هفته نامه سرافرازان شماره 340 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 340

هفته نامه سرافرازان شماره 340

هفته نامه سرافرازان شماره 340

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 27‬بهمن ‪ 3/1399‬رجب‪ 15/1442‬فوریه ‪ /2021‬سال نهم‪ /‬شماره‪ 24/340‬صفحه ‪ 1500 /‬تومان‬ ‫ولنتاین؛ روز غلبه اقتصاد بر فرهنگ‬ ‫چهرهوارونه‬ ‫عشق‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مراقبت در مرزهای ورودی‬ ‫باید بیشتر شود‬ ‫تو گو با یک متخصص مغز و اعصاب مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 10‬عالمت هشدار دهنده الزایمر‬ ‫‪8‬‬ ‫جهان هنری‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫ِ‬ ‫رضا عطاران‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫روز ولنتاین و ضرورت ایجاد یک جنبش عاشقانه‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫هرســال مــردم جهــان روزی به نــام «ولنتایــن» را جشــن می گیرنــد و به نوعــی بــه کســانی که دوستشــان دارنــد گل‪ ،‬شــکالت‪،‬‬ ‫کارت تبریــک یــا عطــر اهــداء می کننــد‪ .‬ا گرچــه این روزهــا بیشــتر جنبه هــای تجــاری و اقتصــادی ولنتایــن حائزاهمیــت اســت و‬ ‫کســبه بــازار تــاش می کننــد به نوعــی از ای ـن روز نفــع اقتصــادی بــرای خــود ایجــاد کننــد؛ امــا بایــد درنظــر داشــت کــه «عشــق»‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نهــم صرفــا بــا دادن گل و شــکالت و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫مفهومــی عمیق تــر از مبادل ـه ای در ی ـک روز خــاص؛ ا ‬ ‫ً‬ ‫عشق را نمی توان به یک روز خاص محدود دانست؛ زیرا اساسا د ر معنای عمیق تر‬ ‫بایـد زندگـی را معـادل عشـق درنظـر گرفـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬انسـان هایی که این مفهـوم را‬ ‫درک می کننـد‪ ،‬بی انکـه بـرای نفـع شـخصی خـود اهمیتـی قائـل شـوند‪ ،‬خواهـان‬ ‫بخشـش بیشـتر بـه دیگـران هسـتند‪ .‬درواقـع‪ ،‬اشـکال اساسـی کـه در روز ولنتایـن‬ ‫به عنـوان یـک سـمبل‪ ،‬بیشـتر به چشـم می خـورد‪ ،‬گسـترش نوعـی بـد ه بسـتان یـا‬ ‫مبادلـ ه کاال بـه کاال درعمـل اسـت کـه از جنبه هـای متعالـی عشـق بـه دور اسـت‪.‬‬ ‫براین اسـاس؛ بهتـر اسـت خـارج از هـر فلسـفه ای که باعـث ایجاد روز ولنتاین شـده‬ ‫یتـر ان توجـه کنیـم‪ .‬توجـه بـه‬ ‫قتـر و درون ‬ ‫اسـت‪ ،‬بـرای یک بـار بـه جنبه هـای عمی ‬ ‫جنبه هـای عمیـق و درونـی ایـن امـکان را فراهـم می کنـد تـا کسـانی که برچسـب‬ ‫عاشق را به خود می زنند‪ ،‬درعمل بدانند ویژگی های یک انسان عاشق چیست؟‬ ‫هرچند درباره عشق به تعداد انسان های روی کره زمین تعبیر و تفسیر وجود دارد؛‬ ‫اما بیشـتر مردم جهان وقتی از این واژه سـخن به میان می اید‪ ،‬بالفاصله به رابطه‬ ‫خـاص یـک دختـر یـا پسـر توجـه نشـان می دهنـد‪ .‬در برخـی از نگاه هـای سـنتی تر‬ ‫نیز عاشق شـدن را تجربه ای احساسـی‪ ،‬غیرواقعی و توهمی می دانند که چنانچه‬ ‫کسـانی دچـار ان شـوند‪ ،‬نتیجـه ای جـز سـیه روزی و بدبختـی برایشـان نخواهـد‬ ‫داشـت‪ .‬هرچنـد درمـورد عشـق و اشـکال ان در تاریـخ ادبیات و فلسـفه سـخن زیاد‬ ‫به میـان امـده و هرکـس از زاویـه ای ان را تقسـیم بندی کـرده و یـک تقسـیم بندی‬ ‫اخیرتـر کـه مولـف بـه ان پرداختـه اسـت؛ سـه نـوع عشـق را می تـوان از هـم تفکیـک‬ ‫کـرد ‪ :‬عشـق نابالـغ‪ ،‬عشـق بالغ‪ ،‬عشـق اسـیب زا‪.‬‬ ‫عشـق نابالغ‪ ،‬عشق هایی سـت که در رابطه شـکل می گیرد و بیشتر مختص دوران‬ ‫یسـت‪ .‬در اینجـا وقتـی از فـرد عاشـق سـخن به میـان می ایـد‪ ،‬جنبه هـای‬ ‫جوان ‬ ‫فیزیولوژیکـی و کلینیکـی ان نیـز مطرح می شـود‪ .‬اینکـه در زمان مالقات معشـوق‪،‬‬ ‫فـرد ضربـان قلبـش تندتـر می زنـد‪ ،‬عـرق بـر روی پیشـانی اش می نشـیند‪ ،‬سـرخ و‬ ‫سـفید می شـود و دسـت هایش شـروع بـه لرزیـدن می کنـد‪ .‬در عشـق های نابالـغ‪،‬‬ ‫لذت و رنج توامان وجود دارد و ممکن است فردی امروز در رستوران یا کافی شاپی‬ ‫با معشوقه اش لحظات شیرینی طی کند و ساعتی بعد به دلیل یک اختالف نظر‪،‬‬ ‫رابطه شـان بـه تلخـی و جدایـی نزدیـک شـود‪ .‬بسـیاری از اوقات تجربـه روابـط در‬ ‫دوران جوانی به ازدواج ختم می شود؛ اما در سال های اخیر به دلیل سخت شدن‬ ‫شـرایط ازدواج‪ ،‬عشـق ها به دلیـل مشـکالت اقتصـادی یـا عدم تفاهم‪ ،‬بـه جدایی و‬ ‫پایانـی خـوش یـا ناخـوش تبدیـل می شـود‪ .‬در کنـار این نـوع عشـق‪ ،‬عشـق های‬ ‫تروماتیـک یـا اسـیب زا وجـود دارد کـه می تواند شـرایط را بـرای فرد بغرنج و پیچیده‬ ‫ً‬ ‫کند؛ مثال ا گر فردی عاشق فردی دیگر با جنون های انی یا وسواس های بیمارگونه‬ ‫و توهم توطئه ای و ‪ ...‬شـود‪ ،‬ممکن اسـت درنهایت‪ ،‬رابطه عاشـقانه ان ها به مرور‬ ‫به رابطه ارباب‪ -‬رعیتی مبدل شـده و فرد معشـوق در زندان عاشـق مورد شـکنجه‬ ‫و ازار قـرار گیـرد‪ .‬در زندگی هایـی کـه عشـق‪ ،‬معنـای کنتـرل و ایجـاد محدودیـت‬ ‫و فشـار را دارد‪ ،‬وقتـی یکـی از عشـاق می میـرد‪ ،‬عاشـقی کـه مـورد ظلـم و سـتم قـرار‬ ‫گرفتـه‪ ،‬بـا مـرگ پارتنـر خـود‪ ،‬از درون احسـاس شـادمانی می کنـد‪ .‬نـوع سـوم عشـق‬ ‫کـه بیشـتر مدنظـر اسـت‪ ،‬عشـق بالـغ به حسـاب می ایـد‪ .‬به نظـر می رسـد کـه در روز‬ ‫ولنتایـن‪ ،‬کمتـر توجهـی بـه مفهـوم عشـق بالغ می شـود‪ .‬عشـق بالـغ‪ ،‬نوعـی تجربه‬ ‫یبـرد و‬ ‫عمیـق و متفـاوت از عشـق اسـت کـه فـرد را بـه فراسـوی مرزهـای زندگـی م ‬ ‫به نوعی در او قدرتی شـگفت انگیز و معجزه اسـا ایجاد می کند‪ .‬اریک فروم در کتاب‬ ‫«هنـر عشـق ورزی» عشـق را یـک هنـر می دانـد و معتقـد اسـت‪« :‬انسـان ها بایـد ان را‬ ‫بیاموزند»؛ او در بخشی از کتاب اشاره جالبی به معنای عشق دارد که می توان ان را‬ ‫نوعی عشـق بالغ دانسـت‪ .‬فروم می نویسـد‪« :‬عشق بالغ‪ ،‬نیروی فعال بشری ست؛‬ ‫یشـکند و ادمیـان را بـه یکدیگـر پیونـد‬ ‫یسـت کـه موانـع بیـن انسـان ها را م ‬ ‫نیروی ‬ ‫می دهد‪ .‬عشـق‪ ،‬انسـان را بر احسـاس انزوا و جدایی چیره می سـازد‪ ،‬با این وجود‪،‬‬ ‫بـدو امـکان می دهـد خـودش باشـد و همسـازی شـخصیت خـود را حفـظ کنـد‪.‬‬ ‫در عشـق‪ ،‬تضـادی جالـب روی می دهـد؛ عاشـق و معشـوق یکـی می شـوند و‬ ‫درعین حـال از هـم جـدا می ماننـد»‪ .‬نـگاه فـروم جالـب و متفـاوت اسـت‪ .‬ازنظـر او؛‬ ‫عشق‪ ،‬فعال بودن است؛ نه فعل پذیری‪« .‬پایداری» ست؛ نه «اسارت»‪ .‬باتوجه به‬ ‫انچه اشـاره شـد؛ می توان عشـق را کنشـی درجهت ارتقای خود یا دیگری دانست‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬ا گر ما نتوانیم در عشق به سوی تحقق خود و دیگری حرکت کنیم‪ ،‬عشق‬ ‫مـا به صـورت جنبه هـای بیمارگونـه مثـل سادیسـتیک و مازوخیسـتیک درخواهد‬ ‫ً‬ ‫یکـه عشـق را در معنـای عمیـق ان درک می کنند‪ ،‬الزاما به عشـق به یک‬ ‫امـد‪ .‬افراد ‬ ‫فـرد خـاص توجهـی ندارنـد‪ .‬ان هـا می داننـد که عشـق انسـان می توانـد جنبه های‬ ‫یسـت که‬ ‫هستی شناسـانه‪ ،‬الهی یا طبیعت گرایانه داشـته باشـد و این ان جنبه ا ‬ ‫ا گـر پیـدا شـود‪ ،‬جامعـه بشـری را بـا یک تحول اساسـی مواجه می سـازد‪ .‬در شـعری‬ ‫زیبـا چنیـن می خوانیم‪:‬‬ ‫می توان ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺁﺳﺎﻧﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ خودم‬ ‫ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺴﺘﻢ‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﮒ درخت‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﯼ ﻃﺮﺑﻨﺎﮎ ﭼﻤﻦ‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ ﺭﻗﺺ ﺷﻘﺎﯾﻖ در باد‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻨﺪﻡ ﺷﺎﺩ!‬ ‫ﺁﺭﯼ‬ ‫می توان ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩ‬ ‫ی گویند‬ ‫مردم ﺷﻬﺮ ﻭﻟﯽ م ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺥ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻧﮕﺎﺭ!‬ ‫ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎﺭ!‬ ‫یا به قول ﺧﻮﺍﺟﻪ‪،‬‬ ‫ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ لحظ ه ﺑﻮﺱ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ!‬ ‫یدانم ﭼﯿﺴﺖ‬ ‫ﻣﻦ نم ‬ ‫ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ مردم ﮔﻮﯾﻨﺪ ‪...‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﻧﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ ﻧﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ دارم ‪...‬‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ‪،‬‬ ‫با تمام دل ﺧﻮﺩ می فهمم!‬ ‫ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻧﮓ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺍﻧﺎﺭ ‪...‬‬ ‫درحقیقت‪ ،‬انچه شاعر می گوید؛ نوع نگرش کیفی به عشق است‪ .‬وقتی ما معجزه‬ ‫زادن متفـاوت مواجـه می شـویم‪ .‬انسـان بـا تولـد‬ ‫ان را درک کنیـم‪ ،‬در هرلحظـه بـا ِ‬ ‫فیزیکـی دنیـا را تجربـه نمی کنـد‪ .‬تجربـه تولدهـای متعدد در بسـتر عشـق اسـت که‬ ‫مـا را بـه انسـانی به شـدت انسـانی مبـدل می سـازد‪ .‬اینک‪ ،‬بسـیاری از مـردم جهان‬ ‫به دلیـل کاالیی شـدن روابـط‪ ،‬بـه پـول بیشـتر از عشـق در تعامـل و ارتبـاط توجـه‬ ‫دارنـد‪ .‬ای کاش بتوانیـم روز ولنتایـن را بـه روز بازپـروری معناهـای نویـن از عشـق‬ ‫تبدیـل کنیـم؛ روزی کـه می تـوان توهمـات و پنداشـته های یک بعـدی از این سـوژه‬ ‫را رهـا کنیـم و بـه جریـان خالق عشـق بپیوندیـم‪ .‬در اینجا الزم اسـت ذهـن و ادرا ک‬ ‫یبـر‬ ‫انسـانی موردبازبینـی و باززایـی قـرار گیـرد‪ .‬عشـق بالـغ‪ ،‬عشقی سـت کـه مبتن ‬ ‫خالقیـت‪ ،‬هوشـمندی‪ ،‬ا گاهـی و تلاش و شـجاعت بـرای پذیـرش تغییرات اسـت‪.‬‬ ‫نبایـد عشـق را به مثابـه یـک مبل به شـدت راحت درنظـر گرفت که ه رکـس روی ان‬ ‫لـم می دهـد‪ ،‬تلویزیـون را روشـن می کنـد و انتظـار دارد کـه همـه تصاویـری که بـه او‬ ‫می رسـد‪ ،‬حالـش را دگرگـون کنـد‪.‬‬ ‫یسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫عشـق‪ ،‬کوششـی مبتنی بـر درک و دریافت هایـی متفـاوت از زندگ ‬ ‫بخواهیم این مفهوم را با هنر گره بزنیم‪ ،‬باید توان درک زیبایی ها را در خود داشته‬ ‫باشـیم‪ .‬انسـان عاشـق‪ ،‬انسانی سـت که زیبایی را در هسـتی ایجاد؛ و برای زیسـتن‬ ‫زیبایـی همـه انسـان ها تلاش می کنـد‪ .‬ا گـر هرکسـی بتوانـد در کـره زمیـن شـرایط‬ ‫را بـرای عـده قلیلـی از انسـان ها تغییـر دهـد‪ ،‬ب همـرور جنبشـی عاشـقانه در جهـان‬ ‫ایجـاد خواهـد شـد کـه بـه فرهنگ تعامل و ارتباط انسـانی کمک خواهـد کرد‪ .‬باید‬ ‫از روز ولنتاین چنین برداشـت کنیم که امروز‪ ،‬جنبشـی عمیق و فرا گیر درراسـتای‬ ‫باالبـردن قـدرت تعامل با دیگران‪ ،‬بخشـش دیگـران و دادن بـدون انتظار دریافت‪،‬‬ ‫در مـا ایجـاد شـود‪.‬‬ ‫در دنیای مدرن امروزی‪ ،‬انسـان ها در تنهایی یا در روابط مسـموم‪ ،‬اسـیر شـده اند‪.‬‬ ‫عشـق‪ ،‬ان انرژی سـت کـه می توانـد زنجیرهـای اسـارت و تنهایـی را از دسـت و پـای‬ ‫مـا بـاز کنـد‪ .‬بسـیاری براین باورندکـه وقتـی عاشـق می شـوند‪ ،‬بایـد بـه خواسـته ها‬ ‫و تمایلات درونـی ان هـا پاسـخ داده شـود؛ امـا شـگفتی و قـدرت خالقیـت عشـق‬ ‫در این است که ما منتظر دریافت هیچ چیزی از کسان دیگر نمی مانیم‪ .‬فرد عاشق‬ ‫حتـی انتظـار جبـران ازطـرف نیروهـای طبیعـی را هـم نـدارد‪ .‬او بـه بخشـی از جریان‬ ‫هسـتی بالنـده مبـدل می شـود کـه در سـطح انـرژی باالتـری در هسـتی در حرکـت و‬ ‫ضدخشـونت علیه انسـان ها‪،‬‬ ‫تاثیرگذاری سـت‪ .‬روز ولنتاین باید به جنبش عشـق ِ‬ ‫جنسـیت ها‪ ،‬نژادهـا‪ ،‬طبیعـت و ‪ ...‬تبدیـل شـود‪ .‬لئـو بوسـکالیا؛ روانشناسـی کـه‬ ‫دربـاره عشـق کار می کنـد‪ ،‬می گویـد کـه عشـق‪ ،‬مـا را بران مـی دارد کـه بـه جاهایـی‬ ‫در عرصـه ذهـن و قلبمـان پـا بگذاریـم کـه بیش ازایـن نامکشـوف مانـده و چیـزی‬ ‫جـز عشـق نمی توانـد پـرده از ان بـردارد‪ .‬جوهـر ان این اسـت که حجابـی را کـه مـا را از‬ ‫خودمان پنهان می کند‪ ،‬بردارد‪ .‬درواقع‪ ،‬عشق نوعی کشف کردن خود درراستای‬ ‫ایجاد جهانی نو و خالق است‪ .‬انسان هایی که خود را کشف می کنند‪ ،‬در فرصتی‬ ‫بی نظیـر در تعامـل خـود بـا خود‪ ،‬به اندیشـه ای نو جهت بهترشـدن زندگی بـر روی‬ ‫کره زمین فکر می کنند و در تعاملی متفاوت‪ ،‬راه های اشـتی با طبیعت و هسـتی را‬ ‫بـه جهانیـان ارمغـان می کنند‪ .‬بـا ارزوی اینکـه در روز ولنتاین‪ ،‬انسـان ها بتوانند به‬ ‫عمـق معنـای عشـق پـی ببرنـد و جهانی بهتـر را خلق کنند‪.‬‬ ‫*جامعه شناسواستاددانشگاه‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫چرا «ولنتاین» را جایگزین‬ ‫«سپندارمذگان» کردیم؟‬ ‫الهام مرادی‬ ‫همیـن چندروزپیـش ‪ ۳۱‬ا کتبـر؛ ‪ ۹‬ابان مـاه بـود کـه تعـدادی از کاربـران جـوان‬ ‫در صفحه هـای شـخصی خـود در شـبکه های اجتماعـی؛ ازجملـه اینسـتا گرام‬ ‫متن هایـی همچـون ‪ Happy Halloween،Live Rock Band‬و را به همـراه‬ ‫عکس هایـی کـه بـا لباس هـای عجیب وغریـب‪ ،‬گریـم و ماسـک هایی ترسـنا ک ‬ ‫ماننـد جادوگـران و شیطان پرسـت ها در فضـای خانـه‪ ،‬بـاغ یـا حتـی کافه هـای‬ ‫سـطح شـهر گرفتـه بودنـد را منتشـر کردنـد‪ .‬قبـل از رسـیدن ‪ 9‬ابان مـاه بـا انتشـار‬ ‫تصاویر و ویدئو های هالووینی‪ ،‬بسیاری از شیرینی فروشی ها‪ ،‬اتلیه های عکاسی‪،‬‬ ‫سـالن های ارایشـی و فروشـگاه های لـوازم تولـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کردند و به‬ ‫تبلیغـات گسـترده دراین خصـوص پرداختنـد‪ .‬اهمیـت برگـزاری مراسـم هالوویـن‬ ‫در ایـران تـا جایـی پیـش رفتـه کـه جـای خـود را در مهدکودک هـای لوکـس شـمال‬ ‫یکـه بی توجـه بـه اسـیب ها و پیامد هایـی کـه بـرای‬ ‫شـهر هـم بـاز کـرده؛ طور ‬ ‫کـودکان به دنبـال دارد‪ ،‬مدیـران ایـن مهدهـای کودک به برگزاری جشـن هالووین‬ ‫یسـت کـه ماننـد کریسـمس و ولنتایـن‪ ،‬سـنخیتی‬ ‫پرداختنـد‪ .‬هالوویـن جشن ‬ ‫بـا اداب ورسـوم ایرانـی نـدارد و پـس از کریسـمس‪ ،‬دومیـن جشـن بـزرگ سـنتی‬ ‫یسـت کـه هرسـال شـب ‪ 31‬ا کتبـر به مـدت سه شـبانه روز برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫غرب ‬ ‫یکی دیگـر از جشـن هایی کـه روز ‪ 14‬فوریـه ‪ ۲۵‬بهمن مـاه (امسـال ‪ 26‬بهمن مـاه)‬ ‫عالو هبـر غـرب در ایـران هـم مورداسـتقبال عده ای قـرار گرفته و در تقویـم ایران هم‬ ‫جایـی بـرای خـود بـاز کـرده اسـت‪« ،‬ولنتایـن» یـا «روز عشـاق» نامیـده می شـود‪.‬‬ ‫از اواسـط بهمن مـاه‪ ،‬ویتریـن مغازه هـای ایـران رنگ وبـوی ولنتاینـی به خـود‬ ‫یکـه بـازار کوکی‪ ،‬کارت پسـتال‪ ،‬شـکالت‪ ،‬عروسـک های خرسـی‬ ‫می گیرنـد؛ به طور ‬ ‫و رز قرمـز داغ می شـود و هرسـاله مبالـغ زیـادی بـرای برگـزاری ایـن جشـن هزینـه‬ ‫می شـود و اغلـب جوانـان برای اینکـه از ایـن میـدان رقابـت کم نیاورنـد جیب خود‬ ‫ق خـود‬ ‫را به دسـت صاحبـان تبلیـغ ایـن جشـن ها می سـپارند و درایـن روز بـه عشـ ‬ ‫کادوهایـی بـا رنـگ قرمـز هدیـه می دهنـد تـا عالقـه خـود را بـه او نشـان دهند حتی‬ ‫ایرانیانـی کـه کمتـر بـرای ایـن روز اهمیـت قائـل هسـتند و ممکـن اسـت جشـن‬ ‫نگیرنـد بی تفـاوت از کنـارش عبـور نمی کننـد و حداقـل یـک پیـام تبریـک بـرای‬ ‫دوسـتان خود ارسـال می کنند؛ اما ریشـه ولنتاین چیسـت و چرا این جشـن غربی‬ ‫وارد ایـران شـده اسـت؟ گفتـه می شـود ولنتایـن‪ ،‬یکـی از جشـن های کشـور های‬ ‫اروپایـی و امریـکای شـمالی بـوده کـه به افتخـار قدیـس ولنتایـن در کلیسـا های‬ ‫کاتولیـک برگـزار می شـده کـه با گذشـت زمان به عنـوان جشـن نمادیـن «عشـاق»‬ ‫شـناخته شـده؛ امـا اینکـه هرسـاله ولنتایـن و دیگـر جشـن های غربـی در کشـور مـا‬ ‫گتـر می شـوند و جایـگاه ویـژه ای می گیرنـد و عالقـه جوانـان بـه ایـن جشـن ها‬ ‫پررن ‬ ‫بیش ازپیـش می شـود باعـث نگرانـی بسـیاری از مسـئوالن‪ ،‬جامعه شناسـان و‬ ‫عالقه منـدان بـه فرهنـگ و تاریـخ ایـران باسـتان شـده اسـت‪ .‬جالب اسـت بدانید‬ ‫ولنتایـن‪ ،‬یـک فاصلـه چنـدروزه بـا جشـن باسـتانی اسـفندگان کـه ‪ 29‬بهمن مـاه‬ ‫برگـزار می شـود‪ ،‬دارد؛ بااین وجـود‪ ،‬رغبـت جوانـان ایرانـی بـه ولنتایـن بیشـتر‬ ‫اسـت و هرسـاله بـا تبلیغـات فـراوان در شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬ان هـا روز عشـاق را‬ ‫به صورت فارسـی و التین به یکدیگر تبریک می گویند و هشـتگ هایی با مضمون‬ ‫ولنتایـن را به اشـترا ک می گذارنـد‪ .‬برخـی از ایـن عالقه منـدان بـه ایـران باسـتان‬ ‫معتقدنـد بـا ار ج نهـادن بـه جشـن های اصیـل ایرانـی همچـون شـب چلـه (یلـدا)‪،‬‬ ‫چهارشنبه سوری‪ ،‬عید نوروز و ‪ ...‬می توان از رشد تهاجم فرهنگی ضددینی غرب‬ ‫جلوگیـری کـرد؛ ازایـن رو‪ ،‬برخی از طرفداران فرهنگ ایران و سـنت های باسـتانی‪،‬‬ ‫روز سـپندارمذگان کـه مقـارن بـا ‪ ۲۹‬بهمن مـاه اسـت را بـرای روز عشـاق و عـده ای‬ ‫دیگـر‪ ،‬جشـن مهـرگان را به عنـوان روز عشـق حقیقـی و واقعـی پیشـنهاد کرده انـد؛‬ ‫امـا هنـوز اغلـب جوانـان بـا وجود داشـتن فرهنـگ و اصالتی کهن رغبـت زیادی به‬ ‫برگزاری جشن های غربی دارند؛ پس باید علت ان را جست که چرا جوانان اینکه‬ ‫نسـمت رفتند‪ ،‬ایا ان ها فکر می کنند با جشـن گرفتن این مراسـم های غربی‬ ‫به ای ‬ ‫ستـر و با پرسـتیژتر می شـوند یااینکـه احسـاس می کننـد ا گـر انجـام ندهنـد‪،‬‬ ‫با کال ‬ ‫عقب می مانند؟ امیرمحمود حریرچی؛ اسیب شناس و استاد دانشگاه بااشاره به‬ ‫گرایش جوانان ایرانی به جشن های غربی گفت‪« :‬فرهنگ ها با یکدیگر در تعامل‬ ‫و ارتبـاط هسـتند و در همیـن تعامل هـا عناصـری را صـادر می کننـد و این گونـه‬ ‫می شـود کـه مبادلـه فرهنگـی اتفاق می افتد؛ اما یک سـری عناصر فرهنگـی از یک‬ ‫فرهنـگ قـوی در یـک فرهنـگ ضعیـف می نشـیند و ایـن فرهنگ هـای ضعیـف از‬ ‫ان دسـته قوی در جامعه تبعیت می کنند‪ .‬در جامعه ما هم علی رغم اینکه ملت‬ ‫بـا فرهنگـی هسـتیم؛ امـا در مبادلـه فرهنگی مقـداری ضعیف عمـل کردیم و نکته‬ ‫مهـم این اسـت که متاسـفانه گذشـتگان مـا در انتقـال فرهنگـی از نسـلی بـه نسـل‬ ‫دیگـر خـوب عمـل نکرده انـد و نقـش خانواده هـا‪ ،‬مدرسـه‪ ،‬جامعه و دسـتگاه های‬ ‫فرهنگی در انتقال عناصر فرهنگ خودی به نسل بعدی ضعیف بوده»‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ی الزم برخوردار‬ ‫«فرزندان ما نسبت به فرهنگ خودی بی اطالع هستند و از ا گاه ‬ ‫نیستند؛ ازطرفی‪ ،‬ما با یک جهان تکنولوژی مواجه هستیم؛ یعنی ا گر االن در ان‬ ‫گوشه کره زمین یک اتفاقی رخ دهد؛ این موضوع‪ ،‬در کل جهان پخش می شود؛‬ ‫پس هیچ کس خلوت کده ای ندارد و همه چیز بر همگان عیان اسـت؛ اما مشـکل‬ ‫اینجاسـت کـه در مبادلـه فرهنگـی نتوانسـته ایم فرهنگمـان را انتقـال دهیـم؛ امـا‬ ‫درمقابل‪ ،‬از فرهنگ کشورهای گونا گون استفاده کردیم»‪ .‬حریرچی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«درارتبـاط و مبادلـه فرهنگـی‪ ،‬جوانـان مـا کـه تهـی از فرهنـگ خـود شـدند عناصـر‬ ‫فرهنگ هـای بیگانـه را می پذیرنـد و ایـن پذیرفتـن عناصـر فرهنگ هـای بیگانـه‬ ‫منجـر به تبعیـت‪ ،‬اطاعـت و پیـروی از اداب ورسـوم و سـنت های ان هـا می شـود؛‬ ‫درنتیجـه‪ ،‬جـوان ایرانـی کـه امـروز نسـبت بـه اداب ورسـوم خـودش کم میـل‪،‬‬ ‫مفـروغ و بی توجـه اسـت بـه اداب ورسـوم و جشـن های بیگانـگان عالقه منـد‬ ‫ک ‬ ‫می شـود کـه یکـی از دالیـل ان‪ ،‬قصـور و کوتاهـی در انتقـال فرهنـگ کشـور اسـت؛‬ ‫درنتیجـه‪ ،‬می بینیـم جـوان تمایـل دارد کـه فرهنـگ بیگانـه را انجـام دهـد»‪.‬‬ ‫ایـن اسیب شـناس‪ ،‬علـت دیگـر ایـن گرایـش را ازخودبیگانگـی دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«متاسـفانه مـا دچـار یـک بیمـاری ازخودبیگانگـی شـدیم و نسـبت بـه خودمـان‬ ‫غریبه هسـتیم؛ بنابراین‪ ،‬همین موضوع باعث می شـود پیروی از غریبه و بیگانه‬ ‫ً‬ ‫بـرای ارتقـا در جامعـه مـا افتخـار باشـد؛ مثلا وقتـی ادای غربی هـا را درمی اوریـم؛‬ ‫انـگار یک سـ رو گردن باالتـر از دیگـران هسـتیم و جوانـان فکـر می کننـد بـا انجـام‬ ‫این کارهـای مـدرن‪ ،‬پیشـرفته و امـروزی تلقـی می شـوند»‪ .‬ایـن اسـتاد دانشـگاه‬ ‫عالمـه طباطبایـی بااشـاره به پیامد هـا و اسـیب های اجتماعـی رغبـت جوانـان بـه‬ ‫ً‬ ‫جشن های غربی افزود‪« :‬قطعا فردی که نسبت به فرهنگ خودی بیگانه باشد‪،‬‬ ‫مـورد فریـب و تحت تاثیـر دشـمن قـرار می گیـرد؛ چرا کـه مشـترکات فرهنگـی باعـث‬ ‫ایجـاد پیونـد و اتحـاد بیـن ملت هـا و درنتیجـه‪ ،‬منجـر به همـکاری ان ها می شـود؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬بی شک ا گر ما‪ ،‬در وجوه اشترا کات فرهنگی با یکدیگر مشترک نباشیم‬ ‫یـا ایـن اشـترا کات حـذف شـوند ان اتحـاد‪ ،‬انسـجام‪ ،‬وحـدت ملی و مشـارکت بین‬ ‫مـا اتفـاق نخواهـد افتـاد»‪ .‬حریرچـی درمورد نقش تاثیرگذار شـبکه های اجتماعی‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬فضـای مجازی‪ ،‬یکی از ابزار های معرفی فرهنگ های بیگانه اسـت؛‬ ‫امـا مشـکل اینجاسـت مـا فرهنـگ خـودی را بـه فرزندانمـان انتقـال نمی دهیـم و‬ ‫ایـن فرزنـدان تشـنه مـا در فضـای مجـازی‪ ،‬فرهنـگ بیگانـه را یـاد می گیرنـد»‪ .‬ایـن‬ ‫اسیب شـناس در انتقـاد از دسـتگاه های نظارتـی گفـت‪« :‬متاسـفانه نهاد هـای‬ ‫ً‬ ‫نظارتـی و فرهنگـی مـا دراین قضیـه کاملا خنثـی و بی تفـاوت عمـل کردنـد؛ یعنـی‬ ‫باید از قبل نظارت می کردند که متاسـفانه این کار را انجام ندادند و درحال حاضر‬ ‫هـم نظـارت ان هـا به دلیـل نا کارامـدی و ضعیف بـودن‪ ،‬اثربخـش نیسـت؛ چـون‬ ‫جـوان بـا منع کـردن نه تنهـا از باور های فرهنگی دسـت برنمی دارد؛ بلکه بیشـتر به‬ ‫ان هـا پایبنـد می شـود»‪ .‬او درپایـان اظهـار کرد‪« :‬پس دراین شـرایط فقـط می توان‬ ‫چشـم امیـد بـه خانواده هـا داشـت که خودشـان جشـن های غربـی را برگزار نکنند‬ ‫و با پاسداشـت جشـن های ایرانی‪ ،‬به مرور فرزندان خود را با فرهنگ اصیل ایران‬ ‫اشنا کنند؛ درواقع‪ ،‬ا گرچه درحال حاضر برخی از جوانان رغبت زیادی به برگزاری‬ ‫جشن های غربی دارند؛ اما به منظور جلوگیری از رشد تهاجم فرهنگی ضددینی‬ ‫غـرب در کشـور می تـوان بـا برجسـته کردن و اهمیـت دادن بـه جشـن های کهـن‬ ‫ایرانـی‪ ،‬حداقـل سـنت ها و مراسـم های مختلـف ملـی و وطنـی را بـرای نسـل های‬ ‫اینـده حفـظ کـرد»‪ /.‬برنا‬ ‫بازخوانی «مجنون لیلی»؛ فیلمی با موضوع روز عشق به روایت کارگردانش‬ ‫ِ‬ ‫کارگـردان «مجنـون لیلـی»‪ ،‬سـال ‪ 1387‬در گفت وگویـی بـا‬ ‫«ایسـنا» بـه ارائـه توضیحاتـی دربـاره پنجمیـن فیلـم بلنـد‬ ‫سـینمایی خـود پرداخـت کـه بـه نوعـی شـاید تنهـا فیلـم‬ ‫دراین سـال ها از سـینمای ایـران بـوده کـه بـه موضـوع‬ ‫«روز عشـق» ب هشـکل مسـتقیم پرداختـه‪ .‬بخش هایـی از‬ ‫ایـن گفت وگـو را به مناسـبت فرارسـید روز ولنتایـن‪ ،‬مـرور‬ ‫می کنیم‪ .‬قاسـم جعفری گفت‪« :‬احسـاس می کنم مجنون‬ ‫یسـت و دوست دارم منتقدان‬ ‫لیلی‪ ،‬فیلم سلامت و شریف ‬ ‫یطـرف داشـته باشـند»‪ .‬او بااشـاره به‬ ‫نسـبت بـه ان‪ ،‬نـگاه ب ‬ ‫شـکل گیری ایـده سـاخت ایـن فیلـم گفـت‪« :‬مطلبـی در‬ ‫ً‬ ‫اینترنت خواندم که اساسـا روز عشـق که به عنوان ولنتاین‬ ‫مطـرح شـده‪ ،‬پیشـینه اش بـه فرهنـگ خودمـان به نـام‬ ‫اسـپندگان برمی گردد؛ دوهزارسـال قبل ازمیالد مسـیح(ع)‪.‬‬ ‫بعـد از خوانـدن ایـن مطلب‪ ،‬کنجکاو شـدم و به دنبال ایده‬ ‫و موضوعی بودم که به یاد قصه معروفی از حضرت زهرا (ع)‬ ‫افتـادم کـه گردنبنـد خیلی معروفی که تعلق خاطـری به ان‬ ‫داشـته را روزی بـه مسـتمندی می دهـد و ان گردنبنـد‪،‬‬ ‫مسـیری را طـی و مشـکل ادم هایـی را حـل می کند و توسـط‬ ‫شـخصی دیگـر دوبـاره بـه خـودش هدیـه داده می شـود‪.‬‬ ‫مـن چیزهایـی را به عنـوان پـازل کنـار هـم گذاشـتم و فکـر‬ ‫یسـت‪ .‬در کارهـای مـن‪،‬‬ ‫کـردم ایـده‪ ،‬ایـده بسیارخوب ‬ ‫ً‬ ‫معمـوال قهرمانـان جـوان هسـتند و عشـق حضـور پررنگـی‬ ‫دارد و برای اینکـه جـوری ادای دیـن بـه فرهنـگ خودمـان‬ ‫هـم باشـد‪ ،‬روز عشـق را موضـوع اصلـی گرفتـم»‪ .‬جعفـری‬ ‫بابیان اینکـه به جای اینکـه بـا یـک شـخصیت‪ ،‬قصـه را‬ ‫دنبـال کنیـم‪ ،‬بـا یـک شـیء ایـن کار را کردیـم‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«در ابتـدا‪ ،‬یـک عشـق پـا ک بیـن دو شـخصیت اصلـی فیلـم‬ ‫شـکل می گیـرد و این رونـد بـه جعبـه ای به عنـوان یـک‬ ‫نمـاد تبدیـل می شـود‪ .‬فکـر کـردم یـک عشـق پـا ک داشـته‬ ‫باشـیم کـه نشـان روی جعبـه هـم نشـان عشـق پـا ک و‬ ‫راسـتین در فرهنـگ خودمـان اسـت‪ .‬ایـن جعبـه‪ ،‬مسـیری‬ ‫را طـی می کنـد و به خاطـر عشـق پا کـی کـه وجـود دارد‪،‬‬ ‫یگـردد و بـرای‬ ‫دوبـاره به خـود شـخصیت های اصلـی برم ‬ ‫کسـانی هـم کـه عشـق پـا ک داشـتند‪ ،‬جعبـه به اصطلاح‬ ‫امـد داشـت»‪ .‬وی دربـاره نـوع شـیوه روایـت داسـتان ایـن‬ ‫ً‬ ‫فیلـم توضیـح داد‪« :‬در سـینمای مـا معمـوال فیلـم را بـا‬ ‫یـک هنرپیشـه پیـش می برنـد‪ .‬یک بـار در تلویزیـون ایـن کار‬ ‫را کـردم و در سـریال همسـفر‪ ،‬یـک موضـوع کـه طلاق بـود‬ ‫را در قسـمت های مختلـف پیـش بـردم؛ خواسـتم ان را‬ ‫در سـینما تجربـه کنـم‪ .‬فیلـم خارجـی کـرش را هـم دیـده‬ ‫بـودم کـه جـواب داده بـود‪ .‬جاهایـی هـم شـخصیت های‬ ‫دیگـر را به صـورت عبـوری اوردیـم و درواقـع‪ ،‬یـک زندگـی‬ ‫کوچـک را در تهـران سـال ‪86‬؛ از ان اشـغال دانی تـا شـمال‬ ‫شـهر به نمایـش گذاشـتیم‪ .‬حـس کـردم این مـدل کار بـرای‬ ‫خـود مـن هـم تجربـه خوبـی خواهـد بـود؛ امـا نگرانی هایـی‬ ‫هـم داشـتم‪ .‬خیلی هـا معتقـد بودنـد این نـوع کار جـواب‬ ‫نخواهـد داد؛ ولـی احسـاس می کنـم تماشـا گران مـا نسـبت‬ ‫متـر شـدند و خیلـی دنبـال ایـن نیسـتند کـه‬ ‫بـه قبـل فهی ‬ ‫برونـد و فلان هنرپیشـه را ببیننـد و دختـر و پسـری کـه بـه‬ ‫هـم برسـند‪ .‬ایـن قصـه‪ ،‬بـا این میـزان اسـتقبالی کـه حتـی‬ ‫در شهرسـتان ها شـد‪ ،‬نشـان می دهـد تماشـا گران دیگـر ان‬ ‫ذهنیـت سـابق را کـه برونـد و بـا یـک قصـه سرراسـت مواجه‬ ‫شـوند را ندارنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬االن احسـاس می کنـم می تـوان‬ ‫تجربه هـای جدیدتـری را در عرصـه سـینما دوبـاره انجـام‬ ‫یسـت؛ در «مجنـون لیلـی»‪ ،‬محمدرضـا گلـزار‪،‬‬ ‫داد»‪ .‬گفتن ‬ ‫حامـد بهـداد‪ ،‬النـاز شا کردوسـت‪ ،‬حمیـد گـودرزی‪ ،‬نیمـا‬ ‫شاهر خ شـاهی‪ ،‬السـا فیـروزاذر‪ ،‬یوسـف تیمـوری‪ ،‬شـهرزاد‬ ‫جعفـری‪ ،‬احمـد پورمخبـر‪ ،‬زهـره مجابـی‪ ،‬رامیـن راسـتاد‪،‬‬ ‫گالره عبـاس‪ ،‬لعیـا باسـتانی‪ ،‬سـمیه طـاری‪ ،‬گلـی ا کبـری؛ با‬ ‫حضـور ابوالفضـل پورعـرب و رضـا رویگـری بـه ایفـای نقـش‬ ‫می پردازند‪« .‬مجنون لیلی»‪ ،‬عاشقانه ای سـت که داسـتان‬ ‫ان از یـک صبـح تـا شـب در کالن شـهر تهـران اتفـاق می افتد‬ ‫و شـخصیت های فیلـم در بسـتر حـوادث قصـه هریـک بـه‬ ‫دیـدگاه جدیـدی از عشـق و دوست داشـتن می رسـند‪.‬‬ ‫ایـن فیلم نامـه توسـط فرهـاد طب نـوری و مسـعود صحـت‬ ‫ب هنـگارش درامـده اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫ائینی سازیولنتاین؛غلبهاقتصادبرفرهنگ‬ ‫سید علیرضا هاشمی‬ ‫ً‬ ‫ائین (‪ )Ritual‬هـا معمـوال بـا عواطـف و هیجانـات مـردم عـادی کوچ هو بـازار اجـرا‬ ‫و تعمیـم می یابـد؛ یعنـی ائین هـا هـم ریشـه در فرهنـگ نخبگانـی دارنـد و هـم در‬ ‫قلمـروی فرهنـگ روزمـره قـرار می گیرنـد؛ امـا سـوال اینجاسـت‪ :‬ائین هـا چگونـه‬ ‫می تواننـد به صـورت زمینـه ای برای بروز فرهنگ عامه پسـند (‪)Popular Culture‬‬ ‫عمـل کننـد؟ نگاهـی بـه نوشـته های پیشـین نشـان می دهـد کـه اصطلاح ائیـن‬ ‫در قـرن نوزدهـم به مثابـه «یـک مقولـه جهانـی از تجربه هـای انسـانی» پدیـد امـد‬ ‫(بـل‪ )۱۴ :۱۹۹۲ ،‬و از ایـن اصطلاح بـرای «تبییـن» دیـن اسـتفاده شـد‪ .‬سـپس‬ ‫سـاختارگرایان دریافتنـد کـه از ان می تواننـد بـرای تحلیـل «جامعـه» و سرشـت‬ ‫«پدیده هـای اجتماعـی» نیـز بهـره گیرنـد؛ چرا کـه از دیـدگاه دورکیمـی (‪)۱۹۸۱‬‬ ‫یسـت کـه اجتماعـات پیوسـته «دران واحـد عقایـد و ارمان هـای‬ ‫ائیـن‪ ،‬ابزار ‬ ‫جمعـی را خلـق‪ ،‬تجربه و تائید می کننـد»‪ .‬همین طور درخصوص ائین این نکته‬ ‫ً‬ ‫موردتوافـق اندیشـمندان اسـت کـه ائیـن‪ ،‬موضوعـی انحصـارا دینـی نیسـت؛‬ ‫چنانکـه مـری دا گالس (‪ )۴۷۸ :۱۹۶۸‬می گویـد‪« :‬بخشـی از رفتارهـای ائینـی مـا‬ ‫ریشـه در دیـن دارد»‪ .‬بااین حـال‪ ،‬ائین ها علی رغم تفـاوت ویژگی ها؛ کارکردهای‬ ‫مشـترکی هـم دارنـد‪ .‬میرچـا الیـاده (‪ )۱۹۶۳‬معتقـد اسـت ائین هـا در هـر جامعـه‬ ‫«زمان مقدس» را خلق می کنند؛ اما در هر زمانی برگزار نمی شـود؛ پس به سـبب‬ ‫اهمیتـی کـه در جامعـه بـرای ائین قائل انـد‪ ،‬زمان برگزاری ان هـم از دیگر اوقات‪،‬‬ ‫یکـردن‪ ،‬اتخاذ راهبردهای‬ ‫ممتـاز می شـود (گیویـان‪ .)۱۸۲ :۱۳۸۵ ،‬منظور از ائین ‬ ‫ویـژه ای بـرای متمای زکـردن و اولویـت دادن امـر ائینـی بـرای فعالیت هـا و ایجـاد‬ ‫یکـه کریسـتین‬ ‫و ترویـج تمایـز بیـن امـور عـادی و امـور برجسـته اسـت؛ به طور ‬ ‫یکـردن جامعـه را عبـارت می دانـد از «تالشـی هماهنـگ بـرای‬ ‫بـل (‪ )۱۹۹۲‬ائین ‬ ‫اسـتفاده از قـدرت و اعتبـار نهفتـه در ائیـن بـرای برجسته سـاختن و تصدیـق و‬ ‫یکـردن‬ ‫تجویـز فعالیت هایـی معیـن» (گیویـان‪)۱۸۶ :۱۳۸۵ ،‬؛ امـا گاهـی ائین ‬ ‫توسـط گروه هـای خـارج از قـدرت رسـمی بـه کار گرفته می شـود تا منابـع و منافع‬ ‫خـود را ترویـج و افـزون کننـد‪ .‬اشـکال خاصـی از برگـزاری ائین هـا کـه حا کمیـت‬ ‫بـا ان هـا توافـق نـدارد‪ ،‬از این جملـه به حسـاب می اینـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬در جوامعـی‬ ‫کـه در ان هـا‪ ،‬نهضـت احیا گـر دینـی بـا رقابـت پیـروان سکوالریسـم مواجـه اسـت‬ ‫درمواجهه بـا برخـی پدیده هـا و مرزبنـدی بیـن امـر دینـی و امـر غیردینـی دچـار‬ ‫نوعـی تقابـل و «رویارویـی فرهنگـی» می شـود‪ .‬ولنتایـن‪ ،‬یکـی از تازه تریـن‬ ‫پدیده هـای فرهنگـی چندسـاله اخیـر اسـت کـه بیـش از هرچیـز تمامیـت سـنت‬ ‫و فرهنـگ ایرانی‪،‬مذهبـی را زیرسـوال بـرده؛ زیـرا اشـکارا یکـی از تابوهـای بـزرگ‬ ‫سـنتی؛ یعنـی تعامـل ازاد دو جنـس مخالـف در بسـتری غیـر از خانـواده و ازدواج‬ ‫را به چالـش کشـانده و در فضـای عمومـی بـه ان عینیـت و برجسـتگی بخشـیده؛‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬دولـت به مثابـه وظیفـه ای دینـی و سیاسـی‪ ،‬ازطریـق رسـانه ها و‬ ‫ابزارهـای فرهنگـی کـه دراختیـار دارد‪ ،‬تلاش می کنـد تـا بـه مشـروعیت زدایی‬ ‫از ایـن ائیـن بپـردازد و مانـع توسـعه و گسـترش ان شـود (نـک‪ :‬فاضلـی‪.)۱۳۹۱ ،‬‬ ‫ً‬ ‫روز ولنتایـن‪ ،‬چهاردهـم فوریـه مقـارن بـا عمومـا بیسـت وپنجم بهمن ماه اسـت‪.‬‬ ‫تقـارن ولنتایـن بـا روزهـای بزرگداشـت انقلاب اسلامی کـه به عنـوان روزهـای‬ ‫رسمی توسط دولت و رسانه ها جشن گرفته می شود‪ ،‬زمینه‬ ‫سیاسـی مناسـبی فراهـم کـرده تـا جشـن گرفتن ایـن روز بـا‬ ‫موانـع جـدی مواجـه نشـود؛ امـا تعـارض ایـن رسـم بـا‬ ‫موازیـن شـرعی و مبانـی سـنتی‪ ،‬بیش ازان اسـت که‬ ‫دولـت نسـبت بـه ان بی تفـاوت بمانـد‪ .‬موعـد‬ ‫یسـت‬ ‫ولنتایـن یـا روز عشـق‪ ،‬از نشـانه ها یـا نمادهای ‬ ‫کـه پیوندهـای رمانتیـک در روابـط بیـن دو جنـس‬ ‫را اشـکار می سـازد؛ عالئمـی کـه عشـاق‪ ،‬دوسـتان‬ ‫و دوسـتداران پیونـد عاطفـی و احساسـاتی خـود را‬ ‫عینیـت می بخشـند‪ .‬درایـن روز کـه به گونـه ای تلویحـی‬ ‫و نااشـکار دربردارنـده رابطـه دوسـتی ازاد یـا پیوندهای‬ ‫ً‬ ‫دوسـتی بیـرون از خانـواده اسـت‪ ،‬معمـوال دختـران و‬ ‫پسـران جـوان بـه یکدیگر تبریک می گویند؛ نه همسـران‬ ‫یا مردان و زنان متاهل‪ .‬این سـخن به معنای ان اسـت که‬ ‫ولنتایـن یـا روز عشـق بـه نحـو تلویحـی و کنایـی‪ ،‬رابطـه ازاد‬ ‫میـان دو جنـس را می پذیـرد و بـه ان رسـمیت می بخشـد؛‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬جامعـه ای کـه گفتمـان رسـمی سیاسـی ان‪ ،‬بنـا بـر‬ ‫دالیـل مذهبـی و ایدئولوژیـک مایـل نیسـت‪ ،‬هیچ گونـه رابطـه ای ازاد‬ ‫یسـت کـه‬ ‫میـان دو جنـس جـز در چهارچـوب خانـواده شـکل گیـرد‪ ،‬طبیع ‬ ‫نشـانه ای به نـام ولنتایـن را برنتابد (همـو‪)۳۸۱ :۱۳۹۱ ،‬؛ اما جان کالم اینجاسـت‬ ‫کـه جـدای از ممانعت هـای دینـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬انتظامـی و حکومتـی کـه هرسـاله‬ ‫درخصـوص برگـزاری ایـن ائیـن وارداتـی اعمـال می شـود‪ ،‬ابعـاد مختلـف و‬ ‫کارکردهـای اقتصـادی ایـن ائیـن در چندسـاله اخیـر نادیـده گرفتـه شـده اسـت؛‬ ‫به این معنا کـه در روز ولنتایـن چـون فضای اجتماعی‪ ،‬امادگـی دارد؛ هدیه دادن‬ ‫و هدیه گرفتـن گسـترش می یابـد؛ درنتیجـه‪ ،‬هدیه مـادی‪ ،‬نمادی بـرای برگزاری‬ ‫و عینیت بخشـی ایـن روز می شـود‪ .‬درواقـع‪ ،‬خریدوفـروش کاالهـای هدیـه ای‪،‬‬ ‫شـامل انـواع کارت هـای تبریـک‪ ،‬عروسـک ها‪ ،‬لبـاس و دیگـر کاالهـای نمادین یا‬ ‫مصرفـی به عنـوان هدیه‪ ،‬موجب شـکل گیری نوعی مبادلـه اقتصادی در جامعه‬ ‫شـده اسـت کـه بـرای برنامه ریـزان ان‪ ،‬سـودهای مناسـبی را به همـراه اورده و‬ ‫گردش مالی میلیاردی را سـبب شـده؛ ازاین رو‪ ،‬این رویداد همانند نوروز و دیگر‬ ‫ائین هـا به گونـه ای موجـب رونق یافتـن معـادالت و مبـادالت اقتصـادی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬اینجاسـت کـه غلبـه اقتصـاد بـر فرهنـگ را می بینیـم؛ چرا کـه اسـتراتژی‬ ‫ائینی کـردن الجـرم بـه تقویت کارگزاران اقتصادی می انجامد؛ و در تداوم سـاالنه‬ ‫این موضـوع‪ ،‬زمانی کـه بحـث تولیدکننـدگان وطنـی و واردکننـدگان هدایـای‬ ‫ولنتایـن در میـان باشـد‪ ،‬بـه تقویـت جایـگاه ایـن تاجـران و کاسـبان می انجامـد‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬ان هـا افـراد ائینی شـده را نمایندگـی می کننـد تـا در تـداوم ایـن ائیـن و‬ ‫منافـع حاصـل از ان سـهم و سـود مالـی خـود را ببرنـد‪ .‬ازاین رو‪ ،‬وقتـی در دنیایی‬ ‫کـه مبادلـه پـول و ارزش هـای اقتصـادی بـر ارزش هـای فرهنگـی و دینـی برتـری‬ ‫می یابـد‪ ،‬برخـی از خصایـص بنیادیـن ائین هـا؛ به ویـژه راهبـرد «ائینی سـازی»‬ ‫(‪ )Ritualization‬به صـورت زمینـه و عاملـی مسـاعد بـرای به کاربـردن ابزارهـا و‬ ‫شـیوه های منفعت طلبـی اقتصـادی عمـل می کند؛ و اینجاسـت کـه هویت های‬ ‫شـکل گرفته در خلال و تحت تاثیـر ائیـن ولنتایـن درطول زمـان در جامعـه ریشـه‬ ‫قتـر می شـود‪/.‬صدای معلـم‬ ‫دوانـده و عمی ‬ ‫ روایت فرهنگ ایرانی‬ ‫سپندارمذگان؛ عشق به ِ‬ ‫هر یـک از ملت هـا در تمـدن خـود روزهایـی دارنـد کـه ارزش زیـادی بـرای ان ها قائل می شـوند‪ .‬در تمـدن ایران‬ ‫باسـتان نیـز از سـپندارمذگان‪ ،‬به عنـوان یکـی از ائین هـای سـنتی یـاد می شـود کـه از دیربـاز در کشـور مـا برگـزار‬ ‫می شده است‪ .‬متاسفانه این سنت دیرینه و اصیل در سال های اخیر جای خود را به سنت فرنگی ولنتاین‬ ‫داده‪ .‬سپندارمذگان که به نام هایی همچون «اسپندگان» یا «اسفندگان» نیز از ان یاد می کنند‪ ،‬جشنی ست‬ ‫کـه ایرانیـان باسـتان ان را برگـزار می کردنـد‪ .‬ابوریحـان بیرونـی در کتـاب «اثار الباقیـه» روز پنجم اسـفندماه را روز‬ ‫سپندارمذگان می داند‪ .‬او در کتاب خود بیان می کند که مردم ایران باستان‪ ،‬سپندارمذگان را روز زن و زمین‬ ‫می دانستند و یکی از جشن های مهم ایران باستان محسوب می شده است‪ .‬در ایران باستان‪ ،‬بیست قرن‬ ‫پیش ازتولد مسـیح (ع)‪ ،‬قوم اریایی ها روزی را به عنوان روز عشـق یا سـپندارمذگان نامیدند‪ .‬این روز در تقویم‬ ‫زرتشـتی ها ‪ ۵‬اسـفند ماه جشـن گرفتـه می شـود؛ امـا در تقویـم جدیـد ایـران ازانج اکـه ‪ ۶‬روز اول سـال ‪ ۳۱‬روز‬ ‫درنظـر گرفتـه می شـود‪ ،‬ایـن جشـن در ‪ ۲۹‬بهمن مـاه برگـزار می شـود‪ .‬در تمـدن ایـران باسـتان ماه هـا و روزهـا‬ ‫به عنـوان «سـپندارمذ» شـناخته شـده‬ ‫هریـک نـام مشـخصی داشـتند و روز پنجـم اسـفند‬ ‫نماد عشـق و پسـوند «گان» به معنای‬ ‫اسـت‪ .‬در کلمه «سـپندارمذگان»‪« ،‬سپندارمذ»‬ ‫محسوب می شود‪ .‬زمین با فروتنی‬ ‫«جشـن» اسـت‪« .‬سـپندارمذ» لقب ملی ایران‬ ‫و قداسـتی کـه دارد‪ ،‬افـراد را در‬ ‫دامـان پرمحبتـش پـرورش‬ ‫می دهـد‪ .‬سـپندارمذ همچنیـن‬ ‫نماد گرامیداشـت عشـق‬ ‫محسوب می شود‪ .‬در روز سپندارمذگان‪ ،‬زنان به همسرانشان هدیه می دادند‪ .‬همسرانشان نیز برای جبران‬ ‫ایـن محبـت‪ ،‬ان هـا را بـر تخـت شـاهی می نشـاندند و عالو هبـر دادن هدیـه‪ ،‬از ان ها پیـروی می کردنـد؛ ازاین رو‪،‬‬ ‫سپندارمذگان روز گرامیداشت زنان ایران باستان نیز محسوب می شود‪ .‬در باور ایرانیان‪ ،‬مردان دارای قدرت‬ ‫تفکـر و خـردورزی هسـتند و زنـان نیـز درمقابـل عشـق و محبـت زیادی به همسرانشـان نشـان می دهند؛ پس‬ ‫مـرد و زن بـرای رشـد و سعادتشـان بایـد زندگـی را بـا کمـک هـم پیـش ببرنـد‪ .‬سـپندارمذگان روز عشـق ایرانـی‬ ‫محسـوب می شـود‪ .‬در روز سـپندازمذگان‪ ،‬جشـن های مختلفی با مناسـک مخصوصی برگزار می شـود‪ .‬نام‬ ‫دیگر ان جشـن «برزیگران» اسـت که در ان مراسـم های گونا گونی برگزار می شـود‪ .‬اولین مراسـم این جشـن‪،‬‬ ‫«مردگیـران» بـود‪ .‬دراین مراسـم‪ ،‬زنـان از همسـران خـود به خاطـر زحماتـی کـه بـرای ان هـا کشـیده بودنـد‪،‬‬ ‫هدیه های گونا گونی دریافت می کردند‪ .‬دراین مراسم همچنین دخترهای مجرد و دم بخت را نیز به ازدواج‬ ‫ترغیـب می کردنـد‪ .‬مـردم ایـران باسـتان در ایـن جشـن بـرای مقـام و جایـگاه زن و خانـواده ارزش زیـادی قائل‬ ‫فراموش شدند‪ .‬متاسفانه‬ ‫می شدند؛ در گذر تاریخ‪ ،‬ماهیت این نوع جشن ها تغییر کرد و کم کم‬ ‫را کـه ریشـه در تاریـخ و‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬شـاهد ان بوده ایـم کـه افـراد ایـن روز گرامـی‬ ‫بیشـتری می دهنـد؛‬ ‫فرهنـگ مـا دارد‪ ،‬فرامـوش کرده انـد و بـه برگـزاری ولنتایـن اهمیـت‬ ‫یسـت که سـپندارمذگان‪ ،‬هم قدمت بیشـتری نسبت‬ ‫این درحال ‬ ‫کتـر اسـت‪.‬‬ ‫بـه ولنتایـن دارد و هـم بـه فرهنـگ ایرانـی مـا نزدی ‬ ‫جشـن سـپندارمذگان سـال ‪ 1399‬در ‪ ۲۹‬بهمن مـاه برگـزار‬ ‫می شود‪ .‬جالب است بدانید که این جشن باستانی ایران با‬ ‫جشـن ولنتاین امسـال تنهـا سـه روز فاصلـه دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیسکمیتهملی المپیک‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫مراقبت در مرزهای ورودی باید بیشتر شود‬ ‫ً‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪« :‬مراقبت نسـبت به ورودی ها از خارج به داخل‪ ،‬مخصوصا از کشـورهایی‬ ‫کـه بـا ویروس هـای جدید الوده هسـتند‪ ،‬باید بیشـتر شـود»‪ .‬ب هگـزارش ایرنا؛ حسـن روحانی گفت‪:‬‬ ‫«ان شـااهلل همـه پروتکل هـای بهداشـتی را رعایـت کنیـم کـه هـم ثـواب این ایـام و هم ثـواب اجرای‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی توامـان شـود‪ .‬صد او سـیما‪ ،‬روزنامه ها‪ ،‬هواپیمایی های ما در خـارج اعالم‬ ‫و تکرار کنند که هرکس وارد کشـور شـود‪ ،‬باید قانون و مقرراتی که برای تسـت و قرنطینه که اینجا‬ ‫وجـود دارد به طور کامـل مراعـات کننـد؛ چرا کـه ایـن مـوردی نیسـت کـه قابل گذشـت باشـد؛ چون‬ ‫مسـئله جان میلیون ها انسـان در میان اسـت»‪.‬‬ ‫شـبکه خبـری سـی ان ان در گزارشـی‬ ‫نوشـت‪ :‬سـال ‪ ۲۰۲۰‬باتوج هبـه‬ ‫سیاسـت های ضدامریکایـی دونالـد‬ ‫ترامـپ‪ ،‬همه گیـری کرونـا و مذا کـرات‬ ‫برگزیـت‪ ،‬سـال دشـواری بـرای اتحادیـه‬ ‫اروپـا بـود؛ امـا بعیـد به نظـر می رسـد کـه‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۱‬وضعیـت بهتـری را برای این‬ ‫اتحادیـه رقـم بزنـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ ایـن‬ ‫رسـانه خبـری جمعـه گـزارش داد کـه‬ ‫کووید‪ ،۱۹-‬برگزیت و اختالفات سیاسی‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۰‬قـاره اروپـا را تحت فشـار قـرار‬ ‫داد و به اختالفات و تنش هایی که طی‬ ‫سـال ها بیـن کشـورهای عضـو اتحادیـه‬ ‫اروپـا وجـود داشـت دامـن زد؛ امـا ایـن‬ ‫مشـکالت در سـال ‪ ۲۰۲۱‬رفـع نخواهـد‬ ‫شـد‪ .‬بحران هـای سـال ‪ ۲۰۲۰‬تاحـدی‬ ‫بـر نبـود اتحـاد در سراسـر اتحادیـه‬ ‫اروپـا سـرپوش گذاشـت؛ امـا به رغـم‬ ‫امـال بروکسـل بـرای تبدیل شـدن بـه‬ ‫اتحادیـه ای بـزرگ و یک قـدرت جهانی‪،‬‬ ‫ایـن اتحادیـه درخصـوص مسـائلی از‬ ‫تعهـد و پایبنـدی بـه حا کمیـت قانـون‬ ‫تـا راهبـردی هماهنـگ در سیاسـت‬ ‫چیـن بـا مقاومـت ازسـوی برخـی‬ ‫کشـورها مواجـه اسـت‪ .‬بعـد از ماه هـا‬ ‫مذا کـرات سـخت و نفس گیـر‪ ،‬اعضـای‬ ‫اتحادیـه اروپـا سـرانجام بـر سـر بودجـه‬ ‫و بسـته احیـای اقتصـادی کرونایـی‬ ‫ً‬ ‫بـه ارزش تقریبـا دو تریلیـون دالر به توافق‬ ‫رسیدند‪ .‬کشورهایی که بدترین اسیب‬ ‫را در دوران همه گیـری دیده انـد‪ ،‬بسـیار بـه ایـن کمـک نیـاز‬ ‫دارنـد‪ .‬در دوران بحـران کرونـا نگرانی هایـی نیـز دربـاره‬ ‫استفاده از اقدامات اضطراری در برخی کشورهای اتحادیه‬ ‫اروپـا نظیـر مجارسـتان و لهسـتان مطـرح شـد کـه حقـوق‬ ‫اولیـه شـهروندان را نقـض می کـرد‪ .‬تـا قبـل از برگزیـت‪ ،‬تنهـا‬ ‫جنبش هـای پوپولیسـتی بودنـد کـه خواهـان تـرک اتحادیه‬ ‫اروپا بودند‪ .‬سـال ها بعد از ان‪ ،‬احزاب اروپا سـتیز دیگر به فکر‬ ‫خـروج نیسـتند‪ ،‬ا کنـون ان هـا می خواهنـد بـر ایـن اتحادیـه‬ ‫سـلطه پیـدا کننـد‪ .‬برگزیـت به معنـای خـروج انگلیـس از‬ ‫اتحادیه اروپاسـت‪ .‬دولت این کشـور در پی یک همه پرسـی‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۱۶‬بـرای خـروج از اتحادیـه اروپـا‪ ،‬اعالم کـرد در ‪۲۹‬‬ ‫مـارس ‪ ۲۰۱۷‬رویـه رسـمی بـرای خـروج را اغـاز خواهـد کـرد و‬ ‫درنهایت‪ ۳۱ ،‬ژانویه سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی از اتحادیه اروپا جدا‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬گانـار ِبـک؛ عضو حزب راسـت افراطـی الترناتیو‬ ‫‪ ۲۰‬هزار دوز واکسن برای ورزشکاران نیاز داریم‬ ‫رئیـس کمیتـه ملـی المپیـک گفـت‪« :‬بـرای ‪ ۱۰‬هـزار قهرمان ورزشـی نیاز بـه ‪ ۲۰‬هـزار دوز وا کسـن داریم‪.‬‬ ‫ورزشـکاران مـا یـا در اولویـت وا کسینه شـدن قـرار بگیرنـد یـا بـه مـا اجـازه خریـد وا کسـن بدهنـد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ سـیدرضا صالحـی امیـری در حاشـیه حضـورش در فدراسـیون ورزش هـای رزمـی‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬سـال اینده سـال پر رویداد ما سـت‪ .‬از مرداد المپیک توکیو را داریم‪ .‬کاروان ما ان شـاءاهلل یک‬ ‫جهـش خواهـد داشـت‪ .‬امیـدوارم ‪ ۵۳‬فدراسـیون و تمـام قهرمانـان و مربیـان و رسـانه ها و خانـواده‬ ‫بـزرگ ورزش سـال ‪ ۱۴۰۰‬کام ملـت را شـیرین کنـد‪ .‬بـا اراده ای کـه مـن در فدراسـیون ها میبینـم ایـن‬ ‫امـکان وجـود دارد»‪.‬‬ ‫ایندهتیره وتار اتحادیهاروپا‬ ‫در سال دشوار ‪2021‬‬ ‫بـرای المـان در اتحادیـه اروپـا‪ ،‬گفـت‪« :‬اتحادیـه اروپـا از سـال‬ ‫چیـک از مشـکالتی‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬در بحـران بـوده و نتوانسـته هی ‬ ‫را کـه ایـن بحران هـا به بـار اورده انـد‪ ،‬درزمینه هـای بحـران‬ ‫مهاجـرت‪ ،‬بحـران منطقـه یـورو و ا کنـون بحـران کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫رفـع کنـد»‪ .‬در کشـورهایی ماننـد المـان و هلنـد کـه نفـوذ‬ ‫زیـادی در بروکسـل دارنـد‪ ،‬انتخاباتـی درجریان اسـت‪ .‬در هر‬ ‫دو کشـور‪ ،‬جنبش هـای اروپا سـتیز پوپولیسـت فعال انـد‪ .‬در‬ ‫المـان‪ ،‬حـزب اپوزیسـیون الترناتیـو و در هلنـد گـرت ویلـدرز؛‬ ‫یکـه لقـب ترامـپ هلنـد را یـدک می کشـد‪ ،‬از مواضـع‬ ‫فرد ‬ ‫اروپا سـتیزانه رئیس جمهـوری امریـکا در بزرگ تریـن حـزب‬ ‫اپوزیسـیون کشـورش دفـاع خواهـد کرد‪ .‬چنین احساسـات‬ ‫اروپاسـیتزانه ای در لهسـتان بی سـابقه نیسـت؛ مـارک روتـه‬ ‫(نخسـت وزیر ایـن کشـور) در انتخابـات سـال ‪ ۲۰۱۷‬طـی‬ ‫نامـه ای سرگشـاده‪ ،‬از مسـئله مهاجـرت انتقـاد کـرد‪ .‬او در‬ ‫سـال ‪ ،۲۰۲۰‬از طـرح بودجـه اتحادیـه نیـز انتقـاد داشـت و‬ ‫گفـت کـه ایـن بودجـه نبایـد هـدر بـرود‪ .‬سـارا النـگ؛ اسـتاد‬ ‫علـوم سیاسـی دانشـگاه امسـتردام می گویـد‪« :‬ویلـدرز‪ ،‬هنـوز‬ ‫یسـت‪ .‬برخـی می گویند سـرنگون خواهند شـد؛‬ ‫قـدرت بزرگ ‬ ‫اما او هنوز زنده است و پیروان زیادی دارد»‪ .‬الگویی مشابه‬ ‫نیز در کشـورهایی همچون فرانسـه‪ ،‬المان‪ ،‬چک و اسـترالیا‬ ‫تکـرار شـده‪ .‬پوپولیسـت ها به رغـم شکسـت انتخاباتـی‬ ‫می تواننـد مدعـی پیروزی های سیاسـی شـوند‪ِ .‬بک معتقد‬ ‫اسـت کـه هرچنـد بعیـد اسـت بـه زودی پوپولیسـت ها در‬ ‫المـان و هلنـد قـدرت بگیرنـد؛ امـا ان هـا دارای فرصت هایـی‬ ‫بـرای همـکاری بـا هم قطـاران خـود در سـایر مناطـق اروپـا‬ ‫هسـتند‪ .‬اینکـه کشـورها به چه میـزان خواسـتار اثبـات خـود‬ ‫در ایفای نقشی مهم در مسائل کلیدی هستند‪ ،‬بروکسل را‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۱‬به زحمت خواهد انداخت‪ :‬اتحادیه در عرصه‬ ‫نقش سیگارهای لوکس در اقتصاد دودزای دخانیات‬ ‫تـا چندسـال پیش‪ ،‬فروشـندگان دخانیـات (انـواع سـیگار و قلیـان) از فـروش‬ ‫این گونـه محصـوالت بـه برخـی از اقشـار جامعـه خـودداری می کردنـد؛ امـا‬ ‫به واسـطه همه گیـری خریدوفروش هـای مجـازی‪ ،‬درحال حاضـر تنهـا بـا یـک‬ ‫کلیـک‪ ،‬ایـن امـکان هسـت هرکـس بـا هـر سـنی بـا ثبـت درخواسـت خـود‪ ،‬ایـن‬ ‫محصوالت را راحت تهیه و اسـتعمال کند‪ .‬به گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان؛‬ ‫بررسـی ها نشـان می دهـد درحال حاضـر بـا وجـود اعلام ممنوعیـت فـروش‬ ‫اینترنتـی سـیگار و دخانیـات؛ امـا همچنـان صفحـات مجـازی در شـبکه های‬ ‫ً‬ ‫اجتماعـی اقـدام به فـروش انـواع سـیگار داخلـی و خارجـی کـه عمدتـا ازطریـق‬ ‫قاچـاق وارد کشـور شـده اسـت‪ ،‬می کننـد‪ .‬در روزهـای گذشـته‪ ،‬معاونـت‬ ‫بهداشـت وزارت بهداشـت‪ ،‬قوانیـن ممنوعیـت اسـتعمال و تبلیغـات دخانیـات‬ ‫را به منظـور اطالع رسـانی و همچنیـن مطالبه گـری مـردم بـرای جامعـه ای عـاری‬ ‫از دخانیـات‪ ،‬بـه دانشـگاه های علوم پزشـکی سراسـر کشـور اعالم کـرد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫فروش محصوالت دخانی (سیگار‪ ،‬قلیان) توسط دستگاه های خودکار فروش‪،‬‬ ‫اینترنـت (سـایت ها‪ ،‬شـبکه ها و گروه هـای مجـازی) و پیامـک ممنـوع اعلام‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ا گرچـه برخـی از سـایت های فـروش اینترنتـی‪ ،‬فـروش ایـن اقلام و‬ ‫دسترسـی مشـتریان خـود بـه ایـن کاالهـا را محـدود کرده انـد؛ امـا بـا وجـود اعلام‬ ‫ایـن ممنوعیـت؛ همچنـان فـروش ایـن محصـوالت ازطریـق برخـی از درگاه هـای‬ ‫اینترنتـی و صفحـات شـبکه های اجتماعـی ادامـه دارد‪ .‬جسـت وجوی هشـتگ‬ ‫سـیگار در شـبکه های اجتماعـی نشـان داد بـرای تهیـه هر نـخ از ایـن محصـول‬ ‫یسـت بـا فرا گیـری‬ ‫دخانـی بایـد بیـن پنـج تـا ‪ ۵۰۰‬هزارتومـان هزینـه کـرد‪ .‬مدت ‬ ‫خریدهـای اینترنتـی‪ ،‬زمزمه فروش کاالهـای لوکس؛ ازجمله محصوالت دخانی‬ ‫در فضـای مجـازی شـنیده می شـود‪ .‬بـرای بررسـی بیشـتر و ا گاهـی از قیمت هـا‬ ‫و نحـوه فـروش انـواع سـیگار بـه چنـد فروشـگاه مجـازی در شـبکه های مجـازی‬ ‫سـر زدیـم‪ .‬برخـی فروشـندگان ایـن محصـوالت در شـهرهای مـرزی سـا کن بـوده‬ ‫و برخـی فروشـگاه های حضـوری هسـتند کـه ازاین طریـق محصـوالت خـود‬ ‫را می فروشـند‪ .‬در اغلـب صفحـات مجـازی قیمت هـا معمولی سـت؛ امـا نـام‬ ‫«ال کچری» درکناراین محصول نشان می دهد هر نخ سیگار به اصطالح تجملی‬ ‫بین پنج تا ‪ ۵۵‬هزارتومان عرضه می شود؛ البته این پایان ماجرا نیست و فروش‬ ‫سـیگار در فضـای مجـازی بـه قیمت های ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۶۰‬هزارتومان خالصه نمی شـود‪.‬‬ ‫بررسـی ها نشـان می دهـد بسـیاری ازافراد دنبـال چشم وهم چشـمی های‬ ‫اینسـتا گرامی‪ ،‬متقاضـی خریـد سـیگارهای نامتعـارف هسـتند کـه به نـام‬ ‫«ال کچـری» شـهرت دارنـد‪ .‬سـیگارهای بـرگ چندصد تومانـی حـاال در رده‬ ‫جهانـی در چـه جایگاهـی قـرار می گیرد؟‬ ‫دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری‬ ‫خـود اروپـا را وادار کـرد باجدیـت بـه‬ ‫روابطـش بـا امریـکا بیندیشـد‪ .‬ایـن‬ ‫حقیقـت کـه در یکـی از کشـورهای‬ ‫مهـم هم پیمـان امریـکا فـردی دنبـال‬ ‫ان اسـت که بـه نیـروی مخربـی در اروپـا‬ ‫تبدیـل شـود‪ ،‬اشـکارا مشـکل افرین‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬اصطلاح خودمختـاری‬ ‫راهبـردی طـی سـال ها ذهن بروکسـل را‬ ‫درگیـر کـرده اسـت؛ به عبارت دیگـر‪ ،‬ایـن‬ ‫اتحادیـه تلاش می کنـد در حوزه هـای‬ ‫امنیتـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬زنجیـره تولیـد و‬ ‫تغییـرات اقلیمـی مسـتقل از امریـکا‬ ‫عمـل کنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬ایـن اتحادیـه‬ ‫تلاش دارد بـه سـومین قـدرت بـزرگ‬ ‫جهـان کنـار امریـکا و چیـن تبدیـل‬ ‫شـود‪ .‬انگیـزه اتحادیـه اروپـا برای اینکـه‬ ‫مسـتقل از امریـکا عمـل کنـد‪ ،‬هفتـه‬ ‫گذشـته با امضای توافق سـرمایه گذاری‬ ‫بـا چیـن محـک خـورد؛ ایـن‪ ،‬توافقـی‬ ‫نبـود کـه هیـچ رئیس جمهـوری در‬ ‫امریـکا حتـی بـه ان فکـر کنـد‪ .‬سـی ان ان‬ ‫نوشـت‪ :‬صرف نظـر از دشـواری های‬ ‫دسـتیابی بـه سیاسـتی مشـترک در‬ ‫حـوزه دیپلماسـی‪ ،‬تلاش بروکسـل‬ ‫بـرای تحقـق سیاسـت دفاعـی و امنیتی‬ ‫ً‬ ‫مشـترک احتماال اختالفات بیشـتری را‬ ‫بیـن ایـن کشـورها ایجـاد خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫ایـن امـر بـر کسـی پنهـان نیسـت کـه‬ ‫امانوئـل مکـرون (رئیس جمهوری فرانسـه) عالقه مند اسـت‬ ‫کـه اروپـا کنتـرل بیشـتری بـر مسـائل امنیتـی خـود داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬بسـیاری از کشـورهای اتحادیـه اروپـا از اینکـه امنیـت‬ ‫ان ها توسـط ناتو و امریکا تامین می شـود‪ ،‬خرسـند هستند؛‬ ‫این درحالی سـت که ایـن کشـورها دارای روابـط عمیـق‬ ‫اقتصـادی بـا چیـن و روسـیه هسـتند‪ .‬همان طور کـه تا کنون‬ ‫مذا کـرات نشـان داده‪ ،‬دشـوار می تـوان بـا کسـانی که طالـب‬ ‫هر دو گزینه هستند‪ ،‬مذا کره کرد‪ .‬این رسانه‪ ،‬نتیجه گرفته‬ ‫کـه در سـال ‪ ۲۰۲۰‬اتحادیـه اروپـا توانسـت بـا اعمـال فشـار و‬ ‫نفـوذ‪ ،‬از عهـده برخی اختالفات دراین بلوک براید و احتمال‬ ‫مـی رود همیـن رویـه را نیـز در سـال ‪ ۲۰۲۱‬درپیـش بگیـرد؛‬ ‫حال اینکـه ایـن اتحادیـه بتوانـد با اراده سیاسـی یا اسـتعداد‬ ‫خـود مانـع دامن زدن به چنین اختالفاتی شـود‪ ،‬مسـئله ای‬ ‫ً‬ ‫کاملا متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫کاالهـای لوکـس قـرار می گیرنـد کـه مشـتریان خـاص خـود را دارنـد‪ .‬فروشـندگان‬ ‫این نـوع از دخانیـات‪ ،‬اغلـب مشـتریان خـود را ازطریـق فضـای مجـازی پیـدا‬ ‫می کننـد‪ .‬به گفتـه فروشـندگان؛ ایـن سـیگارها مشـتریان خـاص خـود را دارد؛‬ ‫امـا درحال حاضـر سـیگارهای بـرگ بـا «روکـش طلا» تجملی تـر از سـایر سـیگارها‬ ‫هستند که تصاویر ان ها در صفحات مجازی خودنمایی می کنند‪ .‬گرچه اغلب‬ ‫فروشـندگان اعلام می کننـد کـه موجـودی سـیگار بـرگ طلا «صفـر» اسـت و ایـن‬ ‫کاال موجود نیست؛ اما تا کید می کنند که این نوع سیگار برگ با روکش طال زیاد‬ ‫متقاضـی زیـادی هـم دارد و قیمـت ان زمانی کـه قیمت یک چهارم قیمت حاضر‬ ‫بـود‪ ،‬حـدود ‪ ۳۰۰‬هزارتومـان بـود و حـاال بـاالی یک میلیون تومـان ارزش دارد!‬ ‫رضـا الفت نسـب؛ عضـو هیئت مدیـره اتحادیـه و انجمـن صنفـی کسـب وکارهای‬ ‫مجازی درباره فروش دخانیات در فضای مجازی‪ ،‬گفت‪« :‬طبق قوانین فعالیت‬ ‫کسـب وکارهای مجـازی فـروش هرگونـه دخانیـات‪ ،‬شـیر خشـک و مکمل هـای‬ ‫ورزشـی در فضـای مجـازی منـع قانونـی دارد و بـا سـایت های متخلـف برخـورد‬ ‫می شـود»‪ .‬ایـن مقام مسـئول تصریح کـرد‪« :‬با ایجاد محدودیت هـای کرونایی‪،‬‬ ‫برخـی اصنـاف و بخش هـای خصوصـی پیشـنهاد دادند برای جلوگیـری از خرید‬ ‫حضـوری‪ ،‬فـروش این اقلام در فضـای مجـازی امکان پذیر شـود؛ اما این موضوع‬ ‫هنـوز منـع قانونـی دارد‪ .‬بـا سـایت ها و متخلفـان دراین امـر برخـورد می شـود؛‬ ‫ طوری کـه در ابتـدا هشـدار و درصـورت عدم توجـه بـه هشـدارها‪ ،‬جـواز کسـب از‬ ‫ان هـا گرفتـه می شـود»‪ .‬الفت نسـب درپاسخ به این سـوال که چـرا بـا وجـود ایـن‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫هر وقت پول قرض می گیرید‬ ‫در حال دستبرد به اینده خودتان هستید‪.‬‬ ‫وزنی که نوع بشر بر زمین تحمیل می کند‬ ‫مناطقشهری‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫راه اهن ها‬ ‫مخازن‬ ‫کالن کشت ها‬ ‫مسیرهای‬ ‫روستایی‬ ‫کاربریزمین‬ ‫وخاکفرسایش یافته‬ ‫خانه های‬ ‫روستایی‬ ‫ناتان دبلیو موریس؛‬ ‫کارشناس مالی و نویسنده اقتصادی‬ ‫کف روبی دریاها‬ ‫مزارع‬ ‫مراتع‬ ‫چگونه ریشه جنگل ها را با تبر توسعه خشکاندیم‬ ‫یسـت کـه بسـیاری ان را‬ ‫اسـتان تاریخـی و باسـابقه گیلان‪ ،‬جای ‬ ‫نمـاد شـمال کشـور می داننـد‪ ،‬درحدفاصـل میـان دریـای خـزر و‬ ‫رشـته کوه البرز‪ ،‬نواری از درخت و جلگه و پوشـش گیاهی وجود‬ ‫لهـای کشـور اسـت‪.‬‬ ‫دارد و میزبـان بیشـترین مسـاحت جنگ ‬ ‫به همین علـت‪ ،‬سـاالنه مسـافران زیـادی از اقصی نقـاط کشـور‬ ‫جذب این مناطق می شوند‪ .‬متاسفانه این وضعیت استثنایی‬ ‫باعـث شـده تـا گروهـی از سـودجویان چشـم طمـع به این نقطـه‬ ‫پرارزش داشـته باشـند و ساالنه درختان زیادی در شمال کشور‬ ‫نهـا بـه سـایر نقـاط قاچـاق شـود‪ .‬ازسـویی‪،‬‬ ‫قطـع؛ و چـوب ا ‬ ‫شسـوزی جنگل ها به گوش‬ ‫کمابیش سـالی نیسـت که خبر ات ‬ ‫کمـورد در سـال قبـل‪ ،‬به گفتـه مدیـرکل منابـع‬ ‫نرسـد‪ .‬تنهـا ی ‬ ‫طبیعـی اسـتان گیلان؛ ‪ ۴۱‬هکتـار از اراضـی جنگلـی ایـن اسـتان‬ ‫در اتـش سـوخت‪ .‬ب هگـزارش انـا؛ طـی قـرن گذشـته‪ ،‬به میـزان‬ ‫قابل توجهی از مساحت جنگل ها به دلیل فعالیت های انسانی‬ ‫نابود شده و درنتیجه تنها ‪٣٠‬درصد از جنگل های جهان باقی‬ ‫مانـده اسـت‪ .‬طبـق تخمیـن کمیتـه غـذا و کشـاورزی سـازمان‬ ‫ملـل متحـد؛ هرسـال ‪ ۱۸‬میلیون جریـب جنـگل از بیـن مـی رود‪.‬‬ ‫بدیهی ست؛ جنگل زدایی‪ ،‬منجر به عدم تعادل در چرخه های‬ ‫یشـود‪ .‬عالوه براین‪ ،‬انچه وضعیت را‬ ‫حیات و محیط زیسـت م ‬ ‫نگران کنند هتـر می کنـد این اسـت که ا گـر اوضاع با همین سـرعت‬ ‫ً‬ ‫لهـای بارانـی کامال نابود شـوند‬ ‫ادامـه یابـد‪ ،‬ممکـن اسـت جنگ ‬ ‫و ایـن‪ ،‬بـرای کشـورهایی بیابانی نظیر ایران قابل قبول نیسـت‪.‬‬ ‫نکتـه اصلـی این اسـت که در وهلـه اول از قطـع درختـان جنـگل‬ ‫نگـزارش راهکارهایـی را بـرای جلوگیـری‬ ‫جلوگیـری شـود‪ .‬درای ‬ ‫از جنگل زدایـی بررسـی خواهیـم کـرد‪ .‬کمیتـه غـذا و کشـاورزی‬ ‫سـازمان ملـل متحـد‪ ،‬پلتفرمـی ب هنـام‪ SEPAL‬را طراح کـرده که‬ ‫مبتنی بر رایانش ابری ست و به کشورهای مختلف جهان اجازه‬ ‫نهـای خـود را‬ ‫لهـا و سـایر زمی ‬ ‫می دهـد تجزیه وتحلیـل جنگ ‬ ‫ً‬ ‫ازطریق ان انجام دهد‪ .‬پلتفرم ‪ SEPAL‬نیز کامال منبع باز اسـت‬ ‫و از فنـاوری موجـود ماننـد داده های ماهواره ای گوگل اسـتفاده‬ ‫می کنـد؛ امـا مسـئوالن ایـن پـروژه درتالش انـد تصاویـر بـا وضـوح‬ ‫باالتـر را تهیـه کـرده و بـه کشـورها اجازه دهند جزئیات بیشـتری‬ ‫را درمورد جنگل های خود ببینند‪ .‬توانایی نظارت بر جنگل ها‬ ‫در ایـن سـطح از جزئیـات مهـم اسـت؛ زیـرا فرسـایش تدریجـی‬ ‫ناشـی از کشـاورزی در مقیـاس کوچـک و قطـع درختـان اغلـب‬ ‫تـا وقتـی تاثیـر کلی ان زیـاد نباشـد‪ ،‬موردتوجه قرار نمی گیـرد؛ اما‬ ‫یتـوان‬ ‫یهـا به اضافـه هـوش مصنوعـی م ‬ ‫به لطـف ایـن فناور ‬ ‫به سرعت متوجه کوچک ترین تغییرات شد‪ .‬دانستن اینکه ایا‬ ‫ُ‬ ‫کنده های درخت از یک منبع قانونی تهیه شـده یا غیرقانونی‪،‬‬ ‫یکـه واسـطه ها و‬ ‫اغلـب می توانـد فریبنـده باشـد‪ .‬درصورت ‬ ‫بهـا وجـود دارد‬ ‫لهـا بداننـد راهـی بـرای تائیـد منشـا چو ‬ ‫دال ‬ ‫یکـه منبـع تهیـه چـوب قانونـی نباشـد‪ ،‬خودشـان‬ ‫و درصورت ‬ ‫بایـد نسـبت بـه عواقـب ان پاسـخگو باشـند‪ ،‬انـگاه بازدارندگـی‬ ‫یشـود‪ .‬یکـی از راهکارهـا بـرای تشـخیص منبـع چـوب‬ ‫ایجـاد م ‬ ‫غیرقانونی‪ ،‬اسـپری نوعی پودر روی درختان اسـت‪ .‬برای مثال‬ ‫‪ Stardust‬نوعـی پـودر اسـت کـه بـرای پاشـیدن روی درختـان‬ ‫طراحـی شـده اسـت‪ .‬ایـن گردوغبـار یـک الیـه بـر روی چـوب‬ ‫ً‬ ‫تشـکیل می دهـد کـه می توانـد متعاقبـا اسـکن شـود تـا منشـا‬ ‫درختـان را مشـخص کنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬وقتـی درختـی قطع شـد و‬ ‫حتی وقتی محصوالتی مانند کاغذ از ان تهیه شـد نیز می توان‬ ‫متوجه شد که درخت از منابع قانونی بوده است یا نه! سازوکار‬ ‫یسـت؛ پـس‬ ‫نحـال بـرای چشـم انسـان نامرئ ‬ ‫‪ Stardust‬درعی ‬ ‫یسـت‬ ‫محصـوالت نهایی را خراب نمی کند‪ .‬همچنین غیر سم ‬ ‫ً‬ ‫و استفاده از ان بسیارارزان تمام می شود‪ .‬احتماال شما درمورد‬ ‫پس پرده ارز بیت کوین چیزهایی‬ ‫«بال کچین» به عنوان فناوری ِ‬ ‫را شـنیده اید؛ امـا ایـن فنـاوری می توانـد بـرای برنام ههـای دیگـر‬ ‫عشـده»‬ ‫نیز مورداسـتفاده قرار گیرد‪ .‬بال کچین نوعی «دفتر توزی ‬ ‫اسـت کـه اطالعـات ان در هیـچ دفتـر مرکـزی و بانکـی نگهـداری‬ ‫نمی شود (برخالف ارزهای سنتی)؛ بلکه توزیع شده و نامتمرکز‬ ‫یتـوان‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن دفتـر بسـیار امـن اسـت و ازنظـر تئـوری نم ‬ ‫اطالعات ان را دست کاری کرد و هرگونه اصالحیه برای همیشه‬ ‫یسـت‪ .‬سـوالی کـه اینجـا مطـرح‬ ‫یشـود و قابل پیگیر ‬ ‫حفـظ م ‬ ‫یتـوان از ایـن فنـاوری بـرای‬ ‫یشـود این اسـت که چگونـه م ‬ ‫م ‬ ‫مقابلـه بـا جنگل زدایـی اسـتفاده کـرد‪ .‬ایـده این اسـت که از‬ ‫لهـا باارزش تر‬ ‫فنـاوری بال کچیـن به گونه ای بهـره ببریم که جنگ ‬ ‫ممنوعیـت؛ همچنـان برخـی از صفحـات و سـایت ها اقـدام ب هفـروش این اقلام می کننـد؟‬ ‫گفت‪« :‬تنها با ان هایی برخورد می شـود که جواز کسـب از اتحادیه کسـب وکارهای مجازی‬ ‫دارنـد»‪ .‬فـروش دخانیـات در فضـای مجـازی‪ ،‬تنهـا بـه اتحادیـه کسـب وکارهای مجـازی‬ ‫مرتبط نیسـت؛ زیرا بسـیاری از این اقالم از درگاه های غیرقانونی وارد کشـور شـده اند‪ .‬برای‬ ‫بررسـی این موضوع و همچنین نحوه برخورد با متخلفان‪ ،‬این مسـئله را از سـتاد مبارزه با‬ ‫قاچـاق کاال پیگیـری کردیـم‪ .‬علـی مویـدی خرم ابـادی؛ رئیـس سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال‬ ‫دررابطه بـا فـروش سـیگارهای وارداتـی و قاچـاق کـه به صـورت غیرقانونـی ازطریـق مجـازی‬ ‫و در صفحـات شـبکه های اجتماعـی فروختـه می شـوند‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین حـوزه‪ ،‬بـا بسـیاری‬ ‫متخلفـان برخـورد شـده و دراین راسـتا همچنیـن همـکاری خوبـی هـم بـا پلیس فتـا انجام‬ ‫داده ایـم و برنامه هـای خوبـی را در دسـتورکار قـرار داده ایـم‪ .‬بخـش باقی مانده هـم در اینده‬ ‫نزدیـک بـا عـزم سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز برخـورد خواهـد شـد»‪ .‬یاسـر سـوادکوهی؛‬ ‫یـک مقـام مسـئول در سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال نیـز پیش تـر اعلام کـرده بـود‪« :‬بیـش از‬ ‫ی شده است»‪ .‬در جدیدترین‬ ‫هشت میلیون نخ سیگار قاچاق در تهران کشف و جمع اور ‬ ‫اقـدام در حـوزه دخانیـات قـرار اسـت تعرفـه مالیاتـی سـیگارهای داخلـی و خارجـی در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬افزایـش یابـد‪ .‬رمضانعلـی سـنگدوینی؛ عضـو کمیسـیون تلفیـق بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬مجلس‬ ‫اعلام کـرده اسـت‪« :‬تعرفـه مالیاتـی سـیگارهای داخلـی و خارجـی در سـال ‪ ۱۴۰۰‬افزایـش‬ ‫می یابـد»‪ .‬براین اسـاس؛ بـا افزایـش تعرفـه مالیاتـی سـیگارهای داخلـی و خارجـی حـدود‬ ‫هفت هزارمیلیـارد بـه درامـد حاصـل از مالیـات دولـت افـزوده می شـود و بـه نهادهایـی‬ ‫ماننـد وزارت اموزش وپـرورش و ورزش و جوانـان اختصـاص می یابـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬فـروش و‬ ‫از ان باشـند کـه کسـی بخواهـد به خاطـر چـوب‪ ،‬درختانشـان را‬ ‫نهـا‬ ‫قطـع کنـد‪ .‬بدین منظـور در برزیـل‪ ،‬مالکیـت املا ک و زمی ‬ ‫و با غهـای ازاین قبیـل را در بال کچیـن قـرار داده انـد و ازانجا کـه‬ ‫یتـوان داد ههـای بال کچیـن را دسـت کاری کـرد‪ ،‬از ادعاهـای‬ ‫نم ‬ ‫غیرقانونـی و قطـع درختـان جلوگیـری به عمـل می ایـد‪ .‬پـروژه‬ ‫‪ Terra Zero‬یکـی از کاربردهـای فنـاوری بال کچیـن دررابط هبـا‬ ‫یکـه ‪ Terra Zero‬انجـام‬ ‫یسـت‪ .‬کار ‬ ‫جلوگیـری از جنگل زدای ‬ ‫یخـرد؛ بنابرایـن‪ ،‬جنـگل‪ ،‬ازنظـر‬ ‫می دهـد این اسـت که زمیـن م ‬ ‫تئـوری‪ ،‬مالـک خـودش اسـت‪ .‬این بدان معناسـت که وقتـی بـه‬ ‫یک شرکت چوبی‪ ،‬مجوز قطع درختان داده می شود‪ ،‬ان ها به‬ ‫مالک جنگل‪ ،‬پول سـنگینی می دهند و جنگل می تواند خود‬ ‫را بازسازی کند‪ .‬طبق اطالعات موسسه جهانی منابع (‪)WRI‬؛‬ ‫کاشت درخت جدید می تواند ‪٢٣‬درصد در حفظ توازن محیط‬ ‫زیسـت تاثیرگذار باشـد و اهداف توافق نامه اب وهوایی پاریس را‬ ‫فراهم کند‪ .‬بدین منظور‪ ،‬پهپادها ابتدا منطقه را نقشه برداری؛‬ ‫و سـپس دو تـا سـه متر باالتـر از سـطح زمیـن پـرواز کـرده و ماننـد‬ ‫بمب افکن‪ ،‬گلدان های بذر را به داخل خاک شلیک می کنند!‬ ‫نهـا نه تنهـا دارای بـذر درخـت هسـتند؛ بلکـه از تمـام‬ ‫ایـن گلدا ‬ ‫مـواد مغـذی موردنیـاز درخـت بـرای شـروع زندگـی برخوردارنـد‪.‬‬ ‫تخمین زده شـده به وسـیله مهندسی بیوکربن‪ ،‬سرعت کاشت‬ ‫‪ ۱۰‬برابـر افزایـش پیـدا کنـد و هزینـه تـا ‪ ۱۵‬درصـد کاهـش یابـد‪.‬‬ ‫سـازمان ‪ WRI‬قصـد دارد بدین طریـق یک میلیارد اصله درخت‬ ‫را تـا سـال ‪ ۲۰۲۲‬بـکارد‪.‬‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫افتتاح دفتر بانکداری اختصاصی‬ ‫بانک سامان در اصفهان و قم‬ ‫دفاتـر بانکـداری اختصاصـی بانـک سـامان در شـهر‬ ‫اصفهـان و قـم افتتـاح و خدمت رسـانی بـه مشـتریان‬ ‫ویـژه در ایـن شـهرها اغـاز شـد‪ .‬بانـک سـامان در راسـتای‬ ‫ارائـه خدمـات متفـاوت بـه مشـتریان خـاص خـود‪ ،‬دفتـر‬ ‫بانکـداری اختصاصـی را در شـهرهای اصفهـان و قـم‬ ‫راه انـدازی کـرد‪ .‬بر این اسـاس؛ تمامـی مشـتریانی کـه‬ ‫مجمـوع سـپرده گذاری ان هـا (ریالـی و ارزی) نـزد بانـک‬ ‫سامان بیش از ‪ 35‬میلیارد ریال باشد‪ ،‬می توانند خدمات‬ ‫بانکی و مشاوره ای خود را بدون پرداخت هزینه و کارمزد‬ ‫از طریـق دفاتـر بانکـداری اختصاصـی دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫بر این اسـاس؛ مشـتریان خـاص بانـک سـامان می توانند از‬ ‫طریق این دفاتر خدماتی شامل دسترسی اسان و راحت‬ ‫بـه بانکـدار اختصاصـی‪ ،‬انجام امور بانکی و سـایر خدمات‬ ‫(بیمـه و سـرمایه گذاری) بـدون نیـاز بـه حضـور در شـعب و‬ ‫در محل مورد تقاضای مشتریان‪ ،‬ارائه پیشنهادات مالی‬ ‫و سـرمایه گذاری بـه مشـتریان و مدیریـت سـپرده های‬ ‫مشـتری حسـب شـرایط موجـود را دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اسـت کـه هم ا کنون دفتر بانکداری اختصاصی‬ ‫اصفهـان در نشـانی اصفهـان ‪ -‬خیابـان توحیـد جنوبـی ‪-‬‬ ‫بعـد از چهـارراه پلیـس ‪ -‬سـاختمان ژیـوار ‪ -‬طبقـه پنجـم‬ ‫ واحـد ‪ -۵۰۱‬شـماره تلفـن ‪ ۰۳۱۳۱۳۲۲۴۴۷‬و همچنیـن‬‫دفتـر بانکـداری اختصاصی قم در نشـانی قـم ‪ -‬بلوار امین‬ ‫ نبـش کوچـه ‪ - ۴۱‬سـاختمان بانـک سـامان ‪ -‬طبقـه‬‫دوم‪ -‬شماره تلفن ‪ ۰۲۵۳۲۴۰۰۴۴۱-۳‬اماده ارائه خدمت‬ ‫بـه مشـتریان اسـت‪.‬‬ ‫رشد ‪ 109‬درصدی درامدهای کارمزدی‬ ‫بانک ایران زمین‬ ‫درامدهـای کارمـزدی بانـک ایران زمیـن در نه ماهـه‬ ‫ابتـدای سـال جـاری‪ ،‬بـا ‪ 109‬درصـد رشـد رو بـه رو شـد‪.‬‬ ‫بانـک ایران زمیـن کـه بـا نمـاد و زمیـن و سـرمایه‬ ‫چهارهزار میلیارد ریـال از بانک هـای فعـال در بـازار سـرمایه‬ ‫کشـور اسـت‪ ،‬در نه ماهـه امسـال موفـق شـد ‪ 66‬میلیـارد‬ ‫و ‪ 392‬میلیون ریـال از محـل کارمزدهـای دریافتـی‬ ‫درامـد کسـب کنـد کـه نسـبت بـه رقـم ‪ 317‬میلیـارد و‬ ‫‪ 202‬میلیون ریـال مقطـع مشـابه سـال گذشـته‪ 109 ،‬درصد‬ ‫رشـد را نشـان می دهـد‪ .‬جمـع درامدهـای غیرمشـاغ ایـن‬ ‫بانـک بورسـی هـم ‪ 1.241‬میلیـارد و ‪ 775‬میلیون ریـال‬ ‫اعلام شـده کـه نسـبت بـه مبلـغ ‪ 627‬میلیـارد و‬ ‫‪ 990‬میلیون ریـال پایـان اذرمـاه پارسـال‪ 98 ،‬درصـد بیشـتر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بـر اسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬بانـک ایران زمیـن‬ ‫تـا پایـان اذرمـاه امسـال توانسـته اسـت؛ ‪ 14.390‬میلیـارد‬ ‫و ‪ 427‬میلیون ریـال درامـد مشـاع بـه جمـع درامدهـای‬ ‫خـود بیفزایـد‪ .‬ایـن بانـک خصوصـی در سـرفصل سـایر‬ ‫درامدهـا نیـز ‪ 86‬درصـد رشـد را تجربـه کـرده و از مبلـغ‬ ‫‪ 310‬میلیارد و ‪ 788‬میلیون ریال سـال گذشـته به درامدی‬ ‫معـادل ‪ 578‬میلیـارد و ‪ 383‬میلیون ریـال درامـد در‬ ‫ایـن سـرفصل دسـت پیـدا کـرده اسـت‪ .‬سـود حاصـل از‬ ‫سـرمایه گذاری های وزمیـن نیـز در نه ماهـه مبلغـی معادل‬ ‫‪ 12.089‬میلیـارد و ‪ 199‬میلیون ریـال اعلام شـده اسـت‪.‬‬ ‫درج اولین نماد اوراق (گام)‬ ‫برای بانک پارسیان‬ ‫عرضـه این گونـه محصـوالت ازطریـق درگاه هـای مجـازی نیازمنـد برخورد جدی مسـئوالن‬ ‫اسـت؛ زیـرا امـکان دسترسـی به این محصـوالت و فروش مجازی ان تهدیـدی جدی برای‬ ‫نوجوانـان و جوانـان اسـت‪ .‬در روزگاری کـه دانش امـوزان رده هـای سـنی مختلـف در سـایه‬ ‫کرونـا مجبـور هسـتند امـوزش مجـازی را بگذراننـد‪ ،‬دسترسـی بـه اقالمـی نظیر سـیگارهای‬ ‫ارزان قیمـت در درگاه شـبکه های اجتماعـی مختلـف دسترسـی افـراد زیر ‪ ۱۸‬سـال را بـه ایـن‬ ‫کاالی ممنوعـه فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫اولیـن نمـاد اوراق گواهـی اعتبـار مولـد (گام) در میـان‬ ‫بانک هـای خصوصـی بـه بانـک پارسـیان تعلـق گرفـت‪.‬‬ ‫در راسـتای همراهی با سیاسـت های بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا و‬ ‫بـا هـدف رفـع موانع پولی رونق تولید‪ ،‬هدایت منابع مالی‬ ‫بـه بنگاه هـای مولد اقتصـادی و تامین سـرمایه در گردش‬ ‫سـالم و پایـدار بـرای واحد هـای تولیـدی‪ ،‬درخواسـت‬ ‫پذیـرش و تخصیـص نمـاد بانـک پارسـیان به عنـوان‬ ‫اولیـن بانـک خصوصـی در سـازمان بـورس پذیرفتـه شـد‪.‬‬ ‫اوراق گواهـی اعتبـار مولـد (گام) محصـول نویـن اعتبـاری‬ ‫و تسهیالتی سـت کـه بـرای کمـک بـه تامیـن اعتبـار‬ ‫بنگاه هـای تولیـدی ایجـاد شـده اسـت‪ .‬براسـاس نقـش‬ ‫ضمانتـی بانک هـا‪ ،‬تولید کننـده بـرای خریـد مـواد اولیـه‬ ‫یـا قطعـات‪ ،‬از بانـک عامـل درخواسـت صـدور اوراق گام‬ ‫می کننـد و با توجه بـه ضمانـت انجام شـده از سـوی بانـک‪،‬‬ ‫فروشـنده مـواد و قطعـات را بـه خریـدار تحویـل می دهـد‪.‬‬ ‫ایـن اوراق به عنـوان پلـی بیـن بـازار پول و سـرمایه‪ ،‬قابلیت‬ ‫انتقـال در بـازار پـول و تنزیـل در بـازار سـرمایه را دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫جهان‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫ِ‬ ‫رضاعطاران‬ ‫سروش راسخ‬ ‫کشـبه زیـاد داریـم و البتـه سـتاره هایی کـه در دوران افـول و نبـود رقیـب‪ ،‬پـا گرفته اند یا سـتاره هایی‬ ‫سـتار ه ی ‬ ‫شهـای پیوسـته ‪ ،‬دیرهنـگام و در یـک درخشـش نا گهانـی‪ ،‬بـه نا مهـای مطرحـی در کارهـای تصویـری بـدل‬ ‫کـه به رغـم تال ‬ ‫شـده اند‪ .‬بعضـی سـتاره ها هـم نـان اعتبـار موهـای سفیدشـان را می خورنـد و در جایـگاه یـک پیش کسـوت ‪ ،‬عنـوان سـتاره را‬ ‫یدک می کشـند‪ .‬البته معنای «اسـتار» با تعاریفی این چنین منافات دارد و دسـت کم در عرص ه بازیگری؛ ان هم سـینما‪ ،‬یک‬ ‫ستاره‪ ،‬چهر ه محبوبی ست که نه تنها هنرش را به شکل خوبی عرضه می کند؛ بلکه تضمینی برای گیشه است‪ .‬با این تعریف‪،‬‬ ‫رضا عطاران یک پدیده اسـت‪ .‬او در زیبایی شناسـی بصری یک چهره در قاب تصویر یا همان کلوزاپ‪ ،‬ان جاذبه های الزم را‬ ‫ندارد که بگوییم به خاطر چهره اش مطرح شـده‪ .‬از سـویی دیگر‪ ،‬در دوره ای به عنوان یک هنرپیشـ ه پرفروش وارد فهرسـت‬ ‫گیش هسـازها شـد که رقبای قدرتمندی در هردوشـکل اثار طنز و جدی کنارش حضور دارند‪ .‬او یک باره هم پا نگرفته که‬ ‫کشـبه اسـت؛ و طـی سـال های طوالنـی توانایی هایـش را تثبیـت کـرده اسـت‪ .‬شـباهتی‬ ‫بگوییـم از دسـت ه سـتاره های ی ‬ ‫هـم بـه سـتاره هایی نـدارد کـه بعـد از ‪4 0‬سـالگی بـا یـک اثـر خـاص و به واسـطه کلیـت ان اثـر و نـام کارگردانش‪ ،‬بیشـتر‬ ‫شـناخته شـده اند؛ چـون سال هاسـت طعـم موفقیـت‪ ،‬چاشـنی کارهایـش بـوده اسـت و البتـه ایـن ویژ گـی‬ ‫خـاص را دارد کـه هـم در بازیگـری و هـم در کارگردانـی‪ ،‬ان سـطح خوب از موفقیت را تجربه کرده اسـت‬ ‫و شـاید بتـوان گفـت در این زمینـه یـک اسـتثناء در سـینمای ماسـت‪ .‬عطـاران متولـد ‪20‬‬ ‫اردیبهشت ماه ‪ 1347‬است‪ .‬او دو خواهر بزرگ تر و یک برادر کوچک تر از خود دارد و فرزند سوم‬ ‫ً‬ ‫خانـواده اسـت؛ عطـاران اصالتـا اهـل کاخـک بـوده و ا گرچـه بـرای ادامـ ه تحصیـل در رشـته ‬ ‫طراحی صنعتی دانشکد ه هنرهای زیبای دانشگاه تهران‪ ،‬از مشهد به پایتخت امد؛ اما‬ ‫به رغـم عالقـه بـه رشـته تحصیلـی اش‪ ،‬بـه بازیگـری‪ ،‬فیلم نامه نویسـی و کارگردانـی روی‬ ‫اورد‪ .‬عطـاران کارش را در دهـ ه ‪ 60‬و در تئاتـر مشـهد بـا مرحـوم حسـن حامـد شـروع کـرد‬ ‫که این همکاری تا مرگ حسـن حامد در سـال ‪ ۱۳۷۱‬ادامه داشـت‪ .‬اشـنایی او با مهران‬ ‫مدیری در یک نمایش باعث شد تا به جمع «ساعت خوشی «ها بپیوندد و استارت کار‬ ‫کمـدی اش زده شـود‪« .‬سـیب خنـده» شـروعی بـرای کارگردانی هنری اش بـود که با «کوچه ‬ ‫یتـر شـد و بـا مجموع ههـای «خان هبـه دوش» و «متهـم گریخـت» بـه اوج رسـید‪.‬‬ ‫اقاقیـا» جد ‬ ‫عطـاران بـا «خوابـم مـی اد» کارگردانـی سـینما را اغـاز و بـا «ردکارپـت» همـه را غافلگیـر کـرد؛‬ ‫هرچنـد سـیمرغ را بـرای بازیگـری در «طبقـه هسـاث» به کارگردانـی کمـال تبریـزی گرفـت‪.‬‬ ‫یو نهمین جشـنواره‬ ‫عطـاران‪ ،‬امسـال نیـز جایـزه سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر مـرد را در سـ ‬ ‫فیلـم فجـر و بـرای بـازی در فیلـم «روشـن» گرفـت‪ .‬او می گویـد‪« :‬مـن نقـش ادم هایـی که کمی‬ ‫یشـوند؛‬ ‫نکـه بایـد‪ ،‬جـدی گرفتـه نم ‬ ‫بالهـت دارنـد را دوسـت دارم‪ .‬ایـن اد مهـا ان چنا ‬ ‫یکـه زاویـ ه نگاهشـان بـه دنیـا و ادم هایـش جالب اسـت‪ .‬گاهـی در نقش هایی کـه بازی‬ ‫درحال ‬ ‫کرده ام‪ ،‬شخصیتی بود که به نظر می امد زرنگی خاصی در رفتار و حرف هایش هست و شاید‬ ‫ب هبـاور عمـوم؛ یـک فرصت طلـب واقعـی باشـد؛ امـا مـن یـک ادم را ب هشـکل رو و بی پرده نشـان‬ ‫دادم؛ نخواسـتم او را چندالیـه به تصویـر بکشـم‪ .‬ادم هایـی از این دسـت‪ ،‬پیچیدگـی ندارنـد و‬ ‫یسـت که خب ممکن‬ ‫تمام انچه می گویند و انجام می دهند‪ ،‬بدون هیچ ویرایش و سانسور ‬ ‫است بی ادب‪ ،‬سودجو و گستاخ هم دیده شوند؛ اما واقعی هستند»‪ .‬عطاران ادامه می دهد‪:‬‬ ‫یسـت؛‬ ‫«اینکـه بعضی اوقـات همـ ه مـا احسـاس می کنیـم مـورد بی عدالتی واقع شـده ایم‪ ،‬طبیع ‬ ‫ً‬ ‫یشـک حـق مـا‬ ‫مثلا فکـر می کنیـم ا گـر قـرار بـود همه چیـز به انـداز ه مسـاوی تقسـیم شـود‪ ،‬ب ‬ ‫بیش از این چیزی ست که داریم‪ .‬البته این نگاه شخصی و قضاوت شخصی ماست؛ وگرنه شاید‬ ‫ً‬ ‫اصال این طور نباشـد‪ .‬ما همیشـه هنگام قیاس خودمان‪ ،‬کمبودها و نداشـته ها را می بینیم و به‬ ‫داشـته هایمان توجهی نمی کنیم‪ .‬من از انچه به ان رسـیده ام‪ ،‬راضی ام‪ .‬سال هاسـت راضی زندگی‬ ‫کرده ام‪ .‬خیلی بلندپروازانه فکر نمی کنم»‪ .‬او می افزاید‪« :‬زندگی‪ ،‬یک جریان عجیب اسـت که مدام‬ ‫یکـه در‬ ‫می خواهـد شـما را غافلگیـر کنـد‪ .‬البتـه مـن سـعی کـرده ام زندگـی را پیچیـده نبینـم‪ .‬ادم های ‬ ‫ً‬ ‫یهـای‬ ‫یشـان در مواجه هبـا پیچیدگ ‬ ‫کارهایـم نشـان می دهـم نیـز ان پیچیدگـی را ندارنـد و اتفاقـا سادگ ‬ ‫ً‬ ‫یسـازد؛ مثال ادمی که در ردکارپت نشـان دادم‪،‬‬ ‫شـرایط و روابط و موقعیت هاسـت که داستانشـان را م ‬ ‫حسـی از درماندگی داشـت؛ انگار با امیدی واهی زندگی می کرد و می خو اسـت دسـت به هر کاری بزند‬ ‫نهـا قـرار می گیـرد‪،‬‬ ‫تـا او را جـدی بگیرنـد‪ .‬شـاید در نـگاه بیرونـی حتـی موقعیت هایـی کـه در ا ‬ ‫ً‬ ‫خنـده دار باشـد؛ امـا وضعیـت کلـی اش خنـده دار نیسـت‪ .‬زندگـی گاهـی واقعـا همیـن‬ ‫یسـت؛ یعنـی ممکـن اسـت اتفـاق تلخـی ب هشـکلی مسـخره بـرای مـا رخ‬ ‫شکل ‬ ‫بدهـد»‪ .‬او دربـاره نقـش خـود به عنـوان کسـی که سال هاسـت باعـث شـادی‬ ‫مـردم شـده‪ ،‬می گویـد‪« :‬مـن بـا انچـه حـاال به اسـم فلسـفه‪ ،‬تفکـر یـا هر چیـزی‬ ‫یشـود‪ ،‬کاری نـدارم؛ چـون ادم باسـوادی هـم در این زمین ههـا‬ ‫مطـرح م ‬ ‫نیسـتم؛ امـا به نظـرم بایـد وظیفـ ه انسـان بودنمان را در مقابـل هـم ب هجـا‬ ‫بیاوریـم‪ .‬شـما در هـر جایگاهـی کـه هسـتید‪ ،‬ا گـر به نوعـی بـا مـردم سـروکار‬ ‫نهـا مسـئولیتی داریـد‪ ،‬توجـه کنیـد‪ .‬ایـن‬ ‫داریـد‪ ،‬بایـد بـه اینکـه درقبال ا ‬ ‫می توانـد حتـی به انـداز ه یـک لبخنـد و سلام و احوالپرسـی بـا همسـایه تان در‬ ‫حـد یـک همسـایه باشـد یـا کارگردانـی کـه بایـد بـرای نیـاز جامعـه اش کاری‬ ‫نهـا را‬ ‫نهـا اضافـه کنـد‪ ،‬ا ‬ ‫نهـا را سـرگرم سـازد‪ ،‬چیـزی بـه ا ‬ ‫یکـه ا ‬ ‫بسـازد؛ کار ‬ ‫نهـا را شـاد کنـد یـا حتـی گاهـی احساساتشـان را بـه‬ ‫متوجـه موضوعـی بکنـد‪ ،‬ا ‬ ‫نهـا توجـه‬ ‫هیجـان دراورد‪ .‬وقتـی مـردم متوجـه ایـن بشـوند کـه شـما بـه نیـاز ا ‬ ‫ً‬ ‫یشـوند»‪ .‬او درباره وجود تله کلیشـه در مسـیر یک‬ ‫می کنیـد‪ ،‬حتمـا بـا شـما همـراه م ‬ ‫بازیگـر‪ ،‬معتقـد اسـت‪« :‬ب هشـخصه دلـم می خواهـد حـاال کـه ایـن توانایـی را دارم‪،‬‬ ‫دیگـران را خوشـحال کنـم‪ .‬شـاید در سـاخت کارهـای سـینمایی ام این مسـئله را خیلـی‬ ‫ً‬ ‫رعایـت نکـردم؛ امـا به این معنـا نیسـت کـه از ان سـبک کار قبلـی ام کاملا دور شـده ام و‬ ‫توجهـی بـه انتظـاری کـه مـردم از عطـاران دارنـد‪ ،‬نمی کنـم‪ .‬گاهی شـما باید خودتـان را اثبات‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کنید و من دوسـت داشـتم در سـینما این کار را انجام‬ ‫دهم؛ کاری که نشـان دهد عطاران نیز ا گر الزم باشـد‪،‬‬ ‫در ژانـر دیگـری می توانـد باشـد‪ .‬ایـن فقـط ماجـرای‬ ‫یسـت کـه در‬ ‫عطـاران نیسـت؛ مسـئل ه تمـام ادم های ‬ ‫نگاه کلیشه ای محدود شده اند‪ .‬ا گر فتحعلی اویسی‬ ‫یـا مرحـوم سـیروس گرجسـتانی امکانی بـرای کار طنز‬ ‫ً‬ ‫نهـا اصلا ایـن‬ ‫یکـرد ا ‬ ‫پیـدا نمی کردنـد‪ ،‬کسـی بـاور م ‬ ‫توانایـی را دارنـد؟ مـا به همین راحتی و با یک قضاوت‬ ‫یشـویم»‪.‬‬ ‫نشـده گاه مانع رشـد کسـی م ‬ ‫از پیش تعیی ‬ ‫او می گویـد‪« :‬نمی دانـم سـبک ویـژه ای دارم یـا نـه؛ اما‬ ‫یسـت کـه دوسـت دارم‪ .‬گاهـی دلـم‬ ‫ایـن شـکل کار ‬ ‫بهـای تـازه تجربـه‬ ‫می خواهـد انچـه بلـدم را در قال ‬ ‫کنـم‪ .‬به هرحـال تـا کاری را انجـام ندهـم کـه نمی دانم‬ ‫می توانـم یـا نـه‪ .‬در مـورد بازیگـری نیـز همیـن اسـت‪.‬‬ ‫هرچن دکـه در بازیگـری ب هسـمتی مـی روم کـه دلـم بـا‬ ‫ً‬ ‫اد مهـای ان گـروه یـا خـود نقـش و کار باشـد؛ مثلا در‬ ‫فیلـم «طبقـ ه هسـاث» شـاید ا گـر کمـال تبریـزی یـا‬ ‫یشـدم‪ .‬شـما‬ ‫پیمان قاسـم خانی نبودند‪ ،‬واردش نم ‬ ‫یشـوید‪ ،‬هیچ چیـزی نداریـد جـز‬ ‫وقتـی وارد کار م ‬ ‫اطمینـان و عشـقی کـه حضـور بعضـی اد مهـا بـه شـما‬ ‫می دهنـد»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬مـن دلـم می خواهـد‬ ‫یکـه در ذهنـم هسـت و دغدغـه اش را دارم‪،‬‬ ‫ان چیز ‬ ‫نهـا‬ ‫یکـه هسـت و بایـد بـه ا ‬ ‫نشـان بدهـم‪ .‬چیزهای ‬ ‫ً‬ ‫توجـه کـرد؛ مثلا در سـریال هایی که داشـتم‪ ،‬اختالف‬ ‫طبقاتـی برایـم مهـم بـود یـا مهاجـرت و حتـی اعتیـاد!‬ ‫نهـا انچـه برایـم مهـم بـود‪ ،‬کنـش و‬ ‫امـا در کنـار ا ‬ ‫وا کنـش اد مهـا در مواجه هبـا شـرایط و اد مهـای دیگـر‬ ‫اسـت»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬ادم کنجـکاوی هسـتم؛‬ ‫امـا ایـن حـس را بـا سـوال کردن برطـرف نمی کنـم‪.‬‬ ‫چون کمی خجالتی هسـتم‪ .‬بیشـتر سـعی می کنم به‬ ‫اد مهـا و رفتـاری کـه دارنـد و اتفاقـات دوروبـرم خـوب‬ ‫نـگاه کنـم‪ .‬وقتـی بـه زندگی جـاری کنار خودتـان نگاه‬ ‫یشـوید کـه چقـدر سـوژه بـرای‬ ‫می کنیـد‪ ،‬متوجـه م ‬ ‫کار کـردن هسـت و چـه اتفاق هایـی می تواننـد روایـت‬ ‫سینمایی و داستانی پیدا کنند»‪ .‬او می گوید‪« :‬من از‬ ‫یبـرم؛ چـون جریـان سـیالی دارد‪.‬‬ ‫زندگـی لـذت م ‬ ‫خیلی وقـت اسـت بـه ایـن رسـیده ام کـه زندگـی‬ ‫گذراسـت و چیـزی دراین دنیـا مانـدگار نیسـت‪.‬‬ ‫نحـاال همـه به واسـط ه اتفاقـی شـما را بـه یـاد‬ ‫همی ‬ ‫دارنـد؛ امـا خیلی راحـت چندوقت دیگـر در‬ ‫حافظ هشـان جایـی نداریـد‪ .‬ایـن کمـی می توانـد‬ ‫ناراحت کننـده یـا خوشـحال کننده باشـد‪ .‬وقتـی‬ ‫نطـوری دنیـا را نـگاه کنیـد‪ ،‬همه چیـز نسـبی‬ ‫ای ‬ ‫یشـود و با نگاه نسـبی دیگر چیزی صددرصد شـما‬ ‫م ‬ ‫را خوشـحال یـا ناراحـت نمی کنـد»‪ .‬عطـاران که اولین‬ ‫تجربـه حضـورش در سـینما‪ ،‬بـازی در فیلـم «کلیـد‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫ازدواج» (‪ )۱۳۷۶‬به کارگردانـی داوود موثق ‬ ‫ً‬ ‫یسـت و بـا‬ ‫می گویـد‪« :‬بازیگـری بـرای مـن کاملا جد ‬ ‫تمـام عشـقم روی ان کار می کنـم؛ یعنـی ا گـر عشـقی‬ ‫وسـط نباشـد‪ ،‬شـما تمایلـی بـرای کار بـا وجـود‬ ‫این همـه مسـائل حاشـیه ای نخواهیـد داشـت‪.‬‬ ‫یسـت تـا مرزی‬ ‫سـینما بـرای مـن فرصتی تمام ناشدن ‬ ‫بیـن خیـال و زندگـی واقعـی قائـل شـوم و بخواهـم از‬ ‫تکـرار خـودم جلوگیری کنـم»‪ .‬این هنرمند دربـاره اثار‬ ‫جایزه گرفتـن بـر روی خـودش‪ ،‬معتقـد اسـت‪:‬‬ ‫«جایزه گرفتـن حـس خوبـی دارد و مهم تراینکـه شـما‬ ‫احساس می کنید توانسته اید به بخشی از هدفی که‬ ‫داشتید‪ ،‬برسید‪ .‬هیچ کسی از اینکه از او تقدیر کنند‪،‬‬ ‫بـدش نمی ایـد‪ .‬وقتـی جایزه به کسـی می رسـد‪ ،‬روی‬ ‫ان ادم حسـاب ویژ هتـری بـاز می کنیـم‪ .‬البتـه شـاید‬ ‫نطـور هـم گفت کـه گاه برای انکـه به چیزی‬ ‫بتـوان ای ‬ ‫ً‬ ‫یـا کسـی توجـه کنیـم‪ ،‬حتمـا بایـد او را در بـوق و کرنـا‬ ‫کنیـم‪ .‬ایـن می توانـد ناراحت کننـده باشـد کـه شـما‬ ‫یکـه انتظـار توجـه داریـد‪ ،‬از‬ ‫سـال ها کار کنیـد و انجای ‬ ‫یهـا بـدون جایـزه هـم موفـق‬ ‫شـما دریـغ شـود‪ .‬خیل ‬ ‫هسـتند و کارشـان را؛ هـم بلدنـد و هـم خـوب انجـام‬ ‫داده انـد‪ .‬گاهـی چیزهایـی هسـت کـه معیـاری جـز‬ ‫سـلیقه نـدارد‪ .‬به نظـرم بهترین کار این اسـت که انچه‬ ‫درسـت اسـت را انجـام دهـی و منتظـر تشـویق کسـی‬ ‫نباشـی‪ ،‬اد مهـا گاهـی به راحتـی شـما را ناامیـد‬ ‫می کننـد‪ .‬همـان بهتر که خودت باشـی»‪ .‬عطـاران در‬ ‫لسـازترین بازیگـران سـینمای ایـران‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۷‬پو ‬ ‫لقـب گرفـت‪ .‬سـه فیلـم «هزارپـا»‪« ،‬مصـادره» و‬ ‫ً‬ ‫«خانم یایا» مجموعا ‪ ۵۶‬میلیارد و ‪ ۷۵۱‬میلیون تومان‬ ‫فـروش داشـتند‪ .‬او در سـال ‪ ۱۳۷۳‬بـا فریـده فرامرزی؛‬ ‫بازیگر سینما‪ ،‬ازدواج کرد‪.‬‬ ‫امیرحسین بزرگزادگان‬ ‫سیون هدر؛ برنده جشنواره «ساندنس» ‪۲۰۲۱‬‬ ‫برنـدگان جشـنواره «سـاندنس» ‪ ۲۰۲۱‬معرفـی شـدند و فیلـم «کـودا» بـا کسـب چهـار جایـزه‪،‬‬ ‫برنـده اصلـی شـد‪ .‬ایـن درام‪ ،‬بـر دانش امـوزی تمرکـز دارد کـه فرزنـد زوجـی ناشنواسـت؛ و موفـق‬ ‫شـد جوایـز بـزرگ داوران‪ ،‬بهتریـن کارگردانـی‪ ،‬مخاطبـان و ویژه هیئت داوران بـرای بهترین گروه‬ ‫بازیگران را از ان خود کند‪ .‬این‪ ،‬اولین بار در تاریخ «سـاندنس» اسـت که اثری موفق شـده اسـت‬ ‫نخـود کنـد‪ .‬کارگـردان ان؛ «سـیون هـدر»‬ ‫هـر سـه جایـزه اصلـی را در بخـش سـینمای امریـکا از ا ‬ ‫متولـد ‪ 23‬ژوئـن ‪ 1977‬اسـت‪ .‬او از مدرسـه هنرهـای نمایش ِـی «کارنگـی ملـون» فار غ التحصیـل‬ ‫ سازی ‪( DWW‬کارگاه کارگردانی برای‬ ‫شد‪ .‬او با فیلم کوتاه «مادر» بورس تحصیلی مدرسه فیلم ِ‬ ‫زنان) شـد‪.‬‬ ‫پرطرفدارترین چهره ها‬ ‫در اینستاگرام‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫داشــتن فالوئــر بیشــتر در شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬از امــال بســیاری از‬ ‫فعــاالن دراین صفحــات اســت و هرکســی می کوشــد تــا به هرطریقــی‬ ‫کــه شــده‪ ،‬دنبال کننــده بیشــتری را جــذب کنــد کــه گاه ایــن‬ ‫تــاش‪ ،‬بــا انجــام بعضــی رفتارهــای نامناســب همــراه می شــود‪.‬‬ ‫نحــال‪ ،‬هســتند کســانی که در ســطح بین المللــی شــهره بــوده‬ ‫باای ‬ ‫و طرفدارانشــان از سراســر جهــان‪ ،‬صفحــه ان هــا را دنبــال می کنــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش اخیــر مجموعــه ‪ GetInsta‬کــه اموزش هایــی درجهــت‬ ‫بهبــود صفحــات اینســتا گرام بــه کار بــران می دهــد؛ درحال حاضــر‬ ‫اختصــاص خــود ‪Instagram‬‬ ‫بیشــترین دنبال کننــده را صفحــه‬ ‫ِ ً‬ ‫دراین پلتفــرم دارد‪386,023,098 :‬نفــر کــه احتمــاال تــا زمــان انتشــار‬ ‫ایــن گــزارش‪ ،‬بیشــتر یــا کمتــر خواهــد شــد؛ درســت ماننــد اعــداد‬ ‫ارائ هشــده بــرای ســایر رتب ههــای برتــر این رده بنــدی‪.‬‬ ‫کریستیانورونالدو‬ ‫اریانا گرانده‬ ‫دواین جانسون‬ ‫سلناگومز‬ ‫خواننده‪ ،‬نوازنده و بازیگر‬ ‫خواننده ‪ ،‬ترانه سرا و بازیگر جوانی ورزشکار امریکایی رشته کشتی ‬ ‫مشهورترینسلبریتیدر‬ ‫زنان کچ و بازیگر هالیوود با لقب «را ک» محبوبی که در سال ‪ 2018‬عنوان‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫فالوئرها‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫مهاجم‬ ‫ عنوان‬ ‫اینستا گرام که او را به‬ ‫ِ‬ ‫«سفیر حسن نیت» سازمان‬ ‫اینستا گرام دارد‪ 220,994,271 :‬نفر‪ .‬که زندگی درخشانی داشته و از‬ ‫«یوونتوس» و کاپیتان تیم ملی‬ ‫«یونیسف» را دریافت کرد‪ .‬پیش‬ ‫دل حضور در جریان مسابقات‬ ‫فوتبالپرتغالمی شناسیم‪.‬تصاویر تمام پنج البوم او توسط ‪RIAA‬‬ ‫ از رونالدو درواقع‪ ،‬این او بود که‬ ‫‪ WWE‬به یکی از پردرامدترین‬ ‫(انجمن صنفی ضبط موسیقی‬ ‫متعددی از خانواده‪ ،‬بازی ها و‬ ‫بیشترین دنبال کننده ها را در‬ ‫ستاره های امروز سینما تبدیل‬ ‫امریکا) دارای گواهینامه پالتین‬ ‫تجربه چیزهای خوب زندگی در‬ ‫یا باالتر هستند‪ .‬او از پیشگامان شده است‪ .‬او پست های زیادی اینستا گرام داشت‪ .‬او که تنها‬ ‫حساب کاربری او وجود دارد‪.‬‬ ‫‪28‬سال دارد‪ ،‬سلفی ها و تصاویر‬ ‫را در مورد فیلم برداری‪ ،‬تمرین‬ ‫او که ‪ 261,565,297‬فالوئر دارد؛ استریم است و اثارش بیش از‬ ‫م مختلف را با‬ ‫حضورش در مراس ‬ ‫در ورزشگاه و خانواده اش برای‬ ‫اولین نفری ست که به ‪ 200‬میلیون ‪50‬میلیاردبار در فضای مجازی‬ ‫‪ 212,615,316‬دنبال کنندهخود‬ ‫‪ 216,269,287‬فالوئر خود‬ ‫و در پلتفرم های مختلف بازنشر‬ ‫دنبال کننده در شبکه اجتماعی‬ ‫مدام به اشترا ک می گذارد‪.‬‬ ‫به اشترا کمی گذارد‪.‬‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫اینستا گرام رسیده است‪.‬‬ ‫کیمکارداشیان‬ ‫لیونلمسی‬ ‫یک مدل معروف که به عنوان‬ ‫دوستواستایلیستپاریس‬ ‫هیلتونبه شهرترسید‪.‬مجله‬ ‫‪ Vogue‬او را پدیده ای در فرهنگ‬ ‫پاپ در سال ‪ 2016‬توصیف کرد‪.‬‬ ‫او ‪ 203,811,196‬دنبال کننده دارد‬ ‫و رویدادهایی که در ان ها شرکت‬ ‫می کند و موارد شخصی‬ ‫از زندگی روزمره خود را با‬ ‫طرفدارانشدر اینستا گرام‬ ‫به اشترا کمی گذارد‪.‬‬ ‫یکی از بهترین ستاره های پاپ‬ ‫خواننده و مجری که‬ ‫مهاجم«بارسلونا»‪،‬دومین‬ ‫امروز‪ .‬او خواننده جوانی از‬ ‫ورزشکاری ست که در فهرست ‪ 20‬گاهی بازیگری را نیز تجربه‬ ‫کاناداست که صدای مالیمش‬ ‫کرده‪ .‬البوم هایش بیش از‬ ‫سلبریتیبابیشترینفالوئرهای‬ ‫‪ 2021‬حضور دارد‪ .‬او کاپیتان تیم ‪ 160‬میلیون نسخهفروشداشته به او کمک کرد برنده جایزه‬ ‫ملی فوتبال ارژانتین نیز هست؛ و و یکی از پرفروش ترین چهره های «گرمی» شود‪ .‬حساب اینستا گرام‬ ‫او با ‪ 160,984,178‬دنبال کننده‪،‬‬ ‫شش بار برنده جایزه بهترین بازیکن موسیقی تمام دوران است‪ .‬او‬ ‫یکی از افرادی ست که تاثیر زیادی پر شده از تصاویر و فیلم های‬ ‫فیفا شده‪ .‬او با ‪179,715,588‬‬ ‫خنده دار متعدد؛ از جمله‬ ‫در سبک موسیقی پاپ داشته‬ ‫دنبال کننده‪،‬بیشتررویدادهای‬ ‫نسخه های کارتونی خودش و‬ ‫زندگی اش؛ ازجمله حضورش در و به موسیقی عامه پسند کمک‬ ‫کرده است‪ .‬حساب اینستا گرام او شوخی دوستانش که ان را یک‬ ‫تمرینات و همراهی با اعضای‬ ‫‪ 163,474,018‬دنبال کننده دارد‪ .‬صفحه متفاوت کرده است‪.‬‬ ‫خانواده اش را منتشر می کند‪.‬‬ ‫بیانسه‬ ‫جاستینبیبر‬ ‫کایلیجنر‬ ‫مدل و تاجر امریکایی؛ مالک و‬ ‫بنیان گذار شرکت لوازم ارایشی‪Kylie‬‬ ‫‪« .Cosmetics‬نیویورک پست» از‬ ‫او به عنوان قدرتمندترین ستاره‬ ‫مد در سال ‪ 2018‬استقبال کرد‪.‬‬ ‫او یکی از کاربران عالقه مند به‬ ‫شبکه هایاجتماعی ست که‬ ‫ا کنون ‪ 212,615,316‬فالوئر دارد‪ .‬او‬ ‫ً‬ ‫عموما عکس هایی از طراحی های‬ ‫جدید عرصه مد را در صفحه خود‬ ‫انتشار می دهد‪.‬‬ ‫کندالجنر‬ ‫مدلدیگریبابیشترینفالوئر‬ ‫در اینستا گرام‪150,987,201:‬نفر‪.‬‬ ‫تصاویر او روی جلد مجالت معتبر‬ ‫نظیر ‪ LOVE‬و ‪ Vogue‬رفته و‬ ‫مد ِ‬ ‫سفیربرندهاییمانند‪Victoria's‬‬ ‫‪ secret‬است؛ بخش عمده تصاویری‬ ‫که به اشترا ک می گذارد نیز معرفی‬ ‫محصوالتجدیدبرندهاست‪.‬او‬ ‫درحالی در این جایگاه قرار دارد که‬ ‫رسانه«نشنالجئوگرافیک»قبل‬ ‫از اوست‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکتر فرشته اسفندیاری‬ ‫متخصصمغزواعصاب‬ ‫یســت که چندسالی ست‬ ‫الزایمر یکی از بیمار های ‬ ‫یشــود‪ .‬بیمــارى‬ ‫بیشــتر در مــورد ان صحبــت م ‬ ‫الزایمــر‪ ،‬شــایع ترین علــت دمانــس یــا در اصطــاح‬ ‫عامیانــه زوال عقــل و فراموشى ســت‪ .‬علــت ان‬ ‫از نظــر پاتوفیزیولــوژى‪ ،‬از بین رفتــن ســلول هاى مغــز‬ ‫کشــدن مغــز اســت‪ .‬عالمــت ان‬ ‫و در نتیجــه کوچ ‬ ‫شــامل از دسـت رفتن حافظــه نزدیــک به خصــوص‬ ‫اوایــل بیمــارى‪ ،‬قضــاوت و اســتدالل و تغییراتــى در‬ ‫حــاالت و رفتــار اســت؛ از انج اکــه بیمــارى الزایمــر‬ ‫شــروعى تدریجــى و خامــوش دارد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫کــه مــدت طوالنــى به اشــتباه تصــور شــود کــه ایــن‬ ‫ىســت و‬ ‫تغییــرات‪ ،‬بخشــى از رونــد طبیعــى پیر ‬ ‫عــدم توجــه بــه عالئــم‪ ،‬باعــث شــود تشــخیص‬ ‫بیمــارى بــه تعویــق افتــد‪.‬‬ ‫‪ -١‬اختالل حافظه‬ ‫اختلال حافظـه در حـدى کـه در انجـام فعالیت هـاى روزانـه‬ ‫مشـکل ایجـاد کنـد‪ .‬افـراد معمولـى ممکـن اسـت یـک قـرار‬ ‫مالقات ‪ ،‬اسـم افراد یا شـماره تلفن دوسـتى را فراموش کنند‬ ‫و بعـد از مدتـى به یـاد بیاورنـد؛ امـا افراد مبتال به الزایمر بیشـتر‬ ‫ً‬ ‫مسـائل را به یـاد نمى اورنـد (به ویـژه مسـائلى کـه اخیـرا اتفـاق‬ ‫افتـاده و مربـوط بـه حافظـه نزدیـک مى شـود) و هرگـز هـم بـه‬ ‫یـاد نمـى اورد‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اختالل در انجام کارهاى روزمره‬ ‫ممکن است فردى که ذهنش مشغول افکار مختلف است‬ ‫ً‬ ‫تمرکـزش را از دسـت داده یـا اصطالحـا حواسـش پـرت شـود؛‬ ‫ً‬ ‫مثال هویجى را که براى استفاده در کنار غذاى اصلى پخته‪،‬‬ ‫روى اجـاق جـا بگـذارد و تـا پایـان صرف غذا هم به یاد نیـاورد؛‬ ‫امـا فـرد الزایمـری به تدریـج توانایـى پخـت غـذا (بـه شـیوه‬ ‫سابق) را از دست می دهد و حتى گاهى فراموش می کند که‬ ‫غـذا خورده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اختالل گفتار‬ ‫بـرای همـه افـراد پیش مىاید که در پیدا کردن لغات مناسـب‬ ‫دچار مشـکل شـوند؛ ولى فرد مبتال به بیمارى الزایمر گاهــى‬ ‫ده عالمت‬ ‫هشدار دهندهالزایمر‬ ‫کلمات را از یاد مى برد و لغات نامناسب جایگزین مى کند؛ در‬ ‫نتیجه جمالت او نامفهوم مى شوند ‪ .‬اشتباهات دستورى و‬ ‫ناتوانى دنبال کردن‪ ،‬یک موضوع از دیگر نشانه هاسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬گم کردن زمان و مکان‬ ‫به طور طبیعـی گاهى اوقـات ممکـن اسـت کـه افـراد روزهـاى‬ ‫هفتـه‪ ،‬تاریـخ روز یا مقصدشـان را فراموش کنند؛ ولـى دوباره‬ ‫بـا تمرکـز انهـا را به یـاد بیاورنـد‪ .‬فـرد مبتلا بـه بیمـارى الزایمـر‬ ‫ممکن است در خیابان راه خود را گم کند و نداند که چگونه‬ ‫به انجا رفته است یا نتواند از انجا راه خانه خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضعف یا کاهش قضاوت‬ ‫ممکـن اسـت فـرد مبتلا بـه بیمـاری عفونـی‪ ،‬مراجعـه بـه‬ ‫پزشـک را بـه تعویـق بیانـدازد ولـى باالخـره ایـن کار را انجـام‬ ‫مى دهـد؛ امـا فـرد مبتلا بـه بیمـارى الزایمـر نـه مشـکالتش را‬ ‫درک مى کنـد و نـه مراجعـه بـه پزشـک را ضـرورى مى دانـد‪.‬‬ ‫همچنیـن اختلال در تصمیم گیری هـاى سـاده (ماننـد‬ ‫پوشـیدن لباس هـاى زمسـتانى در گرمـاى تابسـتان ) از دیگـر‬ ‫عالئـم هشـدار دهنده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -6‬مشکالت در تفکر ذهنى‬ ‫گاه و بـى گاه‪ ،‬ممکـن اسـت افـراد رسـیدگى بـه حسـاب هاى‬ ‫مالی شـان را مشـکل بداننـد؛ امـا فـرد مبتال به بیمـارى الزایمر‬ ‫به تدریـج ارقـام را فرامـوش مى کنـد و نمى دانـد بـا انهـا چـه کار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪-٧‬جابه جا گذاشتناجسام‬ ‫ً‬ ‫هرکسـى ممکـن اسـت کـه موقتـا کلیـد یـا کیـف پولـش را‬ ‫سـرجایش نگـذارد؛ ولـى فـرد مبتلا بـه بیمـارى الزایمر ممکن‬ ‫ً‬ ‫اسـت اجسـام را در جاهـاى نامربـوط بگـذارد؛ مثلا گذاشـتن‬ ‫اطـو در فریـزر یـا سـاعت مچـى در قنـدان‬ ‫‪ -٨‬تغییر در حاالت و رفتار‬ ‫همه ممکن اسـت گه گاهى غمگین و بد خلق باشـند؛ اما در‬ ‫ا گـر از مـار‪ ،‬سـگ و حتـی گربـه وحشـت داریـد‪ ،‬در ترس از حیوانات تنها نیسـتید‪.‬‬ ‫وجـود هـراس از هـر چیـزی‪ ،‬از جملـه هـر نـوع حیوانـی‪ ،‬امکان پذیـر اسـت و در‬ ‫دسـته فوبیاهـا قـرار می گیـرد‪ .‬حیوانـات بسـیاری وجـود دارنـد کـه ممکـن اسـت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫ما از انها ترس داشـته باشـیم اما برخی از حیوان هراسـی ها بیشـتر از باق ‬ ‫ً‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ فوبیـای حیوانـی یـا حیوان هراسـی معمـوال بـه چنـد دسـته‬ ‫غیر رسـمی از جمله شـکارچیان‪ ،‬حیوانات «مشـمئز کننده» و ترس های مبتنی‬ ‫بـر خرافـات تقسـیم می شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فـرد مبتلا بـه الزایمـر‪ ،‬خلـق بیمـار می توانـد سـریعا تغییر کند‬ ‫و بى هیـچ دلیـل‪ ،‬ارامـش بـه اشـک یـا خشـم تبدیـل شـود؛‬ ‫دراصطلاح خلـق ناپایـدار وجـود دارد‪.‬‬ ‫‪-٩‬تغییراتشخصیتى‬ ‫به طور طبیعـى ممکـن اسـت کـه شـخصیت افـراد بـا افزایـش‬ ‫سـن‪ ،‬کمـى تغییـر کنـد؛ ولـى تغییـر شـخصیت در فـرد مبتلا‬ ‫بـه الزایمـر می توانـد شـدیدتر باشـد‪ .‬ایـن تغییـرات شـامل‬ ‫سـردرگمى ‪ ،‬تـرس و بدبینـى ‪ ،‬منزوى شـدن ‪ ،‬بى تفاوتى یـا لروز‬ ‫رفتارهـاى نامناسـب اسـت‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬از دست دادن انگیزه‬ ‫به طور طبیعى افراد گاهى از کار در منزل ‪،‬فعالیتهاى شغلى‬ ‫و یـا وظایـف اجتماعـى خـود خسـته شـوند ولـى در نهایـت‬ ‫و پـس از کمـى اسـتراحت دوبـاره انگیـزه هـاى خـود را بـاز مـى‬ ‫یابند اما فرد مبتال به الزایمر ممکن اسـت بتدریج نسـبت به‬ ‫وقایـع و رویـدا هـاى محیـط زندگـى و خانـواده اش بى تفاوت‬ ‫مـى شـود و ایـن بـى تفاوتـى بتدریـج بیشـتر مى شـود‪.‬‬ ‫راه هاىپیشگیرىاز الزایمر‬ ‫• از ذهن خود بیشتر استفاده کنید‬ ‫مغـز خـود را همیشـه فعـال نگـه داریـد‪ .‬مطالعـات نشـان‬ ‫مى دهـد؛ چنانچـه از مغـز خـود به طور مرتـب کار بکشـید‪،‬‬ ‫خطـر ابتلا بـه بیمـارى الزایمـر را کاهـش مى دهیـد؛ بنابرایـن‬ ‫بسیار مهم است که مغز را به صورت منظم فعال نگهدارید ‪.‬‬ ‫هـر روز یـک کار تازه انجام دهید یـا روش انجام کارهاى روزانه‬ ‫را تغییـر دهیـد؛ به طور مثـال؛ مـوى خـود را بـا دسـتى کـه از ان‬ ‫کمتر کار مى کشید‪ ،‬شانه بزنید‪ .‬براى به کار گرفتن ذهن خود‬ ‫از بازى هاى مختلف مانند شـطرنج ‪ ،‬پازل ‪ ،‬جدول کلمات و‬ ‫ارقام و بازى هاى حافظه استفاده کنید‪ .‬یک فعالیت جدید‬ ‫را اغاز و پیگیرى کنید‪ .‬به فرا گیرى یک زبان جدید بپردازید‪.‬‬ ‫نواختن یک الت موسیقى را بیاموزید‪ .‬در یک کالس جدید‬ ‫شـرکت کنیـد‪ .‬بـه مـوزه و مکان هـاى تفریحـى برویـد‪ .‬خـود را‬ ‫سـرگرم کـرده و لـذت ببرید‪.‬‬ ‫•معاشرت کنید‬ ‫داشـتن روابـط اجتماعـى عامل مهمـى در جلوگیـرى از ابتالء‬ ‫به بیمارى الزایمر اسـت؛ بنابراین با افراد خانواده و دوسـتان‬ ‫تو امـد داشـته باشـید ‪ .‬بـا‬ ‫و همسـایگان تمـاس تلفنـى و رف ‬ ‫افـراد مثبـت اندیـش معاشـرت کنیـد ‪ .‬هر چـه سـرگرم باشـید‪،‬‬ ‫بهتر اسـت‪.‬‬ ‫• سبک زندگى سالمى را انتخاب کنید‬ ‫یک سـبک زندگى سـالم‪ ،‬هم براى مغز داراى اهمیت اسـت‬ ‫و هـم بقیـه اعضـاء بـدن‪ .‬دیابـت‪ ،‬فشـار خـون‪ ،‬کلسـترول باال‬ ‫و چاقـى‪ ،‬همـه از عوامـل خطـر بـراى ابتلا بـه بیمـارى الزایمـر‬ ‫محسـوب مى شـوند ؛ بـا رعایـت مـواردى سـاده مى توانیـد‬ ‫سـبک زندگـى سـالمى را بـراى خـود انتخـاب کـرده و سلامت‬ ‫مغـز خـود را بهبـود بخشـید‪:‬‬ ‫‪ -١‬غـذاى سـالم انتخـاب کنیـد‪ :‬از میوه هـا و سـبزیجاتى کـه‬ ‫رنـگ تیـره داشـته و داراى انتى ا کسـیدان هسـتند‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫کنیـد‪ -٢ .‬ورزش کنیـد ‪ :‬فعالیـت بدنـى مالیـم و مسـتمر بـه‬ ‫سلامت قلـب و عـروق کمـک می کنـد و بیمـارى الزایمـر را‬ ‫کاهـش مى دهـد ‪ -٣ .‬فشـار هاى عصبـى را کاهـش دهیـد‪:‬‬ ‫از تمرین هـاى تمـدد اعصـاب ماننـد مراقبـه و یـوگا اسـتفاده‬ ‫کنید ‪ -٤.‬عاقالنه انتخاب کنید‪ :‬از کشیدن سیگار و نوشیدن‬ ‫الـکل خـوددارى کنیـد‪ -5 .‬بـه سلامت خـود اهمیـت دهید‪:‬‬ ‫بـرای معاینـات دوره اى یـا در صورت بـروز هرگونه عارضه مهم‬ ‫بـه پزشـک خـود مراجعـه کنیـد‪ -6 .‬از ضربـه سـر پیشـگیرى‬ ‫ىسـت‬ ‫کنیـد‪ :‬ضربه هـاى مکرر وارد شـده به سـر ‪ ،‬عامل خطر ‬ ‫کـه مى توانـد بـه مغـز اسـیب رسـانده و خطـر ابتلا بـه بیمـارى‬ ‫الزایمـر را تشـدید کنـد‪ .‬باپیشـگیرى از ضربـه‪ ،‬امـروز و اینـده از‬ ‫مغـز خـود مراقبـت مى کنیـد‪.‬‬ ‫ایا از حیوانات می ترسید؟‬ ‫درنده ها‬ ‫حیواناتـی کـه خویـی وحشـی و درنـده دارنـد ماننـد سـگ و کوسـه در گـروه‬ ‫ً‬ ‫«شکارچی» قرار می گیرند‪ .‬احتماال می توانیم ترس از حیوانات درنده را به گردن‬ ‫روانشناسـی تکامـل بیندازیـم‪ .‬تـرس از شـکارچیان یـک مهـارت اساسـی بـرای بقا‬ ‫در اجـداد باسـتانی مـا بـوده اسـت‪ .‬حیوانـات بزرگ و قدرتمند یا انهایی که سـمی‬ ‫هسـتند‪ ،‬می تواننـد به راحتـی بـر انسـان غلبـه کننـد‪ .‬ا گرچـه احتیـاط در مـورد‬ ‫حیوانات نااشـنا عاقالنه اسـت؛ اما هراس‪ ،‬رها کردن پاسـخ طبیعی به ترس اسـت‬ ‫و وا کنـش سـالم را بـه احسـاس وحشـت تبدیـل می کنـد‪.‬‬ ‫نفرت انگیزها‬ ‫به طـور سـنتی‪ ،‬مارهـا و عنکبوت هـا در گـروه هـراس حیوانـات شـکارچی قـرار‬ ‫می گرفتند اما تحقیقی که سال‪ ۲۰۰۸‬در دانشگاه کوئینزلند در استرالیا انجام شد‪،‬‬ ‫این عقیده را مورد اختالف قرار داد‪ .‬گرچه حیواناتی مانند ببر و شیر قطعا درنده‬ ‫هسـتند اما ترس از مار‪ ،‬عنکبوت و موش بسـیار بیشـتر اسـت‪ .‬به گفته محققان‬ ‫کوئینزلنـد‪ ،‬دلیـل ایـن تـرس شـاید عالقـه مـا بـه تمرکـز هراس مـان بـر حیوانـات‬ ‫نفرت انگیز است‪ .‬مانند زمانی که پرنده ای را رها می کنیم اما سوسک ها را حتما‬ ‫خواهیـم کشـت‪ .‬گفتـه می شـود کـه تـرس از ایـن دسـته حیوانات بسـیار بیشـتر از‬ ‫حیواناتـی اسـت کـه واقعا خطرنا ک هسـتند‪.‬‬ ‫ترس هایخرافی‬ ‫مارهـا ممکـن اسـت در گـروه ترس هـای خرافـی نیـز قـرار بگیرنـد‪ .‬در طـول تاریـخ‪،‬‬ ‫حیوانـات مختلـف در خرافـات و افسـانه ها نقـش داشـته اند‪ .‬مارهـا‪ ،‬موجوداتـی‬ ‫خبیـث‪ ،‬کالغ هـا پیـام اور مـرگ و خفاش هـا سـیاهی هسـتند‪ .‬ترس هـای مربـوط‬ ‫بـه خرافـات و افسـانه ها بـه طـور کلـی بیشـتر بـر ان چیـزی اسـت کـه در حیوانـات‬ ‫می بیننـد نـه انچـه خـود حیوانـات هسـتند‪.‬‬ ‫البته همه ترس های حیوانی در این گروه ها قرار نمی گیرند‪ .‬در بسیاری از موارد‪،‬‬ ‫ایـن ترس هـا ریشـه در تجربیـات کودکـی دارنـد‪ .‬ا گـر توسـط سـگ مـورد حملـه قرار‬ ‫گرفته باشـید‪ ،‬احتمال دارد که حاال از این حیوان بهراسـید‪.‬‬ ‫حیوان هراسیدر کودکان‬ ‫تـرس بخشـی سـالم و طبیعـی از رونـد بـزرگ شـدن اسـت‪ .‬ا کثـر کـودکان دچـار‬ ‫ترس هـای کوتـاه مـدت و اغلـب شـدید می شـوند کـه خـود بـه خـود فروکـش‬ ‫می کننـد‪ .‬بـه همیـن دلیـل‪ ،‬فوبیا در کودکان تا حداقل برای شـش ماه تشـخیص‬ ‫داده نمی شـود‪ .‬ا گـر کـودک شـما نسـبت بـه حیوانـات خاصـی بیـزاری نشـان‬ ‫می دهـد‪ ،‬بـا او در زمینـه راهکارهـای مقابلـه ای کار کنیـد و او را ترغیـب کنیـد تـا‬ ‫ترس هایـش را کنـار بگـذارد‪ .‬البتـه‪ ،‬ا گـر تـرس شـدید یـا تسـکین ناپذیر اسـت‪ ،‬بهتر‬ ‫اسـت بـا پزشـک متخصـص مشـورت کنیـد‪ .‬رهـا کـردن ترس هـا در کودکـی باعـث‬ ‫می شـود‪ ،‬ایـن هـراس در بزرگسـالی ریشـه ای عمیـق پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫عللبه جود امدنفوبیایحیوانات‬ ‫ً‬ ‫فوبیا اختاللی سـت که معموال در سـنین کودکی ایجاد می شـود‪ .‬مهم ترین علل‬ ‫بـه وجـود امـدن فوبیـای حیوانـات بـه قرار اسـت‪ .‬ژنتیـک و عوامل ارثـی ‪ ،‬یادگیری‬ ‫مشـاهده ای‪ ،‬تجربیـات تلـخ دوران کودکی‪ ،‬دیدگاه زیسـتی ‪ ،‬دیـدگاه رفتاری‬ ‫نشانه هایحیوان هراسی‬ ‫حیوان هراسی می تواند در کودکان و بزرگساالن رخ دهد و عالئم ان عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تـرس شـدید در مواجـه بـا یـک حیـوان ‪ .۲‬پرهیـز از مکانـی کـه در ان حیوانـات‬ ‫حضـور دارنـد‪ .۳ .‬وا کنـش فـوری جیـغ‪ ،‬گریـه یـا تلاش بـرای فـرار در رویارویـی بـا‬ ‫حیوانات ‪ .۴‬داشتن افکار حمله به جانور ‪ .۵‬در حالت شدید ان‪ ،‬بروز نشانه های‬ ‫فیزیکـی شـدید در بـدن ماننـد تعریـق‪ ،‬مشـکل در تنفـس‪ ،‬حالـت تهـوع‪ ،‬لـرزش‪،‬‬ ‫ضربـان شـدید قلـب‪ ،‬ناراحتـی شـکمی‪ ،‬سـرگیجه یـا غش کـردن‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ساراارجمند‬ ‫فشرده سازی فایل به انتقال اسان و سریع فایل و صرفه جویی در فضای حافظه‬ ‫کمک می کند و روش ها و الگوریتم های متعددی برای این کار در دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫روش هـای شناخته شـد ه متعـددی بـرای فشرده سـازی فایـل وجـود دارد‪ .‬هـر‬ ‫کـدام از ایـن روش هـا تعاریـف و ایده هـای متفاوتـی دارد و بـرای انـواع داده هـا نتایـج‬ ‫متفاوتی به بار می اورد؛ اما تمام این روش ها بر یک اصل یکسـان اسـتوار هسـتند‪:‬‬ ‫فشرده سـازی داده بـا حـذف افزونگـی داده هـای اصلی فایل منبع‪ .‬در این مقاله به‬ ‫انـواع روش هـای فشرده سـازی‪ ،‬مزایـای فشرده سـازی و روال هـای فشرده سـازی‬ ‫داده هـا اشـاره شـده اسـت‪.‬‬ ‫فشرده سازیفایل‬ ‫ً‬ ‫فشرده سـازی داده هـا تقریبـا همه جـا کاربـرد دارد‪ .‬بسـیاری از انـواع فایـل از‬ ‫داده های فشرده استفاده می کنند‪ .‬بدون فشرده سازی داده‪ ،‬حجم یک موزیک‬ ‫سـه دقیقه ای تقریبـا ‪ ۱۰۰‬مگابایـت خواهـد شـد و حجـم یـک ویدئـوی ده دقیقـه ای‬ ‫می توانـد بـه یک گیگابایـت برسـد‪ .‬در فشرده سـازی داده هـا بـا حـذف داده هـای‬ ‫غیر ضـروری و در عین حـال حفـظ اطالعـات‪ ،‬می تـوان حجـم فایل هـای بـزرگ را‬ ‫کاهـش داد‪ .‬فشرده سـازی داده را می تـوان به صـورت کاهـش تعـداد بیت هـای‬ ‫مورد نیـاز بـرای نمایـش داده هـا تفسـیر کـرد‪ .‬بـا فشرده سـازی داده می تـوان در‬ ‫ظرفیـت حافظـه صرفه جویی کرد‪ ،‬سـرعت انتقال فایـل را افزود و هزینه ی حافظه‬ ‫و ظرفیـت شـبکه را کاهـش داد‪.‬‬ ‫فشرده سازی بدون اتالف‬ ‫در فشرده سـازی بـدون اتلاف داده هـا از الگوریتم هایـی اسـتفاده می شـود کـه‬ ‫امـکان بازسـازی داده هـای اصلـی از فایـل فشـرده را می دهند‪ .‬ایـن روش در مقابل‬ ‫فشرده سـازی بـا اتلاف قـرار می گیـرد کـه امـکان بازسـازی داده هـا از فایـل فشـرده را‬ ‫نمی دهـد‪ .‬فشرده سـازی بـدون اتلاف زمانـی بـه کار می رود که فایـل اصلی با فایلی‬ ‫که از حالت فشرده خارج می شود‪ ،‬یکسان باشد‪ .‬اغلب برنامه های فشرده سازی‬ ‫بـدون اتلاف از دو نـوع الگوریتـم اسـتفاده می کننـد‪ :‬یکی بـرای تولید مدل امـاری از‬ ‫داده های ورودی به کار می رود و دیگری داده های ورودی را با استفاده از این مدل‬ ‫بـه رشـته های بیتـی تصویـر می کنـد‪ .‬فشرده سـازی بـدون اتلاف یکـی از روش های‬ ‫رایـج بـرای فایل هـای اجرایـی و همچنیـن فایل هـای متنـی و صفحـات گسـترده‬ ‫اسـت؛ زیـرا در ایـن نـوع فایل هـا از بین رفتـن کلمـات یـا اعـداد می توانند اطالعـات را‬ ‫تغییر بدهد‪ .‬از مشهورترین فرمت های فشرده سازی بدون اتالف می توان به ‪،Zip‬‬ ‫ا‪ ،RAR‬ا‪ ،NCW‬ا‪ ،FLAC‬ا‪ ،ALAC‬ا‪ HD-AAC‬و ‪ WMA‬و فرمت هـای گرافیکـی‬ ‫مثـل ‪ PNG‬اشـاره کرد‪.‬‬ ‫فشرده سازی با اتالف‬ ‫در روش فشرده سـازی بـا اتلاف‪ ،‬داده هـا پـس از فشرده سـازی بـا داده هـای اصلـی‬ ‫ً‬ ‫تفـاوت دارنـد‪ .‬معموال دو طرح برای فشرده سـازی با اتالف وجـود دارد‪ .‬کدک های‬ ‫تبدیـل بـا اتلاف‪ :‬براسـاس ایـن کدک هـا‪ ،‬نمونـه ی تصویـر یـا صـوت دریافتـی بـه‬ ‫‪11‬‬ ‫هر انچه باید‬ ‫در مورد‬ ‫فشرده سازی فایل ‬ ‫بدانیم‬ ‫بخش هـای کوچـک تقسـیم می شـود‪ .‬کدک های پیشـگویان ه بـا اتلاف‪ :‬داده های‬ ‫رمزگشایی شـد ه قبلـی و بعـدی بـرای پیش بینـی نمون ه صوت یـا فریم تصویر فعلی‬ ‫بـه کار می رونـد‪ .‬در برخـی سیسـتم ها از ایـن دو روش همـراه بـا کدک هـای تبدیـل‬ ‫برای فشرده سـازی سـیگنال های خطای مرحله ی پیش بینی اسـتفاده می شود‪.‬‬ ‫ش با اتالف نسـبت به روش بدون اتالف این اسـت که در برخی موارد قادر‬ ‫ت رو ‬ ‫مزی ‬ ‫کتـری نسـبت بـه روش بـدون اتلاف شناخته شـده‬ ‫بـه تولیـد فایـل فشـرد ه کوچ ‬ ‫اسـت؛ در عین حـال پیش نیازهـا را بـراورده خواهـد سـاخت‪ .‬از طرفـی طر ح هـای‬ ‫فشرده سـازی بـدون اتلاف‪ ،‬قابلیت بازسـازی داده های اصلـی را دارنـد؛ درحالی که‬ ‫طر ح هـای بـا اتلاف خطـر از بیـن رفتـن بخشـی از داده هـا را بـرای رسـیدن بـه‬ ‫فشرده سازی باالتر می پذیرند‪ .‬در فشرده سازی با اتالف داد ه به نقطه ای می رسد‬ ‫کـه بـا فشرده سـازی مجـدد تغییـری در فایـل اعمـال نخواهـد شـد‪ .‬از معروف تریـن‬ ‫فرمت های فشرده سـازی با اتالف می توان به ‪،MP3‬ا‪،MP4‬ا‪،AAC‬ا‪ WMA‬و ‪Ogg‬‬ ‫و فرمت هـای تصویـری مثـل ‪ JPEG‬اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫محدودیت هایفشرده سازیفایل‬ ‫یسـت کـه از فایـل فشـرده پشـتیبانی می کنـد؛‬ ‫‪ NTFS‬تنهـا فایـل سیسـتم ویندوز ‬ ‫در نتیجـه پارتیشـن هایی کـه بـا ‪ FAT‬فرمـت شـده اند‪ ،‬نمی تواننـد از فشرده سـازی‬ ‫فایل برخوردار شـوند‪ .‬برخی هارددرایوها را می توان برای اسـتفاده از کالسـترهای‬ ‫ت کـرد‪ .‬هـر فایـل سیسـتمی کـه‬ ‫شفـرض چهارکیلوبایـت فرمـ ‬ ‫گتـر از مقـدار پی ‬ ‫بزر ‬ ‫شفـرض اسـتفاده کنـد‪ ،‬امـکان فشرده سـازی‬ ‫گتـر از ایـن مقـدار پی ‬ ‫از کالسـتر بزر ‬ ‫نخواهـد داشـت‪ .‬فشرده سـازی برخـی فایل هـا در وینـدوز مشکل سـاز می شـود؛‬ ‫زیـرا بـرای راه انـدازی وینـدوز الزم هسـتند‪ BOOTMGR .‬و ‪ NTLDR‬دو نمونـه از‬ ‫فایل هایـی هسـتند کـه نبایـد فشرده سـازی شـوند‪ .‬نسـخه های جدیدتـر وینـدوز‬ ‫راهکار هایدرمانفوبیایحیوانات‬ ‫حیـوان هراسـی را می تـوان بـا اسـتفاده از روان درمانـی یـا دریافـت داروهـا از سـوی یـک متخصـص بهداشـت‬ ‫س مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد‪،‬‬ ‫روان درمـان کـرد‪ .‬احتمـاال یکـی از موثرتریـن روش هایـی کـه در درمـان هـرا ‬ ‫تعامل با حیوانات به منظور مواجهه با ترس است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬روش های ارام سازی مانند تنفس کنترل‬ ‫شـده‪ ،‬تجسـم ذهنـی و مراقبـه بـرای کنـار امـدن بـا اضطـراب در هنـگام مواجهـه بـا حیوانـات نیـز راه درمانـی‬ ‫دیگـری اسـت کـه تجویـز می شـود‪ .‬تجویـز دارو تنهـا در مـوارد شـدید‪ ،‬بـرای کنتـرل تـرس و کاهـش اضطـراب‬ ‫انجـام می گیـرد‪ .‬واقعیـت ایـن اسـت کـه تـرس از حیوانات هرگز خنده دار یا سـرگرم کننده نیسـت و ترس های‬ ‫درمـان نشـده بـا گذشـت زمـان بیشـتر می شـوند‪ .‬دلیلـی نـدارد کـه هـراس از حیوانـات بـر زندگـی شـما تاثیـر‬ ‫بگـذارد‪ ،‬وقتـی می تـوان ان را رفـع کـرد‪.‬‬ ‫بـرای ان کـه درمـان فوبیـا موثـر واقـع شـود‪ ،‬فـرد مبتلا بایـد نسـبت به مسـئله خـود و عامـل ایجاد کننـده ان‬ ‫ا گاهـی پیـدا کنـد‪ .‬شـرکت در جلسـات مشـاوره کنتـرل اسـترس و متعهـد شـدن بـه برنامـه درمانـی‪ ،‬باعـث‬ ‫می شـود فوبیـا حیوانـات بـه راحتـی درمان شـود‪ .‬برای شـناخت بیشـتر دربـاره رونـد دریافت مشـاوره کنترل‬ ‫اسـترس و اضطـراب کلیـک کنیـد‪.‬‬ ‫شناختدرمانی‬ ‫همـان طـور کـه توضیـح دادیـم افـراد مبتلا بـه فوبیای حیوانات‪ ،‬ترسـی بیـش از حد و غیر معقول نسـبت به‬ ‫حیوانی خاص دارند‪ .‬اولین گام در درمان‪ ،‬تغییر باور غلط در مورد حیوان ایجاد کننده فوبیا است که این‬ ‫تغییـر بـا شـناخت درمانـی صـورت می گیـرد‪ .‬در ایـن روش درمانگـر بـه شـما کمـک خواهـد کـرد تـا خطاهـای‬ ‫شـناختی و افکار منفی که در ذهن دارید را بشناسـید و سـپس ان ها را تغییر دهید‪.‬‬ ‫حساسیتزداییمنظم‬ ‫حساسـیت زدایـی منظـم‪ ،‬از سـه مرحلـه تشـکیل شـده اسـت‪ .‬در ابتـدا درمانگـر بـا کمک خودتان‪ ،‬لیسـتی‬ ‫از حالت هـا یـا موقعیت هایـی که برایتان اسـترس زاسـت تهیه می کند؛ سـپس سلسـله مراتبـی از کمترین تا‬ ‫بیشـترین محرکی که برایتان اضطراب اور اسـت مشخص می شـود‪ .‬در مرحله بعدی‪ ،‬روش های ارمیدگی و‬ ‫ریلکسیشـن به شـما اموزش داده می شـود و در گام اخر‪ ،‬درمانگر از شـما می خواهد که همزمان با ریلکس‬ ‫کـردن‪ ،‬براسـاس سلسـله مراتـب تهیـه شـده بـه تدریـج محرک هایـی که برایتـان اضطراب اور اسـت‪ ،‬تجسـم‬ ‫کنیـد‪ .‬از ان جایـی کـه نمی توانیـد همزمـان ریلکـس کنیـد و اضطـراب داشـته باشـید‪ ،‬ایـن شـیوه در درمـان‬ ‫فوبیا موثر اسـت‪.‬‬ ‫مواجه هدرمانی‬ ‫مواجه درمانی‪ ،‬شـباهت زیادی با روش حساسـیت زدایی منظم دارد‪ .‬در این شـیوه درمانی نیز در معرض‬ ‫سلسـله مراتب از پیش تهیه شـده‪ ،‬قرار می گیرید با این تفاوت که احسـاس اضطراب را در هر مرحله حفظ‬ ‫می کنیـد تـا بـه تدریـج ایـن اضطراب برایتان عادی شـود‪ .‬در واقع در این روش شـما دائما با محرک تـرس اور‬ ‫روبـه رو می شـوید‪ .‬معمـوال رونـد درمـان در ایـن روش طوالنـی اسـت چـرا کـه بایـد بـه صـورت تدریجـی تـرس‬ ‫شـما کاسته شود‪.‬‬ ‫یسـت فشرده سـازی‬ ‫امـکان فشرده سـازی ایـن انـواع فایـل را نمی دهنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫فایل هـای بزرگ تـر نیـاز بـه زمـان بیشـتری دارد‪ .‬زمـان کل فشرده سـازی بـه تعـداد‬ ‫فایل های موجود در پوشـه یا هارددرایو‪ ،‬اندازه ی فایل ها و سـرعت کلی کامپیوتر‬ ‫وابسـته اسـت‪ .‬برخی فایل ها به خوبی فشرده سازی نمی شـوند؛ درحالی که برخی‬ ‫دیگـر تـا ده درصـد از انـدازه ی اصلـی فایـل یـا حتـی کمتـر فشـرده می شـوند‪ .‬به طـور‬ ‫کلـی در فشرده سـازی فایل هـا بایـد بـه نـکات ذیـل توجـه کنیـد‪ :‬از تبدیـل فرمـت با‬ ‫اتلاف بـه فرمـت بـدون اتلاف خـودداری کنیـد‪ .‬فشرده سـازی متوالـی یـک فایـل‬ ‫باعـث افـت کیفیـت ان می شـود‪ .‬برخـی از نرم افزارهای ضـد باج افـزار و انتی ویروس‬ ‫نمی توانند فایل ها و پوشه های فشرده را اسکن کنند؛ به این ترتیب دستگاه شما‬ ‫در معـرض ریسـک امنیتـی قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫نرم افزارهایمتداولفشرده سازی‬ ‫بـه غیـر از ابزارهـای وینـدوزی‪ ،‬ابزارهـای متعـدد دیگری برای فشرده سـازی فایل ها‬ ‫وجـود دارنـد‪ .‬هـر کـدام از ایـن نرم افزارهـا از مجموعـه ی متفـاوت فرمت های ارشـیو‬ ‫پشـتیبانی می کنـد و امکانـات مختلفـی ارائـه می دهـد؛ بـه همیـن دلیـل انتخـاب‬ ‫بهترین نرم افزار فشرده سـازی زمان بر اسـت‪ .‬هنگام انتخاب بهترین نرم افزار برای‬ ‫فشرده سـازی فایل‪ ،‬باید نکاتی مثل فرمت های تحت پشـتیبانی‪ ،‬سیستم عامل‬ ‫و نسـبت فشرده سـازی را در نظر بگیرید‪ .‬عالوه بر ابزارهای فشرده سـازی یادشـده‪،‬‬ ‫تعـداد زیـادی ابـزار انالیـن بـرای فشرده سـازی یـا خـارج کـردن فایل هـا و پوشـه ها از‬ ‫حالـت فشـرده وجـود دارد؛ امـا ممکـن اسـت ایـن ابزارهـا بـرای داده هـای حسـاس‬ ‫مناسـب نباشـند‪ .‬فهرسـتی از بهتریـن نرم افزارهـای فشرده سـازی عبارتنـد از؛‬ ‫‪7zip، WinRAR، PeaZip، Zipware، Hamster Zip Archiver، Express ، WinZip‬‬ ‫‪ / .Zip File Compression‬زومیـت‬ ‫تغذیه مناسب برای ورزشکاران‬ ‫ا گـر شـما هـم می خواهیـد ماهیچه هـای عضالنـی داشـته باشـید‪ ،‬بایـد بدانیـد کـه‬ ‫تغذیـه و فعالیـت بدنـی هـر دو به یک انـدازه بـرای عضله سـازی اهمیـت دارنـد؛ اما‬ ‫بـدون تغذیـه مناسـب‪ ،‬پس از مدتـی حتـی باوجـود تمرینـات منظـم‪ ،‬پیشـرفتتان‬ ‫متوقـف خواهـد شـد‪.‬‬ ‫نخـود‪ ،‬منبـع خوبـی از کربوهیـدرات و پروتئیـن اسـت و ا گرچـه‬ ‫نهـای گیاهـی‪ ،‬پروتئیـن نخـود نیـز کیفیـت‬ ‫هماننـد سـایر پروتئی ‬ ‫نحـال‪ ،‬می توانـد بخشـی از‬ ‫نتـری از منابـع حیوانـی دارد‪ .‬باای ‬ ‫پائی ‬ ‫رژیـم غذایـی جهـت عضل هسـازی باشـد‪.‬‬ ‫تخم مرغ حاوی پروتئین با کیفیت‪ ،‬چربی های سالم و سایر مواد‬ ‫ممـرغ حـاوی‬ ‫مغـذی مهـم ماننـد ویتامیـن ‪ B‬و کولیـن اسـت‪ .‬تخ ‬ ‫مقادیر زیادی از امینو اسید لوسین است که برای افزایش عضله‪،‬‬ ‫بسـیار مهم است‪.‬‬ ‫دالیـل خوبـی وجـود دارد کـه سـینه مرغ به عنـوان غذای مهمی‬ ‫بـرای عضل هسـازی شـناخته شـود‪ .‬سـینه مـرغ غنـی از پروتئیـن‬ ‫اسـت و حـاوی مقادیـر زیـادی از ویتامین هـای گـروه ‪ B‬کـه بـرای‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫عضل هسـازی ضرور ‬ ‫ماسـت با کیفیـت‪ ،‬ترکیبـی از پروتئیـن زود هضـم مثـل پروتئیـن‬ ‫وی و پروتئیـن دیرهضمـی مثـل پروتئیـن کازئیـن اسـت‪ .‬برخـی‬ ‫مطالعـات نشـان داده کـه دریافـت ترکیبـی از پروتئیـن دیرهضم‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫و زودهضـم باعـث افزایـش عضل هسـازی م ‬ ‫تـن ماهـی عالوه بر اینکـه ‪2 0‬گـرم پروتئیـن در هـر ‪ 85‬گـر م ان وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬حـاوی مقادیـر زیـادی ویتامیـن ‪ A‬و چندین ویتامیـن از گروه‬ ‫ویتامیـن ‪ ،B‬اسـت کـه بـرای عضل هسـازی و عملکـرد ورزشـی افراد‬ ‫مهم هسـتند‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫بخشدار خاوران بیان کرد؛‬ ‫استاندار خوزستان تاکید کرد؛‬ ‫لزوم تکمیل و سرعت بخشی پروژه های عمرانی اهواز‬ ‫لزوم توجه داوطلبین انتخابات شوراها به دریافت عدم سوء پیشینه‬ ‫خوزسـتان اسـتاندار خوزسـتان بـر لـزوم تکمیـل و سـرعت بخشـی پروژه هـای عمرانـی اهـواز تا کیـد‬ ‫کرد‪ .‬غالمرضا شریعتی در حاشیه بازدید از مسیر ال ‪ ۵۰۰‬پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کجباف‬ ‫(چهارشـیر) اهـواز و اییـن بهره بـرداری از فـاز اول مسـیر پـل ششـم کـه امـروز ( ‪ ۲۵‬بهمن مـاه) انجـام‬ ‫شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬خوشـبختانه کار خـوب پیش رفتـه و بـا تزریـق منابـع مالـی خوب‪ ،‬پروژه نسـبت‬ ‫بـه دوره هـای قبـل سـرعت بیشـتری گرفته اسـت»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ وی افـزود‪ :‬بخـش ال ‪ ۵۰۰‬این‬ ‫پـروژه‪ ،‬طوالنی تریـن پـل اسـتان و ایـن تقاطـع غیرهمسـطح اسـت کـه امیدواریم در یکـی دو هفته‬ ‫اینـده بـه بهره برداری برسـد»‪.‬‬ ‫بخشـدار خـاوران گفـت‪« :‬اشـخاصی کـه می خواهنـد در انتخابـات شـورای اسلامی شـهر و روسـتاها‬ ‫شـرکت کننـد‪ ،‬هر چه سـریع تر نسـبت بـه دریافـت برگـه عـدم سوء پیشـینه اقـدام نمایند»‪ .‬اسـماعیل‬ ‫شـعبانزاده افـزود‪« :‬ثبت نـام داوطلبیـن انتخابـات شـهر قیامدشـت از ‪۲۰‬اسـفند ماه و داوطلبیـن‬ ‫شـورای اسلامی روسـتاها از ‪۱۶‬فروردین مـاه اغـاز می شـود‪ .‬اشـخاصی کـه مایلنـد کاندیـد شـوند‪،‬‬ ‫ سـریع تر نسـبت بـه دریافـت برگـه عـدم سوء پیشـینه اقـدام و بـه روزهـای اخـر موکـول نکننـد»‪ .‬وی‬ ‫هشـدار داد‪« :‬نشسـت های نامزدهای احتمالی بخش خاوران درحوزه شـهر و روسـتا رصد می شـود‬ ‫و با تبلیغات زودهنگام برخورد قانونی خواهد شد و این تخلفات در تائید صالحیت اشخاص نیز تاثیر خواهد داشت»‪.‬‬ ‫یهــای‬ ‫ســفر و گردشــگری همــاره مرهمــی بــرای رنــج ازردگ ‬ ‫روحــی بشــر بــود تــا اینکــه کرونــا روزگار را بــر مــداری‬ ‫ُ‬ ‫چرخانــد کــه ضــرب اهنــگ ســفر کنــد شــد؛ امــا امــروز‬ ‫درگیالنــی کــه نامــش بــا گردشــگری عجیــن شــده و ســفره‬ ‫فعــاالن گــردش و گردشــگری بــه زور ویــروس رنــگ و رو‬ ‫ب وتــاب ارائــه طر ح هایــی برای"ســفر‬ ‫باختــه اســت‪ ،‬ت ‬ ‫ایمــن" بــاال گرفتــه اســت‪ .‬بمانــد کــه ســفرهایمان بــه‬ ‫شــمال در پیش از هجوم کرونا گاه هجومی برای محیط‬ ‫یشــد و خــط قرمــزی برایــش در پیــش‬ ‫زیســت تلقــی م ‬ ‫نبــود؛ بمانــد کــه توســعه گردشــگری بعــد از دهــه ‪ ۱۹۷۰‬زیر‬ ‫ذره بیــن گذاشــته شــد و تــا ســال پیــش هیـچ گاه گزنــدی‬ ‫چنــان امــروز دامنگیــر ان نشــده بــود؛ امــا امــروز پــس از‬ ‫کســال زندگــی در قرنطینــه و تغییــر مختصــات‬ ‫گذشــت ی ‬ ‫زندگی با کرونا گویا الزم اســت مفهوم کیفیت و نیازهای‬ ‫نمــان دگــر بــاره تعریــف و مورد اهتمــام قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫فرزندا ‬ ‫ا ِلـن دوباتـن کتـاب فوق العـاده ای به نـام "هنـر سـیر و سـفر"‬ ‫دارد کـه بـا خواندنـش متوجـه می شـوی تـا حـاال هر چه سـفر‬ ‫رفتـه ای‪ ،‬فقـط اتلاف وقـت و هزینـه بـوده اسـت؛ می فهمـی‬ ‫َ‬ ‫زندگـی کـردن َبلـدی می خواهـد ا گـر بلـد نباشـی خسـته‬ ‫می شـوی نـه به خاطـر مشـکالت فـردی و اجتماعـی بلکـه‬ ‫ً‬ ‫به خاطـر اینکـه واقعـا هیـچ گاه درک نمی کنیـم زندگـی همیـن‬ ‫است که در ان هستیم؛ همین لحظه هایی که منتظر تمام‬ ‫شدنشانیم‪ .‬باید هنر سفر کردن و زندگی کردن را یاد بگیریم؛‬ ‫مـا نیازمنـد یادگیـری هسـتیم؛ اینهـا صحبـت هـای کاملیـا‬ ‫رشـیدی دانش اموخته گردشـگری اسـت که خود به واسطه‬ ‫کرونا از سـفرهای متوالی باز مانده اسـت و می گوید اینها را با‬ ‫مطالعـه اموختـه ام‪ .‬زدیـک به یک سـال اسـت کـه ویروس ها‬ ‫بـه سـان فیلم های معنا گرا‪ ،‬زمـان از مـا ربوده اند؛ کرونا حجم‬ ‫یتـر سـاخته و تحمـل محدودیت هـا را جبری تـر؛‬ ‫هـوا را ابر ‬ ‫محدودیت های ترددی اعمال شـده و اینک تنها می توانیم‬ ‫ً‬ ‫بگوییم گردشگری در گیالن تعطیل است لطفا سفر و تفریح‬ ‫را بـاز هـم تعویـق بیاندازیـد؛ اما گیالن استانی سـت که سـفره‬ ‫اش با گردشـگری رنگین اسـت و می باید چاره ای اندیشـید‪.‬‬ ‫الزام چاره اندیشی برای سفر ایمن‬ ‫معـاون گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایـع دسـتی گیلان بـا تا کیـد می گویـد‪« :‬البته که سلامت‬ ‫اولویـت اسـت و فعـاالن گردشـگری بـا همـه ضـرر و اسـیب‬ ‫مقاومـت کرده انـد؛ امـا بایـد بـا در نظر گرفتن برایند اندیشـه ها‬ ‫بـه نتیجـه ای دسـت یافـت کـه بـار دیگـر چرخـه اقتصـاد‬ ‫گردشـگری رونـق بگیـرد؛ چر اکـه ممکـن اسـت کرونـا سـال ها‬ ‫و سـال ها وجـود داشـته باشـد»‪ .‬حمیدرضـا اذرپـور می گویـد‪:‬‬ ‫«معتقـدم؛ سـوق دادن سـفرها از سـمت هجـوم جـاده ای بـه‬ ‫سـمت گردشـگری از طریـق دفاتـر خدمـات مسـافرتی سـفر‬ ‫ایمـن خلـق می کنـد؛ چر اکـه رعایـت پروتکل هـا در تورهـای‬ ‫مجاز و هتل ها مورد تا کید است؛ اما این فقط یک پیشنهاد‬ ‫اسـت و بایـد مـورد بررسـی قـرار گیـرد»‪ .‬معـاون گردشـگری‬ ‫گیلان بیـان کـرد‪« :‬ا گرچـه دفاتـر خدمـات مسـافرتی اسـتان‬ ‫تعطیل نشـده اند؛ اما به شـدت تحت تاثیر اسـیب های کرونا‬ ‫قـرار گرفتـه و به سـختی روزگار می گذراننـد»‪ .‬اذرپـور می گویـد‪:‬‬ ‫«کرونا چرخه گردشگری گیالن را با اسیب های جدی روبه رو‬ ‫کـرده و بایـد بـرای ایـن موضوع چاره اندیشـی اساسـی صورت‬ ‫گیـرد»‪ .‬وی با بیان اینکـه در تالشـیم بـا حمایت هـای مـدام‬ ‫و ارائـه تسـهیالت نسـبت بـه رونـق مجـدد بخش گردشـگری‬ ‫کمک کنیم‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬هم زمان با گسترش کرونا بیش‬ ‫از هـزار و ‪ ۴۳۸‬میلیارد تومـان به صـورت مسـتقیم بـه بخـش‬ ‫گردشـگری خسـارت وارد شـده اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫سلامت هموطنـان در درجـه نخسـت اولویـت اسـت‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬در این میـان به نظـر می رسـد بایـد بـه سـمت‬ ‫فرهنگ سـازی در زمینه سـفر ایمن و از طریق دفاتر خدمات‬ ‫مسـافرتی گام برداشـت»‪ .‬معاون گردشـگری اداره کل میراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی گیلان خانه هـای‬ ‫اجاره ای غیر مجاز را عالوه بر امنیت‪ ،‬تهدیدی برای سالمت‬ ‫بو تاب سفر ایمن‬ ‫گیالن زیبا در ت ‬ ‫و انتشار و تشدید کرونا دانست و اعالم کرد‪« :‬مزایای بسیاری‬ ‫برای خانه مسافرهای استان در نظر گرفته شده که بارزترین‬ ‫انها بیمه و معافیت از پرداخت مالیات است»‪ .‬اذرپور اضافه‬ ‫کرد‪« :‬بهره مندی از تسهیالت‪ ،‬یارانه های انرژی‪ ،‬بروز رسانی‬ ‫یسـت کـه مالـکان واحدهـای‬ ‫امکانـات و تجهیـزات موارد ‬ ‫اسـتیجاری غیر مجـاز بایـد از انهـا ا گاه شـده و نسـبت بـه‬ ‫دریافـت پروانـه بهر هبـرداری ترغیـب شـوند»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«بیش از سـه هزار خانه مسـافر غیر مجاز در اسـتان شناسایی‬ ‫شـده اند کـه تا کنـون د وهـزار و ‪ ۶۰۰‬مـورد انهـا سـاماندهی‬ ‫شـده اند»‪ .‬وی اظهار داشـت‪« :‬خانه مسـافرهای غیرمجاز با‬ ‫اسـکان گردشـگران در شـرایط خالف مقررات‪ ،‬رعایت نکردن‬ ‫بهداشت‪ ،‬نداشتن تعرفه و بروز مشکالت انتظامی و اخالقی‬ ‫معضلـی بـرای گردشـگری اسـتان محسـوب می شـود»‪ .‬وی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬شـیوه نامه های بهداشـتی در نهایـت اسـتاندارد‬ ‫در هتل هـا رعایـت مـی شـود؛ اژانس های مسـافرتی هم ملزم‬ ‫بـه رعایـت محدودیـت در تعـداد و رعایت پروتکل ها هسـتند‬ ‫و بازدیدهـا در فضـای بـاز انجـام می شـود؛ لـذا بعیـد اسـت‬ ‫شـخصی در هتـل بـه کرونـا مبتلا شـود؛ امسـال بایـد سـفرها‬ ‫را مدیریـت شـده انجـام دهیـم؛ سـفرها از طریـق اژانس هـا‬ ‫صـورت گیـرد؛ جلـوی خانه های غیرمجاز با همـکاری نیروی‬ ‫انتظامی و قضایی گرفته شـود و اقامت ها به سـمت هتل ها‬ ‫سـوق داده شـود»‪.‬‬ ‫فعاالن گردشگریهمچنانبدهکار‬ ‫مدیـر عامـل جامعـه هتلداران گیلان بیان کرد‪« :‬متاسـفانه‪،‬‬ ‫کرونـا ضربـه مهلکـی به گردشـگری اسـتان وارد کـرده و امهال‬ ‫هـای اعمـال شـده نیـز دردی از صدمـه وارد شـده نمی کاهـد؛‬ ‫چرا که فعاالن گردشگری همچنان بدهکار دولت مانده اند‬ ‫و فقـط زمـان پرداخت هـا قـدری بـه تعویـق افتـاده اسـت»‪.‬‬ ‫جـواد عباسـی بیـان کـرد‪« :‬در زمـان حاضـر ‪ ۵۰‬درصـد مـکان‬ ‫های اقامتی گیالن فقط باز هستند و ضریب اشغال انها زیر‬ ‫پنج درصـد اسـت و ایـن موضوع خود نشـان دهنده وضعیت‬ ‫یسـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬نـوروز نزدیـک‬ ‫فعـاالن گردشگر ‬ ‫اسـت و گردشـگری یکی از پایه های اقتصادی اسـتان اسـت؛‬ ‫لـذا بایـد از همیـن حـاال بـرای سـفر ایمـن برنامه ریزی شـود»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬هیـچ کجـای دنیـا در زمـان بحـران کرونـا تـور‬ ‫برگـزار نکرده انـد؛ بلکـه بایـد شـرایطی فراهـم شـود کـه سـفرها‬ ‫به صـورت خانوادگـی انجـام شـود؛ چرا کـه خانواده هـا نسـبت‬ ‫بـه سلامت یکدیگـر ا گاهنـد و در هتل هـا نیـز پروتکل هـا بـه‬ ‫غایـت رعایـت می شـود»‪ .‬عباسـی بیـان کـرد‪« :‬ا گرچـه حتـی‬ ‫کرونـا هـم موجـب نشـد تـا تعدیـل نیـرو در هتل هـای گیلان‬ ‫صـورت بگیـرد و هتـل داران ب هسـختی مقاومت می کننـد؛ اما‬ ‫به واقع باید برای اسیب وارده به فعاالن گردشگری چاره ای‬ ‫اساسی اندیشیده شود»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬نمی توانیم خالف‬ ‫مقتضـای پروتکل ها رویـا پردازی کنیم؛ ایمن سـازی‪ ،‬رعایت‬ ‫استانداردهاست و در قالب استانداردها باید برای سفر ایمن‬ ‫طر ح هـای کاربـردی ارائـه شـود»‪.‬‬ ‫سفر ایمن از طریق اژانس های مسافرتی انجام پذیر است‬ ‫رئیـس انجمـن دفاتـر خدمـات مسـافرتی گیلان بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«متاسـفانه در بحـران کرونـا اژانس هـای مسـافرتی دچـار‬ ‫خسـارت های هنگفتـی شـده؛ امـا همچنـان مقاومـت کـرده‬ ‫َ‬ ‫مهـروش کریمـی افـزود‪:‬‬ ‫و اولویـت شـان سلامت اسـت»‪.‬‬ ‫«‪ ۸۵‬دفتـر خدمـات مسـافرتی در گیلان فعـال اسـت کـه بـا‬ ‫بـروز بحـران کرونـا به صـورت نیمه فعـال درامـده و تـور برگـزار‬ ‫نمی کننـد و رعایـت فاصله گذاری هـا هـم موجـب شـده کـه‬ ‫پروازهـا بـا ظرفیـت محـدود انجـام شـود؛ لـذا صـدور بلیـت از‬ ‫طریـق دفاتـر خدمـات مسـافرتی هـم کاهـش یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی در هتل ها‬ ‫به طور کامل انجام می شـود‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬دفاتر خدمات‬ ‫مسافرتی قادر به برگزاری سفرهای ایمن هستند و می توانند‬ ‫بـا ظرفیـت دو سـوم تورهای گردشـگری را بر پا کننـد و اقامت‬ ‫در هتل هـا را تسـهیل کننـد»‪ .‬وی تا کید کـرد‪« :‬باید بپذیریم‬ ‫کرونـا هنـوز هسـت و بایـد مـدارا کـرد»‪.‬‬ ‫تا کیداستاندار برتداومرعایتشیوه نامه هایمقابلهبا کرونا‬ ‫دبـر لـزوم تـداوم همـکاری مـردم بـرای‬ ‫اسـتاندار گیلان با تا کی ‬ ‫بهبـود شـرایط کرونایـی و رعایـت توصیه هـای بهداشـتی‬ ‫در رعایـت دقیـق تصمیم هـای سـتادهای ملـی و اسـتانی‬ ‫مدیریـت کرونـا گفـت‪« :‬بـا اقنـاع هوشـمند افـکار عمومـی‬ ‫و ا گاهی بخشـی بـه مـردم‪ ،‬همدلـی و هـم افزایـی ملـی در‬ ‫مهـار کرونـا تقویـت شـود»‪ .‬ارسلان زارع ضمـن قدردانـی از‬ ‫تالش هـای کادر درمـان و همـکاری مـردم‪ ،‬اصنـاف و همـه‬ ‫کسـانی که بـه بهبـود وضعیـت کمـک کردنـد‪ ،‬یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون تعـداد شـهرهای نارنجـی اسـتان از چهـار مـورد‬ ‫بـه هفـت شـهر افزایـش یافتـه اسـت و بایـد همچنـان رعایـت‬ ‫پروتکل هـای مراقبتـی در دسـتور کار باشـد و ضمـن انتشـار‬ ‫هشـدارهای بهداشـتی توسـط کمیته رسـانه و صد او سـیما‪،‬‬ ‫مـوارد پیـش گفتـه بیش از پیـش توسـط مـردم به طـور دقیـق‬ ‫مراعات شـوند»‪ .‬سـفر نشـان گیالن اسـت و خاطرات شـمال‬ ‫انچنـان در نوسـتالژی مردمـان سـرزمین های دور و نزدیـک‬ ‫رخنـه کـرده کـه واژه شـمال‪ ،‬خـود بـه تنهایـی زایـش حـس‬ ‫خوشـایند شـالی‪ ،‬جنگل‪ ،‬باران‪ ،‬عطر خوش هیزم و باران در‬ ‫هیاهوی شـکفتن پامچال ها و مانند ان اسـت؛ اما این روزها‬ ‫بـا فراهم امـدن زیرسـاخت های گردشـگری سـفر بـه گیلان‬ ‫سـهل تر شـده بود بطوریکه گاه مردمان خطه شمال نه تنها‬ ‫بهـره ای از گردشـگری نمی بردنـد؛ بلکـه تنهـا سهمشـان از‬ ‫گردشـگری االیندگـی محیـط زیسـت‪ ،‬ترافیـک سرسـام اور‪،‬‬ ‫چهـره ناخـوش شـهری‪ ،‬گرانـی و دیگـر اثـار منفی شـده بـود تا‬ ‫کرونا امد و کال سفره گردشگری گیالن برچیده شد تا این بار‬ ‫کـه بـا کرونـا در اسـتانه نوروز قرار گرفتیـم‪ .‬این بار‪ ،‬پس از فـراز و‬ ‫فرودهای کرونایی موضوع سفر ایمن در جلسات گردشگری‬ ‫به وفـور شـنیده می شـود و فعـاالن گردشـگری می خواهنـد‬ ‫برای وضعیت اسـفبار سـفر و گردشـگری چاره اندیشـی شود؛‬ ‫امـا هـر بـار‪ ،‬دیگـری طر ح هـای ان یکـی را نقـض مـی کنـد و‬ ‫طرحـی نـو در مـی انـدازد البتـه امیـد اسـت هالـه بیمـاری و‬ ‫رخـوت از سـر جامعـه زدوده و بـار دیگـر خوشـی روی بنمایـد؛‬ ‫شو قوس های بسیار می بایست‬ ‫اما به نظر می رسد پس از ک ‬ ‫تمهیـدی فراهـم شـود تـا در اسـتانه نـوروز و فصـل سـفر‪،‬‬ ‫موضـوع سـفر ایمـن بـه سـرانجام رسـد تا هم سلامت جامعه‬ ‫حفـظ شـود و مردمـان ایـن سـرزمین از رخوت بی سـفری بدر‬ ‫امـده و هـم سـفره فعـاالن گردشـگری بـار دیگـر رنگیـن شـود‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫پرواز کاکایی ها‬ ‫برفراز چشمه کیله‬ ‫ ه رسـاله بـا شـروع فصـل سـرما حـدود شـش گونه‬ ‫کا کایـی از مناطـق سـرد سـیبری و اسـیای میانـه بـه‬ ‫رودخانـه چشـمه کیلـه تنکابـن مهاجـرت می کننـد‪.‬‬ ‫مـردم تنکابـن حـدود یک دهـه در فصـل سـرما‪ ،‬از ایـن‬ ‫پرنـدگان مهاجـر میزبانـی می کننـد‪.‬‬ ‫سید ولی شجاعی لنگری ‪ /‬مهر‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫استاندار فارس تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت توجه به استفاده از اب دریا برای توسعه استان‬ ‫قاسمتوانایی‬ ‫نماینـده عالـی دولـت تدبیـر و امیـد در اسـتان فـارس در‬ ‫جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولید‪ ،‬کـه باحضور‬ ‫صنایع اب بر اسـتان تشکیل شـد بااشاره به اینکه فرایند‬ ‫انتقـال اب خلیـج فـارس بـه درون این اسـتان با جدیت‬ ‫درحـال پیگیری سـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬انتظـار داریـم‬ ‫سـایر نهادهـا و دسـتگاه های مسـئول نیـز حمایت هـای‬ ‫قانونـی‪ ،‬حقوقـی و قضائی از این موضوع داشـته باشـند‬ ‫و بـا حـذف قوانیـن دسـت وپا گیر‪ ،‬حمایـت مناسـبی‬ ‫از تالش هـای دسـتگاه های اجرایـی صـورت گیـرد تـا‬ ‫بخـش صنعـت و سـرمایه گذاران بـا سـرعت و سـهولت‬ ‫بیشـتری بتواننـد بـرای انتقـال اب تصمیـم بگیرنـد و‬ ‫دراین زمینـه فعالیـت کننـد»‪ .‬دکتـر عنایـت اهلل رحیمـی‬ ‫بابیان اینکه فارس یک اسـتان خشـک اسـت که ‪ 11‬سال‬ ‫خشک سـالی را پشت سـر گذاشـته اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«بارندگی سـال جاری نسـبت به سـال گذشته ‪50‬درصد‬ ‫کاهـش یافتـه و نسـبت بـه میانگیـن کوتاه مـدت و‬ ‫میانگیـن بلندمـدت نیـز دچـار کاهـش بارندگی هسـتیم‬ ‫و زنـگ خطـر تغییـرات اقلیـم بـرای مـا به صـدا درامـده‬ ‫اسـت کـه بایـد تدابیـر جـدی درزمینـه انتقـال اب دریـا‬ ‫بـه درون اسـتان اندیشـیده شـود تـا در اینـده بـا مشـکل‬ ‫کم ابـی مواجـه نباشـیم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه تعهـدات‬ ‫شـرکت های اب بـه صنایـع اسـتان پابرجا سـت و‬ ‫درصـورت وجـود اب‪ ،‬بـه نیاز صنایع پاسـخ داده خواهد‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬درصـورت وقـوع خشک سـالی و عـدم‬ ‫امـکان تامیـن اب‪ ،‬بایـد راه هـای جایگزیـن را پیگیـری و‬ ‫به نتیجـه برسـانیم تـا تولیـدات صنعتـی اسـتان وابسـته‬ ‫بـه میـزان بارندگـی نباشـد و دچـار وقفـه و رکـود ناشـی از‬ ‫خشک سـالی نشـود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه در سـال های گذشـته جلسـات و‬ ‫توافقـات متعـددی درزمینـه انتقـال اب خلیـج فـارس‬ ‫بـه اسـتان فـارس داشـته ایم کـه از دوران مسـئولیت‬ ‫معاونـت عمرانـی در سـال ‪ 95‬تـا سـال گذشـته تـداوم‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬طـرح نـاب توسـط قـرارگاه و‬ ‫طـرح انتقـال اب توسـط یـک شـرکت اسـتان فارسـی‬ ‫را پیگیـری کرده ایـم»‪ .‬اسـتاندار فـارس با اعالم اینکـه‬ ‫‪290‬میلیون مترمکعـب بـرای انتقـال اب دریـا بـه ایـن‬ ‫اسـتان‪ ،‬توسـط وزارت نیرو تخصیص صادر شـده اسـت‬ ‫و در مرحلـه اول ایـن اب بـه شهرسـتان های مهـر و‬ ‫المـرد کـه در نزدیکـی دریـا بـوده و دارای صنایـع انرژی بـر‬ ‫هسـتند اختصـاص خواهـد یافـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«در مرحلـه دوم تلاش می کنیـم بـا انتقـال اب دریـا بـه‬ ‫درون اسـتان و همچنیـن از مسـیر اسـتان های کرمـان‬ ‫و یـزد کـه خطـوط انتقـال اب دریـا را احـداث کرده انـد‬ ‫نیازهـای ابـی فـارس را تامیـن کنیـم»‪ .‬دکتـر رحیمـی‬ ‫باتا کیدبراینکـه قیمـت اب انتقالـی از دریـا به دلیـل‬ ‫سـرمایه گذاری سـنگین و مسـیر طوالنـی بـا قیمـت اب‬ ‫موجـود در اسـتان متفـاوت خواهـد بـود و بهره بـرداران‬ ‫بایـد بـه ایـن موضـوع توجـه داشـته باشـند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«ضرورت هایـی کـه انتقـال اب دریـا را الزامـی می کنـد‪،‬‬ ‫کاهـش بارندگی هـا‪ ،‬گرایـش به سـمت صنعتی شـدن‬ ‫اسـتان‪ ،‬رفتـن به سـمت کشـاورزی دانش بنیـان و تولیـد‬ ‫محصـوالت پربـازده اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه در‬ ‫مسـیر انتقـال اب درصـورت وجـود شـرایط الزم مصـرف‬ ‫شـرب شهرسـتان ها نیـز موردتوجـه قـرار خواهـد گرفـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬صنایـع بایـد مـکان مشـخص داشـته باشـند و‬ ‫مسـیر انتقال اب هم روشـن شـود تا امکان سـنجی برای‬ ‫تعهـد خریـد اب صـورت گیـرد»‪.‬‬ ‫اسـتاندار فـارس بابیان اینکـه وزارت نیـرو فراخـوان‬ ‫مشـارکت سـرمایه گذاری برای انتقال اب دریا به اسـتان‬ ‫را منتشر خواهد کرد‪ ،‬گفت‪« :‬نیازهای واقعی صنایع به‬ ‫اب نیـز بایـد تعییـن و برنامه ریزی برای خرید اب توسـط‬ ‫انـان اغـاز شـود و دراین زمینـه از تجربیـات اسـتان هایی‬ ‫ماننـد کرمـان‪ ،‬یـزد و اصفهـان بایـد اسـتفاده کـرد؛ زیـرا‬ ‫بنیان های صنعتی اسـتان در سـال های اخیر به سرعت‬ ‫شـکل گرفتـه اسـت و از هم ا کنـون بایـد تدابیـر الزم‬ ‫بـرای تامیـن اب پایـدار بـرای صنایـع اندیشـیده شـود»‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت تدبیـر و امیـد در اسـتان فـارس‬ ‫بابیان اینکـه اولویـت با اسـتفاده بهینـه از اب های درون‬ ‫اسـتان ماننـد اب هـای نامتعارف‪ ،‬اب های خا کسـتری‪،‬‬ ‫پسـاب‪ ،‬اب زه و اب هایـی کـه امـکان اسـتحصال دارنـد‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬اسـتفاده از ایـن اب هـا بـا هزینـه‬ ‫کمتـر‪ ،‬بازدهـی بیشـتر و کوتاه مـدت اسـت؛ درحالی کـه‬ ‫اسـتفاده از اب دریـا بلندمـدت و بـا هزینه هـای بیشـتر‬ ‫صـورت خواهـد گرفـت»‪ .‬وی درپایـان گفـت‪« :‬بایـد‬ ‫بـرای بهره بـرداری مناسـب از پسـاب دو تصفیه خانـه در‬ ‫شـیراز‪ ،‬اب زه شـیراز‪ ،‬تصفیه خانـه صـدرا‪ ،‬تصفیه خانـه‬ ‫مرودشـت‪ ،‬تصفیه خانـه نورابـاد و تصفیه خانـه کازرون‬ ‫کـه در اینـده نزدیـک بهره بـرداری می شـود و پسـاب‬ ‫شـش شـهری کـه تصفیه خانـه دارنـد تدابیـر مناسـبی‬ ‫اندیشـیده شـود»‪.‬‬ ‫چهارخطه شدن کل محور رامهرمز به بهبهان تا پایان سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫با حضور خادمی (معاون وزیر راه و شهرسـازی)‪ ،‬مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان‪ ،‬معاونت‬ ‫عمرانـی اسـتانداری و نماینـده مـردم رامهرمـز و رامشـیر در مجلـس شـورای اسلامی از‬ ‫محورهـای مواصالتـی رامهرمـز بازدیـد بـه عمـل امـد‪ .‬در این بازدیـد‪ ،‬معـاون وزیـر راه گفـت‪:‬‬ ‫«در این سـفر محورهـای مواصالتـی رامهرمـز بـه سـایر شـهرها را موردبررسـی قـرار دادیـم‬ ‫و با توجه بـه ترانزیتی بـودن محـور رامهرمـز بـه فـارس‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬چهارمحـال بختیـاری و‬ ‫کهگیلویـه و بویـر احمـد و با توج هبـه اشباع شـدن ظرفیـت فعلـی ایـن محورهـا درنتیجـه‬ ‫چهارخطه کـردن ان هـا‪ ،‬ضـرورت دارد و در دسـت اقدام اسـت»‪ .‬خادمـی افـزود‪« :‬کل محـور‬ ‫اهـواز بـه رامهرمـز ‪ -‬شـیراز ‪ ۵۵۰‬کیلومتـر اسـت کـه چهارخط هکـردن ایـن محـور در ‪ ۳‬خـط‬ ‫اجرایـی در حـال انجـام اسـت و امیـدوارم تـا پایـان سـال ‪ ۱۴۰۰‬کل محـور رامهرمـز بـه بهبهان‬ ‫چهارخطـه شـود»‪ .‬او همچنیـن گفـت‪« :‬چهارخطه کـردن محـور رامهرمـز بـه رامشـیر و‬ ‫ماهشـهر‪ ،‬ردیـف اعتبـاری ملـی ایـن محـور نیـز مصـوب شـده و در قانـون قرارگرفتـه و تقویت‬ ‫اعتبـاری ان هـم در حـال انجـام اسـت کـه بـه زودی عملیات اجرایـی ان در قالـب طرح ملی‬ ‫اغـاز خواهـد شـد»‪ .‬معـاون وزیـر راه و شهرسـازی در پایان گفت‪« :‬محـور رامهرمز به میداوود‬ ‫و باغملـک نیـز یـک طـرح ملـی اسـت که با ایجاد طرح جدیـد از رامهرمز تا دشـت دنا حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد اجرایی شده و با تغییر پیمانکار به زودی ادامه عملیات ان نیز اغاز خواهد شد»‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫اجرای سیستم روشنایی‬ ‫بزرگراه ارا ک‪-‬پلیس راه توره‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی‬ ‫از اجـرای سیسـتم روشـنایی محـور ارا ک‪-‬پلیـس راه تـوره‬ ‫بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪۶۰‬میلیاردریـال خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مرکـزی؛ هم زمـان بـا چهل ودومیـن سـالروز پیـروزی‬ ‫انقالب شکوهمند اسالمی و روز ‪ ۲۲‬بهمن ماه باحضور علی‬ ‫زندی فـر (مدیـرکل راهـداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان‬ ‫مرکـزی)‪ ،‬رجبـی (فرمانـدار شهرسـتان شـازند) و جمعـی از‬ ‫مسـئولین ان شهرسـتان ائیـن کلنگ زنـی پـروژه اجـرای‬ ‫سیسـتم روشـنایی بزرگـراه ارا ک‪-‬پلیـس راه توره برگزار شـد‪.‬‬ ‫به گفتـه علـی زندی فـر‪ ،‬درراسـتای پیشـبرد اهـداف طـرح‬ ‫سرتاسری ارتقای ایمنی راه ها و مرتفع ساختن مشکالت و‬ ‫مطالبات مردمی‪ ،‬تکمیل سیستم روشنایی محور ارا ک‪-‬‬ ‫توره‪-‬پلیـس راه تـوره تـا پایـان سـال ‪ ۱۴۰۰‬به طـول نه کیلومتر‬ ‫اجرا خواهد شـد‪ .‬زندی فر در حاشـیه برگزاری مراسـم ائین‬ ‫کلنگ زنی بااشـاره به رشـد فزاینده سـطح ایمنی راه ها طی‬ ‫سـال های اخیـر اظهـار داشـت‪« :‬اسـتان مرکـزی ازلحـاظ‬ ‫سیسـتم روشـنایی راه هـا در مقایسـه با سـایر اسـتان ها از‬ ‫جایـگاه بسـیار خوبی برخـوردار بـوده و جـزو اسـتان های‬ ‫سـطح یـک به شـمار مـی رود»‪ .‬وی درادامـه خاطرنشـان‬ ‫غبـر ‪۶۰‬میلیاردریـال و‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن پـروژه بـا اعتبـاری بال ‬ ‫به طول نه کیلومتر در ‪ 6.5‬کیلومتر از مسیر توسط پیمانکار‬ ‫تعیین شـده ظـرف مـدت یک سـال اینـده بـه بهر هبـرداری‬ ‫خواهـد رسـید»‪ .‬زندی فـر درپایان بااشـاره به بـرکات انقالب‬ ‫شـکوهمند اسلامی ایران از بهره برداری ‪ ۱۷‬طرح راهداری‬ ‫در بهمن مـاه سـال جـاری خبر داد و مجمـوع این اقدامات‬ ‫شایسـته را مرهـون تالش هـای بی وقفـه و پیگیری هـای‬ ‫مسـتمر مجموعه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اسـتان مرکـزی دانسـت‪.‬‬ ‫افتتاح سه پروژه در پتروشیمی شازند‬ ‫هم زمـان بـا ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر و باحضـور مهنـدس‬ ‫ولدخانـی‪ ،‬عملیـات اجرایـی و افتتـاح سـه پـروژه در ناحیـه‬ ‫یوتیلیتـی شـرکت پتروشـیمی شـازند اغـاز شـد‪ .‬هم زمـان بـا‬ ‫لو دومیـن سـالروز پیـروزی‬ ‫ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر و چه ‬ ‫شکوهمند انقالب اسالمی ایران باحضور مهندس ولدخانی‬ ‫(مدیرعامـل) و جمعـی از مدیـران اغـاز عملیـات اجرایـی و‬ ‫افتتـاح سـه پـروژه در ناحیـه یوتیلیتـی برگـزار شـد‪ .‬عملیـات‬ ‫اجرایی خط انتقال اب سد کمال صالح به پتروشیمی شازند‬ ‫اولیـن پـروژه ای بود که توسـط مهنـدس ولدخانی کلنگ زنی‬ ‫شد‪ .‬براساس قرارداد بین شرکت پتروشیمی شازند و سازمان‬ ‫اب منطقـه ای اسـتان مرکـزی‪ ،‬پتروشـیمی شـازند سـاالنه‬ ‫یک میلیون مترمکعـب از اب سـد کمـال صالـح را ازطریـق‬ ‫خـط لولـه دریافـت خواهد کـرد که درصـورت وجود اب مـازاد‪،‬‬ ‫ایـن میـزان به حدود سـه میلیون مترمکعب نیـز قابل افزایش‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬مدیرعامـل بـا حضـور در واحـد بخـار‪ ،‬پـروژه‬ ‫بهـای فایـر بویلـر ‪ B‬را کـه بـا موفقیت‬ ‫نوسـازی و تعویـض تیو ‬ ‫انجام شد به طور رسمی راه اندازی کرد و در مراسم افتتاحیه‬ ‫این پروژه توضیحات مبسوطی درخصوص لزوم و نحوه اجرا‬ ‫و اقدامات انجا مشـده ان برای مهندس ولدخانی ارائه شـد‪.‬‬ ‫فایـر بویلـر ‪ B‬واحـد بخـار شـرکت پتروشـیمی شـازند سـاخت‬ ‫شـرکت کاوازا کـی ژاپـن و بـا ظرفیت تولیـدی ‪ ُ ۸۰‬تن در سـاعت‬ ‫از سـال ‪ ۱۳۷۱‬تـا ‪ ۱۳۹۹‬در سـرویس بـوده و هرسـاله مـورد چـک‬ ‫و بازرسـی قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬پس از ‪۲۸‬سـال از بهر هبـرداری ان‬ ‫بهـا و نوسـازی بویلرهـای‬ ‫و باتوج هبـه ضـرورت تعویـض تیو ‬ ‫بهـای فایـر‬ ‫واحـد بخـار‪ ،‬پـروژه نوسـازی و تعویـض تیو ‬ ‫بویلـر ‪ B‬بـا فراخـوان شـرکت های توانمنـد و ازطریـق ا گهـی‬ ‫مناقصـه عمومـی ضمن انتخاب یکی از شـرکت های توانمند‬ ‫اسـتان مرکـزی‪ ،‬ظـرف مـدت هشـت ماه و بـا هزینـه ریالـی‬ ‫‪۱۰۰‬میلیاردریـال اجرایـی شـد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت معـدن صنعـت رویـدر سـهامی خـاص بـه شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 366834‬و شناسـه ملـی ‪ 10320166907‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/10/02‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شـد‪ :‬اعضای هیئت مدیره شـرکت بشـرح ذیل برای مدت دو‬ ‫سال انتخاب شدند‪ :‬اقای فرزاد صفائی زاده بشماره ملی ‪-0060512989‬‬ ‫اقـای جمشـید حنیفـی بشـماره ملـی ‪ -0439602513‬خانـم مهسـا‬ ‫صفائـی زاده بشـماره ملـی ‪0453624316‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت کیـا تابـان ایرانیـان بـا مسـئولیت محـدود بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 365962‬و شناسـه ملـی ‪ 10320162882‬بـه اسـتناد‬ ‫صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/10/30‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬الف‪ -‬اقای عرفان اسـدی بابائی کد ملی‬ ‫‪ 0079270247‬بـا پرداخـت مبلغـی بـه صنـدوق شـرکت سهم الشـرکه‬ ‫خـود را بـه مبلـغ ‪ 32,963,000,000‬ریـال‪ ،‬خانـم سـونا اسـدی بابائی کد‬ ‫ملی ‪ 0010723560‬با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه‬ ‫خـود را بـه مبلـغ ‪ 21,728,000,000‬ریـال و خانـم انـت احسـانی کـد ملـی‬ ‫‪ 0047720697‬بـا پرداخـت مبلغـی به صندوق سهم الشـرکه خود را به‬ ‫مبلـغ ‪ 15,309,000,000‬ریـال افزایـش دادنـد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت‬ ‫از ‪ 21.000.000.000‬ریـال بـه ‪ 70.000.000.000‬ریـال افزایـش یافـت و مـاده‬ ‫مربوطه در اساسنامه اصالح گردید‪ .‬ب‪ -‬لیست شرکاء پس از افزایش‬ ‫سـرمایه بـه شـرح زیـر می باشـد‪ -1 :‬اقـای عرفـان اسـدی بابائی دارنـده‬ ‫‪ 32.963.000.000‬ریـال سهم الشـرکه‪ -2 ،‬خانـم انـت احسـانی دارنـده‬ ‫‪ 15.309.000.000‬ریـال سهم الشـرکه‪ -3 ،‬خانـم سـونا اسـدی بابائی‬ ‫دارنـده ‪ 21.728.000.000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1093167‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت کیـا تابـان ایرانیـان بـا مسـئولیت محـدود بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 365962‬و شناسـه ملـی ‪ 10320162882‬بـه اسـتناد‬ ‫صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/11/02‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬الـف‪ -‬اقـای عرفـان اسـدی بابائی کـد‬ ‫ملی ‪ 0079270247‬با دریافت مبلغی از صندوق شـرکت سهم الشـرکه‬ ‫خـود را بـه مبلـغ ‪ 30,843,950,000‬ریال‪ ،‬خانم سـونا اسـدی بابائی کد‬ ‫ملـی ‪ 0010723560‬بـا دریافـت مبلغـی از صندوق شـرکت سهم الشـرکه‬ ‫خـود را بـه مبلـغ ‪ 20,331,200,000‬ریـال و خانـم انـت احسـانی کـد ملـی‬ ‫‪ 0047720697‬بـا دریافـت مبلغـی از صنـدوق سهم الشـرکه خـود را بـه‬ ‫مبلـغ ‪ 14,324,850,000‬ریـال کاهـش دادنـد‪ .‬ب‪ -‬درنتیجـه سـرمایه‬ ‫شـرکت از ‪ 70,000,000,000‬ریـال بـه ‪ 65,500,000,000‬ریـال کاهـش یافـت‬ ‫و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ .‬ب‪ -‬لیسـت شـرکاء پـس‬ ‫از کاهش سـرمایه به شـرح زیر می باشـد‪ -1 :‬اقای عرفان اسدی بابائی‬ ‫دارنـده ‪ 30,843,950,000‬ریـال سهم الشـرکه‪ -2 ،‬خانـم انـت احسـانی‬ ‫دارنـده ‪ 14,324,850,000‬ریـال سهم الشـرکه‪ -3 ،‬خانـم سـونا‬ ‫اسـدی بابائی دارنـده ‪ 20,331,200,000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1093168‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجارت پرداز مهرسا در تاریخ ‪ 1399/11/20‬به شماره ثبت ‪ 572808‬به شناسه ملی ‪ 14009794998‬ثبت و‬ ‫امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیر جهت اطالع عموم ا گهی می گـردد‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬خرید و فـروش‪ ،‬تهیه و تولید‪،‬‬ ‫صادرات و واردات‪ ،‬پخش و بسته بندی لوازم خانگی‪ .‬اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی‪ .‬برپایی غرفه و شرکت در کلیه‬ ‫نمایشـگاه های داخلی و بین المللی‪ ،‬مشـارکت و خرید سـهام کلیه موسسـات و شـرکت های تجاری‪ ،‬صنعتی و اشـخاص حقیقی در ارتباط با هر‬ ‫یـک از موضوعـات مشـروحه فـوق‪ .‬عقـد قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬اخـذ وام و اعتبارات و تعهـدات بانکی بصـورت ارزی و ریالی از‬ ‫کلیه بانک های داخلی و خارجی‪ ،‬شرکت در کلیه مناقصات‪ ،‬پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی‪ .‬گشایش اعتبارات‬ ‫و ال سـی برای شـرکت نزد بانک ها‪ ،‬ترخیص کاال از گمرکات داخلی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط‪ .‬مدت فعالیت‪ :‬از‬ ‫تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان تهران‪ -‬منطقه ‪ ،19‬شهرسـتان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محله حسـن اباد‪ -‬زرگنده‪،‬‬ ‫کوچـه صفائـی‪ ،‬خیابـان شـهیدمطهری‪ ،‬پلا ک ‪ ،14‬طبقـه چهـارم‪ ،‬واحد ‪ 16‬کدپسـتی ‪ 1913754769‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت اسـت‬ ‫از مبلـغ ‪ 10,000,000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬خانـم الهـه محمـدی بـه شـماره ملـی ‪ 0018953409‬دارنـده ‪ 9900000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم زهـرا محمـدی بـه شـماره ملـی ‪ 0083335129‬دارنـده ‪ 100000‬ریال سهم الشـرکه‪ .‬اعضا هیئت مدیـره‪ :‬خانم الهه محمدی به‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0018953409‬و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و به سـمت رئیس هیئت مدیـره به مدت نامحـدود‪ ،‬خانم‬ ‫زهرا محمدی به شـماره ملی ‪ 0083335129‬و به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود‪.‬‬ ‫دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه‬ ‫ً‬ ‫نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیئـت مدیـره منفـردا همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامل‪ :‬طبق‬ ‫اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکور به منزلـه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1093171‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت معدن صنعـت رویدر سـهامی خاص‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 366834‬و شناسـه ملـی ‪10320166907‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪1399/10/02‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬اقای فرزاد صفایی زاده بسـمت‬ ‫مدیرعامـل و رئیـس و عضـو هیئـت مدیـره و اقـای جمشـید‬ ‫حنیفـی بسـمت نایـب رئیـس و عضـو هیئـت مدیـره و خانـم‬ ‫مهسـا صفایـی زاده بسـمت عضـو هیئـت مدیـره شـرکت‬ ‫انتخاب شـدند‪ .‬کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهداور شـرکت‬ ‫اعم از چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها و عقود اسالمی و بطور‬ ‫کلـی هرگونـه قـرارادادی کـه بـرای شـرکت ایجاد تعهـد نماید و‬ ‫کلیـه مکاتبـات عـادی و اداری شـرکت بـا امضـای مدیرعامـل‬ ‫ً‬ ‫منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1093170‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1093169‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت اعتبـار کارکنان سـازمان خبرگـزاری جمهوری اسلامی‬ ‫شـرکت تعاونـی بـه شـماره ثبـت ‪ 160963‬و شناسـه ملـی ‪ 10102036097‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1398/12/24‬و مجوز‬ ‫شـماره ‪ 992/15/122672‬مـورخ ‪ 1399/08/18‬اداره کل تعـاون کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی اسـتان تهـران و مجـوز شـماره ‪ 99/212535‬مـورخ ‪1399/07/05‬‬ ‫بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اساسنامه جدیدی مشتمل بر ‪63‬‬ ‫مـاده و ‪ 36‬تبصـره تصویـب و جایگزیـن اساسـنامه قبلـی گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1093172‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 27‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪340‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫گلوله باران‬ ‫حاد‬ ‫درماندگی بزرگ ما‬ ‫یسـت‬ ‫سـاخته مشـترک حسـین مومـن و مرتضـی پایه شـناس کـه روایت ‬ ‫متفـاوت و نفس گیـر از حضـور یـک گـروه مستندسـاز در خـط مقـدم مبـارزه‬ ‫بـا داعـش در سـوریه‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬سـال ‪ 98‬تندیـس بهتریـن مسـتند جشـنواره‬ ‫«سـینماحقیقت» را از ان خـود کـرد‪ .‬در خالصه ماجـرای ایـن فیلـم‬ ‫امـده‪« :‬گلوله بـاران» داسـتان یـک انتخـاب اسـت؛ دیـدن گلولـه یـا بـاران‪.‬‬ ‫عالقه منـدان می تواننـد ایـن مسـتند را در ا کـران هنروتجربـه ببیننـد‪.‬‬ ‫در خالص ه ماجرای این اثر که بسترش موقعیت سازی ست‪ ،‬امده‪ :‬سودابه‬ ‫و کامبیـز و رسـول‪ ،‬در شـرایط حـاد بسـر می برنـد! نغمـه طوسـی‪ ،‬مصطفـی‬ ‫ کارگردانـی ابراهیـم‬ ‫عطـری و محمدرضـا اریـان؛ بازیگـران ایـن نمایـش به‬ ‫ِ‬ ‫ روی صحنه رفته اسـت‬ ‫عبـدی هسـتند کـه برپایـه متنـی از علیرضا اجلـی به ِ‬ ‫و تـا ‪ 13‬اسـفندماه ‪ 99‬در سـاعت ‪40( 17‬دقیقـه) در «تـاالر مولـوی» (سـالن‬ ‫کوچـک) میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫رمانی اثر «باریش بیچا کچی» که با ترجمه کسـرا صدیق؛ توسـط انتشـارات‬ ‫«ققنـوس» در ‪ ۱۹۹‬صفحـه و قیمـت ‪ ۲۹‬هزار تومـان منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫نویسـنده ان‪ ،‬متولـد ‪ ۱۹۶۶‬در ادنـای ترکیـه اسـت و ایـن درواقـع‪ ،‬چهارمیـن‬ ‫رمـان اوسـت کـه نسـخه اصلـی اش سـال ‪ ۲۰۰۴‬چاپ شـد و سـال ‪ ۲۰۱۱‬منبع‬ ‫ک فیلـم سـینمایی قـرار گرفـت‪ .‬قصـه‪ ،‬دربـاره رفاقـت قدیمـی دو‬ ‫اقتبـاس یـ ‬ ‫مـرد میان سـال اسـت‪.‬‬ ‫هزار هیچ‬ ‫هبوط‬ ‫جاباما‬ ‫ـمی خوانندگـی حامـد بهـداد کـه در قالـب هفت قطعـه‬ ‫نخسـتین اثـر رس ِ‬ ‫به عناویـن «مـن خـراب»‪« ،‬نمـی ارزد»‪« ،‬دل و دیـن»‪« ،‬تخـت جـم بـه بـاد»‪،‬‬ ‫«هـزار هیـچ»‪« ،‬سـرو چمـان» و «صوفیـان رقص کنـان» سـاخته و پرداختـه‬ ‫ً‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بهـداد شـخصا‪ ،‬خواننـده‪ ،‬اهنگسـاز و تهیه کننـده ایـن البـوم‬ ‫م و نوازندگـی گیتـار‬ ‫اسـت و مسـعود فیـاض زاده نیـز در اهنگسـازی‪ ،‬تنظیـ ‬ ‫الکتریـک او را همراهـی و همیـاری کـره اسـت‪.‬‬ ‫ـرادی پیـام فیـروزی تـا ‪ 1‬اسـفند ماه ‪ 99‬در گالـری «فرمانفرمـا»‬ ‫نمایشـگاه انف ِ‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کریمخـان زنـد‪ ،‬خردمنـد شـمالی‪،‬‬ ‫(طبقـه اول) به‬ ‫ِ‬ ‫کوچـه اعرابـی ‪ ۲‬برپاسـت‪ .‬در بیانیـه ان امـده‪« :‬از بـدو حضـور انسـان‬ ‫تا به امـروز‪ ،‬ادمـی در پـی پاسـخی بـه پرسـش های خویـش‪ ،‬دسـت بـه‬ ‫تصوی رکـردن چگونگـی و چرایـی بودنـش‪ ،‬خواسـته یـا نخواسـته متوسـل به‬ ‫ابزارهایـی شـده اسـت کـه تا کنـون همـراه او بوده انـد ‪.»...‬‬ ‫بـا دانلـود ایـن اپلیکیشـن‪ ،‬ایـن امـکان را داریـد تـا در هـر زمـان و مکانـی‪ ،‬بـه‬ ‫متنوع تریـن لیسـت اقامتگاه هـای ایـران دسترسـی داشـته باشـید و ان ها را‬ ‫به صورت انالین رزرو کنید‪ .‬مهم نیست که هدفتان اجاره ویال در شمال یا‬ ‫رزرو هتل در کیش باشـد‪ ،‬با این اپ‪ ،‬می توانید به سـادگی و از طریق گوشـی‬ ‫موبایلتـان‪ ،‬هر نـوع اقامتگاهـی را در هر جـای ایـران رزرو کنید‪.‬‬ ‫موزه میراث روستایی گیالن‬ ‫ویلم‬ ‫نمونـه ای کوچـک از نحـو ه زندگـی و فرهنـگ سـنتی روسـتاهای گیلان‪.‬‬ ‫یسـت کـه قدمـت بناهایـش میانگیـن‬ ‫بخـش معمـاری ان‪ ،‬مجموع ه ا ‬ ‫بـه ‪ ١۵٠‬سـال می رسـد‪ .‬هـدف ایـن مـوزه در رشـت‪ ،‬تنهـا معرفـی بناهـای‬ ‫یسـت که‬ ‫روسـتایی نیسـت؛ بلکـه حفـظ فرهنـگ بومـی و دانش نانوشته ا ‬ ‫در روستاهای گیالن بوده‪ .‬در انجا‪ ،‬عناصر فرهنگی مربوط به ابزار زندگی و‬ ‫کار‪ ،‬خـورا ک‪ ،‬پوشـا ک و ‪ ...‬نیـز به نمایـش در امده انـد‪.‬‬ ‫راینرمالکوفسکی‬ ‫اتاقی که در رویای من است‬ ‫یک میز دارد‪ ،‬دو صندلی‬ ‫و دیگر هیچ‪.‬‬ ‫روی میز اما‬ ‫یک ُرز است‬ ‫و روی صندلی ها‬ ‫نشسته ایم‪ ،‬من و تو‪.‬‬ ‫روشنی پشت شیشه ها‬ ‫کنار می زند تاریکی را‪.‬‬ ‫تاریکی‪ ،‬روشنی را کنار می زند‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬علی عبدالهی‬ صفحه 15 ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫هفته نامهسراسری‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫به مناسبت دهه فجر صورت گرفت؛‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫بهره برداری از چندین طرح عمرانی شهرداری نوراباد‬ ‫شهردار نوراباد گفت‪« :‬به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک‬ ‫فجـر چنـد پـروژه شـهری شـامل‪ ،‬الیـن غربـی پـل فردوسـی‪،‬‬ ‫دیواره هـای سـاحلی و کانـال سـیل بر دره مشـتری و ‪...‬‬ ‫باحضور فرماندار‪ ،‬امام جمعه و اعضای شـورای شـهر افتتاح‬ ‫و مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت‪ .‬به گـزارش سـایه؛ توجـه بـه‬ ‫پیشـرفت و ابادانـی مناطـق کمتـر برخـوردار و توسـعه نیافته‬ ‫امـری مهـم و حیاتی سـت‪ .‬شـاخص های توسـعه را کـه‬ ‫درنظـر بگیریـم متوجـه می شـویم کـه خیلـی از شـهرهای‬ ‫اسـتان لرسـتان از محرومیـت مضاعفـی برخـوردار بـوده و‬ ‫می طلبـد مدیـران میدانـی و عمل گرا در جبـران کمبودهای‬ ‫عمرانـی و کمـک بـه ارتقـای زیباسـازی و مبلمـان و عمرانـی‬ ‫شـهرها فعالیت هـای دوچنـدان و مضاعفـی را دردسـتورکار‬ ‫قـرار دهنـد‪ .‬شهرسـتان نورابـاد از جملـه شـهرهای شـمالی‬ ‫اسـتان لرسـتان اسـت که نسـبت به سـایر شـهرهای اسـتان‬ ‫از امکانـات و توسـعه کمتـری برخـوردار اسـت؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫خدمـت بـه ایـن مناطـق به مراتـب شـیرین تر از شـهرهای‬ ‫توسـعه یافته و پرجمعیـت اسـت‪.‬‬ ‫شهرداری کوچک و کم درامد با مشکالت فراوان‬ ‫شـهردار نورابـاد‪ ،‬مهنـدس علـی نجـات نورعلـی اسـت‪.‬‬ ‫شـهرداری کوچـک و کم درامـد بـا مشـکالت فـراوان و‬ ‫مطالبـات مردمـی زیـاد؛ امـا علی رغـم مشـکالت درامـدی‬ ‫و تجهیـزات شـهرداری نورابـاد‪ ،‬نورعلـی بـا بهـره جسـتن‬ ‫از سـال ها تجربـه در بدنـه شـهرداری ها در مدت زمـان‬ ‫حضـورش در راس شـهرداری شـاهد تغییـرات و تحولـی‬ ‫قابل قبولـی در سـطح شـهر نورابـاد بودیـم‪ .‬در ایـام دهـه‬ ‫فجـر نیـز چندیـن طـرح مهـم عمرانـی در سـطح شـهر امـاده‬ ‫کـه باحضـور مسـئوالن افتتـاح و بـه بهر هبـرداری رسـیدند‪.‬‬ ‫هر‬ ‫افتتـاح پـل‪ ،‬دیـواره سـاحلی‪ ،‬کانـال جمـع اوری اب هـای‬ ‫سـطحی‪ ،‬پـل فلـزی و ‪ ...‬از جملـه طر ح هایـی بودنـد کـه‬ ‫در هشـتمین روز از دهه فجر باحضور شـهردار‪ ،‬امام جمعه‪،‬‬ ‫اعضـای شـورای شـهر و فرمانـدار نورابـاد افتتـاح شـدند‪.‬‬ ‫تامین سه میلیاردتومان جهت ساخت فاز دوم پل‬ ‫شـهردار نورابـاد دراین رابطـه در گفت وگویـی اختصاصـی‬ ‫بـا خبرنـگار مـا گفـت‪« :‬یکـی از طر ح هـای مهـم شـهرداری‬ ‫سـاخت پـل فردوسـی بـود کـه الیـن غربـی ایـن پـل امـروز‬ ‫کامـل شـد و بـه افتتـاح رسـید همچنیـن کار سـاخت الیـن‬ ‫غبـر سـه میلیاردتومان سـال‬ ‫شـرقی ایـن پـل بـا اعتبـاری بال ‬ ‫اینـده اسـتارت خواهـد خـورد»‪.‬‬ ‫ساخت دیواره ساحلی و حل مشکل همیشگی مردم‬ ‫علـی نجـات نورعلـی گفـت‪« :‬پروژه دیگر شـهرداری‪ ،‬سـاخت‬ ‫دیواره سـاحلی بود که با تکمیل ان مشـکالت مردم شـمال‬ ‫شـرق شـهر مرتفع شـد که اعتبار ان ازطریق اعتبارات سـیل‬ ‫در حـدود سـه میلیاردتومان اعتبـار صـرف شـد و تحویـل‬ ‫شـهروندان عزیـز شـد»‪ .‬نورعلـی نبـود کانـال سـیل بر در‬ ‫شـمال شـرق شـهر در زمـان وقـوع سـیل در نورابـاد را یکـی از‬ ‫مشـکالت اساسـی مـردم ایـن شـهر اعلام و عنـوان کـرد‪« :‬بـا‬ ‫تدابیـر اعضـای شـورا و مطالعـات کارشناسـان و مهندسـین‬ ‫شـهرداری کانـال مدنظـر به طـول ‪500‬متـر بـا ظرفیـت عبـور‬ ‫دو ونیم مترمکعـب اب از کانـال در ثانیـه طراحـی شـد»‪.‬‬ ‫طرح بسیار مهم و موثر برای شهروندان‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬باتوجه به اینکـه ایـن طـرح بسـیار مهم و‬ ‫موثـر بـرای شـهروندان بـود بـر اجـرای ان تا کیـد داشـتیم؛‬ ‫به همین منظـور بـا پیگیری هایـی کـه شـد اعتبـار ان از سـه‬ ‫محـل تملـک اسـتانی‪ ،‬مـاده ‪ 10‬سـیل و از محـل اعتبـارات‬ ‫زمیـن بالغ بـر چهارمیلیـارد و ‪500‬میلیون تومـان تامین هزینه‬ ‫شـد کـه بـا لطـف خـدا همـه حـوزه ابریـز شـمال شـرق شـهر را‬ ‫پوشـش و هدایت می کند و شـاهد اب گرفتگی دراین منطقه‬ ‫نخواهیـم شـد»‪ .‬شـهردار نورابـاد بابیان اینکـه کار بهسـازی‬ ‫دردسـت اجراسـت اظهـار کـرد‪« :‬در‬ ‫ورودی هـای شـهر نیـز‬ ‫ِ‬ ‫تالشـیم ورودی هـای شـهر را در شـان مـردم عزیـز بهسـازی‬ ‫کنیـم‪ .‬دراین راسـتا ورودی بیمارسـتان کـه حلقـه اتصـال‬ ‫خیابـان شـهید رضایـی و شـمال شـرق شـهر بـه کرمانشـاه‬ ‫منتهـی می شـود تکمیـل خواهـد شـد»‪ .‬وی مـردم نورابـاد را‬ ‫مردمـی فهیـم و والیت مـدار خوانـد و تصریـح کـرد‪« :‬فرزنـدان‬ ‫مـردم نورابـاد در شـهرداری نورابـاد شـبانه روز در خدمـت‬ ‫شـهروندان هسـتند و دراین خصـوص امیدواریـم بتوانیـم‬ ‫خدمـات شایسـته ای بـه مـردم عزیـز ارائـه دهیـم»‪.‬‬ ‫هف‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫شنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫رایگان‬ ‫خبرهایخوششهردار‬ ‫دردست اجرای‬ ‫شـهردار نوراباد درادامه بااشاره به طر ح های‬ ‫ِ‬ ‫شـهری بیـان کـرد‪« :‬خوشـبختانه در ایـن مـدت پروژه هـای‬ ‫موثری برای ارتقای عمرانی نوراباد تعریف شده که می توان‬ ‫بـه طر ح هـای جمـع اوری اب هـای سـطحی‪ ،‬احـداث‬ ‫میدان هـای جدیـد و چنـد طـرح مهـم دیگـر اشـاره کـرد کـه‬ ‫ان شـاءاهلل بـا تامیـن اعتبـار موردنیـاز و به محـض تکمیـل در‬ ‫هفتـه دولـت بـه بهره بـرداری خواهنـد رسـید»‪.‬‬ ‫نورعلـی درپایـان افـزود‪« :‬انتظـار داریـم فرمانـدار‬ ‫محتـرم و امام جمعـه گران قـدر در جلسـات اسـتانی بـا‬ ‫پیگیری هایـی کـه خواهنـد داشـت بتواننـد اعتبـارات‬ ‫بیشـتری بـرای پیشـرفت و محرومیت زدایـی نورابـاد جـذب‬ ‫کنند»‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!