هفته نامه سرافرازان شماره 324 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 324

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 324

هفته نامه سرافرازان شماره 324

‫هفته نامه سراسری‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬مهر ‪ 25 ،1399‬صفر ‪ 13 ،1442‬اکتبر ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،324‬تومان‬ ‫مشاور عالی معاون رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الیحه تامین امنیت زنان‬ ‫در مراحل پایانی قرار دارد‬ ‫نگاهی به «توس» مهد علم و هنر‬ ‫و مقبره ادبای بزرگ ایران زمین‬ ‫زنان و مسائل پیرامو نشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫به مناسبت روز جهانی عصای سفید‬ ‫‪16‬‬ ‫ربه کا واکر‬ ‫‪9‬‬ ‫نویسندگان بزرگ جهان‬ ‫که نوبل ادبیات نگرفتند!‬ ‫‪10‬‬ ‫راه های دراغوش گرفتن‬ ‫موفقیت را بشناسیم‬ ‫جور دیگر باید دید‬ صفحه 1 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«روز عصــای ســفید» (‪ )White Cane Safety Day‬هر ســاله در ‪ ۱۵‬اکتبــر مصــادف بــا اغلــب‪،‬‬ ‫‪ 23‬مهرمــاه و در برخــی ســال ها ماننــد امســال‪ ۲۴ ،‬مهرمــاه؛ از ســال ‪ ۱۹۶۴‬میــادی جشــن‬ ‫گرفتــه می شــود‪ .‬ای ـن روز بــرای پاسداشــت و گرامیداشــت دســتاوردهای کســان نابینــا کــه‬ ‫چــه بــه گونــه مــادرزادی نابینــا زاده شــده اند و چــه بــا بــروز رخدادهــای ناگــوار و بر اثــر‬ ‫حــوادث نابینــا شــده اند‪ ،‬گرامــی داشــته می شــود‪ .‬اســتفاده از عصــا به عنــوان وســیله‬ ‫تو امــد نابینایــان از قرن ها پیــش متــداول بــوده؛ ولــی اســتفاده از عصــای‬ ‫کمکــی در رف ‬ ‫ســفید به شــکل امــروزی و به عنــوان نمــادی بــرای شــناخت نابینایــان‪ ،‬بــه بعــد از جنــگ‬ ‫جهانــی اول برمی گــردد‪ .‬در ســال ‪ 1921‬میــادی یــک عــکاس اهــل شــهر بریســتول کشــور‬ ‫انگلســتان بــا نــام «جیمــز بیگــز» کــه در اثــر یــک ســانحه بینایــی خــود را از دســت داد‪،‬‬ ‫بــرای در امان بــودن از خطــر وســائل نقلیــه کــه در خیابان هــای اطــراف محــل زندگــی وی‬ ‫تو امــد بودنــد‪ ،‬ابتــکار اســتفاده از عصــا به رنــگ ســفید را کــه به راحتــی‬ ‫در حال رف ‬ ‫ل دیــد باشــد‪ ،‬ب ـه کار بــرد‪ .‬پ ـس از ان‪ ،‬دو نفــر از برجســته ترین محققی ـن ‬ ‫بــرای همــگان قاب ـ ‬ ‫ل پــری»؛ ریاضیــدان و دکتــر «جاکوپــس تــن بــروک»؛‬ ‫امریکایــی به نام هــای دکتــر «نــاو ‬ ‫ی را در پانزدهمیــن روز از مــاه اکتبــر به عنــوان قانــون عصــای‬ ‫حقوقــدان توانســتند قانونــ ‬ ‫ســفید به تصویــب برســانند و ای ـن روز را به عنــوان روز جهانــی نابینایــان نام گــذاری کننــد‪.‬‬ ‫در این قانــون‪ ،‬کلیــه حقــوق اجتماعــی فــرد نابینــا به عنــوان عضــوی از یــک جامعــه متمــدن‬ ‫انعــکاس یافتــه اســت‪ .‬طبــق اخریــن امــار؛ جمعیتــی معــادل دومیلیارد نفــر در سراســر‬ ‫جهــان مبتــا بــه کم بینایــی یــا نابینایــی هســتند کــه از بــروز نیمــی از ان هــا می تــوان‬ ‫پیشــگیری کــرد‪ .‬این افــراد مبتالیــان بــه کاتاراکــت‪ ،‬گلوکــوم‪ ،‬رتینوپاتــی و ‪ ...‬هســتند کــه‬ ‫در صــورت پیشــگیری یــا تشــخیص زودرس و درمــان به موقــع می تــوان از نابینایــی ان هــا‬ ‫جلوگیــری کــرد‪ .‬البتــه دراین بــاره ارقــام متنوعــی منتشــر می شــود کــه همــه ان هــا‬ ‫مربــوط بــه امارهــای ‪ 2015‬به این ســو هســتند؛ به طوری کــه پژوهشــی کــه محققــان‬ ‫‪ Vision Loss Expert Group‬انجــام دادنــد و انجمــن غیرانتفاعــی ‪ Orbis‬منتشــر کــرد؛ تعــداد‬ ‫نابینایــان جهــان در ســال ‪ ۲۰۱۵‬بیــش از ‪ ۳۶‬میلیون نفــر و مبتالیــان بــه اختــال بینایــی‪،‬‬ ‫‪ ۲۱۷‬میلیون نفــر بــود‪ .‬این درحالی ســت که گــزارش اخیــر ســازمان بهداشــت جهانــی‬ ‫موســوم بــه ‪ WHO‬تعــداد تخمینــی نابینایــان و کم بیناهــا را ‪ ۲۸۵‬میلیون نفــر اعــام‬ ‫کــرده اســت کــه حــدود ‪ ۹۰‬درصــد ان هــا در کشــورهای بــا درامــد کــم زندگــی می کننــد‬ ‫و ‪ ۸۲‬درصدشــان هــم ‪ ۵۰‬ســال به باال هســتند‪ .‬ایــن‪ ،‬نشــان می دهــد کــه تعــداد مبتالیــان‬ ‫بــه ایــن اختــال‪ ،‬به شــدت درحال افزایــش اســت؛ مث ـ ً‬ ‫ا اخریــن مقالــه تحلیلــی مجموعــه‬ ‫‪ Lancet Global Health‬درمــورد نابینایــی و اختــال دیــد‪ ،‬مدعی ســت کــه تعــداد افــراد‬ ‫دچــار ایــن عارضه هــا تــا ســال ‪ ۲۰۵۰‬بیــن ‪ ۳۶‬میلیون نفــر تــا ‪ ۱۱۵‬میلیون نفــر افزایــش‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬دربخشــی ازاین گزارش کــه به تاریــخ ســوم اوت ‪ ۲۰۱۷‬ازســوی ‪ BBC‬منتشــر‬ ‫شــد‪ ،‬می خوانیــم‪« :‬تجزیه وتحلیــل داده هــا از ‪ ۱۸۸‬کشــور نشــان می دهــد انتظــار مــی رود‬ ‫تعــداد نابینایــان و کم بینایــان جهــان تــا ســال ‪ ۲۰۵۰‬بــه بیــش از ‪ ۵۵۰‬میلیون نفــر برســد»‪.‬‬ ‫دراین زمینــه‪ ،‬دکتــر عبــاس عظیمــی؛ رئیــس انجمــن اپتومتــری خراســان نیــز در مصاحبـه ای‬ ‫بــا ایســنا به تاریــخ ســوم اردیبهشـت ماه ‪ ،۱۳۹۶‬عنــوان کــرد‪« :‬در ایــران حــدود ‪ ۱۸۰‬هزارنفــر‬ ‫نابینــا و کم بینــا داریــم کــه متاســفانه امــار دقیقــی نیســت»‪ .‬ازانجاکــه پنج شــنبه ‪۲4‬‬ ‫مهرمــاه امســال مصــادف بــا ‪ ۱5‬اکتبــر ‪« ،2020‬روز جهانــی عصــای ســفید» اســت‪ ،‬پرونــده‬ ‫ایــن شــماره را بــه این موضــوع اختصــاص داده ایــم‪.‬‬ ‫هلــن کلــر‪ ،‬اســتیوی ونــدر‪ ،‬انــدره ا بوچلــی‪ ،‬جانــی دپ‪ ،‬کلــود مونــه‪،‬‬ ‫جــوزف پولیتــزر‪ ،‬خورخــه لوئیــس بورخــس‪ ،‬گالیله ئــو گالیلــه‪ ،‬فرانکلیــن‬ ‫دی روزولــت و ‪ ...‬از جملــه نامدارانــی هســتند کــه یــک نقطه اشــتراک‬ ‫ویــژه دارنــد؛ ان هــم مشــکل در بینایی شــان بــود‪ .‬البتــه نه اینکــه‬ ‫همــه ان هــا نابینــا باشــند؛ بلکــه در برهــه ای از زندگی شــان مشــکل‬ ‫دیدشــان به حــدی رســید کــه دیگــر به راحتــی قــادر بــه انجــام امــور‬ ‫روزانــه نبودنــد‪ .‬در دنیــا روشــن دالن بســیاری بوده انــد کــه به رغــم‬ ‫ایــن اختــال فیزیکــی توانســته اند رشــد کــرده و بــه مــدارج عالــی‬ ‫برســند؛ امــا نمی تــوان گفــت کــه شــرایط رشــد بــرای همــه نابینایــان‬ ‫به گون ـه ای فراهــم اســت کــه همگــی می تواننــد اگــر کــه بخواهنــد‪ ،‬از‬ ‫نردبــان ترقــی بــاال برونــد‪ .‬همیشــه تنهــا درصــدی از افــراد در حــوزه‬ ‫ناتوانی هــای جســمی و ذهنــی بــه ان حــدی می رســند کــه می تــوان‬ ‫ان هــا را به معنــای واقعــی کلمــه «موفــق» نامیــد‪ .‬نبــود شــرایط‬ ‫مناســب و امکانــات کافــی و همچنیــن عدم حمایت هــای الزم‪ ،‬باعــث‬ ‫می شــود کــه بســیاری از اســتعدادها دراین گــروه از جامعــه فرصــت‬ ‫بــروز پیــدا نکننــد‪ .‬لویــی بریــل؛ مبــدع فرانســوی خــط نابینایــان کــه‬ ‫افــق پیــش روی این گــروه از مــردم جوامــع را تغییــر داد‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«دسترســی بــه ارتبــاط‪ ،‬در معنــای وســیع ترش دسترســی بــه دانــش‬ ‫اســت و ایــن حــق ماســت؛ بــا دیــده ترحــم بــه حــق مســلم مــا نــگاه‬ ‫نکنیــد!» روز بین المللــی عصــای ســفید اولین بــار توســط لینــدون‬ ‫جانســون؛ سی وششــمین رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده امریــکا‬ ‫و در ســال ‪( 1964‬بعــد از تــاش پــری و بــروک) به تصویــب رســید‬ ‫و هــدف ان‪ ،‬ایجــاد بســترهای الزم بــرای حضــور نابینایــان در جامعــه‬ ‫و پیشرفتشــان بــدون محدودیت هــای عمومــی و در کمــال امنیــت و‬ ‫ســامت بــوده اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬جامعــه هــدف بــرای رســمیت دادن بــه‬ ‫ای ـن روز‪ ،‬ســایر اقشــار جامعــه و مســئولین امــر‪ ،‬در احترام گذاشــتن بــه‬ ‫نابینایــان و توجــه بــه حقــوق شــهروندی و انســانی ان هاســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫مقدمــه می خواهیــم بــه موضوعــی درونی تــر از جامعــه روشــن دالن‬ ‫جهــان بپردازیــم و ان ‪ ،‬بررســی وضعیــت زنــان نابینــا در جهــان اســت‪.‬‬ ‫امارهــای غیررســمی حاکــی از ان اسـت که حــدود ‪15‬درصــد از جمعیــت‬ ‫کل جهــان دچــار مشــکل نابینایــی یــا کم بینایــی هســتند‪ .‬البتــه عمــده‬ ‫ایــن جمعیــت قابل توجــه را ســاکنین کشــورهای درحال توســعه‬ ‫تشــکیل می دهنــد کــه دسترسی شــان بــه مــوارد پیشــگیری و درمــان‬ ‫بســیارمحدود اســت‪ .‬در امــاری دیگــر مربــوط بــه ســال ‪ 2014‬ازســوی‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانــی ‪285‬میلیون نفــر از مــردم جهــان دچــار‬ ‫مشــکالت بینایــی هســتند کــه از ایــن میــان‪ 39 ،‬میلیون نفر کامـ ً‬ ‫ا نابینا‬ ‫و ســایرین‪ ،‬دچــار نوعــی از مشــکالت رایــج چشــمی هســتند (بی شــک‬ ‫این تعــداد در ســال های اخیــر بیشــتر هــم شــده)؛ در هردوصــورت‪ ،‬بایــد‬ ‫بــه یــک نکتــه توجــه داشــت و ان هــم واقعیتــی بــه ایــن مضمــون کــه‬ ‫«زنــان بیــش از مــردان درمعــرض نابینایــی قــرار دارنــد!» درهمین زمینه‬ ‫امفیــس‪ .‬جی‪.‬تومــاس؛ مدیــر ارشــد مرکــز امــوزش نابینایــان امریــکا‬ ‫به مناسبت روز جهانی عصای سفید‬ ‫جور دیگر باید دید‬ ‫موســوم بــه ‪ CVI‬در مقالـه ای منتشــره در ســایت رســمی مرکــز مطالعاتــی‬ ‫و درمانــی ‪ Center for the Visually Impaired‬در ‪ 27‬اوریــل ‪2016‬‬ ‫می گویــد‪« :‬همــه افــراد از اهمیــت بینایــی در رونــد زندگــی اگاه هســتند و‬ ‫مراقبــت از ایــن موهبــت بایــد به طورکامــل انجــام شــود؛ بااین حــال‪ ،‬زنــان‬ ‫بایــد بیشــتر مراقــب باشــند‪ .‬انچــه عمــوم مــردم از ان بی اطــاع هســتند‬ ‫ض خطــر‬ ‫این اســت که زنــان درکمال حیــرت بیــش از مــردان درمعــر ‬ ‫نابینایــی قــرار دارنــد‪ .‬حتــی کارشناســان و متخصصــان این حــوزه مدعــی‬ ‫هســتند کــه دوســوم نابینایــان جهــان و ان هــا کــه دچــار مشــکالت حــاد‬ ‫چشــمی و بینایــی هســتند را زنــان تشــکیل می دهنــد»‪ .‬در مجموعــه علمــی‬ ‫‪ The Women’s Eye Health‬هــم عنــوان شــده اســت کــه بیماری هــای‬ ‫چشــمی ماننــد اب مرواریــد و ‪ Macular Degeneration‬در زنــان بیــش از‬ ‫مــردان شــایع اســت‪ .‬در گزارشــی مشــابه کــه ازســوی مرکــز علمی‪،‬تحقیقاتی‬ ‫‪ Visionaware‬منتشــر شــد هــم می خوانیــم کــه گزارش هــای نیــروی‬ ‫کار بین الملــل در حــوزه زنــان می گویــد کــه زنــان بیشــتر درمعــرض‬ ‫اســیب های چشــمی منجــر بــه نابینایــی یــا کم بینایــی شــدید قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬در گزارشــی تکمیلــی از همیــن منبــع کــه وابســته بــه تحقیقــات‬ ‫انجام شــده در ‪ Prevent Blindness America‬اســت‪ ،‬امــده‪ 66« :‬درصــد‬ ‫نابینایــان یــا کم بینایــان را زنــان تشــکیل می دهنــد و امارهــای ایــن مرکــز‬ ‫نشــان از ایــن حقیقــت تلــخ دارد کــه تنهــا نُه درصــد جمعیــت زنــان از‬ ‫ایــن واقعیــت اگاه هســتند»‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬انچــه می تــوان دراین زمینــه‬ ‫موردتوجــه قــرار داد‪ ،‬اگاهی رســانی گســترده و عمومی ســت کــه همیــن‬ ‫مســئله می توانــد به شــکلی بــرای بهبــود وضعیــت زنــان نابینــا و اساســاً‬ ‫زنــان در بحــث ســامت و امنیتشــان‪ ،‬اثرگــذار باشــد‪ .‬ازانجاکــه زنــان بیشــتر‬ ‫درمعــرض اســیب ها و خطــرات محیطــی و اجتماعــی هســتند‪ ،‬مشــکلی‬ ‫همچــون نارســایی دیــد می توانــد زمینــه و احتمــال خطــر را بــرای ان هــا‬ ‫بیشــتر کنــد‪ .‬در مقال ـه ای کــه باربــارا جانســون؛ از اعضــای کمیتــه زنــان‬ ‫نابینــا در ژورنــال جامعه شناســی ‪ NFB‬منتشــر کــرده اســت‪ ،‬می خوانیــم‪:‬‬ ‫«یــک جامعــه ســالم بــه ه ـر دو گــروه زنــان و مــردان ســامت نیــاز دارد و‬ ‫به همین علــت‪ ،‬رســیدگی بــه مواردی کــه جــزو اسیب هاســت و می توانــد‬ ‫بــه یکــی از ایــن دو بــال پــرواز خللــی ایجــاد کنــد‪ ،‬حتم ـاً بایــد بررســی‬ ‫شــوند‪ .‬درزمینــه نابینایــان کــه ســطح امنیــت اجتماعــی پائیــن باعــث شــده‬ ‫تــا به عنــوان یــک جامعــه هــدف بــرای مشکل ســازان اجتماعــی شــناخته‬ ‫شــوند‪ ،‬زنــان بیشــتر طعمــه بوده انــد و این مســئله قابل توجــه اســت‬ ‫کــه چگونــه بایــد حریــم امــن ان هــا را افزایــش داد و مســتحکم ســاخت»‪.‬‬ ‫بی شــک در کنــار تامیــن هرگونــه شــرایط مطلــوب بــرای زیســت و حضــور‬ ‫امــن و ســامت در جامعــه‪ ،‬برنامه ریزی هایــی درزمینه هــای شــغلی کــه‬ ‫ان هــا را به خاطــر ریس ـک فاکتورهایی کــه درزمینــه احتمــال بیشــتر بــروز‬ ‫نابینایــی دارنــد‪ ،‬از مــوارد اســیب زا دور نگــه دارد و البتــه رســیدگی بــه‬ ‫شــرایط بهداشــت و درمانشــان می توانــد مثمرثمــر باشــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫پرونده‬ ‫وجود ‪ 189‬هزار نابینا در ایران‬ ‫لویی بریل‬ ‫لوئیــس (لوئــی) بریــل (‪ ۴‬ژانویــه ‪ ۶ – ۱۸۰۹‬ژانویــه ‪ )۱۸۵۲‬مربــی و معلــم اهــل‬ ‫فرانســه و مختــرع یــک سیســتم خوانــدن و نوشــتن بــرای اســتفاده نابینایــان‬ ‫بــود‪ .‬سیســتم او بــا نــام «خــط بریــل» به طــور گســترده ای در دنیــا توســط‬ ‫نابینایــان بــرای خوانــدن و نوشــتن اســتفاده می شــود‪ .‬بریــل در ســال ‪۱۸۰۹‬‬ ‫در دهکــده کوچکــی در نزدیکــی پاریــس بــه دنیــا امــد‪ .‬پــدرش زین ســاز بــود‬ ‫و لوئیــس هــم از همــان کودکــی دوســت داشــت مثــل پــدرش باشــد؛ امــا‬ ‫سه ســاله بــود کــه به دلیــل فرورفتــن درفــش هنــگام بــازی در کارگاه پــدرش‪،‬‬ ‫چشــمش اســیب دیــد‪ .‬نخســت کم بینــا و ســپس از هـر دو چشــم نابینــا شــد‪.‬‬ ‫لویــی هیچ وقــت پیامدهــای ناشــی از ایــن حادثــه را قبــول نکــرد و همیشــه‬ ‫معتقــد بــود کــه او هــم می توانــد مثــل هــر انســان عــادی دیگــری زندگــی‬ ‫کنــد‪ .‬او بــا کمــک و راهنمایــی یــک کشــیش محلــی ارام ارام به ســوی تحصیــل‬ ‫ســوق داده شــد و تصمیــم گرفــت بــرای فراگیــری خوانــدن و نوشــتن‪ ،‬خانــه‬ ‫و خانــواده اش را تــرک کنــد و بــه موسســه نابینایــان پاریــس بــرود‪ .‬خوانــدن و‬ ‫نوشــتن بــا حــروف برجســته بــرای نابینایــان بسیار مشــکل و وقت گیــر بــود و‬ ‫از همــان ابتــدا لوئیــس به صــورت شــبانه روزی تــاش می کــرد کــه سیســتم‬ ‫خوانــدن و نوشــتنی درســت کنــد کــه قابل دسترســی بــرای تمــام نابینایــان‬ ‫باشــد و ســرانجام در ســن ‪ ۱۵‬ســالگی بــا الهــام از تاســی کــه یــادگار پــدرش بــود‬ ‫و بــا اصــاح و مناسب ســازی خــط ابداعــی یــک نظامــی فرانســوی (کاپیتــان‬ ‫چارلــز باربیــر) توانســت الفبــای شـش نقطه ای خــود را اختــراع کنــد که موســوم‬ ‫بــه خــط بریــل شــد‪ .‬ابــداع لویــی‪ ،‬نخســت بــا مخالفــت مســئولین مدرســه‬ ‫نابینایــان پاریــس روب ـه رو شــد و به خاطــر ســخت گیری های مقامــات دولتــی‬ ‫اختــراع وی تائیــد نشــد و بودجـه ای بــه ان تعلــق نگرفــت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬او تســلیم‬ ‫نشــد و بــه راه خــود بــرای امــوزش خوانــدن و نوشــتن بــه نابینایــان و همچنیــن‬ ‫تبدیــل کتاب هــا بــه خــط ابداعــی خــودش ادامــه داد‪ .‬بعدهــا بــا یــاری معــاون‬ ‫مدرســه‪ ،‬خــط بریــل به طــور رســمی بــه جهــان معرفــی شــد‪ .‬لویــی در ســن‬ ‫‪20‬ســالگی به عنــوان معلــم در موسســه نابینایــان پاریــس شــروع به کار کــرد‬ ‫و شــاگردان موسســه همگــی بــه فراگیــری خوانــدن و نوشــتن بــا اســتفاده از‬ ‫خــط ابداعــی بریــل پرداختنــد؛ خطــی کــه امــروزه در سراســر دنیــا به عنــوان‬ ‫خــط بریــل شــناخته شــده اســت‪ .‬لویــی بریــل خــط خــودش را بــه نــگارش‬ ‫نــت موســیقی و ریاضیــات نیــز بســط داد و در کنــار فعالیت هایــش در موسســه‬ ‫نابینایــان‪ ،‬موســیقی دان قابلــی هــم شــد کــه در کلیســاهای پاریــس در روزهــای‬ ‫یک شــنبه بــه نواختــن ارگ می پرداخــت‪ .‬او درضمــن نوازنــده ویولن ســل‬ ‫خیلی خوبــی هــم بــود‪ .‬لویــی بریــل در میانــه راه زندگــی‪ ،‬بــا بیمــاری ســل‬ ‫روبــه رو شــد کــه به خاطــر شــرایط بــد زندگــی در موسســه نابینایــان بــود‬ ‫و ســرانجام در ‪ ۴۳‬ســالگی‪ ،‬در ‪ ۶‬ژانویــه ‪ ۱۸۵۲‬میــادی در پاریــس چشــم از‬ ‫جهــان فروبســت‪ .‬لویــی بریــل‪ ،‬عمــر کوتــاه؛ امــا بســیار پرثمــری داشــت و بــا‬ ‫اختــراع خــودش‪ ،‬زندگــی میلیون هــا انســان در سراســر دنیــا را عــوض کــرد‪.‬‬ ‫خــط ابداعــی بریــل بیــش از ‪60‬ســال بعــد از مرگــش به عنــوان خــط رســمی‬ ‫نابینایــان و پــس از گذشــت ‪100‬ســال از زمــان مرگــش‪ ،‬اختــراع بریــل ازطــرف‬ ‫دولــت فرانســه به رســمیت شــناخته شــد و جســد وی از دهکــده اش بــه پانتئون؛‬ ‫ارامــگاه بزرگ مــردان تاریــخ فرانســه انتقــال یافــت و در کنــار بزرگانــی نظی ـ ِر‬ ‫ولتــر‪ ،‬ویکتــور هوگــو‪ ،‬امیــل زوال و ‪...‬؛ به خاک ســپرده شــد‪ .‬خــط بریــل (‪)Braille‬‬ ‫روشی ســت کــه به طــور گســترده ای در دنیــا توســط نابینایــان بــرای خوانــدن‬ ‫و نوشــتن اســتفاده می شــود‪ .‬خــط بریــل در زبــان فارســی و عربــی و کلیــه‬ ‫زبان هــای التیــن‪ ،‬از چــپ بــه راســت خوانــده می شــود‪ .‬هر یــک از کاراکتر هــا‬ ‫ش نقطه تشــکیل شــده کــه در یــک مســتطیل به صورت‬ ‫یــا ســلول بریــل‪ ،‬از شـ ‬ ‫دو ســتون ســه نقطه ای کنــار هــم قــرار می گیرنــد‪ .‬هــر ســلول می توانــد دو‬ ‫حالــت برجســته یــا غیر برجســته داشــته باشــد کــه جایگشــت ایــن دو حالــت‬ ‫در شــش نقطــه مجموعــاً ‪ ۶۴‬حالــت مختلــف ایجــاد می کنــد‪ .‬بدین ترتیــب‪،‬‬ ‫امــکان نوشــتن کلیــه حــروف الفبــا‪ ،‬اعــداد و عالئــم ریاضــی‪ ،‬همچنیــن عالئــم‬ ‫نگارشــی همچــون ویرگــول‪ ،‬نقطــه و ‪ ...‬فراهــم می ایــد‪ .‬جهــت ارجــاع و‬ ‫نام گــذاری‪ ،‬ایــن نقطه هــا را به ترتیــب شــماره گذاری می کننــد‪ .‬در زبان هــای‬ ‫راســت بــه چــپ؛ به طــور اســتاندارد نقطه هــای ســمت راســت از بــاال بـ ه پائیــن‬ ‫شــماره ‪ ۱‬تــا ‪ ۳‬و نقطه هــای ســمت چــپ‪ ،‬از بــاال بــه پائیــن شــماره ‪ ۴‬تــا ‪ ۶‬را‬ ‫دارنــد؛ مثـ ًا برجســته بودن خانه هــای ‪ ۴-۳-۱‬یعنــی خانــه بــاال ســمت راســت‪،‬‬ ‫پائیــن ســمت راســت و بــاال ســمت چــپ نمــاد حــرف «م» یــا در انگلیســی‬ ‫حــرف ‪ M‬اســت‪ .‬براســاس برخــی اســناد؛ خــط بریــل فارســی توســط «ارنســت‬ ‫یاکــوب کریســتوفل» (‪ )۱۹۵۵-۱۸۷۶‬ابــداع شــد‪ .‬او دو اموزشــگاه بــرای نابینایان‬ ‫تبریــز و اصفهــان بنیــان گذاشــت و در این مــدارس‪ ،‬خــط بریــل فارســی امــوزش‬ ‫داده می شــد‪ .‬اولیــن اموزشــگاه را در تبریــز به ســال ‪۱۳۰۴‬ش‪۱۹۲۵/‬م بنیــان‬ ‫نهــاد‪ .‬از ایــن رو امــوزش بریــل فارســی بعد از این تاریــخ و قبــل از فوتــش‬ ‫‪۱۹۵۵‬م‪۱۳۳۳/‬ش بــوده؛ پــس خــط بریــل عربــی حداقــل ســه دهه زودتر از‬ ‫خــط بریــل فارســی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ تاریــخ ‪ ۲۳‬مهرمــاه ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫براســاس گزارشــی به‬ ‫ِ‬ ‫ســایت رســمی ســازمان بهزیســتی کشــور؛ طــی‬ ‫مراســم گرامیداشــت روز جهانــی نابینایــان؛ وحیــد‬ ‫قبــادی دانــا (رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور)‬ ‫گفــت‪« :‬تفاهم نامــه مشــترک بیــن معاونــت تعــاون‬ ‫وزارت کار‪ ،‬ســازمان بهزیســتی‪ ،‬بانــک توســعه تعــاون‬ ‫و صنــدوق ضمانــت تعــاون بــا هــدف ســازمان دهی و‬ ‫ســاماندهی فعالیت هــای تعاونی هــای موجــود و توســعه‬ ‫و گســترش ایــن فعالیت هــا به امضــاء می رســد»‪ .‬او‬ ‫بااشــاره به اینکه قانــون حمایــت از معلــوالن قانــون‬ ‫بسیارخوبی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــرای اجــرای ایــن قانــون بــه‬ ‫‪ 22‬هزارمیلیاردتومــان بودجــه نیــاز اســت؛ امــا مجلــس‬ ‫توانســته ‪ 1100‬میلیاردتومــان بــرای اجــرای ایــن قانــون‬ ‫درنظــر بگیــرد کــه یک بیســتم بودجــه مصــوب اولیــه‬ ‫اســت‪ .‬تــا امــروز هیــچ مبلغــی بــرای اجــرای ایــن قانــون‬ ‫تخصیــص نیافتــه؛ امــا قــرار شــده تــا پایــان مــاه جــاری‬ ‫(بــه زمان انتشــار گــزارش دقــت کنید) تخصیــص بودجه‬ ‫بــرای اجــرای قانــون حمایــت از معلــوالن شــروع شــود»‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪« :‬ائین نامه هــای اجرایــی قانــون حمایت‬ ‫از معلــوالن در کمیســیون های دولــت در حال تصویــب‬ ‫اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه ‪ 253‬میلیــون نابینــا در جهــان‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬ازاین تعــداد‪ 36 ،‬میلیون نفــر نابینــای‬ ‫کامــل هســتند‪ .‬همچنیــن ‪ 189‬هــزار نابینــا در کشــور‬ ‫مــا وجــود دارد کــه بیشــتر ان هــا بــا مشــکل اشــتغال‬ ‫مواجــه هســتند و متاســفانه اکثــر این افــراد دچــار‬ ‫مشــکالت معیشــتی هســتند‪ .‬البتــه این وضعیــت در‬ ‫مناطــق کم برخــوردار وخیم تــر اســت»‪ .‬قبــادی دانــا‬ ‫ادامــه داد‪« :‬یک میلیــون و ‪ 450‬هــزار معلــول در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه برخــی از این افــراد چندمعلولیتــی‬ ‫هســتند و حتم ـاً بایــد در اولویــت قــرار گیرنــد»‪ .‬ایــن‬ ‫مقــام مســئول در ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت‪« :‬از‬ ‫ســال ‪ 94‬قــرار شــد بــه خانواده هــای دارای دو معلــول‬ ‫بــه بــاال‪ ،‬تســهیالتی بــرای مســکن ارائــه شــود‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫‪ 14‬هــزار خانــواده بااین شــرایط شناســایی شــده اند کــه‬ ‫تاکنــون بــرای ‪ 6000‬خانــواده تســهیالت مســکن ارائــه‬ ‫شــده و ‪ 6000‬مســکن دیگــر نیــز درحال ســاخت‬ ‫اســت»‪ .‬قبــادی دانــا همچنیــن بااشــاره به اینکه ‪60‬‬ ‫انجمــن نابینایــان در کشــور وجــود دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«مطالبه گــری ایــن انجمن هــا می توانــد در حــوزه‬ ‫اختصــاص بودجــه و نظــارت بــر فعالیت هــای ســازمان‬ ‫بهزیســتی موثــر باشــد»‪ .‬رئیــس ســازمان بهزیســتی‬ ‫کشــور بابیان اینکــه در ســال جــاری ‪ 33‬نفــر از معلــوالن‬ ‫توانســتند در کنکــور سرتاســری رتبــه زیر ‪ 1000‬کســب‬ ‫کننــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ازاین تعــداد‪ 14 ،‬نفــر نابینــا هســتند‪.‬‬ ‫به طورکلــی تحصیل کرده تریــن معلــوالن مربــوط بــه‬ ‫گــروه نابینایــان اســت»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه باید اشــتغال‬ ‫و ایجــاد فرصت هــای برابــر بــرای معلــوالن؛ ازجملــه‬ ‫نابینایــان موردتوجــه تصمیم گیــران و برنامه ســازان‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬بایــد ‪ 30‬درصــد از اپراتورهــای تلفن‬ ‫در دســتگاه ها و نهادهــای مختلــف از نابینایــان باشــد‪.‬‬ ‫ایــن یــک شــغل سنتی ســت کــه از ســال های گذشــته‬ ‫برعهــده نابینایــان قــرار می گیرد؛ امــا توانمنــدی نابینایان‬ ‫بیش از این هاســت و درحال حاضــر پزشــکان نابینایــی‬ ‫داریــم کــه در کار خــود بســیار ماهــر و دقیــق هســتند»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به ضــرورت مناسب ســازی ســاختمان ها و‬ ‫معابــر شــهری بــرای معلــوالن؛ ازجملــه نابینایــان گفــت‪:‬‬ ‫«در احــداث ســاختمان ها‪ ،‬معابــر شــهری و پارک هــا‬ ‫حتمـاً بایــد حواســمان باشــد کــه همــه گروه هــا؛ ازجمله‬ ‫معلــوالن بتواننــد از ایــن امکانــات اســتفاده کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫شــعار تهــران شــهری بــرای همــه را انتخــاب کرده ایــم‪،‬‬ ‫بایــد بدانیــم کــه یکــی از ایــن همــه‪ ،‬معلــوالن هســتند‬ ‫کــه حتمـاً بایــد بتوانند از شــهر اســتفاده کننــد»‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان بهزیســتی کشــور تاکیــد کــرد‪« :‬بایــد تــاش‬ ‫‪3‬‬ ‫کنیــم افــراد دچــار نابینایــی بتواننــد در حوزه هــای‬ ‫اجتماعــی مختلــف حضــور یابنــد‪ .‬بتواننــد ســینما بروند‬ ‫و در دانشــگاه ها از امکانــات بهتــری برخــوردار باشــند‪.‬‬ ‫متاســفانه در دانشــگاه ها بســیاری از منابــع بــه خــط‬ ‫بریــل نوشــته نشــده»‪ .‬قبــادی دانــا بااشــاره به مســتمری‬ ‫معلــوالن گفــت‪« :‬تاکنــون مقــرر بــود تنهــا افــراد معلولی‬ ‫کــه سرپرســت خانــوار هســتند‪ ،‬مســتمری به انــدازه‬ ‫یک نفــر دریافــت کننــد؛ امــا از دوماه پیــش قــرار شــده‬ ‫براســاس بعــد خانــوار‪ ،‬مســتمری دریافــت کننــد‪ .‬میــزان‬ ‫مســتمری بایــد ‪ 20‬درصــد حداقــل حقــوق تعیین شــده‬ ‫در کشــور باشــد‪ .‬البتــه هنــوز به این حــد دســت‬ ‫نیافته ایــم»‪ .‬رئیــس ســازمان بهزیســتی باتاکیدبراینکــه‬ ‫ســازمان بهزیســتی اقداماتــی بــرای مشــاوره ژنتیــک و‬ ‫ازمایش هــای پیـش از ازدواج و پیــش از فرزنــداوری انجــام‬ ‫داده‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بخشــی از نابینایــان به دلیــل عیوب‬ ‫انکســاری‪ ،‬ضعیف شــدن چشــم در کودکــی‪ ،‬اب ســیاه‪،‬‬ ‫اب مرواریــد و ‪ ...‬دچــار نابینایــی شــده اند کــه می تــوان‬ ‫بــا معاینــات مکــرر در ســنین پائیــن و غربالگــری‪ ،‬از‬ ‫اســیب جــدی بــه این افــراد جلوگیــری کــرد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫بهزیســتی از ‪ 15‬سال گذشــته معاینــه و غربالگــری را برای‬ ‫جلوگیــری از بــروز نابینایــی بــرای سـه میلیون نفر انجــام‬ ‫داده اســت کــه بیــش از ‪ 3000‬نفــر بعــد از غربالگــری بــه‬ ‫پزشــکی معرفــی شــده اند»‪.‬‬ ‫اسپانیا؛سرامدکشورها‬ ‫برای زیست نابینایان وکم بینایان‬ ‫افرادی کـه دارای اختلال بینایی هسـتند یـا به طورکامل‬ ‫نابینایـی را تحمـل می کننـد بـرای زندگـی‪ ،‬کوهـی از‬ ‫مشـکالت را برابـر خـود می بیننـد؛ چراکـه امکانـات و‬ ‫شـرایط زندگـی یـک فـرد عـادی بـرای ان هـا فراهـم‬ ‫نیسـت‪ .‬به گـزارش جام جـم انالیـن؛ یـک فـرد کم بینـا‬ ‫و نابینـا به شـرایط مناسـبی بـرای تحصیـل‪ ،‬کار‪ ،‬تفریح‪،‬‬ ‫درمـان و سـایر موقعیت هـای اجتماعـی نیـاز دارد‪ .‬در‬ ‫برخـی از کشـورها ابتدایی تریـن حقـوق ان هـا رعایـت‬ ‫نمی شـود‪ .‬کافی سـت کـه بـه این موضـوع دقـت کنیـد‬ ‫کـه حتـی در معابـر و در وسـایل حمل ونقـل عمومـی‬ ‫جایـگاه ویـژه ای بـرای سـهولت در تـردد ان هـا درنظـر‬ ‫گرفتـه نشـده؛ چه برسـد به سـایر موقعیت های مناسـب‬ ‫اجتماعـی همانند شـغل و تحصیل‪ .‬حقـوق این نابینایان‬ ‫و کم بینایان در بسـیاری از جوامع نادیده گرفته می شـود‬ ‫و خواسـته و ناخواسـته ظلـم بزرگـی بـه حـق ان هـا روا‬ ‫می شـود‪ .‬ان ها حتـی درصورت اینکه بتوانند شـغلی پیدا‬ ‫کننـد‪ ،‬ان را چنـدان سـطح باال نمی بیننـد و بدتـر از ان‪،‬‬ ‫درامـد چنـدان باالیی ندارنـد‪ .‬معموالً توانایی هـای ان ها‬ ‫در برابـر افراد عادی نادیده گرفته شـده و مسـئولیت های‬ ‫ناچیـز بـه ان هـا سـپرده می شـود‪ .‬موقعیـت تحصیلـی‬ ‫هـم کـه جـای خـود دارد‪ .‬یـک نابینـا یـا کم بینـا بنـا به‬ ‫موقعیتـی کـه دارد‪ ،‬نمی توانـد در هـر دانشـگاه و هـر‬ ‫شـهری مشـغول به تحصیل شـود‪ .‬از سـایر مشـکالت هم‬ ‫کـه بگذریـم؛ امـا همه جـای دنیـا به این شـکل نیسـت‪.‬‬ ‫قـرار نیسـت ان هـا همیشـه دسـت کم یـا به طورکامـل‬ ‫نادیـده گرفتـه شـوند‪ .‬در برخـی از نقاط جهـان بهترین‬ ‫موقعیت هـای شـغلی‪ ،‬تحصیلـی و ‪ ...‬بـرای ان هـا وجـود‬ ‫دارد‪ .‬فکـر می کنیـد در میان کشـورهایی که به طورکامل‬ ‫حق وحقـوق نابینایـان و کم بینایـان را رعایـت می کننـد‪،‬‬ ‫کدام کشـور سـرامد اسـت؟ پاسـخ به این سـوال شـاید‬ ‫«اسـپانیا» باشـد! ایـن کشـور‪ ،‬بهتریـن سـطح زندگی را‬ ‫بـرای این افراد پدیـد می اورد‪ .‬شـاید اسـپانیا ایدئال ترین‬ ‫کشـور دنیـا نباشـد؛ امـا حداقـل بهتریـن مـکان بـرای‬ ‫نابیناهاسـت‪ .‬مجهز کـردن معابـر و خیابان هـا بـرای‬ ‫نابینایـان‪ ،‬ایجـاد رمـپ و عبورگاه هـای مخصـوص ان ها‪،‬‬ ‫نصـب نرم افزارهای مخصـوص نابینایان در ایسـتگاه های‬ ‫قطـار و اتوبـوس‪ ،‬از جمله این مـوارد اسـت‪ .‬عالوه برای ها؛‬ ‫در اسـپانیا مشـاغل فراوان و سـطح باالیی بـرای نابینایان‬ ‫و به ویـژه در بخـش تکنولـوژی وجـود دارد‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫اموزش هـای خـاص ازاد بـرای ان هـا وجـود دارد کـه‬ ‫باعـث می شـود بـرای گرفتـن مشـاغل مناسـب امـاده‬ ‫شـوند‪ .‬سـالیانه بودجـه ای چندین میلیون یورویـی (در‬ ‫گـزارش لس انجلس تایمز؛ منبع این نوشـتار‪ ،‬ذکر نشـده‬ ‫ایـن بودجه چقـدر اسـت) بـرای نابینایـان و کم بینایانی‬ ‫کـه در اسـپانیا زندگـی می کنند‪ ،‬درنظر گرفته می شـود‪.‬‬ ‫نـرخ بیـکاری ان هـا در اسـپانیا زیـر پنج درصـد اسـت‪.‬‬ ‫این درحالی سـت که میـزان نرخ بیـکاری در امریـکا برای‬ ‫نابینایـان ‪ 70‬درصـد را دربرمی گیـرد‪ .‬یـک فـرد نابینا در‬ ‫اسـپانیا دسترسـی اسـانی به توان بخشـی‪ ،‬اموزش‪ ،‬انواع‬ ‫کتـب و مجلات بریـل‪ ،‬سـگ های راهنمـا و ‪ ...‬دارد‪ .‬در‬ ‫«مادریـد» مراکـز تفریحی خاصـی برای نابینایـان وجود‬ ‫دارد‪ .‬بسـیاری از تسـهیالت و امکانـات اجتماعی و سـایر‬ ‫خدمـات بـرای ان هـا یـا رایـگان اسـت یا نصـف قیمت‪.‬‬ ‫نابینایـان و کم بینایـان تحصیـل مجانـی دارنـد‪ .‬در اکثر‬ ‫مراکـز اموزشـی‪ ،‬مـدارس و دانشـگاه ها جایگاه هـای‬ ‫خـاص بـرای ان هـا درنظـر گرفته شـده‪ .‬ازسـویی‪ ،‬ان ها‬ ‫هیـچ دغدغـه ای بابـت دراختیارگرفتـن محصـوالت‬ ‫فرهنگـی شـامل کتـاب‪ ،‬مجلـه‪ ،‬روزنامـه و ‪ ...‬ندارنـد‪ .‬در‬ ‫اسـپانیا بیـش از ‪ 17‬مجله و روزنامه مخصـوص نابینایان‬ ‫بـه چـاپ می رسـد‪ .‬محصـوالت صوتـی نیـز به طورمرتب‬ ‫دراختیـار ان هـا قـرار می گیـرد‪ .‬بهبـود شـرایط زندگـی‬ ‫نابینایـان و کم بینایـان دراین کشـور اروپایـی از دهـه ‪90‬‬ ‫اغـاز شـد و اکنـون بـه شـرایط کنونـی رسـیده‪ .‬البتـه‬ ‫کشـورهای اروپایـی سـرامد اهمیـت به بحـث نابینایی و‬ ‫کم بینایی هسـتند کـه میان ان ها‪ ،‬اسـپانیا رتبه شـماره‬ ‫یـک را دراختیـار دارد‪.‬‬ ‫طبق امار سال ‪2017‬؛ بیشترین تعداد افراد نابینا وکم بینا در این کشورها بوده است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬چین (پنج میلیون و ‪ ۲۵۲‬هزار و ‪ ۶۹۲‬نفر نابینا و کم بینا)‬ ‫‪ .۲‬هند (چهارمیلیون و ‪ ۳۰۷‬هزار و ‪ ۲۷۰‬نفر نابینا و کم بینا)‬ ‫‪ .۳‬امریکا (یک میلیون و ‪ ۱۸۷‬هزار و ‪ ۵۷۷‬نفر نابینا و کم بینا)‬ ‫‪ .۴‬اندونزی (‪ ۹۶۴‬هزار و ‪ ۳۳۱‬نفر نابینا و کم بینا)‬ ‫‪ .۵‬برزیل (‪ ۷۴۴‬هزار و ‪ ۵۲۶‬نفر نابینا و کم بینا)‬ ‫‪ .۶‬پاکستان (‪ ۶۴۳‬هزار و ‪ ۸۰۸‬نفر نابینا و کم بینا)‬ ‫‪ .۷‬روسیه (‪ ۵۸۲‬هزار و ‪ ۲۴۸‬نفر نابینا و کم بینا)‬ ‫‪ .۸‬بنگالدش (‪ ۵۷۱‬هزار و ‪ ۵۹۷‬نفر نابینا و کم بینا)‬ ‫‪ .۹‬ژاپن (‪ ۵۱۴‬هزار و ‪ ۹۴۹‬نفر نابینا و کم بینا)‬ ‫‪ .۱۰‬مکزیک (‪ ۴۲۴‬هزار و ‪ ۴۶۸‬نفر نابینا و کم بینا)‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫چهره های معروفی که از «بینایی» محروم بودند‬ ‫در تاریـخ‪ ،‬افـراد نابینـای متعـددی بوده انـد کـه مرزهـای شـهرت را درنوردیده انـد و بـه یک سـلبریتی‬ ‫تبدیـل شـده اند؛ تعـداد ان هـا ان قـدری هسـت کـه بگوییـم به راحتـی نمی تـوان در یـک مقالـه کوتاه‬ ‫نامشـان را مـرور کـرد؛ ازاین رو‪ ،‬در یـک نمایه‪ ،‬بـه موردی از هـر عرصه بسـنده می کنیم‪ .‬بی شـک ‪ ،‬ان ها‬ ‫بهتریـن حـوزه فعالیت خود نیسـتند و نامشـان به صورت گزینشـی اورده شـد ه اسـت‪.‬‬ ‫الزامـ ًا تنهـا و‬ ‫ِ‬ ‫جک بیرکت‬ ‫ایـن بازیگـر بریتانیایـی کـه ‪ 11‬ژوئـن ‪ 1934‬متولـد شـد و ‪ 10‬مـی ‪ 2010‬از دنیا رفت؛ بیشـتر با‬ ‫حضـورش در صحنه تئاتـر به عنوان یکـی از اعضای گروه‬ ‫نمایشـی ‪ Lindsay Kemp‬شـناخته‬ ‫ِ‬ ‫می شـود‪ .‬او در اثـار متعـددی از «درک جارمـن» نیـز بـازی کرد؛ امـا بارزتریـن نقش هایش را‬ ‫زمانـی ارائـه داد که دیگر کام ً‬ ‫ال نابینا شـده بـود و ازایـن رو‪ ،‬در معرفی اش حیـن تبلیغ فیلم ها‪،‬‬ ‫ عنـوان «اورالنـد ِو باورنکردنـی» یـاد می شـد‪ .‬بینایی ایـن هنرمند از سـال ‪ 1966‬مختل‬ ‫از او به‬ ‫ِ‬ ‫شـد و به رغـم انجـام مداواهـای مختلـف؛ از اسـتفاده از نیـش زنبـور تـا جراحـی‪ ،‬سـرانجام‬ ‫بینایـی اش را از دسـت داد؛ بااین حـال‪ ،‬بازیگـری را رهـا نکرد‪.‬‬ ‫دیان شوور‬ ‫در عرصـه موزیـک‪ ،‬چهره هـای نابینـا و کم بینـای بسـیاری فعالیـت دارنـد کـه بارهـا‬ ‫درباره شـان صحبـت شـده؛ ماننـد «ری چارلـز»‪« ،‬اسـتیوی ونـدر»‪« ،‬انـدره ا بوچلـی»‬ ‫و ‪...‬؛ امـا کمتـر بـه خانم هـا اشـاره کرده اند‪« .‬شـوور» بیشـتر در سـبک جز و بلـوز کار‬ ‫می کنـد و اکنـون ‪66‬سـاله اسـت (متولـد ‪ 10‬دسـامبر ‪ .)1953‬او که یک پیانیسـت ماهر‬ ‫نیز هسـت‪ 23 ،‬البوم تا سـال ‪ 2015‬منتشـر کرد و دوبـار هم در سـال های ‪ 1986‬و ‪1987‬‬ ‫جایـزه معتبـر گرمـی را کسـب کـرده‪ .‬موفق تریـن البـوم وی ‪Diane Schuur & the‬‬ ‫‪ Count Basie Orchestra‬به مـدت ‪33‬هفتـه در فهرسـت پرفروش ها بـود‪ .‬او از جمله‬ ‫هنرمندانی سـت کـه نابینا متولد شـده اسـت‪.‬‬ ‫کیت سالمون‬ ‫ رغـم نابینایـی؛ تابلوهـای بی نظیری خلـق می کنـد‪ .‬او متولد ‪9‬‬ ‫یـک هنرمنـد نقاش کـه به‬ ‫ِ‬ ‫دسـامبر ‪ 1959‬در اسـکس انگلسـتان اسـت‪ .‬نکته جالب در شـیوه ارائه اثار او این اسـت که‬ ‫تجربیاتـش از کوهنـوردی را و انچـه با سـایر حواسـش درک می کنـد؛ به ویژه با برداشـتن‬ ‫گام هـا در مناطـق کوهسـتانی (یـک گـروه کوچـک همـراه نیـز دارد)‪ ،‬بـه نقاشـی تبدیل‬ ‫می کنـد و عمـوم مناظـری کـه در تابلوهایـش خلـق کرده نیـز متعلـق به طبیعـت زیبای‬ ‫اسـکاتلند اسـت‪ .‬او در عین اینکـه نابیناسـت؛ به بیـش از ‪ 100‬نقطـه مرتفع کوهسـتانی در‬ ‫اسـکاتلند صعـود کـرده اسـت‪« .‬سـالمون» بـه کار مجسمه سـازی نیـز می پـردازد‪ .‬رونـد‬ ‫اختلال بینایـی او از سـال ‪ 1989‬اغاز شـد‪.‬‬ ‫«دردویل»؛ ابرقهرمان نابینا‬ ‫زمانی کــه «مــت مــورداک» تنهــا یــک نوجــوان بــود؛ درحالی کــه در تــاش بــود تــا یــک پیــر غریبــه را از خطــر برخــورد بــا یــک‬ ‫کامیــون حامــل مــواد بســیارخطرناک نجــات دهــد‪ ،‬درمعــرض پســماندهای رادیواکتیــوی قــرار گرفــت و در همــان ســنین کــم‪ ،‬بینایی‬ ‫خــود را از دســت داد؛ درعــوض‪ ،‬بااینکــه قــدرت بینایـی اش را از دســت داده بــود‪ ،‬حس هــا و توانایی هــای دیگــر او تــا حــد فوق العــاده‬ ‫ی تقویــت شــدند‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کــه او حتــی بعــد از این ماجــرا‪ ،‬یک نــوع «حــس راداری» هــم به دســت اورد! در‬ ‫زیــاد و ابرانســان ‬ ‫زمــان روشــنایی روز‪« ،‬مــت مــورداک» یــک وکیــل بســیارموفق اســت؛ امــا شـب هنگام‪ ،‬در قالــب قهرمانــی به نــام «دردویــل»‪ ،‬از محلــه‬ ‫«هلــز کیچــن» محافظــت می کنــد؛ قهرمانــی کــه بــا صفــت «مــرد بــدون تــرس» معــروف شــده اســت‪« .‬دردویــل» یــک شــخصیت‬ ‫ابرقهرمانــی محســوب می شــود کــه در کتاب هــای «مــارول کامیکــس»‪ ،‬حضــور می یابــد‪ .‬شــخصیت او توســط نویســنده و ویراســتاری‬ ‫به نــام «اســتن لــی» و نیــز هنرمنــدی به نــام «بیــل اورت» ســاخته شــد‪ .‬عالوه بر ان هــا؛ «جــک کربــی» هــم نقــش بــزرگ و مفیــدی‬ ‫در خلــق ایــن شــخصیت داشــت‪ .‬ایــن شــخصیت بــرای اولین بــار در قســمت اول ســری کتــاب کمیــک ‪ Daredevil‬کــه در اوریــل ســال‬ ‫‪ ۱۹۶۴‬منتشــر شــده بــود‪ ،‬حضــور یافــت‪ .‬نفــوذ و تاثیرگــذاری نویســنده و هنرمنــدی به نــام «فرانــک میلــر» در اوایــل ‪ ۱۹۸۰‬باعــث‬ ‫شــد شــخصیت «دردویــل» تبدیــل بــه یکــی از بخش هــای مهــم و تاثیرگــذار دنیــای مــارول شــود‪ .‬عالوه بــر کتاب هــای کمیــک؛‬ ‫«دردویــل» در انــواع مختلــف رســانه ها ماننــد کارتون هــای دنبالـه دار‪ ،‬بازی هــای ویدئویــی‪ ،‬اثــار ســینمایی و نیــز ســریال ها و ‪ ...‬هــم‬ ‫حضــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫فلوید موریس‬ ‫عمـده سیاسـیون بـا مشـکل نابینایی یـا کم بینایی‪ ،‬متعلـق به ایـاالت متحده هسـتند و در‬ ‫معـدود نام هایـی ازاین دسـت در خـارج از مرزهـای امریـکا‪ ،‬بـه «فلویـد امرسـون موریس»‬ ‫می رسـیم؛ عضو سـابق حزب ملـی جامائیکا کـه در ‪ 23‬جـوالی ‪ 1969‬متولد شـد‪ .‬او درواقع‪،‬‬ ‫یازدهمیـن رئیـس مجلس سـنای کشـورش بـود؛ امـا اولین فـرد نابینا کـه دراین سـمت به ‬ ‫فعالیـت مشـغول می شـد‪ .‬مشـکل بینایـی او متاثـر از گلوکـوم‪ ،‬از سـال های تحصیلـش در‬ ‫دبیرسـتان اغاز شـد و بـا ادامه این رونـد تا شش سـال بعدش‪ ،‬به کلـی بینایی اش را از دسـت‬ ‫داد‪ .‬وقتـی در سـال ‪ 1998‬وارد سـنا شـد‪ ،‬کسـی بـاور نمی کـرد که او این مسـیر سـخت را‬ ‫پیموده باشـد‪.‬‬ ‫توفیری کیبوکا‬ ‫گرفتـن تابعیـت نـروژ‪ ،‬در زادگاهـش‬ ‫دونـده نـروژی کـه در اوگانـدا متولـد شـد و قبـل ا ز‬ ‫ِ‬ ‫می دویـد‪ .‬او در بازی هـای زمسـتانی و تابسـتانی المپیـک شـرکت کـرد و مقـام اورد؛ هم در‬ ‫مسـافت های کوتـاه‪ ،‬هـم در مسـافت های بلند‪ .‬این ورزشـکار فعال طـی ‪ 1976‬تـا ‪ ،2000‬برنده‬ ‫پنـج مـدال نقره و یـک مدال برنز شـد‪ .‬او یـک رکورد جالـب هـم در کارنامـه اش دارد؛ اولین‬ ‫فـرد افریقایی سـت کـه وارد رقابت های المپیک زمسـتانی شـد و اساسـ ًا تا سـال ‪ ،2014‬تنها‬ ‫ی از یـک اقلیـم گرمسـیری بـود کـه وارد این مسـابقات شـده‪ .‬در سـال ‪ 1968‬نیز‬ ‫ورزشـکار ‬ ‫ عنـوان یکـی از اولیـن نابینایـان صعودکننده به قلـه کلیمانجـارو بود‪.‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ود مهتا‬ ‫«ود پارکـش مهتـا» ‪ 21‬مـارس ‪ 1934‬در الهـور و در یـک خانـواده پنجابی‪،‬هنـدو متولد شـد‪.‬‬ ‫سه سـاله بـود کـه بینایـی اش را به خاطـ ِر مننژیـت از دسـت داد‪ .‬دران زمان امکانات مناسـبی‬ ‫بـرای امـوزش نابینایـان در هند وجـود نداشـت و خانـواده اش به ناچـار او را بـرای تحصیل به‬ ‫مدرسـه ای مخصـوص در فاصلـه ‪1300‬مایلـی از خانه شـان فرسـتادند؛ در شـهری کـه امروزه‬ ‫بمبئـی نـام دارد‪ .‬او از ‪ 1949‬یـک غرب نشـین شـد و درواقـع‪ ،‬سـال ‪ 1975‬بود که شـهروندیِ‬ ‫امریکا را گرفت‪ .‬او با نوشـتن داسـتان دنباله دارِ‪ Chacha Delinquent Chacha‬در نشـریه‬ ‫«نیویورکـر» به شـهرت رسـید و تاکنـون بیـش از ‪ 24‬کتـاب به نـگارش دراورده کـه موضـوع‬ ‫بعضی از ان هـا مشـکالت نابینایان اسـت‪.‬‬ ‫ُمنا مینکارا‬ ‫اگـر بخواهیـم از نابینایـی در اثار هنری صحبت کنیم‪ ،‬شـاید مضمون هیچ اثـری به اندازه مخلوق های دوگانه «ژوزه سـاراماگو» اثرگذار‬ ‫و مهم نباشـند‪« .‬کوری» نخسـتین بار در سـال ‪ ۱۹۹۵‬منتشـر شـد‪ .‬سـاراماگو که در سـال ‪ ۱۹۹۸‬جایزه نوبل ادبیات را به دسـت اورد‪،‬‬ ‫در این رمـان از کـوریِ ادم هـا سـخن گفتـه اسـت؛ هالـه ای سـفیدرنگ بعـد از کور شـدن افـراد مقابـل چشمانشـان ظاهر می شـود و ‪...‬‬ ‫سـاراماگو در این رمـان از تلمیـح اسـتفاده کـرده و با اشـاره به نوشـته های قدیمی‪ ،‬اثـرش را زیباتـر و تاثیرگذارتر کرد ه اسـت‪« .‬نیویورک‬ ‫تایمـز» ایـن رمـان را این گونـه توصیـف می کند‪« :‬گسـتره حماسـی ایـن رمـان‪ ،‬اثار گابریـل گارسـیا مارکـز را در یاد زنـده می کند»‪.‬‬ ‫سـاراماگو سـپس «بینایـی» را می نویسـد کـه در سـال ‪ ۲۰۰۴‬به زبـان پرتغالـی و در سـال ‪ ۲۰۰۶‬به زبـان انگلیسـی منتشـر شـد‪ .‬این‬ ‫داسـتان در واقـع‪ ،‬ماجرای دیگری سـت برای سـاکنان شـهری کـه رمان «کـوری» در ان اتفاق افتاده بـود‪ .‬در «بینایی»‪ ،‬تمـام ادم هایی‬ ‫کـه از بیمـاری کـوری رهایـی یافته اند‪ ،‬به یک شـناخت عمیق نسـبت بـه موجودیت خـود و نقششـان در اجتماع رسـیده اند‪ .‬به خاطر‬ ‫همیـن هـم ان هـا کـوری سـفید خود را بـه برگه هـای رای می دهنـد و در انتخابات‪ ،‬همگـی با یک انسـجام هماهنگ‪ ،‬ارای سـفید به‬ ‫درون صندوق هـا می اندازنـد‪.‬‬ ‫ عنـوان اسـتادیار مهندسـی زیسـتی در دانشـگاه‬ ‫شـیمیدان مسـلمانی کـه دکتـرا دارد و به‬ ‫ِ‬ ‫‪ Northeastern‬فعالیـت می کنـد‪ .‬او در مریلنـد متولـد شـد و والدینـش مهاجرانـی لبنانی‬ ‫بودنـد‪ .‬هفت سـاله بود که پزشـکان تشـخیص دادند چشـمانش دچـار تخریب ماکوال شـده و‬ ‫بـه زودی نابینـا می شـود‪ .‬یکـی از متخصصین به مـادرش توصیه کـرد فایده ای ندارد سـکه ای‬ ‫خـرج تحصیـل او کند؛ چـون ادامه مسـیر برایش در یک کشـور بیگانـه ناممکـن خواهد بود؛‬ ‫امـا اسـتعداد او به حـدی بود کـه بعدها بورسـیه تحصیلی را به خاطر شـرایط فوق العـاده خوب‬ ‫درسـی اش گرفـت و حـاال درزمینـه شبیه سـازی دینامیکـی مولکولـی کار می کنـد و مدرک‬ ‫دومـش در حوزه شـناخت خاورمیانـه را هم گرفته اسـت‪.‬‬ ‫هابین گیرما‬ ‫تـا سـال ها اگر قـرار بـود نامی از یـک خانم مدافـع حقـوق نابینایان در جهـان نام برده شـود‬ ‫کـه خـود نیز دچـار این مسـئله بـوده‪ ،‬همه اذهـان به سـمت «هلن کلـر» می رفـت ؛ اعجوبه ای‬ ‫کـه تاریـخ مشـابهش را به یـاد نـدارد‪ .‬در سـال های اخیـر‪ ،‬زنـان بیشـتری دراین مسـیر قدم‬ ‫گذاشـته اند و «گیرمـا»‪ ،‬از معروف ترین هایشـان اسـت‪ .‬او ‪ 29‬جـوالی ‪ 1988‬متولد شـد و اولین‬ ‫فارغ التحصیل نابینا‪/‬ناشـنوا از دانشـگاه هاروارد در رشـته حقـوق اسـت‪ .‬او در کودکی به خاطر‬ ‫ابتلا بـه یک بیمـاری ناشـناخته‪ ،‬شـنوایی و بینایی خـود را از دسـت داد و یک درصـد بینایی‬ ‫برایـش باقـی مانـده‪ .‬او به عنـوان یـک وکیـل‪ ،‬از حقـوق کم توان هـا در جامعه دفـاع می کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫پرونده‬ ‫تکنولوژی هایی که زندگی نابینایان را تغییر می دهد‬ ‫پیشــرفت علــم و فنــاوری ادامــه زندگــی بــرای نابینایــان را اســان تر کــرده اســت‪،‬‬ ‫دراین صــورت نابینایــان می تواننــد فعالیت هــای عــادی را هماننــد دیگــر افــراد تجربــه‬ ‫کننــد‪ .‬به گــزارش ســرویس ترجمــه ایمنــا‪ ،‬پژوهشــگران و دانشــمندان همــواره به دنبــال‬ ‫کشــف روش هایــی بوده انــد کــه بــه نابینایــان کمــک کنــد هماننــد دیگــر افــراد‬ ‫زندگــی کننــد؛ فناوری هــای جدیــد بــا اســتفاده از دیگــر حــواس افــراد نابینــا ماننــد‬ ‫حــس شــنوایی و المســه بــه ان هــا کمــک می کنــد تــا اطالعــات محیــط اطــراف را‬ ‫به بهترین شــکل دریافــت و درک کننــد‪ .‬بــرای مثــال محققــان دانشــگاه میشــیگان‬ ‫تبلتــی دراختیــار نابینایــان قــرار داده انــد کــه قابلیــت نمایــش خــط بریــل را به صــورت‬ ‫برجســته دارد و بــه نابینایــان کمــک می کنــد به راحتــی مطالعــه کننــد‪ .‬درادامــه بــه‬ ‫بررســی تکنولوژی هایــی می پردازیــم کــه زندگــی نابینایــان را تغییــر می دهــد‪:‬‬ ‫چشمبیونیک‬ ‫محققــان موفــق شــدند بــا اســتفاده از چاپگــر سـه بعدی‪ ،‬چشــم بیونیــک بســازند؛ ایــن‬ ‫وســیله ســیگنال های نــوری را بــه مغــز فــرد ارســال می کنــد‪ ،‬بنابرایــن فــرد نابینــا‬ ‫می توانــد تضــاد رنگــی‪ ،‬ســایه اجســام بســیار روشــن و تیــره و همچنیــن حاشــیه اشــیاء‬ ‫را تشــخیص دهــد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کــه الکترودهــای کوچــک چشــم بیونیــک بــه‬ ‫شــبکیه چشــم پیونــد زده می شــود و کاربــر می توانــد بــا اســتفاده از عینکــی کــه دارای‬ ‫‪5‬‬ ‫دوربیــن مخصــوص اســت‪ ،‬دیــد نســبی از محیــط اطــراف خــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ساعت هوشمند دات (‪)Dot‬‬ ‫ســاعت مچــی هوشــمند دات (‪ ،)Dot‬نخســتین ســاعت هوشــمند مخصــوص نابینایــان‬ ‫محســوب می شــود کــه مجهــز بــه خــط بریــل اســت‪ .‬ایــن ســاعت کــره ای ازطریــق‬ ‫بلوتــوث بــه تلفن همــراه فــرد نابینــا وصــل می شــود؛ ســپس کاربــر می توانــد بــا لمــس‬ ‫کــردن برجســتگی های روی ان کــه نشــانگر حــروف الفبــای بریــل اســت و همچنین دو‬ ‫دکمـه ای کــه در قســمت کنــار ســاعت قــرار دارد‪ ،‬پیام هــای موردنظــر خــود را دریافت و‬ ‫ارســال کنــد‪ .‬درواقــع بــا دریافــت هــر پیغام‪ ،‬حــروف برجســته روی ســاعت که براســاس‬ ‫خــط بریــل اســت تغییــر می کنــد و بــا هربــار تغییــر‪ ،‬کاربــر می توانــد چهــار کاراکتــر را‬ ‫بخوانــد‪ .‬افــرا نابینــا و کم بینــا می تواننــد ســرعت تغییــر حــروف را بــا ســرعت خوانــدن‬ ‫خــود تنظیــم کنند‪.‬‬ ‫‪Brain port‬‬ ‫نابینایــان می تواننــد بــا اســتفاده از دســتگاه بریــن پــورت (‪ )Brain Port‬از راه حــس‬ ‫چشــایی‪ ،‬اطالعاتــی را از دنیــای پیرامــون خــود دریافــت کننــد؛ ایــن گجــت از یــک‬ ‫دوربیــن و الکترودهــای محــرک زبانــی تشــکیل شــده اســت‪ ،‬به گونـه ای کــه دوربیــن‪،‬‬ ‫اطالعــات را بــه پردازنــده کوچــک ارســال می کنــد‪ ،‬ســپس اطالعاتــی ماننــد فاصلــه تــا‬ ‫جســم رو بـه روی فــرد و یــا شـی ء متحــرک را ازطریــق الکترودهــا به صــورت ارتعــاش یــا‬ ‫خــارش ایجادشــده روی زبــان‪ ،‬بــه کاربــر منتقــل می کنــد‪ .‬کاربــران بایــد تفســیر ایــن‬ ‫ارتعاشــات و خارش هــا را امــوزش ببیننــد‪ .‬ایــن ابــزار نابینایــان را ازطریــق زبــان ان هــا‬ ‫قــادر بــه دیــدن می کنــد‪.‬‬ ‫کتاب خوانانگشتی‬ ‫محققــان ابــزاری به نــام کتاب خــوان انگشــتی (‪ )FingerReader‬طراحــی کرده انــد‬ ‫تــا نابینایــان بــدون مشــکل خاصــی بتواننــد مطالعــه کننــد‪ .‬ایــن وســیله دارای یــک‬ ‫حلقــه اســت کــه دور انگشــت قــرار می گیــرد‪ ،‬ســپس کاربــر انگشــت خــود را زیــر‬ ‫متــن موردنظــر می گــذارد‪ .‬ایــن گجــت پوشــیدنی متــن موردنظــر را ازطریــق یــک‬ ‫دوربیــن کوچــک اســکن کــرده و بــرای فــرد نابینــا می خوانــد‪ .‬نرم افــزار تعبیه شــده‬ ‫دراین دســتگاه‪ ،‬حرکــت انگشــت را ردیابــی و اطالعــات را پــردازش می کنــد‪ .‬کتاب خــوان‬ ‫انگشــتی درصــورت خارج شــدن از خــط نیــز بــه کاربــر هشــدار می دهــد‪.‬‬ ‫دستکشروباتیک‬ ‫دســتکش روباتیــک دارای حســگرهای گرمایــی‪ ،‬چندیــن دوربیــن بــا کیفیــت بــاال و‬ ‫میکروفون هــای کوچــک اســت کــه می توانــد اطالعاتــی را درمــورد اشــیای اطــراف‬ ‫کاربــر بــه او منتقــل کنــد‪ .‬ایــن اطالعــات شــامل موقعیــت مکانــی اشــیاء و بزرگــی‬ ‫اجســام می شــود کــه ازطریــق بازخوردهــای لمســی و صوتــی دراختیــار فــرد نابینــا‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬دســتکش روباتیــک بــه نابینایــان کمــک می کنــد کــه بــا لمــس‬ ‫ســریع اجســام اطــراف خــود ماننــد دســتگیره در فنجــان و نــرده پله هــا‪ ،‬ماهیــت‬ ‫ان هــا را درک کننــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪6‬‬ ‫مشاور عالی معاون رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫الیحه تامین امنیت زنان در مراحل پایانی قرار دارد‬ ‫مشــاور عالــی معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده گفــت‪« :‬بررســی الیحــه تامیــن‬ ‫امنیــت زنــان در برابــر خشــونت کــه معاونــت امــور زنــان و خانــواده از ابتــدا بــا جدیــت ان را پیگیــری‬ ‫کــرده‪ ،‬اکنــون در مراحــل پایانــی قــرار دارد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ طیبــه سیاوشــی افــزود‪« :‬امیــدوارم‬ ‫بــا برگــزاری چنیــن جلســاتی بتوانیــم تشــکل هایی را کــه حامــی زنــان اســیب دیده هســتند و بــه‬ ‫کاهــش خشــونت در جامعــه کمــک می کننــد‪ ،‬شناســایی کــرده و ارتباطــی را بیــن ان هــا برقــرار‬ ‫کنیــم و در عین حــال بــه راه حل هایــی بــرای کاهــش خشــونت دســت یابیــم»‪ .‬وی با اشــاره به اقدامــات معاونــت‬ ‫ریاس ـت جمهوری خاطرنشــان کــرد‪« :‬بررســی ایــن الیحــه در مراحــل پایانــی قــرار دارد»‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد؛‬ ‫ورود مجلس به پرونده افزایش ناگهانی نرخ ها‬ ‫عضــو کمیســیون عمــران مجلــس‪ ،‬از ورود بــه پرونــده افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا خبــر داده و‬ ‫نرخنامــه جدیــد را غیرواقعــی اعــام کــرده اســت‪ .‬اقبــال شــاکری درواکنش بــه افزایــش ‪١٥٥‬درصــدی‬ ‫قیمــت بلیــت پروازهــای داخلــی‪ ،‬افــزود‪« :‬قطعـاً این اقــدام اصـ ً‬ ‫ا قابل پذیــرش نیســت؛ چراکــه مــردم‬ ‫تــوان پرداخــت چنیــن هزینه هایــی بــرای خریــد بلیــت هواپیمــا را ندارنــد‪ .‬افزایــش ناگهانــی و بــدون‬ ‫برنامــه قیمت هــا‪ ،‬فشــار ســنگینی بــه مــردم و مســافران وارد می کنــد و قطعـاً ایــن رویکــرد موجــب‬ ‫کاهــش اســتقبال مــردم بــرای اســتفاده از پروازهــای داخلــی خواهــد شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بعــد از اعــام نرخ نامــه جدیــد‪،‬‬ ‫دالیــل افزایــش قیمت هــا را بررســی کــردم‪ ،‬به نظــر می رســد نرخ هــای اعالمــی به هیچ وجــه واقعــی نیســت»‪.‬‬ ‫الریجانی یا جهانگیری؟‬ ‫مهره های انتخاباتی شطرنج اصالح طلبان‬ ‫جریــان اصالحــات در تــداوم فعالیت هــای انتخاباتــی خــود این روزهــا‬ ‫بــه اعــام مصادیــق و نام هــا روی اورده؛ گروهــی نامــزد اصلــی ان هــا‬ ‫را ائتالفــی می داننــد و گروهــی دیگــر اصالح طلــب‪ .‬دراین میــان‪،‬‬ ‫رایزنی هــا بــرای نزدیک ســاختن ایــن دو دیــدگاه و مشخص شــدن‬ ‫چهــره اصلــی شــطرنج اصالحــات در پیــدا و نهــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنــا؛ یافتــن راهــی بــرای اشــتی بــا پروســه انتخابــات‬ ‫و یافتــن نامــزدی کــه موردقبــول تمــام طیف هــای اصالح طلــب‬ ‫باشــد‪ ،‬دو هــدف مهــم اصالحــات در ماه هــای اینــده به شــمار‬ ‫مــی رود‪ .‬نامــه ایــت اهلل محمدموســوی خوئینی هــا خطــاب بــه‬ ‫اصالح طلبــان و دعــوت ان هــا بــرای حضــور موثــر در انتخابــات کــه‬ ‫برخــی مضامیــن ان را دیــدگاه رهبــر اصالحــات ارزیابــی می کننــد‪،‬‬ ‫ازیک ســو و اظهارنظــر چهره هایــی نظیـ ِر حجت االســام عبدالواحــد‬ ‫موســوی الری (نایب رئیــس پیشــین شــورای عالــی سیاسـت گذاری‬ ‫اصالح طلبــان) دربــاره ضــرورت حضــور در انتخابــات نشــان‬ ‫می دهــد کــه دس ـت کم تابه اینجــای کار تفکــر حاکــم بــر بیشــتر‬ ‫اصالح طلبــان تــاش بــرای حضــور پرشــور اســت‪ .‬درهمین راســتا‪،‬‬ ‫گمانه هــای بســیاری هــم دربــاره نام هــا و چهره هایــی کــه‬ ‫می تواننــد به عنــوان نامــزد موردحمایــت اصالحــات مطــرح‬ ‫شــوند؛ هســت‪ .‬از معتــدالن اصولگــرا همچــون «علــی الریجانــی»‬ ‫تــا اصالح طلبــی ماننــد «اســحاق جهانگیــری» در گفت وگوهــای‬ ‫منتشــره‪ ،‬خوانــده و شــنیده می شــود؛ امــا هریــک موافقــان و‬ ‫مخالفــان خــاص خــود را دارنــد کــه ایجــاد همگرایــی میــان ان هــا‬ ‫می توانــد مهم تریــن پــروژه انتخاباتــی بــزرگان اصالح طلــب تعریــف‬ ‫شــود‪ .‬ایــن گمانه زنی هــا درحالی ســت که بــه انبــوه نگرانی هــای‬ ‫اصالح طلبــان کــه پیش ازایــن از جنــس احــراز صالحیــت بــود‪،‬‬ ‫موضــوع اصــاح قانــون انتخابــات ازســوی نماینــدگان مجلــس نیــز‬ ‫افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫گمانه زنی هــای محافــل رســانه ای و سیاســی حاکــی از نــوع تــازه ای‬ ‫از معرفــی نامــزد انتخاباتــی در جریــان اصالحــات دارد و براســاس‬ ‫شــنیده ها شــماری از طیف هــای اصالح طلــب درنظــر دارنــد‬ ‫در کنــار نامــزد ائتالفــی یــا نیابتــی خــود‪ ،‬چهــره ای اصالح طلــب‬ ‫و محبــوب را در قامــت معــاون اول یــا حتــی وزیــر خارجــه معرفــی‬ ‫کننــد‪ .‬دراین میــان‪ ،‬نــام «علــی الریجانــی» بیش ازگذشــته مطــرح‬ ‫می شــود و بســیاری وی را گشایشــگر گــره انتخاباتــی اصالح طلبــان‬ ‫می داننــد‪« .‬محمــود صادقــی» (نماینــده اصالح طلــب مجلــس‬ ‫دهــم) دراین زمینــه گفــت‪« :‬اینکــه الریجانــی نگاهــی بــه انتخابــات‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬موضــوع محتملی ســت؛ ازان طــرف ایــن احتمــال را‬ ‫رد نمی کنــم کــه اصالح طلبــان در انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫ناگزیــر بــه حمایــت از فــردی بــا ویژگی هــای الریجانــی باشــند»‪.‬‬ ‫میــان احــزاب اصالح طلــب‪ ،‬حــزب کارگــزاران ســازندگی از ابتــدای‬ ‫جدی شــدن مباحــث انتخابــات ریاسـت جمهوری از طرفــداران نامــزد‬ ‫ائتالفــی بــود و شــائبه هایی نیــز مبنی بــر حمایــت از «الریجانــی»‬ ‫ازســوی اعضــای شــورای مرکــزی وجــود داشــت‪ .‬البتــه این شــائبه ها‬ ‫وقتــی تقویــت می شــود کــه گفت وگوهــای اخیــر اعضــای ایــن‬ ‫حــزب را مــرور کنیــم‪« .‬یــداهلل طاهرنــژاد» (عضــو شــورای مرکــزی‬ ‫حــزب) تصریــح کــرده اســت‪« :‬اگــر به این نتیجــه برســیم کــه‬ ‫امــور زندگــی و معیشــت مــردم بــا حمایــت مــا از الریجانــی بهتــر‬ ‫می شــود‪ ،‬احتمــال دارد کــه اصالح طلبــان از او حمایــت کننــد»‪.‬‬ ‫پیش ازایــن «محمــد عطریانفــر» از محتمل بــودن اجمــاع بــر ســر‬ ‫حمایــت از «الریجانــی» ســخن گفتــه بــود‪ .‬در برخــی محافــل‬ ‫رســانه ای؛ به ویــژه در جنــاح رقیــب‪ ،‬این موضــوع به قــدری محتمــل‬ ‫و مشــخص اســت کــه ان هــا حتــی از تعییــن شرط وشــروط میــان‬ ‫«الریجانــی» و اصالح طلبــان بــرای انتخابــات اینــده و درصــورت‬ ‫پیــروزی خبــر می دهنــد‪ .‬حضــور فــردی محبــوب از اصالح طلبــان‬ ‫در کنــار «الریجانــی» و تعیین تکلیــف کابینــه نیــز براســاس‬ ‫شــنیده ها از همــان شروطی ســت کــه جریــان اصالحــات بــرای‬ ‫حمایــت از «الریجانــی» تعییــن کرده انــد‪ .‬بــا تمــام ایــن اظهــارات و‬ ‫تحلیل هــا‪ ،‬دو ابهــام اساســی‪ ،‬احتمــال توافــق جامــع بــر ســر حمایت‬ ‫از الریجانــی را کاهــش می دهــد؛ نکتــه اول‪ ،‬ســکوت او درقبــال تمــام‬ ‫احتمــاالت انتخاباتــی دربــاره خــود اســت کــه اگــر در پشـت پرده هم‬ ‫ماننــد عرصــه رســانه هیــچ اظهارنظــری دربــاره رد یــا تائیــد حضــور‬ ‫انتخاباتــی و تمایــل بــه اصالحــات شــنیده نشــود‪ ،‬کار اصالح طلبــان‬ ‫را دشــوارتر می کنــد‪ .‬ازســویی‪ ،‬احزابــی ماننــد «اتحــاد ملــت» و حتی‬ ‫اعضــای شــورای عالــی سیاســت گذاری تاکنــون بــر ســر موضــع‬ ‫نگاهی به زندگی کودکان کار ‬ ‫در کوره های اجرپزی‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬تعطیــات بــرای بســیاری از کــودکان‪ ،‬معنــای‬ ‫زیبایــی از تفریــح‪ ،‬شــادابی و شوروشــوق را به همــراه دارد؛ امــا به دلیــل وجــود نابرابری هــای‬ ‫اقتصــادی در جامعــه همــه کــودکان امــکان اســتفاده از ایــن شــرایط را ندارنــد‪ .‬یکــی از‬ ‫گروه هایــی کــه جــزو محرومــان از ایــن شــادی و شــادابی به حســاب می اینــد‪ ،‬کــودکان‬ ‫کاری هســتند کــه در کوره هــای اجرپــزی کشــور مشــغول به کارند‪ .‬بــرای کودکانــی کــه‬ ‫در کوره هــای اجرپــزی کار می کننــد‪ ،‬تعطیــات معنایــی نداشــته و کارکــردن در شــرایط‬ ‫ســخت‪ ،‬نوعــی پذیــرش جبری ســت کــه زندگــی بــر ان هــا تحمیــل کــرده‪ .‬بــا مراجعــه بــه‬ ‫ایــن کوره پزخانه هــا می تــوان کودکانــی را یافــت کــه در روز بالغ بــر بیــن ‪ ۸‬تــا ‪۱۲‬ســاعت‬ ‫در ایــن فضــای تولیــدی و پــر از الودگــی کار می کننــد‪ .‬وقتــی از یکی ازان هــا پرســیده‬ ‫می شــود کــه چــرا در کوره هــا کار می کنیــد؟ او می گویــد‪« :‬پــدر مــن فــوت کــرده و مــن‬ ‫و مــادرم مجبوریــم بــرای گــذران زندگــی‪ ،‬کار کنیــم»‪ .‬اگــر در کودکانمــان در کوچه وخیابان‬ ‫شــلیک خنده هــا نشــانه ای از شــادابی و ســامتی ان هــا به حســاب می ایــد‪ ،‬در اینجــا‬ ‫ارام بــودن و تمرکــز بــر روی کار‪ ،‬نشــانه ســامت و بهنجــاری ان هاســت‪ .‬پــدر یکــی از ایــن‬ ‫کــودکان می گویــد‪« :‬کرونــا باعــث شــده اســت کــه بــازار کار رو بــه کســادی پیــش بــرود‪.‬‬ ‫خــود؛ یعنــی نامــزد اصالح طلــب ایســتاده اند و اقنــاع ان هــا بــرای‬ ‫حمایــت از «الریجانــی» هــم چنــدان اســان به نظــر نمی رســد‪.‬‬ ‫اگــر بــرای ان دســته از اصالح طلبانــی کــه طرفــدار ائتــاف بــا‬ ‫نامزدهــای رقیــب هســتند‪« ،‬الریجانــی» بهتریــن گزینــه اســت‪،‬‬ ‫میــان طرفــداران نامــزد اصالح طلــب هــم «اســحاق جهانگیــری»‬ ‫این روزهــا گزینــه جــدی به شــمار مــی رود‪« .‬غالمعلــی رجایــی»‬ ‫(مشــاور مرحــوم ایــت اهلل هاشــمی رفســنجانی) بــا رد دیگــر‬ ‫گزینه هــای احتمالــی‪ ،‬تصریــح کــرده اســت‪« :‬برنامــه ای کــه در‬ ‫اردوگاه اصولگرایــان درحال شکل گیری ســت‪ ،‬اگــر به ســمت‬ ‫چهره هــای جــوان بــرود‪ ،‬عــارف قــدرت و رقابــت بــا ان هــا را‬ ‫نــدارد‪ .‬محســن هاشــمی هــم می توانســت گزینــه بهتــری باشــد؛‬ ‫ولــی بــا وضعیتــی کــه در شوراســت و مســائلی کــه حــول خانــدان‬ ‫هاشــمی وجــود دارد‪ ،‬شانســی بــرای او باقــی نمی مانــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫فقــط اســحاق جهانگیــری می مانــد؛ پــس مهــره اصلــی و مهــم‬ ‫شــطرنج اصالح طلبــان در ‪ ،۱۴۰۰‬جهانگیری ســت»‪ .‬بایــد گفــت‬ ‫کــه «جهانگیــری»؛ معــاون اول حجت االســام روحانــی در دو دولــت‬ ‫«تدبیــر و امیــد» و از تکنوکرات هــای موســس «حــزب کارگــزاران»‬ ‫و نیــز عضــو «بنیــاد بــاران» اســت‪ .‬او امتحــان خــود را در ازمــون‬ ‫انتخابــات ریاس ـت جمهوری دوازدهــم پــس و نشــان داد از ظرفیــت‬ ‫باالیــی بــرای حضــور در مناظــرات برخــوردار اســت‪ .‬ازســوی دیگر‪،‬‬ ‫باتوجه بــه ســوابقش‪ ،‬امــکان رد صالحیــت هــم بســیارکم درنظــر‬ ‫گرفتــه شــده؛ شــاید ایــن همــان گزینــه مرضی الطرفینــی باشــد‬ ‫کــه «حجت االســام موســوی الری» بــه ان اشــاره کــرده و گفتــه‬ ‫اســت‪« :‬در اردوگاه اصالح طلبــان‪ ،‬درگیــری بیــن کاندیداهــا‬ ‫تااین لحظــه بــروز نکــرده اســت‪ .‬امــکان اینکــه بــه فــردی برســند‬ ‫مــا تــوان گــذران زندگــی را نداریــم و چــون کارگــر فصلــی به حســاب می اییــم‪ ،‬مجبــور‬ ‫می شــویم در کوره هــا مشــغول به کار شــویم‪ ».‬یکــی از مهم تریــن مســائلی کــه کارگــران‬ ‫کوره پزخانه هــا بــا ان مواجــه هســتند‪ ،‬مســئله نبــود بیمه هــای تامیــن اجتماعی ســت‪.‬‬ ‫ازانجایی کــه کار کوره هــا عمومــاً در زمســتان تعطیــل اســت و کاری فصلــی و موقتــی‬ ‫به حســاب می ایــد‪ ،‬بســیاری از کارفرماهــا کارگــران خــود را بیمــه نمی کننــد‪ .‬البتــه از‬ ‫زاویــه دیــد کارفرماهــا باتوجه بــه هزینه هــای بــاالی تولیــد اجــر در کشــور‪ ،‬هزینــه بیمــه‬ ‫فراتــر از تــوان بســیاری از کارفرماهــا به حســاب می ایــد‪ .‬ان هــا نیــز می گوینــد کــه دولــت‬ ‫از ان هــا حمایــت نمی کنــد و حمایت هــای دولتــی و ســازمانی می توانــد ایــن مشــکل‬ ‫را حــل کنــد؛ امــا واقعیــت تلــخ این اســت که فضــای کار ســخت و فشــار بیش ازحــد‪،‬‬ ‫باعــث اســیب های روانــی و جســمی زیــادی بــه کــودکان و ســایر بزرگ ســاالنی می شــود‬ ‫کــه دراین فضاهــا مشــغول به کار ند‪ .‬یکــی از گروه هایــی کــه در کوره هــای اجرپــزی بــه‬ ‫کار مشــغول هســتند‪ ،‬کــودکان مهاجــر از کشــورهای اطــراف مثــل افغانســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کــودکان افغانــی بــا حقــوق کمتــر از کــودکان ایرانــی کار می کننــد و به نوعــی در بــازار‬ ‫رقابــت بــا ایرانی هــا گــوی ســبقت را از ان هــا می رباینــد‪ .‬یکــی از کــودکان کار می گویــد‪:‬‬ ‫«مــن کار می کنــم تــا بتوانــم روزی مهنــدس شــوم»‪ .‬او ادامــه می دهــد‪« :‬مــن عاشــق‬ ‫هواپیمــا هســتم و دلــم می خواهــد مهنــدس هواپیمــا شــوم»‪ .‬وقتــی بــه او می گویــم کــه‬ ‫چــه رابطـه ای بیــن اجــر و هواپیمــا وجــود دارد؟ می گویــد‪« :‬مــن بــا کار در ایــن کارگاه‪ ،‬بــه‬ ‫ارزوهــای خــودم نزدیــک می شــوم»؛ امــا ســوال اساســی این اس ـت که ایــا او می توانــد بــا‬ ‫حقــوق ناچیــز و کارگــری به شــکل موقتــی‪ ،‬بــه ارزوهــای بــزرگ خــود دســت یابــد؟ ایــا‬ ‫ایــن اجرهــا به گون ـه ای روی هــم چیــده می شــود تــا هر کــس را بــه اوج خــود برســاند؟‬ ‫دربــاره حقــوق دریافتــی کارگــران کوره هــای اجرپــزی پاســخ های متعــددی دریافــت‬ ‫کــه مرضی االطــراف باشــد‪ ،‬هــم نهادهــای حاکمیتــی روی‬ ‫او حــرف نداشــته باشــند و هــم اصالح طلبــان از طیف هــای‬ ‫مختلــف او را قبــول داشــته باشــند‪ ،‬این مســئله شدنی ســت»‪.‬‬ ‫نهادهــای نظارتــی به گفتــه «موســوی الری»؛ احتمــاالً حرفــی بــر‬ ‫ســر «جهانگیــری» نداشــته باشــند و او به ســبب نزدیکــی بــه دو‬ ‫حــزب مهــم اصالح طلــب؛ یعنــی «اتحــاد ملــت» و «کارگــزاران»‬ ‫بتوانــد بــه کانــون وحــدت تبدیــل شــود؛ امــا برخــی از رســانه ها از‬ ‫اکنــون و باتوجه بــه شــرایط کشــور دربــاره میــزان اســتقبال مــردم‬ ‫از «جهانگیــری» به عنــوان نامــزد ریاســت جمهوری تردیدهایــی‬ ‫را انعــکاس می دهنــد‪ .‬طــرح اصــاح قانــون انتخابــات همچنــان‬ ‫واکنش برانگیــز اســت و اصالح طلبــان دربــاره ان بیانیــه داده و نیــز‬ ‫اظهارنظــر می کننــد‪ .‬در تازه تریــن واکنش هــا «جبهــه هماهنگــی‬ ‫اصالحــات» در بیانیــه دربــاره نقــاط ضعــف این طــرح تاکیــد‬ ‫کــرده اســت‪« :‬این طرح هــا برخــاف سیاســت های کلــی نظــام‬ ‫قانون گــذاری (ابالغــی ‪ )۶/۷/۹۸‬نــه بــا اصــول قانون گــذاری و‬ ‫قانون نویســی مطابقــت دارد و نــه از اســتحکام و ادبیــات حقوقــی‬ ‫مناســب برخــوردار اســت‪ .‬نیــز در فراینــد تدویــن این طرح هــا‬ ‫از نظــرات کارشناســی و ظرفیــت نهادهــای قانونــی مردم نهــاد‬ ‫تخصصــی و احــزاب سیاســی اســتفاده نشــده و برخــاف ادعــا‬ ‫و شــعارهای مجلــس یازدهــم؛ ربطــی بــه نیازهــای واقعــی و‬ ‫گره گشــایی از امــور اجرایــی کشــور و تنگناهــای معیشــتی‬ ‫مــردم ندارنــد»‪ .‬دراین میــان‪« ،‬حجت االســام موســوی الری»‬ ‫باتاکیدبراینکــه شــورای نگهبــان‪ ،‬تکلیــف نظارتــی بــرای انتخابــات‬ ‫دارد؛ نــه گزینــش منتخــب؛ دربــاره سرنوشــت این طــرح گفــت‪:‬‬ ‫«این طرحــی کــه امــده‪ ،‬حتمــاً شــورای نگهبــان بخشــی ازان را‬ ‫رد می کنــد؛ امــا قســمت هایی کــه حضــور شــورای نگهبــان در‬ ‫انتخابــات را تقویــت می کنــد‪ ،‬بعیــد می دانــم کــه تائیــد نشــود؛‬ ‫چــون اســتدالل شــورای نگهبــان این اس ـت که نظــارت بــر تمــام‬ ‫انتخابــات در همــه ابعــاد داشــته باشــد‪ ».‬یکی دیگــر از نماینــدگان‬ ‫اصالح طلــب مجلــس دهــم؛ «مصطفــی کواکبیــان» تــاش‬ ‫مجلــس یازدهــم بــرای اصــاح قانــون انتخابــات را «عجوالنــه» و‬ ‫«غیرکارشناســی» دانســت و توصیــه کــرد‪« :‬اگــر می خواهیــد کاری‬ ‫انجــام دهیــد‪ ،‬برویــد الیحــه جامع انتخابــات مجلس دهم را بررســی‬ ‫کنیــد کــه متاســفانه رئیــس مجلــس وقــت ان را در دســتورکار قرار‬ ‫نــداد»‪ .‬پیش ازایــن‪« ،‬علــی باقــری» (مدیــرکل سیاســی وزارت‬ ‫کشــور دولــت اصالحــات) نیــز دربــاره تــاش مجلــس یازدهــم برای‬ ‫اصــاح قانــون انتخابــات ریاسـت جمهوری‪ ،‬عنــوان کــرده بــود‪« :‬بــا‬ ‫مطالعــه جزئیــات طــرح پیشــنهادی درمی یابیــم این طــرح نه تنهــا‬ ‫از کلی گویــی اصــل ‪ ۱۱۵‬قانــون اساســی کــم نمی کنــد؛ بلکــه بــر‬ ‫ابهامــات ان می افزایــد»‪ .‬اصالح طلبــان درمخالفت بــا این طــرح‬ ‫نیــز نگــران گســتردگی دالیــل ردِصالحیــت هســتند و ازطرف دیگر‪،‬‬ ‫ان را ناقــض حــق انتخــاب مــردم می داننــد‪ .‬درصــورت تصویــب‬ ‫این طــرح در مجلــس و شــورای نگهبــان‪ ،‬شــرایط بــرای شــرکت در‬ ‫انتخابــات دشــوارتر می شــود و شــاید حتــی دو گزینــه اشاره شــده‬ ‫بــاال هــم شــرایط احــراز صالحیــت را به دســت نیاورنــد‪.‬‬ ‫می شــود‪ .‬عــده ای از دریافــت روزی ‪ ٢٠‬تــا ‪٤٠‬هزارتومــان و برخــی ‪٨٠‬هزارتومــان ســخن‬ ‫می گوینــد؛ امــا انچــه مســلم اســت پرداختی هــا از قاعــده مشــخصی تبعیــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از کــودکان افغانــی می گویــد‪« :‬مــن ماهیانــه یک میلیــون و ‪٢٠٠‬هزارتومــان بابــت‬ ‫روزی هشت ســاعت کار دریافــت می کنــم»‪ .‬واقعیــت این اســت که کار کارگــران در‬ ‫فضــای کوره پزخانه هــا چنگــی بــه دل نمی زنــد‪ .‬ان هــا شــبانه روز تــاش می کننــد تــا‬ ‫لقمه نانــی به دســت اورنــد و به خاطــ ِر گرســنگی جانشــان را از دســت ندهنــد‪ .‬شــاید‬ ‫کارکــردن در کوره هــای اجرپــزی نســبت بــه بیــکاری‪ ،‬تجربــه مطلوب تــری به حســاب‬ ‫ایــد؛ امــا نبــود تامیــن اقتصــادی‪ ،‬معیشــتی و اســیب های روانــی و بهداشــتی کــه ایــن‬ ‫اقشــار را تهدیــد می کنــد‪ ،‬همــواره موضوعی ســت کــه نمی شــود از کنــار ان به ســادگی‬ ‫عبــور کــرد‪ .‬به نظــر می رســد کــه یکــی از عوامــل کارکــردن در چنیــن فضایــی‪ ،‬وجــود‬ ‫جبــر بــرای افرادی ســت کــه راه هایــی دیگــری بــرای کارکــردن برایشــان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫یکــی از پیرمردهایــی کــه ســال ها در کوره هــای اجرپــزی کار کــرده اســت‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«مــا کارگــران‪ ،‬اینــده ای پی ـش رو نداریــم؛ امــا وقتی کــه وارد ایــن فضــای کار می شــویم‪،‬‬ ‫چــاره ای بــه ادامــه ایــن راه برایمــان باقــی نمی مانــد و مجبوریــم تــا پیــری و ســالمندی در‬ ‫اینجــا کار کنیــم»‪ .‬او می گویــد‪« :‬بزرگ تریــن مســئله کارگــران ایــن کوره هــا این اس ـت که‬ ‫اکثریــت ان هــا بــا اســیب های فیزیکــی بســیاری در کار مواجــه می شــوند»‪ .‬به نظــر‬ ‫می رســد کــه باتوجه بــه وضعیــت ســخت اقتصــادی کشــور دراثــر کرونــا‪ ،‬مســئله امنیــت‬ ‫شــغلی ایــن کارگــران نیــز بیش از گذشــته بــا خطــر مواجــه شــده‪ .‬درواقــع‪ ،‬ایــن کارگــران‬ ‫تــا زمانــی در کوره هــا می ماننــد کــه بتواننــد کار کننــد و در تولیــد نقــش داشــته باشــند؛‬ ‫امــا زمانی کــه ایــن نقــش خــود را از دســت بدهنــد‪ ،‬بــا مشــکل بیــکاری مواجــه خواهنــد‬ ‫شــد و ازانجایی کــه شــغل یــا مهــارت خــاص دیگــری را بلــد نیســتند‪ ،‬همچنــان بــه ســپاه‬ صفحه 6 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیــس و کارفرمــا نیســت کــه حقــوق‬ ‫را پرداخــت می کنــد‪ .‬کارفرمــا پــول را‬ ‫مدیریــت می کنــد‪ .‬مشتری ســت کــه‬ ‫حقــوق را پرداخــت می کنــد‬ ‫هنری فورد؛‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪ Consumer Market Outlook‬گزارش داد؛‬ ‫مردم «هلند»؛‬ ‫مصرف کننده‬ ‫بیشترین میزان قهوه‬ ‫در سال ‪2020‬‬ ‫موسس شرکت خودروسازی فورد‬ ‫طبــق تبصــره ‪ ۶‬قانــون خریــد تضمینــی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی؛ دولــت موظــف‬ ‫اســت کــه نــرخ خریــد تضمینــی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی را پیــش از شــروع فصــل کشــت‪،‬‬ ‫مطابــق بــا هزینه هــای تولیــد و تــورم اعالمــی‬ ‫بانــک مرکــزی اعــام کنــد کــه متاســفانه طــی‬ ‫ســال های اخیــر‪ ،‬اجــرای ایــن قانــون نادیــده‬ ‫گرفتــه شــد‪ .‬اگرچــه امســال در ابتــدای فصــل‬ ‫در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت‪،‬‬ ‫پــس از ارائــه گــزارش دســتگاه های مرتبــط‬ ‫درخصــوص تامیــن گنــدم کشــور و اقدامــات‬ ‫صورت گرفتــه بــرای تــداوم خودکفایــی و ارائــه‬ ‫به صرفه تــر نــان بــه مــردم‪ ،‬قیمــت خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم اعــام شــد؛ امــا ایــن نــرخ بــا‬ ‫واکنــش شــدید جامعــه کشــاورزی روبـه رو شــد؛‬ ‫چراکــه بــا حــذف یارانــه نهاده هــای تولیــد‬ ‫و افزایــش چندبرابــری قیمــت ســموم و کــود‬ ‫شــیمیایی‪ ،‬ایــن نــرخ به هیچ عنــوان صرفــه‬ ‫اقتصــادی نــدارد‪ .‬در شــرایط فعلــی تحریــم کــه‬ ‫تامیــن امنیــت غذایــی کشــور بیش ازهرزمــان‬ ‫حائزاهمیــت اســت‪ ،‬اعــام قیمــت نامناســب‬ ‫خریــد تضمینــی گنــدم بــر ســایر محصــوالت‬ ‫اساســی همچــون دانه هــای روغنــی‪ ،‬چغندرقند‪،‬‬ ‫پنبــه و ‪ ...‬اثــر می گــذارد کــه ایــن امــر می توانــد‬ ‫خودکفایــی و پایــداری تولیــد را درمعرض خطــر‬ ‫قــرار دهــد و کار را بــه جایــی برســاند کــه بــرای‬ ‫تامیــن نیــاز داخــل‪ ،‬بــه کشــورهای بیگانــه‬ ‫نیازمنــد شــویم‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران‬ ‫جــوان؛ بســیاری از مســئوالن براین باورنــد‬ ‫اعــام قیمــت غیرکارشناســی خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم‪ ،‬شــوک بزرگــی بــه کشــاورزان وارد‬ ‫کــرد کــه اگــر هرچه ســریع تر دولتمــردان‬ ‫نســبت بــه اصــاح نــرخ اقــدام نکننــد‪،‬‬ ‫کشــاورزان انگیــزه خــود نســبت بــه تولیــد را‬ ‫از دســت می دهنــد کــه ایــن امــر در شــرایط‬ ‫فعلــی تحریــم و شــیوع ویــروس منحــوس‬ ‫کرونــا‪ ،‬تامیــن و ذخیره ســازی محصــوالت‬ ‫اســتراتژیک را دچــار چالــش می کنــد‪ .‬ســید‬ ‫جعفــر حســینی بــا انتقــاد نســبت بــه نــرخ‬ ‫اعالمــی خریــد تضمینــی گنــدم‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«بــا اعــام قیمــت ‪٤٠٠٠‬تومانــی نــرخ خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم‪ ،‬شــوک بزرگــی بــه کشــاورزان‬ ‫وارد شــد؛ چراکــه ان هــا انتظــار ایــن قیمــت را‬ ‫نداشــتند و معتقدنــد کــه صدایشــان بــه گــوش‬ ‫مســئوالن دولتی نرســیده اســت»‪ .‬مشــاور ارشــد‬ ‫هلند‬ ‫‪6.6‬‬ ‫فنالند‬ ‫سوئد‬ ‫نروژ‬ ‫‪5.5‬‬ ‫کانادا‬ ‫لبنان‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫المان‬ ‫برزیل‬ ‫قطر‬ ‫سوئیس‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی افزود‪:‬‬ ‫«طبــق مصوبــه اخیــر مجلــس شــورای اســامی؛‬ ‫قــرار بــود کــه کشــاورزان در امــر قیمت گــذاری‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ســهیم شــوند و همــواره‬ ‫ایــن امیــد در کشــاورزان ایجــاد شــد کــه خــود‬ ‫می تواننــد بــرای محصــول تولیدی شــان‬ ‫تصمیــم بگیرنــد؛ متاســفانه دولــت در اعــام‬ ‫نــرخ عجوالنــه رفتــار کــرد»‪ .‬او باتاکیدبراینکــه‬ ‫نــرخ ‪٤٠٠٠‬تومانــی خریــد‪ ،‬غیرکارشناسی ســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬باتوجه بــه اعــام نــرخ غیرمنطقــی خرید‬ ‫تضمینــی گنــدم‪ ،‬جــای این ســوال مطرح اســت‬ ‫کــه دولــت بــر چــه مبنایــی ایــن نــرخ را اعــام‬ ‫کــرده؛ درحالی کــه وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫به عنــوان متولــی تولیــد و سیاس ـت گذار در امــر‬ ‫تولیــد محصــوالت اساســی‪ ،‬قیمــت پیشــنهادی‬ ‫خریــد تضمینــی گنــدم را ‪٥٥٠٠‬تومــان اعــام‬ ‫کــرده بــود»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬بــا وجــود پیشــنهاد‬ ‫نــرخ ‪٥٥٠٠‬تومانــی خریــد گنــدم‪ ،‬جــای ایــن‬ ‫ســوال مطــرح اســت کــه دولــت ایــن قیمــت‬ ‫را از کجــا اورده اســت؟» او بااشــاره به اینکه‬ ‫گنــدم‪ ،‬نمــاد محصــوالت کشاورزی ســت‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬زمانی کــه روی قیمــت گنــدم بحــث‬ ‫می شــود‪ ،‬مابقــی محصــوالت متناســب بــا نــرخ‬ ‫گنــدم بایــد اعــام شــود» ‪ .‬او افــزود‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫اعــام قیمــت نامناســب خریــد تضمینــی گندم‪،‬‬ ‫پیش بینــی می شــود نــرخ کلــزا‪ ،‬چغندرقنــد‬ ‫و پنبــه پائیــن اعــام شــود»‪ .‬او بابیان اینکــه‬ ‫اینــده گنــدم کشــور درمعرض خطــر اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬باتوجه بــه اعــام نــرخ نامناســب خریــد‬ ‫کارگــران بیــکار می پیوندنــد‪ .‬یکی دیگــر از مشــکالتی کــه کــودکان درگیــر کار در ایــن محیــط بــا‬ ‫ان مواجــه می شــوند‪ ،‬بازمانــدن از تحصیــل اســت‪ .‬بســیاری ازان ها به دلیــل وضعیــت بــد اقتصــادی‬ ‫خانــواده‪ ،‬حتــی بعــد از تعطیلــی کوره هــا بــه مدرس ـه ها بازگشــت نمی کننــد و این مســئله باعــث‬ ‫می شــود کــه اســیب عدم امــکان تحصیــل بــرای ان هــا نیــز در کنــار فقــر و گرســنگی شــکل‬ ‫بگیــرد‪ .‬ازطرف دیگــر‪ ،‬پائین بــودن کیفیــت زندگــی‪ ،‬باعــث ایجــاد اســیب های روانــی و بهداشــتی‬ ‫نیــز بــرای ان هــا می شــود‪ .‬عدم امــکان دسترســی بــه مــواد غذایــی موردنیــاز بــدن‪ ،‬قرارگرفتــن‬ ‫در وضعیــت رفتارهــای ناســالم و نابهنجــار و بعض ـاً خشــونت های ناشــی از شــرایط ســخت کاری‪،‬‬ ‫باعــث ایجــاد تخریــب روانــی ان هــا نیــز می شــود‪ .‬تخریــب روانــی کــودکان‪ ،‬یک مســئله بســیارمهم‬ ‫اســت کــه اگــر بــه ان توجــه نشــود‪ ،‬به مــرور و طــی زمــان می توانــد عامــل تهدیــد در ورود فــرد‬ ‫بــه حلقــه کج روی هــای اجتماعــی شــود‪ .‬تجربــه نشــان می دهــد کــه کودکانــی کــه در شــرایط‬ ‫ســخت کاری قــرار می گیرنــد‪ ،‬بعض ـاً در بزرگ ســالی وارد باندهــای مافیایــی شــده و به نوعــی در‬ ‫رونــد ایجــاد کج روی هــای اجتماعــی حرفه ای تــر و ســازمان یافته تر نقش افرینــی می کننــد‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬کودکــی کــه در فضــای کوره پزخانه هــا بــا خشــونت های فیزیکــی و روانــی مواجــه اســت‪،‬‬ ‫ممکــن اســت در بزرگ ســالی بــه پدیــده قتــل‪ ،‬قاچــاق مــواد مخــدر‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬خودکشــی و ‪ ...‬روی‬ ‫اورد‪ .‬ازاین منظــر الزم اســت کــه بــرای ایــن کــودکان‪ ،‬اندیشـه ای کارامــد درراســتای بهینه ســازی‬ ‫کیفیــت زندگــی ان هــا درنظــر گرفــت‪ .‬در اینجــا بایــد درنظــر داشــت کــه متغیرهایــی کــه به لحاظ‬ ‫ذهنــی‪ ،‬جهان بینــی یــک کــودک را می ســازد‪ ،‬نقــش پررنگــی در هویــت انســانی او دارد‪ .‬فردی کــه‬ ‫احســاس می کنــد حقــوق اولی ـه اش نادیــده گرفتــه شــده یــا از همــان دوران کودکــی بــا مفهــوم‬ ‫گرســنگی و فقــر دس ـت به گریبان اســت‪ ،‬طبیعت ـاً در دوران بزرگ ســالی بــا پیچیدگی هــای ناشــی‬ ‫از این مســئله در جهان بینــی ذهنــی خــود مواجــه خواهــد شــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬ازمنظــر جامعه شناســی؛‬ ‫او وارد وضعیــت انومیــک یــا بی هنجــاری می شــود‪ .‬در وضعیــت بی هنجــاری‪ ،‬او هیــچ الگویــی را‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫بازتاب بین المللی حمایت های‬ ‫پژوهشی بانک سامان‬ ‫ایتالیا‬ ‫استونی‬ ‫پرتغال‬ ‫امریکا‬ ‫فرانسه‬ ‫‪۴۰۰۰‬تومانی خرید گندم‬ ‫موافقان و مخالفان نرخ‬ ‫ِ‬ ‫و پیش بینــی کاهــش ســطح زیرکشــت‪ ،‬نگــران‬ ‫تامیــن گنــدم ســال اینــده هســتیم؛ چراکــه‬ ‫عالوه بــر مصــرف نــان؛ بایــد مقــداری به عنــوان‬ ‫ذخایــر اســتراتژیک در ســیلوها داشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫او بــا اظهــار نگرانــی نســبت بــه اینــده تامیــن‬ ‫امنیــت غذایــی کشــور‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬بــا وجــود‬ ‫پیش بینــی اعــام نــرخ ســایر محصــوالت‬ ‫کشــاورزی؛ بــراورد می شــود کــه ســطح‬ ‫زیرکشــت کلــزا بــه صفــر برســد کــه بااین وجــود؛‬ ‫انتظــار مـی رود دســتگاه های ذی ربــط ورود کنند‬ ‫تــا مشــکلی در تامیــن امنیــت غذایــی کشــور در‬ ‫شــرایط فعلــی تحریــم ایجــاد نشــود» ‪ .‬او ضمنـاً‬ ‫باتاکیدبــر این مســئله کــه کمیســیون کشــاورزی‬ ‫بایــد بــر قیمــت کارشناســی پافشــاری کنــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬نظــام صنفــی کشــاورزی مطابــق‬ ‫بــا هزینه هــای واقعــی تولیــد‪ ،‬نــرخ پیشــنهادی‬ ‫خــود را اعــام کــرد و اکنــون بــر اعــام ایــن نرخ‬ ‫بایــد اصــرار ورزد تــا تولیــد محصــوالت اساســی‬ ‫دچــار مخاطــره نشــود»‪ .‬رحمت الــه نــوروزی‬ ‫بابیان اینکــه اعــام قیمــت غیرکارشناســی خرید‬ ‫تضمینــی‪ ،‬اینــده تولیــد را دچــار خطــر می کند‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬دراین طــرح‪ ،‬کمیســیون کشــاورزی‬ ‫قــرار اســت کــه قیمــت محصــوالت کشــاورزی‬ ‫برمبنــای انالیــز واقعــی هزینه هــای کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت و برداشــت اعــام شــود؛ چراکــه قیمــت‬ ‫تمــام نهاده هــای تولیــد؛ ازجملــه کــود‪ ،‬ســم و ‪...‬‬ ‫چندبرابــر رشــد داشــته اســت»‪ .‬عضو کمیســیون‬ ‫کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬تاخیــر‬ ‫در اعــام قیمــت خریــد تضمینــی یــا اعــام‬ ‫قیمــت غیرکارشناســی محصــوالت کشــاورزی را‬ ‫درتضادبــا شــعار ســال دانســت و تاکیــد کــرد‪« :‬با‬ ‫وجــود جهــش چشــمگیر قیمــت ســموم و کــود‬ ‫شــیمیایی درپــی حــذف یارانــه نهاده هــای تولید‪،‬‬ ‫نگــران اینــده خودکفایــی گنــدم هســتیم»‪ .‬او‬ ‫بااشــاره به اینکه سرنوشــت نــان و گنــدم نبایــد‬ ‫بــه یکدیگــر گــره بخــورد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬نــان‪،‬‬ ‫غــذای اصلــی خانوارهــا محســوب می شــود؛‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬مســئوالن بایــد تدابیــری اتخــاذ کننــد‬ ‫تــا یارانــه به ســمتی هدایــت پیــدا کنــد کــه‬ ‫مایحتــاج اولیــه دچــار مخاطــره نشــود»‪ .‬علیقلــی‬ ‫ایمانــی نــرخ ‪٤٠٠٠‬تومانــی خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم را نامناســب دانســت و گفــت‪« :‬اگرچــه‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪7‬‬ ‫تشــکل ها هریــک از دیــدگاه خــود مســائلی را‬ ‫مطــرح می کننــد؛ امــا دولــت کالن قضیــه را‬ ‫می بینــد و معتقــد اســت افزایــش نــرخ تنهــا‬ ‫نبایــد مــاک عمــل قــرار گیــرد»‪ .‬نایب رئیــس‬ ‫بنیــاد ملــی گنــدم کاران افــزود‪« :‬مســئوالن‬ ‫دولتــی براین باورنــد کشــاورزان به جــای افزایــش‬ ‫نــرخ بایــد عملکــرد در واحــد ســطح را افزایــش‬ ‫دهنــد؛ زیــرا بــا نــرخ ‪۶۶۵‬تومانــی هرکیلــو‬ ‫ارد‪ ،‬دولــت ‪٣٤٠٠‬تومــان در هرکیلــو نــان بــه‬ ‫مــردم یارانــه می دهــد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬بنیــاد‬ ‫ملــی گنــدم کاران به عنــوان نماینــده جامعــه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬نــرخ ‪٤٠٠٠‬تومانــی خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم را نامناســب می دانــد و معتقــد اســت در‬ ‫شــرایط فعلــی کشــاورزان نبایــد فشــار بــر دولــت‬ ‫بیاورنــد»‪ .‬او باتاکیدبــر اجــرای مصوبــه دوفوریتــی‬ ‫خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬اگــر نــرخ خریــد تضمینــی محصــوالت‬ ‫بــا مشــورت شــورای نگهبــان اعــام شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫نــرخ عادالنه تــر خواهــد بــود؛ بدین منظــور‬ ‫انتظــار مـی رود کــه نماینــدگان مجلــس به عنوان‬ ‫ناظــر بــر اجــرای قانــون کــه معتقدنــد نــرخ نباید‬ ‫کمتــر از ‪ ٤٥٠٠‬تــا ‪٤٦٠٠‬تومــان اعــام شــود‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن امــر ورود کننــد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬در مصوبــه‬ ‫جدیــد مجلــس‪ ،‬تشــکل ها و کشــاورزان در امــر‬ ‫قیمت گــذاری حضــور دارنــد و در قانــون قبلــی‪،‬‬ ‫مجلــس بــا ورود بــه امــر قیمت گــذاری می توانــد‬ ‫نــرخ خریــد گنــدم را برمبنــای انالیــز هزینه هــای‬ ‫تولیــد‪ ،‬نــرخ جهانــی گنــدم و تــورم محاســبه‬ ‫کنــد و هم اکنــون به عنــوان ناظــر بــر اجــرای‬ ‫قانــون بــا ایــن ســه ایتــم بایــد بررســی کنــد‬ ‫کــه ایــا نــرخ اعالمــی منصفانــه و مطابــق بــا‬ ‫هزینه هــای تولیــد اســت؟» او بااشــاره به اینکه‬ ‫خریــد گنــدم انحصــاری دراختیــار دولــت اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬درشــرایطی که امــکان صــادرات‬ ‫گنــدم و حمــل از اســتانی بــه اســتان دیگــر‬ ‫وجــود نــدارد یــا خریــداری در بــازار نیســت کــه‬ ‫باالتــر از قیمــت دولــت اقــدام بــه خریــد محصول‬ ‫از کشــاورزان کنــد؛ حــوزه گنــدم‪ ،‬ارد و نــان‬ ‫ـی ایــن‬ ‫انحصــاری دراختیــار دولــت اســت و چرایـ ِ‬ ‫قصــه را بایــد از دولــت پرســید کــه بــر کــدام‬ ‫مبنایــی نــرخ ‪٤٠٠٠‬تومانــی را بــرای خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم اعــام کــرده اســت»‪.‬‬ ‫نمی پذیــرد و به شــدت بــا همــه الگوهایــی کــه جامعــه بــه او پیشــنهاد می دهــد‪ ،‬مقابلــه می کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کــودکان کوره هــای اجرپــزی براین اعتقــاد بوده انــد کــه «زندگــی ان هــا ســخت اســت»‪.‬‬ ‫وقتــی کودکــی مفهــوم ســختی از زندگــی را دریافــت کنــد درواقــع‪ ،‬او دیگــر کــودک به حســاب‬ ‫نمی ایــد و دوران کودکــی خــود را از دســت داده‪ .‬او کودکی ســت کــه بــه دوران بزرگ ســالی رانــده‬ ‫شــده اســت درواقــع‪« ،‬کــودک بزرگ سالی»ســت کــه از زندگــی ســختی و رنــج را دریافــت می کنــد‬ ‫و نمی دانــد کــه کودکــی می توانــد همــراه دریافــت محبــت‪ ،‬بــازی و تفریــح و اســایش باشــد‪.‬‬ ‫تابســتان ها بــرای کــودکان کوره هــای اجرپــزی هرگــز رنــگ زیبایــی نــدارد‪ .‬حــاال دیگــر کرونــا‬ ‫هــم بــر ســختی های کار اضافــه شــده و ان هــا بایــد در هــراس باشــند کــه بــا کرونا گرفتــن از‬ ‫کار در کوره هــا هــم بازمی ماننــد و نمی تواننــد معیشــت خــود را به ســادگی بگذراننــد‪ .‬در اینجــا‬ ‫بایــد بــه ذکــر این نکتــه توجــه کــرد‪ ،‬بــرای تحقــق یــک جامعــه توســعه یافته و ارام نیــاز اســت‬ ‫کــه رضایــت از زندگــی را بــرای همــه اقشــار جامعــه تســهیل کنیــم‪ .‬رضایــت بــرای کــودک کار‬ ‫ایجــاد امنیــت اقتصــادی و تحقــق شــرایط تحصیــل رایــگان اســت‪ .‬مــا بایــد بــه نیازهــای اولیــه‬ ‫کــودکان پاســخ دهیــم‪ .‬ان هــا بــا جبــر مــا به دنیــا امده انــد و نبایــد بــا ســختی های ناشــی از اقتصــاد‬ ‫سرمایه ســاالری دچــار اســتثمار و حاشیه نشــینی شــوند‪ .‬کــودکان کار فرصت هــای اقتصــادی زیادی‬ ‫را بــرای کشــور ایجــاد می کننــد‪ ،‬ان هــا کار می کننــد تــا برج هــا در شــهرهای بــزرگ ســاخته‬ ‫شــود‪ .‬بــدون حضــور کــودکان کار در کوره هــای اجرپــزی هیــچ ســتونی بــاال نمـی رود‪ .‬بایــد بــرای‬ ‫کســانی که در اهتــزاز ســتون ها نقــش دارنــد‪ ،‬ارزش افرینــی کــرد‪ .‬بایــد بــه تکریــم کــودکان روی‬ ‫اوریــم و ان هــا را از حاشــیه‪ ،‬بــه متــن زندگــی بازگردانیــم‪ .‬چه بســا دراین بیــن‪ ،‬کودکانــی کــه‬ ‫اســتعدادهایی در راه تغییــر سرنوشــت و اینــده یــک کشــور را داشــته باشــند؛ پس باید بســتر تغییر‬ ‫ایــن شــرایط را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد یادگار امام (ره)‬ ‫پژوهــش مــورد حمایــت بانــک ســامان در مجلــه معتبــر‬ ‫‪ Research World‬منتشــر و بــا اســتقبال جامعــه علمــی‬ ‫بین المللــی مواجــه شــد‪ .‬به گــزارش ســامان رســانه؛‬ ‫پژوهــش مــورد حمایــت بانــک ســامان کــه پیرامــون‬ ‫توانمندســازی اپلیکیشــن های بانکی ســت‪ ،‬در مجلــه‬ ‫‪ ،Research World‬رســانه انالیــن ‪( ESOMAR‬انجمــن‬ ‫جهانــی تحقیقــات بــازار) منتشــر و بــا اســتقبال جامعــه‬ ‫علمــی در ســطح جهــان مواجــه شــده اســت‪ .‬ایــن پژوهش‬ ‫کــه بــه ســفارش بانــک ســامان و بــا همــکاری شــرکت‬ ‫شــرکت تحقیقــات بــازار ‪ ReWise‬انجــام شــده‪ ،‬بــا پشــتوانه‬ ‫پتانســیل های جامعــه ایــران در جهــت ایجــاد تجربــه ای‬ ‫خوشــایندتر بــرای کاربــران از اپلیکیشــن های بانکــی‬ ‫صــورت پذیرفــت‪ .‬نتایــج ایــن مطالعــه منجــر بــه ارزیابــی‬ ‫تجربــه کاربــری اپلیکیشــن بانــک ســامان و بهبود ان شــد‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن اصــاح اپلیکیشــن از یــک طــرف و پشــتیبانی‬ ‫مرکــز تمــاس و شــعب بانــک ســامان از طــرف دیگــر‪،‬‬ ‫بــرای نصــب و فعالســازی اپلیکیشــن منجــر بــه افزایــش‬ ‫نــرخ اســتفاده فعــال از ان و ارتقــاء ســطح رضایت منــدی‬ ‫کاربــران شــده اســت‪ .‬الزم به ذکر اســت؛ بانــک ســامان در‬ ‫راســتای ایفــای مســئولیت های اجتماعــی خــود بــرای‬ ‫توســعه علــم و دانــش‪ ،‬حمایــت از پژوهش هــا و تحقیقــات‬ ‫علمــی را در دســتور کار خــود دارد‪.‬‬ ‫تکالیف بانک مرکزی برای‬ ‫برگزاری مجمع بانک دی‬ ‫بانــک مرکــزی بــا برگــزاری‬ ‫مجمــع عــادی به طــور‬ ‫فوق العــاده بانــک زیــان ده دی‬ ‫بــرای ســال مالــی منتهــی بــه‬ ‫اســفند ماه ‪ ۹۸‬منــوط بــه اعمــال‬ ‫چنــد تکلیــف موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی بــا درخواســت بانــک دی جهــت برگــزاری‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی به طــور فوق العــاده بــرای تصویــب‬ ‫صورت هــای مالــی منتهــی بــه اســفند ماه ‪ ۹۸‬منــوط‬ ‫بــه طــرح صورت هــای مالــی واصلــه در مجمــع و انجــام‬ ‫اعمــال مــوارد زیــر موافقــت کــرد‪ .۱ .‬رعایــت کامــل ضوابــط‬ ‫و مقــررات ابالغیــه ایــن بانــک درخصــوص طبقه بنــدی‬ ‫دارایی هــا و ذخیره گیــری مطالبــات مشــکوک الوصول‬ ‫در ســال جــاری و اعمــال ثبت هــای اصالحــی الزم بابــت‬ ‫کســری ذخایــر اختصاصــی وفــق مفــاد بندهــای ‪ ۷ ،۴‬و‬ ‫‪ ۱۲‬گــزارش حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی حداقــل‬ ‫به مبلــغ ‪ ۵۲۴.۹‬میلیارد تومــان عالوه بــر مجمــوع ذخایــر‬ ‫اختصاصــی و عمومــی مطالبــات مشــکوک الوصول منــدرج در‬ ‫صورت هــای مالــی موصــوف و اصــاح و تعدیــل حســاب های‬ ‫بانــک از این بابــت بالفاصلــه پــس از برگــزاری مجمــع و‬ ‫ارائــه مســتندات مربــوط بــه ایــن بانــک ‪ .۲‬لــزوم تعدیــل‬ ‫درامد هــای بانکــی بــه مبلــغ ‪ ۶۹۶.۹‬میلیارد تومــان در رعایــت‬ ‫کامــل ضوابــط و مقــررات ابالغــی ایــن بانــک در خصــوص‬ ‫نحــوه شناســایی درامدهــا با توجه بــه دســتورالعمل شناســایی‬ ‫درامــد موسســات اعتبــاری موضــوع بخشــنامه ‪ ۲۳‬خرداد مــاه‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬و اصــاح و تعدیــل حســاب های بانکــی از ایــن‬ ‫بابــت بالفاصلــه پــس از برگــزاری مجمــع و ارائــه مســتندات‬ ‫مربوطــه بــه ایــن بانــک ‪ .۳‬رفــع مغایرت هــای مربــوط بــه‬ ‫محاســبات ســود مشــارکت ریالــی و مــازاد ســود پرداختــی‬ ‫بــه ســپرده گذاران در ســال ‪ ۹۸‬بــا مــواد دســتورالعمل‬ ‫نحــوه محاســبه و تقســیم ســود مشــاع و انجــام اصالحــات‬ ‫الزم از جملــه در خصــوص مصــارف مشــاع‪ ،‬ســود مشــاع و‬ ‫حق الوکالــه در صورت هــای مالــی میانــدوره ای ســال جــاری‬ ‫و پــس از ان ‪ .۴‬جلــب توجــه اعضــای مجمــع بــه مــوارد زیــر‬ ‫و انجــام اقدامــات و اتخــاذ تصمیمــات الزم در مــورد هــر یــک‬ ‫از انهــا ‪ .۵‬قرائــت ایــن نامــه در مجمــع عمومــی‪ ،‬تشــریح اثــار‬ ‫ان بــر حســاب های بانــک‪ ،‬درج مفــاد ان در صورت جلســه‬ ‫و خالصــه تکالیــف مجمــع و بارگــذاری ایــن نامــه بــر روی‬ ‫پرتــال ســامانه جامــع اطالع رســانی کــدال‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫جهان حسنمعجونی‬ ‫در‬ ‫کندوکاوی‬ ‫ِ‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫‪eslami.shahla35@gmail.com‬‬ ‫حســن معجونــی این روزهــا فیلــم «بی حســی موضعــی» را در اکــران انالیــن دارد‬ ‫کــه در ان بــا پارســا پیروزفــر و بــاران کوثــری همبازی ســت‪ .‬او متولــد ‪ ۲۸‬دی مــاه‬ ‫‪ ۱۳۴۷‬در زنجــان اســت‪ .‬در رشــته ادبیــات نمایشــی تحصیــل کــرده و سرپرســتی‬ ‫نمایشــی «لیــو» را برعهــده دارد‪ .‬او بــا ســریال «مســافران» به کارگردانــی‬ ‫گــروه‬ ‫ِ‬ ‫رامبــد جــوان و همچنیــن ســریال «شــمعدونی» به کارگردانــی ســروش صحــت‬ ‫بیشــتر شــناخته شــد‪ .‬معجونــی بــرای بــازی در فیلــم «خــوک» به کارگردانــی مانــی‬ ‫حقیقــی؛ نامــزد تندیــس زریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد از بیســتمین دوره‬ ‫جشــن ســینمای ایــران شــد؛ بااین حــال‪ ،‬او همچنــان یــک چهــره موفــق و‬ ‫محبــوب تئاتری ســت‪ .‬حســن معجونــی دربــاره انتخاب هایــش در ســینما بــرای‬ ‫بازیگــری می گویــد‪« :‬ســینما را به خاطــر ادم هایــش رفتـه ام و مـی روم؛ نــه به خاطــر‬ ‫فیلم نامه هایــش‪ .‬اگــر بــرای کمــال تبریــزی بــازی کــردم‪ ،‬به خاطــر شــخص او‬ ‫بــود‪ .‬اص ـ ًا کســی بــرای اســم یــک نویســنده بــه ســینما نم ـی رود! ایــن ادم هــای‬ ‫ســینما هســتند کــه مــا را جلــب می کننــد‪ .‬هــر زمــان نمایشــی کار می کنــم در‬ ‫کنــارش هــزاران چیــز می خوانــم و می بینــم امــا در ســینما هرگــز ایــن اتفــاق‬ ‫برایــم نمی افتــد‪ .‬یکــی از مســائل این اس ـت که در ســینما کســی بــا متــن کلنجــار‬ ‫نمـی رود‪ .‬وقتــی فهمیــدم اصغــر فرهــادی قبــل از شــروع فیلم بــرداری «دربــاره الی»‬ ‫حــدود یکــی‪ ،‬دومــاه بــا بازیگــران روی متــن کار کرده انــد‪ ،‬خیلــی خوشــحال شــدم‬ ‫امــا می دانســتم ایــن اتفــاق به خاطــر ســابقه تئاتــری فرهــادی اســت‪ .‬متــن نیــاز بــه‬ ‫تمریــن دارد؛ درحالی کــه در ســینما افــراد طــوری رفتــار می کننــد کــه انــگار همــان‬ ‫لحظــه همه چیــز را فهمیده انــد و حتــی بعضی هایشــان خیلــی از موضــع بــاال نــگاه‬ ‫می کننــد‪ .‬درگیرشــدن بــا متــن‪ ،‬مســئله مهمــی اســت‪ .‬خیلــی دوســت دارم یک نفر‬ ‫بیایــد و بعضــی از کارهایــی را کــه در اجــرا هســت در ســینما کار کنــد؛ ببینــم ایــا‬ ‫می توانــد؟» او کــه تجربیــات موفقــی هــم در تلویزیــون داشــته؛ امــا در ایــن مدیــوم‬ ‫کـم کار اســت‪ ،‬توضیــح می دهــد‪« :‬تلویزیــون را به خاطــر هردمبیلی بودنــش دوســت‬ ‫نــدارم! وقتــی پــروژه ای کلیــد می خــورد‪ ،‬همــه به ســرعت شــروع به کار می کننــد‬ ‫و تبدیــل بــه کارگــر می شــوند و در کارگــری هــم هیــچ حالــی وجــود نــدارد و‬ ‫شــما بایــد فرمان بــردار باشــید امــا ایــن باعــث نمی شــود کــه ک ـم کاری بکنــم!»‬ ‫او درپاســخ به اینکه ایــا به نظــرش تلویزیــون و ســینما ســطحی پایین تــر بــرای‬ ‫یــک بازیگــر تئاتــر دارنــد؟ توضیــح می دهــد‪« :‬بگذاریــد یــک مثــال واضــح و روشــن‬ ‫بزنــم؛ مثــل این اسـت که شــما مدت هــا در اســتخری بــا ابعــاد بــزرگ در حــال شــنا‬ ‫هســتید و بعــد کــه می پریــد داخــل یــک حــوض‪ ،‬دیگــر شــناکردنی وجــود نــدارد‬ ‫و فقــط خیــس می شــوید! معمــوالً دوســتان ســینمایی و تلویزیونـی ام از ایــن نــگاه‬ ‫مــن ناراحــت می شــوند امــا ایــن واقعیــت اســت‪ .‬مــن در اســتخر بــزرگ تئاتــر شــنا‬ ‫کــرده ام‪ ،‬امــا بــه کار کســی توهیــن نمی کنــم و فقــط یــک مقایســه انجــام می دهــم‪.‬‬ ‫قطعـاً در نمایــش‪ ،‬کیفیتــی هســت کــه مــن را بــه کشــف می رســاند امــا در ســریال‬ ‫چیــزی کشــف نمی شــود»‪ .‬ایــن بازیگــر و کارگــردان دربــاره نــوع مواجه ـه اش بــا‬ ‫متــون نمایشــی بــرای کارگردانــی نیــز می گویــد‪« :‬دوســتانی دارم کــه اســتایل کاری‬ ‫مــن را می شناســند و گاه نمایشــنامه هایی را پیشــنهاد می دهنــد؛ چــون می داننــد‬ ‫مــن از ان نــوع کار خوشــم می ایــد؛ به اصطــاح ســبدی دارم کــه پیشــنهادها در‬ ‫ان موجــود اســت و این طــور نیســت کــه مــن بــروم و چندیــن نمایشــنامه بخوانــم‬ ‫و بعــد از میــان ان هــا یکــی را انتخــاب کنــم»‪ .‬او دربــاره اینکــه چــرا بعضــی از‬ ‫نمایشــنامه ها به دفعــات در ایــران کار می شــوند و اینکــه ایــن تکرارهــا خــوب‬ ‫اســت یــا نــه؟ می گویــد‪« :‬به نظــرم مهم تــر از ســاختار یــا اینکــه فــان نمایشــنامه‬ ‫قبـ ًا اجــرا شــده‪ ،‬خوانــش اثــر اســت‪ .‬اینکــه خوانــش چــه متنــی در شــرایط کنونی‬ ‫جامعــه می توانــد تبدیــل بــه متنــی مناســب و زنــده شــود‪ ،‬مهــم اســت‪ .‬متن هــای‬ ‫نمایشــی زیــادی هســتند کــه می توانیــم ان هــا را بخوانیــم امــا درواقــع متعلــق بــه‬ ‫االن نیســتند و ســنخیتی بــا شــرایط زمانــی االن مــا ندارنــد» او بااشــاره به اینکه‬ ‫ادبیــات نمایشــی خوانــده اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬یــادم هســت ان زمــان کتابــی از‬ ‫کریســتین بوبــن می خوانــدم‪ .‬در بخشــی از کتــاب دراین بــاره صحبــت می کــرد‬ ‫کــه وقتــی بعضــی کتاب هــا را زیــاد بــاز می کنیــد‪ ،‬انــگار اتفــاق عجیبــی می افتــد!‬ ‫به یــاد دارم وقتــی بــرای اولین بــار نمایشــنامه ای از چخــوف را خوانــدم‪ ،‬ایــن تجربــه را‬ ‫درک کــردم؛ یعنــی یک جورهایــی حــس می کــردم وقتــی کار را می خوانــم‪ ،‬حتــی‬ ‫نو ســالی نداشــتم به خاطــر م ـی اورم یــا جابه جایــی‬ ‫افتــاب ان روزهایــی را کــه س ‬ ‫برگ هــای یــک بــاغ را توســط بــاد حــس می کنــم!» او کــه از عالقه منــدان جــدی‬ ‫عرصــه تئاتــر اســت‪ ،‬دربــاره این نــوع نــگاه خــود می گویــد‪« :‬در مصاحبه هایــم از‬ ‫تئاتــر زیــاد دفــاع می کنــم‪ .‬بعضی هــا فکــر می کننــد عقــده ای هســتم یــا خیلــی‬ ‫متعصــب! امــا واقعـاً فرهنگــی کــه در تئاتــر هســت در کارهــای تصویــری نیســت‪.‬‬ ‫هیچ کــدام از فیلم نامه هایــی کــه خوانــده ام تاثیــری را کــه یــک نمایشــنامه روی‬ ‫مــن می گــذارد‪ ،‬نــدارد‪ .‬درواقــع اتفاقی کــه در نمایــش می افتــد‪ ،‬برمبنــای ان تاثیــر‬ ‫اســت‪ .‬هیــچ فیلم نامـه ای مــرا بــه فکــر وادار نکــرده اســت امــا بارهــا نمایشــنامه هایی‬ ‫را خوانــده ام کــه مــرا وادار کــرده از جایــم برخیــزم و بــه ان فکــر کنــم!» او دربــاره‬ ‫اینکــه ایــا حــس می کنــد ســینما ان جدیــت و اهمیــت الزم بــاری یــک بازیگــر‬ ‫تئاتــر را نــدارد؟ می گویــد‪« :‬شــاید هنــوز ســینمای ایدئــال خــودم را پیــدا نکــرده ام‬ ‫امــا قطعـاً حضــور در ســینما هــم شــکلی از بازیگــری اســت کــه برایــم جذاب اســت‪.‬‬ ‫مگــر می شــود به عنوان مثــال تئاتــر کار کنــم امــا جاودانگــی اثــر میــان کونــدرا‬ ‫را از یــادم بــرود؟ مــن ان همــه فیلــم خوبــی را کــه دیــدم از خاطــر نخواهــم بــرد‪.‬‬ ‫اولیــن فیلمــی کــه در زندگـی ام دیــدم‪ ،‬کینــگ کونــگ بــود‪ ،‬خیلــی کوچک بــودم و‬ ‫ان را فقــط یک بــار دیــدم‪ .‬دومیــن فیلــم زندگـی ام‪ ،‬پاپیــون بــود کــه ان را هشـت بار‬ ‫دیــدم؛ حتــی از خانــه فــرار می کــردم و می رفتــم ان فیلــم را می دیــدم‪ .‬اصــ ًا‬ صفحه 8 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫چهره ها‬ ‫او در کنــار افتخــارات داخلــی؛ برنــده دو‬ ‫جایــزه از جشــنواره های خارجــی نیــز‬ ‫شــده‪ :‬جایــزه «اســپک تــاکل» بــرای «در‬ ‫میــان ابرهــا» اجرا شــده در جشــنواره‬ ‫تئاتــر زوریــخ؛ ‪ ۲۰۰۶‬و جایــزه «ماریــا»‬ ‫بــرای بهتریــن بازیگــر مــرد به خاطــر‬ ‫فیلــم «خــوک»‬ ‫‪9‬‬ ‫شجریان؛‬ ‫ ‬ ‫خسرو اواز ایران‬ ‫محمدرضــا شــجریان ‪ ۱۷‬مهر مــاه ‪ 1399‬پــس از ی ـک دوره طوالنــی مبــارزه بــا بیمــاری‪ ،‬در‬ ‫ســن ‪ ۸۰‬ســالگی دار فانــی را وداع گفــت‪ .‬شــجریان در دنیــا هنرمنــدی شناخته شــده بــود؛‬ ‫چنانچــه ســایت انجمــن اســیا او را پراوازه تریــن هنرمنــد موســیقی اصیــل ایرانــی‪ ،‬روزنامه‬ ‫«ونکوورســان» او را یکــی از مهم تریــن هنرمنــدان موســیقی جهــان و همچنیــن رادیــوی‬ ‫عمومــی ملــی (‪ )NPR‬در ســال ‪ ۲۰۱۰‬وی را یکــی از ‪ ۵۰‬صــدای برتــر جهــان معرفــی کــرده ‬ ‫اســت‪ .‬اســتاد شــجریان نامــزد دو جایــزه گرمــی نیــز بــوده اســت‪ .‬او در قرائــت قــران نیــز‬ ‫ـی اوســت کــه ســازمان میــراث‬ ‫فعالیــت داشــته و دعــای «ربنــا» معروف تریــن تــاوت قرانـ ِ‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری به عنــوان اثــر ملــی ثبــت کــرد ه اســت‪.‬‬ ‫نویسندگان بزرگ‬ ‫که نوبل ادبیات نگرفتند!‬ ‫نمی دانســتم چه چیــز ان کار مــرا جــذب کــرده‪ ،‬شــاید‬ ‫تنهایــی یــک مــرد بــود‪ .‬بعــدازان در تمــام این ســال ها‬ ‫دیگــر پاپیــون را ندیــدم! حال وهوایــی کــه در فیلــم بــود‬ ‫برایــم عجیــب و دوست داشــتنی بــود‪ .‬مگــر می شــود‬ ‫اثــار بــزرگ و خــوب ســینما را از یــاد بــرد؟» او کــه‬ ‫زندگــی ارام و دور از حاشــیه ای را دارد‪ ،‬دربــاره اینکــه‬ ‫ایــا گاهــی حــس نمی کنــد رونــد زندگ ـی اش تکــراری‬ ‫شــده؟ توضیــح می دهــد‪« :‬ایــن را کــه ایــا زندگــی ام‬ ‫دچــار ســیکل یکنواختــی شــده یــا نــه می توانــم‬ ‫این طــور توضیــح بدهــم کــه به نظــر شــما ایــا زنــان‬ ‫خانــه دار مــا این گونــه زندگــی نمی کننــد؟ مگــر در‬ ‫زندگی شــان اتفــاق عجیبــی می افتــد؟ حتــی همیشــه‬ ‫در بحث هــای عــادی جلوتــر از مــا مردهــا هســتند و‬ ‫جاهایــی مــچ مــا را گرفته انــد‪ .‬به نظــر می رســد کــه‬ ‫ایــن ســیکل تکــراری‪ ،‬چیزهــای خوبــی هــم دارد‪ .‬مــن‬ ‫از ان بچه تئاتری هایــی هســتم کــه فلســفه شــرقی را‬ ‫دنبــال می کنــم و ایــن تکــرار برایــم چیزهایــی هــم‬ ‫داشــته اســت‪ .‬راســتش مــن از حال وهــوای خــودم‬ ‫خیلی کــم بیــرون مــی روم امــا حــس می کنــم در‬ ‫ایــن ســیکل تکــراری‪ ،‬امــروز همــان روز قبــل نیســت‬ ‫و اتفاق هــای دیگــری در حال افتــادن اســت»‪ .‬او‬ ‫باتوضیح اینکــه ســعی کــرده زندگــی را الزامـاً از دریچــه‬ ‫ســختی هایش نــگاه نکنــد‪ ،‬می گویــد‪« :‬بچه هایــی‬ ‫کــه بــا مــن کار کرده انــد می داننــد مــن جــزو‬ ‫راحت تریــن ادم هــا هســتم‪ .‬به راحتــی خــودم را در‬ ‫جــای دیگــری حــل می کنــم! چیــزی شــبیه همیــن‬ ‫ســریال بازی کردنم اســت؛ یعنــی شــاید فضــای کار‬ ‫را دوســت نداشــته باشــم امــا وقتــی وارد ان شــدم بــا‬ ‫ان فضــا همــراه می شــوم‪ .‬بعضــی از بازیگرهــا هســتند‬ ‫کــه در مصاحبه هــای ان هــا دیــده ام کــه می گوینــد‬ ‫مثــ ً‬ ‫ا ســر ایــن نقــش فــان کار را کردیــم و چنــد‬ ‫شــب نخوابیدیــم و ‪ ...‬امــا اصـ ً‬ ‫ا ان گونــه نیســتم! مــن‬ ‫ادمــی تک بعــدی بــا نگاهــی بســته نیســتم کــه‬ ‫بگویــم همه چیــز یــا خــوب اســت یــا بــد‪ .‬همیشــه‬ ‫ایــن چیزهــا نســبی هســتند و هــر ادمــی‪ ،‬هــر اتفاقــی‪،‬‬ ‫هرچیــزی در دنیــا می توانــد هــم ویژگی هــای خــوب‬ ‫و هــم ویژگی هــای بــد داشــته باشــد‪ .‬این هــا همیشــه‬ ‫درکنارهــم هســتند‪ .‬برای همیــن نگاهــم بــه موضوعات‬ ‫این طــور نیســت کــه چیــزی ان قــدر بــد اســت کــه‬ ‫می توانــد مــورد ناراحتــی مــن بشــود‪ .‬بــا همــه این هــا‬ ‫ی اســت»‪.‬‬ ‫مســئله ای کــه دوســتش نــدارم‪ ،‬بی نظمــ ‬ ‫معجونــی ادامــه می دهــد‪« :‬مســئله ای کــه درمــورد‬ ‫ناراحتــی و غــم وجــود دارد این اســت که مانــدگار‬ ‫نیســتند و به همین علــت فرامــوش می شــوند‪ .‬حتــی‬ ‫گاهــی دراثــر زمــان ان قــدر کم رنــگ یــا بی اهمیــت‬ ‫می شــوند کــه شــما بعدهــا وقتــی بــه ان موضــوع‬ ‫ناراحت کننــده نــگاه می کنیــد‪ ،‬خنده تــان می گیــرد؛‬ ‫یعنــی هر چــه از ناگواری هــا فاصلــه بیشــتری‬ ‫می گیریــد‪ ،‬حــس می کنیــد چقــدر ان زمــان کــه‬ ‫روی داد‪ ،‬ادمــی احساســاتی بــود و ایــن برایتــان عجیب‬ ‫می شــود»‪ .‬او دربــاره دوران کودکــی خــود می گویــد‪:‬‬ ‫«در کودکــی واقعــاً شــیطان بــودم امــا ازان دســت‬ ‫بچه هایــی کــه شیطنتشــان به اصطــاح زیرزیرکــی‬ ‫بــود و گاهــی تقصیرهــا را گــردن دیگــران می انداختــم‬ ‫و خــودم ســکوت می کــردم‪ .‬همین حــاال هــم وقتــی‬ ‫قــرار باشــد از ناراحتــی فــرار کنــم و خــودم را از شــرایط‬ ‫بــد بیــرون بکشــم‪ ،‬شــیطنت می کنــم و بــرای خــودم‬ ‫می خنــدم؛ چــون به نظــرم اگــر شــوخ طبعی نباشــی‪،‬‬ ‫انعطــاف الزم را نــداری و اذیــت می شــوی»‪.‬‬ ‫نوبــل ادبیــات ســال ‪ ۲۰۲۰‬به دلیــل «صــدای شــاعرانه متمایــز لوئیــز‬ ‫گلــوک کــه بــا زیبایــی ســاده تجربه هــای شــخصی را جهانــی کــرده»‪،‬‬ ‫بــه ایــن شــاعر زن امریکایــی اعطــا شــد‪« .‬لوئیــز گلــوک» متولــد ‪۲۲‬‬ ‫اوریــل ســال ‪ ۱۹۴۳‬در نیویــورک امریکاســت کــه پیش تــر‪ ،‬جوایــز بخــش‬ ‫شــعر رویدادهــای مهمــی ماننــد «پولیتــزر» (‪« ،)۱۹۹۳‬بینگهــام» (‪ )۲۰۰۱‬و‬ ‫«کتــاب ملــی امریــکا» (‪ )۲۰۱۴‬را کســب کــرده اســت‪ .‬او بیــن ســال های‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬و ‪ ۲۰۰۴‬ملک الشــعرای امریــکا نیــز بــود‪« .‬شــب پاک دامــن و‬ ‫وفــادار»‪« ،‬هفت ســالگی»‪« ،‬ویتانــوا»‪« ،‬مرغزارهــا» و «زنبــق وحشــی»‪ ،‬از‬ ‫مجموعــه شــعرهای او هســتند‪ .‬اگرچــه جایــزه نوبــل ادبیــات‪ ،‬معتبرتریــن‬ ‫و ارزشــمندترین جایــزه ادبــی جهــان به حســاب می ایــد و اعطــای ان‬ ‫هرســال بســیاری از نویســندگان‪ ،‬شــاعران‪ ،‬مقاله نویســان‪ ،‬منتقــدان‬ ‫و روزنامه نــگاران را به هیجــان مــی اورد‪ ،‬برخــی جهت گیری هــا و‬ ‫داوری هــای اکادمــی نوبــل در رشــته ادبیــات باعــث شــده نویســندگان‬ ‫بــزرگ و شــهیری از لیســت گیرنــدگان ایــن جایــزه جــا بماننــد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرانالیــن؛ برخــی منتقــدان معتقدنــد چــرا اوالً نامزدهــای‬ ‫دریافــت جایــزه هرســال اعــام نمی شــود و در ثانــی بســیاری از بــزرگان‬ ‫ادبیــات در زمــان حیاتشــان نوبــل نگرفتنــد کــه اعطــای جایــزه بــه ان هــا‬ ‫می توانســت عیــار ایــن جایــزه را فراتــر از انچــه امــروز هســت‪ ،‬ببــرد‪.‬‬ ‫ضمن انکــه شــائبه سیاســی بودن ایــن جایــزه نیــز طــی ســال های اخیــر‬ ‫قــوت گرفتــه اســت‪ .‬درادامــه‪ ،‬نــام ‪ 10‬نفــر از نویســندگان بــزرگ و مطــرح‬ ‫جهــان کــه در کاروان برگزیــدگان ایــن جایــزه جهانــی جایــی ندارنــد و‬ ‫شــرح مختصــری از علــت انتخاب نشدنشــان امــده اســت‪.‬‬ ‫امیل زوال‬ ‫نویسنده طبیعت گرای فرانسوی در‬ ‫سال ‪( 1902‬یک سال قبل از مرگش)‬ ‫کاندیدای اولین جایزه ادبی نوبل شد؛‬ ‫اما چون به نظ ِر «کارل داوید وایرسن»‬ ‫دبیر دائم وقت کمیته نوبل‪ ،‬ادبیات‬ ‫باید «سمت وسوی معنوی و مطلوبی»‬ ‫داشته باشد‪ ،‬جایزه به او تعلق نگرفت‪.‬‬ ‫یکی از دالیل این بودکه ناتورالیسم زوال‬ ‫بی روح و بی مالحظه بود‪.‬‬ ‫لئوتولستوی‬ ‫جایزه نگرفتن تولستوی یکی از‬ ‫خطاهای بزرگ نوبل تلقی می شود‪.‬‬ ‫از همان سال ‪ 1902‬نام تولستوی‬ ‫در لیست کاندیداها کنار ‪ 34‬نام‬ ‫پیشنهادی‪ ،‬قرار داشت‪ .‬در گزارش‬ ‫کمیته نوبل امده که نویسنده «جنگ و‬ ‫صلح» استاد شرح حوادث حماسی ست‬ ‫اما انتقادش از دولت و کلیسا باعث شد‬ ‫جایزه به او تعلق نگیرد‪.‬‬ ‫ویرجینیاوولف‬ ‫نام او هرگز در لیست کاندیداهای جایزه‬ ‫نوبل نیامد‪ .‬اغلب گفته می شود به جای‬ ‫«پرل براک» (‪ )1938‬باید ویرجینیا‬ ‫وولف برنده جایزه نوبل می شد‪ .‬ایا‬ ‫جایزه نگرفتن او به خاطر زن بودنش بود؟‬ ‫درواقع‪ ،‬زنان نویسنده ای که موفق به‬ ‫دریافت نوبل شده اند‪ ،‬انگشت شمارند‪.‬‬ ‫تاکنون تنها ‪ 16‬نویسنده زن موفق به‬ ‫دریافت جایزه نوبل شده اند‪.‬‬ ‫جیمزجویس‬ ‫نویسنده ایرلندی خالق «اولیس» هم‬ ‫جایزه نوبل نگرفت و این یکی دیگر از‬ ‫خطاهای کمیته نوبل است‪ .‬طبق نظر‬ ‫شل اسمارک در دهه ‪30‬؛ وقتی کمیته‬ ‫نوبل از کسانی مثل پرل براک قدردانی‬ ‫می کرد و به طورجدی مارگریت میچل‬ ‫خالق کتاب «بربادرفته» را به بحث‬ ‫می گذاشت‪ ،‬جایی برای نوبل گرفتن‬ ‫جیمز جویس وجود نداشت‪.‬‬ ‫خورخه لوئیس بورخس‬ ‫نویسنده ارژانتینی که گفته شده ارتور‬ ‫لوندکویست به او به خاطر تمجید از‬ ‫دیکتاتور شیلیایی؛ اگوستو پینوشه‬ ‫رای منفی داد‪ .‬لوندکویست همچنین‬ ‫گفته که بورخس بی دلیل این گونه‬ ‫بر سر زبان ها افتاده است‪ .‬به هرحال‪،‬‬ ‫اکنون دیگر دیر است؛ زیرا از سال‬ ‫‪ 1974‬تصویب شد جایزه نوبل فقط به‬ ‫نویسندگان درقیدحیات تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫هنریکایبسن‬ ‫اکادمی نوبل‪« ،‬سمبولیسم ایبسن‬ ‫را دوست نداشت» و بدین ترتیب‬ ‫و با همان دالیلی که نام زوال و‬ ‫تولستوی از لیست برندگان جایزه‬ ‫نوبل حذف شد‪ ،‬نام این درام نویس‬ ‫نروژی نیز خط خورد‪ .‬در ان سال‬ ‫(‪ )1903‬جایزه نوبل به نویسنده ای‬ ‫از نروژ که اکادمی شعرش را‬ ‫«در خدمت اندیشه» می دانست‪،‬‬ ‫تعلق گرفت‪.‬‬ ‫گراهام گرین‬ ‫نویسنده پرکار بریتانیایی از دیرباز به‬ ‫«کاندیدای همیشگی نوبل» ملقب‬ ‫شده‪ .‬گویا ارتور لوندکویست؛ دبیر‬ ‫اکادمی دران سال ها مانع راه او‬ ‫بود‪ .‬لوندکویست در مصاحبه ای در‬ ‫سال ‪ 1980‬اظهار کرده است که‬ ‫اثار خوب گراهام گرین متعلق به‬ ‫گذشته های خیلی دور است! خب‬ ‫این دلیل خوبی برای اشتباه اعضای‬ ‫اکادمی نیست‪.‬‬ ‫فرانتسکافکا‬ ‫گناه جایزه نگرفتن این نویسنده‬ ‫چک به گردن اکادمی سوئد‬ ‫نیست؛ زیرا اغلب اثار کافکا پس‬ ‫از مرگش منتشر شده است‪.‬‬ ‫درواقع می توان گفت او یکی از‬ ‫بدشانس ترین ها در حضورنداشتن‬ ‫در فهرست اکادمی نوبل ادبیات‬ ‫بوده و شاید اگر شیوه اعطای‬ ‫جایزه نوبل به گونه ای دیگر بود‪ ،‬او‬ ‫هم یک نوبلیست محسوب می شد‪.‬‬ ‫مارسلپروست‬ ‫طرفداران این نویسنده نیز‬ ‫نمی توانند اکادمی سوئد را‬ ‫زیرسوال ببرند؛ زیرا شاهکار پروست‬ ‫به طورکامل‪ ،‬وقتی منتشر شد که‬ ‫این نویسنده فرانسوی درقیدحیات‬ ‫طوالنی «در‬ ‫نبود‪ .‬او و ان رمان‬ ‫ِ‬ ‫جست وجوی زمان ازدست رفته»‬ ‫کام ً‬ ‫ال این پتانسیل را داشت که در‬ ‫فهرست برندگان نوبل قرار گیرد؛‬ ‫اما تاریخ از این ماجراها بسیار دارد‪.‬‬ ‫اگوستاستریندبرگ‬ ‫بزرگ ترین نویسنده سوئدی نیز‬ ‫از اکادمی سوئد جایزه ای دریافت‬ ‫نکرد‪ .‬اگوست استریندبرگ به عنوان‬ ‫نویسنده ای جنجالی شناخته می شد‪.‬‬ ‫سال ‪ 1909‬با اهدای جایزه نوبل به‬ ‫«سلما الگرلف» روشن شد که این‬ ‫جایزه هرگز به استریندبرگ تعلق‬ ‫نخواهد گرفت‪ .‬انگاه بود که به همت‬ ‫برخی طرفداران؛ جایزه «انتی نوبل یا‬ ‫ضدنوبل» به راه انداخته شد‪.‬‬ صفحه 9 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫راه های مقابله با یک مشکل پزشکی شایع‬ ‫اب مروارید چیست؟‬ ‫دکترسید جواد هاشمیان‬ ‫جراح و متخصص‬ ‫بیماری های چشم‬ ‫اب مرواریــد از نظــر علمــی یعنــی؛ ایجــاد‬ ‫هرنــوع کــدورت در عدســی چشــم‪ .‬به صــورت‬ ‫طبیعــی در داخــل چشــم انســان در پشــت‬ ‫عنبیــه‪ ،‬عدســی شــفافی قــرار دارد کــه بــه‬ ‫متمرکز کــردن شــعاع های نورانــی روی شــبکیه‬ ‫کمــک می کنــد و عنصــر اصلــی در تطابــق برای‬ ‫دیــد نزدیــک اســت‪ .‬علــت پیدایش کــدروت در‬ ‫عدســی‪ ،‬تغییــر در ســاختار پروتئین هــای ان‬ ‫اســت کــه می توانــد به صــورت مــادرزادی‬ ‫یــا در اثــر ضربــه‪ ،‬مصــرف بعضــی از داروهــا و‬ ‫ســموم‪ ،‬در معــرض تشعشــعات قرار گرفتــن‪،‬‬ ‫ابتــا بــه بیمــاری قنــد و مهم تر از همــه‬ ‫به علــت تغییــرات ســنی اتفــاق بیفتــد‪ .‬اب‬ ‫مرواریــد ســنی شــایع ترین نــوع و در حــدود‬ ‫بیــش از ‪70‬درصــد مــوارد را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫ایجـاد کدورت در عدسـی چشـم را شـاید بتوان بـه یخ زدگی‬ ‫شیشـه پنجـره در زمسـتان شـبیه کـرد؛ فقـط با ایـن تفاوت‬ ‫کـه پـس از ذوب شـدن یخ‪ ،‬شیشـه دو مرتبه شـفاف می شـود‬ ‫امـا بـرای رفـع کـدورت از عدسـی‪ ،‬به جـز خارج کـردن و‬ ‫جانشـین کردن ان بـا یـک نـوع مصنوعـی‪ ،‬راهـی دیگـری‬ ‫تا کنـون بـرای بشرشـناخته نشـده اسـت‪ .‬البتـه بایـد توجـه‬ ‫داشـت کـه صـرف وجـود کـدورت در عدسـی چشـم حتمـا‬ ‫بـه معنـی نیـاز فـوری بـه عمـل جراحـی نیسـت‪ .‬بعضـی‬ ‫ازانـواع کدورت هـای عدسـی یـا خیلـی خفیف هسـتند یا در‬ ‫قسـمت هایی از عدسـی واقع شـده اند که مانع از رسـیدن نور‬ ‫به داخل چشـم نمی شـوند و نیـاز به درمان نخواهند داشـت‪.‬‬ ‫بـه هنـگام ایجـاد کـدورت در عدسـی‪ ،‬به علت ایجـاد مانع بر‬ ‫سـر راه عبـور نـور به داخل چشـم‪ ،‬بینایی مختل می شـود که‬ ‫بـا یـک یـا چند تـا از عالئـم زیر خـود را نشـان خواهـد داد‪:‬‬ ‫تـاری ارام و تدریجـی دیـد در طی مـدت چندین ماه‬ ‫یا سـال در یـک یا هر دو چشـم‬ ‫تـاری دید در شـرایط نـوری کم‪ ،‬مخصوصـاً در غروب؛ پخش‬ ‫نـور (ایجـاد و یـا افزایش ان نسـبت بـه قبـل) به خصوص در‬ ‫هنـگام رانندگـی در شـب در گذرگاه های دو طرفـه ؛ تغییر در‬ ‫دیـد رنـگ به خصـوص در رنگ ابـی؛ در بعضی از انـواع تغییر‬ ‫رنـگ به قدری سـت کـه انگار از پشـت یـک شیشـه زرد رنگ‬ ‫نسـبتاً مـات بـه اشـیاء پیرامون مـان نـگاه می کنیـم؛ دو بینی‬ ‫در یـک چشـم یا سـایه دار دیدن ؛ تغییرات مکـرر نمره عینک‪.‬‬ ‫اب مرواریـد چـه از نظـر علـت پیدایـش و چـه از نظـر فـرم‬ ‫بالینـی انـواع متعـدد دارد‪ .‬به همین دلیـل عالئـم بیمـاری و‬ ‫سـیر پیشـرفت ان می توانـد از یـک فرد بـه فرد دیگـر کام ً‬ ‫ال‬ ‫متفاوت باشـد‪.‬‬ ‫علل پیدایش‬ ‫از نظـر علـت پیدایـش‪ ،‬اب مرواریـد بـه گونه هـای زیـر‬ ‫تقسـیم بندی می شـود‪:‬‬ ‫اب مرواریـد سـنی‪ :‬شـایع ترین نـوع‪ ،‬اب مرواریـد‬ ‫مـادرزادی‪ ،‬ااب مرواریـد ناشـی از ضربـه‪ ،‬‬ ‫اب مرواریـد ناشـی از بیماری هـای التهابـی مزمـن داخـل‬ ‫چشـمی ‪ ،‬اب مرواریـد ناشـی از بیماری هـای متابولیک مانند‬ ‫بیماری قند‪ ،‬اب مروارید ناشـی ازتشعشـعات ماننـد نور ماوراء‬ ‫بنفش‪ ،‬اشـعه ایکـس و‪ ،...‬اب مروارید ناشـی از مصرف بعضی‬ ‫از داروهـا ماننـد کورتـون ویا سـموم ماننـد نفتالین‪.‬‬ ‫روش های درمان‬ ‫بـه هر شـکل‪ ،‬علـت هر چه باشـد در اکثـر این مـوارد درمان‪،‬‬ ‫جراحی سـت کـه عدسـی کدر شـده خـارج وبا یک عـدد لنز‬ ‫مصنوعـی جایگزیـن می شـود‪ .‬روش هـای غیر جراحـی مانند‬ ‫عینـک یـا دارو در درمـان اب مرواریـد تقریبـا جایگاهـی‬ ‫ندارنـد و فقـط ممکـن اسـت بـرای مـدت کوتاهـی جهـت‬ ‫بهبـود نسـبی دیـد اسـتفاده شـوند تـا بیمـار امادگـی عمل‬ ‫را پیـدا کنـد‪ .‬بـد نیسـت کـه بدانیـم اب مروارید شـایع ترین‬ ‫بیمـاری چشـم اسـت که نیـاز به عمـل جراحی دارد و شـاید‬ ‫بتـوان گفـت که در تمـام دنیا شـایع ترین عمل جراحی سـت‬ ‫کـه در تمامـی بـدن انجـام می گیـرد‪ .‬از طرفی دیگـر بـاز هـم‬ ‫بـد نیسـت بدانیـم کـه بسـیاری از صحبنظـران معتقدند که‬ ‫جراحـی اب مرواریـد و جایگزینـی ان بـا عدسـی مصنوعـی‬ ‫شـاید موفق تریـن روش درمانـی در تمـام طـب باشـد‪ .‬بـا‬ ‫افزایـش امید به زندگی در جوامع پیشـرفته و رو به پیشـرفت‪،‬‬ ‫تعـداد افـرادی کـه دچـار اب مرواریـد در اثر سـن می شـوند‬ ‫رو به فزونی سـت‪ .‬به عبـارت دیگـر بـا اسـتدالل می تـوان گفت‬ ‫اگـر همـه افـراد بـه انـدازه کافی عمـر کننـد‪ ،‬باالخـره روزی‬ ‫فـرا خواهـد رسـید که نیـاز به عمـل اب مروارید پیـدا کنند؛‬ ‫چرا کـه در واقـع اب مرواریـد یک پروسـه طبیعی پیری سـت‬ ‫کـه از عوامـل دیگـر ماننـد نـژاد‪ ،‬جنسـیت‪ ،‬تغذیـه‪ ،‬اب وهوا‬ ‫وغیـره نیـز تاثیـر می پذیـرد‪ .‬یعنـی مجموعـه یک یـا چند تا‬ ‫از ایـن عوامـل سـبب می شـود کـه بعضـی از افراد در سـنین‬ ‫پایین تـر گرفتـار اب مرواریـد شـوند و برخی دیگر در سـنین‬ ‫باالتـر‪ .‬در کتب چشـم پزشـکی غربـی اماری وجـود دارد که‬ ‫‪75‬درصـد افـراد باالی ‪ 75‬سـال درجـات متفاوتـی از کدورت‬ ‫عدسـی یـا همـان اب مرواریـد را در چشم شـان دارنـد‪ .‬در‬ ‫مملکـت مـا این چنین امـار دقیقی وجـود ندارد؛ ولـی به نظر‬ ‫می رسـد کـه در جوامعـی ماننـد ما‪ ،‬نرخ شـیوع ایـن بیماری‬ ‫بایـد در همین میزان یا حتی بیشـتر باشـد کـه احتماال علت‬ ‫ان تفـاوت نـوع تغذیـه و یـا اب وهوا اسـت‪.‬‬ ‫راهی برای پیشگیری از اب مروارید وجود دارد؟‬ ‫ً‬ ‫قبلا گفتـه شـد‪ ،‬شـایع ترین نـوع‬ ‫همان طـور کـه‬ ‫اب مرواریـد‪ ،‬نـوع سنی سـت‪ .‬تاکنـون روش موثـری‬ ‫بـرای پیشـگیری از اب مرواریـد سـنی شـناخته نشـده‬ ‫اسـت؛ امـا نمی تـوان نقـش بعضـی از عوامـل را منتفـی‬ ‫دانسـت‪ .‬از این میـان نقـش نـور مـاوراء بنفـش خورشـید‬ ‫(‪ ultraviolet‬یـا به اختصار ‪ )UV‬و بعضـی از عوامل تغذیه ای‬ ‫در ایجاد زودرس اب مروارید بیشـتر شـناخته شـده است؛‬ ‫بنابرایـن اسـتفاده از عینک های افتابی یـا کاله های نقابدار‬ ‫مخصوصـاً در افـرادی کـه مـدت طوالنـی در معـرض نـور‬ ‫افتـاب قـرار می گیرنـد‪ ،‬می تواند در پیشـگیری نسـبی اب‬ ‫مرواریـد موثـر باشـد‪ .‬همچنیـن تـرک سـیگار یـا کاهـش‬ ‫اسـتعمال ان می توانـد بسـیار موثـر باشـد‪ .‬نقـش منفـی‬ ‫الـکل را نیـز نمی توان ندیـده گرفت‪ .‬تغذیه خـوب به همراه‬ ‫اسـتفاده از میوه و سـبزیجات و مـواد غذایی که به اصطالح‬ ‫سرشـار از انتـی اکسـیدان هسـتند‪ ،‬می تواند نقش نسـبی‬ ‫در پیشـگیری از اب مروارید داشـته باشـد‪.‬‬ ‫راه های‬ ‫دراغوش گرفتنموفقیت‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫‪shamloo@mail.com‬‬ ‫در ایــن مبحــث هــدف مــا پرداختــن بــه عواملی ســت کــه‬ ‫بــرای رســیدن بــه موفقیــت جــزو شــروط الزم و کافــی‬ ‫هســتند‪ .‬بــرای ایــن منظــور می بایــد اشــاره کوتاهــی‬ ‫بــه مفهــوم موفقیــت داشــته باشــیم‪ .‬گرچــه کامیبابــی‬ ‫و پیــروزی بــرای هــر انســانی متفــاوت اســت؛ ولــی در‬ ‫همــه تعاریــف گفتــه شــده‪ ،‬یــک نکتــه مشــترک دیــده‬ ‫می شــود کــه می تــوان از ان بــرای تعریــف مفهــوم‬ ‫موفقیــت اســتفاده کــرد‪ .‬موفقیــت‪ ،‬یــک لحظــه نیســت‬ ‫بلکــه پروســه اســت؛ یعنــی مجمــوع لحظــات خوشــحالی‬ ‫مداومی ســت کــه بایــد ان را درک کــرد‪ .‬شــادی و‬ ‫رضایــت‪ ،‬مطلوبی ســت کــه بــا حفــظ ســامتی تان‬ ‫بــه ان رســیده اید‪ .‬رســیدن بــه ایــن منظــور‪ ،‬مســتلزم‬ ‫کوشــش ها و تالش هــای فــرد و ســپری کردن‬ ‫مراحلی ســت کــه در زیــر بــه ان اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫مرحلــه اول‪ :‬داشــتن هــدف و مشــخص کردن هدفــی واقعــی‬ ‫و امکان پذیــر‪ .‬اگــر شــما هدفــی غیرممکــن و نشــدنی را‬ ‫درزندگــی مشــخص کرده ایــد‪ ،‬هرگــز بــه ان نمی رســید؛‬ ‫از ایــن رو موفقیتــی در پــی کوشــش های شــما نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬در اینجــا الزم اســت کوتــاه دربــاره تفــاوت بیــن‬ ‫ارزوهــا و اهــداف را توضیــح دهیــم‪ .‬ارزو یعنــی؛ خیال بافــی‬ ‫بــرای هدفــی کــه هیچ گونــه تالشــی بــرای ان نمی کنیــم‪.‬‬ ‫امــا هــدف ‪ ،‬خیال بافــی نیســت بلکــه کوششــی عملــی بــا‬ ‫برنامه ریــزی بــرای رســیدن بــه ان اســت‪ .‬به طــور مثــال؛‬ ‫«بــرادران رایــت» اگــر بــرای ســاختن هواپیمــا فقــط ارزو‬ ‫می کردنــد‪ ،‬هرگــز هواپیمــا را نمی ســاختند انهــا ســاخت‬ ‫هواپیمــا را هــدف خــود قــرار دادنــد؛ برایــش برنامه ریــزی‬ ‫کردنــد و تــا رســیدن بــه ان از هیــچ کوششــی فرو گــذار‬ ‫نکردنــد تــا در پایــان بــه ســاخت هواپیمــا منجــر شــد‪ .‬پــس‬ ‫بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد هدفــی امکان پذیــر و‬ ‫قابل دســترس بــرای خودتــان مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم‪ :‬مســیر‪ .‬بــرای رســیدن بــه هدف تــان بایســتی‬ ‫حتمـاً مســیر رســیدن بــه ان را هــم تعییــن کنیــد‪ .‬بــا چــه‬ ‫روشــی می خواهیــد راه رســیدن بــه هــدف را طــی کنیــد؟‬ ‫درنظــر داشــته باشــید؛ هزینه هایــی کــه در ایــن مســیر‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬بایســتی پاســخگوی موفقیــت شــما باشــد‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد‪ ،‬شــما درســن ‪25‬ســالگی تصمیــم بگیریــد‬ ‫کــه در رشــته پزشــکی تحصیــل کنیــد و در ‪35‬ســالگی در‬ ‫رشــته پزشــکی تخصــص گرفتــه و فارغ التحصیــل شــوید؛‬ ‫امــا اگــر شــما در ایــن راه دچــار بیمــاری فشــار خــون‬ ‫بــاال و دیابــت شــوید‪ ،‬به دلیــل رعایت نکــردن یک ســری‬ ‫اصــول‪ ،‬شــما حتمــاً پزشــک شــده اید‪ ،‬پیــروز شــده اید‬ ‫ولــی موفــق نشــده اید! چــرا؟ چــون مــدرک پزشــکی شــما‪،‬‬ ‫خوشــحالی موقتــی بلکــه نــه دائمــی بــرای شــما به وجــود‬ ‫مـی اورد‪ .‬شــما از یــک انســان موفــق شــدن فاصلــه زیــادی‬ ‫گرفته ایــد؛ چراکــه تندرســتی تان را هزینــه کرده ایــد و‬ ‫در این صــورت پزشک شــدن تان ارزش چندانــی نــدارد؛‬ ‫چــون ارزش ســامتی و تندرســتی شــما صدها برابر بیشــتر‬ ‫از پزشک شــدن تان اســت‪ .‬پــس مســیر و هزینه هــای‬ ‫احتمالــی رســیدن بــه هــدف هــم بســیار حائز اهمیــت‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن راه هدفتــان بایــد مشــخص باشــد و راه هایــی‬ ‫کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف طــی می کنیــد‪ ،‬حتم ـاً‬ صفحه 10 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫عکاسی پرتره با گوشی های هوشمند‬ ‫بایــد برایتــان قابل بــاور باشــد و اینکــه طی کــردن‬ ‫ایــن راه بــرای شــما امکان پذیــر باشــد و مســیر‬ ‫رســیدن بــه هدف تــان ســنگالخی و غیرممکــن‬ ‫نبــوده باشــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســــــوم ‪ :‬پشـــــــتکار‪ .‬پشــــتکار و‬ ‫پیوسته کوشــش کردن‪ .‬بــرای رســیدن بــه هــدف‪،‬‬ ‫شــما حتم ـاً بایســتی از مســیر درســت و به طــرف‬ ‫ارمان هایتــان پیوســته و هم ـه روزه حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن حرکــت شــما بایســتی دائمــی و داوطلبانــه‬ ‫باشــد تــا بــرای شــما نشــاط و خوشــحالی مــداوم‬ ‫را بــه ارمغــان بیاوریــد‪ .‬همــه کوشــش و تالش تــان را‬ ‫تــا رســیدن بــه هــدف می بایســت پیوســته و همواره‬ ‫ادامــه بدهیــد‪ .‬ایســتادن در بیــن راه و تــا رســیدن‬ ‫بــه هــدف‪ ،‬مســیر را ادامه نــدادن‪ ،‬معنایش نرســیدن‬ ‫بــه هــدف اســت‪ .‬ایــن هــر هدفــی می توانــد باشــد‬ ‫کــه شــامل عنوان هــای زیادی ســت‪ .‬چــه در‬ ‫زمینه هــای شــغلی‪ ،‬مــدرک تحصیلــی‪ ،‬گرفتــن وام‪،‬‬ ‫خریــدن خانــه‪ ،‬ازدواج ‪ ،‬طــاق‪ ،‬مهاجــرت و غیــره‪.‬‬ ‫درنتیجــه مــا بــرای رســیدن بــه اهــدف مــان نبایــد‬ ‫لحظــه ای از کار و تــاش دســت بکشــیم‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم‪ :‬ابــزار و وســائل مناســب‪ .‬در ایــن‬ ‫مقولــه شــما نیازمنــد مجهز شــدن بــه ابــراز و‬ ‫وســائلی هســتید کــه راه را بــرای شــما همــوار‬ ‫می کنــد‪ .‬مث ـ ً‬ ‫ا شــما بــرای رفتــن بــه قلــه دماونــد‬ ‫تنهــا نیــاز بــه هــدف‪ ،‬راه و مســیر بــرای رفتن تــان‬ ‫بــه قلــه نداریــد‪ ،‬بلکــه شــما بایــد ابــزار مناســب‬ ‫کــه شــامل کفــش لبــاس گــرم و دیگــر تجهیــزات‬ ‫مناســب اســت را داشــته باشــید وگرنــه احتمــاالً در‬ ‫ایــن مســیر جان تــان را هزینــه خواهیــد کــرد‪ .‬پــس‬ ‫ابــزار و وســائل مناســب هــم از مــواردی هســتند که‬ ‫نبایــد بــه ان بهــای اندکــی داد‪ .‬بلکــه بــا کمــک ان‬ ‫شــما به ســوی هدف تــان رهســپار خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم ‪ :‬برنامــه ریــزی انعطــاف پذیــر‪.‬‬ ‫زمانــی کــه هدفتــان را مشــخص کردیــد‪ ،‬مســیر‬ ‫را مــی دانیــد‪ ،‬وســائل و ابــزار مناســب تهیــه کــرده‬ ‫ایــد‪ ،‬بــه پشــتکارخودتان هــم بــاور داریــد الزم‬ ‫اســت کــه همــه ایــن چهــار مرحلــه را دریــک‬ ‫برنامه ریــزی مشــخص ســازمان دهی کنیــد‬ ‫و بــرای رســیدن بــه موفقیــت مــورد نظرتــان‬ ‫دســت به کار شــوید‪ .‬برنامه ریزی تــان بایــد‬ ‫به شــکلی باشــد کــه ســامتی تان را قربانــی‬ ‫نکنیــد ‪ ،‬هزینه هــای مالــی هنگفــت نکنیــد و‬ ‫اینکــه برنامه ریــزی شــما بایســتی امــکان مانــور و‬ ‫انعطــاف را بــه شــما بدهــد‪ .‬شــما بایــد همیشــه‬ ‫یــک برنامــه دوم هــم در اختیــار داشــته باشــید‬ ‫کــه اگــر برنامــه اول شــما بــه هــر دلیلــی بــا خطــا‬ ‫مواجــه شــد و اگــر امــکان اجرائـی اش بــه مشــکلی‬ ‫برخــورد کــرد؛ شــما بتوانیــد برنامــه دوم را بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا بگذاریــد تــا بــه هدف تــان برســید‪،‬‬ ‫بــدون اینکــه امیــد و باورتــان را ازدســت بدهیــد‪.‬‬ ‫فرض کنید که شــما رشــته فلســفه را در دانشــگاه‬ ‫تحصیــل می کنیــد و ســال پنجــم دانشــگاه متوجه‬ ‫می شــوید کــه از رشــته فلســفه خوشــتان نمی ایــد‬ ‫و از ان لــذت نمی بریــد و می خواهیــد در رشــته‬ ‫مهندســی کامپیتوتــر ادامــه تحصیــل بدهیــد‪.‬‬ ‫درصورتی کــه اگــر درســت برنامه ریــزی کــرده‬ ‫بودیــد یــا اصـ ً‬ ‫ا رشــته فلســفه را به عنــوان رشــته‬ ‫تحصیلــی در دانشــگاه شــروع نمی کردیــد یــا‬ ‫اگــر هــم شــروع کــرده بودیــد‪ ،‬همــان ســال اول‬ ‫انصــراف می دادیــد و خودتــان را بــرای مهندســی‬ ‫کامپیوتــر امــاده می کردیــد؛ درعین حــال‪ ،‬بــه‬ ‫موفقیــت بیشــتری دســت می یافتیــد نــه اینکــه‬ ‫پنج ســال فلســفه بخوانیــد و تمــام ایــن مــدت از‬ ‫زندگی تــان را هزینــه کنیــد و بعــد متوجــه شــوید‬ ‫کــه از تحصیــل در ایــن رشــته لــذت نمی بریــد‪.‬‬ ‫و در اخــر از یــاد نبریــد کــه بــرای رســیدن بــه‬ ‫هــر موفقیتـی ‪ ،‬الزم اســت کــه از ایــن پنج مرحلــه‬ ‫بادقــت بگذریــد‪.‬‬ ‫مسلمرفیعی‬ ‫ســابقه عکاســی پرتــره بــه خیلی وقت پیــش بازگشــته و‬ ‫در واقــع یکــی از روش هــای محبــوب عکس بــرداری بــه‬ ‫شــمار می ایــد‪ .‬چنــد مــورد از ترفندهــای عکــس پرتــره بــا‬ ‫گوش ـی های هوشــمند را در ایــن مطلــب بــرای شــما بازگــو‬ ‫می کنیــم‪ .‬موقعیت هــای عکاســی پرتــره می تواننــد بســیار‬ ‫متفــاوت باشــند؛ امــا مســئله اصلــی در اینجــا این اســت که‬ ‫بایــد بــر روی شــخص موردنظــر خــود تمرکــز کــرده و جــدا‬ ‫از زمــان‪ ،‬مــکان یــا ســایر عوامــل دیگــر‪ ،‬ســعی کنیــم کــه‬ ‫احساســات ســوژه خــود را مانــدگار کنیــم‪ .‬حالــت پرتــره‬ ‫دوربیــن گوشــی خــود را بهتــر فــرا بگیریــد‪ .‬اگــر گوشــی شــما‬ ‫متعلــق بــه ســال های اخیــر اســت‪ ،‬احتمــاالً دوربیــن ان نیــز‬ ‫از حالــت پرتــره برخــوردار خواهــد بــود‪ .‬اکثــر گوشــی های‬ ‫جدیــد لنزهــای تله فوتــو و اســتاندارد دارنــد و همین موضــوع‬ ‫نیــز باعــث ایجــاد افکــت عمــق بهتــری می شــود‪ .‬چالــش‬ ‫موجــود در این زمینــه این اســت که ایــن لنزهــا هرکــدام از‬ ‫دریچــه گشــودگی دیافراگــم متفاوتــی بهــره می برنــد‪ ،‬بنابراین‬ ‫میــزان دریافــت نــور ان هــا نیــز بــا یکدیگــر متفــاوت خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬حالــت پرتــره دوربیــن گوشــی خــود را امتحــان کــرده و‬ ‫ســپس نتیجــه را بررســی کنیــد‪ .‬البتــه ایــن حالــت بیشــتر در‬ ‫محیط هــای روشــن کارایــی داشــته و در مکان هــای تاریــک‪،‬‬ ‫ممکــن اســت کــه نویــز زیــادی را در پس زمینــه ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫ نور موردنیاز سوژه خود را تامین کنید‬ ‫ی مربوط‬ ‫یکــی دیگــر از ترفندهــای ثبــت عکس پرتــره با گوشـ ‬ ‫بــه نورپردازی ســت‪ .‬ایــن موضــوع زمانــی بیشــتر اهمیــت پیــدا‬ ‫می کنــد کــه بتوانیــد مقــدار نــور اضافــی موردنیــاز دوربیــن‬ ‫گوشــی خــود را تامیــن کنیــد‪ .‬در اینجــا اســتفاده از فلــش‬ ‫گزینـه ای خوبــی نیســت‪ .‬نــور فلــش زیــاد از حــد روشــن بــوده‬ ‫(مخصوصــاً بــرای مســافت های دور)‪ .‬از نورهــای طبیعــی یــا‬ ‫مصنوعــی در دســترس‪ ،‬بهــره ببریــد‪ .‬شــاید عجیــب بــه نظــر‬ ‫برســد‪ ،‬امــا روزهــای ابــری در قیــاس با روزهــای بســیار افتابی‪،‬‬ ‫گزین ـ ه بهتــری به حســاب می اینــد‪ .‬دلیــل ایــن موضــوع نیــز‬ ‫ایــن اســت کــه نــور خورشــید در اواســط روز‪ ،‬بــه خشـن ترین‬ ‫حالــت خــود می رســد‪ .‬همیــن موضــوع در داخــل محیط هــای‬ ‫بســته نیــز صــدق می کنــد‪ .‬اســمان های ابــری کــه در صحنــه‬ ‫رخنــه می کننــد‪ ،‬می تواننــد ویژگی هــای خاصــی را بــه‬ ‫تصاویــر شــما ببخشــند‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬ســعی کنیــد کــه نور‬ ‫را بــه یــک طــرف ســوژه بتابانیــد تــا بدیــن ترتیــب یــک طرف‬ ‫ان روشــن و طــرف دیگــر نیــز تاریــک شــود‪.‬‬ ‫به اندازه کافی به سوژه نزدیک شوید‬ ‫نزدیک شــدن بــه ســوژه‪ ،‬هــم باعــث تمرکــز بیشــتر بــر ان‬ ‫‪11‬‬ ‫شــده و هــم اینکــه پس زمینــه نیــز بیشــتر تــار می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مــورد یــک قضیــه سرانگشــتی بــوده و اگــر نمی خواهید‬ ‫کــه از حالــت پرتــره دوربیــن گوشــی خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫میــزان نزدیــک شــدن شــما نیــز بــه ســوژه مدنظــر بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬برخــاف دوربین هــای ‪ DSLR‬و بــدون اینــه‪ ،‬شــما بــرای‬ ‫ی خــود نمی توانیــد بــا تغییــر‬ ‫گرفتــن عکــس پرتــره بــا گوشـ ‬ ‫دیافراگــم‪ ،‬عمــق میــدان را نیــز کنتــرل کنیــد؛ بنابراین جهت‬ ‫ایجــاد افکــت بوکــه‪ ،‬بهتــر اســت کــه فاصلــه خــود را با ســوژه‬ ‫موردنظــر کاهــش دهیــد‪ .‬هر چــه افکــت بوکــه طبیعی تــر‬ ‫باشــد‪ ،‬بهتــر اســت‪ .‬ایــن قضیــه در مــورد اشــیا نیــز صــادق‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫به نوردهی کمتر در روشنایی زیاد توجه کنید‬ ‫همان طــور کــه پیش تــر نیــز بــدان اشــاره کردیــم‪ ،‬نــور‬ ‫خورشــید می توانــد بــرای پرتره هــا مشکل ســاز باشــد و‬ ‫یکــی از راه هــای مقابلــه بــا ایــن مســئله نیــز این اســت که‬ ‫مقــدار نوردهــی را کاهــش دهیــد‪ .‬شــاید فکــر کنیــد کــه‬ ‫این گونــه مشــغول خراب کــردن تصویــر هســتید؛ امــا در‬ ‫اصــل بــا ایــن اقــدام‪ ،‬خروجــی مــورد انتظــار را بــه ثبــت‬ ‫می رســانید‪ .‬در اینجــا بیشــتر بحــث بــر روی هایالیت هــا‬ ‫اســت‪ .‬در محیط هــای روشــن‪ ،‬دوربیــن گوشــی ها ســعی‬ ‫خواهنــد کــرد تــا میــزان نوردهــی را بــر روی ســوژه موردنظــر‬ ‫اولویت بنــدی کننــد کــه همیــن موضــوع نیــز باعــث خواهــد‬ ‫شــد تــا ســایر بخش هــای تصویــر‪ ،‬زیــاد روشــن به نظــر‬ ‫نرســند‪ .‬مشــکلی کــه در اینجــا وجــود دارد این اسـت که اگــر‬ ‫ســعی کنیــد کــه جزئیــات بخش هــای کم نــور را بــه تصویــر‬ ‫بکشــید‪ ،‬انــگاه در ایـن کار توفیــق چندانــی به دســت نخواهید‬ ‫اورد‪ .‬هر چنــد کــه انجــام دادن برعکــس ایــن موضــوع‪ ،‬چندان‬ ‫ســخت نیســت‪.‬‬ ‫بــه یــک عکــس راضــی نشــوید تــا بتوانیــد بهترین‬ ‫عکــس پرتــره را بگیرید‬ ‫حقیقــت این اســت که تصاویــر پرزرق وبرقــی کــه در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته می شــوند‪،‬‬ ‫یکــی از صدهــا عکــس گرفتــه شــده هســتند‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫کــه چنــد مــورد را بــه ثبــت رســانده و ســپس بهتریــن ان هــا‬ ‫را از لحــاظ نورپــردازی‪ ،‬ترکیب بنــدی و قاب بنــدی انتخــاب‬ ‫ی نیــز هماننــد ســایر‬ ‫کنیــد‪ .‬ثبــت عکــس پرتــره بــا گوش ـ ‬ ‫ســبک ها‪ ،‬تمریــن مــداوم می طلبــد‪ .‬اگــر هــر روز نتوانســتید‬ ‫تصاویــر خوبــی را ضبــط کنیــد‪ ،‬ناامیــد نشــوید‪ .‬بــه مــرور‬ ‫زمــان بهتــر می توانیــد ســوژه خــود را در فریــم عکاســی قــرار‬ ‫داده و همچنیــن نحــوه اســتفاده از نــور را نیــز بهتــر متوجــه‬ ‫خواهیــد شــد‪ /.‬ای تی رســان‬ ‫خوراکی هایی برای تقویت حافظه‬ ‫بسـیاری عقیـده دارنـد تقویت حافظـه ممکن نبـوده و عملکـرد مغز قابـل تغییر‬ ‫نیسـت‪ .‬امـا بـا مصـرف برخـی از مـواد غذایـی می تـوان این امـر ممکـن و برای‬ ‫تقویـت حافظـه و خالصی از شـر فراموشـی‪ ،‬اقـدام کرد‪.‬‬ ‫اکلیــل کوهــی یــا رزمــاری به عنــوان نمــاد حافظــه و‬ ‫عملکردهــای مغــزی در نظــر گرفتــه می شــود و از ضعــف قــوای‬ ‫فکــری پیشــگیری می کنــد‪ .‬می توانیــد ان را بــا اب بجوشــانید‬ ‫و همــراه عســل اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ی ارزشــمند اســت کــه تاثیــر ان در‬ ‫عســل از دیگــر مــواد غذای ـ ‬ ‫تقویــت حافظــه و بهبــود عملکردهــای مغــز‪ ،‬غیر قابل انــکار‬ ‫اســت‪ .‬مصــرف یــک قاشــق مرباخــوری عســل به صــورت ناشــتا‬ ‫بــرای تقویــت حافظــه توصیــه می شــود‪.‬‬ ‫اســطوخودوس‪ ،‬از گذشــته تــا کنــون بــرای بهبــود بیماری هــای‬ ‫مربــوط بــه قــوای فکــری‪ ،‬ســرگیجه‪ ،‬فراموشــی و‪ ...‬مورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گرفتــه اســت‪ .‬گیــاه اســطوخودوس را می تــوان‬ ‫به صــورت عــرق‪ ،‬دم کــرده یــا حتــی چــای مصــرف کــرد‪.‬‬ ‫اگــر قهــوه اغازگــر صبــح شــما باشــد‪ ،‬قطعـ ًا خوشــحال خواهیــد‬ ‫شــد کــه بدانیــد بــرای شــما خــوب اســت‪ .‬دو عنصــر کافئیــن و‬ ‫انتی اکســیدان در قهــوه‪ ،‬دارای اثــرات مثبــت بــر مغــز از جملــه‬ ‫افزایــش هشــیاری هســتند‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان داده کــه زغال اختــه بــه بهبــود حافظــه کمــک‬ ‫می کنــد و ممکــن اســت باعــث بازگشــت حافظــه کوتاه مــدت‬ ‫شــود‪ .‬ســعی کنیــد ان را بــر روی غــات صبحانــه بپاشــید یــا بــا‬ ‫کیــک مخلــوط کنیــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی‪:‬‬ ‫استاندار تهران خبر داد؛ ‬ ‫تمدید یک هفته ای محدودیت های کرونایی تهران‬ ‫اسـتاندار تهـران اعلام کـرد ‪« :‬اسـتفاده از ماسـک توسـط شـهروندان در تهـران از درب منـازل‬ ‫از شـنبه الزامـی شـده و تمامـی محدودیت هـای ابالغـی هفتـه گذشـته تـا ‪ ۲۵‬مهر مـاه به قوت‬ ‫خـود باقی سـت»‪ .‬انوشـیروان محسـنی بندپـی گفـت‪« :‬علاوه بـر تمـام محدودیت هـای ابالغی‬ ‫در خصـوص برگـزاری کالس هـا در دانشـگاه ها و مـدارس‪ ،‬ایـن موضـوع به صورت مجـازی دنبال‬ ‫می شـود»‪ .‬گفتنی سـت؛ دانشـگاه ها‪ ،‬مـدارس‪ ،‬حوزه هـای علمیـه‪ ،‬اموزشـگاه ها و کتابخانه هـا‪،‬‬ ‫مسـاجد و مصلی هـا‪ ،‬سـینما‪ ،‬تئاتـر و مراکـز مشـابه‪ ،‬مـوزه و باغ موزه هـا‪ ،‬تاالرهـای پذیرایـی‪ ،‬ارایشـگاه های زنانه و‬ ‫سـالن های زیبایـی در ایـن یک هفتـه تعطیـل خواهنـد بود‪.‬‬ ‫شــهر باســتانی امــا نام اشــنای «تــوس»‬ ‫واقــع در حومــه مشــهد‪ ،‬خطــه ای گذرکــرده از‬ ‫عمــق تاریــخ کهــن ایــران‪ ،‬زادگاه نام اورانــی‬ ‫شــهیر در عرصــه علــم و هنــر و امــروز میزبــان‬ ‫ارامــگاه و مقبــره بــزرگان کشــورمان اســت‪.‬‬ ‫در پــی درگذشــت خســرو اواز ایــران؛ اســتاد‬ ‫محمدرضــا شــجریان و انتخــاب تــوس و ارامــگاه‬ ‫حکیــم ابوالقاســم فردوســی به عنــوان محــل‬ ‫خاکســپاری پیکــر ان روانشــاد بــار دیگــر توجــه‬ ‫عمــوم معطــوف خطــه باســتانی تــوس شــده‬ ‫اســت‪ .‬خــاک تاریخــی و فرهنگ پــرور تــوس‬ ‫افــزون بــر ‪ ۴۸۰‬عالــم‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬فیلســوف و‬ ‫اندیشــمند اعصــار مختلــف ایران زمیــن را در‬ ‫دل خــود پرورانــده اســت‪.‬‬ ‫گرچــه شــمار مشــاهیر ارمیــده در شــهر تاریخــی تــوس روشــن‬ ‫نیســت امــا ارامش ابــدی بزرگانــی همچــون خواجــه نظام الملک‬ ‫توســی‪ ،‬شــیخ توســی از علمــای بــزرگ شــیعه‪ ،‬خواجــه‬ ‫نصیرالدیــن توســی‪ ،‬امــام محمــد غزالــی توســی و دقیقی توســی‬ ‫در ایــن خــاک کهــن قطعــی اســت‪ .‬گل سرســبد شــهر تاریخــی‬ ‫تــوس «ارامــگاه حکیــم ابوالقاســم فردوســی» اســت‪ .‬بنــای‬ ‫دیرقدمــت هارونیــه‪ ،‬مقبره الشــعرا و مــزار شــاعر معاصر مشــهدی‬ ‫مهــدی اخوان ثالــث متخلــص بــه «م‪.‬امیــد» نیــز در پیرامــون و‬ ‫محوطــه ارامــگاه حکیــم تــوس قــرار دارنــد‪ .‬اینهــا همــه میــراث‬ ‫ارزشــمند نقطــه درخشــان خراســان تاریخــی و فرهنگــی را در‬ ‫خــاک ادیب پــرور و دانشمندنشــان تــوس بــه رخ می کشــند‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنــا؛ محوطــه ‪ ۳۶۰‬هکتــاری شــهر تاریخــی تــوس‬ ‫کــه در فهرســت اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده‪ ،‬در ســده‬ ‫دوم هجــری مجموعــه ای از ابادی هایــی همچــون نوقــان‪ ،‬ســناباد‬ ‫و تــوس بــود کــه ایــن اخــری ابادتریــن انهــا محســوب می شــد‪.‬‬ ‫همیــن امــر باعث شــد تــا پــس از شــهادت حضــرت ثامن الحجج‬ ‫علــی بــن موسـی الرضا (ع) در خراســان‪ ،‬تاریخدانــان محــل دفــن‬ ‫پیکــر مطهــر و حــرم منــور ان امــام همــام را «ارض تــوس»‬ ‫بنامنــد‪ .‬امــا امــروز همــه ان ابادی هــا بــا گســترش مشــهد‬ ‫در درون ایــن کالن شــهر جــای گرفتــه و از تــوس نیــز بقایایــی‬ ‫باســتانی و تاریخــی‪ ،‬نــام و اواز و مقابــری از بــزرگان علــم‪ ،‬ادب‬ ‫و هنــر بــر جــای مانــده اســت‪ .‬حــدود ‪ ۸۰۰‬ســال پیش‪« ،‬تــوس»‬ ‫در زمــان حملــه دهشــتناک مغــول بــه خــاک ایــران‪ ،‬ویــران‬ ‫امــا پــس از مدتــی تجدیــد عمــارت و حتــی چندمرتبــه مقــر‬ ‫فرمانروایــان مغــول شــد‪ .‬بازســازی عمــارت قلعــه تــوس پــس از‬ ‫فــوت تیمــور صــورت گرفــت‪ .‬مــردم در دوره هــای تاریخــی بعــد‪،‬‬ ‫نــام تــوس را بــا نــام مشــهد یکجــا می بردنــد امــا مشــهدالرضا‬ ‫بــه تدریــج بــه واســطه اهمیــت اعتقــادی و مذهبــی‪ ،‬شــهر توس‬ ‫را تحت الشــعاع خــود قــرار داد و پایتخــت خراســان شــناخته‬ ‫شــد‪ .‬تــوس در دوره معاصــر تــا بهمــن ‪ ۱۳۹۱‬یکــی از روســتاهای‬ ‫تابــع مشــهد شــناخته می شــد شــد امــا بــا تاییــد شــورای عالــی‬ ‫معمــاری و شهرســازی‪ ،‬ایــن روســتای تاریخــی که مقبــره حکیم‬ ‫ابوالقاســم فردوســی در دل ان قــرار دارد به عنــوان یک «محدوده‬ ‫منفصــل شــهری» بــه شــهرداری مشــهد ســپرده شــد‪ .‬هم اکنون‬ ‫نیــز تــوس تحــت مدیریــت منطقــه دوازدهــم شــهرداری مشــهد‬ ‫اداره می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬نام اور سرزمین توس‬ ‫تاریخ پــژوه مشــهدی و مســوول امــور فرهنگــی ارامــگاه‬ ‫فردوســی بــه شناســایی افــزون بــر ‪ ۵۰۰‬نــام بــزرگ در دیــار‬ ‫تــوس اشــاره و بیــان کــرد‪ ۲۴ « :‬نفــر از ایــن بــزرگان دارای‬ ‫شــهرت ملــی هســتند»‪ .‬مهــدی ســیدی افــزود‪ ۱۰« :‬نفــر از‬ ‫مشــاهیر عمــده همچون فردوســی توســی‪ ،‬خواجــه نصیرالدین‬ ‫توســی‪ ،‬شــیخ توســی‪ ،‬خواجــه نظام الملــک توســی و امــام‬ ‫محمــد غزالــی در زمــره ایــن افــرد هســتند کــه شــهرت و‬ ‫اوازه انهــا جهانــی و فراتــر از مرزهــای ایــران اســت»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬تاکنــون در زمینــه معرفــی ایــن بــزرگان بــا محوریــت‬ ‫خطــه تــوس کــم کاری شــده و چهره هــای نامــی خراســان‬ ‫انگونــه کــه شایســته جایــگاه انها ســت معرفــی نشــده اند»‪.‬‬ ‫ایــن مــورخ گفــت‪« :‬ســرزمین تــوس و خراســان مهــد تاریــخ‬ ‫و تمــدن اســت کــه رســالت مــا را در حوزه هــای فرهنگــی‬ ‫بیشــتر می کنــد؛ بنابرایــن بایــد بــرای معرفــی تــوس و مفاخــر‬ ‫حضور مستعدین حاشیه شهر در تیم ملی بعید نیست‬ ‫مدیرکل ورزش وجوانان خراسـان رضوی گفت‪« :‬در برنامه اسـتعدادیابی هیئت فوتبال اسـتان‪،‬‬ ‫چهره هـای مسـتعد بـه عضویـت تیم هـای منتخـب خراسـان در می اینـد و قطعاً مسـتعدین‬ ‫کشـف شـده بـه برنامه هـای اسـتعدادیابی فدراسـیون فوتبـال نیـز معرفی خواهند شـد؛ پس‬ ‫می توانیـم بـه افق هـای بزرگ تـر از جملـه ملی پوش شـدن ایـن نونهـاالن و نوجوانـان امیـدوار‬ ‫باشـیم»‪ .‬فـرزاد فتاحـی اظهـار کـرد‪« :‬ورزش امروز دنیـا بر پایـه اسـتعدادیابی می چرخد‪ .‬هر‬ ‫جایـی کـه اسـتعدادیابی فعال شـود‪ ،‬ورزش ان منطقه بـه ورزش قهرمانـی ورود پیدا می کند‪ .‬در کشـور ما ثابت‬ ‫شـده که اسـتعدادهای نـاب در مناطق حاشـیه شـهر قراردارند»‪.‬‬ ‫نگاهی به «توس» مهد علم و هنر و مقبره ادبای بزرگ ایران زمین‬ ‫براوردم از نظم کاخی بلند‬ ‫ایــن خطــه فــوری و گامهــای اساســی برداشــت»‪.‬‬ ‫مقبره الشعرایتوس‬ ‫ســال ‪ ۳۹۷‬شمســی پــس از درگذشــت فردوســی ان گونــه کــه‬ ‫«نظامــی عروضــی مــدون کــرده‪ ،‬به علــت مخالفــت متعصبــان‬ ‫محلــی بــا فردوســی بــه اتهــام رافضی گــری‪ ،‬پیکــر او را کــه‬ ‫از دروازه رزان بیــرون بــرده بودنــد برگردانــده و بــه جــای‬ ‫قبرســتان عمومــی مســلمانان در باغچــه شــخصی فردوســی بــه‬ ‫خــاک ســپردند‪ .‬شــهریور ‪ ۱۳۶۹‬شمســی نیــز پیکــر «مهــدی‬ ‫اخوان ثالــث در همیــن باغچــه بــه خــاک ســپرده شــد‪ .‬ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬زمینــی هــم خــارج از بــاغ ارامــگاه فردوســی به مســاحت‬ ‫دو هــزار مترمربــع بــا نــام مقبره الشــعرا در نظــر گرفتــه شــد و‬ ‫پیکــر شــاعرانی بنــام همچــون «گلچین معانــی‪ ،‬عماد خراســانی‪،‬‬ ‫ذبیـح اهلل صاحبــکار (ســهی) و محمــد قهرمــان» در همیــن خاک‬ ‫ارام یافــت‪ .‬بنــای نمادیــن مقبره الشــعرا‪ ،‬اســتوانه ای از جنــس‬ ‫مرمــر اســت کــه در اطــراف ان اشــعاری حجــاری شــده اســت‪.‬‬ ‫ارامگاه فردوسی‬ ‫حکیــم ابوالقاســم فردوســی کــه بــه گفتــه خــودش از «نظــم‬ ‫کاخــی بلنــد» ســاخته اکنــون در ارامگاهــی ارمیــده که خشــت‬ ‫خشــت ان بازدیدکننــدگان را بــه یــاد حماســه می انــدازد و‬ ‫عظمــت و اســتواری ان‪ ،‬غنــای شــاهنامه را تداعــی می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بنــا کــه تــا قبــل از شــیوع ویــروس همه گیــر کرونــا ســاالنه‬ ‫میزبــان چند میلیــون گردشــگر داخلــی و خارجــی بــود از نظــر‬ ‫هنــر‪ ،‬معمــاری‪ ،‬چش ـم نوازی و تــوان برقــراری ارتبــاط معنــوی‬ ‫بــا بازدیدکننــدگان دارای وی‍‍ژگیهــای منحصــر بــه فردی ســت‪.‬‬ ‫در طــول دوره هــای تاریخــی‪ ،‬مهندســان و معمــاران متفاوتــی‬ ‫تــاش در ســاخت بنایــی در خــور شــان و جایــگاه ایــن شــاعر‬ ‫بلنــداوازه ایــران زمیــن داشــتند‪ ،‬بنایی کــه معمــاری ان همچون‬ ‫کاخ بلنــد منظــوم فردوســی در برابــر بــاد و بــاران گزنــدی نبیند‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود کــه اندیشــه ســاخت ارامــگاه بــرای فردوســی‬ ‫بــه ســال ‪ ۱۳۰۵‬خورشــیدی بــاز می گــردد کــه جمعــی از‬ ‫فضــا‪ ،‬اندیشــمندان و ایراندوســتان تصمیــم گرفتنــد همزمــان‬ ‫بــا کنگــره بزرگداشــت هــزاره فردوســی کــه قــرار بــود در ســال‬ ‫‪ ۱۳۱۳‬برگــزار شــود بــا ســاخت بنــای ارامگاهــی در خــور شــان‬ ‫ان شــاعر نامــدار‪ ،‬اییــن بزرگداشــت برگــزار کننــد‪.‬‬ ‫بناییپرابهت‬ ‫رئیــس پایــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری تــوس گفــت‪:‬‬ ‫«بنــای ارامــگاه فردوســی بــرای بســیاری از گردشــگران کــه‬ ‫نخســتین بار ان را مشــاهده می کننــد بســیار جــذاب‪ ،‬تماشــایی‬ ‫و پرابهــت جلــوه می کنــد»‪ .‬احســان زهره ونــدی بــه تکــرار و‬ ‫تاکیــد همــگان نســبت بــه زیبایــی‪ ،‬هنــر مســتتر عمیــق و‬ ‫چش ـم نوازی معمــاری ایــن بنــا اشــاره و بیــان کــرد‪« :‬بســیاری‬ ‫از گردشــگران مقبــره فردوســی از ایــن بنــا به عنــوان شــاهکار‬ ‫هنــر و معمــاری نــام برده انــد کــه دور از واقعیــت نیســت زیــرا‬ ‫ایــن بنــا همچــون اثــر مانــدگار و یگانــه فردوســی‪ ،‬شــاهنامه‬ ‫اســت»‪ .‬وی بــه پیشــینه ســاخت ایــن بنــای ســترگ اشــاره و‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬طــراح اصلــی ان مرحــوم مهنــدس «کریم طاهــرزاده‬ ‫بهــزاد» اســت کــه اگاهــی اندکــی در مــورد وی در دســت اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پایــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری تــوس افــزود‪« :‬در‬ ‫مقابــل‪ ،‬بــه دلیــل طــول عمــر زیــاد مرحــوم حســین لــرزاده (‪۹۸‬‬ ‫ســال) و معروفیــت وی بخاطــر طراحــی و ســاخت مســجد اعظم‬ ‫قــم‪ ،‬در بســیاری از ســایتهای اینترنتــی از جملــه ویکی پدیــا بــه‬ ‫ اشــتباه طراحــی بنــای ارامــگاه فردوســی بــه وی منســوب شــده‬ ‫کــه ‪ ۱۰۰‬درصــد غلــط اســت‪.‬‬ ‫ارامگاه فعلی فردوسی‬ ‫رئیــس پایــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری تــوس‬ ‫با بیان اینکــه ســاخت بنــای ارامــگاه فردوســی در طــول تاریــخ‬ ‫داســتانهای فراوانــی بــه خــود دیــده اســت تــا بــه بنــای امــروز‬ ‫برســد‪ ،‬گفــت‪« :‬مهندســان و طراحــان فراوانــی در ایــن زمینــه‬ ‫در طــول قــرن گذشــته از خــود مایــه گذاشــتند تــا ایــن بنــا در‬ ‫بهتریــن و موثرتریــن شــکل خــود در بیایــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬طرح‬ ‫محوطــه بــاغ ارامــگاه فردوســی بــر اســاس اســلوب چهاربــاغ‬ ‫ایرانــی بــه همــت مهندس «یعقــوب دانشدوســت» ســال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫بــا تغییراتــی اجــرا و دو ســال بعــد از ان طــرح محوطــه ســازی‬ ‫بــه پایــان رســید و در نهایــت تــا ســال ‪ ۱۳۹۱‬نیــز اجــرای‬ ‫کامــل ســنگ فــرش پایــان یافــت»‪ .‬زهده ونــدی ویژگــی‬ ‫ارامــگاه فردوســی را بــا طراحــی نهایــی مهنــدس ســیحون‪،‬‬ ‫تلفیــق معمــاری ایــران باســتان و ایــران اســامی توصیــف‬ ‫و بیــان کــرد‪« :‬بــا اضافه شــدن زیرزمیــن بــه بنــای فعلــی‬ ‫نوعــی هنــر ایــران اســامی تداعــی می شــود؛ زیــرا در ایــن‬ ‫هنــر مقبره هــا در ســرداب و ســنگ قبــر بــه صــورت نمادیــن‬ ‫نصــب می شــود کــه نمونــه ان مضجــع شــریف رضوی ســت‬ ‫کــه قبــر حضــرت در هشــت متــر پائین تــر از مضجــع قــرار‬ ‫دارد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ظاهــر بیرونــی ارامــگاه کنونــی حکیــم‬ ‫تــوس نیــز برگرفتــه از معمــاری پاســارگاد و تزیینات سرســتون‬ ‫هــای هخامنشی ســت»‪ .‬رئیــس پایــگاه میــراث فرهنگــی‬ ‫و گردشــگری تــوس بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ارامــگاه‬ ‫فردوســی دارای بخــش اداری‪ ،‬کتابخانــه‪ ،‬رســتوران‪ ،‬ســاختمان‬ ‫مــوزه و نیــز بقایایــی از دروازه رزان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬همچنیــن‬ ‫تندیســی از فردوســی بــه عنــوان شــاهکار هنــری ابوالحســن‬ ‫خــان صدیقــی‪ ،‬از مجسمه ســازان مشــهور‪ ،‬در ان نصــب شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در محوطــه درون بــاغ ارامــگاه فردوســی‪،‬‬ ‫مهــدی اخــوان ثالــت (متولــد ‪ ۱۳۰۷‬و متوفــی بــه ‪)۱۳۶۹‬‬ ‫شــاعر معاصــر‪ ،‬مشــهور بــه میــم‪ .‬امیــد ارام گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫زهده ونــدی با اشــاره به اینکه در فاصلــه ‪ ۵۰‬متــری بیــرون از‬ ‫بــاغ ارامگاه فردوســی نیز ارامســتان شــعرا قــرار دارد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫«در ایــن مــکان شــاعران نامدار معاصــر از جمله عماد خراســانی‪،‬‬ ‫احمــد گلچیــن معانــی‪ ،‬احمــد کمال پــور‪ ،‬محمــد قهرمــان و‬ ‫عشــرت قهرمــان بــه خــاک ســپرده شــده اند»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«وســعت بــاغ ارامــگاه فردوســی شــش و نیم هکتــار و محوطــه‬ ‫پیشــخوان ارامــگاه نیــز حــدود شــش هکتار اســت»‪.‬‬ صفحه 12 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫ملکان؛ قطب‬ ‫تولید انگور در کشور‬ ‫شهرســتان ملــکان در ‪۱۵۵‬کیلومتــری تبریــز‬ ‫در اذربایجان شــرقی واقــع اســت‪ .‬ملــکان بــا‬ ‫‪۱۱‬هزار هکتــار بــاغ انگــور و تولیــد ‪۲۵۰‬هزار تــن‬ ‫مقــام اول اســتان و ســوم کشــور را در تولیــد‬ ‫داراســت و بخــش عمــده ای از صــادرات کشــمش‬ ‫از ان صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫رضا عادلی‪ /‬تسنیم‬ ‫دادستان شهرری بیان کرد؛‬ ‫مدیریت بهشت زهرا(س) در کرونا؛‬ ‫الگوی سایر دستگاه ها‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان ری گفــت‪:‬‬ ‫«مدیریــت بهشــت زهرا (س) در بحــران کرونــا و تکریــم‬ ‫خانواده هــای داغــدار نقطه قــوت نظــام جمهــوری‬ ‫اسالمی ســت و بایــد الگــوی ســایر دســتگاه ها باشــد»‪.‬‬ ‫غالمرضــا نوفرســتی در بازدیــد از بخش هــای مختلــف‬ ‫بهشــت زهرا(س) افــزود‪« :‬اینکــه در حکومــت جمهــوری‬ ‫اســامی و شــیعه ســازمان بهشــت زهرا(س) در ایــن‬ ‫بحــران بی ســابقه بــه یــاری و کمــک ســایر ادیــان الهــی‬ ‫می شــتابد و درگذشــتگان براثــر بیمــاری کرونــا را بــا‬ ‫درخواســت خودشــان رتق وفتــق می کنــد از افتخــارات‬ ‫و ســربلندی نظــام اســامی و مــا شــیعیان اســت و‬ ‫دنیــا بایــد ایــن را بدانــد»‪ .‬وی درخصــوص نظــارت بــر‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در ســطح شهرســتان‬ ‫ری و تمهیــدات دادســتانی بــرای ایــن امــر خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬رصــد حقــوق عامــه از وظایــف دادستانی ســت و‬ ‫مــا به طور مســتمر بــا نامه نــگاری بــه ادارات بهداشــت‬ ‫شهرســتان تمامــی دســتورالعمل های صــادره از ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا را رصــد می کنیــم و بــر اجــرای ان نظــارت‬ ‫دقیــق داریــم کــه ســازمان بهشــت زهرا(س) از جملــه‬ ‫دستگاه هایی ســت کــه به بهترین شــکل ممکــن‬ ‫دســتورالعمل ها و پروتکل هــای بهداشــتی را اجــرا‬ ‫می کنــد»‪ .‬ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد‪« :‬مــن پــس‬ ‫از بازدیــد از بهشـت زهرا(س) و دریافــت گــزارش عملکــرد‬ ‫ایــن ســازمان در بحــران کرونا پیشــنهاد دادم تا ایــن موارد‬ ‫رســانه ای شــود و مــردم در جریــان حماسـه ای کــه توســط‬ ‫ایــن پرســنل شــریف و زحمت کــش انجــام شــده اســت‪،‬‬ ‫قــرار گیرنــد»‪ .‬به گفتــه نوفرســتی‪ ،‬بــا بازدیــدی کــه از‬ ‫قســمت های مختلــف مجتمــع عروجیــان انجــام شــد و‬ ‫همچنیــن بنا به گــزارش مدیــران ارشــد ســتاد کرونــای‬ ‫اســتان تهــران رعایــت دســتورالعمل ها و پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی در بهشــت زهرا(س) در باالتریــن ســطح قــرار‬ ‫دارد و تعــداد دفعــات غربالگــری و اهمیـت دادن به شــرایط‬ ‫کاری پرســنل از دیگــر افتخــارات ایــن ســازمان اســت کــه‬ ‫مدیریــت عالمانــه و بــا برنامــه ســازمان بهش ـت زهرا(س)‬ ‫ان را محقــق کــرده اســت»‪.‬‬ ‫کار پرسنل بهشت زهرا(س)‪ ،‬جهاد عظیم است‬ ‫رئیــس دادگســتری شهرســتان ری نیــز در این بازدیــد‬ ‫ضمــن قدردانــی از عملکــرد مدیریــت و پرســنل ســازمان‬ ‫بهشــت زهرا(س) در بحــران کرونــا گفــت‪« :‬به راســتی‬ ‫کار در بهشــت زهرا(س) به ویــژه در شــرایط بحــران‬ ‫کاری ســخت و طاقت فرساســت و زحمــات پرســنل ایــن‬ ‫ســازمان و در راس ان مدیرعامــل در بحــران کرونــا به نوعی‬ ‫جهــاد عظیــم اســت»‪ .‬رســول جاللــی افــزود‪« :‬از نــکات‬ ‫قابل توجــه در بهشــت زهرا(س) این اســت که باتوجه بــه‬ ‫حجــم زیــاد مراجعه کننــده و ارباب رجــوع درطــول روز‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی به خوبــی رعایــت می شــود‬ ‫و خدمــات مناســب در کمتریــن زمــان و بــا باالتریــن‬ ‫کیفیــت بــه شــهروندان ارائــه می شــود»‪ .‬وی درمــورد‬ ‫فعالیــت بهشـت زهرا(س) در بحــران کرونــا تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«اقدامــات بهشـت زهرا(س) از اولیــن روزهــای ایــن بحــران‬ ‫اغــاز شــده و همچنــان بــا تــاش و زحمــات عزیزانــی کــه‬ ‫بــا جــان ودل بــه شــهروندانی کــه به دلیــل کرونــا حتــی‬ ‫خانــواده خودشــان از متوفیــان دوری می کننــد‪ ،‬بــه ‬ ‫بهتریــن نحــو ممکــن خدمات رســانی انجــام می دهنــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بهشــت زهرا(س) و شــهردار حــرم‬ ‫مطهــر حضــرت امــام خمینــی(ره) نیــز دراین جلســه‬ ‫گــزارش جامعــی درخصــوص اقــدات صورت گرفتــه و‬ ‫برنامه هــای مدیریتــی ســازمان بهشــت زهرا(س) به ویــژه‬ ‫در بحــران کرونــا ارائــه کــرد‪ .‬ســعید خــال افــزود‪« :‬رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و صیانــت از جــان شــهروندان و‬ ‫پرســنل ســازمان بهشــت زهرا(س) از برنامه هــای اصلــی‬ ‫و راهبــردی مــا در بحــران کرونــا بــوده و کارکنــان ایــن‬ ‫ســازمان از ابتــدای ایــن بحــران در کنــار شــهروندان‬ ‫و مراجعه کننــدگان داغــدار بــوده و بــدون وقفــه و بــا‬ ‫ایثارگــری بــه خدمات رســانی می پردازنــد و ایــن بحــران‬ ‫همچنــان ادامــه دارد»‪ .‬گفتنی ســت؛ دکتــر رســول‬ ‫جاللــی؛ رئیــس دادگســتری شهرســتان ری‪ ،‬غالمرضــا‬ ‫نوفرســتی؛ دادســتان شهرســتان ری به همــراه ســعید‬ ‫خــال؛ مدیرعامــل ســازمان بهشــت زهرا (س) و شــهردار‬ ‫حــرم مطهــر حضــرت امــام خمینــی (ره) از بخش هــای‬ ‫مختلــف مجتمــع عروجیــان ســازمان بهشــت زهرا (س)‪،‬‬ ‫ســالن های تطهیــر‪ ،‬اورژانــس عروجیــان و ســالن های‬ ‫انتظــار و اقامــه نمــاز میــت بازدیــد کردنــد و از نزدیــک‬ ‫در جریــان رونــد خدمات رســانی بــه شــهروندان به ویــژه‬ ‫در بحــران کرونــا قــرار گرفتنــد و بــا حضــور در جمــع‬ ‫تطهیر کننــدگان از انــان تقدیــر کردنــد‪ .‬بهش ـت زهرا (س)‬ ‫نیــز بزرگ تریــن ارامســتان ایــران اســت کــه در جنــوب‬ ‫تهــران واقــع شــده اســت‪ ،‬فعالیــت ایــن ارامــگاه رســماً‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۴۹‬خورشــیدی اغــاز و ایــن ارامســتان ابتــدا‬ ‫‪ ۳۱۴‬هکتــار وســعت داشــت کــه در ســال ‪ ۱۳۷۶‬بخــش‬ ‫شــمالی بــه مســاحت ‪ ۱۱۰‬هکتــار و در ســال ‪ ۱۳۸۷‬بخش‬ ‫شــرقی بــه مســاحت ‪ ۱۶۰‬هکتــار خریــداری و بــه ان‬ ‫اضافــه شــد‪ .‬بهشــت زهرا (س) در حال حاضــر یک میلیــون‬ ‫و ‪۳۰۰‬هزارنفــر را در خــود جــای داده اســت و روزانــه بــه‬ ‫امــور ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬نفــر از امــوات رســیدگی می کنــد‪.‬‬ ‫شهردار گرگان‬ ‫گرگانی ها ساالنه ‪ ١١٠‬میلیون کیلو زباله تولید می کنند‬ ‫اعظمدستجردی‬ ‫شــهردار گــرگان گفــت‪« :‬مــردم ایــن‬ ‫شــهر ســاالنه حــدود ‪ ١١٠‬میلیون کیلــو‬ ‫زبالــه تولیــد می کننــد کــه انتقــال‬ ‫ایــن حجــم زبالــه بــه ســایت‬ ‫پســماند نیازمنــد ‪ ٢٨‬میلیارد ریــال‬ ‫اعتبــار اســت»‪ .‬عبدالرضــا دادبــود در‬ ‫لو نهمین جلســه شــورای‬ ‫تو چه ‬ ‫دویســ ‬ ‫اســامی شــهر گــرگان که شــامگاه شــنبه‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بــا ارائــه طرحــی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬یــک پیمانــکار بخــش خصوصــی‬ ‫در ازای دریافــت حق الزحمــه ب ـه ازای هــر‬ ‫کیلــو دوهــزار و ‪ ٦٠٠‬ریــال زباله هــای‬ ‫گــرگان را از محــل جمــع اوری موقــت‬ ‫بــه ســایت غربــی مدیریــت پســماند‬ ‫اســتان در ‪ ٤٠‬کیلومتــری گــرگان منتقــل‬ ‫خواهــد کــرد»‪ .‬شــورای شــهر گــرگان در‬ ‫ایــن جلســه اجــرای ایــن طــرح را بــه‬ ‫تصویــب رســاند‪ .‬معــاون خدمــت شــهری‬ ‫گــرگان پیش تــر گفتــه بــود‪« :‬کوچه هــا‪،‬‬ ‫میادیــن و خیابان هــای گــرگان بــا‬ ‫‪ ٧٠٠‬میلیارد ریــال اعتبــار ســاالنه و‬ ‫تــاش ‪ ٥٤٦‬نیــروی خدماتــی از وجــود‬ ‫زبالــه پاک ســازی می شــود»‪ .‬موســیالرضا‬ ‫صفــری همچنیــن گفــت‪« :‬بــرای‬ ‫‪ ١٤٠‬هــزار واحــد مســکونی گــرگان‪،‬‬ ‫دوهــزار و ‪ ٧٥٠‬صنــدوق زبالــه پیش بینــی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬تصویــب الیحــه پرداخــت‬ ‫مبلــغ یک میلیــارد و ‪ ٥٠٠‬میلیون ریــال‬ ‫جریمــه نقــدی به خاطــر محکومیــت‬ ‫شــهرداری گــرگان در مراجــع قضایــی ‪،‬‬ ‫تعییــن نماینــده شــورای شــهر در‬ ‫کارگــروه مهــر و میــراث‪ ،‬مســاعدت‬ ‫مالــی بــه تعــدادی از شــهروندان نیازمنــد‬ ‫تحــت پوشــش مراجــع امــدادی‪ ،‬پیگیــری‬ ‫مشــکالت محلــه کمبرخــوردار اســام‬ ‫ابــاد‪ ،‬ســاماندهی پــارک پنج هکتــاری‬ ‫باهن ـر ‪ ،‬بهســازی ترافیکــی محــدوده تپــه‬ ‫تاریخــی قلعــه خنــدان و تشــدید نظــارت‬ ‫بــر عملکــرد واحــد حقوقــی شــهرداری‬ ‫ازجملــه دیگــر مباحــث مطــروح شــده در‬ ‫ایــن جلســه بــود‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫توزیع ‪۱۱۰۰‬دوز‬ ‫واکسن انفلوانزا در مراکز‬ ‫شبانه روزی بهزیستی‬ ‫مدیرکل بهزیسـتی گلسـتان گفـت‪« :‬یک هزار و ‪۹۹‬دوز واکسـن‬ ‫انفلوانـزا در بیـن مددجویـان و معلـوالن مراکـز شـبانه روزی‬ ‫تحت نظـارت بهزیسـتی گلسـتان توزیـع و تزریـق شـد»‪.‬‬ ‫سـیدمهدی حسـینی افزود‪« :‬این میزان واکسـن بـه مددجویان‪،‬‬ ‫معلـوالن و پرسـنل ‪ ۲۱‬مرکـز شـبانه روزی شـامل؛ ‪ ۱۷‬مرکـز‬ ‫شـبانه روزی توانبخشـی (سـالمندان و معلـوالن)‪ ،‬سـه مرکـز‬ ‫نگهداری شـبانه روزی کودکان سـه تا شش سـال و شـیرخوارگاه‬ ‫تحویـل داده شـد»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬در ح ال حاضـر سـه مرکـز‬ ‫سـالمندان شـبانه روزی با ظرفیت اسـمی ‪ ۲۳۰‬نفر در گلسـتان‬ ‫وجـود دارد کـه از ابتدای کرونا لوازم بهداشـتی شـامل؛ ماسـک‪،‬‬ ‫دسـتکش‪ ،‬مـواد ضدعفونـی‪ ،‬پالـس اکسـی متری و تب سـنج به‬ ‫مراکـز شـبانه اعطـاء شـد و برای همـه سـالمندان مقیـم مراکز‬ ‫تسـت ‪ PCR‬پی سـی ار انجـام شـده اسـت»‪ .‬مدیرکل بهزیسـتی‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬در راسـتای حمایـت از مراکـز شـبانه در دو‬ ‫مرحلـه بـه ازای هر سـالمند مقیم مراکـز‪ ،‬مبلـغ ‪ ۵۰۰‬هزارتومان‬ ‫بـه موسسـان مراکـز هـم اهدا شـد»‪.‬‬ ‫امکان تکرار تلفات سال‬ ‫گذشته پرندگان خلیج گرگان‬ ‫مدیـرکل دامپزشـکی گلسـتان گفـت‪« :‬تلفـات سـال گذشـته‬ ‫پرنـدگان در خلیـج گـرگان و میانکالـه ممکـن اسـت‪ ،‬تکـرار‬ ‫شـود»‪ .‬غالمرضـا محرابی اظهار کـرد‪« :‬حوزه دامپزشـکی جزو‬ ‫دستگاه هایی سـت کـه روزبـه روز بـر وظیفه منـدی ان اضافـه‬ ‫می شـود و با سلامت انسـان سـروکار دارد»‪ .‬وی بابیان اینکه از‬ ‫حـدود یک هـزار و ‪ ۷۰۰‬بیمـاری عفونـی انسـان‪ ۸۵۰ ،‬بیماری‬ ‫بین انسـان و دام مشـترک اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بنابرایـن طرح هایی‬ ‫درزمینـه کنترل و پیشـگیری بیماری ها داریـم»‪ .‬محرابی بیان‬ ‫کـرد‪« :‬بـا واکسیناسـیون و پایـش و قرنطینه تاکنون مشـکلی‬ ‫در اسـتان نداشـتیم»‪ .‬محرابـی اضافـه کـرد‪« :‬از وظایـف دیگر‬ ‫دامپزشـکی‪ ،‬کنتـرل و پیشـگیری از بیماری هـای دام‪ ،‬طیـور‪،‬‬ ‫کـرم ابریشـم و غیره اسـت»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬در سـال گذشـته‬ ‫‪ ۹۵۰‬میلیـون دز واکسـن در مرغداری هـا و ‪ ۱۴‬میلیـون دز‬ ‫واکسـن در دامداری هـا توزیـع و تزریـق شـد»‪ .‬محرابـی اضافه‬ ‫کـرد‪« :‬سـیل سـال گذشـته سـموم را بـه خلیـج وارد کـرد و‬ ‫باتوجه به اینکـه مـواد الـی اب هـم افزایش یافت‪ ،‬رشـد جلبک‬ ‫را شـاهد بودیـم و ایـن امـر اکوسیسـتم را به هـم زد و سـبب‬ ‫تلفـات پرنـدگان شـد»‪ .‬طبـق گفتـه مدیـرکل دامپزشـکی‬ ‫گلسـتان‪ ،‬به دلیل اینکـه سـطح اب در خلیـج تغییـری نکـرده‬ ‫احتمـال تکـرار ایـن حادثه وجـود دارد‪.‬‬ ‫کشف کاله برداری ‪ ۴۰‬میلیاردی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان از کشـف کاله بـرداری‬ ‫‪ ۴۰‬میلیـاردی در گنبـدکاووس خبـر داد‪ .‬سـرهنگ محمـد‬ ‫سـعید فاضـل دادگـر اظهار کـرد‪« :‬به دنبال شـکایت صاحب‬ ‫یکـی از فروشـگاه های بـزرگ موبایـل در گنبـدکاووس‬ ‫مبنی بـر کاله بـرداری از وی و احتمـال دست داشـتن یکـی‬ ‫از کارمندانـش دراین زمینـه‪ ،‬مراتـب به صـورت ویـژه در‬ ‫دسـتورکار پلیـس اگاهـی ان شهرسـتان قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫فاضـل دادگـر گفـت‪« :‬متهـم در ابتـدا منکر هرگونـه جرمی‬ ‫بـود کـه پـس از مواجهه بـا مسـتندات غیرقابل انـکار پلیس‬ ‫اعتـراف کرد که با دسـت کاری در فاکتورهـای فروش و درج‬ ‫صـوری تعدادی گوشـی موبایـل در ان ها و فـروش موبایل ها‬ ‫بـه یـک مال خـر‪ ،‬مبلـغ ‪ ۴۰‬میلیاردریـال از ایـن فروشـگاه‬ ‫کاله بـرداری کرده اسـت»‪ .‬فرمانده انتظامی اسـتان گلسـتان‬ ‫بااشـاره به دسـتگیری یـک مال خـر و کشـف ‪ ۱۵‬میلیاردریال‬ ‫از گوشـی های ان فروشـگاه از مخفیـگاه وی‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«هـر دو متهـم پـس از تشـکیل پرونده بـرای انجـام مراحل‬ ‫قانونـی بـه مراجـع قضائـی معرفی شـدند»‪.‬‬ صفحه 13 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫اگهی‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نواوری هاــی دارویـ�ی رایـ�ا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 421977‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10320729758‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/05/14‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ :‬شرــکت گرــوه توســعه کسـ�ب وکار رایـ�ا بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003694610‬ب��ا واری��ز مبلغ��ی ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 45600000000‬ری��ال افزای��ش داد‪ .‬رض��ا نراق��ی ش‪.‬م ‪ 0061613568‬بـ�ا واریـ�ز مبلغـ�ی بـ�ه‬ ‫صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 6600000000‬ری��ال افزای��ش‪ .‬داداحم��د افخم��ی ش‪.‬م ‪0059471141‬‬ ‫بـ�ا واریـ�ز مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 3600000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬محمـ�د افخمـ�ی‬ ‫ش‪.‬م ‪ 0067143512‬بـ�ا واریـ�ز مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 3600000000‬ریــال افزایـ�ش‬ ‫داد‪ .‬حس��ین نراق��ی ش‪.‬م ‪ 2092275879‬بـ�ا واریـ�ز مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت میزــان سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ‬ ‫‪ 600000000‬ریــال افزایـ�ش داد و بنابرایـ�ن س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 20000000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪60000000000‬‬ ‫ریــال افزایـ�ش یافـ�ت و ماــده مرتبـ�ط در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬بنابرایـ�ن لیس��ت شـ�رکا و میـ�زان سهم الشـ�رکه‬ ‫ه��ر ی��ک پ��س از افزای��ش بشـ�رح ذی��ل می باش��د‪ :‬گرــوه توســعه کسـ�ب وکار رایـ�ا بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪14003694610‬‬ ‫دارای ‪ 45600000000‬ری��ال سهم الش��رکه‪ ،‬رض��ا نراق��ی ش‪.‬م ‪ 0061613568‬دارای ‪ 6600000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪،‬‬ ‫احم��د افخم��ی ش‪.‬م ‪ 0059471141‬دارای ‪ 3600000000‬ری��ال سهم الش��رکه‪ ،‬محم��د افخم��ی ش‪.‬م ‪ 0067143512‬دارای‬ ‫‪ 3600000000‬ری��ال سهم الش��رکه‪ ،‬حس��ین نراق��ی ش‪.‬م ‪ 2092275879‬دارای ‪ 600000000‬ری��ال سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1019651‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سفــیر زریـ�ن پاــرس بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 424010‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320749227‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/06/22‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای حجـ�ت گشایشـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 4219324216‬و خانـ�م ساــرا گشایشـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0073246530‬و خانـ�م پگــاه گشایشـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0080886221‬و خانـ�م اذر علیجانـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 4219344640‬ب��ه عنـ�وان‬ ‫اعض��ا هی��ات مدی��ره ب��رای م��دت نامح��دود انتخ��اب ش��دند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)1019654‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی پانیـ�د بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 65986‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101109560‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1397/10/10‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل شـ�رکت ب��ه ادرس‪ :‬اسـ�تان تهـ�ران‪ ،‬شهرسـ�تان‬ ‫م�لارد‪ ،‬بخ��ش صفادش��ت‪ ،‬شـ�هر صفادشـ�ت‪ ،‬شــهرک صنعت��ی صفادش��ت‪ ،‬بلــوار اردیبهشــت‪،‬‬ ‫خیابـ�ان چهــارم غربـ�ی‪ ،‬پـلاک ‪ ،114‬طبق��ه همک��ف کدپســتی ‪ 3164116658‬انتقـ�ال یاف��ت‪.‬‬ ‫مــاده اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)1019652‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سفــیر زریـ�ن پاــرس بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 424010‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320749227‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1399/06/22‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫حجـ�ت گشایشـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4219324216‬بـ�ه ســمت عضـ�و و رئیـ�س هیــات مدیرــه‪ ،‬خانـ�م ساــرا گشایشـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0073246530‬بـ�ه ســمت عضـ�و و نایـ�ب رئیســ هیــات مدیرــه‪ ،‬خانـ�م پگــاه گشایشـ�ی بـ�ه کــد‬ ‫ملـ�ی ‪ 0080886221‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیــات مدیــره و مدیرعامـ�ل و خانـ�م اذر علیجانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4219344640‬بس��مت عض��و هی��ات مدی��ره انتخ��اب شـ�دند‪ .‬کلی��ه اسـ�ناد و مــدارک و اوراق بهــادار و تعهــداور شـ�رکت‬ ‫از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬برــوات‪ ،‬قرارداده��ا و عق��ود اسـلامی وغی��ره و همچنی��ن اوراق عـ�ادی و نامه هـ�ای اداری ب��ا امض��ای منف��رد رئیـ�س هی��ات مدی��ره ی��ا نای��ب رئیـ�س هی��ات مدی��ره ی��ا مدیرعام��ل همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1019653‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ارج��ان پ��ی پای��دار سـ�هامی‬ ‫خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 402549‬و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 10320540606‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/06/02‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫مهــدی الونــدی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0055169872‬بـ�ه‬ ‫سـ�مت مدیرعام��ل و نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫و اقــای محمدمهــدی اقاحســنی بـ�ا کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 0064463044‬ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره و‬ ‫اقــای کاظـ�م اصلـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪6240026301‬‬ ‫ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪2‬‬ ‫س��ال انتخ��اب ش��دند‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار‬ ‫و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬سـ�فته‪ ،‬بـ�روات‬ ‫و قرارداده��ا و عق��ود اس�لامی و اوراق ع��ادی و اداری‬ ‫بـ�ا امضـ�ا مدیرعامـ�ل یـ�ا رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره هـ�ر‬ ‫کدــام بـ�ه تنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبــر‬ ‫می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)1019655‬‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت س�رـمایه گذاری الی��ف بـ�رد‬ ‫مل��ل ش��رکت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 416578‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10320683981‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/06/16‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫مرکـ�ز اصلـ�ی شرــکت بـ�ه‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه‬ ‫‪ ،15‬شهرس��تان تهــران‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬ش��هر تهران‪،‬‬ ‫محل��ه میـ�دان ولی عصر(ع��ج)‪ ،‬خیاب��ان شـ�هید اسـ�تاد‬ ‫نجات الهــی‪ ،‬خیابـ�ان سـ�پند‪ ،‬پـلاک ‪ ،65‬طبقـ�ه‬ ‫چهــارم کدپســتی ‪ 1598759517‬انتق��ال یاف��ت و‬ ‫مـ�اده مربوط��ه در اساســنامه اص�لاح گردی��د‪ .‬تعـ�داد‬ ‫اعضــای هیئـ�ت مدیــره بـ�ه ‪ 3‬نف��ر تغیی��ر یاف��ت و‬ ‫مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ .‬اقـ�ای‬ ‫سعــید جابــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0072865261‬‬ ‫ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت میـ�زان‬ ‫سهم الشرــکه خــود را از مبلـ�غ ‪ 500000000‬ریـ�ال‬ ‫بـ�ه مبلـ�غ ‪ 49950000000‬ری��ال افزای��ش داد‪.‬‬ ‫درنتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪550000000‬‬ ‫ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 50000000000‬ریــال افزایـ�ش‬ ‫یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح ش��د‪.‬‬ ‫لیسـ�ت شرــکا بعـ�د از افزایـ�ش س��رمایه بـ�ه‬ ‫شــرح زیـ�ر می باشـ�د‪ :‬عب��اس جاب��ری ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0043205161‬دارای ‪ 50000000‬ریـ�ال‬ ‫سعــید جابــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0072865261‬‬ ‫دارای ‪ 49950000000‬ری��ال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)1019656‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی خدمــات رفاهـ�ی‬ ‫فرــاز البــرز جاویـ�د بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2066‬و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 10100175957‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی مـ�ورخ ‪ 1397/06/26‬و مجـ�وز‬ ‫شـ�ماره ‪ 161840‬مـ�ورخ ‪ 97/6/21‬اداره تع��اون کار‬ ‫و رفـ�اه اجتماع��ی ورامی��ن تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ :‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 10500000‬ریـ�ال‬ ‫بـ�ه مبلـ�غ ‪ 5836000000‬ریــال افزایـ�ش یافـ�ت‬ ‫و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫خان��م لی�لا پاکدی��ل ب��ه شـ�ماره ‪0421022851‬‬ ‫بـ�ه جــای خانـ�م مطهــره کریمی خوشحــال بـ�ه‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 0421031281‬بعنوــان نائـ�ب رئیـ�س‬ ‫هیئ��ت مدی��ره و خان��م اله��ه پاک��دی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0421376791‬بـ�ه ســمت عضـ�و اصلـ�ی‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره بــرای باقیمانـ�ده مـ�دت تصـ�دی‬ ‫هیئ��ت مدی��ره انتخ��اب گردیدن��د‪ - .‬خان��م سـ�هیال‬ ‫پاکــدل بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0421131039‬ب��ه عنـ�وان‬ ‫بـ�ازرس اصل��ی و اق��ای عب��اس پاک��دل ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0420317600‬ب��ه عنــوان باــزرس علی البـ�دل‬ ‫بـ�رای ‪ 1‬سـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدن��د‪ .‬حجت الـ�ه‬ ‫قلی تب��ار‪ ،‬سرپرس��ت اداره ثب��ت ش��رکت ها‬ ‫و موسس��ات غیرتج��اری شهرس��تان های‬ ‫اس��تان ته��ران سـ�ازمان ثب��ت اس��ناد و‬ ‫امـلاک کشـ�ور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫ورامین (‪)1019657‬‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت ریزپ��ردازان مــدار سـ�بز‬ ‫بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪334654‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103720876‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/06/23‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫محمدرض��ا حاجی مـ�رادی جاورسـ�یانی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0533255872‬از مح��ل مطالبـ�ات حـ�ال شـ�ده‬ ‫سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪9.000.000.000‬‬ ‫ری��ال افزای��ش داد‪ .‬خان��م ازاده شـ�ایان فر ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0062759280‬از مح��ل مطالبـ�ات حـ�ال شـ�ده‬ ‫سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪9.000.000.000‬‬ ‫ری��ال افزای��ش داد‪ .‬درنتیج��ه س��رمایه ش��رکت از‬ ‫مبلـ�غ ‪ 270.000.000‬ریــال بـ�ه ‪18.000.000.000‬‬ ‫ری��ال افزای��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه‬ ‫اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)1019658‬‬ صفحه 14 ‫سه شنبه ‪22‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪324‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫کاکا‬ ‫چرک‬ ‫‪15‬‬ ‫واقعیتناپیدا‬ ‫حسـام مـرد ‪60‬ساله ای سـت کـه زن دوم و جوانـی‪ ،‬دور از چشـم خانـواده خـود‬ ‫می گیرد‪ .‬پسـر حسـام غافـل از اینکه بداند او همسـر پـدرش اسـت‪ ،‬از والدینش‬ ‫می خواهـد او را برایـش خواسـتگاری کننـد‪ .‬فیلم‪ ،‬درگیـری دو نسـل را در مقابل‬ ‫زیاده خواهـی نسـل گذشـته و مهجور مانـدن نسـل جدیـد نشـان می دهـد ‪...‬؛‬ ‫حسـین محجـوب‪ ،‬مهـران احمدی‪ ،‬فریـد سـماواتی و رویا افشـار بازیگـران این‬ ‫فیلم؛ سـاخته علی سـراهنگ هسـتند‪.‬‬ ‫همـش تقصیـر ادم بـزرگای بچگیامـه‪ ،‬ای کاش به جای کش مو و عروسـک بـرای من‬ ‫ماشـین کوکی میـاوردن ‪...‬؛ سـودا بختیاری‪ ،‬نفیسـه مهری‪ ،‬میالد مرتضوی و خشـایار‬ ‫فراهانـی؛ بازیگـران این تئاتـر به نویسـندگی و کارگردانی عادل عزیزنژاد هسـتند که‬ ‫تـا اخر مهرماه سـال جـاری سـاعت ‪45( 20:30‬دقیقـه) در «پردیس تئاتر شـهرزاد»‬ ‫(سـالن صنوبـر) بـه روی صحنـه اسـت‪ .‬عزیزنـژاد‪ ،‬در سـال ‪« 98‬گرگ هـا کـراوات‬ ‫نمی زننـد» (نوشـته خـودش) را بـه روی صحنه بـرده بود‪.‬‬ ‫کتـاب «واقعیـت ناپیدا (سـفری بـه گرانش کوانتومـی)» نوشـته کارلـو رو ِولّی؛ با‬ ‫ترجمـه علـی خدادادی شـاهی توسـط نشـر نو منتشـر و راهی بازار نشـر شـد‪.‬‬ ‫نسـخه اصلی این کتاب سـال ‪ ۲۰۱۷‬توسـط انتشـارات پنگوئن در انگلستان چاپ‬ ‫شـده‪ .‬ایـن کتاب‪ ،‬چهـار بخش اصلـی با این عناویـن دارد‪« :‬بخش اول‪ :‬ریشـه ها»‪،‬‬ ‫«بخـش دوم‪ :‬شـروع انقالب»‪« ،‬بخش سـوم‪ :‬فضـای کوانتومی و زمـان رابطه ای» و‬ ‫«بخش چهارم‪ :‬فراسـوی فضـا و زمان»‪.‬‬ ‫چهره خاموش خیال‬ ‫ستیز‬ ‫اد‬ ‫پویا سـرایی؛ اهنگ سـاز و نوازنده سـنتور شناخته شـده کشـورمان‪ ،‬تازه ترین اثر‬ ‫خـود را در قالـب قطعـه ای تحت عنـوان «چهره خامـوش خیال» تقدیـم مخاطبان‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬از دکتر سـرایی پیش ازاین‪ ،‬اثـار دیگری در قالب تک اهنگ منتشـر‬ ‫شـده اسـت کـه از میان ان ها بایـد به «لیال خانـم»‪« ،‬دختـرک ژولیده» و ‪ ...‬اشـاره‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن نوازنـده‪ ،‬دارای مـدرک رهبـری از اپرا و بالـه ملی ارمنسـتان در رهبری‬ ‫ارکستر سـمفونیک است‪.‬‬ ‫نمایشـگاه گروهـی «سـتیز» هم زمان بـا روز جهانی کـودک و نوجـوان در گالری‬ ‫هنرجویان بهار ربوشـه‪ ،‬تا ‪25‬‬ ‫فرمانفرمـا افتتاح شـد‪ .‬در این نمایشـگاه اثـاری از‬ ‫ِ‬ ‫مهرماه ‪ 99‬به تماشاسـت‪ .‬ربوشـه؛ مدرس نقاشـی سـایکی تایپی کودک و نوجوان‬ ‫اسـت کـه روشـی علمـی و مـدرن اسـت و در ان عالوه بـر امـوزش تمـام فنون‬ ‫اکادمیـک نقاشـی و طراحـی‪ ،‬نمادشناسـی روان الگویی و خلق اثـار مفهومی نیز‬ ‫بـه هنرجویـان اموزش داده می شـود‪.‬‬ ‫«اد» سـامانه هوشـمند درخواسـت خدمـات درمانـی در منـزل اسـت‪ .‬با اسـتفاده از‬ ‫ان‪ ،‬نزدیک تریـن درمانگـران بـه مددجویـان معرفی می شـوند‪ .‬اپلیکیشـن «اد» یک‬ ‫نرم افـزار بر پایـه لوکیشن هاسـت‪ .‬بـا «اد» می تـوان در طـول روز درخواسـت خدمـات‬ ‫درمانـی انجـام داد‪ .‬تعـداد و تنوع خدمات ارائه شـده توسـط این اپلیکیشـن رایگان و‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬بی نظیـر بـوده و ایـن امـکان را فراهـم می کند کـه مددجو خدمـات درمانی‬ ‫مورد نیـاز خـود را در منـزل خود دریافـت کند‪.‬‬ ‫ابشارهای سیمک‬ ‫اندرج کروتز‬ ‫رابیندرانات تاگور‬ ‫ابشـارهای سـیمک در ‪ ۳۵‬کیلومتری شـمال کرمان‪ ،‬در روسـتای کوهپایه قرار‬ ‫گرفته انـد و ارتفـاع ان هـا از شـش متر تـا ‪ ۲۰‬متـر تغییـر می کند‪ .‬ایـن ناحیه‬ ‫امکانـات مناسـبی؛ از جملـه اردوگاه دارد کـه باعث شـده اسـت گردشـگران‬ ‫زیـادی به ایـن ناحیـه مراجعه کننـد‪ ۱۳ .‬ابشـار موجـود در سـیمک‪ ،‬همواره‬ ‫پذیـرای کوهنوردان و صخره نوردان اسـت‪ .‬در نظر داشـته باشـید کـه صعود به‬ ‫ایـن ابشـارها الزام ًا بـه تجهیزات و مهـارت خاص نیـاز دارد‪.‬‬ ‫همه‏جا صداى اژدهایان ماده است‬ ‫ن َ َفس‏هاى زهراگین مى‏دمند‬ ‫کلمات مالیم صلح‬ ‫به لطیفه‏هاى پوک مى‏ماند‬ ‫پیش ازاینکه وداع کنم‬ ‫بگذار دعا کنم‬ ‫انانى را‬ ‫که در خانه‏هاى انسانى‬ ‫خود را اماده مى‏کنند‬ ‫که با اهریمنان پیکار کنند‬ ‫مترجم‪ :‬ع‪ .‬پاشایی‬ صفحه 15 ‫هفته نامه سراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫ی باش‬ ‫واقع ‬ ‫ عنوان کاوشـی‬ ‫ی بـاش»‪ ،‬جنجالی ترین اثـر «الیس واکر» اسـت کـه از ان به‬ ‫«واقعـ ‬ ‫ِ‬ ‫انقالبـی از ماهیـت فمینیسـم امـروز و تاثیـر ان در زندگـی روزمره و بـر اینده نام‬ ‫می برنـد‪ .‬او مقاالتـی از اثرگـذاران فمینیسـم را در این اثـر گنجانـده و ان هـا را بـا‬ ‫مقتضیـات روز بازخوانی کرده اسـت‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫ربه کا واکر‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪« sarvenaz.behbahani@gmail.com‬ربـه کا واکـر» در ‪ 17‬نوامبر ‪ 1969‬در جکسـون‬ ‫ایالت میسیسـیپی متولد شـد‪ .‬او نویسـنده‪ ،‬فمینیسـت و یک فعال اجتماعی ست‬ ‫ عنـوان پایه گـذار ادبیـات و جنبش «موج سـوم فمینیسـم»‬ ‫کـه بیش ازهرچیـز به‬ ‫ِ‬ ‫شـناخته می شـود؛ عبارتـی کـه اولین بـار در سـال ‪ 1992‬توسـط او در یـک مقاله‬ ‫منتشرشـده در نشـریه ‪ .Ms‬اورده شـد و او طی ان نوشـتار عنوان کـرد‪« :‬من موج‬ ‫سـوم فمینیسم هستم»‪ .‬سـخنرانی ها‪ ،‬نوشـته ها و اموزش های او بر مضامینی نظی ِر‬ ‫ انـدازی مجموعه‬ ‫نژاد‪ ،‬جنسـیت‪ ،‬سیاسـت‪ ،‬قـدرت و فرهنگ متمرکز اسـت و با راه‬ ‫ِ‬ ‫‪ Third Wave Foundation‬سـعی داشـته درزمینـه عملـی نیـز بـه دختـران و زنانی‬ ‫کمـک کند کـه درگیر مسـائلی مانندِ بحـران هویت و جنسـیت هسـتند‪ .‬او یکی‬ ‫از سـخنران های مطـرح در همین زمینه هـا در دانشـگاه های ایاالت متحـده و حتی‬ ‫ عنـوان یکی از‬ ‫محافـل اکادمیک جهانی سـت‪ .‬در سـال ‪ ،1994‬نشـریه ‪ Time‬از او به‬ ‫ِ‬ ‫‪ 50‬پیش قـراول تاریخ سـاز در اینـده امریکا نام بـرد‪ .‬اثار او در رسـانه های مکتوب‬ ‫و انالیـن مانند ‪ The Washington Post، The Huffington Pos، Salon، Glamour‬و ‪Essence‬‬ ‫تلویزیونـی شـبکه های ‪ CNN‬و ‪ MTV‬ظاهر‬ ‫منتشـر می شـود و بارهـا در برنامه های‬ ‫ِ‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫ـی «ربـه کا لونتهــال» متولــد شــد؛ مــادرش درواقــع‪،‬‬ ‫او بــا نــام اصلـ ِ‬ ‫چهــره ای برجســته به نــا ِم «الیــس واکــر»؛ یکــی از مطرح تریــن‬ ‫نویســندگان افریقایی‪-‬امریکایی ســت کــه شــاهکارهایی همچــون‬ ‫«رنــگ ارغوانــی» (‪ )1982‬و «در جســت وجوی باغچه هــای‬ ‫مادرانمــان» (‪ )1983‬را خلــق کــرده و پدرش «ملویــن ار‪ .‬لونتهال»‬ ‫نیــز وکیــل و یک فعال مدنــی بود‪ .‬والدینــش در نیویــورک ازدواج و‬ ‫ســپس بــا عزیمت بــه میسیســیپی‪ ،‬فعالیت هــای خــود را در حوزه‬ ‫حقــوق مدنــی اغــاز کردنــد‪ .‬بعدازانکــه والدینــش در ســال ‪1976‬‬ ‫از هــم جــدا شــدند‪« ،‬الیــس» تقریبــاً هردوســال یک بار متناوبــاً‬ ‫بیــن خانــه مــادر و پــدرش دررفت وا مــد بــود کــه یکی از ان هــا در‬ ‫«برانکــس» و دیگــری در «سان فرانسیســکو» اقامــت داشــتند‪ .‬بــه‬ ‫ســن ‪15‬ســالگی کــه رســید‪ ،‬تصمیــم گرفــت نــام فامیلــش را بــه‬ ‫نــام خانوادگــی مــادرش؛ «واکــر» تغییر دهــد‪ .‬او از دانشــگاه «ییل»‬ ‫و به عنــوان یــک شــاگرد برجســته بــا درج ـه ای ممتــاز در ســال‬ ‫‪ 1992‬فارغ التحصیــل شــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬او را یــک اقلیــت نــژادی‬ ‫می دانســتند؛ چراکــه هــم ســیاه بــود و هــم زمینــه ای یهــودی‬ ‫داشــت؛ ازایـن رو بــود کــه بعدهــا در کتــاب خاطراتــش کــه ســال‬ ‫ـی «ســیاه‪ ،‬ســفید و یهــودی‪:‬‬ ‫‪ 2000‬منتشــر شــد‪ ،‬از عبــارت طوالنـ ِ‬ ‫ـوان نــام‬ ‫خودزندگی نامـه ای از فردی کــه خــود را تغییــر داد» به عنـ ِ‬ ‫اثــر اســتفاده کــرد‪« .‬الیــس» خیل ـی زود وارد جریــان شــهرت در‬ ‫فعالیت هــای فمینیســتی شــد؛ او تنهــا ‪22‬ســاله بــود کــه مقاله ای‬ ‫جنجالــی را در یــک نشــریه بــا رویکــر ِد مســائل زنــان نوشــت و‬ ‫عنوانــش را گذاشــت‪« :‬بــه مــوج ســوم تبدیــل شــو»‪ .‬او دراین مقاله‬ ‫ـوان قاضــی دیــوان‬ ‫به شــدت انتخــاب «کالرنــس تومــاس» به عنـ ِ‬ ‫ـی‬ ‫عالــی امریــکا را مور ِد انتقــاد قــرار داد؛ زیــرا وی کــه بــه ازار جنسـ ِ‬ ‫«انیتــا هیــل»؛ از وکالی زیردســت خــود‪ ،‬متهــم شــده بــود‪،‬‬ ‫نه تنهــا تبرئــه؛ بلکــه بــا بیــش از نیمــی از ارای ســنا موفــق شــد تا‬ ‫ـوان دومیــن امریکایی‪،‬افریقایی تبــار‪ ،‬در دادگاه عالــی امریــکا‬ ‫به عنـ ِ ‬ ‫خدمــت کنــد‪« .‬الیــس» این مســئله را ب ـ ه «مظلومیــت صــدای‬ ‫زنــان» تعبیــر کــرد و خواهــان راه انــدازی جنبــش و مــوج ســوم‬ ‫فمینیســم شــد‪ .‬او در انتهــای مقال ـه اش‪ ،‬منظــور خــود از «مــوج‬ ‫ســوم» را چنیــن تعریــف کــرد‪« :‬ایــن فمینیســم به معنــایِ ادغــا ِم‬ ‫ایدئولــوژیِ برقراریِ عدالت جنســیتی و توانمندســازیِ زنان در همه‬ ‫جنبه هــای زندگی ســت» و از زنــان خواســت تــا بــرای ریشـه ِ ‬ ‫ کنی‬ ‫نابرابری هــایِ سیســتمیک باهــم متحــد شــوند و ســاختارهای‬ ‫ کشــیدن ان هــا‪ ،‬به درســتی و روشــنی‬ ‫قــدرت را بــرای به چالش‬ ‫ِ‬ ‫درک کننــد‪ .‬شــاید بهتــر اســت در تبییــن نگــرش «الیــس واکر»‪،‬‬ ‫ـوج ســو ِم فمینیســم بدانیــم؛ به شــکل ســاده ای‬ ‫کمــی بیشــتر‪ ،‬از مـ ِ‬ ‫می تــوان گفــت کــه مرزبنــدی دقیــق تاریخــی بــرای شــروع مــوج‬ ‫ســوم موردِاجمــاع واقــع نشــده؛ امــا معمــوالً اغــاز ان را در اوایــل‬ ‫دهــه ‪ ۸۰‬می داننــد کــه تا به امــروز ادامــه داشــته اســت‪ .‬جنبــش‬ ‫مفــروض «مــوج‬ ‫مذکــور به عنــوان واکنشــی علیــه شکســت‬ ‫ِ‬ ‫دوم» و طرح هــا و جنبش هــای ایجاد شــده توســط مــوج دوم‬ ‫فمینیســم ظاهــر شــد؛ امــا همچنیــن در پاس ـخ به دســتاوردهای‬ ‫مــوج دوم اعــام وجــود کــرد‪ .‬در ‪ ۱۹۶۰‬تــا ‪ ،۱۹۸۰‬درک ایــن امــر‬ ‫کــه زنــان می تواننــد بــا اســتفاده از کلیش ـه های مرســومی کــه‬ ‫بــه ان هــا عنــوان داده می شــود‪ ،‬احساســی از توانمنــدی را ایجــاد‬ ‫ـان «مــوج ســوم» بــه باز تعریــف زنــان و‬ ‫کننــد‪ ،‬باعــث شــد تــا جریـ ِ‬ ‫دختــران به عنــوان موجوداتــی قدرتمنــد‪ ،‬جســور و صاحب اختیــا ِر‬ ‫جنســیت خــود بپــردازد‪ .‬نیــز در مــوج ســوم‪ ،‬ادراکــی عمومــی‬ ‫وجــود دارد مبنی براینکــه زنــان از «رنگ هــا‪ ،‬اقــوام‪ ،‬ملیت هــا‪،‬‬ ‫ادیــان و پیشــینه های فرهنگــی متفــاوت» می اینــد‪ .‬مــوج ســوم‪،‬‬ ‫از تنــوع و تغییــر دفــاع می کنــد و ازایـن رو‪ ،‬ماننــد دو مــوج قبــل‪،‬‬ ‫نظریـه ای فراگیــر و واحــد کــه بــا ان بتــوان مــوج ســوم را توصیــف‬ ‫کــرد‪ ،‬وجــود نــدارد‪ .‬بااین تعریــف‪ ،‬می توانیــم نگاهــی روشــن تر‬ ‫بــه جریــان مور ِد نظــر «الیــس واکــر» داشــته باشــیم‪ .‬او پــس از‬ ‫اتمــا ِم دوره دانشــگاه‪ ،‬همــراه بــا «شــانون لیــس» (درحال حاضــر‬ ‫بــا نــام شــانون لیس‪-‬ریــوردان و به عنــوان یــک وکیــل جامعــه‬ ‫کارگــری کــه پرونده هــای جنجالــی علیــه برندهایــی بــزرگ نظیـ ِر‬ ‫‪ Uber، FedEx‬و ‪ Starbucks‬داشــته‪ ،‬شــناخته می شــود) مجموعــه‬ ‫غیرانتفاعــی ‪ Third Wave Fund‬را بــا هــدف تشــویق زنــان‬ ‫جــوان بــه حضــوری فعاالنــه و در قالب هــای رهبــری در جامعــه‪،‬‬ ‫راه انــدازی کردنــد‪ .‬هــدف اولیــه ان هــا نیــز برپایــه مفاهیــم مقالــه‬ ‫ارائه شــده توســط «واکــر» بــود؛ مبنی براینکــه زنــان بایــد خــا‬ ‫حضــور حداکثــریِ خــود را در مشــارکت های سیاســی و اجتماعــی‬ ‫پُــر کننــد و بیش از گذشــته نقش هــای اثرگــذار و فعاالنــه به عهــده‬ ‫بگیرنــد‪ .‬تنهــا طــی یک ســال‪ ،‬کمپیــن ان هــا بیــش از ‪20‬هــزار‬ ‫ـوان یــک‬ ‫عضــو جدیــد در ایــاالت متحــده پیــدا کــرد و حــاال به عنـ ِ‬ ‫ـدوق توانمندســازی‪ ،‬کمک هزینه هایــی بــرای حمایــت از زنــان‬ ‫صنـ ِ‬ ‫جــوان در حوزه هــای مختلــف‪ ،‬ارائــه می دهــد‪ .‬ایــن صنــدوق‬ ‫کــه در ســال ‪ 97‬تاســیس شــده‪ ،‬طــی نوامبــر ســال ‪ 2016‬و‬ ‫ـال امریــکا‪ ،‬چهاربرابــر‬ ‫ـان انتخابــات ریاسـت جمهوری ان سـ ِ‬ ‫درجریـ ِ‬ ‫یــک مــادر می توانــد بــا چنــد حرکــت قدرتمنــد؛‬ ‫امــا به ظاهــر کوچــک و ســاده ماننــد یــک اظهارنظرِ‬ ‫ِ‬ ‫ نکردن‬ ‫ناشــی از شــک‪ ،‬عدم تائیــد یــا ســتایش‬ ‫به موقــع‪ ،‬دختــرش را ویــران کنــد‪.‬‬ ‫تضعیف کردن هــا به همین منــوال می توانــد‬ ‫مانعــی بــر ســر اینــده یــک دختــر شــده و بــرای‬ ‫ابــد‪ ،‬ایــن تاریکــی و ناتوانــی در او بمانــد؛ مادرهــا‬ ‫مــا را می ســازند‬ ‫بیــش از روال معمــول خــود‪ ،‬کمک هــای الزم از حامیــان ایــن‬ ‫جنبــش دریافــت کــرد‪ .‬یکــی از روش هــای «واکــر» بــرای افزایــش‬ ‫ـانی عمومــی‪« ،‬امــوزش» اســت؛ او بــا ارائــه ســخنرانی ها‪،‬‬ ‫اگاهی رسـ ِ‬ ‫ـن دیگــری‪ ،‬ســعی‬ ‫نوشــتن کتاب هــا‪ ،‬مقــاالت و هــر روش ممکـ ِ‬ ‫در تغییــر دیــد و نــگاه زنــان بــه مقولــه «توانمنــدی» و افشــای‬ ‫حقایــق دارد؛ رمــان ‪ ،Adé: A Love Story‬مجموعــه مقــاالت‬ ‫‪ One Big Happy Family‬و نوشــتار مســتند ‪Enduring Violence‬‬ ‫تنهــا بخشــی از اثــار مکتــوب او هســتند‪« .‬واکــر» ســخنرانی های‬ ‫خــود را بــر چنــد محــور متمرکــز کــرده کــه عمــده ان هــا هویــت‬ ‫چندفرهنگــی (مســئله ای کــه خــودش همیشــه درگیــرش بــوده)‪،‬‬ ‫روشــنگریِ مردان‪ ،‬فمینیســم بین نســلی و موج ســوم اســت؛ او در‬ ‫همایش هــای ارائه شــده توســط مراکــز دانشــگاهی و علمــی ماننــد‬ ‫‪ Harvard، Exeter، Oberlin، MIT، Stanford‬و ‪ Smith‬نظــرات‬ ‫خــود را بــرای عمــوم مطــرح کــرده و برنامه هایــی پربیننــده‬ ‫ماننــد ‪Good Morning America، The Oprah Winfrey Show‬‬ ‫و ‪ Charlie Rose‬نیــز میزبانــش بودنــد‪ .‬شــاید بتــوان گفــت کــه‬ ‫اولیــن کار مهــم و بــزرگ او‪ ،‬به سرانجام رســاندن پــروژه «واقعــی‬ ‫بــاش‪ :‬بازگویــی حقیقت و چهره تغییریافته فمینیســم» در ســال‬ ‫‪ 1996‬بــود؛ مجموعـه ای از مقــاالت و نوشــتاری که او گــرداوری‪،‬‬ ‫ویرایــش و در قالــب یــک کتــاب منتشــر کــرد‪ .‬او بــا ایــن کتــاب‪،‬‬ ‫ـی دوبــاره جنبــش فمینیســم دران زمــان زد‪.‬‬ ‫دســت بــه ارزیابـ ِ‬ ‫«امیلــی فِیــل»؛ اســتادیار رشــته ارتباطــات در کالــج ‪ Ithaca‬در‬ ‫تحلیلــی بــر ایــن کتــاب نوشــت‪ 23« :‬مقالـ ه از ‪ 23‬نویســنده کــه‬ ‫دراین اثــر ارائــه شــده اســت‪ ،‬تجــارب و دیدگاه هایــی را مقابــل‬ ‫مــا می گــذارد کــه به واقــع‪ ،‬عقایــد‪ ،‬پیش الگوهــا و کلیشــه های‬ ‫رایــج مــا دربــاره فمینیســم را به چالــش می کشــد‪ .‬این مجموعــه‬ ‫باعــث می شــود تــا گفتمانــی تــازه دربــابِ مقوله هایــی نظیــ ِر‬ ‫نقش هــای جنســیتی‪ ،‬سیاســت های هویتــی و فمینیســمی‬ ‫قربانــی ایجــاد کنیــم»‪ .‬به عبارتــی بایــد گفــت کــه این کتــاب که‬ ‫اساسـاً مجموعـه ای از «اظهــارات مســتند شــخصی» بــود‪ ،‬نشــان‬ ‫ـی خــود‬ ‫داد کــه مــوج ســوم فمینیســم چگونــه می توانــد بازخوانـ ِ‬ ‫را از نظریه هــا داشــته و علیــه ناعدالتی هــای جنســیتی برمبنــایِ‬ ‫تجــارب خودشــان‪ ،‬نگاهــی نــو بــا قرائتــی مصادره شــده ارائــه‬ ‫دهنــد‪« .‬واکــر» دراین اثــر‪ ،‬از نوشــته های بــزرگان و نامــداران‬ ‫عرصــه فمینیســت ماننــد «بــل هوکــس» و «نائومــی وولــف»‬ ‫ـوان یــک منبــع‬ ‫نیــز اســتفاده کــرد؛ ایــن کتــاب او حتــی به عنـ ِ‬ ‫در حــوزه زنــان و مباحــث جنســیتی‪ ،‬در برنامه هــای مطالعاتــی‬ ‫در سراســر جهــان مور ِد اســتفاده و تدریــس قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫«واکــر» افتخــارات متعــددی؛ ازجمله جایــزه «زنــان متمایز» از‬ ‫انجمــن زنــان دانشــگاهی امریــکا‪ ،‬جایزه «فمینیســت ســال» از‬ ‫‪ ،Fund for the Feminist Majority‬جایــزه «بی بــاک»‬ ‫از ســازمان ملــی زنــان‪ ،‬جایــزه «زنانی کــه می تواننــد‬ ‫رئیس جمهــوری شــوند» از ‪ League of Women Voters‬و‬ ‫دکتــرای افتخــاریِ دانشــکده هنرهــای کارولینــای شــمالی‬ ‫را کســب کــرده اســت‪ .‬او در ســال ‪ 2016‬یکــی از ‪ 100‬زن‬ ‫منتخــب شــبکه ‪ BBC‬بــود‪ .‬او در ســال ‪ 1998‬در فیلــم‬ ‫ کارگردانــی «مایــک نیوکلــز» بــازی‬ ‫«رنگ هــای اصلــی» به‬ ‫ِ‬ ‫کــرد کــه درواقــع‪ ،‬کنایـه ای هوشــمندانه بــه ماجراهــای رخ داده‬ ‫ی جنســی او بــر انتخابات‬ ‫بــرای «بیــل کلینتــون» و تاثیر رســوای ‬ ‫ریاســت جمهوری بــود‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 325

هفته نامه سرافرازان 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه سرافرازان 323

هفته نامه سرافرازان 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/07/14
هفته نامه سرافرازان 322

هفته نامه سرافرازان 322

شماره : 322
تاریخ : 1399/07/07
هفته نامه سرافرازان 321

هفته نامه سرافرازان 321

شماره : 321
تاریخ : 1399/06/31
هفته نامه سرافرازان 320

هفته نامه سرافرازان 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/06/24
هفته نامه سرافرازان 319

هفته نامه سرافرازان 319

شماره : 319
تاریخ : 1399/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!