هفته نامه سرافرازان شماره 337 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 337

هفته نامه سرافرازان شماره 337

هفته نامه سرافرازان شماره 337

‫هفته نامهسراسری‬ ‫انچه باید درباره بیت کوین‬ ‫و سایر کریپتوکارنسی ها بدانید‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 6‬بهمن‪ 11/1399‬جمادیالثانی‪ 25/1442‬ژانویه‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500/337‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫تالش برای اغاز وا کسیناسیون‬ ‫از ماه جاری‬ ‫چالش این روزهای والدین؛‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫فرزندان ما و گوشی های هوشمند‬ ‫اماندا گورمن؛ جوان ترین شاعری که‬ ‫در مراسم تحلیف شعرخوانی کرد‬ ‫تبدیل منطقه ازاد انزلی‬ ‫به پایگاه مبادالت کاالیی ایران با روسیه‬ ‫راز رمزارزها!‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫ِ‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫انچه باید درباره بیت کوین‬ ‫و سایر کریپتوکارنسی ها بدانید‬ ‫راز‬ ‫رمز و ِ‬ ‫رمزارزها!‬ ‫ثریا نیل درار‬ ‫ً‬ ‫هم زمــان بــا رشــد ارزش بیت کویــن‪ ،‬ارزهــای دیجیتــال بــه یــک جریــان اصلــی در دنیــا تبدیــل شــدند‪ .‬معمــوال بــه ارزهــای دیجیتــال نــام «طــای دیجیتــال» نســبت داده می شــود؛ زیــرا برخــی از ویژ گی هــای بیت کویــن و‬ ‫یشــود کــه بــرای تائیــد ترا کنش هــا و‬ ‫ســایر ارزهــای دیجیتــال بــا ایــن فلــز گران بهــا برابــری می کننــد؛ امــا ایــن‪ ،‬مقایســه درســتی نیســت‪ .‬کریپتوکارنســی یــا ارز دیجیتــال‪ ،‬بــه یــک سیســتم انتقــال وجــه الکترونیــک گفتــه م ‬ ‫تشــکیل واحدهــای جدیــد‪ ،‬متکــی بــه بانک هــای مرکــزی نبــوده و نیــازی بــه شــخص ثالــث ندارنــد‪ .‬درعــوض‪ ،‬در سیســتم ارزهــای دیجیتــال‪ ،‬ترا کنش هــا در یــک دفتــر کل توزیع شــده به نــام بال کچیــن ثبــت و رمزنــگاری‬ ‫تهــای مســتقیم و «همتا به همتــا» را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫یشــوند؛ و این موضــوع‪ ،‬امــکان پرداخ ‬ ‫م ‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۰۹‬یـک برنامه نویـس رایانه به نام مسـتعار ساتوشـی ناکاموتو‪ ،‬اولیـن ارز‬ ‫دیجیتال جهان مدرن؛ یعنی بیت کوین را اختراع کرد‪ .‬ساتوشی‪ ،‬مخترع فناوری‬ ‫بال کچین نیز هسـت! نوعی از فناوری که بسـتر فعالیت ارزهای دیجیتال نامتمرکز‬ ‫را به وجـود اورده‪ .‬درواقـع‪ ،‬ساتوشـی مجموعـه ای از ایده هایـی ماننـد هـش‪ ،‬ثبـت‬ ‫جمعی و ‪ ...‬را درکناریکدیگر استفاده و اید ه بال کچین را خلق کرد‪ .‬هدف از اختراع‬ ‫جکـردن» در ارزهـای دیجیتـال‬ ‫بال کچیـن‪ ،‬ارائـه راه حلـی بـرای «مشـکل دوبـار خر ‬ ‫یسـت‪ .‬در جریـان ایـن نقـص‪،‬‬ ‫یکـردن اطالعـات دیجیتـال کار اسان ‬ ‫بـود؛ زیـرا کپ ‬ ‫دارنـده یـک سـکه نقـدی جایگزیـن ان را در یکجـا صـرف و از کد منحصرب هفـرد خود‬ ‫بـرای یـک ترا کنـش در جـای دیگـر اسـتفاده می کنـد؛ ماننـد اینکـه کسـی زمینـی را‬ ‫هم زمان به دونفر بفروشد! اما ساتوشی ناکاموتو تصمیم گرفت یک پول نامتمرکز‬ ‫شهـا در شـبکه کاربـران بیت کویـن یـک‬ ‫را توسـعه بدهـد؛ یعنـی بـرای تائیـد ترا کن ‬ ‫راه جدیـد بیابـد‪ .‬در چکیـده گـزارش اولیـه (‪ )WhitePapet‬بیت کویـن نوشت هشـده‬ ‫شهـا بـا ذکـر دقیـق اطالعـات زمانی در یـک زنجیـره ادامـه دار از اثبات‬ ‫اسـت‪« :‬ترا کن ‬ ‫انجام کار مبتنی بر هش‪ ،‬درج خواهند شد‪ .‬سوابق این ترا کنش ها غیرقابل تغییر‬ ‫ً‬ ‫اسـت؛ مگرانکـه فراینـد اثبـات انجـام کار مجـددا انجـام شـود»‪ .‬ایـن درواقـع‪ ،‬اولیـن‬ ‫یسـت کـه بـرای فنـاوری بال کچیـن ارائـه شـده‪ .‬در بیت کویـن‪ ،‬هـر بلا ک‪،‬‬ ‫تعریف ‬ ‫شهـای انجا مشـده در شـبکه اسـت‪ .‬به عبـارت‬ ‫مجموعـه ای از اطالعـات ترا کن ‬ ‫سـاده تر‪ ،‬هـر بلا ک می گویـد کـه شـخص ‪ ،A‬چقـدر پـول بـرای شـخص ‪ B‬و شـخص‬ ‫‪ X‬چقدر پول برای شخص ‪ Y‬ارسال کرده است‪ .‬همچنین در هر بال ک‪ ،‬اطالعات‬ ‫مهمـی قـرار دارد کـه بـه بقیـه شـبکه در تائیـد اعتبـار بلا ک کمـک می کنـد؛ چیـزی‬ ‫مثـل «اثبـات انجـام یـک کار»‪ .‬عالوه برایـن‪ ،‬در هـر بلا ک‪ ،‬اطالعاتـی قـرار دارد کـه به‬ ‫یگـردد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬هر بال ک با بال ک قبـل از خود یک نوع ارتباط‬ ‫بلا ک قبـل ازان برم ‬ ‫ارجاعی داشته و یک زنجیره را در شبکه به وجود می اورد‪ .‬به این اطالعات‪« ،‬هش»‬ ‫یشـود‪ .‬توابـع هـش در بال ک‪ ،‬یک مجموعه خـاص از اطالعـات را به صورت‬ ‫گفتـه م ‬ ‫زنجیـره ای از حـروف و اعـداد ب هنـام ‪ Digest‬درمی اورنـد‪ .‬ا گـر داد ههـای موجود تغییر‬ ‫پیدا کنند‪ ،‬هش نیز تغییر می کند‪ .‬وجود هش در بال ک‪ ،‬امنیت شبکه را تضمین‬ ‫می کند‪ .‬ا گر یک هکر بخواهد بال ک خاصی را در شـبکه دسـت کاری کند‪ ،‬باید کل‬ ‫بال ک های بعد از ان را نیز عوض کند؛ زیرا ا گر یک بال ک در شـبکه تغییر کند‪ ،‬هش‬ ‫کهـای بعـدازان معتبـر نخواهند بود‪ .‬طول این زنجیره نیز متناسـب با افزایش‬ ‫بال ‬ ‫قدرت پردازش در شبکه‪ ،‬افزایش پیدا می کند‪ .‬با افزایش سطح پردازش الزم برای‬ ‫حـل معـادالت و افـزودن بلا ک جدیـد بـه زنجیـره‪ ،‬دسـت کاری بال کچین سـخت تر‬ ‫یشـود‪ .‬دراین صورت‪ ،‬هکرها تنها درصورتی قادر به اعمال موثر تغییر در سـابقه‬ ‫م ‬ ‫شهـا خواهنـد بـود کـه ا کثریـت قـدرت پـردازش در شـبکه را به دسـت گیرنـد‪.‬‬ ‫ترا کن ‬ ‫ارزهـای دیجیتـال در پرداخت های مسـتقیم و همتا به همتا در سراسـر دنیـا کاربرد‬ ‫شهـا وابسـته به نـوع ارز دیجیتـال و الزامات فرایند‬ ‫دارنـد‪ .‬سـرعت انجـام ایـن ترا کن ‬ ‫ً‬ ‫تائیـد‪ ،‬متغیـر اسـت؛ امـا اصوال ترا کنش ها در سـامانه الکترونیـک ارزهای دیجیتال‬ ‫درمقایسـه با سیستم بانکداری سنتی با سرعت بیشـتری انجام می شوند‪ .‬انتقال‬ ‫کهـا چنـدروز طـول می کشـد؛ درحالی که ارزهای دیجیتـال‪ ،‬تنها ظرف‬ ‫وجـه در بان ‬ ‫چنددقیقـه بـ ه مقصـد موردنظـر می رسـند‪ .‬به طورکلـی‪ ،‬پیش ازانکـه سـابقه یـک‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫ترا کنـش در بال کچیـن ثبـت شـود‪ ،‬مراحـل زیر طی م ‬ ‫‪ .۱‬یک نفر ترا کنش خاصی را درخواست می کند و درخواست او به کل شبکه ارسال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هـر رایانـه حاضـر در شـبکه‪ ،‬ترا کنش های هم زمـان را در یک بال ک جمع می کند‬ ‫و به هر یک برچسـب زمانـی می زند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هر رایانه روی حل معادالت پیچیده کار می کند تا با حل ان‪ ،‬موفق به افزودن‬ ‫یک بال ک جدید به شبکه بال کچین بشود‪ .‬به این فرایند «استخراج یا ماینینگ»‬ ‫گفته می شود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬وقتی یک رایانه به جواب درسـت برسـد‪ ،‬خبر اسـتخراج بال ک جدید را به بقیه‬ ‫شـبکه اطالع می دهد‪.‬‬ ‫تشـده در ان را با بال کچین‬ ‫‪ .۵‬شـبکه نیـز جـواب را چـک می کنـد و ترا کنش های ثب ‬ ‫جکـردن در شـبکه جلوگیـری‬ ‫مقایسـه کـرده و تطبیـق می دهـد تـا از نقـص دوبـار خر ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بال ک جدید به زنجیره موجود اضافه می شود و این‪ ،‬به منزله تکمیل عملیات‬ ‫ترا کنش است‪.‬‬ ‫وقتـی یـک بلا ک جدیـد بـه زنجیـره بال کچیـن اضافـه شـد‪ ،‬ان بلا ک‪ ،‬یـک هـش‬ ‫دریافت می کند که در تولید بال ک بعد اسـتفاده خواهد شـد‪ .‬این فرایند ب هشـکلی‬ ‫ً‬ ‫دنباله دار تکرار می شود‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬معامالت عمال غیرقابل برگشت خواهند‬ ‫بود؛ انگار که به یک نفر پول نقد داده باشید‪ .‬همان گونه که گفته شد؛ هر بال ک با‬ ‫بال ک قبل از خود درارتباط است؛ یعنی ا گر کسی بخواهد ترا کنش ها را دست کاری‬ ‫کنـد‪ ،‬مجبـور اسـت کل زنجیـره را تغییـر بدهـد؛ زیـرا امـکان تغییـر یـک ترا کنـش‬ ‫یخـود وجـود نـدارد! فرض بر اینکـه یک نفـر موفـق بـه تغییـر کل زنجیـره‬ ‫به خود ‬ ‫یشـوند‪ ،‬ب هشـدت‬ ‫شـود‪ ،‬ازانجایی که مدام بال ک های جدیدی به زنجیره افزوده م ‬ ‫احتمال ان ضعیف است که او بتواند پیش از ورود یک بال ک جدید به شبکه‪ ،‬ان را‬ ‫وارد بال کچیـن کنـد‪ .‬ارزهـای دیجیتـال از یک امضای دیجیتال اسـتفاده می کنند؛‬ ‫تهـای اعتبـاری کـه بـرای تائیـد خریـد توسـط دارنـده کارت‪ ،‬از‬ ‫درسـت مثـل کار ‬ ‫شهـا ازطریـق یـک سیسـتم رمزنـگاری‬ ‫امضـای شـخص اسـتفاده می کننـد‪ .‬ترا کن ‬ ‫یشـوند‪ .‬ه ریـک از کاربـران‬ ‫امـن تحت عنـوان «رمزنـگاری کلیـد عمومـی»‪ ،‬ایمـن م ‬ ‫شـبکه‪ ،‬یـک کلیـد عمومـی و یـک کلیـد خصوصـی دارد کـه به حسـاب کاربـری اش‬ ‫مربوط است‪ .‬در تائید اعتبار یک ترا کنش‪ ،‬الزم است که کاربران ثابت کنند کلید‬ ‫کهـا را به هم‬ ‫خصوصـی را می داننـد و ان را در یـک تابـع هش‪ ،‬مشـابه هشـی که بال ‬ ‫یشـود‪ .‬پس‬ ‫مرتبـط سـاخته‪ ،‬وارد کننـد‪ .‬بـه این فرایند‪« ،‬امضـای ‪ »Digest‬گفته م ‬ ‫کلید خصوصی در نگارش یک امضای دیجیتال نقش اساسی دارد‪ .‬ازاین رو‪ ،‬مهم‬ ‫یمـان را «خصوصـی» نگه داریم! و اما کلید عمومـی‪ ،‬دراختیار‬ ‫اسـت کلیـد خصوص ‬ ‫کل رایان ههـای حاضـر در شـبکه قـرار می گیـرد‪ .‬کلیـد عمومـی بـرای رمزگشـایی‬ ‫اطالعات اسـتفاده شـده و این موضوع را تائید می کند که ایا اطالعات توسـط کلید‬ ‫خصوصی حساب درخواست کننده رمزنگاری شده اند یا خیر‪ .‬البته‪ ،‬کلید عمومی‬ ‫نمی تواند برای تعیین کلید خصوصی که امنیت دارایی دیجیتال افراد را تضمین‬ ‫لهـای کاغـذی‪ ،‬بانـک مرکـزی‬ ‫می کنـد‪ ،‬اسـتفاده شـود‪ .‬درمـورد چـاپ و صـدور پو ‬ ‫تصمیم گیرنده است؛ اما درمورد ارزهای دیجیتال چطور؟ وقتی این بانک مرکزی‬ ‫ننـوع از‬ ‫نیسـت کـه تصمیـم می گیـرد ارزهـای دیجیتـال چـه زمـان تولیـد شـوند‪ ،‬ای ‬ ‫یشـوند؟ به همین دلیـل الزم اسـت ارزهـای دیجیتـال‪ ،‬تولیـد‬ ‫ارزهـا چطـور تکثیـر م ‬ ‫واحد جدید را در شبکه تعریف کنند‪ .‬بسیاری از ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین‪،‬‬ ‫واحدهای جدید را به عنوان پاداش بین ماینرها توزیع می کنند تا ترا کنش ها را در‬ ‫بال کچین تائید کنند‪ .‬ماینرها تالش می کنند تا مشـکالت پیچیده ریاضی یا سـایر‬ ‫سیسـتم های اثبـات انجـام کار در ه ریـک از بال ک های موجود در بال کچیـن را حل؛‬ ‫لهـا را تائیـد کننـد‪ .‬البتـه انجـام تمـام ایـن محاسـبات‪ ،‬هزینه‬ ‫و بعـد ه ریـک از راه ح ‬ ‫دارد؛ و ایـن هزینـه به هیچ عنـوان مجـازی نیسـت؛ مثـل هزینـه ای کـه صـرف خریـد‬ ‫تجهیـزات سـخت افزاری یـا مصـرف بـرق می شود‪.‬سـختی ایـن معـادالت به صورت‬ ‫یکـه حـل هـر‬ ‫یشـود؛ طور ‬ ‫خـودکار وابسـته بـه قـدرت پـردازش در شـبکه تنظیـم م ‬ ‫مسئله میانگین ‪ ۱۰‬دقیقه طول بکشد‪ .‬وقتی یک ماینر با موفقیت بال ک جدیدی‬ ‫یشـود‪ .‬ادرس‬ ‫را بـه بال کچیـن اضافـه می کنـد‪ ،‬حـق دریافـت پـاداش بـه او اعطـا م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بیت کویـن ماینـر برنـده نیـز همـراه سـایر اطالعـات‪ ،‬در بلا ک جدیـد ثبـت م ‬ ‫میـزان پـاداش از ‪ ۵۰‬بیت کویـن بـه ازای هـر بلا ک شـروع شـد‪ .‬این تعـداد هـر ‪۲۱۰۰۰۰‬‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬اینـک‪ ،‬جایـزه هـر‬ ‫کبـار) نصـف م ‬ ‫کبـار (تقریبـا هـر چهارسـال ی ‬ ‫بلا ک ی ‬ ‫بلا ک ‪ ۱۲.۵‬بیت کویـن اسـت کـه نزدیـک سـال ‪ ۲۰۲۰‬بـه ‪ ۶.۲۵‬کاهـش پیـدا کـرد‪.‬‬ ‫در یک زمـان نامشـخص پـاداش حـل هـر بلا ک در بال کچیـن بیت کویـن بی نهایـت‬ ‫یشـود‪ .‬تـا پیـش از سـال ‪ ۲۱۴۰‬ماینرهـا موفـق بـه اسـتخراج تمـام ‪ ۲۱‬میلیـون‬ ‫کـم م ‬ ‫بیت کویـن در شـبکه خواهنـد شـد‪ .‬این گونـه‪ ،‬پـاداش ماینرهـا بـرای به روزرسـانی و‬ ‫یشـود‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬کارمزد‬ ‫شهـا حسـاب م ‬ ‫تائیـد بال کچیـن روی هزینـه کارمـزد ترا کن ‬ ‫ً‬ ‫شهـای برخـی از ارزهـای دیجیتـال نسـبتا باالسـت‪ .‬هزینـه کارمزدهـای‬ ‫ترا کن ‬ ‫ً‬ ‫بیت کوین درحال حاضر نسبتا پائین است؛ ولی ا گر حجم ترا کنش ها برای جبران‬ ‫کهـا بـاال نـرود‪ ،‬به ناچـار هزینـه کارمزدها افزایش پیـدا می کند تا‬ ‫کاهـش پـاداش بال ‬ ‫پـاداش ماینرهـا جبـران شـود‪ .‬دیگـر اسـتفاده از رایانـه شـخصی یـا حتـی رایان ههـای‬ ‫مخصـوص ماینینـگ در اسـتخراج بیت کویـن یـا سـایر ارزهـای دیجیتـال کارامـد‬ ‫یهـا ارز دیجیتـال تهیـه می کننـد و ازایـن راه سـود‬ ‫نیسـت‪ .‬بسـیاری ازافراد از صراف ‬ ‫یتـوان پول فیـات (مثـل دالر) را‬ ‫یشـود‪ .‬ازطریـق صرافی ها م ‬ ‫بیشـتری عایدشـان م ‬ ‫به ارزهای دیجیتال (مثل بیت کوین) تبدیل کرد‪ .‬صرافی های ارز دیجیتال با بقیه‬ ‫صرافی ها تفاوتی ندارند و درست مثل بورس اوراق بهادار عمل می کنند‪ .‬سفارش‬ ‫خریداران و فروشندگان از میان یک لیست با یکدیگر تطبیق داده می شوند‪ .‬وقتی‬ ‫یشـوند‪ ،‬صرافی درخواسـت خریدارانی که مایل‬ ‫سـفارش ها در یک لیسـت درج م ‬ ‫هسـتند مبلـغ موردنظـر فروشـنده (بیشـتر) را بپردازنـد را با درخواسـت فروشـندگان‬ ‫ً‬ ‫تطبیـق می دهـد‪ .‬قیمـت ارزهـای دیجیتـال صرفـا از روی دلیـل خریـد افـراد تعییـن‬ ‫ـاری خـودش را دارد‬ ‫نطـور‪ ،‬هر صرافی لیسـت سـفارش خریـد انحص‬ ‫یشـود‪ .‬همی ‬ ‫م ‬ ‫ًِ‬ ‫یهـای دیگـر کاملا متفاوت باشـد‪.‬‬ ‫و بدین ترتیـب‪ ،‬قیمت هایـش می توانـد بـا صراف ‬ ‫ً‬ ‫اصوال‪ ،‬صرافی هایی که باالترین حجم خریدار و فروشنده را دارند‪ ،‬قیمت هایشان‬ ‫بهتـر اسـت‪ .‬در تکمیـل ایـن صحبت ها بایـد گفت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ارزهـای دیجیتـال‪ ،‬یـک سیسـتم پولـی الکترونیـک هسـتند؛ یعنـی ارز دیجیتـال‬ ‫صـورت فیزیکـی ندارنـد و تنهـا ب هصـورت الکترونیـک قابل اسـتفاده اسـت‪ .‬حـق‬ ‫مالکیت این نوع پول ها در قالب سوابق دیجیتال روی بال کچین ذخیره می شود‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫شهـا ازطریـق رمزنـگاری کلیـد خصوصـی تائیـد م ‬ ‫‪ .۲‬درخواسـت ترا کن ‬ ‫کهـا بـه یکدیگـر از فراینـد رمزنـگاری اسـتفاده می کنـد‪.‬‬ ‫بال کچیـن بـرای پیونـد بال ‬ ‫شهـا در هـر بلا ک بـه شـبکه در جلوگیـری از نقـص دوبار‬ ‫‪ .۳‬زنجیـره اطالعـات ترا کن ‬ ‫خر ج کردن‪ ،‬تائید ترا کنش های جدید و درنهایت‪ ،‬درج سـابقه هر یک در دفتر کل‬ ‫کمـک می کند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دفتر کل بال کچین برای تمام رایانه های حاضر در شـبکه قابل دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬این ویژگی در عملکرد کل شبکه نقش دارد‪ .‬وقتی تمام رایانه ها به نسخه‬ ‫به روزرسانی شده این دفتر کل دسترسی داشته باشند‪ ،‬از اطالعات شبکه و سابقه‬ ‫ترا کنش ها در برابر تغییر محافظت می شود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پرداخت های همتا به همتای مستقیم به این معناست که فرایند پرداخت های‬ ‫ارز دیجیتالی هرگز زیرنظر سیستم بانک مرکزی یا شخص ثالث انجام نشده و مبلغ‬ ‫موردنظر مستقیم از شخص پرداخت کننده به دریافت کننده ارسال می شود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ارز دیجیتـال یـک صـورت پیچیـده از پـول الکترونیـک اسـت‪ .‬باتوجه به اینکـه‬ ‫ً‬ ‫فراینـد انتقـال وجـه ازطریـق ایـن سیسـتم کاملا مسـتقیم اسـت‪ ،‬هزینـه و زمـان‬ ‫شهـا و انتقـال پـول بـه نقـاط مختلـف در دنیـا کمتـر از روش‬ ‫الزم بـرای انجـام ترا کن ‬ ‫سنتی سـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ساتوشیناکاموتو‬ ‫کیست؟‬ ‫پرونده‬ ‫رمزگشایی از هویت خالق بیت کوین‬ ‫ساتوشــی نا کاموتــو کیســت؟ ‪Satoshi Nakamoto‬‬ ‫یکــه خالــق «بیت کویــن»‬ ‫یســت کــه توســط فرد ‬ ‫نام ‬ ‫اســت‪ ،‬بــرای خــودش انتخــاب شــده‪ .‬البتــه بــرای مــا هنــوز‬ ‫مشــخص نیســت کــه خالــق «بیت کویــن» یک نفــر اســت‬ ‫یــا چندنفــر‪ .‬در ا کتبــر ‪ ۲۰۰۸‬مقالــه ساتوشــی نا کاموتــو کــه‬ ‫«بیت کویــن» را به عنــوان یــک رمــزارز معرفــی می کــرد‪ ،‬در‬ ‫ســایت ‪ Metzdowd.com‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫سو گمان ها در چهارگوشه جهان‬ ‫حد ‬ ‫کسـی از هویـت ساتوشـی نا کاموتـو خبـری نـدارد؛ حتـی فنونـی کـه مـردم بـرای‬ ‫حـدس زدن اینکـه ساتوشـی نا کاموتـو کیسـت اسـتفاده می کننـد‪ ،‬بیشـتر‬ ‫جـذاب اسـت؛ تااینکه پاسـخی به دسـت دهند‪ .‬جاشـوا دیویـس از «نیویورکر»‬ ‫معتقد اسـت که ساتوشـی نا کاموتو همان «مایکل کلیر»؛ یک فار غ التحصیل‬ ‫‪8‬هـزار کلمـه از‬ ‫رمزنـگاری از کالـج ‪ Trinity‬در دوبلیـن اسـت‪ .‬وی بـا تحلیـل ‪ 0‬‬ ‫نوشـته های انالیـن نا کاموتـو و جسـت وجوی کلمـات‪ ،‬بـه چنیـن نتیجـه ای‬ ‫رسـید‪ .‬ظـن دیگـر او‪ ،‬جامعه شـناس اقتصـادی فنالنـدی و طراح سـابق بازی‪،‬‬ ‫«ویلـی لدونویرتا»سـت؛ هـر دو منکـر شـده اند مبتکـر «بیت کویـن» هسـتند‪.‬‬ ‫یسـت‪ .‬ادام‬ ‫«کلیـر» کـه به صورتـی عمومـی در سـال ‪ 2013‬انـکار کرد که ساتوش ‬ ‫پننبـرگ در ‪ FastCompany‬ایـن ادعـا را رد کـرده و بحـث می کنـد کـه نا کاموتـو‬ ‫درواقع سـه نفر هسـتند‪« :‬نیل کینگ»‪« ،‬والدیمیر اوکسـمان» و «چارلز بری»؛‬ ‫وی ایـن را بـا تایـپ عبـارات منحصربه فرد از مقاله نا کاموتو و جسـت وجوی ان‬ ‫در گـوگل برای اینکـه ببینـد در جـای دیگـری اسـتفاده شـده اند‪ ،‬حـدس زده‪.‬‬ ‫یکـی از عبـارات خـاص ساتوشـی «‪»computationally impractical to reverse‬‬ ‫اسـت کـه در یـک برنامـه کاربـردی بـرای به روزرسـانی و توزیـع کلیـد رمزنـگاری‬ ‫کـه توسـط ایـن سـه نفر سـاخته شـده‪ ،‬بـه کار رفتـه‪ .‬سـه روز بعـد از فایل شـدن‬ ‫ً‬ ‫ایـن برنامـه کاربـردی‪ ،‬نـام دامیـن ‪ Bitcoin.org‬اصالتـا توسـط ساتوشـی بـرای‬ ‫انتشـار ایـن جـزوه ثبـت شـده اسـت‪ .‬ایـن دامیـن در فنالنـد ثبـت شـده و یکـی‬ ‫از ایـن سـه نفر شـش ماه قبـل از ثبـت دامیـن‪ ،‬بـه ایـن کشـور مسـافرت کـرده‪.‬‬ ‫او در ژانویــه ‪ ۲۰۰۹‬اولیــن «بیت کویــن» نرم افــزاری را‬ ‫منتشــر کــرد‪ .‬ســپس تــا اواســط ســال ‪ ۲۰۱۰‬بــا ســایر‬ ‫توســعه دهندگان در «بیت کویــن» همــکاری می کــرد؛‬ ‫امــا بعــد نا گهــان ناپدیــد شــد‪ .‬او هرگــز نکتـه ای شــخصی‬ ‫را دربــاره خــودش افشــا نکــرد و اخریــن نفــری کــه از وی‬ ‫ی وی گفــت کــه‬ ‫شــنیده اســت‪ ،‬در بهــار ‪ 2011‬بــوده؛ وقت ـ ‬ ‫«دنبــال کارهــای دیگــر رفتــه» اســت!‬ ‫هرسـه نفر ایـن را انـکار می کننـد! درهرحـال‪ ،‬وقتـی در ‪ 18‬اوت ‪ 2008‬دامیـن‬ ‫‪ Bitcoin.org‬ثبـت شـد‪ ،‬ثبت کننـده درواقـع‪ ،‬از یـک سـرویس ثبـت گمنـام‬ ‫ژاپنـی اسـتفاده کـرد و ان را بـا اسـتفاده از یـک ‪ ISP‬ژاپنـی روی سـرور قـرار داد‪.‬‬ ‫ثبـت بـرای سـایت‪ ،‬تنهـا در ‪ 18‬مـاه مـی ‪ 2011‬بـه فنالنـد منتقـل شـد کـه تئـوری‬ ‫فنالند را قدری ضعیف می کند‪ .‬درپاسـخ به اینکه ساتوشـی نا کاموتو کیسـت؟‬ ‫دیگـران فکـر می کننـد او «مارتـی مالمی »سـت؛ برنامه نویسـی کـه در فنالنـد‬ ‫زندگـی می کنـد و از همـان اغـاز‪ ،‬در کار «بیت کویـن» بـوده و اینترفیـس کاربـری‬ ‫ان را نوشـته‪ .‬انگشـت ها به سـوی «جـد مک کالـب» نیـز نشـانه رفتـه؛ یکـی‬ ‫از عاشـقان فرهنـگ ژاپنـی و سـا کن ژاپـن کـه صرافـی دردسرسـاز ‪ Mt.Gox‬را‬ ‫ً‬ ‫ایجـاد کـرد و نیـز در سیسـتم پرداخـت نامتمرکـز ‪ Ripple‬و بعـدا ‪ Stellar‬از زمـره‬ ‫بنیان گـذاران بـود‪ .‬نظریـه دیگـر‪ ،‬اشـاره دارد کـه دانشـمندان رایانـه‪« ،‬دانـول‬ ‫او ماهونـی» و «مایـکل پیـرس» همـان ساتوشـی هسـتند؛ براین اسـاس کـه‬ ‫ان هـا همـراه بـا «هیتـش تـواری» جـزوه ای را دربـاره پرداخـت دیجیتالـی بـه ‬ ‫رشـته تحریـر دراوردنـد‪ .‬ضمن اینکـه «اوماهونـی» و «تـواری» در کالـج ‪Trinity‬‬ ‫یکـه «مایـکل کلیـر» در انجـا دانشـجو بـود‪ .‬محققیـن‬ ‫تحصیـل کردنـد؛ جای ‬ ‫اسـرائیلی؛ دوریـت رون و ادی شـمیر از موسسـه ‪Weizmann‬؛ ایـن ادعاهـا را‬ ‫در یـک جـزوه جمـع کـرده و بـه رابطـه بین ساتوشـی و ‪ Silk Road‬اشـاره دارند؛‬ ‫‪ Silk Road‬یـک وب سـایت بـازار سـیاه اسـت کـه در ا کتبـر ‪ 2013‬توسـط ‪ FBI‬از‬ ‫روی اینترنـت پائیـن کشـیده شـد‪ .‬ایـن دو محقـق‪ ،‬بـه رابطـه بیـن یـک ادرس‬ ‫بـا نـام ساتوشـی و ایـن سـایت اشـاره کرده انـد‪ .‬پژوهشـگر امنیـت «داسـتین‬ ‫ً‬ ‫پس واقعا چه می دانیم؟‬ ‫تنهـا یک چیـز می دانیـم؛ طبـق مصاحبه بـا کسـانی که بـا او در یـک مرحلـه از توسـعه‬ ‫«بیت کویـن» کار کرده انـد‪ ،‬می دانیـم کـه وی سیسـتم را از قبـل بسـیاردقیق بررسـی کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬طبـق نظـر «جـف گارزیـک»؛ کدگـذاری وی مثـل بقیـه برنامه نویس هـا نبـود؛ یعنـی‬ ‫همـان ازمـون دقیقـی کـه از یک مهندس نرم افزار کالسـیک انتظـار مـی رود را به کار نمی برد‪.‬‬ ‫میزان ثروت یک مبدع ناشناس‬ ‫یـک تحلیـل از «سـرجیو لرنـر»؛ یکـی از افـراد سرشـناس «بیت کویـن» و رمزنـگاری‪ ،‬اشـاره‬ ‫می کند که خالق «بیت کوین» بسیاری از بال ک های اولیه را خودش در شبکه «بیت کوین»‬ ‫اسـتخراج کـرده اسـت و ازایـن رو‪ ،‬ثـروت ساتوشـی نا کاموتـو حـدود یک میلیون بیت کویـن‬ ‫خر ج نشـده را شـامل می شـود که این در نرخ مبادالت سـال ‪ 2013‬که «بیت کوین» ‪ 1000‬دالر‬ ‫قیمـت داشـت‪ ،‬حـدود یک میلیـارددالر می شـد‪.‬‬ ‫او ا کنون چه می کند؟‬ ‫هیچ کس نمی داند که ساتوشـی االن مشـغول چه کاری سـت؛ اما یکی از اخرین ایمیل های‬ ‫وی کـه بـه یـک برنامه نویـس نرم افـزار فرسـتاده‪ ،‬در تاریـخ ‪ 23‬اوریل ‪ 2011‬گفـت‪« :‬من دنبال‬ ‫کارهای دیگر رفته ام‪ .‬االن (سیستم) دست افراد الیقی مثل گاوین (‪ )Gavin‬و بقیه است»‪.‬‬ ‫ایا او ژاپنی ست؟‬ ‫«ساتوشـی» به معنـای «تفکـر روشـن‪ ،‬بصیـرت و خـرد» اسـت‪« .‬نـا کا» به معنـای‬ ‫«واسـطه‪ ،‬درون یـا رابطـه» و «موتـو» به معنـای «اصیـل» یـا «بنیـاد» اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫کلمـات‪ ،‬بـرای شـخصی بـه کار مـی رود کـه جنبشـی را بـا طراحـی یـک الگوریتـم‬ ‫هوشـمندانه بنیان گـذاری کـرد‪ .‬البتـه مشـکل این اسـت که هـر کلمـه‪ ،‬معانـی‬ ‫متعـددی دارد‪ .‬نمی توانیـم مطمئـن باشـیم کـه ایـا او ژاپنـی بـود یـا نـه‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫حتـی مغرورانـه اسـت کـه درباره هویت ساتوشـی نا کاموتو فرض بگیریم کـه او یک‬ ‫«مـرد» اسـت‪ .‬مـا فقـط از یـک شـخصیت صحبت می کنیـم؛ اما واقعیـت می تواند‬ ‫این باشدکه این‪ ،‬یک نام مستعار است و می توانسته زن باشد یا چندنفر باشند‪.‬‬ ‫دی‪ .‬ترامـل» صاحـب ایـن ادرس اسـت و ایـن ایـده کـه او ساتوشی سـت‬ ‫را رد کـرده‪ .‬در مـاه مـی ‪ ،2013‬یکـی از پیشـتازان اینترنـت به نـام تـد نلسـون‪،‬‬ ‫حـدس دیگـری را پیـش کشـید‪ :‬نا کاموتـو همـان ریاضـی دان معـروف ژاپنـی‬ ‫به نـام پروفسـور «شـینیچی ماچیزوکی»سـت؛ ا گرچـه او می پذیـرد کـه ایـن‬ ‫مـدرک دربهترین حالـت تصادفی سـت! در فوریه ‪ ،2014‬لیـا مک گراس گودمن‬ ‫ادعـا کـرد کـه ساتوشـی نا کاموتـوی واقعـی را ردیابـی کـرده؛ و «دوریـان اس‪.‬‬ ‫نا کاموتـو» ازان زمـان انـکار کرده اسـت که چیزی دربـاره «بیت کوین» می داند؛‬ ‫سـرانجام یـک وکیـل گرفتـه و یـک اظهارنامـه رسـمی بـرای ان منتشـر کـرد!‬ ‫«هـال فینـی»‪« ،‬مایـکل وبـر»‪« ،‬وی دای» و چنـد برنامه نویـس دیگـر نیـز میـان‬ ‫کسـانی قـرار دارنـد کـه در گزارش هـای رسـانه ای و بحث هـای انالیـن به عنـوان‬ ‫‪ Satoshi Nakamoto‬محتمل مطرح شـده اند‪ .‬یک گروه از کارشناسـان رسـمی‬ ‫زبان شناسـی از دانشـگاه «اتسـون»‪ ،‬بـا تحقیـق روی مقالـه ساتوشـی نا کاموتـو‬ ‫معتقدنـد کـه خالـق واقعـی «بیت کویـن»‪ ،‬پروفسـور سـابق حقـوق؛ «نیـک‬ ‫ژابو»سـت‪ .‬دومینیـک فریسـبی؛ کمدیـن و نویسـنده در کتـاب خـود بـا نـام‬ ‫«بیت کویـن‪ :‬اینـده پـول»‪ ،‬اشـاره کـرده اسـت کـه «ژابـو» محتمل تریـن کاندید‬ ‫برای این اسـت که ساتوشـی باشـد‪ .‬وی تحلیل جزئی و دقیقی به دسـت داده‬ ‫کـه شـامل زبـان نوشـتار ساتوشـی‪ ،‬قضـاوت در سـطح مهـارت فنـی در زبـان‬ ‫یسـت‪ .‬اغلـب ایـن ساتوشـی های‬ ‫‪ ++C‬و حتـی تاریـخ تولـد احتمالـی ساتوش ‬ ‫محتمـل! اصـرار داشـته اند کـه نا کاموتـو نیسـتند؛ «مایـکل وبـر» هنوز پاسـخی‬ ‫نـداده اسـت‪.‬‬ ‫ایا او یکی از عمال حکومتی ست؟‬ ‫البتـه شـایعاتی وجـود دارد؛ مـردم نـام وی را به معنـای «سـرویس جاسوسـی مرکـزی»‬ ‫ً‬ ‫تفسـیر کرده انـد؛ امـا مـردم معموال هرچه دوسـت داشـته باشـند را می بیننـد‪ .‬این‪ ،‬ماهیت‬ ‫تئوری هـای توطئـه اسـت‪ .‬سـوال اشـکار این اسـت که چـرا یکـی از ایـن سـازمان های امنیتی‬ ‫سـه حرفی (‪ CIA,MI5‬و ماننـد ان) بایـد بـه ایجـاد یـک پـول رمـزی عالقه منـد باشـد کـه بـا‬ ‫اسـتفاده به عنوان یک مکانیسـم تجاری بدون نام‪ ،‬باعث شـده که سـناتورها و ‪ FBI‬درباره‬ ‫خطـر تروریسـم و دیگـر کارهـای غیرقانونـی دادشـان درایـد‪ .‬بی شـک‪ ،‬نظری هپـردازان توطئـه‬ ‫هـم دیدگاه هـای خودشـان را دراین بـاره دارنـد‪.‬‬ ‫و اما درنهایت ‪...‬‬ ‫شـاید این مهـم نباشـد کـه ساتوشـی نا کاموتـو کیسـت و اهـل کجاسـت‪ .‬برنامه نویس اصلی‬ ‫«بیت کویـن» «جـف گارزیـک» نیـز این نکتـه را به طـور مجمـل بیـان می کنـد‪« :‬ساتوشـی‪،‬‬ ‫یـک سیسـتم متـن بـاز منتشـر کـرد‪ .‬به این دلیـل‪ ،‬شـما نیـازی نیسـت بدانیـد او کـه بـود؛ یـا‬ ‫بـه او اعتمـاد کنیـد یـا بـه دانـش او کاری نداشـته باشـید»‪ .‬کـد متـن بـاز‪ ،‬پنهان کـردن رازهـا‬ ‫را غیرممکـن می کنـد؛ «متـن بـاز‪ ،‬ازطـرف خـود صحبـت می کنـد»‪ .‬عالوه برایـن؛ وی اشـاره‬ ‫می کنـد کـه اسـتفاده از یـک نـام مسـتعار‪ ،‬هوشـمندان ه بـود؛ چـون ایـن کار مـردم را مجبـور‬ ‫کـرد به جـای تمرکـز روی اینکـه ساتوشـی نا کاموتو کیسـت و شـخصیت پشـت ان‪ ،‬روی خود‬ ‫فـن اوری متمرکـز باشـند‪ .‬درنهایـت‪« ،‬بیت کویـن» ا کنون بزرگ تر از ساتوشـی نا کاموتو سـت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پرونده‬ ‫فهرست بهترین رمزارزهای جهان به جز «بیت کوین»!‬ ‫«بیت کوین»‪ ،‬پادشـاه ارزهای رمزنگاری شـده‪ ،‬به چنان شهرتی رسیده که‬ ‫بـر الت کوین هـا سـایه افکنـده و اغلب مردم رمـزارز را با «بیت کوین» مترادف‬ ‫می داننـد و از وجـود سـایر ارزهـای رمزنگاری شـده بی اطلاع هسـتند‪.‬‬ ‫تا کنـون حـدود ‪ 2000‬رمـزارز در جهـان معرفـی شـده اند کـه برخی ازان هـا‬ ‫شانسـی بـرای رشـد و پیشـرفت نداشـته اند؛ امـا برخی ازان هـا ارتقـا یافتـه و‬ ‫بـه پیشـرفت های خوبی رسـیده اند‪ .‬دراین مطلب‪ ،‬به بررسـی هفـت رمزارز‬ ‫مطـرح جهـان؛ به غیـراز «بیت کویـن» خواهیـم پرداخـت‪ .‬ا گـر بـه خریـد ارز‬ ‫رمزنگاری شـده عالقـه داریـد‪ ،‬ایـن مطلـب را مطالعـه کنیـد‪ .‬ب هگـزارش راه‬ ‫پرداخـت؛ قبل ازهرچیـز باید بدانیـد که تمام ارزهای رمزنگاری شـده؛ به جز‬ ‫ً‬ ‫«بیت کویـن»‪ ،‬اصطالحـا «الت کویـن» نامیـده می شـوند‪« .‬بیت کویـن»‬ ‫الهام بخـش تمـام رمزارزهـا بـوده اسـت و ازایـن رو‪ ،‬جایـگاه ویـژه خـود را‬ ‫دراختیـار دارد؛ امـا بـرای سـرمایه گذاری در دنیـای رمزارزهـا الزم نیسـت‬ ‫شـناخت‬ ‫تمـام تخم مر غ هـای خـود را در یـک سـبد بگذاریـد؛ بلکـه بـا‬ ‫ِ‬ ‫الت کوین هایـی کـه شـانس پیشـرفت دارنـد‪ ،‬می توانیـد از چنـد منبـع‬ ‫مختلـف بـه کسـب درامـد بپردازیـد‪ .‬انچـه بـه الت کوین هـا ارزش و اعتبـار‬ ‫می بخشـد‪ ،‬امنیـت ان هـا‪ ،‬ارزش بـازار و قیمـت هـر واحـد رمـزارز اسـت؛ ازایـن رو‪،‬‬ ‫ً‬ ‫لیسـت برتریـن ارزهـای رمزنگاری شـده دائمـا درحال تغییـر و ارتقـا هسـتند و تمـام‬ ‫ارزهای رمزنگاری شـده سـعی می کنند جایگاه خود را ارتقا داده و به «بیت کوین»‬ ‫نزدیـک شـوند‪ .‬رویـای تمـام الت کوین هـا این اسـت که روزی جایـگاه «بیت کوین»‬ ‫را ازان خـود کننـد؛ امـا بایـد دیـد ایـا بـه هـدف خـود دسـت می یابنـد یـا خیـر؟‬ ‫‪ .۱‬اتریوم‬ ‫یکـی از شناخته شـده ترین رمزارزها پـس از «بیت کوین»‪،‬‬ ‫اتریـوم اسـت کـه باشـگاه طرفـداران خـاص خـودش را‬ ‫دارد‪ .‬ایـن رمـزارز در سـال ‪ ۲۰۱۱‬معرفـی شـده و به دلیـل‬ ‫قابلیـت ثبـت قراردادهـای هوشـمند و ‪ DApps‬مزیـت‬ ‫زیادی دارد‪ .‬اتریوم‪ ،‬دسـت اشـخاص ثالث را از مبادالت کوتاه می کند و رمزارز ان ‬ ‫نیـز نامتمرکـز اسـت‪ .‬اتریـوم ازلحـاظ تعـداد کویـن‪ ،‬محدودیتـی نـدارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬الیت کوین‬ ‫امـکان انجـام پرداخت هـای ارزان و سـریع‪ ،‬مهم تریـن‬ ‫ سـاز شـهرت ان شـد‪.‬‬ ‫ویژگـی الیت کویـن اسـت کـه سبب ِ‬ ‫امنیـت شـبکه الیت کویـن نیـز بسیارباالسـت و خـود را‬ ‫یسـت‬ ‫به عنـوان نقـره معرفـی می کنـد‪ .‬الیت کویـن مدع ‬ ‫ا گـر «بیت کویـن» طلای ارزهـای رمزنگاری شـده باشـد‪ ،‬الیت کویـن‪ ،‬نقـره اسـت‪.‬‬ ‫نمـاد ایـن رمـزارز ‪ LTC‬اسـت و سـرعت تائیـد بسـیارباالیی دارد‪ .‬بیـن قیمـت‬ ‫بـا «بیت کویـن» تفـاوت دارد و به شـکل خـاص خـودش کار می کنـد‪.‬‬ ‫الیت کوین و پذیرش ان در بین کاربران رابطه مستقیم وجود دارد و روانشناسی‬ ‫بـازار ایـن رمـزارز مثـل سـایر رمزارزها در تعیین وضعیت بازار بسـیارتاثیرگذار اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دش‬ ‫نسـخه اختصاصـی یـا محرمانـه «بیت کویـن» اسـت کـه‬ ‫ً‬ ‫بـا کمـک ان می تـوان به صـورت کاملا ناشـناس فعالیـت‬ ‫یکـه ایـن رمـزارز در سـال ‪ ۲۰۱۴‬معرفـی‬ ‫کـرد‪ .‬باوجود ‬ ‫شـد‪ ،‬خیلـی زود جایـگاه خـود را در دنیـای رمـزارز بـاز کرد‪.‬‬ ‫ترا کنش هـای دش نسـبت بـه «بیت کویـن»‪ ،‬سـریع تر‬ ‫نتـر هسـتند‪ .‬اسـتخراج دش بـا «بیت کویـن» کمـی متفـاوت اسـت و تنهـا‬ ‫و ارزا ‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون واحـد از ان در سراسـر جهـان وجـود دارد‪ .‬اسـتخراج دش‪ ،‬بـا یک کارت‬ ‫گرافیـک و یـک دسـتگاه «اسـیک ماینـر» سـاده امکان پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬زی کش‬ ‫نمـاد اختصاصـی ایـن رمـزارز ‪ ZEC‬اسـت و مثـل‬ ‫«بیت کویـن» تنهـا ‪ ۲۱‬میلیون واحـد از ان در جهـان‬ ‫وجـود دارد‪ .‬قابلیـت انجـام ترا کنش هـای خصوصـی‪ ،‬از‬ ‫ویژگی هـای خـاص ایـن رمـزارز اسـت‪ .‬حریـم خصوصـی‬ ‫ایـن رمـزارز بسیارباالسـت و بـه افرادی کـه جزئیـات‬ ‫ترا کنـش برایشـان بسـیارمهم اسـت و دوسـت ندارنـد فـاش شـود‪ ،‬کمـک می کنـد‬ ‫یکـش یـک بال کچیـن اختصاصـی دارد و در انجـام‬ ‫هویـت خـود را حفـظ کننـد‪ .‬ز ‬ ‫ترا کنش هـای مخفـی ب هشـکل ماینینگ کار می کنـد‪ .‬الگوریتم اسـتخراج زی کش‬ ‫‪ .۵‬ریپل‬ ‫ریپـل‪ ،‬یکـی از مرموزتریـن رمزارزهاسـت کـه بـا‬ ‫نمـاد ‪ XRP‬در صرافی هـای رمـزارز شـناخته‬ ‫می شـود‪ .‬ریپـل‪ ،‬یـک شـرکت بـزرگ بـا کارکردهـای‬ ‫متفـاوت اسـت کـه ‪ XRP‬یـک از محصـوالت ان‬ ‫ معنـای سـرمایه گذاری کلـی‬ ‫اسـت‪ .‬خریـد ریپـل به‬ ‫ِ‬ ‫روی شـرکت اسـت و به معنـای سـرمایه گذاری انحصـاری روی رمـزارز ان‬ ‫نخواهـد بـود‪ .‬ریپـل‪ ،‬یـک شـبکه پرداخـت امـن اسـت کـه برقـراری ارتباط‬ ‫امـن و ایمـن بیـن کاربـران را تضمیـن می کنـد‪ .‬ریپـل قصـد دارد مبـادالت‬ ‫بین المللـی پـول را سـاده تر کنـد و مثـل سـایر رمزارزهـا‪ ،‬سـر رقابـت بـا‬ ‫بانک هـا را نـدارد‪ .‬ریپـل‪ ،‬بـا سـایر رمزارزهـا رقابـت نمی کنـد؛ بلکـه رقیـب‬ ‫اصلـی خـود را بزرگ تریـن منبـع مبـادالت بین المللـی یـا همـان سـوئیفت‬ ‫می دانـد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بیت کوین کش‬ ‫بیت کوین کش شـکل گرفت تا هزینه ترا کنش ها و نیز‬ ‫سـرعت پـردازش مبـادالت را نسـبت بـه «بیت کویـن»‬ ‫پائیـن نگـه دارد‪ .‬اختالف نظرهـای زیـادی بـرای‬ ‫بهبـود عملکـرد «بیت کویـن» و فنـاوری ان وجـود‬ ‫داشـت کـه درنهایـت بـه تولـد بیت کوین کش منجر شـد‪ .‬بیت کوین کش از سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬دردسـترس کاربـران قـرار گرفتـه و تعـداد کوین هـای ان نیـز محـدود بـه‬ ‫‪ ۲۱‬میلیـون اسـت‪ .‬ایـن رمـزارز از ابتـدای شـکل گیری‪ ،‬عملکـرد معقولـی داشـته‬ ‫و به سـرعت توانسـته بیـن برتریـن رمزارزهـا برای خـود جایگاهی به دسـت اورد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مونرو‬ ‫ایـن رمـزارز از امنیـت باالیـی برخـوردار و یـک رمـزارز‬ ‫خصوصـی غیرقابل شناسایی سـت کـه از سـال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫وارد دنیـای رمزارزهـا شـده‪ .‬ویژگی هـای منحصرب هفـرد‬ ‫ایـن رمـزارز سـبب شـده در بیـن کاربـران‪ ،‬جایـگاه‬ ‫ً‬ ‫مناسـبی را به دسـت اورد و افزایـش قیمـت نسـبتا‬ ‫معقولـی را تجربـه کنـد‪ .‬ترا کنش هـای ایـن رمـزارز قابـل ره گیـری نیسـتند و‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬بیـن کاربـران از محبوبیـت باالیـی برخـوردار اسـت‪ .‬ایـن رمزارز نسـبت‬ ‫بـه سـایر رمزارزهایـی کـه درباره شـان صحبـت کردیـم‪ ،‬مشـهور و رایـج نیسـت؛‬ ‫امـا کارشناسـان‪ ،‬اینـده ای روشـن برایـش پیش بینـی می کننـد‪.‬‬ ‫جوامع مختلف چگونه از رمز ارزها استقبال کرده اند؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫اعتمـاد بـه فراینـد اقتصـاد دیجیتالـی و شـیوع اسـتفاده از‬ ‫ترا کنش هـا و پرداخت هـای موبایلـی در بسـترهای انالین‪،‬‬ ‫منجـر بـه افزایـش چشـمگیر اسـتفاده از رمزارزهـا در یکـی از‬ ‫بزرگ تریـن اقتصاد هـای اینـده قاره افریقـا؛ یعنی «نیجریه»‬ ‫شده؛ درواقع‪ ،‬از بین ‪ 65‬کشور شرکت کننده در نظرسنجی‬ ‫ـردازی ‪ ، Statista‬درمـورد میـزان تمایـل بـه‬ ‫مرکـز داد هپ‬ ‫ِ‬ ‫حضـور در بـازار رمزارزهـا‪ ،‬نیجریه ای هـا بیش از همـه گفتنـد‬ ‫کـه از رمز ارزهـا اسـتفاده کرده انـد یـا صاحـب ان هسـتند‪.‬‬ ‫ تاریـخ ‪ 10‬اوت ‪ 2020‬منتشـر شـده؛‬ ‫طبـق ً ایـن گـزارش کـه به ِ‬ ‫یکـه از ایـن کشـور در این نظرسـنجی‬ ‫ سـوم افراد ‬ ‫تقریبـا یک ِ‬ ‫شـرکت کـرده بودنـد (‪32‬درصـد)‪ ،‬نسـبت بـه اسـتفاده‬ ‫از ایـن پتانسـیل جدیـد‪ ،‬نگاهـی مثبـت داشـته و در ان‬ ‫خـود سـایت‬ ‫دسـت داشـتند‪ .‬برپایـه ادعـای گزارشـی در ِ‬ ‫ن اتفـاق را باید هزینه باالی‬ ‫‪Bitcoin.com‬؛ عمـده دلیـل ایـ ‬ ‫انتقـال ارز از ایـن کشـور بـه سـایر کشـورها دانسـت کـه حـاال‬ ‫تتـر صـورت می گیـرد‪ .‬رواج اسـتفاده‬ ‫به کمـک رمزارزهـا راح ‬ ‫از گوشـی های هوشـمند همـراه در «نیجریـه» به عنـوان‬ ‫عاملـی در مـراودات مالـی روزمـره؛ و تجـارت گسـترده‬ ‫رمـزارزی بـرای مبـادالت در انجـا باعـث شـده اسـت تـا‬ ‫افزونه هـای رمزنـگاری نیـز بـه خدمـات موبایلـی این کشـور‬ ‫اضافه شود‪ .‬جالب انکه این بررسی نشان داد که استفاده‬ ‫از رمزارزهـا در برنامه هـای اقتصـادی و به ویـژه فرایندهـای‬ ‫مالـی روزانـه‪ ،‬در کشـورهایی کـه شـاید تصـور نمی شـد‪ ،‬بـا‬ ‫یکـه در رده هـای‬ ‫اسـتقبال بیشـتری مواجـه شـده؛ به طور ‬ ‫نظیر «ویتنام»‪،‬‬ ‫اسامی کشـورهایی‬ ‫بعدی این فهرسـت به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫«افریقـای جنوبـی»‪« ،‬ترکیـه» و «پـرو» برمی خوریـم؛ بعضـا‬ ‫سـطح رواج این شـیوه از فعالیـت اقتصـادی‪ ،‬از بعضـی‬ ‫کشـورهای ثروتمنـد اروپایـی و امریکایـی نیـز بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫«ژاپن» که گمان می رفت شـاخص باالیی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫بـا نـرخ رواج چهاردرصـدی‪ ،‬در رتبـه دهـم این رده بنـدی‬ ‫قـرار گرفتـه‪ .‬رمـزارز یـا «کریپتوکارنسـی» یکـی از انـواع ارز‬ ‫مجازی سـت کـه از فنـاوری رمزنـگاری در طراحـی ان‬ ‫ً‬ ‫اسـتفاده شـده و معمـوال به صـورت غیرمتمرکـز اداره‬ ‫می شـود؛ از ایـن رو‪ ،‬در مقابـل نظام هـای بانکداری متمرکز‬ ‫قـرار می گیرنـد‪ .‬غیرمتمرکزسـازی در رمزارزهـا از طریـق‬ ‫فنـاوری زنجیـره بلوکـی امکان پذیـر شـده اسـت کـه خـود‬ ‫ع شـده اسـت‪ .‬تاریخچـه شـکل گیری‬ ‫نوعـی دفتـر کل توزیـ ‬ ‫رمزارزهـا بـه دهـه ‪ ۱۹۸۰‬می رسـد‪ .‬اولیـن رمـزارز غیرمتمرکـز‬ ‫«بیت کویـن» اسـت کـه در سـال ‪ ۲۰۰۹‬توسـط شـخصی‬ ‫به نـام مسـتعار «ساتوشـی نا کاموتـو» ایجـاد و عرضـه شـد‪.‬‬ ‫از ان زمان تا کنـون رمزارزهـای متعـددی ایجاد شـده اند که‬ ‫بسـیاری از ان ها بـا لفـظ «سـکه های جایگزیـن بیت کوین»‬ ‫نیـز نامیـده می شـوند‪ .‬رمزارز یا رمزپول یـا ارز رمزپایه؛ نوعی‬ ‫پـول دیجیتـال اسـت کـه در ان‪ ،‬تولیـد واحـد پـول و تائیـد‬ ‫لو انتقـال پـول بـا اسـتفاده از الگوریتم هـای‬ ‫اصالـت نق ‬ ‫ً‬ ‫رمزگـذاری کنتـرل می شـود و معمـوال بـدون وابسـتگی بـه‬ ‫یـک بانـک مرکـزی‪ ،‬کار می کنـد‪ .‬با توج هبـه تعـدد تعاریـف‬ ‫و تغییـرات در مصادیـق رایـج رمـزارز‪ ،‬ایـن عبـارت از نظـر‬ ‫حقوقـی دقـت کافـی نـدارد‪ .‬در واژه نامـه «وبسـتر» رمـزارز‬ ‫به شـکل «هـر ارزی کـه تنهـا به صـورت دیجیتالـی وجـود‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ ،‬معمـوال صادرکننـده یـا تنظیم کننـده مرکـزی نـدارد؛‬ ‫امـا از سـامانه توزیع شـده بـرای ذخیـره ترا کنش هـا و‬ ‫مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می کند و برای‬ ‫ممانعـت از جعـل و ترا کنش هـای متقلبانـه بـر رمزنـگاری‬ ‫تکیـه دارد» تعریـف شـده اسـت‪ .‬در واژه نامـه «ا کسـفورد»‪،‬‬ ‫ابتـدا در سـال ‪ ۲۰۱۴‬رمـزارز «ارز دیجیتالـی» تعریـف شـده‬ ‫بـود کـه در ان از فنـون رمزنـگاری بـرای مقررات گـذاری‬ ‫تولیـد واحدهـای جدیـد ارز و تائیـد انتقـال وجوه اسـتفاده‬ ‫می کنـد و مسـتقل از یـک بانـک مرکـزی وجـود دارد؛‬ ‫امـا امـروزه هر نـوع سیسـتم پـول الکترونیکـی کـه بـرای‬ ‫دو فـروش انالیـن اسـتفاده می شـود و نیـازی بـه بانـک‬ ‫خری ‬ ‫مرکـزی نداشـته باشـد را رمـزارز تعریـف می کنـد‪.‬‬ ‫نیجریه‬ ‫ویتنام‬ ‫افریقایجنوبی‬ ‫ترکیه‬ ‫پرو‬ ‫اسپانیا‬ ‫چین‬ ‫امریکا‬ ‫المان‬ ‫ژاپن‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس مجلس تصریح کرد؛‬ ‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫تالش برای اغاز واکسیناسیون از ماه جاری‬ ‫نرخ ارز؛ نتیجه مدیریت ما در کف بازار‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬فرودگاه ها و‬ ‫رئیس جمهـوری بابیان اینکـه تالش ما اغاز وا کسیناسـیون از ماه جار ‬ ‫همه مبادی ورودی کشور باید برای جلوگیری از ویروس جدید به دقت کنترل شوند»‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسـانی دولت؛ حجت االسالم والمسـلمین حسن روحانی بااشاره به گذشت یک سال‬ ‫از شـیوع کرونـا‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین مـدت‪ ،‬دوران سـختی بـر مـردم گذشـت‪ .‬ماه هـای پیـش رو هـم بایـد‬ ‫بـا همیـن سـختی مراعـات کنیـم تا این بیمـاری وا گیر عالم گیر کـه تا کنون جان بیـش از دومیلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزارنفـر را گرفتـه و هنوزهـم ادامـه دارد‪ ،‬کنتـرل شـود‪ .‬بابـت دسـتاوردی کـه امـروز شـاهد ان‬ ‫هسـتیم و در یکی‪ ،‬دوهفته اخیـر امـار فوتی هـای مـا دورقمـی شـد‪ ،‬از مـردم بـزرگ و کادر درمان تشـکر می کنیم»‪.‬‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی عنـوان کـرد‪« :‬مـا نادان و ناشـی به اقتصاد نیسـتیم؛ نه مجلـس و نه‬ ‫دولـت قـادر نیسـت نـرخ ارز را تعییـن کنـد؛ چرا کـه نـرخ ارز‪ ،‬نتیجـه مدیریـت و عملکـرد ما در کـف بازار‬ ‫اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ محمدباقـر افـزود‪« :‬در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬اولویت با نمایندگان اسـت‬ ‫و سـتادهای مختلـف مجلـس‪ ،‬مرکـز پژوهش هـای مجلـس و دیـوان محاسـبات نمی تواننـد فراتـر از‬ ‫نماینـدگان حرفـی بزننـد؛ ولـی بایـد کاری انجـام دهیـم کـه ایـن کار به بهترین شـکل انجـام شـود‪ .‬ا گـر‬ ‫مرکز پژوهش ها کارگزار پیرو بود‪ ،‬باید به این سمت برویم که به کارگزار پیشرو تبدیل شده و رسیدن‬ ‫به این هـدف نیـز نیـاز بـه برنامه ریـزی و انسـجام کامـل دارد»‪.‬‬ ‫خسارتهنگفتی کهتغییراتاقلیمیبهجهانتحمیل کرد‬ ‫جهــان درحالی کــه در ســال ‪ ۲۰۲۰‬بــا بحــران شــیوع کرونــا‬ ‫یکــرد‪ ،‬ابعــاد پیامدهــای بالیــای‬ ‫دس ـت وپنجه نــرم م ‬ ‫نســال‬ ‫طبیعــی ناشــی از تغییــرات اب وهوایــی درای ‬ ‫بی ســابقه بــوده و منجــر بــه هــزاران کشــته و خســاراتی‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۱۴‬میلیاردیــورو شــده اســت‪ .‬ب هگــزارش ایرنا؛‬ ‫یکــه جهــان در ســال ‪ ۲۰۲۰‬معطــوف بــه بحــران‬ ‫درحال ‬ ‫شــیوع کرونــا بــوده و ایــن بیمــاری همه گیــر‪ ،‬کل کــره زمیــن‬ ‫را بی ثبــات کــرده اســت؛ امــا ابعــاد پیامدهــای ناشــی از‬ ‫بالیــای طبیعــی در جهــان در ســال جــاری بســیار عظیم‬ ‫بــوده‪ .‬براســاس گــزارش ســازمان غیردولتــی انگلیســی‬ ‫‪ Christian Aid‬در ‪ ۲۸‬دســامبر ‪۲۰۲۰‬؛ بحــران تغییــرات‬ ‫اقلیــم در امســال‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۴۰‬میلیــارددالر در مقیــاس‬ ‫جهانــی‪ ،‬خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫روزنامـه فرانسـوی «پاریزیـن» نوشـت‪« :‬ایـن گـزارش‪١٤ ،‬‬ ‫فاجعـه مرتبـط بـا بحـران تغییـرات اقلیمـی را کـه در سـال‬ ‫جـاری روی داده‪ ،‬مـورد تجزیه وتحلیـل قـرار می دهـد؛‬ ‫اتش سـوزی ها‪ ،‬گردبادهـا‪ ،‬طوفان هـا‪ ،‬سـیل ها و نه مـورد از‬ ‫این رویدادهای مهم جوی‪ ،‬هرکدام منجر به خسارت بیش‬ ‫از پنج میلیـارددالر شـده اسـت‪ .‬نیـز گـزارش جدیـد یـک گـروه‬ ‫بزرگبشردوستانهامریکاباعنوان«کمیتهنجاتبین المللی»‬ ‫یسـت که کرونـا توام با تغییرات اب وهوایـی و درگیری ها‬ ‫حا ک ‬ ‫می تواند سال اینده‪ ،‬بحران دیرینه در بسیاری از کشورهای‬ ‫درحال توسـعه را شـدیدتر کند‪ .‬با گذشـت پنج سـال از توافق‬ ‫اب وهوایـی پاریـس‪ ،‬اوضـاع زیسـت محیطی زمیـن به دلیـل‬ ‫تغییـرات اقلیمـی به حـدی وخیم اسـت که دبیرکل سـازمان‬ ‫ملـل متحـد از لـزوم اعلام وضعیـت اضطـراری ازسـوی همـه‬ ‫‪ ۱۹۶‬کشـور امضا کننـده ان سـخن می گویـد‪ .‬سـازمان ملل در‬ ‫گزارش جدید خود هشـدار داد تاثیرات بی سـابقه همه گیری‬ ‫کرونـا در کنـار بحران هـای محیـط زیسـتی کـه جهـان بـا ان‬ ‫بگـرد از پیشـرفت و توسـعه انسـانی را‬ ‫مواجـه اسـت‪ ،‬عق ‬ ‫تهدیـد می کنـد و بـه اسـیب پذیری بیشـتر جوامـع انسـانی و‬ ‫نابرابـری دامـن می زند»‪ .‬روزنامه فرانسـوی «پاریزیـن» افزود‪:‬‬ ‫«براسـاس امـار منتشـره یـک سـازمان غیردولتـی بریتانیایی؛‬ ‫‪ ١٤‬رویـداد شـدید اب وهوایـی در سـال ‪ ۲۰۲۰‬رخ داد کـه منجر‬ ‫بـه هـزاران کشـته و خسـارت های گسـترده شـده اسـت‪.‬‬ ‫اتش سـوزی هایی کـه در مـاه ژانویه (دی‪/‬بهمن) سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫بخشی از استرالیا را ویران کرد‪ ،‬منجر به کشته شدن ‪ ۳۴‬نفر‪،‬‬ ‫تبعید ‪ ۶۵‬هزارنفر و خساراتی به مبلغ پنج میلیارددالر (حدود‬ ‫‪ ۴.۱‬میلیاردیـورو) شـد‪ .‬طوفان هایـی کـه طی ماه هـای فوریه‬ ‫و ا کتبـر‪ ،‬اروپـا و به ویـژه فرانسـه را درنوردیـد‪ ،‬منجرب همـرگ‬ ‫‪ ۳۰‬نفـر و ‪ ۵.۹‬میلیـارددالر (حـدود ‪ ۴.۸‬میلیاردیـورو) خسـارت‬ ‫شـده؛ و خسـارت و تلفـات طوفـان بلا کـه در چندروزاخیـر‬ ‫بسـیاری از نواحـی فرانسـه را درنوردیـد؛ هنـوز نامشـخص‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن گـزارش خاطرنشـان کـرد کـه هرمـاه از سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫تـا مـاه نوامبـر‪ ،‬حداقـل یـک بلای طبیعـی ناشـی از تغییـرات‬ ‫اب وهوایـی رخ داده اسـت‪ .‬در میـان فجایـع مهـم جـوی‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۲۰‬سـیل‪ ،‬جنـوب کشـور چیـن را ویـران کـرد و‬ ‫حداقل ‪ ۷۸‬کشـته برجای گذاشـت و ‪ ۳۲‬میلیارددالر (حدود‬ ‫‪ ۲۶‬میلیاردیـورو) خسـارت ایجـاد کـرد‪ .‬ایـاالت متحـده امریکا‬ ‫نیـز در سـال جـاری‪ ،‬سلسـله حـوادث طبیعـی بی سـابقه ای؛‬ ‫ازجملـه طوفان هـا و اتش سـوزی ها را تجربـه کـرد و متحمـل‬ ‫بیشـترین پیامدهـای اقتصـادی تغییـرات اقلیمـی‪ ،‬در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬شـده‪ .‬سـیل در هنـد نیـز بـا ثبـت دوهـزار و ‪ ۶۷‬قربانـی‪،‬‬ ‫مرگبارتریـن رویـداد جـوی سـال محسـوب می شـود»‪ .‬ایـن‬ ‫گـزارش‪ ،‬ضمـن هشـدار بـه کشـورهای جهـان دربـاره افزایـش‬ ‫خطرات چنین بالهایی در اینده؛ یاداور شد‪ :‬طوفان الکس‪،‬‬ ‫به عنوان یکی از ‪ ١٠‬رویداد پرخسـارت سـال ‪ ،۲۰۲۰‬بسـیاری از‬ ‫مناطـق را ویـران کـرد و چیـزی حدود ‪ ۳.۲‬میلیـارددالر هزینه‬ ‫در پی داشـت‪ .‬سـیل ناشی از طوفان الکس در جنوب شرقی‬ ‫فرانسـه و شـمال غربی ایتالیـا ‪ ۱۶‬کشـته بـر جـای گذاشـت و‬ ‫منجـر به تخریـب زیرسـاخت هایی بـه ارزش ‪ ۳.۲‬میلیـارددالر‬ ‫(حـدود ‪ ۲.۶‬میلیاردیـورو) شـده اسـت‪ .‬منطقـه «پیمـون»‬ ‫ایتالیا شـدیدترین باران را از سـال ‪ ۱۹۵۸‬تا کنون تجربه کرده‬ ‫و ایسـتگاه ‪ ۶۳۰‬میلی متـر بـاران را در ‪ ۲۴‬سـاعت ثبـت کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬سـیکلون های گرمسـیری دراثر افزایش دمای زمین‪،‬‬ ‫بیشـتر و مخرب تر می شـوند؛ انتظار می رود تلفات طوفان ها‬ ‫طـی چندسـال اینده در چندیـن کشـور اروپایـی افزایـش‬ ‫یابـد‪ .‬طبـق محاسـبات اتحادیـه اروپـا؛ در سـال های ‪ ۱۹۸۰‬تـا‬ ‫‪ ،۲۰۱۹‬پدیده های شدید اقلیمی‪ ،‬نزدیک به ‪ ۸۱‬درصد از کل‬ ‫خسـارات اقتصـادی ناشـی از بالیـای طبیعـی در کشـورهای‬ ‫عضـو را تشـکیل می دهد که مبلغـی بالغ بـر ‪ ۴۴۶‬میلیاردیورو‬ ‫یـا به عبارتـی به طورمتوسـط ‪ ۱۱.۱۵‬میلیاردیـورو در سـال‬ ‫اسـت‪ .‬طبـق برنامـه «مراقبـت از زمیـن» اروپـا موسـوم بـه‬ ‫‪Copernicus‬؛ از اول ژانویـه تـا ‪ ۷‬دسـامبر ‪ ،۲۰۲۰‬به دلیـل‬ ‫اتش سـوزی های گسـترده‪ ،‬نزدیـک بـه ‪ ۱۶۹۰‬مگا تـن کربـن‬ ‫در جـو منتشـر شـده اسـت‪ .‬مـارک پارینگتـون؛ مدیـر علمـی و‬ ‫کارشناس درزمینه اتش سوزی جنگل در پروژه کوپرنیکوس‬ ‫(در نظارت بر جو)‪ ،‬تا کید می کند که اتش سـوزی در مناطق‬ ‫اسـیب دیده به دلیل گرم تر و خشک تر شـدن به شـدت رکورد‬ ‫زده‪ .‬او افـزود‪« :‬ایـن امـر‪ ،‬منجـر بـه افزایش االینده ها تا فاصله‬ ‫هزاران کیلومتر و کاهش کیفیت هوا برای میلیون هانفر شده‬ ‫اسـت»‪ .‬ایـن گـزارش ادامـه داد؛ در سـال ‪ ،۲۰۲۰‬چهـار منطقه‬ ‫تحت تاثیـر ایـن اتش سـوزی های غول اسـا قـرار گرفتنـد‪:‬‬ ‫نخسـت‪ ،‬ایـاالت متحـده غربـی کـه طبـق گفتـه کوپرنیـک؛‬ ‫فعالیـت دراین منطقـه ده هـا و صدها بار شـدیدتر از میانگین‬ ‫ ‪ ۲۰۰۳‬تـا ‪ ۲۰۱۹‬در کل ایـاالت متحـده بـوده اسـت‪ .‬دامنـه‬ ‫توده هـای دود ناشـی از اتش سـوزی امریـکا بسیارگسـترده‬ ‫بـوده و حتـی بـه مناطقـی از شـمال اروپـا نیـز سـرایت کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬قطـب شـمال نیـز از جملـه مناطقـی بود که تابسـتان‬ ‫بازار پرسود «هوش مصنوعی» در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بـا ورود بـه سـال جدیـد میلادی‪ ،‬تکنولوژی هـا و فناوری هـای جدیـدی ازطریـق‬ ‫شـرکت های هـوش مصنوعـی بـه بـازار عرضـه می شـود کـه هرکـدام به نوبه خـود‬ ‫می تواننـد تحولـی در دنیـای مـدرن ایجـاد کننـد؛ امـا سـوالی کـه دراین راسـتا‬ ‫مطـرح می شـود این اسـت که ایـن فناوری هـای جدیـد کـدام بخش هـا را شـامل‬ ‫می شـوند؟ ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ الکسـاندر وانـگ (مدیرعامـل‬ ‫‪ )Scale AI‬بزرگ تریـن پیشـرفت های هـوش مصنوعـی در سـال اینده را پیش بینی‬ ‫ً‬ ‫می کنـد‪ .‬اسـتارت اپ چهارسـاله ‪ Scale AI‬کـه اخیـرا ارزش ان بـه بیـش از‬ ‫‪٣,٥‬میلیـارددالر رسـیده‪ ،‬شـروع بـه همـکاری بـا شـرکت های خودروسـازی بـرای‬ ‫امـوزش مدل هـای یادگیـری ماشـین درجهـت توسـعه و درنهایـت تجاری سـازی‬ ‫ربـات تاکسـی‪ ،‬کامیون هـای خـودران و ربات هـای خـودکار کـرد‪ .‬در سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫شرکت های تجارت الکترونیکی‪ ،‬خودکارسازی سازمانی‪ ،‬دولتی‪ ،‬بیمه ای‪ ،‬امال ک‬ ‫و مسـتقالت و رباتیـک بـه سیسـتم عامل برچسـب گذاری داده هـای تصویـری‬ ‫‪ Scale’s‬جهـت توسـعه و اسـتفاده از ‪ AI‬در مشـاغل مربوطـه روی اوردنـد‪ .‬ایـن‬ ‫شرکت درحال اماده سازی لیست مشتریان برای رشد و تنوع بیشتر است‪ .‬لیست‬ ‫مشـتریان ‪ Scale AI‬شـامل مجموعـه ای از شـرکت های خودروسـازی؛ ازجملـه‬ ‫‪ Alphabet،Voyage، nuTonomy، Embark، Nuro‬و ‪ Zoox‬اسـت‪ .‬ایـن شـرکت‬ ‫بـا همـکاری افزوده هایـی نظیـر ‪ Airbnb، DoorDash‬و ‪ Pinterest‬شـروع بـه معرفـی‬ ‫محصوالتـش کـرد‪ .‬البتـه بخش هایـی وجـود دارد کـه هنـوز معرفـی نشـده‪ .‬وانـگ‬ ‫اعلام کـرد کـه ایـن اتفاقـات در سـال ‪ ۲۰۲۰‬باعـث تغییـر دررونـد ایـن شـرکت شـد‪.‬‬ ‫به گفته او؛ این اتفاقات باعث دیده شدن کاربردهای باورنکردنی استفاده از هوش‬ ‫مصنوعی در دولت و خودکارسازی اداری چین شد‪ .‬هوش مصنوعی در سال‪۲۰۲۰‬‬ ‫همکاری نزدیک تر با اژانس های دولتی را اغاز کرد و مشتریان خودکارسازی اداری‬ ‫مانند ایالت تیتل‪ ،‬یک شـرکت امال ک و مسـتقالت مسـکونی را اضافه کرد‪ .‬وانگ‬ ‫خاطرنشان کرد که در سال ‪ ۲۰۲۰‬شاهد افزایش استفاده از هوش مصنوعی در هر‬ ‫دو بخش مصرف کننده و تولیدکننده و همچنین رشد تجارت الکترونیکی بودیم؛‬ ‫زیـرا شـرکت ها به دنبـال روش هایـی بـرای اسـتفاده از هـوش مصنوعـی درراسـتای‬ ‫ارائـه توصیه هـای حیاتـی بـرای مشـتریان خـود بودنـد‪ .‬وانـگ گفـت‪« :‬رباتیـک در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۰‬بـه گسـترش خـود ادامـه داد‪ .‬ا گرچـه در مـواردی فراتـر‪ ،‬از ربات تاکسـی‪،‬‬ ‫گذشـته‪ ،‬به شـدت تحت تاثیـر قـرار گرفـت و انبوهـی از دود‪،‬‬ ‫معـادل بیـش از یک سـوم کانـادا‪ ،‬این منطقـه را پوشـانده‬ ‫بـود! قـرار بـود در پایـان سـال ‪ ،۲۰۲۰‬کشـورها بـرای اولین بـار‬ ‫اهـداف جدیـد خـود را بـرای دوره تـا سـال ‪ ۲۰۳۰‬ارائـه دهنـد؛‬ ‫تو ششـمین اجلاس‬ ‫امـا به دلیـل همه گیـری کرونـا‪ ،‬بیس ‬ ‫اب وهوایی سـازمان ملل در گالسـکو که قرار بود برنامه های‬ ‫ملـی اب وهوایـی را موردبحـث قـرار دهـد‪ ،‬لغـو شـد‪ .‬نیـز‬ ‫یبـر بـازار‬ ‫برنامه ریزی شـده بـود کـه درمـورد ابزارهـای مبتن ‬ ‫بو هـوا و سـازوکارهای جانشـین بیشـتر‬ ‫بـرای حفاظـت از ا ‬ ‫بـرای مکانیسـم های کیوتـو کـه در پایـان سـال ‪ ۲۰۲۰‬منقضی‬ ‫چیـک از این اتفاقـات به انجام‬ ‫می شـود‪ ،‬توافـق شـود؛ امـا هی ‬ ‫نرسـید؛ تاجایی کـه از نـگاه برخـی کارشناسـان؛ سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫سـالی ازدسـت رفته بـرای اب وهـوا لقـب گرفـت‪ .‬درمقایسـه با‬ ‫دوران قبـل از صنعتی شـدن‪ ،‬اب وهـوا درحال حاضـر ‪ ۱‬درجـه‬ ‫سـانتی گراد گـرم شـده‪ .‬انتشـار کربـن جهانـی در سـال های‬ ‫اخیـر به طـور مـداوم افزایـش یافتـه و در سـال ‪ ۲۰۱۹‬بـه رکـورد‬ ‫جدیدی رسیده است‪ .‬بااین حال‪ ،‬در المان و اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫میزان انتشـار گازهای گلخانه ای به ترتیب ‪ ۶.۳‬و ‪ ۳.۷‬درصد‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪ ۲۰۱۸‬کاهـش یافتـه اسـت کـه بیشـترین‬ ‫پیشـرفت را المـان در صنعـت انـرژی نشـان می دهـد‪ .‬یـک‬ ‫نـگاه دیگـر این اسـت که در سـال ‪ ،۲۰۲۰‬انتشـارات جهانـی‬ ‫به دلیـل عواقـب بیماری همه گیر کرونا کاهش یافتـه؛ چرا که‬ ‫فعالیت های اقتصادی با انتشار زیاد مانند تولیدات صنعتی‬ ‫و نیـز حمل ونقـل بار و مسـافر به طـوری قابل توجه در سراسـر‬ ‫جهـان کاهـش یافتـه اسـت‪ .‬برخـی نیـز به تعویق افتـادن‬ ‫تو ششـمین نشسـت اب وهوایـی سـازمان ملـل را‬ ‫بیس ‬ ‫ً‬ ‫فرصتـی بـرای حفاظـت از اب وهـوا می داننـد؛ مثلا ایـاالت‬ ‫متحده امریکا به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ دی ا کسید‬ ‫کربـن‪ ،‬می توانـد پـس از تغییـر دولـت امریـکا به رهبـری جـو‬ ‫بایـدن؛ در جـدول مذا کـرات قـرار گیـرد‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫منتخـب امریـکا از بازگشـت کشـورش بـه توافـق اقلیمـی‬ ‫پاریـس کـه دونالـد ترامـپ (رئیس جمهـوری فعلـی امریـکا)‬ ‫از ان خـارج شـده بـود‪ ،‬گفـت‪ .‬براسـاس اعلام دانشـمندان؛‬ ‫ایـاالت متحـده‪ ،‬دومیـن کشـور انتشـاردهنده کربـن حاصـل‬ ‫از سـوخت های فسـیلی و بزرگ تریـن منبـع انتشـار تجمعـی‬ ‫گاز کربـن دی ا کسـید اسـت‪ .‬توافـق اب وهوایـی پاریـس کـه بـا‬ ‫نام «پیمان پاریس» نیز شـناخته می شـود‪ ،‬ذیل چهارچوب‬ ‫پیمان نامه سازمان ملل متحد در تغییر اقلیم (‪)UNFCCC‬‬ ‫دررابطه با کاستن انتشار گازهای گلخانه ای‪ ،‬سازگاری و امور‬ ‫مالی ست که ازسوی نمایندگان ‪ ۱۹۷‬کشور در اجالس تغییر‬ ‫اقلیم ‪ ۲۰۱۵‬سازمان ملل متحد در پاریس مذا کره و با اجماع‬ ‫تصویـب شـد‪.‬‬ ‫تحویل خودکار و کامیون های خودران نیز استفاده می شود‪ .‬بسیاری از نواوری ها‬ ‫در صنعـت خودروهـای خـودران اتفـاق افتاده‪ .‬البته ما شـاهد مشـکالت بسـیاری‬ ‫در ربات هـای هوشـمند بودیـم‪ .‬دیـدن اینکـه هـوش مصنوعـی درحال گسـترش‬ ‫و خدمـت بـه بشـر اسـت‪ ،‬بسـیار هیجان انگیـز اسـت‪ .‬مـا در حال رسـیدن بـه‬ ‫جایـی هسـتیم کـه هـوش مصنوعـی محاسـباتی می توانـد بـه مـا کمـک کنـد؛ این‬ ‫مسئله ای سـت که برای همیشـه مطرح بوده‪ .‬این رشـد اهسـته با شیوع بیماری‬ ‫کرونـا شـتاب گرفـت‪ .‬کاربـرد هوش مصنوعی در مشـاغل؛ به ویـژه در خودکارسـازی‬ ‫اداری و شرکتی زیاد بوده است؛ زیرا این نهادها دنبال راه هایی برای کارایی بیشتر‬ ‫هسـتند»‪ .‬وانـگ گفـت کـه فشـار بـرای بهـره وری عملیاتـی همـراه بـا توانایی هـای‬ ‫ایـن فنـاوری فقـط باعث تسـریع در اسـتفاده از هوش مصنوعی در فرایندها مانند‬ ‫برنامه هـای رهنـی یـا وامـی در بانک هـا می شـود‪ .‬تحقیقـات صورت گرفتـه بـر روی‬ ‫کارخانه هـا نشـان می دهـد کـه میـزان دخالـت نیروهـای هوشـمند و ربات هـا در‬ ‫شـرکت های مختلـف بـا رشـد ‪ ۷۵‬درصـدی طـی یک سال گذشـته مواجـه بـوده‪.‬‬ ‫هوش هـای مصنوعـی به منظـور پیش بینـی شـرایط مختلـف‪ ،‬تحلیـل و انجـام‬ ‫گزارش های دقیق مورداستفاده شرکت های مختلف قرار گرفته اند‪ .‬این اطالعات‬ ‫ت شـده کـه بـه هوشمندسـازی نیروهـا و‬ ‫در گـزارش اخیـر شـرکت «اواسـانت» ثبـ ‬ ‫سـرویس های خودکار در سـال ‪ ۲۰۲۰‬اختصاص داده می شـود‪ .‬این گزارش شـامل‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫در حد انجام دادن و دنبال کردن‬ ‫من به شانس اعتقاد زیادی دارم‬ ‫و دانسته ام هرچقدر بیشتر کار کنم‬ ‫شانس بیشتری دارم‪.‬‬ ‫دانمارک‬ ‫ایا می دانید‬ ‫«ورزشالکترونیک»‬ ‫چیست؟‬ ‫اندونزی‬ ‫المان‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫فرانسه‬ ‫توماسجفرسون؛ ‬ ‫از متفکرین اصلی و بنیان گذاران امریکا‬ ‫در بحبوحه نبرد با کرونا و در کنار خواست عمومی‬ ‫مـردم بـرای تهیـه وا کسـن ان ازسـوی مسـئوالن؛‬ ‫ایـن پرسـش مطـرح می شـود کـه ایـا همـه افـراد بـه‬ ‫تزریـق وا کسـن کرونـا نیـاز دارنـد؟ ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫در روزهـای گذشـته‪ ،‬هشـتگ «وا کسـن بخریـد»‬ ‫در فضـای مجازی ترنـد شـد کـه نشـان از خواسـته‬ ‫عمومی از مسـئوالن برای تهیه وا کسـن کروناسـت‪.‬‬ ‫البتـه سـاخت وا کسـن ایرانی نیـز در دسـتورکار نظام‬ ‫بهداشـت و درمـان کشـور قـرار دارد؛ امـا ازانجا کـه‬ ‫مسـئوالن تهیـه وا کسـن اعلام کرده انـد وا کسـن‬ ‫ایرانـی حداقـل تـا پایـان بهار امـاده نمی شـود‪ ،‬مردم‬ ‫انتظـار دارنـد تـا هرچه زودتـر اقـدام موثـری بـرای‬ ‫خریـد وا کسـن انجـام شـود‪ .‬باتوج هبـه مسـائل‬ ‫مطر ح شـده درزمینـه خریـد وا کسـن و تولیـد ان در‬ ‫داخـل‪ ،‬رئیس جمهـوری به تازگـی در پایـان جلسـه‬ ‫سـران قـوا در مجلـس باتا کیدبراینکـه دوقطبی هـا‬ ‫و بحث هـای مطروحـه در جامعـه‪ ،‬سـازنده و مفیـد‬ ‫نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مـردم توجـه داشـته باشـند کـه از‬ ‫چنـد طریـق دنبـال تهیـه وا کسـن هسـتیم؛ یکـی‬ ‫ً‬ ‫وا کسـن داخلـی کـه تقریبـا سـه مرکـز شـامل دو‬ ‫موسسـه بـزرگ و یـک شـرکت دانش بنیان در مسـیر‬ ‫تهیـه ان هسـتند‪ .‬کمک هـای الزم بـه ان هـا انجـام‬ ‫می گیـرد و امیدواریـم این هـا موفقیـت کامـل را‬ ‫به دسـت بیاورنـد؛ البتـه مرا کـز دیگـری دراین زمینـه‬ ‫درحال فعالیـت هسـتند»‪ .‬حسـن روحانـی افـزود‪:‬‬ ‫«مسـیر دوم‪ ،‬سـاخت وا کسـن بـا یـک کشـور دیگـر‬ ‫اسـت کـه مـا همکاری هـا را بـا هـم شـروع کردیـم و‬ ‫درحال انجام هستیم و درنهایت این وا کسن ا گر به‬ ‫نتیجه برسـد‪ ،‬سـاخت دو کشـور خواهد بود‪ .‬مسیر‬ ‫سـوم‪ ،‬خریـد وا کسـن از خـارج اسـت؛ یکـی ازطریـق‬ ‫سـازمان بهداشـت جهانـی یـا همـان کوا کـس کـه مـا بـرای‬ ‫تامیـن مالی به حسـاب مشخص شـده واریز کنیـم؛ اقدامات‬ ‫الزم را انجام دادیم و این مسـیر انجام می گیرد‪ .‬درعین حال‪،‬‬ ‫بـا یکـی‪،‬دو کشـور دیگـر هـم در حال مذا کره ایـم کـه مقـداری‬ ‫وا کسـن هم از ان ها خریداری کنیم‪ .‬مردم اطمینان داشـته‬ ‫باشـند ا گـر وا کسـنی از خـارج خریـداری کنیـم‪ ،‬بـا اطمینـان‬ ‫کامـل ایـن کار را خواهیـم کـرد‪ .‬در وا کسـن داخلـی هـم زمانـی‬ ‫مجـوز وا کسیناسـیون صـادر خواهـد شـد کـه بـه اطمینـان‬ ‫نهایـی برسـیم و همـه مراحـل را طـی کنـد»‪ .‬طبـق اخبـار‬ ‫منتشـره؛ تابه امروز دو وا کسـن کرونای شرکت های امریکایی‬ ‫«فایـزر» و «مدرنـا» مجوزهـای الزم بین المللـی را دریافـت‬ ‫کـرده و حتـی چنـد کشـور فراینـد وا کسیناسـیون خـود را‬ ‫شـروع کرده انـد؛ امـا پرسشـی که با همه ایـن محدودها برای‬ ‫ایـران در تامیـن وا کسـن کرونـا ایجـاد می شـود این اسـت که‬ ‫ایـا همـه ایرانی هـا نیـاز بـه وا کسـن دارنـد و بـرای قطـع نهایـی‬ ‫زنجیـره کرونـا همـه ‪ ۸۰‬میلیـون ایرانـی بایـد وا کسـن کرونـا را‬ ‫تزریـق کننـد؟ دراین میـان‪ ،‬برخـی اظهارنظرهـا براین اسـاس‬ ‫تنها در حد اشنایی‬ ‫چین‬ ‫هند‬ ‫ایتالیا‬ ‫چـه اثـرات سـوئی خواهنـد داشـت؛ براین اسـاس؛‬ ‫بایـد الگوهـا‪ ،‬اولویت هـا و سیاسـت ها را به صـورت‬ ‫جدا گانـه تعریـف کـرد»‪ .‬درواقـع گویـا کشـور بایـد‬ ‫اولویت بندی همه جانبه برای وا کسیناسیون تهیه‬ ‫کند که براساس ان ابتدا گروه های پرخطر‪ ،‬بیماران‬ ‫زمینـه ای و افرادی کـه درمعـرض کرونـا قـرار دارنـد‪،‬‬ ‫وا کسـینه شـوند و در گام بعـدی سـایر گروه هـای‬ ‫جامعـه در فهرسـت دریافـت وا کسـن قـرار بگیرنـد‪.‬‬ ‫سوری ادامه داد‪« :‬اصول کلی در دنیا وجود دارد که‬ ‫افرادی که بیماری زمینه ای دارند‪ ،‬نیز افراد سالمند‬ ‫و کسانی با داشتن مشکالت ایمنی‪ ،‬باید در اولویت‬ ‫اول تزریق وا کسن قرار گیرند‪ .‬بعد از ان ها گروه هایی‬ ‫ماننـد زنـان بـاردار یا افرادی که دسـته جمعی زندگی‬ ‫می کننـد ماننـد سـربازان یـا زندانیـان در اولویـت قرار‬ ‫خواهنـد گرفـت»‪ .‬او باتا کیدبراینکـه وا کسـن بـه‬ ‫تعـدادی نیسـت کـه به یک بـاره وارد کشـور شـود و‬ ‫انتظار داشـته باشـیم همـه واجدان شـرایط‪ ،‬موفق‬ ‫بـه دریافـت وا کسـن شـوند‪ ،‬افـزود‪« :‬همـه کشـورها‬ ‫مجبورنـد اولویت بنـدی کننـد و اولویـت‪ ،‬گروه هـای‬ ‫خـاص اسـت‪ .‬حتـی مـا بایـد اولویـت مکانـی هـم‬ ‫بایـد داشـته باشـیم؛ یعنـی بسـته به اینکه برخـی از‬ ‫مناطـق و مکان هـا بیشـتر درمعرض خطرنـد‪ ،‬در‬ ‫ً‬ ‫اولویـت تزریـق وا کسـن قـرار گیرنـد؛ مثلا شـهرهای‬ ‫قرمـز‪ ،‬اولویـت بیشـتری نسـبت بـه شـهرهای‬ ‫نارنجـی و زرد داشـته باشـند‪ .‬ایـن اولویـت بایـد‬ ‫نشـکل تعریف شـود تا وا کسـن به همه برسـد؛‬ ‫به ای ‬ ‫امـا دراین میـان کسـانی که شـاید شـدت بیمـاری در‬ ‫ً‬ ‫ان هـا کمتر اسـت مثـل کـودکان و نوجوانان معموال‬ ‫نیـازی بـه وا کسـن ندارنـد و ا گـر قـرار باشـد وا کسـن‬ ‫تزریـق کننـد‪ ،‬در اولویت هـای اخـر قـرار دارنـد»‪ .‬او‬ ‫دربـاره اینکـه تزریـق وا کسـن بـه همـه اولویت هـا تاچه مـدت‬ ‫طـول می کشـد؟ گفـت‪« :‬بسـتگی دارد که چه میزان وا کسـن‬ ‫دردسـترس قـرار گیـرد‪ .‬ا کنـون ظرفیتی کـه برای ایـران درنظر‬ ‫گرفتنـد‪ ،‬بیـن ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۲۰‬میلیـون ُ دز اعلام شـده‪ .‬وا کسـن کرونـا‬ ‫این گونـه نیسـت کـه پـس از تزریـق‪ ،‬مصونیـت دائمـی ایجـاد‬ ‫کنـد‪ .‬وا کسـن چهـار تـا شـش ماه مصونیـت ایجـاد می کنـد؛‬ ‫یکـه وا کسـن را دریافـت می کنند‪ ،‬به وا کسـن‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬افراد ‬ ‫یـاداور هـم نیـاز دارنـد‪ .‬پـس بایـد بـرای یـاداور ان هـا نیـز‬ ‫وا کسـن نگهـداری شـود؛ بنابرایـن‪ ،‬جمعیتـی کـه در بخـش‬ ‫نخسـت‪ ،‬نیـاز بـه تزریـق دارنـد‪ ،‬درعمـل به تعـداد نصـف‬ ‫وا کسن هایی سـت کـه وارد کشـور خواهـد شـد؛ یعنـی ا گـر‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون ُ دز وارد شود‪ ۱۰ ،‬میلیون نفر می توانند این وا کسن‬ ‫را تزریـق کننـد‪ .‬بایـد توجه داشـت کـه تولید وا کسـن کرونا در‬ ‫دنیـا ان قـدر زیـاد نیسـت کـه این تعـداد وا کسـن بـرای همـه‬ ‫مـردم جهـان اسـتفاده شـود؛ تالشـی کـه بایـد کشـورها انجام‬ ‫دهند این اسـت که همچنان اقدامات پیشـگیرانه را رعایت و‬ ‫بـر ان هـا تا کیـد کننـد»‪.‬‬ ‫چند نفر در ایران‬ ‫به واکسن کرونا نیاز دارند؟‬ ‫یکـه بـه‬ ‫اسـت کـه گروه هـای سـنی زیر ‪ ۱۸‬سـال و ان های ‬ ‫ً‬ ‫کرونـا مبتلا؛ و عملا انتی بـادی در بـدن ان هـا ایجـاد شـده‪،‬‬ ‫بـه تزریـق وا کسـن کرونـا نیـازی ندارنـد‪ .‬همچنیـن گفتـه‬ ‫می شـود درصورتی کـه ‪ ۷۰‬درصـد جامعـه وا کسـن را دریافـت‬ ‫کننـد‪ ،‬درعمـل زنجیـره شـیوع ویـروس کرونـا بسـیارمحدود‬ ‫می شـود‪ .‬پرسـش اینجاسـت کـه ایـن ادعـا چقـدر واقعیـت‬ ‫دارد؟ حمیـد سـوری درپاسـخ به اینکه ایـا همـه بایـد وا کسـن‬ ‫کرونـا را تزریـق کننـد؟ گفـت‪« :‬نخسـت انکه ا کنـون وا کسـن‬ ‫به انـدازه ای نیسـت کـه همـه بتواننـد ان را تزریق کنند‪ .‬نکته‬ ‫دیگـر اینکـه ا گـر هـم وا کسـن به انـدازه وجـود داشـته باشـد‪،‬‬ ‫نیـازی نیسـت همـه مـردم تزریـق کننـد‪ .‬براین اسـاس؛ همـه‬ ‫کشـورها‪ ،‬تزریـق وا کسـن را طبـق معیارهایـی اولویت بنـدی‬ ‫کرده انـد‪ .‬در ایـران نیـز چنیـن اولویت بندی هایـی وجـود‬ ‫دارد»‪ .‬به گفته این اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه شهید‬ ‫بهشـتی؛ در اولویت بنـدی بـرای وا کسیناسـیون مشـخص‬ ‫می شـود چه کسـانی بیشـتر درمعرض خطرنـد یـا چه کسـانی‬ ‫شـانس بیشـتری بـرای ابتالبه کرونـا دارنـد یـا درصـورت ابتلا‪،‬‬ ‫یـک تحلیـل دقیـق بـر مباحـث داغ دراین حوزه‪ ،‬تحلیل های فنـاوری هوش مصنوعی و تاثیر‬ ‫ً‬ ‫ان ها بر شـرکت ها می شـود‪« .‬اواسـانت» مجموعا ‪ ۴۵‬شـرکت مختلف را موردبررسـی قرار داده‬ ‫لگـران و چالـش برانگیـزان تقسـیم کـرده‬ ‫و ان هـا را بـه چهـار دسـته رهبـران‪ ،‬مبتکـران‪ ،‬اخال ‬ ‫اسـت‪ .‬از بین این شـرکت ها‪ ۲۴ ،‬مورد بیشـترین ارزش را به بازار هوش مصنوعی و ربات های‬ ‫هوشـمند اضافه کرده اند‪ .‬از این دسـته ها شـرکت های ‪Accenture،Capgemini، Cognizant،‬‬ ‫‪ HCL، IBM، Infosys، TCS‬و ‪ Wipro‬در بخـش مدیـران‪EXL، Genpact، ITC Infotech، ،‬‬ ‫‪ Mindtree، NTT DATA‬و‪ Tech Mahindra‬در بخش مبتکران‪Coforge، CSS Corp، DXC،،‬‬ ‫لگـران و درنهایـت ‪Atos، Mphasis، Sutherland‬‬ ‫‪ Hexaware، LTI‬و ‪ Zensar‬در بخـش اختال ‬ ‫و ‪ UST‬در بخـش چالش برانگیـزان قـرار گرفته انـد‪ .‬طبـق گـزارش «اواسـانت»؛ شـیوع ویـروس‬ ‫کرونـا یکـی از دالیـل اصلـی افزایـش سـریع اسـتفاده از هـوش مصنوعـی در محیط هـای کاری‬ ‫به حساب می اید و افراد ا کنون شاهد حضور پررنگ دستگاه های هوشمند در کارخانه های‬ ‫تولیـدی هسـتند‪ .‬درادامـه‪ ،‬شـرکت «اواسـانت» اظهـار داشـته ‪ ۶۰‬درصـد از کل دسـتگاه های‬ ‫هوشـمند در کارخانه هـا بـدون نظـارت نصب شـده اند و ا کنـون بدون مراقبت مورداسـتفاده‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬پیش بینی شده ‪ ۵۰‬درصد از دستگاه های موردنظر طی سال های اینده روند‬ ‫فعالیـت خـود را تغییـر ندهنـد‪« .‬اواسـانت» همچنیـن اعلام کـرده کـه تنهـا ‪ ۶۰‬درصـد از تمـام‬ ‫شـرکت هایی کـه هوش مصنوعـی را به کارخانه های خـود اورده اند‪ ،‬این عمل را برای رشـد در‬ ‫کیفیـت تولیـد و مدیریـت خـود صـورت داده اند‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫کمک دو میلیارد ریالی بانک پارسیان‬ ‫به مجمع خیرین انتقال خون‬ ‫بانک پارسـیان در راسـتای مسئولیت های اجتماعی خود‬ ‫دو میلیارد ریـال بـه مجمـع خیریـن انتقـال خـون کمـک‬ ‫کـرد‪ .‬بر اسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬ایـن اقـدام خیرخواهانـه بانـک‬ ‫پارسـیان بـه منظـور تکمیـل پـروژه انتقـال خـون بیرجنـد‬ ‫(خراسـان جنوبی) و اتمام عملیات سـاختمانی ان صورت‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬گفتنی سـت؛ بانـک پارسـیان به عنـوان بانک‬ ‫پیشـگام در فعالیـت هـای انسـان دوسـتانه و نیکوکارانـه‪،‬‬ ‫علاوه بـر اقدامـات مالـی‪ ،‬همـواره نـگاه جـدا از یـک بنـگاه‬ ‫اقتصادی به جامعه و مردم عزیز کشور داشته که همراهی‬ ‫بـا موسسـات و انجمن هـای خیریـه و همچنیـن پرداخـت‬ ‫تسـهیالت ازدواج‪ ،‬خود اشـتغالی و کارافرینی و ‪ ...‬بخشـی از‬ ‫فعالیت هـای عام المنفعـه ایـن بانـک اسـت‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران‪:‬‬ ‫با تمام توان کنار صنعت هستیم‬ ‫عضـو هیئت مدیـره بانـک ملـی ایـران در بازدیـد از گـروه‬ ‫صنعتـی انتخـاب گفـت‪« :‬بانـک ملـی ایـران از ابتـدا بـا‬ ‫سـرمایه مـردم‪ ،‬تاسـیس شـده و طـی نـود و دو سـال نیـز بـا‬ ‫افتخـار و بـا پشـتوانه اعتمـاد مـردم ایران به خدمت رسـانی‬ ‫پرداختـه اسـت؛ از ایـن رو با تمام توان در حمایـت از گردش‬ ‫چـرخ تولیـد و ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان ایـن مرز و بـوم‬ ‫در کنـار صنعـت خواهـد بـود»‪ .‬سـید فریـد موسـوی طـی‬ ‫سـفر یـک روزه بـه اصفهـان بـه همـراه حسـن مونسـان‬ ‫(معـاون شـعب بانـک)‪ ،‬محسـن امیـن زارع (معـاون امـور‬ ‫ارزی و بین الملـل بانـک)‪ ،‬حمیـد مومنـی (مدیـر امـور‬ ‫شـعب مسـتقل)‪ ،‬محمدرضـا محمودپنـاه (رئیـس اداره‬ ‫کل اعتبـارات)‪ ،‬بهـرام واقفـی (رئیـس اداره کل بازاریابـی‬ ‫و امـور مشـتریان)‪ ،‬محمدنـور ازادی (مدیـر امـور شـعب‬ ‫اسـتان اصفهان)‪ ،‬فائق جواهر کالم (رئیس شـعبه مستقل‬ ‫میردامـاد) و جمعـی از کارشناسـان ادارات مرکـزی از‬ ‫کارخانجـات گـروه صنعتـی انتخـاب بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک مسکن‬ ‫و وزارت دفاع‬ ‫در راسـتای پیشـبرد طـرح اقـدام ملـی مسـکن‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫محمـود شـایان (مدیرعامـل بانـک مسـکن) و امیـر حاتمـی‬ ‫(وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح)‪ ،‬تفاهم نامـه‬ ‫همـکاری بانـک مسـکن و وزارت دفـاع بـرای تامیـن‬ ‫مالـی سـاخت واحدهـای مسـکونی مختـص کارکنـان و‬ ‫بازنشسـتگان ایـن وزارتخانـه بـه امضـاء رسـید‪.‬‬ ‫محمـود شـایان‪ ،‬در مراسـم امضـای ایـن تفاهم نامـه اعلام‬ ‫کـرد‪« :‬در قالـب ایـن تفاهم نامـه تامیـن منابـع بـرای تامیـن‬ ‫مالـی واحدهـای مسـکونی مختص کارکنـان و کارمنـدان و‬ ‫همچنین بازنشسـتگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مسـلح از جانـب بانـک مسـکن و بـا اختصـاص تسـهیالت‬ ‫ارزان قیمت با نر خ های شش و هشت درصد انجام خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬ایـن اقدام با همـکاری و موافقت‬ ‫بانک مرکزی و پیگیری های دولت و وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و همچنیـن بانـک مسـکن بـه سـرانجام رسـیده و از طریـق‬ ‫سپرده گذاری در حساب صندوق یکم امکان پذیر است»‪.‬‬ ‫شـایان بابیان اینکـه در قالـب ایـن تفاهم نامـه اعتبـاری‬ ‫بالغ بر دوهزار و ‪ 500‬میلیارد تومان برای پرداخت تسهیالت‬ ‫دشـرایط پیش بینی شـده‬ ‫بـه ‪ 41‬هزار نفـر از متقاضیـان واج ‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬هـدف از ایـن اقـدام‪ ،‬سرعت بخشـی و‬ ‫تسـهیل شـرایط سـاخت و وا گـذاری واحدهـای مسـکونی‬ ‫بـرای ایـن گـروه از متقاضیـان اسـت کـه توسـط وزارت راه‬ ‫و شهرسـازی بـرای سـاخت و وا گـذاری مسـکن بـه ان هـا‬ ‫در قالـب طـرح اقـدام ملـی برنامه ریزی شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫همچنین بابیان اینکه این تسهیالت ارزان ترین تسهیالت‬ ‫در شـبکه بانکـی در بخـش مسـکن اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مطابق‬ ‫بـا برنامه ریزی هـای صـورت گرفته‪ ،‬اقسـاط این تسـهیالت‬ ‫نیـز ‪ 144‬ماهـه در نظـر گرفته شـده اسـت»‪ .‬شـایان افـزود‪:‬‬ ‫«سـقف این تسـهیالت در شـهرهای بـزرگ بـه ازای هرکدام‬ ‫از متقاضیان ‪ 80‬میلیون تومان و در شـهرهای با جمعیت‬ ‫بیـش از ‪ 200‬هزار نفـر‪ 60 ،‬میلیون تومـان در نظـر گرفته شـده‬ ‫اسـت‪ .‬از طرفـی بـا هماهنگی های صورت گرفتـه و موافقت‬ ‫بانـک مرکـزی امـکان اختصـاص ایـن تسـهیالت به صـورت‬ ‫زوجیـن بـا همسـران کارکنـان و بازنشسـتگان نیروهـای‬ ‫مسـلح نیـز فراهم شـده اسـت کـه بـا ایـن اقـدام‪ ،‬گام مثبـت‬ ‫و موثری در تامین مسکن این گروه از متقاضیان برداشته‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫جهان سام درخشانی‬ ‫ِ‬ ‫سروش راسخ‬ ‫عکس‪:‬امیرحسینبزرگزادگان‬ ‫سـام درخشـانی که این روزها مجموعه «اوای باران» به کارگردانی حسـین سهیلی زاده‬ ‫و تهیه کنندگـی محمد هاشـمی اصلـی را برای پخش چندباره در قاب تلویزیـون دارد‪،‬‬ ‫نسـریال‪ ،‬توضیـح می دهـد‪« :‬نـادر‪ ،‬یـک جوان‬ ‫دربـاره مشـخصه های نقـش خـود درای ‬ ‫یکـه می خواهنـد بـه جایـگاه اجتماعـی باالیـی برسـند؛ امـا‬ ‫یسـت؛ نمونـه افراد ‬ ‫واقع ‬ ‫یهـای اصلی نقـش نادر‬ ‫بـرای رسـیدن بـه این وضعیـت تلاش نمی کننـد‪ .‬یکـی از ویژگ ‬ ‫کـه بـرای خـود مـن به عنـوان بازیگـر جذابیـت زیـادی داشـت‪ ،‬این بودکـه مـن در دو‬ ‫نتـر از سـن‬ ‫‪10‬سـال جوا ‬ ‫نهـا ‬ ‫یکـردم‪ :‬یکی ازا ‬ ‫مقطـع زمانـی ایـن شـخصیت را بـازی م ‬ ‫‪15‬سـال از مـن پیرتـر بـود‪ .‬ایـن نقـش همچنیـن مثبت‬ ‫واقعـی خـودم و دیگـری حـدود ‬ ‫ً‬ ‫نیسـت و متفـاوت از سـایر نقش هایـی بـوده کـه عمدتـا بازی کـرده ام‪ .‬دربـاره جذابیت‬ ‫نقـدر بگویـم کـه زمانـی ان را بـازی کـردم کـه خـودم ازدواج نکـرده و فرزنـدی‬ ‫ان همی ‬ ‫یکـه فرزنـدی بـه‬ ‫نهـم پدر ‬ ‫یکـردم؛ ا ‬ ‫نداشـتم؛ حـال بایـد نقـش یـک پـدر را بـازی م ‬ ‫‪19‬سـاله دارد»‪ .‬وی دربـاره سـوژه محـوری‬ ‫سن وسـال سـیاوش خیرابـی و یـک دختـر ‬ ‫سـریال نیـز بیـان کـرد‪« :‬ایـن سـریال‪ ،‬ضمن اینکـه بـه یـک معضـل اجتماعـی؛ یعنـی‬ ‫یسـت و درواقـع‪ ،‬ایـن‬ ‫یپـردازد‪ .‬ملودرامـی اجتماع ‬ ‫یگـری و کـودکان کار م ‬ ‫همـان تکد ‬ ‫دو ویژ گـی در سراسـر سـریال باهـم ترکیـب شـده اند کـه بـرای تماشـاچی بسـیار جذاب‬ ‫بـود‪ .‬همچنیـن اوای بـاران اثـری ‪ 40‬قسـمتی بـود و بنابرایـن‪ ،‬فرصـت کافـی به بیننده‬ ‫یشـد تـا بـا داسـتان ارتبـاط برقـرار کنـد و قص ههـا در بـاور او بـه پختگـی برسـند؛‬ ‫داده م ‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬می توانسـتیم او را بـا داسـتان همـراه کنیـم‪ .‬گذشـته ازاین‪ ،‬کار در زمـان‬ ‫خـودش‪ ،‬با کـس پخـش هـر شـبی داشـت و مـردم به دیـدن ان عـادت می کردند‪ .‬نکته‬ ‫مهم دیگر اینکه این سـریال از شـبکه سـه سـیما پخش شـد؛ شـبکه ای که پرمخاطب‬ ‫اسـت و شـبکه جـوان نـام دارد؛ جوانـان هـم جمعیـت زیـادی از کشـورمان را‬ ‫دربرمی گیرنـد؛ پـس فرصـت مناسـبی بـود تـا بتوانیـم به گونـه ای ان مسـائل را بـه گوش‬ ‫جوانـان برسـانیم تـا بـرای او در عیـن باورپذیـری‪ ،‬تاثیرگـذار هـم باشـد»‪ .‬او حضـور‬ ‫نسـریال را نقطه عطفـی بـرای تغییر رویه نقشـش بعـد از بازی در سـریال «پژمان»‬ ‫درای ‬ ‫دانسـت کـه ان زمـان پربیننـده هـم شـد؛ و اضافـه می کنـد‪« :‬به خاطر نقشـم در سـریال‬ ‫یکـرد‪ .‬به خاطـر‬ ‫پژمـان‪ ،‬اضافـه وزن پیـدا کـرده بـودم و البتـه نقشـم هـم ایجـاب م ‬ ‫شهـای‬ ‫موفقیـت ان کار نگـران بـودم بـاز پیشـنهاد های مختلفـی بـا سمت وسـوی نق ‬ ‫مشـابه در ان کار و در ژانـر طنـز باشـد؛ زیـرا دیگـر سـخت بـود که بازهم بخواهـم در کاری‬ ‫مشـابه حضـور داشـته باشـم و همـان میـزان موفقیت تکرار شـود‪ .‬با این وجـود‪ ،‬جالب‬ ‫شهـای‬ ‫بـود کـه پیشـنهادهای کاری بعـد از پژمـان هـم همگـی در سبک وسـیاق نق ‬ ‫جمـاه درگیـر‬ ‫قبلـی و شـخصیت های جـدی بـود؛ امـا خوبـی اوای بـاران این بو دکـه پن ‬ ‫مبـرداری اش بـودم؛ بنابرایـن‪ ،‬نمی توانسـتم سـر کار دیگـری حضـور داشـته باشـم‪.‬‬ ‫فیل ‬ ‫به نوعی‪ ،‬این سـریال‪ ،‬پوشـش جدی و قوی بر نقش طنزم در سـریال پژمان داشـت تا‬ ‫به تکرار نیافتم»‪ .‬بازیگر مجموعه تلویزیونی «نابرده رنج» درباره مشخصه های نقش‬ ‫یسـت که همه را مقصر می داند به خاطر‬ ‫خود اضافه می کند‪« :‬نادر‪ ،‬از جمله ادم های ‬ ‫شرایطی که در ان حضور دارد‪ .‬همیشه طلبکار است و برای ماندن در یک وضعیت‪،‬‬ ‫بـه همه چیـز چنـگ می زنـد‪ .‬این سـریال‪ ،‬جنبه های اموزنـده زیادی هـم دارد‪ .‬بعضی‬ ‫اد مهـا در برابـر تغییـر و پیشـرفت ایسـتادگی می کننـد و هیـچ تالشـی بـرای رسـیدن بـه‬ ‫ً‬ ‫شسـال صبـر‬ ‫یگـذرد و بعضی افـراد مثلا ش ‬ ‫جایـگاه بهتـر ندارنـد‪ .‬به هرحـال‪ ،‬زمـان م ‬ ‫شسـال را برای‬ ‫یکـه ا گـر ان ش ‬ ‫می کننـد تـا نخواهنـد از نقطـه صفـر شـروع کننـد؛ درحال ‬ ‫ً‬ ‫یشـد موقعیـت بهتـری داشـته باشـند‪.‬‬ ‫پیشـرفت تلاش می کردنـد‪ ،‬احتمـاال م ‬ ‫کشـبه بـه جایـگاه بـاال و موقعیـت‬ ‫ضمن اینکـه وقتـی از نقطـه صفـر شـروع نکنـی و ی ‬ ‫مناسـبی برسـی‪ ،‬به همان میـزان ممکـن اسـت زود نیـز ان را از دسـت بدهـی؛ و چنیـن‬ ‫موقعیتـی ب هشـدت متزلـزل اسـت‪ .‬فکر می کنـم کارا کتر نـادر حداقل ایـن درس را برای‬ ‫مخاطبـان به همـراه داشـته باشـد»‪ .‬وی همچنیـن دربـاره تجربـه همـکاری خـود بـا‬ ‫حسـین سـهیلی زاده بیان داشـت‪« :‬من ن هسـال قبل از اوای باران‪ ،‬در سـریال روزهای‬ ‫اعتـراض بـا اقـای سـهیلی زاده همـکاری داشـتم‪ .‬همیشـه دلـم می خواسـت تا فرصتی‬ ‫پیـش بیایـد و بـاز بـا او همـکاری کنـم‪ .‬چندبار هم پیشـنهاد همکاری از جانب ایشـان‬ ‫داشـتم کـه متاسـفانه به دالیـل مختلـف شـرایط ان فراهـم نشـد؛ امـا در اوای بـاران‪،‬‬ ‫یبـودن نقـش و تصـوری کـه ممکن بـود برای مخاطـب ایجاد‬ ‫بااینکـه کمـی بابـت منف ‬ ‫کنـد‪ ،‬نگرانـی داشـتم‪ ،‬ب هسـرعت پیشـنهاد را پذیرفتم و پـس از حرف زدن بـا خود اقای‬ ‫سـهیلی زاده‪ ،‬از انتخـاب ان مطمئـن شـدم‪ .‬او درک خوبـی از بـازی بازیگـر دارد و‬ ‫حواسـش همیشـه بسـیار بـه کیفیـت کار اسـت»‪ .‬سـام درخشـانی متولـد ‪ ۳۱‬تیرمـاه‬ ‫‪ ۱۳۵۴‬در تهـران؛ و دانشـجوی انصرافـی رشـته تئاتـر اسـت‪ .‬او در اموزشـگاه بازیگـری‬ ‫سمندریان یک دوره بازیگری گذرانده و با مجموعه «شب زدگان» به دنیای بازیگری‬ ‫مسـفر»‪« ،‬خانـه پـدری»‪« ،‬دلباختـه»‪،‬‬ ‫پـا گذاشـت‪ .‬سـپس بـا «بهشـت ابـی»‪« ،‬ه ‬ ‫«سـال های بـرف و بنفشـه»‪« ،‬مـا چنـد نفـر»‪« ،‬روزهـای زیبـا»‪« ،‬نابـرده رنـج»‪« ،‬دارا و‬ ‫ندار»‪« ،‬پژمان»‪« ،‬رویای گنجشـک ها»‪« ،‬اوای باران»‪« ،‬پشـت بام تهران»‪« ،‬همه چیز‬ ‫انجاسـت»‪« ،‬دشـمن زن» و «خوب بد جلف» (‪ ۱‬و ‪ )۲‬نقش افرینی کرده‪ .‬او با مسـابقه‬ ‫تلویزیونـی «ایـران» وارد حـوزه اجـرا نیز شـد‪ .‬خودش می گویـد‪« :‬برخالف نظر خیلی ها‬ ‫که اوج شکوفایی یک هنرپیشه را در دهه سوم زندگی او می دانند و فکر می کنند تمام‬ ‫شـکوفایی و اوج هنرپیشـه و بازیگر در این دهه اتفاق می افتد و نمونه های زیادی هم‬ ‫از این نوع پیشرفت را در سینمای ایران و جهان مثل سینمای امریکا می بینید؛ من‬ ‫امـا معتقـدم کـه دهـه چهـارم زندگـی یـک هنرپیشـه اوج شـکوفایی و بلـوغ هنـری فـرد‬ ‫ً‬ ‫اسـت و می بینیـم کـه ا کثـرا هـم افرادی کـه در دهـه دوم و سـوم زندگـی خـود مطـرح‬ ‫یشـوند و در کل کنـار می رونـد‪.‬‬ ‫یشـوند‪ ،‬بعـد از ایـن دوره دچـار حاشـیه م ‬ ‫م ‬ ‫یشـان قرار‬ ‫هنرپیشـه هایی کـه موفـق شـده اند و باقـی مانده انـد‪ ،‬در دهـه چهارم زندگ ‬ ‫دارنـد و ان هایی کـه کنـار گذاشـته شـده اند‪ ،‬در دهـه سـوم زندگـی بودنـد کـه به دلیـل‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهره ها‬ ‫خامـی و بی تجربگـی خـاص ان سـن‪ ،‬اشـتباهاتی‬ ‫انجـام داده انـد یـا بـه حاشـی ه رفتنـد کـه باعـث شـده‬ ‫نهـا دلیلـی نیسـت کـه مـن‬ ‫فرامـوش شـوند‪ .‬البتـه ای ‬ ‫نمـدت اشـتباهاتی انجـام نـداده باشـم؛ ولـی‬ ‫در ای ‬ ‫در ه رصـورت خـواه اشـتباه من بوده یـا اتفاقاتی که من‬ ‫نهـا درنمـی اورم‪ ،‬به هرحـال مـن االن اینجـا‬ ‫سـر از ا ‬ ‫هسـتم»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬همیشـه از خـدا‬ ‫خواسـته ام کـه اول جنبـه و ظرفیـت را بـه مـن بدهـد‪،‬‬ ‫یکـه قـرار اسـت‪ ،‬بـرای مـن بیفتـد؛ چـون‬ ‫بعـد هـر اتفاق ‬ ‫معتقـدم خـدا خیلـی بـه مـن توجـه دارد‪ .‬ایـن را از‬ ‫صمیـم قلبـم می گویـم و به همین دلیـل امیـدوارم باور‬ ‫کنیـد‪ .‬خوشـبختانه اتفـاق بـد برای من پیـش نیامده‬ ‫نسـال ها بـا حرکـت اهسـته و ال ک پشـتی بـه‬ ‫و طـی ای ‬ ‫این رونـد ادامـه داده ام و رسـیده ام به این نقطـه و‬ ‫معتقـدم در مجموعه هایـی ماننـد نابـرده گنـج و‬ ‫یخـوب کار کـرده ام و مطمئـن هسـتم که‬ ‫پژمـان خیل ‬ ‫ً‬ ‫یکـه بایـد‪ ،‬بـرای مـن‬ ‫قطعـا چندسـال اینده‪ ،‬ان اتفاق ‬ ‫خواهـد افتـاد و بـه انچـه دلـم می خواهـد‪ ،‬می رسـم‪.‬‬ ‫یشـده‬ ‫همین حاال هم خیلی از خواسـته هایم را عمل ‬ ‫می بینـم‪ .‬ممکـن اسـت فیلمـی یـا نقشـی بـرای یـک‬ ‫بازیگـر در مقطعـی زمانـی برایش سـکوی پرش باشـد؛‬ ‫یتـوان‬ ‫یعنـی بازیگـر بـا ان بـه درجـه ای برسـد کـه م ‬ ‫گفـت جهـش کـرده و بـاال رفتـه؛ ولـی در درازمـدت‬ ‫می بینیـم ایـن پـرش و باالرفتـن نه تنهـا باعـث‬ ‫یشـود؛ بلکه باعث شـده او دچار افت‬ ‫پیشـرفت او نم ‬ ‫شـود»‪ .‬او که این روزها سـرای «خوب بد جلف» را نیز‬ ‫در برنامـه کاری اش دارد؛ ادامـه می دهـد‪« :‬موقعیتـی‬ ‫کـه ا کنـون دارم‪ ،‬دیگـر قابل تغییـر نیسـت‪ .‬ا گـر االن در‬ ‫محیطـی قـرار بگیـرم کـه سـه هزار نفر حضـور داشـته‬ ‫باشـند کـه مـن را می شناسـند‪ ،‬بـا زمانی کـه هیچ کـس‬ ‫مـن را نمی شناسـد‪ ،‬برایـم فرقـی نمی کند‪ .‬مـن خودم‬ ‫را می شناسـم‪ .‬جنبـه ایـن پـرش و جهـش را نداشـتم؛‬ ‫ولی امروز این جنبه را پیدا کرده ام؛ چون این مسیر را‬ ‫گذرانده ام و پله پله پیش رفتم‪ .‬در مقطعی‪ ،‬سه سال‬ ‫نمـدت فـردی را کـه کنـار مـن‬ ‫از کار دور بـودم و در ای ‬ ‫بود‪ ،‬تشـویق کردند؛ ولی به من توجهی نکردند؛ ولی‬ ‫ا گـر امـروز مـن را تشـویق کننـد؛ ولـی کنار دسـتی مـن را‬ ‫تشـویق نکنند‪ ،‬من باز برای کسـی که کنارم ایستاده‪،‬‬ ‫احترام قائلم؛ چون دوروز بعد‪ ،‬نوبت او می رسد که او‬ ‫را تشـویق کننـد»‪ .‬او می افزایـد‪« :‬شـاید در دوره ای‬ ‫اعتقـاد داشـتم ادم بدشانسـی هسـتم؛ چـون اتفـاق‬ ‫خوبـی کـه دلـت می خواهـد برایـت بیفتـد‪ ،‬پیـش‬ ‫یشـود فکـر‬ ‫نمی ایـد و ایـن در بعضی مواقـع باعـث م ‬ ‫کنـی بدشـانس هسـتی؛ ولـی در واقـع‪ ،‬ا گـر ان اتفـاق‬ ‫برایـت پیـش می امـد‪ ،‬نهایـت بدشانسـی بوده‪ .‬شـاید‬ ‫زمانـی مـن ایـن را گفتـه باشـم کـه بدشـانس هسـتم؛‬ ‫ً‬ ‫ولـی مسـلما ناشـی از بی تجربگـی و نرسـیدن بـه بلـوغ‬ ‫فکـری بـوده اسـت‪ .‬االن کـه اینجـا هسـتم‪ ،‬بـه ایـن‬ ‫دانـش رسـیده ام کـه چـه خـوب شـد ان اتفـاق‬ ‫در ان زمـان برایـم پیـش نیامد؛ چون اعتـراف کردم که‬ ‫مـن بی جنبـه هسـتم و حـاال احسـاس می کنـم چقدر‬ ‫خوش شانسم و چقدر خدا من را دوست دارد‪ .‬شاید‬ ‫نطـور توضیـح دهـم کـه خـدا مـن را نـگاه‬ ‫بتوانـم ای ‬ ‫می کنـد و ایـن‪ ،‬باالتـر از داشـتن شـانس اسـت»‪ .‬سـام‬ ‫درخشـانی می گوید‪« :‬نقطه ای که دوسـت دارم به ان‬ ‫برسـم این اسـت که مـردم مـن را به عنـوان بازیگـری‬ ‫یکـه مـن را‬ ‫خـوب به خاطـر بیاورنـد و افراد ‬ ‫می شناسـند‪ ،‬به دلیـل چهـره‪ ،‬بـازی یـا حاشـیه هایم‪،‬‬ ‫مـن را بـه یـاد نیاورنـد؛ بلکـه یـاداوری مـن به دلیـل‬ ‫یهـای خوبـم و ارتباط برقرار کـردن بـا نقش هایـی‬ ‫باز ‬ ‫باشـد کـه دوستشـان داشـته اند‪ .‬به نظـرم ایـن‬ ‫سوپراسـتارهایی کـه به دلیـل رنـگ چشـم یـا‬ ‫چهره شان وارد سینما شده اند‪ ،‬ان هایی هستند که‬ ‫تاریخ مصـرف دارنـد‪ .‬مگـر زیبایـی چهـره تاچه زمانـی‬ ‫نگـروه بـه جایـی می رسـند کـه بایـد از‬ ‫دوام دارد؟ ای ‬ ‫یشـان اسـتفاده کننـد و اینجاسـت کـه دیگـر دوام‬ ‫باز ‬ ‫نقـدر درگیـر ظواهـر بوده انـد کـه‬ ‫نمی اورنـد؛ چـون ا ‬ ‫اندوختـه ای ندارنـد‪ .‬مـن از اول کار را ب هصـورت‬ ‫ا کادمیـک و زیرنظـر اسـاتیدی گذرانـده ام کـه بـه مـا‬ ‫گفته انـد صبـر را بیاموزیـم و صبـور باشـیم و بـه مـا یـاد‬ ‫داده انـد کـه چهـره ات را فرامـوش کـن و انچـه در‬ ‫درونـت اسـت را دور بریـز و دنبـال چیزهایـی بـرو که در‬ ‫درونـت وجـود نـدارد‪ .‬به واسـطه همیـن اموزه هاسـت‬ ‫یسـت‪ .‬مـن‬ ‫کـه مـن نخسـتین کارم خانـه پدر ‬ ‫در ایـن کار بـا گریـم سـنگین و حتـی لنز جلـوی دوربین‬ ‫رفتـم‪ .‬خانـه پـدری‪ ،‬پربیننده تریـن سـریال تلویزیـون‬ ‫بود که پخش می شد؛ ولی به دلیل چهره و گریم کار‪،‬‬ ‫کسی من را نمی شناخت‪ .‬از این دردناک تر ‪!...‬؟»‬ ‫اماندا گورمن؛ جوان ترین شاعر رنگین پوستی که‬ ‫در مراسم تحلیف شعرخوانی کرد‬ ‫«امانـدا گورمـن»؛ شـاعر امریکایـی‪ ،‬اولیـن و جوان تریـن شـاعر رنگین پوسـت در تاریـخ امریکاسـت کـه‬ ‫در مراسـم تحلیـف رئیس جمهـوری امریـکا شـعرخوانی کـرد‪ .‬او ششـمین شـاعر تاریـخ ایـن کشـور اسـت‬ ‫کـه در مراسـم تحلیـف یـک رئیس جمهـوری حاضـر شـد‪ .‬این شـاعر ‪2 2‬سـاله امریکایـی‪ ،‬شـعری با عنوان‬ ‫«بلندایی که باال می رویم» را در مراسم تحلیف جو بایدن اجرا کرد‪ .‬پیش از او‪ ،‬شاعرانی مانند «رابرت‬ ‫فراسـت» و «مایـا انجلـو» ایـن نقـش را ایفـا کـرده بودنـد‪« .‬گورمـن» در سـال ‪ 2017‬ایـن شـعر را در مراسـم‬ ‫اعلام نـام «تریسـی اسـمیت» به عنـوان ملک الشـعرای امریـکا خوانـده بـود‪ .‬پیشـنهاد شـعرخوانی او‬ ‫توسـط «جیـل بایـدن»؛ همسـر رئیس جمهـوری جدیـد امریـکا ارائـه شـده بـود‪.‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یکــی از نام هــای برجســته دور نخســت جــام جهانــی‬ ‫هندبــال‪« ،‬گاتیــر مومبــی» بــود کــه بــا ‪ ۱4۰‬کیل وگــرم وزن‪ ،‬در‬ ‫دیــدار برابــر ارژانتیــن درخشــید و هــر چهــار ضربــه اش را‬ ‫بــرای تیــم کنگــو بــه گل تبدیــل کــرد‪ .‬او برابــر دانمــارک نیــز‬ ‫بــازی فوق العــاده ای به نمایــش گذاشــت؛ امــا وداع تلخــی‬ ‫از رقابت هــا داشــت؛ چــون کنگــو از جــام جهانــی مصــر‬ ‫حــذف شــد‪ .‬ایــن تیــم در اخریــن دیــدار برابــر بحریــن قــرار‬ ‫ً‬ ‫گرفــت و نتوانســت ریتــم خــود را حفــظ کنــد؛ و نهایتــا ‪۳۴‬‬ ‫بــر ‪ ۲۷‬شکســت خــورد‪« .‬مومبــی» البتــه تنهــا ورزشــکار بــا‬ ‫وزن زیــاد در عرصــه ورزش نبــوده و در فهرســت این هفتــه‬ ‫بــه ‪ 10‬نمونــه تاریخــی دیگــر اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫لورنسبریگنولیا‬ ‫ویلیامفولک‬ ‫سنگین وزن ترین ورزشکاران تاریخ‬ ‫رابرتتریلور‬ ‫هم تیمی هایش به او «ترا کتور»‬ ‫می توان گفتسنگین وزن ترین‬ ‫او را باید سنگین وزن ترین برنده‬ ‫می گفتند؛بسکتبالیستیباقامت‬ ‫فوتبالیست تاریخ است که‬ ‫دوی استقامت نامید که در‬ ‫ُ‬ ‫‪206‬سانتی متری و وزن ‪132‬کیلویی‬ ‫حتی به او لقب «کپل» هم داده‬ ‫ماراتن بوستون در سال ‪1899‬‬ ‫که در ‪34‬سالگی (‪)1977-2011‬‬ ‫اول شد‪ .‬این ورزشکار اهل امریکا بودند‪ .‬او ‪152‬کیلوگرم وزن و البته‬ ‫درگذشت‪ .‬این ورزشکار امریکایی‪،‬‬ ‫(‪ )1876-1958‬با اصالتی ایتالیایی‪206 ،‬سانتی متر قد داشت‪ .‬یک‬ ‫در زمان خود‪ ،‬سنگین وزن ترین‬ ‫هنگامی که به پیروزی در مسابقه فوتبالیستانگلیسی(‪-1916‬‬ ‫بازیکن لیگ ‪ NBA‬بود‪ .‬او که با‬ ‫یادشده دست یافت‪73 ،‬کیلوگرم ‪ )1874‬که در ‪ ۲۹‬مارس ‪ ۱۸۹۷‬تنها تیم «میلوا کی با کز» اغاز کرد‪ ،‬سال‬ ‫وزن داشت‪ .‬او همچنین‪ ،‬تنها‬ ‫بازی ملی خود را مقابل تیم ملی ‪ 2011‬به ‪Vaqueros de Bayamón‬‬ ‫«ولز» انجام داد‪ .‬او در رشته کریکت پیوست که مصادف شد با موعد‬ ‫کسی ست که سه ماراتن اول‬ ‫مرگنابهنگامش‪.‬‬ ‫بوستون را به پایان رسانده است‪ .‬نیز فعالیت داشت‪.‬‬ ‫اریک اش‬ ‫والتریانگ‬ ‫ریکاردو بالس‬ ‫در عرصه بیسبال‪ ،‬چهره های‬ ‫ورزشکار رشته جودو از کشور‬ ‫او یک بوکسور حرفه ای ست که‬ ‫تنومند با وزن های باالی متعددی گوام با ‪185‬سانتی متر قد و‬ ‫در رشته های کیک بوکسینگ‪،‬‬ ‫کشتی کچ و هنرهای رزمی ترکیبی وجود داشته اند که البته یانگ‬ ‫‪218‬کیلوگرم وزن که در سال‬ ‫(‪ )1980-2015‬یکی از معروف ترین ‪ 1986‬متولد شد و در رقابت های‬ ‫نیز سررشته دارد و در مسابقات‬ ‫و به زعم بعضی منابع موجود؛‬ ‫‪ 2008‬و ‪ 2012‬المپیک تابستانی‬ ‫که‬ ‫این رشته ها حاضر می شود‪ .‬او‬ ‫سنگین وزن ترینشانبودهاست‪.‬‬ ‫درخشید‪ .‬او از کودکی جثه بزرگی‬ ‫در سال ‪ 1966‬در امریکا متولد‬ ‫او که در امریکا متولد شده بود‪،‬‬ ‫‪196‬سانتی متر قد و ‪146‬کیلوگرم وزن داشت و در بزرگ سالی به «کوه‬ ‫شده‪ ،‬به خودش لقب «لوبیا‬ ‫کوچک» معروف شد‪ .‬او ا کنون‪،‬‬ ‫سفید» داده که برای فردی با‬ ‫داشت‪ .‬رکورد سنگین ترین چهره‬ ‫فعال در لیگ حرفه ای بیسبال‪،‬‬ ‫سنگین وزن ترینچهرهمسابقات‬ ‫‪180‬سانتی متر قد و ‪171‬کیلوگرم‬ ‫وزن‪ ،‬کمی عجیب به نظر می رسد‪ .‬متعلق به اوست‪.‬‬ ‫المپیک در جهان است‪.‬‬ ‫یوکوزونا‬ ‫جان دالی‬ ‫ً‬ ‫می توان گفت او که عمدتا با رده‬ ‫او متولد ‪ 1966‬در امریکا؛ و از‬ ‫اعضای گلف حرفه ای ‪ PGA Tour‬وزنی ‪ 267‬تا ‪270‬کیلوگرم وارد‬ ‫است‪ .‬او عالوه بر پیروزی های خود میدان رقابت های کشتی کچ‬ ‫شده؛ سنگین ترین چهره مطرح‬ ‫در خا ک ایاالت متحده؛ برنده‬ ‫مسابقات معتبر افریقای جنوبی‪ ،‬این رشته ورزشی ست‪ .‬نام اصلی‬ ‫ورزشکار ‪193‬سانتی متری اهل‬ ‫سوازیلند‪ ،‬اسکاتلند‪ ،‬المان‪ ،‬کره این‬ ‫ِ‬ ‫جنوبی‪ ،‬ترکیه و کانادا شده است‪ .‬امریکا‪« ،‬ا گاتوپو رودنی انواسی»‬ ‫بوده و دارنده نشان تاالر شهرت‬ ‫قدش ‪180‬سانتی متر و وزنش‬ ‫‪110‬کیلوگرم است‪ .‬در کار طراحی ‪ WWE‬شده‪ .‬او متولد ‪ 1966‬است‬ ‫و بازیگری نیز انجام داده‪.‬‬ ‫زمین گلف نیز سررشته دارد‪.‬‬ ‫الکسامورنو‬ ‫یوسیپورلیچ‬ ‫ا گر بخواهیم وزن این ژیمناست را‬ ‫به تنهاییدرنظربگیریم؛‪45‬کیلوگرم‬ ‫نه تنها وزن باالیی نیست؛ بلکه‬ ‫حتی یک فرد ُتپل نیز محسوب‬ ‫نخواهد شد؛ اما ا گر این عدد را در‬ ‫کنار قد ‪147‬سانتی متری این خانم‬ ‫مکزیکی قرار دهیم‪ ،‬خواهیم دید‬ ‫برای ورزشکار رشته ژیمناستیک‬ ‫نمایشی‪ ،‬زیاد است‪ .‬او متولد سال‬ ‫‪ 1994‬است‪.‬‬ ‫بازیکن حرفه ای واترپولو متولد‬ ‫‪ 1986‬در کانادا که با ‪198‬سانتی متر‬ ‫قد و ‪130‬کیلوگرم وزن‪ ،‬نام خود را‬ ‫به عنوان سنگین ترین فرد حاضر‬ ‫دراین رشته ثبت کرده است‪ .‬او‬ ‫که دارنده مدال نقره تیمی ست؛‬ ‫در رقابت های ‪World Aquatics‬‬ ‫سال ‪ 2015‬و بازی های المپیک‬ ‫تابستانی ‪ 2016‬به عنوان عضوی از‬ ‫تیم برزیل به میدان رفت‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکتر مهرزاد غالمپور‬ ‫فوقتخصصغدددرون ریزومتابولیسم‬ ‫رابطــه پیچیــده ای بیــن بیمــاری تیروئیــد‪ ،‬وزن‬ ‫بــدن و متابولیســم (سوخت وســاز) ان‪ ،‬وجــود‬ ‫دارد‪ .‬هورمون هــای تیروئیــد‪ ،‬سوخت وســاز بــدن‬ ‫را هــم در حیوانــات و هــم در انســان ها‪ ،‬تنظیــم‬ ‫می کننــد‪ .‬بــرای ارزیابــی میــزان سوخت وســاز‬ ‫بــدن‪ ،‬مقــدار ا کســیژن مصرفــی بــدن را طــی‬ ‫زمانــی مشــخص انــدازه می گیرنــد‪ .‬ا گــر اندازه گیــری‬ ‫هنــگام اســتراحت افــراد انجام شــده باشــد‪ ،‬بــه ان‬ ‫«ســرعت متابولیســم پایــه» (‪ )BMR‬می گوینــد‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬اندازه گیــری ‪ BMR‬اولیــن ازمایشــی‬ ‫بــود کــه بــرای ارزیابــی وضعیــت تیروئیــد بیمــاران‬ ‫یشــد‪ .‬بیمارانــی کــه غــده تیروئیدشــان‬ ‫اســتفاده م ‬ ‫‪B‬شــان پائیــن‬ ‫یکــرد‪ ،‬میــزان ‪ MR‬‬ ‫به خوبــی کار نم ‬ ‫و کســانی کــه غــده تیروئیدشــان بیش ازحــد فعــال‬ ‫بــود‪ ،‬از ‪ BMR‬باالیــی برخــوردار بودنــد‪.‬‬ ‫مطالعـات بعـدی نشـان داد میـزان ‪ BMR‬بـا مقـدار سـطح‬ ‫یکـه مقـدار‬ ‫هورمون هـای تیروئیـد در ارتبـاط اسـت‪ .‬هنگام ‬ ‫سـطح هورمون هـای تیروئیـد پائیـن بـود‪ ،‬میـزان ‪BMR‬‬ ‫یکـه سـطح‬ ‫یکـرد و برعکـس هنگام ‬ ‫نیـز کاهـش پیـدا م ‬ ‫هورمون هـای تیروئیـد بـاال بودنـد‪ ،‬میـزان ‪ BMR‬نیـز افزایـش‬ ‫یکـرد‪ .‬از ان به بعد‪ ،‬به خاطر پیچیدگی های سـنجش‬ ‫پیـدا م ‬ ‫‪ ،BMR‬اغلـب پزشـکان‪ ،‬دیگر برای ارزیابی تیروئیـد از ازمایش‬ ‫‪ BMR‬اسـتفاده نمی کننـد‪ .‬همچنیـن ان هـا متوجـه شـدند‪،‬‬ ‫عوامـل متعـددی بـر متابولیسـم پایـه اثـر می گـذارد و ایـن تنها‬ ‫تیروئیـد نیسـت کـه بـر وضعیـت ‪ BMR‬موثـر اسـت‪ .‬تغییـر در‬ ‫میـزان متابولیسـم پایـه باعـث تغییـر در تـراز انـرژی می شـود‪.‬‬ ‫تفاوت بین مقدار کالری مصرفی و مقدار کالری سوزانده شده‬ ‫توسـط بـدن را «تـراز انـرژی» می گوینـد‪ .‬در حیوانـات ا گـر‬ ‫«متابولیسـم پایه» توسـط داروهایی مثل امفتامین باالبرده‬ ‫شـود‪« ،‬تـراز انـرژی» منفـی می شـود‪ ،‬درنتیجـه باعـث کاهـش‬ ‫وزن می شود‪ .‬بر اساس این تحقیقات بسیاری از مردم به این‬ ‫نتیجـه رسـیدند کـه تغییـر در سـطوح هورمون هـای تیروئید‪،‬‬ ‫منجـر بـه تغییـرات در «متابولیسـم پایه» می شـود‪ ،‬کـه در پی‬ ‫اثر کم کاری و پرکاری تیروئید بر چاقی و الغری‬ ‫ان تعـادل انـرژی بـدن به هم خـورده و تغییراتـی در وزن بـدن‬ ‫ایجـاد می شـود‪ .‬بااین حـال‪ ،‬وجـود ارتبـاط بیـن متابولیسـم‬ ‫پایـه‪ ،‬وزن و هورمون هـای تیروئیـد‪ ،‬همـه ی ماجـرا نیسـت‪.‬‬ ‫به عنوان مثـال‪ ،‬زمانی که سـرعت متابولیسـم بـدن حیوانات‬ ‫را با استفاده از ابزارهای مختلفی (مانند کاهش دمای بدن)‬ ‫پائیـن می اوردنـد‪ ،‬در ا کثـر مـوارد‪ ،‬افزایـش وزن قابل توجـه و‬ ‫در حـد انتظـاری پدیـد نمی امـد؛ بنابرایـن‪ ،‬رابطـه بیـن میـزان‬ ‫سوخت وساز بدن‪ ،‬تراز انرژی و تغییرات وزن‪ ،‬بسیار پیچیده‬ ‫اسـت‪ .‬علاوه بـر هورمون هـا (به غیـراز هورمون هـای تیروئید)‪،‬‬ ‫پروتئین هـا و مـواد شـیمیایی دیگـری نیـز وجـود دارنـد کـه در‬ ‫کنترل سوزاندن انرژی‪ ،‬اشتها و وزن بدن بسیار نقش مهمی‬ ‫ایفـا می کننـد‪ .‬در مغـز مرا کـزی وجـود دارد کـه تنظیـم مصـرف‬ ‫انـرژی را کنتـرل می کنـد‪ .‬از انجایی که ایـن مواد اثرات متقابلی‬ ‫ً‬ ‫در مغز و بافت ها دارند‪ ،‬ما نمی توانیم صرفا یکی از این عوامل‬ ‫(ماننـد هورمـون تیروئیـد) را در نظر گرفتـه و تغییـرات وزن بدن‬ ‫را بر اسـاس ان به صـورت کلـی پیش بینـی کنیـم؛ درنتیجـه‬ ‫در حال حاضـر‪ ،‬در هـر فـردی به صـورت خـاص و دقیـق قادر به‬ ‫پیش بینـی تاثیـرات وضعیت تیروئیـد بر وزن بدن‪ ،‬نیسـتیم‪.‬‬ ‫تیروئید باشـد‪.‬‬ ‫کم کاریتیروئیدوچاقی‬ ‫به طور کلـی کـم کاری غـده تیروئیـد بـا افزایـش وزن در ارتبـاط‬ ‫اسـت؛ زیـرا کـه سـرعت متابولیسـم پایـه در بیمـاران مبتلا‬ ‫بـه کـم کاری تیروئیـد کاهـش می یابـد‪ .‬اغلـب افزایـش وزن‬ ‫در افـرادی کـه کـم کاری تیروئیدشـان شـدیدتر اسـت‪ ،‬بیشـتر‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬بااین حـال‪ ،‬در مقایسـه بـا پرکاری تیروئید‪ ،‬معمـوال در‬ ‫افـراد مبتلا بـه کـم کاری‪ ،‬کاهـش متابولیسـم پایـه‪ ،‬اثراتـش بـر‬ ‫متـر اسـت؛ به عبارت دیگـر تغییراتـی کـه کاهـش‬ ‫وزن بـدن ک ‬ ‫عملکرد تیروئید ایجاد می کند‪ ،‬شـدتش نسـبت به افراد پرکار‬ ‫بسـیار کمتر اسـت؛ در واقع عوارض پرکاری تیروئید از کم کاری‬ ‫ان بیشـتر اسـت‪ .‬علت افزایش وزن در افراد مبتال به کم کاری‬ ‫تیروئید پیچیده اسـت و همیشـه به تجمع چربی اضافی در‬ ‫بـدن مربـوط نمی شـود‪ .‬بیشـتر اضافه وزنـی کـه افـراد کـم کار‬ ‫به دسـت می اورنـد‪ ،‬ناشـی از تجمـع بیش ازحـد اب و نمـک‬ ‫اسـت‪ .‬افزایـش زیـاد وزن‪ ،‬به نـدرت بـا کـم کاری تیروئیـد در‬ ‫ارتبـاط اسـت‪ .‬به طور کلی‪ ،‬بسـته به شـدت کـم کاری تیروئید‪،‬‬ ‫دو الـی پنج کیلـو از وزن بـدن‪ ،‬می توانـد ناشـی از عملکـرد غـده‬ ‫کاهش وزن پس از درمان کم کاری تیروئید‬ ‫یکـه در مبتالیـان بـه کـم کاری تیروئیـد‪ ،‬مقـدار‬ ‫از انجای ‬ ‫زیـادی از افزایـش وزن‪ ،‬ناشـی از تجمـع اب و نمـک اسـت‪،‬‬ ‫هنگامی که کم کاری تیروئید درمان شود‪ ،‬باید انتظار کاهش‬ ‫ً‬ ‫وزن (معمـوال کمتـر از ‪10‬درصـد از وزن بـدن) محـدودی را‬ ‫داشـت‪ .‬هماننـد درمـان پـرکاری تیروئیـد‪ ،‬درمان غیر طبیعی‬ ‫سـطوح هورمون هـای تیروئیـدی در افـراد مبتلا بـه کـم کاری‬ ‫تیروئیـد باعـث می شـود تـا وزن افـراد بـه حالـت قبلـی خـود‬ ‫یعنـی همـان وزنـی کـه قبـل از بیمـاری داشـتند‪ ،‬بازگـردد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یکـه معمـوال کـم کاری تیروئیـد طـی یـک‬ ‫بااین حـال‪ ،‬از انجای ‬ ‫ً‬ ‫نبـر پدیـد می ایـد‪ ،‬معمـوال پـس از درمـان‬ ‫رونـد طوالنـی و زما ‬ ‫موفقیت امیز هورمون ها‪ ،‬کاهش وزن قابل توجهی مشاهده‬ ‫یکـه کـم کاری تیروئیـد درمـان شـود و‬ ‫نمی شـود‪ .‬هنگام ‬ ‫سـطح هورمون هـای تیروئیـد بـه حد طبیعـی خـود بازگردند‪،‬‬ ‫توانایـی به دسـت اوردن یـا از دسـت دادن وزن‪ ،‬هماننـد افـراد‬ ‫عـادی و سـالم خواهـد بـود‪ .‬در گذشـته از هورمون هـای‬ ‫تیروئیـد به عنـوان ابـزاری بـرای از دسـت دادن وزن‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫فرزندان ما‬ ‫و گوشی های هوشمند‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamloo@gmail.com‬‬ ‫جامعـه مـدرن امتیـازات بسـیار زیـادی را بـا خـود بـه زندگـی بشـر اورده اسـت؛ امـا‬ ‫موضوع به اینجا ختم نمی شـود؛ چرا که مثل هر پدیده دیگری‪ ،‬مانند سـکه دورو‬ ‫دارد‪ .‬یک روی ان مزایا‪ ،‬امتیازات است و روی دیگر ان می تواند مضرات‪ ،‬اسیب ها‬ ‫و خطراتی باشـد که به همراه دارد؛ به طور مثال تامین مواد غذایی در فروشـگاه ها‬ ‫و سوپرمارکت ها به درستی هرچه تمام تر درجوامع مدرن انجام می شود و شما هر‬ ‫مـاده غذایـی را کـه بخواهیـد از یـک سـوپرمارکت مثـل هایپر اسـتار می توانید تهیه‬ ‫کنید و نیازی به طی کردن مسـافت زیادی ندارید؛ اما همین موضوع باعث شـده‬ ‫که کمترین فعالیت فیزیکی را برای تهیه مواد غذایی داشته باشیم؛ درنتیجه وزن‬ ‫بیشـتر مردم در سراسـر جهان باال رفته اسـت‪ .‬به گزارش «بی بی سـی» در تاریخ ‪30‬‬ ‫خرداد مـاه ‪ ،1391‬نتیجـه کار پژوهشـگران نشـان می دهـد کـه وزن مـردم امریـکای‬ ‫شـمالی از بقیـه مـردم جهـان باالتـر رفتـه اسـت‪ .‬یکـی دیگـر از پدیده هـای جامعـه‬ ‫مـدرن کـه بـه بخشـی جدایی ناپذیـر از زندگـی مـردم سراسـر جهـان تبدیـل شـده‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ ،‬گوشـی های موبایـل هسـتند‪ .‬احتمـاال این روزهـا نمی تـوان زندگـی بـدون‬ ‫موبایل را برای یک بزرگسال به تصویر کشید‪ .‬هرچند تا ‪ 20‬سال پیش این قدر نیاز‬ ‫بـه گوشـی موبایـل در زندگـی ما احسـاس نمی شـد؛ امـا بعد از سـال ‪ 2000‬میلادی‪،‬‬ ‫گوشی موبایل به سرعت بی نظیری بخشی از ملزومات زندگی ما بزرگساالن شده‬ ‫اسـت‪ .‬امـا ایـا فرزنـدان مـا به ویـژه پیـش از ‪15‬سـالگی هـم بـه موبایل نیـاز دارنـد؟ ایا‬ ‫بچه های کوچک هم باید دسترسی به گوشی موبایل داشته باشند؟ ایا تاثیری‬ ‫بر افزایش هوش انها خواهد داشـت؟ ایا بدون گوشـی هم انها می توانند به خوبی‬ ‫بـزرگ شـوند؟ و پرسـش های بسـیاری در این مـورد می تـوان مطـرح کـرد‪ .‬این روزها‬ ‫ویـروس کرونـا ناخواسـته گوشـی موبایـل را بـه بخشـی از زندگی فرزنـدان ما تبدیل‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬بـدون درنظر گرفتن شـرایط جدید کرونایـی‪ ،‬ا گر فرزندان ما به گوشـی‬ ‫موبایل ‪ ،‬نوعی وابسـتگی پیدا کنند مقصر اصلی‪ .1 :‬والدین هسـتند نه بچه ها ‪.2‬‬ ‫جامعـه مـدرن مقصـر اسـت نـه بچه ها ‪ .3‬تولید کنندها مقصر هسـتند نـه بچه ها‪.‬‬ ‫ابتـدا بـه ایـن پرسـش می پردازیـم کـه چـرا بچه هـا بـه موبایـل وابسـته می شـوند؟‬ ‫سـپس اینکـه چـه اسـیب ها و مضراتـی بـرای بچه هـا به همـراه دارد و در اخـر‬ ‫پیشـنهاداتی بـرای برخـورد درسـت بـا ایـن چالش بیـن والدیـن‪ ،‬فرزندان و گوشـی‬ ‫موبایـل ارائه خواهیـم داد‪.‬‬ ‫می کردنـد‪ .‬بسـیاری از مطالعـات نشـان داد کـه اسـتفاده از‬ ‫هورمون هـای تیروئیـد در مقایسـه بـا اسـتفاده از رژیـم غذایـی‬ ‫به تنهایـی‪ ،‬باعـث کاهـش وزن بیشـتری می شـود؛ امـا زمانـی‬ ‫ً‬ ‫کـه مصـرف هورمون هـا متوقـف شـود‪ ،‬معمـوال وزن اضافـی‬ ‫یگـردد‪ .‬عالوه بر ایـن‪،‬‬ ‫کاهـش یافتـه بـه حالـت اولیـه خـود بازم ‬ ‫ممکن است در اثر مصرف هورمون های تیروئیدی به منظور‬ ‫کاهـش وزن‪ ،‬عواقـب منفـی بسـیاری گریبان گیـر افـراد شـود‪.‬‬ ‫از جملـه انکـه در این حالـت‪ ،‬بیشـتر پروتئین هـای عضلات از‬ ‫بیـن مـی رود تـا چربی هـای اضافـه‪ .‬بعیـد به نظر می رسـد کـه‬ ‫استفاده یا افزایش دوز هورمون های تیروئیدی‪ ،‬کاهش وزن‬ ‫قابل توجهی را در پی داشته باشند و ممکن است مشکالت‬ ‫متابولیکـی دیگـری را بـرای افـراد ایجـاد کنـد‪.‬‬ ‫چراییوابستگیفرزندانبه گوشیموبایل‬ ‫‪ .1‬مشـاهده الگـوی رفتـاری‪ .‬اینکـه والدیـن یـا خواهـر و بـرداران بزرگ تـر و حتـی‬ ‫دیگـران زمـان بسـیار زیـادی را بـا گوشـی موبایـل صـرف می کننـد‪ ،‬بـرای بچه هـا‬ ‫کنجـاوی بیشـتری به وجـود مـی اورد و انهـا هـم می خواهند مانند بزرگسـاالن رفتار‬ ‫کنند‪ .‬همان طور که می دانیم بچه ها ‪ ،‬بیشتر از طریق چشم مطالب را می اموزند‬ ‫ً‬ ‫تـا از طریـق گـوش‪ .‬وقتـی دائـم ایـن موضـوع را می بیننـد؛ طبیعتـا برایشـان ایـن‬ ‫پرسش به وجود می اید که چرا من گوشی موبایل نداشته باشم؟ ‪ .2‬سرگرم کردن‬ ‫فرزندان به خاطر داشتن وقت بیشتری برای رسیدن به کارهای شخصی خود و‬ ‫ً‬ ‫خانـه‪ .‬والدیـن از طریـق در اختیـار قراردادن گوشـی موبایل ‪ ،‬عمال بچه ها را سـرگرم‬ ‫می کنند که خودشان بتوانند به کارهای خانه بپردازند‪ .3 .‬بازی با موبایل باعث‬ ‫تولیـد هورمـون دوپامیـن شـده و ایـن بـرای رشـد بچه ها مفید نیسـت و تولید این‬ ‫هورمـون ‪ ،‬نشـاطی بـه فرزنـدان مـا می دهـد کـه انهـا را به طـور جـدی وادار می کنـد‬ ‫تـا همـه کاری را بکننـد بـرای اینکـه بـه گوشـی موبایـل دسترسـی پیـدا کننـد‪.4 .‬‬ ‫تشـویق کردن و خوشحال شـدن از اینکـه فرزنـد مـا توانایـی کمـی بـازی با گوشـی را‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬ادمی برای همه کارهایش به دنبال پاداش است و هرچ ه بیشتر‬ ‫ایـن پـاداش را بگیـرد‪ ،‬در ان کار بیشـتر غـرق می شـود‪ .‬زمانـی کـه شـما فرزند سـه یا‬ ‫ً‬ ‫چهارسـاله خـود را کـه اتفاقـی توانسـته گوشـی شـما را بـردارد و مثلا شـماره شـما را‬ ‫ً‬ ‫بگیـرد‪ ،‬تشـویق می کنیـد و ان را بـا اب وتـاب بـرای دیگـران تعریـف می کنیـد‪ ،‬حتمـا‬ ‫ً‬ ‫او تشـویق شـده‪ ،‬ترغیـب شـده و حتمـا کوشـش می کنـد کـه دوبـاره بـه گوشـی‬ ‫شـما یـا دیگـران دسترسـی پیـدا کنـد‪ .5 .‬خسـتگی و بی حوصلگـی والدیـن‪ .‬در‬ ‫بسـیاری از مـوارد والدیـن چـون از کار روزانـه خسـته و از شـرایط موجـود زندگـی و‬ ‫رابطه با اطرافیان ناراضی هسـتند‪ ،‬کوشـش می کنند که بچه هایشـان را از طریق‬ ‫دادن گوشـی موبایـل سـرگرم کننـد تـا خودشـان کمـی اسـتراحت کننـد؛ سـرحال‬ ‫ً‬ ‫شـوند و ایـن باعـث می شـود کـه بچه هـا را عملا ب هطـرف وابسته شـدن بـه گوشـی‬ ‫موبایـل سـوق دهیـم‪ .6 .‬گران بـودن تفریحات‪ .‬باتوجه به شـرایط کمی غیر عادی‬ ‫هزینه هـای زندگـی‪ ،‬تفریـح خـارج از خانـه‪ ،‬رفتن به کالس های متفرقـه‪ ،‬یادگیری‬ ‫ورزش هـای مختلـف و ‪ ...‬کـه هزینه های زیـادی را بر دوش والدین می گـذارد‪ ،‬این‬ ‫موضـوع باعـث می شـود کـه انهـا ارزان تریـن و سـریع ترین راه را بـرای سـرگرم کردن‬ ‫فرزندشـان انتخاب کنند و این یعنی دادن گوشـی به انها‪ .7 .‬نداشـتن دوسـت و‬ ‫بچه محل‪ .‬زندگی مدرن همان طور که گفتیم امتیازات زیادی دارد؛ در عین حال‬ ‫ً‬ ‫اسیب هایی هم با خود به ارمغان می اورد‪ .‬مثال تک فرزندی‪ ،‬جابه جایی مسکن‪،‬‬ ‫کارکردن هردو والد یا کاردوشیفتی یکی از والدین که باعث می شود تک فرزند تنها‬ ‫بماند‪ .‬این را هم باید درنظر داشت که ما همچون گذشته ها با همسایه هایمان‬ ‫ً‬ ‫تو امـد نداریـم یـا اصال انها را نمی شناسـیم؛ چون سرسـال عوض می شـوند‬ ‫نیـز رف ‬ ‫ً‬ ‫و درنتیجـه فرزنـد مـا بیشـتر وقـت خـود را در خانـه بـا مـا می گذرانـد یـا نهایتـا بـا‬ ‫پرکاریتیروئیدوالغری‬ ‫از انجا که متابولیسـم پایه در بیماران مبتال به پرکاری تیروئید‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬درواقع بسیاری از بیمارانی که تیروئیدشان‬ ‫بیش ازحد فعال شده است‪ ،‬درجاتی از کاهش وزن و الغری را‬ ‫تجربه خواهند کرد‪ .‬میزان این کاهش وزن با شدت فعالیت‬ ‫غده تیروئید در ارتباط خواهد بود؛ بنابراین‪ ،‬ا گر غده تیروئید‬ ‫بیش ازحد فعال شود‪ ،‬متابولیسم پایه افزایش می یابد و افراد‬ ‫برای حفظ وزن موجود خود به کالری بیشتری نیاز خواهند‬ ‫داشـت‪ .‬ا گـر شـخصی کالـری مصرفـی خـود را بـرای جبـران‬ ‫کالـری اضافـی سوزانده شـده‪ ،‬افزایـش ندهـد‪ ،‬دچـار کاهـش‬ ‫ً‬ ‫وزن خواهـد شـد‪ .‬همان طـور کـه قبلا اشـاره شـد‪ ،‬عواملـی که‬ ‫اشـتها‪ ،‬سوخت وسـاز بـدن و میـزان فعالیت هـای مـا را کنترل‬ ‫می کنند‪ ،‬بسیار پیچیده هستند و هورمون های تیروئید تنها‬ ‫یکـی از ایـن عوامـل سیسـتم پیچیـده‪ ،‬محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫با این وجـود به طور متوسـط افـرادی کـه پرکاری شـدیدتری‬ ‫دارنـد‪ ،‬کاهـش وزن بیشـتری را تجربـه خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫همچنین در حالت هایی مثل سمی شدن تیروئید و مصرف‬ ‫بیش ازانـدازه قـرص هورمون هـای تیروئیـد نیـز کـه در پـی‬ ‫ان سـطح هورمون هـا افزایـش می یابـد‪ ،‬بازهـم کاهـش وزن‬ ‫مشـاهده می شـود‪ .‬از انجا که پرکاری تیروئید اشـتها را افزایش‬ ‫می دهـد‪ ،‬ممکـن اسـت برخـی از بیمـاران‪ ،‬کاهـش وزنـی را‬ ‫تجربـه نکننـد؛ زیرا که مقدار کالری دریافتی خـود را با خوردن‬ ‫بیشـتر‪ ،‬افزایـش می دهند‪.‬‬ ‫یکی‪،‬دوتـا بچـه دوسـت اسـت‪ .‬ایـن نبود بچه های زیـاد در خانه یا در همسـایگی‪،‬‬ ‫باعـث می شـود کـه درخانـه به دنبال سـرگرمی برود و چه سـرگرمی بهتـر از موبایل؟‬ ‫‪ .8‬لج بـازی‪ .‬ا گـر مـا به عنـوان والـد نتوانیـم بـا فرزندان مـان بـا روش درسـتی دربـاره‬ ‫مسائل گفت وگو کنیم و با همکاری و همیاری انها تصمیمات را اتخاذ کنیم‪ ،‬انها‬ ‫ً‬ ‫حتمـا بـا مـا از در مخالفـت بیـرون خواهنـد امـد و بـرای اینکـه تصمیـم خودشـان را‬ ‫ً‬ ‫به ما تحمیل کنند‪ ،‬با ما لج بازی می کنند‪ .‬مثال شـما می گویید‪« :‬نباید با گوشـی‬ ‫بـازی کنـی» ولـی او بـه شـما می گویـد کـه ‪« :‬نخیـر! مـن بایـد بـا گوشـی بـازی کنـم و‬ ‫ً‬ ‫حتمـا هـم ایـن کار را می کنم و شـما هیچ کاری نمی توانی بکنـی»‪ ( .‬البته گاهی این‬ ‫جملات را بلنـد هـم نمی گویـد که شـما بشـنوید)‪ .9 .‬اختالل وابسـتگی‪ .‬ا گـر فرزند‬ ‫شـما به هردلیلی نشـانه هایی از اختالل وابسـتگی را نشـان بدهد‪ ،‬باید بدانید که‬ ‫احتمال اینکه به گوشی وابسته شود هم بسیار زیاد است‪ .‬ان زمان مشکل شما‬ ‫با گفت وگو حل نمی شود؛ بلکه شما نیاز به کمک یک روانشناس کاردان دارید‪.‬‬ ‫چه خطراتی در کمین است؟‬ ‫امـا چـه اسـیب هایی ممکـن اسـت در ایـن راه بـه او برسـد؟ مـوارد زیـر به طور کوتـاه‬ ‫انواع خطراتی ست که در استفاده از گوشی موبایل برای فرزند شما ممکن است‬ ‫به وجـود بیاید‪:‬‬ ‫‪ .1‬اضافه وزن‪ .‬به خاطر عدم تحرک و نشسـتن بیش از اندازه ‪ .2‬رسـیدن به دنیای‬ ‫بزرگسـالی‪ .‬همیـن کـه گوشـی را بـه فرزندتـان می دهیـد‪ ،‬بایـد بدانیـد کـه دنیـای‬ ‫نامحدود و بدی را برای سن او در مقابلش قرار خواهید داد‪ .‬به صفحاتی خواهد‬ ‫رفـت کـه بـه انحـراف افـکار ‪ ،‬احساسـات و عواطـف او کمـک بسـیار زیـادی خواهند‬ ‫کـرد و چنـان اسـیبی بـه فرزنـد شـما خواهنـد زد که چندین روانشـناس خـوب هم‬ ‫شـاید نتواننـد کمکـی بـه شـما و فرزندتـان بکننـد‪ .3 .‬توانایـی نوشـتن در بچه هـا‬ ‫بسـیار ضعیف می شـود؛ چون همه چیز اماده در نت و گوشـی وجود دارد‪ ،‬فرزد ما‬ ‫تمایلی برای نوشتن نخواهد داشت و این نه تنها دست خط او را به شدت خراب‬ ‫می کنـد بلکـه تمایـل او را هـم برای نوشـتن بسـیار ضعیـف می کنـد‪ .4 .‬بی توجهی‬ ‫بـه مسـائلی کـه اطرافـش می گـذرد‪ .‬زندگـی خانوادگـی‪ ،‬یـک رفتـار اجتماعی سـت‬ ‫و بچه هـا مناسـب سـن خـود بایـد بتواننـد مسـئولیت هایی را بپذیرنـد‪ .‬هیجـان‬ ‫سرگرم شـدن با گوشـی به قدری برای بچه ها زیاد اسـت که توانایی والدین را برای‬ ‫اموزش مسئولیت پذیری به بچه ها را کم می کند و درنتیجه فرزند ما که از دوران‬ ‫پیش از مدرسـه با گوشـی سـرگرم می شـده‪ ،‬حال که نوجوان و جوان شـده اسـت‪،‬‬ ‫هیچ مسئولیتی را درست نه متوجه می شود و نه انجام می دهد‪ .5 .‬پرخاشگری‬ ‫ً‬ ‫و عـدم مدیریـت هیجانـات‪ .‬زمانـی کـه فرزنـد مـا کاملا متمرکـز بـر سرگرم شـدن و‬ ‫لذت بردن از مطالبی سـت که درگوشـی می بیند‪ ،‬ا گر شـما از او خواسته ای داشته‬ ‫باشید‪ ،‬به تدریج با پرخاشگری روبه رو می شوید و این شاید شما را متعجب کند؛‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ارسال پیام های ناپدید شونده‬ ‫در واتساپ‬ ‫مصطفیعسگری‬ ‫در حال حاضـر پیام رسـان های زیـادی هسـتند کـه سـعی در افزایـش کاربـران خود‬ ‫یچـت‪ ،‬سـیگنال و‬ ‫در سراسـر جهـان دارنـد‪ .‬اپلیکیشـن هایی ماننـد تلگـرام‪ ،‬و ‬ ‫واتسـاپ تنها تعداد کمی از این دسـته اپ ها هسـتند‪ .‬اما به دالیل مختلفی که‬ ‫از ان هـا می تـوان بـه نبـود امکانـات کافـی‪ ،‬سـرعت کـم و دسترسـی محـدود اشـاره‬ ‫کـرد‪ ،‬بسـیاری از پیام رسـان های توسـعه یافتـه شـده‪ ،‬هیچوقـت توسـط عمـوم‬ ‫جامعه پذیرفته نمی شوند‪ .‬کاربران همیشه به دنبال امکانات بهتر هستند و به‬ ‫همین دلیل سـراغ اپلیکیشـن هایی می روند که بتوانند ویژگی های بیشـتری در‬ ‫ً‬ ‫اختیـار ان هـا قـرار دهنـد‪ .‬ا گر چه پیام رسـان ‪ Whatsapp‬فعال در مقایسـه با رقبایی‬ ‫همچـون تلگـرام از نظـر قابلیت‪‎‬هـا و ویژگی‏هـای مختلـف بـا اختلاف عقب اسـت؛‬ ‫امـا به تازگـی فیسـبوک بـا بروزرسـانی‪‎‬های جدیـد‪ ،‬ویژگـی و قابلیت‪‎‬هایـی را به این‬ ‫پلتفـرم اضافـه کـرده کـه انتظار برخـی از انها را می‪‎‬کشـیدیم‪ .‬در بروزرسـانی جدید‪،‬‬ ‫ویژگـی پیام هـای ناپدید شـونده در واتـس اپ گنجانـده شـده اسـت‪ .‬چگونگـی‬ ‫عملکـرد ایـن ویژگـی از نامـش مشـخص اسـت‪ .‬پیامـی کـه در ایـن حالـت ارسـال‬ ‫می‪‎‬شـود‪ ،‬پـس از مدت زمـان مشـخصی به طـور خـودکار حـذف می‪‎‬شـود‪ .‬در‬ ‫ایـن مقالـه نحـوه فعال سـازی و اسـتفاده از قابلیـت پیام هـای ناپدیـد شـونده در‬ ‫پیام رسـان واتسـاپ اموزش داده می شـود‪ .‬گفتنی سـت؛ برای فعال سازی ویژگی‬ ‫جدیـد واتـس اپ تغییـر خاصـی بیـن نسـخه اندرویـد و ‪ iOS‬در ایـن مـورد وجـود‬ ‫نـدارد‪ .‬براسـاس گـزارش منتشر شـده توسـط ‪ ،Android Cenral‬واتسـاپ یکـی از‬ ‫پیام رسان هایی سـت کـه می توانـد امکانـات و ویژگی هـای خـوب و مناسـبی را‬ ‫در اختیـار کاربـران خـود قـرار دهـد‪ .‬بعضـی از قابلیت هـای این اپلیکشـین نسـبت‬ ‫بـه باقـی گزینه هـا کمتـر شـناخته شـده اند‪ .‬در مقالـه ای کـه پیـش روی شـما قـرار‬ ‫دارد‪ ،‬یکـی از ایـن ویژگی هـا به طـور کامـل معرفـی و شـیو ه کار کـردن بـا ان توضیـح‬ ‫داده شـده اسـت‪ .‬بـا اسـتفاده از ایـن قابلیـت می توانیـد پیام هایـی بـه مخاطـب‬ ‫خـود ارسـال کنیـد کـه پـس از مـدت مشـخصی ناپدیـد می شـوند‪ .‬بـا فعـال بـودن‬ ‫ایـن ویژگـی‪ ،‬پیام هایـی کـه شـما در گـروه یـا چـت شـخصی بـرای مخاطبـان خـود‬ ‫ارسـال می کنیـد‪ ،‬پـس از هفـت روز پـا ک می شـوند‪ .‬درادامـه اطالعـات مـورد نیـاز‬ ‫بـرای شـناخت ایـن قابلیـت و نحـوه اسـتفاده از ان امـده اسـت‪ .‬بـرای چت هـای‬ ‫شـخصی‪ ،‬هـر کـدام از طرفیـن گفت وگـو می تواننـد ایـن قابلیـت را فعـال کننـد‪.‬‬ ‫امـا بـرای ارسـال چنیـن پیامـی در گـروه‪ ،‬تنهـا ادمین هـا می تواننـد ایـن قابلیـت را‬ ‫فعـال کـرده و در دسـترس اعضـا قـرار دهنـد‪ .‬بـه محـض فعـال شـدن ایـن ویژگـی‪،‬‬ ‫تمـام پیام هایـی کـه از ان لحظـه در چـت ارسـال می شـود پـس از هفـت روز‬ ‫به طـور خـودکار حـذف خواهنـد شـد‪ .‬توجـه داشـته باشـید پیام هایی کـه پیش از‬ ‫فعال سـازی در گـروه یـا چـت باشـند‪ ،‬دسـت نخورده باقـی مانده و تحـت تاثیر این‬ ‫ویژگـی قـرار نمی گیرنـد و تنهـا پیام هـای ارسـال جدید هسـتند که بعـد از هفت روز‬ ‫حـذف می شـوند‪ .‬در گام اول بایـد واتسـاپ را از صفحـه اصلـی دسـتگاه هوشـمند‬ ‫خـود بـاز کنیـد‪ .‬سـپس چت فـردی یا گروهـی را که می خواهید پیام هـای ان پس‬ ‫از مدتـی ناپدیـد شـوند‪ ،‬انتخـاب کنیـد‪ .‬بـرای دسترسـی بـه تنظیمات چـت‪ ،‬باید‬ ‫روی نـام فـرد یـا گـروه ضربـه بزنیـد‪.‬‬ ‫در منـوی باز شـده روی گزینـه «پیام هـای ناپدید شـونده‪Disappearing /‬‬ ‫‪ »messages‬کلیـک کـرده تـا فعـال شـود‪ .‬پـس از انجـام ایـن کار بـه شـما یـک پیـام‬ ‫‪11‬‬ ‫تائیـد نمایـش داده می شـود کـه از ناپدیـد شـدن پیام هـا پـس از هفـت روز خبـر‬ ‫می دهـد‪.‬‬ ‫مواردی که باید پیش از فعال سازی بدانید‬ ‫واتسـاپ دسـتورالعمل هایی را در مـورد نحـوه کار پیام هـای ناپدیـد شـونده بـه‬ ‫شفـرض‪ ،‬تنظیمـات واتسـاپ بـه گونـه ای‬ ‫اشـترا ک گذاشـته اسـت‪ .‬به طـور پی ‬ ‫اسـت کـه فایل هـای ارسـالی به صـورت خـودکار در حافظـه دسـتگاه کاربـر ذخیـره‬ ‫می شـوند‪ ،‬بنابرایـن ا گـر پیام هـای ناپدیـد شـونده در یـک چـت فعـال باشـند‪،‬‬ ‫هـر فایـل ارسـال شـده پـس از هفـت روز در چـت ناپدیـد می شـود؛ امـا خـود فایـل‬ ‫یسـت کـه‬ ‫دانلود شـده در تلفـن کاربـر باقـی می مانـد‪ .‬ایـن مهم تریـن نکته ا ‬ ‫بایـد دربـاره ایـن قابلیـت بدانیـد‪ .‬در نتیجـه انتظـار نداشـته باشـید کـه پـس از‬ ‫حذف شـدن پیام ها از چت‪ ،‬فایل های ارسـال شـده نیز از تلفن همراه مخاطبان‬ ‫یسـت که به شـما اجاز ه پاسـخ دادن‬ ‫پا ک شـود‪ .‬از ان جایی که واتسـاپ پیام رسان ‬ ‫بـه پیام هـا و فوروار دکـردن ان هـا را می دهـد‪ ،‬در این بخـش به طور کامـل نحـوه‬ ‫تاثیرگـذاری ایـن ویژگی هـا روی پیام هـای ناپدید شـونده توضیـح داده شـده‬ ‫اسـت‪ .‬توسـعه دهندگان پیام رسـان مذکـور بـا انتشـار متنـی در این بـاره نوشـتند‪:‬‬ ‫امـا او حاضـر نیسـت کـه لذتـش را کنـار بگـذارد و بـه خواسـته شـما تن بدهد؛ حتی ا گر خواسـته شـما امدن‬ ‫او بـه سـر میـز شـام باشـد‪ .‬ان زمان اسـت کـه شـما شـگفت زده می شـود کـه چـرا او چنیـن برخـورد تنـدی بـا‬ ‫شـما کـرده اسـت‪ .‬ولـی شـما نمی دانیـد کـه ایـن خـود شـما هسـتید کـه او را بـرای چنیـن برخـوردی امـاده‬ ‫کردیـد‪ .6 .‬انحـراف در سـتون فقـرات‪ .‬به خاطـر عـدم تحـرک و نشسـتن طوالنـی در یـک حالـت ‪ .7‬ضعـف‬ ‫چشـم ‪ .‬نـور زیـاد گوشـی موبایـل و خیره شـدن بـه گوشـی می تواند باعث کاهش بینایـی فرزند ما شـود‪.8 .‬‬ ‫ناتوانـی در عقب انداختـن لـذت‪ .‬چـون گوشـی و رسـیدن بـه ان چیـزی کـه فرزنـد مـا می خواهـد به سـرعت‬ ‫انجام می شـود‪ ،‬توانایی او را در منتظر ماندن ‪ ،‬چشـم انتظار کار یا موفقیتی ماندن بسـیار ضعیف می کند‬ ‫و او در هـرکاری کـه می خواهـد‪ ،‬بایـد ب هسـرعت به نتیجـه برسـد؛ درصورتی کـه فرزنـد مـا باید بتواند رسـیدن‬ ‫ً‬ ‫بـه لـذت را عقـب بیانـدازد و گرنـه موفقیـت او در کار و تحصیـل حتمـا بـا موانعـی جـدی روبه رو می شـود‪.9 .‬‬ ‫ناتوانی در یادگیری و تعامل و همکاری اجتماعی‪ .‬فرزندی که دائم سـرش درگوشـی باشـد و با دوسـتان و‬ ‫نو سـاالنش بازی نکند‪ ،‬هرگز همکاری و همیاری را نخواهد اموخت و دربزرگسـالی انسـانی بدبین‪،‬‬ ‫هم س ‬ ‫افسـرده و منـزوی می شـود‪.‬‬ ‫چگونگیبرخوردبااینچالش‬ ‫پیش از هرچیزی بایسـتی با فرزندتان درمورد گوشـی‪ ،‬نقش ان ‪ ،‬اهمیت ان در زندگی امروزه ما و خطرات‬ ‫و اسـیب های ان‪ ،‬خیلـی کوتـاه گفت وگـو کنیـد و ا گـر بتوانیـد درپایـان بـا او به توافق های زیر برسـید‪ ،‬بسـیار‬ ‫مفید خواهـد بود‪:‬‬ ‫‪ .1‬نداشـتن گوشـی اختصاصـی‪ .‬بچه هـای زیـر ‪ 15‬سـال نیـازی بـه داشـتن گوشـی اختصاصـی ندارنـد‪.2 .‬‬ ‫وقت گذراندن با او‪ .‬کوشش کنید با او رفتار دوستانه داشته باشید؛ یعنی مثل یک دوست هم سن وسال‬ ‫با او بازی کنید و وقت بگذارنید که نیازی به گوشی پیدا نکند‪ .3 .‬یافتن دوست برایش ‪ .‬در بین بچه های‬ ‫مدرسـه یـا مهـد یـا در همسـایگی‪ ،‬بچـه یـا بچه هایـی را بیابیـد؛ بـا والدیـن انهـا گفت وگـو کنیـد و تاجایی کـه‬ ‫می توانیـد انهـا را در کنـار هـم قـرار دهیـد تـا بـا هـم بـازی کننـد و بـه طـرف گوشـی نرونـد‪ .4 .‬درگیـر کردنش با‬ ‫ً‬ ‫کالس هـای هنـری و ورزشـی‪ .‬شـاید برایتـان هزینـه زیادی داشـته باشـد‪ ،‬ولی ا گر این کار را نکنیـد‪ ،‬بعدا باید‬ ‫بـرای دکتـر و دارو هزینـه بیشـتری بدهیـد‪ .5 .‬داشـتن بیـش از یک فرزند‪ .‬فرزند تک‪ ،‬همیشـه با مشـکالت‬ ‫یتـری در مقایسـه بـا فرزندانـی کـه خواهـر و بـرادر دارنـد‪ ،‬روبـه رو می شـود‪ .‬داشـتن فرزنـد دیگـر‪ ،‬انهـا را‬ ‫جد ‬ ‫تو امد زیاد با اطرافیانی‬ ‫باهم سـرگرم کرده و نیاز چندانی برای دسترسـی به گوشـی پیدا نمی کنند‪ .5 .‬رف ‬ ‫تو امـد کنیـد کـه هـم‬ ‫نو سـال فرزنـد شـما دارنـد ‪ .‬بـا دوسـتان و اشـنایان خـود بیشـتر رف ‬ ‫کـه فرزنـدان هم س ‬ ‫دورو برتـان شـلوغ باشـد و هـم فرزندتـان سـرگرم میهمانـی و هیجانـات اطـراف ان و بـازی بـا بچه هـای دیگر‬ ‫بشـود تـا کمتـر به دنبـال گوشـی بـرود‪ .6 .‬زمان اسـتفاده را بـا توافق خودش محدود کنید‪ .‬ا گر به هرشـکلی‬ ‫ً‬ ‫مجبور شدید که به او گوشی بدهید‪ ،‬حتی گوشی خودتان را‪ ،‬حتما از پیش درباره زمان و مقدار استفاده‬ ‫از ان به توافق برسـید‪ .7 .‬کوشـش کنید که در میهانی رفتن ها یا زمانی که میهمان به خانه تان می اید‪ ،‬از‬ ‫پیش با انها به توافق برسـید که کسـی در میهمانی از گوشـی اش اسـتفاده نکند تا بچه ها بیشـتر به بازی‬ ‫بپردازنـد‪ ،‬نـه اینکـه گوشـی به انها بدهید که شـما بزرگسـاالن بتوانید بـا هم گفت وگو کنید‪.‬‬ ‫و درپایان؛ بهترین والد چه کسی ست ؟ پاسخ‪ ،‬ان کسی که بتواند تا ‪ 15‬سالگی به فرزندش گوشی موبایل‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫ا گـر کاربـری بـرای هفت روز واتسـاپ را باز نکند‪ ،‬پیام ناپدید می شـود‪ .‬بااین حال‪،‬‬ ‫پیش نمایـش پیـام ممکـن اسـت تـا زمـان باز شـدن پیام رسـان در بخـش اعالن ها‬ ‫وجـود داشـته باشـد‪ .‬وقتـی بـه پیامـی پاسـخ می دهیـد‪ ،‬پیـام اولیـه نیـز بـاالی ان‬ ‫بـه نمایـش در می ایـد‪ .‬ا گـر بـه پیامـی کـه قـرار اسـت حـذف شـود‪ ،‬پاسـخ دهیـد‪،‬‬ ‫متـن نقل شـده ممکـن اسـت پـس از هفـت روز در چـت باقـی بمانـد‪ .‬ا گر یـک پیام‬ ‫ناپدید شـونده بـه مخاطـب دیگـری ارسـال شـود که قابلیـت مذکور را فعـال نکرده‬ ‫باشـد‪ ،‬پیـام در چـت ارسـال شـده از بیـن نمـی رود‪ .‬ا گـر کاربـر قبـل از ناپدید شـدن‬ ‫پیام‪ ،‬بک اپ بگیرد‪ ،‬پیام ناپدید شـده در نسـخه پشـتیبان وجود خواهد داشت؛‬ ‫امـا هنگامـی کـه کاربـر نسـخه پشـتیبان را بازیابی می کنـد‪ ،‬پیام های ناپدید شـده‬ ‫حـذف می شـوند‪ .‬سـخنگوی واتسـاپ گفته دلیـل انتخاب بـازه زمانی هفـت روزه‬ ‫ایـن بـوده کـه خیـال کاربـر از بابـت دائمی نبـودن پی ام هـا راحـت باشـد؛ امـا وی‬ ‫نگفته چرا این امکان را برای کاربر فراهم نکرده اند که پیام را در بازه چند سـاعته‬ ‫یـا چنـد روزه ناپدیـد کنـد؛ چرا کـه بـه ایـن شـکل خیـال کاربـر راحت تـر هم می شـد!‬ ‫نکتـه ای کـه نبایـد فرامـوش کنیـد ایـن اسـت کـه طـرف مقابـل می توانـد از پیـام‬ ‫ناپدید شـونده اسـکرین شـات بگیـرد یـا قبـل از حـذف انـرا بـرای دیگـران ارسـال‬ ‫کنـد‪ /.‬زومیـت‬ ‫رژیم غذایی مناسب بعد از عمل جراحی‬ ‫تغذیـه بعـد از عمـل جراحـی‪ ،‬موضـوع مهمی سـت کـه بـرای سلامت بـدن واجب‬ ‫اسـت‪ .‬کارشناسـان می گوینـد ا کثـر ادم هـا بعـد از جراحـی نیـاز بـه مکمـل ندارنـد؛‬ ‫ در صورتی کـه غذاهـای معمولـی مصـرف کننـد و رژیـم غذایـی متعادلـی داشـته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فلفـل دلمـه ای‪ ،‬منبـع خـوب ویتامیـن ‪ C‬اسـت‪ .‬ویتامیـن ‪C‬‬ ‫به عنـوان ویتامینـی محلـول در اب شـناخته شـده و می توانـد بـه‬ ‫اتصـال عرضـی پروتئیـن کالژن کمک کند‪ .‬کالژن به بهبـود زخم‪،‬‬ ‫کمـک شـایانی می کنـد‪.‬‬ ‫قـارچ از بهتریـن مـواد غذایـی بـرای رژیـم غذایـی پـس از‬ ‫یسـت کـه بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫جراح ‬ ‫مطالعـه ای نشـان داد در بیمارانـی کـه قـارچ خـورده بودنـد‪،‬‬ ‫نهـای التهابـی کاهـش یافتنـد‪.‬‬ ‫پروتئی ‬ ‫مهـای پروتئـاز اسـت کـه بـدن شـما بـرای‬ ‫انانـاس دارای انزی ‬ ‫نهـا اسـتفاده می کند‪ .‬ایـن انزیم ها در‬ ‫لکـردن و هضـم پروتئی ‬ ‫ح ‬ ‫کاهـش التهـاب و تـورم موثرنـد‪ .‬انزیـم موجـود در ریشـه انانـاس‬ ‫هـم بسـیار مفیـد اسـت‪.‬‬ ‫تخمـ ه کـدو تنبـل نیـز منبـع خوبـی از روی اسـت و روی بـرای‬ ‫لکـردن‬ ‫داشـتن سیسـتم ایمنـی سـالم مهـم اسـت‪ .‬بـرای فعا ‬ ‫سـلول هایی که در سیسـتم ایمنی بدن دخالت دارند‪ ،‬به روی‬ ‫نیـاز اسـت‪.‬‬ ‫یهـا بـرای پـس از عمل جراحـی‪ ،‬غذاهای‬ ‫در مـورد بهتریـن خورا ک ‬ ‫غنی از پروتئین ازجمله ماهی در باالی فهرست قرار دارند‪ .‬اسید‬ ‫امین ه پروتئین در بازسازی بافت و بهبود زخم بسیار موثر دارد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫فرماندارشهرستانشیراز‪:‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی مازندران‪:‬‬ ‫کاخ صفی اباد بهشهر مرمت می شود‬ ‫امکان فعالیت احزاب قانونی باید فراهم باشد‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی مازنـدران از مرمـت و بهسـازی کاخ صفی ابـاد‬ ‫بهشـهر خبـر داد و گفـت‪۵۰« :‬میلیاردریـال اعتبـار بـرای ایـن طـرح درنظـر گرفتـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫سـیف اله فرزانه افزود‪« :‬این بودجه درراسـتای سـاماندهی و مرمت بناهای مهم تاریخی و مسـاجد‬ ‫جامـع تاریخـی ازسـوی وزارتخانـه متبـوع مصـوب شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به تخصیـص بودجـه‬ ‫‪۵۰‬میلیاردریالی ازسوی سازمان برنامه وبودجه کشور برای مرمت کاخ صفی اباد اظهار داشت‪« :‬طرح‬ ‫مرمتی توسط شهرداری بهشهر با نظارت این اداره کل تدوین می شود»‪ .‬وی افزود‪« :‬جداسازی بنا‪،‬‬ ‫ایجـاد راه هـای دسترسـی‪ ،‬سیسـتم های حفاظتـی و مرمـت بنـا از جملـه برنامه هـای مرمتـی در ایـن پـروژه اسـت»‪.‬‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان شـیراز تا کیـد کـرد که بـرای باید برای همه احزاب با سلایق مختلـف‪ ،‬تا مادامی‬ ‫که در چهارچوب قانون عمل می کنند‪ ،‬عرصه حضور و رقابت سـالم فراهم شـود‪ .‬محمدرضا امیری‬ ‫در دیـدار رئیـس جبهـه پیشـرفت‪ ،‬رفـاه و عدالـت اسـتان و دبیر سـازمان دیده بان شـفافیت و عدالت‬ ‫فـارس عملکـرد دولـت در برگـزاری انتخابات هـای سـال های اخیـر از جملـه انتخابـات اسـفند ماه ‪۹۸‬‬ ‫علی رغـم وجـود حـوادث و بحـران هـای متعـدد را خـوب ارزیابـی کـرد‪ .‬امیری خاطرنشـان کـرد‪« :‬باید‬ ‫یکـه در چهارچـوب قانـون حرکـت می کننـد‪ ،‬عرصـه‬ ‫بـرای همـه احـزاب بـا سلایق مختلـف تا مادام ‬ ‫حضـور فعـال در جامعـه فراهم شـود»‪.‬‬ ‫بحران در صنایع دستی خراسان شمالی؛‬ ‫کرونایاتنبلیمدیران؟!‬ ‫صنایــع دســتی‪ ،‬روایتگــر صنعــت و هنــر نیــا کان و بیانگــر‬ ‫هنــر و ذوق مــردم هــر کشــور اســت کــه گوش ـه ای از‬ ‫هویــت تاریخــی و فرهنگــی انــان را بیان می کنــد؛ از این رو‬ ‫از صنایــع دســتی به عنــوان ســفیران فرهنگــی یــک قوم و‬ ‫ملــت یــاد می کننــد‪ .‬صنایع دســتی و ســوغات خراســان‬ ‫شــمالی در جاذب ههــای گردشــگری ایــن اســتان کــه‬ ‫همــه ســاله بیــش از ســه میلیــون مســافر را پذیرا اســت‪،‬‬ ‫جایــگاه خــاص خــود را دارد‪ .‬صنایع دســتی خراســان‬ ‫تهــای مختلــف‬ ‫شــمالی بــا توجــه به حضــور قومی ‬ ‫ماننــد کــرد‪ ،‬تــرک‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬تــات و فــارس در این اســتان از‬ ‫تنــوع چشــمگیری برخــوردار اســت‪ .‬مشــاغل مرتبــط بــا‬ ‫صنایع دســتی و گردشــگری خراســان شــمالی با شــیوع‬ ‫کرونــا ب هشــدت ضربــه خــورده اســت و در ایــن بیــن‬ ‫مســئوالن مرتبــط بــه دیگــران توصیــه می کننــد کــه بایــد‬ ‫فکــری بــه حــال مشــکالت ایــن مشــاغل شــود‪.‬‬ ‫در اسـتان خراسـان شـمالی‪ ،‬گونه های مختلفـی از صنایـع‬ ‫دسـتی از قبیـل گلیم بافـی‪ ،‬زیلوبافی ‪ ،‬سـفره کـردی‪ ،‬پالس‪،‬‬ ‫تو سازهای سنتی‪،‬‬ ‫پاپوش های سـنتی‪ ،‬چارقدوزی‪ ،‬ساخ ‬ ‫رنگـرزی سـنتی و دوخـت لباس هـای محلـی‪ ،‬نمدمالـی‪،‬‬ ‫سـفالگری و دیگـر مـوارد رواج دارد‪ .‬وجـود مراتـع سرسـبز‬ ‫و بکـر و رونـق دامـداری کـه نتیجـه ان دسترسـی بـه مـواد‬ ‫اولیـه فـراوان و ارزان قیمت اسـت‪ ،‬دسـتبافته های متنوع و‬ ‫چشـم نوازی از نظـر طـرح و رنـگ دارد کـه نقش هـای ذهنی‬ ‫همگـی ریشـه در اعتقـادات و باورهـای بافنـدگان ان دارد و‬ ‫معـرف ذوق‪ ،‬هنـر‪ ،‬خالقیـت‪ ،‬ابتـکار و تلاش هنرمنـدان در‬ ‫این استان است‪ .‬خراسان شمالی که به گفته رهبر انقالب‪،‬‬ ‫گنجینـه فرهنگ ه اسـت؛ ظرفیـت باالیـی در حوزه هایـی‬ ‫همچـون صنایـع دسـتی و گردشـگری دارد کـه می توانـد‬ ‫بـه عنـوان یکـی از منابـع درامـدی مـردم اسـتان رشـد کـرده‬ ‫و باعـث ایجـاد ارزش افـزوده شـود‪ .‬امـا بـا شـیوع کرونـا رشـد‬ ‫اندک این قبیل مشـاغل در اسـتان متوقف شـد و رو به افول‬ ‫یکـه گاهـی میـزان فـروش محصـوالت‬ ‫گذاشـت؛ به طور ‬ ‫صنایـع دسـتی خراسـان شـمالی بـه خـارج اسـتان اسـتان‬ ‫بـه صفـر نیـز رسـید‪ .‬در ایـن بیـن نقـش مسـئوالن اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی بسـیار پررنگ‬ ‫اسـت تـا بـا مدیریـت درسـت‪ ،‬پیـاده سـازی ایـده و خالقیـت‬ ‫طـوری برنامه ریـزی کننـد که مشـاغل این حـوزه با تعطیلی‬ ‫گسـترده مواجـه نشـود‪.‬‬ ‫از فروش ‪ ۱۰‬هزار دالر تا رسیدن به صفر‬ ‫محمـد رضـا قهرمانیـان؛ معـاون صنایـع دسـتی اداره کل‬ ‫میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی خراسـان‬ ‫شـمالی در این خصـوص گفـت‪« :‬میـزان صـادرات صنایـع‬ ‫دستی خراسان شمالی در سال گذشته ‪ ۱۰‬هزار دالر بود؛ اما‬ ‫امسـال به دلیـل بحـران کرونا‪ ،‬هیچ محصولی از این اسـتان‬ ‫صـادر نشـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا گرچـه در ابتـدای همه گیـری‬ ‫کرونـا فـروش و تولیـد محصـوالت صنایـع دسـتی اسـتان بـا‬ ‫افت شـدیدی مواجه شـد؛ اما هیچ یک از کارگاه های تولید‬ ‫صنایـع دسـتی تعطیـل نشـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬برگزار نشـدن‬ ‫نمایشـگاه های فروش و بازارچه های صنایع دسـتی سـبب‬ ‫شـد تـا عرضـه صنایع دسـتی در فضـای مجازی مـورد توجه‬ ‫بیشـتری قـرار گیـرد و بـا هدایت و تشـویق فعـاالن این حوزه‬ ‫بـرای اسـتفاده از فضـای مجـازی‪ ،‬بـازار فـروش مجـازی‬ ‫صنایـع دسـتی رونـق بگیـرد»‪ .‬قهرمانیـان خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫«ا کنـون فعـاالن صنایـع دسـتی در بخـش چرم و سـفالگران‬ ‫و بافندگان استان از طریق فضای مجازی تولیدات خود را‬ ‫در بازارهـای قزویـن‪ ،‬زنجـان‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬تهـران و اذربایجـان‬ ‫شـرقی به فروش می رسـانند و حتی با اسـتفاده از تسهیالت‬ ‫مشـاغل خانگـی در سـال جـاری بـرای ‪ ۷۰‬نفـر در بخـش‬ ‫صنایـع دسـتی اسـتان اشـتغال ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬حـال‬ ‫این سوال مطرح می شود که کرونا چه ارتباطی با صادرات‬ ‫صنایـع دسـتی دارد؟ ایـا اسـتان های دیگـر کشـور نیـازی بـه‬ ‫صنایـع دسـتی ندارنـد؟ ایـا فروشـگاه ها و مغازه های صنایع‬ ‫دسـتی تعطیـل هسـتند؟ ایـا مـردم بـه خریـد نمی رونـد؟‬ ‫پاسـخ بـه ایـن سـواالت منفـی اسـت لـذا بایـد تا کیـد کـرد که‬ ‫حتـی در شـرایط کرونـا نیـز صـادرات صنایـع دسـتی نباید به‬ ‫صفـر می رسـید‪.‬‬ ‫نکرده انـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬توصیه می شـود برای رونق صنایع‬ ‫دسـتی مشـکالت فعـاالن ایـن حـوزه دیـده شـود و راهـکاری‬ ‫بـرای رونـق اقتصـادی و فـروش محصـوالت انـان در نظـر‬ ‫گرفته شـود»‪ .‬زار ع در انتها گفت‪« :‬در نه ماهه امسـال‪۱۹۴ ،‬‬ ‫پروانه تولید انفرادی صنایع دسـتی در شهرسـتان شـیروان‬ ‫صـادر شـده اسـت»‪ .‬به این ترتیـب مسـئول صنایـع دسـتی‬ ‫در شـیروان توصیـه می کنـد کـه مشـکالت فعاالن ایـن حوزه‬ ‫بررسـی شـود‪ .‬حـال اینکـه مخاطـب ایـن توصیـه کیسـت‬ ‫مشـخص نیسـت‪.‬‬ ‫یک مسئول‪ :‬توصیه می کنم مشکالت بررسی شود!‬ ‫از سـوی دیگـر میثـم زار ع؛ رئیـس اداره میـراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی شـیروان نیز در خصوص شرایط‬ ‫فعلـی ایـن حرفـه گفـت‪« :‬مشـکلی در زمینـه تولیـد وجـود‬ ‫نـدارد ولـی کرونـا شـرایط بـازار را بـرای عرضـه محصـوالت‬ ‫صنعتگـران شهرسـتان برهـم زده اسـت کـه البتـه تلاش‬ ‫شـده از طریـق فضـای مجـازی بخشـی از ایـن خلا جبـران‬ ‫شـده و تولیدات این حوزه به فروش برسـد»‪ .‬وی بیشـترین‬ ‫محصول تولیدی صنایع دسـتی شهرسـتان را گلیم عنوان‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬گلیـم شـیروان حـرف نخسـت را در اسـتان و‬ ‫حتـی کشـور می زنـد و قبـل از شـیوع کرونـا کار صنعتگـران‬ ‫و فـروش انـان در بازارهـای مختلـف رونـق بسـیاری داشـت‬ ‫و اقبـال بـه خریـد ان هـم بسـیار زیـاد بـود»‪ .‬زار ع بـدون‬ ‫اشـاره بـه میـزان فـروش تولیـدات ایـن بخـش در سـال های‬ ‫قبـل و امسـال بیـان کـرد‪« :‬سـال های پیـش بـا برپایـی‬ ‫نمایشـگاه های مختلـف اسـتقبال خوبـی از خریـد انجـام‬ ‫می شـد و صنعتگران فروش خوبی داشـتند ولی در نه ماهه‬ ‫امسـال علی رغـم تولید بـاال‪ ،‬فروش تولیدات صنایع دسـتی‬ ‫بـه شـدت کاهـش داشـت اسـت»‪ .‬رئیـس اداره میـراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شیروان گفت‪« :‬البته‬ ‫پـس از شـیوع کرونـا‪ ،‬دولـت بـا ارائـه تسـهیالت بـه فعـاالن‬ ‫ایـن بخـش‪ ،‬حمایـت خوبـی از انـان کـرده اسـت ولـی بـه‬ ‫دلیـل سـود بـاالی بانکـی کـه ‪ ۱۲‬درصـد اسـت‪ ،‬صنعتگـران‬ ‫بـا توجـه بـه بنیـه ضعیف اقتصادی اسـتقبال چندانـی از ان‬ ‫بوم گردی های اسفراین در استانه ورشکستگی‬ ‫عبـداهلل سـهرابی؛ رئیـس اداره میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع‬ ‫دسـتی و گردشـگری اسـفراین نیـز اظهـار کـرد‪« :‬از مجمـوع‬ ‫‪ ۱۲‬میلیارد تومـان خسـارات وارده بـه تاسیسـات گردشـگری‬ ‫اسـفراین‪ ،‬سـهم بوم گردی هـای شهرسـتان تا کنـون‬ ‫هفت میلیارد تومـان بـوده اسـت»‪ .‬رئیـس اداره میـراث‬ ‫فرهنگـی و گردشـگری اسـفراین خاطرنشـان کـرد‪« :‬به دلیل‬ ‫عـدم پذیـرش مسـافر و محدودیت هـای کرونـا بوم گردی هـا‬ ‫ً‬ ‫عملا تعطیـل شـدند و ایـن مسـئله مشـکالت ایـن واحدهـا‬ ‫را دوچنـدان کـرده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬حمایت هایـی کـه‬ ‫دولـت در جلسـات سـتاد ملـی کرونـا در حـوزه گردشـگری‬ ‫مصـوب نمـوده هیـچ کدامشـان مشـکالت ایـن واحدهـا را‬ ‫برطـرف نکـرده اسـت»‪ .‬سـهرابی تصریـح کـرد‪« :‬وام هایـی‬ ‫چندمیلیونـی کـه دولـت بـرای حمایـت از حـوزه گردشـگری‬ ‫ً‬ ‫در سـتاد ملـی کرونـا مصـوب کـرده‪ ،‬عملا در زمـان‬ ‫ نـام واحدهـای بـوم گـردی تبدیـل بـه وام هـای ‪ ۲۰‬یـا‬ ‫ثبت ِ‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تومانـی شـده کـه به دلیـل نـرخ بـاالی بهـره و‬ ‫مبلـغ پائیـن وام صاحبـان ایـن واحدهـا بـه نـدرت اسـتقبال‬ ‫کرده انـد»‪ .‬رئیـس اداره میـراث فرهنگـی و گردشـگری‬ ‫اسـفراین تا کیـد کـرد‪« :‬علی رغـم تسـهیالت مصـوب شـده‬ ‫دولت در ستاد ملی کرونا ازجمله امهال فیش های واریزی‬ ‫اب‪ ،‬بـرق و گاز واحدهـای بـوم گـردی تـا پایـان اسـفند ‪،۹۹‬‬ ‫شـرکت مربوطـه متاسـفانه هیچ گونـه همـکاری بـا صاحبـان‬ ‫واحدهـا نداشـته و بسـیاری از واحدهـای بوم گـردی بـا‬ ‫اخطارهـای قطـع در شهرسـتان مواجـه شـده اند»‪.‬‬ ‫شیوع کرونا؛ فرصتی برای تنبلی مدیران‬ ‫هرچنـد کرونـا تمـام بخش هـای کشـور و حتـی جهـان را‬ ‫تحت تاثیـر قـرار داده امـا ایـن امـر نبایـد توجیهـی بـرای‬ ‫مسـئوالن قـرار گیـرد تـا کم کاری هـای خـود را بـه دوش‬ ‫ً‬ ‫بیمـاری بیندازنـد‪ .‬یقینـا وظیفـه یـک مدیـر در چنیـن‬ ‫شـرایط سـختی نمایـان می شـود؛ زیـرا او بایـد بـا اقدامـات‬ ‫خالقانه مجموعه زیر دسـتش را به سـمت حرکت و شـتاب‬ ‫ً‬ ‫سـوق دهـد؛ نـه اینکـه صرفـا بـا بهانـه شـیوع کرونـا تمامـی‬ ‫اقدامـات تعطیـل شـود‪ .‬از سـوی دیگر پرداخـت تسـهیالت‬ ‫و کمک هـای مالـی و معنـوی معطـوف بـه گـروه خاصـی‬ ‫می شـود‪ .‬رعنـا سـاداتی‪ ،‬بانـوی تولیـد کننـده کیـف چـرم‬ ‫در بجنـورد در این خصـوص گفـت‪« :‬شـاید شـرکت ها و یـا‬ ‫افـرادی کـه شـناخته شـده هسـتند و کـد کارگاهـی دارنـد‬ ‫توانسـته باشـند از تسـهیالت بهـره ببرنـد؛ امـا اصـل در ایـن‬ ‫شـغل افـرادی ماننـد مـن هسـتند کـه در منـزل خـود بـه‬ ‫صـورت شـخصی کار می کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا گـر بـرای‬ ‫دریافت تسـهیالت مراجعه کنیم به دلیل اینکه نمی توانیم‬ ‫ً‬ ‫اثبـات کنیـم شـغلمان چیسـت قطعـا وامی هـم بـه مـا تعلق‬ ‫نمی گیـرد»‪ .‬سـاداتی تا کیـد کـرد‪« :‬چـرا مسـئوالن مرتبـط‬ ‫اقدامـی بـرای فـروش مـا نکرده انـد؟ چـرا نمایشـگاه مجـازی‬ ‫و یـا فرصتـی ایـن چنینـی بـه وجـود نیامـده اسـت؟ ایـا‬ ‫نمی شـود بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی چنـد غرفـه بـا‬ ‫فاصلـه از یکدیگـر ایجـاد کـرد تـا مـردم بـه خریـد بیاینـد؟ مگر‬ ‫ا کنـون مـردم بـه بـازار نمی رونـد؟» ایـن تولید کننـده اقلام‬ ‫چرمـی گفت‪« :‬پیش از این در نمایشـگاه ها شـرکت می کردم‬ ‫و چنـد نمونـه سـفارش کار می گرفتـم و ان باعـث ایجـاد‬ ‫درامـد می شـد؛ امـا ا کنـون ایـن مسـیر بسـته شـده اسـت»‪.‬‬ ‫به این ترتیب شـرایط فعلی صنایع دسـتی خراسـان شمالی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اصلا مناسـب نیسـت و در ایـن بیـن قطعـا انتقـاد علاوه بـر‬ ‫کرونـا بـر مدیـران نیـز وارد اسـت؛ زیـرا جایـگاه مدیریتـی در‬ ‫شـرایط خـاص و بحـران تعییـن می شـود و مدیـران بایـد در‬ ‫ایـن مواقـع راه هـای جدیـد در نظـر بگیرنـد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫تاالب«استیل»‬ ‫در گیالن‬ ‫یکـی از جاذبـه هـای دیدنـی گیلان‪ ،‬تـاالب اسـتیل‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن تـاالب زیبـا دارای چشـم اندازهای‬ ‫خارق العـاده از مناطـق کوهسـتانی‪ ،‬جنـگل و مـزارع‬ ‫یسـت کـه همچـون نگیـن انگشـتری‪،‬‬ ‫سرسـبز کشاورز ‬ ‫تـاالب اسـتیل را در دل خـود جـای داده اسـت‪.‬‬ ‫مجتبی محمدی‪ /‬ایرنا‬ ‫در دیدار هلدینگ سرمایه گذاری و مبادله کاالی روسیه با دکتر روزبهان بیان شد؛‬ ‫تبدیل منطقه ازاد انزلی به پایگاه مبادالت کاالیی ایران با روسیه‬ ‫منامحمدی‬ ‫بعـد از برگـزاری همایـش اوراسـیا در اواخـر ابان مـاه سـال‬ ‫جـاری و پیگیـری محورهـای ان بـا سـفیر ایـران در روسـیه‬ ‫و مسـئولین کشـور مزبـور‪ ،‬دکتر محمدولی روزبهـان؛ رئیس‬ ‫هیئت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد انزلـی‪،‬‬ ‫میزبـان هلدینـگ سـرمایه گذاری و مبادلـه کاالی روسـیه‬ ‫بـود کـه در این نشسـت دو طـرف درخصـوص سـازوکارهای‬ ‫توسـعه همکاری هـا بـا محوریـت منطقـه و هلدینـگ مزبـور‬ ‫بـه بحـث و تبادل نظـر پرداختنـد‪ .‬رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫و مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد انزلـی در این دیـدار‬ ‫بااشـاره به ظرفیت هـا‪ ،‬مزیت هـا و فرصت هـای متنـوع‬ ‫سـرمایه گذاری در منطقـه متبـوع خـود بـرای فعالیـن‬ ‫اقتصـادی روس‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬وجـود دو بنـدر انزلـی‬ ‫و کاسـپین در کنـار کریدورهـای بین المللـی ایجادشـده‬ ‫ازسـوی ایـن سـازمان به منظـور تسـهیل و تسـریع در‬ ‫فرایندهـای انتقـال کاال میـان چیـن و ایـران و کشـورهای‬ ‫غـرب اسـیا؛ و هنـد و اوراسـیا درراسـتای تبدیل شـدن‬ ‫بـه مرکـز مبادلـه کاالیـی فرامنطقـه ای از مهم تریـن‬ ‫افق هـای هدف گذاری شـده ازسـوی سـازمان منطقـه ازاد‬ ‫انزلی سـت»‪ .‬وی بااشـاره به سـخنان اخیر رئیس جمهوری‬ ‫ایـران در مراسـم افتتـاح طر ح هـای سـرمایه گذاری در‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی کـه براسـاس ان بـر تسـریع در عملیـات‬ ‫اتصـال ایـن منطقـه بـه مسـیر ریلـی سراسـری کشـور تا کیـد‬ ‫و دسـتور داد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬بـا اتصـال ایـن منطقـه بـه خـط‬ ‫ریـل ایـران‪ ،‬زمینـه وصل شـدن بنـادر شـمالی‪-‬جنوبی‬ ‫کشـور از ایـن مسـیر مهیـا شـده و بـر ظرفیـت نقل وانتقـال‬ ‫کاال و بـار بـرای کشـورهای اطـراف ایـران‪ ،‬به ویـژه در جنوب‬ ‫خلیـج فـارس و اقیانـوس هنـد بـا حـوزه اوراسـیا فراهـم‬ ‫می شـود»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد انزلـی درپایـان‬ ‫امادگـی سـازمان متبـوع خود را برای حضور سـرمایه گذاران‬ ‫روسیه در حوزه های مختلف بندری‪ ،‬لجستیک‪ ،‬تولیدی‬ ‫و فـراوری محصـوالت کشـاورزی به دلیـل ظرفیت هـای‬ ‫ایـران و نیـاز بـازار روسـیه‪ ،‬اعلام کـرد‪ .‬درادامـه مدیـر‬ ‫هلدینـگ سـرمایه گذاری و مبادلـه کاالی روسـیه بعـد از‬ ‫معرفـی مجموعـه شـرکت های متبـوع خـود و نـوع فعالیـت‬ ‫خـود بـا کشـورهای منطقـه‪ ،‬بابیان اینکـه انچـه در ایـران‬ ‫دیـدم بـرای بنـده مایـه تعجـب بـود؛ چرا کـه ایرانیـان موفق‬ ‫شـدند علی رغـم تحریم هـا مسـیر توسـعه همکاری هـای‬ ‫بین المللـی خـود را در پیـش گیرنـد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬منطقـه‬ ‫ازاد انزلـی و اسـتان گیلان دارای فرصت هـای خوبـی‬ ‫بـرای همـکاری دو و چندجانبـه بـا روسـیه و کشـورهای‬ ‫اوراسـیا بـوده و دیـدار مـا از امکانـات و زیرسـاخت های‬ ‫موجـود در ایـن منطقـه کـه تنهـا منطقـه ازاد شـمال ایـران‬ ‫اسـت به منظـور شتاب بخشـیدن بـه همکاری هـا صـورت‬ ‫می گیرد»‪ .‬وی پیشـنهاد برگزاری همایش بازرگانان روسـیه‬ ‫و ایـران به میزبانـی منطقـه ازاد انزلـی را مطـرح کـرد و در‬ ‫توضیـح دالیـل ایـن طـرح گفـت‪« :‬اشـنایی بیشـتر فعالیـن‬ ‫اقتصـادی و تولیدکننـدگان دو کشـور از توانمندی هـا‪،‬‬ ‫فرصت هـای همـکاری و نیازهـای بازارهـای دو کشـور را‬ ‫می تـوان مهم تریـن دسـتاورد ایـن همایـش برشـمرد کـه به‬ ‫فهم بیشـتر از پتانسـیل های دو کشـور و درارتباط با اوراسیا‬ ‫کمـک می کنـد و بـه توسـعه همکاری هـای ایـران و روسـیه‬ ‫نیـز منجـر می شـود»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی در استان مرکزی‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫حبیب الـه طاهرخانـی؛ معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و‬ ‫مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد همراهـی‬ ‫اسـتاندار اسـتان مرکـزی از پروژه هـای شـهرهای جدیـد‬ ‫مهاجـران بازدیـد و در ائیـن کلنگ زنـی طـرح اقـدام ملـی‬ ‫مسـکن ایـن شـهر جدید حضـور یافـت‪ .‬در این مراسـم وی‬ ‫ضمن بازدید از طرح اماده سـازی پروژه ‪ ۹۸‬هکتاری شـهر‬ ‫جدیـد مهاجـران‪ ،‬کلنـگ پـروژه ‪ ۳۰۰‬واحـدی طـرح اقـدام‬ ‫ملـی را نیـز بـر زمیـن زد‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر راه و شهرسـازی درادامـه بـا حضـور در شـهر‬ ‫جدیـد امیرکبیـر از سـایت اماده سـازی محلـه ‪۶۲‬هکتـاری‬ ‫بازدیـد کـرده و ضمـن افتتـاح اسـتخر شـنا و بهر هبـرداری از‬ ‫مجموعـه اتش نشـانی در مراسـم کلنگ زنـی زیرگـذر ایـن‬ ‫شـهر جدیـد‪ ،‬پـروژه پکیـج فاضلاب و پـروژه ‪ ۲۰۰‬واحـدی‬ ‫طـرح اقـدام ملـی امیرکبیـر حضـور یافـت‪ .‬طاهرخانـی‬ ‫دراین سـفر باتا کیدبراینکـه شـهر جدیـد امیرکبیـر جـزو‬ ‫ً‬ ‫شـهرهای نوتاسـیس بـوده و عملیـات اجرایـی ان اخیـرا‬ ‫اغـاز شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز از پروژه هـای متعـددی‬ ‫کـه هرکـدام موجـب ارتقـای کیفیـت زندگـی در ایـن شـهر‬ ‫می شـود بازدید و کلنگ طر ح های اسـتراتژیکی زده شـد‪.‬‬ ‫همگـی ایـن اقدامـات نویـد ایـن را می دهـد کـه وضعیـت‬ ‫شـاخص های سـکونتی و خدمـات شـهری در ایـن شـهر‬ ‫بـاال خواهـد رفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬باتوج هبـه ظرفیـت‬ ‫گسـترده ای کـه بـرای شـهر جدیـد امیرکبیـر برنامه ریـزی‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬امیدواریـم ایـن شـهر پتانسـیل خوبـی بـرای‬ ‫جبـران کمبودهـای سـکونتی و تامیـن مسـکن شـهر ارا ک‬ ‫و صنایـع گسـترده مسـتقر در ان بـوده و بتوانیـم نقـش‬ ‫موثـری را در تعادل بخشـی بـه بـازار مسـکن دراین منطقـه‬ ‫کالن شـهری ایفـا کنیـم»‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر راه و شهرسـازی در ادامـه سـخنان‬ ‫خـود بااشـاره به اینکه شـهر جدیـد مهاجـران ازلحـاظ‬ ‫شـاخص های کیفیـت زندگـی بیـن سـایر شـهرهای جدید‬ ‫ممتـاز اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬هم ا کنـون درحـال ایجـاد ظرفیـت‬ ‫جدیـدی در شـهر مهاجـران برای تقاضاهـا و ثبت نام های‬ ‫اتـی هسـتیم تـا ایـن پروژه هـا به تدریـج وارد بـازار شـوند»‪.‬‬ ‫یسـت؛ طاهرخانـی در پایـان ایـن سـفر بـا حضـور در‬ ‫گفتن ‬ ‫جلسـه ای در شـهرداری شـهر جدیـد مهاجـران به همـراه‬ ‫مسـئوالن اسـتانی و محلی به مشـکالت و مسائل موجود‬ ‫رسـیدگی و دسـتورات الزم جهـت رفـع هرچ هسـریع تر ایـن‬ ‫مسـائل را صـادر کـرد‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫پیگیری برای احقاق حقوق‬ ‫جامعهایثارگری‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان گلسـتان‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بنیـاد تمـام تلاش خویـش را درراسـتای‬ ‫استیفای حقوق قانونی جامعه ایثارگری به کار خواهد برد‬ ‫و ا گـر بـا هـدف قـرب الهـی و انگیزه های معنـوی در این راه‬ ‫ً‬ ‫قدم برداریم قطعا موفق خواهیم شـد»‪ .‬اسـرافیل وزیری‬ ‫در شـورای اداری بنیـاد اسـتان گفـت‪« :‬بایـد از تمامـی‬ ‫ظرفیت هـای دسـتگاه های اجرایـی درراسـتای ترویـج‬ ‫فرهنـگ ایثـار و شـهادت و خدمات رسـانی حدا کثـری بـه‬ ‫جامعه ایثارگری بهره برد‪ .‬بنیاد در صف اول فعالیت های‬ ‫جهادی و خدمت رسانی به خانواده های معظم شاهد و‬ ‫ایثارگر است و ا گر باهدف قرب الهی و انگیزه های معنوی‬ ‫ً‬ ‫در ایـن راه قـدم برداریـم قطعـا موفـق خواهیـم شـد»‪.‬‬ ‫وزیـری تا کیـد کـرد‪« :‬اعتقـاد و اعتمـاد و مشـورت گرفتن و‬ ‫هم اندیشـی بـا کارشناسـان و نخبـگان جامعـه ایثارگـری‬ ‫بنیـاد موجـب اجـرای برنامه هـای کمـی و کیفـی و ارائـه‬ ‫راهکارهـای به منظـور ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت در‬ ‫جامعه شـده و برنامه سـاالنه خود را براسـاس نقشه راهی‬ ‫ً‬ ‫کـه مشخص شـده اسـت طراحـی و تدویـن کنیـم و یقینـا‬ ‫می توانیـم بـا محوریت گفتمان سـازی در تحقـق اهداف و‬ ‫سیاسـت های بنیـاد گام برداریـم»‪.‬‬ ‫بازرسی از واحدهای صنفی استان‬ ‫معـاون ارزیابـی انطبـاق اسـتاندارد گلسـتان از انجـام‬ ‫هشـت هزار و ‪ 585‬مـورد بازرسـی از واحدهـای صنفـی‬ ‫اسـتان گلسـتان در نه ماه نخسـت سـال ‪ 99‬خبـر داد‪.‬‬ ‫داود مزیـدی اظهـار داشـت‪« :‬نظـارت بـر مرا کـز عرضـه و‬ ‫فروشـگاه ها‪ ،‬یکی از وظایفی سـت که استاندارد به موازات‬ ‫کنتـرل خطـوط تولیـد و نظـارت بـر کاالهـا در مبـدا‪ ،‬اجـرا‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی درادامـه گفـت‪« :‬در نه ماهـه سـال جـاری‪،‬‬ ‫از ‪ 8585‬واحـد صنفـی‪ ،‬فروشـگاه و مرا کـز عرضـه در قالـب‬ ‫طـرح طاهـا توسـط کارشناسـان و بازرسـان اسـتاندارد در‬ ‫اسـتان بازرسـی شـد کـه مقصـود ایـن بازرسـی ها‪ ،‬عالو هبـر‬ ‫اشـاعه فرهنـگ اسـتاندارد و اطمینان بخشـی بـه جامعـه‬ ‫نکـردن‬ ‫درخصـوص ایمن بـودن کاالهـای اسـتاندارد‪ ،‬ناام ‬ ‫بـازار‪ ،‬بـرای کاالهـای بی کیفیـت و بدون نشـان اسـتاندارد‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬دراین راسـتا تعداد ‪ 188‬کاالی دارای‬ ‫نشـان اسـتاندارد از مرا کز عرضه و توزیع‪ ،‬خریداری و برای‬ ‫ازمـون بـه ازمایشـگاه های اداره کل و نیـز ازمایشـگاه های‬ ‫همـکار تائید صالحیت شـده‪ ،‬ارسـال شـد»‪.‬‬ ‫مشارکت کارکنان شهرداری گرگان‬ ‫در طرح رزمایش کمک مومنانه‬ ‫پنجمیـن رزمایـش کمـک مومنانـه هم زمـان بـا نخسـتین‬ ‫سـالگرد شـهادت سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی و ایـام‬ ‫فاطمیـه باحضـور دکتـر دادبـود؛ شـهردار گـرگان‪ ،‬محمـد‬ ‫حمیـدی؛ فرمانـدار‪ ،‬سـرهنگ فخرالدیـن؛ فرمانـده سـپاه‬ ‫ناحیه گرگان‪ ،‬خانواده شهدا و ایثارگران و تعدادی مدیران‬ ‫و مسـئوالن شهرسـتانی در حسـینیه عاشـقان ثـاراهلل(ع)‬ ‫سـپاه نینوا برگزار شـد‪ .‬شـهردار گرگان گفت‪« :‬شـهید حاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی پیش از انکـه فاتـح مرزهـای جغرافیایـی‬ ‫باشـد فاتـح دل هـا بـود و به همین خاطـر بـه سـردار دل هـا‬ ‫مشهور شد»‪ .‬دادبود افزود‪« :‬شهید سلیمانی با اقدامات‬ ‫و عملکـرد خـود مـردم را نیـز تحت تاثیر و توجه قـرار می داد‬ ‫و تمام اقدامات ایشـان با محوریت توجه به مردم به ویژه‬ ‫مسـتضعفین بـود»‪ .‬شـهردار گـرگان تصریـح کـرد‪« :‬پایـگاه‬ ‫مقاومـت بسـیج شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی شـهرداری‬ ‫گرگان بیش از گذشـته درحال تالش اسـت و به برکت این‬ ‫شـهید بزرگوار یک جهش خوبی در حوزه های فرهنگی و‬ ‫اجتماعـی در سـطح شـهر به وجـود امـده اسـت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تجـارت سـاحل مـاد بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره‬ ‫ثبت ‪ 388902‬و شناسـه ملی ‪ 10320386305‬به اسـتناد صورتجلسـه مجمع‬ ‫عمومـی عـادی بطور فوق العاده مـورخ ‪ 1399/07/27‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شـد‪ :‬خانـم سـیده معصومه عالئی ورکـی بـا کـد ملـی ‪ 2219151522‬بسـمت‬ ‫مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردید‪ .‬کلیه اوراق و اسـناد بهادار و‬ ‫تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بروات و عقد قراردادها و عقود اسلامی‬ ‫و کلیـه اوراق عـادی و اداری بـا امضـای مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر‬ ‫شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1081703‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت نیـکان پتـرو تـک سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت‬ ‫‪ 424110‬و شناسه ملی ‪ 10320751108‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده مورخ ‪ 1399/09/12‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬محل شـرکت در‬ ‫واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس‪ :‬اسـتان تهـران‪ -‬منطقـه ‪ ،19‬شهرسـتان تهـران‪،‬‬ ‫بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محلـه داوودیه‪ ،‬خیابان شهیدحسـن اقازاده فرد‬ ‫(اطلسی)‪ ،‬خیابان تاجبخش‪ ،‬پال ک ‪ ،46‬طبقه سوم کدپستی ‪1911643714‬‬ ‫تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1081704‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت کـوه بـر کاریـز سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت ‪ 380380‬و‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 10320298514‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور‬ ‫فوق العـاده مـورخ‪ 1399/09/24‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقای ابراهیم حسـنی‬ ‫کد ملی ‪ 0059386622‬و خانم هانیه سروشی ارسـی کد ملی ‪ 0073423165‬و اقای‬ ‫غالمرضـا شـیخ ا کبری کـد ملـی ‪ 0073669431‬به عنوان اعضای هیئـت مدیره برای‬ ‫مدت ‪ 2‬سـال انتخاب شـدند‪ .‬موسسـه حسابرسی اریان محاسب پویا شناسه ملی‬ ‫‪ 10980002869‬و اقـای عمـار ایـل کا بـه کـد ملـی ‪ 0074183656‬بـه سـمت بـازرس‬ ‫اصلـی و بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1081708‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت خدمات کشـتیرانی پـارس عبور با مسـئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 203726‬و شناسه ملی ‪ 10102454163‬به استناد صورتجلسه‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‪ 1399/10/04‬و مجـوز شـماره ‪/32571‬ص‬ ‫مورخه ‪ 1399/10/06‬سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫مرکـز اصلـی شـرکت بـه اسـتان گیلان‪ ،‬شهرسـتان بندرانزلـی‪ ،‬بخـش مرکـزی‪،‬‬ ‫شهر بندرانزلی‪ ،‬محله رمضانی‪ ،‬کوچه شهیدعلی مسکین دوست‪ ،‬بن بست‬ ‫(الدن)‪ ،‬پلا ک ‪ ،60‬طبقـه همکـف کدپسـتی ‪ 4315676815‬انتقـال یافـت و‬ ‫درنتیجـه مـاده ‪ 2‬اساسـنامه به شـرح مذکور اصلاح گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1081710‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تامیـن تجهیـز اسـپیناس‬ ‫سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت ‪ 439275‬و شناسـه‬ ‫ملـی ‪ 10320871327‬بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت‬ ‫مدیـره مـورخ ‪1399/07/26‬و بـا اجـازه مجمـع عمومـی‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/07/26‬تصمیمـات ذیـل‬ ‫اتخـاذ شـد‪ :‬سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 5000000000‬ریـال‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 35000000000‬ریـال منقسـم بـه ‪ 3500000‬سـهم‬ ‫‪ 10000‬ریالـی بانـام از طریـق نقـدی افزایـش یافتـه و مبلـغ‬ ‫‪ 30000000000‬ریـال بموجـب گواهـی شـماره ‪288/79‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/06/13‬بانک اینده شـعبه ولیعصر پرداخت‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬مـاده مربوطـه در اساسـنامه به شـرح فوق‬ ‫اصلاح و ذیـل ثبـت از لحـاظ افزایـش سـرمایه در تاریـخ‬ ‫فوق الذکـر تکمیـل امضـاء گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1081707‬‬ ‫تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود مهیار تجارت رازی در تاریخ ‪ 1399/11/01‬به شـماره ثبت ‪ 571734‬به شناسـه ملی ‪14009742482‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم ا گهی می گردد‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬کلیه امور بازرگانی‬ ‫شـامل خریـد و فـروش کاال‪ ،‬واردات و صـادرات‪ ،‬ترخیـص کاال از گمـرکات کشـور و هـر نـوع فعالیـت اقتصادی مجاز درصورت لـزوم پس از اخذ‬ ‫مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ -‬منطقـه ‪ ،18‬شهرسـتان‬ ‫ری‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر ری‪ ،‬محله ابن بابویه‪ ،‬خیابان شهیدسـیدحمید میرعابدینی‪ ،‬خیابان شـهید برادران محمدی‪ ،‬پال ک ‪ ،21‬طبقه‬ ‫همکف کدپسـتی ‪ 1864677774‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت اسـت از مبلغ ‪ 10,000,000‬ریال نقدی‪ .‬میزان سهم الشـرکه هر یک‬ ‫از شرکا‪ :‬اقای مصطفی اسمعیلی مهیاری به شماره ملی ‪ 0480351368‬دارنده ‪ 500000‬ریال سهم الشرکه‪ ،‬اقای مرتضی اسمعیلی مهیاری‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0491281137‬دارنـده ‪ 9500000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئـت مدیـره‪ :‬اقـای مصطفـی اسـمعیلی مهیاری بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0480351368‬و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬اقـای مرتضـی اسـمعیلی مهیاری بـه شـماره ملـی ‪ 0491281137‬و بـه‬ ‫سـمت مدیرعامـل بـه مـدت ‪ 2‬سـال و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد‬ ‫بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مرتضی‬ ‫اسـمعیلی مهیاری بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪:‬‬ ‫طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور به منزله اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1081706‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی روسـتایی محمدیـه اسالمشـهر بـه شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 272435‬و شناسـه ملـی ‪ 10103112096‬بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت‬ ‫مدیـره مـورخ ‪ 1399/04/30‬و مجـوز شـماره ‪ 205/7/111/184/2880‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/06‬سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایـران تصمیمـات ذیل اتخاذ‬ ‫شـد‪ :‬اقـای حسـن میـرزا فشـمی با کـد ملـی ‪ 5569983333‬به سـمت رئیس‬ ‫هیئـت مدیـره‪ ،‬اقـای محمـد کریمیـان بـا کـد ملـی ‪ 0491728328‬بـه سـمت‬ ‫نایـب رئیـس هیئـت مدیـره‪ ،‬اقـای داود علیمحمد با کـد ملـی ‪5569964061‬‬ ‫به سمت منشی‪ ،‬اقای محمد حسینی با کد ملی ‪ 5569885481‬به سمت‬ ‫عضـو اصلـی هیئـت مدیـره‪ ،‬اقـای داود کوشـکیان بـا کـد ملـی ‪0490907229‬‬ ‫بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره انتخـاب شـدند‪ .‬اقـای غالمحسـن‬ ‫بهرامی غالمی با کد ملی ‪ 5569883134‬به سـمت مدیرعامل برای مدت ‪3‬‬ ‫سـال انتخاب شـدند‪ .‬کلیه قراردادها و اسـناد تعهداور از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪،‬‬ ‫برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره‪ ،‬با امضای اقای غالمحسـن‬ ‫بهرامی غالمـی (سـمت‪ :‬مدیرعامـل) و اقـای حسـن میـرزا فشـمی (سـمت‪:‬‬ ‫رئیـس هیئـت مدیـره) و در غیـاب اقـای حسـن میـرزا فشـمی بـا امضـای اقـای‬ ‫محمـد کریمیـان (سـمت‪ :‬نایـب رئیـس هیئـت مدیـره) و مهـر شـرکت تعاونـی‬ ‫معتبـر خواهـد بـود و اوراق عـادی بـا امضـای اقـای غالمحسـن بهرامی غالمـی‬ ‫(سـمت‪ :‬مدیرعامـل) و مهـر شـرکت تعاونـی معتبـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1081709‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت نـواوران طـب بین الملـل سـهامی خـاص بـه شـماره‬ ‫ثبت ‪ 441605‬و شناسـه ملی ‪ 10320887857‬به اسـتناد صورتجلسه مجمع‬ ‫عمومـی فوق العـاده مورخ ‪ 1399/10/07‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬سـرمایه‬ ‫شرکت از مبلغ ‪ 30000000000‬ریال به مبلغ ‪ 50000000000‬ریال منقسم به ‪500000‬‬ ‫سـهم ‪ 100000‬ریالـی بی نـام از طریـق مطالبات حال شـده افزایش یافتـه و ماده‬ ‫مربوطـه در اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصلاح و ذیـل ثبـت از لحـاظ افزایـش‬ ‫سـرمایه در تاریـخ فوق الذکـر تکمیـل امضـاء گردیده اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1081705‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن ‪ / 1399‬شماره ‪337‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫‪15‬‬ ‫ً‬ ‫فقط یه فیلم پنج دقیقه ای می خواستم تا بعدا بتونم از زنم و دخترم دفاع‬ ‫یو هفتمین جشـنواره‬ ‫کنـم؛ ولـی امونـم ندادند ‪...‬؛ این فیلم اولین بار در سـ ‬ ‫فجـر نمایـش داده شـد‪ .‬کارگـردان ان‪ ،‬رضـا زهتابچیـان اسـت؛ و مهـدی‬ ‫زمین پـرداز‪ ،‬امیـر اقایـی‪ ،‬لینـدا کیانی و حسـین پا کدل بازیگرانش هسـتند‪.‬‬ ‫شـباهت ان بـه «اژانـس شیشـه ای» از مهم تریـن نکاتـش اسـت کـه توسـط‬ ‫منتقـدان بیان شـده اسـت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫گرگاس ها‬ ‫استخوان هایخورشیدی‬ ‫فرار‬ ‫تمام کسـانی که ِ‬ ‫وزیـر دارای ِـی جدیـد‪ ،‬تصمیم می گیرد ب هشـکل قانونی با ِ‬ ‫تخلف مالـی زده اند‪ ،‬برخـورد کند؛ ولـی ‪ ...‬بهنام ‬ ‫مالیاتـی کـرده یـا دسـت به‬ ‫ِ‬ ‫شـرفی‪ ،‬بهناز نازی‪ ،‬رامین ناصرنصیر‪ ،‬کتانه افشـاری نژاد‪ ،‬امیر کربالیی زاده‬ ‫کارگردانـی حمیدرضـا نعیمـی‬ ‫و ‪...‬؛ بازیگـران ایـن نمایـش به نویسـندگی و‬ ‫ِ‬ ‫هستند که از ‪ 9‬بهمن ماه تا ‪ 25‬اسفندماه ‪ 99‬ساعت ‪ 6‬در تئاترشهر (سالن‬ ‫اصلـی) اجرا می شـود‪.‬‬ ‫ایـن رمـان کـه در سـال ‪ ۲۰۱۶‬منتشـر؛ و بسـیاری از جوایـز ادبـی ان سـال را‬ ‫ایرلنـدی میان سـال به نـام‬ ‫برنـده شـد‪ ،‬جریـان سـیال ذه ِـن یـک مـرد‬ ‫ِ‬ ‫کانـوی را ثبـت می کنـد کـه بسـیار شـبیه بـه مونولوگ هـای مولـی‬ ‫مارکـوس ِ‬ ‫ِبلـوم در رمـان اولیس؛ نوشـت ه جیمز جویس اسـت‪ .‬انتشـارات «نیمـاژ» این‬ ‫ قیمـت ‪44‬هزارتومـان‬ ‫اثـر را بـا ترجمـه ارمیـن کاظمیـان و در ‪320‬صفحـه به‬ ‫ِ‬ ‫منتشـر کـرده اسـت‪.‬‬ ‫زنگانه‬ ‫ فاصله‬ ‫های هب‬ ‫البـوم «زنگانـه» از پریسـا پوالدیـان‪ ،‬توسـط «چهاربـاغ بانـگ» منتشـر و‬ ‫به عنـوان دومیـن البـوم پـس از «نهـان»‪ ،‬از او راهـی بـازار موسـیقی شـد‪.‬‬ ‫صدابـرداری‪ ،‬میکـس و مسـترینگ قطعـات را حامـی حقیقـی بر عهـده‬ ‫داشـته و ضبط در اسـتودیو «پارسـیان» انجام گرفته‪ .‬هشـت قطعه بی کالم‬ ‫ارائه شـده دراین اثـر‪ ،‬از تک نـوازی سـاز ربـاب در دسـتگاه های موسـیقی‬ ‫یسـت‪ .‬پخـش فیزیکـی ان را نشـر و پخـش «جـوان» برعهـده دارد‪.‬‬ ‫ایران ‬ ‫ـرادی اثـار فلورا فیض بخش باعنوان «فاصلـه» تا ‪ 14‬بهمن ماه‬ ‫نمایشـگاه انف ِ‬ ‫‪ 99‬در گالری «اعتماد ‪ »۱‬برپاست‪ .‬در بیانیه ان امده‪« :‬گویی برای سا کنین‪،‬‬ ‫چـاره ای جـز رفتـن نبـود‪ .‬طبیعـت تغییـر کـرد و بسـیاری از گیاهـان از دسـت‬ ‫رفتنـد‪ .‬ان ه اکـه مقاو متـر بودنـد‪ ،‬بـه زندگـی ادامـه دادنـد‪ .‬این مجموعـه‪،‬‬ ‫نگاهـی از دور بـه ایـن سـرزمین ترک شـده و رویاهـا و خاطـرات به جامانده در‬ ‫ان اسـت»‪.‬‬ ‫ایـن اپلیکیشـن‪ ،‬بـا ایجـاد عـادات و روال سـالم در زندگـی‪ ،‬بـه افزایش سـطح‬ ‫انرژی شما‪ ،‬تمرکز بیشتر‪ ،‬کاهش وزن و خواب بهتر کمک می کند‪HiHab .‬‬ ‫یـک رویکـرد جامـع را در پیـش می گیـرد تـا بـه شـما انگیـزه دهـد تا بهـره وری‪،‬‬ ‫انگیـزه و انـرژی بیشـتری داشـته باشـید‪ .‬چیـزی بیـش از یـک عادت سـاز‬ ‫اسـت؛ درواقـع‪ ،‬مربـی زندگـی و مربـی شـادی شـخصی شـما محسـوب‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫دیدن این فیلم جرم است‬ ‫ابشار سواسره‬ ‫ابشـاری در نزدیکـی روسـتای «بلـده» از توابـع شهرسـتان «نـور» در‬ ‫‪ ۵۳‬کیلومتـری جـاده هـراز‪ .‬بـا ‪ ۱۰۰‬متـر ارتفـاع‪ ،‬اب ایـن ابشـار بـا شـدت زیـاد‬ ‫از بـاال بـه پائیـن می ریـزد و چشـم اندازی زیبـا را خلـق می کنـد‪ .‬عالو هبـر‬ ‫«سواسـره»‪ ،‬ابشـارهای متعـدد دیگـری در فضـای کوهسـتانی و بیشـه ای‬ ‫«بلـده» جـای گرفته انـد‪ .‬بـرای دسترسـی بـه این ابشـار‪ ،‬بایـد از طریـق «نور»‬ ‫بـه «بلـده» و سـپس «سواسـره» برویـد‪.‬‬ ‫یاس‬ ‫والدیمیرمایاکوفسکی‬ ‫اما برای شادمانی‬ ‫سیاره ی ما‬ ‫چندان اماده نیست‬ ‫خوشی را باید‬ ‫از چنگ روزهای اینده‬ ‫بیرون کشید‬ ‫در این زندگی‬ ‫مردن دشوار نیست‬ ‫ساختنزندگی‬ ‫بسیار دشوار است‬ ‫مترجم‪ :‬محمد مختاری‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبهاولدی‪ 6/1399‬جمادیاالولی‪ 21/1442‬دسامبر‪ /2020‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /332‬تومان‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 15‬دی‪ 20/1399‬جمادیاالولی‪ 4/1442‬ژانویه‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /334‬تومان‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه‪ 22‬دی‪ 27/1399‬جمادیاالولی‪ 11/1442‬ژانویه‪ /2021‬سال نهم‪ /‬شماره‪ 1500 /335‬تومان‬ ‫الودگی هوا؛ خطری که جان ساکنین کالن شهرها را تهدید می کند‬ ‫ازنفس افتاده!‬ ‫انچه باید درباره بیتکوین‬ ‫و سایر کریپتوکارنسیها بدانید‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 29‬دی‪ 4/1399‬جمادیالثانی‪ 18/1442‬ژانویه‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /336‬تومان‬ ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن‪ 11/1399‬جمادیالثانی‪ 25/1442‬ژانویه‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500/337‬تومان‬ ‫چرا الگوی مصرف در کشور ما الگوسازی نمیشود؟‬ ‫چراغ از بهر تاریکی نگه دار!‬ ‫حیوانات و رنجی که از ما انسانها متحمل میشوند‬ ‫باغوحشت!‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫الیحه «حفظ کرامت زنان» پیشروست‬ ‫ترالن پروانه؛ نامزد عنوان بازیگر زیبای‬ ‫جهان در فهرست ‪TC Candler‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشفروش شانسی یا تحویل خودرو‬ ‫با موعد نامعلوم؟!‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫بال ابزوگ‬ ‫ساختوساز های غیر مجاز؛‬ ‫‪12‬‬ ‫افت بافت تاریخی نصف جهان‬ ‫رضوان حکیمزاده خبر داد؛‬ ‫عدمتغییر ساعات فعالیت مهدهای کودک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اسفالت فرسوده؛‬ ‫‪12‬‬ ‫بهمناسبتفرارسیدننخستینسالگرد‬ ‫شهادت سردار سلیمانی‬ ‫ژنرال مقاومت‬ ‫زخم کهنه خیابانهای دزفول‬ ‫محسن یگانه؛‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫میلیونی یوتیوب‬ ‫چهره ‪100‬‬ ‫ِ‬ ‫خانوادههای تکوالد‬ ‫و چالشهای پیشروی انها‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حسابهای اجارهای‬ ‫بهزودی مسدود میشوند‬ ‫‪6‬‬ ‫ما در قوه قضائیه موظف به‬ ‫دفاع از حقوق زنان هستیم‬ ‫ایا زمان خداحافظی طبیعت‬ ‫با خرسها رسیده است؟‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫لیما گبویی‬ ‫«شهرک تخصصی سیر»؛‬ ‫پیوند سیر و صنعت همدان‬ ‫اهمیت اموزش مفاهیم مالی به کودکان‬ ‫‪10‬‬ ‫پول توجیبی؛ چقدر و چگونه؟‬ ‫رئیسجمهوری خبر داد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫تالش برای اغاز وا کسیناسیون‬ ‫از ماه جاری‬ ‫چالش اینروزهای والدین؛‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫فرزندان ما و گوشیهای هوشمند‬ ‫اماندا گورمن؛ جوانترین شاعری که‬ ‫در مراسم تحلیف شعرخوانی کرد‬ ‫تبدیل منطقه ازاد انزلی‬ ‫به پایگاه مبادالت کاالیی ایران با روسیه‬ ‫راز رمزارزها!‬ ‫رمز و ِ‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!