هفته نامه سرافرازان شماره 339 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 339

هفته نامه سرافرازان شماره 339

هفته نامه سرافرازان شماره 339

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 20‬بهمن ‪ 25/1399‬جمادیالثانی‪ 8/1442‬فوریه ‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /339‬تومان‬ ‫کرونا کدام چهره های معروف را‬ ‫تا دیار باقی بدرقه کرد؟‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫کرونا کدام چهره های معروف را تا دیار باقی بدرقه کرد؟‬ ‫عکس صفحه ‪ 1‬و ‪ :2‬ابوالفضل امان اهلل‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬طبــق گــزارش ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی؛ تــا روز ‪ 19‬بهمن مــاه ‪ 1399‬یک میلیــون و ‪۴ ۶۶‬هــزار و ‪ ۴۳۵‬نفــر در کشــور به طور قطعــی بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــده و تعــداد جان باختــگان‬ ‫‪۲۵۳‬هــزار و ‪ ۵۵۴‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند‪ .‬همچنیــن ‪ ۳۷۸۹‬نفر‬ ‫کرونــا در کشــور تــا زمــان ارائــه ایــن گــزارش‪ ،‬بــه ‪ ۵۸‬هــزار و ‪ ۴۶۹‬نفــر رســید‪ .‬سیما ســادات الری افــزود‪« :‬تــا ظهــر روز یادشــده؛ یک میلیــون و ‬ ‫از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬در وضعیــت شــدید ایــن بیمــاری تحت مراقبــت قــرار دارنــد و تــا زمــان انتشــار ایــن مطلــب‪ ،‬نه میلیــون و ‪۶ ۶۷‬هــزار و ‪ ۲۶۰‬ازمایش تشــخیص کوویــد‪ ۱۹-‬در ایران انجام شــده اســت»‪ .‬ویروس کرونــا عامل بیماری‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬از اواخــر ســال ‪ ۲۰۱۹‬در شــهر «ووهــان» (چیــن) مشــاهده و طــی مــدت کوتاهــی در همــه جهــان منتشــر شــد؛ به طوری کــه «ســازمان بهداشــت جهانــی» (‪ )WHO‬در اســفند ماه ســال ‪( ۹۸‬فوریــه ‪ )۲۰۲۰‬بــروز «پاندمــی» (همه گیــری‬ ‫جهانــی) ایــن بیمــاری را تائیــد کــرد‪ .‬طبــق امــار رســمی کشــورها؛ ویــروس کرونــا تا کنــون بیــش از ‪ ۱۰۶‬میلیــون و ‪700‬هزارنفــر را در دنیــا مبتــا کرده و بیش از دو میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر نیــز بر اثر ان‪ ،‬جان خــود را از دســت داده اند‪ .‬ایــران از نظر تعداد‬ ‫تلفــات کرونــا و بی در نظر گرفتــن نســبت جمعیــت‪« ،‬نهمیــن» کشــور دنیاســت‪ .‬تعــداد فــوت ناشــی از کرونــا در امریــکا‪ ،‬برزیــل‪ ،‬هنــد‪ ،‬مکزیــک‪ ،‬انگلیــس‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬فرانســه و روســیه؛ بیــش از ایــران بــوده اســت‪ .‬از این میــان‪ ،‬ابتــای تعــدادی از‬ ‫افــراد سرشــناس نیــز رســانه ای شــده کــه دراین پرونــده بــه این موضــوع نگاهــی خواهیــم انداخــت؛ مســئله ای کــه به نوعــی پــس از فــوت دو چهــره سرشــناس عرصه فوتبــال؛ یعنی «مهــرداد میناونــد» و «علی انصاریــان» بحرانی بودن شــرایط‬ ‫ـازی ســلبریتی ها در حوز ههــای غیرتخصصــی و هــم شــکلی از فروپاشــی عصبــی بیــن مــردم عــادی جوامــع ناشــی از اضطــراب و اســترس‬ ‫را یــاداوری کــرد و مــوج وا کنش هــای افــراد معــروف دراین بــاره باعــث شــد تــا هــم موضــوع جریا ‬ ‫نسـ ِ‬ ‫این شــرایط کــه فشــارهای اقتصــادی‪ ،‬قرنطینه هــای طوالنــی‪ ،‬شــوک ازدسـت دادن عزیــزان‪ ،‬مــوج اخبــار منفــی و ‪ ...‬بــه ان دامــن زده؛ موردتوجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ـرداز ‪Worldometers‬تـا تاریـخ ‪ 8‬فوریـه ‪2021‬؛ ایـران در‬ ‫طبـق گـزارش پورتـال داده پ ِ‬ ‫مجمـوع تعـداد مبتالیـان و‬ ‫رده شـانزدهم کشـورهای جهـان بادرنظرگرفت ِـن‬ ‫ِ‬ ‫جان باختـگان در بحـران کروناسـت‪ .‬بخشـی از فوت شـدگان ایـن بیمـاری نیـز‬ ‫ماننـد هـر بیمـاری کشـنده دیگـری‪ ،‬افـراد معـروف هسـتند کـه ا گـر ایـن شـهرت را‬ ‫محـدود بـه عرصـه هنـر و ورزش کنیـم و بـاز ان را محـدود بـه میـزان شـهرت افـراد‬ ‫ً‬ ‫کنیم (نه الزاما فعال در یکی از این حوزه ها) به رقم های کمی می رسیم؛ امری که‬ ‫ دار چهره هـای‬ ‫در هیاهـوی روزهـای اخیـر پیرامـون این ماجـرا؛ یعنـی مـرگ دنبالـه ِ‬ ‫مطـرح ایـران‪ ،‬ادعایـی غیرمنصفانـه اسـت‪ .‬شـاید ا گـر دامنـه نگاهمـان را دربـاره‬ ‫فوتی هـای کرونـا وسـیع تر کنیـم‪ ،‬سیاسـیون‪ ،‬کادر درمـان‪ ،‬اصنـاف مختلـف و ‪...‬‬ ‫ً‬ ‫نیـز ازلحـاظ تعـداد مبتالیـان با شـرایط وخیـم و فوتی ها‪ ،‬قطعا تعدادشـان کمتر از‬ ‫ورزشـکاران و بازیگـران نیسـت‪ .‬ا گـر بخواهیـم مـروری اجمالـی بـر به نوعـی‬ ‫معروف ترین هـا درگذشـتگان کرونایـی ایـران بیندازیـم‪ ،‬می توانیـم از «نرجـس‬ ‫خانعلی زاده» شروع کنیم؛ پرستار بخش اورژانس بیمارستان «میالد» الهیجان‬ ‫کـه نخسـتین قربانـی ثبت شـده کروناویروس در ایـران‪ ،‬از میان کادر پزشـکی بود‪.‬‬ ‫او هنـگام فـوت‪24 ،‬سـال سـن داشـت‪« .‬الهـام شـیخی»؛ بازیکـن ‪23‬سـاله سـابق‬ ‫تیم هـای فوتسـال زنـان قـم نیـز به علـت ابتال به کرونـا درگذشـت‪ .‬وی اولیـن قربانی‬ ‫شـیوع کروناویروس از میان ورزشـکاران ایران بود‪« .‬سـید هادی خسروشـاهی»؛‬ ‫سفیر سابق ایران در واتیکان و رئیس نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در مصر‬ ‫نیـز به عنـوان اولیـن فوت شـده ناشـی از ابتال به کرونـا از رجـال سیاسـی‪ ،‬در ‪۸‬‬ ‫اسـفند ماه ‪ ۱۳۹۸‬درگذشـت‪« .‬احمد اهنگی»؛ مدیرعامل و سرپرسـت اسـبق تیم‬ ‫فوتبال «سـپیدرود» بود که صبح ‪ ۱۰‬اسـفند ماه ‪ 98‬در بیمارسـتان «رازی» رشـت‬ ‫درگذشـت‪« .‬محمدعلی رمضانی دسـتک»؛ سیاسـتمدار اصول گرای ایرانی که در‬ ‫یازدهمیـن انتخابـات مجلـس که در تاریخ ‪ ۲‬اسـفند ماه ‪ ۱۳۹۸‬برگزار شـد؛ از حوزه‬ ‫انتخابیـه اسـتانه اشـرفیه از اسـتان گیلان‪ ،‬نفـر اول شـد؛ امـا پیـش از اغاز بـه کار‬ ‫مجلـس یازدهـم؛ و در ‪ ۱۰‬اسـفند ماه ‪ 98‬به علـت کرونـا درگذشـت‪« .‬سـید محمـد‬ ‫اعضـای حقیقـی مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام‪ ،‬صبـح‬ ‫میرمحمـدی»؛ از‬ ‫ِ‬ ‫دوشـنبه ‪ ۱۲‬اسـفند ماه ‪ ۱۳۹۸‬به دلیـل ابتال به کرونـا‪ ،‬در بیمارسـتان «مسـیح‬ ‫دانشـوری» در روز تولد ‪ ۷۱‬سـالگی اش درگذشـت؛ مادرش (خواهر موسـی شبیری‬ ‫زنجانی) نیز ‪ ۸‬اسـفند ماه ‪ 98‬به دلیل ابتال به کرونا درگذشـت‪ .‬دیگر چهره سیاسـی‬ ‫قربانـی کرونـا «احمـد تویسـرکانی»؛ معـاون پیشـین و مشـاور رئیـس قـوه قضائیـه‬ ‫ِ‬ ‫بـود‪« .‬حسـین شیخ االسلام»؛ نماینـده پیشـین مجلـس‪ ،‬سـفیر سـابق ایـران در‬ ‫سـوریه و معـاون بین الملـل «مجمـع تقریـب مذاهـب اسلامی» نیـز در تاریـخ ‪۱۵‬‬ ‫اسـفندماه ‪ ۱۳۹۸‬به دلیـل کرونـا‪ ،‬در بیمارسـتان «مسـیح دانشـوری» درگذشـت‪.‬‬ ‫در همان روز‪« ،‬سید محسن حبیبی»؛ متولی «حوزه علمیه مجتهدی» نیز فوت‬ ‫کرونایـی ‪ 16‬اسـفندماه ‪« ،98‬علـی خلفـی»؛ معاونـت قضایی قوه‬ ‫شـد‪ .‬درگذشـته‬ ‫ِ‬ ‫قضائیـه بـود و روز ‪ 17‬اسـفندماه «فاطمـه رهبـر»؛ نماینـده ادوار هفتـم‪ ،‬هشـتم‪،‬‬ ‫نهـم؛ و نماینـده منتخـب دوره یازدهـم مجلـس شـورای اسلامی از حـوزه تهـران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر و پردیـس‪ ،‬پیـش از شـروع به کار ایـن دوره مجلـس‪،‬‬ ‫فوتـی کرونـا در ‪19‬‬ ‫در اثـر بیمـاری کروناویـروس و در ‪55‬سـالگی درگذشـت‪ .‬اولیـن ِ‬ ‫اسـفندماه ‪« ،98‬محمدرضـا راه چمنـی» بـود؛ سیاسـتمدار اصالح طلـب کـه‬ ‫به عنـوان دبیـرکل حـزب وحـدت و همـکاری ملـی؛ و همچنیـن صاحب امتیـاز و‬ ‫مدیرمسـئول روزنامـه «اسـرار» فعالیـت می کـرد‪ .‬دومیـن قربانـی کرونـا در ان روز‪،‬‬ ‫«فرزاد تذری»؛ معاون پیشـین اداره سیاسـی سـپاه و از مسـئوالن اطالعات سـپاه‬ ‫پاسـداران بـود‪« .‬سـید محمـد علوی تبـار» مشـهور به «کیـاوش» روز ‪ ۲۰‬اسـفند ماه‬ ‫در تهـران درگذشـت؛ او در دوره هـای اول و دوم مجلـس به عنـوان نماینـده اهواز و‬ ‫ابادان‪ ،‬حضور داشت‪« .‬اسماعیل یزدی» (برادر ابراهیم یزدی)؛ از برجسته ترین‬ ‫جراحـان فـک در خاورمیانـه‪ ،‬بنیان گـذار جراحـی فک‪ ،‬دهـان و صـورت در ایران و‬ ‫از پایه گـذاران بیمارسـتان «پـارس» تهـران بود‪ .‬او در سـال ‪ ،۱۳۹۰‬نشـان درجه یک‬ ‫دانـش دریافـت کـرد‪ .‬او در ‪ ۲۲‬اسـفند ماه براثـر ابتال به کرونـا درگذشـت‪ .‬روز ‪23‬‬ ‫اسـفندماه خبـر رسـید کـه سـرتیپ «ناصـر شـبانی»؛ از فرماندهـان ارشـد سـپاه‬ ‫پاسـداران و معـاون سـابق قـرارگاه ثـاراهلل تهـران نیـز درگذشـت‪« .‬سـید هاشـم‬ ‫بطحائـی گلپایگانـی»؛ روحانـی و مرجـع تقلیـد شـیعه و سیاسـتمدار ایرانـی و‬ ‫نماینـده اسـتان تهـران در پنجمیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبـری بـود کـه در ‪۲۶‬‬ ‫اسـفندماه ‪ 98‬بر اثر تاثیرات ناشـی از بیماری کرونا و بیماری پیش زمینه ای قلبى‬ ‫درگذشـت‪ .‬در ان روز‪ ،‬دونفـر دیگـر نیـز از چهره هـای شـاخص فـوت شـدند‪ :‬اول‪،‬‬ ‫ سـال اخـر‬ ‫«فریبـرز رئیس دانـا»؛ نویسـنده‪ ،‬اقتصـاددان و اسـتاد دانشـگاه کـه چند ِ ‬ ‫عمـرش‪ ،‬درگیـر سـرطان بـود‪ .‬او کـه از ‪ ۲۰‬اسـفندماه با عالئم بیمـاری کروناویروس‬ ‫در بیمارسـتان بسـتری شـد‪ ،‬صبـح ‪ ۲۶‬اسـفند ماه در ‪ ۷۵‬سـالگی در بیمارسـتان‬ ‫«تهرانپارس» درگذشـت‪ .‬او‪ ،‬نویسـنده بیش از ‪ 15‬کتاب درباره مسـائل اقتصادی‬ ‫و سیاسـی ماننـد ازادی و سوسیالیسـم‪ ،‬اقتصـاد سیاسـی توسـعه و منـش‬ ‫روشـنفکری بـود‪ .‬نفـر بعـدی‪« ،‬شـهریار شـریفی»؛ مدیـر مرکـز «طب المعصومیـن»‬ ‫صومع هسـرا بـود کـه در رشـت فـوت کـرد‪« .‬حمیـد کهـرام»؛ دامپزشـک و اسـتادیار‬ ‫پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران؛ و نیـز رئیـس «موسسـه‬ ‫تحقیقـات وا کسـن و سرم سـازی رازی» بیـن سـال های ‪ ۱۳۸۳‬تـا ‪ ۱۳۸۴‬و ‪ ۱۳۹۲‬تـا‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬در ‪ 29‬اسـفندماه از دنیـا رفـت‪« .‬شـهرام گوهرچیـن»؛ داور بین المللـی‬ ‫شطرنج و «ابوالقاسم شفیعی»؛ فعال اقتصادی و فرمانده پیشین سپاه شهرری؛‬ ‫اولیـن قربانیـان معـروف کروناویـروس در شـروع سـال ‪ 1399‬بودنـد کـه سـوم‬ ‫فروردین مـاه درگذشـتند‪« .‬سـید عبـداهلل زاویـه»؛ عضـو شـورای سـردبیری‬ ‫خبرگـزاری «فـارس» و «افالطـون سـهرابی»؛ رئیـس انجمـن زرتشـتیان شـیراز‬ ‫به ترتیب در روزهای ‪ 4‬و ‪ 5‬فروردین ماه ‪ 99‬فوت شدند‪« .‬رضا نگهبان»؛ مدیرکل‬ ‫راه و شهرسـازی تهـران در ‪ ۱۳‬فروردین مـاه‪« ،‬حمیـد منوچهـری»؛ مدیـر پیشـین‬ ‫تیم هـای ملـی پایـه و نفـت تهـران در ‪ ۲۰‬فروردین مـاه و «علـی بهـزاد»؛ روزنام هنـگار‬ ‫در ‪ 21‬فروردین مـاه؛ از چهره هـای سرشـناس فوت شـده از کرونـا در اوایـل سـال‬ ‫جدیـد بودنـد‪« .‬مسـعود حاج رسـولی»؛ ملی پـوش و قهرمـان سـابق بوکـس کـه‬ ‫رئیـس مرکـز تحقیقـات مصـرف مـواد و اختلاالت رفتـاری و عضـو هیئت علمـی‬ ‫دانشـگاه ازاد واحـد اسالمشـهر بـود کـه در ‪ 23‬فروردین مـاه ‪ 99‬و در ‪70‬سـالگی‬ ‫درگذشـت‪« .‬ابوالقاسـم رحیمی انارکـی»؛ مدیرعامـل «بانـک مسـکن» در روز ‪7‬‬ ‫اردیبهشـت ماه فـوت شـد و «حسـن حاتم خانـی»؛ مدیـر پخـش «شـبکه قـران و‬ ‫معـارف سـیما» درهمـان روز همان مـاه از دنیـا رفـت‪ .‬اخریـن چهـره معـروف‬ ‫فوت شـده از بیمـاری کرونـا در اردیبهشـت ماه سـال جـاری‪« ،‬محسـن بـاوی»؛‬ ‫بازیکـن اسـبق تیـم فوتبـال اسـتقالل اهـواز بـود‪ .‬خردادمـاه شـاهد فـوت دو ادم‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫پرونده‬ ‫مطـرح بودیـم‪« :‬علیرضـا نیکبخـت»؛ بازیکـن اسـبق تیـم فوتبـال «صنعـت نفـت‬ ‫ُ‬ ‫ابـادان» در ‪22‬ام و «میکائیـل پور محبـت»؛ معـاون درمـان بهـداری «لشـکر ‪۳۱‬‬ ‫ُ‬ ‫عاشـورا» در ‪ 30‬ام‪« .‬جمشـید پژویـان»؛ اقتصـاددان ایرانـی‪ ،‬رئیـس سـابق شـورای‬ ‫رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه ازاد اسالمی؛ و یکی‬ ‫از حامیـان طـرح هدفمند سـازی یارانه هـا کـه به دلیـل نارسـایی کلیـوی و‬ ‫ابتال به کرونـا‪ ،‬در بیمارسـتان «کیـان» تهـران بسـتری بـود و صبـح روز دوشـنبه ‪۲‬‬ ‫تیر مـاه درگذشـت‪« .‬علیرضـا راهـب»؛ شـاعر‪ ،‬تران هسـرا‪ ،‬نویسـنده و منتقـد ادبـی‬ ‫(مدیر انجمن ادبی ونداد)‪ ،‬در ‪52‬سالگی در بیمارستان «اتیه» تهران درگذشت‪.‬‬ ‫«دو اسـتکان عـرق چهل گیـاه» و «عشـق پاره وقـت» مجموعـه کتاب هـای شـعر‬ ‫به جامانـده از او هسـتند‪« .‬محمدرضـا اعرابـی»؛ خواننـده ‪38‬سـاله کـه «از تو باید‬ ‫می گذشـتم» معروف تریـن قطعـه اوسـت‪ ،‬پـس از چنـد روز بسـتری در بخـش‬ ‫مراقبت هـای ویـژه‪ ،‬در اصفهـان درگذشـت‪« .‬عبدالرضا داوودی»؛ شـهردار ناحیه‬ ‫‪ ۴‬منطقـه ‪ ۶‬تهـران و «رضـا لطیفـی»؛ جانشـین فرماندهـی امـور قشـرها سـپاه‬ ‫سـلمان (زاهـدان) در روز ‪ 12‬تیـز از دنیـا رفتند‪« .‬محمدجواد نیک بیـن»؛ جودوکار‬ ‫سـابق نیـز ‪ 17‬تیرمـاه در مشـهد فـوت شـد‪ .‬در روز ‪ 18‬تیـر‪« ،‬هوشـنگ صدیـق»؛‬ ‫فرمانـده پیشـین نیـروی هوایـی کـه مدیرعامـل شـرکت هواپیمایی «کاسـپین» از‬ ‫سـال ‪ ،۱۳۸۹‬مدیرعامـل شـرکت هواپیمایـی «زا گـرس» از سـال ‪ ۱۳۹۲‬و مشـاور‬ ‫مدیرعامـل «ایران ایـر» از سـال ‪ ۱۳۹۸‬بـود؛ درگذشـت‪« .‬غالمحسـین نـادری»؛‬ ‫پیش کسـوت پیونـد کلیـه و از اسـاتید گـروه اورولـوژی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫تهـران‪ ،‬در ‪ 19‬تیرمـاه درگذشـت‪« .‬عیسـی جعفـری»؛ نماینـده بهـار و کبودر اهنگ‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی نیـز ‪ 23‬تیرمـاه دراثـر ابتالبه کرونـا فـوت شـد‪.‬‬ ‫درهمـان روز‪« ،‬غالمعلـی کفـاش»؛ جانشـین مرکـز بهـداری قـرارگاه قـدس سـپاه در‬ ‫لگـر سیاسـی و‬ ‫بشـرق کشـور نیـز از دنیـا رفـت‪« .‬سـهیل گوهـری»؛ تحلی ‬ ‫جنو ‬ ‫اجتماعـی و مدیـر سـابق روابط عمومـی باشـگاه «اسـتقالل» در ‪ 27‬تیرمـاه فـوت‬ ‫فوتـی کرونایـی در تیرمـاه سـال ‪« 99‬روح اهلل رجایـی»؛ روزنام هنـگار و‬ ‫کـرد‪ .‬اخریـن ِ‬ ‫سـردبیر روزنامه «جام جم» بود‪« .‬عیسـی رسـتمی افین»؛ پیش کسـوت موسیقی‬ ‫مقامی خراسـان جنوبی اولین فوتی ناشـی از کرونا در اولین روز مردادماه بود‪ .‬در‬ ‫سـوم مردادمـاه نیـز «همایون رضـا عطـاردی»؛ اهنگسـاز و تهیه کننـده سـینما و‬ ‫تلویزیـون فـوت کـرد؛ او در سـال ‪ ۱۳۸۱‬جایـزه بهتریـن موسـیقی نماهنـگ را برای‬ ‫«وسـعت عشـق» از نهمیـن «جشـنواره فیلـم دفـاع مقـدس» و در‬ ‫تو هشـتمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر بـرای تهیه کنندگـی فیلـم سـینمایی‬ ‫بیس ‬ ‫«وقـت بـودن» (زندگـی)‪ ،‬جایـزه ویـژه هیئـت داوران را دریافـت کـرد‪« .‬مهـدی‬ ‫کاشـی»؛ روزنام هنـگار در ‪ 6‬مردادمـاه فـوت کـرد‪« .‬بدرالزمـان قریـب گرکانـی»؛‬ ‫زبان شـناس ایرانی‪ ،‬تنها زن از اعضای پیوسـته فرهنگسـتان زبان و ادب فارسی‪،‬‬ ‫چهره ماندگار و مشـاور رئیس این فرهنگسـتان بود که در ‪ 7‬مردادماه درگذشـت‪.‬‬ ‫«سـید جـواد ایت اللهـی»؛ امام جمعـه یـزد نیـز همـان روز دراثـر کرونـا فـوت کـرد‪.‬‬ ‫«علیرضـا صفایـی حائـری»؛ امام جمعـه مینـاب و «خسـرو سـینایی»؛ کارگـردان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فیلم نامه نویس‪ ،‬اهنگسـاز‪ ،‬نوازنده و شـاعر که اثارش معموال بر پایه مسـتندهای‬ ‫اجتماعـی اسـتوار بودنـد در روز ‪ 11‬مردادمـاه فـوت کردنـد‪« .‬سـینایی» در سـال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬موفق به دریافت نشـان ویژه کشـور لهسـتان از سـوی رئیس جمهوری این‬ ‫کشـور به خاطر سـاخت فیلم مسـتند «مرثیه گمشـده» شـد که روایتگر مهاجرت‬ ‫ً‬ ‫هزاران لهسـتانی به ایران در سـال های ‪ ۱۹۴۱‬و ‪ ۱۹۴۲‬اسـت‪ .‬او را عموما با سـاخت‬ ‫فیلـم سـینمایی «عـروس اتـش» (‪ )۱۳۷۸‬به یـاد دارنـد‪« .‬مـژگان پارسـامقام»؛‬ ‫عـکاس هنـری در روز ‪ 12‬مردادمـاه و «علـی سـیدین»؛ امام جمعه کیـش در روز ‪17‬‬ ‫مردادمـاه فـوت کردنـد‪ .‬دونفـری کـه در ‪ 19‬مردادمـاه ‪ 99‬درگذشـتند‪« :‬عبـاس‬ ‫موسـویان»؛ عضـو شـورای فقهـی بانـک مرکـزی و عضـو کمیتـه فقهـی سـازمان‬ ‫معتمدان طایفه های جنوب‬ ‫بـورس و اوراق بهـادار؛ و «حمیـداهلل سـردارزهی»؛ از‬ ‫ِ‬ ‫نو بلوچسـتان بودنـد‪ .‬در ‪ 20‬مردادمـاه «حیـدر کاظمی نیـا»؛ فرمانـدار‬ ‫سیستا ‬ ‫اندیـکا و «عبدالحسـین زاهـدی»؛ رئیـس هیئـت بدن سـازی المـرد فـوت شـدند‪.‬‬ ‫«امیـن مقیمی پـور»؛ قهرمـان ووشـو در روز ‪ 23‬مردادمـاه و «محسـن مطلبـی»؛‬ ‫مدیر انتشارات «مقاومت» در روز ‪ 25‬فوت شدند‪ .‬فوت چهره های معروف دراثر‬ ‫کرونـا در شـهریورماه بـا «روح اهلل حسـینیان» کلیـد خـورد؛ رئیـس پیشـین مرکـز‬ ‫اسـناد انقلاب اسلامی و نماینـده پیشـین مجلـس‪« .‬ابراهیـم امیـن زاده»؛‬ ‫روزنام هنـگار در ‪ 6‬شـهریورماه فـوت کـرد و «علی شـمقدری»؛ فعـال مذهبی نیز در‬ ‫‪ 27‬شـهریورماه‪« .‬محمدحسـین حرمی»؛مدیر پیشـین «رادیو تهران» و «شـبکه‬ ‫پنـج» در ‪ 29‬شـهریورماه از دنیـا رفـت و اخرین مورد شـهریوری نیز «بهرام نازمهر»؛‬ ‫خواننده بود که در روز ‪ 30‬اخرین ماه تابسـتان ‪ 99‬فوت کرد‪« .‬ا کبر عالمی» که او‬ ‫را به عنـوان یـک مجـری تلویزیونـی در حـوزه سـینما و مـدرس نقـد هنـر هفتـم‬ ‫می شناسـیم نیـز از قربانیـان کروناویـروس بـوده کـه در ‪ 22‬مهرمـاه از دنیـا رفـت‪.‬‬ ‫ ان روز‪ ،‬یـک فوتـی معـروف دیگـر نیـز به خـود دیـد‪« :‬خسـرو پایـاب»؛ کارگـردان و‬ ‫مبـردار در ‪28‬‬ ‫مـدرس تئاتـر‪« .‬فرامـرز امینـی»؛ مجـری‪ ،‬خبرنـگار‪ ،‬عـکاس و فیل ‬ ‫مهرماه فوت کرد‪ .‬سـوم ابان ماه نیز «داریوش سـاالری»؛ موسـیقی دان و سـازنده‬ ‫سـاز؛ و «مهـرداد بختیـاری»؛ کارگـردان و فیلم نامه نویـس از دنیـا رفتنـد‪« .‬کریـم‬ ‫ا کبـری مبارکـه»؛ بازیگـر و کارگـردان کـه بـا نقـش «ابن ملجـم» در سـریال‬ ‫«امام علـی(ع)» در اذهـان مانـده نیـز ‪ 8‬ابان مـاه درگذشـت‪« .‬محمدحسـین‬ ‫نورشـاهی»؛ گوینـده رادیـو در ‪ 20‬ابان مـاه و یک روزبعـدش‪« ،‬داوود فیرحـی»؛‬ ‫نویسـنده‪ ،‬پژوهشـگر و عضو هیئت علمی دانشـگاه تهران دراثر کرونا درگذشـتند‪.‬‬ ‫«جـواد اژه ای»؛ موسـس سـازمان ملـی پـرورش اسـتعدادهای درخشـان و اسـتاد‬ ‫روانشناسی دانشگاه تهران در ‪ 24‬ابان ماه فوت کرد‪« .‬چنگیز جلیلوند»؛ دوبلور‪،‬‬ ‫مدیـر دوبلاژ و بازیگـر کـه به جـای چهره هـای معـروف ایرانـی و خارجـی‬ ‫دراین سـال ها صحبـت کـرده بـود در ‪ 2‬اذرمـاه فـوت کرد و متعاقبـش‪ ،‬در ‪ 4‬اذرماه‬ ‫شاهد فوت «کامبوزیا پرتوی»؛ فیلم نامه نویس و کارگردان سینما بودیم‪« .‬پرویز‬ ‫پورحسـینی»؛ بازیگـر اثـار مانـدگاری مانند «طلسـم» نیـز در ‪ 7‬اذرمـاه از دنیا رفت‪.‬‬ ‫«محمـد تراب نیـا»؛ برنامه ریـز سـینما در ‪ 22‬اذرمـاه و «تهمینه اطمینـان مقدم»؛‬ ‫بازیگـر سـینما در ‪ 26‬اذرمـاه ‪ ،99‬از دیگـر چهره هـای معـروف درگذشـته دراثـر‬ ‫ابتالبه کرونـا بودنـد‪« .‬مهـرداد میناونـد» (‪ 8‬بهمن مـاه) و «علـی انصاریـان»‬ ‫(‪15‬بهمن مـاه)؛ هـردو از فوتبالیسـت های سـابق نیـز تـا اینجـای کار‪ ،‬اخریـن‬ ‫چهرهای مشهور فوت شده از ویروس کرونا هستند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ خبری‬ ‫بی ِ‬ ‫سلبریتی های ایرانی‬ ‫از مرگ سلبریتی های جهانی‬ ‫شهـای زیـادی را به دنبـال‬ ‫الیـو جنجالـی «سـحر زکریـا» وا کن ‬ ‫داشته است‪ .‬انتقاد او از تاخیر مقامات ایرانی درخصوص خرید‬ ‫وا کسـن کرونـا بـا وا کنش هایـی در فضـای مجـازی روبـه رو شـد‪:‬‬ ‫تهـای او بوده اند و اعتـراض او‬ ‫برخـی کار بـران‪ ،‬منتقـد رفتـار و صحب ‬ ‫را تالشـی برای جلب توجه دانسـته اند و برخی هم از او حمایت کرده‬ ‫یسـت کـه هم ه مـا این روزها‬ ‫و گفته انـد کـه وا کنـش او به خاطـر فشارهای ‬ ‫تجربـه می کنیـم‪ .‬گذشـته از شـایعات ایجادشـده پیرامـون فـوت دو چهـره‬ ‫محبوب و معروف (در کنار سـایر درگذشـتگان کرونایی طی این ماه ها) یک نکته‬ ‫قابل تامـل اسـت کـه ایـا مسـئوالن جوامـع‪ ،‬تنهـا بایـد ناج ِـی جـان چهر ههـای معـروف‬ ‫باشـند و مـرگ میلیون ِـی ر خ داده در جهـان دراین ایـام کـه دران میـان تنهـا عـده معدودشـان‬ ‫ً‬ ‫به اصطلاح «سـتاره» بودنـد‪ ،‬اهمیتـی بـرای این دسـت ه اد مهـای معروف ندارد؟ گروهی که اساسـا ا گر شـهرتی‬ ‫ت که تنها ایرادشـان این اسـت که «چهره» نیسـتند‪ .‬درادامه‪ ،‬به ذکر تعدادی‬ ‫یسـ ‬ ‫هم دارند‪ ،‬به خاطر حضور مخاطبان ‬ ‫تشـدگان معـروف ناشـی از کرونـا در جهـان پرداخته ایـم کـه شـاید معادلـه ناباورانـه ذهـن سـلبریتی های وطنـی کـه البتـه‬ ‫از فو ‬ ‫ً‬ ‫نهـا بـه کار مـی رود و اساسـا تعاریـف خـاص خـود را در عرصه بین الملـل دارد‪ ،‬بـه هم بریزد و دنیـا را کمی‬ ‫ایـن عنـوان به اشـتباه بـرای همـه ا ‬ ‫ً‬ ‫یتـر نـگاه کننـد‪ .‬اتفاقـا تنهـا بـه نمونه هایـی از فـوت فعـاالن مطـرح عرصـه سـینما‪ ،‬تلویزیـون و تئاتـر در جهـان اشـاره کرده ایـم‪.‬‬ ‫واقع ‬ ‫جولیـا زیگمونـد؛ بازیگـر عروسـکی‪ ،‬مجـری‪ ،‬نویسـنده و ویراسـتار مجارسـتانی‪،‬‬ ‫رومانیایـی (‪ 90‬سـاله)‪ ،‬مـارک بلـوم؛ بازیگر تئاتر‪ ،‬فیلم و تلویزیون امریکایـی در اثاری‬ ‫ماننـد «ناامیدانـه در جسـت وجوی سـوزان» و «قـرار مالقـات دو ناشـناس» کـه‬ ‫به خاطـر بـازی در نقـش مکمـل ‪ Crocodile Dundee‬تحسـین شـد (‪69‬سـاله)‪.‬‬ ‫دومینگـو کوباروبیـاس؛ بازیگـر و مجـری فیلیپینـی کـه به خاطـر بـازی در «جا گـوار»‬ ‫جایـزه بهتریـن بازیگـر مکمـل جشـنواره جهانـی ‪ QCinema‬سـال ‪ 2014‬را گرفـت‬ ‫(‪66‬سـاله)‪ .‬همیش ویلسـون؛ بازیگر اسـکاتلندی که بیشتر به خاطر بازی در نقش‬ ‫«جیمـی مک کریمـون» در سـریال «دزد ذهـن» شـناخته می شـد (‪77‬سـاله)‪.‬‬ ‫سالوادور ویوز گومز؛ بازیگر و صداپیشه اسپانیایی فعال به عنوان مجری در شبکه‬ ‫‪77( TV3‬ساله)‪ .‬جولی بنت؛ هنرپیشه و صداپیشه امریکایی فعال بین سال های‬ ‫‪ ۱۹۴۷‬تـا ‪88( ۲۰۰۰‬سـاله)‪ .‬ویکتـار میکاالیویـچ داشـکیچ؛ بازیگـر تئاتـر بالروسـی‬ ‫(‪75‬سـاله)‪ .‬انـدرو جـک؛ بازیگـر بریتانیایـی کـه در اثـاری ماننـد «اربـاب حلقه هـا» و‬ ‫«جنـگ سـتارگان‪ :‬نیـرو برمی خیـزد» بـازی داشـت (‪76‬سـاله)‪ .‬تورهـان کایـا؛ بازیگـر‬ ‫تئاتـر‪ ،‬سـینما و تلویزیـون ترکیـه ای (‪68‬سـاله)‪ .‬جـی بندیکـت‪ ،‬بازیگـر امریکایـی که‬ ‫از فیلم هایـی کـه در ان هـا نقـش داشـت‪ ،‬بایـد بـه «بیگانه هـا»‪« ،‬شـوالیه تاریکـی‬ ‫برمی خیـزد» و «پیرمـرد صدسـاله ای کـه از پنجـره فـرار کـرد و ناپدید شـد» اشـاره کرد‬ ‫(‪68‬سـاله)‪ .‬فارسـت کامپتون؛ بازیگر تلویزیون امریکایی (‪94‬سـاله)‪ .‬تیموتی اوالن‬ ‫مونتگومـری؛ بازیگـر و پاپ ارتیسـت امریکایـی متخصـص در پرتر هپـردازی رسـانه‬ ‫(‪56‬ساله)‪ .‬ژان لوران کوچه؛ کارگردان و بازیگر فرانسوی اثاری مانند «قلعه سا گان»‬ ‫(‪85‬سـاله)‪ .‬الـن گارفیلـد؛ هنرپیشـه امریکایـی فیلم هایـی نظیـر «مجسـتیک» و‬ ‫«پلیـس بورلـی هیلز ‪80( »۲‬سـاله)‪ .‬قسلاین تریمبلـی؛ کمدین و بازیگـری کانادایی‬ ‫(‪68‬ساله)‪ .‬ریچارد جی می ؛ صداپیشه و بازیگر تئاتر و کارگردان کانادایی‪،‬امریکایی‬ ‫کـه صدایـش را در بازی هـای ویدئویـی ماننـد ‪ Team Fortress 2‬شـنیده ایم‪ .‬او از‬ ‫سـال ‪ 1998‬تـا ‪ 2020‬در نمایـش رادیویـی «ماجراهایـی بیشـتر از شـرلوک هولمـز»‬ ‫نقـش «بـازرس لسـترید» را بـازی کـرد (‪79‬سـاله)‪ .‬موریـس بـاری؛ بازیگـر و خواننـده‬ ‫فرانسـوی (‪87‬سـاله)‪ .‬بـروس مایـرز؛ هنرپیشـه‪ ،‬کمدیـن و کارگـردان بریتانیایـی که‬ ‫در «نوسـتراداموس» و «سـبکی تحمل ناپذیـر هسـتی» بـازی داشـت (‪78‬سـاله)‪.‬‬ ‫ژا کلین روسنی؛ بازیگر تئاتر فرانسوی (‪81‬ساله)‪ .‬فیلیپ نائون؛ هنرپیشه فرانسوی‬ ‫کـه بیشـتر شـهرتش به خاطر بـازی در فیلم های ترسـنا ک و مهیج ماننـد «رودهای‬ ‫قرمـز» و «برگشـت ناپذیر» اسـت (‪81‬سـاله)‪ .‬عیسـی چدیـا ک؛ بازیگـر‪ ،‬کارگـردان‪،‬‬ ‫تهیه کننـده و برزیلـی (‪78‬سـاله)‪ .‬دن ون هوسـن؛ بازیگـر تئاتـر‪ ،‬سـینما تلویزیـون‬ ‫المانـی کـه در «کازانـووای فلینـی»‪« ،‬نوسـفراتو» و «دشـمن پشـت دروازه هـا» بـازی‬ ‫داشت (‪75‬ساله)‪ .‬کریستوفر رایان پاسک؛ خواننده و بازیگر امریکایی که از اعضای‬ ‫گـروه موزیـک پـاپ ‪ The Broadway Kids‬و ‪ Dream Street‬نیـز بـود (‪34‬سـاله)‪ .‬فقیـر‬ ‫نبـی؛ بازیگـر افغانسـتانی کـه ‪22‬سـال فعالیـت حرفـه ای در سـینمای افغانسـتان و‬ ‫بالیوود داشت (‪67‬ساله)‪ .‬نیک کوردرو؛ بازیگر سینما‪ ،‬تلویزیون و تئاتر کانادایی که‬ ‫در برادوی فعال بود (‪41‬ساله)‪ .‬ریموند سانچز کاپتیو؛ بازیگر تئاتر ‪ ،‬فیلم ‪ ،‬تلویزیون‬ ‫و رادیـوی مکزیکـی (‪76‬سـاله)‪ .‬چارلـز بوکوکـو؛ بازیگـر و کمدیـن کنیایـی که به خاطر‬ ‫به تصویر کشـیدن شـخصیت تیتـراژ مجموعـه ‪ Papa Shirandula‬مشـهور بـود‪ .‬او‬ ‫همچنیـن برنـده جایـزه ‪ Kalasha‬در سـال ‪ 2010‬بـرای بهتریـن بازیگـر سـریال شـد‬ ‫(‪58‬سـاله)‪ .‬حسـن بریجانی؛ بازیگر ایرانی االصل سـوئدی که در سـال ‪ ،۲۰۰۷‬برنده‬ ‫جایـزه «گلدبـا گ» نقـش مکمـل مـرد شـد (‪59‬سـاله)‪ .‬گسـیو امادئـو؛ بازیگـر برزیلـی‬ ‫(‪73‬سـاله)‪ .‬ترینـی لوپـز؛ خواننـده‪ ،‬نوازنـده گیتـار و هنرپیشـه امریکایـی کـه از سـال‬ ‫‪ ۱۹۶۳‬مشـغول فعالیـت بـود‪ .‬او در «دوازده مـرد خبیـث» بـازی داشـت (‪83‬سـاله)‪.‬‬ ‫احمد بادوج؛ بازیگر‪ ،‬کارگردان‪ ،‬فیلم نامه نویس امازیغی‪،‬مرا کشی (‪70‬ساله)‪ .‬ییری‬ ‫منتسـل؛ هنرپیشـه و کارگـردان جمهـوری چـک کـه از فیلم هـا یـا مجموعه هـای‬ ‫کهـزار کالرینـت»‬ ‫تلویزیونـی کـه در ان هـا نقـش داشـت‪ ،‬می تـوان بـه «ا گـر ی ‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬او سـازنده اثـاری ماننـد ‪ Cutting It Short‬نیـز بـود (‪82‬سـاله)‪ .‬خاندا کـر‬ ‫شـاهد الدین فیـروز؛ بازیگـر بنگالدشـی (‪76‬سـاله)‪ .‬اجیـت داس؛ بازیگر‪ ،‬کارگـردان و‬ ‫نمایشـنامه نویس هندی (‪71‬سـاله)‪ .‬محبوب احمد صادق؛ بازیگر بنگالدشـی که‬ ‫بـرای حضـور در «داسـتان یـک فیلـم» برنـده جایـزه فیلـم ملی بنـگالدش در بخش‬ ‫بهتریـن بازیگـر نقـش منفـی شـد (‪65‬سـاله)‪ .‬فلورنـت پریـرا؛ روزنام هنـگار و بازیگـر‬ ‫سـینمای هنـدی بـود کـه به عنـوان بازیگـر نقـش مکمـل در فیلم هـای تامیل زبـان‬ ‫ظاهـر شـد (‪67‬سـاله)‪ .‬اسـیت باندوپادیـای؛ دراماتـورژ‪ ،‬نمایشـنامه نویس و بازیگـر‬ ‫بنگالـی عضـو گـروه تئاتـر «ناندیـکار» (‪84‬سـاله)‪ِ .‬خـراردو بـرا؛ کارگـردان‪ ،‬هنرپیشـه‪،‬‬ ‫طـراح لبـاس و صحنـه و کارگردان اسـپانیایی کـه در سـال ‪ ۱۹۸۶‬برنده جایزه گویای‬ ‫«بهتریـن طراحـی لبـاس» در فیلـم «عشـق‪ ،‬افسـونگر» (سـاخته کارلـوس سـائورا) و‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۸۸‬برنـده جایـزه گویـای بهتریـن کارگردان هنری فیلم «دختـر رویاهای‬ ‫شـما» (سـاخته فرنانـدو تروئبـا) شـد‪ .‬او همچنیـن در سـال ‪ ۱۹۸۸‬برنـده جایـزه ملی‬ ‫تئاتـر شـد (‪73‬سـاله)‪ .‬میـرزا شـاهی؛ بازیگـر و کمدیـن پاکسـتانی که بیشـتر به دلیل‬ ‫بازی در سـریال محبوب تلویزیونی «نادنیان» شـناخته شـد (‪70‬سـاله)‪ .‬هوگو ارانا؛‬ ‫بازیگـر ارژانتینـی کـه از اثـاری کـه در ان هـا نقـش داشـت‪ ،‬بایـد بـه «گـزارش رسـمی»‪،‬‬ ‫«جزیره» و «نیمه تاریک قلب» اشاره کرد (‪77‬ساله)‪ .‬ریسزارد رونکزیوسکى؛ بازیگر‬ ‫لهستانی که از سال‪ 1954‬به بعد‪ ،‬در بیش از ‪ 70‬فیلم ظاهر شد (‪ 90‬ساله)‪ .‬داریوش‬ ‫گناتوفسکی؛ بازیگر لهستانی که به خاطر بازی در فیلم «شیاطین جنگ»‪« ،‬با اتش‬ ‫و شمشیر» و از همه مهم تر در قالب کارا کتر «ارنولد بوچک» در طنزهای تلویزیونی‬ ‫«جهان به روایت کیپسـکی ها» به شـهرت رسید (‪59‬ساله)‪ .‬جان گلن؛ بازیگر تئاتر‪،‬‬ ‫تلویزیون و سـینمای بریتانیایی که با نقش «هری کالیتون» در سـریال تلویزیونی‬ ‫«خیابان کورونیش» شناخته شده (‪78‬ساله)‪ .‬کسابا کلمن؛ بازیگر و سیاستمدار‬ ‫مجارستانی (‪65‬ساله)‪ .‬نارش کانودیا؛ بازیگر و موزیسین گجراتی (‪77‬ساله)‪ .‬سون‬ ‫وولتـر؛ هنرپیشـه سـوئدی کـه از فیلم هایـی کـه در ان هـا نقش داشـت‪ ،‬می تـوان به‬ ‫«قربانـی»‪« ،‬کنجـکاوم» و «دوسـتان» اشـاره کـرد (‪86‬سـاله)‪ .‬فیلیـپ جیمـز ووس؛‬ ‫بازیگر تئاتر‪ ،‬رادیو‪ ،‬سینما و تلویزیون انگلیسی (‪84‬ساله)‪ .‬سومیترا چاترجی؛ بازیگر‬ ‫پرکار هندی که در بیش از ‪ ۳۰۰‬فیلم نقش افرینی کرد (‪85‬ساله)‪ .‬رومن هریهورویچ‬ ‫ویکتـوک؛ کارگـردان تئاتـر‪ ،‬بازیگـر و فیلم نامه نویـس اوکراینـی و روسـی (‪84‬سـاله)‪.‬‬ ‫مایکل رابین؛ بازیگر سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون فرانسوی که از سال ‪ 1966‬تا ‪ 2018‬در‬ ‫‪ 120‬فیلـم ظاهـر شـد‪ .‬او چندیـن جایزه برای بازیگری خـود؛ از جمله جایزه «مولیر»‬ ‫بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و جایزه بزرگ هیئت داوران در جشنواره لوکارنو در‬ ‫سـال ‪ 1979‬را بـه دسـت اورد (‪90‬سـاله)‪ .‬تامـاس بارونـدی؛ بازیگر‪ ،‬مدیر تئاتـر و طراح‬ ‫صحنـه مجارسـتانی (‪65‬سـاله)‪ .‬الـی ذا کـر؛ بازیگـر‪ ،‬بـازرگان‪ ،‬کارگـردان و نویسـنده‬ ‫بنگالدشـی کـه از معتمدیـن مـوزه جنـگ ازادی در دا کا نیـز بـود‪ .‬در سـال ‪1999‬‬ ‫از طـرف دولـت بنـگالدش جایـزه ‪ Ekushey Padak‬بـه او اعطـا شـد کـه دومین جایزه‬ ‫عالی غیرنظامی در بنگالدش است (‪76‬ساله)‪ .‬بوریس پلوتنیکوف؛ بازیگر شوروی‬ ‫کـه برنـده جوایـزی همچـون «هنرمنـد مردمـی روسـیه» شـده اسـت (‪71‬سـاله)‪.‬‬ ‫ادواردو گالوئـو؛ بازیگـر برزیلـی (‪58‬سـاله)‪ .‬پیوتـر ماچالیـکا؛ بازیگـر تئاتـر و سـینمای‬ ‫لهسـتانی (‪65‬سـاله)‪ .‬برام ولوگت؛ بازیگر هلندی (‪86‬ساله)‪ .‬میزیستاو مورانسکی؛‬ ‫بازیگـر لهسـتانی (‪60‬سـاله)‪ .‬ارمانـدو مانزانـرو کانچـی؛ نوازنـده‪ ،‬خواننـده‪ ،‬اهنگسـاز‪،‬‬ ‫بازیگـر و تهیه کننـده موسـیقی مکزیکی که یکـی از موفق ترین اهنگسـازان امریکای‬ ‫التیـن محسـوب می شـود‪ .‬وی در سـال ‪ 2014‬جایـزه یک عمـر دسـتاورد گرمـی را‬ ‫دریافـت کـرد و رئیـس انجمـن نویسـندگان و اهنگسـازان مکزیـک بـود (‪85‬سـاله)‪.‬‬ ‫کـورادو اولمـی؛ بازیگـر ایتالیایی که سـال ‪ ۱۹۹۹‬برنده جایزه انجمن ملی فیلم ایتالیا‬ ‫به عنـوان بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل مـرد شـد (‪94‬سـاله)‪ .‬روبـر حسـین؛ بازیگـر‪،‬‬ ‫کارگردان و فیلم نامه نویس فرانسـوی با تبار ایرانی (‪۹۳‬سـاله)‪ .‬عبد الحکیم الطاهر؛‬ ‫بازیگـر و کارگـردان سـودانی (‪93‬سـاله)‪ .‬ژان پانیـس؛ بازیگـر فرانسـوی (‪92‬سـاله)‪.‬‬ ‫والدیمیـر بوریسـوویچ کورنـف؛ بازیگـر و اسـتاد فیلـم و تئاتر شـوروی که برنـده جایزه‬ ‫«هنرمنـد مردمـی روسـیه» شـد (‪80‬سـاله)‪ .‬شـانی مهادواپـا؛ بازیگـر هنـدی کـه در‬ ‫صنعت فیلم کانادا نیز فعال بود (‪88‬ساله)‪ .‬جان ریچاردسن؛ هنرپیشه بریتانیایی‬ ‫(‪86‬ساله)‪ .‬انتونیو ساباتو سینیور؛ هنرپیشه ایتالیایی (‪77‬ساله)‪ .‬اتین درابر؛ بازیگر‬ ‫فرانسوی (‪81‬ساله)‪ .‬بوریس گراچفسکی؛ کارگردان‪ ،‬فیلم نامه نویس و بازیگر فیلم‬ ‫روسـی (‪71‬سـاله)‪ .‬تیـت لیلئـورگ؛ بازیگـر تئاتـر‪ ،‬سـینما و تلویزیـون اسـتونی بـود و از‬ ‫بنیان گذاران «مدرسه رقص ایدا» (‪79‬ساله)‪ .‬جوزف ساس؛ بازیگر‪ ،‬کمدین و مدیر‬ ‫تئاتـر مجارسـتانی (‪82‬سـاله)‪ .‬انـدی گـری؛ بازیگـر و نویسـنده کمـدی اسـکاتلندی‬ ‫(‪61‬سـاله)‪ .‬کـوروم پولـری؛ بازیگـر هنـدی (‪97‬سـاله)‪ .‬رمـی ژولیـن؛ مجـری‪ ،‬دسـتیار‬ ‫کارگـردان و بازیگـر کـه قهرمـان رالـی کـراس و قهرمـان موتور کـراس ‪ 1956‬فرانسـه نیـز‬ ‫بـود (‪90‬سـاله)‪ .‬ریشـارد کوتیـس؛ هنرپیشـه لهسـتانی (‪88‬سـاله)‪ .‬واسـیلی النـاوی؛‬ ‫ی (‪87‬سـاله)‪ .‬ویکتـور استانیسلاوویچ کـووال؛‬ ‫کارگـردان تئاتـر و سـینمای اوکراینـ ‬ ‫نویسـنده‪ ،‬شـاعر‪ ،‬هنرمنـد و بازیگـر روسـی (‪73‬سـاله) و درنهایـت‪ ،‬تمور سـیکلوری؛‬ ‫خواننـده و بازیگر گرجسـتانی (‪75‬سـاله)‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫نسخه پیچی‬ ‫به روشسلبریتی ها‬ ‫شهالاسالمی‬ ‫در یک سال اخیر به دنبال ابتالی تعدادی از چهره های مشهور به بیماری کرونا‪،‬‬ ‫برخـی افـراد بـا انتشـار خبـر فـوت ایـن چهره هـا‪ ،‬دنبـال جمع کـردن فالوئـر و الیـک‬ ‫بیشـتر بـود ه و بـر زخـم خانواده هـای این بیماران‪ ،‬نمـک پاشـیده اند‪ .‬در روزهایی‬ ‫کـه وضعیـت جسـمانی علـی انصاریـان روبه وخامـت گذاشـته بـود‪ ،‬شـایعه فـوت‬ ‫او در حـال دست به دست شـدن در فضـای مجـازی بـود‪ .‬درشـرایطی که مـادر و‬ ‫خانـواده علـی انصاریـان‪ ،‬روزهـای بسیارسـختی را سـپری می کردنـد‪ ،‬متاسـفانه‬ ‫برخـی افـراد بـا انتشـار شـایعات و تصاویـری‪ ،‬خانـواده او را ازرده می کردنـد‪ .‬دامـاد‬ ‫خانـواده انصاریـان گفتـه بـود‪« :‬مـادر علـی روی زمین افتاده بـود و گریه می کرد که‬ ‫عـده ای از ایـن صحنـه فیلـم می گرفتنـد!» حضـور سـلبریتی ها در بیمارسـتان و بـر‬ ‫بالیـن علـی انصاریـان‪ ،‬درحالی صـورت گرفت که معاونت درمان وزارت بهداشـت‬ ‫در اذرماه امسـال در نامه ای به دانشـگاه های علوم پزشـکی سراسـر کشـور دسـتور‬ ‫جلوگیـری از حضـور همراهـان بیمار در تمام بخش های کرونـا را صادر کرد؛ حضور‬ ‫نکـه در مغایرت بـا‬ ‫سـلبریتی ها در مقابـل بیمارسـتان «فرهیختـگان» عالوه بر ای ‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و ابلاغ وزارت بهداشـت بـود‪ ،‬باعـث افزایـش‬ ‫تجمـع مـردم و درنتیجـه‪ ،‬افزایـش شـیوع کرونـا شـد؛ درشـرایطی که سـلبریتی ها‬ ‫می تواننـد در صفحـات مجـازی و مصاحبه هـای خـود‪ ،‬بـر رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی تا کیـد و بـه مشـارکت مـردم در کنتـرل کرونـا کمـک کننـد؛ متاسـفانه‬ ‫در بیمارسـتان ها و بـر بالیـن بیمـاران مبتالبه کرونـا حاضـر می شـوند و ا گرچـه‬ ‫به نظـر می رسـد حضورشـان به دلیـل نگرانـی از حـال همـکاران و دوستانشـان‬ ‫باشـد؛ امـا این اقـدام‪ ،‬خواسـته و ناخواسـته باعـث افزایـش تجمـع مـردم و نقـض‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی می شـود و جـان بسـیاری ازافراد را به خطـر می انـدازد‪.‬‬ ‫پـس از فـوت انصاریـان‪ ،‬شـاهد وا کنش هـای عجیـب برخـی سـلبریتی ها به مقوله‬ ‫ً‬ ‫فـوت ایـن سـتاره فوتبـال بوده ایـم؛ مثلا «کتایـون ریاحـی» سـاعاتی پـس از فـوت‬ ‫علـی انصاریـان‪ ،‬با انتشـار پسـتی‪ ،‬او را «شـهید وا کسـن» خوانـد! این اقـدام ریاحی‬ ‫درحالـی صـورت گرفـت کـه او خـودش پیش تـر به دلیـل عدم رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی در مراسـم تولـد امسـالش‪ ،‬موردانتقـاد بسـیاری از رسـانه ها و کاربـران‬ ‫فضـای مجـازی قـرار گرفتـه بـود! یـا «مهنـاز افشـار» کـه از داوران یـک برنامـه در‬ ‫شـبکه ای خارجـی و معانـد اسـت‪ ،‬درتلاش اسـت بـا گرفتـن ژسـت دلسـوزی برای‬ ‫مـردم ایـران‪ ،‬خـود را وطن پرسـت و مدافـع مـردم کشـورش نشـان دهـد‪ .‬او پـس از‬ ‫فـوت علـی انصاریـان در صفحـه توئیتـری خـود‪ ،‬نوشـت‪« :‬بـر طبل شـادی بکوبید‬ ‫کـه نـه دعـای مـادرش گرفـت و نـه دعـای دیگـران! بـر طبـل شـادی بکوبیـد کـه‬ ‫وا کسـن را سیاسـی کردید! شـما مسـئول مرگ مردم هسـتید‪ ،‬برای مردم مظلوم‬ ‫ایـران‪ ،‬خانواده هایمـان و بـرای همـه کـه بیـن شـما گیـر افتاده انـد و یکی یکـی‬ ‫می میرند خشـمگینم که چرا خودتون هیچی تون نمیشـه!» این درحالی ست که‬ ‫علیرضـا وهـاب زاده؛ مشـاور وزیـر بهداشـت عنوان کـرده‪« :‬از حدود هشـت میلیارد‬ ‫ً‬ ‫جمعیـت جهـان‪ ،‬تقریبـا یک درصـد وا کسـن کرونـا تزریـق کردنـد‪ .‬ا کثـر ان هـا نیـز‬ ‫ً‬ ‫تـک ُ دز دریافـت کردنـد کـه عملا ایمنـی ایجـاد نمی کنـد و نمی توانـد از مرگ کسـی‬ ‫چیـک از لیدر هـای مظلوم ‪#‬وا کسـن‪-‬‬ ‫جلوگیـری کنـد! سـوال این اسـت که چـرا هی ‬ ‫بخریـد کـه در اروپـا و امریـکا گیـر افتاده انـد‪ ،‬تـا امروز وا کسـن نزدنـد؟!» البته ا گرچه‬ ‫تامیـن وا کسـن معتبـر‪ ،‬مطمئـن و اثربخـش تـا زمـان تولیـد وا کسـن ایرانـی کرونـا‪،‬‬ ‫از وظایـف وزارت بهداشـت اسـت؛ امـا برخـی از سـلبریتی هایی کـه دراین مـدت‬ ‫نه تنهـا گامـی بـرای افزایـش رعایـت پروتکل هـا برنداشـته اند‪ ،‬بلکـه چشـم خـود را‬ ‫بـر واقعیـات موجـود بسـته اند‪ ،‬حـاال ژسـت نگرانـی بـرای سلامت مردم گرفتـ ه و با‬ ‫سوءاسـتفاده سیاسـی از درگذشـت چهره هایی مانند «مهرداد میناوند» و «علی‬ ‫انصاریان» شـروع به راه انداختن هشـتگ «وا کسـن بخرید» کرده اند! هرچند باید‬ ‫دانسـت این هـا وا کنش هـای تـازه ای از این افـراد نیسـت؛ حدود دوسـال پیش نیز‬ ‫درپی پیشـنهاد داریوش‬ ‫انتشـار ویدئویی از «مهناز افشـار» در اینسـتا گرامش که ِ‬ ‫اقبالـی‪ ،‬بـه تبلیـغ تزریـق «نالوکسـان» (‪ )Naloxone‬جهـت نجـات معتادینـی کـه‬ ‫ُ‬ ‫اوردز کرده اند و جلوگیری از مرگ ان ها پرداخته بود؛ هیاهویی در فضای مجازی‬ ‫بـه راه انداخـت کـه بـا انتقاداتـی ازسـوی جامعـه پزشـکی و وزارت بهداشـت روبه رو‬ ‫شـد‪ .‬البتـه او اولیـن و تنهـا چهـر ه معروفـی نیسـت که بـا توصیه ای حساب نشـده؛‬ ‫از نـوع پزشـکی برچسـب «خطرافریـن» خـورده اسـت‪ .‬نمونه هایـی متعـدد از ان را‬ ‫یکـه بـه‬ ‫در جهـان داشـته ایم کـه بارهـا باعـث بـروز حاشـیه هایی شـده اند؛ موارد ‬ ‫تعـدادی از ان هـا در گـزارش امـروز اشـاره خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۳‬بـود کـه کیتـی پـری؛ خواننـده ‪ ۳6‬سـال ه امریکایـی کـه قطعاتـی موفـق‬ ‫و مطـرح همچـون ‪ Roar‬و ‪ Firework‬را منتشـر کـرده اسـت؛ توئیـت کـرد‪« :‬روزانـه‬ ‫‪ 26‬ویتامین مختلف را مصرف می کند» و با انتشـار تصویری از چند قوطی بزرگ‬ ‫ویتامیـن‪ ،‬ایـن کار را بـرای سلامتی خانم هـا توصیـه کـرد و نوشـت‪« :‬مکمل هـا و‬ ‫ویتامین هـا زندگـی هسـتند!» ان زمـان چندنفر از پزشـکان این توصیـه را غیرواقع‬ ‫عنوان کردند و گفتند که این حد مصرف روزانه ویتامین‪ ،‬زیاده روی ست‪ .‬مقاله‬ ‫رسـانه پزشـکی ‪ Healthline‬نیـز طبـق توصیه هـای مرکـز مدیریـت و پیشـگیری‬ ‫بیمـاری (‪ )CDC‬در امریـکا عنـوان کـرد ه کـه زنان برای عملکرد سلامت و مناسـب‬ ‫بدنشـان‪ ،‬روزانـه بـه ‪ ۱۴‬ویتامیـن اصلـی به مقـدار توصیه شـده توسـط پزشـک‬ ‫ً‬ ‫ی از ویتامین هـا اساسـا بـرای بهبـود عملکـرد‬ ‫متخصـص نیـاز دارنـد کـه البتـه بعضـ ‬ ‫ً‬ ‫انـدام داخلـی کاملا ضـرورت دارنـد‪.‬‬ ‫مـارک کیوبـن ‪ ۶2‬سـاله را بایـد تاجـری فعـال در عرصه هـای متنـوع نامیـد؛ او‬ ‫صاحـب باشـگاه بسـکتبال ‪ Dallas Mavericks‬بـوده‪ ،‬از تهیه کننـدگان مجموعـه‬ ‫فیلم سـازی شـرکت ‪ 2929 Entertainment‬ب هشـمار مـی رود و سـرمایه گذار اصلـی‬ ‫برنامـه حمایتـی ‪ Shark Tank‬اسـت‪ .‬البتـه همـه این ها باعث نمی شـود که هرچه‬ ‫ً‬ ‫او می گویـد نیـز درسـت باشـد؛ مثلا‪ ،‬سـال ‪ ۲۰۱۵‬بـود کـه رسـانه انالیـن ‪Business‬‬ ‫‪ Insider‬گزارشـی به چاپ رسـاند که تیترش چنین بود‪« :‬به توصیه پزشـکی مارک‬ ‫نقـرار بـود کـه ان سـال وی در توئیتـرش بـه مردم‬ ‫کیوبـن عمـل نکنیـد!» ماجـرا ازای ‬ ‫پیشـنهاد کـرد کـه بایـد سـالی چهاربـار ازمایـش خـون کامـل بدهنـد تـا از سلامت‬ ‫خـود مطمئـن شـوند! متخصصـان جهانـی چنیـن رویـه ای را بـرای افـراد سـالم‪،‬‬ ‫غیرضروری می دانند‪ .‬گزارشـی منتشـره توسـط ‪ CareNow‬نیز دراین باره اورده ا گر‬ ‫تحت کنترل نیسـتید‪ ،‬سـالی یک بار ازمایش کامل خون‬ ‫بیماری خاصی ندارید و ِ‬ ‫کفایـت می کنـد‪.‬‬ ‫توصیـه پزشـکی مـگان فا کـس؛ سـتاره ‪ ۳4‬سـاله ‪ Transformers‬را در کشـور‬ ‫خودمـان هـم زیـاد شـنیده ایم؛ «نوشـیدن روزانـه یک لیـوان سـرکه سـیب شـما‬ ‫ً‬ ‫را سـریعا از دسـت چربی هـای مزاحـم و مـازاد بدنتـان خلاص می کنـد!» بلـه‬ ‫چربی سـوزی‪ ،‬از ویژگی هـای سـرکه سـیب اسـت؛ به شـرطی که روزانـه یـک تـا‬ ‫دو قاشـق غذاخـوری از ان را در رژیـم غذایـی خـود بگنجانیـد و البتـه بایـد همـراه بـا‬ ‫جهت کاهش وزن باشـد تا تاثیر خود را نشـان‬ ‫سـایر برنامه های کارشناسی شـده ِ‬ ‫دهـد؛ امـا نوشـیدن روزی یک لیـوان از ایـن فـراورده‪ ،‬بی شـک خطراتـی را به دنبال‬ ‫دارد کـه به گفتـه متخصصـان سلامتی؛ ازبین رفتـن مینـای دنـدان‪ ،‬ازان جملـه‬ ‫ علت‬ ‫است‪ .‬گزارش ‪ ۲۰۱۸‬نشریه ‪ Express‬اورده که نوشیدن سرکه سیب خالی به ِ‬ ‫ویژگی هـای اسـیدی‪ ،‬بـه بافت هـای داخلـی اسـیب می زند و معده های حسـاس‬ ‫ضمن اینکـه سـطح پتاسـیم را در بـدن کاهـش داده و‬ ‫را دچـار مشـکالتی می کنـد‪ِ .‬‬ ‫موجـب پوکـی اسـتخوان خواهـد شـد‪.‬‬ ‫یکی از ماموریت های غیرممکن تام کروز‪ ،‬سال ‪ ۲۰۰۵‬رقم خورد و این تاریخ نشان‬ ‫می دهـد کـه مداخلـه پزشـکی سـتاره ها سـابقه ای طوالنـی دارد‪ .‬دران سـال‪ ،‬کـروز‬ ‫در برنامه تلویزیونی ‪ Today Show‬به شـدت بروک شـیلدز (بازیگر و مدل معروف)‬ ‫ضد افسـردگی‬ ‫موردحملـه قـرار داد و صحبت هـای او در تبلیـغ نوعـی از داروی ِ‬ ‫را ِ‬ ‫بازیگـر اینـک ‪ ۵8‬سـاله گفتـه بـود‪:‬‬ ‫ بـاد انتقـاد گرفـت‪ .‬ایـن‬ ‫ نـام ‪ Paroxetine‬را به ِ‬ ‫به ِ‬ ‫ِ‬ ‫«زنـان نبایـد افسـردگی را جـدی بگیرنـد؛ داروهـای این چنینـی هیـچ تاثیـر مثبتـی‬ ‫ندارنـد و همه چیـز‪ ،‬بـا کمـی ورزش حـل خواهـد شـد!» او همچنیـن عنـوان کـرد‬ ‫ً‬ ‫که اساسـا به روان پزشـکی و اثرات مثبت ان اعتقادی ندارد‪ .‬جامعه روان پزشـکی‬ ‫هم به تندی وا کنش نشـان داد و اظهارات کروز را غیرمسـئوالنه و غیرکارشناسـانه‬ ‫خوانـد‪ .‬این درحالی بودکـه شـیلدز زمانـی بـه تبلیـغ ‪ Paroxetine‬پرداختـه بـود کـه‬ ‫تحت درمـان بود‪.‬‬ ‫ علـت افسـردگی بعـد از زایمـان‪ِ ،‬‬ ‫به ِ‬ ‫عالقه منـدان بـه گوئینـت پالتـرو می داننـد کـه بازیگـر ‪ 48‬سـاله اثـاری همچـون‬ ‫ عنوان ‪Goop‬‬ ‫«شکسـپیر عاشـق»‪ ،‬سـایتی پربازدید دررابطه با سـبک زندگی ِ‬ ‫تحت ِ‬ ‫دارد کـه از سـال ‪ ۲۰۰۸‬فعالیـت می کنـد‪ .‬توصیه هـای او دراین مجموعـه بارهـا‬ ‫حواشـی متعـددی ایجـاد کرده؛ تاجایی کـه گزارش ‪ 9‬مـی ‪ ۲۰۱۵‬نشـریه ‪Telegraph‬‬ ‫در مطلبـی بلنـد بـه اظهـارات غیرتخصصـی وی پرداختـه و رویـه مشـابهی را در‬ ‫گزارش هایـی در رسـانه های دیگـر نیـز می بینیـم‪ .‬یکـی از توصیه هـای وی در سـال‬ ‫‪ ،۲۰۱۶‬گزیده شـدن توسـط نیـش زنبـور بـرای افزایـش سلامتی بـود کـه مبنـای‬ ‫ان را نیـز طـب سـنتی چیـن می دانسـت؛ درحالی کـه دکتـر کلـی جکسـون؛ مدیـر‬ ‫ا کادمـی کنتـرل درد ‪ APM‬در امریـکا طی مصاحبه ای بـا ‪ INSIDER‬گفت که این‬ ‫ً‬ ‫ادعـا صحـت نـدارد؛ زیـرا اوال بعضی هـا بـه نیـش زنبـور الـرژی دارنـد و ایـن کار گاهـی‬ ‫می توانـد عـوارض جانبـی خطرنا کـی تـا حـد «سـکته مغـزی هموراژیـک» درپـی‬ ‫داشـته باشـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫«سوگ پیچیده» در دوران کرونا‬ ‫روایتی از‬ ‫ِ‬ ‫یادت می اید می گفتی دیدار به قیامت؟‬ ‫مریمشریفی‬ ‫«مامــان رفــت ســبزی بخــره‪ .‬وقتــی برگشــت‪ ،‬حالــش بــد شــد‪ .‬بابــا بــردش‬ ‫بیمارســتان‪ .‬فقــط یک هفتــه بیمارســتان بــود‪ .‬دیگــه برنگشــت خونــه!»‬ ‫نهــا‪ ،‬جمــات فرزندانــی بــود کــه کرونــا بی مقدمــه و بــدون بیمــاری‬ ‫ای ‬ ‫قبلــی‪ ،‬مادرشــان را گرفتــه بــود‪ .‬هفت ههــا گذشــته بــود؛ امــا ان هــا همچنــان‬ ‫نشــکل از مــرگ عزیــزان و‬ ‫در حالــت شــوک و انجمــاد مانــده بودنــد‪ .‬ای ‬ ‫لطمه هــای روحــی ان بــرای بازمانــدگان‪ ،‬یک نــوع ســوگ خیلــی خــاص را‬ ‫یتــوان اســمی روی ان گذاشــت‪ .‬فقــط می توانیــم‬ ‫ایجــاد کــرده کــه هنــوز نم ‬ ‫بگوییم کرونا‪ ،‬ســوگ ها را پیچیده کرده‪ .‬انســان معاصر شــاید هیچ وقت‬ ‫به انــدازه ایــن چندماه گذشــته‪ ،‬نزدیکــی زندگــی و مــرگ را تجربــه نکــرده‬ ‫باشــد‪ .‬هــرروز در گوشـه وکنار دنیــا؛ ازجملــه ایــران‪ ،‬بــا خبــر مــرگ صدهــا و‬ ‫یشــویم‪ .‬دراین میــان‪ ،‬یکــی از‬ ‫هــزاران انســان دراثــر ابتالبه کرونــا مواجــه م ‬ ‫اثــار مهمــی کــه روزگار کرونایــی بــر جامعــه انســانی داشــته‪ ،‬تغییــر ســبک‬ ‫زندگــی ان هــا حتــی درمواجهه بــا مــرگ عزیزانشــان بــوده‪ .‬انچــه انســان‬ ‫حتــی در مصائبــی ماننــد جنــگ‪ ،‬ســیل و زلزلــه هــم تجربــه نکــرده بــود‪،‬‬ ‫به دســت یــک ویــروس نحــس‪ ،‬بــر ســرش امــد‪ .‬کرونــا‪ ،‬اغــوش عزیــزان و‬ ‫همدلــی دوســتانش را از او گرفــت؛ و زمانــه کرونــا ثابــت کــرد انســان تنهــا‪،‬‬ ‫درمواجهه بــا مــرگ عزیزانــش‪ ،‬بســیار اســیب پذیرتر خواهــد بــود‪ .‬از وقتــی‬ ‫محدودیت هــای دوران کرونــا و لــزوم رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی‪،‬‬ ‫امــکان برگــزاری مراســم ســوگواری بعــد از مــرگ عزیــزان را از بازمانــدگان‬ ‫گرفــت‪ ،‬ســوگ های معمــول زندگــی تبدیــل بــه ســوگ های پیچیــده شــد‬ ‫و داغ دیــدگان در داالن هــای ایــن غــم بی انتهــا گرفتــار شــدند‪ .‬گفت وگــو‬ ‫بــا دکتــر «محمــود ازادی»؛ روانشــناس و عضــو فعــال انجمــن بین المللــی‬ ‫تســال ســابقه فعالیــت درزمینــه‬ ‫ســایکوانکولوژی (‪ )IPOS‬کــه هف ‬ ‫«مراقبــت معنــوی» از بیمــاران مبتالبه ســرطان و تخصــص ویــژه «کرامــت‬ ‫درمانــی» (‪ )Dignity Therapy‬را نیــز در کارنامــه دارد و در چندماه گذشــته‬ ‫مراجعیــن متعــددی از میــان ســوگواران کرونــا داشــته‪ ،‬فرصــت مغتنمی بود‬ ‫بــرای بررســی پدیــده «ســوگ کرونــا» و راه هــای پیشــگیری و درمــان ان‪.‬‬ ‫سـوگ‪ ،‬بـه غم وانـدوه طوالنی مـدت بعـد از فقدان عزیزان گفته می شـود‪ .‬در متون‬ ‫روانشناسـی و درمانـی هـم یـک مبحث وجـود دارد باعنـوان «درمان افـراد داغدار»؛‬ ‫کـه هـم درمـان انفـرادی و هـم گروه درمانـی را شـامل می شـود‪ .‬بعضـی سـوگ ها‪،‬‬ ‫خودبه خـود و بعدازمدتـی‪ ،‬درمـان و رفـع می شـود؛ امـا در بعضـی از سـوگ ها‪ ،‬فـرد‬ ‫داغ دیـده نیـاز بـه مراقبـت بیشـتری دارد‪ .‬می بینیـد چندین سـال از فـوت عزیـزش‬ ‫می گـذرد؛ امـا به دلیـل وابسـتگی های عاطفـی عمیقـی کـه بـا متوفـی داشـته‪ ،‬هنوز‬ ‫نتوانسـته ان داغ را بپذیـرد و بـا ان کنـار بیایـد‪ .‬انـگار از وقتـی عزیـزش را در درون‬ ‫خـا ک گذاشـتند‪ ،‬بخشـی از وجـود او هـم در خـا ک مانـده‪ .‬بـه ایـن سـوگ‪« ،‬سـوگ‬ ‫پیچیـده» گفتـه می شـود کـه می توانـد اثـار جـدی و مخربـی بـر زندگـی شـخصی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و فعالیت هـای شـغلی فـرد بگـذارد‪ .‬انـگار دیگـر نمی توانـد ان فـرد سـابق‬ ‫شـود‪ .‬خطاهایش در فعالیت های شـغلی اش زیاد می شـود‪ ،‬حواسـش سـر جایش‬ ‫نیسـت؛ حتـی گاهـی تمایـل به خودکشـی پیدا می کنـد‪ .‬این سـوگ پیچیده حتی‬ ‫می توانـد ُبعـد معنـوی زندگـی فـرد را هـم تحت الشـعاع قـرار دهـد‪ .‬ممکـن اسـت‬ ‫ارتباطش با خدا قطع شود‪ .‬مدام می گوید‪« :‬چرا خدا به داد من نرسید؟ چرا عزیز‬ ‫مـن این طـور مـرد؟ چـرا ایـن اتفاق بایـد برای بچه من یـا مادر من می افتـاد؟ خدایا‬ ‫چرا همسر مرا گرفتی؟ خدایا ان موقع که عزیز من درد می کشید‪ ،‬تو کجا بودی؟ و‬ ‫‪ »...‬و متاسـفانه کرونـا بـه ایـن سـوگ های عمیـق‪ ،‬دامـن زده اسـت‪.‬‬ ‫موضوعی که باید به ان توجه کنیم‪« ،‬چگونه مردن» است که موضوعی بسیارمهم‬ ‫اسـت‪ .‬ا گر خانواده ببینند پدر یا مادر چندسـال اسـت با بیماری دست وپنجه نرم‬ ‫می کنـد‪ ،‬وقتـی بـا فـوت او مواجه شـوند‪ ،‬راحت تر می توانند موضـوع را بپذیرند؛ اما‬ ‫وقتـی پدرومـادر در صحـت و سلامت داشـتند زندگـی می کردنـد‪ ،‬یک دفعـه دچـار‬ ‫یـک ویـروس شـدند و بعـد از یک هفتـه فـوت کردنـد‪ ،‬اسـیب های روحـی شـدیدی‬ ‫نشـکل از مـرگ عزیـزان و لطمه هـای روحـی ان بـرای‬ ‫بـه خانـواده وارد می شـود‪ .‬ای ‬ ‫بازمانـدگان‪ ،‬یک نـوع سـوگ خیلـی خـاص را ایجاد کـرده که هنوز نمی توان اسـمی‬ ‫روی ان گذاشـت‪ .‬ایـن سـوگ کـه بـه قشـر خاصـی اختصـاص نـدارد و بـا دغدغه هـا‬ ‫و رنج هـای متفاوتـی بـرای افـراد همـراه اسـت‪ ،‬تـا مدت هـا نیـاز بـه مطالعه و بررسـی‬ ‫ً‬ ‫دارد؛ مثلا مـا از روحانـی گرفتـه تـا پزشـک در میان مراجعه کنندگانمان داشـته ایم‪.‬‬ ‫توجـه بـه مبحـث «چگونـه مـردن»‪ ،‬در نظـام سلامت غـرب‪ ،‬از سـال ها قبل شـروع‬ ‫شـده‪ .‬این موضـوع تحت عنـوان «مرگ عزتمندانـه و با کرامـت»‪ ،‬از پنج دهه قبل در‬ ‫طب مدرن موردتوجه قرار گرفت‪ .‬ماجرا از وقتی شروع شد که یک بیمار سرطانی‬ ‫بی خانمان در یکی از خیابان های لندن فوت کرد‪ .‬این اتفاق باعث شد کلیسای‬ ‫مسـیحیت و برخی از پرسـتاران‪ ،‬به انتقاد از وزارت بهداشـت انگلسـتان بپردازند و‬ ‫به این گونه مردن بیماران‪ ،‬اعتراض کنند‪ .‬ان زمان و در دهه ‪ 1960‬وزارت بهداشت‬ ‫انگلسـتان یـک شـعار داشـت بااین مضمـون‪« :‬مراقبـت از گهـواره تـا گـور»‪ .‬بعـد از‬ ‫ماجـرای مـرگ ان فـرد‪ ،‬خانـم پرسـتاری به نام «سیسـلی سـندرز»‪ ،‬طـی اعتراضاتی‬ ‫کـه شـکل گرفـت‪ ،‬ایـن شـعار را زیرسـوال بـرد و خطـاب بـه مسـئوالن بهداشـت و‬ ‫درمـان انگلسـتان گفـت‪« :‬مراقبـت شـما از بیمـاران در بیمارسـتان ها‪ ،‬همه جانبـه‬ ‫نیسـت‪ .‬شـما بیمـار را در بیمارسـتان بسـتری می کنیـد؛ امـا بـرای چگونـه مـردن او‬ ‫برنامه ندارید»‪ .‬در نتیجه تالش های خانم سـندرز‪ ،‬مرا کزی به نام «نقاهت خانه»‬ ‫در انگلیـس شـکل گرفـت؛ مرکـزی کـه بیمارانـی کـه در مرحلـه پایـان حیـات خـود و‬ ‫دراسـتانه مـرگ بودنـد‪ ،‬بـه انجـا منتقـل می شـدند تـا در شـرایط مناسـبی‪ ،‬مرحلـه‬ ‫ً‬ ‫مـرگ را پشت سـر بگذارنـد‪ .‬در ان نقاهت خانه هـا‪ ،‬در کادر مراقبتـی بیمـار‪ ،‬الزامـا‬ ‫یک «مراقب معنوی» هم حضور داشـت‪ .‬ان تالش ها باعث شـد به ُبعد معنوی و‬ ‫چگونه مردن بیماران در نقاهت خانه ها بسیار توجه شود‪ ،‬موضوعی که امروز هم‬ ‫ً‬ ‫به عنوان یک اصل رسـمی در کشـورهای پیشـرفته موردتوجه قرار دارد؛ مثال امروز‬ ‫‪ 1433‬نقاهت خانه در انگلیس وجود دارد و از بیمارانی که در مرحله پایان حیات‬ ‫هسـتند‪ ،‬در ان مرا کـز نگهـداری می شـود‪ .‬دغدغـه اصلـی این بوده که زمینـه «مرگ‬ ‫کریمانـه»‪« ،‬مـرگ باعـزت» و «مـرگ با کرامـت» بـرای بیمـاران فراهـم شـود و اتفاقـی‬ ‫مثل مرگ ان بیمار سـرطانی بی خانمان که لحظات دردنا ک اخر زندگی اش را در‬ ‫خیابـان و در تنهایـی گذرانـد‪ ،‬تکرار نشـود‪ .‬همین امروز هـم پایان نامه ها و مقاالت‬ ‫بسـیارزیادی دربـاره «مـرگ خـوب» نوشـته شـده و می شـود‪ .‬مـا‪ ،‬در دیـن خودمـان‬ ‫هـم فـراوان ایـات و روایـات مرتبـط بـا مرگ خـوب داریم‪.‬‬ ‫در بحـث ایجـاد نقاهت خانه هـا‪ ،‬موضـوع حـذف هزینه هـای مالـی تحمیلـی بـه‬ ‫خانـواده بیمـاران در حال مـرگ هـم مطـرح بـود‪ .‬روال معمـول در بیمارسـتان ها‬ ‫به این ترتیب است که وقتی وخامت حال بیمار به اوج می رسد‪ ،‬او را به ای سی یو‬ ‫می برنـد کـه تحـت مراقبت هـای ویـژه قـرار بگیـرد‪ .‬در بسـیاری ازموارد‪ ،‬مشـخص‬ ‫اسـت امیـدی بـه بهبـودی بیمـار نیسـت؛ امـا بـه ای سـی یو منتقـل می شـود و‬ ‫مدتی بعـد هـم فـوت می کنـد‪ .‬دراین میـان‪ ،‬فقـط یـک هزینـه سـنگین مالـی بـه‬ ‫خانـواده او تحمیـل می شـود‪ .‬مـن مـوردی سـراغ دارم کـه بیمـار بعـد از چندیـن روز‬ ‫نگهـداری در ای سـی یو از دنیـا رفـت و خانـواده او هـم داغـدار شـدند و هـم به لحاظ‬ ‫مالـی‪ ،‬ورشکسـت‪ .‬بعـد از ایجـاد نقاهت خانه هـا‪ ،‬وقتـی مشـخص می شـد بیمـار‬ ‫ً‬ ‫قابل درمـان نیسـت‪ ،‬دیگـر او را بـه ای سـی یو انتقـال نمی دادنـد؛ مثلا درمـورد‬ ‫بیمـاران مبتالبه سـرطان وقتـی متخصصان یقین پیدا می کردند بیمـاری در تمام‬ ‫بـدن پخـش شـده و درمـان نـدارد‪ ،‬بیمـار را به جـای ای سـی یو‪ ،‬بـه نقاهت خانـه‬ ‫منتقـل می کردنـد‪ .‬در انجـا هـم تـا زمان مـرگ‪ ،‬در فضایی پـر از ارامـش و با هزینه ای‬ ‫بسـیار پائین تر از ای سـی یو از بیمـار مراقبـت می شـد‪ .‬البتـه مـا هـم چـه به لحـاظ‬ ‫اعتقـادی و چـه به لحـاظ قوانیـن پزشـکی با این مباحث بیگانه نیسـتیم‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫می توانیـم بگوییـم کرونـا در کنـار رنج هـا و تلخی هایـش‪ ،‬حسـن هایی هـم داشـته!‬ ‫کرونا نقاط ضعف ساختار سالمت ما را به ما نشان داد‪ .‬ببینید ما ازیک طرف باید‬ ‫وضعیت حوزه پزشـکی خودمان را با پزشـکی کشـورهای پیشرفته مقایسه کنیم‪.‬‬ ‫نتیجـه مقایسـه این اسـت که ان پروتکل هایـی کـه باید بـرای مرحله مرگ بیمـاران‬ ‫ایجـاد شـود‪ ،‬هنـوز تعریـف و ایجـاد نشـده و ان کیفیـت مـردن کـه بایـد کریمانـه و‬ ‫باعـزت باشـد‪ ،‬هنـوز در بیمارسـتان های مـا وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫ازطرف دیگر‪ ،‬باید بگوییم ما با ان مرگ خوب موردنظر دینمان هم فاصله داریم‪.‬‬ ‫دین اسلام می گوید فرد مسـلمان باید قبل از مرگ‪ ،‬طوری اماده شـود که امادگی‬ ‫ً‬ ‫مواجهه با ان ترس های لحظه مرگ را داشته باشد؛ مثال باید خانواده و عزیزانش‬ ‫در ان لحظـات در کنـارش باشـند و او بتوانـد حرف های اخـرش را به ان ها بزند؛ چه‬ ‫به لحاظ اخالقی و بیان نصیحت برای فرزندان و بازماندگان و چه به لحاظ حقوقی‬ ‫و بیان وصیت‪ .‬درست است که کووید‪ 19-‬یک بیماری وا گیردار خطرنا ک است و‬ ‫امـکان حضـور خانـواده بیمـار در کنارش وجود ندارد؛ اما می توانسـتیم با اسـتفاده‬ ‫از تکنولـوژی و ازطریـق تمـاس تلفنـی یـا تمـاس تصویری‪ ،‬کاری کنیم بیمـار قبل از‬ ‫مرگ بتواند گفت وگو و دیداری با خانواده اش داشته باشد‪ .‬مطالعات نشان داده‬ ‫ا گر چنین اتفاقی بیفتد‪ ،‬قدرت پذیرش خانواده ها بیشـتر می شـود و سـوگ ان ها‬ ‫هم کمتر و طبیعی تر خواهد شد؛ بنابراین‪ ،‬ما از همین حاال باید استین هایمان را‬ ‫بـاال بزنیـم بـرای برطرف کردن این کاسـتی ها و نقاط ضعف؛ چون احتمـال دارد در‬ ‫سـال های اینـده بازهـم مـا و مـردم دنیا با چنیـن ویروس هایی مواجه شـویم؛ پس‬ ‫بایـد طـوری عمـل کنیـم کـه باز غافلگیر نشـویم‪ .‬درواقـع‪ ،‬ا گر قرار باشـد کرونا معلم‬ ‫ما باشد‪ ،‬یکی از مباحثی که باید از او درس بگیریم این است که باید مراقبت های‬ ‫معنـوی را در بخش هـای مختلـف بیمارسـتان ها داشـته باشـیم؛ به ویـژه بخـش‬ ‫حسـاس بیمارانی که در مرحله پایان حیات قرار دارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شـاید این موضـوع مطـرح شـود کـه شـرایط دوران کرونـا‪ ،‬واقعـا یـک شـرایط خـاص‬ ‫بود که سیستم سالمت تمام کشورهای دنیا را غافلگیر کرد و هیچ یک نتوانستند‬ ‫عملکـرد مطلوبـی داشـته باشـند؛ موافقـم‪ .‬حتـی در امریـکا هم دیدیم که بیمـاران‬ ‫ً‬ ‫مبتالبه کرونـا در بیمارسـتان ها در وضعیـت بـدی از دنیـا رفتند‪ .‬اصلا نوع بیماری‪،‬‬ ‫دراین زمینه بسـیارمهم اسـت‪ .‬ان غافلگیری که برای تمام سـاختارهای سلامت‬ ‫ً‬ ‫در دنیـا پیـش امـد‪ ،‬به نوعـی مشـترک بـود؛ امـا حتمـا تفاوت هایی هـم وجـود دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طبیعتـا‪ ،‬کشـورهایی کـه زیرسـاخت های پزشکی شـان را بـرای شـرایط بحرانـی‬ ‫اماده تـر کـرده بودنـد‪ ،‬در مقابـل کرونـا عملکـرد بهتـری داشـتند‪ .‬مـا هرگـز منکـر‬ ‫تالش هـا‪ ،‬زحمـات و فدا کاری هـای کادر درمانـی و کارکنـان بیمارسـتان های‬ ‫کشورمان در دوران کرونا نیستیم‪ .‬ما نیز هم صدا با تمام مردم ایران‪ ،‬از این عزیزان‬ ‫سپاسـگزار و قـدردان زحماتشـان هسـتیم؛ امـا در کنـار تمـام خدمات رسـانی ها‪،‬‬ ‫انچـه مـا از نحـوه مرگ بیماران مبتالبه کرونا در بیمارسـتان ها دیده ایـم و درباره اش‬ ‫شـنیده ایم‪ ،‬شـرایط مناسـبی نبـوده و چنانچـه مـا زیرسـاخت های بهتـری‬ ‫ً‬ ‫نشـرایط حتمـا می توانسـت بهتـر باشـد‪ .‬البتـه این نکتـه را تذکـر‬ ‫می داشـتیم‪ ،‬ای ‬ ‫می دهـم ایـن نقـاط ضعـف و کاسـتی ها‪ ،‬فقـط مختـص نظـام سلامت نیسـت‪.‬‬ ‫گزارش هایـی کـه از قبرسـتان ها دریافـت می کنیـم نیـز گویـای این اسـت که شـرایط‬ ‫غسل و تدفین فوت شدگان کرونا‪ ،‬ان گونه که باید‪ ،‬نبوده‪ .‬ضمن تقدیر از زحمات‬ ‫طلبه هـا و نیروهـای جهـادی کـه وارد عرصـه تغسـیل و تدفیـن امـوات کرونایـی‬ ‫شـدند؛ بایـد بگوییـم مـوارد فراوانـی بوده که این فوت شـدگان به شـکل عزتمندانه‬ ‫و کریمانه غسـل و تدفین نشـده اند‪ .‬بعضی رفتارها دراین زمینه بسـیار مشکل ساز‬ ‫ً‬ ‫بـوده؛ مثلا در برخـی شـهرها‪ ،‬فوت شـدگان کرونـا را جدا گانـه در یک بخـش خـاص‬ ‫از قبرسـتان دفـن می کردنـد‪ .‬خـب‪ ،‬این کار باعـث ایجاد یک جـور «انگ اجتماعی»‬ ‫برای خانواده های این افراد خواهد شـد؛ و این ضربه روحی به ان ها وارد می شـود‬ ‫که در قبرسـتانی که همه اموات از همه اقشـار درکنارهم دفن می شـوند‪ ،‬عزیز ما را‬ ‫بردنـد در یک بخـش مجـزا دفـن کردنـد‪ .‬این درحالی سـت کـه طبـق صحبت هـای‬ ‫کارشناسـان؛ ا گـر دسـتورالعمل ها به درسـتی رعایـت می شـد‪ ،‬هیـچ نگرانـی بابـت‬ ‫انتقـال ویـروس از پیکـر متوفـی بـه دیگـران وجـود نداشـت‪.‬‬ ‫یکـی از مباحثـی کـه در دوران کرونـا شـیوع بیشـتری پیـدا کـرده‪ ،‬موضـوع‬ ‫افسردگی سـت‪ .‬افرادی که عزیزی را دراین دوران از دسـت داده اند‪ ،‬به دلیل ارتباط‬ ‫عمیـق عاطفـی کـه بـا او داشـتند و به دلیـل کیفیت مـرگ او و نداشـتن امـکان وداع‬ ‫ً‬ ‫و سـوگواری معمـول برایـش‪ ،‬یـک دوره افسـردگی را سـپری می کننـد؛ مثلا ا گـر امـار‬ ‫فوتی هـای کرونایی مـان ‪ 50‬هزارنفـر شـده‪ ،‬این عـدد را در چهـار (حداقـل تعـداد‬ ‫افـراد خانـواده هـر متوفـی) ضـرب کنید‪ ،‬ببینید چه حجم خدمات مشـاوره سـوگ‬ ‫بایـد بدهیـم؟ حـاال بـا احتسـاب این عـدد‪ ،‬ببینیـد چقـدر بیمارسـتان های مـا‪،‬‬ ‫صداوسـیمای مـا و حوزه هـای علمیـه مـا دراین زمینـه فعال انـد؟ چقـدر سـخنرانی‬ ‫مذهبـی دراین زمینـه داشـته ایم؟ چقـدر در رسـانه ملـی برنامه هـای مرتبـط بـا‬ ‫این موضوع پخش شده؟ به اعتقاد من‪ ،‬صداوسیما می تواند مستندهایی درباره‬ ‫ماجـرای بعـد از فـوت بیمـاران کرونایـی بسـازد و از غسـل تا تدفین ان هـا را با کمک‬ ‫طلبه هـا و جهادی هـا نشـان دهـد؛ و ایـن مسـتندها را هرازگاهـی پخش کنـد تا دل‬ ‫ً‬ ‫مـردم ارام بگیـرد‪ .‬مراجعه کننـده ای کـه بـا موضـوع سـوگ پیـش مـا می ایـد‪ ،‬قطعـا‬ ‫شا کی سـت و گالیـه دارد‪ .‬در قـدم اول مهـم اسـت بفهمیـم هـر مراجعه کننـده بـا‬ ‫چـه چالشـی درگیر اسـت؛ چـون افراد‪ ،‬چالش های متفـاوت و خاص خـود را دارند‪.‬‬ ‫چالش یک نفر این اسـت که‪« :‬عزیز من‪ ،‬خیلی جوان بود‪ ،‬هزارتا ارزو داشـت‪ ،‬مرگ‬ ‫برایـش زود بـود»‪ .‬چالـش یک نفـر دیگـر این اسـت که‪« :‬پـدر مـن‪ ،‬بـزرگ فامیـل بـود‪.‬‬ ‫همیشه در مراسم تشییع و تدفین اقوام‪ ،‬نفر اول بود‪ .‬همیشه پیش قدم می شد‬ ‫بـرای غسـل و تدفیـن امـوات و تمـام اداب تدفیـن اسلامی را بـرای متوفـی انجـام‬ ‫می داد؛ اما وقتی در هفته های اول شـیوع کرونا فوت کرد‪ ،‬در ان فضای ترسـنا ک‬ ‫ناشـناخته‪ ،‬بدون غسـل و کفن فقط با یک کاور دفن شـد‪ .‬چرا چنین سرنوشـتی‬ ‫پیـدا کـرد؟ چـرا خـدا جـواب ان همـه خدماتـش بـرای امـوات مسـلمان را این طـور‬ ‫داد؟» چالـش مراجـع دیگـر این اسـت که‪« :‬مـادر من همیشـه در مراسـم ختم همه‬ ‫اقـوام و دوسـتان‪ ،‬نفـر اول بـود‪ .‬می گفـت‪ :‬در ختـم دیگـران شـرکت می کنـم تـا در‬ ‫مراسـم ختمـم شـرکت کننـد؛ امـا کرونـا اجـازه نداد حتـی یک مراسـم سـاده برایش‬ ‫بگیریـم‪ .‬غریبانـه دفنـش کردیـم و تمـام‪ .‬جـواب احترامـش بـه امـوات دیگـران این‬ ‫بود؟» بنابراین‪ ،‬در درمان سـوگ‪ ،‬خیلی مهم اسـت که ببینیم روح و ذهن ان فرد‬ ‫بـا چه چیـزی درگیـر اسـت‪.‬‬ ‫همـه مـا مـرگ را به عنـوان یـک حقیقـت قبـول داریـم‪ .‬زندگـی مـا دراین دنیـا مثـل‬ ‫این اسـت که همگـی در یـک فـرودگاه حضـور داریـم و قـرار اسـت پـرواز کنیـم‪ .‬پـرواز‬ ‫همه مـان از ایـن فـرودگاه قطعی سـت؛ فقـط تاریخ پروازمان فرق می کند‪ .‬در سـالن‬ ‫انتظـار ایـن فـرودگاه که نشسـته ایم‪ ،‬در زمان های مقرر‪ ،‬یکی یکی شـماره پروازمان‬ ‫را می خوانند و نوبت پروازمان می شود‪ .‬پرواز هرکس از این دنیا به دنیای جاودان‬ ‫و همیشـگی‪ ،‬به شـکل متفاوتی سـت که خداوند برایش مقرر کرده اسـت‪ .‬عزیز ما‬ ‫دراثـر ابتالبه کرونـا از ایـن دنیـا پـرواز کـرد‪ ،‬باالخـره مـا هـم بـا بیمـاری یا بلای دیگری‬ ‫از ایـن دنیـا خواهیـم رفـت؛ و فرامـوش نکنیـم کـه خداوند‪ ،‬بالهـا و دردهایـی که در‬ ‫دنیـا بـرای بندگانـش مقـرر کـرده را در ان دنیـای جـاودان جبـران خواهـد کـرد و ‪...‬‬ ‫این هـا حرف هایی سـت کـه در فضایـی ارام بـا مراجعه کننـدگان مطـرح می کنیـم‪.‬‬ ‫درمقابـل‪ ،‬بـه حرف هـای او هـم خـوب گـوش می دهیـم و کمـک می کنیم تمـام ان‬ ‫گریه هایـی کـه در درونـش قفـل شـده و به اصطلاح قـورت داده شـده‪ ،‬ازاد شـود و‬ ‫بیـرون بریـزد‪ .‬کمـک می کنیـم حـرف بزنـد و ان چیزهایی کـه در ذهنـش مخفـی‬ ‫کـرده را بیـان کنـد‪ .‬همیـن اشـک ریختن و حـرف زدن‪ ،‬بـه او ارامـش می دهـد‪ .‬ایـن‬ ‫شیوه ها‪ ،‬بیشتر درمان های شناختی‪،‬رفتاری ست که به کمک ان‪ ،‬روی باورهای‬ ‫معیوب عزاداران کار می کنیم‪ .‬وقتی فرد می گوید‪« :‬عزیز ما که انسان خیلی خوبی‬ ‫بـود و ان همـه بـرای همـه زحمت می کشـید‪ ،‬چـرا این طـور از دنیا رفـت؟ یعنی خدا‬ ‫دوسـتش نداشـت؟» بـه او نشـان می دهیـم این هـا باورهـای صحیحـی نیسـت؛‬ ‫بلکـه باورهـای تحریف یافتـه اسـت‪ .‬اینجـا بـا مـرور خاطـرات‪ ،‬بـه او کمـک می کنیـم‬ ‫مقاطـع و اتفاقاتـی در زندگـی را بـه یـاد بیـاورد کـه نشـان می دهـد خـدا ان متوفـی را‬ ‫دوسـت داشـته‪ .‬به طورکلـی یکـی از مشـکالت ما این اسـت که یک چیزهایـی را کنار‬ ‫هـم می چینیـم و از ان‪ ،‬نتیجـه اشـتباه می گیریم‪ .‬بـا خودمان می گوییـم‪« :‬ا گر عزیز‬ ‫مـا دراثـر ابتالبه کرونـا فـوت کـرد‪ ،‬پـس خـدا او را دوسـت نداشـت یـا می خواسـت او را‬ ‫تنبیـه کنـد!» ایـن اتفـاق به این دلیـل رخ می دهـد که موضـوع را شخصی سـازی؛ و‬ ‫خیـال می کنیـم کـه این ماجـرا فقط بـرای ما اتفاق افتـاده‪ .‬اینجا ما کمک می کنیم‬ ‫ً‬ ‫بـرای فـرد یـاداوری شـود کـه «بیمـاری»‪ ،‬اساسـا یـک مسـئله طبیعـی بـرای تمـام‬ ‫انسان هاسـت؛ و مسـئله مهم تـر این اسـت که مـا نیامده ایـم فقـط بـرای زندگـی این‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫دنیـا‪ .‬باورهـای دینـی مـا می گویـد خداونـد در عالـم دیگـری کـه همیشگ ‬ ‫پـاداش دردهـا و رنج هایـی کـه دراین دنیـا متحمـل شـده ایم را خواهـد داد و‬ ‫همیـن دردهـا و رنج هـا باعـث رشـد و ارتقـای درجـه مـا در ان دنیا خواهد شـد؛ پس‬ ‫یکـه می توانیـم‪ ،‬از منابـع اعتقـادی و مذهبـی فـرد کمـک می گیریـم کـه برای‬ ‫تاجای ‬ ‫هرکس‪ ،‬خاص خودش اسـت‪ .‬بازهم تا کید می کنم وزارت بهداشـت‪ ،‬صداوسـیما‬ ‫و حوزه هـای علمیـه هـم می تواننـد دراین زمینـه بسـیار کمـک کننـد‪ .‬می تواننـد‬ ‫کمک کنند بحث مرگ در کشور‪ ،‬بازخوانی شود تا به بازماندگان یاداوری شود که‬ ‫«مـرگ‪ ،‬پایـان داسـتان زندگی انسـان نیسـت!»‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر صمت‪:‬‬ ‫محمودواعظی‪:‬‬ ‫دولت‪ ،‬بودجه اصالحی می دهد‬ ‫رقابتی کردن تولید خودروی با کیفیت‪ ،‬سیاست وزارت صمت است‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت ‪« :‬دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام‬ ‫گذاشـته و برای اینکه مردم متضرر نشـوند و اقتصاد کشـور اسـیب نبیند‪ ،‬ظرف زمان تعیین شـده‬ ‫بودجـه اصالحـی می دهـد»‪ .‬محمـود واعظـی افـزود ‪« :‬ا گرچـه دولـت معتقـد اسـت انچـه در صحـن‬ ‫ً‬ ‫مجلـس رد شـد‪ ،‬گـزارش کمیسـیون تلفیـق از الیحـه بودجـه بـوده و در چنیـن شـرایطی قبلا رویـه‬ ‫ایـن بـوده کـه گـزارش بـرای اصلاح بـه کمیسـیون بازگردد؛ امـا دولت بر مبنای تعامـل و مفاهمه به‬ ‫خواسـت مجلس احترام گذاشـته اسـت و برای اینکه مردم متضرر نشـوند و اقتصاد کشـور اسـیب‬ ‫نبینـد‪ ،‬ظـرف زمـان تعیین شـده اقـدام می کند»‪.‬‬ ‫وزیـر صمـت گفـت‪« :‬بعـد از اتفـاق تاریخـی در افتتـاح مرحلـه اول انتقـال اب خلیـج فـارس بـه‬ ‫بشـرقی کشـور‪ ،‬طبـق دسـتور رئیس جمهـوری مقـرر شـد خـط دوم و سـوم نیـز از همان مسـیر و‬ ‫جنو ‬ ‫مبدا اغاز و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان مجری این طرح بزرگ و ماندگار‪ ،‬مسئولیت کار‬ ‫را برعهده گیرد و ان را عملیاتی کند»‪ .‬به گزارش شاتا؛ علیرضا رزم حسینی افزود‪« :‬صنعت خودرو در‬ ‫ایـران دچـار انحصـار‪ ،‬عدم رقابـت و هزینه های سـربار اسـت و سیاسـت جامـع وزارت صمت درجهت‬ ‫یکـردن تولیـدات ایـن صنعـت اسـت‪ .‬سـاخت داخـل در صنعـت خـودرو در اولویـت وزارت‬ ‫رقابت ‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـت»‪.‬‬ ‫‪۲۰۲۰‬؛ سال فریادهای اعتراضی در اروپا و امریکا‬ ‫جهـان در سـال ‪ ۲۰۲۰‬صحنـه نافرمانی هـای مدنـی و‬ ‫اعتراض های گستردهبهسیاست هایحکومتیوتبعیض ها‬ ‫در سراسـر جهـان به ویـژه امریـکا و اروپـا بـود‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫تارنمـای شـبکه «فرانـس ‪ »۲۴‬در گزارشـی نوشـت؛ ا گرچـه‬ ‫بخشـی از ایـن اعتراض هـا بـه موضوعـات اشـنایی همچـون‬ ‫ازادی هـای دموکراتیـک‪ ،‬حقـوق زنـان و عدالـت نـژادی تعلـق‬ ‫داشـت‪ ،‬سـایر مـوارد بـا علـل جدیـدی مرتبـط بـود کـه شـیوع‬ ‫ویروس کرونا و خشـم مردمی از اعمال قرنطینه های سـخت‬ ‫و اجباری شـدن زدن ماسـک‪ ،‬از ان جملـه اسـت‪ .‬کشـورهای‬ ‫مختلـف درتلاش بـرای مهـار مـوج اول شـیوع کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۲۰‬بـه اعمـال قرنطینه هـای سـخت‪ ،‬رعایـت‬ ‫فاصله گـذاری اجتماعـی و اجباری کردن ماسـک روی اوردند؛‬ ‫یسـت که دولت هـای مختلـف مجبـور شـدند بـا‬ ‫این درحال ‬ ‫خشـم گروه هـای مخالـف بـا ایـن راهبردهـا نیـز روبه رو شـوند‪.‬‬ ‫در اروپـا‪ ،‬المـان بـه کانـون جنبـش ضد قرنطینـه تبدیـل شـد‬ ‫و تجمعـات اعتراضـی دراین کشـور‪ ،‬پیـر و جـوان‪ ،‬افراطیـون‬ ‫راسـت گرا‪ ،‬افـراد مشـکوک بـه کوویـد‪ ۱۹-‬و تئوریسـین های‬ ‫توطئه را به خیابان ها کشاند‪ .‬شنبه ‪ ۲۹‬اوت‪ ،‬اعتراض هایی‬ ‫هماهنـگ کـه برخـی بـه خشـونت گرائیـد‪ ،‬سراسـر اروپـا را‬ ‫فرا گرفت‪ .‬حدود دوهزارنفر علیه محدودیت های کرونایی در‬ ‫برلین تظاهرات کردند و در لندن نیز ‪ ۱۰‬هزارنفر گردهم امدند‬ ‫تـا همه گیـری را حقـه و نیرنـگ بنامنـد‪ .‬در پاریـس‪ ،‬تجمعـات‬ ‫اعتـراض درمخالفت بـا زدن ماسـک بـه راه افتاد و چندصد نفر‬ ‫را به خیابان ها اورد؛ اما شهرهای بروکسل‪ ،‬دوبلین‪ ،‬مادرید‪،‬‬ ‫رم‪ ،‬روتردام و زوریخ؛ صحنه اعتراض های گسـترده تری بود و‬ ‫حتی در ایتالیا که کووید‪ ۱۹-‬قربانیان زیادی در ان گرفته بود‪،‬‬ ‫تجمعـات اعتراضـی برگـزار شـد‪ .‬معترضـان بـه زدن ماسـک‪،‬‬ ‫دولت هـا را بـه القـای تـرس بـه مردم متهـم؛ و ادعا کردند هیچ‬ ‫یکـردن اسـتفاده از ماسـک وجـود‬ ‫توجیـه علمـی بـرای اجبار ‬ ‫نـدارد‪ .‬در امریـکا نیز به رغم موارد باالی ابتال به کرونا‪ ،‬مخالفان‬ ‫با اعمال قرنطینه و طرفداران دونالد ترامپ‪ ،‬به اعتراض هایی‬ ‫پیوسـتند کـه گویـای تجـاوز بـه حقـوق فـردی بـود‪ .‬قتـل‬ ‫«جورج فلوید»؛ شهروند سیاه پوست امریکا به دست پلیس‬ ‫سفیدپوسـت ایـن کشـور در روز ‪ ۲۵‬مـاه مـی‪ ،‬موجـی از خشـم‬ ‫و اعتـراض بـه نژادپرسـتی در امریکا و جهـان را بـه راه انداخت‪.‬‬ ‫اخرین سخنان فلوید باعنوان «نمی توانم نفس بکشم»‪ ،‬به‬ ‫نشان اعتراض های ضدنژادپرستی تبدیل شد‪ .‬این وقایع و‬ ‫موارد دیگر‪ ،‬جنبشی تحت عنوان زندگی سیاه پوستان امریکا‬ ‫اهمیت دارد و هشـتک ‪ #BLM‬را زنده کرد‪ .‬در سراسـر امریکا‪،‬‬ ‫بیـش از ‪ ٤٧٠٠‬تجمـع اعتراضـی با نشـان زندگی سیاه پوسـتان‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬به نشـانه خشـم به قتل فلوید برپا شـد‪ .‬خشـم‬ ‫به خشونت پلیس همچنین به خیابان های پاریس کشیده‬ ‫یکـه مـرگ فلوید نـور تـازه ای به ماجرای قتـل «اداما‬ ‫شـد؛ جای ‬ ‫ترائـوره»؛ جـوان ‪ ۲۴‬سـاله سیاه پوسـتی افکنـد کـه در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬به دسـت پلیس فرانسـه کشـته شـد‪ .‬در ماه ژوئن بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هزارنفـر در پاریـس گردهم امدند و تجمعات مشـابهی نیز‬ ‫در شهرهای مارسی‪ ،‬لیون و لیل فرانسه برگزار شد‪ .‬ان سوتر‪،‬‬ ‫در شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا نیز مردم به خیابان ها‬ ‫امدند تا به مرگ بومیان این کشور در بازداشتگاه های پلیس‬ ‫اعتـراض کننـد‪ .‬پـس از انتخـاب مجـدد الکسـاندر لوکاشـنکو‬ ‫در انتخابـات ریاسـت جمهوری بلاروس‪ ،‬اعتراض هـای‬ ‫گسـترده ای سراسـر ان کشـور را فرا گرفـت و زنـان سـهم باالیـی‬ ‫در ان داشـتند‪ .‬گـروه مخالـف دولـت بلاروس و حامیانشـان‬ ‫خواسـتار اسـتعفای لوکاشـنکو شـدند و انتخابات را متقلبانه‬ ‫خواندند‪ .‬به رغم تحریم های اتحادیه اروپا و درخواسـت های‬ ‫جهانـی از بلاروس بـرای برقراری دموکراسـی‪ ،‬تغییـرات اندکی‬ ‫دراین کشـور مشـاهده شـد‪ .‬گفتـه می شـود کـه از زمـان اغـاز‬ ‫اعتراض های مردمی در بالروس‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬هزارنفر بازداشت‬ ‫شـدند‪ .‬انتشـار کاریکاتورهـای موهـن ضداسلامی در فرانسـه‬ ‫و محکو مکـردن افراط گرایـی اسلامی ازسـوی امانوئـل مکرون‬ ‫در ماه ا کتبر‪ ،‬صدای اعتراض مسـلمانان را دراورد‪« .‬سـاموئل‬ ‫پتـی» معلمـی بـود کـه کاریکاتورهـای موهـن بـه سـاحت‬ ‫مقـدس پیامبـر(ص) را در کالس بـه دانش امـوزان نشـان داد؛‬ ‫یکـه منجـر بـه قتـل او به دسـت یـک اسلام گرای چچنـی‬ ‫امر ‬ ‫شـد‪ .‬مکـرون از او به عنـوان قهرمـان یـاد کـرد و گفـت حـق‬ ‫انتشـار کاریکاتـور را محفـوظ مـی دارد‪ .‬رجـب طیـب اردوغـان؛‬ ‫رئیس جمهوریترکیهخواستار تحریم کاالهایفرانسویشد‬ ‫و سلامت عقلـی مکـرون را زیرسـوال بـرد‪ .‬بـا برپایـی تظاهراتی‬ ‫در پا کسـتان‪ ،‬لبنـان‪ ،‬قلمروهـای فلسـطینی‪ ،‬افغانسـتان و‬ ‫دیگـر بخش هـای جهـان اسلام‪ ،‬ادمک های مکـرون و پرچم‬ ‫فرانسـه به اتش کشـیده شـد‪ .‬بـرای حدود دوهفتـه در ا کتبر‪،‬‬ ‫هـزاران جوان نیجریه ای خشـمگین خواسـتار پایـان دادن به‬ ‫خشـونت پلیـس و تخلفـات حقـوق بشـری بـا برچیده شـدن‬ ‫یکـی از مخوف تریـن بخش هـای پلیـس ایـن کشـور شـدند‪.‬‬ ‫دسـرقت نـام دارد‪ ،‬در سـال‬ ‫این بخـش کـه جوخـه ویـژه ض ‬ ‫‪ ۱۹۹۲‬در ال گـوس تاسـیس شـد تـا بـه جانیـان مسـلح مبـارزه‬ ‫کنـد؛ امـا بعدهـا بـه تخلفات شـدید حقوق بشـری متهم شـد‬ ‫و قربانیـان ادعـا کردنـد که ماموران این جوخه به طورمعمول‬ ‫بـه قتل هـای فراقانونـی‪ ،‬ناپدیدشـدگی اجبـاری‪ ،‬شـکنجه و‬ ‫ادم ربایـی مبـادرت می کنند‪ .‬اعتراض به عملکـرد این جوخه‬ ‫از سـال ‪ ۲۰۱۷‬اغـاز شـد؛ امـا بـا راه اندازی هشـتگ ‪#EndSARS‬‬ ‫در شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬از حمایـت گسـترده تری برخـوردار‬ ‫و به ‪ ۲۱‬شـهریورماه در سراسـر نیجریه کشـیده شـد‪ .‬براسـاس‬ ‫کدام امارهای اقتصادی به واقعیت نزدیک است؟‬ ‫مقایسـه امارهـای بانـک مرکـزی و مرکـز امـار ایـران‪ ،‬دو تصویـر متفـاوت از اقتصـاد‬ ‫کشـور را در نیمـه نخسـت امسـال نشـان می دهنـد‪ .‬پرسـش اینجاسـت کـه دلیـل‬ ‫ً‬ ‫ایـن اختلاف امـاری چیسـت و واقعـا کدا میـک واقعیت اقتصـاد ایـران را به نمایش‬ ‫می گذارنـد؟ ب هگـزارش ایرنـا؛ یکـی از شـاخص های کلیدی اقتصـاد‪ ،‬تولید ناخالص‬ ‫یسـت‪ .‬امـار نـرخ رشـد اقتصـادی نیـز براسـاس تولیـد ناخالـص داخلـی‬ ‫داخل ‬ ‫محاسـبه می شـود‪ .‬نـرخ رشـد اقتصـادی هشـت درصد؛ یعنـی تولیـد ناخالـص‬ ‫داخلـی طـی یک سـال‪ ،‬نسـبت بـه سـال قبلـش‪ ،‬هشـت درصد افزایـش یافتـه‬ ‫اسـت‪ .‬تولیـد ناخالـص داخلـی یـا ‪ ،GDP‬ارزش پولـی کاالهـا و خدمـات نهایـی را‬ ‫کـه یـک دوره معیـن بـه مصرف کننـدگان فروختـه شـده اند‪ ،‬اندازه گیـری می کنـد‪.‬‬ ‫وقتـی گفتـه می شـود امریـکا‪ ،‬چیـن و ژاپـن‪ ،‬سـه اقتصـاد بزرگ دنیا هسـتند؛ یعنی‬ ‫بیشـترین تولیـد ناخالـص داخلـی را بیـن دیگـر کشـورها دارنـد‪ .‬مرکـز امـار و بانـک‬ ‫مرکـزی‪ ،‬نـرخ رشـد اقتصـادی را بـرای نیمـه نخسـت امسـال منتشـر کردنـد؛ امـا‬ ‫یسـت کـه براسـاس یکی ازان هـا؛ دوره رکـود‬ ‫اختلاف امارهـای اعالم شـده تـا جای ‬ ‫اقتصـادی بـه پایـان رسـیده و براسـاس دیگـری‪ ،‬رکـود اقتصـادی همچنـان ادامـه‬ ‫دارد‪ .‬براسـاس محاسـبات مقدماتـی اداره حسـاب های اقتصـادی بانـک مرکـزی‪،‬‬ ‫تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور به قیمـت پایـه سـال ‪ ۱۳۹۰‬در نیمـه نخسـت امسـال‬ ‫به حدود ‪ ۳۲۲۸.۹‬هزارمیلیاردریال رسیده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۱.۳‬درصـد افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬رشـد اقتصـادی بـدون نفـت نیز در نیمه نخسـت‬ ‫امسـال ‪ ۱.۴‬درصـد بـوده اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬ا گر امارهـای اعالمی بانک مرکـزی را برای‬ ‫تصمیم گیـری اقتصـادی موردتوجه قرار دهیم‪ ،‬اقتصاد ایـران در حال خداحافظی‬ ‫بـا رشـد منفـی یـا رکـود اسـت‪ .‬درنتیجـه تولیدکننـدگان‪ ،‬سـرمایه گذاران و حتـی‬ ‫سیاسـت گذاران خـود را بـرای حضـور در اقتصـادی امـاده خواهنـد کـرد کـه از رکـود‬ ‫خـارج شـده و در حال رونـق اسـت‪ .‬بااین حـال‪ ،‬توصیـف مرکـز امار از اقتصاد کشـور‪،‬‬ ‫تصویری بدبینانه را نشان می دهد‪ .‬براساس امار این مرکز؛ تولید ناخالص داخلی‬ ‫به قیمت سـال پایه ‪ ۱۳۹۰‬در نیمه نخسـت امسـال به رقم ‪ ۳۴۴۳‬هزارمیلیاردریال‬ ‫رسـید و نسـبت بـه رقـم مشـابه پارسـال ‪ ۱.۹‬درصـد کاهـش یافـت‪ .‬تولیـد ناخالـص‬ ‫داخلـی بـدون نفـت نیـز نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل‪ ،‬کاهـش ‪ ۱.۳‬درصدی‬ ‫را نشـان می دهـد‪ .‬به طورکلـی‪ ،‬سـه روش بـرای محاسـبه تولیـد ناخالـص داخلـی‬ ‫وجـود دارد؛ «تولیـد‪ ،‬مخـارج و درامـد»‪ .‬در روش تولیـد‪ ،‬ارزش افـزوده بخش هـای‬ ‫مختلف‪ ،‬اندازه گیری و با هم جمع می شود‪ .‬برای محاسبه ارزش افزوده‪ ،‬مجموع‬ ‫قیمـت مـواد اولیـه و واسـطه ای کـه در فراینـد تولیـد اسـتفاده شـده اند‪ ،‬از مجمـوع‬ ‫قیمت نهایی کاالها و خدمات تولیدشده‪ ،‬کسر می شود‪ .‬در روش مخارج‪ ،‬ارزش‬ ‫اعلام سـازمان عفـو بین الملل؛ این جوخه تنهـا دلیل نگرانی‬ ‫در نیجریـه نیسـت؛ بلکـه پلیـس ایـن کشـور نیـز مسـئول‬ ‫صدهامورد قتل فراقومی و ناپدیدشـدگی افراد اسـت‪ .‬ا گرچه‬ ‫در کشـورهای بسـیاری برای برخورداری از حق سـقط جنین‬ ‫مبـارزات زیـادی شـده‪ ،‬این مسـئله در مـاه ا کتبـر امسـال بـا‬ ‫مخالفت هایـی در لهسـتان همـراه شـد؛ وقتـی یـک دادگاه‬ ‫عالـی در انجـا سـقط جنین را غیرقانونـی دانسـت و یکـی از‬ ‫ً‬ ‫معـدود دالیـل قانونـی بـرای سـقط جنین دراین کشـور کاملا‬ ‫کاتولیـک را حـذف کـرد‪ .‬حـزب راسـت گرای قانـون و عدالـت‬ ‫ً‬ ‫لهسـتان پیشـنهاد تغییراتـی قانونـی را ارائـه داد کـه تقریبـا‬ ‫ممنوعیـت کامـل سـقط جنین را اعمـال می کنـد‪ .‬ده هاهـزار‬ ‫مـرد و زن درمخالفت بـا ایـن تغییـرات و بـه نشـانه نافرمانـی بـا‬ ‫محدودیـت برگـزاری تجمعات بـرای جلوگیری از شـیوع کرونا‬ ‫بـه خیابان هـا امدنـد‪ .‬اعتراض هـای ضـد سـقط جنین در‬ ‫لهسـتان‪ ،‬بزرگ تریـن اعتـراض بـود کـه از سـال های ‪ ٨٠‬موعـد‬ ‫برپایـی جنبـش همبسـتگی کـه منجـر بـه فروپاشـی دولـت‬ ‫شـوروی شـد‪ ،‬مشـاهده نشـده بود‪ .‬ا گرچه رای نهایی دادگاه‬ ‫در لهسـتان هنـوز صـادر نشـده‪ ،‬زنـان در ارژانتیـن بـه پیـروزی‬ ‫دراین زمینه دسـت یافتند؛ به طوری قانون گذاران این کشور‬ ‫طـرح قانونـی سـقط جنین حمایـت کردنـد و این طـرح بایـد‬ ‫بـرای تصویـب نهایـی به سـنا رود‪ .‬بالفاصله پـس از انتخابات‬ ‫ریاسـت جمهوری ‪ ۳‬نوامبر (‪ ۱۳‬ابان ماه) امریکا مشـخص شـد‬ ‫کـه ایـن انتخابـات در صندوق هـای رای گیـری و در خیابان ها‬ ‫به مناقشـه کشـیده می شـود‪ .‬طرفداران دونالد ترامپ؛ نامزد‬ ‫جمهوری خواهان با تجمع در مقابل مرا کز اخذ رای در چند‬ ‫شـهر خواسـتار توقـف شـمار و دزدیـدن ارا شـدند و در مقابـل‪،‬‬ ‫هـواداران جـو بایـدن؛ نامـزد دموکرات هـا شـمارش همـه ارا را‬ ‫خواسـتار شـدند‪ .‬روز ‪ ۱۴‬نوامبر اعتراض های پس از انتخابات‬ ‫بـه اوج رسـید‪ .‬در جریـان یکـی از ایـن تجمعـات کـه تنهـا چند‬ ‫نتـن از طرفـداران‬ ‫بلـوک دورتـر از کاخ سـفید برگـزار شـد‪ ،‬هزارا ‬ ‫و مخالفـان ترامـپ بـه نـزاع پرداختـه و پلیـس ضد شـورش نیـز‬ ‫بـرای متفرق کـردن جمعیـت‪ ،‬از گاز اشـک اور اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری امریـکا از پذیـرش شکسـت خـودداری کـرد؛‬ ‫باوجودی که کالج الکترال این کشور در روز ‪ ۱۴‬دسامبر پیروزی‬ ‫بایدن را نهایی کرد‪ .‬تصویب قانون جدید امنیتی در فرانسه‬ ‫کـه حـق انتشـار تصاویـر پلیـس در فضـای مجـازی را محـدود‬ ‫می کنـد‪ ،‬اعتراض هـای گسـترده را در پاریس و شـهرهای دیگر‬ ‫بـه راه انداخـت‪ .‬متخلفـان از ایـن قانـون به یک سـال زنـدان و‬ ‫پرداخـت ‪ ۵۳‬هـزاردالر جریمـه نقـدی محکـوم می شـوند‪.‬‬ ‫کاالهای نهایی خریداری شده توسط مصرف کنندگان‪ ،‬سرمایه گذاری کارخانه ها‬ ‫در ماشـین االت و تجهیـزات‪ ،‬خریـد کاال و خدمـات توسـط دولـت و همچنیـن‬ ‫صادرات ان ها‪ ،‬برای به دسـت اوردن تولید ناخالص داخلی با هم جمع می شـود‪.‬‬ ‫در روش درامـد نیـز مجمـوع درامدهـای ایجادشـده دراثـر تولیـد‪ ،‬موردتوجـه قـرار‬ ‫می گیرد‪ .‬هر سه‪ ،‬روش های نظری محاسبه تولید ناخالص داخلی هستند؛ پس‬ ‫مرکز امار و بانک مرکزی‪ ،‬دیگر کشورها و حتی صندوق بین الملل پول نیز از همین‬ ‫روش هـا بـرای محاسـبه تولیـد ناخالـص داخلـی اسـتفاده می کننـد‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫ازانجایی که جمع اوری امارهای مربوط به این محاسبه ها از مرا کز مختلف انجام‬ ‫می شـود‪ ،‬نتایـج متفاوتـی نیـز به دسـت می ایـد‪ .‬ایـن‪ ،‬موضوعی سـت کـه جعفـر‬ ‫حسین زاده (رئیس مرکز امار ایران) نیز در بهار امسال و پس از پرسش برانگیز شدن‬ ‫تفـاوت امارهـای ارائه شـده ازسـوی مرکـز امـار و بانـک مرکـزی بـه ان اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫حسـین زاده دراین رابطه گفت‪« :‬تولید امار دراین بخش ها‪ ،‬مرجع یکسـان ندارد‪.‬‬ ‫مرکز امار ایران براساس طرح امارگیری که قدمت ساله دارد‪ .‬این اعداد را استخراج‬ ‫می کنـد‪ .‬البتـه امـار وزارت جهـاد کشـاورزی نیـز اسـتفاده می شـود؛ امـا نمی دانـم‬ ‫بانک مرکزی از چه اماری استفاده کرده»‪ .‬خب یک پرسش این است که مسئول‬ ‫محاسـبه رشـد اقتصادی کیسـت؟ براسـاس ماده ‪ ۵۴‬قانون برنامه پنجم توسـعه‬ ‫کشور؛ مرکز امار ایران تنها مرجع رسمی تهیه‪ ،‬اعالم و انتشار امارهای رسمی ست‪.‬‬ ‫مـاده ‪ ٣‬قانـون مرکـز امـار ایـران نیز تولید امار رشـد اقتصادی و تـورم را از وظایف مرکز‬ ‫امـار اعلام کـرده‪ .‬بااین حـال‪ ،‬رفـع اختلاف امـاری بیـن بانـک مرکـزی و مرکـز امـار‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫شما باید کنترل پولتان را در دست بگیرید؛‬ ‫وگرنه کمبود پول برای همیشه شما را‬ ‫کنترل خواهد کرد‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫افزایش قیمت غذا‬ ‫در جهان‬ ‫در سالی که گذشت‬ ‫پیام تبریک رئیس کانون بانک های‬ ‫خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان‬ ‫دیو رمزی؛ ‬ ‫مجری‪ ،‬نویسنده و بازرگان امریکایی‬ ‫تنزل مقصد نخبگان به کشورهای سطح پائین‬ ‫رئیس مرکز تعامالت بین المللی معاونت علم و فناوری درباره‬ ‫اخریناقداماتبرایبازگشتنخبگانایرانیبه کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در برنامـه ای کـه از سـال ‪ ۱۳۹۴‬در معاونـت علمـی و فنـاوری‬ ‫طراحی شـده‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ ۱۰‬هزارنفر از انواع خدمات این‬ ‫پلتفـرم شـامل برگـزاری سـخنرانی‪ ،‬کارگاه تخصصی پسـادکترا‬ ‫اسـاتید مدعـو و معین‪ ،‬تاسـیس شـرکت دانش بنیـان و پـروژه‬ ‫تخصصی نظام وظیفه بهره مند شده اند»‪ .‬مهدی قلعه نوی‬ ‫گفت‪« :‬به نظر ما مهاجرت برای کسب دانش و فناوری‪ ،‬امری‬ ‫ً‬ ‫صرفا منفی نیسـت و بازنگشـتن یا قطع همکاری و ارتباط با‬ ‫داخـل کشـور‪ ،‬دغدغـه اصلی دولت هاسـت‪ .‬الزم به ذکر اسـت‬ ‫که این پلتفرم باعنوان ‪ connect.isti.ir‬طراحی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مهـدی قلعه نـوی افـزود‪« :‬منظـورم از ایرانیـان توانمنـد صرفـا‬ ‫یسـت کـه صاحـب سـرمایه‬ ‫نخبـگان نیسـتند؛ بلکـه ایرانیان ‬ ‫بـوده‪ ،‬توانمنـد و مدیـران شـرکت های موفـق هسـتند‪ .‬مـا‬ ‫امادگی داریم به همه ان ها کمک کنیم تا کسب وکارهایشان‬ ‫را در ایران راه بیندازند و مشـغول به تحصیل و تدریس شـوند‬ ‫یـا حتی شـبکه خود را فعال کننـد»‪ .‬به گزارش ایلنا؛ قلعه نوی‬ ‫بابیـان اسـتفاده ایرانیـان در کل کشـور از ایـن پلتفـرم توضیـح‬ ‫داد‪« :‬این رویـه کمـک می کنـد تـا ارتباطـات را توسـعه بدهیم‪.‬‬ ‫به طورمتوسـط نزدیک چهارسـال اسـت که پلتفرم همکاری‬ ‫غبـر هشـت هزارنفر از ایرانیانی‬ ‫بـا ایرانیـان راه انـدازی شـده و بال ‬ ‫کـه در کشـورهای دیگـر سـکونت داشـتند‪ ،‬از خدمـات مـا‬ ‫اسـتفاده کرده انـد‪ .‬درحال حاضـر نزدیـک بـه دوهزارنفـر در‬ ‫قالـب ایـن پلتفـرم بـه کشـور بازگشـته اند‪ .‬همچنیـن حـدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفـر به عنـوان هیئت علمـی دانشـگاه ها جـذب شـدند‪.‬‬ ‫برخی ازان هـا هـم امدنـد و کسـب وکار خـود را راه انداختنـد و‬ ‫رفتند‪ .‬همچنین بسـیاری ازان ها ورک شـاپ برگـزار می کنند و‬ ‫می رونـد‪ .‬ا کنـون نزدیـک بـه ‪ ۱۵۰‬تـا ‪ ۱۶۰‬نفر از ایرانیـان در اینجا‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان زدنـد و مشـغول کسـب وکارند و‬ ‫مسـئله ای ندارنـد‪ .‬نیـز حـدود ‪ ۱۶۰۰‬نفـر عضـو هیئت علمی هـا‬ ‫شـدند‪ .‬امسـال باتوجه به اینکـه هـم کرونـا و هـم مسـائل‬ ‫اختالفـات ارزی وجـود داشـته‪ ،‬ممکـن اسـت تعـداد کمتـری‬ ‫از ایرانیـان خار ج ازکشـور مراجعـه کـرده باشـند؛ امـا به طـورکل‬ ‫غبـر ‪ ۴۰۰‬نفـر امدنـد و قـرارداد بسـتند‪ .‬درهرصـورت‬ ‫امسـال بال ‬ ‫نسـبت بـه سـال های گذشـته کاهشـی نداشـتیم‪ .‬ایـران در‬ ‫موضوع کرونا نسبت به متوسط جهانی شرایط بهتری دارد؛‬ ‫هرچند ایدئال هم نیستیم؛ اما نسبت به خیلی از کشورهای‬ ‫اروپایـی و امریـکای شـمالی شـرایط بهتـر اسـت‪ .‬ازاین بابـت‬ ‫درخواسـت هایمان خیلـی بیشـتر از سـال قبـل بـود»‪ .‬وی‬ ‫درپاسخ به این سـوال که گفتـه می شـود علـت اصلی مهاجرت‬ ‫ایرانیـان توانمنـد یـا نخبـه‪ ،‬وضعیـت اشـتغال و شـرایط‬ ‫اقتصـادی در کشـور اسـت؛ دولـت برای دلگرمـی این افراد چه‬ ‫اقدامـی انجـام می دهـد؟ گفت‪« :‬میزان مهاجرت نخبگانی و‬ ‫دانشی ما زیاد نیست‪ .‬هرچند قائلیم نباید این اتفاق بیافتد‬ ‫یـا ا گـر این افـراد توانمنـد از ایـران می رونـد‪ ،‬مجـدد بـه کشـور‬ ‫برگردند‪ .‬جوانان ما به لحاظ توانمندی دانشی قوی هستند‬ ‫و همه جای دنیا ان ها را می خواهند؛ ولی ما هم باید شـرایط‬ ‫و امکانات حفظ ان ها را فراهم کنیم؛ البته همه جامعه باید‬ ‫ایـن کار را کننـد»‪ .‬رئیـس مرکـز تعاملات بین المللـی معاونـت‬ ‫علم و فناوری بااشاره به اینکه کرونا حتی به حوزه دانشی هم‬ ‫اسیب زده است‪ ،‬گفت‪« :‬شرایط کرونا غیر از حوزه دانشی به‬ ‫سـایر حوزه هـا هـم اسـیب زده اسـت و همـه بایـد تلاش کنیم‬ ‫تـا زیرسـاخت های الزم جهـت پیشـرفت کار امـاده شـود»‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪« :‬درزمینـه بازگشـت نخبـگان مطالعـه کردیم‬ ‫ً‬ ‫و تقریبـا بـه حـدود ‪ ۴۰۰۰‬نفـر از ایرانیانـی کـه در خار ج ازکشـور‬ ‫بودنـد‪ ،‬گفتیـم چـه انگیـزه ای می توانـد موجـب بازگشـت‬ ‫ً‬ ‫ان هـا بـه کشـور شـود؟ واقعـا عمـده مشـکل ان هـا مسـئله‬ ‫مالـی نبـود؛ بلکـه موضـوع اثرگـذاری بـود و اینکـه بتواننـد موثر‬ ‫واقـع شـوند؛ امـا اثرگـذاری در ایـران سـخت اسـت»‪ .‬قلعه نوی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬هرسـاله تعـداد زیـادی از جوانـان مـا از دوهـزار‬ ‫دانشـگاه کشـور فار غ التحصیل می شـوند؛ اما تناسـبی میان‬ ‫توسعه‪ ،‬دانشگاه‪ ،‬رشته با بازار کار وجود ندارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫همـه جوانـان پزشـک می شـوند‪ .‬البتـه ایـن بـد نیسـت کـه‬ ‫همـه دکتـر می شـوند؛ ولـی ایـن تفکـر و ذهنیـت کـه مـن دکتـر‬ ‫می شـوم‪ ،‬پـس دولـت بایـد بـه من شـغل‪ ،‬میز و حقـوق بدهد‬ ‫اشـتباه اسـت؛ جوانـان خودشـان بایـد کارافرینـی کننـد و‬ ‫خالقیـت ب هخـرج دهنـد»‪ .‬رئیـس مرکـز تعاملات بین المللـی‬ ‫معاونـت علـم و فنـاوری دروا کنش به اینکـه شـاید ازسـوی‬ ‫دولـت ان طورکـه بایـد حمایتـی از دانشـجویان نمی شـود کـه‬ ‫ان هـا ترجیـح می دهنـد جـای کارافرینـی و ایجـاد اشـتغال‪،‬‬ ‫پزشـک شـوند؟ بیـان کـرد‪« :‬حـرف شـما را قبـول دارم؛ دولـت‬ ‫هـم ضعف هایـی دارد و بـه ایـن نگـرش قائل نیسـت که کمی‬ ‫ً‬ ‫ایدئـال کار کنـد‪ .‬البتـه که بعضـا تالش خـود را کرده اسـت؛ اما‬ ‫تفکـر همه ما این اسـت که می گوییـم زمانی که فار غ التحصیل‬ ‫ً‬ ‫شـدیم‪ ،‬حتمـا بالفاصلـه دولت یک میز به ما بدهـد‪ .‬این طور‬ ‫نیسـت؛ درس خوانـدن ضامـن اشـتغال نبـوده و یـک زمینـه‬ ‫اسـت تـا افـراد دیـدگاه خـود را پیـدا کننـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«اشـتغال‪ ،‬یـک مقولـه مجـزا از درس خوانـدن اسـت و الزامات‬ ‫و نیازهای دیگری دارد که دولت باید ان را دولت فراهم کند‪.‬‬ ‫ا گر بتوانیم این دو را از هم تفکیک کنیم‪ ،‬خیلی از مشکالت‬ ‫ً‬ ‫حـل می شـود؛ مثلا میـزان بـی کاری در مقاطـع دیپلـم و‬ ‫فوق دیپلـم به شـدت کمتـر از لیسـانس و فوق لیسـانس‬ ‫چندان دشوار به نظر نمی رسد‪ .‬درواقع‪ ،‬بااینکه پس از مصوبه شورای عالی امار در سال ‪ ،٩٧‬بانک‬ ‫مرکزی از انتشار امارهایی همچون نرخ تورم‪ ،‬نرخ رشد اقتصادی و حساب های ملی کنار گذاشته‬ ‫شده؛ اما این دو نهاد می توانند درتعامل با یکدیگر روش محاسبه و یافته های خود را موردبررسی‬ ‫قرار دهند و درباره نظامی هماهنگ دراین باره به توافق برسند‪ .‬امارهای منتشره توسط نهادهای‬ ‫بین المللی و نیز مرا کز اماری کشـورهای مختلف‪ ،‬تنها مجموعه ای از اعداد و ارقام نیسـتند؛ بلکه‬ ‫در کنـار این اعـداد و ارقام‪ ،‬فایل های پشـتیبان نیز منتشـر می شـود کـه روش جمـع اوری اطالعات‪،‬‬ ‫یسـت که ضعـف در انتشـار فایل هـای‬ ‫منابـع و روش محاسـبه در ان اعلام می شـود؛ این درحال ‬ ‫پشـتیبان‪ ،‬موجـب می شـود حتـی ا گـر اختلاف امـاری به دلیـل بازنگـری در روش هـای محاسـباتی‬ ‫و جمـع اوری داده هـا باشـد‪ ،‬به صـورت ناهماهنگـی تلقـی شـود‪ .‬مرکـز امـار ایـران به طورمعمـول در‬ ‫ً‬ ‫گزارش هـای امـاری خـود‪ ،‬اشـاره ای بـه این موضـوع دارد؛ مثلا محاسـبه های فصلـی در مرکـز امـار‬ ‫ایران در قالب ‪ ۱۸‬بخش اصلی متشکل از ‪ ۴۲‬رشته فعالیت برمبنای طبقه بندی ‪ ISIC.Rev‬انجام‬ ‫می شـود کـه براین اسـاس‪ ،‬گـروه کشـاورزی شـامل زیربخش هـای زراعـت و باغـداری‪ ،‬دامـداری‪،‬‬ ‫جنـگل داری و ماهیگیـری‪ ،‬گـروه صنایـع و معـادن شـامل زیربخش های اسـتخراج نفت خـام و گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬اسـتخراج سـایر معادن‪ ،‬صنعت‪ ،‬تامین اب‪ ،‬برق و گاز طبیعی و سـاختمان اسـت و گروه‬ ‫خدمـات شـامل زیربخش هـای عمده فروشـی و خرده فروشـی‪ ،‬فعالیت هـای خدماتـی مربـوط بـه‬ ‫تامیـن جـا و غـذا‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬انبارداری‪ ،‬پسـت‪ ،‬اطالعـات و ارتباطات‪ ،‬فعالیت های مالی و بیمه‪،‬‬ ‫مستغالت‪ ،‬کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی‪ ،‬اداره امور عمومی و خدمات شهری‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫فعالیت های مربوط به سلامت انسـان و مددکاری اجتماعی و دیگر خدمات عمومی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫شـخصی و خانگـی می شـود‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫اسـت؛ زیرا توقع ان ها از اشـتغال نیز پائین اسـت‪ .‬اینکه کسی‬ ‫لیسـانس می گیرد‪ ،‬خیلی خوب اسـت؛ زیـرا دانـش‪ ،‬اطالعات‬ ‫عمومـی و مطالعـه اش زیـاد می شـود؛ امـا نبایـد توقـع داشـته‬ ‫باشـد مـن کـه فوق لیسـانس دارم‪ ،‬بایـد فلان شـغل را داشـته‬ ‫باشـم»‪ .‬قلعه نـوی دروا کنش به اینکـه چندی پیـش معـاون‬ ‫سالمت جمعیت وزارت بهداشت اعالم کرد ذخایر ژنی کشور‬ ‫روبه کاهش است و سطح ای کیوی ایرانیان در سال های اتی‬ ‫کـم خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬کسـی که ایـن حـرف را زده‪ ،‬خـودش‬ ‫بایـد پاسـخ دهـد؛ امـا برداشـت مـا این نیسـت‪ .‬قبـول دارم که‬ ‫مهاجـرت نخبگانمـان دراین مدت اضافه شـده و کشـورهای‬ ‫هـدف نخبگانمان به کشـور سـطح پائین تـر مثل ترکیه تغییر‬ ‫ً‬ ‫کـرده‪ .‬شـاید ا گـر قبلا عمـده هـدف‪ ،‬مهاجـرت بـه امریـکای‬ ‫شمالی‪ ،‬انگلیس و فرانسه بود؛ اما ا کنون ترکیه و المان جای‬ ‫ان هـا را گرفته انـد‪ .‬شـاید علـت این باشـدکه سـختگیری های‬ ‫زیـادی در امریـکای شـمالی اتفـاق می افتـد‪ .‬ا گـر نخبـگان مـا‬ ‫می خواهنـد بـرای ادامـه تحصیـل بـه خار ج ازکشـور برونـد‪،‬‬ ‫مـا اسـمش را مهاجـرت نمی گذاریـم و می گوییـم بـرای ادامـه‬ ‫تحصیـل و اسـتفاده از فرصت هایـی کـه می توانـد انجا باشـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫سـفر کرده انـد‪ .‬اتفاقـا بـه ایـن قائلیـم کـه دانشـجویان بـرای‬ ‫کسـب علـم بیشـتر‪ ،‬بـه مرا کـز و دانشـگاه های سـطح باالتـر‬ ‫برونـد»‪ .‬وی درپاسخ به این سـوال که معـاون پژوهشـی وزیـر‬ ‫علـوم اعلام کـرد که میـزان اختراعات در کشـور بسـیار کاهش‬ ‫ُ‬ ‫داشـته‪ ،‬علـت ان چیسـت؟ گفـت‪« :‬ایـن یـک نـرم جهانـی‬ ‫دارد؛ یعنـی از هـر ‪ ١٠٠٠‬اختـراع یـا پتنـت‪ ،‬حـدود هفت مـورد‬ ‫بـه مرحلـه محصـول و بـازار می رسـد»‪ .‬قلعه نـوی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«شـاید یکی از دالیل کاهش اختراعات در کشـور این باشدکه‬ ‫شـرایط ثبت اختراعات داخلی با سـختگیری همراه اسـت‪ .‬از‬ ‫اواخر پارسـال تا امسـال حضور در مرا کز علمی و ازمایشـگاه ها‬ ‫محـدود شـده و همـه این هـا می توانـد موثـر باشـد‪ .‬به نظـرم‬ ‫روی امـار امسـال نمی شـود ب هشـکل مقایسـه ای بحـث‬ ‫کـرد؛ زیـرا جریـان کرونـا قـدری معـادالت را به هـم زده؛ یعنـی‬ ‫دسترسـی بـه ازمایشـگاه در دانشـگاه ها به سـختی اتفـاق‬ ‫می افتـد»‪ .‬وی درپاسخ به این سـوال که ایـا رفتـن افراد توانمند‬ ‫و نخبـه از کشـور می توانـد در موضـوع کاهـش اختراعـات‬ ‫تاثیـر داشـته باشـد؟ گفـت‪« :‬مـا یـک مکانیسـم بـرای ایـن‬ ‫امـر تعریـف کردیـم؛ یعنـی هرکسـی پتنـت را در داخـل کشـور‬ ‫ثبـت کنـد تـا ‪٩٠‬درصـد هزینه هـای ان را معاونـت علمـی تقبل‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬ان هـا به راحتـی می تواننـد پتنتشـان را در ایـران‬ ‫ثبـت کنـد و ازاین بابـت هیچ مسـئله ای نداریم‪ .‬سـعی کردیم‬ ‫به جای اینکـه جوانـان پتنت هـای خـود را در کشـورهای دیگر‬ ‫به ثبت برسـانند‪ ،‬در کشـور خودشـان این کار را انجام دهند»‪.‬‬ ‫رئیـس کانـون بانک هـا و موسسـات اعتبـاری خصوصـی و‬ ‫مدیرعامـل بانـک پارسـیان در پیامـی فرارسـیدن والدت‬ ‫باسـعادت بانـوی قهرمـان کربلا‪ ،‬اسـوه صبـر و اسـتقامت‬ ‫حضـرت زینـب کبـری (س) و روز پرسـتار را تبریـک‬ ‫نشـرح‬ ‫گفـت‪ .‬متـن پیـام دکتـر کـورش پرویزیـان‪ ،‬بدی ‬ ‫اسـت‪ :‬بسـمه تعالـی‪ /‬پرسـتاران نمـاد مهـر و محبـت و‬ ‫ایثارگری انـد‪ .‬حضـرت زینـب (س) را تجسـم و نمـاد صبـر‬ ‫جمیـل نامیده انـد کـه هـم تیمـارداری بیمـاران‪ ،‬هـم‬ ‫پرسـتاری فرزنـدان و هـم کاروان داری کاروانـی را بـر عهـده‬ ‫داشـت کـه دچـار مصیبـت بودنـد‪ .‬نامگـذاری روز پرسـتار‬ ‫در تقـارن بـا والدت بـا سـعادت حضـرت زینـب کبـری (س)‬ ‫نشـانه قداسـت‪ ،‬شـرافت و شـخصیت واالی زنان و مردان‬ ‫با همتی سـت کـه بـا الگـو و سرمشـق قـرار دادن اموزه هـای‬ ‫دینی ان بانوی بزرگ اسلام نام خود را در کسـوتی شـریف‬ ‫رقـم زده انـد‪ .‬امـروز پرسـتاران و کادر سلامت کشـورمان بـا‬ ‫تاسـی از این الگوی بی بدیل‪ ،‬نمونه ای از صبر را در مسـیر‬ ‫نظـام بهداشـت و درمـان کشـور بـه نمایـش گذارده انـد‪.‬‬ ‫رشـادت ها و جانفشـانی های غرورافریـن پرسـتاران و کادر‬ ‫سلامت در مراقبـت از بیمـاران مبتلا بـه «کرونـا»‪ ،‬تکـرار‬ ‫جلوه هـای ایثـار و فـدا کاری اسـت کـه سـالیان قبـل در‬ ‫دوران هشت سـال دفـاع مقـدس دیده ایـم و ایـن یـک‬ ‫افتخـار بـزرگ بـرای جامعـه سلامت اسـت‪ .‬اینجانـب‬ ‫به نمایندگـی از خانـواده شـبکه بانک هـای خصوصـی‪،‬‬ ‫ضمـن ار ج نهـادن بـه زحمـات و رشـادت هـای پرسـتاران‬ ‫و مدافعـان سلامت و ابـراز همـدردی بـا خانـواده شـهدای‬ ‫سلامت‪ ،‬والدت خجسـته و بـا سـعادت حضـرت زینـب‬ ‫(س) و روز پرسـتار را بـه پرسـتاران گرامـی و خانـواده معـزز‬ ‫ایشـان و همچنیـن مشـتریان و سـهامداران گرانقـدر و‬ ‫همـکاران ارزشـمندم تبریـک و تهنیـت عـرض می نمایـم‪.‬‬ ‫نشانه هایی از پیشرفت چشم گیر‬ ‫بزرگ ترین بانک بورسی کشور‬ ‫بانـک تجـارت از افزایـش بیـش از ‪ ۳۷‬درصـدی جـذب‬ ‫سـپرده های ریالـی در مقطـع پایـان اذرمـاه سـال جـاری‬ ‫نسـبت بـه پایـان اسـفندماه سـال ‪ ۱۳۹۸‬خبـر داد‪.‬‬ ‫بر اسـاس امـار عملکـرد نه ماهـه ایـن بانـک در جـذب‬ ‫سـپرده و اعطـای تسـهیالت‪ ،‬بانـک تجـارت بـا تمرکـز بـر‬ ‫ارائـه خدمـات بهینـه بانکـی و مالی موفق شـد در مجموع‬ ‫تمامـی سـپرده ها ‪ ۳۷‬درصـد افزایـش را رقـم بزنـد‪ .‬در‬ ‫بررسـی جزئیـات ایـن امـار در شـاخص سـپرده های ریالـی‬ ‫حسـاب جـاری افزایـش ‪ ۵۱‬درصـدی را شـاهد هسـتیم‬ ‫به این صورت کـه از ‪ ۴۱۹‬هزار میلیارد ریـال در پایـان‬ ‫اسـفندماه سـال گذشـته به بیش از ‪ ۶۳۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬به همین منظـور تـا پایـان دی مـاه‬ ‫سـال جـاری‪ ،‬تعـداد ‪ ۴۱‬هـزار و ‪ ۲۷۱‬فقـره تسـهیالت جمعـا‬ ‫به مبلغ بیش از ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۵۷‬میلیون ریال به متقاضیان‬ ‫لو نقل‬ ‫کسـب و کارهـای اسـیب دیده به ویـژه صنعـت حم ‬ ‫کشـور توسـط بانـک تجـارت اعطـاء شـد کـه تاثیر مسـتقیم‬ ‫ان تثبیـت اشـتغال ‪ ۹۱‬هـزار و ‪ ۹۱۲‬نفـر در شـرایط شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا شـد‪ .‬بانـک تجـارت همچنیـن به منظـور‬ ‫حمایـت از اقشـار اسـیب دیده در دوره شـیوع ویـروس‬ ‫تو پنج هزار‬ ‫کرونـا تـا پایـان دی مـاه سـال ‪ ۱۳۹۹‬تعـداد بیسـ ‬ ‫ً‬ ‫و ‪ ۸۲۵‬فقـره تسـهیالت ودیعـه مسـکن جمعـا به مبلـغ‬ ‫چهار هزار و ‪ ۹۶۳‬میلیارد ریال به خانواده های مسـتاجر در‬ ‫اسـتان های مختلـف کشـور اعطـاء کـرد‪.‬‬ ‫زمان افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی‬ ‫و مجمع بانک ایران زمین‬ ‫بانـک ایران زمین به همراه سـه شـرکت دیگـر‪ ،‬زمان برگـزاری‬ ‫مجمع فوق العاده و عادی به طور فوق العاده را برای افزایش‬ ‫سرمایه‪ ،‬اصالح اساسنامه‪ ،‬انتخاب اعضا و حسابرس اعالم‬ ‫کردنـد‪ .‬دو شـرکت پـگاه اذربایجان غربی برای تصمیم گیری‬ ‫در خصـوص افزایـش سـرمایه ‪ 105‬درصـدی از محـل تجدیـد‬ ‫ارزیابـی دارایی هـا و گـروه دارویـی سـبحان بـرای تطابـق‬ ‫اساسنامه با نمونه سازمان بورس و اصالح مفاد اساسنامه‪،‬‬ ‫زمـان برگـزاری مجمـع فوق العـاده را اعالم کردند‪ .‬همچنین‬ ‫بانک ایران زمین برای انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و‬ ‫سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس‬ ‫برای انتخاب اعضای هیئت مدیره به مجمع عادی به طور‬ ‫فوق العـاده می روند‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫جهان علی انصاریان‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫ِ‬ ‫سروش راسخ‬ ‫علی انصاریان؛ بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و تیم های استقالل و پرسپولیس‬ ‫نمـاه‪ 1399‬درگذشـت‪ .‬انصاریان‬ ‫تهـران براثـر ابتلا بـه ویـروس کرونا چهارشـنبه‪ 15‬بهم ‬ ‫مدتی براثر ابتال به بیماری کووید‪ ۱۹-‬در بیمارستان فرهیختگان بستری شد و تحت‬ ‫تهـای ویـژه قـرار گرفتـه بـود کـه پس از چنـدروز مبـارزه با این ویروس‪ ،‬متاسـفانه‬ ‫مراقب ‬ ‫جـان بـه جان افریـن تسـلیم کـرد‪ .‬پیـش از او مهـرداد میناونـد‪ ،‬بازیکـن اسـبق تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران و باشـگاه پرسـپولیس تهران به دلیل امبولی ریه درگذشـته بود‪ .‬انصاریان‬ ‫کسـال حضور در اسـتقالل را‬ ‫‪ ۴۳‬سـاله‪ ،‬سـابقه هفت فصل بازی برای پرسـپولیس و ی ‬ ‫دارد‪ .‬او همچنیـن شـش بـازی ملـی انجـام داد و سـابقه گل زنـی بـه بایرن مونیـخ و‬ ‫درواز هبـان اسـطوره ای ایـن تیم؛ یعنـی «الیـور کان» را بـا پیراهـن پرسـپولیس دارد‪.‬‬ ‫ن دوره بـازی‪ ،‬یک قطعـه موسـیقی منتشـر و در چیـزی حـدود ‪۲۰‬‬ ‫انصاریـان پـس از پایـا ‬ ‫فیلـم سـینمایی و سـریال نیـز بـازی کـرد و توانایـی اش دراین عرصـه را نیـز به نمایـش‬ ‫گذاشت‪ .‬علی انصاریان‪ ۱۴ ،‬تیرماه ‪ ۱۳۵۶‬در تهران متولد شد‪ .‬فوتبال خود را به صورت‬ ‫حرفـه ای در سـال ‪ ۱۳۷۵‬از تیـم فوتبـال فجـر سپاسـی شـروع کـرد و بعـدازان‪ ،‬در سـال‬ ‫‪ ۱۳۷۷‬به پرسپولیس رفت‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۵‬در اقدامی پرحاشیه برای فوتبال دوستان‪،‬‬ ‫از پرسـپولیس تهـران بـه تیـم اسـتقالل تهـران رفـت؛ البتـه یک فصـل بیشـتر دراین تیـم‬ ‫بازی نکرد‪ .‬وی سابقه بازی در تیم های دیگر همچون باشگاه فوتبال شهرداری تبریز‪،‬‬ ‫سـایپا‪ ،‬اسـتقالل اهواز‪ ،‬شـاهین بوشـهر‪ ،‬اسـتیل اذین و گسـترش فوالد را نیز داراسـت‪.‬‬ ‫علـی انصاریـان در سـال ‪ ۱۳۹۰‬و در سـن ‪ ۳۴‬سـالگی در تیـم شـاهین بوشـهر‪ ،‬از دنیـای‬ ‫حرفه ای فوتبال در قامت بازیکن خداحافظی کرد‪ .‬او بعد از پایان فوتبالش‪ ،‬وارد عرصه‬ ‫بازیگری شد و در فیلم هایی همچون پاداش سکوت‪ ،‬کالف‪ ،‬شروع یک پایان‪ ،‬حکم‬ ‫تیر‪ ،‬دوروز تا ماندن‪ ،‬حس خوب زندگی‪ ،‬اژدر‪ ،‬کلوپ همسران و رمانتیسم عماد و طوبا‬ ‫ُ‬ ‫نقش افرینـی کـرد‪« .‬رمانتیسـم عمـاد و طوبـا» این روزهـا در جشـنواره ‪39‬ام فیلـم فجـر‬ ‫در حال ا کران اسـت‪ .‬او در مصاحبه ای درپاسـخ به اینکه ا گر قرار باشـد به عقب برگردد و‬ ‫بیـن فوتبـال و سـینما یکـی را انتخـاب کنـد‪ ،‬کـدام سـمت مـی رود؟ گفـت‪« :‬هیچ وقـت‬ ‫اتفاقات فوتبال را نمی توانم فراموش کنم؛ چون همه اتفاقات زندگی ام از فوتبال شروع‬ ‫شده؛ ان هم در محله ای مثل عارف و غیاثی در پائین شهر‪ .‬این اتفاقات را می گویم که‬ ‫تهـا و اینکه بتوانـی بی رودربایسـتی سـواالت را‬ ‫پیش زمینـه ای شـود بـرای بقیـه صحب ‬ ‫بپرسی‪ .‬نه اینکه بگویی علی رفیقم است و این را نباید بپرسم‪ .‬مخاطب شما سواالت‬ ‫نطـور‬ ‫زیـادی در ذهنـش دارد کـه ممکـن اسـت هـم منفـی باشـد‪ ،‬هـم مثبـت؛ پـس ای ‬ ‫نباشـد کـه ب هبـه و چ هچـه کنیـم‪ .‬دربـاره سـوال شـما هـم بایـد بگویـم عاشـق فوتبـال و‬ ‫سینما بودم و هستم‪ .‬من خیلی وقت ها توی صف سینما ایستادم که فیلم عقاب ها‬ ‫بهـا را دیـدم‪ ،‬کانی مانـگا را دیـدم‪ .‬دوره مـا بـه جنـگ خـورد‪.‬‬ ‫را ببینـم‪ .‬هـراس و عقا ‬ ‫حهـا می رفتیـم سـینما و روزی چنـد فیلـم‬ ‫مهـای جنگـی بـود‪ .‬مـا صب ‬ ‫بعـدش هـم فیل ‬ ‫می دیدیم‪ .‬فیلم فرار به سوی پیروزی را حداقل ‪ 10‬بار در سینما دیدم‪ .‬سفر سنگ را در‬ ‫سینما مراد میدان امام حسین (ع) دیدم‪ .‬محله ما قهرمان پرور بود‪ .‬برای اهالی محله‬ ‫ما بهروز وثوقی‪ ،‬ایرج قادری و سعید راد قهرمان بودند‪ .‬فوتبال هم به فوتبال دهه ‪90‬‬ ‫ی ورق خورد‪ .‬می رفتیم اسـتادیوم‬ ‫مکـم زندگـ ‬ ‫خوردیـم کـه مالدینـی و کانیگیـا بودنـد‪ .‬ک ‬ ‫نهـا اشـنا بـودم و غریبـه نبـودم‪.‬‬ ‫ازادی و بـا پـدرم فوتبـال می دیدیـم؛ یعنـی بـا هـردوی ا ‬ ‫ً‬ ‫تمـام بچ ههـا بـازی بـا پلی استیشـن بلـد بودنـد؛ امـا مـن اصلا بلد نبـودم و نیسـتم‪ .‬من‬ ‫یکـردن‪ ،‬فیلـم می گرفتـم و می دیـدم؛ چـون فیلم دیدن را دوسـت داشـتم‪.‬‬ ‫ب هجـای باز ‬ ‫نبـاری کـه بـازی رایانـه ای انجـام دادم‪ ،‬فکـر می کنـم اتـاری بـود‪ .‬بـازی هواپیمـا و‬ ‫اخری ‬ ‫نهـا را دوسـت داشـتم؛ امـا بعـدازان نـه‪ .‬االن اخریـن‬ ‫زیردریایـی و بـازی دزد و پلیـس‪ .‬ای ‬ ‫فیلم هایی که می اید؛ چه داخلی و چه خارجی‪ ،‬همه را پیگیری می کنم؛ یعنی اینکه‬ ‫پیش زمینه هر دو را داشتم‪ .‬دوره ای که ویدئو ممنوع بود و باید ان را می پیچاندند الی‬ ‫پتو و شـب ها می رفتند فیلم اجازه کنند‪ ،‬شـبی ‪ 50‬تومان‪ .‬من با اولین قراردادم ویدئو‬ ‫ً‬ ‫خریدیم‪ .‬با ان هم فکر می کنم ‪ 90‬درصد فیلم فارسی را دیدم‪ .‬مثال می رفتم فیلم قیصر‬ ‫را بگیرم و می گفتم که دوروز دیگر برای ما بگذار کنار! اجاره اش شـبی ‪ 50‬تومان بود که‬ ‫بایـد شناسـنامه هـم می گذاشـتی‪ .‬بعد می امدی و می گفتـی فالن فیلـم را می خواهم‪.‬‬ ‫فیلم جدید که نداشتیم‪ .‬جدید هم بروسلی و را کی و فرانکی بود‪ .‬گرفتن این فیلم ها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واقعـا سـخت بـود‪ .‬اولیـن فیلـم را کـی را در مدرسـه دیـدم‪ .‬کال ان قهرمـان داسـتان را‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دوست داشتیم‪ .‬من اصال ادم روشنفکر و ادا و اطواری نیستم‪ .‬مثال یک عینک بزنم و‬ ‫خـودم را بگیـرم‪ .‬نـه؛ مـن بـا کوچه مردهـا بزرگ شـدم‪ ،‬با کندو یاد گرفتم‪ ،‬بـا گوزن ها یاد‬ ‫نهـا بـزرگ شـدم‪ .‬مـا تـوی‬ ‫گرفتـم‪ .‬محلـه مـن داش مشـتی و این چیزهـا زیـاد بـود‪ .‬بـا ای ‬ ‫محله مان جوری بودیم که هرکسی قیصر را می دید‪ ،‬تا دوروز تعریف می کرد‪ .‬محله ما‪،‬‬ ‫در مدرسـه و مسـجد فیلـم بروسـلی می گذاشـتند‪ .‬بعدازانکـه می امدیـم بیـرون همـه‬ ‫همدیگـر را می زدیـم؛ چـون تحت تاثیـر فیلـم قرار می گرفتیـم‪ .‬بعدازایـن اتفاقـات‪ ،‬امدم‬ ‫وارد فوتبال شـدم که فکر کنم همه اش شـانس بود‪ .‬اینکه در تیم مدرسـه بازی کنم و‬ ‫اتفاقـات بعـدش‪ .‬مـن از اولـش هـم دوسـت داشـتم فرق کنم بـا اد مهـای دیگر؛ حتی با‬ ‫بازیکنـان تیـم خودمـان‪ .‬ایـن را هم ثابت کردم‪ .‬در بازی های دربی هم همیشـه دنبال‬ ‫نقـدر‬ ‫ایـن بـودم کـه یک چیـز عجیب وغریـب رو کنـم»‪ .‬او دربـاره اینکـه پـس چطـور ای ‬ ‫یهـا می گوینـد‬ ‫راحـت جلـوی دوربیـن بـازی می کنـد؟ توضیـح می دهـد‪« :‬خیل ‬ ‫خیلی راحت بازی می کنی و جوابم هم همیشه این است‪ :‬من جلوی ‪100‬هزارنفر بازی‬ ‫یسـخت‬ ‫کـردم؛ ‪ 60‬میلیون نفـر هـم از تلویزیـون دیدنـد؛ پـس بـازی جلوی دوربین خیل ‬ ‫ً‬ ‫نیسـت‪ .‬کال فوتبال و سـینما خیلی شـبیه هم هسـتند‪ .‬در سـینما کارگردان داری‪ ،‬در‬ ‫فوتبـال سـرمربی‪ .‬البتـه درصـد زند هبـودن ان متفـاوت اسـت‪ .‬شـاید همیـن بحـث‬ ‫زند هبـودن اسـت کـه مـن تئاتـر را بیشـتر دوسـت دارم؛ چـون زنـده اسـت‪ .‬البتـه بازهـم‬ ‫فوتبال زنده تر اسـت‪ .‬برای فوتبال ‪100‬هزارنفر می امدند ورزشـگاه؛ اما برای تئاتر اخرش‬ ‫یکـه مـا فقط در تمرین سـه هزار تماشـا گر داشـتیم‪ .‬من بین‬ ‫دوهزارنفـر می اینـد؛ درحال ‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهره ها‬ ‫‪ 60‬میلیون نفـر‪ ،‬جـزو ‪ 25‬بازیکـن تیم ملـی ایران بـودم؛‬ ‫پس با خیلی ها فرق داشـتم‪ .‬خوب می توانسـتم نگاه‬ ‫کنم‪ ،‬خیلی خوب می توانستم بازی کنم‪ .‬برای همین‬ ‫توانسـتم ‪ 10‬سـال در پرسـپولیس بـازی کنـم؛ امـا‬ ‫یسـت کـه همـان نقطـه شـروع اسـت‪ .‬ا گـر ان را‬ ‫یکجای ‬ ‫یهـا‬ ‫بگیـری‪ ،‬رفتـی؛ امـا ا گـر نگیـری هیـچ‪ .‬شـاید خیل ‬ ‫بهتر از من بودند؛ اما من توانستم از ان اتفاق استفاده‬ ‫کنم»‪ .‬بین فوتبالیسـت هایی که رفتند سـراغ سینما‪،‬‬ ‫معروف ترینـش اریـک کانتونـا بـوده؛ او دربـاره اینکـه‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال خیلـی اریـک کانتونـا را دوسـت دارد و‬ ‫می خواهـد مثـل او شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬یـک عکـس دارم از‬ ‫کانتونـا بـا کاله کـه ه رکـس می بینـد‪ ،‬فکـر می کنـد مـن‬ ‫هسـتم‪ .‬روز اولـی هـم کـه بـرای خـودم فرسـتاده شـد‪،‬‬ ‫یکـردم ایـن‬ ‫فکـر کـردم خـودم هسـتم و داشـتم فکـر م ‬ ‫فیلـم را کـی بـازی کـردم؟! بـرای مـادرم هـم عکـس را‬ ‫فرسـتادم‪ ،‬بـه مـن گفـت ایـن کـدام فیلمـت اسـت؟‬ ‫گفتـم مـن نیسـتم؛ یکی دیگـر اسـت‪ .‬گفـت خـودت‬ ‫هسـتی‪ .‬قسـم خوردم که من نیسـتم‪ .‬این ادم جدا از‬ ‫ً‬ ‫سینما‪ ،‬کال دوست داشتنی ست»‪ .‬او درپاسخ به اینکه‬ ‫چـرا بعـد از فوتبـال‪ ،‬مربیگری را انتخاب نکرد و سـمت‬ ‫سـینما امد؟ گفـت‪« :‬من ‪ 20‬سـال فوتبال بازی کـردم‪.‬‬ ‫فوتبـال هیچ چیـز دیگـری برایم نداشـت‪ .‬ا گر شـما هم‬ ‫یـک روزی در کاری باشـید کـه چیـزی برایـت نـدارد و‬ ‫بمانـی‪ ،‬خیانـت می کنـی‪ .‬در فوتبـال همه چیـز دیـده‬ ‫بـودم؛ از ورزشـگاه بـا ‪100‬هـزار تماشـا گر تـا همه چیـز‪.‬‬ ‫مربیگـری را دوسـتش نداشـتم‪ .‬تـا کالس ‪ B‬اسـیا هـم‬ ‫رفتـم؛ امـا عالقـه ای به مربیگـری ندارم‪ .‬ببینیـد! خب‬ ‫من ادم ارامی در فوتبال نبودم؛ از ان پرخاشگرها بودم‬ ‫ً‬ ‫‪ ...‬حـاال یاغـی! مـن از ایـن لفـظ یاغـی اصلا بـدم‬ ‫یهـا جالـب نباشـد؛ اما من‬ ‫نمی ایـد‪ .‬شـاید بـرای بعض ‬ ‫حساسیتی به ان ندارم‪ .‬در محله ما هر کس یک لقبی‬ ‫داشـت‪ .‬بـه مـن می گفتنـد علـی ‪TNT‬؛ یعنـی هرجـا‬ ‫ً‬ ‫می رفتـم امـکان نداشـت دعـوا نشـود‪ .‬دیدیـد مثلا‬ ‫می گویند فالنی دینامیت است؛ هر جا می رود شر به پا‬ ‫یشـود؟ من از ان هایی بودم که در محله و مدرسـه‬ ‫م ‬ ‫و ه رجـا می رفتـم؛ حتـی برای فوتبـال‪ ،‬امکان نداشـت‬ ‫دعـوا نشـود؛ ولـی االن کـه ایـن اتفاقـات افتـاده‪ ،‬خیلی‬ ‫یشـوم‪ .‬این مسـئله را‬ ‫درگیـر این مسـائل و فوتبـال نم ‬ ‫یهـا بـاور ندارنـد؛ چـون خیلـی از دوسـتان‬ ‫انـگار خیل ‬ ‫لطـف دارنـد و هنـوز بـرای کارشناسـی فوتبـال بـه مـن‬ ‫ً‬ ‫یهـا را‬ ‫زنـگ می زننـد؛ امـا واقعـا فرصـت نمی کنـم باز ‬ ‫ً‬ ‫مهـا‬ ‫ببینـم‪ .‬االن واقعـا نمی دانـم شـرایط تی ‬ ‫به چ هصـورت اسـت‪ .‬به خاطـر همیـن هـم می گویـم‬ ‫یکـه نمی دانـم‪ ،‬دربـاره اش حـرف نمی زنـم»‪ .‬او‬ ‫چیز ‬ ‫دربـاره عالقـه بـه مطالعـه کتـاب می گویـد‪« :‬کتاب های‬ ‫تاریخـی را خیلـی دوسـت دارم‪ .‬چنـدان اهـل خواندن‬ ‫بهـای فلسـفی نیسـتم؛ امـا تـا االن شـاید‬ ‫رمـان و کتا ‬ ‫‪ 90‬درصد کتاب های تاریخی را خواندم‪ .‬تاریخ را خیلی‬ ‫دوسـت دارم‪ .‬اخرین کتابی هم که خواندم‪ ،‬نادرشـاه‬ ‫افشـار اسـت‪ .‬شـخصیت او را دوسـت دارم یـا کتـاب‬ ‫خداوند الموت‪ .‬دبیرستان که بودم‪ ،‬کیمیا را خواندم‬ ‫و سینوهه‪ .‬دوست دارم بدانم چه چیزهایی در تاریخ‬ ‫گذشـته‪ .‬البتـه تاریخـی کـه تحریـف نشـده باشـد‪.‬‬ ‫مهـا‪ ،‬تاریـخ‬ ‫بهـا و حتـی فیل ‬ ‫تهـا در کتا ‬ ‫بعضی وق ‬ ‫تحریـف شـده‪ .‬نبایـد ایـن اتفـاق بیفتـد»‪ .‬او دربـاره‬ ‫حضـور کوتاه مدتش در تیم اسـتقالل نیز توضیـح داد‪:‬‬ ‫یسـت‪ .‬سالی که‬ ‫«رفتنم به اسـتقالل‪ ،‬موضوع عجیب ‬ ‫مـن رفتـم اسـتقالل‪ ،‬فصـل قبلـش ‪ 12‬گل بـرای‬ ‫پرسپولیس زده بودم‪ .‬بعد رفتم باشگاه محمدحسن‬ ‫یفـرد (مدیرعامـل باشـگاه) گفـت تـو را‬ ‫انصار ‬ ‫نمی خواهیـم‪ .‬مانـده بودم چـه اتفاقـی دارد می افتد؟‬ ‫نپرسـیدم چرا! من یک مثال خوب برای خودم دارم‪:‬‬ ‫ادمـی کـه می خواهـد خودکشـی کنـد‪ ،‬مـی رود از یـک‬ ‫ارتفاعی بپرد پائین‪ .‬تصمیم می گیرد بپرد‪ .‬با اسانسور‬ ‫مـی رود بـاال‪ ،‬می رسـد بـه طبقـه سـی ام‪ .‬مـی رود جلـو‬ ‫می گوید بپرم؟ یک نگاه می اندازد و درنهایت می پرد‪.‬‬ ‫طبقه بیستم می رسد‪ ،‬می گوید شاید جایی باشد که‬ ‫گیـر کنـم و نجـات پیـدا کنـم‪ .‬طبقـه دهـم که می رسـد‬ ‫پشیمان می شود؛ اما می خورد زمین و همه چیزتمام‬ ‫یشـود‪ .‬تصمیـم مـن مثـل همیـن اتفـاق بـود‪ .‬از‬ ‫م ‬ ‫یکجایـی پریدم که دیگر نمی توانسـتم کاری کنـم؛ راه‬ ‫پشـیمانی نداشـتم ؛ البتـه وقتـی سـن باالتـر مـی رود‪،‬‬ ‫خیلی چیزها تغییر می کند‪ .‬شـما االن عکس سـال ‪80‬‬ ‫ً‬ ‫را کنـار عکـس سـال مثلا ‪ 94‬می گذاری‪ ،‬قابل مقایسـه‬ ‫نیسـت‪ .‬اینکـه ظاهـر اسـت‪ .‬در باطن نیز خیلی چیزها‬ ‫تغییـر می کنـد‪ .‬همه چیـز؛ حـرف زدن‪ ،‬برخوردهـا و‬ ‫خیلی چیزها»‪.‬‬ ‫عکس‪:‬ابوالفضلامان اهلل‬ ‫رضا عطاران؛ بازگشت به سریال سازی بعد از ‪13‬سال‬ ‫‪۱۳‬سـال پـس از‬ ‫لسـازان تاریـخ تلویزیـون ایـران‪ ،‬‬ ‫یکـی از محبوب تریـن و موفق تریـن سریا ‬ ‫نبـار یک پروژه‬ ‫لهـای مجموعـه «بزنـگاه»‪ ،‬دوباره روی صندلی کارگردانی می نشـیند و ای ‬ ‫جنجا ‬ ‫یسـازد‪ .‬با اینکـه در چند سال گذشـته بارهـا شـایعه بازگشـت‬ ‫را بـرای شـبکه نمایـش خانگـی م ‬ ‫نهـا افتـاد؛ امـا نا گفتـه پیـدا بـود‬ ‫لسـازی بـرای قـاب تلویزیـون سـر زبا ‬ ‫عطـاران بـه دنیـای سریا ‬ ‫کـه ایـن شـایعه ها هرگـز رنـگ حقیقـت بـه خود نمی گیرنـد‪ .‬او چنـان از برخـورد مدیران وقت‪ ،‬سـر‬ ‫ماجراهـای «بزنـگاه» رنجیـده بـود کـه حاضـر بـود بیـکار بمانـد؛ امـا دیگـر بـا تلویزیـون کار نکنـد‪.‬‬ ‫در این میـان‪ ،‬رونـق بـازار نمایـش خانگـی و موفقیـت چنـد سـریال دراین مدیـوم‪ ،‬عزم عطـاران را‬ ‫نحـوزه جـزم کـرد‪.‬‬ ‫بـرای ورود بـه ای ‬ ‫ثروتمندترین زنان جهان در سال ‪2021‬‬ ‫یســت کــه همیشــه طرفــدار دارد و کنجکاوی برانگیــز اســت؛ هرچنــد ا گــر بــه فهرس ـت های هرســاله‬ ‫بررســی ثــروت افــراد‪ ،‬از ان مقوله های ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫ً‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬دراین بــاب کــه در منابــع مختلــف به چــاپ می رســد‪ ،‬مراجعــه کنیــم‪ ،‬خواهیــم دیــد کــه عمدتــا بــا نام هایــی تکــراری مواجــه می شــویم کــه گاه‬ ‫به عللــی‪ ،‬در رتبه بنــدی جابجــا شــده اند یــا هرازگاهــی به علــت خاصــی‪ ،‬یــک فــرد جدیــد‪ ،‬وارد ســیاهه همیشــگی شــده و به اصطــاح حال وهــوای این مــدل گزارش هــا‬ ‫ روز پولدارتریــن زنــان جهــان در ســال ‪ 2021‬کــه البتــه تعــداد قابل توجهــی از ان هــا‪ ،‬ایــن ثروت‬ ‫را عــوض کــرده اســت‪ .‬دراین گــزارش‪ ،‬نگاهــی داریــم بــه فهرســت جدیــد و بـه ِ‬ ‫را فقــط بـه ارث برده انــد و درواقــع‪ ،‬جــزو ثروتمنــدان خودســاخته به حســاب نمی اینــد‪ .‬منبــع مــا ‪ Wealthy Gorilla‬اســت‪.‬‬ ‫فرانسوابتانکورمی یر‬ ‫وقتی مادرش؛ لیلیان بتانکور در‬ ‫سال ‪ 2017‬درگذشت‪ ،‬او میراث خوار‬ ‫ ای «لورئال» شد‪.‬‬ ‫ثروت افسانه ِ‬ ‫ا کنون اوست که این هلدینگ‬ ‫را اداره می کند؛ البته خانواده اش‬ ‫‪33‬درصد از سهام این برند ارایشی‬ ‫و بهداشتی را در اختیار دارند‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ، 2021‬دارایی خالص این خانم‬ ‫‪67‬ساله‪ ،‬بیش از ‪69.6‬میلیارد دالر‬ ‫تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫یانگهویان‬ ‫جولیاکوک‬ ‫مک کنزیاسکات‬ ‫الیسوالتون‬ ‫دخترساموالتون؛بنیان گذار یکیاز پیش تر ها این رمان نویس و نیکوکار‪ ،‬بیوه دیوید کوک که در سال ‪ 2019‬سهامدارعمدههلدینگ«کانتری‬ ‫موفق ترینزنجیره هایخرده فروشی با نام خانوادگی همسرش؛ جف‬ ‫تو چهارمینثروتمند‬ ‫گاردن»وبیس ‬ ‫درگذشت‪ .‬دیوید ‪42‬درصد از‬ ‫بیزوس (بنیان گذار شرکت امازون) سهام صنایع «کوک»؛ و برادرش چین کهجوان ترینمیلیاردر زنونیز‬ ‫ نام «وال مارت» که‬ ‫در جهان به ِ‬ ‫شرکت «الما» را در سال ‪ 1988‬بنیان شناخته می شد‪ .‬پس از طالق‪،‬‬ ‫(چارلز) نیز ‪42‬درصد را داشت‪ .‬پس ثروتمندترینزناسیانیزمحسوب‬ ‫گذاشت؛ اما به دالیلی ان را در دهه‪ 90‬او چهاردرصد از سهام مجموعه‬ ‫از مرگ او‪ ،‬جولیا و سه فرزندش‪ ،‬می شود‪.‬اودختریانگ گووکیانگ‬ ‫را به جیب زد که ‪ 35‬میلیارد دالر‬ ‫است که در سال‪ 1997‬شرکت‬ ‫سهام دیوید در این مجموعه را‬ ‫تعطیل کرد‪ .‬در سال‪ ،2021‬دارایی‬ ‫ان زمان ارزش داشت و قابل توجه به ارث بردند‪ .‬در سال ‪ ، 2021‬دارایی ‪ Biguiyuan‬را تاسیس کرد‪ .‬در سال‬ ‫خالصاینخانم‪71‬سالهعضو‬ ‫بود‪ .‬در سال ‪ ،2021‬دارایی‬ ‫خالص این خانم ‪58‬ساله‪ ،‬بیش ‪ ،2021‬دارایی خالص این خانم‬ ‫هیئت مدیرهاینمجموعهبزرگ‪ ،‬خالص این خانم ‪50‬ساله‪ ،‬بیش‬ ‫‪39‬ساله‪،‬بیشاز‪ 30.6‬میلیارد دالر‬ ‫از ‪ 44.9‬میلیارد دالر تخمین زده‬ ‫بیشاز‪ 68.1‬میلیارد دالرتخمینزده از ‪ 62.7‬میلیارد دالر تخمین زده‬ ‫تخمینزدهشدهاست‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ژاکلین مارس‬ ‫زوزانه کالتن‬ ‫لورن پاول جابز‬ ‫ژانگهویجان‬ ‫وو یاجون‬ ‫از مالکین و اعضای هیئت مدیره‬ ‫شرکت «مارس اینکورپوریتد» که‬ ‫والدینش بنیان گذار ان بودند‪.‬‬ ‫ثروت به دست امده از فعالیت‬ ‫این شرکت‪ ،‬بین او و دو برادرش؛‬ ‫جان و فارست تقسیم؛ و او یکی‬ ‫از ثروتمندان جهان شد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ،2021‬دارایی خالص این خانم‬ ‫‪81‬ساله‪ ،‬بیش از ‪ 30.6‬میلیارد دالر‬ ‫تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫طبق امار «فوربز»؛ یوهانا کوندات‬ ‫مدت ها یکی از ثروتمندترین زنان‬ ‫جهان بود‪ .‬وقتی در سال ‪2015‬‬ ‫ُمرد‪ ،‬این جایگاه را با ثروتی انبوه‬ ‫بنیان گذار «امرسان الکتایو» که‬ ‫حامی سیاست های مربوط به‬ ‫عدالت اجتماعی و محیط زیست‬ ‫است‪ .‬او در سال ‪ ۱۹۹۱‬با بنیان گذار‬ ‫«اپل»؛ استیو جابز ازدواج کرد و‬ ‫پس از درگذشت جابز (‪ ،)2011‬وارث‬ ‫دارایی های او شد‪ .‬در سال ‪، 2021‬‬ ‫دارایی خالص این خانم ‪57‬ساله‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 19.9‬میلیارد دالر تخمین‬ ‫زده شده است‪.‬‬ ‫رئیسشرکت«هانسو» کهفعالیتش‬ ‫در زمینهتولیدداروهایانکولوژی‪،‬‬ ‫روان گردان‪ ،‬دیابت و سایر موارد‬ ‫تخصصی ست‪.‬همسرشنیزتاجر‬ ‫عرصه تولید دارو ست‪ .‬او مالکیت‬ ‫بیش از ‪75‬درصد این شرکت را همراه‬ ‫دخترش سون یوان در اختیار دارد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ، 2021‬دارایی خالص این خانم‬ ‫‪59‬ساله‪ ،‬بیش از ‪18.9‬میلیارددالر‬ ‫تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫بنیان گذار «النگفور پروپرتیس» که‬ ‫توسعه دهنده امال ک و مستغالت‬ ‫در هنگ کنگ‪ .‬او در سال ‪1993‬‬ ‫با شوهر سابقش این شرکت را‬ ‫تاسیس کرد‪ .‬ان ها در سال ‪2012‬‬ ‫طالق گرفتند و شوهرش دیگر نقش‬ ‫فعالی در این شرکت ندارد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ، 2021‬دارایی خالص این خانم‬ ‫‪57‬ساله‪ ،‬بیش از ‪17.9‬میلیارددالر‬ ‫تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫برای دخترش به ارث گذاشت‪ .‬این‬ ‫خانواده‪ ،‬سهام دار ‪BMW، SGL‬‬ ‫و ‪ Altana‬هستند‪ .‬در سال ‪،2021‬‬ ‫دارایی خالص این خانم ‪58‬ساله‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 24.2‬میلیارد دالر تخمین‬ ‫زده شده است‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫کوررنگی چیست و چه نشانه هایی دارد؟‬ ‫دکتر اراز محمدزاده‬ ‫جراحومتخصصچشم‬ ‫برخــی از افــراد گمــان می کننــد کــه کوررنگــی نوعــی‬ ‫یکــه ایــن اختــال ناشــی‬ ‫یســت؛ در حال ‬ ‫نابینای ‬ ‫از کمبــود رنگریــزه اســت‪ .‬ایــن افــراد در تشــخیص‬ ‫رنگ هایــی ماننــد ابــی‪ ،‬قرمــز‪ ،‬زرد و ســبز دچــار‬ ‫مشــکل هســتند‪ .‬کوررنگــی یــک اختــال ارثــی‬ ‫وابســته بــه جنــس مغلــوب اســت کــه شــیوع ان‬ ‫بیشــتر در مــردان گســترش یافتــه اســت‪ .‬طبــق‬ ‫امــاری حــدود هشـت درصد از مــردان و یک درصــد‬ ‫از زنــان از کوررنگــی رنــج می برنــد‪ .‬رایج تریــن‬ ‫شــکل ایــن بیمــاری‪ ،‬کمبــود رنــگ ســبز‪ -‬قرمــز‬ ‫اســت و بســیار نــادر اســت کــه فــرد‪ ،‬توان تشــخیص‬ ‫گهــای زرد و ابــی را نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫رن ‬ ‫در حقیقـت کوررنگـی بـه بیمـاری ای اطلاق می شـود که طی‬ ‫ان فـرد قـادر بـه دیـدن یکـی از رنگ هـای قرمـز ‪ ،‬سـبز و ابـی‬ ‫نیسـت؛ البتـه در مـوارد نـادر ممکـن اسـت یـک فـرد قـادر بـه‬ ‫دیـدن هیچ کـدام از ایـن رنگ هـا نباشـد‪ .‬ایـن بیمـاری زندگـی‬ ‫روزمره فرد را تحت تاثیر قرار داده و حتی در مطالعه و یادگیری‬ ‫نیز اختالل ایجاد خواهد کرد‪ .‬کوررنگی هنگامی رخ می دهد‬ ‫کـه سـلول های حسـاس بـه نـور در شـبکیه چشـم قـادر بـه‬ ‫پاسخگویی مناسب با تغییرات طول موج نور نیستند و افراد‬ ‫نمی توانند رنگ ها را به خوبی تشخیص دهند‪ .‬گیرنده های‬ ‫نـوری شـبکیه از اجزایـی به نام میله و مخروط تشـکیل شـده‬ ‫است که تعداد میله ها بسیار زیادتر است و نسبت به نور هم‬ ‫حسـاس ترند؛ امـا تـوان درک رنگ هـا را ندارنـد‪ .‬تقریبـا شـش‪،‬‬ ‫هفت میلیون مخروط موجود در شـبکیه وظیفه شناسـایی‬ ‫رنـگ هـا را دارنـد کـه این گیرنـده های نـوری در ناحیه مرکزی‬ ‫شـبکیه به نـام ماکـوال متمرکـز شـده اند‪ .‬اشـکال گونا گـون‬ ‫ً‬ ‫وراثـت نابینایـی معمـوال مربـوط بـه نقـص در انـواع خاصـی از‬ ‫مخروط هـا یـا عـدم وجـود بعضـی از ان هـا هسـتند‪.‬‬ ‫انواع کوررنگی‬ ‫انـواع مختلفـی از کوررنگـی وجـود دارد کـه رایج تریـن نـوع ان ؛‬ ‫کوررنگی سـبز – قرمز بوده و به عدم توانایی فرد در تشـخیص‬ ‫رنـگ قرمـز و سـبز منتـج می شـود‪ .‬بـه طـور کلـی؛ چشـم دارای‬ ‫یسـت کـه از رنگدانه هـای گونا گونی‬ ‫سـه نـوع سـلول مخروط ‬ ‫برخوردارنـد‪ .‬ایـن سـلول ها هنگامـی کـه جـذب نـور از طریـق‬ ‫رنگدانه هـا اتفـاق می افتـد ‪ ،‬فعـال می شـوند‪ .‬حـال ان کـه بروز‬ ‫هر گونـه اشـکال در عملکـرد سـلول های مخروطـی یـا کاهـش‬ ‫تعـداد ان هـا ‪ ،‬می توانـد موجـب ایجـاد یکـی از انـواع کوررنگـی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همان طـور کـه اشـاره داشـتیم؛ کوررنگـی انـواع مختلفـی دارد‬ ‫که کوررنگی سـبز – قرمز در میان انواع دیگر کوررنگی از شـیوع‬ ‫بیشـتری برخـوردار اسـت‪ .‬از دیگـر انـواع کوررنگـی بایـد بـه‬ ‫کوررنگـی ابـی – زرد اشـاره کـرد کـه متاسـفانه هیچ گونـه تسـت‬ ‫قابـل قبولـی بـرای تشـخیص ان موجـود نیسـت‪ .‬نـوع دیگـر‬ ‫کوررنگی ؛ ناتوانی در تشـخیص کلیه رنگ ه اسـت که امار ان ‪،‬‬ ‫در قیاس با دیگر انواع کوررنگی بسـیار نادر اسـت‪ .‬در این نوع‬ ‫از کوررنگی ‪ ،‬فرد همه اجسام و اشیاء موجود در پیرامون خود‬ ‫را به صـورت سـیاه و سـفید می بینـد‪.‬‬ ‫عواملموثردر بروز کوررنگی‬ ‫یسـت؛‬ ‫اصلی تریـن عامـل بـروز ایـن بیمـاری ‪ ،‬عوامـل ژنتیک ‬ ‫یکـه از بـدو تولـد همـراه فـرد خواهـد بـود‪ .‬در واقـع در‬ ‫به طور ‬ ‫چشـم سـه نـوع سـلول مخروطـی وجـود دارد کـه هـر دسـته از‬ ‫انها وظیفه تشخیص یک رنگ را برعهده دارند؛ اما بیشترین‬ ‫تمرکـز این سـلول ها به ماکـوال ( لکه زرد ) که موجـود در بخش‬ ‫مرکـزی شـبکیه اسـت‪ ،‬دیـده می شـود‪.‬‬ ‫کوررنگیوابستهبهوراثت‬ ‫ایـن نـوع کوررنگـی زمانـی پدیـد می ایـد کـه فـرد یـک دسـته از‬ ‫ایـن سـلول ها را نداشـته باشـند یـا یکـی از ان ها به درسـتی کار‬ ‫نکنـد‪ .‬در نتیجـه فـرد قـادر بـه دیـدن یکـی از رنگ هـای پایـه‬ ‫نیست‪ .‬کوررنگی وابسته به وراثت در طول زمان هم تغییری‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫کوررنگیاکتسابی‬ ‫عواملـی همچـون افزایـش سـن ‪ ،‬اب سـیاه ‪ ،‬تخریـب نقطـه‬ ‫ما کـوال یـا رتینوپاتـی ناشـی از دیابـت نیـز در بـروز ایـن بیمـاری‬ ‫موثـر اسـت‪.‬‬ ‫ایا همیشه من مقصرم؟‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamloo@gmail.com‬‬ ‫برخلاف تصـور بسـیاری از مـا کـه وقتـی در رابطـه ای هسـتیم و مشـکلی‬ ‫پیـش می ایـد دیگـری را صددرصـد مقصـر می دانیـم و خـود را بـری از هـر نـوع‬ ‫مسـئولیتی درمـورد مشـکل پیش امـده می دانیـم‪ ،‬تجربـه و پژوهش هـای‬ ‫انجام شده نشان می دهد که هرزمان در رابطه بین دو دوست یا دو همسر یا‬ ‫ً‬ ‫دو بـرادر و خواهـر و ‪ ...‬مشـکلی پیـش بیایـد‪ ،‬حتمـا هر دونفر مسـئولیت دارند؛‬ ‫شـاید یک نفـر تنهـا یک درصـد و دیگـری ‪ 99‬درصـد امـا در این صورت هـم باز هر‬ ‫دو مقصـر هسـتند‪ .‬فـرض کنیـم شـما ‪100‬میلیون تومـان بـه دوسـت تان قـرض‬ ‫می دهیـد و او در روزی کـه قـرار بـوده بـه شـما ان مبلـغ را برگردانـد ‪ ،‬متاسـفانه‬ ‫بـه شـما پولـی نمی دهـد‪ .‬ا گـر شـما بخواهیـد از او شـکایت کنیـد‪ ،‬بایـد بتوانیـد‬ ‫ان را ثابـت کنیـد کـه بـه چـه دلیلـی‪ ،‬درچـه تاریخـی ‪ ،‬چـه مبلغـی و درمقابـل‬ ‫چـه سـندی ان پـول را بـه او داده ایـد ‪ .‬ا گـر شـما در هـر محکمـه ای بگوئیـد‬ ‫براسـاس اعتمـاد بـه او ایـن پـول را دادم‪ ،‬ب هجـز پوزخنـد‪ ،‬چیـزی نصیـب شـما‬ ‫نمی شـود‪ .‬چرا ؟ چون شـما موظف بودید که از دوسـت تان سـندی‪ ،‬امضایی‬ ‫یـا مدرکـی بگیریـد کـه مشـخص شـود بـه او چـه مبلغـی‪ ،‬بـه چـه بهانـه ای و در‬ ‫چـه تاریخـی پرداخته ایـد و او قـرار اسـت در چـه تاریخـی و بـه چـه شـکلی بـه‬ ‫شـما ایـن پـول را برگردانـد‪ .‬پـس ا گـر شـما االن دسـت تان به جایـی نمی رسـد‪،‬‬ ‫به دلیـل اعتمـاد بیش از انـدازه شم اسـت‪ .‬درواقـع خـود شـما هـم در مشـکلی‬ ‫کـه برایتـان پیش امـده تـا انـدازه ای مقصـر هسـتید‪ .‬درمـورد دوسـتی ها ‪ ،‬روابـط‬ ‫دردسر سـاز ‪ ،‬ازدواج هـای عجوالنـه و غیرعاقالنـه هـم هـر دو نفـر مقصـر هسـتند؛‬ ‫حتـی ا گـر موضـوع خیانـت بـه همسـر هـم پیـش بیایـد‪ ،‬هیـچ گاه یـک طـرف‪،‬‬ ‫دپـروری‪ ،‬موضـوع کمـی‬ ‫‪ 100‬درصـد مقصـر نیسـت‪ .‬امـا در مـورد فرزنـد و فرزن ‬ ‫متفـاوت اسـت و فرزنـدان در این مـورد هیـچ تقصیـری ندارنـد و تما مو کمـال‬ ‫مسـئولیت بـا والدیـن اسـت‪.‬‬ ‫مو تربیـت فرزند را‬ ‫هـر والـدی کـه حداقـل اصـول اولیـه و ابتدایـی پـرورش و تعلی ‬ ‫ً‬ ‫ندانـد یـا نخواهـد در یادگیـری ان تلاش و کوشـش عملـی صـورت دهـد‪ ،‬حتمـا‬ ‫اسـیب هایی را بـه فرزنـدش می زنـد‪ .‬یکی از اسـیب هایی کـه والدین می توانند‬ ‫بـا روش نادرسـت و غلـط تربیتـی خـود بـه فرزندان شـان بزننـد‪ ،‬ان اسـت که در‬ ‫نوجوانـی و جوانـی و حتـی در بزرگسـالی فـردی خـود را دائـم مقصـر و گناهـکار‬ ‫بدانـد و خـود را مسـئول همـه مشـکالت خانـواد ه در رابطـه با فرزندان و همسـر‬ ‫عالئمابتالبه کوررنگی‬ ‫عدم تشخیص برخی از گروه های رنگی ( به عنوان مثال‪ ،‬فرد‬ ‫رنـگ ابـی از زرد را تشـخیص خواهـد داد؛ امـا نمی توانـد رنـگ‬ ‫قرمـز از سـبز را تشـخیص دهـد‪ ) .‬در ایـن حالـت از انجایی کـه‬ ‫فـرد محیـط اطـراف خـود را رنگـی می بینـد‪ ،‬ممکـن اسـت‬ ‫متوجه بیماری خود نشـود‪ .‬یکی دیگر از عالئم این بیماری ‪،‬‬ ‫دیـدن سـایه رنگ هـا به جای خود ان هاسـت‪ .‬در مـواردی که‬ ‫بیمـاری بسـیار پیشـرفته بـوده ‪ ،‬فـرد تنهـا می توانـد رنگ های‬ ‫سـیاه ‪ ،‬سـفید و خا کسـتری را تشـخیص دهد‪.‬‬ ‫چهافرادیبایدنسبتبهانجامتست کوررنگیاقدام کنند؟‬ ‫تسـت یـا ازمـون کوررنگـی ‪ ،‬در تمامـی مشـاغل و حرفه هایـی‬ ‫کـه مسـتلزم تشـخیص دقیق رنـگ هسـتند ؛ اعـم از طراحان ‪،‬‬ ‫هنرمندان تجاری و مشـاغلی از این قبیل الزامی سـت‪ .‬توجه‬ ‫داشته باشید که کوررنگی ‪ ،‬در صورتی بر عملکرد شغلی تاثیر‬ ‫سوء خواهد گذاشت که ان شغل نیازمند درک رنگ باشد و‬ ‫بروز کوررنگی سـبب ایجاد مشـکل در ان شـود‪.‬‬ ‫نحوهتشخیص کوررنگی‬ ‫بـا انجـام یـک سـری ازمایشـات و تسـت های مخصـوص‬ ‫می تـوان بـه تشـخیص ایـن بیمـاری و شـدت ان پرداخـت‪.‬‬ ‫در یکـی از ایـن تسـت ها یـک نوشـته یـا مجموعـه ای از اعـداد‬ ‫بـا رنگ هـای متفـاوت در اختیـار فـرد قـرار خواهـد گرفـت و‬ ‫و همچنیـن در پیونـد بـا دوسـتانش بدانـد‪ .‬به راسـتی چـرا مـا کـه سال هاسـت‬ ‫دوران کودکی مـان را پشـت سرگذاشـته ایم‪ ،‬امـروز کـه به طـور مسـتقل زندگـی‬ ‫می کنیـم‪ ،‬کار و تحصیلات داریـم‪ ،‬همسـر‪ ،‬خانـه و کاشـانه و فرزندانـی داریـم‪،‬‬ ‫هنـوز هـم ماننـد دوران کودکـی خـود‪ ،‬بـر سـر هـر مسـئله ای کـه پیـش می ایـد‪،‬‬ ‫شـرمنده می شـویم و خـود را مقصـر می دانیـم؟ بـا نگاهی کمـی عمیق تر به این‬ ‫ً‬ ‫مسئله درمی یابیم؛ در دوران کودکی ما در تمام موارد کامال به کمک والدمان‬ ‫نیاز داریم؛ امنیت ‪ ،‬ارامش‪ ،‬اسـایش‪ ،‬عشـق‪ ،‬محبت‪ ،‬بازی‪ ،‬نگه داری‪ ،‬تربیت‬ ‫و خالصـه هـر انچـه در یـک خانـواده سـالم نیـاز اسـت‪ ،‬مسـئولیت برقـراری و‬ ‫ادامـه ان بـا والدیـن اسـت؛ امـا گروهـی از والدیـن به خاطـر کم دانـی و نادانـی‬ ‫از این طریـق می تـوان فهمیـد که بیمـاری در چه مرحله و چه‬ ‫نوعی سـت‪ .‬با توجه به اینکـه بعضـی از انـواع کوررنگـی اثـرات‬ ‫بسیاری در زندگی فرد خواهند داشت‪ ،‬تشخیص و کنترل به‬ ‫موقـع ان هـا از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫ایا کوررنگیسببمعلولیتمی شود ؟‬ ‫بسـیاری از افـرادی کـه بـا معضـل کوررنگـی مواجـه هسـتند ‪،‬‬ ‫این طـور تصـور مـی کننـد کـه کوررنگـی موجـب معلولیـت‬ ‫می شـود‪ .‬در خصوص این مسـئله باید بگوییم که نگرانی در‬ ‫ً‬ ‫ایـن مـورد کاملا بی مـورد اسـت؛ چرا که کوررنگی عمدتـا از بدو‬ ‫تولـد بـا فـرد همـراه بـوده و از ایـن رو مبتالیـان به این بیمـاری ‪،‬‬ ‫از عـدم توانایـی خـود در تشـخیص صحیـح رنگ هـا بی اطالع‬ ‫هسـتند و تنهـا زمانـی که ایـن اختالل منجر به ایجـاد تداخل‬ ‫در امـور روتیـن زندگی شـان شـود بـه ان پـی خواهنـد بـرد‪.‬‬ ‫درمان کوررنگی‬ ‫متاسفانه زمانی که فرد بر اثر عوامل وراثتی دچار این بیماری‬ ‫شـده ‪ ،‬هیچ راه درمانی ندارد‪ .‬شـایع ترین نوع کوررنگی‪ ،‬عدم‬ ‫تشـخیص رنـگ سـبز و قرمـز اسـت‪ .‬ایـن نـوع کوررنگـی نیـازی‬ ‫ی شـود کـه دیگـران‬ ‫بـه درمـان نـدارد و حتـی فـرد متوجـه نمـ ‬ ‫رنگ هـا را ماننـد او نمی بیننـد‪ .‬سـایر انـواع کوررنگـی بسـته‬ ‫بـه ایـن کـه چـه عاملـی موجـب پدیـد امـدن ان شـده ‪ ،‬درمان‬ ‫خواهند شـد‪.‬‬ ‫و اسـتفاده از روش هـای نادرسـت تربیتـی برخـوردی بافرزنـد خـود می کننـد که‬ ‫پیامدهای بسـیار مخرب و اسـیب زایی را درسیسـتم روانی‪ ،‬افکاری‪ ،‬رفتاری‪،‬‬ ‫احساسـی‪ ،‬هیجانـی او به وجـود مـی اورد‪ .‬همچنیـن نظام باورهای فرزندشـان‬ ‫را غیرواقع بینانـه و براسـاس احساسـاتی به وجـود می اوردنـد کـه پایه هـای‬ ‫علمـی نـدارد؛ ازجملـه ایـن باورهـا "مقصـر و گنـاه کار " دانسـتن خـود اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫هروالدی که نداند چطور با فرزندش که کامال به او وابسـته و نیازمند اوسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫برخـورد کنـد‪ ،‬حتمـا یـک یـا دو یـا چنـد مـورد از اشـتباهات گفتـه شـده زیـر را‬ ‫دربـاره فرزنـدش مرتکـب شـده اسـت و باعث می شـود کـه در نوجوانی و جوانی‬ ‫و حتـی بزرگسـالی‪ ،‬چنیـن فـردی خـودش را همـواره سـرزنش کنـد؛ خـودش را‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪11‬‬ ‫تکنیک های درست کردن یک ژله حرفه ای‬ ‫بـه ازای هـر بسـته پـودر ژلـه یـک لیـوان اب را در ظرفـی ریختـه و بگذاریـد تـا جوش‬ ‫ً‬ ‫بیایـد‪ .‬سـپس پـودر ژلـه را داخـل ان ریختـه و خـوب هـم بزنیـد تا کامال حل شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اجـازه دهیـد تـا حـدود یک دقیقـه روی حرارت بمانـد و حتما تمام وقـت ان را هم‬ ‫بزنیـد‪ .‬بعـد نصـف لیـوان اب سـرد را به ان اضافه کـرده و خوب مخلوط کنید و به‬ ‫قالـب مورد نظـر منتقل کنید ‪.‬‬ ‫تذکرات مهم‪:‬‬ ‫برای قالبی در اوردن ژله میزان اب را کمتر بریزید‪.‬‬ ‫بهتریـن قالـب بـرای ژله ‪ ،‬قالب های پالسـتیکی و سـخت ترین نوع‪،‬‬ ‫قالب سـیلیکونی است‪.‬‬ ‫قالب هـای فلـزی زودتـر گرمـا را جـذب خـود می کننـد و ژلـه زودتـر از‬ ‫دیواره هـای قالـب جـدا می شـود و قالـب پالسـتیکی و سـیلیکونی‬ ‫دیرتر‪.‬‬ ‫نکات مهم برای برش ژله ‪:‬‬ ‫همیشـه یـک لیـوان اب دم دسـت تان باشـد تـا کاردی کـه بـا ان‬ ‫ً‬ ‫ژله هایتـان را بـرش می زنیـد را مرتبـا خیـس کنیـد‪ .‬کـف ظـرف سـرو‬ ‫لکـردن ژلـه بـه ان کمـی خیـس کنیـد تـا ژله هـا‬ ‫ژلـه را قبـل از منتق ‬ ‫به راحتـی از کـف ظـرف جـدا شـوند‪.‬‬ ‫نحوه خارج کردن ژله از قالب‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ابتدا مطمئن شـوید که ژله کامال بسـته اسـت‪ .‬قبل از خار ج کردن چند لحظه در‬ ‫اب ولـرم قراردهیـد و بـا نـوک انگشـت خیـس یـا یـک کارد ژلـه را از دیـواره ژلـه جـدا‬ ‫کنیـد‪ .‬قالـب را کمـی تـکان می دهیـم تـا کف ژلـه هم از قالب جدا شـود‪ .‬ایـن کار را‬ ‫چند بـار تکـرار می کنیم‪.‬‬ ‫نکتـه ‪ :۱‬ظـرف مـورد نظـر را کمـی مرطوب کنیـد تا ا گر ژله موقع برگشـتن در جایی‬ ‫کـه می خواهیـم قـرار بگیرد قـرار نگرفت بتوانیم راحـت جابه جایش کنیم‪.‬‬ ‫نکتـه ‪ :۲‬همان طـور کـه گفتیـم ممکـن اسـت الزم باشـد ایـن کار را ‪ ۲-۳‬بـار انجام‬ ‫دهیـد‪ .‬نکتـه ‪ :۳‬توصیـه می کنـم یـک سـاعت قبـل از زمان پذیرایـی ژلـه را از قالب‬ ‫خـارج کنیـد؛ زیـرا ممکـن اسـت در اثـر حرارت ظـرف اب گرم سـطح روی ژله کمی‬ ‫شـل شـده و الزم باشـد مدتـی دیگـر در قـرار بمانـد تـا فـرم اولیـه خـود را به دسـت‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫روش زود بستن ژله (روش سریع برای درست کردن ژله)‬ ‫یکـه مهمـان قـرار اسـت‬ ‫درسـت کردن فـوری ژلـه ان هـم زمان ‬ ‫دو سـاعت دیگـر بیایـد ‪ ،‬خیلـی مهـم اسـت‪ .‬ایـن نکتـه هـم خیلـی‬ ‫یسـت‪ .‬در دو سـاعت می توانیـد ژله هـای طبقاتـی رنگارنگ‬ ‫کاربرد ‬ ‫درسـت کنیـد‪ .‬دلیلـش هـم ایـن اسـت کـه یـک روش خـوب بـرای‬ ‫سـریع بسـتن ژله وجود دارد‪ .‬وقتی ژله را بن ماری کردید ‪ ،‬به جای‬ ‫یک لیوان اب سـرد‪ ،‬از سـه چهارم لیوان یخ اسـتفاده کنید‪ .‬یخ ها‬ ‫را داخـل ژلـه داغ بریزیـد‪ .‬بعـد هـم‪ ،‬هـم بزنیـد تـا حـل شـوند؛ امـا بـا‬ ‫یخ داخل یخچال نگذارید چون خراب می شـود‪ .‬بعد از اب شـدن‬ ‫ً‬ ‫کتـر‬ ‫یخ هـا ‪ ،‬ژلـه را داخـل یخچـال ترجیحـا طبقـات باالتـر کـه خن ‬ ‫هسـت بگذاریـد‪ .‬بـا ایـن روش یـک ژلـه سـفت و خوشـمزه را در‬ ‫نیم سـاعت درسـت می کنیـد‪ .‬و ا گـر الیـه الیـه هـم بخواهید درسـت‬ ‫کنیـد کـه زودتـر هـر الیـه می بنـدد‪.‬‬ ‫جدا کردن ژله از قالب های پیرکس‪:‬‬ ‫صـد البتـه روش اسـتفاده از اب گـرم بـرای زمانـی کـه از ظـروف پیرکـس به عنـوان‬ ‫قالـب ژلـه اسـتفاده می کنیـد مناسـب نیسـت (چـون در اثـر تغییـر نا گهانـی دمـا‬ ‫ظـرف پیرکـس خواهـد شکسـت)‪ .‬وقتی می خواهید در ظرف پیرکس ژله درسـت‬ ‫کنیـد‪ ،‬قبـل از اینکـه مـواد ژلـه را در ظرف بریزید مقداری اب بـه دیواره های ظرف‬ ‫بپاشـید‪ .‬وقتـی هـم کـه خواسـتید ژلـه را از قالـب در بیارویـد‪ ،‬اجـازه دهیـد تـا چند‬ ‫دقیقـه بیـرون از یخچـال بمانـد و بعـد ظرف سـرو را روی دهنه قالب پیرکس خود‬ ‫گذاشـته و قالـب را در حـال تـکان تـکان دادن برگردانیـد ‪.‬‬ ‫روش تهیه ژله رولی اسان‬ ‫بـرای تهیـه ژلـه رولـی مثـل همیشـه تمـام پـودر ژلـه را با یـک پیمانه اب جـوش در‬ ‫ظرفـی مخلـوط می کنیـم و هـم می زنیـم و بـا حـرارت غیر مسـتقیم هماننـد روش‬ ‫ً‬ ‫بن مـاری ان را کاملا حـل می کنیـم تـا دانه هـای ژلـه در اب جـوش حـل شـوند‪.‬‬ ‫سـپس بسـتنی را کـه تـازه از فریـزر خـارج کردیـد‪ ،‬به ارامـی بـه مخلـوط ژلـه و اب‬ ‫جـوش حل شـده اضافـه کنیـد و در حـدی کـه فقـط بـا ژلـه مخلـوط شـود هـم‬ ‫بزنید ‪ .‬یک ظرف یا قالب به ابعاد ‪ 20‬در ‪ 30‬انتخاب کنید و تمام سـطح داخل و‬ ‫دیـواره ظـرف را بـا سـلفون بپوشـانید و ژلـه اماده شـده را کم کم داخـل ان بریزید و‬ ‫اماده سازی قالب‪:‬‬ ‫برای اینکه ژله یا هر نوع دسـر به راحتی از ظرف جدا شـود باید قالب پالسـتیکی‬ ‫و یـا سـیلیکونی را بـا بـرس روغن مالـی کنیـد و سـپس شـکر بپاشـید و نیم سـاعت‬ ‫داخـل فریـزر بگذاریـد و بعـد مایـع ژلـه را داخـل ان بریزیـد‪ .‬ا گـر قالـب فلـزی داریـد‬ ‫فقـط انـرا خیـس کنیـد و در فریـزر گذاشـته تـا یک الیـه نازک یخ ببنـدد و بعد مایه‬ ‫ژلـه را بریزید‪.‬‬ ‫مقصـر می دانـد؛ ازحـق خـودش نابجـا می گـذرد؛ خـودش را گناهـکار می دانـد؛ بـرای هـر مسـئله ای کـه‬ ‫در پیرامـون او پیـش می ایـد‪ ،‬نگـران می شـود کـه چرا کاری نکردم؟ چرا اقدام مفیـدی صورت ندادم؟‬ ‫چنیـن فـردی در زندگـی خانوادگـی بـا همسـر و فرزندانـش‪ ،‬بـا دوسـتان و اطرافیـان همیشـه مورد ظلم‬ ‫قـرار می گیـرد و همشـه بیشـتر از همـه کوشـش و تلاش می کنـد ولـی کمتـر از همـه دیـده می شـود‪.‬‬ ‫هریـک از مـوارد گفته شـده در پائیـن نشـان می دهـد کـه والدیـن مـا از چـه روش نادرسـتی اسـتفاده‬ ‫کرده انـد کـه امـروز مـا خودمـان را در بیشـتر مـوارد بـه نادرسـت‪ ،‬مقصر و گناهـکار می دانیم یـا خودمان‬ ‫به عنـوان والـد در روش تربیتـی فرزندمـان چـه اشـتباهاتی مرتکـب شـده ایم که فرزند ما چنان اسـیبی‬ ‫بـه احساسـات و افـکارش وارد شـده اسـت کـه نظـام باورهایـش نسـبت بـه خـودش چنیـن اسـت کـه‬ ‫همیشـه او "مقصـر" اسـت و دیگـران او را دوسـت ندارنـد و می خواهنـد بـه او " اسـیب " برسـانند‪.‬‬ ‫علل مقصر دانستن خود‬ ‫‪ .1‬بزرگ شـدن درکنـار والـد ایراد گیـر ‪ .2‬بزرگ شـدن بـا والـد پرتوقـع ‪ .3‬مهرطلب بـودن والـد کـه بـه‬ ‫فرزنـدش مهرطلب بـودن را می امـوزد ‪ .4‬حرمت نفـس پائیـن کـه نتیجـه سـرکوب کردن ازادی فرزنـد‬ ‫و سـرزنش و تحقیـر اوسـت ‪ . 5‬داشـتن والـد مقایسـه گر ‪ .6‬داشـتن والـد مسـتبد و سـخت گیر ‪.7‬‬ ‫دیده نشـدن در دوران کودکـی یعنـی کسـی بـه مـا و توانایی هـای مـا اهمیـت نمـی داد ‪ .8‬فـردی که در‬ ‫کودکی به وسـیله والدینش تنیبه فیزیکی و روانی شـده اسـت ‪ .9‬فردی که همیشـه از طرف والدینش‬ ‫دچـار احسـاس گنـاه شـده اسـت‪ .10 .‬فـردی کـه درکنار والدی بزرگ شـده باشـد که این والـد درافکار‪،‬‬ ‫رفتار و احساسـاتش ثبات نداشـته اسـت ‪ .10‬والدی که همیشـه ادای قربانی شـدن را دراورده باشـد ‪،‬‬ ‫فرزنـدش احسـاس مقصر بـودن می کنـد ‪ . 11‬والـدی کـه همیشـه بیمـار بـوده اسـت؛ چنیـن فرزنـدی‬ ‫خـودش را در بیمارشـدن والـد مقصـر می دانسـته اسـت ‪ .12‬والـد سـرد و رها کننـده؛ چنیـن والـدی‬ ‫باعـث می شـود کـه فرزنـد او علـت سـرد بودن و محبت نکـردن والدیـن را در خـود جسـت وجو کنـد؛‬ ‫حـال انکـه او هیـچ تقصیـری در ایـن رابطـه نـدارد‪ .13 .‬زندگـی بـا والـد مداخل هگـر؛ والـدی کـه در همـه‬ ‫کارهـای فرزنـدش از کارهـای کوچـک و بی اهمیـت گرفتـه تـا کارهـا و مـوارد مهـم او دخالـت کـرده‬ ‫و بـا تصمیماتـش امنیـت فرزنـدش را به هـم زده اسـت ‪ .14‬زندگـی بـا والـدی کـه سیسـتم تربیتـی او‬ ‫بایـد و نبایـدی بـوده اسـت‪ .15 .‬والـدی کـه از کاه مشـکالت و ایـرادات شـما کـوه می سـاخته اسـت‪.‬‬ ‫‪ .16‬گاهـی به خاطـر مشـکالت روانـی‪ ،‬خلـق یـا احساسـی‪ ،‬شـما مشـکالتی درسـت می کنیـد کـه بـه‬ ‫حـق مقصـر هسـتید؛ ا گـر شـما بـا چنیـن مشـکلی روبـه رو هسـتید‪ ،‬بایـد بدانید کـه در سیسـتم تربیتی‬ ‫ً‬ ‫شـما حتمـا ایـرادت جـدی وجـود داشـته اسـت‪ .‬ایـن ایـرادات و مشـکالت در بیشـتر مـوارد به خاطـر‬ ‫روش نادرسـت تربیتـی والدیـن شـما بـوده اسـت‪ .‬امـروزه چـه شـما والدیـن خـود را مقصـر بدانیـد یـا‬ ‫ندانیـد‪ ،‬ایـن زندگـی شم اسـت کـه همـه روزه به جـای شیرین شـدن‪ ،‬تلـخ می شـود و شـما نمی توانیـد‬ ‫نـه گذشـته را برگردانیـد تـا شـاید ان را دگرگـون کنیـد و نـه می توانیـد والدیـن خـود را تغییـر دهیـد؛‬ ‫چرا کـه سـودی متوجـه شـما نمی شـود؛ امـا شـما می توانیـد درجهـت تغییـر خـود کوشـش کنیـد‪ ،‬یـا‬ ‫خودتـان ایـن تغییـرات را به وجـود اوریـد تـا احسـاس بهتـری داشـته باشـید و سـپس زندگـی شـما بـا‬ ‫ً‬ ‫لـذت بیشـتری بـه جلـو بـرود‪ .‬درنظـر داشـته باشـید کـه ا گـر خودتـان نمی توانیـد‪ ،‬حتمـا نیـاز بـه یـک‬ ‫روانشـناس کاردان و مهربـان داریـد‪.‬‬ ‫به هیچ وجـه هـم نزنیـد‪ .‬ظـرف ژله را به مدت ‪ 45‬دقیقـه داخل یخچال قرار دهید‬ ‫یکـه انگشـت مـا روی ژلـه فرو نرود‪ ،‬بسـته شـود‪ .‬بعد از گذشـت این‬ ‫تـا ژلـه در حد ‬ ‫زمـان‪ ،‬ژلـه را از یخچـال خـارج کنیـد و بـا یـک چاقـوی نوک تیز کـه ترجیحا خیس‬ ‫هـم باشـد ژله هـا را به صـورت عمـودی و به اندازه هـای دوسـانتی متری و ب هشـکل‬ ‫موازی و منظم تا انتها برش بزنید‪ .‬برش های زده شـده را از ظرف بیرون بیاورید‬ ‫و بـا انگشـت به صـورت رول بپیچانیـد و در ظرفـی دیگـر قـرار دهیـد و بعـد که همه‬ ‫ژله هـا را رول کردیـد‪ ،‬در یخچـال به مـدت یـک الـی دوسـاعت قـرار دهیـد تـا حالت‬ ‫منسـجم به خـود بگیرد‪.‬‬ ‫تغذیه مناسب برای برطرف کردن کم خونی‬ ‫کم خونـی وقتـی اتفـاق می افتـد کـه بـدن به اندازه کافـی گلبـول قرمـز نـدارد‪ .‬ایـن‬ ‫بیماری بر اثر از دست دادن خون‪ ،‬از بین رفتن گلبول های قرمز یا ناتوانی در تولید‬ ‫کافـی سـلول های قرمـز خـون به وجـود می ایـد‪ .‬تغییـر رژیـم غذایـی در این مـورد‬ ‫کارسـاز اسـت‪.‬‬ ‫ماهی سـالمون تازه یا کنسر وشـده یکی از غذاهای مناسـب برای‬ ‫کم خونی ست؛ اما کنسرو این ماهی کلسیم زیادی هم دارد‪ .‬باید‬ ‫لشـده و جـذب ان را کاهش‬ ‫درنظـر داشـت؛ کلسـیم بـا اهن متص ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫کبـد یـا جگـر محبوب تریـن عض وهـای بـدن گاو و گوسـفندان‬ ‫اسـت کـه اهـن و فـوالت زیـادی دارد‪ .‬اندام های دیگر مثل قلب‪،‬‬ ‫قلـوه و زبـان هـم غنـی از اهن انـد کـه همگـی بـرای کم خونـی‬ ‫مفیدند‪.‬‬ ‫نتـان را تامیـن می کننـد؛‬ ‫خشـکبار و غلات ذخیـره اهـن بد ‬ ‫تـوت‪ ،‬انجیـر خشـک‪ ،‬برگـه الـو‪ ،‬برگـه هلـو‪ ،‬کشـمش و حبوبـات‬ ‫عالوه بر انکـه خوشـمزه و سرشـار از خاصیـت هسـتند‪ ،‬بـه رفـع‬ ‫نتـان کمـک می کننـد‪.‬‬ ‫کم خونـی بد ‬ ‫ا گـر کم خونـی داریـد‪ ،‬خوردن عسـل را فراموش نکنید؛ این ماده‬ ‫غذایـی فوق العـاده‪ ،‬عالو هبـر همـه خاصیت هایـی کـه دارد‪،‬‬ ‫نسـازی کـرده‬ ‫یشـود‪ ،‬شـروع بـه خو ‬ ‫به محـض انکـه وارد کبـد م ‬ ‫ن را تامیـن می کنـد‪.‬‬ ‫و خـون بـد ‬ ‫لهـای‬ ‫کشـمش دارای اهـن فـراوان اسـت کـه بـرای رشـد گلبو ‬ ‫قرمـز و پال کـت خـون بسـیار مهـم اسـت‪ .‬شـما می توانیـد در رژیـم‬ ‫غذایـی خـود از کشـمش اسـتفاده کنیـد تـا سـطوح اهـن بـدن‬ ‫متعـادل شـود‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫مدیرکل بانوان استانداری خوزستان خبر داد؛‬ ‫اجرای پویش بانوی مهربانی در خوزستان‬ ‫توزیع ‪ ۵۴۲‬دستگاه تبلت بین دانش اموزان نیازمند‬ ‫مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری خوزسـتان از جمـع اوری کتـاب و اسـباب بازی بـرای‬ ‫کـودکان مناطـق کمتـر برخـوردار در قالـب اجـرای پویـش بانـوی مهربانـی در خوزسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش ایسـنا؛ زینـب پارسـا فخـر گفـت‪« :‬در پویـش بانـوی مهربانـی کتـاب و اسـباب بازی بـرای‬ ‫کـودکان بی بضاعـت جمـع اوری می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن طـرح هم زمـان بـا روز والدت حضـرت‬ ‫فاطمه(س) اغاز شـد و تا ‪ ۱۵‬اسـفند ماه ادامه دارد؛ بعد از اتمام طرح نیز کتب و اسـباب بازی های‬ ‫جمع اوری شـده قبـل از سـال نـو بیـن کـودکان نیازمند توزیع می شـود»‪ .‬وی بر نقش سـازمان های‬ ‫مردم نهـاد در توسـعه عدالـت اجتماعـی و محرومیت زدایـی تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی از توزیع ‪ ۵۴۲‬دستگاه تبلت بین دانش اموزان کم بضاعت خبر‬ ‫داد‪ .‬مجید مومنی افزود‪« :‬این تعداد دسـتگاه تبلت دانش اموزی با هدف دسترسـی دانش اموزان‬ ‫بـه شـبکه شـاد بـا اعتبـار یک میلیـارد و ‪۶۲۶‬میلیون تومـان تهیـه شـده اسـت»‪ .‬وی برگـزاری دوره‬ ‫کشـوری تدبـر در کتـاب زندگـی (در سـطوح عمومـی و مربی پـروری) بـرای خانواده های تحت حمایت‬ ‫را از اقدامات کمیته امداد برشـمرد و گفت‪« :‬برگزاری جشـنواره فرهنگی و هنری با رویکرد قرانی (در‬ ‫بخش هـای اوایـی‪ ،‬معارفـی‪ ،‬هنـری‪ ،‬ادبـی) و برگـزاری دوره اموزش مجازی به صورت اسـتانی از دیگر‬ ‫دوره هـای اموزشـی برگـزار شـده در بخش فرهنگی بوده اسـت»‪.‬‬ ‫ازسوی رئیس دفتر یونیسف در ایران اعطاء شد؛‬ ‫نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک برای اصفهان‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫شـهر دوسـتدار کـودک دال لـت بـر وجـود وضعیـت‪ ،‬امکانـات‪،‬‬ ‫ویژگی هـا و ظرفیت هایـی در یـک برنامـه یـا محیـط دارد کـه‬ ‫بـر مبنـای حقوق‪ ،‬نیازهـای عـام و خاص‪ ،‬ویژگی هـا‪ ،‬عالیق و‬ ‫مکـردن امنیـت کافـی بـرای کـودکان طراحـی شـده اند؛ از‬ ‫فراه ‬ ‫شـهر دوسـتدار کـودک سـخن گفته می شـود‪،‬‬ ‫ایـن رو وقتـی از ِ‬ ‫اغلب منظور شهری است که چنین امکانات و ویژگی هایی‬ ‫برای زیست کودکان دارد‪ .‬در سال ‪ ۱۹۸۹‬میالدی نمایندگان‬ ‫شـماری از کشـورهای جهـان در مجمـع عمومـی سـازمان‬ ‫ملـل متحـد‪ ،‬پیمـان "حقـوق کـودک" را تاییـد و امضـا کردند‪،‬‬ ‫انهـا متعهـد شـدند بـرای تصویـب و اجـرای مفـاد پیمـان در‬ ‫کشـورهای خود تالش الزم را به عمل اورند‪ .‬این عهدنامه به‬ ‫نام "کنوانسـیون حقوق کودک" شـناخته می شود‪ .‬یونیسف‬ ‫بـه عنـوان یـک مرجـع‪ ،‬بـر اجرای طـرح شـهر دوسـتدار کودک‬ ‫در سراسـر جهـان نظـارت می کنـد‪.‬‬ ‫نشـان کاندیداتـوری شـهر دوسـتدار کـودک به عنـوان اولیـن‬ ‫شـهر کشـور ازسـوی رئیـس دفتـر یونیسـف در ایـران‪ ،‬بـه‬ ‫اصفهـان اهـداء شـد‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات رسـانه ای‬ ‫شـهرداری اصفهـان‪ ،‬قدرت الـه نـوروزی در مراسـم اعطـای‬ ‫نشـان کاندیداتـوری شـهر دوسـتدار کـودک یونیسـف بـه‬ ‫اصفهـان اظهار کرد‪« :‬سـال ‪ ١٩٨٩‬کنوانسـیون حقـوق کودک‬ ‫در سـازمان ملـل تصویـب و در سـال ‪ ١٣٧٢‬شمسـی ایـران بـه‬ ‫ایـن کنوانسـیون پیوسـت و تاکنـون همـه کشـورهای جهـان‬ ‫ب هجـز امریـکا بـه ایـن کنوانسـیون و کنوانسـیون حقـوق بشـر‬ ‫پیوسـته اند»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬شـبکه شـهر دوسـتدار کـودک‬ ‫در سـال ‪ ١٩٩٦‬فعالیت خود را اغاز کرد و امروز شـاهد هسـتیم‬ ‫چند شهر در دنیا به این موضوع پیوسته اند؛ اصفهان اولین‬ ‫یسـت کـه در ایـران به عنـوان پایلـوت بـه ایـن شـبکه‬ ‫شهر ‬ ‫پیوسـت»‪ .‬شـهردار اصفهـان بااشـاره به اینکه چندین سـال‬ ‫اسـت کـه امـور مربـوط بـه شـهر دوسـتدار کـودک به عهـده‬ ‫شـهرداری ها قـرار داده شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در دوسـال اخیر‬ ‫اقدامـات شایسـته ای ازسـوی شـهرداری اصفهـان در شـهر‬ ‫بـرای این مـورد انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تعریـف شـهر‬ ‫دوسـتدار کودک و هدفی که ما به مناسـبت شـرایط فرهنگی‬ ‫و سنتی کشور خود از این موضوع تدوین کرده ایم‪ ،‬مشمول‬ ‫یسـت و می خواهیـم کـودکان‬ ‫کـودکان از بـدو تولـد تـا ‪ ١٨‬سالگ ‬ ‫نـه براسـاس ایـده انسـان محوری؛ بلکـه فراتـر از ان براسـاس‬ ‫"حیات محـوری" فعالیـت کننـد»‪.‬‬ ‫نـوروزی بااشـاره به اینکه هـدف این اسـت که شـهر به گونـه ای‬ ‫سـاخته شـود تـا کـودک در ان احسـاس امنیـت کنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در شـهر دوسـتدار کـودک‪ ،‬کـودک نـه به عنـوان موضـوع‬ ‫توسـعه پایـدار؛ بلکـه به عنـوان کارگـزار توسـعه پایـدار اسـت و‬ ‫بایـد بـه نیازهـای اولیـه به راحتـی دسترسـی داشـته باشـد‪ ،‬در‬ ‫شـهر دوسـتدار کـودک بایـد کودک در مسـیر زندگی با مسـائل‬ ‫رفاهـی‪ ،‬تفریحـی و اموزشـی چالـش پیـدا نکنـد و در امنیـت‬ ‫جسـمی و بـه دوراز همـه ازارهـا و فشـارها زندگـی کنـد»‪ .‬وی‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬ا گـر می خواهیـم اصفهان شـهر دوسـتدار کودک‬ ‫شـود؛ یعنی باید ارامش و اسایشـی با توسـعه امکانات رفاهی‬ ‫ایجـاد کنیـم کـه کـودک درطـول زندگـی هیـچ دغدغـه ای اعـم‬ ‫از دغدغه هـای جسـمی و روحـی نداشـته باشـد»‪ .‬شـهردار‬ ‫اصفهـان تصریـح کـرد‪« :‬ایـن کـودک اسـت کـه می توانـد در‬ ‫چنین فرایندی سرمایه ای برای اینده کشور شود؛ بنابراین‪،‬‬ ‫امـروز اصفهـان افتخـار می کنـد کـه نه تنهـا عضـو ‪ ١٠‬سـازمان و‬ ‫یسـت و نقـش فعالـی دارد و نه تنهـا در‬ ‫شـبکه شـهر بین الملل ‬ ‫مسـیر عقـد چهاردهمیـن پیونـد خواهرخواندگـی خـود قـرار‬ ‫گرفتـه؛ بلکـه در همـه عرصه هـای بین المللـی مطرح اسـت»‪.‬‬ ‫نـوروزی اضافـه کـرد‪« :‬شـهر بین المللـی اصفهـان می توانـد‬ ‫یکـه در‬ ‫شـهر دوسـتدار کـودک و سـالمند باشـد تـا همـه افراد ‬ ‫ان زندگی می کنند در فضای ایمن زندگی شـرافتمندانه ای را‬ ‫تجربه کننـد»‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن مراسـم‪ ،‬عبـاس رضایـی (اسـتاندار اصفهـان) بـا‬ ‫قدردانـی از مجموعـه مدیریـت شـهری بـرای رسـیدن بـه این‬ ‫مرحلـه در موضوع شـهر دوسـتدار کـودک‪ ،‬اظهار کـرد‪« :‬دنیا و‬ ‫جامعه ما درحال صنعتی شدن است و این موضوع بسیاری‬ ‫یکـه سـنت های‬ ‫از مسـائل را بـرای مـا تغییـر می دهـد به گونه ا ‬ ‫خاصـی را از بیـن خواهـد بـرد و روش هـای جدیـدی را بـرای‬ ‫مـا ایجـاد می کنـد»‪ .‬رضایـی بیـان کـرد‪« :‬از امـروز مسـئولیت‬ ‫و رسـالت بیشـتری برعهـده شـهر اصفهـان درقبـال کـودکان‬ ‫قـرار می گیـرد و بایـد دراین زمینـه برنامه ریـزی خـاص هـم در‬ ‫دسـتورکار قـرار دهنـد تـا موجبـات ترقـی و تعالـی بیشـتر اینـده‬ ‫خود و کودکان را رقم بزنیم و در اینجا پیشنهاد مشخص بنده‬ ‫بـه مدیریـت شـهری‪ ،‬ایجـاد میـز جدیـد به عنـوان مسـئولیت‬ ‫جدیـد دررابطه بـا کودک برای افزایش شـادی‪ ،‬امیدبخشـی و‬ ‫رفـاه در بیـن کـودکان اسـت»‪.‬‬ ‫همچنیـن در این مراسـم‪ ،‬مندیـپ اوبرایـان (رئیـس دفتـر‬ ‫یونیسـف در ایـران) بااشـاره به اینکه امسـال‪ ،‬سـال بسـیار‬ ‫بی سـابقه ای بـوده کـه بـا سـردرگمی و عـدم اطمینـان دربـاره‬ ‫بیمـاری همه گیـر کوویـد‪ ،١٩-‬یـک بحـران جـدی در حـوزه‬ ‫سلامت‪ ،‬شـروع شـد و زندگـی مـا را به لحـاظ شـخصی و‬ ‫حرفه ای و همچنین زندگی کودکان؛ به ویژه اسیب پذیرترین‬ ‫کودکان را تحت تاثیر قرار داد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬بااین حال‪ ،‬امسال‬ ‫همچنیـن سـالی پـر از امیـد‪ ،‬همبسـتگی و مشـارکت جهانـی‬ ‫بـوده کـه در ان راه حل هایـی بـرای چالش هـای ناشـی از‬ ‫همه گیـری در سـطح محلـی و جهانـی ارائـه شـد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬هم ا کنـون‪ ٥٨ ،‬کشـور درمقایسـه با ‪ ٤٠‬کشـور در سـال‬ ‫‪ ٢٠١٩‬ابتکار شهرهای دوستدار کودک را با همکاری یونیسف‬ ‫در سـطوح مختلـف اجرا می کننـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬همچنین در‬ ‫ادامـه اقدامات ایران درزمینه شـهرهای دوسـتدار کـودک‪ ،‬در‬ ‫پائیز ‪ ،٩٨‬یونیسـف از هیئت عالی رتبه و برجسـته ای از وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬وزارت کشـور و شـهرداری اصفهان دعوت کرد تا‬ ‫در اجالس جهانی شـهرهای دوسـتدار کودک در کلن‪ ،‬المان‬ ‫شرکت کنند که دکتر نوروزی؛ شهردار اصفهان‪ ،‬در کنار بیش‬ ‫از یک صـد شـهردار از بیـش از ‪ ٤٠‬کشـور جهـان حاضـر شـدند‬ ‫و بـرای تا کیـد بـه تعهـدات اصفهـان بـرای اجـرای برنامه شـهر‬ ‫دوسـتدار کـودک‪ ،‬بیانیـه «شـهرداران کلن» را امضـاء کردند»‪.‬‬ ‫اوبرایـان تصریـح کـرد‪« :‬مـا امـروز به منظـور هموارکـردن مسـیر‬ ‫خود برای گسترش ابتکار شهرهای دوستدار کودک در ایران‪،‬‬ ‫در اصفهـان جمـع شـده ایم تـا قدمـی بسـیارمهم در تبدیـل‬ ‫اصفهان به شهری دوستانه تر برای کودکان را جشن بگیریم؛‬ ‫یکـه امروز‪ ،‬با امضای تفاهم نامه همکاری بیـن وزارت‬ ‫به طور ‬ ‫کشور‪ ،‬دفتر یونیسف در ایران و شهرداری اصفهان‪ ،‬اصفهان‬ ‫به عنوان اولین شـهر از ایران برای پیوسـتن به شـبکه جهانی‬ ‫شـهرهای دوسـتدار کـودک‪ ،‬به عنـوان یـک شـهر کاندیـد‬ ‫شـناخته می شـود و لوگوی کاندیداتوری شـهرهای دوسـتدار‬ ‫کـودک را دریافـت می کنـد»‪.‬‬ ‫اوبرایـان افـزود‪« :‬هم ا کنـون ‪ ١٢‬شـهر دیگـر ایـران در مرحلـه‬ ‫پایلـوت ابتـکار شـهرهای دوسـتدار کـودک قـرار دارنـد؛‬ ‫یکـه مدیریت شـهری شـهرهای بیشـتری نیـز در ایجاد‬ ‫درحال ‬ ‫فضاهـای شـهری دوسـتانه تر بـرای کـودکان و اسـتقبال از‬ ‫مشـارکت معنـادار کـودکان فعالیـت می کننـد»‪ .‬رئیـس دفتـر‬ ‫یونیسـف تصریـح کـرد‪« :‬مشـتاقانه منتظـر هسـتیم نتایـج‬ ‫عملی حاصل شـده ازطریق ابتکار شهرهای دوستدار کودک‬ ‫در دوسال گذشـته بـرای کـودکان را ببینیـم و از گام هایـی کـه‬ ‫اصفهان طی دوسال اینده برای بهبود وضعیت رفاه کودکان‬ ‫در ایـن شـهر بر خواهـد داشـت‪ ،‬مطلـع شـویم»‪ .‬وی از روحیـه‬ ‫همـکاری فوق العـاده شـهرداری اصفهـان و شـورای اسلامی‬ ‫شهر‪ ،‬تیم اصلی اجرا کننده و شورای اجرایی ابتکار شهرهای‬ ‫دوسـتدار کـودک بـرای گرد هـم اوردن طیـف گسـترده ای از‬ ‫بازیگـران اصلـی و ذی نفعـان از دولـت‪ ،‬بخش های خصوصی‬ ‫و اجتماعـی‪ ،‬ایجـاد همـکاری بین بخشـی و نظام منـد در‬ ‫یکـردن ابتـکار شـهرهای دوسـتدار کـودک در اصفهـان‬ ‫اجرای ‬ ‫تحسـین و قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫همچنین درادامه‪ ،‬سید احمد حسینی نیا (معاون معماری‬ ‫و شهرسـازی شـهرداری اصفهـان) اظهـار کـرد‪« :‬شـهرها تبلـور‬ ‫زندگـی سـا کنان و کـودکان روح حا کـم بـر این بازنمایی زندگی‬ ‫هسـتند‪ ،‬از همیـن رو امـروزه گسـترش شهرنشـینی و افزایـش‬ ‫جمعیـت سـبب شـده کـودکان در تحـوالت مـدرن شـهری‬ ‫نادیـده گرفتـه شـوند کـه لـزوم توجـه بـه کـودکان در شـهرها‬ ‫بیش ازپیـش احسـاس می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬برنامه ریـزی‬ ‫شـهری هنگامـی به معنـای واقعـی بـه اهـداف شـهر مطلـوب‬ ‫نائل می شود که خواسته ها و نیاز تمام شهروندان باتوجه به‬ ‫اقتضـای سـنی موردتوجـه قـرار دهـد»‪ .‬معـاون معمـاری و‬ ‫شهرسـازی شـهرداری اصفهـان بااشـاره به اینکه اصفهـان‪،‬‬ ‫ایـن جهان شـهر تمام نمـای هنـر و علم شـاهد رویدادی سـت‬ ‫که در کشـورمان پیشـگام اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬همراهی و همکاری‬ ‫ً‬ ‫فرابخشـی در تمـام حوزه هـای مدیریـت شـهری خصوصـا‬ ‫کمیسیون عمران‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی شورای اسالمی شهر‬ ‫و تمـام حوزه هـای ذی نفـع و ذی نفـوذ سـبب شـد تا اصفهان‬ ‫در حوزه شـهر دوسـتدار کودک بدرخشد»‪ .‬حسینی نیا افزود‪:‬‬ ‫«درنهایـت بـا تلاش سه سـاله ایـن امـر محقق شـد و بـرون داد‬ ‫ان امروز رویدادی ست که نشان کاندیداتوری شهر دوستدار‬ ‫کـودک یونیسـف بـه اصفهـان اعطـاء می شـود»‪.‬‬ ‫علیرضا نصر اصفهانی (رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان)‬ ‫هم در این مراسـم‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬دریافت نشـان شـهر دوستدار‬ ‫کـودک بـرای اصفهـان از هـر نظـر شایسـته اسـت؛ چرا کـه ایـن‬ ‫شـهر پتانسـیل های باالیـی دراین زمینـه دارد و می توانـد‬ ‫در بیـن دیگـر شـهرهای کشـور خـود را نشـان دهـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه وقتی چنین رویدادی در شهر رخ می دهد‪ ،‬همه‬ ‫بایـد بـا همراهـی و هم فکـری ایـن موضـوع را به پیـش ببرنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در اموزه هـای دینـی مـا نیـز بـه کـودکان بسـیار توجـه‬ ‫شـده اسـت و به لحـاظ تاریخـی‪ ،‬ایرانیـان همـواره دوسـتدار‬ ‫کـودک بوده انـد»‪ .‬وی بیـان کرد‪« :‬کشـورهای توسـعه یافته به‬ ‫کـودکان توجـه دارنـد و موفقیت هـای انـان برگرفتـه از توجه به‬ ‫کـودکان اسـت‪ .‬به همین منظـور ا گـر مهـارت امـوزش و تعلیـم‬ ‫به خوبـی بـرای دانـش امـوزان اجرایـی شـود‪ ،‬اسـتعدادهای‬ ‫ان هـا شـکوفا می شـود»‪.‬‬ ‫درادامه رحیم سـا کی (رئیس مرکز اطالع رسـانی وزارت کشـور)‬ ‫نیـز اظهـار کـرد‪ ١٢« :‬شـهر پایلـوت بـرای کاندیداتـوری شـهر‬ ‫دوسـتدار کـودک در کشـور داریـم امـا اصفهـان همیشـه اول‬ ‫اسـت؛ در وزارت کشـور عالقـه داشـتیم چندیـن شـهر را وارد‬ ‫عرصه دیپلماسی کنیم و گاهی جلوی اصفهان را می گرفتیم‬ ‫تـا سـایر شـهرها جلو بیایند امـا اصفهـان خودجـوش وارد این‬ ‫عرصـه شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بـا تشـدید تحریـم و بـروز کرونـا‬ ‫بخشـی از تعاملات بین المللی کاهـش یافت‪ ،‬به همین علت‬ ‫روی دیپلماسـی شـهری تمرکـز کردیـم»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«سـازمان های بین المللی در ایران ناشـناخته اند‪ .‬یونیسـف‬ ‫درزمینـه مبـارزه بـا مـواد مخـدر هـم می توانـد بـه مـا کمـک‬ ‫کنـد؛ از همیـن رو اصفهان ظرفیت همکاری با تمام نهادهای‬ ‫بین المللـی را دارد کـه تمایـل داریـم طی جلسـه ای با شـهردار‬ ‫اصفهـان ایـن شـهر به عنـوان کاندیـدا در این مـورد معرفـی‬ ‫شـود»‪.‬‬ ‫در ایـن برنامـه همچنیـن از تمبـر شـهر دوسـتدار کـودک‪،‬‬ ‫رونمایـی شـد‪ .‬حضـور قـاری و مجریـان کـودک و نوجـوان از‬ ‫دیگـر نـکات ایـن برنامه بود‪ .‬همچنین رئیس دفتر یونیسـف‬ ‫در ایـران‪ ،‬بـا اهـدای لـوح از شـهردار اصفهـان‪ ،‬تقدیـر کـرد و‬ ‫تفاهم نامـه کاندیداتـوری شـهر اصفهـان برای دریافت نشـان‬ ‫شـهر دوسـتدار کـودک نیز بین شـهردار اصفهـان‪ ،‬رئیس دفتر‬ ‫یونیسـف در ایـران و نماینـده وزارت کشـور به امضـاء رسـید‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫برداشت گل نرگس‬ ‫شـهر بهبهـان در اسـتان خوزسـتان‪ ،‬یکـی از‬ ‫معروف تریـن خاسـتگاه های گل نرگـس در ایـران‬ ‫به شـمار مـی رود‪ .‬ایـن گل زیبـا دارای ارزش دارویـی و‬ ‫ً‬ ‫صنعتـی نیـز هسـت‪ .‬برداشـت ایـن محصـول معمـوال از‬ ‫اواسـط دی مـاه اغـاز می شـود‪.‬‬ ‫امین نظری‪ /‬ایسنا‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد خبر داد؛‬ ‫تامین ‪ ۹۵‬درصد گل وگیاه عیدانه از مشهد‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد‬ ‫کهـزار و ‪ 150‬المـان گل‪ ،‬ویـژه نـوروز ‪ 1400‬خبـر‬ ‫از تـدارک ی ‬ ‫داد‪ .‬احمدرضـا سلامی بااشـاره به برنامه هـای اسـتقبال از‬ ‫بهـار ویـژه نـوروز ‪ 1400‬سـازمان پارک هـا تصریـح کـرد‪« :‬وجود‬ ‫کرونـا و محدودیت هـای ایجادشـده در کشـور کـه بیـش از‬ ‫یک سـال اسـت مـردم و فعالیت هـای شـهری را درگیـر خـود‬ ‫کرده و همچنین مشورت و جلسات مشترکی که با اساتید‬ ‫روان شناسـی و دانشـگاه فردوسـی داشتیم‪ ،‬بر این موضوع‬ ‫تا کید شـد و این نیاز احسـاس می شـود که شهر از طراوت و‬ ‫شـادابی الزم برخـورد شـود»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬در سـال جاری این طراوت و شـادابی در سـطح‬ ‫شـهر بـرای گل ارایـی و زیباسـازی محیـط صـورت نگرفـت‪،‬‬ ‫فراینـد نگـه داری شـهر بایـد به گونـه ای باشـد کـه مـردم در‬ ‫تـردد روزانـه خـود بـا یـک فضـای بانشـاطی همـراه باشـند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد‬ ‫درادامـه بیـان کـرد‪« :‬لـذا بـا تغییـر یکسـری سیاسـت ها در‬ ‫سـاخت المان هـا و طراحی هـای شـهری‪ ،‬نـوروز ‪ ١٤٠٠‬را‬ ‫به گونـه ای برنامه ریـزی کردیم تا المان های ساخته شـده با‬ ‫گل از فراینـد تعاملـی و تجمعـی دور شـده و المان هایـی را بـا‬ ‫هدف ایجاد دید و منظر مناسب به صورت غیرجشنواره ای‬ ‫در کل نقـاط شـهر مشـهد رونمایـی شـود»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫انتشـار فراخـوان جدیـد بـرای دریافـت المان هـای جدیـد‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬هنرمنـدان زیـادی نیـز دراین رابطـه شـرکت‬ ‫کردنـد و المان هـای جدیدی در هیئت داوران انتخاب شـد‬ ‫و پروسـه عقـد قـرارداد و تامیـن زیرسـاخت در جریـان اسـت‬ ‫کـه ظـرف مـدت پیـش رو تـا زمـان نصـب المان هـا‪ ،‬سـاخت‬ ‫و تهیـه خواهنـد شـد و در موقعیت هایـی کـه از قبـل تعریف‬ ‫شـده در سـطح شـهر ا کـران خواهنـد شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد‬ ‫گفـت‪« :‬با توج هبـه تا کیـدات مکـرر شـورای اسلامی شـهر‬ ‫مشـهد درجهـت حمایـت از تولیدکننـدگان بومـی‪ ،‬امسـال‬ ‫سـعی کردیـم تـا از نهایت ظرفیت این افراد اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫هرسـاله ‪٥٠‬درصـد تامیـن گونه هـای گیاهـی را از اسـتان و‬ ‫‪٥٠‬درصـد باقی مانـده را از اسـتان دیگـر تامیـن می کردیـم امـا‬ ‫طبـق قراردادهـا و پیش بینی هایـی کـه از سـال قبـل انجـام‬ ‫شده بود‪ ،‬قراردادهایی را با تولیدکنندگان استان از ابتدای‬ ‫سـال منعقـد کردیـم و براین اسـاس حـدود ‪٩٥‬درصد تامین‬ ‫گل وگیـاه عیدانـه امسـال از تولیدکننـدگان اسـتانی تامیـن‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬سلامی درخصـوص برنامه هـای سـازمان‬ ‫پارک هـا به مناسـبت هفتـه درختـکاری‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«هرسـاله شـهرداری مشهد‪ ،‬در این ایام به لحاظ اجتماعی‬ ‫و تقویـت مشـارکت شـهروندی فعالیت هـای مختلفـی را‬ ‫انجـام می دهـد‪ ،‬در سـال جـاری نیـز حـدود ‪١٢٠‬هـزار نهـال‬ ‫کـه ‪٨٠‬هـزار نهال میوه و حدود ‪٤٠‬هزاراصله درخت غیرمثمر‬ ‫اسـت را تدارک دیده ایم و تمامی نهال ها دارای شناسـنامه‬ ‫اسـت»‪ .‬سلامی خاطرنشـان کـرد‪« :‬ثبت نـام بـرای دریافـت‬ ‫نهال اینترنتی بوده و امید داریم مردم مانند سـال گذشـته‬ ‫استقبال خوبی داشته باشند‪ ،‬تحویل نهال را همکاران ما‬ ‫درب منـزل انجـام خواهنـد داد»‪.‬‬ ‫وی درخصـوص ارائـه تسـهیالت تشـویقی بـرای موضـوع‬ ‫باغ بام هـا‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه توسـعه افقـی سـرانه‬ ‫فضای سبز در بسیاری از بافت های مرکزی مناطق مشهد‬ ‫وجـود نـدارد؛ ایـن محدودیـت سـبب شـده تا سـرانه فضای‬ ‫سـبز باتوج هبـ ه نـرخ رشـد جمعیـت در ایـن مناطـق کاهش‬ ‫پیـدا کنـد‪ .‬لـذا احـداث باغ بام هـا می توانـد راهـکار مناسـبی‬ ‫در این مناطـق باشـد تـا منجـر بـه بهبـود محیـط زیسـت در‬ ‫دل بافـت محلات شـود کـه ایـن امـر مشـارکت شـهروندان‬ ‫را می طلبـد»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای‬ ‫سـبز شـهرداری مشـهد بیـان کـرد‪« :‬درحال حاضـر حـدود‬ ‫شـش هزارمترمربع فضـای سـبز اجـرا شـده که خوشـبختانه‬ ‫پروانه هـای خوبـی صـادر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫سلامی درخصـوص تشـویق بحـث ابیـاری و کاشـت نهـال‬ ‫در معابـر فرعـی‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬یکـی از پروژه هـای مشـارکتی‬ ‫دیگـری کـه در قالـب تسـهیالت‪ ،‬شـهرداری مشـهد برابـر‬ ‫بـا مصوبـات شـورای اسلامی پیـش گرفتـه تـا مشـارکت‬ ‫شـهروندان را در توسـعه فضـای سـبز بیشـتر جلـب کنـد‪،‬‬ ‫بحـث درختـکاری در محلات و ابیـاری ان اسـت»‪ .‬وی‬ ‫درادامـه اضافـه کـرد‪« :‬در قالـب ایـن مصوبـه شـهروندان‬ ‫می توانند با مراجعه به سایت سازمان پارک ها و شهرداری‬ ‫مشـهد ثبت نـام کننـد تـا ا گـر فضـای خالـی در مقابـل ملـک‬ ‫خـود دارنـد‪ ،‬اقـدام بـه کاشـت درخـت در ان فضـا کننـد‪.‬‬ ‫امـا براسـاس یـک مصوبـه شـهرداری پیش بینـی ان را کـرده‬ ‫اسـت کـه هزینه هـای ابیـاری درختان کاشـته شـده توسـط‬ ‫شـهروندان در مقابل ملک شـخصی خود را متقبل شـود»‪.‬‬ ‫سلامی درخصـوص ایجـاد پارک هـای موضوعـی در سـطح‬ ‫شهر‪ ،‬ادامه داد‪« :‬در سال جاری درادامه باغ گیاه شناسی‪،‬‬ ‫بـاغ مینیاتـوری‪ ،‬بـاغ گل هـا و بـاغ دانـش مشـهد؛ پـارک کـم‬ ‫نهـاده را در دسـتورکار خـود قرار دادیـم‪ .‬در این باغ از مصالح‬ ‫مصرفـی متناسـب بـا طبیعـت اسـتفاده شـده و گونه هـای‬ ‫گیاهـی استفاده شـده نیـز نیـاز ابـی کمـی دارنـد و سـازگار بـا‬ ‫اقلیم شهر مشهد است که در درازمدت می تواند از مصرف‬ ‫اب و انـرژی بکاهـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایـن طـرح بـا مشـارکت‬ ‫دانشـگاه فردوسـی در منطقـه امیریـه مشـهد اجـرا شـده که‬ ‫نتایـج و بازخوردهـای ان براسـاس پژوهش هایـی که انجام‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬منجـر بـه ایـن خواهـد شـد کـه در سـال های‬ ‫اینده تعداد بیشـتری از این پارک های موضوعی را در شـهر‬ ‫مشـهد و کشور شاهد باشـیم»‪ .‬سالمی بیان کرد‪« :‬این باغ‬ ‫مرتبـط بـا تـازه متولدیـن و مزدوجیـن اسـت کـه می تواننـد‬ ‫درختـی را بـه یـادگار در ایـن بـاغ بکارنـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری‬ ‫مشـهد در رابطه با جداسـازی اب خام از شـرب‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫یسـت کـه وزارت کشـور‬ ‫«پـروژه جداسـازی یـک پـروژه مل ‬ ‫و سـازمان شـهرداری ها بـه ایـن موضـوع تا کیـد ویـژه ای‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬سلامی اظهـار کـرد‪« :‬متاسـفانه شـهرداری‬ ‫مشـهد دراین رابطـه از اعتبـارات دولتـی و اسـتانی بهـره ای‬ ‫نبـرده و متکـی بـه اعتبـارات خـود دراین زمینـه پیشـرفت‬ ‫قابل توجهـی داشـته اسـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬در شـورای‬ ‫پنجـم بـا تخصیص اعتبـارات خوبـی که دراین زمینـه انجام‬ ‫شـد ایـن پـروژه جهش خوبی داشـت که قابل تقدیر اسـت‪.‬‬ ‫امیـد اسـت تـا پایـان سـال ‪ ١٤٠١‬کل پـروژه را بـه سـرانجام‬ ‫برسـانیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد‬ ‫درخصـوص وضعیـت تصفیه خانه هـای مشـهد‪ ،‬تصریـح‬ ‫کرد‪« :‬خوشـبختانه تصفیه خانه چهـل بازه بـه روش بی‪.‬او‪.‬‬ ‫تـی برگـزار شـد و سـرمایه گذار نیـز دراین رابطـه فعالیت هـای‬ ‫خوبـی داشـته و این تصفیه خانـه اماده بهره برداری سـت»‪.‬‬ ‫سلامی افـزود‪« :‬درحال حاضر باتوجه به اینکـه در این فصل‬ ‫بـه اب نیـاز نداریـم‪ ،‬عجلـه ای بـرای بهره بـرداری ان وجـود‬ ‫نـدارد‪ .‬امـا بـا اغـاز فصـل ابیـاری ایـن تصفیه خانـه امـاده‬ ‫بهر هبـرداری خواهـد بـود»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان پارک هـا‬ ‫و فضـای سـبز شـهرداری مشـهد خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫تصفیه خانـه در چنـد مرحلـه وارد فـاز مـدار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫باقـی تصفیه خانه هـای مشـهد به دلیـل مشـکالتی کـه بـه‬ ‫سـرمایه گذار باز می گردد منجر به انجام و اجرا نشـده اسـت»‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫تجلیل از برگزیدگان‬ ‫پویش کتاب خوانی قلعه نو‬ ‫هم زمـان بـا اغـاز دهـه مبـارک فجـر از دو کتـاب رونمایـی‬ ‫و از برگزیـدگان پویـش کتاب خوانـی بخـش قلعه نـو‬ ‫در روسـتای چالطرخـان شهرسـتان ری تجلیـل‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری؛ سـید حسـن صفـوی (رئیـس‬ ‫اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری) در‬ ‫ایـن برنامـه اظهـار داشـت‪« :‬ارتقـای فرهنـگ عمومـی‬ ‫نسـبت مسـتقیمی بـا ترویـج فرهنـگ کتاب خوانـی‬ ‫دارد و طـی دوسال گذشـته برنامه هـای زیرسـاختی و‬ ‫ترویجـی زیـادی در سـطح شهرسـتان ری به ویـژه در‬ ‫روسـتاها اتفـاق افتـاده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مجموعـه‬ ‫انجمن هـای فرهنگـی و هنـری شهرسـتان ری امادگـی‬ ‫دارنـد تـا دوره هـای اموزشـی به صـورت عمومـی و‬ ‫تخصصـی را بـه روسـتاها بیاورنـد تـا سـا کنان فرهنـگ و‬ ‫هنردوسـت روسـتاها‪ ،‬بـرای فرا گیـری امـوزش مجبـور بـه‬ ‫طی مسـافت زیاد تا مرکز شـهر نشـوند»‪ .‬علیرضا صادقی‬ ‫(بخشـدار قلعه نـو) نیـز در ایـن برنامـه فرهنگـی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬رونمایـی کتاب کاری پسـندیده و برای مخاطبان‬ ‫جالب توجـه اسـت؛ زیرا ان ها می تواننـد درباره کتابی که‬ ‫قـرار اسـت بـه زودی مورداسـتفاده قـرار گیـرد‪ ،‬اطالعـات‬ ‫الزم را به دسـت اورنـد‪ ،‬اطالعاتـی کـه هویـت ایـن کاالی‬ ‫فرهنگـی را پدیـدار می کنـد»‪ .‬بخشـدار قلعه نـو افـزود‪:‬‬ ‫«مجموعـه بخشـداری و دهیاری هـای قلعه نـو‪ ،‬عالوه بـر‬ ‫امـور عمرانـی و زیربنایـی در حوزه هـای اقتصـادی و‬ ‫رفاهـی‪ ،‬تلاش کرده انـد تـا در حوزه فرهنگ نیـز اقدامات‬ ‫قابل توجهـی انجـام دهنـد کـه دراین راسـتا تا کنون چهار‬ ‫پویـش کتاب خوانـی برگزار شـده اسـت»‪ .‬در ادامه برنامه‬ ‫از کتـاب «اصـول حسـابداری» تالیـف احمـد عباسـی‬ ‫(دهیـار چالطرخـان) و «کاخ ساسـانی چال ترخـان ری»‬ ‫تالیـف محسـن سـعادتی کـه توسـط دهیـاری بـه چـاپ‬ ‫رسـیده اسـت‪ ،‬رونمایـی و از برگزیـدگان چهارمین پویش‬ ‫کتاب خوانی قلعه نو در سـالن دهیاری و شـورای اسالمی‬ ‫روسـتا تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ 500‬عنوان برنامه دهه فجر‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه عبدالعظیـم(ع) ری گفـت‪۵۰۰« :‬‬ ‫عنـوان برنامـه فرهنگـی‪ ،‬مذهبـی‪ ،‬مناسـبتی و اجتماعـی‬ ‫در قالـب ‪ ۴۲‬محـور اصلـی طی ایام اهلل دهه مبارک فجر در‬ ‫شـهرری برگزار می شود»‪ .‬سرهنگ پاسدار روح اهلل قنبری‬ ‫در نشست خبری ایام اهلل دهه فجر در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬ایـن برنامه هـا در تمامـی رده هـای‬ ‫تامـر ایـن سـپاه از جملـه حوزه هـا و پایگاه ها مقاومت‬ ‫تح ِ ‬ ‫بسـیج‪ ،‬کانون های بسـیج اقشـار برگزار خواهد شـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه برنامه هـای فرهنگـی‪ ،‬مذهبـی و اجتماعـی‬ ‫سـپاه ناحیـه روح اهلل اغـاز شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬امسـال‬ ‫به دلیـل رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی برنامه هـای‬ ‫تحت تاثیـر قـرار گرفته اسـت»‪ .‬قنبـری اضافه کـرد‪« :‬اغلب‬ ‫برنامه هـای فرهنگـی در خیابان هـا‪ ،‬بوسـتان ها و معابـر‬ ‫شـهری انجـام خواهـد گرفـت تـا ضمـن انتقـال پیـام دهـه‬ ‫مبـارک فجـر بـه مخاطبـان از انتقال زنجیره بیمـاری کرونا‬ ‫نیـز کاسـته شـود»‪ .‬وی اجـرای نمایش هـای خیابانـی‪،‬‬ ‫مسـابقات ورزشـی‪ ،‬کتاب خوانـی و اجـرای تریبـون ازاد بـا‬ ‫موضـوع جوانـان و انقلاب اسلامی را از ویژه برنامه هـای‬ ‫ایـام اهلل دهـه فجـر عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬ا کـران فیلم هـای‬ ‫ارزشی‪ ،‬برگزاری مراسم عروسی ‪ ۱۸‬زوج جوان در امامزاده‬ ‫عبـداهلل(ع) و دیـدار از خانواده هـای معظـم شـهدا از دیگـر‬ ‫برنامه هـای ایـام اهلل دهـه فجر اسـت»‪ .‬قنبری یاداور شـد‪:‬‬ ‫«اخریـن برنامـه سـپاه ناحیه حضـرت عبدالعظیـم(ع) نیز‬ ‫رژه خودرویـی و موتـوری از حـرم حضـرت عبدالعظیـم(ع)‬ ‫به سـمت حـرم امـام خمینـی(ره) خواهـد بـود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت فنـاوران سـتاره جهـان گسـتر شـرکت با مسـئولیت محدود‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 417214‬و شناسـه ملـی ‪ 10320689233‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/09/20‬تصمیمـات ذیـل‬ ‫اتخاذ شد‪ :‬اقای محمدرضا خوئی به کد ملی ‪ 0701997941‬به سمت مدیرعامل‬ ‫و عضو هیئت مدیره‪ ،‬اقای حسین عفت پناه به کد ملی ‪ 0690571534‬به سمت‬ ‫رئیـس هیئـت مدیـره برای مدت نامحـدود انتخاب گردیدند‪ .‬کلیه اوراق و اسـناد‬ ‫بهـادار و تعهـداور از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬براوات‪ ،‬قراردادها و عقود اسلامی شـرکت‬ ‫بـا امضـای مدیرعامـل یـا رئیـس هیئـت مدیره همراه با مهر شـرکت معتبر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1086738‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی اتحادیـه تعاونی هـای کشـاورزی‬ ‫پنبـه و دانه هـای روغنـی کشـور بـه شـماره ثبـت ‪ 191479‬و شناسـه‬ ‫ملـی ‪ 10102334455‬بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/13‬و نامـه شـماره ‪ 184/99/28796‬مـورخ ‪1399/10/14‬‬ ‫سـازمان مرکزی تعاون روسـتایی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬اقای‬ ‫علـی وحدانـی بـا کد ملـی ‪ 5249565141‬به سـمت رئیس هیـات مدیره‪،‬‬ ‫اقـای عبدالـه هزارجریبـی بـا کـد ملـی ‪ 2122408529‬بـه سـمت نایـب‬ ‫رئیـس هیـات مدیـره‪ ،‬اقـای شـهرام عزیـزی بـا کـد ملـی ‪5198855391‬‬ ‫بـه سـمت منشـی هیـات مدیـره‪ ،‬اقـای حسـین ا کبری امامـی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 2181391505‬بـه سـمت عضـو هیـات مدیـره‪ ،‬اقـای جـواد جهانگیـری‬ ‫بـا کـد ملـی ‪ 5049197724‬بـه سـمت عضوهیـات مدیـره‪ ،‬اقـای فرامـرز‬ ‫شعبانی کنشتی با کد ملی ‪ 3257036698‬به عنوان مدیرعامل اتحادیه‬ ‫بـه مـدت سـه سـال دیگر به سـمت خـود ابقـاء گردیدند‪ .‬اساسـنامه کلیه‬ ‫اسـناد تعهـداور بـا امضـاء ثابـت مدیرعامـل و متغییـر رئیس هیـات مدیره‬ ‫و یـا نایـب رئیـس هیـات مدیـره و مهـر اتحادیـه انجام می شـود و مکاتبات‬ ‫عـادی اتحادیـه بـا امضـاء مدیرعامـل انجـام می شـود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1086735‬‬ ‫ا گهـی انتقالـی شـرکت جهـان پالسـتیک نگیـن البـرز بـا‬ ‫مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 8553‬و شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14006809271‬به موجب نامه شماره ‪ 99/20/838‬مورخه‬ ‫‪ 1399/10/22‬و بـه موجـب صورتجلسـه هیئـت مدیـره‬ ‫مـورخ ‪ 1399/09/01‬مرکـز اصلـی شـرکت جهـان پالسـتیک‬ ‫نگیـن البـرز بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 32478‬و‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 14006809271‬بـه اسـتان تهـران‪ -‬منطقـه ‪،13‬‬ ‫شهرستان شهریار‪ ،‬شهر جدید اندیشه‪ ،‬محله فاز ‪ ،4‬میدان‬ ‫خلیج فـارس‪ ،‬بلـوار ازادی‪ ،‬سـاختمان بـازار بـزرگ ایرانـی‬ ‫اسلامی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ ،109‬کدپسـتی ‪3354932675‬‬ ‫انتقـال یافـت و تحـت شـماره ‪ 8553‬بـه ثبـت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫حجت الـه قلی تبـار‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت شـرکت ها و‬ ‫موسسـات غیرتجـاری شهرسـتان های اسـتان تهـران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره کل ثبت اسناد‬ ‫و امال ک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری شهریار (‪)1086736‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی اتحادیـه تعاونی هـای کشـاورزی پنبـه‬ ‫و دانه هـای روغنـی کشـور بـه شـماره ثبـت ‪ 191479‬و شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10102334455‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/13‬و نامه شـماره ‪ 184/99/28796‬مورخ ‪ 1399/10/14‬سـازمان‬ ‫مرکـزی تعـاون روسـتایی ایـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬ترازنامـه و‬ ‫ی مالی و عملکرد اتحادیه منتهی به تاریخ‬ ‫حسـاب سـود و زیان و صورت‪‎‬ها ‪‎‬‬ ‫‪ 1398/12/29‬مـورد تصویـب قـرار گرفـت‪ .‬اقـای حسـین ا کبری امامـی بـا کـد‬ ‫ی روغنـی‬ ‫ملـی ‪ 2181391505‬بـه نمایندگـی از شـرکت تعاونـی پنبـه و دانه‪‎‬هـا ‪‎‬‬ ‫صداقـت مازنـدران به شناسـه ملـی ‪ 10760325162‬و اقای جواد جهانگیری‬ ‫با کد ملی ‪ 5049197724‬به نمایندگی از شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران‬ ‫پارس ابـاد مغـان بـه شناسـه ملـی ‪ 10860492120‬و اقـای علـی وحدانـی بـا کد‬ ‫ملـی ‪ 5249565141‬بـه نمایندگـی از شـرکت تعاونـی کشـاورزی پنبـه کاران‬ ‫بجنـورد بـه شناسـ ه ملـی ‪ 10860301365‬و اقـای عبدالـه هزارجریبـی بـا کـد‬ ‫ملی ‪ 2122408529‬به نمایندگی از شـرکت تعاونی کشـاورزی تولیدکنندگان‬ ‫ی روغنـی منطقـه گـرگان بـه شناسـه ملـی ‪ 10700067759‬و‬ ‫پنبـه و دانه‪‎‬هـا ‪‎‬‬ ‫اقای شهرام عزیزی با کد ملی ‪ 5198855391‬به نمایندگی از شرکت تعاونی‬ ‫پنبـه کاران خـدا افریـن بـه شناسـه ملـی ‪ 10200013710‬بـه سـمت اعضـای‬ ‫اصلـی هیئـت مدیـره و اقـای علی ا کبـر بازوبنـدی بـا کـد ملـی ‪6449050926‬‬ ‫بـه نمایندگـی از شـرکت تعاونـی کشـاورزی پنبـه و دانه هـای روغنـی صالـح‬ ‫نیشـابور بـه شناسـه ملـی ‪ 10380188973‬و اقـای غالمرضـا انصـاری بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 2490650947‬بـه نمایندگـی از شـرکت تعاونـی کشـاورزی پنبـه کاران‬ ‫داراب بـه شناسـه ملـی ‪ 10530034387‬بـه سـمت اعضـای علی البـدل‬ ‫هیئـت مدیـره بـرای سـه سـال انتخـاب شـدند‪ .‬اقـای مسـلم سـلگی بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 3962078037‬بـه نمایندگـی از شـرکت تعاونـی نیاز پنبـه کاران حقیقت‬ ‫سـاوه بـه شناسـه ملـی ‪ 10861371947‬و اقـای محمدرضـا خوانپایـه بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 6509345773‬بـه نمایندگـی از شـرکت تعاونـی نیـاز پنبـه کاران منطقـه‬ ‫جنـگل بـه شناسـه ملـی ‪ 10380105634‬بعنـوان بازرسـین اتحادیـه بـرای‬ ‫مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1086734‬‬ ‫رایگان‬ ‫تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود رنـگ کاران سـهند در تاریـخ‬ ‫‪ 1399/11/04‬بـه شـماره ثبـت ‪ 571810‬بـه شناسـه ملـی ‪14009747491‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه ان به شـرح زیر جهت‬ ‫یگـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬خریـد‪ ،‬فـروش‪ ،‬واردات‬ ‫اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی اعـم از رنگ هـای سـاختمانی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬طراحی‪ ،‬اجرا‪ ،‬پیمانکاری های ساختمانی و نقاشی‪ ،‬رنگ کاری‬ ‫داخـل و نمـای سـاختمان‪ ،‬بازسـازی ابنیـه سـبک‪ ،‬سـنگین‪ ،‬رنگ امیزی‬ ‫ابنیـه‪ ،‬رنگ امیـزی و زیباسـازی شـهری‪ ،‬انعقـاد قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص‬ ‫حقیقـی و حقوقـی‪ ،‬شـرکت در مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی‪،‬‬ ‫اخـذ وام و تسـهیالت بانکـی بصـورت ارزی و ریالـی‪ .‬درصـورت لـزوم پـس‬ ‫از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت‬ ‫بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلی‪ :‬اسـتان تهـران‪ -‬منطقه ‪ ،16‬شهرسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬بخـش مرکزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه خواجه نظام الملـک‪ ،‬خیابان‬ ‫شـهیدبرادران باباخانلـو‪ ،‬بن بسـت مظلومـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،45‬طبقـه سـوم‬ ‫کدپسـتی ‪ 1614863815‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از‬ ‫مبلـغ ‪ 300,000,000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪:‬‬ ‫اقـای سـیامک رضانـژاد به شـماره ملـی ‪ 5190006883‬دارنـده ‪285000000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم پریسـا رضانژادسـاری بگلو بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 5190195570‬دارنـده ‪ 15000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئـت مدیـره‪:‬‬ ‫اقـای سـیامک رضانـژاد بـه شـماره ملـی ‪ 5190006883‬و بـه سـمت‬ ‫مدیرعامـل بـه مـدت نامحدود و به سـمت رئیس هیئت مدیـره به مدت‬ ‫نامحدود‪ ،‬خانم پریسا رضانژادساری بگلو به شماره ملی ‪ 5190195570‬و‬ ‫بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیره به مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حق‬ ‫امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪،‬‬ ‫بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و‬ ‫ً‬ ‫اداری بـا امضـاء مدیرعامـل منفـردا همـراه بـا مهر شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به‬ ‫منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1086737‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 20‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪339‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫‪15‬‬ ‫دور از دسترس اطفال نگهداری شود‬ ‫حقیقت ان طور که میسون باتل گفت‬ ‫ایـن مسـتند طـی ‪90‬دقیقـه‪ ۱۴۰ ،‬سـال زندگـی‪ ،‬عشـق و نفـرت در محلـه‬ ‫ناصرخسـرو را روایـت می کنـد‪ .‬قـرار اسـت هـر روز از ا کـران ان‪ ،‬بـه یک نفـر کـه‬ ‫به دلیلـی اسـمش بـا تهران پیوند خورده‪ ،‬تقدیم شـود‪ .‬نویسـنده فیلم نامه‬ ‫و کارگـردان ایـن اثـر‪ ،‬مهـدی باقری سـت‪ .‬عالقه منـدان می تواننـد ایـن‬ ‫اثـر را در ا کـران «هنروتجربـه» بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و رعایـت‬ ‫فاصله گـذاری اجتماعـی در مـوزه سـینما ببیننـد‪.‬‬ ‫در خالصـه ماجـرای ایـن نمایـش امـده اسـت‪ :‬این یک داسـتان تلخ اسـت!‬ ‫لیلـی فـرداد‪ ،‬فرهـاد باقری‪ ،‬علی پیله ور‪ ،‬امیرحسـین سیداسـماعیل‪ ،‬زینب‬ ‫ کارگردانـی علـی‬ ‫میرمحمـدی و بهـراد سـاالری؛ بازیگـران ایـن نمایـش به‬ ‫ِ‬ ‫ روی صحنه رفته اسـت‬ ‫پیله ور هسـتند که برپایه متنی از فرشـته فرشـاد به ِ‬ ‫و تـا ‪ 27‬بهمن مـاه ‪ 99‬در سـاعت ‪50( 17‬دقیقـه) در «پردیـس تئاتـر شـهرزاد»‬ ‫(سـالن صنوبـر) میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫رمانـی نوشـته لسـلی کلـر؛ نویسـنده امریکایـی حـوزه نوجـوان و از مجموعـه‬ ‫«رمان هایـی کـه بایـد خوانـد» کـه بـا ترجمـه فـرح بهبهانـی توسـط نشـر‬ ‫«پیدایش» منتشـر شـده‪ .‬نسـخه اصلی ان به نام «واقعیت از زبان میسـون‬ ‫باتـل» کـه در سـال ‪ ۲۰۱۸‬منتشـر شـده‪ ،‬جایـزه «کتـاب خانوادگـی اشـنایدر»‬ ‫(‪ ،)۲۰۱۹‬عنـوان برگزیـده سـال پابلیشـرز ویکلـی (‪ )۲۰۱۸‬و کتـاب سـال ِکرکـس‬ ‫ریویـو (‪ )۲۰۱۸‬را کسـب کـرد‪.‬‬ ‫پاییز بی تکرار‬ ‫لو نه صدم گرم‬ ‫چه ‬ ‫تستعشق‬ ‫دانیـال شـهرتی‪ ،‬البـوم بـی کالم «پاییـز بی تکـرار» را برپایـه نوازندگـی پیانـو و‬ ‫مشـتمل بر ‪ ۱۰‬قطعـه موسـیقی منتشـر کـرده اسـت‪ .‬سـاخت ایـن البـوم کـه‬ ‫دومیـن البـوم بـی کالم اوسـت‪ ،‬بـا دارا بودن فضایی رمانتیک‪ ،‬پروسـه زمانی‬ ‫سه ساله ای را پشت سر گذاشته؛ و شامل موسیقی ارام بخش برای تلطیف‬ ‫روحیـه‪ ،‬مدیتیشـن و فعالیت هـای سـبک ورزشی سـت‪ .‬اهنگ سـازی و‬ ‫نوازندگـی تمـام قطعـات البـوم را خـود ایـن هنرمنـد برعهـده داشـته اسـت‪.‬‬ ‫انفرادی سـاغر مسـعودی تا ‪ 29‬اسـفند ماه ‪ 99‬در گالری «باروک»‬ ‫نمایشـگاه‬ ‫ِ‬ ‫نتـر از پـل رومـی‪ ،‬پلا ک ‪۱۷۳۶‬‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان شـریعتی‪ ،‬پائی ‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫برپاسـت‪ .‬در بیانیـه ان امـده‪« :‬از نـه بـه مصرف گرایی شـروع شـد‪ .‬حاال دیگر‬ ‫یسـت‬ ‫هر چیز از کار افتاده‪ ،‬برایم معنا دارد‪ .‬حاال چشـم هایم به دسـت عزیز ‬ ‫کـه تی بگ هـا یـا هـر شـیء به نظـر غیر قابل اسـتفاده ای را بـه سـطل اشـغال‬ ‫یلـرزد وای تی بگ هـا ‪»...‬‬ ‫می ریـزد؛ دلـم م ‬ ‫ا گـر شـما هـم درگیری هـای عاطفـی داریـد و می خواهیـد بعضـی از مسـائل‬ ‫یسـت‬ ‫برایتـان شـفاف شـود‪ ،‬اپلیکیشـن درسـتی را انتخـاب کرده ایـد‪ .‬کاف ‬ ‫تست مربوط به هر یک از دغدغه های ذهنی تان را پیدا کنید و به سواالت‬ ‫ان‪ ،‬جواب هـای درسـت و صادقانـه بدهیـد تـا بتوانیـد وضعیـت را از بیـرون‬ ‫ببینیـد و بررسـی کنیـد‪ .‬ایـن اپلیکیشـن‪ ،‬مجانی سـت و هر چند وقت یک بار‬ ‫تسـت های جدیـدی بـه ان اضافـه می شـود‪.‬‬ ‫مقبرهباباکوهی‬ ‫لیچوانشیا‬ ‫عباسصفاری‬ ‫در جست وجوی خانه خورشید‬ ‫«مقبـره بابا کوهـی شـیرازی»‪ ،‬از دیدنی هـای شـیراز اسـت‪ .‬ایـن ارامـگاه در‬ ‫دامنه کوهی از رشـته کوه های شـمالی شـهر شـیراز و در سـمت چپ «دروازه‬ ‫قـران» قـرار دارد‪ .‬قدمـت ان بـه دوره «ال بویـه» می رسـد‪ .‬ارامـگاه بابا کوهـی‬ ‫در حدود دو کیلومتر سرباالیی و کوهنوردی دارد و به واسطه همین ارتفاع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫چشم انداز زیبایی بر تمام شهر شیراز دارد‪ .‬ضمنا باالرفتن از این سرباالیی‬ ‫کار سـختی نیست‪.‬‬ ‫نگو جایی نداری بروی‬ ‫این سه متر و نیم حیاط خانه ات را هم‬ ‫درست ندیده ای‪.‬‬ ‫دنیا را که نمی توانی‬ ‫در هوای حلزونی این اتاق‬ ‫سبک و سنگین کرد‬ ‫دیوارهای این جهان‬ ‫سر به فلک هم که برکشند‬ ‫بیش از این پرده های کیپ‬ ‫عرصه بر نگاه تو تنگ نمی کنند‪.‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫‪Sister Outsider‬‬ ‫ـرد» ‪ Sister Outsider‬نـام دارد کـه در سـال ‪1984‬‬ ‫«ادر ل ِ‬ ‫معروف تریـن اثـر غیرداسـتانی و غیرشـعری ِ‬ ‫منتشـر شـد و مشـتمل بر ‪ 15‬مقاله و سـخنرانی از اوسـت که طی سـال های ‪ 1976‬تا ‪ 1984‬ارائه داده و‬ ‫یهـای یافتـن هویـت فـردی را بررسـی می کنـد‪.‬‬ ‫نهـا پیچیدگ ‬ ‫در ا ‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫لرد‬ ‫ادر ِ‬ ‫ِ‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در تعریــف وجــوه شــخصیتی او در زبانــی ســاده می تــوان گفــت‪:‬‬ ‫شــاعری کــه کلیش ـه های نــژادی و جنســیتی را به چالــش می کشــد؛‬ ‫«ادر لــرد» بیش از انکــه به عنــوان یــک فعــال حقــوق زنــان و‬ ‫درواقــع‪ِ ،‬‬ ‫اقلیت هــا شــناخته شــود‪ ،‬یــک ازادی خــواه مســلط بــر کالم بــود کــه‬ ‫یکــرد کــه هــم زندگــی و هــم اســتعداد‬ ‫خــود را «مــادری مبــارز» خطــاب م ‬ ‫و خالقیتــش را وقــف مقابلــه بــا طبقه گرایــی‪ ،‬ســرمایه داری و ســایر‬ ‫ـتاد‬ ‫مفاهیــم رایـ ِـج ایجادگــر فاصلــه میــان مــردم کــرد‪ .‬البتــه در شــعر‪ ،‬اسـ ِ‬ ‫ـکال ارائــه احســاس بــود؛ و عصیــان خــود را‬ ‫مســلم در ســاختار تکنیـ ِ‬ ‫یهــای مدنــی و حقــوق شــهروندی‬ ‫در قالــب کلمــات علیــه بی عدالت ‬ ‫نحــال‪ ،‬در بازتعریــف و حمایــت از «هویــت زن‬ ‫فریــاد م ـی زد؛ درعی ‬ ‫رنگین پوســت» بســیار کوشــید‪ .‬کارهــای او درزمینــه فمینیســم‬ ‫سیاه پوســتان همچنــان محــل بحــث اســت و اصــرارش بــر اتحــاد‬ ‫میــان زنــان رنگین پوســت‪ ،‬سال هاســت کــه خــواب جامعــه‬ ‫مردســاالر سیاه پوســت را نیــز براشــفته اســت‪.‬‬ ‫ـرد» در ‪ 18‬فوریـه ‪ 1934‬در «نیویـورک‪/‬‬ ‫«ادر جرالدیـن ل ِ‬ ‫ِ‬ ‫امریـکا» از یـک خانـواده مهاجـر کارائیبـی متولـد شـد؛ پدرش‬ ‫ع در‬ ‫اهـل «باربـادوس» بـود و مـادرش از اهالـی «کاریا کـو» واقـ ‬ ‫رشـته جزیره «گرنادین هـا» بودنـد؛ ان هـا یعنـی «فردریـک‬ ‫بایرون لرد» و «لیندا گرترود بلمر» سـرانجام در مسـیر جالی‬ ‫وطـن‪ ،‬در محلـه «هارلـم» سـا کن شـدند‪ .‬سـد راه ازدواج‬ ‫ان هـا‪ ،‬نه فقـط توانایـی صحبـت «لینـدا» به زبان اسـپانیایی‬ ‫بـود کـه امتیـازی بـرای خانواده شـان ب هشـمار می امـد؛‬ ‫ً‬ ‫«لرد» هـا از‬ ‫بلکـه رنـگ پوستشـان بـود؛ ازانجا کـه اساسـا ِ‬ ‫«بلمر» هـا تیر هتـر بودنـد‪ ،‬خانـواده «لینـدا» با ا کـراه تن به این‬ ‫وصلـت دانـد‪ .‬ایـن خانـواده‪ ،‬سـرانجام بـا تولیـد سـه دختـر‬ ‫«ادر»‬ ‫به نام ِ‬ ‫«ادر» کامـل شـد‪ِ .‬‬ ‫ هـای «فیلیـس»‪« ،‬هلـن» و ِ‬ ‫کـه کوچک تریـن بچـه خانواده بـود‪ ،‬از نوعی مشـکل بینایی‬ ‫یکـه نزدیک بینـی اش چیـزی نزدیـک بـه‬ ‫یبـرد؛ طور ‬ ‫رنـج م ‬ ‫نابینایی بود‪ .‬کودکی او با شنیدن قصه های مادرش درباره‬ ‫هنـد غربـی گذشـت‪ .‬چهارسـال سـن داشـت کـه خوانـدن‬ ‫را فرا گرفـت و مـادرش به هرزحمتـی کـه بـود‪ ،‬همان زمـان‬ ‫نوشـتن را نیـز بـه او اموخـت‪ .‬ایـن توانایـی و اسـتعدادش بـه‬ ‫او امـکان داد تـا اولیـن شـعرش را در هشت سـالگی بسـراید‪.‬‬ ‫«ادر» بـود؛ امـا او تصمیـم به تغییر ان‬ ‫نـام اصلـی او در کودکـی ِ‬ ‫گرفـت؛ زیـرا همان طور کـه بعدهـا در کتـاب زندگی نامـه اش ‪A‬‬ ‫یکـرد‬ ‫‪ New Spelling of My Name‬توضیـح داد؛ احسـاس م ‬ ‫ جـای حـرف ‪ Y‬در انتهـای نامـش‪ ،‬از حـرف ‪ E‬اسـتفاده‬ ‫ا گـر به ِ‬ ‫کنـد‪ ،‬نـام و فامیلـی اش شـبیه قافیـه ای خوش اهنـگ ادا‬ ‫«ادر» بـا والدینـش از همـان ایـام کودکـی‪،‬‬ ‫می شـود‪ .‬رابطـه ِ‬ ‫رابطـه ای دشـوار بـود‪ .‬او زمـان بسـیار کمی را بـا پدر و مـادرش‬ ‫سـپری کـرد؛ به ویـژه بعـد از وقـوع رکـود بـزرگ اقتصـادی کـه‬ ‫بو کار و املا ک و مسـتغالت‬ ‫هـردو سـعی در حفـظ کسـ ‬ ‫خـود داشـتند‪ .‬او ان هـا را از ان دوران‪ ،‬بـا تعبی ِـر «اغلـب سـرد‬ ‫«ادر»‬ ‫از نظـر عاطفـی» به خاطـر مـی اورد‪ .‬دراین بیـن‪ ،‬رابطـه ِ‬ ‫یکـه پوسـتی تیر هتـر از‬ ‫بـا مـادرش کـه به شـدت بـا افراد ‬ ‫لرد از خواهرانش تیره تر بود)‬ ‫خودش داشـتند (دسـت برقضا ِ‬ ‫گسسـته تر بـود؛ ضمن اینکـه مـادرش‪ ،‬ب هشـکلی از اجتمـاع‬ ‫ب هشـکل کلـی فاصلـه داشـت و ب هسـختی وارد معـادالت و‬ ‫معاملات عاطفی با کسـی می شـد‪ .‬جنـس رابطه نامطلوب‬ ‫ایـن مـادر و دختـر کـه به زعـم خودش «عشـقی خشـن» بود‪،‬‬ ‫ نام ‪ Story Books on a Kitchen Table‬به‬ ‫بعدها در کتابی به ِ‬ ‫باعنوان «زغال سـنگ» تسـری یافت‪ .‬شـعر ان چنان‬ ‫شـعری‬ ‫ِ‬ ‫محـرف و خجالتـی کـه در برقـراری‬ ‫در زندگـی ایـن دختـر ک ‬ ‫ارتبـاط بـا دیگـران دچـار مشـکل می شـد‪ ،‬ریشـه دوانـده بـود‬ ‫کـه بـا مداومـت در حفـظ اشـعار‪ ،‬خـودش را ارام می کـرد و ا گـر‬ ‫از او پرسشـی می شـد‪ ،‬بـا شـعری درخـور پاسـخ می گفـت‪.‬‬ ‫«ادر» سـال ‪ 1951‬از دبیرسـتان «هانتـر» فار غ التحصیـل شـد‬ ‫ِ‬ ‫کـه مختـص دانش اموزانی با اسـتعداد ویژه بـود؛ بااین حال‪،‬‬ ‫مسـئولین دبیرسـتان‪ ،‬از چاپ اشـعار او در ژورنال ادبی انجا‬ ‫ممانعـت کردنـد‪ .‬او نیـز شـعرش را بـرای مجلـه ‪Seventeen‬‬ ‫«ارد»‬ ‫(مخصـوص نوجوانـان) فرسـتاد کـه به چـاپ رسـید‪ِ .‬‬ ‫ا گرچـه در کارگاه هـای اموزشـی شـعر بـا حمایـت «انجمـن‬ ‫صنفـی نویسـندگان هارلـم» شـرکت می کـرد؛ امـا به نوعـی او‬ ‫را همیشـه عنصـری نامطلـوب می نامیدنـد؛ خـودش بعدها‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬به نظرشـان من احمـق و عجیب بـودم؛ فردی‬ ‫بـا ویژگی هـای نامتعـارف کـه جـای رشـد نخواهـد داشـت!»‬ ‫حوالـی کریسـمس ‪ ،1953‬پـدرش سـکته کـرد و درگذشـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫یک سـال بعد‪ ،‬او وارد «دانشـگاه مستقل ملی مکزیک» شد؛‬ ‫دوره ای کـه خـودش ان را دوره تحـول و بازسـازی افـکارش‬ ‫ نامیـد و توانسـت بپذیـرد کـه مسـیر اینـده اش از جهـان شـعر‬ ‫و شـاعری می گـذرد‪ .‬در بازگشـت بـه «نیویـورک»‪ ،‬راهـی‬ ‫کالـج «هانتـر» شـد و سـال ‪ 1959‬درسـش را بـه پایـان رسـاند‪.‬‬ ‫درهمـان دوره بـود کـه نوشـتن را جدی تـر گرفـت و هم زمـان‬ ‫ عنـوان کتابـدار شـروع به فعالیت کـرد‪ .‬تحصیلات عالیـه‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫«ادر» در «دانشگاه کلمبیا» ادامه یافت و در سال ‪ 1961‬موفق‬ ‫ِ‬ ‫بـه اخـذ مـدرک کارشناسـی ارشـد در رشـته علـوم کتابـداری‬ ‫شـد‪ .‬در سـال ‪ 1968‬وارد کالـج «توگالـو» بـرای کار شـد و‬ ‫ورک شـاپ های متعددی را با نوجوانان پرشـور سیاه پوست‬ ‫مدنـی رنگین پوسـتان برگـزار کـرد‪.‬‬ ‫درزمینـه احیـای حقـوق‬ ‫ِ‬ ‫بعدهـا تجربه هـا و خاطـرات خـود از کار در انجـا را در کتـاب‬ ‫ نام ‪ Cables to Rage‬منعکس کرد‪ .‬اندیشه های‬ ‫اشعارش به ِ‬ ‫او دربـاره ازادی و حقـوق فـردی‪ ،‬باعـث شـد تـا به جنبه های‬ ‫سرکوب شـده خـود به عنـوان یـک زن رنگین پوسـت توجـه‬ ‫بیشـتری کنـد و ازاین رهگـذر‪ ،‬وارد «مجمـع ازادی بیـان‬ ‫زنـان» (‪ )WIFP‬شـد کـه سـازمانی غیرانتفاعـی بـرای بهبـود‬ ‫فعالیـت و انتشـار اندیشـه زنـان سیاه پوسـت در رسـانه ها‬ ‫بـود‪ .‬وقتـی هـم بیـن سـال های ‪ 1970‬تـا ‪ 1981‬در «کالـج‬ ‫علوم قضائی و دادگسـتری جان جی» (وابسـته به دانشـگاه‬ ‫نیویـورک) به عنـوان اسـتاد زبـان انگلیسـی فعالیـت می کـرد‪،‬‬ ‫بسـیار تلاش کـرد تا دپارتمانـی ویژه برای مطالعـات در حوزه‬ ‫ـراه دو‬ ‫سیاه پوسـتان را انجـا ایجـاد کند‪ .‬در سـال ‪ 1980‬به هم ِ‬ ‫ اسـامی «باربـارا اسـمیت» و «چری‬ ‫فعـال فمینیسـت دیگر به‬ ‫ِ‬ ‫مـورا گا»‪ ،‬رسـانه ‪Kitchen Table: Women of Color Press‬‬ ‫را بینان گـذاری کـرد کـه در حـوزه ا گاهی رسـانی بـه زنـان‬ ‫جســارت قدرتمندشــدن یعنــی دیدگاهــم‬ ‫را عــوض کنــم؛ این گونــه‪ ،‬ترس هــا‬ ‫تتــر می شــوند‬ ‫رفته رفتــه کم اهمی ‬ ‫سیاه پوست فعالیت می کرد‪ .‬تمام متصدیان و کارکنان این‬ ‫نشـریه‪ ،‬زنان سیاه پوسـت و دراقلیت بودند که البته انتشـار‬ ‫«ادر» در ‪58‬سالگی اش‪ ،‬متوقف شد‪ .‬نگاه او‬ ‫ان بعد از مرگ ِ‬ ‫بـه موقعیـت زنـان را بایـد متاثـر از مقابلـه بـا «تئـوری تفـاوت»‬ ‫دانسـت؛ براین مبنا کـه تقابـل مـرد و زن به عنـوان دو سـوی‬ ‫یـک دعـوای تاریخـی را امـری سـاده انگارانه می دانسـت؛‬ ‫چـون او نیـز بـر مفهـوم «طیـف» به جـای جنسـیتی معیـن‪،‬‬ ‫تا کید داشـت‪ .‬او معتقد بود که فمینیسـت های پرشـماری‬ ‫هستند که کوشیده اند تا تفاهمی یکپارچه بین زنان ایجاد‬ ‫کننـد و ان هـا را در جبهـه مقابـل مـردان قـرار دهنـد و بعـد‬ ‫خود زنان در شکل‬ ‫بگویند که این ها باهم برابر هستند؛ اما ِ‬ ‫کلیشـه ای و مرسـومش‪ ،‬طبقه بندی هایـی دارنـد؛ ازجملـه‬ ‫نـژاد‪ ،‬طبقـه‪ ،‬خاسـتگاه و ‪ ...‬کـه هریک از ان هـا «تجربـه ای‬ ‫شـخصی» تلقـی می شـود و بایـد ان هـا را درنظـر گرفـت‪ .‬او‬ ‫بیمـاری سـرطان‬ ‫از خـودش مثـال می زنـد کـه وقتـی درگیـر‬ ‫ِ‬ ‫شـد‪ ،‬نگاه متفاوتی نسـبت به مسـائل مختلف پیدا کرد که‬ ‫باعث شـد با تجربه ای تازه‪ ،‬ادامه مسـیر دهد‪ .‬او می پرسـید‬ ‫ایـا بهتـر نیسـت اول بـه جایـگاه زنـان در بیـن زنـان توجـه‬ ‫کنیـم و حقـوق یکسـانی بـرای ان هـا متصـور شـویم و بعـد بـه‬ ‫نظیـر نـژاد و جنسـیت بپردازیـم؟ یکـی‬ ‫مسـائل پیچیده تـری ِ‬ ‫از دغدغه هـای او این بو دکـه وقتـی فـردی؛ به ویـژه زن‪ ،‬در‬ ‫گروهـی از اقلیت هـا مانند بیمـاران خاص قرار می گیرد‪ ،‬حتی‬ ‫از جامعـه خـود زنـان نیـز ممکـن اسـت طـرد شـود‪ .‬تغییـرات‬ ‫فیزیکـی‪ ،‬نا کامی هـای عاطفـی‪ ،‬بـودن در یکـی از طبقـات‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تقسیم بندی های ارزشی که هر جامعه ای برای‬ ‫خـود ایجـاد کـرده و بسـیار عوامـل «فاصله انـداز» کـه مانـع‬ ‫رسـیدن بـه برابـری می شـوند‪ .‬او در مصاحبـه ای بـا مجلـه‬ ‫‪ BOMB‬گفته بود‪« :‬بگذارید قبل ازهرچیز درباره شاعربودن‬ ‫یـک زن در دهـه ‪ 60‬بگویـم؛ یـک زن شـاعر دران روزگار یعنـی‬ ‫یـک موجـود نامرئـی! حـاال سی اه پوسـتی بـا خـط فکـری‬ ‫رادیـکال هـم کـه باشـید‪ ،‬می شـوید یـک موجـود نامرئـی کـه‬ ‫سـه برابر باید نادیده گرفته شـود»‪ .‬انچه او ارائه داد را بعدها‬ ‫امریکایی‬ ‫«الیـس وا کـر» (شـاعر‪ ،‬رمان نویس و فعال سیاسـی‬ ‫ِ‬ ‫افریقایی تبار برنده جایزه پولیتزر) با ابداع واژه ‪،Womanism‬‬ ‫قوام بخشید‪ .‬تالش ان دو و سایر همفکرهایشان این بود که‬ ‫بگوینـد «فمینیسـت» از «زن گرایـی» جداسـت‪ .‬جـدال ایـن‬ ‫دو گـروه‪ ،‬در نـوع نگرششـان بـه شـیوه احقـاق حقوق اسـت؛‬ ‫یبـر جامعـه‬ ‫«ادر» خواسـته های خـود را مبتن ‬ ‫افـرادی ماننـد ِ‬ ‫در اقلیـت و دارای تجربه هـای‬ ‫زنـان سیاه پوسـت یـا زنـان ِ‬ ‫خـاص می خواهنـد؛ امـا فمینیسـم در مجموعـه ای از‬ ‫جنبش هـا و ایدئولوژی هایـی تعریـف می شـود که هدفشـان‬ ‫مسـیر دسـتیابی بـه حقـوق‬ ‫ایجـاد برابـری بیـن زن و مـرد در‬ ‫ِ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬شـخصی و اجتماع ‬ ‫فعـاالن ‪ Womanism‬دهـه ‪ 60‬و ‪ 70‬معتقـد بودنـد کـه نبایـد‬ ‫از تجربه هـای گروه هـای خـاص دراین مسـیر غافـل شـد و‬ ‫ابتـدا ایجـاد خواهـان جامعـه ای با زنان برابر بودنـد‪ .‬ازانجا که‬ ‫ایـن جریـان‪ ،‬دارای اصـول واحـدی نبـوده و بحـث در مـورد‬ ‫مورد نقـد بـوده‬ ‫جنسـیت‪ ،‬در ان ارجـح نیسـت‪ ،‬همیشـه ِ‬ ‫«ادر» براین مهم اصرار داشـت که کنشگران و فعاالن‬ ‫اسـت‪ِ .‬‬ ‫ً‬ ‫ رغـم‬ ‫سفیدپوسـت در جریان هـای فمینیسـتی‪ ،‬اساسـا و به ِ‬ ‫زنـان‬ ‫زنـان در اقلیـت و ِ‬ ‫زنـان رنگین پوسـت‪ِ ،‬‬ ‫ادعاهایشـان؛ ِ‬ ‫«ادر» کتاب هـای‬ ‫از نژادهـای دیگـر را ب هشـمار نمی اورنـد‪ِ .‬‬ ‫متعـددی نوشـت کـه ‪The Cancer Journals، The Black‬‬ ‫‪ Unicorn‬و ‪ I am your sister‬از ان جمله انـد‪ .‬او در ‪ 17‬نوامبـر‬ ‫‪ 1992‬در «سـنت کرویکـس» (جزایـر ویرجین‪/‬ایـاالت‬ ‫متحده) براثر ابتال به سـرطان پسـتان درگذشـت‪ .‬او نام های‬ ‫باسـتانی افریقایـی بـرای خـود برگزیـده‬ ‫متعـددی از فرهنـگ‬ ‫ِ‬ ‫بـود؛ امـا در روزهـای پیـش از مرگـش ترجیـح مـی داد او را‬ ‫ معنـای زن جنگجـو!‬ ‫‪ Gamba Adisa‬صـدا بزننـد؛ به‬ ‫ِ‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!