هفته نامه سرافرازان شماره 332 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 332

هفته نامه سرافرازان شماره 332

هفته نامه سرافرازان شماره 332

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبهاولدی‪ 6/1399‬جمادیاالولی‪ 21/1442‬دسامبر‪ /2020‬سالنهم‪ /‬شماره‪ 1500 /332‬تومان‬ ‫حیوانات و رنجی که از ما انسان ها متحمل می شوند‬ ‫باغوحشت!‬ ‫ترالن پروانه؛ نامزد عنوان بازیگر زیبای‬ ‫جهان در فهرست ‪TC Candler‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیش فروش شانسی یا تحویل خودرو‬ ‫با موعد نامعلوم؟!‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫بال ابزوگ‬ ‫تو ساز های غیر مجاز؛‬ ‫ساخ ‬ ‫‪12‬‬ ‫افت بافت تاریخی نصف جهان‬ ‫رضوان حکیم زاده خبر داد؛‬ ‫عدم تغییر ساعات فعالیت مهدهای کودک‬ ‫‪6‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫چگونه از حیات وحش «حیاط وحشت» ساختیم؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫در گزارشـی کـه کارشناسـان ‪ International Business Times‬در سـوم مـارس ‪ 2016‬به مناسـبت انتخـاب‬ ‫ً‬ ‫چهـارم دسـامبر ان سـال به عنـوان «روز جهانی محافظت از حیات وحش» منتشـر کـرده‪ ،‬اورده اند‪« :‬اساسـا‬ ‫روز جهانـی حیات وحـش در شصت وهشـتمین جلسـه مجمـع عمومی سـازمان ملل متحد در ‪ ٢٠‬دسـامبر‬ ‫‪ ٢٠١٣‬ایجـاد شـد»‪ .‬ایـن اتفـاق شـیرین‪ ،‬حقیقتـی تلـخ را در دل خـود دارد؛ چقـدر دیـر! در جهانـی که زندگی‬ ‫می کنیـم‪ ،‬سـهم تمـام موجـودات بی شـک کمتـر از انسـان ها در زیسـتی بی دردسـر و ارام نیسـت؛ امـا ان قـدر‬ ‫در حـق ایـن موجـودات‪ ،‬بی مهـری و اجحـاف شـده کـه به ناچـار بایـد روزی را به عنـوان نمـادی از توجـه بـه‬ ‫خطراتـی کـه ازسـوی مـا حیـات ان هـا را متوجـه سـاخته‪ ،‬اختصـاص دهیـم‪ .‬در گزارشـی امـاری کـه پایـگاه‬ ‫ط زیست و حیات وحش‬ ‫خبری ‪ MNN‬به عنوان بزرگ ترین و جامع ترین مجموعه اطالع رسانی اخبار محی ‬ ‫در ‪ ٢٧‬ا کتبـر ‪ ٢٠١٦‬منتشـر کـرد‪ ،‬می خوانیـم‪« :‬جمعیـت مهـره داران کره زمین؛ اعم از پرندگان‪ ،‬پسـتانداران‪،‬‬ ‫خزنـدگان‪ ،‬دوزیسـتان و ابزیـان طـی سـال های ‪ ١٩٧٠‬تـا ‪ ٢٠١٢‬چیزی بیش از ‪58‬درصد کاهش یافته اسـت و‬ ‫یسـت‬ ‫البتـه امـاری دیگـر کـه همیـن رویـه را بیـن سـال های ‪ ١٩٧٠‬تـا ‪ ٢٠١٠‬بررسـی کرده‪ ،‬مدع ‬ ‫ی که فاصله‬ ‫دوسـال زمان ‬ ‫این میـزان دراین بـازه ‪52‬درصـد بـوده؛ یعنـی به عبارتـی‪ ،‬تنهـا در‬ ‫ِ‬ ‫دو گـزارش یادشـده اسـت‪ ،‬شـش درصد در نابـودی انـواع موجـودات حیات وحش رشـد‬ ‫یسـت؛ محققـان بـا بررسـی‬ ‫منفـی داشـته ایم! کـه بسـیار تکان دهنـده اسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫‪ ١٤١٥٢‬حیـوان از ‪ ٣٧٠٦‬گونـه جانـوری بـه ایـن امـار دسـت یافته انـد‪ .‬تقویـم بین المللـی‬ ‫مناسـبت های خـاص در گزارشـی کـه دررابطه بـا معرفـی چهـارم دسـامبر به عنـوان روز حمایـت از‬ ‫حیات وحش اورده‪ ،‬مدعی سـت که تنها در سـال ‪ ،٢٠١١‬بیش از ‪ ُ ٢٣‬تن عاج فیل قاچاق شـد‬ ‫کـه بـرای تامینشـان دسـت کم بایـد ‪ ٢٥٠٠‬فیـل را شـکار و قربانـی کـرده باشـند! مسـئله ای‬ ‫کـه امـار منبـع خبری و حمایتی حفاظـت از گونه هـای جانـوری ‪ World Wild Life‬در‬ ‫تائیـد ان می گویـد‪« :‬بیـن سـال های ‪ ١٩٧٠‬تـا ‪ ٢٠١٢‬بیـش از ‪٣٨‬درصـد از جمعیـت‬ ‫فیل هـای کـره زمیـن کـم شـده کـه درواقـع بخـش اعظـم ان‪ ،‬به خاطـر عـاج ایـن‬ ‫حیوانـات بـوده اسـت»‪ .‬امارهـای تکان دهنـده ای کـه از کاهـش جمعیـت‬ ‫جانوران و حرکت روبه انقراض بعضی گونه های جانوری منتشر می شود‪،‬‬ ‫به عبارتـی‪ ،‬معادلـی در به هم خـوردن چرخـه طبیعـی زیسـت در جهـان‬ ‫اسـت که می تواند پیامدهای منفی برای نوع بشـر هم در پی داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬ازهمیـن رو‪ ،‬جوامـع مختلف جهت حمایـت از حیات وحش‬ ‫کشـورهای خـود‪ ،‬طر ح هـای مختلفـی را به اجـرا گذاشـته اند کـه‬ ‫ا گرچـه دررونـد موفقیت امیزبـودن ان هـا تالش هایـی انجـام‬ ‫می دهنـد؛ امـا نتوانسـته اند این رونـد را درتمام جوانـب و‬ ‫به درسـتی پیگیـری کننـد‪ .‬حضـور شـکارچیان غیرقانونـی و‬ ‫قاچاقچیـان گونه هـای جانـوری؛ به ویـژه درمـورد انـواع‬ ‫کمیابشـان؛ بزرگ تریـن مشـکل ایـن حیطـه هسـتند‬ ‫کـه در کنـار عوامـل طبیعـی باعـث اسیب رسـاندن‬ ‫بـه حیات وحـش شـده اند‪« .‬بـاب اسـتروس»؛‬ ‫متخصـص حیوانـات و حیات وحـش‪ ،‬در‬ ‫گزارشـی کـه هفتـم نوامبـر امسـال منتشـر کـرد‪ ،‬از‬ ‫مرا کـزی نـام بـرده کـه بیشـترین حضـور فعـال‬ ‫را درزمینـه حمایـت از حیات وحـش انجـام‬ ‫می دهنـد؛ مرا کـزی ماننـد ‪The Nature‬‬ ‫‪ Conservancy‬کـه وظیفه ا گاهی رسـانی‬ ‫عمومـی در حـوزه گونه هـای جانـوری‬ ‫نـادر و روبه انقـراض و البتـه حفاظـت‬ ‫از میلیون هـا جریـب اراضـی طبیعـی‬ ‫در نقـاط مختلـف جهـان را برعهـده‬ ‫دارد‪ .‬پیش ترهـا نیـز گـزارش ‪ ٢٨‬ژوئن‬ ‫‪ Lonelyplanet ٢٠١٦‬فهرسـتی از‬ ‫کشـورهایی کـه بیشـترین محافظـت‬ ‫از حیات وحـش خـود را داشـته اند‪،‬‬ ‫منتشـر کـرده و از کاسـتاریکا‪،‬‬ ‫تایلنـد و کرواسـی به عنـوان‬ ‫صدرنشـینان ایـن‬ ‫جوامـع نـام بـرده بـود‪.‬‬ ‫نکتـه جالـب اینجاسـت کـه ایـن سـه کشـور ا گرچـه از تنـوع جانـوری محـدودی برخوردارنـد؛ امـا هزینـه‬ ‫قابل توجهـی را بـرای حمایـت و حفاظـت از همان هـا متقبـل شـده اند؛ این درحالی سـت که بعضـی کشـورها‬ ‫به رغـم داشـتن ذخیره هـای جانـوری و وجـود گونه هـای متنـوع جانـوری‪ ،‬حمایـت چندانـی از ان هـا انجـام‬ ‫نمی دهنـد‪ .‬تجهیـز محدوده هایـی به عنـوان زیسـتگاه های طبیعـی کـه‬ ‫در ان هـا حیوانـات بتواننـد زیسـت طبیعـی خـود را بی خطـر و امـن‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬از راهکارهایی سـت کـه دولت هـا بـرای این منظـور‬ ‫موردتوجـه قـرار می دهنـد و مناطـق محافظت شـده طبیعـی امـروزه‬ ‫به عنـوان یکـی از زمینه هـای تامیـن امنیـت و جلوگیـری از انقـراض‬ ‫گونه های مختلف جانوری شـناخته می شـوند‪ .‬ایران هم‬ ‫دراین زمینه فعالیت هایی داشته؛ اما باید گفت‬ ‫متاسـفانه موفقیـت قابل قبولـی دراین حـوزه‬ ‫کسـب نکـرده؛ تاجایی کـه ماجـرای‬ ‫انقـراض «یـوز ایرانـی» تـا مدت هـا یکـی‬ ‫از سـوژه های مـردم و عالقه منـدان بـه‬ ‫حیات وحـش دراعتراض بـه برنامه هـای‬ ‫دولت هـا بـوده و هنـوز برنامه هایـی بـرای‬ ‫جلوگیـری از ایـن انقـراض دردنـا ک درجریـان‬ ‫اسـت‪ .‬کشـورهایی مانند نیوزیلنـد‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫لوکزامبـورگ و هلنـد نیـز اقدام هـای‬ ‫مثبتـی دراین زمینـه داشـته اند و ا گرچـه‬ ‫نتوانسـته اند بودجـه کالنـی را ماننـد‬ ‫سـه کشـور راس فهرسـت‪ ،‬بـه ایـن زمینـه‬ ‫اختصـاص دهنـد؛ امـا در سـطح ا گاهی رسـانی‬ ‫عمومـی بـرای اهمیـت دادن بـه زندگـی حیوانـات‪،‬‬ ‫گام هایـی مثبـت برداشـته اند‪International .‬‬ ‫‪ Business Times‬در ادامـه گـزارش خـود اورده‬ ‫اسـت‪« :‬سـال ‪ ٢٠١٦‬را بایـد سـال توجـه بـه فیل هـا‬ ‫نامید که به رغم جثه بزرگشـان‪ ،‬از سـهم کمتری درزمینه‬ ‫اقدام هـای حمایتـی برخـوردار بوده انـد و سـاالنه تعـداد‬ ‫قابل توجهـی از ان هـا به دسـت شـکارچیانی کـه در خدمـت‬ ‫قاچاقچیـان عـاج هسـتند‪ ،‬از بیـن می رونـد‪.‬‬ ‫دو گونـه فیـل اسـیایی و افریقایـی به شـکلی‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا یکسـان درمعـرض نابـودی هسـتند‬ ‫و تنهـا دلیـل ایـن اتفـاق وحشـتنا ک هـم‬ ‫خودخواهی هـای نـوع بشـر اسـت»‪ .‬از دیگر‬ ‫عوامـی کـه حیـات جانـوران را به خطـر انداختـه‪،‬‬ ‫حضـور غیرمسـتقیم انسـان در چرخـه زیسـتی‬ ‫ً‬ ‫ان هاسـت ؛ مثلا الودگی هـای محیـط زیسـتی ناشـی از‬ ‫فعالیت هـای مـدرن بشـر‪ ،‬گرم شـدن زمیـن و نابودسـازی منابـع ابی‬ ‫باعـث شـده تـا بسـیاری از ان هـا در ایـن تحـوالت و صنعتی شـدن‬ ‫جوامـع بـا عـدم سلامت و تشـدید محدودیـت فضـای مناسـب‬ ‫زیسـتی روبـه رو شـده و رفته رفتـه از تعدادشـان کـم شـود‪.‬‬ ‫برای نمونـه‪٤٨ ،‬درصـد ابزیان اب های شـیرین دراین سـال ها از‬ ‫بین رفته اند؛ چون محیط زندگی شـان با خطر جدی مواجه‬ ‫بود‪ .‬پیشـرفت‪ ،‬مقوله ای سـت که نمی توان برای جلوگیری‬ ‫از ان کاری کرد و تنها باید به روش هایی کارامد اندیشید‬ ‫کـه مـوازی بـا ایـن پیشـرفت ها‪ ،‬مانـع تهدیـد گونه هـای‬ ‫جانـوری شـد‪ .‬افزایـش ا گاهـی عمومـی دراین زمینه‪،‬‬ ‫کمـک انجمن هـای مردم نهـاد و البتـه برنامه هـای‬ ‫حمایتـی دولت هـا و وضـع قوانیـن بازدارنـده‬ ‫درمـورد شـکار و قاچـاق جانـوران‪ ،‬از جملـه‬ ‫راهکارهایی سـت کـه بایـد بـرای تامیـن امنیـت‬ ‫زندگـی حیوانـات درنظـر داشـت و بـه ان هـا‬ ‫پایبنـد بـود کـه البتـه این موضـوع دسـت کم در‬ ‫ایـران تنهـا بـا رسـانه ای کردن چنـد خبـر و اعلام‬ ‫انزجـار در فضـای مجـازی‪ ،‬تحقق پیـدا نمی کند‬ ‫و بایـد برنامه هایـی قاطـع‪ ،‬علمـی و جـدی را‬ ‫به طورمسـتمر دنبـال کـرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫ایا باالخره‬ ‫حقوق حیوانات را به رسمیت‬ ‫خواهیم شناخت؟‬ ‫گـزارش ‪ ٣٠‬مـارس ‪ Primepetinsurance ٢٠١٦‬بـه مـوارد امـاری جالبـی از حضـور‬ ‫ی از کشـورهای جهـان اشـاره کـرده‬ ‫حیوانـات و رابطـ ه انسـان ها بـا ان هـا در بعضـ ‬ ‫ اسـت‪ .‬در گـزارش ایـن منبـع خبـری می خوانیـم‪« :‬در نیویـورک‪ ،‬بیشـترین امـکان‬ ‫ِاسـکان سـگ ها و گربه هـای خیابانـی وجـود دارد‪ .‬در لنـدن‪٣٩ ،‬درصـد افـراد بـرای‬ ‫حمایـت از حیوانـات‪ ،‬کمـک مالـی می کننـد‪ .‬در ُرم‪ ،‬مسـیرهای پیـاده روی بـرای‬ ‫حیوانـات خانگـی وجـود دارد‪ .‬در پاریـس‪ ،‬سـاالنه بیشـترین کمک هـای مالـی‬ ‫مردمی برای درمان حیوانات خانگی و خیابانی جمع اوری می شـود‪ .‬در سـیدنی‪،‬‬ ‫‪٦٣‬درصـد مـردم‪ ،‬حیـوان خانگـی دارنـد و در توکیـو‪ ٢٠ ،‬تـا ‪ ٣٠‬درصـد سـگ های‬ ‫خانگـی بـا لبـاس بیـرون می اینـد!» امارهایـی ازاین دسـت در رابطه بـا نـوع نگـرش‬ ‫یسـت؛ رفتار دوسـتانه با‬ ‫بـه حیوانـات و البتـه رفتـار بـا ان هـا گویـای دو نکتـ ه اساس ‬ ‫حیوانـات‪ ،‬گاهـی تنهـا از جانـب ما این گونه تعبیر می شـود و می توانـد به واقع برای‬ ‫ان جانـداران‪ ،‬ایجـاد ناراحتـی‪ ،‬درد و رویـه ای متفـاوت از چرخـ ه زیستی شـان کنـد‬ ‫یسـت‪ .‬نکت ه دو اینکه‪ ،‬شـهرهایی در جهان هسـتند که‬ ‫ی از حیوان ازار ‬ ‫که مصداق ‬ ‫بـرای امـکان بهتـر زیسـت بـرای حیوانـات فعالیت هـای مناسـبی انجـام می دهند‪.‬‬ ‫ریچـارد دی رایـدر؛ نویسـنده‪ ،‬روان شـناس و فعـال حقـوق حیوانـات می گویـد‪:‬‬ ‫ی مـا بـه فرزندانمـان به کلـی اشـتباه اسـت و نسـلی بـا‬ ‫«گاهـی شـکل اموزش هـا ‬ ‫باورهـای غلـط را بـه جامعـه تحویـل می دهیـم؛ ان هـا هـم همیـن چرخـه را ادامـه‬ ‫برای مثـال‪ ،‬در مـدارس و در خانواده هـا گفتـه می شـود کـه حیوانـات‪،‬‬ ‫می دهنـد‪ِ .‬‬ ‫منابـع ایجـاد بیمـاری و الودگـی هسـتند که باید از ان ها دور شـد؛ درحالی که شـکل‬ ‫ً‬ ‫ن اسـت که رابطـ ه مهربانانه مـان را بـا ان هـا حفـظ کنیـم‪ .‬مثلا‪،‬‬ ‫درسـت امـوزش ای ‬ ‫سـگ ها و گربه هـا را در اغـوش نگیریـم یـا نـوازش نکنیـم؛ نه اینکـه وقتـی ان هـا را‬ ‫می بینیـم‪ ،‬بی اعتنـا و بی رحـم باشـیم‪ .‬همان طور کـه بسـیاری سـعی می کننـد‬ ‫حیـوان دسـت اموز داشـته باشـند و البتـه بـرای مراقبت و رسـیدگی بـه ان ها هزینه‬ ‫یکـه متعلـق بـه ان هسـتند و سـبک‬ ‫هـم می کننـد؛ امـا در اصـل‪ ،‬ان هـا را از جای ‬ ‫زندگـی واقعی شـان‪ ،‬جـدا می کننـد‪ .‬این هـا خودشـان نمونه هایـی از حیـوان ازاری‬ ‫هسـتند»‪ .‬برنامه هـای دفـاع از حقـوق حیوانـات‪ ،‬سال هاسـت در دنیـا دنبـال و در‬ ‫بعضـی از کشـورها عملـی می شـود؛ امـا طـی چندسـال اخیر‪ ،‬توجـه به این مقولـه‬ ‫یکـه به تازگـی کار بـه‬ ‫موردتوجـه واقـع شـد ه تاجای ‬ ‫در کشـورمان ایـران نیـز به شـدت ِ‬ ‫دولـت هـم کشـیده شـد ه اسـت‪ .‬در گزارشـی کـه خبرگـزاری ایسـنا در ‪ ٢١‬ابان مـاه‬ ‫سال جاری به چاپ رساند؛ از قول معصومه ابتکار؛ رئیس وقت سازمان حفاظت‬ ‫محیـط زیسـت اورد‪« :‬سـگ ها جزئـی از چرخـ ه ا کوسیسـتم محسـوب می شـوند و‬ ‫فوایدی دارند که ا گر به درسـتی مدیریت نشـوند‪ ،‬شـاید مشـکالتی را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫یشـک تعادل‬ ‫ا گر تمام سـگ ها در یک محیط روسـتایی یا شـهری از بین بروند‪ ،‬ب ‬ ‫ـمت سـایر حیوانـات نظیـر گرگ هـا متمایـل خواهـد شـد»‪ .‬بحـث‬ ‫جمعیتـی ب هس ِ‬ ‫حقـوق حیوانـات‪ ،‬ریشـه ای دیرینـه دارد و ان گونـه کـه در ‪ Wikipedia‬امـده اسـت‪،‬‬ ‫احتـرام بـه حیوانـات حتـی در دوران یونـان باسـتان وجـود داشـت‪ .‬در مقالـه ای‬ ‫کـه مرکـز رسـیدگی بـه امـور حیوانـات نیویـورک موسـوم بـه ‪People for the Ethical‬‬ ‫‪ Treatment of Animals‬اورده ؛ می خوانیم‪« :‬اینکه بعضی افراد‪ ،‬احساس می کنند‬ ‫می تواننـد بـا خرید حیوانات‪ ،‬مالک ان ها شـده و هرگونه رفتـاری با این موجودات‬ ‫ عنـوان مصداقـی از‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬یکـی از مسائلی سـت کـه هنـوز نتوانسـته ایم به ِ‬ ‫ عنـوان یـک‬ ‫حیـوان ازاری در جامعـه تبییـن کنیـم‪ .‬هیـچ حیوانـی را نمی تـوان به ِ‬ ‫دارایـی شـخصی داشـت؛ حتـی ا گـر رفتـاری مهربـان بـا ان داشـته باشـیم‪ .‬انچـه در‬ ‫قالب هایـی ماننـد حیـوان خانگـی در خانـه‪ ،‬عنصـری نمایشـی در باغ وحـش یـا‬ ‫بدتـر از ان هـا‪ ،‬روش اسـتثمارگون ه وحشـیانه در سـیرک ها دیـده می شـود‪ ،‬نقـض‬ ‫حقـوق ایـن جانـداران و اسیب رسـاندن بـه چرخـ ه طبیعـت و محیـط زیسـت‬ ‫قگـرای اسـترالیایی‪ ،‬در کتـاب خـود ‪Animal‬‬ ‫اسـت»‪ .‬پیتـر البـرت؛ فیلسـوف اخال ‬ ‫‪ Liberation‬می نویسـد‪« :‬درسـت ا سـت کـه نمی تـوان حقـوق شـهروندی بـرای‬ ‫حیوانـات درنظـر گرفـت؛ امـا ان هـا نیازمنـد تدویـن برنامه هایـی هسـتند کـه‬ ‫ازادی معقولشـان در جامعـ ه شـهری و حتـی در دل طبیعـت مخـدوش نشـود‪.‬‬ ‫ازاررساندن به حیوانات‪ ،‬شکار و نادیده گرفتنشان به دوراز اخالق است و ازسویی‪،‬‬ ‫ت وجودی شـان نیسـت‬ ‫دربندکشـیدن و وادارسازی شـان به کارهایی که در طبیع ‬ ‫نیـز نوعـی دیگـر از پایمال کـردن حقوقشـان اسـت»‪ .‬گـزارش ابتـدای سـال ‪ ٢٠١٦‬در‬ ‫سـایت ‪ Randomstory‬حا کی ازان اسـت که فرهنگ رفتار با حیوانات در کشـورهای‬ ‫هلند‪ ،‬یونان‪ ،‬رومانی‪ ،‬بلغارسـتان‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬مصر‪ ،‬اسـپانیا‪ ،‬چین‪ ،‬اسـترالیا و ژاپن‪،‬‬ ‫بدتریـن نـوع رفتـار جوامـع دراین بـاره اسـت کـه حتـی برخی ازان ها بـا ان نـوع رفتار‪،‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬مسابقات گاوبازی در اسپانیا‪ ،‬شاخصه ‬ ‫در جهان شناخته می شوند‪ِ .‬‬ ‫ایـن کشـور به شـمار مـی رود کـه هنـوز بـا تماشـا گران بسـیار اجـرا می شـود و فعـاالن‬ ‫حقـوق حیوانـات نتوانسـته اند مانـع این ماجـرا شـوند‪ .‬رسـانه ‪ Independent‬در‬ ‫گـزارش دسـامبر سـال ‪ ٢٠١٥‬خـود اورده اسـت‪« :‬ا گرچـه بسـیاری گمـان می کنند که‬ ‫مسـئل ه احترام به حقوق حیوانات در دور ه مدرن‪ ،‬با انتشـار کتاب پیتر البرت (که‬ ‫در بـاال بـه ان اشـاره شـد) ایجـاد شـد ه اسـت؛ امـا انجمـن امریکایـی پیشـگیری از‬ ‫رفتـار بی رحمانـه مقابـل حیوانات موسـم بـه ‪ ASPCA‬در سـال ‪ ١٨٦٦‬به این مقوله‬ ‫پرداخـت و بـرای احقـاق حقـوق ازدسـت رفت ه حیوانـات تالش بسـیاری کـرد»‪ .‬این‬ ‫ سوی فعاالن بسیاری در قالب کمپین ها و گروه های مردم نهاد‬ ‫امر‪ ،‬در ایران نیز از ِ‬ ‫ عنـوان‬ ‫پیگیـری می شـود؛ امـا چهره هـای مختلفـی در عرصـ ه فرهنـگ و هنر هم به ِ‬ ‫مدافعین حقوق حیوانات حضور دارند‪ .‬روشی که در کشورهای خارجی به نتایج‬ ‫خوبی رسـید ه و افرادی همچون پل مک کارتنی‪ ،‬رایان گاسـلینگ‪ ،‬الن دی جنرز‪،‬‬ ‫ویلـی نلسـون‪ ،‬هالـک هوگان‪ ،‬میکی رورک و پیرس برازنـان هم به ان پرداخته اند‪.‬‬ ‫کشورهایی با بیشترین تعداد ازمایش بر روی جانوران‬ ‫تحت عنـوان «حیوانـات ازمایشـگاهی» بـه تقویـم‬ ‫از سـال ‪ 1979‬روزی‬ ‫ِ‬ ‫مناسـبت های جهانـی اضافه شـد که هـدف ان‪ ،‬جلوگیری از انجـام ازمایش های‬ ‫بی رویـه دارویـی‪ ،‬درمانـی و سـایر مـوارد تحقیقاتـی بـر روی گونه هـای مختلـف‬ ‫ لحـاظ فیزیولـوژی؛ تاحـدودی شـباهت های‬ ‫جانوری سـت؛ جانورانـی کـه به ِ‬ ‫عملکـردی بـا انسـان دارنـد‪ .‬گـزارش مجموعـه ‪PETA‬؛ فعـال در حـوزه حقـوق‬ ‫حیوانات گویای ان است که ساالنه بیش از ‪100‬میلیون جانور مختلف در جهان‪،‬‬ ‫براسـاس مقالـه منتشـره توسـط‬ ‫قربانـی فعالیت هـای ازمایشـگاهی می شـوند کـه‬ ‫ِ‬ ‫سـایت ا گاهی رسـان ‪Vegan Souls‬؛ مـوش‪ ،‬مگـس‪ ،‬کـرم‪ ،‬خرگـوش‪ ،‬ماهی‪ ،‬گربه‪،‬‬ ‫مورد اسـتفاده‬ ‫سـگ‪ ،‬میمـون‪ ،‬قورباغـه و مارمولک؛ بیشـترین گونه های حیوانی ِ‬ ‫دراین فرایند هستند‪ .‬این فهرست برپایه گزارش ‪ 2017‬مرکز تحقیقاتی ‪Speaking‬‬ ‫‪of Research‬؛ به کشورهایی اشاره دارد که بیشترین تعداد جانوران را ساالنه در‬ ‫البراتوارهـا مـورد ازمایـش قـرار می دهنـد‪:‬‬ ‫‪ .1‬امریکا (‪ 12‬تا ‪25‬میلیون )‬ ‫‪ .2‬نروژ (‪11‬میلیون و ‪ 606‬هزار)‬ ‫‪ .3‬کانادا (چهارمیلیون و ‪308‬هزار)‬ ‫‪ .4‬انگلستان (سه میلیون و ‪ 936‬هزار)‬ ‫‪ .5‬کره جنوبی (سه میلیون و ‪ 85‬هزار)‬ ‫‪ .6‬المان (دو میلیون و ‪ 189‬هزار)‬ ‫‪ .7‬فرانسه (یک میلیون و ‪ 918‬هزار)‬ ‫‪ .8‬اسپانیا (‪ 917‬هزار و ‪)986‬‬ ‫‪ .9‬سوئیس (‪ 629‬هزار و ‪)773‬‬ ‫‪ .10‬ایتالیا (‪ 607‬هزار و ‪)97‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫کالف سر در گم کشته شدن حیوانات در قفس‬ ‫چندی پیـش بـود کـه خبـر تلف شـدن یـک ببـر مـاده به دسـت ببـر نـر‪ ،‬در رسـانه ها‬ ‫منتشـر شـد و باردیگر پارک ارم را در صدر رسـانه ها قرار داد‪ .‬ببر سـفید ماده که به‬ ‫ان «کوئین» می گفتند‪ ،‬در نیمه شـب یک شـنبه ‪ ۹‬اذرماه ‪ ۹۹‬توسـط ببر نر مجروح‬ ‫و ‪ ۱۴‬اذرمـاه‪ ،‬خبـر مـرگ ان بـه سـازمان دامپزشـکی و محیـط زیسـت اعلام شـد‪.‬‬ ‫درپـی انتشـار ایـن اخبـار‪ ،‬بـرای یافتـن پاسـخ دقیـق از علـت مـرگ ایـن ببـر سـفید‪،‬‬ ‫ب هسـمت باغ وحـش ارم حرکـت کردیـم‪ .‬پـس از هماهنگی هـای بسـیار با حراسـت‬ ‫این مجموعـه موفـق بـه ورود بـه باغ وحـش ارم شـدیم ‪...‬‬ ‫پیش ازایـن در تاریـخ ‪ ۱۴‬اذرمـاه فاطمـه برنـا (رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫شهرستان تهران) درباره علت مرگ ببر سفید باغ وحش ارم گفته بود‪« :‬متاسفانه‬ ‫ایـن ببـر مـاده‪ ،‬در باغ وحـش ارم تلـف شـده و اقدامـات درمانـی در چندروزگذشـته‬ ‫بـرای مـداوای ان نتیجـه ای در برنداشـته اسـت»‪ .‬او تصریـح کـرد‪« :‬طبـق گـزارش‬ ‫اولیـه ارسـالی باغ وحـش بـه محیط زیسـت؛ ایـن ماده ببر به علت پارگـی کامل نای‬ ‫و پارگـی طولـی مـری و خفگـی دراثـر پنومونـی استنشـاقی به دلیـل صدمـه فیزیکـی‬ ‫نزاع با ببر نر تلف شـد»‪ .‬او بابیان اینکه در اخرین بازدید دوره ای کارشناسـان این‬ ‫اداره از باغ وحش ارم‪ ،‬حیوانات انجا سالم و در وضعیت خوبی بودند‪ ،‬گفت‪« :‬در‬ ‫بخشی از گزارش ارسالی باغ وحش امده که ببر نر در روز ‪ ۹‬اذرماه پس از شکستن‬ ‫و تخریـب حصـار مجـاور محـل نگهداری ببر مـاده‪ ،‬وارد محـدوده نگهـداری از این‬ ‫حیـوان شـده و بـه نـزاع بـا ان پرداختـه اسـت‪ .‬بررسـی ها دراین خصـوص ازسـوی‬ ‫محیـط زیسـت اسـتان تهـران انجام و نتایج حاصله اعالم خواهد شـد؛ امـا در گام‬ ‫اول‪ ،‬نظـارت نا کافـی مجموعـه باغ وحـش‪ ،‬از دالیـل ایـن اتفـاق می توانـد باشـد»‪.‬‬ ‫او تا کیـد کـرد‪« :‬الزم اسـت مدیـران باغ وحش هـا جدیـت بیشـتری درخصـوص‬ ‫محل هـای نگهـداری از حیواناتـی کـه بایـد به طورکلـی یـا در فصولـی از سـال از هـم‬ ‫جدا باشـند یا با فاصله مناسـبی از هم نگهداری شـوند‪ ،‬داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫شـنیدن ماجـرا به صـورت یـک گـزارش قانعمـان نکـرد و مجبـور شـدیم بـرای‬ ‫بررسـی علـت حادثـه‪ ،‬بـه باغ وحـش ارم برویـم‪ .‬پـس از ورود‪ ،‬بـه دفتـر علـی‬ ‫دقیقیـان (مدیرعامـل مجموعـه ارم سـبز) رفتیـم‪ .‬او دربـاره جزئیـات ایـن حادثـه‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬در روز یک شـنبه ‪ 9‬اذرمـاه یک قلاده ببـر سـفید در باغ وحـش ارم در‬ ‫شـیفت شـب زخمـی شـد؛ ببـری کـه هم جـوار قفـس ببـر سـفید بـوده‪ ،‬بـا تخریـب‬ ‫قسـمتی از حائـل بیـن دو قفـس‪ ،‬بـه حریـم ببـر سـفید ورود کـرده و درگیـری شـکل‬ ‫می گیـرد کـه متاسـفانه سـبب مـرگ ایـن ببـر سـفید شـد»‪ .‬او بااشـاره به اینکه‬ ‫ببرهـا در قفس هایـی کـه شـب ها در ان اسـتراحت می کننـد‪ ،‬بودنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬دو‬ ‫فضـا بـرای حضـور حیوانـات در باغ وحـش ارم وجـود دارد‪ :‬یـک فضـا بـرای بازدیـد‬ ‫بازدیدکنندگان و دیگری برای اسـتراحت این حیوانات‪ .‬مردم عزیز توجه داشـته‬ ‫باشـند قفسـی کـه بـرای بازدیـد درنظـر گرفتـه شـده اند‪ ،‬بسـیار ایمـن و محکـم‬ ‫هسـتند و فضـای اسـتراحت حیوانـات بـا محافـظ کمتـر و تعـداد محدودتـری از‬ ‫گونه هـای شـبیه به هم از یکدیگـر جـدا می شـوند»‪ .‬دقیقیـان درپاسـخ به اینکه ایـا‬ ‫بهتر نبود این فاصله بین حیوانات محافظ قوی تری داشته باشد؟ تشریح کرد‪:‬‬ ‫«باغ وحـش ارم‪ ،‬قدمـت باالیـی دارد و بیـش از ‪ ۲۹‬سـال اسـت کـه دراین منطقـه‬ ‫فعالیـت دارد و تابه امـروز مـوردی دراین زمینـه نداشـتیم‪ .‬بـرای مـا نیـز ایـن اتفـاق‪،‬‬ ‫خوشـایند نیسـت»‪ .‬او بااشـاره به اینکه دنبـال ان هسـتیم تـا عوامـل اصلـی ماجـرا‬ ‫را شناسـایی کنیـم‪ ،‬گفـت‪« :‬موضـوع زادوولـد و مرگ ومیـر‪ ،‬امـری طبیعـی در‬ ‫حیات وحش اسـت و یکی از تدابیر اندیشیده شـده دراین راسـتا این اسـت که باید‬ ‫در تعداد گونه های نگهداری شـده دراین مکان کاهش داشـته باشـیم؛ زیرا وقتی‬ ‫تعـداد گونه هـا افزایـش پیـدا کنـد‪ ،‬فضـای نگهـداری از ان هـا نیـز کمتـر می شـود»‪.‬‬ ‫او دربـاره جفت گیـری اجبـاری پلنـگ مـاده کشته شـده بـا پلنـگ نـر‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«دراین زمینـه طبـق دسـتورالعمل ها‪ ،‬ببـر سـفید‪ ،‬چـون دارای اختلال ژنتیکـی‬ ‫بـوده‪ ،‬مجـاز بـه هیچ گونـه جفت گیـری نبـوده و در باغ وحـش ارم از سـال ‪ ۹۵‬ایـن‬ ‫دسـتورالعمل رعایت شـده اسـت»‪ .‬دقیقیان بااشـاره به بسـته بودن باغ وحش ارم‬ ‫به دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬مطـرح کـرد‪« :‬از اسـفندماه سـال گذشـته تابه امروز‬ ‫یبـرد و مانـع از درامدزایـی باغ وحـش ارم‬ ‫باغ وحـش ارم در حالـت غیرفعـال بسـر م ‬ ‫یکـه رئیـس‬ ‫شـده و نگهـداری از ایـن حیوانـات هزینه هـای باالیـی دارد»‪ .‬درحال ‬ ‫این مجموعـه اظهـار دارد تا کنـون اتفاقـی شـبیه بـه تلف شـدن یـک گونـه مـاده‬ ‫به دسـت یـک گونـه نـر بـا ورود بـه قفـس ان سـابقه نداشـته‪ ،‬بایـد بـه این موضـوع‬ ‫شتـر در اوایـل ابان مـاه در همین مجموعه‪ ،‬یک شـامپانزه ماده‬ ‫اشـاره کـرد کـه پی ‬ ‫(شمسـی) به دسـت یـک شـامپانزه نـر کشـته شـد؛ شـامپانزه هایی کـه به گفتـه‬ ‫کارشناسـان محیـط زیسـت و دامپزشـکان؛ مبتلا به افسـردگی بـوده و با تمـام این‬ ‫اتفاقـات تلـخ و نا گـوار‪ ،‬شـامپانزه سه سـاله ای کـه بـه باغ وحـش ارم منتقـل شـده و‬ ‫هنـوز بالـغ نشـده‪ ،‬دراین مجموعـه به صـورت تنهـا و جدا گانـه نگهداری می شـود‪.‬‬ ‫محمـد کرمـی (رئیـس اداره نظـارت بـر امور حیات وحش اسـتان تهران) نیـز درباره‬ ‫علـت ایـن حادثـه اظهـار کـرد‪« :‬سـازمان محیـط زیسـت درحال بررسـی موضـوع‬ ‫اسـت و مسـئوالن باغ وحش ارم درباره علت مرگ ببر ماده باید پاسـخگو باشند»‪.‬‬ ‫او تصریـح کـرد‪« :‬ایـن ببرهـا در سـه جایـگاه متفـاوت بودنـد و دلیل نزاع بیـن ان ها‬ ‫ممکن اسـت حادثه طبیعی باشـد؛ پس باید اثار و عالئم جراحت ها بر روی بدن‬ ‫ببر بررسـی شود»‪.‬‬ ‫صـادق گلـزاری (رئیـس دامپزشـکی شـهر تهـران) از ورود مقـام قضایـی بـه مـرگ‬ ‫«کوئین»؛ ببر ماده سفید باغ وحش ارم خبر داد و گفت‪« :‬درحالی که مقام قضایی‬ ‫در قضیـه مـرگ شـامپانزه مـاده ‪ ۱۸‬سـاله ارم ورود کـرده و ابعـاد ان دردست بررسـی‬ ‫کارشناسـان اسـت‪ ،‬مسـئول فنی بهداشـتی باغ وحش ارم‪ ،‬پنج شـنب ه از جراحات‬ ‫ناشـی از درگیـری بیـن ببـر مـاده و سـفید به نـام کوئیـن بـه وزن ‪ ۱۵۰‬کیلوگـرم‬ ‫دراین مجموعه با ببر بنگال نر به وزن ‪ ۳۵۰‬کیلوگرم خبر داد»‪ .‬وی افزود‪« :‬مسئول‬ ‫فنـی بهداشـتی باغ وحـش ارم پنج شنبه شـب اعلام کـرد ببـر مـاده سـفید دراثـر‬ ‫درگیری و نزاع با ببر نر مجروح شده و جمعه نیز علت مرگ توسط محیط زیست؛‬ ‫پارگـی کامـل نـای و پارگـی طولـی مـری و خفگی دراثر پنومونی استنشـاقی به دلیل‬ ‫صدمـه فیزیکـی نـزاع بـا ببـر نـر اعلام شـد و هنوز علت اصلی مرگ مشـخص نشـده‬ ‫و طبـق تاریخچـه اعالمـی نـزاع و درگیـری یک شـنبه ‪ ۹‬اذرماه به وقوع پیوسـته»‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪« :‬با بررسـی کارشناسـی‪ ،‬علت مرگ کوئین اعالم می شـود‪ .‬همچنین‬ ‫علت مرگ شـامپانزه ماده ‪ ۱۸‬سـاله که در ‪ ۲۷‬مهرماه در باغ وحش ارم تهران تلف‬ ‫یسـت و درصورت تشـخیص تقصیر‪ ،‬با مقصران احتمالی‬ ‫شـده نیز دردست بررس ‬ ‫ایـن حـوادث مطابـق قوانیـن نظـام دامپزشـکی بـا عاملان ایـن کشـتار برخـورد‬ ‫قانونـی صـورت می گیـرد»‪.‬‬ ‫تمـام ایـن حـرف و مسـتندات درحالی سـت که عـده ای از کارشناسـان محیـط‬ ‫زیسـت ان را به نوعـی دیگـر بیـان می کننـد؛ ایمـان معماریـان (دامپزشـک سـابق‬ ‫باغ وحـش ارم) کـه سـابقه چندسـال همـکاری بـا این مجموعـه را داشـت و از‬ ‫جایـگاه و گونه هـای موجـود در باغ وحـش ارم اطالعـات کاملـی دارد‪ ،‬دربـاره ایـن‬ ‫حادثـه اظهـار کـرد‪« :‬کوئیـن (ببر کشته شـده) و افتـاب‪ ،‬دو ببر ماده ای هسـتند که‬ ‫به صـورت جدا گانـه در قفسـی نگهـداری می شـدند و ببـر نـر‪ ،‬مـکان اسـتراحت و‬ ‫خـوردن غذایـش بـا ایـن دو ببـر مـاده‪ ،‬متفـاوت اسـت و فاصلـه دارد‪ .‬امـکان نـدارد‬ ‫کـه ایـن ببـر نـر بـا شکسـتن حائـل بین دو قفـس‪ ،‬به ببـر ماده حملـه کرده باشـد!»‬ ‫او بااشـاره به اینکه ایـن جایـگاه در گذشـته دوربیـن داشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬می تـوان‬ ‫نزدیـک ببـر مـاده هدایـت‬ ‫پیش بینـی کـرد عوامـل باغ وحـش ببـر نـر را بـه جایـگاه‬ ‫ِ‬ ‫ صـورت کشـویی بـاز و‬ ‫در قابل شکسـتن نیسـت و به‬ ‫ِ‬ ‫کـرده باشـند‪ .‬به هیچ وجـه ِ‬ ‫بسـته می شـود»‪.‬‬ ‫باغ وحـش ارم بـا سـایر باغ وحش هـای اسـتاندارد جهـان فاصلـه بسـیار دارد؛ ایـن‬ ‫فاصله زیاد سـبب شـده تا برخی از گونه های باارزش این مجموعه جان خود را از‬ ‫دسـت بدهنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬باتوج هبـه ایـن دو اتفاق اخیر کـه در باغ وحـش ارم برای‬ ‫دو گونـه ارزشـمند رخ داده اسـت‪ ،‬انتظـار مـی رود تـا مسـئوالن باغ وحـش ارم نظـر‬ ‫و شـیوه های خـود را در نحـوه نگهـداری از ایـن حیوانـات تغییـر دهنـد و سـازمان‬ ‫محیـط زیسـت نیـز شـیوه نامه های اسـتانداردی را بـرای باغ وحش هـا و مرا کـز‬ ‫نگهـداری از حیوانـات در ایـران تدویـن کنـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫«ازادی حیوانات»‬ ‫کتابی درباره خودکامگی انسان از نوعی دیگر‬ ‫ِ‬ ‫«ازادی حیوانـات» (‪ )Animal Liberation‬اثـر فیلسـوف و‬ ‫اخالق دان شـهیر اسـترالیایی؛ «پیتر سـینگر»‪ ،‬برای نخسـتین بار‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۷۵‬منتشـر و ازان زمـان تا کنـون بـا ویراسـت های‬ ‫مختلـف و جدیـدی به اشـکال متفـاوت مـورد تجدیدچـاپ قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬ایـن کتـاب تا کنـون بـه ‪ 20‬زبـان دنیـا ترجمـه شـده‬ ‫تو یکمین زبانی محسـوب می شـود‬ ‫کـه ترجمـه فارسـی اثـر‪ ،‬بیسـ ‬ ‫کـه ایـن اثـر بـدان برگردانـده شـده‪ .‬نشـریه «تایـم» در سـال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫کتـاب «ازادی حیوانـات» را بیـن فهرس ِـت ‪ ۱۰۰‬اثـر غیرادب ِـی همـه‬ ‫دوران قـرار داد‪« .‬سـینگر» دراین اث ِـر خـود‪ ،‬بـا متداول سـاختن‬ ‫اصطلاح «گونه پرسـتی»‪ ،‬بـه اسـتدالل علیـه شـیوه هایی‬ ‫یپـردازد کـه انسـان ها به انحاءمختلـف حیوانـات را مـورد سوءاسـتفاده قـرار‬ ‫م ‬ ‫داده و از ان هـا بهره کشـی می کننـد‪ .‬مطابـق اسـتدالل «سـینگر» در مقـام یـک‬ ‫فیلسـوف فایده بـاور در کتـاب «ازادی حیوانـات»؛ هـر موجـودی کـه «توانایـی‬ ‫احسـاس درد و رنـج» را داشـته یـا به تعبیـری «حسـاس» باشـد‪ ،‬واجـد «منافـع»‬ ‫منافـع ان موجـود را‬ ‫تلقـی شـده و بـر مـا انسان هاسـت کـه به حکـم اخلاق‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ نفـع دیگـر؛ از جملـه‬ ‫درسـت به انـدازه منافـع هـر‬ ‫ِ‬ ‫موجـود ذی ِ‬ ‫منافـع گونه هـای انسـانی‪ ،‬ب هشـمار اورده و بدان هـا احتـرام‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ نیاوردن‬ ‫بگذاریـم‪ .‬پـس کمتر ب هشـمار اوردن یـا اصلا ب هشـمار‬ ‫ِ‬ ‫منافـع گونه هـای دیگـر‪ ،‬شـکلی ناموجـه از تبعیـض اسـت کـه‬ ‫ِ‬ ‫منطـق نهفتـه در‬ ‫«سـینگر» ان را «گونه پرسـتی» می خوانـد و‬ ‫ِ‬ ‫پشـت ان را مشـابه منطـق «نژادپرسـتی» و «جنسیت پرسـتی»‬ ‫می دانـد‪ .‬وی دراین کتـاب به برمال سـاختن چندین رویه اساسـی‬ ‫گرایـش ناموجهـی‬ ‫و مهمـی می پـردازد کـه مـا انسـان ها بـا چنیـن‬ ‫ِ‬ ‫به شـکلی نظام مند حیوانات را بی درنظرگرفتن منافعشـان‪ ،‬مورد‬ ‫سوءاسـتفاده قـرار می دهیـم‪ :‬رویه هایـی همچـون «دامـداری‬ ‫صنعتـی» یـا اسـتفاده از حیوانـات بـرای خـورا ک و پوشـا ک و «اسـتفاده از‬ ‫ً‬ ‫حیوانـات در امـر ازمایـش»‪ .‬نهایتـا ازنظـر او؛ بـر مـا انسان هاسـت کـه بـا تـرک‬ ‫ایـن رویه هـا و تـرک گوشـتخواری و انتخـاب گیاهخـواری؛ هـم مانـع از درد و‬ ‫رنـج بیهـوده انبـوه حیوانـات شـویم و هـم به واسـطه تـرک «دامـداری صنعتـی»‬ ‫ِ‬ ‫الودگـی اب وهـوا باعـث نجـات طبیعت‬ ‫به عنـوان عامـل اصلـی گرمایـش زمیـن و‬ ‫ِ‬ ‫و محیـط زیسـت شـده و هـم بـا افزایـش میـزان غذاهـای گیاهـی به واسـطه‬ ‫اصلـی مصـرف خـورا ک گیاهـی‪ ،‬فقـر جهانـی را‬ ‫حـذف دامـداری به عنـوان منبـع ِ‬ ‫ریشه کن کنیم‪ .‬این اثر با ترجمه و اضافات توسط بهنام خداپناه و ازسوی نشر‬ ‫«ققنـوس» منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫رضوان حکیم زاده خبر داد؛‬ ‫تعداد شهرهای قرمز کشور به صفر رسید‬ ‫عدم تغییر ساعات فعالیت مهدهای کودک‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی گفـت‪« :‬طـی دوماه اخیـر مـردم‪ ،‬کسـبه‪ ،‬اصنـاف‪،‬‬ ‫حمل ونقـل عمومـی و خانواده هـا خیلـی همـکاری کردنـد‪ .‬اول اذرماه خیلی نگـران بودیم و ‪۱۶۰‬‬ ‫شـهر مـا قرمـز بـود؛ ولـی االن تعـداد شـهرهای قرمـز مـا صفـر اسـت و شـهر قرمـزی نداریـم و ایـن‪،‬‬ ‫به دلیـل همـت و بزرگـواری مـردم عزیـز اسـت‪ .‬در شـرایط کرونـا‪ ،‬مـردم‪ ،‬دولـت و کادر درمـان و‬ ‫نیروهایـی کـه بـار مسـئولیت را بـر دوش کشـیدند؛ همـه دست به دسـت هـم دادنـد و ایـن اتحـاد‬ ‫و همدلـی و اعتمـاد مـردم بـه تخصـص بهداشـتی کشـور بـود کـه توانسـت مـا را از موج سـهمگین‬ ‫نجـات دهـد»‪.‬‬ ‫شو پـرورش با تا کید براینکـه قصـد محدو دکـردن مهدهـای کـودک را‬ ‫معـاون امـوزش ابتدایـی وزارت اموز ‬ ‫نداریم‪ ،‬گفت‪« :‬شـهریه مهدهای کودک هم مشـمول همین موضوع اسـت و تا زمانی که ائین نامه های‬ ‫اجرایی نهایی نشـود‪ ،‬درباره ضوابط اتی نمی توان به طور قطع موردی را اعالم کرد»‪ .‬رضوان حکیم زاده‬ ‫بهاجباری شدندورهپیش دبستانیاشاره کردو گفت‪«:‬دربارهاین موضوعنیزدرخواستیمطرح کردیم‬ ‫شو پـرورش ارجـاع داده اسـت‪ .‬نـرخ پوشـش پیش دبسـتانی در کشـورهای‬ ‫و وزیـر بـه شـورای عالـی اموز ‬ ‫مختلف نشان می دهد ا کثر کشورها در پوشش پیش دبستانی نرخ باالی ‪ ۹۵‬درصد دارند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مو تربیت را با اهداف سـند تحول بنیادین همسـو کنیم»‪.‬‬ ‫«به دنبال این هسـتیم که اهداف تعلی ‬ ‫«خشونت‬ ‫علیهزنان»‬ ‫از زبان‬ ‫مدیران زن‬ ‫فرشتهصائمی‬ ‫یسـت‬ ‫خشـونت علیـه زنـان‪ ،‬یکـی از مقوله هـای چندوجه ‬ ‫کـه بادرنظرگرفتـن تنهـا یـک معیـار و یک شـاخص نمی توان‬ ‫امـار دقیقـی دراین بـاره منتشـر و بـه ان اسـتناد کـرد؛‬ ‫ان چنان که عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز گفته‬ ‫ً‬ ‫بـود وقتـی صحبت از خشـونت علیه زنان می شـود‪ ،‬معموال‬ ‫یکـه‬ ‫بحـث خشـونت فیزیکـی تداعـی می شـود؛ درحال ‬ ‫خشـونت علیـه زنـان می توانـد به شـیوه های مختلفـی‬ ‫صـورت گیـرد‪ .‬زهـرا نژادبهـرام خشـونت زبانـی تـا خشـونت‬ ‫روانـی‪ ،‬مالـی و ‪ ...‬را در گسـتره خشـونت علیـه زنـان قـرار‬ ‫داده و یـاداور شـده کـه خشـونت فیزیکـی فقـط یکـی از انواع‬ ‫خشـونت علیـه زنـان اسـت‪ .‬البتـه دراین بیـن‪ ،‬معصومـه‬ ‫ابتـکار (معـاون امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری)‬ ‫میـزان خشـونت خانگـی در ایـران را درمقایسـه با امارهـای‬ ‫جهانـی چنـدان حـاد و شـدید نمی دانـد‪ .‬ابتـکار بااشـاره به‬ ‫جایـگاه بین المللـی ایـران درزمینـه خشـونت علیـه زنـان‪،‬‬ ‫معتقـد اسـت کـه ازلحـاظ شـیوع خشـونت های خانگـی‬ ‫حتـی وضعیـت مـا از وضعیـت متوسـط جهانـی بهتـر اسـت‪.‬‬ ‫در مقابـل ابتـکار کـه جایـگاه بین المللـی ایـران درزمینـه‬ ‫خشـونت علیـه زنـان را مناسـب دانسـت‪ ،‬پیش کسـوت وی‬ ‫در معاونـت امـور زنـان و خانواده در دولـت یازدهم هم زمان‬ ‫بـا روز جهانـی منـع خشـونت علیـه زنـان‪ ،‬در اقدامـی شـبیه‬ ‫فرار به جلـو و درجهـت عدم ارائـه اطالعـات و امـاری مسـتند‬ ‫درخصـوص خشـونت علیـه زنـان در ایـران‪ ،‬طـی توئیتـی‬ ‫اعلام کـرد کـه نتایـج کمیتـه ملـی امحـای خشـونت علیـه ‬ ‫زنـان مفقـود شـده اسـت! شـهیندخت مـوالوردی در‬ ‫تکمیـل ایـن خبـر اظهـار کـرد کـه هم ا کنـون هیچ نسـخه ای‬ ‫از ایـن ‪ ۳۲‬جلـد گـزارش را نمی توانیـم در مرکز وزارت کشـور یا‬ ‫معاونـت امـور زنـان پیـدا کنیـم‪ .‬وی بعد از انتشـار این خبر‪،‬‬ ‫گفـت کـه الیحـه تامیـن امنیـت زنـان در برابـر خشـونت‪ ،‬بـه‬ ‫کمیسـیون لوایح دولت تقدیم شـده‪ .‬درحالی که موالوردی‬ ‫در زمـان تصـدی بـر مسـند معاونـت زنـان بر طبل گم شـدن‬ ‫نتیجـه تحقیقـات مذکـور می کوبد و ازطرفـی خبر از تنظیم و‬ ‫ً‬ ‫ارائـه الیحـه ای درخصـوص حمایـت از زنـان داد‪ ،‬اخیـرا و در‬ ‫گفت وگویـی دررابطه بـا سـرانجام نتایج مفقودی تحقیقات‬ ‫کمیتـه ملـی امحـای خشـونت علیـه زنـان و تالش هـای‬ ‫ایـن معاونـت بـرای یافتـن ان هـا بـه اظهـارات متناقضـی بـا‬ ‫«روسپیگری پنهان»‬ ‫ِ ‬ ‫رواج‬ ‫در کوچه پس کوچه های شهر‬ ‫شتـر دراین بـاره مطـرح کـرده‪ ،‬پرداخـت و گفـت‪:‬‬ ‫انچـه پی ‬ ‫«نسـخه هایی نـزد مدیـران سـابق مرکـز امـور مشـارکت‬ ‫زنـان موجـود بـود کـه از نتایـج ان در سـند پشـتیبان الیحـه‬ ‫تامیـن امنیـت زنـان بهر هبـرداری شـده اسـت»‪ .‬مـوالوردی‬ ‫درحالـی در زمـان تصـدی اش در معاونـت زنـان و خانـواده‬ ‫ریاسـت جمهـوری بـا طـرح مسـائلی نظیـر مفقود شـدن‬ ‫نتایـج تحقیقـات در حـوزه زنـان ازطریـق فرافکنـی بنـا را بـر‬ ‫عـدم پاسـخگویی درمـورد اقدامـات ایـن معاونـت در حـوزه‬ ‫زنـان گذاشـت کـه درمقابـل وی‪ ،‬الهـام امیـن زاده؛ معـاون‬ ‫پیشـین حقوقـی رئیس جمهـوری‪ ،‬در گفت وگویـی‪ ،‬تقدیـم‬ ‫الیحـه منـع خشـونت علیـه زنـان را یکـی از اقدامـات موثـر‬ ‫ایـن معاونـت در دولـت یازدهـم دانسـت و گفـت‪« :‬در دولت‬ ‫یازدهـم‪ ،‬تلاش شـد تـا الیحـه منـع خشـونت علیـه زنـان بـه‬ ‫مجلـس ارسـال شـود کـه بـا همـکاری قـوه قضائیـه‪ ،‬ایـن‬ ‫ً‬ ‫الیحـه شـکل دیگـری پیـدا کـرد و نهایتـا بـه مجلـس ارسـال‬ ‫شـد»‪ .‬امیـن زاده‪ ،‬سـاختار حقوقـی ایـران در حـوزه زنـان‬ ‫را مناسـب ارزیابـی کـرد و بااشـاره به سـخنان مقـام معظـم‬ ‫رهبـری‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا تعـدادی از قوانیـن خـاص نمی تـوان‬ ‫انتظـار داشـت کـه حقـوق زنـان محقـق شـود و این امـر‪ ،‬نیاز‬ ‫بـه فرهنگ سـازی و تغییـر سـاختار دارد»‪ .‬وی درادامـه‪،‬‬ ‫احقـاق حقـوق زنـان را بـه تالش‪‎‬هـای خـود زنـان معطـوف‬ ‫و اظهـار کـرد کـه عالو هبـر قوانیـن‪ ،‬نیـاز اسـت خـود زنـان بـا‬ ‫افزایـش فعالیت هـا در توسـعه ملـی مشـارکت و خالهـا را‬ ‫بـه نماینـدگان و بخش هـای اجرایـی اعلام کـرده تـا بـا ایـن‬ ‫تالش جمعی‪ ،‬به نقطه مطلوب که موردنیاز اسـت‪ ،‬دسـت‬ ‫پیـدا کنیـم‪ .‬دراین میـان‪ ،‬سـمانه نائینـی (پژوهشـگر حـوزه‬ ‫زنـان) نیـز فرهنگ سـازی را به عنـوان راهـی بـرای جلوگیـری‬ ‫از خشـونت علیـه زنـان معرفـی کـرد و گفـت‪« :‬گاهـی رفتـار‬ ‫افـراد در جامعـه‪ ،‬باعـث افزایـش خشـونت علیـه زنـان‬ ‫ً‬ ‫می شـود؛ مثلا گاهـی شـاهد هسـتیم کـه زنـان نیـز بـا رفتـار‬ ‫خـود باعـث خشـونت علیـه هم جنـس خـود می شـوند و‬ ‫حتـی بسـتری بـرای خشـونت پذیری علیـه خـود ایجـاد‬ ‫می کننـد»‪ .‬او بابیان اینکـه برخـی وا کنش هـا ازسـوی زنـان‪،‬‬ ‫عاملی می شود که نوعی عادی انگاری در مسئله خشونت‬ ‫علیـه زنـان شـکل بگیـرد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬رفتارهایـی ازقبیـل‬ ‫دعـوت بـه سـکوت در قبـال خشـونت صورت گرفتـه ازسـوی‬ ‫مـردان و حتـی حمایـت از ایشـان‪ ،‬منجـر بـه عادی انـگاری‬ ‫خشـونت علیـه زنـان توسـط خـود زنـان می شـود»‪ .‬هرچنـد‬ ‫بسـیاری از موسسـات بین المللـی نظیـر مجمـع جهانـی‬ ‫اقتصـاد هرسـاله بـا انتشـار امـار غیرواقعـی درزمینـه برابـری‬ ‫جنسـیتی تلاش می کننـد تـا وضعیـت ایـران را دراین زمینـه‬ ‫بسـیار اسـفنا ک جلـوه بدهنـد؛ امـا مدیـرکل امـور بین الملل‬ ‫معاونـت امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری‪ ،‬از افزایـش‬ ‫نـرخ سـواد در میـان زنـان ایرانـی خبـر داد‪ .‬لیلا فالحتـی‪،‬‬ ‫بـه روش هـای ناصـواب امـاری درخصـوص وضعیـت‬ ‫زنـان تا کیـد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬شـیوه های جمـع اوری‬ ‫اطالعـات مربـوط بـه مشـارکت اقتصـادی زنـان‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫یسـت و عالوه بر ایـن؛ سـهم زنـان در اقتصـادی‬ ‫توجـه جد ‬ ‫غیررسـمی بسیارباالسـت و ازایـن رو‪ ،‬به رغـم حضـور انـان در‬ ‫اقتصـاد‪ ،‬مشـارکت انـان محاسـبه نمی شـود»‪ .‬درمجمـوع‪،‬‬ ‫به عقیـده بسـیاری؛ دسـتیابی بـه وضعیـت مطلـوب بـرای‬ ‫زنـان بیش ازانکـه نیـاز بـه قانون گـذاری داشـته باشـد‪ ،‬نیـاز‬ ‫ً‬ ‫بـه فرهنگ سـازی دراین زمینـه دارد؛ مثلا وقتـی خانـم‬ ‫مسـئولی کـه در باالتریـن ُپسـت اجرایـی در حـوزه زنـان‬ ‫قـرار دارد و می توانـد بسـترهای مناسـبی جهـت اعتلای‬ ‫فرهنگـی جامعـه درراسـتای ارتقـای جایـگاه زن انجـام‬ ‫دهـد‪ ،‬بـرای گریـز از پاسـخگویی و ارائـه گـزارش دربـاره‬ ‫اقدامـات صورت گرفتـه در دوران مسـئولیتش‪ ،‬بـه فرافکنـی‬ ‫یپـردازد‪ ،‬نشـان دهنده این اسـت که وضعیـت و شـرایط‬ ‫م ‬ ‫فعلـی زنـان در جامعـه ایـران‪ ،‬مصداقی از عبارت «از ماسـت‬ ‫که بر ماست» است؛ لذا با طرح شعار و اقدامات سمبلیک‬ ‫نمی تـوان امیـد بـه اصلاح وضـع موجـود داشـت‪.‬‬ ‫همان طورکـه از قدیم االیـام گفته انـد؛ ازدواج ماننـد یـک هندوانـه دربسـته اسـت کـه امـکان‬ ‫دارد بـرای فـردی‪ ،‬سـرخ و شـیرین باشـد و بـرای فـرد دیگـر‪ ،‬نـارس و بی مـزه! شکسـت در ازدواج‪،‬‬ ‫شکسـت بزرگـی محسـوب شـده و می توانـد بـرای فـرد‪ ،‬اسـیب های روانـی و عاطفـی زیـادی‬ ‫را به بـار اورد‪ .‬براین اسـاس؛ ازدواج‪ ،‬یکـی از مراحـل مهـم زندگـی افـراد محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫به گـزارش انـا؛ یکـی از دغدغه هـای بحـث ازدواج‪ ،‬مربـوط بـه نـوع نـگاه افـراد بـه این مقولـه اسـت‪.‬‬ ‫در گذشـته های دور‪ ،‬ا کثریـت اعضـای جامعـه‪ ،‬ازدواج را عاملـی بـرای رسـیدن بـه اهـداف متعالی‬ ‫نظیـر تشـکیل خانـواده ارزیابـی می کردنـد؛ امـا در سـال های اخیـر‪ ،‬نـوع نگاه هـا بـه ایـن «قـرارداد‬ ‫مقـدس» رنـگ عـوض کـرده و برخـی به عنـوان منبـع کسـب درامـد بـه ان می نگرند! طی سـالیان‬ ‫گذشـته به دلیـل کم توجهی هـای صورت گرفتـه بـه نهـاد خانـواده و ازدواج‪ ،‬ایـن دو مقولـه مهـم‬ ‫اجتماعـی دچـار اسـیب های فـراوان شـده اند‪ .‬به عقیـده کارشناسـان؛ مـواردی نظیـر تمایـل بـه‬ ‫تجـرد‪ ،‬مادی گرایـی‪ ،‬تنوع طلبـی و لذت جویـی؛ از مهم تریـن علـل «ازدواج نکـردن» محسـوب‬ ‫می شـوند کـه دراین میـان‪« ،‬مادی گرایـی» سـهم بیشـتری در اسیب رسـاندن بـه ازدواج را به خود‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اختصـاص داده اسـت؛ مثلا درحال حاضـر‪ ،‬بسـیاری ازافراد بنـا بـر دالیـل صرفـا مـادی ازدواج‬ ‫می کننـد؛ کمااینکـه بسـیاری از زنـان‪ ،‬بـا هـدف پرکـردن خالهـای مالی تن بـه ازدواج هـای صوری‬ ‫می دهند و بعد از مدتی کوتاه‪ ،‬با دسـتاویزقراردادن مسـائلی نظیر عدم تفاهم و در حقیقت امر‪،‬‬ ‫بـا هـدف «به اجرا گذاشـتن» مهریـه‪ ،‬روانـه دادگاه هـای خانـواده می شـوند‪ .‬این دسـته از زنـان کـه‬ ‫«روسـپیگری» را در قالـب ازدواج اجـرا می کننـد و بعـد از اجرا گذاشـتن مهریـه و اخـذ ان‪ ،‬به دنبـال‬ ‫فـرد دیگـری می رونـد و مجـدد ازدواج می کننـد و بـا نیـت کسـب درامـد‪ ،‬بازهـم مهریـه را به اجـرا‬ ‫مرتکـب «فریـب در ازدواج» می شـوند؛ امـا پرسـش این اسـت که ایـا راهـی برای‬ ‫می گذارنـد‪ ،‬درواقـع‬ ‫ِ‬ صفحه 6 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪1.027.7‬‬ ‫‪976.0‬‬ ‫پول‪ ،‬یک َسرور بسیار بد است؛‬ ‫ولی خدمتکار عالی ست‪.‬‬ ‫اروپا؛پایتخت‬ ‫مصرفکوکائین‬ ‫در جهان‬ ‫فرانسیسبیکن؛‬ ‫فیلسوف انگلیسی و پدر تجربه گرایی‬ ‫از وقتـی بـرای سروسـامان دادن بـه بازار خـودرو طرح فروش‬ ‫خـودرو به صـورت «قرعه کشـی» برگـزار شـد‪ ،‬اماوا گرهایـی‬ ‫نطـرح و ان را‬ ‫پیـش امـد و عـده ای به شـدت مخالـف ای ‬ ‫ب هضـرر مردم و خودروسـازان دانسـتند و عـده ای هم موافق‬ ‫نطـرح باعـث می شـود‬ ‫بودنـد؛ چرا کـه ادعـا داشـتند ای ‬ ‫خـودرو بـ ه دسـت نیازمنـد واقعـی برسـد‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه‬ ‫خبرنـگاران جـوان؛ از اولیـن طـرح قرعه کشـی تا کنـون‬ ‫خودروسـازان اقـدام بـه ثبت نـام و اجـرای طر ح هـای‬ ‫پیش فروش و فروش فوق العاده کرده اند‪ .‬از اردیبهشت ماه‬ ‫تا کنـون کـه طر ح هـای مختل ِـف فـروش فوق العـاده و‬ ‫شفـروش و فـروش مشـارکتی اجـرا شـد‪ ،‬خودروسـازان‬ ‫پی ‬ ‫سـه بار قیمـت خـودرو را افزایـش دادنـد که مشـکالت زیادی‬ ‫شفـروش شـرکت کـرده‬ ‫یکـه در طر ح هـای پی ‬ ‫را بـرای افراد ‬ ‫بودنـد‪ ،‬ایجـاد کـرد‪ .‬در سـال های گذشـته‪ ،‬افـراد زیـادی‬ ‫اقـدام بـه خریـد مشـارکتی خـودرو کرده انـد و سـود اندکـی‬ ‫هـم بـرای ان هـا درنظـر گرفتـ ه شـده؛ بین شـش تـا نه درصد‪.‬‬ ‫مشـکلی کـه پیـش امـده این اسـت که خودروسـازان ا کنـون‬ ‫اقـدام بـه تحویـل خودرو هـای معـوق در سـال های قبـل‬ ‫کرده انـد و بـه این تعـداد‪ ،‬خودرو هـای فـروش فوق العـاده‬ ‫نیـز اضافـه شـده‪ .‬ازطرفـی بـرای جـذب نقدینگـی اقـدام‬ ‫شفـروش و فـروش مشـارکتی کرده انـد‬ ‫به اجـرا طـرح پی ‬ ‫کـه اوایـل برپایـی قرعه کشـی‪ ،‬مدت زمـان تحویـل خـودرو‬ ‫نهایـت یک سـال بـود؛ امـا ا کنـون خودروسـازان اقـدام بـه‬ ‫ثبت نـام بـرای پیش فروش خودرو و تحویل دوسـاله خودرو‬ ‫کرده انـد کـه در ان‪ ،‬مبلـغ باالیـی از فـرد دریافـت می شـود‪.‬‬ ‫یکـه پیش ازایـن مقامـات وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫درحال ‬ ‫تجـارت موعد تعیین تکلیـف خودرو های پیش فروش شـده‬ ‫را پایـان نیمـه نخسـت سـال ‪ ۹۹‬اعلام کـرده بودنـد؛ امـا‬ ‫بـا گـذر از ایـن ضرب االجـل‪ ،‬هنـوز خریـداران خودرو هـای‬ ‫پیش فروش شـده در بالتکلیفی بسـر می برند‪ .‬شـیوا؛ رئیس‬ ‫شـورای رقابـت ان طورکـه بیـان کـرده بـا این طر ح هـای‬ ‫ً‬ ‫شفـروش و فـروش مشـارکتی کاملا مخالـف اسـت و‬ ‫پی ‬ ‫نطـرح می دانـد‪.‬‬ ‫وزارت صمـت را مسـئول اجرایی شـدن ای ‬ ‫به گفتـه ایـن مقـام مسـئول‪ ،‬قرار بر این بـود ‪ ۶۰‬درصـد تولیـد‬ ‫خـودرو بـه تعهـدات گذشـته خودروسـازان اختصـاص یابد‪.‬‬ ‫ا گـر خودروسـازان ایـن تعهـدات کـه بـه سـال های گذشـته‬ ‫یگـردد را نداشـتند‪ ،‬کل تولیـدی ان هـا ا کنـون بـه بـازار‬ ‫برم ‬ ‫یکـه ا کنـون تنهـا ‪ ۴۰‬درصـد تولیـد بـه‬ ‫تزریـق می شـد؛ درحال ‬ ‫بـازار تزریـق می شـود و ‪ ۶۰‬درصـد تزریقـی دیگـر بـه معوقـات‬ ‫بازمی گردد‪ .‬شـیوا معتقد اسـت که تا دوسـال دیگر مشخص‬ ‫نیسـت چـه اتفاقاتـی در حـوزه صنعـت خـودرو رخ داده و‬ ‫شفـروش‪ ،‬مشـکالتی را به وجـود خواهـد‬ ‫ طر ح هـای پی ‬ ‫اورد‪ .‬عالوه برایـن معلـوم نیسـت وزرای کنونـی در ان زمـان‬ ‫در سـمت خـود باشـند کـه تعهـد به وجـود می اورنـد‪ .‬او‬ ‫امستردام‬ ‫زوریخ‬ ‫‪780.1‬‬ ‫‪712.1‬‬ ‫‪701.1‬‬ ‫‪665.6‬‬ ‫‪556.0‬‬ ‫‪540.9‬‬ ‫‪524.4‬‬ ‫‪499.3‬‬ ‫‪487.2‬‬ ‫‪312.2‬‬ ‫کپنهاگ‬ ‫ژنو‬ ‫لندن‬ ‫بارسلونا‬ ‫والنسیا‬ ‫پرا گ‬ ‫مادرید‬ ‫لیسبون‬ ‫بروکسل‬ ‫پاریس‬ ‫پیش فروش شانسی‬ ‫یا تحویل خودرو‬ ‫با موعد‬ ‫نامعلوم؟!‬ ‫دربـاره پیش فـروش خودرو هایـی کـه نا مو نشـان مشـخصی‬ ‫ندارنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬پیش فـروش خودرو هایـی کـه چهارچـوب‬ ‫و شناسـنامه ندارنـد‪ ،‬اشـتباه اسـت و وزارت صمـت بایـد‬ ‫بـه این ماجـرا ورود کنـد‪ .‬وظیفـه مـا این اسـت که قیمـت‬ ‫ن رای می دهنـد کـه‬ ‫منصفانـه را اعلام کنیـم‪ .‬ا کثریـت بـه ایـ ‬ ‫مصرف کننـده واقعـی بایـد خـودرو بگیـرد و برخـی می گوینـد‬ ‫حاشـیه سـود به جیـب دالالن مـی رود‪ .‬طـرح قرعه کشـی‬ ‫نطـرح شـکایت داشـتند‪.‬‬ ‫عملـی شـد؛ امـا برخـی از ای ‬ ‫همان هـا بیاینـد طـرح دیگـری را ارائـه دهنـد کـه خـودرو‬ ‫بـه نیازمنـدان برسـد و همـه راضـی باشـند‪ .‬تولیدکننـده‬ ‫بـرای ادامـه حیـات‪ ،‬نیـاز به سـود دارد؛ وگرنـه بـه بن بسـت‬ ‫می رسـد‪ .‬برخـی می گوینـد چـرا سـه ماه یک بار بایـد‬ ‫افزایـش قیمـت داشـته باشـیم؛ چـون قیمـت نهاده هـای‬ ‫یکـه خـود‬ ‫تولیـد سـه ماه یک بار افزایـش می یابـد؛ درحال ‬ ‫خودروسـازان درنظـر داشـتند هرمـاه افزایش قیمت داشـته‬ ‫یسـت کـه مصرف کننـده و‬ ‫باشـند‪ .‬ا کنـون وضعیـت طور ‬ ‫تولیدکننـده راضـی نیسـتند؛ امـا موضـوع دیگـر موردبحـث‬ ‫بـه پیش فـروش خودرو هایـی بازمی گردد که هویتـی ندارند؛‬ ‫امـا ان را پیش فـروش می کننـد‪ .‬جـای تاسـف دارد وقتـی‬ ‫شفـروش‬ ‫خودرویـی ماهیـت مشـخصی نـدارد‪ ،‬وعـده پی ‬ ‫می دهنـد؛ درصورتی کـه قیمـت مشـخصی هـم نـدارد»‪.‬‬ ‫شفـروش‬ ‫ازطرفـی‪ ،‬سـود مشـارکتی کـه بـرای طر ح هـای پی ‬ ‫ً‬ ‫درنظـر گرفته انـد کاملا کـم اسـت‪ .‬یکـی از متقاضیـان خریـد‬ ‫خـودرو گفـت‪« :‬چندمـاه اسـت بـرای خریـد خـودرو بـه‬ ‫سـایت های فـروش دو خودروسـاز مراجعـه می کنـم؛ امـا‬ ‫باتوجه به اینکـه بـرای پیش خریـد نیـاز اسـت تـا قرعه کشـی‬ ‫شناسـایی این قبیـل افـراد پیش بینـی شـده؟ به عبارتـی‪ ،‬مردی کـه دراسـتانه ازدواج قـرار‬ ‫دارد‪ ،‬بـا چـه ترفنـدی در دام زنـان کال هبـردار گرفتار نشـود؟ یک مددکار اجتماعی می گوید‪:‬‬ ‫«بهزیستی با حمایت قوه قضائیه‪ ،‬سامانه ای تحت عنوان تسنیم را از سال ‪ ۹۵‬راه اندازی‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬بر این اسـاس؛ همـه متقاضیـان طلاق‪ ،‬بـرای ثبـت درخواسـت خود ابتـدا باید‬ ‫بـه ایـن سـامانه مراجعـه و ثبت نـام کننـد؛ بنابرایـن‪ ،‬ازطریـق سـامانه تسـنیم می تـوان امـار‬ ‫افرادی که به دفعات ازدواج کرده و طالق گرفته اند را به دسـت اورد»‪ .‬زینب سـادات جاللی‬ ‫می افزایـد‪« :‬ازنظـر قضائی‪ ،‬راهکاری جهت شناسـایی افرادی که چندین بـار ازدواج کردند‪،‬‬ ‫نکـه در قانـون حمایـت از خانـواده نیـز بـه این مـورد اشـاره نشـده‬ ‫وجـود نـدارد؛ همچنا ‬ ‫یکـه چندین بـار ازدواج کردنـد‪،‬‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بـه افزایـش امـار ثبت احـوال درمـورد افراد ‬ ‫یکـه چندین بـار ازدواج کردنـد‪،‬‬ ‫اشـاره می کنـد و می گویـد‪« :‬امـار ثبت احـوال درمـورد افراد ‬ ‫یکـه چند بار ازدواج کردند‪ ،‬نشـان دهنده مشـکلی در‬ ‫قابل توجـه اسـت‪ .‬افزایـش امـار افراد ‬ ‫جامعـه اسـت‪ .‬البتـه امارهـا درمـورد طلاق زوجینی که سـابقه ‪ ۱۰‬و ‪ ۲۰‬سـال زندگی مشـترک‬ ‫داشـتند نیـز افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬او در پایـان صحبت هایـش‪ ،‬اختلال روانـی‪ ،‬ازدواج‬ ‫به عنـوان منبـع درامـد و پائین امـدن اسـتانه تحمـل را مهم تریـن علـل ازدواج متعـدد افـراد‬ ‫و روی اوردن ان هـا ب هسـمت ازدواج هـای صـوری‪ ،‬معرفـی می کنـد‪ .‬دراین رابطـه‪ ،‬یـک‬ ‫یکـه ازطریق ازدواج کاله بـرداری می کنند‪ ،‬نمی توان‬ ‫جامعه شـناس می گویـد‪« :‬درمورد زنان ‬ ‫لفـظ ازدواج را بـه کار بـرد و این هـا روسـپیگری پنهـان اسـت؛ چرا کـه ازدواج‪ ،‬عبـارت اسـت از‬ ‫پیوند شرعی‪ ،‬عرفی و قانونی میان یک زن و مرد‪ .‬در جامعه امروز‪ ،‬به دلیل کم رنگ شدن‬ ‫هنجارهـای اعتقـادی‪ ،‬سـنتی و ملـی؛ زنـان بـرای سوءاسـتفاده از مـردان و کسـب درامـد‬ ‫صـورت گیـرد و هیچ وقـت موفـق بـه برنده شـدن در‬ ‫قرعه کشـی را نشـدم‪ ،‬مجبـور بـه خریـد حوالـه خـودرو شـدم‪.‬‬ ‫ازطرفـی‪ ،‬قیمـت خـودرو در بـازار ازاد به شـدت افزایـش‬ ‫ یافتـه و توانایـی خریـد نـدارم‪ .‬بعـد از مقـداری جسـت وجو‬ ‫در سـایت های مجـازی‪ ،‬حوالـه خودرویـی را خریـدم کـه‬ ‫بابـت ایـن خریـد ‪ ۲۰‬میلیون تومـان به فرد فروشـنده تحویل‬ ‫دادم‪ .‬عالوه بران؛ به دلیل اینکه فروشـنده زمان پیش خرید‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون تومـان واریـز کرده بود‪ ،‬این مبلـغ را هم پرداخت‬ ‫کـردم»‪ .‬میلاد بیگـی؛ کارشـناس صنعـت خـودرو نیـز گفـت‪:‬‬ ‫«خودروسـازان بـرای تامیـن نیـاز مالی خود اقـدام به برپایی‬ ‫طر ح هـای پیش فـروش می کننـد‪ .‬هزینـه خودروسـازان‬ ‫افزایـش یافتـه؛ ازایـن رو‪ ،‬خـودرو را پیش فـروش می کننـد تـا‬ ‫تامیـن مالـی صـورت گیـرد‪ .‬تقاضـا بـرای خـودرو زیـاد اسـت‪.‬‬ ‫ازطرفـی‪ ،‬ان هـا نمی تواننـد به انـدازه تقاضـا خـودرو تولیـد‬ ‫کننـد؛ ازایـن رو‪ ،‬طر ح هـای پیش فـروش را اجـرا می کننـد‬ ‫تـا هـم تامیـن مالـی کننـد و هـم تعـداد متقاضیانـی کـه نیـاز‬ ‫واقعـی بـه خـودرو دارنـد‪ ،‬شـرکت کننـد»‪ .‬درعین حـال‪،‬‬ ‫کارشناسـان صنعـت خـودرو و مسـئوالن‪ ،‬می گوینـد کـه‬ ‫عرضـه خـودرو بـه بـازار کـم اسـت و ایـن عامـل‪ ،‬باعـث بـروز‬ ‫افزایـش قیمـت و مشـکالت در این صنعـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫ازطرفـی‪ ،‬ان طورکـه گمـرک اعلام کـرده؛ مـا نه تنهـا کمبـود؛‬ ‫بلکـه صـادرات خـودرو هـم داریـم‪ .‬سـید روح اهلل لطیفـی‬ ‫(سـخنگوی گمـرک) دراین بـاره اظهـار کـرد‪« :‬در سـال ‪،۹۸‬‬ ‫حدود هزار و ‪ ۳۰۰‬دسـتگاه خودرو به وزن یک هزار و ‪ ۵۷۳‬تن‬ ‫بـه نه کشـور هنگ کنـگ‪ ،‬تایـوان‪ ،‬سـوریه‪ ،‬امارات‪ ،‬اسـپانیا‪،‬‬ ‫چیـن‪ ،‬عـراق و ترکیـه صـادر شـد»‪.‬‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬بـه این قبیـل ازدواج هـا رو می اورنـد کـه ایـن ازدواج هـا به نوعـی روسـپیگری‬ ‫قلمـداد می شـود»‪ .‬امـان اهلل قرایی مقـدم درخصـوص علـت روی اوردن زنـان بـه این قبیـل‬ ‫ازدواج هـا معتقـد اسـت‪« :‬شـاید تعـدادی از ایـن زن هـا در دوران نوجوانـی‪ ،‬مـورد تجـاوز‬ ‫بستگان و اطرافیان قرار گرفته باشند‪ .‬عالوه براین؛ وقتی در جامعه ازدواج به تاخیر افتاد‪،‬‬ ‫طلاق افزایـش پیـدا کـرد‪ ،‬ارزش هـا و هنجارهـا در جامعـه فروریخـت و فروریختگی فرهنگی‬ ‫سـمت این قبیـل‬ ‫در جامعـه رخ داد و مادیـات به عنـوان اصـل مهـم قـرار گرفـت‪ ،‬زنـان هـم‬ ‫ِ‬ ‫ازدواج هـا می رونـد»‪ .‬او می افزایـد‪« :‬بـا ترویـج مادی گرایـی و به هم خـوردن نظـام خانـواده و‬ ‫ازبین رفتن امکانات ازدواج‪ ،‬مردانی که ژیگول نامیده می شوند نیز خودفروشی می کنند‪.‬‬ ‫البتـه تاثیـر رسـانه های بیگانـه را هـم دراین موارد نبایـد نادیده گرفت؛ چرا که این رسـانه ها‬ ‫روابـط نامتعـارف را معمولـی نشـان می دهنـد؛ لـذا حرمـت و معنـای ازدواج در جامعـه براثـر‬ ‫تهاجمـات خارجـی و ندانم کاری هـای داخلـی‪ ،‬از بین رفته اسـت»‪ .‬او درادامه خاطرنشـان‬ ‫می کنـد‪« :‬در یکـی از شـهرهای اسـتان تهـران ‪ ۸۶۰‬زن متاهـل را موردبررسـی قـرار دادیـم که‬ ‫ازاین تعـداد ‪٣٣‬درصـد به دلیـل کسـب درامـد‪ ،‬روابـط نامشـروع داشـتند‪ .‬واقعیـت اینکـه‬ ‫امروزه در جامعه مادی گرایی ترویج یافته و افراد‪ ،‬برای خرید وسایل تجمالتی تن فروشی‬ ‫می کنند»‪ .‬او یاداور می شـود‪« :‬اینک‪ ،‬ازدواج ها به خاطر ازدواج نیسـت؛ ازاین رو‪ ،‬پسـران با‬ ‫زنـان سـن بـاال ازدواج می کننـد»‪ .‬در کشـا کش نقـش فرهنگ و اقتصـاد در افزایش بزه های‬ ‫اجتماعـی نظیـر افزایـش زنـان کاله بـردار کـه بـا ازدواج‪ ،‬کسـب درامـد می کننـد‪ ،‬بسـیاری‬ ‫معتقدنـد؛ ازطریـق فرهنگ سـازی و معطوف کـردن جامعـه بـر روی معنویـات‪ ،‬می تـوان از‬ ‫رشـد چنیـن پدیده هایـی جلوگیـری کـرد‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل بانک تجارت‬ ‫به مناسبت سالگرد تاسیس این بانک‬ ‫رضـا دولت ابـادی؛ مدیرعامـل‬ ‫بانـک تجـارت در پیامـی ضمـن‬ ‫تبریـک فرارسـیدن ‪ 29‬اذر‪،‬‬ ‫چهل و یکمین سـالروز تاسـیس‬ ‫ایـن بانـک بـه مشـتریان و‬ ‫عمـوم هموطنـان‪ ،‬بـه تشـریح‬ ‫موفقیت هـا حاصـل شـده و‬ ‫برنامه هـای اینـده ی بانـک تجـارت پرداخـت‪ .‬بـه گـزارش‬ ‫روابـط عمومـی بانـک تجـارت؛ متـن پیـام دولت ابـادی بـه‬ ‫شـرح زیـر اسـت‪ :‬بسـمه تعالی‪ 29 /‬اذر یـاداور اغاز بـه کار بانـک‬ ‫تجـارت به عنـوان یکـی از بانک هـای توانمنـد در عرصه هـای‬ ‫داخلـی و بین المللی سـت‪ .‬نـام "تجـارت" ا کنـون بـا گذشـت‬ ‫چهـل و یـک سـال از تاسـیس ان‪ ،‬بـر تـارک نظـام بانکـی کشـور‬ ‫می درخشـد و چشـم انداز روشـنی را فـراروی ذینفعـان و‬ ‫مشـتریان خـود ترسـیم کرده اسـت‪ .‬بانکی که به مـدد اعتماد‬ ‫و همراهـی مشـتریان و فعـاالن اقتصـادی کشـور‪ ،‬تهدیدهـا‬ ‫را یکـی پـس از دیگـری بـه فرصتـی بـرای پیشـرفت تبدیـل‬ ‫کـرده و سـعی داشـته بـا اتخـاذ رویکـردی حرفـه ای به عنـوان‬ ‫مشـاوری امیـن و کاردان‪ ،‬پشـتیبان مطمئنـی بـرای فعـاالن‬ ‫اقتصـادی ایـران باشـد‪ .‬همـکاران مـن در شـعب و سـتاد‬ ‫بانـک تجـارت در سـال های اخیـر همـواره سـعی داشـته اند بـا‬ ‫رویکـردی تخصصـی و در شـرایط دشـوار اقتصـادی حاصـل‬ ‫از چندین سـال تحریـم ظالمانـه و بـه ویـژه محدودیت هـای‬ ‫ناشـی از شـیوع کرونـا نه تنهـا کـم و کاسـتی در خدمت رسـانی‬ ‫بـه مشـتریان رخ ندهـد‪ ،‬بلکـه بـه سـهم خـود‪ ،‬یاری رسـان‬ ‫مطمئـن کسـب وکارها و کارافرینـان باشـند‪ .‬مجموعـ ه بانـک‬ ‫تجـارت یک سـال اخیر را بـا موفقیت هـای چشـم گیری پشـت‬ ‫سرگذاشـته اسـت‪ .‬کسـب رتبه نخسـت در کاهش نرخ هزینه‬ ‫پـول در اسـفند مـاه سـال ‪ ، 1398‬تثبیـت و تحکیـم بیـش از‬ ‫پیش رتبه نخسـت صدور ضمانتنامه بین سـایر رقبا و کسـب‬ ‫افزایـش دوبرابـری میـزان گشـایش اعتبـارات اسـنادی در کنـار‬ ‫ارائـه خدمـات گسـترده ارزی و بانکـداری بین الملـل ان هـم‬ ‫یسـت کـه امـروز‬ ‫در سـخت ترین شـرایط تحریمـی‪ ،‬افتخارات ‬ ‫بانـک تجـارت بـر انهـا می بالد‪ .‬در یک سـال اخیر بانـک تجارت‬ ‫از طریـق انعقـاد تفاهمنامـه بـا بزرگ تریـن شـرکت های صنایع‬ ‫نفـت‪ ،‬گاز ‪ ،‬پتروشـیمی‪ ،‬خودروسـازی های اصلـی کشـور‪،‬‬ ‫فروشـگاه های زنجیـره ای و ده هـا شـرکت بـزرگ و کارافریـن‬ ‫کشـور تالش کرد در سـال جهش تولید‪ ،‬ضمن یاری رسـاندن‬ ‫بـه دولـت جمهـوری اسلامی ایـران در راسـتای توسـعه پایـدار‬ ‫کشـور و افزایـش اشـتغال زایی‪ ،‬به سـهم خـود امید و طـراوت را‬ ‫در فضای اقتصاد گسـترش دهد‪ .‬حمایت حرفه ای و مسـتمر‬ ‫از شـرکت های دانش بنیـان از کانال تعامل با صنـدوق نواوری‬ ‫و شـکوفایی و کسـب رتبـه نخسـت در صـدور ضمانت نامـه‬ ‫و گشـایش اعتبـارات اسـنادی در ایـن همـکاری‪ ،‬گواهـی از‬ ‫رویکـرد اینده نگـر بانـک تجـارت در سـال های اخیـر اسـت‪.‬‬ ‫امـروز نمـاد بانـک تجـارت در بازار بـورس اوراق بهـادار به عنوان‬ ‫بزرگ تریـن بانـک بورسـی کشـور‪ ،‬از جمله نمادهـای کلیدی و‬ ‫مهم به شمار می رود؛ چه اینکه طی یکسال گذشته با هدف‬ ‫بهبـود پورتفـوی مالـی و سـبد دارایـی هـای بانـک اقدامـات‬ ‫گسـترده ای همچـون تقویـت رونـد کاهشـی نـرخ هزینـه پـول‪،‬‬ ‫افزایـش سـهم سـپرده های ارزان قیمـت بـه همـراه کاهـش‬ ‫سـایر هزینه هـا بـه ثمـر نشسـت‪ .‬در همین راسـتا می تـوان بـه‬ ‫بازگشـت ‪ 32‬درصد از سـهام شـرکت سـرمایه گذاری ملی ایران‬ ‫«ونیکـی» بـه عنـوان یکـی از قدیمـی تریـن نمادهـای بورسـی‬ ‫کشـور به پورتفوی بانک تجارت اشـاره کرد که سـود سرشـاری‬ ‫را بـه سـبد سـهامداران ایـن بانک وارد کرد‪ .‬سـهامی کـه ارزش‬ ‫روز ان در مقطعـی همچـون سـوم ابـان ‪ 99‬در کمتریـن حـدود‬ ‫‪ 69‬هزار میلیارد ریـال اسـت‪ .‬مشـارکت در اجـرای پـروژه انتقـال‬ ‫اب خلیـج فـارس و عهـده دار شـدن عاملیـت تامیـن بخشـی‬ ‫از منابـع ایـن پـروژه شـامل ‪ 186‬میلیون یـورو منابـع ارزی و‬ ‫‪ 1860‬میلیارد ریـال منابـع ریالـی یکـی دیگـر از افتخاراتـی اسـت‬ ‫کـه بانـک تجـارت در ماه هـای اخیـر بـه ثبـت رسـانده اسـت‪.‬‬ ‫ا کنـون بانـک تجـارت در راسـتای هوشمندسـازی اقتصـاد و‬ ‫اماده سـازی زیرسـاخت استقرار بانکداری دیجیتال‪ ،‬از طریق‬ ‫طرح "زمرد" به عنوان زیست بوم متمرکز راهکارهای دیجیتال‬ ‫و "شـعبه مجـازی" اولیـن گام را بـرای توسـعه و ترویـج ارائـه‬ ‫خدمات غیرحضوری اسـتوارتر از همیشـه برداشته تا از طریق‬ ‫حضوری موفق تر از پیش را در دنیای جدید بانکداری تجربه‬ ‫کند‪ .‬در سـالروز تاسـیس بانک بزرگ تجارت وظیفه دارم تا بار‬ ‫دیگر دسـتان پر مهر همیشـه همراه مشـتریان ارجمند و سایر‬ ‫ذینفعان این بانک شـامل سـهامداران و عموم مردم را گرم تر‬ ‫از گذشته بفشارم و صمیمانه و متواضعانه‪ ،‬همراهی و اعتماد‬ ‫شـما بـه بانـک تجـارت را سـتایش کنـم‪ .‬ضمـن ارزوی سلامی‬ ‫و تندرسـتی در شـرایط کنونـی و مواجهـه بـا ویـروس منحـوس‬ ‫کرونـا‪ ،‬تحریم هـا و سـایر محدودیت هـا‪ ،‬سـربلندی و افتخـار را‬ ‫بـرای شـما ارزومنـدم‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫جهان ماریا شاراپووا‬ ‫ِ‬ ‫سروش راسخ‬ ‫تنیسـور روس‪ ،‬چندمـاه پـس از اعلام بازنشسـتگی‪ ،‬دربـاره دلیـل ایـن تصمیمـش‬ ‫صحبـت کـرد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ فصل ‪ ۲۰۲۰‬در جهان تنیس با بازنشسـتگی یکی از‬ ‫بهترین های این رشته در ‪ ۲۰‬سال اخیر؛ یعنی «ماریا شاراپووا» همراه شد‪ .‬قهرمان‬ ‫چهـار گرنداسـلم و بانـوی شـماره یک جهـان (در یـک دوره)‪ ،‬در فوریه را کت هایش‬ ‫را بـرای همیشـه اویخـت‪ .‬تنیسـور بازنشسـته روس در یـک مصاحبه دربـاره دالیل‬ ‫تصمیـم چندماه پیـش خـود صحبـت کـرد‪ .‬او گفـت‪« :‬ایـن سـوال‪ ،‬پیـش از اعلام‬ ‫بازنشسـتگی ام بارهـا از مـن پرسـیده شـد‪ .‬بایـد بـه درون خـود مراجعـه کنیـد و‬ ‫ببینید چه احساسی دارید‪ .‬بدنتان چه می گوید؛ نیز ذهنتان»‪ .‬شاراپووا درادامه‬ ‫یکـه نزدیکت هسـتند‪ ،‬روی تو تاثیر می گذارنـد و می خواهند تو‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬مردم ‬ ‫ً‬ ‫را بـه بهتریـن مسـیر هدایـت کننـد؛ امـا نهایتا این خودت هسـتی کـه دربـاره دوران‬ ‫ورزشـی ات تصمیـم می گیـری‪ .‬بایـد از ایـن تصمیـم‪ ،‬صددرصـد مطمئـن باشـی»‪.‬‬ ‫تنیسـور روس در پایـان گفـت‪« :‬متوجـه شـدم کـه خـود را بایـد نشـان دهـم؛ امـا نـه‬ ‫به عنوان تنیسور؛ و دیگر مسابقات من را به وجد نمی اوردند‪ .‬سال ها بود که تنها‬ ‫روی ورزش تمرکـز داشـتم و باتمام وجـود تلاش می کـردم تـا تمام نتایـج موردنظر را‬ ‫کسـب کنـم»‪ .‬شـاراپووا؛ تنیس بـاز سرشـناس روس و قهرمـان پنـج دوره مسـابقات‬ ‫گرنداسـلم در سـن ‪ ۳۲‬سـالگی‪ ،‬از دنیـای ورزش حرفـه ای کناره گیـری کـرد‪ .‬او ایـن‬ ‫خبر را با انتشار مقاله ای در سایت مجله «ونیتی فر» باعنوان «خداحافظ تنیس»‬ ‫اعلام کـرد‪ .‬ایـن بازیکـن روس کـه طـی سـال های بـازی خـود‪ ،‬بـا مصدومیت هـای‬ ‫زیـادی دسـت وپنجه نـرم کـرده اسـت‪ ،‬دراین مقالـه بااشـاره به اسـیب دیدگی های‬ ‫اخیـرش نوشـته کـه دیگـر بدنـش جوابگـوی فشـار مسـابقات نبـوده و ازایـن رو‪،‬‬ ‫تصمیـم بـه خداحافظـی گرفتـه‪ .‬او در ‪ ۱۸‬ماه اخیـر‪ ،‬از مصدومیـت شـانه راسـت و‬ ‫یبـرد‪ .‬سـتاره روس‪ ،‬اخریـن مسـابقه خـود را در مسـابقات ازاد‬ ‫هـر دو سـاعد رنـج م ‬ ‫اسـترالیا‪ ،‬برابـر «دونـا وکیـچ» انجـام داد که در دو ِسـت‪ ،‬مغلوب حریف کروات شـد‪.‬‬ ‫شـاراپووا کـه یکـی از مطر ح تریـن و پردرامدتریـن ورزشـکاران زن جهـان به حسـاب‬ ‫می ایـد‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۱۶‬به علـت دوپینـگ‪ ،‬بـرای ‪ ۱۵‬مـاه از حضـور مسـابقات محروم‬ ‫شـد و پـس ازان‪ ،‬هرگـز نتوانسـت به روزهـای اوج خـود بازگـردد‪ .‬ایـن تنیس بـاز‬ ‫پرطرفـدار درطـول دوران ورزشـی خـود‪ ۳۶ ،‬عنـوان قهرمانـی به دسـت اورد و‬ ‫درمجمـوع به مـدت ‪ ۲۱‬هفتـه زن شـماره یـک تنیـس جهـان بـود‪ .‬او طـی ‪ ۱۹‬سـال‬ ‫حضور در مسـابقات حرفه ای تنیس زنان‪ ۳۸ ،‬میلیون دالر جایزه نقدی به دسـت‬ ‫ ای او) یکـی از ‪ ۱۰‬تنیس بـاز زن تاریـخ به شـمار مـی رود‬ ‫اورد‪« .‬ماشـا» (لقـب رسـانه ِ‬ ‫کـه موفـق بـه فتـح هـر چهـار تورنمنـت گرنداسـلم شـده اسـت‪ :‬ازاد اسـترالیا ‪،۲۰۰۸‬‬ ‫ازاد فرانسـه ‪ ۲۰۱۲‬و ‪ ،۲۰۱۴‬ویمبلـدون ‪ ،۲۰۰۴‬ازاد امریـکا ‪ .۲۰۰۶‬از دیگـر افتخـارات‬ ‫مهـم او می تـوان بـه قهرمانـی به همـراه تیـم زنان روسـیه در مسـابقات ملی فد کاپ‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۰۸‬کسـب مـدال نقـره المپیـک ‪ ۲۰۱۲‬لنـدن و قهرمانـی در مسـابقات‬ ‫فینـال تـور جهانـی در سـال ‪ ۲۰۰۴‬اشـاره کـرد‪ .‬ماریـا شـاراپووا ‪ 19‬اوریـل سـال ‪۱۹۸۷‬‬ ‫ً‬ ‫در شـهر نیـا گان واقـع در شـمال غرب روسـیه در خانـواده ای نسـبتا فقیـر به دنیـا‬ ‫امـد ‪ .‬خانـواده اش وقتـی او سه سـال داشـت‪ ،‬بـه شـهر سـوچی نقل مـکان کردنـد و‬ ‫ماریـای کوچـک در چهارسـالگی بـرای اولین بـار بـا تـوپ و را کـت تنیـس اشـنا شـد‪.‬‬ ‫ماریـا اولیـن را کـت خـود را از دوسـت پـدرش؛ «الکسـاندر کافلنیکـف» هدیـه گرفـت‬ ‫که پسـر او؛ «یوگنی» بعدها نفر اول جهان و قهرمان دو دوره مسـابقات گرنداسـلم‬ ‫شـد‪ .‬اتفاق سرنوشت سـاز اما در سـال ‪ ۱۹۹۳‬رخ داد؛ ماریا برای شـرکت در دوره ای‬ ‫اموزشـی بـه مسـکو رفـت و انجـا بـا «مارتینـا ناوراتیلـووا»؛ قهرمـان افسـانه ای اشـنا‬ ‫شـد‪« .‬ناوراتیلـووا» بـا دیـدن اسـتعداد ماریـا‪ ،‬بـه پـدرش (یـوری) توصیـه کـرد کـه او‬ ‫را بـرای امـوزش حرفـه ای تنیـس‪ ،‬بـه امریـکا و ا کادمـی «نیـک بولتیـری» بفرسـتد‪.‬‬ ‫به رغـم دشـواری های مالـی؛ یـوری به زحمـت مبلغـی معـادل ‪ ۷۰۰‬دالر از دوسـت و‬ ‫اشـنا قرض گرفت و این گونه بود که ماریای هفت سـاله و پدرش در جسـت وجوی‬ ‫رویـای امریکایـی‪ ،‬راهـی سـرزمین فرصت هـا شـدند‪ .‬ا گرچـه سـال های نخسـت‬ ‫زندگـی در امریـکا بـا سـختی های زیـادی بـرای یـوری و دختـرش همـراه بـود؛ امـا‬ ‫زحمـات ان هـا زودتـر از انچـه تصـور می کردنـد‪ ،‬به ثمـر نشسـت و بـا قهرمانـی ماریـا‬ ‫در ویمبلـدون‪ ،‬مسـیر زندگـی ایـن خانـواده مهاجـر بـرای همیشـه تغییـر کـرد‪ .‬ماریـا‬ ‫شـاراپووا ب هسـرعت به برندی پرسـود در دنیای ورزش بدل شـد و این دختر زیبارو‬ ‫و سـخت کوش کـه حـاال طرفـداران زیـادی نیـز پیـدا کـرده بـود‪ ،‬توانسـت پـا جـا پای‬ ‫بـزرگان تنیـس بگـذارد تـا نامـش در تاریـخ ورزش جهـان جاودانـه شـود‪ .‬شـاراپووا‬ ‫پـس از فتـح ویمبلـدون در ‪ ۱۷‬سـالگی‪ ،‬در چهـار گرنداسـلم دیگـر هـم قهرمان شـد؛‬ ‫بـه جایـگاه اول رده بنـدی جهانـی رسـید و به همـراه تیـم ملـی روسـیه مسـابقات‬ ‫ملـی فـدکاپ را فتـح کـرد‪ .‬او در المپیـک لنـدن نیز مـدال نقره را به گـردن اویخت تا‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا بـه تمـام عناویـن مهم در تنیس دسـت پیـدا کند‪ .‬ا گرچـه مصدومیت های‬ ‫ً‬ ‫گاه وبیگاه؛ خصوصا از ناحیه شانه‪ ،‬عملکرد او را دچار فرازونشیب کرد؛ اما «ماشا»‬ ‫کمـا کان در تمـام مسـابقات مهـم به عنـوان مدعـی قهرمانـی حاضـر می شـد‪ .‬در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۶‬امـا تلخ تریـن اتفـاق زندگـی او رقـم خـورد؛ اندکـی پـس از رقابت هـای‬ ‫ازاد اسـترالیا‪ ،‬ماریـا طـی یـک کنفرانـس مطبوعاتـی به طـور نا گهانی از مثبت شـدن‬ ‫ازمایـش دوپینگـش خبـر داد و جهـان ورزش را شـوکه کـرد! بااین حـال‪ ،‬او مدعـی‬ ‫شـد کـه تعمـدی در کار نبـوده و به دلیـل سـابقه بیمـاری دیابـت و بـه توصیـه‬ ‫یکـرده؛‬ ‫پزشـک خـود؛ به مـدت ‪ ۱۰‬سـال از مـاده ای به نـام «ملدونیـوم» اسـتفاده م ‬ ‫دارویـی کـه از ابتـدای سـال ‪ ۲۰۱۶‬در لیسـت داروهـای غیرمجـاز قـرار گرفتـه بـود‪.‬‬ ‫فدراسـیون جهانی تنیس‪ ،‬سـتاره روس را به مدت دوسـال از حضور در مسـابقات‬ ‫محـروم کـرد و پـس از فرجام خواهـی‪ ،‬محرومیـت او بـه ‪ ۱۵‬مـاه کاهـش یافـت‪.‬‬ ‫شـاراپووا کـه نمی خواسـت پرونـده ورزشـی اش بـا ایـن رسـوایی بـه پایـان برسـد‪ ،‬بـا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهره ها‬ ‫ماریــا شــاراپووا در ‪ 14‬فوریــه ســال ‪،2007‬‬ ‫به عنــوان ســفیر حس ـن نیت برنامــه‬ ‫توســعه ســازمان ملــل متحــد (‪)UNDP‬‬ ‫منصــوب شــد و دراین راســتا حتــی‬ ‫‪210‬هــزاردالر بــه پروژ ههــای بهبــودی‬ ‫‪ UNDP‬در چرنوبیــل اهــداء کــرد‪.‬‬ ‫انگیـزه ای مضاعـف و تنهـا بـرای یـک هـدف‪ ،‬پـس از‬ ‫لو نیم بـه مسـابقات بازگشـت؛‬ ‫نزدیـک بـه یک سـا ‬ ‫اینکـه خـودش را بـه همـه ثابـت کنـد؛ به ویـژه بـه‬ ‫هم بازی هایـش کـه حاال دیگر خیلی هایشـان علیه‬ ‫او موضع گرفته بودند و او را «متقلب» می دانستند‪.‬‬ ‫او برگشـت؛ امـا ه رچـه کوشـید‪ ،‬نتوانسـت بـه دوران‬ ‫اوج بازگـردد و موفقیت هـای گذاشـته اش را تکـرار‬ ‫کنـد‪ .‬مصدومیـت کهنـه شـانه هـم دوبـاره سـراغش‬ ‫امـد تـا او هرچه بیشـتر افـت کنـد و بـه خـط پایـان‬ ‫نزدیـک شـود‪ .‬شکسـت زودهنـگام در ازاد اسـترالیا‬ ‫امـا بیش ازپیـش امیدهـای او بـرای بازگشـت بـه‬ ‫یتـر‬ ‫شبـراب کـرد و موجـب شـد تـا جد ‬ ‫اوج را نق ‬ ‫بـه تصمیـم تلخـی کـه همـان «بازنشسـتگی» بـود‪،‬‬ ‫لخـراش «کوبی‬ ‫فکـر کنـد‪ .‬به گفته خـودش؛ مرگ د ‬ ‫برایانـت»؛ اسـطوره بسـکتبال امریـکا که از دوسـتان‬ ‫نزدیکـش بـود نیـز حجـت را بـر او تمـام کـرد تـا ایـن‬ ‫ً‬ ‫تنیس بـاز مطـرح سـرانجام در ‪ ۳۲‬سـالگی رسـما‬ ‫اعلام بازنشسـتگی کنـد‪ .‬شـاراپووا تنهـا یـک چهـره‬ ‫زیبـا نبـود کـه به لطـف جذابیت هـای ظاهـری اش‬ ‫به شـهرت می رسـد؛ او به اذعـان رقبایـش؛ یکـی‬ ‫از سرسـخت ترین و جنگنده تریـن قهرمانـان‬ ‫تنیـس بـود کـه بـا پشـتکار زیـاد بـه ایـن جایـگاه‬ ‫دسـت یافـت‪« .‬نیـک بولتیـری»؛ مربـی مطـرح‬ ‫تنیـس‪ ،‬مهم تریـن سلاح ماریـا را «ذهـن قـوی» او‬ ‫می دانسـت و بسـیاری‪ ،‬ازاین نظـر او را بـا «رافائـل‬ ‫نادال» مقایسـه می کنند‪ .‬این ابرسـتاره روس البته‬ ‫در خـارج زمیـن هـم بـه موفقیت هـای چشـم گیری‬ ‫دسـت پیـدا کـرد‪ .‬او ازطریـق قراردادهـای تجـاری با‬ ‫شـرکت هایی همچون نایکی‪ ،‬پورشـه‪ِ ،‬ایویـان و ‪...‬‬ ‫ثـروت زیـادی کسـب کـرد و ‪ ۱۱‬سـال پیاپـی ازسـوی‬ ‫مجلـه «فوربـز» به عنـوان پردرامدتریـن ورزشـکار‬ ‫زن جهـان شـناخته شـد‪ .‬شـاراپووا در سـال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫یـک خـط تولیـد اب نبـات بـا نـام «شـوگرپووا» را‬ ‫راه انـدازی کـرد کـه بـا اسـتقبال خوبـی روبـه رو شـد‪.‬‬ ‫او با مجموع درامد ‪ ۳۲۵‬میلیون دالر بعد از «سـرینا‬ ‫ویلیامـز»؛ دومیـن ورزشـکار ثروتمنـد تاریـخ ورزش‬ ‫زنـان به حسـاب می ایـد‪ .‬ا گرچـه رسـوایی دوپینـگ‬ ‫به نقطه ای تاریک در کارنامه شـاراپووا تبدیل شـد‬ ‫و بر دسـتاوردهای او سـایه انداخت؛ اما نام و نقش‬ ‫ایـن سـتاره روس در دنیـای تنیـس و ورزش ان قـدر‬ ‫بـزرگ و مهـم اسـت کـه هرگـز فرامـوش نخواهـد‬ ‫شـد‪ .‬ا گـر بخواهیـم اندکـی از ویژگی هـای شـخصی‬ ‫او بدانیـم بایـد گفـت کـه ماریـا عالو هبـر تنیـس؛ ‬ ‫م عالقـ ه دارد؛‬ ‫بـ ه کتاب خوانـی‪ ،‬موسـیقی و فیلـ ‬ ‫ن گلف ‪،‬‬ ‫ضمن اینکـ ه گاهـی بـ ه ورزش هایی همچـو ‬ ‫یپـردازد‪ .‬شـرکت ها‬ ‫خم ‬ ‫ل و ها کـی روی یـ ‬ ‫بسـکتبا ‬ ‫و کارخانه هایـی ماننـد موتـوروال‪ ،‬هونـدا‪ ،‬ادیـداس ‪،‬‬ ‫س و یانکـس؛ ‬ ‫س فرا گرانـس ‪ ،‬لوکـوس ‪ ،‬رولکـ ‬ ‫پارلوکـ ‬ ‫اسپانسـرهای او بودنـد‪ .‬او ا گرچـه سـختی های‬ ‫بسـیاری را تجربـه کـرده؛ امـا همیشـ ه بـ ه اینـده ای‬ ‫بهتـر امیـدوار اسـت ‪ .‬قـد ماریـا ‪ 188‬سـانتی متر و‬ ‫ش ‪ ۵۹‬کیلوگـر م اسـت ‪ .‬شـهرهای مورد عالقـه ‬ ‫وز ‬ ‫او رم ‪ ،‬پاریـس ‪ ،‬لنـدن ‪ ،‬نیویـورک و توکیـو هسـتند‪.‬‬ ‫غذای محبوبش اسـتیک بوده و از نوشـیدنی ها به ‬ ‫ت توت فرنگـی عالقه منـد اسـت؛‬ ‫ل و شـرب ‬ ‫اب پرتقـا ‬ ‫همچنیـن دسـرهای فرانسـوی بـا مغـز بـادا م و گردو‬ ‫ً‬ ‫ت دارد‪ .‬او سـابقا نامـزد بسکتبالیسـت اهـل‬ ‫را دوسـ ‬ ‫اسـلوونی؛ «ساشـا وویاچیـچ» بـود کـه بـه سـرانجام‬ ‫مطلوبـی نرسـید‪ .‬درحال حاضـر گفتـه می شـود‬ ‫کـه نامـزد ‪( Alexander Gilkes‬تاجـر بریتانیایـی‬ ‫ً‬ ‫‪41‬ساله) است‪ .‬ماریا فردی صبور و ظاهرا خونسرد‬ ‫ب است ‪.‬‬ ‫ن بسـیار عصبی و مضطر ‬ ‫اسـت؛ اما در باط ‬ ‫گ مشـکی عالقـ ه زیـادی دارد و بـد نیسـت‬ ‫بـ ه رنـ ‬ ‫ق اینترنـت ‬ ‫ن را از طریـ ‬ ‫ن دبیرسـتا ‬ ‫بدانیـد کـه دورا ‬ ‫ن بـ ه مدرسـه ‬ ‫ش دیـد؛ زیـرا وقتـی بـرای رفتـ ‬ ‫امـوز ‬ ‫نداشـت‪ .‬‬ ‫ترالن پروانه؛‬ ‫نامزد عنوان بازیگر زیبای جهان در فهرست ‪TC Candler‬‬ ‫ترالن پروانه؛ بازیگر ‪ ۲۲‬ساله ایران‪ ،‬از سوی وب سایت ‪ TC Candler‬در لیست نامزدهای ‪ ۱۰۰‬زن زیبای جهان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این بازیگر‪ ،‬با انتشـار یک اسـتوری در صفحه اینسـتا گرامش‪ ،‬این خبر را به هوادارانش اعالم کرد و گفت که‬ ‫برای دومین بار‪ ،‬در فهرسـت نامزد های زیباترین زنان جهان قرار گرفته‪ .‬این سـایت‪ ،‬ه رسـاله و با نزدیک شـدن به‬ ‫پایـان سـال‪ ،‬فهرسـتی ‪ ۱۰۰‬نفـره از زیباتریـن زنـان و مردان جهان را معرفی می کند‪ .‬نتیجه نهایی زیباترین های سـال‬ ‫بسـایت نیـز روز ‪ 27‬دسـامبر منتشـر خواهد شـد‪ .‬تـرالن‪ ،‬از جملـه کودک بازیگرهای ایـران بوده که‬ ‫به انتخـاب ایـن و ‬ ‫همچنان دراین حرفه ادامه می دهد؛ «اهوی پیشـونی سـفید» از معروف ترین اثار سـینمایی اوسـت‪.‬‬ ‫کدام زنان‬ ‫«کاخ سفید»‬ ‫زندگی نامه خود را‬ ‫نوشتند؟‬ ‫جولیا دنت‬ ‫هلن هرون‬ ‫شهالاسالمی‬ ‫گزارشــگر شــبکه ‪ CNN‬خبــر داد کــه «مالنیــا»؛ همســر دونالــد ترامــپ قصــد‬ ‫دارد خاطــرات خــود از حضــورش در «کاخ ســفید» را در قالــب کتاب منتشــر‬ ‫کنــد‪ .‬البتــه نگارش کتاب توســط همســر رئیس جمهــوری؛ ان هــم در امریکا‬ ‫ـمی «بانــوی اول ایــاالت متحــده» شــهرتی‬ ‫کــه ایــن زنــان با عنـ ِ‬ ‫ـوان غیررسـ ِ‬ ‫ً‬ ‫به هــم می زننــد‪ ،‬کار تــازه ای نیســت و ا گرچــه در ایــران‪ ،‬عمدتــا این اقــدام‬ ‫را بــا خاطــرات «هیــاری کلینتــون» و «میشــل اوبامــا» به یــاد می اورنــد؛ امــا‬ ‫یو ششــمین‬ ‫گویــا «لیــدی بــرد تیلــور»؛ همســر «لینــدون بینز جانســون»؛ س ‬ ‫رئیس جمهــوری امریــکا بــود کــه با نــگارش خاطراتــش اول بــار در این عرصه‬ ‫نگــزارش‪ ،‬بــه ‪ 10‬نمونــه از‬ ‫ســروصدا کــرد و اثــرش پرفــروش شــد‪ .‬درای ‬ ‫بهــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫مطر ح تریــن ایــن کتا ‬ ‫ادیثویلسون‬ ‫«هلن لوئی هرون» که در سال ‪« 1861‬ادیث بولینگ گالت» که در‬ ‫«جولیا بوگس دنت» که در‬ ‫در سینسینتی متولد شد و در سال سال‪ 1872‬در ویرجینیا متولد‬ ‫سال ‪ 1826‬در میسوری متولد‬ ‫شد و در سال ‪ 1961‬درگذشت؛‬ ‫‪ 1943‬درگذشت؛ همسر «ویلیام‬ ‫شد و در سال ‪ 1902‬درگذشت؛‬ ‫همسر«توماسوودروویلسون»؛‬ ‫تو هفتمین‬ ‫همسر«یولیسیزسایمن گرانت»؛ هاواردتفت»؛بیس ‬ ‫تو هشتمینرئیس جمهوری‬ ‫بیس ‬ ‫هجدهمینرئیس جمهوریایاالت رئیس جمهوریایاالتمتحده‬ ‫ایاالت متحده بود و بین سال های‬ ‫‪1913‬‬ ‫متحده بود و بین سال های ‪ 1869‬بود و بین سال های ‪ 1909‬تا‬ ‫‪ 1915‬تا ‪ 1921‬عنوان «بانوی اول‬ ‫تا ‪ 1877‬عنوان «بانوی اول» را یدک عنوان «بانوی اول امریکا» را یدک ایاالت متحده امریکا» را یدک‬ ‫می کشید‪ .‬کتاب وی تحت عنوان می کشید‪ .‬کتابویتحت عنوان می کشید‪ .‬کتابویتحت عنوان‬ ‫«تجدید خاطرات تمام ان سال ها» «خاطرات من» در سال ‪1914‬‬ ‫«خاطرات شخصی جولیا دنت‬ ‫منتشرشد‪.‬‬ ‫گرنت» در سال ‪ 1975‬منتشر شد‪ .‬در سال ‪ 1914‬منتشر شد‪.‬‬ ‫روزالینکارتر‬ ‫نانسیریگان‬ ‫«نانسی دیویس» که در سال ‪1921‬‬ ‫«النور روزالین اسمیت» که در‬ ‫در پلینز متولد شد و در سال ‪2016‬‬ ‫سال ‪ 1927‬در پلینز متولد شد و‬ ‫درگذشت؛ همسر «رونالد ریگان»؛‬ ‫هنوز زنده است؛ همسر «جیمز‬ ‫(جیمی) ارل کارتر»؛ سی ونهمین چهلمینرئیس جمهوریایاالت‬ ‫متحده بود و بین سال های ‪ 1981‬تا‬ ‫رئیس جمهوری ایاالت متحده‬ ‫بود و بین سال های ‪ 1977‬تا ‪ 1989 1981‬عنوان «بانوی اول امریکا» را‬ ‫عنوان «بانوی اول امریکا» را یدک یدک می کشید‪ .‬مطر ح ترین کتاب‬ ‫خاطرات او تحت عنوان «حقایق‬ ‫می کشید‪.‬مطر ح ترین کتاب‬ ‫من‪ :‬خاطرات نانسی» در سال‬ ‫خاطرات او تحت عنوان «بانوی‬ ‫اول» در سال ‪ 1984‬منتشر شد‪ 1989 .‬منتشر شد‪.‬‬ ‫هیالریکلینتون‬ ‫انا روزولت‬ ‫لیدیجانسون‬ ‫«کلودیا التا لیدی برد تیلور» که‬ ‫«انا النور» که در سال ‪ 1884‬در‬ ‫منهتن متولد شد و در سال ‪ 1962‬در سال ‪ 1912‬در کارنک متولد‬ ‫شد و در سال ‪ 2007‬درگذشت؛‬ ‫درگذشت؛همسر«فرانکلین‬ ‫همسر «لیندون بی‪ .‬جانسون»؛‬ ‫دالنو روزولت»؛ سی ودومین‬ ‫رئیس جمهوری ایاالت متحده بود و سی وششمینرئیس جمهوری‬ ‫بین سال های ‪ 1946‬تا ‪ 1952‬عنوان ایاالت متحده بود و بین سال های‬ ‫‪ 1963‬تا ‪ 1969‬عنوان «بانوی‬ ‫«بانوی اول» را یدک می کشید‪.‬‬ ‫اول» را یدک می کشید‪ .‬کتاب وی‬ ‫مطر ح ترین کتاب خاطرات او‬ ‫تحت عنوان «این است خاطرات تحت عنوان «خاطرات کاخ سفید»‬ ‫در سال ‪ 1970‬منتشر شد‪.‬‬ ‫من» در سال ‪ 1937‬منتشر شد‪.‬‬ ‫لورا بوش‬ ‫میشلاوباما‬ ‫«هیالری داین رادام» که در سال «لورا لین ولش» که در سال ‪« 1946‬میشل الوون رابینسون» که در‬ ‫در میدلند متولد شد و هنوز زنده سال‪ 1964‬در شیکا گو متولد شد‬ ‫‪ 1947‬در شیکا گو متولد شد و‬ ‫است؛ همسر «جرج وا کر بوش»؛ و هنوز زنده است؛ همسر «بارا ک‬ ‫هنوز زنده است؛ همسر «ویلیام‬ ‫حسیناوباما»؛چهل وچهارمین‬ ‫جفرسون سوم (بیل کلینتون)»؛ چهل وسومینرئیس جمهوری‬ ‫ایاالت متحده بود و بین سال های رئیس جمهوریایاالتمتحدهبود‬ ‫چهل ودومینرئیس جمهوری‬ ‫و بین سال های ‪ 2009‬تا ‪ 2017‬عنوان‬ ‫ایاالت متحده بود و بین سال های ‪ 2001‬تا ‪ 2009‬عنوان «بانوی‬ ‫«بانوی اول ایاالت متحده امریکا» را‬ ‫‪ 1993‬تا ‪ 2001‬عنوان «بانوی اول» را اول امریکا» را یدک می کشید‪.‬‬ ‫یدکمی کشید‪.‬مطر ح ترین کتاب‬ ‫یدک می کشید‪ .‬مطر ح ترین کتاب مطر ح ترین کتاب خاطرات او‬ ‫تحت عنوان «گفتاری از قلب» در خاطرات او تحت عنوان «شدن» در‬ ‫خاطرات او تحت عنوان «تاریخ‬ ‫سال‪ 2018‬منتشر شد‪.‬‬ ‫زندگی» در سال ‪ 2003‬منتشر شد‪ .‬سال ‪ 2010‬منتشر شد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکتر عزیز گشاده رو‬ ‫متخصصپروتزهایدندانیوایمپلنت‬ ‫از نظــر لغــوی ارتودنســی از دو ریشــه ارتــو و دنســی‪،‬‬ ‫فکــردن و‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪ .‬ارتــو یعنــی؛ صا ‬ ‫دنســی یعنــی؛ دنــدان ‪ .‬امــا ایــن تعریــف بســیار‬ ‫یســت و ارتودنســی علــم و تخصــص بســیار‬ ‫سطح ‬ ‫یســت و در بیشــتر مــوارد درمان هایــی کــه‬ ‫وسیع ‬ ‫یشــوند ب هقــدری‬ ‫در حیطــه ارتودنســی انجــام م ‬ ‫یتــوان انهــا را معجــزه‬ ‫حیرت انگیزنــد کــه فقــط م ‬ ‫نامید‪ .‬ارتودنســی اولین شــاخه تخصصــی در علم‬ ‫دندانپزشــکی و دومیــن تخصــص در کل دنیــای‬ ‫پزشــکی هســت و همیــن قدمــت و مقبولیــت و‬ ‫تــداوم ارتودنســی نشــان می دهــد کــه لبخنــد‬ ‫جــذاب بــا دندان هــای مرتــب‪ ،‬از دیــر بــاز دغدغــه‬ ‫انســان ها بــوده اســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یسـت و بیمار باید حتما به‬ ‫درمان ارتودنسـی بسـیار تخصص ‬ ‫متخصـص ارتودنسـی مراجعـه کند نه دندانپزشـک عمومی ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫توجـه کنیـد؛ صرفـا نوشـتن واژه ارتودنسـی یـا دندانپزشـک‬ ‫ارتودنسیداللتبرمتخصصارتودنسی بودننمی کند ؛بلکه‬ ‫بایدحتمادر مهروسربرگپزشک"متخصصارتودنسی"قید‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫انواعارتودنسی‬ ‫به طور کلی ارتودنسـی به دو نوع کلی ثابت و متحرک تقسـیم‬ ‫می شود ‪ .‬ارتودنسی ثابت از برا کت (مشابه نگین های دندان‬ ‫) و سـیم تشـکیل می شـود و علـت اینکـه هنـوز بـه ارتودنسـی ‪،‬‬ ‫سیم کشی دندان گفته می شود‪ ،‬همین است و توسط بیمار‬ ‫ً‬ ‫قابـل گذاشـتن و برداشـتن نیسـت؛ یعنی کاملا ثابـت و بدون‬ ‫حرکـت اسـت ‪ .‬ارتودنسـی متحـرک همان طـور کـه از نامـش‬ ‫پیداسـت‪ ،‬توسـط بیمار قابل گذاشـتن و برداشـتن اسـت و به‬ ‫دندان هـا متصـل نمی شـود ‪.‬‬ ‫ارتودنسیثابت‬ ‫ً‬ ‫ارتودنسـی ثابـت‪ ،‬معمـوال در افـراد بـاالی ‪ 12‬سـال انجـام‬ ‫می شـود ‪ .‬در ایـن نـوع ارتودنسـی‪ ،‬برا کت هـا توسـط چسـب‬ ‫ارتودنسی‬ ‫مخصـوص ارتودنسـی (کامپوزیـت) بـه دندان هـا چسـبانده‬ ‫می شـوند‪ .‬خوشـبختانه امـروزه سـایز برا کت هـا ارتودنسـی‬ ‫بسـیار کاهـش یافتـه اسـت و فقـط از فاصلـه نزدیـک قابـل‬ ‫رویـت هسـتند ‪.‬‬ ‫ارتودنسینامریی‬ ‫ارتودنسـی معمولـی کـه بـا برا کت هـای فلـزی انجـام می شـود‪،‬‬ ‫ارتودنسـی مرئی سـت ‪ .‬ارتودنسـی نامرئی به هر نوع ارتودنسـی‬ ‫غیر قابـل دیـد یـا کمتـر قابـل دیـد اطلاق می شـود ‪ .‬ماننـد ‪:‬‬ ‫ارتودنسـی بـا ‪ clear aligner‬هـا ‪ ،‬ارتودنسـی بـا برا کت هـای‬ ‫سـرامیکی ‪ ،‬ارتودنسـی لینگـوال‪.‬‬ ‫ارتودنسیلینگوال‬ ‫در ارتودنسـی لینگـوال‪ ،‬پشـت دندانی یـا زبانـی همـان سـیم و‬ ‫برا کت هـای فلـزی در سـطح پشـتی دندان هـا و بـه طـرف زبان‬ ‫قـرار می گیرنـد؛ علی رغـم تبلیغـات وسـیع در این زمینـه‪ ،‬هنـوز‬ ‫استفاده از ارتودنسی لینگوال رایج نشده است؛ زیرا تحمل ان‬ ‫حجـم از برا کـت و سـیم در داخـل دندان هـا و در تمـاس با زبان‬ ‫برای بیمار مشـکل اسـت ‪.‬‬ ‫ارتودنسیسرامیکی‬ ‫نـوع جدیـدی از برا کت هـای ارتودنسـی از جنـس سـرامیک‬ ‫شفاف هستند ‪ .‬همچنین سیم های بی رنگ یا سفید وجود‬ ‫ً‬ ‫دارنـد کـه در ترکیـب با برا کت های سـرامیکی کاملا نا مرئی می‬ ‫شـوند و ارتودنسـی بیمـار فقـط از فاصلـه بسـیار نزدیـک چنـد‬ ‫سـانتی متری قابـل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫ارتودنسیدیمون‬ ‫انـواع برا کت هـای خود کیپ شـونده وجـود دارنـد کـه‬ ‫برا کت هـای دیمـون یکـی از انهاسـت ‪ .‬انـواع مرئـی و نـا مرئـی‬ ‫ایـن برا کت هـا دردسـترس هسـتند ‪ .‬اسـتفاده از ارتودنسـی‬ ‫تتـر از ارتودنسـی‬ ‫دیمـون بـرای متخصـص ارتودنسـی راح ‬ ‫یسـت؛ زیـرا نیـازی بـه حلقه هـای‬ ‫معمولـی بـا برا کـت فلز ‬ ‫االسـتومری (اورینـگ) دور برا کت هـا نیسـت و برا کـت‬ ‫خود به خـود کیـپ می شـود ‪ .‬در بعضـی مقـاالت گفتـه شـده‬ ‫کـه اسـتفاده از ارتودنسـی دیمـون نیـاز به کشـیدن دنـدان در‬ ‫ارتودنسـی را کاهـش م دهـد و طـول درمـان را کـم می کنـد ‪.‬‬ ‫ارتودنسیمتحرک‬ ‫انـواع ارتودنسـی متحـرک وجـود دارد کـه توسـط بیمـار‬ ‫جای گـذاری شـده و برداشـته می شـود ‪ .‬ماننـد؛ پلا ک هـای‬ ‫متحـرک‪ ،‬ارتودنسـی خـارج دهانـی (مثـل هدگیر و چانـه بند و‬ ‫فیـس ماسـک ) ‪ ،‬االنیـر هـای شـفاف و پال ک هـای متحـرک که‬ ‫بـرای درمـان مشـکالت فکـی بـه کار می رونـد و دسـتگاه های‬ ‫فانکشـنال نـام دارنـد ‪.‬‬ ‫چهزمانیبهارتودنسینیاز داریم؟‬ ‫یکـه مشـکالت واضـح فکـی مثـل بزرگـی یـا کوچکـی فـک‬ ‫زمان ‬ ‫باال یا پائین وجود دارد‪ ،‬یا اینکه فک باال و پایین خیلی عقب‬ ‫رفتـه یـا خیلـی برامده انـد و زمانی کـه مشـکالت دندانـی مثـل‬ ‫نامرتبـی دندان هـا‪ ،‬عدم رویش تعـدادی دنـدان‪ ،‬دندان های‬ ‫نهفته ‪ ،‬دندان های فاصله دار و‪ ...‬وجود دارند‪ .‬بیماران دارای‬ ‫مشـکالت سـندرمی ناحیه فـک و دهان و همچنین بیمـاران‬ ‫شکاف لب و کام نیز برای درمان مشکالت فکی دندانی خود‬ ‫باید به متخصص ارتودنسـی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سندرمانارتودنسی‬ ‫درمـان ارتودنسـی محدودیـت سـنی نـدارد‪ .‬اولیـن سـن‬ ‫مراجعـه کـودک بـرای ویزیـت توسـط متخصـص ارتودنسـی‬ ‫شـش‪ ،‬هفت سالگی سـت‪ .‬زمانی که اولین دندان های دائمی‬ ‫روئیـده باشـند ‪ .‬بهتریـن سـن درمـان ارتودنسـی ثابـت حوالـی‬ ‫سـن دوازده سالگی سـت؛ انجـام درمـان ارتودنسـی تـا سـنین‬ ‫میانسـالی هـم ممکـن اسـت و داشـتن دندان هـای مرتـب و‬ ‫منظـم در هـر سـنی امکان پذیـر اسـت ‪ .‬بهتریـن سـن درمـان‬ ‫تو گو با یک روانشناس مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫فعالیت بیش ازحد کودکان را با بیش فعالی اشتباه نگیرید!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫ تبـع ان افزایـش سـطح ا گاهـی و سـواد‬ ‫بـا گسـترش دانـش و تکنولـوژی و به ِ‬ ‫رسـانه ای مـردم‪ ،‬کیفیـت زندگـی افـراد نیز دچار تحول شـده اسـت و افراد سـعی‬ ‫می کننـد به ویـژه در حـوزه سلامت از دسـتاوردهای متعـدد پزشـکی بیشـترین‬ ‫اسـتفاده را ببرنـد‪ .‬امـا ایـن موضـوع گاهـی اوقـات تبعاتـی نیـز به همـراه دارد‬ ‫و افـراد نبایـد به سـبب داشـتن مطالعـه در علـوم متعـدد‪ ،‬خـود را کارشـناس و‬ ‫متخصـص در ان امـر تصـور کننـد‪ .‬به عنوان مثـال‪ ،‬شـیطنت و بازیگوشـی در‬ ‫یسـت و درراسـتای رشـد طبیعـی انـان رخ می دهـد‪ .‬امـا گروهـی از‬ ‫کـودکان امر ‬ ‫والدیـن بـا مشـاهده جنب وجـوش فـراوان فرزنـد خـود بسـیار نگران می شـوند و‬ ‫یکـه‬ ‫در گام اول بـا خود تشـخیصی بـه اختلال «بیش فعالـی» می رسـند! درحال ‬ ‫در تشـخیص درسـت بیماری هـا‪ ،‬ملا ک ارزیابـی بایـد عالئـم و نشـانه های‬ ‫رفتـاری باشـد کـه توسـط متخصـص درمانگـر شناسـایی می شـود و خانواده هـا‬ ‫بهتـر اسـت قبـل از هرگونـه پیـش داوری درمـورد سلامت خـود و فرزنـدان نظـر‬ ‫پزشـکان و افـراد متخصـص را جویـا شـوند‪ .‬درحال حاضـر یکـی از دغدغه هـای‬ ‫خانواده هـا به ویـژه در سـنین ابتدایی بیماری اختالل بیش فعالی فرزندانشـان‬ ‫اسـت‪ .‬به منظـور اشـنایی بیشـتر بـا ایـن اختلال گفت وگـوی کوتاهـی بـا «مریـم‬ ‫فرزاد فر»؛ کارشـناس ارشـد روان شناسـی انجام داده ایم که حاوی نکات علمی‬ ‫متعددی سـت‪.‬‬ ‫بیش فعالی چیست و چه عوارضی دارد؟‬ ‫اختلال بیش فعالـی یـا همـان نقـص توجـه (‪ )ADHD‬یکـی از شـایع ترین‬ ‫ناهنجاری هـای فکـی قبل از اتمام رشـد بیمار اسـت ‪ .‬بهترین‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫سـن درمـان ناهنجاری هـای فک بـاال‪ ،‬قبل از ‪ 10‬سالگ ‬ ‫بهتریـن سـن درمان ناهنجاری هـای فک پائین‪ ،‬حوالی سـن‬ ‫بلوغ کودک است‪ .‬بهترین سن درمان ارتودنسی ثابت حوالی‬ ‫سـن ‪ 12‬سالگی سـت کـه دندان هـای شـیری ریـزش کرده انـد‬ ‫و تمـام دندان هـای دائمـی (ب هجـز دندان هـای عقـل ) رویـش‬ ‫یافته اند؛ اما این به ان معنی نیست که انجام درمان محدود‬ ‫بـه ایـن سـنین باشـد ‪ .‬بلکـه در هـر سـنی بایـد بـه متخصـص‬ ‫ارتودنسـی مراجعه کرد و برای درمان صحیح و مناسـب سـن‬ ‫خـود مشـاوره دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫مدت زماندرمانارتودنسی‬ ‫بـاور قدیمـی این اسـت که میانگیـن درمان ارتودنسـی دوسـال‬ ‫اسـت ‪ .‬امـروزه بـا تکنیک هـای جدیـد ارتودنسـی زمـان درمـان‬ ‫در بعضـی درمان هـا بـه شـش ماه هـم کاهـش یافته اسـت؛ اما‬ ‫باید توجه داشـت مشـکالت بعضی بیماران پیچیده اسـت و‬ ‫نیاز به چندین سال زمان دارد؛ مانند بیمارانی که دندان های‬ ‫متعـدد انهـا در فـک نهفتـه اسـت و بایـد با ارتودنسـی به محل‬ ‫خود در فک هدایت شوند ‪ .‬زمانی که شدت مشکل ارتودنسی‬ ‫بیمـار بـه گونـه ای باشـد کـه حل مشـکالت ارتودنسـی نیـاز به‬ ‫کشـیدن دنـدان دارد‪ ،‬ارتودنسـی بـا کشـیدن دنـدان انجـام‬ ‫می شـود ‪ .‬جـای نگرانـی وجـود نـدارد؛ زیـرا محـل دنـدان‬ ‫ً‬ ‫کشـیده شـده‪ ،‬کاملا پـر خواهد شـد و هیچ فضـای خالی باقی‬ ‫نمی مانـد‪ .‬گاهـی شـدت مشـکل بیمـار‪ ،‬انـدک اسـت و بـدون‬ ‫کشـیدن دنـدان می تـوان دندان هـا را مرتـب کـرد ‪ .‬یـا اینکه لب‬ ‫بیمار نازک است و با کشیدن دندان‪ ،‬لب عقب رفته می شود ‪.‬‬ ‫در این مـوارد از تکنیک هـای جایگزیـن کشـیدن جهـت‬ ‫به دسـت اوردن حدا کثـر زیبایـی ممکـن اسـتفاده می شـوند‪.‬‬ ‫اختلاالت روان پزشـکی در کـودکان و نوجوانـان اسـت کـه در سـال های اخیـر‬ ‫موردتوجـه بیشـتری قـرار گرفتـه و بهتـر از گذشـته تشـخیص و درمـان می شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معمـوال ایـن کـودکان بـا شـکایت های پرتحرکـی‪ ،‬ناسـازگاری‪ ،‬بی عالقگـی‬ ‫بـرای انجـام تکالیـف و جـا انداختـن و بی دقتـی در دیکتـه بـرای درمـان ارجـاع‬ ‫می شـوند‪ ،‬کـه گاهـی والدیـن به علـت نداشـتن ا گاهـی و اطالعـات الزم‬ ‫دراین زمینـه کـودک را مـورد سـرزنش‪ ،‬تحقیـر‪ ،‬تنبیـه و رفتارهـای خشـونت امیز‬ ‫قـرار می دهنـد کـه نه تنهـا اختلال کـودک تخفیـف نیافتـه؛ بلکـه باعـث افزایـش‬ ‫لجبـازی و نافرمانـی و کاهـش اعتمادبه نفـس او می شـود‪.‬‬ ‫راه های تشخیص اختالل بیش فعالی و نقص توجه چیست؟‬ ‫راه کارهـای متعـددی بـرای شناسـایی ایـن اختلال وجـود دارنـد‪ .‬امـا بـرای‬ ‫تشـخیص اختلال بیش فعالـی و نقـص توجـه همـواره بایـد سـه نشـانه را درنظـر‬ ‫بگیریـم‪.‬‬ ‫‪ .1‬پرتحرکـی و فعالیـت بیش ازحـد‪ :‬پرحرفـی‪ ،‬حرکـت و جنب وجـوش مـدام‪،‬‬ ‫عصبـی و حسـاس بودن و مرتـب بـاال و پائیـن پریـدن یکـی از نشـانه های‬ ‫بیش فعالی سـت‪ .‬البتـه ایـن نشـانه ها زمانی اختالل محسـوب می شـوند که در‬ ‫ً‬ ‫عملکـرد روزانـه کـودک مشـکل ایجاد کنـد‪ .‬مثال اینکه کودک نتواند با دوسـتان‬ ‫خـود بـازی کنـد یـا اینکـه نمی توانـد ارام بنشـیند و بـه درسـش گـوش دهـد‪.‬‬ ‫‪ .2‬مسـائل مربـوط بـه کنتـرل تکانـه‪ :‬تکانـه به معنـای اقـدام زودتـر از موعـد یـا‬ ‫ً‬ ‫حتـی بـدون فکر اسـت‪ .‬مثلا کودک بیش فعال نمی توانـد منتظر بماند تا معلم‬ ‫سـوالش تمـام شـود و هنـوز سـوال تمـام نشـده جـواب می دهـد یـا نمی توانـد‬ ‫نوبـت را رعایـت کنـد و منتظـر بمانـد‪ .‬هرچنـد نشـانه هایی مثل نداشـتن صبر و‬ ‫تحمل کافی‪ ،‬پریدن وسـط صحبت دیگران و نداشـتن حوصله برای ایسـتادن‬ ‫در صـف در دوران کودکـی تـا حـدودی طبیعی سـت ولـی متخصـص می توانـد‬ ‫تشـخیص دهـد کـه ایـن رفتارهـا از حـد طبیعـی خـارج شـده اند یـا نـه؟‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬نشـانه های نقـص توجـه و تمرکـز‪ :‬ایـن نقـص معمـوال در دوران مدرسـه خود‬ ‫را نشـان می دهـد‪ .‬دراین حالـت کـودک تمرکـز کافـی و پایـدار در کالس بـرای‬ ‫ً‬ ‫یادگیـری درس نـدارد و محرک هـای اطـراف حـواس او را پـرت می کنـد‪ .‬معمـوال‬ ‫در دیکتـه به علـت بی دقتـی کلمـات را جـا می انـدازد یـا در امتحـان بـه برخـی‬ ‫سـواالت پاسـخ نمی دهد که این مسـئله باعث افت تحصیلی کودک می شـود‪.‬‬ ‫عالئم بیش فعالی و نقص توجه از چه زمانی قابل تشخیص هستند؟‬ ‫ً‬ ‫معمـوال ایـن عالئـم قبـل از هفت سـالگی قابل تشـخیص اسـت و نشـانه های‬ ‫تشخیص داده شـده حداقـل شـش ماه بـا پنـج ایتـم در خانـه و مدرسـه در فـرد‬ ‫وجـود داشـته باشـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫یـک ضرب المثـل قدیمـی انگلیسـی هسـت کـه می گویـد «هرگـز از روی جلـد کتـاب‬ ‫محتوایش را قضاوت نکنید»‪ .‬درست است که از ظاهر کتاب پی بردن به محتوای‬ ‫ان سـخت اسـت؛ ولـی از روش چیـدن کتـاب در دکوراسـیون پی بـردن بـه سـلیقه‬ ‫صاحبخانـه کار سـختی نیسـت‪ .‬ا گـر شـما هـم از دسـته افـراد کتابخـوان هسـتید‬ ‫و انبوهـی از کتـاب روی هـم انباشـته شـده داریـد کـه دیگـر در کتابخانه تـان جـا‬ ‫نمی شوند؛ یا ا گر خانه تان کوچک است و امکان نصب کتابخانه ندارید و یا حتی‬ ‫ا گر کتاب های فرسوده و بالاستفاده ای دارید که می توانید از ان به عنوان عنصری‬ ‫ً‬ ‫تزئینـی در دکوراسـیون اسـتفاده کنیـد‪ ،‬ایـن مقالـه حتمـا بـه کارتان خواهـد امد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کتاب ها و خانه ها!‬ ‫برج کتاب‬ ‫ا گر شـما جزو افراد اهل ریسـک هسـتید و ا گر از ماجراجویی و سورپرایز شـدن لذت‬ ‫می بریـد شـاید از چیدمـان بـرج کتابی خوشـتان بیاید‪ .‬این چیدمان بسـیار راحت‬ ‫اسـت‪ .‬هرچند ا گر مادرتان به خانه شـما بیاید ممکن اسـت در اولین نگاه به خطر‬ ‫ریختن کتاب ها روی سرتان فکر کند! نحوه چیدن کتاب ها به صورت برج کتابی‬ ‫این گونـه اسـت کـه کنجـی دنـج بـرای گذاشـتن کتاب هایتـان انتخـاب می کنیـد و‬ ‫یکـه می توانیـد دو ردیـف از کتاب هایتـان را به صـورت مـوازی کنار هم‬ ‫سـپس تا جای ‬ ‫مـی چینیـد و چیدمـان را تـا سـقف ادامه می دهید‪ .‬تعـداد سـتون ها و ارتفاع کتاب‬ ‫بسـته بـه نیـاز و سـلیقه تان می توانـد تغییـر کنـد‪ .‬می توانیـد از ایـن چیدمـان بـرای‬ ‫اضافه کردن گوشـه ای مدرن به اتاق شـیک و مبلمان لوکسـتان اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫چیدمان کالسیک‬ ‫اصـول کتابـداری می گویـد کـه کتاب هـا بایـد بر اسـاس موضـوع کنـار هـم چیـده‬ ‫نهـزار جلـد کتـاب زندگـی نمی کنیـد که‬ ‫شـوند؛ امـا شـما در یـک کتابخانـه بـا چندی ‬ ‫پید اکـردن کتاب هـا برایتـان دشـوار باشـد‪ .‬پـس سـخت نگیریـد‪ .‬ا گـر طرفـدار نظـم و‬ ‫ترتیب هسـتید‪ ،‬چیدمان کالسیک بهترین گزینه اسـت‪ .‬یک کتابخانه استاندارد‬ ‫ً‬ ‫کامال ساده انتخاب کرده و کتاب هایتان را بر اساس رنگ‪ ،‬ارتفاع و قطر دسته بندی‬ ‫کنیـد‪ .‬هـر تـم رنگـی را در یـک قفسـه کتابخانـه قـرار دهیـد‪ .‬یـک قفسـه هـم بـرای‬ ‫گذاشـتن اشـیاء دکـوری مـورد عالقـه تـان خالـی بگذاریـد‪ .‬ایـن اشـیا می تواننـد‬ ‫اسباب بازی کودکتان‪ ،‬شمع یا یک قاب عکس باشند‪ .‬انتخاب مناسب این لوازم‬ ‫تزئینـی و قـرار دادنشـان در قفسـه خالـی بـه چیدمـان منظمتـان جـان می بخشـد‪.‬‬ ‫بهتـر اسـت چیدمـان قفسـه ها از رنـگ هـای تیره شـروع شـود و بـا رنگ های روشـن‬ ‫پایـان یابد‪.‬‬ ‫کتاب هایی کهبیشتربهدردتزئینمی خورند‬ ‫ا کثـر افـراد حداقـل چنـد کتاب دارنـد که عالقه ای به محتـوای درونـش ندارند؛ ولی‬ ‫نتوانسته اند از ظاهر زیبای کتاب دل بکنند‪ .‬این دسته از کتاب ها بهترین گزینه‬ ‫برای تزئین های کوچک هسـتند‪ .‬در تصویر باال یک نمونه زیبا و خالقانه از تزئین‬ ‫بـا کتـاب را مشـاهده می کنیـد؛ البته باید خاطرنشـان کنـم که کتاب بـرای خواندن‬ ‫اسـت و کاالی تزئینـی نیسـت؛ ولـی ا گـر کتابـی داریـد کـه بـه نظرتـان ارزش خواندن‬ ‫نـدارد و محتوایـی بـا ارزشـی بـرای قـرض دادن بـه کتابخانـه هـم نـدارد‪ ،‬می توانیـد از‬ ‫ان به عنـوان یـک عنصـر تزئینـی بهره ببرید‪ .‬کتاب ها را در جعبـه کوچک چوبی قرار‬ ‫دهیـد یـا در یـک ظـرف بزرگ شیشـه ای یک تکه گل خشـک شـده یا مصنوعی هم‬ ‫در کنـارش قـرار دهیـد و ان را کنـار مبـل یـا روی میـز بگذاریـد‪ .‬ایـن تزییـن خالقانـه‬ ‫می تواند سـلیقه شـما را به رخ بکشـد‪.‬‬ ‫چیدمان کتاب هایموردعالقه‬ ‫ممکـن اسـت در قفسـه کتـاب شـما صدهـا کتـاب باشـد؛ ولـی از میـان همه انهـا ده‬ ‫کتـاب مورد عالقـه داشـته باشـید کـه بیشـتر تورق شـان کنیـد‪ ،‬یـا ممکن اسـت برای‬ ‫شـما جـای دادن کتابـی کـه در حـال خواندنـش هسـتید‪ ،‬میـان انبـوه کتاب هـای‬ ‫کتابخانـه و دوبـاره برداشـتنش کار سـختی باشـد‪ .‬کتاب هایی که بیشـتر نیـاز دارید‬ ‫ً‬ ‫را جدا کنید و چیدمان متفاوتی برایشان در نظر بگیرید‪ .‬مثال می توانید کتاب ها را‬ ‫روی میـزی کـه زیـاد اسـتفاده نمی کنیـد‪ ،‬بچینید تا هـم از نمایش طـرح و رنگ انها‬ ‫لذت ببرید و هم هر موقع به ان کتاب نیاز داشـتید‪ ،‬به راحتی در دسـترس داشـته‬ ‫باشـید‪ .‬می توانیـد کتاب هـا را در جعبـه ای کوچـک کنـار مبـل اتـاق نشـیمن قـرار‬ ‫دهیـد‪ .‬از ایده هـای چیدمـان کتاب هـای مورد عالقـه می توانید برای چیدن ارشـیو‬ ‫یـک مجلـه خاص هـم اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫چیدمانخانهقطبی‬ ‫خـب! نوبتـی هـم کـه باشـد نوبـت یـک ایـده خنـک و تابستانی سـت‪ .‬ا گـر در خانـه‬ ‫اختالل بیش فعالی و نقص توجه در کدام جنس بیشتر دیده می شود؟‬ ‫اختلال بیش فعالـی در پسـران سـه برابر بیشـتر از دختـران دیـده می شـود و باتوج هبـه بررسـی کـودکان و‬ ‫جامعـه‪ ،‬ایـن میـزان در مـردان بـه زنـان نسـبت سـه بـه یـک اسـت‪.‬‬ ‫نحوه تشخیص دادن اختالل بیش فعالی و نقص توجه چیست؟‬ ‫یسـت کـه تشـخیص ان مشـکل اسـت‪ .‬تشـخیص براسـاس نشـانه های‬ ‫ایـن اختلال از جملـه موارد ‬ ‫رفتاری انجام می شـود و براسـاس مصاحبه ای که متخصص با پدر و مادر و معلم براسـاس پرسشـنامه‬ ‫کارنـز انجـام می دهنـد ایـن اختلال تشـخیص داده می شـود‪.‬‬ ‫علت اختالل بیش فعالی و نقص توجه چیست؟‬ ‫علـت ایـن اختلال می توانـد در زمـره پیامدهـای چندعاملـی بـا ریشـه وراثـت و خانوادگـی‪ ،‬محیطـی‬ ‫همچـون مصـرف سـیگار و الـکل مـادر در دوران بـارداری‪ ،‬اسـترس زیـاد مـادر در دوران بـارداری‪ ،‬کم وزنی‬ ‫کـودک در زمـان تولـد و نارس بـودن‪ ،‬مسـمومیت بـا سـرب و صدمـات و اختلال مغـزی و تفاوت هـای‬ ‫سـاختاری باشـد‪ .‬تکنیک های تصویربرداری مغزی در کودکان بیش فعال نشـان می دهد که قسـمتی‬ ‫از مغز کارکرد الزم را ندارد؛ از جمله قسمت های پیش پیشانی یا پری فرونتال مغز که با بچه های عادی‬ ‫متفاوت اسـت‪.‬‬ ‫ایا افراد با مشکالت بیش فعالی و نقص توجه بهبود پیدا می کنند؟‬ ‫ً‬ ‫سـیر عـود یـا فروکـش ایـن بیمـاری متنـوع اسـت‪ ،‬بهبـودی درصـورت وقـوع معمـوال بیـن ‪ 12‬تا ‪ 20‬سـالگی‬ ‫رخ می دهـد و بهبـودی قبـل از ‪ 12‬سـالگی نـادر اسـت‪ .‬گاهـی عالئـم در بلـوغ بهبـود یافتـه و گاهـی نیـز در‬ ‫بزرگ سـالی ادامـه می یابـد‪ .‬بـا افزایـش سـن تحـرک کمتـر شـده ولـی اختلال تمرکـز و رفتارهـای نا گهانـی‬ ‫می توانـد باقـی بمانـد‪ .‬در ‪ 15‬الـی ‪20‬درصـد مـوارد‪ ،‬عالئـم همـراه بـا افزایـش سـن ادامـه می یابـد‪ .‬بـدون‬ ‫درمـان تنهـا یک سـوم تـا نصـف کـودکان دچـار بیش فعالـی‪ ،‬می تواننـد بـا عالئـم خـود در زندگـی سـازگار و‬ ‫منطبـق باشـند و الباقـی مسـتعد بـروز مشـکالت ثانویـه خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫روش های درمانی کودکان بیش فعال کدم اند؟‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه غالبـا بـا اسـتفاده از داروهایی از‬ ‫بی تردیـد اولیـن شـیوه درمـان کـودکان بیش فعـال‪ ،‬دارودرمان ‬ ‫جمله ریتالین با تجویز متخصص انجام می شود کمی از تحرک کودک کم و به تمرکز او کمک می کند‪.‬‬ ‫در کنـار دارودرمانـی می تـوان از روش هـای امـوزش بـه والدیـن‪ ،‬رفتاردرمانـی و توان بخشـی شـناختی‬ ‫اسـتفاده کرد‪ .‬انجام فعالیت های ورزشـی و تخلیه انرژی در باشـگاه و زمین ورزش‪ ،‬تنظیم زمان خواب‬ ‫و فراهم کـردن شـرایطی کـه کـودک سـریع تر بـه خـواب برود‪ ،‬تغذیه مناسـب در وعده های بیشـتر (این به‬ ‫شـما کمـک می کنـد تـا قنـد خـون کـودک را ثابـت نگـه داریـد‪ ،‬عصبانیت و تمرکـز را بـه حداقل برسـانید)‪،‬‬ ‫امـوزش مهارت هـای اجتماعـی و ‪ ...‬نیـز می تواننـد در کنتـرل بیش فعالـی موثـر باشـند‪ .‬البتـه والدیـن‬ ‫می توانند با تشـخیص زودهنگام این اختالل و شـرکت در کالس های اموزش مهارت های فرزندپروری‬ ‫و مهارت هـای زندگـی کمک هـای قابل توجـه و شـایانی بـه فرزنـدان خـود کنند‪.‬‬ ‫فضـای خالـی داریـد و دلتـان می خواهد برای پر کردنش از طرحی خالقانه اسـتفاده‬ ‫کنیـد‪ ،‬چیدمـان خانـه قطبـی (‪ )Igloo‬بـه کارتـان مـی ایـد‪ .‬وقتـی از گرمـا کالفه ایـد‪،‬‬ ‫دیدن خانه قطبی به شما کمک می کند تا سرمای قطب را به یاد بیاورید و خنک‬ ‫شـوید! هنرمنـد کلمبیایـی میلـر لوگـوس بـرای اولین بـار بـا اسـتفاده از کتاب هـای‬ ‫قدیمـی پیـدا شـده در مقـر نیـروی دریایـی ارتـش امریـکا این ایـده را اجـرا کـرد و مورد‬ ‫اسـتقبال قـرار گرفـت‪ .‬اجـرای ایـن ایـده علاوه بـر خالقیـت و زیباییـش بـه شـما ایـن‬ ‫امـکان را می دهـد کـه تمامـی کتاب هایتان را مرتب در کنار هم بچینید‪ .‬همچنین‬ ‫در ایـن طـرح عنـوان تمامـی کتـاب هـا قابـل مشـاهده اسـت و پیدا کردن شـان کار‬ ‫دشـواری نیسـت‪ .‬در چیدمـان خانـه قطبـی از هیچ گونـه چسـب یـا مـواد دیگـری‬ ‫اسـتفاده نشـده و کتاب هـا ثابـت و محکـم در کنـار یکدیگـر قرار گرفته انـد‪ .‬چیدمان‬ ‫این خانه تکمیل نشده تا بازدیدکنندگان بتوانند نحوه چینش و ترتیب قرار گرفتن‬ ‫کتاب هـا کنـار هـم را مشـاهده کننـد‪ .‬پـس از مشـاهده عکس هـا ا گر تمایل داشـتید‬ ‫می توانیـد از ایـن طـرح اسـتفاده کنیـد و اطرافیان تـان را تحت تاثیـر قـرار دهیـد‪.‬‬ ‫دیدیـد ا گـر کتاب هـای زیادی دارید و کتابخانه تان دیگر جا ندارد‪ ،‬ا گر بودجه خرید‬ ‫کتابخانـه نداریـد یـا ا گر کتاب های غیرقابل اسـتفاده و قدیمـی دارید که نمی دانید‬ ‫بـا انهـا چـه کار کنیـد‪ ،‬راه هـای بسـیار زیـادی پیش روی تـان اسـت‪ .‬مـا می توانیـم از‬ ‫کتاب هـا بـه شـیوه های مختلفـی در بهبـود دکوراسـیون داخلـی خانـه بهـره ببریـم و‬ ‫مهمانان مـان را بـه کتاب خوانـدن و توجـه بـه کتاب هـا عالقه منـد کنیـم‪.‬‬ ‫خوراکی هایشبامتحانی‬ ‫فرقـی نمی کنـد از والدیـن سـخت گیر باشـید کـه از بچه هـا انتظـار بهتریـن نمـره را‬ ‫دارنـد یـا خیـر؛ می توانیـد بـا افـزودن ایـن خورا کی هـا بـه رژیـم غذایـی بچه هـا‪ ،‬بـه‬ ‫فرزندتـان کمـک کنیـد تـا بـا ارامـش بیشـتری امتحـان بدهـد‪.‬‬ ‫شـکالت تلـخ‪ ،‬باعـث افزایـش جریـان خـون بـه مغـز‪ ،‬کاهـش‬ ‫فشـار خـون‪ ،‬افزایـش انتی ا کسـیدان در بـدن و هشیارترشـدن‬ ‫یشـود‪ .‬پـس مصـرف ایـن مـاده غذایـی‪ ،‬می توانـد‬ ‫قـوای ذهنـی م ‬ ‫دانش امـوز خسـته را حسـابی سـرحال اورد‪.‬‬ ‫وقتـی همـه به خاطـر اماد هشـدن بـرای امتحـان خسـته هسـتند؛‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫لقم ههـای کـره بادام زمینـی کـه سرشـار از پرئتئیـن و چرب ‬ ‫می توانـد صبحانـه بسـیار مناسـبی بـرای بچه ها باشـد تـا انهـا را در‬ ‫روز امتحـان سـیر نگـه دارد‪.‬‬ ‫در ایـام امتحانـات غـذای خـود را بـا روغن زیتـون درسـت کنیـد؛‬ ‫یشـود ایـن روغـن‪ ،‬دارای اسـیدهای غیراشـباع‬ ‫چرا کـه گفتـه م ‬ ‫بـوده کـه در کنـار همـه فوایـد‪ ،‬اثـرات ضدپیـری نیـز بـر روی مغـز‬ ‫انسـان دارد‪.‬‬ ‫اسـفناج برشـته‪ ،‬کوکوی اسـفناج و بورانی درست کنید‪ .‬اسفناج‬ ‫از لوتئیـن سرشـار اسـت و در سـنجش های شـناختی مغـز ثابـت‬ ‫شـده کـه ایـن مـاده عملکردهـای اجرایـی‪ ،‬زبـان‪ ،‬یادگیـری و‬ ‫حافظـه را بهبـود می بخشـد‪.‬‬ ‫یهـای غیراشـباع مفیـد اسـت و جریـان‬ ‫اوا کادو سرشـار از چرب ‬ ‫خـون را بـه مغـز افزایـش می دهـد و سلامت مغـز را بهبـود‬ ‫می بخشد‪ .‬ان را با شیر غلیظ شده مخلوط کنید و به فرزندتان‬ ‫بدهیـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران عنوان کرد؛‬ ‫سامانه تحفه؛ بستری مناسب برای ارائه تسهیالت در عرصه فرهنگ و هنر‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران از پرداخـت تسـهیالت ویـژه اشـتغال فرهنـگ‪ ،‬هنـر‬ ‫و رسـانه در سـامانه تحفـه به عنـوان یـک فرصـت و بسـتر مناسـب درراسـتای یـاری بـه اصحـاب‬ ‫فرهنـگ‪ ،‬هنـر و رسـانه یـاد کـرد‪ .‬عبـاس زار ع در جلسـه ویـژه پیگیـری تسـهیالت سـامانه تحفـه‬ ‫گفـت‪« :‬سـامانه تحفـه درراسـتای اجـرای مفـاد تفاهم نامـه منعقدشـده بیـن وزارت فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی و سـازمان برنامه وبودجـه‪ ،‬موضـوع تبصـره ‪ ۱۸‬قانـون بودجـه‪ ،‬به منظـور‬ ‫اجرایی شـدن برنامـه تولیـد اشـتغال فرهنـگ و هنـر و رسـانه و صنـدوق کارافرینـی امیـد و اعطـای‬ ‫تسـهیالت حمایتـی بـه طر ح هـای اشـتغال زایی از منابـع بانـک عامـل منتخـب طراحـی و پیاده سـازی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫حاشیه سازی ها تاثیری بر خدمت رسانی دولت ندارد‬ ‫ُ‬ ‫اسـتاندار فـارس بااشـاره به اینکه هـدف از برخـی حاشیه سـازی و تالش هـا‪ ،‬کند کـردن رونـد‬ ‫فعالیت هـای دولـت در فـارس اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬بـدون توجـه بـه حاشیه سـازی ها در مدت زمـان‬ ‫باقی مانـده از دولـت‪ ،‬تلاش می کنیـم خدمت رسـانی به مردم را در دسـتورکار قـرار دهیم»‪ .‬عنایت اهلل‬ ‫رحیمی در جلسه شورای عالی تعاون فارس‪ ،‬بااشاره به اینکه استان فارس دارای سابقه طوالنی در‬ ‫تجـارت بـا کشـورهای حـوزه خلیـج فارس و شـبه قاره هند اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬درزمینه گردشـگری فارس‬ ‫مهد فرهنگ‪ ،‬تاریخ و تمدن ایران اسـت که تعدادی زیادی اثار ثبت جهانی مانند تخت جمشـید‬ ‫و پاسـارگاد و حـدود سـه هزار اثـر ثبـت ملـی را در خـود جـای داده اسـت»‪.‬‬ ‫تو ساز های غیر مجاز؛ افت بافت تاریخی نصف جهان‬ ‫ساخ ‬ ‫سولمازمحمدی‬ ‫ت وســازهای غیرمجــاز از جملــه‬ ‫تغییــر کار بــری و ساخ ‬ ‫یســت کــه در ســال های اخیــر ب همــدد برخــی‬ ‫معضالت ‬ ‫لهــای بــاداورده و البتــه دور زدن قانــون توســط‬ ‫پو ‬ ‫عــده ای ســود جو در شــهرهای مختلــف به ویــژه حاشــیه‬ ‫ب وهــوا افزایــش یافتــه‬ ‫شا ‬ ‫رودخان ههــا و مناطــق خــو ‬ ‫اســت‪ .‬متخلفــان از را ههــای گونا گــون‪ ،‬یــا بــا کســب‬ ‫مجوزهــای صــوری یــا بــا زیرپا گذاشــتن قانــون دیوارهــای‬ ‫خودنمایــی را بــاال کشــیده و ســایه مزاحمــت را بــر ســر‬ ‫ت وســازهای‬ ‫خانــه همســایه ها می اندازنــد‪ .‬ساخ ‬ ‫چــراغ خامــوش این عــده در ســال های اخیــر در حریــم‬ ‫رودخانــه زاینــده رود و شــهر اصفهــان نیــز شــدت یافته و‬ ‫موجــب اسیب رســاندن بــه بافــت تاریخــی نصف جهان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫تو سـاز های غیرقانونـی در حریـم بنا هـای تاریخـی‬ ‫ساخ ‬ ‫اصفهـان‪ ،‬بار هـا میـراث ملـی و جهانـی ایـن شـهر را تـا اسـتانه‬ ‫حـذف از فهرسـت یونسـکو پیـش بـرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ نصـف جهـان را بـه زیبایـی‪،‬‬ ‫قدمـت و تنـوع اثـار تاریخـی اش می شناسـند‪ ،‬میراثی گرانبها‬ ‫کـه در جـای جـای شـهر گنبد هـای فیـروزه ای قـد برافراشـته و‬ ‫شـهرتش را جهانـی سـاخته اسـت‪ .‬تا کنـون چهـار اثـر تاریخـی‬ ‫اسـتان اصفهـان شـامل میـدان امـام (نقـش جهـان)‪ ،‬کاخ‬ ‫موزه چهلسـتون‪ ،‬مسـجد جامع اصفهان و باغ فین کاشـان‬ ‫بـه ثبـت جهانـی رسـیده اسـت‪ .‬امـا داسـتان نامهربانـی بـا اثـار‬ ‫تاریخـی اصفهـان ماجـرای امـروز و دیـروز نیسـت؛ یک بـار بـه‬ ‫بهانـه سـاخت متـرو درخت هـای چندصد سـاله گـذر تاریخی‬ ‫چهـار بـاغ را قلـع و قمـع می کننـد و لـرزه بـر پیکـر پل هـای‬ ‫تاریخـی زنـده رود می اندازنـد‪ ،‬بـار دیگـر بـا سـاختن غـول بـی‬ ‫شـاخ و دمـی ماننـد مجتمـع ارگ جهـان نمـا‪ ،‬میـدان نقـش‬ ‫جهـان را تـا اسـتانه حـذف از فهرسـت بین المللـی یونسـکو‬ ‫پیش می برند و یکبار با ساختمان های بلند و بی و در پیکر‬ ‫‪،‬حریـم اثـار تاریخـی را مخـدوش می کننـد و ایـن قصـه پرغصه‬ ‫تو سـاز های غیرقانونـی و گاه و بیـگاه در حریـم اثـار‬ ‫ساخ ‬ ‫تاریخی نصف جهان همچنان ادامه دارد‪ ...‬میراث دوستان‬ ‫اصفهان نگرانند این سـازه های بلند و بی ضابطه‪ ،‬نظیر ارگ‬ ‫هتل محور چهارباغ و سـاختمان بی نام و نشـان‬ ‫جهان نما‪ِ ،‬‬ ‫در حریم پل خواجو‪ ،‬سـیمای بصری بافت تاریخی اصفهان‬ ‫را به خطر بیندازد‪ ،‬موضوعی که با نظارت کمرنگ مسئوالن‪،‬‬ ‫فرصت را برای جوالن برخی سودجویان مهیا ساخته است‪.‬‬ ‫هر نوع ساخت و ساز در حریم بافت تاریخی‪،‬‬ ‫با استعالم میراث فرهنگی‬ ‫فریـدون الهیـاری (مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی اسـتان اصفهان) گفت‪« :‬امروزه در محدوده‬ ‫اثـار تاریخـی پال ک هایـی وجـود دارد کـه با توجه بـه حریـم‬ ‫تو سـاز ان هـا بایـد از سـازمان‬ ‫ایـن بافت هـا‪ ،‬چگونگـی ساخ ‬ ‫میراث فرهنگی اسـتعالم شـود»‪ .‬او ادامه داد‪« :‬طبق قانون‬ ‫تو سـاز هـر نـوع بنـا در جـوار و حریـم بافـت‬ ‫ارتفـاع ساخ ‬ ‫تاریخـی بایـد کمتـر از هشـت متر باشـد»‪ .‬مدیـرکل میـراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان اصفهـان‬ ‫افـزود‪« :‬مشـکل اساسـی ایـن اسـت کـه حریـم و قوانیـن‬ ‫موجود در این حوزه زیاد شـفاف نیسـت و به طور مشـخص‬ ‫وقتـی پایه هـای قانونـی کار درسـت شـود‪ ،‬کمتـر بـه مـوارد‬ ‫تخلـف بر می خوریـم»‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬اثر تاریخی در اصفهان دارای حریم تاریخی‬ ‫مصوبهستند‬ ‫الهیـاری گفـت‪« :‬میـراث فرهنگـی بـا جدیـت تمـام بـا‬ ‫تو ساز غیر قانونی در حریم اثار تاریخ برخورد می کند‪،‬‬ ‫ساخ ‬ ‫یکـی از مهم تریـن اقدامـات مـا مشـخص کردن محـدوده‬ ‫تو سـاز های غیرمجـاز‬ ‫یسـت کـه ساخ ‬ ‫حریـم بافـت تاریخ ‬ ‫در ان ممنـوع اعلام شـده اسـت»‪ .‬او با اشـاره به اینکه‬ ‫محور هـای تاریخـی مهـم بایـد حریم هـای مشـخص و‬ ‫قوانین شـفاف داشته باشـد‪ ،‬ادامه داد‪« :‬شش سال پیش‪،‬‬ ‫فقـط حـدود ‪ ۱۶۰‬بنـا دارای حریم مصـوب تاریخی بودند که‬ ‫ایـن تعـداد در حال حاضـر بـه بیـش از ‪ ۵۰۰‬اثـر رسـیده و ایـن‬ ‫امـر نشـانه دغدغـه و پیگیـری میـراث فرهنگـی در این حوزه‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫صدور دستور توقف ساخت بنا‬ ‫در حریم بافت تاریخی اصفهان‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی‬ ‫اسـتان اصفهـان ادامـه داد‪« :‬سـاخت بنـا در حریم تاریخی‬ ‫پـل خواجـو هـم کـه مدتـی پیـش بـدون مجـوز قانونـی‬ ‫اجـرا شـده بـود‪ ،‬بـا پیگیری هـای حقوقـی متوقـف شـد»‪.‬‬ ‫الهیـاری تا کیـد کـرد‪« :‬از روزی کـه اولیـن نشـانه های‬ ‫غیر مجاز بـودن ارتفـاع سـاختمان محـرز شـد‪ ،‬پیگیـری مـا‬ ‫شـروع و مکاتبـات الزم بـا شـهرداری و مراجـع قضایـی اغـاز‬ ‫شـد»‪ .‬او ادامـه داد‪« :‬چندی پیـش هـم در ضلـع شـرقی‬ ‫میـدان نقـش جهـان‪ ،‬یکـی از مالـکان محلـی‪ ،‬بـدون اخـذ‬ ‫مجوز از میراث فرهنگی برای سـاخت یک واحد مسـکونی‬ ‫اقـدام بـه خا کبـرداری در پلا ک خـود در حریـم درجـه ‪۲‬‬ ‫مسـجد شـیخ لطـف اهلل کـرده بـود کـه خا کبـرداری بـا ورود‬ ‫مـا بـه موضـوع متوقـف شـد»‪ .‬مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫«ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه گـروه نظـارت یـگان حفاظـت‬ ‫میراث فرهنگـی اسـتان بـه محوطـه اطـراف مجموعـه‬ ‫جهانـی میـدان امـام اعـزام شـدند‪ .‬بـا بررسـی مـدارک‬ ‫مالـک مشـخص شـد کـه مجوز هـای وی کامـل نبـوده و‬ ‫اسـتعالم های الزم نهاد هـای مسـئول از ایـن اداره کل اخـذ‬ ‫نشـده و مالـک در زمینـی بـه وسـعت ‪ ۵۰‬متـر مربع اقـدام به‬ ‫حفـاری بـه عمـق دومتـر و ‪ ۷۰‬سـانتیمتر کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫گستره بافت تاریخی اصفهان بیشتر در چه مناطقی است؟‬ ‫سـید احمـد حسـینی نیا معـاون شهرسـازی و معمـاری‬ ‫شـهردار اصفهـان گفـت‪« :‬بافـت تاریخـی شـهر اصفهـان‬ ‫بیشـتر در مناطـق یـک و سـه شـهرداری اصفهـان و بخشـی‬ ‫در مناطـق پنـج و شـش شـهرداری واقـع شـده اسـت»‪ .‬او‬ ‫ادامـه داد‪« :‬محـور تاریخـی فرهنگـی شـهر اصفهـان شـامل‬ ‫‪ ۴۰۰‬اثـر تاریخـی ثبـت شـده ملـی و چهـار اثـر جهانی سـت‬ ‫و محور هـای ‪ ۱۰‬گانـه منشـعب در مجـاورت ایـن محـور و‬ ‫منطبـق بـر اسـتخوان بندی شـهر اصفهـان در مجمـوع‬ ‫به طـول ‪ ۲۳‬کیلومتـر زنجیـره گردشـگری شـهر را تکمیـل‬ ‫می کنـد»‪ .‬معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهردار اصفهـان‬ ‫گفـت‪« :‬از حـدود ‪ ۲۳۷‬پهنـه مصـوب کالنشـهر اصفهـان‬ ‫دارای بافـت نا کارامـد‪ ۴۴ ،‬پهنـه از گونـه بافـت تاریخی سـت‬ ‫کـه از نظـر مسـاحت ‪ ۲۱‬درصـد بافـت نا کارامـد مصـوب را‬ ‫شـامل می شـود و صیانـت از میـراث فرهنگـی و هویتـی در‬ ‫بافت هـای تاریخـی رویکرد مشـترک شـهرداری و دادسـتانی‬ ‫اصفهـان اسـت»‪.‬‬ ‫بدون مجوز شهرداری هیچ بنایی ساخته نمی شود!‬ ‫ پورمحمـد شـریعتی نیا (رئیـس کمیسـیون امـور اقتصـادی‪،‬‬ ‫حقوقی و گردشـگری شـورای اسلامی شهر اصفهان) گفت‪:‬‬ ‫تو سـاز در محـدوده قانونـی شـهر بایـد از‬ ‫«هـر نـوع ساخ ‬ ‫شـهرداری مجـوز داشـته باشـد و بـدون مجـوز شـهرداری‬ ‫هیـچ بنایـی حـق سـاخت نـدارد»‪ .‬او ادامـه داد‪« :‬شـهرداری‬ ‫بر اسـاس قوانیـن موجـود بـرای دادن مجـوز اقـدام می کنـد‪،‬‬ ‫هـر محـدوده و محلـه ای قوانیـن سـاخت مخصـوص بـه‬ ‫یکـه هـر محـل کـد مخصوص به خـود‬ ‫خـود را دارد؛ به طور ‬ ‫را دارد کـه شـهرداری بر اسـاس ان کـد و ضوابـط مربـوط‬ ‫مجـوز سـاخت را صـادر می کنـد»‪ .‬رئیـس کمیسـیون امـور‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬حقوقـی و گردشـگری شـورای اسلامی شـهر‬ ‫ً‬ ‫اصفهـان افـزود‪« :‬قطعـا هویـت میراثـی و تاریخـی اصفهـان‬ ‫در اولویـت اسـت و نبایـد ایـن هویـت خدشـه دار شـود و هـر‬ ‫نـوع قصـور در ایـن حـوزه بـه هیـچ عنـوان قابل چشم پوشـی‬ ‫نیسـت»‪ .‬شـریعتی نیا گفـت‪« :‬شـهرداری بـرای صـدور مجوز‬ ‫تمـام سـاختمان هایی کـه در حریـم اثـار باسـتانی و تاریخـی‬ ‫شـهر هسـتند‪ ،‬موظـف اسـت از سـازمان میـراث فرهنگـی‬ ‫بـه عنـوان متولـی سـاختمان های میراثـی و تاریخـی ثبـت‬ ‫شـده اسـتعالم بگیـرد و بـر ان اسـاس مجـوز صـادر کنـد و هـر‬ ‫رونـدی بـر خلاف این امر‪ ،‬اشـتباه اسـت»‪ .‬او بیان کـرد‪« :‬هر‬ ‫تخلفـی کـه در هـر جـای شـهر صـورت گیـرد‪ ،‬شـورای شـهر‬ ‫به عنـوان نماینـده مـردم و ناظـر بر کار مدیریت شـهر وظیفه‬ ‫دارد وارد عمـل شـود و جلـوی خلاف را بگیـرد‪ ،‬در زمینـه‬ ‫تو سـاز های غیرمجـاز کـه در ماه هـای اخیـر در حریـم‬ ‫ساخ ‬ ‫بافـت تاریخـی اصفهـان بیشـتر دیـده شـده‪ ،‬ورود کرده ایم و‬ ‫در حـال پیگیـری ماجـرا هسـتیم»‪.‬‬ ‫باید با متخلفان و دور زدن قانون برخورد جدی شود‬ ‫لیلا پهلـوان زاده (عضـو هیئت علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫تو سـاز ها‬ ‫واحـد خوراسـگان) گفـت‪« :‬اتفاقاتـی کـه بـا ساخ ‬ ‫و تنگ شـدن عرصـه بـر اثـار تاریخی اصفهـان از طریـق نفوذ‪،‬‬ ‫انفعـال و دور زدن قوانیـن رخ داده‪ ،‬منجـر بـه ان شـده که در‬ ‫جنگی نابرابر‪ ،‬تمام ارزش های هنری شهر تاریخی اصفهان‬ ‫دچـار خدشـه و فقـط بـه خاطـرات شـیرینی در کتاب هـا و‬ ‫اذهـان محـدود شـود»‪ .‬او افـزود‪« :‬بایـد یکبـار بـرای همیشـه‬ ‫چـاره ای بـرای ایـن مشـکل اندیشـید و از فـردی یـا مسـئولی‬ ‫یا نهادی یا انجمنی متشـکل از همگان‪ ،‬خواسـت قوانینی‬ ‫وضـع و بـا متخلفـان بـه گونـه ای برخـورد کننـد کـه حتـی‬ ‫اندیشۀ سودا گری در بافت تاریخی‪ ،‬لرزه بر تن انان بیندازد‬ ‫چـه رسـد بـه تخریـب بنا هـای تاریخـی‪ ،‬دور زدن قانـون و‬ ‫توسـل بـه زور بـرای دریافـت حقـی نامعلـوم و نامشـروع»‪.‬‬ ‫مولـف کتـاب دولتخانـه صفـوی به روایـت تصویر ادامـه داد‪:‬‬ ‫«بایـد هـر ان کـس کـه قلبـش بـرای ایـن شـهر می تپـد و ِعرق‬ ‫و ادعایـی دربـاره محافظـت از ان دارد‪ ،‬هـر تخلـف کوچـک‬ ‫در ایـن حـوزه‪ ،‬هرچنـد انـدک را بـه گـوش همـگان برسـاند تا‬ ‫ا گـر خـدای نا کرده مسـئوالن بـه بهانۀ حجم زیـاد کار و نبود‬ ‫نیروی الزم برای نظارت‪ ،‬در هنگام بروز این تخلفات شـانه‬ ‫خالـی کردنـد‪ ،‬از ایـن تخلفـات ا گاهـی یافتـه و قبـل از وقـوع‬ ‫فاجعـه‪ ،‬چـاره ای بـرای ان بیندیشـند»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫محله«کاریابی»‬ ‫بندر ماهشهر‬ ‫َ‬ ‫تصاویـر‪ ،‬محلـه «کاریابـی» در بنـدر ماهشـهر را نشـان‬ ‫می دهـد کـه در قلـب ایـن شـهر‪ ،‬بیـن ناحیـه صنعتـی‬ ‫و ماهشـهر مرکـزی در جنـوب خوزسـتان واقـع شـده؛‬ ‫منطقـه ای کـه از دیربـاز صیـادی یکـی از حرف ههـای‬ ‫مردمـان ایـن شـهر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫حسن شیروانی‪ /‬ایرنا‬ ‫چهارمین مرحله رزمایش همدلی در شهرستان ری برگزار شد؛‬ ‫توزیع ‪ ۵۳۸‬هزار بسته معیشتی از زمان شیوع کرونا‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫چهارمین مرحله رزمایش همدلی و کمک مومنانه در قالب‬ ‫توزیـع ‪ 7000‬بسـته معیشـتی بـا عنـوان (طـرح شـهید حـاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی) در مصلا حـرم حضـرت عبدالعظیـم(ع)‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬سـردار محمدرضـا نقـدی معـاون کل‬ ‫هماهنگ کننـده سـپاه پاسـداران از توزیـع بیـش از ‪500‬هـزار‬ ‫بسـته حمایتـی از اغـاز شـیوع کرونـا تا کنـون توسـط سـپاه و‬ ‫بسـیج در اسـتان تهـران خبـر داد‪ .‬وی در ائیـن چهارمیـن‬ ‫رزمایـش کمـک مومنانـه سـپاه حضـرت سیدالشـهدا(ع)‬ ‫اسـتان تهران که به صورت پایلوت در مصال اسـتان مقدس‬ ‫حضـرت عبدالعظیـم(ع)‪ ،‬برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬جنـوب شـهر‬ ‫تهـران باوجـودی کـه منطقـه ثروتمنـدی نیسـت امـا مـردم‬ ‫ایـن منطقـه انسـان هایی باسـخاوت هسـتند که بـا اهدای‬ ‫بسـته های حمایتـی بـه یـاری محرومـان شـتافته اند»‪ .‬وی‬ ‫گفت‪« :‬فرهنگ بخشش جزئی از فرهنگ ملت ایران است‬ ‫کـه از مکتـب امیرالمومنیـن علـی(ع) و حضـرت زهـرا(س)‬ ‫برگرفتـه اسـت‪ .‬چنانکـه میوه هـای بـاغ فـدک همیشـه بیـن‬ ‫فقـرا توزیـع می شـد و از ایـن میوه هـا هیچ وقـت بـه خانـه‬ ‫ان حضـرت نمی رسـید»‪ .‬سـردار نقـدی افـزود‪« :‬ملـت غیـور‬ ‫مـا در دوران دفـاع مقـدس بـا همدلـی و شـجاعت از کشـور‬ ‫خـود دفـاع کردنـد و امـروز نیـز همـان حماسـه ها تکـرار‬ ‫می شـود و ایـن حرکت هـای بـزرگ مردمـی الگـوی خوبـی‬ ‫بـرای نسـل های اینـده خواهـد شـد»‪ .‬در این مراسـم سـردار‬ ‫ذوالقـدر؛ فرمانـده سـپاه حضـرت سیدالشـهدا(ع) اسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬توکلـی؛ فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬سـرهنگ‬ ‫قنبری؛ فرمانده ناحیه شهرری‪ ،‬سرهنگ کاشفی؛ فرمانده‬ ‫ناحیـه باقرشـهر‪ ،‬جمعـی از فرماندهـان‪ ،‬خیریـن‪ ،‬علمـا و‬ ‫خانواده هـای معظـم شـهدا حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫سـردار احمـد ذوالقـدر؛ فرمانـده سـپاه حضـرت‬ ‫سیدالشـهدا(ع) اسـتان تهـران در این مراسـم گفـت‪« :‬از‬ ‫ابتـدای شـیوع ویـروس کرونـا تا کنـون ‪ ۵۳۸‬هـزار بسـته‬ ‫معیشـتی بیـن خانواده هـای نیازمنـد شهرسـتان های‬ ‫اسـتان تهـران توزیـع شـده اسـت و در مرحلـه چهـارم‬ ‫تهـزار بسـته معیشـتی شـامل‬ ‫رزمایـش مومنانـه نیـز هف ‬ ‫‪ ُ ۷۰‬تـن برنـج‪ ،‬روغـن‪ ،‬رب‪ ،‬ما کارونـی و سـایر اقلام موردنیـاز‬ ‫خانوارهـا بسـته بندی و بیـن خانواده هـای نیازمنـد توزیـع‬ ‫می شـود»‪ .‬ذوالقـدر افـزود‪« :‬بـا کمـک خیریـن اسـتان‬ ‫تهـران ‪ 4083‬راس دام قربانـی بـا همـکاری سـپاه حضـرت‬ ‫سیدالشـهدا(ع) اسـتان تهـران بیـن ‪۱۶۱‬هزار خانـوار نیازمند‬ ‫توزیـع شـده اسـت‪ .‬همچنیـن در ایـن مـدت ‪۱۲‬هـزار بسـته‬ ‫فرهنگـی و نوشـت افزار توسـط سـازمان دانش امـوزی سـپاه‬ ‫سیدالشـهدا(ع) در قالـب طـرح همکالسـی سلام و ‪۳۸۰‬‬ ‫تبلـت و گوشـی بیـن دانش امـوزان نیازمنـد توزیـع شـده‬ ‫‪۱۲۱‬هـزار اقلام بهداشـتی و‬ ‫اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬تا کنـون ‬ ‫لباس پرستاری و ‪ ۳۴‬میلیون ماسک در ‪ ۷۰‬کارگاه به همت‬ ‫سـپاه حضـرت سیدالشـهدا(ع)‪ ،‬تولیـد و بیـن نیازمنـدان‬ ‫اسـتان توزیـع شـده اسـت»‪ .‬ذوالقـدر خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«سـپاه حضـرت سیدالشـهدا(ع) یـک کارگاه تمام اتوماتیک‬ ‫تولیـد ماسـک بـا ظرفیـت تولیـد روزانـه ‪۲۱‬هـزار ماسـک‬ ‫راه انـدازی کـرده و درحال حاضـر تولیـدات ایـن کارگاه در‬ ‫مناطقـی کـه موردنیـاز اسـت‪ ،‬توزیـع می شـود»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬طرح سلامت محور شـهید حاج قاسـم سلیمانی‬ ‫ازسـوی سـپاه سیدالشـهدا(ع) و بـا همـکاری فرمانـداری‬ ‫و بخشـداران اسـتان تهـران درحـال برگزاری سـت کـه بـا‬ ‫اجرای این طرح توسـط بسـیجیان در محله های مختلف‬ ‫و انجـام تسـت کرونـا در هفتـه گذشـته ‪ 2151‬بیمـار مبتالبـه‬ ‫کرونـا شناسـایی شـده اند کـه ایـن افـراد به مـدت دوهفتـه با‬ ‫حمایت سـپاه تحت نظر و قرنطینه خانگی قرار می گیرند»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه شهرداری باقرشهر و اتاق اصناف شهرستان ری‬ ‫جلسـه ای سـازنده فی مابیـن شـهرداری باقرشـهر و اتـاق‬ ‫اصنـاف شهرسـتان ری برگـزار شـد‪ .‬این جلسـه باحضـور‬ ‫شـهردار و معاونیـن و تنـی چنـد از مدیـران شـهرداری‬ ‫باقرشـهر و معـاون اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری به میزبانـی‬ ‫شـهرداری باقرشـهر برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری و شـورای اسلامی باقرشـهر؛ سـعید اسـتاد فـرج‬ ‫در ابتـدای جلسـه گفـت‪« :‬باتوج هبـه تاسـیس شـهرداری‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۷۵‬ارائـه خدمـات بـه شـهروندان در حوزه هـای‬ ‫مختلف شـتاب بیشـتری گرفت‪ ،‬چنانچه با ارتقای سـطح‬ ‫زیرسـاخت های شـهری و افزایـش سـرانه ها در حوزه هـای‬ ‫فضای سـبز‪ ،‬شهرسـازی نوین و ورزشـی شـاهد شهری پویا‬ ‫و پرتکاپـو هسـتیم»‪ .‬شـهردار باقرشـهر افـزود‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫گسـتره جغرافیایـی باقرشـهر و حضـور اصنـاف و کارخانه هـا‬ ‫و صنایـع ملـی‪ ،‬نحـوه خدمت رسـانی بـه ایـن صنـوف در‬ ‫دسـتورکار شـهرداری قـرار دارد و بـا نگاهـی عمیق به اقتصاد‬ ‫شـهری و مطالعات میدانی و تاسـیس واحد سرمایه گذاری‬ ‫سـعی در برندسـازی شـهری براسـاس پرا کنـش صنـوف و‬ ‫اقتصـاد شـهری هسـتیم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬باتوج هبـه زنده‬ ‫و فعال بودن شـهر و رشـد ان‪ ،‬شـاهد توسـعه اما کن اداری و‬ ‫تجاری بنابر اقتصاد شهری هستیم که باتوجه به موقعیت‬ ‫مکانـی و تـردد بـاال و هم جـواری با اسـتان تهـران فعالیت ها‬ ‫براسـاس رفـع نیازهـا صـورت می پذیـرد»‪ .‬اسـتاد فـرج ادامه‬ ‫داد‪« :‬توقع مجموعه مدیریت شـهری این اسـت که اصناف‬ ‫نیـز درراسـتای تعامـل بـرای خدمت رسـانی بـه شـهروندان‬ ‫نسـبت بـه حضـور فعاالنـه در مراسـمات ملـی و مذهبـی و‬ ‫رعایت حقوق شـهروندی و ممانعت از هرگونه سـد معبر در‬ ‫کنار شـهرداری قرار بگیرند»‪ .‬شـهردار باقرشهر درپایان بیان‬ ‫کرد‪« :‬باتوجه به خدمات شـهرداری و سـاخت مرا کز تجاری‬ ‫و اداری شـاهد رشـد چشـمگیر ارزش افزوده امال ک تجاری‪،‬‬ ‫اداری در سطح شهر هستیم که این امر شکوفایی و پویایی‬ ‫شـهر را پدیـدار می سـازد»‪ .‬درادامـه کشـاورزی؛ نایب رئیـس‬ ‫اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری ضمـن تبریک کسـب رتبه برتر‬ ‫توسـط شـهرداری باقرشـهر در بیـن ‪ ۴۲‬شـهرداری اسـتان‬ ‫تهران به شهردار باقرشهر؛ بیان کرد‪« :‬باتوجه به مختصات‬ ‫جغرافیایـی شهرسـتان ری و وجـود کارگاه ها و صنایع مولد‬ ‫به دنبال ممیزی و تشـکیل پرونده و تهیه شناسـنامه برای‬ ‫ایـن قبیـل کارگاه هـا و انبارهـا هسـتیم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بـا‬ ‫شناسـایی و تهیـه پروانه هـای کسـبی ضمن حفـظ امنیت‬ ‫کاری نسـبت بـه کاهـش خطـرات ناشـی از حـوادث اقـدام‬ ‫کرده ایـم»‪ .‬وی درادامـه گفـت‪« :‬اتـاق اصنـاف همـگام بـا‬ ‫سـایر نهادهـا و ارگان هـا حسـب وظیفـه انسان دوسـتانه و‬ ‫درراسـتای منویات مقام عظمای والیت درراسـتای کمک‬ ‫به اقشـار اسـیب پذیر درزمینه توزیع بسته های معیشتی و‬ ‫کمک هـای مومنانـه در کنـار مجموعـه مدیریـت شـهری از‬ ‫هیـچ تالشـی فروگـذار نیسـت»‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫حضور شهردار گرگان در دفاتر‬ ‫تسهیل گری محالت کم برخوردار‬ ‫عبدالرضـا دادبـود؛ شـهردار گـرگان به همـراه رضایـی؛‬ ‫مشـاور امـور بانـوان و خانـواده شـهرداری‪ ،‬سـید محمـد‬ ‫مرتضـوی؛ رئیـس و ناصـر گرزیـن؛ نایب رئیـس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر گـرگان بـا حضـور در دفاتـر تسـهیلگری و‬ ‫توسـعه محلـی محلات افسـران و انجیـراب و همچنیـن‬ ‫اوزینـه و چنـاران به صـورت جدا گانـه بـا مدیـران ایـن‬ ‫دفاتـر بـه گفت وگـو پرداختنـد‪ .‬دادبـود اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«پرداختـن بـه موضوعـات مربـوط بـه محلات یکـی از‬ ‫مولفه هـای توسـعه پایـدار اسـت و تلاش کردیـم در‬ ‫سـال های اخیـر نـگاه ویـژه ای بـه ایـن مناطـق و به طـور‬ ‫خـاص محلات کم برخـوردار داشـته باشـیم»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬وجـود چنیـن دفاتری در محلات موجب ایجاد‬ ‫سـازوکار نهـادی بـرای پیونـد بین بخشـی مرا کـز توسـعه‬ ‫و ارتبـاط بخش هـا بـا مـردم و شـهروندان می شـود»‪.‬‬ ‫دادبـود بیـان کـرد‪« :‬برخـی مصوبـات میـز خدمـت‬ ‫مربـوط بـه محلات کم برخـوردار اسـت و بـا حضـور در‬ ‫ایـن مناطـق مشـکالت و مسـائل اهالـی محلـه را بررسـی‬ ‫و پیگیـری می کنیـم»‪ .‬شـهردار گـرگان گفـت‪« :‬اجـرا و‬ ‫اغـاز عملیـات سـاخت پروژه هـای کوتاه مـدت را بایـد‬ ‫در اولویـت قـرار داده و پروژه هـا را بیشـتر بـا رویکـرد‬ ‫اجتماعـی در دسـتورکار قـرار دهیـم»‪ .‬رئیـس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر گـرگان نیـز در این نشسـت ها بـه نقـش‬ ‫سـازنده دفاتـر تسـهیلگری در حـل و رفـع مشـکالت و‬ ‫مطالبـات شـهروندان محلات اشـاره کـرد‪ .‬سـید محمـد‬ ‫مرتضـوی اظهـار کـرد‪« :‬رسـیدگی بـه خانه هـا و فضاهـای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬مسـائل عمرانـی و شناسـایی ایـن مشـکالت‬ ‫موضوعاتـی هسـتند کـه دفاتـر تسـهیلگری می تواننـد به‬ ‫شـهرداری کمـک کننـد»‪ .‬مرتضـوی افـزود‪« :‬مـا با حضور‬ ‫در ایـن دفاتـر به دنبـال احصـای مشـکالت و مطالبـات‬ ‫هسـتیم و بـا همـکاری شـهرداری درصـدد رفع معضالت‬ ‫مناطـق تلاش خواهیـم کـرد»‪ .‬ناصـر گرزیـن خطـاب بـه‬ ‫مدیـران ایـن دفاتـر اظهـار کـرد‪« :‬از پیگیـری مطالبـات و‬ ‫رفـع مشـکالت موجـود کوتاه نیاییـد و تهدیدات موجود‬ ‫محلات را بـا جدیـت دنبـال کنیـد»‪.‬‬ ‫معرفی سرپرست جدید‬ ‫اداره مخابرات علی اباد کتول‬ ‫درجلسـه ای بـا حضـور مدیر مخابرات منطقه گلسـتان ‪،‬‬ ‫سرپرسـت جدیـد اداره مخابـرات شهرسـتان علی ابـاد‬ ‫کتـول معرفـی شـد‪ .‬غالمعلـی شـهمرادی بـا حضـور در‬ ‫اداره مخابـرات علی ابـاد کتـول‪ ،‬سرپرسـت جدیـد ایـن‬ ‫اداره را معرفـی کـرد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در شـرایط‬ ‫کنونـی ‪ ،‬پایـداری ارتباطـات مخابراتـی از اهمیـت‬ ‫ویـژه ای برخـوردار اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تامیـن‪ ،‬حفـظ و‬ ‫ارتقـاء زیرسـاخت های مخابراتـی در جای جـای اسـتان‬ ‫مهـم اسـت و خدمـات ‪ ،‬محصـوالت و سـرویس های‬ ‫مخابراتـی بایـد بـا بهتریـن کیفیـت بـه مشـتریان وا گـذار‬ ‫شـود»‪ .‬مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان بـا قدردانـی‬ ‫از زحمـات احمـد سـبحانی (سرپرسـت قبلـی اداره‬ ‫مخابـرات علی ابـاد کتـول) ‪ ،‬عملکـرد وی را قابل قبـول‬ ‫دانسـت و گفـت ‪« :‬تلاش و همدلـی کارکنـان مخابـرات‬ ‫علی ابـاد موجـب پیشـرفت و اجـرای به موقـع طر ح هـا و‬ ‫برنامه هـای مخابراتـی در ایـن شهرسـتان خواهـد شـد‬ ‫کـه بـا ریاسـت کـوروش مزیـدی (سرپرسـت جدیـد ایـن‬ ‫اداره) ‪ ،‬ایـن همـت و تلاش بیش ازپیـش افزایـش یافتـه‬ ‫تـا رضایتمنـدی حدا کثری مشـتریان در این شهرسـتان‬ ‫را شـاهد باشـیم»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات موسسـه انجمن متخصصان گردشـگری ایران به شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 21331‬و شناسـه ملـی ‪ 10103382086‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ ‪ 1398/09/12‬و مجـوز شـماره‬ ‫‪ 992303/16487‬مورخ ‪ 1399/07/09‬اداره کل حقوقی و امال ک وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫اعضای هیات مدیره به شـرح زیر برای مدت دو سـال انتخاب گردیدند‪:‬‬ ‫اقـای مسـعود فاضـل بـه کـد ملـی ‪ 0039913031‬و اقـای محسـن امامی به‬ ‫کـد ملـی ‪ 4172008623‬و اقـای جـواد قاسـمی بـه کـد ملـی ‪0044245106‬‬ ‫و اقـای علـی غم خـوار بـه کـد ملـی ‪ 0381521702‬و خانـم نرگـس شـجاعی‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 4072430315‬و اقـای غالمحسـین خسـروابادی بـه کـد ملی‬ ‫‪ 0051048991‬و اقـای علی ا کبـر عبدالملکـی بـه کـد ملـی ‪3801216837‬‬ ‫بسـمت اعضـای اصلـی هیـات مدیـره و خانـم رومینـا ربانـی بـه کـد ملـی‬ ‫‪ 0440156262‬و اقـای سـیدمحمد حسـینی بـه کـد ملـی ‪4898844413‬‬ ‫بسـمت اعضـای علی البـدل هیـات مدیره‪ .‬اقـای ا کبر غمخـوار به کد ملی‬ ‫‪ 0384463584‬بسـمت بـازرس اصلـی و اقـای داریـوش نیکنامـی بـه کـد‬ ‫ملـی ‪ 2219492966‬بسـمت بـازرس علی البـدل بـرای مـدت دو سـال‬ ‫انتخـاب گردیدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1061854‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات موسسـه نیکـوکاری ریحانـه سـعادت بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 24386‬و شناسـه ملـی ‪ 10103999505‬بـه‬ ‫اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1399/02/31‬بـه‬ ‫شـماره مجـوز ‪ 59495‬مـورخ ‪ 1399/04/29‬صـادره از وزارت‬ ‫کشـور تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬حجه االسلام مصطفـی‬ ‫توکلیـان بـا کـد ملـی ‪ 1229630856‬بعنـوان رئیـس هیـات‬ ‫مدیـره‪ ،‬مجتبـی ایـزدی بـا کـد ملـی ‪ 1284753816‬بعنـوان‬ ‫نائـب رئیـس هیـات مدیـره‪ ،‬مجیـد کاظمـی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 0036856584‬بعنـوان خزانـه دار و عضـو هیئـت مدیـره‪،‬‬ ‫میرمهـدی حسـینی با کـد ملـی ‪ 1380049369‬بعنـوان عضو‬ ‫اصلـی هیـات مدیـره و مدیرعامـل کلیـه اسـناد و اوراق بهادار‬ ‫و تعهـداور بـا امضـای دو نفـر از ایـن اشـخاص (رئیـس هیـات‬ ‫مدیـره یـا نایب رئیس هیات مدیـره و خزانه دار‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫خزانـه دار) بـا مهـر موسسـه معتبـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1061855‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پژوهشگران صنعت نور پرتو توان در تاریخ ‪ 1399/09/23‬به شماره ثبت ‪ 569623‬به شناسه ملی ‪14009643282‬‬ ‫یگـردد‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬انجام فعالیت های تولید کاال و‬ ‫ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصه ان به شـرح زیر جهت اطالع عموم ا گهی م ‬ ‫خدمات مجاز بازرگانی و واردات و مونتاژ‪ ،‬خرید و فروش‪ ،‬بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی‪ ،‬امور گمرکی‪ ،‬انبارداری‪ ،‬تهیه و توزیع درخصوص فراورد های‬ ‫شـیمیایی‪ ،‬مکانیکی و اپتیکی‪ ،‬تجهیزات و مواد مصرفی ازمایشـگاهی‪ ،‬لوازم جانبی مصرفی مرتبط با صنایع ازمایشـگاهی‪ ،‬مکانیک‪ ،‬شـیمیایی (پس از‬ ‫اخـذ مجو هـای الزم)‪ ،‬معدنـی‪ ،‬هواپیمایـی و موتـور‪ ،‬غذایـی‪ ،‬انـرژی و انـرژی خورشـیدی و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجـی در زمینه های مذکور‪،‬‬ ‫انتقـال تکنولـوژی و دانـش فنـی مرتبـط از خـارج کشـور و بالعکـس‪ ،‬مطالعـات کاربـردی در رشـته های صنایـع شـمیایی‪ ،‬طراحـی و سـاخت‪ ،‬اجـرا و تعمیـر‬ ‫تجهیـزات و ادوات ازمایشـگاهی‪ ،‬مکانیـک‪ ،‬ماشـین االت مرتبـط بـا صنایـع غذایـی‪ ،‬مطالعـات زلزله شناسـی‪ ،‬معـدن‪ ،‬هوایی و فضایـی‪ ،‬توربینی‪ .‬انـرژی و‬ ‫انـرژی خورشـیدی‪ ،‬سـرمایه گذاری در سـایر شـرکت ها و پروژه هـای مرتبـط بـا موضـوع بـا موضـوع فعالیـت شـرکت‪ ،‬تاسـیس شـتاب دهنده‪ ،‬تاسـیس مرا کـز‬ ‫نمایندگـی در داخـل و خـارج از کشـور جهـت گسـترش عرضـه محصـوالت‪ ،‬تجهیـزات و راه انـدازی مرا کـز تولیـد محصـوالت جدید مرتبط با موضوع شـرکت‬ ‫حضـور در همایش هـا و نمایشـگاه های خـارج از کشـور جهـت گسـترش عرضـه محصـوالت و ارائـه دسـتاوردها‪ ،‬برگـزاری نمایشـگاه و رویـداد در زمینه هـای‬ ‫مرتبط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط‪ .‬مدت فعالیت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬استان تهران‪ -‬منطقه‪،14‬‬ ‫شهرسـتان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محله شـهرک قدس (غرب)‪ ،‬خیابان گلسـتان شـمالی‪ ،‬خیابان هوافضا‪ ،‬پال ک ‪ ،2‬طبقه همکف کدپسـتی‬ ‫‪ 1465775961‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 1,000,000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬اقـای کـورس نکوفـر بـه‬ ‫شماره ملی ‪ 0055897843‬دارنده ‪ 200000‬ریال سهم الشرکه‪ ،‬اقای سیدحسین موسوی به شماره ملی ‪ 0057947872‬دارنده ‪ 200000‬ریال سهم الشرکه‪،‬‬ ‫خانـم سـلمی امـی بـه شـماره ملـی ‪ 0069243115‬دارنده ‪ 200000‬ریال سهم الشـرکه‪ ،‬اقای محمدامین امی به شـماره ملـی ‪ 0080095917‬دارنـده ‪ 200000‬ریال‬ ‫سهم الشرکه‪ ،‬اقای زهیر صبوحی به شماره ملی ‪ 0603296343‬دارنده ‪ 200000‬ریال سهم الشرکه‪ .‬اعضا هیئت مدیره‪ :‬اقای کورس نکوفر به شماره ملی‬ ‫‪ 0055897843‬و به سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود‪ ،‬اقای سیدحسـین موسـوی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0057947872‬و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت ‪ 1‬سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬خانـم سـلمی امی به‬ ‫شـماره ملی ‪ 0069243115‬و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود‪ ،‬اقای محمدامین امی به شـماره ملی ‪ 0080095917‬و به سـمت عضو‬ ‫اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای زهیـر صبوحـی بـه شـماره ملـی ‪ 0603296343‬و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره به مـدت نامحدود‪.‬‬ ‫دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی‬ ‫ً‬ ‫و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل و یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬ثبت‬ ‫موضـوع فعالیـت مذکـور به منزلـه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1061851‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت بازرگانـی پویـش فراسـو کیمیـا شـرکت سـهامی خـاص به‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 325338‬و شناسـه ملـی ‪ 10103623566‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/08/20‬تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬موسسـه حسابرسـی کارامـد حسـاب ایرانیـان به شناسـه ملی‬ ‫‪ 10103907200‬سمت بازرس اصلی و خانم نوش افرین طاهری فر به شماره ملی‬ ‫‪ 0062095102‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یـک سـال مالی انتخاب‬ ‫شـدند‪ .‬حسـاب سـود و زیـان شـرکت بـرای سـال منتهـی بـه ‪ 1398/12/29‬مورد‬ ‫تصویـب قـرار گرفت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1061853‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت راهبـران شـماران سیسـتم بـا مسـئولیت محـدود بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 362067‬و شناسـه ملـی ‪ 10104087258‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/08/17‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ‬ ‫شـد‪ :‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس اسـتان تهـران‪ -‬منطقـه ‪،15‬‬ ‫شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه شـهیدقندی‪ -‬نیلوفـر‪،‬‬ ‫خیابـان پا کسـتان‪ ،‬کوچـه شـهیدعباس سـاوجی نیا (هشـتم)‪ ،‬پلا ک ‪ ،4‬طبقـه‬ ‫دوم‪ ،‬واحد ‪ 5‬کدپستی ‪ 1531715316‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1061852‬‬ ‫ا گهی تغییرات شـرکت نسـیم دانه پارسـیان سـهامی خاص به شـماره ثبت‬ ‫‪ 520591‬و شناسـه ملـی ‪ 14007302663‬بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت‬ ‫مدیـره مـورخ ‪ 1399/09/08‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت در‬ ‫واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس‪ :‬اسـتان تهـران‪ -‬منطقـه ‪ 15‬شهرسـتان تهران‪،‬‬ ‫بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه قائم مقـام‪ -‬سـنایی‪ ،‬خیابـان گلریـز‪،‬‬ ‫کوچـه الونـد‪ ،‬پلا ک ‪ 13‬مجتمـع الونـد‪ ،‬طبقـه چهـارم‪ ،‬واحـد ‪ 14‬کدپسـتی‬ ‫‪ 1588616137‬تغییـر یافـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1061848‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه اول دی ‪ / 1399‬شماره ‪332‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هجده هزارپا‬ ‫راز گنجور‬ ‫دختری به نام نل‬ ‫در خالصه ماجـرای «هجـده هزارپـا» محصـول مرکـز گسـترش سـینمای‬ ‫مسـتند و تجربـی کـه بـا مشـارکت موسسـه روایـت فتـح تولیـد شـده‪ ،‬امـده‪:‬‬ ‫«احمـد‪ ،‬اهـل سـوریه در تلاش اسـت کـه بـرای خانـواده خـود و بقیـه‬ ‫یسـت‪ ،‬از راه‬ ‫مـردم شـهرش در فوعـه کـه در محاصـره نیروهـای تکفیر ‬ ‫اسـمان‪ ،‬اذوقـه و کمـک ارسـال کنـد»‪ .‬ایـن فیلـم مسـتند سـاخته مهـدی‬ ‫شـاه محمدی؛ منتخـب جایـزه شـهید اوینـی سـینماحقیقت اسـت‪.‬‬ ‫ََ‬ ‫دیـو پلیدی هاسـت کـه همیشـه راز شـادی را مـی دزدد و باعـث‬ ‫پلشـت‪ِ ،‬‬ ‫می شـود مـردم کم کـم شـادی را از یـاد ببرنـد‪ .‬گنجـور؛ پسـربچه ای کـه نـزد‬ ‫سـیمرغ بـزرگ شـده‪ ،‬تصمیـم می گیـرد شـادی را پـس بگیـرد ‪...‬؛ سـها‬ ‫اردم‪ ،‬هانـی حسـینی‪ ،‬رامیـن کهـن و متیـن گـودرزی؛ بازیگـران این نمایش‬ ‫ کارگردانـی هانـی حسـینی و مرضیـه نـادری هسـتند کـه بـا تکنیـک تئاتـر‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫زنده‪-‬عروسـکی‪ -‬دیجیتالی تولیـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫وقتـی ترنـت عتیقه فـروش نمی توانـد در موعـد مقـرر‪ ،‬بدهـی خـود را بـه‬ ‫کیلـپ بپـردازد‪ ،‬همـراه نـوه اش نـل؛ از لنـدن به دنبـال مـادر گمشـد ه ایـن‬ ‫دختـر به سـوی «پارادایـز» می رونـد ‪ ...‬انتشـارات «علمـی و فرهنگـی» رمـان‬ ‫«دختـری به نـام نـل» اثـر چارلـز دیکنـز و ترجمـه حمیدرضـا اتش بـراب را در‬ ‫‪ ۱۰۲۵‬صفحه و بهای ‪ ۱۱۰‬هزار تومان منتشـر کرد که انیمیشـن ان در دهه ‪60‬‬ ‫در ایـران پخـش شـد‪.‬‬ ‫قبل پاییز‪ ،‬بعد پاییز‬ ‫مجسمه هایبیژننعمتیشریف‬ ‫گهواره‬ ‫البـوم «قبـل پاییـز‪ ،‬بعـد پاییـز» بـا صـدای امیـد نعمتـی و اهنگ سـازی امین‬ ‫همایـی؛ منتشـر شـد‪ .‬سـروده های احسـان افشـاری در این البـوم اسـتفاده‬ ‫شـده و میکـس و مسـترینگ قطعـات را امیـد اصغری بر عهده داشـته‪ .‬امید‬ ‫نعمتـی پیش از ایـن اثـاری را بـا گروه های «پالت» و «دنگ شـو» و نیـز اثاری را‬ ‫ً‬ ‫مسـتقال منتشـر کـرده بـود‪ .‬از امیـن همایـی نیـز پیش تـر البوم «شـهر جـادو»‬ ‫ارائه شـده اسـت‪.‬‬ ‫مجسـمه های بیـژن نعمتـی شـریف در قالـب نمایشـگاه انفـرادی حجـم؛ تـا‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬کریمخان زنـد‪ ،‬خیابـان‬ ‫ِ ‬ ‫‪ 23‬دی مـاه ‪ 99‬در گالـری شـیرین به‬ ‫سـنایی‪ ،‬کوچ ه سـیزدهم‪ ،‬پال ک ‪ ۵‬دایر اسـت‪ .‬مجسمه های وی مرز رسانه‬ ‫یشـکند‪ ،‬بـا رنگ هـای تنـد پالـت ترکیـب می شـود و بـا صحنه ارایـی‬ ‫را م ‬ ‫عروسـک هایش پیونـد برقـرار می کنـد و ان هـا را در فضـای بینامتنـی از‬ ‫مجسـمه و صحنـه ای نمایشـی در تعلیـق می گـذارد‪.‬‬ ‫«گهـواره»‪ ،‬همیـار تربیـت کـودک؛ و مصمـم اسـت بـه والدیـن کمـک کنـد‬ ‫به قـدر کفایـت خـوب باشـند‪ .‬هم ا کنـون ایـن برنامـه بـرای دوره بـارداری و‬ ‫تربیـت کـودکان تـا شش سـال امـاده شـده اسـت‪ .‬تمـام محتـوای «گهـواره»‬ ‫توسـط تیـم کارشـناس خبـره کـودک تهیـه شـده اسـت؛ البتـه جایگزیـن‬ ‫توصیه هـای بخـش درمان نیسـت و تنها بـرای اموزش عمومی تهیه شـده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمن اینکـه پرداخـت درون برنامه ای سـت و کاملا رایـگان نیسـت‪.‬‬ ‫کاروانسرای سنگی اهوان‬ ‫میخائیلزالتوکوفسکی‬ ‫میروسالوهولوب‬ ‫«کاروانسـرای سـنگی» در منطقـه اهـوان در ‪ ۴۲‬کیلومتـری خاور سـمنان قرار‬ ‫دارد‪ .‬سـاختمان ان‪ ،‬از سـنگ و سـاروج اسـت و قدمتـش بـه قـرن ‪ 5‬هجـری‬ ‫می رسـد‪ .‬از سـاختمان کاروانسـرا فقط دیوارهای اطراف و قسمتی از داالن‬ ‫ورودی بـزرگ جلـوی ان بجـا مانـده و بقیـه به صـورت تلـی از سـنگ های‬ ‫لشـکل اسـت و‬ ‫کوچـک و بـزرگ درامـده‪ .‬حیـاط مرکـزی کاروانسـرا مستطی ‬ ‫‪ ۲۶‬اتـاق دارد‪.‬‬ ‫با دندان هایی چون موش‬ ‫باران خرد خرد سنگ را می جود‬ ‫جلوه ی درختان در میان شهر‬ ‫چونان پیامبران است‬ ‫گریستن‬ ‫شاید هق هق‬ ‫ِ‬ ‫عفریته هایهولناکتاریکی ست‪،‬‬ ‫شاید خنده ی خاموش شده ی گل های ان دوردست‬ ‫در باغ است‬ ‫که می کوشد سل را درمان کند‬ ‫با خش خش خود‬ ‫مترجم‪:‬ا کواللیا‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫شکافجنسیتی‬ ‫«شکاف جنسیتی» درواقع‪ ،‬یکی از دو کتاب نوشته شده توسط «بال ابزوگ» است که در سال ‪1984‬‬ ‫منتشر شد‪ .‬البته انچه دراین اثر ارائه شده‪ ،‬مبتنی بر ساختارهای سیاسی جامعه امریکایی ست و به‬ ‫این موضوع می پردازد که چگونه باید زنان در هرم قدرت سیاسی قرار گیرند‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫بال ابزوگ‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫«بــای جنگجــو» لقبــی بــود کــه هوادارانــش بــه او‬ ‫ِ‬ ‫«بــا ابــزوگ»؛ وکیــل‪ ،‬نماینــده مجلــس‬ ‫داده بودنــد‪ِ :‬‬ ‫تهــای‬ ‫و کنشــگر اجتماعــی کــه در دوران فعالی ‬ ‫ـری جنبــش زنــان را به دســت گرفــت‪ .‬او‬ ‫پرشــورش‪ ،‬رهبـ ِ‬ ‫نســازی همچــون‬ ‫بــا پیوســتن بــه فمینیسـت های جریا ‬ ‫«گلوریــا اســتاینم»‪« ،‬شــرلی چیــزم» و «بتــی فریــدان»؛‬ ‫«حــزب ملــی سیاســی زنــان» (‪ )NWPC‬را ایجــاد کــرد‬ ‫شهــای پیوســته دراین مســیر‪ ،‬به عنــوان‬ ‫و بــا تال ‬ ‫یکــی از چهر ههــای اصلــی «ا کوفمینیســم» شــناخته‬ ‫شــد‪« .‬جایــگاه زن در خانــه اســت؛ خانــه نماینــدگان»‬ ‫درواقــع‪ ،‬شــعار اولیــن کمپیــن او در ســال ‪ 1970‬بــود‬ ‫فشــده در برنام ههــای‬ ‫کــه به خوبــی چش ـم انداز تعری ‬ ‫پی ـش روی او بــرای حضــور در قالــب یــک زن فعــال‬ ‫یکــرد؛ او می خواســت وارد‬ ‫در جامعــه را تصویــر م ‬ ‫نهــای صاحــب قــدرت در جامعــه شــود و ازاین رو‪،‬‬ ‫جریا ‬ ‫پیوســتن بــه مجامــع و محافــل سیاســی را گامــی الزم‬ ‫و اساســی بــرای بهبــود جایــگاه زنــان می دانســت‪.‬‬ ‫یکــه ســال ‪ 1975‬توســط ســازمان ملــل متحــد‬ ‫زمان ‬ ‫«ســال جهانــی زنــان» ((‪ IWY‬نامیــده شــد؛ «جیمــی‬ ‫یو نهمین رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده)‬ ‫کارتــر» (س ـ ‬ ‫«بــا» را رئیــس اجــاس ایــن رویــداد کــرد و ایــن انتصــاب‬ ‫ِ‬ ‫به نوعــی‪ ،‬شــروع طوفانـ ِـی ایــن فمینیســت در مســیر‬ ‫نســال هــم بــود کــه ‪ 8‬مــارس را‬ ‫انتخابـی اش شــد‪ .‬از هما ‬ ‫به عنــوان «روز جهانــی زنــان» نا مگــذاری کردنــد‪.‬‬ ‫«بلا سـاویتزکی ابـزوگ» در ‪ 24‬جـوالی ‪ 1920‬در‬ ‫ی (امریکا) متولد شـد‪ .‬والدینش از مهاجرین‬ ‫نیویورک سـیت ‬ ‫یهـودی روس بودنـد‪ .‬مـادرش؛ «اسـتر» خانـه دار بـود و‬ ‫ِ‬ ‫پـدرش؛ «امانوئـل» مجموعـه ای به نـام ‪Live and Let Live‬‬ ‫‪ Meat Market‬را اداره می کرد که فعالیتش در حوزه گوشت‬ ‫بـود‪« .‬بلا» از همـان کودکـی نیـز روحیـه مبـارزی داشـت‬ ‫یکـرد در هـر رقابتـی‪ ،‬سـایر بچه هـا را شکسـت‬ ‫و سـعی م ‬ ‫گتـر شـد نیـز بـه محـل کار پـدرش رفـت تـا‬ ‫دهـد‪ .‬وقتـی بزر ‬ ‫به عنوان صندوق دار‪ ،‬در انجا مشـغول شـود‪ .‬اموختن امور‬ ‫مذهبی شـان‪ ،‬باعـث شـد تـا زمینه هـای فمینیسـم در او‬ ‫شـکل بگیـرد؛ او این ماجـرا را در کتـاب «خانـم ِبلا ابـزوگ بـه‬ ‫واشـینگتن مـی رود» (‪ )1972‬چنیـن توضیـح داده‪« :‬وقتـی‬ ‫همـراه خانـواده به کنیسـه می رفتم‪ ،‬متوجه شـدم که زنان‬ ‫را بـه ردیف هـای عقـب بالکن می فرسـتند و ایـن چیزی بود‬ ‫یکـه بـه ‪13‬سـالگی رسـید‪،‬‬ ‫کـه دوسـتش نداشـتم»‪ .‬هنگام ‬ ‫پـدرش از دنیـا رفـت و جرقـه دوم در ذهنـش زده شـد؛‬ ‫خاخام هـای کنیسـه ارتودوکـس اجـازه ندادنـد تـا او دعـای‬ ‫«کدیـش» را بـرای پـدرش بخوانـد؛ زیـرا تنهـا‪ ،‬پسـر یـا پسـران‬ ‫متوفـی اجـازه ایـن کار را داشـتند‪ .‬ازانجا کـه ایـن خانـواده‬ ‫فرزنـد پسـری نداشـت‪« ،‬بلا» به مـدت یک سـال هر صبـح‬ ‫بـه کنیسـه می رفـت و نه تنهـا بـرای پـدر درگذشـته اش دعـا‬ ‫یکـرد؛ بلکـه سـنت ها را نیـز نادیـده می گرفـت‪ .‬او بعـد از‬ ‫م ‬ ‫فار غ التحصیلـی از دبیرسـتان «والتـون» در «برانکـس»‪،‬‬ ‫راهـی دبیرسـتان «فلورانـس مارشـال» شـد کـه به زبـان‬ ‫عبـری اداره می شـد و ازطریـق شـرکت در کالس هـای ویـژه‬ ‫ان دبیرسـتان نیـز بـه اموختـن ویولـن پرداخـت‪ .‬او بعدهـا‬ ‫در «کالـج هانتـر» دانشـگاه «نیویورک سـیتی» رشـته علـوم‬ ‫سیاسـی را دنبـال کـرد و هم زمـان در حـوزه علمیه یهودیان‬ ‫امریکا‪ ،‬تحصیل کرد‪ .‬او در کالج‪ ،‬رئیس شورای دانشجویی‬ ‫و عضـو فعـال «اتحادیـه دانشـجویی امریـکا» (‪ )ASU‬بـود‪.‬‬ ‫اشـنایی اش بـا «میـم کالبـر» کـه یـک روزنام هنـگار فعـال در‬ ‫حوزه زنان بود؛ منجر به تاسـیس «سـازمان محیط زیسـت‬ ‫و توسـعه زنـان» (‪ )WEDO‬شـد؛ یـک مجموعـه شـاخص‬ ‫ـری زنـان در سیاسـت‬ ‫غیرانتفاعـی بین المللـی کـه از براب ِ‬ ‫یکـرد و از جمله موفقیت هـای اولیه ان‪،‬‬ ‫جهانـی حمایـت م ‬ ‫دسـتیابی بـه برابـری جنسـیتی در اسـناد نهایـی دسـتور کار‬ ‫‪ 21‬و بیانیـه «ریـو» بـود؛ حتـی در سـال ‪ ، 2006‬جایـزه‬ ‫ازسـوی «برنامه محیط زیسـت‬ ‫‪ Champions of the Earth‬را‬ ‫ِ‬ ‫سـازمان ملـل متحـد» (‪ )UNEP‬دریافـت کـرد‪ .‬اشـنایی این‬ ‫دو‪ ،‬بـه حضورشـان در دبیرسـتان «والتـون» برمی گشـت؛‬ ‫راهـی «کالـج هانتـر»‬ ‫از همان جـا‬ ‫نیـز بـرای ادامـه تحصیـل ‪ِ ،‬‬ ‫ً‬ ‫شدند‪ .‬او بعدا در سال ‪ 1944‬و از دانشگاه «کلمبیا» مدرک‬ ‫حقـوق گرفـت‪ .‬ایـن مـدرک‪ ،‬راه او را در جـاده دلخواهـش‬ ‫همـوار کـرد و در سـال ‪ 1945‬بـه ‪ New York Bar‬پیوسـت‪:‬‬ ‫«کانـون وکالی ایالـت نیویـورک» که مجموعه ای داوطلبانه‬ ‫بـرای وکالـت بـوده و ماموریتـش‪ ،‬ترویـج اصلاح قانـون در‬ ‫امـر تسـهیل اجـرای عدالـت‪ .‬دران دوره او در دفاتـر وکالی‬ ‫نظیـر «لـی پرسـمن» (یکـی از کارگـزاران‬ ‫کارکشـت ه و مطرحـی ِ‬ ‫دولـت امریـکا کـه در سـال ‪ 1948‬نامـش به عنوان جاسـوس‬ ‫اطالعـات شـوروی در اواسـط دهـه ‪ 1930‬مطـرح شـد)‪،‬‬ ‫«ناتـان ویـت» (از ‪ 1937‬تـا ‪ 1940‬به عنـوان دبیـر شـورای ملی‬ ‫روابط کار فعالیت داشت) و «هارولد کامر» (از بنیان گذاران‬ ‫انجمـن وکالی ملـی کـه به دلیـل مشـارکت در قانـون کار ‪،‬‬ ‫حقـوق مدنـی ‪ ،‬مسـائل صلـح و عدالـت و مـوارد ازادی بیـان‬ ‫شـهرت داشـت) فعالیـت کـرد و تجربه های بسـیار اموخت‪.‬‬ ‫گفتـن این نکتـه در مـرور زندگـی «بلا» اهمیتـی ویـژه دارد‬ ‫ِ‬ ‫کـه او در دهـه ‪ 1940‬وکیـل شـد؛ یعنـی زمانی کـه تعـداد‬ ‫اندکـی از زنـان وکالـت می کردنـد‪ .‬تخصـص او در امـر وکالـت‪،‬‬ ‫پرونده هـای مربـوط بـه حقـوق کار و ازادی های مدنی بود‪.‬‬ ‫عمـده پرونده هایـش در اوایـل فعالیتـش نیـز مربـوط بـه‬ ‫محـدوده پرتنـش ایـاالت جنوبـی می شـدند‪.‬‬ ‫یکـی از تلخ کامی هـای او دران زمـان مربـوط بـود بـه دادگاه‬ ‫جنجالـی «ویلـی مک گـی»؛ مـرد سیاه پوسـتی کـه در سـال‬ ‫ِ‬ ‫‪ 1945‬ب هجـرم تجـاوز بـه زنـی سفید پوسـت‪ ،‬بـه اعـدام‬ ‫محکـوم شـد‪ .‬هیئت منصفـه ایـن پرونـده کـه همـه اعضای‬ ‫ان سفیدپوست بودند‪ ،‬تنها ‪2.5‬دقیقه برای صدور چنین‬ ‫حکمی مشـورت کردند! درخواسـت تجدیدنظر «بال» رد؛ و‬ ‫ان مرد اعدام شد‪ .‬این نا کامی‪ ،‬انگیزه او را برای حمایت از‬ ‫حقوق اقلیت ها در جامعه که زنان نیز به ویژه دران سال ها‬ ‫جزوشـان بودنـد‪ ،‬تشـدید کـرد‪ .‬سـال هابعد البتـه «بلا»‬ ‫شـاهد یـک موفقیـت بـزرگ درراسـتای فعالیت هـای خـود‬ ‫ گیـری جنـگ سـرد ‪ ،‬حـدود‬ ‫بـود‪ :‬در سـال ‪ 1961‬و حوالـی اوج ِ‬ ‫‪50‬هـزار زن در ‪ 60‬شـهر ایـاالت متحـده‪ ،‬علیـه ازمایـش‬ ‫سلاح های هسـته ای‪ ،‬تظاهـرات کردنـد کـه تبدیـل بـه‬ ‫بزرگ تریـن «مـارش صلـح زنـان» در عرصـه ملـی درطـول‬ ‫قـرن بیسـتم شـد؛ حرکتـی کـه بـه «اعتصـاب زنـان بـرای‬ ‫صلـح» (‪ )WSP‬معـروف اسـت‪ .‬حـدود ‪ 1500‬زن در پائیـن‬ ‫ رهبـری «دا گمـار ویلسـون»‬ ‫«بنـای یادبـود واشـینگتن» به‬ ‫ِ‬ ‫به جای انکــه قــدرت بتوانــد ماهیــت یــک‬ ‫زن را تغییــر دهــد‪ ،‬ایــن زن اســت کــه بایــد‬ ‫ماهیــت قــدرت را عــوض کنــد‬ ‫یکـه به خاطـر مبـارزه علیـه ازمایش هـای هسـته ای‬ ‫(زن ‬ ‫به شـهرت رسـید) اعتـراض خود را نشـان دادنـد؛ در حالی که‬ ‫ جمهـوری وقـت؛ «جـان اف کنـدی» شـاهد ایـن‬ ‫رئیس‬ ‫ِ‬ ‫منظره از پشت پنجره های «کاخ سفید» بود‪ .‬این اعتراض‪،‬‬ ‫بـه فشـار امریـکا و اتحـاد جماهیـر شـوروی بـرای امضـای‬ ‫پیمـان منـع ازمایـش هسـته ای در دو سـال بعد کمـک کرد‪.‬‬ ‫«بلا» نیـز عضـوی از ان زنـان بـود کـه به خاطـرش و البتـه‬ ‫بسـیاری اقدامـات مشـابه و موضع گیری هـای سیاسـی‪،‬‬ ‫سیاسـی «نیکسـون» شد‪ .‬او‬ ‫نامش وارد فهرسـت مخالفان‬ ‫ِ‬ ‫حتـی در دوران «مک کارتیسـم»‪ ،‬از معـدود وکالی حقوقـی‬ ‫ً‬ ‫بـود کـه مایل بـود علنا با کمیته فعالیت هـای غیر امریکایی‬ ‫مجلـس مبـارزه کنـد‪.‬‬ ‫«بلا» در سـال ‪ 1970‬تصمیـم گرفـت وارد حـزب دموکـرات‬ ‫شـود و ازایـن رو‪ ،‬بـرای انتخابـات مقدماتـی‪« ،‬لئونـارد‬ ‫فرابسـتین» را کـه ‪14‬سـال نماینـده حـوزه غـرب «منهتـن»‬ ‫بـود به چالـش کشـید و او را در مناظـره ای طوفانـی‬ ‫مغلـوب کـرد و در انتخابـات عمومـی نیـز رقیبـی همچـون‬ ‫«بـری فاربـر» را کـه مجـری یـک تا ک شـوی معـروف بـود‪،‬‬ ‫شکسـت داد‪ .‬او کـه بـرای دو دوره نماینـده بـود‪ ،‬ب هسـختی‬ ‫بـا قوانیـن دسـت وپا گیر مبـارزه کـرد‪ .‬یکـی از چالش هایـش‬ ‫ـرکردن کاله هـای رنگـی بـود کـه اسـتفاده‬ ‫دران دوره‪ ،‬ب هس‬ ‫ِ‬ ‫از ان هـا ممنـوع بـود؛ امـا او به نـدرت بـدون کاله هـای‬ ‫محبوبـش دیـده می شـد‪ .‬هرچنـد وقتـی کسـی از او چـون‬ ‫زیـر بـار زور نرفتـه و از کالهـش دسـت نمی کشـد؛ تمجیـد‬ ‫ن سـطحی نگری ها کـه مبـارزات‬ ‫می کـرد‪ ،‬بـا ابرازتاسـف از ایـ ‬ ‫بی امانـش را بـرای تثبیـت حقـوق و جایـگاه زنـان‪ ،‬در حـد‬ ‫«حفـظ یـک کاله» می دیدنـد‪ ،‬بـه یـک پاسـخ تکـراری‬ ‫یکـرد‪« :‬انچـه زیـر کاله اسـت‪ ،‬اهمیـت دارد!» او‬ ‫ا کتفـا م ‬ ‫ازسـوی همـکاران خـود به عنـوان سـومین زن بانفـوذ‬ ‫کـه‬ ‫ِ‬ ‫مجلـس شـناخته می شـد؛ سـرانجام قافیـه را در انتخابـات‬ ‫‪ ،1976‬به «دانیل موینیهان» باخت و از کنگره خارج شد‪.‬‬ ‫تلاش وی برای انکـه شـهردار نیویـورک شـود‪ ،‬بـه سـرانجام‬ ‫نرسـید؛ امـا «جیمـی کارتـر» در سـال ‪ 1977‬او را روی کرسـی‬ ‫ریاسـت کمیسـیونی کـه در سـال جهانـی زنـان ایجـاد شـده‬ ‫بـود‪ ،‬نشـاند؛ گرچـه در انتهـا ایـن انتصـاب بـه خلـق تنـش‬ ‫میـان دولـت و فعـاالن فمینیسـتی منجـر شـد‪« .‬بلا» طـی‬ ‫سـال ها حضـور فعـال خـود‪ ،‬سـازمان های مختلفـی را‬ ‫بـرای حمایـت از حقـوق زنـان‪ ،‬تاسـیس و اداره کـرد و حتـی‬ ‫دسـت بـه تشـکیل «مجمـع زنـان» در سـاختار «سـازمان‬ ‫زنان‬ ‫ملـل متحـد» زد تـا بتوانـد تحلیل مناسـبی از وضعیـت ِ‬ ‫جهـان بااتکابـه امارهـای این مجموعـه بـزرگ‪ ،‬بـرای نیل به‬ ‫ً‬ ‫اهدافـش داشـته باشـد‪ .‬او واقعـا تااخرین نفـس در میـدان‬ ‫مبـارزه حضـور داشـت و حتـی در اواخـر عمر‪ ،‬سـوار بر ویلچر‪،‬‬ ‫عـازم مقاصـد موردنظـر خـود بـرای پیگیـری اقداماتـش‬ ‫می شـد‪ .‬اخریـن سـخنرانی عمومـی او در مـارس ‪ 1998‬و‬ ‫مقابـل سـازمان ملـل انجـام شـد‪.‬‬ ‫وی پـس از چندین سـال مبـارزه بـا سـرطان پسـتان‪ ،‬بـه‬ ‫بیمـاری قلبـی مبتلا شـد و در ‪ 31‬مـارس ‪ ، 1998‬در مرکـز‬ ‫پزشـکی «کلمبیا‪-‬پرسـبیتریان» در اثـر عـوارض ناشـی از‬ ‫جراحـی قل ِـب بـاز درگذشـت؛ هنـگام مـرگ ‪ 77‬سـاله بـود‪.‬‬ ‫وی بـه تـاالر مشـاهیر ملـی زنـان در «سـنکا فالـز» راه یافـت‬ ‫و یک سـال قبـل از مرگـش‪ ،‬باالتریـن نشـان و افتخـار‬ ‫غیرنظامـی را در «سـازمان ملـل» گرفـت‪ :‬جایـزه صلح بانـان‬ ‫ نـام‬ ‫‪ !Blue Beret‬او در سـال ‪ 1994‬بـا رمان نویسـی به ِ‬ ‫«مارتیـن ابـزوگ» ازدواج کـرد کـه البته دالل بـورس نیز بود‪.‬‬ ‫ایـن ازدواج تـا زمـان مـرگ «مارتیـن» در سـال ‪ ،1986‬پایـدار‬ ‫مانـد‪ .‬ان هـا دو دختـر داشـتند‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!