هفته نامه سرافرازان شماره 334 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 334

هفته نامه سرافرازان شماره 334

هفته نامه سرافرازان شماره 334

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 15‬دی‪ 20/1399‬جمادیاالولی‪ 4/1442‬ژانویه‪ /2021‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /334‬تومان‬ ‫به مناسبتفرارسیدننخستینسالگرد‬ ‫شهادت سردار سلیمانی‬ ‫ژنرال مقاومت‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫به مناسبتفرارسیدننخستینسالگرد‬ ‫شهادت سردار سلیمانی‬ ‫ژنرالمقاومت‬ ‫ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی؛ فرمانــده ســابق نیــروی قدس‬ ‫ســپاه بــود کــه ســاعت ‪ ۱‬بامــداد روز ‪ ۱۳‬دی مــاه ‪ 1398‬توســط نیروهــای ارتش‬ ‫تروریســتی امریــکا در فــرودگاه براثــر حملــه ســه موشــک لیــزری از پهپــاد‬ ‫امریکایــی به همــراه شــهید ابومهــدی المهنــدس و چند نفــر از فرماندهــان‬ ‫حشدالشــعبی ب هشــهادت رســید‪ .‬به مناســبت ســالگرد شــهادت ایــن‬ ‫ســردار بــزرگ‪ ،‬پرونــده این هفتــه را بــه وی اختصــاص داده ایــم‪ .‬مــردم‬ ‫قدرشــناس و همیشــه در صحنــه ایــران اســامی‪ ،‬پــس از شــهادت وی و‬ ‫انجــام مراســم تشــییع در عــراق‪ ،‬امــاده پذیرایــی از فرزنــد خــود شــدند‪.‬‬ ‫پیکرهــای مطهــر شــهدا ابتــدا در شــهر اهــواز و ســپس در شــهرهای مشــهد‪،‬‬ ‫تهــران‪ ،‬قــم و کرمــان را تشــییع کردنــد‪ .‬طبــق براوردهــا؛ در ایــن مراس ـم ها‬ ‫حــدود ‪ ۲۵‬میلیون نفــر حضــور داشــتند و پیکرهــای مطهــر شــهدا را تشــییع‬ ‫کردنــد‪ .‬ســردار ســلیمانی نیــز ماننــد همــه مســلمانان وصیت نامــه داشــت؛‬ ‫در گوش ـه ای از ان خطــاب بــه همســرش نوشــته بــود؛ همســرم‪ ،‬مــن جــای‬ ‫قبــرم را در گلــزار شــهدای کرمــان مشــخص کــرده ام‪ .‬قبــر مــن ســاده باشــد‬ ‫مثــل دوســتان شــهیدم‪ .‬بــر ان‪ ،‬کلمــه ســرباز قاســم ســلیمانی بنویســید و نه‬ ‫تهــای عنــوان دار ‪...‬‬ ‫عبار ‬ ‫شـهید حاج قاسـم سـلیمانی ‪ ۲۰‬اسـفندماه سـال ‪ ۱۳۳۵‬در روسـتای قنات ملک‬ ‫از توابـع رابـر کرمـان در یـک خانـواده کارگـری چشـم بـه جهـان گشـود‪ ۱۱ .‬سـال‬ ‫بیشـتر نداشـت که پس از پایان تحصیالت ابتدایی‪ ،‬به کرمان رفت‪ .‬پس از اخذ‬ ‫دیپلـم‪ ،‬بـه شـغل بنایی مشـغول شـد و بعدها فعالیـت خود را به عنـوان پیمانکار‬ ‫در اداره اب کرمـان اغـاز کـرد‪ .‬بـا پیـروزی انقلاب اسلامی در سـال ‪ ۱۳۵۷‬هم زمان‬ ‫بـا پیمانـکاری در اداره اب کرمـان‪ ،‬به صـورت افتخـاری بـه عضویـت سـپاه کرمـان‬ ‫درامـد‪ .‬پیـش از اغـاز دفـاع مقـدس و بـا شـورش کردهـا‪ ،‬بـه مناطـق غـرب کشـور‬ ‫رفـت‪ .‬در حـوادث انقلاب اسلامی ایـران بـا روحانی مشـهدی به نـام رضا کامیاب‬ ‫اشـنا شـد کـه او را وارد جریانـات انقلاب کـرد‪ .‬سـهراب سـلیمانی؛ بـرادر شـهید‬ ‫می گویـد کـه او یکـی از گردانندگان اصلی راهپیمایی های کرمـان در زمان انقالب‬ ‫یکـه عـراق در سـال ‪ ۱۳۵۹‬بـه ایران حمله کرد‪ ،‬حاج قاسـم سـلیمانی‬ ‫بـود‪ .‬هنگام ‬ ‫چندیـن گـردان از کرمـان را امـوزش داد و به همـراه ان هـا راهـی مناطـق عملیاتـی‬ ‫جنـوب کشـور شـد‪ .‬او حتـی در دوره ای‪ ،‬فرماندهـی سـپاه اذربایجـان غربـی را نیـز‬ ‫برعهـده داشـت‪ .‬بـا خاتمه یافتـن شـورش کردهـا‪ ،‬بـه کرمـان بازگشـت و فرمانـده‬ ‫پـادگان قـدس سـپاه کرمـان شـد‪ .‬اواخـر سـال ‪ ،۱۳۶۰‬سـردار سرلشـکر پاسـدار‬ ‫محسـن رضایی؛ فرمانده کل سـپاه پاسـداران طی حکمی‪ ،‬سردار سلیمانی را به‬ ‫فرماندهـی تیـپ ثـاراهلل منصـوب کـرد‪ .‬او بسـیار زیـرک بـود و بـا اسـتفاده از همیـن‬ ‫ویژگـی‪ ،‬در عملیـات مختلفـی همچـون والفجـر ‪ ،۸‬کربلای ‪ ،۱‬کربلای ‪ ،۵‬تـک‬ ‫شـلمچه و چنـد عملیـات دیگـر بسـیارموفق عمل کرد کـه حاصـل ان‪ ،‬کارنامه ای‬ ‫درخشـان درایـن دوران بـود‪ .‬سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی پـس از پایـان جنـگ‬ ‫ایـران و عـراق در سـال ‪ ۱۳۶۷‬بـه کرمـان بازگشـت و درگیـر جنـگ بـا اشـراری شـد‬ ‫کـه از مرزهـای شـرقی ایـران هدایت می شـدند‪ .‬او تا قبـل از انتصاب به فرماندهی‬ ‫سـپاه قـدس‪ ،‬بـا باندهـای قاچـاق مـواد مخـدر در مرزهـای ایـران و افغانسـتان‬ ‫می جنگید‪ .‬سردار حاج قاسم سلیمانی در سال ‪ ۱۳۷۹‬با حکمی ازسوی ایت اهلل‬ ‫خامنـه ای؛ رهبـر معظـم انقلاب‪ ،‬پـس از سـردار احمـد وحیـدی به عنـوان دومین‬ ‫فرمانـده ایـن نیـرو انتخـاب شـد‪ .‬او در این نیـرو فعالیت هـای گسـترده ای درزمینه‬ ‫تقویت و گسـترش امور محور مقاومت داشـت‪ .‬درواقع‪ ،‬این فعالیت های سـردار‬ ‫سـلیمانی کنـار شـهید عمـاد مغنیـه بـود کـه سـبب قدرتمندترشـدن ایـن نیـرو و‬ ‫نا کامـی رژیـم صهیونیسـتی در رسـیدن بـه اهـداف خـود درخصـوص فلسـطین و‬ ‫نیز لبنان شـد‪ .‬سـال ‪ ۱۳۸۹‬بود که سـردار سـرتیپ پاسـدار حاج قاسـم سـلیمانی‬ ‫به جهـت خدمـات فـراوان خـود‪ ،‬ازسـوی ایـت اهلل خامنـه ای فرمانـده معظـم کل‬ ‫قـوا و رهبـر انقلاب اسلامی با یک درجه ارتقاء به درجه سرلشـکری رسـید‪ .‬سـردار‬ ‫شهید حاج قاسم سلیمانی شخصیتی برجسته در جبهه مقاومت و از یادگاران‬ ‫دوران دفـاع مقـدس بـود‪ .‬وقتـی خبر شـهادت او در رسـانه های اعالم شـد؛ شـاید‬ ‫بسـیاری از مـردم هنـوز باورشـان نمی شـد کـه چنیـن اتفاقـی رخ داده‪ .‬او چهـره‬ ‫درخشـان و برجسـته محـور مقاومـت؛ به ویـژه در دوران مبـارزه بـا شـجره خبیثـه‬ ‫ملعونـه داعـش بـود‪ .‬ایـن شـهید بزرگـوار توانسـت جبهـه مقاومـت را در سراسـر‬ ‫جهـان تشـکیل دهـد و به همین دلیـل هـم امریـکا و صهیونیسـت ها و همـه کفـار‬ ‫مخالـف سـردار سـلیمانی هسـتند‪ .‬فرمانـده لشـکر ‪ ۴۱‬ثـاراهلل در دفـاع مقـدس‪،‬‬ ‫سـازمان دهنده نیروهـای حـزب اهلل در جنـگ ‪ ۳۳‬روزه لبنـان و فرمانـده نیـروی‬ ‫قـدس سـپاه پاسـداران و کابـوس داعـش و جبهـه النصـره و دار و دسته شـان امـروز‬ ‫هـدف اقـدام تروریسـتی دولـت امریـکا قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬وا کنش هـا به شـهادت‬ ‫سرلشـکر سـلیمانی کـه بـرای بسـیاری همچنـان همـان «حاج قاسـم» سـال های‬ ‫جنـگ بـود‪ ،‬در ‪ ۶۳‬سـالگی و پـس از نزدیـک بـه چهاردهـه مبـارزه بی وقفه‪ ،‬نشـان‬ ‫از محبوبیـت کمیـاب یـک چهـره نظامـی داشـت‪ .‬وقتـی داعـش در سـال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫پیشـروی های خـود را در مناطـق عـراق و سـوریه اغـاز کـرد؛ ایـن‪ ،‬سـردار سـلیمانی‬ ‫بـود کـه بـا حضـور خـود دراین مناطـق و با تشـکیل جبهـه مقاومت‪ ،‬کمـر یزیدیان‬ ‫زمان را شکست‪ .‬دولت اسالمی عراق ان زمان عملیات تروریستی متعددی را در‬ ‫عـراق پایه ریـزی کـرد؛ بعد از دسـتگیری «ابوعمـر البغدادی»‪ ،‬ابوبکر البغـدادی در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی به عنوان سـرکرده این گروه تروریسـتی تعیین شـد؛ هم زمان با‬ ‫اغـاز بحـران در سـوریه‪ ،‬عناصـر گروه تروریسـتی دولت اسلامی عـراق فعالیت های‬ ‫خـود در سـوریه را اغـاز کردنـد و شـاخه ایـن گروهک در عـراق با نام «جبهه النصره‬ ‫الهـل الشـام» تشـکیل شـد و درنهایـت در سـال ‪ ۲۰۱۳‬ابوبکـر البغـدادی در پیامـی‬ ‫صوتی ادغام «جبهه النصره» و «دولت اسلامی در عراق» را اعالم کرد تا گروهک‬ ‫تروریسـتی «داعش» دولت اسلامی در عراق و شـام تشـکیل شـود‪ .‬داعشـی های‬ ‫تروریسـت خیلـی زود و در اوایـل سـال ‪ ۲۰۱۴‬بـا انجـام عملیات تروریسـتی و کشـتار‬ ‫بی رحمانـه مـردم وارد شـهر فلوجـه در اسـتان االنبـار عـراق شـدند و پـس ازان نیـز‬ ‫در شـهرهای مختلـف ایـن کشـور تحرکاتـی را انجـام دادنـد‪ .‬خردادمـاه سـال ‪93‬‬ ‫تروریسـت های داعـش کـه از حمایـت دشـمنان اسـتقالل عـراق و منطقـه غـرب‬ ‫اسـیا برخـوردار بودنـد‪ ،‬بـه مرکز اسـتان نینوا در عـراق؛ یعنی موصل‪ ،‬حمله و فقط‬ ‫در چندسـاعت ایـن شـهر را تصـرف کردنـد‪ .‬سـردار سـلیمانی بـا تشـکیل محـور‬ ‫مقاومـت بـا نیروهایـی ماننـد جنبـش النجبـاء و کتائـب حـزب اهلل و همچنیـن‬ ‫حشدالشـعبی در عـراق و گروه هایـی نظیـر بسـیج مردمـی سـوریه و اتحـاد ان هـا با‬ ‫مدافعان حرم از ایران و تیپ فاطمیون و زینبیون‪ ،‬مقابل داعش ایستادگی کرد‬ ‫ً‬ ‫و نهایتا با رشـادت های فراوان درحالی که به گفته بسـیاری از فرماندهان نظامی؛‬ ‫داعش تا پشـت دروازه های کاخ ریاسـت جمهوری سـوریه رسـیده بودند و کسـی‬ ‫یکـرد کـه دیگـر امیـدی بـه شکسـت ان هـا باشـد؛ سـردار سـلیمانی همـراه‬ ‫فکـر نم ‬ ‫مدافعـان حـرم ایسـتاد و مانـع از گسـترش و ظهـور بیشـتر داعـش در منطقه غرب‬ ‫اسـیا شـد‪ .‬درنهایـت در ‪ 30‬ابان مـاه سـال ‪ ۹۶‬بـود کـه سرلشـکر قاسـم سـلیمانی‬ ‫در نامـه ای بـه رهبـر معظـم انقلاب‪ ،‬پایـان رسـمی حکومـت گـروه تروریسـتی‬ ‫داعـش را اعلام کـرد‪ .‬ایـن اتفـاق مهـم بـا پائین کشـیدن پرچـم داعـش در شـهر‬ ‫بوکمـال سـوریه‪ ،‬نهایـی و بـه همـگان اعلام شـد‪ .‬ایـن وعـده صادقـی بـود کـه در‬ ‫اخرین روزهـای تابسـتان همان سـال ازسـوی فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه در‬ ‫مراسـم اربعین‪ ،‬یکی از فرماندهان جبهه مقاومت شـهید «مرتضی حسـین پور»‬ ‫در گلـزار شـهدای شـلمان لنگـرود هـم ازسـوی او اعلام شـد‪ .‬او در تیرمـاه سـال‬ ‫‪ ۹۳‬بـا حکـم حجت االسلام رئیسـی؛ تولیـت اسـتان قـدس رضـوی (ع)‪ ،‬مفتخر به‬ ‫خادمی حضرت امام رضا (ع) شـد‪ .‬حضور موثر سـردار سـلیمانی در صحنه مبارزه‬ ‫بـا داعـش و شکسـت ایـن گروهک ضاله باعث شـد تا حضرت ایـت اهلل خامنه ای؛‬ ‫رهبـر معظـم انقالب‪ ،‬نشـان نظامـی ذوالفقار؛ یعنی باالترین نشـان نظامـی ایران‬ ‫را بـه او اعطـا کنـد‪ .‬طبـق ائین نامـه اهدای نشـان های نظامی جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران؛ ایـن نشـان بـه فرماندهـان عالی رتبـه و روسـای سـتادهای عالی رتبـه در‬ ‫نیروهـای مسـلح اهـدا می شـود کـه تدابیر ان هـا در طر ح ریـزی و هدایت عملیات‬ ‫رزمـی موجـب حصول نتایج مطلوب شـده باشـد‪ .‬پـس از پیروزی انقالب‪ ،‬سـردار‬ ‫یسـت کـه ایـن نشـان را دریافـت کـرده‪ .‬البتـه او تـا پیـش از‬ ‫سـلیمانی اولیـن کس ‬ ‫دریافـت ایـن نشـان‪ ،‬سـه نشـان فتـح را هـم از دسـتان فرمانـده معظـم کل قـوا‬ ‫دریافـت کـرده بودنـد‪ .‬سـردار سـپهبد پاسـدار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی پـس‬ ‫از عمـری مجاهـدت‪ ،‬سـرانجام توسـط موشـک های لیـزری پهپـاد امریکایـی در‬ ‫بامـداد روز ‪ ۱۳‬دی مـاه ‪ 98‬به همـراه شـهید ابومهـدی المهنـدس؛ نایب رئیـس‬ ‫حشدالشـعبی‪ ،‬سـردار پورجعفـری؛ رئیـس دفتـر شـهید سـلیمانی‪ ،‬وحیـد‬ ‫زمانی نیـا‪ ،‬هـادی طارمی و محمدرضا الجابری؛ رئیس تشـریفات حشدالشـعبی؛‬ ‫در پـی حملـه پهپـادی نیروهـای امریکایـی بـه کاروان ان هـا در فـرودگاه بغـداد‪،‬‬ ‫به شـهادت رسـیدند‪.‬‬ صفحه 2 ‫دو شنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫اخرین دست نوشته سردار‬ ‫سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی‪ ،‬کمـی‬ ‫قبـل از پـرواز شـهادت از دمشـق بـه بغـداد‬ ‫پنج شـنبه ‪ ۱۲‬دی مـاه ایـن متـن را کـه‬ ‫نوشـته بـود‪ ،‬کنـار اینـه محـل اقامـت خود‬ ‫قـرار داده و قلـم را روی ان گذاشـته بـود‪:‬‬ ‫الهی ال تکلنی‬ ‫خداوندا مرا بپذیر‬ ‫خداوندا عاشق دیدارتم‬ ‫همـان دیـداری کـه موسـی را ناتـوان از‬ ‫ایسـتادن و نفس کشـیدن نمـود‬ ‫خداوندا مرا پا کیزه بپذیر‬ ‫الحمدهلل رب العالمین‬ ‫خداوندا مرا پا کیزه بپذیر‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ّ‬ ‫ملت عزیز ایران!‬ ‫سـردار بـزرگ و پرافتخـار اسلام اسـمانی شـد‪ .‬دیشـب ارواح طیبـه شـهیدان‪ ،‬روح مطهـر قاسـم سـلیمانی را در اغـوش گرفتنـد‪ .‬سـال ها مجاهـدت مخلصانـه و‬ ‫نهـای مبـارزه بـا شـیاطین و اشـرار عالـم و سـال ها ارزوی شـهادت درراه خـدا‪ ،‬سـرانجام سـلیمانی عزیـز را بـه ایـن مقـام واال رسـانید و خـون‬ ‫شـجاعانه در میدا ‬ ‫پا ک او به دسـت شـقی ترین احاد بشـر بر زمین ریخت‪ .‬این شـهادت بزرگ را به پیشـگاه حضرت بقیه اهلل ارواحنا فداه و به روح مطهر خود او تبریک و به ملت‬ ‫تشـدگان اسلام و مکتـب امام خمینـی (ره) بـود‪ .‬او همـه عمـر خـود را بـه جهـاد درراه خـدا گذرانیـد‪.‬‬ ‫ایـران تسـلیت عـرض می کنـم‪ .‬او نمونـه برجسـته ای از تربی ‬ ‫شـهادت‪ ،‬پـاداش تلاش بی وقفـه او در همـه ایـن سـالیان بـود‪ .‬بـا رفتـن او‪ ،‬بـه حـول و قـوه الهـی کار او و راه او متوقـف و بسـته نخواهـد شـد؛ ولـی انتقـام سـختی‬ ‫یسـت کـه دسـت پلیـد خـود را بـه خـون او و دیگـر شـهدای حادثـه دیشـب الودنـد‪ .‬شـهید سـلیمانی‪ ،‬چهـره بین المللـی مقاومـت اسـت و‬ ‫درانتظـار جنایتکاران ‬ ‫همـه دل بسـتگان مقاومـت خونخـواه اوینـد‪ .‬همـه دوسـتان و نیـز همـه دشـمنان بداننـد خـط جهـاد مقاومـت بـا انگیـزه مضاعـف ادامـه خواهـد یافـت و پیـروزی‬ ‫قطعـی درانتظـار مجاهـدان ایـن راه مبـارک اسـت‪ .‬فقـدان سـردار فـدا کار و عزیـز مـا تلـخ اسـت؛ ولـی ادامـه مبـارزه و دسـت یافتن به پیـروزی نهایـی‪ ،‬کام قاتالن و‬ ‫جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد‪ .‬ملت ایران یاد و نام شـهید عالی مقام سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی و شـهدای همراه او؛ به ویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب‬ ‫اقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشـت و این جانب سـه روز عزای عمومی در کشـور اعالم می کنم و به همسـر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بسـتگان‬ ‫ایشـان تبریـک و تسـلیت می گویم‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫بازخوانی متن سخنرانی حاج قاسم در جمع مدافعان حرم‬ ‫هرکسـی دراین جمـع حضـور پیـدا کنـد‪ ،‬بـرای او افتخـار اسـت و دلیلـش‬ ‫ً‬ ‫این اسـت که شـما یـک ویژگی هـای برجسـته ای داریـد و ان اینکـه اوال بـرای‬ ‫خـدا هجـرت کرده ایـد‪ .‬نفـس مهاجـر فی سـبیل اهلل یـک کار ارزشـمند اسـت‬ ‫کـه انسـانی ا گـر دراین مسـیر حتـی درراه هـم بمیـرد‪ ،‬شـهید اسـت‪ .‬هرکسـی‬ ‫بـرای خـدا مهاجرتـی انجـام دهـد‪ ،‬ازانجا کـه ایـن مهاجـرت بـرای خداسـت؛‬ ‫ولواینکـه در میـدان جنـگ هـم شـهید نشـود‪ ،‬شـهید اسـت‪ .‬نکتـه دوم‬ ‫ اینکـه شـما مجاهـد هسـتید و بـرای جهـاد امده ایـد‪ .‬ایـن یـک اجـر باالیـی‬ ‫دارد و کسـی نمی توانـد ان را قیمت گـذاری کنـد و اجـر ویـژه ای دارد‪ .‬خداونـد‬ ‫فرمـوده اسـت کـه جهـاد یـک دریچـه خـاص بـرای اولیـای خداسـت‪ .‬متعـدد‬ ‫در احادیـث و روایـات هـم ایـن مضامیـن را داریـم‪ .‬ان قـدر فضیلـت و نتیجـه‬ ‫مهمـی دارد کـه امیرالمومنیـن (ع) در جنـگ احـد وقتـی از جنـگ بـا ان همـه‬ ‫زخمـی کـه برداشـتند‪ ،‬برگشـتند؛ گریـه کردنـد؛ باانکـه ایشـان معصـوم بودند؛‬ ‫امـا ان چیزی کـه باعـث خشـنودی امیرالمومنیـن (ع) شـد‪ ،‬مـژده شـهادت‬ ‫بـود کـه پیامبـر بـه ایشـان دادنـد‪ .‬لـذا اخریـن جملـه امیرالمومنیـن(ع) پـس‬ ‫از ضربـه ای کـه بـر فرقشـان وارد شـد‪« ،‬فـزت و رب الکعبـه»؛ یعنـی بـه خـدای‬ ‫کعبـه رسـتگار شـدم بـود‪ .‬خـب ایـن راه و صحنه ای سـت کـه شـما در ان قـدم‬ ‫گذاشـته اید‪ .‬هـدف بـرای شـما معلـوم اسـت‪ .‬خیلـی مهـم اسـت کـه انسـان‬ ‫وقتـی می خواهـد کاری انجـام دهـد و در ان کار زیباتریـن حاصـل دنیای خود‬ ‫را می خواهـد بگـذارد‪ ،‬بایـد ارزش داشـته باشـد‪ .‬ا گـر ارزش نداشـته باشـد‪،‬‬ ‫یکـه باالتـر‬ ‫امـکان نـدارد باالتریـن داشـته خـود را بگـذارد‪ .‬انسـان بـرای چیز ‬ ‫اسـت‪ ،‬باالتریـن را می گـذارد؛ بنابرایـن‪ ،‬ازانجایی کـه موضـوع خیلـی مهم باید‬ ‫باشـد‪ ،‬شـما قبول کرده اید که به اینجا بیایید و جانبازی کنید‪ .‬شـما با سـر‪،‬‬ ‫دسـت‪ ،‬پـا و همـه وجودتـان جانبازی می کنیـد‪ .‬چطور وقتی برخی از بـرادران‬ ‫شـما مجـروح شـده اند‪ ،‬هنـوز تـرک نمی کننـد و عشـق دارنـد کـه بیاینـد‪ .‬زمان‬ ‫جنـگ‪« ،‬حسـین بادپـا» هـم رزم مـن بـود و خیلـی دوسـتش داشـتم‪ .‬االن‬ ‫هـم وی مفقوداالثـر اسـت‪ .‬او همشـهری مـن بـود؛ برای اینکـه بیایـد اینجـا‪،‬‬ ‫خانمـش را واسـطه کـرد و ایـن خیلی مهـم اسـت کـه زن انسـان به جهـت‬ ‫واسطه شـدن بـرای مجاهـدت شـوهرش بیایـد و التمـاس کنـد و بگویـد‬ ‫کـه تـو قبـول کـن کـه شـوهر مـن بـه جبهـه بیایـد و شـهید شـود‪ .‬ایـن خیلـی‬ ‫حـرف مهمی سـت‪ .‬نشـان می دهـد هـدف خیلـی بـاارزش اسـت‪« .‬بادپـا» بـار‬ ‫اول زنـش واسـطه شـد‪ .‬بـار دوم امـد‪ .‬مـن خیلـی دوسـتش داشـتم‪ .‬بـرای بـار‬ ‫ً‬ ‫چهـارم نمی گذاشـتم بیایـد؛ مجـددا خانمـش را واسـطه کـرد و گفـت تو پیش‬ ‫فالنـی ابـرو داری و بـرو واسـطه شـو تـا بگـذارد مـن بـروم‪ .‬در ایـام فاطمیه سـال‬ ‫قبـل کـه بعـد بـه اینجـا امـد و شـهید شـد‪ .‬ان زمـان در دیرالعـدس دیـدم یـک‬ ‫صـدای خیلـی برجسـته ای می ایـد؛ «سـید ابراهیـم صـدرزاده» خیلـی صدای‬ ‫مردانـه ای داشـت مثـل داش مشـتی های تهرانـی‪ .‬مـن او را نمی شـناختم‪.‬‬ ‫وقتـی از پشـت بی سـیم حـرف مـی زد‪ ،‬گفتـم او کیسـت کـه از تهـران امـده و در‬ ‫تیـپ فاطمیـون جـای گرفتـه اسـت؟ حسـین گفـت‪« :‬سـید ابراهیـم!» وقتـی‬ ‫از دیرالعـدس برمی گشـتیم‪ ،‬از حسـین سـوال کـردم کـه ایـن «سـید ابراهیـم‬ ‫کیسـت بـا ایـن صـدای بلنـد و مردونـه صحبـت می کـرد؟!» سـید را نشـان داد‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن!» یـک جـوان رشـید باریـک کـه خیلـی تودل بـرو بـود و ادم لـذت‬ ‫ً‬ ‫می بـرد کـه نگاهـش کند‪ .‬من واقعا عاشـقش بودم‪ .‬پرسـیدم چطـور به اینجا‬ ‫امده اسـت؟ این جوان چون ما راه نمی دادیم بیاید‪ ،‬رفت مشـهد و در قالب‬ ‫فاطمیـون و به اسـم افغانـی ثبت نـام کـرده و بـه اینجـا امـده بـود؛ زرنـگ بـه‬ ‫ایـن می گوینـد‪ .‬زرنـگ بـه مـن و امثـال مـن نمی گوینـد‪ .‬زرنـگ فـردی نیسـت‬ ‫کـه به دنبـال مال جمع کـردن و گـول زدن مـردم اسـت‪ .‬زرنـگ و بـا ذکاوت‬ ‫شخصی سـت کـه فرصت هـا را این شـکل به دسـت مـی اورد‪ .‬زرنـگ یعنـی‬ ‫کسـی که فرصت هـا را به نحواحسـن اسـتفاده می کند‪ .‬چـرا وی ایـن کار را کرد؟‬ ‫چـون خیلـی قیمـت دارد‪ .‬خـدا کسـی را کـه در َراهش جهاد می کند‪ ،‬دوسـت‬ ‫ّ‬ ‫یـن َع َلـی ْال َق ِاع ِد َ‬ ‫ادلـه ْال ُم َج ِاه ِد َ‬ ‫یـن ا ْج ًـرا َع ِظ ً‬ ‫یمـا‪ .‬ا گـر کسـی را خدا‬ ‫دارد؛ فضـل‬ ‫دوسـت داشـته باشـد‪ ،‬عشـق و عاطفـه اش را در دل هـا ا کنده می کنـد‪ .‬امثال‬ ‫«سـید ابراهیـم» در خیابان هـای تهـران بسـیارند؛ امـا ان چیزی کـه او را بسـیار‬ ‫عزیـز کـرد‪ ،‬این مسـئله بـود‪ .‬انسـان می میـرد؛ چه بخواهـد چه نخواهد‪ .‬شـاه‬ ‫باشـد می میـرد‪ ،‬امپراتـور باشـد‪ ،‬می میـرد‪ .‬عالـم باشـد‪ ،‬می میـرد‪ .‬یـک مـرگ‬ ‫اجباری سـت و ‪ ۹۹‬درصـد از مـردم به این شـکل می میرنـد و تنهـا یک درصـد‬ ‫توفیـق ایـن را دارنـد کـه مـرگ اختیـاری را انتخـاب کننـد‪ .‬مـرگ اجبـاری‬ ‫نتیجـه اش چیسـت؟ انسـان بـه نقطـه ای می رسـد کـه نمی توانـد یک مگس‬ ‫را از خـود دور کنـد‪ .‬حالـت احتضـار را دیده ایـد‪ .‬امام سـجاد (ع) می فرمایـد‪:‬‬ ‫«خدایـا بـه مـن رحـم کـن از ان وقتـی کـه همـه ایـن اداهـا (بی حرکتـی پـس‬ ‫از مـرگ) از مـن سـاقط شـود»؛ بـا مـرگ‪ ،‬همـه عمل هـا از مـا سـاقط و قطـع‬ ‫می شـود‪ .‬شـما امده ایـد درراهـی قرارگرفته ایـد و راهـی اختیـاری را بـرای خـدا‬ ‫و دفـاع از حریم هـا انتخـاب کرده ایـد‪ .‬دفـاع فقـط از حـرم حضـرت زینـب (س)‬ ‫و حضـرت رقیـه (س) نیسـت؛ دفـاع از حریـم گسترده ای سـت‪ .‬دفـاع از حریـم‬ ‫اسلام اسـت و دفـاع از حریـم اهل بیـت (ع) و انسـانیت اسـت‪ .‬یقیـن بدانیـد‬ ‫شـما بـرای ایـن انتخـاب شـده اید؛ چـه ایـن را حفـظ کنیـد چـه نکنیـد‪.‬‬ ‫بـرادران «جاهـدوا فـی اهلل حـق جهـاده» درراه خـدا جهـاد می کنیـد‪ ،‬حقـش‬ ‫را می گیریـد‪ .‬حقـش‪« ،‬صفـات مجاهـدان را داشـتن» اسـت‪ .‬صفـات مجاهـد‬ ‫را امیرالمومنیـن (ع) در دوره غربـت خـود در کوفـه و عـراق ذکـر می کـرد‪ .‬ایـن‬ ‫صفـات خیلی مهـم اسـت و شـما بـا خیلی از ان هـا شـباهت داریـد‪ .‬ایشـان‬ ‫ً‬ ‫می فرمـود‪« :‬کجاینـد کسـانی که دعـوت بـه اسلام می شـدند‪ ،‬سـریعا قبـول و‬ ‫حرکـت می کردنـد‪ ،‬قـران را می خواندند و در پی حا کم کردن قران بودند‪ .‬مثل‬ ‫شـتری کـه به سـمت بچـه خـود مـی رود‪ ،‬به سـمت جهـاد حرکـت می کردنـد‪.‬‬ ‫می رفتنـد درد همـه جاهایـی کـه اسلام نیـاز می کـرد و طلـب می کـرد»‪.‬‬ ‫امیرالمومنین(ع) در سـخنان خود خیلی از «شـتر» اسـتفاده می کردند؛ شـتر‬ ‫بین حیوانات نسـبت به فرزند‪ ،‬پرعاطفه ترین اسـت‪ .‬امام علی (ع) فرمودند‪:‬‬ ‫«نـه زنده بودن هـا خوشحالشـان می کنـد و نـه ازدسـت دادن ها»؛ چـون بـرای‬ ‫خدا امده اید و هر چه او خواسـت‪ ،‬درسـت اسـت‪ .‬ما در عملیات بدر در زمان‬ ‫جنگ موفق نشـدیم‪ .‬خیلی ناراحت بودیم و شـهید هم خیلی داده بودیم‪.‬‬ ‫روز بعـد عملیـات‪ ،‬همـه ما در جزیره مجنون جمع شـدیم‪ .‬همه ناراحت‬ ‫بودنـد‪ .‬ان روز امـام (ره) پیامـی داده بـود کـه ایـن پیـام خیلـی عجیـب‬ ‫بود‪ .‬این پیام منتشـر نشـد؛ اما بخشـی ازان در ذهنم باقی ماند‪ .‬این‬ ‫بـرای شـما خیلی مهـم اسـت‪ .‬مـا نبایـد بـه پیروزی هـا و شکسـت ها‬ ‫نـگاه کنیـم‪ .‬امـام (ره) فرمـوده بودنـد کـه «بـه مـن گزارشـی دادنـد و مـا‬ ‫نباید به پیروزی ها و شکست ها نگاه کنیم؛ بلکه باید به تکلیفمان‬ ‫نـگاه کنیـم»‪ .‬مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬یـک جملـه مهمـی دارد و ان‬ ‫َ ُ ُ َ َ ُ ُ‬ ‫نصرکم به این معناسـت که ا گر‬ ‫این اسـت که «کلمه ِان تنصروا اهلل ی‬ ‫یکـردن دیـن خـدا یک درصـد اسـت‪ ،‬بایـد شـما صددرصـد‬ ‫فهـم شـما در یار ‬ ‫عمـل کنیـد‪ .‬ا گـر شـما ان یک درصـد را صددرصـد عمـل کردیـد‪ ،‬خـدا هـم‬ ‫‪ ۹۹‬درصـد را بـه شـما پیـروزی خواهـد داد‪ .‬ا گـر شـما بـه ان یک درصـد سـهم‬ ‫خـود عمـل نکردیـد‪ ،‬چـه توقعـی داریـد کـه خـدا حمایـت کنـد؟» شـما حرکت‬ ‫کن و خدا برکت می دهد‪ .‬شـما باید به ان چیزی که بر دوشـت اسـت‪ ،‬درمورد‬ ‫جهـاد عمـل کنـی و همـه راه هـا را بـروی و درحدتـوان خـود‪ ،‬ظرفیت هـا را‬ ‫ایجـاد کنـی و بقیـه را به عهـده خـدا بگـذاری‪ .‬جاهـدوا فـی اهلل؛ حـق جهـاده‬ ‫ً‬ ‫یـک معنایـش این اسـت که تـو حقـت را در موضـوع جهـاد حتمـا عمـل کنـی؛‬ ‫ً‬ ‫حتمـا همـه راه هـا را بـروی و بقیـه را برعهـده خـدا بگـذاری‪ .‬به همین دلیـل‬ ‫امیرالمومنیـن (ع) فرمودند‪« :‬مجاهد حقیقی کسی سـت که نـه از زنده بودن‬ ‫خـود خیلـی خوشـحال اسـت و نـه بـرای ازدسـت دادن دوسـتانش ناراحـت‬ ‫اسـت»؛ چـون بـرای خداسـت‪ .‬صفـات اخالقـی مجاهـد خیلی مهـم اسـت‪.‬‬ ‫مجاهـد‪ ،‬یـک ظواهـری در ابعـاد مختلـف دارد‪ .‬پایـه اول ایـن صفـات‪ ،‬نمـاز‬ ‫اسـت‪ .‬بـرادر عزیـز! شـما نبایـد نافلـه شـب را تـرک کنیـد و ایـن یـک صفایـی‬ ‫دارد‪ .‬در جهـادی کـه می کنیـد‪ ،‬ظلـم نکنیـد‪ .‬نـه بایـد مظلـوم باشـید کـه پـا‬ ‫بـر مـا بمالنـد و نـه ظالـم باشـید؛ لـذا وقتـی بـرای جهـاد حرکـت می کنیـد‪ ،‬باید‬ ‫خیلـی دقـت کنیـد‪ .‬مجاهـد‪ ،‬متشـر ع ترین شـخص اسـت و در اخلاق و رفتار‬ ‫و ظاهر و باطن‪ ،‬تشـرع دارد‪ .‬این مسـئله بسـیار اساسـی و مهم اسـت‪ .‬شـما و‬ ‫ما باید خودمان را وقف اسلام کنیم و بگوییم خدایا در این عمری که به ما‬ ‫دادی‪ ،‬ان را وقـف تـو می کنـم‪ .‬حضـرت مریم (س) عمر خـود را وقف کرد و خدا‬ ‫ایـن عظمـت را بـه او داد‪ .‬حضـرت امیرالمومنین(ع) فرمودنـد‪« :‬تن خود را به‬ ‫خدا عاریه دهید»‪ .‬بگو مال خداست؛ ان را قرض بده؛ نه اینکه تدبیر نکنید‪.‬‬ ‫تدبیـر کنیـد؛ امـا ایـن نبایـد فکر غلـط را بـه تو تلقین کنـد‪ .‬ان شـاءاهلل خداوند‬ ‫بـا حـرکات شـما‪ ،‬بـا دسـت شـما‪ ،‬بـا اراده شـما نصـرت خـود را بـرای مسـلمین‬ ‫و مسـتضعفین محرومـی کـه در مناطـق مختلـف محاصـره هسـتند‪ ،‬انتظـار‬ ‫دارنـد مـا و شـما بـرای نجاتشـان عمـل کنیـم‪ ،‬به ارمغان بیـاورد و همـه ما این‬ ‫افتخـار را داشـته باشـیم کـه در نجـات ان هـا‪ ،‬نـام ما در پیشـگاه خداوند ثبت‬ ‫شـود‪ .‬ان شـاءاهلل خداونـد سلامتتان بـدارد‪ .‬الحمـداهلل فرماندهـان باتدبیـر‬ ‫و خیلی خوبـی داریـد‪ .‬مـن می بینـم در میـدان کار می کننـد و مثـل پـدر بـرای‬ ‫شما هستند‪ .‬عزیزان روحانی و دیگرانی که هستند‪ ،‬همه باهم محبت رفتار‬ ‫کنیـد؛ هـم شـما وظایـف فرزنـدی را خـوب انجـام دهیـد و هـم ان هـا وظایـف‬ ‫پـدری را‪ .‬فکـر کنیـد چطـور در مقابل دشـمن با حکمـت و دقت و تدبیر عمل‬ ‫کنیـد‪ .‬امیـدوارم همیشـه شـما را همین طـور خنـدان ببینـم‪ .‬صحنـه جنـگ‬ ‫همیشـه این گونـه نیسـت؛ بعضی هـا شـجاع ترند و بعضی هـا خائف تـر و بایـد‬ ‫همدیگـر را کمـک کننـد‪ .‬ان شـاءاهلل خـدا شـما را موفـق کنـد‪.‬‬ ‫دیپلماسی ایرانی‪ /‬ابان ماه ‪1394‬‬ صفحه 4 ‫دو شنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫اغاز واکسیناسیون با اولویت کادر درمانی و سالمندان‬ ‫نهادهای نظارتی ما را در شرایط نو مشاهده کنند‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬دولـت امیـدوار اسـت بـا اقدامـات انجام گرفتـه‪ ،‬درکنـار پیگیـری مجدانـه‬ ‫بـرای تولیـد داخلـی وا کسـن‪ ،‬در هفته‏ هـای اینده با خرید وا کسـن از شـرکت‏های مختلـف و انتقال‬ ‫ان بـه داخـل کشـور‪ ،‬وا کسیناسـیون براسـاس اولویت بنـدی و جـدول اماده شـده از جامعـه هـدف‬ ‫در کشـور بـا اولویـت کادر درمانـی و سـالمندان اغـاز شـود»‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ روحانـی با تا کید بر لزوم‬ ‫تسـریع در اقدامـات و فعالیت‏هـای انجام گرفتـه در این زمینـه‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بانـک مرکـزی‪ ،‬وزارت‬ ‫امـور خارجـه و سـازمان برنام هو بودجـه بایـد در کنـار وزارت بهداشـت کـه مسـئول دقت‏هـای الزم‬ ‫کارشناسی سـت‪ ،‬به گونـه ای برنامه ریـزی کننـد کـه خریـد و انتقـال وا کسـن بـه کشـور سـریع ‏تر به سـرانجام برسـد»‪.‬‬ ‫وزیـر امـوزش و پـرورش با اشـاره به اینکه خطـا در مسـیرهای ناشـناخته وجـود دارد‪ ،‬گفـت‪ « :‬هـر‬ ‫رکـن کارکـردی می توانـد عملکـرد درسـت و کارکرد بهینه داشـته باشـد‪ .‬فکر می کنیـم باید نهادهای‬ ‫نظارتـی و حسابرسـی مـا را در ایـن شـرایط نـو و پیچیـده مشـاهده کننـد»‪ .‬حاجی میرزایـی افـزود‪:‬‬ ‫«بایـد دیـد هـر مجموعـه ای تـا چقـدر قـادر اسـت بـا پیچیدگی هـا خـود را پیـش ببـرد‪ .‬گفت وگوهـا‬ ‫ً‬ ‫مجـال خوبـی بـرای فهـم و درک مـا از پدیده هـا را به وجـود مـی اورد؛ البتـه مجموعه هـا معمـوال‬ ‫از روش هـای قدیمـی دل نمی کننـد و کمتـر حاضرنـد در ان تجدیدنظـر کننـد و بـا ان مقابلـه هـم‬ ‫می کننـد‪ .‬روش هـا بایـد متحـول شـود‪.‬‬ ‫سـفرای ایتالیـا‪ ،‬انگلیـس و فرانسـه در یادداشـتی مشـترک‪،‬‬ ‫شـرایط اقلیمـی جهـان را نگران کننـده اعلام کـرده و ابـراز‬ ‫امیـدواری کردنـد کـه بعـد از پنج سـال از زمـان انعقـاد‬ ‫توافقنامـه پاریـس‪ ۱۸۹ ،‬کشـور عضو موفـق به تحقق اهداف‬ ‫ان شوند‪ .‬به گزارش ایرنا؛ در یادداشت مشترکی که «جوزپه‬ ‫پرونـه» (سـفیر ایتالیـا)‪« ،‬رابـرت مک ایـر» (سـفیر انگلیـس) و‬ ‫«فیلیپ تیبو» (سـفیر فرانسـه) درخصوص تغییرات اقلیمی‬ ‫جهـان و توافقنامـه پاریس منتشـر کرده انـد ‪ ،‬امده‪ :‬وضعیت‬ ‫کـره زمیـن بحرانی سـت‪ .‬وقـت ان رسـیده که «دکمه سـبز» را‬ ‫فعـال کنیـم‪ .‬فرصتی فراهم شـده تا نه تنها اقتصـاد جهان را‬ ‫بازسـازی؛ بلکـه ان را متحـول کنیـم‪ .‬ایـن زنـگ خطـری بـود‬ ‫ً‬ ‫کـه دبیـرکل سـازمان ملـل‪ ،‬انتونیـو گوتـرش‪ ،‬اخیـرا به صـدا‬ ‫دراورد‪ .‬تغییـرات اقلیمـی‪ ،‬یـک چالـش جهانـی مشـترک‬ ‫اسـت‪ .‬اینجـا در ایـران شـاهد کمبـود اب‪ ،‬نابـودی تاالب ها‪،‬‬ ‫طوفـان شـن و الودگـی هـوا هسـتیم‪ .‬در فرانسـه افزایـش‬ ‫دمـا‪ ،‬سـیل‪ ،‬طوفان هـای شـدید یـا اسـیب بـه تنـوع زیسـتی‬ ‫در برخـی نقـاط فراسـرزمینی اتفـاق افتـاده‪ .‬در ونیـز ایتالیـا‪،‬‬ ‫شتـر هرگـز این چنیـن‬ ‫بـا سـیل هایی سـهمگینی کـه پی ‬ ‫مکـرر رخ نمی دادنـد‪ ،‬روبـه رو هسـتیم و انگلیـس بـا الودگـی‬ ‫هـوا‪ ،‬سـیل و پائین امـدن کیفیـت ا کوسیسـتم های دریایـی‬ ‫مواجـه اسـت‪ .‬ایـران‪ ،‬به رغـم مشـکالتش در دسـتیابی بـه‬ ‫فناوری هـای جدیـد کـه کمـک می کننـد توانایی هـای خـود‬ ‫در بهینه سـازی مصـرف انـرژی را ارتقـاء دهـد‪ ،‬اقداماتـی را‬ ‫اغـاز کـرده اسـت‪ .‬تالش هـای ایـن کشـور بـرای محدودکردن‬ ‫انتشـار گازهـای گلخانـه ای جهانـی؛ به ویـژه بـا توسـعه‬ ‫انرژی هـای تجدیدپذیـر یـا سیاسـت های مالـی مناسـب‪،‬‬ ‫تعهـد ایـن کشـور بـه این موضـوع را نشـان می دهـد‪ .‬نیـز‬ ‫مثال هـای مثبتـی از همکاری هـای مبتنی بـر قاعـده بـرد‪-‬‬ ‫بـرد بـا اتحادیـه اروپـا و نیـز سـازمان ملـل درزمینـه احیـای‬ ‫ً‬ ‫تاالب هـا‪ ،‬مدیریـت پایـدار جنگل هـا و کال حرکـت به سـوی‬ ‫ سـوم منابـع‬ ‫شـهرهای سـبزتر وجـود دارد‪ .‬فرانسـه‪ ،‬یک ِ‬ ‫خـود در برنامـه بازسـازی اقتصـادی پـس از بحـران کرونـا را‬ ‫بـه محیـط زیسـت اختصـاص خواهـد داد‪ .‬فرانسـه‪ ،‬هـدف‬ ‫به صفررسـاندن انتشـار گازهـای گلخانـه ای را تـا سـال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫نیـز به صـورت قانـون دراورده کـه همـان هـدف اتحادیـه‬ ‫اروپاست‪ .‬در ایتالیا‪ ،‬اهداف بلندپروازانه برای افزایش سهم‬ ‫انـواع انرژی هـای تجدیدپذیـر و تعطیلـی همـه نیروگاه هـای‬ ‫زغال سـنگ تـا سـال ‪ ۲۰۲۵‬در «برنامـه ملـی انـرژی و اقلیـم»‬ ‫ن شـده اسـت‪ .‬ایتالیـا بـا قـدرت از هـدف‬ ‫ایـن کشـور تعییـ ‬ ‫نبـردن خسـارات اقلیمـی تـا سـال‬ ‫اتحادیـه اروپـا بـرای ازبی ‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬حمایـت می کنـد؛ اقتصـادی بـدون انتشـار گازهـای‬ ‫گلخانـه ای‪ .‬در انگلیـس‪ ،‬نخسـت وزیر (بوریـس جانسـون)‬ ‫ً‬ ‫اخیـرا برنامـه ای ‪ ١٠‬قسـمتی را بـرای یـک انقلاب صنعتـی‬ ‫سـبز اعلام کـرده کـه بـه این کشـور امـکان می دهد تـا برنامه‬ ‫ریشـه کن کردن سـهم خـود در تغییـرات اقلیمـی تـا سـال‬ ‫‪ ۱۸۹‬کشور در ارزوی‬ ‫تحققاهدافتوافقنامهپاریس‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬را پیـش ببـرد‪ .‬انگلیـس همچنیـن هـدف بلندپروازانه‬ ‫جدیـدی را بـرای کاهـش حداقـل ‪ ۶۸‬درصـدی انتشـار‬ ‫گازهـای گلخانـه ای تـا سـال ‪ ،۲۰۳۰‬براسـاس سـطح سـال‬ ‫‪ ،۱۹۹۰‬تعییـن کـرده‪ .‬پنج سـال پیش‪ ،‬در ‪ ۱۲‬دسـامبر ‪،۲۰۱۵‬‬ ‫شاهد به امضاءرسیدن توافقنامه ای تاریخی برای مبارزه با‬ ‫تغییرات اقلیمی بودیم که در پایان اجالس ‪ COP‬در پاریس‬ ‫منعقـد شـد‪ .‬توافقنامـه پاریس‪ ،‬یک هدف جمعـی نهایی را‬ ‫مشـخص کـرد؛ جلوگیـری از افزایـش دمـای کـره زمیـن بیش‬ ‫از دو درجـه سـانتی گراد و تلاش بـرای محدودکـردن ان تـا‬ ‫‪ ۱.۵‬درجـه سـانتی گراد‪ .‬ایـن توافقنامـه پویـا همچنیـن یـک‬ ‫یکـرد تـا کشـورها تشـویق‬ ‫چهارچـوب منصفانـه مشـخص م ‬ ‫شـوند و تعهـدات خـود را هـر پنج سـال یک بـار ارتقـاء دهنـد‪.‬‬ ‫این شـامل حمایت از کشـورهای درحال توسـعه می شـود تا‬ ‫بتواننـد تعهـدات خـود را انجـام؛ و توانایی خود بـرای وفق با‬ ‫تبعـات تغییـرات اقلیمـی افزایـش دهنـد‪ .‬پـس از پنج سـال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫طبیعتـا همچنـان درتلاش بـرای دسـتیابی بـه اهـداف‬ ‫توافقنامه هسـتیم‪ .‬براسـاس برنامه محیط زیسـت سازمان‬ ‫ملـل؛ بـا نـرخ فعلـی انتشـار گازهـای گلخانـه ای جهانـی‪،‬‬ ‫افزایـش گرمایـش زمیـن در پایـان قـرن حاضـر بـه چهاردرجه‬ ‫سـانتی گراد خواهـد رسـید‪ .‬ایـن افزایـش‪ ،‬درصـورت اجـرای‬ ‫کامـل «برنامه هـای مشـارکت تعیین شـده ملـی»‪ ،‬سـه درجه‬ ‫خواهـد بـود؛ امـا در روزهـای اینـده شـاهد یـک مرحلـه مهـم‬ ‫دیگـر درتلاش جهانـی بـرای مقابلـه بـا ایـن اثـرات تغییـرات‬ ‫بو هوایـی خواهیـم بـود‪ .‬در ‪ ۱۲‬دسـامبر‪ ،‬اجلاس اقـدام‬ ‫ا ‬ ‫تغییرات اقلیمی‪ ،‬به میزبانی مشترک فرانسه‪ ،‬سازمان ملل‬ ‫و انگلیـس و بـا مشـارکت شـیلی و ایتالیـا‪ ،‬برگـزار می شـود کـه‬ ‫بسـتری را بـرای سـران کشـورها و دولت هـا فراهـم مـی اورد‬ ‫تـا تعهـدات جدیـدی را درزمینـه کاهـش خسـارات تغییرات‬ ‫اقلیمی‪ ،‬سازگاری با ان و تامین مالی برای مبارزه با ان ارائه‬ ‫کننـد‪ .‬نیـز تـا اجلاس ‪ COP‬در نوامبـر ‪ ۲۰۲۱‬یک سـال زمـان‬ ‫یسـت؛ رویـدادی کـه در ان‪ ،‬انگلیـس و ایتالیـا همـان‬ ‫باق ‬ ‫کاری را می کننـد کـه فرانسـه در ‪ ۲۰۱۵‬شـروع کـرد و شـیلی‬ ‫در ‪ ۲۰۱۹‬ادامـه داد؛ یعنـی تشـویق کشـورها و شـرکت های‬ ‫خصوصـی بـرای توافـق بـر سـر اهـداف بلندپروازانـه تغییـرات‬ ‫اقلیمـی و تعهـد بـه تلاش بـرای به صفررسـاندن انتشـار‬ ‫یسـت؛ امـا امیدواریـم کـه‬ ‫کربـن‪ .‬برنامـه بلندپروازانه ا ‬ ‫ شدن مرز بین انسان و ربات ‬ ‫باریک ِ‬ ‫کتـر می شـود‪ .‬به گفتـه‬ ‫مـرز بیـن انسـان و ربات هـا هـرروز باریـک و باری ‬ ‫یـووال نـوح هـراری؛ انسـان ها هـرروز بیشـتر ربـات می شـوند و ربات هـا‬ ‫به طـوری فزاینـده بـه صفـات انسـانی دسـت می یابنـد‪ .‬در چندماه گذشـته‪،‬‬ ‫‪ Innovation Origins‬دنبـال مهدکـودک رباتیـک هلنـد در دانشـگاه صنعتـی‬ ‫ایندهـوون بـوده و دراین مجموعـه دربـاره ان مطلـب نوشـته اسـت‪ .‬به گـزارش‬ ‫ً‬ ‫باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ یـک چاپگـر سـه بعدی کـه خانـه شـما را دقیقـا‬ ‫همان طورکـه می خواهیـد‪ ،‬می سـازد‪ .‬همـه قطعـات متحـرک هسـتند تـا بتـوان‬ ‫خانه را به معنای واقعی کلمه مطابق میل شـما تنظیم کرد‪ .‬یک اتاق نشـیمن‬ ‫یـا بالکـن فوق العـاده بـزرگ کـه می توانـد بالفاصلـه چیـده شـود‪ .‬یـک ربـات حتی‬ ‫قبل ازاینکه احسـاس کنید‪ ،‬یک فنجان قهوه برای شـما می اورد‪ .‬ا گر در مراحل‬ ‫بعـدی زندگـی خـود بـه مراقبـت نیـاز داریـد‪ ،‬ربـات همیشـه در کنـار شـما خواهـد‬ ‫ً‬ ‫بـود‪ .‬ایـا قبلا بشـر چنیـن اینـده ای را برای خود متصور می شـد؟ واضح اسـت که‬ ‫ربات ها زندگی ما را تغییر می دهند؛ امروزه می توانید برای هر برنامه در هر زمینه ‬ ‫یـک ربـات بسـازید‪ .‬دانشـمندان سـاعت ها درمـورد فنـاوری‪ ،‬زمینه هـای بالقـوه‬ ‫کاربـردی و جنبه هـای اخالقـی ربات هـای خودگـردان صحبـت می کننـد‪ .‬همـه‬ ‫ایـن ربات هـا و تحقیقـات مرتبط بـاان یـک نکته مشـترک دارنـد‪ :‬ربات هـا باید به‬ ‫نیـاز مـردم پاسـخ داده و عالوه برایـن؛ رفتارهـای بیشـتری را مثـل خـود انسـان ها‬ ‫انجـام دهنـد‪ .‬هـوش مصنوعـی شـاید پایـه و اسـاس همـه ربات هاسـت‪ .‬هـوش‬ ‫مصنوعـی چیـزی ناملمـوس؛ ولـی بـزرگ اسـت کـه بشـریت را روبه جلـو هدایـت‬ ‫می کنـد‪ .‬کارهـای زیـادی وجـود دارد کـه می توانـد انجـام دهـد و درعین حـال‬ ‫ً‬ ‫هم زمان خیلی ربات نیست! مثال ربات های فوتبال ‪ Tech United‬هرساله بهتر‬ ‫می شـوند؛ امـا ا گـر بخواهنـد بـر قلـه جهـان بشـریت قـرار گیرنـد‪ ،‬هنـوز راه طوالنی‬ ‫درپیـش دارنـد‪ .‬ربات هـا بینشـی ندارنـد کـه ان هـا را قـادر بـه پیش بینـی اتفاقات‬ ‫چندثانیـه بعـد بکنـد‪ .‬انچـه در فوتبال از اهمیـت فوق العاده ای برخوردار اسـت‪،‬‬ ‫مشـخص کردن این مسـئله در یـک الگوریتـم دشـوار اسـت‪ .‬قابلیـت پیش بینی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یکـه سـوار‬ ‫در تولیـد اتومبیل هـای مسـتقل نیـز مهـم اسـت؛ مثلا انسـان هنگام ‬ ‫یـک دوچرخـه اسـت‪ ،‬به نوبه خـود سـیگنال هایی از پیش بینـی رفتـار حرکتـی‬ ‫اینـده دارد؛ امـا دربـاره ربات هـا‪ ،‬وضـع قوانینـی کـه یـک الگوریتـم می توانـد‬ ‫اسـتفاده کنـد‪ ،‬دشـوار اسـت‪ .‬ربـات بایـد از گنجینـه اطالعـات درمـورد انتخـاب‬ ‫مـردم در هرنـوع از شـرایط را یـاد بگیـرد کـه این مورد زمان می بـرد‪ .‬ا کنون‪ ،‬هوش‬ ‫مصنوعـی نمی توانـد به اسـانی بـا یـک راننـده انسـان مطابقـت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وظایفـی نیـز وجـود دارد کـه ربات هـا می تواننـد عملکـرد بسـیاربهتری نسـبت‬ ‫تعهدات جدید از انچه در سـال ‪ ۲۰۱۵‬اعالم شـد‪ ،‬فراتر روند‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬دسـامبر شـروع سـالی بـرای اقـدام اسـت؛ نه فقـط صـدور‬ ‫اعالمیـه‪ .‬بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه پیش ازایـن‬ ‫تعهـدات بلندپروازانـه ای را به عهـده گرفته انـد؛ زیـرا تهدیـد‬ ‫موجـود بـرای مـردم خـود و جهـان را واضـح می بیننـد؛ امـا‬ ‫ً‬ ‫مطمئنا اقتصادهای پیشرفته مسئولیت سنگینی بر دوش‬ ‫دارنـد و بایـد جـدی عمـل کنند‪ .‬به همین دلیل اسـت که ما‬ ‫ایران را تشـویق می کنیم تا تعهدات خود مربوط به مسـائل‬ ‫اقلیمـی را بلندپروازانـه تـر بررسـی کنـد و بـه مـا و ‪ ۱۸۹‬کشـور‬ ‫جهـان کـه توافقنامـه پاریـس را تصویـب کرده انـد‪ ،‬بپیونـدد‪.‬‬ ‫فقط هفت کشور هنوز ان را تصویب نکرده اند‪ .‬همه ما باید‬ ‫تلاش کنیـم تـا بـا تبعات قابل مشـاهده تغییـرات اقلیمی در‬ ‫سراسـر جهـان مقابلـه؛ و سـیاره مان را سـبزتر کنیـم‪ .‬تنهـا بـا‬ ‫همـکاری بـا یکدیگـر اسـت کـه می توانیـم اینـده ای عـاری‬ ‫از کربـن و اسـتوار در برابـر تغییـرات اقلیمـی ایجـاد کنیـم؛‬ ‫کاری کـه بـرای سـیاره‪ ،‬فرزنـدان‪ ،‬نوه هـا و نسـل های بعـدی‬ ‫مـا ضروری سـت‪ .‬ایـن‪ ،‬وظیفـه ماسـت کـه جلـوی تغییـرات‬ ‫اقلیمـی را بگیریـم‪ .‬زمانـی بـرای ازدسـت دادن وجـود نـدارد!‬ ‫بـه انسـان ها داشـته باشـند‪ .‬نمونـه این موضـوع‪ ،‬اماده کـردن سفارش هاسـت؛‬ ‫امـا حتـی این نـوع ربات هـا نیـز هنـوز بـرای دنیـای انسـان ها امـاده نیسـتند‪ .‬یـک‬ ‫ربـات نمی توانـد تفـاوت بیـن مـواد را احسـاس کنـد‪ .‬این بدان معناسـت که او‬ ‫نمی دانـد چگونـه مـواد خاصـی را تفکیـک کند‪ .‬وقتـی افراد یک جعبه وسـایل را‬ ‫ً‬ ‫بسـته بندی می کننـد‪ ،‬دقیقـا می داننـد کـه کـدام مـواد را می تواننـد کمی بیشـتر‬ ‫فشـار دهنـد تـا بتواننـد جعبـه را ببندنـد‪ .‬یـک ربـات ایـن بینـش را نـدارد‪ .‬چنیـن‬ ‫ً‬ ‫مهارت هایـی الزم اسـت تـا بتـوان واقعـا به عنـوان یـک کارمنـد تمام عیـار در یـک‬ ‫کارخانـه عمـل کـرد‪ .‬حتـی در بهداشـت و درمـان بـه ربات هـای خدماتـی اشـاره‬ ‫نکرده ایم‪ .‬یک ربات می تواند کارهایی مانند بلندکردن شـخصی از رختخواب‪،‬‬ ‫اوردن غـذا یـا کمـک بـه دستشـویی را انجـام دهـد؛ ا گرچـه تعامـل بـا مـردم هنـوز‬ ‫بسـیارپیچیده اسـت‪ .‬وقتی به شـخصی کمک می کنید تا به توالت برود‪ ،‬چقدر‬ ‫مجبـور هسـتید کـه وزن او را تحمـل کنیـد؟ یـک فـرد بایـد احسـاس امنیـت کند‬ ‫و البتـه نبایـد او را نیـز رهـا کنیـد؛ محکم گرفتـن او برایـش دردنـا ک اسـت‪ .‬ربـات‪،‬‬ ‫خـودش پوسـتی نـدارد و نمی دانـد چـه حسـی دارد؛ پـس در ارزیابـی این نـوع‬ ‫کارهـا مشـکل دارد‪ .‬به علاوه‪ ،‬این موضـوع از فـردی بـه فـرد دیگـر متفـاوت‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬درحال حاضـر‪ ،‬چندیـن ربـات خدماتـی دردست سـاخت هسـتند‪ .‬غالبـا‬ ‫این گونه اسـت که ایـن ربات هـا فقـط می تواننـد چنـدکار خـاص را انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫بدین ترتیـب‪ ،‬دامنـه کامـل وظایـف یـک پرسـتار بسـیارپیچیده اسـت‪ .‬ربات هـا‬ ‫ً‬ ‫برای اینکـه واقعـا بخشـی از جامعه شـوند‪ ،‬باید محیـط خـود را درک کنند‪ .‬ان ها‬ صفحه 6 ‫دو شنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫زمانی که حقوق تان کم است‪ ،‬پس انداز‬ ‫کنید؛ وقتی شروع به کسب پول بیشتر‬ ‫کنید‪ ،‬این کار غیرممکن است‪.‬‬ ‫جک بنی؛‬ ‫هنرپیشهامریکایی‬ ‫‪2045‬‬ ‫تعدادمبتالیان‬ ‫به دیابت‬ ‫در جهان؛‬ ‫حال و اینده‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪%9.6 %11.8‬‬ ‫غرب اقیانوس ارام‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪%8.8 %11.3‬‬ ‫جنوب اسیا‬ ‫مجموع‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪%8.9 %10.3‬‬ ‫اروپا‬ ‫‪%12.8 %15.7‬‬ ‫خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪%3.9 %4.4‬‬ ‫افریقا‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪%13.3 %15.0‬‬ ‫امریکای شمالی‬ ‫و حوزه کارائیب‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪%9.4 %11.8‬‬ ‫امریکای التین‬ ‫‪%9.3 %10.9‬‬ ‫ایا گردشگری در اوضاع کرونایی ‪ ،‬قابل احیاست؟‬ ‫هـر اقدامـی کـه برخلاف پروتکل هـای بهداشـتی باشـد‪،‬‬ ‫نبایـد انجـام شـود؛ امـا ممکـن اسـت به همین دلیـل‬ ‫زیرسـاخت ها و اقدامـات خـوب در حـوزه گردشـگری کـه در‬ ‫هفت سـال اخیر ایجـاد شـده‪ ،‬از بیـن بـرود‪ .‬چـاره چیسـت؟‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ کرونـا رفتـار خاصـی دارد؛ ممکـن اسـت یـک‬ ‫فرد مبتال هیچ تغییری در وضعیت سلامتی خود احسـاس‬ ‫نکنـد؛ درحالی کـه همیـن ویـروس می تواند جان فـرد دیگر را‬ ‫بگیـرد‪ .‬گفتـه شـد ه که فقـط ‪ ۲۰‬درصد افراد مبتال‪ ،‬احسـاس‬ ‫ناخوشـی می کننـد و درصـد کمـی مجبـور بـه تحمل شـرایط‬ ‫سـخت بیمـاری می شـوند‪ .‬همـراه جنبه هـای مثبـت‬ ‫این مسـئله کـه بیمـاری درصـد پائینـی از افـراد را بـا خطـر‬ ‫یکـه‬ ‫مـرگ مواجـه می کنـد‪ ،‬ایـن خطـر کـه ممکـن اسـت فرد ‬ ‫درظاهـر سلامت به نظـر می رسـد‪ ،‬ناقل بیماری باشـد‪ ،‬الزام‬ ‫و اهمیـت رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی را چندین برابـر‬ ‫کـرد ه اسـت‪ .‬چندی پیـش خبری منتشـر شـد مبنی براینکه‬ ‫جهـت ممنوعیـت سـفر بیمـاران مبتالبه کرونـا قـرار بـود‬ ‫فهرسـت اسـامی این افـراد دراختیـار وزارت میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری قرار گیرد؛ اما هنوز این اتفاق نیفتاده و همچنان‬ ‫ایـن نهـاد‪ ،‬منتظـر این فهرسـت اسـت‪ .‬وزارت بهداشـت‬ ‫در دسـتورالعملی کـه بـا موضـوع جلوگیـری از جابه جایـی‬ ‫مسـافران به صـورت هوایی‪ ،‬دریایی‪ ،‬ریلی و جـاده ای بدون‬ ‫دریافـت نتیجـه تسـت منفـی کرونـا بـه معاونـت حمل ونقل‬ ‫وزارت راه و شهرسـازی‪ ،‬سـازمان های هواپیمایـی کشـوری‬ ‫و راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‪ ،‬شـرکت راه اهـن‪،‬‬ ‫معاونـت گردشـگری کشـور و معاونـت عمـران و توسـعه‬ ‫امـور شـهری و روسـتایی وزارت کشـور ابلاغ شـد‪ ،‬یـاداوری‬ ‫کـرد‪ :‬بررسـی های انجام شـده در کشـور نشـان می دهـد کـه‬ ‫بسـیاری از مبتالیـان بـه کرونـا‪ ،‬بـا وجـود دریافـت جـواب‬ ‫ازمایـش مثبـت ‪ PCR‬و ا گاهـی از ابتلا بـه بیمـاری‪ ،‬شـرایط‬ ‫قرنطینـه را رعایـت نکـرده و اقـدام بـه مسـافرت با اسـتفاده از‬ ‫وسـایل حمل ونقـل مسـافربری می کننـد؛ لذا بـا هدف قطع‬ ‫زنجیـره انتقـال ایـن بیمـاری‪ ،‬زیرسـاخت فنی مربوطـه برای‬ ‫اسـتعالم الکترونیکی وضعیت ابتالی افراد به بیماری کرونا‬ ‫اماده سـازی شـده ‪« .‬تسـت کرونـا» یکـی از اقداماتی سـت که‬ ‫می توانـد بـرای ا گاهی یابـی دربـاره وضعیـت سلامت افـراد‬ ‫مفیـد باشـد؛ این درحالی سـت که بسـیاری از متخصصـان‬ ‫دربـاره دقیق نبـودن ایـن تسـت هشـدار داده انـد؛ یعنـی‬ ‫امکان دارد نتیجه تسـت فرد بیمار‪ ،‬مثبت نباشـد یا عکس‬ ‫این مسـئله‪ ،‬نتیجـه تسـت مثبـت باشـد؛ امـا فـرد بـه کرونـا‬ ‫مبتلا نباشـد‪ .‬درچنین شـرایطی ایـا اسـتفاده از نتایـج ایـن‬ ‫تسـت می توانـد ضامـن امنیـت سـفر باشـد؟ رضـا علی اصل؛‬ ‫تگـردی کانـون‬ ‫عضـو هیئت مدیـره و رئیـس کمیتـه طبیع ‬ ‫تورلیدرهـا معتقـد اسـت کـه بسـیاری از اقدامـات کـه در‬ ‫همه گیـری کوویـد‪ ۱۹-‬بـرای بهبـود وضعیـت گردشـگری‬ ‫انجـام شـد ه اسـت‪ ،‬عملـی نیسـت‪ .‬به گفتـه وی؛ فهرسـت‬ ‫وزارت بهداشـت بـرای بیمـاران کرونایـی ممکـن اسـت‬ ‫دقیـق نباشـد و بسـیاری هیـچ گاه تسـت ندهنـد؛ درحالی که‬ ‫وضعیـت ظاهـری سـالمی دارنـد؛ امـا به عنـوان ناقـل در‬ ‫جامعـه حضـور داشـت ه باشـند‪ .‬حضـور ناقلان بیمـاری کـه‬ ‫هیـچ عالمتـی ندارنـد‪ ،‬یکـی از دالیل گسـترش ان اسـت و در‬ ‫اینجا نیز ممکن اسـت همین مسـئله مطرح باشـد‪ .‬به گفته‬ ‫این کارشناس گردشگری؛ مشکل دیگری که ممکن است‬ ‫در اجرای این طرح مانع انجام درسـت ان شـود‪ ،‬دسترسـی‬ ‫یسـت کـه این اطالعـات را دراختیـار حوزه های‬ ‫بـه سامانه ا ‬ ‫مختلـف ماننـد هتل هـا‪ ،‬اقامتگاه هـا‪ ،‬سـامانه های‬ ‫حمل ونقـل و ‪ ...‬قـرار می دهنـد‪ .‬به نظـر می رسـد کرونـا‬ ‫به ایـن زودی از زندگـی انسـان ها رخـت نمی بنـدد؛ امـا ایـا‬ ‫وقتـی کرونـا در جامعـه وجـود دارد‪ ،‬کسـب وکارها نبایـد بـه‬ ‫فعالیـت خـود ادامـه دهنـد؟ علی اصـل دربـاره لـزوم ادامـه‬ ‫فعالیـت حوزه هـای مختلـف گردشـگری تا کیـد کـرد‪« :‬ا گـر‬ ‫االن گردشـگری را رهـا کنیـم‪ ،‬همـه تاسیسـاتی کـه ایجـاد‬ ‫یکـه دراین حـوزه سـرمایه گذاری کردنـد و‬ ‫شـده و افراد ‬ ‫یکـه دراین حـوزه اطالعـات خـود‬ ‫شتـر از ان‪ ،‬افراد ‬ ‫باارز ‬ ‫را بـاال بردنـد و تجربـه به دسـت اوردنـد‪ ،‬بایـد بـرای تامیـن‬ ‫معـاش وارد خدمـات و کارهـای دیگـر شـوند‪ .‬دراین صـورت‬ ‫بایـد موقعیت هـا را تشـخیص دهنـد و بتواننـد متناسـب بـا‬ ‫ان ها پاسخ دهند‪ .‬دانشمندان درتالش اند رفتار اجتماعی‬ ‫انسـان ها را بـه یـک ربـات منتقـل کننـد‪ .‬ربات هـا براسـاس‬ ‫واقعیت ها و ارتباطات کار می کنند‪ ،‬اما احساسات انسان را‬ ‫نمی تـوان ازاین طریـق درک کـرد‪ .‬وقتی با شـخصی صحبت‬ ‫می کنید چقدر با او نزدیک هستید؟ از کجا می دانید کسی‬ ‫هنگام گفتن چیزی صحبت شـما را شـنیده؟ و احساساتی‬ ‫کـه ممکـن اسـت شـخص دیگـری داشـته باشـد را چگونـه‬ ‫یکـه ما برای حـل ان ها‬ ‫تشـخیص می دهیـد؟ همه چیزهای ‬ ‫از احساسـات و عواطـف اسـتفاده می کنیـم‪ ،‬توضیـح ان هـا‬ ‫بـرای کامپیوتـر اسـت‪ .‬یـک الگوریتـم می توانـد از اشـتباهات‬ ‫درس بگیـرد؛ امـا بعـد بایـد بدانیـد چه چیـزی درسـت اسـت‬ ‫تکـه بسـیاری ازموارد‬ ‫و چه چیـزی نادرسـت؛ بااین تفاو ‬ ‫در جامعـه چنـدان سیاه وسـفید نیسـتند‪ .‬هـر موقعیتـی‪،‬‬ ‫اندکی متفاوت اسـت که همین مسـئله را پیچیده می کند‪.‬‬ ‫می تـوان ان را بـا رونـد یادگیری کودک مقایسـه کرد‪ .‬کودکان‬ ‫از هفته های اول زندگی خود بیشتر و بیشتر درمورد دنیای‬ ‫اطـراف خـود می اموزنـد‪ .‬ان هـا بـا انجـام کارهایـی اصـول‬ ‫اساسـی ماننـد گرانـش را کشـف می کننـد‪ .‬مهارت هـای‬ ‫اجتماعـی نیـز به مرورزمـان رشـد می کننـد‪ .‬ربات هـا نیـز‬ ‫تحـت همـان نـوع رشـد قـرار دارنـد‪ .‬ایـن دانشـگاه فقـط‬ ‫یـک مهدکـودک نیسـت؛ بلکـه یـک دوره پیش دبسـتانی‬ ‫بـرای ربات هـا نیـز هسـت‪ .‬ایـن واقعیـت کـه ربات هـا هنـوز‬ ‫در دوره پیش دبسـتانی هسـتند‪ ،‬بدان معناسـت کـه‬ ‫ان هـا نمی تواننـد جایگزیـن انسـان ها شـوند؛ انسـان ها‬ ‫خلاق هسـتند‪ ،‬همدلـی و احساسـات دارنـد؛ امـا ربات هـا‬ ‫از هیچ یـک از ایـن خصوصیـات برخـوردار نیسـتند‪ .‬هنـوز‬ ‫یـک گنجینـه عظیـم از پیشـرفت های فنـاوری‪ ،‬برنامه هـای‬ ‫جدیـد و نواوری هـای ویـژه در زیـر ایـن کـوه یـخ قـرار دارنـد‬ ‫کـه در زیـر اب قـرار دارد‪ .‬به موقـع ان هـا کشـف می شـوند‪.‬‬ ‫دراین میـان‪ ،‬دانشـمندان به طـور مـداوم درحال توسـعه‬ ‫ربات هـای موجـود هسـتند‪ .‬ا گـر ربات هـا بـه زودی بلـوغ را‬ ‫شـروع کننـد‪ ،‬چـه می شـود؟ محققـان خـود را برای مسـائل‬ ‫واقعـی امـاده می کننـد تـا بـا ان هـا ربات هـا را تربیـت کنـد‪.‬‬ ‫ازاین گذشـته‪ ،‬بشـر عهـده دار ربات هـا و توسـعه ان هاسـت‪.‬‬ ‫ایـا ربات هـا می تواننـد دنیـا را تسـخیر کننـد؟ شـاید در اینـده‬ ‫اتفـاق بیفتـد؛ امـا درحال حاضـر‪ ،‬انسـان ها و ربات هـا بـه‬ ‫یکدیگـر قـدرت می بخشـند‪.‬‬ ‫در دوران پسـا کرونا نمی تـوان ایـن صنعـت را از نـو زنـده‬ ‫کـرد»‪ .‬عضـو هیئت مدیـره کانـون تورلیدرهـا بابیان اینکـه‬ ‫بـرای بهبـود وضعیـت گردشـگری در ایـران بایـد سـازوکار‬ ‫ً‬ ‫منطقـی اندیشـیده شـود‪ ،‬توصیـه کـرد‪« :‬مثلا از توریسـت ها‬ ‫در فـرودگاه تسـت گرفتـ ه شـود؛ ا گـر افـراد مبتلا نبودنـد‪،‬‬ ‫اجـازه ورود بـه کشـور را داشـت ه باشـند و ا گـر بیمـار بودنـد‪،‬‬ ‫بـه ان هـا امکاناتـی ماننـد افزایـش زمـان ویـزای ان هـا داده‬ ‫شـود‪ .‬وقتـی توریسـت بـه کشـور بیایـد‪ ،‬اقامـت‪ ،‬حمل ونقـل‬ ‫و تهیـه غـذا ازطریـق رعایـت پروتکل هـا انجام خواهد شـد»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه در دوران همه گیـری کرونـا بایـد مانـع‬ ‫ً‬ ‫گردشـگری انبـوه شـد‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬مثلا در سـال های‬ ‫گذشـته جمعیت زیادی وارد منطقه تنگه واشـی (در مسـیر‬ ‫جـاده فیروزکوه‪-‬تهـران) می شـدند‪ .‬ازدحـام جمعیـت بـه‬ ‫منطقـه اسـیب مـی زد و افـراد نمی توانسـتند از زیبایی هـای‬ ‫تنگـه واشـی بهره منـد شـوند‪ .‬نیـز شـاهد جابه جایـی تعـداد‬ ‫زیـادی از مـردم توسـط اتوبـوس بودیـم‪ .‬درایـن دوران بایـد‬ ‫گردشـگری را از نـو تعریـف کـرد و پروتکل هایـی نوشـت کـه‬ ‫ا گـر تعـدادی از مـردم توسـط اتوبـوس جابه جـا شـوند‪ ،‬خطـر‬ ‫انتقـال کوویـد‪ ۱۹-‬وجـود نخواهـد داشـت؛ ا گـر برخـی در‬ ‫هتـل یـا یـک اقامتـگاه سـا کن شـوند‪ ،‬می تواننـد چنـدروز در‬ ‫امنیـت اسـتراحت کننـد و ‪...‬؛ البتـه ممکـن اسـت هزینـه‬ ‫اقامـت و جابه جایـی بیشـتر شـود؛ امـا بـرای حفـظ سلامت‬ ‫یسـت»‪ .‬به گفتـه او؛ پروتکل هـای بهداشـتی بـرای‬ ‫الزام ‬ ‫گردشـگری امـن باید در همکاری متخصصـان بیماری های‬ ‫عفونـی و فعـاالن حـوزه گردشـگری انجـام شـود‪ .‬بعـد از‬ ‫ً‬ ‫چندمـاه رفتـار ویـروس تقریبـا شـناخته شـد ه و بـا رعایـت‬ ‫پروتکل های بهداشـتی می توان مانع انتشـار ان شـد‪ .‬عضو‬ ‫مـردم همـه‬ ‫هیئت مدیـره کانـون تورلیدرهـا بااعالم اینکـه ُ ِ‬ ‫کشـورها در برابـر رعایـت پروتکل هـای اخالقـی کنشـمند‬ ‫ً‬ ‫هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬مثلا در سـفرهای طبیعت گـردی بارهـا‬ ‫گفتـه می شـود کـه زبالـه خـود را در طبیعـت رهـا نکنیـد و‬ ‫برخی ازافـراد بـه ضـرورت امـوزش اشـاره می کننـد‪ .‬به عنـوان‬ ‫مـدرس طبیعت گردی که سال هاسـت دراین حوزه فعالیت‬ ‫می کنـم‪ ،‬مخالـف این مسـئله هسـتم‪ .‬مگـر ممکـن اسـت‬ ‫کسی نداند که زباله را نباید در طبیعت رها کند؟ مشکل ما‬ ‫ندانسـتن نیست؛ بلکه عمل نکردن به دانسته هاسـت»‪ .‬او‬ ‫ادامـه داد‪« :‬نتیجـه عمل نکـردن به پروتکل های بهداشـتی‬ ‫در زمـان همه گیـری ویـروس کرونـا‪ ،‬ابتلای افـراد بـه بیماری‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬اسـت‪ .‬همـه می داننـد کـه ا گـر بـه ایـن بیمـاری‬ ‫مبتال شـوند‪ ،‬احتمال دارد سـختی زیادی را متحمل شـوند‬ ‫و حتـی جـان خـود را از دسـت دهنـد‪ .‬با این وجـود؛ هنوزهـم‬ ‫برخـی رعایـت نمی کننـد»‪.‬‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫تبیین عملیات اجرایی پروژه ملی ادغام‬ ‫توسط مدیر عامل بانک سپه‬ ‫بـا برگـزاری مجمـع عمومـی‬ ‫عـادی بانـک انصـار در سـی ام‬ ‫اذرمـاه سـال ‪ ،1399‬ادغـام‬ ‫بانک هـای مهـر اقتصـاد‪،‬‬ ‫قوامیـن‪ ،‬حکمـت ایرانیـان‪،‬‬ ‫انصـار و موسسـه اعتبـاری کوثر‬ ‫در بانـک سـپه به پایان رسـید‪،‬‬ ‫ماموریتی که از سـوی باالترین‬ ‫مقامـات کشـور همچـون رییـس جمهـور و معـاون اول وی‬ ‫بـه عنـوان موفقیت بـزرگ و از جملـه افتخـارات دولت عنوان‬ ‫شد‪ .‬محمد کاظم چقازردی (مدیرعامل این بانک) در این‬ ‫ارتبـاط ضمـن خـوش امـد گویـی و تبریک به همـه همکاران‬ ‫بانک های ادغامی و مشـتریان انها به دلیل ورود به خانواده‬ ‫پرتالش و سخت کوش و تاثیرگذار بانک سپه‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون بانـک سـپه بـه بزرگ تریـن بانـک ایرانـی تبدیـل‬ ‫شـده کـه امـکان ارایـه خدمـات بیشـتر و بهتـر بـه مـردم عزیـز‬ ‫کشـورمان و تاثیرگذاری و نقش افرینی بیشـتر در عرصه کالن‬ ‫اقتصـادی و کمـک بـه اجـرای پـروژه های اسـتراتژیک و بزرگ‬ ‫کشـور را بیش از گذشـته خواهـد داشـت»‪ .‬مدیرعامـل بانـک‬ ‫سـپه گفـت‪« :‬بانـک سـپه از همـان ابتـدا بـا درک حساسـیت‬ ‫ایـن ماموریـت ملـی ضمـن فرصـت قلمدا دکـردن ان ‪ ،‬تمـام‬ ‫تلاش خـود را بـرای به سرانجام رسـاندن ایـن ماموریـت بـه‬ ‫بهترین شـکل ممکن و بـه کار گرفت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ماموریت‬ ‫ملـی ادغـام‪ ،‬زمانـی شـروع شـد که سیسـتم بانکـی و از جمله‬ ‫بانـک سـپه در خـط مقـدم جنـگ اقتصـادی بیگانـگان‬ ‫علیـه کشـورمان قـرار گرفته بود؛ همچنیـن هم زمـان عالوه بر‬ ‫انجـام ماموریت هـای روز مـره و مشـارکت در پروژه هـای‬ ‫بـزرگ و اسـتراتژیک ملـی ‪ ،‬بانـک سـپه راه انـدازی سیسـتم‬ ‫جدیـد بانکـداری متمرکـز خـود به عنـوان یکـی از مهم تریـن‬ ‫شرو را در دسـت اجرا و اقـدام قـرار داده ؛‬ ‫برنامه هـای پیـ ِ ‬ ‫برنامـه ای کـه امـکان ارایـه خدمـات بهتـر ‪ ،‬امن تر و مطمئن تر‬ ‫را برای مشتریان بانک سپه و مردم شریف کشورمان فراهم‬ ‫کـرد»‪ .‬چقـازردی افـزود‪« :‬هم زمانـی همـه مـوارد یاد شـده‪،‬‬ ‫شرایط را برای اجرای خواسته و نیاز مسئولین محترم نظام‬ ‫و متولیـان سیاسـت های پولـی کشـور در ارتبـاط بـا ادغـام‬ ‫بانک هـای وابسـته بـه نیروهـای مسـلح ‪ ،‬مشـکل و دشـوار تر‬ ‫یکـرد؛ امـا بـا عنایـت خداونـد و اتـکال بـه لطـف الیـزال الهی‬ ‫م ‬ ‫همچنیـن تلاش و مجاهـدت همـه همکارانـم در بانـک‬ ‫سـپه و همراهـی ارزشـمند و همه جانبـه سـتاد کل نیروهـای‬ ‫مسـلح ‪ ،‬بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران ‪ ،‬وزارت امـور‬ ‫اقتصـادی و دارایـی و همـکاران محتـرم بانک هـای ادغامـی‪،‬‬ ‫این ماموریت ملی با برگزاری مجمع بانک انصار به سرانجام‬ ‫رسـید و فصلـی تـازه در فعالیـت بانـک سـپه ‪ ،‬ایـن بانـک پـر‬ ‫افتخـار کشـور بـاز شـد»‪ .‬مدیرعامل بانک سـپه‪ ،‬مسـاعدت ‪،‬‬ ‫همراهی و تالش مسئولین محترم ارشد از باالترین مقامات‬ ‫لشـکری و کشـوری گرفتـه تـا تمـام دسـتگاه های مرتبـط را‬ ‫یکـی از اصلی تریـن عوامـل ایـن موفقیـت عنـوان کـرد و اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬بـدون تردیـد‪ ،‬ا گـر نبـود همراهـی دسـتگاه های‬ ‫مرتبـط همچـون سـتاد مشـترک نیروهـای مسـلح ‪ ،‬وزارت‬ ‫امـور اقتصـاد و دارایـی و بانـک مرکـزی همچنیـن همراهـی‬ ‫و هم فکـری نماینـدگان محتـرم مجلـس ایـن اتفـاق بـزرگ و‬ ‫اقـدام اسـتراتژیک در عرصـه پولـی و اقتصـاد کالن کشـور بـه‬ ‫سـختی رخ مـی داد»‪ .‬چقـازردی ایـن موفقیـت بـزرگ را بـه‬ ‫همـه مـردم عزیـز کشـورمان‪ ،‬مشـتریان گرامـی ‪ ،‬همـکاران‬ ‫خـود در بانک هـای ادغامـی و بانـک سـپه ‪ ،‬فعالیـن عرصـه‬ ‫اقتصـادی و بـازار پولـی کشـور تبریـک گفـت و اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫یشـک‪ ،‬ایـن اتفـاق بـزرگ‪ ،‬تجربـه ای گرانبهـا در عرصـه‬ ‫«ب ‬ ‫پولـی و کالن اقتصـاد کشـور ب هشـمار مـی رود»‪ .‬وی در ادامـه‬ ‫بـه تشـریح رونـد بـه سـرانجام رسـیدن ادغـام بانک هـای‬ ‫وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه و ضرورت تشکیل‬ ‫بانک های بزرگ دولتی برای کمک به سرعت توسعه کشور‬ ‫پرداخـت و گفـت‪« :‬در اقتصادهـای بـزرگ دنیـا کـه دولت هـا‬ ‫نقـش محـوری در توسـعه دارنـد‪ ،‬شـاهد فعالیـت بانک های‬ ‫دولتـی بـزرگ هسـتیم‪ ،‬چقـازردی افـزود‪« :‬ایـن بانک هـا بـه‬ ‫اجـرای سیاسـت های اقتصـادی دولـت به ویـژه در حـوزه‬ ‫عمرانـی و توسـعه ای کمـک می کنند‪ ،‬نقشـی که بانک سـپه‬ ‫در طی چندین دهه اخیر همسو با سیاست های اقتصادی‬ ‫دولت هـا در کشـورمان ایفـا کـرده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«راه انـدازی بانـک بـزرگ و کارامـد دولتی در کشـورهایی نظیر‬ ‫ایران می تواند به افزایش سرعت توسعه کشور کمک کند و‬ ‫با ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح ما امیدواریم‬ ‫بانـک سـپه در ادامـه رونـد حمایـت از توسـعه اقتصـادی بـا‬ ‫تـوان چنـد برابـر به عنـوان بزرگ تریـن بانـک کشـور بـه عمران‬ ‫و ابادانـی و توسـعه پایـدار کمـک کنـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫جهان بارا ک اوباما‬ ‫ِ‬ ‫مهرناز زاوه‬ ‫کتـاب خاطـرات جدیـد بـارا ک اوبامـا شـبیه هیـچ زندگی نامـه ریاسـت جمهوری دیگـری از‬ ‫ً‬ ‫گذشته یا احتماال اینده نیست‪ .‬بله این اثر‪ ،‬گزارشی تاریخی از زمان حضور او در دفتر «کاخ‬ ‫سفید» ارائه داده و اهداف سیاسی دولتش؛ از مراقبت های بهداشتی تا بهبود اقتصادی‬ ‫و تغییـرات اقلیمـی را توضیـح می دهـد؛ امـا ایـن کتـاب‪ ،‬یـک خودنـگاره درون نگرانـه نیـز‬ ‫هست که با همان نثر روان و چابکی نوشته شده؛ نثری که باعث شد کتاب او «رویاهای‬ ‫پـدرم» در سـال ‪ ۱۹۹۵‬بـه یـک کتـاب خاطرات خانوادگی به یادماندنی تبدیل شـود‪ .‬اوباما‬ ‫ً‬ ‫ایـن کار را تقریبـا به همـان روش کتـاب قبلـی انجـام داده کـه داسـتان بلـوغ نویسـنده اش‬ ‫به سـوی تامالت وسـیع پیرامون نژاد و هویت را نشـان می دهد‪ .‬او دراین خاطرات‪ ،‬از سـفر‬ ‫عجیـب خـود (از یـک خارجـی بـه «کاخ سـفید» و دوسـال اول ریاسـت جمهوری اش)‬ ‫به عنوان یک منشـور بهره برده؛ منشـوری که با ان می توان برخی از فعالیت های تغییر و‬ ‫نوسـازی که دوقرن ونیم تاریخ امریکا را تحت الشـعاع قرار داده بود‪ ،‬بررسـی کرد‪ .‬این گواه‬ ‫ـرایی او و اعتقـادش مبنی براین اسـت که «درایـن روزگار دسـتخوش‬ ‫بـر قـدرت داستا ‬ ‫نس ِ‬ ‫نسـرایی و ادبیـات بیش ازهرزمـان دیگـر مهـم هسـتند» و اضافـه‬ ‫چنددسـتگی‪ ،‬داستا ‬ ‫می کنـد‪« :‬بایـد بـرای همدیگر توضیح بدهیم چه کسـی هسـتیم و کجـا می رویـم»‪ .‬در یک‬ ‫مکالمه تلفنی‪ ،‬اوباما درباره تجربه نوشتن کتاب جدید و نقش سازنده ای که خواندن از‬ ‫زمان نوجوانی در شـکل دادن به تفکر‪ ،‬دیدگاهش به سیاسـت و تاریخ و نوشـتن خودش‬ ‫ایفـا کـرده‪ ،‬حـرف زد‪ .‬او از نویسـندگانی کـه تحسینشـان می کنـد و از ان هـا اموختـه‪ ،‬فرایند‬ ‫یافتن صدای خود به عنوان یک نویسنده و نقشی که داستان سرایی می تواند به عنوان‬ ‫ابزاری برای همدلی ریشه ای و یاداوری نقاط مشترک مردم به ان ها داشته باشد‪ ،‬سخن‬ ‫گفـت؛ رویاهـای مشـترک‪ ،‬سـرخوردگی ها و فقدان هـای زندگـی روزمـره کـه زیـر تقسـیمات‬ ‫سیاسـی وجـود دارد‪ .‬اوبامـا ارام و متفکرانـه حـرف می زنـد؛ توام با خوش صحبتی و همین‬ ‫اسـت کـه کتاب هایـش را متمایـز می سـازد‪ .‬او ازادانـه میـان مسـائل شـخصی و سیاسـی‪،‬‬ ‫داستانی و فلسفی حرکت می کند‪ .‬چه درباره ادبیات صحبت کند یا رویدادهای سیاسی‬ ‫اخیـر و سیاسـت های اعمال شـده توسـط دولتـش‪ ،‬مشـاهدات او مثـل نوشـته هایش‬ ‫به مـدد توانایـی پیونـد نقـاط اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و تاریخـی جـان می گیرنـد‪ .‬وقتـی از‬ ‫نویسـندگان امریکایـی محبوبـش صحبـت می شـود‪ ،‬اشـاره می کنـد همـه ان هـا نشـان‬ ‫مشـخصی دارنـد‪« :‬چـه ویتمـن باشـد یـا امرسـان یـا الیسـون و کـروا ک؛ ایـن احسـاس‬ ‫ن ای ماسـت؛ از‬ ‫خودا گاهـی و دربرگرفتـن تناقضـات وجـود دارد‪ .‬فکـر می کنـم ایـن در دی ا ِ‬ ‫همـان ابتـدا؛ چـون مـا از جاهـای مختلـف می اییـم و تـوده مـردم را در خـود داریـم و ایـن‬ ‫همواره وعده امریکا بوده و چیزی که امریکا را گاهی این قدر بحث برانگیز می کند»‪ .‬ریشـه‬ ‫یسـت کـه در جوانـی اغـاز‬ ‫اندیشـه های اوبامـا در ادبیـات‪ ،‬سیاسـت و تاریـخ در کتاب خوان ‬ ‫کرد‪ .‬به عنوان نوجوانی که در هاوایی بزرگ شد‪ ،‬اثار نویسندگان افریقایی‪-‬امریکایی نظیر‬ ‫جیمـز بالدویـن‪ ،‬رالـف الیسـون‪ ،‬مالکـوم ایکـس‪ ،‬لنگسـتون هیـوز‪ ،‬ریچـارد رایـت و زورا نیل‬ ‫هرستون را می خواند تا «خودم را به عنوان یک مرد سیاه پوست در امریکا باال بکشم»؛ و‬ ‫وقتی اوایل دهه ‪ 80‬در دانشگاه کلمبیا به تحصیل پرداخت‪ ،‬تالش کرد عادات سطحی‬ ‫و نامنسجمش (ورزش‪ ،‬مهمانی‪ ،‬ولگردی) را کنار بگذارد تا تبدیل به فردی جدی شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫او توضیح می دهد‪« :‬چون درمورد این فرایند احساس یاس می کردم و اساسا چندسالی‬ ‫یکـردم و در شـهر پرسـه مـی زدم (اغلـب‬ ‫گوشـه گیر بـودم‪ .‬فقـط در کالس هـا شـرکت م ‬ ‫یکـردم بفهمـم بـه چه چیـز اعتقاد‬ ‫به تنهایـی) و می خوانـدم و می نوشـتم؛ و فقـط سـعی م ‬ ‫دارم و چطـور بایـد دربـاره زندگـی ام فکر کنم‪ .‬ان زمان‪ ،‬فهرسـت نگه دار خوبـی بودم‪ .‬وقتی‬ ‫درباره یک کتاب می شنیدم و بعد می خواندمش‪ ،‬ا گر در ان به اثر دیگری ارجاع می شد‪،‬‬ ‫یکـردم»‪ .‬او همه چیـز می خوانـد؛ از اثـار کالسـیک نویسـندگانی نظیـر‬ ‫ان را نیـز دنبـال م ‬ ‫همینگوی‪ ،‬داستایوسـکی‪ ،‬سـروانتس تا رمان هایی مثل «زیر کوه اتش فشـان» مالکوک‬ ‫لوری‪« ،‬دفترچه طالیی» دوریس لسینگ و کارهای رابرت استون‪ .‬فلسفه‪ ،‬شعر‪ ،‬تاریخ‪،‬‬ ‫زندگی نامه‪ ،‬خاطرات و کتاب هایی مثل «حقیقت گاندی» از اریک اریکسون‪ .‬او نه تنها با‬ ‫اشـتیاقی سـیری ناپذیر کتـاب می خوانـد؛ بلکـه ایده هایـی را کـه در ان هـا می یافـت‪،‬‬ ‫یکـرد؛ و ان هایـی را کـه با تجربیات و ارزش های شـخصی اش سـازگار‬ ‫فرومـی داد و تلفیـق م ‬ ‫یکـرد‪ .‬اوبامـا بـه یـاد مـی اورد کـه «دران سـال ها همه چیـز ا کنـده از وزن‬ ‫بودنـد‪ ،‬جـذب م ‬ ‫یکـه بـه شـیکا گو رفـت و کار سـازمان دهی یـک انجمـن را‬ ‫هستی شـناختی بـود»؛ و تازمان ‬ ‫ً‬ ‫شـروع کـرد‪ ،‬نتوانسـت حـس شـوخ طبعی اش را بازیابـد‪ .‬اوبامـا می گویـد‪« :‬شـما حتمـا‬ ‫خودخواهی جوان هایی که خود را زیادی جدی می گیرند‪ ،‬می شناسـید‪ .‬کسـانی که فکر‬ ‫می کنند ادم های مهمی هستند؛ اما درحقیقت مسئولیتی ندارند‪ .‬من یک دفعه خودم‬ ‫را در همسـایگی ادم هایـی دیـدم کـه سـعی می کردنـد قبض هایشـان را پرداخـت کننـد و‬ ‫فرزندانشـان را در امنیـت نگـه دارنـد؛ و کار مـن کمـک بـود؛ و دانـش‪ ،‬قـدرت‪ ،‬شـکیبایی و‬ ‫مسـن مـادرم یا بیـش ازان‬ ‫یکـردم که همگی ه ‬ ‫یکـه بـا ان هـا کار م ‬ ‫احسـاس مشـترک مردم ‬ ‫بودند‪ ،‬به من یاداوری می کرد این کار درمورد من نیست»‪ .‬اوباما زمانی که در شیکا گو بود‪،‬‬ ‫شروع به نوشتن داستان کوتاه کرد‪ .‬داستان های اندوه اور و تامل برانگیز که الهام گرفته از‬ ‫بعضی ادم هایی بود که به عنوان سازمان دهنده انجمن مالقات کرده بود‪ .‬ان داستان ها‬ ‫و یادداشـت هایی کـه نگـه می داشـت‪ ،‬خصوصیاتی ادبـی را می پروراند که بـه نگارش این‬ ‫کتاب انجامید‪ :‬حس عمیق مکان و حال و هوا؛ تالش برای خودداوری (گویا می خواست‬ ‫بدانـد تصمیمـش بـرای نامـزدی ریاسـت جمهوری تاحـدی ناشـی از نیـاز به اثبـات لیاقت‬ ‫یکـه رهایـش کـرده و عمـل بـه انتظـارات خیال پردازانـه مـادرش اسـت)؛ و‬ ‫خـود بـه پدر ‬ ‫اسـتعداد در خلـق چهره هـای دیکنـزی از مشـاوران‪ ،‬سیاسـتمداران و رهبـران خارجـی‪ .‬او‬ ‫والدیمیر پوتین (نخست وزیر روسیه) را رهبری توصیف می کند که صدایش «بی عالقگی‬ ‫یسـت کـه خـود را بـه احاطه شـدن‬ ‫تصنعـی» را نشـان می دهـد و ایـن نشـان دهنده کس ‬ ‫توسـط زیردسـتان و حاجتمنـدان عـادت داده و درعین حـال‪ ،‬مردی که عکس هایـش را با‬ ‫وسـواس نوجوان گونـه ای در اینسـتا گرام می گـذارد‪ .‬کتاب خوانـی اوبامـا در ‪ ۲۰‬و ‪۳۰‬سـالگی‬ ‫ترکیبـی از عشـق او بـه شکسـپیر و کتـاب مقـدس و مطالعـه ای مشـتاقانه دربـاره لینکلـن‪،‬‬ ‫مارتیـن لوتـر کینـگ و رینهولـد نیبـور؛ دیـدگاه طوالنی مـدت او بـه تاریـخ را شـکل داد‪.‬‬ ‫چشـم انداز امریـکا به عنـوان کشـوری کـه دررونـد مـداوم تغییـر اسـت‪ .‬او از مطالعـات خـود‬ ‫دربـاره ایـن متفکـران و فعـاالن درسـی گرفت که خـود ان را درس «نیبـوری» می نامد که ما‬ ‫می توانیم دیدگاه روشنی به دنیا و واقعیت های بی رحمی‪ ،‬گناه‪ ،‬طمع و خشونت داشته‬ ‫باشـیم و همچنـان احسـاس امیـد و امـکان به عنـوان عملـی ارادی را زنـده نگـه داریـم‪ .‬در‬ ‫ادبیاتافریقایی‪-‬امریکاییمسائلشخصیوسیاسیبه شدتبهیکدیگر گرهخورده اند‪.‬‬ صفحه 8 ‫دو شنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهره ها‬ ‫بــارا ک اوبامــا (‪ ۱۸‬ژوئــن ‪۲۴-۱۹۳۶‬‬ ‫نوامبــر ‪ )۱۹۸۲‬اقتصاددانــی کنیایــی و‬ ‫لو چهارمیــن‬ ‫پــدر بــارا ک اوبامــا (چه ‬ ‫رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده امریــکا)‬ ‫بــود‪ .‬او موضــوع اصلــی کتــاب «رویاهــای‬ ‫پــدرم» اثــر پســرش؛ بــارا ک اوباماســت‪.‬‬ ‫از روایت هـای اولیـه برده هـا تـا زندگی نامه هـای شـخصی‬ ‫فردریـک دا گالس و مالکـوم ایکـس؛ و وقتـی اوبامـای‬ ‫جـوان تیرک هـای فلسـفی باورهایـش را می سـاخت‪ ،‬در‬ ‫دفتر یادداشتش بسیار می نوشت و جریان های مخالف‬ ‫نـژادی‪ ،‬طبقاتـی و خانوادگـی زندگـی خـودش را مرتـب‬ ‫می کـرد‪ .‬اعتقـاد او بـه اینکـه امریکایی هـا بـر رویاهـای‬ ‫مشـترکی سـرمایه گذاری می کننـد و می تواننـد بـه ورای‬ ‫اختالفاتشـان دسـت یابند‪ ،‬نه تنهـا انعکاس پایـان «مرد‬ ‫نامرئی» رالف الیسون است (که در ان راوی نتیجه گیری‬ ‫می کنـد کـه امریـکا از رشـته های زیـادی بافتـه شـده کـه‬ ‫سرنوشـت مـا یکی شـدن و درعین حـال بیشـماربودن‬ ‫اسـت)؛ بلکـه بخـش ذاتـی تاریخچـه خانوادگـی او بـا‬ ‫مادری سـت کـه در کانـزاس بـه دنیـا امـده و پدری کـه در‬ ‫کنیـا بـزرگ شـده اسـت‪ .‬اوباما می گویـد در دبیرسـتان او و‬ ‫گروهی از دوستان سرگردانش دریافتند «داستان سرایی‬ ‫برای ما راهی ست که به نوعی خود و جهان پیرامونمان‬ ‫و مکانی که به ان تعلق داشتیم و اینکه برای ان مناسب‬ ‫بودیـم یـا نـه را توصیـف کنیـم»‪ .‬بعدهـا وقتـی اوبامـا‬ ‫درتلاش بـود تـا داسـتان هایش را روی کاغـذ بیـاورد و‬ ‫صدایـی را بیابـد کـه نزدیـک بـه گفت وگوهـای درون‬ ‫ذهنش باشد‪ ،‬اثار نویسندگانی را مطالعه کرد که ان ها را‬ ‫تحسـین می کنـد‪ .‬او می گویـد‪« :‬مثـل خیلی هـا وقتـی بـه‬ ‫ایـن فکـر می کنـم کـه چطـور نوشـتن را یـاد گرفتـم و از‬ ‫چه کسی تقلید کردم‪ ،‬صدایی که بیش ازهمه به ذهنم‬ ‫می رسـد‪ ،‬جیمـز بالدویـن اسـت‪ .‬مـن اسـتعداد او را‬ ‫نداشـتم؛ امـا نـوع صداقـت و سـخاوت و ان حـس‬ ‫طعنه امیـز توانایـی تماشـای صادقانـه چیزهـا و‬ ‫درعین حـال همـدردی بـا ادم هایـی کـه اشـکارا از ان هـا‬ ‫بیـزار یـا عصبانـی یـا بـه ان هـا بی اعتمـاد بـوده ‪ ...‬تمـام‬ ‫کتاب هایـش تاثیـر بزرگـی بـر مـن گذاشـتند»‪ .‬اوبامـا از‬ ‫نویسندگانی که دیدگاه های سیاسی متفاوت از او دارند‪،‬‬ ‫نظیر وی‪.‬اس‪ .‬نایپل نیز اموخت‪ .‬او گرچه از دفاع نایپل‬ ‫از استعمار مایوساست‪،‬می گویدشیفتهاستدال ل های‬ ‫نایپـل بـود کـه «بـا چنـد حرکـت قلـم می توانسـت پرتـره‬ ‫کسی را بکشد و داستانی شخصی یا اتفاقی نا گوار را ثبت‬ ‫کنـد و ان را بـه مضامیـن بزرگ تـر و جریان هـای تاریخـی‬ ‫بزرگ تر پیوند بزند‪ .‬بخش هایی از داستان های عامیانه‬ ‫اسـت کـه شـما به نوعـی کپـی می کنیـد‪ ،‬می دزدیـد و در‬ ‫نوشـته های خـود می چسـبانید و می دانیـد کـه‬ ‫با گذشـت زمان و داشـتن تمریـن کافـی می توانیـد بـه‬ ‫صـدای خودتـان اعتمـاد کنیـد»‪ .‬او می گویـد درحالی کـه‬ ‫‪۲۰‬سـال پیش بـرای نوشـتن کتـاب خاطـرات‬ ‫ریاسـت جمهوری نیـاز بـه ارتشـی از محققـان داشـت‪،‬‬ ‫«حـاال بـا وجـود اینترنـت به سـادگی می تـوان بـه کمـک‬ ‫تاریخ هـا همـه اطالعـات را پیـدا کرد‪ .‬تمام سـخنرانی ها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫برنامه هـا یـا ظاهـرم دران روز مشـخص فـورا روی صفحـه‬ ‫ظاهـر می شـوند‪ .‬ایـن‪ ،‬یک کار تجاری بسـیارمهم اسـت‬ ‫کـه سـعی کـردم بـه دخترانـم و همـه کسـانی که دربـاره‬ ‫نوشتن از من می پرسند‪ ،‬منتقل کنم‪ .‬فقط باید شروع‬ ‫کنیـد‪ .‬بایـد چیـزی را پائیـن بیاوریـد؛ چـون هیچ چیـز‬ ‫ترسـنا ک تر از یـک صفحـه خالـی نیسـت»‪ .‬اوبامـا وقتـی‬ ‫«سـرزمین معهـود» را می نوشـت کتاب هـای زیـادی‬ ‫نخوانـد‪ .‬شـاید چـون می ترسـید بهانـه ای بـرای‬ ‫به تعویق انداختن نوشتنش شود یا شاید چون در اثاری‬ ‫کـه به خصـوص از ان هـا لـذت می بـرد‪ ،‬غـرق می شـد و‬ ‫می توانسـت صدای ان نویسـنده ها را در سـرش بشـنود؛‬ ‫اما وقتی نوشتن ان را تمام کرد‪ ،‬مشتاقانه سراغ َ‬ ‫«جک»‬ ‫رمـان جدیـد دوسـتش‪ ،‬مریلیـن رابینسـون رفـت و‬ ‫«مرثیه هـای وطـن» ایـاد اختـر را خوانـد کـه ان را «یـک‬ ‫بررسـی قـوی و دقیـق از سیاسـت ها و نگرش هـای‬ ‫امریکایمعاصر»توصیفمی کند‪/.‬ایبنا‬ ‫پی یر کاردن ؛ طراح مد سبک اوانگارد درگذشت‬ ‫ـوی متولـد ایتالیـا کـه طراحی هایـش نـگاه اینده گرایانـه دهـه ‪۱۹۶۰‬‬ ‫پ ‬ ‫ییـر کاردن؛ طـراح فرانس ِ‬ ‫را تعریـف کـرد و انقالبـی در صنعـت مـد به وجـود اورد‪ ،‬روز ‪ ۲۹‬دسـامبر ‪ 2020‬در بیمارسـتانی در‬ ‫‪۹۸‬سـاله بـود‪ .‬او در ‪ 2‬ژوئیـه ‪ ۱۹۲۲‬بـا نـام اصلـی «پی یتـرو‬ ‫پاریـس از دنیـا رفـت؛ هنـگام مـرگ ‬ ‫کوسـتانته کاردیـن» در سـان بیاجیـو دی کااللتـا در ایتالیـا زاده شـد‪ .‬او در دوران کاری اش کـه‬ ‫نطـور‬ ‫حـدود هفت دهـه ادامـه داشـت‪ ،‬بـرای نـگاه خلاق و اوانـگارد بـه مـد و صنعـت مـد‪ ،‬همی ‬ ‫یهـای اینده گرایانـه و توجـه دقیـق بـه جزئیـات کـه متـرادف بـا «عصر فضا» بود‪ ،‬ب هشـهرت‬ ‫طراح ‬ ‫رسـید و به دلیـل وسـعت و سـبک طراحـی اش شـناخته شـد‪.‬‬ ‫ثروتمندترین دی جی ها در سال ‪2020‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫«دی جی» کوتاه شـده ‪Disc Jockey‬؛ و در سـاده ترین تعریف‪« :‬پخش کننده موزیک های ازپیش ضبط شـده در ترکیبی تازه برای شـنوندگان» اسـت‪ .‬فعالیت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫دی جی هـا‪ ،‬منحصـر بـه دیسـکوها و به صـورت زنـده بـوده اسـت؛ امـا البوم هـای پرفـروش بسـیاری در تاریـخ موسـیقی وجـود دارد که متعلـق به ان هاسـت‪ .‬در‬ ‫سـال ‪« 1943‬جیمی سـویل» (متولد ‪ 1926‬انگلسـتان) که یک مجری رادیویی بود‪ ،‬اقدام به پخش قطعات ترکیب شـده موسـیقی در یک میهمانی کرد که به زعم خودش و بسـیاری از‬ ‫ـگاران موزیـک؛ می تـوان ان را اولیـن اجـرای یـک «دی جـی» نامیـد‪ .‬نشـریه ‪ Wealthy Gorilla‬فهرسـت ‪« 30‬دی جـی» پردرامـد سـال ‪ 2020‬را منتشـر کـرده اسـت که دراین گـزارش‪ ،‬به‬ ‫تاری ‬ ‫خن ِ‬ ‫‪ 10‬عنـوان اول ان اشـاره می کنیم‪.‬‬ ‫کالوینهریس‬ ‫جیانلوکاواچی‬ ‫تییستو‬ ‫استیوائوکی‬ ‫متولد ‪ ۱۹۸۴‬در اسکاتلند که با‬ ‫دارایی ‪300‬میلیون دالر در جایگاه‬ ‫اول می ایستد و با البوم سال ‪2012‬‬ ‫خود با عنوان ‪ Months 18‬به شهرت‬ ‫بین المللی رسید‪ .‬او تا کنون بارها‬ ‫نامزد جوایز «گرمی» و «بریت»‬ ‫شده است و شش سال متوالی در‬ ‫ن دی جی های‬ ‫فهرست گران تری ‬ ‫جهان ازسوی نشریه معتبر «فوربز»‬ ‫قرار داشته است‪.‬‬ ‫متولد ‪ ۱۹67‬در ایتالیا که با دارایی‬ ‫‪200‬میلیون دالر در جایگاه دوم‬ ‫می ایستد و با البوم سال ‪ 2019‬خود‬ ‫با عنوان ‪ The Cube Guys‬به شهرت‬ ‫بین المللی رسید‪ .‬او البته به خاطر‬ ‫ارائه سبک زندگی تجملی اش در‬ ‫شبکه های اجتماعی و فعالیت‬ ‫به عنوان رئیس یک شرکت ساخت‬ ‫موتورسیکلت به نام ‪SEA Group‬‬ ‫نیز شناخته می شود‪.‬‬ ‫متولد ‪ ۱۹69‬در هلند که با دارایی‬ ‫‪170‬میلیون دالر در جایگاه سوم‬ ‫می ایستد و با البوم سال ‪2009‬‬ ‫خود با عنوان ‪ Kaleidoscope‬به‬ ‫شهرت بین المللی رسید‪ .‬او از‬ ‫دوران مدرسه وارد این حرفه شد‬ ‫و چنان در جهان به محبوبیت‬ ‫رسید که طبق نظرسنجی نشریه‬ ‫بهترین‬ ‫‪Mix‬؛ توسط هواداران‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫دوران انتخاب شد‪.‬‬ ‫متولد ‪ ۱۹77‬در امریکا که با دارایی متولد ‪ ۱۹67‬در فرانسه که‬ ‫‪95‬میلیون دالر در جایگاه چهارم با دارایی ‪75‬میلیون دالر در‬ ‫می ایستد و با البوم سال ‪ 2014‬خود جایگاه پنجم می ایستد و با‬ ‫با عنوان ‪ Neon Future I‬به شهرت البوم سال ‪ 2018‬خود با عنوان‬ ‫بین المللی رسید‪ .‬او که به خاطر ‪ 7‬به شهرت بین المللی رسید‪.‬‬ ‫او یکی از مالکان کمپانی ضبط‬ ‫فعالیت هایبشردوستانه اش‬ ‫نیز شهرت دارد؛ سال ‪ 2013‬نامزد ‪ Gum Productions‬است که در‬ ‫ عنوان‬ ‫«گرمی» بهترین البوم الکترونیک سال های ‪ 2011‬و ‪ 2020‬به ِ‬ ‫چهره اول رای گیری ‪ 100‬دی جی‬ ‫شد و اثارش بارها در «بیلبورد»‬ ‫برتر ‪ DJ Mag‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫حضور داشته است‪.‬‬ ‫الکس پال‬ ‫اندرو تاگارت‬ ‫گی‪-‬مانوئل‬ ‫متولد ‪ ۱۹85‬در امریکا که با دارایی‬ ‫‪70‬میلیون دالر در جایگاه ششم‬ ‫می ایستد و با البوم سال ‪ 2017‬خود‬ ‫با عنوان ‪Memories...Do Not‬‬ ‫‪ Open‬به شهرت بین المللی رسید‪.‬‬ ‫او و «اندرو تا گارت» گروه موزیکی‬ ‫به نام ‪ The Chainsmokers‬را در‬ ‫سال ‪ 2012‬تاسیس کردند که عمده‬ ‫موفقیت هایش با این برند حاصل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫متولد ‪ ۱۹89‬در امریکا که با دارایی‬ ‫‪70‬میلیون دالر در جایگاه هفتم‬ ‫می ایستد و با البوم سال ‪ 2017‬خود‬ ‫با عنوان ‪Memories...Do Not‬‬ ‫‪ Open‬به شهرت بین المللی رسید‪.‬‬ ‫او و «الکس پال» گروه موزیکی‬ ‫به نام ‪ The Chainsmokers‬را در‬ ‫سال ‪ 2012‬تاسیس کردند که عمده‬ ‫موفقیت هایش با این برند حاصل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫متولد ‪ ۱۹63‬در انگلیس که با‬ ‫متولد ‪ ۱۹74‬در فرانسه که با دارایی متولد‪ ۱۹75‬در فرانسه که با‬ ‫دارایی ‪65‬میلیون دالر در جایگاه‬ ‫‪70‬میلیون دالر در جایگاه هشتم دارایی‪70‬میلیون دالردر جایگاه‬ ‫دهم می ایستد و با البوم سال‬ ‫نهم می ایستد و با البوم سال‬ ‫می ایستد و با البوم سال ‪2013‬‬ ‫‪ 1998‬خود با عنوان ‪Tranceport‬‬ ‫‪ 2013‬خود با عنوان‪Random‬‬ ‫خود با عنوان ‪Random Access‬‬ ‫به شهرت بین المللی رسید‪ .‬او‬ ‫‪ Memories‬به شهرت بین المللی ‪ Access Memories‬به شهرت‬ ‫رسید‪ .‬او البته یکی از چهره های بین المللیرسید‪.‬اوو«گی‪-‬مانوئل» دوبار نامزد دریافت «گرمی» و «ورلد‬ ‫گروه دونفره ‪ Daft Punk‬است که تحت عنوان گروه‪ DaftPunk‬فعالیت موزیک اوارد» شده است و ‪DJ‬‬ ‫می کنند و توانستند در سال‪ Magazine 2007‬در سال های ‪ 1998‬و‬ ‫عضو دیگر ان؛ «توما بانگلتر» در‬ ‫ جی جهان‬ ‫حوزه فیلم برداری و کارگردانی نیز با البوم‪ 2007 Alive‬برنده «گرمی» ‪ 1999‬او را بهترین دی ِ‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫بهترینالبومالکترونیکشوند‪.‬‬ ‫فعالیت دارد‪.‬‬ ‫تومابانگلتر‬ ‫دیویدگوتا‬ ‫پلاوکنفولد‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫همه چیزدربارهسرطانپروستات‬ ‫دکتر محمد جباری‬ ‫متخصصکلیهومجاریادراریتناسلی‬ ‫ایــن غــده گردویــی شــکل و کوچــک اســت و مایــع‬ ‫منــی را کــه در تغذیــه و انتقــال اســپرم ها نقــش‬ ‫دارد‪ ،‬تولیــد می کنــد‪ .‬ســرطان پروســتات یکــی از‬ ‫شــایع ترین انــواع ســرطان ها در مــردان اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســرطان به ارامــی رشــد می کنــد و در ابتــدا‬ ‫محــدود بــه درون خــود غــده پروســتات اســت؛‬ ‫البتــه برخــی از انــواع ایــن ســرطان به ارامــی رشــد‬ ‫می کننــد و ممکــن اســت بــه انــدک درمانــی پاســخ‬ ‫دهــد یــا حتــی نیــاز بــه درمــان نداشــته باشــند‪ .‬ایــن‬ ‫یســت کــه انــواع دیگــر‪ ،‬مهاجــم هســتند و‬ ‫در حال ‬ ‫ب هســرعت گســترش می یابند‪ .‬ســرطان پروســتات‬ ‫ا گــر زودتــر تشــخیص داده شــود؛ شــانس درمــان‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫سـرطان پروسـتات در مراحـل اولیـه رشـد خـود ممکـن‬ ‫اسـت عالیـم و نشـانه ای از خـود بـروز ندهـد؛ امـا ا گـر بیمـاری‬ ‫پیشـرفت زیـادی داشـته باشـد ممکـن اسـت باعـث بـروز‬ ‫نشـانه هایی شـود به عنـوان مثـال‪ :‬ادرار دردنـا ک ‪ ،‬کاهـش‬ ‫فشـار در جریـان خروجـی ادرار‪ ،‬وجـود خون در منـی ‪ ،‬درد در‬ ‫ناحیـه کلیـه‪ ،‬درد اسـتخوان‪ ،‬اختلال در نعـوظ‪.‬‬ ‫درجه بندی سرطان پروستات‬ ‫سـرطان پروسـتات گریـد ‪ :1‬ایـن درجـه دال لـت بر سـرطان در‬ ‫مراحـل رشـد اولیه اش می کنـد؛ به طوری که هنوز محدود به‬ ‫ناحیـه کوچکـی در خـود پروسـتات اسـت‪ .‬در ایـن وضعیـت‬ ‫سـلول های سـرطانی زیـر میکروسـکوپ بـدون تهاجـم‬ ‫مشـاهده می شـود‪.‬‬ ‫سرطان پروستات گرید ‪ :2‬سرطان در این درجه شاید هنوز‬ ‫کوچـک باشـد؛ امـا ممکـن اسـت سـلول های سـرطانی در‬ ‫هنگام مشاهده در زیر میکروسکوپ تهاجم داشته باشند‪.‬‬ ‫یـا اینکـه سـرطانی کـه در ایـن وضع وخامت قـرار دارد ممکن‬ ‫اسـت نسـبت به نوع درجه یک بزرگ تر باشـد ویا شـاید رشد‬ ‫کـرده و هـر دو سـمت غـده پروسـتات را درگیر سـازد‪.‬‬ ‫سـرطان پروسـتات گریـد ‪ :3‬سـرطان بـه خـارج از غـده‬ ‫پروسـتات و بـه کیسـه های منی یا بافت هـای اطراف پخش‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـرطان پروسـتات گرید ‪ :4‬سـرطان به قدری رشـد کرده که‬ ‫بـه اندام هـای اطـراف همچـون مثانـه یـا غـدد لنفـاوی یـا بـه‬ ‫بافت های دوردسـت مثل اسـتخوان ها‪ ،‬ریه یا دیگر اندام ها‬ ‫سـرایت کرده اسـت‪.‬‬ ‫ا گـر در شـما عالیـم و نشـانه های بیمـاری مشـاهده شـد؛‬ ‫یکـه شـما را نگـران کـرده اسـت بـه یـک پزشـک‬ ‫به طور ‬ ‫مراجعـه کنیـد‪ .‬بحثـی پیرامـون مزایـا و معایـب غربالگـری‬ ‫بـرای سـرطان پروسـتات وجـود دارد کـه سـازمان هـای‬ ‫پزشکی نظرات متفاوتی نسبت به این موضوع دارند‪ .‬شما‬ ‫می بایسـت با پزشـک خود در راسـتای این موضوع مشورت‬ ‫کنیـد تـا بهتریـن تصمیـم را بـرای خـود اخـذ کنیـد‪.‬‬ ‫علت بروز سرطان پروستات‬ ‫علـل سـرطان پروسـتات به طـور واضـح مشـخص نیسـت‪.‬‬ ‫پزشـکان معتقدنـد کـه سـرطان پروسـتات زمانـی ایجـاد‬ ‫می شـود که بعضی از سـلول های پروسـتات فرد غیرطبیعی‬ ‫شـوند‪ .‬جهـش در ‪ DNA‬سـلول های غیر طبیعـی باعـث‬ ‫می شود تا سلول ها بسیار سریع تر از سلول های عادی رشد‬ ‫و تقسـیم شـوند؛ در حالی کـه سـلول های سـالم می میرنـد‪،‬‬ ‫سـلول های سـرطانی ادامـه حیـات می دهنـد‪ .‬تجمـع‬ ‫سـلول های غیر طبیعـی‪ ،‬شـکل تومـور بـه خـود می گیرنـد و‬ ‫می تواننـد بـا رشـد خـود بافـت اطـراف را مـورد تهاجـم قـرار‬ ‫دهند‪ .‬بعضی از سلول های غیر طبیعی می توانند به سمت‬ ‫دیگـر اعضـای بـدن رهـا شـده و گسـترش یابنـد (متاسـتاز)‪.‬‬ ‫عوامل خطر افرین سرطان پروستات‬ ‫عواملـی کـه مـی تواننـد خطـر ابتلای شـما بـه سـرطان‬ ‫پروسـتات را افزایش دهند شـامل‪ :‬سـن باال‪ :‬با افزایش سن‪،‬‬ ‫خطـر ابتلای شـما بـه سـرطان پروسـتات نیـز افزایـش مـی‬ ‫یابـد‪.‬‬ ‫سیاه پوسـت بودن‪ :‬مـردان سیاه پوسـت نسـبت بـه سـایر‬ ‫افـراد از نژاد هـای دیگـردر خطـر ابتلای بیشـتری هسـتند‪.‬‬ ‫در مـردان سیاه پوسـت احتمـال اینکـه سـرطان پروسـتات‬ ‫مهاجم و پیشـرونده باشـد‪ ،‬بیشـتر اسـت که البته علت این‬ ‫امـر مشـخص نیسـت‪.‬‬ ‫سـابقه خانوادگـی سـرطان های پروسـتات و سـینه‪ :‬ا گـر‬ ‫مـردی از خانـواده شـما دچـار سـرطان پروسـتات باشـد‪،‬‬ ‫خطـر ابتلای شـما نیـز افزایـش می یابـد‪ .‬ا گـر شـما سـابقه‬ ‫خانوادگـی از ژن هایـی کـه خطـر ابتلا بـه سـرطان سـینه را‬ ‫افزایـش می دهنـد (‪ BRCA1‬یـا ‪ ) BRCA2‬داشـته باشـید یـا‬ ‫سـابقه خانوادگـی قـوی از سـرطان سـینه را دارید‪ ،‬خطـر ابتلا‬ ‫بـه سـرطان پروسـتات بـاال مـی رود‪.‬‬ ‫چاقـی‪ :‬مـردان چـاق کـه سـرطان پروسـتات دارنـد‪ ،‬بـه‬ ‫احتمال قوی از بیماری پیشـرفته تری برخوردار هسـتند که‬ ‫درمـان ان نیـز مشـکل تر اسـت‪.‬‬ ‫عوارض سرطان پروستات‬ ‫عـوارض سـرطان پروسـتات و راه هـای درمـان ان شـامل‬ ‫یسـت ازجملـه؛‬ ‫مـوارد مختلف ‬ ‫سـرطان گسـترش یافتـه (متاسـتاز)‪ :‬سـرطان پروسـتات‬ ‫ً‬ ‫می توانـد بـه اندام های مجاور گسـترش یابد؛ مثلا به مثانه ‪،‬‬ ‫یـا اینکـه از طریـق سیسـتم گـردش خـون یـا لنـف بـه سـمت‬ ‫استخوان ها یا دیگر اندام ها انتشار یابد‪ .‬سرطان پروستاتی‬ ‫کـه بـه اسـتخوان ها گسـترش یافتـه‪ ،‬می توانـد موجـب درد‬ ‫یـا شکسـتگی اسـتخوان شـود‪ .‬بـرای بـار اول کـه سـرطان بـه‬ ‫مناطـق دیگـر بـدن پیـش رفتـه اسـت؛ ممکـن اسـت هنـوز‬ ‫توسـط پاسـخی کـه بـدن می دهـد درمـان یـا کنتـرل شـود؛‬ ‫امـا احتمـال اینکـه درمان قطعی صورت گیرد‪ ،‬پائین اسـت‪.‬‬ ‫بی اختیـاری‪ :‬هـم سـرطان و هـم درمـان پروسـتات می تواند‬ ‫سـبب بی اختیاری ادرار شـود‪ .‬درمانی که برای بی اختیاری‬ ‫چرا باید نزد روانشناس برویم؟‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamloo@gmail.com‬‬ ‫اینترنت‪ ،‬دنیای به اصطالح مدرن و جامعه انسانی ما را تا اندازه زیادی کوچک‬ ‫کـرده و با توجه بـه مزایـای بسـیار زیـادی کـه بـرای فـرد و جامعـه در برداشـته‪،‬‬ ‫اسیب ها و زیان های مختلفی را نیز به همراه داشته است؛ ازجمله اینکه انسان‬ ‫امـروز درمقابـل ده هـا و شـاید گاهـی درمقابـل صدهـا حـق انتخابـی قـرار دارد کـه‬ ‫دربسـیاری از مـوارد تـوان رسـیدن بـه انهـا را حتـی در صـورت انتخـاب هم نـدارد‪.‬‬ ‫زمانی که شما در مقابل ده ها و صدها انتخاب قرار می گیرید‪ ،‬حق انتخاب شما‬ ‫سـخت می شـود و ایـن سـختی دو پیامـد دارد؛ اول اینکـه شـما دچـار اضطـراب‬ ‫می شـوید و دوم اینکـه ایـن حـق انتخاب هـا بـرای شـما اسـترس بسـیاری را‬ ‫به همـراه مـی اورد‪.‬‬ ‫اضطـراب بـه معنـای نـگاه منفـی و بزرگنمایـی انتظـار بـراورده نشـده اسـت‬ ‫( فرامـوش نکنیـم کـه انتظـار و توقع ما هرگز براورده نمی شـود و ریشـه اصلی همه‬ ‫اضطرابـات انسـان امـروز اسـت)؛ دوم اینکـه شـما نه تنهـا درمقابـل انتخاب هـای‬ ‫بسـیاری قرار دارید؛ بلکه زمان شـما در این مسـیر بسـیار محدود و کم می شـود‪.‬‬ ‫اسـترس به معنـای فشـار روانـی اجتماعـی کـه به خاطـر کمبـود زمـان ( اسـترس‬ ‫زمانـی به وجـود می ایـد که شـما در مدت زمانی خاصی بایـد کاری انجام دهید و‬ ‫چون نمی توانید ان کار را انجام دهید‪ ،‬دچار اسـترس می شـوید و درنظر داشـته‬ ‫باشـید کـه نشـانگان و پیامدهـای اسـترس شـباهت زیـادی بـه اضطـراب دارد)‬ ‫بـرای شـما به وجـود می ایـد به همـراه اضطـراب‪ ،‬باعـث به وجـود امدن مشـکالت‬ ‫روانـی و فیزیکـی می شـود کـه انسـان امـروز درهمـه جوامـع بـا ان روبـه رو شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شـما بـرای انتخـاب رشـته دانشـگاه و محـل دانشـگاه بایـد یـک دفترچـه‬ ‫چند ده صفحـه ای را مطالعـه کنیـد و همیـن حـق انتخـاب بـرای شـما اسـترس و‬ ‫اضطـراب مـی اورد‪ .‬شـما بـرای خریـدن اتوموبیـل‪ ،‬مبـل‪ ،‬خانـه‪ ،‬لبـاس‪ ،‬گوشـی‪،‬‬ ‫اپراتـور موبایـل ‪ ،‬انتخـاب همسـر‪ ،‬شـغل‪ ،‬مسـافرت و هـزاران کاال و خدمـات‬ ‫دیگـری کـه جامعـه مـدرن پیـش پـای شـما گذاشـته اسـت‪ ،‬دچـار اضطـراب‬ ‫می شـوید و تمـام ایـن مـوارد می توانـد شـما را بـه بیماری هـای روانـی و حتـی‬ ‫فیزیکـی دچـار کنـد‪.‬‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬به ناچـار مـا در دنیـای تخصصی شـده ای زندگـی می کنیـم کـه‬ ‫خودمـان بسـیار کـم درمـورد ان می دانیـم‪ .‬سـقراط؛ فیلسـوف بـزرگ یونـان‬ ‫می گویـد‪« :‬می دانـم کـه هیـچ نمی دانـم‪ .‬پـس مـا از زندگـی امـروز‪ ،‬حـوادث‪،‬‬ ‫پیشـامدها‪ ،‬پدیده هـا‪ ،‬امکانـات‪ ،‬موانـع و غیـره بسـیار کـم می دانیـم‪ .‬درنتیجـه‬ ‫زمانی که با مشـکلی روبه رو می شـویم و خودمان توانایی حل و برطرف کردن ان‬ ‫مشـکل را نداریم‪ ،‬نیاز اسـت که به کارشـناس و متخصص ان کار مراجعه کنیم‪.‬‬ ‫نگاهـی بیاندازیـد بـه رشـته دندانپزشـکی‪ .‬درگذشـته یـک دندانپزشـک‪ ،‬همـه‬ ‫انجـام می شـود؛ بسـته بـه نـوع و شـدت ان متفـاوت اسـت و‬ ‫احتمـال دارد به مـرور زمـان بهبـود پیـدا کند‪ .‬انتخاب شـیوه‬ ‫درمان ممکن اسـت شـامل دارو‪ ،‬کاشـت اسـفنکتر کمنوعی‬ ‫یـا جراحـی باشـد‪ .‬اختلال در نعـوظ‪ :‬ایـن اختلال می توانـد‬ ‫در اثـر خـود سـرطان یـا درمـان ان باشـد کـه شـامل جراحـی ‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬داروها ‪ ،‬دسـتگاه وکیوم‬ ‫پرتودرمانی و هورمون درمان ‬ ‫کـه در بازیابـی بـه نعـوظ کمـک می کننـد و جراحـی در درمان‬ ‫اختلال نعوظ در دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫تعیین میزان گسترش سرطان‬ ‫برای بار اول که تشـخیص سـرطان داده شـد ‪ ،‬پزشـک شـما‬ ‫در جهـت تعییـن انـدازه و میـزان گسـترش (مرحله) سـرطان‬ ‫وارد عمـل می شـود‪ .‬ا گـر پزشـک شـک کنـد کـه سـرطان‬ ‫شـما از محدوده بافتی پروسـتات گذشـته اسـت؛ ازمایشات‬ ‫تصویر بـرداری همچـون مـوارد زیـر بـرای شـما درخواسـت‬ ‫می شـود‪ :‬اسـکن اسـتخوان‪ ،‬سـونوگرافی‪ ،‬سـی تـی اسـکن‬ ‫(‪ ،)CT‬ام ‪ .‬ار ‪ .‬ای‪ ،‬اسکن توموگرافی تابش پوزیترون(‪.)PET‬‬ ‫فـرد بیمـار الزم نیسـت همـه ایـن تسـت ها را انجـام دهـد‪.‬‬ ‫پزشـک تعییـن خواهـد کـرد کـه کـدام تسـت ها با توج هبـه‬ ‫وضعیـت فعلی تـان بـرای شـما مناسـب اسـت‪ .‬در اولیـن‬ ‫تسـتی کـه به طور کامـل انجـام می شـود‪ ،‬پزشـک درجـه‬ ‫سـرطان را تعییـن خواهـد کـرد‪ .‬ایـن اقدامـات تشـخیصی در‬ ‫انتخـاب روش درمانـی بـه شـما کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫ی تـا ارتودنسـی‪ ،‬روت کانـال‪ ،‬کشـیدن‬ ‫خدمـات دندانپزشـکی از جرم گیـر ‬ ‫دنـدان‪ ،‬قالب گیـری‪ ،‬جراحـی فـک و غیـره را انجـام مـی داد‪ .‬امـروزه بسـیاری از‬ ‫ً‬ ‫دندانپزشـکان تمـام خدمـات بـاال را ارائـه نمی کننـد؛ بلکـه فقـط مثلا روت کانـال‬ ‫را انجـام می دهنـد یـا فقـط ارتودنسـی می کننـد؛ چرا کـه خدمـات دندانپزشـکی‬ ‫بسـیار تخصصی تـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫به همین نسبت درمورد مشکالت روانی‪ ،‬احساسی‪ ،‬افکاری‪ ،‬خانوادگی‪ ،‬تربیت‬ ‫فرزنـد‪ ،‬روابـط بیـن فـردی‪ ،‬انتخـاب رشـته تحصیلـی یـا شـغلی و حتـی مهاجـرت‬ ‫نیـاز بـه مشـاوره با فردکارشـناس اسـت؛ چرا که بیشـتر مـردم دانایی و ا گاهـی الزم‬ صفحه 10 ‫دو شنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫گاهـی پیـش می ایـد کـه کاری می خواهیـد انجـام دهیـد و بایـد کـه صفحـه‬ ‫ً‬ ‫نمایش هـا را بـه اشـترا ک بگذاریـد؛ یعنـی مثلا بـا اسـتفاده از موبایـل‪ ،‬یـک رایانـه‬ ‫را کنتـرل کنیـد یـا بالعکـس‪ .‬دیـدن موبایـل روی کامپیوتـر بـه چنـد شـیوه قابـل‬ ‫انجـام هسـت کـه امـروز چنـد مـورد از انهـا را برایتـان بیـان خواهیـم کـرد‪ .‬یـک‬ ‫کاربـرد جالـب ایـن موضـوع ایـن هسـت که شـما می توانید بـا اسـتفاده از دوربین‬ ‫موبایل‪ ،‬تصاویر را به صورت انالین روی سیستم خود ببینید‪ .‬گاهی نیز ممکن‬ ‫اسـت که با توجه به شـرایط کاری و درسـی که دارید‪ ،‬مجبور باشـید تا از موبایل‬ ‫اسـتفاده نکنید‪ .‬در این مواقع باید بدانید که به راحتی می شـود صفحه موبایل‬ ‫را بـا سیسـتم عامل های دیگـر چـک کـرد‪ .‬ترفندهـا و برنامه هـای مختلفـی وجود‬ ‫دارنـد کـه بـه شـما امکان اسـتفاده همزمـان از چند سیسـتم عامـل را می دهند‪.‬‬ ‫در گوگل پلی اسـتور اپلیکیشـن های پولی متعددی برای «اسـکرین میرورینگ»‬ ‫وجـود دارد‪ .‬بیشـتر ان هـا نیازمند دریافت و نصب یـک نرم افزار ویندوزی در کنار‬ ‫اپلیکیشـن اندرویـدی‪ ،‬ایجـاد یـک حسـاب کاربـری و سـپس ال گیـن بـه ان در هر‬ ‫دو برنامـه دسـکتاپ و موبایـل اسـت‪.‬‬ ‫ترفند اول ‪ :‬نمایش بدون واسطه صفحه گوشی در ویندوز ‪۱۰‬‬ ‫ساده ترین راه برای نمایش صفحه گوشی بر روی پی سی یا کامپیوتر شخصی‪،‬‬ ‫یسـت کـه در وینـدوز ‪ ۱۰‬تعبیـه شـده اسـت؛ البتـه بـا اینکـه‬ ‫اسـتفاده از نرم افزار ‬ ‫ً‬ ‫ایـن گزینـه در وینـدوز ‪ ۱۰‬کاملا رایـگان و بی نیـاز از برنامـه ای دیگـر کار می کنـد‪،‬‬ ‫تنظیمـات وینـدوز را بایـد تغییـر داد‪ .‬بـرای اسـتفاده از قابلیت نمایـش از راه دور‪،‬‬ ‫ابتدا باید اخرین ورژن ویندوز ‪ ۱۰‬را نصب کنید و ویندوز باید اسـتاندارد بی سـیم‬ ‫میرا کسـت را داشـته باشـد‪ .‬بـرای اینکـه ببینیـد وینـدوز شـما ایـن اسـتاندارد را‬ ‫پشـتیبانی می کنـد یـا خیـر‪ ،‬بایـد مراحـل زیـر را طـی کنید‪:‬‬ ‫ابتدا روی دکمه «استارت» ویندوز کلیک کنید‪.‬‬ ‫کلمـه ‪ Connect‬را تایـپ کنیـد و سـپس ‪ Enter‬بزنیـد تـا اپلیکیشـن مـورد نظـر بـاز‬ ‫شـود‪ .‬در این قسـمت‪ ،‬ا گر ویندوز شـما قابلیت پشـتیبانی میرا کسـت را نداشـته‬ ‫باشـد پیـام خطایـی بـرای شـما ارسـال می شـود‪ .‬در ایـن صـورت پیشـنهاد‬ ‫می کنیـم از روش هـای معرفـی شـده دیگـری کـه در ادامه می اید اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫در غیر این صـورت پیامـی کـه دریافـت می کنیـد به شـما اجـازه می دهد تـا موبایل‬ ‫خودتـان را وصـل کنیـد‪.‬‬ ‫در ادامـه‪ ،‬قسـمت نوتیفیکیشـن موبایـل را پاییـن بکشـید و بـه کامپیوتـر اجـازه‬ ‫دسترسـی به صفحه موبایل را بدهید‪ .‬پس از این مرحله موبایل اندروید شـما‬ ‫گزینـه ای بـرای فعـال سـازی نمایـش وایرلس نشـان می دهد که بـرای ادامه باید‬ ‫روی ان کلیک کنید‪ .‬در صورتی که این گزینه نمایش داده نمی شـود‪ ،‬احتماال‬ ‫سیسـتم شـما از ایـن برنامـه پشـتیبانی نمی کنـد و بایـد از روش هـای دیگـر بـرای‬ ‫اتصال اسـتفاده کنید‪ .‬در مرحله اخر نام کامپیوتر شـما در دو دسـتگاه مختلف‬ ‫نمایـش داده می شـود و ایـن یعنـی شـما بـه دسـتگاه متصل شـده اید‪.‬‬ ‫ترفند دوم‪ :‬ویزور(‪ ،)Vysor‬ویندوزی برای اندروید‬ ‫ایـن برنامـه بـرای سیسـتم عامـل اندرویـد طراحـی شـده اسـت و بـه شـما ایـن‬ ‫امـکان را می دهـد تـا بـا سـرعت زیـادی محتـوای موبایل تـان را روی پـی سـی‪،‬‬ ‫مـک‪ ،‬لینوکـس یـا کـروم او اس اسـتریم کنیـد‪ .‬نسـخه رایـگان ایـن اپلیکیشـن بـه‬ ‫شـما اجـازه نمایـش صفحـه گوشـی روی کامپیوتـر را می دهد؛ امـا قابلیت اتصال‬ ‫‪11‬‬ ‫ترفندهایی برای نمایش صفحه موبایل در کامپیوتر‬ ‫بی سـیم در نسـخه پولی وجود دارد‪ .‬در نسـخه پولی عالوه بر قابلیت اتصال بی‬ ‫سـیم قابلیت هـای دیگـری مثـل نمایش فول اسـکرین‪ ،‬نمایش بـا کیفیت باال و‬ ‫اشـترا ک فایـل وجـود دارد‪.‬‬ ‫ترفند سوم‪ :‬ایردروید(‪ )Airdroid‬اپلیکیشنی با قابلیت هایی رایگان‬ ‫بهترین گزینه برای ان هایی که دنبال سـرعت باال و کاربری سـاده اند؛ اسـتفاده‬ ‫از اپلکیشـن ایردرویـد اسـت‪ .‬ایـن برنامـه نه تنهـا قابلیـت نمایش گوشـی اندروید‬ ‫را در پـی سـی دارد کـه بـا اسـتفاده از ان می تـوان فایـل ارسـال کـرد؛ پیـام متنـی‬ ‫دریافت کرد و از طریق وب به فایل های موبایل دسترسی پیدا کرد‪ .‬همچنین‬ ‫بـا ایـن برنامـه می تـوان موبایـل و دسـتگاه های گم شـده را پیـدا کرد‪.‬‬ ‫ترفند چهارم‪ :‬تیم ویوور(‪ ،)TeamViewer‬کنترل از راه دور دسکتاپ‬ ‫این برنامه هم یکی از بهترین ها برای دسترسی راه دور به کامپیوتر است‪ .‬شما‬ ‫با اسـتفاده از این اپلیکیشـن می توانید با سیسـتم اندرویدی خود و وارد شـدن‬ ‫بـه وبسـایت تیـم ویـوور به سیسـتم عامل خود دسترسـی پیدا کنیـد‪ .‬این برنامه‬ ‫قابلیت هـای دیگـری ندارد و فقط راهی اسـت برای اسـتریم کـردن و نمایش پی‬ ‫سـی در سـایر سیستم عامل ها‪.‬‬ ‫ترفند پنجم‪ :‬اپ هایی برای استریم ‪ iOS‬در ‪PC‬‬ ‫بـرای تصمیم گیـری درسـت و حـل همـه مشکالت شـان را ندارنـد‪ .‬همان طـور کـه گفتیـم زمانـی کـه مـا‬ ‫درمقابـل انتخاب هـا و تصمیمـات بسـیار متعـدد قـرار می گیریـم‪ ،‬بـه اضافه مسلط شـدن تفکـر مصرفی و‬ ‫چشـم و هم چشـمی در جامعه‪ ،‬تسـلط وسـائل ارتباط جمعی ازطریق تلقین روش های جدید زندگی‪،‬‬ ‫حضور بالمناز ع اینترنت در همه عرصه های زندگی ‪ ،‬فرزند سـاالری و رقابت برای بهتر دیده شـدن و برتر‬ ‫از دیگـران بـودن و ‪ ...‬بـدون شـک سیسـتم روانـی و فیزیکـی افـراد جامعـه زیـر فشـار اسـترس همه جانبـه‬ ‫و اضطـراب قـرار می دهـد درنتیجـه؛ دچـار مشـکالتی افـکاری‪ ،‬رفتـاری و احساسـی می شـود‪ .‬از ایـن رو مـا‬ ‫نیازمنـد مراجعـه بـه کسـانی هسـتیم کـه بـه مـا کمـک کنند تـا بتوانیـم از این مسـیر سـنگالخی بگذریم‪.‬‬ ‫افـرادی کـه رشـته روانشناسـی یـا مشـاوره را خوانده انـد‪ ،‬صالحیـت کمـک و راهنمایـی مـا را دارنـد ( الزم‬ ‫بـه اشـاره اسـت کـه روانشـناس و مشـاور هـم مثل هر پزشـک‪ ،‬جـراح‪ ،‬وکیل‪ ،‬مهنـدس‪ ،‬راننـده‪ ،‬تعمیرکار‬ ‫و دیگـر مشـاغل‪ ،‬احتمـال خطـا و اشـتباه در کارش وجـود دارد)‪ .‬اینکـه شـما ایـن یـا ان روانشـناس را‬ ‫نپسندید ‪ ،‬موضوعی شخصی ست؛ اما علم و رشته روانشناسی را با سالئق و نظرات شخصی نمی توان‬ ‫زیـر عالمـت سـوال برد‪.‬‬ ‫روانشـناس می توانـد در مـواردی کـه شـما دچـار اسـترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬اختالف با همسـر‪ ،‬خیانت همسـر‪،‬‬ ‫وسـواس‪ ،‬حملـه اضطـراب‪ ،‬افسـردگی‪ ،‬اختلاالت خلقـی و شـخصیتی‪ ،‬وابسـتگی‪ ،‬تربیـت فرزنـد‪،‬‬ ‫راهنمایـی بـرای انتخـاب همسـر مناسـب و حتـی ده هـا مـورد دیگـر نیازمنـد کمک هسـتید‪ ،‬کمک های‬ ‫مفیـد و موثـری ارائـه کنـد‪ .‬یـک روانشـناس می توانـد مشـکل شـما را از جنبه هـای دیگـری که برای شـما‬ ‫پنهان اسـت ‪ ،‬مورد بررسـی موشـکافانه قرار دهد و به شـما پیشـنهاد راه حل بدهد؛ ولی در اخر این شـما‬ ‫هسـتید که می توانید راه حل پیشـنهادی را بپذیرید یا خیر‪ .‬روانشـناس و مشـاور می توانند نور بیشتری‬ ‫بر چگونگی به وجود امدن مشـکل شـما بی افکند‪ ،‬تا شـما ب هشـکلی همه جانبه‪ ،‬چرایی به وجود امدن‬ ‫مشـکل تان را ببینیـد‪ .‬درصورتی کـه شـما همـکاری الزم را داشـته باشـید‪ ،‬روانشـناس می توانـد تـا حـل‬ ‫کامل مشـکل شـما همراهتان باشـد‪.‬‬ ‫متاسـفانه یکـی از مشـکالت فرهنگـی جامعـه ایـران "توهـم دانسـتن" اسـت؛ به گونـه ای کـه بیشـتر مـا‬ ‫ایرانیان باور نادرسـتی داریم که همه چیز را می دانیم؛ با وجود انکه همه می گوئیم" همه چیز را همگان‬ ‫داننـد" ولـی در مـورد مشـکالت افـکاری‪ ،‬احساسـی‪ ،‬هیجانـی و رفتـاری‪ ،‬باورمـان این اسـت که " خـودم‬ ‫مشکلم را حل می کنم" یا اینکه " روانشناسان خودشان از همه بیشتر مشکل دارند" و سپس می گوئیم‬ ‫" کوز هگـر از کوزه شکسـته اب می خـورد"‪ .‬ایـن همـه تناقض گویـی در فرهنـگ جامعـه مـا عجیب غریـب‬ ‫نیسـت‪ .‬طبـق امـار رئیـس کتابخانـه مرکـزی‪ ،‬متوسـط سـرانه کتاب خوانـدن ب هجـز کتاب هـای درسـی و‬ ‫قران در ایران‪ ،‬دو دقیقه در روز اسـت؛ در امریکا ‪20‬دقیقه و درژاپن ‪ 90‬دقیقه اسـت‪ .‬در این صورت نباید‬ ‫تعجـب کـرد کـه چـرا مـا نمی خواهیم به روانشـناس مراجعـه کنیم؛ چون فکر می کنیم کـه خودمان بهتر‬ ‫از دیگـران راه حـل مشـکل مان را می دانیـم‪ .‬طبـق امـار سـازمان بهداشـت جهانـی ایرانیـان‪ ،‬عراقی هـا و‬ ‫شـهروندان سـوری‪ ،‬جـزو عصبانی تریـن ملت هـای دنیـا هسـتند‪ .‬ایـن امـار نشـان می دهـد کـه برخـی در‬ ‫افـکار و بیـان احسـاس دچـار مشـکل می شـوند؛ درصورتی کـه می تـوان بـر ایـن مشـکالت را بـا مراجعـه بـه‬ ‫روانشـناس‪ ،‬چیره شـد‪ .‬به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که مراجعه به روانشـناس‪ ،‬در دنیای‬ ‫تخصصـی شـده امـروز‪ ،‬تـا حـد بسـیاری می توانـد فـرد را در حـل مشـکالت روزمـره و گـذر از بحران هـای‬ ‫عاطـف و روانـی یـاری کند‪.‬‬ ‫بـرای ان هایـی کـه به دنبـال اسـتریم ایفـون یـا ای پـد خـود روی وینـدوز هسـتند‪،‬‬ ‫اپ هـای متفاوتـی وجـود دارد کـه منطبـق بـر سیسـتم ‪ AirPlay‬اپـل کار می کننـد‪.‬‬ ‫بهتریـن اپ بـرای نشـان دادن هـر دسـکتاپی در اپـل ‪ AirServer‬اسـت کـه قیمـت‬ ‫پایینـی هـم دارد و بـه راحتی نصب می شـود‪ .‬این اپلیکیشـن تریـال‪ ۱۴‬روزه هـم دارد‬ ‫کـه می تـوان قبـل از خریـد از ان اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫اتصال گوشیو کامپیوتربهیکدیگر‬ ‫در نهایـت بـه منظـور نمایـش گوشـی در کامپیوتـر بایـد ایـن دو را بـه یکدیگـر وصـل‬ ‫کنیـد‪ .‬بعـد از وصـل کـردن گجـت اندرویـدی و لـپ تـاپ یـا دسـکتاپ بـه هـم‪ ،‬وارد‬ ‫پوشـه ‪ Scrcpy‬شـده و فایـل دارای همیـن نـام را اجـرا کنیـد‪ .‬در اولیـن مرتبـه انجـام‬ ‫ایـن کار‪ ،‬پیغامـی روی صفحـه نمایـش گوشـی ظاهـر می شـود‪ .‬روی پیغـام ‪Allow‬‬ ‫‪ USB Debugging‬ضربه بزنید‪ .‬حال در صورت اجرای‪ Scrcpy‬پنجره ای حاوی رابط‬ ‫کاربری گوشـی در کامپیوتر ظاهر خواهد شـد‪ .‬می توان محل قرارگیری و اندازه ان را‬ ‫تغییـر یـا بـه وسـیله فشـردن کلیدهـای‪ CRL + F‬ان در حالـت تمام صفحه قـرار داد‪.‬‬ ‫یکی از مزیت های اسـتفاده از ‪ Scrcpy‬برای نمایش گوشـی در کامپیوتر‪ ،‬در مقایسـه‬ ‫بـا دیگـر ابزارهـای رایـگان مشـابه‪ ،‬امـکان اسـتفاده از مـاوس و کیبـورد حیـن کار بـا‬ ‫برنامه هـای گوشی سـت‪.‬‬ ‫خوراکی های مفید برای دندان ها‬ ‫سلامت دهـان و دنـدان یـک امـر بسـیار مهـم و ضروری سـت‪ ،‬کـه به همین دلیـل‬ ‫ً‬ ‫حتمـا بایـد بـرای حفـظ سلامت دهـان و دنـدان از برخـی نکات جلوگیـری کنید و‬ ‫همچنیـن خورا کی هـای مفیـد بـرای سلامت دنـدان را مصـرف کنیـد‪.‬‬ ‫یشـود و می دانیـم‬ ‫خـوردن کرفـس باعـث افزایـش ترشـح بـزاق م ‬ ‫نهـا‬ ‫کـه بـزاق‪ ،‬خاصیـت ضد پوسـیدگی و محافظـت از دندا ‬ ‫یشـود و بـه‬ ‫دارد‪ .‬همچنیـن جویـدن کرفـس باعـث ماسـاژ لثـه م ‬ ‫نهـا کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫تمیی زکـردن سـطوح دندا ‬ ‫پنیـر بـا کربوهیـدرات پائیـن و کلسـیم و فسـفات زیـاد‪ PH ،‬محیـط‬ ‫دهـان را متعـادل می کنـد و از خورد هشـدن مینـای دنـدان بـا‬ ‫اسیدهای ناشی از تجزیه خورا کی ها جلوگیری می کند و خاصیت‬ ‫محافظت کننـده دارد‪.‬‬ ‫چای سـبز با داشـتن پلی فنول ها و انتی ا کسـیدان‪ ،‬با کتری های‬ ‫مضـری کـه ایجـاد پوسـیدگی و بـوی بـد دهـان می کننـد را از بیـن‬ ‫یبـرد‪ .‬بسـیاری از چـای سـبز ها حـاوی فلورایـد هسـتند و از‬ ‫م ‬ ‫پوسـیدگی جلوگیـری می کننـد‪.‬‬ ‫کیـوی‪ ،‬حـاوی ویتامیـن ‪ C‬فـراوان و بـرای لثـه مفیـد اسـت؛ چـون‬ ‫که ویتامین ‪ C‬ان‪ ،‬در ساختمان شبکه کالژن موجود در لثه ها‪،‬‬ ‫نهـا را ب هصـورت مکانیکـی‬ ‫یسـت و کار تمیی زکـردن دندا ‬ ‫ضرور ‬ ‫انجـام می دهد‪.‬‬ ‫پیـاز خـام بـا داشـتن ترکیبـات سـولفور انتـی با کتریـال قـوی‪،‬‬ ‫یبـرد و بـرای سلامت دنـدان‬ ‫یهـای مضـر دهـان را از بیـن م ‬ ‫با کتر ‬ ‫و لثـه مفیـد اسـت‪ .‬اب پیـاز می توانـد در کاهـش درد دنـدان موثـر‬ ‫باشـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران خبر داد؛‬ ‫رئیس کل دادگستری لرستان مطرح کرد؛‬ ‫تاکید بر اجرای سیاست های رئیس قوه قضاییه‬ ‫استقرار ‪ 21‬واحد دانش بنیان در شهرک های صنعتی‬ ‫رئیس کل دادگستری لرستان گفت‪« :‬اجرای سیاست های رئیس معظم قوه قضاییه در دستگاه‬ ‫قضایـی اسـتان بـا جدیـت تمـام در حـال پیگیری سـت»‪ .‬محمـد رزم‪ ،‬افـزود‪« :‬در راسـتای اجـرای‬ ‫ایـن سیاسـت ها‪ ۲۷ ،‬کمیتـه در دادگسـتری کل اسـتان تشـکیل شـده و از مهم تریـن اولویت هـای‬ ‫مذکـور‪ ،‬تکریـم ارباب رجـوع یـا حفظ حقوق مراجعان و حفظ کرامت انان اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫قضـات بایـد بـا صبـوری‪ ،‬اسـتانه تحمـل خـود را بـاال بـرده و سـعه صدر داشـته باشـند‪ ،‬عنـوان کرد‪:‬‬ ‫«مـردم داری و مردم مـداری‪ ،‬حفـظ حقـوق شـهروندی و احتـرام بـه ارباب رجوع از وظایف شـرعی و‬ ‫قانونـی همـه کارگـزاران نظـام و به ویـژه قضـات و کارکنان اداری ب هشـمار مـی رود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی مازنـدران از اسـتقرار و فعالیـت ‪ 21‬واحـد تولیـدی و صنعتـی‬ ‫دانش بنیـان در شـهرک های صنعتـی اسـتان خبـر داد‪ .‬سـید مصطفی موسـوی گفـت‪« :‬شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان از ارکان مهـم توسـعه و تحـول در عرصـه اقتصـادی هسـتند و باتوج هبـه شـرایط و‬ ‫زیرسـاخت های مناسـب مازندران بسـتر خوبی برای فعالیت این شـرکت ها فراهم اسـت‪ .‬شـرکت های‬ ‫دانش بنیان باتوجه به ظرفیت های خودامیختگی و انتقال دانش و پژوهش به کسب وکارهای محلی‬ ‫و تولیدی‪ ،‬باعث ارتقاء و عمومی کردن دانش فنی در جامعه می شوند»‪ .‬موسوی تصریح کرد‪« :‬تاکنون‬ ‫‪ 21‬واحد تولیدی دانش بنیان در شهرک های صنعتی استان مستقر شدند که زمینه اشتغال ‪ 837‬نفر را نیز فراهم کردند»‪.‬‬ ‫تو گو با معاون تکنولوژی فوالد مبارکه مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫طرح تحول دیجیتال؛ ضامن بقای فوالد مبارکه در کالس جهانی‬ ‫در سـال های اخیـر فـوالد مبارکـه همـواره پیشـگام تحـوالت‬ ‫بـزرگ درزمینـه صنعـت فـوالد بـوده اسـت‪ .‬طـرح نـورد گـرم‬ ‫شـماره ‪ 2‬و به روزرسـانی و همگامـی بـا تولیدکننـدگان بـزرگ‬ ‫جهـان از جملـه طر ح هـای بـزرگ مطـرح دراین زمینـه بوده‬ ‫و امـروز طـرح تحـول دیجیتـال فـوالد مبارکـه تازه تریـن گام‬ ‫فـوالد مبارکـه اسـت‪ .‬اجـرای ایـن طـرح قـرار اسـت ایـن‬ ‫شـرکت را در افـق ‪ 1404‬بـه رتبـه ای برسـاند کـه نه تنهـا‬ ‫تامین کننـده نیـاز داخلـی باشـد؛ بلکه همگام و هم راسـتا با‬ ‫اقتصاد جهانی پیش رود‪ .‬درواقع‪ ،‬این گروه بزرگ تولیدی‬ ‫و صنعتی معتقد اسـت؛ درصورتی که بر مبنای طرح تحول‬ ‫دیجیتالـی حرکـت نکنـد‪ ،‬ممکـن اسـت مزیت هـای خـود را‬ ‫از دسـت بدهـد و حتـی در بـازار داخلـی نیـز یـارای رقابـت‬ ‫بـا دیگـر تولیدکننـدگان را نداشـته باشـد؛ پـس ایـن طرحـی‬ ‫بـرای بقاسـت و بایـد اجرایـی شـود‪ .‬سـیدمهدی نقـوی؛‬ ‫معـاون تکنولـوژی فـوالد مبارکـه بـه ره نگاشـت ایـن طـرح‬ ‫اشـاره می کنـد کـه در قالـب یـک سـفر پنج سـاله از سـال‬ ‫جاری شـروع می شـود و انتظار می رود در سـال ‪ 1404‬فوالد‬ ‫مبارکه با مفاهیم هوشمند در سطح جهانی مطرح باشد‪.‬‬ ‫فـوالد مبارکـه در سـال های اخیـر در اجـرای پروژ ههـای‬ ‫خـاص در صنعـت فـوالد سـرامد بـوده و توانسـته بـا ورود بـه‬ ‫اجـرای طر ح هایـی همچـون نـورد گـرم شـماره ‪ 2‬و طـرح‬ ‫تحـول دیجیتـال سـهم عمـده ای در تولیـد فـوالد داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬به طورمشـخص طـرح تحـول دیجیتـال در ایـن‬ ‫بنـگاه صنعتـی چـه اهدافـی را دنبـال می کنـد؟‬ ‫پـروژه طـرح تحـول دیجیتـال در فـوالد مبارکـه بـا سـایر‬ ‫پروژه هایـی کـه در سـال های اخیـر در ایـن شـرکت‬ ‫انجام شـده قابل مقایسـه نیسـت‪ .‬دلیـل اصلـی ان هـم‬ ‫این اسـت که در پروژه هـای دیگـر‪ ،‬تولیـد و بهبـود کیفیـت‬ ‫تـا میـزان مشـخصی قابل افزایـش بـوده؛ امـا طـرح تحـول‬ ‫دیجیتالـی کـه در سـال جـاری برنامه ریـزی شـده و مراحـل‬ ‫اجرایـی ان نیـز اغـاز شـده اسـت‪ ،‬یـک طـرح همه جانبـه‬ ‫ب هشـمار می ایـد کـه بقـای شـرکت را در کالس جهانـی‬ ‫تضمیـن می کنـد‪ .‬بنابرایـن‪ ،‬نبایـد تصـور کـرد طـرح تحـول‬ ‫یسـت‪ .‬نکتـه حائزاهمیـت‬ ‫دیجیتـال یـک پـروژه عاد ‬ ‫ان اسـت که طرحـی مثـل نـورد گـرم شـماره ‪ 2‬ازلحاظ حجم‬ ‫سـرمایه گذاری یـک پـروژه بسـیار بـزرگ اسـت‪ ،‬امـا نـه ایـن‬ ‫پـروژه و نـه دیگـر پروژه هـای مشـابه حجـم تغییراتـی را کـه‬ ‫طـرح تحـول دیجیتـال در فـوالد مبارکـه ایجـاد می کنـد‪،‬‬ ‫ایجـاد نخواهنـد کـرد‪ .‬ازاین جهـت اسـت کـه ایـن طـرح‬ ‫ا کنـون بـرای شـرکت فـوالد مبارکـه به عنـوان یـک شـرکت‬ ‫برتـر تولیدکننده داخلـی و صادرکننده حاضر در عرصه های‬ ‫بین المللی‪ ،‬بسـیار حائزاهمیت اسـت‪ .‬برای توضیح بیشتر‬ ‫می تـوان مقایسـه ای انجـام داد؛ کشـور در گام اول بـرای‬ ‫ورود بـه عرصه هـای داخلـی و بین المللـی در حـوزه فـوالد‪،‬‬ ‫اقدام به احداث شـرکت فوالد مبارکه کرد تا بسـترهای الزم‬ ‫بـرای ایـن امـر را فراهـم کند؛ پـس برای افتتاح فـوالد مبارکه‬ ‫یسـت کـه‬ ‫اقـدام شـد‪ .‬ا کنـون طـرح تحـول دیجیتـال طرح ‬ ‫بـرای بقـای شـرکت فـوالد مبارکـه به عنـوان یـک فوالدسـاز‬ ‫یسـت‬ ‫موثـر و بـزرگ در عرصه هـای داخلـی و خارجـی ضرور ‬ ‫و بـا هـدف همراه شـدن ایـن شـرکت بـا تغییـرات جهانـی‬ ‫کنونـی و اتـی درحـال برنامه ریـزی و اجراسـت‪.‬‬ ‫اجـرای ایـن طـرح و پیاد هسـازی پـروژه انقلاب چهـارم در‬ ‫ً‬ ‫فـوالد مبارکـه چقـدر بـر تولید اثـر می گـذارد؟ واقعـا این طرح‬ ‫در شـرایط کنونی تا این اندازه که شـما به اهمیت ان اشـاره‬ ‫یسـت؟‬ ‫کردیـد‪ ،‬ضرور ‬ ‫نشـکل فـرض کنیـم کـه‬ ‫ا گـر همـواره شـرایط کشـور را به ای ‬ ‫تحریم هـا برقـرار اسـت و شـرکت های خارجـی اجـازه ورود‬ ‫بـه ان را ندارنـد و ازسـوی دیگر‪ ،‬سـطح نیـاز مصرف کنندگان‬ ‫داخلـی به انـدازه کنونـی باقی می مانـد و هزینه های جدید‬ ‫و اضاف هتـری بـه پروسـه تولیـد وارد نمی شـود و درنهایـت‪،‬‬ ‫کالف و محصـوالت فـوالدی را در کشـور بـه هـر قیمتـی‬ ‫بخواهیـم تولیـد می کنیـم و بـا هـر شـرایطی بـه مشـتریان‬ ‫ً‬ ‫داخلـی خـود می فروشـیم‪ ،‬قطعـا بایـد مسـیر کنونـی خـود‬ ‫را ادامـه دهیـم‪ .‬حال انکـه ایـن فرضیـات نادرسـت اسـت‪.‬‬ ‫یسـت کـه در اینـده‬ ‫ا گـر تصـور کنیـم کـه این هـا موارد ‬ ‫اصلاح خواهـد شـد و شـرایط جدیـدی به وجـود خواهـد‬ ‫ً‬ ‫امـد‪ ،‬حتمـا بـه اجـرای ایـن طـرح نیـاز خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫به خصوص اینکـه درحال حاضـر‪ ،‬باتوجه به اینکـه فضـای‬ ‫اقتصـاد سیاسـی کشـور این گونـه نخواهـد مانـد و هرلحظـه‬ ‫امـکان دارد شـرایط ارتباطـی ایـران بـا سـایر شـرکت های‬ ‫دنیـا تغییـر کنـد و فـوالد مبارکـه از فهرسـت تحریـم خـارج‬ ‫ً‬ ‫شـود‪ ،‬مطمئنـا مشـتریان داخلـی فـوالد مبارکـه ممکـن‬ ‫اسـت محصـوالت موردنیـاز خـود را از سـایر شـرکت های‬ ‫دنیا طلب کنند و در چنین شـرایطی‪ ،‬رقابت یک موضوع‬ ‫بسـیار معنـادار خواهـد بـود‪ .‬پـس بـرای حضـور در صحنـه‬ ‫رقابـت‪ ،‬حرکـت ب هسـمت بهره ورترشـدن و اسـتفاده از‬ ‫ً‬ ‫مفاهیـم جدیـد و شـرایط نـو‪ ،‬مطمئنـا ضرورتـی انکارناپذیر‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫با پیاده سازی این طرح‪ ،‬سطح تولید تغییر خواهد کرد؟‬ ‫هـدف از طـرح تحـول دیجیتـال افزایـش میـزان تولیـد‬ ‫نیسـت‪ .‬مـا طـی ایـن فراینـد برنامـه ای نداریـم کـه در فـوالد‬ ‫مبارکـه میـزان تولیـد را افزایـش دهیـم و ان را اندازه گیـری‬ ‫کنیـم‪ .‬هـدف مـا بـر بهـره وری بیشـتر متمرکـز اسـت؛‬ ‫به این معن اکـه همیـن میـزان کاالیـی کـه تولیـد می شـود‪،‬‬ ‫بایـد بـا اسـتفاده از مفاهیـم جدیـد‪ ،‬قیمـت تمام شـده‬ ‫کمتـر و بهـره وری بیشـتر تولیـد شـود‪ .‬شـما تصـور کنیـد‬ ‫ا گـر یـک سـرویس اینترنتـی جدیـد شـبیه اسـنپ در یـک‬ ‫تا کسـی تلفنی اسـتفاده شـود‪ ،‬چقـدر هزینه های مشـتریان‬ ‫افزایـش می یابـد؟ به نظر نمی رسـد این هزینه افزایش یابد‪،‬‬ ‫امـا ا گـر اژانـس در مسـیر این تحـول دیجیتـال حرکت نکند‪،‬‬ ‫ادامـه مسـیر بـرای او ممکـن نیسـت‪ ،‬کمااینکـه هم ا کنـون‬ ‫نیـز تا کسـی های تلفنـی از رونق افتاده اند‪ .‬مسـئله ما بودن‬ ‫یا نبودن در شـرایط صددرصد رقابتی بازار فوالد دنیاسـت‪.‬‬ ‫پـس درواقـع منظـور شـما این اسـت که سـطح بهـره وری‬ ‫افزایـش می یابـد؟‬ ‫بـا به کارگیری مفاهیم تحول دیجیتال این اتفـاق رخ خواهد‬ ‫یکـه ا گـر ایـن مفاهیـم به درسـتی اجرایـی و‬ ‫داد؛ به نحو ‬ ‫ً‬ ‫پروژه هـای ان عملیاتـی شـود‪ ،‬حتمـا بهـره وری افزایـش‬ ‫خواهـد یافـت‪ .‬پـس انتظـار افزایش کیفیـت و کاهش قیمت‬ ‫تمام شـده را نیـز داریـم‪ .‬البتـه مجمـع اقتصـاد جهانـی بـرای‬ ‫موضـوع تحـول دیجیتـال ‪ 11‬شـاخص تعریـف و اعلام کـرده‬ ‫اسـت و بنگاه هایـی کـه تحول دیجیتال را پیاده سـازی کنند‬ ‫و اصـول ان را در سـازمان خـود جـاری سـازند‪ ،‬شـاهد بهبـود‬ ‫جـدی در ایـن شـاخص ها خواهنـد بـود و در نتیجـه ان هـا‪،‬‬ ‫پیش بینـی می شـود بیـن شـش تـا هشـت درصد‪ ،‬سـوداوری‬ ‫افزایـش خواهـد یافـت‪.‬‬ ‫فـوالد مبارکـه بـه ایـن سـطح از سـوداوری دسترسـی پیـدا‬ ‫خواهـد کـرد؟‬ ‫برنامه ما کنترل این شاخص ها طی مسیر و ره نگاشتی ست‬ ‫که تدوین شده است‪ .‬برنامه ما پایش این شاخص هاست و‬ ‫هدف گذاری ما این اسـت که وقتی به این شـاخص ها دسـت‬ ‫یافتیـم‪ ،‬بهـره وری را موردسـنجش قـرار دهیم و براین اسـاس‬ ‫انتظار داریم افزایش بهره وری ما محقق شـود‪.‬‬ ‫فـوالد مبارکـه تـا چه زمانی طرح تحـول دیجیتال را عملیاتی‬ ‫خواهـد کرد؟‬ ‫بـا مذا کراتـی کـه با مقامـات ذی ربط وزارت صنعـت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجـارت صـورت گرفتـه‪ ،‬قـرار بـر ایـن شـده اسـت کـه ایـن کار‬ ‫به صـورت پایلـوت در فـوالد مبارکـه عملیاتـی شـود‪ .‬واقعیـت‬ ‫ان اسـت که ایـن کاری ناشـناخته در صنعـت فـوالد ایـران‬ ‫اسـت و به خصـوص در حـوزه صنعـت سـنگینی مثـل فـوالد‪،‬‬ ‫مالحظـات خـاص خـود را دارد؛ بنابرایـن‪ ،‬مقـرر شـده فـوالد‬ ‫مبارکـه ایـن کار را به عنـوان مرکـز اصلـی مطالعاتـی و عملیاتـی‬ ‫اقتصـاد نسـل چهـارم اجـرا کنـد و از نتایـج و تجـارب حاصـل‬ ‫از ان‪ ،‬بـرای دیگـر صنایـع و دیگـر تولیدکننـدگان فـوالدی‬ ‫کشـور اسـتفاده شـود‪ .‬ایـن موضـوع به عنـوان مبحـث اول‬ ‫مدنظـر قـرار گرفتـه و بـر مبنـای ان‪ ،‬اقداماتـی انجام شـده و‬ ‫سیسـتم هایی به عنـوان پیش نیازهـای اولیـه فراهـم شـده‬ ‫تـا از تمـام داشـته های خـود بـا اسـتفاده از تجاربـی کـه در‬ ‫شـرکت هایی مثـل ایمیـدرو وجـود دارد‪ ،‬بـرای ره نگاشـت‬ ‫طـرح تحـول دیجیتـال در فـوالد مبارکـه اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫ایـن ره نگاشـت یـک سـفر پنج سـاله اسـت کـه از سـال جـاری‬ ‫شـروع می شـود و انتظـار مـی رود در سـال ‪ 1404‬فـوالد مبارکـه‬ ‫ً‬ ‫با مفاهیم هوشمند در سطح جهانی مطرح باشد‪ .‬طبیعتا‬ ‫نقاطـی بـرای ایـن موضـوع تعریف شـده کـه هریـک از ان ها با‬ ‫بخش هایـی از شـرکت در ارتبـاط اسـت‪ .‬هم ا کنـون شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه در سـطح هوشـمند صفـر قـرار دارد و طـی سـال‬ ‫‪ 1400‬تا ‪ 1404‬به فوالد مبارکه هوشـمند یک‪ ،‬دو‪ ،‬سـه و چهار‬ ‫دسترسـی خواهیـم یافـت‪.‬‬ ‫جایـگاه فـوالد مبارکـه دران زمـان یعنی افـق ‪ 1404‬با وضعیت‬ ‫کنونـی چـه تفاوتـی خواهـد داشـت و چـه پلـه ای را در دنیـا‬ ‫تصاحـب خواهـد کـرد؟‬ ‫دراین زمینـه بقـا یـا عـدم بقاسـت کـه بایـد موردتوجـه قـرار‬ ‫گیـرد‪ .‬امـروز هـم شـاید بتوانیـم فوالدسـازی باشـیم کـه بـا‬ ‫مفاهیم قدیمی و استفاده از مفاهیم نسل سوم یعنی بدون‬ ‫کامپیوتر هم بتواند فوالد تولید کند‪ ،‬ولی با مشـقت و هزینه‬ ‫زیـاد ایـن کار امکان پذیـر اسـت و حجـم تولیـد نیـز بسـیار کـم‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬مـا می توانیـم اقتصـاد نسـل دوم و نسـل سـوم‬ ‫را بـا هـم مقایسـه کنیـم‪ .‬در اقتصـاد نسـل دوم فقـط بـرق و‬ ‫الکتریسـیته مبنـای تولیـد بودنـد و موتورهـای ان بـر مبنـای‬ ‫پیشـران و محـرک نیـروی الکتریسـیته حرکـت می کـرد‪ ،‬ولـی‬ ‫فوالدسازی که از نسل سوم در تولید خود استفاده می کند‪،‬‬ ‫توانسـته از امکانـات کنترلرهـا و شـرایط اتوماتیـک اسـتفاده‬ ‫کنـد و بنابرایـن میـزان دقت‪ ،‬کیفیت و کمیت در نسـل سـوم‬ ‫به مراتـب بیـش از تولیـد بـا مـدل نسـل دوم اسـت‪ .‬البتـه ایـن‬ ‫دلیل نمی شود که بگوییم نسل دوم وجود نخواهد داشت‪،‬‬ ‫امـا به مرورزمـان و باتوجه به اینکـه هـم ازلحـاظ کیفیـت و هم‬ ‫ازلحـاظ هزینـه‪ ،‬فوالدسـازی که در نسـل قبلی اقتصاد اسـت‬ ‫ً‬ ‫نمی تواند با نسـل بعدی خود رقابت کند و طبیعتا محکوم‬ ‫بـه فنـا خواهـد بـود‪ .‬فـوالد مبارکـه نیـز ا گـر نتوانـد همـگام بـا‬ ‫تغییـرات محیـط بیرونی خـود حرکت کنـد‪ ،‬در اینده محکوم‬ ‫به فناست و این یک اصل طبیعی ست که در تمام مفاهیم‬ ‫مرتبط با صنعت و انسـان و حتی دوران رشـد یک مجموعه‬ ‫صنعتی درنظر گرفته می شود‪ .‬ا گر نتوانیم با تغییرات حرکت‬ ‫کنیـم‪ ،‬محکـوم به فنا هسـتیم‪.‬‬ صفحه 12 ‫دو شنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫حمام هایسنتیهودیان‬ ‫یکـی از جاذب ههـای روسـتای هودیـان‪ ،‬حمـام سـنتی و‬ ‫یشـود مـردم روسـتاهای‬ ‫بگـرم ان اسـت که باعـث م ‬ ‫ا ‬ ‫اطـراف هـم‪ ،‬با وجـود مسـیرهای صعب العبـور‪ ،‬بـرای‬ ‫اسـتفاده از این امـکان‪ ،‬بـه هودیـان بیاینـد‪ .‬هودیـان؛‬ ‫ـگان اسـتان‬ ‫دهسـتانی در ‪ ۵۵‬کیلومتـری شهرسـتان دل ِ‬ ‫سیسـتان و بلوچسـتان اسـت‪.‬‬ ‫محمود رحیمی‪ /‬مهر‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫فرماندار شازند‪:‬‬ ‫اصالح محورهای شهرستان‬ ‫در توان بودجه های استانی نیست‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫حسـین رجبـی؛ فرمانـدار شـازند در جریـان سـفر معـاون‬ ‫وزیر راه به شهرسـتان شـازند و نشسـت در فرمانداری این‬ ‫شهرسـتان بااشـاره به مسـائل موجـود در بخـش راه هـای‬ ‫درخورشـان‬ ‫ایـن شهرسـتان گفـت‪« :‬ورودی شـهر شـازند‬ ‫ِ‬ ‫شهرسـتان نیسـت‪ ،‬شـش شـهر در ایـن شهرسـتان وجـود‬ ‫دارد کـه هیچ کـدام معرفـی جـاده ای نشـده اند‪ ،‬حداقـل‬ ‫در جـاده عنـوان شـود کـه چنیـن شـهرهایی در ایـن‬ ‫شهرسـتان وجود دارد‪ ،‬در شـورای ترافیک مصوب کردیم‬ ‫کـه تابلویـی بـرای معرفـی ایـن شـهرها نصـب شـود»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬در ورودی شـهر هـم تقاضـا داریـم کـه بلـوار را یـک‬ ‫کمربنـد سـبز ایجـاد کنیم‪ ،‬درهمین راسـتا کلنگ نمادینی‬ ‫زده شـد تـا بلـواری ایجـاد شـود»‪ .‬فرمانـدار شـازند تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬دو نقطـه پرحادثـه یکـی در جمال ابـاد و یکـی هـم‬ ‫در روسـتای کـزاز داریـم کـه بایـد اقدامـات الزم دررابطه بـا‬ ‫رفـع ایـن نقـاط انجـام شـود»‪ .‬رجبی بیـان کـرد‪« :‬در محور‬ ‫ارا ک‪ ،‬تـوره‪ ،‬بروجـرد احـداث چنـد زیرگـذر مـورد تقاضـای‬ ‫روسـتاها هسـت‪ ،‬از جمله روسـتای حصار و توره‪ ،‬پلی که‬ ‫روی تـوره قـرار دارد باتوجه به اینکـه از اسـتاندارد خـارج‬ ‫شـده پیشـنهاد داریم که این پل جمع شـود»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬الزم اسـت یـک راه دسترسـی بـه تـوره داده شـود که‬ ‫باید میدانی شـکل بگیرد تا در ورود به شـهر حادثه ایجاد‬ ‫نشـود»‪ .‬فرمانـدار شـازند عنـوان کـرد‪« :‬نقـاط پرحادثـه ای‬ ‫را در شهرسـتان داریـم کـه نیـاز بـه عالئـم و گاردریـل‬ ‫دارنـد‪ ،‬از این قبیـل مشـکالت در شهرسـتان بسـیار بـوده‬ ‫و اعتبـارات در شهرسـتان ضعیـف اسـت کـه تقاضـای‬ ‫کمـک ازسـوی سـازمان راهـداری را داریـم»‪ .‬رجبـی افـزود‪:‬‬ ‫«‪90‬درصـد تصادفـات شهرسـتان در ‪ 10‬کیلومتـر اتفـاق‬ ‫می افتـد کـه بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬حـدود ‪ 240‬تـا ‪ 250‬روسـتا در شـازند‬ ‫داریـم کـه در زمـان بـارش بـرف‪ ،‬امکانـات ضعیـف اسـت و‬ ‫ماشـین االت نیاز به نوسـازی دارد و باید کمبودها جبران‬ ‫شـود»‪ .‬فرمانـدار شـازند بیـان کـرد‪« :‬در مسـیر اسـتانه بـه‬ ‫هنـدودر محورهـای باریـک و پرحادثـه داریـم کـه اصلاح‬ ‫ان هـا در تـوان بودجه هـای اسـتانی نیسـت و بایـد بودجـه‬ ‫ملـی بـرای ان هـا درنظـر گرفتـه شـود»‪ .‬رجبـی ادامـه داد‪:‬‬ ‫یسـت که بایـد موردتوجه‬ ‫«بازسـازی پل هـا از دیگر موارد ‬ ‫قـرار گیـرد‪ ،‬ایسـت و بازرسـی حسـین اباد بایـد تعریـض‬ ‫شـود‪ ،‬بیشـترین ترددها و تصادفات این محور مربوط به‬ ‫رئیـس اداره میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫شهرستان ری گفت‪« :‬با ورود میراث فرهنگی استان تهران‪،‬‬ ‫ساخت وسـاز در ضلـع شـرقی حـرم عبدالعظیـم حسـنی(ع)‬ ‫متوقـف شـد»‪ .‬امیـر مسـیب رحیـم زاده در این رابطـه علـت‬ ‫ایـن اقـدام را اضافـه ارتفـاع سـازه ای اعلام کـرد و افـزود‪« :‬بـا‬ ‫یشـود کـه‬ ‫ایـن ارتفـاع حریـم منظـر ایـن اسـتان مخـدوش م ‬ ‫تاکنـون اسـتعالمی از میـراث فرهنگـی گرفته نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول خاطرنشـان کـرد‪« :‬هم اینـک تـا تعیین تکلیـف‬ ‫نهایـی‪ ،‬ادامـه رونـد ساخت وسـاز در ضلـع شـرقی ان متوقف‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬معاونـت میراث فرهنگی اسـتان‬ ‫دراین خصـوص بـا نام هنـگاری‪ ،‬بـه ارزشـمند بودن ایـن بنـا و‬ ‫حریـم ان تا کیـد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫بهبودخدمات رسانی‬ ‫بااجرایطر ح هایبهشت زهرا‬ ‫قبـر) اسـت»‪.‬‬ ‫خودروهـای شـوتی (قاچا ‬ ‫محمـود احمـدی بیغـش؛ نماینـده مـردم شـازند در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی دراین نشسـت بااشـاره به ایـن‬ ‫مسـیر ‪ 35‬کیلومتـری اظهـار داشـت‪« :‬زمـان را در سـال ‪99‬‬ ‫از دسـت دادیـم‪ ،‬باتوج هبـه فراینـدی کـه الزم اسـت بحث‬ ‫پیمانـکار باید جدی گرفته شـود چـون ‪ 35‬کیلومتر راه کم‬ ‫نیسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬انتخـاب پیمانـکار بسـیار موردتوجـه‬ ‫باشـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬غالب راه های روسـتایی که ب هشـکل‬ ‫مویرگـی در منطقـه سـربند قـرار دارنـد یعنـی حـدود‬ ‫‪ 50‬تـا ‪60‬درصـد ایـن راه هـا نابـود شـده اسـت و نیـاز بـه‬ ‫حداقل هـای یـک روکش دارد که انتظـار داریم موردتوجه‬ ‫باشـد»‪ .‬نماینده مردم شـازند در مجلس شـورای اسالمی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬راه حـل تصادفـات پـل دواب دوربرگـردان‬ ‫یسـت کـه ‪ 10‬سـال پیش زیـر‬ ‫نیسـت؛ بلکـه راه حـل ان راه ‬ ‫پل دواب احداث شده و باید ان را اصالح کنند و دیواری‬ ‫کشـیده شـود و اب را جـدا کننـد»‪ .‬احمـدی بیغـش بیـان‬ ‫کرد‪« :‬البته این کار در زمان موردنیاز انجام نشـد و ا کنون‬ ‫دیگـر ایـن راهـکار پاسـخگو نیسـت کـه ا گـر به موقـع انجـام‬ ‫می شـد یـک کار اساسـی و مانـدگار بـود»‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر راه و رئیـس سـازمان راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای نیـز دراین نشسـت گفـت‪« :‬بـا مشـارکت بخـش‬ ‫خصوصـی یـک جـاده ‪ ۳۵‬کیلومتـری در شهرسـتان شـازند‬ ‫را در دسـتورکار بهسـازی قـرار دادیـم کـه مشـخصات ان را‬ ‫بـه راه اصلـی ارتقـاء می دهیـم»‪ .‬عبدالهاشـم حسـن نیا‬ ‫بااشـاره به مطالبـات ایـن شهرسـتان در حـوزه راه اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬امیدواریـم مطالبـی کـه امـروز مطـرح شـد و‬ ‫بخشـی از ان شـامل اسـفالت راه هـای اصلـی و بخشـی‬ ‫یسـت انجـام شـود»‪.‬‬ ‫شـامل اسـفالت راه هـای روستای ‬ ‫وی افـزود‪« :‬به منظـور اصلاح مسـیر و تعریـض محورهایی‬ ‫کـه بـا مشـارکت بخـش خصوصـی قـرار اسـت انجـام شـود‬ ‫و سـازمان راهـداری هـم ان را به عنـوان پـروژه بـزرگ در‬ ‫دسـتورکار دارد‪ ،‬امیدواریـم ظـرف هفتـه اینـده ابلاغ‬ ‫برگـزاری فراینـد مناقصـه را توسـط اداره کل انجـام دهیم تا‬ ‫در اسـتان هـم بتواننـد اقدامات اساسـی را انجـام دهند»‪.‬‬ ‫شرایط برخورداری از تخفیف ‪۱۰۰‬درصدی گاز بها‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬مشـترکان‬ ‫کم مصـرف گاز خانگـی در مناطـق مختلـف شـهری‪،‬‬ ‫روسـتایی و عشـایری‪ ،‬از تخفیـف ‪۱۰۰‬درصـدی در قبـوض‬ ‫گاز بهره منـد می شـوند»‪ .‬علـی طالبـی‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا هـدف‬ ‫کمـک بـه دهک هـای پائیـن جامعـه‪ ،‬برنامه رایگان شـدن‬ ‫قبـوض گاز دولـت تدبیـر و امیـد‪ ،‬مصـوب در ‪ ۱۹‬اذرمـاه‬ ‫سـال جـاری مطـرح شـد کـه در این رابطـه قبـوض گاز‬ ‫مشـترکان کم مصـرف رایـگان شـده و ایـن مشـترکان از‬ ‫تخفیـف ‪۱۰۰‬درصـدی بهره منـد شـوند»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«ایـن مصوبـه عالو هبـر کمـک بـه معیشـت سـه دهـک‬ ‫توقفساخت وساز‬ ‫در حرمحضرتعبدالعظیم(ع)‬ ‫(س)‬ ‫سرپرست شرکت گاز گلستان اعالم کرد؛‬ ‫سیناغریب‬ ‫شهرستان ری‬ ‫پائیـن جامعـه‪ ،‬ایـن امـکان را فراهـم می کنـد تـا مشـترکان‬ ‫گاز خانگـی در نحـوه مصـرف خود بازنگـری کرده و مصرف‬ ‫خـود را به نوعـی‪ ،‬مدیریـت و بهینـه کننـد»‪.‬‬ ‫طالبـی درادامـه‪ ،‬افـزود‪« :‬نحـوه محاسـبه قبـوض گاز‬ ‫بو هوایـی انجـام می شـود؛ ضمن اینکـه‬ ‫برمبنـای اقلیـم ا ‬ ‫در دو بـازه زمانـی ایـام گـرم و سـرد نیـز میـزان گازبهـا‬ ‫متفـاوت اسـت»‪ .‬به گفتـه سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان‬ ‫گلسـتان‪ ،‬ایـام سـرد از ‪ ۱۶‬ابـان تـا ‪ ۱۵‬فروردیـن و ایـام گـرم‬ ‫از ‪ ۱۶‬فروردیـن تـا ‪ ۱۵‬ابـان اسـت کـه براین اسـاس‪ ،‬در‬ ‫ایـام سـرد سـال‪ ،‬مشـترکان در اقلیم هـای ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬ا گـر در‬ ‫هرماه کمتر از ‪ ۲۰۰‬مترمکعب گاز مصرف کنند‪ ،‬از تخفیف‬ ‫‪۱۰۰‬درصـدی بهره منـد خواهنـد شـد‪ .‬طالبـی تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«براسـاس ایـن مصوبـه‪ ،‬میـزان مصـرف مجـاز بـرای اقلیـم‬ ‫‪ ۴‬در ایـام سـرد سـال‪۱۵۰ ،‬مترمکعـب در مـاه تعییـن شـده‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬مصرف کننـدگان گرامـی چنانچـه‬ ‫مصـرف گاز را به نسـبت سـال های ‪ ۹۶‬و ‪ ،۹۷‬تـا حـدود‬ ‫‪۱۰‬درصـد کاهـش دهنـد‪ ،‬کل گازبهـا بـا ‪۱۵‬درصـد تخفیـف‬ ‫محاسـبه خواهـد شـد‪ ،‬درعین حـال‪ ،‬ا گـر مشـترکان‬ ‫پرمصـرف به نسـبت سـال ‪ ۹۶‬و ‪ ،۹۷‬بیـش از ‪۱۵‬درصـد‬ ‫افزایـش مصـرف داشـته باشـند‪ ،‬قیمـت کل گاز مصرفـی‬ ‫ان هـا‪۱۵ ،‬درصـد افزایـش می یابـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان بهشـت زهرا(س) گفـت‪« :‬در سـال های‬ ‫اخیر طر ح های خوبی توسط این سازمان و شهرداری حرم‬ ‫مطهـر امـام(ره) اجـرا شـده کـه سـبب بهبـود خدمات رسـانی‬ ‫بـه شـهروندان شـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش بخشـداری کهریزک؛‬ ‫سـعید خـال افـزود‪« :‬بخـش اعظمـی از کارکنـان شـاغل در‬ ‫بهشـت زهرا (س) از شـهروندان کهریـزک هسـتند و اسـتقرار‬ ‫این ارامسـتان در همسـایگی کهریزک‪ ،‬ظرفیت های فراوانی‬ ‫را در حـوزه مختلـف شـهری و همـکاری بیـن دو مجموعـه‬ ‫فراهم کرده و امید اسـت با تقویت زیرسـاخت های مناسـب‬ ‫در رفـع مشـکالت بخـش گام برداریـم»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫مدیـرت اجسـاد در بحـران کرونـا اظهـار داشـت‪« :‬کارکنـان‬ ‫سـازمان بهشـت زهرا(س) ‪ ۱۱‬ماه اسـت که در شـرایط سـخت‬ ‫بحـران کرونـا درحـال خدمات رسـانی بـه شـهروندان داغـدار‬ ‫هسـتند و درنهایـت تکریـم بـا شـهروندان و مراجعه کننـدگان‬ ‫خدمـات ارائـه می کنـد»‪ .‬خـال ضمـن قدردانـی از خدمـات و‬ ‫یهـای مسـتمر بخشـداری کهریـزک در رفـع نیازهـای‬ ‫پیگیر ‬ ‫اساسی شهروندان این منطقه‪ ،‬به ظرفیت های فراهم شده‬ ‫مجـواری بـا بهشـت زهرا(س) اشـاره کـرد‪ .‬امیـن‬ ‫به واسـطه ه ‬ ‫بابایـی افـزود‪« :‬فعالیـت در مجموعـه بهشـت زهرا(س)‬ ‫به ویـژه در شـرایط کنونـی شـیوع ویـروس کرونـا به دلیـل‬ ‫خدمات رسـانی به خانواده های متوفیان کرونایی براسـاس‬ ‫لهـای بهداشـتی و تکریم شـهروندان داغـدار از جمله‬ ‫پروتک ‬ ‫یسـت کـه نشـان از اعتقـاد و‬ ‫کارهـای سـخت و طاقت فرسای ‬ ‫بـاور مسـئوالن ایـن مجموعـه بـه تقدیـر الهـی دارد»‪.‬‬ ‫بازداشتششمتخلف کشتار غیرمجاز دام‬ ‫بخشـداری کهریـزک از توابـع شهرسـتان ری‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«شش نفر از متخلفان فروش و کشتار غیرمجاز در روستای‬ ‫ گزارش ایرنا؛‬ ‫گلحصار بخش کهریزک بازداشـت شـدند»‪ .‬به ِ‬ ‫امیـن بابایـی اظهـار داشـت‪« :‬فـروش و کشـتار غیرمجـاز‬ ‫دام از مصادیـق بـارز تهدیـد علیـه بهداشـت عمومی سـت‬ ‫کـه دراین حـوزه بـا متخلفـان برخـورد قانونـی می شـود»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه کشـتار غیرمجـاز دام موجـب انتقـال‬ ‫بیماری هـای مشـترک بیـن انسـان و دام می شـود‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪ ۲۷« :‬واحـد فـروش دام غیرمجـاز طـی چند ماه گذشـته‬ ‫در روسـتای گلحصـار جمـع اوری و بـه مرا کـز مجـاز عرضـه‬ ‫دام سـامان دام و اریـان تیـس منتقـل شـده اند»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬جمـع اوری ایـن واحدهـا درراسـتای‬ ‫حفـظ بهداشـت و سلامت عمومـی و همچنیـن مقابلـه با‬ ‫سـودجویان اسـت»‪ .‬بابایـی درپایـان بااشـاره به اهمیـت‬ ‫سـاماندهی واحدهـای عرضـه دام زنـده‪ ،‬اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«به دلیـل ارتبـاط واحدهـای دا مپـروری بـا سلامت مـردم‬ ‫و تاثیـر ان در مسـائل اجتماعـی‪ ،‬برنامه ریـزی مـدون و‬ ‫مشـخصی دراین زمینـه صـورت گرفتـه اسـت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پایا افزار نیوساد با مسئولیت محدود‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 415828‬و شناسـه ملـی ‪ 10320666172‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومـی عادی بطـور فوق العاده‬ ‫مـورخ ‪ 1399/07/19‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬خانـم‬ ‫فایقـه کریم نیـا بـه شـماره ملـی ‪ 1465596267‬بـه سـمت‬ ‫مدیرعامـل و عضـو هیـات مدیـره‪ ،‬اقـای علیرضـا مغانلـو بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0080919871‬بـه سـمت رئیـس هیـات مدیـره‬ ‫بـرای مـدت نامحـدود انتخـاب گردیدنـد‪ .‬کلیـه اسـناد و‬ ‫اوراق بهـادار و تعهـداور شـرکت‪ ،‬از قبیـل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬برات‪،‬‬ ‫قراردادهـا و عقـود اسلامی‪ ،‬بـا امضـای یکـی از اعضـای هیات‬ ‫مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت‪ .‬اوراق و اسـناد‬ ‫عـادی و اداری شـرکت‪ ،‬بـا امضـای یکـی از اعضـای هیـات‬ ‫مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1068165‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت پایـا افـزار نیوسـاد شـرکت بـا مسـئولیت‬ ‫محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 415828‬و شناسـه ملـی ‪10320666172‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/07/19‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬خانـم فایقـه کریم نیـا‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 1465596267‬بـا پرداخـت ‪ 1000000‬ریـال بـه‬ ‫صنـدوق شـرکت‪ ،‬در ردیـف شـرکاء قـرار گرفـت‪ .‬سـرمایه شـرکت از‬ ‫مبلـغ ‪ 1500000‬ریـال بـه مبلـغ ‪ 2500000‬ریـال افزایـش یافـت و مـاده‬ ‫مربـوط در اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصلاح شـد‪ .‬لیسـت شـرکاء و‬ ‫میزان سهم الشـرکه هر یک بعد از افزایش سـرمایه به شـرح زیر‬ ‫اسـت‪ :‬اقـای علیرضـا مغانلـو بـه شـماره ملـی ‪ 0080919871‬دارنـده‬ ‫‪ 990000‬ریـال‪ ،‬اقـای جاویـد مغانلـو بـه شـماره ملـی ‪4286050610‬‬ ‫دارنـده ‪ 10000‬ریـال‪ ،‬اقـای امیرعبـاس افشارپارسـا بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0480089841‬دارنـده ‪ 500000‬ریـال‪ ،‬خانم فایقه کریم نیا به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 1465596267‬دارنـده ‪ 1000000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1068166‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پایا افزار نیوساد با مسئولیت محدود به‬ ‫شماره ثبت ‪ 415828‬و شناسه ملی ‪ 10320666172‬به استناد‬ ‫صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/07/19‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای امیرعبـاس افشارپارسـا بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0480089841‬بـا دریافـت کلیـه سهم الشـرکه خـود‬ ‫به میزان ‪ 500000‬ریال از صندوق شـرکت‪ ،‬از ردیف شـرکاء خارج‬ ‫شـد‪ .‬سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 2500000‬ریـال بـه مبلـغ ‪2000000‬‬ ‫ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربـوط در اساسـنامه اصلاح شـد‪.‬‬ ‫لیسـت شـرکاء و میـزان سهم الشـرکه هـر یـک بعـد از کاهـش‬ ‫سـرمایه بـه شـرح زیـر اسـت‪ :‬اقـای علیرضـا مغانلـو بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0080919871‬دارای ‪ 990000‬ریـال‪ ،‬اقـای جاویـد مغانلـو‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 4286050610‬دارای ‪ 10000‬ریـال‪ ،‬خانـم فایقـه‬ ‫کریم نیـا بـه شـماره ملـی ‪ 1465596267‬دارای ‪ 1000000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1068167‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت پـرده پردیـس بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبـت ‪90488‬‬ ‫و شناسـه ملـی ‪ 10101348308‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/07/23‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬الـف) اقـای روح الـه‬ ‫ممتـاززاده بشـماره ملـی ‪ 0859038483‬بسـمت مدیـر تصفیـه شـرکت بـرای مـدت دو‬ ‫سـال تعییـن و انتخـاب گردیـد‪ .‬ب) ادرس محـل تصفیـه بـه نشـانی‪ :‬اسـتان تهـران‪،‬‬ ‫منطقه ‪ ،14‬شهرستان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬محله شهرک قدس (غرب)‪،‬‬ ‫خیابان دهم‪ ،‬خیابان شهیدحسن سیف‪ ،‬پال ک ‪ ،3‬ساختمان بیستون‪ ،‬طبقه سوم‪،‬‬ ‫واحـد ‪ ،1‬کدپسـتی ‪ 1466735635‬می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1068168‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ازمون پژوهان حسگر با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت‪ 407278‬و شناسه ملی‪ 10320581166‬به استناد صورتجلسه مجمع‬ ‫عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/08/18‬تصمیمـات ذیـل‬ ‫اتخاذ شـد‪ :‬اقای عزت اهلل قاسمیان سـوربنی به شـماره ملی ‪2090512385‬‬ ‫و خانـم زهـرا رازقی زیـدی بـه شـماره ملـی ‪ 0058002715‬بـه سـمت اعضـای‬ ‫هیئـت مدیره شـرکت بـرای مدت نامحدود انتخـاب گردیدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1068171‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تولیـدی بازرگانـی رکسـان ودارا سـهامی‬ ‫خاص به شـماره ثبت ‪ 197738‬و شناسـه ملی ‪ 10102395852‬به‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‬ ‫‪ 1399/07/13‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬نجم الدیـن حسـینی‬ ‫به شماره ملی ‪( 4898975917‬خارج از اعضای هیئت مدیره) به‬ ‫سـمت مدیرعامـل‪ ،‬فردین عالی زاد به شـماره ملـی ‪1371818649‬‬ ‫بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره‪ ،‬دارا عالـی زاد بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 4710655812‬بـه سـمت نائـب رئیـس هیئـت مدیـره‪ ،‬ساسـان‬ ‫میاراسـداله نژاد بـه شـماره ملـی ‪ 6279772098‬بـه نمایندگـی از‬ ‫شـرکت تولیـدی و بازرگانـی زریـن دشـت دیمـه بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14005392416‬بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره‪ ،‬مقصود نصیـرزاده‬ ‫به شـماره ملی ‪ 1582164029‬به نمایندگی از شـرکت پخش سـایه‬ ‫سمن به شناسه ملی ‪ 10101589810‬به سمت عضو هیئت مدیره‬ ‫بـرای مـدت دو سـال انتخـاب گردیدند‪ .‬کلیـه اوراق و اسـناد بهادار‬ ‫و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات قرارداد هـا و عقـود‬ ‫ً‬ ‫اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا‬ ‫ً‬ ‫و یـا دو نفـر از اعضـاء هیئـت مدیـره متفقـا همـراه بـا مهـر شـرکت‬ ‫و کلیـه اوراق عـادی و نامه هـای اداری بـا امضـای مدیرعامـل و یـا‬ ‫ً‬ ‫یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر‬ ‫می باشـد‪ .‬موسسـه حسابرسـی هـدف نویـن نگـر بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10320537520‬بـه سـمت بـازرس اصلـی و خسـرو الماسـی بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0036264891‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل بـرای‬ ‫مـدت یکسـال مالـی انتخـاب گردیدنـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1068169‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تولیـدی بازرگانـی رکسـان ودار سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت‬ ‫‪ 197738‬و شناسـه ملـی ‪ 10102395852‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/07/13‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت در واحـد‬ ‫ثبتـی تهـران بـه ادرس اسـتان تهـران‪ -‬منطقـه ‪ ،15‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪،‬‬ ‫شـهر تهران‪ ،‬محله قائم مقام‪ -‬سـنایی‪ ،‬خیابان سـنایی‪ ،‬خیابان بیسـت و دوم‪ ،‬پال ک‬ ‫‪ ،26‬طبقـه سـوم کدپسـتی ‪ 1586955114‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه‬ ‫بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪ .‬تعـداد اعضای هیئت مدیره ‪ 4‬نفر می باشـد و ماده مربوطه‬ ‫در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1068170‬‬ صفحه 14 ‫دو شنبه‪ 15‬دی ‪ / 1399‬شماره ‪334‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مردن در اب مطهر‬ ‫سه کیلو و ‪250‬گرم‬ ‫خون بس‬ ‫فیلمـی به کارگردانـی و نویسـندگی نویـد محمـودی و تهیه کنندگـی جمشـید‬ ‫محمـودی کـه در بخـش سـودای سـیمرغ سی وهشـتمین دوره جشـنواره‬ ‫فیلـم فجـر حضـور داشـت‪ .‬قصه چند جوان مهاجر افغـان روایت می کند که‬ ‫قصد رفتن به اروپا را دارند ‪...‬؛ محمدعلی شـادمان‪ ،‬ندا جبرائیلی‪ ،‬سـوگل‬ ‫خلیـق‪ ،‬علیرضـا ارا‪ ،‬پیمان مقدمـی‪ ،‬خیام وقار کاشـانی‪ ،‬امیررضا رنجبران‪،‬‬ ‫متیـن حیدری نیـا و صـدف عسـگری؛ از بازیگران ان هسـتند‪.‬‬ ‫خانواده ای که اندکی بعد از مرگ پدرشـان‪ ،‬برای تحویل سفارشـی که برادر‬ ‫بـزرگ خانـواده گرفتـه‪ ،‬دوبـاره دورهـم جمـع شـده اند؛ طـی یـک کشـمکش‬ ‫میان برادر بزرگ و کوچک متوجه می شوند که پدرشان ‪ ...‬در این نمایش‬ ‫به نویسـندگی مهـدی زندیـه و کارگردانـی محسـن نجارحسـینی؛ هـادی‬ ‫شیخ االسلامی‪ ،‬مهتـاب وجدانـی‪ ،‬امیرحسـین اقایـی‪ ،‬مرتضـی حسـینی‪،‬‬ ‫محمـد نـادری‪ ،‬پانتـه ا مهدی نیـا و نسـا یوسـفی بـه بـازی پرداخته انـد‪.‬‬ ‫رمانـی کوتـاه نوشـته السـاندرو باریکـو ؛ داسـتان نویس ایتالیایـی کـه در‬ ‫‪96‬صفحـه به قیمـت ‪20‬هزارتومان ازسـوی نشـر «پارسـه» با ترجمه منوچهر‬ ‫رسـتمی منتشـر شـده‪ .‬یـک قصـه اصیـل ایتالیایـی کـه همان قـدر کـه بـوی‬ ‫گلولـه و خـون می دهـد‪ ،‬بـوی زندگـی هـم از ان بـه مشـام می رسـد‪ .‬جوزپـه‬ ‫تورناتـوره؛ کارگـردان مشـهور نیـز فیلـم سـینمایی «افسـانه ‪ »۱۹۰۰‬را براسـاس‬ ‫نمایشـنامه تک گویـی ایـن نویسـنده باعنـوان «نووچنتـو» سـاخته اسـت‪.‬‬ ‫کوچه دلگیر تو شد‬ ‫میان‬ ‫بنتو‬ ‫اثـری بـا اواز علـی مومنیـان و اهنگ سـازی مهـدی حاجی قاسـمی در‬ ‫شـش قطعه از موسیقی دسـتگاهی‪« :‬پیش درامد چهارگاه»‪« ،‬اواز مخالف»‪،‬‬ ‫«تصنیـف چهارگاه»‪« ،‬سـاز و اواز همایون»‪« ،‬تصنیف همایـون»‪« ،‬تک نوازی‬ ‫سـه تار»‪« ،‬قطعه برای سـه تار و سـازهای ایرانی» و «سـاز و اواز منصوری» ارائه‬ ‫شده‪ .‬در قطعات با کالم‪ ،‬از اثار ادبای قدیم و جدید مانند نظامی گنجوی‪،‬‬ ‫عالمه جالل الدین همایی‪ ،‬مولوی و مهدی قادری بهره گرفته شده است‪.‬‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی ژالـه ا کبـری باعنـوان «میـان» تـا جمعـه ‪ ۱۹‬دی مـاه ‪99‬‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کریمخـان زنـد‪،‬‬ ‫از سـاعت ‪ 13‬تـا ‪ 19‬در «این‪/‬جـا» به‬ ‫ِ‬ ‫خیابان میرزای شـیرازی‪ ،‬شـماره ‪ ۹۵‬برپاست‪ .‬احسان ناصرترابی در بیانیه‬ ‫ان نوشـت‪« :‬تنهای ِـی سـنگ چیسـت؟ تنهای ِـی در قرنطینـه چقـدر شـبیه‬ ‫یسـت؟ تنهای ِـی حـوض یـا یـک فـواره چیسـت؟ تنهای ِـی‬ ‫تنهایی هـای قبل ‬ ‫سـنگ چـه فرقـی بـا تنهای ِـی حـوض سـنگی دارد؟»‬ ‫دراین برنامـه بـا واردکـردن قـد‪ ،‬وزن‪ ،‬سـن و جنسـیت؛ وزن ایدئـال شـما‬ ‫تعییـن می شـود‪ .‬سـپس از بیـن سـه درجـه سـختی سـخت‪ ،‬متوسـط یـا‬ ‫اسـان؛ سـختی رژیـم خـود را انتخـاب می کنیـد‪ .‬طبـق ایـن اطالعـات؛ یـک‬ ‫رژیـم غذایـی شـامل شـش وعده اصلـی و سـه میان وعـده‪ ،‬دراختیارتـان قـرار‬ ‫خواهـد گرفـت‪ .‬ارائـه وعده هـای پیشـنهادی برنامـه نیـز از بیـن غذاهـای‬ ‫دردسـترس و راحـت و البتـه متنـوع اسـت‪.‬‬ ‫دخمه هایزرتشتی‬ ‫زاک‬ ‫ژاک پره ور‬ ‫دخمه هـای زرتشـتی شوشـتر کـه بـا نام هـای خرف خانه هـای شوشـتر و‬ ‫اسـتودان های شوشـتر نیـز شـناخته می شـود‪ ،‬از جملـه بناهـای تاریخـی‬ ‫پیش ازاسلام اسـت کـه امـوات را در ان هـا دفـن می کردنـد‪ .‬ایـن دخمه ها در‬ ‫ً‬ ‫دیـواره کوه هـا و صخره هـا حفر می شـدند و احتماال به دوران مـادی و پارتی‬ ‫مربوط هستند‪ .‬دخمه های شوشتر‪ ،‬خارج از محدوده شهری و در شمال‬ ‫ان‪ ،‬در دامنـه ای کم ارتفـاع جـای گرفته انـد‪.‬‬ ‫هزاران هزاران سال‬ ‫کافی نیست برای گفتن از‬ ‫ٔ‬ ‫لحظهشیرینجاودانگی‬ ‫همان جایی که در اغوش گرفتی ام‬ ‫همان جایی که در اغوش گرفتمت‬ ‫انی غرق در پرتو زمستان‬ ‫در پارک مون سوری پاریس‬ ‫در پاریس‬ ‫روی زمین‬ ‫زمینی که ستاره ای ست ‪...‬‬ ‫مترجم‪:‬اعظم کمالی‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبهاولدی‪ 6/1399‬جمادیاالولی‪ 21/1442‬دسامبر‪ /2020‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /332‬تومان‬ ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ 28/1399‬ربیع الثانی‪ 14/1442‬دسامبر‪ /2020‬سال نهم‪ /‬شماره‪ 1500 /331‬تومان‬ ‫حیوانات و رنجی که از ما انسانها متحمل میشوند‬ ‫باغوحشت!‬ ‫سایتهایشرطبندی‬ ‫چگونه روی زندگی ما قمار میکنند؟‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جهان هنری‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫ِ‬ ‫بابکجهانبخش‬ ‫بحران روحی مربوط به کرونا‬ ‫و خطرات استفاده از ارامشبخشها‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اما گلدمن‬ ‫زنان سرپرست خانوار اصفهانی‬ ‫و مشکالت مضاعف کرونایی‬ ‫واکنش تند ظریف به اظهارات رئیسجمهوری ترکیه‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ایا اردوغان نفهمید‪...‬‬ ‫بنماند‬ ‫هیچش اال‪...‬‬ ‫ترالن پروانه؛ نامزد عنوان بازیگر زیبای‬ ‫جهان در فهرست ‪TC Candler‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشفروش شانسی یا تحویل خودرو‬ ‫با موعد نامعلوم؟!‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بال ابزوگ‬ ‫ساختوساز های غیر مجاز؛‬ ‫افت بافت تاریخی نصف جهان‬ ‫رضوان حکیمزاده خبر داد؛‬ ‫عدمتغییر ساعات فعالیت مهدهای کودک‬ ‫‪6‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!