»‪ .‬این مقام مسئول ابراز داشت‪« :‬خانواده معظم شاهد و ایثارگران‬ ‫باوجود همه مسائل و مشکالت‪ ،‬همچنان محکم و استوار از انقالب و ارمان های ان در برابر‬ ‫توطئه های دشـمنان پاسـداری می کنند»‪ .‬وی بابیان اینکه اقشـار مختلف جامعه قدردان‬ ‫ایثـار و ازخودگذشـتگی ایـن عزیـزان هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬در پرتـو ایـن نـگاه اسـت کـه خداونـد‬ ‫متعال همواره پشتیبان انقالب اسالمی ست»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬امروز جامعه اسالمی بیش‬ ‫از هرزمانـی نیازمنـد تکریـم و تجلیـل یـادگاران و اسـناد افتخـار دوران دفـاع مقـدس اسـت تـا‬ ‫نسـل جـوان بدانـد عـزت‪ ،‬ازادی و امنیـت امروز را مدیون چه کسـانی هسـتند»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫بازدید نماینده مجلس‬ ‫و بخشدار خاوران از محموداباد‬ ‫سـید علـی یزدیخـواه؛ نماینـده تهـران به همـراه‬ ‫شـعبانزاده؛ بخشـدار خـاوران‪ ،‬رئیـس اموزش وپـرورش‬ ‫ناحیـه یـک شـهرری‪ ،‬اعضـای شـورا‪ ،‬دهیـار و سـایر‬ ‫مسـئولین ضمـن ادای احتـرام بـه شـهدای واالمقـام‬ ‫روسـتای محمودابـاد و قرائـت فاتحـه اقـدام بـه بازدیـد‬ ‫از کوره هـای اجرپـزی حاشـیه محمودابـاد و مشـکالت‬ ‫ایجادشـده در اراضـی تملک شـده توسـط شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی‪ ،‬بررسـی عملیـات سـاخت مدرسـه‬ ‫‪ ۱۲‬کالسـه پسـرانه یوسـف صدیق و مشـکالت موجود در‬ ‫احداث ان‪ ،‬روند خدمات رسـانی درمانگاه خیریه شهید‬ ‫عراقـی و تسـهیل در موانـع راه انـدازی بخش هـای جدیـد‬ ‫ان و همچنین مدرسـه دخترانه زینبیه‪ -‬عرفانی کردند‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن بازدیـد مشـکالت حاشـیه روسـتا توسـط‬ ‫بخشـدار خـاوران‪ ،‬شـواری اسلامی و دهیـار محمودابـاد‬ ‫مطـرح و مقـرر شـد دراین خصـوص پیگیری هـای الزم‬ ‫به عمـل ایـد‪.‬‬ ‫وا گذاری اراضی ‪۴۰‬هکتاری جنگل کاری‬ ‫به شهرداری کهریزک‬ ‫جلسـه وا گـذاری حفـظ و نگهـداری اراضـی ‪ ۴۰‬هکتـاری‬ ‫جنـگل کاری حاشـیه بلوار شـهید بهشـتی کهریـزک برگزار‬ ‫شـد‪ .‬شـهردار کهریـزک گفـت‪« :‬درراسـتای پیشـنهاد‬ ‫و بررسـی راهکارهـای قانونـی جهـت تحویـل اراضـی‬ ‫‪۴۰‬هکتـاری جنـگل کاری حاشـیه بلـوار شـهید بهشـتی‪،‬‬ ‫جلسـه مشـترکی باحضـور نماینـدگان اداره کل دفتـر‬ ‫فنـی اسـتانداری‪ ،‬سـازمان جنـگل کاری و فضـای سـبز و‬ ‫بوسـتان های شـهرداری تهـران‪ ،‬شـهرداری منطقـه ‪۱۹‬‬ ‫بـا نماینـده مدیریـت شـهری شـهرداری کهریـزک برگـزار‬ ‫شـد»‪ .‬شـهردار کهریـزک اظهـار داشـت‪« :‬گرچـه تحویـل‬ ‫اراضـی ‪۴۰‬هکتـاری جنـگل کاری ازسـوی شـهرداری‬ ‫کهریـزک‪ ،‬بـار خدمات رسـانی شـهرداری را در حـوزه‬ ‫خدمـات شـهری و فضـای سـبز افزایـش می دهـد امـا‬ ‫بـا اجـرای برنامه هـای مناسـب درخصـوص نگهـداری‬ ‫و بازپیرایـی شـاهد توسـعه ‪۴۰‬هکتـاری سـرانه فضـای‬ ‫سـبز ایـن شـهر خواهیـم بـود و بـا پیش بینـی برنامه هـای‬ ‫متعـدد ایـن اراضـی کـه تا کنـون شـرایط مناسـبی بـرای‬ ‫اسـکان و گشـت وگذار اهالـی نداشـته اسـت بـا تامیـن‬ ‫روشـنایی‪ ،‬نصـب مبلمـان شـهری‪ ،‬بازپیرایـی فضـای‬ ‫سـبز به دلیـل هم جـواری با مرقد مطهر امـام خمینی(ره)‬ ‫و اتوبـان تهران‪-‬قـم و تـردد مسـافران و زائـران‪ ،‬به فضای‬ ‫مناسـبی جهـت اسـکان اهالـی و مسـافران تبدیـل‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫نظارت اتاق اصناف و بخشداری قلعه نو‬ ‫بر اقالم اساسی‬ ‫بخشـدار قلعه نـو گفـت‪« :‬به منظـور جلوگیـری از باالبـردن‬ ‫غیرمنطقـی قیمـت کاالهـای اساسـی توسـط برخـی‬ ‫از واحدهـای صنفـی متخلـف طـرح ویـژه نظـارت ایـام‬ ‫پایانـی سـال بـا همـکاری اتاق اصنـاف بخش قلعه نـو اجرا‬ ‫می شـود»‪ .‬علیرضـا صادقـی از اهالـی این بخش خواسـت‬ ‫درصـورت مشـاهده هرگونـه تخلـف ازسـوی واحدهـای‬ ‫صنفـی اعـم از گران فروشـی‪ ،‬کم فروشـی‪ ،‬عرضـه خـارج‬ ‫ً‬ ‫از شـبکه و عـدم درج قیمـت سـریعا اتـاق اصنـاف بخـش‬ ‫قلعه نـو را در جریـان قـرار دهنـد»‪ .‬سـبزعلی مسـئول اتـاق‬ ‫اصنـاف بخـش قلعه نـو نیـز گفـت‪« :‬بازرسـان درصـورت‬ ‫مشـاهده تخلـف بـدون اغمـاض بـا مخلان امنیـت‬ ‫اقتصـادی برخـورد خواهنـد کـرد و پرونده هـای تخلفـی‬ ‫کـه در ایـام پایانـی سـال و نـوروز جمـع اوری شـود در اسـرع‬ ‫وقـت پیگیـری خواهـد شـد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت ارمـان بنـا راز پاسـارگاد شـرکت بـا مسـئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 386903‬و شناسـه ملـی ‪ 10320366169‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1399/04/10‬تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت بـه ادرس جدیـد‪ :‬اسـتان تهـران‪ -‬منطقـه‬ ‫‪ ،19‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه دریـا‪ ،‬خیابـان‬ ‫شـهیدبرادران صرافهـا‪ ،‬خیابـان سـی و هفتـم‪ ،‬پلا ک ‪ ،34‬طبقـه پنجـم‬ ‫کدپسـتی ‪ 1998813814‬انتقـال یافـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1098319‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت بازرگانـی ارنـس پـاد بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره‬ ‫ثبت ‪ 430426‬و شناسـه ملی ‪ 14002961276‬به اسـتناد صورتجلسـه مجمع‬ ‫عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/09/01‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل‬ ‫شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس‪ :‬اسـتان تهـران‪ -‬تهـران‪ -‬منطقـه ‪،14‬‬ ‫شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه ابـاذر‪ ،‬کوچـه بوسـتان‬ ‫سـوم غربـی‪ ،‬بلـوار ابـاذر‪ ،‬پلا ک ‪ ،19‬مجتمـع تجـاری و اداری ایسـان‪ ،‬واحـد‬ ‫اداری‪ ،‬طبقـه سـوم‪ ،‬واحـد ‪ 4‬کدپسـتی ‪ 1471754980‬تغییـر یافـت و مـاده‬ ‫مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1098320‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تابـان نیـروی صبـا بـا مسـئولیت محـدود بـه‬ ‫شماره ثبت ‪ 3081‬و شناسه ملی ‪ 10195001301‬به استناد صورتجلسه‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/11/11‬تصمیمـات ذیـل‬ ‫اتخـاذ شـد‪ :‬اقایـان حمیدرضـا شاهنظری کرباسـرائی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 6319454040‬و سـعید طایفـه بـه شـماره ملـی ‪ 2219192997‬و خانـم‬ ‫ا کرم خانی به شماره ملی ‪ 1062859715‬با دریافت کلیه سهم الشرکه‬ ‫خـود هـر کـدام بـه مبلـغ ‪ 100.000‬ریال از صندوق شـرکت‪ ،‬از ردیف شـرکا‬ ‫خـارج گردیدنـد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 1.300.000‬ریـال‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 1.000.000‬ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه‬ ‫اصلاح گردیـد‪ .‬میـزان سهم الشـرکه شـرکا پـس از کاهـش سـرمایه‬ ‫بـه شـرح ذیـل می باشـد‪ :‬اقـای جالل الدیـن خانـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1063983398‬دارنـده ‪ 600.000‬ریـال سهم الشـرکه و اقـای روح اهلل‬ ‫فتوحی بافقـی بـه شـماره ملـی ‪ 0076488683‬دارنـده ‪ 400.000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه‪ .‬حجت الـه قلی تبـار‪ ،‬سرپرسـت ثبـت شـرکت ها و‬ ‫موسسـات غیرتجـاری شهرسـتان های اسـتان تهـران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره کل ثبت اسناد و امال ک‬ ‫استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫شهریار (‪)1098321‬‬ ‫ا گهی تغییرات شـرکت عصر داده های اسـیاتک سـهامی خاص به شـماره‬ ‫ثبت ‪ 331911‬و شناسه ملی ‪ 10103745870‬به استناد صورتجلسه هیئت‬ ‫مدیـره مـورخ ‪ 1399/10/29‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬اقای محمدعلی‬ ‫یوسـفی زاده بـه کـد ملـی ‪ 0062732031‬بـه نمایندگـی از شـرکت انتقـال‬ ‫داده هـای اسـیاتک بـه شناسـه ملـی ‪ 10102583274‬بـه سـمت رئیـس‬ ‫هیئـت مدیـره و اقـای سـعید صدیقیان کاشـی بـه کـد ملـی ‪0060813326‬‬ ‫بـه نمایندگـی از شـرکت سـرمایه گذاری مهـرگان سـرمایه پـارس بـه شناسـه‬ ‫ملـی ‪ 10102898876‬بـه سـمت نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و اقـای‬ ‫عبدالمحمد بیدختی نژاد به کد ملی ‪ 4569331866‬نمایندگی از شرکت‬ ‫فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات ایـده دیجیتـال هوشـمند بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14008556974‬بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره و اقـای بابـک افضلـی بـه‬ ‫کـد ملـی ‪( 0452832306‬خـارج از اعضای هیئت مدیره و سـهامداران) به‬ ‫سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند‪ .‬کلیه اسناد و اوراق تعهداور شرکت و‬ ‫همچنیـن کلیـه چک هـا و بـروات‪ ،‬سـفته ها و سـایر اوراق تجـاری بـا امضاء‬ ‫رئیـس هیئـت مدیـره و یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره (امضـاء نائـب رئیـس‬ ‫هیئـت مدیـره بعنـوان عضـو هیئـت مدیـره نیـز معتبـر و نافـذ می باشـد)‬ ‫همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس‬ ‫هیئـت مدیـره بـه تنهایـی بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1098325‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت محافظان بهبود اب با مسـئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 162084‬و شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10102047147‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/10/08‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ‬ ‫شـد‪ :‬بـه موضـوع شـرکت مـواردی بـه شـرح ذیـل الحـاق‬ ‫و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ :‬سـاخت و‬ ‫تولیـد مـواد شـیمیایی موردنیـاز صنایـع کشـور‪ ،‬مشـاوره و‬ ‫تحقیـق در زمینـه کنتـرل خوردگـی فلـزات و سـاخت مـواد‬ ‫موردنیـاز بـه منظـور رفـع مشـکالت خوردگـی در صنایـع‪،‬‬ ‫واردات و صـادرات مـواد شـیمیایی کسـب مجوزهـای‬ ‫الزم و ارائه دهنـده خدمـات ازمایشـگاهی شـیمی و‬ ‫میکروبیولـوژی‪ .‬درصـورت ضـرورت قانونـی پـس از اخـذ‬ ‫مجـوز از مراجـع ذیربـط‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1098322‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت یـار سـان ارزش افریـن سـهامی خـاص‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 429767‬و شناسـه ملـی ‪ 10320822971‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده‬ ‫مورخ ‪ 1399/08/12‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اعضاء هیئت‬ ‫مدیـره بـه قـرار ذیـل بـرای مـدت ‪ 2‬سـال انتخـاب گردیدنـد‪:‬‬ ‫اقـای محمداحسـان کیان ارثـی بـا کـد ملـی ‪ 0383755581‬بـه‬ ‫سـمت رئیـس هیـات مدیره‪ -‬خانـم زینب کیان ارثـی با کد ملی‬ ‫‪ 0022331670‬به سـمت نایب رئیس هیات مدیره‪ -‬خانم زهرا‬ ‫کیان ارثی با کد ملی ‪ 0440277051‬به سمت مدیرعامل و عضو‬ ‫هیـات مدیـره‪ -‬اقـای علـی ا کرمی عراقی کـد ملـی ‪0069118434‬‬ ‫و اقـای مهـدی درویـش کـد ملـی ‪ 0064545148‬بـه ترتیـب بـه‬ ‫عنـوان بازرسـین اصلـی و علی البدل برای مدت یک سـال مالی‬ ‫انتخـاب گردیدنـد‪ .‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار از قبیـل‪ :‬چـک‪،‬‬ ‫سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا و عقـود اسلامی بـا امضـای رئیـس‬ ‫هیـات مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1098323‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت یـار سـان ارزش افریـن سـهامی خاص به شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 429767‬و شناسـه ملـی ‪ 10320822971‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العاده مـورخ ‪ 1399/08/11‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شـد‪ :‬بـه موضـوع شـرکت عبـارات "انجـام فعالیت هـای بازرگانـی مجـاز‬ ‫داخلـی و خارجـی‪ ،‬واردات و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی‪،‬‬ ‫خریـد و فـروش تمـام کاالهـای مجـاز از قبیـل‪ :‬کاالهای کشـاورزی‪ ،‬مواد‬ ‫غذایـی‪ ،‬سـاختمانی‪ ،‬نفتـی و پتروشـیمی‪ ،‬سـرمایه گذاری و مشـارکت بـا‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های‬ ‫اقتصـادی ماننـد تولیـدی و سـاختمانی و بازرگانـی بازاریابـی در تمـام‬ ‫امـور مجـاز پیمانـکاری و کارگـزاری در تمـام زمینه هـای اجرایـی ماننـد‬ ‫سـاختمانی‪ ،‬بازرگانـی‪ ،‬تولیـدی (درصـورت ضـرورت قانونـی انجـام‬ ‫موضوعـات پـس از اخـذ مجوزهـای الزم)" الحـاق و مـاده مربوطـه در‬ ‫اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ .‬محل شـرکت در واحد ثبتی تهران بـه ادرس‪:‬‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه‬ ‫قبـا‪ ،‬خیابـان پاسـداران‪ ،‬خیابان دشتسـتان سـوم‪ ،‬پال ک ‪ 11‬طبقـه دوم‬ ‫بـا کدپسـتی ‪ 1947948115‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه‬ ‫بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1098324‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 4‬اسفند ‪ / 1399‬شماره ‪341‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مردن اسان تر از دوست داشتن است‬ ‫اینجا هم باران می بارد‬ ‫چشم های بسته از خواب‬ ‫فیلمـی سـاخته نـادر طریقـت (محصـول ‪ )97‬کـه مریـم بخشـی‪ ،‬احمـد‬ ‫نجفـی‪ ،‬اتابـک نادری‪ ،‬زهـرا داوودنژاد‪ ،‬احمدرضا اسـعدی‪ ،‬بیوک میرزایی‪،‬‬ ‫محمد برسـوزیان‪ ،‬رسـول نجفیان‪ ،‬اسـداهلل یکتا‪ ،‬غزاله جزایری و جمشـید‬ ‫مشـایخی؛ از بازیگرانـش هسـتند‪ .‬در خالصه ماجـرای ایـن فیلـم امـده‪ :‬در‬ ‫خانواده چهارنفره ای که با دنیایی از مشـکالت دسـت وپنجه نرم می کنند‪،‬‬ ‫مـادر در تلاش اسـت تنهـا ارزوی پسـر نیمه بینـای خـود را بـراورده کنـد‪.‬‬ ‫در خالصـ ه ماجـرای ایـن اثـر امـده‪ :‬داسـتان فروپاشـی یـک خانـواده! الهـام‬ ‫ کارگردانی‬ ‫ابنـی‪ ،‬مرضیـه فیلی و علیرضا لطفـی زاده؛ بازیگران این نمایـش به‬ ‫ِ‬ ‫ روی صحنه‬ ‫مجتبـی جـدی هسـتند کـه برپایـه متنـی از محمد چرم شـیر بـه ِ‬ ‫رفتـه اسـت و تـا ‪ 15‬اسـفندماه ‪ 99‬در دو سـئانس ‪ 17‬و ‪50( 19‬دقیقـه) در‬ ‫«عمارت روبرو» میزبان عالقه مندان است‪ .‬گفتنی ست که از همراه داشتن‬ ‫فرزنـدان زیر ‪ ۱۵‬سـال خـودداری کنیـد‪.‬‬ ‫رمانـی اثـر احمـد خسـرو التـان کـه بـا ترجمـه علیرضـا سـیف الدینی؛ توسـط‬ ‫انتشـارات «نـو» در ‪ 600‬صفحـه و قیمـت ‪ 110‬هزار تومـان منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫ی اثر حاضر او‬ ‫نویسنده ان‪ ،‬متولد ‪ 1950‬در انکارای ترکیه است و نسخه اصل ‬ ‫در سـال ‪ 2015‬چاپ شـد‪ .‬او جوایز مختلفی را در ترکیه و کشـورهای دیگر در‬ ‫کارنامـه دارد‪ .‬قصـه‪ ،‬دربـاره مردگانی سـت کـه در ابـراز عشـق‪ ،‬عاجزند‪.‬‬ ‫فرمول زندگى‬ ‫برید ه‪ -‬بریده‬ ‫کانوا‬ ‫ا گـر بیننـده «فرمـول یـک» باشـید؛ هنرمنـدى محمدرضـا پوسـانه؛ نوازنـده‬ ‫سـاز کاخـن و سـایر ادوات پرکاشـن را در این برنامـه دیده ایـد‪ .‬قطعـه «فرمول‬ ‫زندگى» نخسـتین اهنگى سـت که بر پایه سـاز کاخن تولید شده و پوسانه با‬ ‫تنظیم دیگرى از ساخته ها کان سونمز؛ اهنگساز ترک و نوازندگى سازهاى‬ ‫کوبـه اى‪ ،‬ان را منتشـر کـرده اسـت‪ .‬مهـرزاد خواجه امیرى نیـز در میکس این‬ ‫اثر با او همکارى داشـته اسـت‪.‬‬ ‫ـرادی غـزال خطیبـی تـا ‪ 5‬اسـفند ماه ‪ 99‬سـاعت ‪ 12‬تـا ‪ 20‬در‬ ‫نمایش‬ ‫ـگاه انف ِ‬ ‫ُ‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان سـنایی‪ ،‬خیابـان شـاهین (خـدری)‪،‬‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫»‬ ‫«ا‬ ‫ـری‬ ‫گال‬ ‫ِ‬ ‫پلا ک ‪ ،۱۸‬طبقـه اول برپاسـت‪ .‬او متولـد ‪ ۱۳۶۳‬در کرمانشـاه بـوده اسـت که‬ ‫باعنوان «ضمیمه های سرگردان»‬ ‫در سال ‪ 1395‬نیز نمایشگاه انفرادی اش‬ ‫ِ‬ ‫برگزار شد‪« .‬بهار می اید با سایه هایش» و «غذا» نیز از جمله نمایشگاه های‬ ‫گروهـی او دراین سـال ها بوده انـد‪.‬‬ ‫بـا ‪ Canva‬می توانیـد بـه یـک طـراح گرافیـک تبدیـل شـوید و بـرای کارتـان‪،‬‬ ‫تکالیـف مدرسـه یـا محـض سـرگرمی از ان اسـتفاده کنیـد‪ .‬بـا ایـن برنامـه‬ ‫می توانیـد پوسـتر‪ ،‬کارت پسـتال‪ ،‬کارت دعـوت‪ ،‬بنـر‪ ،‬لوگـو و ‪ ...‬را حرفـه ای‬ ‫درسـت کنیـد و ان را در شـبکه های اجتماعـی به اشـترا ک بگذاریـد‪.‬‬ ‫قالب هـای بی شـماری در ایـن اپ وجـود دارد کـه می توانیـد بـرای کار‬ ‫موردنظرتـان از ان هـا بهـره بگیریـد‪.‬‬ ‫موزه دریانوردی خلیج فارس‬ ‫از مکان هـای دیدنـی بوشـهر کـه در محلـ ه «بهمنی »سـت‪ .‬عمـارت‬ ‫کاله فرنگـی و سـاختمان کنسـولگری؛ دو بنـای موجـود در این مجموعـه‬ ‫هسـتند‪ .‬عمـارت موجـود در ایـن مـوزه مربـوط بـه دور ه قاجـار اسـت کـه در‬ ‫سـال ‪ ۱۸۵۸‬به عنـوان مقـر کنسـولگری انگلیـس بنـا شـد‪ .‬بیـش از ‪ ۴۰‬قطعـه‬ ‫ادوات و تسـلیحات جنگـی متعلـق بـه ادوار مختلـف در انجـا نگهـداری‬ ‫می شـود کـه «کشـتی قدیمـی پرسـپولیس» از برجسـته ترین ان هاسـت‪.‬‬ ‫کتی ویالکس‬ ‫چی باعث شد فکر کنی‬ ‫مناسب انجام دادن این کاری؟‬ ‫ُ‬ ‫خب دیدم قبال چندتا مرد هم‬ ‫تونستن این کار را انجام بدن‬ ‫ادوین ُبرک‬ ‫از پدربزرگم دو چیز را به یاد دارم‬ ‫شلوار نخ نما و اینکه چگونه هر روز‬ ‫ساعت جیبی اش را دو دقیقه جلو می کشید‬ ‫وقتی از او پرسیدم که چرا باید چنین دقیق زمان را بداند‬ ‫گفت یک تاجر‪ ،‬می تواند مالی را ببازد‬ ‫ا گر به قرارش دو دقیقه دیر برسد‬ ‫جنس کف دریا‬ ‫وقتی از دنیا رفت دو پیپ از‬ ‫ِ‬ ‫و سکه ای طال که به زنجیری بود‪ ،‬باقی گذاشت‬ ‫کف دریا را دور انداخت‬ ‫کسی پیپ های از ِ‬ ‫سر سکه بگو مگو شد‪.‬‬ ‫و ِ‬ ‫روز خا ک سپاری اش ساعت های کلیسا به صدا درامدند‬ ‫او را به خا ک سپردند‬ ‫و هم ه فامیل دو دقیقه ساعتشان را جلو کشیدند‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬مودب میرعالیی‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫انچه مردان می خواهند برایم تشریح کنند‬ ‫ی از هفت مقاله با محوریت‬ ‫معروف ترین کتاب «سـولنیت» که در سـال ‪ 2014‬منتشـر شـد؛ مجموعه ا ‬ ‫زنان و مشکالت ان ها در جامعه که به گفته ناشرش؛ وزنه ای قابل تامل در ادبیات فمینیستی ست‪.‬‬ ‫هر مقاله در هر فصل‪ ،‬به یکی از مصائب زن بودن در جامعه پدرسـاالر اشـاره دارد‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫ربکاسولنیت‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫او خــود را در بخــش مــروری کوتــاه بــر زندگی نامــه اش در‬ ‫ســایت رســمی اش چنیــن معرفــی کــرده‪« :‬نویســنده‪ ،‬مــورخ‬ ‫و فعــال اجتماعــی؛ نویســنده بیــش از ‪ 20‬کتــاب در مــورد‬ ‫فمینیسـم ‪ ،‬تاریــخ غــرب‪ ،‬قــدرت مردمــی‪ ،‬تحــوالت اجتماعــی‬ ‫نهــا»؛ امــا شــاید بهتــر باشــد بگوییــم او خالــق‬ ‫و عصیا ‬ ‫یکــی از واژ ههــای جالــب در گفتمــان مــدرن بحث هــای‬ ‫یســت‪ Mansplaining :‬کــه از ان بــه‬ ‫جامعه شناخت ‬ ‫مکــردن» یــاد کرده انــد‪ :‬واژه ای ترکیبــی از دو کلمــه‬ ‫«مردفه ‬ ‫«مــرد» و «تشــریح کردن» کــه اصطالحــی تحقیرامیــز اســت؛‬ ‫به این معنا کــه یــک مــرد‪ ،‬بــرای توضیــح چیــزی بــه یــک زن‪،‬‬ ‫از ادبیاتــی اســتفاده کنــد کــه زن را در جایــگاه موجــودی‬ ‫فاقــد درک واال دانســته و خــود را در قالــب مخلوقــی‬ ‫همه چیــزدان قــرار دهــد‪ .‬عملــی کــه مــرد را صاحــب اندیشــه‬ ‫و اعتمادبه نفــس نشــان می دهــد و زن را فــردی فاقــد بینــش‬ ‫و قــدرت تحلیــل؛ چیــزی شــبیه اصطــاح «نگاهــی عاقــل‬ ‫انــدر ســفیه!» ایــن پیش زمینــه به خوبــی نشــان می دهــد‬ ‫ـتی «ربــکا ســولنیت» در مبارزاتــش چــه‬ ‫کــه نــگاه فمینیسـ ِ‬ ‫سمت وســویی دارد‪ .‬البتــه ایــن متفکــر امریکایــی‪ ،‬در حــوزه‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬سیاســت‪ ،‬صلــح و هنــر نیــز اندیشــه هایی‬ ‫داشــته کــه جوایــزی را نیــز برایــش درپــی داشــته اند‪.‬‬ ‫«ربـکا سـولنیت» از پـدری یهـودی و مـادری کاتولیـک از‬ ‫اهالـی ایرلنـدی در «بریجپـورت» (کنتیکت‪/‬امریـکا) در ‪24‬‬ ‫ِ‬ ‫ژوئـن ‪ 1961‬متولـد شـد‪ .‬در سـال ‪ ،1966‬خانـواده اش بـه‬ ‫«نوواتو» (کالیفرنیا) نقل مکان کردند و او در انجا بزرگ شـد‪.‬‬ ‫ تاریـخ ‪ 2014‬در نشـریه انالیـن ‪Rookie‬‬ ‫او در مصاحبـه ای به ِ‬ ‫دربـاره کودکـی اش گفتـه اسـت‪« :‬بچـه ای کتک خـور بـودم!‬ ‫ً‬ ‫در خانـواده ای واقعـا خشـن بـزرگ شـدم کـه از هرچیـز زنانـه‬ ‫و حتـی از جنسـیت مـن نیـز متنفـر بودنـد!» او بـا گذرانـدن‬ ‫ً‬ ‫شو پرورش ‪ ،‬کال از دبیرستان‬ ‫امتحانات توسعه عمومی اموز ‬ ‫صرف نظـر کـرد و در دوره متوسـطه جایگزیـن در سیسـتم‬ ‫مدرسـه دولتـی‪ ،‬کالس دهـم را گذرانـد‪ .‬پـس از ان‪ ،‬وارد کالج‬ ‫«جونیور» شد‪ .‬در ‪ 17‬سالگی‪ ،‬برای ادامه تحصیل به پاریس‬ ‫رفـت و بـرای پایـان تحصیلات دانشـگاهی اش در «دانشـگاه‬ ‫ایالتـی سانفرانسیسـکو» بـه کالیفرنیـا بازگشـت‪ .‬سـپس‬ ‫در سـال ‪ 1984‬مـدرک کارشناسـی ارشـد روزنام هنـگاری‬ ‫را از «دانشـگاه برکلـی» گرفـت؛ و از سـال ‪ 1988‬به عنـوان‬ ‫نویسـنده مسـتقل اغازبـه کار کـرد‪« .‬ربـکا» در اوایـل دهـه‬ ‫‪ 90‬وارد کمپین هـای حقـوق بشـری شـد و درعین حـال‪،‬‬ ‫حامـی محیـط زیسـت را نیـز دنبـال کرد‪ .‬یکـی از‬ ‫جریان هـای‬ ‫ِ‬ ‫فعالیت هـای متنـوع او دران زمـان‪ ،‬حضور در پروژه مسـتقل‬ ‫حمایـت از جامعـه ‪ Western Shoshone‬بـود؛ «شوشـونه» ها‬ ‫از جمع هـای قبیلـه ای بومـی و سر خ پوسـتی امریـکا بـا‬ ‫سـرزمین های مشخص شـده هسـتند کـه طـی پیمانـی‬ ‫حقوقی با دولت ایاالت متحده در سـال ‪ 1863‬تحت عنوان‬ ‫معاهـده ‪Ruby Valley‬؛ در ایـاالت ایداهـو‪ ،‬نـوادا‪ ،‬کالیفرنیـا و‬ ‫یوتـا سـا کن شـدند‪« .‬ربکا» شـرح ایـن فعالیت هـا را در کتاب‬ ‫‪ )1994( Savage Dreams‬اورده است‪ .‬او همچنین با فعاالن‬ ‫ضد جنـگ در دوره رئیس جمهـوری «جـرج بـوش» همـراه‬ ‫ِ‬ ‫ المللـی ‪ 350.org‬کـه در حـوزه اقلیـم؛ و‬ ‫شـد‪ .‬سـازمان بین‬ ‫ِ‬ ‫پایـان دادن بـه اسـتفاده از انـواع سـوخت های فسـیلی و‬ ‫جایگزینـی سـوخت های پـا ک فعالیـت می کنـد نیـز‪ ،‬میزبـان‬ ‫ِ‬ ‫حضـور فعـال او بـود‪ .‬یکی دیگـر از مرا کـز فعـال درزمینـه‬ ‫ا گاهی رسـانی های زیسـت محیطی کـه محـل حضـور ایـن‬ ‫خانـم بـود‪ Sierra Club ،‬اسـت کـه البتـه تنهـا در جغرافیـای‬ ‫امریکا به فعالیت می پردازد؛ اما انچه باعث شد تا سویه های‬ ‫فمینیسـتی «ربـکا» شـکل بگیـرد‪ ،‬حضـورش در تجمع هـای‬ ‫ِ‬ ‫فعـاالن حقـوق زن و جمع هـای مبـارز بـا خشـونت علیـه‬ ‫زنـان بـود کـه به خاط ِـر پس زمینـه خانوادگـی اش‪ ،‬ب هسـرعت‬ ‫ـری الزم را پیـدا کـرد‪ .‬نوشـته های او در‬ ‫بـا ان هـا‬ ‫نزدیکـی فک ِ‬ ‫ِ‬ ‫رسـانه های انالیـن و مکتـوب متنوعـی به انتشـار رسـیده؛‬ ‫نظی ِـر «گاردیـن» و البتـه مجلـه «هارپـر» کـه مختـص زنـان‬ ‫بـود؛ و او به عنـوان اولیـن زنی کـه سـتون معـروف ‪Easy Chair‬‬ ‫را دران نشـریه کـه از سـال ‪ 1851‬افتتـاح شـده بـود‪ ،‬به شـکل‬ ‫ثابـت و دنبالـه دار‪ ،‬به محل انتشـار دیدگاه های خود تبدیل‬ ‫سیاسـی ‪ TomDispatch‬از‬ ‫کـرد‪ .‬او نویسـنده فعـال بلا گ‬ ‫ِ‬ ‫ادبـی ‪LitHub‬‬ ‫سـایت‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫سـال ‪ 2018‬بـوده و مقاالتـش‬ ‫ِ‬ ‫به انتشـار رسـیده اسـت‪ .‬سـال ‪ 2014‬بـود کـه ‪Haymarket‬‬ ‫‪ Books‬ناشر بزرگ «شیکا گو»‪ ،‬مجموعه ای از مقاالت کوتاه‬ ‫باعنـوان «انچـه مـردان می خواهنـد‬ ‫او درمـورد فمینیسـم را‬ ‫ِ‬ ‫برایـم تشـریح کننـد!» را به انتشـار رسـاند کـه باعـث رواج‬ ‫ابتـکاری «مردفهم کـردن» در ادبیـات و مطالعـات‬ ‫واژه‬ ‫ِ‬ ‫جنسـیتی شـد‪ .‬او خواهـان این بود کـه بگویـد زنـان بایـد از‬ ‫ازسـوی مـردان پرهیـز‬ ‫پذیـرش چنیـن لحـن تحقیرامیـزی‬ ‫ِ‬ ‫کننـد و اجـازه نـگاه از باالبه پائیـن نسـبت بـه خـود را بـه ان هـا‬ ‫ندهنـد؛ امـا ایـن نیـز ماننـد بسـیاری از مفاهیـم دسـتخوش‬ ‫تغییراتـی شـد و جریان هـای تنـدرو ان را از مسـیر اصلـی خـود‬ ‫خـارج کردنـد؛ اسـتفاده بی رویـه از ایـن واژه در جاهایـی کـه‬ ‫حتـی نیـازی بـه کاربـرد ان نبـود و تعمیمـش بـه جدل هـای‬ ‫مردسـتیزانه به جـای نقدهـای فمینیسـتی‪ ،‬ان را تا حد یک‬ ‫‪ Ad hominem‬تقلیـل داد (مغالطـه ای کـه در ان‪ ،‬از‬ ‫خصوصیات یک فرد‪ ،‬نتیجه گرفته می شـود که اسـتداللی‬ ‫کـه او مطـرح کرده اسـت‪ ،‬نادرسـت اسـت)؛ موضوعـی کـه‬ ‫برخلاف نظـر «ربـکا سـولنیت» بـود و حتـی خـودش بعدهـا‬ ‫چنیـن تعابیـری را رد کـرد و در مقالـه ای در سـال ‪2015‬‬ ‫توضیـح داد‪« :‬زنـان جـوان بسـیاری ایـن واژه را بـه فرهنـگ‬ ‫لغات خود افزودند و از ان بر ای سرکوب یک بحث استفاده‬ ‫کردنـد؛ امـا منظـورم این نبود کـه چنیـن رفتـاری‪ ،‬یـک نقـص‬ ‫ذاتـی بـرای مـردان اسـت؛ فقـط می خواسـتم بگویـم ایـن‪،‬‬ ‫تالقـی داشـتن و نداشـتن اعتمادبه نفـس اسـت کـه‬ ‫محـل‬ ‫ِ‬ ‫تاریخـی‬ ‫متاسـفانه در چالش هـای جنسـیتی و جـدال‬ ‫ِ‬ ‫موضوع جداسـازی های جنسـیتی هم نمود دارد؛ جایی که‬ ‫زنـان از اعتمادبه نفـس الزم برخـوردار نیسـتند و مـردان فکـر‬ ‫می کننـد بایـد بدیهیـات را نیز برایشـان توضیـح دهند‪ .‬فعل‬ ‫‪ Splain‬بیـش از ‪200‬سـال اسـت کـه در ادبیـات حضـور دارد‬ ‫و از محـاورات زبـان انگلیسـی کالسـیک می ایـد؛ یک جـور‬ ‫یسـت‪ .‬مـن از به کاربـردن ان پرهیـز‬ ‫ سـازی کالم ‬ ‫تسلیم ِ‬ ‫می کنـم‪ .‬ا گرچـه ان را سـاخته ام؛ امـا دربـاره اش تردیـد دارم‪.‬‬ ‫به نظـرم می رسـد بیشـتر معنـی ایـن را می دهـد کـه مردهـا‬ ‫عشــدن از صحبت کــردن زنــان‬ ‫مان ‬ ‫می توانــد بــه اینجــا ختــم شــود کــه ا گــر بــا‬ ‫خشــونت یــا مزاحمتــی در جامعــه روبـه رو‬ ‫شــدند‪ ،‬ســکوت کننــد؛ یعنــی جایی کــه‬ ‫الزم اســت‪ ،‬صدایشــان شــنیده نشــود‬ ‫ً‬ ‫ذاتـا چنین نقصـی دارند؛ به جای انکـه این طور معنی بدهد‬ ‫کـه بعضـی از مردهـا چیزهایی کـه نبایـد را توضیـح می دهنـد‬ ‫و چیزهایی کـه بایـد را نمی شـنوند»‪ .‬او در ‪TomDispatch‬‬ ‫ تاریـخ اوریـل ‪ 2008‬نوشـته بـود‪« :‬بـه یک میهمانی دعوت‬ ‫به ِ ‬ ‫بـودم؛ مـردی از میهمان ها از من پرسـید که تازگی ها چیزی‬ ‫نوشـته ام و مـن بـه کتابـم ‪ River of Shadows‬اشـاره کـردم و‬ ‫داشتم برایش از شخصیت ادوارد مایبریج (عکاس انگلیسی‬ ‫کـه از موفقیت هایـش می تـوان به دسـتیابی به اولیـن کاربرد‬ ‫صفحـه خشـک‪ ،‬سـاخت دسـتگاه زئوپرا کسیسـکوپ و‬ ‫دارا بـودن کامل تریـن بایگانـی موجـود از تصاویـر حـرکات‬ ‫حیوانـات اشـاره کـرد) می گفتـم کـه یک بـاره حرفـم را قطـع‬ ‫کـرد و پرسـید ایـا شـنیده ام تازه تریـن کتـاب مایبریـج قـرار‬ ‫ً‬ ‫اسـت منتشـر شـود؟ او اصال قصد نداشت به حرف های من‬ ‫گوش کند یا چیزی درباره کتابم بداند؛ فقط می پرسـید که‬ ‫حرفـی زده باشـد‪ .‬حتـی فکـر نمی کـرد کـه وقتـی مـن دربـاره‬ ‫مایبریـج نوشـته ام‪ ،‬پـس اطالعاتـی هـم دربـاره او دارم! بعـد‬ ‫ً‬ ‫کاشـف به عمـل امد کـه اصلا مطالعـه ای دراین زمینه ها هم‬ ‫نـدارد‪ .‬اینجـا بـود کـه ان واژه مردفهم کـردن در ذهنـم جرقـه‬ ‫خـورد»‪ .‬به رغـم این هـا؛ بسـیاری از زنان طرفدار «سـولنیت»‬ ‫معتقدنـد کـه او حـرف دل خیلی از ان هـا را می زنـد؛ اینکـه‬ ‫زن در جامعـه مردسـاالر‪ ،‬محکـوم بـ ه سـکوت کردن اسـت‪.‬‬ ‫غیرافراطـی‬ ‫«ربـکا» در بسـط ایـن اندیشـه؛ البتـه به شـکل‬ ‫ِ‬ ‫ انـگاری تـوان تفکـر زنـان‪،‬‬ ‫خـودش‪ ،‬معتقـد اسـت کـه نادیده‬ ‫ِ‬ ‫درادامـه می توانـد مانعـی در احقـاق حقـوق انـان شـود و‬ ‫ انگاری نظـرات و ارای زنـان‪ ،‬نتایجـی‬ ‫این شـکل از سـاده‬ ‫ِ‬ ‫خشـونت بار نیـز دارد کـه هزینه هایـی را بـه جوامـع تحمیـل‬ ‫یکـه از ان هـا سـلب «تخصـص» حتـی‬ ‫کـرده و می کنـد؛ تاجای ‬ ‫در حیطه هایـی می کنـد کـه نسـبت بـه مـردان‪ ،‬در ان هـا‬ ‫عالم تر هستند؛ مانند «بارداری»‪« ،‬تجاوز»‪« ،‬خشونت های‬ ‫خانگـی» و ‪ ...‬کـه در مـوارد قابل توجهـی‪ ،‬مـردان در راس‬ ‫امـور بـرای این مـوارد تصمیـم می گیرنـد‪ .‬یکـی از تالش هـای‬ ‫توانمندسـازی زنـان‪ ،‬بازافرینـی معنایـی تـازه‬ ‫«ربـکا» در‬ ‫ِ‬ ‫از داسـتان کالسـیک «سـیندرال» بـود؛ او ‪Cinderella‬‬ ‫‪ Liberator‬را براین اسـاس و به شـیوه ای فمینیسـتی نوشـت‬ ‫و دختـری را در نسـخه ویـژه خـود خلـق کـرد کـه رویاهـا و‬ ‫امـدن شـاهزاده ای بـا اسـب سـفید‬ ‫خواسـته هایش را برپایـه ِ‬ ‫بنـا نمی کنـد‪ .‬او بـرای انتقـال اندیشـه هایش در این اثـر کـه‬ ‫شـبه رمانی انگیزشی سـت؛ سـراغ تصویرسـازی های خـاص‬ ‫«ارتـور را کهـام» کـه به خاطـر نقاشـی های گروتسـکش بـرای‬ ‫داسـتانی پریانـی شـهره بـود‪ ،‬رفـت‪« .‬ربـکا» در اولیـن‬ ‫کتـب‬ ‫ِ‬ ‫کتـاب کودکـش کوشـید حال وهـوای قدیمـی داسـتان را بـا‬ ‫پیچش هایـی جدیـد تغییـر دهـد و بـه دختـران بگویـد کـه‬ ‫بـرای تغییـر هرچیـزی بایـد از خـود و تفکـر خود شـروع کنند‪.‬‬ ‫البتـه ویژگـی عمده اثار او متمرکـز بر وضعیت زنان در جامعه‬ ‫ پوشـانی بسـیاری ازموارد می تواند جنبه‬ ‫امریکاسـت ؛ اما هم‬ ‫ِ‬ ‫جهان شـمولی بـه نظریـات او بدهـد‪ .‬از جملـ ه اثـار «ربـکا‬ ‫سـولنیت» می تـوان بـه «ایـن داسـتان از ِان کیسـت؟»‪« ،‬نام‬ ‫صحیحشـان را بخـوان» (نامـزد دریافـت جایـز ه ملـی کتـاب‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۸‬و برنـد ه سـال ‪ ۲۰۱۸‬جایـز ه ناداسـتان جشـنواره‬ ‫ِکر ِکـس)‪« ،‬مـادر تمـام پرسـش ها»‪« ،‬امیـد در تاریکـی»‪،‬‬ ‫«نزدیک هـای دوردسـت»‪« ،‬نقشـه هایی بـرای گم شـدن»‪،‬‬ ‫«رودخانـ ه سـایه ها» (کـه به خاطـرش برنـد ه کمک هزینـه ‬ ‫بنیـاد گوگنهایـم و جایـز ه حلقـ ه منتقـدان کتـاب امریـکا‬ ‫در بخـش نقـد و جایـز ه ادبـی لنـن شـد)‪« ،‬پرسه دوسـتی‪:‬‬ ‫«خاطـرات نیسـتی ام» اشـاره کـرد‪ .‬از‬ ‫تاریخچـ ه قدم زنـی» و‬ ‫ِ‬ ‫او کتاب هـای «نقشـه هایی بـرای گم شـدن» و «امیـد در‬ ‫تاریکـی» در ایـران منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!