هفته نامه سرافرازان شماره 335 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 335

هفته نامه سرافرازان شماره 335

هفته نامه سرافرازان شماره 335

‫هفته نامهسراسری‬ ‫الودگی هوا؛ خطری که جان ساکنین کالن شهرها را تهدید می کند‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 22‬دی‪ 27/1399‬جمادیاالولی‪ 11/1442‬ژانویه‪ /2021‬سال نهم‪ /‬شماره‪ 1500 /335‬تومان‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫الیحه «حفظ کرامت زنان» پیشروست‬ ‫‪6‬‬ ‫اسفالت فرسوده؛‬ ‫‪12‬‬ ‫زخم کهنه خیاب ان های دزفول‬ ‫محسن یگانه؛‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫میلیونی یوتیوب‬ ‫چهره ‪100‬‬ ‫ِ‬ ‫خانوا ده های تک والد‬ ‫و چالش های پیش روی انها‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حساب های اجاره ای‬ ‫به زودی مسدود می شوند‬ ‫ازنفس افتاده!‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫وقتی طبیعت با ما قهر می کند‬ ‫الودگی هوا هرچندکه محصول عملکرد و ساخته دست بشر است؛ اما درهرحال‬ ‫امـروز یکـی از معضلات اساسـی بسـیاری از کشـورهای جهـان اسـت‪ .‬ایـران نیـز‬ ‫یسـت کـه در سـال های اخیـر به شـدت بـا این مسـئله درگیـر بـوده‬ ‫جـزو کشورهای ‬ ‫و هرسـاله در زمسـتان موضـوع وارونگـی هـوا یـا ایجـاد روزهای ناپا ک‪ ،‬باعث شـده‬ ‫ً‬ ‫تـا زندگـی شـهروندان بـا اختلال مواجـه شـود‪ .‬ا گـر بپذیریـم کـه الودگـی هـوا صرفـا‬ ‫یـک موضـوع فیزیکـی‪ ،‬زیست شناسـی‪ ،‬هواشناسـی و ‪ ...‬نیسـت‪ ،‬دران صـورت‪،‬‬ ‫می تـوان ان را ازمنظـر جامعه شناسـی نیـز بررسـی کـرد؛ بایـد گفـت کـه مسـئله‬ ‫مهـم ازاین نظـر این اسـت که انسـان‪ ،‬دوسـتی و ارتبـاط خـود را بـا طبیعـت از‬ ‫دسـت داده و باتوجه به اینکـه خـود‪ ،‬بخشـی از طبیعـت اسـت‪ ،‬بـه بخش هایـی‬ ‫از خـود‪ ،‬اسـیب های جـدی وارد سـاخته اسـت‪ .‬دربـاره الودگـی هـوا مورالـس؛‬ ‫رئیس جمهـوری سـابق بولیـوی کـه درزمینـه محیـط زیسـت فعالیت هـای جدی‬ ‫انجـام داده و او را به عنـوان قهرمـان محیـط زیسـتی سـتایش می کننـد‪ ،‬می گویـد‪‍:‬‬ ‫«دیـر یـا زود بایـد تشـخیص دهیم که زمین نیـز حق زندگی بدون الودگـی را ندارد‪.‬‬ ‫انچه بشـر باید بداند این اسـت که انسـان نمی تواند بدون مادر خود؛ یعنی زمین‬ ‫زندگـی کنـد؛ امـا زمیـن می توانـد بـدون انسـان ها بـه زندگـی خـود ادامـه دهـد»‪.‬‬ ‫یسـت کـه انسـان‪ ،‬عامـل تخریب کننـده و تهدیـد‬ ‫ن مسـئله مهم ‬ ‫درحقیقـت‪ ،‬ایـ ‬ ‫جـدی علیـه طبیعـت به حسـاب می ایـد‪.‬‬ ‫درمـورد اینکـه چـه عواملـی باعـث الودگـی هوا می شـوند‪ ،‬نظـرات متعـددی وجود‬ ‫کتـک‬ ‫دارد؛ امـا انچـه حائزاهمیـت اسـت اینکـه کنشـگران اجتماعـی به عنـوان ت ‬ ‫اعضای کره زمین و دولت ها به عنوان مجموعه های نهادی شده و ساختاریافته‬ ‫در هویت بخشـی بـه زندگـی اجتماعـی؛ هـر دو در ایجـاد این شـرایط نا گـوار نقـش‬ ‫موثـر دارنـد؛ لـذا نمی شـود الودگـی هوا را فقط به یک گروه یا فرد مشـخصی نسـبت‬ ‫داد‪ .‬هـر تصمیـم یـا عمـل یـک فـرد نیـز می توانـد بـر سرنوشـت کـره زمیـن اثرگـذار‬ ‫باشـد‪ .‬اینـک یکـی از خطرنا ک تریـن ازمایش هـای تاریـخ را دردسـت اجرا داریـم‬ ‫و بایـد ببینیـم کـه اتمسـفر تاچه حـد می توانـد پذیـرای دی ا کسـید کربـن باشـد و‬ ‫دراثـر پذیـرش این حجـم از دی ا کسـید کربـن‪ ،‬چه زمانـی دچـار فروپاشـی یا فاجعه‬ ‫زیسـت محیطی به معنـای مطلـق ان می شـود‪ .‬البتـه ازنظـر برخـی کارشناسـان‬ ‫محیط زیستی؛ فاجعه زیست محیطی به وقوع پیوسته؛ چرا که امروز در بسیاری‬ ‫از شـهرهای بـزرگ جهـان‪ ،‬امـکان زندگـی معمولـی و تنفـس بـرای بسـیاری اقشـار‬ ‫جامعـه غیرممکـن شـده اسـت؛ گرچـه هنـوز عـده ای این موضـوع را بـاور ندارنـد‬ ‫کـه در سـال‪ ،‬عـده زیـادی از مـردم جهـان به علـت الودگـی‪ ،‬جانشـان را از دسـت‬ ‫می دهنـد‪.‬‬ ‫در اینجـا الزم اسـت بـه دو موضـوع مهـم توجـه شـود‪ :‬اول‪ ،‬مسـئولیت فـردی هـر‬ ‫انسـان کـه بایـد در برابـر لطماتـی کـه به محیط زیسـت وارد می شـود‪ ،‬خـود را ملزم‬ ‫بـه پاسـخگویی بداننـد؛ یعنـی هـر فـرد در برابـر کوچک تریـن اقـدام خـود می توانـد‬ ‫ایـن نقـش را برجسـته کنـد‪ .‬براین مبنـا؛ ا گـر از دوران کودکـی و در مـدارس و‬ ‫دانشـگاه ها بـه افـراد امـوزش داده شـود کـه مـا‪ ،‬در برابـر سـایر انسـان ها‪ ،‬طبیعـت‪،‬‬ ‫کـره زمیـن و کهکشـان ها مسـئولیم و بایـد نسـبت بـه حفـظ و نگهـداری ان‪ ،‬همـه‬ ‫تلاش خـود را بکنیـم‪ ،‬شـاید مشـکالت و معضلات مـا کمرنـگ شـود‪ .‬نکتـه دوم‬ ‫یسـت کـه می توانـد نـوع نگرشـمان را‬ ‫دراین خصـوص توجـه بـه یـک هویـت جهان ‬ ‫نسـبت بـه زندگـی تغییـر دهـد‪ .‬بایـد بدانیـم که هـر فـرد عالوه براینکه شـهروند یک‬ ‫روسـتا یا شـهر یا کشـور خاصی به حسـاب می اید؛ شهروند جامعه جهانی ست که‬ ‫یسـت؛ چرا که او را نسـبت به کره زمین مسـئول می سـازد‪.‬‬ ‫این‪ ،‬کار بسـیار دشوار ‬ ‫طبیعـت‪ ،‬سرشـار از منابعی سـت کـه بـه انسـان امـکان زندگـی عـادی و لذت بردن‬ ‫از حیـات را می دهـد؛ امـا ا گـر مـا قـدردان طبیعـت نباشـیم و شـناخت دقیقـی از‬ ‫ان نداشـته باشـیم‪ ،‬هرگونـه ساخت وسـاز یـا اسـتفاده بی رویـه از طبیعت یـا ایجاد‬ ‫شـیوه های نابـارور زندگـی می توانـد‪ ،‬عامـل تخریـب محیـط زیسـت و الودگـی هـوا‬ ‫شـود‪ .‬درواقـع‪ ،‬مـا برای اینکـه چیـزی را به دسـت بیاوریـم‪ ،‬ممکـن اسـت چیزهای‬ ‫زیـادی را از دسـت بدهیـم و ایـن‪ ،‬نکتـه ای بسـیارمهم در زندگـی اجتماعـی هر فرد‬ ‫اسـت‪ .‬انسـان بایـد بیامـوزد کـه در مبادله بـا طبیعت نمی تواند‪ ،‬بی انصاف باشـد‬ ‫و ا گـر جانـب عدالـت را رعایـت نکنـد‪ ،‬رابطـه او بـا طبیعـت می توانـد بـه یـک رابطـه‬ ‫یبـر دشـمنی و خصومـت و جـدال دائمـی مبـدل شـود‪ .‬ژا ک‪ -‬ایـو کوسـتو؛‬ ‫مبتن ‬ ‫اقیانوس شـناس فرانسـوی کـه کتاب هـای زیـادی در حـوزه محیـط زیسـت و‬ ‫محافظـت از ابزیـان دریـا بـه رشـته تحریـر دراورده‪ ،‬می گویـد‪« :‬اب و هـوا؛ دو بنیـاد‬ ‫اساسـی هسـتند کـه تمـام زندگـی ما بـه ان هـا بسـتگی دارد؛ امـا درحال حاضر این‬ ‫دو بـه یـک سـطل زبالـه جهانـی تبدیـل شـده اسـت»‪ .‬این موضـوع بسـیار تراژیـک‬ ‫و نگران کننـده اسـت‪ .‬مـا‪ ،‬در عصـری زندگـی می کنیـم کـه تـراژدی به مـوازات رشـد‬ ‫یسـت‪ .‬مـا زندگی خـود را ازطریق تکنولوژی گسـترش‬ ‫بشـر در حال تجربـه و پیگیر ‬ ‫داده ایـم؛ امـا به مـوازات ان‪ ،‬راه هـای زندگـی عـادی و معمولـی خـود را نیـز بـا خطـر‬ ‫مواجـه سـاخته ایم‪ .‬مـا اجـازه نداده ایـم طبیعـت رونـد طبیعـی حرکـت خـود را‬ ‫داشته باشد‪ .‬هم ا کنون حرکت زمین و ا کولوژی تحت تاثیر انسان ها قرار گرفته و‬ ‫یسـت کـه پیامـد و اثـرات مخـرب ان را مشـاهده می کنیـم‪.‬‬ ‫ایـن‪ ،‬مسئله ا ‬ ‫انسـان به دلیل ناا گاهی از ارزشـی که طبیعت برای او پدید اورده‪ ،‬به بیراهه های‬ ‫ً‬ ‫بسـیاری رفتـه اسـت‪ .‬او مرتبـا از منابـع عظیـم طبیعـت برداشـت کـرده؛ بی انکـه‬ ‫بدانـد ارزش ایـن منابـع چیسـت و چـه تاثیـری در زندگـی او دارد‪ .‬مالصـدرا معتقد‬ ‫اسـت همـه موجـودات؛ حتـی جامـدات‪ ،‬زنـده هسـتند و از علـم برخوردارنـد و بـه‬ ‫تسـبیح خـدا مشـغول اند‪ .‬براسـاس نگـرش صدرالمتالهیـن؛ وجود در تمام اشـیاء‬ ‫یسـت و همه موجودات‪ ،‬بخشـی از جمال خداوند هسـتند‪ .‬براسـاس انچه‬ ‫جار ‬ ‫او گفتـه؛ ایـن یکپارچگـی می توانـد مهم تریـن چیـزی باشـد کـه در هسـتی بایـد‬ ‫بـه ان توجـه کـرد؛ یعنـی طبیعـت را نمی شـود ب هشـکل تکه تکـه یـا غیر هم بسـته‬ ‫مدنظـر قـرار داد‪ .‬براین مبنـا؛ حتـی ریختـن یـک زبالـه کوچـک در محیـط زیسـت‬ ‫یـا روشـن کردن اتـش بی رویـه در طبیعـت‪ ،‬می توانـد یـک عمـل مخرب به حسـاب‬ ‫بیایـد‪ .‬رابـرت کوسـتانزا؛ رئیـس اقتصـادی ا کولـوژی در دانشـگاه مریلنـد معتقـد‬ ‫است که ارزش خدماتی را که طبیعت به ما عرضه می دارد‪ ،‬ساالنه رقم عظیمی‬ ‫غبـر ‪33‬تریلیـون دالر اسـت‪ .‬جالب تر اینکـه عـده ای این رقـم را انـدک خواندنـد‬ ‫بال ‬ ‫ً‬ ‫و معتقدنـد ارزش خدمـات طبیعـت فراتر از این هاسـت‪ .‬ا گـر این موضـوع را عمیقـا‬ ‫درک کنیـم‪ ،‬متوجـه خواهیـم شـد تاثیـری کـه طبیعـت بـر روی مـا دارد‪ ،‬بسـیار‬ ‫یکـه نمی تـوان ان را نادیـده انگاشـت؛ اما واقعیت‬ ‫فرا گیـر و گسـترده اسـت؛ به طور ‬ ‫ی مـا بـا کنش هـای نابـارور خـود‪ ،‬هـوا را الـوده می کنیـم‪ ،‬بـه ارزش‬ ‫این اسـت که وقتـ ‬ ‫واقعـی طبیعـت توجـه نداریم‪.‬‬ ‫عـده ای ازلحـاظ فلسـفی معتقدنـد کـه مـا نباید طبیعـت را به عنوان یک سـوژه در‬ ‫برابـر خـود قـرار دهیـم و ان را کنتـرل کنیـم‪ .‬ا گـر انسـان ا گاه باشـد‪ ،‬بایـد بدانـد کـه‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه امـکان‬ ‫زندگـی او محصـول طبیعـت اسـت‪ .‬اساسـا چرخه هـای طبیع ‬ ‫کتـک شـهروندان جامعه جهانی می دهد‪ .‬شـاید‬ ‫زندگـی عـادی و معمـول را بـه ت ‬ ‫زمـان ان رسـیده کـه در مـدارس از دانش امـوزان بخواهیـم نامـه ای بـه طبیعـت‬ ‫بنویسـند‪ .‬مـا بایـد همـه رفتارهـای نامناسـبی کـه تا کنـون بـا او داشـته ایم را بـر‬ ‫زبـان بیاوریـم و بـه ان اعتـراف کنیـم‪ .‬دکارت تا کید دارد که انسـان‪ ،‬موجـود دارای‬ ‫اندیشه؛ و طبیعت فاقد شعور است‪ .‬این مسئله باعث جدایی انسان و طبیعت‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یکــی از موضوعــات مهــم در زندگــی بشــر در قــرن ‪ ،21‬تهدیدهایی ســت‬ ‫یســت کــه ب همــرور پدیــد می ایــد‪ .‬به طور کلــی‬ ‫کــه ناشــی از الودگی های ‬ ‫هرچنــد انســان در عصــر اطالعــات توانســته موقعیــت باثبات تــری‬ ‫تهــا و‬ ‫نســبت بــه گذشــته پیــدا کنــد؛ امــا افزایــش عدم قطعی ‬ ‫ریسـک های مختلــف باعــث شــده تــا انســان ها و جوامــع بــا مشــکالت‬ ‫متعــددی روب ـه رو شــوند‪ .‬یکی از ان هــا‪ ،‬الودگــی هواســت کــه این روزهــا‬ ‫درمــوردش بســیار ســخن به میــان می ایــد‪.‬‬ ‫شـده اسـت‪ .‬انسـان گرایی نیز باعث ایجاد ماشـینی علیه طبیعت شـده است؛ اما‬ ‫ا گـر بـا نـگاه دیویـد بوهـم (فیزیکـدان) کـه برمبنـای نظریـه کوانتـم مطـرح می کند؛‬ ‫بـه جهـان نـگاه کنیـم‪ ،‬به این نتیجـه می رسـیم کـه در جهـان‪ ،‬همـه اجـزای عالـم‬ ‫بـا هـم ارتبـاط دارنـد‪ .‬او معتقـد اسـت کـه حتـی الکتـرون نیـز دارای شـعور اسـت‪.‬‬ ‫این موضـوع در عرفـان اسلامی و در نـگاه موالنـا نیـز وجـود دارد‪:‬‬ ‫ا گر خواهی که بینی چشمه خور‪ /‬تو را حاجت فتد با جسم دیگر‬ ‫چو چشم سر ندارد طاقت تاب‪ /‬توان خورشید تابان دید در اب‬ ‫از او چون روشنی کمتر نماید‪ /‬در ادرا ک تو حالی می فزاید‬ ‫عدم ایینه هستی ست مطلق‪ /‬کز او پیداست عکس تابش حق‬ ‫عدم چون گشت هستی را مقابل‪ /‬در او عکسی شد اندر حال حاصل‬ ‫شد ان وحدت از این کثرت پدیدار‪ /‬یکی را چون شمردی گشت بسیار‬ ‫عدد گرچه یکی دارد بدایت‪ /‬ولیکن نبودش هرگز نهایت‬ ‫عدم در ذات خود چون بود صافی‪ /‬از او با ظاهر امد گنج مخفی‬ ‫حدیث «کنت کنزا» را فرو خوان‪ /‬که تا پیدا ببینی گنج پنهان‬ ‫عدم ایینه عالم عکس و انسان‪ /‬چو چشم عکس در وی شخص پنهان‬ ‫تو چشم عکسی و او نور دیده است‪ /‬به دیده دیده را هرگز که دیده است‬ ‫جهان انسان شد و انسان جهانی‪ /‬از این پا کیزه تر نبود بیانی‬ ‫چو نیکو بنگری در اصل این کار‪ /‬هم او بیننده هم دیده است و دیدار‬ ‫حدیث قدسی این معنی بیان کرد‪ /‬و بی یسمع و بی یبصر عیان کرد‬ ‫جهان را سر به سر ایینه ای دان‪ /‬به هر یک ذره در صد مهر تابان‬ ‫ا گر یک قطره را دل بر شکافی‪ /‬برون اید از ان صد بحر صافی‬ ‫به هر جزوی ز خا ک ار بنگری راست‪ /‬هزاران ادم اندر وی هویداست‬ ‫به اعضا پشه ای همچند پیل است‪ /‬در اسما قطره ای مانند نیل است‬ ‫درون حبه ای صد خرمن امد‪ /‬جهانی در دل یک ارزن امد‬ ‫به پر پشه ای در جای جانی‪ /‬درون نقطه چشم اسمانی‬ ‫بدان خردی که امد حبه دل‪ /‬خداوند دو عالم راست منزل‬ ‫در او در جمع گشته هر دو عالم‪ /‬گهی ابلیس گردد گاه ادم‬ ‫ببین عالم همه در هم سرشته‪ /‬ملک در دیو و دیو اندر فرشته‬ ‫همه با هم به هم چون دانه و بر‪ /‬ز کافر مومن و مومن ز کافر‬ ‫به هم جمع امده در نقطه حال‪ /‬همه دور زمان روز و مه و سال‬ ‫ازل عین ابد افتاد با هم‪ /‬نزول عیسی و ایجاد ادم‬ ‫ز هر یک نقطه زین دور مسلسل‪ /‬هزاران شکل می گردد مشکل‬ ‫ز هر یک نقطه دوری گشته دایر‪ /‬هم او مرکز هم او در دور سایر‬ ‫ا گر یک ذره را برگیری از جای‪ /‬خلل یابد همه عالم سراپای‬ ‫همه سرگشته و یک جزو از ایشان‪ /‬برون ننهاده پای از حد امکان‬ ‫تعین هر یکی را کرده محبوس‪ /‬به جزویت ز کلی گشته مایوس‬ ‫ً‬ ‫تو گویی دائما در سیر و حبسند‪ /‬که پیوسته میان خلع و لبسند‬ ‫همه در جنبش و دائم در ارام‪ /‬نه اغاز یکی پیدا نه انجام‬ ‫همه از ذات خود پیوسته ا گاه‪ /‬وز انجا راه برده تا به درگاه‬ ‫به زیر پرده هر ذره پنهان‪ /‬جمال جان فزای روی جانان‬ ‫درنهایـت بایـد توجـه داشـت کـه الودگـی هوا و محیط زیسـت‪ ،‬موضوعاتی نیسـت‬ ‫کـه بتـوان ان هـا را به صـورت یک بعدی بررسـی کرد‪ .‬دراین خصـوص باید عمیق تر‬ ‫و بـا اندیشـه ای همه جانبـه و تفکـری عمیـق ورود کـرد تـا بتـوان راه حل هـای‬ ‫اساسـی بـرای ان یافـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫عربستان؛ جغرافیای شماره یک الودگی هوا‬ ‫شبه جزیره عربستان؛‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫همیشـه این طـور بـوده کـه کشـورهای بـزرگ بـا جمعیت هـای زیـاد‪ ،‬ماننـد چیـن ‪ ،‬امریـکا و هنـد؛ عامل انتشـار‬ ‫بیش ترین میزان کلی کربن دی ا کسید یا همان گازکربنیک (‪ )CO2‬هستند؛ اما وقتی صحبت از سرانه تولید‬ ‫این نوع از گازهای گلخانه ای می شـود‪ ،‬شـبه جزیره عربسـتان حرف اول را می زند و کشـورهای این جغرافیا‪،‬‬ ‫از ملت هـای دیگـر پیـش می افتنـد‪ .‬به روزتریـن گـزارش «بودجـه جهانـی کربـن» (‪ )GCB‬کـه سـوم‬ ‫دسـامبر ‪ 2019‬منتشـر شـد؛ نشـان داد که «قطر» با کم تر از سـه میلیون نفر جمعیت‪ ،‬بدترین‬ ‫ُ‬ ‫‪37.97‬تن اسـت!‬ ‫ لحـاظ سـرانه در جهـان دارد کـه چیـزی معادل‬ ‫امـار را در انتشـار ‪ CO2‬به ِ‬ ‫رتبه هـای دوم تـا پنجـم ایـن فهرسـت را نیـز کشـورهایی از قـاره اسـیا اشـغال کرده انـد کـه‬ ‫به ترتیب عبارتند از کویت‪ ،‬امارات‪ ،‬عربستان و قزاقستان‪ .‬جالب انکه سه کشور استرالیا‪،‬‬ ‫امریکا و کانادا بعدازان ها قرار گرفته اند و سـپس‪ ،‬مجدد به دو کشـور شـرقی دیگر؛ عمان‬ ‫و ترکمنسـتان می رسـیم! به عبارتـی‪ ،‬سـهم ایـن محـدوده پهنـاور دراین زمینـه ب هشـکلی‬ ‫ویـژه باالسـت‪ .‬کارشناسـان مجموعه تحقیقـات زیرسـاخت اروپای ِـی ‪ ICOS‬می گویند که‬ ‫ا گرچه در کشورهای حوزه خلیج فارس‪ ،‬پائین بودن قیمت نفت و متاثر از ان‪ ،‬باالبودن‬ ‫ عنـوان عامـل افزایـش سـرانه الودگـی هـوا سـرزنش کرد؛‬ ‫دسترسـی بـه ایـن مـاده را بایـد به‬ ‫ِ‬ ‫امـا در کشـورهای غربـی‪ ،‬عمـده دلیـل در ایـن ماجـرای نا گـوار را بایـد اتـکای بیش ازحد افـراد به‬ ‫خودروهـای شـخصی بـرای تـردد و سـوزاندن زغال سـنگ بـرای تامیـن نیـروی بـرق‪ ،‬دانسـت‪.‬‬ ‫در اینفوگرافیـک امـروز‪ ،‬کشـورهایی بـا بیش تریـن سـرانه انتشـار ‪ CO2‬را فهرسـت کرده ایـم؛ امـا‬ ‫ رغـم‬ ‫بایـد توجـه داشـت کـه گرچـه کشـورهایی نظی ِـر «ترینیـداد و توبا گـو» و «کوراسـائو» کـه به ِ‬ ‫قابل توجهـی دراین زمینـه دارند‪ ،‬حذف شـده اند؛ چـون عمده علت‬ ‫جمعیـت اندکشـان سـهم ِ‬ ‫ عنوان‬ ‫این اتفاق در ان ها ارتباطی با سـبک زندگی مردمشـان ندارد و ناشـی از ویژگی خاص انجاها به ِ‬ ‫دراثر‬ ‫ عنـوان پایـگاه عبور ‬ ‫مقصـد توریسـتی و قرارگیـری به‬ ‫ِ‬ ‫یسـت که باعث شـده شـاهد ترا کم االینده هـا ِ‬ ‫تـردد هواپیماهـا و حجـم بـاالی گردشـگری‪ ،‬باشـند‪ .‬بـد نیسـت بدانیـد کـه ‪ CO2‬یکـی از علـل اصلی در‬ ‫گرم شـدن کـره زمیـن اسـت؛ غلظـت ایـن االینـده تـا ابتـدای پیـروزی انقلاب صنعتـی چیـزی حـدود ‪200‬‬ ‫چگالی افزایشـی داشـته که حاال به ‪ 413‬ذره در میلیون‬ ‫ذره در میلیون بود که از قرن ‪ 19‬به این سـو چنان‬ ‫ِ‬ ‫رسـیده است‪.‬‬ ‫قطر‪37.96 /‬تن‬ ‫کویت‪23.70 /‬تن‬ ‫امارات‪21.35 /‬تن‬ ‫عربستان‪18.43/‬تن‬ ‫قزاقستان‪17.57/‬تن‬ ‫استرالیا‪16.88/‬تن‬ ‫امریکا‪16.56/‬تن‬ ‫کانادا‪15.33 /‬تن‬ ‫عمان‪13.93 /‬تن‬ ‫ترکمنستان‪13.65/‬تن‬ ‫نقش الودگی هوا در کاهش‬ ‫شاخص امید به زندگی‬ ‫درپـی افزایـش بسـیارزیاد سـطح الودگـی هـوا در‬ ‫چندی پیـش عنـوان شـد کـه‬ ‫ِ‬ ‫دهلـی نـو‪ ،‬مقامـات هنـدی تصمیـم گرفتنـد تـا مانـع تـردد بیش ازحـد خودروهـا‬ ‫در خیابان هـای ایـن کالن شـهر بیـن روزهـای چهـارم تـا ‪ ١٥‬نوامبر شـوند‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫مورد نظـر انهـا بـرای کاهـش ترافیـک‪ ،‬چیـزی شـبیه بـه برنامـه زوج و فـرد‬ ‫شـیوه ِ‬ ‫خودمـان بـوده کـه به واسـطه ان‪ ،‬سـعی در بهبـود وضعیـت هـوا و حفاظـت از‬ ‫سلامتی جامعه داشـته ایم‪ .‬گزارش جدید «رویترز» نیز حا کی ازان است که سطح‬ ‫االینده هـای هـوا در شـهرهای بـزرگ امریـکا به حـدی بـاال رفتـه کـه درنتیجـه‪،‬‬ ‫منجـر بـه شـیوع بیماری هـای قلبـی و عروقـی خواهـد شـد و اختلاالت ریـوی‬ ‫را تشـدید خواهـد کـرد؛ به عبارتـی‪ ،‬افـت شـاخص کیفـی هـوا در ایـن کشـور‪ ،‬نـرخ‬ ‫مرگ ومیـر سـالمندان و اطفـال را درپـی خواهـد داشـت‪ .‬انتشـار گـزارش سـال‬ ‫‪ ٢٠١٩‬شـاخص ‪( GBD‬مربـوط بـه سـنجش بیماری هـای ناشـی از االینده هـا)‬ ‫کـه توسـط کارشناسـان مجموعـه ‪ State of Global Air‬انجـام می گیـرد؛ نشـان‬ ‫داده کـه سـطح فعلـی الودگـی هـوا باعـث کاهـش یک سـال و هشـت ماه «امیـد‬ ‫ طور متوسـط میـان مـردم جهـان شـده اسـت؛ یعنـی کودکـی کـه‬ ‫بـه زندگـی» به ِ‬ ‫درصـورت تـداوم ایـن رونـد‪٢٠ ،‬مـاه کمتـر نسـبت بـه انچـه‬ ‫امـروز متولـد شـود‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫انتظـار مـی رود‪ ،‬عمـر خواهـد کـرد‪ .‬کارشناسـان این مرکز معتقدند کـه الودگی هوا‬ ‫ً‬ ‫می توانـد تقریبـا به انـدازه مصـرف دخانیـات‪ ،‬در کاهـش عمـر افـراد نقـش داشـته‬ ‫درحال حاضـر‪ ،‬الودگـی هـوا در رده بندی عوامل کاهنـده «امید به زندگی»‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫در پلـه چهـارم ایسـتاده؛ سـه عامـل قبـل ازان را اشـتباهات تغذیـه ای‪ ،‬سـرطان ها‬ ‫و تنبا کـو تشـکیل می دهنـد کـه به ترتیـب‪٣٢ ،‬مـاه‪٢٨ ،‬مـاه و ‪٢٢‬مـاه از شـاخص‬ ‫«امیـد بـه زندگـی» کـم می کننـد‪ .‬ا گـر میـزان کاهـش عمـر توسـط الودگـی هـوا را در‬ ‫مناطـق مختلـف بررسـی کنیـم؛ به اعـدادی متفاوت می رسـیم کـه دراین صورت‬ ‫در صـدر جـدول‪ ،‬نـام «بنـگالدش» قرار خواهد گرفت؛ کشـوری که گفته می شـود‬ ‫ایـن عامـل (الودگـی هـوا)‪ ،‬باعـث کاسـتن ‪١,٨٧‬سـال از عمـر افـراد انجـا خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬جایگاه اول تا دهم این فهرسـت را کشـورهای اسـیایی و افریقایی تشـکیل‬ ‫داده انـد کـه در اینفوگرافیـک زیـر‪ ،‬نـام انهـا را مـرور می کنیـم‪ .‬گفتنی سـت؛ عـدد‬ ‫ثبت شـده بـرای ایرانیـان در ایـن سـنجش‪٠.٩٥ ،‬سـال (کمتـر از ‪١٢‬مـاه) اسـت‪.‬‬ ‫بنگالدش‪١,٨٧/‬سال‬ ‫مصر‪١,٨٥ /‬سال‬ ‫نیجر‪١,٨٠/‬سال‬ ‫تاجیکستان‪١,٧٠/‬سال‬ ‫افغانستان‪١,٦٧/‬سال‬ ‫نپال‪١,٥٩ /‬سال‬ ‫پا کستان‪١,٥٦/‬سال‬ ‫هند‪١,٥٣ /‬سال‬ ‫سودان‪١,٥١ /‬سال‬ ‫امارات‪١,٥١ /‬سال‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫مازوت؛ متهم شماره یک الودگی این روزها‬ ‫هرسـال بـا شـروع فصـل سـرما‪ ،‬یافتـن مقصـر بـرای الودگـی هـوا اغاز می شـود؛‬ ‫موضوعـی کـه هرسـال متهـم جدیـدی دارد و امسـال نیـز پـس از عبـور از‬ ‫کیفیت بنزین‪ ،‬خودروهای فرسـوده و موتورسـیکلت ها؛ نوبت به نیروگاه ها‪،‬‬ ‫صنایـع و مازوت سـوزی ان هـا رسـیده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ یافتـن راه حل‬ ‫یشـک یکـی از مهم تریـن وظایـف‬ ‫و چـاره بـرای حـل مشـکل الودگـی هـوا ب ‬ ‫یبـرد که دیگـر مجالی‬ ‫دولـت اسـت؛ امـا هرسـال یافتـن مقصـر ان قـدر زمان م ‬ ‫یکـه فصـل سـرما چنـدان طوالنـی‬ ‫بـرای چاره اندیشـی نمی مانـد و ازانجای ‬ ‫نیسـت‪ ،‬تنهـا غبـار سـیاه الودگـی در پایـان فصـل نصیـب مـردم می شـود‪.‬‬ ‫به رغم اینکـه در سـال های قبـل‪ ،‬بنزیـن‪ ،‬متهـم اصلـی الودگـی هـوا بـود؛ امـا‬ ‫ان طورکـه مسـئوالن اعلام کردند؛ افزایش کیفیت بنزیـن‪ ،‬این فراورده نفتی‬ ‫را از گردونـه خـارج کـرده؛ امـا همچنـان احتـراق بـد خودروهـای فرسـوده و‬ ‫موتورسـیکلت ها مـورد اتهـام اسـت؛ امـا بیـش ازان انچـه امسـال موردتوجـه‬ ‫قـرار گرفتـه‪ ،‬مازوت سـوزی صنایـع و نیروگاه ه اسـت‪.‬‬ ‫مازوت چیست؟‬ ‫جسـت وجو در سـایت های تخصصـی این حـوزه نشـان می دهـد مـازوت‪،‬‬ ‫نوعی نفت کوره ب هشـمار می اید که کیفیت پائین و ویسـکوزیته باالیی دارد‬ ‫و در نیروگاه هـای حرارتـی و مـوارد مشـابه از ان اسـتفاده می شـود‪ .‬در اروپـا‬ ‫و ایـاالت متحـده‪ ،‬ترکیـب مـازوت شکسـته و بـه گازوئیـل تبدیـل می شـود‪.‬‬ ‫در گذشـته‪ ،‬مـازوت بـرای گر مکـردن خانه هـا در شـوروی سـابق و شـرق دور‬ ‫مورداسـتفاده قـرار می گرفـت؛ چرا کـه ان هـا تجهیـزات الزم بـرای تبدیـل‬ ‫مـازوت بـه سـایر محصـوالت پتروشـیمی را نداشـتند‪ .‬در کشـورهای غربـی‬ ‫بـه کوره هایـی کـه از مـازوت اسـتفاده می کننـد‪ ،‬کوره هـای ضایعات سـوز نیـز‬ ‫ً‬ ‫می گوینـد‪ .‬طبـق اعلام سـایت علمـی و اموزشـی فـرادرس؛ مـازوت کـه عمدتا‬ ‫توسـط کشـورهای روسـیه‪ ،‬قزاقسـتان‪ ،‬اذربایجـان‪ ،‬ترکمنسـتان و ایـران‬ ‫تولیـد می شـود‪ ،‬بـرای گر مکـردن بویلرهـا (دیـگ بخـار) جهـت تولیـد بخـار‬ ‫مورداسـتفاده قـرار می گیرد؛ زیـرا ایـن مـاده‪ ،‬گرمـای سـوختن بسـیارباالیی‬ ‫دارد‪ .‬از عوامـل مهـم در درجه بنـدی این سـوخت باید به محتوای گوگرد ان‬ ‫ً‬ ‫اشـاره کـرد کـه متاثـر از منبـع اصلـی ان اسـت‪ .‬در حمل ونقـل مـازوت معموال‬ ‫به این سـوخت‪« ،‬نفت کثیف» (‪ )Dirty Oil‬می گویند و ازانجا که ویسـکوزیته‬ ‫پکـردن ان‪ ،‬بـه تجهیـزات خاصـی نیازمنـد اسـت‪.‬‬ ‫بسـیارباالیی دارد‪ ،‬پم ‬ ‫مـازوت را می تـوان از جملـه ترکیب هـای نفـت خـام برشـمرد کـه حاصـل‬ ‫تقطیـر جزءب هجـزء ان هنـگام پاالیـش نفـت خـام اسـت و بعـد از تبخیر بنزین‬ ‫و سـایر فراورده هـای سـبک تر‪ ،‬از نفـت خـام به دسـت می ایـد‪ .‬براین اسـاس؛‬ ‫مـازوت نوعـی نفـت کـوره بـا کیفیـت بسـیار پائین ب هشـمار می ایـد‪ .‬نفـت کوره‬ ‫یسـت که در بسـیاری موتورهـا‪ ،‬چراغ ها‪،‬‬ ‫نیـز خـود از جملـه فراورده های نفت ‬ ‫گرم کن هـا و کوره هـا مورداسـتفاده قـرار می گیـرد و به عنـوان حلال نیـز از ان‬ ‫بهـره می گیرنـد‪ .‬نفـت کـوره همان طورکـه گفتـه شـد؛ از نفـت خـام به دسـت‬ ‫می ایـد و بـرای اسـتفاده در کاربری هـای مختلـف‪ ،‬ان را پاالیـش می کننـد‪.‬‬ ‫اثرات ورود مازوت بر محیط زیست‬ ‫همان طورکـه گفتـه شـد؛ بـرای گرم شـدن بویلرهـا در نیروگاه هـای حرارتـی از‬ ‫مـازوت اسـتفاده می کننـد؛ امـا ورود مازوت و سـایر نفت های کوره به محیط‬ ‫زیسـت‪ ،‬اثـار مختلفـی را به همـراه دارنـد‪ .‬نفت هـای کـوره ماننـد مـازوت‪ ،‬از‬ ‫مـواد شـیمیایی مختلفـی تشـکیل شـده اند و هریـک نوعی مخلـوط متفاوت‬ ‫از دیگـری ب هشـمار می ایـد‪ .‬وقتـی ایـن مـواد بـه خـا ک یـا اب هـای سـطحی‬ ‫می رسند‪ ،‬بخشی ازان ها تبخیر شده و برخی دیگر نیز به دلیل نشتی مخازن‬ ‫نگهداری ان ها در اب وخا ک حل خواهند شـد‪ .‬مواد شـیمیایی تبخیر شـده‬ ‫می تواننـد دراثـر تابـش نـور خورشـید‪ ،‬بـه ترکیبـات دیگـری شکسـته شـوند‪.‬‬ ‫ایـن اتفـاق دراثـر فعالیت هـای قار چ هـا و با کتری هـای داخـل اب یـا خا ک نیز‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬این مواد شـیمیایی که در خا ک و محیط های دیگر وجود‬ ‫دارنـد‪ ،‬می تواننـد تـا بیـش از یک دهـه در محیط زیسـت باقی بماننـد‪ .‬بنزن‪،‬‬ ‫تولوئـن و زایلیـن؛ از ایـن ترکیبـات سـمی هسـتند‪ .‬امـروزه مـا به روش هـای‬ ‫مختلفـی درمعـرض فراورده هـای نفتـی؛ ازجملـه نفـت کـوره و مـازوت قـرار‬ ‫می گیریـم‪ .‬محتمل تریـن حالـت زمانی سـت کـه بـرای گرم کـردن خانه هـا‬ ‫از نفـت سـفید اسـتفاده شـود کـه در گذشـته رواج داشـت‪ .‬عالوه برایـن؛ از‬ ‫نفـت سـفید و سـایر ترکیبـات نفتـی به عنـوان حلال و پا ک کننـده نیـز بهـره‬ ‫می گیرنـد؛ پـس درصـورت ذخیـره و نگهـداری ایـن مـواد در منـزل و تبخیـر‬ ‫ان هـا‪ ،‬احتمـال تمـاس ان هـا بـا پوسـت بسـیارزیاد اسـت‪ .‬همچنیـن؛ وجـود‬ ‫نیروگاه هـای حرارتـی در نزدیکـی شـهرها و اسـتفاده از مـازوت در ان هـا‬ ‫سـبب قرارگیـری انسـان درمعـرض ترکیبـات حاصـل از سـوختن ناقـص ایـن‬ ‫یکـه ان هـا را در هـوا‬ ‫فراورده هـا خواهـد شـد‪ .‬مـازوت و سـایر سـوخت ها زمان ‬ ‫ب و غـذای الـوده را مصرف کنیـد و همچنین هنگام تماس‬ ‫تنفـس یـا اینکـه ا ‬ ‫پوسـت بـا ایـن مـواد‪ ،‬وارد بـدن می شـوند‪ .‬همچنیـن ا گـر محـل کار یـا زندگی‬ ‫شـما در نزدیکی کارخانه ها و نیروگاه هایی باشـد که از این سـوخت اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪ ،‬مـازوت و سـایر سـوخت ها وارد بـدن می شـوند‪.‬‬ ‫اثرات استفاده از مازوت بر سالمتی‬ ‫دراثـر سـوزاندن سـوخت های فسـیلی حـاوی گوگـرد همچـون مـازوت‪،‬‬ ‫ترکیباتـی موسـوم بـه ‪ Sox‬منتشـر می شـوند کـه بخـش بیشـتر ان را ‪SO2‬‬ ‫تشـکیل می دهـد؛ ‪ SO2‬گازی سمی سـت کـه بـرای سلامتی مضـر اسـت‪.‬‬ ‫ایـن گاز‪ ،‬وزن بیشـتری نسـبت بـه هـوا دارد و زمانی کـه غلظـت ان در هـوا بـه‬ ‫بیش از ‪ 500ppb‬برسـد‪ ،‬بوی بدی خواهد داشـت که در این سـطح‪ ،‬کشـنده‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬ایـن گاز در غلظت هـای پائین تـر‪ ،‬درد قفسـه سـینه‪ ،‬مشـکالت‬ ‫تنفسـی‪ ،‬قرمـزی چشـم و افزایـش احتمـال بـروز بیماری های قلبی و تنفسـی‬ ‫ً‬ ‫را به همـراه دارد‪ .‬کال غلظـت معمـول ایـن گاز در اتمسـفر کمتـر از ‪ 10ppb‬ذکـر‬ ‫می شـود کـه در این غلظـت اثـر مخربـی بـر سلامتی نخواهـد داشـت‪ .‬اثـر دوم‬ ‫سـوزاندن مـازوت و سـایر سـوخت های گوگـردی‪ ،‬تشـکیل سـولفات ها و‬ ‫نیترات هـا به شـکل ائروسـل یـا ذرات بسـیار ریز هواسـت کـه «ذرات معلـق»‬ ‫(‪ )Particulate Matter‬موجـود در هـوا را سـبب می شـوند‪ .‬ایـن ذرات معلق با‬ ‫تشدید الودگی هوا خطر اسم و حمالت قلبی و تنفسی را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫اثـر سـوم سـوزاندن مـازوت از منبـع انتشـار ان فراتـر مـی رود و دراین حالـت‬ ‫ا کسـیدهای گوگـرد به دلیـل وا کنـش در اتمسـفر و فـاز محلـول در اب‪ ،‬بـه‬ ‫اسـید تبدیـل می شـوند‪ .‬ایـن ائروسـل های اسـیدی‪ ،‬تحـت شـرایط خـاص‬ ‫هواشناسـی بـه بـاران اسـیدی‪ ،‬بـرف و مـه تبدیـل خواهنـد شـد‪ .‬زمانی کـه‬ ‫الودگـی هـوا ناشـی از عملکـرد و فعالیت هـای انسـانی نباشـد‪ pH ،‬باران هـای‬ ‫اسـیدی در حـدود ‪ ۵.۵‬خواهـد بـود که این میزان خاصیت اسـیدی به دلیل‬ ‫وجـود کربنیـک اسـید حاصـل از وا کنـش بخـاراب با دی ا کسـید کربن اسـت‪.‬‬ ‫ایـن باران هـای اسـیدی‪ ،‬اثـرات مخـرب دیگـری بـر جـا می گذارند کـه از میان‬ ‫ان هـا می تـوان بـه حل شـدن فلـزات سـنگین در باران هـای اسـیدی اشـاره‬ ‫کـرد و این گونـه‪ ،‬خا ک هـا نیـز دیگـر توانایـی نگه داشـتن ریشـه درختـان‬ ‫را نخواهنـد داشـت‪ .‬درنتیجـه‪ ،‬بـا فرسـایش خـا ک و ازبین رفتـن پوشـش‬ ‫گیاهـی‪ ،‬احتمـال بـروز سـیل افزایـش می یابـد‪.‬‬ ‫دوراهی تمایل و اجبار‬ ‫موضوعـی کـه بارهـا ازسـوی مسـئوالن در کالن شـهرها تکذیـب شـده؛‬ ‫ان طورکـه گفتـه می شـود هیچ کـدام از صنایـع و نیروگاه هـای تهـران از مازوت‬ ‫اسـتفاده نمی کننـد؛ امـا این مسـئله مربـوط بـه کل کشـور نمی شـود و بیـژن‬ ‫زنگنـه (وزیـر نفـت) به تازگـی اعلام کـرد‪« :‬بی تردیـد بایـد میـزان مصـرف‬ ‫مدیریـت شـود‪ .‬تمایـل نداریـم کـه از سـوخت مـازوت اسـتفاده کنیـم؛ امـا در‬ ‫نقاطـی مجبـور بـه ایـن کار هسـتیم‪ .‬گازوئیـل هـم در حدا کثـر ممکـن تامیـن‬ ‫می شـود و بیش از ایـن امـکان نـدارد‪ .‬مـا هـر مقـدار گازوئیـل اضافـی داریـم‪،‬‬ ‫می دهیـم‪ .‬بخشـی هـم از مخـازن بایـد اسـتفاده شـود»‪ .‬به گفتـه وی؛ برخـی‬ ‫اسـتانداران کشـور درخواسـت می کننـد کـه اسـتان ان هـا از مصـرف مـازوت‬ ‫مسـتثنا شـود؛ امـا بـا هـر اسـتانی کـه صحبـت می شـود‪ ،‬چنیـن خواسـته ای‬ ‫مطـرح اسـت‪ .‬صنایـع سـیمان از ابتـدا قـرار بـود در فصـل زمسـتان مـازوت‬ ‫مصـرف کننـد و قـراری بـرای مصـرف نفـت کـوره دراین فصـل نبـود‪ .‬زنگنـه‬ ‫گفتـه بـود کـه امـروز در دولـت تصویـب می کنیـم کـه قیمـت نفـت کـوره‬ ‫معـادل گاز مصرفـی شـود‪ .‬برخی ازافـراد دربـاره نفت کش هـا اظهـار نگرانـی‬ ‫کـرده بودنـد کـه مـا این موضـوع را حـل کردیـم‪ .‬البتـه مـا روغـن و السـتیک به‬ ‫فـردی نمی دهیـم و کاسـبی هـم راه نمی اندازیـم‪ .‬ما مشـکلی ازنظر نفت کش‬ ‫بـرای حمـل بـار بـه نیروگاه هـا نداریـم؛ چرا کـه این موضـوع بـا تدابیـر خـاص‬ ‫حل وفصـل شـده‪ .‬بی تردیـد نبایـد تبلیغـات دربـاره مصـرف خانگـی و کاهش‬ ‫مصـرف سـوخت ادامـه داشـته باشـد‪ .‬ا گـر مصـرف بـرق کاهـش پیـدا کنـد‪،‬‬ ‫مصـرف مـازوت نیـز کاهـش پیـدا خواهـد کـرد‪ .‬مهم تریـن خواسـت وزارت‬ ‫نفـت این اسـت که قطـع مصـرف مـازوت از ‪ ۱۸۰‬میلیون لیتـر بـا تدابیـر خـاص‬ ‫خـود افزایـش پیـدا نکنـد‪ .‬ما نمی توانیم این مشـکل را حل کنیم و درصورت‬ ‫بروز مشـکل‪ ،‬خود ان ها نیز با دشـواری مواجه خواهند شـد؛ لذا از همکاران‬ ‫در صنعـت بـرق می خواهیـم کـه بـا تدابیـر الزم این موضـوع را رعایـت کننـد‪.‬‬ ‫همچنیـن رضـا اردکانیـان (وزیـر نیـرو) اعلام کـرد‪ ۱۰۰۰« :‬میلیون مترمکعـب‬ ‫تولیـد و مصـرف گاز در ایـران رقم بزرگی سـت‪ .‬ما براسـاس قراردادها صادرات‬ ‫بـرق داریـم و هـم مـا و هـم وزارت نفـت به طورطبیعـی مالحظـات مـردم خـود‬ ‫ً‬ ‫را قطعـا در چهارچـوب قراردادهـا درنظـر گرفته ایـم؛ امـا همـه مقـدار گازی‬ ‫کـه در نیروگاه هـا اسـتفاده می کنیـم تـا بـرق تولیـد کنیـم و ایـن بـرق صـادرات‬ ‫شـود‪ ،‬کمتـر از یک درصـد تولیـد گاز کشـور اسـت‪ .‬ا گـر نفـت صـادر نکنیـم یـا‬ ‫قراردادهـای خـود را متوقـف کنیـم‪ ،‬از یـک درامـد ارزی محـروم می شـویم‬ ‫کـه صنعـت بـرق مـا دراین شـرایط تحریمـی بـه ان بسـیار احتیـاج دارد»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬مـا‪ ،‬در وزارت نیـرو باتوجه بـه شـرایطی کـه وجـود دارد‪،‬‬ ‫اسـتفاده از نیروگاه هـای برق ابـی را افزایـش داده ایـم و بـرای جبـران و کمـک‬ ‫بـه نیروگاه هـای حرارتـی وارد مـدار کرده ایـم‪ .‬در یـک همـکاری نزدیـک بـا‬ ‫شـرکت ملـی گاز ایـران و وزارت نفـت سـعی خواهیـم کرد کـه کمترین اختالل‬ ‫ایجـاد شـود‪ .‬تغییـرات نیروگاهـی مـا؛ به خصـوص واحدهایی کـه می توانند از‬ ‫سـوخت مایـع اسـتفاده کننـد را نیـز تدبیـر کرده ایـم»‪ .‬بااین وجـود باید توجه‬ ‫داشـت که تعداد نیروگاه های فرسـوده در ایران کم نیسـت و عدم نقدینگی‬ ‫موجـب شـده تـا ان طورکـه بایـد‪ ،‬جایگزینـی نیروگاه هـا صـورت نگیـرد‪ .‬در‬ ‫تهـران نیـز هرچندکـه گفتـه می شـود تا کنـون از مـازوت اسـتفاده نشـده؛ امـا‬ ‫قدمـت بـاالی برخـی از نیروگاه هـای تهـران الودگـی به همـراه دارد کـه بایـد‬ ‫بـرای این مهـم فکـری اساسـی اتخـاذ شـود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫نفس کشیدن‬ ‫در عصر الودگی هوا‬ ‫میترادانشور‬ ‫بیماری هـا و تلفـات ناشـی از هـوای الـوده‪ ،‬مختـص دنیـای مـدرن نیسـت؛‬ ‫بااین حـال‪ ،‬ابعـاد ایـن مسـئله در هیـچ دوره ای از تاریـخ به انـدازه امـروز نبـوده‬ ‫اسـت‪ .‬این بحران نامرئی‪ ،‬از پیشـرفته ترین شـهرهای اروپایی تا عقب مانده ترین‬ ‫روسـتاهای شـرق اسـیا دامن گسترده اما هنوز در دنیای سیاست و اقتصاد کسی‬ ‫ان را چنـدان جـدی نمی گیـرد‪ .‬یـک روزنام هنـگار کارکشـته امریکایی با سـفر بـه دور‬ ‫دنیـا‪ ،‬کتابـی دربـاره الودگی هوا نوشـته اسـت که تصویـر کامل تری از ایـن فاجعه را‬ ‫به ما نشـان می دهد‪ .‬الودگی هوای محیط مثل سیگارکشـیدن نیسـت که بتوان‬ ‫ـردی ناتوانـی یـا مـرگ نابهنـگام مرتبط دانسـت‬ ‫ان را به طورقطعـی بـا نمونه هـای ف ِ‬ ‫یبـرد‪ .‬بـث گاردینـر در کتابـی‬ ‫امـا ایـن الودگـی‪ ،‬عوامـل مخاطره امیـز را بسـیارباال م ‬ ‫تحت عنوان «خفقان گرفته» توضیح می دهد که الودگی هوا هرسـال جان حدود‬ ‫ِ‬ ‫هفت میلیون نفـر را در سرتاسـر جهـان می گیـرد‪.‬‬ ‫تعـداد واقعـی نزدیـک بـه نه میلیـون یـا‬ ‫تحقیقـات اخیـر حا کی ازاین اسـت که‬ ‫ِ‬ ‫به عبارتـی یـک در هـر نـه مـرگ اسـت‪ .‬رقـم دقیـق هرچـه باشـد‪ ،‬الودگـی هـوا کـه در‬ ‫درجـه اول ا کسـید نیتـروژن و ذرات معلـق کمتـر از ‪ ۲.۵‬میکرومتـر اسـت‪ ،‬بیشـتر از‬ ‫سیگارکشـیدن مردم را می کشـد‪ .‬حتی میزان مرگ ناشـی از الودگی هوا از مجموع‬ ‫مرگ ها به دلیل ایدز‪ ،‬دیابت و تصادفات رانندگی بیشـتر اسـت‪ .‬بالغ بر ‪۴۰‬درصد از‬ ‫امریکایی هـا و رقـم حیرت اور ‪۹۵‬درصد از مردم در سرتاسـر دنیا‪ ،‬هـرروز هوای الوده‬ ‫را تنفـس می کننـد‪ .‬مطالعـه جدیـدی می گویـد انتظـار مـی رود به همین خاطـر‪،‬‬ ‫از عمـر کـودکان در جنـوب اسـیا‪۳۰ ،‬مـاه و در جنـوب صحـرای افریقـا‪۲۴ ،‬مـاه کـم‬ ‫شـود‪ .‬الودگـی هـوا‪ ،‬متوسـط امید به زندگـی را در بریتانیا یک سـال ونیم و در المان‬ ‫بیشـتر از دوسـال کاهـش می دهـد‪ .‬در سرتاسـر اروپـا‪ ،‬الودگـی هـوا بیـش از ‪۱۵‬برابـر‬ ‫کشـته های تصادفـات رانندگـی تلفـات می دهـد‪ .‬خیلی ازانها که در نتیجـه الودگی‬ ‫هـوا نمی میرنـد‪ ،‬بـا اثراتـش بـر قلـب‪ ،‬ریه هـا و مغزشـان دسـت وپنجه نـرم می کنند‪.‬‬ ‫یافته هـای جدیـد‪ ،‬ایـن مسـئله را بـا تجربیـات جامعه سـتیزی در جوانـان مرتبـط‬ ‫می دانـد‪.‬‬ ‫گاردینر که روزنامه نگاری امریکایی ست و با همسر بریتانیایی و دختر خردسالش‬ ‫در لنـدن زندگـی می کنـد‪ ،‬متوجه شـد چقـدر از «گرمـای» دود موتورهـای دیزلی در‬ ‫شهر محل سکونتش ناراحت است و اماده شد تا بفهمد دراین باره چه کارهایی‬ ‫انجام شـده اسـت‪ .‬او که گزارشـگری باتجربه اسـت‪ ،‬تحقیقش را در سـطح جهانی‬ ‫انجـام داد‪ .‬گاردینـر بـه هنـد‪ ،‬چیـن‪ ،‬امریـکا‪ ،‬مـاالوی‪ ،‬لهسـتان و المان سـفر کـرد و‬ ‫در محلـه خـودش هـم دسـت بـه تحقیـق زد و بـا افـرادی مالقـات کـرد کـه از اثـرات‬ ‫الودگـی هـوا رنـج می بردنـد‪ .‬بـا محققـان‪ ،‬قانون گـذاران‪ ،‬پویشـگران و بقیه کسـانی‬ ‫صحبت کرد که طی سـال ها و دهه ها تالش کرده اند تا شـرایط را بهبود ببخشـند‬ ‫و گاهـی موفـق هـم شـده اند‪ .‬همین طـور سـراغ کسـانی رفـت کـه معتقدنـد تلاش‬ ‫برای اینکـه انتشـار االینده هـا تنظیـم یـا محـدود شـود‪ ،‬اغلـب به درسـتی پیـش‬ ‫نمی رود‪ .‬گاردینر می گوید‪« :‬نامرئی بودن‪ ،‬ویژگی عجیب این بحران اسـت!» یک‬ ‫فعـال محیـط زیسـت در لـس انجلـس هـم این طـور برایـش تعریف کـرد‪« :‬می بینی‬ ‫که یک نفر در خیابان دارد می دود و هرگز فراموشـش نمی کنی اما اینکه هزاران نفر‬ ‫در اثـر هـوای کثیـف می میرنـد‪ ،‬هرگـز ناراحتت هـم نمی کند»‪.‬‬ ‫یسـت کـه اثـرات ایـن هـوای الـوده‬ ‫فقـط بـا اسـتفاده دقیـق از تکنیک هـای امار ‬ ‫اشکار شده‪ .‬مطالعات مهمی مثل مطالعه سالمت کودکان در کالیفرنیا در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۴‬دریافته انـد کودکانـی کـه الوده تریـن هواهـا را نفـس می کشـند‪ ،‬نزدیـک بـه‬ ‫فتـر ریـه را تجربه کنند و‬ ‫پنج برابـر بیشـتر احتمـال دارد کـه ‪۲۰‬درصـد عملکـرد ضعی ‬ ‫بـرای هـر ‪ ۱۰۰‬کودکـی که در بدترین الودگی ها بزرگ می شـوند‪ ،‬حداقل شـش مرتبه‬ ‫لتـر اسـت کـه دچـار مشـکالت سلامتی مادام العمـر شـوند‪.‬‬ ‫محتم ‬ ‫گاردینـر در قضـاوت خـود نکته سـنج امـا تندوتیـز اسـت‪ .‬دغدغـه اش جزئیـات‬ ‫زندگی هـای واقعـی و نیـز ذرات ریـز معلقی سـت کـه اغلـب بـه ایـن جزئیـات‬ ‫صدمـه می زننـد‪ .‬از ایـن کتـاب‪ ،‬راهنمایـی بهتـر بـرای غیرمتخصصـان و‬ ‫ً‬ ‫شـهروندان دغدغه منـد پیـدا نمی شـود‪« .‬خفقان گرفتـه» مخصوصـا شـرح‬ ‫جالبـی از قانـون هـوای پـا ک امریـکا در سـال ‪ ۱۹۷۰‬می دهـد کـه همچنـان یکـی از‬ ‫یسـت کـه در کل دنیـا تصویـب شـده‪ .‬ایـن قانـون‪،‬‬ ‫قوانیـن زیسـت محیطی مهم ‬ ‫یسـت کـه چـرا خیلـی از امریکایی هـا هوایـی را تنفـس می کننـد کـه‬ ‫دلیلـی کلید ‬ ‫ا گرچـه اغلـب کثیـف و خطرنـا ک اسـت‪ ،‬نسـبت بـه گذشـته خیلـی کمتـر الـوده بـه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االینده هایی سـت که مسـتقیما به سلامتی اسیب می رسـانند و معموال تمیزتر از‬ ‫هوایی ست که ا کثر اروپایی ها نفس می کشند‪ .‬سرانه ازادسازی کربن دی ا کسید‬ ‫امریکایی هـا باالتـر اسـت امـا ایـن االینـده به طورمسـتقیم سـمی نیسـت‪ .‬ایـده‬ ‫محوری که باعث موفقیت چنین قانونی شـد این بود که سلامت انسـان باید بر‬ ‫سـود کمپانی هـا مقـدم باشـد‪ .‬از دیـدگاه تاریـخ معاصـر‪ ،‬این قضیه هم بسـیارمهم‬ ‫ً‬ ‫موافقت تقریبا همگانی هر دو حزب جمهوری خواه‬ ‫است که در ابتدا‪ ،‬این قانون‬ ‫ِ‬ ‫و دمکـرات را داشـت‪ .‬البتـه عمـر ایـن توافـق‪ ،‬کوتـاه بـود‪ .‬تالش هـای دولـت ترامـپ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫شبـراب کنـد‪ ،‬فقـط یک گوشـه از جدال ‬ ‫برای اینکـه کنتـرل الودگـی را نق ‬ ‫عمـری بیشـتر از ‪10‬سـال دارد‪.‬‬ ‫گاردینـر بعضـی از گام هـای اشـتباه بـزرگ را نیـز بررسـی می کنـد کـه در میان شـان‪،‬‬ ‫تغییر مسـیر گسـترده اروپا به سـوی موتورهای دیزلی برای ماشـین های شـخصی‬ ‫در دهـه ‪ 90‬چشـمگیر اسـت‪ .‬چنیـن اتفاقـی براسـاس ایـن بـاور افتـاد کـه ایـن‪،‬‬ ‫انتشـار کربـن دی ا کسـید را کاهـش می دهـد کـه تاحدزیـادی هم شکسـت خـورد‪.‬‬ ‫به جایش‪ ،‬میلیون هانفر درمعرض میزان باالتری نیتروژن دی ا کسید قرار گرفتند‬ ‫کـه االینـده ای خطرنـا ک اسـت‪ .‬کتـاب «خفقان گرفتـه» بـا جزئیاتـی شـوکه کننده‬ ‫شـرح می دهـد کـه چطـور فولکس وا گـن و سـایر تولیدکنندگان بـرای مـدت زیادی‬ ‫غیرقانونـی تولیده شـده توسـط وسـایل نقلیه شـان‬ ‫حقیقـت را دربـاره گازهـای‬ ‫ِ‬ ‫پنهـان کردنـد و قسـر در رفتنـد امـا در بیشـتر نقاط اروپا نبایـد فقط خودروسـازان را‬ ‫به خاطر وضعیت وحشـتنا ک هوا سـرزنش کرد‪ .‬گاردینر‪ ،‬لندن را درنظر می گیرد و‬ ‫می نویسـد‪« :‬دولـت دیویـد کامـرون و بعـد هـم دولت تـرزا می‪ ،‬به جای تلاش برای‬ ‫حـل مشـکل‪ ،‬انـرژی خـود را صـرف مقاومـت در برابـر دادخواسـت هایی کردنـد کـه‬ ‫خواسـتار یـک اسـتراتژی جـدی در برابـر الودگی هـا بودنـد و دنبـال الحاقیه هایـی‬ ‫بـرای دسـتورات کیفیـت هـوای اتحادیـه اروپـا رفتنـد‪ .‬بوریـس جانسـون زمانی کـه‬ ‫شـهردار بـود‪ ،‬طر ح هـای پا ک سـازی متهورانه تـر شـهرداران پیـش از خـودش‬ ‫را به تاخیـر انداخـت و تضعیـف کـرد؛ حتـی در نزدیکـی مانیتورهایـی کـه میـزان‬ ‫یکـرد تـا ارقـام به شـکلی‬ ‫الودگـی را نشـان می دادنـد‪ ،‬بازدارنده هـای غبـار اسـپری م ‬ ‫مصنوعـی پائیـن بیاینـد!» باتمام این مسـائل‪ ،‬دولـت در ژانویـه یـک اسـتراتژی‬ ‫هـوای پـا ک جاه طلبانـه را شـروع کـرد و صادق خـان؛ شـهردار فعلـی‪ ،‬بـر معرفـی‬ ‫منطقـه انتشـار فوق العـاده پائیـن نظـارت داشـت‪ .‬گاردینـر امـا سـوابق لنـدن را بـا‬ ‫برلین مقایسـه می کند که انجا‪ ،‬دسترسـی پذیری فزاینده جایگزین های جذاب‪،‬‬ ‫قابل اسـتطاعت و ازقبل امـاده بـرای ماشـین های سـواری‪ ،‬بهبـود قابل توجهـی در‬ ‫تکمیـل شـبکه حمل ونقـل‪ ،‬کیفیـت زندگـی و سلامت ایجـاد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در گزارشـی پرشـور از دهلـی کـه شـهری بسـیاربزرگ اسـت و احتمـاال الوده تریـن‬ ‫هـوا را در جهـان دارد‪ ،‬گاردینـر نشـان می دهـد بااینکـه در اوایـل دهـه اول قـرن‬ ‫بیسـت ویکم‪ ،‬معرفـی گاز طبیعـی فشـرده برای وسـایل نقلیه موتـوری با موفقیتی‬ ‫ً‬ ‫ابتدایـی همـراه شـد‪ ،‬چطـور بعـدازان مقامـات هنـد مکـررا بـا الودگـی هـوا گالویـز‬ ‫شـدند و نتوانسـتند راه حلـی برایـش پیدا کنند تا امروز این مشـکل‪ ،‬بـه مرز بحران‬ ‫برسـد‪ .‬بعضـی تدابیـر بدون اینکـه انتشـار گازهـای الوده کننـده را ب هشـکل درخـور‬ ‫توجهی کاهش بدهند‪ ،‬فقط در حق فقرا و اسـیب پذیران ظلم کردند‪ .‬هم زمان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نیروگاه هایـی بـا سـوخت زغال‪ ،‬تقریبا همچنان درحال کارنـد؛ بدون اینکه نظارتی‬ ‫بـر انتشـار االینده های شـان باشـد‪ .‬باوجودایـن‪ ،‬بزرگ تریـن منبـع الودگـی هـوای‬ ‫خطرنـا ک در بخـش روسـتایی هنـد و در بخش هـای بزرگـی از افریقـا‪ ،‬اتش هـای‬ ‫خانگـی سـاده ای هسـتند کـه مردم به پا می کنند تـا رویش غذا بپزنـد‪ .‬این اتش ها‬ ‫کـه بـا «زیسـت توده»هایی مثـل چـوب‪ ،‬بوته‪ ،‬علف و ِپ ِهن گاو می سـوزند‪ ،‬مسـبب‬ ‫چهارمیلیـون مـرگ در سـال هسـتند‪ .‬زنـان و دختـران کـه بیشـتر مسـئول اشـپزی‬ ‫یسـت که‬ ‫هسـتند‪ ،‬به شـکل نامتناسـبی تحت تاثیـر ان قـرار می گیرنـد؛ ایـن‪ ،‬چیز ‬ ‫ً‬ ‫گاردینـر شـخصا شـاهدش بـوده‪ .‬در مـاالوی‪ ،‬سـینه پهلو کـه اغلـب ناشـی از اتـش‬ ‫پخت وپز اسـت‪ ،‬بزرگ ترین قاتل کودکان زیرپنج سـال به شمار می رود‪ .‬خبر خوب‬ ‫این است که راهکارهای فنی مثل اجاق گازهای الکترومغناطیسی که با پنل های‬ ‫ً‬ ‫خورشـیدی شـارژ می شـوند‪ ،‬ظاهـرا بیش ازپیـش قابل اسـتطاعت هسـتند‪.‬‬ ‫معجـزه اقتصـادی چیـن به قیمـت نوعـی «اخرالزمـان» محقـق شـده و بسـیاری از‬ ‫شـهرهایش بیشـتر سـال را در هالـه ای از مـه دود سـمی پوشـیده شـده اند‪ .‬گـزارش‬ ‫گاردینـر از تالش هـا بـرای رفـع این چالش ها‪ ،‬دو مثال هشـداردهنده و الهام بخش‬ ‫در خـود دارد؛ یکـی از ایـن هشـدارها مربـوط بـه پرونـده چـای جینـگ اسـت؛‬ ‫روزنامه نگاری از تلویزیون مرکزی چین که مسـتندی درباره این بحران سـاخت‪.‬‬ ‫طـی روزهـای انتشـار انالیـن ایـن مسـتند به نـام «زیـر گنبـد» در سـال ‪ ،۲۰۱۵‬بیـش‬ ‫از ‪۲۰۰‬میلیون نفـر ان را تماشـا کردنـد کـه ایـن تعـداد بیننـده حتـی بـرای چیـن هـم‬ ‫بسـیارزیاد اسـت‪ .‬شـکی نیسـت کـه دولـت چیـن‪ ،‬اهمیت مسـائل مطر ح شـده در‬ ‫ً‬ ‫فیلـم (کـه در یوتیـوب بـا زیرنویـس پیـدا می شـود) را تشـخیص مـی داد امـا ظاهـرا‬ ‫چـای مرتکـب اشـتباهی نابخشـودنی شـد کـه ایـن مسـتند را بـدون تائیـد رسـمی‬ ‫سـاخت‪ .‬گاردینـر تلاش می کنـد رد زنـی را بگیـرد کـه در هـر کشـور دیگـری ادم‬ ‫مشهوری ست اما حاال بی هیچ ردی ناپدید شده‪ .‬مثال الهام بخش این است که‬ ‫به لطـف بعضـی از فعـاالن محیـط زیسـت مثـل «مـا جـون»‪ ،‬داده هـا دربـاره میـزان‬ ‫الودگی هوا و اب در مکان های مهمی در چین‪ ،‬ازادانه به شکل انالین و بالدرنگ‬ ‫در دسـترس هـر فـردی قـرار دارد‪ .‬هیچ چیـزی مشـابهی در جـای دیگـری وجـود‬ ‫ندارد و در کشـوری که دولت بیش ازپیش از فناوری اطالعات اسـتفاده می کند تا‬ ‫شهروندانش را کنترل کند‪« ،‬ما» سرسختانه امیدوار است‪ .‬او به گاردینر می گوید‪:‬‬ ‫«لحظـه ای کـه بـه مـردم حقیقت را می گویی‪ ،‬راه برگشـتی نداری!» شـدت الودگی‬ ‫هـوا در بخش هایـی از چیـن نسـبت بـه سـال های قبـل کمتـر شـده امـا روندهـای‬ ‫جهانـی کنونـی‪ ،‬حکایـت از اینـده ای نا گـوار دارنـد‪ .‬به قـول دیویـد واالس ولـز در‬ ‫کتـاب اخیـرش‪« ،‬زمیـن غیرقابل سـکونت»؛ تغییـر اقلیـم در این قرن ممکن اسـت‬ ‫تعـداد مرگ هـای نابهنـگام ناشـی از الودگـی هـوا را به تنهایـی‪ ،‬بیشـتر از ‪۱۵‬برابـر‬ ‫افزایش بدهد‪ .‬بااین حال‪ ،‬گاردینر محتاطانه خوش بین باقی می ماند‪ .‬با سابقه‬ ‫قانون گـذاری ارزش محـور مثـل قانـون هـوای پـا ک و بسـیج بـرای نیـو دیـل سـبز در‬ ‫امریـکا‪ ،‬تغییـر جهـت از ایـن سـوخت های فسـیلی کـه بدن های مـان را مسـموم و‬ ‫سـیاره مان را ویـران می کننـد‪ ،‬امکان پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫گاردینـر درپایـان نتیجـه می گیـرد که «ا گرچه شـاید تصورش دشـوار باشـد» دنیایی‬ ‫بهتـر از ایـن دنیایـی که می شناسـیم‪« ،‬در دسـترس مان اسـت»‪ /.‬ترجمان‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر بهداشت خبر داد؛‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫شناسایی چهار مورد جدید کرونای جهش یافته انگلیسی در ایران‬ ‫الیحه «حفظ کرامت زنان» پیشروست‬ ‫وزیـر بهداشـت از شناسـایی چهـار مـورد جدیـد کرونـای جهـش یافتـه انگلیسـی در ایـران‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ دکتـر سـعید نمکـی گفـت‪« :‬چهـار مـورد جدیـد از ویـروس‬ ‫موتاسـیون یافته و جهش یافتـه انگلیسـی یـا اروپایـی می توانیـم در کشـور گـزارش کنیـم کـه‬ ‫ً‬ ‫تائیـد شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بعـد از موردی کـه قبال اعالم کـردم‪ ،‬در ردیابی هایی که برای‬ ‫ویـروس جدیـد انجـام می دهیـم‪ ،‬یـک خانـواده ایرانـی کـه مسـافرتی بـه اروپا داشـتند‪ ،‬عالمت‬ ‫پیـدا کردنـد‪ .‬گرچـه کـه مسـافران بـا ‪ PCR‬منفـی وارد کشـور می شـوند؛ امـا با سـامانه ای مرتب‬ ‫رصـد می کنیـم و ایـن افـراد در خانه هـا قرنطینـه می ماننـد و به محـض شـروع عالئـم نمونه گیـری می کنیـم»‪.‬‬ ‫معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری دربـاره الیحـه حفـظ کرامـت و حمایـت از زنـان در‬ ‫برابـر خشـونت گفـت‪« :‬ایـن الیحـه موردحمایـت قـوه قضائیـه و دولـت اسـت و بهتـر اسـت مجلـس‬ ‫هرچ هسـریع تر ان را تصویـب کنـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ معصومـه ابتـکار افـزود‪« :‬ایـن یـک الیحـه جامـع‬ ‫اسـت کـه روی ان کار زیـادی شـده و موردحمایـت قـوه قضائیـه و دولـت اسـت‪ .‬حتـی در جلسـات‬ ‫ً‬ ‫مشـترک در کمیسـیون لوایـح‪ ،‬نماینـده قـوه قضائیـه در همـه نشسـت ها حضـور داشـت و کاملا بـه‬ ‫موضوع این الیحه پرداخته شـده اسـت‪ .‬این یک الیحه پیشرو سـت که همه ابعاد بحث خشـونت‬ ‫علیـه زنـان را لحـاظ کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫‪ The National Interest‬گزارش داد؛‬ ‫جنگ بعدی قفقاز در راه است؟‬ ‫صدای سالح ها خاموش شده و نیروهای صلح بان روسی‪،‬‬ ‫ارمنی هـا و اذربایجانی هـا را از یکدیگـر جـدا؛ و از صومعه های‬ ‫باسـتانی ارمنسـتان محافظـت می کننـد تـا از تخریـب ان هـا‬ ‫توسـط سـربازان جمهـوری اذربایجـان و مـزدوران سـوری‬ ‫جلوگیـری کننـد‪ .‬مرا کز مشـترک نظـارت بر اتش بـس ترکیه‪-‬‬ ‫روسـیه بـه زودی عملیات خود را در منطقـه نا گورنو‪-‬قره باغ‬ ‫تحت کنتـرل اذربایجـان اغـاز می کننـد‪ .‬درهمین حـال‪،‬‬ ‫دیپلمات هـای امریکایـی و فرانسـوی وابسـته بـه گـروه‬ ‫مینسـک به دنبـال احیـای رونـد دیپلماتیـک نابودشـده در‬ ‫نتیجـه حملـه نا گهانـی نیروهـای اذربایجانـی بـا پشـتیبانی‬ ‫ترکیه به ارتسـاخ‪ ،‬هسـتند و این درحالی سـت که ارمنی ها در‬ ‫نا گورنـو‪ -‬قره بـاغ اعلام خودمختـاری کرده اند‪ .‬شـاید به نظر‬ ‫برسـد جنگ به پایان رسـیده؛ اما دیپلمات های غربی باید‬ ‫محتـاط باشـند‪ :‬مسـائل پیرامـون کریـدور الچیـن (مسـیر‬ ‫زمینـی اتصـال ارمنسـتان به مناطق تحت کنتـرل جمهوری‬ ‫اذربایجـان) به طورکامـل حـل نشـده و این مسـیر به رغـم‬ ‫حضور صلح بانان روسی‪ ،‬همچنان به دلیل تیراندازی های‬ ‫پرا کنده‪ ،‬برای غیرنظامی ها خطرنا ک اسـت‪ .‬الچین شـاید‬ ‫یـک عامـل تحریک کننـده باشـد؛ اما مشـکل اصلی نیسـت‪.‬‬ ‫شبـس ‪ ١٠‬نوامبـر سـندی بـود کـه باعجلـه نوشـته شـد‪.‬‬ ‫ات ‬ ‫بنـدی کـه می توانـد بـذر جنـگ جدیـد را بـکارد‪ ،‬اخریـن‬ ‫بنـد اسـت‪« :‬جمهـوری ارمنسـتان بـا هـدف سـازمان دهی‬ ‫جابجایـی بالمانـع شـهروندان‪ ،‬خودروهـا و محموله هـای‬ ‫بـاری‪ ،‬امنیـت راه هـای ارتباطـی بیـن مناطـق واقـع در غـرب‬ ‫جمهـوری اذربایجـان و جمهـوری خودمختـار نخجـوان را‬ ‫تضمین خواهد کرد»‪ .‬دررابطه با این بند‪ ،‬دو مشکل وجود‬ ‫دارد‪ :‬اولـی‪ ،‬اسـتفاده از «راه هـای ارتباطـی» بـرای پیونـد دو‬ ‫بخـش جمهـوری اذربایجـان اسـت کـه خـا ک ارمنسـتان‬ ‫بیـن ان هـا قـرار گرفتـه؛ این مسـئله ایـن نشـان می دهـد کـه‬ ‫بیـش از یـک جـاده یـا راه اهـن در این محـدوده وجـود دارد و‬ ‫می تواند یک عامل مخرب دیپلماتیک باشد که در هرگونه‬ ‫بـه صلـح پایدار پس از اتش بس کنونی ایجاد تردید می کند‪.‬‬ ‫دومی‪ ،‬ترافیک کامیون های ترکیه اسـت که از مسـیر جدید‬ ‫برای تحکیم نفوذ ترکیه در جمهوری اذربایجان و گسترش‬ ‫روابـط اقتصـادی و فرهنگـی ترکیه با اسـیای میانه اسـتفاده‬ ‫ً‬ ‫خواهنـد کـرد‪ .‬ا گـر ترافیـک معمـوال جریـان یابـد‪ ،‬مشـکلی‬ ‫پیـش نخواهـد امـد؛ امـا ا گـر برای نمونـه‪ ،‬یـک تیرانـداز یـک‬ ‫راننـده کامیـون ترکیـه را بکشـد‪ ،‬رجـب طیـب اردوغـان؛‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه‪ ،‬ارمنستان را مقصر خواهد دانست و‬ ‫درخواسـت ایجـاد یـک منطقه حائل برای اطمینـان از عبور‬ ‫ایمن از این مسیرها را مطرح خواهد کرد‪ .‬چنین سناریویی‬ ‫شتـر هـم از چنین‬ ‫چنـدان دورازذهـن نیسـت؛ زیـرا ترکیـه پی ‬ ‫اتفاقاتـی مطابـق منافع خود اسـتفاده کرده اسـت‪ .‬اردوغان‬ ‫سـابقه تغییـر شـکل تقاضاهـا بـرای تشـکیل مناطـق حائـل‬ ‫«مبارزه با تروریسم» را به منافع سرزمینی دارد و این مسئله‬ ‫می توانـد او را بـه اسـتفاده مجـدد از همیـن رویکـرد ترغیـب‬ ‫کند‪ .‬نیروهای ترکیه در شمال شرقی سوریه مستقر شده اند‬ ‫و در انجـا شناسـنامه ترکـی صـادر می کننـد‪ ،‬روش اموزشـی‬ ‫ترکـی را تحمیـل می کننـد و دفاتـر پسـتی ترکیـه را می سـازند؛‬ ‫یکـه تعصـب در گرایش هـای قومـی‬ ‫و درسـت همان طور ‬ ‫در برابـر کردهـا بـه انگیـزه اردوغـان بـرای انتقـال نیـرو بـه‬ ‫شـمال سـوریه تبدیـل شـد‪ ،‬بی اعتنایـی او بـه ارمنی هـا و‬ ‫مسـیحیت نیـز می توانند بـه رویکرد کنونـی در منطقه قفقاز‬ ‫شـکل دهنـد‪ .‬درحقیقـت‪ ،‬تاریخی کـه اردوغـان برای حمله‬ ‫هماهنـگ ترکیـه و اذربایجـان بـه نا گورنو‪-‬قره بـاغ انتخـاب‬ ‫کـرد؛ یعنـی نزدیک تریـن یک شـنبه بـه صدمیـن سـالگرد‬ ‫حمله ‪ ١٩٢٠‬ترکیه به ارمنستان‪ ،‬تصادفی نبود‪ .‬هیچ دولتی‬ ‫در ارمنسـتان‪ ،‬نه نیکول پاشـینیان؛ نخسـت وزیر فعلی این‬ ‫کشـور و نـه هیـچ شـخصیت دیگـری از جنـاح مخالـف او کـه‬ ‫ممکـن اسـت در اینـده روی کار بیایـد‪ ،‬قـادر بـه پذیرفتـن‬ ‫اولتیماتـوم ترکیـه بـرای وا گـذاری کنتـرل مناطـق وسـیعی از‬ ‫خـا ک ارمنسـتان نخواهـد بـود‪ .‬درحقیقـت‪ ،‬هرگونـه تقاضـا‬ ‫بـرای ایجـاد منطقـه حائـل‪ ،‬ارمنسـتان را تقسـیم می کنـد‬ ‫و این گونـه‪ ،‬نیروهـای نظامـی ایـن کشـور نمی تواننـد ازنظـر‬ ‫تجهیـزات و نیـروی انسـانی با ترکیـه رقابت کنند‪ .‬تنها کارت‬ ‫وقتی مانکن های زنده‪ ،‬ویترین مغازه ها می شوند!‬ ‫مـدت زیـادی از ان روزهایـی کـه در دل خیابان هـا و مرا کـز خریـد شـهر قـدم‬ ‫می زدیـم‪ ،‬نمی گـذرد‪ .‬روزهایـی کـه از میـان شـلوغی ها بـه رنگ ولعـاب ویتریـن‬ ‫مغازه هـا نـگاه می کردیـم و مانکن هـای لباس ب هتـن چشـممان را می گرفتنـد و‬ ‫یکـه بـرای دقایقـی خیـره بـه ان هـا‬ ‫توجـه مـا را به خـود جلـب می کردنـد؛ به طور ‬ ‫می شـدیم و جنـس لباس هـا را لمـس می کردیم و گاهـی مانکن ها ان قدر پیش‬ ‫چشـممان زنـده بودنـد کـه بـا یـک انسـان تفاوتـی نداشـتند و بـه خودمـان کـه‬ ‫یسـت کـه در‬ ‫می امدیـم‪ ،‬متوجـه مانکن بـودن ان هـا می شـدیم؛ امـا حـاال مدت ‬ ‫برخـی شـهرها‪ ،‬اسـتفاده از مانکـن‪ ،‬رنـگ واقعـی به خـود گرفتـه و برخی ازافـراد‬ ‫در پوشـش مانکـن ویتریـن برخـی از مغازه هـا شـده اند و به عنـوان منبـع درامـد‬ ‫بـرای خـود و صاحـب مغـازه عمـل می کننـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان؛ سـال گذشـته بود که ویدیویـی در فضای‬ ‫مجازی باعنوان استفاده از مانکن زنده در ویترین یکی از مغازه های پایتخت‬ ‫باعـث تعجـب مـردم شـد و وا کنش هـا و اعتـراض زیـادی را به همـراه داشـت؛‬ ‫یکـه پـس ازان پلیـس امنیـت عمومی تهران به این موضـوع ورود و تا کید‬ ‫تاجای ‬ ‫کـرد کـه تصویـر منتشـره در فضـای مجـازی‪ ،‬واقعـی نیسـت و مربـوط بـه پلان‬ ‫یسـت‪ .‬سـرهنگ نـادر مـرادی؛ معـاون نظـارت بـر اما کـن‬ ‫یـک فیلـم سینمای ‬ ‫پلیـس امنیـت عمومـی پایتخـت اظهـار کـرد‪« :‬در بررسـی های صورت گرفتـه‬ ‫مشـخص شـد ایـن تصویـر‪ ،‬مربـوط بـه صحنـه ای از یـک فیلـم سـینمایی بـوده‬ ‫کـه در این پلان‪ ،‬یکـی از بازیگـران فیلـم‪ ،‬در نقش مانکن در ویتریـن مغازه دیده‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبـر لـزوم رعایـت تمـام بایدهـا و هنجارهـای اعالمـی‬ ‫ازسـوی اتحادیه هـا توسـط اصنـاف‪ ،‬گفـت‪« :‬به طورحتـم رعایـت ضوابـط و‬ ‫ابالغیه هـا مبـادی ذی ربـط؛ ازجملـه اتحادیه هـا می توانـد مانـع از هرگونـه‬ ‫هنجارشـکنی و سوءاسـتفاده های احتمالـی در حـوزه اصنـاف باشـد»‪ .‬مانکـن‬ ‫زنـده‪ ،‬بـرای نخسـتین بار طی چهارسال گذشـته توسـط برخی از فروشـگاه های‬ ‫صهیونیسـتی مورداسـتفاده قـرار گرفـت و این موضـوع بازتـاب گسـترده ای‬ ‫یکـه خـود رسـانه های‬ ‫در رسـانه های داخلـی و خارجـی داشـت؛ تاجای ‬ ‫صهیونیسـتی به نقـل از عـده ای از شهروندانشـان اذعـان کردنـد‪« :‬ابتـدا فکـر‬ ‫می کردیـم ایـن زنـان‪ ،‬مانکن هـای چوبی هسـتند که بـرای نمایـش لباس ها در‬ ‫ویتریـن قـرار گرفته انـد؛ امـا بـا جابه جا شـدن و پلـک زدن ان هـا متوجـه شـدیم‬ ‫کـه این هـا انسـان هسـتند»‪ .‬این موضـوع پایـان ماجـرا نبـود و پـای مانکن هـای‬ ‫زنـده بـه برخـی از شـهرهای کوچک وبـزرگ کشـور مـا نیـز بـاز شـد؛ به طوری کـه‬ ‫مدتی پیـش‪ ،‬تصویـر یـک مانکن زنده در پشـت ویترین فروشـگاهی در مشـهد‪،‬‬ ‫غیرقابل پیش بینـی در چنیـن سـناریویی روسـیه اسـت؛ امـا‬ ‫حـوادث مـاه گذشـته نشـان دادنـد کـه اعتمـاد بیش ازحـد‬ ‫اردوغـان بـه خـودش بـر تـرس او از بازدارندگـی روسـیه غلبـه‬ ‫می کند‪ .‬به عبارت ساده‪ ،‬وقتی دیگر کشورها مشغول بازی‬ ‫شـطرنج هسـتند‪ ،‬ایاالت متحـده چکرز بازی می کنـد‪ .‬زمان‬ ‫ان فـرا رسـیده کـه واشـینگتن‪ ،‬پاریـس و دیگـر پایتخت هـا‬ ‫در جامعـه بین المللـی بـه چندیـن گام جلوتـر بیندیشـند و‬ ‫جنـگ بعـدی در قفقـاز را پیش بینـی کننـد تـا بتواننـد مانـع‬ ‫از وقـوع ان شـوند‪ .‬شـاید سـاده ترین راه حـل ممنوعیـت‬ ‫عبورومرور کامیون ها و رانندگان ترک در مسیرهای مربوطه‬ ‫باشـد‪ .‬دیپلمات ها شـاید برای سـکوت ارزش قائل باشـند؛‬ ‫امـا بسـیاری از شـواهد قبلـی و شـواهد فعلـی نشـان داده اند‬ ‫که سـکوت بنیان صلح نیسـت و بیشـتر‪ ،‬ارامش قبل از یک‬ ‫طوفـان بزرگ تـر اسـت‪.‬‬ ‫دست به دسـت چرخیـد و بازتـاب خبـری گسـترده ای داشـت و به دنبـال ان‪،‬‬ ‫صاحـب مانتوفروشـی از شعارشـان مبنی بـر ترویـج عفـاف و حجـاب خبـر داد و‬ ‫تا کیـد کـرد کـه انتشـار تصویـر مانکـن زنـده‪ ،‬کار یکـی از کارکنـان بـوده و ان هـا‬ ‫از مانکـن زنـده اسـتفاده نمی کننـد‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایـن کار را در صفحـه شـخصی‬ ‫خـود و نـه در صفحـه و کانال هـای رسـمی فروشـگاه‪ ،‬منتشـر کرده و این شـائبه‬ ‫را به وجـود اورده کـه فروشـگاه مـا از مانکـن زنده اسـتفاده می کنـد؛ درصورتی که‬ ‫این طـور نیسـت و مـا به هیچ عنـوان ایـن کار را نکرده ایـم‪ .‬برنـد مـا نیـازی بـه‬ ‫انجـام ایـن کار نـدارد و تمـام کارکنـان مـا فـرم یکدسـت و محجبـه ای هسـتند؛‬ ‫ً‬ ‫چرا کـه کال شـعار مـا اشـاعه حجـاب و عفـاف اسـت و ازایـن رو‪ ،‬بـا فـرد موردنظـر‬ ‫برخـورد کردیـم»‪.‬‬ ‫حاال چندروزپیش بود که دوباره موضوع مانکن زنده در یکی از فروشگاه های‬ ‫لبـاس در منطقـه ای به اصطلاح ال کشـری در کرمانشـاه‪ ،‬نقـل محافـل مجـازی‬ ‫و حقیقـی شـد کـه این بـار شـواهد حا کـی از انتشـار تصاویـر و ویدئوهایـی علنـی‬ ‫در صفحـه اینسـتا گرام ایـن فروشـگاه بـود کـه بیـش از زنده بـودن مـدل‪ ،‬کشـف‬ ‫حجـاب او جلب توجـه می کـرد و دراین میـان‪ ،‬به راحتـی قبح شـکنی و ترویـج‬ ‫بی بندوبـاری کـرده بـود‪ .‬به دنبـال این موضـوع‪ ،‬سـرهنگ حسـن حیـدری؛‬ ‫رئیس پلیس امنیت عمومی اسـتان کرمانشـاه‪ ،‬از پلمب این واحد صنفی خبر‬ ‫داد؛ چرا کـه اقـدام صاحـب مغـازه و فـرد تصویربردار با شـئون اخالقی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫ً‬ ‫و اسلامی کاملا مغایـرت داشـت‪ .‬وی گفـت‪« :‬بی شـک‪ ،‬اقـدام صاحـب مغـازه‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫هنری دیوید تورو؛ فیلسوف‬ ‫نویسنده و طبیعت گرای امریکایی‬ ‫صادراتتزئیناتکریسمس؛‬ ‫در انحصار پنج کشور‬ ‫ثروت یعنی توانایی تجربه کامل زندگی‪.‬‬ ‫ریسه های درخت کاج‬ ‫حساب های اجاره ای‬ ‫به زودی مسدود می شوند‬ ‫‪94‬میلیون دالر‬ ‫‪102‬میلیون دالر‬ ‫‪ 220‬میلیون دالر‬ ‫‪ 362‬میلیون دالر‬ ‫‪6‬میلیارد و‪466‬میلیون دالر‬ ‫المان‬ ‫لهستان‬ ‫کامبوج‬ ‫هلند‬ ‫چین‬ ‫افزایش سود بین بانکی‬ ‫در سایه حضور‬ ‫صندوق های جدید‬ ‫باتوج هبـه این مسـئله کـه در هفته هـای گذشـته در جلسـه‬ ‫یبـر افزایـش سـقف‬ ‫شـورای عالـی بـورس تصمیمـی مبن ‬ ‫صندوق هـای موجـود و امـکان تاسـیس صندوق هـای‬ ‫جدیـد بـرای نهادهـای مالـی وابسـته به بانک ها گرفته شـد‪،‬‬ ‫رئیـس سـازمان بـورس‪ ،‬وا کنشـی بـه این موضوع نشـان داد؛‬ ‫درواقع‪ ،‬حسن قالیباف اصل گفت‪« :‬در جلسه اخیر شورای‬ ‫عالـی بـورس مصـوب شـد بانـک مرکـزی در امـور صـدور مجوز‬ ‫بـرای صندوق هـای سـرمایه گذاری وابسـته بـه نهادهـای‬ ‫مالـی مرتبـط بـا بانک هـا‪ ،‬تسـریع و تسـهیل کنـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫امـکان تاسـیس صنـدوق بـرای بانک هـای فاقـد صنـدوق‪،‬‬ ‫فراهـم و اجـازه تاسـیس بیـش از یـک صنـدوق بـرای بانک ها‬ ‫نیـز صـادر شـد»؛ امـا نکتـه مهـم این اسـت که پـس از طـرح‬ ‫صحبت رئیس سـازمان بورس‪ ،‬دراین مدت شـاهد حواشـی‬ ‫دربـاره میـزان تاثیرگـذاری مسـئله متذکر شـده بـر افزایـش‬ ‫یکـه رئیـس‬ ‫نـرخ سـود بانکـی و بین بانکـی بودیـم؛ درحال ‬ ‫بانکـی مرکـزی بـا انتشـار مطلبـی در صفحـه اینسـتا گرامی‬ ‫خـود گفتـه بـود‪« :‬بانـک مرکـزی به خوبـی واقـف اسـت کـه‬ ‫باتوج هبـه وجـود شـوک منفـی عرضـه‪ ،‬ناتـرازی بانک هـا و‬ ‫نیـاز مالـی دولـت؛ امـروز افزایـش نـرخ سـود بانکـی سیاسـتی‬ ‫نیسـت کـه توفیـق قطعـی داشـته باشـد و برهمین اسـاس؛‬ ‫به دنبـال روش هـای دیگـری بـرای کاهـش فشـار تورمـی در‬ ‫بازارهاسـت‪ .‬البتـه بـا ابزارهـای دراختیـار‪ ،‬رونـد نـرخ سـود‬ ‫بین بانکـی نیـز تعدیـل خواهـد شـد»‪ .‬حسـین میرزایـی؛‬ ‫کارشـناس بـازار سـرمایه دررابطه بـا تاثیـر صندوق های جدید‬ ‫بـر نهادهـای مالـی وابسـته به بانک ها بر بازار سـرمایه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اسـتفاده از مانکن هـای زنـده خانـم و‬ ‫انتشـار تصاویـر ان هـا در فضـای مجـازی‬ ‫و همچنیـن فـرد تصویربـردار‪ ،‬مغایـر بـا‬ ‫اخلاق اسلامی و خلاف شـر ع بـود و‬ ‫پلیـس و دسـتگاه قضایی چنیـن رفتاری را‬ ‫برنمی تابانـد‪ .‬مامـوران بـا انجـام اقدامـات‬ ‫اطالعاتـی‪ ،‬موفـق بـه شناسـایی محـل‬ ‫سـکونت خانمـی کـه به عنـوان مدلینـگ‬ ‫مبـرداری و‬ ‫مقابـل دوربین هـای فیل ‬ ‫تصویربـرداری قـرار گرفتـه بـود‪ ،‬شـده و‬ ‫پـس از هماهنگـی بـا مقـام قضایـی‪ ،‬وی را‬ ‫دسـتگیر کردند»‪ .‬سـردار حسـین رحیمی؛‬ ‫رئیس پلیـس پایتخـت نیـز دررابطه بـا‬ ‫حضـور مانکن هـای زنـده در برخـی از‬ ‫شـهرها‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬مـا در تهـران چنیـن‬ ‫مـوردی را نداشـتیم؛ امـا خلاف اسـت و‬ ‫درصـورت مشـاهده‪ ،‬برخـورد پلیسـی و‬ ‫قضایـی کـرده و ان واحـد صنفـی را پلمـب‬ ‫می کنیـم»‪.‬‬ ‫تزئینات کریسمس‬ ‫بی بی زهرالعل موسوی‬ ‫بانک‬ ‫«تاسـیس صندوق هایـی کـه جـزو نهادهـای مالـی هسـتند؛‬ ‫یکـه یـک پتانسـیل قبلـی مالـی دارنـد‪ ،‬به دلیل انکـه‬ ‫ازانجای ‬ ‫می تواننـد منابـع مالی شـان را در بـازار انباشـت کننـد‪،‬‬ ‫تاحـدودی می تواننـد بـر بازار سـرمایه تاثیر بگذارنـد؛ اما نکته‬ ‫مهم این اسـت که مسـئوالن مربوط در سـازمان بورس نباید‬ ‫بگذارنـد دوبـاره رونـد چندماه گذشـته در بـازار رخ بدهـد‪ .‬در‬ ‫نیمـه اول سـال‪ ،‬برخـی از نهادهـا بودنـد کـه طـی برهـه ای از‬ ‫زمـان‪ ،‬منابـع خودشـان را به شـدت در بـازار سـرمایه تزریـق‬ ‫کردنـد‪ .‬ایـن امـر سـبب شـد حجم نقدینگـی زیـادی وارد بـازار‬ ‫ً‬ ‫سـرمایه شـود؛ امـا بعـد از گذشـت تقریبـا چندماه‪ ،‬شـاهد ان‬ ‫بودیـم کـه همین نهادهای مالی بیشـترین حجم نقدینگی‬ ‫ُ‬ ‫را از بـازار خـارج کردنـد و سـبب افـت بـازار سـرمایه شـدند‪.‬‬ ‫ازانجا که بازارهای سرمایه به یکدیگر متصل هستند‪ ،‬ممکن‬ ‫اسـت یـک اقدام بی اسـاس‪ ،‬سـبب بحـران در بازارهای مالی‬ ‫شـود‪ .‬چـون بانک هـا از خـود درامـدی ندارنـد و قـرار اسـت‬ ‫سـرمایه های مـردم را در بـورس تزریق کنند‪ ،‬ا گـر بازهم ارزش‬ ‫ُ‬ ‫سـهام ماننـد دوماه پیـش بـا افت مواجه شـود‪ ،‬قطع به یقین‬ ‫بحرانـی کـه در بـورس به وجـود امـده‪ ،‬بـر بانک هـا نیـز تاثیـر‬ ‫خواهـد گذاشـت»‪ .‬او دررابطه بـا اینکـه این اقـدام توسـط‬ ‫شـورای عالـی بـورس اتخـاذ شـده می توانـد بـر افزایـش نـرخ‬ ‫بین بانکـی تاثیـر بگـذارد یـا خیـر؟ گفـت‪« :‬ازانج اکـه بانک هـا‬ ‫در مرحلـه اول سـرمایه های خـود را در بازارهـای بین بانکـی‬ ‫تزریـق می کننـد‪ ،‬بایـد دید مبلـغ درنظرگرفته شـده چه میزان‬ ‫اسـت؛ زیـرا ا گـر در حـد سـه یـا چهارهزارمیلیاردتومـان باشـد‪،‬‬ ‫تاثیـر چندانـی را نخواهـد گذاشـت؛ امـا نکتـه ای را کـه باید به‬ ‫ان اشـاره کـرد در بلندمـدت به علت انکـه یـک رابطـه ای بیـن‬ ‫نـرخ سـود سـپرده و سـود بین بانکـی وجـود دارد‪ ،‬می توانـد‬ ‫ً‬ ‫بـر افزایـش نـرخ خـود بانک هـا مسـتقیما نیـز تاثیـر بگـذارد‪.‬‬ ‫ا گـر بانک هـا بتواننـد در بـورس به درسـتی بازارگردانـی انجـام‬ ‫دهنـد و ریسـک ها را درنظـر بگیرنـد‪ ،‬بی شـک می تـوان گفـت‬ ‫سـودی که از بازار سـرمایه به دست می اورند‪ ،‬به مراتب بیش‬ ‫از سـود حاصـل از بازارهـای بین بانکی سـت»‪ .‬محمدجـواد‬ ‫شـیخ؛ کارشـناس بـازار سـرمایه دربـاره میـزان اثرگـذاری‬ ‫صندوق هـای جدیـد بـر نهادهـای مالـی وابسـته بـه بانک ها‬ ‫بـر بـازار سـرمایه‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬طی سـال های گذشـته‪ ،‬دلیل‬ ‫اصلـی کـه بانک هـا امدنـد و ایـن صندوق هـا را گسـترش‬ ‫دادنـد و بعـد شـروع بـه تبلیـغ کردنـد این بودکـه نر خ هـای‬ ‫سـپرده به دلیـل محدودیـت بـرای سـرمایه گذاران جذابیـت‬ ‫خاصـی نداشـت‪ .‬ا کنـون صندوق هـای سـرمایه گذاری کـه‬ ‫ً‬ ‫بانک هـا تاسـیس کردنـد‪ ،‬چـون درامدشـان تقریبـا در بـازار‬ ‫ً‬ ‫سـرمایه قـرار می گیـرد و به دلیـل سـودهی نسـبتا بـاالی‬ ‫بـورس می توانـد جذابیـت بیشـتری را بـرای سـرمایه گذاران‬ ‫به وجـود اورد»‪ .‬ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه دررابطه بـا‬ ‫اینکـه ایـا صندوق هـای جدیـد بـر نهادهـای مالـی وابسـته‬ ‫بـه بانـک ایـا سـبب افزایـش نـرخ سـود بین بانکـی می شـود یـا‬ ‫خیـر؟ گفـت‪« :‬در صندوق هایـی بـا درامـد ثابـت به علت انکـه‬ ‫مدیـران بخشـی از سـرمایه خـود را در بانک هـای متعـدد قرار‬ ‫می دهنـد و به میـزان ضریـب سـودهی توجـه می کننـد‪ ،‬ایـن‬ ‫امـر به دنبـال خـود‪ ،‬رقابـت بانک هـا را مـی اورد‪ .‬بانـک مرکـزی‬ ‫براسـاس یکسـری اصـول و قواعـدش‪ ،‬تاحـدودی می توانـد‬ ‫مانـع افزایـش نـرخ سـود بانکـی و بین بانکـی شـود؛ امـا نکتـه‬ ‫حائزاهمیـت این اسـت که بانک هـا براسـاس راهکارهایـی‬ ‫کـه بلـد هسـتند‪ ،‬به راحتـی قوانیـن را دور می زننـد و بـه کار‬ ‫خـود جهـت افزایـش نـرخ ادامـه می دهنـد»‪ .‬او دربـاره اینکـه‬ ‫چند درصـد امـکان ایـن امـر وجـود دارد کـه بـا افزایـش سـود‬ ‫نـرخ بانک هـا‪ ،‬مـردم سـرمایه خـود را از بـازار خـارج کننـد و بـه‬ ‫بانک ها بیاورند؟ تصریح کرد‪« :‬ا گر بازار بورس به روند مثبت‬ ‫خود ادامه دهد و بازدهی باالی خود را حفظ کند‪ ،‬احتمال‬ ‫خـروج قطع به یقیـن کاهـش می یابـد؛ امـا ا گـر برعکـس ایـن‬ ‫ً‬ ‫امـر رخ دهـد و بـازار ماننـد دوماه گذشـته منفـی شـود‪ ،‬قاعدتا‬ ‫ا کثریـت از بـازار بـورس خـارج خواهنـد شـد‪ .‬سـازمان بـورس‬ ‫می تواند ا کنون با ابزارهای متعدد؛ اعم از انتشار اوراق تبعی‬ ‫مانـع خـروج حجـم نقدینگـی از بـازار سـهام شـود»‪ .‬در پایـان‬ ‫بایـد گفـت کـه اعضـای شـورای عالـی بـورس و ناظـران بـازار‬ ‫سـرمایه بایـد تمهیـدات و ابـزاری را درنظـر گیرنـد کـه افزایـش‬ ‫سـقف صندوق های موجود و امکان تاسیس صندوق های‬ ‫جدید مانند دوماه اخیر سـبب اسیب رسـیدن به بدنه بازار و‬ ‫ازبین رفتن سـرمایه های مردم نشـود؛ زیرا مردم بازار سـرمایه‬ ‫را به عنـوان محلـی امـن به منظـور سـرمایه گذاری می داننـد‪.‬‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکـزی گفت‪« :‬اسـتقالل این بانک‪ ،‬پیش‬ ‫شـرط مهـار تـورم اسـت»‪ .‬عبدالناصـر همتـی در حاشـیه‬ ‫نشسـت بـا مدیـران عامـل شـبکه بانکـی‪ ،‬افـزود‪« :‬پایـه پولـی‬ ‫کشـور در نه مـاه ابتدایـی سـال جـاری تنهـا ‪ ۱۵‬درصـد رشـد‬ ‫داشـت کـه ایـن امـر‪ ،‬ناشـی از مقاومـت بانـک مرکزی بـود که‬ ‫به رغـم فشـارهای بی سـابقه ای کـه بـه ایـن بانـک به خاطـر‬ ‫مشـکالت اقتصـادی خـاص و شـرایط کرونایـی کشـور وارد‬ ‫شـد»‪ .‬همتـی گفـت‪« :‬ا گـر بانـک مرکـزی بتوانـد مسـتقل و‬ ‫بر اسـاس نظرات کارشناسـی خـود در مـورد متغیرهای پولی‬ ‫تصمیـم بگیـرد‪ ،‬می توانـد در کنتـرل تـورم‪ ،‬راحت تـر عمـل‬ ‫کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬همـه کشـورهای موفـق در زمینـه مهـار‬ ‫تـورم‪ ،‬اسـاس سیاسـت ها و سـاز و کارهـای خـود را اسـتقالل‬ ‫بانـک مرکـزی قـرار داده اند و در کشـور ما نیز اسـتقالل بیشـتر‬ ‫بانـک مرکـزی‪ ،‬الـزام اصلی در کنترل تورم اسـت»‪ .‬رئیس کل‬ ‫بانـک مرکـزی همچنیـن در خصـوص خریـد وا کسـن کرونـا از‬ ‫کشـورهای خارجـی‪ ،‬گفـت‪« :‬در این بـاره وارد بحث های فنی‬ ‫و تخصصی نمی شویم و تابع فرمایشات مقام معظم رهبری‬ ‫هسـتیم»‪ .‬همتـی با اشـاره به تلاش ایـن بانـک بـرای تامیـن‬ ‫پیـش پرداخت خرید وا کسـن‪ ،‬افزود‪« :‬به طور کلـی در ارتباط‬ ‫بـا خریـد وا کسـن‪ ،‬ایـن بانـک‪ ،‬تابـع سیاسـت های وزارت‬ ‫یسـت و بـدون سـفارش‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشک ‬ ‫این وزارتخانه اقدامی برای خرید وا کسن نمی کند»‪ .‬همتی‬ ‫گفـت‪« :‬انچـه پیشـتر در خصـوص پیـش پرداخـت خریـد‬ ‫وا کسن کرونا انجام شد نیز بر اساس قرارداد وزارت بهداشت‬ ‫بـا سـازمان بهداشـت جهانی بـرای خریـد از سـازوکار کوا کس‬ ‫بـود»‪ .‬رئیس کل بانک مرکـزی افزود‪« :‬این پیش پرداخت را‬ ‫با زحمات بسیار و به رغم موانع ایذایی که امریکا ایجاد کرده‬ ‫بـود‪ ،‬بـا همـکاری چنـد بانـک بـه سـازمان بهداشـت جهانـی‬ ‫رسـاندیم»‪ .‬همتی گفت‪« :‬اینکه چه وا کسـنی باید به کشور‬ ‫وارد شـود را وزارت بهداشـت تعییـن می کنـد و بانـک مرکـزی‬ ‫وارد موضوعات فنی و تخصصی نمی شود‪ ،‬بلکه فقط نقش‬ ‫پشـتیبانی مالـی را انجـام می دهـد؛ امـا در این خصـوص تابـع‬ ‫فرمایشـات مقام معظم رهبری هسـتیم»‪ .‬اقای عبدالناصر‬ ‫همتـی در حاشـیه نشسـت مدیـران عامـل بانک هـا افـزود‪:‬‬ ‫«بـا همـکاری شـبکه بانکـی‪ ،‬کنتـرل حسـاب های اجـاره ای‪،‬‬ ‫در دسـتور بانـک مرکـزی قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬همتـی گفـت‪:‬‬ ‫«گزارش امروز معاونت فناوری اطالعات بانک مرکزی حا کی‬ ‫از روند کاهشـی حسـاب های اجاره ای بانکی ست و خیلی از‬ ‫ً‬ ‫بانک ها اصولی را که قبال رعایت نمی شـد‪ ،‬ا کنون به صورت‬ ‫جـدی رعایـت می کننـد»‪ .‬رئیـس کل بانـک مرکـزی از لـزوم‬ ‫اتصـال سـامانه های بانکـی به سـامانه نظارتی بانـک مرکزی‬ ‫خبـر داد و افـزود‪« :‬بانـک مرکـزی بـر سـامانه ها و ترا کنش هـا‬ ‫نظارت جدی دارد؛ به طوری که به سـمتی پیش می رود که‬ ‫دیگـر در ترا کنش هـا چنین تخلفاتی وجود نداشـته باشـد»‪.‬‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکـزی همچنیـن بـا تشـکر از رئیـس قـوه‬ ‫قضائیـه در خصـوص تا کیـد بـر مراعـات واحدهـای تولیـدی‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬شبکه بانکی در این خصوص‪ ،‬اقدامات جدی انجام‬ ‫داده اسـت»‪ .‬همتـی گفـت‪« :‬در کل‪ ۶۰ ،‬درصـد تسـهیالت‬ ‫پرداختی‪ ،‬یعنی بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬برای تامین‬ ‫سـرمایه در گـردش پرداخت شـده اسـت»‪ .‬رئیـس کل بانک‬ ‫مرکـزی افـزود‪« :‬از بانک هـا خواسـتیم در محاسـبات سـود‪،‬‬ ‫مراعـات تولیدکننـده و وام گیرنـده را بکننـد‪ ،،‬امـا بایـد بـه‬ ‫ایـن نکتـه توجـه کـرد که بر اسـاس بخشـنامه بانـک مرکزی‪،‬‬ ‫برخـی نر خ هـا مبادلـه ای اسـت و مشـخص اسـت کـه بانـک‬ ‫مرکـزی چـه نرخـی را ابلاغ کـرده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬برخـی‬ ‫تسـهیالت هم مشـارکتی و به صورت علی الحسـاب است که‬ ‫سـود‪ ،‬بر اسـاس محاسـبات موجود در قرارداد اخذ می شـود‬ ‫و این هـا مواردی سـت کـه موضـوع را پیچیـده می کنـد‪،‬‬ ‫از ایـن رو بانـک مرکـزی بـرای رعایت نکات مد نظـر رئیس قوه‬ ‫قضائیه نظارت را بیشتر می کند»‪ .‬همتی همچنین از توقف‬ ‫رشـد حجـم پـول خبـر داد و گفـت‪« :‬امـار اخیـر بانـک مرکـزی‬ ‫نشـان می دهـد کـه رشـد پـول و حجم اسـکناس و مسـکوک‬ ‫بعالوه سـپرده های دیداری متوقف شـده و نسبت به ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫منتهـی بـه ابـان‪ ۱۰ ،‬درصـد کاهـش داشـته اسـت کـه ایـن امر‬ ‫نویـد کاهـش تورم را می دهـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬از مدیران عامل‬ ‫بانـک مرکـزی خواسـتیم کـه بخشـنامه کنتـرل ترازنامـه را‬ ‫رعایـت کننـد کـه بر اسـاس ان‪ ،‬از اول دی مـاه بانک هـای‬ ‫تجاری ماهانه دو درصد و بانک های تخصصی ‪5.2‬درصد‪،‬‬ ‫باید رشـد ترازنامه داشـته باشـند»‪ .‬به گفته رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی؛ با مجموعه اقداماتی که اغاز شده نقدینگی در حال‬ ‫کنتـرل اسـت و در مجمـوع‪ ،‬ایـن اقدامـات به مهار تورم منجر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫ُ‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫جهان شهروز ملک ارایی‬ ‫ِ‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫شـاید از هم نسلان ما کمترکسـی باشـد که «اقای ووپی» با ان لحن بیان و صدای‬ ‫پرطنیـن را به خاطـر نداشـته باشـد؛ شـخصیتی کـه صـدای پرهیجـان گوینـده ان؛‬ ‫یعنـی «شـهروز ُملک ارایـی» بـه ان جان و روح دیگری بخشـید‪ .‬شـهروز ُملک ارایی؛‬ ‫گوینـده باسـابقه دوبلاژ متولـد ‪ ۲۰‬اذرمـاه ‪ ۱۳۲۰‬در مالیـر اسـت‪ .‬حضـور خاطره انگیز‬ ‫وی در دوبلـه نقش هـای مختلـف سـینمایی‪ ،‬سـریال و کارتونـی‪ ،‬از نخسـتین‬ ‫روزهـای سـال ‪ ۱۳۳۷‬اغـاز شـده و تابه امـروز‪ ،‬ایـن حضـور موثـر در جایـگاه گوینـده‬ ‫دوبلاژ ادامـه داشـته و در ذهـن بسـیاری از مخاطبـان فیلم هـای سـینمایی و‬ ‫سـریال های تلویزیونـی مانـدگار اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه این روزهـا باتوج هبـه‬ ‫شـیوع بیمـاری کرونـا‪ ،‬ترجیـح می دهـد بیشـتر در خانـه بمانـد و بـه فعالیت هایـی‬ ‫ماننـد مطالعـه بپـردازد‪ ،‬خـود را در دوران تحصیل شـخصیتی بازیگـوش و پرهیاهو‬ ‫توصیـف کـرده و بااشـاره به اینکه درعین حـال ان قدرکـه بایـد درس خـوان نبـوده‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬همیشـه قسـمت؛ اما دانش اموز بسیاربازیگوشـی بودم و هر مدرسـه ای که‬ ‫می رفتـم‪ ،‬بـه نیمـه سـال نکشـیده‪ ،‬مـرا اخـراج می کردنـد و مجبـور می شـدم بـرای‬ ‫ادامـه تحصیـل بـه مدرسـه دیگـری بـروم»‪ .‬وی «سـپید و سـیاه» را یکـی از‬ ‫محبوب تریـن روزنامه هـای دوران دانش امـوزی اش برشـمرده و بااشـاره به اینکه‬ ‫هرهفتـه بـرای مطالعـه بخش «اتیلا» این روزنامـه را می خرید‪ ،‬افزود‪« :‬همـواره این‬ ‫روزنامـه در کالس درس روی میـز مـن بـاز بـود و همیشـه معلـم بـه مـن تذکـر می داد‬ ‫کـه ایـن بسـاط را جمـع کـن و بـه درس گـوش کـن! امـا هیـچ گاه از عالقـه مـن بـه‬ ‫مطالعـات خـارج از کتاب هـای درسـی و به ویـژه روزنامـه سـپید و سـیاه کاسـته‬ ‫نشـد»‪ .‬وی دوران مدرسـه و درامیختگی ان با روزهای شـیرین تمرین تئاتر را یکی‬ ‫از بهتریـن دوران زندگـی اش برشـمرده و بااشـاره به اینکه در کالس هفتـم درگیـر‬ ‫تمریـن تئاتـر بـود‪ ،‬افـزود‪« :‬در روزهایـی کـه تمریـن تئاتـر می کـردم‪ ،‬چنـدروزی اعلام‬ ‫کردنـد کـه بایـد صبح هـا بـرای تمریـن بیاییـم و ازانجایی کـه مـن مدرسـه می رفتـم‪،‬‬ ‫دچـار مشـکل شـدم»‪ .‬گوینـده شـخصیت خاطره انگیـز «اقـای ووپـی» کـه در‬ ‫شش سـالگی پـدر خـود را از دسـت داد‪ ،‬بااشـاره به اینکه دران دوران در مدرسـه‬ ‫«وحیـد» در خیابـان «شـوش» در تهـران تحصیـل می کـرد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بـه‬ ‫مدرسـه رفتم و به ناظم گفتم که پدرم فوت کرده اسـت و او نیز بسـیار غصه خورد؛‬ ‫بـه او گفتـم بایـد بـه مالیـر بروم و او نیز یک هفته به من مرخصـی داد‪ .‬من نیز از این‬ ‫فرصـت اسـتفاده کـردم و تمریـن صبـح تئاتـر را نیـز از دسـت نـدادم؛ به همین بهانـه‬ ‫چندین بار از مدرسه مرخصی گرفتم»‪ .‬وی بااشاره به اینکه در جمع دوستانش در‬ ‫مدرسـه این موضـوع را تعریـف کـرده بـود و از اینکـه اقـای «صـدر»؛ ناظـم مدرسـه‪ ،‬از‬ ‫پنجره باالی سرشـان‪ ،‬صحبت های انان را گوش می داد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬دوسـتانم‬ ‫از من می پرسیدند حاال این بار را به بهانه فوت پدرت مرخصی گرفتی؛ دفعه های‬ ‫بعـدی را چـه می کنـی؟ مـن نیـز درپاسـخ به ان هـا می گفتـم کـه این بـار نیـز می گویـم‬ ‫خالـه ام فـوت کـرده! نمی دانسـتم او از پنجـره صحبت هـای مـا را شـنیده اسـت و‬ ‫زمانی کـه بـرای گرفتـن مرخصـی دوم سـراغ او رفتـم و فـوت خالـه ام را بهانـه کـردم‪،‬‬ ‫یـک کشـیده در گوشـم خوابانـد و پرسـید‪ :‬مـرگ در فامیـل شـما افتـاده اسـت؟ و‬ ‫همیـن امـر موجـب شـد تـا مـن ان مدرسـه را نیـز تـرک کنـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫ایـران زمانـی به عنـوان «مهـد دوبلـه دنیـا» شـناخته می شـد و دران زمـان در ایـران‪،‬‬ ‫هم زمان ‪ ٨٠‬سـینما در روزهای چهارشـنبه با هم فیلم هایشـان را عوض می کردند‬ ‫و هم زمان با پایتخت های کشـورهای بزرگ دنیا فیلم جدید روی پرده می بردند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬مثلا ا گـر دران روزهـا قـرار بود فیلمـی به روی پـرده بیاید‪ ،‬پـس از انجام‬ ‫ً‬ ‫مراحـل نهایـی دوبلـه‪ ،‬مجددا به دسـت واردکنندگان فیلم سـپرده می شـد تا ان ها‬ ‫نیـز کیفیـت موجـود را بررسـی کننـد و بعـد اثـر را بـه روی پـرده بفرسـتند؛ چـون همه‬ ‫کسـانی که دراین حـوزه فعالیـت می کردنـد‪ ،‬فیلم بیـن و فیلم شـناس بودنـد و‬ ‫تحصیلات خـود را در حـوزه سـینما یـا رشـته های مرتبط با فیلـم گذرانـده بودند»‪.‬‬ ‫گوینده شخصیت «جان کوچولو» در کارتون «رابین هود»‪ ،‬ضمن ابراز خرسندی از‬ ‫اینکه دران زمان محال بود فیلمی از دوبله بیرون بیاید و درنهایت دچار مشکالت‬ ‫فنـی باشـد‪ ،‬بااشـاره به اینکه بیشـتر فیلم هـای موجـود به دلیـل نظـارت دقیـق‬ ‫سـفارش دهندگان محصـول به خوبـی دوبلـه می شـد‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬مدت زمـان‬ ‫بسـیارزیادی ایـران‪ ،‬نخسـتین کشـوری بـود کـه در حـوزه هنـر دوبلـه ادعـا؛ و تمرکـز‬ ‫بسـیارزیادی بر روی گویندگان داشـت»‪ُ .‬ملک ارایی بااشاره به دقت نظر موجود در‬ ‫دوبله ایران در زمان گذشته‪« ،‬پدرخوانده» را یکی از مهم ترین فیلم هایی برشمرد‬ ‫ن گوینـده در ان امـده و رفته‬ ‫کـه دوبلـه ای بسـیار خاص دارد کـه به خاطـران‪ ،‬چندی ‬ ‫بودنـد و درنهایـت‪ ،‬نقـش «مارلـون برانـدو» بـه مرحـوم «محمـود نوربخش» رسـید‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ایشـان برای گویندگی در نقش مارلون براندو‪ ،‬از اتل در فک خود اسـتفاده‬ ‫کرد تا بتواند صدایی مشـابه با انچه بازیگر دارد‪ ،‬تولید کند»‪ .‬این گوینده باسـابقه‬ ‫دوبلاژ با اذعان به اینکـه گویندگـی در نقش هـای انیمیشـنی‪ ،‬کاری بسیارسـخت و‬ ‫طاقت فرسـا بـرای گوینـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬همه جـای دنیـا‪ ،‬گوینـدگان انیمیشـن‬ ‫می اینـد متـن را می خواننـد و کارگـردان درنهایـت از روی گفتار انان به تصویر نهایی‬ ‫می رسـد و تصویـر را شـکل می دهـد و این بدان معناسـت که فیلـم بعـد از گفتـار‬ ‫سـاخته می شـود؛ امـا در ایـران این گونـه نیسـت و از دیربـاز زمانی کـه فیلم هـای‬ ‫انیمیشـنی بـه گوینـده داده می شـد‪ ،‬چـون شـکل و حالـت نقاشـی داشـت‪ ،‬بایـد‬ ‫به گونـه ای گفتـه می شـد کـه گوینـده با صـدای خویـش بتواند به این نقاشـی جان‬ ‫بدهـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بزرگانـی مثـل زنده یـاد «مهـدی اژیـر» و زنده یاد «اصغر‬ ‫افضلـی» از جملـه گویندگانـی بوده انـد که در حوزه دوبالژ و به ویژه دوبله انیمیشـن‬ ‫در تلویزیون زحمات بسـیارزیادی کشـیده اند‪ ،‬ادامه داد‪« :‬در گذشـته‪ ،‬این بزرگان‬ ‫یـک تیـم بودنـد و بسـیاری از گوینـدگان بـزرگ بـرای پروژه هـای کارتونـی گویندگـی‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهره ها‬ ‫نمی کردنـد؛ گویـی کسـر شانشـان می شـد؛ امـا مـا و‬ ‫امثـال مـا نـه؛ عاشـق رل هـای کارتونـی بـوده و‬ ‫هسـتیم»‪ .‬گوینده شـخصیت «پهلوان فرصـت» در‬ ‫مجموعـه تلویزیونـی انیمیشـنی «شکرسـتان»‪ ،‬بـا‬ ‫ابرازتاسف از اینکه بسیاری از بزرگان و عزیزانی را که‬ ‫سـابقه بسـیاری در هنـر دوبلاژ داشـته اند‪ ،‬از دسـت‬ ‫داده ایـم و امـروز میـان گوینـدگان حضـور ندارنـد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬وقتـی انیمیشـن ها بـرای دوبلـه بـه‬ ‫ً‬ ‫ایـران می رسـید‪ ،‬مثلا می گفتنـد کـرک دا گالس‬ ‫به جـای فلان شـخصیت در فلان کارتـون صحبـت‬ ‫کـرده اسـت و درنهایـت تصویر بـر روی صـدای او مچ‬ ‫شـده؛ امـا در ایـران دوبلـه به گونـه ای بـود کـه یـک‬ ‫نقاشـی بی جان به گوینده داده می شـد و او باید با‬ ‫لحـن و صـدای خویـش بـه ایـن نقاشـی جـان‬ ‫می بخشـید؛ حال انکه ممکن اسـت بخش اعظمی‬ ‫از اجـرای گوینـدگان در داسـتان مربـوط بـه نقـش‬ ‫نباشد»‪ .‬این گوینده باسابقه دوبالژ باتا کیدبراینکه‬ ‫ایـن جانـی کـه گوینـدگان پشـت میکروفـون در‬ ‫اسـتودیوهای دوبلاژ کنده انـد‪ ،‬جانی سـت کـه در‬ ‫بدنـه اصلـی انیمیشـن های خارجـی وجـود نـدارد‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬ا گـر عـرض می کنـم گوینـده حرفـه ای‬ ‫کار خـود را زمانـی به درسـتی انجـام می دهـد کـه‬ ‫صـدای خـود را منطبـق بـا شـخصیت موجـود در‬ ‫فیلم بسازد؛ به خاطر این است که شیکی و قشنگی‬ ‫صـدا در دوبلاژ کارایـی نـدارد و ممکـن اسـت زمانـی‬ ‫نیـاز باشـد گوینـده بسـیار لـوده و الت‪ ،‬پـای‬ ‫میکروفـون بیایـد و حـرف بزنـد تـا صـدای او ماننـد‬ ‫اجراهـای مرحوم ایرج ناظریان‪ ،‬روی صورت بازیگر‬ ‫بنشـیند و ا گـر بیننـده حس خوبی نسـبت بـه بازی‬ ‫بازیگـر و صـدای گوینـده داشـته‪ ،‬به این خاطـر بـوده‬ ‫کـه گوینـدگان‪ ،‬ایـن شـخصیت ها را بـا صـدای خـود‬ ‫می سـاخته و بـه ان هـا جـان می داده انـد»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبـر این نکتـه کـه بسـیاری از گوینـدگان‪ ،‬بـا‬ ‫گویندگی هـای شـاخص و قابل قبول خـود در ایران‪،‬‬ ‫ارتیسـت می سـاخته اند‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬ا گـر امـروز‬ ‫می بینیـم کـه بـازی بسـیاری از بازیگـران خارجـی در‬ ‫ایـران معـروف و مشـهور شـده اسـت‪ ،‬به خاطـر‬ ‫این اسـت که گویندگان مطرح و توانای دوبالژ ایران‬ ‫به جای انان سـخن گفته اند و درمقابل نیز عده ای‬ ‫از گوینـدگان را داریـم کـه ا گـر مطـرح شـده اند‪،‬‬ ‫به خاطـر این موضـوع بـوده کـه به جـای بازیگـران‬ ‫توانایـی سـخن گفته انـد کـه مـردم همـواره انـان و‬ ‫نقش افرینی هـای بی بدیلشـان را در ذهـن دارنـد»‪.‬‬ ‫ُملک ارایـی باتا کیدبراینکـه یـک گوینـده‬ ‫به خاطراینکـه بتوانـد از صـدای خویـش محافظـت‬ ‫کنـد‪ ،‬بایـد اقداماتـی را انجام دهد و خـود او نیز برای‬ ‫مراقبـت از صـدا‪ ،‬رفتارهـای بسـیاری را انجـام‬ ‫مـی داده یـا درمقابـل‪ ،‬رفتارهـای خاصـی مثـل‬ ‫سیگار کشـیدن را همـواره تـرک و از ان دوری کـرده‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬در برهـه ای از زندگـی‪ ،‬ناراحتـی‬ ‫حنجره گرفتم و دکتر نیز تشـخیص اشـتباه داد و در‬ ‫یـک عمـل جراحـی‪ ،‬دو عـدد از تارهـای صوتی من را‬ ‫روی هـم چسـباند و درنهایـت بـا عمل بـرق‪ ،‬صدایم‬ ‫بـه صدایـی تبدیـل شـد کـه متعلق به من نیسـت و‬ ‫گویـی صدایـی خفـه اسـت»‪ .‬گوینـده شـخصیت‬ ‫«شـردر» در «ال ک پشـت های نینجـا»‬ ‫بااشـاره به اینکه پزشـکان بسـیاری به او گفته اند که‬ ‫ایـن تارهـای صوتـی را می تـوان بـا لیـزر جـدا کـرد؛ اما‬ ‫این کار خطراتی را نیز در پی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬من‬ ‫صدایـی شـش دانگ داشـتم کـه بـاز بـود و حتـی اواز‬ ‫می خوانـدم؛ امـا این روزها دیگر برای دل خودم هم‬ ‫نمی توانـم اواز بخوانـم؛ چرا کـه ا گـر بخوانـم‪ ،‬صدایم‬ ‫سـریع حالت گرفتگی پیدا می کند و زمانی که به ان‬ ‫فشـار مـی اوردم‪ ،‬اذیـت می شـوم»‪ .‬وی‬ ‫بااذعان به اینکـه ا گـر کسـی می خواسـته تابه امـروز او‬ ‫را بشناسـد‪ ،‬به یقیـن شـناخته اسـت و ا گـر کسـی‬ ‫نتوانسـته اسـت او را بشناسـد‪ ،‬دیگـر ایـن شـناخت‬ ‫دراین روزهـا بـرای او ثمـره ای نخواهـد داشـت‪،‬‬ ‫بااشـاره به ضرب المثـل «ان سـبو بشکسـت و ان‬ ‫پیمانـه ریخـت»‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬امـروز بسـیاری از‬ ‫کسـانی که به تازگـی وارد هنـر دوبلاژ شـده اند‪ ،‬ایـن‬ ‫هنـر را به عنـوان شـغل دوم انتخـاب کرده انـد و‬ ‫مسـائل مربـوط بـه ایـن شـغل بـرای انـان اهمیتـی‬ ‫نـدارد و درنهایـت بایـد گفـت کـه چـون ان عشـق‬ ‫قدیـم را ندارنـد و شـاید برخـی از انـان بـا پارتی بـازی‬ ‫وارد ایـن هنـر شـده اند‪ ،‬اجراهایـی از خـود ارائـه‬ ‫ً‬ ‫می کننـد کـه به یقیـن‪ ،‬ا کثـرا در زمـره اجراهـای‬ ‫ماندگار دوبالژ نخواهند بود»‪.‬‬ ‫‪100‬میلیونی یوتیوب‬ ‫محسن یگانه؛ چهره‬ ‫ِ‬ ‫کلیـپ اجـرای زنـده اهنـگ «بهـت قـول مـی دم» از محسـن یگانـه؛ پربازدیدتریـن ویدئـوی ایرانـی‬ ‫یوتیـوب اسـت‪ .‬ایـن کلیـپ بیـش از ‪ ۱۰۰‬میلیـون بازدیـد دارد‪ .‬بازدیـد بـاالی ویدئـوی وی‪ ،‬نشـان از‬ ‫‪۲۴۷‬هـزار کامنـت از نقاط مختلف جهـان در صفحه‬ ‫مخاطبـان جهانـی ایـن نماهنـگ دارد‪ .‬حـدود ‬ ‫ایـن اهنـگ ارسـال شـده اسـت کـه از اجـرای زیبـای محسـن یگانـه تمجیـد کرده انـد‪ .‬بسـیاری از‬ ‫یوتیوبرهـای خارجـی‪ ،‬بـرای جذب مخاطب سـراغ این اهنگ رفته انـد و ویدئوهایی از وا کنش های‬ ‫ً‬ ‫یسـت که اساسـا یوتیوب در ایران فیلتر اسـت و‬ ‫خود پس از شـنیدن ان تولید کرده اند‪ .‬این درحال ‬ ‫یشـد‪.‬‬ ‫دسترسـی بـه ان محـدود؛ ا گـر چنیـن نبـود‪ ،‬تعـداد بازدیدهـا از ایـن ویدئـو بیشـتر هـم م ‬ ‫ملکه های شطرنج جهان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«گامبی وزیر»؛ عنوانی ست که این روزها به موجی‬ ‫تـازه در تماشـای مینی سـریال های روز جهـان تبدیـل‬ ‫شـده و هوادارانـی نیـز پیـدا کـرده‪ .‬ایـن عبـارت‪ ،‬اشـاره‬ ‫دارد به یکی از قدیمی ترین به اصطالح گشایش های‬ ‫ً‬ ‫شـطرنج (احتمـاال از قـرن ‪ 15‬بـاب شـد) و‬ ‫نوعـی قربانی کـردن زیردسـتان (سـرباز)‬ ‫اسـت بـرای ایجـاد موقعیـت بهتـر بـرای‬ ‫سـایر مهره هـای پرقـدرت (ملکـه‪/‬‬ ‫وزیـر)‪« .‬بـث هارمـون»؛ شـخصیت‬ ‫اصلـی‪ ،‬نابغـه اسـت؛ دختـری کـه‬ ‫به رغـم همـه مشـکالتش می خواهـد‬ ‫بزرگ تریـن شـطرنج باز جهـان شـود‪ .‬ا گرچـه او یـک‬ ‫کارا کتـر سـاختگی برامـده از رمانـی اثـر «والتـر تویـس»‬ ‫اسـت؛ امـا کم نبوده اند شـطرنج بازان‬ ‫زنی کـه نامشـان در جهـان مانـدگار‬ ‫شـده اسـت‪ .‬دراین فهرسـت‪ ،‬بـه ‪10‬‬ ‫نمونـه برتـر از ان هـا اشـاره می کنیـم‪.‬‬ ‫یودیتپولگار‬ ‫مایاچیبوردانیدزه‬ ‫هوییفان‬ ‫سوزان پولگار‬ ‫متولد ‪ 1969‬در مجارستان که‬ ‫متولد‪ 1994‬در چین که وقتی‬ ‫متولد ‪ 1961‬در گرجستان که‬ ‫متولد ‪ 1976‬در مجارستان که‬ ‫خواهرانش «یودیت» و «سوفیا» نیز‬ ‫‪14‬سال و شش ماه و دوروز سن‬ ‫در سال ‪ 1978‬در رقابت های‬ ‫از موثرترین چهره های تاریخ‬ ‫شطرنج باز هستند‪ .‬او که نویسنده‬ ‫داشت؛جوان تریناستادبزرگ‬ ‫بین المللی شطرنج زنان‪ ،‬مقام‬ ‫شطرنج است‪ .‬او در سال ‪1991‬‬ ‫اموزشی این رشته بوده و در‬ ‫کتب‬ ‫اول را کسب کرد‪ .‬این استادبزرگ شطرنجشد‪.‬اوچهاربار قهرمان‬ ‫درحالی که تنها ‪ 15‬سال داشت‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫مسابقاتجهانیشطرنجزنانشده ‪15‬سالگی برترین شطرنج باز زن‬ ‫عنوان استادبزرگی را کسب کرد‪ .‬او شطرنج‪ ،‬ششمین قهرمان رده‬ ‫ بندی ‪ Elo‬که برای محاسبه زنان (بین سال های ‪ 1978‬تا ‪ )1991‬ودر‪16‬سالگیبه عنوان کم سن ترین جهان شده؛ سومین زنی ست که‬ ‫در رده ِ‬ ‫درجه استادبزرگی گرفت‪ .‬او در سال‬ ‫دراین رشته است و تا سال ‪ ،2010‬شطرنج باز زن‪،‬واردرقابت های‬ ‫سطح مهارتی بازیکنان شطرنج‬ ‫انتخابی‬ ‫جوان ترین صاحب این عنوان بود؛ جهانیشد‪.‬اوبعداز «چیبوردانیدزه» ‪ 1986‬با ورود به مرحله‬ ‫ابداع شده؛ به عنوان تنها زن‬ ‫ِ‬ ‫و«پولگار»‪،‬سومین ِزنفهرست‪ 100‬مسابقات شطرنج مردان‪ ،‬سد‬ ‫این رشته‪ ،‬از شاخص ‪ 2700‬عبور تازمانی که رکوردش توسط «هو‬ ‫جنسیتی دراین عرصه را شکست‪.‬‬ ‫ییفان» اهل چین شکسته شد‪ .‬شطرنج بازبرترجهاناست‪.‬‬ ‫کرده و امتیازش ‪ 2735‬است‪.‬‬ ‫نوناگاپرینداشویلی‬ ‫انتوانتااستفانووا‬ ‫الکساندراکاستنیوک‬ ‫شو یوهوا‬ ‫زیه جون‬ ‫متولد ‪ 1970‬در چین که در سال‬ ‫‪ 1991‬به عنوان دومین شطرنج باز‬ ‫در کشورش به مقام استادبزرگی‬ ‫ازسوی ‪FIDE‬‬ ‫رسید‪ .‬او مربی ارشد‬ ‫ِ‬ ‫(فدراسیون جهانی شطرنج)‬ ‫انتخاب شده و یکی از سه زنی ست‬ ‫که دوبار به مقام قهرمانی مسابقات‬ ‫بین المللی در بخش زنان رسیده‪.‬‬ ‫او ا کنون رئیس «انجمن شطرنج‬ ‫چین» است‪.‬‬ ‫کونه روهومپی‬ ‫متولد ‪ 1987‬در هند که پیش‬ ‫متولد ‪ 1976‬در چین که بعد از‬ ‫متولد ‪ 1941‬در گرجستان که بین متولد ‪ 1979‬در بلغارستان که طی متولد ‪ 1984‬در روسیه که در‬ ‫‪ 1962‬تا ‪ 1978‬و درواقع‪ ،‬ششمین سال های ‪ 2004‬تا ‪ 2006‬قهرمان پنج سالگی به شطرنج عالقه مند «زیه جون» و «ژو چن»‪ ،‬سومین از «ییفان»‪ ،‬با داشتن ‪15‬سال‬ ‫زن قهرمان چینی در رقابت های و یک ماه و ‪27‬روز جوان ترین‬ ‫قهرمان مسابقات جهانی شطرنج جهان در رقابت های زنان بود‪ .‬او شد و در سال ‪ 2001‬به فینال‬ ‫در سال ‪ 2000‬نماینده کشورش در مسابقات بین المللی زنان رسید‪ .‬جهانی شطرنج است‪ .‬او که حقوق کسب کننده عنوان استادبزرگی‬ ‫زنان بود‪ .‬او ‪ 11‬بار نماینده اتحاد‬ ‫ُ‬ ‫در تاریخ شطرنج بود‪ .‬امتیاز‬ ‫خوانده؛ ‪22‬امین استادبزرگ‬ ‫«المپیاد شطرنج» بود؛ تورنمنتی این استادبزرگ در سال ‪2004‬‬ ‫جماهیر شوروی در رقابت های‬ ‫هومپی در رده بندی ‪ Elo‬در سال‬ ‫بین المللی این رشته بود و اولین دوساالنه که با شرکت تیم هایی قهرمان رقابت های زنان اروپا و در کشورش است و در سال ‪2009‬‬ ‫توانست در دومین دوره رقابت های ‪ ،2007‬به ‪ 2606‬رسید که او را‬ ‫سال ‪ 2006‬نیز اولین قهرمان زن‬ ‫از سراسر دنیا برگزار می شود‪ .‬او‬ ‫استادبزرگ که ‪ 25‬مدال در‬ ‫‪ Women Grand Prix‬که ازسوی پس از «پولگار»‪ ،‬دومین زن تاریخ‬ ‫رقابت های «شطرنج ‪ »۹۶۰‬شد‬ ‫مسابقات بین المللی کسب کرد؛ اولین زنی ست که در تورنمنت‬ ‫‪ FIDE‬برگزار می شود‪ ،‬مقام اول را شطرنج کرد که امتیازش از ‪2600‬‬ ‫شامل نه مدال طالی انفرادی و ‪ 11‬شطرنج سرعتی جهان (سال ‪ )2012‬که یک روش ابداعی با چینش‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫متفاوتمهره هاست‪.‬‬ ‫قهرمان شد‪.‬‬ ‫مدال طالی گروهی‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫خرخرکردن و راه های درمان ان‬ ‫دکتر جهانگیر قربانی ‬ ‫متخصصگوش‪،‬حلقوبینی‬ ‫یســت؛ به ویــژه‬ ‫خرخــر یــا خرنــاس‪ ،‬شــکایت شایع ‬ ‫بیــن اقایــان و افــراد چــاق ‪ .‬خرخــر از دو دیــدگاه مهــم‬ ‫اســت؛ یکــی از نظر مزاحمــت و ازاری کــه برای دیگران‬ ‫و کســانی کــه در مجــاورت فــرد خوابیده انــد‪ ،‬ایجــاد‬ ‫یســت کــه در نوعی‬ ‫متــر‪ ،‬مشکالت ‬ ‫می کنـد ‪ .‬مــورد مه ‬ ‫یشــود و همــراه عالیــم انســداد‬ ‫از خرخــر دیــده م ‬ ‫تنفســی بــوده و می توانــد خطــرات جــدی داشــته‬ ‫باشـد ‪ .‬بــه ایــن حالــت‪ ،‬توقــف انســدادی تنفــس در‬ ‫حیــن خــواب یــا (‪Obstructive sleep apne (OSD‬‬ ‫یشــود ‪ .‬خرخــر در ‪ ۴۰‬درصد اقایــان و‪ ۲۰‬درصد‬ ‫گفته م ‬ ‫یشــود کــه بخشــی از ایــن افــراد در‬ ‫مهــا دیــده م ‬ ‫خان ‬ ‫معــرض خطــر عالیــم انســدادی تنفــس هســتند ‪.‬‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬اهمیـت خـواب و اختلاالت مربـوط بـه‬ ‫ان بیشـتر شـناخته شده اسـت ‪ .‬پیشرفت های قابل توجهی‬ ‫در تشـخیص و درمـان اختلاالت خـواب حاصـل شـده و‬ ‫متخصـص گـوش و حلق و بینـی از عناصر اصلی در این زمینه‬ ‫اسـت‪ .‬در نوشـته های چارلـز دیکنـز از پسـری چـاق با مشـکل‬ ‫تنفـس و خرخـر نـام بـرده شـده کـه بـا الهـام از داسـتان او‬ ‫سـندرومی به نـام ‪ Pickwickian‬معرفـی شـده اسـت‪ .‬خرخـر‪،‬‬ ‫یسـت کـه از ارتعـاش بافت های حلق ایجاد می شـود ‪.‬‬ ‫صدای ‬ ‫خرخر در حالت دم‪ ،‬شـدیدتر از بازدم اسـت ‪ .‬چاقی‪ ،‬کوتاهی‬ ‫گردن ‪ ،‬مشکالت تنفس با بینی‪ ،‬بزرگی لوزه ها و زبان کوچک‪،‬‬ ‫می تواننـد موجـب خرخر شـوند ‪ .‬خرخر به تنهایـی و در غیاب‬ ‫عالیمـی کـه در زیر به ان اشـاره می شـود‪ ،‬خطـر چندانی ندارد‬ ‫و فقـط باعـث اذیـت افـراد دیگـر می شـود‪.‬‬ ‫چه نوع خرخری اهمیت دارد ؟‬ ‫خرخـر زمانـی اهمیـت پیـدا می کنـد کـه همـراه عالیـم مهـم‬ ‫دیگـری باشـد کـه در زمینـه توقف انسـدادی تنفـس در حین‬ ‫خـواب (‪ )OSD‬روی می دهـد‪ .‬ایـن عالیـم عبارتنـد از‪:‬‬ ‫ایستتنفسحینخواب(متوقف شدننفس کشیدن)‬ ‫پریدن از خواب با حالت خفگی یا ایست تنفس‬ ‫خـواب الودگـی شـدید حیـن روز کـه به ویـژه سـبب تصادفـات‬ ‫رانندگـی می شـود‪.‬‬ ‫گاهـی خـود فـرد از عالیـم اطالعـی نـدارد و فقـط هنـگام روز‬ ‫به خصـوص هنگام رانندگی یا تماشـای تلویزیـون خواب الود‬ ‫اسـت و مـدام چـرت می زنـد ‪ .‬فـرد احسـاس می کنـد کـه‬ ‫عصبی سـت و از خـواب خـود لذتـی نبـرده اسـت ‪ .‬دربسـیاری‬ ‫ی کـه بـا او در یـک محـل می خوابـد شـاهد ایـن‬ ‫مـوارد ‪ ،‬کسـ ‬ ‫داسـتان اسـت ‪ :‬بـا عمیق تر شـدن خـواب‪ ،‬خرخـر به تدریـج‬ ‫یکـه نا گهـان نفـس قطـع شـده و‬ ‫شـدیدتر می شـود؛ تا جای ‬ ‫حالـت خفگـی روی می دهـد ‪ .‬در این حالـت ممکن اسـت که‬ ‫شـخص از خـواب بپـرد و خرخـر قطع شـود تا دوبـاره به تدریج‬ ‫شـدیدتر شـده و منجـر بـه حالـت قطـع نفـس دیگـری شـود‪.‬‬ ‫از عالیـم دیگـری کـه در ایـن افـراد دیـده می شـود‪ ،‬می تـوان‬ ‫بـه سـردرد صبحگاهـی‪ ،‬گلـودرد‪ ،‬ضعـف یـا تحریک پذیـری‬ ‫در صبـح‪ ،‬از دسـت دادن قـدرت حافظـه و تمرکـز‪ ،‬افسـردگی‪،‬‬ ‫تغییـرات شـخصیت یـا خلق‪ ،‬کاهـش میل و قدرت جنسـی ‪،‬‬ ‫تعریـق حیـن خـواب و شـب ادراری اشـاره کـرد ‪ .‬اسـتفاده از‬ ‫داروهـای خـواب اور‪ ،‬ارامبخـش و الـکل نیـز شـدت عالیـم را‬ ‫بیشـتر می کنـد‪.‬‬ ‫عوارضایستتنفسهنگامخواب‬ ‫ا گرحالت انسـداد تنفس حین خواب درمان نشـود‪ ،‬عوارض‬ ‫گو میر در این افراد بیشتر‬ ‫د داشت ‪ .‬میزان مر ‬ ‫خطرنا کی خواه ‬ ‫است ‪ .‬افزایش شیوع بیماری های قلبی و عروقی و مشکالت‬ ‫عصبـی و ادرا کـی در مبتالیـان دیـده می شـود ‪ .‬علـل عمـده‬ ‫گو میـر در انهـا ناشـی از زیاد بـودن شـیوع فشـار‬ ‫افزایـش مر ‬ ‫خـون بـاال‪ ،‬بیمـاری عـروق قلـب‪ ،‬نارسـایی قلـب ‪ ،‬اشـکال در‬ ‫ضربان قلب‪ ،‬مرگ نا گهانی و سکته مغزی ست ‪ .‬مقاومت به‬ ‫انسولین نیز وجود دارد که سبب مشکل تر شدن کنترل قند‬ ‫خـون و باال رفتـن احتمـال دیابـت می شـود ‪ .‬احتمـال حالـت‬ ‫ریفال کـس اسـید یـا برگشـتن محتویـات معـده بـه سـمت بـاال‬ ‫بیشـتر اسـت ‪ .‬یکـی از علل دیگر مـرگ در این افـراد‪ ،‬تصادفات‬ ‫یسـت ‪.‬‬ ‫رانندگـی به علـت کاهـش تمرکـز و خواب الودگ ‬ ‫از دسـت رفتن دقت و تمرکز و کم شـدن حافظه از پیامدهای‬ ‫شناخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫روش هایتشخیص‬ ‫همان طـور کـه گفتـه شـد؛ تنهـا انـواع خاصـی از خرخـر کـه‬ ‫یکـی از مهم تریـن تغییرات در دو نسـل گذشـته‪ ،‬پیرامـون ازدواج و نهاد خانواده‬ ‫رخ داده اسـت؛ بـه گــونه ای که رشــد فزاینـده رخدادهایـی نظیـر افــزایش طلاق‪،‬‬ ‫زنــدگی مشـترک بـدون ازدواج‪ ،‬تولـد فرزنـدان نامشـروع‪ ،‬روابـط ازاد جنسـی‪ ،‬‬ ‫‪ ...‬تعـداد و انـواع خانواده هـای تک والـدی را در پـی بازتعریـف خانـواده افزایـش‬ ‫داده اسـت‪ .‬روانشناسـان و جامعه شناسـان بـا گسـترش چنیـن پدیـده ای در‬ ‫غـرب‪ ،‬اثـرات زندگـی در انـواع خانواده هـای تک والـد و خانواده هـای دو والـد‬ ‫واقعـی (مـزدوج رسـمی) را بـر رفتـار و وضعیـت کـودکان بررسـی کرده انـد‪ .‬نتایـج‬ ‫ایـن تحقیقـات تطبیقـی حا کـی از وجـود اختلاف معنـی دار در زمینـه رشــد‬ ‫شناختی‪ ،‬عاطفی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬تحصیلی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬جسمی و جنسی کودکان‬ ‫یسـت‪ .‬در مقاله ای‬ ‫خانواده هـای تک والـد بـا کودکان خانواده های دو والد واقع ‬ ‫تحت عنـوان «غـرب و پدیـده خانواده هـای تک والـدی» امـده اسـت کـه در طـی‬ ‫دو نسـل گذشـته‪ ،‬بر تعداد بچه هایی که با هر دو والدین خود زندگی نمی کنند‬ ‫و همچنیـن تعـداد بچه هایـی کـه حاصـل زندگ یهـای بـدون ازدواج هسـتند‪،‬‬ ‫افـزوده شـده اسـت‪ .‬درپـی ایـن تغییـرات سـاختاری در نهـاد خانـواده‪ ،‬تغییراتـی‬ ‫نیـز در سـایر بخش هـای جامعـه ایجـاد شـده اسـت کـه حاصـل تکه تکه شـدن و‬ ‫از هم پاشـیدگی خانـواده در غـرب اسـت‪ .‬ازدواج و خانـواده در ایـاالت متحـده‬ ‫امریکا در دو نسـل گذشـته تغییراتی اساسـی شـامل کاهش ازدواج های رسمی‪،‬‬ ‫افزایـش طلاق‪ ،‬زندگـی مشـترک بـدون ازدواج و تولـد فرزنـدان نامشـروع و ‪...‬‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬اما این مسـاله در کشـورهایی مثل ایران خود را ب هشـکل دیگری‬ ‫نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫جامعـه مـدرن و پیشـرفت هـای علمـی و تکنیکـی ان‪ ،‬با وجـود مزایـا و امتیازاتـی‬ ‫کـه بـرای افـراد جامعـه به همـراه داشـته اسـت‪ ،‬متاسـفانه معایـب و خطراتـی را‬ ‫نیـز بـرای سلامت روانـی‪ ،‬فیزیکـی افـراد و ارتبـاط بین فـردی انهـا به وجـود اورده‬ ‫اسـت‪ .‬در این مسـیر‪ ،‬خانـواده هـم از گزنـد ان بی امان نمانده اسـت‪ .‬امـار طالق‪،‬‬ ‫یشـک تحت تاثیـر مدرن شـدن (تغییـر شـاخص های اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی‪،‬‬ ‫ب ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬جنسـی و ‪ )...‬جامعـه‪ ،‬رونـد روبه رشـدی را نشـان می دهـد‪ .‬مسـیر‬ ‫منحنـی طلاق نه تنهـا روبه باال سـت بلکـه انـواع طلاق و دالئـل و بهانه هـای‬ ‫طالق گرفتن و پیامدهای بسـیار منفی ان هم افرایش پیدا کرده اسـت‪ .‬داشـتن‬ ‫یسـت کـه خانواده هـا‪،‬‬ ‫فرزنـد در هنـگام طلاق‪ ،‬یکـی از مشـکالت بسـیار جد ‬ ‫والدیـن و فرزنـدان را درصـورت بی توجهـی بـه منافـع فرزنـدان‪ ،‬شـرایط والدیـن و‬ ‫سلامت بچه هـا‪ ،‬اینـده انهـا را بـا چالشـی جـدی روبـه رو می کنـد‪ .‬بـا افزایـش امـار‬ ‫ً‬ ‫طلاق‪ ،‬مسـلما تعـداد خانواده هایـی کـه تک والد هسـتند و باید یک یا دو شـاید‬ ‫هم تعدای بیشـتری فرزند را سرپرسـتی کنند‪ ،‬بیشـتر و بیشـتر می شـود‪ .‬چنین‬ ‫والـدی بایـد خـارج از خانـه کار کنـد تـا فرزنـد یـا فرزندانـش را سرپرسـتی کنـد؛ بـا‬ ‫عشـق و محبت با انها برخورد کند؛ به مشـکالت انها به شـکل درسـتی رسـیدگی‬ ‫همراه عالیم انسدادی سـت ‪ ،‬خطرنا ک بوده و نیازمند اقدام‬ ‫درمانـی یـا جراحی سـت ‪ .‬معاینـات و اقدامـات تشـخیصی‬ ‫خـاص جهـت افتـراق خرخـر معمولـی از انواعـی کـه همـراه‬ ‫انسداد هستند‪ ،‬الزم است ‪ .‬معاینه و بررسی بینی ‪ ،‬کام‪ ،‬زبان‬ ‫کوچـک‪ ،‬لوزه هـا ‪ ،‬زبـان و فـک الزم اسـت ‪ .‬انحراف تیغه بینی‪،‬‬ ‫تـورم مخـاط و شـاخک های بینـی ‪ ،‬سـینوزیت‪ ،‬تومورهـای‬ ‫بینـی‪ ،‬بزرگ شـدن ادنوییـد یـا لـوزه سـوم‪ ،‬بزرگـی کام نـرم یـا‬ ‫زبان کوچک‪ ،‬بزرگی لوزه ها ‪ ،‬بزرگی زبان و کوچک بودن فک‪،‬‬ ‫زمینه ساز انسداد و خرخر هستند ‪ .‬گاهی در بعضی بیماران‪،‬‬ ‫چنـد اشـکال بـا هـم وجـود دارد‪.‬‬ ‫راه های ساده درمان یا کاهش خرخر‬ ‫بعضـی روش هـای غیر جراحـی می تواننـد خرخـر را به طـور‬ ‫کامـل یـا نسـبی بهبـود بخشـند کـه ازجملـه انهـا می تـوان بـه‬ ‫مـوارد زیـر اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫کاهـش وزن‪ :‬همان طـور کـه گفتـه شـد ‪ ،‬بیـن خرخـر و وزن‪،‬‬ ‫ارتباط مستقیمی وجود دارد ‪ .‬کاهش وزن در کم کردن خرخر‬ ‫نقش مهمـی دارد ‪.‬‬ ‫تغییر وضعیت خواب ‪ :‬در بیشتر موارد‪ ،‬در حالت خوابیده به‬ ‫پشـت خرخر تشدید می شـود ‪ .‬خوابیدن به طرفین‪ ،‬خرخر را‬ ‫کمتر می کند ‪ .‬یک روش قدیمی‪ ،‬دوختن گلوله های کوچک‬ ‫بـه پشـت لبـاس اسـت کـه شـخص در حیـن خـواب مجبـور‬ ‫باشـد به یکـی از طرفین بخوابد ‪.‬‬ ‫چسـب روی بینـی ‪ :‬در بیمارانـی کـه مشـکل بینـی دارنـد؛‬ ‫تا حـدی خرخـر را کـم می کنـد؛ ولـی نکتـه مهـم این اسـت که‬ ‫روی اثـار انسـدادی تنفـس تاثیـری نـدارد؛ یعنـی بـا وجـود‬ ‫کاهـش خرخـر‪ ،‬سـبب باال رفتن ا کسـیژن دریافتی نمی شـود؛‬ ‫بنابرایـن در انـواع خطرنـا ک خرخر که همراه انسـداد تنفسـی‬ ‫هنـگام خـواب هسـتند‪ ،‬بی فایـده اسـت‪.‬‬ ‫درمـان بیمـاری زمینـه ای ‪ :‬برخـی بیماری هـا ماننـد کـم کاری‬ ‫تیروئید‪ ،‬سـبب خرخر می شـوند که درمان بیماری زمینه ای‬ ‫موجـب بهبـود عالیم می شـود ‪.‬‬ ‫اسـتفاده نکردن از الـکل و بعضـی داروهـا ‪ :‬الـکل و داروهـای‬ ‫خـواب اور‪ ،‬سـبب تشـدید مشـکل می شـوند ‪ .‬از مصـرف دارو‬ ‫بـدون نظـر پزشـک خـودداری شـود ‪.‬‬ ‫اقداماتجراحی‬ ‫در بیمارانی کـه بـا روش هـای سـاده ‪ ،‬خرخـر و انسـداد تنفسـی‬ ‫برطـرف نشـود‪ ،‬جهـت بهبـود کیفیـت زندگـی و کاهـش‬ ‫عـوارض ‪ ،‬نیـاز بـه اقدامـات دیگـر ماننـد جراحـی یـا دسـتگاه‬ ‫‪ CPAP‬اسـت‪ .‬انتخـاب روش جراحـی بر اسـاس معاینـات و‬ ‫تعییـن محـل انسـداد صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫از دسـتگاه‪ CPAP‬یـا ‪Continuous Positive Airway Pressure‬‬ ‫در هنـگام خـواب اسـتفاده می شـود ‪ .‬یکـی از علـل عمـده‬ ‫خرخـر ‪ ،‬بسته شـدن راه هوایـی هنـگام تنفـس اسـت ‪ .‬ایـن‬ ‫دسـتگاه به طور دایم فشـار مثبت در راه هوایی ایجاد می کند‬ ‫و در نتیجـه راه هوایـی بسـته نمی شـود و عالیم بیمـار‪ ،‬به طور‬ ‫چشـمگیری برطـرف می شـود‪.‬‬ ‫خانواده هایتک والد‬ ‫و چالش های ان‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamloo@gmail.com‬‬ ‫کنـد؛ بـه نیازهـا و احساسـات و عواطـف انهـا توجـه کنـد و هم زمـان در شـرایط‬ ‫سـخت اقتصـادی کـه کشـورمان بـا ان روبه روسـت‪ ،‬ایـن والـد بایسـتی بتوانـد از‬ ‫عهده مخارج سنگین زندگی هم براید‪ .‬این همه مسئولیت و وظیفه سنگینی‬ ‫نشـک کاسـتی ها‪،‬‬ ‫کـه تک والـد بایـد بتـواد انهـا را به درسـتی مدیریـت کنـد‪ ،‬بدو ‬ ‫کمبودهـا‪ ،‬نقایـص و اشـکاالتی در روش برخـورد والـد تـک بـا فرزندانـش به وجـود‬ ‫مـی اورد‪.‬‬ ‫فرزندی که با یک والد زندگی می کند‪ ،‬به خاطر کمبودهای ارتباطی ‪ ،‬احساسی‬ ‫و رفتـاری و نبـود الگویـی کـه بـا ان خـود را همسـان کنـد‪ ،‬بـه احتمـال بسـیار زیـاد‬ ‫در خطـر اسـیب های اجتماعـی بیشـتری قـرار دارد‪ .‬هیـچ والـدی توانایـی انجـام‬ ‫وظایـف هـر دو والـد را نـدارد و نبـود یکـی از والدیـن‪ ،‬باعـث هرچه فرسودتر شـدن‬ ‫تک والـد سرپرسـت می شـود‪ .‬از ایـن رو‪ ،‬والـدی کـه بایـد شـغلی داشـته باشـد تـا‬ ‫مخـارج سـنگین زندگـی را بپـردازد؛ رابطـه احساسـی و عاطفـی بـا فرزنـدش را‬ ‫سـازمان دهی کنـد و بـه امـور خانـه و خـارج از خانـه بپـردازد؛ زمـان اندکـی بـرای‬ ‫حـل مشـکالت فرزنـدش پیـدا خواهـد کـرد‪ .‬همـه ایـن عوامـل باعـث کمرنـگ و‬ ‫ضعیف شـدن ارتبـاط او بـا فرزنـد یـا فرزندانـش می شـود‪ .‬در چنیـن شـرایطی‪،‬‬ ‫مـواردی همچـون سلامت روانـی و فیزیکـی فرزنـد‪ ،‬تغذیـه‪ ،‬موفقیـت تحصیلـی‬ ‫و امـور مدرسـه‪ ،‬ارتبـاط بـا دوسـتان و اشـنایان در معـرض اسـیب قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫از ایـن رو الزم اسـت کـه والـد تـک‪ ،‬ا گاهی الزم دربـاره اینکه چه خطراتی فرزند ش‬ ‫را تهدیـد می کنـد‪ ،‬داشـته باشـد و اینکـه بدانـد؛ چـه برخـوردی بـا فرزنـدش بایـد‬ ‫داشـته باشـد تـا خطـر اسـیب ها را بـه حداقـل برسـاند‪.‬‬ ‫چرایی اسیب به فرزندان تک والد‪:‬‬ ‫‪ .1‬اختلاالت رفتـاری در بیـن فرزنـدان بـا والـد تـک‪ ،‬بسـیار باالتـر از فرزندانی که با‬ ‫هـر دو والـد زندگـی می کننـد‪ .‬به گفته دیگـر؛ نبـود والـد دیگر که بـه دالئل متفاوتی‬ ‫می تواند به وجود امده باشـد‪ ،‬شـرایط را برای فرزند ما به شـکلی می تواند پیش‬ ‫ببـرد کـه او خـودش را مقصـر نبـود او بدانـد و از ایـن رو عـدم سـازش و پرخاشـگری‬ ‫را پیشـه کند‪.‬‬ ‫‪ .2‬افـت تحصیلـی یـا تـرک تحصیـل‪ .‬فرزنـد مـا ممکـن اسـت دلیلـی بـرای ادامـه‬ ‫تحصیـل یـا جدی گرفتـن ان پیـدا نکنـد؛ چرا کـه خـودش را بـا دیگـران مقایسـه‬ ‫می کنـد و کمبود هـای موجـود در زندگـی اش را بهانـه ای بـرای بـی توجهـی بـه ان‬ ‫قـرار می دهـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ا گـر ویدئوهـای زیـادی را ثبـت کـرده امـا نتایـج کار شـما رضایت بخـش نیسـت‪،‬‬ ‫بدانیـد کـه تنهـا نیسـتید‪ .‬ا کثـر افـراد دوسـت دارنـد ویدئوهـای جذابـی را خلـق‬ ‫کننـد‪ .‬درادامـه چنـد راه کار عالـی ارائـه خواهیـم داد کـه بـا به کارگیـری انهـا می توان‬ ‫ویدئوهـای جذاب تـری خلـق کـرد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬سعی کنید به جای دوربین سلفی با دوربین اصلی کار کنید‬ ‫گرچـه بدیهی سـت؛ امـا ا کثـر افـراد ایـن نکتـه را فرامـوش خواهنـد کـرد‪ .‬بـا وجـود‬ ‫ً‬ ‫اینکه دوربین های سـلفی هر روز بهتر و بهتر می شـوند اما حقیقتا دوربین پشـت‬ ‫ً‬ ‫همیشـه کیفیـت بهتـری داشـته و معمـوال رزولوشـن باالتـری را نیز ارائـه می دهد‪.‬‬ ‫همچنیـن در رابطـه بـا زیبا سـازی ویدئوهـا نیـز اپشـن های بیشـتری را در اختیـار‬ ‫شـما قرار خواهد داد‪ .‬در ا کثر موارد توصیه می شـود که از دوربین اصلی اسـتفاده‬ ‫کنیـد امـا ا گـر فراینـد فیلمبـرداری دسـتی را انتخـاب کرده ایـد از دوربیـن سـلفی‬ ‫اسـتفاده کنیـد؛ امـا توصیـه می شـود کـه ایـن کار را در حالـت لنداسـکیپ انجـام‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دهیـد‪ .‬ا گـر مسـتقیما بـا دوربیـن صحبت می کنید‪ ،‬حتمـا به لنز نگاه کنیـد‪ ،‬نه در‬ ‫صفحه! در غیر این صورت طوری به نظر خواهد رسـید که شـما به شـانه بیننده‬ ‫خـود نـگاه می کنید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ترفند فوکوس کردن و ثابت کردن موبایل‬ ‫برای تهیه یک ویدئو عالی با گوشی موبایل همواره باید دو مورد را در نظر داشته‬ ‫باشـیم‪ :‬ثابـت نگه داشـتن دوربیـن‪ ،‬در حالـت فوکـوس قـرار دادن شـاتر دوربیـن‪.‬‬ ‫بسـیاری از دوربین های دیجیتال‪ ،‬دوربین های فیلم برداری و دوربین موبایل از‬ ‫تثبیت کننـده داخلـی تصویر برخوردار هسـتند‪ .‬این به ثابت بـودن دوربین کمک‬ ‫می کند؛ اما می بایست محدودیت‪‎‬های ان را بدانید‪ .‬تثبیت کننده تصویر زمانی‬ ‫خوب کار می کند که شـما گوشـی خود را ثابت نگه داشـته باشـید‪ .‬مواقعی که در‬ ‫حـال حرکـت و یـا راه رفتـن هسـتید‪ ،‬لـرزش دوربیـن گوشـی روی کیفیـت عکـس و‬ ‫یـا ویدئوهـا تاثیـر می گـذارد‪ .‬بـدون ‪ IS‬زمانی کـه در حـال ضبـط ویدئو هسـتید با دو‬ ‫دسـت گوشـی را نگه دارید‪ .‬برای ثابت نگه داشـتن دوربین یک سـه پایه‪ ،‬مونوپاد‬ ‫و یـا گزینه هـای دیگـر را هـم می توان امتحـان کرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در حالت لنداسکیپ فیلم بگیرید‬ ‫سـاده ترین و اولیـن قـدم بـرای ثبت یـک ویدئو حرفه ای با موبایل این اسـت که در‬ ‫حالت لند اسـکیپ فیلم بگیرید‪ .‬ویدئوهایی که به صورت افقی ثبت می شـوند و‬ ‫ویدئوهایـی کـه در حالـت عمـودی گرفتـه می شـوند؛ هر دو در گوشـی بسـیار عالی‬ ‫به نظـر می رسـند؛ امـا ا گـر بخواهیـد این ویدئوهـا در لپ تاپ‪ ،‬کامپیوتـر و تلویزیون‬ ‫یا تبلت مشـاهده کنید‪ .‬در صورت ثبت ویدئو در حالت عمودی‪ ،‬اولین نشـانه از‬ ‫اماتور بـودن شماسـت‪ .‬عالوه بر ایـن‪ ،‬در حالـت افقـی می تـوان فضـای بیشـتر را در‬ ‫یـک قـاب جـای داد‪ .‬ایـن بـدان معناسـت کـه کمتـر نیـاز خواهیـد داشـت کـه بـه‬ ‫بتـری را در اختیـار‬ ‫سـمت چـپ و راسـت حرکـت کنیـد کـه به نوبه خـود فیلـم مرت ‬ ‫شـما قرار خواهـد داد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬شبکه اضافه کنید‬ ‫بدتـر از تماشـای یـک فیلـم ضبـط شـده در حالـت عمـودی‪ ،‬تماشـای ویدئویـی‬ ‫اسـت که با زاویه دید بسـیار بد ثبت شـده باشـد‪ .‬اضافه کردن یک گرید یا شـبکه‬ ‫بـه شـما امـکان می دهـد کـه از پشـت زمینـه تصویـر خـود بـه عنـوان نقطـه مرجـع‬ ‫اسـتفاده کـرده تـا اطمینـان حاصـل کنیـد کـه ویدئـو بـا زاویـه دیـد درسـتی ثبـت‬ ‫‪11‬‬ ‫ترفند هایی برای ثبت ویدئوهای جذاب تر‬ ‫با موبایل‬ ‫می شـود‪ .‬بیشـتر دسـتگاه ها این گزینه را دارند‪ ،‬فقط الزم اسـت ان را از تنظیمات‬ ‫نرم افـزار دوربیـن خـود ان را فعـال کنیـد‪ .‬شـبکه به شـما کمک می کند تـا ویدئوی‬ ‫خود را متناسب با یک خط در پس زمینه تنظیم کرده تا اطمینان حاصل کنید‬ ‫کـه ضبـط ویدئـو درسـت انجـام می شـود‪ .‬همچنیـن بـه ترکیب بنـدی نیـز کمـک‬ ‫می کند‪ .‬برای مثال ا گر از اشـخاص ویدئو می گیرید می بایسـت چشـم های انها با‬ ‫خطوط باالیی شبکه بندی در یک خط قرار داشته باشد‪ .‬عاشقان عکاسی این‬ ‫مـورد را بـه نـام ‪ Rule of Thirds‬می شناسـند‪ .‬ایـن ویژگـی به شـما کمک می کند تا‬ ‫سـوژه های موجـود در یـک شـات را بهتـر فریم بنـدی کنید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬نور پردازی‬ ‫با وجود اینکـه می تـوان به راحتـی عکس هـای تاریـک را روشـن و روشـن را تاریـک‬ ‫کـرد‪ ،‬در رابطه بـا ویدئوهـا ایـن صـادق نیسـت و همـواره یکـی از مشـکالت عمـده‬ ‫اماتورهـا ب هشـمار مـی رود‪ .‬روشـن کردن ویدیو بدون کاهش کیفیـت و ایجاد نویز‬ ‫کار سـختی بـوده و فوکـوس دوربیـن در نـور کـم هـم حتـی سـخت تر اسـت‪ .‬حتـی‬ ‫ممکن اسـت به طور مداوم از فوکوس خارج شـود‪ .‬ا گر از حالت خودکار اسـتفاده‬ ‫ً‬ ‫می کنیـد‪ ،‬در هنـگام ثبـت ویدئـو با موبایل قطعا متوجه این موضوع شـده اید که‬ ‫در نـور ضعیـف‪ ،‬سـرعت فریـم کاهـش مـی یابـد‪ .‬ایـن نتیجـه ویدیویـی بی کیفیـت‬ ‫بـوده کـه شـما قـادر بـه اصلاح ان نیسـتید‪ .‬امـا راه حـل چیسـت؟ به عنـوان یـک‬ ‫‪ .3‬نبـود امکانـات‪ .‬ا گـر خانـواده ای کـه تک والـد اسـت‪ ،‬امکانـات محـدود مالـی داشـته باشـد و والـد تـک‬ ‫نتوانـد نیازهـای او را کـه در بیشـتر مـوارد بـا امکانـات مالـی قابـل حل شـدن هسـتند‪ ،‬پاسـخ گو باشـد؛‬ ‫متاسـفانه بیـن والـد و فرزنـد‪ ،‬اختالفـات جـدی صورت می گیـرد و می توانـد توانایی والـد را برای مدیریت‬ ‫خانـواده بـا مشـکالت جـدی روبـه رو کنـد‪.‬‬ ‫‪ .4‬خـود داری والـد تـک از ازدواج دوم بـدون درنظر گرفتـن دالیلـش‪ ،‬باعـث می شـود کـه همـه فشـار‬ ‫ً‬ ‫سـنگین والدگـری بـر دوش یـک والـد باشـد کـه معمـوال (نـه همیشـه) والـد تنها‪ ،‬تـوان انجام این رسـالت‬ ‫را نـدارد؛ درنتیجـه رابطـه بیـن والـد و فرزنـد دچـار چالش های جدی می شـود ‪ .‬امارها نشـان می دهد که‬ ‫جرائم اجتماعی در این فرزندان بیشتر دیده می شود؛ البته باید در نظر داشت که هر ازدواج دومی هم‬ ‫ممکـن اسـت موفقیت امیز نباشـد‪.‬‬ ‫جرایـم اجتماعـی‪ ،‬تـرک یـا افـت تحصیـل‪ ،‬بیـکاری‪ ،‬ازجملـه مشـکالت دیگـر در بیـن بچه هـای تک والـد‬ ‫اسـت کـه امـار رشـد بیشـتری را در ایـن مـوارد نسـبت بـه کـودکان دووالـد نشـان می دهـد؛ امـا حـاال که ما‬ ‫خواسـته یـا نخواسـته و بـه هـر دلیلـی والد تک بـرای فرزندمان شـده ایم‪ ،‬چه اقداماتی بایـد انجام دهیم‬ ‫کـه خطر اسـیب را کمتـر کنیم؟‬ ‫‪ .1‬بـا در اغـوش کشـیدن ‪ ،‬بوسـیدن و لمـس ( به انـدازه و مناسـب ) فرزند می توان کمبود نبـود والد دیگر را‬ ‫تـا مقـدار زیـادی جبـران کـرد و بی نهایت عشـق و محبت را به انهـا تقدیم کرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کوشـش کنیـم از دیگـران به ویـژه از مادربـزرگ و پدربـزرگ‪ ،‬نزدیـکان و اشـنایان مهربـان و دانـا کمـک‬ ‫بگیریم‪ .‬نباید خجالت بکشـیم و شـرمنده باشـیم که والد تک سرپرسـت هسـیتم؛ بلکه باید بدانیم که‬ ‫حضـور اطرافیـان مهربـان می توانـد بـه رفـع کمبـود والـد دیگر کمـک کند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬ا گـر امـکان مالـی داریـد؛ حتما از کالس های متفرقه مثل نقاشـی‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬ورزش‪ ،‬طبیعت گردی و‬ ‫‪ ...‬برای فرزندتان اسـتقبال کنید و او را به این کالس ها بفرسـتید‪.‬‬ ‫‪ .4‬انتظـار و توقـع از فرزند تـان را در حـد و انـدازه تـوان او نگـه داریـد‪ .‬او به اندازه کافـی از نبـود والد دیگر رنج‬ ‫می بـرد؛ درنتیجـه نیـازی نیسـت کـه از او توقـع بیش از اندازه داشـته باشـید؛ چرا که نیتجه دلخواه شـما را‬ ‫به همراه نخواهد داشـت‪.‬‬ ‫‪ .5‬فرزنـد شـما کمـی بیـش از بقیـه فرزنـدان کـه بـا هـردو والـد زندگـی می کننـد‪ ،‬نیـاز بـه تشـویق‪ ،‬ترغیب و‬ ‫حمایـت دارد‪ .‬ایـن مهـم را فرامـوش نکنیـد‪.‬‬ ‫‪ .6‬کوشـش کنیـد کـه بیـن سـرویس و خدمـات دادن و عشـق و محبـت بـه فرزندتان تفاوت قائل شـوید؛‬ ‫یکـه انهـا‬ ‫چرا کـه بسـیاری از والدیـن مدعـی بیـش از انـدازه محبت کـردن بـه فرزند شـان هسـتند؛ درحال ‬ ‫نمی داننـد بـه فرزنـدان بایـد بی نهایـت ابـراز عشـق و محبـت کـرد و ان چیـزی کـه انهـا را خسـته کـرده‪ ،‬در‬ ‫واقـع سـرویس دادن بی وقفـه و ارائـه خدمـات مـداوم اسـت‪ .‬خدمـات و سـرویس دادن بـه فرزندانمـان‬ ‫بایسـتی محـدود و منتطبـق بـا نیازهـای انها باشـد‪.‬‬ ‫‪ .7‬فرزندتان را با دیگر بچه ها مقایسه نکنید و او را مقصر جدائی تان و نداشتن همسرتان ندانید‪.‬‬ ‫در پایـان بایسـتی اشـاره کـرد کـه والـد تـک‪ ،‬نیـاز بیشـتری بـه همـکاری‪ ،‬همیـاری ‪ ،‬حمایـت و پشـتیبانی‬ ‫اطرافیان دارد‪ .‬هرزمان که احسـاس کردیم فرزندمان در افکار‪ ،‬رفتار و احساساسـاتش غوطه ور شـده و‬ ‫یکـه دیـر نشـده‪ ،‬ب هسـرعت وا کنـش نشـان‬ ‫درحـال خار ج شـدن از مسـیر درسـت اسـت ‪ ،‬الزم اسـت تا زمان ‬ ‫دهیـم و از افـراد دانـا و کاردان کمـک و مشـاوره بگیریـم‪.‬‬ ‫قانـون کلـی‪ ،‬مطمئـن شـوید کـه بـا اسـتفاده از منبـع نـوری کـه در پشـت سـر شـما‬ ‫قـرار دارد نـور کافـی بـه سـوژه شـما می تابـد و در نهایـت بـه عنـوان اخریـن چشـمه‬ ‫نـور از فلـش گوشـی خـود اسـتفاده کنیـد؛ اما ا گر نیـاز دارید که به صـورت مرتب در‬ ‫نـور کـم عکسـبرداری کنید شـاید الزم باشـد وسـایل خـود را به روز کـرده تا بتوانید‬ ‫از لنزهـای سـریع و کنتـرل کامـل دسـتی اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ -۶‬زوایای مختلف را امتحان کنید‬ ‫ا کثـر مـا فقـط دوربیـن را در دسـت گرفتـه و شـروع بـه تصویربـرداری می کنیـم‪.‬‬ ‫در صورتی کـه بخواهیـد ویدئو هـای حرفه ای تری در خانه تولید کنید‪ ،‬می بایسـت‬ ‫زاوایـای مختلـف را ازمایـش کنیـد‪ .‬ا گـر می خواهیـد فیلم هـای حرفـه ای خانگـی‬ ‫بسـازید‪ ،‬بایـد زوایـای متفـاوت را هـم مـورد بررسـی قـرار دهیـد و امتحـان کنیـد‪.‬‬ ‫به جـای تصویر بـرداری از سـوژه ها از یـک نقطـه ثابت‪ ،‬می بایسـت ابتدا یک شـات‬ ‫وایـد گرفتـه؛ سـپس بـه سـوژه نزدیک تـر شـده تـا بتوانیـد یـک شـات کلـوزاپ ثبـت‬ ‫کنیـد‪ .‬سـپس دو شـات را بـا هـم ادیـت کـرده و یـا ادغـام کنیـد‪ .‬حتـی می توانیـد‬ ‫دوربیـن را روی سـر خـود قـرار داده تـا بتوانیـد از باال فیلم گرفتـه و یا حتی در برخی‬ ‫مواقـع خـم شـده تـا یـک شـات رو بـه بـاال بگیریـد‪ .‬ببینیـد از کـدام زاویـه می توانید‬ ‫شـات بهتـری ثبـت کنیـد‪ ،‬نیـاز نیسـت که همه شـات ها متفاوت باشـند اما کمی‬ ‫تنـوع می توانـد نتیجـه خارق العـاده ای داشـته باشـد‪.‬‬ ‫خوراکی های مفید برای لثه ها‬ ‫تقویـت لثـه یکـی از راهکارهـای عالـی بـرای تضمیـن سلامت دندان ها محسـوب‬ ‫می شـود‪ .‬به همین منظـور افـرادی کـه بـه سلامت دهـان و دنـدان خـود اهمیـت‬ ‫بیشـتری می دهنـد در پـی یافتـن راهکارهـای خورا کـی مناسـب بـرای ایـن منظـور‬ ‫هم هسـتند‪.‬‬ ‫زرشـک یکـی از مـواد غذایـی مناسـب بـرای لثه هاسـت‪ .‬بـرای‬ ‫یهـای دهـان و تقویـت لثه هایتـان ‪ ،‬روزانـه‬ ‫فکـردن ناراحت ‬ ‫برطر ‬ ‫می توانید دم کرده زرشک را غرغره کنید‪ .‬جویدن برگ زرشک نیز‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نهـا م ‬ ‫مشـدن لثـه و دندا ‬ ‫باعـث محک ‬ ‫خوردن گشـنیز برای دهان و دندان بسـیار مفید اسـت‪ .‬هم لثه را‬ ‫سالم می کند و هم جلوی خرابی دندان ها را می گیرد‪ .‬جوشاندن‬ ‫تخم گشـنیز و مزه مزه کردن ان در دهان مفید اسـت‪.‬‬ ‫اب پیـاز بـرای دنـدان درد مفیـد اسـت‪ .‬بـرای تسـکین درد بایـد‬ ‫اب پیـاز را روی دنـدان ریخـت و کمـی نگه داشـت‪ ،‬ایـن عمـل را‬ ‫یتـوان بـا پنبـه انجـام داد‪ .‬پیـاز‪ ،‬لث ههـا را تقویـت کنـد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫دبـار‬ ‫بـرای تسـکین درد دنـدان و لثـه‪ ،‬سـرکه را روزی چن ‬ ‫غرغـره کنیـد؛ ز یـرا در رفـع جـرم و التهـاب لثـه موثـر اسـت‪.‬‬ ‫هفتـه ای یک بـار دندان هایتـان را بـا مسـوا ک اغشـته به سـرکه‬ ‫مسوا ک بزنید‪.‬‬ ‫بهـای لثـه و‬ ‫چـای سـبز بـا دار ابـودن پلی فنـول‪ ،‬فعالیـت میکرو ‬ ‫دهـان را کاهـش و نه تنهـا تشـکیل پلاک می دهد بلکه ضخامت‬ ‫نبـردن‬ ‫پلاک را کاهـش می دهـد و نوشـیدنی مناسـبی بـرای از بی ‬ ‫بـوی بـد دهـان اسـت‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫معاون بنیاد مستضعفان خوزستان خبر داد؛‬ ‫معاون دادگستری فارس مطرح کرد؛‬ ‫ازدواج ‪ ۲۰۰۰‬دختر زیر ‪ ۱۸‬سال‬ ‫پرداخت کمک هزینه معیشتی به ‪ ۷۰‬هزار نفر از محرومان‬ ‫معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری اسـتان فـارس گفـت‪« :‬فـارس جـزو پنـج‬ ‫اسـتان اول کشـور در امـار بـاالی طلاق قـرار دارد؛ درنتیجه برای رسـیدن به چشـم اندازی مناسـب‬ ‫در زمینـه کاهـش ایـن امـار نیازمنـد ایجـاد شـورایی بـا مشـارکت همـه نهادهـا هسـتیم»‪ .‬اسـمعیل‬ ‫ا کبـری با اشـاره به کمبـود مهارت هـای زندگـی‪ ،‬اعتیـاد‪ ،‬بـی وفایـی‪ ،‬بددهنـی‪ ،‬ضرب و شـتم متذکر‬ ‫شـد‪« :‬طی سـال گذشـته‪ ،‬شـاهد ازدواج بیش از دوهزار دختر زیر ‪ ۱۸‬سـال در فارس بودیم که جزو‬ ‫گروه هـای پرخطـر هسـتند وممکـن اسـت در اینـده شـاهد طالق شـان باشـیم و بـرای انهـا برنامـه‬ ‫خاصـی نداریـم کـه به صـورت جـدی بـه ایـن امـور توجـه شـود»‪.‬‬ ‫معاون بنیاد مستضعفان گفت‪ ۷۰« :‬هزار بسته معیشتی به ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته‬ ‫امـداد و بهزیسـتی اختصـاص یافـت»‪ .‬به گـزارش مهـر؛ محسـن منصـوری افـزود‪« :‬پیـرو سـفر اخیر رئیس‬ ‫بنیـاد مسـتضعفان بـه اسـتان خوزسـتان و بازدیـد از مناطـق محـروم برخـی از شـهرهای ایـن اسـتان‬ ‫از جمله ابادان‪ ،‬دزفول‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬مسجدسلیمان و بندر ماهشهر‪ ۳۵ ،‬هزار بسته معیشتی‪ ،‬به ایتام و‬ ‫مددجویانتحت پوشش کمیتهامدادوبهزیستیوهمچنین‪ ۳۵‬هزار بستهبرایخانواده هایمحروم‬ ‫فاقـد پوشـش حمایتـی خوزسـتان‪ ،‬تخصیـص یافت ‪ .‬همچنیـن ‪ ۱۴۵۱‬نفـر از فرزندان تحت سرپرسـتی‪،‬‬ ‫فرزنـدان زنـان سرپرسـت خانـوار و فرزنـدان امداد بگیر شهرسـتان دزفول نیز این بسـته معیشـتی را دریافت می کنند»‪.‬‬ ‫مطالبه ای که حسرت شد‬ ‫اسفالت فرسوده؛‬ ‫زخم کهنه خیابان های دزفول‬ ‫رویارجبی‬ ‫نهــا و معابــر دزفــول‪ ،‬یــک‬ ‫فرســودگی اســفالت خیابا ‬ ‫یکــه تحقــق‬ ‫معضــل ناتمــام در ایــن شــهر اســت؛ تا جای ‬ ‫مطالبــه شــهروندان مبنــی بــر رســیدگی بــه اســفالت بــه‬ ‫حســرت دیرینــه ای بــرای انهــا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ـس‬ ‫ب هگــزارش مهــر؛ خیابان هایــی کــه زیبایــی انهــا در پـ ِ‬ ‫تشــان پنهــان شــده و رانندگانــی کــه‬ ‫ـتی اسفال ‬ ‫زشـ ِ‬ ‫ـیر بی کیفیتــی اســفالت‬ ‫ســامت خودروهایشــان اسـ ِ‬ ‫شــده اســت؛ ایــن خالص ـه ای از وضعیــت نابســامان و‬ ‫نهــای دزفول اســت‪ .‬وضعیت‬ ‫بغرنــج اســفالت در خیابا ‬ ‫یسـت که‬ ‫نهــای دزفــول به گونه ا ‬ ‫اســفالت معابــر و خیابا ‬ ‫راننــدگان وســایل نقلیــه بایــد ب هصــورت مارپیــچ تــردد‬ ‫کننــد؛ چر اکــه تعــداد چال ههــا و حفر ههــای ایجا دشــده‬ ‫نهــا ب هحــدی زیــاد اســت کــه‬ ‫روی اســفالت خیابا ‬ ‫نمی توان مســیری را بدون مشــکل و مســتقیم طی کرد‪.‬‬ ‫در واقـع خیابانـی در دزفـول پیدا نمی شـود که تمام اسـفالت‬ ‫ان یکپارچـه باشـد؛ از ایـن سـر خیابـان تـا ان سـر خیابـان‬ ‫بـه جـای سـطح صـاف و یکدسـت‪ ،‬فقـط پسـتی و بلنـدی‬ ‫اسـت کـه چشـم را مـی ازارد‪ .‬در قسـمتی از خیابان‪ ،‬اسـفالت‬ ‫کنده شـده اسـت و کمی جلوتر‪ ،‬انقدر اسـفالت روی قسمتی‬ ‫از خیابـان ریخته انـد کـه شـبیه یـک دسـت انداز بلنـد شـده‬ ‫اسـت‪ .‬کوچـه و خیابان هـای قدیمـی یـا جدیـد‪ ،‬پائیـن شـهر‬ ‫یـا بـاالی شـهر تفاوتـی نـدارد؛ چر اکـه بی نصیبـی از اسـفالتی‬ ‫مناسـب‪ ،‬مشـکلی اسـت کـه گریبـان گیـر خیابان هـای تمام‬ ‫یکـه بـا نخسـتین‬ ‫مناطـق دزفـول شـده اسـت؛ به گونه ا ‬ ‫نـگاه‪ ،‬ایـن معضل ناخوشـایند در مقابـل دیدگانمان نمایان‬ ‫می شـود‪ .‬از سـویی‪ ،‬کنده کاری های اداری هم تمامی ندارد‬ ‫و هـر روز یـک شـرکت حفـار اقـدام بـه کنـدن خیابـان می کند؛‬ ‫هنـوز حفـاری ابفـا تمـام نشـده و اسـفالت ریخته شـده روی‬ ‫سـطح خیابـان یـا پیـاده رو خشـک نشـده اسـت کـه نوبـت‬ ‫شرکت گاز است که به دلیل یک مشکل فنی دوباره اسفالت‬ ‫خیابان را بکند تا به لوله ها دسترسی پیدا کند و این چرخه‬ ‫باطـل سـال ها و ماه هـا تکـرار می شـود و در ایـن بیـن‪ ،‬ایـن‬ ‫اعتراض شـهروندان اسـت که سال هاسـت بی نتیجه مانده‬ ‫اسـت‪ .‬حال خیابان های شـهر دزفول سال هاست در انتظار‬ ‫کشیده شـدن دسـتی از روی دلسـوزی بر سـر خود هسـتند تا‬ ‫شـاید بار سـنگینی از اعتراض شـهروندان را از دوش بردارند‪.‬‬ ‫اسفالت بیشتر مناطق شهر فرسوده و خراب است‬ ‫یکی از شـهروندان دزفولی اظهار می کند‪« :‬اسـفالت بسیاری‬ ‫از خیابان هـای ایـن شـهر مربـوط بـه سـال ها پیـش اسـت‬ ‫و به همین دلیـل بسـیاری از خیابان هـا دچـار فرورفتگـی یـا‬ ‫شکستگی اسفالت شده اند»‪ .‬علی ا گهین با بیان اینکه یک‬ ‫رانندگـی بی دغدغـه بـه حسـرت دیرینـه ای بـرای صاحبـان‬ ‫وسـایل نقلیـه در دزفـول تبدیـل شـده اسـت‪ ،‬می افزایـد‪:‬‬ ‫«هنـگام رانندگـی بـا خودرو و یا موتورسـیکلت باید به صورت‬ ‫مـدام مارپیـچ بـروم تـا داخـل چالـه نیفتـم و همیـن شـرایط‬ ‫موجـب بـروز حـوادث رانندگـی می شـود؛ بنابرایـن کوتاهـی‬ ‫شـهرداری در رسـیدگی بـه ایـن موضوع به هیچ عنـوان قابل‬ ‫توجیـه نیسـت»‪ .‬وی بـا انتقـاد از یکدسـت نبودن اسـفالت‬ ‫خیابان هـا‪ ،‬عنـوان می کنـد‪« :‬اسـفالت چهل تکـه و پـر از‬ ‫چالـه خیابان هـای دزفـول نـه تنهـا مانـع تـردد روان را کبـان‬ ‫موتورسـیکلت و راننـدگان خودروهـا می شـود؛ بلکـه بـه یـک‬ ‫معضـل بـزرگ بـرای تـردد افـراد معلـول نیـز تبدیـل شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ا گهیـن با بیان اینکـه سـطح اسـتاندارد خیابان هـا و‬ ‫معابـر دزفـول در حـد و انـدازه یـک شـهر نیسـت و شـهرداری‬ ‫در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است‪ ،‬تا کید می کند‪:‬‬ ‫«خرابـی و فرسـودگی اسـفالت خیابان هـا در دزفـول محـدود‬ ‫به یک یا چند منطقه نیسـت بلکه به جرئت می توان گفت‬ ‫اسـفالت بیـش از ‪ ۷۰‬درصـد از معابـر و خیابان هـای شـهر در‬ ‫وضعیـت بسـیار نامطلوبـی قـرار دارد»‪« .‬خرابـی اسـفالت‪،‬‬ ‫باعـث اسـیب جـدی بـه جلوبنـدی خودروهـا مـی شـود»‬ ‫و «نـان مغازه هـای تعمیـر جلوبنـدی ماشـین بـه خاطـر‬ ‫اسـفالت نامناسـب خیابان هـای شـهر در روغـن اسـت»‪.‬‬ ‫ایـن را یکـی از راننـدگان تا کسـی در دزفـول می گویـد‪ .‬میثـم‬ ‫اعتمـادی می افزایـد‪« :‬جلوبندی ماشـینم ه رسـه ماه یک بار‬ ‫بایـد سـرویس شـود و گویـا خیابان هـای دزفـول زیرسـازی‬ ‫ندارنـد؛ چـون هـر روز بـه چاله هـای موجـود در خیابان هـا‬ ‫افـزوده می شـود»‪ .‬وی عنـوان می کنـد‪« :‬اسـفالت خـراب‪،‬‬ ‫قاتـل ماشـین اسـت؛ امـا پیامد منفی نداشـتن یـک اسـفالت‬ ‫ً‬ ‫بـا کیفیـت در دزفـول صرفـا محـدود بـه خودروهایمـان‬ ‫نمی شـود؛ بلکـه افـرادی کـه همچـون مـن راننـده تا کسـی‬ ‫و یـا پیـک موتـوری هسـتند و بایـد سـاعت های زیـادی از‬ ‫شـبانه روز رانندگـی کننـد؛ امـا به خاطـر پسـتی بلندی هـای‬ ‫زیـاد و کنده کاری هـای اسـفالت خیابان هـا دچـار مشـکالت‬ ‫جـدی بـه ویـژه از ناحیه کمر می شـوند»‪ .‬این راننده تا کسـی‬ ‫می گویـد‪« :‬زمانـی می تـوان بـه عمـق فاجعـه پـی بـرد کـه‬ ‫به عنـوان مثـال از ترمینـال دزفول ‪ -‬اهواز به سـمت باالترین‬ ‫نقطـه شـهر در حـال حرکـت باشـی؛ نقطـه بـه نقطه اسـفالت‬ ‫تمـام ایـن مسـیر فرسـوده هسـتند و چاله هـای فـراوان و‬ ‫کنده کاری هـای زیـادی دارنـد و بایـد گفـت کـه ایـن یـک‬ ‫معضل ریشـه دار اسـت که متولیان امر باید به شـکل جدی‬ ‫بـه دنبـال رفـع ان باشـند»‪.‬‬ ‫اسفالت ‪ ۲۰۰‬هزار متر از معابر و خیابان های دزفول‬ ‫شـهردار دزفـول اظهـار می کنـد‪« :‬از ابتـدای امسـال تا کنـون‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار مترمربـع از معابـر و خیابان هـای سـطح شـهر و‬ ‫مناطـق حاشـیه ای و کم برخـوردار توسـط سـازمان عمـران‬ ‫شـهرداری زیرسـازی و اسـفالت شـده اسـت»‪ .‬محمدعلـی‬ ‫دوایی فـر‪ ،‬با بیان اینکـه معابـر و خیابان هـای خا کـی‬ ‫نخسـتین اولویت شـهرداری برای اسفالت است‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫«هر چنـد ایـن امـر تمـام معابـر خا کـی را شـامل نمی شـود؛‬ ‫به عنوان مثـال به دلیـل پرا کندگـی در برخـی مناطق بـه ویژه‬ ‫مناطـق کم برخـوردار و حاشـیه ای ممکـن اسـت در یـک‬ ‫ً‬ ‫خیابـان خا کـی صرفـا دو یـا سـه خانـه وجـود داشـته باشـد؛‬ ‫بنابرایـن اولویـت مـا‪ ،‬معابری سـت کـه جمعیت بیشـتری در‬ ‫ان سـا کن اسـت»‪ .‬وی عنـوان می کنـد‪« :‬اولویـت دیگـر مـا در‬ ‫زمینـه اسـفالت‪ ،‬معابـر و خیابان هایـی هسـتند کـه اسـفالت‬ ‫یـا روکـش انهـا به دلیـل قدیمی بـودن یـا به دلیـل حفـاری‬ ‫شـرکت هایی نظیـر ابفـا و گاز تخریـب شـده اسـت»‪ .‬شـهردار‬ ‫دزفـول می گویـد‪« :‬مناطـق سـه گانه شـهرداری دزفـول‪ ،‬یـک‬ ‫لیسـت کامـل و دقیـق از تمـام معابـر و خیابان هایـی کـه نیـاز‬ ‫بـه لکه گیـری‪ ،‬روکـش و اسـفالت دارنـد‪ ،‬تهیـه کرده انـد و ایـن‬ ‫نقـاط نیـز اولویت بنـدی نیـز شـده اند؛ بنابرایـن اقدامـات‬ ‫شـهرداری در زمینـه اسـفالت بر اسـاس ایـن اولویت بندی ها‬ ‫انجـام می شـود»‪ .‬دوایی فـر اضافـه می کنـد‪« :‬مـا قبـول‬ ‫داریـم کـه بسـیاری از معابـر و خیابان هـای سـطح شـهر و‬ ‫حومـه بـه دلیـل قدمـت بـاالی اسـفالت و تخریـب ناشـی از‬ ‫حفـاری نیـاز بـه روکـش دارنـد؛ تمـام تلاش مـا این اسـت که‬ ‫حدا کثـر ظرفیـت خـود را بـه کار بگیریـم امـا واقعیـت ایـن‬ ‫اسـت کـه بـه دلیـل گسـتردگی کار‪ ،‬تـورم و کمبـود اعتبـار‬ ‫قـادر نیسـتیم به صـورت یک جـا تمـام شـهر را اسـفالت‬ ‫کنیـم»‪ .‬وی با بیان اینکـه اسـفالت تمـام مناطـق شـهر‪ ،‬کوی‬ ‫مـدرس‪ ،‬طالقانـی‪ ،‬پیـام نـور و زیباشـهر بـر عهـده شـهرداری‬ ‫دزفـول اسـت‪ ،‬اضافـه می کنـد‪« :‬شـهرداری در سـال جـاری‬ ‫در بسـیاری از مناطـق حاشـیه ای و کـم برخـوردار عملیـات‬ ‫زیرسـازی و اسـفالت انجـام داده اسـت؛ مـا همـواره سـعی‬ ‫کرده ایـم کـه بـدون شـعار و وعده هـای پوشـالی بـه اسـفالت‬ ‫مناطـق کم برخـوردار و مناطـق سـطح شـهر و بـر اسـاس‬ ‫ضـرورت و اولویـت رسـیدگی کنیـم»‪ .‬شـهردار دزفـول یـاداور‬ ‫می شـود‪« :‬علاوه بـر برنامه هـای جـاری‪ ،‬شـهرداری در برخی‬ ‫مواقـع بـه دالیـل مختلـف از جملـه درخواسـت فرمانـداری‪،‬‬ ‫اقـدام بـه اسـفالت نقاطـی از شهرسـتان می کنـد کـه از نظـر‬ ‫قانونـی در حـوزه وظایـف شـهرداری دزفـول نیسـت؛ امـا ایـن‬ ‫امر بدون منت و در راستای کمک به رفاه اهالی ان مناطق‬ ‫انجـام می شـود»‪ .‬شـهردار دزفـول می افزایـد‪« :‬همچنیـن در‬ ‫برخـی مواقـع‪ ،‬برخـی اما کن همچـون پادگان با کـری‪ ،‬پایگاه‬ ‫چهـارم شـکاری‪ ،‬تیـپ زرهـی و دانشـگاه های شهرسـتان‬ ‫خواسـتار اسـفالت بخش هایـی از محوطـه خود هسـتند که‬ ‫مـا به منظـور خدمت رسـانی بـه سـا کنان ایـن اما کـن‪ ،‬اقـدام‬ ‫بـه اسـفالت نقـاط مورد نظـر می کنیـم»‪ .‬دوایی فـر در ادامـه‬ ‫می گویـد‪« :‬در سـال گذشـته و امسـال انتهـای مهرشـهر بـه‬ ‫بلوار شهید محمدی زاده‪ ،‬کوی نیشکر‪ ،‬تعاونی کشاورزان‪،‬‬ ‫تعاونـی دادگسـتری‪ ،‬کـوی مـدرس‪ ،‬محـدوده بیمارسـتان‬ ‫تامیـن اجتماعـی‪ ،‬خیابـان رفیـع‪ ،‬خیابـان شـهید کابلـی و‬ ‫تعداد زیادی از خیابان های سـطح شـهر روکش و یا اسفالت‬ ‫شـده اند»‪ .‬شـهردار دزفـول در ادامـه یـاداور می شـود‪« :‬دو نفـر‬ ‫از پیمانکاران اسـفالت که در زمان شـهردار قبلی مشغول به‬ ‫فعالیـت بوده انـد‪ ،‬پـول خـود را دریافـت نکرده انـد کـه هزینـه‬ ‫ایـن دو پیمانـکار نیـز توسـط شـهرداری در حـال پرداخـت‬ ‫اسـت و ایـن موضـوع در وضعیـت نابسـامان فعلـی باعـث‬ ‫از دسـت رفتـن بخشـی از ظرفیـت مالـی مـا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫شـهردار دزفـول همچنیـن می گویـد‪« :‬قیـر وارد بـورس شـده‬ ‫ً‬ ‫اسـت و به همین دلیـل مـا بـرای خریـد قیـر الزامـا بایـد هزینـه‬ ‫را به صـورت یک جـا پرداخـت کنیـم و نمی توانیـم هماننـد‬ ‫گذشـته هزینه ان را به تدریج پرداخت کنیم؛ همچنین نرخ‬ ‫قیـر به شـدت در حال نوسـان اسـت و هـر بـار بـا یـک قیمـت‬ ‫جدیـد بـه فـروش می رسـد؛ بنابرایـن مدیریـت ایـن شـرایط‬ ‫سـخت اسـت و چـون بایـد همـواره در زمینـه اسـفالت فعـال‬ ‫باشـیم‪ ،‬ناچـار هسـتیم در ایـام گرانـی نیـز قیـر تهیـه کنیم که‬ ‫ایـن امـر از نظـر اعتبـار مـا را دچـار مشـکل می کنـد امـا بـا ایـن‬ ‫وجـود‪ ،‬مـا در ایـن اوضـاع تـورم همـواره شـرایط را مدیریـت‬ ‫کرده ایم و مصالح مورد نیاز را تامین کرده ایم تا کار جلو برود‬ ‫و خدمـات قطـع نشـود»‪.‬‬ ‫اسفالت برخی خیابان ها مربوط به اوایل انقالب است‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر دزفـول نیـز اظهـار می کنـد‪:‬‬ ‫«تمـام اعضای شـورای شـهر دزفول قبـول دارند که وضعیت‬ ‫اسـفالت معابـر و خیابان هـای شـهر بسـیار نامناسـب اسـت‬ ‫یفـر‬ ‫و در شـان مـردم نیسـت»‪ .‬سـید مصطفـی عظیم ‬ ‫با بیان اینکـه قدمـت اسـفالت و روکـش برخـی خیابان هـای‬ ‫دزفـول مربـوط بـه اوایـل انقلاب اسـت‪ ،‬می افزایـد‪« :‬شـورای‬ ‫یسـت که در سـال های‬ ‫شـهر خواسـتار تداوم نهضت اسفالت ‬ ‫گذشـته در دزفـول اغـاز شـده بـود؛ ضمـن اینکـه رسـالت و‬ ‫سیاسـت شـورای شـهر دزفول این اسـت که تمام تالش خود‬ ‫را در راستای رفاه حال شهروندان و در تمام زمینه ها به ویژه‬ ‫سـهولت در عبور ومـرور و تـردد بـه کار بگیـرد»‪ .‬رئیـس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر دزفـول همچنیـن اضافـه کـرد‪« :‬تورم و شـرایط‬ ‫نابسـامان اقتصـادی موجـب افزایـش چند برابـری نـرخ قیـر‬ ‫شـده اسـت کـه ایـن موضـوع تاثیـر زیـادی را بر روند رسـیدگی‬ ‫به اسفالت خیابان های شهر داشته است‪ .‬اسفالت معابر و‬ ‫یسـت کـه از حساسـیت باالیـی‬ ‫خیابان هـا یکـی از موضوعات ‬ ‫بین شهروندان برخوردار است و ما تالش خواهیم کرد که با‬ ‫یـک برنامه ریـزی صحیـح و اصولی در اینده نزدیک وضعیت‬ ‫اسـفالت شـهر را به نحـوی مطلـوب س رو سـامان دهیـم»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫قلعهسه کوهه‬ ‫قلعه سه کوهه از مهم ترین قلعه های دوره‬ ‫اسالمی ست که در دوره افشاریه برفراز تپه های مرتفع‬ ‫ساخته شده است‪ .‬قلعه سه کوهه شهرستان هامون‬ ‫در روستای سه کوهه در شمال سیستان وبلوچستان‬ ‫قرار دارد و به ثبت اثار ملی ایران رسیده است‪.‬‬ ‫حامد غالمی دوم ‪ /‬ایرنا‬ ‫شهردار خرم اباد‪:‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫شهر خرم اباد‪ ،‬تعطیل نیست و زنده است‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫جلسـه هم اندیشـی مدیـران و مسـئولین روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری باحضـور رسـتم کوشـکی (رئیـس شـورای شـهر‬ ‫خرم ابـاد)‪ ،‬محمـد شـریفی مقدم (شـهردار خرم ابـاد)‬ ‫و روابط عمومی هـای مناطـق و سـازمان های تابعـه‬ ‫شـهرداری برگـزار شـد‪ .‬شـهرداری خرم ابـاد ایـن جلسـه را‬ ‫بـرای توافـق بـا اهالـی سـا کنین خیابـان انقلاب حدفاصـل‬ ‫پـادگان ‪ ۰۷‬تـا چهـارراه اسـدابادی جلسـه ای باحضـور‬ ‫اعضـای شـورای شـهر برگـزار کـرد‪ .‬محمـد شـریفی مقدم‬ ‫در اولیـن جلسـه اهالـی سـا کنین خیابـان انقلاب‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«تعریـض خیابـان انقلاب می توانـد یـک کار مانـدگار بـرای‬ ‫شـهرداری و شـورای شـهر دوره پنجـم باشـد»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬بـرای تعریـض خیابـان انقلاب امـروز‬ ‫جلسـه ای بـا سـا کنین خیابـان انقلاب کـه ملـک یـا خانـه‬ ‫انهـا در تعریـض اسـت‪ ،‬برگـزار کردیـم و دراین جلسـه مقـرر‬ ‫شـد که اهالی همکاری الزم را با شـهرداری داشـته باشند و‬ ‫بتوانیـم هرچه سـریع تر ایـن پـروژه را شـروع کنیم»‪ .‬شـهردار‬ ‫خرم ابـاد بیـان کـرد‪« :‬بـرای بازگشـایی پـادگان ‪ ، ۰۷‬تخریـب‬ ‫سـاختمان های داخلـی ایـن پـادگان شـروع شـده و ابنیـه‬ ‫که فاقد میراث فرهنگی هسـتند‪ ،‬در حال تخریب هسـتند‬ ‫کـه ان شـاءاهلل دیـواره ان هـم بـه زودی برداشـته خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬شـریفی مقدم اظهـار کـرد‪« :‬مالـکان خیابـان انقلاب‬ ‫می تواننـد به صـورت توافقـی یـا فـروش یـا تهاتر با شـهرداری‬ ‫همـکاری الزم را داشـته باشـند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در‬ ‫شـهر خرم ابـاد تعریض هـای زیـادی انجام شـده‪ ،‬بیـان کرد‪:‬‬ ‫«تعریـض خیابان هـا از پـل دره گـرم تـا میـدان ‪ ۲۲‬بهمـن‪،‬‬ ‫بلـوار بهارسـتان محـدوده ماسـور و‪ ...‬انجـام شـده اسـت و‬ ‫انشـا اهلل تعریـض خیابـان انقلاب هـم بعـد از چندین سـال‬ ‫یـک کار مانـدگار خواهـد بـود کـه هرچه زودتـر بازگشـایی‬ ‫خیابـان انقلاب انجـام شـود»‪.‬‬ ‫دراین راسـتا؛ رئیـس شـورای شـهر خرم ابـاد گفـت‪:‬‬ ‫«کار روابط عمومـی یـک کار سـخت و دشـوار اسـت کـه‬ ‫گلستان‬ ‫اعمال قانون شدن ‪ ۱۲‬هزار خودروی‬ ‫پال ک مخدوش‬ ‫فرمانده انتظامی گلسـتان از اعمال قانون ‪ ۱۲‬هزار خودرو‬ ‫پلا ک مخـدوش از ابتـدای سـال تا کنـون در اسـتان خبـر‬ ‫داد‪ .‬سـردار محمدسـعید فاضـل دادگـر گفـت‪« :‬از ابتـدای‬ ‫سـال تا کنـون بیـش از ‪ ۱۲‬هـزار مـورد برخـورد بـا رانندگانـی‬ ‫کـه پلا ک خودروهـای خـود را مخـدوش یـا پنهـان کـرده و‬ ‫یـا فاقـد پلا ک بودنـد‪ ،‬صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد کـه بـا ایـن افـراد بـه شـکل های مختلف برخورد شـده‬ ‫و بـا توقـف کوتاه مـدت یـا انتقـال خـودرو بـه پارکینـگ‬ ‫اعمـال قانـون خواهنـد شـد‪ .‬فاضـل دادگـر تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«مخدوش کـردن پلا ک‪ ،‬جـرم اسـت؛ لـذا رانندگانـی کـه‬ ‫ایـن اقـدام مجرمانـه را انجـام می دهنـد‪ ،‬توسـط پلیـس‬ ‫شناسـایی شـده و بـه مراجـع قضایـی تحویـل داده‬ ‫می شـوند»‪ .‬فرمانـده انتظامـی گلسـتان توضیـح داد‪:‬‬ ‫شکـردن پلا ک علاوه بـر جریمـه و فرسـتادن فـرد‬ ‫«مخدو ‬ ‫خاطـی بـه مراجـع قضایـی‪ ،‬توقیـف خـود را هـم در پـی‬ ‫خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫بهره برداری‬ ‫از فاز نخست شهربازی گرگان‬ ‫می طلبـد حمایـت ویـژه ای صـورت گیـرد و مـا بایـد بتوانیـم‬ ‫نیازمندی هـای انهـا را تامیـن کنیـم»‪ .‬رسـتم کوشـکی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬در سـطح مناطـق سـه گانه کارهـای عمرانـی و‬ ‫خوبـی انجام می شـود کـه روابط عمومی های شـهرداری ها‬ ‫بایـد به نحو احسـن کار اطالع رسـانی را بـرای مـردم انجـام‬ ‫دهند»‪ .‬رسـتم کوشـکی خاطرنشان سـاخت‪« :‬همه مردم‬ ‫از بـدو تولـد تـا پایـان عمـر بـا شـهرداری سـروکار دارنـد‪ ،‬شـهر‬ ‫خرم اباد تعطیل نیسـت و زنده اسـت و در همه زمینه های‬ ‫مختلـف‪ ،‬خدمات صورت می گیرد‪ ،‬انتظـار می رود حداقل‬ ‫کاری کـه در سـطح شـهر و در مدیریـت شـهری اتفـاق‬ ‫می افتـد بـه شـکل مناسـبی بـه مـردم اطالع رسـانی شـود»‪.‬‬ ‫محمـد شـریفی مقـدم شـهردار خرم ابـاد هـم دراین جلسـه‬ ‫ضمـن تشـکر از زحمـات همـه همـکاران در مسـئولیت‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری و سـازمان ها اظهارکـرد‪« :‬سـعی‬ ‫خواهیـم کـرد در اولیـن فرصـت مشـکالت و نیازهـای‬ ‫روابط عمومی ها را براورده کنیم تا بتوانند با خیال اسـوده‬ ‫خدمت رسـانی را به مردم به خوبی انجام دهند»‪ .‬شـهردار‬ ‫خرم ابـاد بیـان کـرد‪« :‬ا گـر بتوانیـم تمـام کارهـای شـهرداری‬ ‫را روی اصـول و بـا برنامه ریـزی بـرای مـردم اطالع رسـانی‬ ‫ً‬ ‫شـود‪ ،‬مطمئنـا اعتمـاد و اطمینـان کاملـی بـه شـهرداری‬ ‫ایجـاد خواهـد شـد‪ ،‬پـس نقـش اساسـی دراین زمینـه بـر‬ ‫یسـت»‪ .‬محمـد شـریفی مقدم اظهـار‬ ‫عهـده روابط عموم ‬ ‫داشـت‪« :‬مـا بایـد بتوانیـم کارهایـی کـه در سـطح شـهر اعم‬ ‫از پروژه هـا ‪ ،‬کارهـای محولـه و غیـره انجـام می شـود به طـور‬ ‫دقیـق‪ ،‬شـفاف و بـا همـکاری هـم مسـائل و مشـکالت را‬ ‫به درسـتی بـه مـردم انتقـال و اطالع رسـانی کنیـم»‪.‬‬ ‫تقدیر از قهرمانان دهه هفتاد کشتی شهرری‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫به همت اداره ورزش ری و هیئت کشـتی ری‪ ،‬مراسـمی جهت تقدیر از سـه قهرمان ارزنده‬ ‫شهرسـتان ری (مهـدی شـربیانی؛ قهرمـان ارزنـده کشـتی فرنگـی اسـیا‪ ،‬مهـدی سـبزعلی؛‬ ‫قهرمـان ارزنـده کشـتی فرنگـی و تنهـا دارنـده مـدال طلا سـنگین وزن در مسـابقات کشـتی‬ ‫فرنگی اسـیا‪ ،‬محسـن سـوریان؛ قهرمان کشـتی فرنگی جهان) با شـکوه خاصی برگزار شـد‪.‬‬ ‫دراین مراسـم محسـن سـوریان؛ دارنـده مـدال طلای کشـتی فرنگـی امیدهـای جهـان‬ ‫ضمـن تشـکر از هیئـت کشـتی و اداره ورزش و جوانـان شـهرری گفـت‪« :‬بعـد از ‪۲۵‬سـال‬ ‫باالخره مسـئولین ورزش شـهرری حالم را پرسـیدند و تشـکر می کنم از این کادری که روی‬ ‫کار امـده و بـه فکـر قهرمانـان خـودش اسـت»‪ .‬مهـدی سـبزعلی‪ ،‬تنهـا طالیـی بازی هـای‬ ‫یسـت و جـا‬ ‫اسـیایی بانکـوک نیـز گفـت‪« :‬شـهرری دارای پتانسـیل باالیـی در قهرمان پرور ‬ ‫دارد کـه تشـکر ویـژه ای از مسـئولین اداره ورزش و هیئـت کشـتی داشـته باشـم»‪ .‬مهـدی‬ ‫شـربیانی؛ نایب قهرمان بازی های اسـیایی دوحه نیز دراین مراسـم ضمن قدردانی و تشـکر‬ ‫از مسـئولین اداره ورزش و هیئـت کشـتی‪ ،‬کشـتی شـهرری را بـا داشـتن دو مـدال طلای‬ ‫المپیـک بسـیار مقتـدر دانسـت و اینـده خوبـی را بـرای جوانان و نوجوانان کشـتی شـهرری‬ ‫ارزو کرد‪ .‬این مراسم به ریاست یوسف زاده؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرری و باحضور‬ ‫عبـداهلل عزیـزی؛ رئیـس هیئـت کشـتی اسـتان تهـران‪ ،‬پیشکسـوت ارزنـده پهلـوان محمـد‬ ‫محمودی‪ ،‬اهلل مراد زرینی؛ رئیس هیئت کشـتی شهرسـتان ری‪ ،‬محسـن سـبزعلی؛ رئیس‬ ‫کانـون پیشکسـوتان کشـتی شـهرری‪ ،‬مهـدی شـربیانی؛ قهرمـان ارزنـده کشـتی فرنگـی‪،‬‬ ‫مهـدی سـبزعلی؛ قهرمـان ارزنـده کشـتی فرنگـی و تنهـا دارنـده مـدال طلا سـنگین وزن‬ ‫بازی های اسـیایی بانکوک‪ ،‬محسـن سـوریان؛ قهرمان ارزنده کشتی فرنگی جهان‪ ،‬پژمان‬ ‫پشـتام؛ قهرمـان ارتش هـای کشـتی فرنگـی جهـان‪ ،‬مهـدی فلاح؛ نایب قهرمـان کشـتی‬ ‫فرنگی جهان‪ ،‬احمد دامغانی نژاد؛ داور بین المللی کشتی‪ ،‬حامد ملک محمدی؛ معاونت‬ ‫یفـر؛ عضـو شـورای‬ ‫ورزشـی اداره‪ ،‬رضـا صمـدی؛ کارشـناس امـور ورزشـی‪ ،‬حسـن محمد ‬ ‫بخـش کهریـزک‪ ،‬رامیـن احمدیـان؛ دبیـر هیئـت کشـتی‪ ،‬صفـرزاده؛ مسـئول روابط عمومی‬ ‫هیئـت کشـتی ری نیـز حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫ شـهردار گـرگان در خصـوص زمـان بهر هبـرداری پـروژه‬ ‫کبـرداری‪،‬‬ ‫شـهربازی گـرگان گفـت‪« :‬عملیـات خا ‬ ‫خا ک ریـزی‪ ،‬دیواره سـازی و تراس بنـدی محوطـه‬ ‫‪ 15‬هکتـاری و راه هـای دسترسـی در حـال اجراسـت و‬ ‫امیـدوارم در بهـار ‪ 1400‬بخـش اول ایـن پـروژه را از قـرارگاه‬ ‫سـازندگی خاتـم تحویـل بگیریـم»‪ .‬عبدالرضـا دادبـود‬ ‫در خصـوص بازدیـد از پـروژه بـزرگ شـهربازی گـرگان‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬طبـق قـراردادی کـه بـا قـرارگاه سـازندگی‬ ‫خاتم االنبیـا (ص) داریـم بـه محـل سـاخت پـروژه امدیـم‬ ‫و موضوعاتـی کـه مربـوط بـه ان اسـت را مـورد بررسـی قـرار‬ ‫دادیم»‪ .‬دادبود با بیان اینکه بخش اول پروژه شهربازی در‬ ‫حوزه زیرساخت های ان است‪ ،‬گفت‪« :‬امیدوارم با برگزاری‬ ‫جلسـات هفتگـی مسـتمر‪ ،‬مشـکالت پـروژه به طور کامـل‬ ‫برطـرف شـود و سـرعت سـاخت ان شـتاب بیشـتری پیـدا‬ ‫کند»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬قرار شـد بخشـی از تجهیزات‬ ‫یسـت را تهیـه و نصب کنیم و‬ ‫الزم کـه در بضاعـت شهردار ‬ ‫تحـت عنـوان فـاز اول شـهربازی بـه بهره برداری برسـانیم»‪.‬‬ ‫امادگی سپاه نینوا‬ ‫جهت برقی کردن چاه های اب‬ ‫جلسـه مشـترک میـان مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫برق اسـتان و فرماندهی سـپاه نینوا گلسـتان در راسـتای‬ ‫تقویـت سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی و توسـعه‬ ‫زیرسـاخت بـرق اسـتان برگـزار شـد‪ .‬علی ا کبـر نصیـری‬ ‫گفـت ‪« :‬اسـتفاده از اعتبـارات و منابـع و توانمندی هـای‬ ‫قـرارگاه خاتم االنبیـاء و سـازمان بسـیج سـازندگی اسـتان ‪،‬‬ ‫جهـت ارتقـاء خدمات دهـی بـرق اسـتان می توانـد مفیـد‬ ‫باشـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در جهـت برقـی نمـودن بیـش‬ ‫از ‪ ۸۰۰۰‬حلقـه چـاه اب کشـاورزی موجـود در اسـتان‬ ‫تصمیمـات و اقدامـات اولیـه صورت گرفتـه کـه حضـور‬ ‫قـرارگاه خاتم االنبیـاء و بسـیج سـازندگی اسـتان در تامیـن‬ ‫منابـع مـورد نیـاز ایـن امـر و همچنیـن نیروگاه هـای‬ ‫تجدیـد پذیـر اسـتان می توانـد مثمر ثمـر باشـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان گذری هـم‬ ‫بـر رایگان شـدن بـرق خانگـی بیـش از ‪ ۱۷‬هـزار مشـترک‬ ‫اسـتان طـی دوره یک ماهـه زد و گفـت ‪« :‬هشـت هزار و‬ ‫‪ ۳۲۴‬مشـترک روسـتایی و نه هـزار و ‪ ۳۸‬مشـترک شـهری از‬ ‫تخفیـف ‪ ۱۰۰‬درصـدی صورتحسـاب بـرق برخـوردار شـدند‬ ‫و تا زمانی کـه در گـروه کم مصـرف باقـی بماننـد شـامل ایـن‬ ‫تخفیـف خواهنـد بـود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهـی تغییـرات موسسـه صنـدوق قرض الحسـنه اندوختـه‬ ‫غدیـر بـه شـماره ثبـت ‪ 3003‬و شناسـه ملـی ‪ 10100204017‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1399/05/20‬و مجـوز‬ ‫شـماره ‪ 832‬مورخـه ‪ 1399/06/17‬سـازمان اقتصـاد اسلامی‬ ‫ایـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ - :‬محمـد نکوئیان فتحـی‬ ‫‪ 0043519962‬رئیـس هیئـت مدیـره و عضـو هیئـت مدیـره و‬ ‫حسـین جعفرمشـکی ‪ 0044273975‬مدیرعامـل و عضـو هیئـت‬ ‫مدیـره و منصـور نکوفـر ‪ 0048979341‬عضـو هیئـت مدیـره و حیدر‬ ‫فکـری ‪ 0030059682‬عضـو هیئـت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و‬ ‫امیـر شـیخ غفور ‪ 0072492554‬نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و عضـو‬ ‫هیئـت مدیـره و علی اصغـر مقربـی ‪ 0031087922‬خزانـه دار و عضـو‬ ‫هیئـت مدیـره و محسـن تقـوی ‪ 0061386316‬منشـی جلسـه و‬ ‫عضـو هیئـت مدیـره انتخـاب شـدند‪ .‬کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و‬ ‫تعهـداور بـا امضـای حداقـل ‪ 2‬نفـر از اعضـای اصلـی و مدیرعامـل یـا‬ ‫قائم مقـام او همـراه بـا مهـر صنـدوق معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1074809‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت فنـاوران صنعـت سوشـیانت (سـهامی خـاص) بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 1005‬و شناسـه ملـی ‪ 10103861259‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/10/01‬تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪- :‬اقـای مازیـار صالحـی بـه شـماره ملـی ‪ 2141941016‬بـه‬ ‫سـمت رئیـس هیئـت مدیره و مدیرعامـل و اقای وحید جمالی افرمجانی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 2691140296‬به عنـوان نایب رئیس هیئت مدیره‪ ،‬اقای‬ ‫محمد زمان سـاوری به شـماره ملی ‪ 2120366411‬به عنوان عضو هیئت‬ ‫مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخـاب گریدند‪- .‬کلیـه اوراق و اسـناد بهادار‬ ‫و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها عقود اسلامی و‬ ‫همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری با امضـاء رئیس هیئت مدیره و‬ ‫مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‪- .‬اقای محمـد محزون‬ ‫به شماره ملی ‪ 0036241237‬به سمت بازرس اصلی و اقای امید نصری‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 1291948848‬بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـرای مدت‬ ‫یـک سـال مالـی انتخاب شـدند‪- .‬روزنامه کثیراالنتشـار سـرافرازان جهت‬ ‫نشـر ا گهی های شـرکت انتخاب شـد‪.‬‬ ‫حجت اله قلی تبار‪ ،‬سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری شهرستان های استان تهران؛ سازمان ثبت اسناد و‬ ‫امال ک کشور اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان تهران مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس (‪)1074808‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت صنعتـی و تولیـدی انـرژی موتـور بـا مسـئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 207126‬و شناسـه ملـی ‪ 10102487364‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1399/09/04‬تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬نویـد نیکبخـت (کـد ملـی ‪ )0054040620‬بـه سـمت‬ ‫مدیرعامـل و رئیـس هیـات مدیـره و خانـم فریبـا صفائی الهـی (کـد ملـی‬ ‫‪ )0039732096‬بـه سـمت نایـب رئیـس هیـات مدیـره شـرکت بـرای مدت‬ ‫نامحدود انتخاب گردیدند‪ .‬کلیه اوراق و اسناد تعهداور و بهاءدار شرکت‬ ‫از قبیـل چک هـا‪ ،‬سـفته ها‪ ،‬بـروات‪ ،‬عقـود و قراردادهـا بـا امضـاء منفـرد‬ ‫مدیرعامـل (نویـد نیکبخـت) همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪ .‬ب)‬ ‫درخصـوص اوراق و اسـناد و تعهـدات و گشـایش نامه هـا و قراردادهـای‬ ‫بانکـی (بـه اسـتثناء کلیـه چک هـای شـرکت) مقـرر شـد تـا بـا امضـاء خانـم‬ ‫سـاناز غیاثی فـرد (کـد ملـی ‪ )0453521800‬خـارج از اعضـای هیـات مدیـره‬ ‫همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر باشـد‪ .‬ج) درخصـوص اوراق و اسـناد فـروش‬ ‫موتورسـیکلت های تولیدی شـرکت‪ ،‬مقرر شـد تا با امضای اقای خشـایار‬ ‫رفیعـی (کـد ملـی ‪ )0057701490‬خـارج از اعضـای هیـات مدیـره همـراه بـا‬ ‫مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1074812‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت ویـدا زریـن فـام بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 504180‬و شناسـه ملـی ‪ 14006497617‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/09/01‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ‬ ‫شـد‪ :‬عبارت ذیل به موضوع شـرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسـنامه‬ ‫اصلاح گردیـد‪ :‬خریـد و فـروش و پخـش‪ ،‬واردات و صـادرات رنـگ اعـم از‬ ‫انـواع رنگ هـای صنعتـی‪ -‬سـاختمانی و پایـه اب و غیـره‪ ،‬تولیـد رنـگ‪،‬‬ ‫چـاپ بـر روی محصـوالت چوبـی‪ ،‬شیشـه ای‪ ،‬فلـزی و غیـره‪ ،‬خدمـات‬ ‫پاشـش رنـگ بـر روی محصـوالت چوبـی‪ ،‬شیشـه ای و فلـزی و غیـره ‪ ...‬و‬ ‫نیـز کلیـه کاالهـای مجاز بازرگانـی‪ ،‬واردات و صـادرات کلیه کاالهای مجاز‬ ‫بازرگانـی و ترخیـص ان از گمـرکات کشـور‪ ،‬خرده فروشـی و عمده فروشـی‪،‬‬ ‫اخـذ و اعطـاء نمایندگـی (از و بـه) داخـل و خـارج از کشـور و سـرمایه گذاری‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالی‬ ‫و اعتباری مجاز‪ ،‬شـرکت در نمایشـگاه های داخلی و خارجی‪ ،‬مشـارکت با‬ ‫کلیه شرکت های مجاز داخلی و خارجی‪ ،‬شرکت در مناقصات و مزایدات‬ ‫دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشـخاص حقیقی و حقوقی و دولتی‪،‬‬ ‫شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی (بنا به ضرورت پس از اخذ‬ ‫مجوز هـای الزم)‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1074811‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت فـن اوری فراطیـف پویـا بـا مسـئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 836‬و شناسـه ملـی ‪14004749180‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/04‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ - :‬سـال مالی شـرکت‬ ‫از اول فروردیـن مـاه تـا پایـان اسـفند مـاه هـر سـال می باشـد‪.‬‬ ‫درنتیجـه مـاده ‪ 13‬در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪ - .‬مرکـز اصلـی‬ ‫شـرکت بـه‪ :‬اسـتان تهـران‪ -‬منطقـه ‪ ،16‬شهرسـتان پردیـس‪،‬‬ ‫بخـش بومهـن‪ ،‬دهسـتان کرشـت‪ ،‬روسـتا پارک فنـاوری‪ ،‬محله‬ ‫پردیـس فـاز ‪( 6‬پـارک فنـاوری)‪ ،‬جـاده تهـران دماونـد (پـارک‬ ‫فنـاوری)‪ ،‬کوچـه نـواوری ‪ ،4‬پلا ک ‪ ،48.1‬طبقـه دوم‪ ،‬واحـد ‪5‬‬ ‫با کدپسـتی ‪ 1654120675‬تغییر یافت و ماده مربوطه به شـرح‬ ‫فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫حجت اله قلی تبار‪ ،‬سرپرست اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران؛‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره کل ثبت اسناد‬ ‫و امال ک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری پردیس (‪)1074814‬‬ ‫رایگان‬ ‫تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود فشـرده سـازان پسـماند سـلولوزی‬ ‫اصلان در تاریـخ ‪ 1399/10/17‬بـه شـماره ثبـت ‪ 570949‬بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14009706780‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان‬ ‫بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬تولیـد‬ ‫و بسـته بندی زغـال‪ -‬واردات و صـادرات و خریـد و فـروش و تهیـه و توزیـع‬ ‫کاالهـای مجـاز‪ -‬ترخیـص کاالهـای شـرکت از گمـرکات‪ -‬شـرکت در مناقصـات‬ ‫و مزایده هـا‪ -‬عقـد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی‪ -‬اخـذ هرگونـه وام و‬ ‫ضمانتنامـه از بانک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی بنـام‬ ‫شـرکت‪ -‬اعطـاء نمایندگـی و اخـذ نمایندگـی شـرکت های داخلـی و خارجـی‪.‬‬ ‫درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مدت فعالیت‪:‬‬ ‫از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ -‬منطقـه ‪،13‬‬ ‫شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه انقلاب‪ -‬فلسـطین‪،‬‬ ‫خیابان ماه‪ ،‬خیابان ولی عصر‪ ،‬پال ک ‪ ،1294‬سـاختمان شـریفی‪ ،‬طبقه دوم‪،‬‬ ‫واحد ‪ 6‬کدپسـتی ‪ 1315814988‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت اسـت‬ ‫از مبلـغ ‪ 3,000,000,000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪:‬‬ ‫اقای علی حسـین زاده به شـماره ملـی ‪ 0019495854‬دارنـده ‪ 1500000000‬ریال‬ ‫سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای عبداله حسـین زاده به شـماره ملـی ‪ 0490124224‬دارنده‬ ‫‪ 1500000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئـت مدیـره‪ :‬اقـای علـی حسـین زاده‬ ‫به شـماره ملی ‪ 0019495854‬و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت‬ ‫نامحـدود و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای‬ ‫عبدالـه حسـین زاده بـه شـماره ملـی ‪ 0490124224‬و بـه سـمت رئیـس هیئت‬ ‫مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت‬ ‫نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارندگان حـق امضا‪:‬‬ ‫کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت بـا امضـای نائـب رئیـس هیئـت‬ ‫مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی و اداری بـه امضـای مدیرعامـل و‬ ‫نائـب رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬اختیـارات‬ ‫مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور به منزلـه اخذ و‬ ‫صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1074810‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت البـرز پالسـتیک پاسـارگاد سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت‬ ‫‪ 389550‬و شناسـه ملـی ‪ 10320398340‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1398/12/27‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬سـرمایه شـرکت از‬ ‫مبلغ ‪ 1,000,000,000‬ریال به مبلغ ‪ 5,000,000,000‬ریال منقسـم به ‪ 500‬سـهم بانام هر‬ ‫ً‬ ‫یـک بـه ارزش ‪ 10,000,000‬ریـال کـه تماما از محل مطالبات حال شـده افزایش یافته‬ ‫و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصلاح وذیـل ثبـت از لحـاظ افزایـش‬ ‫سـرمایه در تاریـخ فوق الذکـر تکمیـل امضـاء گردیده اسـت‪.‬‬ ‫سـازمان ثبـت اسـناد و املا ک کشـور اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات‬ ‫غیرتجـاری تهـران (‪)1074813‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 22‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪335‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫روح‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫زمان لرزه‬ ‫انیمیشنی سـت به کارگردانـی پیـت دا کتـر؛ محصـول سـال ‪ 2020‬و تولیـد‬ ‫شـرکت بـزرگ انیمیشن سـازی دیزنـی‪ .‬ایـن انیمیشـن بـا حضـور در‬ ‫ً‬ ‫جشـنواره های بین المللـی توانسـت نامـزد دریافـت ‪ 23‬جایـزه شـود و نهایتا‬ ‫پنـج جایـزه؛ از جملـه «بهتریـن انیمیشـن سـال» را بـا خـود بـه خانـه ببـرد‪.‬‬ ‫درمـورد یـک معلـم موسـیقی کـه اشـتیاق فراوانـی بـه جـز دارد؛ امـا در یـک‬ ‫حادثـه غیرمنتظـره‪ ،‬روحـش از بدنـش جـدا می شـود‪.‬‬ ‫خانـواده ای متوجـه می شـوند کـه از زیـر پاهـای ان هـا نفـت بـاال زده و حـاال‬ ‫درگیر خالصی از خانه هستند؛ اما نمی توانند‪ .‬سها اردم‪ ،‬امین محمودی‪،‬‬ ‫ کارگردانی‬ ‫پیـروز محمـدی و مریـم علی یار؛ بازیگران این تئاتر ‪60‬دقیقـه ای به‬ ‫ِ‬ ‫مریـم اسـماعیلی هسـتند کـه برپایـه متنی مشـترک از او و حسـین فرخـزاده؛‬ ‫در سـال ‪ 98‬بـه روی صحنـه رفـت و حـاال نسـخه ویدئویـی ان دردسـترس‬ ‫عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫«زمان لـرزه» از مهم تریـن اثـار ادبـی و از مهم تریـن رمان هـای کـورت ونـه گات‬ ‫ سـازی تمـام بازی هـای ادبی سـت کـه این نویسـنده‬ ‫اسـت؛ علـت ان‪ ،‬پیاده ِ‬ ‫کلـی ان طنـز اسـت؛ و‬ ‫فضـای‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫کـرده‬ ‫امتحـان‬ ‫در رمان هـای دیگـرش‬ ‫ِ‬ ‫داسـتان یـا چنـد راوی دارد یـا پـر از داسـتان های کوتـاه اسـت‪ .‬ایـن اثـر در‬ ‫‪276‬صفحـه و بـا ترجمـه ای از مهراییـن اخـوت ازسـوی نشـر «هیرمنـد»‬ ‫منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫حقیقت‬ ‫فخرمشهود‬ ‫گوشیکا‬ ‫قطعـه «حقیقـت» بـا صـدای پارسـا رفیعـی و اهنگ سـازی مهـرزاد‬ ‫خواجه امیـری؛ در قالـب نسـخه پیانویـى منتشـر شـد‪ .‬رفیعـى از سـال ‪٩۵‬‬ ‫بـا انتشـار قطعـه «نمایـش» پـا بـه عرصـه موسـیقى حرفـه اى گذاشـت و‬ ‫«حقیقـت» هفتمیـن اثـر اوسـت کـه بـا اسـتقبال ر وبـه رو شـده اسـت‪ .‬وفـا‬ ‫وفایى‪ ،‬ترانه ای عاشـقانه برای این اثر سـروده و نوازندگی سـاز دودوک را نیز‬ ‫امیر حسـین کیانپـور بر عهـده داشـته اسـت‪.‬‬ ‫مـوزه هنرهـای معاصـر فلسـطین بـا همـکاری حـوزه هنـری‪ ،‬هم زمـان‬ ‫بـا چهلـم شـهادت محسـن فخـری زاده‪ ،‬نمایشـگاهی از اثـار طراحـی‬ ‫پوسـتری گرافیسـت های کشـور بر پـا کـرده که تـا ‪ 25‬دی مـاه ‪ 99‬ادامـه دارد‪.‬‬ ‫در این رویـداد‪ 40 ،‬پوسـتر بـا مضمـون شـهادت ایـن دانشـمند‪ ،‬ارائـه شـده‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند از ساعت ‪ 10‬تا ‪ 18‬به نشانی تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر‪،‬‬ ‫خیابـان بـرادران شـهید مظفـر‪ ،‬شـماره ‪ 74‬مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫ایـن اپلیکیشـن در راسـتای دسـتیابی هرچه سـریع تر شـما بـه گوشـی های‬ ‫موبایـل کارکـرده و دسـت دوم در سراسـر ایـران طراحـی و راه انـدازی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬با توجه بـه میـزان اسـتقبال کاربـران‪ ،‬تلاش شـده کـه بهتریـن و‬ ‫کاربردی تریـن ویژگی هـای جدیـد بـه سـایت اضافـه شـود‪ .‬بـا خدمـات و‬ ‫ویژگی هـای جدیـد‪ ،‬ایـن امـکان بـرای شـما فراهـم شـده تـا به نحو احسـن‬ ‫خریـد کنیـد و از انچـه خریده ایـد‪ ،‬نهایـت رضایـت را داشـته باشـید‪.‬‬ ‫خانه ماپار‬ ‫بنجامینایلونگایومبا‬ ‫لویی اراگون‬ ‫ن درهـای قدیمـی بـا شیشـه های رنگـی‬ ‫حیاطـی کهن سـال کـه دور تـا دور ا ‬ ‫و دیوارهـای اجرپـوش دارد؛ درخـت نخلـی در ان میـان کـه ا گرچـه کمـرش‬ ‫خمیـده؛ امـا نشکسـته‪ .‬حـوض ابـی و گلدان هـای سـفالی دورش؛ اینجـا‬ ‫«ماپـار» اسـت؛ یکـی از خانه هـای قدیمـی اهـواز به فاصلـ ه اندکـی از رودخانـه ‬ ‫کارون در خیابان خوانساری که شاهد گذر تاریخ بوده و در دل هر سنگ و‬ ‫اجـرش خاطـره ای نهفتـه اسـت‪.‬‬ ‫چه می دانی تو از انتظار طوالنی‬ ‫و از زیستن فقط برای نامیدنت‬ ‫همیشه همان و همیشه متفاوت‬ ‫و از سوی من فقط مالمت و نکوهیدن‬ ‫چه می دانی تو از شوربختی دوست داشتن؟!‬ ‫باید که از یاد َب َرم و زندگی کنم‬ ‫همچون پاروزنی بی پارو‬ ‫زمان مردن‬ ‫می دانی چقدر طوالنی ست ِ‬ ‫زمان به خود گوش دادن و از پا درامدن‬ ‫می شناسی تو ایا شوربختی دوست داشتن را؟!‪...‬‬ ‫مترجم‪ :‬جواد فرید‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبهاولدی‪ 6/1399‬جمادیاالولی‪ 21/1442‬دسامبر‪ /2020‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /332‬تومان‬ ‫حیوانات و رنجی که از ما انسانها متحمل میشوند‬ ‫باغوحشت!‬ ‫ترالن پروانه؛ نامزد عنوان بازیگر زیبای‬ ‫جهان در فهرست ‪TC Candler‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشفروش شانسی یا تحویل خودرو‬ ‫با موعد نامعلوم؟!‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بال ابزوگ‬ ‫ساختوساز های غیر مجاز؛‬ ‫افت بافت تاریخی نصف جهان‬ ‫رضوان حکیمزاده خبر داد؛‬ ‫عدمتغییر ساعات فعالیت مهدهای کودک‬ ‫‪6‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 498

هفته نامه سرافرازان 498

شماره : 498
تاریخ : 1403/04/18
هفته نامه سرافرازان 497

هفته نامه سرافرازان 497

شماره : 497
تاریخ : 1403/04/11
هفته نامه سرافرازان 496

هفته نامه سرافرازان 496

شماره : 496
تاریخ : 1403/03/28
هفته نامه سرافرازان 495

هفته نامه سرافرازان 495

شماره : 495
تاریخ : 1403/03/21
هفته نامه سرافرازان 494

هفته نامه سرافرازان 494

شماره : 494
تاریخ : 1403/03/07
هفته نامه سرافرازان 493

هفته نامه سرافرازان 493

شماره : 493
تاریخ : 1403/02/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!