هفته نامه سرافرازان شماره 331 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 331

هفته نامه سرافرازان شماره 331

هفته نامه سرافرازان شماره 331

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه‪ 24‬اذر ‪ 28/1399‬ربیع الثانی‪ 14/1442‬دسامبر‪ /2020‬سال نهم‪ /‬شماره‪ 1500 /331‬تومان‬ ‫سایت هایشرط بندی‬ ‫چگونه روی زندگی ما قمار می کنند؟‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جهان هنری‬ ‫کندوکاوی در‬ ‫ِ‬ ‫بابکجهانبخش‬ ‫بحران روحی مربوط به کرونا‬ ‫و خطرات استفاده از ارامش بخش ها‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اما گلدمن‬ ‫زنان سرپرست خانوار اصفهانی‬ ‫و مشکالت مضاعف کرونایی‬ ‫واکنش تند ظریف به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ایا اردوغان نفهمید‪...‬‬ ‫بنماند‬ ‫هیچش اال‪...‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫داســتان ســایت های شــرط بندی از پیش بینــی نتایــج مســابقات فوتبــال شــروع شــد و ا کنــون بــه قمارهــای ســنگین منجــر شــده‪ .‬ســرورهای ایــن ســایت ها خــارج از‬ ‫ایــران اداره می شــوند و ابــزار اصلــی ان هــا بــرای تبلیــغ فقــط «اینســتا گرام» اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬هــر فالوئــر بــرای انــان بــوی «پــول» می دهــد و حکــم «طــا» دارد‪ .‬گرداننــدگان‬ ‫ســایت های شــرط بندی فارسـی زبان کــه بیشترشــان در کشــور ترکیــه ســا کن هســتند‪ ،‬بــا مکیــدن پــول جیــب جوانــان و نوجوانــان داخــل کشــور‪ ،‬زندگــی پرتجملــی بــرای‬ ‫خــود تشــکیل داده و بــا نمایــش عکس هــا و تصاویــر لوکــس از زندگــی خــود‪ ،‬این گونــه ادعــا می کننــد کــه فعالیــت در این ســایت ها ان هــا را یک شــب از فــرش بــه عــرش‬ ‫رســانده و ایــن زندگــی شــیک و پــر از تجمــات‪ ،‬حاصــل قمــار انالیــن اســت! اغلــب انــان بــرای تبلیغــات ســایت های قمارشــان اســتراتژی یکســانی بـه کار می برنــد‪ :‬نمایش‬ ‫زندگــی ال کشــری و ماشــین های خــاص و میلیــاردی‪ ،‬اســتفاده از کارگــران جنســی در کنــار خــود‪ ،‬نمایــش دســته های دالر و یــورو و خریدهــای روزمــره کالن؛ برنامــه روزانــه‬ ‫انــان بــرای جــذب فالوئرهــای بیشــتر اســت‪ .‬فالوئرهــای کــه هر کــدام‪ ،‬یــک مشــتری بالقــوه هســتند و تبلیغــات و وعده هــا می توانــد انــان را بــه یک مشــتری بالفعل و وفــادار‬ ‫ـوی اب ‪ ،‬بــه حرفــه موســیقی‬ ‫ـوی اب و چندســالی می شــود کــه ان سـ ِ‬ ‫تبدیــل کنــد‪ .‬پرونــده ایــن شــماره را به بهانــه حرکــت نامتعــارف شــادمهر عقیلــی کــه روزگاری این سـ ِ‬ ‫مو رســمی بــرای خــود دسـت وپا کــرده و حــاال مبلــغ یــک ســایت شــرط بندی شــده‪ ،‬بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده ایــم‪.‬‬ ‫ادامــه داده و خــوب یــا بــد‪ ،‬اس ‬ ‫از ابتـدا مرسـوم ترین کاالیـی کـه اجـاره داده می شـد‪ ،‬واحـد مسـکونی بـود؛ امـا‬ ‫رفته رفتـه بـا افزایـش نـرخ تـورم و کاهـش ارزش پـول ملـی‪ ،‬خودروهـای لوکـس نیـز‬ ‫ً‬ ‫بـه لیسـت کاالهـای اجـاره ای افـزوده شـد‪ .‬اخیـرا هـم اجـاره گوشـی تلفن همـراه‬ ‫گران قیمـت بـاب شـده؛ و افـراد‪ ،‬ایـن کاال را به مـدت یکـی‪،‬دوروز کرایـه می کننـد‬ ‫ً‬ ‫تـا مثلا در یـک میهمانـی‪ ،‬گوشـی مدل بـاال در دسـت داشـته باشـند‪ .‬البتـه اجـاره‬ ‫کارت های بانکی‪ ،‬اجاره کارت های بازرگانی‪ ،‬اجاره کارت ملی برای دریافت کارت‬ ‫بازرگانی یک بارمصرف و مواردی ازاین قبیل نیز طی سال های اخیر به کرات دیده‬ ‫ً‬ ‫شـده اسـت؛ اما اخیرا برخی سـایت های شـرط بندی با اجاره درگاه های اینترنتی‬ ‫پرداخـت‪ ،‬بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهنـد؛ موضوعـی کـه بـه ورود بانـک مرکزی‬ ‫و پلیـس فتـا بـه این موضـوع منجـر شـده تـا بـا کسـانی که قانـون را دور می زننـد‪،‬‬ ‫برخـورد شـود‪ .‬چندی پیـش‪ ،‬ماجـرای واردات ‪ ۷۰۰‬دسـتگاه خـودروی پورشـه بـه‬ ‫کشور ازسوی یک پیرزن روستایی‪ ،‬خبرساز شد‪ .‬البته این ماجرا زمانی مشخص‬ ‫شـد کـه سـازمان امـور مالیاتـی بـرای دریافت حقـوق دولتی خـود سـراغ واردکننده‬ ‫رفت و متوجه داسـتان عجیب وغریب این واردات شـد‪ .‬کارت ملی و شناسـنامه‬ ‫ایـن پیـرزن روسـتایی بـرای واردات توسـط یـک سـودجو اجـاره؛ و بـه ازای ان‪،‬‬ ‫مبلـغ یک میلیون تومـان بـه ایـن خانـم مسـن پرداخـت شـده بـود‪ .‬ازاین دسـت‬ ‫داسـتان های واقعـی در کشـور کـم نیسـت؛ موضوعاتـی کـه بـا کاهـش ارزش پـول‬ ‫ملـی و فقیرتر شـدن مـردم‪ ،‬شـاهد افزایـش هـرروزه این قبیل اتفاقات هسـتیم؛ اما‬ ‫ماجـرای ایـن گـزارش‪ ،‬از موضوعـات مربـوط بـه واردات پورشـه ازطریـق این خانم‬ ‫مسـن و افـراد نـاا گاه گذشـته و صحبـت از افرادی سـت کـه ا گاهانـه اعتبـار خـود را‬ ‫دراختیـار دیگـران قـرار می دهنـد تـا هـم خودشـان سـود ببرنـد و هـم خلاف کاران‬ ‫بتواننـد بـه کارشـان ادامـه دهنـد‪ .‬کسـب وکارهای غیرمجـاز ماننـد سـایت های‬ ‫قماربـازی‪ ،‬شـرط بندی و ‪ ...‬به دلیـل ماهیـت غیرقانونـی خـود‪ ،‬اقـدام بـه اجـاره‬ ‫درگاه هـای پرداخـت از افـراد یـا شـرکت ها کـرده و به این ترتیب‪ ،‬راه های شناسـایی‬ ‫را سـخت تر کرده انـد‪ .‬سـایت های شـرط بندی ا گرچـه هیـچ درگاهـی ب هشـکل‬ ‫مسـتقیم ندارنـد؛ امـا بـا اسـتفاده از ترفندهایـی‪ ،‬از درگاه بانکـی سـایت های دیگـر‬ ‫به صورت موقت و در بازه های زمانی مختلف اسـتفاده می کنند‪ .‬داشـتن سـایت‬ ‫رسمی و فعال جهت فروش خدمات یا کاال‪ ،‬اخذ نشان نماد اعتماد الکترونیکی‬ ‫کسـب وکارهای اینترنتـی (ای نمـاد)‪ ،‬داشـتن حسـاب بانکـی نـزد دسـت کم یکـی از‬ ‫شـعب بانک هـای عضـو شـبکه شـتاب و داشـتن مـدارک هویتـی موردنظـر جهـت‬ ‫متقاضیـان حقیقـی و حقوقـی‪ ،‬بخشـی از مراحـل دریافـت مجـوز بـرای درگاه‬ ‫اینترنتـی را تشـکیل می دهـد‪.‬درگاه پرداخـت فقـط بایـد بـه کسـب وکارهایی داده‬ ‫شـود کـه نمـاد اعتمـاد الکترونیکـی دارنـد‪ .‬هرچنـد این موضـوع تازگـی نـدارد و در‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬چندبـار دادسـتانی کل کشـور‪ ،‬پلیـس فتـا و بانـک مرکـزی دراین زمینـه‬ ‫هشـدار داده انـد کسـب وکارهایی کـه درگاه هـای اینترنتـی خـود را بـه سـایت های‬ ‫شـرط بندی و سـایر سـایت های غیرمجاز اجاره دهند‪ ،‬مجوز فعالیت ان ها باطل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬احتمـاال ظاهـرا ایـن برخوردهـا نتوانسـته مانـع ایـن کار شـود و اخیـرا‬ ‫دوبـاره مسـئوالن بانـک مرکـزی دراین زمینـه هشـدار داده انـد‪.‬‬ ‫مهـران محرمیـان در برنامـه ای تلویزیونـی دربـاره سـایت های شـرط بندی و‬ ‫فروشـگاه هایی بـا درگاه الکترونیـک کـه پرداخت هـای شـتاب در ان هـا انجـام‬ ‫ً‬ ‫می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬عمدتـا درگاه هایـی کـه درحال اسـتفاده هسـتند‪ ،‬اجاره ای انـد‬ ‫یسـت و متاسـفانه افـراد بـا دریافـت مبالغـی‪ ،‬ایـن درگاه هـا‬ ‫کـه ایـن کار غیرقانون ‬ ‫را دراختیـار دیگـران قـرار می دهنـد و مـا بـا انـان برخـورد می کنیـم»‪ .‬معـاون‬ ‫فناوری هـای نویـن بانـک مرکـزی ایـران بابیان اینکـه این عمـل مجرمانـه؛ اعـم از‬ ‫اینکه فیشینگ یا پول شویی یا قمار باشد‪ ،‬ان شخص در ان مسئولیت مستقیم‬ ‫دارد و بایـد تبعـات ان را بپذیـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه بسـیاری ازافراد درگیـر چنیـن‬ ‫مشـکالتی می شـوند‪ .‬ازاین رو‪ ،‬ما شناسایی هوشـمند این درگاه ها را در دستورکار‬ ‫قـرار دادیـم‪ ،‬گروه هـای قـوی را دراین زمینـه فعـال کـرده و در حال همـکاری بـا‬ ‫ً‬ ‫پلیـس فتـا دراین زمینـه هسـتیم‪ .‬دربـاره اینکـه ایـن درگاه هـا تـا چه زمانـی کاملا‬ ‫غیرفعـال می شـوند؟ بایـد گفـت دراین حـوزه جنگی که بین متقلبـان و متخلفان‬ ‫و کسـانی که می خواهنـد جلـوی ایـن امـر ایسـتادگی کننـد تـا همیشـه وجـود دارد؛‬ ‫چرا که روش های تقلب درحال تغییر اسـت و کسـانی که درحال پیگیری هسـتند‪،‬‬ ‫درتالش انـد خـود را هم زمـان بـا ان ارتقـا دهنـد؛ امـا می توانـم ایـن نویـد را بدهـم‬ ‫بـه زودی شـاهد فعالیـت درگاه هایـی چنیـن نخواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یکـی از بخش هایـی کـه مسـتقیما می توانـد دراین زمینـه ورود کنـد‪ ،‬پلیـس‬ ‫فتاسـت‪ .‬پلیـس فتـای ناجـا بارهـا درمـورد روش هـای سـرقت های اینترنتـی و‬ ‫ک کارت بانکـی‪ ،‬سـرقت رمـز و مـواردی ازاین قبیـل هشـدار داده؛ امـا نگاهـی به‬ ‫هـ ِ ‬ ‫پرونده هـای تشکیل شـده در ایـن واحـد انتظامـی نشـان می دهـد کـه مجرمـان‬ ‫ً‬ ‫هـرروز شـگردهای جدیـدی را بـرای کال هبـرداری پیـدا می کننـد‪ .‬اخیرا سـایت های‬ ‫شـرط بندی کـه فعالیـت ان هـا در کشـور غیرمجـاز اسـت‪ ،‬بـا اجـاره درگاه هـای‬ ‫پرداختی که دارای مجوز هستند‪ ،‬نقل وانتقال پول را انجام می دهند‪ .‬سرهنگ‬ ‫مصطفـی نـوروزی؛ رئیـس مرکـز مبـارزه بـا جرائم ملـی و سـازمان یافته پلیس فتای‬ ‫ً‬ ‫ناجـا دراین بـاره گفـت‪« :‬اخیـرا بانـک مرکـزی‪ ،‬قـوه قضائیـه و پلیـس فتـای ناجـا‬ ‫ائین نامـه جدیـدی بـرای پذیرنده هـای پرداخـت تهیـه و تدویـن کردنـد کـه بـا‬ ‫اجرای ان‪ ،‬بحث سوءاسـتفاده و اجاره ان به سـایت های فاقد مجوز تاحدزیادی‬ ‫کاهـش می یابـد‪ .‬در ائین نامـه جدیـد‪ ،‬راه هـای مبـارزه با اجـاره درگاه هـای بانکی و‬ ‫همچنیـن پول شـویی دیـده شـده و ایـن پایـش به صـورت مسـتمر ادامـه خواهـد‬ ‫داشت‪ .‬سیستم های متمرکز نظارت تقویت شدند و این داده ها دراختیار بانک‬ ‫مرکـزی و شـرکت شـاپرک قـرار می گیـرد‪ .‬یکی ازاین مـوارد‪ ،‬تقویت رونـد احراز هویت‬ ‫افـراد اسـت کـه نسـبت به قبل بـا حساسـیت بیشـتری انجـام می شـود‪ .‬بـا اجـرای‬ ‫ائین نامـه جدیـد وا گـذاری حسـاب های پذیرنـده بـا سخت شـدن احـراز هویـت‬ ‫ً‬ ‫امکان پذیر نیسـت و باتوجه به اینکه این موارد قبال خیلی جدی گرفته نمی شـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قطعـا بخش هـای نظارتی با جدیت بیشـتری با متخلفان برخـورد خواهند کرد»‪.‬‬ ‫به گفتـه وی؛ برخـی سـایت های شـرط بندی بـا اجاره پذیرنده نقل وانتقـال پول را‬ ‫انجـام می دادنـد و برخی ازان هـا ایـن پـول را از کشـور خـارج می کردنـد؛ امـا ا کنـون‬ ‫همه پذیرنده ها‪ ،‬نظارت برخط می شوند و ما سعی بر کنترل پیش از وقوع جرم‬ ‫سایت هایشرط بندی‬ ‫چگونه روی زندگی ما قمار می کنند؟‬ ‫بنماند‬ ‫هیچش اال‪...‬‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫تعداد کسب وکارهای غیرقانونی و غیرمجاز؛ به ویژه سایت های شرط بندی های‬ ‫انالین روزانه افزایش دارد و حتی سایت هایی که در خار ج ازایران نیز دراین زمینه‬ ‫فعالیـت می کننـد‪ ،‬عملیـات نقل وانتقـال پـول را توسـط درگاه هـای ایرانـی انجـام‬ ‫می دهند‪ .‬شناسایی این کسب وکارها به دلیل اجاره ای بودن ان ها مشکل شده‬ ‫و باید اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از تداوم و گسترش این روند مخرب‬ ‫انجـام شـود‪ .‬افـراد و شـرکت های اجاره دهنـده ایـن درگاه هـا با علم به اینکـه عمـل‬ ‫مذکـور موجـب ایجاد مسـوولیت کیفـری و مدنی برای صاحبان اصلـی درگاه های‬ ‫بانکـی کسـب وکارهای اینترنتـی می شـود؛ امـا ازانجا کـه مبالـغ باالیـی بـرای اجـاره‬ ‫ایـن درگاه هـا پیشـنهاد می شـود‪ ،‬موجـب فراموشـی این موضـوع ازسـوی ان هـا‬ ‫شده است‪ .‬محمدرضا رنجبر فالح؛ کارشناس بانکی تصریح کرد‪« :‬بانک مرکزی‬ ‫باید ابتدا سـایت های شـرط بندی را شناسـایی کند؛ چرا که پس از واردشـدن به‬ ‫مراحـل پرداخـت می توانـد کـد درگاه را بـا کدهایی که دراختیـار دارد‪ ،‬تطابق دهد‬ ‫و این گونه‪ ،‬درگاه اینترنتی متخلف شناسایی می شود‪ .‬حاال درگاه های اینترنتی‪،‬‬ ‫یکی از روش های پرداخت پول است که شرکت های تجاری برای دریافت مجوز‬ ‫و فعالیـت دراین زمینـه اقـدام می کننـد و درظاهـر هر عملیاتـی اتفاق بیفتد‪ ،‬بانک‬ ‫تشـخیص می دهـد کـه ایـن درگاه متعلـق بـه کـدام شـرکت اسـت‪ .‬اجـاره درگاه‬ ‫اینترنتـی هماننـد یـک دسـته چک اسـت کـه فـرد به نـام خـود از بانـک دریافـت‬ ‫کـرده؛ امـا دراختیـار فرد دیگری قرار می دهد‪ .‬شـرکت های متخلـف و اجاره دهنده‬ ‫ً‬ ‫درگاه اینترنتی نیز عموما شرکت هایی با گردش مالی باال هستند که دارای چند‬ ‫درگاه از چندیـن بانـک بـوده کـه یکی ازان هـا را اجـاره می دهنـد‪ .‬بـرای برخـورد بـا‬ ‫سـایت های متخلـف شـرط بندی‪ ،‬ابتـدا بایـد ایـن سـایت ها در رصـد پلیـس فتـا و‬ ‫بانک مرکزی قرار گرفته و فعالیت سـایت های شـرط بندی متخلف بررسـی شـود‬ ‫کـه انجـام ایـن کار خیلی سـخت نیسـت و خودشـان دراین زمینـه تبلیغـات زیـادی‬ ‫دارنـد و می توانـد مرا کـز نظارتـی را یک قـدم بـه سـرنخ نزدیک تـر کند»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات دراین بـاره می گویـد‪« :‬اخیـرا سـایت های‬ ‫شـرط بندی در کشـور فعالیت هـای زیـادی داشـته اند کـه البتـه بانـک مرکـزی‬ ‫اقدامـات مناسـبی بـرای برخـورد بـا ایـن فعالیت هـای غیرمجـاز داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫محمدجـواد اذری جهرمـی افـزود‪« :‬وزارت ارتباطـات می توانـد بـه بانـک مرکـزی‬ ‫درزمینـه مقابلـه بـا فعالیـت و شناسـایی سـایت های غیرمجـاز کمـک کنـد کـه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫درصـورت اعلام بانـک مرکـزی حتمـا مسـاعدت های الزم انجام خواهد شـد؛ مثال‬ ‫وقتـی رمـز دوم توسـط بانـک مرکـزی فعـال شـد‪ ،‬بسـیاری از جرائـم کاهـش یافـت‬ ‫ً‬ ‫و حتمـا درگاه هـای اینترنتـی هـم بایـد سـاماندهی شـوند‪ .‬بسـیاری از تخلفـات‬ ‫انجام شـده در حوزه هـای مختلـف توسـط درگاه هـای اجـاره ای انجـام می شـود و‬ ‫بـرای جلوگیـری از شـیوع این تخلف‪ ،‬باید چند دسـتگاه هم زمـان به این موضوع‬ ‫ورود کننـد‪ .‬وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات درصـورت درخواسـت بانـک‬ ‫مرکـزی کمک هـای الزم را انجـام خواهـد داد و اطالعـات و داده هـای موردنیـاز را‬ ‫دراختیـار ایـن نهـاد پولـی و مالـی قـرار می دهـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫امـار به روزرسانی شـده جهان ِـی قمـار طبـق گزارش ‪ Casino.Org‬که یکی از مطر ح ترین سـامانه های قمار انالین اسـت؛ نشـان می دهد‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫کبـار در‬ ‫‪26‬درصـد مـردم قمـار می کننـد؛ یعنـی حـدود ‪ 1.6‬میلیارد نفـر در سراسـر جهان قمـار می کننـد و ‪ 4.2‬میلیارد نفر حداقل ی ‬ ‫حـدود‬ ‫ِ‬ ‫ه رسـال دسـت بـه قمـار می زننـد‪ .‬وقتـی نوبـت بـه قمـار انالیـن و امارهـای جمعیتـی می رسـد‪ ،‬یـک مطالعـه در انگلیـس نتیجـه گرفـت کـه ‪17‬درصـد از مـردم ب هصـورت‬ ‫ً‬ ‫انالین ان اسـت‪ .‬در امریکا‪ ،‬ارقام کامال متفاوت هسـتند؛ در سـال ‪2016‬‬ ‫نبـازار‪ ،‬فقـط متعلق بـه حوزه‬ ‫انالیـن قمـار می کننـد و در نتیجـه‪ ،‬درامـد ‪ 5.3‬میلیارد پاونـدی ازای ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫فقط سـه درصد از ‪ 4.2‬میلیارد نفری که گفتند مرتبا قمار می کنند‪ ،‬به صورت انالین بازی می کردند‪ .‬این تعداد باید در سـال های بعد‪ ،‬افزایش یافته باشـد؛ زیرا درامد‬ ‫اهالـی اسـترالیا پیشـگام هسـتند‪ .‬در سـال‬ ‫نحـوزه بال غبـر ‪ 306.5‬میلیـارد دالر شـده بـود‪ .‬وقتـی نوبـت بـه قمـار در مقیـاس فـردی می رسـد‪ ،‬در حال حاضـر‪،‬‬ ‫سـال ‪ 2018‬ای ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ،2014‬استرالیایی ها با متوسط نرخ ‪ 916‬دالر برای هر نفر در قمار در جایگاه اول این فهرست ایستادند‪ .‬سنگاپوری ها با ‪ 891‬دالر در رتبه دوم قرار گرفتند‪ .‬ازانجاکه‬ ‫سـنگاپور به تازگـی قمـار را قانونـی اعلام کـرده اسـت؛ افزایش سـرانه این بازی خطرناک در انجا تعجب اور نیسـت‪ .‬به رغم اینکـه «الس وگاس» را کانـون و نماد قمار در‬ ‫یهـا بـا سـرانه ‪ 505‬دالر در رده سـوم هسـتند‪ .‬ایرلنـد و رویکـرد لیبـرال این کشـور در قمار باعث شـد تا عـدد ‪490‬دالر برای ان ها ثبت شـود‪.‬‬ ‫جهـان می داننـد؛ امـا امریکای ‬ ‫مجاز انالین ان‪ ،‬با ‪377‬دالر پنجمین عنوان این فهرسـت‬ ‫فضای‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫زیرزمینی‬ ‫ـاختار‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫انجام‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫ اصطالح‬ ‫ه‬ ‫انگلیس نیز با قمارهایی که ب‬ ‫ِ‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪ .‬برپایه گزارش ‪ 9‬سپتامبر ‪2020‬؛ قمار اینترنتی در مقیاس جهانی در سال ‪ 2023‬به بیش از ‪92.9‬میلیارددالر خواهد رسید که نسبت‬ ‫ً‬ ‫ـارددالری فعلی‪ ،‬یک رشـد تقریبـا دوبرابری را شـاهد خواهد بود‪.‬‬ ‫بـه عـدد ‪59‬میلی‬ ‫ِ‬ ‫تعـداد سـایت های شـرط بندی بیـش از ‪ ۲۰۰‬سـایت تخمیـن زده می شـود؛ امـا‬ ‫گویـا ‪ ۱۰‬درصـد ایـن سـایت ها‪ ،‬معـروف هسـتند‪ .‬روش پرداخت نیز در سـایت های‬ ‫ً‬ ‫شـرط بندی عالو هبـر اجـاره درگاه؛ اجـاره کارت بانکـی افـراد اسـت‪ .‬معمـوال‬ ‫این افـراد سـراغ کسـانی می رونـد کـه وضعیـت مالـی خوبـی ندارنـد و بـا اجـاره‬ ‫کارت هـای بانکـی افـراد به مـدت یک هفتـه ترا کنش هـا را بـه ان حسـاب منتقـل‬ ‫می کننـد و خریدهـای خـود را ازاین طریـق انجـام می دهنـد‪ .‬دراین صـورت‪،‬‬ ‫ردی از مدیـران سـایت های شـرط بندی نیسـت‪ .‬روال پرداخـت پـول بـه کارت‬ ‫بانکـی به این صـورت اسـت کـه نرم افـزاری ازسـوی سـایت های شـرط بندی‬ ‫طراحـی شـده کـه قبـل از پرداخـت پـول توسـط افـراد بایـد شماره حسـاب داده‬ ‫شـود و هربار کـه از ان حسـاب بـه حسـابی کـه ان هـا معرفی می کننـد پولی منتقل‬ ‫شـود‪ ،‬صفحـه ان هـا شـارژ خواهـد شـد‪ .‬البتـه شـاید این رویـه ادامـه نداشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـد و یک بـاره حسـاب کاربـران خالـی شـود‪ .‬سـایت های شـرط بندی قبلا در‬ ‫خار ج ازکشـور فعالیـت داشـتند؛ امـا ا کنـون در داخـل کشـور بـا رشـد قار چ گونـه ای‬ ‫ً‬ ‫مواجه اند‪ .‬این سـایت ها برای این که شناسـایی نشوند‪ ،‬تقریبا هرهفته پیشوند‬ ‫و پسـوند سـایت و ادرس اصلـی خـود را تغییـر می دهنـد‪ .‬جالـب اینجاسـت‬ ‫ایـن سـایت ها بـا ارائـه خدمـات پشـتیبانی انالیـن‪ ،‬بـه سـواالت مخاطبـان بـرای‬ ‫جـذب بیشـتر پاسـخ می دهنـد‪ .‬ترا کنـش مالـی سـایت های شـرط بندی حداقـل‬ ‫روزانـه یک میلیاردتومـان اسـت کـه به دلیـل اسـتفاده از حسـاب های اجـاره ای‪،‬‬ ‫قابل رصـد نیسـت‪ .‬سـایت های شـرط بندی ایرانـی بـرای دریافـت منابـع مالـی‬ ‫ً‬ ‫کاربرانشـان معمـوال شـیوه هایی متفـاوت درپیـش می گیرنـد‪ .‬در بسـیاری ازان ها‬ ‫میـزان سـهولت دریافـت پـول به میـزان فعالیـت و قدمـت کاربـر بسـتگی دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دراین سـایت ها معموال در گام های ابتدایی‪ ،‬کاربر برای شـارژ حسـاب باید نوعی‬ ‫از پول هـای دیجیتـال (بیت کویـن‪ ،‬اتریـوم و ‪ )...‬را خرید کند و در گام های بعدی‬ ‫بـه کاربـر امـکان ان داده می شـود بـا ورود بـه یـک درگاه بانکـی‪ ،‬مبلـغ موردنظـر را‬ ‫یکـه کاربـر قصـد بیـرون‬ ‫شـارژ و سـپس در فضـای سـایت ان را خـرج کنـد‪ .‬درصورت ‬ ‫کشـیدن پول باقی مانده در حسـاب خود را داشـته باشـد نیز باید شماره حسـاب‬ ‫خـود را وارد کنـد تـا سـایت ازطریـق ان‪ ،‬پـول را به صاحبش بازگردانـد‪ .‬در ماه های‬ ‫اخیـر‪ ،‬سـایت های شـرط بندی فعـال شـده اند کـه بـدون پشت سرگذاشـتن هیچ‬ ‫مقدمـه ای از همـان ابتـدا کاربـر را بـه یـک درگاه بانکـی وصـل؛ و جابه جایـی پـول‬ ‫را ازهمین طریـق نهایـی می کننـد‪ .‬البتـه این مسـیر ازسـوی برخـی سـایت های‬ ‫شرط بندی بارها نقض شده و براساس پرونده هایی که نزد پلیس فتا باز شده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بسـیاری از سـایت های شـرط بندی عملا پوششـی بـرای کاله بـرداری به شـمار‬ ‫می رونـد و در بسـیاری ازموارد‪ ،‬کاربـران در زمـان بازپس گیـری پول هایشـان یـا‬ ‫جکـردن ان از سـایت را پیـدا‬ ‫بـه مشـکل برخورده انـد یـا درنهایـت‪ ،‬امـکان خار ‬ ‫نکرده انـد‪.‬‬ ‫بـازی کثیـف‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫یکـی از راه هـای جـذب‬ ‫مخاطبـان بـه ورود بـه ایـن ِ‬ ‫ً‬ ‫چهره هـای معـروف و بعضـا محبـوب اسـت‪ .‬درحال رصـد فضـای مجـازی بـودم‬ ‫ویدئـو تازه منتشرشـده یکـی از خواننـدگان جـوان کشـور بـا یکـی‬ ‫کـه تصاویـر و‬ ‫ِ‬ ‫از شـاخ های اینسـتا گرامی ترکیه نشـین در صـدر سـوژه های داغ قـرار گرفـت؛‬ ‫یکـه ایـن سـوژه‪ ،‬فرصـت دیده شـدن مطالـب مهـم دیگـر را نمـی داد و‬ ‫به طور ‬ ‫به فاصلـه حتـی چندثانیـه بـه روز می شـد‪ .‬دقایقـی نگذشـته بـود کـه عـده ای از‬ ‫اهالـی موسـیقی پـاپ که از دوسـتان نزدیک این خواننده بودنـد‪ ،‬از این موضوع‪،‬‬ ‫اعلام بی اطالعـی و بهت زدگـی کـرده؛ تاجایی که حتـی برای این خواننـده جوان‪،‬‬ ‫اظهـار ناراحتـی و تاسـف کردنـد‪ .‬او «محسـن سـعیدی کیا» یا همان «مهـراد جم»‬ ‫یکـه در نـگاه اول‪ ،‬شـاید ا گـر طرفـدارش نبـودی و همـان چنـد قطعـه‬ ‫بـود؛ فرد ‬ ‫ً‬ ‫معروفش را همانند بسیاری از قطعه های دیگر‪ ،‬بدون توجه به تصویرش‪ ،‬صرفا‬ ‫در اتومبیل یا موبایل گوش کرده بودی‪ ،‬نمی شناختی اش و با خود می گفتی‪«ِ :‬ا‬ ‫‪ ...‬ایـن خواننـده همـون اهنگـه‪ ،‬این رفته ترکیه؟» موضوعی که نگرانی بسـیاری‬ ‫از دوسـتان و دوسـتدارانش را به همـراه داشـت‪ ،‬یک چیـز و ان هـم سوءاسـتفاده‬ ‫ابـزاری به عنـوان یکـی از گرداننـدگان تازه نفـس سـایت های شـرط بندی بـود؛ زیرا‬ ‫رفتـن برخـی چهره هـای موسـیقی و ورزشـی کـه امـروز‪ ،‬جـزو گرداننـدگان فعـال‬ ‫سـایت های شـرط بندی هسـتند بـه ایـن واقعیـت‪ ،‬بیشـتر دامـن می زنـد‪.‬‬ ‫«شـما صبـح کـه از خـواب بیدار میشـی‪ ،‬هیچ کس نیسـتی‪ .‬بعد یـه اهنگ میدی‬ ‫بیـرون و تـا عصـر کلـی دنبال کننـده پیـدا میکنـی‪ .‬بعـد کـه یکـم معـروف شـدی‪،‬‬ ‫شـب بـا یـه جادوگـر پیـر اشـنا میشـی و میشـی مـال اون و این طـوری معروفیتـت‬ ‫چندبرابـر میشـه!» ‪« ...‬مهـراد جـم؛ خواننـده پـاپ بـه ترکیـه مهاجـرت کـرد‪.‬‬ ‫مافیای سـایت های شـرط بندی در ترکیه توانسـته با توافق کامل‪ ،‬این خواننده‬ ‫را بـه ایـن کشـور بکشـاند‪ .‬امسـال پـس از مانـی رهنمـا‪ ،‬مهـدی مـدرس و هومـن‬ ‫نامـداری‪ ،‬مهـراد جـم؛ چهارمیـن عضـو جامعـه موسیقی سـت کـه از کشـور خـارج‬ ‫شـده» و ‪ ...‬این هـا بخشـی از توئیت هـای یکـی از خبرنـگاران حـوزه موسـیقی و‬ ‫فعـاالن عرصـه مجـازی بـا هشـتگ های نام این خواننـده و مهاجرت اسـت که در‬ ‫روز هـای اخیـر و به دنبـال مهاجـرت مهـراد جـم و رابطـه او بـا «دنیـا جهانبخـت»؛‬ ‫یکی از شـاخ های مجازی منتشـر شـد‪ .‬موضوعی که به فاصله کمتر از ‪ ۲۴‬سـاعت‬ ‫تمـام فضـای مجـازی را به خـود مشـغول و بازدید هـای صفحه هـای ان هـا را‬ ‫میلیونـی کـرد و به دنبـال ان‪ ،‬وا کنش های زیادی را به همراه داشـت؛ زیرا به اذعان‬ ‫دوسـتان ایـن خواننـده جـوان؛ در باورشـان نمی گنجیـد کـه او به یک بـاره بار سـفر‬ ‫ببنـدد و سـر از ترکیـه ای دراورد کـه در سـال های اخیـر‪ ،‬بـوی پول هـای حاصـل از‬ ‫شـرط بندی ها از ان استشـمام می شـود و این موضـوع هـم وقتـی بـرای کاربـران‬ ‫بتـر شـد کـه مهـراد جـم بـا فـردی رابطـه عاطفـی برقـرار کـرده اسـت کـه اولیـن‬ ‫جال ‬ ‫ً‬ ‫و قطعـا اخریـن شـکار او نخواهـد بـود! تمـام وا کنش هـای کاربـران‪ ،‬بـه تیتـر‬ ‫«سـایت های شـرط بندی» و موضوعـی خـارج از بعـد عاطفـی ختـم می شـد؛‬ ‫چرا کـه پیشـینه شـاخ های مجـازی حاضـر در ترکیـه و یکسـان بودن پلتفرم هـای‬ ‫سـایت های شـرط بندی ان ها‪ ،‬چیزی جز این را ثابت نکرده و نمی کند‪ .‬ان ها که‬ ‫به بهانـه جدایـی‪ ،‬دعـوا‪ ،‬فحاشـی و الیو هـای زنـده‪ ،‬به دنبـال جـذب دنبال کننده‬ ‫هسـتند و هرچند وقت یک بـار صفحه هـای خـود را بدین صـورت خانه تکانـی‬ ‫می کننـد تـا بلکـه بـا جـذب دنبال کنندگان بیشـتر‪ ،‬برای سـایت های شـرط بندی‬ ‫خـود بازارگرمـی و مشـتری های بیشـتری نیـز دسـت وپا کنند کـه می تـوان از اغلب‬ ‫ویدئو هـای موجـود در صفحـه جسـت وجوی اینسـتا گرام و توئیت هـای موجـود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بـه حقیقـت این موضـوع پـی بـرد‪ .‬البتـه کـه سـوژه های داغ و حواشـی‪ ،‬صرفـا‬ ‫بـه ایـن چهـره معـروف اینسـتا گرامی و مهـراد جـم‪ ،‬ختـم نشـد و دیگـر شـاخ های‬ ‫یکـه‬ ‫فضـای مجـازی هـم سـا کت نمانـده و دسـت از تلاش برنداشـتند؛ به طور ‬ ‫سـناریو های رقابتـی بـرای جـذب دنبال کننـده و مشـتری بیشـتر نوشـتند؛‬ ‫یسـت نگاهـی بـه صفحـ ه افـرادی نظی ِـر پویـان مختـاری‪ ،‬نیلـی افشـار و ‪...‬‬ ‫کاف ‬ ‫انداخـت تـا بیش ازپیـش متوجـه شـد کـه هر یک از ان هـا به گونـه ای‪ ،‬دستشـان در‬ ‫یکـه هر یک از ان هـا با دعوا‪ ،‬جدایـی‪ ،‬افشـا گری و ‪ ،...‬خود‬ ‫یـک کاسـه اسـت؛ طور ‬ ‫ حال شـور کردن اشـی هسـتند که برای‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ اند‬ ‫ه‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مجازی‬ ‫را در صدر فضای‬ ‫ِ‬ ‫دنبال کننـدگان و مشـتری های خـود پخته انـد‪.‬‬ ‫نگاهـی بـه صفحه هـای ایـن شـاخ های اینسـتا گرامی‪ ،‬چهـره واقعـی و هدفـی‬ ‫ً‬ ‫گتـر می کنـد کـه مثلا می تـوان بـه سـناریوی‬ ‫کـه ان هـا دنبـال می کننـد را پررن ‬ ‫اخیـر شـادمهر عقیلـی و ریحانـه پارسـا بـا سـاخت یـک کلیـپ مشـترک و جـذب‬ ‫چندمیلیونی مخاطبان به این اتفاق و امده کردنشـان برای شـوک بعدی اشـاره‬ ‫ِ‬ ‫کـرد‪ .‬نیـز پویـان مختـاری و امیر تتلو که درظاهـر‪ ،‬به خاطر قطعیک رابطه عاطفی‬ ‫چندسـاله بـه جـان هـم افتاده انـد و به اصطلاح گردوخا کـی در فضـای مجـازی‬ ‫به پـا کرده انـد تـا به لطـف ایـن کری خوانی هـا‪ ،‬از دنبال کننـدگان و طرفـداران خـود‬ ‫نهایـت بهـره را بـرای رسـیدن بـه هـدف اصلی شـان ببرنـد کـه در ایـن اب گل الـود‬ ‫نطـرف ابـی کـه خـود را‬ ‫هـم افـرادی همچـون امیـن فردیـن؛ یکـی از چهره هـای ا ‬ ‫خبرنـگار معرفـی می کنـد بـه تیتر شـدن هرچه بیشـتر ایـن بـازی دامـن بیشـتری‬ ‫یکـه در صفحـه و اسـتوری های خـود تا کیـد دارد کـه بـا سـند و‬ ‫می زنـد؛ به طور ‬ ‫یسـت که‬ ‫مـدارک مختلـف‪ ،‬پشـت پرده تمـام این ماجراهـا را فـاش می کند و مدع ‬ ‫بـا اسـتفاده از تریبونـش‪ ،‬گـره تمـام راز هـای حواشـی اخیـر ایـن شـاخ های مجازی‬ ‫یکـه هر یک از ان هـا حتـی بـرای الیو گذاشـتن و‬ ‫را یکی یکـی بـاز می کنـد‪ .‬افراد ‬ ‫روشن شـدن حقیقـت ماجرا هـای سـاختگی خـود‪ ،‬شـرط فالـو و کامنت هـای‬ ‫میلیونـی گذاشـته اند کـه حـاال مقایسـه امـار دنبال کننـدگان قبـل و بعدازایـن‬ ‫حواشـی و روند صعودی ان ها‪ ،‬دسـت ان ها را بیشـتر رو و اصل داسـتان این قهر‬ ‫و اشـتی های زرگـری بیـن خودشـان را بیشـتر مشـخص می کنـد‪.‬‬ ‫راحیل شمسایی دررابطه با فعالیت های شاخ های اینستا گرامی و دست زدن به‬ ‫یکـردن ان ها‬ ‫ازسـوی ان هـا به منظـور جـذب فالوئرهای بیشـتر و وارد باز ‬ ‫هـرکاری‬ ‫ِ‬ ‫در سـایت های شـرط بندی‪ ،‬گفت‪« :‬افرادی که تحت عنوان شـاخ های مجازی یا‬ ‫اینسـتا گرامی فعالیت می کنند‪ ،‬ازطرف جامعه طرد شـده و حالت گریز از جامعه‬ ‫پیـدا کرده انـد‪ .‬درحقیقـت‪ ،‬شـاید بـرای مدتـی و درنظـر برخی ازافـراد شـهرت پیدا‬ ‫کننـد؛ امـا محبوبیـت واقعـی را ندارنـد کـه ازان جملـه می تـوان بـه دو چهـر ه جـوان‬ ‫سـینما که در ابتدای سـال ازدواج کردند‪ ،‬اشـاره کنیم که حتی ازدواجشـان هم‬ ‫به منظور مطر ح کردن خود در فضای مجازی بود و به جای توجه بیشـتر ازسـوی‬ ‫مخاطبان‪ ،‬بیشـتر طرد شـدند؛ تااینکه پس از مدت خیلی کوتاهی‪ ،‬ازدواجشـان‬ ‫به جدایی ختم شد»‪ .‬این روانشناس بیان کرد‪« :‬ما یک سندرومی تحت عنوان‬ ‫نتیجـه فـوری داریـم که برخی ازافراد تمایل دارند ب هسـرعت مشـهور شـوند؛ وقتی‬ ‫بـه ایـن شـهرت دسـت پیـدا می کننـد و روی بـورس ان قـرار می گیرنـد‪ ،‬فعالیـت‬ ‫خـود را انجـام می دهنـد؛ امـا به محض اینکـه توجـه مخاطـب بـه ان هـا کـم شـد‪،‬‬ ‫دسـت بـه هـرکاری می زننـد تـا توجـه بخرنـد و موردتوجه قرار بگیرند»‪ .‬شمسـایی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬این افـراد بـرای ایـن کار‪ ،‬به صـورت انفـرادی عمـل نمی کننـد؛ بلکـه‬ ‫دسـت ها و افـرادی به عنـوان رهبـران ان ها پشـت پرده هسـتند کـه در بطن ماجرا‬ ‫ً‬ ‫قـرار دارنـد و می داننـد چـه خبر اسـت و به صورت کامال روانشناسـی‪ ،‬ایـن وقایع را‬ ‫رهبـری می کننـد؛ زیـرا خودشـان‪ ،‬ذی نفع هـای اصلـی هسـتند و به محض اینکـه‬ ‫متوجـه شـوند فعالیـت شـاخ های اینسـتا گرامی روتیـن شـده و مثـل قبـل فالوئـر‬ ‫ندارنـد تـا بتواننـد از ان ها درجهت سـایت های شرط بندی شـان اسـتفاده کنند‪،‬‬ ‫دسـت به کار می شـوند و چنـان جنگـی روانـی را شـروع می کننـد کـه گاه حتـی‬ ‫اطرافیـان ان هـا هـم متوجـه این موضـوع نمی شـوند»‪ .‬وی گفـت‪« :‬طـی روز هـای‬ ‫اخیـر‪ ،‬در جریـان مهاجـرت یکـی از خواننـدگان جـوان بـه ترکیـه دیدیـم کـه مدیـر‬ ‫برنامه هایـش اعلام کـرد به هیچ عنـوان از موضـوع مهاجـرت او اطلاع نداشـته‬ ‫اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬افرادی کـه چنیـن بازی هایـی را مدیریـت و رهبـری می کننـد‪،‬‬ ‫به گونـه ای بـا شـاخ های مجـازی صحبـت می کننـد کـه ان هـا را شست وشـوی‬ ‫مغـزی می دهنـد تـا بـرای مطـرح و دیده شـدن خـود به هرقیمتـی‪ ،‬دسـت بـه‬ ‫هـرکاری بزننـد کـه ا کنـون‪ ،‬امارشـان در فضـای مجـازی‪ ،‬روزبـه روز درحال افزایـش‬ ‫اسـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬نکتـه مهـم این اسـت که تمـام ایـن بازی هـا و اتفاق هـا‬ ‫زودگـذر هسـتند؛ تاجایی کـه می بینیـم پیش ازایـن‪ ،‬عـده ای از ان هـا بـا یکدیگـر‬ ‫وارد رابطـه عاطفـی یـا دوسـتانه شـدند کـه پس ازمدتـی‪ ،‬ایـن روابـط به سـرعت بـه‬ ‫جدایـی ختـم شـده»‪ .‬وی بااشـاره به برنامه هـای اصولـی و سـرمایه گذاری های‬ ‫رهبـران ایـن صفحه هـای مجازی بـرای جوانان کشـور‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬ان ها ازلحاظ‬ ‫روانشناسـی‪ ،‬از خالهـای ایـن جوان هـا اطالعـات کافی را به دسـت اورده و سـپس‬ ‫بـا برنامه ریـزی و راه انـدازی سـایت های شـرط بندی‪ ،‬قـول موفقیـت و ثـروت را بـه‬ ‫ان هـا می دهنـد تـا بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود‪ ،‬ان هـا را تبدیـل بـه شـاخ های‬ ‫مجـازی کننـد و کسـب درامـد داشـته باشـند»‪ .‬ایـن روانشـناس افـزود‪« :‬ازنظـر‬ ‫روانشناسـی؛ هـر انسـانی نیـاز به حمایـت‪ ،‬امنیـت و پذیرفته شـدن دارد‪ .‬وقتـی‬ ‫افـرادی باعنـوان شـاخ های اینسـتا گرامی‪ ،‬بـرای مدت زمانـی ازسـوی کاربـران و‬ ‫طرفـداران خـود پذیرفتـه و پس ازمدتـی طـرد می شـوند و موردقبـول جامعـه هـم‬ ‫قـرار نمی گیرنـد‪ ،‬شـروع بـه برنامه ریـزی می کننـد و نسـل نوجـوان و جـوان را مـورد‬ ‫هـدف قـرار می دهنـد و بـرای این منظـور هـم دسـت بـه هـرکاری می زننـد کـه ایـن‬ ‫ً‬ ‫ل روی اوردن این افراد‬ ‫زنـگ خطـری برای جامعه اسـت‪ .‬حتما باید به تمـام دالیـ ‬ ‫بـه چنیـن کار هایـی پـی بـرد و راهکار هـای مناسـبی اندیشـید»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫اهمیت نقش خانواده و جامعه افزود‪« :‬نقش خانواده و جامعه به حدی پررنگ‬ ‫تگـر و همـراه نوجـوان و جـوان خـود باشـد؛ حتـی بـا‬ ‫اسـت کـه ا گـر خانـواده حمای ‬ ‫مشـاهده خطا هـای ان هـا‪ ،‬به جـای رها کـردن‪ ،‬دسـت ان هـا را محکم تـر می گیـرد‬ ‫تـا هیـچ فاصلـه ای میـان ان هـا نیفتـد و همیـن تعلق خاطـر و وابسـتگی‪ ،‬نقطـه‬ ‫اشترا کشـان شـده و خیلی وقت هـا باعـث خار ج شـدن ان هـا از باتلاق می شـود»‪.‬‬ ‫شمسـایی تصریـح کـرد‪« :‬برخـی از ایـن شـاخ های مجـازی‪ ،‬از خانواده هـای‬ ‫ازهم گسسـته ای هسـتند کـه اعمـال و رفتـار فرزندشـان هیچ گونـه اهمیتـی بـرای‬ ‫ان هـا نـدارد؛ تاجایی کـه هیچ گونـه اقـدام درسـتی بـرای برطرف شـدن خطا هـا‬ ‫ً‬ ‫و مشـکالت ان هـا انجـام نمی دهنـد و ایـن باعـث می شـود این افـراد‪ ،‬صرفـا‬ ‫دل خـوش بـه طرفـداران مجـازی خـود باشـند کـه ممکـن اسـت مدتـی باشـند و‬ ‫مدتی دیگر نباشند؛ بنابراین‪ ،‬شاخ های مجازی و رهبرانشان‪ ،‬برای نگه داشتن‬ ‫ایـن فالوئر هـا و طرفداران‪ ،‬همیشـه به دنبال سـوژه هایی هسـتند کـه ازاین طریق‬ ‫بتوانند خود را به نمایش بگذارند و بزرگ نمایی کرده و درامدزایی هایی به شیوه‬ ‫سـایت های شـرط بندی داشـته باشـند»‪ .‬وی بـا ارائـه راهکار هایـی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«بایـد به طـور جـدی روی مسـئله اسـتحکام بنیـان خانـواده کار کـرد؛ زیـرا هرقـدر‬ ‫بنیـان خانـواده مسـتحکم تر و قدرتمندتـر باشـد‪ ،‬در جامعـه حقیقـی و مجـازی‪،‬‬ ‫کمتـر شـاهد چنیـن مشـکالت و معضالتـی خواهیـم بـود کـه دراین میـان‪ ،‬جامعه‬ ‫و مسـئوالن هـم در پذیرفتـن نوجوانـان و جوانان‪ ،‬نقش مهمی ایفا می کنند؛ زیرا‬ ‫وقتـی فـرد از کودکـی‪ ،‬اموزش هـای صحیحی نبیند‪ ،‬راه برای شـاخ های مجازی و‬ ‫رهبـران ان هـا بـاز می شـود تـا از خلا و نداشـته های جوانـان درجهـت منافـع خـود‬ ‫بهـره ببرنـد و درنتیجـه‪ ،‬جـوان هـم به منظـور برطرف شـدن این خلا و عقده های‬ ‫فروخـورده خـود‪ ،‬به دنبـال تحقـق ایـن وعده ووعیدهایی کـه به او داده می شـود‪،‬‬ ‫مـی رود»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬نقـش پـرورش و تربیت حتی بایـد از اموزش هم‬ ‫پررنگ تـر باشـد تـا از همـان کودکـی‪ ،‬هویـت فـرد به خوبـی بـرای او شـناخته شـود‬ ‫و بـه خودشناسـی حقیقـی دسـت یابـد؛ زیـرا هویت یابـی بسـیارمهم اسـت و هیچ‬ ‫زمانـی دیـر نیسـت؛ کافی سـت دسـت فـرد را بگیریـم و بـه او کمـک کنیـم»‪.‬‬ ‫مجیـد صفاری نیـا بااشـاره به اقدام هـای متفـاوت شـاخ های مجـازی به منظـور‬ ‫ً‬ ‫جذب دنبال کننده‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬این افراد عمدتا با اختالل روانی روبه رو هستند‬ ‫کـه بـرای جلب توجـه‪ ،‬جـذب مخاطـب و افزایش فالوئر در فضای مجازی‪ ،‬دسـت‬ ‫به هر اقدام درست و نادرستی می زنند؛ به طوری که پس از جذب فالوئر و کسب‬ ‫اعتماد مخاطب‪ ،‬نوبت به کسـب درامد از این نوع شـهرت می رسـد؛ شـهرتی که‬ ‫بـا بازدیـد هـر کاربـر از صفحـات شـخصی شـاخ های مجـازی رقم می خـورد و گامی‬ ‫بـرای نزدیک شـدن بـه اهـداف مالـی ان ها می شـود»‪ .‬رئیس انجمن روانشناسـی‬ ‫اجتماعـی ایـران بیـان کـرد‪« :‬بخـش عمـده ای ازاین دسـت افـراد‪ ،‬در صفحـات‬ ‫خـود سـایت های شـرط بندی را تبلیـغ و هوادارانشـان را ترغیـب و تشـویق بـه‬ ‫حضـور دراین سـایت ها می کننـد کـه در سـایت های شـرط بندی شـاخ های پـوچ‬ ‫ً‬ ‫مجـازی عمومـا برنـده ای وجـود نـدارد؛ امـا بازهـم ایـن فعـاالن اینسـتا گرامی بـا‬ ‫ً‬ ‫راهکار هایـی ماننـد روابـط و بعضـا ازدواج هـای صـوری‪ ،‬درگیری هـای مجـازی و‬ ‫حتـی کار هـای عجیب وغریـب مخاطبـان بیشـتری جـذب کـرده و به کال هبـرداری‬ ‫خـود ادامـه می دهنـد»‪ .‬وی بـا هشـدار بـه کاربـران فضـای مجـازی‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«فریـب بازی های نمایشـی شـاخ های اینسـتا گرامی را نخوریـد! درامد این افـراد از‬ ‫موج سـواری مردمـی بـر حواشـی‪ ،‬میلیاردی سـت و هـرروز درامـد بیشـتری کسـب‬ ‫می کننـد»‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫نگاهی به کتاب «قمارباز» اثر فیودور داستایفسکی‬ ‫روایتی ماندگار از‬ ‫بازی دو سر باخت!‬ ‫ِ ‬ ‫دکترامیر مسعودرستمی‬ ‫روانشناس و روان درمانگر‬ ‫فیـودور میخائلوویـچ داستایفسـکی متولـد ‪ 1821‬نویسـنده مشـهور روسـی در‬ ‫مسـکو به دنیـا امـد‪ .‬فیـودور‪ ،‬دومیـن فرزنـد از هفـت فرزنـد خانـواده بـود‪ .‬پـدرش‪،‬‬ ‫پزشـک نظامـی بازنشسـته ای بـود کـه از اوکرایـن بـه مسـکو هجـرت کـرده بـود؛‬ ‫ـکی مسـکو بیمـاران تهیدسـت‬ ‫مسـیحی معتقـدی کـه در بیمارسـتان مارینس ِ‬ ‫ِ‬ ‫یکـرد‪ .‬ان هـا در خانـه ای محقـر از زمین هـای بیمارسـتان‬ ‫را رایـگان مـداوا م ‬ ‫مارینسـکی واقـع در یکـی از پائین تریـن مناطق شـهر در کنار قبرسـتان مجرمین‪،‬‬ ‫تیمارسـتان و پرورشـگاه کودکان سـرراهی زندگی می کردند‪ .‬هرچند والدینش به‬ ‫وی سـخت می گرفتنـد؛ ولـی او دوسـت داشـت در حیـاط بیمارسـتان (جایی کـه‬ ‫بیمـاران افتـاب می گرفتنـد) قـدم بزنـد؛ کنارشـان بنشـینند و داستان هایشـان را‬ ‫بشـنود‪ .‬در ‪ ۱۸۳۴‬همـراه بـا بـرادرش بـه مدرسـه شـبانه روزی منتقـل شـدند و در‬ ‫‪15‬سـالگی مـادرش از دنیـا رفـت‪ .‬در همان سـال‪ ،‬امتحانـات ورودی دانشـکده‬ ‫مهندسی نظامی را در سن پترزبورگ با موفقیت پشت سر گذاشت و در تابستان‬ ‫‪ ۱۸۳۹‬خبر فوت پدرش به او رسید‪ .‬در سال ‪ ۱۸۴۳‬با درجه افسری‪ ،‬از دانشکده‬ ‫نظامـی فار غ التحصیـل؛ و در اداره مهندسـی وزارت جنـگ مشـغول به کار شـد؛‬ ‫امـا یک سـال بعد‪ ،‬از کارش اسـتعفا داد و سـراغ نویسـندگی رفـت‪ .‬در زمسـتان‬ ‫‪ ۱۸۴۵-۱۸۴۴‬رمـان کوتـاه «بیچـارگان» را نوشـت کـه بدین وسـیله وارد محافـل‬ ‫نویسـندگان رادیـکال و ساختارشـکن بـزرگ در سـن پترزبورگ شـد و بـرای‬ ‫خـود شـهرتی کسـب کـرد‪ .‬طـی دوسـال بعدی داسـتان های «همـزاد»‪« ،‬اقـای‬ ‫پروخارچیـن» و «زن صاحب خانـه» را نوشـت‪ .‬یـک جاسـوس پلیـس در ایـن‬ ‫محفـل رخنـه کـرد و موضوعـات بحـث ایـن روشـنفکران را بـه مقامـات امنیتـی‬ ‫روسـیه گـزارش داد‪ .‬پلیـس در سـال ‪ ۱۸۴۹‬او را ب هجـرم برانـدازی حکومـت‪،‬‬ ‫دسـتگیر کـرد‪ .‬دادگاه نظامـی بـرای او تقاضـای حکم اعدام کرد که در ‪ ۱۹‬دسـامبر‬ ‫مشـمول تخفیـف شـد و بـه چهارسـال زنـدان در سـیبری و سـپس خدمـت در‬ ‫لباس سـرباز سـاده تغییر یافت؛ اما او را تا پای دار بردند و در انجا حکم بخشـش‬ ‫او را خواندنـد‪ .‬تجربـه شـخصی او از قرارگرفتـن دراسـتانه مـرگ باعـث شـد کـه بـه‬ ‫تاریـخ و ان زمانـه مشـخص‪ ،‬ازمنظـر ویـژه ای بنگـرد‪ .‬در زمـان تبعیـد و زنـدان‪،‬‬ ‫حملات صـرع کـه تـا پایـان عمر گرفتـار ان بود‪ ،‬بر او عارض شـد‪ .‬در سـال ‪ ۱۸۵۴‬از‬ ‫زنـدان بیـرون امـد و با خانمی اشـنا می شـود و چندسـال بعد بـا او ازدواج می کند‪.‬‬ ‫ایـن دوسـتی و وصلـت بیشـتر بـر غم هایـش می افزایـد و در نوشـته هایش از ان زن‬ ‫زندگی سرشـار از نامالیمات‬ ‫به عنوان موجودی طماع و سـطحی یاد می کند؛ اما‬ ‫ِ‬ ‫و بدبختـی او را از نوشـتن بازنمـی دارد‪ .‬در سـال ‪ 1859‬باالخـره بـا لغـو تبعیـد او‬ ‫یگـردد؛ ولـی کمـا کان تحت نظـر پلیس‬ ‫موافقـت می شـود و بـه سـن پترزبورگ بازم ‬ ‫باقـی می مانـد‪ .‬دراین شـهر دوبـاره بـا محفل هـای ادبـی و هنـری رابطـه برقـرار‬ ‫می کنـد‪ .‬در سـال ‪ 1865‬فقـر مـادی بـه او فشـار مـی اورد؛ طلبکارهـا و رباخـواران‬ ‫زندگـی او ب هحـراج گذاشـته می شـود‪ .‬رمـان‬ ‫یکـه‬ ‫بـه او هجـوم می اورنـد؛ به طور ‬ ‫ِ‬ ‫«جنایـت و مکافـات» در سـال ‪ 1866‬منتشـر می شـود و بعضـی معتقدنـد کـه این‬ ‫نوشـته‪ ،‬الهام بخـش رمـان «مسـخ» بـوده‪« .‬نیچـه»؛ فیلسـوف بـزرگ المانـی‪ ،‬اثـار‬ ‫او را سـتایش می کنـد و به ویـژه درمـورد ایـن کتـاب می گویـد‪« :‬داستایفسـکی تنها‬ ‫یسـت کـه بـه مـن مطالبـی از روانشناسـی اموخـت!» رمـان «قماربـاز» نیـز در‬ ‫کس ‬ ‫همین زمـان منتشـر می شـود کـه از تجربـه شـخصی او در قمـار حکایـت می کنـد‬ ‫و بـا خانـم جوانـی کـه همـکارش در این رمـان بـود‪ ،‬ازدواج کـرد‪ .‬در سـال ‪1878‬‬ ‫پسـر دوم او در سـن چهارسـالگی و درپـی یـک حملـه صـرع فـوت می کنـد و ایـن‬ ‫یسـت کـه داستایفسـکی مشـغول تحریـر نـگارش رمـان بـزرگ خـود؛‬ ‫در موقعیت ‬ ‫«بـرداران کارامـازوف» اسـت کـه ازنظر بسـیاری‪ ،‬شـاهکار اوسـت و بعضی نیـز ان را‬ ‫یکـی از چنـد شـاهکار دراماتیـک تاریخ می داننـد؛ «فروید» ازان جمله اسـت‪ .‬این‬ ‫کتاب‪ ،‬نقاشی کامل اجتماع روسیه ان زمان است‪ .‬در سال ‪ 1881‬داستایفسکی قمـار بـه هامبـورک می رود و دران شـهر دوسـتش را می بیند و بعـد از درد دل کردن‬ ‫در پـی یـک خونریـزی فـوت می کنـد و طبـق گفتـه همسـرش؛ خـودش روز مرگش بـا او‪ ،‬از پولینـا خبـر می گیـرد و متوجـه عشـق او بـه خـود می شـود؛ ولـی نمی توانـد‬ ‫را می دانسـت! در تشـییع جنازه او بیـش از ‪30‬هزارنفـر شـرکت کردنـد‪ .‬ویژگـی از قمـار دسـت بکشـد‪.‬‬ ‫انتقـاد قمـار و اثـرات مخـرب ان‬ ‫منحصربه فرد اثار وی‪ ،‬روانکاوی و بررسـی زوایای روانی شـخصیت های داسـتان داستایفسـکی در داسـتان «قماربـاز»‪ ،‬دسـت بـه‬ ‫ِ‬ ‫اسـت‪ .‬سورئالیسـت ها مانیفسـت خـود را براسـاس نوشـته های داستایفسـکی بـر زندگـی زده اسـت‪ .‬او کـه خـود بـه قمـار اعتیـاد داشـت و دچـار مشـکالت شـده‬ ‫یسـت و‬ ‫ارائـه کرده انـد‪ .‬ا کثـر داسـتان های وی همچـون شـخصیت خـودش‪ ،‬سرگذشـت بـود‪ ،‬ایـن کتـاب را در کمتـر از یک مـاه نوشـت‪ .‬بحـث قمـار‪ ،‬بحثـی اساس ‬ ‫طـرح نوعـی فلسـفه زندگی سـت کـه همه چیـز برپایـه شـانس و‬ ‫مردم ‬ ‫یسـت عصیـان زده‪ ،‬بیمـار و روان پریـش‪ .‬داستایفسـکی در اثـار خـود‪ ،‬نویسـنده درصـدد ِ‬ ‫شـخصیت هایی را حالجـی می کـرد کـه حتـی قتـل را زیـر لـوای مـرام و اعتقـادات اتفـاق اسـت و هیچ چیـز قطعی نیسـت‪ .‬قماربازهـا بین گزینه های محـدودی که‬ ‫زندگـی‬ ‫ایدئولوژیـک خـود موجه می دانسـتند؛ ازاین رو‪ ،‬اثار این نویسـنده؛ چـه در دوران دارنـد‪ ،‬انتخـاب می کننـد و نتیجـه براسـاس شـانس معلـوم می شـود‪ .‬در‬ ‫ِ‬ ‫قدرت یابـی حکومت هـای قـرن بیسـتم و چـه امـروزه‪ ،‬بـا چالش هـای زمانـه تصویر شـده نیـز اتفاقـات غافلگیرکننـده زیـاد می افتـد و چـرخ زندگـی نیـز ماننـد‬ ‫تناسـب دارند‪ .‬او به ویژه به افکار و ایده هایی که پس از ‪10‬سـال تبعید و بازگشـت گردونه قمار می چرخد و اتفاقی رخ می دهد‪ .‬دیده می شـود که در سـر میز قمار‪،‬‬ ‫به سـن پترزبورگ میان روشـنفکران رواج یافته بود‪ ،‬به دیده شـک می نگریسـت‪ .‬عـده ای کاغـذ قلـم در دسـت می گیرنـد و حسـاب وکتاب می کننـد؛ بلکـه بتواننـد‬ ‫کتـاب «قماربـاز» نوشـته او؛ نخسـتین بار در سـال ‪ 1866‬منتشـر شـد‪ .‬نویسـنده رابطـه ای منطقـی کشـف کننـد و ازاین طریـق پولـدار شـوند؛ امـا همان گونـه کـه‬ ‫دراین اثر کوشـید تا تجربه تلخی را که در جریان اقامتش در خار ج ازکشـور برایش کشـف ایـن رابطـه در قمـار محـال اسـت‪ ،‬در زندگـی نیـز امـری ناممکـن اسـت و‬ ‫پیش امده بود‪ ،‬شـرح دهد؛ تجربه ای که مبتنی بر عشـق او به قمار بود و سـبب راوی‪ ،‬این گونـه زنده بـودن را زندگـی نمی دانـد‪ .‬در این رمـان‪ ،‬چهره هـا و فضاهـا‬ ‫یکـه نویسـنده در ان تبحـر خاصـی دارد‪ ،‬تحلیل‬ ‫شـد تـا پا ک باختـه و مقـروض‪ ،‬بـه روسـیه بازگـردد‪ .‬داستایفسـکی ایـن رمـان را در زیـاد تشـریح نمی شـود؛ ولـی کار ‬ ‫شخصیت هاسـت‪ .‬در قسـمتی از زندگی‪ ،‬داستایفسـکی‬ ‫شـرایط خاصـی نوشـته اسـت و منتقـدان‪ ،‬ان را نوعـی‬ ‫بـرای خالصـی از بدهی هایـش مجبـور اسـت کتابـی را‬ ‫زندگی نامـه نیـز تلقـی می کننـد‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬از زبـان یـک‬ ‫در مـدت کمـی تحویـل دهـد و درحالی کـه در اتاقـی‬ ‫معلـم جـوان روس به نـام «الکسـی ایوانویـچ» روایـت‬ ‫کس ـی که درای ـن راه قــدم گذاشــت‪ ،‬بــه ان قـدم می زنـد‪ ،‬داسـتان را روایـت کـرده و خانمـی ان را‬ ‫می شـود کـه نـزد یـک ژنـرال روسـی مشـغول اسـت‪.‬‬ ‫می مانــد کــه بــا ســورتمه ای از سراشــیب می نویسـد‪ .‬بعد هـا ان هـا باهـم ازدواج می کننـد؛ کتـاب‬ ‫ان هـا بـرای مدتـی در شـهر رولتنبـورگ سـا کن بودنـد‬ ‫برف پــوش کوهــی فــرو لغــزد‪ .‬پیوســته بــه فـوق‪« ،‬قماربـاز» بـود! تحلیـل ایـن کتـاب سـخت‬ ‫کـه دران شـهر بـازی قمـاری به نـام «رولـت» مشـهور‬ ‫ســرعتش افــزوده می شــود!‬ ‫اسـت‪ .‬همـه قسـمت های اثـر‪ ،‬همـه شـخصیت ها و‬ ‫اسـت‪ .‬ژنـرال‪ ،‬تمـام ثـروت خـود را باختـه و بـه یـک مرد‬ ‫ً‬ ‫قمارباز؛فیودورداستایفسکی همـه اتفاقـات طـوری هسـتند کـه خواننـده کاملا بـه‬ ‫فرانسوی (مارکی دو گریو) مبلغ بسیاری بدهکار است‬ ‫فکـر فـرو مـی رود‪ .‬مـدام در پـی این اسـت که منظـور‬ ‫و منتظر مرگ عمه اش اسـت تا ثروت او را به ارث ببرد‪.‬‬ ‫و هـدف نویسـنده را درک کنـد‪ .‬خواننـده به دنبـال‬ ‫ـری ژنـرال‬ ‫به نظـر می ایـد کـه مـرد فرانسـوی بـا نادخت ِ‬ ‫هـدف نویسـنده از معرفـی شـخصیت ها بـوده و اینکـه‬ ‫(پولینـا الکسـاندرونا) درارتبـاط اسـت و معلـم جـوان‬ ‫هـر دیالـوگ به چه معناسـت! و بسـیاری سـوال دیگـر کـه‬ ‫نیـز کـه جوانـی سـاده‪ ،‬خوش بـاور و زبـان دراز اسـت‪،‬‬ ‫جـز بـا خوانـدن چندبـاره جملات و پارا گراف هـا جوابـی‬ ‫نادختـری ژنرال؛ یعنی پولیناسـت؛ درحدی که‬ ‫عاشـق‬ ‫ِ‬ ‫به دسـت نخواهـد امـد‪ .‬انچـه در «قماربـاز» واضـح اسـت‬ ‫حاضـر اسـت بـرای او هـرکاری انجام دهـد؛ حتی حاضر‬ ‫این اسـت که رفتـار هیچ یـک از شـخصیت ها‪ ،‬درسـت‬ ‫اسـت خودکشـی کنـد‪ .‬پولینـا‪ ،‬یکـی از شـخصیت های‬ ‫ماننـد چـرخ بخـت‪ ،‬قابل پیش بینـی نیسـت‪ .‬هنـگام‬ ‫کلیـدی رمـان «قماربـاز» اسـت‪ .‬او بـا افـراد مختلـف‬ ‫قمار‪ ،‬ممکن است با انتخاب رنگ قرمز‪ ،‬چندین وچند‬ ‫کتـاب‪ ،‬روابـط مرمـوز و عجیبـی دارد و دراین میـان‪،‬‬ ‫بـار برنـده شـوید‪ ،‬ممکن اسـت پنج بار پشت سـرهم پول‬ ‫بیش از همـه ایـن معلـم جـوان را دسـت می انـدازد و از‬ ‫خوبـی به دسـت اوریـد؛ امـا بـرای بـار ششـم هیچ چیـز‬ ‫او درجهـت منافـع خـود اسـتفاده می کنـد‪ .‬بـه او پـول‬ ‫معلـوم نیسـت‪ .‬در کتـاب هـم ممکـن اسـت چنـد رفتـار‬ ‫می دهـد تـا قمـار کند و پولـی که احتیـاج دارد را برایش‬ ‫خـاص از شـخصیت ها را حدس بزنید؛ امـا درک وا کنش‬ ‫قماربـازی معلـم جـوان از همین جـا اغـاز‬ ‫فراهـم کنـد و‬ ‫ِ‬ ‫بعـدی ان هـا خار ج از تصـور اسـت‪ .‬شـاید پیـام اصلـی‬ ‫ دهـد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫دسـت‬ ‫از‬ ‫ راه‬ ‫ن‬ ‫درایـ‬ ‫را‬ ‫اموالـش‬ ‫می شـود و‬ ‫ِ‬ ‫«قماربـاز» همیـن باشـد‪ :‬رفتـار ادم هـا و انتخاب هـای‬ ‫تنهـا الکسـی نیسـت که دراین داسـتان دسـت بـه قمار‬ ‫می زنـد؛ عمـه ژنـرال کـه زن بسـیار ثروتمندی سـت‪ ،‬از مسـکو بـه دیـدن ان هـا انـان درسـت شـبیه قمـار اسـت‪ .‬اینکـه زندگـی شـبیه قمـار اسـت و شـما هرگـز‬ ‫می ایـد‪ .‬او وسوسـه می شـود تـا قمـار کنـد و البته با قمـار‪ ،‬تمام ثروتش را از دسـت نمی دانیـد چه چیـزی در انتظارتـان اسـت‪ .‬یکی دیگـر از موضوعـات مهـم کـه در‬ ‫می دهـد‪ .‬عمـه ای کـه اهـل خانـواده بـرای سـهم ارث او دنـدان تیـز کـرده بودنـد‪ ،‬کتـاب هسـت‪ ،‬بحـث رفتـار ادم هـا نسـبت بـه پـول و کسـی که پـول دارد‪ ،‬اسـت‪.‬‬ ‫حـاال بـا ایـن باخـت بـزرگ‪ ،‬امیـد همـه را ناامیـد کـرده اسـت‪ .‬اوج داسـتان‪ ،‬در این موضـوع به زیبایـی در اثـر نشـان داده شـده و نویسـنده بـا به اوج رسـاندن‬ ‫جایی سـت که معلم جوان برای نجات پولینا از دسـت مرد فرانسـوی‪ ،‬دسـت به برخـی شـخصیت ها رفتـار اطرافیـان را تشـریح می کـرد و بعـد با حقیر کـردن همان‬ ‫قمـاری بـزرگ می زنـد؛ به مقـدار زیـادی پـول برنـده می شـود؛ ولی پولینـا این پول شـخصیت‪ ،‬روی دیگـر ادم هـا را بـه خواننـده نشـان می داد‪ .‬بی جهت نیسـت که‬ ‫را قبـول نکـرده و معلـم جـوان را تـرک می کنـد‪ .‬الکسـی ایوانویـچ بعـد از این ماجـرا کتاب های داستایفسکی را بهترین کتاب های روانشناسی و تحلیل رفتار ادم ها‬ ‫بـه پاریـس سـفر و تمـام پولـش را در انجـا خرج می کند و با پول بسـیار کمی‪ ،‬برای نامیده انـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫واکنش تند ظریف به اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهوری ترکیه‪:‬‬ ‫وزیر صمت‪:‬‬ ‫چکـس‬ ‫محمد جـواد ظریـف‪ ،‬در وا کنـش بـه شـعرخوانی اخیـر اردوغـان در با کـو تا کیـد کـرد‪« :‬هی ‬ ‫نمی توانـد دربـاره اذربایجـان عزیـز مـا صحبـت کنـد»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ وزیـر خارجـه کشـورمان در‬ ‫پاسـخ بـه اظهـارات مداخله جویانـه رئیس جمهـوری ترکیـه‪ ،‬در صفحـه توییتـر خـود نوشـت‪ :‬‏«بـه‬ ‫اردوغـان نگفتـه بودنـد شـعری کـه به غلط در با کو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شـمالی‬ ‫ارس از سـرزمین مادریشـان ایـران اسـت! ایـا او نفهمیـد کـه علیـه حا کمیـت جمهـوری اذربایجـان‬ ‫سـخن گفته اسـت؟ هیچ کس نمی تواند درباره اذربایجان عزیز ما صحبت کند»‪ .‬اردوغان شـعری‬ ‫بـه زبـان ترکـی خوانـد کـه یکـی از نمادهـای جدایی طلبـی پان ترکیست ه اسـت‪.‬‬ ‫وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت گفـت‪« :‬هـر اندازه تولیـدات داخلی را افزایش دهیـم و کاالها با قیمت‬ ‫مناسب در بازار عرضه شوند از قاچاق کاال جلوگیری می شود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ علیرضا رزم حسینی‬ ‫افـزود‪« :‬قاچـاق کاال مربـوط بـه سـتاد مبـارزه بـا کاالی قاچـاق اسـت؛ از ایـن رو در وزارت صمـت‬ ‫به دنبـال افزایـش تولیـد داخـل و تعیین عـوارض هسـتیم»‪ .‬وی با بیان اینکه لوزم خانگـی از کاالهای‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪ « :‬تولیـد در مجموعـه اسـنوا هشـت برابر افزایـش پیـدا کـرده اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫ضرور ‬ ‫عمـق سـاخت داخـل تـا ‪ ۸۵‬درصـد افزایـش داشـت کـه نشـان می دهـد تحریـم‪ ،‬در اقتصـاد برخـی از‬ ‫محصـوالت موثـر بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫ایا اردوغان نفهمید‪...‬‬ ‫‪ NBC News‬گزارش داد؛‬ ‫سرنوشتترامپ‬ ‫تحلیف بایدن‬ ‫پس از‬ ‫ِ‬ ‫بررسـی ها نشـان می دهـد چهـار شـرکتی کـه بیشـترین‬ ‫میـزان ارزش در سـال های اخیـر کسـب کرده انـد‪ ،‬همگـی‬ ‫شـرکت های فعـال در حـوزه دیجیتـال و فضـای مجـازی‬ ‫بوده انـد‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ اهمیـت اقتصـاد دیجیتـال‬ ‫چکـس پنهـان‬ ‫و حرکـت به سـوی دیجیتالی سـازی‪ ،‬بـر هی ‬ ‫بـوده و بسـیاری از کسـب وکارها برپایـه ایـن فنـاوری‬ ‫در حال شـکل گیری هسـتند‪ .‬دراین سـال ها فنـاوری‬ ‫دیجیتـال با تمام ویژگی های خـود‪ ،‬درحال تغییر مدل های‬ ‫کسـب وکار بوده و چنانچه شـرکت ها درصدد تغییر مبتنی بر‬ ‫فنـاوری دیجیتـال نباشـند‪ ،‬می تـوان گفـت حداقـل حـدود‬ ‫‪ ٤٠‬درصـد از ایـن کسـب وکارها طـی ‪١٠‬سـال اینده از بیـن‬ ‫خواهنـد رفـت‪.‬‬ ‫سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی‬ ‫طبـق بررسـی ها؛ سـهم اقتصـاد دیجیتـال از اقتصـاد جهانـی‬ ‫تـا سـال ‪ ٢٠٢٠‬رشـد ‪ ٢٨,٤‬درصـدی خواهـد داشـت و مقـدار‬ ‫ان بـه ‪ ٢٤.٦١٥‬میلیـارددالر خواهـد رسـید؛ ضمن انکـه طبـق‬ ‫پیش بینی هـای صورت گرفتـه؛ به طورکلی بـا افزایش اقتصاد‬ ‫افزایش تولیدات داخلی از قاچاق کاال جلوگیری می کند‬ ‫تارنمـای شـبکه امریکایـی ‪ NBC News‬در گزارشـی‬ ‫بااشـاره به نزدیک شـدن بـه مراسـم تحلیـف «جـو بایـدن»‬ ‫نوشـت؛ باتوج هبـه جرائـم گسـترده مدنـی و کیفـری‬ ‫ترامـپ و پرونده هـای قضائـی درجریـان او‪ ،‬دیگـر از چتـر‬ ‫مصونیت هـای حقوقـی بـرای او خبـری نخواهـد بـود تـا‬ ‫از او به عنـوان رئیس جمهـوری حفاظـت کنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ به محـض خـروج «دونالـد ترامـپ» از کاخ سـفید و‬ ‫بازگشـت وی به عنـوان یـک شـهروند عـادی‪ ،‬دیگـر چتـر‬ ‫مصونیـت حقوقـی وجـود نـدارد کـه از وی در برابـر جرائـم‬ ‫مدنـی و کیفـری حفاظـت کنـد‪ .‬مراسـم تحلیف جـو بایدن؛‬ ‫رئیس جمهـوری منتخـب در تاریـخ ‪ ۲۰‬ژانویـه ‪( ۲۰۲۱‬یکـم‬ ‫بهمن مـاه) برگـزار می شـود و سـپس‪ ،‬دونالـد ترامـپ شـغل‬ ‫و نیـز یکـی از مزایـای بزرگـش را از دسـت می دهـد‪ .‬ترامـپ از‬ ‫چهارسـال پیش کـه سـوگند ریاسـت جمهوری یـاد کـرده‪،‬‬ ‫تحـت پیگردهـای بسـیاری؛ ازجملـه جرائـم مربـوط بـه ‬ ‫کارزار انتخاباتـی‪ ،‬دادوسـتد و رفتارهـای شـخصی قـرار دارد؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬به محض اینکه او از کاخ سـفید خارج شـود‪ ،‬دیگر‬ ‫چتـر قانونـی وجـود نـدارد کـه از وی در برابـر جرائـم گونا گون‬ ‫مدنی و کیفری محافظت کند‪ .‬او دیگر نمی تواند در دادگاه‬ ‫اسـتدالل کنـد کـه موقعیـت وی به عنـوان رئیـس اجرایـی‬ ‫کشـور باعث می شـود از پیگرد قانونی مصون بماند یا وی را‬ ‫از تحویل و ارائه اسـناد و مدارک محافظت کند‪ .‬همچنین‬ ‫دیگـر وزارت دادگسـتری پشـتیبان وی در برابـر ادعاهایـش‬ ‫نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ناظـران معتقـد هسـتند کـه احتماال ترامـپ پس از خـروج از‬ ‫کاخ سفید درنتیجه برخی تحقیقات درزمینه امور تجاری‪،‬‬ ‫بـه زنـدان بـرود و به احتمال زیـاد‪ ،‬بـا مجـازات مالـی در قالـب‬ ‫جرائـم مدنـی روبـه رو خواهـد شـد‪ .‬وی کـه بـه زودی بایـد‬ ‫ً‬ ‫لقـب «رئیس جمهوری پیشـین امریـکا» را بپذیـرد‪ ،‬احتماال‬ ‫از افشـای برخـی اسـرار مالـی و رازهایـی کـه در دادگاه برملا‬ ‫ً‬ ‫می شـود‪ ،‬شرمسـار خواهـد شـد‪ .‬تقریبـا تمـام مشـکالت‬ ‫یکـه او بـرای‬ ‫حقوقـی او در زادگاهـش نیویـورک اسـت؛ جای ‬ ‫نخسـتین بار به عنـوان یـک شـخصیت پرنفـوذ در کانـون‬ ‫ً‬ ‫توجـه مطبوعـات قـرار گرفـت و نهایتـا‪ ،‬سـوار بـر پله برقـی‬ ‫طالیـی‪ ،‬بـه رئیس جمهـوری امریـکا بـدل شـد‪ .‬در اینجـا‬ ‫یکـه پـس از ‪ ۲۰‬ژانویـه (یکـم‬ ‫برخـی از خطرنا ک تریـن موارد ‬ ‫بهمن مـاه) درانتظـار ترامپ اسـت را مـرور می کنیم؛ «مایکل‬ ‫کوهـن» (وکیـل پیشـین ترامـپ) در سـال ‪ ۲۰۱۸‬به دلیـل‬ ‫پرداخت پول به «استورمی دانیلز» (بازیگر) مجرم شناخته‬ ‫شـد‪ .‬وی بعدهـا اعتـراف کـرد ایـن پـول بـرای سـکوت دانیلز‬ ‫در برابـر روابطـی کـه بـا ترامـپ داشـته‪ ،‬پرداخـت شـد‪ .‬در‬ ‫کیفرخواسـتی کـه علیـه کوهـن تنظیـم شـد‪ ،‬امـده اسـت که‬ ‫وی در سـال ‪ ۲۰۱۶‬و پیـش از انتخابـات ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫‪۱ ۳۰‬هـزاردالر بـه دانیلـز پرداخـت‪.‬‬ ‫«سـایرس ونس»؛ دادسـتان منطقه منهتن درحال بررسـی‬ ‫انـواع اتهامـات مالـی ترامـپ اسـت‪ .‬اسـناد دادگاه نشـان‬ ‫می دهـد کـه ونـس درحال تحقیـق دربـاره «رفتارهـای‬ ‫ً‬ ‫جنایـی احتمـاال گسـترده و طوالنی مـدت سـازمان ترامپ»‬ ‫و تجـارت خانوادگـی ا وسـت کـه البته می تواند شـامل جعل‬ ‫سـوابق تجـاری‪ ،‬کال هبـرداری بیمـه و کاله بـرداری مالیاتـی‬ ‫باشـد‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬ازانجا کـه تخلـف در امـور مالـی یـک پرونـده‬ ‫فـدرال نیسـت‪ ،‬قانـون ایالتـی نیویـورک می گویـد کـه جعـل‬ ‫سـوابق تجـاری درجهـت پیشـبرد یـک عمـل غیرقانونـی‪،‬‬ ‫جـرم محسـوب می شـود‪ .‬کوهـن همچنیـن ادعـا کـرده کـه‬ ‫ترامـپ‪ ،‬فرارهـای مالیاتـی گسـترده ای دارد‪ .‬ازسـوی دیگر‪،‬‬ ‫یکـه ترامـپ از انتشـار اظهارنامه هـای مالیاتـی خـود‬ ‫درحال ‬ ‫امتنـاع ورزیـده و گفتـه اسـت کـه وی تحـت ممیـزی قـرار‬ ‫دارد؛ روزنامـه «نیویورک تایمـز» سـوابق مالیاتـی وی را طـی‬ ‫سـال های زیـادی به دسـت اورده و مشـخص کـرده کـه‬ ‫ترامـپ بـرای مـدت ‪ ۱۰‬سـال هیـچ مالیاتـی بـه دولـت فـدرال‬ ‫پرداخـت نکـرده و مـدت دوسـال تنهـا ‪ ۷۵۰‬دالر مالیـات‬ ‫داده اسـت! هم زمـان «لتیشـیا جیمـز»؛ دادسـتان کل‬ ‫نیویـورک درحال تحقیـق درباره چهـار پروژه مختلف امال ک‬ ‫و مسـتغالت سـازمان ترامـپ و تلاش ناموفـق وی بـرای‬ ‫خرید تیم فوتبال «بوفالو بیلز» اسـت‪ .‬در مارس سـال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(اسـفند ماه ‪ )۹۷‬دفتـر دادسـتان کل نیویـورک سـوابقی را‬ ‫از «دویچـه بانـک» و «بانـک سـرمایه گذاران» احضـار کـرد‪.‬‬ ‫گـزارش شـده؛ تحقیقـات کاله بـرداری بـا شـهادت کوهـن در‬ ‫یبـر افزایـش دارایی هـای مالـی ترامـپ صـورت‬ ‫کنگـره مبن ‬ ‫ گرفتـه اسـت؛ هرچنـد ترامـپ تحقیقـات ونـس و جیمـز را‬ ‫به دلیـل انگیزه هـای سیاسـی موردانتقـاد قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫در ماجرایـی دیگـر‪ ،‬چندیـن زن‪ ،‬ترامـپ را بـه رفتارهـای‬ ‫نامناسـب جنسـی در حوادثـی کـه تـا پیـش از دهـه ‪۱۹۷۰‬‬ ‫اعلام شـده‪ ،‬متهـم کرده انـد؛ امـا ترامـپ ایـن ادعاهـا را رد‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬تعـدادی از ایـن زنـان‪ ،‬اقدامـات قانونـی انجـام‬ ‫داده انـد و ترامـپ‪ ،‬وزارت دادگسـتری را به عنـوان وکیـل‬ ‫خـود بـرای جلوگیـری از ارائـه مـدارک به خدمـت گرفـت؛ امـا‬ ‫سـوال این اسـت که ایـا ترامـپ می توانـد تـا پیـش از تاریـخ‬ ‫‪ ۲۰‬ژانویـه خـود را از ایـن مهلکـه برهانـد؟ برخی کارشناسـان‬ ‫حقوقـی براین بـاور هسـتند کـه ترامـپ می توانـد تـا پیـش از‬ ‫تـرک کاخ سـفید‪ ،‬خـود را از نجـات دهـد؛ امـا خیلـی بعیـد‬ ‫است که چنین اقدامی در دادگاه به چالش کشیده نشود‪.‬‬ ‫بااین وجـود و براسـاس قانـون اساسـی امریـکا؛ هرگونـه‬ ‫بخشـش ریاسـت جمهوری فقـط شـامل جرائـم فـدرال‬ ‫می شـود و بـه حـل مشـکل ترامـپ در پرونده هـای ایالـت‬ ‫نیویـورک کمکـی نمی کنـد‪.‬‬ ‫سهم‬ ‫شرکت های دیجیتال‬ ‫از اقتصاد جهانی‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫کشورهایی‬ ‫با بیشترین تولید «روغن پالم»‬ ‫نواوری‪ ،‬تفاوت بین یک رهبر و یک‬ ‫دنبال کننده را مشخص می کند‪.‬‬ ‫استیوجابز؛‬ ‫کارافرین‪ ،‬مخترع و بنیان گذار «اپل»‬ ‫«نوشـین محمد حسـینی»؛ سرپرسـت دفتـر نظـارت و پایـش‬ ‫مصـرف فراورده هـای سلامت سـازمان غـذا و دارو دربـاره‬ ‫تاثیـر بحـران روحـی مربـوط بـه کرونـا و تاثیـر ان بـر اسـتفاده‬ ‫از داروهـای ارامش بخـش و مسـکن بیـان کـرد‪« :‬اسـتفاده‬ ‫خودسـرانه و خانگـی از داروهـای ضدافسـردگی و داروهـای‬ ‫ً‬ ‫گـروه اعصـاب و روان‪ ،‬کاملا غلـط و خطرنـا ک اسـت؛ حتـی‬ ‫می توانـد فـرد را بـه جایـی برسـاند کـه دیگـر قابل جبـران‬ ‫نباشـد؛ بنابرایـن‪ ،‬تجویـز داروی خانگـی دررابطه بـا داروهای‬ ‫ً‬ ‫ارامش بخـش و ضدافسـردگی اصلا معنـا نـدارد و مصـرف‬ ‫ایـن دارو بایـد براسـاس تجویـز پزشـک صـورت بگیـرد»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬ا گـر دررابطه بـا ایـن داروهـا چنیـن تجویزهـای‬ ‫خانگی هم انجام شـود‪ ،‬متاسـفانه از ان هیچ اماری نیسـت؛‬ ‫چـون جایـی ثبـت نمی شـود‪ .‬امـار داروهـای ضدافسـردگی‬ ‫سـبک زندگـی‬ ‫در کشـور مـا و در تمـام دنیـا بـاال رفتـه و تغییـر‬ ‫ِ‬ ‫جدیـد‪ ،‬مشـکالت اقتصـادی و همچنیـن کمتـر از خانـه‬ ‫بیرون رفتـن از عوامـل ایجـاد زمینـه افسردگی سـت کـه بهتـر‬ ‫اسـت به جای انکـه داروهـای افسـردگی را به سـرعت شـروع‬ ‫کنیـم؛ ورزش کـرده‪ ،‬برنامـه شـاد بـرای خـود ایجـاد کنیـم و‬ ‫کتاب بخوانیم تا امیدواری خود را افزایش دهیم»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنـا؛ وی درمـورد میـزان افزایـش داروهـای مسـکن توضیـح‬ ‫ً‬ ‫داد‪« :‬دقیقـا بـرای این منظـور مطالعه ای انجام نشـده؛ چون‬ ‫هنـوز برای اینکـه چنیـن مطالعه ای به صـورت دقیق انجـام و‬ ‫گزارش ان ارائه شود‪ ،‬زود است‪ .‬برای اینکه مطالعه ای بتواند‬ ‫درسـت و منطقـی باشـد‪ ،‬بایـد اطالعات چندین سـال قبل و‬ ‫بعدازان را داشته باشید؛ اما ما هنوز در کوران بحران هستیم‬ ‫و چـون در بحـران قـرار داریم‪ ،‬انتشـار مطالعـه ای دراین زمینه‬ ‫کار علمـی نخواهـد بـود؛ چـون تـازه ایـن بحـران بـه یک سـال‬ ‫رسـیده و از وقتـی بیمـاری شـروع شـده‪ ،‬پیک هـای مختلـف‬ ‫و باال و پائین هـای مختلفـی داشـته؛ پـس قضـاوت دراین باره‬ ‫هنـوز کار خیلـی علمـی نیسـت»‪ .‬وی درمـورد داروهـای کرونا‬ ‫کـه در «بازار سـیاه» به فـروش می رسـد‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه‬ ‫داروهایـی کـه خـارج از بـازار داروهـای سلامت به فـروش‬ ‫می رسند‪ ،‬تقلبی هستند و خواهش می کنم که هیچ دارویی‬ ‫ازاین طریـق تهیه نشـود‪ ،‬به این دلیل که ایـن داروها دراختیار‬ ‫بیمارسـتان های قـرار می گیـرد کـه مریض هـای بسـتری کرونا‬ ‫دارنـد و حتـی بـه داروخانه هـا هـم توزیع نمی شـود؛ بنابراین‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ان هـا یـا داروهـای تقلبی سـت یـا اینکـه اساسـا شـاید دارویـی‬ ‫مثـل رمدسـیویر نباشـد؛ چـون در چنـد بررسـی کـه انجـام‬ ‫دادیم‪ ،‬متوجه شـدیم فقط بسـته بندی دارو درسـت بوده و‬ ‫خـود دارو چیـز دیگـری بـوده اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬بهتـر اسـت کـه‬ ‫این داروها از مسـیر غیررسمی تهیه نشـود‪ ،‬چون امکان دارد‬ ‫به قیمـت جـان بیمـار تمـام شـود»‪ .‬وی دررابطه بـا وا کسـن‬ ‫انفلوانـزا افـزود‪« :‬وا کسـن انفلوانـزا امسـال دراختیـار معاونـت‬ ‫بهداشـتی قـرار گرفـت تـا بـرای گروه هـای خـاص به صـورت‬ ‫‪58‬درصد‬ ‫‪42.50‬‬ ‫سهمجهانی‬ ‫میزانتولید‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪26‬درصد‬ ‫‪4‬درصد‬ ‫‪2‬درصد‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪1‬درصد‬ ‫‪1‬درصد‬ ‫‪1‬درصد‬ ‫‪1‬درصد‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫اندونزی‬ ‫مالزی‬ ‫تایلند‬ ‫کلمبیا‬ ‫نیجریه‬ ‫گواتماال‬ ‫هندوراس‬ ‫پاپوا گینه نو‬ ‫بحران روحی‬ ‫مربوط به کرونا‬ ‫و خطرات استفاده از‬ ‫ارامش بخش ها‬ ‫رایـگان تزریـق شـود؛ ازایـن رو‪ ،‬وارد داروخانه هـا نشـد؛ چـون‬ ‫ً‬ ‫نیـاز بـود گروه هـای خـاص حتمـا وا کسـینه شـوند‪.‬‬ ‫افـراد معمولـی بـا رعایـت فاصلـه اجتماعـی و زدن ماسـک‬ ‫نسـبت به انفلوانزا ایمن هسـتند؛ امـا درمورد بیمـاران خاص‬ ‫ی‪ ۶۵‬سـال نمی تـوان‬ ‫مثـل خانم هـای بـاردار و افـراد باال ‬ ‫چنین چیـزی گفـت؛ بنابرایـن‪ ،‬کل وا کسـن انفلوانـزا تحویـل‬ ‫معاونت بهداشت وزارت بهداشت شد تا در محل خانه های‬ ‫یکـه‬ ‫بهداشـت و جاهایـی کـه تعییـن شـده بـود‪ ،‬بـه افراد ‬ ‫ی‪ ۶۵‬سـال و خانم هـای بـاردار‬ ‫دارای بیمـاری خـاص‪ ،‬باال ‬ ‫تزریـق شـود»‪ .‬وی دررابطه بـا اسـتفاده خودسـر از داروهـای‬ ‫انتی بیوتیـک گفـت‪« :‬امـار دقیقـی از مصـرف خودسـرانه دارو‬ ‫تکـه‬ ‫نداریـم و عـوارض مصـرف خودسـرانه هـم به ان صور ‬ ‫امـاری از ان وجـود داشـته باشـد‪ ،‬نداریـم؛ چـون کسـی اعلام‬ ‫نمی کنـد کـه خودسـرانه دارو مصـرف می کنـم»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬عـوارض عمومـی مصـرف انتی بیوتیـک چنـد‬ ‫عارضـه مهـم اسـت؛ اول گسـترش مقاومـت میکروبـی؛‬ ‫یکـه از ایـن دارو مصـرف می کنـد‪ ،‬خـودش بـه‬ ‫چـون فرد ‬ ‫انتی بیوتیـک مقـاوم نمی شـود؛ بلکه میکروبی کـه در بدنش‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬بـه انتی بیوتیـک مقـاوم می شـود و ان میکـروب‬ ‫بـا عطسـه‪ ،‬سـرفه و انـواع دردهـا کـه از بـدن فـرد خـارج و بـه‬ ‫شـخص دیگـری کـه هیـچ انتی بیوتیکـی مصـرف نکـرده‪،‬‬ ‫وارد می شـود‪ .‬پـس اولیـن ضـرر مصـرف خودسـرانه دارو بـه‬ ‫جامعـه اسـت؛ چـون همـه مـردم را نسـبت بـه یـک میکروبـی‬ ‫ضعیف می کنیم‪ .‬همچنین مصرف بی رویه انتی بیوتیک ها‬ ‫میکروب های خوب بدن ما را از بین می برد و بدن را ضعیف‬ ‫می کنـد؛ چـون وقتـی میکروب هـای خوب بـدن از بین بـرود‪،‬‬ ‫جهانـی مواجـه خواهیـم بـود‪ .‬افزایـش اسـتفاده از فناوری هـای دیجیتـال می توانـد‬ ‫‪ ١.٣٦‬تریلیـون دالر‪ ،‬بـه مجمـوع ‪ GDP‬تنهـا ‪ ١٠‬کشـور برتـر اضافـه کنـد‪ .‬این رقـم برابـر بـا‬ ‫یسـت‪ .‬طبـق پیش بینی هـا؛ متوسـط رشـد سـهم‬ ‫‪ GDP‬کشـوری همچـون کـره جنوب ‬ ‫اقتصـادی دیجیتـال از ‪ GDP‬در میـان اقتصادهـای پیشـرو سـه درصد خواهـد بـود‬ ‫و کشـور امریـکا بـا ‪٩.٥‬تریلیـون دالر و سـهم درصـدی از بـازار سـرمایه و ‪ ٤٣‬درصـدی از‬ ‫اشـتغال‪ ،‬در میـان سـایر کشـورهای منتخـب در اقتصـاد دیجیتـال پیشـرو خواهد بود‪.‬‬ ‫چهار غول بزرگ اقتصاد دیجیتال‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬شـرکت های فعـال در حوزه هـای فناورانـه و از جملـه شـرکت های‬ ‫یبـر دیجیتـال چنـان شـتابی گرفته انـد کـه ا گـر در یک دهه پیـش‬ ‫پیشـرو اقتصـاد مبتن ‬ ‫کسـی از پیشـرو بودن پنج شـرکت فعال در اقتصاد دیجیتال در سـال ‪ ٢٠١٧‬ازنظر میزان‬ ‫ارزش شـرکت سـخنی به میان می اورد‪ ،‬پذیرشـش برای هر شـنونده ای سخت و دشوار‬ ‫بود؛ اما چیزی که امروزه شـاهد ان هسـتیم و پنج شـرکتی که بیشـترین میزان ارزش در‬ ‫سـال ‪ ٢٠١٧‬را کسـب کرده بودند‪ ،‬همگی شـرکت های فعال در حوزه دیجیتال هسـتند‬ ‫چیـک از ایـن شـرکت ها در بیـن ‪ ١٠‬شـرکت‬ ‫و جالب اینکـه به غیـراز ما کروسـافت؛ هی ‬ ‫بـاارزش سـال ‪ ٢٠٠٩‬حضـور نداشـته اند‪ .‬گـوگل‪ ،‬امـازون‪ ،‬فیس بـوک و اپـل؛ چهـار غـول‬ ‫بـزرگ اقتصـاد دیجیتـال در عصـر حاضـر هسـتند‪ .‬درامـد و سـرمایه بـازار ایـن شـرکت ها‬ ‫ب هقـرار زیـر اسـت‪:‬‬ ‫جذب غذایی پائین امده؛ بنابراین‪ ،‬سیستم ایمنی تضعیف‬ ‫می شـود‪ .‬مصـرف خودسـرانه انتی بیوتیـک فقـط بـه خریدن‬ ‫یگـردد؛ بلکـه بـه دور ریختـن ایـن داروهـا‬ ‫و خـوردن ان برنم ‬ ‫یگـردد‪ .‬وقتـی به صـورت خودسـرانه ایـن داروهـا را در‬ ‫هـم برم ‬ ‫سـطل های زبالـه می اندازیـم‪ ،‬امـکان دارد ازطریـق اب روان‬ ‫یـا تغذیـه دام هـا و هرچیـز دیگـر بـه چرخـه انسـانی برگـردد؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬حتـی در دور ریختـن ایـن داروهـا هـم بایـد مـواردی‬ ‫را رعایـت کنیـم»‪ .‬وی درادامـه گفـت‪« :‬فـروش انتی بیوتیـک‬ ‫بدون نسـخه در داروخانه ها ممنوع اسـت و ا گر داروخانه ای‬ ‫ایـن کار را انجـام دهد‪ ،‬تخلف اسـت‪ .‬چون تعـداد داروخانه ها‬ ‫زیاد اسـت؛ االن ‪ ۱۳‬هزار داروخانه‪ ،‬امکان بازرسـی همیشـگی‬ ‫ان هـا نیسـت‪ .‬یکـی از مهم تریـن اقداماتـی کـه جلـوی ایـن کار‬ ‫را می گیـرد‪ ،‬نظـارت مـردم و عدم درخواسـت مـردم اسـت؛‬ ‫یعنی ا گر فرهنگ مصرف را درسـت کنیم‪ ،‬هیچ داروخانه ای‬ ‫خـودش دنبـال کسـی نمـی رود تـا بـه او انتی بیوتیـک بدهـد‪.‬‬ ‫مـردم بایـد بداننـد کـه فرهنگ مصـرف بی رویـه انتی بیوتیک‬ ‫چقدر به ان ها ضرر می زند»‪ .‬حسـینی افزود‪« :‬درنظر بگیرید‬ ‫که انتی بیوتیک ها روی ویروس ها تاثیری ندارند و متاسفانه‬ ‫با شیوع کرونا و شایعات غیرعلمی‪ ،‬مصرف بی رویه ان اتفاق‬ ‫افتـاد و گـروه زیـادی شـروع بـه مصـرف ان هـا؛ حتـی به عنـوان‬ ‫پیشـگیری از ابتلا کردنـد؛ در حالی کـه مصـرف بی رویـه‬ ‫انتی بیوتیـک‪ ،‬سیسـتم ایمنـی بدن را تضعیـف می کند‪ .‬تنها‬ ‫سلاح مـا‪ ،‬برابـر این بیماری‪ ،‬سیسـتم ایمنی بدنمان اسـت‪.‬‬ ‫امـکان دارد کـه به تجویـز پزشـک در زمانی کـه کرونـا در بـدن‬ ‫ً‬ ‫بیمـار باشـد‪ ،‬انتی بیوتیـک تجویـز شـود؛ امـا کال بـرای درمـان‬ ‫بیماری های ویروسـی‪ ،‬از انتی بیوتیک اسـتفاده نمی شود»‪.‬‬ ‫اپل‪ ٢١٥ :‬میلیارددالر (سرمایه بازار‪ ٧٢٧ :‬میلیارددالر)‬ ‫امازون‪ ١٣٥ :‬میلیارددالر (سرمایه بازار‪ ٤٠٧ :‬میلیارددالر)‬ ‫گوگل‪ ٩٠ :‬میلیارددالر (سرمایه بازار‪ ٥٥٨ :‬میلیارددالر)‬ ‫فیس بوک‪ ٢٧ :‬میلیارددالر (سرمایه بازار‪ ٣٩٩,٥ :‬میلیارددالر)‬ ‫طیـف گسـترده محصـوالت گـوگل به عنـوان اولیـن پلتفرم موفـق در اقتصـاد دیجیتال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا تمـام جنبه هـای تجربـه دیجیتالی سـازی را نمایـش می دهـد‪ .‬همچنیـن؛‬ ‫حـدود ‪ ٣٢‬درصـد از مشـتریان تجـارت الکترونیـک در امریکا‪ ،‬از عمده مشـتریان امازون‬ ‫هسـتند کـه این تعـداد رونـد صعـودی را در بیـن سـال های ‪ ٢٠١٣‬تـا ‪ ٢٠١٧‬طـی کـرده‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬کال می تـوان گفـت امـازون به مراتـب بیـش از یـک غـول تجـارت الکترونیـک‬ ‫اسـت‪ .‬فیس بـوک به عنـوان سـومین پلتفـرم مورداسـتقبال در سـطح جهانـی‪ ،‬بیـش از‬ ‫‪ ٣٠٠‬میلیـون گیگابایـت اطالعـات کاربـران را در خـود ذخیـره می کنـد؛ به عبارتـی‪ ،‬ایـن‬ ‫اطالعـات معـادل ‪ ١٢٦‬کتـاب دیجیتـال درمـورد هـر کاربـر فعـال اسـت‪ .‬گفتنی سـت کـه‬ ‫تعـداد کاربـران فعـال ماهانـه فیس بـوک درحال افزایـش بـوده و رونـد صعـودی را طـی‬ ‫سـال های ‪ ٢٠٠٩‬تـا ‪ ٢٠١٦‬طـی کـرده‪ .‬اپـل نیـز به عنـوان یکـی از چهـار پلتفـرم بـزرگ‬ ‫دنیـا‪ ،‬به طـور چشـمگیری در حال کسـب سـهم بزرگـی از ارزش بـازار جهانی سـت‪ .‬سـبد‬ ‫محصـوالت چهـار شـرکت برتـر گـوگل‪ ،‬امـازون‪ ،‬فیس بـوک و اپـل‪ ،‬مجموعـه گسـترده‬ ‫و متنوعـی از ارائـه خدمـات و پلتفرم هـای دیجیتالـی بـوده کـه به سـرعت توانسـته اند‬ ‫کاربـران بسـیاری را به سـمت خـود جـذب و حفـظ کننـد‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫تجهیز تمام شعب بانک دی‬ ‫به دستگاه خودگردان‬ ‫درراسـتای گسـترش خدمـات‬ ‫بانکداری دیجیتـال و با هدف‬ ‫کاهـش مراجعـه حضـوری‬ ‫مشـتریان بـه شـعبه‪ ،‬تمامـی‬ ‫شـعب بانـک دی در سراسـر‬ ‫کشـور بـه دسـتگاه های‬ ‫«خودگـردان» مجهـز شـدند‪ .‬محمدعلـی بخشـی زاده؛‬ ‫عضـو هیئت عامـل و معاون فنـاوری اطالعـات و بانکداری‬ ‫الکترونیک بانک در مراسم رونمایی از محصوالت جدید‬ ‫ایـن بانـک بـا اعلام این خبـر گفت‪« :‬تجهیز تمامی شـعب‬ ‫بانـک دی بـه دسـتگاه خودگـردان درراسـتای گسـترش‬ ‫خدمـات بانکـداری دیجیتـال به ویـژه در شـرایط ناشـی از‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا عالوه بـر کاسـتن از حجـم مراجعـات‬ ‫حضوری مشتریان به شعبه‪ ،‬امکان ارائه تمامی خدمات‬ ‫دسـتگاه های خودپـرداز‪ ،‬عملیـات دریافـت وجـوه نقـد‬ ‫و واریـز انالیـن وجـه بـه حسـاب مشـتریان را بـا دسترسـی‬ ‫‪٢٤‬سـاعته در شـبانه روز فراهـم مـی اورد»‪ .‬بخشـی زاده‬ ‫بـا اعلام اینکـه دسـتگاه های خودگـردان مسـتقر در‬ ‫شـعب بانـک دی به صـورت شـبانه روزی در دسـترس‬ ‫عمـوم مشـتریان هسـتند‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬نرم افـزار جدیـد‬ ‫دسـتگاه های خودپـرداز بـا قابلیت هـای جدیـد بازیابـی‬ ‫رمـز اینترنت بانـک و موبایـل بانـک‪ ،‬فعال سـازی رمـز دوم‬ ‫پویا‪ ،‬انجام عملیات سـاتنا و پایا و ‪ ...‬درحال به روز رسـانی‬ ‫هسـتند کـه تـا پایـان سـال جـاری عملیاتـی خواهد شـد»‪.‬‬ ‫عنوان «بانک سال ایران»‬ ‫برای بانک اینده‬ ‫بانـک اینـده بـرای‬ ‫در‬ ‫هفتمین بـار‬ ‫سـطح بین المللـی و‬ ‫چهارمین بـار پیاپـی‪،‬‬ ‫ازسـوی موسسـه بنکـر (‪ ،)Banker‬موفـق بـه کسـب عنوان‬ ‫"بانـک سـال ایـران" (‪ )Bank of The Year In Iran‬در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میلادی شـد‪ .‬تندیـس و لـوح تقدیر این موفقیت در‬ ‫مراسـمی ویـژه در شـهر لنـدن به صـورت برخـط (‪ )online‬و‬ ‫باحضـور نماینـدگان بانک هـا از سراسـر جهان‪ ،‬برگزار شـد‪،‬‬ ‫بـه بانـک اینـده‪ ،‬اعطـاء شـد‪ .‬موسسـه بنکـر در بخشـی از‬ ‫بیانیـه اهدای تندیس به بانک اینـده اعالم کرده؛ عالوه بر‬ ‫معیارهـای عملکـرد خـوب‪ ،‬وا کنـش سـریع و ابتـکاری‬ ‫بانـک اینـده در برابر همه گیـری ‪ ١٩-Covid‬توجـه داوران را‬ ‫به خـود جلـب کـرد؛ ایـن شـرکت‪ ،‬بزرگ تریـن دارایـی خود‪،‬‬ ‫یعنـی مرکـز نمایشـگاهی ایران مـال را درطـول یک هفتـه‬ ‫بـه یـک بیمارسـتان ‪ ٣٠٠٠‬تختخوابـی بـرای مبتالیـان بـه‬ ‫کرونـا تبدیـل کـرد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬بانـک اینـده اولین بـار‬ ‫در ایـران اسـت کـه یـک سـامانه الکترونیکـی شـناخت‬ ‫مشـتری (‪ )eKYC‬یـا همـان احـراز هویـت الکترونیکـی‬ ‫مشتریان ازطریق اپلیکیشن متمایز کیلید را معرفی کرده‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن ایـن بانـک بـا اسـتفاده از سیسـتم عامل‬ ‫‪ Finotech‬توسـعه بانکـداری دیجیتـال و باز را تقویت کرده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن برنامـه همچنیـن درحال توسـعه برنامه هـای‬ ‫جدیـد ازطریـق اتحـاد اسـتراتژیک بـا ‪ fintechs‬و بـا کمـک‬ ‫برنامـه شـتاب دهنده ‪ Finnova‬اسـت‪.‬‬ ‫بانک قوامین در بانک سپه ادغام شد‬ ‫طـرح ادغـام پنـج بانـک‬ ‫و موسسـه مالـی وابسـته‬ ‫بـه نهادهـای نظامـی در‬ ‫دو سال گذشـته به تدریـج اجـرا‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مدیرعامـل بانـک‬ ‫سـپه از نهایی شـدن ادغـام‬ ‫بانک قوامین در این بانک خبر‬ ‫داد‪ .‬محمدکاظـم چقـازردی؛‬ ‫مدیر عامـل بانـک سـپه اعلام کـرد‪« :‬در اجـرای مصوبـه‬ ‫شـورای راهبـری ادغـام‪ ،‬بانک سـپه با هماهنگی سـتاد کل‬ ‫نیروهای مسـلح جمهوری اسلامی‪ ،‬وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایـی‪ ،‬بانـک مرکـزی و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار‪،‬‬ ‫زمینه برگزاری مجامع این بانک ها و موسسه را فراهم کرد‬ ‫و در قـدم بعـدی مجامـع مربوط به بانک قوامین با حضور‬ ‫ا کثریت سـهامداران برگزار و از روز پنج شـنبه بیسـتم اذرماه‬ ‫سـال جاری شـعب بانک قوامین سـابق با تابلوهای بانک‬ ‫سـپه امـاده ارائـه خدمـات هسـتند»‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کندوکاویدر‬ ‫جهانبابکجهانبخش‬ ‫ِ‬ ‫سروش راسخ‬ ‫به تازگـی‪ ،‬قیمـت کنسـرت انالیـن بابـک جهانبخـش کـه بـا قیمـت ‪ 55‬هزار تومـان‬ ‫برای هر اجرای انالین در نظر گرفته شـده‪ ،‬با وا کنش های اعتراضی و کمپین های‬ ‫تحریـم و اعتراضـات گسـترده مخاطبـان موسـیقی در فضـای مجـازی رو بـه رو شـد‪.‬‬ ‫ایـن خواننـده درپاسـخ به اعتراض هـا عنـوان کـرد‪« :‬مخاطـب سـینما بسیاربیشـتر‬ ‫از موسیقی سـت؛ به خاطـر همیـن می تواننـد بـا قیمت گـذاری ارزان تـر‪ ،‬بـه سـود‬ ‫ً‬ ‫میلیـاردی برسـند کـه طبعـا امارهـا را مشـاهده کردیـد طـی این سـال ها‪ .‬تعـداد‬ ‫دنبال کننده هـای هنرپیشـه های تـراز اول سـینما را ببینیـد و بـا هنرمندان پیشـتاز‬ ‫موسـیقی مقایسـه کنیـد‪ .‬سـایت های مختلفـی حمایتشـان می کننـد بـرای‬ ‫ارائـه اثارشـان؛ برنامـه ویـژه تلویزیونـی برایشـان می سـازند و بیلبوردهـا‪ .‬تعـداد‬ ‫تهیه کننـدگان و سـرمایه گذار ها را ببینیـد! جشـنواره پشـت جشـنواره؛ سـیمرغ‬ ‫پشـت سـیمرغ‪ .‬بـه مـا اب نبـات هم نمی دهند‪ .‬سـاخت سـالن پردیس سـینمایی‬ ‫پشـت هم! متاسـفانه ما شـبیه یک فرزند ناخواسـته هسـتیم! دلم به حال خودم‬ ‫نمی سوزد؛ خیلی از دوستان هنرمند که تعدادشان زیاد است‪ ،‬در شرایط سختی‬ ‫هسـتند؛ ولـی ابرومنـد سـر می کننـد؛ درحالی کـه خیلی هـا بـرای حمایـت از یـک اث ِـر‬ ‫هنری‪ ،‬حتی حاضر نیستند پول یک ساندویچ را پرداخت کنند‪ .‬هیچ اسپانسری‬ ‫وارد موسـیقی نمی شـود‪ .‬شـاید وقتش رسـیده که نگاهمان را کمی تغییر بدهیم؛‬ ‫وگرنـه فرهنگـی به نـام موسـیقی نمی مانـد‪ .‬بی انصـاف هـم نباشـیم؛ همه چیـز را‬ ‫گـردن یـک مسـئول نیندازیـم‪ .‬خیلی جاهـا هـوای مـا را هـم داشـته اند؛ در پخـش‪،‬‬ ‫مجوزهـا و ‪ ...‬منظـورم سیاسـت کلـی در ارتباط بـا موسیقی سـت کـه بخـش بزرگـی‬ ‫از ان‪ ،‬خودمانیـم کـه زورمـان می ایـد یـک سـی دی بخریـم‪ .‬بـرای خیلـی چیزهـای‬ ‫بیهـوده‪ ،‬به راحتـی وقـت و هزینـه صـرف می کنیـم؛ به جز هنـر؛ و چقدر حقیقت تلخ‬ ‫اسـت!» این موضـوع باعـث شـد تـا دراین شـماره‪ ،‬مصاحبـه ای که چندسـال پیش‬ ‫بـا او داشـتیم را بازخوانـی کنیـم‪ .‬او دربـاره حضـورش در عرصـه موسـیقی گفتـه‬ ‫بـود‪« :‬در تمـام این سـال ها تنهـا بـه کاری کـه بایـد انجـام بدهـم‪ ،‬فکـر کـرده ام‪ .‬تمـام‬ ‫مراحـل را هـم به سـختی پشت سـر گذاشـتم‪ .‬تجربـه کسـب کـردم و از ایـن تجربه ها‬ ‫بـرای بهترشـدن کارم اسـتفاده کـردم‪ .‬راسـتش درمـورد موفقیت هایـم خـدا را شـکر‬ ‫می کنـم؛ امـا خیلـی حواسـم بـه حواشـی و اتفاقـات یسـت‪ .‬تمام فکـرم‪ ،‬کارم اسـت‪.‬‬ ‫شـاید دراین مسـیر موفقـی کـه می گوییـد‪ ،‬مسـائلی همچـون انگیـزه بوده اسـت که‬ ‫مرا به حرکت واداشـته؛ اینکه از شکسـت هایی که داشـته ام‪ ،‬درس بگیرم‪ .‬پشـتکار‬ ‫داشـته ام و بیـن کارهایـم وقفـه نینـدازم‪ .‬دراین مسـیر‪ ،‬اتفاقـات زیـادی افتـاد؛ امـا‬ ‫اجـازه نـدادم مـرا ناامیـد کننـد‪ .‬این را هم بگویـم که در فکرم این نبود که اول باشـم‪.‬‬ ‫همیشـه خـودم را بـا خـودم سـنجیدم و سـعی کـردم روی خـودم و کارم متمرکـز‬ ‫باشـم‪ .‬ایـن تمرکـز و دوربـودن از حواشـی به نظـرم دراین رونـد بسـیار بـه مـن کمـک‬ ‫کـرده‪ .‬همیشـه سـرم در ال ک خـودم بـوده و ازطرفـی‪ ،‬بعـد از ارائـه چندیـن البـوم‪،‬‬ ‫ شناسـی مخاطـب بـه چیزهایـی رسـیده ام‪ .‬یک جورهایـی‬ ‫فکـر می کنـم در روان‬ ‫ِ‬ ‫متوجه شـده ام مردم خواهان شـنیدن چه نوع کارهایی هسـتند و کدام گوشـه از‬ ‫صـدای مـرا دوسـت دارنـد؛ سـعی کـردم کـه ایـن ویژگی ها را تقویـت کنـم»‪ .‬او درباره‬ ‫تلاش بـرای رسـیدن بـه این جایـگاه‪ ،‬افزود‪« :‬موفقیت هایـی که به دسـت اورده ام‪،‬‬ ‫یک شـبه نبـوده اسـت و سـختی های بسـیاری را متحمـل شـده ام‪ .‬ایـن را همیشـه‬ ‫می گویـم کـه مسـیر کاری مـن تـا رسـیدن بـه این مرحلـه‪ ،‬بسـیارطوالنی بـوده و مـن‬ ‫به نوعی با این کارم بزرگ شـده ام؛ اما امروز دغدغه ام نسـبت به قبل خیلی بیشـتر‬ ‫شده‪ .‬خدا را شکر پس از البوم من و بارون‪ ،‬اتفاق های خوبی برایم افتاد‪ .‬این را سر‬ ‫ن اثر نیز بازخوردهای خوبی داشـت‪.‬‬ ‫البوم ا کسـیژن هم شـاهد بودم و خدا را شـکر ا ‬ ‫ً‬ ‫می دانم که اتفاقا ادامه مسـیر بسیار سـخت اسـت‪ .‬مهم‪ ،‬امدن و رسـیدن نیسـت؛‬ ‫مهـم این اسـت که این وضعیـت حفـظ و بهتـر بشـود؛ اینکـه بـاز بتوانـی خالق باشـی‬ ‫و مخاطبـت را راضـی نگـه داری‪ .‬ایـن‪ ،‬فکری سـت کـه دارم‪ .‬امیـد دارم کـه به لطـف‬ ‫خدا بتوانم نهایت استفاده را از توانایی در این زمینه ببرم و مسیر را درست تر ادامه‬ ‫بدهـم»‪ .‬او دربـاره علـل موفقیـت یـک اثـر نـزد شـنوندگان‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬نمی توانم‬ ‫مدعی باشـم که چون به شـناختی از عوامل موفقیت یک کار رسـیده ام‪ ،‬می توانم‬ ‫مطمئـن باشـم کـه صد درصـد چـه نـوع کاری می گیـرد؛ امـا به هر حـال می دانـم چـه‬ ‫نـوع کارهایـی می توانـد خـوب باشـد‪ .‬به نظـرم تنهـا کار خـوب ارائـه دادن اهمیـت‬ ‫نـدارد و بایـد همیشـه کاری را داشـت کـه اتفـاق بزرگ تـری را رقـم بزنـد‪ .‬گاهـی‬ ‫می دانـم کـدام کاری کـه سـاخته ام‪ِ ،‬ان الزم را دارد؛ امـا گاهـی به رغـم همـه تالشـی‬ ‫کـه می کنـی؛ ان کـه دنبالـش هسـتی را در کارت نمی بینی‪ .‬رسـیدن بـه این مرحله‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نیازمنـد تمرکـز باالیی سـت؛ چون اساسـا کار سختی سـت؛ به خصوص وقتـی دایره‬ ‫توجهـات نسـبت بـه شـما حـاال به شـکل انتقـاد یـا تشـویق زیـاد می شـود و توقعات‬ ‫بـاال مـی رود‪ .‬این مسـائل ممکـن اسـت شـما را به حاشـیه بکشـاند و اینجاسـت که‬ ‫بایـد خـودت را کنتـرل کنـی و بدانـی چطـور بایـد شـرایط را کنترل شـده نگـه داری؛‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا در این مسـیر‪ ،‬حمایـت مـردم خیلـی کمکـم کـرده اسـت»‪ .‬او دربـاره شـیوه‬ ‫کارش ادامـه داد‪« :‬قبـل از خوانندگـی‪ ،‬اهنگسـازی می کـردم؛ امـا در زمینـه کاری ام‬ ‫مدعـی نیسـتم‪ .‬کارهـای مختلفـی را در موسـیقی انجـام داده ام؛ حتـی می گویـم‬ ‫کارهایی کـه کلیـه امـورش از ترانـه و سـاخت موسـیقی و تنظیـم ان را خـودم انجـام‬ ‫دادم‪ ،‬نتایـج بهتـری گرفتـه اسـت؛ از جملـه دوسـت دارم کـه شـروع مـوج بـود؛ بعـد‬ ‫هـم مـن و بـارون‪ ،‬ای دل و ‪ ...‬کـه در پیشـرفت مـن موثـر بودند‪ .‬بااین حـال‪ ،‬خودم‬ ‫را مدعـی نمی دانـم؛ فقـط احسـاس می کنـم چـون حـرف دلـم بـود؛ به عبارتـی انچه‬ ‫می گفتـم‪ ،‬گنده تـر از دهانـم نبـود و بـه مـن می امـد و حتـی موسـیقی ان بـه مـن‬ ‫ً‬ ‫کتـر شـد‪.‬‬ ‫می امـد و اصلا کل احسـاس متعلـق بـه مـن بـود‪ ،‬شـاید بـه مـردم نزدی ‬ ‫البته که بعضی دوسـتان ترانه سـرا هسـتند که نگاه و کالمشان به احساسم خیلی‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهره ها‬ ‫او مدتــی را نیــز بــه ورزش اختصــاص داده‬ ‫بــود و در رشــته تکوانــدو فعالیــت داشــت؛‬ ‫امــا به خاطــر خشــونت ایــن ورزش‪ ،‬ان را‬ ‫یکــرد بــا‬ ‫کنــار گذاشــت؛ چــون احســاس م ‬ ‫روحی ـه اش ســازگار نیســت‪.‬‬ ‫ف هـم را خـوب می فهمیـم»‪.‬‬ ‫نزدیـک اسـت و حـر ‬ ‫او کـه متولـد المـان اسـت؛ دربـاره امدنـش بـه ایـران‬ ‫و تغییـر مسـیر زندگـی اش‪ ،‬گفـت‪« :‬مطمئـن هسـتم‬ ‫ا گـر در المـان مانـده بـودم‪ ،‬ایـن بابـک جهانبخـش‬ ‫فعلـی نبـودم و دنبـال خوانندگـی نمی رفتـم‪ .‬مـن‬ ‫خیلی چیزهـا را در ایـران یـاد گرفتـم‪ .‬نمی خواهـم‬ ‫کشـورم را زیر سـوال ببـرم‪ .‬مـا جنـگ طوالنی مدتـی‬ ‫را داشـتیم کـه خیلـی زمـان می بـرد بعـد از جنـگ به‬ ‫شـرایط ایدئالـش برسـد‪ .‬به همین علـت وقتـی وارد‬ ‫ایـران شـدم‪ ،‬ان حـد از پیشـرفت وجـود نداشـت‪.‬‬ ‫اینجـا یکسـری دردهـا و مشـکالت بـه حـس مـن‬ ‫کمـک کـرد‪ .‬مـن در المـان مدرسـه موسـیقی هـم‬ ‫ً‬ ‫رفتـم و اتفاقـا شـا گرد اخـر هـم بودم‪ .‬خاطرم هسـت‬ ‫یـک اسـتاد پیانـوی المانـی داشـتم و شـا گردی‬ ‫هـم بـود کـه معلولیـت داش؛ امـا مـن جـوری کار‬ ‫ً‬ ‫می کـردم کـه واقعـا اسـتادم ناامیـد شـده بـود و مـن‬ ‫را بـا ان شـا گرد معلـول مقایسـه می کـرد! وقتـی بـه‬ ‫ایـران امـدم‪ ،‬متوجـه شـدم مسـئله این بوده کـه‬ ‫ً‬ ‫اساسـا عالقـه ام بـه موسـیقی شـرقی بیشـتر اسـت؛‬ ‫به ویـژه تـب ان حالـت موسـیقی و سـبک متاثـر از‬ ‫موسـیقی تـرک اسـتانبولی کـه مدتـی رایـج بـود‪ .‬من‬ ‫خیلـی بـه ان حالـت موسـیقی و حزن الود بـودن‬ ‫شـرقی اش احسـاس نزدیکـی می کـردم؛ شـاید بـه‬ ‫ زمـان مـن نزدیـک بـود‪ .‬شـاید بـا ان‬ ‫حا ‬ ‫لو هـوای ان ِ‬ ‫امـدن‪ ،‬چیـزی در مـن زنده شـد و این اتفاق افتاد»‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪« :‬خدا را شـکر هنـوز بـه مسـئله شـهرت‬ ‫اهمیتـی نمی دهـم‪ .‬وقتـی پـا بـه سـالن کنسـرت‬ ‫می گـذارم و ان همـه احسـاس را بـا خـودم می بینـم‪،‬‬ ‫وقتـی متوجـه می شـوم کارم را دوسـت دارنـد‪،‬‬ ‫می شـنوند و در گوشـه ای از احسـاس و زندگی شـان‬ ‫هسـتم‪ ،‬لـذت می بـرم‪ .‬االن احسـاس می کنـم‬ ‫خواندنـم دیگـر وظیفـه اسـت‪ .‬یکسـری طرفـدار‬ ‫بسـیار عالـی دارم کـه خـودم هـم بـاورم نمی شـود‬ ‫این سـال ها با تمام وجودشـان حامی من بوده اند و‬ ‫بـا اهنگ هایـم زندگـی کرده انـد‪ .‬حـس می کنـم حاال‬ ‫وظیفـه ام‪ ،‬راضـی نگه داشـتن طرفدارانـم اسـت و‬ ‫نسبت به محبتی که به من داشته اند‪ ،‬بی معرفتی‬ ‫ً‬ ‫نکنـم»‪ .‬او ادامـه داد‪« :‬مـن کال مخالـف ایـن هسـتم‬ ‫کـه ادم هـا از هـم جـدا باشـند‪ .‬هیچ چیـزی در دنیـا‬ ‫ارزشـش باالترازایـن نیسـت کـه ادم هـا هـوای هـم را‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬مـن هم بـا خیلی از اهالی موسـیقی‬ ‫و هنردوسـتی دارم‪ .‬ایـن حـس دوسـتی و ارامـش‬ ‫بـه مـن راحتـی خیـال می دهـد‪ .‬به نظـرم ریشـه‬ ‫بسـیاری از مشـکالت‪ ،‬حسـادت اسـت‪ .‬ایـن حـس‪،‬‬ ‫ادم حسـود بـه‬ ‫اول ریشـه خـود ادم را می سـوزاند‪ِ .‬‬ ‫ایـن فکـر می کنـد کـه چـرا فالنـی بـه انجـا رسـیده؛ اما‬ ‫مـن اینجـا هسـتم؟ چـرا او پـول دارد و مـن نـدارم؟‬ ‫چـرا او مطـرح اسـت و مـن نیسـتم؟ و ‪ ...‬حـاال مـن‬ ‫چیـک از ایـن چیزهـا بـرای‬ ‫سـوالی می پرسـم؛ ا گـر هی ‬ ‫طـرف مقابـل وجـود نداشـته باشـد‪ ،‬چـه اتفاقـی‬ ‫می افتد؟ داشـته ها و نداشـته های هر کسـی متعلق‬ ‫ً‬ ‫بـه خـودش اسـت‪ .‬اصلا متوجـه نمی شـوم چـرا‬ ‫بعضـی ادم هـا از رشـد و موفقیـت دیگـران ناراحـت‬ ‫می شـوند!» او در پایـان صحبت هایـش گفـت‪:‬‬ ‫«امیدوارم همه داشـته باشـند و هر چه می خواهند‬ ‫بـه ان برسـند تـا دیگـر حـس و صفـت بـدی بـرای‬ ‫کسـی باقـی نمانـد‪ .‬همیشـه خـودم را بـا خـودم‬ ‫سنجیده ام‪ .‬ا گر قرار باشد به سمت حسادت بروم‪،‬‬ ‫خـودم را ادب خواهـم کـرد‪ .‬هر کـس جـای خـودش‬ ‫را دارد و کسـی جـای کسـی را تنـگ نکـرده‪ .‬ایـن را‬ ‫می دانـم جایگاهـی کـه دارم‪ ،‬ارث پدری ام نیسـت و‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه ممکـن اسـت بعـدا در ان نباشـم‬ ‫نقطه ا ‬ ‫و شـخص دیگـری ان را بگیـرد‪ .‬مهـم این اسـت که در‬ ‫جایگاهـی کـه هسـتم‪ ،‬از خـودم حس و خاطـره و اثر‬ ‫خوبی بر جا بگذارم و د رنهایت‪ ،‬خودم و خانواده ام‬ ‫از مـن راضـی باشـیم»‪.‬‬ ‫راجر واترز؛ ستاره پینک فلوید یا کارشناس سیاسی؟!‬ ‫در هفتـه ای کـه گذشـت‪ ،‬کسـی در عرصـه هنـر به انـدازه «راجـر واتـرز» ماجرایـی بامـزه را از سـر‬ ‫نگذرانـد؛ موزیسـین‪ ،‬نوازنـده و خواننـده معـروف کـه شـهرتش را در همراهـی بـا گـروه پـراوازه‬ ‫«پینک فلویـد» کسـب کـرده اسـت‪ .‬مجـری شـبکه خبـر صداوسـیما او را در اقدامـی عجیـب‪،‬‬ ‫تهـای او را نیـز پخش کردنـد؛ امری که‬ ‫کارشـناس مسـائل سیاسـی نامیـد و گوشـه هایی از صحب ‬ ‫نشـبکه‪ ،‬در خبر‬ ‫با وا کنش تمسـخرامیز کاربران فضای مجازی روبه رو شـد‪ .‬البته گردانندگان ای ‬ ‫ظهر خود به این اشتباه اذعان داشتند و عنوان او را به «فعال حوزه موسیقی اجتماعی» تغییر‬ ‫فتـر بـرای معرف ِـی ایـن چهـره سرشـناس موزیـک جهـان بـود‪.‬‬ ‫دادنـد کـه اقدامـی نامتعار ‬ ‫بازیگرانی که از پروژه‬ ‫ساخت اثر اخراج شدند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫«روزبــه حصــاری» کــه در فصــل ســوم «بچه مهنــدس»‪ ،‬بــا نقــش «جــواد جــوادی» بــه محبوبیــت مقبولــی رســیده بــود‪ ،‬در فصــل چهــارم ان بــازی‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬نخواهــد کــرد‪ .‬ســعید ســعدی؛ تهیه کننــده این مجموعــه‪ ،‬می گویــد‪« :‬متاســفانه به دلیــل درخواسـت های نامتعــارف و غیر حرفـه ای ایــن بازیگــر‪،‬‬ ‫وی از بــازی در ســری جدیــد کنــار گذاشــته و بـه زودی بازیگــری جدیــد انتخــاب و معرفــی خواهــد شــد»‪ .‬ایــن البتــه ماجــرای تــازه ای در جریــان تولیــد فیلــم و ســریال نیســت؛‬ ‫یمــرام» در اواخـ ِـر ســریال «نابــرده رنــج» یــا قهــر «پانتـه ا بهــرام» از مجموعــه «دلــدادگان» را شــاهد بوده ایــم‪ .‬دراین گــزارش‪،‬‬ ‫کمااینکــه مــواردی مشــابه ماننــد اختــاف «میــاد ک ‬ ‫ـوی مرزهــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫بــه نمونه هایــی از ایــن اتفــاق در ســینما و تلویزیــون‬ ‫ِ‬ ‫مگان فاکس‬ ‫هارویکایتل‬ ‫رایانگاسلینگ‬ ‫حین ساخت «نیمه تاریک ماه» از‬ ‫سری «تبدیل شوندگان»؛ اختالف‬ ‫ِ‬ ‫میان مایکل بی (کارگردان) و مگان‬ ‫فا کس (بازیگر) چنان باال گرفت که‬ ‫منجر به اخراج وی و جایگزینی اش‬ ‫با «رزی وایتلی» شد؛ به این علت‬ ‫که فا کس درخواست کارگردان‬ ‫مبنی بر افزایش وزن چندکیلوگرمی‬ ‫و برنزه شدن را نپذیرفت و او را‬ ‫«هیتلر زورگو» خواند!‬ ‫ماندگار‬ ‫«اینک اخرالزمان» ساخته‬ ‫ِ‬ ‫فرانسیس فورد کوپوال نیز طی‬ ‫تولید‪ ،‬چالش های متعددی را از‬ ‫سر گذراند که یکی از ان ها مربوط‬ ‫به اختالف نظر کارگردان و بازیگر‬ ‫نقش «ویالرد»؛ یعنی هاروی کایتل‬ ‫ِ‬ ‫بود‪ .‬نوع نگاه هریک از ان ها به این‬ ‫کارا کتر‪ ،‬از اساس متفاوت بود‪.‬‬ ‫سرانجام‪ ،‬کایتل اخراج شد و نقش‬ ‫به «مارتین شین» رسید‪.‬‬ ‫«جودی فاستر» جایگزین نیکول‬ ‫رایان گاسلینگبایددر‬ ‫«استخوان هایدوست داشتنی» کیدمن در «اتاق وحشت» ساخته‬ ‫دیوید فینچر شد؛ درواقع‪ ،‬کیدمن‬ ‫نقش«جکسالمون»رابازی‬ ‫ِ‬ ‫می کرد‪.‬اوتصمیم گرفتچندکیلو ‪18‬روز هم جلوی دوربین رفته بود؛‬ ‫ساخت «مولن‬ ‫بهوزنشبیفزایدتاپدریداغ دیده اما چون پیش تر سر‬ ‫ِ‬ ‫رااثرگذارترنمایشدهد؛اما کارگردان روژ» از ناحیه زانو اسیب دیده‬ ‫(پیترجکسون)بااینایدهمخالفت بود‪ ،‬نمی توانست در صحنه ها‬ ‫کارگردان‬ ‫به درستی ظاهر شود و‬ ‫ل از شروع‬ ‫کرد و چندروز قب ‬ ‫ِ‬ ‫عصبانی‪ ،‬او را وادار کرد از پروژه‬ ‫فیلم برداری‪،‬اورا کنار گذاشتو‬ ‫استعفادهد‪.‬‬ ‫سراغ«مارکوالبرگ»رفت‪.‬‬ ‫ریچارد گیر‬ ‫رابرت داونی جونیور‬ ‫اصلی «جاذبه»‪،‬‬ ‫شایعاتبسیاریپیرامون ِ‬ ‫اخالقبد یکی از دو نقش ِ‬ ‫ریچارد گی یروجوددارد‪.‬یکی از موارد‪ ،‬به رابرت داونی جونیور رسید؛‬ ‫بازی او که با بداه ه همراه‬ ‫مربوطبهحضور دردسرافریناو‬ ‫نوع ِ‬ ‫است‪ ،‬پس از چندروز‪ ،‬از حوصله‬ ‫سرصحنه«اربابانفلت پوش»‬ ‫ساختهمارتیندیویدسوناست‪ :‬کارگردان (الفونسو کوارون) خارج‬ ‫او نقش «چیکو» را داشت؛ اما چون شد و او سراغ «جرج کلونی»‬ ‫بحث هایشباهمبازی اش؛یعنی رفت و در این باره گفت‪« :‬جونیور‪،‬‬ ‫سیلوستراستالونه‪،‬از کنترلخارج عالی ست؛ اما با تکنولوژی که‬ ‫شا کله این فیلم بوده‪ ،‬کنار‬ ‫شد‪ ،‬او هم اخراج شد تا نقش به‬ ‫نمی امد!»‬ ‫«پری کینگ»برسد‪.‬‬ ‫فرانکسیناترا‬ ‫نیکولکیدمن‬ ‫جودی گارلند‬ ‫ژان‪-‬کلود ون دام‬ ‫«غارتگر» قرار بود با حضور ژان‪-‬کلود‬ ‫ون دام ساخته شود‪ .‬او برای ایفای‬ ‫نقش غارتگر‪ ،‬لباس مخصوص را‬ ‫ِ‬ ‫پوشید و جلوی دوربین رفت؛ اما‬ ‫نا گهان ادعا کرد نمی خواهد جزو‬ ‫جلوه های ویژه باشد و ترجیح‬ ‫می دهد مخاطبین‪ ،‬او را ببینند!‬ ‫کارگردان (جان مک تیرنان)‬ ‫نیز نپذیرفت و «کوین هال» را‬ ‫جایگزینش کرد‪.‬‬ ‫کریستینبیل‬ ‫وقتیخبراخراج کریستینبیلاز‬ ‫کنارگذاشتن فرانک سیناترا از «هری شاید باورتان نشود که جودی‬ ‫ِ‬ ‫گوشخودش‬ ‫شاداب‬ ‫کثیف» نیز استثنائی بود؛ او که سر گارلند؛ ستاره معصوم و‬ ‫ِ‬ ‫«روانیامریکایی»‪،‬به ِ‬ ‫ُ‬ ‫رسید؛از شدتتعجب‪،‬پاسخی‬ ‫ خاطر‬ ‫فیلم«کاندیدایمنچوری»دستش «جادوگر شهر از»‪ ،‬به ِ‬ ‫کنجکاویخبرنگاراننداشت‪.‬‬ ‫برای‬ ‫ مصرف‬ ‫شکستهبود‪،‬اینجانمی توانست بی مباالتی در رفتار و سوء‬ ‫ِ‬ ‫تولید خبربعدیاین بود که«لئوناردو‬ ‫اسلحه به دست بگیرد؛ ازاین رو‪،‬‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬چنان همه گروه ِ‬ ‫«دره عروسک ها»؛ ساخته مارک دی کاپریو»جایگزیناوشدهاست‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم (دان سیگل) که‬ ‫شیوه حمل اسلحه او را با دست رابسون را به ستوه اورد که کارگردان اندکی بعد‪،‬دی کاپریومدعیشد که‬ ‫ً‬ ‫نهایتا تصمیم به اخراج او گرفت و کارگرداناثر(ماریهرون)‪،‬نابلداست‬ ‫اسیب دیده دوست نداشت و‬ ‫ کنندگانشرمسار‬ ‫نقش «هلن الوسون» را به «سوزان و کنار کشید!تهیه‬ ‫به نظرش ابکی می امد‪ ،‬ترجیح داد‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫نیزمجدددست به دامنبیلشدند‪.‬‬ ‫از «کلینت ایستوود» دعوت کند‪ .‬هیوارد» داد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫اهمیتتوجهبه‬ ‫کیفیتخواب کودکان‬ ‫دکتر اوید میرشکرایی‬ ‫متخصصبیمار ی هایکودکان‬ ‫یهــای نــوزادن‪،‬‬ ‫قصــه پر غصــه بدخواب ‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫شــیرخواران و کــودکان ‪ ،‬داســتان پیچیده ا ‬ ‫ً‬ ‫اوال ایــن خــواب‪ ،‬به خصــوص خــواب شــبانه عامــل‬ ‫دو نمو شــیرخواران‬ ‫ضــروری و الزم و موثــر در رش ـ ‬ ‫به ویــژه در د وســال اول زندگــی‪ ،‬چــه بــه لحــاظ‬ ‫فیزیکــی و جســمی به دلیــل اوج هورمــون رشــد در‬ ‫خــواب عمیــق و چــه بــه لحــاظ هوشــی و مغــزی و‬ ‫تهــای کالمــی و اموزشــی به دلیــل تکثیــر‬ ‫مهار ‬ ‫ســلول های مغــزی حیــن خــواب و نیــز فــراوری و‬ ‫ً‬ ‫انالیــز مســائل در بشــر حیــن خــواب اســت‪ .‬دومــا‬ ‫نهــای عزیــز و‬ ‫همــه می دانیــم کــه ایــن مهما ‬ ‫یهــا گاه موجــب مشــکالت‬ ‫معصــوم بــا بدخواب ‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫فــراوان در منــزل‪ ،‬م ‬ ‫بـا تجـارب شـخصی و نیـز مطالعـات گسـترده ای کـه در‬ ‫این بـاره کـرده ام و با توج هبـه دامنـه مشـکل بدخوابـی‬ ‫کـودکان و شـیرخواران کـه موجـب کالفگـی و سـوال های‬ ‫یشـمار مـادران خسـته بیمارانـم شـده‪ ،‬به خوبـی‬ ‫ب ‬ ‫دریافتـه ام کـه بـا پـاره ای اقدامـات سـاده و عملـی‪،‬‬ ‫به خصـوص شـروع به موقـع ایـن اقدامـات از حوالـی‬ ‫سـه ماهگی شـیرخواران‪ ،‬به راحتـی روتیـن و نظـم خـواب‬ ‫دو نمو‬ ‫در شـیرخواران قابـل القاسـت کـه خـود سلامت رشـ ‬ ‫و هوشـیاری کـودکان مـا و ارامـش فضـای گـرم خانـواده مـا‬ ‫را تضمیـن می کنـد‪ .‬بعضـی از انسـان ها خوشـخواب تر و‬ ‫برخـی دیگـر بدخواب ترنـد و نیـاز مـا هم به خـواب متفاوت‬ ‫اسـت چنانچـه برخـی از مـا بـا سـاعات متعـارف خـواب در‬ ‫سـن خـود‪ ،‬احسـاس خسـتگی و نیـاز بـه خـواب بیشـتر‬ ‫داریـم و برخـی دیگـر بـا سـاعاتی به مراتـب کمتـر از سـاعات‬ ‫روتیـن‪ ،‬سـرحال و پرانرژی هسـتیم‪ .‬سـاعات خـواب نرمال‬ ‫با توج هبـه سـن کـودک و تفاوت هـای فـردی‪ ،‬نـژادی‪،‬‬ ‫قومـی‪ ،‬منطقـه ای متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫مشکالترفتاریخواب‬ ‫مقاومـت یـا اجتنـاب از خوابیدن‪،‬طول کشـیدن زمـان‬ ‫به خواب رفتـن یـا همـان تاخیـر در شـروع خواب‪،‬بیـدار‬ ‫شـدن های مکـرر یـا طوالنی از خواب که بـرای به خواب رفتن‬ ‫مجـدد نیاز به دخالت مراقبین مثل شـیر دادن‪،‬تـکان دادن‬ ‫و غیـره باشـد‪.‬غالبا ایـن مشـکالت همزمـان وجـود دارنـد و‬ ‫چانچـه بـا شـدت خـاص و بـرای زمـان خاصـی ادامـه یابنـد‪،‬‬ ‫موجبـات اختلال در عملکرد و رفتار کـودکان و والدین یعنی‬ ‫خانواده می شوند‪ .‬حدا کثر شیوع این اختالل از شیرخوارگی‬ ‫یسـت امـا می توانـد بـه سـنین بعـد هـم‬ ‫تـا پنج سالگ ‬ ‫گسـترش یابـد‪ .‬عوامـل داخلـی مثـل ژنتیـک‪ ،‬خلـق و خـوی‬ ‫کـودک‪ ،‬مشـکالت زمینـه ای مثـل بیماری هـای مختلـف‪،‬‬ ‫عقب ماندگـی ذهنـی ‪ ،‬اضطـراب و ‪ ....‬مسـئول ‪ ۲۶‬درصـد‬ ‫موارد بدخوابی هستند‪ .‬همچنین عوامل خارجی یا بیرونی‬ ‫یـا محیطـی و رفتـار و برخـورد والدیـن یـا مراقبیـن ‪ ،‬مسـئول‬ ‫‪ ۶۶‬درصـد مـوارد بدخوابـی هسـتند‪ .‬خـواب شـب بیشـتر‬ ‫تحت تاثیـر عوامـل ژنتیـک و خـواب روز بیشـتر تحت تاثیـر‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫عوامـل محیط ‬ ‫نحوه برخورد یا رفتار درمانی‬ ‫در اختلال خـواب ناشـی از مشـکل به خواب رفتـن شـیرخوار‬ ‫عـادت کـرده فقـط در شـرایط خاصـی کـه نیـاز بـه دخالـت‬ ‫والدیـن دارد مثـل تـاب دادن روی پاهـا یـا در اغـوش‪،‬‬ ‫شـیر دادن‪...،‬از انجا که خـواب شـیرخواران بیشـتر از نـوع‬ ‫حـرکات سـریع چشم هاسـت و به این ترتیـب در پایـان هـر‬ ‫‪ ۶۰‬تـا ‪ ۹۰‬دقیقـه سـیکل خـواب شـیرخواران کمـی هوشـیار‬ ‫می شـوند یـا از خـواب می پرنـد بـرای به خـواب رفتـن مجـدد‪،‬‬ ‫دوبـاره نیـاز بـه همـان کارهـا مثـل شـیر دادن یـا تـاب دادن را‬ ‫دارنـد‪ .‬شـیرخوار بـا گریه هـای شـدیدی درخواسـت اغـوش‬ ‫یـا بلند کـردن‪ ،‬امـدن بـه رختخـواب والدیـن را دارد تـا دوبـاره‬ ‫همان کارهـا بـرای به خـواب رفتنـش انجـام شـوند‪ .‬بـرای‬ ‫اجتنـاب از ایـن مشـکل بایـد از حـدود سـه ماهگی شـیرخوار‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو‬ ‫روانشناس‬ ‫پیـش از پرداختـن بـه چرایـی تـرس کـودکان‪ ،‬بهتـر اسـت کـه پدیـده تـرس را‬ ‫کوتـاه مـورد بررسـی قـرار دهیـم؛ چرا که مخاطب این نوشـته والدین هسـتند که‬ ‫بداننـد زمانـی کـه فرزندشـان ترسـیده اسـت‪ ،‬چـه برخـوردی بایـد بـا او داشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـند‪ .‬اصـوال بیشـتر والدیـن تفاوتـی بیـن اضطـراب و تـرس قائـل نمی شـوند و‬ ‫در بیشـتر مـوارد ایـن دو را یـا یکـی درنظـر می گیرنـد یـا بـه اشـتباه بـا ان برخـورد‬ ‫قتـر و اسـیب زا تر‬ ‫نادرسـتی می کنـد و موضـوع تـرس و اضطـراب فرزندشـان عمی ‬ ‫می شـود‪ .‬تـرس را می تـوان چنیـن تعریـف کـرد ‪ :‬وا کنشـی فیزیکـی هیجانـی فـرد‬ ‫در مقابـل یـک عامـل واقعـی بیرونـی کـه جـان و سلامت و امنیـت او را در ان‬ ‫ً‬ ‫یسـت و هـر انسـان‬ ‫لحظـه به خطـر انداختـه اسـت‪ .‬ایـن وا کنـش‪ ،‬کاملا طبیع ‬ ‫سـالمی چنیـن وا کنشـی را در مقابـل ان عامـل خطرسـاز بیرونـی از خـود نشـان‬ ‫می دهـد‪ .‬به طور مثـال ‪ .1‬فرزنـد شـما در مقابـل سـگی کـه بـه او حملـه کـرده‬ ‫ً‬ ‫اسـت بایـد بترسـد و به طـرف شـما بـدود‪ .‬ایـن خطـر‪ ،‬کاملا واقعـی و رفتـار فرزند‬ ‫شـما بسـیار عـادی و درسـت اسـت‪ .‬مثـال ‪ .2‬شـما در پیـاده رو راه می رویـد و‬ ‫متوجـه می شـوید کـه فرزندتـان ب هطـرف خیابـان مـی رود‪ ،‬چـه کار می کنیـد؟‬ ‫بـا فریادهایتـان بـه او هشـدار می دهیـد کـه بایسـتد و ب هسـرعت به سـوی او‬ ‫می دویـد و قلبتـان به شـدت شـروع بـه تپیـدن می کنـد‪ .‬ایـن رفتـار شـما بسـیار‬ ‫عادی سـت؛ چرا کـه شـما توانسـتید خطـر را ارزیابـی کنیـد و بـرای نجـات جـان‪،‬‬ ‫سلامت و امنیـت فرزندتـان هـم فریـاد بکشـید و به سـوی او ب هسـرعت بدویـد؛‬ ‫درحالی کـه شـاید شـما در شـرایط عـادی نتوانیـد بـه ان سـرعت بدوید‪ .‬پرسـش‬ ‫اینجاسـت کـه شـما چطـور توانسـتید ایـن کار را انجام دهید؟ سیسـتم فیزیکی‬ ‫و عصبـی بـدن انسـان‪ ،‬طـوری برنامه ریـزی شـده اسـت کـه در زمـان مواجهـه با‬ ‫خطر‪ ،‬توانایی های دوچندان برای مقابله و فرار از صحنه پیدا می کند که این‬ ‫ویژگـی انسـان در مـوارد بسـیار زیـادی جـان او را نجـات داده اسـت‪ .‬پـس زمانـی‬ ‫کـه فرزنـد شـما از موضوعـی احسـاس ناراحتـی می کنـد‪ ،‬شـما بایـد تشـخیص‬ ‫درسـت بدهیـد کـه ایـا او ترسـیده یـا دچـار اضطـراب شـده اسـت‪ .‬همان طور که‬ ‫اشـاره کردیم‪ ،‬ترس عامل واقعی و بیرونی و االنی دارد؛ ترس جان و سلامت ما‬ ‫را به خطـر می انـدازد و تـرس در همان زمـان در حـال اتفاق افتادن اسـت و ا گر در‬ ‫همـان لحظـه وا کنشـی نشـان ندهیـم‪ ،‬احتمـال اسـیب دیدن یـا از دسـت دادن‬ ‫جان مـان هـم مـی رود؛ امـا اضطـراب کـه پدیده ای سـت کـه بـه گذشـته و حـال‬ ‫ارتباطـی نـدارد؛ بلکـه مربـوط بـه اینده ای سـت کـه ممکـن اسـت رخ ندهـد؛‬ ‫ولـی امـروز بـه مـا حـال و احسـاس بـدی می دهـد‪ .‬فـرض کنیـد کـه فرزنـد شـما‬ ‫ً‬ ‫می گویـد مـن بـه مهـد یـا مدرسـه نمـی روم؛ چـون مثلا یکـی از مربیـان بـا او دعـوا‬ ‫را وقتـی هنـوز تنهـا خواب الـود به نظـر‬ ‫می ایـد‪ ،‬در جـای خـود گذاشـت تـا بـه‬ ‫خـواب رود؛ به خصـوص بـا برقـراری‬ ‫روتیـن هـر شـبه مثل موزیـک و صدای‬ ‫سـفید‪ ،‬عروسـک های نـرم اغوشـی‬ ‫در کنـار شـیرخوار‪ ،‬کم کـردن نـور اتـاق‬ ‫و گاهـی پسـتانک‪ ،‬شـیرخوار دیگـر‬ ‫نیـاز بـه شـیرخوردن مکـرر در طـول‬ ‫شـب نـدارد و می توانـد شش سـاعت‬ ‫بـدون دریافـت شـیر در خـواب باشـد‪.‬‬ ‫یکـی از مهم تریـن عوامـل بدخوابـی‪،‬‬ ‫مرزبنـدی نا کافـی و محدودیت گـزاری توسـط والدیـن اسـت؛‬ ‫ایـن نـوع در بچه هـای کودکسـتانی و دبسـتانی بیشـتر‬ ‫شـایع بـوده بـا مقاومـت فعـال بـه خوابیـدن ‪ ،‬اعتراض هـای‬ ‫کالمی‪،‬خواسـته های متعـدد و مکـرر حیـن خـواب معلـوم‬ ‫می شـود کـه بـا طوالنی شـدن مشـکالت کمبـود خـواب‬ ‫پیـش می ایـد‪ .‬برخـی از بچه هـا رفتارهـای پروحشـت مثـل‬ ‫گریه کردن ‪،‬بـه جسـتجوی والدیـن رفتـن نشـان می دهنـد و‬ ‫دکـردن‬ ‫مشـکل اساسـی عـدم توانمنـدی والدیـن در قانونمن ‬ ‫خـواب و ایجـاد برنامـه منظم و روتین خواب از سـنین خیلی‬ ‫کتـر اسـت‪.‬‬ ‫کوچ ‬ ‫برقراری روتین خواب‬ ‫ایـن مرحلـه بایـد از سـن سـه ماهگی شـروع شـود و بایـد ‪ ۲۰‬تـا‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقه برای حصول نتیجه طول بکشد؛ شامل گذاشتن‬ ‫شیرخوار در جای خوابش وقتی هنوز خوابالود و گیج است‪،‬‬ ‫سـه تـا چهـار فعالیـت ارامبخـش چـون صـدای موسـیقی‪،‬‬ ‫پسـتانک‪ ،‬حمـام قبـل خـواب ‪ ،‬عروسـک های نـرم پارچـه ای‬ ‫اغوشـی ‪ ،‬لبـاس ازاد و نـرم و راحـت بهتـر از همـه پیرجامـه‬ ‫شـلوار‪ ،‬خوانـدن کتـاب و قصـه در سـنین نزدیـک دوسـالگی‪،‬‬ ‫پرهیـز از تماشـای تلویزیـون یـا کامپیوتـر یـا سـرگرمی های‬ ‫دیجیتـال اسـت‪ .‬مهم تریـن نکتـه پایبنـدی بـه ایـن روتیـن‬ ‫همیشـه و تحـت هـر شرایطی سـت؛ حتـی ا گـر ناچـار بـه تغییر‬ ‫برخـی برنامه هـای خـود شـویم‪ .‬چنـد مرحلـه را بایـد مدنظـر‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬نخسـت بی اعتنایی کامل و سیسـتماتیک‬ ‫و هدفمنـد اسـت‪ .‬در ایـن مرحلـه سـخت کـه جـزو ضروریـات‬ ‫رفتاردرمانـی بیخوابـی کـودکان اسـت‪ ،‬بایـد در یـک سـاعت‬ ‫معیـن بچـه را وقتـی خوابالـود اسـت‪ ،‬در جایـش بگذاریـد‪ ،‬در‬ ‫روش نا گهانـی تـا صبـح بـه سـراغش نرویـد؛ هرچه که فغـان و‬ ‫گریـه کـرد مطمئـن باشـید کـه هیـچ ضـرری بـرای بچـه و روح‬ ‫و روانـش نـدارد و مطالعـات متعـدد طوالنـی ایـن موضـوع‬ ‫را ثابـت کرده انـد‪ ،‬ایـن روش باالتریـن درصـد موفقییـت را‬ ‫دارد‪ .‬امـا بسـیارند والدینـی کـه قـادر بـه اینـکار نیسـتند؛ بـا‬ ‫مشـاوره بـا متخصـص کـودکان بـا برنامه ریـزی مرحلـه بـه‬ ‫مرحلـه و زمان بنـدی شـده انجـام می شـود‪ .‬دوم‪ ،‬روش های‬ ‫تبـرد و فعالیـت‬ ‫تشویقی سـت‪ .‬سـتاره دادن های روی وای ‬ ‫دلخـواه بچـه بـه ازای هـر ‪ ۷-۵‬سـتاره در سـنین کودکسـتان و‬ ‫دبستان بسیار کاربردی هستند‪ .‬درمان های دارویی نیز در‬ ‫زمـره ایـن مـوارد قـرار دارنـد‪ .‬بسـیارند والدینی که درخواسـت‬ ‫داروی ارامبخـش یـا خـواب اور دارنـد ولـی ایـن دارهـا فقـط‬ ‫کمکـی هسـتند؛ تا زمانی که اقدامـات رفتاری همزمـان انجام‬ ‫شـوند و بـدون رفتـار درمانـی بـه محـض قطـع دارو ‪ ،‬دوبـاره‬ ‫بدخوابی هـا اغـاز می شـوند‪.‬‬ ‫چرا و چگونه‬ ‫بچه ها‬ ‫می ترسند؟‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬در اینجـا شـما می گوئیـد که فرزنـد ما از ان مربی می ترسـد‪ .‬هرچند‬ ‫در زبـان عامـه واژه «تـرس» بـا «اضطـراب» یکـی شـده اسـت امـا بـرای تشـخیص‬ ‫درسـت از اینکه فرزند ما می ترسـد یا اضطراب دارد‪ ،‬بایسـتی واژه و پدیده ترس‬ ‫را از اضطـراب جـدا کنیـم وگرنـه به دلیـل اینکـه تشـخیص مان اشـتباه اسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حتمـا روش درمـان و برخـورد بـا ان پدیـده هـم اشـتباه خواهـد بـود‪ .‬پـس فرزنـد‬ ‫شـما از مربـی مهدکودکـش یـا از دوسـتانش در مدرسـه وقتـی کـه بـا شـما در‬ ‫خانـه درحـال گفت وگ وسـت‪ ،‬نمی ترسـد؛ چر اکـه رفتـار ان مربـی یـا دوسـتان در‬ ‫مدرسـه مربـوط بـه روزهـای اینـده اسـت و نـه در ان لحظه ای که با شـما درحال‬ ‫گفت وگ وسـت‪ .‬در چنیـن مـواردی فرزنـد شـما دچـار اضطـراب اسـت و نـه تـرس‬ ‫کـه از موضـوع ایـن نوشـته خـارج اسـت‪ .‬حـاال بازگردیـم بـه ایـن پرسـش کـه چرا‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ ،‬یک فرد سـالم حتمـا از خطر‬ ‫فرزنـد مـن می ترسـد؟ زمانـی که خطر واقع ‬ ‫بایسـتی بترسـد؛ ان هـم خطـری کـه جـان و سلامتش را تهدیـد می کنـد‪ .‬نبایـد‬ ‫فرامـوش کنیـم کـه هـوش در تشـخیص تـرس و نـوع وا کنش درمقابل ان بسـیار‬ ‫یکـه فرزندان با هوش‪ ،‬ترس را سـریع تر تشـخیص می دهند‬ ‫موثـر اسـت؛ به طور ‬ ‫و در مقابـل ان وا کنـش نشـان می دهنـد‪ .‬وا کنـش مـا در مقابـل تـرس می توانـد‬ ‫بـه شـکل های گونا گونـی دیـده شـود ‪ .1‬از محلـی کـه تـرس بـرای مـا به وجـود‬ ‫اورده یـا موضوعـی کـه مـا را ترسـانده اسـت‪ ،‬فرار کنیم ‪ .2‬بـا عامل ترس مواجهه‬ ‫کنیـم و بجنگیـم بـه امیـد ازبین بردنـش ‪ .3‬در محلی که هسـتیم‪ ،‬شـوکه شـویم‬ ‫و بـه اصطلاح " خشـک مان بزنـد" ‪ .4‬درجهـت گفت وگـو‪ ،‬ارام کـردن و درنتیجـه‬ ‫یکـردن عامـل تـرس برائیـم‪ .‬به طـور کلـی چنـد عامـل بـرای ایجـاد تـرس در‬ ‫خنث ‬ ‫کـودکان وجـود دارد؛‬ ‫یکـه توانایـی هوشـی باالتـری دارنـد‪ ،‬دچـار تـرس‬ ‫‪.1‬بچه هـا‪ ،‬به ویـژه انهائ ‬ ‫بیشـتری می شـوند؛ زیـرا تخیلات بیشـتری دارنـد‪ .‬تـرس و تخیـل در بچه هـا‬ ‫هم اهنـگ هسـتند‪ .‬هرچـه پـردازش تخیلی بیشـتر باشـد‪ ،‬به همان انـدازه ترس‬ ‫فرزنـد مـا بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫‪ .2‬بچه هایی که کنجکاو هستند‪ ،‬با خطر بیشتری روبه رو می شوند؛ در نتیجه‬ ‫دچـار تـرس بیشـتری هـم می شـوند‪ .‬ا گـر فرزنـد مـن و شـما درخانـه بنشـیند و‬ ‫یسـت که‬ ‫نخواهد با بچه های همسـایه یا همکالسـی هایش بازی کند‪ ،‬طبیع ‬ ‫بـا خطـر کمتـر و ترس کمتـری روبه رو می شـود‪.‬‬ ‫‪ .3‬هـراس از غریبه هـا نوعـی تـرس اسـت که بچه هـا دچار ان می شـوند و به مرور‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫محمدرضاعاشوری‬ ‫یـک متخصـص امـوزش بهداشـت محیـط وزارت بهداشـت درمـان و امـوزش‬ ‫پزشـکی می گوید‪« :‬انچه تحت عنوان ضدعفونی کردن ماسـک طبی یا سـه الیه‬ ‫در فضـای مجـازی عنـوان می شـود‪ ،‬اقدامـی غلط و موجـب از بین رفتن خاصیت‬ ‫حفاظتـی ماسـک می شـود»‪ .‬خانـم دکتـر امینی معتقـد اسـت‪ « :‬ضدعفونی کردن‬ ‫ماسـک‪ ،‬امـری اشـتباه اسـت و نبایـد از ماسـک سـه الیـه طبـی کـه اسـتفاده‬ ‫شـده اسـتفاده کـرد و حالـت محافـظ ماسـک را از بیـن می بـرد»‪ .‬امـا در عین حـال‬ ‫ً‬ ‫این روزهـا تنـوع ماسـک ها در بـازار بسـیار زیـاد اسـت‪ .‬احتمـاال می دانید که شـیوه‬ ‫اصلـی سـرایت ویـروس کرونـا و انتقـال ان بـه دیگـران‪ ،‬از راه ذرات ریز خار ج شـده از‬ ‫دهـان یـا بینـی افـراد الـوده بـه ویـروس و ورود ایـن ذرات بـه بدن افراد دیگر اسـت‪.‬‬ ‫به همین دلیـل‪ ،‬بـر اسـتفاده از ماسـک و زدن ان در اما کـن عمومـی و نزدیـک‬ ‫دیگران تا کید زیادی می شـود؛ اما شـاید ندانید که تماس دسـت با چشـم‪ ،‬بینی‬ ‫یـا دهـان‪ ،‬پـس از دسـت زدن بـه ماسـک الـوده هـم می توانـد عامـل دیگـر سـرایت‬ ‫ویـروس باشـد‪ .‬پـس ضدعفونـی کـردن ماسـک به طـور اصولـی و درسـت هـم‬ ‫راهـکار دیگـری بـرای مقابلـه بـا کرونا سـت؛ امـا چطـور می توانیـم ایـن کار را انجـام‬ ‫دهیـم و بهتریـن روش ضدعفونی کـردن ماسـک چیسـت؟ اطالعاتـی را دراین باره‬ ‫گـرداوری کرده ایـم کـه در ادامـه مطلـب حاضـر‪ ،‬می توانیـد بخوانیـد و با اسـتفاده از‬ ‫انهـا‪ ،‬جـواب ایـن سـوال را پیـدا کنیـد‪ .‬بـا ما همـراه باشـید‪ .‬ماسـک های پارچه ای‬ ‫را چـه خودتـان دوختـه باشـید و چـه از داروخانـه خریده باشـید‪ ،‬می توان شسـت‬ ‫و ضدعفونـی کـرد‪ .‬بـرای انجـام ایـن کار‪ ،‬مراحلـی را کـه در ادامـه مطـرح می شـوند‪،‬‬ ‫به ترتیـب دنبـال کنیـد‪:‬‬ ‫‪ .1‬شستن و ضدعفونی کردن ماسک پارچه ای با ماشین لباس شویی‬ ‫ابتـدا دسـت هایتان را بـا اب و صابـون بشـویید؛ سـپس ماسـک را از صورت تـان‬ ‫بردارید‪ .‬هنگام برداشتن ماسک‪ ،‬مراقب باشید که به چشم ها‪ ،‬بینی یا دهانتان‬ ‫دست نزنید؛ ماسک پارچه ای را داخل ماشین لباس شویی بیندازید‪ .‬بالفاصله‬ ‫پـس از انجـام ایـن کار‪ ،‬دسـت هایتان را بشـویید؛ پـس از انکـه کار شست وشـو بـه‬ ‫پایان رسـید‪ ،‬ماسـک پارچه ای را در باالترین درجه حرارت ممکن خشـک کنید‪.‬‬ ‫بـرای شسـتن و ضدعفونـی کـردن ماسـک پارچـه ای‪ ،‬اسـتفاده از پـودر یـا مایـع‬ ‫شـوینده معمولـی کفایـت می کنـد‪ .‬بـرای اثربخشـی بهتـر‪ ،‬توصیـه می شـود همـراه‬ ‫با پودر یا مایع شـوینده از سـفیدکننده هم اسـتفاده کنید‪ .‬همچنین الزم اسـت؛‬ ‫درجـه حـرارت اب را روی باالتریـن حـد ممکـن قـرار دهیـد؛ درجـه حـرارت را بسـته‬ ‫بـه جنـس پارچـه ماسـکتان بایـد انتخـاب کنیـد و ان را تـا حـدی بـاال ببریـد کـه بـه‬ ‫پارچه ماسـک اسـیب نرسـد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شستن و ضدعفونی کردن ماسک پارچه ای با دست‬ ‫با رعایت نکاتی که برای مورد قبل ذکر شـد‪ ،‬ماسـک را از صورت تان بردارید‪ .‬قبل‬ ‫و بعد از برداشتن ماسک‪ ،‬دست هایتان را با اب و صابون بشویید؛ برای شستن‬ ‫و ضدعفونـی کـردن ماسـک پارچـه ای بـا دسـت‪ ،‬تشـت یا ظـرف دیگـری بردارید و‬ ‫ان را پر از اب کنید‪ .‬به ازای هر یک لیتر اب‪ ،‬چهار قاشـق غذاخوری سـفیدکننده‬ ‫یـا همـان وایتکـس بـه اب اضافـه کنیـد؛ ماسـک پارچـه ای را در ان بیندازیـد و‬ ‫‪11‬‬ ‫راه های ضدعفونی کردن ماسک های پارچه ای‬ ‫بگذاریـد پنج دقیقـه بمانـد؛ بعـد از پنج دقیقـه‪ ،‬ماسـک را برداریـد و ابکشـی کنیـد؛‬ ‫ماسک پارچه ای را در معرض هوای ازاد بگذارید تا خشک شود‪.‬گیره نگهدارنده‬ ‫بند ماسک چیست و از کجا بخریم؟ سوال دیگری که برای برخی پیش می اید‪،‬‬ ‫این اسـت که چند وقت یک بار باید ماسـک را شسـت و ضدعفونی کرد؟ در پاسـخ‬ ‫بایـد گفـت کـه در حالـت ایدئـال‪ ،‬بهتریـن کار این اسـت که پـس از هر بـار اسـتفاده‪،‬‬ ‫ماسـک را بشـویید؛ اما اسـتفاده دوباره از ماسـک پارچه ای ایرادی ندارد‪ ،‬ا گر اثار‬ ‫الودگـی بـر ان مشـهود نباشـد و جای تمیـزی از ان نگهداری کرده باشـید‪.‬‬ ‫می توان ماسک های طبی و ‪ n95‬را شست و ضدعفونی کرد؟‬ ‫راهـکار قطعـی و اثبات شـده ای بـرای ضدعفونی کردن ماسـک طبی وجود نـدارد؛‬ ‫چـون تقاضـا بـرای اسـتفاده دوبـاره از ایـن ماسـک ها بسـیار کـم بـوده اسـت‪.‬‬ ‫ماسـک های ‪ n95‬را می تـوان بـا دسـتگاه ها و راهکارهـای مخصوصـی ضدعفونـی‬ ‫ً‬ ‫ـش (یـو‪ .‬وی‪ .‬سـی)‬ ‫کـرد؛ مثلا می تـوان ایـن کار را بـا تابـش اشـعه های فرابنف ِ‬ ‫مخصوص میکروب کشـی یا با اسـتفاده از بخار هیدروژن پرا کسـید (اب ا کسـیژنه)‬ ‫انجـام داد‪ .‬ایـن راهکارهـا منحصـ ر بـه کادر درمانـی بیمارسـتان ها و مرا کـز درمانـی‬ ‫می شـود و فقـط انهـا وسـایل الزم بـرای انجـام ایـن کار را دارنـد‪ .‬البتـه بایـد خاطـر‬ ‫نشـان کـرد کـه ماسـک های طبـی و ‪ n۹۵‬به گونـه ای درسـت شـده اند کـه بـرای‬ ‫زمان کمتر و کمتر خواهد شـد؛ البته روش تربیتی و نگاه والدین نسـبت به افراد نزدیک و دورشـان در‬ ‫تعییـن انـدازه تـرس کودکان از غریبه ها موثر اسـت‪ .‬فرزند چهارسـاله شـما که کنار شـما راه مـی رود‪ ،‬ا گر‬ ‫بـا فـرد اشـنای شـما روبـه رو شـود و دسـت و پـای شـما را محکـم بگیـرد و احسـاس کنـد کـه ان فرد قصد‬ ‫یسـت تربیتـی و‬ ‫اسـیب زدن بـه او را دارد یـا فکـر می کنـد کـه می خواهنـد او را از شـما جـدا کننـد‪ ،‬مورد ‬ ‫شـما بایـد به دنبـال ان باشـید کـه در خانـه یـا در هنـگام فرسـتادن او بـه مهد کـودک چـه اتفاقـی افتـاده‬ ‫اسـت کـه فرزنـد شـما در مواجهـه بـا ان فـرد خاص دچار ترس شـده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬والدین ترسـو و مضطرب ‪ .‬ا گر شـما خودتان ترسـو و مضطرب هسـتید‪ ،‬حتما بیش از اندازه در مقام‬ ‫حمایـت و مراقبـت از فرزندتـان قـرار گرفته ایـد کـه ایـن یعنـی امـوزش تـرس و وحشـت بـه فرزندتـان‪ .‬در‬ ‫ایـن مـورد شـما به عنـوان والـد بایـد اول بـا تـرس و اضطـراب خـود برخـورد درسـت و مناسـب داشـته‬ ‫باشـید؛ سـپس می توانیـد بـر تـرس و اضطـراب فرزندتـان چیـره شـوید؛ چر اکـه او هـر روزه بـا تـرس و‬ ‫اضطـراب شـما روبـه رو می شـود‪.‬‬ ‫‪ .5‬ناشـناخته ها باعث ترس می شـوند‪ .‬بسـیاری از فرزندان از محله ای غریبه از افراد غریبه‪ ،‬بی جهت‬ ‫می ترسـند‪ .‬ایـن تـرس بـا اضطـراب انها گره خورده اسـت؛ چرا که همان طور که گفتیـم ترس باید واقعی‬ ‫و االنـی باشـد‪ ،‬نـه در مـورد اینـده‪ .‬زمانی کـه ما در خانه هسـتیم و می خواهیم به میهمانی برویم‪ ،‬فرزند‬ ‫مـا دچـار اضطـراب می شـود‪ ،‬نـه تـرس؛ امـا مـا ان را تـرس درنظـر می گیریـم؛ چر اکـه رفتـار و وا کنـش فرزند‬ ‫مـا بسـان زمانی سـت کـه ترسـیده اسـت؛ زیـرا حـوادث قبلـی از ان محل ناشـناس یـا ان فرد ناشـناس او‬ ‫را دچـار وحشـت کـرده اسـت و بـه شـما می گویـد کـه مـن می ترسـم‪ .‬در چنین مـواردی بهتر اسـت که ما‬ ‫فرزندمـان را از قبـل بـرای رفتـن بـه ان محـل یـا روبه رو شـدن بـا ان فـرد ‪ ،‬امـاده کنیـم؛ یعنـی ریشـه ایـن‬ ‫ترس و اضطراب او را بایسـتی در خاطرات او جسـتجو کنید‪.‬‬ ‫یکـه مـا بـه فرزندمـان برچسـب "بچه ترسـو" یـا " این قـدر نتـرس" یـا اینکـه "تـرس‬ ‫‪ .6‬برچسـب زدن‪ .‬زمان ‬ ‫نـداره" می زنیـم‪ ،‬نبایـد انتظـار داشـته باشـیم کـه فرزنـد مـا ترسـو نشـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .7‬اضطـراب جدایـی و نگرانـی از رها شـدن‪ .‬فرزنـدی کـه به ویـژه از مـادر جـدا شـده باشـد‪ ،‬حتمـا دچـار‬ ‫اضطـراب جدایـی می شـود و ایـن باعـث می شـود کـه هـر زمـان کـه موقـع جدا شـدن از مـادر یـا عزیـز‬ ‫دیگـری برسـد‪ ،‬یـا اسـباب بازی مـورد عالقـه اش را بگیرنـد یـا او را از محلـی کـه دوسـت دارد‪ ،‬دور کننـد‬ ‫دچـار اضطرابـی می شـود کـه وا کنش هایـی در پـی دارد کـه نشـان می هـد مثـل مقابلـه بـا عامـل تـرس‬ ‫اسـت‪ .‬در این مـورد والدیـن بایـد بسـیار هشـیارانه و درسـت برخـورد کننـد؛ چر اکـه ایـن اضطـراب حتـی‬ ‫در تصمیـم بـرای ازدواج انهـا در سـال های اینـده تاثیـر بسـیار منفـی می گـذارد‪ .‬ا گـر فرزندمـان را رهـا‬ ‫کنیـم؛ ا گـر بـه او به انـدازه کافـی محبـت نکنیـم؛ ا گـر او را دائـم بـا دیگران مقایسـه کنیم؛ ا گر او را سـرزنش‬ ‫کنیـم؛ فرزنـد مـا احسـاس بی کسـی و احسـاس رهاشـدگی می کنـد؛ ا گـر مـا والـد سـردی باشـیم؛ فرزند ما‬ ‫احسـاس می کنـد کـه او را دوسـت ندارنـد؛ او دوست داشـتنی نیسـت و همـواره نگـران از دسـت دادن‬ ‫یسـت کـه در اختیـار اوسـت و ایـن باعـث می شـود کـه او دچـار اضطرابـی شـود کـه شـبیه بـه‬ ‫چیزهای ‬ ‫تـرس اسـت‪ .‬بـرای مقابلـه بـا تـرس فرزندان مـان بهتر اسـت کـه اول پدیده تـرس را بشناسـیم؛ اضطراب‬ ‫را بشناسـیم؛ سـپس با برخورد درسـت با انها مشـکل فرزندمان را حل کنیم‪ .‬درنظر داشـته باشـیم که‬ ‫ً‬ ‫ا گـر خودمـان نتوانیـم مشـکل را برطـرف کنیـم‪ ،‬حتما روانشناسـانی هسـتند که می تواننـد به ما کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مـردم عـادی‪ ،‬صرفـا یک بـار قابل اسـتفاده هسـتند؛ به ایـن معنا که پـس از یک بار‬ ‫اسـتفاده‪ ،‬باید دور انداخته شـوند‪ .‬بنا به این توصیفات‪ ،‬در شـرایط عادی‪ ،‬نباید‬ ‫بـه فکـر اسـتفاده دوبـاره از ایـن ماسـک ها بیفتیـد‪ .‬در شـرایطی کـه نمی توانیـد بـا‬ ‫هـر بـار اسـتفاده‪ ،‬ماسـک تان را عـوض کنید‪ ،‬برای انکه بفهمید ماسـک طبی تان‬ ‫قابلیـت اسـتفاده دوبـاره را دارد یـا خیـر‪ ،‬ان را خـوب وارسـی کنیـد‪ .‬ا گـر اثـار الودگـی‬ ‫بـر ان مشـهود اسـت؛ جایـی پارگـی دارد یـا بیش از حـد مرطـوب به نظـر می رسـد‪،‬‬ ‫بایـد ان را دور بیندازیـد‪ .‬اسـتفاده از ماسـک‪ ،‬در کنـار شست وشـوی مرتـب‬ ‫دسـت ها‪ ،‬یکـی از مهم تریـن راهکارهـای احتیاطـی بـرای پیشـگیری از سـرایت‬ ‫بیشـتر کرونا سـت‪ .‬همان طـور کـه گفتـه شـد؛ ا گـر ماسـک پارچـه ای باشـد‪ ،‬امکان‬ ‫ضدعفونـی کـردن و اسـتفاده مجـدد از ان وجـود دارد؛ امـا ماسـک های طبـی و‬ ‫‪ n۹۵‬یک بارمصرف هسـتند و نمی توان اینها را ضدعفونی کرد (تنها کادر درمانی‬ ‫بیمارسـتان ها‪ ،‬ان هم در شـرایط خاص‪ ،‬می توانند با تجهیزاتشـان ماسـک های‬ ‫‪ n۹۵‬را بـرای اسـتفاده دوبـاره امـاده کننـد)‪ .‬بـرای انکـه به طـرز موثرتـری از خـود‬ ‫و دیگـران در مقابـل کرونـا محافظـت کنیـم‪ ،‬می توانیـم در کنـار ماسـک از شـیلد‬ ‫هـم اسـتفاده کنیـم؛ البتـه اسـتفاده از شـیلد‪ ،‬به تنهایـی‪ ،‬کافـی نیسـت و توصیـه‬ ‫نمی شـود‪ .‬فراموش نکنید که شـیلد را هم باید مثل ماسـک پارچه ای چندوقت‬ ‫یـک بـار تمیـز و ضدعفونـی کنیـد‪ /.‬چطـور‬ ‫پیشگیری از یبوست با خوراکی های سالم‬ ‫ش می ایـد کـه به سـختی اجابـت مـزاج می شـود‪ .‬یبوسـت زمانـی رخ‬ ‫گاهـی پیـ ‬ ‫می دهـد کـه به دلیـل انسـداد روده بـزرگ‪ ،‬فـرد نمی توانـد مدفـوع را دفـع کنـد یـا‬ ‫به سـختی و با درد انجام می شـود‪ .‬رژیم غذایی مناسـب در این زمینه کمک کننده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫انجیـر یـک خورا کـی دوست داشـتنی و مفیـد بـرای سلامت بدن‬ ‫جگـرم‬ ‫ج عـدد انجیـر در طـول روز می توانـد پن ‬ ‫اسـت‪ .‬خـوردن پنـ ‬ ‫فیبـر الزم بـدن را تامیـن کرده و باعث دفـع راحت مدفوع از بدن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یسـت کـه مبتالیـان بـه یبوسـت کمتـر بـه ان توجـه‬ ‫گالبـی میوه ا ‬ ‫دارنـد‪ .‬یـک گالبـی کوچـک می توانـد نزدیـک بـه شـش گرم فیبـر‬ ‫یتـوان ان را در میان وعده کودکان‬ ‫مـورد نیـاز بـدن را تامین کند‪ .‬م ‬ ‫گنجاند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا گـر پـس از صـرف قهـوه صبحگاهـی سـریعا بـه توالـت مراجعـه‬ ‫یسـت‬ ‫می کنیـد‪ ،‬موضوعـی اتفاقـی نیسـت‪ .‬قهـوه دارای مواد ‬ ‫یشـود و بـرای برخی انسـان ‬ ‫کـه باعـث تحریـک عضلات روده م ‬ ‫ماننـد یـک ملیـن عمـل می کنـد‪.‬‬ ‫یتـوان روزانـه ب هصـورت تنقلات یـا‬ ‫تهـا را م ‬ ‫خانـواده تو ‬ ‫طشـده) مصـرف کـرد‪.‬‬ ‫ب هصـورت اسـموتی (میـوه مخلو ‬ ‫متخصصـان می گوینـد مصـرف خانـواده توت ها به دلیل داشـتن‬ ‫فیبـر بـاال‪ ،‬بهترین تنقالت برای میان وعده هاسـت و از یبوسـت‬ ‫جلوگیـری می کنـد‪.‬‬ ‫اسـفناج سرشـار از فیبـر و منیزیـم اسـت‪ .‬منیزیـم از مـواد معدنـی‬ ‫مورد نیـاز بـرای کارکـرد درسـت دسـتگاه گوارش اسـت کـه می تواند‬ ‫باعث تحریک حرکات روده و نیز سـهولت ابرسـانی به روده بزرگ‬ ‫شود‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫فرماندار ری تاکید کرد؛‬ ‫دورهمی ها وضعیت امل را قرمز کرده است‬ ‫افزایش سهم عوارض ارزش افزوده شهرستان در بودجه سال اینده‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‪ ،‬اصلی تریـن شـرایط در پایـداری وضعیـت قرمـز کرونایـی‬ ‫در امـل را اصـرار شـهروندان بـه برپایـی دورهمـی و تجمع هـای خانوادگـی و فامیلـی بیـان کـرد‪.‬‬ ‫سـید عباس موسـوی افـزود‪« :‬برگـزاری تجمعـات اعـم از دورهمـی و میهمانی هـای فامیلـی و‬ ‫خانوادگـی در امـل وجـود دارد و ایـن وضعیـت نگران کننـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه وضعیت قرمز‬ ‫کرونایـی و تـداوم ان باعـث شـده تـا امـل به عنـوان یکـی از بدتریـن شـهرهای کرونایـی کشـور لقـب‬ ‫بگیـرد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬تنهـا راه بـرای پیشـگیری و قطـع زنجیره کرونـا‪ ،‬الزام اور شـدن شـهروندان این‬ ‫شهرسـتان بـه پرهیـز از برگـزاری هـر نـوع تجمع هـا و در خانه مانـدن اسـت»‪.‬‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری بااشـاره به سـرریز عمـده مشـکالت زیسـت محیطی تهـران بـه ری‪ ،‬تا کید‬ ‫کرد‪« :‬سهم عوارض ارزش افزوده شهرستان ری در بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬باید افزایش یابد»‪ .‬حسین توکلی‬ ‫کجانـی گفـت‪« :‬اسـتقرار واحدهـای صنعتـی بـزرگ مانند پاالیشـگاه تهـران‪ ،‬دفـن زباله های کالن شـهر‬ ‫تهـران در اراد کـوه کهریـزک وجـود شـهرک های صنعتـی بـزرگ در شهرسـتان ری نیازمند افزایش سـهم‬ ‫شهرستان از بودجه ارزش افزوده است»‪ .‬وی بابیان اینکه حمل و دفن پسماندهای کالن شهر تهران‬ ‫موجـب تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی بـه محـل دپـو پسـماند و ایجـاد کارگاه هـای غیرمجـاز بازیافـت‬ ‫پالسـتیک شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬نظـارت و مقابلـه با این گونه اقدامات زیسـت محیطی نیازمنـد افزایش بودجه اسـت»‪.‬‬ ‫زنان سرپرست خانوار اصفهانی و مشکالت مضاعف کرونایی‬ ‫شــیوع نا گهانــی ویــروس کرونــا از اواخــر ســال گذشــته‬ ‫شهــای‬ ‫تا کنــون عالو هبــر ســاختار اقتصــادی‪ ،‬بخ ‬ ‫مختلــف اجتمــاع از جملــه اقشــار اســیب پذیر هماننــد‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار را بــا مشــکالت عدیــده ای‬ ‫یکــه نیــاز اســت مســئوالن امــر‬ ‫مواجــه کــرده؛ به طور ‬ ‫بــرای تامیــن نیازهــای معیشــتی انــان تدابیــر ویــژه ای‬ ‫اتخــاذ کننــد‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ بر اســاس دســتورالعمل‬ ‫ســازمان های حمایتــی‪ ،‬زنــان سرپرســت خانــوار شــامل‬ ‫زنان بیوه‪ ،‬مطلقه‪ ،‬زنان خودسرپرســت (زنان ســالمند‬ ‫تنهــا)‪ ،‬دختــران خودسرپرســت (دختران بی سرپرســتی‬ ‫کــه هرگــز ازدواج نکرده انــد) و زنانی ســت کــه همســران‬ ‫انهــا معتــاد‪ ،‬زندانــی‪ ،‬بیــکار‪ ،‬مهاجــر‪ ،‬مشــغول خدمــت‬ ‫در نظــام وظیفــه یــا از کار افتــاده هســتند‪.‬‬ ‫زنانـی کـه در پـی درگیـری بـا مشـکالت مالـی و روحـی در‬ ‫بو کارهای خانگـی خـود را‬ ‫چند سـال اخیر توانسـتند بـا کسـ ‬ ‫توانمنـد کننـد و تکیـه گاه محکمـی بـرای بنیـان زندگـی خود‬ ‫و فرزندانشـان شـوند ا کنون در شـرایط کرونایی با مشـکالت‬ ‫تو پنجه نرم می کنند‪ .‬هرچنـد کرونا برای همه‬ ‫متعـدد دسـ ‬ ‫اقشـار جامعـه به نوعـی‪ ،‬چالش هـای متعـددی ایجـاد کـرد؛‬ ‫امـا ایـن مشـکالت بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار ملموس تـر‬ ‫و محسـوس تر اسـت کـه بـه تا کیـد کارشناسـان امـر نیـاز‬ ‫رسـیدگی ویـژه هسـتند‪ .‬در این راسـتا با توجه به اینکـه کرونـا‬ ‫بـا خـود تـورم و مشـکالت اقتصـادی بسـیاری به دنبـال اورد‪،‬‬ ‫ایـن فشـار بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار در کالن شـهرهای‬ ‫کشـور از جملـه اصفهـان بسـیار مضاعـف شـده اسـت‪ .‬بن ابـه‬ ‫اعلام دفتـر امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری‪ ،‬در زمان‬ ‫حاضـر بیـش از سـه میلیون زن سرپرسـت خانـوار در کشـور‬ ‫وجـود دارد و امارهـای به دسـت امده نشـان می دهـد کـه‬ ‫طـی ‪ ۱۰‬سال گذشـته تعـداد خانواده هـای دارای سرپرسـت‬ ‫زن نسبت به مردان ‪ ۵۸‬درصد افزایش داشته که بیشترین‬ ‫دلیـل ان طلاق بـوده اسـت‪ ،‬ضمـن انکـه برخـی تغییـرات‬ ‫اجتماعی از جمله میل به تجرد نیز باعث افزایش این دسته‬ ‫از زنـان شـده اسـت‪ .‬هم ا کنـون در اسـتان حـدود ‪۲ ۰۰‬هـزار‬ ‫زن سرپرسـت خانـوار وجـود دارد کـه از این تعـداد حـدود‬ ‫‪ ۷۰‬هزار نفر زیرپوشـش نهادهای حمایتی همانند بهزیستی‬ ‫و کمیته امداد قرار دارند‪ .‬بسـیاری از زنان سرپرسـت خانوار‬ ‫در استان اصفهان به مشاغلی از جمله تولید مواد غذایی‪،‬‬ ‫شـیرینی‪ ،‬ترشـی‪ ،‬صنایـع بسـته بندی‪ ،‬قالی بافـی و خیاطی‬ ‫مشـغول هسـتند که مشکالت شـان از زمان شـیوع ویروس‬ ‫کرونا در جامعه بیشتر شده است‪ .‬یک زن سرپرست خانوار‬ ‫در اصفهـان کـه به دلیـل زندانی بـودن همسـرش سه سـال‬ ‫اسـت کـه بـار مالـی و معیشـتی زندگـی را بـر دوش می کشـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تـا پیـش از پدیدار شـدن ویـروس خانمان برانـداز‬ ‫کرونـا بـا اخذ مقدار کمـی وام در حد دو میلیون تومـان از بازار‬ ‫عمده فروشـی اصفهـان پوشـا ک می خریـدم و در بازارهـای‬ ‫محلـی می فروختـم»‪ .‬زهـرا نیککار اظهار داشـت‪« :‬تـازه روال‬ ‫زندگـی مـن و دو دختـرم به دلیـل یافتـن مشـتری ها بسـیار‬ ‫داشـت عـادی می شـد کـه اوار کرونـا بـر سـرمان فـرو ریخـت و‬ ‫همـه درامدمـان را حـذف کرده اسـت»‪ .‬وی که در این مدت‬ ‫برای تامین هزینه زندگی از بستگان و نزدیکان و همچنین‬ ‫خیریـن کمک گرفته اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬محدودیت هـای کرونا‬ ‫باعـث تعطیلی هـای بسـیار بـازار عمده فروشـی و جمع کردن‬ ‫بازارهـای محلـی شـد و ایـن مسـئله از لحـاظ روحـی و‬ ‫جسـمی مـرا تحت تاثیـر قـرار داده اسـت»‪ .‬سـمیه عزیـزی که‬ ‫سرپرسـتی سـه فرزند را پس از فوت همسـر جوانش بر عهده‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪« :‬مدت دوسالی بود که در این شرکت خدماتی‬ ‫کار می کـردم و درامـدم بـد نبـود؛ زیـرا در بسـیاری از مـوارد‬ ‫افـرادی کـه بـرای انهـا کار می کـردم‪ ،‬علاوه بـر هزینـه نقـدی‬ ‫مقـداری کاال و اجنـاس خورا کـی و پوشـا ک بـرای فرزندانـم‬ ‫می دادنـد»‪ .‬به گفتـه وی از اسـفند ماه سـال گذشـته کـه‬ ‫نگرانـی و بی اعتمـادی از بابـت نگرانـی ابتلا به ویـروس کرونا‬ ‫در بیـن مـردم رواج یافـت تماس هـای ایـن شـرکت از بابـت‬ ‫تقاضا برای تمیزکاری بسیار کاهش یافت و افرادی همانند‬ ‫مـن از کار بیـکار شـدیم‪ .‬ایـن زن سرپرسـت خانـواده زیـر‬ ‫پوشـش بهزیسـتی‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬در این مـدت فقـط منابع‬ ‫مالـی گـذران زندگـی مـن مسـتمری انـدک بهزیسـتی در کنار‬ ‫یارانه و کمک معیشت های ناچیز دولتی ست»‪ .‬وی تقاضا‬ ‫کـرد کـه با توجه به نامعلوم بودن زمان شـیوع ویـروس کرونا‪،‬‬ ‫مسـووالن چـاره ای اساسـی بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار در‬ ‫مشـاغلی که به نوعی غیرفعال شـده اند‪ ،‬بکنند تا در شـرایط‬ ‫کرونایـی بتواننـد بـه زندگی شـان ادامـه دهنـد‪.‬‬ ‫مشکالت روحی و جسمی پیامد کرونا‬ ‫برای زنان سرپرست خانوار‬ ‫اسـتاد جامعه شناسـی دانشـگاه اصفهـان در این بـاره گفـت‪:‬‬ ‫«کرونـا و محدودیت هـای ناشـی از ان به دلیـل تحت تاثیـر‬ ‫قـراردادن مشـاغل خانگـی و خدماتـی‪ ،‬مشـکالت متعـدد‬ ‫روحـی و جسـمی بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار ایجـاد کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬مرتضـی پدریـان افـزود‪« :‬بسـیاری از ایـن زنـان‬ ‫بـه ان دلیـل کـه در ایـن شـرایط کرونایـی کـه درامـد انهـا‬ ‫بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت و به نوعـی قـادر بـه تامیـن‬ ‫نیازهـای مـادی خانـواده نیسـتند‪ ،‬دچـار تنش هـای شـدید‬ ‫روحـی‪ ،‬افسـردگی‪ ،‬اضطـراب و ناامیـدی قـرار گرفتنـد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه زنـان سرپرسـت خانوار یکی از اسـیب پذیر ترین‬ ‫اقشـار در دوره کرونـا هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬نهادهـای مربـوط‬ ‫به دلیـل مسـائل اقتصـادی قـادر بـه جبران کامل مشـکالت‬ ‫این دسـته از مددجویـان اسـیب پذیر نبـوده یـا خیلـی کـم‬ ‫بـوده و نتوانسـته نیازهـای اولیـه ایـن خانواده هـا را بـراورده‬ ‫کنند»‪ .‬این پژوهشـگر اجتماعی افزود‪« :‬در چنین شـرایطی‬ ‫بخشـی از ایـن زنـان ممکـن اسـت بـه سـمت رفتارهـای‬ ‫پرخطـر گرایـش پیـدا کننـد کـه ایـن رفتارهـا به دنبـال خـود‬ ‫کسـری اسـیب های سـنگین در حـوزه مسـائل اجتماعـی‬ ‫ی ‬ ‫بـه بـار مـی اورد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬به دلیل اینکـه معیشـت‬ ‫زنـان سرپرسـت خانـوار به دلیـل مسـئولیت تامیـن معـاش‬ ‫خانـواده دچـار مشـکل می شـود‪ ،‬روی اوردن حتـی تعـداد‬ ‫خیلـی اندکـی از انهـا بـه رفتارهـای پرخطـر می توانـد جامعـه‬ ‫را دچـار مسـائل و مشـکالت اقتصـادی و اجتماعـی کنـد و‬ ‫تبعـات جبران ناپذیـری بـر جـا گـذارد»‪.‬‬ ‫زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت ‬ ‫پدریـان با اشـاره به وجـود دو نـوع سـاختار حمایتـی‬ ‫موثـر‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬یکـی حمایت هـای مردمـی شـامل‬ ‫سـازمان های مـردم نهـاد و خیریه هـا و دیگری حمایت های‬ ‫دولتـی اسـت کـه بایـد از زنـان سرپرسـت خانـوار صـورت‬ ‫گیـرد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬در این راسـتا با توجه به اینکه درامد‬ ‫مـردم دچـار مشـکل‪ ،‬تـورم و بحـران اقتصـادی شـده اسـت‪،‬‬ ‫سـازمان های مـردم نهـاد بـرای دریافـت کمک هـای مردمی‬ ‫بـا مشـکل مواجـه شـدند»‪ .‬ایـن جامعه شـناس افـزود‪« :‬از‬ ‫سـویی سـاختار حا کمیتی هم به دلیل مسـائل و مشـکالت‬ ‫مالـی کـه به شـدت درگیـر ان اسـت‪ ،‬توانایـی حمایـت مالـی‬ ‫کامـل از ایـن دسـته اقشـار اسـیب پذیر جامعـه را نـدارد»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در مجمـوع با توجه بـه کاهـش میـزان‬ ‫کمک هـای مالـی از طریـق سـازمان های مردمـی و سـاختار‬ ‫حا کمیتی و از سـویی مشـکالت مالی زنان سرپرسـت خانوار‬ ‫در حـوزه تولیـد و فـروش محصـوالت خانگـی یـا عرضـه‬ ‫خدماتـی خـود از سـه جهت منابـع درامـدی انها تحت تاثیر‬ ‫قـرار گرفتـه و کاهـش یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫ضرورت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار‬ ‫ایـن پژوهشـگر اجتماعـی با اشـاره به تاثیـر وجـود یـک‬ ‫جامعـه توانمنـد بـرای رویارویـی بـا اسـیب های اجتماعـی‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بایـد بحـث توانمندسـازی را در فراینـد جامعـه‬ ‫پذیـری از کودکـی شـروع کـرد‪ .‬بایـد بـا امـوزش مهارت هـای‬ ‫مختلـف بـه فرزنـدان خـود به ویـژه دختـران‪ ،‬انهـا را بـرای‬ ‫مقابلـه بـا اسـیب های احتمالـی در دوران بزرگسـالی امـاده‬ ‫کـرد»‪ .‬معـاون امـور اجتماعـی اداره کل بهزیسـتی اصفهـان‬ ‫گفـت‪« :‬شـیوع ویـروس کرونـا عالوه بر اینکـه زندگـی تمامـی‬ ‫افـراد جامعـه را بـا مشـکل مواجـه کـرد‪ ،‬در این میـان اقشـار‬ ‫اسـیب پذیر به ویـژه زنـان سرپرسـت خانـوار را بیـش از همـه‬ ‫تحت تاثیـر قـرار داد»‪ .‬مجتبـی ناجـی افـزود‪« :‬به ویـژه ان‬ ‫زنانـی کـه در عرصـه مشـاغل خانگـی یـا تولیـد مـواد غذایـی‬ ‫و صنایـع دسـتی کار می کردنـد؛ تولیـد می کردنـد؛ به خاطـر‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی هـم هزینه هـای تمـام شـده انهـا‬ ‫افزایـش یافـت و هـم میـزان مشـتریان انهـا در امـر بازاریابی با‬ ‫کاهش مواجه شد»‪ .‬وی اظهار داشت‪« :‬سازمان بهزیستی‬ ‫به هر حـال خدمـات حمایتـی شـامل پرداخـت مسـتمری‬ ‫ماهانـه بر اسـاس تعـداد نفـرات تحت تکفـل از ‪ ۶۵‬هزار تومان‬ ‫بـرای یک نفـر تـا بالـغ بـر ‪ ۴۰۰‬هزار تومـان بـرای یـک خانـواده‬ ‫پنج نفـره را بـه ایـن اقشـار ارائـه می دهـد»‪ .‬ناجـی همچنیـن‬ ‫بـه کمـک یک میلیـارد و ‪ ۱۵۰‬میلیونـی بنیـاد مسـتضعفان‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانـی بنیـاد برکـت بـه تمامـی مددجویـان‬ ‫زیرپوشـش بهزیسـتی در چند ماه اخیـر اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«از این میـزان‪ ۵۰ ،‬درصـد کمک هـا بـه زنان سرپرسـت خانوار‬ ‫اختصـاص یافـت»‪.‬‬ ‫حمایت اجتماعی حافظ اقشار ضعیف‬ ‫در برابر فشارهای روانی‬ ‫ایـن اسـتاد روانشناسـی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان‬ ‫با اشـاره به تاثیر حمایت های اجتماعی از اقشـار اسـیب پذیر‬ ‫و ضعیـف جامعـه‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن حمایت هـا یکـی از عوامـل‬ ‫محافظت کننـده در مقابـل فشـار روانـی‪ ،‬اسـترس و‬ ‫تنشی سـت کـه در این مـدت به واسـطه کرونـا بـه ایـن افـراد‬ ‫وارد شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬به دلیـل وارد شـدن ایـن‬ ‫فشـارهای روحـی و روانـی‪ ،‬سیسـتم ایمنـی و دفاعـی بـدن‬ ‫تضعیـف شـود و فـرد مسـتعد بیمارهـای جسـمی و روانـی‬ ‫شـود»‪ .‬وی توزیـع بسـته های غـذا بیـن ایـن اقشـار را کـه در‬ ‫برخـی مـوارد توسـط برخـی نظریه پـردازان مـورد انتقـاد قـرار‬ ‫می گیـرد را دارای پیـام روانـی خیلـی مثبـت روحـی و روانـی‬ ‫بـه نسـبت اقتصـاد و تغذیـه دانسـت و افـزود‪« :‬ایـن اقدامات‬ ‫هرچند کوچک این خاصیت را دارد که وقتی فرد می بینید‬ ‫کـه بسـته غذایـی در منـزل بـه او داده می شـود پـس او دیـده‬ ‫شـده و فرامـوش نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار زن سرپرست خانوار در اصفهان‬ ‫معـاون امـور اجتماعـی اداره کل بهزیسـتی اصفهـان‪ ،‬توجـه‬ ‫بـه زنـان سرپرسـت خانـوار در فامیـل‪ ،‬همسـایه و محلات را‬ ‫ضـروری دانسـت و گفـت‪« :‬رفـع نیازهـای مـادی ایـن افـراد‬ ‫می توانـد روحیـه انهـا را از بعـد عاطفـی تقویـت کنـد و نشـاط‬ ‫و شـادابی را در انهـا بـه منظـور انگیـره بیشـتر بـرای کار و‬ ‫تلاش ایجـاد کنـد»‪ .‬وی ایـن دسـته اقدامـات حمایتـی را‬ ‫موجـب بازدارندگـی زنـان سرپرسـت خانـوار به عنـوان اقشـار‬ ‫اسـیب پذیر جامعـه از اسـتیصال و افسـردگی و عـوارض‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬روحـی و روانـی کرونـا دانسـت‪ .‬ناجـی یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬ا کنـون در اسـتان حـدود ‪ ۲۰۰‬هـزار زن سرپرسـت‬ ‫خانـوار وجـود دارد کـه بـا توجـه به اینکه تمامـی انها نیازمند‬ ‫حمایـت نیسـتند حـدود ‪ ۷۰‬هزار نفـر زیرپوشـش نهادهـای‬ ‫حمایتـی هماننـد بهزیسـتی و کمیتـه امـداد قـرار دارنـد»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫در جستجوی‬ ‫شبکه‬ ‫در یکـی از توابـع شهرسـتان "اسلام اباد غـرب" حـدود‬ ‫‪ ۱۵‬روسـتا در نقـاط کـور شـبکه اینترنـت قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫دانش امـوزان و دانشـجویان بـا همراهـی والدینشـان‪،‬‬ ‫هـر روز بـرای اسـتفاده از شـبکه اینترنـت و انجـام امـور‬ ‫اموزشـی خـود مجبورنـد بـه ارتفاعـات بر ‪‎‬ونـد‪.‬‬ ‫بهمنزارعی‪/‬ایرنا‬ ‫سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان مطرح کرد؛‬ ‫ضرورت طراحی المان های ماندگار برای سالگرد شهادت سردار دل ها‬ ‫عفت فالح‬ ‫در نشسـت اعضـای کمیتـه عمرانـی و یادمان هـای‬ ‫شـورای سیاسـت گذاری مکتـب سـپهبد شـهید حـاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی‪ ،‬بـر طراحـی المان هـای مانـدگار و‬ ‫انجـام اقدامـات فاخـر و بی نقـص بـرای سـالگرد سـردار‬ ‫دل هـا تا کیـد شـد‪ .‬سرپرسـت معاونـت خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری کرمـان‪ ،‬در نشسـت اعضـای کمیتـه عمرانـی‬ ‫و یادمان هـای شـورای سیاسـت گذاری مکتـب سـپهبد‬ ‫شـهید حاج قاسـم سـلیمانی‪ ،‬باتا کیدبر ضرورت طراحی‬ ‫و نصـب سـردیس و تندیـس سـردار شـهید حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬هماهنگـی بـا سـایر ارگان هـای‬ ‫دولتـی اسـتان درخصـوص نصـب بنـر و فضاسـازی‬ ‫سـطح شـهر دراسـتانه سـالگرد شـهادت سـپهبد شـهید‬ ‫حـاج قاسـم قاسـم سـلیمانی‪ ،‬جهـت جلوگیـری از انجـام‬ ‫اقدامـات پرا کنـده و بـدون هماهنگـی‪ ،‬ضروری سـت»‪.‬‬ ‫رامیـن امیـر مداح خاطرنشـان کرد‪« :‬چهـارراه «ولی عصر»‬ ‫باتوجه بـه قـرار داشـتن در مجـاورت «بیت الزهـرا» منـزل‬ ‫سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی‪ ،‬بایـد به صـورت‬ ‫ویـژه طراحـی شـود»‪ .‬معـاون اجرایی سـپاه ثاراهلل اسـتان‬ ‫کرمان نیز دراین جلسـه‪ ،‬ضمن تشـکر از اقدامات مناطق‬ ‫مختلـف شـهرداری در نصـب المان هـای سـپهبد شـهید‬ ‫حـاج قاسـم سـلیمانی‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬سـاخت‬ ‫سـردیس و تندیس سـپهبد شـهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫در میدان ها و گذرهای اصلی‪ ،‬به طورجدی در دستورکار‬ ‫قـرار دارد‪ ،‬امـا به دلیـل حساسـیت و اهمیـت ایـن مهـم و‬ ‫لـزوم دریافـت مجـوز بـرای طر ح هـای ارائه شـده‪ ،‬زمان بـر‬ ‫اسـت»‪ .‬سـرهنگ منصـور ذوالعلـی‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬در‬ ‫طراحـی المان هـای یادبـود سـپهبد شـهید حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی‪ ،‬بایـد بین المللی بـودن شـخصیت و مکتـب‬ ‫سـردار سـلیمانی‪ ،‬مدنظـر قـرار گیـرد»‪ .‬وی باتا کیدبـر‬ ‫ضـرورت اسـتفاده از طر ح هـا و متریـال مانـدگار بـرای‬ ‫فضاسـازی های سـطح شـهر‪ ،‬بیان کرد‪« :‬با هدف یادبود‬ ‫شـهدای تشـییع‪ ،‬المانـی ویـژه بـرای نصـب در میـدان‬ ‫مهارسیالب هایحریمقیامدشت‬ ‫و جاده هایمواصالتی بهبزرگراهامامرضا‬ ‫(ع)‬ ‫بـا تلاش عوامـل حـوزه خدمـات شـهری و گشـت انضبـاط‬ ‫شـهری شـهرداری قیامدشـت‪ ،‬سـیالب های حریـم‬ ‫شـهر قیامدشـت مهـار شـد‪ .‬حسـین ترکاشـوند؛ شـهردار‬ ‫قیامدشـت با اعالم اماده باش کامل این شـهرداری درپی‬ ‫بارش هـای شـدید گفـت‪« :‬باتوج هبـه الیروبـی مسـیل ها‪،‬‬ ‫مشـکلی دراین حوزه نداریم و اوضاع تحت کنترل اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس سـتاد مدیریـت بحران شـهر قیامدشـت همچنین‬ ‫از همشـهریان خواسـت باتوج هبـه کاهـش دمـای هـوا در‬ ‫اسـتفاده از وسـایل گرمایشـی گازسـوز همچـون بخـاری و‬ ‫ابگرمکن از صحیح کار کردن دودکش های انان اطمینان‬ ‫حاصـل کنند‪.‬‬ ‫عطرا گین شدنفضایمجازیباقرشهر‬ ‫با راه اندازی سایت شهدا‬ ‫«ازادی» طراحـی شـده کـه درصـورت تائیـد‪ ،‬اجـرا خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬اسـماعیل جهانشـاهی؛ مدیر حراسـت شـهرداری‬ ‫کرمـان نیـز دراین جلسـه باتا کیدبراینکـه هر اقدامـی برای‬ ‫یادبـود سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی‪ ،‬بایـد فاخر‬ ‫و بی نقـص باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬طراحـی و نصـب المان هـای‬ ‫ویـژه در ورودی هـای شـهر بایـد در اولویـت قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫معاون سـیما و منظر سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‬ ‫شـهری شهرداری کرمان نیز دراین جلسـه بیان کرد‪٤٠« :‬‬ ‫تابلـوی فلکسـی دوطرفـه نوری با هماهنگی سـپاه ثاراهلل‬ ‫اسـتان در شـهرداری های مناطـق مختلـف جانمایـی‬ ‫درحال نصـب اسـت»‪ .‬عمـاد محسـنی تکلو افزود‪:‬‬ ‫شـده و‬ ‫ِ‬ ‫«عالوه برایـن‪ ،‬جانمایـی بـرای نصـب ‪ ١٠‬تابلـو در رفیـوژ‬ ‫میانـی بلـوار «شـهید عباس پـور» (پارادیـس) توسـط‬ ‫شـهرداری انجـام و تابلوهـا خریـداری شـده اند»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ ٤٠« :‬تابلـوی کوچک بـرای نصب روی تیرهای‬ ‫برق نیز خریداری شـده و ‪ ١٠‬تابلوی تک پایه کاشـی نیز در‬ ‫محدوده گلزار شـهدا نصب خواهد شـد»‪ .‬محسـنی تکلو‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬از انجا کـه بنرهـا و تابلوهـای شـهری‬ ‫به مناسـبت سـالگرد شـهادت سپهبد شـهید حاج قاسم‬ ‫سـلیمانی‪ ،‬به اندازه کافی در سـطح شـهر نصب می شود‪،‬‬ ‫اسـتفاده از پارچـه‪ ،‬بیـرق و پرچـم محتـوی تصاویر سـردار‬ ‫دل هـا در برخـی قسـمت های شـهر نیـز تنـوع و جذابیـت‬ ‫بیشـتری ایجـاد خواهـد کـرد»‪ .‬دراین جلسـه‪ ،‬دررابطه بـا‬ ‫المان هـا و طر ح هایـی کـه قـرار اسـت روی پل هـای عابـر‬ ‫پیـاده و تقاطع هـای غیرهم سـطح شـهر نصـب شـود‪،‬‬ ‫توضیحاتـی ارائه شـد‪ .‬همچنین توضیحاتـی درخصوص‬ ‫اصالحـات طـرح «گـذر فرهنگـی سـپهبد شـهید حـاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی» از میـدان «بسـیج» تـا میـدان «شـورا»‬ ‫و چهـارراه «پاسـداران»‪ ،‬شـامل المـان ورودی‪ ،‬تابلـوی‬ ‫دوطرفـه و تابلوهـای پورتابـل روی دیوارهـا‪ ،‬بیـان شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خبر داد؛‬ ‫اختصاص‪۱۹۵‬میلیاردتومان برای ساخت مسکن اقشار کم درامد‬ ‫سیناغریب‬ ‫مدیرکل بنیاد مسـکن گلسـتان گفت‪١٩٥« :‬میلیاردتومان‬ ‫اعتبـار بـه سـاخت مسـکن اقشـار کم درامـد گلسـتان‬ ‫ـزارش مهـر؛ سـید محمـد حسـینی‬ ‫اختصـاص یافـت»‪ .‬ب هگ ِ‬ ‫نلـرزه‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون ‪ ١٠٠‬زمی ‬ ‫در اسـتان ثبـت شـده و باتوجه بـه فرسـوده بودن ‪١٢٨‬هـزار‬ ‫واحـد مسـکونی روسـتایی از مـردم می خواهیـم کـه بـرای‬ ‫مقاوم سـازی واحدهای خود و دریافت تسـهیالت به بنیاد‬ ‫مسـکن مراجعه کننـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬سـاالنه ‪٢٠٠‬هـزار واحد‬ ‫مسـکونی روسـتایی در سـطح کشـور سـاخته می شـود کـه‬ ‫سـهمیه سـال های قبـل اسـتان دوهـزار واحـد بـود کـه بـا‬ ‫رایزنی هـای صورت گرفتـه سـهمیه سـال قبـل بـه ‪١١‬هـزار‬ ‫واحـد و سـهمیه سـال جـاری بـه ‪١٠‬هـزار واحـد افزایـش‬ ‫یافـت و به دنبـال ان هسـتیم کـه جهـش موردنظـر رهبـر‬ ‫معظـم انقلاب در بخـش تولیـد و تامیـن مسـکن موردنیـاز‬ ‫هم اسـتانی ها را تحقـق بخشـیم»‪ .‬حسـینی بااشـاره به‬ ‫زلزلـه رامیـان ادامـه داد‪« :‬زلزلـه در شهرسـتان رامیـان بـه‬ ‫‪ ٢٧٠‬واحـد خسـارت وارد کـرد و هم ا کنـون همـه واحدهـای‬ ‫خسـارت دیده ارزیابـی شـده و بـرای همـه واحدهـا پروانـه و‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫نقشـه رایـگان تهیـه شـده اسـت»‪ .‬وی گفت‪« :‬تا کنـون ‪١٩٥‬‬ ‫واحـد فونداسـیون زده شـده و ‪ ٧٠‬واحـد دیوارچینـی شـده‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان اظهـار کـرد‪٩٠« :‬میلیـون‬ ‫تومـان بـرای هـر واحـد خسـارت دیده احداثـی از منابـع‬ ‫داخلـی بنیـاد جـذب اعتبـار شـده و هنـوز هیـچ مبلغـی‬ ‫توسـط دولـت تصویـب و ابلاغ نشـده اسـت»‪ .‬حسـینی‬ ‫افـزود‪« :‬تامیـن سـیمان رایـگان از دیگـر خدمـات بـود کـه‬ ‫توسـط بنیاد مسـتضعفان اتفاق افتاد و تا کنون دوهزار ُ تن‬ ‫سـیمان تامیـن شـده اسـت»‪ .‬وی توضیـح داد‪« :‬بـه هـر‬ ‫واحـد مسـکونی احداثـی ‪١٠‬میلیون تومـان به عنـوان کمک‬ ‫بالعـوض اجاره بهـا پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬حسـینی‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬یکـی از فعالیت هـای اصلـی بنیـاد مسـکن‬ ‫اسـتان تامیـن مسـکن اقشـار کم درامـد و اسـیب پذیر‬ ‫اسـت کـه هم ا کنـون سـاخت سـه هزار واحـد مسـکونی‬ ‫بـا اعتبـار ‪١٩٥‬میلیاردتومـان در سـطح اسـتان درحـال‬ ‫سـاخت اسـت کـه به هر واحـد ‪٤٠‬میلیون تومان تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه بـا بازپرداخـت ‪ ١٥‬سـاله بـا کارمـزد پنج درصـد‬ ‫و ‪٢٥‬میلیون تومـان کمـک بالعـوض پرداخـت می شـود»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬طـرح‬ ‫اقـدام ملـی بـا هدف تامین مسـکن اقشـار متوسـط جامعه‬ ‫یسـت کـه تا کنـون زمیـن‬ ‫در سـطح اسـتان درحـال پیگیر ‬ ‫موردنیـاز جهت سـاخت واحدهای مسـکونی ایـن طرح در‬ ‫همه شهرستان ها تهیه شده و احداث دوهزار و ‪ ٩٠٠‬واحد‬ ‫مسـکونی در سـطح اسـتان در قالـب ایـن طـرح درحـال‬ ‫کارسازی سـت»‪.‬‬ ‫مشـاور شـهردار و مسـئول امـور ایثارگـران شـهرداری‬ ‫باقرشـهر گفـت‪« :‬افتخـاری دیگـر بـرای جوانـان باقرشـهر‬ ‫در طراحـی و سـاخت سـایت مـردان اسـمانی باقرشـهر‬ ‫نمایـان شـد»‪ .‬جواد مغـروری دراین بـاره گفت‪« :‬باتوجه به‬ ‫ضـرورت دسترسـی و دسـتیابی بـه اطالعـات جامـع و‬ ‫کامـل زندگینامـه شـهدا و درراسـتای زنـده نگه داشـتن‬ ‫یـاد و خاطـره رشـادت های ایـن بزرگـواران و احتـرام بـه‬ ‫خانواده های معظم و معزز شهدا‪ ،‬با همت واالی جوانان‬ ‫نخبه و تحصیل کرده باقرشهر سایت مزین به نام «مردان‬ ‫اسـمانی باقرشـهر»‪ ،‬طراحـی و امـاده بهر هبـرداری شـد»‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬پس از تهیه کتابچه شناسـنامه شـهدا که‬ ‫به مـدت ‪ ۱۶‬مـاه و بـا کمـک و همراهـی نهادهـای مربوطـه‬ ‫تکمیل و چاپ شد و استقبال عمومی را درپی داشت‪ ،‬بر‬ ‫ان شـدیم بـا حضور کارشناسـان در عرصه فضـای مجازی‬ ‫نسـبت بـه راه انـدازی و طراحـی سـایت شـهدا بـا هـدف‬ ‫دردسـترس بودن و شـفافیت اطالعاتـی ایـن سـرمایه های‬ ‫معنـوی‪ ،‬تمهیـدات الزم صـورت پذیرفـت»‪.‬‬ ‫مرمت عمارت فخرالدوله شهرستان ری‬ ‫رئیـس میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫شهرسـتان ری گفـت‪« :‬عمـارت تاریخـی و ثبـت ملـی‬ ‫فخرالدولـه بـا اعتبـار ‪ ۱۰‬میلیاردریـال با مشـارکت شـهرداری‬ ‫کهریزک مرمت می شود»‪ .‬به گزارش روابط عمومی اداره کل‬ ‫میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی تهـران؛ امیـر‬ ‫مسیب رحیم زاده بابیان اینکه تمام مراحل مرمت عمارت‬ ‫فخرالدوله زیر نظر کارشناسـان میراث فرهنگی و با تامین‬ ‫اعتبـار شـهرداری کهریزک انجام می شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬عمارت‬ ‫فخرالدولـه از خانه هـای ارزشـمند و تاریخـی اسـتان تهـران‬ ‫به عنوان بخش مهمی از هویت فرهنگی و تاریخی منطقه‬ ‫کهریـزک نیازمنـد مرمـت و رسـیدگی بـود»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬سـال ‪ ۹۸‬نیـز بـا اعتبـار یک میلیاردریـال ازسـوی‬ ‫میـراث فرهنگـی ایـن عمـارت تاریخـی مرمـت اضطـراری‬ ‫شد»‪ .‬این مسئول خاطرنشان کرد‪« :‬پیش بینی می شود‬ ‫با انجام مراحل اداری و انتخاب پیمانکار‪ ،‬مرمت و احیای‬ ‫عمـارت تاریخـی فخرالدولـه تـا پایـان سـال ‪ ۱۴۰۰‬به اتمـام‬ ‫رسـد»‪ .‬رحیـم زاده یـاداور شـد‪« :‬ایـن بنـا به دلیـل معمـاری‬ ‫خـاص و جذابـی کـه تلفیقـی از معمـاری سـبک اروپایـی‬ ‫و سـنتی ایرانی سـت‪ ،‬از اولیـن خانه هـای ییالقـی اشـرافی‬ ‫به شـمار مـی رود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت پوینـدگان تولیـد و ترویـج کارافرینـی ا کسـیر شـرکت بـا‬ ‫مسـئولیت محدود به شـماره ثبت ‪ 568082‬و شناسـه ملی ‪14009563821‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ ‪ 1399/08/24‬تصمیمات ذیل‬ ‫اتخـاذ شـد‪ - :‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس تهـران‪ ،‬بخـش‬ ‫مرکزی‪ ،‬محله مهران‪ ،‬بزرگراه شهیدسرلشکر ستاری‪ ،‬خیابان پیامبر مرکزی‪،‬‬ ‫پلا ک ‪ ،36‬مجتمـع الدن‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ 6‬و کدپسـتی ‪1471844197‬‬ ‫تغییـر یافت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1058418‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت تـک اوج ایسـتا الویـن شـرکت سـهامی خـاص بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 414824‬و شناسـه ملـی ‪ 10320660430‬بـه اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/07/26‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ‬ ‫شـد‪ :‬مرکـز اصلـی شـرکت بـه‪ :‬اسـتان تهـران‪ -‬منطقـه ‪ ،15‬شهرسـتان تهـران‪،‬‬ ‫بخش مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محله ارژانتین‪ -‬سـاعی‪ ،‬شـهیدخالد اسلامبولی‪،‬‬ ‫کوچـه چهاردهـم‪ ،‬کوچـه شـانزدهم‪ ،‬پلا ک ‪( ،14‬خالد اسلامبولی)‪ ،‬طبقـه اول‬ ‫کدپستی‪ 1511765911‬انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاریتهران(‪)1058419‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت کارا رسام اریا سهامی خاص به شماره ثبت‬ ‫‪ 423527‬و شناسـه ملی ‪ 10320757992‬به اسـتناد صورتجلسـه‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1399/08/29‬تصمیمات ذیل‬ ‫اتخـاذ شـد‪ :‬تعـداد اعضـاء هیـات مدیـره بـه ‪ 3‬نفـر کاهـش یافـت و‬ ‫ماده مربوطه در اساسـنامه به شـرح صورتجلسـه اصالح گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1058423‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت توسـعه پتـرو صنعـت صـدر بـا‬ ‫مسـئولیت محـدود به شـماره ثبـت ‪ 320614‬و شناسـه ملی‬ ‫‪ 10103577283‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی‬ ‫عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/07/14‬تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬شـرکت تجـارت پیشـه گان صنعـت‬ ‫پرشـین شناسـه ملـی ‪ 10320407251‬بـه نمایندگـی اقـای‬ ‫جمشـید اقبالپـور کـد ملـی ‪ 3731840308‬بسـمت رئیـس‬ ‫هیئـت مدیـره و شـرکت سـامان تجـارت اختـر شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14004311014‬بـه نمایندگـی اقـای خشـایار خزائـی کـد ملـی‬ ‫‪ 3255317681‬بسـمت مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیـره‬ ‫بـرای مـدت نامحـدود انتخـاب شـدند‪ .‬کلیـه اوراق و اسـناد‬ ‫بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بروات‪ ،‬عقود‬ ‫اسلامی و قراردادهـا بـا امضـا مدیرعامـل و رئیـس هیئـت‬ ‫ً‬ ‫مدیـره متفقـا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1058421‬‬ ‫ا گهی تغییرات شـرکت فراور سـنگ تهران با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 137937‬و شناسه ملی ‪ 10101810309‬به استناد‬ ‫صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/08/15‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ - :‬اقـای مسـعود بیگـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0051102633‬بـا پرداخـت مبلغـی بـه صنـدوق شـرکت‬ ‫میـزان سهم الشـرکه خـود را بـه ‪ 40000000000‬ریـال افزایـش داد‪.‬‬ ‫ خانـم سـپیده میرزائی فـرد بـه شـماره ملـی ‪ 0061275794‬بـا‬‫پرداخـت مبلغـی بـه صنـدوق شـرکت میـزان سهم الشـرکه خود‬ ‫را بـه ‪ 10000000000‬ریـال افزایـش داد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت‬ ‫از مبلـغ ‪ 5000000000‬ریـال بـه ‪ 50000000000‬ریـال افزایـش و مـاده‬ ‫مربوطه در اساسنامه اصالح گردید‪ - .‬لیست شرکا بشرح ذیل‬ ‫قـرار گرفـت‪ :‬اقـای مسـعود بیگـی بـه شـماره ملـی ‪0051102633‬‬ ‫دارنـده ‪ 40000000000‬ریـال‪ ،‬خانـم سـپیده میرزائی فـرد به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0061275794‬دارنـده ‪ 10000000000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1058417‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 390821‬و شناسه ملی ‪ 10320407251‬به استناد صورتجلسه‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1398/12/29‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ‬ ‫شد‪ - :‬شرکت گسترش تالشگران تات (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی‬ ‫‪ 10320544555‬به نمایندگی اقای جمشید اقبالپور کد ملی ‪3731840308‬‬ ‫با پرداخت مبلغ ‪ 3750000000000‬ریال به صندوق شـرکت‪ ،‬سهم الشـرکه خود‬ ‫را به مبلغ ‪ 3750995000000‬ریال افزایش دادند‪ - .‬شـرکت پیشـگامان توسـعه‬ ‫تجـارت البـرز (بـا مسـئولیت محدود) بشـماره شناسـه ملـی ‪ 10320410849‬به‬ ‫نمایندگی اقای محمدحسین صدیقی به کد ملی ‪ 0050265474‬با پرداخت‬ ‫مبلـغ ‪ 3750000000000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت سهم الشـرکه خـود را بـه مبلـغ‬ ‫‪ 3750005000000‬ریـال افزایـش دادنـد‪ - .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ‬ ‫‪ 1000000000‬ریـال بـه مبلـغ ‪ 7501000000000‬ریـال افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه‬ ‫در اساسـنامه اصالح گردید‪ - .‬اسـامی و میزان سهم الشـرکه هر یک از شـرکا‬ ‫پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد‪ - :‬شرکت گسترش تالشگران‬ ‫تات به نمایندگی اقای جمشید اقبالپور کد ملی ‪ 3731840308‬دارای مبلغ‬ ‫‪ 3750995000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬شـرکت پیشـگامان توسـعه تجـارت البرز‬ ‫بـه نمایندگـی اقـای محمدحسـین صدیقـی کـد ملـی ‪ 0050265474‬دارای‬ ‫مبلـغ ‪ 3750005000000‬ریال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1058420‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت صنایـع اراسـنج شـیمی سـهامی خـاص بـه‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 187165‬و شناسـه ملـی ‪ 10102292190‬بـه اسـتناد‬ ‫صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1399/08/07‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقایـان محمـد‬ ‫عشراقیه کاشـی بـه شـماره ملـی ‪ 0055987656‬بسـمت مدیرعامـل‬ ‫و عضـو هیئـت مدیـره و حمیـد احسـانی مهر بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0051819651‬بسـمت رئیـس هیئـت مدیـره و عرفـان احسـانی مهر‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0022201084‬بسـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره‬ ‫بـرای مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد‪ .‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار‬ ‫و تعهـداور از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات و قراردادهـا و عقـود اسلامی‬ ‫ً‬ ‫بـا امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت و کلیـه‬ ‫ً‬ ‫اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شـرکت‬ ‫معتبر می باشـد‪ .‬حسـن بزرگ نیا به شـماره ملی ‪ 0061363881‬و فلور‬ ‫ارشـادی بـه شـماره ملـی ‪ 0073773832‬بـه ترتیب بعنوان بازرسـین‬ ‫اصلـی و علی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی گردیدنـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1058422‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت توسعه و سرمایه گذاری صنایع انرژی گستر پایدار سهامی‬ ‫خـاص بـه شـماره ثبـت ‪ 405549‬و شناسـه ملـی ‪ 10320569204‬بـه اسـتناد‬ ‫صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1398/07/15‬و مجـوز شـماره‬ ‫‪ 992303/15482‬مـورخ ‪ 1399/6/31‬وزارت میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایـع دسـتی تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬اخـذ تسـهیالت از بانک هـا‬ ‫و موسسـات مالـی و تجـاری‪ -2 .‬ایـن بنـد بـه سـایر بندهـای موضـوع مـاده ‪2‬‬ ‫اساسـنامه شـرکت اضافـه و بنـد مـاده ‪ 2‬اساسـنامه بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1058424‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 24‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪331‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ناگهان درخت‬ ‫تیستویسبزانگشتی‬ ‫تا پایان این فصل تعطیل است‬ ‫«نا گهان درخت» فیلمی به نویسندگی و کارگردانی صفی یزدانیان؛ محصول‬ ‫یو هفتمین دوره‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۷‬اسـت‪ .‬این فیلم در بخش سـودای سـیمرغ س ‬ ‫جشـنواره فجـر حضـور داشـت‪ .‬داسـتان فیلـم دربـاره فرهـاد اسـت کـه زندگی‬ ‫خـود را از کودکـی تـا ‪ ۵۰‬سـالگی بـرای روانـکاو تعریف می کند‪ .‬پیمـان معادی‪،‬‬ ‫مهناز افشـار‪ ،‬شـقایق دهقان‪ ،‬سـیامک صفری‪ ،‬مهراب قاسـم خانی‪ ،‬پانته ا‬ ‫پناهی هـا‪ ،‬ارمـان مرادی و زهره عباسـی؛ بازیگران ان هسـتند‪.‬‬ ‫سـعید ابـک‪ ،‬روشـنک کریمـی‪ ،‬پرویـز حاجـی زاده‪ ،‬امیـن پرویـن‪ ،‬پریسـا‬ ‫رفیعی‪ ،‬الهام ایروانی‪ ،‬بهار سـیف‪ ،‬نرگس مقیمی و امیر عباسـیان؛ بازیگران‬ ‫ کارگردانـی رامیـن کهـن هسـتند کـه برپایـه متـن مشـترک او‬ ‫ایـن نمایـش به‬ ‫ِ‬ ‫و بهـار طاهـری در سـال ‪ 93‬بـه روی صحنـه رفـت و ا کنـون فیلم تئاتـر ان در‬ ‫دسـترس اسـت‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬بر اسـاس رمانی نوشـته موریس دورئـون با ترجمه‬ ‫لیلـی گلسـتان ارائه شـده‪.‬‬ ‫«تـا پایـان ایـن فصـل تعطیـل اسـت» در ژانـر وحشـت به قلـم مـری داونینگ‬ ‫هـان؛ نویسـند ه امریکایی سـت کـه بـا ترجمـه الهـه مـرادی و میلاد بابانـژاد‬ ‫توسـط انتشـارات «پیدایـش» بـرای گـروه سـنی نوجـوان در ‪240‬صفحـه و‬ ‫ قیمـت ‪48‬هزارتومـان منتشـر شـده اسـت‪ .‬ایـن کتاب که نخسـتین بار در‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫سـال ‪ ۲۰۰۹‬منتشـر شـده‪ ،‬نویسـنده اش را برند ه جوایز «ادگار» و نامزد جایزه ‬ ‫«دوروتـی کانفیلـد» فیشـر کرده اسـت‪.‬‬ ‫مزامیر‬ ‫اتاق مشرف به تاالر‬ ‫فیلترهوشمندبورسی‬ ‫یفـرد و مرتضـی‬ ‫«مزامیـر» البومی سـت از همـکاری و هم نـوازی علـی بهرام ‬ ‫گـودرزی‪ ،‬شـامل ‪ ۱۰‬قطعـه بـی کالم و یک قطعـه بـا کالم از دونـوازی دو تـار‬ ‫و سـنتور بر اسـاس موسـیقی مقامـی شـمال خراسـان و ترکمن صحـرا‪.‬‬ ‫یسـت از‬ ‫بهرامی فـرد دربـاره ایـن اثـر می گویـد‪« :‬مزامیـر‪ ،‬منظومه ا ‬ ‫درهم تنیدگـی خنیاهـای کهـن و زایش نغمه های نو بر بسـتر موسـیقی یکی‬ ‫از غنی تریـن مهدهـای هنـر ایـن سـرزمین»‪ .‬ناشـر ایـن البـوم نیـز «ماهـور»‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫نمایشـگاه «اتـاق مشـرف بـه تـاالر» تـا ‪ 28‬اذرمـاه در «تـاالر این ‪/‬جـا» تمدیـد‬ ‫جهان نگارگـری‪ ،‬از ابزار‬ ‫رویداد ابوالفضل هارونی‪ ،‬امده‪:‬‬ ‫شـد‪ .‬در بیانیـه ایـن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫متنوعـی بـرای فـرار از مادیـت اسـتفاده می کنـد‪ .‬ه ریـک از ابزارهـا‪ ،‬بخشـی از‬ ‫پیونـد مـادی چیز هـا بـا جهـان را نفی می کنـد‪ .‬نگارگر بـا این روش ها به جای‬ ‫خلق دنیایی برای کسان و چیز ها‪ ،‬منظومه ای از مفاهیم و صور می سازد‪.‬‬ ‫این اپلیکیشـن به پشتوانه موتور تحلیلگر هوشـمندی که روزانه بازار بورس‬ ‫را پایـش می کنـد‪ ،‬فرصت هـای مناسـب سـرمایه گذاری را فیلتـر می کنـد تـا‬ ‫کاربـران بـا صـرف زمـان کمتر‪ ،‬بهترین تحلیل ها را در اختیار داشـته باشـند و‬ ‫راحت تـر وارد رقابت هـا شـوند‪ .‬عالوه بر این؛ فیلترهای سـاده تری نیـز در این‬ ‫ً‬ ‫برنامـه بـرای اسـتفاده کاربران در نظر گرفته شـده کـه معموال به تحلیلگران‬ ‫کمـک می کنـد فرصت هـا را بهتر شناسـایی کنند‪.‬‬ ‫امین اقایی‬ ‫تد هیوز‬ ‫کوه هایمریخی‬ ‫«کوه هـای مریخـی» کـه بـا نـام کوه هـای مینیاتـوری نیـز شـناخته می شـود‪،‬‬ ‫بخشـی از طبیعـت زیبـای چابهـار ب هشـمار مـی رو د کـه متاسـفانه چنـدان‬ ‫مورد توجـه قـرار نگرفتـه‪ .‬ایـن کوه هـا به سـبب وضعیتی کـه دارند‪ ،‬در دسـته ‬ ‫مناطـق «بدبـوم» قـرار می گیرنـد‪ .‬ویژگـی مشـترک این مناطق نبود پوشـش‬ ‫گیاهی سـت‪ .‬ایـن کوه هـا‪ ،‬از نـوع رسـوبی هسـتند و طبـق نظـر کارشناسـان؛‬ ‫در گذشـته های دور‪ ،‬زیـر تلـی از خـا ک مدفـون بوده انـد‪.‬‬ ‫اینک تویی‪ ،‬انجا ‪...‬‬ ‫نشسته در میان نرگس های زرد‬ ‫در نهایتبی گناهی‬ ‫انگار حالت گرفته ای برای تصویر‬ ‫به ناممعصومیت!‬ ‫نور در کمال خویش بر چهره ات تابیده‬ ‫نرگسی را می مانی در میان نرگس ها ‪...‬‬ ‫این اخرین بهار توست بر روی خاک‬ ‫باز هم‬ ‫مانند ان نرگس ها ‪...‬‬ ‫مترجم‪:‬پیرایهیغمایی‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫زندگی ام را می کنم‬ ‫معروف ترین اثر مکتوب «گلدمن»‪ ،‬خودزندگی نامه ای تحت عنوان «زندگی ام را می کنم» است که در‬ ‫دو مجلد در سال های ‪ 1931‬و ‪ 1934‬منتشر کرد‪ .‬این اثر‪ ،‬زندگی شخصی و سیاسی او را از کودکی تا‬ ‫سال ‪ ۱۹۲۷‬بازگو می کند و بارها ویرایش مجدد شده است‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامونشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫اما گلدمن‬ ‫مذهبـی‬ ‫«امـا گلدمـن» در یـک خانـواده بـا پیش زمینـه‬ ‫ِ‬ ‫ تاریـخ ‪ 27‬ژوئـن ‪ 1869‬در‬ ‫یهودیـت ارتدکـس متولـد شـد؛ به ِ‬ ‫«کونـو» در امپراتـوری روسـیه کـه امـروزه بـا نـام «کاونـاس»؛‬ ‫«جمهوری لیتوانی» شـناخته می شـود‪.‬‬ ‫دومین شـهر بزرگ‬ ‫ِ‬ ‫مـادرش ‪ Taube Bienowitch‬دوبـار ازدواج کـرد؛ از ازدواج‬ ‫ اسـامی «هلنـا» (‪ )1860‬و «لنـا» (‪)1862‬‬ ‫اولـش‪ ،‬دو دختـر به‬ ‫ِ‬ ‫داشـت و بعد ازانکه شـوهر مسلولش درگذشت‪ ،‬با پدر «اما»‬ ‫ازدواج کرد‪ .‬بعدها «اما» در زندگی نامه خود نوشـت‪« :‬همه‬ ‫عشـقی که داشـت نیز با مرگ همسـر اولش که در ‪15‬سالگی‬ ‫بـه عقـدش درامـده بـود‪ ،‬زیـر خـا ک رفـت!» ازدواج دوم او بـا‬ ‫ زعـم «امـا»؛ از همـان‬ ‫(پـدر امـا) بـود کـه به ِ‬ ‫«ابراهـام گلدمـن» ِ‬ ‫خانوادگی خود‬ ‫پدر «اما» میـراث‬ ‫ابتـدا شکسـت خورده بود‪ِ .‬‬ ‫ِ‬ ‫چیـک بـه‬ ‫را در مشـاغل مختلفـی سـرمایه گذاری کـرد کـه هی ‬ ‫نتیجـه نرسـید و ایـن ورشکسـتگی های پی درپـی‪ ،‬انـدک‬ ‫گرمـای خانـواده را نیـز از بیـن بـرد و رابطـه زن و شـوهر از قبـل‬ ‫نیـز سـردتر شـد‪ .‬خانـه ب هسـرعت بـه محلـی پرتنـش تبدیـل‬ ‫شـد کـه دیگـر فضـای امنـی بـرای پـرورش و امـوزش بچه هـا‬ ‫بارداری مجدد ‪ Taube‬دران اثنا واقعیت‬ ‫به شمار نمی رفت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تلـخ دیگـری را بـرای ِامـای کوچـک پدیـدار کـرد‪ :‬تبعیـض!‬ ‫پدرش خواهان فرزند پسر بود؛ زیرا وجود یک دختر دیگر را‬ ‫نشـانه وقوع شکسـتی دیگر می دانسـت‪ .‬این زوج درنهایت‬ ‫صاحـب سـه فرزنـد پسـر شـدند؛ امـا بازهـم «امـا» فرزنـد اول‬ ‫بدشـگونی خانـواده! پـدر‪،‬‬ ‫به شـمار می رفـت و ایـن یعنـی‬ ‫ِ‬ ‫خشـونت را سـرلوحه تربیـت فرزنـدان خـود قـرار داده بـود و‬ ‫یکـرد؛ ایـن‬ ‫به شـدت بابـت هـر اشـتباهی ان هـا را تنبیـه م ‬ ‫مجـازات‪ ،‬شـامل هرگونـه مخالفـت اعضـای خانـواده بـا نظـر‬ ‫درمـورد «امـا» نـوع تنبیـه شـدیدتر بود‪:‬‬ ‫او نیـز می شـد‪ .‬البتـه‬ ‫ِ‬ ‫او شلاق می خـورد؛ زیـرا سـرکش تر از سـایرین بـود! مـادر‬ ‫نیـز رقیق القلـب نبـود؛ ازاین جهـت‪ ،‬کمتـر پیـش می امـد‬ ‫کـه حتـی مداخلـه کنـد و از همسـرش بخواهـد در مجـازات‬ ‫بچه هـا تخفیف دهد‪ .‬انچـه «اما» بعدها دریافت این بود که‬ ‫ً‬ ‫خشـونت عجیـب پـدرش احتمـاال به خاط ِـر سـرخوردگی‬ ‫جنسـی بـود کـه گریبانـش را گرفتـه بـود‪ .‬مـرگ یکـی از‬ ‫پسـرهای خانـواده (لوئیـس) در سـن شش سـالگی نیـز ایـن‬ ‫شـرایط را تشـدید کـرد‪ .‬درادامـه‪ ،‬وقتـی در اوایـل نوجوانـی‪،‬‬ ‫ خوردن یـک روسـتایی درمالعـام بـود‪ ،‬حـس‬ ‫شـاهد شلاق‬ ‫ِ‬ ‫اعمـال خشـونت به عنـوان عامـل قـدرت‪،‬‬ ‫و‬ ‫زورگویـی‬ ‫تنفـر از‬ ‫ِ‬ ‫در او شـکل گرفـت‪ .‬فقـر خانـواده اجـازه نمـی داد تـا بچه هـا‬ ‫سـیر طبیعی بزرگ شـدن را طی کنند و همه ان ها در جایی‬ ‫مشـغول بـه انجـام کاری پسـت بـرای کسـب پولـی انـدک‬ ‫بودنـد تا بتوانند شکمشـان را سـیر نگه دارنـد‪ .‬دراین میان‪،‬‬ ‫روحیـه جنـگاور «امـا» او را بـه خودامـوزی کشـاند؛ شـروع‬ ‫دشـوار «نیـکالی‬ ‫بـه خوانـدن متـون مختلـف کـرد؛ از اثـار‬ ‫ِ‬ ‫چرنیشفسـکی» گرفتـه تـا موضوعـات سیاسـی را بـا انـدک‬ ‫یکـرد و به رغم انکـه پـدرش‬ ‫سـوادی کـه داشـت‪ ،‬مطالعـه م ‬ ‫اصـرار داشـت او را در سـن کـم شـوهر دهـد‪ ،‬زیـر بـار نرفـت‪.‬‬ ‫تجربـه متاثرکننـده یـک تجـاوز دراسـتانه جوانـی باعـث شـد‬ ‫تـا بـرای سـال ها ارتباطـات او مختـل شـود و البتـه نـگاه او به‬ ‫مقابلـه با خشـونت در هرنـوع رابطـه؛ از روابط میان فردی تا‬ ‫روابط مرسـوم اجتماعی را عمیق تر سـاخت‪ .‬در سال ‪1885‬‬ ‫یکـه پـدرش به شـدت‬ ‫وقتـی تنهـا ‪16‬سـال داشـت و درحال ‬ ‫مخالـف بـود‪ ،‬بـه امریکا مهاجرت کرد؛ ابتدا در «روچسـتر» و‬ ‫نظیر «نیوهیـون» و «کنتیکت» اقامت‬ ‫بعدهـا در شـهرهایی ِ‬ ‫گزیـد‪ .‬بـرای امرارمعـاش در کارخانه هـای تولیـد پوشـا ک‪،‬‬ ‫یکـرد و هم زمـان بـا گروه هـای سوسیالیسـت و‬ ‫کارگـری م ‬ ‫انارشیسـت‪ ،‬بـه گفت وگـو و دریافـت عقایدشـان پرداخـت‪.‬‬ ‫لمـکان کـرد و انجـا بـا‬ ‫در سـال ‪ 1889‬بـه «نیویـورک» نق ‬ ‫«الکسـاندر برکمـن» اشـنا شـد؛ نویسـنده کتـاب «الفبـای‬ ‫ـرور یک‬ ‫انارشیسـم» کـه در سـال ‪ 1892‬ب هجـرم تلاش برای ت ِ‬ ‫ نـام «هنـری کلـی‬ ‫کارخانـه دار و سـرمایه ِ‬ ‫ گذار ضـد اتحادیـه به ِ‬ ‫فریـک» ‪ ،‬روانـه زنـدان شـد‪ .‬یک سـال بعـد از ایـن اشـنایی‪،‬‬ ‫ دلیـل دامن زدن و تحریک به شـورش طی‬ ‫ِ‬ ‫خـود «انـا» نیـز به ِ‬ ‫سـخنرانی بـرای کارگـران بیکارشـده‪ ،‬بـ ه زنـدان افتـاد‪ .‬نـگاه‬ ‫همراهـی ده سـاله شـد که به‬ ‫مشـترک ان هـا تبدیـل بـه یـک‬ ‫ِ‬ ‫فروپاشی زودهنگام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫«گلدمن»‬ ‫ازدواج نینجامید؛ زیرا‬ ‫ِ‬ ‫ازدواجـش بـا «جیکـوب کرشـنر» (‪ 1887‬تـا ‪ )1888‬تمایلـی‬ ‫بـه زندگـی مشـترک نداشـت‪ .‬او البتـه بعدهـا در ‪ 1925‬با یک‬ ‫انارشیسـت اسـکاتلندی به نام «جیمز کلتون» برای گرفتن‬ ‫تابعیـت انگلیـس‪ ،‬ازدواج کـرد کـه تـا زمـان مـرگ این مـرد در‬ ‫سـال ‪ 1936‬ادامـه یافـت‪ .‬عمـده هـدف او در زندگی‪ ،‬متمرکز‬ ‫بـر ایجـاد یـک جامعـه ارمانـی با حقوقی مسـاوی بـرای همه‬ ‫اقلیت ها بود که به نظرش‪ ،‬در سایه ازادی حاصل می شد‪.‬‬ ‫باور عمیق او به ازادی مطلق باعث شـد تا از طیف وسـیعی‬ ‫مسـائل بحث برانگیـز در جوامـع دفاع کند؛ او که سـخنوری‬ ‫دمـزاج بـود‪ ،‬خـود را مدافـع و‬ ‫توانـا و مسـتعد؛ و البتـه تن ‬ ‫حامـی پرشـور ازادی بیـان‪ ،‬برابـری و اسـتقالل زنـان و حتـی‬ ‫ِ‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ا گــر بخواهیــم از کســانی نــام ببریــم کــه دو مفهــوم «انارشیســم»‬ ‫و «فمینیســم» را ب هشــکلی قابل قبــول به هــم پیونــد دادنــد‪ ،‬‬ ‫یشــک‪ ،‬نــام «امــا گلدمــن» در صــدر چنیــن فهرســتی خواهــد‬ ‫ب ‬ ‫یکــه زندگـ ِـی خــو د را وقــف ان کــرد تــا یــک نظــم اجتماعـ ِـی‬ ‫ایســتاد؛ زن ‬ ‫جدیــد خلــق کنــد‪ .‬او یــک فعال سیاســی و نویســنده معتــرض بود که‬ ‫ً‬ ‫ـادی مــدرن اساســا ناعادالنــه‬ ‫معتقــد بــود؛ ســاختار سیاســی و اقتصـ ِ‬ ‫ عنــوان راهــی کــه بــه‬ ‫اســت و ازای ـن رو بــود کــه بــه اقتدارگریــزی به‬ ‫ِ‬ ‫روی خــوش‬ ‫چشـم اندازی تــوام بــا ازادی و برابــری‪ ،‬منتهــی می شــود‪ِ ،‬‬ ‫نشــان داد‪ .‬او بــرای ده ههــا ب هشــکلی خســتگی ناپذیر و گســترده‬ ‫ً‬ ‫ خاطــر‬ ‫علیــه ســرکوب و اســتثمار مبــارزه کــرد و ا گرچــه عمدتــا به‬ ‫ِ‬ ‫نگا ههــای خــاص سیاس ـی اش شــناخته می شــود؛ امــا رویکــردش‬ ‫یتــوان در بررسـ ِـی ایــن مفهــوم از نــگاه‬ ‫بــه جنبــش فمینیســم را نم ‬ ‫اندیشــمندان زن‪ ،‬نادیــده گرفــت‪ .‬به هرحــال او را به نوعــی نمــاد‬ ‫شــورش می داننــد کــه صــدای دیگرگون ـه ای از عصیــان زنــان علیــه‬ ‫وضــع موجــود را خلــق کــرد‪.‬‬ ‫مــن خواهــان اســتقالل زنــان هســتم؛‬ ‫حــق او بــرای تامیــن خــودش و اینکــه‬ ‫بــرای خــودش زندگــی کنــد‪ .‬رشــد یــک زن‬ ‫بایــد ازطریــق خــودش حاصــل شــود؛ بــا‬ ‫شــخصیت و توانایی هایــش نــه به عنــوان‬ ‫یــک کاالی جنســی‪.‬‬ ‫تشـکل های کارگری می دانسـت و ا گرچه از فمینیسـم موج‬ ‫دسـتیابی زنـان بـه‬ ‫اول و تلاش جریان هـای فعـال بـرای‬ ‫ِ‬ ‫«حـق رای» فاصلـه گرفت؛ اما درادامه‪ ،‬روش های جدیدی‬ ‫را در ادغـام سیاسـت های جنسـیتی در مکتـب انارشیسـم‬ ‫ایجـاد کـرد و در دهـه ‪ 70‬به عنـوان یـک فعـال حقـوق زنـان‬ ‫یاغـی‬ ‫محبوبیـت یافـت و‬ ‫ِ‬ ‫ازسـوی جامعـه خـود‪ ،‬لقـب «زن ِ‬ ‫ مدت ‪12‬سـال انتشـار مجله‬ ‫ازاداندیش» را کسـب کرد‪ .‬او به ِ‬ ‫‪ Mother Earth‬را برعهـده داشـت کـه زمینـه فعالیتـش علوم‬ ‫اجتماعـی و ادبیـات بود‪ .‬در انجا بارها به رسمیت شـناختن‬ ‫حقـوق زنـان‪ ،‬ضـرورت حضـور فعـال زنـان در حـوزه اقتصاد‪،‬‬ ‫لـزوم تغییـر نگـرش در ازدواج هـای اسـیب زا‪ ،‬رفـع تبعیـض‬ ‫جنسـیتی‪ ،‬اعتـراض بـه کدهـای اخالقـی ظالمانـه‪ ،‬چالـش‬ ‫پدرساالری و سایر موضوعات مهم ازاین دست را دستمایه‬ ‫ دسـتان مطـرح‬ ‫گزارش هـا و نقدهـای خـود و سـایر قلم به‬ ‫ِ‬ ‫اروپـا قـرار داد‪ .‬البتـه یکـی از نقدهایـی کـه بـه او و نگـرش‬ ‫خاصـش بـه مقولـه زنـان وارد می شـد این بود کـه شـمایل‬ ‫ بـاوری مـادر ترسیم شـده‬ ‫بانـوی ایدئـال و فلسـفه ذات ِ‬ ‫توسـط او دربـاره بیولـوژی زنـان‪ ،‬بـا حـس انزجـار جـاری در‬ ‫ی نسـبت به دولت ها و ساختارهای اقتصادی‪،‬‬ ‫بنیاد انارشـ ‬ ‫م امیختـه بـود و ازاین منظـر‪ ،‬قالـب انتقادهـای‬ ‫درهـ ‬ ‫فمینیسـتی ارائه شـده توسـط او و دیدگاه مجله اش درمورد‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫این موضوع‪ ،‬عمدتا در کلیشه های رایج جنسیتی محدود‬ ‫یبـه زنان‬ ‫شـده بـود و بیشـتر یک نقدگونـه اجتماعی بانگاه ‬ ‫شـناخته می شـد‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬او هیـچ گاه نتوانسـت مسـائل‬ ‫ً‬ ‫جـاری جامعـه جـدا ببینـد و بعضـا‬ ‫خـاص زنـان را از مسـائل‬ ‫ِ‬ ‫فمینیسـت ها می گوینـد کـه ا گـر پـای شـرایط نابسـامان‬ ‫کارامـدی اتحادیه هـای‬ ‫اقتصـادی ‪ ،‬ظلـم بـه طبقـه کارگـر‪ ،‬نا‬ ‫ِ‬ ‫حمایتـی «امـا گلدمـن»‬ ‫کارگـری و ‪ ...‬درمیـان نبـود‪ ،‬جنبـه‬ ‫ِ‬ ‫از زنـان نیـز رنـگ می باخـت‪ .‬او در مقالـه ‪Woman Suffrage‬‬ ‫دربـاره حـق رای زنـان‪ ،‬دیـدگاه تنـد خود را چنین بیـان کرد‪:‬‬ ‫زنـان‬ ‫«انـگار زنـان نمی تواننـد رای خـود را بفروشـند و انـگار ِ‬ ‫سیاسـی را نمی تـوان خریـد!» خـودش در این بـاره توضیـح‬ ‫داد کـه داشـتن حـق رای‪ ،‬بی شـک شـکلی از ایجـاد برابـری‬ ‫جنسیتی سـت؛ امـا ایـن برابـری‪ ،‬معنایـش این نیسـت که‬ ‫مشـارکت زنـان در عرصـه انتخابـات‪ ،‬عدالـت را وارد چرخـه‬ ‫دموکراتیـک حمایت شـده‬ ‫دولت هـا می کنـد یـا احـزاب‬ ‫ِ‬ ‫توسـط ارای زنـان‪ ،‬بـه سـوگیری ها علیـه ان هـا مبنایـی‬ ‫عادالنه تـر می دهنـد‪ .‬او معتقـد بـود تازمانی کـه عدالـت در‬ ‫شـکل کامـل و ارمانـی اش محقـق و در جامعه پیاده نشـود‪،‬‬ ‫تغییـر جایـگاه خـود‪ ،‬راه بـه جایـی‬ ‫تلاش زنـان نیـز بـرای‬ ‫ِ‬ ‫نخواهند برد‪ .‬درواقع‪ ،‬او را مادر جنبش «انارکو‪-‬فمینیسم»‬ ‫می داننـد؛ انشـعابی از فمینیسـم کـه خواهـان تجدیـد‬ ‫سـاختار بنیادیـن جامعـه؛ هـم در نهادهـای عمومـی و هـم‬ ‫در نهادهـای خصوصی سـت‪ .‬او در یکـی از سـخنرانی هایش‬ ‫درگـروی خـون مـردان و‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬پیشـرفت تاریـخ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫زنانی سـت که جسـارت به خرج داده و برای چیزی بیش از‬ ‫ً‬ ‫موج هـای عوام پسـند بـه حمایت برخاسـته اند؛ مثلا فردی‬ ‫سیاه پوسـت کـه از بـدن خـود دفـاع کـرده یا زنی کـه خواهان‬ ‫نادیده نگرفتن روح خود شـده اسـت»‪ .‬او نویسـنده ای پرکار‬ ‫بـود و تعـداد بی شـماری از جـزوات و رسـایل را دربـاره طیـف‬ ‫متنوعی از موضوعات نوشـت‪ .‬وی شـش کتاب تالیف کرد؛‬ ‫ ازجملـه «ناامیـدی مـن در روسـیه» (‪ )1923‬و «انارشیسـم و‬ ‫سـایر مقـاالت» (‪ .)1910‬او دوبـار سـکته مغـزی کـرد؛ پـس از‬ ‫دومیـن حملـه‪ ،‬سـرانجام در ‪ ۱۴‬مـی ‪ 1940‬در ‪ ۷۰‬سـالگی‪ ،‬در‬ ‫شـهر «تورنتـو» (کانـادا) درگذشـت‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!