هفته نامه سرافرازان شماره 322 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 322

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 322

هفته نامه سرافرازان شماره 322

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 7‬مهر ‪ 10 ،1399‬صفر ‪ 28 ،1442‬سپتامبر ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،322‬تومان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نگاهی به کارنامه بازیگری‬ ‫حامد کمیلی‬ ‫کشت قراردادی؛ راه حلی اساسی‬ ‫برای پایان دادن به مشکالت تنظیم بازار‬ ‫زنان و مسائل پیرامو نشان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫گایاتری چاکراورتی اسپیواک‬ ‫نگاهی به تاثیر رشته های دانشگاهی‬ ‫بر اینده شغلی افراد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خبر داد؛‬ ‫اختصاص ‪ ۱۲‬دکل حفاری برای‬ ‫پروژه های افزایش تولید نفت کشور‬ ‫اموزش به والدین برای مراقبت جنسی از فرزندانشان‬ ‫لک لکی در کار نیست!‬ صفحه 1 ‫ دو شنبه ‪7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫اموزش به والدین برای مراقبت جنسی از فرزندانشان‬ ‫لک لکی در کار نیست!‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫‪shamloo@mail.com‬‬ ‫در جامعــه مــا‪ ،‬وقتــی می گویــم «تربیــت بچــه»‪ ،‬معنایــش وســیع اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬از مرحلــه شــیرخواری تــا وقتــی فرزنــد مــا خانــواده ای تشــکیل‬ ‫دهــد‪ ،‬بــه او به انواع مختلــف امــوزش می دهیــم؛ مثــ ً‬ ‫ا بــه او امــوزش می دهیــم چطــور بــا همســرش رفتــار کنــد! و همــه این مــوارد را بــه واژه‬ ‫م و تربیــت» تشــکیل می شــود‪ .‬وقتــی‬ ‫«تربیــت» وصــل می کنیــم؛ درصورتی کــه تربیــت فرزنــد از ســه نکتــه اساســی به اســم «پــرورش‪ ،‬تعلیــ ‬ ‫گفت وگــو دربــاره پــرورش فرزنــدان اســت؛ معنایــش ایجــاد شــرایط مناســب بــرای مراقبــت و رشــد ان هاســت؛ بســان دان ـه ای کــه می کاریــم و‬ ‫اگــر در درجــه حــرارت الزم‪ ،‬مقــدار اب و نــور کافــی و کــود مناســب و ‪ ...‬قــرار داشــته باشــد‪ ،‬به احتمال زیــاد دانــه کاشته شــده ســر از خــاک‬ ‫برمــی اورد و تبدیــل بــه گیاهــی می شــود کــه انتظــار داریــم؛ امــا زمانی کــه صحبــت بــر ســر تعلیــم فرزنــد اســت‪ ،‬بایــد بگوییــم اماده کــردن‬ ‫شــرایط؛ یعنــی مراقبــت از فرزنــد به هیچ وجــه کافــی نیســت؛ بلکــه بایــد بــه ان هــا روش زندگی کــردن و رســیدن بــه هــدف را بیاموزیــم‪ .‬در‬ ‫زندگــی‪ ،‬مــوارد بی شــماری پیــش می ایــد کــه فرزنــدان چیــزی از ان هــا نمی داننــد و بایــد از والدیــن خــود بیاموزنــد‪ .‬در اخــر نیــز تربیــت جــای‬ ‫دارد کــه معنایــش هدایــت فرزنــد بــه مســیر درســت تــا رســیدن بــه مرحلــه کامیابی ســت ؛ اینجاســت کــه عبــارت «پــرورش و تعلیــم و تربیــت»‬ ‫م و تربیــت فرزنــد‪ ،‬حتمـ ًا مــا و فرزندمــان‬ ‫مطــرح می شــود‪ .‬نکتــه مهــم اینجاســت کــه اشــتباه والدیــن در هرکــدام از ایــن ســه بخــش پــرورش‪ ،‬تعلیـ ‬ ‫را بــه ســرمنزل مقصــود نخواهــد رســاند‪ .‬یکــی از مباحــث مهــم درمــورد روانشناســی کــودک‪ ،‬چگونگــی ورود و اشــنایی او بــا مســائل جنسی ســت؛‬ ‫امــا بایــد دانســت کــه عنــوان «امــوزش جنســی بــه کــودکان»‪ ،‬بسیار نادرســت‪ ،‬نامناســب و غیرعلمی ســت؛ زیــرا مــا هرگــز بــه کودکانمــان روابــط‬ ‫جنســی نمی اموزیــم؛ بلکــه بــه والدیــن می اموزیــم چطــور درمــورد فرزندانشــان مقابــل اهریمن هــای اجتماعــی مراقبت هــای الزم را انجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬از والدیــن انتظــار مـی رود کــه بــه فرزندانشــان «مراقــب جنســی از خــود» را بیاموزنــد تــا از اســیب های خطرنــاک و مهلکــی کــه در جامعــه‬ ‫بــا ان مواجــه می شــوند‪ ،‬درامــان باشــند‪ .‬پرســش ایــن اســت؛ والــدی کــه مطالعــه نکــرده‪ ،‬والــدی کــه دچــار مشــکالت و اســیب هایی بــوده‪ ،‬والــدی‬ ‫کــه توانایــی پــرورش‪ ،‬تعلیــم و تربیــت فرزنــدش را نــدارد‪ ،‬والــدی کــه ســرد‪ ،‬خشــن‪ ،‬مســتبد و خودخــواه و عصبانی ســت؛ چگونــه می توانــد بــه‬ ‫فرزنــدش کــه هنــوز در دوران پیش ازمدرســه اســت‪ ،‬بیامــوزد چطــور از خــودش مراقبــت و مواظبــت جنســی کنــد؟ می خواهیــم به زبانــی ســاده‪،‬‬ ‫چگونگــی امــوزش مراقبــت جنســی از فرزنــدان را بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫فرزندپــروری تنهــا به دنیــا اوردن بچــه نیســت؛ پیچیده تریــن و مهم تریــن‬ ‫وظیفــه هــر والــدی‪ ،‬پــرورش‪ ،‬تعلیــم و تربیــت فرزنــدش اســت؛ والــدی کــه‬ ‫دراین مســیر به هرشــکل و دلیلــی اشــتباه یــا کوتاهــی کنــد‪ ،‬در اینــده‪،‬‬ ‫به احتمال زیــاد فرزنــدش بــرای خــود و دیگــران می توانــد مشــکالتی به وجــود‬ ‫بیــاورد‪ .‬در عصــر ارتباطــات و در دنیایــی کــه به کمــک تکنولــوژی؛ به ویــژه‬ ‫اینترنــت‪ ،‬تبدیــل بــه دهکــده جهانــی شــده اســت؛ دنیایــی کــه بــا ســرعتی‬ ‫بی نظیــر در ان بــه داده هــای مختلفــی دســت می یابیــد کــه گاه می توانــد‬ ‫اســیب زا نیــز باشــد؛ در دنیایــی کــه بــا چندســاعت پــرواز توســط هواپیمــا‪ ،‬بــه‬ ‫ان طــرف کــره زمیــن می رویــد و ‪...‬؛ اگاهــی از خطــرات و مشــکالتی کــه در ایــن‬ ‫جهــان مــدرن می توانــد بــرای فرزنــد شــما به وجــود بیایــد‪ ،‬کمــک مفیــدی‬ ‫بــرای شــما دراین راستاســت‪ .‬به عنــوان والدیــن وظیفــه داریــم شــرایط الزم را‬ ‫بــرای رشــد فرزندمــان؛ یعنــی «پــرورش» او به وجــود بیاوریــم‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬اگــر‬ ‫بتوانیــم فضــای مناســب مهربانانــه‪ ،‬دوســتانه و صمیمانـه ای بــرای گفت وگــو بــا‬ ‫فرزندمــان به وجــود بیاوریــم؛ محیطــی کــه او در امنیــت کامــل بتوانــد به راحتــی‬ ‫احساســات‪ ،‬افــکار‪ ،‬هیجانــات‪ ،‬خواســته ها و نیازهایــش را بــدون وحشــت از‬ ‫والدیــن ابــراز کنــد‪ ،‬محیطــی ســالم بــرای پــرورش فرزنــد ایجــاد کرده ایــم‪.‬‬ ‫ســپس بایــد در ایــن محیــط ارام‪ ،‬بــه او الفبــای زندگــی را بیاموزیــم‪ .‬بــه او یــاد‬ ‫بدهیــم کــه در مســیر رشــدش در ســال های اغازیــن حضــور در اجتمــاع مثــل‬ ‫مســیر مدرســه‪ ،‬محیــط مدرســه‪ ،‬محــل بــازی بــا هم ســاالن‪ ،‬میهمانی هــا‪،‬‬ ‫رفت وامــد بــا بچه هــای همســایه و ‪ ...‬چطــور مراقــب و مواظــب خــودش باشــد؛‬ ‫یعنــی بــه او مــوارد گفته شــده بــاال را «تعلیــم» داده باشــیم‪ .‬در اخــر‪ ،‬بــا‬ ‫گــوش دادن بــه گفته هــای فرزندمــان‪ ،‬بــا مشــاهده و گوشــز ِد رفتــار ناپســند‪،‬‬ ‫خطــرات احتمالــی و روابــط نادرســتش و بــا دیــدن اشــتباهاتش‪ ،‬والدیــن‬ ‫ روزرســانی اطالعاتشــان و رفتــار بهتــر‪،‬‬ ‫می تواننــد بــا انعطــاف بیشــتر‪ ،‬بــا به‬ ‫ِ‬ ‫شــرایط را بــرای جبــران خطاهــای خودشــان و فرزندشــان و کانالیزه کــردن رفتــار‬ ‫و خواســته های فرزندشــان؛ یعنــی «تربیــت» او در مســیر درســت فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫ی هســتند‪،‬‬ ‫حال کــه مشــخص شــد پــرورش‪ ،‬تعلیــم و تربیــت بــه چــه معنای ـ ‬ ‫تــاش می کنیــم دربــاره مراقبــت جنســی از فرزندانمــان از روش پــرورش‪ ،‬تعلیــم‬ ‫مراقبــت جنســی و تربیــت اســتفاده کــرده و ان را موردبررســی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫همان طورکــه گفتیــم؛ بخــش اول‪ ،‬پــرورش فرزندمــان اســت؛ بدان معنــا کــه‬ ‫بایــد از همــان روزهــای اول تولــدش‪ ،‬یکســری اصــول را به دقــت رعایــت کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی فرزنــد مــا شــش ماهگی اش را پشت ســر گذاشــت‪ ،‬بایــد امکاناتمــان در‬ ‫خانــه را طــوری برنامه ریــزی و ســازمان دهی کــرده باشــیم کــه اتاق خــواب او را‬ ‫از خودمــان جــدا کنیــم‪ .‬درصورتی کــه امــکان اختصــاص اتــاق جــدا را نداریــم‪،‬‬ ‫تخــت بچــه بایســتی بــا حداکثــر فاصلــه از تخــت والدینــش قــرار گیــرد‪ .‬فرزندان‬ ‫بعــد از شــش ماهگی نبایــد در تخــت پدرومــادر بخوابنــد‪ .‬ان تخــت‪ ،‬حریــم‬ ‫خصوصــی والدیــن اســت و درســت نیســت فرزنــدان مــا گرمــا و بــوی بــدن‬ ‫والدیــن را در تخــت پدرومــادر بعــد از شـش ماهگی احســاس کننــد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬اگر‬ ‫بچه هــا در تخــت والدیــن به خــواب رفتنــد‪ ،‬حتمــاً بایــد خــواب را در تخــت و‬ ‫محــل خــواب خودشــان ادامــه دهنــد؛ نه اینکــه تــا صبــح در تخــت والدیــن‬ ‫چرایــی این نکتــه در ان اســت که به هیچ عنــوان و به هیچ شــکل اجــازه‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نداریــم ازنظــر جنســی‪ ،‬فرزندمــان را تحریک یــا انگیــزه و کنجــکاوی را در او زنده‬ ‫کنیــم‪ .‬بچه هــا بــا فروبــردن انگشــت در دهانشــان یــا مکیــدن ســینه مــادر و‬ ‫تمــاس فیزیکــی بیش ازانــدازه بــا بــدن والدیــن‪ ،‬احســاس گرمــا و بــوی بــدن‬ ‫ان هــا و به ویــژه مــادر هنگامی کــه خــواب هســتند یــا مشــاهده بــدن ان هــا‪،‬‬ ‫لــذت جســمی‪ ،‬فیزیکی می برنــد (گروهــی معتقدنــد کــه بچه هــا از ایــن کار‬ ‫لــذت جنســی می برنــد کــه به نظــر مــا درســت نیســت؛ زیــرا بچه هــا در ان‬ ‫ســن برداشــتی از لــذت جنســی ندارنــد؛ بلکــه فقــط ازنظــر فیزیکــی و روانــی‬ ‫احســاس خوبــی می کننــد وقتــی انگشــت خــود را مــک می زننــد یــا بــا بــدن‬ ‫مــادر یــا پــدر تمــاس طوالنی مــدت داشــته باشــند)‪ .‬اگــر به شــکلی کــه گفتــه‬ ‫شــد رفتــار کنیــم‪ ،‬فرزندمــان را دراین مرحلــه کــه مرحلــه پــرورش اوســت؛‬ ‫به درســتی همراهــی کرده ایــم؛ یعنــی شــرایط را به شــکلی امــاده کرده ایــم کــه‬ ‫او بــدون مشــکل‪ ،‬از ان دوران عبــور کنــد‪ .‬نــاز و نــوازش فرزنــد؛ به ویــژه ازطــرف‬ ‫مــادر‪ ،‬گفت وگــوی زیــاد والدیــن بــا فرزنــد و رفــع بالدرنــگ نیازهــای او تــا‬ ‫دوســالگی‪ ،‬امنیــت بی نظیــری را بــرای فرزنــد مــا به وجــود مـی اورد کــه نیــاز او‬ ‫را بــه توجــه و محبــت دیگــران‪ ،‬بــه حداقــل می رســاند‪ .‬در این قســمت‪ ،‬مــا‬ ‫«پــرورش» را درســت انجــام داده ایــم‪ .‬وقتــی فرزنــد مــا کاری را اشــتباه انجــام‬ ‫می دهــد‪ ،‬اگــر بــا برخــورد تنــد مــا مواجــه نشــود؛ اگــر بــه او بیاموزیــم کــه‬ ‫ایــن کار را این طــوری انجــام بدهــد؛ اگــر بــه او روش توالت رفتــن را درســت و‬ ‫به موقــع بیاموزیــم؛ اگــر هربــار فرزنــد مــا دســتش را بیش ازانــدازه در دهانــش‬ ‫کــرد‪ ،‬بدانیــم چطــور او را از ایـن کار منــع کنیــم؛ اگــر بدانیــم کــه به تدریــج بایــد‬ ‫والدیــن و به ویــژه مــادر‪ ،‬مراقــب پوشــش خــودش باشــد؛ اگــر بــا فرزندمــان‬ ‫گفت وگــو کنیــم کــه بــرای توالت رفتــن نیــازی بــه والــد نیســت و خــودش‬ ‫می توانــد روی لگــن بنشــیند‪ ،‬قدم هایــی مثبــت و کارســاز را در «تعلیــم» او‬ ‫برداشــته ایم‪ .‬اگــر زمانی کــه مجبوریــم او را بــه توالــت ببریــم‪ ،‬کوشــش کنیــم بــه‬ ‫االت تناســلی او بی توجــه باشــیم‪ ،‬اگــر بدانیــم کــه فرزنــد مــا به خاطــر‬ ‫اضطرابــش حضــور مــا را در کنــار خــودش ضــروری می دانــد‪ ،‬می توانیــم نزدیــک‬ ‫او باشــیم؛ بی توجــه بــه بــدن او؛ ان زمــان او بــا بی توجهــی مــا بــه بخشــی از‬ ‫بدنــش روب ـه رو می شــود کــه کام ـ ً‬ ‫ا خصوصی ســت و بعدهــا بــه کســی اجــازه‬ ‫نمی دهــد بــه بخش هــای خصوصــی بدنــش نــگاه کننــد‪ .‬وقتــی او دوســالگی را‬ ‫پشت ســر می گــذارد‪ ،‬بتوانیــم بــه او بیاموزیــم کــه او خــودش بایــد به تدریــج بــه‬ ‫توالــت بــرود؛ وقتــی او را بــه حمــام می بریــم‪ ،‬خودمــان کام ـ ً‬ ‫ا لخــت نشــویم و‬ ‫ســعی کنیــم شــرایط را طــوری فراهــم کنیــم کــه او خــودش بــا اب بــازی کنــد‬ ‫یــا مــا دوش اب را نگــه داریــم؛ تاجایی کــه می توانــد خــودش بدنــش را بشــوید؛‬ ‫وگرنــه کمکــش کنیــم؛ بی اینکــه برهنــه شــویم تــا او نتوانــد برجســتگی بــدن‬ ‫والدیــن را به خاطــر خیس شــدن لباسشــان‪ ،‬ببینــد؛ دیگــر کنجــکاوی بــه‬ ‫بخش هــای خصوصــی اطرافیانــش کــه در درجــه اول والدیــن و خواهــر و بــرادر‬ ‫احتمالـی اش هســتند‪ ،‬در او بــه حداقــل می رســد‪ .‬بــا مشــاهده هرنــوع حساســیت‬ ‫او بــه االت تناســلی خــودش یــا بــه بــدن والدینــش‪ ،‬وظیفــه ماســت کــه بــدون‬ ‫خشــونت و تحقیــر و بــدون ســرزنش‪ ،‬اتفاقــاً محبت امیــز و صمیمانــه پاســخ‬ ‫مناســبی بــه او بدهیــم؛ به طوری کــه او بفهمــد و بپذیــرد کــه این بخش هــا‬ ‫کام ـ ً‬ ‫ا خصوصــی هســتند و هیچ کــس حــق دس ـت زدن و تمــاس بــا ان هــا را‬ ‫نــدارد؛ حتــی یــک پزشــک؛ زیــرا حتــی پزشــکان هــم حــق دسـت زدن بــه بــدن‬ ‫فرزنــد مــا را بــدون حضــور مــا ندارنــد‪ .‬واژه «تعلیــم» یعنــی امــوزش بــه‬ ‫فرزندمــان؛ بنابرایــن‪ ،‬بایــد بــه او بیاموزیــم کــه بدنــش کامـ ً‬ ‫ا متعلــق به اوســت و‬ ‫دیگــران نبایــد بــا ان بخــش از بــدن او تمــاس برقــرار کننــد‪« .‬تربیــت» معنایــش‬ ‫این بودکــه او را کمــک کنیــم کــه اگــر برایمــان تعریــف کنــد کــه در بیــرون از‬ ‫خانــه چــه دیــده یــا چه چیــزی شــنیده‪ ،‬بی اینکــه او را بترســانیم‪ ،‬بایــد بــه او‬ ‫اجــازه بدهیــم همــه حرف هــا‪ ،‬احساســات و نیازهایــش را بــدون وحشــت به زبــان‬ ‫بیــاورد تــا مــا متوجــه شــویم کجــا و در چــه شــرایطی و بــا چه کســانی در ارتباط‬ ‫قــرار گرفتــه و چه چیــزی دیــده اســت؛ زیــرا اگــر او را بترســانیم‪ ،‬او را نگــران یــا‬ ‫وحشـت زده کنیــم‪ ،‬فرزنــد مــا حتمـاً از مــا مســائلی را پنهــان می کند‪ .‬او چــاره ای‬ ‫جــز پنهــان کاری نــدارد؛ چــون مــا او را مضطــرب و وحشــت زده کرده ایــم و‬ ‫متاســفانه ایــن پنهــان کاری‪ ،‬دقیق ـاً شــرایط را بــرای اســیب فرزنــد مــا فراهــم‬ ‫م ـی اورد‪ .‬همان طورکــه اشــاره کردیــم؛ به تدریــج کــه کــودک مــرز دوســالگی را‬ ‫می گذرانــد و بــه ســه و چهارســالگی نزدیــک می شــود‪ ،‬طبیعتـاً ادبیــات گفتــاری‬ ‫و رفتــار روزانــه مــا بــا او تغییــر خواهــد کــرد‪ .‬توانایــی زبانــی او رشــد کــرده و او‬ ‫مســتقل تر شــده اســت و حق وحقوقــی را بــرای خــودش به رســمیت‬ ‫می شناســد‪ .‬در اینجــا ســازنده اســت کــه والدیــن در گفت وگــوی بیــن خــود‬ ‫طــوری رفتــار کننــد کــه فضــای حاکــم بــر خانــه؛ یعنــی همــان «پــرورش»‬ ‫به شــکلی باشــد کــه او احســاس حقــارت و تــرس از بیــان خواســته و نیــازش‬ ‫نکنــد‪ .‬اگــر فضــا ســالم باشــد‪ ،‬او از گفت وگــو دربــاره افــکار‪ ،‬احساســات‪ ،‬هیجانات‬ ‫و کنجکاوی هایــش خــودداری نمی کنــد‪ .‬اگــر بیــن والدیــن دائــم تنــش‪،‬‬ ‫پرخاشــگری و عصبانیــت حاکــم باشــد‪ ،‬مطمئنـاً فرزنــد مــا بــه «خودسانســوری»‬ ‫روی م ـی اورد؛ یعنــی مــا اصــل پــرورش کــه وظیفــه اولیــه و اصلــی مــا بــوده‬ ‫اســت را به درســتی انجــام نداده ایــم‪ .‬چطــور ممکــن اســت والــدی‪ ،‬ناتــوان از‬ ‫برقــراری شــرایط پــرورش بــرای فرزنــدش باشــد؛ ولــی بتوانــد مســائلی را بعــدا ً به‬ ‫او تعلیــم بدهــد؟ مگــر ممکــن اســت دانـه ای درنیامــده‪ ،‬بــه شــما میوه بدهــد؟ در‬ ‫اینجــا ترجیــح براین اسـت که مــادر بــا دختــر بــرای حمــام و پــدر بــا پســر بــرای‬ ‫حمــام بــرده شــود‪ .‬گفتیــم کــه والدیــن در مقابــل فرزندشــان از دوســالگی برهنه‬ ‫نشــوند؛ زیــرا او به خاطــر کنجکاوی هــای کودکانــه و حساســیتی کــه همــه‬ ‫بچه هــا نســبت بــه االت تناســلی خــود و دیگــران دارنــد‪ ،‬پرسـش هایی را طــرح‬ ‫می کننــد کــه شــاید والدیــن نداننــد دران لحظــه چــه پاســخی بدهنــد‪ .‬اگــر‬ ‫فرزنــدی االت تناســلی والــدش را دیــد و پرسشــی مطــرح کــرد؛ چــه کنیــم؟‬ ‫مواجهــه مــا بســتگی بــه ان دارد کــه ایــا قبـ ً‬ ‫ا بــه او دربــاره خصوصی بــودن ان‬ ‫توضیــح داده ایــم یــا خیــر‪ .‬اگــر توضیــح داده ایــم کــه حتمـاً بــدون عصبانیــت یــا‬ ‫ســرزنش و توهیــن‪ ،‬کوتــاه و بســیارکوتاه می گوییــم‪« :‬این بخــش همان طورکــه‬ صفحه 2 ‫ دو شنبه ‪7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫پرونده‬ ‫گفتیــم‪ ،‬خصوصی ســت و کســی اجــازه نگاه کــردن و دســت زدن بــه ان را‬ ‫نــدارد»؛ امــا اگــر بــرای او از پیــش توضیــح نداده ایــم‪ ،‬الزم اســت برایــش بگوییــم‬ ‫کــه کــدام قســمت های بــدن‪ ،‬خصوصی ســت‪ .‬حتم ـاً پســران بــه بــدن مــادر و‬ ‫خواهــر حســاس هســتند؛ همان طورکــه دختــران بــه بــدن پــدر و بــرادر خــود‬ ‫حســاس اند‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬رعایــت پوشــش در خانــه‪ ،‬حتمـاً ضروری ســت‪« .‬تعلیــم»‬ ‫یعنــی همین کــه مــا بــه فرزندمــان بیاموزیــم کــه کــدام قســمت بــدن هــر فــرد‪،‬‬ ‫جــزو بخش هــای خصوصــی بــدن اوســت؛ اینکــه چطــور بایــد مراقبــت کنــد؛‬ ‫کســی نبایــد بــه بــدن او دســت بزنــد و اگــر چنیــن اتفاقــی افتــاد‪ ،‬حتم ـاً بــه‬ ‫شــما کــه والــدش هســتید‪ ،‬بایــد اطالع دهــد‪« .‬تربیــت» چــه عملکــردی دارد؟ با‬ ‫یــک مثــال بــه ان اشــاره می کنیــم؛ اگــر فرزنــد شــما در پنج ســالگی بــه شــما‬ ‫گفــت مــادر‪ ،‬پســرخاله ام بــه بــدن مــن دســت زد! (درصورتی کــه می دانیــد‬ ‫پســرخاله او هفت ســاله اســت)؛ اگــر بســیار از رفتــار پســرتان و نــه پســر‬ ‫خواهرتــان ناراحــت شــده و فرزنــد خودتــان را مقصــر بدانیــد و او را تنبیــه و‬ ‫ســرزنش و محــروم از امتیازاتــش بکنیــد؛ مطمئــن باشــید کــه او حتمـاً مــوارد‬ ‫بعــدی بســیار خطرناک تــر را بــه شــما نخواهــد گفــت و ایــن یعنــی همــان‬ ‫فاجعــه ای کــه می تــوان حــدس زد‪ .‬بچه هــا به هیچ شــکل و عنوانــی مقصــر و‬ ‫گناهــکار نیســتند و نبوده انــد و اگــر خطایــی رخ دهــد‪ ،‬مــا به عنــوان والــد‬ ‫کوتاهــی و ســهل انگاری کرده ایــم و نبایــد ســر فرزندمــان فریــاد بکشــیم‪ .‬فرزنــد‬ ‫مــا بایــد بدانــد کــه هــر اتفاقــی بیفتــد و هــر حادثـه ای برایــش پیــش بیایــد‪ ،‬او‬ ‫دوست داشتنی ســت؛ او را بی نهایــت دوســت داریــم و او را گناهــکار و مقصــر‬ ‫نمی دانیــم‪ .‬والدیــن بایــد بـه روز باشــند و بداننــد کــه فرزندانشــان چــه انــدازه از‬ ‫مســائل جنســی خبــر دارنــد؛ چــه مســائلی برایشــان جالــب اســت و در چــه‬ ‫مــواردی کنجــکاوی دارنــد؟ فرامــوش نکنیــم همــه بچه هــا مثــل هــم نیســتند؛‬ ‫بــرای گروهــی از بچه هــا مســائل جنســی و االت تناســلی کنجــکاوی خاصــی‬ ‫برمی انگیــزد؛ درصورتی کــه بــرای گــروه دیگــری از بچه هــا چنیــن نیســت و‬ ‫ن فرزنــد مــا‬ ‫توجــه ویــژه ای بــه این مســائل ندارنــد‪ .‬مــا بایــد دراین بــاره هرزمــا ‬ ‫خواســت و پرسشــی مطــرح کــرد‪ ،‬موضــوع را تاهمان اندازه کــه الزم اســت‪ ،‬کوتاه‬ ‫برایــش توضیــح بدهیــم‪ .‬نیــاز بــه شــکافتن موضــوع و ســخنرانی دراین مــورد‬ ‫نیســت؛ امــا همیشــه بایــد پاســخ درســت را بــه او بدهیــم؛ درغیراین صــورت‪،‬‬ ‫هــم او را گیج وگنــگ و هــم به ســوی گرفتــن اطالعــات نادرســت از افــراد‬ ‫نادرســت هدایــت کرده ایــم‪ .‬بســیار پیــش می ایــد کــه بچه هــا از والدیــن‬ ‫می پرســند مــا چطــور به دنیــا امده ایــم؟ از کجــا امده ایــم؟ چطــور در شــکم‬ ‫مــادر رفتیــم؟ و ‪ ...‬به خاطــر داشــته باشــید کــه نبایــد بیشــتر از نیــاز و کنجکاوی‬ ‫فرزندمــان بــه او پاســخ دهیــم‪ .‬حتــی مــا بایــد بدانیــم کــه چــرا ایــن فکــر و ایــن‬ ‫پرســش در ذهــن کــودک مــا شــکل گرفتــه و او چقــدر اطالعــات دراین مــورد‬ ‫دارد کــه باتوجه بــه پیش زمینـه ای کــه دارد‪ ،‬پاســخ بدهیــم‪ .‬پاســخ ایــن پرســش‬ ‫بسیارســاده اســت‪ :‬وقتــی ادم هــا بــزرگ می شــوند‪ ،‬ازدواج می کننــد؛ برای اینکــه‬ ‫ازدواج کننــد‪ ،‬بایــد کار کننــد‪ ،‬درس بخواننــد‪ ،‬ورزش کننــد و بعــدا ً ازدواج‬ ‫می کننــد‪ .‬ازانجاکــه پدرومــادر همدیگــر را دوســت دارنــد‪ ،‬می تواننــد بچه هــا را‬ ‫به وجــود بیاورنــد‪ .‬بعــدا ً می رویــم بیمارســتان و دکتــر کمــک می کنــد بچــه‬ ‫به دنیــا می ایــد‪ .‬ایــن پاســخ‪ ،‬تقریبــاً بــرای ‪95‬درصــد بچه هــا کافی ســت‪.‬‬ ‫اینکــه بچه هــا بیشــتر بداننــد و ســواالت خصوصی تــری بپرســند و ندانیــم کــه‬ ‫چطــور پاســخ ان هــا را بدهیــم‪ ،‬حتمــاً بایــد دراســرع وقت از فــرد دانــا و اگاه‬ ‫بپرســیم و پاســخ فرزندمــان را بدهیــم‪ .‬جنســیت فرزنــد مــا تحت تاثیــر عوامــل‬ ‫کروموزومــی‪ ،‬ژنتیکــی و هورمونــی تعییــن می شــود و پــس از به دنیاامــدن‪،‬‬ ‫زندگــی او بــا جنســیتی کــه بــا ان دنیــا امــده تــا پایــان ادامــه پیــدا خواهــد کرد‬ ‫و همــه افــکار‪ ،‬احساســات‪ ،‬باورهــا و هیجاناتــش درطــول زندگـی اش تحت تاثیــر‬ ‫ایــن جنســیت شــکل می گیــرد‪ .‬ایــن‪ ،‬برخــورد والدیــن و محیــط اســت کــه او را‬ ‫نســبت بــه جنســیت خــودش و جنــس متفاوتــش حســاس و کنجــکاو می کنــد‪.‬‬ ‫در مســیر همــه یادگیری هــا کــه بــه رشــد فرزنــد مــا کمــک موثــری می کنــد‪،‬‬ ‫امــوزش مراقبــت جنســی از خــود کــه متناســب بــا سن وســال او باشــد‪ ،‬اهمیــت‬ ‫ویــژه ای دارد‪ .‬در کشــور مــا‪ ،‬مقولــه «امــوزش جنســی» از اهمیــت بســیار کمی‬ ‫برخــوردار اســت و بخشــی از والدیــن امــروز‪ ،‬اگاهــی و دانایــی الزم را عمدتــاً‬ ‫نه تنهــا در رابطــه جنســی بــا همســر خــود ندارنــد؛ بلکــه در اکثر مــوارد‬ ‫دررابطه بــا چگونگــی حساســیت‪ ،‬کنجــکاوی جنســی بچه هــا و مواردی کــه‬ ‫بایــد بــه فرزندانشــان بیاموزنــد را نیــز ندارنــد‪ .‬بعضــاً ســخت گیری های‬ ‫ی ســهل انگاری یــا بی اهمیت جلــوه دادن موضــو ِع‬ ‫بیش ازانــدازه و در مــوارد ‬ ‫مراقبــت جنســی از فرزنــدان یــا دادن اطالعــات نادرســت‪ ،‬کالف را بیشــتر‬ ‫ســردرگم می کننــد‪ .‬پژوهش هــای انجام شــده در کشــورهای اروپایــی نشــان‬ ‫می دهــد؛ نوجوانانــی کــه مصــرف الــکل را در خانــه‪ ،‬در کنــار والدیــن و بــا پــدر‬ ‫یــا مــادر شــروع کرده انــد‪ ،‬در بزرگ ســالی مصــرف مشروبشــان بیشــتر از‬ ‫نوجوانانــی بــوده کــه مصــرف ان را از والدیــن پنهــان می کرده انــد؛ امــا درمــورد‬ ‫روابــط جنســی این موضــوع برعکــس اســت؛ طبــق پژوهش هــا؛ فرزندانــی کــه‬ ‫بــا والدیــن اگاه و دانــا بــزرگ شــده اند و توانســته اند بیاموزنــد کــه چطــور از‬ ‫خــود مراقبــت جنســی کننــد‪ ،‬در بزرگ ســالی روابــط جنســی درســت تر‪،‬‬ ‫مناســب تر و بعضــاً رضایت بخش تــری را دررابطه بــا همسرشــان تجربــه‬ ‫می کننــد‪ .‬همیشــه ایــن پرســش مطــرح شــده کــه والدیــن در چه زمانــی بایــد‬ ‫بــه فرزندانشــان امــوزش مراقبــت جنســی را شــروع کننــد؟ اصــوالً مــا از همــان‬ ‫دوران نــوزادی بــه اشــکال متفــاوت بــه فرزندمــان مراقبــت جنســی را می اموزیم‪.‬‬ ‫بــه دخترمــان می اموزیــم کــه تــو لبــاس صورتــی بایــد بپوشــی؛ معنایــش‬ ‫این اســت که تــو جنســیت زن داری؛ نــه مــرد و ازاین طریــق کــه تــو دختــر‬ ‫هســتی‪ ،‬بایــد بــه دیگــران ایــن هشــدار را بدهــی‪ .‬بــه پســرمان می گوییــم کــه‬ ‫تــو لبــاس ابــی بپــوش؛ چــون مــردی‪ .‬بــرای دخترمــان عروســک می خریــم؛ امــا‬ ‫بــرای پســرمان تــوپ و ماشــین‪ .‬بــه دخترمــان می گوییــم کــه تــو نخنــد‪ ،‬چــون‬ ‫خــوب نیســت‪ ،‬دختــر کــه نمی خنــده! در مقابــل‪ ،‬بــه پســرمان می گوییــم کــه‬ ‫تــو مــردی‪ ،‬مــرد کــه گریــه نمی کنــه! همــه این هــا و مــوارد دیگــر‪ ،‬بــه فرزنــد‬ ‫مــا ایــن پیــام را می دهــد کــه جنســیتت بــا دیگــری متفــاوت اســت و ایــن‬ ‫کنجــکاوی و حساســیت را در او به وجــود م ـی اورد‪ .‬وقتــی قــرار اســت مــادری‬ ‫بچه هــا به هیچ شــکل و عنوانــی مقصــر و گناهــکار‬ ‫نیســتند و نبوده انــد و اگــر خطایــی رخ دهــد‪ ،‬مــا به عنــوان‬ ‫والــد کوتاهــی و ســهل انگاری کرده ایــم و نبایــد ســر‬ ‫فرزندمــان فریــاد بکشــیم‪ .‬فرزنــد مــا بایــد بدانــد کــه هــر‬ ‫اتفاقــی بیفتــد و هــر حادثــه ای برایــش پیــش بیایــد‪ ،‬او‬ ‫دوست داشتنی ســت؛ او را بی نهایــت دوســت داریــم و او را‬ ‫گناهــکار و مقصــر نمی دانیــم‪ .‬والدیــن بایــد ب ـه روز باشــند و‬ ‫بداننــد کــه فرزندانشــان چــه انــدازه از مســائل جنســی خبر‬ ‫دارنــد؛ چــه مســائلی برایشــان جالب اســت و در چه مــواردی‬ ‫کنجــکاوی دارنــد؟ فرامــوش نکنیــم همــه بچه هــا مثــل هــم‬ ‫نیســتند؛ بــرای گروهــی از بچه هــا مســائل جنســی و االت‬ ‫تناســلی کنجــکاوی خاصــی برمی انگیــزد؛ درصورتی کــه‬ ‫بــرای گــروه دیگــری از بچه هــا چنیــن نیســت و توجــه‬ ‫ویــژه ای بــه این مســائل ندارنــد‪ .‬مــا بایــد دراین بــاره‬ ‫ن فرزنــد مــا خواســت و پرسشــی مطــرح کــرد‪،‬‬ ‫هرزمــا ‬ ‫موضــوع را تاهمان انــدازه کــه الزم اســت‪ ،‬کوتــاه برایــش‬ ‫توضیــح بدهیــم‪ .‬نیــاز بــه شــکافتن موضــوع و ســخنرانی‬ ‫دراین مــورد نیســت‬ ‫‪3‬‬ ‫زمانی کــه فرزنــدش را بعــد از سه ســالگی بــه حمــام می بــرد‪ ،‬جلــوی او برهنــه‬ ‫نشــود یــا زمانی کــه پــدری دختــرش یــا حتــی پســرش را بــه حمــام می بــرد‪،‬‬ ‫جلــوی او برهنــه نشــود‪ ،‬این هــا بــاز پیامــی بــه فرزندمــان می دهــد کــه تــو بایــد‬ ‫از خــودت مراقبــت کنــی‪ .‬مــا بــا رفتارمــان بــدون ادبیــات گفتــاری‪ ،‬بســیارزود‬ ‫امــوزش مراقبــت جنســی را بــه فرزندانمــان را شــروع کرده ایــم‪ .‬بعدازاینکــه‬ ‫فرزنــد مــا بــه ســن ســه یــا چهارســالگی رســید‪ ،‬ازیک طــرف رفت وامــدش‬ ‫بیشــتر می شــود و ازطرفــی‪ ،‬کنجــکاوی اش به مراتــب جنبه هــای متفاوتــی از‬ ‫زندگ ـی اش را دربرمی گیــرد‪ .‬او دیگــر می توانــد به راحتــی صحبــت و ســواالتی‬ ‫را مطــرح کنــد کــه شــاید والدیــن حتــی به ســختی بــاور کننــد کــه چطــور یک‬ ‫بچــه ســه‪ ،‬چهــار یــا پنج ســاله چنیــن پرســش هایی را مطــرح می کنــد‪.‬‬ ‫اینجاســت کــه تعلیــم؛ یعنــی امــوزش بــه فرزنــدان بســیار حائزاهمیت می شــود؛‬ ‫پــس والدیــن بایــد بــه ســاح دانایــی و اگاهــی از پیــش مجهــز شــده باشــند تــا‬ ‫از پرسـش های متفــاوت فرزندشــان غافلگیــر نشــوند‪ .‬مــا بــه فرزندمان متناســب‬ ‫بــا ســنش پاســخ می دهیــم؛ درعین حــال‪ ،‬واقعیــت را می گوییــم؛ بــه او دروغ‬ ‫نمی گوییــم و او را گیــج و ســردرگم نمی کنیــم؛ بــرای پرسشــی کــه از مــا دارد‬ ‫و مــا نمی دانیــم‪ ،‬حتمـاً بــه او می گوییــم نمی دانــم؛ ولــی می پرســم و پاســخت‬ ‫را می دهــم و حتمــاً هــم بایــد ایــن کار را انجــام دهیــد و ایــن یعنــی همــان‬ ‫«تربیــت»؛ به طوری کــه مســیر درســت را بــه او نشــان می دهیــم‪ .‬اگــر پاســخ‬ ‫درســتی بــه پرســش مطرح شــده ازطــرف فرزندمــان ندهیــم یــا در پیداکــردن‬ ‫پاســخ‪ ،‬ســهل انگاری کنیــم‪ ،‬بایــد ای ـن را بدانیــم کــه امــروزه به خاطــر حضــور‬ ‫بالمنــازع گــردش اطالعــات در زندگــی انســان امــروز‪ ،‬جریــان دریافــت اطالعات‬ ‫به شــکلی خطرنــاک کار خــود را خواهــد کــرد و فرزنــد مــا منتظــر پاســخ مــا‬ ‫نخواهــد شــد و چه بســا کــه پاســخی خطرناک تــر و اســیب زاتر را از دیگــران‬ ‫دریافــت کنــد‪ .‬دوران پیش دبســتانی و حتــی ســال اخــر در مهدکــودک و ســال‬ ‫اول دبســتان بــرای فرزنــد مــا ســالی بسیار حســاس اســت؛ در مهــد از همــه‬ ‫بزرگ تــر اســت؛ در پیش دبســتانی شــاید هم سن وســال و در دبســتان نســبت‬ ‫بــه بقیــه دانش امــوزان‪ ،‬تــازه وارد و کم سن وســال‪ .‬در اینجاســت کــه درمعــرض‬ ‫اطالعــات بچه هــای دیگــر قــرار می گیــرد و کنجــکاوی اش نســبت بــه بدنــش و‬ ‫بــدن دیگــران بســیارقوی تر می شــود‪ .‬دراین مرحلــه‪ ،‬انداختــن همــه مســئولیت‬ ‫بــر ســر مدیــران و معلمــان مــدارس به هیچ وجــه درســت نیســت‪ .‬ایــن‪ ،‬وظیفــه‬ ‫والدیــن اســت کــه فرزندشــان را بــا مســائل مراقبــت جنســی‪ ،‬از پیــش امــاده‬ ‫کننــد‪ .‬امــوزش و تعلیــم دراین مــورد بــه فرزنــدان باتوجه بــه فرهنــگ حاکــم بــر‬ ‫خانــواده و محیــط اطــراف ان هــا‪ ،‬شــغل و تحصیــات والدیــن و روابــط ان هــا بــا‬ ‫هــم بســیارمتفاوت اســت‪ .‬ایــن نــگاه کــه گفتــه شــده‪ ،‬گفت وگــو بــا فرزنــدان‬ ‫درمــورد مســائل جنســی باعــث مشروعیت بخشــی بــه روابــط ان هــا خواهد شــد‬ ‫و ان هــا را حســاس تر و کنجکاوتــر می کنــد‪ ،‬نادرســت اســت؛ زیــرا پیش تــر‬ ‫اشــاره کردیــم؛ مــا باتوجه بــه ســن فرزندمــان بــه او اطالعــات می دهیــم‪ .‬مــا‬ ‫بایــد در خانــه مراقــب پوشــش‪ ،‬رفتــار و روابطمــان بــا همســرمان باشــیم‪ .‬ایجــاد‬ ‫فضــای مناســب گفت وگــو و شــیوه های پــرورش صحیــح حاکــم بــر روابــط‬ ‫والدیــن بــا فرزنــدان باعــث می شــود کــه مــا از ســطح دانایــی فرزندمــان اگاه‬ ‫شــده و بیاموزیــم کــه چطــور بــا او گفت وگــو کنیــم (درواقــع‪ ،‬قرار بر این اسـت که‬ ‫والــد دانــا‪ ،‬ب ـه روز باشــد و اگــر هــم مــوردی را نمی دانــد و توانایــی پاســخ بــه‬ ‫فرزنــدش را نــدارد‪ ،‬حتم ـاً دراین مــورد بــا کارشــناس دانــا و اگاهــی گفت وگــو‬ ‫کنــد و پاســخ پرســش فرزنــدش را بیابــد)‪ .‬اگــر در پاســخ به پرســش های‬ ‫مطرح شــده ازطــرف فرزندمــان؛ به ویــژه زمانی کــه او بــه مدرســه مــی رود‪،‬‬ ‫کوتاهــی کنیــم و طفــره برویــم‪ ،‬کنجکاوی هــای او را کــه به تدریــج به طــرف‬ ‫بلــوغ مــی رود‪ ،‬در محیــط مدرســه؛ یعنــی جایی کــه بــدون هیــچ کنترلــی‬ ‫می توانــد بــه اطالعــات نادرســت و غلطــی دســت یایــد‪ ،‬هدایــت می کنیــم و ایــن‬ ‫حتمــاً گناهــی نابخشــودنی ازطــرف والدیــن اســت‪ .‬کافــی نیســت کــه مــا‬ ‫اطالعــات درســت و بـه روز داشــته باشــیم؛ الزم اســت کــه بــا فرزندمــان رابطــه‬ ‫خــوب و ســازنده ای نیــز داشــته باشــیم تــا درســتی اطالعــات مــا در صحنــه‬ ‫عمــل بــه واقعیــت تبدیــل شــود‪ .‬اگــر مــا رابطــه خوبــی بــا فرزندمــان نداشــته‬ ‫باشــیم؛ اگــر فضــای حاکــم بــر روابــط مــا‪ ،‬در خانــه به شــکلی باشــد کــه مــا توان‬ ‫گفت وگــو و تاثیرگــذاری بــر فرزندمــان را نداشــته باشــیم‪ ،‬هرچقــدر هــم کــه مــا‬ ‫درســت بگوییــم و دانــا باشــیم؛ متاســفانه فرزنــد مــا بــه گفته هــای مــا توجهــی‬ ‫نمی کنــد‪ .‬ازســویی‪ ،‬هرانــدازه مــا به عنــوان والدیــن توانایــی اطالع رســانی مفیــد‬ ‫و ســازنده را در ســطح سن وســال فرزندمــان داشــته باشــیم؛ بــه او اگاهــی‬ ‫درمــورد حدومرزهــای بدنــش و به ویــژه بخش هــای خصوصــی بدنــش را داده‬ ‫باشــیم؛ او به راحتــی می توانــد در مقابــل افــراد اشــنا و نااشــنا از خــودش‬ ‫مراقبــت کنــد‪ .‬ایــن اگاهــی و دانایــی که مــا‪ ،‬در شــرایط صمیمانــه و محبت امیز‬ ‫بــه فرزندمــان داده ایــم‪ ،‬باعــث جلوگیــری از بلــوغ زودرس در او می شــود‪.‬‬ ‫نکت ـه ای کــه در گذشــته جایــی بــرای اشــاره نداشــت؛ امــا امــروزه بســیار مهم‬ ‫شــده ان اســت که قبــ ً‬ ‫ا در کوچــه و محلــه‪ ،‬بچه هــای محــل‪ ،‬شــبیه بــه‬ ‫«نیمه مهدکــودک» عمــل می کردنــد کــه امــروزه این مقولــه بســیار کمرنــگ‬ ‫شــده و کوچــه و محلــه تاثیــر مثبتــی مثــل گذشــته ندارند‪ .‬در گذشــته‪ ،‬بیشــتر‬ ‫مــادران کار نمی کردنــد و در خانــه بودنــد؛ ولــی امــروز در شــهرهای بــزرگ‬ ‫کشــور‪ ،‬بیشــتر زنــان کار می کننــد و مــادران زمــان زیــادی را کــه می توانســتند‬ ‫بــا فرزندشــان باشــند‪ ،‬یــا ســرکار هســتند یــا در مســیر رفت وامــد یــا حتــی‬ ‫تحصیــل‪ .‬درگذشــته مــوردی به اســم اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی وجــود‬ ‫نداشــت و همه با هــم دورهــم بودنــد؛ امــا امــروزه متاســفانه این طــور نیســت و‬ ‫والدیــن بخــش زیــادی از وقتــی را کــه می توانســتد بــا فرزندشــان بگذراننــد‪ ،‬در‬ ‫اینترنــت تلــف می کننــد‪ .‬درگذشــته بچه هــا بــا دوســتان و بچه هــای محــل‬ ‫خــود بــازی می کردنــد و امــروزه بدبینــی بــه بچه هــای محــل و نقل وانتقــال‬ ‫متعــدد همســایگان‪ ،‬باعــث شــده اســت کــه مــا شــناختی از همســایه خــود‬ ‫نداشــته باشــیم؛ پــس ترجیــح می دهیــم کــه فرزندمــان وقــت خــود را در خانــه‬ ‫جلــوی تلویزیــون و بازی هــای ویدئویــی ســپری کنــد‪ .‬قب ـ ً‬ ‫ا تعــداد فرزنــدان‬ ‫بیشــتر از امــروز بــود و هــر بچـه ای‪ ،‬چنــد خواهــر و بــرادر داشــت؛ امــا امــروزه‬ ‫بیشتر خانواده ها در شهرهای بزرگ‪ ،‬تک فرزند هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫ دو شنبه ‪7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫مــا چه چیــزی را می توانیــم‬ ‫به فرزندانمان بیاموزیم؟‬ ‫باتوجه بــه ســن فرزندمــان‪ ،‬بادرنظرگرفتــن ســطح فرهنــگ خانــواده و محیــط‬ ‫پیرامونمــان‪ ،‬بادرنظرگرفتــن اینکــه والدین پوشــش مناســب خــود را در خانه رعایت‬ ‫ کننــد‪ ،‬باتوجه بــه پرسـش های فرزندانمــان‪ ،‬بــا نــگاه بــه چگونگــی فضــای ارتباطــی‬ ‫«بیــن والدیــن بــا هــم» و «بیــن والدیــن و فرزنــدان»‪ ،‬مــوارد زیــر را می تــوان بــه‬ ‫ان هــا امــوزش داد‪:‬‬ ‫‪ .1‬بــدن تــو‪ ،‬جاهــای خصوصــی دارد کــه هیــچ فــردی حــق نگاه کــردن و تمــاس‬ ‫بــا ان هــا را نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬به جــز پدرومــادر؛ ان هــم در شــرایط ضــروری‪ ،‬فقــط پزشــک و پرســتار در حضــور‬ ‫والدیــن حــق مشــاهده و دسـت زدن بــه بدنــت را دارند‪.‬‬ ‫‪ .3‬هرزمــان هــر فــردی از تــو خواســت کــه بدنــت را بــه او نشــان دهــی یــا خواســت‬ ‫بــا بدنــت تمــاس بگیــرد یــا از تــو خواســت کــه چنی ـن کاری را بــا بــدن او انجــام‬ ‫بدهــی‪ ،‬حتمـاً بــه مــادر و پــدر بگــو (فرامــوش نکنید کــه اگر فرزنــد شــما از برخورد‬ ‫خشــونت امیز‪ ،‬ســرزنش امیز و تحقیرامیز شــما در گذشــته وحشــت دارد‪ ،‬متاســفانه‬ ‫ی بــه شــما بگویــد کــه‬ ‫چنیــن موضــوع مهمــی را بــه شــما نخواهــد گفــت یــا روز ‬ ‫دیگــر دیــر شــده اســت)‪.‬‬ ‫‪ .4‬زمانی کــه میهمــان داریــد و بچه هــا باهــم بــازی می کننــد‪ ،‬بایــد بدانیــد‬ ‫کــه در اتــاق بایــد بــاز باشــد‪ .‬دراین مــورد بایــد بــا فرزندتــان از قبــل به توافــق‬ ‫رســیده باشــید‪.‬‬ ‫‪ .5‬اگــر فرزندتــان می خواهــد کــه بچــه اشــنا و فامیلتــان شــب در خانــه شــما‬ ‫بمانــد و شــما مجبــور می شــوید موافقــت کنیــد‪ ،‬بایــد بدانیــد کــه به هیچ عنــوان‬ ‫اجــازه ندهیــد بچه هــا شــب کنــار هــم بخوابنــد؛ یعنــی تمــاس فیزیکــی بدنشــان‬ ‫نبایــد طــوری باشــد کــه تــا صبــح به هــم چســبیده باشــند‪ .‬اگــر مجبــور شــدید‬ ‫کــه موافقــت کنیــد‪ ،‬خودتــان بیــن ان هــا بخوابیــد یــا بالــش یــا پتویــی به عنــوان‬ ‫حائــل بیــن ان هــا قــرار دهیــد (شــب موقــع خــواب نبایــد بچه هــا بــا بــدن فــرد‬ ‫دیگــر در تمــاس باشــند)‪.‬‬ ‫‪ .6‬ترجیحـاً فرزنــد شــما شــب را حتمـاً در خانــه خودتــان بگذارنــد؛ ولی اگــر مجبور‬ ‫شــدید موافقــت کنیــد کــه فرزندتــان شــب را جــای دیگری بســر ببــرد‪ ،‬بــه دو نکته‬ ‫بایــد حتمـاً حتمـاً توجــه کنیــد؛ الــف‪ :‬والدیــن بچــه میزبــان هــم مثــل شــما دانــا و‬ ‫اگاه هســتند کــه مراقبت هــای گفته شــده در این نوشــته را رعایــت کرده انــد‪ .‬ب‪:‬‬ ‫اگــر پســربچه ای بزرگ تــر بــا سه ســال تفــاوت از فرزنــد شــما انجاســت و والدیــن‬ ‫بچــه‪ ،‬میزبــان خیلــی مراقــب نیســتند‪ ،‬بــه شــما توصیــه می شــود از موافقــت بــرای‬ ‫رفتــن فرزندتــان بــه انجــا خــودداری کنیــد یــا خودتــان هــم برویــد یــا بــرادر و‬ ‫خواهــر بزرگ تــر فرزندتــان را هــم بفرســتید (چــرا سه ســال بزرگ تــر؟ زیــرا اگــر‬ ‫فرزنــد شــما هفت ســال دارد و در منــزل میزبــان‪ ،‬فرزنــد پســری بــا ‪10‬ســال ســن‬ ‫هســت‪ ،‬می توانــد اتفاقــات ناگــواری پیــش بیایــد؛ پــس حتمــاً بایــد بااحتیــاط‪،‬‬ ‫فرزندتــان را بــرای مانــدن بــه جایــی بفرســتید)‪.‬‬ ‫‪ .7‬به هیچ شــکل و عنوانــی فرزنــد شــما نبایــد شــاهد روابــط جنســی والدینــش یــا‬ ‫دیگــران باشــند‪ .‬اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد‪ ،‬اســیبی بــه باورهــا و سیســتم روانــی‬ ‫فرزنــد شــما وارد می شــود کــه به ســادگی نمی تــوان ان هــا برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫‪ .8‬بــه فرزندتــان بیاموزیــد کــه اتاق خــواب والدیــن‪ ،‬خصوصی ســت و بــدون اجــازه‬ ‫و در زدن‪ ،‬نبایــد وارد انجــا شــود (ضمنــاً اتــاق فرزندتــان هــم خصوصی ســت و‬ ‫شــما بــدون در زدن و اجــازه نبایــد وارد اتــاق او شــوید؛ «تعلیــم» را فرامــوش‬ ‫نکنیــد)‪ .‬اتــاق او حریــم خصوصــی اوســت؛ امــا زمانی کــه بــا بچــه دیگــری بــازی‬ ‫می کنــد‪ ،‬دیگــر حریــم خصوصــی معنــی نــدارد؛ پــس بایــد در را بــاز بگــذارد‪.‬‬ ‫همان طورکــه اگــر شــما میهمــان داریــد و دوســتی یــا اشــنایی وارد اتاق خــواب‬ ‫شــما شــود‪ ،‬در بــاز اســت‪.‬‬ ‫‪ .9‬او را مطمئــن کنیــد کــه هــر اتفاقــی بیفتــد و هــر اشــتباهی کنــد‪ ،‬او مقصــر‬ ‫و گناهــکار نیســت و رفتــار‪ ،‬گفتــار و رابطــه شــما بــا او تغییــر نخواهــد کــرد‬ ‫(این موضــوع پیش زمینــه دارد و شــما ده ها بــار و بلکــه شــاید صدها باردیگــر بایــد‬ ‫بــه او این موضــوع را ثابــت کــرده باشــید کــه بــه شــما اعتمــاد و اطمینــان کنــد کــه‬ ‫اگــر مســئله درمــورد جنســیت‪ ،‬بدنــش و تعــرض بــه او پیــش امــد‪ ،‬حتمـاً شــما را‬ ‫دراســرع وقت مطلــع می کنــد)‪.‬‬ ‫‪ .10‬اگــر متوجــه شــدید کــه فرزندتــان فیلم هــای نامناســب دیــده یــا مــواردی را‬ ‫شــنیده یــا در گوشــی خــودش دارد یــا در گوشــی فــرد دیگــر دیــده‪ ،‬بــا درایــت و‬ ‫تیزهوشــی بــدون اینکــه او را مضطــرب و نگــران کنید‪ ،‬کوشــش کنید؛ از در دوســتی‬ ‫بــا او بربیاییــد تــا متوجــه شــوید کــه از کجــا بــه ایــن مطالــب دسترســی پیــدا کرده‬ ‫و حتم ـاً اقدامــات الزم را انجــام دهیــد کــه دیگــر چنیــن دسترســی امکان پذیــر‬ ‫نباشــد (فرامــوش نکنیــد کــه اگــر فرزندتــان را بترســانید و وحشــت زده کنیــد‬ ‫یــا نتوانیــد به شــکل مناســب از او اطالعــات بگیریــد‪ ،‬مطمئــن باشــید فرزندتــان‬ ‫خودسانســوری می کنــد و این موضــوع می توانــد عواقــب وحشــتناک تری را بــرای‬ ‫شــما و فرزندتــان رقــم بزنــد)‪.‬‬ ‫‪ .11‬اگــر احســاس می کنیــد کــه فرزندتــان کمــی بــه مســائل جنســی حســاس‬ ‫اســت‪ ،‬کوشــش کنیــد لبــاس تنــگ؛ به ویــژه شــلوار و شــورت تنــگ پــای او نکنیــد؛‬ ‫او را تنهــا نگذاریــد و کوشــش کنیــد کــه پیــش از خــواب‪ ،‬دوش اب کمــی ســرد‬ ‫بگیــرد؛ نــه دوش اب داغ‪.‬‬ ‫‪ .12‬کوشــش کنیــد کــه در حضــور فرزندتــان از شــوخی های جنســیتی‬ ‫خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .13‬اگــر فرزنــد شــما مســتقیماً بــا مشــاهده بعضــی از قســمت های خصوصی شــما‬ ‫یــا دیگــران پرسشــی مطــرح کــرد‪ ،‬بــدون ســرزنش و تحقیــر و عصبانیــت بــه او‬ ‫حتمـاً بگوئیــد کــه ان قســمت‪ ،‬خصوصی ســت و ان طــرف مثـ ً‬ ‫ا اشــتباه کــرده کــه‬ ‫مراقــب پوششــش نبــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ .14‬به ویــژه مــادران حتمــاً از پوشــش مناســب نه تنهــا در حضــور پســر؛ حتــی‬ ‫دخترشــان هــم بایــد برخــوردار باشــند‪ .‬بســیاری از مــادران معتقدنــد کــه جلــوی‬ ‫دخترمــان می توانیــم پوشــش راحت تــری داشــته باشــیم‪ .‬این نکتــه کمــی درســت‬ ‫اســت؛ امــا دخترتــان می توانــد بــه شــما بگویــد‪ :‬مــادر جاهــای خصوصــی تــو‬ ‫جلــوی خالــه یــا عمــه معلــوم بــود! ان زمــان شــما پاســخ قانع کننــده ای بــرای او‬ ‫نداریــد؛ چــون بارهــا بــه او گفته ایــد مراقــب جاهــای خصوصــی بدنــش باشــد و‬ ‫کســی حــق مشــاهده ان هــا را نــدارد‪ .‬توجــه بــه نکاتــی کــه گفتــه شــد‪ ،‬از ضروریات‬ ‫امــوزش جنســی بــه کــودکان اســت کــه می توانــد در اینــده ان هــا و ســامت روان‬ ‫ان هــا بســیارتاثیرگذار اســت‪.‬‬ ‫اموزش به روایتِ‬ ‫چند کتاب اموزشی‬ ‫معرفــی کتــاب «تربیت جنســی کــودکان‪:‬‬ ‫صفــر تــا نــه ســال راهنمــای والدیــن بــه‬ ‫زبــان ســاده» بــا گســترش تکنولــوژی‬ ‫و وســایل ارتباط جمعــی‪ ،‬کانال هــای‬ ‫بســیار زیادی هســتند کــه کــودکان بــا‬ ‫فشــار یــک دکمــه می تواننــد از صفحه هــا‬ ‫و کانال هایــی بــا محتــوای جنســی‬ ‫در اینترنــت و شــبکه های ماهــواره ای‬ ‫اطالعــات کســب کننــد‪ .‬عالوه بــر ان‪ ،‬از‬ ‫رســانه ها بســیار می شــنویم کــه ســن‬ ‫شــروع بیماری هــای جنســی بســیار‬ ‫کاهــش یافتــه‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬طبیعی ســت که‬ ‫والدیــن بخواهنــد امــوزش مســائل جنســی را در گــروه موضوعات اموزشی شــان‬ ‫بــه کــودکان قــرار دهنــد‪ .‬ایــن کتــاب‪ ،‬می توانــد راهنمــای مناســبی بــرای‬ ‫خانواده هــا باشــد تــا کــودکان را از شــیوع بیماری هــای جنســی میــان کــودکان‬ ‫و نوجوانــان مطلــع کنــد‪ .‬ایــن اثــر‪ ،‬در شــش فصل دربــاره هویــت جنســی‪،‬‬ ‫تربیــت جنســی و پیشــگیری از سوءاســتفاده های جنســی‪ ،‬مطالــب مفیــدی را‬ ‫بــرای خانواده هــا نوشــته اســت‪.‬‬ ‫کتــاب «تربیــت جنســی کــودکان»‬ ‫نوشــته رگینــا فینکــه بــا موضــوع‬ ‫اشــنایی بــا مراحــل رشــد جنســی‬ ‫کــودک و اگاهی بخشــی بــه والدیــن‬ ‫در این خصــوص اســت‪ .‬در ایــن کتــاب‬ ‫نویســنده بــه والدیــن اهمیــت امــوزش‬ ‫رفتــار جنســی بــه کــودکان را متذکــر‬ ‫شــده و توضیــح می دهــد کــه بــه چــه‬ ‫نحــوی بایــد کــودکان خــود را حمایــت‬ ‫کنیــم و بــه ان هــا عشــق بورزیــم و تــاش‬ ‫کنیــم تــا کودکــی قــوی و اگاه تربیــت‬ ‫کنیــم؛ چرا کــه کودکــی کــه بــه خــود و‬ ‫والدینــش اعتمــاد دارد‪ ،‬می توانــد بــا جســارت نــه گفتــن را یــاد بگیــرد و بــه‬ ‫کســی اجــاز ه سوءاســتفاده را ندهــد‪ .‬کتــاب حاضــر بــه والدیــن کمــک می کنــد‬ ‫تــا بتواننــد بــا اگاهــی بیشــتر مراقــب فرزنــد خــود باشــند تــا اســیبی بــه ان هــا‬ ‫نرســد‪ .‬با توجه به اینکــه والدیــن هی ـچ گاه نمی تواننــد کــودک خــود را از هم ـه ‬ ‫مشــکالت و خطــرات دور کننــد؛ امــا می تواننــد کــودک خــود را به شــکلی‬ ‫تربیــت کننــد کــه ان هــا بتواننــد در مقابــل خطــرات و تهدیــدات بــه بهتریــن‬ ‫شــکل از خــود دفــاع کننــد‪ .‬کتــاب حاضــر بــا ترجم ـ ه ل ـی ال لفظــی از ســوی‬ ‫انتشــارات نشــر و تحقیقــات ذکــر در اختیــار عالقه منــدان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کتــاب «نــه بــه مــن دســت نــزن‪ :‬امــوزش‬ ‫اصــول تربیــت جنســی فرزنــدان بــرای‬ ‫والدیــن»‪ ،‬جهــت به دس ـت اوردن اطالعــات‬ ‫کافــی و شــناخت صحیــح از رفتارهــای‬ ‫طبیعــی جنســی کــودکان و نوجوانــان‬ ‫توســط زهــرا ســعدی‪ ،‬تالیــف شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــناخت باعــث خواهــد شــد‬ ‫کــه والدیــن‪ ،‬معلمــان‪ ،‬بــا اشــراف کامــل‬ ‫و ارامــش بــه پرســش های کــودکان‬ ‫دررابطه بــا مســائل جنســی پاســخ صحیــح‬ ‫دهنــد و از بــروز بســیاری از مشــکالت‪،‬‬ ‫اضطراب هــا و انحرافــات اخالقــی در‬ ‫کــودکان و نوجوانــان جلوگیــری کننــد‪ .‬بســیاری از والدیــن در مقابــل ســواالت‬ ‫بی شــمار فرزندانشــان دربــار ه مســائل جنســی‪ ،‬گیــج‪ ،‬مبهــوت و شرمســار‬ ‫می شــوند‪ .‬اینکــه اوالً والدیــن به علــت نااگاهــی یــا اطالعــات ناقصشــان‪ ،‬جــواب‬ ‫بســیاری از ســواالت جنســی کــودکان را نمی داننــد‪ ،‬ثانیــاً والدیــن نمی داننــد‬ ‫حدومــرز پاســخ بــه ســواالت جنســی کــودکان کجاســت و تاچه انــدازه بایــد ان هــا‬ ‫را از موضوعــات جنســی اگاه کننــد و ثالثـاً ایــا دانســتن مســائل جنســی باعــث‬ ‫ارامــش فرزندشــان خواهــد شــد یــا اینکه موجــب گمراهــی و انحــراف او‪ .‬ایــا ارائه ‬ ‫اموزش هــای جنســی بــه کــودکان ضــرورت دارد؟ ایــن کتــاب‪ ،‬راهنمایی ســت تــا‬ ‫ســواالت خــود را پاســخ دهیــد‪ .‬اگــر والدیــن‪ ،‬خــود را بــه بی خبــری زننــد یــا غافل‬ ‫شــوند‪ ،‬کــودکان بــرای دریافــت پاســخ ســواالت خــود بــه هــر دری می زننــد و‬ ‫درایـن راه ممکــن اســت افــراد ســودجو و فرصت طلــب بــا دادن اطالعات نادرســت‪،‬‬ ‫ان هــا را بــه انحــراف بکشــانند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بــا تربیــت صحیــح جلــو انحــراف اخالقی‬ ‫ان هــا گرفتــه می شــود و همچنیــن در اینــده زندگــی زناشــویی و مشــترک‬ ‫موفــق خواهنــد داشــت‪ .‬والدیــن بــا پاســخ به موقــع‪ ،‬قابل فهــم و مطابــق بــا‬ ‫ســن فرزندشــان‪ ،‬بیــن خــود و فرزندشــان اعتمــاد ایجــاد می کننــد کــه اوالً اگــر‬ ‫فرزندشــان بــا ســواالت و تجربیــات جدیدی در رابطه مســائل جنســی مواجه شــد‪،‬‬ ‫بــدون تــرس و گنــاه و قبل ازانکــه دچــار مشــکل و خطــری شــود‪ ،‬ســواالت خــود‬ ‫را بــا والدیــن مطــرح و بــا ان هــا مشــورت می کنــد‪ ،‬ثانیـاً اگــر هرگونــه اطالعاتــی‬ ‫از دوســتان‪ ،‬هم کالس ـی ها یــا بــا دیــدن فیلــم به دســت اورده باشــد‪ ،‬می توانــد‬ ‫به راحتــی بــا والدیــن مطــرح کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫ دو شنبه ‪7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫اگهی‬ ‫‪5‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات موسس��ه نواندیش��ان ث��روت افری��ن پیش��گام ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت کنت��رل ان��رژی پاسـ�ارگاد ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت داریــان ســات ال س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ثبـ�ت ‪ 33883‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004047525‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 289306‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10103267070‬‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 397420‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320484635‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1399/05/29‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1399/06/12‬تصمیمـ�ات‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1399/06/16‬‬ ‫ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل ش��رکت در واح��د ثبت��ی ته��ران ب��ه ادرس‬ ‫تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور‬ ‫استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،14‬شهرســتان تهــران‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬شـ�هر‬ ‫شرــکت از قبیـ�ل چــک‪ ،‬س�فـته‪ ،‬ب�رـوات و عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن‬ ‫تهــران‪ ،‬محل��ه شـ�هرک ق��دس (غ��رب)‪ -‬درخت��ی‪ ،‬بزرگـ�راه یاــدگار امــام‪،‬‬ ‫اوراق عـ�ادی و مکاتب��ات اداری ب��ا امض��اء مدیرعام��ل منفــردا ً همـ�راه‬ ‫خیابـ�ان شـ�هیددادمان‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬س��اختمان پژوهشگــاه نیـ�رو‪ ،‬طبقـ�ه‬ ‫ب��ا مه��ر ش��رکت دارای اعتب��ار می باش��د و درنتیج��ه م��اده مربوط��ه در‬ ‫همکـ�ف کدپســتی‪ 1468613113‬تغیی��ر یاف��ت‪.‬‬ ‫اساسـ�نامه ب��ه ش��رح ف��وق اص�لاح می گ��ردد‪.‬‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای بهرــوز ریاحـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0069139717‬ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدیــره‪ ،‬اقـ�ای‬ ‫وحیـ�د ریاحـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3875747119‬بـ�ه ســمت عضـ�و‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره (خــارج از شرــکاء) انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1001619‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1001618‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1001616‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه بهداشــتی درمانـ�ی پیامبرــان به ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 5661‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10100281308‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندســین مشاــور مــاب س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 85454‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی س�اـلیانه مـ�ورخ ‪ 1398/07/07‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫‪ 10101299149‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1397/12/22‬‬ ‫ ترازنامـ�ه و حســاب ســود و زیــان منتهـ�ی بـ�ه ‪ 29‬اســفند مـ�اه سـ�ال ‪ 1397‬م��ورد تصوی��ب ق��رار گرف��ت‪- .‬‬‫موسسـ�ه حسابرسـ�ی اریـ�ا بهرــوش بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 17947‬شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100621378‬ب��ه عن��وان بـ�ازرس‬ ‫قانون��ی ب��ه مـ�دت یکسـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردی��د‪.‬‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬ترازنامـ�ه و حســاب ســود و زیــان ســال مالـ�ی منتهـ�ی بـ�ه تاریــخ ‪1396/12/29‬‬ ‫موــرد تصویـ�ب قرــار گرفـ�ت‪ .‬موسسـ�ه حسابرسـ�ی و خدمــات مالـ�ی اتیه نگـ�ر بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪10100569324‬‬ ‫و فرزانـ�ه ملکـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0050912593‬بـ�ه ترتی��ب ب��ه س��مت بــازرس اصل��ی و علی الب��دل بـ�رای‬ ‫مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1001620‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بازرگانـ�ی اهـ�ن گســتر پاس��ارگاد شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 283902‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103197686‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1397/10/20‬‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬موسسـ�ه حسابرسـ�ی و خدمــات مالـ�ی کوش�اـمنش (حس��ابداران رســمی) بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 10832‬بـ�ه عنوــان ب�اـزرس اصلـ�ی و خانـ�م زهــرا بقایـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0079721168‬ب��ه عنــوان باــزرس علی البـ�دل‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1001622‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نواندیشــان ساــزه نیــرا س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 131713‬و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 10101750090‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1397/07/16‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ :‬محمدمهــدی چمـ�ن ارا بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0069124779‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و‬ ‫هیئـ�ت مدیــره و حســام الدین شفــقت بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0073310646‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫بــرای مـ�دت ی��ک سـ�ال انتخـ�اب گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1001623‬‬ ‫مدیــره و امیرحســین س�مـائی بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0061833363‬ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نواندیشــان ساــزه نیــرا س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 131713‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫انتخ��اب گردیدن��د و کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــرات‪،‬‬ ‫‪ 10101750090‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/07/16‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬افــراد ذی��ل ب��ه سـ�مت اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال انتخـ�اب شــدند‪ :‬محمدمهـ�دی‬ ‫چمـ�ن ارا بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0069124779‬و حســام الدین شفــقت بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0073310646‬و امیرحس��ین سـ�مائی‬ ‫بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪0061833363‬‬ ‫قرارداده��ا و عق��ود ب��ا امض��ای مدیرعام��ل ب��ه تنهای��ی هم��راه ب��ا مه��ر ش��رکت و اوراق ع��ادی و اداری‬ ‫ب��ا امضـ�ای مدیرعام��ل ب��ه تنهای��ی همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)1001624‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1001625‬‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت راه و ابنی��ه س��از خـ�اور راس��خ شـ�رکت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهــان تجاــرت راشـ�ا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 340953‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103870461‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 265485‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/02/13‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬موض��وع شـ�رکت ب��ه ش��رح ذی��ل تغیی��ر یاف��ت و مـ�اده‬ ‫‪ 10103125741‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫مربوط��ه در اساس��نامه اص�لاح گردی��د‪« :‬واردات و خری��د داخل��ی ان��واع باطری ه��ای فرس��وده‪ ،‬ان��واع ش��مش فل��زات رنگی��ن‪ ،‬ضایع��ات‪ ،‬مفت��ول‪ ،‬و‬ ‫مقاط��ع فلـ�زات غیراهن��ی‪ ،‬شـ�مش‪ ،‬ورق‪ ،‬پــودر‪ ،‬میلگـ�رد‪ ،‬اع��م از سـ�رب‪ ،‬روی‪ ،‬م��س‪ ،‬الومینیـ�وم‪ ،‬قل��ع‪ ،‬انتیمــوان‪ ،‬تم��ام فلـ�زات رنگی��ن‪ ،‬تم��ام فلـ�زات‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/06/13‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫گــروه النتانیدهـ�ا‪ ،‬تمـ�ام فلــزات جــدول تناوب��ی عناصـ�ر‪ ،‬بازیاف��ت انــواع باطری هـ�ای فرسوــده‪ ،‬مفتـ�ول و مقاط��ع فلــزات غیراهن��ی و نتیجتـ�اً تولیـ�د‪،‬‬ ‫فریبــرز ش�کـوهی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0048979155‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل‬ ‫فـ�روش داخل��ی و صاــدرات انـ�واع ش��مش های سـ�رب‪ ،‬روی‪ ،‬م��س‪ ،‬الومینیـ�وم‪ ،‬انتیمــوان‪ ،‬قل��ع‪ ،‬و تم��ام فلـ�زات رنگی��ن ب��ه صـ�ورت پــودر‪ ،‬شـ�مش‪،‬‬ ‫و عضـ�و هئیـ�ت مدیــره و خانـ�م نــدا بنائی کارمقــدم بـ�ا کـ�د ملـ�ی‬ ‫اکسـ�ید‪ ،‬کاربای��د‪ ،‬قطع��ات پالســتیکی‪ -‬خری��د و فـ�روش و واردات و صاــدرات تم��ام مـ�واد ش�یـمیایی صنعت��ی و ازمایشــگاهی و ترکیب��ات خ��اص‪-‬‬ ‫‪ 0072793732‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و خانـ�م محبوبـ�ه‬ ‫س��لطانی خردمند بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪( 0071711031‬خاــرج از شرــکا) بـ�ه‬ ‫خری��د و فـ�روش و واردات و صاــدرات تم��ام ترکیب��ات فلـ�زات رنگی��ن‪ ،‬غیراهن��ی‪ ،‬فلـ�زات گرانبه��ا‪ ،‬فلـ�زات گـ�روه النتانیده��ا‪ ،‬و ک ً‬ ‫ال عناص��ر جـ�دول‬ ‫تناوب��ی عناص��ر‪ -‬خری��د و فرــوش‪ ،‬واردات و ص�اـدرات انــواع باتری هـ�ای خوــدرو و صنعت��ی ســربی اسیــدی‪ ،‬ســاخت کارخانجـ�ات بازیاف��ت باتری هـ�ای‬ ‫ضایعاتـ�ی و تولیـ�د ســرب و فلزــات غیراهنــی‪ ،‬ساــخت کارخانجــات انوــاع باتری هــای خ�وـدرو و صنعتــی‪ ،‬و بازیافـ�ت انوــاع پالستــیک ضایعاتـ�ی و تولیـ�د‬ ‫سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت نامحــدود انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫گرانول ه��ای مربوط��ه و خری��د و فـ�روش انه��ا‪ -‬خری��د و فـ�روش کلی��ه کااله��ای مج��از داخل��ی و خارج��ی‪ -‬صاــدرات و واردات کلی��ه کااله��ای مج��از‪-‬‬ ‫کلی��ه اسـ�ناد تعهــداور و اوراق بهــادار از قبی��ل چ��ک و سـ�فته و بـ�رات‬ ‫س��اخت و تولی��د قطع��ات فل��زی و پالس��تیکی‪ -‬مش��ارکت و س��رمایه گذاری در کلی��ه موضوع��ات مط��رح ش��ده ف��وق‪ -‬اخ��ذ نمایندگ��ی از ش��رکت های‬ ‫و نامه هـ�ای عــادی و اداری و قراردادهـ�ای عقـ�ود اســامی ب��ه امضـ�اء‬ ‫منفـ�رد مدیرعام��ل همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1001617‬‬ ‫داخل��ی و خارج��ی‪ -‬شـ�رکت در نمایشـ�گاه های بین الملل��ی‪ -‬ایج��اد ش��عب در داخ��ل و خـ�ارج کش��ور‪ -‬عق��د ق�رـارداد ب��ا کلی��ه موسس��ات و اشـ�خاص‬ ‫حقیق��ی و حقوق��ی داخل��ی و خارج��ی‪ -‬شــرکت در مناقصـ�ات و مزایــدات دولت��ی و غیردولت��ی‪ -‬اخ��ذ وام و تسهــیالت و اعتبـ�ار از کلی��ه بانک هـ�ای‬ ‫سراس��ر کشـ�ور و مناب��ع خارج��ی صرفـ�اً جه��ت تحق��ق اهــداف شــرکت و هرگون��ه فعالی��ت مجـ�از اقتصــادی و بازرگان��ی و صنعت��ی و تولیـ�دی ب��ه طـ�ور‬ ‫کل��ی امـ�وری ک��ه ب��ه نح��وی ب��ا موض��وع شـ�رکت مرتب��ط باش��د‪ ».‬در صـ�ورت لـ�زوم پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مراج��ع ذیص�لاح‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1001621‬‬ صفحه 5 ‫ دو شنبه ‪ 7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪6‬‬ ‫زالی هشدار داد؛‬ ‫معاونرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫تهران در وضعیت کامالً بحرانی و پر خطر‬ ‫رئیــس ســتاد فرماندهــی مقابلــه بــا کرونــا در تهــران گفــت‪« :‬شــهر تهــران در وضعیــت کامـ ً‬ ‫ا بحرانی‬ ‫و پرخطــر قــرار دارد؛ به همین دلیــل طــی نام ـه ای بــه وزرای بهداشــت و کشــور درخواســت اعمــال‬ ‫ت داشــته ایم»‪ .‬علیرضــا زالــی گفــت‪« :‬همان گونــه کــه مطــرح شــد‪ ،‬ســتاد کرونــای تهــران‬ ‫محدودیـ ‬ ‫به همــراه اســتانداری تهــران طــی نام ـه ای بــه وزیــر بهداشــت و وزیــر کشــور‪ ،‬در خواســت اعمــال‬ ‫محدودیت هــای کرونایــی بــرای اســتان تهــران را تهیــه و ارســال کردیــم‪ .‬ان چیــزی کــه مصــوب‬ ‫شــد‪ ،‬ســقف و بــازه زمانــی یک هفت ـه ای بــرای محدودیت هــا بــوده کــه بــر ایــن اســاس مــا نیــز در بــازه زمانــی یــک‬ ‫هفت ـه ای خواســتار اعمــال محدودیت هــا در اســتان و شــهر تهــران هســتیم»‪.‬‬ ‫یکی از افت های روزگار ما‪ ،‬تحریف تاریخ است‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده گفــت‪« :‬مستندســازی مهــم و ضروری ســت؛‬ ‫زیــرا یکــی از افت هــای روزگار مــا تحریــف تاریــخ اســت»‪ .‬ابتــکار تاکیــد کــرد‪« :‬بســیار مهــم‬ ‫اســت کــه زنــان چــه در نقــش مــادر‪ ،‬همســر و خواهــر همپــای مــردان در همــه دوران دفــاع‬ ‫مقــدس ایســتادند»‪ .‬وی با تاکید بر اینکــه بیــان تجربــه زیســته جنــگ و دفــاع مقــدس موضــوع‬ ‫دیگری ســت کــه معاونــت دنبــال می کنــد‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬مستندســازی مهــم و ضروری ســت؛‬ ‫زیــرا یکــی از افت هــای روزگار مــا تحریــف تاریــخ اســت؛ تحریــف تاریــخ بــه نفــع شــخصی‪ .‬نبایــد مســایلی مطــرح‬ ‫شــود کــه بــا واقعیت هــا متفــاوت اســت؛ بلکــه قــدم صــدق بایــد برداشــته شــود»‪.‬‬ ‫روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعالم کرد؛‬ ‫ناچاریم نظارت ها و مقررات را تشدید کنیم‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬بایــد بــه مــردم اعــام کنیــم ناچاریــم‬ ‫مقــررات و نظارت هــا را تشــدید کنیــم‪ .‬فعــ ًا از کســی کــه‬ ‫ماســک نمی زنــد‪ ،‬به ســادگی عبــور نخواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا؛ حجت االســام و المســلمین حســن روحانــی‬ ‫طــی ســخنانی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫با بیان اینکــه امــروز مــا وارد مــاه هشــتم مقابلــه بــا کرونــا شــدیم‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬از خدمــات همــه کادر درمــان و مدافعــان ســامت‬ ‫و عزیزانــی کــه بــرای مقابلــه بــا کرونــا فــداکاری و ایثــار کردنــد‬ ‫تشــکر می کنــم؛ همچنیــن از مــردم بزرگــوار ایــران به خاطــر‬ ‫همــکاری و هماهنگی شــان تشــکر می کنــم و تبریــک‬ ‫می گویــم؛ مــردم در عزاداری هــا هماهنــگ بودنــد‪ ،‬در فرســتادن‬ ‫بچه هــا بــه مدرســه هماهنــگ بودنــد‪ ،‬در بــازار حواس شــان‬ ‫بــه پروتــکل بهداشــت و درمــان بــوده و همچنیــن اســتفاده‬ ‫از ماســک‪ ،‬فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬کاهــش ســفر و تــردد را کامــ ًا‬ ‫رعایــت می کردنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬البتــه ممکــن اســت عــده ای‬ ‫دســتور العمل های بهداشــتی را مراعــات نکــرده باشــند‪ ،‬امــا‬ ‫همیشــه امــار را کــه بررســی کنیــم‪ ،‬به جــز امارهایــی کــه مــوارد‬ ‫مراعات نشــده‪ ،‬می بینیــم‪ ۴۸ ،‬تــا ‪ ۵۳‬درصــد مراعــات کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن امــار البتــه پائیــن اســت و دلمــان می خواهــد کــه بــاالی‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد باشــد‪ ،‬امــا در عین حــال همیشــه نیمــی از جمعیــت‬ ‫و بیــش از نیمــی از جمعیــت همــراه بودنــد و همراهــی کردنــد و‬ ‫از مــردم می خواهیــم ایــن همکاری هــا را افزایــش بدهنــد تــا از‬ ‫ایــن مراحــل عبــور کنیــم»‪ .‬روحانــی بــا یــاداوری اینکــه زمانــی‬ ‫کــه کرونــا در دی مــاه ســال گذشــته در چیــن اغــاز شــد‪ ،‬کمتــر‬ ‫کســی فکــر می کــرد ایــن بیمــاری عالم گیــر شــود‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫«ان زمــان می گفتنــد کــه یــک اســتان دچــار مشــکل شــده‬ ‫کــه ان هــم قرنطینــه و اصــاح می شــود کســی ایــن فکرهــا‬ ‫را نمی کــرد‪ ،‬همــه اخبــاری کــه در دنیــا مطــرح می شــد همــه‬ ‫دربــاره ووهــان بــود امــا در همــان حیــن ناگهــان ایــن بیمــاری‬ ‫از مرزهــا عبــور کــرد و ســرازیر شــد»‪ .‬رئیس جمهــوری افــزود‪:‬‬ ‫«اول کــه اروپــا هنــوز مبتــا نشــده بــود‪ ،‬بیشــتر ایــن بیمــاری‬ ‫را توضیــح داده و نواقــص کشــورهای مبتــا را بیــان می کردنــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه گــرم انتقاد گرفتــن بودنــد‪ ،‬یــک مرتبــه دیدند ســیل‪،‬‬ ‫فــرش زیرپایشــان را بــرد و ایــن بیمــاری همــه کشورهایشــان را‬ ‫فــرا گرفــت و همــه نقدهــا یک بــاره خامــوش شــد»‪ .‬روحانــی‬ ‫با بیان اینکــه برخــی فکــر می کردنــد کــه ایــن بیمــاری امــده‪،‬‬ ‫مدتــی هســت و بعــد مـی رود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬امــا معلوم شــد این‬ ‫بیمــاری از بیماری هایــی کــه جــزو اجــداد ایــن بیماری ســت‪،‬‬ ‫خطرناک تــر اســت‪ .‬بعــد فکــر می کردنــد ایــن بیمــاری در‬ ‫زمســتان اســت و وقتــی هــوا گــرم شــود‪ ،‬تمــام می شــود؛‬ ‫احساسشــان ایــن بــود کــه ایــن بیمــاری ماننــد انفلوانزا ســت؛‬ ‫امــا هــوا گــرم شــد کــه نه تنهــا اثــر نداشــت بلکــه در گرم تریــن‬ ‫نقطــه کشــور ایــن بیمــاری اوج گرفــت»‪ .‬روحانــی با بیان اینکــه‬ ‫ب کردیــم کــه ســتاد اســتانی بتوانــد بــرای خــودش‬ ‫تصویــ ‬ ‫مــواردی را محــدود کنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬مســاجد‪ ،‬تاالرهــا‪،‬‬ ‫باشــگاه ها‪ ،‬شــهربازی و نمــاز جمعــه و حوزه هــای علمیــه‬ ‫و مــوارد این چنینــی را بــه ســتاد اســتانی بســپریم کــه اگــر‬ ‫احســاس کردنــد الزم اســت این هــا بــرای یــک هفتــه تعطیــل‬ ‫شــوند‪ ،‬پیشــنهاد ان را بــه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در مرکــز‬ ‫می دهنــد تــا اگــر مقبــول واقــع شــد‪ ،‬انجــام شــود و کمــی از‬ ‫شــرایطی کــه االن در ان قــرار گرفتیــم‪ ،‬عبــور کنیــم»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«دومیــن نکتــه عــدم نظــارت اســت‪ .‬هر چــه نظــارت را بیشــتر‬ ‫کنیــم بــرای اینکــه بــه اهدافمــان برســیم اهمیــت دارد‪ .‬اقدامــات‬ ‫ناکافــی مشــکالت مــا را افزایــش می دهــد‪ .‬اگــر کســی یک بــار‬ ‫گرفــت و خــوب شــد‪ ،‬نگویــد تمــام شــد‪ .‬چنیــن امانی به کســی‬ ‫داده نمــی شــود و بایــد همچنــان مراقبت هــا را ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫بایــد بــه مــردم اعــام کنیــم ناچاریــم مقــررات و نظارت هــا را‬ ‫تشــدید کنیــم‪ .‬ســازمان صــدا و ســیما‪ ،‬فضــای مجــازی و علما و‬ ‫بــزرگان بایــد فرهنگ ســازی را توســعه دهنــد؛ چراکــه راهــی جز‬ ‫ایــن نداریــم»‪ .‬روحانــی تاکیــد کــرد‪« :‬فعـ ًا از کســی که ماســک‬ ‫نمی زنــد به ســادگی عبــور نخواهیــم کــرد‪ .‬افــراد بایــد بــه‬ ‫کســی خدمــت دهنــد کــه ماســک دارد‪ ،‬حــاال راننــده تاکســی‪،‬‬ ‫اتوبــوس‪ ،‬مغــازه و بانــک باشــد؛ بنابرایــن اگــر خدمت دهنــده‬ ‫مراعــات نکنــد‪ ،‬به نوعــی بــا او برخــورد خواهــد شــد کــه قــرار‬ ‫شــد چهارچــوب ان مشــخص شــود‪ .‬به اندازه کافــی ابــزار داریــم‬ ‫کــه تشــخیص دهیــم فــرد در خیابــان ماســک دارد یــا نــدارد و‬ ‫می توانیــم تشــخیص دهیــم کســی کــه ماســک نمی زنــد‪ ،‬چــه‬ ‫کسی ســت»‪ .‬‬ ‫رئیس جمهــوری با تاکید بر اینکــه پنجشــنبه هفتــه گذشــته‬ ‫از کمیتــه امنیتــی‪ -‬اجتماعــی و کمیتــه بهداشــتی درخواســت‬ ‫شــده تــا پایــان ایــن هفتــه فعـ ً‬ ‫ا بــرای «تهــران بــزرگ» برنامــه‬ ‫ویــژه ای را امــاده کننــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در ایــن برنامــه قــرار اســت‬ ‫از افــرادی کــه ماســک نمی زننــد‪ ،‬به ســادگی عبــور نکنیــم و‬ ‫بایــد طرحــی امــاده شــود کــه فــردی کــه در زمــان حضــور در‬ ‫جامعــه ماســک زدن را مراعــات نمی کنــد و نیــز اینکــه چگونــه‬ ‫نگاهی به تاثیر رشته های دانشگاهی بر اینده شغلی‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در چنددهــه اخیــر جــزو دغدغه هــای خانواده هــا‬ ‫شــده اســت‪ ،‬مســئله ورود بــه دانشــگاه اســت‪ .‬هرچنــد امــروز بــرای ورود بــه دانشــگاه‬ ‫مثــل دودهه قبــل چنــدان اســترس و دغدغــه وجــود نــدارد؛ امــا همچنــان موضــوع‬ ‫تحصیــات عالیــه و نــگاه ارزشــی بــه فارغ التحصیلــی از دانشــگاه ها‪ ،‬میــان مــردم‬ ‫هســت؛ براین مبنــا؛ وقتــی تــب «دانشــگاه رفتن» در بیــن مــردم زیــاد می شــود‪،‬‬ ‫به تبــع ان؛ مســئله گرفتــن مــدرک نیــز مطــرح می شــود؛ امــا نکتــه مهــم‬ ‫این اســت که بــا ضعیف شــدن اقتصــاد دولتــی و کاهــش اتــکای درامــد کشــور بــه‬ ‫نفــت‪ ،‬به مــرور امــکان اســتخدام دولتــی نیــز کم رنگ تــر خواهــد شــد‪ .‬براین مبنــا؛‬ ‫شــاید اینــده شــغلی افــراد الزامــاً بــا مدرک هــای تحصیلــی مرتبــط نباشــد؛ امــا‬ ‫به هرحــال همچنــان غــول کنکــور وجــود دارد و بــرای جوانــان‪ ،‬یــک مســئله و دغدغــه‬ ‫به حســاب می ایــد‪ .‬به تبــع اهمیت یافتــن تحصیــات دانشــگاهی‪ ،‬اشــکال گوناگونــی‬ ‫از تســهیلگری نیــز دراین مســیر ایجــاد شــده؛ مثـ ً‬ ‫ا شــاهد ان هســتیم کــه همچنــان‬ ‫در بســیاری از مناطــق کشــور خریدوفــروش پایان نامــه و مقــاالت وجــود دارد‪ .‬همــه‬ ‫این هــا باعــث شــده کــه افــراد وقتی کــه وارد دانشــگاه می شــوند‪ ،‬بیش ازانکــه‬ ‫بــه علم امــوزی و ســواداموزی بیندیشــند‪ ،‬بــه رویه هــای دورزدن و اســان تر‪ ،‬در‬ ‫رســیدن بــه مــدرک تحصیلــی بکوشــند‪ .‬یکــی از اســیب های گرایــش افراطــی بــه‬ ‫مقولــه «مدرک گرایــی»‪ ،‬رشــد بی ســوادی علمی ســت‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬اگرچــه عــده‬ ‫زیــادی در ایــران مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی در مقاطــع مختلــف را در دســت دارنــد؛‬ ‫امــا به لحــاظ محتــوای اطالعاتــی و معرفتــی‪ ،‬در وضعیــت مناســبی بســر نمی برنــد؛‬ ‫حتــی این مســئله درخصــوص اســاتید دانشــگاهی و حوزه هــای امــوزش عالــی نیــز‬ ‫به چشــم می خــورد؛ مثــ ً‬ ‫ا اســتادی در دانشــگاه دیــده می شــود کــه دارای مرتبــه‬ ‫دانشــیاری یــا استادتمامی ســت؛ امــا همــه مقــاالت او را دانشــجویانش به رشــته تحریــر‬ ‫کل خروجــی او بســیارمحدود و غیرقابل توجــه و تامــل در‬ ‫دراورده انــد و درنهایــت‪ِ ،‬‬ ‫کشــور به لحــاظ کاربردی ســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬او اگرچــه در باالتریــن ســطوح مرتبه هــای‬ ‫دانشــگاهی قــرار دارد؛ امــا نتوانســته چیــزی بــه پارادایــم علــم و معرفــت بشــری‬ ‫بیفزایــد‪ .‬براین مبنــا؛ به نظــر می رســد به طــور گســترده ای بــا پدیــده بی ســوادی‬ ‫در جامعــه مواجــه هســتیم‪ .‬بااین حــال‪ ،‬اگــر نگاهــی مقایســه ای بــه جامعــه امــروز‬ ‫ایــران‪ ،‬بــا گذشــته بیندازیــم‪ ،‬متوجــه خواهیــم شــد کــه اگرچــه امــروز نســبت بــه قبل‬ ‫ازلحــاظ شــاخص ها و امارهــا وضعیــت مناس ـب تری داریــم؛ امــا به نظــر می رســد در‬ ‫گذشــته بــا جامع ـه ای فرهنگی تــر مواجــه بودیــم؛ مث ـ ً‬ ‫ا در گذشــته افــرادی داشــتیم‬ ‫کــه ســواد خوانــدن و نوشــتن نداشــتند؛ امــا بــه زبــان انگلیســی مســلط بودنــد‪ ،‬اشــعار‬ ‫ســعدی و موالنــا و حافــظ را از حفــظ داشــتند‪ ،‬تاریــخ ایــران را به خوبــی می دانســتند‬ ‫و انســان های موفقــی در زندگــی بودنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬نس ـل های قبــل شــاید بــا مفاهیــم‬ ‫امــروزی‪ ،‬کم ســواد یــا حتــی بی ســواد به حســاب می اینــد؛ امــا به لحــاظ مبانــی‬ ‫معرفت شــناختی و فرهنگــی‪ ،‬در وضعیــت مناســب تری از امــروز قــرار داشــتند‪.‬‬ ‫بــا وی برخــورد شــود‪ ،‬را مشــخص کنیــم و همان طــور کــه‬ ‫گفتــم به انــدازه کافــی وســایل و ابــزار داریــم کــه تشــخیص‬ ‫بدهیــم کــه چــه کســی در خیابــان و پیــاده رو ماســک نــدارد‬ ‫و می توانیــم شناسایی شــان کنیــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از این طریــق‬ ‫بــرای افــرادی کــه ماسـک زدن را مراعــات نمی کننــد‪ ،‬مجــازات‬ ‫در نظــر بگیریــم کــه قــرار شــد تــا پایــان هفتــه ایــن موضــوع‬ ‫بررســی و تکمیــل شــود و در جلســه کمیته هــای تخصصــی در‬ ‫روز پنجشــنبه مطــرح شــود و شــنبه بعــد در ســتاد ملــی مقابله‬ ‫بــا کرونــا در این زمینــه تصمیم گیــری خواهیــم کــرد»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«اگــر در ســتاد ملــی کرونــا ایــن طــرح تصویــب شــد؛ ابتــدا در‬ ‫تهــران بــزرگ بــا یــک فاصلــه زمانــی چهــار تــا پنـج روزه بــرای‬ ‫امــوزش و اطالع رســانی کافــی اجرایــی و عملیاتــی می شــود‬ ‫و اگــر موثــر بــود ان را بــرای شــهرهای بــزرگ دیگــر اجرایــی‬ ‫و عملیاتــی می کنیــم»‪ .‬رئیس جمهــوری با اشــاره به اینکه‬ ‫امریکایی هــا اخیــرا ً اعــام کردنــد کــه ده ها میلیــارد دالر بــه‬ ‫ایــران لطمــه زدیــم‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬انــان در طــول ســال های‬ ‫‪ ۹۸ ،۹۷‬و ‪ ۹۹‬حداقــل ‪۱۵۰‬میلیــارد دالر بــه کشــور لطمــه زدنــد‪،‬‬ ‫بــا تحریــم غلــط و غیرقانونــی و بیجــا و ضد انســانی و عملیــات‬ ‫تروریســتی‪ ،‬جلــوی دارو و درمــان و مــواد غذایــی را گرفتنــد‪.‬‬ ‫انــان ادم هایــی هســتند کــه هیچ وقــت مــا چنیــن کســانی‬ ‫را در تاریــخ کاخ ســفید بــا ایــن توحــش ندیــده بودیــم‪ .‬انــان‬ ‫بزرگ تریــن توحــش را از خــود نشــان دادنــد»‪ .‬روحانــی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬اقایــی کــه اســمش وزیــر خارجــه اســت ولــی وزیــر‬ ‫جنایــات اســت‪ ،‬بــا افتخــار می گویــد کــه مــا هفتاد میلیــارد‬ ‫جلــوی منابــع ایــران را گرفتیــم و نگذاشــتیم در اختیــار ایــران‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬او بــه دشــمنی بــا ملــت ایــران و ضربــه بــه ایــران‬ ‫افتخــار می کنــد؛ دیدیــم کــه امدنــد بــا افتخــار اعــام کردنــد‬ ‫مــا پنج میلیــارد دالری را کــه ایــران می خواســت از صنــدوق‬ ‫بین المللــی پــول بگیــرد‪ ،‬بــا مانع تراشــی جلویــش را گرفتیــم‪.‬‬ ‫واقع ـاً هــم امریــکا مانــع شــد‪ ،‬در حالی کــه اگــر وام را گرفتــه‬ ‫بودیــم‪ ،‬صــرف دارو و درمــان می کردیــم»‪ .‬روحانــی در بخــش‬ ‫پایانــی ســخنانش با اشــاره بــه عزاداری هــای مــاه صفــر‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در عــزاداری مــاه صفــر همان طــور کــه قبــ ً‬ ‫ا تاکیــد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬امســال راهپیمایــی و ســفر بــه عــراق نداریــم‪ .‬به دلیــل‬ ‫اینکــه مقامــات عراقــی رســماً اعــام کردنــد کــه نمی توانیــم‬ ‫پذیــرای زائــران باشــیم‪ .‬راهپیمایــی نمادیــن در شــهرها هــم‬ ‫نداریــم‪ .‬رهبــری بــا یــک بیان خیلــی روشــن و صریحــی گفتند‬ ‫در خانه هایمــان عــزاداری کنیــم‪ .‬اگــر هــم در حســینیه ها و‬ ‫تکایــا باشــد‪ ،‬بایــد پروتکل هــای بهداشــتی رعایــت شــوند‪ .‬بازهم‬ ‫درخواســت می کنیــم کــه صــدا و ســیما‪ ،‬فضــای مجــازی و‬ ‫همــه انهایــی کــه در ان فعــال هســتند‪ ،‬بتواننــد کمــک کننــد‬ ‫و عــزاداری ایــام اربعیــن و روزهــای پایانــی مــاه صفــر را بــه بــه‬ ‫خانه هــای مــردم ببرنــد»‪.‬‬ ‫این مســئله زمانــی بــا معضــل و مشــکل مواجــه می شــود کــه فارغ التحصیــل‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬همــه اعتبــار و منزلــت اجتماعــی خــود را در مــدرک تحصیلــی اش‬ ‫می یابــد؛ درحالی کــه ســواد اساســاً ربطــی بــه مــدرک تحصیلــی نداشــته و هــر‬ ‫فــرد خــارج از دریافــت دانشــنامه‪ ،‬می توانــد بی ســواد یــا باســواد باشــد‪ .‬در اینجــا اگــر‬ ‫بخواهیــم مدرک گرایــی را در ایــران مــورد تحلیــل عمیق تــر قــرار دهیــم‪ ،‬می تــوان‬ ‫ان را در چهــار ســطح بررســی کــرد؛ در ســطح اول‪ ،‬ایــن کنشــگران اجتماعــی هســتند‬ ‫کــه بــا تب وتــاب و هیجــان باعــث گســترش فرهنــگ مدرک گرایــی می شــوند‪.‬‬ ‫در جامعـه ای کــه راه هــای رســیدن بــه موفقیــت و صعــود محــدود اســت‪ ،‬کنشــگران‬ ‫اجتماعــی بــه گرفتــن مــدرک تحصیلــی معطــوف می شــوند‪ .‬درواقــع‪ ،‬جوانــان در ایران‬ ‫به جــز رفتــن بــه دانشــگاه‪ ،‬راهــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت پیــدا نمی کننــد؛‬ ‫چراکــه بــازار کســب وکار محدودیت هــا را بــه ان هــا تحمیــل می کنــد‪ .‬براین مبنــا؛‬ ‫ان هــا مبتنی بــر اهدافــی کــه جامعــه برایشــان تعریــف می کنــد‪ ،‬راه و رویه هایــی را‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهــداف مشــخص می کنــد‪ .‬در ســطح دوم‪ ،‬دســتگاه عریض وطویــل‬ ‫و ســاختار بوروکراتیـ ِ‬ ‫ـک خــو ِد دانشــگاه اســت‪ .‬دانشــگاه ها امــروز بــا نوعــی از عقالنیــت‬ ‫ابــزاری مدیریــت می شــوند کــه به نوعــی مغایــر بــا علم گرایی ســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬اهــداف‬ ‫اصلــی دانشــگاه به مــرور بــا هدف هــای واســطه ای دچــار اضمحــال و تقلیــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬براین مبنــا؛ ســاختار دانشــگاه بــا پیچیدگی هایــی مواجــه شــده کــه راه را بــرای‬ ‫رشــد علــم می بنــدد؛ مث ـ ً‬ ‫ا نــگاه کمــی بــه بــازار کتــاب و مقالــه باعــث شــده کــه‬ ‫کیفیــت علمــی دانشــگاه به مــرور دچــار فراموشــی شــود‪ .‬امــروزه دانشــگاه ها هرچنــد‬ ‫تــاش می کننــد نقــش عامــل انســانی را در فضاهــای علمــی بــاال ببرنــد؛ امــا بحــران‬ ‫ناشــی از ســاختارهای پیچیــده و غلبــه عقالنیــت یک ســویه مانــع این مســئله شــده‪.‬‬ صفحه 6 ‫ دو شنبه ‪ 7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫رویداد‬ ‫ســامتی مالــی فقــط جمــع اوری چیزهــا‬ ‫نیســت؛ یادگیــری این اســت که بــا‬ ‫کمتــر از درامدتــان زندگــی کنیــد تــا‬ ‫بتوانیــد ببخشــید و بــرای ســرمایه گذاری‬ ‫پس انــداز کنیــد‪.‬‬ ‫دیو رمزی؛ ‬ ‫تاجر و مجری تلویزیون‬ ‫ســال ‪ ،1397‬مدیــر طــرح ملــی تکاپــو در وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از اجــرای طــرح‬ ‫کشــت مبتنــی بــر ســفارش یــا قــرارداد مزرعــه‬ ‫بــرای نخســتین بــار و به صــورت ازمایشــی در‬ ‫کشــور خبــر داد‪ .‬رضــا تازیکــی در این بــاره گفتــه‬ ‫بــود‪« :‬ایــن طــرح بــا مشــارکت وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬وزارت جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫معاونــت توســعه روســتایی و مناطق محــروم نهاد‬ ‫ریاســت جمهــوری و قــرارگاه پیشــرفت و ابادانــی‬ ‫در حــال اجراســت»‪ .‬وی همچنیــن در خصــوص‬ ‫شــیوه اجــرای طــرح کشــت مبتنــی بــر ســفارش‬ ‫(قــرارداد مزرعــه) اظهــار کــرده بود‪« :‬شــرکت ها و‬ ‫واحدهــای تولید کننــده و صادرکننــده بــزرگ در‬ ‫قالــب ایــن طــرح شناســایی می شــوند»‪ .‬حــاال‬ ‫پــس از گذشــت دو ســال از ایــن ماجــرا بــار دیگــر‬ ‫صحبــت از کســت قــراردادی و اهمیــت ان در‬ ‫تنظیــم بــازار اســت‪ .‬بــا وجــود انکــه همه ســاله‬ ‫مــازاد یــا کاهــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫مشــکالت متعــددی را بــرای تنظیــم بــازار‬ ‫ایجــاد می کنــد؛ امــا اجــرای کشــت قــراردادی‬ ‫راهگشــای این مشــکالت خواهــد بــود‪ .‬به گــزارش‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ ایــران بــا وجــود‬ ‫پتانســیل بــاالی بخــش کشــاورزی و مزیــت‬ ‫نســبی اقلیمــی می توانــد بــا توســعه صــادرات‬ ‫کاالهــای مزیـت دار‪ ،‬درامــد ارزی قابــل توجهی را‬ ‫نصیــب کشــور کنــد تــا از فشــار بــر منابــع نفتــی‬ ‫بکاهــد‪ .‬بــا وجــود انکــه همــه ســاله مــازاد یــا‬ ‫کاهــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی مشــکالت‬ ‫متعــددی را بــرای کشــاورزان و تنظیــم بــازار‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ ،‬امــا اجــرای کشــت قــراردادی و‬ ‫تولیــد بــر مبنــای ثبــت ســفارش بــازار داخــل و‬ ‫خــارج راهگشــای ایــن امــر خواهــد بود‪ .‬بســیاری‬ ‫از مســئوالن بــر ایــن باورنــد کــه اجــرای کشــت‬ ‫قــراردادی به ســبب تولیــد محصــوالت مطابــق‬ ‫قــرارداد نوعــی تضمیــن بــرای فــروش محصــول‬ ‫به شــمار م ـی رود کــه تولیدکننــدگان بــه ســبب‬ ‫ارتقــای درامــد رغبــت بیشــتری نســبت بــه امــر‬ ‫تولیــد دارنــد‪ .‬ماجــرا تنهــا بــه ایــن جــا ختــم‬ ‫نمی شــود؛ چرا کــه در شــرایط فعلــی تحریــم‬ ‫پایــداری تولیــد و خودکفایــی محصــوالت‬ ‫اســتراتژیک بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه‬ ‫اجــرای کشــت قــراردادی راه حلــی مناســب‬ ‫بــرای پایــداری تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪ .‬حــال بــه ســراغ مســئوالن ذی‬ ‫ن جزئیــات مزایــای‬ ‫ربــط می رویــ م تــا از اخریــ ‬ ‫سوئد؛ دارنده‬ ‫خ‬ ‫باالترین نر ِ‬ ‫مرگ ومیر ناشی‬ ‫از اعتیاد در اروپا‬ ‫‪81‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪41‬‬ ‫سوئد‬ ‫بریتانیا‬ ‫فنالند‬ ‫ایرلند‬ ‫نروژ‬ ‫دانمارک‬ ‫استونی‬ ‫اسلوونی‬ ‫کشت قراردادی؛ راه حلی اساسی‬ ‫برای پایان دادن به مشکالت تنظیم بازار‬ ‫کشــت قــراردادی در تنظیــم بــازار محصــوالت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬توســعه صــادرات غیر نفتــی و‬ ‫ضایعــات محصــوالت کشــاورزی بــا خبــر شــویم‪:‬‬ ‫کشت قراردادی؛ تضمینی‬ ‫برای فروش محصول به کشاورزان‬ ‫مســعود اســدی (عضــو شــورای مرکــزی خانــه‬ ‫کشــاورز) با اشــاره به اینکه کشــت قــراردادی‬ ‫بــه نفــع کشــاورزان اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬کشــت‬ ‫قــراردادی مبتنــی بــر خریــد تضمینــی محصول‬ ‫توســط دولــت و بخــش خصوصــی از کشــاورزان‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در محصــوالت خــارج از‬ ‫خریــد تضمینــی شــرکت های بســته بندی‪،‬‬ ‫صنایــع غذایــی و ســایر کارخانه هــا قراردادهایــی‬ ‫را بــا کشــاورزان منعقــد می کننــد کــه انهــا‬ ‫برحســب ان اقــدام بــه کشــت می کنند»‪ .‬اســدی‬ ‫با اشــاره به اینکه محصــوالت ســبزی و صیفــی‬ ‫تحــت تاثیــر مکانیــرم عرضــه و تقاضاســت‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬انعقــاد قــرارداد بــرای محصوالت ســبزی و‬ ‫صیفــی بســیار ارزشــمند اســت‪ ،‬امــا نمــی دانیــم‬ ‫چطــور می تــوان ان را انجــام داد‪ ،‬هــر چنــد‬ ‫ممکــن اســت راهکارهایــی وجــود داشــته باشــد‬ ‫کــه بنــده بــی اطــاع هســتم»‪ .‬عضــو شــورای‬ ‫مرکــزی خانه کشــاورز ادامــه داد‪« :‬اگر کشــاورزان‬ ‫بــر مبنــای برنامه ریــزی قبلــی اقــدام بــه کشــت‬ ‫کننــد‪ ،‬هیـچ گاه از حیــث کمبــود و افزایش قیمت‬ ‫در بــازار متضــرر نخواهنــد شــد»‪ .‬وی با بیان اینکــه‬ ‫مســئوالن ابــزار تنبیهــی و تشــویقی بــرای اجرای‬ ‫مصوبــه الگــوی کشــت ندارنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬اگــر‬ ‫مســئوالن ابــزار و منابعــی بــرای اجــرای مصوبــه‬ ‫الگــوی کشــت نداشــته باشــند‪ ،‬ایــن طــرح تنهــا‬ ‫روی کاغــذ باقــی می مانــد»‪ .‬ایــن مقام مســئول‬ ‫ادامــه داد‪« :‬شــورای مرکــزی خانــه کشــاورز‬ ‫بارهــا اعــام کــرده اســت کــه امادگــی اجــرای‬ ‫الگــوی کشــت به طــور ‪ ۱۰۰‬درصــد تضمینــی‬ ‫بــه شــرط عالقــه وزارت جهــاد کشــاورزی دارد‪،‬‬ ‫هرچنــد بــرای مســئوالن وزارت جهــاد ســخت‬ ‫اســت کــه از توانمنــدی غیــر سیســتم دولتــی‬ ‫اســتفاده کننــد»‪ .‬اســدی با بیان اینکــه تشــکل ها‬ ‫اســتفاده از توانمنــدی غیــر از سیســتم دولتــی را‬ ‫توهیــن برشــمرد و گفــت‪« :‬ایــن در حالی سـت که‬ ‫نکتــه ســوم‪ ،‬پوش ـش دادن دانشــگاه بــا دریافــت مــدرک تحصیلــی معنــادار می شــود‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫خبره شــدن در دانشــگاه بــا رســیدن بــه ســطح باالیــی از دانــش و مهــارت معنــادار نبــوده؛‬ ‫بلکــه نشــانه های موفقیــت این اس ـت که فــرد بتوانــد مــدارج تحصیلــی خــود را به ســرعت طــی‬ ‫کنــد‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬در دانشــگاه ها هیــچ معیــار و سنجشــی بــرای خبرگــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫براین مبنــا؛ ارزش حضــور در دانشــگاه بــا رزومــه افــراد و داشــتن مــدرک تحصیلــی انــان‬ ‫پــس نهــاد‬ ‫مشــخص می شــود‪ .‬خــود این مســئله باعــث می شــود کــه ارزش واقعــی علــم در ِ‬ ‫ســازمانی دانشــگاه به فراموشــی ســپرده شــود‪ .‬به نظــر می رســد اکنــون بیــن محقــق حرفـه ای و‬ ‫علم گــرا و محقــق حرفـه ای عمل گــرا در دانشــگاه تفــاوت وجــود دارد‪ .‬محقــق علمــی حرفـه ای‬ ‫علم گــرا بــدون داشــتن مــدرک تحصیلــی نیــز بــه کار خــود ادامــه می دهــد‪ .‬درطول تاریــخ‬ ‫افــراد زیــادی را داشــتیم کــه مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی یــا مرتبــط بــا کارشــان نداشــتند؛ اما‬ ‫درعمــل بســیارموفق بوده انــد؛ مث ـ ً‬ ‫ا فــردی مثــل «محمــود دولت ابــادی» در ایــران کــه گفتــه‬ ‫می شــود حتــی دیپلــم نــدارد؛ امــا جــزو ســتاره های درخشــان اســمان ادبیــات ایــران اســت یــا‬ ‫«مرتضــی راونــدی» کــه تاریــخ اجتماعــی ایــران را در ‪١٠‬جلــد به نــگارش دراورده و همچنــان‬ ‫ایــن اثــر جــزو منابــع اصلــی دراین حــوزه به حســاب می ایــد؛ درحالی کــه گفتــه می شــود‪،‬‬ ‫رشــته تحصیلــی وی تطابقــی بــا اثــار تولیــدی اش نــدارد یــا بســیاری از شــعرای مشــهور مــا‬ ‫کــه مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی نداشــته اند؛ امــا درعمــل موفــق بودنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬هرچنــد‬ ‫نمی تــوان گفــت کــه فارغ التحصیــان دانشــگاهی‪ ،‬نقــش موثــری در اداره یــک جامعــه دارنــد؛‬ ‫امــا ان هــا بعض ـاً از حرکــت جامعــه به ســوی توســعه جلوگیــری می کننــد؛ ان هــم به این دلیــل‬ ‫کــه مــدرک تحصیلی شــان‪ ،‬ان هــا را بــه عامــان ایجــاد ثبــات در جامعــه مبــدل می ســازد؛‬ ‫درحالی کــه اساسـاً ایجــاد تحــرک و حرکــت در نظــام اجتماعی ســت کــه عامــل رشــد به حســاب‬ ‫می ایــد‪ .‬دراین راســتا‪ ،‬یکــی از معضالتــی کــه رکــود علمــی را گســترش می دهــد‪ ،‬فاصله گرفتــن‬ ‫تشــکل بخــش کشــاورزی بــرای رفــع مشــکل‬ ‫بخــش کشــاورزی امادگــی الزم را بــرای اجــرای‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی مصوبــه الگــوی کشــت دارنــد»‪.‬‬ ‫کاهش ضایعات محصوالت‬ ‫با اجرای کشت قراردادی‬ ‫محمــد شــفیع ملـک زاده (رئیــس نظــام صنفــی‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی) با بیان اینکــه کشــت‬ ‫قــراردادی نوعــی تضمیــن بــرای کشــاورزان‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬بــا وجــود‬ ‫نیــاز نقدینگــی کشــاورزان بــرای خریــد نهــاده‬ ‫و ماشــین االت الزم‪ ،‬اجــرای کشــت قــراردادی‬ ‫تضمینــی بــرای خریــد محصــول محســوب‬ ‫می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا اجــرای کشــت‬ ‫قــراردادی کشــاورزان متعهــد می شــوند کــه‬ ‫محصــول تولیدی شــان را خــارج از قــرارداد بــه‬ ‫کــس دیگــر عرضــه نکننــد و از طرفــی کارخانه ها‬ ‫و صنایــع تبدیلــی بر مبنــای قیمــت روز یا قیمت‬ ‫مناســب اقدام بــه خریــد از کشــاورزان می کنند»‪.‬‬ ‫ملـک زاده ادامــه داد‪« :‬با اجرای کشــت قــراردادی‪،‬‬ ‫کشــاورزان بــا رغبــت بیشــتری بــه تولیــد ادامــه‬ ‫می دهنــد؛ چرا کــه درامدخوبــی از ناحیــه‬ ‫فــروش محصــول کســب می کننــد»‪ .‬رئیــس‬ ‫نظــام صنفــی کشــاورزی و منابع طبیعــی کاهش‬ ‫ضایعــات محصــوالت کشــاورزی و افزایــش قدرت‬ ‫خریــد را از جملــه مزایــای کشــت قــراردادی‬ ‫برشــمرد و گفــت‪« :‬بــا اجــرای کشــت قــراردادی‬ ‫و ارتقــای درامــد کشــاورزان‪ ،‬قــدرت انهــا بــرای‬ ‫خریــد ماشــین االت افزایــش می یابــد؛ چراکــه‬ ‫طرف هــای خریــدار محصــوالت تولیــدی از‬ ‫کشــاورزان اعــم از بخــش دولتــی‪ ،‬خصوصــی یــا‬ ‫شــرکت های بــزرگ ایــن توانایــی را دارنــد کــه‬ ‫ماشــین االت روز را در اختیــار کشــاورزان قــرار‬ ‫دهنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬کشــاورزان بــا اســتفاده‬ ‫از ماشــین االت روز در تمامــی مراحــل کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت و برداشــت می تواننــد ضایعــات را کاهــش‬ ‫دهنــد و خســارت را بــه حداقــل برســانند»‪.‬‬ ‫ارتقای کیفیت کاال با کشت قراردادی‬ ‫علــی خان محمــدی (مدیر عامــل مجمــع ملــی‬ ‫نخبــگان کشــاورزی) بــا تاکیــد بــر نهادینه کــردن‬ ‫کشــت قــراردادی و مصوبــه الگــوی کشــت‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪« :‬بــا اجــرای کشــت قــراردادی‪ ،‬تولیــد‬ ‫برمبنــای ثبــت ســفارش و اقلیــم هــر منطقــه‬ ‫صــورت می گیــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در حال حاضــر‬ ‫کشــت قــراردادی در برخــی محصــوالت‬ ‫همچــون گنــدم‪ ،‬چغنــدر قنــد و نیشــکر کــه‬ ‫خریــد تضمینــی دارنــد‪ ،‬در حــال انجــام اســت‬ ‫کــه امیدواریــم در تمامــی محصــوالت عملیاتــی‬ ‫شــود»‪ .‬خان محمــدی ادامــه داد‪« :‬بــا اجــرای‬ ‫کشــت قــراردادی و تولیــد بــر مبنــای ثبــت‬ ‫ســفارش داخــل و صــادرات عــاوه بــر ایجــاد‬ ‫ارزش افــزوده بــرای تولیدکننــده‪ ،‬امنیــت غذایــی‬ ‫مصرف کننــده در بــردارد؛ چرا کــه افــراد‬ ‫برحســب کیفیــت کاال هزینــه می کننــد»‪.‬‬ ‫به گفتــه ایــن مقــام مســئول‪ ،‬تولیدکننــده‬ ‫هر چه قــدر بــرای کیفیــت و برندســازی محصــول‬ ‫هزینــه کنــد‪ ،‬ارزش افــزوده بیشــتری را نصیــب‬ ‫خــود می کنــد»‪ .‬مدیر عامــل مجمــع ملــی‬ ‫نخبــگان کشــاورزی در پایــان با اشــاره به اینکه‬ ‫اجــرای کشــت قــراردادی در تولیــد پایــدار‬ ‫محصــوالت تاثیــر بســزایی دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«بــا اجــرای کشــت قــراردادی‪ ،‬تولیدکننــده بــا‬ ‫خیالــی اســوده بــه تولیــد می پــردازد؛ چرا کــه از‬ ‫بــازار فــروش محصوالتــش اطمینان خاطــر دارد و‬ ‫از طرفــی مصرف کننــده نگرانــی از حیــث کیفیــت‬ ‫محصــول خریداری شــده نــدارد»‪.‬‬ ‫از مطالعــه و شــیفتگی در اســان گیری و کوتاه شــدن مســیرهای موفقیــت در ســطوح علمــی‬ ‫و دانشگاهی ســت؛ لــذا تازمانی کــه کتــاب در یــک جامعــه فراگیــر نشــود‪ ،‬نمی تــوان انتظــار‬ ‫توســعه یافتگی را داشــت؛ گرچــه کتــاب و مــدرک می تواننــد در تعاملــی دیالکتیکــی بــا یکدیگــر‬ ‫قــرار بگیرنــد؛ امــا حــال در جامعــه ایــران‪ ،‬فرهنــگ کتاب خوانــی به شــدت درتقابل بــا مــدرک‬ ‫تحصیلــی و دانشــگاهی قــرار دارد‪ .‬اکنــون‪ ،‬دانشــجویان در اکثــر مقاطــع تحصیلــی و حتــی در‬ ‫مقاطــع عالــی دکتــرا ترجیــح می دهنــد به جــای کتــاب‪ ،‬جزوه خوانــی کننــد‪ .‬این مســئله باعــث‬ ‫شــده کــه مثــ ً‬ ‫ا یــک فارغ التحصیــل دکتــرای جامعه شناســی‪ ،‬کتاب هــای پایــه ای و نوشــته‬ ‫«کاپیتــال» مارکــس‪« ،‬تقســیم کا ِر» دورکیــم‪« ،‬اخــاق‬ ‫بنیان گــذاران جامعه شناســی مثــل‬ ‫ِ‬ ‫پروتســتان» و «روح ســرمایه داریِ » وبــر و ‪ ...‬را نخوانــد و بــدون رجــوع بــه ان هــا‪ ،‬در باالتریــن‬ ‫مقطــع تحصیلــی و دانشــگاهی دراین رشــته قــرار گیــرد‪ .‬ایــن افــت بــزرگ می توانــد به مــرور‬ ‫جامعــه را در مســیر نابهنجــاری قــرار دهــد و فضایــی را ایجــاد کنــد کــه افــراد اگرچــه مــدرک‬ ‫دانشــگاهی دارنــد؛ امــا قــدرتِ‬ ‫دادن «تــز عالمانــه» و ورود بــه بــازار کار برایشــان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫درمجمــوع‪ ،‬چالــش بــزرگ مدرک گرایــی معضلی ســت کــه به مــرور‪ ،‬جامعــه را بــا بحران هــای‬ ‫متفاوتــی مواجــه ســاخته‪ .‬دانشــگاه ها بــا هزینه هــای ســنگین و گــزاف شــکل می گیرنــد؛ امــا‬ ‫به دلیــل بی توجهــی بــه فراینــد یادگیــری و تربیــت متخصــص و پژوهشــگر‪ ،‬خروجــی ان هــا‬ ‫چنــدان دل چســب نیســت‪ .‬براین مبنــا؛ می بینیــم کــه هرســال حجــم زیــا ِد فارغ التحصیــان بــه‬ ‫صــف بیــکاران می پیونــدد یــا مجبــور می شــوند در شــغل های نامرتبــط مشــغول به کار شــوند‪.‬‬ ‫این رونــد‪ ،‬امــوزش عالــی را بــا اســیب جــدی مواجــه می ســازد و درنهایــت‪ ،‬بیــکاری ملمــوس‬ ‫دانشــگاهیان‪ ،‬می توانــد به مــرور میــزان عالقــه و انگیــزه دانش امــوزان را بــرای ادامــه تحصیــل‬ ‫در دانشــگاه ها کم رنــگ کنــد؛ پــس بایــد از چرخــه درس خوانــدن بــرای مدرک گرفتــن خــارج‬ ‫شــد‪ .‬درس خوانــدن‪ ،‬هنــر تصویرســازیِ خــاق علــم و معرفــت اســت‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک‬ ‫نگران قدرت خرید خود نباشید!‬ ‫بــا تســهیالت مرابحــه بانــک‬ ‫ملــی ایــران می توانیــد عــاوه‬ ‫بــر افزایــش میــزان قــدرت‬ ‫خریــد خــود‪ ،‬اعتبــار مســتمر‬ ‫بگیریــد‪ .‬عقــد مرابحــه یکــی‬ ‫از انــواع عقــود اســامی و‬ ‫تســهیالت بانکی ســت کــه‬ ‫اکنــون امــکان دریافــت ان در‬ ‫ایــن بانــک از طریــق کارت اعتبــاری فراهــم اســت‪.‬‬ ‫عمده تریــن هــدف در اعطــای ایــن تســهیالت‪،‬‬ ‫ایجــاد قــدرت خریــد بیشــتر بــرای طبقــه متوســط‬ ‫جامعــه‪ ،‬شــرایط اســان دریافــت تســهیالت‪ ،‬مدیریــت‬ ‫هزینــه و ازادی عمــل در پرداخــت و اعتبــار مســتمر‬ ‫بــرای متقاضیــان اســت‪ .‬بانــک ملــی ایــران در‬ ‫پنج مــاه نخســت امســال‪ ،‬تعــداد ‪ ۴۹‬هــزار و ‪۲۴۵‬‬ ‫فقــره تســهیالت مرابحــه بــه ارزش ‪ ۲۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۶۸‬میلیارد ریــال پرداخــت کــرده اســت‪ .‬دارنــده‬ ‫کارت اعتبــاری می توانــد تــا میــزان مشــخصی کــه‬ ‫بــه ان ســقف اعتبــار گفتــه می شــود و از محــل‬ ‫اعتبــاری کــه توســط بانــک ملــی ایــران بــه ان‬ ‫اختصــاص داده شــده اســت‪ ،‬از مراکــز فــروش کاال یــا‬ ‫خدمــات اعــم از عمــوم فروشــگاه ها‪ ،‬مراکــز خریــد و‬ ‫فروشــگاه های اینترنتــی خریــد کنــد‪.‬‬ ‫میــزان اعتبــار ایــن کارت هــا بــه انتخــاب و نیــاز‬ ‫مشــتری تــا ســقف ‪ ۵۰‬میلیون تومــان و نــرخ ســود‬ ‫تســهیالت ان مطابــق ابــاغ شــورای پــول و اعتبــار‬ ‫و بانــک مرکــزی ‪ ۱۸‬درصــد معیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫درخواســت کارت هــای اعتبــاری بانــک ملــی ایــران‬ ‫هم اکنــون در شــعب منتخــب و بــا ارائــه مــدارک‬ ‫الزم امکان پذیــر اســت‪ .‬مزیــت رقابتــی کارت هــای‬ ‫اعتبــاری بانــک ملــی ایــران ایــن اســت کــه ســود‬ ‫و اقســاط مشــخص شــده بــرای بازپرداخــت‬ ‫تنهــا بــه میــزان اعتبــار مصــرف شــده از کارت‬ ‫تعلــق مــی گیــرد و ایــن کارت هــا دارای خاصیــت‬ ‫گردشــی هســتند‪ .‬به عبارت دیگــر‪ ،‬اعتبــار مصــرف‬ ‫شــده پــس از پرداخــت هــر قســط بــه میــزان‬ ‫اصــل قســط پرداختــی بــه کارت اعتبــاری دارنــده‬ ‫کارت بر می گــردد و دارنــده کارت می توانــد از‬ ‫ایــن اعتبــار دوبــاره اســتفاده کنــد‪ .‬الزم بــه ذکــر‬ ‫اســت‪ ،‬گیرنــدگان تســهیالت مرابحــه از بانــک ملــی‬ ‫ایــران‪ ،‬می تواننــد اقســاط خــود را عــاوه بــر ســایر‬ ‫روش هــای تســویه‪ ،‬در ســامانه بــام بپردازنــد‪.‬‬ ‫تمدید سپهرکارت های‬ ‫پاییز ‪ ٩٩‬تا ‪١٤٠٠‬‬ ‫مهلـــــــت اســــــتفاده از‬ ‫ســـــپهرکارت های مهـــــر‪،‬‬ ‫ابــان و اذر مــاه ســــال ‪٩٩‬‬ ‫بانــک صــادرات ایــران بــه‬ ‫طــور خــودکار‪ ،‬یک ســال‬ ‫تمدیــد شــد‪ .‬تاریــخ اســتفاده‬ ‫از ســپهرکارت هایی کــه تاریــخ انقضــای انهــا در‬ ‫ماه هــای مهــر‪ ،‬ابــان و اذر ســال ‪ ٩٩‬بــه پایــان‬ ‫می رســد‪ ،‬بــرای حفــظ ســامت مشــتریان و رفــع‬ ‫نیــاز مراجعــه حضــوری بــه شــعب بانــک صــادرات‬ ‫ایــران بــه ترتیــب تــا پایــان همیــن ماه هــا در ســال‬ ‫‪ ١٤٠٠‬به طــور خــودکار تمدیــد شــد‪ .‬بانــک صــادرات‬ ‫ایــران بــر اســاس دســتورالعمل بانــک مرکــزی و در‬ ‫جهــت مدیریــت‪ ،‬کنتــرل و پیشــگیری از شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا و تمرکــز هر چــه بیشــتر بــر خدمــات‬ ‫بانکــی الکترونیکــی و همچنیــن تســهیل اســتفاده‬ ‫هموطنــان و مشــتریان از درگاه هــای غیرحضــوری‬ ‫و کاهــش مراجعــات حضــوری بــه شــعب‪ ،‬تمدیــد‬ ‫تاریــخ انقضــای ســپهرکارت ها را از اغــاز ســال‬ ‫جــاری بــه مــدت یک ســال در دســتور کار خــود‬ ‫قــرار داده اســت‪ .‬بانــک صــادرات ایــران بــا قدمــت‬ ‫‪ ٦٩‬ســاله‪ ،‬شــبکه گســترده شــعب و نزدیــک بــه‬ ‫‪ ٢٠‬میلیــون ســپهرکارت فعــال‪ ،‬نقــش مهمــی در‬ ‫تراکنش هــای مالــی و پولــی داشــته و مســئولیت‬ ‫ارائــه انــواع خدمــات بانکــی بــه بخــش مهمــی از‬ ‫مــردم را بــر عهــده دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫ دو شنبه ‪ 7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کارنامه بازیگری‬ ‫حامد کمیلی‬ ‫حامــد کمیلــی در ‪ 14‬تیــر ســال ‪ 1361‬در اصفهــان بــه دنیــا امــد‪ .‬او دارای مدرک‬ ‫کارشناســی مدیریــت بازرگانــی و کاردانــی کامپیوتــر اســت‪ .‬کارش را بــا تئاتــر در‬ ‫اصفهــان شــروع کــرد و ان را در تهــران ادامــه داد‪ .‬در رشــته تئاتــر از شــاگردان‬ ‫فریــدون خســروی و گالب ادینــه بــوده اســت‪ .‬او برنــدهٔ جایــزهٔ بهتریــن بازیگــر‬ ‫ازجشــنواره تئاتــر فجــر مــی باشــد‪ ،‬کــه جایــزه اش را از دســت علــی نصیریــان‬ ‫دریافــت کــرده اســت‪ .‬حامــد در زمینــهٔ روانشناســی مطالعــات زیــادی دارد‪.‬‬ ‫بســکتبال هــم بــازی مــی کنــد‪ .‬از خواننــدگان کالســیک ایرانــی بــه شــهرام‬ ‫ناظــری و بــه موســیقی الکترونیــک ‪ Loveech‬عالقــه منــد اســت‪ .‬از بازیگــران‬ ‫خارجــی ال پاچینــو‪ ،‬شــون پــن و از بازیگــران ایرانــی علــی نصیریــان و پرویــز‬ ‫پرســتویی و رضــا کیانیــان را دوســت دارد‪ .‬نقــش افرینــی او در دو ســریال بــه‬ ‫دنیــا بگوییــد بایســتد و پــرواز در حبــاب از او چهــره شــناخته شــده و محبوبــی در‬ ‫بیــن طرفــداران ســریال هــای تلویزیونــی ســاخت‪.‬با ایــن دو ســریال اســم او خیلی‬ ‫زود بــر ســر زبانهــا افتــاد‪ .‬بازیگــر جوانــی کــه بــه خوبــی از عهــده نقــش هایــش‬ ‫برامــده و بــا بــازی تاثیــر گــذارش جایــگاه ویــژه ای در بیــن هــواداران تلویزیــون‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬بــازی او در ســریال تلویزیونــی اغمــاء در کنــار بازیگــران بــزرگ ســینما‬ ‫و تلویزیــون ان هــم در چنــد نقــش نشــان از توانمنــدی هــای بــاالی او دارد‪ .‬امــا‬ ‫کمیلــی بــا بــازی در فیلــم «پایان نامــه» بــا حواشــی ایجــاد شــده پیرامــون ایــن‬ ‫فیلــم سیاســی کــه در برهــه خاصــی بــه اکــران درامــد‪ ،‬وارد مرحلــه تــازه ای از‬ ‫دوران بازیگــری خــود شــد و مــورد هجمه هــای بســیاری قــرار گرفــت؛ چراکــه‬ ‫بــازی او در ایــن فیلــم کــه برخــی ان را تحریــف وقایــع انتخابــات ‪ ۱۳۸۸‬می نامند‪،‬‬ ‫مــورد انتقــاد طیفــی از جامعـهٔ ایرانــی قــرار گرفــت‪ .‬ســرانجام حامــد کمیلــی در‬ ‫دی مــاه ‪ ،1390‬در برنامــه هفــت بــا مجری گــری فریــدون جیرانــی بــه گفت وگــو‬ ‫نشســت‪ .‬کمیلــی در بخــش پایانــی ایــن مصاحبــه گفــت‪ « :‬االن فرصتــی هســت‬ ‫کــه مــن از مــردم عذرخواهــی بکنــم؛ چــون فیلم هایــی از مــن دیدنــد کــه از‬ ‫مــن انتظــار نداشــتند‪ .‬در یک ســال اخیر فرصتــی پیــش امــد کــه مــن کارنامــه‬ ‫کاری ام را در ایــن مــدت مــرور کنــم‪ .‬در ایــن مــدت مــن فیلم هایــی بــازی کــردم‪.‬‬ ‫ممکــن هســت انتخاب هــای مــن غلــط بــوده یــا شــرایط دیگــری پیــش امــده‬ ‫باشــد»‪ .‬او هم چنیــن در یــک برنامــه رادیویــی بــه گویندگــی رضــا رشــیدپور در‬ ‫دی مــاه ‪ ،1390‬بــار دیگــر عذرخواهــی کــرد‪ .‬رشــیدپور در ایــن برنامــه خطــاب‬ ‫بــه کمیلــی گفــت‪« :‬حامد جــان! منظــورت فیلــم پایان نامــه بــود؟» کمیلــی در‬ ‫پاســخ گفــت‪« :‬اقــای رشــید پور! مــردم مــا اینقــدر اگاه هســتند کــه نیــاز بــه‬ ‫توضیــح اضافــه نباشــه‪ .‬باز هــم ازشــون معــذرت می خــوام»‪ .‬از تازه تریــن اثــار‬ ‫او می تــوان بــه بــازی در فیلــم ســینمایی «خــوب‪ ،‬بــد‪ ،‬جلــف ‪:۲‬ارتــش ســری»‬ ‫و «جوجــه تیغــی» و همچنیــن ســریال «رقــص روی شیشــه» و «نفــس گــرم»‬ ‫اشــاره داشــت‪ .‬او در گفــت و گویــی بــا تی وی پــاس دربــاره دالیــل حضــورش‬ ‫در در ســریال «نفــس گــرم» بعــد از مدت هــا می گویــد‪« :‬بعــد از فیلمنامــه‪،‬‬ ‫حضــور اقــای عســگرپور به عنــوان کارگــردان باعــث شــد تــا در ایــن ســریال‬ ‫حضــور پیــدا کنــم‪ .‬کارگــردان توانمنــدی کــه هــم در ســینما و هــم تلویزیــون‬ ‫به عنــوان یکــی از کارگردانــان حرفــه ای دارای تجربیــات خوبــی هســتند و بــه‬ ‫همیــن دلیــل مــن خیلــی دوســت داشــتم کــه بــا چنیــن کارگردانــی هــم تجربــه‬ ‫همــکاری داشــته باشــم کــه خوشــبختانه در ایــن کار باالخــره میســر شــد‪ .‬البتــه‬ ‫پــس از «پرده نشــین» برنامــه ای بــرای بــازی در ســریال نداشــتم‪ .‬امــا زمانی کــه‬ ‫ای ـن کار بــه مــن پیشــنهاد شــد‪ ،‬به دلیــل همــان ویژگی هایــی کــه پیــش از ایــن‬ ‫گفتــم‪ ،‬ترغیــب شــدم تــا در ایــن کار بــازی کنــم»‪ .‬او در پاســخ به اینکــه ایســاد‬ ‫موضع گیــری خاصــی درخصــوص عــدم حضــور در صداوســیما و بازی نکــردن در‬ ‫ســریال های تلویزیونــی داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬نــه! اتفاقـاً مــن اصـ ًا موضعی نســبت‬ ‫بــه تلویزیــون نــدارم‪ .‬در ان چند ســالی هــم کــه در تلویزیــون فعالیــت نداشــتم‪،‬‬ ‫دالیلــش را بارهــا بیــان کــرده ام؛ امــا همــواره ســعی مــن بــر ایــن بــوده کــه فقــط‬ ‫به واســطه حضــور در کارهــای خــوب در تلویزیــون فعالیــت کنــم کــه ان هــم بــه‬ ‫حساســیتی برمی گــردد کــه مــن مدتی ســت در انتخــاب کارهــا و نقش هــا پیــدا‬ ‫کــرده ام و دوســت دارم متفــاوت انتخــاب کنــم»‪ .‬او افــزود‪« :‬مــا همــواره در حــال‬ ‫تجربه کــردن هســتیم و بایــد بپذیریــم کــه ممکــن اســت اشــتباهاتی را هــم مرتکب‬ ‫شــویم و با توجه بــه شــرایط ان زمــان‪ ،‬انتخــاب هــای خوبــی نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بنابرایــن مــن بایــد ایــن دوران را پشــت ســر مــی گذاشــتم بــرای اینکــه بــه نــگاه‬ ‫امــروزم برســم‪ .‬ولــی در حال حاضــر چیــزی کــه هســت‪ ،‬همیــن حساســیت های‬ ‫خــودم اســت کــه به واســطه تجربیاتــی کــه پیــدا کــرده ام‪ ،‬بــه نســبت قبــل بیشــتر‬ ‫تو گــوی خودمانــی حرف هــای جالبــی زده اســت‪.‬‬ ‫شــده اســت»‪ .‬او در یــک گف ‬ ‫ازجملــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «در زندگ ـی ات ک ًال بــه واژه «غافلگیــری»‬ ‫عالقــه زیــادی داری؟»‪ ،‬گفــت‪« :‬اره‪ ،‬واقعــا ســورپرایز را دوســت دارم؛ چــون یکــی از‬ ‫اولویت هــا و ایده ال هــای اصلــی زندگــی مــن‪ ،‬همــواره ریســک و ســورپرایز شــدن‬ ‫بــوده اســت؛ چــون پــر از هیجــان اســت و مــن عاشــق هیجانــم‪ .‬ببیــن مــن همیشــه‬ ‫معتقــد بــوده ام کــه زمانــی رابطــه ادم هــا بــا مشــکل مواجــه می شــود کــه انهــا از‬ ‫یکدیگــر انتظــار داشــته باشــند‪ .‬زمانی کــه از طــرف مقابلــت‪ ،‬دوســتت‪ ،‬همســرت‬ ‫یــا نفــر دوم رابطـه ات انتظــار داشــته باشــی دو اتفــاق ممکــن اســت رخ بدهــد؛ یــا‬ ‫ان انتظــار بــراورده می شــود یــا نــه‪ .‬مث ـ ًا تصــور کــن روز تولــدت اســت و انتظــار‬ ‫داری دوســتت ان روز را یــادش باشــد‪ .‬اگــر ان دوســتت روز ختولــدت را یــادش‬ ‫باشــد و برایــت هدیــه ای بفرســتد کــه خــب‪ ،‬انتظــارات را بــراورده کــرده اســت‪ ،‬در‬ ‫واقــع اتفــاق عجیبــی نیفتــاده اســت و نهایتــش ایــن اســت کــه ناراحــت نشــده ای؛‬ ‫حــاال شــاید بــا هدیـه اش یــک مقــدار هــم خوشــحال شــده باشــی‪ ،‬امــا حــاال بیاییم‬ ‫این طــوری نــگاه کنیــم کــه از یک نفــر انتظــار نداشــته باشــی کــه روز تولــدت‬ صفحه 8 ‫ دو شنبه ‪ 7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫چهره ها‬ ‫حامــد کمیلــی‪ ،‬دو بــرادر کوچک تــر‬ ‫دوقلــو به نام هــای احســان و ایمــان‬ ‫دارد کــه نخواســتند وارد حرفــه بازیگــری‬ ‫شــوند‪ .‬یکــی از انهــا معمــاری خوانــده و‬ ‫دیگــری عمــران و هــر دو در همــان زمینــه‬ ‫تحصیلی شــان مشــغول کار هســتند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رولینگ؛‬ ‫ ‬ ‫کتاب جدید‬ ‫شماره یک فروش در بریتانیا‬ ‫بــا اســتقبال از کتــاب جدیــد خالــق «هــری پاتــر» کــه بــا عنــوان «خــون دردسرســاز»‬ ‫منتشــر شــده ایــن کتــاب بــه پرفروش تریــن کتــاب در هفتــه اول انتشــار از مجموعــه‬ ‫کاراگاهــی اســترایک بــدل شــد‪ .‬ایــن کتــاب بــ ا وجــود همــه مخالفت هایــی کــه‬ ‫بــا رولینــگ می شــود‪ ،‬در صــدر بــازار فــروش کتــاب بریتانیــا جــای گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫این اثــر کــه جدیدتریــن کتــاب از مجموعه رمان هایــی بــا محوریــت شــخصیتی‬ ‫به نــام اســترایک اســت‪ ،‬بــا نــام مســتعار رابــرت گالبرایــت منتشــر شــده و داســتانش‬ ‫دربــاره قاتــل زنجیــره ای مردی ســت کــه بــا پوشــیدن لبــاس زنــان بــه فریــب قربانیــان‬ ‫خــود می پــردازد‪.‬‬ ‫ثروتمندترین زنان جوان جهان‬ ‫در خاطــرش باشــد؛ بنابرایــن اگــر ان روز بهــت زنــگ‬ ‫بزنــد بــا تمــام وجــودت خوشــحال خواهــی شــد؛‬ ‫چــون منتظــرش نبــوده ای‪ .‬حــاال تمــاس همــان‬ ‫تمــاس اســت‪ .‬اگــر یــک هدیــه هــم دریافــت کنــی‬ ‫کــه دیگــر خوشــحالی ات چندین برابــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای همین اســت کــه مبنــای زندگـی ام را روی عدم‬ ‫انتظــار گذاشــته ام؛ یعنــی ممکــن اســت بی واســطه‬ ‫کاری را انجــام دهــم و رهایــش کنــم‪ ،‬ان کار خــودش‬ ‫مــی رود‪ ،‬کارمــای خــودش را ایجــاد می کنــد و‬ ‫به عنــوان یــک ســورپرایز دوبــاره بــه ســمت خــودم‬ ‫بازمی گــردد‪ .‬ان موقــع اســت کــه غافلگیــر می شــوم‬ ‫و از ان غافلگیــری لــذت خواهــم بــرد»‪ .‬او در پاســخ‬ ‫بــه اینکــه شــده تــا حــاال بــه ایــن موضــوع فکــر‬ ‫کنــی کــه کاش ســراغ بازیگــری نمی رفتــی و بــه‬ ‫همــان نواختــن ســاز پیانــو و ســه تارت ادامــه داده‬ ‫بــودی؟‪ ،‬می گویــد‪« :‬اره! صادقانــه اش ایــن اســت‬ ‫کــه ایــن جملــه شــعار نیســت؛ ولــی اگــر یک بــار‬ ‫دیگــر هــم قــرار بــود دســت بــه انتخــاب شــغل‬ ‫بزنــم‪ ،‬قطعــاً باز هــم ســراغ بازیگــری می رفتــم؛ در‬ ‫بازیگــری بــرای مــن یک جورهایــی عشــق بــازی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬احساســم بــر ایــن اســت کــه فرصــت‬ ‫زندگــی انقــدر نیســت کــه بخواهــم بــه چیــزی غیــر‬ ‫از عشــقم فکــر کنــم‪ .‬اصــوالً معتقــدم اگــر به عشــقت‬ ‫بهــا بدهــی و ســعی کنی بــا تمــام وجــود در خدمتش‬ ‫باشــی «برکــت» هــم بــه همراهــش خواهــد امــد؛‬ ‫یعنــی همــان عشــق می توانــد فضایــی باشــد بــرای‬ ‫پیشــرفتت و شــخصیت اجتماعــی برایــت بــه ارمغــان‬ ‫بیــاورد‪ .‬اینهــا همــه در صورتــی اتفــاق می افتــد کــه‬ ‫واقعـاً بهــای الزم را برایــش قائــل شــوی‪ .‬بــرای همین‬ ‫اســت کــه همیشــه گفت ـه ام مهــم نیســت چــه کار‬ ‫می کنــی‪ ،‬بلکــه مهــم ایــن اســت کــه کاری کــه‬ ‫می کنــی عاشــقش باشــی‪ .‬مــن هــم مثــل خیلــی از‬ ‫ادم هــای همیــن جامعــه‪ ،‬زمانــی کــه قــرار بود شــغلم‬ ‫را انتخــاب کنــم‪ ،‬پیــش خــودم می گفتــم؛ خــب ایــن‬ ‫شــغل‪ ،‬رویــای مــن اســت و بــه فــان شــغل هیــچ‬ ‫عالقـه ای نــدارم‪ ،‬هر چقــدر هــم کــه بحــث مالـی اش‬ ‫خــوب بــوده باشــد‪ .‬مــن هــم مثــل خیلــی از ادم های‬ ‫دیگــر در بره ـه ای از زندگ ـی ام درگیــر ایــن تفکیــک‬ ‫بــودم؛ تا جایی کــه در ی ـک دوره از زندگــی بــه خــودم‬ ‫گفتــم‪« :‬حامــد‪ ،‬دیگــر فرصتــی نــداری! مگــر قــرار‬ ‫اســت چنــد ســال زندگــی کنــی؟ پــس عشــقت را بــا‬ ‫تمــام وجــود بــاش‪ ».‬از همــان جــا کار تئاتــر را شــروع‬ ‫کــردم و خــدا را شــکر می کنــم کــه از دوران نوجوانــی‬ ‫تئاتــر به عنــوان یــک مکمــل در کنــار تحصیالتــم‬ ‫شــروع شــد؛ در واقــع بــه لطــف خــدا انچــه دوســت‬ ‫داشــتم را خیلــی زود پیــدا کــردم و ســراغش رفتــم‪.‬‬ ‫البتــه بــا ســختی های زیــادی در تئاتــر روبـه رو شــدم‬ ‫و چیــزی را به همیــن راحتــی به دســت نیــاوردم؛‬ ‫چــون در شــرایطی کــه بــودم بســیار دشــوار بــود‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۷-۸‬ســال در اصفهــان بــا چنــگ و دنــدان‬ ‫فقــط تئاتــر کار کــردم؛ از پالتــو بگیــر تــا کارهایــی‬ ‫کــه بــا بچه هــای دانشــگاه ســوره اصفهــان انجــام‬ ‫م ـی دادم؛ یعنــی دانشــجوی رشــته کامپیوتــر بــودم‬ ‫ولــی به محــض اینکــه تعطیــل می شــدم از دانشــگاه‬ ‫مــان مســتقیم می رفتــم پالتــوی دانشــگاه ســوره‬ ‫اصفهــان و مث ـ ً‬ ‫ا پــروژه پایــان تــرم بچه هــای ســوره‬ ‫را بــازی می کــردم‪ .‬از یــک مقطــع بــه بعــد احســاس‬ ‫کــردم دیگــر الزم اســت کــه بــا تمــام وجــود در‬ ‫خدمــت عشــقم باشــم و انجــا شــروع اتفاق هــای‬ ‫بــزرگ و متفــاوت زندگــی مــن بــود»‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی فهرســت ‪ ٢٠٢٠‬میلیاردرهــای نشــریه ‪ Forbes‬منتشــر‬ ‫شــد و نشــان داد چگونــه دارایــی انبــوه ایــن غول هــای اقتصــادی‪ ،‬می توانــد در‬ ‫چشــم برهم زدنی تقســیم و به راحتــی بیــن دو یــا چندنفــر دست به دســت شــود؛‬ ‫طــاق «جــف بیــزوس» و همســرش «مک کنــزی تاتــل اســکات» در ســال ‪ ٢٠١٩‬نمونه‬ ‫خوبی ســت کــه ببینیــم چگونــه گاه یــک اتفــاق می توانــد فــردی را یک شــبه‬ ‫بــه قلــه ثــروت برســاند؛ همســر ســابق بنیان گــذار «امــازون» حــاال تبدیــل‬ ‫ـم ‪٥٠‬ســاله‬ ‫بــه چهارمیــن زن پولــدار جهــان شــده اســت؛ به همین راحتــی! خانـ ِ‬ ‫فارغ التحصیــل از دانشــگاه «پرینســتون» کــه به خاطــر نوول هایــش تاکنــون‬ ‫چنــد جایــزه ادبــی گرفتــه اســت و مدیریــت مجموعــه مردم نهــاد ضدِ خشـ ِ‬ ‫ـونت‬ ‫‪ Bystander Revolution‬را برعهــده دارد‪ ،‬بــا یــک امضــاء روی برگــه جدایــی‪ ،‬وارد‬ ‫ـای ایــن گــزارش؛ از میــان ‪ ١٠٠‬چهــره اول ثروتمنــد‬ ‫بــازی بــزرگان شــده اســت‪ .‬برمبنـ ِ‬ ‫روی کــره زمیــن در ســال ‪ ،٢٠٢٠‬تنهــا ‪١٢‬نفرشــان زن هســتند کــه یــا به واســطه‬ ‫طــاق بــه ایــن ثــروت رســیده اند یــا وارث ایــن منابــع هنگفــت بوده انــد‪ .‬در‬ ‫صــدر ان هــا نیــز بــه «الیــس والتــون» برمی خوریــم؛ وارث مجموعــه افســانه ای‬ ‫«وال مــارت» یــا به بیانــی گویاتــر‪ ،‬بزرگ تریــن فروشــگاه های زنجیــره ای مــواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬ســوپرمارکت ها و هایپرمارکت هــا در جهــان‪ .‬هرچنــد امارهــا هنــوز هــم‬ ‫نشــان دهنده فاصلــه معنــادار زنــان و مــردان در برخــورداری از ثــروت و منابــع‬ ‫مالــی در جهــان اســت؛ امــا در عین حــال‪ ،‬بیوگرافــی زنــان و مــردان جــوان متمــول‬ ‫در جهــان‪ ،‬حکایــت از ان دارد کــه همچنــان بخــش عمــده ای از ثــروت در جهــان‬ ‫به صــورت موروثــی توزیــع می شــود و شــاید اهمیــت کارافرینــی به ویــژه در‬ ‫ت ثروتمنــدان‬ ‫مــورد دختــران جــوان‪ ،‬عامــل کم اثرتــری بــرای حضــور انهــا در لیسـ ‬ ‫جهــان باشــد‪ .‬این هفتــه بــه بهانــه ورود اســکات بــه جمــع ثروتمندتریــن زنــان‬ ‫جهــان‪ ،‬نگاهــی داریــم بــه برخــی از زنــان ثروتمنــدی کــه در ســال ‪ ٢٠٢٠‬جــزو‬ ‫جوان ترین هــا نیــز به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫کایلیجنر‬ ‫کایلی جنر؛ مدل‪ ،‬هنرپیشه‪ ،‬کارافرین‬ ‫‪23‬ساله مشهور شبکه های اجتماعی‬ ‫امریکا‪ ،‬یکی از جوان ترین زنان در‬ ‫لیست ثروتمندان زن جهان است‪.‬‬ ‫او در سال ‪ ۲۰۱۶‬برند خود را‬ ‫در زمینه ارایشی و بهداشتی‬ ‫‪ Kylie Cosmetics‬افتتاح کرد و در ‪۲۱‬‬ ‫سالگی یک میلیارد دالر درامد کسب کرد‬ ‫و از مارک زاکربرگ‪ ،‬پیشی گرفت‪.‬‬ ‫یانگهویان‬ ‫یانگ هویان؛ کارافرین‪ ،‬بازرگان و‬ ‫مدیر ارشد اجرایی ‪28‬ساله چینی ست‬ ‫که به عنوان مالک اصلی شرکت‬ ‫کانتری گاردن فعالیت می کند‪ .‬پدر او‬ ‫از سال ‪ 2007‬مدیریت این شرکت را‬ ‫به او سپرده است‪ .‬او انقدر دارایی در‬ ‫چین و استرالیا دارد که در ‪ 26‬سالگی‬ ‫نامش در لیست ثروتمندترین زنان‬ ‫چینی ثبت شد‪.‬‬ ‫الکساندرااندرسن‬ ‫الکساندرا ‪23‬ساله‪ ،‬در ‪ 2016‬به عنوان‬ ‫جوان ترین میلیاردر جهان معرفی شد‬ ‫و این مقام را در لیست فوربس برای‬ ‫سه سال نگه داشت‪ .‬او؛ دختر صنعتگر‬ ‫نروژی یوهان اچ اندرسن ‪ ،‬مالک فرد‬ ‫‪ AS‬است و دارای چندین جایزه و‬ ‫عنوان در رشت ٔه سوارکاری درساژ است‪.‬‬ ‫مدلنیگ لباس های سوارکاری کینگزلند‬ ‫را نیز انجام داده است‪.‬‬ ‫اناکسپزاک‬ ‫انا کسپزاک ‪29‬ساله‪ ،‬یک سوارکار و‬ ‫کارافرین دانمارکی ست‪ .‬کسپساک یک‬ ‫انبار لباس شخصی در ‪ Haderslev‬را اداره‬ ‫می کند‪ .‬کسپزاک به همراه برادرش اندره‬ ‫و مادرش؛ هانی صاحب ‪ 1.46‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه‪ ،‬فروشنده و تولید کننده کفش‬ ‫دانمارکی ‪ ECCO ،‬هستند‪ .‬او نماینده‬ ‫دانمارک در دو بازی المپیک تابستانی‬ ‫در سال ‪ 2012‬و ‪ 2016‬بوده است‪.‬‬ ‫کاتارینااندرسن‬ ‫یکی دیگر از میلیارد های جوان دنیا‪،‬‬ ‫دختری نروژی به نام کاتارینا اندرسن‬ ‫است که ‪ ۲4‬سال سن دارد‪ .‬او هم‬ ‫مانند خواهرش‪ ،‬ثروتش را از پدر‬ ‫خود به ارث برده است‪ .‬او صاحب‬ ‫‪ ۴۲‬درصد از سرمایه پدرش شد و‬ ‫در مارس ‪ ،۲۰۱۹‬اندرسن توانست‬ ‫جایگاه دومین میلیاردر جوان را‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ ‫الیزابتهولمز‬ ‫هولمز؛ جوانترین میلیاردر زن‬ ‫خودساخته در فهرست فوربز ‪ ۴۰۰‬بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۴‬و در ‪ ۳۰‬سالگی‪ ،‬این‬ ‫کارافرین امریکایی به خاطر استارت اپ‬ ‫اندازه گیری و تست خون خود به ثروتی‬ ‫‪ ۴.۵‬میلیارد دالری دست یافته بود‪ .‬او‬ ‫‪36‬سال دارد و موسس و مدیرعامل‬ ‫شرکت ترانوس است که این شرکت‬ ‫به علت کالهبرداری ورشکست شد‪.‬‬ ‫راشا خاواجا‬ ‫راشا خاواجا؛ موسس و مدیر عامل‬ ‫شرکت توکان است که استارتاپ های‬ ‫موفقی را در حوزه مواد غذایی‪ ،‬سبک‬ ‫زندگی و فروش لباس راه اندازی کرده‬ ‫است‪ .‬او دختر وافیک سعید؛ یکی از‬ ‫موفق ترین بیزنس من های عربی ست‬ ‫که ارزش خالص دارایی اش چیزی‬ ‫حدود ‪ 1.5‬میلیارد دالر محاسبه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پرنسسبولکیا‬ ‫پرنسس بولکیا؛ ‪40‬ساله دختر سلطان‬ ‫بولکیاست‪ .‬پدر او پادشاه برونئی ست که‬ ‫در سال ‪ 1997‬به عنوان ثروتمندترین‬ ‫فرد جهان معرفی شده است‪ .‬دارایی انها‬ ‫به طور دقیق محاسبه نشده؛ اما سرمایه‬ ‫انها به حدی ست که در کاخی با ‪1700‬‬ ‫اتاق زندگی می کنند و برای مراسم‬ ‫عروسی ملکه بولکیا‪ ،‬در سال ‪2013‬تنها‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫‪ 20‬میلیون دالر هزینه ‬ ‫اما واتسن‬ ‫ا ِما واتسن؛ بازیگر و مدل انگلیسی‪،‬‬ ‫فرانسوی ‪ 30‬ساله بیشتر به خاطر‬ ‫بازی در نقش هرمیون گرنجر در‬ ‫فیلم «هری پاتر» شناخته شد‪ .‬اما‬ ‫واتسن برای این مجموعه موفق به‬ ‫دریافت جایزه های بسیار شد و حدود‬ ‫‪ 10‬میلیون پوند نیز ثروت کسب کرد‪.‬‬ ‫در دوره ای درامد خالص او بالغ بر‬ ‫‪ 60‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫تیلورسوئیفت‬ ‫تیلور سوئیفت؛ خواننده و ترانه سرای ‪30‬ساله‬ ‫امریکایی‪ ،‬به خاطر نوشتن ترانه هایش بر اساس‬ ‫زندگی شخصی خودش‪ ،‬بسیار مشهور است‪.‬‬ ‫تیلور سوئیفت‪ ،‬با ‪400‬میلیون دالر‪ ،‬دومین‬ ‫شخص جوان و جوان ترین خواننده زن در‬ ‫لیست سال ‪ 2019‬بوده است‪ .‬او در حال حاضر‬ ‫دوازدهمین خواننده ثروتمند جهان است‪ .‬او‬ ‫همچنین پردرامدترین موسیقی دان زن دهه‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬است‪.‬‬ صفحه 9 ‫ دو شنبه ‪ 7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫راه های مقابله با یک اختالل ناخوشایند پوستی‬ ‫دکتر علیرضا واعظ شوشتری‬ ‫متخصص پوست ‪ ،‬مو و زیبایی‬ ‫اکنــه یا جــوش صــورت یکــی از شــایع ترین‬ ‫بیمــاری هــای پوســتی در جهــان اســت کــه‬ ‫تقریبــا اکثــر افــراد در طــول زندگی خــود ان‬ ‫را تجربــه می کننــد‪ .‬از گذشــته بــاور عمــوم‬ ‫بــر ایــن بــوده کــه ایــن اختــال شــایع‬ ‫پوســتی از ســنین نوجوانــی اغــاز می شــود‬ ‫و گاه ان را جــزو نشــانه های بلــوغ درنظــر‬ ‫می گیرنــد؛ ایــن بــاور چنــدان هــم بیــراه‬ ‫نیســت؛ امــا بــرای بــروز ضایعــات پوســتی‬ ‫دالیــل متفاوتــی وجــود دارد و پیــش از‬ ‫هرچیــز بایــد دیــد کــه ایــا هرگونــه ضایعات‬ ‫پوســتی کــه بــروز می کننــد‪ ،‬واقعـ ًا در زمــره‬ ‫ش صــورت قــرار می گیرنــد؟ انــگاه‬ ‫جــو ‬ ‫می تــوان به دنبــال بهتریــن راه هــای‬ ‫درمــان ان بــود‪.‬‬ ‫جـوش صـورت شـایع ترین بیمـاری پوسـتی جوانـان‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن بیمـاری اغلـب بـا درمان هـای موضعـی یـا‬ ‫خوراکـی کنتـرل می شـود‪ .‬در این حالت درمـان بیماری‬ ‫حـدود شـش ماه طـول می کشـد‪ .‬امـا گاهـی اوقـات‬ ‫به دلیـل بی صبـری بیمـار یـا دالیـل دیگـر الزم اسـت‬ ‫کـه جوش هـای صـورت زودتـر از معمول درمان شـود‪ .‬از‬ ‫طرفـی در شـبکه های اجتماعی دائم این سـواالت مطرح‬ ‫می شـود کـه از بین بـردن سـریع جوش صـورت چگونه‬ ‫امکان پذیراسـت؟ بهتریـن راه درمان جـای جوش صورت‬ ‫چیسـت؟ سـریع ترین روش از بیـن بـردن جـای جـوش‬ ‫چیسـت؟ امـروزه در ایـن زمینـه راه حل هخـای مختلفی‬ ‫ازسـوی پزشـکان و متخصصان پوسـت ارائه می شـود که‬ ‫هرکـدام به فراخور شـرایط بیمار و میـزان هزینه درمان‪،‬‬ ‫می توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد‪ .‬بـرای رفـع سـریع‬ ‫جـوش صـورت راه حل هـای زیـر وجـود دارد‪:‬‬ ‫الیه برداری‬ ‫الیه برداری با سالیسـیلیک اسـید یکی از روش هایی ست‬ ‫کـه باعـث درمـان سـریع جـوش صـورت می شـود‪ .‬این‬ ‫درمان سریع جوش صورت‬ ‫عمـل باعث کاهـش التهـاب جوش های ملتهـب (ندول‪،‬‬ ‫پاپـول و پوسـتول)‪ ،‬سـرباز کردن جوش هـای کومدونی‪،‬‬ ‫از بین رفتـن جـای جوش هـا و کاهـش قرمـزی ناشـی از‬ ‫جـوش می شـود‪ .‬برخلاف نـام الیه بـرداری ایـن عمـل‬ ‫هیچ گونـه التهابـی برجـای نمی گـذارد‪ .‬مسـلماً در‬ ‫کنـار دیگـر مـوارد مرتبـط‪ ،‬کیفیـت مـواد مصرفـی در‬ ‫نتیجـه نهایـی عمـل بسـیار موثـر اسـت‪ .‬مـواد جدیـد‬ ‫کـه بـا تکنولـوژی نانـو تهیـه می شـوند‪ ،‬ایـن خاصیـت‬ ‫را دارنـد کـه اهسـته رهـش هسـتند؛ بنابرایـن بـدون‬ ‫ایجـاد التهـاب‪ ،‬ارام ارام و به تدریـج جوش هـا را بهتـر‬ ‫می کننـد‪ .‬انجـام الیه بـرداری معمـوالً در سـه جلسـه‬ ‫انجـام می شـود‪ .‬ایـن جلسـات الزم اسـت که بـه فاصله‬ ‫دو هفتـه صـورت پذیـرد‪ .‬پـس از سـه جلسـه معمـوالً‬ ‫پاسـخ بسـیار عالـی گرفته خواهد شـد و کاهش شـدید‬ ‫جوش ها مشـاهده می شـود‪ .‬از طـرف دیگـر الیه برداری‬ ‫باعـث روشن شـدن پوسـت شـما هـم می شـود‪.‬‬ ‫نوردرمانی‬ ‫بررسـی ها نشـان داده اسـت کـه نـور ابـی و قرمـز بـا از بیـن‬ ‫بـردن عامـل موثـر در جـوش در بهبـود ان موثـر هسـتند‪.‬‬ ‫مکانیسـم نابـودی ‪ P. acne‬بـه ایـن صـورت اسـت کـه ایـن‬ ‫باکتـری در طـول رشـد خـود‪ ،‬مـاده ای به نـام «پورفیریـن»‬ ‫تولیـد می کنـد‪ .‬ایـن مـاده همـان ماده ای سـت کـه باعـث‬ ‫التهـاب ضایعـات اکنـه می شـود‪ .‬ایـن مـاده دو طیـف نـوری‬ ‫یعنـی ‪ 415‬نانومتـر (طیـف ابـی) و ‪ 630‬نانومتر (طیـف قرمز)‬ ‫را جـذب می کنـد‪ .‬تحریـک این ماده توسـط طیف خـاص نور‬ ‫باعـث ایجـاد اکسـیژن رادیـکال درون باکتـری خواهـد شـد؛‬ ‫بنابرایـن باکتـری موجود به طـور انتخابی تخریب خواهد شـد‬ ‫و بایـد درنظـر داشـت کـه یکـی از راه هایـی کـه باعـث بهبود‬ ‫عالئـم بالینـی اکنـه می شـود‪ ،‬از بیـن رفتـن باکتری سـت‪ .‬اما‬ ‫نـوع دسـتگاه نیـز در ایـن روش درمانـی بسـیار حائـز اهمیت‬ ‫تکنیک های رهایی از‬ ‫اضطراب در شرایط تنش زا‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫‪eslami.shahla35@gmail.com‬‬ ‫«اضطــراب» یــا به زبــان عامیانــه «دل شــوره» و «تشــویش»‬ ‫یــک حــس اســت؛ یــک احســاس منتشــ ِر ناشــناخته و‬ ‫مبهــم و نوعــی هــراس و نگرانــی بــا منشــا ناشــناخته‪ .‬حســی‬ ‫کــه طــی ان بــه فــرد دســت می دهــد‪ ،‬شــامل نااطمینانــی‪،‬‬ ‫درماندگــی و برانگیختگــی فیزیولوژی ســت؛ مثــ ً‬ ‫ا اگــر‬ ‫یک نفــر ســال هاپیش درمعــرض مســئله ای اســترس زا بــوده‬ ‫یــا بــه او اســیبی رســیده اســت‪ ،‬دچــار اضطــراب می شــود‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن اضطراب هــا بــه دارودرمانــی احتیــاج دارنــد‬ ‫کــه درواقــع‪ ،‬مرحلــه حــاد بیمــاری و اســیب اســت؛ امــا گاهی‬ ‫بــه دارودرمانــی نیــازی نیســت و بــا تکنیک هایــی ازجملــه‬ ‫روش هــای تنفســی و مدیتیشــن می تــوان بــر ان غلبــه کــرد؛‬ ‫مث ـ ً‬ ‫ا ژاپنی هــا بــرای این منظــور‪ ،‬تکنیــک «حمــام جنــگل»‬ ‫(شــیرین‪-‬یوکو) را دارنــد کــه پیــاده روی به مــدت ‪۲۰‬دقیقــه در‬ ‫جنــگل و واکنــش بــدن بــه استشــمام بــوی چــوب و گیاهــان‬ ‫و شــنیدن صــدای طبیعــت و اب اســت‪ .‬گاهــی برخــی افــراد‬ ‫(ازجملــه خــودم) گفته انــد کــه وقتــی بــه اســتان های شــمالی‬ ‫کشــور می رونــد‪ ،‬قرارگرفتــن درمعــرض شــالیزار باعــث کاهش‬ ‫اســترس و نگرانی هایشــان می شــود؛ ایــن شــاید به خاطــ ِر‬ ‫عطــر خــوش برنج زارهــا یــا چشــم انداز زیبــای خوشــه های‬ ‫برنــج اســت‪ .‬می خواهیــم باهــم روش هایــی بــرای کاهــش‬ ‫اضطــراب را کــه در روزهــای اخیــر و به واســطه شــرایط‬ ‫مختلــف؛ از شــیوع ویــروس کرونــا گرفتــه تــا تنش هــای‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی بیشــتر دیــده و تجربــه می شــود‪،‬‬ ‫صحبــت کنیــم‪.‬‬ ‫ارام ســازی عضــات بــا ورزش هــای خــاص کــه از انقبــاض‬ ‫عضالنــی ناشــی از اســترس جلوگیــری می کند‪ ،‬راهی مناســب‬ ‫بــرای کاهــش ســطح اضطــراب اســت‪ .‬نیــز دنبال کــردن یــک‬ ‫ســبک زندگــی ســامت کــه شــامل ورزش روزانــه‪ ،‬تغذیــه‬ ‫مناســب‪ ،‬تفریــح و وقت گذرانــی به تنهایــی یــا بــا دوســتان‪،‬‬ ‫خانــواده و افرادی کــه از بــودن بــا ان هــا لــذت می بریــد‪،‬‬ ‫کمک کننــده اســت‪ .‬یکــی از کارهــای مفیــد و اثرگــذار‪،‬‬ ‫«زیســتن در زمــان حــال» اســت؛ چــون اضطــراب باعــث‬ ‫می شــود کــه مــا نگــران اینــده ای شــویم کــه هنــوز نیامــده‬ ‫اســت‪ .‬بهتــر اســت کــه از انجــام کارهــای متهورانــه دوری‬ ‫کــرد؛ منظورمــان ان دســته فعالیت هایی ســت کــه گرچــه‬ ‫در کوتاه مــدت اضطــراب شــما را کاهــش می دهــد؛ امــا در‬ ‫طوالنی مــدت شــما را بیشــتر مضطــرب می کنــد‪ .‬واقعیــت‬ ‫این اســت که طــرز فکــر مــا بــر احساســات مــا تاثیــر دارد؛‬ ‫پــس تغییــر نگــرش هــم دراین زمینــه مفیــد اســت‪ .‬ازانجاکــه‬ ‫اضطــراب ایــن توانایــی را دارد کــه خطــری را بیش ازحــد بزرگ‬ ‫نشــان دهــد‪ ،‬بهتــر اســت به جای انکــه بــه بدتریــن ســناریوها‬ ‫فکــر کنیــد‪ ،‬تفســیرهای متفاوتــی از موضوعات داشــته باشــید؛‬ ‫مثـ ًا بــه ایــن فکــر کنید کــه خــاف افــکار شــما نیــز می تواند‬ ‫حقیقــت داشــته باشــد و رخ دهــد‪ .‬حتمــاً زمانــی را بــرای‬ ‫مواجهــه بــا نگرانی هــای خــود اختصــاص دهیــد‪ .‬اینکــه نفــوذ‬ ‫نگرانی هــا بــه افــکار را کامـ ًا متوقــف کنیــد‪ ،‬کار سختی ســت؛‬ ‫امــا نوشــتن و مــرور ان هــا در ذهــن به مــدت ‪١٠‬دقیقــه در‬ ‫هرشــب می توانــد شــما را از اینکــه مــدام بــه ان هــا فکــر کنید‪،‬‬ ‫بــاز دارد‪ .‬بــا خودتــان مهربــان باشــید و بدانیــد کــه نــه ضعیــف‬ ‫هســتید و نــه حقیــر یــا ناتــوان؛ بلکــه یــک ازردگــی در روانتان‬ ‫داریــد کــه بــه ان‪ ،‬اضطــراب می گوینــد‪ .‬ســوالی کــه می تــوان‬ ‫مطــرح کــرد این اســت که اساســاً ناراحتی هــای بی دلیــل از‬ ‫کجــا سرچشــمه می گیرنــد؟ حتمـاً شــما نیــز تابه حــال گاهــی‬ ‫اسـت‪ .‬بهترین دسـتگاه نور درمانی‪ ،‬دستگاهی سـت کـه بتواند‬ ‫همزمـان نـور ابـی و قرمـز را از خـود تولید کند‪ .‬معمـوالً الزم‬ ‫اسـت کـه بیمـار دو بـار در هفته به مـدت چهار تا شـش هفته‬ ‫بـه درمـان بپـردازد تـا نتایـج ظاهر شـوند‪.‬‬ ‫‪IPL‬‬ ‫ای پی ال منبع نوری مشـابه لیزر اسـت که در درمان سـریع‬ ‫اکنـه موثـر اسـت‪ .‬منبع نـوری ‪ IPL‬با اسـتفاده از نـور و گرما‬ ‫باعـث نابـودی ‪ P. acnes‬می شـود‪ .‬از طـرف دیگـر منبـع نوری‬ ‫‪ IPL‬در درمـان قرمـزی بعـد از درمـان اکنـه نیز بسـیار موثر‬ ‫اسـت‪ .‬بـرای از بیـن بـردن قرمـزی بعـد از اکنـه یـک تا سـه‬ ‫جلسـه ‪ IPL‬کافی سـت‪.‬‬ ‫لیزر ‪PDL‬‬ ‫یکـی از روش هـای بسـیار موثـر در درمـان سـریع جـوش‬ ‫صـورت‪ ،‬اسـتفاده از لیـزر ‪ PDL‬اسـت‪ .‬مکانیسـم اثـر ایـن‬ ‫لیزرتغییـر در عـروق غـدد سباسـه‪ ،‬اسـیب حرارتـی غـدد‬ ‫سباسـه و اثـرات ضدالتهابـی این لیزر اسـت‪ .‬پـی دی ال در از‬ ‫بیـن بـردن قرمـزی بعـد از اکنـه یا جـای جوش قرمز بسـیار‬ ‫موثـر اسـت‪ .‬تنظیمـات دسـتگاه بایـد بـه صورتـی باشـد که‬ ‫ایجـاد کبـودی نکنـد‪ .‬معمـوالً چند جلسـه درمانی بـرای این‬ ‫روش کافی اسـت و باید درنظر داشـت که جلسـاتی به فاصله‬ ‫یک مـاه بـرای درمـان الزم اسـت‪.‬‬ ‫لیزر ‪Nd-Yag‬‬ ‫یکـی از روش هـای سـریع درمـان جوش های صورت اسـتفاده‬ ‫از لیـزر ان دی یـگ بـا پالـس بلنـد اسـت‪ .‬هنوز هم مکانیسـم‬ ‫اثـر ایـن لیـزر کام ً‬ ‫ال مشـخص نیسـت؛ ولـی سـرعت عمل ان‬ ‫بسـیار زیـاد اسـت و طـی یـک تـا دو هفتـه اثـرات ان ظاهـر‬ ‫می شـود و می تـوان رونـد بهبـود را مشـاهده کـرد‪ .‬گاهی فقط‬ ‫پـس از یـک جلسـه درمانی با لیـزر‪ ،‬اثـرات بهبـودی به وضوح‬ ‫قابل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫ار اف فرکشنال‬ ‫اراف فرکشـنال‪ ،‬یکـی دیگـر از راه هـای پیشـنهادی بـرای‬ ‫برطرف کـردن جوش اسـت‪ .‬همچنیـن در کنار اثـرات درمانی‬ ‫کـه بـرای جوان سـازی پوسـت دارد‪ ،‬بـرای کاهـش چربـی‬ ‫پوسـت و درمـان جوش هـای صـورت نیز بسـیار مفید اسـت‪.‬‬ ‫مکانیسـم اثـر ایـن اسـت کـه حـرارت تولیـد شـده در درم‬ ‫باعـث کوچک تر شـدن غـدد سباسـه و کاهش ترشـحات انها‬ ‫می شـود و بـه همیـن دلیـل جوش هـا بهتـر می شـوند‪ .‬نکتـه‬ ‫جالـب این اسـت کـه خانم های کـه بر اثر مشـکالت هورمونی‬ ‫در سـنین ‪ ۳۰-۴۰‬سـال هنـوز جـوش صـورت دارنـد‪ ،‬وقتـی‬ ‫بـرای جوان سـازی صـورت ار اف انجـام می دهنـد‪ ،‬از کاهـش‬ ‫جوش هـای صـورت بسـیار ابـراز رضایـت می کننـد‪.‬‬ ‫افســرده یــا بی حوصلــه بوده ایــد؛ شــاید حتــی روزهایــی را‬ ‫بــا چنیــن احساســی از خــواب بیــدار شــده اید‪ .‬راســتی چــرا‬ ‫حوصله مــان ســر م ـی رود و چــه توجیهــی بــرای ایــن به واقــع‬ ‫ناراحتی هــای بی دلیــل وجــود دارد؟ اول اینکــه بایــد بدانیــد در‬ ‫ایــن احســاس‪ ،‬تنهــا نیســتید؛ همــه افــراد بعضــی روزهــا فقــط‬ ‫می خواهنــد لــم بدهنــد و تلویزیــون تماشــا کننــد یــا بعضــی‬ ‫روزهــا حتــی همیـن کار هــم ان هــا را راضــی نمی کنــد (شــاید‬ ‫خسته شــان هــم بکنــد) و دوســت دارند کــه هیـچ کاری نکنند‪.‬‬ ‫گاهــی بــرای مــا پیــش می ایــد کــه نه تنهــا انــرژی نداریــم؛‬ ‫بلکــه احســاس بدبختــی می کنیــم‪ .‬شــاید به خاطراینکــه‬ ‫خانــه را تمیــز نکرده ایــم یــا بــرای به تعویق انداختــن وظایــف‬ ‫روزهــای قبــل‪ ،‬از دســت خودمــان عصبانــی هســتیم‪ .‬گاهــی‬ ‫خانــم خانــه احســاس می کنــد این همــه کار می کنــد؛ امــا‬ ‫کســی بــه ان اهمیــت نمی دهــد‪ .‬حتــی پنج کیلــو اضاف ـه وزن‬ ‫هــم می توانــد در یکســری افــراد ایــن احســاس را منتقــل کند‪.‬‬ ‫احتمــاالً شــما هــم دربــاره «افســردگی فصلــی» شــنیده اید؛ بله‬ ‫اب وهــوا و فصــول در ایــن حــاالت تاثیــر دارنــد‪ .‬در فصل هــای‬ ‫ســرد ســال‪ ،‬کمتــر درمعــرض نــور خورشــید قــرار داریــم و این‬ ‫باعــث بــروز احســاس ناراحتــی می شــود‪ .‬بدیهی ســت کــه‬ ‫ماننــد هــر عامــل زمینــه ای دیگــر‪ ،‬دراین مــورد نیــز برخــی‬ ‫افــراد نســبت بــه ســایرین‪ ،‬واکنــش بیشــتری نشــان می دهند‪.‬‬ ‫یکــی از پژوهش هــا دراین بــاره نشــان داد کــه در فصــل بهــار‪،‬‬ ‫بیشــتر افــراد حالشــان بهتــر اســت! ایــا حضــور یــا عدم حضــور‬ ‫نــور افتــاب دراین بیــن نقــش دارد؟ متخصصــان می گوینــد‬ ‫بلــه؛ افتــاب‪ ،‬منبعــی غنــی بــرای دریافــت ویتامین ‪ D‬به شــمار‬ ‫مـی رود و کمبــود ایــن ویتامیــن‪ ،‬در ابتــای افــراد بــه اضطــراب‬ ‫و افســردگی بســیارموثر اســت‪ .‬کســانی که بــه مشــکالت‬ ‫کــم کاری تیروئیــد یــا غــدد فــوق کلیــوی مبتــا هســتند؛‬ ‫حتــی افرادی کــه هورمون هــای جنسی شــان دچــار اختــال‬ ‫اســت (ماننــد مبتالیــان بــه قاعدگــی نامنظــم)‪ ،‬از اضطــراب‬ ‫دائــم رنــج می برنــد؛ زیــرا نبــود تعــادل هورمونــی‪ ،‬موجــب‬ ‫می شــود کــه میــزان «کورتیــزول» در بــدن ان هــا افزایــش‬ ‫پیــدا کنــد‪« .‬کورتیــزول» هورمــون ضدِاضطــراب اســت کــه‬ ‫غــده فــوق کلیــوی در زمــان اضطــراب‪ ،‬ان را ترشــح می کنــد؛‬ صفحه 10 ‫ دو شنبه ‪ 7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ترفندهایی برای ‪ SEARCH‬راحت تر‬ ‫امــا در افرادی کــه کــم کاری تیروئیــد کنترل نشــده‬ ‫دارنــد یــا کســانی که بــه قاعدگی هــای نامنظــم‬ ‫دچارنــد‪ ،‬به علــت داشــتن اضطــراب دائــم‪ ،‬هورمــون‬ ‫«کورتیــزول» می توانــد اثربخشــی الزم را داشــته‬ ‫باشــد؛ بنابرایــن‪ ،‬غــده فــوق کلیــه ایــن هورمــون‬ ‫را به اندازه کافــی ترشــح نمی کنــد و اضطــراب و‬ ‫اســترس درونــی در شــخص بــاال مــی رود‪ .‬امارهــا‬ ‫به خوبــی رابطــه کمبــود ویتامیــن ‪ D‬و ناراحتــی‬ ‫اضطــراب را نشــان می دهنــد‪ .‬بــا ویتامین هــا و مــواد‬ ‫معدنــی می توانیــم اســترس و اضطرابمــان را کاهــش‬ ‫قابل ســرزنش دراین زمینــه‬ ‫دهیــم‪ .‬یکــی از عوامــل ِ‬ ‫«هورمون هــا» هســتند؛ همــان مــوادی کــه از غــدد‬ ‫درون ریــز ترشــح شــده و بــر بســیاری از عملکردهــای‬ ‫بــدن همچــون رشــد و نمــو‪ ،‬روحیــه‪ ،‬عملکردهــای‬ ‫جنســی و متابولیســم تاثیــر دارنــد‪ .‬کــم یــا زیادبــودن‬ ‫برخــی هورمون هــا‪ ،‬یکــی از فاکتورهــای احتمالــی‬ ‫در بــروز احســاس ناراحتــی و افســردگی به شــمار‬ ‫می رونــد و البتــه دوران پریــود خانم هــا و شــروع دوران‬ ‫یائســگی را نیــز بایــد در بــروز ایــن حــاالت دخیــل‬ ‫دانســت‪ .‬می گوینــد یکــی از چیزهایــی کــه باعــث‬ ‫می شــود نتوانیــم از زندگــی لــذت ببریــم‪ ،‬تفاوتی ســت‬ ‫کــه بیــن خواســته ها و واقعیــات زندگی مــان وجــود‬ ‫دارد و هرچــه ایــن فاصلــه بیشــتر شــود‪ ،‬ســطح‬ ‫نگرانــی مــا نیــز افزایــش می یابــد‪ .‬روحیــه فقــط بــه‬ ‫اتفاقاتی کــه در بــدن رخ می دهــد‪ ،‬وابســته نیســت؛‬ ‫بلکــه بــه نگــرش و طــرز فکــر نیــز بســتگی دارد‪.‬‬ ‫دوروبــر خــود چندنفــر را می شناســید کــه از خــود‬ ‫و زندگی شــان ناراضــی هســتند؟ در زندگــی همــه‬ ‫مــا‪ ،‬مراحلــی وجــود دارنــد کــه در ان به ســختی کار‬ ‫کرده ایــم؛ امــا بــه نتیجــه مطلــوب نرســیده ایم‪ .‬ایــن‪،‬‬ ‫حســی مشــترک اســت؛ اینکــه به نظرتــان به انــدازه‬ ‫تالشــی کــه می کنیــد‪ ،‬پــاداش نمی گیریــد و از‬ ‫پــس هزینه هــای خانــه خــوب‪ ،‬ماشــین و مســافرت‬ ‫برنمی اییــد‪ .‬البتــه معمــوالً این گونــه اســت کــه مــا‬ ‫خــود را در مقایســه انــی بــا دیگــران‪ ،‬در وضعیــت بدتر‬ ‫قــرار می دهیــم؛ نــه بهتر کــه متاثــر از انتظارات ماســت‬ ‫و باعــث می شــود احساســات ناخوشــایند در مــا تقویت‬ ‫شــوند؛ مثـ ًا احتمــاالً بــرای پیداکــردن شــریک زندگی‬ ‫خــود دچــار مشــکل شــده اید؛ امــا فکــر می کنیــد‬ ‫دوســتان و اعضــای خانــواده بــا چنیــن مشــکلی روبه رو‬ ‫نیســتند‪ .‬شــاید تصــور می کنیــد بــرای داشــتن تمــام‬ ‫چیزهــای خوب‪ ،‬بایــد بیشــتر از دوســتان و اطرافیانتان‬ ‫تــاش کنیــد و زندگــی هرگــز بــا شــما منصفانــه رفتار‬ ‫نکــرده اســت‪ .‬نپذیرفتــن واقعیــات زندگــی‪ ،‬یکــی از‬ ‫علــل اصلــی در بــروز و شــدت گیریِ اضطــراب در افــراد‬ ‫اســت‪ .‬دراین مســیر بایــد بــه اتفاق هــای پراســترس‬ ‫زندگــی نیــز اشــاره کــرد؛ رویدادهــای ناگــواری کــه‬ ‫منابــع ذهنــی و فیزیکــی مــا را از بیــن می برنــد و مــا را‬ ‫در برابــر ناراحتــی و بیماری هــای جســمی‪ ،‬اســیب پذیر‬ ‫می کننــد؛ فقــر‪ ،‬ازار جنســی و مــرگ والدیــن در دوران‬ ‫کودکــی‪ ،‬می تواننــد گاه به شــدت ذهــن درحال رشــد‬ ‫را تحت تاثیــر قــرار دهنــد‪ .‬دلیــل دیگــر کــه احســاس‬ ‫ناراحتــی را توجیــه می کنــد‪ ،‬افــکار منفی ســت‪.‬‬ ‫احتمــاالً احســاس بــدی داریــد؛ چــون تمــام روز به این‬ ‫فکــر کرده ایــد کــه چــرا هیچ چیــز خوبــی در زندگــی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬فکرکــردن مــداوم بــه اتفاق هــای منفــی‬ ‫زندگــی‪ ،‬احســاس بدتــری را در شــما ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫از علــل بــروز اضطــراب بایــد بــه «تنهایــی» اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬جداســازیِ اجبــاری یــا خودخواســته از اجتمــاع‪،‬‬ ‫گاهی اوقــات مــا را به ســوی افســردگی و اضطــراب‬ ‫ســوق می دهــد‪ .‬بایــد دانســت کــه مغــز به شــکلی‬ ‫طراحــی شــده کــه از مــا می خواهــد بخشــی از‬ ‫گروه هــای اجتماعــی باشــیم؛ پــس اگــر خــاف ان‬ ‫عمــل کنیــم ‪ ،‬احســاس تنهایــی می کنیــم‪ .‬احســاس‬ ‫تنهایــی و پذیرفته نشــدن در جمــع‪ ،‬باعــث ناراحتــی ما‬ ‫می شــوند‪ .‬همچنیــن به مــرور باعــث می شــود فکــر‬ ‫کنیــم چــه اشــکال و ایــرادی داریــم کــه دیگــران بــا‬ ‫مــا معاشــرت نمی کننــد‪.‬‬ ‫گــوگل امــروز بــه عضــو جدانشــدنی زندگــی انالیــن مــا‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬غــول موتــور جس ـت وجو‪ ،‬ابزارهــا‬ ‫و ترفندهــای بســیار متنوعــی دارد کــه اســتفاده از ان را‬ ‫اســان تر می کنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از کلمــات ربطــی بــرای جســت وجوی‬ ‫دقیق تــر‪ :‬گــوگل در پیش بینــی نتایــج جســت وجوی‬ ‫شــما بســیار تواناســت‪ .‬امــا ایــن پیش بینی هــا‬ ‫کافــی نیســت و بــرای افزایــش دقــت جســت وجو و‬ ‫فهمانــدن منظــور دقیــق خــود بایــد کارهــای بیشــتری‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬بــرای مثــال وقتــی یــک عبــارت را در‬ ‫داخــل عالمت هــای «» قــرار می دهیــد‪ ،‬گــوگل دقیقــاً‬ ‫به دنبــال ان عبــارت خواهــد گشــت‪ .‬وقتــی یــک عالمــت‬ ‫منفــی قبــل از یــک کلمــه قــرار می دهیــد‪ ،‬در حقیقــت‬ ‫بــه گــوگل گوشــزد می کنیــد کــه ان را جســت وجو‬ ‫نکنــد‪ .‬اســتفاده از «‪ »OR‬به معنــای گذاشــتن «یــا» بــرای‬ ‫جســت وجو اســت‪ .‬در مجمــوع‪ ،‬اســتفاده از کلمــات و‬ ‫عالیــم اضافــه یکــی از مهم تریــن ابزارهــا بــرای افزایــش‬ ‫دقــت جســت وجو محســوب می شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از ســتاره‪ :‬فــرض کنیــد هــدف شــما‬ ‫دسترســی بــه فهرســتی از تمــام اختراعــات تومــاس‬ ‫ادیســون اســت یــا به دنبــال متــن اهنــگ دلخــواه‬ ‫خــود هســتید‪ .‬بــرای اینکــه گــوگل بهتریــن پاســخ‬ ‫را بــه درخواســت جســت وجو بدهــد‪ ،‬بایــد در‬ ‫پایــان عبارتــی کــه جســت وجو می کنیــد یــک‬ ‫«*» بگذاریــد‪ .‬بــرای مثــال وقتــی شــما عبــارت‬ ‫«‪ »Thomas Edison invented‬را همراه بــا یــک ســتاره‬ ‫جســت وجو می کنیــد‪ ،‬شــاهد نتایجــی از اختراعــات‬ ‫ادیســون خواهیــد بــود کــه به صــورت یــک نــوار در‬ ‫بــاالی نتایــج نمایــش داده می شــوند‪.‬‬ ‫ســواالت عــادی بپرســید‪ :‬شــاید در روزهــای نخســت‬ ‫اســتفاده از کوتیشــن مــارک‪ AND ،‬و ‪ OR‬بــرای شــما‬ ‫کمــی دشــوار باشــد‪ .‬ازطرفــی خوش بختانــه گــوگل در‬ ‫فهمیــدن زبــان جسـت وجوگر بســیار توانــا عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال الزم نیســت بــرای دانســتن فاصله گالســکو‬ ‫تــا لنــدن عبــارت «‪ »Distance Glasgow London‬را اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬گــوگل بــا پرسشــی کــه بــه زبــان گفتــار شــما‬ ‫نزدیــک اســت نیــز بــه ایــن ســوال پاســخ خواهــد داد‪ .‬بــرای‬ ‫فهمیــدن فاصلــه دو مــکان در گــوگل «‪ »How far is X to Y‬را‬ ‫جســت وجو کنیــد‪.‬‬ ‫بــه گــوگل بگوییــد کجــا را بایــد جســت وجو‬ ‫کنــد‪ :‬وقتــی جس ـت وجویی انجــام می شــود‪ ،‬به صــورت‬ ‫‪11‬‬ ‫پیش فــرض گــوگل تمــام ایندکــس خــود را جس ـت وجو‬ ‫می کنــد؛ امــا شــما قــادر هســتنید بــا فرامیــن ســاده ای‬ ‫در محــدود ه جس ـت وجوی گــوگل تغییــر ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر قصــد داریــد یــک وب ســایت یــا دامنــ ه خــاص را‬ ‫جســت وجو کنیــد‪ ،‬اســتفاده از عبــارت «‪ »:site‬پیشــنهاد‬ ‫می شــود‪ .‬به عنــوان مثــال «‪ »site:zoomit.ir‬را درکنــار‬ ‫جســت وجوی خــود وارد کنیــد تــا فقــط جســت وجوی‬ ‫شــما محــدود بــه زومیــت باشــد‪ .‬به عنــوان مثالــی دیگــر‪،‬‬ ‫اســتفاده از «‪ »site:uk‬نتایــج جســت وجو را محــدود بــه‬ ‫دامنه هــای انگلســتان (‪ )UK‬می کنــد‪ .‬همچنیــن بــا‬ ‫جایگــذاری کشــور مدنظــر به جــای ‪ uk‬می توانیــد نتایــج‬ ‫را محــدود کنیــد‪ .‬بــا اســتفاده از «‪ »:source‬گــوگل فقــط‬ ‫به دنبــال منابــع خبــری خواهــد گشــت‪ .‬اســتفاده از ایــن‬ ‫فرامیــن درکنــار مــوارد گفتــه شــده در قســمت های قبــل‬ ‫بــه شــما بــرای داشــتن یــک جسـت وجوی دقیــق کمــک‬ ‫شــایانی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫جســت وجوی معکــوس یــک تصویــر‪ :‬بررســی‬ ‫تلفــن هوشــمند ‪ Xperia M2 Aqua‬سونیجســت وجوی‬ ‫تصاویــر در گــوگل بــا امکانــات گوناگونــی همــراه‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از ویژگی هــای هوشــمند ان را می تــوان‬ ‫در قابلیــت جســت وجوی معکــوس تصویــر دیــد‪ .‬بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه وقتــی شــما تصویــری بســیار شــبیه‬ ‫بــه انچــه کــه بــه دنبالــش هســتید را بــه گــوگل‬ ‫می دهیــد‪ ،‬موتــور جســت وجو بــه کمــک ان‪ ،‬تصاویــر‬ ‫مرتبــط را پیــدا می کنــد‪ .‬بــرای ایــن کار بــه قســمت‬ ‫جســت وجوی تصاویــر رفتــه و روی ایکــون دوربیــن‬ ‫در ســمت راســت (‪ )Search By Image‬نــوار جســت وجو‬ ‫کلیــک کنیــد‪ .‬ســپس بــا اپلــود تصویــر یــا وارد کــردن‬ ‫ادرس تصویــر موردنظــر جسـت وجوی معکــوس تصاویــر‬ ‫را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫تبدیــل قیمــت ارز و واحدهــا‪ :‬بــرای تبدیــل قیمــت‬ ‫ارز‪ ،‬وزن و واحدهــای گوناگــون می توانیــد از نــوار‬ ‫جســت وجوی گــوگل اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای ایــن کار‬ ‫تنهــا بایــد عبــارت «‪ »convert‬را قبــل از واحدهــای مدنظــر‬ ‫اضافــه کــرده و بیــن دو واحــد از «‪ »to‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال قصــد داریــد ‪ ۳۲۰‬درجــه فارنهایــت را‬ ‫بــه درجــه سلســیوس تبدیــل کنیــد‪ .‬بــرای ایــن کار در‬ ‫نــوار جس ـت وجوی گــوگل عبــارت «‪»Convert 320 F to C‬‬ ‫را جس ـت وجو کنیــد‪ .‬مبــدل گــوگل اشــنایی کاملــی بــا‬ ‫اســب بخــار‪ ،‬حجــم‪،‬‬ ‫ ‬ ‫زوایــا‪ ،‬نــرخ جریــان‪ ،‬فرکانس هــا‪،‬‬ ‫وزن‪ ،‬طــول‪ ،‬نــرخ داده و ارزهــا دارد‪.‬‬ ‫نوشیدنی هایی برای تنظیم فشارخون‬ ‫افـراد زیـادی در جهـان با فشـار خـون باال دسـت وپنجه نـرم می کنند و هرسـاله‬ ‫بسـیاری از هم وطنـان مـا بـر اثر فشـار خـون باال فـوت می کننـد‪ .‬اینجا بـا چند‬ ‫نوشـیدنی فوق العـاده بـرای تنظیم فشـار خون اشـنا می شـوید‪.‬‬ ‫‪۷۳‬درصــد از قلــب انســان از اب تشــکیل شــده اســت؛ بنابرایــن‬ ‫زمانی کــه صحبــت از تنظیــم فشــار خــون باشــد‪ ،‬اب‪ ،‬بهتریــن‬ ‫اســت‪ .‬مصــرف اب کافــی یکــی از ســاده ترین راه هــا بــرای‬ ‫کاهــش فشــار خــون اســت‪.‬‬ ‫چغنــدر منبــع خوبــی از پتاســیم و فــوالت اســت‪ .‬هــر دوی اینهــا‬ ‫در تنظیــم فشــارخون موثــر هســتند‪ .‬همچنیــن چغنــدر محتــوی‬ ‫نیتــرات اســت کــه بــر اثــر هضــم در بــدن‪ ،‬بــه نیتریــت تبدیــل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫انزیــم مبــدل انژیوتانســین بــا تولیــد پروتئینــی به نــام‬ ‫انژیوتانســین ‪ ۲‬موجــب افزایــش فشــار خــون می شــود‪ .‬اب انــار‬ ‫می توانــد ماننــد داروهــای مهارکننــده انزیــم کــه در درمان فشــار‬ ‫نقــش دارنــد‪ ،‬به عنــوان مهارکننــده ایــن انزیــم عمــل کنــد‪.‬‬ ‫شــیر‪ ،‬محتــوی پتاســیم و کلســیم اســت کــه بــه کاهــش فشــار‬ ‫خــون کمــک می کننــد‪ .‬البتــه شــیر کم چــرب ازنظــر کلســیم‬ ‫غنی تــر از پرچــرب اســت و کاهــش مقــدار چربــی ان بــه جــذب‬ ‫راحت تــر کلســیم کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫اغازکــردن روز بــا یــک لیــوان اب لیمــو‪ ،‬بــر روی ســامت جســم‬ ‫و وضعیــت جســمی تاثیــرات شــگفت انگیزی می گــذارد‪ .‬بــه‬ ‫تمیزکــردن ســلول ها‪ ،‬نرم کــردن رگ هــا و افزایــش انعطــاف انهــا‬ ‫کمــک می کنــد؛ درنتیجــه در تنظیــم فشــارخون موثــر اســت‪.‬‬ صفحه 11 ‫ دو شنبه ‪7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫مدال اوری دوهزار و ‪ ۹۴۰‬ورزشکار استان‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان مرکـزی گفـت‪« :‬ورزشـکاران ایـن اسـتان در هفت سـال اخیر‬ ‫در سـایه تلاش و و برنامه ریـزی دوهـزار و ‪۹۴۰‬مـدال رنگین در رشـته های مختلـف ورزش های‬ ‫انفـرادی و تیمـی بـرای اسـتان کسـب کردنـد»‪ .‬عابـد حقـدادی افـزود‪« :‬مجمـوع مدال هـای‬ ‫به دسـت امده ورزشـکاران اسـتان مرکـزی در مسـابقات کشـوری در بـدو فعالیـت دولـت تدبیر‬ ‫و امیـد‪ ۱۱۰ ،‬عنـوان بـود؛ امـا ایـن شـاخص اکنون به یک هـزار و ‪ ۳۷‬مدال رسـیده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬شـمار مدال هـای تصاحب شـده بین المللـی اسـتان‪ ،‬اکنـون ‪ ۶۹‬عنـوان اسـت که نشـان از پـرورش صحیح‬ ‫اسـتعدادهای موجود دارد»‪.‬‬ ‫یک ســال مانــده بــه پیــروزی انقــاب اســامی بــا شــدت گرفتن اعتراض هــای‬ ‫مــردم و تظاهــرات میلیونــی انها‪ ،‬شــاه فرصــت خریــد و وارد کردن ســاح های‬ ‫ســنگین را نداشــت و تنهــا ســاح هایی کــه در این مــدت وارد کشــور‬ ‫می شــد‪ ،‬ابــزار شــکنجه و ســاح های ســبکی بــود کــه بــر علیــه مــردم‬ ‫ب ـه کار گرفتــه می شــد‪ .‬به گــزارش پایــگاه خبــری حــوزه‪ ،‬ایــران تــا دو ســال‬ ‫و هفت مــاه پــس از انقــاب نیــز‪ ،‬امــکان ارتقــاء نیروهــای مســلح و تســلیحات‬ ‫خــود را نداشــت و درگیــر جنگ هــای داخلــی بــود؛ ولــی عــراق بــا کمــک ‪36‬‬ ‫کشــور بــا ســرعت و بــدون هیــچ محدودیتــی ارتشــی قدرتمنــد امــاده کــرده‬ ‫بــود‪ .‬گذشــته از برتــری عــراق در تعــداد ســاح هــای موجــود‪ ،‬انهــا از نظــر‬ ‫کیفیــت ســاح هــا نیــز از ایــران برتــر بودنــد؛ بــه عنــوان مثــال عــاوه بــر‬ ‫امریــکا‪ ،‬فرانســه هواپیماهــای فــوق مــدرن ســوبراتاندارد خــود را بــه عراقــی‬ ‫هــا اجــاره داده بــود؛ یــا روســیه انــواع هواپیماهــای ســاخت روز خــود مثــل‬ ‫میــگ و ســوخو را بــدون کمتریــن محدودیــت در اختیــار عــراق قرار مــی داد‪.‬‬ ‫امــا ایــران چــون در محاصــره نظامــی دنیــا بــود‪ ،‬امــکان خریــد هواپیماهــای‬ ‫جدیــد و مــدرن را نداشــت‪ .‬در مــورد نیــروی انســانی هــم با توجه به اینکــه‬ ‫جمعیــت کشــور عــراق کمتــر از نصــف جمعیــت ایــران بــود‪ ،‬در طــول‬ ‫جنــگ ایــن کشــور همــواره از نیــروی انســانی بیشــتری برخــوردار بــود‪ .‬ایــن‬ ‫برتــری عــراق دو دلیــل داشــت‪ :‬یکــی اینکــه صــرف نظــر از ســربازان عراقــی‪،‬‬ ‫ســربازان کشــورهای دیگــر عربــی هــم در کنــار ارتــش عــراق علیــه ایــران‬ ‫مــی جنگیدنــد‪ .‬از طــرف دیگــر حضــور در جبهه هــای جنــگ در ایــران‬ ‫داوطلبانــه بــود؛ یعنــی اجبــاری در اینکــه حتم ـاً همــه جوانــان در جبهــه‬ ‫هــا حاضــر شــوند‪ ،‬نبــود؛ غیــر از ســال اخــر جنــگ کــه اعــزام بــه دوره‬ ‫ســربازی و حضــور ‪20‬درصــد از کارکنــان واجــد شــرایط جســمانی ادارات‬ ‫دولتــی در جنــگ اجبــاری شــد‪ .‬امــار تســلیحاتی و نیــروی نظامــی دو‬ ‫کشــور در اخــر جنــگ بیانگــر بخشــی از ایــن نابرابــری تســلیحاتی و نیروی‬ ‫نظامــی دو کشــور اســت‪ .‬هواپیمــای جنگــی؛ موجــودی ایــران‪ 200 :‬فرونــد؛‬ ‫موجــودی عــراق‪ 610 :‬فرونــد ‪ 90 +‬فرونــد هواپیمــای امریکایــی و اروپایــی‬ ‫کــه در ناوهــای ایــن کشــورها در خلیــج فــارس بودنــد‪ .‬هلی کوپتــر (بالگرد)؛‬ ‫موجــودی ایــران‪ 300 :‬فرونــد؛ موجــودی عــراق‪ 325 :‬فروند‪+‬تعــدادی بالگرد‬ ‫کــه درناوهــای کشــورهای غربــی درخلیــج فــارس بــود‪ .‬تانــک و خــودروی‬ ‫زرهــی؛ موجــودی ایــران‪ 1050 :‬دســتگاه؛ موجــودی عــراق‪ 6230 :‬دســتگاه‪.‬‬ ‫توپخانــه دور بــرد؛ موجــودی ایــران‪ 600 :‬دســتگاه؛ موجــودی عــراق‪3900 :‬‬ ‫دســتگاه‪ .‬نیــروی نظامــی؛ موجــودی ایــران‪ 655000 :‬نفــر؛ موجــودی‬ ‫عــراق‪ 800000 :‬نفــر‪ .‬ازجملــه جنایــات جنگــی عــراق می تــوان بــه حملــه‬ ‫شــیمیایی ناجوانمردانــه ان اشــاره داشــت‪ .‬عــراق در طــول جنــگ ‪ ۳۵۰۰‬بــار‬ ‫بــه ایــران حملــه شــیمیایی کــرد کــه ‪۳۰‬مــورد از انهــا در مناطق مســکونی‪‪‬‬ ‫بــوده اســت‪ .‬نخســتین نقطــه جغرافیایــی ایــران کــه قربانــی ســاح هــای‬ ‫‪۵۰‬کیلومتری‪ ‪‬شــیمیایی عــراق شــد منطقــه ای بیــن هاللــه و نــی خــزر در‬ ‫غــرب ایــام بــوده اســت‪ .‬بــا بیــش از صدهــزار قربانــی ناشــی از جنــگ‬ ‫شــیمیایی عــراق بــر ضــد ایــران در طــول هشت ســال جنــگ تحمیلــی‪،‬‬ ‫ایــران یکــی از بــزرگ تریــن قربانیــان ســاح های کشــتار جمعی ســت‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش هــای بنیــاد شــهید ایــران‪ ،‬تخمیــن رســمی شــهروندان‬ ‫غیرنظامــی کــه بــه ســاح های شــیمیایی الــوده شــده اند و کودکانــی کــه‬ ‫بــر اثــر ان الــوده شــده اند را در بــر نــدارد‪ .‬بســیاری از انــان بــه بیماری هــای‬ ‫خونــی‪ ،‬ریــه و پوســتی مبتــا شــده اند‪ .‬بمبــاران شــیمیایی شــهر سردشــت‬ ‫توســط عــراق در ‪ ۷‬تیر مــاه ‪ ۱۳۶۶‬فجیع تریــن تهاجــم از ایــن نــوع بــود‬ ‫کــه ســبب کشــته و مجروح شــدن عــد ٔه بســیاری از مــردم غیرنظامــی شــد‪.‬‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران شــهر سردشــت را نخســتین شــهر قربانــی جنگ‬ ‫افزارهــای شــیمیایی در جهــان بعــد از بمباران هســته ای هیروشــیما نامید‪.‬‬ ‫وحشــیانه تریــن مــورد اســتفاده در اســفند ‪ ،۱۳۶۶‬در حلبچــه بــوده اســت‬ ‫کــه وســیع ترین مــورد اســتفاده از جنــگ افزارهــای شــیمیایی از زمــان‬ ‫جنــگ جهانــی اول تاکنــون بــه شــمار مــی رود؛ کــه حداقــل ‪ ۵۰۰۰‬تــن از‬ ‫مــردم ُکــرد و مســلمان ایــن شــهر را کشــته و ‪ ۷۰۰۰‬تَــن دیگــر را مجــروح‬ ‫کــرد‪ .‬طــارق عزیــز؛ معــاون نخســت وزیــر و وزیــر امــور خارجــه عــراق‬ ‫درســال‪ ۱۹۸۶‬درجریــان ســفر رســمی ســه روزه خــود بــه برزیــل اعتــراف‬ ‫کــرده بــود کــه عــراق درجنــگ علیــه ایــران بارهــا و در مــوارد مختلــف‬ ‫از ســاح های شــیمیایی اســتفاده کــرده اســت‪ .‬امــا بــا تمــام ایــن اوصــاف‬ ‫دالوری هــای جوانــان برومنــد ایــران در ســایه رهنمودهــای پیــر فرزانــه‬ ‫انقــاب؛ امــام خمینــی(ره) ایــران را در ایــن نبــرد نابرابــر بــه پیــروزی‬ ‫تاریخــی رســاند‪ .‬در ایــن جنــگ تحمیلــی کــه بــا یــورش نیــروی زمینــی‬ ‫و همچنیــن نیــروی هوایــی رژیــم بعــث عــراق بــه ده فــرودگاه نظامــی و‬ ‫غیرنظامــی کشــورمان در تاریــخ ‪ ۳۱‬شــهریور ســال ‪ ۱۳۵۹‬اغــاز شــد‪ .‬ایــن‬ ‫یــورش صــدام موجــب شــد تــا نیرو هــای مســلح ایــران از ارتــش‪ ،‬ســپاه‬ ‫و بســیج تــا نیرو هــای داوطلــب مردمــی و عشــایر بــرای دفــاع از خــاک‬ ‫میهــن وارد عمــل شــوند‪ .‬بر اســاس گــزارش بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران‪،‬‬ ‫اصفهــان در میــان اســتان های ایــران بــا حــدود ‪ ۲۲‬هــزار شــهید در رتبــه‬ ‫اول تقدیــم بیشــترین تعــداد شــهدا قــرار دارد و پــس از ان تهران و خراســان‬ ‫رضــوی به ترتیــب در رتبــه دوم و ســوم هســتند‪ .‬در میــان شــهدای جنــگ‬ ‫تحمیلــی‪ ،‬کم سـن ترین شــهید‪ ،‬کودکــی ‪ ۱۲‬روزه و مسـن ترین شــهید هــم‬ ‫‬‬‪.‬حــدودا ً ‪ ۱۰۰‬ســاله بوده اســت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اقتصاد کشور را مثبت کرد‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران گفـت‪« :‬درراسـتای حفظ بسـتر تولیـد و مبارزه‬ ‫بـا زمین خـواری و تغییـر کاربـری غیرمجـاز زمین هـای کشـاورزی‪ ،‬نـه از کسـی سـفارش‬ ‫می پذیریـم نـه بـه کسـی سـفارش می کنیـم و معیـار مـا دراین زمینه قانـون اسـت»‪ .‬عزیزاله‬ ‫شـهیدی فر گفـت‪« :‬بخش کشـاورزی بـه دوراز تاثیـرات تحریم هـای ظالمانه‪ ،‬باقـدرت امنیت‬ ‫غذایـی جامعـه را تامیـن کـرد و هیچ گونـه کمبـودی در امنیت غذایـی جامعه وجـود ندارد»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬سـال گذشـته رشـد اقتصـادی کشـاورزی از سـایر بخش هـا که منفی بـود‪ ،‬به مثبـت ‪ 8.8‬درصد‬ ‫رسـید و توانسـت رشـد اقتصـادی کشـور را بـه ‪2.2‬درصد افزایـش دهد»‪.‬‬ ‫به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس؛‬ ‫از خوان خون گذشتند صبح ظفر‪ ،‬سواران‬ صفحه 12 ‫ دو شنبه ‪7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫پایتخت‬ ‫گردو‬ ‫تویســرکان یکــی از شــهرهای اســتان همــدان‬ ‫اســت کــه بــا پنج هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار بــاغ ‬ ‫گــردو‪ ،‬پایتخــت گــردوی ایــران نــام دارد‪.‬‬ ‫برداشــت گــردو در باغ هــای ان اغــاز شــده‬ ‫اســت و پیش بینــی می شــود بیــش از‬ ‫‪ ۱۷‬هزار تــن گــردو برداشــت شــود‪.‬‬ ‫بهنام یوسفی‪ /‬مهر‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خبر داد؛‬ ‫اختصاص ‪ ۱۲‬دکل حفاری برای‬ ‫پروژه های افزایش تولید نفت کشور‬ ‫سیدعلیموسوی نسب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران از به کارگیــری ‪١٢‬‬ ‫دســتگاه حفــاری ســنگین خشــکی نــاوگان ایــن شــرکت در‬ ‫پروژه هــای طــرح نگه داشــت و افزایــش تولیــد شــرکت‬ ‫ملــی نفــت ایــران خبــر داد‪ .‬مهنــدس ســید عبــداهلل موســوی؛‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران بــا گرامیداشــت‬ ‫فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد حماســه دفــاع مقــدس‬ ‫دراین بــاره گفــت‪« :‬تاکنــون ســه دکل حفــاری ‪ ٨١ ،٣٥‬و‬ ‫‪ ٤٨‬فتــح در میــدان نفــت شــهر و دســتگاه ‪ ٢٧‬فتــح در‬ ‫میــدان نفتــی گچســاران در مــدار عملیــات قــرار دارنــد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه ایــن پروژه هــا به ترتیــب در میدان هــای تحــت‬ ‫سرپرســتی شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران و شــرکت‬ ‫ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب هســتند‪ ،‬افــزود‪« :‬مجمــوع‬ ‫متــراژ حفــاری دراین زمینــه تا به امــروز افــزون بــر ش ـش هزار‬ ‫و ‪ ٧٠٠‬متــر به ثبــت رســیده اســت»‪ .‬موســوی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«شــرکت ملــی حفــاری ایــران در اجــرای ایــن دو پــروژه کــه‬ ‫در قالــب ‪ EPD/EPC‬اجــرا می شــود در میــدان گچســاران‬ ‫پنج حلقــه چــاه توســعه ای و دو حلقــه تعمیــری و در میــدان‬ ‫نفــت شــهر یک حلقــه توســعه ای و چهار حلقــه تعمیــری حفر‬ ‫و تکمیــل می کنــد و عالوه بــر فعالیت هــای تحت االرضــی‪،‬‬ ‫انجــام امــور ســطح االرضی نیــز برعهــده ایــن شــرکت اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران بــا ایــن توضیــح کــه‬ ‫بــا تامیــن کاال و مــواد و افزایــش تعــداد دکل هــای حفــاری‬ ‫در اجــرای پــروژه نگه داشــت و افزایــش تولیــد میــدان نفتــی‬ ‫گچســاران شتاب بخشــی خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در پــروژه‬ ‫نفــت شــهر عملیــات تعمیــر و تکمیــل دوحلقــه چــاه به پایــان‬ ‫رســید و حفــاری ســومین حلقه چــاه در روزهــای اخیــر‬ ‫اغــاز شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬همچنیــن ملــی حفــاری در اجــرای‬ ‫پروژه هــای میدان محــور بــا شــرکت های بخــش خصوصــی‬ ‫در پروژه هــای بــاال رود‪ ،‬رامیــن و اللــی (بنگســتان) در گســتره‬ ‫عملیاتــی شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب و ســپهر و‬ ‫جفیــر در محــدوده شــرکت نفــت و گاز ارونــدان در بخش های‬ ‫عملیــات حفــاری و خدمــات یکپارچــه فنــی و مهندســی‬ ‫همــکاری می کنــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران‬ ‫گفــت‪« :‬پــروژه نگه داشــت و افزایــش تولیــد میــدان نفتــی‬ ‫رامیــن با مشــارکت این شــرکت و شــرکت توســعه نفــت و گاز‬ ‫پرشــیا اجــرا می شــود کــه مشــتمل بــر حفــاری هشـت حلقه‬ ‫چــاه (شــش حلقه توســعه ای و دو حلقــه تعمیری) ســت کــه‬ ‫ایــن پــروژه هــم به صــورت ‪ EPD/EPC‬بــا همــکاری دو شــرکت‬ ‫اجــرا و ب ـه زودی مراحــل اجرایــی ان بــا تکمیــل لوکیشــن و‬ ‫به کارگیــری دو دکل حفــاری‪ ،‬شــروع می شــود»‪ .‬موســوی‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬در پــروژه توســعه میدان هــای ســپهر و جفیــر‬ ‫شــرکت ملــی حفــاری ایــران بــا همــکاری شــرکت خدمــات‬ ‫مهندســی پــژواک انــرژی از شــرکت های زیرمجموعه شــرکت‬ ‫گســترش انــرژی پاســارگاد نســبت بــه حفــاری ش ـش حلقه‬ ‫چــاه توســعه ای در ایــن میدان هــا اقــدام کــه دو دســتگاه‬ ‫حفــاری به این منظــور درنظــر گرفتــ ه شــده و تــاش دو‬ ‫شــرکت بر این اس ـت که ایــن پــروژه ب ـه زودی اجرایــی شــود»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران گفــت‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫تعــداد بســته های باقی مانــده از طــرح موســوم بــه توســعه‬ ‫‪ ٢٨‬مخــزن ایــن شــرکت پیگیــر مشــارکت در اجــرای ایــن‬ ‫پروژه هــا به صــورت کامــل یــا بــا شــرکت های بخــش‬ ‫خصوصــی داخلی ســت»‪.‬‬ ‫مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت همدلی برای زمینه سازی کارگاه های برخط فصل پائیز‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫ســیزدهمین جلســه نشســت شــورای‬ ‫فرهنگــی کانــون البــرز باحضــور مدیــرکل‪،‬‬ ‫معــاون‪ ،‬کارشناســان و مســئوالن مراکــز و‬ ‫بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫در کتابخانــه کــودک مرکــز مجتمــع‬ ‫کانــون کــرج برگــزار شــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫کانــون پــرورش فکــری کــودکان و‬ ‫نوجوانــان البــرز در ســیزدهمین جلســه‬ ‫شــورای فرهنگــی کانــون اســتان بــر‬ ‫لــزوم همدلــی و همــکاری هرچه بیشــتر‬ ‫همــکاران بخش هــای مختلــف کانــون‬ ‫بــرای اجــرای فعالیت هــای مطلوب تــر و در‬ ‫فصــل پائیــز تاکیــد کرد‪ .‬قاســم ســلیمانی‬ ‫در ابتــدای این نشســت بــا تشــکر از همــه‬ ‫همــکاران کانــون البــرز‪ ،‬بــه فعالیت هــای‬ ‫خــوب کانــون اســتان در فصــل تابســتان‬ ‫اشــار ه کــرده و موقعیــت کانــون اســتان را‬ ‫رضایت بخــش خوانــده و افــزود‪« :‬اگرچــه‬ ‫تــا حــدودی در قیاس بــا مراکــز کانــون در‬ ‫کشــور‪ ،‬امــار رضایت بخشــی داشــته ایم‬ ‫امــا رضایــت کامــل زمانی ســت کــه مــا‬ ‫ارزیابی درســتی از کارگاه ها داشــته باشــیم‬ ‫و بدانیــم ازنظــر کیفــی نیــز کارگاه هــا را‬ ‫به خوبــی اجــرا کــرده و بــه نقطــه پایــان‬ ‫مطلوبــی رســیده ایم‪ .‬هرچنــد بااین وجــود‬ ‫نیــز تــا رســیدن بــه نقطــه ایدئــال بســیار‬ ‫فاصلــه داریــم و بایــد ســعی کنیــم بــا‬ ‫اســتفاده از تمــام ظرفیت هــا و امکانــات‬ ‫شــرایط بهتــری فراهــم کنیــم”‪ .‬ســلیمانی‬ ‫خطــاب بــه مربیــان مســئول مراکــز‬ ‫کــه به عنــوان میهمانــان ایــن نشســت‬ ‫حضــور داشــتند‪ ،‬گفــت‪« :‬توقــع داریــم که‬ ‫مربیــان مســئول شــرایط متفاوت تــری‬ ‫نســبت بــه گذشــته فراهــم کننــد و ضمن‬ ‫شــناخت صحیــح توانمندی هــای خــود‬ ‫و همــکاران محترمشــان‪ ،‬بــا همــکاری‬ ‫و همدلــی بیشــتر و دوری از رخــوت‬ ‫و سســتی بــرای اجــرای فعالیت هــای‬ ‫مطلوب تــر تــاش کننــد»‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫از مســئوالن مراکــز خواســت کــه ضمــن‬ ‫تماس هــای تلفنــی بــا اعضــاء و مــدارس‬ ‫اطــراف مرکــز‪ ،‬زمــان کاری دانش امــوزان‬ ‫را جویــا شــده و فعالیت هــای مراکــز را در‬ ‫اوقــات فراغــت دانش امــوزان برنامه ریــزی‬ ‫و باتوجه بــه تــوان و مهــارت نیروی انســانی‬ ‫مرکــز خــود برنامه ریــزی کننــد و حضــور‬ ‫مســتمر کارشناســان و دقت نظــر انــان‬ ‫را گام بزرگــی درجهــت ارتقــای عملکــرد‬ ‫مربیــان در کارگاه هــا دانســت‪ .‬لــزوم‬ ‫توجــه بــه انجمن هــای تخصصــی اســتان‬ ‫و حضــور فعــال مربیــان و اعضــاء در ایــن‬ ‫انجمن هــا‪ ،‬مطالبــه دیگــر مدیــرکل کانــون‬ ‫البــرز در ســیزدهمین نشســت شــورای‬ ‫فرهنگــی اســتان بــود‪ .‬ســلیمانی درپایــان‬ ‫بااشــاره به دســتورالعمل تدوین شــده بــرای‬ ‫کارگاه هــای تــرم پائیز لزوم اسیب شناســی‬ ‫خــوب اســت‪ ،‬فعالیت هــای تابســتان را‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار داده و برنامه ریــزی‬ ‫مناســب ســتاد کشــوری بــرای تــرم پائیــز‬ ‫را اعــام کــرده و افــزود‪« :‬از همــکاران‬ ‫می خواهــم درزمینــه مطالعــه دقیــق و‬ ‫انتقــال مطالــب و مطالبــات معاونت محترم‬ ‫فرهنگــی کانــون کشــور و ســایر مســئوالن‬ ‫ارشــد کانــون نهایــت تالششــان را کــرده‬ ‫و به نحــوی برنامه ریــزی کننــد کــه‬ ‫فعالیت هــای کانــون مجــازی به خوبــی‬ ‫بــه خانواده هــا و اعضــاء معرفــی شــده و‬ ‫اســتفاده حداکثــری توســط انــان صــورت‬ ‫پذیرفتــه و در ترم هــای اتــی اگــر چنانچــه‬ ‫شــرایط بیمــاری کرونــا ادامــه داشــت‬ ‫و مجبــور بــه حضــور اعضــاء در فضــای‬ ‫مجــازی بودیــم‪ ،‬از ایــن بســتر نهایــت بهره‬ ‫را ببریــم»‪ .‬حضــور پررنــگ تمام مربیــان از‬ ‫ابتــدا تــا انتهــای فرایندهــا در بخش هــای‬ ‫تبلیغــات‪ ،‬اطالع رســانی‪ ،‬اجــرا و ارزیابــی‬ ‫اخریــن مطالبــه مدیــرکل کانــون در ایــن‬ ‫نشســت فرهنگــی بــود‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫انجام پژوهش های کاربردی‬ ‫در حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫‪ 17‬طرح پژوهشـی ازسـوی ادارات و دسـتگاه های شهرسـتان‬ ‫ری بـه دبیرخانـه شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان ری‬ ‫رسـید که پنـج طرح ان ازسـوی دانشـگاه ازاد اسلامی واحد‬ ‫یـادگار امـام(ره) اغاز می شـود‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ این اقدام پژوهشی‪،‬‬ ‫مصوبـه شـورای فرهنـگ عمومـی اسـت کـه درراسـتای رفع‬ ‫نیازهـا و تقویـت توانمندی هـا در حوزه فرهنـگ و هنر صورت‬ ‫می پذیرد‪ .‬بررسـی چالش های زیرسـاختی امـوزش مجازی در‬ ‫مـدارس شهرسـتان ری (جابـر توبـا)‪ ،‬تحلیل جامعه شـناختی‬ ‫نقـش خانـواده در فـرار دختـران در شهرسـتان ری (مهرنـاز‬ ‫محمدیـان)‪ ،‬سـنجش میـزان تفـاوت کارکردهـای اجرایـی‬ ‫مغـز در هنرجویـان نوجـوان شـاخه های هنـری تجسـمی (و‬ ‫حجم سـازی)‪ ،‬نمایش‪ ،‬موسـیقی درمقایسـه با سـایر همساالن‬ ‫(زهـرا ملکـی)‪ ،‬بررسـی مهم تریـن علـل گرایـش جوانـان بـه‬ ‫عرفان هـای نوظهـور و فـرق ضالـه و احصاء موثرتریـن راه های‬ ‫مقابلـه بـا ان در شهرسـتان ری (زهرا ملکی) و بررسـی عوامل‬ ‫موثر بر توسـعه سـواداموزی در شهرسـتان ری (سـید منصور‬ ‫موسـوی)‪ ،‬موضوعاتی هسـتند که توسط پژوهشـگران بررسی‬ ‫و تحلیـل خواهند شـد‪.‬‬ ‫تجلیل مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد استان تهران‬ ‫از «ری» به عنوان‬ ‫«شهر خالق کتاب خوانی»‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان تهـران از رئیـس اداره‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری برای کسـب عنوان «شهر‬ ‫خلاق کتاب خوانـی» تجلیـل کـرد به گـزارش روابط عمومـی اداره‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ احد جاودانـی؛ مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان تهـران‪ ،‬در ائین تجلیـل از فعاالن‬ ‫کتاب خوانـی اسـتان تهران‪ ،‬از سـید حسـن صفـوی تجلیـل و اداره‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسالمی شهرسـتان ری را پیشگام در کسب عنوان‬ ‫پایتخت کتاب ایران دانسـت‪ .‬وی گفت‪« :‬سـال گذشـته در اسـتان‬ ‫تهـران برنامه هـای ترویجـی و توسـعه ای در حـوزه کتاب خوانـی‬ ‫انجـام شـد که مهم تریـن ان ها‪ ،‬اجـرای طرح پایتخت کتـاب ایران‪،‬‬ ‫جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب و جـام باشـگاه های‬ ‫کتاب خوانـی بود»‪.‬‬ ‫تجلیل مدیریت شهرداری‬ ‫و شورای کهریزک از فرمانده‬ ‫(ره)‬ ‫سپاه حضرت روح اهلل‬ ‫شـهردار و اعضای شـورای اسلامی شـهر کهریزک به مناسـبت‬ ‫فرارسـیدن هفتـه گرامیداشـت دفـاع مقـدس در دیـدار بـا‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه مقاومـت حضـرت روح اهلل(ره) از تلاش‬ ‫بسـیجی وار وی در عرصه هـای فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه‬ ‫تجلیـل به عمـل اوردنـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫کهریـزک؛ علـی یحیی پور ضمن قدردانی از سـرهنگ کاشـفی؛‬ ‫فرمانـده ناحیـه مقاومت حضـرت روح اهلل(ره) گفـت‪« :‬امروزه با‬ ‫اتمـام جنگ رسـالت بسـیج و سـپاه هـم تغییر کـرده و اگر در‬ ‫ان دوران‪ ،‬جنـگ و مقابلـه بـا دشـمن رسـالت ایـن نهادهـای‬ ‫مقـدس بـود اکنـون مقابلـه بـا هجمه هـای فرهنگـی در راس‬ ‫فعالیت هایشـان قـرار دارد کـه مـا ایـن اندیشـه و تفکـر را قدر‬ ‫نهـاده و بـرای تمامی ایثارگران و تالشـگران ایـن عرصه ارزوی‬ ‫توفیـق روزافـزون داریـم»‪ .‬شـهردار کهریـزک درادامـه افـزود‪:‬‬ ‫«بـا مـرور تاریـخ هشت سـال دفـاع مقـدس درمی یابیـم کـه‬ ‫جبهه هـای جنـگ فقـط محل عملیـات و رزم نبـوده و در اصل‬ ‫انجـا مکتـب پـرورش انسـان های فرهیختـه و بهتریـن مرکز و‬ ‫مـکان تربیـت انسـان ها بـوده اسـت و هم زمـان بـا چهلمیـن‬ ‫سـالگرد هشت سـال دفـاع مقـدس تجلیـل از عزیزانـی کـه‬ ‫الگویشـان شـهدا و ایثارگـران دفـاع مقـدس بـوده اسـت‪ ،‬از‬ ‫زحمـات سـرهنگ کاشـفی قدردانی شـد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫ دو شنبه ‪ 7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ساــزه کاران بامدــاد بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 385907‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320360159‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/06/01‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬موض��وع شـ�رکت ب��ه ش��رح ذی��ل تغیی��ر یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوط��ه در اساسـ�نامه اص�لاح گردی��د‪ :‬خدم��ات اج��رای س��اختمان‪ ،‬محاســبات‪ ،‬نظ��ارت فنـ�ی‪ ،‬مشـ�اوره‬ ‫و اجرــای کلیـ�ه خدمــات فنـ�ی و مهندسـ�ی پروژه هاــی عمرانـ�ی و س�اـختمانی‪ ،‬امــور فنـ�ی و مهندسـ�ی‬ ‫نقشـ�ه برداری‪ ،‬شرــکت در مناقصــات پروژه هاــی عمرانـ�ی و س�اـختمانی‪ ،‬نمایندگـ�ی و خدمــات هـ�ر‬ ‫ن��وع محص��ول ی��ا فعالی��ت مج��از ب��ا پروژه ه��ای عمران��ی و ساــختمانی‪ ،‬مدیری��ت پ��روژه سـ�اختمانی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت شعــله پ��ردازان سپــهر بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 202551‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10102442625‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/04/23‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ :‬شعــبه شرــکت در استــان البــرز بـ�ه ادرس‪ :‬استــان الب�رـز‪ ،‬شهرستــان ک��رج‪ ،‬بخـ�ش مرک��زی‪ ،‬شــهر کرــج‪ ،‬محلـ�ه‬ ‫چم��ران‪ ،‬میــدان امـ�ام حسـ�ین(ع)‪ ،‬بلــوار شـ�هیدچمران‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬ســاختمان تج��اری و مس��کونی حس��ینی و شــرکاء‪،‬‬ ‫ورودی اول‪ ،‬طبقـ�ه سـ�وم‪ ،‬واحـ�د ‪ -23‬کدپس��تی‪ 3158915658 :‬تعییـ�ن و اقــای غالمرضـ�ا س�عـادت بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0048795895‬ب��ه س��مت مدی��ر شـ�عبه تعیی��ن شـ�دند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)996500‬‬ ‫و عمران��ی‪ ،‬طـ�رح و اجــرای مقاوم ســازی و بهســازی لــرزه ای ساــختمان‪ ،‬مدیری��ت طـ�رح پروژه هــای‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندســین مشاــور جـ�م ســاز تدبیـ�ر بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫ح��وادث طبیع��ی و غیرطبیع��ی در بخش ه��ای س��اختمان و صنعتــ‪ ،‬تدوی��ن راهبرده��ای اس��تحکام در‬ ‫‪ 450421‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003906532‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫بهساــزی و مقاوم ساــزی س��اختمان‪ ،‬مدیریـ�ت ریسـ�ک و کاهـ�ش خطرــات س��اختمان و صنعـ�ت در برابـ�ر‬ ‫صنع��ت س��اختمان‪ ،‬ایمن��ی و پیشــگیری در سـ�ازه ها‪ ،‬نوــاوری پژوه��ش و تحقی��ق در حوزه هـ�ای مقـ�اوم‬ ‫س��ازی و ریس��ک س��ازه ها درص��ورت ض��رورت قانون��ی انج��ام موضوع��ات پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)996495‬‬ ‫‪ 1399/06/12‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬تعــداد اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره ‪ 2‬الـ�ی ‪ 15‬نف��ر می باش��د و‬ ‫ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)996501‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پژوهـ�ش گســتر سیســتم های نویـ�ن‬ ‫شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 289637‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10103256529‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/05/27‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اعضـ�ای‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره بشـ�رح ذی��ل بــرای مـ�دت ‪ 2‬س��ال انتخ��اب گردیدن��د‪- .‬‬ ‫اقــای عبــاس معتمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4132039617‬ب��ه سـ�مت‬ ‫عضـ�و و رئیـ�س هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬خانـ�م المیــرا مروجـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0070777888‬ب��ه سـ�مت عض��و و نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیــره‪ ،‬اقـ�ای‬ ‫ش��هریار معتمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0057241708‬بـ�ه ســمت عضـ�و‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره و مدیرعام��ل‪ - .‬امضـ�اء کلی��ه اوراق عادی و اداری‪ ،‬رسـ�می‬ ‫و اســناد مال��ی و تعهدــاور ب��ا امضـ�اء دو نف��ر از اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫متفقــاً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪ - .‬موسسـ�ه حسابرسـ�ی‬ ‫ابتیـ�ن روش اریـ�ا بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320729344‬ب��ه س��مت بـ�ازرس‬ ‫اصلـ�ی و اقــای محمـ�د حاجیلـ�و ب��ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0046803963‬ب��ه سـ�مت‬ ‫ب�اـزرس علی البــدل برــای مــدت یکســال مالـ�ی انتخــاب گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)996498‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت فراس��وی مدیری��ت ام��روز ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 261771‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003979328‬به‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1399/06/12‬‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪- :‬خانـ�م ملیحـ�ه معین الغربایـ�ی فرزنـ�د‬ ‫محمداقـ�ا بـ�ا کــد ملــی ‪ 0944972659‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 125000‬ریـ�ال‬ ‫ب��ه صن��دوق ش��رکت در زم��ره ش��رکاء درام��د‪ - .‬س��رمایه ش��رکت از‬ ‫مبلـ�غ ‪ 1375000‬ریــال بـ�ه ‪ 1500000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوط��ه در اساسـ�نامه اص�لاح گردی��د‪ - .‬اسـ�امی شــرکاء و میـ�زان‬ ‫سهم الشرــکه ها بعـ�د از افزایـ�ش س��رمایه بـ�ه شــرح ذیــل‬ ‫می باش��د‪ :‬خانـ�م مریـ�م معین الغربایـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪3620220859‬‬ ‫دارای ‪ 625000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬اقــای عبدالمحـ�د بهاءلـ�و هوــره بـ�ا‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 4622853655‬دارای ‪ 250000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬خانـ�م‬ ‫روح انگیـ�ز بهاءلـ�و هوــره بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 4622874628‬دارای ‪125000‬‬ ‫ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬اقــای بهرــوز رضایی همامـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 1817424981‬دارای ‪ 375000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬خانـ�م ملیحـ�ه‬ ‫معین الغربایـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0944972659‬دارای ‪ 125000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الش�رـکه‪ - .‬تعدــاد اعضــاء هیــات مدیــره بـ�ه ‪ 3‬نفـ�ر افزایـ�ش یافـ�ت‬ ‫و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)996497‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ایس��اتیس س��ازه ایرانی��ان ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 252194‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10102926349‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/05/05‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬سیداحســان طباطبائـ�ی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0452730457‬ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫میزــان سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 8000000000‬ریــال افزایـ�ش‬ ‫داد‪ .‬سرــوش ثابتـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0010338640‬بـ�ا پرداخـ�ت‬ ‫مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت میزــان سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ‬ ‫‪ 6000000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬سیــدامیررضا طباطبائی عقــدا بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0452569303‬ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫میزــان سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 6000000000‬ریــال افزایـ�ش‬ ‫داد‪ .‬بنابرایـ�ن س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 10000000000‬ریــال بـ�ه‬ ‫مبلـ�غ ‪ 20000000000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و م��اده قانون��ی اساسـ�نامه‬ ‫اصــاح گردیـ�د‪ .‬بنابرایـ�ن لیسـ�ت ش�رـکاء و میزــان سهم الشرــکه هـ�ر‬ ‫یـ�ک پـ�س از افزایـ�ش بـ�ه شــرح فــوق می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)996496‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندســین مشاــور و بازرسـ�ی فنـ�ی بین المللـ�ی‬ ‫اژدهــاک شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 284604‬و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 10103216520‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/11/11‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای امیـ�ر فتحـ�ی بـ�ا کــد‬ ‫ملـ�ی ‪ 0076168212‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 19900250000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق‬ ‫شـ�رکت‪ ،‬سهم الشرــکه خــود را تـ�ا مبلـ�غ ‪ 27900000000‬ریــال افزایـ�ش‬ ‫داد‪ .‬اقــای محمـ�د فتحـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0041540141‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ‬ ‫‪ 66833333‬ریــال بـ�ه صندــوق شـ�رکت‪ ،‬سهم الشرــکه خــود را تـ�ا مبلـ�غ‬ ‫‪ 1400000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬خانـ�م مهــری معظمـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 0044880685‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 33416667‬ری��ال ب��ه صن��دوق شــرکت‪،‬‬ ‫سهم الشرــکه خــود را تـ�ا مبلـ�غ ‪ 700000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬درنتیجـ�ه‬ ‫س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 9999500000‬تـ�ا مبلـ�غ ‪ 30000000000‬ریـ�ال‬ ‫افزای��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ .‬لیسـ�ت‬ ‫شرــکاء پ��س از افزای��ش س�رـمایه شــرکت بشـ�رح ذی��ل می باش��د‪:‬‬ ‫اقــای امیـ�ر فتحی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0076168212‬دارای مبلـ�غ ‪27900000000‬‬ ‫ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬اقــای محمـ�د فتحـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0041540141‬دارای‬ ‫مبلـ�غ ‪ 1400000000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬خانـ�م مهــری معظمـ�ی بـ�ا کـ�د‬ ‫ملـ�ی ‪ 0044880685‬دارای مبلـ�غ ‪ 700000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)996499‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت مهندس��ین مش��اور ج��م س��از تدبی��ر ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 450421‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪14003906532‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/06/12‬تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د‪ :‬محمدعلی عبدالحس��ینی روزبهانی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3257206951‬ب��ه س��مت عضو هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل‪،‬‬ ‫جمشــید عبدالحسیــنی روزبهانی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5579695004‬ب��ه سـ�مت‬ ‫رئیـ�س هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬عصمـ�ت گلپایگانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0011872543‬‬ ‫(خ��ارج از ش��رکاء) بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬رضـ�ا اقائی وزیــری بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪( 0034850511‬خــارج از ش��رکاء) بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیرــه‪ ،‬عزیـ�ز من��ازاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪( 1550971433‬خــارج از شــرکاء)‬ ‫بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬مرتضـ�ی عشــقی صابرپور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪( 0491634137‬خ��ارج از ش��رکاء) بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬رامیـ�ن‬ ‫قاســمی اصل بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪( 2121349197‬خـ�ارج از ش��رکاء) ب��ه سـ�مت‬ ‫عضـ�و هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬بهرــوز موساــلو بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪( 5059235335‬خارج‬ ‫از ش��رکاء) ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت نامحــدود انتخـ�اب‬ ‫گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اســناد بهاــدار و تعهدــاور شــرکت از قبی��ل چـ�ک‪،‬‬ ‫سفــته‪ ،‬برــوات و قرارداده��ا و عقـ�ود اســامی و اوراق عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء‬ ‫مدیرعامـ�ل منف�رـدا ً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)996503‬‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت ط��رح خش��ت خ��ام ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 453055‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003997743‬بـ�ه‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/06/12‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محمدرضـ�ا پورمنــدی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1754232795‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیــره (خاــرج از ش�رـکاء) و محمدعلـ�ی عبدالحسیــنی روزبهانی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3257206951‬بـ�ه ســمت ریئـ�س هیئـ�ت مدیــره و حسـ�ن‬ ‫قاســمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0066182778‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره (خــارج از شرــکاء) بـ�ه عنــوان اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫بـ�رای م��دت نامحـ�دود انتخ��اب گردیدن��د و امض��ا کلی��ه اوراق و اسـ�ناد‬ ‫بهــادار و تعهــداور شـ�رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات و قرارداده��ا و‬ ‫عقــود اسلـامی بـ�ا امضــاء رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بتنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫شرــکت و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل یـ�ا رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیــره منف�رـدا ً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)996502‬‬ صفحه 14 ‫ دو شنبه ‪ 7‬مهر ‪ / 1399‬شماره ‪322‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اقای سانسور‬ ‫حقایقی درباره یک ماهی مرده‬ ‫‪15‬‬ ‫خیابانتمساح‬ ‫ی از زندگی دو مرد با لوکیشـن های‬ ‫فیلم «اقای سانسـور» داسـتان طنـزی اجتماع ‬ ‫مختلـف موزیـکال اسـت و از معـدود فیلم هایی سـت کـه محمد رضـا فروتـن؛‬ ‫هنرپیشـه باسـابقه سـینمای کشـورمان در ان‪ ،‬نقش کمیـک و غیر جـدی دارد‪.‬‬ ‫ایـن فیلم توسـط علی جبـارزاده کارگردانی شـده و تهیه کنندگـی ان را غالمرضا‬ ‫گمرکـی بر عهده داشـته اسـت‪ .‬بهـاره رهنما بهرام افشـاری‪ ،‬بهنـوش بختیاری و‬ ‫محمـود پاک نیـت از دیگر بازیگـران این فیلم هسـتند‪.‬‬ ‫«حقایقـی دربـاره یـک ماهی مـرده» عنوان نمایشی سـت که تـا ‪ ۱۳‬مهرماه هر شـب‬ ‫سـاعت ‪ ۲۱:۳۰‬در مجموعـه تئاتـر دیـوار چهارم روی صحنـه می رود‪ .‬داسـتان نمایش‬ ‫پیرامـون تعریـف یک کلمـه‪ ،‬ما بیـن تولـد و مـرگ اسـت کـه مـا ان را ورود و خروج‬ ‫ماهـی یـا (زندگـی) می نامیـم‪ .‬این نمایـش به قلـم محمـد چرمشـیر و به طراحـی و‬ ‫نبُد و بـا بازیگرانی ازجمله ابوالفضل سلحشـور و میترا مسـائلی‬ ‫کارگردانـی علـی روا ‬ ‫میزبـان عالقه مندان اسـت‪.‬‬ ‫یکـی از تازه تریـن اثار منتشرشـده در مجموعه ی ادبیات داسـتانی نشـرخوب‪،‬‬ ‫کتـاب «خیابـان تمسـاح» اثـر برونـو شـولتز اسـت‪ .‬کتـاب خیابان تمسـاح را‬ ‫شـروین جوانبخـت بـه فارسـی برگـردان کـرده اسـت‪ .‬برونـو شـولتز؛ یهودی‬ ‫لهسـتانی ای بـود کـه توسـط نازی هـا در سـال ‪ ۱۹۴۲‬کشـته شـد‪ .‬ایـن کتاب‬ ‫سرشـار از توصیف هایی سـت کـه محـال اسـت از یـاد برونـد‪ .‬وقت هایـی کـه‬ ‫ِ‬ ‫جـوزف کوچـک از گرمـای بی حـد و حصـر تابسـتان حـرف می زنـد‪...‬‬ ‫به یاد تو‬ ‫و عشق تنها عشق‬ ‫طوتی‬ ‫سـاالر عقیلـی‪ ،‬در همـکاری بـا اردوان جعفریـان‪ ،‬تصنیفـی را به یاد اسـتاد علی‬ ‫جعفریـان تقدیـم مخاطبـان کرده اسـت‪ .‬تک اهنـگ «به یـاد تو» به اهنگسـازی‬ ‫اردوان جعفریان منتشـر شـده و در دسـترس مخاطبان قرار گرفته اسـت‪ .‬جعفریان‬ ‫ایـن اثر را بر سـروده ای از محمدعلی بهمنی سـاخته اسـت‪ .‬با صـدای عقیلی پیش‬ ‫از ایـن‪ ،‬تک اهنگ هـای دیگـری چـون «بی تـو»‪« ،‬کجا رفتـه ای»‪« ،‬اینکـه دلتنگ‬ ‫توام» و‪ ..‬به انتشـار رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫ابراهیـم الفـت بعـد از سـال ها دوری از فضـای نمایشـگاهی‪ ،‬اخرین اثـار خود را‬ ‫به نمایش گذاشـته اسـت‪ .‬در نمایشـگاه «و عشـق تنها عشـق» ایـن هنرمند نه‬ ‫اثـر خـود را بـه نمایش گذاشـته اسـت که بـا ابعـادی متفـاوت عرضه شـد ه‪‎‬اند‪.‬‬ ‫عالقه منـدان می تواننـد بـرای دیـدن ان تـا سه شـنبه ‪22‬مهرمـاه بـه گالـری‬ ‫سـرزمین هنـر (ارت لنـد) واقـع در اویـن‪ ،‬خیابـان شـهید کچویی‪ ،‬کوچـه صفا‪،‬‬ ‫پلاک ‪ 4‬مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫دسـت اندرکاران ایـن نرم افـزار می گوینـد‪« :‬طوتی یه رسـانه تعاملـی اینترنتیـه‪ .‬ما توی‬ ‫طوتـی براتـون برنامه هـای مختلفـی داریـم‪ .‬برنامه های سـرگرمی‪ ،‬اموزشـی و مسـابقه‪.‬‬ ‫مجموعه ای از بهترین دوره های اموزشـی از مشـهورترین اسـاتید دنیا رو براتون گرداوری‬ ‫کردیـم‪ .‬در حال حاضـر ویدیوهـای اموزشـی از سـایت ‪ Masterclass.com‬به همـراه‬ ‫زیرنویـس فارسـی در اپلیکیشـن قـرار داره و می تونیـد ازش اسـتفاده کنیـد‪ .‬در اینـده‬ ‫ویدیوهـای اموزشـی از سـایت های معتبـر دنیـا بـه این مجموعـه اضافه می شـه»‪.‬‬ ‫گنبد قابوس‬ ‫هانی عباس‬ ‫خوزه انخل والنته‬ ‫بـرج تاریخـی «گنبد قابـوس» یکـی از بناهای شـاخص و ممتاز معمـاری دوره‬ ‫اسلامی و مربـوط بـه سـده چهـارم هجری سـت کـه علی رغـم اسـتفاده از‬ ‫تزئینـات بسـیار کم‪ ،‬دارای سـاختاری متناسـب‪ ،‬مسـتحکم و زیبا اسـت‪ .‬این‬ ‫بـرج بلندتریـن بـرج تمـام اجـری جهان اسـت که بـر فـراز تپـه ای خاکی به‬ ‫ارتفـاع پانزده متـر باالتر از سـطح زمین بنا شـده اسـت‪ .‬این بنا در شـهر گنبد‬ ‫کاووس‪ ،‬در اسـتان گلسـتان قرار دارد‪.‬‬ ‫سایه ها از درونم سر بر می کشند‬ ‫شب برافراشته می شود ارام ارام ‪.‬‬ ‫خورشیدی تاریک‬ ‫تشعشعش فروکاسته می شود‬ ‫و َد َوران ما را به خود می خواند ورای زمان ‪.‬‬ ‫با من بگو !‬ ‫انگاه که بر کرانه ی اب ها نشسته ام‬ ‫نظاره گر سایه هایی که سراغم می ایند‬ ‫با من بگو !‬ ‫ایا خاطرات محو ناشدنی ات از بین خواهند رفت ؟‬ ‫مترجم‪ :‬مهیار مظلومی‬ صفحه 15 ‫هفته نامه سراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫ایا فرودست می تواند سخن بگوید؟‬ ‫ایـن کتاب که ابتدا در سـال ‪ 1983‬ارائه شـد‪ ،‬اسـپیواک را در زمره فمینیسـت هایی‬ ‫قـرار داد کـه در هنـگام اندیشـیدن بـه زنان بـه تاریـخ‪ ،‬جغرافیا و طبقـه اجتماعی‬ ‫توجـه نشـان می دهنـد‪ .‬ایـن کتـاب بـا ترجمـه ایـوب کریمی ازسـوی انتشـارات‬ ‫فالت‪ ،‬منتشـر شـد‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫گایاتری‬ ‫چاکراورتی اسپیواک‬ ‫گایاتـری چاکراورتـی اسـپیواک‪ ،‬در ‪ ۲۴‬فوریـه ‪۱۹۴۲‬در هنـد به دنیـا امـد‪ .‬ایـن‬ ‫نظریه پرداز ادبی و فیلسـوف هندی‪ ،‬اسـتاد صاحب کرسـی در دانشگاه کلمبیاست‬ ‫و عضـو بنیانگذار انسـتیتو ادبیـات تطبیقی و جامعه این دانشـگاه اسـت‪ .‬اموزش‬ ‫دوره کارشناسـی خـود را بـه سـال ‪ ۱۹۵۹‬میلادی در دانشـگاه کلکتـه بـه پایان‬ ‫رسـاند و مدرک کارشناسـی ارشـدش را نیز در سـال ‪ ۱۹۶۲‬از همانجا گرفت‪ .‬سپس‬ ‫بـرای گذرانـدن دوره دکترا به دانشـگاه کرنل در کشـور امریکا امد و ایـن دوره را‬ ‫در انجـا بـا موفقیـت گذرانـد و در سـال ‪ ۱۹۶۷‬مدرک دکتـرا گرفت‪ .‬پـس از ان به‬ ‫تدریـس در دانشـگاه هـای بـراون‪ ،‬تگزاس‪ ،‬سـانتا کروز‪ ،‬پـاول والری‪ ،‬اسـتنفورد‪،‬‬ ‫جواهـر لعل نهـرو‪ ،‬بریتیش کلمبیـا‪ ،‬گوته و چند دانشـگاه دیگر پرداخت‪ .‬تا سـال‬ ‫‪ ،۱۹۹۱‬یعنـی پیـش از بازنشسـتگی و امدنش به دانشـگاه بریتیش کلمبیـا‪ ،‬یکی از‬ ‫پروفسـورهای ممتاز زبان انگلیسـی در دانشـگاه پتسـبورگ بـود‪ .‬او مارکس را به‬ ‫ایـن خاطـر نقد می کنـد که نظریـهٔ ارزشـش‪ ،‬کا ِر م ّولدِ‬ ‫زنـان جهان سـوم را نادیده‬ ‫ِ‬ ‫زنان‬ ‫گرفتـن‬ ‫فمنیسـم غربـی را متهـم می کنـد بـه نادیـده‬ ‫می گیـرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫گرفتـاری ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫جهـان سـوم؛ و همچنیـن فوکو و دوگانـهٔ دانش ‪/‬قـدرت او را به این دلیل سـرزنش‬ ‫می کنـد کـه تقسـیم کار بین المللـی و امتـدا ِد اسـتثمار کارگـران جهان سـوم در‬ ‫خانـه و کارخانـه را نادیـده می گیرد‪.‬‬ ‫گایاتــری چاکراورتــی اســپیواک را می تــوان یکــی از مهم تریــن و‬ ‫تاثیرگذارتریــن نظریه پــردازان ادبــی و فیلســوفان هنــدی به شــمار‬ ‫اورد کــه نظریاتــش دربــاره فمینیســم جهــان ســوم و فمینیســم‬ ‫پسااســتعماری توجــه بســیاری را برانگیخــت‪ .‬او بیشــتر بــه خاطــر‬ ‫مقالــه «ایــا زیردســتان می تواننــد ســخن بگوینــد؟» کــه از متــون‬ ‫پایـه ای پسااســتعماری به شــمار می ایــد و ترجمــه و مقدمـه اش بــر‬ ‫کتــاب «دربــارهٔ دســتور زبان شناســی» ژاک دریــدا‪ ،‬شــناخته شــده‬ ‫ اســت‪ .‬به نظــر او اســتعمار گران غربــی هنــگام مواجهــه بــا شــرق‪،‬‬ ‫ـن خالـی ای می نگریســتند‬ ‫بــه ان جــا همچــون لــوح ســفید یــا زمیـ ِ‬ ‫ـن تفکــر و پیشــرفت غربــی بــر ان نوشــته‬ ‫کــه امــاده اســت تــا متـ ِ‬ ‫شــود! بــرای بســیاری ســبک نوشــتاری و حتــی اســتفاده از منابــع‬ ‫تفکــر غربــی‪ ،‬در ســنت پسااســتعماری‪ ،‬همچنــان همراهــی با منطق‬ ‫اســتعمارگری و ســرمایه داری جلــوه می کنــد‪ .‬امــا بــرای اســپیواک‬ ‫مســئله بســیار بنیــادی تــر از ایــن هاســت چــرا کــه او بــا تاکیــد بــر‬ ‫نقــد واســازیِ دریــدا بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه اساسـاً سـ ِ‬ ‫ـبک به‬ ‫ظاهــر ســاده و اصــرار بــر عــدم اســتفاده از تئوری هــای بــه اصطــاح‬ ‫غربــی‪ ،‬در دامــن زدن بــه ایــن توهــم همدســتی می کنــد کــه دنیــا‬ ‫ـش غربــی بازنمایــی و برســاخته‬ ‫ـوان ابــژهٔ پایــدا ِر دانـ ِ‬ ‫و جهــان را به عنـ ِ‬ ‫ـاختن تفســیری غالــب از جهــان‪،‬‬ ‫می کنــد‪ .‬او بــه ایــن فراین ـ ِد برسـ ِ‬ ‫«جهــان ســازی» [‪ ]Worlding‬می گویــد‪ .‬بــه نظــر او اســتعمار گــران‬ ‫غربــی هنــگام مواجهــه بــا شــرق‪ ،‬بــه ان جــا همچــون لــوح ســفید‬ ‫ـن تفکــر‬ ‫ـن خالـی ای می نگریســتند کــه امــاده اســت تــا متـ ِ‬ ‫یــا زمیـ ِ‬ ‫و پیشــرفت غربــی بــر ان نوشــته شــود! البتــه ایــن دقــتِ انتقــادی‬ ‫در خوانــش اســپیواک از دریــدا نیــز جلــوه می کنــد‪ ،‬چــرا کــه او‪،‬‬ ‫ـی منطــق ســرمایه داری صنعتــی کــه در‬ ‫دریــدا را هــم بــه بدفهمـ ِ‬ ‫جلــد دوم ســرمایهٔ مارکــس تبییــن شده اســت‪ ،‬متهــم می کنــد‪.‬‬ ‫اســتفان مورتــون در کتابــی در مــورد اســپیواک بــه رشــته تحریــر‬ ‫دراورده و نجمــه قابلــی ان را ترجمــه کــرده اســت‪ ،‬در مــورد نحــوه‬ ‫نــگارش ایــن فیلســوف و اندیشــمند هنــدی می نویســد‪« :‬یکــی از‬ ‫مهم تریــن ویژگی هــای نثــر اســپیواک ســخت فهمــی متــون نوشــته‬ ‫شــده از ســوی وی اســت‪ .‬فصــل اول کتــاب بــا عنــوان «نظریــه‪،‬‬ ‫ســیات و مســئله‪‎‬ی ســبک» بــا تمرکــز بــر ســبک تکه تکــه و گــذرا‬ ‫نوشــته‪‎‬های اســپیواک‪ ،‬ان را یــک راهبــرد بالغــی عنــوان می‪‎‬کنــد‬ ‫کــه وی بــرای برجسته‪‎‎‬ســازی محدودیت هــا و شــکاف های‬ ‫برنامه‪‎‬هــای سیاســی مارکسیســم‪ ،‬فمینیســم و ناسیونالیســم بـه کار‬ ‫می‪‎‬بــرد‪ .‬اســپیواک در جــواب ایــن نقدهــا ایــن فــرض را کــه بهتریــن‬ ‫راه بــرای نمایندگــی کــردن انســان های تحــت ســتم اســتفاده از‬ ‫زبانــی شــفاف اســت رد می‪‎‬کنــد‪ .‬ازنظــر وی نظام‪‎‬هــای بازنمایــی‬ ‫واضــح و شــفاف کــه از طریــق ان هــا چیزهــا را می‪‎‬شناســیم و‬ ‫درک می‪‎‬کنیــم درســت همــان نظام‪‎‬هایــی هســتند کــه انســان‪‎‬ها‬ ‫را کنتــرل می‪‎‬کننــد و بــه اســارت درمی اورنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫وی بــر محدودیت‪‎‬هــای بازنمایــی زیانــی و فلســفی تاکیــد کــرده‬ ‫و قابلیــت ایــن نــوع بازنمایی‪‎‬هــا را بــرای پوشــاندن نابرابری‪‎‬هــای‬ ‫اجتماعــی و سیاســی واقعــی در جهــان امــروز اشــکار می‪‎‬کنــد‪ .‬وی‬ ‫در مســئله ســبک‪ ،‬تفــاوت اشــکاری بــا ادوارد ســعید؛ روشــنفکر‬ ‫پسااســتعمار دارد کــه معتقــد اســت ســبک دشــوار اصطالحــات‬ ‫نظریــه انتقــادی معاصــر واقعیت هــای اجتماعــی را تــار ســاخته‬ ‫و مشــوق نوعــی گرایــش روشــنفکرانه اســت کــه بــر روش‪‎‬هــای‬ ‫مــد روز تکیــه دارد و از زندگــی روزمــره بســیار دور اســت»‪ .‬فــروغ‬ ‫عزیــزی در نقــدی کــه بــر ایــن کتــاب نوشــته اســت می گویــد‪« :‬‬ ‫فصــل چهــارم کتــاب بــه ارای اســپیواک در نقــد فمینیســم غربــی‬ ‫و ایــد‪‎‬ه «زن جهــان ســوم» می پــردازد‪ .‬اســپیواک در دو مقالــه‬ ‫«فمینیســم فرانســه در چارچــوب جهانــی» و «ســه متــن از ســه‬ ‫زن و نقــد امپریالیســم» تاریــخ فمینیســم غربــی را به نقــد می‪‎‬کشــد‪.‬‬ ‫از نظــر اســپیواک اندیشـ ‪‎‬ه فمینیســم غربــی در معــرض ایــن خطــر‬ ‫قــرار دارد کــه دیدگاه‪‎‬هــای اســتعماری فردگــرای فمینیســتی‬ ‫بورژوایــی قــرن نوزدهــم دربــاره زنــان جهــان ســوم را تکــرار کنــد‪.‬‬ ‫او معتقــد اســت کــه فمینیســم غربــی نیــاز حیاتــی و مبــرم بــه‬ ‫زیر ســوال بردن پیش فرض هــای جهان شــمول انســان گرایانه‪‎‬ای‬ ‫دارد کــه در بخش‪‎‬هایــی از اندیش ـ ‪‎‬ه فمینیســتی غــرب پردامنه‪‎‬انــد‬ ‫و به معنــای یکســان بودن زندگــی و وقایــع تاریخــی همــه زناننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن نظریه‪‎‬پــردازی و مطالعــات دانشــگاهی فمینیســتی‬ ‫نیــاز بــه محافظــت در برابــر اندیشــه‪‎‬ی اســتعماری و بازاندیشــی‬ ‫اندیش ـه‪‎‬ی فمینیســتی از جایــگاه زندگی‪‎‬هــا و تاریخ‪‎‬هــای گوناگــون‬ ‫زنــان غیــر غربــی دارد»‪ .‬خانــم پروفســور اســپیواک بــه دلیــل طــرح‬ ‫پرســش «ایــا زیردســتان می تواننــد ســخن بگوینــد؟» و پاســخ‬ ‫بــه ان در یکــی از نوشــته هایــش‪ ،‬ناباورانــه و نابجــا کمــی انگشــت‬ ‫نمــا شــد‪ .‬در ایــن نوشــته‪ ،‬او رویدادهایــی را توصیــف مــی کــرد کــه‬ ‫دور و بــر یــک زن جــوان بنگالــی را فــرا گرفتــه بودنــد و کوشــش‬ ‫شکســت خــورده زن را در بازنمایــی خویــش نشــان مـی داد‪ .‬از انجایی‬ ‫کــه کوشــش زن در «ســخن گفتــن»‪ ،‬خــارج از شــیوه های هنجــار‬ ‫پدرســاالرانه فهمیــده یــا پشــتیبانی نمی شــد‪ ،‬اســپیواک این گونــه‬ ‫نتیجــه می گرفــت کــه‪« ،‬زیردســتان نمی تواننــد ســخن بگوینــد»‪.‬‬ ‫ســبک مبهــم و پیچیــده اش ســبب شــده تــا خواننــدگان تــازه‬ ‫شــالوده شــکنی‪ ،‬بــر مالســازی خطــا نیســت؛‬ ‫بلکــه پیوســته‪ ،‬پیگیرانــه و به دقــت بررســی‬ ‫می کنــد کــه چطــور حقیقــت به وجــود‬ ‫می ایــد ‪ ...‬هــر چنــد مــن شالوده شــکنی را‬ ‫به گونــه ای خــاص بــه کار می بــرم‪ ،‬ولــی یــک‬ ‫شالوده شــکن نیســتم‪.‬‬ ‫کاری کــه چنــدان بــه بحث هــای فمینیســتی اشــنا نیســتند بــه او‬ ‫انــگ مشــارکت در خاموش کــردن و اجازه نــدادن بــه ســخن گفتــن‬ ‫زیردســتان را نیــز بزننــد‪ .‬حــرف او ایــن نیســت کــه زیردســتان نباید‬ ‫بــه شــیوه های گوناگــون اعتــراض کننــد‪ ،‬بلکــه این اسـت که ســخن‬ ‫گفتــن «داد و ســتدی میــان گوینــده و شــنونده اســت» زیردســتان‬ ‫تو گو گرانــه بیان هایشــان‬ ‫حــرف می زننــد؛ یعنــی‪ ،‬ســطح گف ‬ ‫بــراورده نمی شــود‪ .‬همچنیــن او بــا کاربــرد سرســری ایــن اصطــاح‬ ‫و برداشــت های دیگــران از ان مخالفــت مــی کنــد‪ ،‬دیگرانــی کــه‬ ‫حاشیه نشــین شــده هســتند؛ ولــی گروهــی «زیردســت» نیســتند‪.‬‬ ‫او بــر ایــن پــا می فشــارد کــه‪« ،‬زیر دســت فقــط یــک واژه خــوش‬ ‫ســبک بــرای ســتم دیدگی‪ ،‬بــرای دیگــری‪ ،‬بــرای هــر شــخصی کــه‬ ‫ســهم اندکــی نیــز به دســت نم ـی اورد» نیســت‪ .‬یــاداوری می کنــد‬ ‫کــه در کاربــرد پنهانــی و اغازیــن انتونیــو گرامشــی از ایــن واژه‪ ،‬ان‬ ‫بــه معنــای «پرولتاریــن (= کارگــر) بــود‪ .‬نویســنده ای کــه صدایــش‬ ‫شــنیده نمی شــد؛ زیــرا طــرز ســاختار نگارشــش‪ ،‬بیــرون از روایــت‬ ‫بــورژوازی ســرمایه دار بــود‪ .‬بــه زبــان پسااســتعماری‪« ،‬هــر انچــه کــه‬ ‫محــدود مــی شــود‪ ،‬یــا بــه فرهنــگ امپریالیســم دسترســی نــدارد‪،‬‬ ‫زیردســت – فضایــی بــرای تفــاوت – اســت‪ .‬اکنــون چــه کســی‬ ‫ســخن خواهــد گفــت و چــه کســی ســتم دیده اســت؟ طبقــه‬ ‫کارگــر ســتم دیــده اســت‪ .‬کارگــران زیردســت هســتند»‪ .‬یکــی‬ ‫دیگــر از مــواردی کــه به ویــژه در فلســفه امــروز حائزاهمیــت اســت‪،‬‬ ‫خــارج شــدن از اســتیال و تفکــر غربــی در تبییــن مســائل مختلــف‬ ‫اســت؛ چراکــه باتوجه بــه قــدرت بیشــتر رســانه های غربــی در ارائــه‬ ‫اثــار متفکــران‪ ،‬غالبــت مرکــز بــر مباحــث فلســفی مطرح شــده از‬ ‫دیــد اندیشــمندان غربی ســت‪ .‬به همیــن خاطــر وجــود فیلســوفان و‬ ‫متفکــران شــرقی به ویــژه بــرای کشــورهای درحــال توســعه بســیار‬ ‫حائزاهمیــت اســت؛ چراکــه از منظــری دیگــر و بعضــا ملموس تــر‬ ‫می تواننــد مباحــث را بررســی کــرده و نتیــج عملــی روش ـن تری‬ ‫را در اختیــار مخاطبــان قــرار دهنــد‪ .‬ایــن مســئله به ویــژه در‬ ‫مــورد مفاهیمــی همچــون فمنیســم نیــز سال هاســت به چشــم‬ ‫می خــورد و بســیاری از فعــاالن حــوزه زنــان نیــز بــر اهمیــت‬ ‫بومی ســازی مفاهیــم فمنیســتی و پرداختــن بــه مشــکالت زنــان‬ ‫از نــگاه اندیشــمندانی غیر غربــی تاکیــد دارنــد‪ .‬محمد اســیابانی در‬ ‫مقالـه ای تحت عنــوان « استعمارســتیزیم‪ ،‬امــا نظریه نداریــم؟» که‬ ‫در خبرگــزاری مهــر منتشــر شــده اســت در این زمینــه می گویــد‪:‬‬ ‫« مشــکل مــا کمبــود نظریــه اســت و بــرای افتــادن در مســیر‬ ‫تولیــد نظریــه نیــاز داریــم تــا ابتــدا نظریه هــای جهانــی را بومــی‬ ‫کنیــم و اندیشــه اســپیواک خــا مــا را در ایــن حــوزه پــر می کنــد؛‬ ‫بنابرایــن مترجمــان و مفســران بایــد بــه ترجمــه ارا اســپیواک و‬ ‫در دســترس قرار دادن ان بــه جامعــه ایرانــی بیش از پیــش بکوشــند‪.‬‬ ‫منظومــه فکــری اســپیواک نزدیکــی زیــادی بــه فرهنــگ ایرانــی ــــ‬ ‫اســامی دارد و می تــوان بــه بومــی ســازی ان فکــر کــرد»‪ .‬وی‬ ‫می افزایــد‪« :‬غرب ســتیزی و مبــارزه بــا اســتعمار یکــی از مهم تریــن‬ ‫ایده هــای معمــار انقــاب اســامی ایــران و انقالبیــون بــود‪ ،‬امــا‬ ‫اینکــه تــا چــه میــزان توانســتیم استعمارســتیزی را در رویکردهــای‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی کشــور پیــاده کنیــم‪ ،‬جــای بحــث‬ ‫دارد‪ .‬اینکــه مــا منتقد اســتعمار هســتیم‪ ،‬امــا در اقتصــاد رویکردهای‬ ‫او را دنبــال می کنیــم یکــی از ایــرادات ســاختاری ماســت کــه بــه‬ ‫ی رخ داده‬ ‫نظــر می رســد به دلیــل نبــودن نظریه هــای کاربــرد ‬ ‫اســت‪ .‬تئــوری «غرب زدگــی» احمــد فردیــد بــه دلیــل یکپارچــه‬ ‫انــگاری غــرب در نظــر او کارایــی چندانــی بــرای امــروز مــا نــدارد‪.‬‬ ‫متاســفانه مــا چنــدان بــه نظریه هــای مهــم بویــژه در رویکردهــای‬ ‫پســا اســتعماری در اندیشــه‪ ،‬هنــر و ادبیــات روی نیــاورده و اثار مهم‬ ‫را ترجمــه نکرده ایــم و اســپیواک یکــی از مهم تریــن اندیشــمندان‬ ‫در نظریه هــای پسااســتعماری به شــمار می ایــد»‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 325

هفته نامه سرافرازان 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه سرافرازان 324

هفته نامه سرافرازان 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/07/22
هفته نامه سرافرازان 323

هفته نامه سرافرازان 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/07/14
هفته نامه سرافرازان 321

هفته نامه سرافرازان 321

شماره : 321
تاریخ : 1399/06/31
هفته نامه سرافرازان 320

هفته نامه سرافرازان 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/06/24
هفته نامه سرافرازان 319

هفته نامه سرافرازان 319

شماره : 319
تاریخ : 1399/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!