هفته نامه سرافرازان شماره 328 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 328

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 328

هفته نامه سرافرازان شماره 328

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬ابان ‪ 30 ،1399‬ربیع االول ‪ 16 ،1442‬نوامبر ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،328‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ِاعمال محدودیت های جدید‬ ‫از اول اذرماه‬ ‫اتش سوزی در جنگل های فارس‬ ‫و فرصت های پیشگیری‬ ‫یحییگل محمدی ؛‬ ‫بهترین مربی لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کاالهای اساسی چگونه‬ ‫از سفره کارگران حذف می شوند؟‬ ‫کندوکاوی‬ ‫در جها ِ‬ ‫ن عباس کیارستمی‬ ‫من‬ ‫همچنان یار مهربانم‬ صفحه 1 ‫دو شنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‬ ‫امار کتاب خوانی و کتاب خوان ها؛ انچه می پنداریم و انچه واقعا هست‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪ sarvenaz.behbahani@gmail.com‬مغــز انســان نیــاز بــه توســعه و فعالیــت مــداوم دارد و «مطالعــه» یکــی از راه هایی ســت کــه می توانــد بــه ایــن امــر کمــک کنــد و درعین حــال تاثیــرات غیرقابل انــکاری بــر زندگــی اجتماعــی و فــردی افــراد؛ و‬ ‫میــزان خالقیــت ان هــا دارد؛ تاانجاکــه نتیجــه برخــی تحقیقــات نشــان می دهــد؛ کــودکان شـش ماهه ای کــه والدینشــان چندبــار در هفتــه برایشــان کتــاب می خواننــد درمقایسـه با کودکانــی کــه از چنیــن تجربـه ای محــروم هســتند‪ ،‬در چهارســالگی‬ ‫مهــارت خوانــدن و نوشــتن بهتــری دارنــد‪ ،‬نمــره باالتــری در ازمون هــای هــوش می گیرنــد و ســال های بعــد در زندگــی شــغل بهتــری خواهنــد یافــت؛ امــا چندسالی ســت کــه امــار کتاب خوان هــا در جهــان و ســرانه میــزان مطالعــه در کشــورها‪ ،‬بــه‬ ‫موضــوع بحــث بــرای کارشناســان تبدیــل شــده و به طورکلــی نگرانــی از کاهــش عمومــی عالقه منــدی بــه کتاب خوانــدن در میــان افــراد؛ به ویــژه کــودکان دیــده می شــود‪.‬‬ ‫در دنیــای امــروز کــه بــا ظهــور و توســعه فضــای مجــازی و افزایــش ســطح دسترســی افــراد بــه‬ ‫تلفن هــای هوشــمند و رایانه هــا‪ ،‬بیشــتر افــراد گرایــش بــه ســاعت ها حضــور دراین فضاهــا و‬ ‫گشـت وگذار در اینترنــت دارنــد‪ ،‬طبیعی ســت کــه کتــاب و کتاب خوانــدن تاحــدی بــه حاشــیه‬ ‫رانــده شــود؛ درعین حــال‪ ،‬در همین ســال ها بــا توســعه اشــکال مختلفــی از مطالعــه؛ به ویــژه‬ ‫گســترش کتاب هــای دیجیتالــی و صوتــی‪ ،‬به نظــر می رســد کــه مســیر تــازه ای درراه اشــتی‬ ‫دوبــاره بــا کتــاب فراهــم شــده‪ .‬هرچنــد هنــوز امــار مطالعــه در جهــان رضایت بخــش نیســت و‬ ‫شــمار افرادی کــه رســانه های دیجیتــال را عاملــی موثــر در این مســئله می داننــد هــم کــم‬ ‫نیســت؛ امــا به طورمثــال‪ ،‬انجمــن ناشــرین امریــکا گــزارش می دهــد کــه تنهــا دراین کشــور‪،‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۲۰۰‬هزارعنــوان کتــاب به چــاپ می رســد کــه اگــر قانــون عرضه وتقاضــا را درنظــر‬ ‫بگیریــم‪ ،‬امــار قابل مالحظه ای ســت و نشــان می دهــد کــه مخاطبــان کتــاب چنــدان هــم در‬ ‫فضــای مجــازی ذوب نشــده اند! این درحالی ســت که ‪ ۳۰‬درصــد از نیــاز بــازار نشــر جهــان را‬ ‫امریــکا تامیــن می کنــد و امــار کتاب هــای منتشرشــده در ســایر کشــورهای جهــان را هــم باید‬ ‫ـقان کتــاب هنــوز‬ ‫بــه این میــزان افــزود‪ .‬درعین حــال‪ ،‬نتایــج نظرســنجی ها بــرای بســیاری عاشـ ِ‬ ‫چنــدان رضایت بخــش نیســت‪ .‬البتــه در ارائــه امارهــا‪ ،‬عوامــل مختلفــی نیــز لحــاظ می شــود؛‬ ‫مث ـ ًا؛ «جنســیت افــراد» یکــی از عوامــل مهــم در بــراورد میــزان مطالعــه اســت‪ .‬براســاس‬ ‫داده هــای جدیــد مرکــز داده پــرداز و تحلیــل بریتانیایی‪ YouGov‬که ‪ 10‬اوت ‪ 2018‬منتشــر شــده؛‬ ‫نتیجــه نظرســنجی از ‪ 8959‬امریکایــی بزرگ ســال نشــان می دهــد کــه دوســوم امریکایی هــا‬ ‫هرگــز بــرای لــذت خوانــدن‪ ،‬کتــاب نمی خواننــد‪ .‬تقریبــاً نیمــی (‪ 47‬درصــد) امریکایی هــا‬ ‫ســاالنه ‪ 10‬یــا تعــداد کمتــری کتــاب می خواننــد‪ .‬تقریب ـاً یک ســوم (‪ 31‬درصــد) امریکایی هــا‬ ‫می گوینــد کــه معمــوالً بیــن یــک تــا پنــج کتــاب در ســال می خواننــد‪ 16 .‬درصــد دیگــر‬ ‫می گوینــد کــه ســاالنه بیــن شــش تــا ‪ 10‬کتــاب می خواننــد؛ درحالی کــه ‪ 12‬درصــد‬ ‫می گوینــد کــه اصــ ًا کتــاب نمی خواننــد‪ .‬دراین تحقیــق همچنیــن مشــخص شــده کــه‬ ‫به طورکلــی زنــان بیشــتر از مــردان کتــاب می خواننــد‪ .‬مــردان (‪ 34‬درصــد) و زنــان (‪ 29‬درصــد)‬ ‫پاســخ داده انــد کــه در ســال بیــن یــک تــا پنــج کتــاب می خواننــد و ‪ 18‬درصــد مــردان در مقابل‬ ‫‪ 14‬درصــد از زنــان‪ ،‬خوانــدن شــش تــا ‪ 10‬کتــاب در طــی یک ســال را اعــام کرده انــد؛ امــا زنــان‬ ‫بیشــتری درمقابــل اذعــان داشــته اند کــه بیــن ‪ 11‬تــا ‪ 15‬کتــاب در ســال می خواننــد‬ ‫(‪ 10‬درصــد از زنــان در مقابــل هشـت درصد از مــردان) و بــرای مطالعــه ‪ 16‬تــا ‪ 20‬کتــاب ایــن‬ ‫امــار بــه (هشـت درصد از زنــان در مقابــل پنج درصــد از مــردان) می رســد‪ .‬همچنیــن نه درصــد‬ ‫از زنــان گفته انــد کــه بیــش از ‪ 50‬کتــاب در ســال می خواننــد؛ درحالی کــه ایــن امــار بــرای‬ ‫مــردان‪ ،‬تنهــا دودرصــد بــوده اســت‪ .‬درعین حــال‪ ،‬انگیزه هــای افــراد از کتاب خوانــدن نیــز‬ ‫بسیارگســترده اســت؛ داده هــای ‪ YouGov‬نشــان می دهــد کــه دوســوم (‪ 66‬درصــد) از مــردم‬ ‫می گوینــد «هرگــز» بــرای لــذتِ خوانــدن‪ ،‬کتــاب نمی خواننــد‪ 11 .‬درصــد دیگــر می گوینــد‬ ‫کــه ان هــا «هــرروز» را بــرای لــذت‪ ،‬کتــاب می خواننــد؛ نیــز تعــداد مســاوی (‪ 11‬درصــد)‬ ‫می گوینــد کــه دو تــا شـش روز در هفتــه بــرای لذت بــردن کتــاب می خواننــد‪ .‬دراین نظرســنجی‬ ‫امــده کــه مــردان (‪ 69‬درصــد) کمــی بیشــتر از زنــان (‪ 63‬درصــد) احتمــال دارد کــه بگوینــد‬ ‫«هرگــز» بــرای لــذتِ خوانــدن‪ ،‬کتــاب نمی خواننــد‪ .‬درمــورد نحــوه کتاب خوانــی نیــز راه هــای‬ ‫مختلفــی هســت؛ وقتــی نوبــت بــه فرمت هــای ترجیحی بــرای خوانــدن می شــود‪ ،‬تقریبـاً نیمی‬ ‫از مــردم‪ ،‬کتــب فیزیکــی را بیشــتر از کتاب خوان هــای الکترونیکــی یــا ســایر قالب هــا انتخــاب‬ ‫می کننــد‪ .‬حــدود یک چهــارم (‪ 26‬درصــد) می گوینــد کــه ان هــا معمــوالً کتــاب چاپــی‬ ‫می خواننــد‪ .‬تعــداد تقریبــاً برابــر (‪ 24‬درصــد) می گوینــد کــه به طورمعمــول کتاب هایــی بــا‬ ‫جلــد ســخت می خواننــد‪ 16 .‬درصــد دیگــر کتاب هــای الکترونیکــی خوانده انــد و ‪ 65‬درصــد‬ ‫«هیچ کــدام از این هــا» را انتخــاب نکرده انــد‪ .‬زنــان کمــی بیشــتر از مــردان گفته انــد کــه‬ ‫کتاب هایــی بــا جلــد شــومیز (‪ 28‬درصــد در مقابــل ‪ 23‬درصــد) ‪ ،‬کتاب هــای بــا جلــد گالینگــور‬ ‫(‪ 26‬درصــد در مقابــل ‪ 23‬درصــد) و کتاب هــای الکترونیکــی (‪ 17‬درصــد در مقابــل ‪ 15‬درصــد) را‬ ‫می خواننــد‪ .‬گــزارش دیگــری کــه توســط ‪( MSN‬پایــگاه اینترنتــی متعلــق بــه شــرکت‬ ‫مایکروســافت) در تاریــخ ‪ 29‬اوریــل ‪ 2020‬منتشــر شــده نیــز نتایــج قابل تاملــی دربــاره عــادات‬ ‫مطالعــه افــراد نشــان می دهــد‪ .‬دراین گــزارش امــده کــه درصــد بیشــتری از مــردان‪ ،‬خوانــدن‬ ‫کتــاب را بــا رســیدن بــه صفحــه ‪ 50‬متوقــف می کننــد؛ امــا مطالعه هــا نشــان می دهــد کــه‬ ‫زنــان احتمــاالً تــا پایــان صفحــه ‪ 100‬اســتقامت می کننــد! براســاس گــزارش جدیــد؛ زنــان‬ ‫احتمــاالً بیشــتر از مــردان در مطالعــه اســتمرار دارنــد‪ .‬ایــن جمــات در ادامــه مطلبــی عنــوان‬ ‫شــده کــه تنهــا پنج درصــد از کتاب هــای الکترونیکــی توســط بیــش از ‪ 75‬درصــد از خواننــدگان‬ ‫کامـ ًا خوانــده شــده اند و ایــن امــار ازســوی تلگــرام‪ ،‬چنیــن کامــل می شــود کــه در ‪ 60‬درصــد‬ ‫از کتاب هــای الکترونیکــی فقــط ‪ 25‬تــا ‪ 50‬درصــد از خوانندگانــی کــه ان هــا را شــروع می کنند‪،‬‬ ‫بــه پایــان رســانده اند‪ .‬شــرکتی به نــام ‪ Jellybooks‬نیــز کــه همیشــه داده هایــی ازاین دســت را‬ ‫جمــع می کنــد‪ ،‬در ســال ‪ 2016‬اعــام کــرده کــه ‪ 50‬تــا ‪ 100‬صفحــه اول هــر کتــاب‬ ‫تعیین کننــده اســت؛ زیــرا دراین بــازه اکثــر مــردم‪ ،‬خوانــدن یــک کتــاب را رهــا می کننــد‪.‬‬ ‫بااین اوصــاف‪ ،‬اگــر یــک شــخص از ایــن نقطــه عبــور کنــد‪ ،‬احتمــاالً اتمــا ِم کتــاب ازســوی او‬ ‫بیشــتر می شــود‪ .‬دراین گــزارش کــه توســط یــک موسســه داده پــردازی انگلیســی ارائــه شــده؛‬ ‫براســاس یافته هــای مختلــف‪ ،‬جنبه هــای دیگــری نیــز موردتوجــه قــرار گرفتــه کــه ازجملــه‬ ‫ان هــا می تــوان بــه درصــد اقبــال عمومــی نســبت به شــیوه های مختلــف کتاب خوانــی اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬یافته هــای ایــن مرکــز نشــان می دهــد کــه در ســال های اخیــر‪ ،‬محبوبیــت کتاب هــای‬ ‫الکترونیکــی افزایــش یافتــه اســت و ناشــران کتاب هــای ســنتی کاغــذی بــرای کشــف راه هایــی‬ ‫بــرای کشــف ذائقــه جدیــد خواننــدگان در تکاپــو هســتند‪ .‬شــرکت هایی ماننــد «امــازون» و‬ ‫«کوبــو» داده هــای متعــددی درمــورد عــادات خوانــدن دارنــد و ناشــران کتــاب اکنــون‬ ‫درتالش انــد تــا روش هایــی بــرای به دســت اوردن بینشــی مشــابه بــرای مطالعــه و اشــتیاق‬ ‫دوبــاره افــراد بــه خوانــدن کتاب هــای کاغــذی پیــدا کننــد‪ .‬گــزارش اخیــر نشــان داده کــه‬ ‫فــروش کتاب هــای کاغــذی از ســال ‪ 2014‬به طــور مــداوم روبه افــول بــوده اســت‪ .‬بااین حــال‪،‬‬ ‫کتاب هــای صوتــی در حال شــکوفایی هســتند و اکنــون ســریع ترین بخــش درحال رشــد بــازار‬ ‫را شــامل می شــوند و فــروش ان هــا بیــن ســال های ‪ 2013‬تــا ‪ 150 ، 2017‬درصــد افزایــش‬ ‫ب این اس ـت که اگرچــه بســیاری ازافراد فکــر می کننــد دیگــر دوره شــعر و‬ ‫یافتــه‪ .‬نکتــه جال ـ ‬ ‫ـان بــازار چیــز دیگری ســت؛ کتاب هــای شــعر بــا افزایــش‬ ‫شــاعری بــه پایــان رســیده؛ امــا زبـ ِ‬ ‫‪ 66‬درصــدی محبوبیــت بیــن ســال های ‪ 2013‬و ‪ ، 2018‬جذابیت هــای خــود را گســترش‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن گــزارش این مســئله را بــه طرفــداران فزاینــده انالیــن جمــات ادبــی قصــار و‬ ‫مخاطبــان مجــازی شــاعر نســبت می دهــد‪« .‬ســوفیا وودلــی» و «الیــور مانتــل»؛ نویســندگان‬ ‫اخریــن گــزارش از اژانــس مخاطبــان‪ ،‬می گوینــد‪« :‬تحقیقــات دربــاره اینکــه چه کســی چــه‬ ‫کتابــی می خوانــد‪ ،‬چه زمانــی و به چه شــکلی‪ ،‬ادامــه دارد‪ .‬اینکــه چه چیــزی باعــث می شــود‬ ‫خواننــدگان از کتاب خوانــدن دلســرد شــوند و اینکــه چگونــه ذائقــه خوانــدن بــا ذائقــه فرهنــگ‬ ‫یــا رســانه های جمعــی (یــا نــه) بــا ذائقــه درارتبــاط اســت‪ .‬به عنوان مثــال؛ انگلیســی ها‬ ‫داســتان های کالســیک های ادبــی را بیشــتر انتخــاب می کننــد‪ .‬محققــان درمــورد ‪2000‬‬ ‫بزرگ ســال انگلیســی تحقیــق کردنــد و دریافتنــد کــه تقریبـاً نیمــی از ان هــا (‪ 48‬درصد) عشــق‬ ‫بــه خوانــدن داســتان های کالســیک را دوبــاره کشــف کرده انــد‪ .‬بیــش از یک پنجــم (‪ 21‬درصــد)‬ ‫مــردم ادعــا می کننــد کــه از اوقــات فراغــت بــرای لذت بــردن از یــک اثــر ادبــی عالــی اســتفاده‬ ‫کرده انــد‪11 .‬درصــد بــرای اولین بــار‪ ،‬خوانــدن «کشــتن مــرغ مقلــد» اثــر «هارپــر لــی» را اغــاز‬ ‫کرده انــد؛ درحالی کــه یک نفــر از ‪10‬نفــر از «اولیــور توئیســت»؛ اثــر کالســیک «چارلــز دیکنــز»‬ ‫یــاد می کنــد‪ 18 .‬درصــد اعتــراف می کننــد کــه تــاش کرده انــد رمانــی کالســیک یــا برنــده‬ ‫جایــزه را بــرای خوانــدن درنظــر بگیرنــد؛ درحالی کــه ‪ 34‬درصــد اظهــار داشــتند کــه ان را‬ ‫می خواننــد؛ امــا بســیار ارام‪ .‬یکــی از هــر ‪ 20‬نفــر (چهاردرصــد) بــه دروغ گفتــن دربــاره‬ ‫کتاب هایــی کــه خوانده انــد‪ ،‬اعتــراف می کننــد تــا در مقابــل دوســتان و خانــواده بافرهنگ تــر‬ ‫ظاهــر شــوند و ‪ 14‬درصــد می گوینــد کــه وقتی کــه کتابــی را در دســت می گیرنــد‪ ،‬خیلی راحــت‬ ‫از رســانه های اجتماعــی دور می شــوند‪ .‬بــرای بســیاری از طرفــداران ادب و فرهنــگ‪ ،‬ایــن‬ ‫دلگرم کننــده اســت کــه ‪ 21‬درصــد از مــردم بــرای خوانــدن یــا شــروع بــه کتاب خوانــی از برخــی‬ ‫از بزرگ تریــن و نمادین تریــن اثــار ادبیــات در دوران مــدرن اســتفاده کرده انــد»‪ .‬ازســویی‪،‬‬ ‫همان گونــه کــه درمــورد تمــام مباحــث مطرح شــده در حوزه هــای مختلــف‪ ،‬یافته هــای علمــی‬ ‫و نظــرات کارشناســی متفــاوت و بعضــاً ضدونقیضــی وجــود دارد‪ ،‬در گزارشــی منتشــره در‬ ‫‪ Sciencenorway‬نیــز بــا رد تفــاوت قابل اعتنــا در مقولــه کتاب خوانــی زنــان و مــردان‪ ،‬امــده اســت‬ ‫کــه مــردان اگــر نــه کمتــر؛ امــا به انــدازه زنــان کتــاب می خواننــد و اضافــه می کنــد؛ این نکتــه‬ ‫حداقــل وقتــی صحبــت از کتاب هــای صوتی ســت‪ ،‬کامـ ًا معتبــر اســت‪ .‬ایــن گــزارش می افزاید‪:‬‬ ‫«مدت هاســت حقیقتــی وجــود دارد کــه زنــان بیشــتر از مــردان کتــاب می خواننــد؛ مثــ ًا‬ ‫براســاس امــار و ارقــام یــک موسســه تحقیقاتــی در نــروژ‪ ،‬در انجــا ‪ 16‬درصــد از مــردان و‬ ‫‪ 32‬درصــد از زنــان کتاب هــای فیزیکــی می خواننــد؛ امــا کتاب هــای صوتــی داســتان دیگــری‬ ‫دارد‪ .‬علــت امارهــای مبتنی بــر تفاوت هــای جنســیتی در کتاب هــای صوتــی چیســت؟ یــک‬ ‫مطالعــه جدیــد ســوئدی دربــاره عــادات کتــاب صوتــی افــراد‪ ،‬نشــان می دهــد کــه تفــاوت‬ صفحه 2 ‫دو شنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫کتـاب‪ ،‬وسیله ای سـت کـه دانـش بشـری به مـدد ان از تباهـی مصـون می مانـد و بـه اینـدگان منتقـل می شـود‪ .‬کتـاب‪ ،‬محصـول تجربه هـای بشـری و‬ ‫خالقیت‏هـای ذهنـی و اموخته هـای درازمدت انسـان اسـت‪ .‬سـهم کتـاب در انتقـال دانش‏ها‪ ،‬گاهـی به مراتب بیشـتر و فراتـر از دیگر ابزار اموزشی سـت‪.‬‬ ‫در سـال ‪ 1372‬خورشـیدی ‪ 24‬ابان مـاه به عنـوان «روز کتـاب و کتاب خوانـی» تعییـن شـد‪ .‬ایـن روز‪ ،‬یکی از روزهـای «هفته کتاب» نیز اسـت‪ .‬نخسـتین‬ ‫هفتـه کتـاب جمهـوری اسلامی ایـران در روزهـای ‪ 4‬تـا ‪ 10‬دی مـاه سـال ‪ 1372‬بـا پیـام رهبر فرزانـه انقالب اسلامی برگزار شـد‪ .‬طـی هفته کتـاب‪ ،‬در‬ ‫مـدارس‪ ،‬مسـاجد‪ ،‬دانشـگاه ها‪ ،‬و اسـتان های کشـور نمایشـگاه ها و جشـن های کتـاب و سـخنرانی در موضـوع چاپ و نشـ ِر کتـاب برگزار می شـود‪.‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫ژاپن‬ ‫هلند‬ ‫مکزیک‬ ‫المان‬ ‫فرانسه‬ ‫روسیه‬ ‫چین‬ ‫کانادا‬ ‫برزیل‬ ‫کره جنوبی‬ ‫بلژیک‬ ‫اسپانیا‬ ‫بریتانیا‬ ‫استرالیا‬ ‫امریکا‬ ‫ارژانتین‬ ‫مجموع ‪ 17‬کشور‬ ‫ماهی‬ ‫یک بار‬ ‫جنســیت درمــورد این نــوع از ادبیــات مصرفــی به میــزان قابل توجهــی کمتــر اســت‪ .‬حتــی‬ ‫تحقیقــات تــازه ای ایــن یافتــه را تاییــد می کنــد کــه پســران ‪ 18‬تــا ‪ 20‬ســاله کــه در ســرویس‬ ‫کتــاب صوتــی ‪ BookBeat‬در ســوئد اشــتراک مجــازی دارنــد‪ ،‬به طورمتوســط روزانــه ‪ 100‬دقیقــه‬ ‫بــه کتاب هــای صوتــی گــوش می دهنــد؛ درحالی کــه دختــران بــا همیــن میانگیــن ســنی‬ ‫‪ 90‬دقیقــه بــه کتاب هــای صوتــی گــوش کرده انــد»‪ .‬الیــزا تاترســال والیــن؛ محقــق دانشــکده‬ ‫کتابــداری و اطالع رســانی ســوئد می گویــد‪« :‬تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه زنــان معمــوالً‬ ‫بیشــتر از مــردان در امــر خوانــدن کوشــا هســتند؛ امــا حتــی در هنــگام خوانــدن ازطریــق‬ ‫گــوش دادن نیــز امــار نســبتاً عادالنــه به نظــر می رســد‪ .‬ازهمیــن رو به نظــر می رســد کــه‬ ‫اختــاف جنســیت دراین حــوزه درحال کاهــش اســت»‪ .‬والیــن معتقــد اســت کــه تاحدزیــادی‬ ‫امار هــا دربــاره افرادی کــه در ‪ BookBeat‬مشــترک هســتند‪ ،‬معــادل مشــترکان ‪ Audible‬در ایــاالت‬ ‫متحــده و انگلیــس اســت‪ .‬ایــن ســرویس بیــش از ‪ 80‬هزارمشــترک دارد‪ .‬ازســویی‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫این نکتــه حائزاهمیــت اســت کــه افرادی کــه در برنامه هــای ارائــه کتــاب صوتــی مشــترک‬ ‫هســتند‪ ،‬معمــوالً عالقــه باالیــی بــه خوانــدن دارنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬این افــراد نماینــده میــزان مطالعه‬ ‫بــرای کل جمعیــت ســوئد نیســتند‪ .‬او معتقــد اســت کــه گــوش دادن‪ ،‬بــه روشــی بــرای جــذب‬ ‫افــراد بــه ادبیــات تبدیــل شــده اســت‪ .‬ماریــکا الدرس؛ اســتاد دانشــگاه اســلو نیــز باتاکیدبــر‬ ‫اهمیــت کتاب هــای صوتــی در دنیــای امــروز می گویــد‪« :‬اگــر خدمــات پخــش کتــاب صوتــی‬ ‫بــه افــراد بیشــتری کمــک می کنــد کــه کتــاب بخواننــد و موجــب می شــود کــه افراد بیشــتری‬ ‫وقــت بیشــتری را بــرای خوانــدن کتــاب بگذراننــد‪ ،‬ایــن خــود دلگرم کننــده اســت»‪ .‬او به تازگــی‬ ‫نظرســنجی درمــورد ســرویس های مختلــف مطالعــه در نــروژ و نحــوه اســتفاده مــردم از ان هــا‬ ‫انجــام داده‪ .‬او و همکارانــش مصاحبه هایــی را بــا ‪ 29‬کاربــر اســتریم اغــاز کــرده و نتیجــه‬ ‫نظرســنجی را بــا ‪ 1511‬نفــر در پاییــز ‪ 2018‬اعــام کردنــد‪ .‬هماننــد مطالعه ســوئدی‪ ،‬تحقیقات‬ ‫او نیــز نشــان می دهــد کــه مــردان جــوان بیشــترین وقــت را بــرای گــوش دادن بــه کتاب هــای‬ ‫صوتــی می گذراننــد‪ .‬لــودرز می گویــد‪« :‬در میــان کســانی که روز قبــل از پاســخ دادن بــه‬ ‫نظرســنجی‪ ،‬بــه کتاب هــای صوتــی گــوش می کردنــد‪ ،‬مــردان به طورمتوســط ‪ 85‬دقیقــه و‬ ‫زنــان ‪ 77‬دقیقــه بــرای این مقولــه وقــت اختصــاص داده بودنــد»؛ امــا ماننــد نظرســنجی ســوئد‪،‬‬ ‫این هــا افــرادی هســتند کــه عالقـه ای بیش ازحــد متوســط بــه کتاب خوانــدن دارنــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫مــا واقعـاً درمــورد اینکــه چه تعــداد از افــراد در نــروژ بــه کتاب هــای صوتــی گــوش می دهنــد‪،‬‬ ‫نمی توانیــم امــار دقیقــی ارائــه دهیــم‪ .‬درعین حــال برخــاف مطالعــه ســوئدی‪ ،‬محققــان نروژی‬ ‫نیــز نمونـه ای از جمعیــت را بررســی کرده انــد کــه نشــان می دهــد چندنفــر درواقــع عضــو یکــی‬ ‫از برنامه هــای مطالعــه کتــاب صوتــی هســتند و براســاس ایــن تحقیــق در اینجــا معلــوم‬ ‫می شــود زنــان بیــش از مــردان دراین فضاهــا حضــور دارنــد؛ ‪ 16‬درصــد از زنــان و ‪ 11‬درصــد از‬ ‫مــردان در نــروژ از جریــان کتــاب صوتــی اســتفاده می کننــد‪ .‬این نکتــه را نیــز بایــد درنظــر‬ ‫داشــت کــه ایــن ارقــام مربــوط بــه افــرادی نیســت کــه کتاب هــای صوتــی خریــداری کــرده یــا‬ ‫به امانــت می گیرنــد؛ بلکــه بــرای افرادی ســت کــه در برنامه هــای کتــاب صوتــی نــروژی ماننــد‬ ‫‪ Fabel‬و ‪ Storytel‬مشــترک هســتند‪ .‬ازســوی دیگر ماریــکا الدرز؛ اســتاد گــروه رســانه و ارتباطــات‬ ‫دانشــگاه اســلو می گویــد‪« :‬بایــد درنظــر داشــت؛ کســانی که از خدمــات کتــاب صوتــی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬هنوزهــم درحال خوانــدن کتــاب هســتند امــا کتــاب را بــا قالب هــای دیگــری نیــز‬ ‫می خواننــد‪ .‬میانگیــن‪ ،‬این افــراد ‪ 16‬دقیقــه کتاب هــای کاغــذی و ‪ 12‬دقیقــه کتاب هــای‬ ‫الکترونیکــی را می خواننــد»‪ .‬او می افزایــد‪« :‬ایــن جالــب اســت؛ زیــرا نشــان می دهــد کــه‬ ‫هفته ای‬ ‫اق ًال یک بار‬ ‫هرروز‬ ‫و اغلب روزها‬ ‫ـکال مختلــف همچنــان حضــور دارنــد و بعیــد اســت‬ ‫کتاب هــا در قالب هــای مختلــف و به اشـ ِ‬ ‫کــه جریان هــای صوتــی‪ ،‬جایگزیــن قالب هــای دیگــر شــوند»‪ .‬طبــق امــار ارائه شــده‪ 70 ،‬درصــد‬ ‫از افرادی کــه بــه کتــاب صوتــی گــوش می دهنــد‪ ،‬بــا ایــن جملــه موافــق هســتند‪« :‬من دوســت‬ ‫دارم وقتــی کار دیگــری می کنــم‪ ،‬بــه کتاب هــا هــم گــوش دهــم»‪ .‬اکثــر این افــراد بیــان‬ ‫کرده انــد کــه بــا ترکیــب کتــاب و هدســت‪ ،‬فضــای خاصــی را بــرای خــود ایجــاد می کننــد کــه‬ ‫می تواننــد حیــن انجــام کارهــای خانــه‪ ،‬پیــاده روی‪ ،‬سوارشــدن بــه ترامــوا بــرای رفتــن بــه محل‬ ‫کار‪ ،‬رانندگــی‪ ،‬اشــپزی‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬چنــدکار را هم زمــان انجــام دهنــد و ایــن نشــان می دهــد‬ ‫کــه چقــدر قابلیــت انعطاف پذیــری در دنیــای امــروز مهــم اســت‪ .‬بــرای برخی ازافراد گــوش دادن‬ ‫بــه کتــاب بدان معناســت کــه فعالیتــی کمــی خســته کننده ماننــد مطالعــه‪ ،‬به طــور قابل توجــه‬ ‫لذت بخش تــر می شــود و شــاید انجــام ان به این شــیوه ســاده تر باشــد‪ .‬لیــا پرایــس؛ اســتاد‬ ‫ادبیــات انگلیســی دانشــگاه هــاروارد‪ ،‬در گفت وگویــی کــه بــا مجلــه «پراســپکت» انجــام داده‬ ‫درمــورد اینکــه ایــا گــوش دادن بــه کتــاب واقعــاً به معنــای خوانــدن ان اســت؟ می گویــد‪:‬‬ ‫«شــاید در گذشــته نوعــی منزلــت اجتماعــی محســوب می شــد کــه اگــر اشــراف زاده بودیــد‪،‬‬ ‫درحالی کــه داشــتید موهایتــان را مرتــب می کردیــد‪ ،‬خدمتــکاری پشــت صندلی تــان‬ ‫می ایســتاد و بــا صــدای بلنــد برایتــان کتــاب می خوانــد؛ ایــن نوعــی مصــرف حریصانــه اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد‪ ،‬می توانســت در قالــب گروهــی از مــردان طبقــه کارگــر نیــز درایــد کــه کســی روزنامــه‬ ‫را بــا صــدای بلنــد در جمــع برایشــان می خوانــده؛ به بیان دیگــر‪ ،‬رواج دوبــاره بلندخوانــی را‬ ‫می تــوان تاحدزیــادی بــه مشــکل اســتفاده از وقت هــای مــرده نســبت داد‪ .‬از اوایــل قــرن‬ ‫نوزدهــم‪ ،‬زمــان رفت وامــد روزانــه از بهتریــن زمان هــای مطالعــه بــوده اســت‪ .‬عصــر طالیــی‬ ‫روزنامــه در قــرن نوزدهــم‪ ،‬عصــر طالیــی خطــوط ریلــی نیــز بــوده اســت‪ .‬می بینیــد کــه امــروز‬ ‫کتــاب صوتــی جایگزیــن روزنامــه در قطــار شــده اســت»‪ .‬به نظــر می رســد تغییــری در نحــوه و‬ ‫زمــان خوانــدن کتــاب و همچنیــن گــوش دادن بــه کتاب هــای صوتــی ایجــاد شــده؛ پدیــده ای‬ ‫کــه بــا ظهــور رســانه های جدیــد و تغییــر شــکل زندگــی افــراد اتفــاق می افتــد‪ .‬شــاید بســیاری‬ ‫همچنــان براین بــاور باشــند کــه امــار مطالعــه در جهــان ناامیدکننــده اســت؛ امــا شــاید واقعیت‬ ‫این اســت که حــاال مــا‪ ،‬در زمان هــای مختلــف و به اشــکال متنوعــی کتــاب می خوانیــم»‪.‬‬ ‫درمــورد اینکــه کــدام جوامــع بیشــتر اهــل مطالعــه هســتند گزارش هــای متنوعــی وجود نــدارد‬ ‫و انچــه هســت‪ ،‬معمــوالً اســتناد بــه گزارشــی مربــوط بــه ســال ‪ 2016‬اســت کــه در ان‪،‬‬ ‫هندی هــا (بــا بیــش از ‪10‬ســاعت در هفتــه) را به عنــوان افــرادی بــا بیشــترین میــزان مطالعــه‬ ‫ـی روزانــه معرفــی کرده انــد؛ بااین حــال می تــوان در جغرافیایــی محدودتــر‪ ،‬نگاهــی بــه‬ ‫غیردرسـ ِ‬ ‫فرهنــگ مطالعــه در تعــدادی از کشــورها انداخــت؛ مث ًال «انجمن تحقیقــات مصرفــی» (‪ )GfK‬در‬ ‫المــان؛ متشــکل از اســاتید دانشــگاه در رشــته های مختلــف؛ از ســال ‪ 1934‬اغازبـه کار کــرده و‬ ‫دراین ســال ها بــه ارائــه گــزارش و پژوهــش در امــور مختلــف اجتماعــی پرداختــه اســت‪ .‬یکــی‬ ‫ـی جوامــع اســت کــه بــرای‬ ‫ـی امــاری فعالیت هــایِ فرهنگـ ِ‬ ‫از برنامه هــای ایــن مرکــز‪ ،‬بررسـ ِ‬ ‫ایـن کار‪ ،‬طــرح ســواالتی هدفمنــد بــرای جمــع اوری اطالعــات از گروه هــای مختلــف؛ از مــردم‬ ‫عــادی گرفتــه تــا کارشناســان درزمینه هــای گوناگــون از کشــورهای مختلــف را در دســتورکار‬ ‫دارد‪ .‬در به روزتریــن تــاش این مجموعــه در حــوزه مطالعــه کتاب هــای غیردرســی کــه مربــوط‬ ‫بــه ســال ‪ 2017‬اســت؛ ‪22‬هزارنفــر از افــراد باالیِ ‪15‬ســال در ‪ 17‬کشــور موردپرســش قــرار‬ ‫گرفتنــد تــا مشــخص شــود کتاب خوانــی در ان جوامــع به چه شــکل اســت؛ ان هــم درحالی کــه‬ ‫طــی این ســال ها بــا پدیــده گســترش اســتفاده از اینترنــت و فضاهــای مجــازی مواجــه‬ ‫بوده ایــم‪ .‬ســوال اصلــی در پژوهــش کارشناســان ‪ GfK‬این بود کــه این افــراد در روز‪ ،‬هفتــه و‬ ‫بررســی نتایــج به دســت امده نشــان داد؛ از‬ ‫ِ ‬ ‫مــاه‪ ،‬چه میــزان مطالعــه غیردرســی دارنــد کــه‬ ‫جمعیــت موردنظــر کــه جــزو «کاربــران فعــال» در فضــای مجــازی هســتند‪30 ،‬درصدشــان‬ ‫همچنــان بــه امــر کتاب خوانــی به صــورت «روزانــه» یــا «اکثــر روزهــا» ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫ـی ایــن جامعــه امــاری‪،‬‬ ‫دراین میــان‪ ،‬چینی هــا بــا ثبــت ‪36‬درصــد از کتاب خوان هــای دائمـ ِ‬ ‫در صــدر ایــن ‪ 17‬کشــور قــرار گرفته انــد و در فاصلـه ای انــدک از ان ها‪ ،‬مــردم اســپانیا و بریتانیا‬ ‫(هــردو ‪32‬درصــد) دیــده می شــوند‪ .‬اگــر افرادی کــه دراین پژوهــش عنــوان کرده انــد‬ ‫دســت کم هفتــه ای یک بــار ســراغ مطالعــه کتــاب می رونــد را نیــز بــه ایــن نتایــج پیونــد‬ ‫بزنیــم‪ ،‬این عــدد بــه ‪59‬درصــد افزایــش می یابــد کــه بازهــم چینی هــا در رده اول فهرســت‬ ‫می ایســتند؛ به طوری کــه مجموعــاً ‪70‬درصدشــان اهــل مطالعــه قلمــداد می شــوند‪.‬‬ ‫دراین صــورت‪ ،‬رتبــه دوم بــه روســیه بــا مجمــوع ‪59‬درصــد؛ و رتبــه ســوم بــه اســپانیا بــا‬ ‫‪57‬درصــد خواهــد رســید‪ .‬طبــق ایــن گــزارش؛ افــراد در خانواده هــای بــا درامــد بــاال به نســبتِ‬ ‫افــراد در خانواده هــای بــا درامــد پائیــن‪ ،‬مطالعــه بیشــتری دارنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬بیــش از یک ســوم‬ ‫(‪35‬درصــد) از شــهروندان طبقــه بــاال گفته انــد کــه هــرروز یــا اکثــر روزهــا کتــاب می خواننــد؛‬ ‫درحالی کــه این عــدد بــرای شــهروندان طبقــه پائیــن جوامــع‪24 ،‬درصــد اســت‪ .‬ضمن اینکــه‬ ‫یکــی از هــر ‪10‬نفــر در خانواده هــای کم درام ـ ِد جوامــع اعتــراف کرده انــد «هرگــز» کتــاب‬ ‫نمی خواننــد کــه ســه براب ِر درصــ ِد گزارش شــده از مــوارد مشــابه در خانواده هــای پردرامــد‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از نتایــج جالــب دراین تحقیــق این بوده کــه زنــان بیــش از مــردان‪ ،‬مشــتاق بــه‬ ‫کتاب خوانــدن هســتند؛ ‪37‬درصــد از زنــان شــرکت کننده در این نظرســنجی عنــوان کرده انــد‬ ‫کــه اغلــب کتــاب می خواننــد؛ امــا تنهــا ‪27‬درصــد مــردان چنیــن برنام ـه ای را بــرای خــود‬ ‫لحــاظ کرده انــد‪ .‬ایــن شــکاف جنســیتی را می تــوان در هلنــد بیــش از ســایر کشــورها دیــد؛‬ ‫در انجــا ‪30‬درصــد از زنــان گفته انــد کــه هــرروز بــه مطالعــه می پردازنــد و درمقابــل‪ ،‬فقــط‬ ‫‪14‬درصــد از مــردان چنیــن کاری انجــام می دهنــد‪ .‬امــار ‪40‬درصــدیِ زنــان در مقابــل امــار‬ ‫‪25‬درصــدیِ مــردان در اســپانیا؛ امــار ‪36‬درصــدیِ زنــان در مقابــل امــار ‪23‬درصدیِ مــردان در‬ ‫کانــادا و امــار ‪31‬درصــدیِ زنــان در مقابــل امــار ‪19‬درصــدیِ مــردان در المــان؛ نمونه هایــی‬ ‫قابل تامــل از ایــن «فاصلــه» هســتند‪ .‬بدتریــن وضعیــت مطالعــه را می تــوان در بیــن مــردم دو‬ ‫ِ‬ ‫کشــور هلنــد و کــره جنوبــی دیــد؛ برپایــه این گــزارش؛ جمعیــت به اصطــاح «انالیــن» در این‬ ‫دو کشــور حــاویِ بیشــترین مــوارد مربــوط بــه افرادی ســت کــه اهــل مطالعــه نبــوده و اصـ ًا‬ ‫کتــاب نمی خواننــد! عــدد ایــن گزینــه بــرای هــردوی ایــن کشــورها ‪16‬درصــد اســت‪ .‬در کــره‬ ‫جنوبــی‪ ،‬تفاوتــی ازاین نظــر بیــن گروه هــای جنســیتی مــردان و زنــان وجــود نــدارد؛ امــا در‬ ‫هلنــد‪ ،‬کفــه افــراد قهرکــرده بــا کتــاب‪ ،‬به ســمتِ مــردان ســنگین تر اســت و بــه ‪23‬درصــد‬ ‫می رســد؛ این عــدد بــرای زنــان هلنــدی نه درصــد گــزارش شــده‪ .‬کشــورهای پرجمعیــت‬ ‫دیگــر این فهرســت کــه تعــداد افــراد بی عالقــه بــه مطالعــه در ان هــا زیــاد اســت؛ بلژیــک‪،‬‬ ‫کانــادا‪ ،‬فرانســه و ژاپــن هســتند کــه اولــی ‪14‬درصــد و ســایر مــوارد ‪11‬درصــد از کاربــران‬ ‫انالینشــان‪ ،‬دور مطالعــه کتــاب را خــط قرمــز کشــیده اند! اینفوگرافیــک ارائه شــده در ایــن‬ ‫صفحــه‪ ،‬تعــداد افرادی کــه دراین کشــورها هــرروز و اغلــب‪ ،‬هفت ـه ای اق ـ ًا یک بــار؛ و ماهــی‬ ‫یک بــار کتــاب غیردرســی می خواننــد را در ‪ 17‬کشــور ارژانتیــن‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬بلژیــک‪ ،‬برزیــل‪،‬‬ ‫کانــادا‪ ،‬چیــن‪ ،‬فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬مکزیــک‪ ،‬هلنــد‪ ،‬روســیه‪ ،‬کــره جنوبــی‪ ،‬اســپانیا‪،‬‬ ‫بریتانیا و امریکا مشخص کرده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫دو شنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪4‬‬ ‫رونق کتاب های صوتی‬ ‫یا مرگ تدریجی کتاب های چاپی؟‬ ‫تو گو با یک اموزگار‬ ‫ایجاد انگیزه برای مطالعه در گف ‬ ‫بــا گســترش فضاهــای مجــازی و پیشــرفت چشــمگیر تکنولــوژی‪ ،‬امکان دسترســی اســان و ســریع بــه اطالعــات افزایــش یافته‬ ‫و شــاید بتــوان ان را عاملــی دانســت کــه کتاب خوانــی و گرایــش افــراد بــه مطالعــه به شــیوه های گذشــته را بــه چالشــی در‬ ‫دنیــای امــروز تبدیــل کــرده باشــد؛ امــا درعین حــال نمی تــوان از تاثیــر عمیــق و مانــدگار مطالعــه بــرای کــودکان و اهمیــت‬ ‫پــرورش ایــن اشــتیاق در انــان غافــل شــد‪ .‬اگــر معتقــد بــه ایــن هســتیم کــه مطالعــه نیــز از جملــه عــادات رفتاری ســت کــه‬ ‫می تــوان و (احتمــاالً) بایــد از ســنین کــم بــه پــروش ان پرداخــت؛ پــس شــاید یکــی از بســترهای شــکل گیری ان را بایــد در‬ ‫مــدارس دانســت؛ اینجاســت کــه نقــش موثــر معلمیــن و گروه هــای اموزشــی؛ در کنــار خانــواده و ســایر محیط هــای اجتماعــی‬ ‫تو گویــی انجــام داده ایــم بــا یکــی از معلمــان نمونــه‬ ‫ماننــد دوســتان و اقــوام‪ ،‬خــود را بیشــتر نشــان می دهــد‪ .‬د را ین راســتا گف ‬ ‫ن به ســمت کتــاب و کتاب خوانــی داشــته اســت و شــاید همیــن‬ ‫پایــه دوم ابتدایــی کــه نقــش مهمــی در ســوق دادن دانش امــوزا ‬ ‫ویژگــی باشــد کــه در کنــار مهربانــی‪ ،‬اخــاق حرفـه ای و درایــت‪ ،‬درطــول ‪ 36‬ســال تدریــس‪« ،‬منصــوره ذکایــی» را بــه چهــره ای‬ ‫مانــدگار در ذهــن دانش اموزانــش تبدیــل کــرده؛ معلمــی کــه می گویــد‪« :‬چیــزی بهتــر از کتــاب بــرای بچه هــا نیســت»‪.‬‬ ‫انتخــاب یــک کتــاب خــوب و مناســب بــرای دانش امــوزان‬ ‫بــر چــه ویژگی هایــی اســتوار اســت؟‬ ‫بســتگی دارد کــه کتــاب توســط چه کســی انتخــاب شــود؛‬ ‫اگــر کتــاب توســط اولیــاء دانش امــوز و مربیــان انتخــاب‬ ‫شــود‪ ،‬قطع ـاً بــه محتــوا توجــه بیش تــری می کننــد؛ ولــی‬ ‫اگــر توســط خــود بچه هــا انتخــاب شــود‪ ،‬لذت بــردن از‬ ‫خوانــدن‪ ،‬تصاویــر جــذاب و قابل درک بــودن بــرای ان هــا‬ ‫مهم تــر اســت‪ .‬بچه هــا وقتــی کتابــی را بــرای خوانــدن‬ ‫در دســت می گیرنــد؛ درصورتی کــه بتواننــد روان بخواننــد‪،‬‬ ‫درک ان هــا بــاال م ـی رود و بســیار لــذت می برنــد و حتــی‬ ‫ممکــن اســت کــه بارهاوبارهــا ان کتــاب را بخواننــد و‬ ‫خســته هــم نشــوند‪ .‬در عین حــال بایــد درنظــر داشــت کــه‬ ‫بچه هــا معمــوالً نصیحت هــای مســتقیم را دوســت ندارنــد و‬ ‫مایل انــد کــه خودشــان مطالــب را کشــف کننــد‪.‬‬ ‫مهم تریــن هــدف شــما بــرای تاکیــد و تمرکــز بــر‬ ‫کتاب خوانــدن؛ ان هــم در پایه هــای ابتدایــی مدرســه‬ ‫چیســت؟‬ ‫به عنــوان یــک معلــم حــوزه ابتدایــی‪ ،‬در همــه پایه هــا‬ ‫تدریــس کــرده ام و بهتریــن و مهم تریــن پایــه را بــرای‬ ‫عالقه مندســازی بچه هــا بــه مطالعــه‪ ،‬پایــه دوم می دانــم‬ ‫کــه بچه هــا دراین زمــان‪ ،‬حــظ خوانــدن را بــا چیــز‬ ‫دیگــری عــوض نمی کننــد‪ .‬بنــده بــا بهره منــدی از ایــن‬ ‫اشــتیاق (اشــتیاق اینکــه دانش امــوزان تــازه باســواد شــدند)‬ ‫همــواره لــذت خوانــدن را بــه ان هــا چشــانده ام‪ .‬قصه گویــی‬ ‫و قصه خوانــی و قصه پــردازی؛ از مهم تریــن تمرینــات مــن‬ ‫در ایــن پایــه اســت‪ .‬نوشــتن قصــه بــا پاســخ بــه ســواالت‬ ‫کــی؟ ِکــی؟ کجــا؟ انجــام می شــود و بســیار اعتمادبه نفــس‬ ‫بچه هــا را بــاال می بــرد‪ .‬بــه یــاد دارم دانش امــوزی داشــتم‬ ‫کــه لکنــت زبــان شــدیدی داشــت و اصـ ًا حــرف نمـی زد؛‬ ‫امــا همیــن دانش امــوز بــا قصه گویــی و صبــوری طــی‬ ‫شــش ماه بهترین هــا را می نوشــت و روان تــر از دیگــران‬ ‫کتــاب می خوانــد؛ او لــذت درک مطلــب را چشــیده بــود‬ ‫و بــا افزایــش خزانــه لغاتــش به راحتــی صحبــت می کــرد‪.‬‬ ‫این ماجــرا بــرای مــن انگیــزه مضاعفــی ایجــاد کــرد تــا‬ ‫همیشــه بخواهــم در پایــه دوم تدریــس کــرده و این رویــه‬ ‫را ادامــه دهــم‪.‬‬ ‫به نظــر شــما قابل لمس تریــن فایــده کتاب خوانــی کــه‬ ‫بــرای خــود دانش امــوزان ایجــاد انگیــزه می کنــد‪ ،‬چیســت؟‬ ‫اول اینکــه بچه هــا بــرای یافتــن پاســخ ســواالت می خواهنــد‬ ‫به طــور مســتقل خودشــان بــه جــواب برســند و این بســتری‬ ‫مهــم را برایشــان فراهــم می کنــد‪ .‬دوم؛ لذت بــردن از دنیــای‬ ‫تخیــل کــه بتواننــد ان فضــا را به زبــان بیاورنــد و تصویــر‬ ‫کننــد‪ .‬ان هــا بــا خوانــدن کتــاب‪ ،‬رویاهــای خــود را به تصویر‬ ‫می کشــند‪ .‬خودشــان اغلــب قهرمــان داســتان های‬ ‫خوانده شده شــان هســتند و مــن بارهــا ایــن لــذت وافــر‬ ‫را در چشمانشــان دیــده ام‪ .‬ان هــا ازطریــق خوانــدن کتــاب‪،‬‬ ‫راه حــل مســئله های موجــود در زندگــی خــود را می یابــد‬ ‫و ایــن انگیــزه خوبــی بــرای خوانــدن کتــاب در ان هــا‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬ان هــا پاســخ ناگفته هــای خودشــان را در‬ ‫داســتان ها می جوینــد و هنــگام خوانــدن‪ ،‬حــظ می برنــد از‬ ‫انچــه می خواننــد و بــا اشــتیاق می دونــد بــا چشمانشــان در‬ ‫ســرزمین کتاب هــا ‪...‬‬ ‫درایــن راه کوشــا بوده انــد و همــواره بــا تعاملــی کــه بــا‬ ‫مدیــر و مســئولین مدرســه پیــدا می کــردم‪ ،‬بــه این مهــم‬ ‫اصــرار می ورزیــدم و همــواره تمــام تــوان خــود را بــرای‬ ‫کمــک درایــن راه می گذاشــتم‪ .‬برنامه هــای مختلفــی‬ ‫هــم درهمین راســتا انجــام داده ایــم؛ مثــل برگــزاری‬ ‫جشــنواره های کالسی‪،‬مدرســه ای‪ ،‬کتاب خوانــی و‬ ‫تحلیل هــای کوتــاه‪ ،‬برگــزاری نشســت های کتاب خوانــی‬ ‫و ‪...‬؛ ولــی مدیرانــی هــم بودنــد کــه اولویــت را درس‬ ‫می دانســتند و حتمــاً بــا ان هــا دچــار چالــش می شــدم‬ ‫و بــرای این مهــم از اولیــاء کمــک می گرفتــم تــا مدیــران‬ ‫را مجــاب کننــد و معمــوالً در اواخــر ســال نظرشــان تغییــر‬ ‫می کــرد؛ چــون شــاهد رشــد فکــری و درســی بچه هــا را بــا‬ ‫افزایــش میــزان مطالعــه ان هــا بودنــد‪.‬‬ ‫ایــا کتاب خوانــی و مطالعــه غیردرســی در پیشــرفت‬ ‫تحصیلــی بچه هــا هــم موثــر اســت؟‬ ‫روش‬ ‫بلــه حتمــاً‪ .‬بچه هــای اهــل مطالعــه و کتاب خــوان‪ِ ،‬‬ ‫خوانــدن و تفکــر و پرســش را یــاد می گیرنــد‪ .‬می داننــد کــه‬ ‫چــه نمی داننــد و بــا نــگاه همه جانبـه ای کــه بــه موضوعــات‬ ‫پیــدا می کننــد‪ ،‬پرسشــگران خوبــی می شــوند و ایــن امتیــاز‬ ‫بزرگــی بــرای درک مطلــب دروس هــم هســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫دانش امــوزان بیش فعــال در کالس از راه کتاب خوانــی‬ ‫اقنــاع شــده و بــا دسترســی بــه کتاب هــای چالشــی‪،‬‬ ‫تحــرک بدنی شــان بــه تحــرک فکــری تبدیــل شــده و ایـن ‪،‬‬ ‫منجــر بــه اقنــاع ان هــا می شــود و کم کــم بــا درس خوانــدن‬ ‫و انجــام تکالیــف هــم کنــار می اینــد‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکــه همیشــه بــه کتاب خوانــی دانش اموزانتــان‬ ‫اهمیــت داده ایــد؛ ایــا در ســال های اخیــر بــا افزایــش‬ ‫جاذبـ ه تکنولوژی هــای روز و تغییــر شــرایط جهــان‪ ،‬تفاوتی‬ ‫گرایــش دانش امــوزان بــه مطالعــه مشــاهده کرده ایــد‬ ‫یــا پایین امــدن امــار مطالعــه شــامل حــال بچه هــا‬ ‫دراین ســن نمی شــود؟‬ ‫البتــه؛ حتمــاً تغییراتــی به وجودامــده و شــاید نیــاز‬ ‫بــه بررســی بیشــتری داشــته باشــد؛ ولــی به نظــرم‬ ‫دراین ســن به خصوص کــه تــازه بچه هــا باســواد‬ ‫شــده اند‪ ،‬فکــر می کنــم خوشــبختانه شــرایط جدیــد‪،‬‬ ‫کمتــر باعــث دور شــدن ان هــا شــده باشــد‪ .‬لمــس‬ ‫ورقه هــای کتــاب‪ ،‬دیــدن تصاویــر مرتبــط و خوانــدن‬ ‫تکــراریِ انچــه دوســت دارنــد و توجــه بــه مالکیــت‬ ‫محــوری دراین ســن همچنــان موجــب می شــود‬ ‫کــه بچه هــا بــا کتــاب کاغــذی‪ ،‬انــس بیشــتری‬ ‫داشــته باشــند؛ چراکــه هرلحظــه بخواهنــد‪ ،‬کتــاب‬ ‫را حــس خواهنــد کــرد‪ .‬از ســویی‪ ،‬اخیــرا ً متوجــه‬ ‫شــده ام کــه بچه هــا بــه کالس هــای انالیــن توجــه‬ ‫بیشــتری دارنــد و بــه کلیپ هــا و اموزش هــای‬ ‫افالیــن اقبــال کمتــری نشــان می دهنــد‪ .‬می توانــم‬ ‫بگویــم کــه داشــتن تعــداد زیــادی کتــاب در‬ ‫کنــار اسباب بازی هایشــان‪ ،‬تنــوع الزم و امــکان‬ ‫اســتفاده خالقانــه بیشــتری بــه ان هــا می دهــد‪.‬‬ ‫ان هــا کتاب هایشــان را بارهاوبارهــا می خواننــد؛‬ ‫در حالی کــه عروسک هایشــان شــنونده های ظاهــری‬ ‫ان هــا هســتند‪ .‬امــا به طورکلــی مــن فکــر می کنــم‬ ‫کــه قــدرت تخیــل بچه هــا و زندگــی زیبایشــان در‬ ‫اینــده مدیــون خوانــدن کتاب هــای کاغذی ســت؛‬ ‫کافی ســت مــزه اش را بــه ان هــا بچشــانیم‪.‬‬ ‫به نظرتــان بــرای دانش امــوزان در ســنین پائیــن‪ ،‬کیفیــت و‬ ‫محتــوای کتــاب مهم تــر اســت یــا کمیــت کتاب خوانــدن؟‬ ‫به نظــرم بچه هــا فقــط و فقــط می خواهنــد لــذت ببرنــد از‬ ‫خوانــدن و در وهلــه دوم به دنبــال رســیدن بــه ارمان هــای‬ ‫قابل دسترســی یــا تخیلــی خــود از خوانــدن کتاب هــا‬ ‫هســتند و ایــن چیزی س ـت که ان هــا را راضــی و خوشــنود‬ ‫می کنــد‪ .‬البتــه راهبــر یــا مربــی می توانــد کیفیــت‬ ‫سو جــو و تحلیــل یافته هــای ان هــا از‬ ‫داســتان ها را بــا پر ‬ ‫محتــوای قصــه بررســی کــرده و به مــرور بــه ان هــا بفهمانــد‬ ‫کــه کیفیــت داســتان ها مهم تــر از کمیــت ان هاســت‪.‬‬ ‫تاکنــون شــده ســعی کنیــد مســئولین مدارســی کــه‬ ‫در ان هــا فعالیــت داشــتید را بــه داشــتن کتابخانــه‬ ‫مناســب و مجهــز بــا مشــورت معلمیــن در انتخــاب اثــار‪،‬‬ ‫مجــاب کنیــد؟‬ ‫بلــه؛ خوشــبختانه در اکثــر مدارســی کــه بــوده ام‪ ،‬مســئولین‬ ‫مهرناز زاوه‬ ‫«کمــی وقــت» دارنــد و پادکســت ها بــا‬ ‫در زمانــه ای کــه همــه ادم هــا مشــکل‬ ‫ِ‬ ‫اســتقبال خوبــی مواجــه می شــوند‪ ،‬کتاب هــای صوتــی هــرروز رونــق بیشــتری پیــدا‬ ‫می کننــد‪ .‬واقعـاً چــه داســتانی پشــت کتاب هــای صوتی ســت و ایــا انهــا رابطــه مــا‬ ‫بــا کلمــاتِ نوشته شــده را تغییــر می دهنــد؟ گاردیــن نوشــت کــه اخیــرا ً مشــخص‬ ‫شــده کــه در ســال ‪ ۲۰۱۸‬فــروش کتاب هــای صوتــی ‪۴۳‬درصــد افزایــش داشــته؛‬ ‫ سال گذشــته بــا‬ ‫درحالی کــه فــروش کتاب هــای چاپــی بــرای اولین بــار طــی پنج ِ‬ ‫کاهــش پنج درصــدی مواجــه شــده‪ .‬ایــا مــردم دیگر حوصلــه ندارنــد برای خودشــان‬ ‫کتــاب بخواننــد؟ ایــا ایــن‪ ،‬پیــام اور مــرگ تدریجــی کتاب هــای چاپی ســت کــه‬ ‫مدت هاپیــش دربــاره اش هشــدار می دادنــد و اگــر این طــور باشــد‪ ،‬چــه معنایــی‬ ‫بــرای فرهنــگ ادبــی دارد؟ بگذاریــد اول بــه برخــی دیدگاه هــای تاریخــی بپردازیــم‬ ‫و اشــاره کنیــم کــه «ایلیــادِ» هومــر اساسـاً پیش ازانکــه نوشــته شــود‪ ،‬یــک کتــاب‬ ‫صوتــی بــود! فرهنــگ ادبیــات شــفاهی مدت هــا پیــش از کتــاب وجــود داشــته و‬ ‫دالیــل زیــادی بــرای افزایــش محبوبیــت ان وجــود دارد‪ .‬برخی افــراد از کتاب هــای‬ ‫صوتــی بــرای به خواب رفتــن بعــد از یــک روز پراســترس اســتفاده می کننــد‪ ،‬برخــی‬ ‫هنــگام پیــاده روی یــا نگهــداری از نــوزاد و برخی به عنــوان جایگزینی بــرای تلویزیون‪.‬‬ ‫والدیــن می گوینــد کــه از اینکــه فرزندان شــان در ماشــین مشــغول می شــوند‪،‬‬ ‫خوشــحال اند و مســافران در سفرهای شــان از ایــن کتاب هــا اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫نویســنده ای می گفــت کــه از کتاب هــای صوتــی بــرای تحقیــق دربــاره چیزهایــی‬ ‫اســتفاده می کنــد کــه می ترســد اگــر بــا چشـم هایش مجبــور باشــد انهــا را بخوانــد‪،‬‬ ‫مغـ ِز لذت طلبــش از خوانــدن بازبمانــد‪ .‬ایــا امــا واقعـاً تفــاوت قابل مالحظـه ای بیــن‬ ‫ـاس تحقیقــی که در ســال‬ ‫خوانــدن بــا چشــم و خوانــدن بــا گــوش وجــود دارد؟ براسـ ِ‬ ‫قابل مالحظ ـه ای در درک یــا یــاداوری‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬بــر روی ‪۹۰‬نفــر انجــام شــد؛ تفــاوت ِ‬ ‫ـتانی شــنیده یــا خوانده شــده پــس از دوهفتــه وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫یــک قطعــه غیرداسـ ِ‬ ‫اگرچــه در ایــن تحقیــق‪ ،‬در بخــش خوانــدن‪ ،‬از کتاب هــای الکترونیــک اســتفاده‬ ‫شــد کــه ســایر مطالعــات نشــان می دهنــد درک و یــاداوری انچــه از روی صفحــه‬ ‫نمایــش خوانــده شــده درمقایس ـه با خوانــدن نســخه های چاپــی پائین تــر اســت‪ .‬از‬ ‫ـی شــناختی به طورمــداوم ثابــت کــرده کــه یــاداوری پــس‬ ‫دهــه ‪ ،۱۹۸۰‬روان شناسـ ِ‬ ‫از خوانــدن متــن چاپــی بــه نســبت گــوش دادن بــه ان‪ ،‬بهتــر صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫نتیج ـه ای کــه توســط مطالع ـه ای کــه در ســال ‪ ۲۰۱۰‬انجــام شــده نیــز به دســت‬ ‫امــده‪ ،‬نشــان داده کــه دانش اموزانــی کــه بــه پادکســت یــک مقالــه علمــی گــوش‬ ‫کردنــد‪ ،‬به نســبت انهایــی کــه مقالــه را خواندنــد‪ ،‬نتیجــه بدتــری در ازمــون گرفتند‪.‬‬ ‫کتاب هــای چاپــی‪ ،‬ایــن مزیــت را دارنــد کــه اگــر اولین بــار متوجــه یــک جملــه‬ ‫نشــدید‪ ،‬می توانیــد دوبــاره ان را بخوانیــد یــا زیــر عبارت هــای خــاص خــط بکشــید‬ ‫تــا دوبــاره بــه انهــا مراجعــه کنیــد‪ .‬درمقابــل‪ ،‬کتاب هــای صوتــی از حافظــه پژواکــی‬ ‫مــا اســتفاده می کننــد کــه فرایندی ســت کــه در ان‪ ،‬اطالعــات صوتــی تــا چهارثانیــه‬ ‫ذخیــره می شــوند تــا مــا صداهــای بعــدی را بشــنویم و معنــای کلــی جملــه را درک‬ ‫کنیــم‪ .‬همچنیــن کتاب هــای صوتــی نمی تواننــد یکــی از مهیج تریــن ویژگی هــای‬ ‫کتاب هــای چاپــی را کــه ابهــام خالقانــه اســت‪ ،‬داشــته باشــند‪ :‬یــک خــط شــعر یــا‬ ‫یــک جملــه کــه بــه زیبایــی بیــن دو معنــی متفــاوت تعــادل برقــرار کــرده اســت‪.‬‬ ‫درمقابــل‪ ،‬خواننــده در اســتودیو بایــد تنهــا یکــی را انتخــاب کنــد و ایــن چیزی ســت‬ ‫کــه بــه شــنونده تحمیــل می شــود‪ .‬انچــه به نف ـ ِع انهاســت می توانــد ایــن باشــد‬ ‫کــه لحــن و طنیــن خاصــی از صــدای خواننــده در کتاب صوتــی اطالعــات اهنگینی‬ ‫می دهــد کــه بــه حافظــه بلندمــدت کمــک می کنــد؛ درســت مثــل اطالعــات‬ ‫بصــری و لمســی کــه یــک متــن چاپ شــده در کتــاب می دهــد‪ .‬جنیفــر هــاوارد؛‬ ‫مدیــر و موســس اســتودیوی صوتــی «ســاند اندراســتندینگ» می گویــد‪« :‬صــدا‬ ‫همه چیــز اســت‪ .‬به کارگیــری صــدای درســت‪ ،‬بســیار مهــم و حیاتی ســت‪ .‬اگــر‬ ‫در انتخــاب ان اشــتباه کنیــد‪ ،‬واقعـاً شــنونده را از دســت می دهیــد‪ .‬غیرداســتانی ها‬ ‫حتــی از داســتان هــم دشــوارترند‪ .‬در یــک کتــاب غیرداســتانی‪ ،‬خواننــده باید چیزی‬ ‫را کــه می خوانــد‪ ،‬بفهمــد و بــه ان عالقه منــد باشــد؛ زیــرا درک نمی توانــد بــا‬ ‫ترفندهــای صوتــی و نــور و ســایه شــخصیت پردازی پنهــان شــود»‪ .‬اینکــه کتاب های‬ ‫صوتــی درحال حاضــر دارنــد طرفــداران بیشــتری نســبت بــه کتاب هــای چاپــی پیدا‬ ‫می کننــد‪ ،‬ایــا نشــان از ایــن دارد کــه مــا تــاش می کنیــم در زمــان کمتــر‪ ،‬کار‬ ‫بیشــتری انجــام دهیــم؟ اگرچــه امارهــا نشــان می دهنــد کــه مــا درواقــع به انــدازه‬ ‫چنــد دهــه گذشــته عجلــه و شــتاب نداریــم؛ ماهیــت فزاینــده اســتفاده از رســانه ها‬ ‫و کوهــی از کارهــا کــه هــرروز بــه مــا محــول می شــود‪ ،‬افــراد را وامــی دارد کــه‬ ‫چنــد کار را هم زمــان انجــام دهنــد‪ :‬مثــل گــوش دادن بــه کتــاب صوتــی حیــن‬ ‫رانندگــی‪ .‬متاســفانه تحقیقــات نشــان می دهــد کــه به جــز اقلیــت کوچکــی از‬ ‫افــراد‪ ،‬مــا به ســادگی نمی توانیــم چنــد کار را هم زمــان انجــام دهیــم‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫وقتــی فکــر می کنیــم کــه داریــم چنــد کار را بــا هــم انجــام می دهیــم‪ ،‬تنهــا‬ ‫ـال منتقل کــردن توجه مــان از یک چیــز بــه چیــز دیگــر هســتیم کــه رونــدی‬ ‫درحـ ِ‬ ‫خســته کننده اســت‪ .‬به عــاوه‪ ،‬روان شناســان معتقدنــد کــه تــاش بــرای انجــام‬ ‫هم زمــان چنــد کار‪ ،‬بــه یادگیــری صدمــه وارد می کنــد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬گوش کــردن‬ ‫بــه کتــاب صوتــی وقتــی درحــال رانندگــی یــا باغبانــی هســتید‪ ،‬بااینکــه ممکــن‬ ‫اســت لذت بخــش باشــد امــا ان چنان کــه بایــد‪ ،‬شــما را جــذب نمی کنــد‪ .‬به نظــر‬ ‫می رســد کــه کتاب هــای صوتــی هنــوز فــروش کتاب هــای چاپــی را در ابعــاد‬ ‫درحال رقابــت بــا پادکســت ها‪ ،‬موســیقی و‬ ‫بــزرگ تهدیــد نمی کنــد و بیشــتر‬ ‫ِ‬ ‫تلویزیــون اســت‪ .‬درامونــد مویــر؛ ناشــر «ایبــری پــرس» دربــاره چالــش کتاب هــای‬ ‫صوتــی می گویــد‪« :‬مــن فکــر می کنــم کــه بایــد دراین بــاره خوش بیــن باشــیم‪.‬‬ ‫کتاب هــای صوتــی می تواننــد راه دیگــری بــرای اتصــال خواننده هــا و نویســنده ها‬ ‫باشــند‪ .‬به ویــژه دربــاره کتاب هــای غیرداســتانی‪ ،‬شــاهد ایــن هســتیم کــه افرادی کــه‬ ‫ممکــن اســت زمــان کافــی یــا رغبتــی بــرای انتخــاب کتاب هــای چاپــی نداشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬کتاب هــای صوتــی را انتخــاب می کننــد؛ زیــرا مشــتاق ایده هــا‪ ،‬روایت هــا‬ ‫و تجربه هــای جدیــد هســتند‪ .‬اگــر ایــن باعــث می شــود افــراد بیشــتری اثــر یــک‬ ‫نویســنده را بخواننــد‪ ،‬بایــد ان را جشــن بگیریــم»‪.‬‬ ‫ایبنا‬ صفحه 4 ‫دو شنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫پرونده‬ ‫ایا مطالعه دوباره به زندگی ما برمی گردد؟‬ ‫خاک اندیشه های مکتوب را بتکانیم!‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪« mehrdad_nazery@yahoo.com‬هر چــه کمتــر کتــاب بخوانیــم‪ ،‬راحت تریــم!» ایــن جملــه کلیدی ســت کــه این روزهــا اکثــر مــردم جهــان ب ـه کار می برنــد‪ .‬یــک‬ ‫کارمنــدی کــه ادعــای روشــنفکری هــم دارد‪ ،‬می گویــد‪« :‬بــا کتاب خوانــدن می خواهیــم کجــای دنیــا را بگیریــم؟ ان هــا کــه این همــه کتــاب خواندنــد‪ ،‬چــه‬ ‫گلــی بــه ســر بشــر زده انــد کــه مــا از ان بی بهره ایــم؟» این روزهــا تــب «ضــد کتــاب» بســیار ب ـه راه افتــاده و عــده ای از بی خاصیتــی مطالعــه یــاد می کننــد‪.‬‬ ‫یــک فروشــنده لوازم ارایــش می گویــد‪« :‬مگــر مــردم در جوامــع ابتدایــی کتــاب می خواندنــد؟ ان هــا بــدون خوانــدن هــم مهــارت زیســتن و باهم بــودن را یــاد‬ ‫می گرفتنــد»‪ .‬ایــا بــا وجــود گســترش فضــای مجــازی‪ ،‬وبگــردی‪ ،‬چــت و ‪...‬؛ «کتــاب» می توانــد جایگاهــی داشــته باشــد؟ عــده ای می گوینــد کــه هرچیــز بایــد‬ ‫ســر جــای خــودش قــرار گیــرد؛ کتــاب جــای خــود‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی جــای خــود «مــا» اگــر اهــل مطالعــه باشــیم‪ ،‬می توانیــم در همیــن اینترنــت یک عالــم‬ ‫کتــاب بــرای خوانــدن را به صــورت رایــگان دانلــود کنیــم و در هــر موقعیتــی بــه ان ناخنکــی بزنیــم!‬ ‫واقعیــت اینکــه کتــاب رفته رفتــه دارد از زندگــی مــردم‬ ‫حــذف می شــود و عــده ای ان را یــک فاجعــه می داننــد‪.‬‬ ‫دراین زمینــه نه فقــط کشــورهای توســعه نیافته؛ بلکــه در‬ ‫جهــان اول هــم وضــع مناســبی وجــود نــدارد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫‪ TGI‬از ‪ Kantar Media‬کــه در ســال ‪ 2019‬منتشــر شــد‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه فقــط ‪51‬درصــد از بزرگ ســاالن در‬ ‫انگلیــس حداقــل یــک کتــاب را در ســال گذشــته خوانده انــد‬ ‫و ‪49‬درصــد (اساســاً نیمــی) از بزرگ ســاالن در انگلیــس‬ ‫درطــول ‪ 12‬مــا ِه کامــل حتــی یــک کتــاب هــم نخوانده انــد‪.‬‬ ‫مقالــه ای در ژورنــال ‪ Maclean’s‬توســط ‪،Jonathon Gatehouse‬‬ ‫بیانگــر ان اس ـت که در ایــاالت متحــده موجــی از تفکــر ضــد‬ ‫علــم و ضــد روشــنفکری شــکل گرفتــه اســت‪ .‬نظرســنجی ها‬ ‫دراین کشــو ِر پهنــاور نشــان داده اســت کــه فقــط ‪28‬درصــد‬ ‫از امریکایی هــا در هرســال ‪ 11‬کتــاب یــا بیشــتر می خواننــد‬ ‫و ‪28‬درصــد باافتخــار اعتــراف می کننــد کــه حتــی یک بــار‬ ‫هــم جدیــدا ً چیــزی نخوانده انــد! تحقیقــات دربــاره نوجوانــان‬ ‫و جوانــان هــم چنــدان دل چســب نیســت؛ زیــرا مشــخص‬ ‫می کنــد میلیون هــا کــودک قبــل از نوجوانــی کتاب هــای‬ ‫«هــری پاتــر»‪« ،‬اربــاب حلقه هــا» و دیگــر رمان هــای‬ ‫فانتــزی را خوانده انــد؛ امــا به مــرور بــا محیــط مجــازی و‬ ‫گیــم اشــنا و مانــوس می شــوند و ترجیــح می دهنــد دیگــر‬ ‫ـردن‬ ‫مطالعــه نکننــد‪ .‬انچــه شــگفت اورتر اســت تــب جمع کـ ِ‬ ‫«فالوئــر» در فیس بــوک و اینســتاگرام اســت کــه بیشــتر از‬ ‫دانســتن و خوانــدن‪ ،‬بــرای جوان هــا و حتــی بزرگ ســاالن‬ ‫جذابیــت ایجــاد کــرده اســت‪ .‬ان هــا ترجیــح می دهنــد بــا‬ ‫هــر اقدامــی‪ ،‬نمایشــی محیر العقــول از خــود داشــته باشــند‬ ‫و فضایــی بــرای جــذب مخاطــب در این محیط هــا فراهــم‬ ‫کننــد‪ .‬در چنیــن فضایــی بــه کدام ســو پرتــاب خواهیــم‬ ‫شــد؟ به نظــر کســانی که درای ـن دوران کتــاب؛ ان هــم از نــوع‬ ‫کاغــذی می خواننــد‪ ،‬نســل منقرضــی هســتند کــه بایــد در‬ ‫موزه هــا نگهــداری شــوند! مثــل دایناســورهای عظیم الجثــه‬ ‫کــه امــروز فقــط ان هــا را می تــوان در ازمایشــگاه ها و‬ ‫موزه هــا و مراکــز علمــی شبیه ســازی ببینیــم و درباره شــان‬ ‫مطالعــه کنیــم‪ .‬امــروز اگــر کســی در فضاهــای عمومــی‪ ،‬کتاب‬ ‫به جــای موبایــل در دســت بگیــرد‪ ،‬همــه بــا شــگفتی بــه او‬ ‫خیــره خواهنــد شــد و فکــر می کننــد ایــن موجــود از کــدام‬ ‫اســمان بــه زمیــن منتقــل شــده اســت؟! در گذشــته‪ ،‬تفکــر بر‬ ‫ایــن اصــل فاضالنــه اســتوار بــود کــه دانــش‪ ،‬چــراغ راه بشــر‬ ‫اســت؛ همان طورکــه «سیســرو» نیــز می گویــد‪« :‬یــک خانــه‬ ‫ـدون روح اســت»؛ امــا مــا‬ ‫بــدون کتــاب‪ ،‬مثــل یــک بــدن بـ ِ‬ ‫امــروز بــا خانه هــای زیــادی مواجهیــم کــه روح زندگــی در‬ ‫ان هــا جریــان نــدارد‪ .‬یــک دانشــجوی فوق لیســانس فلســفه‬ ‫می گویــد‪« :‬خانه هــای امــروز کوچــک شــده و مــا مجبــور‬ ‫بــه مدیریــت فضــا هســتیم؛ امــا اولیــن چیــز کــه در ایــن‬ ‫کوچک شــدن فضــا حــذف شــده‪ ،‬کتابخانه هــای بــزرگ اســت‬ ‫کــه نس ـل های قبــل‪ ،‬وجــود ان را در خانــه مثــل پرت ـ ِو نــور‬ ‫خورشــید بــرای بــدن مفیــد می دانســتند»‪ .‬به نظــر می رســد‬ ‫مــردم بیشــتر ترجیــح می دهنــد کتــاب و کتاب خوان هــا‬ ‫را صرف ـاً تحســین کننــد؛ امــا حاضــر بــه خوانــدن کتاب هــا‬ ‫نیســتند‪ .‬ریشــه ایــن تحســین هــم بــر این اصل اســتوار اســت‬ ‫کــه اکثریــت مــا عــادت کرده ایــم ژس ـت های روشــنفکری و‬ ‫فیلســوف مابانه بگیریــم و خودمــان را اهــل علــم و ادب نشــان‬ ‫دهیــم‪ .‬گویــا همــه می داننــد کتــاب‪ ،‬اتوبــان زندگــی را مثــل‬ ‫نورافکنــی روشــن می کنــد؛ امــا چه کســی حوصلــه و صبــر‬ ‫خوانــدن یــک کتــاب ‪ 200‬یــا حتــی ‪100‬صفح ـه ای را دارد؟‬ ‫مــا بــا منجنیــق مدرنیتــه بــاال امده ایــم؛ امــا زیــر پاهایمــان‬ ‫خالی ســت؛ چراکــه معرفــت بنیادیــن شــکل دهنده ذهــن را‬ ‫دراختیــار نداریــم‪ .‬کتــاب‪ ،‬امــروز به شــدت طــرد می شــود؛‬ ‫چــون ســیالیت دنیــای مــدرن همه چیــز را تحت تاثیــر خــود‬ ‫قــرار داده‪ .‬جوانــان امــروز بیشــتر ترجیــح می دهنــد موســیقی‬ ‫پــاپ گــوش دهنــد‪ ،‬بــه کافی شــاپ ها و رســتوران های‬ ‫مــدرن برونــد‪ ،‬ســیگار بکشــند و از رویاهــا و ارزوهــای خــود‬ ‫بــا هــم ســخن بگوینــد‪ .‬امــروز بیش از هرزمانــی ســردرگم‬ ‫هســتیم؛ چــون دنیــای مــدرن‪ ،‬دســتاوردهای جذاب تــری‬ ‫از کتــاب را بــه مــردم ارمغــان می دهــد‪ .‬در گذشــته اگــر‬ ‫کســی می خواســت مطــرح شــود‪ ،‬بایــد مثــل «الکســاندر‬ ‫دومــا» دس ـت به قلم می بــود و شــبانه روز خــود را بــه نوشــتن‬ ‫و پاره کــردن کاغــذ می گذرانــد تــا شــاید بعــد از ‪30‬ســال‬ ‫تــاش‪ ،‬بــه اوج خــود برســد؛ امــا امــروز کســی قــرار نیســت‬ ‫از خــط اوج عبــور کنــد و همــه می تواننــد بــا کمــی تــاش و‬ ‫عجیب وغریب بــودن‪ ،‬راهــی به ســوی اســمان شــهرت بیابنــد‪.‬‬ ‫حــاال کســی که بــه ‪ 100‬مــدل «اروغ» می زنــد‪ ،‬میلیون هــا‬ ‫فالوئــر دارد یــا فردی کــه روی بدنــش صدهــا «تتــو» دارد؛‬ ‫و البتــه همیشــه هــم «برنــد شــدن» این قــدر فاجعه امیــز‬ ‫نیســت‪ .‬افــرادی وجــود دارنــد کــه متفــاوت موســیقی اجــرا‬ ‫می کننــد یــا شــعرهای نــاب می گوینــد و درنوع خــود‬ ‫مطــرح هســتند‪ .‬به نظــر می رســد راه هــای باال امــدن در‬ ‫جامعــه زیادتــر و متنوع تــر شــده و بــرای رســیدن بــه اوج‪،‬‬ ‫نیــازی بــه ریاضتــی به نــام مطالعــه و خوانــدن کتــاب وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬مــا امــروز غــرق در کاالهــای جــذاب و پرهیجــان‬ ‫هســتیم؛ کاالهایــی کــه در لحظــه مــا را شــاد می کنــد؛‬ ‫شــناختی دنیــای قدیــم‬ ‫امــا کتــاب‪ ،‬محصــول معرفتــی و‬ ‫ِ‬ ‫اســت کــه اول ریاضــت ایجــاد می کنــد و به مــرور شــادی‬ ‫را نیــز بــه عمــق وجودمــان مــی اورد‪ .‬امــروز اگــر گرســنه‬ ‫می شــویم‪ ،‬بایــد اول گوشــی موبایلمــان را پیــدا کنیــم و بــا‬ ‫یــک تمــاس بــا اســنپ فود‪ ،‬ســاندویچ غول پیکرمــان را دم در‬ ‫تحویــل بگیریــم؛ امــا در گذشــته گرســنگی‪ ،‬اغــاز صبــوری و‬ ‫ادراک عمــق زندگــی بــود‪ .‬در داســتان های معــروف و واقعــی‬ ‫می خواندیــم کــه «جــک لنــدن» و «ماکســیم گورکــی»‬ ‫چقــدر کارگــری کردنــد تــا روزی بــه شــهرت جهانــی‬ ‫رســیدند‪ .‬مــا بــا کتاب هــا می فهمیدیــم هیــچ تجربــه ای‬ ‫بهتــر از هم اوایــی بــا نویســندگان معــروف نیســت‪ .‬وقتــی‬ ‫اثــار «البرکامــو» را می خوانیــم‪ ،‬بــه یــاد دوران کودکــی اش‬ ‫‪5‬‬ ‫می افتیــم کــه به دلیــل فــوت پــدرش مجبــور بــود در‬ ‫دوران مدرســه ابتدایــی‪ ،‬کارگــری کنــد‪ .‬کتاب هــا سرشــار از‬ ‫مضامیــن و نــکات انســانی و تحلیــل جبرهایی ســت کــه بــرای‬ ‫بشــر همــواره وجــود داشــته اســت‪ .‬امــروز مــا اســیر فرهنگــی‬ ‫هســتیم کــه در تلویزیــون‪ ،‬موبایــل‪ ،‬انتخابــات‪ ،‬فوتبــال‪ ،‬بــورس‪،‬‬ ‫بــازار و گیــم خالصــه می شــود‪ .‬در چنیــن فضــای یــخ زده و‬ ‫بــدون ترحمــی‪ ،‬کتــاب جایگاهــی نــدارد‪ .‬زمانــی «اومبرتــو اکو»‬ ‫فیلســوف شــهیر ایتالیایــی می گفــت‪« :‬مــن عاشــق بــوی جوهر‬ ‫کتــاب در صبحگاهــان هســتم!» ایــن گفتــار‪ ،‬بیان گــر توجــه به‬ ‫خوانــدن و اغــاز زندگــی در هــرروز بــا کتــاب اســت؛ امــا اکثریت‬ ‫تــوده مــردم‪ ،‬امــروز صبحشــان را بــا نــان تست شــده‪ ،‬کالبــاس‪،‬‬ ‫تخم مــرغ پفکــی‪ ،‬روشــن کردن تبلــت‪ ،‬موبایــل‪ ،‬چــت و‬ ‫خندیــدن بــه جوک هــای دوستانشــان اغــاز می کننــد‪ .‬واقعیــت‬ ‫این اس ـت که کتــاب بایــد بــه زندگــی بشــر برگــردد‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫اتفــاق نیفتــد‪ ،‬مــوج اینترنــت‪ ،‬هــوش مصنوعــی‪ ،‬ســاندویچ و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی؛ مــا را در خــود می بلعــد‪ .‬مــا بلعیــده‬ ‫می شــویم اگــر فکــر اساســی بــرای نجــات خودمــان نکنیــم‪.‬‬ ‫یکــی از جوانانــی کــه بــرای خــود در اینســتاگرام بروبیایــی دارد‪،‬‬ ‫می گویــد‪« :‬کتــاب در فضــای مجــازی هــم هســت‪ .‬کتاب هــای‬ ‫جهــان و مجموعــه تفکــرات همــه اندیشــمندان مثــل نیچــه‪،‬‬ ‫شــوپنهاور‪ ،‬هدایــت‪ ،‬کامــو‪ ،‬کافــکا و ‪...‬؛ هــرروز در بیــن مــردم‬ ‫ردوبــدل می شــود»؛ امــا واقعیــت این اســت که اگــر روح‬ ‫ایــن نویســندگان را ظاهــر و بــه دنیــای مجــازی خودمــان‬ ‫دعوتشــان کنیــم‪ ،‬همــه وحشــت زده خواهنــد گفــت کــه‬ ‫‪90‬درصــد ایــن جمــات‪ ،‬ســخنان مــا نیســت و ممکــن اســت‬ ‫اعتــراف کننــد کــه امــروز مــا بیشــتر در دســت وبال مــردم‪،‬‬ ‫فقــط حضــور داریــم؛ امــا از قــرن ‪ 19‬و ‪ 20‬کمتــر فهــم عمیقــی‬ ‫از مــا بــر دل و ذهن هــا جــاری می شــود‪ .‬کتاب هــا امــروز در‬ ‫فروشــگاه های زنجیــره ای‪ ،‬مال هــا و هایپرمارکت هــا به فــروش‬ ‫می رســد‪ .‬وقتــی بــه صفحــه اول کتاب هــا نــگاه می کنیــم‪،‬‬ ‫می بینیــم نوشــته شــده «چــاپ بیســتم» یــا «چــاپ چهلــم»‬ ‫و ‪...‬؛ امــار شگفت انگیزی ســت؛ امــا اگــر «ســارتر»‪« ،‬شــاملو»‬ ‫و «فــروغ فرخــزاد» بیاینــد و از مــردم بخواهنــد چنــد جملــه از‬ ‫بیانــات فاضالنــه ان هــا را از حفــظ بگوینــد‪ ،‬شــاید عــده کمــی‬ ‫بتواننــد چنی ـن کاری انجــام دهنــد‪ .‬کتــاب‪ ،‬تجرب ـه ای نــاب از‬ ‫انسان هایی ســت کــه دلشــان می خواســت جاودانــه شــوند؛‬ ‫ـس کلمــات پنهــان شــدند و مــا به عنــوان خواننــدگان‬ ‫امــا در پـ ِ‬ ‫امــروز یــا فــردا‪ ،‬می توانیــم و بایــد از ان هــا رمزگشــایی کنیــم‪.‬‬ ‫بیاییــد امــروز دیگــر از تلویزیــون بــد نگوییــم‪ .‬بیاییــد اینترنــت‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی را به رســمیت بشناســیم‪ .‬اگــر جایــی‬ ‫تلویزیونــی روشــن شــد‪ ،‬می توانیــم بــه اتــاق دیگــر برویــم‪،‬‬ ‫خودمــان را حبــس کنیــم و کتــاب بخوانیــم‪ .‬کتاب هــا تنهــا‬ ‫کاالهــای فرهنگــی هســتند کــه در قلــب و دل مــا نــور و صــدا‬ ‫ایجــاد و مــردم را دعــوت بــه ســکوت و شــنیدن می کننــد؛ دنیــا‬ ‫امــروز چقــدر دل تنــگ ایــن ســکوت اســت!‬ صفحه 5 ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫جهانپور خبر داد؛ ‬ ‫ا ِعمال محدودیت های جدید از اول اذر ماه‬ ‫دکتــر حســن روحانــی گفــت‪« :‬نزدیــک نه مــاه اســت کــه بــا معضــل شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫روبــه رو هســتیم‪ .‬بســیاری از دولت هــا ناچــار شــدند محدودیت هــا را از نــو افزایــش دهنــد‪ .‬مــا‬ ‫هــم به همین دلیــل در هفته هــای اخیــر یک بــار در ‪ ۴۳‬شهرســتان و یک بــار در ‪ ۴۶‬شهرســتان‬ ‫و درمجمــوع در حــدود ‪ ۹۰‬شهرســتان محدودیــت ایجــاد کردیــم‪ .‬از هفتــه پیــش در مراکــز‬ ‫اســتان ها محدودیــت زیــادی ایجــاد شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬وقتــی این مراحــل را پیــش می رویــم‬ ‫ولــی موثــر نمی شــود‪ ،‬ناچاریــم محدودیــت شــدیدی قائــل شــویم‪ .‬اکنــون در شــرایطی هســتیم کــه ناچــار بــه افزایــش‬ ‫محدودیت هــا هســتیم‪ .‬تصمیــم کلــی دربــاره محدودیت هــا را گرفتیــم کــه از اول اذرمــاه این طــرح اجرایــی می شــود»‪.‬‬ ‫هشتواکسنایرانیکرونادرفهرستکاندیداهایسازمانجهانیبهداشت‬ ‫ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو از قرار گرفتــن هشــت واکســن ایرانــی در فهرســت کاندیداهــای واکســن‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬ســازمان جهانــی بهداشــت خبــر داد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ کیانــوش جهانپــور تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«هشــت واکســن ایرانــی کرونــا در فهرســت کاندیداهــای واکســن ســازمان جهانــی بهداشــت ‪@who‬‬ ‫قــرار گرفتــه و البتــه هشــت واکســن ایرانــی دیگــر دراســتانه ورود بــه ایــن فهرســت قــرار دارد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬تقریبــاً تمــام اســتراتژی های احتمالــی دســتیابی واکســن ‪#‬کوویــد ‪۱۹‬در ایــران از مرحلــه‬ ‫تولیــد ازمایشــگاهی عبــور کــرده اســت»‪ .‬وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی نیــز ‪ ۲۱‬مهر مــاه از ازمایــش واکســن‬ ‫کرونــا تولیــد داخــل بــر روی نمونــه انســانی تــا دو‪ ،‬س ـه هفته اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫‪ Al-Quds Al-Arabi‬گزارش داد؛‬ ‫مــرگ ملــک ســلمان یــا ســراغاز توافــق ننگیــن؟!‬ ‫مقامــات ســعودی درحال زمینه ســازی جهــت رونمایــی از توافــق‬ ‫ســازش بــا رژیــم اشــغالگر صهیونیســتی هســتند و به گفتــه‬ ‫تحلیلگــران؛ مــرگ ملــک ســلمان می توانــد ایــن موقعیــت را فراهــم‬ ‫کنــد‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ روزنامــه القدس العربــی دراین بــاره نوشــت‬ ‫کــه در چهارچــوب توافق نامه هــای عادی ســازی برخــی کشــورهای‬ ‫عربــی حاشــیه خلیــج فــارس و افریقــا بــا صهیونیســت ها‪ ،‬رژیــم‬ ‫اســرائیل به دنبــال ایجــاد توافق نامــه ای بــا عربســتان ســعودی‬ ‫به دلیــل اهمیــت جایــگاه سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و مذهبــی ایــن کشــور‬ ‫اســت؛ امــا ریــاض الزامــات داخلــی و خارجــی متفــاوت و حساســی‬ ‫نســبت بــه ایجــاد روابــط دیپلماتیــک بــا رژیــم صهیونیســتی دارد‪.‬‬ ‫بهــای عادی ســازی روابــط بــرای عربســتان‪ ،‬گران تــر از ســایر‬ ‫کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس تمــام خواهــد شــد‪ .‬درنتیجــه‪،‬‬ ‫مشــخص نیســت کــه توافق نامــه ســازش عربســتان بــا رژیــم‬ ‫صهیونیســتی در چــه زمــان و تحــت چــه شــرایطی امضــاء می شــود‪.‬‬ ‫عربســتان ســعودی درراســتای حمایــت از توافقنامــه ســازش میــان‬ ‫امــارات و رژیــم اســرائیل موســوم بــه توافق نامــه «ابراهیــم» فاصلــه‬ ‫زیــادی بــا موضــع خــود در گذشــته داشــته اســت‪ .‬ایــن سیاســت‬ ‫حمایــت از امــارات بــا اعطــای مجــوز بــه هواپیماهــای صهیونیســتی‬ ‫بــرای پــرواز بــر فــراز ســرزمین عربســتان و نــوع پوشــش و تحلیــل‬ ‫بســیاری از رســانه های ســعودی و همچنیــن اظهــارات مقامــات ایــن‬ ‫کشــور در گذشــته و حــال نشــان داده شــده‪ .‬چندروزپیــش‪ ،‬فیصــل‬ ‫بــن فرحــان؛ وزیــر خارجــه عربســتان در همایــش مجــازی مرکــز‬ ‫سیاســت خــاور نزدیــک واشــینگتن به صــورت تلویحی اعــام کرد که‬ ‫عادی ســازی روابــط ریــاض و تل اویــو بـه زودی اتفــاق خواهــد افتــاد؛‬ ‫امــا ایجــاد دولــت فلســطینی و ارائــه مجــدد طــرح صلــح فلســطین و‬ ‫رژیــم اســرائیل ضروری ســت‪ .‬وی بــا تکــرار ادعاهــای امــارات دربــاره‬ ‫حــذف طــرح الحــاق اراضــی اشــغالی کرانــه باختری توســط اســرائیل‬ ‫در برابــر توافــق عادی ســازی‪ ،‬گفــت‪« :‬نــگاه بــه ان‪ ،‬از ایــن زاویــه‬ ‫مــا را در زمینه ســازی بــرای بازگشــت احتمالــی اســرائیل و فلســطین‬ ‫بــه میــز مذاکــرات کمــک می کنــد»‪ .‬ایــن اظهــارات واکنش هــای‬ ‫زیــادی در محافــل رســانه ای و سیاســی به همــراه داشــت؛ امــا‬ ‫بایــد توجــه کــرد وزیــر خارجــه عربســتان ســعودی هیچ گونــه‬ ‫تاریــخ دقیقــی از عادی ســازی روابــط کشــورش بــا اســرائیل اعــام‬ ‫نکــرده اســت و مشــخص نیســت کــه چه زمانــی این اقــدام صــورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬روابــط رژیــم صهیونیســتی بــا عربســتان ســعودی طــی‬ ‫ســال های متمــادی در چندیــن راه هــای متفــاوت ایجــاد شــده‪:‬‬ ‫ارتبــاط امنیتی‪،‬اطالعاتــی میــان طرفیــن هنــوز پابرجاســت کــه‬ ‫پایــه ای محکــم و البتــه باریــک دارد و ایــن ارتباطــات مخفیانــه‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬نیــز ارتبــاط تجاری‪،‬اقتصــادی ســری میــان دو‬ ‫طــرف وجــود دارد‪ .‬در ســال های اخیــر‪ ،‬گفت وگــوی مذهبــی نیــز‬ ‫میــان رژیــم صهیونیســتی و عربســتان صــورت گرفــت‪ .‬روابط عمومی‬ ‫نیــز گســترش یافــت و امــروز ایــن روابط عمومــی شــامل برگــزاری‬ ‫جلســات میــان مقامــات هردوطــرف اســت‪ .‬با وجــود تکذیــب مقامات‬ ‫ســعودی؛ مذاکــرات و توافق نامه هــا بــا امــارات‪ ،‬بحریــن و ســودان بــا‬ ‫اگاهــی و حمایــت حداقــل برخــی رهبــران ســعودی صــورت گرفتــه‪.‬‬ ‫توافق نامه هــای امضاشــده ایــن کشــورها بــا رژیــم صهیونیســتی بــا‬ ‫حمایــت عربســتان و درراســتای منافــع ایــن کشــور صــورت گرفتــه‬ ‫و به عنــوان پارامتــری عمــل می کننــد کــه ازطریــق ان عربســتان‬ ‫می توانــد تغییــرات و خطــرات احتمالــی؛ از جملــه واکنــش مــردم بــه‬ ‫توافــق بالقــوه بــا رژیــم اســرائیل را بررســی کنــد‪ .‬به نظــر می رســد‬ ‫مقامــات عربســتان درخصــوص مســئله عادی ســازی روابــط بــا رژیــم‬ ‫صهیونیســتی اختالف نظــر داشــته باشــند‪ .‬درحالی کــه مقامــات‬ ‫ســعودی در گذشــته و حــال درمــورد رژیــم اشــغالگر صهیونیســتی‬ ‫و یهودیــت اظهاراتــی داشــته اند‪ ،‬گویــا ملــک ســلمان (پادشــاه‬ ‫عربســتان) بــه موضــع ســنتی عربســتان نســبت بــه صهیونیسـت ها‬ ‫و درگیــری میــان ایــن رژیــم و فلســطینیان پایبنــد اســت‪ .‬ملــک‬ ‫ســلمان در ســخنرانی خــود در ســپتامبر ‪ ٢٠٢٠‬در مجمــع عمومــی‬ ‫ســازمان ملــل متحــد باردیگــر میــان عادی ســازی روابــط بــا رژیــم‬ ‫اســرائیل و تعهــد بــه یکســری شــرایط مبتنی بــر اصــول ابتــکار صلــح‬ ‫عربــی‪ ،‬ارتبــاط برقــرار کــرد‪ .‬اختالف نظر پادشــاه عربســتان بــا مقامات‬ ‫ســعودی درخصــوص ایجــاد روابط دیپلماتیــک با رژیم صهیونیســتی‬ ‫نشــان می دهــد کــه ایــن امــر ممکــن اســت بــا مــرگ ملــک ســلمان‬ ‫علنــی شــود و مطمئنـاً اگــر «محمــد بــن ســلمان» ولیعهد ســعودی‬ ‫تاج وتخــت پــدرش را به دســت گیــرد‪ ،‬زمــان و رونــد عادی ســازی‬ ‫روابــط بــا اســرائیل بــه تصمیــم و نظــر وی منــوط خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عالوه بــر سیاســت داخلــی‪ ،‬ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه جامعــه‬ ‫ســعودی کــه بیشــتر محافظ ـه کار اســت‪ ،‬چه انــدازه بــرای امضــای‬ ‫توافق نامــه بــا رژیــم اســرائیل می توانــد پیــش بــرود؟ تاکنــون‪،‬‬ ‫به اســتثنای برخــی انتقادهــا‪ ،‬جامعــه ســعودی در ســال های اخیــر‬ ‫تــاش دارد تــا گام هــای قابل توجهــی در تغییــرات اجتماعــی و‬ ‫اقتصــادی بــردارد؛ امــا ایــن بدان معنــا نیســت کــه توافــق ســازش‬ ‫بــا رژیــم اســرائیل‪ ،‬از تغییــرات اجتماعــی و اقتصــادی در عربســتان‬ ‫حمایــت خواهــد کــرد‪ .‬اخیــرا ً برخی تغییرات ســاختاری در عربســتان‬ ‫و اعضــای هیئــت کبــار العلمــاء و مجلــس شــورای ایــن کشــور ایجــاد‬ ‫نقش بازار گل در ارتقای سالمت روانی جامعه چیست؟‬ ‫درشــرایطی که کرونــا مانــع مســافرت های تفریحــی و درنتیجــه خانه نشــین‬ ‫بســیاری شــده اســت‪ ،‬سـر زدن بــه مراکــزی نظیــر بــازار گل کــه از تنــوع بــاالی‬ ‫گیاهــی برخــوردار اســت‪ ،‬می توانــد تاثیــر بســزایی در روحیــه افــراد بگــذارد‪.‬‬ ‫قرارگرفتــن تهــران در لیســت کالن شــهرهای جهــان‪ ،‬مهــر تائیــدی بــر شــلوغی‬ ‫و ازدحــام جمعیــت در این شــهر اســت‪ .‬به گــزارش انــا؛ درحال حاضــر از میــان‬ ‫‪ ۱۵۰‬کالن شــهر جهــان ازنظــر جمعیــت و بزرگــی‪ ،‬تهــران رتبــه ‪ ۲۴‬را به خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪ .‬شــلوغی پایتخــت منجــر بــه این شــده که در زمــره‬ ‫شــهرهای الــوده جهــان نیــز قــرار بگیــرد‪ .‬پیش ازایــن بســیاری از ســاکنان تهران‬ ‫در ایامــی کــه الودگــی هــوا بــه نقطــه اوج می رســید‪ ،‬بــرای مــدت کوتاهــی بــا‬ ‫ســفر بــه شــهرهای دیگــر‪ ،‬از ایــن شــلوغی و الودگــی فاصلــه می گرفتنــد کــه‬ ‫پاندمــی کرونــا این رونــد را بــه حالــت تعلیــق دراورد‪ .‬درواقــع‪ ،‬شــیوع کرونــا و‬ ‫کاهــش ‪ ۹۰‬درصــدی حجــم ســفرها در جهــان‪ ،‬ثابت کرد مســافرت گزینــه ثابت و‬ ‫همیشــگی نیســت؛ به همین دلیــل بــرای فاصله گرفتــن از ایــن الودگــی و ازدحــام‬ ‫بایــد راه چــاره دیگــری یافــت؛ امــا راه حل پیشــنهادی چیســت و در شــرایط حال‬ ‫کــه مســافرت های غیرضــروری بنــا بــر دســتور ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا‬ ‫ممنــوع شــده‪ ،‬از چــه طریقــی می تــوان بــرای دقایقــی؛ هرچنــد کوتــاه از فضــای‬ ‫شــهری اســترس زا دور شــد؟ بســیاری از کارشناســان حوزه ســامت با تاســی به‬ ‫نتایــج تحقیقــات روانشناســی و بررســی تاثیــر گــردش و تعامــل با طبیعــت برای‬ ‫ســامت جســم و روان انســان‪ ،‬معتقدنــد کــه در شــرایط اپیدمی کرونا درراســتای‬ ‫افزایــش ســامت جامعــه و قطــع زنجیــره انتقــال ایــن بیمــاری‪ ،‬افــراد به جــای‬ ‫ســفر ‪ ،‬بــه حاشــیه شــهرها و فضاهــای ســبزی کــه در شــهر وجــود دارنــد‪ ،‬برونــد‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬روانشناســان بــه اختصــاص دادن ســاعاتی از برنامــه بــرای طبیعت گــردی‬ ‫به طورمســتمر بســیار تاکیــد می کننــد‪ .‬یکــی از راه هــای تعامــل بــا طبیعــت‪،‬‬ ‫ـان ســازگار بــا فضــای اپارتمانی ســت؛ همچنیــن‬ ‫پرداختــن و رســیدگی بــه گیاهـ ِ‬ ‫لو گیاهــان متنــوع یکی دیگــر از راه هــای تعامــل‬ ‫قــدم زدن در فضــای سرشــار از گ ‬ ‫بــا طبیعــت محســوب می شــود کــه نقــش بســزایی در افزایــش ســامت روان‬ ‫افــراد دارد‪ .‬بــازار گل‪ ،‬یکــی از ایــن فضاهایی ســت کــه به دلیــل حجــم بــاال و‬ ‫لو گیاهــان موجــود در ان‪ ،‬تاحــدودی می توانــد نقــش بســزایی در ارتقای‬ ‫تنــوع گ ‬ ‫ســامت روان افــراد ایفــا کنــد؛ مثـ ً‬ ‫ا بــازار گل محالتــی از جملــه فضاهایی ســت‬ ‫کــه بــا قــدم زدن در ان و مشــاهده تنــوع گل هــای موجــود دراین بــازار‪ ،‬می تــوان‬ ‫لحظاتــی فــارغ از همــه دغدغه هــای شــهری را ســپری کــرد‪ .‬یکــی از مزیت هــای‬ ‫بــازار گل محالتــی‪ ،‬قرابــت مکانــی ان بــه مرکــز شــهر و منطقــه بــازار اســت؛‬ ‫شــده کــه می توانــد انعطاف پذیــری بیشــتری را بــرای ال ســعود‬ ‫ جهــت انجــام چنیــن اقدامــات گســترده ای ایجــاد کنــد‪ .‬ال ســعود‬ ‫بــه تغییــر گفتمــان داخلــی؛ از جملــه مذهبــی پرداختــه‪ .‬دیــن‪ ،‬نقش‬ ‫مهمــی در گفتمــا ن عمومــی در عربســتان دارد و به عنــوان وســیله ای‬ ‫بــرای مقامــات درراســتای اماده ســازی اذهــان عمومــی ب ـه کار بــرده‬ ‫می شــود‪ .‬بــن ســلمان هنــوز از موسســات مذهبــی بــرای جلوگیــری‬ ‫از مخالفت هــا و تــاش بــرای توجیــه گام هــای بحث برانگیــز سیاســی؛‬ ‫از جملــه عادی ســازی روابــط بــا تل اویــو اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شــواهد زیــادی درخصــوص ایــراد خطبه هایــی درمــورد یهودیــان و‬ ‫یهودیــت وجــود دارد کــه به احتمال زیــاد بــا هــدف بررســی واکنــش‬ ‫ملــت ســعودی در زمــان اعــام توافــق عادی ســازی روابــط ریــاض بــا‬ ‫تل اویــو صــورت می گیــرد‪ .‬چالــش دیگــر عادی ســازی روابــط بــا‬ ‫رژیــم صهیونیســتی‪ ،‬مربــوط بــه حفــظ موقعیــت عربســتان در جهان‬ ‫اســام اســت‪ .‬این موضــوع از اهمیــت باالتــری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بدین ترتیــب‪ ،‬انتقــاد برخــی کشــورهای اســامی؛ از جملــه ترکیــه‬ ‫و ایــران بــا رژیــم صهیونیســتی و حمایــت از ارمان هــای فلســطین‬ ‫به ضــرر عربســتان خواهــد بــود؛ چراکــه عربســتان درصــدد رقابــت‬ ‫بــا کشــورهای اسالمی ســت و پایمال کــردن حقــوق ملــت فلســطین‪،‬‬ ‫بــه ایــن رقابــت ریــاض اســیب می رســاند‪ .‬ازنظــر عربســتان؛‬ ‫عادی ســازی روابــط بــا اســرائیل‪ ،‬بــا مســئله ثبــات و وضعیــت ان‬ ‫پیونــد خــورده‪ .‬عربســتان در همــه مــوارد بایــد افــکار عمومــی ملت را‬ ‫در برابــر این موضــوع امــاده ســازد‪ .‬هرچــه عربســتان احســاس کنــد‬ ‫کــه می توانــد گفتمــان عمومــی را کنترل کنــد‪ ،‬با اطمینان بیشــتری‬ ‫گام هایــی را درجهــت نزدیک شــدن بــه روابــط بــا رژیم صهیونیســتی‬ ‫برمــی دارد‪ .‬عربســتان ســعودی گام هــای عامدانــه ای درجهــت‬ ‫عادی ســازی روابــط خــود بــا رژیــم اســرائیل در قالــب «روابــط‬ ‫خزنــده» برمـی دارد‪ .‬درمــورد ملزومــات و مزایــا‪ ،‬دشــوار اســت تصمیم‬ ‫بگیریــم چه زمانــی و در چــه شــرایطی عربســتان بــه توافق نامه هــای‬ ‫عادی ســازی می پیونــدد‪ .‬عربســتان در مســیر دســتیابی بــه توافــق‬ ‫بــا تل اویــو‪ ،‬دو معیــار اساســی را بررســی خواهــد کــرد‪ :‬ادامــه و‬ ‫گســترش توافق هــای ســازش و بهبــود روابــط میــان صهیونیسـت ها‬ ‫و فلســطینی ها‪ .‬تمایــل رژیــم صهیونیســتی بــرای برداشــتن گام هایی‬ ‫جهــت حمایــت از رونــد ســازش می توانــد رونــد عادی ســازی روابــط‬ ‫بــا عربســتان ســعودی را تســهیل کنــد‪ .‬درصــورت اعــام ایــن توافق‪،‬‬ ‫امریــکا بــا فــروش ابزارهــای جنگــی پیشــرفته بــه ســعودی ها و‬ ‫همچنیــن تغییــرات ســاختار داخلــی عربســتان و شست وشــوی‬ ‫اذهــان عمومــی‪ ،‬بــه تکمیــل روند ســازش با اشــغالگران صهیونیســت‬ ‫کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫به این ترتیــب کــه بعــد از گشـت وگذار در منطقــه بــازار‪ ،‬بــا حضــور دراین عرصــه‬ ‫فرح بخــش می تــوان خســتگی ناشــی از ازدحــام بــازار را کاهــش داد؛ زیــرا بــازار‬ ‫گل به جهــت طراحــی و نــوع کاالیــی کــه در ان عرضــه می شــود‪ ،‬احســاس‬ ‫کالفگــی را از مراجعه کننــدگان دور می کنــد و محیــط ان اجــازه نمی دهــد‬ ‫کــه ایــن حــس بــر مراجعه کننــده مســتولی شــود‪ .‬عالوه بــر بــازار گل محالتــی؛‬ ‫چندیــن بــازار گل دیگــر در نقــاط مختلــف شــهر تهــران قــرار دارنــد و به تناســب‬ ‫اینکــه کــدام بــاغ گل نزدیــک محــل اقامــت شماســت یــا تمایــل داریــد بــه ان‬ ‫مســیر برویــد‪ ،‬می توانیــد؛ هــم بــا قیمتــی مناســب و هــم بــا کیفیــت خــوب‬ ‫بــرای خانــه و حیــاط خــود خریــد کنیــد یــا حتــی بــه عزیزانتــان هدیــه دهیــد؛‬ ‫مثـ ً‬ ‫ا بــازار گل خــاوران کــه در اتوبــان امام رضـا (ع)‪ ،‬ضلــع جنــوب و غرب شــهرک‬ ‫صنعتــی خــاوران واقــع شــده اســت‪ ،‬یکــی از مراکزی ســت کــه افــراد بــا مراجعــه‬ ‫بــه ان‪ ،‬عالوه بــر خریــد؛ می تواننــد از فضــای مناســب ایــن بــازار نیــز بهره منــد‬ ‫شــوند‪ .‬بــازار گل غــرب کــه در انتهــای اتوبــان ســتاری شــمال‪ ،‬دومیــن خروجــی‬ ‫دوربرگــردان‪ ،‬جنــب پمپ بنزیــن ابشناســان قــرار دارد نیــز یکی دیگــر از ایــن‬ ‫بازارهــای گل اســت‪ .‬مجموعـاً‪ ،‬تماشــای زیبایی هــای طبیعــت لذت بخــش اســت؛‬ ‫امــا ازاین میــان‪ ،‬دیــدن تنــوع گونه هــای مختلــف گیاهــی درکنارهــم‪ ،‬از ان‬ ‫لذت هــای تکرارنشدنی ســت؛ همچنان کــه موالنــا نیــز دراین بــاره می گویــد‪ :‬بــه‬ ‫بــاغ خــود همــه مســتند لیــک نــی چــون گل‪ /‬کــه هــر یکی بــه قــدح خــورد و او‬ ‫ســبو دارد ‪...‬؛ بنابرایــن‪ ،‬حتــی اگــر قصــد خریــد نداریــد بازهــم گشــتی در بازارهــا‬ ‫گل بزنیــد و از شــلوغی و زیبایــی ان لــذت ببریــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪85.1‬درصد‬ ‫اگــر امیدتــان این اســت که بــا پــول بــه‬ ‫بی نیــازی برســید‪ ،‬هرگــز بــه ان نمی رســید‪.‬‬ ‫تنهــا از طریــق دانــش‪ ،‬تجربــه و شایســتگی‪،‬‬ ‫امنیــت فــرد در دنیــا تامیــن می شــود‬ ‫هنری فورد؛ ‬ ‫کشورهایی‬ ‫با برنامه‬ ‫جامع تر برای‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫سالمندان‬ ‫کره جنوبی‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪72.0‬درصد‬ ‫امریکا‬ ‫‪68.7‬درصد‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪54.9‬درصد‬ ‫فرانسه‬ ‫‪53.1‬درصد‬ ‫المان‬ ‫‪34.8‬درصد‬ ‫‪10.2‬درصد‬ ‫‪7.0‬درصد‬ ‫‪7‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫خرید اعتباری از فروشگاه های‬ ‫ایران مال با طرح «اینده داران‪»1‬‬ ‫استونی‬ ‫ترکیه‬ ‫موسس خودروسازی ‪Ford‬‬ ‫کاالهای اساسی چگونه از سفره کارگران حذف می شوند؟‬ ‫دراین شــرایط ناگــوار معیشــتی‪ ،‬مســئوالن ســعی دارنــد‬ ‫بــا وعده درمانــی و گفتاردرمانــی‪ ،‬کارگــران را معطــل نــگاه‬ ‫دارنــد؛ از ان مســئولی کــه وعــده بی پایــه ترمیــم مــزد‬ ‫می دهــد تــا نماینــده مجلســی کــه ادعــا می کنــد قــرار‬ ‫اســت درمــورد مــزد ‪ ۱۴۰۰‬بــا دولــت جلســه داشــته باشــند و‬ ‫بــه یــک فرمــول جدیــد برســند‪ .‬قیمــت کاالهــای خوراکــی و‬ ‫مصرفــی خانوارهــا‪ ،‬به طــور روزانــه درحال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫برخــی کاالهــای اساســی مثــل نــان‪ ،‬مــرغ‪ ،‬گوشــت قرمــز و‬ ‫تخم مــرغ در بــازار یافــت می شــود؛ امــا نمــودار قیمــت ان هــا‬ ‫به شــدت صعودی ســت و در عمــل کارگــران نمی تواننــد‬ ‫بســیاری از ایــن کاالهــا را به صــورت مرتــب و در قالــب یــک‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم خریــداری کننــد؛ امــا برخی دیگــر از‬ ‫کاالهــا‪ ،‬در بــازار کمیــاب شــده یــا تــا مــرز نایاب شــدن پیــش‬ ‫رفته انــد؛ مث ـ ً‬ ‫ا علی رغــم وعــده مســئوالن بــرای وفــور روغــن‬ ‫نباتــی‪ ،‬بررســی های میدانــی نشــان می دهــد کــه ایــن کاالی‬ ‫ضــروری‪ ،‬در فروشــگاه های کشــور نایــاب و گــران شــده اســت‪.‬‬ ‫هفتــم ابان مــاه‪ ،‬بســیاری از ســوپرمارکت ها و فروشــگاه ها در‬ ‫شــمال غرب تهــران ادعــا کردنــد کــه «فعــ ً‬ ‫ا» روغــن نباتــی‬ ‫در بســاط ندارنــد! میرهوشــنگ بیرشــک (دبیــر انجمــن صنفــی‬ ‫صنایــع روغــن نباتــی کشــور)‪ ،‬از کاهــش واردات روغــن خبــر‬ ‫داده و گفتــه اســت‪« :‬طبــق امــار شــش ماهه گمــرک؛ واردات‬ ‫روغــن و دانه هــای روغنــی نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد کاهــش یافتــه اســت؛ امــا این موضــوع ارتباطــی بــه‬ ‫بحــث تولیــد نــدارد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬باتوجه بــه عرضــه روغــن‬ ‫ازســوی بازرگانــی دولتــی بــه کارخانه هــا مقــداری روغــن تولیــد‬ ‫شــده اســت و تنهــا به ســبب چالــش ارز و عدم تخصیــص ارز‬ ‫قابل توجــه بــه روغــن پالــم‪ ،‬تامیــن روغــن حلــب نیمه جامــد‬ ‫چهــار تــا پنج کیلویــی بــا مشــکالتی روبه روســت»‪ .‬بیرشــک‬ ‫بااشــاره به دیگــر دالیــل گرانــی روغــن در بــازار‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه واردات ورق حلــب بــا ارز نیمــا و افزایــش قیمــت‬ ‫هرکیلــو ورق از ‪ ۱۴‬هزارتومــان بــه ‪ ۲۲‬هزارتومــان تاحــدودی‬ ‫در تولیــد روغــن جامــد تاثیــر گذاشــته؛ امــا تولیــد روغــن‬ ‫مایــع و خانــوار درحال انجــام اســت»‪ .‬به نظــر می رســد کــه‬ ‫تالطم هــای ارزی و عدم نظــارت بــر تخصیــص «ارز دولتــی» کــه‬ ‫به گفتــه همــه اقتصاددانــان؛ ازجملــه مرتضــی افقــه (کارشــناس‬ ‫اقتصــادی و اســتاد دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز) تبدیــل بــه‬ ‫یــک رانــت اقتصــادی پرســود شــده‪ ،‬توزیــع عادالنــه کاالهــای‬ ‫مصرفــی خانوارهــا را بــا دشــواری بســیار مواجــه کــرده‪ .‬افزایــش‬ ‫قیمــت ارز نیمایــی و فقــدان تاثیرگــذاری ارز دولتــی بــر اقتصــاد‬ ‫تــا جایــی پیــش رفتــه کــه علیرضــا حیــدری (کارشــناس روابط‬ ‫کار) می گویــد‪« :‬مســئوالن دولتــی بایــد بــه مــردم توضیــح‬ ‫دهنــد و پاســخگو باشــند کــه چــه بــر ســر میلیاردهــادالر ارز‬ ‫دولتــی بــرای واردات امــده اســت و چــرا تاثیــر ارز دولتــی‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در ســفره های مــردم؛ به ویــژه کارگــران و‬ ‫کم درامدهــا هویــدا نیســت!» دراین شــرایط‪ ،‬کاالهــای‬ ‫بســیاری به ســرعت در حال حــذف از ســفره های کارگــران‬ ‫هســتند؛ کارگرانــی کــه بــا گرانــی ‪ ۵۰۰‬درصــدی نــرخ مســکن‬ ‫و اجاره خانــه در یــک بــازه زمانــی یک ســال و شــش ماهه‪،‬‬ ‫دیگــر قــادر بــه تامیــن مســکن مناســب در محــدوده شــهرها‬ ‫نیســتند‪ ،‬حــاال دیگــر در تامیــن نیازهــای خوراکــی خانــواده‬ ‫خــود نیــز بــا دشــواری های بســیار مواجــه هســتند؛ به گون ـه ای‬ ‫کــه به گفتــه علــی خدایــی (عضــو کارگــری شــورای عالــی‬ ‫ِ‬ ‫حالــت‬ ‫کار) وضعیــت معــاش کارگــران‪ ،‬از حالــت دشــوار بــه‬ ‫غیرممکــن تبدیــل شــده اســت؛ یعنــی نمی تــوان بــا درامــد‬ ‫دومیلیــون و ‪ ۶۰۰‬یــا ‪ ۷۰۰‬هزارتومانــی یــا در ایدئال تریــن‬ ‫حالــت س ـه میلیون تومانی‪ ،‬نیــاز ســفره خانــوار را تامیــن کــرد‪.‬‬ ‫دراین وضعیــت‪ ،‬تامیــن خوراکی هــا بــه معضلــی اساســی بــرای‬ ‫کارگــران تبدیــل شــده اســت؛ فرامــرز توفیقــی (رئیــس کمیتــه‬ ‫دســتمزد کانــون عالــی شــوراها) ادعاهــا و توجیهــات مســئوالن‬ ‫دولتــی و مقامــات تنظیــم بــازار درارتباط بــا گرانی هــا یــا‬ ‫کمیابی هــا را فرافکنــی و غیرمســئوالنه توصیــف می کنــد‬ ‫و می گویــد‪« :‬بــرای نایاب شــدن روغــن‪ ،‬بهانه هــای واهــی‬ ‫می اورنــد یــا مســئوالن بــدون توجــه بــه گرانــی قیمت هــا‬ ‫و اســتطاعت ناچیــز مــردم‪ ،‬می گوینــد کــه قیمــت گوشــت‬ ‫گوســاله بیــن ‪ ۱۲۰‬تــا ‪ ۱۴۰‬هزارتومــان‪ ،‬منطقی ســت و‬ ‫گران تــر از ایــن نــرخ نبایــد به فــروش برســد! واقعـاً منظورشــان‬ ‫از منطــق چیســت؟ ایــا کارگــران می تواننــد ‪ ۱۲۰‬هزارتومــان‬ ‫بــرای یک کیلــو گوشــت هزینــه کننــد؟! قیمــت شــوینده ها‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد گــران شــده؛ ‪ ۳۰‬درصــد لبنیــات گــران شــده؛ البــد‬ ‫همــه ایــن افزایــش نرخ هــا ازنظــر دولتی هــا منطقی ســت و‬ ‫بایــد همین گونــه باشــد!» او ادامــه می دهــد‪« :‬بایــد از دولــت‬ ‫پرســید چــه گروه هایــی اصــوالً می تواننــد کاالهــا را بــا ایــن‬ ‫قیمت هــا بخرنــد؟! کارگــری کــه در ایدئال تریــن شــرایط‪،‬‬ ‫ســه میلیون تومان حقــوق می گیــرد و بازنشســته ای کــه‬ ‫دربهترین حالــت‪ ،‬همیــن مقــدار دریافتــی دارد‪ ،‬چگونــه‬ ‫می توانــد گوشــت‪ ،‬مــرغ یــا تخم مــرغ بخــرد؟! ایــن دســتمزد‬ ‫یعنــی روزی کمتــر از ‪ ۱۰۰‬هزارتومــان؛ چطــور کارگــران بایــد بــا‬ ‫روزی کمتــر از ‪ ۱۰۰‬هزارتومــان هزینــه خوراکی هــا‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫بهداشــت و درمــان و حمل ونقــل را بپردازنــد؛ بــا روزی کمتــر‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هزارتومــان‪ ،‬حتــی نمی تــوان نیــاز ســفره را بــراورده‬ ‫کــرد!» به گفتــه وی؛ منطــق دولــت فقــط درجهــت گران شــدن‬ ‫کاالهــا حرکــت می کنــد؛ امــا ســراغ ترمیــم دســتمزد نمـی رود!‬ ‫درحالی کــه ســبد معــاش کارگــران (همــان ســبد حداقلــی‬ ‫کمیتــه دســتمزد کــه اســفندماه سال گذشــته‪ ،‬چهارمیلیــون‬ ‫و ‪ ۹۴۰‬هزارتومــان بــود) امــروز بــه بــاالی هفت میلیون تومــان‬ ‫ســال «انفجــار تــورم»‬ ‫رســیده‪ .‬ســال ‪ ،۹۹‬به گفتــه دولــت؛‬ ‫ِ‬ ‫اســت؛ براســاس گــزارش رســمی مرکــز امــار؛ نــرخ تــورم‬ ‫نقطه به نقطــه در مهرمــاه‪ ،‬هفت درصــد نســبت بــه شــهریورماه‬ ‫افزایــش داشــته اســت؛ یعنــی همــه کاالهــا و خدمــات در‬ ‫مهرمــاه بازهــم هفت درصــد گــران شــده‪ .‬براســاس همیــن‬ ‫گــزارش رســمی؛ نــرخ تــورم نقطـه ای در مهرمــاه ‪ ۱۳۹۹‬رکــورد‬ ‫زده و بــه عــدد ‪٤١,٤‬درصــد رســیده؛ این درحالی ســت که‬ ‫بانــک مرکــزی ایــران بــا تعریــفِ «تــورم هــدف» در بــازه ‪۲۰‬‬ ‫تــا ‪ ۲۴‬درصــد‪ ،‬وعــده داده بــود تــورم در نیمــه دوم امســال در‬ ‫محــدوده همیــن بــازه باقــی خواهــد مانــد‪ .‬امــروز امــا می بینیــم‬ ‫کــه حتــی نــرخ تــورم رســمی کــه به دلیــل محدودیت هــای‬ ‫محاســباتی بســیار و حذفیــات متعــدد (کاالهــای ســرمایه ای‬ ‫ماننــد زمیــن و مســکن در محاســبه تــورم رســمی دخیــل‬ ‫نیســتند و تــورم دالر‪ ،‬ارز و طــا درنظــر گرفتــه نمی شــو) بــه‬ ‫دوبراب ـ ِر نــرخ وعده داده شــده به عنــوان «تــورم هــدف» رســیده؛‬ ‫این درحالی ســت که به گفتــه علــی خدایــی؛ اعضــای تیــم‬ ‫اقتصــادی دولــت در مذاکــرات مــزدی ‪( ۹۹‬اســفند ماه ســال ‬ ‫گذشــته و فروردین مــاه امســال)‪ ،‬متفق القــول وعــده داده‬ ‫بودنــد کــه تــورم را مهــار خواهنــد کــرد و نخواهنــد گذاشــت‬ ‫از مــرز ‪ ۱۵‬درصــد یــا ‪ ۲۰‬درصــد تجــاوز کنــد!‬ ‫بانــک اینــده‪ ،‬بــا هــدف ارزش افرینــی هــر چــه بیش تــر و‬ ‫امــکان خریــدی اســان و متنــوع بــرای مشــتریان‪ ،‬طــرح جدیــد‬ ‫خریــد اعتبــاری خــود بــا عنــوان طــرح «اینــده داران‪ »1‬را‬ ‫ی می کنــد‪ .‬تمــا م مشــتریان بانــک اینــده کــه دارای انــواع‬ ‫معرف ـ ‬ ‫ســپرده‪‎‬های ســرمایه‪‎‬گذاری از جملــه؛ ســپرده های قرض الحســنه‬ ‫(جــاری و پس انــداز)‪ ،‬ســپرده های بلندمــدت شــتاب‪ ،‬اینده ســاز‬ ‫و واحدهــای ســرمایه گذاری صنــدوق گســترش فــردای ایرانیــان‬ ‫باشــند‪ ،‬می تواننــد تــا ‪ 22‬اذر امســال‪ ،‬بــا ثبت نــام در ســامانه‬ ‫پیشــخوان مجــازی‪ abpuls.ir ،‬یــا بــا مراجعــه بــه شــعب بانــک‬ ‫اینــده‪ ،‬بــر اســاس موجــودی حســاب انتخابــی‪ ،‬اعتبــاری بیــن‬ ‫ده میلیــون ریــال تــا ســقف یک صدمیلیــون ریــال‪ ،‬دریافــت‬ ‫کــرده‪ ،‬بــا مراجعــه حضــوری بــه فروشــگاه های طــرف قــرارداد‬ ‫مرکــز خریــد بــازار بــزرگ ایــران (ایران مــال) و هایپراســتار ان از‬ ‫مزایــای ایــن طــرح‪ ،‬بهره منــد شــوند؛ فهرســت کامــل فروشــگاه ها‬ ‫را می توانیــد روی ‪ ba24.ir‬ببینیــد‪ .‬اعتبــار و مهلــت اســتفاده از‬ ‫اعتبــا ر «اینــده داران‪ »1‬تــا پایــان اذر امســال (‪)1399/09/30‬‬ ‫اســت؛ مشــتریان محتــرم فرصــت دارنــد تــا ‪ 22‬اذر بــرای دریافــت‬ ‫ایــن کارت و بهره منــدی از مزایــای ان‪ ،‬اقــدام کننــد‪ .‬بازپرداخــت‬ ‫اعتبــار درنظر گرفته شــده در طــرح «اینــده داران‪ »1‬نیــز تــا زمــان‬ ‫سررســید ان یعنــی ‪ 30‬اذر مــاه به صــورت رایــگان و بــدون‬ ‫دریافــت ســود خواهــد بــود؛ در صــورت عدم تســویه اعتبــار کارت‬ ‫در بازه زمانــی اجــرای طــرح‪ ،‬میــزان مصرف شــده اعتبــار کارت هــا‬ ‫در روز ‪ ،1399/10/01‬محاســبه خواهــد شــد؛ بدین ترتیــب کــه‬ ‫‪20‬درصــد از کل اعتبــار مصرف شــده‪ ،‬به صــورت رایــگان و بــدون‬ ‫ســود از اصــل اعتبــار‪ ،‬بازگردانــده خواهــد شــد و مبلــغ باقی مانــده‬ ‫در چهــار قســط تا تســویه کامــل کارت از ســوی مشــتری پرداخت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نرخ سود بین بانکی‬ ‫به ‪ ۲۰‬درصد می رسد‬ ‫معــاون نظــارت بانــک مرکــزی پیــش‬ ‫بینــی کــرد نــرخ ســود بیــن بانکــی‬ ‫طــی دو هفته اینــده از ‪ ۲۲‬درصــد‬ ‫فعلــی بــه ‪ ۲۰‬درصــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫فرهــاد حنیفــی در مــورد نــرخ ســودی‬ ‫کــه بیــن بانک هــا اعمــال می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن نــرخ‪ ،‬نــرخ‬ ‫ســود شــبانه روزی و در کوتاه مــدت بیــن بانک هــا اجــرا می شــود‬ ‫مربــوط بــه تسهیالتی ســت کــه بانک هــا بــرای یــک شــب در‬ ‫اختیــار همدیگــر قــرار می دهنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ابتــدای ســال‬ ‫کــه منابــع بانک هــا مصــرف نشــده بــود‪ ،‬نــرخ ســود بیــن بانکــی‬ ‫حتــی بــه کمتــر از ‪ 10‬درصــد رســیده بــود امــا در حال حاضــر‬ ‫حــدود ‪ 22‬درصــد بــوده و در اخریــن جــداول هــم رونــد نزولــی‬ ‫شــروع شــده و ظــرف حداکثــر دوهفتــه بــه ‪ 20‬درصــد می رســد‬ ‫کــه عــادی و منطقــی خواهــد بــود «‪.‬‬ ‫تعطیلی یک هفته ای شعب‬ ‫بانک ایران زمین در شهرستان ها‬ ‫بانــک فرابورســی ایران زمیــن اعــام‬ ‫کــرد بــا هــدف پیشــگیری شــیوع‬ ‫دوبــاره کرونــا ‪ ،‬همــه شــعب از ‪۲۰‬‬ ‫ابان مــاه به مــدت یک هفتــه تعطیــل‬ ‫شــده اند‪ .‬بانــک ایران زمیــن کــه بــا‬ ‫ســرمایه ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومانــی در بــازار پایــه نارنجــی فرابــورس‬ ‫حضــور دارد و از ‪ ۲۹‬مهر مــاه بــا توقــف نمــاد روبه رو س ـت ‪ ،‬اعــام‬ ‫کــرد‪« :‬طبــق مصوبــه کمیســیون هماهنگی بانک هــا و در راســتای‬ ‫پیشــگیری شــیوع دوبــاره کرونـا ‪ ،‬تمامــی شــعب بانــک ایران زمین ‪،‬‬ ‫موسســات مالــی و اعتبــاری و تمامــی ادارات اســتان ها از ‪۲۰‬‬ ‫ابان مــاه به مــدت یک هفتــه تعطیــل شــده اند‪.‬‬ ‫براین اســاس به منظــور کنتــرل و کاهــش ویــروس کرونــا بــر‬ ‫انجــام بانکــداری غیرحضوری تاکید و از مشــتریان درخواســت دارد‬ ‫در مــراودات مالــی از ابزارهــای دیجیتــال ماننــد اینترنــت بانــک‪،‬‬ ‫همــراه بانــک و درگاه هــای پرداخــت الکترونیــک اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫مرکــز ارتبــاط بــا مشــتریان ایــن بانــک به صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته اماده‬ ‫ارائــه کلیــه خدمــات بانکــی بــه مشــتریان اســت و افــراد می توانند‬ ‫تمامــی ســواالت و مشــکالت را از طریــق ایــن مرکــز مطــرح و از‬ ‫مراجعــه حضــوری پرهیــز کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫در‬ ‫کندوکاوی‬ ‫جهانعباسکیارستمی‬ ‫ِ‬ ‫فیلــم بلنــد «کیارســتمی و عصــای گمشــده» روایتــی از نــوع نــگاه کیارســتمی‬ ‫بــه زندگــی و ســینما اســت کــه محمــود ثانــی در مــدت چهارســال و زمانی کــه‬ ‫کیارســتمی کارگاه هــای اموزشــی ســینمایی در اســپانیا و کلمبیــا برگــزار می کــرد‪،‬‬ ‫تــاش کــرده بینــش یــک مولــف‪ ،‬دیــدگاه و جهان بینــی ایــن فیلم ســاز فقیــد‬ ‫را به تصویــر بکشــد‪ .‬ثانــی پیــش از ســاخت مســتند بلنــد «کیارســتمی و عصــای‬ ‫گمشــده»‪ ،‬کتــاب «عبــاس کیارســتمی و درس هایــی از ســینما» را تالیــف کــرده‬ ‫کــه ایــن کتــاب به زبان هــای مختلــف ترجمــه و در ایــران و امریــکا چــاپ و‬ ‫توزیــع شــده اســت‪ .‬به مناســبت اکــران ایــن فیلــم در بخــش هنروتجربــه‪ ،‬نگاهــی‬ ‫بــه زندگــی ایــن فیلم ســاز بــزرگ خواهیــم داشــت‪ .‬عبــاس کیارســتمی از جملــه‬ ‫فیلم ســازان نوگــرا‪ ،‬مولــف و صاحــب ســبک به شــمار می ایــد کــه در عرصــه‬ ‫جهانــی باعــث مطرح شــدن نــام «ســینمای ایــران» در جهــان شــده اســت و لقــب‬ ‫«ابــروی ســینمای ایــران» نیــز ازاین جهــت بــه او گفتــه می شــود‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ کیارســتمی در یکــم تیــر ‪ ۱۳۱۹‬در تهــران چشــم بــه جهــان گشــود‪ .‬دوران‬ ‫دبیرســتان را در محلــه قلهــک ســپری کــرد‪ .‬او در مدرســه خــود بــا افرادی کــه‬ ‫بعدهــا بــه مهره هــای مهمــی در هنــر تبدیــل شــدند‪ ،‬همــکالس بــود؛ از جملــه‬ ‫علــی گلســتانه‪ ،‬ایدیــن اغداشــلو‪ ،‬بهمــن فرزانــه و مرتضــی ممیــز‪ .‬کیارســتمی‬ ‫از کودکــی بــه هنــر نقاشــی جــذب شــد و ان را تــا اواخــر دوران نوجوانــی خــود‬ ‫ادامــه داد‪ .‬وی در ‪ ۱۸‬ســالگی نخســتین جایــزه خــود در مســابقه نقاشــی را گرفــت‬ ‫و مدتی بعــد وارد دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران شــد‪ .‬در کنــار درس‪،‬‬ ‫بــرای دراوردن خــرج دانشــگاه در پلیــس راهنمایــی و رانندگــی مشــغول به کار‬ ‫شــد‪ .‬او در ‪ ۱۳۴۰‬در اتلیــه ‪ ۷‬و چنــد موسســه دیگــر بــه طراحــی جلــد کتــاب و‬ ‫اگهــی بازرگانــی مشــغول شــد تااینکــه شش ســال بعد در ســازمان نــگاره مشــغول‬ ‫ســاخت تیتــراژ فیلــم شــد؛ جایی کــه تیتــراژ فیلم هایــی همچــون وسوســه ‬ ‫شــیطان‪ ،‬قیصــر و رضاموتــوری به وســیله او ســاخته شــد‪ .‬کیارســتمی در ‪۱۳۴۷‬‬ ‫بــا پرویــن امیرقلــی ازدواج کــرد‪ .‬حاصــل ایــن ازدواج ‪ ۲‬پســر به نام هــای احمــد‬ ‫و بهمــن اســت؛ ان هــا در ‪ ۱۳۶۰‬از یکدیگــر جــدا شــدند‪ .‬نخســتین تجربــه وی‬ ‫درزمینــه فیلم ســازی برمی گــردد بــه ‪۱۳۴۹‬؛ جایی کــه تحت نظــارت بخــش‬ ‫ســینمایی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان فیلــم کوتــاه نــان و کوچــه‬ ‫را ســاخت امــا شــروع حرفـه ای کیارســتمی را می تــوان ســاخت فیلــم مســافر در‬ ‫‪ ۱۳۵۳‬دانســت کــه باعــث محبوبیــت وی شــد‪ .‬وی درطــول ســال های ‪۱۳۴۱‬‬ ‫تــا ‪ ۱۳۴۵‬توانســت ‪ ۱۵۰‬اگهــی تلویزیونــی را بــرای ســینمای ایــران بســازد‪.‬‬ ‫کیارســتمی پــس از گذرانــدن یـک دوره نقاهــت بیمــاری خویــش در تهــران بــرای‬ ‫ادامــه درمــان راهــی فرانســه شــد امــا پــس از چنــدروز و در ‪ ۱۴‬تیــر ‪۱۳۹۵‬‬ ‫به علــت لختــه خــون‪ ،‬ســکته مغــزی کــرد و در پاریــس درگذشــت‪ .‬دوران‬ ‫فیلم ســازی کیارســتمی بــه ‪ ۵‬دهــه تقســیم بندی می شــود‪ .‬دوره نخســت (بیــن‬ ‫‪ ۱۳۴۸‬تــا ‪ :)۱۳۵۸‬درراســتای ساخته شــدن و روی کارامــدن مــوج نــوی ســینمای‬ ‫ایــران عبــاس کیارســتمی بــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان تهــران‬ ‫کمــک کــرد تــا بخشــی جدیــد بــرای فیلم ســازی ســاخته شــود‪ .‬ازای ـن رو فیلــم‬ ‫‪ ۱۲‬دقیقـه ای نــان و کوچــه در ‪ ۱۳۴۹‬ســاخته شــد‪ .‬دوســال بعد فیلــم زنــگ تفریــح‬ ‫ســاخته و پــس ازان‪ ،‬کانــون محفلــی شــد‪ ،‬بــرای ســاخت فیلم هــای ایرانــی‪.‬‬ ‫کیارســتمی پــس از فیلــم تجربــه‪ ،‬فیلــم مســافر را در ‪ ۱۳۵۳‬ســاخت‪ .‬مســافر‬ ‫کیارســتمی را می تــوان یکــی از بهترین هــای کارنامــه کاری وی نامیــد‪ .‬اســتفاده‬ ‫از پارادوکــس ســادگی و پیچیدگــی داســتان و همچنیــن روایــت مســتندگونه در‬ ‫قالــب یــک فیلــم از ویژگی هــای بــارز مســافر اســت کــه پــس ازان کمتــر در‬ ‫اثــار وی دیــده شــد‪ .‬کیارســتمی در ‪ ۱۳۵۴‬دو فیلــم کوتــاه به نام هــای مــن هــم‬ ‫می توانــم و دو راه حــل بــرای یــک مســئله را کارگردانــی کــرد‪ .‬مدتی بعــد نیــز فیلــم‬ ‫رنگ هــا و پ ـس ازان لباســی بــرای عروســی را به نمایــش دراورد‪ .‬لبــاس عروســی‬ ‫دیپلــم افتخــار جشــنواره بین المللــی فیلــم مســکو‪ ،‬دیپلــم ویــژه هیئــت داوران‬ ‫و جایــزه ویــژه تلویزیــون ملــی ایــران در یازدهمیــن جشــنواره فیلــم کــودک و‬ ‫نوجــوان تهــران را ازان خــود کــرد‪ .‬نخســتین فیلــم بلنــد کیارســتمی در دوران‬ ‫فیلم ســازی اش‪ ،‬فیلــم ‪۱۱۲‬دقیقــه ای گــزارش اســت کــه در ‪ ۱۳۵۶‬به نمایــش‬ ‫درامــد‪ .‬همچنیــن دوســال بعد وی فیلــم قضیــه شــکل اول‪ ،‬شــکل دوم را ســاخت‪.‬‬ ‫دوره دوم (ســال های ‪ ۱۳۵۸‬الــی ‪ :)۱۳۶۸‬کیارســتمی در اغــاز این دهــه چنــد‬ ‫فیلــم کوتــاه را کارگردانــی کــرد؛ بهداشــت دنــدان‪ ،‬به ترتیــب یــا بــدون ترتیــب‪،‬‬ ‫همســرایان و همشــهری ازان جمله انــد‪ .‬شــروع موفقیت هــای جهانــی عبــاس‬ ‫کیارســتمی را می تــوان از ‪ ۱۳۶۶‬بــا فیلــم «خانــه دوســت کجاســت؟» درنظــر‬ ‫گرفــت‪ .‬ایــن فیلــم توانســت جوایــز بی شــماری نظیــر پلنــگ برنــزی‪ ،‬جایــزه‬ ‫کنفدراســیون بین المللــی هنــر ســینما‪ ،‬جایــزه فیبرشــی و جایــزه فیلــم منتخــب‬ ‫انجمــن منتقــدان فیلــم از جشــنواره فیلــم لوکارنــو را ازان خــود کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ایــن فیلــم مــدال طــای شــهر در جشــنواره فیلــم جیفونــی را به خــود اختصــاص‬ ‫داد‪ .‬فیلــم مشــق شــب یک ســال بعد در ‪ ۱۳۶۷‬در نقــد سیســتم اموزشــی همــان‬ ‫دوره ســاخته شــد‪ .‬خانــه دوســت کجاســت فیلمی ســت کــه ســبب محبوبیــت‬ ‫جهانــی و اقبــال او در جشــنواره های بین المللــی شــد‪ .‬ایــن فیلــم ازنظــر بنیــاد‬ ‫فیلــم بریتانیــا جــزو ‪ ۵۰‬فیلمــی اســت کــه بایــد قبــل از ‪ ۱۴‬ســالگی دیــد‪.‬‬ ‫دوره ســوم (ســال های ‪ ۱۳۶۸‬الــی ‪ :)۱۳۷۸‬نخســتین فیلــم وی در این دهــه‬ ‫«کلــوزاپ» نــام دارد کــه ترکیبــی اســت از فیلــم و مســتند‪ .‬روایتگــر داســتان‬ ‫واقعــی زندگــی شــخصی به نــام حســین ســبزیان کــه خــود را جــای محســن‬ ‫مخملبــاف معرفــی می کنــد‪ .‬ایــن فیلــم به وســیله نشــریه «سایت اند ســاوند» در‬ ‫فهرســت ‪ ۵۰‬فیلــم برتــر تاریــخ ســینما قــرار گرفــت‪ .‬حــال بــه ســراغ ســه فیلمــی‬ ‫می رویــم کــه از نــگاه منتقدیــن به عنــوان ســه گانه کوکــر یــا ســه گانه زلزلــه‬ صفحه 8 ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫چهره ها‬ ‫«گاردیــن» در ســال ‪ ۲۰۱۱‬فهرســت ‪۴۰‬‬ ‫کارگــردان بــزرگ معاصــر ســینمای دنیا‬ ‫را منتشــر کــرد؛ کیارســتمی در مــکان‬ ‫ششــم ان باالتــر از چهره هایــی نظیــ ِر‬ ‫دیویــد کراننبــرگ‪ ،‬دیویــد فینچــر‪،‬‬ ‫اســتیون ســودربرگ‪ ،‬پــدرو المــودوار و‬ ‫گاس ون ســنت قــرار گرفــت‬ ‫شــناخته می شــود؛ نخســتین فیلــم از ایــن ســری‬ ‫«خانــه دوســت کجاســت» به حســاب می ایــد و‬ ‫دومین قســمت از دیــد منتقدیــن خارجــی ســینما‬ ‫«زندگــی و دیگــر هیــچ» نــام دارد‪ .‬زندگــی و دیگــر‬ ‫هیــچ ســاخته کیارســتمی در ‪ ۱۳۷۱‬توانســت‬ ‫برنــده جایــزه نوعــی نــگاه در چهل وپنجمیــن‬ ‫جشــنواره فیلــم کــن شــود‪ .‬درطــول ان ســال‬ ‫کیارســتمی توانســت جایــزه روبرتــو روســلینی‬ ‫را دریافــت کنــد کــه درواقــع نخســتین جایــزه‬ ‫دوران هنــری اش درزمینــه کارگردانــی بــود و در‬ ‫اخــر فیلــم «زیــر درختــان زیتــون» کــه منتقــدان‬ ‫ان را ســومین قســمت از ایــن ســه گانه می نامنــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم تحسین شــده باعــث شــد تا کیارســتمی‬ ‫بــرای نخســتین بار نامــزد دریافــت نخــل طــا‬ ‫جشــنواره فیلــم کــن شــود‪ .‬کیارســتمی در ادامــه‬ ‫موفقیت هایــش در ‪ ۱۳۷۸‬فیلــم «بــاد مــا را‬ ‫خواهــد بــرد» را اکــران کــرد‪ .‬ایــن فیلــم جایــزه‬ ‫شــیر نقــره ای فیلــم ونیــز و فیپرشــی جشــنواره‬ ‫فیلــم ونیــز را کســب کــرد و به عنــوان ‪ 100‬اثــر‬ ‫برتــر ســینمای جهــان از نــگاه برگزارکننــدگان‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلــم تورنتــو انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫کیارســتمی بــرای طعــم گیــاس جایــزه نخــل طال‬ ‫جشــنواره فیلــم کــن ‪ ۱۹۹۷‬را به دســت اورد کــه‬ ‫از مهم تریــن جوایــز تاریــخ ســینمای ایــران اســت‪.‬‬ ‫دوره چهــارم (‪ ۱۳۷۸‬الــی ‪ :)۱۳۸۸‬کیارســتمی در‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬به همــراه ســیف اهلل صمدیــان به درخواســت‬ ‫صنــدوق بین المللــی توســعه کشــاورزی ســازمان‬ ‫ملــل متحــد بــرای ســاخت فیلمــی مســتند‬ ‫راهــی اوگانــدا شــدند‪ .‬وی درطــول ‪ ۱۰‬روز مســتند‬ ‫‪ ABC Africa‬را ســاخت‪ .‬یک ســال پــس از ان در‬ ‫یــک فیلــم به نــام ده (‪ )۱۰‬زندگــی یــک زن ایرانــی‬ ‫را به تصویــر کشــید کــه در اتومبیــل خــود نشســته‬ ‫و طــی ســکانس هایی بــا ‪ ۱۰‬شــخص مختلــف‬ ‫صحبــت می کنــد‪ .‬کیارســتمی در ‪ ۱۳۸۲‬بــرای‬ ‫نخســتین بار دســت بــه ســاخت فیلمــی زد کــه‬ ‫نــه دیالوگ محــور اســت و نــه بازیگــری دارد! در‬ ‫اصــل فیلــم ‪ ۵‬ســکانس از ســواحل و شــهر خیخــن‬ ‫اســپانیا را به نمایــش گذاشــته کــه هــر ســکانس‬ ‫حــدود ‪ ۱۵‬دقیقــه نمایشــش به طــول می انجامــد‪.‬‬ ‫دوره پنجــم (بیــن ‪ ۱۳۸۸‬تــا ‪ :)۱۳۹۸‬نخســتین‬ ‫فیلــم کیارســتمی در ‪ ۱۳۸۹‬به نــام «کپــی برابــر‬ ‫اصــل» در خارج ازایــران فیلم بــرداری و تولیــد‬ ‫شــد‪ .‬ایــن فیلــم روایتگــر داســتان رویارویــی‬ ‫یــک زن فرانســوی بــا مــردی انگلیســی بــود‪.‬‬ ‫فیلــم توانســت جــواز حضــور در جشــنواره کــن را‬ ‫به دســت اورد و ژولیــت بینــوش‪ ،‬بازیگــر زن ایــن‬ ‫فیلــم‪ ،‬توانســت جایــزه نقــش اول را از جشــنواره‬ ‫کــن به دســت اورد‪ .‬مثــل یــک عاشــق پــس از‬ ‫دوســال دوری کیارســتمی از ســینما در ‪۱۳۹۱‬‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬ایــن فیلــم‪ ،‬به عنــوان یکــی از ‪۲۲‬‬ ‫تو پنجمین دوره‬ ‫فیلــم بخــش مســابقه شــص ‬ ‫جشــنواره فیلــم کــن حضــور داشــت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ محمدی؛‬ ‫ ‬ ‫یحیی گل‬ ‫بهترین مربی لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫ســایت کنفدراســیون فوتبــال اســیا‪ ،‬نامزدهــای بهتریــن ســرمربی لیــگ قهرمانــان اســیا‬ ‫را اعــام کــرد کــه میــان ان هــا نــام ســرمربی پرســپولیس؛ یحیــی گل محمــدی نیــز دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن ســایت او را چنیــن معرفــی کــرده اســت‪ :‬ایــن مربــی ‪ ۴۹‬ســاله در دهــه ‪۱۹۹۰‬‬ ‫به مــدت چهار ســال بازیکــن پرســپولیس بــود و مــدت کوتاهــی در ســال ‪ ۱۳-۲۰۱۲‬ایــن‬ ‫تیــم را هدایــت کــرد امــا این بــار او بــه تیمــی می رســید کــه ســه عنــوان پیاپــی لیــگ‬ ‫ایــران را به دســت اورده بــود و بــه نیمه نهایــی لیــگ قهرمانــان اســیا و دیــدار نهایــی‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۸‬رســیده بــود! روی ویتوریــا (ســرمربی النصــر عربســتان) در کنــار ســرمربی‬ ‫پاختاکــور و االهلــی عربســتان‪ ،‬رقبــای او هســتند‪.‬‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫ِ‬ ‫بازیگران ایفاگ ِر ِ‬ ‫نقش سرداران دفاع مقدس‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬کامبیــز دیربــاز این روزهــا در «تک تیرانــداز» به کارگردانــی علــی غفــاری بــازی دارد کــه برپایــه حماســه برتریــن تک تیرانــداز هشت ســال دفــاع مقــدس؛ یعنــی «شــهید عبد الرســول‬ ‫زریــن» ســاخته می شــود کــه درواقــع‪ ،‬جــزو بنیان گــذاران لشــکر امام حســین (ع) بــود و در جبهه هــا نقشــی منحصربه فــرد داشــت؛ نشــانه گیری های دقیــق ایــن شــهید‪ ،‬بیشــترین اســیب ها را بــه دشــمن زد‪ .‬او بــا‬ ‫رکــورد حیــرت او ِر بیــش از س ـه هزار شــلیک موفــق و بــا به هالکت رســاندن نظامیــان بعثــی و چندیــن تک تیرانــداز ماهــر و فرمانــده عراقــی‪ ،‬خــود را به عنــوان ماهرتریــن تک تیرانــداز جهــان در جنگ هــای معاصــر ثبــت‬ ‫کــرد‪ .‬در این گــزارش بــه تعــدادی از بازیگــران اشــاره می کنیــم کــه در نقــش بعضــی از شــهدای جنــگ تحمیلــی‪ ،‬در ســینما و تلویزیــون ظاهــر شــده اند‪.‬‬ ‫بابکحمیدیان‬ ‫حوالی ظهر عاشورای ‪« ،59‬علی اصغر‬ ‫وصالی» در تنگه حاجیان در نزدیکی‬ ‫گیالن غرب‪ ،‬از ناحیه سر مورد اصابت‬ ‫گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به‬ ‫بیمارستان اسالم اباد غرب و عمل‬ ‫جراحی مغز‪ ،‬بر اثر جراحت وارده‬ ‫به شهادت رسید‪ .‬نقش او را در فیلم‬ ‫«چ» (ابراهیم حاتمی کیا‪« )92/‬بابک‬ ‫حمیدیان» ایفا کرد‪.‬‬ ‫حامدکمیلی‬ ‫«سید حسین علم الهدی» که از‬ ‫فعاالن قبل و بعد از انقالب و فرمانده‬ ‫سپاه «هویزه» در جنگ ایران و‬ ‫عراق بود؛ طی عملیات «نصر» در‬ ‫‪ 16‬دی ماه ‪ ،59‬مورد اصابت هم زمان‬ ‫سه گلوله تانک قرار گرفت و شهید‬ ‫شد‪« .‬حامد کمیلی» در «زیباتر از‬ ‫زندگی» (انسیه شاه حسینی‪)89/‬‬ ‫نقش او را ایفا کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضاعمارلو‬ ‫روزی که جنگ اغاز شد‪« ،‬محمود‬ ‫کاوه» ‪ ۱۹‬سال داشت؛ اما سه سال بعد‬ ‫فرماندهی تیپ ویژه شهدا را بر عهده‬ ‫گرفت که از کلیدی ترین یگان های‬ ‫سپاه بود‪ .‬او در ‪ ۱۰‬شهریورماه ‪65‬‬ ‫در «حا ج عمران» و بر اثر اصابت‬ ‫ترکش خمپاره شهید شد‪ .‬نقش‬ ‫او را «حمیدرضا عمارلو» در «شور‬ ‫شیرین» (جواد اردکانی‪ )88/‬ایفا کرد‪.‬‬ ‫حامدبهداد‬ ‫نام «محمد جهان ارا» با نبردهای‬ ‫خرمشهر و ابادان گره خورده‪ .‬او در ‪۷‬‬ ‫ پی سقوط «هرکولس‬ ‫مهرماه ‪ ۱۳۶۰‬در ِ‬ ‫‪ »130-C‬نیروی هوایی ارتش در‬ ‫کهریزک‪ ،‬شهید شد‪ .‬برخی کارشناسان‬ ‫معتقدند این سقوط‪ ،‬خرابکاری و در‬ ‫ادامه ترورهای تابستان ‪ 60‬بود‪ .‬نقش‬ ‫او را «حامد بهداد» در «کیمیا» (جواد‬ ‫افشار‪ )94/‬ایفا کرد‪.‬‬ ‫داوود عین ابادی‬ ‫پس از انقالب به سپاه پیوست و اوایل‬ ‫جنگ راهی جبهه شد؛ مسئولیت های‬ ‫مختلفی داشت که اخرینش‪ ،‬فرمانده‬ ‫تیپ ‪« 18‬جواداالئمه» بود‪ .‬او در سال‬ ‫‪ 63‬در عملیات «بدر» در شرق دجله‬ ‫به شهادت رسید ؛ از «عبدالحسین‬ ‫برونسی» می گوییم که نقش او را‬ ‫«داوود عین ابادی» در «به کبودی‬ ‫یاس» (جواد اردکانی‪ )1387/‬ایفا کرد‪.‬‬ ‫سید جواد هاشمی‬ ‫«احمد کشوری» خلبان شهید‬ ‫هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بود که عصر ‪ ۱۵‬اذرماه ‪59‬‬ ‫بالگردش مورد اص‍اب‍ت راکت های‬ ‫دو ف‍رون‍د میگ ‪ ۲۱‬عراقی در‬ ‫منطقه مرزی میمک قرار گرفت و‬ ‫در خاک ایران سقوط کرد‪ .‬نقش‬ ‫او را «سید جواد هاشمی» در‬ ‫سریال «سیمرغ» (حسین قاسمی‬ ‫جامی‪ )71/‬ایفا کرد‪.‬‬ ‫شهاب حسینی‬ ‫یکی از مطرح ترین خلبانان نیروی‬ ‫هوایی‪« ،‬عباس بابایی» ست که‬ ‫هواپیمایش بعد از انجام یک‬ ‫عملیات شناسایی‪ ،‬در «سردشت»‬ ‫در ‪ ۱۵‬مردادماه ‪ 66‬با شلیک توپ‬ ‫ضدهوایی دچار سانحه شد و او‬ ‫از ناحیه سر مجروح و شهید شد‪.‬‬ ‫نقش او را «شهاب حسینی» در‬ ‫«شوق پرواز» (یداهلل صمدی‪)90/‬‬ ‫ایفا کرد‪.‬‬ ‫علیدهکردی‬ ‫خلبان «عباس دوران» در دو سال‬ ‫اول جنگ بیش از ‪ ۱۲۰‬عملیات و‬ ‫پرواز برون مرزی موفق داشت؛ او‬ ‫در عملیات «بغداد» در ‪ 30‬تیرماه‬ ‫‪ 61‬در خاک عراق به شهادت رسید‪.‬‬ ‫بازمانده پیکر این شهید گران قدر‪،‬‬ ‫‪20‬سال بعد به ایران بازگردانده‬ ‫شد‪« .‬علی دهکردی» نقش او را‬ ‫در «خلبان» (جمال شورجه‪)76/‬‬ ‫ایفا کرد‪.‬‬ ‫مهدیزمین پرداز‬ ‫حسن باقری؛ از فرماندهان ارشد‬ ‫سپاه بود و نقشی کلیدی در‬ ‫ازادسازی خرمشهر داشت‪ .‬او در ‪۹‬‬ ‫بهمن ماه ‪ 61‬پیش از اغاز عملیات‬ ‫«والفجر مقدماتی» حین شناسایی‬ ‫در «فکه» در سنگر دیده بانی‪ ،‬بر‬ ‫اصابت گلوله خمپاره به شهادت رسید‪.‬‬ ‫نقش او را «مهدی زمین پرداز»‬ ‫در «اخرین روزهای زمستان»‬ ‫(محمدحسین مهدویان‪ )91/‬ایفا کرد‪.‬‬ ‫هادیحجازی فر‬ ‫احمد متوسلیان؛ فرمانده «لشکر‬ ‫‪ ۲۷‬محمد رسول اهلل» و یکی از‬ ‫چهار ربوده شده ایران در لبنان در‬ ‫سال ‪ 61‬است که او را جاوید االثر‬ ‫می دانند‪ .‬در اخبار عنوان شد پیکر‬ ‫این شهید پیدا شده؛ اما رسماً‬ ‫تائید نشده‪ .‬نقش او را «هادی‬ ‫حجازی فر» در «ایستاده در غبار»‬ ‫(محمدحسین مهدویان‪)94/‬‬ ‫ایفا کرد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫بررسی علل و راهکارهای یک بیماری شایع‬ ‫دکتر سیامک مرادی‬ ‫فوق تخصص درد‬ ‫ســندروم بینایــی کامپیوتــر یــا ‪، CVS‬‬ ‫اصطالحی ســت بــرای توصیــف تمــام مشــکالت‬ ‫چشــم یــا بینایــی کــه در اثــر اســتفاده‬ ‫طوالنی مــدت از کامپیوتــر رخ می دهــد کــه از‬ ‫ان به عنــوان فشــار دیجیتــال نیــز نــام بــرده‬ ‫می شــود‪ .‬محققــان معتقدنــد کــه حــدود‬ ‫‪ 50‬تــا ‪ 90‬درصــد افــرادی کــه بــا کامپیوتــر‬ ‫کار می کننــد‪ ،‬حداقــل چنــد عالمــت از ایــن‬ ‫عارضــه را دارنــد‪ .‬به طور کلــی کار بــا رایانــه‬ ‫به ویــژه در طوالنی مــدت می توانــد موجــب‬ ‫اســیب های چشــمی شــود و تنهــا افــراد‬ ‫بزرگســال نیســتند کــه تحت تاثیــر قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬بچه هایــی کــه بــه مــدت طوالنــی‬ ‫بــه تبلت هــا یــا کامپیوتــر خیــره می شــوند‬ ‫نیــز بــه ان مبتــا می شــوند‪.‬‬ ‫ســندروم بینایــی کامپیوتــر‪ ،‬نتیجــه قــرار دادن چشـم ها‬ ‫در معــرض ایــن صفحــات نمایشــی دیجیتــال اســت‪.‬‬ ‫در سراســر جهــان‪ ،‬ســندروم بینایــی کامپیوتــر‪،‬‬ ‫حــدود ‪ 60‬میلیون نفــر را تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫اگــر بــدون در نظر گرفتــن اقدامــات احتیاطــی اولیــه‬ ‫بــه ایــن کار خــو د ادامــه دهیــم‪ ،‬ممکــن اســت بــه‬ ‫مشــکالت چشــمی بیشــتری منجــر شــود‪ .‬خیــره‬ ‫ب تفــاوت‬ ‫شــدن بــه کامپیوتــر در مقایســه بــا کتــا ‬ ‫عمــده ای دارد؛ بر اســاس تحقیقــات دانشــگاه ایــووا‬ ‫هنــگام کار کــردن بــا کامپیوتــر کاربــر کمتــر پلــک‬ ‫می زنــد‪ ،‬در حقیقــت میــزان پلــک زدن بــه یک ســوم‬ ‫معمــول می رســد کــه در نتیجــ ه ایــن امــر‪ ،‬چشــم ها‬ ‫خشــک می شــوند‪ .‬عوامــل دیگــری نیــز وجــود‬ ‫دارنــد؛ بــه گفتــ ه انجمــن بینایی ســنجی امریــکا‬ ‫(‪ ،)American Optometric Association‬تشعشــع نــور‬ ‫نمایــش حــروف در کتاب هــا به انــدازه ‬ ‫هنــگام‬ ‫ِ‬ ‫ف به نحــوی متفــاوت بــرای‬ ‫نمایشــگرها نیســت و حــرو ‬ ‫کاربــر نمایــش داده می شــود‪ .‬همـ ه ایــن عوامــل باعــث‬ ‫سندروم بینایی ناشی از کامپیوتر یا ‪CVS‬‬ ‫می شــوند فعالیــت چشــم بــرای دیــدن نمایشــگر‬ ‫کامپیوتــر بیشــتر شــود کــه در نتیجــه خســتگی چشــم‬ ‫بــه وجــود می ایــد‪ .‬خیره شــدن بــه کامپیوتــر از‬ ‫فاصلــه کمتــر از زاوی ـ ه اســتاندارد‪ ،‬فقــط ناراحتی هــای‬ ‫چشــم را تشــدید می کنــد‪ .‬به طــور ایــده ال‪ ،‬موقعیــت‬ ‫مناســب قــرار دادن مانیتــور‪ ۱۵ ،‬تــا ‪ ۲۰‬درجــه پائین تــر‬ ‫از ســطح چشم ها ســت کــه ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۷۰‬ســانتیمتر‬ ‫هــم بایــد از چشــم ها فاصلــه داشــته باشــد‪ .‬هنــوز‬ ‫شــواهدی در دســت نیســت کــه تاییــد کنــد اســتفاده از‬ ‫کامپیوتــر چشــمانمان را درگیــر اســیب های بلندمــدت‬ ‫می کنــد؛ امــا اســتفاده منظــم از کامپیوتــر ممکــن‬ ‫اســت پیامدهایــی مثــل افزایــش خســتگی و فشــار بــر‬ ‫چشــم ها ایجــاد کنــد‪ .‬در ادامــه می توانیــد تعــدادی‬ ‫از نشــانه های رایــج ســندرم بینایــی کامپیوتــری را‬ ‫ببینیــد‪ :‬تــاری دیــد‪ ،‬دوبینــی‪ ،‬قرمزی چشــم و خشــکی‬ ‫ان‪ ،‬التهــاب یــا ســوزش چشــم‪ ،‬ســردرد‪ ،‬درد گــردن یــا‬ ‫کمــردرد‪.‬‬ ‫علت مبتال شدن به سندروم بینایی کامپیوتر چیست؟‬ ‫ســندروم بینایــی کامپیوتــر‪ ،‬هنگامــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫چش ـم ها و مغــز کاربــران نســبت بــه نوشــته ها و تصاویــری‬ ‫کــه بــر روی نمایشــگر کامپیوتــر ظاهــر می شــود رفتــار‬ ‫متفاوتــی در مقایســه بــا حــروف چاپــی از خــود نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬در واقــع نوشــته های روی نمایشــگر کامپیوتــر‬ ‫بــه همــان دقــت یــا وضــوح نوشــته های کتاب هــا نیســتند‬ ‫و درخشــندگی و بازتــاب صفحــه نمایشــگر می توانــد‬ ‫مشــکالتی در مشــاهده افــراد ایجــاد کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫کلمــات و تصاویــر کامپیوتــری از نقــاط نــوری بســیار‬ ‫کوچــک بــا نــام “پیکســل” تشــکیل می شــود کــه میــزان‬ ‫روشــنایی انهــا در مرکــز بیشــتر اســت و از شــدت انهــا‬ ‫در لبــه هــا کاســته مــی شــود‪ .‬بنابرایــن تمرکز کــردن‬ ‫چشــم های مــا بــر روی کاراکترهــای کامپیوتــری کار‬ ‫دشواری ســت و چش ـم ها تمایــل دارنــد بــه ســطح کاهــش‬ ‫تمرکــز بازگردنــد‪ .‬در این صــورت چشــم ها بی اختیــار بــه‬ ‫نقطــه اســتراحت (‪ )RPA‬رفتــه و ســپس بــا فشــار بــه حالــت‬ ‫تمرکــز بــاز می گردنــد‪ .‬ایــن تغییــر حالــت باعــث خســتگی‬ ‫ماهیچه هــای چشــم و وارد شــدن فشــار بــه چشــم ها‬ ‫می شــود کــه هنــگام کار کــردن بــا کامپیوتــر و پــس از ان‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ .‬برخــی از دالیــل ابتــا بــه ســندروم بینایــی‬ ‫کامپیوتــر یــا فشــار چشــم دیجیتــال عبارتنــد از‪:‬‬ ‫اســتفاده نکردن منظــم از عینــک مخصــوص مطالعــه یــا‬ ‫ضد انعکاســی‪ ،‬باال رفتــن ســن‪ ،‬اصالح نشــدن عیــوب‬ ‫چشــم‪ ،‬نــور ضعیــف‪ ،‬نــور خیره کننــده صفحــه نمایــش‪،‬‬ ‫قرار گرفتــن در وضعیــت نامناســب و نداشــتن فاصلــه بــا‬ ‫صفحــه نمایــش‪ .‬بعــد از اینکــه تشــخیص داده شــد دچــار‬ ‫ســندرم بینایــی ناشــی از کامپیوتــر هســتید‪ ،‬حتم ـاً بایــد‬ ‫بــرای چکاپ هــای منظــم بــه چشــم پزشــک مراجعــه‬ ‫کنیــد تــا بینایی تــان بیشــتر از ایــن اســیب نبینــد‪ .‬تجویــز‬ ‫پزشــک تان ممکــن اســت عینــک یــا لنز هــای تماســی‬ ‫بســته بــه نیازتــان باشــد‪.‬‬ ‫درمــان ســندرم بینایــی بــا چنــد تغییــر ســاده در زمــان کار‬ ‫بــا کامپیوتر‬ ‫هر گونــه نورپــردازی در محــل کارتــان کــه می توانــد بــه‬ ‫صفحـ ه اســکرین تان بتابــد تغییــر دهیــد‪ .‬ضمنـاً اگــر نــوری‬ ‫کــه از پنجــره ای نزدیــک بــه اســکرین می تابــد مزاحــم‬ ‫اســت‪ ،‬می توانیــد جــای کامپیوتــر خــود را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫نــور مانیتــور را تا جایی کــه ممکــن اســت کــم کنیــد‪ .‬میــز‬ ‫کارتــان را جــوری تنظیــم کنیــد کــه مانیتــور‪ ،‬کمــی پایین تر‬ ‫از چشــم های تان باشــد و فاصلــه الزم از چشــم های تان را‬ ‫نیــز داشــته باشــد‪ .‬هــر ‪ ۲۰‬دقیقــه از جای تــان بلنــد شــوید‬ ‫و ‪ ۲۰‬ثانیــه بــه چیــزی کــه ‪ ۲۰‬قــدم از شــما فاصلــه دارد‬ ‫نــگاه کنیــد (قانــون ‪ )۲۰ ،۲۰ ،۲۰‬ســایز فونت هــا را تغییــر‬ ‫دهیــد تــا مجبــور نباشــید بــه چشــم های تان زیــاد فشــار‬ ‫وارد کنیــد‪ .‬تمــام ایــن نــکات و تغییــرات ســاده می تواننــد‬ ‫در بلند مــدت به خوبــی نتیجــه بدهنــد‪.‬‬ ‫چند توصی ه سالمتی پشت رایانه‪:‬‬ ‫به صــورت صحیــح پشــت یــک میــز کار خــود بنشــینید‪ .‬کمــر‬ ‫خــود را صــاف کــرده‪ ،‬شــانه ها را بــه عقــب بــرده‪ ،‬قســمت‬ ‫فوقانــی صفحــه نمایشــگر بایــد بــا چشــمان شــما در یک راســتا‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬وقتــی مشــغول تایپ کــردن هســتید‪ ،‬بــدن خــود‬ ‫را در یــک وضعیــت متعــادل و مناســب نگــه داریــد‪ .‬مــچ‬ ‫دســتان شــما بایــد اندکــی از ارنــج شــما پائین تــر باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫عمــل از ابتــا به نوعــی ســندرم در مــچ دســت (ســندروم تونــل‬ ‫کارپــال) شــما جلوگیــری می کنــد‪ .‬پاهایتــان را از زانــو خــم‬ ‫کنیــد؛ طــوری کــه زانــو از باســن اندکــی باالتــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫کــف پــا را صــاف روی زمیــن قــرار داده یــا روی یــک چهارپایــه‬ ‫یــا زیرپایــی مناســب قــرار دهیــد‪ .‬هــر نیــم ســاعت یک بــار از‬ ‫جــای خــود بلنــد شــوید و بــا حــرکات کششــی بــدن خــود را‬ ‫نرمــش دهیــد یــا بــرای چنــد لحظــه قــدم بزنیــد‪ .‬از قوز کــردن‬ ‫بــه ســمت جلــو و روی صفحــه کلیــد خــودداری کنیــد‪ .‬هــر‬ ‫چنــد لحظــه یک بــار چنــد نفــس عمیــق بکشــید‪ .‬اگــر‬ ‫برایتــان امــکان دارد در هــوای ازاد ایــن نفس هــا را بکشــید‬ ‫کــه مقــداری هــوای تــازه وارد شــش های تان شــود‪.‬‬ ‫ترس هاوکابوس هایکودکاندرزمانخواب‬ ‫اگــر کودکــم از خوابیــدن هــراس دارد‪ ،‬واکنش مــن چگونه‬ ‫بایــد باشــد؟ ایــن ســوال بســیاری از والدیــن اســت کــه‬ ‫کودکانشــان در ســنین مختلــف‪ ،‬تــرس در هنگام خــواب را‬ ‫تجربــه کرده انــد‪ .‬راه هــای مختلفــی بــرای مواجهــه بــا ایــن‬ ‫احســاس در کــودکان وجــود دارد کــه میتوانــد تــا حــدود‬ ‫بســیاری والدیــن را در برخــورد بــا ایــن شــرایط یــاری کند‪.‬‬ ‫به گــزارش کتابــک‪ ،‬برخــی از ایــن اقدامــات عبارتنــد از؛‬ ‫گــوش کنیــد و درکــش کنیــد‪ :‬کوشــش کنیــد تــرس‬ ‫کودک تــان را درک کنیــد‪ .‬هرگــز او را مســخره نکنیــد‪،‬‬ ‫و یــا ترســش را نادیــده نگیریــد‪.‬‬ ‫اطمینان بخشــی‪ :‬بســیار مهــم اســت بــه کودکــی کــه‬ ‫ترســیده‪ ،‬اطمینــان دهیــد در امــان اســت و ایــن واکنش را‬ ‫بارهــا و بارهــا تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫امــوزش مهارت هــای مقابلــه ای‪ :‬بــه کودک تــان‬ ‫مهارت هــای رویارویــی بــا ترس هایــش را امــوزش دهیــد‬ ‫و راه هــای جانشــین بــرای واکنــش بــه ان هــا را برایــش‬ ‫بگوییــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬ایــن کــه شــجاع باشــد و مثبــت‬ ‫فکــر کنــد‪ .‬شــما نمونه هایــی از غلبــه بــر ترس تــان را‬ ‫می توانیــد بــرای او بازگــو کنیــد‪ .‬همچنیــن بــا کمــک‬ ‫کتاب هــای کــودکان و بــا داســتان هایی کــه در ان‬ ‫قهرمــان داســتان بــر تــرس خــود پیــروز شــده اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫مهارت هــا را برایــش ملموس تــر کنیــد‪.‬‬ ‫از تاریکــی لـ ّ‬ ‫ـذت ببریــد‪ :‬بــودن در تاریکــی ســرگرم کننده‬ ‫اســت‪ .‬چراغ قــوه بــازی کنیــد‪ .‬بازی هایــی ماننــد کشــف‬ ‫گنــج و جســت وجو بــرای چیزهایــی کــه در تاریکــی‬ ‫می درخشــند‪ ،‬تــرس کــودک از تاریکــی را می توانــد‬ ‫بشــکند‪.‬‬ ‫از خالقیــت و تخیــل خــود کمــک بگیریــد‪ :‬از تخیــل خــود‬ ‫کمــک بگیریــد و بــا ترس هــای خیالــی ماننــد هیوالهــا‬ ‫بجنگیــد‪ .‬بســیاری از خانواده هــا «اســپری هیــوال» را‬ ‫یــک راه بســیار کارامــد بــرای کمــک بــه کــودک معرفــی‬ ‫کردنــد‪ .‬گاهــی یــک حیــوان خانگــی بســیار کمک کننــده‬ ‫می توانــد باشــد‪ .‬حتــی در انــدازه یــک تُنــگ ماهــی در‬ ‫کنــار تختخــواب‪ .‬هــرگاه توانســتید ‪ ،‬از کــودک در ایجــاد‬ ‫حــس مهــار و مدیریــت ایــن شــرایط‪ ،‬ف ّعاالنــه مشــارکت‬ ‫بگیریــد‪.‬‬ ‫امنیــت!‪ :‬بــه کودک تــان یــاری کنیــد تــا از یکشــی‪،‬‬ ‫ابــزار ّ‬ ‫ماننــد ابــزاری بــرای ایجــاد امنیــت کمــک بگیــرد کــه بــا‬ ‫همــراه داشــتن ان در طــول شــب‪ ،‬حضــورش بــه کــودک‬ ‫ارامــش دهــد‪.‬‬ ‫چــراغ شــب؟ چراغ خــواب‪ :‬یــک چراغ خــواب کمــک‬ ‫خوبــی می توانــد باشــد‪ .‬ایــن چراغ هــا تــا هنگامــی کــه‬ ‫مانــع خوابیــدن کــودک نشــوند‪ ،‬بــه ارامــش و موضــوع‬ ‫تــرس او می تواننــد کمــک کننــد‪ .‬مــورد دیگــر‪ ،‬بــاز‬ ‫گذاشــتن در اتــاق کــودک اســت کــه بــا ایــن کار‪ ،‬کــودک‬ ‫حــس نکنــد از بقیــه خانــواده جــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫دور کــردن کــودک از دیــدن برنامه هــای ترســناک‬ ‫تلویزیونــی‪ :‬کــودک را از دیــدن برنامه هــای ترســناک‬ ‫تلویزیونــی‪ ،‬داســتان های ترســناک‪ ،‬فیلم هــای ترســناک‬ ‫و هــر چیــزی کــه بــه تــرس او دامــن می زنــد‪ ،‬دور‬ ‫نگه داریــد‪.‬‬ ‫تمرین هــای ارامش بخشــی‪ :‬بــه کــودک خــود راه هــای‬ ‫ارامش بخشــی را بیاموزیــد تــا در رختخوابــش ارام بگیــرد‬ ‫و بخوابــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬تصویرســازی های ارمش بخــش‬ ‫ماننــد تصــور این کــه در ســاحل دریــا ارام دراز کشــیده‬ ‫اســت یــا غــروب خورشــید را تماشــا می کنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫کار ذهــن کــودک را از ترســش می تــوان منحــرف کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن رفتــار از نظــر جســمی نشــدنی اســت‬ ‫کــه بترســید ولــی ارام باشــید‪ .‬در طــول روز مــواردی‬ ‫کــه کــودک را می ترســاند‪ ،‬بیابیــد‪ ،‬و بــا او دربــاره ان هــا‬ ‫گفت وگــو کنیــد‪ ،‬و این کــه چگونــه در شــب می توانــد‬ ‫کم تــر بترســد‪ .‬همچنیــن در روز اعتمــاد به نفــس‬ ‫کودکتــان را تقویــت کنیــد‪ .‬اگــر در طــول روز احســاس‬ ‫ارامــش کنــد‪ ،‬در شــب نیــز بیش تــر احســاس امنیــت‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫محدودیــت ایجــاد کنیــد‪ :‬هنگامــی کــه بــه کــودک‬ ‫خــود اطمینــان می دهیــد‪ ،‬بایــد محدودیت هایــی نیــز‬ ‫تعریــف کنیــد‪ .‬بــا ایجــاد محدودیــت‪ ،‬تــرس کودک تــان‬ ‫را مهــار و از پیشــرفت ان پیشــگیری کنیــد‪ .‬در کنــار ایــن‬ ‫محدودیت هــا‪ ،‬رفتارهــای مناســب او را تشــویق کنیــد؛‬ ‫بــرای نمونــه بــه او یــاداوری کنیــد کــه گریــه و ســروصدا‬ ‫کــردن در رختخــواب ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫مجبــورش کنیــد در رختخوابــش بمانــد‪ :‬او را تشــویق‬ ‫نکنیــد کــه از رختخوابــش بیــرون بیایــد‪ .‬او بایــد در‬ ‫رختخوابــش بمانــد و بفهمــد کــه در امنیــت اســت و بــر‬ ‫ترس هایــش غلبــه کنــد‪ .‬خیلــی بهتــر اســت کــه شــما‬ ‫در اتاقــش بمانیــد تــا او بــه اتــاق شــما بیایــد‪ .‬اگــر بــرای‬ ‫کــودک ســخت اســت کــه در اتاقــش بمانــد و بســیار‬ ‫ترســیده اســت در مــواردی خــاص بــا او می توانیــد بمانیــد‬ ‫تــا بخوابــد‪ .‬مراقــب باشــید ایــن رفتــار را زیاد انجــام ندهید‪،‬‬ ‫حتــی دو شــب پیاپــی پیــش او نمانیــد‪ ،‬شــاید بــه حضــور‬ ‫شــما وابســته شــود‪ .‬اگــر نیمه شــب کــودک بــه اتــاق‬ ‫شــما امــد‪ ،‬بهتــر اســت او را ارام بــه اتاقــش ببریــد و در‬ ‫رختخوابــش بخوابانیــد‪.‬‬ ‫بــه او ســر بزنیــد‪ :‬اگــر کودک تــان نســبت بــه این کــه‬ ‫اتاقــش را تــرک کنیــد حســاس اســت‪ ،‬مرتــب هنــگام‬ ‫خوابیدنــش بــه او ســر بزنیــد‪ .‬بهتــر اســت رفت وامــد شــما‬ ‫بــه اتــاق کودک تــان هــر پنــج یــا ده دقیقــه باشــد تــا‬ ‫این کــه بــرای گریــه یــا فریــاد او بــه اتاقــش برویــد‪.‬‬ ‫امتیازدهــی ســتاره ای‪ :‬برخــی از کــودکان بــرای جلــب‬ ‫توجــه‪ ،‬تــرس از شــب را بهانــه می کننــد‪ .‬اگــر دلیــل‬ ‫تــرس او ایــن اســت‪ ،‬ماجــرا را تغییــر دهیــد‪ .‬بــه او بگوییــد‬ ‫کــه اگــر شــجاع باشــد و شــب را در اتاقــش بخوابــد‪ ،‬بــه‬ ‫او بســیار افتخــار خواهیــد کــرد‪ ،‬و بــا هربــار انجــام دادن‬ صفحه 10 ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ترفند هایی‬ ‫برای زیبایی خانه‬ ‫ایــن کار‪ ،‬یــک ســتاره امتیــاز مثبــت بــه او بدهیــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه شــمار ســتاره های امتیــازش بــه‬ ‫انــدازه مشــخص رســید‪ ،‬او را بــه پــارک ببریــد‪،‬‬ ‫یــا اجــازه دهیــد برنامــه تلویزیونــی دلخواهــش را‬ ‫ببینــد و یــا همــراه بــا شــما کیــک شــکالتی بپــزد‪.‬‬ ‫علت های ترسیدن کودک از خوابیدن‬ ‫ترس هــا و کابوس هــای شــبانه در میــان کــودکان‪،‬‬ ‫به ویــژه در کــودکان پیــش از دبســتان بســیار رایــج‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی ایــن واکنــش در کــودکان دبســتانی‬ ‫و نوجوانــان نیــز گاهــی دیــده می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫ترس هــا بخشــی از رشــد طبیعــی کــودک اســت؛‬ ‫زیــرا تخیــل کــودک درحــال نمــو اســت و کــودکان‬ ‫یــاد می گیرنــد چیزهایــی در ایــن دنیــا هســت کــه‬ ‫شــاید بــه او اســیب بزننــد‪ .‬گاهــی نیــز ریشــه ایــن‬ ‫ترس هــا از تجربه هــای ترســناک کــودک اســت؛ از‬ ‫ترســیدن از یــک ســگ بــزرگ تــا تماشــای تصــادف‬ ‫خــودرو در برنامــه تلویزیونــی‪ .‬امــا گاهــی بــه نظــر‬ ‫می رســد ایــن ترس هــا هیــچ علــت اشــکاری‬ ‫ندارنــد‪ .‬درگیری هــای خانوادگــی و خشــم پــدر و‬ ‫مــادر نیــز در تــرس کــودک می تواننــد موثــر باشــند‪.‬‬ ‫هــر چیــزی کــه احســاس های کــودک را برانگیختــه‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه بیش تــر شــدن تــرس و نگرانــی او خواهــد‬ ‫انجامیــد‪ .‬همچنیــن کــودکان در دوره هــای گوناگون‬ ‫رشدشــان‪ ،‬ترس هــای مختلفــی را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫ان هــا در ســن پاییــن‪ ،‬بیش تــر از هیوالهــا و دیگــر‬ ‫موجــودات تخیلــی می ترســند‪ .‬در حالی کــه در‬ ‫ســن باالتــر‪ ،‬خطرهــای واقعی تــر ماننــد دزدهــا و‬ ‫رویدادهــای طبیعــی ان هــا را بــه وحشــت می انــدازد‪.‬‬ ‫برخــی از کــودکان یــاد گرفته انــد ترس شــان را‬ ‫بهانــه ای بــرای نخوابیــدن کننــد‪ .‬از ســوی دیگــر‪،‬‬ ‫کــودکان و نوجوانانــی هســتند کــه به راســتی‬ ‫اختــال نگرانــی دارنــد و ایــن اختــال خواب شــان‬ ‫را نیــز اشــفته می کنــد‪ .‬بیش تــر ایــن کــودکان و‬ ‫نوجوانــان در روز نیــز نگرانی هــای بســیاری دارنــد‪،‬‬ ‫یــا مــواردی هســت کــه درباره شــان بســیار ناراحتنــد‬ ‫و یــا از ان هــا دوری می کننــد‪.‬‬ ‫واکنش نسبت به کابوس های کودک‬ ‫کــودک شــما‪ ،‬به ویــژه خردســال‪ ،‬پــس از کابــوس به‬ ‫اطمینــان و امنیــت نیــاز دارد‪ .‬نیاز اســت کــه در روند‬ ‫نمــو کــودک‪ ،‬شــما نیــز مهارت هــای رویارویــی بــا‬ ‫تــرس را بــه او امــوزش دهیــد تــا هنــگام نگرانــی یــا‬ ‫تــرس ان هــا را به کار گیرد‪ .‬متاســفانه شــما همیشــه‬ ‫هنگامــی کــه کودک تــان کابــوس می بینــد‪ ،‬در‬ ‫کنــارش نخواهیــد بــود؛ بــرای نمونــه‪ ،‬هنگامــی‬ ‫کــه در خانــه کــس دیگــری مانــده یــا از ســوی‬ ‫دبســتان بــه اردو رفتــه اســت‪ .‬مهــم نیســت کــودک‬ ‫شــما چنــد ســاله اســت‪ ،‬ذهنیــت اطمینان بخــش‬ ‫راهــی طوالنــی بــرای ایجــاد احســاس امنیــت در‬ ‫برابــر ترس هــا و کابوس هــا بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫کارهــای دیگــری نیــز هســت کــه شــما بــا ان هــا‬ ‫بــه کودک تــان می توانیــد کمــک کنیــد‪ .‬به ویــژه‬ ‫در پیونــد بــا فرزنــدان کم ســن تر‪ ،‬یــک وســیله‬ ‫ماننــد عروســک دلخــواه یــا پتویــی کــه بــه کــودک‬ ‫در رختخــواب احســاس ارامــش و امنیــت دهــد‪.‬‬ ‫از نکته هــای دیگــر کــه بــه او می توانــد کمــک‬ ‫کنــد در طــول شــب کم تــر از رختخوابــش بیــرون‬ ‫بیایــد‪ ،‬امــوزش روش هــای ارامش ســازی اســت‪.‬‬ ‫بــه کــودک بیاموزیــد صحنه هــای ارامش بخــش‬ ‫ماننــد ســاحل ارام دریــا ‪ ،‬غــروب افتــاب و یــا صدای‬ ‫ابشــار را تصــور کنــد‪ .‬این تصویرســازی بــه او کمک‬ ‫می کنــد کــه پــس از یــک خــواب بــد یــا کابــوس‪،‬‬ ‫احســاس ارامــش کنــد‪ .‬بــه کــودک بیاموزیــد بــه‬ ‫کمــک نیــروی تخیلــش‪ ،‬پایــان دیگــری را بــرای‬ ‫خواب هــای بــدش بازگــو کنــد‪ .‬یــک دریــم کچــر‬ ‫(کابوس گیــر) از بــاالی تختــش اویــزان کنیــد تــا‬ ‫رویاهــای بــد او را بگیــرد از کــودک خــود بخواهیــد‬ ‫کابوس هایــش را نقاشــی کنــد و بــا ایــن کار ان هــا‬ ‫از ذهنــش بیــرون کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از بهتریــن و لذت بخش تریــن کارهــا بــرای خانم هــای خانــه‪،‬‬ ‫چیدمــان و دکوراســیون منــزل اســت‪ .‬شــاید بــرای شــما هــم پیــش‬ ‫امــده باشــد وقتــی وارد خانــه ای شــده اید ذوق و ســلیقه ای کــه در‬ ‫چیدمــان و دکوراســیون منــزل ب ـه کار رفتــه اســت‪ ،‬حــس تحســین‬ ‫شــما را برانگیختــه و شــما را بــه وجــد اورده اســت‪ .‬ایــا تا به حــال از‬ ‫خــود پرســیده اید کــه چه چیــز باعــث می شــود کــه برخــی خانه هــا‬ ‫شــیک تر به نظــر برســند؟ ایــا ذوق و ســلیقه خانــم خانــه در زیبایــی‬ ‫منــزل موثــر بــوده یــا اســتفاده از اســباب و وســایل لوکــس و مــدرن؟‬ ‫کدام یــک؟ ایــن نوشــتار ســعی کــرده اســت بــا ارائــه راهکارهایــی در‬ ‫مــورد اینکــه چگونــه خانــه زیبایــی داشــته باشــیم‪ ،‬بــه افــرادی کــه‬ ‫دوســت دارنــد فضــای خانــه خــود را بــا کمتریــن هزینــه و به کارگیری‬ ‫نهایــت ذوق و ســلیقه بــه فضایــی شــیک و زیبــا تبدیــل کننــد‪ ،‬کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬ترکیــب ســبک های طراحــی مختلــف بــا یکدیگــر شــما را از‬ ‫قی دو بندهــا و محدودیت هایــی کــه در یــک ســبک خــاص وجــود دارد‬ ‫رهــا می ســازد‪ .‬تغییــر در چیدمــان و دکوراســیون منــزل و یــا انتخــاب‬ ‫ســبک خــاص طراحــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه شــما بایــد هر چــه‬ ‫را کــه در منــزل داریــد و بــا ســعی و تــاش فــراوان انهــا را تهیــه‬ ‫و خریــداری کرده ایــد دور بریزیــد‪ .‬بــا تعویــض صندلی هــا‪ ،‬جــا بــه‬ ‫جایــی در اثاثیــه منــزل‪ ،‬روکش کــردن مبلمــان و بــه عبــارت بهتــر بــا‬ ‫همــه انچــه کــه در اختیــار داریــد می توانیــد بــه یــک ســبک جدیــد‬ ‫و نواورانــه دســت پیــدا کنیــد‪ .‬وجــود برخــی ســنت ها‪ ،‬اداب و رســوم‬ ‫ســبب می شــود کــه در چیدمــان و دکوراســیون منــزل خــود برخــورد‬ ‫کلیشــه ای داشــته باشــید‪ .‬به طور مثــال اســتفاده از پرده هــای‬ ‫گران قیمــت و ســنگین در صــورت عدم نیــاز بــه ان‪ ،‬نمونــه ای از‬ ‫برخــورد کلیشـه ای در طراحــی دکوراســیون و چیدمــان منــزل اســت‪.‬‬ ‫‪ .1‬طراحــی مــدرن به دنبــال ترکیــب عناصــری از ســبک های‬ ‫قدیمــی و جدید اســت‬ ‫فکــر نکنیــد کــه اگــر الزم اســت طراحــی منزل تــان را عــوض‬ ‫کنیــد‪ .‬بایــد همــه چیزهایــی را کــه در اختیــار داریــد و عمــری بــرای‬ ‫جمع کردن شــان ســعی کرده ایــد‪ ،‬دور بریزیــد‪ .‬گاه می توانیــد بــا‬ ‫عوض کــردن یکــی از عناصــر فضایــی مــدرن و جدیــد خلــق کنیــد‪.‬‬ ‫فکــر کنیــد اگــر از میــز و صندلــی غذاخوری تــان خســته شــده اید‬ ‫شــاید فقــط بــا تعویــض صندلی هــا یــا حتــی بــا روکش کــردن انهــا‬ ‫بــه ســبکی جدیــد یــک فضــای جدیــد ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کارهای هنری را در کنار هم اویزان کنید‬ ‫از اویزان کــردن مجموعـه ای از تابلوهــا در کنــار هــم نگران نباشــید‪ .‬الزم‬ ‫نیســت حتمـاً تابلوهــای گران قیمــت داشــته باشــید و بــا اویزان کــردن‬ ‫یکــی از انهــا احســاس کنیــد کــه درس ـت ترین کار را انجــام داده ایــد‪.‬‬ ‫گاه بــا قــراردادن چنــد قــاب ســاده بــا نقاشــی های ســاده می توانیــد‬ ‫مجموعــه ای دلنشــین فراهــم کنیــد‪ .‬اگــر از ترکیــب رنــگ ســر‬ ‫دربیاوریــد و هماهنگــی الزم را در کنــار هــم قــرار دادن انهــا رعایــت‬ ‫‪11‬‬ ‫کنیــد‪ ،‬نبایــد از چیــزی نگــران شــوید‪.‬‬ ‫‪ .3‬از کلیشه ها برای طراحی الهام نگیرید‬ ‫طرح هــای بی زمــان بهتریــن وسیله ای ســت تــا شــما را از قیدو بنــد‬ ‫خــاص کنــد‪ .‬وقتــی در جایــی زندگــی نمی کنیــد کــه نیــاز بــه‬ ‫افتابگیرهــای بــزرگ داشــته باشــد‪ ،‬چــرا بایــد پرده هــای ســنگین‬ ‫اویــزان کنیــد؟ اگــر خودتــان را مجبــور کنیــد کــه همــه ایــن کلیشـه ها‬ ‫را در خانه تــان ب ـه کار ببریــد‪ ،‬می بینیــد کــه در یــک پــارک موضوعــی‬ ‫گیــر افتاده ایــد؛ پارکــی کــه ترکیبــی از چیزهــای بــه درد نخــور امــا‬ ‫کلیشــه ای ســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬به فکر استفاده جدید از وسایل همیشگی باشید‬ ‫اگــر شــما تختخوابتــان را بــا چنــد کوســن تزئیــن کنیــد و ان را در جایــی‬ ‫قــرار بدهیــد کــه بتوانــد به عنــوان یــک کاناپــه هــم مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫بگیــرد‪ ،‬می توانیــد هــر ســاعت از روز بــدون ایــن کــه احســاس کنیــد کــه‬ ‫داریــد بــه خــواب می رویــد اســتراحت کوچکــی بکنیــد و لــم بدهیــد و‬ ‫کتــاب بخوانیــد یــا کامــوا ببافیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬فضای شلوغ ایجاد نکنید‬ ‫هرچــه فضــا ارام تــر و منظم تــر باشــد‪ ،‬کالســیک تر و همیشــه تازه تــر‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن حالــت رنــگ کــف هــم مهــم اســت و هر چــه رنــگ کــف‬ ‫اتــاق ارام تــر باشــد‪ ،‬فضــای ارام تــری بــه وجــود مـی اورد‪ .‬ایــن ارامــش را‬ ‫می توانیــد بــا تابلوهایــی کــه بــه دیوارهــا می زنیــد نیــز به دســت اوریــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬هوای گوشه های دنج را داشته باشید‬ ‫گوشـه های دنــج خانــه بــا قــرار گرفتــن یــک صندلــی یــا نیمکــت کوچک‬ ‫بــا یــک میــز کنــار ان و یکــی دو تابلــو در بــاالی انهــا ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫به این ترتیــب کنــار یــک پنجــره کــه تــا بــه حــال بــدون اســتفاده رهــا‬ ‫شــده بــود مــی توانــد بــه همــان گوشــه دنــج خانــه تــان بــدل شــود‪ .‬حتی‬ ‫یــک قســمت بــدون افتــاب کــه بــه دلیــل تاریکــی از ان دســت کشــیده‬ ‫بودیــد هــم می توانــد جــای دنــج شــما باشــد‪ .‬در ایــن حالــت بــا گذاشــتن‬ ‫یــک ابــاژور ســاده روی میــز کنــار مبلتــان می توانیــد یــک جــای دنــج‬ ‫بــرای مطالعــه یــا ولو کــردن مجله هــا پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬تلویزیون را پنهان نکنید‬ ‫این روزهــا کــه تلویزیــون بــه یکــی از دوســتان همیشــگی مــا بــدل شــده‬ ‫پــس بایــد ان را جایــی بگذاریــد کــه به راحتــی بتوانیــد دور هــم بنشــینید‬ ‫و در ســاعت های تماشــای تلویزیــون بــا هــم باشــید‪ .‬پــس جــای تلویزیــون‬ ‫را طــوری تعییــن کنیــد کــه همــه بتوانیــد از ان اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .8‬در ترکیب چیزهای مختلف به مفیدبودنشان فکر کنید‬ ‫اگــر خیلــی دوســت داریــد از کاغــذ دیــواری اســتفاده کنیــد‪ ،‬بــدون اینکــه‬ ‫ایــن خــرج را بــر خودتــان تحمیــل کنیــد کــه تمــام دیوارهــا را پــراز رنــگ‬ ‫کنیــد می توانیــد یــک یــا دو دیــوار را بــه ایــن کاغذ دیواری هــا اختصــاص‬ ‫دهیــد و دیوارهــای روبــه رو را بــا رنگ هــای مکمــل انهــا کــه در تابلوهــا‬ ‫بــه کار رفتــه بپوشــانید‪ .‬بــه فکــر رنــگ مبل هایتــان هــم باشــید تــا بعــد‬ ‫در برابــر یــک کار انجــام شــده قــرار نگیریــد‪.‬‬ ‫تغذیه مناسب برای بیماران کلیوی‬ ‫بیمـاری کلیـوی یک مشـکل شـایع اسـت که حـدود ‪ 10‬درصـد از جمعیت‬ ‫جهـان را تحت تاثیـر قـرار می دهـد؛ کلیه هـا انـدام مهمـی در بـدن‬ ‫هسـتند؛ درنتیجـه دنبال کردن یـک رژیم غذایـی خاص برای افـراد مبتال‬ ‫بـه بیماری هـای کلیـوی ضروری سـت‪.‬‬ ‫گل کلــم یــک ســبزی مغــذی و منبــع خوبــی بــرای بســیاری‬ ‫از مــواد مغــذی‪ ،‬از جملــه ویتامین هــای ‪ ،C، K‬اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫سرشــار از ترکیبــات ضد التهــاب اســت و یــک منبــع عالــی بــرای‬ ‫فیبــر محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بلوبــری سرشــار از مــواد مغــذی و یکــی از بهتریــن منابــع بــرای‬ ‫دریافــت انتی اکسیدان هاســت؛ به طور خــاص‪ ،‬بلوبــری حــاوی‬ ‫انتوســیانین ها اســت کــه ممکــن اســت در برابــر بیمــاری قلبــی‪،‬‬ ‫زوال شــناختی و دیابــت از انســان محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫انگــور قرمــز نه تنهــا یــک خوراکــی خوشــمزه اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫مــواد مغــذی مختلفــی را نیــز در خــود دارد‪ .‬ایــن میــوه سرشــار‬ ‫از ویتامیــن ‪ C‬و فالونوئیدها ســت کــه توانایــی خــود در کاهــش‬ ‫التهــاب را نشــان داده انــد‪.‬‬ ‫بــه افــراد مبتــا بــه مشــکالت کلیــوی توصیــه می شــود تــا‬ ‫مقــدار ســدیم دریافتــی خــود از رژیــم غذایــی را محــدود کننــد‪.‬‬ ‫ســیر جایگزینــی خــوب بــرای نمــک اســت؛ زیــرا محتــوای مــواد‬ ‫مغــذی ان را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫روغــن زیتــون منبعــی خوبــی بــرای چربی هــای ســالم و بــدون‬ ‫فســفر اســت کــه ان را بــه گزینـه ای خــوب بــرای افــراد مبتــا بــه‬ ‫بیمــاری کلیــوی تبدیــل می کنــد و می توانــد انتخابــی ســالم بــرای‬ ‫تو پــز باشــد‪.‬‬ ‫پخ ‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان البرز خبر داد؛‬ ‫اجرای طرح پیشگیری از اسیب های اجتماعی کرونا در استان البرز‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی اســتان البــرز از اجــرای طــرح امــوزش پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی‬ ‫کرونــا بــرای سـه هزار و ‪ ۸۶۶‬شــهروند البــرزی به صــورت الکترونیــک و فضــای مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر اســداهلل حیــدری گفــت‪« :‬در اجــرای این طــرح پــس از نیازســنجی اســیب محلــه‪ ،‬امــوزش‬ ‫و اگاه ســازی‪ ،‬شبکه ســازی در اجتمــاع محلــی مدنظــر قــرار گرفــت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اجــرای طــرح‪،‬‬ ‫نقــش موثــری در اگاهی بخشــی بــه افــراد مســتعد مشــکالت روحــی و پیشــگیری از رفتارهــای‬ ‫خشــن در محیــط زندگــی دارد‪ .‬براین اســاس بــا رویکــرد ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت تســهیل گران‪ ،‬امــوزش از‬ ‫راه دور موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫هــر ســال بــر اثــر عوامــل طبیعــی و انســانی حجم‬ ‫قابــل توجهــی از جنگل هــا و عرصه هــای منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان فــارس دچــار حریــق می شــوند‬ ‫و ایــن درحالی ســت کــه ظرفیت هــای زیــادی‬ ‫بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا ایــن بحــران وجــود‬ ‫دارد‪ .‬وقتــی درختــی در میــان شــعله های اتــش‬ ‫می ســوزد‪ ،‬هیچ چیــز نمی توانــد جبران کننــده‬ ‫از بین رفتــن ان باشــد‪ .‬اتش ســوزی بیــش‬ ‫از ‪ ۱۴‬هزار هکتــار از اراضــی اســتان فــارس در‬ ‫شــش ماه نخســت ســال ‪ ۱۳۹۹‬گــواه حجــم زیــاد‬ ‫از بین رفتــن عرصه هــای منابــع طبیعــی در ایــن‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه برخــی کارشناســان مهــار اتــش در عرصــه هــای‬ ‫طبیعــی کاری دشــوار و بســیار ســخت اســت کــه اداره کل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان فــارس بــا نیــروی انســانی‬ ‫بســیار کــم‪ ،‬تــوان مقابلــه ســریع بــا ایــن بحــران را نــدارد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه لحــاظ تجهیــزات مقابلــه با اتش ســوزی‪ ،‬اســتان‬ ‫فــارس مشــکالت زیــادی دارد کــه بایــد بــر ایــن تجهیــزات و‬ ‫امکانــات افــزوده شــود‪ .‬بــرای بررســی چرایــی وقــوع اتــش و‬ ‫راهــکار مقابلــه بــا اتش ســوزی در عرصه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫تو گــو بــا مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان‬ ‫گف ‬ ‫فــارس انجــام شــده اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ عبدالحســن‬ ‫صمدنــژاد کــه بیــش از ســه ماه اســت به عنــوان مدیــرکل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان فعالیــت خــود را اغــاز‬ ‫کــرده‪ ،‬اعــام کــرد‪« :‬در شــش ماه نخســت ‪ ۵۳۶‬فقــره‬ ‫اتش ســوزی داشــتیم کــه ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار در اتــش‬ ‫ســوخته اســت؛ البتــه اتش ســوزی بیشــتر از ایــن میزان اســت‪.‬‬ ‫امســال شــاهد افزایــش چشــمگیری در میــزان اتش ســوزی‬ ‫عرصــه هــای منابــع طبعــی اســتان بودیــم»‪.‬‬ ‫عوامل انسانی و طبیعی تاثیرگذار بر اتش سوزی‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان فــارس‬ ‫با بیان اینکــه عوامــل طبیعــی و انســانی در افزایــش میــزان‬ ‫اتش ســوزی ها دخیــل بودنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در عوامــل‬ ‫انســانی بــا عامــل عمدی بــودن اتش ســوزی ها یــا عامــل‬ ‫ســهوی بودن اتش ســوزی بودن مواجــه هســتیم‪ .‬عوامــل‬ ‫طبیعــی اتش ســوزی در اثــر فعــل و انفعــاالت پیــش امــده‬ ‫در حــوزه تخمیــر و مســایل شــیمیایی مــواد الــی روی زمیــن‬ ‫صــورت می گیــرد کــه در ایــن مســاله اتش ســوزی عمدتــا در‬ ‫تاالب هــا و جاهایــی مثــل اراضــی قــره بــاغ و بانــش بیضــا رخ‬ ‫می دهــد کــه در گذشــته مــاده الــی زیــادی انباشــته شــده‬ ‫اســت»‪ .‬مدیـر کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان فــارس‬ ‫گفــت‪« :‬همچنیــن براســاس رعــد و بــرق و صاعقــه گیاهــان‬ ‫خشــک اتــش مــی گیرنــد و باعــث اتش ســوزی عرصه هــای‬ ‫منابــع طبیعــی مــی شــوند»‪ .‬صمدنــژاد افــزود‪« :‬همچنیــن‬ ‫براثــر ذره بینی شــدن احتمــال اتش ســوزی وجــود دارد کــه‬ ‫به عنــوان مثــال تکه شیشــه یــا بطری هــای پالســتیکی کــه در‬ ‫طبیعــت رهــا می شــود‪ ،‬می توانــد عاملــی بــرای اتش ســوزی‬ ‫باشــد»‪ .‬وی عوامــل انســانی اتش ســوزی را عمــدی و ســهوی‬ ‫دانســت و بیــان کــرد‪« :‬بــه عنــوان مثــال گردشــگری یکــی از‬ ‫عوامــل اســت کــه گردشــگر در طبیعیــت اتشــی بــرای درســت‬ ‫کــردن چــای روشــن کــرده امــا خــوب ان را خامــوش نکــرده‬ ‫اســت یــا اینکــه راننــده ای تــه مانــده ســیگار را بــه بیــرون‬ ‫انداختــه و اتش ســوزی صــورت گرفتــه اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«همچنیــن اراضــی منابــع طبیعــی کــه بــه اراضی مســتثنیات‬ ‫وصــل هســتند گاهــا به دلیــل اتــش زدن کاه و کلــش دچــار‬ ‫اتش ســوزی می شــوند»‪.‬‬ ‫مناطق اتش گرفته واگذار نمی شود‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان فــارس گفــت‪:‬‬ ‫«یکــی از عوامــل عمــدی بــه ایــن دلیــل اســت کــه برخــی‬ ‫متقاضایــان واگــذاری اراضــی منابــع طبیعــی کــه بــه دلیــل‬ ‫وجــود پوشــش گیاهــی بــا واگــذاری اراضــی بــه انــان مخالفــت‬ ‫شــده اســت نســبت بــه اتــش زدن ان اقــدام مــی کننــد تــا‬ ‫بــا از بیــن بــردن پوشــش گیاهــی بتواننــد ایــن اراضــی را در‬ ‫اختیــار بگیرند»‪.‬صمدنــژاد افــزود‪« :‬براســاس قانــون مناطــق‬ ‫اتش ســوزی شــده را نمــی توانیــم بــه کســی واگــذار کنیــم‪،‬‬ ‫باحضور مدیران شهرداری صورت گرفت؛‬ ‫بازدید شهردار گرگان از روند احداث پروژه «شهربازی مدرن»‬ ‫شـهردار گـرگان به همـراه جمعـی از مدیـران شـهرداری بـا حضـور در محـل احـداث پـروژه‬ ‫بـزرگ شـهربازی مـدرن‪ ،‬از رونـد سـاخت طـرح بازدیـد کـرد‪ .‬قرار اسـت فـاز اول ایـن پروژه‬ ‫ظـرف ماه هـای اینـده بـه بهره برداری برسـد‪ .‬با ورود قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـاء (ص) به‬ ‫ایـن پـروژه‪ ،‬امیـد به نتیجه رسـیدن ان بـرای شـهروندان بیشـتر شـده اسـت؛ چنـد دسـتگاه‬ ‫اجرایـی دیگـر نیـز تفاهم نامـه همـکاری بـا قـرارگاه را امضـاء کردنـد‪ .‬به همین منظـور دکتـر‬ ‫دادبـود بـا برگـزاری جلسـه در محل احداث پروژه با مهندسـین ناظـر و نمایندگان پیمانکار از پیشـرفت فیزیکی‬ ‫و زمان بنـدی دقیـق سـاخت ان بازدیـد کرد‪.‬‬ ‫اتش سوزی در جنگل های فارس و فرصت های پیشگیری‬ ‫درختان ایستاده می میرند‪...‬‬ ‫مــردم بایــد بداننــد اگــر جایــی اتــش گرفــت بعــدا واگــذار‬ ‫نمــی شــود تــا کســی بــه ایــن بهانــه مراتــع را اتــش نزنــد»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬اختــاف مرتعــی یکــی دیگــر از دالیــل اتــش‬ ‫زدن عمــدی اراضــی منابــع طبیعی ســت‪ .‬همچنیــن اغــراض‬ ‫سیاســی و انتقــام جویانــه یکــی از دالیــل اتش ســوزی جنــگل‬ ‫هــا و مراتــع اســت»‪.‬‬ ‫تدوین طرح مقابله با حریق در عرصه های منابع طبیعی‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیزداری اســتان فــارس همچنین‬ ‫از تدویــن طــرح مقابلــه حریــق در عرصه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫در ایــن اداره کل خبــر داد و گفــت‪« :‬هرچــه تــاش کردیــم‬ ‫در کشــور یــک کتــاب بــه عنــوان منبــع بــرای مقابلــه بــا‬ ‫اتش ســوزی ها در عرصــه منابــع طبیعــی مشــاهده کنیــم‪،‬‬ ‫ندیدیــم و بــه ســمت تدویــن ایــن کتــاب رفتیــم و ایــن طــرح‬ ‫را تدویــن کردیــم کــه براســاس ایــن طــرح بــا اتش ســوزی ها‬ ‫مقابلــه شــود‪ ،‬ایــن طــرح براســاس تحلیــل ‪ swot‬اســت»‪.‬‬ ‫صمدنــژاد به نقــاط قــوت اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیزداری‬ ‫اســتان فــارس در مقابلــه بــا اتش ســوزی ها اشــاره کــرد و افزود‪:‬‬ ‫«تجــارت ســنوات گذشــته‪ ،‬ایثــار و فــداکاری همــکاران‪ ،‬افزایش‬ ‫تجهیــزات مثــل دمنده هــا بــا کمــک خیریــن و منابــع موجــود‪،‬‬ ‫اســتفاده از بالگــرد و بهــره گیــری از ظرفیــت پهپادهــا از جملــه‬ ‫نقــاط قــوت اســت»‪.‬‬ ‫‪ ۸۱‬پرواز بالگرد برای اطفاء حریق در شش ماهه نخست ‪۹۹‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬امســال از بالگــرد به طور ویــژه بــرای اطفــاء‬ ‫حریــق زیــاد اســتفاده شــد‪ ،‬گرچــه بروکراســی زیــادی‬ ‫داشــتیم امــا از ایــن ظرفیــت اســتفاده خوبــی در ســال ‪۹۹‬‬ ‫صــورت گرفــت»‪ .‬مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اســتان فــارس گفــت‪« :‬در شــش ماهه نخســت ‪ ۸۱‬مــورد از‬ ‫بالگــرد در حــوزه اطفــای حریــق عرصــه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫اســتفاده کردیــم»‪ .‬صمدنــژاد بیــان کــرد‪« :‬همچنین امســال از‬ ‫ظرفیــت پهپادهــا بــرای شناســایی مســیرها اســتفاده کردیــم‬ ‫و از فنــاوری هــای ‪ RS‬و ‪ GRS‬در پایش هــا اســتفاده بهــره‬ ‫بردیــم»‪ .‬وی در ادامــه بــه نقــاط ضعــف در بحــث مقابلــه بــا‬ ‫اتش ســوزی ها اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬یکــی از ایــن نقــاط‬ ‫تعــداد کــم نیروهــای منابــع طبیعــی در شهرستان ها ســت‬ ‫کــه ‪ ۱۰‬نیــرو در هــر شهرســتان داریــم کــه همــه ایــن‬ ‫نیروهــا از نظــر جســمی توانمنــد نیســتند»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«همچنیــن به دلیــل ضعــف جــدی در تشــکیالت اداری و‬ ‫چــارت ســازمانی زیــاد نمی توانیــم قرقبــان ب ـه کار بگیریــم»‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان فــارس بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬زمان بر بــودن هماهنگــی اســتفاده از بالگــرد بــرای‬ ‫اطفاء حریــق در جنگل هــا از دیگــر نقــاط ضعــف بــرای‬ ‫مقابلــه بــا اتش ســوزی عرصه هــای منابــع طبیعی ســت‪ ،‬اگــر‬ ‫در ثانیه هــای نخســت ایــن هماهنگی هــا انجــام می شــد‪،‬‬ ‫اســتفاده بهتــری صــورت می گرفــت»‪ .‬صمدنــژاد اظهارکــرد‪:‬‬ ‫«همچنیــن راه هــای دسترســی در کوه هــا وجــود نــدارد کــه‬ ‫در حــال حاضــر در حــال اماده کــردن ایــن راه هــا هســتیم‪.‬‬ ‫همچنیــن ارتباطــات رادیویــی و بیســیمی در بســیاری از نقاط‬ ‫کوهســتانی وجــود نــدارد»‪ .‬بــه گفتــه صمدنــژاد تجهیــزات‬ ‫بــرای اطفــای حریــق بــه انــدازه کافــی نیســت و ســتادهای‬ ‫اطفــای حریــق در شهرســتان هــا در ســال گذشــته خــوب‬ ‫تشــکیل نشــده بودنــد‪ .‬مدیــرکل منابع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اســتان فــارس گفــت‪« :‬ممیزی نشــدن مراتــع از دیگــر‬ ‫نقــاط ضعــف در مقابلــه بــا اتش سوزی ها ســت‪ ،‬اختالفــات‬ ‫مرتعــی کــه منجــر بــه اتــش زدن عرصه هــای طبیعــی‬ ‫می شــود بــر ســر ممیزی نشــدن مراتــع اســت»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری فــارس گفــت‪« :‬اتش ســوزی‬ ‫بقایــای گیاهــی توســط کشــاورزان در اراضــی مســتثنیات هم‬ ‫مــرز بــا منابــع طبیعــی نیــز یــک تهدیــد اســت»‪ .‬صمدنــژاد‬ ‫ش ِرو بــرای مقابلــه و‬ ‫همچنیــن با اشــاره به فرصت هــای پیــ ‬ ‫پیشــگیری از اتش ســوزی در عرصه هــای منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬تشــکل های مــردم نهــادی وجــود دارنــد کــه حاضــر‬ ‫هســتند بــه اداره کل منابع طبیعــی و ابخیــزداری کمک کنند‬ ‫کــه بایــد در مرحلــه پیشــگیری‪ ،‬برنامه ریــزی‪ ،‬اقــدام و پایــش‬ ‫بــرای انــان برنامــه داشــته باشــیم کــه در ایــن زمینــه در حال‬ ‫تدویــن شــیوه نامه تشــکل های امــداد و نجــات منابــع طبیعــی‬ ‫هســتیم»‪ .‬مدیــرکل منابع طبیعــی و ابخیزداری اســتان فارس‬ ‫گفــت‪« :‬فرمانداری هــا‪ ،‬بخشــداری ها و دهیاری هــا نیــز یــک‬ ‫ظرفیــت هســتند کــه بایــد بیشــتر بــرای انــان برنامــه داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬یگان هــای ارتـش ‪ ،‬بســیج و ســپاه نیــز یــک ظرفیــت‬ ‫هســتند کــه از تــوان ان هــا اســتفاده می کنیــم‪ .‬در بحــث‬ ‫فرهنگ ســازی و امــوزش انــس بــا طبیعــت و روش هــای‬ ‫پیشــگیری از وقــوع اتــش در مــدارس بیشــتر می توانیــم کار‬ ‫کنیــم»‪ .‬مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان فارس‬ ‫گفــت‪« :‬همچنیــن در حــال بازنگــری طرح هــای مرتعــداری‬ ‫هســتیم کــه در ایــن بازنگــری تمرکــز ایــن اســت کــه مرتعدار‬ ‫خــود از مرتــع محافظــت کنــد»‪ .‬صمدنــژاد افــزود‪« :‬همچنین‬ ‫معــادن و کارخانــه جــات در طبیعــت داریــم کــه می توانیــم‬ ‫به عنــوان یــک ظرفیــت بــرای پشــتیبانی‪ ،‬ترمیــم و حفاظــت‬ ‫نــگاه کنیــم‪ .‬اســتفاده از ظرفیــت ســنجش از دور خیلــی مهــم‬ ‫اســت کــه در ایــن زمینه واحــد مدیریــت فنــاوری در اداره کل‬ ‫منابــع طبیعــی فــارس راه انــدازی می شــود»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«بــا راه انــدازی ایــن واحــد از ظرفیــت ماهواره هــا در همــه‬ ‫مــوارد اســتفاده خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫معرفی ‪ ۳۹‬عامل اتش سوزی به دستگاه قضایی‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان فــارس‬ ‫گفــت‪« :‬در شــش ماهه نخســت امســال ‪ ۳۹ ،‬نفــر در بحــث‬ ‫اتش ســوزی عرصه هــای منابــع طبیعــی دســتگیر و بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــدند»‪ .‬صمدنــژاد افــزود‪« :‬به دنبــال‬ ‫تهیــه تجهیــزات مــورد نیاز بــرای اطفــای حریــق در عرصه های‬ ‫منابــع طبیعــی هســتیم‪ ،‬همچنیــن کتــاب دســتورالعمل ها در‬ ‫حــال تدویــن و نقشــه راه هــا در کوه هــا و قله هــای مرتفــع‬ ‫در واحــد فنــاوری در حــال مشخص شــدن اســت»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬در بحــث شناســایی و حــل اختالفــات ناشــی از‬ ‫ممیــزی مراتــع کــه ‪ ۵۰‬مرتــع اســت تدویــن طــرح ســاماندهی‬ ‫مراتــع در دســتور کار قــرار دارد و از مرتعــداران بــرای پایــش‬ ‫نظــارت تعهــد خواهیــم گرفــت»‪ .‬مدیــرکل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری اســتان فــارس گفــت‪« :‬احیــای جنگل هــای‬ ‫ســوخته در اولویــت ایــن اداره کل در نیمــه دوم ســال اســت»‪.‬‬ ‫گونه هــای بلــوط‪ ،‬بــادام‪ ،‬ارس‪ ،‬شــن‪ ،‬ارژن‪ ،‬جغجغــک و شــیر‬ ‫خشــت از جملــه گونه هــای شــاخص در منطقــه زاگــرس‪ ،‬بنــه‪،‬‬ ‫بــادام‪ ،‬زالزالــک‪ ،‬تنگــرس‪ ،‬ارژن‪ ،‬و زبــان گنجشــک از گونه هــای‬ ‫بــارز در منطقــه ایران‪-‬تورانــی و کنــار‪ ،‬کهــور ایرانــی و اســتبرق‬ ‫از مهمتریــن گونه هــای جنگلــی موجــود در ناحیــه رویشــی‬ ‫خلیجــی – عمانــی اســتان فــارس هســتند‪ .‬اســتان فــارس‬ ‫‪ ۱۲.۵‬میلیون هکتــار وســعت دارد کــه ‪ ۱۰‬میلیون هکتــار ان در‬ ‫عرصــه منابــع طبیعــی اســت و ایــن مهــم اهمیــت توجــه بــه‬ ‫ایــن حــوزه را دو چنــدان کــرده اســت‪ .‬در اســتان فــارس بیــش‬ ‫از دومیلیون هکتــار جنــگل وجــود دارد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫»حاج نصرت«‬ ‫ونذر سیب‬ ‫«حــاج نصــرت»‪ ،‬پیــرزن مهربانی ســت کــه بــا نــذر‬ ‫ســیب‪ ،‬جهــادی از جنــس مهربانــی را اغــاز کــرده و‬ ‫به همــراه گروهــی از جوانــان‪ ،‬اب ســیب بــه بیمــاران‬ ‫کرونایــی و کادر درمــان بیمارســتان های یــزد‬ ‫می رســاند‪ .‬او از اعضــای هیئت امنــای حســینیه ای‬ ‫در یــزد اســت‪.‬‬ ‫مجید دهقانی زاده ‪ /‬مهر‬ ‫در دیدار سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان با نماینده مجلس تاکید شد؛‬ ‫تخصیص اعتبار سالن ‪ 5000‬نفری مسابقات خرم اباد‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫در دیــدار نماینــده مــردم خــرم ابــاد در مجلــس بــا سرپرســت‬ ‫اداره کل ورزش و جوانــان اســتان لرســتان بــر پیگیــری رفــع‬ ‫موانــع توســعه ورزش اســتان تاکیــد شــد‪ .‬حشــمت امان الهــی؛‬ ‫سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان اســتان لرســتان‪ ،‬بــا تقدیــر‬ ‫از تالش هــای دکتــر ویســکرمی نماینــده مــردم خرم ابــاد در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬گف ـت ‪« :‬در نشســتی کــه بــا دکتــر‬ ‫ویســکرمی برگــزار شــد کلیــه مباحــث و مســائل ورزش خرم اباد‬ ‫از جملــه ورزش قهرمانــی‪ ،‬همگانــی و جوانــان مطــرح شــد‪.‬‬ ‫ضرورت احداث سالن مسابقات‬ ‫وی افــزود‪« :‬یکــی از مطالبــات ورزش خرم ابــاد ســالن‬ ‫‪ 5000‬نفــری مســابقات ان اســت کــه ایشــان را در جریــان‬ ‫اخریــن وضعیــت و پیگیری هــای صورت گرفتــه ایــن طــرح‬ ‫مهــم و حیاتــی قــرار دادیــم کــه باتوجه بــه ضــرورت و نیاز شــهر‬ ‫خرم ابــاد بــه احــداث ســالن خواســتار پیگیــری ایــن طــرح در‬ ‫تو ســاز‬ ‫وزارت ورزش جهــت تخصیــص اعتبــار و شــروع ساخ ‬ ‫ان شــدیم»‪.‬‬ ‫تالش در جهت ارتقاء سرانه ورزشی در استان‬ ‫سرپرســت ورزش و جوانــان اســتان در ادامــه بــه ســرانه ورزشــی‬ ‫اســتان اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬ســرانه ورزش اســتان در حال حاضر‬ ‫‪ 58‬ســانتی متر اســت؛ در حالی کــه اســتاندارد ســرانه ورزشــی‬ ‫کشــور ‪ 76‬ســانتی متر اســت کــه بایــد تــاش شــود بــا احــداث‬ ‫اماکــن جدیــد و تکمیــل طرح هــای ورزش اســتان ‪،‬ســرانه‬ ‫ورزشــی اســتان را بــه نــرم کشــوری افزایــش دهیــم»‪ .‬امان الهــی‬ ‫گفــت‪« :‬خوشــبختانه نماینــده مجلس شــناخت جامــع و کاملی‬ ‫از وضعیــت ورزش اســتان دارد و در این جلســه ایشــان مطالبات و‬ ‫دغدغه هــای حــوزه ورزش را بدرســتی مطــرح و خواســتار تــاش‬ ‫همه جانبــه پرســنل ورزش در راســتای توســعه ورزش شــدند»‪.‬‬ ‫قول مساعد نماینده مجلس‬ ‫سرپرســت ورزش و جوانــان اســتان در ادامــه بــا مثبــت‬ ‫ارزیابی کــردن ایــن نشســت ‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬در این نشســت‬ ‫دکتــر ویســکرمی در خصــوص پیگیــری تامیــن اعتبــار ســالن‬ ‫‪ 5000‬نفــری خرم ابــاد و شــروع ســاخت ایــن طــرح ‪ ،‬واگــذاری‬ ‫مجموعــه ورزشــی شــهید ســبزی پرور بــه ســرمایه گذار و‬ ‫اسپانســر تیــم خیبــر جهــت تقویــت ورزش ‪ ،‬پیگیــری ارتقــاء‬ ‫ســرانه ورزشــی اســتان و ســایر موانــع ورزش اســتان در وزارت‬ ‫ورزش و جوانــان تاکیــد و قــول مســاعد داد که در اینــده نزدیک‬ ‫شــاهد تحــول در ورزش و جوانــان اســتان باشــیم کــه دغدغــه و‬ ‫پیگیــری ایشــان جــای قدردانــی دارد»‪.‬‬ ‫تجهیز ورزشگاه تختی خرم اباد‬ ‫حشــمت امان الهــی در ادامــه گریــزی هــم بــه ورزشــگاه تختــی‬ ‫خرم ابــاد زد و گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه خیبــر خرم ابــاد تنهــا‬ ‫نماینــده اســتان در لیــگ دســته اول فوتبــال کشــور اســت و‬ ‫می بایســت شــرایط میزبانــی در خــور شــان اســتان فراهم شــود‬ ‫بازدیــدی از ورزشــگاه بــه جهــت شناســایی نقــاط ضعــف ان‬ ‫داشــتیم»‪ .‬وی بــا اعــام حمایــت و ابــراز خرســندی از حضــور‬ ‫خیبــر در لیــگ یــک کشــور خاطر نشــان کــرد‪« :‬با توجه بــه‬ ‫حساســیت هایی کــه در میزبانــی مســابقات وجــود دارد مقــرر‬ ‫شــد تــا قبــل از برگــزاری لیــگ ‪ ،‬رختکــن تیــم مهمــان در‬ ‫مــکان دیگــری تجهیــز شــود؛ به همین منظــور مــکان جدیــد‬ ‫رختکــن تعییــن و بــه زودی تجهیــزات الزم در ان مســتقر‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬امان الهــی با اشــاره به چمــن ورزشــگاه گفــت‪:‬‬ ‫«چمــن شــماره یــک ورزشــگاه نیــز نیــاز بــه اصــاح و تقویــت‬ ‫دارد کــه ســعی می کنیــم به مــرور کار تقویــت و اصــاح چمــن‬ ‫را هــم انجــام دهیــم»‪.‬‬ ‫تجهیزاتاقکنفرانسخبرنگاران‬ ‫سرپرســت ورزش و جوانــان اســتان از تجهیــز اتــاق کنفرانــس‬ ‫جدیــد خبرنــگاران خبــر داد و افــزود‪« :‬ایــن مــکان مجهــز‬ ‫بــه امکانــات مــورد نیــاز خواهــد شــد تــا در مســابقات خیب ـر ‪،‬‬ ‫خبرنــگاران در ایــن خصــوص بــا مشــکل مواجــه نشــوند»‪.‬‬ ‫حشــمت امان الهــی همچنیــن با اشــاره به پرداخــت تســهیالت‬ ‫بــه باشــگاه ها‪ ،‬گفــت‪« :‬در ایــام کرونــا خســارات زیــادی بــه‬ ‫مجموعــه ورزش در ســطح کشــور تحمیــل شــد‪ ،‬تعطیلــی‬ ‫باشــگاه ها ‪ ،‬اماکــن ورزشــی نه تنهــا بــا ضــرور زیــان بــه‬ ‫باشــگاه های خصوصــی شــد بلکــه ادارات کل ورزش نیــز از‬ ‫درامدهــای پایــدار اختصاصــی اماکــن ورزشــی محــروم شــد»‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬خوشــبختانه در وزارت ورزش ســازو کاری طراحی‬ ‫شــده کــه بــا پرداخــت تســهیالت بــه باشــگاه های خصوصــی‬ ‫بخشــی از خســارات وارده بــه انهــا جبــران شــود»‪.‬‬ ‫با پرداخت تسهیالت به باشگاه های خصوصی‬ ‫سرپرســت اداره ورزش و جوانــان اســتان لرســتان در پایــان‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬طبــق اخریــن هماهنگی هــای صورت گرفتــه‬ ‫در وزارت ورزش قــرار اســت تســهیالت قابل توجهــی در‬ ‫اختیــار باشــگاه داران بخــش خصوصــی قــرار داده شــود؛ از ایـن رو‬ ‫ایــن عزیــزان می تواننــد از ایــن فرصــت اســتفاده بنماینــد»‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت؛ با توجه بــه ظرفیــت بــاالی اســتان در ورزش‬ ‫فوتبــال ســهمیه تیــم کارون ارونــد خرم شــهر توســط مهنــدس‬ ‫مســعود عبــدی ســرمایه گذار و اسپانســر تیــم خیبر خریــداری و‬ ‫بــه خــرم ابــاد انتقــال داده شــد در همین راســتا تمــام مســئوالن‬ ‫خیبــر تمــام تــاش خــود را بــرای حضــور قدرتمنــد در لیــگ‬ ‫ازادگان بـه کار خواهنــد گرفــت و هــدف اصلی این تیــم در فصل‬ ‫اول حضــور خــود در لیــگ یــک حفــظ ســهمیه اســتان اســت‪،‬‬ ‫سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان اســتان نیــز در این زمینــه‬ ‫قــول هــر گونــه همــکاری در راســتای موفقیــت ایــن تیــم در‬ ‫لیــگ را داد‪.‬‬ ‫فرزندخواندگی ‪ ۱۸‬کودک موردحمایت بهزیستی مرکزی‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪« :‬در ســال جــاری ‪ ۱۸‬کودک‬ ‫به عنــوان فرزندخوانــده بــه خانواده هــای‬ ‫متقاضــی فرزندخواندگــی دارای صالحیــت‬ ‫ســپرده شــده اســت»‪ .‬علــی مــددی اظهــار‬ ‫کــرد‪ ۱۹« :‬ابان مــاه هرســاله پاسداشــت‬ ‫روز جهانــی فرزندخواندگی ســت»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬فرزندخواندگــی عبــارت اســت‬ ‫از اعطــای سرپرســتی کــودکان بــدون‬ ‫سرپرســت شناخته شــده مــورد سرپرســتی‬ ‫ســازمان بهزیســتی بــه خانواده هــای‬ ‫متقاضــی کــه واجدالشــرایط قانــون جــاری‬ ‫حمایــت از کــودکان بی سرپرســت باشــند»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬کودکانــی بــه فرزنــدی ســپرده‬ ‫خواهنــد شــد کــه والدیــن یــا جــد پــدری‬ ‫ان هــا‪ ،‬شناخته شــده نباشــد‪ .‬ازطرفــی ایــن‬ ‫کــودکان بایــد مــورد سرپرســتی ســازمان‬ ‫بهزیســتی قــرار گرفتــه باشــند‪ ،‬به عبارتــی‬ ‫پیــش از ســپردن کــودکان بــه فرزنــدی‪،‬‬ ‫ایــن کــودکان بایــد ازطریــق مراجــع قضائی‬ ‫دراختیــار ایــن ســازمان قــرار گیرنــد و‬ ‫مهم تــر اینکــه بایــد بــه خانواده هایــی‬ ‫ســپرده شــوند کــه قانــون تعییــن کــرده‬ ‫اســت»‪ .‬علــی مــددی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون حــدود‬ ‫‪ ۲۳‬کــودک بی سرپرســت و بدسرپرســت‬ ‫ارجــاع شــده ازطریــق مراجــع قضائــی‬ ‫در شــیرخوارگاه و خانه هــای کــودکان‬ ‫و نوجوانــان بهزیســتی اســتان مرکــزی‬ ‫پذیــرش شــدند کــه از این تعــداد ‪ ۱۸‬کــودک‬ ‫به عنــوان فرزندخوانــده بــه خانواده هــای‬ ‫متقاضــی فرزندخواندگــی دارای صالحیــت‬ ‫ســپرده شــده اند»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫انتصاب سرپرست بخشداری‬ ‫مرکزی شهرستان ری‬ ‫بنابــه پیشــنهاد حســین توکلــی کجانــی؛ معــاون اســتاندار‬ ‫تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری و بــا حکــم محســنی‬ ‫بندپــی؛ اســتاندار تهــران‪ ،‬امنــه شـب کوکا به عنــوان سرپرســت‬ ‫بخشــداری مرکــزی شهرســتان ری منصــوب شــد‪ .‬امنــه‬ ‫شـب کوکا از نیروهــای باســابقه و بومــی شــهرری و بــا مــدرک‬ ‫تحصیلی کارشناســی ارشــد علــوم ارتباطــات اجتماعــی‪ ،‬دارای‬ ‫ســوابق شــغلی متعــدد در حوزه هــای اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫فرهنگی ســت‪.‬‬ ‫تقدیر سردار فدوی از کارکنان‬ ‫(س)‬ ‫سازمان بهشت زهرا‬ ‫جانشــین فرمانــده کل ســپاه در دیــدار با مدیرعامل ســازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) از نزدیــک در جریــان رونــد خدمات رســانی‬ ‫نو دفــن قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫و مدیریــت بحــران کرونــا در حــوزه کف ‬ ‫ســردار علــی فــدوی؛ جانشــین فرمانــده کل ســپاه پــس از‬ ‫بازدیــد از ســازمان بهشــت زهرا(س) و اقدامــات مدیریتــی‬ ‫در بحــران کرونــا گفــت‪« :‬مدیریــت بحــران کرونا در تغســیل‬ ‫نو دفــن باکرامــت متوفیــان در ابتــدا‬ ‫امــوات کرونایــی و کف ‬ ‫اقدامــی بسیارســخت به نظــر می رســید کــه بــا ایثــار و‬ ‫ازخودگذشــتگی کارکنــان خــدوم ســازمان بهشـت زهرا (س)‬ ‫انجــام شــد و همیــن مســئله بهشــت زهرا(س) را بــه‬ ‫ســازمانی پیشــرو تبدیــل کــرد؛ به نحوی کــه ســایر‬ ‫ارامســتان های کشــور از ســازمان بهشــت زهرا(س)‬ ‫تبعیــت و تاســی کردنــد»‪ .‬جانشــین فرمانــده کل ســپاه بــا‬ ‫مقدس خوانــدن خدمتــی کــه کارکنــان بهشــت زهرا(س)‬ ‫بــه مــردم ارائــه می کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬خدمتــی کــه‬ ‫کارکنــان زحمتکــش بهشــت زهرا(س) بــه مــردم ارائــه‬ ‫می کننــد‪« ،‬واجــب کفایی»ســت و ایــن خدمات رســانی و‬ ‫جلــب رضایــت مــردم در حکومــت اســامی بــدون شــک‬ ‫رضایــت خداونــد را درپــی داشــته اســت»‪.‬‬ ‫فرماندار ری تاکید کرد؛‬ ‫نظارت بر حوزه دام‬ ‫برای جلوگیری از افزایش‬ ‫بی دلیل قیمت ها‬ ‫فرمانــدار ری گفــت‪« :‬نظــارت بــر حــوزه دام بایــد در‬ ‫شهرســتان ری به صــورت مســتمر توســط دامپزشــکی‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬نیــروی انتظامــی و دســتگاه های‬ ‫نظارتــی انجــام شــود تــا بــا افــراد ســودجویی کــه بــا‬ ‫قاچــاق دام قصــد تاثیــر بــر بــازار گوشــت را دارنــد‪،‬‬ ‫برخــورد قانونــی صــورت گیــرد»‪ .‬حســین توکلــی‬ ‫کجانــی گفــت‪« :‬امــروز موضــوع قاچــاق کاال و ارز در‬ ‫کمیســیونی بــا ســطوح ملــی‪ ،‬اســتانی یــا شهرســتانی‬ ‫مطــرح می شــود کــه نشــان می دهــد زمــان ان رســیده‬ ‫کــه در حــوزه واردات و صــادرات کاال‪ ،‬رویکــرد اقدامــات‬ ‫ســنتی تغییــر یابــد»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬درحال حاضــر ‪۱۶۰‬هــزار دام ســبک و‬ ‫ســنگین در شهرســتان ری وجــود دارد کــه از این تعــداد‬ ‫بیــش از ‪۳۹‬هــزار دام پالک کوبــی و ثبــت شــده اســت‬ ‫و ایــن اقــدام موثــر بــا فرهنگ ســازی و درنظرگرفتــن‬ ‫بســته های تشــویقی بــرای دامــداران ادامــه خواهــد‬ ‫داشــت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬نظــارت بــر حــوزه دام بایــد‬ ‫در شهرســتان ری به صــورت مســتمر توســط دامپزشــکی‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬نیــروی انتظامــی و دســتگاه های‬ ‫نظارتــی انجــام شــود تــا بــا افــراد ســودجویی کــه بــا‬ ‫قاچــاق قصــد تاثیــر بــر بــازار گوشــت را دارنــد‪ ،‬برخــورد‬ ‫قانونــی صــورت گیــرد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫اگهی‬ ‫‪14‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ته��ران پاکی��زه ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پیش��گامان اقلیـ�م نصـ�ر بـ�ا‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 51622‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 383914‬و شناسـ�ه‬ ‫‪ 10100967750‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫ملـ�ی ‪ 10320346326‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/02/14‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/02/03‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫ش��د‪ :‬مح��ل شـ�رکت ب��ه ادرس (جدی��د)‪ :‬تهـ�ران‪ -‬شهرسـ�تان‬ ‫اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل شـ�رکت ب��ه اسـ�تان تهـ�ران‪ -‬شهرسـ�تان‬ ‫ورامینــ‪ ،‬چرمشـ�هر‪ ،‬خیاب��ان گلس�تـان‪ ،‬خیاب��ان مهـ�ران ‪،8‬‬ ‫ته�رـان‪ ،‬بخـ�ش مرکزــی‪ ،‬شــهر ته�رـان‪ ،‬س�یـنا‪ ،‬کوچـ�ه‬ ‫خیابــان فومـ�ن ‪ ،3‬انتهـ�ای قطع��ه سـ�مت راسـ�ت‪ ،‬کدپسـ�تی‬ ‫ش��هیدعلی اصغر رحیمیــان‪ ،‬بن بس��ت اول شرــقی‪ ،‬پـلاک‬ ‫‪ 1836114161‬انتق��ال یاف��ت و در نتیج��ه م��اده اساسـ�نامه‬ ‫‪ ،1‬طبقـ�ه منفـ�ی ‪ ،1‬کدپسـ�تی ‪ 1353659655‬تغییـ�ر یافـ�ت‬ ‫بشـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1044294‬‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1044293‬‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1044291‬‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1044290‬‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت شـ�رکت توس��عه ط��رح و سـ�اخت‬ ‫اگهـ�ی انحــال شرــکت فــرا تدبیـ�ر تجاــرت گســتر بـ�ا‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت جواه��ری زی��ور پارتی��ه شـ�رکت‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت عمران��ی اکباتـ�ان ســازه البـ�رز‬ ‫مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 430758‬و شناسـ�ه‬ ‫بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 78796‬و شناسـ�ه‬ ‫شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪308086‬‬ ‫ملـ�ی ‪ 14002979681‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫ملـ�ی ‪ 10101236270‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/04/24‬شــرکت مذکـ�ور‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/12/05‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103464700‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫در تاریـ�خ فــوق منحـ�ل اعــام گردیـ�د و علـ�ی رئیسـ�ی بـ�ه‬ ‫اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل ش��رکت در واحد ثبت��ی تهران ب��ه ادرس‪:‬‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2530186952‬بـ�ه ســمت مدیـ�ر تصفیـ�ه‬ ‫اســتان تهــران‪ -‬شهرســتان تهرــان‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪ ،‬شـ�هر‬ ‫انتخـ�اب گردی��د‪ .‬نشــانی مح��ل تصفی��ه‪ :‬تهــران‪ -‬فرمانیـ�ه‪،‬‬ ‫ته��ران‪ ،‬خیاب��ان ولیعص��ر‪ ،‬خیاب��ان اختصاص��ی نمایشــگاه‪،‬‬ ‫خیابـ�ان ش��هیدعلیرضا صالحـ�ی‪ ،‬خیابـ�ان شهیدسرلشـ�گر‬ ‫بزرگــراه شـ�هیدچمران‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه همکـ�ف‪ ،‬کدپسـ�تی‬ ‫منصـ�ور وطن پـ�ور جنوبـ�ی‪ ،‬پـلاک ‪ ،5‬طبقـ�ه ‪ ،4‬واحـ�د‬ ‫‪ 1995614135‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه‬ ‫پنــاه بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 408822‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320602492‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/02/28‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای بهنـ�ام‬ ‫میرانیـ�ان ‪ 2032116741‬بـ�ه عنوــان مدیرعامــل‪ ،‬رئیـ�س‬ ‫هیـ�ات مدیـ�ره و عض��و هیـ�ات مدیـ�ره و اقـ�ای بهــرام میرانیـ�ان‬ ‫‪ 2031756151‬ب��ه عنــوان عض��و هیـ�ات مدیـ�ره انتخـ�اب‬ ‫شدــند‪ .‬اوراق‪ ،‬اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل‬ ‫چـ�ک‪ ،‬سفــته‪ ،‬ب�رـوات‪ ،‬قرارداده��ا و عقـ�ود اســامی ب��ا امضـ�ای‬ ‫مدیرعام��ل منفرــدا ً ب��ه همــراه مه��ر شــرکت معتب��ر اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1044302‬‬ ‫ملـ�ی ‪ 10101421575‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫ملـ�ی ‪ 10102300331‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 98149‬و شناسـ�ه‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/05/02‬‬ ‫شهرستــان اسالمشــهر بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 188002‬و شناسـ�ه‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/02/16‬و مج��وز شـ�ماره‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اکبـ�ر ایمانی سرشـ�ت کــد‬ ‫‪ 982/104/327780‬مورخـ�ه ‪ 1398/12/28‬اداره تع��اون کار‬ ‫محمدحســین خوش نظــری کــد ملــی ‪1379955939‬‬ ‫شـ�رکت مذک��ور در تاری��خ ف��وق منح��ل اع�لام گردی��د و‬ ‫ملــی ‪ 0490674984‬بس��مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‪،‬‬ ‫بسـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیــره‪ ،‬عبـ�اس خوش نظـ�ری‬ ‫کــد ملــی ‪ 1371674329‬بســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و رفـ�اه اجتماع��ی اسالمشـ�هر تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫انتخ��اب گردی��د‪ .‬نشـ�انی مح��ل تصفی��ه‪ :‬تهـ�ران‪ -‬اسالمشــهر‪،‬‬ ‫خیابـ�ان صاحب الزمــان‪ ،‬نب��ش کوچ��ه اول‪ ،‬کدپسـ�تی‬ ‫‪ 3314943774‬می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1395/12/21‬‬ ‫تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬شــرکت مذکـ�ور منح��ل اعـلام‬ ‫گردی��د و س��یدداود داوری ب��ه سـ�مت مدی��ر تصفی��ه انتخـ�اب‬ ‫گردی��د‪ .‬نشـ�انی مح��ل تصفی��ه‪ :‬ش��هر تهـ�ران‪ -‬شـ�هرک‬ ‫اکباتــان‪ ،‬فـ�از ‪ ،3‬بلـ�وک ‪ ،D2‬ورودی ‪ ،3‬طبقـ�ه ‪ ،4‬واحـ�د ‪،73‬‬ ‫کدپسـ�تی ‪ 1393943437‬می باش��د‪.‬‬ ‫جنوب��ی کدپسـ�تی ‪ 1937735919‬می باش��د‪.‬‬ ‫بشـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1044298‬‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1044297‬‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1044296‬‬ ‫اگهـ�ی انتقالـ�ی شرــکت تــاش راه کاران بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 249584‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102900802‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1399/02/28‬‬ ‫تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مرک��ز اصل��ی شـ�رکت ب��ه اسـ�تان‬ ‫تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،18‬شهرســتان بهارسـ�تان‪ ،‬بخ��ش گلسـ�تان‪ ،‬شـ�هر‬ ‫صالحیـ�ه‪ ،‬محل��ه صالحیــه‪ ،63433 ،‬کوچ��ه گلس��تان بیس��ت و چهــارم‪،‬‬ ‫خیاب��ان (‪16‬متـ�ری الل��ه)‪ ،‬پـلاک ‪ ،190‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی‬ ‫‪ 3113196208‬انتق��ال یاف��ت و تح��ت شـ�ماره ‪ 3698‬در ایـ�ن اداره بـ�ه‬ ‫ثب��ت رســیده اس��ت‪.‬‬ ‫حجت ال��ه قلی تب��ار‪ ،‬سرپرس��ت اداره ثب��ت ش��رکت ها و‬ ‫موسس��ات غیرتجـ�اری شهرسـ�تان های اسـ�تان تهـ�ران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‪ ،‬اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫رباط کریم (‪)1044289‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت نقش��ه برداری شهرسـ�ازان‬ ‫نامیـ�ن بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 328918‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10103687738‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/03/21‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫امیـ�ن باهــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0057937540‬بـ�ه‬ ‫سـ�مت مدیرعام��ل و ریی��س هیئ��ت مدیــره‪ ،‬اقـ�ای‬ ‫ناــدر باهــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0058194622‬‬ ‫بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و نایـ�ب رئیـ�س‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره انتخـ�اب شــدند‪ .‬اقـ�ای نــادر باهـ�ری‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0058194622‬بـ�ه ســمت عضـ�و‬ ‫اصل��ی هیئ��ت مدی��ره بج��ای هدایت ال��ه شـ�یبانی‬ ‫انتخ��اب گردی��د‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و‬ ‫تعه��داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪،‬‬ ‫قراردادهـ�ا و عقــود اسلـامی بـ�ا امضــاء اقایــان امیـ�ن‬ ‫باه��ری و نـ�ادر باه��ری همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)1044299‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی ارکان صنعـ�ت پیونـ�د‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی مســکن اریـ�ن صنفـ�ی‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت تولی��د و توس��عه فراخـ�وان پی��ام شـ�رکت‬ ‫س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 124978‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10101684257‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫س�اـلیانه مـ�ورخ ‪ 1398/03/20‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اعضـ�ای‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬س��ال بق��رار ذی��ل انتخ��اب ش��دند‪:‬‬ ‫س��یدمحمد اسماعیلی حسیــنی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 1371629404‬بسـ�مت‬ ‫مدیرعامـ�ل و عضـ�و و رئیـ�س هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬منصوــره ش��یرافکن بـ�ه‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 0060889969‬بس��مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‪ ،‬جـ�واد‬ ‫قلـ�ی زاده بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0072426187‬بس��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره‪.‬‬ ‫کلی��ه اوراق و اســناد بهاــدار و تعهدــاور شــرکت و قرارداده��ا و عقـ�ود‬ ‫اس�لامی ب��ا امض��اء مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدی��ره (سـ�یدمحمد‬ ‫اسماعیلی حسیــنی) و یکـ�ی از اعضــاء هیئـ�ت مدیــره همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫شرــکت و در غیــاب اعضــاء فقـ�ط بـ�ا امضــای مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیـ�ره (س��یدمحمد اسماعیلی حســینی) و مه��ر شــرکت دارای اعتبـ�ار‬ ‫اسـ�ت‪ .‬اقــای کیوــان عاملی صاــدق زاد بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪0055021433‬‬ ‫بعنوــان ب�اـزرس اصلـ�ی و خانـ�م پرســتو س�اـجدی بـ�ا کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 0011931779‬بعنوــان ب�اـزرس علی البــدل برــای مــدت یکســال مالـ�ی‬ ‫انتخ��اب شـ�دند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1044292‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بازرگانـ�ی گـ�ت کیــان پرشــین بـ�ا‬ ‫مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 296703‬و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 10103347745‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/08/01‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای هوش��نگ مش��هدی زمانی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 1285549309‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪2485000000‬‬ ‫ریــال سهم الشرــکه خــود را بـ�ه ‪2494000000‬‬ ‫ری��ال افزای��ش داد‪ .‬اق��ای شــهرام معتمدی دهکـ�ردی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4621384155‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ‬ ‫مبلـ�غ ‪ 2485000000‬ریــال سهم الشرــکه خــود را بـ�ه‬ ‫‪ 2494000000‬ری��ال افزای��ش داد‪ .‬س��رمایه ش��رکت از‬ ‫مبلـ�غ ‪ 30000000‬ریــال بـ�ه ‪ 5000000000‬ری��ال افزایش‬ ‫یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫لیس��ت ش��رکا بع��د از افزای��ش سـ�رمایه‪ :‬اقـ�ای‬ ‫هوشــنگ مشهــدی زمانی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪1285549309‬‬ ‫دارای ‪ 2494000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ ،‬اق��ای شـ�هرام‬ ‫معتمدی دهکرــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4621384155‬دارای‬ ‫‪ 2494000000‬ریـ�ال سهم الشرــکه‪ ،‬خان��م نســرین پاکـ�دل‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1971354831‬دارای ‪ 6000000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الش�رـکه‪ ،‬خانـ�م زهــرا ابراهیمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 1285670736‬دارای ‪ 6000000‬ری��ال سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1044300‬‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت ش��کوفایی ارمـ�ان تجهی��ز سهــامی خـ�اص‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 200479‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102422381‬بـ�ه‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1398/07/30‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬خان��م فرشـ�ته باهـ�ری‬ ‫بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0078195837‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‪ ،‬اقـ�ای‬ ‫هاــدی ش��یبانی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0056889186‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیــره و مدیرعامـ�ل و نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و خانـ�م فهیمـ�ه‬ ‫باهــری بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 4322126014‬بـ�ه ســمت رئیـ�س و عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدی��ره ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب ش��دند‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق‬ ‫به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چـ�ک‪ ،‬سـ�فته‪ ،‬بـ�روات‪ ،‬قراردادهـ�ا‬ ‫و عقــود اسلـامی بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل یـ�ا رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره هـ�ر‬ ‫کــدام ب��ه تنهای��ی همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتبرــ می باش��د‪ .‬اقـ�ای‬ ‫ولی الـ�ه محمدپورلیمـ�ا بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2200024721‬ب��ه س��مت بـ�ازرس‬ ‫اصلـ�ی و اقــای ناــدر محــرم زاده بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0082661014‬ب��ه سـ�مت‬ ‫باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت یکسـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1044295‬‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت (منحل��ه) تعاون��ی مسـ�کن‬ ‫اری��ن صنف��ی شهرس��تان اسالمش��هر ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 188002‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10102300331‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت تصفی��ه مـ�ورخ‬ ‫‪ 1398/02/16‬و مج��وز شـ�ماره ‪982/104/327778‬‬ ‫مورخـ�ه ‪ 1398/12/28‬اداره تعــاون کار و رفـ�اه‬ ‫اجتماع��ی اسالمشـ�هر تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫اقـ�ای محم��د اکبری لیاول��ی ب��ه سـ�مت رئیـ�س‪،‬‬ ‫اقــای امیـ�ر دهقانیان دیجوجیـ�ن بـ�ه ســمت عضـ�و‬ ‫هیئ��ت تصفی��ه و اقـ�ای ذبیح ال��ه صباغ��ی ب��ه سـ�مت‬ ‫عض��و هی��ات تصفی��ه انتخ��اب شـ�دند‪ .‬کلی��ه اسـ�ناد‬ ‫و اوراق مال��ی و تعهدــاور و قرارداده��ا ب��ا امضـ�اء‬ ‫محم��د اکبری لیاول��ی (رئی��س تصفی��ه) و اقایـ�ان‬ ‫امیـ�ر دهقانیــان دیجوجیـ�ن و ذبیح الـ�ه صباغـ�ی‬ ‫(عضـ�و هیــات تصفیـ�ه) و مهـ�ر هیــات تصفیـ�ه معتبـ�ر‬ ‫می باش��د‪ .‬اوراق و نامه هـ�ای عــادی ب��ا امضـ�ای‬ ‫محمـ�د اکبری لیاولـ�ی (رئیـ�س تصفیـ�ه) و مهـ�ر‬ ‫هیـ�ات معتب��ر اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)1044301‬‬ ‫اگه��ی انتقال��ی ش��رکت ت�لاش راه کاران ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 249584‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10102900802‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/02/28‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ :‬مرکـ�ز اصلـ�ی شرــکت بـ�ه استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪،18‬‬ ‫شهرســتان بهارس��تان‪ ،‬بخ��ش گلس��تان‪ ،‬شـ�هر صالحیـ�ه‪،‬‬ ‫محل��ه صالحیــه‪ ،63433 ،‬کوچ��ه گلسـ�تان بیس��ت و‬ ‫چه��ارم‪ ،‬خیاب��ان (‪16‬متـ�ری الل��ه)‪ ،‬پـلاک ‪ ،190‬طبقـ�ه‬ ‫همک��ف کدپسـ�تی ‪ 3113196208‬انتقــال یافـ�ت و تحـ�ت‬ ‫شـ�ماره ‪ 3698‬در ای��ن اداره ب��ه ثب��ت رســیده اس��ت‪.‬‬ ‫حجت ال��ه‬ ‫قلی تب��ار‪،‬‬ ‫سرپرس��ت‬ ‫اداره‬ ‫ثب��ت شـ�رکت ها و موسس��ات غیرتجـ�اری‬ ‫شهرسـ�تان های‬ ‫اسـ�تان‬ ‫تهـ�ران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‪ ،‬اداره کل ثبت‬ ‫اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری رباط کریم (‪)1044303‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪328‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫محرمانهاسپنسر‬ ‫حصار‬ ‫‪15‬‬ ‫او را میان سوسن ها بخوابانید‬ ‫ کارگردانـی پیتـر بـرگ بـا بـازی‬ ‫«محرمانـه اسپنسـر» فیلمـی امریکایـی به‬ ‫ِ‬ ‫مـارک والبـرگ و وینسـتون دوک اسـت‪ .‬این فیلم توسـط نتفلیکس تهیـه و در‬ ‫‪ ۶‬مـارس ‪ ۲۰۲۰‬اکـران شـده‪ .‬ایـن‪ ،‬پنجمیـن همکاری والبـرگ و پیتر برگ اسـت‬ ‫کـه می توانیـد با خریـد بلیت به صورت انالین به تماشـای ان بنشـینید‪ .‬داسـتان‬ ‫ان دربـاره یـک زندانی پلیس سـابق اسـت کـه پـس از ازادی می خواهـد پرونده‬ ‫لو فصـل کند‪.‬‬ ‫توطئـه یـک قتـل را ح ‬ ‫نیمه های شـب هنوز چشـم هایم گرم نشـده بـود‪ ،‬صدای بی قراری سـگ ها و شـیهه‬ ‫اسـب ها را شـنیدم؛ گویـی روح او بـود درون سـگ ها و اسـب هایش که هر بار جسـم‬ ‫یکی از ان هـا را به تسـخیر خـود در مـی اورد و مـن‪ ،‬سـرگردان میـان ایشـان ‪...‬؛ تـارا‬ ‫ارژنگـی‪ ،‬رضـا جهانی‪ ،‬رهـا حاجی زینل‪ ،‬علیرضا حنیفی‪ ،‬تنان سـاعد‪ ،‬کامران سـاعد‪،‬‬ ‫شـیرین عطاالهی‪ ،‬سـارا غفاری‪ ،‬پیمان محسـنی؛ بازیگران این نمایش به نویسـندگی‬ ‫کارگردانی یاسـمن نصرتی هستند‪.‬‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫رمـان پلیسـی «او را میـان سوسـن ها بخوابانیـد» نوشـته جیمـز هدلـی چیس با‬ ‫ترجمـه سـعید مهدی پور توسـط نشـر «افـق بی پایـان» در ‪ 332‬صفحـه به قیمت‬ ‫‪ ۵۸۰۰۰‬تومان منتشـر شـد‪ .‬در این داسـتان‪« ،‬ویک مالوی» (کارگاه معـروف رمان های‬ ‫هدلـی) این بار پـس از دریافت یـک نامه از «جنت کرسـبی» که از تاریـخ ان ‪ 15‬روز‬ ‫گذشـته اسـت‪ ،‬وارد ماجرایی می شـود کـه طی ان‪ ،‬بر سـر ارث خانواده «کرسـبی»‬ ‫نقشـه شـومی طراحی شـده و در حال اجراست‪.‬‬ ‫چشم ما روشن عشق‬ ‫تماس در دوردست‬ ‫کام‬ ‫حامـد همایـون؛ خواننـده نام اشـنای پـاپ‪ ،‬قطعـه «چشـم ما روشـن عشـق» را‬ ‫تقدیـم مخاطبـان و هوادارانـش کـرد‪ .‬ایـن اثر را حامـد بـر روی ترانـه ای از حامد‬ ‫مسـعود اهنگسـازی کرده و رشـا تقی پور‪ ،‬تنظیم ان را بـرای گیتار بر عهـده دارد‪.‬‬ ‫کیـان دارات نیـز به عنـوان نوازنده گیتـار با این مجموعـه همکاری کـرده‪ .‬همایون‬ ‫کـه چندی پیـش به کرونا مبتال شـده بـود‪ ،‬وعـده کاری درمـورد عشـق را پس از‬ ‫بهبـودی اش داده بود‪.‬‬ ‫نمایشـگاه اثـار اشـکان صانعـی با عنـوان «تمـاس در دوردسـت» تـا ‪ ۱۰‬اذرماه‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان سـنایی‪ ،‬خیابـان شـاهین (خدری)‪،‬‬ ‫‪ 99‬در گالـری «اُ» به‬ ‫ِ‬ ‫پلاک ‪ ۱۸‬برپاسـت‪ .‬مریـم مجـد در بخشـی از بیانیـه ایـن رویـداد اورده‪« :‬اگـر‬ ‫بخواهیـم اثـار صانعـی را در دسـته بندی مشـخصی قرار دهیـم؛ اثـار به نمایش‬ ‫ی هسـتند که در ان هـا‪ ،‬مانند‬ ‫در امـده در این نمایشـگاه اثـار کمینه گـرای انتزاع ‬ ‫نمونه هـای مشابهشـان‪ ،‬رونـد خلـق از اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت»‪.‬‬ ‫«کام» یـک اپلیکیشـن برنامه ریـزی و انگیزشـی مناسـب بـرای تمـام سـنین ؛ به ویژه‬ ‫جوانـان اسـت تـا بتواننـد بـا اسـتفاده از اموزش هـا و تمرین هـای برنامه ریـزی و‬ ‫کلیپ هـای انگیزشـی‪ ،‬در مسـیر موفقیـت گام برداشـته و بـا اسـتفاده از فایل هـای‬ ‫مدیتیشـن و جملات تاکیـدی‪ ،‬ذهـن خـود را ارام و ضمیر ناخـوداگاه خـود را جهت‬ ‫حـاوی امکانات‬ ‫رسـیدن بـه اهدافشـان فعال کننـد‪ .‬ایـن اپ در کنار خدمـات رایگان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫پولـی نیز هسـت‪.‬‬ ‫ه استاد شهریار‬ ‫خان ‬ ‫ناردی‬ ‫تی جو ناکامورا‬ ‫«خانـ ه اسـتاد شـهریار» در محلـ ه مقصودیه؛ سـومین خانـ ه اسـتاد در تبریز‬ ‫اسـت کـه ‪ ۲۰‬سـال اخـر عمـر خـود را در ان گذرانـد‪ .‬قدمـت این خانـه که با‬ ‫مسـاحتی حـدود ‪ ۲۴۱‬متر مربـع و زیربنـای ‪ ۲۵۰‬متر مربـع در دو طبقه سـاخته‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬به دوره پهلـوی دوم بازمی گردد‪ .‬در سـال ‪ 67‬و بعد از درگذشـت‬ ‫اسـتاد‪ ،‬شـهرداری ان را خریـد و در سـال ‪ ۱۳۷۰‬ان را تبدیـل بـه «مـوز ه ادبی‬ ‫شـهریار» کرد‪.‬‬ ‫روز زمستانی‬ ‫برای کبوترها دانه بخر؛ اصرار کودک‬ ‫باران زمستان‬ ‫دست ودل باز می شود؛ پمپ چاه‬ ‫روی پل‬ ‫سوت کش دار کشتی؛ مه زمستانی‬ ‫مه سپید‬ ‫زودتر سرد می شود؛ چای در تنهایی‬ ‫در زمستان‬ ‫هویج هم بزرگ می شود؛ با زخم هایش‬ ‫مترجم‪ :‬سایت اکواللیال‬ صفحه 15 ‫هفته نامه سراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 329

هفته نامه سرافرازان 329

شماره : 329
تاریخ : 1399/09/10
هفته نامه سرافرازان 327

هفته نامه سرافرازان 327

شماره : 327
تاریخ : 1399/08/19
هفته نامه سرافرازان 326

هفته نامه سرافرازان 326

شماره : 326
تاریخ : 1399/08/12
هفته نامه سرافرازان 325

هفته نامه سرافرازان 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه سرافرازان 324

هفته نامه سرافرازان 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/07/22
هفته نامه سرافرازان 323

هفته نامه سرافرازان 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/07/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!