هفته نامه سرافرازان شماره 321 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 321

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 321

هفته نامه سرافرازان شماره 321

‫‪ 24‬صفحه‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ 3 ،1399‬صفر ‪ 21 ،1442‬سپتامبر ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،321‬تومان‬ ‫چگونه طبیعت را تبدیل به زباله دان پالستیک کرده ایم؟‬ ‫الودگی سفید!‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫باید مراقب قاچاق دارو باشیم‬ ‫حل مشکالت تا سه سال اینده؟!‬ ‫پرونده فاضالب خوزستان درپیچ وخم وعده ها‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ساندرا لی بارتکلی‬ ‫گزارشی از دورزدن قانون توسط قاچاقچیان‬ ‫اجاره پنج میلیونی گذرنامه برای رجیستر موبایل ‬ ‫‪9‬‬ ‫مجیدمجیدی؛‬ ‫برنده «فانوس جادویی » ونیز‬ صفحه 1 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫چگونه طبیعت را تبدیل به زباله دان پالستیک کرده ایم؟‬ ‫الودگـــــی ســــــفید!‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ی نیســت؛ امــا حقیقــت دارد‪ .‬گــزارش تکان دهنــده‬ ‫روزانــه دســتِ کم هشــت میلیون قطعه پالســتیک وارد اقیانوس هــا می شــود!‪ ...‬باورکردنــ ‬ ‫جنبــش مردمــی مجموعــه ‪ SAS‬کــه درزمینــه اتحــاد جهانــی علیــه الودگــی محیــط زیســت و پاک کــردن زمیــن از ضایعــات پالســتیکی‪ ،‬فعالیــت‬ ‫درکمال تاســف؛ دوســوم این میــزان الودگــی‪ ،‬از منابــع زمینــی‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــا ایــن داده امــاری شــروع می شــود و درادامــه عنــوان می کنــد کــه‬ ‫ِ‬ ‫یعنــی ســواحل و حاشــیه رودخانه هــا‪ ،‬وارد جریان هــای ابــی بــزرگ می شــود و البتــه ایــن‪ ،‬بخشی ســت کــه مــا می توانیــم به راحتــی در‬ ‫عمق هــای مختلــف دریاهــا و اقیانوس هــا ببینیــم‪ .‬ایــن گــزارش اضافــه می کنــد‪« :‬حــدود ‪۵۱‬تریلیــون قطعــه میکروســکوپی از ذرات پالســتیکی‬ ‫در دل ایــن گســتره های باشــکوه نهــان شــده اند کــه تعدادشــان پنج برابــر ســتاره های اســمان بــوده و وزنــی معــادل ‪ ۲۹۶‬هزارتــن را شــکل‬ ‫می دهنــد؛ یعنــی حــدود وزن ‪ ۱۳۴۵‬وال ابی رنــگ غول پیکــر بالــغ! این درحالی ســت که طبیعــت بــرای نابودســازی کامــل یک بطــری پالســتیکی‬ ‫ماننــد بطــری اب معدنــی؛ نیــاز بــه حداقــل ‪۴۵۰‬ســال زمــان دارد»‪.‬‬ ‫گــزارش ‪ The Daily Telegraph‬به تاریــخ ‪ ١٠‬اپریــل ‪ ٢٠١٨‬دراین بــاره‬ ‫می نویســد‪« :‬دانشــمندان معتقدنــد کــه در کمتــر از یک دهــه دیگــر‪ ،‬ذرات‬ ‫پالســتیکی رهاشــده در اب هــای جهــان‪ ،‬از تعــداد ماهیــان موجــود در جهــان‬ ‫نیــز بیشــتر خواهــد شــد»‪ .‬شــاید بپرســید ایــن مســئله‪ ،‬ضــرری هــم بــرای‬ ‫مــا دارد؟ «بلــه!» سرراســت ترین و اولیــن پاســخ همیــن خواهــد بــود امــا‬ ‫بگذاریــد کمــی بیشــتر دربــاره اثــرات منفــی رونــد الوده ســازی جهــان بــا‬ ‫پالســتیک ها بگوییــم؛ «ســاالنه چیــزی بیـش از ‪٣٠٠‬میلیون تــن پالســتیک در‬ ‫قابل توجهــی‬ ‫جهــان تولیــد می شــود و بدبختــی بــزرگ اینجاســت کــه حجــم ِ‬ ‫ازاین محصــول‪ ،‬اساســاً کاربــرد یک بارمصــرف دارنــد و به عبارتــی امــاری‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ ســرعت یک دقیقــه تــا یک ســال‪،‬‬ ‫بیــش از ‪٥٠‬درصــد تولیــدات پالســتیکی به‬ ‫تبدیــل بــه زبالــه می شــوند و زباله هــا بــرای حــدود ‪٧٠٠‬گونــه جانــدار در‬ ‫زمیــن؛ ازجملــه انســان ها اسیب رســان هســتند»؛ گــزارش ‪ ١٧‬اپریــل ‪٢٠١٨‬‬ ‫نشــریه انالیــن ‪ The Independent‬بااین جمــات اغــاز می شــود و این گونــه‬ ‫ادامــه می یابــد‪« :‬محققــان مرکــز پژوهشــی غیرانتفاعــی ‪Ocean Conservancy‬‬ ‫ـکال مختلــف در ‪٦٠‬درصــد اشــیانه انــواع‬ ‫نشــان داده انــد کــه پالســتیک به اشـ ِ‬ ‫پرنــدگان و در ‪١٠٠‬درصــد الک همــه گونه هــای الک پشــت ها یافــت شــده‬ ‫اســت و اگــر ایــن به معنــای نابودســازی طبیعــت نیســت؛ پــس چیســت؟ شــاید‬ ‫بهتــر باشــد بگوییــم کــه دود ایــن غفلــت درنهایــت‪ ،‬بــه چشــم خودمــان خواهد‬ ‫ـال هضــم انــواع‬ ‫رفــت؛ چراکــه درهرحــال‪ ،‬نــوع بشــر به ناچــار و نادانســته درحـ ِ‬ ‫براده هــا و ذرات میکروســکوپی پالســتیک اســت؛ البتــه اگــر هضــم کاملــی از‬ ‫ـب کامــا بیماری ســاز صــورت بگیــرد؛ درواقــع‪ ،‬انچــه بــه طبیعــت‬ ‫ایــن ترکیـ ِ‬ ‫می ســپاریم‪ ،‬در شــکلی تغییریافتــه بــه خــود مــا برمی گــردد»‪ .‬درهمین زمینــه‪،‬‬ ‫لیزبــث کوئنبــرگ در کتــاب تحلیلــی خــود تحتِ عنــوان ‪Environmental‬‬ ‫‪ Pollution‬کــه ســال ‪ ٢٠١٤‬به چــاپ رســید؛ اورده‪« :‬پالســتیک ها بــه دو‬ ‫شــکل بــه مــا اســیب می زننــد؛ اثــرات مخــرب ماکروپالســتیکی و اثــرات‬ ‫مخــرب میکروپالســتیکی»‪ .‬مــا بســیار پیش تــر بــه خطــرات نــوع ماکــرو پــی‬ ‫ـال بررســی بــوده و گاه‬ ‫برده ایــم امــا تهدیدهــای نــوع میکــرو همچنــان درحـ ِ‬ ‫ـدگان ماهیخــوار‪،‬‬ ‫ناشــناخته اســت‪ .‬محققــان بلژیکــی متوجــه شــده اند کــه پرنـ ِ‬ ‫ـرض خطــر خــوردن ‪١١‬هزارقطعــه پالســتیک هســتند و حــاال‬ ‫ســاالنه درمعـ ِ‬ ‫همیــن مســئله را اگــر بــه ســایر حیوانــات کــه انســان از انهــا تغذیــه می کنــد‪،‬‬ ‫بســط دهیــد؛ خواهیــد دیــد کــه چه میــزان از زباله های مــان ســال ها بعد‬ ‫ـب یکـی از منابــع غذایی مــان‪ ،‬بــه خــو ِد مــا بازگردانــده می شــود و کســی‬ ‫درقالـ ِ‬ ‫نمی دانــد کــه این ماجــرا چــه عواقــب ناگــواری بــرای ســامت بشــر درپــی‬ ‫دارد‪ .‬نگاهــی دقیق تــر دراین بــاره را می تــوان در مقالــه ‪ ١٤‬ســپتامبر ‪٢٠١٧‬‬ ‫رســانه تحلیلــی مســتقل ‪ The Conversation‬جســت؛ دراین مقالــه می خوانیــم‪:‬‬ ‫«بحــث بــر ســ ِر وجــود میکروپالســتیک ها در اب اشــامیدنی مدت هاســت‬ ‫جریــان دارد‪ .‬انچــه تاکنــون می دانیــم این اس ـت که ذرات ترکیب شــده در اب‪،‬‬ ‫وارد بــدن شــده و بــدون جــذب‪ ،‬از بــدن خــارج می شــوند امــا به همین راحتــی‬ ‫نمی تــوان دربــاره تمــام ذرات میکروســکوپی پالســتیکی موجــود در اب‬ ‫باخیالی راحــت صحبــت کــرد‪ .‬دانشــمندان در تحقیقــات اخیــر خــود‪ ،‬به دنبــال‬ ‫اثــرات کوچک تــر از ‪٢,٥‬میکــرون هســتند کــه به عبارتــی ‪١٠‬برابــر کوچک تــر‬ ‫از ســلول های تشــکیل دهنده روده هســتند‪ .‬ایــا ایــن نانــوذرات می تواننــد وارد‬ ‫جریــان خــون شــوند؟ دســتِ کم ‪٤٠٠‬هزارســال اســت کــه ترکیبــات بســیارریز‬ ‫بــه بــدن انســان راه یافته انــد امــا صحبــت دربــاره انهایی ســت کــه تاثیــرات‬ ‫منفــی بــر ســامت مــا خواهنــد داشــت‪ .‬برایِ مثــال‪ ،‬ذرات نهفتــه در خــاک‬ ‫رس باعــث بــروز عارضــه پیل پایــی در حــدود ‪١.٥‬میلیون نفــر از اهالــی افریقــا‬ ‫شــده اســت؛ عارض ـه ای کــه بــا ضخیم شــدن بیش از حــد پوســت و بافت هــای‬ ‫زیــر ان‪ ،‬به ویــژه در پاهــا و انــدام جنســی‪ ،‬ظهــور می یابــد یــا استنشــاق ذرات‬ ‫ازبســت کــه بــروز تهاجمــی از ســرطان ریــه را به دنبــال دارد‪ .‬ازســویی شــواهد‬ ‫ارائه شــده ازســوی ســازمان بهداشــت جهانــی حاک ـی از وقــوع ســاالنه بی ـش از‬ ‫ـرض الودگــی هواســت؛ پــس‪،‬‬ ‫ش ـش میلیون مــرگ متاثــر از قرارگرفتــن درمعـ ِ‬ ‫اسیب رســان بودن و حتــی مرگ باربــودن ورود ذرات معلــق الــوده بــه بــدن‪،‬‬ ‫اثبــات شــده اســت‪ .‬مســئله اینجاســت؛ مــا هنــوز نمی دانیــم کــه نانــوذرات‬ ‫پالســتیک در اب اشــامیدنی و منابــع غذایــی‪ ،‬چـ ه اثــرات مخــرب کوتاه مــدت‬ ‫و بلندمدتــی در بــدن ایجــاد می کننــد؛ اگرچــه به عنــوان یــک جســم خارجــی؛‬ ‫هرچنــد میکروســکوپی‪ ،‬بــدن را وادار بــه بــروز واکنش هایــی می کنــد کــه‬ ‫به مــرور خطرافریــن خواهــد شــد»‪ .‬تحقیقــات جامــع چهــار متخصــص‬ ‫درقالــب بولتــن الودگی هــای دریایــی کــه جــون ‪ ٢٠١٧‬در پایــگاه‬ ‫منتشــره‬ ‫ِ‬ ‫علمــی ‪ Science Direct‬به چــاپ رســید؛ براین امــر تاکیــد دارد کــه الودگی هــای‬ ‫پالســتیکی وقتــی وارد بــدن می شــوند‪ ،‬به عنــوان مکملــی تهدیدکننــده باعــث‬ ‫اختــال در عملکــرد سیســتم دفاعــی بــدن شــده و اجــازه دفــع کامــل ســموم‬ ‫را نمی دهنــد‪ .‬ایــن ذرات‪ ،‬بــه ترکیبــات ســمی و خطرنــاک ماننــد االینده هــای‬ ‫الــی کــه به روش هــای مختلــف ماننــد استنشــاق ناخــوداگاه افت کش هــا یــا‬ ‫دود خودروهــا در ترافیــک‪ ،‬وارد بــدن شــده اند‪ ،‬چســبیده و باعــث قوی شــدن‬ ‫انهــا و درنهایــت‪ ،‬عاملــی موثــر در بــروز ســرطان خواهنــد بــود»‪ .‬اگــر گمــان‬ ‫می کنیــد کــه این انــدازه خطــر بــرای ســامتی کافی ســت تــا نــگاه مــا را‬ ‫بــه اســتفاده از پالســتیک های غیرضــروری تغییــر دهــد‪ ،‬ازهمین امــروز شــروع‬ ‫کنیــد؛ زیــرا طبــق انچــه در تقویــم مناســبت های بین الملــی امــده اســت؛‬ ‫‪ ٢٢‬اپریــل هرســال به ســنتی کــه از ســال ‪ ١٩٧٠‬ســازمان ملــل متحــد بنیــان‬ ‫نهــاده‪« ،‬روز جهانــی زمیــن پــاک» نام گرفته و در ســایت رســمی این مناســبت‬ ‫ی پالستیکی» ســت‪ .‬در‬ ‫امــده کــه شــعار امســال ایـن روز «پایــان دادن بــه الودگـ ‬ ‫ســال های اخیــر‪ ،‬تمهیــدات مختلفــی بــرای کاهــش الودگی هــای ناشــی از‬ ‫تولیــد پالســتیک در جهــان اندیشــیده شــده کــه البتــه نتیجــه ثمربخشــی‬ ‫به همــراه نداشــته اســت؛ چــون عمــده افــراد به این ماجــرا توجــه الزم را‬ ‫ندارنــد‪ .‬برایِ نمونــه به این امــار مجموعــه ‪ Cereplast‬در ایــاالت متحــده توجــه‬ ‫کنیــد‪« :‬از ســال ‪ ،٢٠١٥‬تنهــا نه درصــد پالســتیک های تولیدشــده در جهــان‪،‬‬ ‫ســاختار منطبــق بــا محیــط زیســت داشــتند و ‪١٢‬درصــد انهــا ســوزانده و‬ ‫‪٧٩‬درصــد نیــز دفــن شــده اند!» به عبارتــی‪ ،‬یکـی از روش هــای برخــورد بــا ایــن‬ ‫ِ‬ ‫درصورت لــزوم اســتفاده‬ ‫رونــد تخریب کننــده‪ ،‬اســتفاده از پالســتیک کمتــر و‬ ‫از پالســتیک های تجدیدپذیــر اســت و مادامی کــه نــگاه عمومــی ب ـه ان تغییــر‬ ‫نکنــد‪ ،‬ایــن مســیر ادامــه خواهــد یافــت‪ .‬شــاید به نظــر نیایــد و گفتــه شــود‬ ‫ســهم هریک ازمــا دراین اتفــاق‪ ،‬ناچیــز اســت امــا حقیقــت‪ ،‬گویــای چیــز‬ ‫دیگری ســت؛ گــزارش ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت بــرای اینــدگان‬ ‫کــه تحتِ عنــوان ‪ EPI‬فعالیــت می کنــد؛ در گــزارش خــود اورده کــه روزانــه در‬ ‫جهــان‪ ،‬نزدیک بــه دومیلیــون کیســه پالســتیکی در هردقیقــه توزیــع می شــود‬ ‫کــه نشــان می دهــد چگونــه یــک رفتــار روزانــه به ظاهــر بی اهمیــت مــا‪،‬‬ ‫ تخریــب عظیــم‪ ،‬نقــش دارد‪ .‬کارولیــن ویلیامــز؛ محقــق الودگی هــای‬ ‫دراین‬ ‫ِ‬ ‫پالســتیکی‪ ،‬در مقالــه خــود باعنــوان «علیــه مشــما!» در نشــریه معتبــر علمــی‬ ‫‪ New Scientist‬نوشــته اســت‪« :‬پالســتیک ها تجزیه ناپذیرنــد و تنهــا بــه ذراتــی‬ ‫بســیارریز تبدیــل می شــوند کــه به راحتــی می تواننــد بــه چرخــه غذایــی مــا‬ ‫وارد شــده و جان مــان را به خطــر بیندازنــد‪ .‬مشــماهایی کــه روزانــه بــرای‬ ‫مصارفــی همچــون خریــد دست به دســت می شــوند‪ ،‬به نوعــی خطرســازتر‬ ‫هســتند؛ زیــرا به خاطــر ســبکی‪ ،‬به راحتــی شــناور شــده و در جریــان بــاد‬ ‫و اب قــرار می گیرنــد و به همین ترتیــب می تواننــد کیلومترهــا دورتــر از‬ ‫جایی کــه رهــا شــده اند‪ ،‬زمینــه خطــر بــرای طبیعــت را فراهــم کننــد‪ .‬یادمــان‬ ‫نــرود کــه مــا هــم بخشــی مهــم از طبیعــت هســتیم»‪ .‬ایــن مطلــب را بــا یــک‬ ‫حقیقــت شــوکه کننده به پایــان می رســانیم؛ کمیســیون تجــارت بین الملــل‬ ‫ت کــه امریکایی هــا به تنهایــی‬ ‫موســوم به ‪ ITC‬در گــزارش خــود مدعی ســ ‬ ‫ســالی ‪١٠٠‬میلیــارد کیســه پالســتیکی اســتفاده می کننــد و بــد نیســت کــه‬ ‫بدانیــد اگــر این تعــداد کیســه را به هــم گــره بزنیــم‪ ،‬می تــوان بــا انهــا ‪٧٣٣‬بــار‬ ‫دور خــط اســتوا را پوشــاند!» حــاال خودتــان حســاب کنیــد در مقیــاس جهانــی‬ ‫چه انــدازه خواهــد شــد!‬ صفحه 2 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫ِ‬ ‫حقیقت تلـخ و تکان دهنده تاکید دارد که ‪91‬درصد از پالسـتیک های تولیدشـده در جهان‪ ،‬بازیافت نمی شـوند! شـاید باورکردنی نباشـد کـه از عمر تولید انبـوه و رواج گسـترده این محصول‪ ،‬بیش از شـش دهه‬ ‫گـزارش ‪ 20‬دسـامبر ‪ 2018‬نشـریه «نشـنال جئوگرافیـک» بـر ایـن‬ ‫ عنـوان زباله‪ ،‬روی کره زمین انباشـته ایم کـه عمده انهـا را هم البته محصوالت یک بارمصرف تشـکیل می دهنـد‪ .‬جنا کامبک؛ مهندس رشـته محیط زیسـت در «دانشـگاه جورجیا» که در زمینـه زباله های‬ ‫نمی گـذرد امـا در همیـن زمـان انـدک‪ ،‬بالغ بـر ‪8.3‬میلیاردتُـن از ان را به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ سـمت نابـودی خواهد‬ ‫پالسـتیکی در اعمـاق اقیانوس هـا تحقیـق می کنـد؛ دراین بـاره می گویـد‪« :‬از سـال ‪ 1950‬تا کنـون‪ ،‬به ارقامی وحشـتناک از تولید محصولی رسـیده ایم کـه نه تنها چهره طبیعت را زشـت سـاخته؛ بلکه به نوعی اینده محل اسـکان تمـام جانداران را هم به‬ ‫کشـاند»‪ .‬کارشناسـان مجموعـه تحقیقاتـی ‪ British Plastics Industry‬در گـزارش اخیـر خـود‪ ،‬به کشـورهایی اشـاره کرده اند که بیشـترین تلاش را برای بازیافت انواع پالسـتیک داشـته اند و برنامه هایـی برای کاهش اثـرات مخرب این محصـوالت بر محیط‪ ،‬طراحـی کرده اند‪.‬‬ ‫گویـا «هنـد» بـا تلاش بـرای بازیافت ‪60‬درصد پالسـتیک های مصرف شـده در این کشـور‪ ،‬بزرگ تریـن گام را تابه امروز برداشـته و بعدازان نیـز «کره جنوبی» با عـدد ‪45‬درصد‪ ،‬نام اسـیا را ازاین حیث در دنیا روسـفید کرده‪ .‬در اینفوگرافیک زیر‪ ،‬کشـورهایی با بیشـترین سـهم‬ ‫در بهبـود وضعیت بازیافت پالسـتیک را مـرور می کنیم‪.‬‬ ‫جهانی با ‪8,3‬میلیارد ُتن زباله پالستیکی‬ ‫‪30‬‬ ‫درصد‬ ‫‪9‬درصد‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫‪25‬‬ ‫درصد‬ ‫ژاپن‬ ‫‪45‬‬ ‫درصد‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪14‬درصد‬ ‫‪25‬‬ ‫درصد‬ ‫‪10‬درصد‬ ‫‪25‬‬ ‫درصد‬ ‫چین‬ ‫مراکش‬ ‫شورای همکاری‬ ‫خلیج فارس‬ ‫‪60‬‬ ‫درصد‬ ‫‪19‬‬ ‫درصد‬ ‫برزیل‬ ‫‪20‬‬ ‫درصد‬ ‫استرالیا‬ ‫‪2.900.000‬‬ ‫‪2.300.000‬‬ ‫‪1.700.000‬‬ ‫‪820.000‬‬ ‫‪714.000‬‬ ‫‪700.000‬‬ ‫‪287.008‬‬ ‫‪184.000‬‬ ‫‪11‬درصد‬ ‫ارژانتین‬ ‫افریقای جنوبی‬ ‫«کوکاکوال»؛ صاحب بزرگ ترین ردپای پالستیکی در جهان‬ ‫این اســت که صاحبــان «کوکاکــوال» اگرچــه بــه میــزان زیــا ِد تولیــد پالســتیک‬ ‫در مجموعــه خــود معترف انــد؛ امــا مقصــر اصلــی را در ایجــاد زباله هــا و پراکنــدن‬ ‫ان هــا‪ ،‬مــردم و دولــت می داننــد! دولتمــردان اروپــا ســعی دارنــد طــی اســتراتژی های‬ ‫ـوان ‪ EPS‬و ‪ EU SUP Directive‬مانــع از تولیــد پالســتیک بیش ازاندازه‬ ‫مشــخص باعنـ ِ‬ ‫و پخــش زباله هــای پالســتیکی در جهــان یــا دس ـت کم در قــاره خــود شــوند؛ امــا‬ ‫قابل توجهــی‬ ‫رونــد چنــدان مثبتــی را شــاهد نبوده انــد‪ .‬اوضــاع در اســیا هــم تفــاوت ِ‬ ‫بــا ســایر نقــاط جهــان نــدارد؛ مث ـ ًا دولــت «چیــن» سیاس ـت هایی را دراین زمینــه‬ ‫تدویــن و دســتورات الزم را ابــاغ کــرد کــه مــدام توســط شــرکت های متعــدد‪ ،‬نادیــده‬ ‫گرفتــه می شــود‪« .‬اروگوئــه» در امریــکای التیــن و «کنیــا» در افریقــا نیــز دو کشــور‬ ‫نمونــه از دو جغرافیــای دیگــر هســتند کــه در خفقــان پالسـ ِ‬ ‫ـتیک تولیدشــده توســط‬ ‫برندهــای بــزرگ بســر می برنــد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫درصد‬ ‫مکزیک‬ ‫هند‬ ‫ تاریــخ ‪18‬‬ ‫«بنیــاد تغییــرات اساســی بــازار» (‪ )TCMF‬در تازه تریــن گــزارش خــود به‬ ‫ِ‬ ‫ســپتامبر ‪ ،2020‬اســامی برندهایــی کــه عامــل تولیــد بیشــترین زباله هــای پالســتیکی در‬ ‫ـوان ‪ Talking Trash‬ارائــه‬ ‫جهــان هســتند را منتشــر کــرد‪ .‬ایــن گــزارش کــه تحتِ عنـ ِ‬ ‫شــده‪ ،‬اورده اســت‪« :‬ســازمان ها و مجموعه هــای متعــددی در سراســر جهــان تــاش دارنــد‬ ‫تــا درجهــتِ کاهــش الودگی هــای زیسـت محیطی به واســطه تولیــد و مصــرف پالســتیک‬ ‫در حجــم انبــوه‪ ،‬اگاهی رســانی و جوامــع را از خطــرات حــال و اینــده ایــن زباله هــای‬ ‫رهاشــده در دل طبیعــت‪ ،‬اگاه کننــد‪ .‬عمــده این اقدام هــا ازســویِ بنیادهــای غیرانتفاعــی‬ ‫کنشــگران داوطلــب انجــام می شــود کــه بــرای جلبِ توجــه عمــوم و البتــه عاملیــن‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫دولتــی کــه در راس امــور و مســندهای تصمیم گیــری هســتند‪ ،‬راه طوالنــی درپیــش‬ ‫دارنــد»‪ .‬در گــزارش ایــن مرکــز تاکیــد شــده کــه از هشــت کارخانــه بــا بیشــترین میــزان‬ ‫زبالــه پالســتیکی‪ ،‬پنــج کارخانــه در «ایــاالت متحــده امریــکا» هســتند و سردمدارشــان را‬ ‫نیــز حتم ـاً می شناســید‪ .Coca-Cola :‬از جملــه تالش هایــی کــه بــرای اگاهــی عمومــی‬ ‫دراین راســتا انجــام شــده‪ ،‬تشــویق شــرکت ها و کارخانه هــا بــه اعــام میــزان تولیــدات‬ ‫خــود و شفاف ســازی دراین زمینــه اســت کــه برندهــای یادشــده در گــزارش اخیــر‬ ‫‪ TCMF‬بــه ایــن امــر مبــادرت ورزیده انــد‪ .‬مدیــران شــرکت صنایــع غذایــی امریکایــی و‬ ‫چندملیتــی «کوکاکــوال» کــه تمرکــز اصلــی ان بــر تولیــد‪ ،‬بازاریابــی و توزیع نوشــیدنی های‬ ‫غیرالکلی ســت؛ گفته انــد این مجموعــه‪ ،‬ســاالنه حــدود ‪2.9‬میلیو نتُــن پالســتیک‬ ‫تولیــد می کنــد کــه درواقــع‪ ،‬بــرای بســته بندی و ارائــه محصوالتشــان از ان هــا اســتفاده‬ ‫می شــود؛ همــان بطری هــای به اصطــا ِح رایــج خودمــان «نوشــابه» کــه روزانــه توســط‬ ‫میلیون هانفــر خریــداری و مصــرف می شــود‪ .‬رقیــب ان هــا دراین موضــوع شــرکتی معــروف‬ ‫بــا زمینــه کاری مشــابه؛ ‪ Pepsico‬و بــا تولیــد ســاالنه ‪2.3‬میلیو نتُــن پالســتیک اســت‬ ‫کــه معروف تریــن محصــول ان در ایــران‪« ،‬پپســی» بــوده و اتفاق ـاً دفتــر مرکــزی ان نیــز‬ ‫در امریکاســت‪ .‬جایــگاه ســوم ایــن فهرســت نیــز دراختیــار یــک شــرکت صنایــع غذایــی بــا‬ ‫شــهرتی جهانی ســت؛ ‪ Nestlé‬کــه بیــش از ‪ 447‬کارخانــه در ‪ 194‬کشــور دارد! قطعاً برندی‬ ‫ـتردگی حضــور‪ ،‬بایدهــم یکــی از بزرگ ترین ردپاهــای پالســتیکی را در جهان‬ ‫بــا چنین گسـ‬ ‫ِ‬ ‫به یــادگار بگــذارد‪ .‬میــزان تولیــد پالســتیک ســاالنه این مجموعــه عریض وطویــل کــه مقــر‬ ‫اصلـی اش در «ســوئیس» اســت‪1.7 ،‬میلیو نتُــن اعــام شــده‪ .‬نکتــه جالب ایــن گزارش‬ ‫امریکا‬ ‫سالطین واردات و صادرات ضایعات پالستیکی‬ ‫ِ‬ ‫«زبالــه» نیــز ازان دســت مقوالتی ســت کــه در جهــان‪ ،‬محــل مناقشــه اســت؛ ازاین جهت کــه کــدام کشــور‬ ‫ـزان ان اســت‪ .‬پس ازانکــه دولــت «چیــن» در ســال ‪ 2019‬واردات ضایعــات‬ ‫عامـ ِ‬ ‫ـل ایجــاد بیشــترین میـ ِ‬ ‫ عنوان‬ ‫پالســتیکی را بــه ایــن کشــور ممنــوع کــرد‪ ،‬ممالــک دیگــری از قــاره اســیا وارد عرصه شــدند کــه به ِ‬ ‫قاتلیــن طبیعــت‪ ،‬قــد علــم کننــد‪ .‬شــاید به نظــر عجیــب بیایــد کــه بــر ســر چنیــن موضوعــی نیــز رقابتی‬ ‫تنگاتنــگ وجــود داشــته باشــد؛ امــا بایــد گفــت ازانجاکــه بازیافــت زباله هــای پالســتیکی‪ ،‬حیطــه‬ ‫پول سازی ســت؛ ایــن االینده هــای محیــط زیســت‪ ،‬طرفدارانــی پروپاقــرص در جهــان دارنــد‪ .‬نبــود ضوابــط‬ ‫یکدســت و مقــررات ویــژه مانع شــونده در ســطح بین الملــل هــم باعــث شــده تــا ایــن بــازار‪ ،‬مشــتری های‬ ‫ـینی «چیــن» از ایــن‬ ‫خــود را نه تنهــا حفــظ کنــد؛ بلکــه تعــداد ان هــا را افزایــش نیــز دهــد‪ .‬بــا عقب نشـ ِ‬ ‫ـیایی‬ ‫ماجــرا‪ ،‬دو کشــور «ویتنــام» و «مالــزی» اعــام امادگــی کردنــد تــا بزرگ تریــن واردکننده هــایِ اسـ ِ‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫ژاپن‬ ‫‪535.840‬‬ ‫المان‬ ‫‪413.224‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪317.627‬‬ ‫‪91.667‬‬ ‫فرانسه‬ ‫‪83.384‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫هند‬ ‫واردکنندگان‬ ‫‪23.904‬‬ ‫الئوس‬ ‫‪65.976‬‬ ‫مالزی‬ ‫‪78.791‬‬ ‫ویتنام‬ ‫‪135.027‬‬ ‫ترکیه‬ ‫ـتی جیــم جام بــک‬ ‫گروهــی متشــکل از محققــان ایــاالت متحــده و اســترالیا به سرپرسـ ِ‬ ‫(مهنــدس محیــط زیســت از دانشــگاه جورجیــا) بــا انالیــز ســطح زباله های پالســتیکی‬ ‫در اقیانوس هــای جهــان‪ ،‬بــه نتایجــی تاس ـف بار دســت یافتنــد کــه چکیــده ای از ان‪،‬‬ ‫ـخ ‪ 12‬فوریــه ‪ 2020‬در ســایت جامــع داده پــردازی ‪ Statista‬منتشــر شــد‪ .‬ان هــا‬ ‫به تاریـ ِ‬ ‫طــی ایــن بررســی متوجــه شــدند کــه «چیــن» و «اندونــزی»‪ ،‬بیش تریــن حجــم از‬ ‫ایــن پســماندها (شــامل انــواع بطری هــا‪ ،‬کیس ـه ها و ســایر ضایعــات پالســتیکی) را‬ ‫ـی‬ ‫وارد جریــان اب هــای ازاد می کننــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬ایــن دو کشــور رویِ هــم عامــل و بانـ ِ‬ ‫انتشــار بیــش از یک ســو ِم الودگی هــای پالســتیکی‪ ،‬در اب هــای جهــان هســتند؛‬ ‫ادعایــی کــه در گــزارش ‪ 12‬فوریــه ســال جــاری میــادی نشــریه ‪The Wall Street‬‬ ‫‪ Journal‬نیــز بــر ان تصریــح شــده اســت‪ .‬گــزارش اخیــر «انجمــن پیشــبرد علــوم‬ ‫امریــکا» (‪ )AAAS‬نیــز دراین زمینــه اورده اســت‪« :‬در ســال ‪ ،2010‬چینی هــا بیــش‬ ‫نتُــن زبالــه پالســتیکی مدیریت نشــده را وارد منابــع ابــی کرده انــد‬ ‫از ‪8.8‬میلیو ‬ ‫ن در اقیانــوس اطلــس کشــف شــد‪ .‬اندونــزی نیــز‬ ‫نتُــن ا ‬ ‫کــه تنهــا ‪3.52‬میلیو ‬ ‫نتُــن ضایعــات پالســتیکی را بــه جریــان اب هــای ازاد ســپرد‬ ‫در همان ســال‪3.2 ،‬میلیو ‬ ‫نتُــن پالســتیک های عمــدا ً رها شــده‬ ‫کــه تخمیــن زده شــده ازان میــان‪1.29 ،‬میلیو ‬ ‫باشــد (نــه الزامــ ًا الودگی هایــی حــاوی ذرات پالســتیک کــه دراثــ ِر ســو ِء مدیریت‪،‬‬ ‫ـق ابراه هــای داخلــی‪ ،‬بــه خطــوط‬ ‫توســط جریــان بــاد یــا جــزر و مــد یــا از طریـ ِ‬ ‫ســاحلی منتقــل می شــوند)‪ .‬ایــاالت متحــده نیــز یکــی از بزرگ تریــن مقصــران ایــن‬ ‫فاجعــه زیست محیطی ســت کــه حجــم زباله هــای به اب ریخته شــده توســط ان‪،‬‬ ‫نتُــن بــراورد می شــود»‪ .‬در اینفوگرافیــک مقابــل‪ ،‬پنــج کشــور بــا‬ ‫ســالی ‪0.11‬میلیو ‬ ‫میــزان الوده ســازی اقیانوس هــا را مشــاهده می کنیــد‪.‬‬ ‫بیش تریــن‬ ‫ِ‬ ‫‪225.376‬‬ ‫ضایعــات پالســتیکی در جهــان شــوند؛ این درحالی س ـت که «ترکیــه» از قــاره ســبز‪ ،‬بــا‬ ‫اختــاف بســیاری ‪ ،‬از ان هــا پیشــی گرفتــه و حجــم واردات خالــص زباله هــای پالســتیکی‬ ‫را از ‪225‬هزارتُــن فراتــر بــرده‪ .‬ایــن کشــور دراین زمینــه نه تنهــا در اروپــا؛ بلکــه در همــه‬ ‫دنیــا مقــام اول را دارد‪ .‬براســاس گزارش هــا؛ عمــده ضایعــات پالســتیکی در اســیا در‬ ‫بندرهــای «هنگ کنــگ» تخلیــه و بارگیــریِ مجــدد می شــوند‪ .‬بی شــک وقتــی حــرف از‬ ‫واردات چنیــن اقالمــی درمیــان اســت‪ ،‬حتمـاً پــای صادرکنندگانــی نیــز وســط کشــیده‬ ‫می شــود‪ .‬گــزارش ‪ 14‬ســپتامبر ‪ 2020‬مجموعــه ‪ UN Comtrade‬حاکی ازان اســت که‬ ‫صنعتــی پیشــرفته و توســعه یافته‪ ،‬اصلی تریــن مبــادیِ صــدور زباله هــای‬ ‫کشــورهای‬ ‫ِ‬ ‫پالســتیکی بــه جوامعــی هســتند کــه مقــررات بازدارنــده ای دراین زمینــه ندارنــد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ،2019‬بیشــترین حجــم این گونــه زباله هــا متعلــق بــه «ژاپــن» و «المــان» بــود‬ ‫کــه به ترتیــب بیــش از ‪535‬هزارتُــن و ‪413‬هزارتُــن ضایعــات پالســتیکی را از کشورشــان‬ ‫خــارج کردنــد؛ جالب انکــه ژاپنی هــا اساس ـاً هیچ میــزان ضایعــات مشــابه وارد نکــرده و‬ ‫ـص زباله هــای تولیــدیِ خودشــان بــود‪ .‬درمــور ِد «ترکیــه»‬ ‫انچــه صــادر کــرده بودنــد‪ ،‬خالـ ِ‬ ‫گــزارش ‪ 22‬اوریــل ‪ 2020‬رســانه خبــریِ ‪ Al Jazeera‬اورده کــه ایــن کشــور درحالــی‬ ‫بــه واردکننــده اول زباله هــای پالســتیکی در جهــان تبدیــل شــده اســت کــه ســاالنه‬ ‫میلیون هاتُــن از ایــن ضایعــات را در داخــل تولیــد می کنــد و ســامانه های جم ـع اوری‪،‬‬ ‫دفــن و سوزاندنشــان‪ ،‬پاســخگویِ تنهــا کســری از این حج ـ ِم انبــوه اســت‪ .‬در دســامبر‬ ‫ســال جــاری میــادی بــود کــه دولــت «ترکیــه» اعــام کــرد؛ فعالیــن اقتصــادیِ حــوزه‬ ‫ضایعــات پالســتیکی در انجــا‪ ،‬بایــد میــزان واردات خــود را ‪20‬درصــد کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫بااین همــه‪« ،‬ســادات گوندوگــدو»؛ از اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ‪Çukurova‬‬ ‫معتقــد اســت کــه بــروز و شــیوع کوویــد‪ 19-‬مزیدبرعلــت شــده تــا ایــن قانــون‪ ،‬هنــوز‬ ‫عملی نشــده‪ ،‬لغــو شــود؛ زیــرا شــرایط تحمیلــی بــرای رعایــت موازیــن و اســتانداردهایِ‬ ‫جدیـ ِد بهداشــتی مانــع از تحقــق این مســئله اســت؛ مثـ ً‬ ‫ا او بــه خریدهــا (چــه انالیــن‪،‬‬ ‫چــه حضــوری) اشــاره دارد کــه فروشــندگان بــرای رعایــت حــال خریــداران‪ ،‬اقــام‬ ‫مور ِد نیــاز را در بســته بندی های عمدتــاً پالســتیکی عرضــه می کننــد تــا از گســترش‬ ‫ویــروس جلوگیــری کننــد و خُ ــب ایــن پالســتیک ها کــه کاربــرد دیگــری ندارنــد و حتی‬ ‫نمی تــوان مجــدد از ان هــا اســتفاده کــرد‪ ،‬به ســرعت در مقادیــر بســیارباال بــه زبالــه‬ ‫تبدیــل می شــوند‪ .‬به نظرتــان این حجــم از زباله هــا چــه می شــوند؟ در کنــار همــه‬ ‫قابل توجــه از ان هــا وارد جریــان اب هــای‬ ‫روش هــای نابودســازی و بازیافــت‪ ،‬بخشــی ِ‬ ‫ازاد می شــوند؛ اب هایــی کــه به تعبی ـ ِر کارشناســان «صنــدوق جهانــی حیــات وحــش»‬ ‫(‪)WWF‬؛ حــاال دیگــر بــه «ســوپ پالســتیک» تبدیل شــده اســت‪ .‬گــزارش ســال ‪2019‬‬ ‫ایــن نهــاد بــه ایــن حقیقــت اشــاره دارد کــه حــدودا ً ‪247‬میلیارد قطعــه و ذره پالســتیکی‬ ‫دراین منابــع غوط ـه ور شــده اند و تلخ تــر ان اس ـت که هردقیقــه چیــزی معــادل ‪33‬هــزار‬ ‫و ‪ 800‬بطــری پالســتیکی بــه ایــن مخلــوط افــزوده می شــود‪ .‬در اینفوگرافیــک‬ ‫حاضــر‪ ،‬صادرکننــدگان و واردکننــدگان بیشــترین حجــم از زباله هــای پالســتیکی‬ ‫در جهــان را مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫ضایعات پالستیکی‬ ‫‪3.53‬میلیون تن‬ ‫‪1.29‬میلیون تن‬ ‫زباله های مدیریت نشده‬ ‫‪8.80‬‬ ‫میلیون تن‬ ‫چین‬ ‫‪3.20‬میلیون تن‬ ‫اندونزی‬ ‫‪0.75‬میلیون تن‬ ‫‪1.90‬میلیون تن‬ ‫فیلیپین‬ ‫‪0.73‬میلیون تن‬ ‫‪1.80‬میلیون تن‬ ‫ویتنام‬ ‫‪0.64‬میلیون تن‬ ‫‪1.60‬میلیون تن‬ ‫سریالنکا‬ صفحه 3 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪4‬‬ ‫«میکروپالســتیک» ها اشــیائی فوق العــاده کوچــک بــا قطــر کمتــر از پنج میلی متــر هســتند کــه در نزدیکــی ســطح بســتر یــا بــر روی ســاحل دریاهــا و اقیانوس هــا وجــود دارنــد‪ .‬برمبنــایِ بررسـی های صورت گرفتــه؛ مســئله وجــود انهــا در طبیعــت و به ویــژه در منابــع ابــی‬ ‫کــره زمیــن‪ ،‬طــی ســال های گذشــته بــه یــک «هشــدار زیسـت محیطی» تبدیــل شــده‪ .‬به نظرتــان ایــن االینده هــای مینیاتــوری از کجــا امده انــد؟ گــزارش «ارزیابــی جامــع منابــع جهــان» اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از محیــط زیســت (‪ )IUCN‬اورده کــه یک دســتگاه‬ ‫ماشــین لباسشــویی حــاوی البســه تهیه شــده از اکریلیــک‪ ،‬می توانــد به تنهایــی ‪730‬هــزار ذره الوده کننــده را در جریــان شست وشــو‪ ،‬وارد سیســتم پســاب کنــد و البتــه ایــن پســاب ها ســرانجام به انحــایِ گوناگــون‪ ،‬راه خــود را به ســویِ اب هــای ازاد بــاز می کننــد‪ .‬در‬ ‫ـخ ‪ 10‬مــای ‪ 2019‬منتشــر شــده اســت؛ می خوانیــم‪« :‬تحقیقــات نشــان داده کــه بیــش از یک ســوم میکروپالســتیک های موجــود در اقیانوس هــا و دریاهــای جهــان را همیــن ذرات جداشــده از‬ ‫بخشــی از ایــن گــزارش کــه نتایــج ان در ســایت داده ســنجی ‪ STATISTA‬به تاریـ ِ‬ ‫الیــاف مصنوعــی تشــکیل می دهنــد‪ .‬رتبــه بعــدی االینده هــای منابــع ابــی‪ ،‬متعلــق بــه عناصــر باقی مانــده از تایرهــای مســتهلک و ازرده خــارج هســتند کــه ‪28‬درصــد ایــن ذرات را شــکل می دهنــد»‪ .‬شــاید بهتــر باشــد در خریــد و اســتفاده از ایــن محصــوالت دقت بیشــتری‬ ‫به خــرج دهیــم‪ .‬در اینفوگرافــی زیــر‪ ،‬بــه ســهم هریــک از منابــع اصلــی الوده ســاز منابــع ابــی اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫س می شوند؟‬ ‫ک ها از کجا وارد اقیانو ‬ ‫میکروپالستی ‬ ‫گردوخاک شهری‬ ‫‪24‬درصد‬ ‫زباله های دریایی‬ ‫‪0.3‬درصد‬ ‫تایرهای خودروها‬ ‫‪28‬درصد‬ ‫محصوالت مراقبتی فردی‬ ‫‪2‬درصد‬ ‫ش کشتی ها و زیردریایی ها‬ ‫پوش ‬ ‫‪3.7‬درصد‬ ‫الیاف مصنوعی‬ ‫‪35‬درصد‬ ‫مواد خط کشی معابر‬ ‫‪7‬درصد‬ صفحه 4 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫ایران؛ جزو ‪ ۱۰‬کشور پرمصرف ظروف یک بار مصرف‬ ‫الودگــی پالســتیکی کــه از ان به عنــوان «الودگــی ســفید» یــاد می شــود‪ ،‬طــی‬ ‫چند دهــه اخیــر تبدیــل بــه یکـی از معضــات زیسـت محیطی شــده تا جایی کــه شــعار‬ ‫روز جهانــی محیــط زیســت در ســال ‪« 2018‬مبــارزه بــا الودگــی پالســتیکی» انتخــاب‬ ‫شــد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ تجزیــه ظــروف پالســتیکی و کیســه های یک بار مصــرف در‬ ‫طبیعــت نه تنهــا می توانــد حتــی تــا چهار قــرن طــول بکشــد؛ بلکــه مــواد شــیمیایی‬ ‫موجــود در ان می توانــد از طریــق خــاک وارد اب‪ ،‬گیاهــان و چرخــه غذایــی شــود و‬ ‫صدمــات جبران ناپذیــر بهداشــتی و اقتصــادی برجــای بگــذارد‪ .‬بــا وجــود تمــام اینها تنها‬ ‫در کشــور مــا ســاالنه حــدود ‪ ۱۸۵‬هزار تــن پالســتیک تولیــد می شــود و از این منظــر؛‬ ‫جــزو ‪ ۱۰‬کشــور پُر مصــرف ظــروف یک بار مصــرف در دنیــا هســتیم‪ .‬فاطمــه اکبرپــور‬ ‫(کارشــناس پســماند اداره حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران در ســال ‪ )97‬اظهــار‬ ‫کــرده بــود‪« :‬زندگــی مــدرن عالوه بــر رفاهــی کــه بــرای انســان به همــراه دارد‪ ،‬گاه‬ ‫ضررهــای جبران ناپذیــری نصیــب او می کنــد‪ .‬بــرای مثــال کیس ـه های پالســتیکی و‬ ‫ظــروف یک بار مصــرف نیــز در این مــورد صــدق می کنــد‪ .‬زمانی کــه ایــن کیســه ها‬ ‫و ظــروف‪ ،‬جایگزیــن اســاف پارچ ـه ای و کاغــذی خــود شــدند‪ ،‬شــاید کمتــر کســی‬ ‫فکــر می کــرد در اینــده نزدیــک همیــن جایگزین هــا‪ ،‬تبدیــل بــه یک ـی از معضــات‬ ‫اصلــی محیــط زیســت شــوند»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه بیشــتر ایــن پالســتیک ها نیــز‬ ‫بــادوام هســتند و صدها ســال طــول می کشــد تــا به خودی خــود تجزیــه و نابــود‬ ‫شــوند‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬مــواد پالســتیکی و پلیمــری به علــت دارا بــودن مــواد نفتــی و‬ ‫هیدروکربنــی‪ ،‬فرمالدئیــد‪ ،‬فنــل‪ ،‬ترکیبــات کلرینــه‪ ،‬ترفتــاالت‪ ،‬افزودنی هــای مختلــف‬ ‫نظیــر رنگ امیــزی (رنگدانــه فلــزی و پایــه رزینــی)‪ ،‬مقاوم کننده هــای حرارتــی ماننــد‬ ‫ســرب‪ ،‬کادمیــوم و‪ ...‬تجزیه ناپذیــر بــوده و در خــاک باقــی می ماننــد‪ .‬مــواد شــیمیایی‬ ‫موجــود در انهــا به تدریــج از طریــق خــاک وارد اب‪ ،‬گیاهــان و جانــوران و به صــورت‬ ‫ مســتقیم و غیر مســتقیم وارد زنجیــره غذایــی انســان و حیــوان می شــود»‪ .‬ایــن‬ ‫کارشــناس پســماند با بیان اینکــه از ظــروف پالســتیکی و کیســه های یک بار مصــرف‬ ‫به دلیــل مانــدگاری در محیــط زیســت به عنــوان الودگــی ســفید یــاد می شــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬با توجه بــه مــواد استفاده شــده در پالســتیک ها و پلیمرهــا‪ ،‬تجزیــه ایــن مــواد‬ ‫متهمان ردیف اول حضور‬ ‫میکروپالستیک ها در بدن ما‬ ‫«انسـان به طو ِر متوسـط سـاالنه بیـن ‪74‬هـزار تـا ‪121‬هـزار‬ ‫ازطریـق دم و بـازدم‪ ،‬جـذب‬ ‫میکروپالسـتیک را می بلعـد‪ ،‬می نوشـد یـا‬ ‫ِ‬ ‫می کنـد!» ایـن را محققـان «انجمـن شـیمی امریـکا» (‪ )ACS‬می گوینـد‪.‬‬ ‫ِ عنـوان ‪HUMAN CONSUMPTION‬‬ ‫گزارش اخیـر این مجموعه کـه تحت‬ ‫ِ‬ ‫ تاریـخ پنجـم جـون ‪ 2019‬منتشـر شـده؛‬ ‫‪ OF MICROPLASTICS‬به‬ ‫ِ‬ ‫دربردارنـده نتایـج ‪ 26‬انالیـز تخصصـی در چهارگوشـه جهـان بـر روی‬ ‫‪ 3600‬مـورد مطالعاتی سـت کـه مشـخص کـرده بزرگ تریـن منبـع‬ ‫دریافـت ایـن االینده هـای مصنوعـی پراکنـده در طبیعـت‪« ،‬بطری های‬ ‫ب معدنـی» هسـتند‪ .‬دانشـمندان در چهـار ازمایش مجـزا‪ ،‬به این نتیجه‬ ‫ا ‬ ‫ب معدنـی‪،‬‬ ‫ ازای نوشـیدن هـر یک لیتـر ا ‬ ‫رسـیدند کـه هـر فـرد بـه ِ‬ ‫به عبارتـی کمـی بیـش از ‪ 94‬میکروپالسـتیک را نیـز وارد بـدن خـود‬ ‫می کنـد! تقریبـ ًا همیـن میـزان را هـم بـا مصـرف انـواع نوشـیدنی های‬ ‫بسته بندی شـده در بطـری پالسـتیکی‪ ،‬جـذب می کنیم‪ .‬البته نوشـیدن‪،‬‬ ‫تنهـا مسـیر ورود ایـن اجـزای مینیاتـوری به بدن نیسـت؛ کارشناسـان‬ ‫ایـن تحقیـق‪ ،‬در دو ازمایشـی کـه در ترکیـه و فرانسـه انجـام دادنـد؛‬ ‫متوجـه شـدند که هـوای استنشاق شـده توسـط افـراد نیـز دراین زمینه‬ ‫نقشـی پررنـگ ایفـاء می کنـد؛ به طوری کـه متهم بعـدی‪ ،‬هوایی سـت که‬ ‫در ان تنفـس می کنیـم‪ .‬نزدیک به ‪ 10‬میکروپالسـتیک در هـر مترمکعب‬ ‫هـوا وجـود دارد و ایـن ماجـرا زمانـی عمـق ترسـناک خـود را نشـان‬ ‫می دهـد کـه بدانیـم اشـخاص ‪ 31‬تـا ‪51‬سـاله‪ ،‬روزانـه به طو ِر متوسـط‬ ‫‪16‬میلیون مترمکعـب هـوا را وارد ریه هـای خـود می کننـد‪.‬‬ ‫در طبیعــت می توانــد صدها ســال و حتــی دو تــا چهار قــرن طــول کشــد»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬پالســتیک ســبک و نــازک (ماننــد کیسـه های پالســتیکی) به علــت عــدم توجیــه‬ ‫فنــی یــا اقتصــادی جــزو مــواد غیر قابل بازیافــت به حســاب می اینــد و با این رونــد‬ ‫رشــد‪ ،‬تولیــد و مصــرف پلیمرهــا به ویــژه محصــوالت پالســتیکی یکـی از اساسـی ترین‬ ‫معضــات جامعــه بشــری در حال حاضــر هســتند؛ چرا کــه میــزان بازیافــت پســماندهای‬ ‫پالســتیکی کمتــر از یک درصــد و حداقــل زمــان تجزیــه اینهــا در طبیعــت بیــن ‪۲۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۴۰۰‬ســال اســت»‪ .‬اکبر پــور با اشــاره به کاهــش اســتفاده از پلیمرهــای ســنتی بــا‬ ‫وضــع قوانیــن جدیــد در کشــورهای مختلــف دنیــا و تدویــن اســتراتژی های مختلــف‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬با توجه بــه مشــکالت زیسـت محیطی پلیمرهــای ســنتی نظیــر پلی اســتایرن و‬ ‫قیمــت قابل رقابــت پلیمرهــای تجزیه شــونده در مقایسـه با ایــن پلیمرهــا‪ ،‬در زمینه هــای‬ ‫مختلفــی از پلیمرهــای تجزیه شــونده اســتفاده می شــود‪ .‬بــرای مثــال اســتفاده از ایــن‬ ‫پلیمرهــا در زمینــه بســته بندی از جملــه بســته بندی های فومــی رونــد رو به رشــدی‬ ‫داشــته و پیش بینــی می شــود به تدریــج محصــوالت فومــی ساخته شــده از پلیمرهــای‬ ‫تجزیه پذیــر پایــه نشاســته جایگزیــن محصوالت ساخته شــده از پلی اســتایرن انبســاطی‬ ‫شــود»‪ .‬این کارشــناس پســماند افــزود‪« :‬درپــی رواج پلیمرهــای تجزیه پذیــر‪ ،‬پلیمرهای‬ ‫گیاهــی ساخته شــده بــا ترکیباتــی ماننــد ســیب زمینی‪ ،‬ذرت و گنــدم مــورد ازمایــش‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬ایــن پلیمرهــای هیدروکربنــی دارای خــواص ضعیــف پلیمری ســت کــه‬ ‫بــا تغییــر و اصــاح انهــا می تــوان بــه ویژگی هــای پلیمرهــای نفتــی رســید‪ .‬بخــش‬ ‫عمــده کشــورهای اروپایــی نیــز ظــروف یک بار مصــرف گیاهــی را جایگزیــن ظــروف‬ ‫بســته بندی حاصــل از مشــتقات نفتــی کرده انــد»‪ .‬وی دربــاره ظــروف گیاهــی‬ ‫یک بارمصــرف توضیــح داد‪« :‬ظاهــر ایــن ظــروف‪ ،‬مشــابه ظــروف پالستیکی ســت‬ ‫با این تفــاوت کــه زیس ـت تخریب پذیر هســتند‪ .‬طبــق تحقیقــات صورت گرفتــه زمــان‬ ‫برگشــت ظــروف پالســتیکی یک بار مصــرف بــه طبیعــت ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬ســال اســت امــا‬ ‫ایــن زمــان بــرای ظــروف یک بار مصــرف گیاهــی کــه از نشاســته ذرت اصالح شــده‬ ‫تهیــه شــده؛ پنــج تــا ش ـش ماه بــدون هیــچ اســیب زیست محیطی ســت»‪ .‬اکبرپــور‬ ‫با اشــاره به اینکه ظــروف قابــل بازیافــت از پلیمرهــای زیســت تخریب پذیر بــر دو‬ ‫پایــه طبیعــی و ســنتزی تولیــد می شــوند‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬پلیمرهــای بر پایــه مــواد‬ ‫طبیعــی بر اســاس پلیمرهــای بــا منشــاء حیوانــی یــا گیاهــی هســتند‪ .‬عمده تریــن و‬ ‫شــاخص ترین مــواد اولیــه طبیعــی کــه بــرای تولیــد پلیمرهــای زیســت تخریب پذیر‬ ‫مورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ ،‬پلی ســاکاریدها و به ویــژه انــواع نشاســته ها هســتند‪.‬‬ ‫نشاســته نیــز از گنــدم‪ ،‬ذرت‪ ،‬ســیب زمینی‪ ،‬برنــج و‪ ...‬قابــل حصــول اســت»‪ .‬به گفتــه‬ ‫ایــن کارشــناس محیــط زیســت؛ بــرای اســتفاده از پلیمرهــای زیس ـت تخریب پذیر در‬ ‫صنعــت بســته بندی کــه نیــاز بــه مــواد مقــاوم بــه محیط هــای ابــی دارد‪ ،‬بایــد ماهیــت‬ ‫ایــن ترکیبــات از اب دوســت (هیدروفیــل) بــه اب گریــز (هیدرو فــوب) تغییــر پیــدا کند؛‬ ‫همچنیــن ظــروف تهیه شــده از ایــن پلیمرهــا در صــورت مدفون شــدن در خــاک‪ ،‬تحــت‬ ‫پنــج عامــل شــامل میکرو ارگانیسـم های خــاک‪ ،‬دمــا‪ ،‬رطوبــت‪ ،‬اکســیژن و فشــار خاک‬ ‫حداکثــر در مــدت شــش ماه تجزیــه شــده و می پوســند‪ .‬ایــن کارشــناس پســماند‬ ‫با بیان اینکــه امــار دقیقــی از میــزان مصــرف پالســتیک در کشــور وجــود نــدارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بر اســاس براوردهــای صورت گرفتــه؛ همه ســاله بی ـش از ‪١٠٠‬میلیون تــن پالســتیک‬ ‫در دنیــا تولیــد می شــود کــه علــت ان توســعه صنایــع پتروشــیمی‪ ،‬نفــت و تغییــر‬ ‫در الگوهــای مصــرف بشــر اســت‪ .‬کشــور ایــران نیــز ســالیانه مقادیــر زیــادی لــوازم‬ ‫پالســتیکی تولیــد می کنــد کــه به دلیــل داشــتن منابــع نفتــی و تولیــدات پتروشــیمی‬ ‫فــراوان اســت»‪ .‬اکبرپــور با تاکید بر اینکــه کشــور مــا یکــی از عمــده تولیدکننــدگان‬ ‫مــواد پالســتیکی به شــمار مــی رود‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬مهم تریــن دلیلــی کــه ســبب‬ ‫اســتفاده زیــاد از کیســه های پالســتیکی شــده قیمــت ناچیــز انهــا در مقایســه با‬ ‫کیســه های پارچــه ای و کاغذی ســت‪ .‬پالســتیک ها‪ ،‬ظــروف و انــواع دیگــر مــواد‬ ‫ط زیســتی‪ ،‬مشــکالت بهداشــتی و‬ ‫پلیمــری دور ریخته شــده جــدا از مشــکالت محی ـ ‬ ‫اجتماعــی ایجــاد کــرده و عــوارض اقتصــادی فراوانــی نیــز به همــراه دارد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«بر اســاس تخمین هــای موجــود؛ میــزان مصــرف پالســتیک های تولیــدی در کشــور‬ ‫به صــورت روزانــه ‪ ۵۰۰‬تــن و ســاالنه بیـش از ‪ ۱۸۵‬هزار تــن اســت‪ .‬بر اســاس براوردهــای‬ ‫صورت گرفتــه؛ هــر تهرانــی روزانــه به طور متوســط ســه پالســتیک وارد چرخــه محیــط‬ ‫زیســت می کنــد کــه امــروزه به عنــوان یکــی از مشــکالت زیســت محیطی ایــن‬ ‫کالن شــهر به شــمار م ـی رود‪ .‬باال بــودن ســرانه مصــرف روزانــه ظــروف پالســتیکی در‬ ‫ایــران نیــز باعــث شــده کــه نــام کشــورمان در بیــن ‪ ۱۰‬کشــور نخســت پر مصــرف‬ ‫ظــروف یک بار مصــرف پالســتیکی مشــاهده شــود»‪ .‬ایــن کارشــناس با بیان اینکــه‬ ‫در حال حاضــر با توجه به اینکــه تفکیــک از مبــدا پســماندها صــورت نمی پذیــرد‪،‬‬ ‫پســماندهای پالســتیکی به صــورت مخلــوط بــا ســایر پســماندهای عــادی جمـع اوری‬ ‫و بــه ســایت پــردازش و دفــع پســماندهای اراد کــوه منتقــل می شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«بخشــی از ایــن پســماندها از طریــق روان اب هــای ســطحی شــهر تهــران بــه جنــوب‬ ‫شــهر منتقــل و به همــراه فاضــاب بــه مصــرف ابیــاری اراضــی کشــاورزی در جنــوب‬ ‫تهــران می رســد و بخشــی نیــز توســط دوره گردهــا جمـع اوری و بــه مراکــز غیر مجــاز‬ ‫بازیافــت پســماندهای پالســتیکی تحویــل داده می شــود‪ .‬بخش عمــده ای نیز در ســایت‬ ‫ارادکــوه توســط پیمانــکاران تفکیــک در مقصد جداســازی و بــه مراکز بازیافــت فروخته‬ ‫می شــود»‪ .‬اکبرپــور افــزود‪« :‬حــدود ‪ ۲۰۰‬تــن از این پســماندها کــه عمدت ـاً کیس ـه های‬ ‫پالســتیکی و دارای ارزش حرارتــی مناســب هســتند‪ ،‬وارد ریچکت ســوز (زباله ســوز)‬ ‫مســتقر در ســایت ارادکــوه شــده و بــرق از ان اســتحصال می شــود و مابقــی نیــز‬ ‫دفــن می شــود»‪ .‬وی در پایــان با تاکید بر اینکــه بــرای کاهــش مصــرف پالســتیک در‬ ‫کشــور هماننــد ســایر کشــورها می تــوان بــا وضــع قوانیــن ممنوعیــت مصــرف‪ ،‬اتخــاذ‬ ‫سیاســت های تشــویقی و تنبیهــی نظیــر معافیت هــای مالیاتــی و وضــع عــوارض‬ ‫و جرایــم اســتفاده کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬در کنــار ایــن عوامــل راهکارهــای اســتراتژی تولیــد‬ ‫پالســتیک های زیســت تخریب پذیر و جایگزینــی انهــا بــا پالســتیک های مرســوم‬ ‫و حمایــت از تولیدکننــدگان ایــن کاالهــا می توانــد راهگشــا باشــد‪ .‬البتــه امــوزش‪،‬‬ ‫اطالع رســانی و تنویــر افــکار عمومــی بــرای تغییــر الگــوی مصــرف و کاهش اســتفاده از‬ ‫ظــروف یک بار مصــرف و کیس ـه های پالســتیکی و اســتفاده از جایگزین هــای مناســب‬ ‫یکــی از راهکارهــای اساسی ســت»‪.‬‬ ‫‪94.37‬قطعه‬ ‫اب بسته بندی شده‬ ‫‪32.27‬قطعه‬ ‫نوشیدنی های بسته بندی ‬ ‫‪32.27‬قطعه‬ ‫هوا‬ ‫‪9.80‬قطعه‬ ‫میکروپالسـتیک ها اشـیائی فوق العـاده کوچـک هسـتند کـه در نزدیکـی سـطح بسـتر یا‬ ‫بـر روی سـاحل دریاهـا و اقیانوس هـا وجـود دارند‪ .‬انهـا اجزایی پالسـتیکی با قطـر کمتر از‬ ‫پنج میلی متـر شـناخته می شـوند‪ .‬مطالعـات صورت گرفتـه در دهه ‪ ۱۹۷۰‬شـروع به بررسـی‬ ‫سـطح میکروپالسـتیک ها در اقیانوس هـا کردنـد و دریافتنـد کـه سـطح باالیـی از انهـا در‬ ‫نتُن ضایعات پالسـتیکی بـه اقیانوس‬ ‫اقیانوس هـا و سـواحل وجـود دارد‪ .‬امروزه هشـت میلیو ‬ ‫وارد می شـود‪ ۲۵۰ .‬هزا رتُـن از ایـن پالسـتیک ها در حالِ حاضـر در دریـا شـناور اسـت؛‬ ‫در حالی کـه بقیـه ان احتمـاالً ته نشـین و شسته شـدن از سـاحل هسـتند‪.‬‬ ‫‪4.24‬قطعه‬ ‫اب شرب خانگی‬ ‫غذاهای دریایی‬ ‫‪0.44‬قطعه‬ ‫قند‬ ‫‪0.11‬قطعه‬ ‫نمک‬ ‫‪0.10‬قطعه‬ ‫عسل‬ صفحه 5 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر اموزش وپرورش خبر داد؛‬ ‫استخدام ‪ ٢٥‬هزار معلم و تعیین تکلیف حق التدریس ها‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش بابیان اینکــه اگــر منصفانــه قضــاوت کنیــم‪ ،‬در جای جــای محتــوای‬ ‫کتاب هــای درســی‪ ،‬بــه زنــان توجــه شــده‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬تمــام توجــه مــا معطــوف به این اس ـت که‬ ‫بانــوان را در محتــوا و تدریــس مطالــب اموزشــی بــا احتــرام کامــل موردتوجه قــرار دهیــم»‪ .‬به گزارش‬ ‫پانــا؛ محســن حاجی میرزایــی از اســتخدام و تبدیــل وضعیــت ‪٢٥‬هزارنفــر در اموزش وپــرورش خبــر‬ ‫داد و افــزود‪« :‬این میــزان‪ ،‬تعــداد ردیفی ســت کــه امســال بــه اموزش وپــرورش اختصــاص داده‬ ‫شــده اســت‪ .‬تاکنــون در اجــرای قانــون کوتاهــی نکردیــم و بخشــی از افــراد هــم پیش بینــی شــده بــود کــه اگــر در‬ ‫ازمــون مــردود شــوند‪ ،‬قطــع همــکاری داشــته باشــیم کــه درحال رایزنــی بــرای رفــع ایــن مشــکل هســتیم»‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫باید مراقب قاچاق دارو باشیم‬ ‫رئیس جمهــوری با بیان اینکــه بایــد روی قاچــاق دارو مراقبــت بیشــتری داشــته باشــیم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«خبرهایــی رســیده کــه برخــی قاچاقچی هــا داروهــا را قاچــاق می کننــد و در کشــورهای‬ ‫همســایه بــرای ســودجویی می فروشــند»‪ .‬روحانــی با اشــاره به مســئله قاچــاق کاال ادامــه داد‪:‬‬ ‫«متاســفانه در کشــور مــا قاچــاق کاال وجــود دارد‪ .‬البتــه در میــزان ایــن قاچــاق اختــاف نظــر‬ ‫وجــود دارد‪ .‬همــه مــا مســئول هســتیم در برابــر قاچــاق کاال ایســتادگی کنیــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اگر‬ ‫قــرار باشــد دارویــی صــادر شــود‪ ،‬به صــورت رســمی ایــن اقــدام صــورت می گیــرد نــه اینکــه قاچاقچی هــا بخواهنــد‬ ‫دســت بــه ایــن کار بزننــد‪ .‬بنابرایــن ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بایــد توجــه بیشــتری داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫هــم بــا او دراین بــاره صحبــت داشــتم‪ .‬ایــن طــرح کمــاکان جــزو‬ ‫طرح هــای مهــم دولــت محســوب می شــود و دولــت ان را دنبــال‬ ‫می کنــد»‪ .‬ســخنگوی دولــت عنــوان کــرد‪« :‬معتقــد هســتیم‬ ‫کــه اجــرای ایــن طــرح در شــرایط فعلــی چنــد خاصیــت دارد؛‬ ‫هــم مردمی کــه پــول و دارایی هــای انــدک دارنــد می تواننــد‬ ‫صاحــب ســرمایه شــوند؛ ســرمایه ای کــه قطع ـاً تضمینــی هــم‬ ‫در پــس ان وجــود دارد و بــا شــرایطی کــه مــا تبییــن کــرده‬ ‫بودیــم»‪ .‬او گفــت‪« :‬ایــن طــرح‪ ،‬نقدینگــی را کاهــش می دهــد‬ ‫و این موضــوع‪ ،‬تــورم را کمتــر و امــکان ســرمایه گذاری جدیــد‬ ‫را فراهــم می کنــد‪ .‬مــا به ســراغ پول هــای پرقــدرت نرفتیــم و‬ ‫بنــای مــا هــم این اســت که قطعــاً از تــورم جلوگیــری کنیــم؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در دســتورکار دولــت قــرار دارد و امیدواریــم پیرامــون‬ ‫ایــن طــرح تفاهــم صــورت گیــرد‪ .‬انچــه می دانــم؛ اشــکاالت‬ ‫جزئــی اصــل طــرح بــوده؛ امــا کلیــت طــرح موردنظــر ســران قوا‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬ربیعــی گفــت‪« :‬منتظریــم ســران ســه قــوه ایــن‬ ‫طــرح را تائیــد کننــد و بیــرون بیایــد‪ ،‬نقطه نظراتــی داشــتند کــه‬ ‫به هرحــال موردبحــث اســت؛ ولــی دولــت ایــن طــرح را مفیــد‬ ‫می دانــد و دنبــال خواهــد کــرد و کمــاکان هــم در دســتورکار‬ ‫دولــت قــرار دارد کــه معــاون اول رئیس جمهــوری هــم بعــدا ً بــر‬ ‫همیــن جملــه تاکیــد و اصــرار کــرد»‪ .‬او بااشــاره به شــرایط امــروز‬ ‫کشــور؛ ازجملــه شــرایط بین المللــی‪ ،‬منطقــه ای و اجتماعــی‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬امــروز نمی توانیــد فــارغ از ایــن شــرایط‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫را تحلیــل کنیــد‪ .‬امــروز علــت همــه مســائل از درون اقتصــاد‬ ‫نیســت؛ بنابرایــن‪ ،‬راه حل هایــی کــه شــما می اوریــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت راه حل هایــی نباشــد کــه در شــرایط عــادی بتــوان‬ ‫تصمیم گیــری کــرد؛ بنابرایــن‪ ،‬راه حــل در شــرایط فعلــی پرفایده‬ ‫اســت کــه می توانــد بــرای ســرمایه گذاری جدیــد تامیــن منابع و‬ ‫هــم نقدینگــی را جمــع کند»‪ .‬ســخنگوی دولــت گفــت‪« :‬دیده ام‬ ‫کــه برخــی از دوســتان از یــک بُعــد بــه قضیــه نــگاه می کننــد؛‬ ‫انــگار در شــرایطی هســتیم کــه همه چیــز به حالــت خــود‬ ‫اســت و می خواهنــد دراین شــرایط تصمیمــی را نقــد کننــد‪.‬‬ ‫در شــرایط فعلــی‪ ،‬اقتصــاد کشــور مــا تابعــی از مســائل دیگــر‬ ‫و اتفاقاتی ســت کــه در حــوزه اقتصــاد می افتــد و مــا ناچاریــم‬ ‫به ســمت ثبــات اقتصــادی برویــم‪ .‬مــا ایــن جنــس تصمیمــات را‬ ‫مفیــد می دانیــم»‪ .‬ربیعــی دربــاره علــل عدم اســترداد مطالبــات‬ ‫مالــی ایــران ازســوی برخــی کشــورهای گفــت‪« :‬انچــه بیــان‬ ‫شــد؛ یــک واقعیــت در جهــان امــروز اســت‪ .‬امریــکا فشــار را بــر‬ ‫ایــران وارد کــرده و برای اینکــه حلقــه را بــر مــا تنــگ کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫مجامــع بین المللــی‪ ،‬نهادهــای مردمــی و مجامــع ورزشــی هــم‬ ‫فشــار م ـی اورد و ایــن سلســله فشــارها را بــه روح و روان مــردم‬ ‫ایــران وارد می کنــد و خیلــی هــم وقیــح دروغ پــردازی می کنــد‬ ‫کــه مــا بــه مــردم ایــران کاری نداریــم»‪ .‬ســخنگوی دولــت اظهار‬ ‫داشــت‪« :‬مــا منابــع ارزی خوبــی در ســایر کشــورها داریــم کــه‬ ‫می توانــد مســائل ارزی مــا را حل وفصــل کنــد‪ .‬مــا توقــع داریــم‬ ‫کشــورها مقابــل زیاده خواهــی امریــکا مقاومــت کننــد‪ .‬ای ـن کا ِر‬ ‫امریــکا نوعــی خفت گیــری و خــاف مقــررات بین المللی ســت»‪.‬‬ ‫او گفــت‪« :‬مطابــق قطع نامه هــای ســازمان ملــل متحــد؛ هیــچ‬ ‫مانعــی بــرای کشــورها بــرای کار بــا ایــران وجــود نــدارد و ایــن‬ ‫فقــط تنبیــه امریکاســت‪ .‬ایــران به شــیوه های مختلــف ماننــد‬ ‫کار و بانــک مشــترک و کارهــای ماننــد تهاتــر انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫تــاب اوری کشــورها ممکــن اســت مقابــل زور امریــکا متفــاوت‬ ‫باشــد»‪ .‬ســخنگوی دولــت باتاکیدبراینکــه تــاش می کنیــم‬ ‫بتوانیــم مســائل ارزی خــود بــا کشــورها را حــل کنیــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«دربــاره ســوییفت جدیــد بحــث شــد و امیدواریم بــا راهکارهایی‬ ‫بــه نتیجــه برســیم»‪ .‬او دربــاره خبــر اتصــال شــبکه بــرق ایــران‪،‬‬ ‫روســیه و جمهــوری اذربایجــان و مزایــای ان بــرای ایــران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایــن طــرح درحال مطالعــه اســت؛ عنــوان شــرکت را نمی دانــم؛‬ ‫امــا ایــن طــرح در چندمــاه اینــده بــه نتیجــه می رســد»‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪« :‬سیســتم یکپارچه شــدن بــرق ایــران و روســیه و ظرفیــت‬ ‫روســیه کــه حــدود سـه برابر بــرق ایــران اســت‪ ،‬نوعــی تجــارت‬ ‫بین المللــی بــرق اســت و هــم بــه پایــداری شــبکه بــرق کمــک‬ ‫می کنــد و در فصــول مختلــف‪ ،‬گاهــی بــرق اضافــه داریــم‬ ‫و می توانــد بــه مــا کمــک کنــد‪ .‬خوشــحالیم کــه مقــدار‬ ‫بــرق تولیــدی مــا چشــمگیر بــوده و صــادرات بــرق داریــم‪ .‬تــا‬ ‫چندســال پیش ایــن ناممکــن بــود»‪ .‬ربیعــی دربــاره برنامــه دولت‬ ‫در ســال پایانــی و اینکــه دولــت منتظــر اتفاقــات بیرونی ســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬اگــر اتفــاق بیرونــی را به منزلــه انتظــاری بــرای رابطــه‬ ‫یــا مســائلی ازاین قبیــل می دانیــد‪ ،‬به صراحــت اعــام می کنــم‬ ‫دولــت به هیچ وجــه چنیــن بنایــی نــدارد و منتظــر چنیــن‬ ‫اتفاقاتــی نیســت‪ .‬برعکــس؛ دولــت بــا هزارجان کنــدن و تحمــل‬ ‫زحمــت بســیار به دنبــال حفــظ ثبــات و افزایــش مقاومــت در‬ ‫داخــل اســت‪ .‬برخــی جاهــا‪ ،‬تحلیل هایــی را شــنیده ام کــه کامـ ًا‬ ‫نادرســت اســت و به حــق نیســت‪ .‬ما بــا واقعیتی همچــون تحریم‬ ‫روب ـه رو هســتیم‪ .‬متاســفم گاهــی متن هایــی ‪۱۵-۱۰‬صفح ـه ای‬ ‫دربــاره اقتصــاد ایــران می خوانــم یــا ســخنرانی هایی را درمــورد‬ ‫وضعیــت اقتصــادی ایــران گــوش می دهــم کــه حتــی یــک‬ ‫جملــه بــه مســئله تحریــم اشــاره نمی کننــد؛ گویــی تحریمــی‬ ‫وجــود نــدارد و ایــن یعنــی واقعیت هــای امــروز ایــران‪ .‬تحریم هــا‬ ‫یــا پنهان کــردن تحریم هــا در نقــد و بررســی اقتصــاد امــروز‬ ‫ایــران؛ یعنــی جنایت هــای امریــکا را ندیــدن»‪.‬‬ ‫فلســفه‪ ،‬راهبــرد و مهارت هــای شــگفت اوری را در خــود‬ ‫دارنــد‪ .‬خوانــدن کتابــی واقعـاً خــوب را تصور کنید یا تماشــای‬ ‫فیلمــی فوق العــاده یــا رویــدادی ورزشــی را؛ حــاال امــکان دارید‬ ‫ان را دسـت کاری کنیــد‪ ،‬در ان مســابقه بدهیــد و بــا ان تعامل‬ ‫مــدرن چنین چیزی ســت‪ .‬پســرها‬ ‫کنیــد‪ .‬بــازی ویدئویــی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫همین طــور بــه مــن بیشــتر و بیشــتر یــاد دادنــد؛ مث ـ ً‬ ‫ا بــه‬ ‫مــن گفتنــد کــه وقتــی ناگهــان بــازی را قطــع می کنــم‪،‬‬ ‫تعلیــق می شــوند و گفتنــد‪« :‬مامــان‪ ،‬مــا مســئولیت داریــم و‬ ‫تــو مــدام می گویــی بــازی را متوقــف کنیــم‪ .‬نمی شــود یــک‬ ‫بــازی انالیــن را متوقــف کــرد‪ .‬مامــان‪ ،‬جــدی‪ ،‬نمی شــود‬ ‫بــازی را متوقــف کــرد»‪ .‬بعــد گفتنــد‪« :‬تــو حقیقتـاً دلمــان را‬ ‫می شــکنی وقتــی می گویــی منــزوی یــا بازنــده هســتیم‪ .‬مــا‬ ‫بــا دوســتانمان در یــک بــازی چندبازیکنــی داریــم به صــورت‬ ‫زنــده بــازی می کنیــم و درحقیقــت‪ ،‬داریــم بــا دوســتان جدید‬ ‫و تــازه ای نیــز اشــنا می شــویم»‪ .‬ان روز بــود کــه اصـ ً‬ ‫ا بــه یک‬ ‫خوداگاهــی تکان دهنــده رســیدم‪ .‬مــن کــه در اشــپزخانه‬ ‫مشــغول پخــت شــام هســتم‪ ،‬خیلــی از پســرهایم تنهاتــرم‬ ‫کــه دارنــد در طبقــه بــاال بــازی می کننــد‪ .‬این طــور بــود کــه‬ ‫بچه هایــم را به عنــوان گیمــر پذیرفتــم و ایــن چیزی ســت‬ ‫کــه ازان روزتاکنــون دارم فریــاد می زنــم‪« :‬وقــت شــام نزدیکــه؛‬ ‫کجــای بــازی هســتید؟» وقتــی می فهمــم‪ ،‬زمان بنــدی‬ ‫می کنــم و ان وقــت دورهــم و بــا ارامــش خانوادگــی‪ ،‬شــام‬ ‫می خوریــم؛ همان چیزی کــه از اول دنبالــش بــودم‪ .‬یک بــار‬ ‫پســر بزرگــم؛ «کانــر» کنــارم امــد و گفــت‪« :‬مامــان‪ ،‬گــوش‬ ‫کــن چــه می گویــم؛ چــه کار بکنــم کــه امــروز از ‪ ۳‬عصــر‬ ‫به بعــد کاری بــه کارم نداشــته باشــی؟» فهمیــدم کــه‬ ‫می توانــم از ایــن درخواســت به نفــع خــود اســتفاده کنــم‪.‬‬ ‫به همین خاطــر‪ ،‬یــک فهرســت بلندبــاال تهیــه کــردم‪ :‬تکالیــف‬ ‫مدرس ـه ات را انجــام بــده و وقــت نهــار بــا مادربزرگــت گــرم‬ ‫بگیــر (بــه صورتــش نــگاه کــن و لبخنــد بــزن و ‪)...‬؛ حتــی‬ ‫جمع کــردن علف هــای باغچــه را هــم بــه فهرســتم اضافــه‬ ‫کــردم‪ .‬همــه را انجــام داد‪ .‬گفــت‪« :‬مامــان‪ ،‬عالیــه‪ .‬امــروز عصــر‬ ‫تنهــا کاری کــه دوســت داشــتم بکنــم این بودکــه امتیــازم را‬ ‫بــاال ببــرم»‪ .‬بــازی ویدئویــی‪ ،‬ســطح ها و لیگ هــا و جوایــز‬ ‫مختلفــی دارد و فهمیــدم اگــر بــرای او مهم اســت‪ ،‬حتمـاً باید‬ ‫بــرای مــن هــم مهــم باشــد‪ .‬ایــن دقیقـاً همان چیزی سـت که‬ ‫دکتــر «کریــس هســکل»؛ اســتادیار بالینــی و مربــی ورزش‬ ‫الکترونیــک از دانشــگاه ایالتــی «بویــس» دربــاره اســتاد‪-‬‬ ‫قهرمان هــای ورزش الکترونیــک خــود می گویــد‪ .‬او دنبــال‬ ‫گیمرهایی ســت کــه اهدافــی دارنــد و مصمــم هســتند‬ ‫هماهنگی سه قوه در حل مشکالت تاثیرگذار است‬ ‫ســخنگوی دولــت در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گفــت‪:‬‬ ‫«هماهنگــی ســه قــوه می توانــد در حــل مشــکالت تاثیرگــذار‬ ‫باشــد‪ .‬کرونــا مشــکالت زیــادی بــرای دنیــا ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــران تنهــا کشوری ســت کــه هــم بــا موضــوع تحریــم و هــم‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا روبه روســت‪ .‬تعــدادی از مســائل مهــم‬ ‫نیــاز بــه تصمیماتــی دارد کــه همــه ایــن تصمیمــات دراختیــار‬ ‫قــوه مجریــه و دولــت نیســت؛ اختیــار کامــل دولــت درخصــوص‬ ‫برخــی از تصمیمــات در شــرایط بحرانــی کــم اســت؛ پــس بــودن‬ ‫دو قــوه کنــار دولــت و تفاهــم در تصمیمــات؛ هــم بــه کوتاه کردن‬ ‫فراینــد تصمیم گیری هــا کمــک می کنــد‪ ،‬هــم بــه همــکاری در‬ ‫اجــرا منجــر می شــود‪ .‬ایــن همکاری هــا در شــرایط فعلــی‪ ،‬از‬ ‫ضروریــات اجتناب ناپذیــر ایـن دوره تاریخی ســت کــه ملــت ایران‬ ‫ان را تجربــه می کننــد»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛‬ ‫علــی ربیعــی دربــاره نشســت ســران قــوا گفــت‪« :‬دراین جلســه‬ ‫مباحــث مختلفــی را ســران ســه قــوه مطــرح کردنــد؛ مهم تریــن‬ ‫موضــوع نیــز چگونگــی افزایــش ســرمایه گذاری بــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫امنیــت ســرمایه گذاری ها و مشــکالت ســرمایه گذاری در‬ ‫کشــور موردبحــث قــرار گرفــت‪ .‬بخــش دیگــر جلســه بــه بحــث‬ ‫گســترش صــادرات بــا همســایگان و منطقــه اختصــاص یافــت و‬ ‫برگشــت ســریع ارز بــه چــرخ تولیــد موردبحــث قــرار گرفــت و‬ ‫همکاری هــای قــوه ای در ان پیش بینــی شــد»‪ .‬علــی ربیعــی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬مســائل بــازار ارز و بــورس و سیاســت های‬ ‫کاهــش نقدینگــی و کاســتن تــورم و طرح هــا و پیشــنهادهایی‬ ‫کــه نیــاز بــه همــکاری ســه قــوه دارد‪ ،‬دراین جلســه بحــث‬ ‫شــد‪ .‬همچنیــن دربــاره چگونگــی هماهنگــی اجرایــی تقنینــی‬ ‫و نظارتــی و قضایــی در مــوارد مختلــف و ســازوکارهایی کــه‬ ‫به ســرعت بتواننــد ایــن هماهنگی هــا را شــکل دهنــد‪ ،‬مباحثــی‬ ‫مطــرح شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬یکــی از بحث هــای جلســه‪ ،‬مســائل‬ ‫منطقــه بــود‪ .‬دربــاره حساســیت هایی امــروز منطقــه مــا‬ ‫باتوجه بــه حضــور ایــاالت متحــده در منطقــه و توطئه هایــی‬ ‫کــه رژیــم صهیونیســتی در منطقــه بحث شــد‪ .‬در پایان جلســه‪،‬‬ ‫ســران قــوا اصــرار داشــتند کــه تعامــل بیشــتر را حتمـاً به عنــوان‬ ‫ســازوکار درنظــر بگیرنــد و تاکیــد شــد که بــرای عبور از شــرایط‬ ‫ســخت امــروز و بــرای بهبــود زندگــی مــردم‪ ،‬چگونــه هماهنگــی‬ ‫بیشــتری صــورت بگیــرد»‪ .‬او گفــت‪« :‬این موضــوع را به فال نیــک‬ ‫می گیریــم‪ .‬معتقدیــم عبــور موفــق از شــرایط دشــوار فعلــی‪،‬‬ ‫نیازمنــد هماهنگــی قــوا بــا جامعــه و اعتماد بیشــتر بــه همدیگر‬ ‫ایا بازی رایانه ای‬ ‫اتالف وقت است؟‬ ‫نجمه رمضانی‬ ‫معمــوالً والدیــن وقتــی می بیننــد بچه شــان غــرق خوانــدن‬ ‫یــک رمــان شــده یــا بــا دوســتانش مشــغول بازی ســت‪،‬‬ ‫خوشــحال می شــوند؛ امــا به محض اینکــه ببیننــد‬ ‫فرزندشــان مشــغول بــازی رایان ـه ای شــده‪ ،‬احســاس خطــر‬ ‫می کننــد! خیلی هــا فــرض می گیرنــد بازی هــای رایانــه ای‬ ‫جــز ضعیف شــدن چشــم‪ ،‬اتــاف وقــت و اعصاب خــردی‬ ‫و بداخالقــی چیــزی به بــار نمــی اورد؛ امــا اگــر ایــن‬ ‫پیش فرض هــای منفــی را کنــار بگذاریــم‪ ،‬خواهیــم دیــد کــه‬ ‫ایــن بازی هــا بــرای بچه هــای امــروزی فایده هــای بســیار‬ ‫دارد؛ از تعامــل و دوســت یابی گرفتــه تــا اموختــن فعالیــت‬ ‫گروهــی و هنــر حــل مســئله‪ .‬یک شــب‪ ،‬پســرهایم را صــدا‬ ‫کــردم کــه بیاینــد تــا شــام بخوریــم؛ امــا هیــچ پاســخی نیامد‪.‬‬ ‫باعصبانیــت رفتــم تــوی اتاقشــان و دکمــه خامــوش کنســول‬ ‫بــازی را زدم‪ .‬انــگار دنیــا بــه اخــر رســید‪ .‬صفحــه کــه ســیاه‬ ‫اســت‪ .‬امیدواریــم عنایــت خداونــد از ایــن شــرایط ســخت عبــور‬ ‫کنیــم‪ .‬هــر ســه قــوه بــه شــرایط ســخت واقــف هســتند»‪ .‬او‬ ‫باتاکیدبراینکــه افــراد درمعرض خطــر بیمــاری در اولویــت اعطای‬ ‫واکســن انفلوانــزا خواهنــد بــود‪ ،‬افــزود‪« :‬در جلســه اخیــر ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه کرونــا‪ ،‬برنامــه خریــد و توزیــع عادالنه واکسـن های‬ ‫موردنیــاز جامعــه و بودجــه و توزیــع عادالنــه ان موردبحــث قــرار‬ ‫گرفــت؛ ســازمان برنامه وبودجــه مکلــف بــه تامیــن بودجــه شــد‬ ‫و وزارت بهداشــت و درمــان نیــز برنامه ریــزی توزیــع عادالنــه‬ ‫واکســن را پیگیــری می کنــد»‪ .‬او تصریــح کــرد‪« :‬در ســال‬ ‫گذشــته حــدود یک میلیــون و ‪۸۰۰‬هزارواحــد( ُدز) واکســن‬ ‫انفلوانــزا مصــرف شــده بــود؛ امــا بــرای امســال بــرای تامیــن‬ ‫نه میلیــو ن ُدز اقــدام و پیش بینــی شــده و بــا تامیــن منابــع مالــی‬ ‫باتوجه بــه احتمــاالت درخواســت های بیشــتر‪۱۶ ،‬میلیــو ن ُدز‬ ‫پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬او تصریــح کــرد‪« :‬اولویــت واکســن‬ ‫بــا گروه هــای درمعرض خطــر ماننــد افــرادی باالی‪۶۵‬ســال‪،‬‬ ‫زنــان بــاردار و مبتالیــان بــه بیماری هــای زمینــه ای و نقــص‬ ‫ایمنی ســت»‪ .‬ربیعــی دربــاره از دســتورکار خارج شــدن‬ ‫طــرح فــروش اوراق ســلف نفتــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬به تازگــی‪،‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری دراین زمینــه صحبــت کــرد‪ .‬مــن‬ ‫شــد‪ ،‬پســرها از خشــم و غیــظ می خواســتند مــن را بخورنــد‪.‬‬ ‫ان هــا را ســر شــام اوردم‪ .‬واکنشــم بــه رفتارشــان معمــوالً ایــن‬ ‫اســت‪« :‬داریــد عمرتــان را بــا ایــن بازی هــا تلــف می کنیــد!»‬ ‫امــا ان شــب تصمیــم گرفتم به جــای غــرزدن‪ ،‬کمی از کارشــان‬ ‫ســردربیاورم؛ پرســیدم‪« :‬چــرا ایــن بــازی این قــدر بــرای شــما‬ ‫مهــم اســت؟» خوشــحالم کــه چنیــن ســوالی کــردم‪ .‬پســرانم‬ ‫تعجــب کردنــد و پرســیدند‪« :‬مامــان‪ ،‬واقعـاً دلــت می خواهــد‬ ‫بدانــی؟» گفتــم‪« :‬بلــه!» گفتنــد‪« :‬مامــان؛ هرکســی را کــه‬ ‫می شناســیم‪ ،‬بــازی می کنــد»‪ .‬شــلوغش نمی کردنــد‪ .‬طبــق‬ ‫امــار انجمــن ســرگرمی های نرم افــزاری؛ ‪۲.۵‬میلیاردنفــر در‬ ‫جهــان گیمــر هســتند؛ یعنــی تقریبـاً یک ســوم کل بشــریت!‬ ‫پســرهایم کمــک کردنــد با جهانی اشــنا شــوم که پیـش ازان‪،‬‬ ‫چیــزی دربــاره اش نمی دانســتم؛ چــه برســد بــه اینکــه بدانــم‬ ‫در ان جهــان چطــور بچه هایــم را تربیــت کنــم‪ .‬امــروزه دیگــر‬ ‫بــازی ویدئویــی‪ ،‬یــک تجربــه تفریحــی‪ ،‬تعاملــی‪ ،‬چندجانبــه‬ ‫و متصــل اســت‪ .‬پُــر اســت از رقابــت‪ ،‬حــل مســئله‪ ،‬معمــا و‬ ‫منطــق‪ .‬چیزهــای خوبی ســت‪ ،‬نــه؟ همچنیــن پُــر اســت از‬ ‫بحث وجــدل‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬تاریــخ‪ ،‬موســیقی‪ ،‬هنــر‪ ،‬گفت وگــو‬ ‫و انتخاب هــای اخالقــی؛ چیزهایی کــه واقعــاً ادم دوســت‬ ‫دارد بچــه اش یــاد بگیــرد‪ .‬به عــاوه؛ بازی هــای ویدئویــی‪،‬‬ صفحه 6 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫رویداد‬ ‫پــول یــک وســیله اســت‪ .‬شــما را هرجا‬ ‫بخواهیــد می بــرد؛ امــا جایگزیــن شــما‬ ‫به عنــوان راننــده نمی شــود‬ ‫این رند؛‬ ‫فیلسوف و نویسنده‬ ‫میترا شکری‬ ‫خریــد امتیــاز گذرنامــه (پاســپورت) بــرای‬ ‫رجیســتر کــردن تلفن همــراه در ماه هــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬رونــق زیــادی داشــته بــه طــوری کــه‬ ‫در برخــی مــوارد بــه پنــج میلیــون تومــان نیــز‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن‬ ‫بــه اول مهرمــاه و بــا اغــاز ممنوعیــت ثبــت‬ ‫تلفن همــراه به صــورت غیر حضــوری‪ ،‬بــازار‬ ‫ایــن سوءاســتفاده تــا مدتــی کســاد خواهد شــد‪.‬‬ ‫قبــل از شــیوع کرونــا اگــر از مرزهــای زمینــی‬ ‫ســفر کــرده باشــید‪ ،‬بــا تعــداد زیــادی از افــراد‬ ‫رو بــه رو می شــدید کــه قصــد داشــتند امتیــاز‬ ‫پاســپورت مســافران را بخرنــد و گوشــی هایی‬ ‫کــه در انبــار مانــده کــه گاه‪ ،‬غیرقانونــی بودنــد‬ ‫را بــا اطالعــات هویتــی انهــا رجیســتر (ثبــت)‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن روال ادامــه داشــت تــا این کــه‬ ‫بســته شــدن مرزهــا و تعطیلــی مســافرت ها بــه‬ ‫علــت شــیوع کرونــا‪ ،‬حق معافیــت پاســپورت ها‬ ‫بــرای رجیســتری را بیــش از هــر زمــان دیگــری‬ ‫افزایــش داد‪ .‬تــا انجــا کــه حاضــر هســتند بــرای‬ ‫ان تــا پنــج میلیــون تومان نیــز پرداخــت کنند‪.‬‬ ‫بــر اســاس براوردهــا‪ ،‬در ‪ ۲‬ســال اخیــر صدهــا‬ ‫هــزار دســتگاه تلفــن همــراه قاچــاق کــه عمدتا‬ ‫موبایل هایــی بــا ارزش بیشــتر از ‪ ۳۰۰‬یــورو‬ ‫بوده انــد بــا سوءاســتفاده از رویــه مســافری وارد‬ ‫کشــور شــده اســت‪ .‬ایــن موضــوع‪ ،‬صدمــات‬ ‫جبــران ناپذیــری را بــا خــروج صدهــا میلیــون‬ ‫دالر بــر بدنــه اقتصــادی کشــور وارد کــرده و‬ ‫بســیاری از خریــداران ایــن دســتگاه ها را بــا‬ ‫مشــکالت عدیــده ای از جملــه عــدم پشــتیبانی‬ ‫مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫جهش ‪ ۱۰‬برابری خرید امتیاز گذرنامه‬ ‫از زمــان اغــاز طــرح رجیســتری و در نظــر‬ ‫گرفتــن شــرایط ویــژه بــرای رجیســتر کــردن‬ ‫تلفن هــای همراهــی کــه بــه صــورت مســافری‬ ‫وارد کشــور می شــد‪ ،‬پاســپورت های مســافران‬ ‫بــرای واردکننــدگان غیرقانونــی از اهمیــت‬ ‫ویــژه ای برخــوردار شــد‪ .‬تــا همیــن شــهریور‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬پاســپورت هــای مســافران بــرای‬ ‫ثبــت گوشــی تلفــن همــراه بــا قیمــت ‪۳۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۴۰۰‬هزار تومــان خریــداری می شــد امــا‬ ‫اکنــون و بــا بــاال رفتــن قیمــت گوشــی های‬ ‫تلفــن همــراه‪ ،‬برخــی از فروشــندگان‬ ‫بــرای رجیســتر کــردن تلفن هــای همــراه‪،‬‬ ‫حاضرنــد پنج میلیون تومــان بابــت هــر‬ ‫استارت اپ های‬ ‫فین تک‬ ‫با بیشترین‬ ‫میزان سرمایه‬ ‫در سال ‪2020‬‬ ‫‪9.7‬میلیارددالر‬ ‫کیف پول دیجیتال‬ ‫پردازشگر پرداخت ‪2.0‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪1.7‬‬ ‫بیمه ‪1.5‬‬ ‫بانکداری ‪1.4‬‬ ‫پرداخت وام برای خرید اقساطی ‪1.3‬‬ ‫امالک و مستغالت ‪1.2‬‬ ‫پرداخت وام برای خرید اقساطی ‪1.2‬‬ ‫گزارشی از دور زدن قانون توسط قاچاقچیان‬ ‫اجاره پنج میلیون تومانی گذرنامه برای رجیستر تلفن همراه‬ ‫پاســپورت پرداخــت کننــد‪ .‬تفــاوت قیمــت‬ ‫تلفن همــراه رجیســتر شــده و نشــده ایفــون‬ ‫«‪ ۱۱‬پــرو مکــس» امــروز در بــازار تقریبــا‬ ‫هشــت میلیون تومان اســت و فــردی کــه بــا‬ ‫اطالعــات هویتــی مســافران اقــدام بــه رجیســتر‬ ‫کــردن گوشــی می کنــد حتــی بــا پرداخــت‬ ‫پنج میلیون تومــان هــم پــول خوبــی بــه جیــب‬ ‫می زنــد‪ .‬البتــه در ایــن بیــن عــده ای هســتند‬ ‫کــه بــا قیمــت پایین تــر اقــدام بــه خریــد حــق‬ ‫امتیــاز پاســپورت می کننــد و ســودی کــه بــه‬ ‫جیب شــان مــی رود خیلــی بیشــتر از تفــاوت‬ ‫رجیســتری بــا پاســپورت مسافری ســت‪.‬‬ ‫سوء استفاده کنندگانبهتکاپوافتادند‬ ‫ایــن تجــارت بــه قــدری پــر ســود شــده اســت‬ ‫کــه امــروز بــا یــک جســتجوی ســاده در‬ ‫اینترنــت می توانیــد کانــال هایــی را پیــدا کنیــد‬ ‫کــه خریــدار امتیــاز پاســپورت هســتند‪.‬‬ ‫بــا اعــام خبــر ممنوعیــت ثبــت غیرحضــوری‬ ‫تلفن همــراه مســافری از ابتــدای مهرمــاه‪،‬‬ ‫افــرادی کــه گوشــی های رجیســتر نشــده را‬ ‫انبــار کرده انــد‪ ،‬بــه تکاپــو افتاده انــد تــا بــه‬ ‫هــر ترتیبــی کــه هســت گوشــی های خــود‬ ‫را از حالــت غیرقانونــی بــه حالــت قانونــی در‬ ‫بیاورنــد‪ .‬پیــام «همراهــان عزیــز فقــط س ـه روز‬ ‫مهلــت فــروش امتیــاز مونــده‪ ،‬اونایــی کــه‬ ‫شــامل می شــوند‪ ،‬مــا ایــن امتیــاز را بــه‬ ‫باالتریــن قیمــت خریداریــم» در کانــال هــای‬ ‫فضــای مجــازی دســت بــه دســت می شــود‪.‬‬ ‫کانال هایــی کــه کاربــران ان چندین هزار نفــر‬ ‫هســتند‪ .‬البتــه بــرای جــوالن دادن در ایــن بــازار‬ ‫مــکاره چنـد روز بیشــتر فرصــت نیســت‪ .‬بــا اغاز‬ ‫مهرمــاه و ممنوعیــت ثبــت غیرحضــوری تلفــن‬ ‫همــراه مســافری‪ ،‬قطعـاً ایــن افــراد بایــد دنبــال‬ ‫راه چــاره دیگــری باشــند‪.‬‬ ‫جایزه بگیران در صف‬ ‫حــاال کــه ســو اســتفاده از ایــن طریــق بــه‬ ‫انتهــای خــط رســیده و بــه علــت بسته شــدن‬ ‫خطــوط هواپیمایــی امــکان ســفر ماننــد‬ ‫گذشــته مهیــا نیســت‪ ،‬ایــن کانال هــا جهــت‬ ‫ترغیــب بــه افــراد اعــام می کننــد اگــر‬ ‫ســطح خــود را در بــازی بــاال ببرنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬اکنــون بســیاری از دانشــکده ها در حــوزه ورزش‬ ‫الکترونیــک بــورس تحصیلــی می دهنــد‪ .‬به عــاوه؛ هــم بخــش نظامــی و هــم دیگــر صنایــع‪،‬‬ ‫از شبیه ســازی هایی از جنــس بازی هــای ویدئویــی در کار خــود بهــره می برنــد‪ .‬کم کــم‬ ‫بــازی ویدئویــی را ماننــد نوعــی ورزش همــراه تمرینــات و ملزومــات دیگــر پذیرفتــم‪ .‬اگــر‬ ‫بچه تــان مشــغول تمریــن فوتبــال یــا وســط بــازی بیس بــال باشــد‪ ،‬می رویــد وســط زمیــن‪،‬‬ ‫ســر مربـی اش داد بزنیــد کــه «بســه دیگــه‪ ،‬بچـه ام بایــد بــرود اشــغال ها را بگــذارد دم در»؟‬ ‫معلــوم اســت کــه نــه‪ .‬تصمیــم گرفتــم تاوقتــی بچه هایــم اول وظایفشــان را انجــام می دهنــد‪،‬‬ ‫بگــذارم بازی شــان را بی وقفــه ادامــه دهنــد‪ .‬بــازی ویدئویــی بــا زبــان مشــترک و پویایــی تیمی‬ ‫خــود‪ ،‬جهــان را گردِهــم م ـی اورد‪ .‬جوان هــا بــه تماشــای بــازی دیگــران می نشــینند‪ .‬مــن‬ ‫همیشــه به خاطــر ای ـن کار‪ ،‬ان هــا را ســرزنش می کــردم؛ امــا حــاال می بینــم کــه همســرم‬ ‫هــم بــه تماشــای بــازی دیگــران می نشــیند؛ او طرفــدار پروپاقــرص تیــم فوتبــال امریکایــی‬ ‫«سان فرانسیســکو فورتی ناینــز» اســت‪ .‬فصــل پیــش‪ ،‬یــک بــازی بــه وقــت اضافــه رســید و‬ ‫چهارونیم ســاعت طــول کشــید‪ .‬ایــا رفتــم بــرای همســرم ســخنرانی کنــم و بگویم کــه «داری‬ ‫مغــزت را خــراب و عمــرت را تلــف می کنــی»؟ نــه؛ گذاشــتم از تماشــای برنامــه ورزشـی اش‬ ‫لــذت ببــرد‪ .‬گیمرهــا معمــوالً بــازی حرفه ای هــا را تماشــا و ســعی می کننــد قلق هــا و نــکات‬ ‫بــازی را از ان هــا بیاموزنــد‪ .‬از وقتــی دربــاره بــازی بــا پســرهایم صحبــت کــردم‪ ،‬توانســتم بــا‬ ‫برخــی گیمرهــای حرف ـه ای مصاحبــه کنــم‪ .‬یکی ازان هــا خاطــره یــک دورهمــی فامیلــی‬ ‫را تعریــف کــرد کــه در ان‪ ،‬همــه از این طــرف و ان طــرف حــرف می زدنــد و چیزهایــی از‬ ‫زندگــی خــود می گفتنــد و ســعی داشــتند بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد‪ .‬نوبــت بــه او‬ ‫کــه می رســد‪ ،‬شــروع می کنــد دربــاره بازی هــای ویدئویــی حــرف می زنــد و از عالقــه اش‬ ‫کســی را بــرای فــروش امتیــاز پاسپورت شــان‬ ‫معرفــی کننــد‪ ،‬بــه ان هــا نیــز ‪ ۲۰۰‬هزار تومــان‬ ‫پرداخــت می شــود‪ .‬در کانــال هایــی کــه ایــن‬ ‫افــراد ســاخته اند پــر اســت از اسکرین شــات‬ ‫مبالغــی کــه جهــت خریــد امتیــاز پاســپورت‬ ‫بــه حســاب افــراد واریــز کرده انــد‪ .‬اســامی‬ ‫افــراد کامــ ً‬ ‫ا مشــخص اســت امــا بــرای ایــن‬ ‫کــه بازارشــان خــراب نشــود‪ ،‬معمــوالً روی مبلغ‬ ‫را خــط کشــیده اند تــا بتواننــد از افــرادی کــه‬ ‫قصــد فــروش امتیــاز پاســپورت خــود را دارنــد‪،‬‬ ‫تخفیــف بگیرنــد‪.‬‬ ‫مسافرانبی خبر‬ ‫از گوشی های رجیستر شده‬ ‫در حــال حاضــر شــکایات زیــادی وجــود دارد‬ ‫از مســافرانی کــه بــدون اطــاع ان هــا و تنهــا‬ ‫بــا سوءاســتفاده از اطالعــات هویتی شــان‪،‬‬ ‫تلفن همــراه بــه نامشــان رجیســتر شــده و‬ ‫ان هــا نمــی داننــد دقیقــا ایــن اتفــاق از چــه‬ ‫طریقــی رخ داده اســت‪.‬‬ ‫تالش برای رفع یک خالء قانونی‬ ‫از دالیــل سوءاســتفاده از گذرنامــه بــرای واردات‬ ‫تلفــن همــراه‪ ،‬وجــود خــاء قانونــی بوده اســت‪.‬‬ ‫طبــق قانــون‪ ،‬مســافران مــی توانســتند کــه تــا‬ ‫ســقف مشــخصی اقــدام بــه وارد کــردن کاالی‬ ‫همــراه خــود کننــد‪ ،‬کــه ایــن موضــوع‪ ،‬باعــث‬ ‫سوءاســتفاده قاچاق چیــان شــد‪ .‬وزیــر ارتباطــات‬ ‫پیــش از ایــن دربــاره اجــاره گذرنامــه بــرای ثبت‬ ‫تلفــن همراه گفتــه بــود‪« :‬قاچاقچیان بــرای دور‬ ‫زدن طــرح رجیســتری بــه ســراغ مســافران‬ ‫و کاروان هــای زیارتــی می رونــد و بــا اجــاره‬ ‫پاســپورت‪ ،‬گوشــی ها را رجیســتر می کننــد»‪.‬‬ ‫محمــد جــواد اذری جهرمــی یــاداور شــده‬ ‫بــود‪« :‬وقتــی ســامانه گمــرک بــه ســامانه ناجــا‬ ‫متصــل شــد یــک حقــوق قانونــی را بــرای افراد‬ ‫قــرار داد کــه بــر اســاس ان تــا ســقف ‪ ۸۰‬دالر‬ ‫در ســال می تواننــد کاالیــی را از کشــوری وارد‬ ‫کننــد و ایــن حــق قانونــی هــر ایرانی ســت»‪.‬‬ ‫وی در خصــوص گوشــی های هوشــمند‬ ‫گفــت‪«:‬وارد کــردن تلفن هــای همراه هوشــمند‬ ‫هــم فرقــی بــا ســایر کاال نمی کنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل نمی توانیــم در ســامانه ثبــت تلفــن‪،‬‬ ‫ایــن حــق قانونــی را از کســی بگیریــم»‪ .‬وزیــر‬ ‫ارتباطــات خاطرنشــان کــرد‪« :‬اکنــون افــرادی‬ ‫هســتند کــه بــا پاســپورت دیگــران گوشــی‬ ‫را وارد کشــور می کننــد و ایــن حــق قانونــی‬ ‫هــر شــهروندی بــوده و خــاف قانــون نیســت»‪.‬‬ ‫اذری جهرمــی افــزود‪« :‬مــا در ســتاد مبــارزه‬ ‫بــا قاچــاق کاال بایــد فرصت هایــی داشــته‬ ‫باشــیم کــه ایــن مشــکل برطــرف شــود»‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد‪« :‬امــروز ایــن‬ ‫موضــوع یــک راهــی بــرای واردات تلفــن همــراه‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــا توجــه بــه مشــکالت رخ داد‪،‬‬ ‫در نهایــت تصمیــم گرفتــه شــد کــه ثبــت غیــر‬ ‫حضــوری تلفن همــراه مســافری از اول مهــر‬ ‫امســال ممنــوع شــود»‪ .‬معــاون فنــی گمــرک‬ ‫ایــران در ایــن بــاره گفــت‪« :‬هــر گونــه ثبــت‬ ‫غیر حضــوری تلفن همــراه مســافری و بعــد از‬ ‫خــروج از گمــرکات اجرایــی (مبــادی ورودی)‬ ‫توســط مســافرین ممنــوع می شــود»‪ .‬مهــرداد‬ ‫جمــال ارونقــی افــزود‪« :‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬اظهــار‬ ‫و ثبــت تلفــن همــراه مســافرین از مهــر مــاه‬ ‫ســال جــاری پــس از احــراز هویــت دقیــق و‬ ‫تشــخیص غیر تجــاری بــودن و طــی تشــریفات‬ ‫گمرکــی در لحظــه ورود بــه کشــور انجــام‬ ‫خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫بــه ان هــا می گویــد‪ .‬یکــی از عمه هایــش بــا بی ادبــی رو بــه جمــع می گویــد‪« :‬چــرا دربــاره‬ ‫چیزهــای واقعــی حــرف نمی زنیــد کــه همــه ادم هــا دوســت دارنــد؟» همــه می زننــد زیــر‬ ‫خنــده و ازان زمــان او بــا هیچ کدامشــان صحبــت نکــرده؛ از ایــن ماجــرا بیــش از ‪١٠‬ســال‬ ‫می گــذرد‪ .‬دوســت دارم کــه بدانــم اگــر ان عمه خانــم به جــای انتقــاد‪ ،‬کمــی کنجــکاوی‬ ‫می کــرد‪ ،‬چــه اتفاقــی می افتــاد؟ حــاال شــاید بــا خــود فکــر کنیــد؛ «خــب‪ ،‬او اصـ ً‬ ‫ا چیــزی‬ ‫دربــاره بدی هــای بــازی ویدئویــی نگفــت!» حــق بــا شماســت‪ .‬درســت اســت؛ دربــاره ارتبــاط‬ ‫انالیــن و مســائلی ازاین دســت نگرانی هایــی وجــود دارد و اتفاقــاً به همین دلیــل اســت کــه‬ ‫واردشــدن در زندگــی فرزنــد گیمرمــان‪ ،‬اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد‪ .‬در خانــه مــا‪ ،‬مــن و‬ ‫پســرها دائــم دربــاره تعــادل و رفتــار انالیــن گفت وگــو می کنیــم‪ .‬حــاال کــه ســال ها گذشــته‪،‬‬ ‫می دانــم پســر کوچکــم هنــوز بــا بــرادرش بــازی می کنــد؛ بااینکــه بیــش از ‪۵۰۰‬کیلومتــر از‬ ‫هــم فاصلــه دارنــد‪ .‬ایــن مــرا دلگــرم می کنــد‪ .‬بــازی‪ ،‬رابطــه ان هــا را حفــظ کــرده اســت‪ .‬روی‬ ‫ســخن مــن فقــط بــا والدیــن نیســت؛ بلکــه بــا پدربــزرگ‪ ،‬مادربــزرگ‪ ،‬عمــه و عمــو‪ ،‬خالــه و‬ ‫دایــی‪ ،‬پدرخوانــده‪ ،‬مادرخوانــده‪ ،‬رفقــای صمیمــی‪ ،‬مدیــران مــدارس و دیگــر افــراد مرتبــط نیز‬ ‫اســت‪ :‬کنجــکاو باشــید‪ .‬مــن راهــکار ســاده ای دارم؛ بــا بچــه گیمــر خــود گفت وگویی را شــروع‬ ‫کنیــد و ایــن ســه ســوال را بپرســید‪:‬‬ ‫ چه بازی هایی می کنی؟‬‫ چرا از این بازی ها بیشتر خوشت می اید؟‬‫ می شود یک وقتی که داری بازی می کنی‪ ،‬من هم تماشا کنم؟‬‫اگــر از بــازی اســتقبال نکنیــم‪ ،‬شــاید ارتباطمــان را بــا افــرادی از دســت بدهیــم کــه بیش ازهمــه‬ ‫دوستشــان داریــم‪ /.‬ترجمان‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک‬ ‫سرمایه بانک های دولتی‬ ‫افزایش یافت‬ ‫ســرمایه بانک هــای دولتــی از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومــان‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬بــه ‪ ۸۲‬هزار میلیارد تومــان در ســال ‪۹۹‬‬ ‫افزایــش یافــت‪ .‬به گــزارش اخباربانــک؛ وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی بــا انتشــار گزارشــی از اقدامــات‬ ‫انجام شــده در بــازه زمانــی شــهریور ماه ‪ ۹۸‬تــا‬ ‫مرداد مــاه ‪ ۹۹‬در حــوزه اصــاح نظــام بانکــداری اعــام‬ ‫کــرد کــه راهکارهــای اصــاح و بهبــود نظــام بانکــی و‬ ‫راهکارهــای حفــظ و اســتمرار ثبــات و ســامت نظــام‬ ‫بانکــی در قالــب برنامه هــای کوتاه مــدت و بلند مــدت‬ ‫تدویــن و در شــهریور ‪ ۹۸‬تقدیــم رئیس جمهــوری شــد‪.‬‬ ‫واگذاری اموال مازاد بانک ها‬ ‫یکــی از اقدامــات مهــم در حــوزه اصــاح نظــام‬ ‫بانکــداری واگــذاری امــوال مــازاد بانک هــا بــوده اســت‬ ‫کــه در این راســتا برنامــه زمان بنــدی امــوال مــازاد‬ ‫بانک هــا تنظیــم و ســامانه اطالعــات امــوال مــازاد‬ ‫بانک هــا راه انــدازی شــد‪ .‬بر این اســاس در ســال ‪۹۸‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومــان امــوال مــازاد بانک هــا‬ ‫بــه فــروش رســید کــه بــا ایــن حســاب میــزان فــروش‬ ‫امــوال مــازاد در بانک هــا از دی مــاه ســال ‪ ۹۶‬تــا‬ ‫مرداد مــاه ســال ‪ ۹۹‬بــه حــدود ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومــان‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫ابالغ سند تحول دیجیتال بانک ها‬ ‫یکــی دیگــر از اقدامــات انجام شــده در راســتای اصــاح‬ ‫نظــام بانکــداری تدویــن و ابــاغ ســند تحــول دیجیتــال‬ ‫بانک هــا بــوده اســت کــه در راســتای تحقــق اقتصــاد‬ ‫هوشــمند انجــام شــد‪ .‬ایــن ســند تحــت عنــوان‬ ‫«بانکــداری اینــده و تحــول دیجیتالــی؛ رویکــرد‬ ‫سیاســتی و چهارچــوب اســتقرار بانکــداری دیجیتــال‬ ‫مبتنــی بــر پارادایــم اقتصــاد هوشــمند» از ســوی‬ ‫معــاون معــاون امــور بانکــی‪ ،‬بیمــه و شــرکت های‬ ‫دولتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــه بانک هــا‬ ‫ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی‬ ‫اجــرای دســتورالعمل حاکمیــت شــرکتی در راســتای‬ ‫اصــاح نظــام بانکــداری در دســتور قــرار گرفتــه اســت‬ ‫کــه بــر ایــن اســاس اقداماتــی از جملــه تحــول در‬ ‫ســاختار ســازمانی بانک هــای دولتــی‪ ،‬تفکیکــی ســمت‬ ‫مدیرعامــل از رئیــس هیئت مدیــره در بانک هــا و انتــزاع‬ ‫وظایــف اجرایــی از هیئت مدیــره و محول کــردن ان‬ ‫بــه هیئــت عامــل پیگیــری و اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه بانک ها‬ ‫در راســتای برنامــه اصــاح نظــام بانکــداری و بــا‬ ‫هــدف رفــع مشــکل کمبــود ســرمایه و بهبــود کفایــت‬ ‫ســرمایه بانک هــا افزایــش ســرمایه بانک هــای ملــی‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و معدن‪ ،‬مســکن‪ ،‬توســعه صــادرات‬ ‫و ســپه انجــام شــد‪ .‬بــر اثــر اجــرای ایــن برنامه ســرمایه‬ ‫بانک هــای دولتــی از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومــان در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬بــه ‪ ۸۲‬هزار میلیارد تومــان در ســال ‪ ۹۹‬افزایــش‬ ‫یافــت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه طبــق ایــن گــزارش‬ ‫ســرمایه بانک هــای خصوصــی از ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومــان‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬بــه ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومــان در ســال ‪۹۹‬‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫واگذاری سهام دولت‬ ‫همچنیــن بــا هــدف مولدســازی دارایــی بانک هــا‪،‬‬ ‫واگــذاری ســهام دولــت در دســتورکار قــرار گرفــت و‬ ‫باقیمانــده ســهام دولــت در بانک هــای ملــت‪ ،‬تجــارت‪،‬‬ ‫صــادرات و شــرکت های بیمــه البــرز و اتکایــی امیــن‬ ‫در قالــب صندوق هــای قابــل معاملــه ‪ ETF‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫ادغام بانک ها‬ ‫ادغــام بانک هــا وابســته بــه نیروهــای مســلح در ایــن‬ ‫بــازه زمانــی انجــام شــد و بانک هــای قوامیــن‪ ،‬انصــار‪،‬‬ ‫حکمــت ایرانیــان‪ ،‬مهــر اقتصــاد و موسســه اعتبــاری‬ ‫کوثــر در بانــک ســپه ادغــام شــدند‪.‬‬ ‫تعدیل شعب بانک ها‬ ‫تعدیــل شــعب بانک هــا نیــز در بــازه زمانــی ذکــر‬ ‫شــده ادامــه یافــت‪ .‬در این راســتا‪ ۹۰۳ ،‬شــعبه‬ ‫بانک هــای دولتــی و خصوصــی در ســال ‪ ۹۸‬تعدیــل‬ ‫شــد‪ .‬همچنیــن کاهــش ‪ ۷۳۵‬شــعبه بانــک در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬و ‪ ۱۳۹۵‬شــعبه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در راســتای‬ ‫اجــرای برنامــه اصــاح نظــام بانکــداری برنامه ریــزی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کارنامه بازیگری‬ ‫شبنم فرشادجو‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫‪ eslami.shahla35@gmail.com‬شــبنم فرشــادجو‪ ،‬متولــد بهمــن ‪ 1356‬در‬ ‫تهــران‪ ،‬ازجملــه بازیگرانی ســت کــه به مــرور بــه چهــره ای شناخته شــده تر تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬او فارغ التحصیــل رشــته کارگردانــی تئاتــر در مقطــع کارشناســی ارشــد اســت‬ ‫و عالقــه زیــادی بــه رانندگــی دارد و در تیــم رالــی هنرمنــدان فعــال و تیــم اســکواش‬ ‫هنرمنــدان رو نیــز راه انداختــه و خــودش عضــو ان اســت‪ .‬فرشــادجو تئاتــر را از‬ ‫ســال ‪ 1374‬اغــاز کــرد‪ .‬پــدر و مــادرش مشــوق اصلــی او بودنــد و نقــش موثــری در‬ ‫هدایــت او بــه ایــن رشــته داشــته اند‪ .‬او کالس هــای بازیــری رو زیــر نظــر مرحــوم‬ ‫حمیــد ســمندریان گذرانــد و نمایش هــای بســیاری بــازی کــرد کــه از معروف تریــن‬ ‫تئاترهایــش می تــوان بــه هملــت اشــاره کــرد‪ .‬هنــوز هــم بیشــتر فعالیــت وی در‬ ‫تئاتــر اســت و بــه بیانــی وی بازیگــر تئاتــر اســت‪ .‬چندی پیــش شــبنم فرشــاد جو‬ ‫بــا انتشــار عکســی خبــر ازدواج خــود بــا یــک المانــی را رســانه ای کــرد‪ .‬او در مــورد‬ ‫ورودش بــه عرصــه تلویزیــون و بیش تــر دیده شــدن می گویــد‪« :‬روی صحنــه بــودم‬ ‫و در فیلم هــای ســینمایی هــم بــازی داشــتم؛ امــا قســمت ایــن بــود کــه کمــی دیــر‬ ‫وارد مدیــوم تلویزیــون شــده و دیــده شــوم؛ شــاید بایــد می فهمیــدم در کــدام ژانــر‬ ‫می توانــم موفــق عمــل کنــم‪ .‬مــن در کارهــای جــدی زیــادی حضــور داشــتم کــه‬ ‫بــرای برخــی کاندیــد دریافــت جایزه بــودم و قطعـاً تجربه ‪ 20‬ســال کار تئاتــری در این‬ ‫راه بــه مــن کمــک کــرد»‪ .‬او عالقــه زیــادی بــه ورزش دارد امــا مــی گوید کــه به خاطر‬ ‫هــوای الــوده خیلی وقــت اســت کــوه نرفتـه ام‪ ،‬مگــر ایــن کــه خــارج از تهــران باشــم‪.‬‬ ‫ســفر خیلــی زیــاد مـی رود و بخــش بیشــتر دســتمزدهایش را خــرج ســفر می کنــد‬ ‫و در کارهــای گروهــی شــرکت می کنــد‪ .‬شــبنم‪ ،‬قهرمــان رالی ســت و رانندگــی اش‬ ‫حــرف نــدارد؛ گفتــه می شــود کــه اشــپ ز بســیار خوبــی هــم هســت‪ .‬شــبنم بــه‬ ‫لحــاظ چهــره شــباهت بســیار زیــادی بــه پــدرش دارد‪ .‬خــودش می گویــد‪« :‬پــدرم‬ ‫در زندگــی مــن یــک اســطوره واقعی ســت و مــن خیلــی او را دوســت دارم‪ .‬از اینکــه‬ ‫شــبیه پــدرم هســتم‪ ،‬خیلــی خوشــحالم‪ .‬مــن خیلــی چیزهــا از پــدرم یــاد گرفتــم که‬ ‫مهم تریــن ان صبــوری و پافشــاری دربرابــر خواســته ام اســت‪ .‬مــن وابســتگی شــدیدی‬ ‫بــه خانــواده ام دارم و بســیار از کنارشــان بــودن لــذت می بــرم‪ .‬در بچگــی هــم بســیار‬ ‫شــیطون و اکتیــو بــودم و از دیــوار راســت بــاال می رفتــم‪ .‬در مدرســه همــه شــبنم‬ ‫فرشــادجوی شــیطون و فعــال را کــه مــدام در حــال بــدو بــدو و جسـت وخیز بــود را‬ ‫خــوب می شــناختند»‪ .‬از جملــه افتخــارات او می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت‪:‬‬ ‫دریافــت تندیــس بهتریــن کارگردانــی «نمایــش ارامــش از نوعــی دیگــر» در پنجمین‬ ‫جشــنواره تئاتــر بانــوان؛ ‪ ،۱۳۸۵‬دریافــت لــوح تقدیــر بهتریــن بازیگــر زن ازجشــنواره‬ ‫فجــر بــرای نمایــش «شــبهای اوینیــون» در ســال ‪ ،۱۳۷۸‬کاندیــد بهتریــن بازیگر زن‬ ‫بخــش بین الملــل جشــنواره فجــر بــرای نمایــش «هملــت» در ‪.۱۳۹۲‬‬ ‫او در مــورد عالقـه اش بــه حضــور در حوزه هــای دیگــر ازجملــه کارگردانــی می گویــد‪:‬‬ ‫«خیلــی به دنبــال کارگردانــی در ســینما نیســتم‪ ،‬دنبــال متــن خــوب و بدون دردســر‬ ‫می گــردم و از دوســتان خوبــم دعــوت می کنــم تــا یــک نمایــش خــوب را اجــرا کنــم‪،‬‬ ‫جایــگاه مــن تئاتــر اســت»‪ .‬لیســت بلنــد باالیــی از کارهــای وی در تئاتــر اســت از‬ ‫کارگردنــی‪ ،‬تله تئاتــر و منشــی صحنــه بگیــر تــا بازی هــای زیبــای وی در ســریال های‬ ‫تلویزیونــی و همــکاری بــا مهــران مدیــری‪ ،‬وی تجربــه داروی جشــنواره رو نیــز دارد‪ .‬او‬ ‫در ســال ‪ 98‬باحضــور در ســریال «گســل» دوبــاره بــه تلویزیــون برگشــت‪« .‬گســل» از‬ ‫معــدود ســریال های تلویزیونی ســت کــه در ژانــر سیاســی‪ ،‬درام و طنــز ســاخته شــد‪.‬‬ ‫در ایــن ســریال‪ ،‬زندگــی معــاون وزیــری روایــت می شــد کــه بســیار مســئولیت پذیر‬ ‫بــوده و به خاطــ ِر یــک رســوایی‪ ،‬از ســمتش اســتعفاء مــی داد‪ .‬فرشــادجو در مــورد‬ ‫دالیــل پذیرفتــن نقــش در ایــن ســریال گفــت‪« :‬گســل یــک ســریال کمــدی بــود و‬ ‫همیــن موضــوع برایــم جذابیــت زیــادی داشــت‪ .‬از طرفــی‪ ،‬بازی کــردن در ســریالی که‬ ‫افــرادی ماننــد بیــژن امکانیــان‪ ،‬ســام درخشــانی و ســایر بازیگــران درجه یــک در ان‬ ‫حضــور دارنــد‪ ،‬جذابیــت خاصــی دارد‪ .‬بــرای اولین بــار بــود کــه بــا کارگــردان ایـن کار‬ ‫(علیرضــا بذرافشــان) کار می کــردم امــا تجربــه خوبــی بــود‪ .‬تهیه کننــده ایـن کار هــم‬ ‫بی نظیــر بــود و به طو ِرکلــی خاطــره خوبــی از همــکاری در ایــن پــروژه دارم‪ .‬نقشــی‬ ‫کــه در ایــن ســریال برعهــده داشــتم‪ ،‬خیلــی خــاص بــود‪« .‬عمــه فرصت» فردی ســت‬ ‫کــه به ظاهــر مهنــدس اســت امــا در واقــع‪ ،‬پیمانــکاری می کنــد و بســا زو بفروش‬ ‫اســت‪ .‬جالب اینکــه جنبــه طنــز ایــن نقــش بســیار زیــاد اســت و همیــن موضــوع‪،‬‬ ‫تو گویــی دربــاره اینکــه بیشــتر عالقــه دارد‬ ‫برایــم جذابیــت خاصــی داشــت»‪ .‬او در گف ‬ ‫در ســریال طنــز بــازی کنــد یــا جــدی‪ ،‬می گویــد‪« :‬اینکــه ســریال طنــز باشــد یــا‬ ‫جــدی‪ ،‬زیــاد برایــم مهــم نیســت؛ موضــوع مهــم این اس ـت که نقــش خــوب باشــد‪.‬‬ ‫همان طور کــه می دانیــد؛ مــن نقش هــای جــدی هــم بــازی کــرده ام کــه اتفاقــاً‬ ‫خــوب هــم از اب درامــده اســت‪ .‬مث ـ ًا مــن بــرای نقشــی کــه در ســریال «بانــوی‬ ‫عمــارت» برعهــده داشــتم‪ ،‬خیلــی زحمــت کشــیدم و در نهایــت‪ ،‬نتیجــه خوبــی هــم‬ ‫گرفتــم‪ .‬بعــد از بــازی در کارهــای مهــران مدیــری و «گســل» کــه طنــز بودنــد‪ ،‬در‬ ‫«میــوه ممنوعــه» حضــور یافتــم کــه جدی بــود امــا نتیجــه خوبــی گرفتــم»‪ .‬او درباره‬ ‫همــکاری بــا مهــران مدیــری می گویــد‪« :‬مــن از ســال ‪ ۸۵‬بــا مهــران مدیــری در‬ ‫«بــاغ مظفــر» ســابقه همــکاری داشــتم و بــه ســبک کاری اش عالقــه دارم و به نظــرم‪،‬‬ ‫موفق تریــن و محبوب تریــن کارگــردان طنــز تلویزیــون ایــران اســت‪ .‬وقتــی بــه مــن‬ ‫گفــت قصــد ســاخت یــک مجموعــه طنــز ایتمــی را دارد کمــی تعجــب کــردم و‬ ‫تصــور کــردم می خواهــد یــک «ســاعت خــوش» جدیــد بســازد و برایــم جــای ســوال‬ ‫داشــت کــه تیپ ســازی ایــن نــوع کارهــا چگونــه می توانــد مــورد توجــه مخاطبــان‬ ‫قــرار بگیــرد و بــه فرجــام کار‪ ،‬خوشــبین نبــودم؛ امــا بــه مدیــری و کارش اطمینــان‬ ‫داشــتم و حــرف هایــش را قبــول کــردم و بــرای حضــور در «شــوخی کــردم» قــرار داد‬ ‫بســتم»‪ .‬فرشــادجو ادامــه می دهــد‪« :‬بعــد از همــکاری موفقــم بــا مهــران مدیــری در‬ ‫ایــن مجموعــه‪ ،‬ایشــان بــا من تمــاس گرفتنــد و عنــوان کردند کــه در کار جدیدشــان‪،‬‬ صفحه 8 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫چهره ها‬ ‫شــبنم فرشــادجو از جملــه بازیگرانی ســت‬ ‫کــه ســابقه اجــرا دارد؛ او نه تنهــا در‬ ‫برنامــه ای ماننــد «هــزار داســتان» ایــن‬ ‫تجربــه را از ســر گذرانــده؛ بلکــه مدتــی‬ ‫اموزشــی تبلیغاتــی بــا‬ ‫در یــک برنامــه‬ ‫ِ‬ ‫کارشناســان حــوزه زیبایــی‪ ،‬در شــبکه‬ ‫«نســیم» به گفت وگــو می نشســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مجید مجیدی ‬ ‫«فانوس جادویی» ونیز را ُبرد‬ ‫فیلــم بلنــد جدیــد مجیــد مجیــدی جایــزه «فانــوس جادویــی» بخــش جنبــی‬ ‫هفتادو هفتمیــن جشــنواره فیلــم ونیــز ‪ ٢٠٢٠‬ایتالیــا را نصیــب خــود کــرد‪ .‬نهــاد اجتماعــی‬ ‫فرهنگــی ســینه ســرکولی جایــزه «فانــوس جادویــی» بخــش جنبــی جشــنواره ونیــز را‬ ‫اهــداء می کنــد کــه امســال ایــن جایــزه بــه فیلــم «خورشــید» رســید‪ .‬به گــزارش ســایه؛‬ ‫در بیانیــه نهــاد اجتماعــی فرهنگــی ســینه ســرکولی امــده‪« :‬خورشــید‪ ،‬وفادارانــه جهــان‬ ‫دزدیده شــده کودکــی را روایــت می کنــد‪ .‬ایــن فیلــم‪ ،‬تضــاد میــان دنیــای کودکــی و‬ ‫بزرگ ســاالن را به خوبــی نشــان داده اســت‪ .‬ایــن تضــاد به روشــنی توســط ایــن کــودکان‬ ‫نشــان داده می شــود‪.‬‬ ‫نابغه هایی که از کودکی درخشیدند‬ ‫«در حاشــیه» نقشــی بــرای مــن در نظــر گرفته انــد؛ نقش‬ ‫هالــه دختــر پرســتار پــر جنــب و جــوش ‪ ،‬شــیطان و‬ ‫بازیگــوش کــه در رونــد داســتان نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫یــک نکتــه را بایــد دربــاره اقــای مدیــری بگویــم مــن‬ ‫در تمــام ســال هایی کــه بــا او کار کــردم هیــچ وقــت‬ ‫عصبانیتــش را ســر صحنــه ندیــده ام‪ .‬همیشــه خونســرد‬ ‫و البتــه جــدی بودنــد»‪ .‬ازدواج شــبنم فرشــادجو بــا‬ ‫مــردی المانــی زندگــی او را هرچــه بیشــتر در معــرض‬ ‫چشــم مــردم قــرار داد‪ .‬وی در مــورد زندگــی مشــترکش‬ ‫می گویــد ‪« :‬اینــده را نمی شــود پیش بینــی کــرد؛ امــا‬ ‫کارم ســخت شــده و مجبــورم مــدام بیــن تهــران –‬ ‫فرانکفــورت در ســفر باشــم‪ .‬با این حــال مــن زندگــی در‬ ‫ایــران را دوســت دارم؛ چــون خانواده و شــغلم اینجاســت‬ ‫و مــن ایــن موضــوع را بــا همســرم حــل کــرده ام‪ .‬یکــی‬ ‫از اهدافــم از اینکــه ازدواج کــردم مادرشــدن بــود و‬ ‫دلــم می خواهــد ایــن حــس را تجربــه کنــم البتــه‬ ‫ایــن را هــم می دانــم کــه بــ ه خاطــر تغییــر شــرایط‬ ‫خانوادگـی ام احتمــاالً مجبــور شــوم بعضــی از نقش هــا‬ ‫را رد کنــم‪ .‬چــون مــدام بایــد در ســفر باشــم»‪ .‬شــبنم‬ ‫شــخصیتی اکتیــو و بســیار مهربــان دارد‪ .‬او دوســتی‬ ‫بســیار نزدیکــی بــا مهنــاز افشــار و ســحر زکریــا دارد و‬ ‫بیشــتر کارهــای عــام المنفعـه اش را بــا ایــن دو بازیگــر‬ ‫پیــش می بــرد‪ .‬او می گویــد‪« :‬به هر حــال حضــور‬ ‫هنرمنــدان در کارهــای خیرخواهانــه یــک الگوســازی‬ ‫بــرای حضــور مــردم در ایــن عرصه ها ســت‪ .‬از طــرف‬ ‫ســازمان اهداکننــدگان ســلول های بنیادیــن بــا مــن‬ ‫تمــاس گرفتــه شــد و چــون متوجــه شــده بودنــد مــن‬ ‫در ایــن نــوع کارهــای خیرخواهانــه مشــارکت دارم از من‬ ‫بــرای عضویــت در بانــک اهــدای ســلول های بنیادیــن‬ ‫دعــوت کردنــد‪ .‬بعــد از تمــاس از ســازمان مــن هــم بــا‬ ‫مهنــاز افشــار تمــاس گرفتــم و بــه اتفــاق هــم رفتیــم و‬ ‫عضــو شــدیم‪ .‬مهنــاز در کارهایــی این چنینــی همیشــه‬ ‫پیش قــدم اســت»‪ .‬شــبنم عالقــه زیــادی بــه ورزش‬ ‫دارد‪ .‬عــاوه بــر اســکواش کــه به صــورت حرفـه ای ان را‬ ‫دنبــال می کنــد کوهنــوری هــم از دیگــر عالیــق اوســت‪.‬‬ ‫ایــن بازیگــر می گویــد‪« :‬ورزش کــردن باعــث می شــود‬ ‫ســامت بدنــم حفــظ شــود‪ .‬ضمــن اینکــه یــک‬ ‫هنرپیشــه حتمـاً بایــد بدنــی امــاد ه داشــت ه باشــد و من‬ ‫همیشــه ســعی می کنــم کــه بدنــم را امــاده نگ ـه دارم‪.‬‬ ‫اضافــه وزن نداشــت ه باشــم و بتوانــم حــرکات ســنگین‬ ‫حیــن بــازی را خــودم انجــام دهم‪ .‬البتــه من ادم بســیار‬ ‫فعالــی هســتم و بایــد انــرژی ام را یک طــوری خالــی‬ ‫کنــم و یکــی از ایــن راه هــا ورزش کــردن اســت و بســیار‬ ‫هــم از ورزش کــردن لــذت می بــرم‪ .‬البتــه الودگــی هــوا‬ ‫در ایــران یکــی از دالیلی ســت کــه همیشــه نمی توانــم‬ ‫کوهنــوردی کنــم‪ .‬در مواقعــی کــه بــه کــوه نمـی روم یــا‬ ‫اســکواش می کنــم یــا رالــی‪ .‬مــن قهرمــان مســابقات‬ ‫رالــی شــده ام و هیچــان ایــن ورزش فوق العــاده را خیلــی‬ ‫دوســت دارم»‪ .‬از فیلم هــای ســینمایی او می تــوان‬ ‫مــوارد زیــر را نــام بــرد‪ :‬اخریــن بــار کــی ســحرو دیــدی‬ ‫(فــرزاد موتمــن ‪ ،)۱۳۹۴‬گــذر موقت (افشــین هاشــمی‬ ‫‪ ،)۱۳۹۴‬عملیــات مهــد کــودک (فــرزاد اژدری ‪،)۱۳۹۱‬‬ ‫از تهــران تــا بهشــت (ابوالفضــل صفــاری ‪،)۱۳۹۰–۹۱‬‬ ‫مــرد بارانــی (ابوالحســن داودی ‪ ،)۱۳۷۸‬ســریال‬ ‫هــای تلویزیونــی‪ ،‬در حاشــیه – ‪ ،۱۳۹۴‬شــاهگوش‬ ‫(‪ ،)۱۳۹۲‬شــوخی کــردم (‪ ، )۱۳۹۲‬خانــواده اقــای‬ ‫ب پریــا‬ ‫خوشــبخت (‪ ،)۱۳۹۰–۹۱‬نامه هــا ( ‪ ،)۱۳۹۰‬ا ‬ ‫(‪ ،)۱۳۹۲‬اینه هــای نشــکن (‪ ،)۱۳۸۷‬میــوه ممنوعــه‬ ‫(‪ ،)۱۳۸۵‬تصــادف (‪ ،)۱۳۸۵‬چــرخ گــردون (‪،) ۱۳۸۳‬‬ ‫بانکی ها (‪.) ۱۳۸۲‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی عجایــب و اســتثنائات در جهــان مــا کــم نیســتند؛ به ویــژه‬ ‫کــه در دنیــای پیچیــده و پیشــرفته امــروز‪ ،‬هــر لحظــه راهــی تــازه بــه ســوی‬ ‫ناشــناخته ها بــاز می شــود و انســان در حوزه هــای گوناگــون‪ ،‬می توانــد اســتعدادها‬ ‫و توانمندی هــای خــود را بســنجد؛ امــا گاهــی بــه افــرادی برمی خوریــم کــه نه تنهــا‬ ‫به واســطه تالش هایشــان بلکــه از ابتــدا بــا توانایی هــای ویــژه ای به دنیــا می اینــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بیشــتر کــودکان تــازه شــروع بــه راه رفتــن‪ ،‬حــرف زدن و غذاخــوردن‬ ‫می کننــد‪ ،‬انهــا مســائل پیچیــده فیزیــک و ریاضــی حــل می کننــد و زمانــی کــه‬ ‫نو ســاالن و خوش گذرانــی در پارک هــا‬ ‫دیگــر بچه هــا مشــغول بــازی بــا همس ‬ ‫هســتند‪ ،‬انهــا خودشــان را بــرای رفتــن بــه دانشــگاه امــاده می کننــد‪ .‬ماننــد‬ ‫«جاشــوا بکفــورد» کــه از او به عنــوان کم ســن ترین فــردی نــام می برنــد کــه در‬ ‫دانشــگاه اکســفورد پذیــرش شــد‪ .‬او کــه در شش ســالگی وارد ایــن دانشــگاه شــد‪،‬‬ ‫در رشــته تاریــخ و فلســفه بــه تحصیــل پرداخــت و در ســن ‪ ۱۴‬ســالگی و بــا کســب‬ ‫نمراتــی بــاال از ایــن دانشــگاه فارغ التحصیــل شــد‪ .‬ازســوی دیگــر باتوجه به اینکــه‬ ‫دنیــای امــروز در انحصــار تکنولــوژی‪ ،‬اینترنــت و رســانه هایی قــرار دارد کــه به واســطه‬ ‫امــکان ارتباطــات گســترده در هــر نقطـه ی جهــان به هــم وصــل می شــوند‪ ،‬شناســایی‬ ‫ایــن افــراد و پوشــش اخبــار مربــوط بــه انهــا بســیار راحت تــر از گذشــته صــورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬هرچنــد این روزهــا‪ ،‬تعریــف نابغــه‪ ،‬بحــث داغی ســت کــه متخصصیــن‬ ‫به شــکل های مختلــف بــا ان مواجــه می شــوند و بســیاری از انــان معتقدنــد کــه‬ ‫بــرای تشــخیص یــک نابغــه از یــک شــخص معمولــی دو روش متــداول وجــود دارد کــه‬ ‫اولــی بــا اســتفاده از نتیجــه تس ـت های هــوش و دیگــری بر اســاس میــزان خالقیــت‬ ‫و ایده هــای دگرگون کننــده در یــک زمینــه تخصصــی صــورت می گیــرد تــا بــه‬ ‫تعریــف دقیق تــری از نبــوغ دســت یابیــم‪ .‬در لیســت زیــر بــه تعــدادی از مشــاهیری‬ ‫اشــاره می کنیــم کــه هــر کــدام از دوران کودکــی به نوعــی نامشــان بــر ســر زبان هــا‬ ‫افتــاد و اوازه فعالیت هایشــان در بیــش از مرزهــای کشــور خــود پیچیــد‪.‬‬ ‫کیم اونگ یونگ‬ ‫در سال ‪ 1962‬به دنیا امد‪ .‬نام این‬ ‫نابغه کره ای در کتاب گینس به عنوان‬ ‫باهوش ترین فرد دنیا با ضریب هوشی‬ ‫‪ ۲۱۰‬ثبت شده است‪ .‬در دوسالگی‬ ‫زبان های ژاپنی‪ ،‬المانی و انگلیسی‬ ‫را می خواند و در پنج سالگی مسائل‬ ‫انتگرال را حل می کرد‪ .‬در هفت سالگی‬ ‫به ناسا دعوت شد و در ‪15‬سالگی‬ ‫دکترا گرفت‪.‬‬ ‫گریگوریاسمیت‬ ‫این نابغه کوچک‪ ،‬در سال ‪1990‬‬ ‫به دنیا امد‪ .‬در دو سالگی می خواند‬ ‫و در ده سالگی وارد دانشگاه شد‪ .‬او‬ ‫عاشق صلح و از فعاالن حقوق کودک‬ ‫است که در ‪ 12‬سالگی کاندیدای‬ ‫اخذ جایزه صلح نوبل شد‪ .‬او موسس‬ ‫سازمان بین المللی دفاع جوانان برای‬ ‫اموزش اصول صلح به کودکان و‬ ‫جوانان است‪.‬‬ ‫اکریتجاسوال‬ ‫این چهره استثنایی‪ ،‬باهوش ترین فرد‬ ‫هندی به شمار می رود‪ .‬او در سال‬ ‫‪ 2000‬و در هفت سالگی اولین موفقیت‬ ‫پزشکی خود را با جراحی دست دختری‬ ‫هشت ساله به دست اورد‪ .‬اکریت به‬ ‫مطالعات پزشکی خود ادامه داد و در‬ ‫دوازده سالگی دارویی برای درمان سرطان‬ ‫ساخت‪ .‬او کوچک ترین دانشجوی دانشکده‬ ‫پزشکی هند بود‪.‬‬ ‫ماری ارانا‬ ‫این دختر بچه نابغه اهل گرجستان‬ ‫در چهار سالگی‪ ،‬طی دو سال ‪1000‬‬ ‫جلد کتاب را مطالعه کند‪ .‬او که از‬ ‫بدو تولد با کتاب اشنا شده بود‪،‬‬ ‫در دو سالگی در مهارت خواندن‬ ‫پیدا کرد و تا کنون مانند یک نابغه‬ ‫رفتار کرده است‪ .‬یک روز را نیز‬ ‫به عنوان کتابدار در کنگره امریکا‬ ‫فعالیت کرد‪.‬‬ ‫کلئوپاترااستراتان‬ ‫کلئوپاترا در سال ‪ 2002‬در‬ ‫مولداوی به دنیا امد و دختر خواننده‬ ‫مولداوی‪-‬رومانیایی‪ ،‬پاول استراتان‬ ‫است‪ .‬او جوان ترین خواننده ای بود که‬ ‫به موفقیت تجاری دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫البومش به نام «در سه سالگی» در‬ ‫سال‪ 2006‬به بازار امد‪ .‬او رکورددار‬ ‫اجرای زنده برای تعداد مخاطبین زیاد‬ ‫در دوساعت و بیشترین دستمزد است‪.‬‬ ‫الیتااندره‬ ‫وقتی «مارک جمیسون» رئیس گالری‬ ‫نقاشی ملبورن استرالیا نقاشی های‬ ‫این هنرمند را دید‪ ،‬انقدر از ان‬ ‫خوشش امد که تصمیم گرفت انها‬ ‫را در یک نمایشگاه به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫این نمایشگاه با استقبال تماشاچیان‬ ‫مواجه شد‪ .‬جمیسون تازه فهمید که‬ ‫نقاش اصلی ان تابلوها دختر ‪ 22‬ماهه‬ ‫هنرمندی یعنی «الیتا اندره» است‪.‬‬ ‫الیسا تن رابرتس‬ ‫او در سال ‪ 2007‬در لندن به دنیا‬ ‫امد و هوش بسیار باالیی داشت؛‬ ‫به همین علت توانست در سال ‪2009‬‬ ‫به جامعه جهانی باهوش ترین انسان ها‬ ‫یعنی «‪ »MENSA‬بپیوندد‪ .‬عالقه‬ ‫خاصی به شمارش به زبان اسپانیایی‬ ‫داشت و همچنین خیلی زود نیز‬ ‫توانست درس های متفاوتی را یادبگیرد‪.‬‬ ‫او ای کیوی برابر با ‪ 156‬دارد‪.‬‬ ‫ایننکاولی‬ ‫این نابغه انگلیسی در ‪ ۱۴‬سالگی‬ ‫امتیاز ‪ ۲۶۳‬تا ‪ ۳۴۹‬ازمون های ‪IQ‬‬ ‫را به دست اورد و در سن نه سالگی‬ ‫توانست عدد پی را تا ‪ ۵۱۸‬رقم اعشار‬ ‫از حفظ بخواند‪ .‬او که در شش سالگی‬ ‫سخنرانی های علمی درباره اسید‬ ‫الکالوئید ها ارائه می کرد‪ ،‬ازمون‬ ‫سطح ‪ O‬شیمی (برای افراد ‪ ۱۶‬ساله)‬ ‫را در سن هفت سالگی گذراند‪.‬‬ ‫کورتیسالتون‬ ‫این نوازنده با نبوغ پیانو‪ ،‬جوان ترین‬ ‫هنرجویی بود که توانست گواهینامه‬ ‫موسیقی ترینیتی کالج لندن را‬ ‫به دست اورد‪ .‬این نابغه موسیقی جهان‪،‬‬ ‫گواهینامهموسیقیترینیتیکالج‬ ‫لندن که معادل مدرک کارشناسی‬ ‫موسیقی ست‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۳‬و در‬ ‫سن نه سالگی کسب و در هشت سالگی‬ ‫مدرک «گرید ‪ » ۸‬را کسب کرد‪.‬‬ ‫لورنسیمونز‬ ‫پدر این پسر نه ساله‪ ،‬ایرانی و مادر او‬ ‫بلژیکی ست؛ در بلژیک به نام لورانت‬ ‫شناخته می شود و با ضریب هوشی‬ ‫‪ ۱۴۶‬به عنوان یک نابغه معرفی شده‬ ‫است‪ .‬دانشگاه نیویورک از او به عنوان‬ ‫جوان ترین دانشجوی جهان دعوت به‬ ‫ادامه تحصیل کرد‪ .‬برخی او نابغه را با‬ ‫استیون هاوکینگ و البرت اینشتاین‬ ‫مقایسه کرده اند‪.‬‬ صفحه 9 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫اهمیت و نقش تغذیه دوران بارداری در هوش کودکان‬ ‫دکتر فریبا رضایی‬ ‫جراح و متخصص بیماری های‬ ‫زنان‪ ،‬زایمان و نازائی‬ ‫به راســتی‪ ،‬راز باهوش شــدن ادم هــا چیســت؟‬ ‫هرچنــد تغذیــه مناســب می توانــد نقــش مهمی‬ ‫در افزایــش هــوش بچه هــا بــازی کنــد‪ ،‬امــا بــه‬ ‫هــر حــال نمی توانیــم از نقــش ژنتیــک هــم در‬ ‫افزایــش یــا کاهــش میــزان هــوش چشم پوشــی‬ ‫کنی ـم ‪ .‬چراکــه روان شناســان معتقد انــد حــدود‬ ‫‪60‬تا‪70‬درصــد هــوش مــا بــه زمینه هــای محیطی‬ ‫و ژنتیکی مــان برمی گــردد‪ .‬محققــان انگلیســی‬ ‫نیــز معتقدنــد کــه تغذیــه مناســب تا زمانی کــه‬ ‫مغــز بچه هــا در حــال رشــد و تکامــل اســت‪،‬‬ ‫نقشــی اساســی در افزایــش میــزان هــوش ایفــا‬ ‫می کنــد؛ بنابرایــن هــر مــادری کــه دوســت دارد‬ ‫فرزنــد باهوش تــری داشــته باشــد‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫نــوع خــورد و خــوراک خــود در دوران بــارداری‬ ‫اهمیــت زیــادی بدهــد‪.‬‬ ‫اهمیـت تغذیـه تـا دوسـالگی بـدان معنـا نیسـت کـه هوش‬ ‫مـا بعـد از دوسـالگی قابلیـت ارتقـا نـدارد؛ امـا نقـش تغذیـه‬ ‫در باهوش شـدن بچه هـا تـا دوسـالگی‪ ،‬بیشـتر از زمانی سـت‬ ‫ً‬ ‫مثلا ان هـا دیگـر کنکـوری شـده اند و می خواهیـم‬ ‫کـه‬ ‫خوراکی هایـی بـرای افزایـش هوش شـان در برنامـه غذایـی‬ ‫ان هـا بگنجانیـم‪ .‬البتـه مـا تـا اخـر عمرمـان هـم می توانیـم‬ ‫حافظـه کوتـاه یـا بلندمـدت خـود را بـا کمـک مـواد غذایـی‬ ‫سـالم یـا ورزش هـای فیزیکـی و فکـری تقویـت کنیـم امـا‬ ‫بعـد از طـی رونـد تکامـل مغـز‪ ،‬دیگـر نمی تـوان بـه افزایش‬ ‫خارق العـاده هـوش یـا همـان ‪ IQ‬بـا کمـک تغذیـه و ورزش‬ ‫چنـدان امیـدوار بـود‪.‬‬ ‫سـبک زندگـی و رژیـم غذایـی مـادر در طـول دوران بـارداری‬ ‫روی سلامت نـوزاد تاثیر گـذار اسـت؛ همچنیـن تاثیـر خـود‬ ‫را در تناسـب اندام مـادر پـس از زایمـان می گـذارد ‪ .‬حـاال باید‬ ‫چـه کنـد یـا بهتریـن تغذیه بـرای بچه هایـی کـه می خواهیم‬ ‫باهوش تـر بشـوند‪ ،‬چیسـت؟ ‪ .1‬ماهـی سـالمون یـا قـزل اال‪:‬‬ ‫ایـن مـاده غذایـی بهترین منبـ ع‪ ، DHA‬اسـید چـرب مفید و‬ ‫امگا‪ 3‬اسـت ‪ .‬اسـیدهای چـرب امگا‪ ۳‬می توانند بـه تکامل بهتر‬ ‫باهوش کننده های طبیعی‬ ‫مغـز‪ ،‬افزایـش هوش و عملکرد مغـز و تقویت حافظـه در افراد‬ ‫مختلـف کمک کننـد‪ .‬مطالعـات نشـان می دهد اگـر در طول‬ ‫دوران حاملگـی زیـاد ماهـی بخوریـد‪ ،‬می توانید قـدرت مغزی‬ ‫نوزادتـان را افزایش دهید‪ .‬یک نکته در مصرف ماهی سـالمون‬ ‫این اسـت که اگرچـه میـزان جیـوه سـمی موجـود در ماهـی‬ ‫سـالمون بسـیار ناچیـز و کم اسـت؛ امـا مصرف مقـدار کم ان‬ ‫به طور روزانـه می توانـد تبدیل بـه خطر شـود؛ بنابراین حداکثر‬ ‫میـزان مصـرف ان یک یـا دو بـار در هفته‪.‬‬ ‫‪ .2‬تخم مـرغ‪ :‬مقـدار ذخیـره کولیـن‪ ،‬نوعـی از ویتامیـن ‪ B‬که‬ ‫رشـد مغـزی و ذهنـی جنیـن را افزایـش می دهـد‪ ،‬در طـول‬ ‫دوران بـارداری کاهـش پیـدا می کنـد‪ .‬از ایـن رو دریافت مقدار‬ ‫کافی از این ماده بسـیار حائز اهمیت اسـت‪ .‬خوشـبختانه تخم‬ ‫مـرغ یکـی از دسـترس ترین مـواد خوراکـی اسـت کـه منبـع‬ ‫کولیـن هـم هسـت‪ .‬تخم مرغ را کامل اسـتفاده کنیـد نه اینکه‬ ‫فقـط سـفیده ان را بپزیـد کـه تنها چهار گـرم پروتئیـن دارد‬ ‫زیـرا کولیـن در زرده تخم مـرغ قـرار دارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ماسـت‪ :‬ایـن محصـول لبنـی ‪ ،‬منبعـی عالـی از زینـک‪،‬‬ ‫مـاده معدنـی مفید بـرای رشـد و ترمیـم بافت هاسـت‪ .‬زینک‬ ‫بـه سـاخت بلوک هـای دیاگـرام ژنتیکـی کـه ‪ DNA‬نـام دارد‪،‬‬ ‫کمـک می کنـد‪ .‬ماسـت غنـی از کلسـیم اسـت کـه به رشـد‬ ‫اسـتخوان های جنیـن و اسـتحکام او کمـک می کنـد‪ .‬سـعی‬ ‫کنیـد برای تسـریع عمل هضـم و افزایش ایمنی ‪ ،‬ماسـت های‬ ‫پروبیوتیـک مصـرف کنید‪.‬‬ ‫‪ .4‬مرکبـات‪ :‬اگـر در زمـان بـارداری سـرما خوردیـد یـا دچـار‬ ‫انفلوانـزا شـدید‪ ،‬پنج برابر بیشـتر در معرض عـوارض جدی ای‬ ‫چـون سـینه پهلـو و ذات الریـه یـا برونشـیت قـرار می گیریـد‪.‬‬ ‫مرکبـات منبعی ایـده ال از ویتامین ‪ C‬هسـتند که ایمنی بدن‬ ‫را افزایـش می دهنـد و مانـع از گسـترش بیمـاری می شـوند‪.‬‬ ‫‪ .5‬پنیـر‪ :‬پروتئیـن ‪ ،‬پایه گـذار رشـد نـوزاد اسـت و سـلول های‬ ‫شـما را همین طـور که بدنتـان درحال تغییر اسـت‪ ،‬بازسـازی‬ ‫می کنـد‪ .‬در طـول دوران بـارداری‪ ،‬پروتئیـن مصرفـی روزانه‬ ‫شـما بایـد از ‪ 46‬گـرم بـه ‪ 71‬گـرم برسـد‪ .‬پنیـر سـفید منبع‬ ‫عالـی و سـریع ایـن مـاده غذایـی اسـت و مقـداری کلسـیم‬ ‫اضافی نیـز دارد‪.‬‬ ‫‪ .6‬سـیر‪ :‬بـا اینکـه این مـاده غذایی دهـان را بدبـو می کند؛ اما‬ ‫ارزش غذایـی بـاال و فوایـد بسـیاری دارد‪ .‬سـیر خطـر ابتلا به‬ ‫بیمـاری «پـره اکالمپسـیا» (بیمـاری جـدی که با فشـارخون‬ ‫بـاال در دوران بـارداری شـناخته می شـود) را از بیـن می بـرد‪.‬‬ ‫حـدود یـک چهـارم از خانم هایـی کـه در دوران بـارداری‬ ‫فشـارخون دارنـد‪ ،‬دچار پره اکالمپسـیا می شـوند و انهایی که‬ ‫ایـن بیمـاری را از قبـل داشـته اند‪ ،‬بیـش از دوبرابـر در اینـده‬ ‫اسـتعداد ابتلا بـه بیماری هـای قلبـی را دارند‪.‬‬ ‫‪ .7‬بـادام ‪ :‬ایـن مـاده غذایـی گرانبهـا پـر از منیزیـم‪ ،‬دارای‬ ‫ویتامیـن ‪ E‬و همچنیـن حـاوی میـزان مناسـبی از پروتئیـن‬ ‫اسـت‪ .‬پژوهش هـای اخیر نشـان می دهد که نـوزادان مادرانی‬ ‫کـه در طـول بـارداری بـا رژیـم غذایـی مدیترانـه ای تغذیـه‬ ‫کرده انـد‪ ،‬کـه دارای مغزهـا و اجیل هاسـت‪ ،‬ریسـک کمتری‬ ‫در ابتلا بـه بیماری اسـم و الرژی ها دارنـد‪ .‬توصیه اخر اینکه‬ ‫وعده هـای غذایـی خـود را بـا خوراکی هـای سـاده پـر کنید ‪.‬‬ ‫گزینه هـای بسـیار خـوب بـرای اینـکار عبارتنـد از میوه هـا و‬ ‫سـبزیجات ‪ ،‬برنـج قهـوه ای و جـوی دو سـر زودپـز‪ ،‬ترتیلای‬ ‫ذرت کامـل‪ ،‬ماسـت بـدون چربـی‪ ،‬پنیـر سـفید‪ ،‬اجیل هـا و‬ ‫روغـن زیتون مخصوص سـاالد ‪ ،‬کلـم بروکلـی ‪ ،‬گوجه فرنگی‬ ‫تـازه ‪ ،‬بـذر کتـان و‪ ...‬در طـول دوران بـارداری‪ ،‬حجـم خـون‬ ‫شـما تـا حـدود ‪ 50‬درصد بیشـتر می شـود و کلیه های شـما‬ ‫بـه انـدازه کافـی کار نمی کننـد‪ .‬ضعـف کلیه ها از بیـن بردن‬ ‫اب اضافـی را بـرای بـدن مشـکل می سـازد‪ ،‬تـا جایـی که به‬ ‫صـورت غیرقابـل اجتنابـی منجـر بـه پف کـردن و ورم پاهـا‬ ‫می شـود‪ .‬امـا نوشـیدن اب کافـی می توانـد بـه شـما کمـک‬ ‫کنـد تـا مانـدن اب در بدن‪ ،‬رسـاندن رطوبـت و جلوگیری از‬ ‫یبوسـت برطرف شـود‪.‬‬ ‫اهمیت ارتباط سازنده‬ ‫میان مادر و پسر‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫‪shamloo@mail.com‬‬ ‫هرزمــان کــه گفت وگــو بــر ســر رابطــه مــادر و پســر و همچنیــن‬ ‫شــکل تربیتــی او می شــود‪ ،‬همــگان بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارنــد‬ ‫کــه بچه هــا بــرای والدیــن تفاوتــی ندارنــد و انهــا بچه هایشــان را‬ ‫چــه دختــر باشــد و چــه پســر دوســت دارنــد‪ .‬هرچنــد ایــن موضوع‬ ‫در گفتــار درســت اســت؛ امــا همــه مــا می دانیــم کــه در جامعــه‬ ‫مردســاالر و پدرســاالر ایــران‪ ،‬پســر از امتیــازات ویــژه ای برخــوردار‬ ‫اســت و به دسـت اوردن ایــن امتیــازات بــدون حمایــت و پشــتیبانی‬ ‫والدیــن غیرممکــن اســت‪ .‬مــادران و پــدران بهتریــن ارزوهــا را‬ ‫بــرای دختــر و پسرشــان را دارنــد؛ امــا گاهــی حــرف و عمــل‬ ‫والدیــن چنــدان یکــی به نظــر نمی رســد‪ .‬پســر و دختــر هــردو‬ ‫بــه عشــق‪ ،‬محبــت‪ ،‬احتــرام و همراهــی پــدر و مــادر نیــاز دارنــد‪،‬‬ ‫امــا ماهیــت رابط ـه ای کــه بیــن مــادر و پســر برقــرار می شــود‪ ،‬بــا‬ ‫دختــرش تفــاوت دارد‪ .‬حــال پرســش این اس ـت که ایــن تفــاوت از‬ ‫کجــا ناشــی می شــود؟ بــا کمــی دقــت متوجــه می شــویم کــه‬ ‫بســیاری از مادرهــا اهمیــت بیشــتری بــه پسرانشــان درمقایســه‬ ‫بــا دخترانشــان می دهنــد؛ حتــی از دختــرش می خواهنــد کــه در‬ ‫مــواردی از بــرادر حمایــت کنــد و کارهــای او را انجــام دهــد؛ هرچند‬ ‫بــرادر خــودش می توانــد (گاهــی حتــی بــرادر هــم ازنظــر ســنی و‬ ‫هــم فیزیکــی توانایــی انجــام کارهــای خــودش را دارد)‪ .‬مــادر‪ ،‬فرزند‬ ‫پســرش را بــه شــکلی ناهشــیار دربســیاری مــوارد مــورد حمایــت‬ ‫بیشــتر خــود قــرار می دهــد؛ بــه او حــق بیشــتری می دهــد؛ بــه او‬ ‫بــال و پــر بیشــتری می دهــد‪ .‬امــا چــرا؟ ‪ .1‬پســر هم جنــس مــادر‬ ‫نیســت و ایــن هم جنس نبــودن رابطــه ویــژه ناخوداگاهــی را بیــن‬ ‫مــادر و پســر به وجــود مـی اورد کــه باعــث نگرانــی و اضطــراب مــادر‬ ‫می شــود‪ .‬به طوری کــه او دائــم می خواهــد از پســرش حمایــت‬ ‫بیشــتری کنــد‪ . 2 .‬ایــن مــادر روزی دختــر بــوده و در ان روزهــا‬ ‫به دنبــال پــدر کــه هم جنــس خــودش نبــوده‪ ،‬می گشــته اســت‬ ‫و چــون پــدر در ان زمــان کامـ ًا در اختیــار او نبوده اســت‪ ،‬احســاس‬ ‫بــدی را در دختــر ان روز و مــادر امــروز به وجــود اورده اســت‪ .‬حــال‬ ‫کــه مــادر شــده اســت‪ ،‬می توانــد پســرش را کامـ ًا در اختیــار بگیر د‬ ‫و کوشــش می کنــد کــه ازیک طــرف کمبودهــای را بطــه خــودش‬ ‫بــا پــدرش را و ازطرف دیگــر نقایــص رابطــه بــا شــوهرش را‪ ،‬امــروز‬ ‫در رابطــه بــا پســرش برطــرف کنــد؛ چراکــه او می توانــد پســرش را‬ ‫در کنتــرل و اراده خــودش در اورد و تــا می توانــد او را از نظــر عشــق‬ ‫و محبــت ســیراب کنــد تــا نیازهــای ارضانشــده روزهــای دخترانگی‬ ‫خــودش نســبت بــه پــدرش را امــروز در رابطــه بــا پســرش ارضــا‬ ‫کنــد‪ .‬امــا متاســفانه ایــن خیــال باطــل اســت؛ چرا کــه رابطــه‬ ‫دختــر ان روز بــا پــدر‪ ،‬بــا رابطــه مــادر امــروز بــا پســر قابــل مقایســه‬ ‫نیســت‪ .3 .‬برخــاف اینکــه بســیاری از روانشناســان می گوینــد‬ ‫کــه پســر بــه مــادر وابســته اســت‪ ،‬بایســتی گفتــه شــود کــه در‬ ‫بیشــتر مــوارد اینطــور نیســت‪ .‬ایــن مــادر اســت کــه بــه پســرش‬ ‫وابســته شــده اســت و دائــم به دنبــال اوســت‪ .‬او کجاســت؟ چــرا‬ ‫دیــر امــد؟ غذایــش را خــورد؟ مشــکلی نــدارد؟ خوابیــد؟ بیــدار‬ ‫اســت؟ چــرا خبــر نــداده اســت؟ و ‪ ....‬هرچنــد همــه اینهــا را مــادر‬ ‫در مــورد دختــرش هــم احســاس می کنــد‪ ،‬امــا ایــن احســاس بــه‬ ‫پســر‪ ،‬ماهیــت دیگــری دارد‪ .‬برداشــت‪ ،‬درک و تفکــر مــادر نســبت‬ ‫بــه پســرش ناشــی از نــگاه او بــه پــدر‪ ،‬بــرادر و همســرش و بــدون‬ ‫شــک تحت تاثیــر نــگاه جامعــه بــه مــردان اســت‪ .‬امــا بــرای اینکــه‬ ‫مــادر بتوانــد فشــار باورهــای نادرســت را از روی روش تربیتــی‬ ‫پســرش بــردارد بایســتی یک ســری نــکات را درنظــر بگیــرد‪.1 .‬‬ ‫بیــن پســر و دختــر‪ ،‬تفاوت هــای زیســتی‪ ،‬فیزیولــوژی‪ ،‬هوشــی‪،‬‬ ‫احساســی‪ ،‬ادراکــی و مســئولیت پذیری غیر قابل انــکاری وجــود‬ ‫دارد‪ .‬امــا ایــن تفاوت هــا به معنــای برتــری پســر بــر دختــر نیســت‪.‬‬ ‫پرســش می توانــد چنیــن باشــد کــه چه زمانــی پســری خــودش‬ ‫را برتــر از دختــر یــا شــاید خواهــرش می دانــد؟ پاســخ این اســت؛‬ ‫زمانی کــه الفبــای نادرســت زندگــی را از مــادرش می امــوزد‪ .‬اگــر‬ ‫مــادری بیــن دختــر و پســرش تفــاوت بــه نفــع پســرش گذاشــت‬ ‫یــا او را بــا دختــران دیگــر در جامعــه مقایســه کــرد‪ ،‬حتم ـاً ایــن‬ ‫پســر خــودش را در اینجــا و انجــا برتــر از دختــران و زنــان می دانــد‪.‬‬ ‫پــس ایــن مــادر اســت کــه به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه‬ ‫پســرش می امــوزد کــه تــو بهتــر و برتــر و دارای حــق و حقــوق‬ ‫بیشــتری هســتی‪ .‬کوتــاه ســخن؛ پــس در اینــده نمی تــوان از‬ ‫چنیــن پســری انتظــار داشــت کــه در ازدواجــش حــق و حقــوق‬ ‫همســرش را محتــرم بشــمارد و ان را به رســمیت بشناســد؛ چرا کــه‬ ‫از مــادرش اموختــه اســت کــه تــو به دختــران و زنــان برتــری داری‪.‬‬ صفحه 10 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫بهترین نرم افزارهای حذف ایمن اطالعات‬ ‫‪ .2‬مــادران نقــش اصلــی و مهم تــری را نســبت بــه پــدران‬ ‫در پــرورش و تعلیــم فرزنــدان به عهــده دارنــد؛ هرچنــد‬ ‫ایــن مســئولیت به طــوری مســاوی بیــن والدیــن تقســیم‬ ‫شــده اســت امــا مــادران زمــان بیشــتر‪ ،‬حوصلــه و توانایــی‬ ‫بیشــتر‪ ،‬احســاس و عواطــف عمیق تــری را در تربیــت‬ ‫فرزنــدان به خــرج می دهنــد‪ .‬همان طــور کــه گفتــه‬ ‫شــد رابطــه مــادر بــا پســرش کــه از هم جنــس خــودش‬ ‫نیســت‪ ،‬بســیار پیچیده تــر از رابطــه بــا دختــرش اســت‪.‬‬ ‫مــادران نگاه شــان بــه پسرشــان به عنــوان مــرد اینــده‪،‬‬ ‫عشــق مــادر‪ ،‬حامــی مــادر‪ ،‬پشــتیبان مــادر و غیــره بــه‬ ‫شکلی ســت کــه انهــا بیــن پســر و دخترشــان تفــاوت‬ ‫قائــل می شــوند‪ .‬از همــان دوران انتظــار دارنــد کــه پســر‬ ‫از مــادر حمایــت کن ـد ‪ .‬در مشــکالت روزمــره‪ ،‬دخترشــان‬ ‫را ســنگ صبــور قــرار می دهنــد تــا پسرشــان را دچــار‬ ‫اســترس و اضطــراب نکننــد‪ .3 .‬ایــن مــادران هســتند کــه‬ ‫بایــد بــه پسران شــان بیاموزنــد کــه سپاســگزار تــاش‬ ‫و کوشــش شــبانه روزی مادرشــان باشــند‪ .‬اگــر پســری‬ ‫عشــق و محبــت بی قی دو شــرط مــادر را عمــ ًا احســاس‬ ‫کنــد‪ ،‬حتمـاً در اینــده ‪ ،‬زمانی کــه در کنــار دختــران و زنــان‬ ‫دیگــر قــرار می گیــرد‪ ،‬سپاســگزار انهــا خواهــد بــود و نــه‬ ‫طلبــکار از انهــا‪ .‬اگــر مــادری نتوانــد احســاس سپاســگزار‬ ‫بــودن را در پســرش به وجــود بیــاورد و او را «تافتــه‬ ‫جــدا بافتــه» بدانــد‪ ،‬در اینــده نه چنــدان دور‪ ،‬ایــن پســر‬ ‫حتمــاً بــا دیگــران مشــکل پیــدا خواهــد کــرد؛ چرا کــه‬ ‫انتظــار دارد همــه در اختیــار او قــرار داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امــروزه در قــرن ‪ 21‬در زمانی کــه بســیاری از زنــان حــق‬ ‫و حقــوق خودشــان را اگاهانــه دنبــال می کننــد‪ ،‬چنیــن‬ ‫پســرانی شــانس زیــادی بــرای برقــراری رابطــه خــوب بــا‬ ‫همسرانشــان ندارنــد‪ .4 .‬ســرویس دادن‪ ،‬تهیه امــکان خواب‬ ‫و خــوراک‪ ،‬مراقب بــودن‪ ،‬کمک کــردن‪ ،‬نگه داری کــردن‪،‬‬ ‫حمایت کــردن‪ ،‬پشــتیبانی کردن‪ ،‬نــاز و نوازش کــردن‪،‬‬ ‫گــوش بــه حــرف فرزنــد دادن‪ ،‬درک کــردن احســاس‬ ‫فرزنــد‪ ،‬مقایســه نکردن‪ ،‬ســرزنش نکردن‪ ،‬با ثبــات‬ ‫رفتارکــردن والدیــن‪ ،‬احســاس امنیــت بــه فرزنــد دادن‪،‬‬ ‫خشمگین نشــدن‪ ،‬عصبانی نشــدن‪ ،‬تنبیه نکــردن فرزنــد‪،‬‬ ‫مســئولیت پذیرکردن فرزنــد و مــوارد دیگــر را می تــوان‬ ‫به معنــای محبت کــردن بــه فرزنــد تعریــف کــرد؛ امــا‬ ‫کــم نیســتند بی شــمار والدینــی کــه ســرویس دادن و‬ ‫تهیــه امــکان خــواب و خــوراک فرزنــد را‪ ،‬محبت کــردن‬ ‫می داننــد ‪ .‬بایســتی بــرای ان دســته از والدیــن گفــت‬ ‫کــه ســرویس دادن و تهیــه خــواب و خــوراک را کــه‬ ‫یــک خدمتــکار هــم می توانــد انجــام دهــد؛ امــا اگــر مــا‬ ‫می خواهیــم کــه والــد خوبــی باشــیم‪ ،‬بایســتی همــه‬ ‫مــوارد بــاال را هم زمــان به طور مــداوم انجــام دهیــم‬ ‫تــا شایســته « والــد مهربــان « بــودن باشــیم‪ .‬مــادری کــه‬ ‫نتوانــد همــه مــوارد بــاال را ک مو بیــش بــرای فرزنــد پســرش‬ ‫فراهــم کنــد‪ ،‬او را فــردی نگــران و مضطــرب بــار مـی اورد‬ ‫و در اینــده ایــن پســر به جــای لذت بــردن از زندگــی و‬ ‫به جــای عشــق و محبت کــردن بــه خانــواده اش دائــم‬ ‫به دنبــال برطــرف کــردن نیازهــای براورده نشــده خــودش‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬روزی هــم کــه ازدواج کنــد‪ ،‬چــون او به طــور‬ ‫قانونــی‪ ،‬شــرعی وعرفــی سرپرســت خانــواده اســت‪ ،‬مرتــب‬ ‫کوشــش می کنــد کــه بســان مــادرش امکانــات الزم‬ ‫بــرای رفــاه و خــواب و خــوراک فرزنــدان و همســرش‬ ‫را فراهــم اورد و فرامــوش می کنــد کــه ســرویس دادن و‬ ‫تهیــه خــواب و خــوراک‪ ،‬تنهــا یکــی از مولفه هــای عشــق‬ ‫و محبت کــردن اســت و نــه همــه ان‪ .5 .‬مــادر می توانــد‬ ‫درگفت وگوهایــش و در رفتــارش بــه پســرش بیامــوزد کــه‬ ‫چطــور یــک زن را درک کنــد و او را بشناســد‪ .‬بســیاری‬ ‫از پســران اطالعــات بســیار ناقــص‪ ،‬کــم‪ ،‬مختصــر و بعضـاً‬ ‫نادرســتی را دربــاره زنــان‪ ،‬احساساتشــان‪ ،‬نیازهایشــان‪،‬‬ ‫عواطف شــان ‪ ،‬خواسته هایشــان و توانایی هایشــان دارنــد‬ ‫و کســی مســئول ایــن کوتاهــی نیســت به جــز مــادران‬ ‫در درجــه اول‪ .‬البتــه پــدران هــم بی تقصیــر نیســتند ‪ .‬امــا‬ ‫مــادران می تواننــد بــه پسران شــان مــوارد گفتــه شــده‬ ‫بــاال را بیاموزنــد تــا انهــا امادگــی روبه روشــدن بــا زنــان و‬ ‫دختــران را در زندگــی اینده شــان داشــته باشــند‪ .‬مســائل‬ ‫تربیتــی و فراینــد پــرورش پســر در کنــار مــادرش بســیار‬ ‫پیچیــده اســت و متاســفانه بســیاری از مــادران در جامعــه‬ ‫مــا اطالعــات درســتی از چگونگــی تربیــت فرزنــد به ویــژه‬ ‫پسرشــان ندارنــد‪ .‬ای کاش دختــران در ســن ازدواج در‬ ‫کشــور کمــی به دنبــال چگونگــی تربیــت فرزنــد می بودنــد‬ ‫تــا پیــش از ازدواج بــه حداقــل اگاهی هــای الزم در تربیــت‬ ‫فرزنــد به ویــژه پســران می رســیدند‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات شــرایطی ماننــد تعویــض کامپیوتــر ســبب‬ ‫می شــود کــه نیــاز بــه حــذف برخــی اطالعــات خصوصــی‬ ‫یــا بســیار مهــم داشــته باشــید؛ اطالعاتــی کــه درواقــع‬ ‫نمی خواهیــد دراختیــار فــرد دیگــری قــرار گیــرد‪ .‬چنیــن‬ ‫شــرایطی بــرای بســیاری از کاربــران پدیــد امــده اســت؛‬ ‫ماننــد زمانی کــه بــه ســبب تغییــر شــغل مجبــور بــه تحویل‬ ‫کامپیوتــر محــل کارتــان هســتید یــا قصــد فــروش رایانــه‬ ‫شــخصی تان را داریــد؛ بنابرایــن بایــد از ترفندهایــی ماننــد‬ ‫اپلیکیشـن های مخصــوص حــذف دائــم اطالعــات اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬یاشــار فتحعلـی زاده در زومیــت‪ ،‬برتریــن نرم افزارهای‬ ‫رایــگان ســال ‪ ۲۰۲۰‬در این زمینــه را معرفــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪Kernel File Shredder .۱‬‬ ‫نرم افــزار کرنــل فایــل شــردر ابــزاری حرفـه ای بــرای حــذف‬ ‫دائــم اطالعــات خصوصــی کاربــران اســت‪ .‬از مهم تریــن‬ ‫ویژگی هــای ایــن نرم افــزار می تــوان بــه ســرعت بــاالی ان‬ ‫در حــذف اطالعــات و ســادگی کار بــا ان اشــاره کــرد‪ .‬بــرای‬ ‫توســع ه نرم افــزار کرنــل فایــل شــردر از الگوریتــم گاتمــن‬ ‫اســتفاده شــده اســت کــه درحال حاضــر از بهتریــن روش هــا‬ ‫بــرای حــذف ایمــن و دائــم اطالعــات به شــمار م ـی رود‪ .‬از‬ ‫ویژگی هــای جالــب نرم افــزار کرنــل فایــل شــردر امــکان‬ ‫زمان بنــدی بــرای حــذف دائــم اطالعــات مختلــف اســت‪.‬‬ ‫درواقــع نرم افــزار می توانــد نــام فایل هایــی کــه حــذف‬ ‫می شــود نیــز تغییــر داده و در فایلــی جداگانــه‪ ،‬نــام و‬ ‫مشــخصات اطالعــات جذف شــده را ذخیــره کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نرم افزار ‪Eraser‬‬ ‫نرم افــزار ‪ Eraser‬ابــزاری حرف ـه ای‪ ،‬امــا بــا رویکــردی ســاده‬ ‫بــرای حــذف دائــم اطالعــات اســت‪ .‬پــس از اینکــه اطالعات‬ ‫مدنظــر کاربــر بــا اســتفاده از نرم افــزار ‪ Eraser‬از هــارد‬ ‫درایــو حــذف می شــوند‪ ،‬اپلیکیشــن بــا اســتفاده از الگویــی‬ ‫حساب شــده چندین بــار در محــل ذخیره ســازی اطالعــات‬ ‫کاربــر روی هــارد درایــو‪ ،‬اطالعــات جدیــدی را نوشــته و‬ ‫ســپس حــذف می کنــد‪ .‬درحال حاضــر نرم افــزار ‪Eraser‬‬ ‫قابــل اســتفاده در سیســتم عامل های مختلــف ازجملــه‬ ‫وینــدوز ‪ ،XP‬وینــدوز ســرور ‪ ،۲۰۰۳‬ویندوز ویســتا و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نرم افزار ‪Freeraser‬‬ ‫ســرعت بــاال‪ ،‬دقــت در حــذف دائــم اطالعــات و ایمــن بودن‬ ‫فراینــد جهــت جلوگیــری از امــکان بازیابــی اطالعات ســبب‬ ‫شــده تــا نرم افــزار ‪ Freeraser‬در فهرســتمان قــرار گیــرد‪ .‬بــا‬ ‫نصــب ایــن اپلیکیشــن روی سیســتم عامل خــود‪ ،‬ایکونــی‬ ‫شــبیه بــه ایکــون ‪ Recycle Bin‬در دســکتاپ ایجــاد می شــود‬ ‫و کاربــر بــرای حــذف اطالعــات کافــی اســت کــه فایل هــای‬ ‫‪11‬‬ ‫مدنظــر را بــه ایکــون نرم افــزار ‪ Freeraser‬انتقــال دهــد یــا در‬ ‫منــوی اپلیکیشــن‪ ،‬ادرس پوشــه و فایل هــای مدنظــر خــود‬ ‫را وارد کنــد‪.‬‬ ‫‪Hard Disk Scrubber .۴‬‬ ‫نرم افــزار هــارد دیســک اســکرابر‪ ،‬ابــزار رایــگان دیگــری‬ ‫اســت کــه عــاوه بــر حــذف دائــم اطالعــات‪ ،‬امکان نوشــتن‬ ‫اطالعــات متفرقــه روی فضــای ازادشــده از حافظــه را دارد‪.‬‬ ‫درواقــع نرم افــزار هــارد دیســک اســکرابر می توانــد نه تنهــا‬ ‫اطالعــات مدنظــر را به صــورت کامــل و دائمــی از حافظــه‬ ‫حــذف کنــد؛ بلکــه اطالعاتــی بــرای فریــب اپلیکیشـن های‬ ‫بازیابــی داده را روی هــارد دیســک بنویســد‪ .‬محیــط کاربری‬ ‫ســاده‪ ،‬ســرعت در انجــام عملیــات مختلــف و راحتــی کار بــا‬ ‫نرم افــزار هــارد دیســک اســکرابر ســبب شــده تــا یکــی از‬ ‫برتریــن ابــزار رایــگان حــذف دائمــی و ایمــن اطالعــات در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۰‬شــود‪.‬‬ ‫‪PC Shredder .۵‬‬ ‫درکنــار نرم افزارهایــی کــه اشــاره کردیــم‪ ،‬نرم افــزار ‪PC‬‬ ‫‪ Shredder‬از ســبک ترین ان هــا محســوب می شــود؛ امــا‬ ‫ظاهــر ســاده رابــط کاربــری یــا میــزان کــم فضایــی کــه از‬ ‫حافظــه اشــغال می کنــد به معنــی ضعــف ایــن نرم افــزار‬ ‫در حــذف دائــم اطالعــات نیســت‪ .‬نرم افــزار ‪PC Shredder‬‬ ‫تنهــا ‪ ۳۰۰‬کیلوبایــت از فضــای حافظــه را اشــغال می کنــد‬ ‫و ســرعت تقریبــا قابــل قبولــی نیــز در حــذف دائــم اطالعات‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪Hardwipe .۶‬‬ ‫نرم افــزار هاردوایــپ درکنــار برخــورداری از رابــط کاربــری‬ ‫نســبتا بهتــر نســبت بــه مدل هــای فــوق‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫جالبــی نیــز دراختیــار کاربــران قــرار می دهــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫امــکان حــذف اطالعــات هــارد درایــو یــا حافظه هــای‬ ‫اکســترنال‪ ،‬ابــزار هاردوایــپ فایلــی نیــز از عملیــات‬ ‫صورت گرفتــه ارائــه می دهــد کــه شــامل نــام و برخــی از‬ ‫مشــخصات فایل هــای حــذف شــده اســت‪.‬‬ ‫‪WIpeFile .7‬‬ ‫در صورتی کــه می خواهیــد از عــدم امــکان بازیابــی‬ ‫اطالعاتتــان مطمئــن شــوید‪ ،‬نرم افــزار وایپ فایــل می توانــد‬ ‫یکــی از بهتریــن گزینه هــا برایتــان باشــد‪ .‬نرم افــزار‬ ‫وایپ فایــل از ‪ ۱۴‬روش پیشــرفته بــرای حــذف دائــم و‬ ‫ایمــن اطالعــات اســتفاده می کنــد کــه می تــوان بــه‬ ‫اســتانداردهای نظامــی ‪ DOD ،USAF‬و ‪ NATO‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫راحتــی کار بــا نرم افــزار ‪ WIpeFile‬درکنــار رایــگان بــودن از‬ ‫مزیت هــای ان اســت‪.‬‬ ‫مبارزه غذایی با اسم‬ ‫دلتـان می خواهـد راحت تـر نفـس بکشـید؟ ایـن غذاها به تنفـس بهتـر و تقویت‬ ‫ریـه شـما کمـک می کننـد‪ .‬همچیـن این مـواد غذایـی به شـما در کاهـش عالئم‬ ‫اسـم و کاهـش تعـداد دفعـات اسـتفاده از داروها کمـک می کند‪.‬‬ ‫اگــر متوجــه شــدید ســینه بچــه شــما خس خــس می کنــد‪،‬‬ ‫یــک لیــوان اب ســیب بــه او بدهیــد‪ .‬تحقیقــی نشــان داده‪،‬‬ ‫بچه هایــی کــه یک بــا ر در روز اب ســیب می نوشــند‪ ،‬کمتــر‬ ‫دچــار مشــکل خشــکی نفــس می شــوند‪.‬‬ ‫چربی هــای تک زنجیــره ای و غیر اشــباع موجــود در روغــن‬ ‫زیتــون‪ ،‬روغــن افتابگــردان و روغــن کلــزا بــه غیــر از اینکــه برای‬ ‫پوســت‪ ،‬مــو و قلــب شــما خــوب هســتند‪ ،‬در ســامت ریــه نیــز‬ ‫نقــش بســزایی دارنــد‪.‬‬ ‫یــک فنجــان قهــوه جــو بیــش از انکــه مغــز شــما را تحریــک‬ ‫کنــد‪ ،‬می توانــد عالئــم اســم را نیــز کاهــش دهــد‪ .‬کافئیــن‬ ‫می توانــد به عنــوان باز کننــده نایژه هــا عمــل کنــد و‬ ‫خســتگی عضالنــی تنفســی را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫فنجانــی چــای ســبز داغ‪ ،‬حــاوی انتی اکســیدان بــدن را ارام‬ ‫می کنــد؛ التهــاب را کاهــش می دهــد و تنفــس را تقویــت‬ ‫می کنــد‪ .‬ســتاره ایــن گــروه‪ ،‬کوئرســتین اســت‪ ،‬انتی اکســیدانی‬ ‫کــه به عنــوان یــک انتی هیســتامین طبیعــی عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫ســیر دارای خــواص ضــد التهابی ســت و صدمــه ایجاد شــده‬ ‫به وســیله رادیکال هــای ازاد را کاهــش می دهــد‪ .‬مطالعــه ای‬ ‫می گویــد؛ سـه حبه ســیر خــام‪ ،‬دو بــار در هفتــه تــا ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫احتمــال ابتــا بــه ســرطان ریــه را کاهــش می دهــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫فر ماندار ویژه ری عنوان کرد؛‬ ‫تامین فضای سبز؛ مطالبه جدی شهرستان ری‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪« :‬سـال های گذشـته در بارگذاری هـای صورت گرفتـه‬ ‫ایجـاد فضـای سـبز به عنـوان یـک اصـل درنظـر گرفته نشـده و دراین راسـتا اداره محیط زیسـت‬ ‫شهرسـتان براسـاس قانـون هـوای پـاک دراین خصـوص پیگیـری و رسـیدگی کنـد؛ زیـرا امروز‬ ‫یکـی از مطالبـات جدی شهرسـتان تامین فضای سـبز در بارگذاری های صنعتی و صنفی سـت»‪.‬‬ ‫حسـین توکلـی کجانـی بیان کـرد‪« :‬تامین سـرانه های فضـای سـبز از اولویت های اساسی سـت‬ ‫و تمامـی دسـتگاه ها نسـبت بـه توسـعه فضای سـبز اهتمام ویژه داشـته باشـند و شـهرداران و دهیـاران تابعه باید‬ ‫ایجـاد و توسـعه فضای سـبز را در دسـتورکار قـرار دهند»‪.‬‬ ‫ساسان ناصری زاده‬ ‫مشــکالت فاضــاب اســتان خوزســتان‬ ‫«اظهــر من الشــمس اســت»‪ .‬در ســال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫و از ســوی بانــک جهانــی‪ ۱۴۹ ،‬میلیــون دالر‬ ‫به منظــور اصــاح شــبکه فاضــاب‬ ‫خوزســتان و چنــد شــهر دیگــر بــه دولــت‬ ‫نهــم و دهــم اختصــاص یافــت‪ .‬همچنیــن‬ ‫مدتــی پیــش نیــز اســتانداری خوزســتان‬ ‫از موافقــت رهبــر انقــاب بــه منظــور‬ ‫اختصــاص ‪ ۵۰‬میلیون یــورو از صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی بــرای رفــع مشــکالت فاضالب‬ ‫خوزســتان خبــر داده بــود‪ .‬دی مــاه پارســال‪،‬‬ ‫مهــران باباپــور؛ نایب رئیــس شــورای شــهر‬ ‫اهــواز نســبت بــه «دلجویــی مقطعــی» و‬ ‫«اعتبــارات شــعاری» مســئوالن‪ ،‬انتقــاد‬ ‫کــرد‪ .‬امــا چــرا ایــن مشــکل تاکنــون حــل‬ ‫نشــده اســت و راهــکار حــل ان چیشــت؟‬ ‫مشــکالت فاضــاب خوزســتان کــه بیــش از یک دهــه تبدیــل‬ ‫بــه معضلــی بــرای شــهروندان شــده‪ ،‬حــاال مســئوالن خبــر‬ ‫از برطرف شــدن مشــکل طــی سه ســال اینــده می دهنــد‪.‬‬ ‫به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ اگــر فاضــاب خوزســتان‬ ‫را در اینترنــت جســتجو کنیــد‪ ،‬بــا انبوهــی از اخبــار و تصاویــر‬ ‫مواجــه می شــوید کــه نشــان از ناکارامــدی ایــن شــبکه بــرای‬ ‫جمعیــت بیــش از یــک میلیــون نفــری کالنشــهر اهــواز دارد‪.‬‬ ‫باالزدگــی فاضــاب‪ ،‬ورود فاضــاب بــه منــازل مــردم‪ ،‬ســرقت‬ ‫َدر هــای فاضــاب‪ ،‬مــرگ کــودکان در فاضالب هــای روبــاز‪ ،‬در‬ ‫خطــر بــودن ســامت مــردم‪ ،‬مســائل زیســت محیطــی و خالصه‬ ‫معضلــی به نــام فاضــاب در خوزســتان‪ ،‬عمــده موضوعاتی اســت‬ ‫کــه بــا ان روبـه رو هســتید‪ .‬تفاوتــی نــدارد ســاکن کــدام منطقــه‬ ‫از اهــواز باشــید‪ ،‬حصیــر ابــاد‪ ،‬منبــع اب یــا کیانپارس و گلســتان‬ ‫بــه هــر حــال فرســودگی فاضــاب خــودش را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫طــرح جامعــه فاضــاب خوزســتان کــه نزدیــک بــه یک دهــه از‬ ‫تصویــب ان می گــذرد‪ ،‬تاکنــون در هیــچ کــدام از بخش هــا‬ ‫پیمانکار هــای ان مشــخص نشــده اســت‪ ،‬گرچــه مســئوالن ابفــا‬ ‫خبــر از تعییــن پیمانــکار تــا اواخــر مهرمــاه می دهنــد‪ .‬پــس‬ ‫از بارندگی هــای ســیالبی در پاییــز و زمســتان دوســال اخیــر‪،‬‬ ‫مشــکالت فاضــاب خوزســتان عیــان شــد‪ ،‬هر چنــد پیــش از‬ ‫ان نیــز وجــود داشــته و اعتراض هــای ابان مــاه ‪ ۹۸‬نیــز در‬ ‫جدی گرفتــن مســئله بی تاثیــر نبــوده اســت؛ امــا پــس از نمایــان‬ ‫شــدن بیــش از پیــش مشــکالت فاضــاب اهــواز‪ ،‬رهبــر انقــاب‬ ‫چهارهزار میلیارد تومــان از صنــدوق توســعه ملــی را بــه نوســازی‬ ‫فاضــاب اهــواز اختصــاص دادنــد و غالمرضــا شــریعتی‪ ،‬اســتاندار‬ ‫خوزســتان مدتــی بعــد‪ ،‬از موافقــت ایشــان بــرای برداشــت‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون یــورو از صنــدوق توســعه ملــی بــرای برطرف شــدن‬ ‫معضــات فاضــاب کالنشــهر اهــواز اطــاع داد‪ .‬به هر حــال‬ ‫هم اکنــون شــرایط بــرای مســئوالن ســخت و دشــوار اســت و‬ ‫مشــکالت و مســائل پیــش رو درخوزســتان فــراوان؛ کــه ناشــی‬ ‫از کــم کاری و ســوء مدیریــت در ســال های قبــل از ان اســت‪.‬‬ ‫امــا بــا هم ـ ه ایــن وجــود می تــوان بــا رفــع ســوء مدیریت هــا و‬ ‫جســور بودن شــرایط را بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫مسدود شدن ورودی های فاضالب به رودخانه کارون‬ ‫احمــد باقــری (معاون مهندســی توســعه شــرکت فاضــاب اهواز)‬ ‫با بیان اینکــه بــرای رفــع کامــل مشــکالت شــبکه فاضــاب بــه‬ ‫چهارهزار میلیارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬فاضــاب‬ ‫خوزســتان طــرح جامعــی دارد کــه تاکنــون ‪ ۴۱‬درصــد پیشــرفت‬ ‫داشــته اســت و بر اســاس برنامه هایــی کــه پیشــتر بــا شــرکت‬ ‫مهندســی‪ ،‬اســتانداری و ســایر مراجــع داشــته ایم‪ ،‬اقدامــات‬ ‫اجرایــی در حــال انجــام و ســه مناقصــه در حال برگزاری هســتند‬ ‫کــه تــا پایــان مهرمــاه پیمانکار هــای هــر ســه بخــش تعییــن و‬ ‫ف شــده و از ابان مــاه عملیات هــا اغــاز می شــوند‪ .‬او‬ ‫تکلیــ ‬ ‫با اشــاره به اینکه اگــر همــه عملیات هــا به صــورت کامــل‬ ‫اجرایــی شــوند‪ ،‬ورودی هــای فاضالب بــه رودخانه کارون مســدود‬ ‫می شــوند‪ ،‬افــزود‪ :‬کارون‪ ،‬اهــواز را بــه دو بخــش شــرقی و غربــی‬ ‫تقســیم کــرده اســت کــه در صــورت رفــع مشــکالت‪ ۱۴ ،‬نقطـه ‬ ‫ورود فاضــاب در شــرق اهــواز مســدود شــده و نقــاط ورودی‬ ‫استاندارگیالن‪:‬‬ ‫گیالن برای تقویت روابط تجاری با روسیه امادگی دارد‬ ‫اسـتاندار گیلان بـا اعالم امادگـی برای تقویـت روابط اقتصادی با روسـیه به ویژه اسـتان های‬ ‫جنوبـی ان در چهارچـوب کارگـروه همکاری های اسـتانی و منطقه ای گفت‪« :‬عملیاتی شـدن‬ ‫طـرح مویرگـی ایجاد مراکز عمـده فروش کاالهای ایرانی در روسـیه‪ ،‬نیاز به پشـتیبانی طرف‬ ‫روسـی دارد»‪ .‬ارسلان زارع در ارتبـاط تصویـری بـا سـفیر ایران در مسـکو به پیشـینه رابطه‬ ‫گیلان بـا فدراسـیون روسـیه اشـاره و اظهار کرد‪« :‬اسـتان گیلان رابطه دیرینـه و تاریخی با‬ ‫روسـیه دارد؛ چنان کـه از ‪ ۴۰۰‬سـال پیش در اسـتراخان‪ ،‬سـرای گیالنیـان وجود داشـته و امادگـی تقویت روابط‬ ‫اقتصـادی و تجاری خـود را دارد»‪.‬‬ ‫حل مشکالت تا سه سال اینده؟!‬ ‫چو خم وعده ها‬ ‫پرونده فاضالب خوزستان در پی ‬ ‫غــرب نیــز در صــورت ارتقــاء و توســعه تجهیــزات‪ ،‬بســته خواهند‬ ‫شــد‪ .‬البتــه انجــام پروژه هــا منــوط بــه تزریــق ‪ ۵۰‬میلیون یــورو‬ ‫از صنــدوق توســعه ملی ســت کــه تاکنــون ‪ ۹۵‬میلیارد تومــان از‬ ‫ان پرداخــت شــده اســت‪ .‬باقــری با بیان اینکــه بخشــی از تصفیــه‬ ‫خانــه فاضــاب شــرق اهــواز وارد مــدار شــده و بخــش تکمیلــی‬ ‫ان نیــز امســال بــه اتمــام می رســد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬تصمیــم بــر‬ ‫ان اســت تــا بخش شــرق اهــواز کــه حــدود ‪ ۷۰‬کیلومتــر کلکتور‬ ‫و ‪ ۱۵‬بــاب ایســتگاه پمپــاژ اســت و از ایـن روی جزو خطــوط اصلی‬ ‫محســوب می شــود را بــه مناقصــه بگذاریــم‪ ،‬هر چنــد اقدامــات‬ ‫در ایــن زمینــه نیــز هــم اکنــون در حــال انجام اســت و بر اســاس‬ ‫برنامه ریزی هــا پیمانــکار ان تــا پایــان مهرمــاه تعییــن خواهــد‬ ‫شــد و تصفیه خانــه بخــش شــرق نیــز تــا پایــان بهمن مــاه‬ ‫امســال کام ـ ًا وارد مــدار می شــود»‪.‬‬ ‫پایان طرح های فاضالب خوزستان تا سه سال اینده‬ ‫معــاون مهندســی توســعه شــرکت فاضــاب اهــواز در خصــوص‬ ‫بخــش غربــی ادامــه داد‪« :‬در این بخــش قســمتی از کلکتــور‬ ‫بــه مناقصــه رفتــه اســت‪ ،‬کــه تــا پایــان مهرمــاه پیمانــکار ان‬ ‫مشــخص می شــود‪ .‬ضمن ـاً اقدامــات در تصفیــه خانــه بخــش‬ ‫غربــی کــه از ســوی یــک شــرکت چینــی انجــام می شــود تــا‬ ‫یــک مــاه اینــده اغــاز خواهــد شــد و تــا سه ســال اینــده بــه‬ ‫اتمــام می رســد کــه در پــی ان ظرفیــت تصفیه خانــه بخــش‬ ‫غــرب بــه ‪ ۱۰۲‬هزار متر مکعــب در شــبانه روز خواهــد رســید کــه‬ ‫شــامل دو بخــش ارتقــاء وضعیــت موجــود و توســع ه تصفیه خانه‬ ‫اســت کــه در نهایــت گنجایــش ان بــه ‪ ۱۶۰‬هزار متر مکعــب‬ ‫می رســد»‪ .‬ایــن مقــام مســئول بــا یــاداوری بارندگی هــا‬ ‫در فصــل پاییــز و زمســتان بیــان کــرد‪ :‬بــر اثــر افزایــش‬ ‫دبــی کارون در اوایــل پارســال و روانــاب اذر مــاه‪ ،‬یک هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد تومــان خســارت بــه شــبکه فاضــاب وارد و باعــث‬ ‫شــد تــا اکثــر خطــوط اصلــی شــبکه فاضــاب در ســطح شــهر‬ ‫ریــزش کننــد؛ در نتیجــه موجــب ایجــاد مشــکالت فــراوان‬ ‫بــرای مــردم شــد‪( .‬در اذر مــاه ‪ ۱۷‬میلیون متر مکعــب بارندگــی‬ ‫بــا میــزان ‪ ۸۰‬میلی متــر بــه وقــوع پیوســت کــه ‪ ۳۰۰‬برابــر‬ ‫لو الی‬ ‫باری ســت کــه وارد شــبکه فاضــاب شــد؛ ضمــن انکــه گ ‬ ‫نیــز بــه فاضــاب نفــوذ کــرد کــه نیــاز بــه الیروبــی دارنــد‪).‬‬ ‫باالزدگی فاضالب در اهواز‬ ‫احمــد باقــری اذعــان داشــت‪« :‬تفاهم نامه هایــی بــا شــهرداری‬ ‫منعقــد شــده تــا بــرای عشــتمنطقه اهــواز برنامه های پاکســازی‬ ‫و تعمیــر اب و فاضــاب را اجرایــی نماییــم کــه تاکنــون در‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۴۵‬درصــد پیشــرفت داشــته و تــا پایــان مهرمــاه‬ ‫نیــز رونــد کار شــتاب بیشــتری می گیــرد‪ .‬بــرای نمونــه در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬حــدود ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر الیروبــی شــبکه را انجــام دادیــم و از‬ ‫ابتــدای امســال ‪ ۷۰‬کیلومتــر از ‪ ۱۲۰‬کیلومتــر خطــوط دارای‬ ‫مشــکل برطــرف شــده اســت‪ .‬عالوه بر ایــن بیــش از ‪ ۳۰‬کیلومتــر‬ ‫لولــه خریــداری شــده تــا از بــروز مشــکالت پارســال جلوگیــری‬ ‫کنیــم و بتــوان تــا ‪ ۷۰‬درصــد مشــکالت را در مناطــق دارای‬ ‫اولویــت رفــع کــرد»‪ .‬او بیــان کــرد‪« :‬در تاریــخ ‪ ۲۶‬شــهریور ماه‬ ‫امســال بــه دســتور صــادق حقیقی پــور؛ مدیــر عامــل ابفــای‬ ‫خوزســتان یــک مانــور برگــزار خواهــد شــد و طــی ان ‪ ۸۰‬نقطه‬ ‫گرفتگــی در فاضــاب اهــواز برطــرف می شــود کــه از شــهر های‬ ‫اســتان نیــز کمــک گرفتــه خواهــد شــد و ســایر تجهیــزات وارد‬ ‫اهــواز می شــوند‪ .‬شایان ذکر اســت کــه وظیفــه دفــع فاضــاب‬ ‫بــر عهــده دارد شــرکت اب و فاضــاب اســت و دفــع اب هــای‬ ‫ســطحی وظیفــه شهرداری ســت کــه قصــد داریــم با مشــارکت‪،‬‬ ‫مشــکالت موجــود را بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫فاضــاب شــرق اهــواز یکــی از مجهزترین هــا در‬ ‫خاورمیانــه اســت‬ ‫محمــد جــواد اشــرفی (مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫اســتان خوزســتان) گفــت‪« :‬فاضــاب شــهر اهــواز طــی‬ ‫ســال های گذشــته‪ ،‬تاکنــون به دلیــل تکمیل نشــدن‬ ‫شــبکه فاضــاب شــهری وارد رودخانــه کارون می شــده کــه‬ ‫ایــن موضــوع مشــکالتی را بــرای محیــط زیســت رودخانــه‬ ‫و ســامتی شــهروندان ایجــاد می کنــد‪ .‬هرچنــد بــه ایــن‬ ‫منظــور و در شــورای کیفــی رودخانــه کارون و پیگیــری‬ ‫از طریــق اســتانداری خوزســتان اقدامــات زیــادی صــورت‬ ‫گرفتــه کــه منجــر بــه تامیــن اعتبــار ‪ ۱۰۰‬میلیون یورویــی‬ ‫بــرای تکمیــل شــبکه فاضــاب اهــواز شــده اســت»‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫« ‪ ۵۰‬میلیون یــورو از ایــن مبلــغ در ســال ‪ ۹۹‬اختصاص یافتــه‬ ‫کــه به منظــور خریــداری ایســتگاه های پمپــاژ و تکمیــل‬ ‫شــبکه جمع اوری کننــده فاضــاب شــهری اهــواز هزینــه‬ ‫می شــود و بر اســاس پیش بینی هــا به مــدت سه ســال‬ ‫شــبکه فاضــاب شــهری تکمیــل می شــود‪ .‬در حال حاضــر‬ ‫نیــز در شــرق اهــواز کــه در شــبانه روز ‪ ۱۰۰‬هزار متر مکعــب‬ ‫پســاب دارد‪ ،‬تصفیه خانــه کامـ ً‬ ‫ا مــدرن احــداث شــده کــه‬ ‫یکــی از مجهز تریــن تصفیه خانه هــا در خاورمیانــه بــوده و‬ ‫امــاده بهره برداری ســت»‪ .‬اشــرفی بیــان کــرد‪« :‬ایــن محــل‬ ‫فعــ ً‬ ‫ا به دلیــل تکمیل نشــدن شــبکه جمع اوری کننــده‪،‬‬ ‫عمــ ً‬ ‫ا کارایــی نــدارد‪ ،‬گرچــه بــا پیگیری هــای‬ ‫صورت گرفتــه یــک شــبکه جمع اوری کننــده به صــورت‬ ‫موقــت در مــدار قــرار خواهــد گرفــت و بخش قابــل توجهی‬ ‫از پســاب های شــرق اهــواز بــه رودخانــه نمی ریــزد و راهــی‬ ‫تصفیه خانه می شود»‪.‬‬ ‫ایــا پرونــده فاضــاب خوزســتان پــس از سه ســال‬ ‫بســته می شــود؟‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان خوزســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬بــه مــردم خوزســتان ایــن وعــده را می دهیــم کــه تــا‬ ‫سه ســال اینــده هیــچ پســابی وارد رودخانــه کارون نمی شــود‪،‬‬ ‫همــه اراده هــا بــرای ایــن اقــدام جــزم شــده و اعتبــارات نیــز در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت تــا از ایــن خطــر زیســت محیطــی که‬ ‫خاطــر همــه را مکــدر کــرده‪ ،‬جلوگیــری نماییــم و فشــار روی‬ ‫رودخانــه کارون را کاهــش دهیــم»‪ .‬بر اســاس وعــده مســئوالن‬ ‫مشــکالت فاضــاب خوزســتان از جملــه مســائل زیســت‬ ‫محیطــی ان تــا سه ســال اینــده برطــرف شــده و بســیاری‬ ‫از مــردم اهــواز و شهرســتان کارون از ایــن معضــل رهایــی‬ ‫می یابنــد‪ .‬اگــر کــه در تخصیــص اعتبــارات کارشــکنی صــورت‬ ‫نگیــرد‪ ،‬ســرانجام پرونــده فرســودگی شــبکه فاضالب اهــواز پس‬ ‫از سه ســال بســته خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 12 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫برداشت انگور‬ ‫در توسک مانیزان‬ ‫اســکله قدیمــی بنــدر دلــوار در ‪ ۵۰‬کیلومتــری بوشــهر‬ ‫اســت‪ .‬در این منطقــه لنج هــای چوبــی و فرســوده‬ ‫بــرای همیشــه لنگــر انداخته انــد و جــای خــود‬ ‫را بــه لنج هــای فایبــر گالس داده انــد‪ .‬لنج هــای‬ ‫به گل نشســته ای کــه مدت هــا از اوازهــای شــورانگیز‬ ‫و عربــی ناخــدا محــروم بوده انــد‪.‬‬ ‫مهران ریاضی‪ /‬ایرنا‬ ‫رئیس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بیان کرد؛‬ ‫موزه نفت مسجدسلیمان؛‬ ‫مقوم هویت و زمینه ساز توسعه‬ ‫سیدعلیموسوی نسب‬ ‫رئیــس روابط عمومــی شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز‬ ‫جنــوب و نماینــده مدیریــت موزه هــا و مرکــز اســناد صنعــت‬ ‫نفــت در شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‪ ،‬در بازدید از‬ ‫زادگاه نفــت در جلسـه ای بــا مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری‬ ‫نفــت و گاز مسجدســلیمان‪ ،‬ضمــن بررســی و چاره جویــی‬ ‫مســائل و مشــکالت مربــوط بــه ایــن حــوزه‪ ،‬مــوزه نفــت‬ ‫مسجدســلیمان را مقــوم هویــت ایــن شــهر و زمینه ســاز‬ ‫توســعه منطقــه دانســت‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت‬ ‫بهره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان؛ مهنــدس شــهرام‬ ‫وردک در این جلســه از اهتمــام مهنــدس قبــاد ناصــری‪،‬‬ ‫دکتــر اکبــر نعمت اللهــی‪ ،‬دکتــر فرشــید خدادادیــان و قاســم‬ ‫صالحــی مورکانــی؛ رئیــس روابط عمومــی شــرکت نفــت و گاز‬ ‫مسجدســلیمان در رفــع چالش هــای اجــرای پروژه ســاختمان‬ ‫اصلــی مــوزه اکتشــاف‪ ،‬حفــاری و تولیــد نفت مسجدســلیمان‬ ‫تقدیــر کــرد و گفــت‪« :‬بااینکــه مــدت زیــادی نیســت کــه‬ ‫بــه مجموعــه موزه هــای مناطــق نفت خیــز جنــوب ملحــق‬ ‫شــده ام‪ ،‬امــا شــاهد پیگیری هــای فــراوان و همکاری هــای‬ ‫شایســته جنابعالــی و تیــم پــروژه بــوده ام و امیــدوارم بتوانیــم‬ ‫در دهــه فجــر ســال جــاری‪ ،‬شــاهد افتتــاح ازمایشــی ایــن‬ ‫طــرح ملــی باشــیم»‪ .‬وی بااشــاره به وجــود اولیــن تاسیســات‬ ‫مرتبــط بــا صنعــت نفــت در ایــن شــهر‪ ،‬راه انــدازی مــوزه را‬ ‫یــک کار هوشــمندانه و یــک نیــاز در ایــن صنعــت عنــوان کرد‬ ‫و گفــت‪« :‬راه انــدازی مــوزه نفــت می توانــد بسترســاز توســعه و‬ ‫عمــران شــهر مسجدســلیمان بــر مبنــای گردشــگری صنعتی‬ ‫باشــد و بــه مــوازات ان‪ ،‬نقش افرینــی شــرکت بهره بــرداری‬ ‫نفــت و گاز مسجدســلیمان در حوزه مســئولیت های اجتماعی‬ ‫نیــز بســیار ثمربخش بــوده و خواهــد بــود»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان نیــز طــی‬ ‫ســخنانی بــا تقدیــر از همــکاری و نــگاه همیشــه مثبــت‬ ‫مدیرعامــل و اعضــای هیئت مدیــره شــرکت ملــی مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب بــه شــهر مسجدســلیمان گفــت‪« :‬بــا‬ ‫وجــود محدودیت هــای مالــی و شــرایط ســخت اقتصــادی‪،‬‬ ‫توانســته ایم بــا اولویت بخشــی بــه برخــی پروژه هــا همچــون‬ ‫احــداث پل هــای بــزرگ بتنــی ورودی شــهر ســرعت اجرایــی‬ ‫خوبــی ببخشــیم و بـه زودی شــاهد اجــرای عملیــات تعریــض‬ ‫باقی مانــده از مســیر ورودی شــهر مسجدســلیمان از ســمت‬ ‫اهــواز به منظــور ایمن بخشــی مســافرت شــهروندان باشــیم»‪.‬‬ ‫مهنــدس قبــاد ناصــری افــزود‪« :‬بــا پیگیری هــای دکتــر‬ ‫ورناصــری؛ نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی و‬ ‫موافقــت مهنــدس محمــدی؛ مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق‬ ‫نفت خیــز جنــوب‪ ،‬هم اینــک بــا اســتفاده از توانمندی هــای‬ ‫داخلــی و ماشــین االت راه ســازی ایــن شــرکت عملیــات‬ ‫احــداث جــاده بیــن شــهری مسجدســلیمان و ایــذه در منطقه‬ ‫کوهســتانی و صعب العبــور جریــک بــا جدیــت درحــال‬ ‫اجراســت»‪ .‬نماینــده مدیریــت موزه هــا و مرکــز اســناد صنعت‬ ‫نفــت در شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب ســپس بــا‬ ‫حضــور در ســاختمان اصلــی مــوزه اکتشــاف‪ ،‬حفــاری و تولید‬ ‫نفــت مسجدســلیمان ضمــن بازدیــد از ایــن مــوزه بــا دکتــر‬ ‫فرشــید خدادادیــان؛ مجــری راه انــدازی و ابــوذر شــجاعی؛‬ ‫رئیــس مــوزه و ســایر دســت اندرکاران ایــن طــرح دیــدار و‬ ‫گفت وگــو کــرد و از نزدیــک در جریــان اخریــن وضعیــت ایــن‬ ‫پــروژه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برگزاری اجالس منطقه ‪ ۴‬بیمه سالمت کشور در خرم اباد‬ ‫ سید احمد موسوی‬ ‫اجــاس منطقــه ‪ ۴‬بیمــه ســامت کشــور بــه‬ ‫میزبانــی لرســتان و بــا حضــور اســتان های‬ ‫خوزســتان و ایــام برگــزار شــد‪ .‬شــاهدخت‬ ‫فتحــی بیرانونــد (مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫اســتان لرســتان) گفــت‪« :‬ایــن جلســه‬ ‫در خصــوص مشــکالت ســامانه های پرداخــت‬ ‫مطالبــات پزشــکان و موسســات تشــخیصی‪-‬‬ ‫‪،‬درمانــی ( ســامانه ثن ـا ) و سیســتم مدیریــت‬ ‫کیفیــت برگــزار شــد و همان گونــه کــه‬ ‫توانســتیم در برنامــه نسخه نویســی و‬ ‫نســخه پیچی الکترونیــک و ارزیابــی وســیع بــا‬ ‫کمــک شــرکاء کاری مشــکالت را تــا حــدود‬ ‫زیــادی مرتفــع کنیــم‪ ،‬امیدواریــم در خصــوص‬ ‫موضوعــات جلســه امــروز هم مصوبــات خوبی‬ ‫داشــته باشــیم»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬در ســامانه‬ ‫سیســتم ثنــا به دلیــل پیچیدگی هــای خــاص‬ ‫ایــن سیســتم ‪ ،‬همــکاران مــا در اجــرای‬ ‫بررسی وضعیت گازرسانی استان‬ ‫نـوروزی؛ نماینـده شهرسـتان علی ابـاد کتـول و دبیـر مجمـع‬ ‫نماینـدگان اسـتان گلسـتان با هـدف بررسـی وضعیت گازرسـانی‬ ‫اسـتان بـا حضور در شـرکت گاز بـا طالبی دیـدار و گفت وگـو کرد‪.‬‬ ‫در این دیـدار دبیـر مجمع نمایندگان اسـتان ضمـن تبریک انتصاب‬ ‫مهنـدس طالبـی به عنوان سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان گلسـتان‬ ‫و ارزوی سلامتی و توفیـق بـرای ایشـان‪ ،‬از عملکـرد ایـن شـرکت‬ ‫درزمینـه توسـعه گازرسـانی به شـهرها‪ ،‬روسـتاها و صنایع اسـتان‬ ‫تشـکر و قدردانـی کـرد‪ .‬وی درادامـه پیگیـر گازرسـانی به مناطقی‬ ‫کـه از نعمـت گاز بهره مند نیسـتند و همچنیـن تسـریع در اجرای‬ ‫پروژه های دردسـتِ انجام اسـتان و حوزه نمایندگی شـده و امادگی‬ ‫خود و سـایر نمایندگان اسـتان را درزمینه تحقق این موضوع اعالم‬ ‫کـرد‪ .‬درادامه مهندس طالبـی نیز ضمن خوش امدگویی‪ ،‬گزارشـی‬ ‫از فعالیت هـای گاز گلسـتان درزمینـه گازرسـانی در سـطح اسـتان‬ ‫به ویـژه شهرسـتان علی ابـاد کتـول ارائـه کرد‪.‬‬ ‫واگذاری‬ ‫«سیم کارت دانش اموزی شاد»‬ ‫توسط مخابرات منطقه‬ ‫در دیـدار بـا مدیـرکل اموزش وپـرورش گلسـتان نحـوه واگـذاری‬ ‫«سـیم کارت دانش اموزی شاد» بررسی شـد‪ .‬مدیر مخابرات منطقه‬ ‫گلسـتان باتاکیدبراینکـه خدمـات مخابراتـی بایـد به طـور یکسـان‬ ‫دراختیـار مـردم اسـتان قـرار گیـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬براسـاس تصمیمـات‬ ‫اتخاذشـده مقـرر شـده اسـت بـه تمامـی دانش امـوزان در مقاطـع‬ ‫تحصیلی مختلف سـیم کارت دانش اموزی شـاد واگذار شـود»‪ .‬مدیر‬ ‫مخابـرات منطقـه گلسـتان بااشـاره به اینکه ایـن سـیم کارت هم به‬ ‫دانش امـوزان و هـم بـه معلمان اختصـاص می یابد‪ ،‬اسـتفاده از ان را‬ ‫رایـگان دانسـت و گفـت‪« :‬اینترنـت موردنیاز برای اتصال به سـامانه‬ ‫شـاد توسـط سـیم کارت دانش اموزی شاد رایگان اسـت و هیچ گونه‬ ‫هزینـه ای د ر بـر نخواهد داشـت»‪ .‬شـهمرادی گفت‪« :‬براسـاس امار‬ ‫ارسـالی ازسـوی اموزش وپـرورش اسـتان و بـه تعداد خواسته شـده‬ ‫سـیم کارت شـاد دراختیـار انـان قـرار خواهـد گرفـت و هیچ گونـه‬ ‫محدودیتـی ازسـوی مخابرات وجـود نخواهد داشـت»‪.‬‬ ‫حرکت جهادی‪ ،‬الزمه خدمت‬ ‫در بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان لرستان خبر داد؛‬ ‫برخــی مراحــل ان از جملــه گزارش گیــری و‬ ‫تجمیــع صورت حســاب های ســامانه ‪Xml‬‬ ‫و ‪ qcp‬بــا مشــکالتی روبـه رو بودنــد»‪ .‬فتحــی‬ ‫بیرانونــد ادامــه داد‪« :‬در بحــث خســارت‬ ‫متفرقــه هــم ایــن برنامــه نارضایتــی را ایجــاد‬ ‫کــرده و به خاطــر اینکــه در ایــن سیســتم‬ ‫نوبت دهــی رعایــت نمی شــود‪ ،‬مث ـ ً‬ ‫ا افــرادی‬ ‫کــه امــروز مراجعــه کننــد و ســند انهــا ثبــت‬ ‫شــود‪ ،‬بــا کســی کــه چهارماه پیــش مراجعــه‬ ‫کــرده ایــن سیســتم قابلیــت ان را نــدارد‬ ‫کــه اولویت بنــدی کند‪،‬شــاهد نارضایتــی‬ ‫بیمه شــدگان در این زمینــه هســتیم»‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان لرســتان‬ ‫تصریــح کــرد ‪« :‬در حــوزه سیســتم مدیریــت‬ ‫کیفیــت اســتان لرســتان در بررســی نرم افــزار‬ ‫سیســتم مدیریــت کیفیــت به عنــوان پایلــوت‬ ‫انتخــاب شــد کــه با حضــور ســه اســتانی‬ ‫دیگــر بررســی ها انجــام گرفــت و موانــع و‬ ‫مشــکالت ان را مشــخص کرده انــد؛ امــا‬ ‫بــدون ان کــه موانــع کامــ ً‬ ‫ا رفــع شــود و‬ ‫قابلیــت ارائــه داشــته باشــد‪ ،‬ظاهــر در بقیــه‬ ‫اســتان ها هــم ایــن برنامــه بــه اجــرا درامــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬یکــی از موارد‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫و مشــکالتی کــه در بیمــه ســامت وجــود‬ ‫داشــت‪ ،‬بحــث پرداخــت خــارج از شــمول‬ ‫درمــان بــود کــه طبــق دســتورالعمل پرداخت‬ ‫در حــوزه ســر پــا بــه افــرادی کــه حتــی از‬ ‫محــل فرانشــیز هزینه هــای کاتاســترافیک به‬ ‫افــرادی کــه تمکــن مالــی ندارنــد‪ ،‬پرداخــت‬ ‫شــود کــه انشــاهلل همــکاران در ایــن زمینــه‬ ‫ورود کننــد تــا بــا شــفافیت کامــل بــه ســمت‬ ‫حــل مشــکالت برویــم»‪ .‬الزم به ذکر اســت؛‬ ‫در این جلســه در حــوزه سیســتم مدیریــت‬ ‫کیفیــت مصوبــات همچــون جهــت رفــع‬ ‫سیســتم جامــع مدیریــت کیفیــت ‪ ،‬ســطح‬ ‫دسترســی مســئوالن سیســتم جهــت ارتقــاء‬ ‫کاربــران‪ ،‬بحــث ممیــزی داخلی‪،‬امــوزش‬ ‫و کمیتــه پیشــنهادات و در حــوزه مالــی‬ ‫هــم مصوباتــی همچــون دسترســی جهــت‬ ‫ویرایــش موسســات در ســامانه ثنــا‪ ،‬انجــام‬ ‫به موقــع تخصیص هــای متفرقــه‪ ،‬حــذف‬ ‫روکش خســارت متفرقه‪ ،‬پشــتیبانی سیســتم‬ ‫حقــوق و دســتمزد‪ ،‬برگــزاری کالس هــای‬ ‫اموزشــی ســامانه ثنا و در ســندهای خســارت‬ ‫متفرقــه کپــی برابــر بــا اصــل انجــام شــود‪،‬‬ ‫تصویــب شــد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان گلسـتان اظهار کرد‪:‬‬ ‫«تلاش مسـتمر و حرکـت جهـادی الزمـه حـل مشـکالت جامعه‬ ‫ایثارگـری و خدمـت در بنیـاد اسـت»‪ .‬اسـرافیل وزیـری در دیـدار‬ ‫چهره به چهـره بـا خانواده هـای معظم شـاهد و ایثارگـر گفت‪« :‬همه‬ ‫مسـئوالن ملزم به تکریم خانواده های شـهدا و ایثارگران هسـتند و‬ ‫از هـر فرصتـی برای تکریـم این عزیزان اسـتفاده کننـد»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬خانواده هـای معظـم شـاهد و ایثارگـر به معنـای واقعـی نمـاد‬ ‫ایثـار و شـهادت در ایـران هسـتند و از این بابـت همـه مدیـون ایـن‬ ‫انسـان های بزرگ هسـتیم»‪.‬‬ ‫اشتغال دائم مددجویان‬ ‫توسط سازمان بهزیستی‬ ‫مدیـر درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان گلسـتان گفت‪« :‬سـازمان‬ ‫بهزیسـتی بـا ارائه خدمـات به مددجویـان‪ ،‬می تواند زمینه اشـتغال‬ ‫دائـم ان هـا را فراهـم اورد»‪ .‬احمد نصرتی در راس تیمـی از اعضای‬ ‫بسـیج جامعه پزشـکی اسـتان گلسـتان‪ ،‬با حضور در دفتر مدیرکل‬ ‫جدید بهزیسـتی اسـتان‪ ،‬گفت‪« :‬سازمان بهزیسـتی با ارائه خدمات‬ ‫بـه مددجویـان‪ ،‬می تواند زمینه اشـتغال دائـم ان ها را فراهـم اورد»‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار دکتـر حسـینی؛ مدیـرکل جدید بهزیسـتی اسـتان‬ ‫گلسـتان‪ ،‬بـا تقدیـر از حضـور تیم بسـیج جامعه پزشـکی مدیریت‬ ‫درمـان‪ ،‬گفـت‪« :‬در قالب شـورای هماهنگـی ادارات و سـازمان های‬ ‫زیرمجموعـه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـا تعامـل مثبتی‬ ‫کـه از گذشـته وجود داشـته اسـت‪ ،‬می توانیـم همگرایـی خوبی به‬ ‫جامعـه تحت پوشـش کـه تقریبـاً تمـام جمعیـت را دربرمی گیـرد‪،‬‬ ‫داشـته باشیم»‪.‬‬ صفحه 13 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پوریـ�ا تجاــرت صبـ�ا س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 262305‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103797840‬ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1396/12/04‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای پوریـ�ا ایراندوسـ�ت کـ�د‬ ‫ملـ�ی ‪ 3240549301‬ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‪ ،‬خان��م مهی��ن حسـ�ینی‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 3230332180‬بـ�ه ســمت نائـ�ب ریئـ�س هیئـ�ت مدیــره و اقــای وریـ�ا‬ ‫ایراندوسـ�ت کـ�د ملـ�ی ‪ 5959765624‬ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل تعیی��ن گردیدن��د‪.‬‬ ‫کلیـ�ه اسنــاد و اوراق به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت بـ�ه امضــاء منفــرد مدیرعامـ�ل‬ ‫همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت دارای اعتبــار می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)987431‬‬ ‫اگهـ�ی انتقــال شرــکت ایمـ�ن راه اوریـ�ن بـ�ا مس��ئولیت محدــود و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 14007274301‬ب��ه موج��ب نام��ه شـ�ماره ‪ 101/99/46124‬مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/5/25‬اداره ثب��ت شـ�رکت ها و موسس��ات غیرتجـ�اری اسـ�تان تهـ�ران‬ ‫و مستــند بـ�ه صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی فوق العاــده مورخـ�ه ‪1399/03/26‬‬ ‫مرک��ز اصل��ی شـ�رکت ایم��ن راه اوری��ن ب��ا مسئــولیت محـ�دود ب��ه نشـ�انی‪ :‬اسـ�تان‬ ‫تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،5‬شهرسـ�تان تهــران‪ ،‬میـ�دان ولی عص��ر‪ ،‬خیاب��ان شهیداسـ�تاد‬ ‫نجات الهـ�ی‪ ،‬خیابـ�ان اراک‪ ،‬پـلاک ‪ ،64‬طبقـ�ه سوــم‪ ،‬واحـ�د ‪ 12‬ب��ه کدپسـ�تی‬ ‫‪ 1598943535‬انتق��ال یاف��ت و در اداره ثب��ت شـ�رکت ها و موسس��ات غیرتجـ�اری‬ ‫تح��ت شـ�ماره ‪ 563977‬بـ�ه ثبـ�ت رسیــده اسـ�ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)987425‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تولی��دی صنعت��ی رای��ان پ��ژوه بین المل��ل ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 512183‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006900191‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/05/05‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل ش��رکت در واح��د ثبت��ی ته��ران ب��ه ادرس اس��تان ته��ران‪-‬‬ ‫منطقـ�ه ‪ ،15‬شهرسـ�تان تهــران‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬ش��هر تهــران‪ ،‬محل��ه بهــار‪،‬‬ ‫خیابـ�ان جه��ان‪ ،‬خیابـ�ان ش��هیدجواد کارگـ�ر‪ ،‬پـلاک ‪ ،35‬طبقـ�ه سـ�وم‪ ،‬واحـ�د ‪9‬‬ ‫کدپسـ�تی ‪ 1563757669‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح‬ ‫فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)987421‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مــاد گســتر اکباتــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 399298‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10820064616‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی س�اـلیانه مـ�ورخ ‪ 1399/03/01‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای مصطفـ�ی‬ ‫محموــدی بـ�ه کــد ملــی ‪ 3760502849‬و اقــای وریـ�ا رحیمـ�ی بـ�ه کــد ملــی‬ ‫‪ 0071398661‬و اقــای محمدباقـ�ر دریایـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 4030644155‬ب��ه عنـ�وان‬ ‫اعض��ا هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب ش��دند‪ .‬خان��م فران��ک بای�ن دوری‬ ‫کــد ملــی ‪ 3860409050‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و خانـ�م صفوــرا امیریــان کــد‬ ‫ملــی ‪ 3875477911‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل برــای مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی‬ ‫انتخ��اب شـ�دند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)987428‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نفـ�ت و انرــژی پاــرس نیـ�ر بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 341418‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103879533‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1399/05/29‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای رضـ�ا‬ ‫علیجانی ماشـ�ک بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2595230336‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیــره و مدیرعامـ�ل‪ -‬خانـ�م فاطمـ�ه صیدیلـ�و بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0077317841‬‬ ‫ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره انتخ��اب ش��دند‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار‬ ‫و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چــک‪ ،‬س�فـته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقوداسلـامی بـ�ا‬ ‫امضــاء مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)987427‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت توــان تدبیـ�ر تابــان شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 367970‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320176082‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/04/01‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخ��اذ ش��د‪ :‬اعض��اء هیئ��ت مدی��ره ب��ه قـ�رار ذی��ل تعیی��ن گردیدن��د‪ :‬احتـ�رام‬ ‫اقبال صفت رونـ�ق بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2590768958‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیــره و محسـ�ن مقــدم بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4072428175‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل‬ ‫و رئی��س هیئ��ت مدی��ره ب��ه س��مت اعض��ای هیئ��ت مدی��ره بـ�رای م��دت نامحـ�دود‬ ‫انتخـ�اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اســناد و اوراق بهاــدار ب��ا امضـ�اء رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫منف�رـدا ً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)987422‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت س�لامت الکترونی��ک س��ینا ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ساــخت خطــوط تولیـ�د و سنــجش کیفیـ�ت‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت پیش��رو ایم��ن پـ�ژوه ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 424053‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320765976‬بـ�ه‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1396/08/15‬‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای اردشــیر رستــمی بیرق بـ�ا کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 1639243305‬بـ�ا دریافـ�ت ‪ 5.000.000‬ری��ال سهم الش��رکه خ��ود از‬ ‫صندــوق از شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬درنتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ‬ ‫‪ 15.000.000‬ریــال بـ�ه ‪ 10.000.000‬ری��ال کاه��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬اقــای سـ�یدامیر شمس پارسـ�ا بـ�ا‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0069284806‬و خان��م زه��را ش��مس نهرمیان ب��ا شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0036469157‬هـ�ر یـ�ک بـ�ه تنهایـ�ی دارنــده مبلـ�غ ‪5000000‬‬ ‫فراورده هــای معدنـ�ی رایــان صنعـ�ت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 477517‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14005163309‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/05/15‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای ج�لال میـ�رداودی‬ ‫بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0064847748‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیــره و خانـ�م نــدا محموــدی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0077770803‬ب��ه سـ�مت‬ ‫نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬ســال انتخــاب شدــند‪ .‬کلیـ�ه‬ ‫اس��ناد و اوراق به��ادار و تعه��داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬بـ�روات‪،‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 233445‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102744339‬بـ�ه‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1398/07/03‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬خانـ�م ت�وـران س��پهرزاد بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0041550390‬بس��مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‪،‬‬ ‫اقــای علیرضـ�ا افشاــری نژاد که کئه بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0046844740‬‬ ‫بس��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره‪ ،‬خان��م س��ارا افش��اری نژادکه کئه بشـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0057124663‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت‬ ‫نامح��دود انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور‬ ‫شـ�رکت از قبی��ل چ��ک و سـ�فته و بــروات و قرارداده��ا و عقوداسـلامی‬ ‫قراردادهـ�ا و عقوداسلـامی بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل بـ�ه تنهایـ�ی همرــاه بـ�ا‬ ‫و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــای مدیرعامـ�ل بتنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت عمـ�ران پی��ام احس��ان ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 486322‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14005574065‬بـ�ه‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1399/05/29‬‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬علیرضـ�ا روزبهانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0069968012‬ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الشـ�رکه خ��ود از صنـ�دوق‬ ‫ش�رـکت‪ ،‬از ردیـ�ف ش�رـکای شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬مهــدی عباسـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0058345175‬ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الشـ�رکه‬ ‫خـ�ود از صنــدوق شرــکت‪ ،‬از ردی��ف شرــکای شــرکت خــارج گردی��د‪.‬‬ ‫س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 210000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪200000000‬‬ ‫ریـ�ال کاه��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح ش��د‪.‬‬ ‫لیس��ت صاحبـ�ان سهم الشــرکه بع��د از کاه��ش ب��ه شـ�رح‬ ‫ذی��ل می باش��د‪ :‬اقــای علـ�ی داوری پاریــزی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 3071994745‬مبلــغ ‪ 120000000‬ری��ال سهم الشرــکه‪ -‬خانـ�م‬ ‫فاطمــه شیروانی س��عادت ابادی بــه ش��ماره ملــی‪ 2990744991‬مبلــغ‬ ‫‪ 80000000‬ریـ�ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)987430‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت عم��ران پی��ام احس��ان ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 486322‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14005574065‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/05/28‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل شـ�رکت‬ ‫در واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه ادرس استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،17‬شهرس��تان تهــران‪،‬‬ ‫بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬ش��هر ته��ران‪ ،‬محل��ه نبی اک�رـم‪ ،‬خیاب��ان نبــرد‪ ،‬کوچ��ه شـ�هیدعلیرضا‬ ‫شـ�اهمیری‪ ،‬پـلاک ‪ ،15‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 1765983843‬تغیی��ر یاف��ت و ماده‬ ‫مربوط��ه در اساس��نامه بش��رح ف��وق اص�لاح گردی��د‪ .‬عل��ی داوری پاریزی به ش��ماره ملی‬ ‫‪ 3071994745‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 120000000‬ری��ال ب��ه صن��دوق ش��رکت در ردیف‬ ‫ش�رـکاء قرــار گرفـ�ت‪ .‬فاطمـ�ه شیروانی س�عـادت ابادی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪2990744991‬‬ ‫بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 80000000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت در ردی��ف شــرکاء قـ�رار‬ ‫گرفـ�ت‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 10000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪210000000‬‬ ‫ریـ�ال افزای��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح ش��د‪ .‬لیس��ت صاحبـ�ان‬ ‫سهم الشرــکه بعـ�د از افزایـ�ش بـ�ه شــرح ذی��ل می باشـ�د‪ :‬اقــای علیرضـ�ا روزبهانـ�ی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0069968012‬مبلـ�غ ‪ 5000000‬ری��ال سهم الشــرکه‪ -‬اقـ�ای مهـ�دی‬ ‫عباسـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0058345175‬مبلــغ ‪ 5000000‬ری��ال سهم الش��رکه‪ -‬اقای‬ ‫علـ�ی داوری پاریــزی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3071994745‬مبلــغ ‪ 120000000‬ریــال‬ ‫سهم الشرــکه‪ -‬خانـ�م فاطمـ�ه شیروانی س�عـادت ابادی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪2990744991‬‬ ‫مبلــغ ‪ 80000000‬ریــال سهم الشــرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)987429‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت نواندیش��ان ف�ن اوری م��وج کوت��اه ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 330895‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103677431‬بـ�ه‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1399/04/30‬‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای فرهــاد دوائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0069841373‬ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت میـ�زان‬ ‫سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 25000000000‬ری��ال افزای��ش داد‪.‬‬ ‫اقــای محمدرضـ�ا دوائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5129575301‬بـ�ا پرداخـ�ت‬ ‫مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت میزــان سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ‬ ‫‪ 24980000000‬ری��ال افزای��ش داد‪ ،‬درنتیج��ه س��رمایه ش��رکت از‬ ‫مبلـ�غ ‪ 10010000000‬ریــال بـ�ه ‪ 50000000000‬ریــال افزایـ�ش‬ ‫یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ .‬اسـ�امی و میـ�زان‬ ‫سهم الش��رکه ه��ر ی��ک از ش��رکا پ��س از افزای��ش سـ�رمایه‪:‬‬ ‫اقــای افشــین دوائـ�ی بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0069198209‬دارای ‪20000000‬‬ ‫ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬اقــای فرهــاد دوائـ�ی بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪0069841373‬‬ ‫دارای ‪ 25000000000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬اقــای محمدرضـ�ا دوائـ�ی بـ�ا‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5129575301‬دارای ‪ 24980000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)987426‬‬ ‫ری��ال سهم الشـ�رکه‪ .‬اساسـ�نامه جدی��د در ‪ 25‬ماــده و یـ�ک تبصــره بـ�ه‬ ‫تصویـ�ب رســید و جایگزیـ�ن اساس�نـامه قبلـ�ی گردیـ�د‪.‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)987423‬‬ ‫مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)987420‬‬ ‫شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)987419‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت طراحــان اقلیـ�م پویـ�ا پایدــار بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 429623‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10320819842‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/04/23‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای سـ�یروس‬ ‫دینارونــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1930858663‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و هئیـ�ت مدیــره (خاــرج از ش�رـکاء)‪ ،‬اقــای میثـ�م اکبــری بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0073512710‬بـ�ه ســمت عضـ�و و رئیـ�س هئیـ�ت مدیرــه‪ ،‬اقــای حامـ�د رش��یدزاده ممقانی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0080611321‬بـ�ه‬ ‫ســمت عضـ�و و نایـ�ب رئیـ�س هئیـ�ت مدیرــه‪ ،‬اقــای عبدالرحمـ�ن حســنی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1818692767‬ب��ه سـ�مت عض��و هئی��ت مدیـ�ره‬ ‫(خاــرج از ش�رـکاء)‪ ،‬اقــای حمیدرضـ�ا قندچـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0061945080‬ب��ه سـ�مت عض��و هئی��ت مدیـ�ره (خــارج از شرــکاء)‪ ،‬اقـ�ای‬ ‫علیرضـ�ا فرهمنـ�د بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0074574965‬ب��ه س��مت عض��و هئی��ت مدی��ره (خ��ارج از شـ�رکاء)‪ ،‬اق��ای عل��ی رش��یدمردانی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 2298818517‬بـ�ه ســمت عضـ�و هئیـ�ت مدیــره (خاــرج از ش�رـکاء)‪ ،‬اقــای مجیـ�د قابوسـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2802371088‬ب��ه سـ�مت‬ ‫عضـ�و هئیـ�ت مدیــره (خاــرج از ش�رـکاء)‪ ،‬اقــای سهــیل فروغـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4432649623‬ب��ه س��مت عض��و هئی��ت مدی��ره (خ��ارج از‬ ‫ش�رـکاء)‪ ،‬اقــای محمدرضـ�ا جباــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5099699766‬بـ�ه ســمت عضـ�و هئیـ�ت مدیــره (خاــرج از ش�رـکاء)‪ ،‬خانـ�م سلــمه مـلا‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0081994222‬بـ�ه ســمت عضـ�و هئیـ�ت مدیــره (خاــرج از ش�رـکاء)‪ .‬کلیـ�ه اسنــاد و اوراق به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل‬ ‫چکــ‪ ،‬س�فـته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداد هــا و عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن کلیـ�ه نامه هــای عاــدی و اداری بـ�ا امضـ�ا مدیرعامـ�ل یـ�ا رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیــره یـ�ا نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره هـ�ر یـ�ک بـ�ه تنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)987424‬‬ صفحه 14 ‫ دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪321‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ بی حسی موضعی‬ ‫اسموکینگ روم‬ ‫‪15‬‬ ‫تمام گمشده های دنیا‬ ‫جالل ‪ ،‬دانشـجوی سـابق رشـته فلسـفه‪ ،‬متوجه می شـود خواهرش که به اختالل‬ ‫روانـی دوقطبی مبتالسـت‪ ،‬با مـردی ثروتمنـد به نام شـاهرخ ازدواج کـرده که به‬ ‫شـرط بندی بـازی فوتبـال اعتیـاد دارد‪ .‬جالل با عصبانیـت از خانه بیـرون می زند‬ ‫تـا بـه خانه دوسـتش‪ ،‬بهمـن‪ ،‬بـرود کـه یـک اهنگ سـاز زیرزمینی سـت‪ ...‬این‬ ‫داسـتان فیلم « بی حسـی موضعی» به کارگردانی حسـین مهکام اسـت که پارسـا‬ ‫پیروزفر‪ ،‬سـهیل مسـتجابیان و باران کوثری بازیگران ان هسـتند‪.‬‬ ‫نمایـش «اسـموکینگ روم» به نویسـندگی مهـدی زندیـه و کارگردانی سـعید زارعی‬ ‫تا ‪ 11‬مهرماه هرشـب سـاعت ‪ 19:00‬در تاالر اسـتاد سـمندریان تماشـاخانه ایرانشـهر‬ ‫میزبـان عالقه منـدان خواهـد بـود‪ .‬سـعید زارعی پیـش از این بـه عنـوان کارگردان‬ ‫نمایش هـای «شـرقی غمگیـن» و «الیـو» را بـه صحنه بـرده اسـت‪ .‬امیـر امرایی نیا‪،‬‬ ‫محمدامین افشـار‪ ،‬مریم بهمن پور‪ ،‬الهه پورسـند‪ ،‬سـویل جعفری‪ ،‬مهبـد جهان نوش‪،‬‬ ‫فاطمه حسـین زاده‪ ،‬فرناز حسـینمردی‪ ،‬سـعید زارعی‪ ...،‬بازیگران این نمایش هستند‪.‬‬ ‫لیلـی بخشـی نویسـنده همه گمشـده های دنیـا‪ ،‬متولد خـرداد ماه سـال ‪۱۳۶۱‬‬ ‫اسـت‪ .‬اولیـن کتـاب او بـا عنـوان «همه ما مثـل هم هسـتیم» در اذر ماه سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬توسـط انتشـارات البـرز‪ ،‬به چاپ رسـید و روایت هـای زنانـه واقع گرایانه‬ ‫بـا نکته سـنجی های خـاص زنـان از زندگـی ایرانی سـت کـه سـعی می کنـد به‬ ‫رمـان اجتماعـی نزدیک شـود‪ .‬این کتاب در ‪ ۲۶۵‬صفحه توسـط انتشـارات اوند‬ ‫دانـش به چاپ رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫لحظه رفتن‬ ‫کاریکاتور در نشریات‬ ‫ارامشو‬ ‫«تـو نگفتی بهم مسـافری‪ /‬حـاال که مجبـوری بری‪ /‬گریـه نکن به خاطر مـن‪ /‬برو‬ ‫گریـه نکـن حیف چشـات‪ /‬سـهمه منه خاطره هـات» اینهـا بخشـی از تک اهنگ‬ ‫«لحظـه رفتـن» بـا اهنگسـازی بـه روز نعمت اللهـی و خوانندگـی روزبـه و به روز‬ ‫نعمت اللهی سـت‪ ،‬کـه پیام قربانـی ان را تنظیم کرده اسـت‪ .‬میکس و مسـترینگ‬ ‫ایـن اثر را محمد موسـوی برعهده داشـته اسـت‪ .‬این اولیـن اثر مشـترک روزبه و‬ ‫برادرش اسـت‪.‬‬ ‫نمایشـگاه تحقیقـی و پژوهشـی «کاریکاتـور در نشـریات» بـا نمایـش ‪ 25‬اثـر‬ ‫کاریکاتـور در نشـریات سـال های ‪ 1335‬تـا ‪ 1355‬برای نخسـتین بـار در گالری‬ ‫کامـا برپا می شـود‪ .‬این نمایشـگاه با اثـاری از هنرمندانی چون اردشـیر محصص‪،‬‬ ‫قاسـم حاجـی زاده‪ ،‬رضـا بیـژن و لباف در نشـریات کاریکاتـور تـا دوم مهر ماه در‬ ‫گالـری کامـا واقـع در خیابان پاسـداران ‪ ،‬خیابان گلسـتان دهم ‪ ،‬پلاک ‪ ، 44‬طبقه‬ ‫‪ 2‬میزبـان عالقه مندان اسـت‪.‬‬ ‫دسـت اندرکاران ایـن نرم افـزار می گوینـد‪« :‬هـدف مـا افزایـش حـس شـادی و‬ ‫سلامت تـوی زندگی شماسـت؛ البتـه با صـرف کمتـر از پنج دقیقه زمـان بهش‬ ‫می رسـین‪ .‬مـا این کارو براتون در قالب یه سـری جلسـات خیلـی خودمونی انجام‬ ‫دادیـم ‪.‬شـما بسـته مـورد نظرتـون رو انتخـاب می کنین ‪ ،‬یـه لیدر که سـاعت ها‬ ‫زندگیش رو به مدیتیشـن اختصـاص داده‪ ،‬باهاتون صحبـت می کنه و لحظه لحظه‬ ‫جلسـه مدیتیشـن به شـما می گه چـه کاری کنین!‬ ‫کویر مرنجاب‬ ‫فیروز کوتال‬ ‫یون دونگ جو‬ ‫کویـر مرنجاب‪ ،‬یکـی از مقاصد طبیعت‪‎‬گـردی در شهرسـتان اران و بیدگل در‬ ‫اسـتان اصفهـان به شـمار مـی‪‎‬رود‪ .‬ایـن کویـر بـا چشـم‪‎‬اندازهای زیبا شـامل‬ ‫تپه‪‎‬هـای شـنی و رمل‪‎‬هـا در مجـاورت دریاچـه نمـک واقع شـده اسـت و در‬ ‫ادامـه بـه پـارک ملی کویر می رسـد‪ .‬پیمایـش رمل هـای بلند مرنجـاب و بازی‬ ‫بـا شـن های روانـی کـه هـر لحظـه بـه شـکلی در می اینـد از جذابیت هـای‬ ‫اصلـی سـفر طبیعت گـردی به کویـر مرنجاب اسـت‪.‬‬ ‫تا روز مرگم این ارزو را خواهم داشت‬ ‫که وقتی به اسمان نگاه می کنم‬ ‫هیچ شرمی نداشته باشم‪،‬‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫برگ ها روی باد سوارند‬ ‫در عذاب و شکنجه هستم‬ ‫با قلبی که می خواهد از ستاره ها اواز بخواند‪،‬‬ ‫تمام چیزهای فانی را دوست خواهم داشت‬ ‫و مسیری که به من داده شده را خواهم پیمود‬ ‫باز‪ ،‬امشب هم ستاره نوازش باد را حس می کند‬ ‫مترجم‪ :‬عارفه پورمنوچهری‬ صفحه 15 ‫هفته نامه سراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫کتاب زنانگی و سلطه‬ ‫کتـاب زنانگـی و سـلطه؛ مطالعاتـی در پدیدارشناسـی تبعیـض بارتکـی یکـی از اولین‬ ‫کتاب هـا در زمینـه فلسـفه فمینیسـم اسـت کـه تحلیلـی انتقـادی سیسـتماتیک از‬ ‫زیبایـی و تجسـم ایده ال هـای زیبایـی ارائـه کرده اسـت‪ .‬این کتـاب در سـال ‪ 1990‬در‬ ‫نیویورک منتشـر شـد‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫ساندرا لی بارتکی‬ ‫لیال یوسف مدد سـاندرا لی بارتکـی در پنجم مـه ‪ 1935‬در شـیکاگو در ایالت‬ ‫ایلینـوی به دنیـا امد‪ .‬او اسـتاد فلسـفه و مطالعات جنسـیتی در دانشـگاه ایلینویز‬ ‫در شـیکاگو بـوده و زمینه هـای اصلـی تحقیـق او فمینیسـم و پدیدارشناسـی‬ ‫بـود‪ .‬کمک هـای قابـل توجـه وی در زمینـه فلسـفه فمینیسـم شـامل مقاله هـای‬ ‫«پدیدارشناسـی اگاهی فمینیسمی» سـت‪ .‬بارتکی یکی از بنیانگـذاران انجمن زنان‬ ‫فیلسـوف اسـت‪ .‬انجمن زنان در فلسـفه در سـال ‪ 1971‬توسـط گروهی از فیلسوفان‬ ‫فمینیسـتی ایاالت متحـده برای ترویج و حمایت از زنان در فلسـفه تشـکیل شـد‪.‬‬ ‫سـاندرا بارتکی در مقدمه ای برزنانگی و سـلطه‪ ،‬تاریخ مختصر تشـکیل ‪ SWIP‬را ارائه‬ ‫مـی کنـد‪ .‬او اظهار می کنـد کـه ان در کمیته زنان انجمن فلسـفی امریکااسـتارت‬ ‫خود را زده بود و برای نخسـتین بار در سـال ‪ 1971‬در شـیکاگو تالقی شـد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگـر‪ SWIPE ،‬در حال حاضـر دارای سـه بخـش ایاالت متحده‪ ،‬شـرق‪ ،‬غـرب میانه‬ ‫و اقیانـوس ارام و بخش هایـی از کانـادا و انگلیس اسـت‪ .‬مجله فلسـفی فمینیسـم‬ ‫(‪ )Hypatia‬نیـز توسـط اعضـای ‪ SWIP‬اغاز بـه کار کـرد‪ .‬سـاندرا لـی بارتکـی در ‪17‬‬ ‫اکتبـر ‪ 2016‬در خانـه اش در سـاگاتوک ‪ ،‬میشـیگان در ‪ 81‬سـالگی درگذشـت؛ امـا‬ ‫‪ SWIPE‬همچنـان به عنـوان مکانی برای فعالیت فیلسـوفان فمنیسـتی ‪ ،‬دورهمی و‬ ‫ت های فمنیسـت فعال اسـت‪.‬‬ ‫نظریه پـردازی و اکتیویسـ ‬ ‫ســندرا لــی بارتکــی‪ ،‬مقالـه ای بــا عنــوان «فوکــو ‪ ،‬زنانگــی و نوســازی‬ ‫قــدرت مردســاالر» را در ســال ‪ 1988‬نوشــت و جزئیــات «هنجارهای»‬ ‫پذیرفتــه شــده از ســوی جامعــه را بــرای بــدن و رفتــار زنــان بیــان‬ ‫کــرد و بیــان داشــت کــه زنــان معمــوالً از نظــر انــدازه و شــکل مــورد‬ ‫قضــاوت قــرار می گیرنــد؛ زیــرا بــدن انهــا شــخصیت و ماهیــت انهــا‬ ‫را منعکــس می کنــد‪ .‬وی بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات ‪ ،‬ایــده خــود‬ ‫مبنــی بــر اینکــه «بــدن ایــده ال زنانگــی ســاخته شــده اســت» را‬ ‫توضیــح می دهــد و بیــان مــی دارد کــه ایــن زن کامــل‪،‬‬ ‫منعکس کننــده کلیشــه های فرهنگــی و مشــغله های ان جامعــه‬ ‫اســت‪ .‬بارتکــی توضیــح می دهــد کــه بــدن زن ایــده ال در هــر‬ ‫زمانــی متفــاوت اســت و بــه فرهنــگ ان کانتکــس بســتگی دارد‪ .‬در‬ ‫جامعــه امــروز ‪ ،‬بــدن ایــده ال جسمی ســت کــه «بدنی ســفت‪ ،‬ســینه‬ ‫کوچـک ‪ ،‬لگــن باریــک و الغــر بــا کمــر الغــری و اندامــی باریــک بــا‬ ‫هیکلــی پوســت و استخوانی ســت» کــه بیشــتر بــه ماننــد دختــری‬ ‫تــازه بــه بلــوغ رســیده اســت تــا انکــه زنــی بالــغ باشــد‪ .‬در حالی کــه‬ ‫ابعــاد بــدن یــک زن معمولــی‪ ،‬کامـ ًا متفــاوت بــا ایــن بــدن ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن ظاهــر شــکننده و فقــدان قــدرت عضالنی بــه زنان‬ ‫ایــن زمینــه را می دهــد تــا تصویــری از ناتوانــی ‪ ،‬اطاعــت و‬ ‫فرمانبــرداری بــه مــردان بدهنــد‪ .‬انتظــار مـی رود کــه انهــا یــک رژیم‬ ‫غذایــی دقیــق را دنبــال کننــد؛ گرســنگی خــود را بــرای حفــظ اندازه‬ ‫و شــکل خــود کنتــرل و تحمــل کننــد‪ .‬بارتکــی در مقالــه فوکــو و‬ ‫رازهــای زنانگــی بــا ترجمــه ازاده جهــان شــاهی می گویــد‪« :‬رژیــم‬ ‫غذایــی بــه بــدن گرســنه نظــم می دهــد و ان را تربیــت می کنــد‪.‬‬ ‫اشــتهای غذایــی بایــد همیشــه تحت نظــر بــوده و بــا ارادهــای اهنین‬ ‫ان را کنتــرل کــرد‪ .‬در حالی کــه نمی تــوان نیــاز اندام هــای بی گنــاه‬ ‫بــدن بــه غــذا را انــکار کــرد؛ امــا بــدن دشــمن فــرد تلقــی می شــود؛‬ ‫بیگانـه ای کــه بایــد ان را به خاطــر مقاومــت در برابر پــروژه تربیتی به‬ ‫زانــو دراورد‪ .‬بی اشــتهایی عصبــی زنــان اواخــر قــرن بیســتم را مبتــا‬ ‫کــرده و در حال حاضــر تاحــدی به صــورت همگانــی در امــده اســت؛‬ ‫همــان کاری کــه هیســتری بــا زنــان ســال های قبــل کــرده بــود‪:‬‬ ‫به عبارت دیگــر بی اشــتهایی عصبــی تبلوریــک وســواس فرهنگــی‬ ‫گســترده در قالــب یــک بیماری ســت‪ .‬رژیــم غذایــی یکــی از‬ ‫روش هــای انضباطی ســت کــه بــه بــدن تحمیــل می شــود و ان را بــه‬ ‫کنتــرل اســتبداد الغــری در مـی اورد‪ .‬ورزش نیــز یکــی دیگــر از ایــن‬ ‫روش ها ســت‪ .‬با توجه بــه افزایــش وســواس زنــان نســبت بــه وزن‪،‬‬ ‫طبیعی ســت کــه بایــد بــه انگیــزه بســیاری از زنانــی کــه در‬ ‫باشــگاه های ســامتی ورزش می کننــد‪ ،‬شــک کــرد‪ .‬انهــا ایــن کار را‬ ‫بــا هــدف و روحی ـه ای کام ـ ًا متفــاوت بــا مــردان انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کالس هــای ورزشــی فقــط مختص زنــان هســتند‪ .‬در این‬ ‫کالس هــا بخش هــای مختلــف بــدن انهــا بر اســاس مــد رایــج دوبــاره‬ ‫تــراش داده می شــود‪ .‬مشــاوران بدن ســازی می گوینــد کــه‬ ‫ورزش هــای خاصــی بــرای شــکل دادن بــه ســینه و از بین بــردن‬ ‫ســلولیت ها و فــرم دادن بــه اندام هــا و چربــی زنــان وجــود دارد‪ .‬انهــا‬ ‫از واژه «کاهــش – موضعــی» اســتفاده می کننــد؛ اصطالحــی کــه‬ ‫شــامل دوجیــن اقــدام تنبیهی ســت و بــرای «مواضع دارای مشــکل»‬ ‫بخش هــای خاصــی از بــدن‪ ،‬از جملــه چاقــی قــوزک پــا یــا برامدگی‬ ‫پهلوهــا اســتفاده می شــود‪ .‬از نظــر علمــی‪ ،‬اصطــاح «کاهــش‪-‬‬ ‫موضعــی» هــم نادرســت و هــم بیرحمانه اســت؛ زیــرا انتظــارات زنان‬ ‫را در مــورد انچــه کــه هرگــز برایشــان قابــل درک نیســت‪ ،‬افزایــش‬ ‫می دهــد‪ :‬ثابــت شــده اســت کــه شــکل ذخیــره بافــت چربــی یــا‬ ‫حــذف ان در بخش هایــی از بــدن کامــ ًا ژنتیکی ســت»‪ .‬انتظــار‬ ‫مــی رود کــه زنــان در کنــار ایــن تصــور کلیشــه ای از بــدن ‪ ،‬در‬ ‫رفتارهایــی مشــارکت کننــد کــه بــه انهــا امــکان می دهــد ایــن‬ ‫تصویــر را حفــظ کننــد‪ .‬از زنــان انتظــار مـی رود که همیشــه پوســتی‬ ‫نــرم ‪ ،‬لطیـف ‪ ،‬بــدون مــو و صــاف داشــته باشــند ؛ نگــران زیبایــی خود‬ ‫باشــند؛ راه رفتــن برازنــده و وضعیــت بدنــی محدودی داشــته باشــند؛‬ ‫همیشــه چشـم های خــود را بــه زمیــن بدوزنــد و بــا دســت و پاهــای‬ ‫جمع شــده‪ ،‬کوچــک به نظــر برســند و وقتــی نشســته اند پاهــا بــه‬ ‫هــم فشــار داده شــوند‪« .‬تحــت» اســتبداد ظرافــت فعلی ‪ ،‬بزرگ شــدن‬ ‫یــا چاق شــدن زنــان ممنــوع اســت‪ .‬انهــا بایــد تــا حــد ممکــن فضای‬ ‫کمتــری را اشــغال کننــد‪« .‬تفاوت هــای جنســیتی معن ـی داری در‬ ‫ژســت ها‪ ،‬وضــع انــدام و به طور کلــی در رفتارهــای بدنــی وجــود‬ ‫دارد‪ :‬زنــان در رفتارهــای حرکتــی و فضایــی کــه در ان زندگــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬بســیار محدودتــر از مــردان هســتند‪ .‬فضــای زنــان جایــی‬ ‫نیســت کــه در ان بتواننــد هدفمنــد و ازادانــه خــود را بشناســانند‪،‬‬ ‫بلکــه چهاردیواری ســت کــه احســاس می کننــد در ان قــرار داده‬ ‫شــده و محــدود شــده اند»‪ .‬بــا اســتفاده از همــه ایــن قوانیـن ‪ ،‬بارتکی‬ ‫اســتدالل می کنــد کــه «زنانگــی چیزی ســت کــه تقریب ـاً هــر زن‬ ‫ملــزم بــه شــرکت در ان اســت» و اگــر زنــان از ایــن روش دقیــق‬ ‫پیــروی نکننــد و ایــن هنجارهــا را نقــض کننـد ‪« ،‬زنــان بی بندوبــار»‬ ‫خطــاب می شــوند‪ .‬بی بنــد و بــاری انهــا نه تنهــا در رفتــار او بلکــه در‬ ‫شــکل حــرف زدن و به عبــارت عامیانــه‪ ،‬در حــرکات ازاد و راحــت‬ ‫انــان دیــده می شــود‪ .‬ماریانــه وکــس؛ عــکاس المانــی‪ ،‬تفاوت هــای‬ ‫بــارز نحــوه قرار گرفتــن انــدام و حــرکات زنانــه و مردانــه را مســتند‬ ‫کــرده اســت‪ .‬او در یــک مجموعــه فوق العــاده دوهــزار عکــس چــاپ‬ ‫کــرده کــه بیشــتر انهــا در خیابــان از ســوژه هایش گرفتــه شــده اند؛‬ ‫زنانــی کــه دســت بــه ســینه نشســته و منتظــر متــرو هســتند‪ .‬انهــا‬ ‫دست هایشــان را به صــورت بســته روی هــم قــرار داده انــد؛‬ ‫پنجه هایشــان مســتقیم یــا کمــی بــه ســمت داخــل چرخیــده و ران‬ ‫های شــان به یکدیگــر چســبیده اســت‪ .‬زنــان در ایــن عکس هــا‬ ‫خــود را کوچــک‪ ،‬باریــک و ب ـی ازار کرده انــد‪ :‬انهــا منقبــض به نظــر‬ ‫می رســند و فضــای کمــی را بــر روی صندلــی اشــغال کرده انــد‪.‬‬ ‫برعکــس مردهــا خــود را در فضــای موجــود پهــن کرده انــد‪ ،‬انهــا‬ ‫طــوری نشســته اند کــه ران های شــان جــدا از یکدیگــر اســت و‬ ‫دست های شــان در فاصل ـه ای دورتــر از بدن شــان قــرار دارد‪ .‬چیــزی‬ ‫در شــکل نشســتن همــه انهــا مشــترک اســت کــه وکــس ان را‬ ‫«موقعیــت عرضــه» می نامــد‪ :‬مــردان طــوری نشســته اند کــه‬ ‫ران هایشــان از هــم بــاز اســت؛ کشــاله ران شــان دیــده می شــود؛‬ ‫پاهای شــان به ســمت بیــرون و بازوهای شــان به راحتــی اویــزان‬ ‫اســت و دســت ها راحــت روی پای شــان قــرار دارد‪ .‬زن هــا‬ ‫ی می توانیــم دربــاره‬ ‫مــا زنــان در صورتــ ‬ ‫بــدن خــود باز اندیشــی کنیــم کــه بتوانیــم‬ ‫به درســتی پیام هــای فرهنگــی را کــه روزانــه‬ ‫بــر بدن مــان حــک می شــود بخوانیــم؛‬ ‫تا زمانی کــه بفهمیــم حتــی اگــر موفــق شــویم‬ ‫ایــن انضباط هــای زنانــه را ماهرانــه انجــام‬ ‫دهیــم ‪ ،‬هنــوز فقــط یــک زن هســتیم‪.‬‬ ‫دست هایشــان را کنــار بدن شــان نگه می دارنــد و کــف دست شــان‬ ‫در پهلوی شــان قــرار دارد‪ ،‬انهــا ارام و بــا احتیــاط قــدم برمی دارنــد‪.‬‬ ‫اگــر احیانــاً کفــش پاشــنه بلنــد بپوشــند‪ ،‬خــود را محدودتــر‬ ‫می کننــد‪ .‬بــدن شــان بــه ســمت جلــو خــم می شــود و تعادل شــان‬ ‫را از دســت می دهنــد؛ تقــا بــرای راه رفتــن در ایــن وضعیــت باعــث‬ ‫می شــود کــه گام های شــان را کوتــاه تــر از قبــل کننــد‪ .‬در زیــر نــگاه‬ ‫موشــکافانه مــردان‪ ،‬زنــان جهــت نگاه شــان را عــوض می کننــد یــا‬ ‫سرشــان را پاییــن می اندازنــد‪ .‬بــه زنــان امــوزش داده شــده اســت‬ ‫کــه خیــره نــگاه نکننــد و موقعیــت برتــر را بــه مــردان بدهنــد‪ .‬بــه‬ ‫زنهــا امــوزش داده شــده اســت کــه بیشــتر از مردها لبخند بزننــد‪ .‬در‬ ‫بســیاری از شــغل هایی کــه به طــور اخــص زنانــه اســت‪ ،‬مهربــان‪،‬‬ ‫مــودب و امــاده خدمت بــودن بخشــی از کارروزانــه انــان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫وضعیــت مســتلزم ان اســت کــه صرف نظــر از شــرایط روحی شــان‪،‬‬ ‫در بیشــتر ســاعت روز به طــور ثابــت لبخنــدی بــر روی لبداشــته‬ ‫باشــند»‪ .‬بارتکــی بران اسـت که از انجــا کــه تفــاوت بیــن زن و مــرد‬ ‫فقــط تفــاوت جنســی نیسـت ‪ ،‬زنانگــی ســاخته می شــود و بــا انجــام‬ ‫ان جامعــه «بدنــی تمرین شــده و تحــت ســلطه» ایجــاد می کنــد کــه‬ ‫در ان موقعیــت فرودســتی ایجــاد شــده اســت‪ .‬همــه ایــن قوانیــن‬ ‫بــرای بــدن زنانــه ایــده ال ‪ ،‬بیانگــر وســواس و حساســیت جامعــه در‬ ‫مــورد کنتــرل زنــان اســت تــا مــردان قدرتمندتــر به نظــر برســند‪.‬‬ ‫«فوکــو تــاش می کنــد تحمیــل ایــن انضبــاط بــر بــدن انســان را از‬ ‫طریــق عملکــرد نهادهــای مشــخصی ماننــد مدرســه‪ ،‬کارخانــه و‬ ‫زنــدان توضیــح دهــد‪ .‬اگرچــه بــرای انجــام ایــن کار تاحــدی مجبــور‬ ‫اســت از اعــام ایــن کــه کــدام نهــاد محــدود و کــدام نهــاد نامحــدود‬ ‫ کالبدشــکافی قــدرت نظــم و انتشــار‬ ‫اســت‪ ،‬چشم پوشــی کنــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫گســترده ان بــرای درک صحیــح نحــوه فرمانبــردار ســاختن زن‬ ‫ضروری ســت‪ .‬در نبــود یــک ســاختار رســمی و مراجعــی کــه بــا‬ ‫قــدرت‪ ،‬نهادهــا را بــه ســمت خاصــی ســوق دهنــد‪ ،‬ایــن احســاس‬ ‫به وجــود می ایــد کــه تولیــد زنانگــی کامــا ً داوطلبانــه یــا‬ ‫طبیعی ســت‪ .‬در اقدامــات انظباطــی بــرای تولیــد زنانگــی‪ ،‬تنهــا یــک‬ ‫زن «مطیــع و باتجربــه» و بــا بدنــی که در درجــه دوم قرار داده شــده‪،‬‬ ‫تولیــد نمی شــود بلکــه ایــن اقدامــات بخشــی از پــروژه انضباطــی‬ ‫بزرگتری ســت کــه نظــام ســرکوبگر و ناعادالنه‪ ،‬فرودســتی جنســی را‬ ‫تولیــد می کنــد‪ .‬هــدف ایــن نظــام تغییــر زنــان بــه شــریکی‬ ‫سـر به راه و مطیــع بــرای مــردان اســت‪ .‬ماننــد ارتشــی کــه هدفــش از‬ ‫اســتخدام افــراد خــام و بی تجربــه تبدیــل انهــا بــه ســرباز اســت‪ .‬یک‬ ‫زن‪ ،‬در نبــود نظــم رســمی مشــخص و برنامه هــای عمومــی مجــازات‬ ‫بایــد تــا حــدی تغییــر قیافــه دهــد کــه نظــام ســلطه گر را راضــی‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن دروغی ســت کــه همــه بــا ان موافــق هســتند‪ :‬ارایــش‬ ‫کــردن صرفــاً یــک نمایــش هنرمندانــه اســت‪ .‬اولیــن کفــش‬ ‫پاشــنه بلند یــک زن نمــادی از مدرن شــدن اجبــاری او کــه بــر‬ ‫پایش بســته شــده نیســت؛ بلکــه بخشــی از رشــد معصومانه اوســت‪.‬‬ ‫نبــود مجــازات عمومــی رســمی بــه ایــن معنــی نیســت که اگــر زنی‬ ‫نتوانــد یــا نخواهــد خــودش را تســلیم انضبــاط بدنــی موجــود کنــد‪،‬‬ ‫مجــازات نخواهــد شــد‪ .‬بر عکــس‪ ،‬او در دنیایــی کــه مــردان بــر ان‬ ‫ســلطه دارنــد‪ ،‬بــا مجازات هــای بســیار ســختی رو بـه رو خواهــد شــد‪:‬‬ ‫محرومیــت از حمایــت مــردان‪ .‬بــرای زنانــی کــه تمایــل بــه جنــس‬ ‫مخالــف دارنــد‪ ،‬ایــن مجــازات می توانــد به معنــی از دسـت دادن رابطه‬ ‫صمیمانـه ای باشــد کــه به شــدت بــه ان نیــاز دارنــد؛ بــرای او و بــرای‬ ‫زنــان همجنس خــواه ایــن مجــازات می توانــد بــه معنــی محرومیــت‬ ‫از معیشــتی ابرومندانــه باشــد‪ .‬همان طــور کــه قبــ ًا هــم اشــاره‬ ‫کــردم‪ ،‬خــود زنــان هــم‪ ،‬همجنســان خــود را بــرای عــدم هماهنگــی‬ ‫بــا نظــم موجــود تنبیــه می کننــد»‪ .‬بارتکــی نتیجه گیــری می کنــد‬ ‫کــه «پــروژه زنانگــی» یــک انضباط» اســت‪ :‬این امــر مســتلزم اقدامات‬ ‫بنیــادی و گســترده ای بــرای تحــول بدنی ســت کــه تقریبـاً هــر زنــی‬ ‫کــه خــود را بــه ان تســلیم می کنــد تــا حــدی مقصــر و شکســت‬ ‫خورده اســت‪ .‬زنانگــی به مثابــه «ســبک خاصــی از تــن» بایــد برتــری‬ ‫خــود را در جهــت دیگــر نیــز نشــان دهــد؛ امــا ایــن برتــری قطعـاً بر‬ ‫مردانگــی نیســت؛ زیــرا به هر ترتیــب‪ ،‬مردانگــی فقــط اینــه مقابــل‬ ‫زنانگی ســت‪ .‬زنانــی کــه مــدام بــدن خــود را کنتــرل و نظــارت‬ ‫ســختی بــر چاقــی و الغــری خــود دارنــد و در محــل کار و خیابــان و‬ ‫حتــی خانــه مــدام نگــران بازســازی ارایــش خــود و ریختــن ریمــل و‬ ‫خشک شــدن کــرم پــودر خــود و ‪ ...‬هســتند « ایــن زن در زندگـی اش‬ ‫هــر چیــز دیگــری هــم کــه بشــود‪ ،‬مهم تــر این اس ـت که او بدنــی‬ ‫طراحی شــده بــرای رضایــت و تحریــک اســت‪ .‬مــا زنــان در صورتــی‬ ‫می توانیــم دربــاره بــدن خــود باز اندیشــی کنیــم کــه بتوانیــم‬ ‫به درســتی پیام هــای فرهنگــی را کــه روزانــه بــر بــدن مــان حــک‬ ‫می شــود‪ ،‬بخوانیــم؛ تا زمانی کــه بفهمیــم؛ حتــی اگــر موفــق شــویم‬ ‫کــه ایــن انضباط هــای زنانــه را ماهرانــه انجــام دهیــم‪ ،‬هنــوز فقــط‬ ‫یک زن هستیم»‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 325

هفته نامه سرافرازان 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه سرافرازان 324

هفته نامه سرافرازان 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/07/22
هفته نامه سرافرازان 323

هفته نامه سرافرازان 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/07/14
هفته نامه سرافرازان 322

هفته نامه سرافرازان 322

شماره : 322
تاریخ : 1399/07/07
هفته نامه سرافرازان 320

هفته نامه سرافرازان 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/06/24
هفته نامه سرافرازان 319

هفته نامه سرافرازان 319

شماره : 319
تاریخ : 1399/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!