هفته نامه سرافرازان شماره 336 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 336

هفته نامه سرافرازان شماره 336

هفته نامه سرافرازان شماره 336

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 29‬دی‪ 4/1399‬جمادیالثانی‪ 18/1442‬ژانویه‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /336‬تومان‬ ‫چرا الگوی مصرف در کشور ما الگوسازی نمی شود؟‬ ‫چراغ از بهر تاریکی نگه دار!‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ما در قوه قضائیه موظف به‬ ‫دفاع از حقوق زنان هستیم‬ ‫ایا زمان خداحافظی طبیعت‬ ‫با خرس ها رسیده است؟‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫لیما گبویی‬ ‫«شهرک تخصصی سیر»؛‬ ‫پیوند سیر و صنعت همدان‬ ‫اهمیت اموزش مفاهیم مالی به کودکان‬ ‫‪10‬‬ ‫پول توجیبی؛ چقدر و چگونه؟‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫فرهنگ سازیومشاهداتمردمی‬ ‫اما با وجود ا گاهی همگان از مزایای بهینه سازی و لزوم تغییر‬ ‫سـاختار در مصـرف انـرژی و منبـع مختلـف‪ ،‬دالیل فراوانـی در‬ ‫عـدم تمکیـن مـردم از ایـن تغییـر سـاختار در فرهنـگ مصـرف‬ ‫متصـور اسـت‪ .‬یکـی از دالیلـی کـه افـراد را گاهی اوقـات در‬ ‫اصلاح الگـوی مصـرف مـردد می سـازد و باعـث می شـود بـه‬ ‫خرده هرز رفت هـای انـرژی توجـه چندانـی نکنند‪ ،‬بی توجهی‬ ‫یسـت‪ .‬چندی قبـل وزیـر‬ ‫دولتـی دربـاره حفاظـت از منابـع مل ‬ ‫محتـرم نیـرو‪ ،‬از هدر رفـت ‪ ۲۴‬درصـد یـا به عبارتـی یک چهـارم‬ ‫از منابـع اب کشـور در شـبکه اب رسـانی خبـر داد‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫فرسـودگی شـبکه های مختلـف انـرژی همه سـاله باعـث‬ ‫هدر رفـت مقادیر معتنابـه از انرژی و منابع مختلف می شـود‪.‬‬ ‫ازسـویی‪ ،‬گاهـی چکه کـردن شـیر اب در یـک تیـزر تلویزیونـی‪،‬‬ ‫از مصادیـق اسـراف تلقـی می شـود؛ ولـی متعاقـب ان‪ ،‬مرمـت‬ ‫ترکیدگـی لولـه اب در کوچـه یـا محل سـکونت شـما و تشـکیل‬ ‫چشمه زیرزمینی به رغم پیگیری های شما و ساکنین محل؛‬ ‫تا چندین روز طول می کشد و صدها هزارلیتر اب تصفیه شده‬ ‫به راحتـی هـدر مـی رود‪ .‬تعارضـات این چنینـی درمواجهه بـا‬ ‫منابع ملی کشور در درازمدت نوعی بدبینی و بی اعتمادی به‬ ‫رویکرد اتخاذی ازسوی دولت در قبال حفاظت از منابع ملی‬ ‫به وجـود مـی اورد و جدی بـودن بحـران منابـع را درنظـر مـردم‬ ‫کمرنـگ و کمرنگ تـر خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫البتـه ایـن ‪ ،‬همـه ماجـرا نیسـت و وقتـی کار خیلـی بیـخ پیـدا‬ ‫می کند‪ ،‬دولت ها دسـت به دامن افرادی مثل بهرام عظیمی‬ ‫و طراحـان شـخصیت های کارتونـی نظیـر «سـیا سـا کتی»‪،‬‬ ‫«بابـا برقـی» و «اقـای ایمنـی» می شـوند تـا یک شـبه سـاختار‬ ‫الگـوی مصـرف مـردم را تغییـر دهنـد و مانـع از پیشـروی رونـد‬ ‫روبه رشـد مصـرف انـرژی یـا سـایر منابـع تجدیدناپذیر شـوند!‬ ‫امـا جالـب اینجاسـت کـه ا کثـر حامیـان انـرژی و مدعیـان‬ ‫جملات بـاال کـه از شـهروندان انتظـار رعایـت الگـوی صحیـح‬ ‫مصـرف را دارنـد‪ ،‬خودشـان را هیـچ گاه ملـزم بـه رعایت چنین‬ ‫الگویـی نمی بیننـد و بـرای شست وشـوی حیـاط منـزل یـا‬ ‫ُپر کردن استخر‪ ،‬کما کان از اب شرب استفاده می کنند‪ ،‬برای‬ ‫ً‬ ‫پیمودن مسیرهای کوتاه اصال حاضر به استفاده از دوچرخه‬ ‫یا طی مسیر به صورت پیاده نیستند؛ در مسیرهای طوالنی‬ ‫استفاده از وسیله نقلیه تک سرنشین را به استفاده از وسایط‬ ‫نقلیـه عمومـی ترجیـح می دهنـد؛ هنـگام پذیرایـی از مهمان‬ ‫مکـردن تعـداد المپ هـای روشـن منـازل خـود‬ ‫حاضـر بـه ک ‬ ‫نیسـتند؛ هیـچ گاه خـود را ملـزم بـه پوشـیدن لباس بیشـتر در‬ ‫فصـل سـرما نمی بیننـد و ترجیـح می دهنـد شـعله بخـاری یـا‬ ‫درجـه وسـیله گرمـازا را افزایـش دهنـد و مـوارد مشـابه دیگـر؛‬ ‫امـا همیـن دوسـتان در رسـانه ملـی و جرایـد و سـایر وسـایل‬ ‫ارتباط جمعی از مردم انتظار استفاده بهینه از انرژی و رعایت‬ ‫ً‬ ‫الگـوی مصـرف را دارنـد؛ چرا کـه اساسـا شـعار دادن‪ ،‬مقالـه و‬ ‫یادداشت نوشـتن و همایـش و سـمینار برگزار کـردن‪ ،‬هزینـه و‬ ‫دردسـر چندانـی نـدارد؛ ولـی رعایـت الگـوی مصـرف بالطبـع‬ ‫دردسرهایی دارد که هیچ کس حاضر نیست خود پیش قدم‬ ‫شـود؛ فلـذا ا کثریت قریب به اتفـاق افراد انتظـار صرفه جویی یا‬ ‫تغییـر رفتـار از دیگـران دارنـد!‬ ‫الگویمصرفچیست؟‬ ‫کارشناسـان اقتصـادی در دنیـا الگـوی مصـرف یـا‬ ‫‪ Consumption Pattern‬را مجموعـه ای از انـواع‪ ،‬مقـدار و‬ ‫تمایلات و فعالیت هـای بشـر در اسـتفاده از منابـع به منظـور‬ ‫حفـظ حیـات‪ ،‬ارامـش و لـذت بیان کرده انـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬الگوی‬ ‫مصـرف را می تـوان میـزان اسـتفاده از منابـع یـا خدمـات‬ ‫دانسـت کـه به طور حتـم این میـزان در کشـورهای مختلـف‬ ‫باتوج هبـه سـاختار فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و اقتصـادی جوامع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫متفـاوت اسـت؛ مثلا هیـچ گاه نمی تـوان الگـوی مصـرف یـا‬ ‫سـرانه گاز مصرفـی کشـوری را کـه بهینه سـازی مصـرف را از‬ ‫سـال ها قبـل شـروع کـرده و بخاری هـای حرارتـی را بـه موزه ها‬ ‫فرسـتاده اسـت‪ ،‬بـا کشـوری مقایسـه کـرد کـه هنـوز ‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫مـدارس ان‪ ،‬وسـایل‬ ‫ِ ‬ ‫از وسـایل گرمـازا در منـازل‪ ،‬ادارات و‬ ‫گرمایشـی هسـتند که با سوزاندن مستقیم سـوخت‪ ،‬حرارت‬ ‫تولیـد می کننـد‪ .‬این موضـوع در سـایر منابـع تجدید پذیـر‬ ‫و تجدید ناپذیـر هـم صـدق می کنـد‪ .‬در حقیقـت‪ ،‬می تـوان‬ ‫چنیـن نتیجه گیـری کـرد کـه الگـوی صحیـح مصـرف‪،‬‬ ‫یسـت متغیـر که شـکل گیری سـاختار ان بـه عوامل و‬ ‫مولفه ا ‬ ‫فا کتورهای محیطی فراوان بستگی و با تغییر زیرساخت ها و‬ ‫فرهنـگ عمومـی مصـرف‪ ،‬ارتبـاط مسـتقیم دارد‪.‬‬ ‫بهینه سازیچیست؟‬ ‫باتوج هبـه افزایـش مصـرف انـرژی‪ ،‬محدود بـودن منابـع‬ ‫طبیعـی‪ ،‬حرکـت درراسـتای طـرح توسـعه پایـدار و حفـظ‬ ‫محیط زیست بایستی تاحدامکان از هدر رفت و اتالف انرژی‬ ‫و سـایر منابـع موجـود جلوگیـری شـود‪ .‬واژه بهینه سـازی‪،‬‬ ‫ترجمـه کلمـه ‪ Optimization‬اسـت کـه در ریاضیـات‪ ،‬مفهـوم‬ ‫خـاص خـود را دارد‪ .‬در کشـور مـا نیـز درزمینه هـای مختلـف؛‬ ‫ازجملـه اسـتفاده از انـرژی و منابـع طبیعی مورداسـتفاده قرار‬ ‫گرفتـه‪ .‬بهینه سـازی مصرف انـرژی برای یـک فرایند می تواند‬ ‫به صـورت موضعی (‪ )Local‬یا به صورت جامـع (‪ )Global‬برای‬ ‫یـک سیسـتم کـه متشـکل از چندیـن فراینـد اسـت‪ ،‬انجـام‬ ‫ً‬ ‫شـود‪ .‬درواقـع‪ ،‬بهینه سـازی لزوما به معنـای کم مصرف کردن‬ ‫نیسـت‪ .‬گاهـی ضـرورت ایجـاب می کند کشـت یک محصول‬ ‫یـا تولیـد یک قطعـه در کشـور متوقـف و از خـارج وارد شـود‬ ‫و ایـن به معنـای بهینه سـازی در مصـرف انـرژی یـا منابـع‬ ‫موجـود در کشـور اسـت‪ .‬اسـتفاده از تکنولوژی هـای جدیـد‬ ‫و مـواد اولیـه بهتـر و سـازگار بـا محیط زیسـت‪ ،‬اسـتفاده بهینه‬ ‫از مـواد و بازیابـی ان هـا در صنایـع مختلـف‪ ،‬باال نگه داشـتن‬ ‫قیمـت انـرژی‪ ،‬یافتـن کاربردهـای جدیـد بـرای مـوادی کـه‬ ‫ً‬ ‫به وفـور یافـت می شـوند و فعلا کم مصرف هسـتند‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از انرژی هـای نـو و تجدیدپذیـر‪ ،‬اموزش مصرف انـرژی به افراد‬ ‫ازطریـق رسـانه های ارتباط جمعـی و توسـعه فرهنگ عامـه‬ ‫مـردم درجهـت مصـرف کمتـر و بهینـه از انـرژی‪ ،‬از راهکارهای‬ ‫عملـی در توسـعه بهینه سـازی مصـرف در کشـور محسـوب‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫رعایت الگوی مصرف خوب است؛ اما برای همسایه!‬ ‫یسـت و در‬ ‫اسـتفاده بهینـه و منطقـی از انـرژی امـری طبیع ‬ ‫همه جای دنیا مردم به اندازه نیاز از انرژی استفاده می کنند؛‬ ‫چرا الگوی مصرف در کشور ما الگوسازی نمی شود؟‬ ‫چراغ از بهر تاریکی نگه دار!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫یشــویم»‪،‬‬ ‫یشــود»‪ ۱۰« ،‬ســال دیگر واردکننــده انــرژی م ‬ ‫«بیــش از نیمــی از گاز خاورمیانــه در ایــران مصــرف م ‬ ‫«مصــرف گاز خانگــی در ایــران پنج برابــر اروپاســت»‪« ،‬ایــران ‪ ۱۳‬برابــر ژاپــن و هشـت برابر اروپــا انــرژی مصــرف‬ ‫می کنــد»‪« ،‬ایرانیــان به انــدازه همــه شــهروندان اتحادیــه اروپــا گاز مصــرف می کننــد»‪« ،‬ایرانی هــا چندبرابــر‬ ‫دنیــا بــرق مصــرف می کننــد؟»‪« ،‬مصــرف بــرق ایــران ســه برابر میانگیــن جهانی ســت»‪« ،‬شــدت مصــرف‬ ‫یســت»‪« ،‬میــزان مصــرف اب توســط هــر ایرانــی دوبرابــر مصــرف‬ ‫انــرژی در ایــران ‪ ۱.۵‬برابــر میانگیــن جهان ‬ ‫ً‬ ‫جهانی ســت»‪« ،‬ســرانه مصــرف اب در ایــران تقریبــا دوبرابــر کشــورهای اروپایی ســت»؛ بــدون شــک همــه‬ ‫مــا ایــن عبــارات و جمالتــی ازاین دســت را بارهاوبارهــا شــنیده یــا در رســانه ها خوانده ایــم؛ جمالتــی کــه‬ ‫ً‬ ‫ا کثــرا به منظــور تهییــج افــکار عمومــی درخصــوص مصــرف بهینــه یــا صرفه جویــی در مصــرف منابــع انــرژی‬ ‫یــا اب و ‪ ...‬ب ـه کار می رونــد؛ ولــی در عمــل تاثیــر چندانــی در میــزان مصــرف منابــع مختلــف نداشــته اند و‬ ‫هرســال خالــق رکوردهــای جدیــد دراین خصــوص هســتیم ‪...‬‬ ‫امـا در کشـور مـا به علـت فراوانـی و ارزانـی منابـع مختلـف‪،‬‬ ‫به نوعـی بری زو بپـاش انـرژی و منابـع مرسـوم شـده و ازانجا کـه‬ ‫سـهمیه ای نیـز دراین بـاره بـرای کسـی درنظـر گرفتـه نشـده‪،‬‬ ‫ه رکـس به میـل و دلخـواه خـود عمـل می کنـد‪ .‬به جرئـت و‬ ‫به ضرس قاطـع می تـوان گفـت بـا وجـود جدی بـودن بحـران‬ ‫انـرژی در کشـور هنـوز درجـه اضطـرار بـرای بسـیاری از مـردم و‬ ‫مسـئولین ان قـدر ملمـوس نیسـت که کسـی زنگ خطـری را‬ ‫به صـورت جـدی دراین خصـوص به صـدا دراورد‪ .‬در تائیـد‬ ‫بو کتاب انـرژی در منازل‬ ‫ایـن مدعـا بایـد به مصـرف بی حسـا ‬ ‫و ادارات اشـاره کـرد‪ .‬در بسـیاری از ادارات دولتـی؛ به ویـژه‬ ‫بانک هـا در فصـول مختلـف سـال شـاهد پدیـده «اینـورژن»‬ ‫یـا وارونگـی در پوشـا ک هسـتیم! بدین ترتیـب کـه کارمنـدان‬ ‫ادارات موردنظـر در محـل کار خـود‪ ،‬در فصـل تابسـتان از‬ ‫کت وشـلوار و در فصول سـرد سـال از پیراهن نخی یا تی شـرت‬ ‫اسـتفاده می کننـد! باز گذاشـتن پنجره هـا نیـز در تمـام فصـول‬ ‫سـال به منظـور تعدیـل دمـای اتـاق نیـز امـری عـادی تلقـی‬ ‫شـده و کسـی خـود را ملـزم بـه کم کـردن درجـه کولـر یـا بخاری‬ ‫نمی بینـد‪ .‬بعـد از هدفمنـدی یارانه هـا و باال رفتـن نسـبی‬ ‫قبـوض اب و بـرق و گاز‪ ،‬روزی بـرای انجـام یـک کار بانکـی بـه‬ ‫یکـی از بانک هـای خصوصـی مراجعـه کـردم‪ .‬باوجوداینکـه‬ ‫فصـل بهـار بـود و تـازه وارد اردیبهشـت ماه شـده بودیـم‪ ،‬کولـر‬ ‫قـدی بزرگـی در بانـک روشـن بـود و دمـای محیـط به طـرزی‬ ‫ً‬ ‫وحشـتنا ک پائیـن بـود کـه تقریبـا تحمـل ان غیرممکـن بود‪.‬‬ ‫وقتی به یکی از کارمندان که از اشـنایان بود به شـوخی گفتم‬ ‫که بعد از دریافت اولین قبض برق‪ ،‬این کولر خاموش خواهد‬ ‫شـد! لبخندی زد و گفت‪« :‬این پرونده ای که روی میز اسـت‬ ‫یسـت کـه سـود ان در سـال‬ ‫مربـوط بـه یـک وام ‪ ۱۴۴‬میلیون ‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا ‪ ۲۸‬میلیـون اسـت‪ .‬ایـا قبـض بـرق مـا‪ ،‬در سـال بیـش از‬ ‫‪ ۲۸‬میلیون است! وقتی با سود یک وام تمام قبض های اب‬ ‫و برق و گاز و تلفن پرداخت می شوند؛ بنابراین‪ ،‬روشن کردن‬ ‫کولـر اوایـل بهـار امـری طبیعی سـت و نیـازی بـه صرفه جویـی‬ ‫نمی بینیـم!» دردمندانه تـر اینکـه درطـول این سـال ها حتـی‬ ‫در مـدارس کـه به علـت واریز نشـدن سـرانه یـا کمبـود مبلـغ‬ ‫سـرانه‪ ،‬ا کثـر مدیـران بـا مشـکل پرداخـت قبـوض اب و بـرق‬ ‫و گاز مواجـه هسـتند‪ ،‬در بسـیاری از سـاعات روز پنکه هـا‪،‬‬ ‫شـوفاژها‪ ،‬یـا المپ هـای کالس ها و سـالن بالاسـتفاده روشـن‬ ‫هسـتند‪ .‬البته چنیـن پدیـده ای در منازل مسـکونی افراد نیز‬ ‫قابل مشـاهده اسـت؛ ولـی بعـد از باال رفتـن تصاعـدی قبوض‬ ‫طی این سال ها‪ ،‬مصرف انرژی تاحدودی در منازل شخصی‬ ‫کاهش یافته است؛ ولی هنوز با استانداردهای فرهنگی سایر‬ ‫جوامـع تفاوت هـای فاحشـی وجـود دارد‪ .‬درواقـع‪ ،‬بـا وجـود‬ ‫ا گاهـی از مصـرف بـاالی انرژی در جامعه و لزوم تغییر سـاختار‬ ‫در نـوع مصـرف‪ ،‬به دالیـل مختلـف فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اقتصادی و حتی شخصیتی‪ ،‬فعال کسی حاضر به پیشگامی‬ ‫دراین مسـیر نیسـت و خـود را ملـزم به اجرای «تغییـر یا اصالح‬ ‫الگـوی مصـرف» در خانـه و محـل کار نمی بینـد‪.‬‬ ‫فرهنگ سازیوتوسعهمتوازنرفاهاجتماعی‬ ‫انچه مسـلم اسـت اینکـه فرهنگ سـازی بـا واردات فرهنگ یا‬ ‫تهیـه فرهنـگ در ازمایشـگاه و توزیع بین مـردم ازطریق قرص‬ ‫و امپـول میسـر نیسـت‪ .‬فرهنگ سـازی مقولـه ای پیچیـده‬ ‫و درعین حـال هزینه بـر اسـت کـه طـی سـال های متمـادی‬ ‫حاصـل می شـود و شـرایط خـاص و عوامـل فراوانـی در بـروز‬ ‫ان دخیـل هسـتند؛ بنابرایـن‪ ،‬اینکـه تصـور کنیـم بـا پخـش‬ ‫چنـد کلیـپ کارتونـی یـا توصیـه عـادل فردوسـی پور زمـان‬ ‫پخـش مسـابقات فوتبال جـام جهانی‪ ،‬میـزان مصرف بنزین‬ ‫در کشـور به نصـف تقلیـل پیـدا خواهـد کـرد‪ ،‬تصوری محـال و‬ ‫باطل است‪ .‬نکاتی را که در فرهنگ سازی می توان اشاره کرد‬ ‫عبارت انـد از‪:‬‬ ‫نبـردن‬ ‫‪ .1‬یکـی از اصـول فرهنگ سـازی در جامعـه ازبی ‬ ‫تعارضات در سطح جامعه است‪ .‬اینکه مسئولی در همایش‬ ‫یشـمار اسـتفاده از دوچرخـه‬ ‫دوچرخه سـواری‪ ،‬از مزایـای ب ‬ ‫سـخن به میـان مـی اورد و بعـد از پایـان همایـش‪ ،‬بـا خـودروی‬ ‫شـخصی خـودش‪ ،‬محـل همایـش را ترک می کنـد‪ ،‬به معنای‬ ‫خوانـدن فاتحـه همایـش و عدم اسـتقبال از فرهنگ عمومی‬ ‫استفاده از دوچرخه است‪ .‬یا مصرف بی رویه انرژی در ادارات‬ ‫دولتـی‪ ،‬اراده مـردم را در مصـرف بهینـه انـرژی سسـت خواهـد‬ ‫کرد؛ پس قبل از درخواست عمومی در قبال اجرای یک طرح‬ ‫یـا رعایـت یـک سـاختار ازسـوی عامـه مـردم‪ ،‬بایـد بـه حـذف‬ ‫تعارضـات و مصادیـق تضـاد بـا سـاختار موردنظـر در جامعـه‬ ‫پرداخـت‪.‬‬ ‫‪.2‬توجهبهزیرساخت هاوامکاناتموجود‪،‬در فرهنگ سازی‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ مثلا توصیـه بـه اسـتفاده از‬ ‫امـری ضـروری و حیات ‬ ‫وسایل نقلیه عمومی و اوضاع نابسامان این سیستم‪ ،‬مانعی‬ ‫اشـکار در عـدم اسـتقبال از ایـن فرهنـگ محسـوب می شـود؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬در اصـول فرهنگ سـازی قبـل از توصیـه عمومـی به‬ ‫رعایـت یـک هنجـار یا سـاختار‪ ،‬باید به ایجاد و فراهم سـاختن‬ ‫زیرسـاخت ها و امکانـات توجـه داشـت‪.‬‬ ‫‪.3‬درحال حاضرقیمتبرخیمنابعوتولیداتدر بخش های‬ ‫مختلف از یک لیتر اب ارزان تر است‪ .‬پیشنهاد می شود دولت‬ ‫به جـای پرداخـت یارانه نقدی درخصوص حامل هـای انرژی‬ ‫یـا اب و بـرق و ‪ ...‬سـهمی بـرای هـر خانـواده درنظـر بگیـرد کـه‬ ‫بـا قیمـت معمولـی و به اصطلاح یارانـه ای محاسـبه شـود‪.‬‬ ‫افرادی که تمایل به مصرف بیشتر از سرانه عادی دارند‪ ،‬ملزم‬ ‫بـه پرداخـت هزینه به قیمت جهانـی فراورده شـوند‪.‬‬ ‫پایانسخن‬ ‫در خاتمـه ذکـر این نکتـه ضروری سـت کـه تنهـا راه مصـرف‬ ‫متعـادل و بهینـه انـرژی و منابـع موجـود در کشـورمان‬ ‫فرهنگ سـازی و لـزوم امـوزش درخصـوص اهمیـت‬ ‫این قضیـه اسـت؛ امـا نکتـه مهم تـر طوالنی بـودن این رونـد‬ ‫ً‬ ‫یکـه دولت هـا عمدتـا در‬ ‫و هزینه بردار بـودن ان اسـت؛ چیز ‬ ‫دوره کوتـاه هشت سـاله خـود توجـه چندانـی بـه ان ندارنـد و‬ ‫درصـدد اجـرای طر ح هـای کوتاه مـدت و میان مـدت هسـتند‬ ‫ً‬ ‫کـه مطمئنـا در حـوزه فرهنگ سـازی جـواب نخواهـد داد‪.‬‬ ‫جدی گرفتن نقش رسانه ها‪ ،‬استفاده از پتانسیل هنرمندان‪،‬‬ ‫ورزشـکاران و افـراد مشـهور‪ ،‬نقـش اموزش وپـرورش‪ ،‬تبلیغـات‬ ‫محیطی‪،‬تمرکزبررویسیستمتشویقوتنبیهدر احیاییک‬ ‫فرهنـگ‪ ،‬توجـه به اصل امـوزش ازطریق خانـواده‪ ،‬اختصاص‬ ‫یارانه در تهیه برخی وسایل همچون شیرهای اب هوشمند‪،‬‬ ‫پنجـره دوجـداره‪ ،‬پکیـج و ‪ ...‬نیز می تواند در تغییر ذائقه مردم‬ ‫در مصـرف انـرژی و سـایر منابـع طبیعـی کشـور موثـر باشـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫برابری مصرف انرژی ایران با کشورهای توسعه یافته‬ ‫ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫چین بیشترین میزان مصرف انرژی اولیه را‬ ‫در سـال ‪ 2019‬به خود اختصاص داد؛ ان هم‬ ‫بـا رقـم حیرت انگی ِـز ‪141.7‬ا گـزاژول‪ .‬بـرای‬ ‫درک بهتـر این شـدت از مصـرف انـرژی بایـد‬ ‫گفـت کـه «ا گـزا» یکی از پیشـوندهای «سـامانه‬ ‫اسـتاندارد بین المللـی یکاهـا» (‪ )SI‬و برابر‬ ‫ تـوان ‪ 18‬اسـت کـه این عـدد‬ ‫بـا ‪ 10‬به ِ‬ ‫«کوینتیلیـون» نـام دارد و درواقـع‪ ،‬از‬ ‫تتـر خوانـدن یـک رقـم‬ ‫ان بـرای راح ‬ ‫درشـت استفاده می شـود‪« .‬انرژی اولیه»‬ ‫یسـت کـه هنـوز بـه نـوع‬ ‫هـم نوعـی از انرژ ‬ ‫ً‬ ‫دیگر تبدیل نشده؛ مثال «نفت خام» و «گاز‬ ‫ً‬ ‫طبیعـی» کـه مسـتقیما از درون زمیـن بیـرون‬ ‫خـود‬ ‫می اینـد و بشـر دخالتـی در سـاخت ان هـا نـدارد؛ البتـه ِ‬ ‫این نـوع انـرژی نیـز بـه دو گـروه تقسـیم می شـود‪ :‬انرژی هـای فسـیلی‬ ‫(تجدیدناپذیـر)‪ ،‬انرژی هـای (تجدیدپذیـر) کـه انـرژی هسـته ای نیـز در‬ ‫دسـته دوم قـرار دارد‪ .‬نا گفتـه پیداسـت در خبـر یادشـده‪ ،‬منظورمـان انرژی هـای‬ ‫ـردازی ‪ Statista‬در ژوئـن ‪ 2020‬نشـان داد کـه طـی‬ ‫یسـت‪ .‬گـزارش مرکـز داد هپ‬ ‫رایـج فسیل ‬ ‫ِ‬ ‫قابل توجهـی افزایـش‬ ‫یک دهه گذشـته میـزان اسـتفاده از انرژی هـای اولیـه در جهـان ب هشـکل ِ‬ ‫داشـته اسـت و بیشـترین سـهم را در ایـن افزایـش مصـرف‪ ،‬اقتصادهـای نوظهـور نظیـر برزیـل‪،‬‬ ‫روسـیه‪ ،‬هنـد و چیـن داشـته اند‪ .‬نکتـه تاسـف بار در ایـن گـزارش این اسـت که نـام «ایـران» نیـز‬ ‫بیـن ایـن کشـورها در رده هـای بـاال دیـده می شـود (رتبـه دهـم) کـه البتـه این مسـئله درمـورد‬ ‫براسـاس اخریـن‬ ‫کشـورمان نـه به خاط ِـر فرایندهـای توسـعه ای؛ بلکـه به سـبب «تلفـات» اسـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫امـار از میـزان عرضـه و تقاضـای انـرژی در ایـران‪ ،‬میـزان مصرف بسیارباالسـت؛ تاجایی که طبق‬ ‫اعلام مسـئوالن کشـور؛ ظرفیـت صرفه جویـی در مصـرف سـاالنه انـرژی کشـورمان معـادل‬ ‫ـری ‪Deutsche‬‬ ‫‪۵۰۰‬میلیون بشـکه نفـت خـام وجـود‬ ‫دارد‪ .‬گـزارش ‪ 20‬ژوئـن ‪ 2020‬رسـانه خب ِ‬ ‫ً‬ ‫یکـه اقتصـاد ایـران تقریبـا یک دهـم اقتصـاد المـان اسـت‪ ،‬مصـرف انـرژی دو‬ ‫‪Welle‬؛ درحال ‬ ‫ً‬ ‫کشـور تقریبـا به یک انـدازه اسـت (المـان در جایـگاه هفتـم)؛ بااین تفـاوت کـه بخـش بزرگـی از‬ ‫انـرژی در ایـران به خاط ِـر مدیریـت غلـط و بهـره وری پائیـن‪ ،‬در همـان مرحلـه تولیـد و توزیـع‪،‬‬ ‫از بیـن مـی رود‪ .‬گـزارش ‪ 14‬مهـر ‪ 1398‬در خبرگـزاری «ایسـنا» نیـز بـه این موضوع اشـاره دارد که‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۵‬کل تولیـد انـرژی در کشـور برابـر ‪۳۴۱۱.۵‬میلیون بشـکه معـادل نفـت خـام بـوده‬ ‫کـه نسـبت بـه سـال قبـل ازان‪۱۷.۷ ،‬درصـد افزایـش داشـت‪ .‬ترکیـب حامل هـای انـرژی اولیـه مـا‬ ‫شـامل ‪۴۰.۲‬درصـد نفـت خـام‪۵۹.۰ ،‬درصد گاز غنی‪۲۴ ،‬درصد سـوخت های سـنتی‪۰.۸ ،‬درصد‬ ‫زغال سـنگ‪۰.۴۰ ،‬درصـد برق ابـی‪ ،‬بـادی‪ ،‬اتمـی‪ ،‬خورشـیدی‪ ،‬زیسـت توده و بقیـه (‪۰.۰۱‬درصـد)‬ ‫انرژی هـای نـو خورشـیدی‪،‬حرارتی می شـود‪ .‬ایـن گـزارش همچنیـن درادامـه اورده کـه تلفـات‬ ‫اندازه گیری شده در زنجیره تامین انرژی شامل ‪۱۳۴.۶‬میلیون بشکه معادل نفت خام گازهای‬ ‫ً‬ ‫قابل جمـع اوری عمدتـا در باالدسـتی و ‪۴۴۵.۹‬میلیون بشـکه معـادل نفـت خـام انـواع تلفـات‬ ‫قابل محاسـبه در تبدیلات میانـی‪ ،‬انتقـال و توزیـع حامل هـای انرژی سـت‪ .‬مهم تریـن جـزء در‬ ‫تلفـات بخـش عرضـه تلفـات نیروگاهی سـت کـه در حـدود ‪۳۰۱‬میلیون بشـکه معـادل نفـت خـام‬ ‫نهم این فهرسـت‪ ،‬کشـور کره جنوبی‬ ‫می شـود و ‪۶۸‬درصد این تلفات را تشـکیل می دهد‪ .‬رتبه ِ‬ ‫با رقم (‪12.37‬ا گزاژول) است که سطح مصرف ان‪ ،‬تنها اندکی از ایران بیشتر است‪ .‬شرک نفت‬ ‫و گاز بریتانیایـی ‪ BP‬در گـزارش جدیـد سـاالنه خـود می گویـد کـه ایـران در سـال گذشـته (‪)2019‬‬ ‫ میزان ‪۱۲.۳۴‬ا گزاژول (‪۲.۱۵‬میلیاردبشـکه معادل نفت خام) انرژی مصرف کرد که نسـبت به‬ ‫به ِ‬ ‫سـال قبل ازان‪۴.۳ ،‬درصد افزایش نشـان می دهد‪ .‬البته جدای از بحث اتالف انرژی در سـطوح‬ ‫اسـتاندارد مصـرف در بخـش عمومـی و‬ ‫اولیـه و باالدسـتی؛ شـکل و میـزان نامتعـارف و باالتـر از‬ ‫ِ‬ ‫تحت عنوان «شـدت مصرف انرژی» نام‬ ‫قابل تامل اسـت‪ .‬درهرصورت‪ ،‬از این پدیده ِ‬ ‫خانگی نیز ِ‬ ‫ عنوان واحد انرژی برای هر واحد‬ ‫می برند که معیاری از نا کارامدی اقتصاد یک کشور است و به ِ‬ ‫تولید ناخالص داخلی محاسـبه می شـود‪ .‬شـدت انرژی باال‪ ،‬بیانگر قیمت یا هزینه زیاد تبدیل‬ ‫انرژی به تولید ناخالص داخلی سـت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬معیار شـدت انرژی؛ از جمله شـاخص های‬ ‫اسـتراتژیک در کشـورهای توسـعه یافته اسـت کـه از ان بـرای بررسـی افزایـش کارایـی انـرژی؛ هـم‬ ‫ازنظـر میـزان کاهـش وابسـتگی انـرژی کشـور بـه خـارج (واردات حامل هـای انـرژی) و هـم ازنظـر‬ ‫کنتـرل تبعـات اب وهوایـی مصـرف بـاالی انـرژی در داخـل‪ ،‬اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫چین‬ ‫‪141.7‬‬ ‫‪116.58‬‬ ‫‪34.06‬‬ ‫‪29.81‬‬ ‫‪18.67‬‬ ‫‪14.21‬‬ ‫‪13.14‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪12.37‬‬ ‫‪12.34‬‬ ‫امریکا‬ ‫هند‬ ‫روسیه‬ ‫ژاپن‬ ‫کانادا‬ ‫المان‬ ‫برزیل‬ ‫کره جنوبی‬ ‫ایران‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫نگاهی به روند مصرف برق‬ ‫در ‪۱۰‬سال اینده‬ ‫در سـه سـناریوی درنظرگرفته شـده‪ ،‬مقدار مصرف برق و درحقیقت تقاضا برای‬ ‫انرژی الکتریکی همچون ‪ ۱۰‬سال گذشـته روندی صعودی خواهد داشـت‪ .‬براورد‬ ‫می شـود کـه مقـدار مصـرف بـرق در سـال ‪ ۱۴۰۶‬تحـت سـه سـناریوی مختلـف‬ ‫به ترتیـب ‪ ۴۰۷۲۵۱ ،۳۹۱۵۸۴‬و ‪ ۴۴۰۴۴۱‬گیگاوات سـاعت باشـد‪ .‬از دالیـل عمـده‬ ‫این رونـد می تـوان افزایـش مصـرف بـرق در بخـش خانگـی و صنعـت هم زمـان بـا‬ ‫توسـعه و رشـد اقتصـادی کشـور را نـام بـرد‪ .‬به گـزارش اقتصادانالیـن؛ به منظـور‬ ‫هرنـوع سیاسـت گذاری دقیـق و کارامـد در بخـش انـرژی عالو هبـر اطلاع دقیـق از‬ ‫وضعیـت منابـع انـرژی و روش هـای تامیـن انـرژی‪ ،‬بایـد اشـراف دقیـق و کاملـی‬ ‫نسـبت بـه وضعیـت مصـرف انـرژی و نـرخ تغییـرات ان داشـت‪ .‬ا گـر سیاسـت ها‬ ‫و برنامه هـای بخـش انـرژی تنهـا بـا نـگاه بـه منابـع انـرژی و راهکارهـای تامیـن‬ ‫انـرژی و نیـز سـایر اهـداف کالن تعیین شـده و بـدون نـگاه بـه وضعیـت کنونـی‬ ‫ً‬ ‫مصـرف انـرژی و پیش بینـی درخصـوص اینـده ان تدویـن شـوند‪ ،‬قطعـا درعمـل‬ ‫بـا شکسـت مواجـه خواهنـد شـد؛ زیـرا مجـری سیاسـت ها خـود را در یـک زمیـن‬ ‫بازی متناقض مشـاهده خواهد کرد؛ جایی که سیاسـت ها و برنامه های کالن او‬ ‫را به سـمتی هدایت کرده؛ درحالی که واقعیت ها و تقاضا او را مجبور به اقدامات‬ ‫دیگـری می کننـد‪.‬‬ ‫حـال چنـد سـوال مطـرح اسـت؛ وضعیـت مصـرف حامل هـای انـرژی مهـم نظیـر‬ ‫بـرق و گاز در ایـران طـی یک دهه گذشـته چگونـه بـوده؟ بـا فـرض ثبـات نـرخ‬ ‫تغییـرات اثرگـذار در مصـرف (ازجملـه ثبـات رشـد جمعیـت‪ ،‬ثبـات رشـد تولیـد‬ ‫ناخالـص ملـی‪ ،‬عدم تغییر سیاسـت های مدیریت مصرف) میـزان و روند مصرف‬ ‫هرکـدام از حامل هـای انـرژی مذکـور در ‪ ۱۰‬سـال اینده چـه مقـدار و چگونه خواهد‬ ‫بـود؟ وضعیـت کنونـی مصـرف انـرژی در کشـور متناسـب بـا اقتضائـات ایـران‬ ‫درمقایسـه با سـایر کشـورها چگونـه اسـت؟ اندیشـکده اقتصـاد مقاومتـی در‬ ‫گزارشـی بـه ایـن سـواالت پاسـخ داده اسـت‪.‬‬ ‫رشد صنعتی و توسعه اقتصادی تاحدزیادی به مقدار و سطح استفاده کارامد از‬ ‫حامل های انرژی ارتباط دارد‪ .‬ارتباط میان رشـد اقتصادی و مصرف انرژی متاثر‬ ‫از عوامـل متعـدد؛ ازجملـه قیمـت حامل هـای انـرژی‪ ،‬وقایـع اجتماعـی مختلـف‬ ‫نظیر انقالب‪ ،‬جنگ‪ ،‬تحریم های اقتصادی‪ ،‬شوک های نفتی و ‪ ...‬است‪ .‬مطابق‬ ‫امـار میـزان عرضـه و تقاضـای انـرژی در ایـران‪ ،‬میـزان مصـرف انـرژی در‬ ‫بـا اخریـن ِ‬ ‫یسـت‪ .‬ازطرفی‪ ،‬طبق اعالم مسـئوالن کشـور‬ ‫کشـور باالتر از اسـتانداردهای جهان ‬ ‫امکان صرفه جویی در مصرف سـاالنه انرژی با ظرفیتی معادل ‪ ۵۰۰‬میلیون بشـکه‬ ‫معـادل نفـت خـام وجـود دارد‪ .‬بررسـی ها نشـان می دهـد در سـال ‪ ۱۳۹۶‬ترکیـب‬ ‫سـبد مصـرف نهایـی کشـور شـامل ‪56.02‬درصـد گاز طبیعـی‪31.88 ،‬درصـد‬ ‫فراورده هـای نفتـی‪11.09 ،‬درصـد بـرق و حـدود یک درصـد نیـز زغال سـنگ و انـرژی‬ ‫تجدیدپذیـر بـوده اسـت‪ .‬مقـدار اتلاف تبدیلات و اتلاف ناشـی از انتقـال و توزیـع‬ ‫در زنجیـره تامیـن انـرژی در سـال ‪488.5 ،۱۳۹۶‬میلیون بشـکه معـادل نفـت خـام‬ ‫اسـت کـه از این مقـدار ‪335.9‬میلیون بشـکه معـادل نفـت خـام مربـوط بـه تلفات‬ ‫بخـش نیروگاهی سـت‪ .‬مقـدار تلفـات نیروگاهی درحقیقـت معـادل ‪68.76‬درصد‬ ‫از کل بخـش تبدیلات و تلفـات اسـت؛ امـا به لحـاظ سـهم بخش هـای مختلـف از‬ ‫مصـرف انـرژی و غیرانـرژی در ایـران‪ ،‬ارزیابی هـا بیانگـر این نکتـه اسـت کـه بخـش‬ ‫خانگـی‪ ،‬صنعـت و حمل ونقـل در سـال ‪ ۱۳۹۶‬به ترتیـب بـا ‪ ۲۵ ،۲۸‬و ‪ ۲۴‬درصـد‬ ‫بیشـترین سـهم را در بین بخش های مختلف از مصرف انرژی به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬درضمن طی ‪ ۱۰‬سـال اخیر سـهم بخش صنعت در سـبد مصرف نهایی از‬ ‫‪ ۲۳‬به ‪ ۲۵‬درصد؛ و سهم بخش خانگی نیز از ‪ ۳۰‬به ‪ ۲۸‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رونـد کل مصـرف بـرق کشـور درطـول یک دهه گذشـته نشـان می دهـد کـه مصرف‬ ‫نهایـی سـاالنه بـرق در ایـران از ‪ ۱۶۱۴۴۵‬گیگاوات سـاعت در سـال ‪ ۱۳۸۷‬بـه‬ ‫‪ ۲۵۵۰۲۶‬گیگاوات سـاعت در سـال ‪ ۱۳۹۶‬رسـیده کـه درواقـع نشـانگر نـرخ رشـد‬ ‫متوسـط سـاالنه ‪5.25‬درصـدی و رشـد ‪57.96‬درصـدی طـی ایـن دوره اسـت‪.‬‬ ‫بخش هـای خانگـی و صنعـت بیشـترین سـهم را از کل مصـرف انـرژی الکتریکـی‬ ‫در کشـور دارنـد و به عنوان مثـال در سـال ‪ ۱۳۹۶‬بخـش خانگـی و صنعـت به ترتیب‬ ‫‪ 32.7‬و ‪ ۳۳‬درصـد از کل مصـرف انـرژی الکتریکـی را به خـود اختصـاص می دهنـد‪.‬‬ ‫ا گرچـه بزرگ تریـن مصرف کننده هـای بـرق در دوره موردبررسـی بخـش خانگـی و‬ ‫صنعت هسـتند؛ اما طی این دوره‪ ،‬رشـد مصرف این حامل انرژی در بخش های‬ ‫حمل ونقل و کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها بوده است‪ .‬رشد ‪83.92‬درصدی‬ ‫ً‬ ‫مصـرف بـرق در بخـش کشـاورزی عمدتـا به دلیـل جایگزینـی ایـن حامـل به جـای‬ ‫نفـت سـفید (نصـب پمپ هـای برقـی) و رشـد ‪93.86‬درصـدی مصـرف بـرق در‬ ‫بخـش حمل ونقـل به دلیـل راه انـدازی خطـوط متـرو در کالن شـهرها بـوده اسـت‪.‬‬ ‫درارتباط بـا رشـد بی رویـه مصـرف بـرق در بخـش صنعـت علـل عمـده عبارت انـد‬ ‫از‪ :‬قدیمی بـودن فناوری هـای مورداسـتفاده در واحدهـای مصرف کننـده‪ ،‬قیمـت‬ ‫پائیـن انـرژی‪ ،‬عدم سـرمایه گذاری در وسـایل و تجهیـزات به منظـور افزایـش‬ ‫بهـره وری کـه درواقـع این موضـوع برای صاحبان صنایع توجیه اقتصـادی ندارد‪،‬‬ ‫وجـود انحصارهـای دولتـی و حمایـت دولـت از تولیدکننـده دولتـی و عـدم بـازار‬ ‫رقابتـی و کنـدی وا گـذاری بخـش دولتـی بـه خصوصـی‪.‬‬ ‫اهمیـت ترکیـه در بـازار جهانـی انـرژی هـم از ُبعـد ترانزیـت منطقـه ای و هـم از ُبعـد‬ ‫مصـرف درحال رشـد و گسـترش اسـت‪ .‬مصـرف انـرژی ترکیـه طـی دهـه اخیـر رشـد‬ ‫سـریعی داشـته و به نظر می رسـد باتوجه به پیشـرفت های زیادی که در صنعت و‬ ‫اقتصاد ترکیه در سال های اخیر رخ داده‪ ،‬این روند همچنان ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫چالش هـای انـرژی ترکیـه رابطـه مسـتقیمی با پیشـرفت اقتصاد‪ ،‬رشـد جمعیت و‬ ‫افزایـش اسـتاندارد زندگـی در ترکیـه دارد‪ .‬ترکیـه درصـدد اسـت اقتصـاد خـود را در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۳‬هم زمـان بـا یک صدمیـن سـالگرد تاسـیس جمهـوری ترکیـه در بیـن‬ ‫‪ ۱۰‬کشـور برتـر اقتصـاد دنیـا قـرار دهـد؛ بنابرایـن‪ ،‬مسـئله تامیـن انـرژی موردنیـاز‬ ‫بـرای صنایـع و مصـرف خانگـی از منابـع قابل اعتمـاد و ارزان بـرای ترکیه از اهمیت‬ ‫خاصی برخوردار اسـت‪ .‬بررسـی ها نشـان می دهد ترکیه در سـال ‪ ،۲۰۱۹‬درمجموع‬ ‫‪ ۳۰۴۲۵۳‬گیگاوات سـاعت بـرق تولیـد کـرده کـه ازاین میـزان‪ ،‬مصـرف بـرق در سـال‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬در ترکیـه برابـر بـا ‪ ۲۷۲‬تراوات سـاعت بـوده که نسـبت به سـال گذشـته تقریبا‬ ‫ثابت مانده؛ باتوجه به اینکه سهم صنعت‪ ،‬تجاری و عمومی‪ ،‬خانگی و کشاورزی‬ ‫به عنـوان بزرگ تریـن مصرف کننـدگان بـرق ترکیـه به ترتیـب ‪ 21.41 ،44.88‬و‬ ‫‪3.57‬درصد اسـت‪ .‬ازطرفی‪ ،‬وزیر انرژی ترکیه در ‪ ۷‬خردادماه سـال جاری در یک‬ ‫توئیـت رسـمی اعلام کـرد کـه ایـن کشـور رکـورد جدیـدی را درزمینـه تولیـد بـرق از‬ ‫انرژی هـای تجدیدپذیـر و منابـع داخلـی زغال سـنگ به ثبـت رسـانده اسـت‪ .‬وی‬ ‫اظهـار کـرد بـا تولیـد حـدود ‪ ۹۰‬درصـد از بـرق تولیـدی از انرژی هـای تجدیدپذیـر و‬ ‫زغال سـنگ داخلـی در روز ‪ ۲۴‬مـی‪ ،‬ایـن کشـور رکـورد جدیـدی را در تولیـد روزانـه‬ ‫بـرق ثبـت کـرده اسـت‪ ۴۴ .‬درصـد از تولیـد بـرق درایـن روز از منابـع برق ابـی تولیـد‬ ‫شـده و پـس ازان زغال سـنگ داخلـی بـا ‪16.5‬درصـد‪ ،‬انـرژی بـادی بـا ‪14.5‬درصـد‪،‬‬ ‫پنل هـای خورشـیدی بـا ‪7.2‬درصـد‪ ،‬انـرژی زمین گرمایـی بـا ‪5.3‬درصـد و‬ ‫زیسـت توده بـا ‪2.6‬درصـد در رتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد‪ .‬براسـاس داده هـای‬ ‫منتشرشـده از وزارت انـرژی و منابـع طبیعـی ترکیـه در تاریـخ دوم مـاه مـه (‪۱۳‬‬ ‫ً‬ ‫اردیبهشـت ماه) تقریبا نیمی از تولید برق ترکیه در ماه اوریل توسـط نیروگاه های‬ ‫برق ابـی تولیـد شـده و سـهم مـزار ع بـادی از سـهم نیروگاه هـای گاز طبیعی پیشـی‬ ‫گرفته اسـت‪ .‬باتوجه به بخشـی از چشـم انداز ترکیه تا سـال ‪ ۲۰۲۳‬این کشـور قصد‬ ‫دارد ‪ ۳۰‬درصد از تقاضای برق خود را ازطریق انرژی های تجدیدپذیر تامین کند‪.‬‬ ‫در چهارچوب این هدف‪ ،‬برنامه ریزی برای دستیابی به ظرفیت ‪ ۳۴‬هزارمگاوات‬ ‫انـرژی ابـی‪ ۲۰ ،‬هزارمـگاوات بـادی‪ ،‬پنج هزارمـگاوات خورشـیدی‪ ،‬هزارمـگاوات‬ ‫زمین گرمایـی‪ ،‬هزارمـگاوات زیسـت توده انجـام شـده‪ .‬ازطرفـی ترکیـه تاییـد کـرده‬ ‫که گام های بیشـتری را به منظور افزایش سـهم انرژی تجدیدپذیر در ترکیب سـبد‬ ‫س از انجام بررسـی های‬ ‫انرژی این کشـور تا سـال ‪ ۲۰۲۳‬برداشـته اسـت‪ .‬درواقع پ ‬ ‫الزم‪ ،‬ترکیه تصمیم گرفت باتوجه به شـرایط و امکانات موجود‪ ،‬هدف این کشـور‬ ‫در تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر تـا سـال ‪ ۲۰۲۳‬را از ‪ ۳۱‬درصـد بـه ‪ ۵۰‬درصـد ترکیب‬ ‫سـبد انـرژی ارتقـا دهـد‪ .‬این اقـدام بـا اجرای چندیـن مناقصه پروژه خورشـیدی با‬ ‫ظرفیت کلی ‪ ۳۰۰۰‬مگاوات و سرمایه گذاری ‪4.8‬میلیارددالر انجام پذیرفته است‪.‬‬ ‫در گام بعـدی نیـز توسـعه ظرفیـت ‪ ۱۰‬هزارمگاواتـی بـرای انـرژی خورشـیدی و‬ ‫به همین میـزان نیـز بـرای انـرژی بـادی در مناطـق دارای پتانسـیل انرژی هـای‬ ‫ً‬ ‫تجدیدپذیـر درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬اخیـرا وزیـر انـرژی و منابـع طبیعـی ترکیـه‬ ‫اعلام کـرده دولـت قصـد دارد سـاالنه ‪ ۱۰۰۰‬مـگاوات ظرفیـت انـرژی تجدیدپذیـر‬ ‫شـامل بـادی و خورشـیدی را دراین کشـور راه انـدازی کنـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫پرونده‬ ‫نگاهی به پتانسیل های انرژ ی های تجدیدپذیر در کشور‬ ‫مناطق افتاب خیز ایران؛‬ ‫جوالنگاه تولید برق‬ ‫کارشناسـان صنعت برق و انرژی معتقدند که ایران در طول یک سـال خورشـیدی‬ ‫دارای بیـش از ‪۳۰۰‬روز افتابـی یـا به عبـارت دیگـر‪ ،‬به طـور متوسـط دارای حـدود‬ ‫‪۲۸۰۰‬سـاعت خورشـیدی اسـت؛ امری که سـرمایه گذاری در ان می تواند زمینه ساز‬ ‫تحولـی بنیـادی در اقتصـاد انـرژی کشـور و البتـه زدودن چهـره الودگـی از شـهرهای‬ ‫ایـران از جملـه شـهرهای تهـران‪ ،‬خوزسـتان‪ ،‬مشـهد و‪ ...‬باشـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا‪،‬‬ ‫باتوجـه بـه پتانسـیل های بـاالی انـرژی تجدیدپذیـر در ایـران بایـد تا کنـون شـاهد‬ ‫پیشـرفت های بیشـتری در ایـن حـوزه می بودیـم امـا موانـع متعـددی بـرای ارتقـا‬ ‫ایـن انـرژی وجـود داشـت و ایـن درحالیسـت که المـان بـا دارا بـودن کمتـراز نیمـی از‬ ‫روزهـای افتابـی ایـران‪ ،‬هـم ا کنـون بیـش از ‪۷۰‬هزارمـگاوات ظرفیـت نصـب شـده‬ ‫خورشـیدی دارد‪ ،‬همچنین ایران از جمله معدود کشـورهای دنیاسـت که دارای‬ ‫شـدت انـرژی باالتـر از سـطح متوسـط جهانـی اسـت‪ .‬از سـوی دیگـر امارهـا نشـان‬ ‫می دهـد ایـران از نظـر شـدت مصـرف انـرژی‪۲.۵ ،‬برابـر متوسـط جهانـی و ‪۱۰‬برابـر‬ ‫کشـورهای اروپایـی شـدت مصـرف انـرژی دارد‪ .‬به همین خاطـر به نظـر می رسـد‬ ‫توسـعه انرژی هـای نـو در کشـور می توانـد در حـل بسـیاری از مشـکالت مربـوط بـه‬ ‫اقتصـاد انـرژی و مشـکالت اجتماعـی و بهداشـتی موثـر باشـد‪ .‬خوشـبختانه دولـت‬ ‫در سـال های اخیـر ایـن امـر مهـم را درک کـرده و بـا پیوسـتن بـه توافقنامـه پاریـس‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۱۵‬عملا گام بزرگـی در راسـتای ایفـای مسـئولیت اجتماعـی و تعهـدات‬ ‫جهانـی خـود برداشـت‪ .‬گزارش هـا حا کـی از ایـن اسـت کـه وزارت نیـرو برنامـه دارد‬ ‫در راسـتای اجـرای تعهـدات کشـور در توافق نامـه پاریـس و اسـناد باالدسـتی کشـور‬ ‫از جملـه برنامـه ششـم توسـعه‪ ،‬در پنج سـال اینـده میـزان تولیـد بـرق از انرژی هـای‬ ‫نـو در کشـور را بـه حـدود ‪۵۰۰۰‬مـگاوات و سـهم انرژی هـای پـا ک (بـا احتسـاب انـرژی‬ ‫بـرق ابـی) در سـبد انـرژی کشـور را تـا پایان برنامه ششـم به ‪۲۶‬هزارمگاوات برسـاند‪.‬‬ ‫البته در سـال های اخیر در حوزه توسـعه انرژی های پا ک در کشـور قدم های بسـیار‬ ‫بزرگـی برداشـته شـده اسـت‪ ،‬قدم هایـی کـه از چشـمان تیزبیـن اژانـس بین المللـی‬ ‫انـرژی نیـز دورنمانـده و باعـث شـد تـا در گزارش اخیـر این سـازمان‪ ،‬ایران فعال ترین‬ ‫کشـور خاورمیانـه در حـوزه توسـعه انرژی هـای نـو لقب بگیرد‪ .‬جالب اینکـه در قالب‬ ‫اجرای همین سیاست ها‪ ،‬اخیرا این وزارتخانه قراردادی را با یک شرکت انگلیسی‬ ‫بـرای تولیـد حـدود ‪۶۰۰‬مـگاوات نیـروگاه خورشـیدی در یکـی از اسـتان های جنوبی‬ ‫کشـور امضـاء کـرد کـه درصـورت سـاخت‪ ،‬در نـوع خـود می توانـد یکـی از بزرگ تریـن‬ ‫نیروگاه هـای خورشـیدی جهـان لقـب گیـرد‪ .‬همچنیـن چنـدی پیـش یک شـرکت‬ ‫نـروژی قـراردادی برای سـاخت یک نیروگاه ‪۱۲۰‬مگاواتی خورشـیدی بـا ایران امضاء‬ ‫کـرده کـه قابلیـت افزایـش تـا ‪۵۰۰‬مـگاوات را دارد‪ .‬علاوه بـر ایـن قـرار اسـت در طـی‬ ‫‪۱۰‬سـال اینـده یک شـرکت ایتالیایی با سـرمایه گذاری بالـغ بر ‪۱.۵‬میلیـارددالر اقدام‬ ‫بـه سـاخت یـک نیـروگاه خورشـیدی ‪۱۰۰۰‬مگاواتـی در ایـران کنـد؛ نیروگاهـی کـه ا گـر‬ ‫احـداث شـود می توانـد بزرگ تریـن نیـروگاه خورشـیدی کشـور لقب گیـرد‪ .‬درهمین‬ ‫رابطـه عدنـان امیـن مدیـر کل اژانـس بین المللـی انرژی هـای تجدیدپذیرمعتقـد‬ ‫‪5‬‬ ‫است که ایران بازار اینده انرژی است و زمینه های سرمایه گذاری فراوانی در بخش‬ ‫انرژی هـای تجدیـد پذیـر در ایـران وجود دارد‪ .‬وی با بیان اینکه اتحادیـه اروپا ارزش‬ ‫زیـادی بـرای ظرفیت هـای ایـران قائـل اسـت و به همین خاطـر‪ ،‬فرصـت و زمینـه‬ ‫مناسـبی را فراهم خواهد کرد تا سـرمایه گذاران خارجی بتوانند در بازار انرژی ایران‬ ‫سـرمایه گذاری کننـد بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـا همـکاری متقابل می تـوان بـه اهداف‬ ‫بـزرگ رسـید و سـوخت یـا موتـور دسترسـی بـه اهـداف جهـان را فراهـم کـرد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬ا گـر سیاسـت دقیقـی در پیـش گرفته شـود می تـوان هزینـه انرژی های تجدید‬ ‫پذیـر در ایـران را کاهـش داد به طوری کـه هزینـه تولیـد انـرژی خورشـیدی در ایـران‬ ‫می تواند تا ‪۴۵‬درصد کاهش یابد‪ .‬همچنین هوشـنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو‬ ‫در امـور بـرق و انـرژی بـا اشـاره بـه پتانسـیل های بـاالی انـرژی تجدیدپذیـر در ایـران‬ ‫گفت که براساس مطالعات صورت گرفته حداقل به طور میانگین ‪۱۵‬هزارمگاوات‬ ‫ظرفیت کامال اقتصادی برای نصب نیروگاه بادی در ایران وجود دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که وزارت نیرو برنامه های متعددی را برای ارتقاء تولید انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫در نظـر گرفتـه اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در طـول سـه سـال گذشـته علاوه بر فضا و بسـتر‬ ‫مناسـب قوانیـن و مقرراتـی بـا بهره گیـری از تجربـه کشـورهای پیشـرفته در ایـن‬ ‫زمینـه تدویـن شـده اسـت‪ .‬فالحتیـان بـا اشـاره بـه تعرفه گـذاری مناسـب در بخـش‬ ‫انرژی هـای تجدیدپذیـر‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬خرید انرژی تجدیدپذیر به صورت تضمینی در‬ ‫یک دوره ‪۲۰‬ساله صورت می گیرد و باید گفت وجود این قوانین و مقررات و شرایط‬ ‫جغرافیایـی ایـران روز بـه روز مـا را بـه دسـتیابی بیشـتر بـه اسـتفاده از انرژی هـای‬ ‫تجدیدپذیـر نزدیک تـر می کنـد‪ .‬بـه گفتـه معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی‪،‬‬ ‫براسـاس پیش بینی های وزارت نیرو در طول ‪۱۰‬سـال اینده ‪ ۷۵۰۰‬تا ‪۱۰‬هزار مگاوات‬ ‫از تولیـد بـرق کشـور بـه انرژی های تجدیدپذیر اختصاص می یابد‪ .‬معـاون وزیر نیرو‬ ‫در امـور بـرق و انـرژی بـا اشـاره بـه برنامه هـای وزارت نیـرو بـرای جلب سـرمایه گذار در‬ ‫حـوزه انرژی هـای تجدیدپذیـر‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬تعرفه هـا در ایـن بخـش از ثبـات کامـل‬ ‫برخوردار است و هرکس که بخواهد به این عرصه وارد شود این اطمینان را به طور‬ ‫کامـل می دهیـم کـه اسـتراتژی های راهبـردی در ایـن حـوزه تـوام بـا رونـق فضـای‬ ‫کسـب وکار باشـد‪ .‬فالحتیـان بـا بیـان اینکـه وزارت نیـرو قصـد دارد ایـن مسـئله رابـه‬ ‫یشـک هیچ ریسـکی به دنبال‬ ‫عنوان تعرفه های درازمدت تلقی کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ب ‬ ‫سـرمایه گذاران تجدیدپذیرها نخواهد بود‪ .‬درحال حاضر کل ظرفیت نصب شـده‬ ‫نیروگاهـی کشـور ‪۷۷‬هزارمـگاوات می رسـد کـه از ایـن میـزان حـدود ‪۴۰۰‬مـگاوات ان‬ ‫مربـوط بـه انرژی هـای نـو بـوده و بیـش از ‪۶۰‬هزارمـگاوات ان مربـوط بـه نیروگاه هـای‬ ‫حرارتـی اسـت‪ .‬امارهـا نشـان می دهـد سـهم انرژی هـای پـا ک در کشـور حـدود‬ ‫‪۶‬درصـد (بـا احتسـاب نیروگاه هـای بـرق ابـی) از کل تولیـد بـرق در کشـور را در بـر‬ ‫می گیرد و حدود ‪ ۹۰‬درصد از نیروگاه های تولید برق کشـور‪ ،‬حرارتی اسـت که از این‬ ‫میـان بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد از سـوخت مصرفـی ان هـا از گاز تامیـن می شـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫سلطانی فر‪:‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫ما در قوه قضائیه موظف به دفاع از حقوق زنان هستیم‬ ‫حضور بازنشسته ها در انتخابات فوتبال ممنوع است‬ ‫ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی گفت‪« :‬ما خود را در دستگاه قضائی‪ ،‬موظف به دفاع از حقوق زنان‬ ‫می دانیـم؛ اقداماتـی از جنـس تهیـه الیحـه تامیـن امنیـت و ارتقـای کرامت بانـوان در سـال قبل‪ ،‬با‬ ‫همیـن رویکـرد تهیـه و بـه دولـت ارسـال شـد»‪ .‬به گـزارش میـزان؛ رئیس قـوه قضائیه گفـت‪« :‬روایت‬ ‫انگلیسی با کمک دالرهای امریکایی از سیره اهل بیت(ع) ‪ ،‬تفرقه افرین است؛ نه نگاه افراطی که‬ ‫زن را گوشه نشـین در خانـه می دانـد‪ ،‬نـه نـگاه تفریطـی غربی کـه زن را در حد یک کاال می شناسـد‪،‬‬ ‫هیچ یـک را قبـول نداریـم؛ زن نمونـه‪ ،‬هماننـد حضـرت زهـرا (س) هـم رکـن خانـواده اسـت و هـم در‬ ‫عرصه های سیاسـی و اجتماعی‪ ،‬جریان سـاز و موثر اسـت»‪.‬‬ ‫وزیـر ورزش و جوانـان با تا کید بر اینکـه وزارتخانـه متبوعـش از هیـچ کاندیدایـی در انتخابـات فدراسـیون‬ ‫فوتبالحمایتنمی کند‪ ،‬گفت‪«:‬ا گرنامزدیاعالم کند کهموردحمایتوزارتورزشاست‪،‬اینمسئله‬ ‫صحت ندارد»‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ مسـعود سـلطانی فر‪ ،‬در پاسـخ به اینکه زمزمه های مختلفی در رابطه با‬ ‫حضور نامزدهایبازنشستهدر انتخاباتفدراسیونفوتبالشنیدهمی شودوبرخیاز اینافرادمی گویند‬ ‫کهفدراسیونفوتبالمشمولقانونبازنشستگینمی شود؛در حالی کهاینقانونعمومیوجاری کشور‬ ‫اسـت‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬این فدراسـیون به عنوان یک موسسـه عمومی غیردولتی‪ ،‬ملزم به رعایت قوانین و‬ ‫مقررات داخلی ست و بر این اساس بازنشستگان نمی توانند در انتخابات فدراسیون فوتبال حضور داشته باشند»‪.‬‬ ‫رابطه پکن و واشینگتن در امریکای پس از ترامپ چگونه خواهد بود؟‬ ‫به رغم انکـه تصـور می شـد بـا حضـور ترامـپ در مقـام‬ ‫ریاسـت جمهوری امریـکا روابـط ایـن کشـور بـا چیـن بهتـر‬ ‫خواهـد شـد؛ امـا اقداماتـی نظیـر تحریم هـا و فشـارهای‬ ‫فزاینـده اقتصـادی‪ ،‬امنیتـی‪ ،‬سیاسـی‪ ،‬رسـانه ای و البتـه‬ ‫فروش هـای تسـلیحاتی امریـکا بـه تایـوان‪ ،‬باعـث شـد‬ ‫بدترین شـکل از مناسـبات در تاریخ روابط دو کشـور شـکل‬ ‫ً‬ ‫بگیـرد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ بـا پیروزی بایـدن ظاهـرا روزنه هایی‬ ‫از امیـد بـرای هـر دو کشـور پیـدا شـده تـا از ایـن دوره بحرانـی‬ ‫و پرتنـش خـارج شـوند؛ امـا مسـئله اصلـی اینجاسـت کـه‬ ‫سیاسـت ها و راهبردهـای ضد چینی ترامـپ ان قدر مانع بر‬ ‫سـر بهبـود روابـط ایجـاد کـرده کـه بعیـد به نظـر می رسـد در‬ ‫دوره کوتاه مـدت‪ ،‬دو طـرف موفـق بـه تغییـر شـرایط فعلـی‬ ‫شـوند‪ .‬افزون برایـن؛ نبایـد فرامـوش کـرد کـه کنگـره امریـکا‬ ‫همـواره پشـتیبان بسـیاری از تصمیمـات رئیس جمهـوری‬ ‫امریـکا ضـد چیـن بـوده؛ ازان جملـه افزایـش تعرفه هـای‬ ‫تجـاری و فروش هـای تسـلیحاتی بـه تایـوان بـا موافقـت‬ ‫کنگـره انجـام شـده اسـت و بیانیه هـای نماینـدگان و‬ ‫سیاسـتمداران امریـکا در محکومیـت اقدامـات چیـن در‬ ‫مناطقـی نظیـر هنگ کنـگ و سـین کیانگ‪ ،‬موضوعـی‬ ‫نیسـت که فقط منوط به حضور ترامپ باشـد‪ .‬واشـینگتن‬ ‫در اینـده نیـز سـر چنیـن مسـائلی بـا پکـن دچـار منازعـه‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬ایـن کشـور‪ ،‬چهاردهـه اسـت کـه بزرگ تریـن‬ ‫فروشـنده تسـلیحات به تایوان محسـوب می شـود‪ .‬حضور‬ ‫امریـکا در دریـای جنوبـی هـم سیاسـتی بـود کـه حتـی قبـل‬ ‫از ترامـپ دنبـال می شـد؛ حـدود یک دهه قبـل‪ ،‬امریـکا‬ ‫همـواره حضـور فزاینـده نظامـی در دریـای جنوبـی و دریـای‬ ‫شـرقی چیـن داشـته و بعیـد به نظـر می رسـد ایـن سیاس ِـت‬ ‫حضـور‪ ،‬مختـص یـک دولت خـاص یا یـک رئیس جمهوری‬ ‫باشـد‪ .‬بـرای امریـکا‪ ،‬حضـور دراین مناطـق مهم اسـت‪ .‬این‬ ‫کشـور تلاش کـرده اسـت تـا مواضعـش را علیـه چین بـا دیگر‬ ‫همسـایگان منطقه ای هماهنگ کند؛ ازجمله مانور هایی‬ ‫کـه بـا ژاپـن برگـزار می کنـد یـا حضـور نظامـی کـه در فیلیپیـن‬ ‫دارد یـا افزایـش ارتباطـات نظامـی که با ویتنام تـدارک دیده‬ ‫اسـت‪ .‬در بخـش تجـاری شـاید چیـن بیشـترین فشـارها‬ ‫و ضربه هـا را از ناحیـه ترامـپ متحمـل شـد؛ امـا مسـئله‬ ‫تجـارت و ارزش «یـوان» (پـول ملـی چیـن)‪ ،‬یارانه هـای‬ ‫صنعتـی و صـدور کاالهـای ارزان قیمـت چیـن بـه غـرب؛‬ ‫یسـت کـه مربـوط بـه دوران ترامـپ‬ ‫ازجملـه امریـکا مسائل ‬ ‫نیسـت و ریشـه در سیاسـت های تجـاری دو کشـور دارد‪.‬‬ ‫مـورد دیگـری کـه شـاید بیـش از هـر موضوعـی بـر روابـط دو‬ ‫طرف سـایه افکنده‪ ،‬همه گیری کروناسـت؛ ویروسـی مرگبار‬ ‫کـه از ابتـدای سـال ‪ ۲۰۲۰‬از شـهر ووهـان در مرکـز چیـن بـه‬ ‫دیگـر نقـاط جهـان سـرایت کـرد و حـاال جـان صدهاهزارنفـر‬ ‫را در امریـکا گرفتـه و میلیون هانفـر را مبتلا کـرده‪ .‬بسـیاری‬ ‫از سیاسـتمداران و دولتمـردان امریـکا‪ ،‬مقصـر ایـن شـرایط‬ ‫را چیـن می پندارنـد و این موضـوع ملـل را نیـز تحت تاثیـر‬ ‫قـرار داده و باعـث شـکل گیری دیدگاه هـای ضـد چینـی در‬ ‫افـکار عمومـی غـرب؛ ازجملـه امریـکا شـده اسـت‪ .‬بایـد دیـد‬ ‫کـه دولـت بایـدن در اینـده بـرای برون رفـت از ایـن شـرایط‬ ‫چـه تصمیماتی اتخـاذ خواهد کرد؛ ایا می خواهد همچنان‬ ‫چیـن را مقصـر ایـن شـرایط جلـوه دهـد؟ برای انکـه هـر دو‬ ‫ً‬ ‫کشـور از این مرحلـه عبـور کننـد‪ ،‬ظاهـرا یـک اراده سیاسـی‬ ‫جـدی الزم اسـت کـه بایـد از هردوطـرف مشـاهده شـود‪.‬‬ ‫ازسـویی‪ ،‬ترامـپ اقدامـات فراوانی ضد چین در عرصه های‬ ‫مختلـف انجـام داده و شـرکت ها و مسـئوالن ایـن کشـور در‬ ‫رده های مختلف را تحریم کرده است؛ این تحریم ها شامل‬ ‫مقام هـای هنگ کنـگ هـم می شـود و چیـن نیـز حاضـر‬ ‫بـه تبعیـت از خواسـته های واشـینگتن نشـده و این رونـد‬ ‫چنانچـه ادامـه یابـد‪ ،‬معنایـش این اسـت که خصومـت‬ ‫در روابـط دو کشـور در دوره بایـدن نیـز برطـرف نخواهـد‬ ‫شـد‪« .‬میـن شـینپی»؛ تحلیلگـر نشـریه «استراتژیسـت»‬ ‫براین باور اسـت که اسـاس سیاسـت محدودکـردن و مهـار‬ ‫چیـن در امریـکا در دولـت بایـدن هـم تغییـر نخواهـد کـرد؛‬ ‫او می افزایـد‪« :‬کشـور چیـن‪ ،‬بزرگ تریـن رقیـب ژئوپولتیـک‬ ‫امریـکا باقـی خواهـد مانـد و سیاسـت خارجـی واشـینگتن‬ ‫بـرای مهـار پکـن در اینـده ادامـه خواهـد یافـت»‪ .‬به نظـر‬ ‫قتـری در روابـط‬ ‫می رسـد در دولـت اینـده محاسـبات دقی ‬ ‫امریـکا بـا چیـن صـورت گیـرد؛ این طـور نیسـت کـه بایـدن‬ ‫ماننـد ترامـپ بی محابا دسـت بـه اقدام بزند‪ .‬او محاسـبات‬ ‫دقیقـی را پیش از هـرکاری صـورت خواهـد داد؛ امـا در سـه‬ ‫عرصـه فنـاوری‪ ،‬اقتصـادی و ایدئولوژیـک‪ ،‬تحـوالت در‬ ‫مناسـبات بسـیارمهم و بـرای هردوطـرف تاثیرگـذار خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬همچنیـن نبایـد فرامـوش کـرد کـه بایـدن دنبـال‬ ‫ضربـه زدن بـه روابـط بـا چیـن بیش ازایـن نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫نیـز برخـی عرصه هـا وجـود دارد کـه می توانـد بـرای طرفیـن‬ ‫دسـتمایه خوبـی بـرای همـکاری باشـد؛ ازجمله اینکـه دو‬ ‫کشـور در بخـش تحـوالت اقلیمـی یـا کاهـش زرادخانه هـای‬ ‫هسـته ای و منـع اشـاعه و مهـار بیماری هـای همه گیـر‪،‬‬ ‫فرصت هـای خوبـی برای همکاری خواهند داشـت که این‬ ‫از دیـد دولـت اینـده امریـکا دور نخواهـد مانـد‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫ایا زمان خداحافظی طبیعت با خرس ها رسیده است؟‬ ‫چندیـن گونـه خـرس در دنیـا زندگـی می کنـد؛ ازجملـه خـرس قطبـی‪ ،‬قهـوه ای‪،‬‬ ‫خا کسـتری (گریزلـی) سـیاه‪ ،‬عینکـی‪ ،‬تنبـل‪ ،‬افتابـی‪ ،‬پانـدای قرمـز و پانـدای‬ ‫ً‬ ‫غول پیکر که هریک در شـرایط خاص زیسـتی قرار دارند؛ مثال برخی مانند خرس‬ ‫یسـت‪ .‬نسـل برخی از ان هـا هـم‬ ‫قطبـی به علـت گرم شـدن زمیـن در حال نابود ‬ ‫ماننـد پانـدای غول پیکـر به شـدت در معرض تهدیـد قـرار دارد‪ . .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫تخریـب زیسـتگاه‪ ،‬کاهـش غـذا و تقابـل بـا انسـان؛ از جملـه دالیـل اصلـی خطـر‬ ‫حیات این گونه های ارزشـمند اسـت‪ .‬البته گاه خودشـان به هم رحم نمی کنند‬ ‫و برای اینکـه مـادر‪ ،‬امـاده زاداوری دوبـاره شـود‪ ،‬خرس نر‪ ،‬اقدام به کشـتن توله ها‬ ‫می کند؛ این عوامل موجب به خطرافتادن نسـل خرس ها شـده اسـت‪ .‬به اعتقاد‬ ‫ک گونـه «چتـر» اسـت؛ ازایـن رو‪ ،‬حفاظـت از ان در دنیـا‬ ‫کارشناسـان؛ خـرس‪ ،‬یـ ‬ ‫بسیار حائزاهمیت است‪ .‬در تعریف ان می توان گفت که خرس در بهار‪ ،‬بیشتر از‬ ‫علف های تازه تغذیه می کند؛ اخر بهار و اول تابستان که حشرات زیاد می شوند‪،‬‬ ‫بیشـتر از ان هـا می خـورد؛ در اواخـر تابسـتان میوه هـا فراوان اسـت و خرس شـروع‬ ‫بـه خـوردن میوه هـا می کنـد؛ اخـر تابسـتان و اول پائیـز کـه بلـوط زیاد می شـود‪ ،‬به‬ ‫خـوردن ان بسـیار وابسـته می شـوند؛ در پائیـز و زمسـتان کـه هـوا سـرد می شـود و‬ ‫دیگـر چیـزی بـرای خـوردن ندارنـد تـا جثه بزرگ خود را سـیر کننـد‪ ،‬به اصطالح به‬ ‫«خواب زمسـتانی» می روند؛ البته ا گر درطول سـال هروقت بتوانند شـکار کنند‪،‬‬ ‫گوشت می خورند‪ .‬برخی از کارشناسان نیز خرس ها را باغبان طبیعت می دانند؛‬ ‫چون ان ها پس از خوردن میوه‪ ،‬دانه اش را کیلومترها دورتر انداخته و این گونه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بـه دانه افشـانی گیاهـان کمـک می کننـد‪ .‬خرس هـا معمـوال از هرچیـزی تغذیـه‬ ‫می کننـد؛ علـف‪ ،‬بلـوط‪ ،‬حشـرات‪ ،‬میـوه و حتـی گوشـت به مـذاق ایـن حیوانـات‬ ‫عظیم الجثـه و همه چیزخـوار خـوش می ایـد؛ باتمام این هـا مانند دیگـر حیوانات‬ ‫بـرای ادامـه زندگـی و بقـا در زحمـت هسـتند و به علت تخریب زیسـتگاه و تقابل و‬ ‫تعارض با انسان‪ ،‬در معرض تهدید هستند؛ بنابراین‪ ،‬برای حفاظت از خرس ها‪،‬‬ ‫باید از علف‪ ،‬حشرات و میوه ها نیز محافظت کرد‪ .‬ان ها را جزو چتر ها می دانند؛‬ ‫زیـرا گونه هـای دیگـر جانـوری و گیاهـی در سـایه ان هـا حفاظـت می شـوند و ایـن‬ ‫درواقع‪ ،‬یک نوع استراتژی حفاظت است‪ .‬در ایران فقط دو گونه خرس قهوه ای‬ ‫و سـیاه وجـود دارد کـه هرکـدام به ترتیـب درخطـر انقـراض و وضعیـت بحرانـی قـرار‬ ‫کهـزار تـا هـزار و ‪ ۳۰۰‬خـرس‬ ‫دارنـد‪ .‬براسـاس براوردهـای صورت گرفتـه؛ حـدود ی ‬ ‫قهـوه ای و کمتـر از ‪ ۱۰۰‬قلاده خـرس سـیاه در زیسـتگاه های طبیعـی ایـران زندگـی‬ ‫ً‬ ‫خود خرس قهوه ای در دنیا زیرگونه های مختلف دارد و تقریبا در تمام‬ ‫می کنند‪ِ .‬‬ ‫ً‬ ‫نیمه کره شمالی پرا کنده است؛ مثال گریزلی در امریکا با ‪ ۶۵۰‬کیلو وزن یا کودیا ک‬ ‫تحلیلگرانی نظیر «جانگ جیادونگ» از دانشگاه «فودان»‬ ‫در شـرق چیـن‪ ،‬براین باورندکـه بایـدن ممکـن اسـت‬ ‫به دنبـال روابـط بسـیار نزدیک تـری بـا همسـایگان چیـن‬ ‫باشـد کـه ایـن می توانـد برای پکن نوعی فشـار و تالش برای‬ ‫به عقب رانـدن معنـا شـود‪ .‬او دراین بـاره می افزایـد‪« :‬ترامـپ‬ ‫درمـورد چیـن سـختگیر بـود؛ امـا درزمینه هـای تجـاری و‬ ‫اقتصـادی و اعمـال تعرفه هـا بـه متحـدان امریـکا نیـز رحـم‬ ‫یکـرد؛ ازجملـه درخواسـت هایی کـه درمـورد افزایـش‬ ‫نم ‬ ‫هزینـه نظامیـان امریکایـی از ژاپـن و کـره جنوبـی داشـت»‪.‬‬ ‫دراین بـاره «چـو فونگ چینگ»؛ تحلیلگر «موسسـه رایزنی‬ ‫سیاسـی» در هنگ کنـگ براین باور اسـت که دولتمـردان‬ ‫و رسـانه های چیـن‪ ،‬چنـدان تمایلـی بـه ورود بـه مسـائل‬ ‫سیاسـی در داخـل امریـکا نشـان نمی دهنـد و تلاش زیادی‬ ‫کرده انـد تـا اوضـاع را ارام کننـد‪ .‬او می افزایـد‪« :‬ولـی مسـئله‬ ‫اصلـی‪ ،‬رقابـت شدیدی سـت کـه میـان دو کشـور وجـود‬ ‫دارد‪ .‬خیـزش چیـن و توسـعه ایـن کشـور و قـدرت بـاالی‬ ‫امریـکا‪ ،‬در مقابـل یکدیگـر قـرار گرفته‪ .‬رقابـت راهبردی بین‬ ‫دو کشـور وجـود دارد کـه باعـث بـروز منازعـات میـان ان هـا‬ ‫می شـود و دراین وضعیـت فرقـی نمی کنـد رئیس جمهـوری‬ ‫امریـکا چه کسـی باشـد»‪.‬‬ ‫بااین وصـف‪ ،‬یـک نکتـه بسـیارمهم بـرای رهبـران چیـن‬ ‫مدنظـر خواهـد بـود‪ :‬اینکـه ترامـپ شـخصیتی متغیـر و‬ ‫ً‬ ‫عملا بی ثبـات داشـت و همیـن بی ثباتـی کار را بـرای‬ ‫طـرف چینـی سـخت تر می کـرد؛ شـاید به اعتقـاد «ویلـی‬ ‫الم» (اسـتاد دانشـگاه چیـن در هنگ کنـگ)‪ ،‬پکـن بتوانـد‬ ‫تعامـل بهتـری بـا جـو بایـدن داشـته باشـد؛ زیـرا داشـتن‬ ‫یـک دشـمن باثبـات به مراتـب اسـان تر از رویارویـی بـا‬ ‫ترامـپ غیرقابل پیش بینی سـت‪ .‬چیـن درهرصـورت خـود‬ ‫را بـرای دوران «پسـا ترامپ» امـاده می کنـد؛ امـا تحـول در‬ ‫سیاسـت های امریـکا دربـاره ارزش پـول ملـی چیـن‪ ،‬فـروش‬ ‫تسـلیحات بـه تایـوان‪ ،‬اسـتقرار در دریاهـای جنوبـی و‬ ‫شـرقی چیـن‪ ،‬مخالفـت بـا نفـوذ فزاینـده سیاسـی و امنیتـی‬ ‫چیـن در هنگ کنـگ و سـین کیانگ‪ ،‬موضـوع همه گیـری‪،‬‬ ‫برخوردهـای ایدئولوژیـک‪ ،‬یک جانبه گرایـی در عرصـه‬ ‫جهانـی و مقابلـه بـا برنامـه راه ابریشـم چیـن و بسـیاری‬ ‫از موضوعـات دیگـر کـه در سیاسـت ها و راهبردهـای‬ ‫واشـینگتن علیه پکن نهادینه شـده‪ ،‬موضوعی نیسـت که‬ ‫تنها با یک تغییر دولت و صاحب منصبان رخ دهد و چین‬ ‫همچنـان در اینـده روابط دشـواری را با دولت امریکا تجربه‬ ‫خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫تکـه‬ ‫کـه حـدود یک تـن وزن دارد‪ ،‬همـان خـرس قهـوه ای ایـران اسـت؛ بااین تفاو ‬ ‫ ای ما کوچک ترین زیرگونه با وزن حدود ‪ ۲۵۰‬کیلوگرم اسـت‪ .‬درواقع‬ ‫خرس قهوه ِ‬ ‫بایـد گفـت خـرس قهـوه ای در کشـورهای مختلـف با نام محلی خاصی شـناخته‬ ‫می شـود‪ .‬ایـن خـرس در دنیا ازلحاظ تعداد جمعیـت از وضعیت خوبی برخوردار‬ ‫اسـت؛ یعنـی در کمتریـن مرحلـه نگرانی قـرار دارد؛ امـا در ایران و حـوزه خاورمیانه‬ ‫در شـرایط خطـر انقـراض اسـت؛ چـون جمعیتـش بیشـتر تحت تاثیـر عوامـل‬ ‫مختلـف تهدیـد قـرار گرفتـه‪ .‬جمعیـت خـرس قهـوه ای در رشـته کوه های البـرز و‬ ‫زا گرس گسترده است و درواقع در ‪ ۲۲‬استان کشور‪ ،‬این گونه وجود دارد‪ .‬خرس‬ ‫نو بلوچسـتان‪ ،‬جنـوب‬ ‫سـیاه‪ ،‬گونـه دیگـر خـرس در ایـران اسـت کـه در سیستا ‬ ‫ن گونه‬ ‫کرمـان و حاشـیه شـرقی و شمال شـرقی هرمـزگان وجـود دارد‪ .‬وضعیـت ای ‬ ‫خـرس‪ ،‬اسـفبار اسـت و به شـدت درخطـر انقـراض قـرار دارد‪ .‬درواقـع‪ ،‬می تـوان‬ ‫گفـت کـه وضعیـت ان بحرانی سـت و خیلی هـا احتمـال می دهنـد کـه کمتـر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬قالده خرس سـیاه در ایران وجود داشـته باشـد‪ .‬تخریب زیسـتگاه‪ ،‬مهم ترین‬ ‫ً‬ ‫تهدید حیات برای خرس هاست؛ مثال در حوزه زا گرس‪ ،‬تمام جنگل های بلوط‬ ‫درحال ازبین رفتن انـد یـا در حـوزه البـرز‪ ،‬دخالت هـای انسـانی نظی ِـر جاده سـازی‪،‬‬ ‫ویالسـازی و جنگل تراشـی زیسـتگاه های ایـن حیوانـات را نابـود کـرده اسـت‪.‬‬ ‫تعـارض و تقابـل بـا انسـان را می تـوان دومیـن عامل تهدیـد خرس ها عنـوان کرد‪.‬‬ ‫ایـن حیـوان به علـت بزرگ جثه بـودن‪ ،‬نیازهای غذایی و زیسـتگاهی زیـادی دارد‬ ‫و همین مسـئله باعـث شـده کـه تعارضـش با انسـان زیاد شـود؛ بسـیاری ازمواقع‪،‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫سرمایه گذار باید دائم مانند یک‬ ‫سرمایه گذار رفتار کند؛نه یک سفته باز!‬ ‫بی بی زهرالعل موسوی‬ ‫پرداخت‪ ۳۰۰۰۰‬فقرهتسهیالت‬ ‫بهمددجویان کمیتهامدادامامخمینی‬ ‫تغییرات‪G7‬‬ ‫(ره)‬ ‫طی سال های‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬تا ‪۲۰۲۰‬‬ ‫بنجامین گراهام؛‬ ‫اقتصاددان امریکایی‬ ‫رکوردشکنی در افزایش قیمت حبوبات‬ ‫قیمـت حبوبـات طـی یک سـال اخیر بـا ثبـت رکـوردی‬ ‫عجیـب به طورمیانگیـن ‪ ۱۷۷.۲‬درصـد افزایش یافته اسـت‪.‬‬ ‫براین اسـاس؛ طـی یک سال گذشـته قیمـت هرکیلوگـرم‬ ‫عـدس حـدود ‪ ۱۵‬هزارتومـان‪ ،‬نخـود ‪۱۳۵۰۰‬تومـان‪ ،‬لوبیـا‬ ‫سـفید ‪ ۱۷‬هزارتومـان‪ ،‬لوبیـا قرمـز ‪ ۲۲‬هزارتومـان‪ ،‬لوبیاچیتـی‬ ‫‪ ۱۹‬هزارتومـان و لپـه ‪ ۲۱‬هزارتومـان افزایـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش مهـر؛ گرانـی حبوبـات از اواسـط اسـفندماه سـال‬ ‫قبـل در پـی جایگزینـی ارز نیمایـی به جـای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانـی‬ ‫بـرای واردات ایـن اقلام اغـاز شـد‪ .‬به گفتـه فعـاالن ایـن‬ ‫بـازار؛ شـیوع کرونـا و افزایـش چشـمگیر تقاضـا بـرای اجنـاس‬ ‫خورا کـی و هجـوم مـردم بـرای تهیـه مایحتاج ایـام قرنطینه‪،‬‬ ‫مشکالت تخصیص ارز‪ ،‬دپوی کاالهای وارداتی در گمرکات‬ ‫و سـودجویی ها‪ ،‬زمینـه کمبـود و گرانـی بیشـتر ایـن اقلام را‬ ‫فراهـم کـرد‪ .‬محمـد اقاطاهـر؛ رئیـس اتحادیـه بنکـداران‬ ‫مـواد غذایـی‪ ،‬مهم تریـن دلیـل افزایـش نـرخ حبوبـات را‬ ‫عدم ترخیـص به موقـع اقلام وارداتی اعالم کرده و بااشـاره به‬ ‫افزایـش تقاضـا در ماه هـای اسـفند و فروردیـن‪ ،‬گفته اسـت‪:‬‬ ‫«کرونـا از دو جنبـه دراین موضـوع دخیـل بـود‪ .‬سیاسـت‬ ‫قرنطینـه خانگـی بـرای جلوگیـری از شـیوع ایـن بیمـاری‬ ‫ازیک سـو تقاضـا را بـاال بـرد و ازسـوی دیگر باتوجه به اینکـه‬ ‫دولـت مشـغول ترخیـص کاالهـای بهداشـت محور بـود‪،‬‬ ‫درنتیجـه‪ ،‬سـایر کاالهـا از اولویـت خـارج شـدند و در گمـرک‬ ‫ماندنـد»‪ .‬به گفتـه ایـن فعـال بخـش خصوصـی؛ عدم تامیـن‬ ‫بـازار هم زمـان بـا رشـد تقاضـا‪ ،‬منجـر بـه افزایـش قیمت هـا‬ ‫شـد‪ .‬ایجاد محدودیت در واردات نیز به دالیلی که ذکر شـد‬ ‫و صعود قیمت ها‪ ،‬انگیزه برای افزایش کشـت داخلی را باال‬ ‫بـرد‪ .‬طبـق اعلام مسـئوالن وزارت جهـاد کشـاورزی؛ تولیـد‬ ‫حبوبات نسبت به سال گذشته ‪ ۱۶‬درصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫کاوه خا کسـار؛ مدیـرکل وقـت دفتـر امـور غلات و محصـوالت‬ ‫اساسـی وزارت جهـاد کشـاورزی در گفت وگویـی در سـال‬ ‫‪ ،۹۶‬کل نیـاز کشـور بـه حبوبـات را ‪ ۷۶۰‬هزارتـن اعلام کـرده و‬ ‫گفتـه بـود‪« :‬هـدف ما از تولید حبوبات‪ ،‬تنها رفع نیاز داخلی‬ ‫نیسـت؛ بلکـه باتوج هبـه ظرفیت هـای موجـود در کشـور و‬ ‫استفاده از بارندگی ها در تولید این محصول در فصل پائیز‪،‬‬ ‫موضـوع صـادرات را نیـز دنبال می کنیم»‪ .‬همچنین فرامک‬ ‫عزیزکریمـی؛ مدیـرکل فعلـی دفتـر امـور غلات و محصـوالت‬ ‫اساسـی وزارت جهـاد کشـاورزی‪ ،‬در گفت وگویـی بااشـاره به‬ ‫میـزان تولیـد حبوبـات در امسـال‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا نمی توانیـم‬ ‫میـزان نیـاز بـه حبوبـات و تولیـد ان هـا را به طورکلـی مطـرح‬ ‫و بعـد عنـوان کنیـم کـه درصـد وابسـتگی یـا خودکفایی کلی‬ ‫چقـدر اسـت؛ زیـرا مـا در برخـی محصـوالت خودکفا هسـتیم‬ ‫و در برخی دیگـر نیـاز داریـم کـه بخشـی را ازطریـق واردات‬ ‫تامین کنیم»‪ .‬او افزود‪« :‬درباره حبوبات دیم‪ ،‬سـطح پائیزه‬ ‫و انتظـاری در سـال زراعـی ‪ ،۹۷-۹۸‬رقـم ‪ ۱۰۴‬هزارهکتـار بـود‬ ‫که در سـال زراعی ‪ ۹۸-۹۹‬به بیش از ‪ ۱۲۵‬هزارهکتار افزایش‬ ‫یافت؛ همچنین سـطح کشـت مکانیزه و مسـتقیم در سـال‬ ‫زراعـی ‪ ۹۷-۹۸‬حـدود ‪ ۱۲۰‬هزارهکتـار بـود کـه در سـال زراعـی‬ ‫‪ ۹۸-۹۹‬به بیش از ‪ ۱۴۰‬هزارهکتار افزایش پیدا کرده است»‪.‬‬ ‫عزیزکریمـی بـراورد میـزان تولیـد حبوبـات را در سـال زراعـی‬ ‫جـاری ‪ ۸۱۰‬هزارتـن اعلام کـرد و افـزود‪« :‬این عـدد نسـبت بـه‬ ‫سـال قبـل ‪ ۶۹۷‬هزارتـن‪ ،‬حـدود ‪ ۱۶‬درصـد افزایـش دارد»‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول در وزارت جهـاد کشـاورزی‪ ،‬در بخـش‬ ‫دیگ ِـر سـخنان خـود بااشـاره به خوداتکایـی در تولیـد عمـده‬ ‫حبوبـات افـزود‪« :‬فقـط در بحـث تولیـد عدس و نخـود رنگی‬ ‫(نخـود دسـی کـه از ان بـرای تولیـد لپـه اسـتفاده می شـود)‬ ‫بـا مشـکالتی مواجـه هسـتیم کـه ان را نیـز دنبـال می کنیـم‬ ‫تـا رفـع شـود»‪ .‬او توضیـح داد‪« :‬نیـاز کشـور بـه نخـود درشـت‬ ‫یکـه‬ ‫(نخـود کابلـی یـا ابگوشـتی) ‪ ۲۶۵‬هزارتـن اسـت؛ درحال ‬ ‫میـزان تولیـد مـا ‪ ۲۹۰‬هزارتـن اسـت کـه ازاین میـزان تولیـد ‪۷۰‬‬ ‫یسـت؛‬ ‫تـا ‪ ۸۰‬درصـد ان نخـود درشـت و مابقـی نخـود رنگ ‬ ‫ضمن اینکـه نخـود رنگـی در اسـتان هایی ماننـد کردسـتان‪،‬‬ ‫اذربایجـان غربـی و اذربایجـان شـرقی تولیـد می شـود»‪ .‬او‬ ‫افـزود‪« :‬بنابرایـن‪ ،‬مقـداری از نخودهـای رنگـی و بخشـی از‬ ‫عـدس موردنیـاز کشـور ازطریـق واردات تامین می شـود»‪ .‬او‬ ‫میـزان نیـاز کشـور به عدس را ‪ ۲۰۰‬هزارتن اعلام و اضافه کرد‪:‬‬ ‫«میـزان تولیـد ایـن محصـول در کشـور ‪ ۹۰‬هزارتـن اسـت و مـا‬ ‫دراین زمینه ‪ ۶۰‬درصد نیاز را ازطریق واردات تامین می کنیم‬ ‫و در سـال های مختلـف براسـاس نیـاز و تولیـدی کـه انجـام‬ ‫ً‬ ‫می شـود معمـوال بیـن ‪ ۸۰‬تـا ‪ ۸۵‬هزارتـن عـدس وارد کشـور‬ ‫می شـود»‪ .‬به گفتـه او؛ میـزان نیـاز بـه لوبیـا نیـز ‪ ۲۵۰‬هزارتـن و‬ ‫تولیـد ان در کشـور بیـن ‪ ۲۷۰‬تـا ‪ ۲۸۰‬هزارتـن اسـت؛ پـس مـا‬ ‫درزمینـه تولید لوبیا خودکفا هسـتیم‪ .‬همچنیـن میزان نیاز‬ ‫بـه سـایر حبوبـات؛ ازجملـه باقلا و مـاش و غیـره ‪ ۶۵‬هزارتـن‬ ‫و میـزان تولیـد بیـش از ‪ ۹۰‬هزارتـن اسـت‪ .‬ایـن مقـام مسـئول‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬بنابرایـن‪ ،‬مـا مشـکل خاصـی در حـوزه تولیـد‬ ‫حبوبـات نداریـم و باتوج هبـه بهبـود وضعیـت قیمتـی در‬ ‫سـال جـاری‪ ،‬کشـت ایـن محصـوالت بـرای کشـاورزان‬ ‫جذاب شـده و سـال اینده شـاهد افزایش سـطح زیر کشـت‬ ‫و تولیـد حبوبـات خواهیـم بـود»‪ .‬او اضافـه کـرد‪« :‬در حـوزه‬ ‫تولیـد عـدس و نخـود رنگـی (دسـی) نیـز دنبـال گسـترش‬ ‫سـطح زیـر کشـت و افزایـش تولیـد هسـتیم و این مسـئله را‬ ‫ً‬ ‫دنبـال می کنیـم؛ مثلا در حـوزه تولیـد عـدس به دنبـال ارقـام‬ ‫جنگل تراشـی و ویالسـازی باعـث نفـوذ انسـان بـه زیسـتگاه ایـن حیوانـات می شـود و خرس هـم برای‬ ‫ً‬ ‫یافتـن غـذا به ناچـار وارد ابادی هـا شـده و مثلا دام هـای کوچـک را می خـورد؛ از زبالـه تغذیـه کـرده یـا‬ ‫زمین های کشـاورزی و باغات میوه را تخریب می کند که همین مسـئله‪ ،‬موجب وا کنش انسـان ها و‬ ‫ً‬ ‫کشته شـدن حیـوان می شـود‪ .‬خرس هـا هـر دو تـا سه سـال یک بار زاداوری می کننـد‪ .‬ازانجا که معموال‬ ‫یکی‪،‬دوسـال توله هایشـان با ان ها می مانند تا بزرگ و مسـتقل شـوند‪ ،‬بعدازان تا جفت گیری کند و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تولـه به دنیـا بیایـد‪ ،‬معمـوال فرایندی حدودا سه سـاله طی می شـود‪ .‬خرس ها معموال در هـر زایمان‪،‬‬ ‫بیـن یـک تـا سـه تولـه به دنیـا می اورنـد؛ البته هرچقدر سـن مادر بیشـتر باشـد‪ ،‬تعـداد توله هـا در زمان‬ ‫تولد و نیز ازلحاظ زنده ماندن بعد از تولد‪ ،‬بیشتر می شود؛ چون مادر باتجربه تر شده و بهتر می تواند‬ ‫از توله هـا مواظبـت کنـد‪ .‬اولیـن بـارداری خرس هـای مـاده در سـه تـا چهارسـالگی رخ می دهـد کـه‬ ‫ً‬ ‫معمـوال یـک تولـه به دنیـا می اورنـد؛ اما وقتی سـن ان ها از هشت سـال به باالتر مـی رود‪ ،‬تعداد توله ها‬ ‫بیشـتر می شـود؛ چون هم جثه حیوان بزرگ تر می شـود و هم باتجربه تر شـده اند‪ .‬دراین حالت‪ ،‬نرها‬ ‫ً‬ ‫شتـر شـده اند‪ .‬خرس هـا معمـوال‬ ‫نیـز به راحتـی نمی تواننـد بـه ان هـا حملـه کننـد؛ زیـرا ماده هـا باهو ‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۵‬سـال در طبیعـت عمـر می کننـد‪ .‬البتـه خیلی از ان هـا خودشـان را از بیـن می برنـد؛ مثلا تصـور‬ ‫کنیـد جمعیـت کـم اسـت و خرس های نر نمی توانند سه سـال صبر کنند تا جنـس ماده دوبـاره اماده‬ ‫جفت گیری شود‪ .‬تازمانی که ماده‪ ،‬توله دارد‪ ،‬برای جفت گیری اماده نیست؛ ازاین رو‪ ،‬خرس های نر‬ ‫ُ‬ ‫توله هـا را می کشـند تـا مـادر زودتـر امـاده جفت گیری شـود که به اصطالح به ان «توله کشـی» می گویند‬ ‫کـه خـود تهدیـدی بـرای جمعیـت ان هـا محسـوب می شـود‪ .‬باتمام این هـا می تـوان گفـت کـه ایـن‬ ‫موجودات دوست داشـتنی و زیبا به دالیل مختلف برای زندگی در عذاب هسـتند و انسـان ها باید با‬ ‫نتـر باشـند تـا در اینـده فقـط نامـی از این گونه هـای ارزشـمند باقی نماند‪.‬‬ ‫ان هـا مهربا ‬ ‫بانک‬ ‫مقـاوم بـه سـرما و پابلنـد هسـتیم و در حـوزه نخود دسـی نیز‬ ‫موسسـه تحقیقـات دیـم برنامه هایـی را پیگیـری می کنـد‬ ‫تـا میـزان وابسـتگی دراین حوزه هـا را نیـز کاهـش دهیـم»‪.‬‬ ‫به گفتـه ایـن مقـام مسـئول؛ دربـاره حبوبـات ابـی‪ ،‬طـرح‬ ‫ارتقـای بهـره وری لوبیـا تهیـه و تدوین شـده و در سـال ‪۹۹‬‬ ‫سـه پروژه ان برای اجرا به هشـت اسـتان ابالغ شـد و از سـال‬ ‫اینده به طورکامل در سـایر اسـتان های لوبیاخیز کشـور اجرا‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬عزیزکریمـی در بخـش دیگـری از سـخنان خود‬ ‫شبـه مباحـث مطر ح شـده مبنی براینکـه وابسـتگی‬ ‫دروا کن ‬ ‫بیـش از ‪ ۵۰‬درصـدی بـه واردات حبوبـات موجـب شـد کـه‬ ‫سـال قبـل بـا تغییـر نـرخ ارز و چالش هـای به وجودامـده‪،‬‬ ‫قیمـت ایـن محصوالت افزایش چشـمگیری داشـته باشـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫گفـت‪« :‬این مسـئله اصال صحـت ندارد و همان طورکه اشـاره‬ ‫شـد‪ ،‬وابسـتگی مـا تنهـا در دوقلـم از محصـوالت اسـت و در‬ ‫باقـی ان هـا مشـکلی نداریـم»‪ .‬او بابیان اینکـه سـال گذشـته‬ ‫قیمت همه محصوالت و کاالها با افزایش چشمگیر مواجه‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪« :‬ما شـاهد بودیم که قیمت حبوبات در ابتدای‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬کـه نـرخ همـه محصـوالت افزایـش یافـت به دلیـل‬ ‫تولیـد و ذخایـر مطلـوب ثابـت ماند و افزایش قیمـت از اواخر‬ ‫سـال گذشـته شـروع شـد و امسـال نا گهـان قیمـت نسـبت‬ ‫بـه سـال قبـل صددرصـد افزایش یافـت»‪ .‬او بااشـاره به اینکه‬ ‫قیمـت گنـدم نیـز نسـبت بـه سـال گذشـته حـدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫رشـد کـرده اسـت‪ ،‬درباره اینکه ایا می تـوان گفت که افزایش‬ ‫قیمـت تمام شـده تولیـد نیـز از دالیـل گرانـی حبوبـات در‬ ‫بـازار بـوده اسـت؟ گفـت‪« :‬بلـه کمبـود و گرانـی نهاده هـای‬ ‫کشـاورزی و خدمـات و ‪ ...‬در افزایـش قیمـت حبوبـات‬ ‫بی تاثیـر نبـوده اسـت»‪.‬‬ ‫تفاهم نامـه سـه جانبه بیـن‬ ‫بانـک پارسـیان‪ ،‬کمیتـه امـداد‬ ‫امـام خمینـی(ره) و صنـدوق‬ ‫قرض الحسـنه بانـک پارسـیان‬ ‫امضـاء شـد‪ .‬هـدف اصلـی امضـای‬ ‫ایـن تفاهـم نامـه کـه سه شـنبه‬ ‫‪ ۲۳‬دی مـاه بـه امضـای کـورش‬ ‫پرویزیـان و سـید مرتضی بختیـاری رسـید‪ ،‬تامیـن هزینـه‬ ‫یک هزار میلیارد ریالـی تکمیـل لوله کشـی گاز مناطـق‬ ‫مسـکونی‪ ۳۰‬هزارمددجوی کمیتـه امداد امام خمینـی(ره)‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬مدیرعامـل بانـک پارسـیان در مراسـم امضـای‬ ‫ایـن تفاهم نامـه‪ ،‬اجـرای مسـئولیت های اجتماعـی را یکـی‬ ‫از اولویت هـای مهـم بانک پارسـیان دانسـت و تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«حمایـت از سـازمان های مـردم نهـاد ماننـد کمیته امـداد‪،‬‬ ‫سـازمان بهزیسـتی‪ ،‬انجمن هـای مـددکاری و همچنیـن‬ ‫سـاخت مدرسـه در مناطـق محـروم و اسـیب دیده از سـیل‬ ‫و زلزلـه و راه انـدازی پویش هـای اجتماعـی به صـورت جدی‬ ‫از جمله اقداماتی ست که طی سال های اخیر توسط بانک‬ ‫پارسـیان صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬او همچنیـن از پرداخـت‬ ‫‪۳۰۰۰۰‬فقـره تسـهیالت بـه مددجویـان کمیتـه امـداد امـام‬ ‫خمینی(ره) خبر داد و گفت‪« :‬از اقای بختیاری و مجموعه‬ ‫کمیتـه امـداد تشـکر مـی کنـم کـه ایـن فرصـت را بـرای بانک‬ ‫پارسـیان وکارکنـان ان فراهـم کردنـد کـه در ایـن کار خیـر و‬ ‫خداپسـندانه سـهیم شـده و سـبب فیـض و برکـت بـرای‬ ‫سـهامداران و مشـتریان شـوند»‪.‬‬ ‫طرح‪ 82‬بانک مسکن‬ ‫«ویژهمتقاضیانخریدمسکن»‬ ‫بانـک مسـکن به منظـور کمـک‬ ‫بـه خانه دارشـدن اقشـار مختلـف‬ ‫جامعـه و تقویـت قـدرت خریـد‬ ‫متقاضیـان مسـکن و همچنیـن‬ ‫به مناسبت سالروز تاسیس بانک‬ ‫از ‪25‬دی مـاه لغایـت ‪22‬بهمـن‬ ‫طـرح اعطـای تسـهیالت خریـد‬ ‫مسـکن بـدون سـپرده را ارائـه کـرده اسـت؛ لـذا متقاضیـان‬ ‫خریـد مسـکن بـا اسـتفاده از تسـهیالت ناشـی از اوراق‬ ‫حـق تقـدم مـی تواننـد توسـط طـرح مذکـور ‪50‬درصـد از‬ ‫تسـهیالت درخواسـتی خـود را بـدون خریـد اوراق و از محـل‬ ‫بدون سـپرده اسـتفاده کننـد‪( .‬به نحوی کـه ‪50‬درصد مبلغ‬ ‫تسـهیالت قابـل پرداخـت از محـل اوراق گواهـی حـق تقدم‬ ‫اسـتفاده از تسـهیالت مسـکن و ‪50‬درصـد مابقـی از محـل‬ ‫منابـع بـدون سـپرده) به این ترتیـب متقاضیـان فقـط بـرای‬ ‫نیمـی از تسـهیالت نیازمنـد خریـد اوراق هسـتند‪ .‬شـرایط‬ ‫تسهیالت عبارت است از؛ اعطای تسهیالت خرید مسکن تا‬ ‫سقف های قابل پرداخت از محل اوراق گواهی حق تقدم‬ ‫اسـتفاده از تسـهیالت مسـکن ‪ ،‬با توجه بـه شـهر پرداخـت‬ ‫می شـود‪ .‬نرخ سـود تسهیالت بدون سـپرده‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪18‬درصـد‪ ،‬مـدت بازپرداخـت تسـهیالت بـدون سـپرده‪:‬‬ ‫حدا کثـر ‪ 60‬مـاه نـرخ سـود و مـدت بازپرداخـت مقـداری از‬ ‫تسـهیالت کـه از محـل اوراق ممتـاز تامین می شـود مطابق‬ ‫بـا تسـهیالت از محـل اوراق محاسـبه می شـود‪.‬‬ ‫بانکایران زمین‬ ‫عضو بازار بین بانکی ارزی شد‬ ‫بانـک مرکـزی جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬با درخواسـت ‬ ‫بانک ایران زمین در خصوص‬ ‫تقاضای دسترسـی به پورتال‬ ‫ارزی و سـامانه تامیـن ارز و‬ ‫سـامانه نیمـا و همچنیـن‬ ‫عضویـت در بـازار بین بانکـی ارز تهـران موافقـت کـرد‪ .‬بـا ابلاغ‬ ‫بانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانبهشبکهبانکی‪،‬بانک‬ ‫ایـران زمیـن بـا دریافـت مجوز انجام عملیات ارزی در سـطح‬ ‫مرحله سـوم به عضویت رسـمی بازار بین بانکی ارز تهران در‬ ‫امد‪ .‬بر اساس این مجوز از این پس بانک ایران زمین ضمن‬ ‫عضویتدر بازار بین بانکیارزیتهرانودسترسیبهسامانه‬ ‫نظام یکپارچه معامالت ارزی (نیما) و همچنین عضویت در‬ ‫بازار متشکل معامالت ارزی‪ ،‬قادر به انجام معامالت ارزی با‬ ‫بانـک مرکـزی و سـایر بانک هـا خواهـد بـود‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫جهان ایالن ماسک‬ ‫ِ‬ ‫سروش راسخ‬ ‫ُ‬ ‫ایالن ماسک یا بهتر است بگویم ایالن ریو ماسک (‪ )Elon Reeve Musk‬متولد‪28‬امین‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ .‬او تقریبـا بخشـی از دوران کودکـی خـود را در‬ ‫روز از سـال ‪ 1971‬در افریقـای جنوب ‬ ‫انگلستان بسر برد؛ ان هم چون پدر مهندسش‪ ،‬ارول ماسک‪ ،‬بزرگ شده انگلیس بود‬ ‫و همان جـا بـود عاشـق زنـی به نـام می ماسـک که یک مشـاور متخصص درزمینـه رژیم‬ ‫غذایـی بـود‪ ،‬اشـنا شـد‪ .‬ان هـا بهتریـن لحظـات زندگی خـود را سـپری؛ و اوقات خوشـی‬ ‫را صـرف می کردنـد؛ تااینکـه ایلان متولـد شـد و بـه زندگـی ان هـا رنگ وبـوی دوبـاره ای‬ ‫بخشـید‪ .‬دوسـال از تولـد ایلان گذشـت؛ تااینکـه او دارای یـک بـرادر شـد کـه کارهـای‬ ‫عجیب وغریـب و فوق العـاده ای بـا یکدیگـر کردنـد‪ .‬از این ماجـرا کـه بگذریـم‪ ،‬خانـواده‬ ‫ماسـک پنج نفـره بـود؛ یعنـی یک نفـر دیگـر نیـز در ایـن خانـواده وجـود داشـت‪ :‬خواهـر‬ ‫بـرادران ماسـک به نـام «توسـکا»‪ .‬از ان دسـته از اتفاقاتی که در خانـواده ماسـک رخ داد‪،‬‬ ‫جدایی والدین ایالن در سن ‪ 10‬سالگی اش از یکدیگر بود‪ .‬ان ها بااین کار باعث جدایی‬ ‫فرزنـدان از یکدیگـر شـدند؛ فرزندانی که پتانسـیل این را داشـتند تا تغییـرات بزرگـی را در‬ ‫جهـان ایجـاد کننـد و اتفاقات بی نظیـری را رقم بزنند (کـه بااین حال باز ایـن کار را انجام‬ ‫ً‬ ‫دادند!)؛ اما این کاری بود که شده و نهایتا پدر ایالن او را با خود به افریقای جنوبی برد‬ ‫ً‬ ‫تـا در انجـا زندگـی خـود را ادامه دهد‪ .‬ایالن اصال دوسـت نداشـت دران کشـور بماند؛ زیرا‬ ‫انجـا‪ ،‬جایـی نبـود کـه ایلان بتوانـد در ان پیشـرفت کند؛ پس تصمیم گرفت دسـت به ‬ ‫نشـرایط رهایـی یابـد و بـه امریـکا مهاجرت کنـد‪ .‬این کار‬ ‫کاری بزنـد کـه باعـث شـود از ای ‬ ‫در سـن ‪12‬سـالگی او رخ داد که توانسـت یک بازی کامپیوتری فوق العاده بسـازد‪ .‬این‬ ‫بـازی‪ Blastar،‬نـام داشـت کـه حـدود‪ 500‬دالر فـروش کرد! همین‪ ،‬برای ایالن انگیزه ای‬ ‫را ایجاد کرد تا قدم در مسیرهای دیگری بردارد‪ .‬ایالن ماسک سعی داشت از جایی که‬ ‫یکـرد‪ ،‬رهایـی پیـدا کنـد؛ چـون فهمیـده بـود انجـا به خوبـی نمی توانـد‬ ‫در ان زندگـی م ‬ ‫پیشرفت کند؛ پس به واسطه نزدیکان خانواده مادری خود‪ ،‬به کانادا رفت و پناهنده‬ ‫انجا شد‪ .‬ایالن انجا تک وتنها بود و کسی را نداشت تا به او کمک کند؛ پس شروع به کار‬ ‫کرد؛ ان هم با درامدی ناچیز تا فقط بتواند شـکم خود را سـیر کند‪ .‬از ان وقتی که ایالن‬ ‫به کانادا رفت‪ ،‬به مدت یک سـال با فقر دسـت وپنجه نرم کرد‪ .‬روزها به سـختی برای او‬ ‫می گذشت؛تااینکهازطرفدانشگاه کوینز کینکستونبورسیه گرفتتادر رشتهفیزیک‬ ‫تحصیـل کنـد‪ .‬ایـن‪ ،‬بهتریـن اتفاقـی بود کـه در زندگـی ایالن رقم خـورد‪ .‬اولین بـاری که‬ ‫ایلان ماسـک بـا دانشـگاه روبـه رو شـد‪ ،‬در سـن ‪19‬سـالگی بـود‪ .‬او از همـان اول کـه وارد‬ ‫کانـادا شـد‪ ،‬به امیـد روزی بـود تـا بتوانـد بـه ایالت متحده امریکا مهاجـرت کند که البته‬ ‫یکـرد‪ ،‬ایـن فرصـت برایـش به وجـود امد‪ .‬به این شـکل که‬ ‫در دانشـگاهی کـه تحصیـل م ‬ ‫او توانسـت در سـال ‪ 1992‬بـه دانشـگاه پنسـیلوانیا بـرود و در امریـکا درس بخوانـد‪ .‬او‬ ‫درک کـرده بـود کـه در ایـاالت متحـده امریـکا بـه ان درجـه ای کـه الیقـش بـود‪ ،‬می توانـد‬ ‫ً‬ ‫برسد‪ .‬نهایتا‪ ،‬ماسک از ان دانشگاه در رشته فیزیک فار غ التحصیل شد‪ .‬شروع دوباره‬ ‫بـرای او‪ ،‬تحصیـل در رشـته علـوم اقتصـاد بـود کـه درواقـع‪ ،‬یافته هایـش دراین رشـته او‬ ‫را بـه دومیـن کارافریـن جهـان تبدیـل کـرد‪ .‬ا گـر از کودکـی تـا بزرگ سـالی ایالن ماسـک را‬ ‫ً‬ ‫حساب کنیم‪ ،‬کال او ادمی باهوش بوده؛ یعنی ا گر ضریب هوشی پائینی داشت‪ ،‬هرگز‬ ‫نمی توانسـت بـه یـک کارافریـن و فـرد موفقـی تبدیـل شـود‪ .‬ایلان در رشـته فیزیـک نیز‬ ‫به خوبـی عمـل کـرد و درنهایـت هـم توانسـت به راحتی خودروهـای زیبا و سوپر اسـپرت‬ ‫ً‬ ‫را طراحـی کنـد کـه میلیاردرهـای بسـیاری ان ها را بخرند؛ پس کامال مشـخص اسـت او‬ ‫دارای ضریـب هوشـی باالیـی بـوده کـه توانسـته بـه چنیـن موفقیت هایی برسـد‪ .‬البته‬ ‫ط داشـتن ضریـب هوشـی و اسـتعداد کافـی نیسـت‪.‬‬ ‫بـرای رسـیدن بـه موفقیـت فقـ ‬ ‫درواقـع‪ ،‬بسـیاری از ان ه اکـه بـه موفقیـت نرسـیده اند‪ ،‬ان هـا هسـتند کـه بـه هـوش و‬ ‫استعداد خود اعتماد کرده اند‪ ،‬دانش اموخته های دانشگاه های برتر کشور خودشان؛‬ ‫یکـه می توانـد رسـیدن بـه موفقیـت را تضمیـن کنـد‪ ،‬پشـتکار و‬ ‫یکـه تنهـا چیز ‬ ‫درحال ‬ ‫سرسـختی انان اسـت‪ .‬ایده نو‪ ،‬ضریب هوش باال و اسـتعداد الزم اند؛ اما بدون پشـتکار‬ ‫و سرسختی‪ ،‬موفقیت‪ ،‬ارزویی بیش نیست‪ .‬ا گر بخواهیم درباره جایگاه او در فناوری‬ ‫جهـان بگوییـم بایـد گفـت؛ ماسـک بنیان گـذار شـرکت هایی همچـون تسلا موتـورز‪،‬‬ ‫پی پال (که ا کنون به ای بی تعلق دارد) و اسپیس ا کس است‪ .‬او هم ا کنون مدیرعامل‬ ‫و مدیـر فنـی در اسـپیس ا کس اسـت‪ .‬ماسـک همچنیـن درحال توسـعه یـک سیسـتم‬ ‫حمل ونقل با سـرعت باالسـت که تحت عنوان هایپرلوپ شـناخته شـده اسـت‪ .‬جان‬ ‫فـاورو؛ کارگـردان سـری فیلم هـای «مـرد اهنـی» از او به عنـوان الگـوی شـخصیت تونـی‬ ‫ا ستارک (بازی شده توسط رابرت داونی جونیور) نام برد ه است‪ .‬ایالن ماسک در ژانویه‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۱‬بـا ‪ ۲۰۹‬میلیـارددالر امریـکا دارایـی ثبت شـده‪ ،‬از جف بیزوس پیشـی گرفت و‬ ‫به عنوان اولین فرد ثروتمند جهان شناخته شد‪ .‬ماسک‪ ،‬دومین کارافرین (اولین نفر‬ ‫جیمـز اچ کالرک بـود) در سـیلیکون ولی بـود کـه موفـق شـد سـه شـرکت بـا ارزشـی بیش‬ ‫از یک میلیـارددالر (پی پـال‪ ،‬اسـپیس ایکس و تسلا موتـورز) را ایجـاد کند‪ .‬ایالن ماسـک‬ ‫زندگـی کاری خـود را بـه تکنولوژی هـای فضایـی و انرژی هـای جایگزیـن اختصـاص‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫داده‪ .‬او ایده هـای مختلفـی را اجـرا می کنـد و تقریبـا همـه ان هـا هـم کامال موفقیت امیز‬ ‫هسـتند‪ .‬از ویژگی هـای شـخصیتی ایلان ماسـک می تـوان به تفکر انتقادی‪ ،‬پشـتکار‪،‬‬ ‫تجزیه وتحلیـل دقیـق و سخت کوشـی اشـاره کـرد؛ او بیـن ‪ ۸۰‬تـا ‪ ۱۰۰‬سـاعت در هفتـه‬ ‫کار می کنـد! ماسـک می گویـد وقتـی در دانشـگاه مشـغول به تحصیل بـود‪ ،‬همـواره‬ ‫دوسـت داشـت در فعالیت هایـی شـرکت کنـد کـه در نهایـت منجر به تغییر دنیا شـوند‪.‬‬ ‫پس از اینکـه به لطـف پروژه هـای اولیـه اش ماننـد‪ Zip2‬و‪ PayPal‬به ثروت فراوانی رسـید‬ ‫بو کار به کل کنار بکشـد یا دنبال‬ ‫یکـه می توانسـت از دنیـای کسـ ‬ ‫و میلیونـر شـد؛ در حال ‬ ‫بو کارهایی بـا درامـد بیشـتر و ریسـک کمتـر بـرود‪ ،‬تصمیـم گرفـت عالیـق خـود را‬ ‫کسـ ‬ ‫دنبـال کنـد‪ .‬ماشـین های الکتریکـی‪ ،‬پنل هـای خورشـیدی و ماموریت هـای فضایـی‪،‬‬ ‫بو کارهایی بـدون دردسـر و سـوداور نیسـتند‪ .‬اوضـاع بـرای تسلا و اسـپیس ایکس‬ ‫کسـ ‬ ‫همـواره به خوبـی امـروز نبـوده و به گفتـ ه خـود ماسـک؛ شـرکت هایش چند بـار تـا مـرز‬ ‫ورشکسـتگی پیـش رفته انـد و او تمـام سـرمای ه خـود را از دسـت داد‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهره ها‬ ‫دیـدگاه او در مـورد اینـده را می تـوان به سـادگی و‬ ‫یبـه فعالیت هـای شـرکت های تحت امـرش‬ ‫بانگاه ‬ ‫حـدس زد‪ :‬اینـده ای مملـو از خودروهـای الکتریکـی‬ ‫خـودران و خانه هایـی مجهـز بـه باتری هـای تسلا‬ ‫کـه انـرژی خـود را از پنل هـای سوالرسـیتی تامیـن ‬ ‫می کننـد؛ در کنـار تمدنـی چندسـیاره ای کـه در ان‪،‬‬ ‫هزینـ ه سـفرهای فضایـی به ارزانـی و راحتـی سـفرهای‬ ‫یسـت‪ .‬شـاید بتـوان گفـت‬ ‫هوایـی بین قـاره ای امروز ‬ ‫که جذابیت نواوری های ماسـک‪ ،‬از فلسـف ه سـاده ای‬ ‫نشـاءت می گیـرد کـه ان را این گونـه شـرح می دهـد‪:‬‬ ‫«مـن بـه چیزهایـی عالقـه دارم کـه دنیـا را تغییـر‬ ‫می دهنـد و بـر اینـده اثـر می گذارنـد‪ .‬تکنولوژی هـای‬ ‫شـگفت انگیزی کـه وقتـی ان هـا را می بینیـد‪ ،‬بـا خـود‬ ‫ً‬ ‫می گویید که چطور چنین چیزی اتفاق افتـاده؟ اصال‬ ‫چطور چنین چیزی ممکن اسـت؟» او البته اغلب در‬ ‫مصاحبه هایش از ایند ه هوش مصنوعی خیلی خوب‬ ‫تعریـف نمی کنـد و مانند اسـتیون هاوکینگ‪ ،‬نگـران از‬ ‫کنترل خار ج شـدن ان اسـت‪ .‬هـدف شـرکت ‪OpenAI‬‬ ‫متعلـق بـه او نیـز این اسـت که در کنـار توسـع ه هـوش‬ ‫مصنوعـی‪ ،‬از درخدمت بـودن دائمـی ان بـه بشـر‬ ‫مطمئن شـود‪ .‬شـاید ظاهر و شخصیت امروزی ایالن‬ ‫ماسـک‪ ،‬با کلیشه هایی که سـینما از «افراد باهوش و‬ ‫خـور ه تکنولـوژی» به نمایش می گذارد‪ ،‬تفـاوت زیادی‬ ‫ً‬ ‫داشته باشد؛ کلیشه هایی که چنین افرادی را عموما‬ ‫ضعیـف و دارای سـطح پائینـی از روابـط اجتماعـی‬ ‫ً‬ ‫نشـان می دهنـد؛ امـا ظاهـرا در دوران کودکـی‪ ،‬او‬ ‫تفـاوت چندانـی بـا انچـه هالیـوود از یـک «بچه زرنگ»‬ ‫به نمایـش می گـذارد‪ ،‬نداشـت‪ .‬طـی دوران مدرسـه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ماسـک مرتبـا مـورد ازار و اذیـت همکالسـی های خـود‬ ‫واقـع می شـد‪ .‬در یکـی از بدتریـن مـوارد ایـن ازار و‬ ‫اذیت هـا‪ ،‬هم کالسـی های ماسـک او را از پله هـای‬ ‫مدرسـه بـه پائیـن انداختنـد و سـپس او را به قـدری‬ ‫کتک زدند که ماسـک‪ ،‬هشـیاری خود را از دسـت داد‬ ‫و در بیمارسـتان بسـتری شـد‪ .‬بااین همـه‪ ،‬او ا کنـون‬ ‫ثروتمندتریـن فـرد کـره زمیـن اسـت‪ .‬به دنبـال صعـود‬ ‫‪4.8‬درصـدی ارزش سـهام خودروسـازی الکتریکـی‬ ‫تسلا که تازگی ها رخ داد؛ ایالن ماسـک از جف بزوس‬ ‫(بنیان گـذار شـرکت امـازون) جلـو افتـاد و در فهرسـت‬ ‫میلیاردرهـای بلومبـرگ‪ ،‬جایـگاه نخسـت را از ان خـود‬ ‫کـرد‪ .‬دارایـی خالـص ایـن مهنـدس‪ ،‬در سـاعت ‪10:15‬‬ ‫به وقـت نیویـورک‪ ،‬بـه ‪188.5‬میلیـارد دالر رسـید کـه‬ ‫‪1.5‬میلیارددالر بیشتر از ثروت جف بیزوس؛ فردی که‬ ‫از ا کتبـر ‪ 2017‬رتبـه نخسـت را بـه خود اختصـاص داده‬ ‫بـود‪ ،‬اسـت‪ .‬طـی سـال ‪ ،202‬ثـروت خالـص ماسـک‬ ‫ً‬ ‫بیـش از ‪150‬میلیـارد دالر افزایـش یافتـه کـه احتمـاال‬ ‫رکـورد سـریع ترین رشـد ثـروت در طول تاریـخ را نیـز زده‬ ‫اسـت‪ .‬دلیـل اصلـی رشـد چشـمگیر ثـروت او‪ ،‬افزایـش‬ ‫بی سـابقه ارزش سـهام تسلا بود که در سـال گذشـته‬ ‫به علـت سـودهای مـداوم‪ ،‬جای گرفتـن در شـاخص‬ ‫دپـی ‪ 500‬و خوش بینـی بـرای ان از سـوی‬ ‫اس ان ‬ ‫وال اسـتریت؛ و نیـز سـرمایه گذاران خرده فروشـی‪،‬‬ ‫‪743‬درصـد رشـد کـرد‪ .‬بورکردنـی نیسـت کـه او در‬ ‫ابتـدای سـال ‪ ۲۰۲۰‬تنهـا ‪ ۲۷‬میلیـارد دالر ثروت داشـت‬ ‫و نفـر پنجاهـم ایـن رده بنـدی بـود‪ .‬ا کنـون هـر سـهم‬ ‫تسلا بـه ‪ ۸۱۶‬دالر رسـیده اسـت و ارزش بـازار ایـن‬ ‫شـرکت چیـزی حـدود ‪۸۰۰‬میلیـارددالر تخمیـن زده‬ ‫می شـود‪ .‬از زمـان عرضـه اولیـه سـهام شـرکت تسلا در‬ ‫سـال ‪ ،۲۰۱۰‬ارزش هـر سـهم ایـن خودروسـاز بیـش از‬ ‫‪ ۱۴۰‬برابر (‪ ۱۴۰۰۰‬درصد) افزایش یافته است‪ .‬همچنین‬ ‫از ابتـدای امسـال‪ ،‬ارزش سـهام گـروه تسلا حـدود‬ ‫‪ ۵۸۰‬درصـد افزایـش یافتـه‪ .‬انتظـار مـی رود بـا وجـود‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا و کاهـش تقاضـای جهانـی‪،‬‬ ‫سـوداوری ایـن شـرکت مثبـت باقـی بمانـد‪ .‬کمپانـی‬ ‫شتـر در ‪ 1‬ژوئیـه ‪ 2020‬بـا پشت سر گذاشـتن‬ ‫تسلا پی ‬ ‫تویوتـا‪ ،‬بـه با ارزش تریـن برنـد خودروسـازی جهـان‬ ‫تبدیـل شـده بـود و حـال شـمار زیـادی از کسـانی که‬ ‫سـهام ایـن شـرکت را در عرضـه اولیـه ان خریـده‬ ‫بودنـد‪ ،‬میلیونـر شـده اند‪ .‬عالو هبـر خودروسـازی‬ ‫تسلا؛ به لطـف ارزش سـهام شـرکت اسـپیس ایکـس‬ ‫نیـز رشـد محسوسـی در ماه هـای اخیـر داشـته اسـت‪.‬‬ ‫ایلان ماسـک فقـط طـی یک سـال اخیر بیـش از‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیـارد دالر بـه ثـروت خود افـزوده اسـت‪ .‬او درباره ‬ ‫ن سـرمایه شـرکت هایش گفتـه‪« :‬مـن همیشـه‬ ‫تامیـ ‬ ‫از پـول خـودم در شـرکت هایی کـه ایجـاد می کنـم‪،‬‬ ‫سـرمایه گذاری کـرده ام و فکـر نمی کنـم کـه اسـتفاده‬ ‫صـرف از پـول مـردم در پروژه هـای شـخصی‪ ،‬کار‬ ‫درسـتی باشـد‪ .‬نمی توانم از کسـی بخواهم در چیزی‬ ‫سـرمایه گذاری کنـد که حتـی خودم حاضر نیسـتم در‬ ‫ان سـرمایه گذاری کنـم»‪.‬‬ ‫ایدین اغداشلو؛ رکوردشکن فروش یک اثر هنری در ایران‬ ‫در سیزدهمین حراج تهران‪ ۲۲ ،‬اثر به رقمی باالی یک میلیارد تومان به فروش رسیدند‪ .‬گران ترین‬ ‫اثـر ایـن دوره حـراج‪ ،‬تابلـوی نقاشـی دو لتـه ای «خاطـرات امید» اثر ایدین اغداشـلو بود که با قیمت‬ ‫پایـه یک میلیـارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان عرضـه شـد و به قیمـت ‪ ۱۲‬میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان فروش‬ ‫شهـای مختلفـی را به دنبـال داشـت و حتـی عنـوان شـد که بخش‬ ‫رفـت؛ اتفاقـی کـه حواشـی و وا کن ‬ ‫عمـده ایـن فـروش بـاال‪ ،‬به دلی ِـل حواشـی مرتبـط بـا ایـن هنرمنـد در چند ماه اخیر بـوده اسـت‪ .‬رکورد‬ ‫فـروش حـراج طـی ‪12‬دوره گذشـته متعلـق بـه اثـری از سـهراب سـپهری بـا فـروش پنج میلیـارد و‬ ‫یسـابقه بود‪.‬‬ ‫هنری ب ‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان در دوره نهـم بـود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬فروش اخیر یک رکوردشـکنی ِ‬ ‫جذاب ترین ورزشکاران جهان در سال ‪2020‬‬ ‫ً‬ ‫ـود فهرســت «جذاب ترین ها»ســت کــه امیــزه ای از زیبایــی چهــره و‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫یکــی از جذاب تریــن فهرســت ها درمــورد ادم هــای معــروف‪ ،‬اتفاقــا خـ ِ‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬ورزیدگــی انــدام و خوش پوشــی را در خــود دارد‪ .‬هرســال منابــع مختلفــی‪ ،‬بــه ارائــه فهرســتی از این افــراد در حوز ههــای گونا گــون کــه منتخــب‬ ‫ً‬ ‫نســال هســتند‪ ،‬می پردازنــد کــه ا گرچــه در مــواردی اختالف هایــی دارنــد؛ امــا معمــوال در رده هــای نخســت‪ ،‬اســامی مشــترکی را تکــرار می کننــد‪ .‬در گــزارش به روزشــده‬ ‫ا ‬ ‫ســایت ‪ Sports Show‬که در تاریخ ‪ 22‬نوامبر ‪ 2020‬به انتشــار رســید‪ 10 ،‬چهره معروف عرصه ورزش معرفی شــده اند که جدا از ســطح موفقیت هایشــان‪ ،‬در ایجاد جاذبه‬ ‫نگــزارش‪ ،‬بــه معرفــی ایــن ورزشــکاران پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫بصــری بــرای تبلیغــات نیــز حــرف اول را زده انــد‪ .‬درای ‬ ‫کریستیانو رونالدو‬ ‫رافائل نادال‬ ‫«من ثروتمند‪ ،‬خوش تیپ و بازیکن تنیسور ‪34‬ساله اسپانیایی که‬ ‫بزرگی هستم»؛ این جمله ای بود مقام سوم جهان را در رشته ورزشی‬ ‫که رونالدو وقتی هواداران لیونل خویش دارد و به قول دوستدارانش‬ ‫«سلطان خا ک رس» است؛‬ ‫مسی در سال ‪ 2011‬نسبت به او‬ ‫ابراز انزجار کردند‪ ،‬گفت تا حسادت نه تنها به خاطر استایل خاص‬ ‫بازی هایش؛ بلکه به خاطر فیزیک‬ ‫ان ها را برانگیزد‪ .‬چه بخواهیم‬ ‫مطلوب و چهره جذابش که او را‬ ‫و چه نخواهیم؛ این بازیکن‬ ‫‪35‬ساله پرتغالی در صدر بسیاری یکی از پنج چهره برتر تنیس کرده‪،‬‬ ‫قراردادهای تبلیغاتی متعددی را با‬ ‫از فهرست های جذاب ترین ‬ ‫ارقام هنگفت می بندد‪.‬‬ ‫ورزشکاران جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫مایکل فرولیک‬ ‫ایگنا تزیو اباته‬ ‫فابیو فونینی‬ ‫او ‪32‬سال سن دارد و چهره‬ ‫شاخص جمهوری چک در رشته‬ ‫ها کی روی یخ است که البته‬ ‫ا کنون برای یک تیم حرفه ای‬ ‫در کانادا بازی می کند‪ .‬یکی از‬ ‫اثرات ازدواج وی با یک مدل‬ ‫این بوده که او هم وارد فضای‬ ‫خاص مد و فشن شود و ازاین رو‪،‬‬ ‫جزو خوش لباس ترین ها نیز‬ ‫هست‪.‬‬ ‫یکفوتبالیستدیگردرفهرست‬ ‫جذاب ترین هایورزشجهان؛دفاع‬ ‫راست‪34‬ساله سابق «میالن» و‬ ‫پسردروازه بانسابقایتالیا؛بنیامینو‬ ‫اباته‪.‬شایدا گربخواهیمایتالیایی ها‬ ‫راواردچنینفهرستی کنیم‪،‬‬ ‫گزینه هایمتعددیدرفوتبال‬ ‫این کشور باشند؛امابه هرحال‪،‬او‬ ‫انتخاب اول گزارش سایت‪Sports‬‬ ‫‪ Show‬برای سال ‪ 2020‬بوده است‪.‬‬ ‫حاال که از فوتبال نشد‪ ،‬سایر‬ ‫رشته های ایتالیایی را باید امتحان‬ ‫کرد؛ بله یک تنیسور جذاب‬ ‫‪33‬ساله که بهترین رتبه اش در‬ ‫ُ‬ ‫رتبه بندی جهانی تنیس‪ ۲۴ ،‬ام (‪۲۰‬‬ ‫می ‪ )۲۰۱۳‬بوده است‪ .‬همسر او نیز‬ ‫یک تنیسور به نام فالویا پنتاست‬ ‫که سوابق خوبی دراین رشته‬ ‫داشت‪ .‬او جزو مبتالیان به کرونا‬ ‫نیز بوده‪.‬‬ ‫ناتان بارتولومی‬ ‫ُ‬ ‫الیویه ژیرو‬ ‫بابی براون‬ ‫جی جی ردیک‬ ‫اریک دکر‬ ‫نام اصلی این بسکتبالیست‬ ‫‪36‬ساله امریکایی‪« ،‬جاناتان‬ ‫کلی» است که برای «نیو اورلئانز‬ ‫پلیکانس» بازی کرده‪ .‬شاید به نظر‬ ‫نیاید؛ اما او در رشته مردم شناسی و‬ ‫تاریخ تحصیل کرده و مانند پدرش‬ ‫به سفالگری نیز می پردازد‪ .‬او یک‬ ‫پادکست روزانه را نیز اداره می کند؛‬ ‫ً‬ ‫کاری که احتماال از یک ورزشکار‬ ‫‪193‬سانتی متری بعید است‪.‬‬ ‫این اسکی باز که همنام یک‬ ‫بازیکن ‪34‬ساله و بلندقامت‬ ‫‪31‬سال سن دارد و اهل‬ ‫او هشت فصل برای ‪NFL‬‬ ‫خواننده مطرح سبک هیپ هاپ‬ ‫امریکاست؛ یک ورزشکار و هنرمند فوتبال اهل فرانسه که با ‪۴۲‬‬ ‫بازی کرد؛ به نوعی چهره مطرح‬ ‫است؛ در گونه نمایشی این رشته‬ ‫هانری ‪ ۵۱‬گله‪،‬‬ ‫عرصه اسکیت نمایشی یا همان گل و بعد از تیری‬ ‫زمان خودش در رشته فوتبال‬ ‫ِ‬ ‫امریکایی بود و حاال یک ورزشکار «پاتیناژ» که در چند رقابت معتبر دومین اقای گل تاریخ تیم ملی فعالیت دارد و به خاطر حرکات‬ ‫اعجاب اورش در هوا و پرش های‬ ‫کشورش محسوب می شود‪.‬‬ ‫بازنشسته‪33‬ساله؛ اما خوش تیپ به مدال های نقره و برنز دست‬ ‫یافت‪ .‬او ا گرچه در رشته ورزشی یکی از دالیلی که مدیران بخش زیبایش معروف شده‪ .‬او تنها‬ ‫و خوش چهره است که در یک‬ ‫برنامهتلویزیونیواقع نماباعنوان خود همیشه به عنوان یک پارتنر بازرگانی برند ورزشی «پوما» برای ‪29‬سال سن دارد و وقتی با‬ ‫(پاتیناژ دونفره)؛ عقد قرارداد اسپانسرینگ‪ ،‬سراغ او چوب های اسکی در هوا همچون‬ ‫‪ !E‬که مخاطبان فراوانی نیز دارد‪ ،‬شناخته می شد‬ ‫ِ‬ ‫با همسرش؛ «جسی جیمز دکر» که اما در عرصه جذابیت‪ ،‬یک نفره هم رفتند‪ ،‬جاذبه بصری او در تصاویر پر کاهی چرخ می خورد‪ ،‬باور‬ ‫نخواهید کرد ‪84‬کیلوگرم وزن دارد‪.‬‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫جذاب بود‪.‬‬ ‫خواننده است‪ ،‬بازی می کند‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکتر رامین ارژنگ‬ ‫جراحومتخصصارتوپدی‬ ‫یســت کــه در ان بیمــاران‬ ‫کــف پــای صــاف عارضه ا ‬ ‫سهــای اســتاندارد در کــف پــا هســتند‪.‬‬ ‫فاقــد قو ‬ ‫سهــای موجــود در کــف پــا نیروهایــی کــه‬ ‫قو ‬ ‫از طــرف زمیــن بــه بــدن اعمــال می شــود را کاهــش‬ ‫داده و اجــازه ورود بــه همــه نیروهــای وارده را بــه‬ ‫بــدن نمی دهنــد؛ امــا در افــراد بــا کــف پــای صــاف‪،‬‬ ‫میــزان زیــادی ایــن نیروهــا به دلیــل فقــدان قــوس‬ ‫پــا ب هســمت بــدن اعمــال شــده و در دراز مــدت‬ ‫می توانــد منجــر بــه بــروز عــوارض زنجیــره وار در تمــام‬ ‫ً‬ ‫مفاصــل بــدن‪ ،‬خصوصــا ســتون فقــرات شــود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مشــکل صافــی کــف پــا‪ ،‬عمومــا مــادرزادی بــوده و‬ ‫ب هنــام نرمــی مفاصــل نیــز معــروف اســت‪.‬‬ ‫نرمـی مفصـل یـا ‪ ligamentum laxity‬در ناحیـه کـف پـا‬ ‫سـبب می شـود کـه قـوس کـف پـا در هنـگام ایسـتادن بـر‬ ‫روی پـا از بیـن بـرود؛ همچنیـن تشکیل نشـدن کامـل یـک‬ ‫یـا دو اسـتخوان در ناحیـه مـچ و کـف پـا یـا چسـبیدن انهـا به‬ ‫یکدیگـر به صـورت مـادرزادی نیـز در تشـکیل نشـدن قـوس‬ ‫کـف پـا موثـر اسـت‪ .‬عالیـم و نشـانه های ایـن اختلال شـامل‬ ‫ایجـاد ظاهـر صـاف در کـف یـک پا یا هـر دو‪ ،‬خمیدگی کفش‬ ‫یا پاشـنه کفش به سـمت داخل‪ ،‬درد در اندام تحتانی‪ ،‬درد‬ ‫در قسـمت مـچ پـا‪ ،‬ایجـاد تـورم در قسـمت داخـل مـچ پـا و‬ ‫درد مـچ پاسـت‪ .‬ا گـر از پشـت بـه پـای فـرد در حـال ایسـتاده‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬فردی که کف پایش صاف است پاشنه با کمی‬ ‫خمـش بـه سـمت داخـل دیده می شـود‪ .‬کف پای صـاف در‬ ‫دراز مـدت می توانـد منجـر به بـروز عوارضی نظیر خارپاشـنه‪،‬‬ ‫زانـو درد‪ ،‬کمـردرد و سـردرد شـود‪ .‬کـف پای صاف بـه دو نوع‬ ‫سـاختاری (‪ )Structural‬و عملکـردی (‪ )Functional‬اسـت‬ ‫یسـت که در‬ ‫و اسـتخوان بندی اسـتخوان های پـا به نحو ‬ ‫نـوع سـاختاری شـکل گیری قـوس کـف پـا انجـام نمی شـود‪.‬‬ ‫گروهـی از از افـراد کـف پـای صـاف دارنـد به عنـوان عارضـه‬ ‫بـا کـف پـای صـاف انـان برخـورد می شـود ایـن افـراد فاقـد‬ ‫صافی کف پا و راه های درمان ان‬ ‫قوس های اسـتاندارد در کف پا هسـتند و این عارضه منجر‬ ‫بـه عالیـم بالینـی شـده و نیـاز بـه درمـان دارد‪ .‬قوس هـای‬ ‫موجـود در کـف پـا نیروهایـی کـه از طـرف زمیـن بـه بـدن‬ ‫اعمـال می شـود را کاهـش داده و اجـازه ورود بـه همـه‬ ‫نیروهـای وارده را بـه بـدن نمی دهنـد؛ امـا در افـراد بـا کـف‬ ‫پـای صـاف میـزان زیـادی ایـن نیروها به دلیل فقـدان قوس‬ ‫پا به سمت بدن اعمال شده و در دراز مدت می تواند منجر‬ ‫ً‬ ‫بـه بـروز عـوارض زنجیـره وار در تمـام مفاصـل بـدن خصوصـا‬ ‫سـتون فقـرات شـود‪.‬‬ ‫صافی کف پا چند نوع است؟‬ ‫همانگونـه کـه گفتـه شـد اغلـب مـوارد صافـی کـف پـا از‬ ‫نـوع نـرم (‪ )Flexible flatfoot‬یـا بـه اصطلاح فلکسـیبل‬ ‫اسـت و درصـد کمتـری از مـوارد از نـوع سـخت یـا ریجیـد‬ ‫(‪ )Rigid flatfoot‬یـا فیکـس (‪ )fixed flatfoot‬طبقـه بنـدی‬ ‫میشـود و اغلـب ایـن مـوارد اخیـر نیـاز بـه درمـان جراحـی‬ ‫دارد‪ .‬صافـی کـف پـا می توانـد منجـر بـه بـروز عوارضـی نظیـر‬ ‫بـروز التهـاب در رباط هـای کـف پـا‪ ،‬التهـاب زردپـی (تاندون)‬ ‫اشـیل و زردپـی ماهیچـه پشـتی اسـتخوان درشـت نـی‪،‬‬ ‫شکستگی های فشاری در اندام تحتانی وایجاد بافت های‬ ‫مـرده پوسـتی نابجـا شـود؛ از انجایی که صافی کف پـا بر روی‬ ‫نحـوه قرارگیـری سـایر اسـتخوان های بـدن نیـز اثـر می گـذارد‬ ‫می توانـد منجـر بـه بـروز درد در مـچ پـا‪ ،‬زانوهـا و لگـن شـود‪.‬‬ ‫روش تشخیص صافی کف پا از نوع سخت و نرم چیست؟‬ ‫تشـخیص نـوع نـرم و سـخت صافـی کـف پـا بـر عهـده پزشـک‬ ‫کسـری یافته هـای رادیولوژیـک و تخصصـی‬ ‫ارتوپـد اسـت و ی ‬ ‫وجـود دارد؛ ولـی به طور سـاده ملا ک تشـخیص نـوع نـرم از‬ ‫یکـه پـا روی زمیـن نیسـت‬ ‫سـخت این اسـت که ا گـر در حال ‬ ‫قـوس کـف پـا تشـکیل شـود و بـا گذاشـتن پـا بـر روی زمیـن و‬ ‫وزن گذاشـتن روی پـا قـوس کـف پـا از بین بـرود و کف پا صاف‬ ‫شـود ایـن نـوع از نـوع نـرم صافـی کـف پـا اسـت و در صورتی کـه‬ ‫حتی در شـرایطی که وزن روی پا گذاشـته نمیشـود و پا تماس‬ ‫بـا زمیـن نـدارد قوس کف پا وجود نداشـته باشـد‪ ،‬صافی کف‬ ‫پـا از نـوع سـخت یـا ریجیـد اسـت‪.‬‬ ‫ایا در افراد دچار صافی کف پا استفاده از کفی یا کفش‬ ‫ضرورت دارد؟‬ ‫همان گونـه کـه گفتـه شـد؛ ‪ 15‬الـی ‪ 20‬درصـد بزرگسـاالن دچـار‬ ‫صافـی کـف پا هسـتند و اغلب ایـن افـراد درد و عالئمی ندارند‬ ‫و درنتیجـه صافـی کـف پـا را نمی تـوان بیمـاری حسـاب کـرد و‬ ‫اسـتفاده از کفـی طبـی (‪ )Molded Orthosis‬و کفـش طبـی‬ ‫(‪ )Orthopedic shoes‬در دوران کودکـی و بـرای سـال های‬ ‫متمـادی نشـان داده شـده اسـت کـه در ایجـاد قـوس طولـی‬ ‫کـف پـا و در برطرف شـدن صافـی کـف پـا موثـر اسـت؛ ولـی‬ ‫ً‬ ‫ضـرورت نـدارد؛ خصوصـا در قبـل از سه سـالگی یعنـی از بـدو‬ ‫تولد تا این سـن فقط در کودکانی که زمینه خانوادگی صافی‬ ‫پولتوجیبی؛‬ ‫چقدر و چگونه؟‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamloo@gmail.com‬‬ ‫بسـیاری از والدیـن بـا ایـن پرسـش مواجـه هسـتند که ایـا دادن پـول توجیبی به‬ ‫کـودکان به ویـژه در سـنین هشـت تـا ‪ 10‬سـال ضـرورت دارد؟ و ا گـر پاسـخ مثبـت‬ ‫اسـت‪ ،‬چـه معیـاری وجـود دارد بـرای ارزیابـی اینکـه چقـدر بایـد بـه کـودک پـول‬ ‫توجیبـی داد‪ .‬اینهـا پرسـش های مهمی سـت کـه می توانـد نقـش سـازنده ای در‬ ‫شـکل گیری شـخصیت و امـوزش مدیریـت مالـی بـرای کـودکان داشـته باشـد‪.‬‬ ‫درنظـر داشـته باشـید کـه میـزان‪ ،‬نحـوه دریافـت و برنامه ریـزی بـرای هزینـه و‬ ‫پس انداز کـردن پـول توجیبی‪ ،‬در همین زمـان‪ ،‬می تواند رویکرد مالی او در اینده‬ ‫را رقـم بزنـد و درواقـع پایـه و اسـاس پایه رفتارهای اقتصـادی او در اینده از همین‬ ‫زمـان پی ریـزی می شـود؛ بنابرایـن درخصـوص پـول توجیبـی بایـد ا گاهانـه رفتار‬ ‫کـرد و نـکات مهمـی را درنظـر داشـت‪ .‬اول اینکـه در اغـاز ایـن بحـث باید گفت که‬ ‫ش از هر چیز‬ ‫پرداخـت پـول توجیبـی بـه کـودک بسـیار می توانـد مفید باشـد و پیـ ‬ ‫تفکـر اسـتقالل را در کـودک به وجـود مـی اورد و ایـن بسـیار مهـم اسـت کـه کودک‬ ‫مـا بتوانـد مسـتقالنه فکـر کنـد‪ .‬امـا میـزان ایـن پـول نیـز بسـیار مهـم اسـت و بایـد‬ ‫دانسـت کـه بـه چـه عواملـی بسـتگی دارد؟ به طـور کلـی دو عامـل در میـزان‬ ‫پـول توجیبـی اختصـاص داده شـده بـه هـر کـودک بایـد درنظـر گرفتـه شـود‪ .‬اول‬ ‫توانایـی مالـی خانـواده و دوم مـکان زندگـی‪ .‬به طـور مثـال والدیـن کودکـی کـه‬ ‫کـف پـا دارنـد‪ ،‬توصیـه شـده اسـت در سـایر مـوارد بعـد از سـن‬ ‫سه سـالگی اسـتفاده از کفی هـا ( ‪ ) support‬و کفش هـای طبـی‬ ‫(‪ )Medical shoes‬مفیـد اسـت‪.‬‬ ‫ایا کف پای صاف بیماری است؟‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا تمـام نـوزادان بعـد از تولـد کـف پـای صـاف (‪)Flatfoot‬‬ ‫دارند و قوس طبیعی پا ممکن است که تا سن ‪ 7‬تا ‪ 10‬سالگی‬ ‫تشکیل نشود‪ .‬در یک بررسی به عمل امده حدود ‪ 50‬درصد‬ ‫از کـودکان در سـن سه سـالگی قـوس کـف پـا پیـدا می کننـد و‬ ‫در حـدود ‪ 25‬درصـد مـوارد در شش سـالگی صافـی کـف پـا‬ ‫دارند؛ یعنی در ‪ 75‬درصد موارد در شش سالگی قوس کف پا‬ ‫تشکیل می شود و به مرور زمان با افزایش سن درصد تشکیل‬ ‫قوس کف پا بیشتر شده؛ به طوری که درصد صافی کف پا در‬ ‫افـراد بالـغ بیـن تـا درصـد بـراورد شـده اسـت ولـی جالـب اسـت‬ ‫بدانیـد کـه تنها یک درصد مـوارد صافی کف پـا از نوع بیماری‬ ‫یـا پاتولوژیک (‪ )Pathological‬محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫ایا ارتباطی بین وزن بدن و دردنا ک شدن صافی کف پا وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫ً‬ ‫در بررسـی هایی کـه اخیـرا انجـام شـده‪ ،‬معلـوم شـده اسـت‬ ‫کـه وزن بـدن کـه بـر اسـاس ایندکـس تـوده بـدن (‪BMI=body‬‬ ‫‪ )mass index‬اندازه گیـری می شـود بـا شـدت درد و عالئـم‬ ‫بالینـی ناشـی از صافـی کـف پـا ارتبـاط مسـتقیم دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در ورامیـن زندگـی می کنـد بـا کودکـی کـه مثلا در محلـه نیـاوران سـکونت دارد‪،‬‬ ‫به سـبب تفـاوت عـرف قیمت ها بـرای خرید یک سـاندویچ‪ ،‬باید مبالغ متفاوتی‬ ‫را بپردازنـد‪ .‬امـا به طـور کلی شـما هزینه خرید یک سـاندویچ‪ ،‬نوشـابه و شـکالت‬ ‫را کـه در بوفـه مدرسـه وجـود دارد‪ ،‬درنظـر بگیریـد؛ مبلـغ مورد نیـاز را در پنـج روز‬ ‫هفتـه کـه کـودک بـه مدرسـه مـی رود‪ ،‬ضـرب کنیـد و بـه همان میـزان بـه کـودک‬ ‫خـود پـول توجیبـی هفتگـی بدهید‪ .‬حال ا گر این امکان وجود داشـته باشـد که‬ ‫بـا تعامـل و ضمـن صحبـت بـا کودک تـان او بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه بخشـی از‬ ‫ایـن پـول را ذخیـره کنـد و در بعضـی از روزهـا خریـدی نداشـته یـا خریـد کمتـری‬ ‫داشـته باشـد کـه بسـیار هـم خـوب اسـت‪ .‬البتـه درنظـر داشـته باشـید کـه مـا بـه‬ ‫کـودک نمی گوییـم پـول توجیبـی بـرای خریـد چـه چیـزی بایـد هزینه شـود؛ بلکه‬ ‫هزینه سـاندویچ و نوشـابه و شـکالت را برای ارزیابی خود از میزان پولی که باید‬ ‫بپردازیـم در ذهـن لحـاظ می کنیـم‪ .‬امـا درعین حـال درنظـر داشـته باشـید کـه‬ ‫ً‬ ‫میـزان پولـی کـه به صـورت هفتگـی بـه او می پردازیـد‪ ،‬بایـد کاملا متناسـب و بـه‬ ‫انـدازه باشـد؛ چرا کـه کمتر بـودن قابـل توجـه مبلـغ‪ ،‬او را بـا مشـکالت اقتصـادی‬ ‫زودهنگامی در رفع نیازهایش مواجه می کند که ممکن است او را دچار استرس‬ ‫و اضطراب کند‪ .‬از سـوی دیگر پرداخت مبلغ بیش از حد لزوم نیز او را ب هسـمت‬ ‫بو کتاب سـوق می دهـد‪ .‬هرچنـد به طـور کلـی‬ ‫خریدهـای بـدون فکـر و بی حسـا ‬ ‫پـول توجیبـی بـرای خر ج کـردن بـه کـودکان داده می شـود و نـه پس انداز کـردن‬ ‫امـا می توانـد به طـور غیرمسـتقیم تالشـی بـرای امـوزش دادن پس انـداز کـردن‬ ‫هـم به شـمار رود؛ امـا به طـور کلـی هرچقـدر در ابتـدا پـول کمتـری بـه کـودک‬ ‫بدهیـد‪ ،‬بهتـر اسـت تـا از سـنین کودکـی‪ ،‬تفکـر مالـی نادرسـت و پول زدگـی را به او‬ ‫تحمیل نکینم‪ .‬بازهم درنظر داشـته باشـید که رابطه شـما و فرزندتان و تعامل‬ ‫او بـا شـما بـرای درسـت تر تصمیم گرفتـن در زمینـه دارایی هـای هرچنـد اندکـش‬ ‫و امـوزش غیرمسـتقیم مدیریـت مالـی‪ ،‬نقـش بسـیار موثـری دارد و هرچـه رابطـه‬ ‫شـما با فرزندتان درسـت تر‪ ،‬مطلوب تر و سـازنده تر باشـد‪ ،‬موفقیت شـما در ارائه‬ ‫اموزش هـای مالـی سـازنده نیـز بهتـر خواهد بود‪ .‬ازسـویی‪ ،‬تشـویق کردن کودک‬ ‫بـه پس انداز کـردن بـه او می امـوزد؛ در حالـی کـه می توانـد مسـتقالنه بخشـی‬ ‫از نیازهـای خـود را در بیـرون از خانـه برطـرف کنـد‪ ،‬می توانـد ذخیـره مالـی نیـز‬ ‫بـرای خـود داشـته باشـد و تاثیـر عملـی ایـن پس انداز کـردن در اینـده او بسـیار‬ ‫حائزاهمیـت اسـت‪ .‬نکتـه دیگـری کـه بایـد درنظر داشـته باشـید این اسـت که به‬ ‫کـودک اجـاره دهیـد بـا پـول توجیبـی خـود چیـزی را کـه می خواهـد بخـرد و بـرای‬ ‫انتخـاب کاالی موردنظـرش او را مـورد بازخواسـت قـرار ندهید‪ .‬همین که مطلع‬ ‫باشـید پول او برای چه چیزی هزینه شـده‪ ،‬کفایت می کند‪ .‬از یاد نبرید؛ همین‬ ‫ً‬ ‫کـه کـودک یـاد می گیـرد بـرای خریـد مثلا اسـباب بازی خاصـی کـه ممکـن اسـت‬ ‫بـه طـور معمـول بـرای او خریـداری نشـود‪ ،‬بایـد پول هایش را جمع کنـد و با صبر‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫در دنیـای امـروز‪ ،‬بـه لطـف وجـود ماشـین های لباس شـویی در خانه هـا‪ ،‬دغدغـه‬ ‫چندانـی بـرای شسـتن لباس هـا وجـود نـدارد؛ امـا برعکـس ان بـا ورود بـه دوران‬ ‫مدرنیتـه‪ ،‬چالـش خشک شـدن لباس هـا همچنـان برقـرار اسـت و به عبارت بهتـر‪،‬‬ ‫اپارتمان نشـینی‪ ،‬ایـن دغدغـه را بیش از گذشـته وارد زندگـی افـراد کـرده اسـت‪ .‬در‬ ‫درزمـان قدیـم بیشـتر خانه هـا بـزرگ و حیـاط دار بـود و بیشـتر افـراد لباس هـای‬ ‫خـود را در محیـط بـاز روی بنـد پهـن می کردنـد تـا خشـک شـوند؛ امـا امـروزه یکـی‬ ‫از معضلات اپارتمان نشـین ها کمبـود جـا بـرای خشـک کردن لباس هاسـت‪.‬‬ ‫بـرای ایـن منظـور‪ ،‬روش هـای متفاوتـی درخصـوص خشـک کردن لباس هـای‬ ‫مختلـف وجـود دارد کـه می توانـد لباس هـا را سـالم و مرتـب خشـک کنـد و بـه‬ ‫انهـا اسـیبی وارد نکنـد؛ همچنیـن انتخـاب بهتریـن روش بـرای خشـک کردن‬ ‫لباس هـا می توانـد تاثیـر بسـزایی در سلامت افـراد خانواده داشـته باشـد‪ .‬ازسـوی‬ ‫دیگـر‪ ،‬نحـوه شسـتن و خشـک کردن هـر نـوع و جنـس لبـاس بـا یکدیگـر متفـاوت‬ ‫اسـت‪ .‬بـا دانسـتن ترفندهـای خشـک کردن هـر جنـس لبـاس‪ ،‬از خراب شـدن‬ ‫تو شـوی لباس هـا‬ ‫ان هـا جلوگیـری کنیـد‪ .‬از مهم تریـن نکاتـی کـه بعـد از شس ‬ ‫بایـد بدانیـد؛ چگونگـی خشـک کردن لباس هاسـت ‪ .‬نکتـه مهمی که شـما باید در‬ ‫خشـک کردن لباس هـا بدانیـد این اسـت که چگونـه لباس هـای خـود را روی بنـد‬ ‫بیاندازیـد؛ طوری کـه تغییـر شـکل ندهنـد‪ .‬چنانچـه پیش از ایـن هـم اشـاره شـد‪،‬‬ ‫هـر لبـاس با توجه بـه جنـس خـود شـرایط شست وشـوی متفاوتـی دارد‪ .‬علاوه‬ ‫بـر شـرایط شست وشـوی متفـاوت هـر لبـاس ‪ ،‬نحـوه خشـک کردن انهـا نیـز بـا هـم‬ ‫فرق می کند‪ .‬در همین راسـتا؛ اطالعاتی بر روی برچسـب های لباس نوشـته شـده‬ ‫است که باید به ان توجه کرد‪ .‬برای خار ج شدن اب اضافی لباس نباید با دست‬ ‫یسـت لبـاس را بـرای‬ ‫و ماشـین لباسشـویی پیچانـده و چالنـده شـود و فقـط کاف ‬ ‫گرفتـن اب اضافـی ان کمـی تحـت فشـار قراردهیـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬خشک کردن توسط چرخش ماشین لباسشویی‬ ‫‪ -2‬خشک کردن لباس بدون چالندن بر روی بند‬ ‫‪ -3‬خشک کردن بر روی بند پس از گرفتن اب اضافی از لباس‬ ‫‪ -4‬خشک کردن بر روی سطحی مسطح پس از خروج اب اضافی از لباس‬ ‫نکتـه ‪ :‬گاهـی بـر روی برچسـب برخـی از لباس هـا علاوه بـر عالئـم فـوق ‪ ،‬جملات‬ ‫مربوط به انها عبارت «‪ »DO NOT WRING OR TWIST‬نوشته شده‪ ،‬که نباید‬ ‫این گونـه از لباس هـا را به هیچ وجـه بـا دسـت یـا بـا ماشـین لباسشـویی پیچانـده و‬ ‫چالنـده شـود و فقـط بـرای گرفتـن اب اضافـی انهـا کمـی تحت فشـار قـرار داد‪.‬‬ ‫خشک کردن لباس های پشمی‬ ‫لباس هـای پشـمی و لباس هایـی از ترکیـب پارچه هـا و الیـاف مختلفـی دوختـه یـا‬ ‫بافته شـده اند را همیشـه بر روی سـطوحی صاف خشـک کنید‪ .‬برای گرفتن اب‬ ‫لبـاس و خشـک کردن لبـاس ‪ ،‬ابتـدا لبـاس را بـر روی یـک حولـه بـزرگ قـرار دهیـد و‬ ‫حولـه را به همـراه لبـاس لولـه کنیـد؛ زیـرا اب اضافـی لبـاس جـذب حوله می شـود؛‬ ‫سـپس حولـه خشـک دیگـری بـر روی سـطحی مانند سـینی قـرار دهید و لبـاس را‬ ‫به صورت صاف بر روی ان پهن کنید‪ .‬برای خشک کردن سریع لباس هایتان انها‬ ‫را کنـار منبـع گرمازایـی ماننـد رادیاتـور‪ ،‬شـومینه یا بخـاری قرار دهیـد‪ .‬لباس های‬ ‫پشـمی یا پلیورهای بافتنی در صورت اویزان شـدن بر روی بند‪ ،‬کش می ایند و از‬ ‫‪11‬‬ ‫خشک کردن لباس از هرنوع و جنسی‬ ‫فرم اصلی خود خارج می شـوند؛ پس این لباس ها را بر روی سـطحی پهن کنید‬ ‫تا تغییر شکل نیابد‪ .‬برای جلوگیری از کش امدن پلیور ‪ ،‬جوراب شلواری زنانه ای‬ ‫را از یـک لنگـه وارد یـک اسـتین پلـور کنیـد و لنگـه دیگـر ان را از اسـتین دیگر خارج‬ ‫کنیـد‪ .‬سـپس دو لنگـه جـوراب را بـا گیـره بـه بنـد متصـل کنیـد‪ .‬همچنیـن بـرای‬ ‫خشـک کردن لباس هـای پشـمی ایـن مراحـل را نیـز می توانید انجـام دهیـد‪ .1 :‬ان‬ ‫را روی یـک حولـه تمیـز بگذاریـد و یـک حولـه دیگـر را نیـز در بـاالی ان قـرار دهیـد‪.‬‬ ‫اجـازه دهیـد مقـداری اب لبـاس جـذب شـود‪ .2 .‬در این مرحله لبـاس را به همراه‬ ‫حوله ها در یک جهت بچرخانید تا اب اضافی ان گرفته شـود‪ .3 .‬هیچ گاه لباس‬ ‫پشـمی را نکشـید؛ زیـرا بـا ایـن کار لبـاس را بلنـد خواهیـد کـرد و باعـث می شـوید‬ ‫کـه بعـد از خشک شـدن لبـاس اویـزان به نظـر برسـد‪ .‬یـا ممکـن اسـت قسـمتی از‬ ‫لباس کوتاه و بلند شـود‪ .4 .‬بعد از اینکه مقداری از اب اضافی را توسـط حوله ها‬ ‫گرفتیـد‪ ،‬حوله هـا را برداریـد؛ سـپس لبـاس را روی یـک سـطح صـاف قـرار دهیـد‪.‬‬ ‫‪ .5‬به خاطـر داشـته باشـید کـه لباس هـای پشـمی را روی خشـک کن رادیـات نیـز‬ ‫اویـزان نکنیـد؛ زیـرا بـا ایـن کار لباس تغییر شـکل خواهـد داد‪.‬‬ ‫استفاده از سشوار‬ ‫ا گر به سشـوار دسترسـی دارید‪ ،‬می توانید با اسـتفاده از ان‪ ،‬سـرعت خشک شـدن‬ ‫لباس هـا را افزایـش دهیـد‪ .‬اول از همـه لباس هـا را بچالنید تـا اب اضافی ان گرفته‬ ‫شـود‪ .‬سـپس ان را روی یـک سـطح تمیـز و خشـک پهـن کنیـد‪ .‬بعـد سشـوار‬ ‫را روشـن کنیـد و ان را روی تنظیمـات گـرم و بـا درجـه حـرارت بـاال قـرار دهیـد‪.‬‬ ‫سشـوار را تـا جایـی کـه مـی توانید نزدیک لباس نگـه دارید و نقطه به نقطه لباس‬ ‫یسـت که به زبان سـاده بـه او اصول‬ ‫و کمـی قناعـت بـرای به دسـت اوردن ان بکوشـد‪ ،‬نکتـه بسـیار مهم ‬ ‫اقتصـاد و رفتارهـای اقتصـادی در زندگـی را می اموزد‪ .‬برای بچه های کمی بزرگ تر می توان از شـیوه های‬ ‫ً‬ ‫مختلفـی اسـتفاده کـرد کـه قناعـت و پس انـداز را بهتر یاد بگیـرد‪ .‬مثال می توان به کمک کـودک‪ ،‬جدولی‬ ‫درسـت کرد که او موارد موردنیاز خود و مقدار پولی را که برای تهیه این موارد نیاز دارد‪ ،‬همراه با میزان‬ ‫پولی که در اختیار دارد‪ ،‬بنویسد و بهتر بتواند در مورد خرید کردن یا پس انداز کردن پول توجیبی هایش‬ ‫برنامه ریـزی کنـد‪ .‬بـرای تشـویق او کـه بخشـی از پول هایـش را پس انـدازه کـرده اسـت می تـوان این مورد‬ ‫ً‬ ‫را در نظـر گرفـت کـه هرزمـان کـه او واقعـا چیـزی را خواسـت ولی پس انـداز او کافی نبوده‪ ،‬شـما می توانید‬ ‫به عنوان یک عامل تشویق به او بگوئید که «عزیزم! چون تو خودت بخش اصلی این پول را پس انداز‬ ‫نشـکل او تشـویق می شـود کـه همیشـه بخشـی از‬ ‫کـرده ای‪ ،‬مـن هـم بقیـه اش را بـه تـو می دهـم»‪ .‬بدی ‬ ‫پولـش را پس انـداز کنـد‪ .‬مـورد دیگـر اینکـه؛ حتی شـما می توانید در موارد مشـابه‪ ،‬ان بخش از پـول را که‬ ‫نیـاز دارد به شـکل قـرض بـه او بدهیـد‪ .‬بدین شـکل شـما هـم نیـاز او را بـراورده کرده ایـد و هم اینکـه او یاد‬ ‫می گیرد که می تواند به دیگران اطمینان کند و انها روزی می توانند نیازهای او را براورده کنند؛ هرچند‬ ‫ً‬ ‫به شکل قرض و وام باشد؛ البته ا گر به او به شکل قرض مبلغی را پرداخت کردید‪ ،‬حتما اصرار کنید که‬ ‫او پول قرض گرفته را در موعدی که با هم توافق کرده اید به شما برگرداند تا این خودش نوعی اموزش‬ ‫برای مسـئولیت پذیری در مقابل دیگران باشـد‪ .‬نکته دیگری که باید در نظر داشـته باشـید این است که‬ ‫پـول توجیبـی کـودک را به هیچ وجـه نباید منوط به انجام وظایف کرد و به عنوان تشـویق بـرای او درنظر‬ ‫گرفـت؛ بلکـه ایـن سـهم اوسـت از امکانـات مالـی خانـواده شـما‪ ،‬نـه یـک مـورد تشـویقی؛ زیرا این مسـئله‬ ‫هـم به عنـوان قـول و قـراری بیـن شـما از ابتـدای سـال تحصیلـی در جریـان بـوده و هـم اینکه کـودک باید‬ ‫یسـت؛ بـدون اینکـه نیاز بـه پاداش‬ ‫یـاد بگیـرد کـه مسـئولیت هایی دارد و موظـف بـه انجـام انهـا در زندگ ‬ ‫نقدی داشته باشد‪ .‬اما پرسش دیگری که ذهن بسیاری از والدین را در این روزها مشغول کرده است‬ ‫ایـن اسـت کـه در شـرایط امـروز کـه بـا شـیوع کرونا کودکان بیشـتر در منزل هسـتند و اموزش هـای انالین‬ ‫می بیننـد‪ ،‬ایـا همچنـان بایـد بـه پرداخـت مبلـغ هفتگی پول توجیبـی ادامـه داد یا خیر؟ پـول توجیبی‪،‬‬ ‫نو سـال و‬ ‫همان گونـه کـه درباالتـر اشـاره شـد سـهمی از امکانـات مالـی خانـواده اسـت کـه با توج هبـه س ‬ ‫تو امد هـا‬ ‫یکـه رف ‬ ‫نیازهـای کـودک درنظـر گرفتـه شـده اسـت و ارتباطـی بـه کرونـا نـدارد؛ چر اکـه باوجود ‬ ‫کمتـر شـده اسـت و مـدارس تعطیـل اسـت‪ ،‬امـا نیازهـای فرزنـدان مـا به همـان اندازه کمتر نشـده اسـت‪.‬‬ ‫همان طور که کمتر بانکی وجود دارد که به شـما وام بدهد و به خاطر شـرایط کرونا از سـهمش بگذرد!‬ ‫شـاید چند ماهـی بازپرداخـت وام عقـب بیفتـد؛ ولـی بانک هـا قسـط وام هایشـان را از شـما می خواهنـد‪.‬‬ ‫درمـورد فرزنـد شـما هـم بدین گونـه اسـت و شـما بایـد پول توجیبـی او را به او بدهید تا نگـران و مضطرب‬ ‫ً‬ ‫نشـود؛ ولـی می تـوان بـه او توضیـح داد کـه مثلا حـال کـه کمتـر بـه پـارک می رویـم و مدرسـه هـم بسـته‬ ‫اسـت و تـو نیـاز کمتـری بـه خریـد داری‪ ،‬پـس کوشـش کـن کـه سـهم بیشـتری از پولـت را پس انـداز کنی‪.‬‬ ‫بدین گونـه فرزنـد مـا هـم بـه گفته هـا و توافق هـای میـان خـودش و شـما اعتمـاد بیشـتری می کنـد و هـم‬ ‫اینکـه می پذیـرد به خاطـر شـرایط کرونـا او مزایایـش را از دسـت نـداده و می توانـد منتظـر بمانـد تـا شـرایط‬ ‫بهتـر شـود؛ ولـی حـق و حقـوق او محفـوظ مانـده اسـت؛ درنتیجـه او بـه خواسـته ها و توافق هـای شـما‬ ‫احتـرام بیشـتری می گـذارد؛ اسـتقالل مالـی اش حفظ می شـود؛ مسـئولیت پذیری را در عمـل می اموزد و‬ ‫متـر صرفه جویـی و درسـت خر ج کردن راهـم ب هشـکلی مسـتقیم از شـما یـاد می گیـرد‪.‬‬ ‫از همـه مه ‬ ‫را خشـک کنیـد و اجـازه دهیـد کـه تمـام قسـمت هـای لبـاس در معـرض بـاد گـرم‬ ‫قـرار بگیرنـد‪ .‬ایـن کار را بـه ارامـی انجـام دهیـد و کل سـطح لبـاس از عقـب و جلـو‬ ‫را خشـک کنیـد‪ .‬به ارامـی لبـاس را چرخانـده و جیب هـای ان را بیـرون بیاوریـد؛‬ ‫اسـتین ها را برعکس کنید و تمام قسـمت ها را خشـک کنید‪ .‬لباس ها را از داخل‬ ‫خشـک کنیـد؛ زیـرا خشـک کردن از بیـرون نمی توانـد تضمیـن کنـد کـه رطوبـت‬ ‫به طور کامـل از بیـن بـرود‪.‬‬ ‫سشوار را مدت زمان طوالنی در یک نقطه نگه ندارید؛ زیرا ا گر پارچه لباس بیش‬ ‫از حد داغ شود‪ ،‬امکان اتش سوزی وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫نکته های کلیدی‬ ‫لباس های سـفید را در افتاب خشـک کنید و لباس های رنگی را در سـایه خشـک‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫بـرای خشـک کردن لبـاس در خانـه ‪ ،‬ان هـا در خشـک کن ماشـین لباسشـویی‬ ‫بیاندازیـد و بـر روی بنـد لبـاس پهـن کنیـد ‪.‬‬ ‫چنانچـه پیـش از ایـن هـم گفتیـم؛ هیـچ گاه بنـد لبـاس خـود را در داخـل اتـاق‬ ‫نشـیمن و اتاق هـای خـواب نگذاریـد؛ زیـرا ایـن مکان هـا بیشـتر در معـرض‬ ‫میکرو ب انـد‪.‬‬ ‫بـرای خشـک کردن لبـاس در خانـه ‪ ،‬پنجره هـا را بـاز کنیـد تـا هـوای تـازه در خانـه‬ ‫راه یابـد‪.‬‬ ‫یـک دسـتگاه رطوبت گیـر شـما را از رطوبـت نجـات می دهـد و بـه خشک شـدن‬ ‫لباس هـای شـما سـرعت می بخشـد‪.‬‬ ‫درمان دیابت با خوراکی های خوشمزه‬ ‫ا گـر در معـرض دیابـت قـرار دارید و می خواهید قند خون تان کاهش یابد؛ یکی از‬ ‫نـکات مهـم این اسـت که نـوع تغذیه تـان را اصلاح کنید و به مـواد غذایی کاهنده‬ ‫قند خون روی بیاورید که بهترین شـیوه اسـت‪.‬‬ ‫عصـاره دارچیـن نیـز در بهبـود قند خون در افراد مبتلا به دیابت و‬ ‫پیش دیابـت موفـق عمل کرده اسـت؛ اما به یاد داشـته باشـید که‬ ‫مکمـل بهتریـن راه بـرای دریافت عصاره دارچین خالص اسـت‪.‬‬ ‫سـرکه سـیب‪ ،‬اسـیدهای چـرب امـگا ‪ 3‬را کاهـش و میـزان قنـد‬ ‫خـون ناشـتا و پـس از غـذا را هـم کـم می کنـد‪ .‬ان را بـا اب مخلـوط و‬ ‫به عنـوان سـس سـاالد اسـتفاده کنیـد ‪.‬‬ ‫یکـه تمـام میو ههـا می تواننـد قنـد خـون را افزایـش دهند‪،‬‬ ‫در حال ‬ ‫نتـری دارنـد‪.‬‬ ‫نهـا ماننـد گیلاس تـرش نمـره ‪ GI‬پائی ‬ ‫برخـی از ا ‬ ‫سهـای تـرش دارای انتوسـیاتین هسـتند کـه می تواننـد از‬ ‫گیال ‬ ‫دیابـت و چاقـی محافظـت کننـد‪.‬‬ ‫تمشـک و زغال اختـه دارای فیبـر بـاال هسـتند و بیشـترین‬ ‫میـزان انتوسـیانین ها را داشـته و ایـن توانایـی را دارنـد کـه پـس‬ ‫از خـوردن غذاهـای غنـی از نشاسـته‪ ،‬قند خـون را از بین ببرند‪.‬‬ ‫مطالعـه ای نشـان داده اسـت کـه افزایـش قهـوه ( کافئیـن و قهـوه‬ ‫بدون کافئین ) با مصرف یک فنجان در روز ممکن است که خطر‬ ‫ابتلا بـه دیابـت نـوع ‪ 2‬را‪ ،‬تـا ‪ 10‬درصد کاهـش دهد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان خبر داد؛‬ ‫انجام پنج هزار بازدید از نازل های مجاری عرضه سوخت‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه گلسـتان گفـت‪« :‬در نه ماه نخسـت امسـال‪،‬‬ ‫نازل هـای مجـاری پنج هزار بـار توسـط کارشناسـان منطقـه موردپایـش قـرار گرفتـه و براسـاس‬ ‫استانداردهای الزم کالیبره شدند»‪ .‬عیسی افتخاری افزود‪« :‬در بازرسی های انجام شده از نازل های‬ ‫سوخت مشخص شد که نازل ها از استانداردهای الزم برخوردار بوده و مشکلی وجود ندارد‪ .‬کنترل‬ ‫و ازمون نازل های جایگاه های سوخت به منظور حفظ حقوق شهروندی و بررسی صحت عملکرد‬ ‫نـازل و جلوگیـری از کم فروشـی و ضـرر و زیـان بـه مصرف کننـدگان انجـام می شـود‪ .‬تمامـی نازل هـا‬ ‫به صورت ماهیانه پایش و اندازه گیری می شود و این روند در سه ماه پایانی سال نیز با قوت بیشتری ادامه خواهد داشت»‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد؛‬ ‫ایجاد یک هزار واحد مسکونی برای نیازمندان حاشیه شهر مشهد‬ ‫رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره)‪ ،‬در مراسـم اغـاز عملیـات اجرایـی مجتمع مسـکونی یک هزار‬ ‫واحـدی امـام رضـا(ع) بـرای افـراد نیازمنـد حاشـیه شـهر مشـهد‪ ،‬گفـت‪« :‬رویکـرد توانمندسـازی‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫در کمیتـه امـداد در سـه مورد تعریـف می شـود کـه شـامل اشـتغال‪ ،‬مسـکن و فرهنگ ساز ‬ ‫مرتضـی بختیـاری افـزود‪« :‬در بحـث اشـتغال در سـال ‪ ، ۹۸‬حـدود ‪ ۳۰‬درصـد اشـتغال کشـور توسـط‬ ‫کمیتـه امـداد بـا حمایـت سـایر دسـتگاه ها ایجـاد شـده اسـت؛ همچنیـن در بخـش مسـکن نیـز قـرار‬ ‫اسـت بـا وا گـذاری دو هکتـار از زمین هـای اسـتان قـدس و همـکاری شـهرداری مشـهد‪ ،‬اسـتانداری‬ ‫خراسـان رضـوی و کمیتـه امـداد هـزار واحـد مسـکونی را بـرای نیازمنـدان ایجـاد کنیـم»‪.‬‬ ‫«شهرک تخصصی سیر»؛ پیوند سیر و صنعت همدان‬ ‫دهــای ســفید پوش از اب به دســت‬ ‫همیشــه مرواری ‬ ‫دهــا از خــا ک‬ ‫نمی اینــد؛ گاهی اوقــات نیــز ایــن مرواری ‬ ‫به دســت می اینــد‪ .‬ســیر؛ ایــن مرواریــد ســفید پوش‬ ‫عالوه بر انکــه در صنعــت غذایــی کاربــرد فــراوان دارد‪،‬‬ ‫یهــا نظیــر فشــارخون‪،‬‬ ‫در درمــان بســیاری از بیمار ‬ ‫یهــای قلبــی‪ ،‬کاهــش کلســترول خــون و خــواص‬ ‫بیمار ‬ ‫یهــای‬ ‫ضد انگلــی‪ ،‬ضد میکروبــی و درمــان بیمار ‬ ‫یشــود‪ .‬همچنیــن از‬ ‫دســتگاه گــوارش نیــز اســتفاده م ‬ ‫ســال های دور‪ ،‬از ایــن دردان ههــای ســفید پــوش بــرای‬ ‫یشــده اســت‪ .‬ازســوی دیگر؛‬ ‫تصفیــه خــون اســتفاده م ‬ ‫اســتان همــدان‪ ،‬قطــب تولیــد ســیر در کشــور اســت‪.‬‬ ‫به عقیــده کارشناســان وجــود مقــدار زیــادی از مــاده ای‬ ‫بــه نــام «الســینک» موجب شــده تا ســیر همــدان در دنیا‬ ‫بی نظیــر باشــد و به همین خاطــر رونــق ایــن محصــول‬ ‫نه تنهــا بــرای کشــاورزان بلکــه بــرای کشــور بســیار‬ ‫حائزاهمیــت اســت‪.‬‬ ‫همدان‪ ،‬با تولید سـاالنه حدود ‪ 40‬هزار تن ‪ ،‬قطب تولید سـیر‬ ‫کشور است و کیفیت این دردانه های سفید تا جایی ست که‬ ‫موجـب شـده سـیر ایـن اسـتان در جهـان نیـز مشـهور شـود‪.‬‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی همـدان‬ ‫می گویـد‪« :‬امسـال حـدود دوهـزارو ‪ 800‬هکتـار از اراضـی‬ ‫اسـتان زیـر کشـت سـیر اسـت کـه بیـش از ‪ 40‬هزار تـن سـیر در‬ ‫همـدان برداشـت شـد»‪ .‬محمد شـهرام پـرورش با بیان اینکه‬ ‫سـیر محصـول پایـدار اسـتان اسـت‪ ،‬ادامـه می دهـد‪« :‬سـال‬ ‫گذشـته‪ ،‬دوهـزار و‪ 117‬هکتـار سـطح زیـر کشـت سـیر بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬در اسـتان همدان ‪ 12‬هزار نفر مسـتقیم و غیر مستقیم‬ ‫به تولید سـیر مشـغولند که بـا راه انـدازی واحدهای فـراوری و‬ ‫بسـته بندی به چندین برابر افزایش می یابد»‪ .‬از سـوی دیگر؛‬ ‫خـواص بی شـمار سـیر همـدان موجـب شـده کـه امسـال‪،‬‬ ‫کشور سوئد نیز برای نخستین بار خواستار خرید سیر استان‬ ‫باشـد‪ .‬حکمـا معتقدنـد کـه خـوردن سـیر‪ ،‬مجـاری تنفـس‬ ‫و خـون را پـا ک می کنـد و بـا ایـن کار از شـدت تنگی نفـس‬ ‫کاسـته و گاهـی موجـب درمـان ان می شـود‪ .‬سـیر‪ ،‬پوسـت‬ ‫بـدن را خوش رنـگ و گونـه را سـرخ و همچنیـن روده هـا را از‬ ‫عفونت هـا پـا ک می کنـد ‪ .‬به خاطـر وجـود مـاده «السـینک»‬ ‫در سـیر اسـت کـه اثرگـذاری و خـواص ایـن محصـول افزایـش‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬احمـد سـوزنچی از کاشناسـان طـب سـنتی‬ ‫با بیان اینکه درصد ماده السـین سـیر همدان بیشـتر از سـایر‬ ‫نقـاط جهـان اسـت‪ ،‬می گویـد‪« :‬سـیرهای ‪ 23‬کشـور جهـان‬ ‫مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه مشـخص شـد سـیر همـدان‬ ‫‪ 86‬درصـد‪ ،‬سـیر شـمال ‪ 11‬درصـد ‪ ،‬سـیر چیـن ‪ 23‬درصـد و‬ ‫سـیر ایتالیـا ‪ 31‬درصـد ایـن مـاده را دارد»‪ .‬به همیـن جهـت‬ ‫اهمیت سـیر همدان و پرداختن به مشـکالت و چالش های‬ ‫کشـالورزان ایـن منطقـه بسـیار ضـروری به نظـر می رسـد‪.‬‬ ‫درهمین راسـتا؛ راه انـدازی «شـهرک تخصصـی سـیر» همـان‬ ‫رویای شـیرین و دیرینه سـیرکاران همدانی سـت که ا گر رنگ‬ ‫مو کاسـتی‬ ‫واقعیـت بگیـرد‪ ،‬جـای هیـچ گل ه وشـکوه ای از ک ‬ ‫صنایـع فـراوری و بسـته بندی تـا اصلاح ژنتیکـی و بازاریابـی‬ ‫و فـروش ایـن محصـول بی رقیـب باقـی نمی مانـد؛ محصولـی‬ ‫کـه پیونـد بـا صنعت را بـرای دردهایش تجویز می کننـد‪ .‬بوی‬ ‫عاقبت به خیـری به مشـام سـیر همـدان می رسـد؛ محصولی‬ ‫کـه رایحـه تنـد شـامه ازارش نـه تنهـا در شـهرهای ایـران بلکـه‬ ‫در بازارهای بین المللی هم شـناخته شـده اسـت‪ .‬محصولی‬ ‫کـه در کیفیـت عصـاره و مـاده موثـره در جهـان بی رقیـب بوده‬ ‫و گـواه ایـن ادعـا نتایـج ازمایش هـای متعـدد دانشـمندان‬ ‫خارجـی اسـت‪ .‬بـا همـه ایـن شـهرت و خـوش نامـی امـا دل‬ ‫سیرکاران همدانی مدام مثل سیر و سرکه می جوشد؛ از نبود‬ ‫اصالح ژنتیک‪ ،‬کشـت و برداشـت مکانیزه‪ ،‬انبارداری مدرن‪،‬‬ ‫فراوری‪ ،‬بسـته بندی‪ ،‬برندسـازی‪ ،‬بازاریابی و فروش زنجیره‬ ‫و ده هـا پیـش نیـاز و پـس نیاز مهمی که باید باشـد و نیسـت‪.‬‬ ‫مو کاسـتی ها از سـر و روی مـزارع سـیر و‬ ‫جوشـش ایـن ک ‬ ‫انبارهای ماالمال از خوشه های مرواریدی دل هر دردمندی‬ ‫را بـه درد مـی اورد ؛ چـه رسـد بـه متولیان بخش کشـاورزی که‬ ‫خـود بـرای یافتـن درمان و درمانگر همیشـه پیشـرو بوده اند‪.‬‬ ‫بیشترین سیر تولیدی استان‪ ،‬مربوط به شهرستان همدان‬ ‫بـا تولیـد سـاالنه ‪ 21‬هزار تـن اسـت کـه در این بیـن‪ ،‬روسـتای‬ ‫سـوالن به علت قدمت بیش از صد سـاله ای که در کار تولید‬ ‫سـیر دارد‪ ،‬از شـهرت خوبـی برخـوردار اسـت‪ .‬ایـن روسـتا در‬ ‫یسـت و‬ ‫الوندکـوه غربـی قـرار دارد؛ اب وهوایـش کوهستان ‬ ‫براسـاس سرشـماری مرکز امار ایران در سال ‪ ،۱۳۹۵‬جمعیت‬ ‫ان سـه هزار و‪ ۲۳۶‬نفـر اسـت‪ .‬مـش یعقـوب؛ یکی از سـیرکاران‬ ‫این روستا با بیان اینکه از ‪ 15‬سالگی در کار کشت سیر است‪،‬‬ ‫می گوید‪ « :‬سیر همدان به خاطر کیفیت و عطر و بوی خوبی‬ ‫کـه دارد بسـیار معـروف اسـت»‪ .‬او می افزایـد‪« :‬قیمت هر کیلو‬ ‫سـیر همـدان بیـن هفت هزار تومـان تـا ‪ 10‬هزار تومـان در زمیـن‬ ‫یسـت و ‪ 15‬هزار تومـان تـا ‪ 30‬هزار تومـان نیز در بـازار به‬ ‫کشاورز ‬ ‫فـروش می رسـد»‪.‬‬ ‫سردخانه هایاختصاصیبرایسیر‬ ‫«سـیر بـه لحـاظ خاصیـت منحصر ب هفـردش قابل نگهـداری‬ ‫در انبارهـای سـنتی یـا سـردخانه های محصوالت کشـاورزی‬ ‫نیسـت و ایـن میـل انحصار طلبـی موجـب شـده بـه فراسـت‬ ‫احـداث سـردخانه های مخصـوص بـرای سـیر باشـیم»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـن جملـه از معـاون برنامه ریـزی و امـور‬ ‫اقتصـادی سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان همـدان سـراغاز‬ ‫همصحبتـی بـا او دربـاره چنـد و چـون محصولـی راهبـردی‬ ‫می شـود کـه اسـم و رسـمش قرن هاسـت بـا تبحـر و مهـارت‬ ‫کشـاورزان ایـن خطـه پیونـد خـورده اسـت‪ .‬محمدرضـا‬ ‫شهسـواری می گویـد‪« :‬مجـوز سـه واحـد نگهدارنـده سـیر بـا‬ ‫تکنولـوژی خـاص بـه سـرمایه گذاران اسـتان داده شـده و این‬ ‫واحدها در شـهرک صنایع غذایی بهاران و شـهر مریانج روی‬ ‫هـم رفتـه ‪ ۱۰‬هزار تـن ظرفیـت دارنـد و هر کـدام از انها ا کنون به‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد پیشرفت فیزیکی رسیده اند»‪ .‬ا گر کار ساخت‬ ‫و سـاز ایـن واحدهـا بـا همیـن شـتاب پیـش بـرود‪ ،‬او قـول‬ ‫می دهد که اوایل سـال ‪ ۱۴۰۰‬سـیر همدان صاحب سردخانه‬ ‫اختصاصـی شـود تـا از گزنـد افتهـای مختلـف در امـان بمانـد‬ ‫و فاسـد نشـود‪« .‬علاوه بـر سـردخانه هـای یادشـده‪ ،‬موافقت‬ ‫اولیه برای ساخت ‪۱۰‬واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت ‪ ۳۳‬هزار‬ ‫‪۳‬تـن صـادر کـرده ایـم که فراوری سـیر به شـیوه اسلایس‪،‬‬ ‫و ‪ ۰۰‬‬ ‫پـودر و سیرسـیاه بخشـی از برنامـه انهاسـت و امیدواریـم‬ ‫بـه زودی بـه مرحلـه اجـرا برسـند»‪ .‬شهسـواری بـه فرجـام‬ ‫نیکـوی محصـول سـیر بسـیار امیـدوار اسـت؛ به شـرطی که‬ ‫مجریـان طر ح هایـی کـه بـه حمایـت از ایـن محصـول‬ ‫بومـی برخاسـته اند‪ ،‬اسـتین های همـت را بـاال زده و زودتـر‬ ‫دسـت به کار شـوند‪ .‬او بـه پشـتوانه وعـده پشـتیبانی دولـت از‬ ‫سـرمایه گذاران تا کید می کند؛ کسـانی که اسـتطاعت مالی و‬ ‫فنی برای راه اندازی کارخانه فراوری داشـته باشـند بی تردید‬ ‫مـورد حمایـت و تشـویق قـرار گرفتـه و دست شـان را بـه گرمی‬ ‫می فشـاریم و انجمن هـا و تشـکل ها در اولویـت حمایـت قـرار‬ ‫دارنـد؛ ا گـر خواهـان س رو سـامان دادن بـه اوضا عو احـوال سـیر‬ ‫و سـیرکاران باشـند‪.‬‬ ‫قطب سیر کشور بی نصیب از صنعت‬ ‫دوهزار نفـر عضـو انجمـن سـیرکاران همـدان هسـتند و انتظـار‬ ‫همیـاری از انهـا گویـا انتظـار معقولی سـت؛ به گفتـه رئیـس‬ ‫ایـن تشـکل تعـداد فعـاالن در عرصـه سـیر را بیش از ایـن ارقـام‬ ‫می دانـد؛ انهایـی کـه بیـش از همـه چشـم امیـد بـه سـخاوت‬ ‫دسـتان مسـئوالن دارنـد‪ .‬طبـق امارهای مسـتند او‪ ،‬امسـال‬ ‫‪۴ ۱‬هـزار و ‪۵ ۳۰‬تـن سـیر خشـک در اسـتان همـدان تولیـد شـد‬ ‫کـه به عبارتـی ‪ ۷۰‬درصـد سـیر کشـور در ایـن خطـه حاصلخیـز‬ ‫تولیـد مـی شـود و ایـن پیشـتازی «قطـب تولیـد سـیر کشـور»‬ ‫را بـه همـدان لقـب داده اسـت‪ .‬محمـد میرزایـی می گویـد‪:‬‬ ‫«در حال حاضـر؛ قریـب شـش هزار تن از سـیر همـدان در ‪۸۸‬‬ ‫واحـد شـوری و ترشـی فعـال اسـتان مصـرف می شـود و در‬ ‫حدود دوهزار تن در چهار واحد اسلایس و پودر سـیر تبدیل‬ ‫می شـود و مابقـی در نبـود برنـد و بسـته بندی بـه سـبک ‪۵۰‬‬ ‫سال پیش‪ ،‬فله ای در میان جعبه و گونی پالستیکی عرضه‬ ‫می شـود و بی تردیـد بـا ایـن شـکل و شـمایل نه تنها مشـتری‬ ‫جـذب نمی کنـد‪ ،‬بلکه قدرت دافعه هـم دارد‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫سیرکاران همدان از نقصان در کارخانجات و صنایع تبدیلی‬ ‫همـدان و رشـد نکردن انهـا پا به پـای محصـوالت کشـاورزی‬ ‫گالیه منـد اسـت؛ نقیصـه ای کـه ریشـه اش را در گذشـته های‬ ‫دور همـدان بایـد جسـتجو کـرد‪.‬‬ ‫سیرتاپیاز شهرکتخصصی‬ ‫مظلومیـت سـیر و سـیرکارانی کـه قـول داده ام گالیه هایشـان‬ ‫را بـه گـوش مسـئوالن برسـانم‪ ،‬مـرا روبـه روی فرمانـدار‬ ‫همـدان می نشـاند کـه دغدغـه دارد‪ ،‬دغدغه منـدی او ا گـر‬ ‫مرحـم دردهـای سـیرکاران نباشـد؛ امـا امیـدی کـه در البـه‬ ‫الی واژه هایـش سـر بـر مـی اورد بـه گشـایش در گـره مشـکالت‬ ‫سـیر امیدوارمـان می کنـد‪ .‬محمدعلـی محمـدی‪ ،‬راه انـدازی‬ ‫شـهرک سـیر را بـه کشـاورزان ایـن دیـار مـژده می دهـد‪ ،‬ایـن‬ ‫طـرح طبـق اخریـن اطالعـات او بـه مرحلـه جانمایی رسـیده‬ ‫و مراحـل نهایـی اسـتعالم های اداری را سـپری می کنـد‪.‬‬ ‫به گفتـه او وسـعت ‪ ۳۰‬هکتـاری شـهرک در روسـتای «انصـار‬ ‫االمـام» گنجایـش کافـی بـرای اسـتقرار واحدهـا و صنایـع‬ ‫مختلف را دارد و همه فعالیتهای مرتبط از انبارداری‪ ،‬بسته‬ ‫بنـدی و فـروش تـا تحقیـق و پژوهش هـای ژنتیکـی سـیر‪ ،‬در‬ ‫اینـده ای نزدیـک بـه ایـن شـهرک تخصصـی منتقل می شـود‬ ‫تـا همجـواران مناطق سـیرخیز هـم از ازار رایحه تند و تیز سـیر‬ ‫اسـوده باشـند‪ .‬فرمانـدار همـدان برخـورداری از یـک شـهرک‬ ‫تخصصی را حق مسـلم تولیدکنندگان‪ ،‬تجار و بازرگانان این‬ ‫محصـول می دانـد کـه در جهـان بی همتاسـت‪ .‬محمـدی‬ ‫از سـیب زمینـی‪ ،‬سـیر‪ ،‬گـردو و انگـور بـه عنـوان محصـوالت‬ ‫شـاخص همـدان یـاد می کند که سـیر در ایـن گروه محصولی‬ ‫راهبردی محسوب می شود و قابلیت فراوری و ارزش افزوده‬ ‫بیشـتری دارد‪.‬‬ ‫صنایع تبدیلی در صدر جدول سرمایه گذاری‬ ‫گفته هـای او و ابـراز تاسـفش از کـم کاری دربـاره سـیر‪،‬‬ ‫اتمام حجـت معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار بـا‬ ‫مدیـران و روسـای اداره هـای اسـتان را در ذهنـم یـاداوری‬ ‫می کنـد کـه می گفـت‪« :‬انتقـاد کشـاورزان و رسـانه ها دربـاره‬ ‫فراوری محصوالت عمده اسـتان یعنی سـیر و سـیب زمینی‪،‬‬ ‫نقدی درست و منصفانه است»‪ .‬ظاهر پورمجاهد با مروری‬ ‫بـر پیشـینه درخشـان همـدان در تولیـد ایـن دو محصـول در‬ ‫کشـور از متولیـان می خواهـد مشـکالت طر ح هـای صنایـع‬ ‫تبدیلـی را وا کاوی کننـد تـا موانـع پیـش روی انهـا برداشـته‬ ‫شـده و زودتـر وارد چرخـه تولیـد شـوند‪ .‬او توصیـه می کنـد کـه‬ ‫مسـئوالن مربوطـه طر ح هـای مطالعاتـی در زمینـه صنایـع‬ ‫تبدیلی را به سرمایه گذاران پیشنهاد بدهند تا جبران فاصله‬ ‫هـای بیـن سـیر و صنعـت باشـد و مـن هـم بـرای ایـن ُرسـتنی‬ ‫شـگفت انگیز کـه طعنـه بـه همـه روییدنی هـای مفیـد خا ک‬ ‫می زنـد‪ ،‬عاقبت به خیـری ارزو می کنـم؛ شـاید ایـن دانه هـای‬ ‫مرواریـد بـا اندکـی تـراش و خـراش بتوانـد کاالیـی ارزاور بـرای‬ ‫همـدان کـه نـه بـرای کشـورمان باشـد و سـراغازی بـرای‬ ‫سـعادت سـیرکاران‪ .‬سـعادتی کـه شـاید شـهرک تخصصـی‬ ‫بتوانـد سـیر همـدان را از پیلـه پوسـیده سـنت‪ ،‬رها کـرده و در‬ ‫اسـمان صنعتی شـدن پـرواز بدهـد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫افزایشچشمگیرقوهای‬ ‫مهاجر در مازندران‬ ‫قوهای مهاجر با طی کردن مسیری بالغ بر‬ ‫پنج هزار کیلومتر از مناطق سردسیر جهان برای‬ ‫سپری کردن فصل زمستان به تاالب سرخرود استان‬ ‫مازندران سفر کرده و زمستان این تاالب را بیش از هر‬ ‫فصل دیگری زیبا و دلپذیرتر می کنند‪.‬‬ ‫معصومه جعفری ‪ /‬مهر‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫به همت نیکوکار لرستانی صورت گرفت؛‬ ‫نجات جان جوان کهگیلویه و بویراحمدی از اعدام‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫خیـر و نیکـوکار لرسـتانی کـه خـود از سـرمایه گذاران‬ ‫اقتصادی و ورزشی ست مانع از اعدام جوان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمـدی شـد‪ .‬مجیـد بیژنـی‪ ،‬متولـد ‪ ۱۳۶۵‬در‬ ‫‪۲۴‬سـالگی به علت دعوایی خانوادگی محکوم به اعدام‬ ‫شـد و درحالی کـه در قرنطینـه قبـل از اعدام بسـر می برد‬ ‫بـا مسـاعدت و جوانمـردی بزرگ مـرد لرسـتانی از چوبـه‬ ‫دار نجـات یافـت‪ .‬دکتـر علی دولتشـاهی‪ ،‬معجزه زندگی‬ ‫پسـر اعدامـی بویراحمـدی بـود‪ .‬ایـن خیـر‪ ،‬سـرمایه گذار‬ ‫نیکـوکار اقتصـادی و ورزشـی بـا راضی کـردن خانـواده‬ ‫مقتـول تنهـا کمتـر از نه سـاعت تـا اعـدام مجیـد بیژنـی‬ ‫توانسـت رضایـت بگیـرد و مبلـغ کسـری از پـول رضایـت‬ ‫را هم پرداخت کند‪ .‬خیر و سـرمایه گذار بومی لرسـتانی‬ ‫گفـت‪« :‬درحـال خوانـدن اخبـار در فضـای مجـازی و‬ ‫خبرگزاری هـا بـودم نا گهـان با خواندن یک خبر مبنی بر‬ ‫درخواسـت های مـادر پیـر بویراحمـدی کـه در بدتریـن‬ ‫شـرایط مالـی و فقـر مطلـق بـا یـک پسـر سـرطانی و یـک‬ ‫فرزنـد درحـال اعـدام عاجزانـه از مـردم اسـتمداد کمـک‬ ‫بـرای رهایـی فرزنـدش از چوبـه دار می کـرد یـاد مـادر‬ ‫خودم در ذهن و فکرم متبادر شد و اشک در چشمانم‬ ‫ً‬ ‫جـاری شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬سـریعا بـا تمـاس بـا مهندس‬ ‫بازونـد؛ اسـتاندار کرمانشـاه‪ ،‬دکتـر خادمـی؛ اسـتاندار‬ ‫لرسـتان و کالنتـری اسـتاندار کهگیلویـه و بویر احمـد‬ ‫و رایزنـی بـا مدیـرکل دادگسـتری اسـتان خوزسـتان و‬ ‫دادسـتان بهبهـان از ایـن عزیـزان درخواسـت کـردم بـا‬ ‫خانـواده مقتـول تمـاس گرفتـه و اندکـی بـه مـا فرصـت‬ ‫داده تـا رضایـت ایـن خانـواده را بـا پرداخـت کسـری‬ ‫دیـه جلـب کنیـم»‪ .‬خیـر نیکـوکار لرسـتانی افـزود‪« :‬بـا‬ ‫تالش های بی وقفه و مساعدت استانداران کرمانشاه‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬کهکیلویه و دادگستری خوزستان‬ ‫و کهکیلویه توانسـتیم دعاهای مادر رنج کشیده مجید‬ ‫را بـه لطـف پـروردگار اجابـت کنیـم و بـا پرداخـت دیـه‬ ‫رضایـت خانـواده مقتـول را جلـب کنیـم و لبخنـدی‬ ‫گواراتـر از عسـل را بـر لبـان فرتـوت و خسـته مـادر پیـر‬ ‫و دردکشـیده جـاری کنیـم و بـا شـنیدن اشـک های‬ ‫شـوق مـادر بی پنـاه و رنج کشـیده‪ ،‬حلاوت ایـن ازادی و‬ ‫رسـیدن فرزنـد بـه مـادر پیر را بـرای این عزیـزان به یاری‬ ‫دوسـتان مهیا کنیم»‪ .‬دکتر دولتشـاهی افزود‪« :‬یکی از‬ ‫بهتریـن روزهـای زندگـی ام را بـا نجـات این پسـر از چوبه‬ ‫دار و شـادی دل مادر فقیر و تهی دسـت برای خود رقم‬ ‫زدم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مجیـد بیژنـی کـه به واسـطه قتـل در‬ ‫یـک درگیـری ناخواسـته ‪۱۱‬سـال در حبـس بسـر می بـرد‬ ‫بـا رضایـت خانـواده مقتول و سپری شـدن امـور اداری و‬ ‫قضائـی پرونـده بـه لطـف پـرورگار و تالش های دوسـتان‬ ‫و بنـده نوعـی بـه اغوش گرم خانواده و مادر رنج کشـیده‬ ‫خـود بـاز خواهـد گشـت»‪ .‬دولتشـاهی افـزود‪« :‬جـا دارد‬ ‫از حاج اقـا مبلغـی؛ نماینـده مـردم لرسـتان در مجلـس‬ ‫خبرگان رهبری‪ ،‬اسـتاندار لرسـتان و کرمانشـاه و ‪ ...‬که‬ ‫بـا ارسـال پیام هـای تقدیـر و تشـکر بنـده را مـورد لطـف‬ ‫خـود قـرار دادنـد صمیمانـه قدردانـی کنـم»‪.‬‬ ‫در همین راسـتا نماینـده مـردم لرسـتان در مجلـس‬ ‫خبرگان رهبری در سـخنانی گفت‪« :‬خدمات خالصانه‬ ‫دکتـر دولتشـاهی در زمینه هـای مختلـف فرهنگـی‪،‬‬ ‫ورزشی‪ ،‬اجتماعی و معنوی ستودنی ست»‪ .‬دکتر علی‬ ‫دولتشـاهی؛ خیـر لرسـتانی بـا ایـت اهلل احمـد مبلغـی؛‬ ‫شهرستان ری‬ ‫رتبهبرترپاسخگوییمکاتباتاستانداری‬ ‫برایشهرداری کهریزک‬ ‫پـس از ارزیابـی انجام شـده ازسـوی اسـتانداری‪ ،‬شـهرداری‬ ‫کهریزک مقام برتر در پیگیری و پاسـخ به مکاتبات ارسـالی‬ ‫را کسـب کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـهرداری کهریزک؛‬ ‫عبدالرضـا چراغعلـی؛ معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی بـا‬ ‫اعطای لوح تقدیر از دکتر علی یحیی پور؛ شـهردار کهریزک‬ ‫به دلیـل جدیـت و تلاش جهـت ارائـه خدمـات شـهری‬ ‫به ویـژه خدمـات در حـوزه ترافیـک و پاسـخگویی منظـم‬ ‫و به موقـع بـه مکاتبـات ارسـالی اسـتانداری‪ ،‬قدردانـی‬ ‫به عمـل امـد‪ .‬در متـن ایـن تقدیرنامـه امـده اسـت؛ ضمـن‬ ‫تبریک به مناسبت فرارسیدن ‪ ۲۹‬اذر روز ملی حمل ونقل‪،‬‬ ‫بدین وسـیله از جدیـت و همـکاری شایسـته و صمیمانـه‬ ‫حضرت عالی که به حق از خدمتگزاران ارزشـمند و شـریف‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هسـتید و صادقانه‬ ‫در عرصـه حمل ونقـل و ترافیـک قـدم برمی داریـد تشـکر و‬ ‫قدردانـی می نمایـم‪ .‬ا گاه و مطمئـن باشـید تالش هـای‬ ‫بی وقفه شـما در امر خدمت رسـانی به مردم غیور و شـریف‬ ‫ایـران‪ ،‬در نـزد خداونـد متعـال محفـوظ و به عنـوان توشـه‬ ‫اخـرت منظـور خواهـد شـد‪ .‬ایـن لـوح به پـاس خدمـات‬ ‫ارزشـمند شـما و کسـب «مقـام برتـر در پیگیـری و پاسـخ به‬ ‫مکاتبـات» تقدیـم می گـردد‪ .‬از خداونـد منـان‪ ،‬تندرسـتی‬ ‫و موفقیـت روزافـزون در کنـار خانـواده گرامـی برایتـان‬ ‫خواسـتارم‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۵۰۰‬ماینر استخراج بیت کوین‬ ‫نماینـده مـردم لرسـتان در مجلـس خبـرگان دیـدار کـرد‬ ‫و موردتقدیـر و تجلیـل نماینـده مجلـس خبـرگان قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬در این دیـدار دکتـر دولتشـاهی بـا ارائـه گزارشـی‬ ‫از فعالیت هـای خیراندیشـانه خـود در سـطح کشـور‬ ‫شـامل ازادی بیـش از ‪ ۲۲‬زندانـی محکو مبـه اعـدام‪،‬‬ ‫اهدای ‪ ۲۰۰۰‬بسـته معیشـتی در لرسـتان و … را برشـمرد‬ ‫و اظهـار داشـت‪« :‬درصـورت همراهـی و حمایـت‬ ‫مسـئولین اسـتان برنامه هـای خـود را در زمینه هـای‬ ‫مختلـف اجتماعـی و محرومیت زدایـی افزایـش خواهد‬ ‫داد»‪ .‬سـپس ایـت اهلل مبلغـی بـا تجلیـل از نقـش بسـیار‬ ‫ارزنـده دکتـر علـی دولتشـاهی‪ ،‬بـا تشـریح اثـار و بـرکات‬ ‫امـور خیـر به عنـوان صدقـه جاریـه بـرای فـرد و جامعـه‬ ‫تالش هـا و زحمـات خالصانـه وی را در زمینه هـای‬ ‫مختلـف فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬اجتماعـی و معنوی سـتود‬ ‫و بـا اهـدای لـوح تقدیـر از ایشـان قدردانـی کـرد‪ .‬متـن‬ ‫تشـکر و قدردانـی ایـت اهلل احمد مبلغی؛ نماینـده مردم‬ ‫لرسـتان در مجلـس خبـرگان خطاب به اقـای دکتر علی‬ ‫دولتشـاهی بـه ایـن شـرح اسـت‪« :‬هرگـز بـه «حقیقـت»‬ ‫نیکـوکاری نخواهیـد رسـید مگـر اینکـه از انچـه دوسـت‬ ‫دارید‪ ،‬انفاق کنید‪ /.‬برادر گرامی جناب اقای دکتر علی‬ ‫دولتشـاهی زیـد توفیقـه‪ /‬با سلام و تحیـت‪ /‬در جوامع‬ ‫توحیـدی‪ ،‬شـخصیت های پایبند به ارزش هـای واالی‬ ‫الهـی در تفکـری سـعادت افرین‪ ،‬فلسـفه زندگـی را تنهـا‬ ‫تگـزاری بـه بنـدگان خداونـد معنـا کرده انـد و‬ ‫در خدم ‬ ‫ان هنـگام کـه بـا معنویت قرین شـود از اعتبار دیگرگونه‬ ‫و مضاعفـی بهره منـد خواهـد شـد‪ .‬ا گرچـه زبـان در‬ ‫قدردانـی از تلاش بی دریـغ و انسان دوسـتانه ان‬ ‫بزرگـوار درراسـتای اعمـال خداپسـندانه ای چـون ازادی‬ ‫زندانی و مشـارکت در احسـان مومنانه در سـطح کشـور‬ ‫باالخـص اسـتان لرسـتان قاصـر اسـت‪ ،‬لیـک ضمـن‬ ‫تقدیـر و تشـکر از خدمـات ارزنـده و زحمـات خالصانـه‬ ‫و بی شـائبه شـما و مشـارکت دلسـوزانه تان در ایـن‬ ‫امـر‪ ،‬تشـکر و قدردانـی کـرده از درگاه خداونـد سـبحان‬ ‫بـرای جنابعالـی و خانـواده محترمتـان سلامتی همـراه‬ ‫بـا نشـاط و عشـق بـه خدمتگـزاری بـه محرومـان و‬ ‫مسـتمندان مسـئلت می نمایـم‪ .‬امیـد کـه در سایه سـار‬ ‫معجـزه مانـدگار پیامبـر(ص) «قـران کریـم» و مسـاعی‬ ‫خیرخواهانـه خیریـن محتـرم همچـون شـما در زنـده‬ ‫نگه داشـتن ایـن عمـل خداپسـندانه کـه مخصـوص‬ ‫اهـل تقواسـت‪ ،‬موفـق و مویـد باشـید»‪ .‬احمـد مبلغی‪/‬‬ ‫نماینـده مـردم شـریف اسـتان لرسـتان‪ /‬در مجلـس‬ ‫خبـرگان رهبـری‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‬ ‫گفـت‪« :‬باتوجه بـه شـرایط کنونـی‪ ،‬دسـتگاه های نظارتـی‬ ‫بایسـتی جمـع اوری مرا کـز غیرمجـاز اسـتخراج بیت کویـن‬ ‫را درراسـتای کاهـش مصـرف بـرق پیگیـری و در دسـتورکار‬ ‫قـرار دهنـد»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی اظهـار داشـت‪« :‬طـی‬ ‫بازرسـی های صورت گرفتـه تا کنـون ‪ ۵۰۰‬ماینـر اسـتخراج‬ ‫پـول مجـازی بیت کویـن در شهرسـتان ری کشـف و ضبط‬ ‫شـد کـه اخریـن مـورد ‪ ۱۵۰‬ماینر در یک واحد مرغـداری بود‬ ‫ً‬ ‫کـه سـریعا بـا اقدامات قانونی برخـورد الزم صـورت گرفت»‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان ری گفـت‪« :‬عمـده‬ ‫فعالیت غیرمجاز اسـتخراج بیت کوین در مرا کزی سـت که‬ ‫تعرفه برق کشاورزی و صنعتی دارند و دلیل ان نیز قیمت‬ ‫ارزان بـرق در ایـن مرا کـز و واحده اسـت کـه بایسـتی کنترل‬ ‫و مدیریـت شـوند»‪.‬‬ ‫ساخت دبستان شش کالسه توسط خیران‬ ‫بخشدار مرکزی شهرستان ری گفت‪« :‬ائین خشت گذاری‬ ‫و اغـاز عملیـات بازسـازی دبسـتان شـش کالسـه شـهید‬ ‫عراقی با همکاری خیران مدرسه ساز در روستای امام زاده‬ ‫ابوالحسـن(ع) بخـش مرکـزی شهرسـتان ری انجـام شـد»‪.‬‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ امنـه شـب کوکا اظهـار داشـت‪« :‬دبسـتان‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫دخترانـه شـهید عراقـی بـا زیربنـای ‪۴۰۰‬مترمربـع و اعتبـار‬ ‫‪۲۰‬میلیاردریـال طـی هشـت ماه بازسـازی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه اعتبـار موردنیـاز بازسـازی دبسـتان‬ ‫شـهید عراقـی بـا کمـک خیـران مدرسه سـاز تامیـن خواهد‬ ‫شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬وسـایل اموزشـی ایـن مدرسـه نیـز توسـط‬ ‫سـازمان نوسـازی اموزش وپـرورش تامیـن خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫شـب کوکا اضافـه کـرد‪« :‬ایـن طـرح عمرانی بـا پیگیری های‬ ‫دهیـاری روسـتای امامـزاده ابوالحسـن(ع) و همـکاری‬ ‫اموزش وپـرورش ناحیـه ‪ ۲‬شهرسـتان ری طراحـی شـد‬ ‫ دسـت اجرا سـت»‪ .‬هم ا کنـون حـدود ‪۴۵‬هـزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫و در ِ‬ ‫دانش اموز در ناحیه ‪ ۲‬اموزش وپرورش ری در ‪ ۱۷۳‬مدرسه‬ ‫تحصیـل می کننـد‪ .‬شهرسـتان ری دارای چهـار مرکز اصلی‬ ‫اموزش وپـرورش شـامل ناحیـه یـک‪ ،‬ناحیـه دو‪ ،‬بخـش‬ ‫کهریزک و بخش فشافویه است که مدیریت ان با اداره کل‬ ‫اموزش وپـرورش شهرسـتان های اسـتان تهـران اسـت‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رایگان‬ ‫اگهی‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 29‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪336‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تکه های یک زن‬ ‫موش کجا گربه کجا‬ ‫سپیده دمخدایانمشرقی‬ ‫فیلمـی به کارگردانـی کورنـل مونـدروزو؛ محصـول سـال ‪ .2020‬شـیا البـاف‬ ‫و ونسـا کربـی در ان حضـور دارنـد‪ .‬ایـن فیلـم‪ ،‬برنـد ه جایـز ه بهتریـن فیلـم‬ ‫و بهتریـن بازیگـر زن در فسـتیوال ونیـز شـده اسـت‪ .‬مـادری جـوان‪ ،‬خانـه‬ ‫کودکـی خـود را در فاجعـه ای از دسـت می دهـد و درادامـه‪ ،‬روابـط او بـا‬ ‫عزیزانـش خـراب شـود؛ امـا به مـرور یـاد می گیـرد که چگونـه با ازدسـت دادن‪،‬‬ ‫کنـار بیایـد‪.‬‬ ‫اثـری از گـروه «راسـپینا» (وابسـته بـه ارشـاد همـدان)؛ منتخـب حضـور در‬ ‫ک و نوجـوان جشـنواره مقاومت‪ .‬مهدی چایانـی‪ ،‬حامد ترابی‪،‬‬ ‫بخـش کـود ‬ ‫پگاه معصومی‪ ،‬سـید مهرداد کاووسـی‪ ،‬امید نوعی شاد‪ ،‬رضوان مشعریان‪،‬‬ ‫سـید امیرحسـین فاطمـی‪ ،‬غـزال طالبـی‪ ،‬پوریـا دژپـور و مصطفـی کرمـی؛‬ ‫بازیگـران ایـن اثـر به طراحـی و کارگردانـی فـرزاد لباسـی هسـتند کـه برپایـه‬ ‫نمایشـنامه سـید حسـین فدایـی حسـین بـه روی صحنـه رفتـه بـود‪.‬‬ ‫کادار؛ برنـده جایـزه «مـن‬ ‫«سـپیده دم خدایـان مشـرقی» اثـر اسـماعیل‬ ‫ِ‬ ‫بوکـر»‪ ،‬به همـت انتشـارات «نـودا» در ‪140‬صفحـه به قیمـت ‪40‬هزارتومـان‬ ‫کادار سـال ‪ ۱۹۳۶‬در شـهری با اسـتحکامات نظامی در جنوب‬ ‫منتشـر شـد‪ِ .‬‬ ‫البانـی متولـد شـد‪ .‬او به عنـوان دانشـجوی برگزیـده‪ ،‬راهـی مسـکو شـد تـا در‬ ‫موسسـه گورکـی تحصیالتـش را در رشـت ه ادبیات جهـان ادامه دهـد‪ .‬رمان‪،‬‬ ‫کادار از ان کارخانـ ه روشـنفکری‪.‬‬ ‫روایتی سـت از تجربیـات ِ‬ ‫تسخیر‬ ‫ سنگالخ‬ ‫امیـر عظیمـی؛ موزیسـین و خواننـده مطـرح پـاپ‪ ،‬تازه تریـن اثـر خـود را در‬ ‫قالب تک اهنگی با نام «تسخیر» توسط شرکت «ترانه شرقی» منتشر کرده‬ ‫اسـت‪ .‬او این قطعـه را بـر روی ترانـه ای از امیـد صبـاغ نـو سـاخته و تنظیـم‬ ‫گ اثـر را بهنـام میرزایـی انجـام داده اسـت‪ .‬عکاسـی‬ ‫و میکـس و مسـترین ‬ ‫ی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫جلداهنـگ اثـر و طراحـی ان نیـز بر عهـده مجیـد رضایـ ‬ ‫نمایشـگاه گروهـی « سـنگالخ» تـا دوشـنبه ‪ ۶‬بهمن مـاه ‪ ۱۳۹۹‬در گالـری «ا»‬ ‫برپاسـت‪ .‬در بیانیـه ایـن رویـداد امده‪« :‬طراحى‪ ،‬گذر از سـنگالخ اسـت؛ گذر‬ ‫از سـرزمین ُپر سـنگ ذهن‪ .‬خاصه ا گر سـا کن جایى باشـى که هر روز سـنگى‬ ‫تـازه بـر سـرت فـرود مى ایـد»‪ .‬عالقه منـدان می تواننـد بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪20‬‬ ‫نشـانی تهـران‪ ،‬کریم خـان زنـد‪ ،‬خیابـان عضـدی‪ ،‬کوچـه ارشـد‪ ،‬پلا ک ‪۷‬‬ ‫بـه‬ ‫ِ‬ ‫مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫پستکس‬ ‫ِ‬ ‫لو نقـل ایـران اسـت و‬ ‫«پسـتکس» اولیـن سـامانه جامـع خدمـات حم ‬ ‫ِ‬ ‫صاحبـان مشـاغل و صنایـع می تو اننـد بـا کمک ان‪ ،‬از سـرویس های پسـتی‬ ‫شـهری‪ ،‬بین شـهری و حتـی خار ج از کشـور به راحتـی اسـتفاده کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫سـامانه بـا شـرکت های پسـت‪ ،‬اپراتـور اول پسـت‪ ،‬چاپـار‪ ،‬اسـنپ با کس‪،‬‬ ‫‪ DPE، DTS، TPG‬و تعـارف؛ و بـرای پسـت خارجـی بـا ‪ DPE‬و ‪TPG‬؛ و بـرای‬ ‫لو نقـل سـنگین بـا سـرویس اوبـار همـکاری دارد‪.‬‬ ‫حم ‬ ‫یمی‬ ‫ساراتیز دیل‬ ‫کلیسایوانک‬ ‫کلیسـای «وانک»‪ ،‬نگینی درخشـان در مرکز شـهر اصفهان اسـت‪ .‬معماری‬ ‫سـاده و زیبـا‪ ،‬نقاشـی های منحصرب هفـرد و قدمتـش‪ ،‬ایـن بنـا را از سـایر‬ ‫کلیسـاهای ایـران متمایـز می کنـد‪ .‬طـی سـال ها‪ ،‬کلیسـای «وانـک» سـیر‬ ‫تکاملی داشته و اضافه شدن بخش های مختلف به محوطه و ساختمان‪،‬‬ ‫بر اهمیت ان افزوده اند‪ .‬کلیسای «وانک» جایگاه قدرتمندی میان ارامنه‬ ‫اصفهـان دارد و در کل جهـان نیـز مطـرح اسـت‪.‬‬ ‫دیگر هیچ شکوهی وجود ندارد‬ ‫من‬ ‫بی انکهبخواهم‬ ‫در کنار ساحل‬ ‫مثل اب گیری بزرگ شده ام‬ ‫هرچند ابگیر در زمان طوفان امنیت دارد‬ ‫و از جزر و مد پایان یافته است‬ ‫اما‬ ‫بسیار متالطم تر از دریا شده است‬ ‫برای هم ه ارامش ها‬ ‫مترجم‪ :‬مهناز یوسفی‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫اراده ما قدرت ماست‬ ‫یسـت کـه در ژوئـن سـال ‪ 2012‬منتشـر شـده؛ او در این اثـر بـا ذ کـر خاطراتـی‬ ‫تنهـا کتـاب او زندگی نامه ا ‬ ‫از خـود‪ ،‬خانـواده و کشـورش؛ نشـان داده چطـور در بحبوحـه جنـگ‪ ،‬زنـان زادگاهـش را بـا هـم متحـد‬ ‫یهـا برخاسـته و صلـح را ایجـاد کننـد‪.‬‬ ‫سـاخت تـا علیـه بی عدالت ‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫لیما گبویی‬ ‫«لیمـا روبرتـا گبویـی» در ‪ 1‬فوریـه ‪ 1972‬در «لیبریـای مرکـزی»‬ ‫متولـد شـد‪ .‬او بـا دو خواهـر و پدرومـادرش در «مونروویـا»‬ ‫زندگی می کرد؛ تااینکه اولین جنگ داخلی «لیبریا» در سال‬ ‫‪ 1989‬اغـاز شـد و کشـور را وارد هر ج ومرجـی کـرد کـه تـا سـال‬ ‫ عنـوان‬ ‫‪ 1996‬ادامـه داشـت‪ .‬او در کتـاب خاطراتـش کـه با ِ‬ ‫‪ Mighty Be Our Powers‬منتشـر شـد؛ اورد‪« :‬به محـض‬ ‫پایان یافتـن جنـگ‪ ،‬یونیسـف برنامه هایـی را اغـاز کـرد‬ ‫و افـرادی را امـوزش داد تـا به عنـوان مـددکار اجتماعـی‬ ‫بـه جنگ زده هـا کمـک کننـد؛ مـن هـم جـزو این افـراد‬ ‫درخلال سـه ماه دوره اموزشـی‪ ،‬او‬ ‫اموزش دیـده بـودم»‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫جانبـی جنگ‬ ‫قربانیـان‬ ‫از‬ ‫یکـی‬ ‫ـز‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫خـودش‬ ‫متوجـه شـد کـه‬ ‫ِ‬ ‫اسـت؛ زنـی جـوان کـه تـن بـه ازدواجـی ناخواسـته داده و‬ ‫بـرای چندسـال‪ ،‬مـورد سوء اسـتفاده مـردی قـرار گرفتـه کـه‬ ‫حاصـل ان‪ ،‬خانـواده ای اشـفته و وجـود دو فرزنـد اسـت‪:‬‬ ‫ نـام «نوکو» و دختری به نام «امبـر»‪ .‬او برای امنیت‬ ‫پسـری به ِ‬ ‫ دنبـال شـوهر بی وفا‬ ‫و تامیـن معـاش خانـواد ه مجبـور شـد به ِ‬ ‫و بی مسـئولیتش (کـه در خاطراتـش او را «دانیـل» نامیـده)‬ ‫عـازم «غنـا» شـود؛ انجـا بـود کـه دومیـن پسـر و به عبارتـی‬ ‫سـومین فرزنـدش «ارتـور» نیـز متولـد شـد و ایـن خانـواده‬ ‫گتـر شـد! انچه دران سـال ها ایـن خانواده‬ ‫ازهم گسـیخته بزر ‬ ‫تجربـه کـرد‪ ،‬گرسـنگی و اوارگـی در کشـوری غریـب به عنـوان‬ ‫ً‬ ‫پناه جویانـی ناامیـد بـود‪ .‬نهایتـا چـون حتـی یـک پـول سـیاه‬ ‫هم نداشـت‪ ،‬به همراه فرزندانش سـوار اتوبوس شـد تا ان ها‬ ‫را بـه «لیبریـا» بازگردانـد؛ او درحالـی پـس از بیـش از یک هفته‬ ‫سـفر زمینـی تـوام بـا گرسـنگی‪ ،‬بـه اغـوش خانـواده بازگشـت‬ ‫کـه نه تنهـا کرایـه اتوبـوس را بدهـکار بـود؛ بلکـه حـاال زنـی‬ ‫شکسـت خورده بـا چهـار فرزنـد ب هشـمار می رفـت‪ .‬در سـال‬ ‫‪ 1998‬به جه ِـت تکمیـل دوره هـای مـددکاری‪ ،‬وارد کالـج‬ ‫ عنـوان‬ ‫علـوم سلامتی و‬ ‫بهداشـتی ‪ Mother Patern‬شـد و به ِ‬ ‫ِ‬ ‫داوطلـب‪ ،‬بـه کلیسـای ‪ Lutheran‬کـه مـادرش در انجـا مدیـر‬ ‫بخـش کمک هـای خیرخواهانـه بـود؛ و خـودش نیـز دوره‬ ‫نوجوانی اش را در ان سـپری کرده بود‪ ،‬پیوسـت‪ .‬این برنامه‬ ‫مددکاری برای افراد اسیب دیده که ‪ THRP‬نام داشت‪ ،‬اغاز‬ ‫مسیر دشوار «گبویی» درتالش برای ایجاد صلح بود‪ .‬ا گرچه‬ ‫دفاتـر خدمـات اجتماعـی ‪ THRP‬امکانـی جدیـد ب هشـمار‬ ‫می رفتند؛ اما چنین برنامه ای در «لیبریا» مسبوق به سـابقه‬ ‫بـود؛ درواقـع‪ ،‬کلیسـاهای ان کشـور بـا اغـاز جنگ هـای‬ ‫داخلـی‪ ،‬وارد عمـل شـدند و از سـال ‪ ،1991‬کشـیش ها‪،‬‬ ‫امـوزگاران و تعـدادی از رهبـران جنبش هـای سیاسـی در‬ ‫کنـار مـددکاران اجتماعـی بـه ایـن کار مشـغول شـدند تـا درد‬ ‫روانـی ناشـی از جنـگ را التیـام‬ ‫اسـیب دیدگان جسـمی و‬ ‫ِ‬ ‫بخشـند‪« .‬گبویـی» بـا تلاش فـراوان‪ ،‬در سـال ‪ 2001‬برنـده‬ ‫بـورس تحصیلـی در رشـته هنـر؛ و در سـال ‪ 2007‬از دانشـگاه‬ ‫‪( Eastern Mennonite‬ویرجینیا‪/‬امریکا) فار غ التحصیل شد‬ ‫و در حوزه مددکاری نیز در مجموعه اموزشی «سازمان ملل‬ ‫متحـد» دوره هـای تکمیلـی را گذرانـد‪ .‬او حـاال دریافتـه بـود‬ ‫کـه بـرای ایجـاد تغییـر و بهبـود شـرایط کشـورش‪ ،‬بهتـر اسـت ‬ ‫یکـه درمواجهه با‬ ‫کـه «مـادران و زنـان» را امـوزش دهـد؛ افراد ‬ ‫مشـکالت‪ ،‬اغلـب اولیـن اسـیب ها را بـه خـود و فرزندانشـان‬ ‫وارد می کردنـد؛ ماجرایـی کـه خواسـته یـا ناخواسـته خودش‬ ‫هم با ان درگیر بود‪ .‬ا گر بخواهیم درباره تالش های خاص او‬ ‫برای زنان صحبت کنیم؛ باید گفت که «بنیاد صلح گبویی»‬ ‫سال هاسـت تالش می کند تا فرصت های اموزشـی و رهبری‬ ‫را بـرای دختـران ‪ ،‬زنـان و جوانـان در «لیبریـا» فراهـم کنـد‪ .‬او‬ ‫مدیـر اجرایـی «شـبکه صلـح و امنیـت زنـان در افریقـا» (ا کرا‪/‬‬ ‫غنا) بوده است که هدفش تسهیل راه زنان برای بهره گیری‬ ‫از تمـام ظرفیت هـای ان هـا در منطقـه غـرب افریقاسـت‪ .‬او‬ ‫کـه در سـال ‪ 2013‬سـفیر مجموعـه بین المللـی ‪ Oxfam‬بـود‪،‬‬ ‫بسـیار کوشـید تـا در سـطح جهانـی بـرای پیشـبرد حقـوق‬ ‫زنـان ‪ ،‬صلـح و امنیـت انـان صحبـت کنـد‪ .‬او عضـو برجسـته‬ ‫مجموعـه عدالـت اجتماعـی در کالـج «برنـارد» دانشـگاه‬ ‫کلمبیـا؛ و از نویسـندگان رسـانه امریکایـی ‪The Daily Beast‬‬ ‫زنـان کشـورهای توسـعه نیافته‬ ‫اسـت کـه در دفـاع از حقـوق ِ‬ ‫و درحال توسـعه قلـم می زنـد‪ .‬او می گویـد کـه می توانـد بـا‬ ‫یکـردن ان هـا‪ ،‬اقدامـات موثـری‬ ‫عکـردن زنـان و قو ‬ ‫جم ‬ ‫درراسـتای صلـح جهانـی انجـام داد؛ زیـرا زنـان‪ ،‬درک بهتـری‬ ‫درد بهره کشـی‪ ،‬زورگویـی‪،‬‬ ‫از ایجـاد مفهـوم عدالـت دارنـد و ِ‬ ‫تجـاوز‪ ،‬حق کشـی و ‪ ...‬را بهتـر می فهمنـد؛ چـون به نوعـی‬ ‫قرن هـا تحـت ایـن مفاهیـم به صـورت عملـی زیسـته اند‪ .‬او‬ ‫به همـراه زنـان انجمـن خـود‪ ،‬یک شـنبه ها راهـی کلیسـاها‬ ‫و روزهـای جمعـه راهـی مسـاجد می شـد تـا سـخنرانی های‬ ‫معروف خود را برای زنان انجام دهد؛ در برگه های تبلیغاتی‬ ‫ان هـا چنیـن امده بود‪« :‬هنگام ان اسـت که مـا زنان یک صدا‬ ‫بگوییـم از جنـگ و خونریـزی خسـت ه شـده ایم؛ زیـرا ایـن‬ ‫جنگ هـا همسـران‪ ،‬پسـران‪ ،‬پـدران و بـرادران مـا را از مـا‬ ‫گرفتـه و خواهـان صلحیـم»‪ .‬ان هـا حتـی تصاویـری سـاده‬ ‫«لیمــا گبویــی» تنهــا ‪17‬ســال داشــت کــه جنگ هــای‬ ‫داخلــی «لیبریــا» اغــاز شــد و به قــول خــودش او را «ظــرف‬ ‫چندســاعت از یــک کــودک تبدیــل بــه یــک فــرد بالــغ کــرد»؛‬ ‫حقیقتــی کــه بــر اینــده او تاثیــری قابل توجــه داشــت‪ .‬او حــاال‬ ‫یــک فعــال عرصــه صلــح حتــی فراتــر از ســرزمینش اســت‬ ‫کــه یــک جنبــش مبــارزه بــا «خشــونت علیــه زنــان» را نیــز‬ ‫هدایــت می کنــد‪ .‬او کــه پای هگــذار و مدیــر مرکــز غیرانتفاعــی‬ ‫‪ Gbowee Peace Foundation Africa‬واقــع در «مونروویــا»‬ ‫(پایتخــت کشــور افریقایــی لیبریــا) نیــز بــوده؛ در ا کتبــر ســال‬ ‫‪ 2011‬توســط کمیتــه نوبــل نــروژ به عنــوان یکــی از ســه زن‬ ‫دریافت کننــده «جایــزه صلــح نوبــل» معرفــی شــد‪« .‬گبویــی»‬ ‫توانســت به کمک «الن جانســون ســیرلیف» در مســیر ایجاد‬ ‫صلــح در کشــورش بکوشــد و به کمــک یکدیگــر امــکان ایجــاد‬ ‫یــک انتخابــات ازاد را در ســال ‪ 2005‬فراهــم اوردنــد؛ اتفاقی کــه‬ ‫ جمهوری‬ ‫باعــث پیــروزی «ســیرلیف» در رقابت های ریاسـت‬ ‫ِ‬ ‫ـوان‬ ‫ا ‬ ‫نســال کشورشــان شــد و توانســت نــام خــود را به عنـ ِ‬ ‫یکــه در قــاره افریقــا رئیس جمهــوری شــود‪،‬‬ ‫اولیــن زن ‬ ‫به ثبــت برســاند؛ ایــن خانــم‪ ،‬بیــن ســال های ‪ ۲۰۰۶‬تــا‬ ‫تو چهارمین رئیس جمهــوری‬ ‫‪ ،۲۰۱۸‬به عنــوان بیس ـ ‬ ‫لیبریــا مشــغول به کار بــود‪ .‬درواقــع‪« ،‬گبویــی» جایــزه‬ ‫صلــح نوبــل ســال ‪ 2011‬را بــا «ســیرلیف» و «تــوکل‬ ‫َ‬ ‫عبدالســام خالــد کرمــان» (روزنامه نــگار و فعــال‬ ‫سیاســی اهــل یمــن) شــریک بــود‪.‬‬ ‫خواهــران! بایــد در مســیر اتحادمــان‬ ‫بکوشــیم تــا اش ـک ها را بــه فریــاد تبدیــل‬ ‫یکــه جهــان بــه صلــح و‬ ‫کنیــم‪ .‬مادام ‬ ‫برابــری نرســد‪ ،‬نبایــد از پــا نشســت؛ یعنــی‬ ‫یکــه همــه مــردان و زنــان جهــان‪ ،‬بــه‬ ‫روز ‬ ‫ازادی و برابــری برســند‪.‬‬ ‫ابـداع کـرده بودنـد تـا مفاهیم موردنظر خـود را بـرای زنانی که‬ ‫قـادر بـه خوانـدن و نوشـتن نبودنـد‪ ،‬توضیـح دهنـد‪ .‬حرکـت‬ ‫نمادیـن ان هـا در سـال ‪ 2002‬تبدیـل بـه یـک جنبـش اوازی‬ ‫نشـکل که در بازار ماهی شهرشـان‪ ،‬دسـته جمعی‬ ‫شـد؛ به ای ‬ ‫اوازهایـی بـا مضمـون صلح و برابری می خواندنـد و از هرگونه‬ ‫رفتار خشـونت امیز برای ارائه نظراتشـان به مخالفان‪ ،‬پرهیز‬ ‫یکـه رئیس جمهـوری وقـت لیبریـا‬ ‫می کردنـد؛ ان هـم درحال ‬ ‫«چارلـز تیلـور» یـک مسـتبد جنگ سـاالر بـود‪ .‬او در یکـی‬ ‫از سـخنرانی های اعتراضـی اش مقابـل محـل فرماندهـی‬ ‫«تیلـور» گفـت‪« :‬مـا از جنـگ خسـته شـده ایم‪ .‬مـا از دویـدن‬ ‫خسـته شـده ایم‪ .‬مـا از التمـاس بـرای گرفتـن سـهمیه انـدک‬ ‫گنـدم و جـو خسـته شـده ایم‪ .‬مـا از تجـاوز شـبه نظامیان‬ ‫بـه کـودکان خسـته شـده ایم‪ .‬مـا ا کنـون بـرای تامیـن اینـده‬ ‫فرزنـدان خـود این موضـع را اتخـاذ کرده ایـم‪ .‬از انجا کـه‬ ‫معتقدیـم به عنـوان متولیـان جامعـه‪ ،‬فـردا فرزندانمـان از مـا‬ ‫خواهنـد پرسـید کـه مـادر! شـما در دوران بحران چه نقشـی‬ ‫داشـتید؟» او در مصاحبـه ای به مناسـبت «روز جهانـی زن»‬ ‫نیـز اظهـار داشـت‪« :‬جنبـش صلـح زنـان لیبریـا بـه جهانیـان‬ ‫نشـان داد کـه جنبش هـای مردمـی بـرای حفـظ صلـح‬ ‫ضروری ست؛ و اینکه زنان در مناصب رهبری‪ ،‬واسطه های‬ ‫موثـری بـرای صلـح هسـتند‪ .‬تجربه لیبریـا مثال خوبـی برای‬ ‫جهانیـان اسـت کـه زنـان و به ویـژه زنـان افریقایـی می تواننـد‬ ‫عامـل صلـح باشـند»‪ .‬سـال ‪ 2008‬مسـتندی باعنـوان‬ ‫‪( Pray the Devil Back to Hell‬دعـا کنیـد ابلیـس بـه جهنـم‬ ‫بازگـردد) ا کـران شـد کـه صـدای «گبویـی» به عنـوان نریتـور‬ ‫روی ان بـود؛ فیلمـی تکان دهنـده کـه در جشـنواره ‪Tribeca‬‬ ‫(نیویورک) با اسـتقبال خوب تماشـا گران و منتقدان روبه رو‬ ‫شـد‪« .‬گبویـی» راوی و شـخصیت اصلـی ایـن مسـتند بـود‬ ‫کـه از تعـداد زیـادی کلیـپ ویدئویـی و صوتـی دوران جنـگ‬ ‫سـاخته شـده و به عنـوان بخشـی از مجموعـه بـزرگ «زنـان‪،‬‬ ‫جنـگ و صلـح» در سراسـر ایـاالت متحـده پخـش شـد‪ .‬او‬ ‫دربـاره حضـورش دراین اثـر گفـت‪« :‬ایـن نیـز یـک راه ایجـاد‬ ‫ا گاهی سـت؛ ایـن فیلـم در کشـورهای متعـددی به نمایـش‬ ‫در امـد؛ کشـورهایی بـا مذاهـب مختلـف و شـیوه های‬ ‫حکومتی متفاوت؛ اما وا کنش ها به ان عجیب مشـابه بود؛‬ ‫متوجـه می شـوید هرچقـدر کشـور و جامعـه متفـاوت باشـد ‪،‬‬ ‫زنـان ان جوامـع در مـوارد بسـیاری احسـاس یکی بـودن‬ ‫می کننـد و انـگار سـایه خـود را در دل ایـن تصاویـر و حرف هـا‬ ‫شـناخته اند‪ .‬ان ها یاد می گیرند که می شـود به شـیوه خود‪،‬‬ ‫اغـاز بـه حرکـت و شـروع بـه صحبـت کننـد تـا مشکالتشـان را‬ ‫از سـر راه بردارنـد»‪ .‬ایـن زن مبـارز دراین سـال ها عناویـن و‬ ‫افتخـارات بسـیاری را نصیـب بـرده کـه ‪ Gruber Prize‬بـرای‬ ‫تالش درجهت احیای حقوق زنان‪ Courage Award ،‬بنیاد‬ ‫جـان اف‪ .‬کنـدی بـرای صلـح‪Living Legends Award for ،‬‬ ‫‪ Service to Humanity‬و زن برتـر سـال موسسـه ‪EMU‬؛ چنـد‬ ‫نمونـه از ان هـا هسـتند‪ .‬او از سـال ‪ 2020‬عضـو هیئت امنـای‬ ‫مجموعه «کارنگی» نیویورک شده است و از سال ‪ 2018‬عضو‬ ‫هیئت منصفـه «جایـزه کالوسـت گولبنکیـان بـرای حقـوق‬ ‫بشـر» اسـت‪ .‬عضویـت در شـورای ابتکارعمـل ‪، Ara Pacis‬‬ ‫عضویـت در کمیته انتخـاب جایزه «ارورا»‪ ،‬عضویـت در گروه‬ ‫ویـژه کنفرانـس بین المللـی جمعیـت و توسـعه‪ ،‬عضویـت در‬ ‫هیئت مدیـره ابتـکار زنـان نوبـل و عضویـت در هیئت مدیـره‬ ‫بنیـاد ‪ PeaceJam‬از فعالیت هـای پردامنـه اوسـت‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!