هفته نامه سرافرازان شماره 320 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 320

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 320

هفته نامه سرافرازان شماره 320

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ 25 ،1399‬محرم ‪ 14 ،1442‬سپتامبر ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،320‬تومان‬ ‫‪6‬‬ ‫معصومهابتکار‪:‬‬ ‫دختران را نمی توان نادیده گرفت‬ ‫‪7‬‬ ‫نقش فناوری در بازار شغلیِ اینده؛‬ ‫بیکاری؛ معضلی که با کرونا شدت گرفت‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫نانسی فریزر‬ ‫‪ 12‬کارشناسان پس از بازگشایی مدارس بررسی کردند؛‬ ‫اینترنت نا ایمن؛ بزرگ ترین مشکل اموزش مجازی‬ ‫اهمیت گفت وگوی سالم‬ ‫‪10‬‬ ‫میان پدر و دختر‬ ‫عدالت اموزشی بر بستر انالین‬ صفحه 1 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫در هزاره سوم اموزش چگونه است؟‬ ‫عدالت اموزشی بر بستر انالین‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫این روزهــا همــه دچــار ســردرگمی هســتند و مدرســه ها بیش ازگذشــته بــا پیچیدگی هــای جدیــدی روبــه رو شــده اند‪ .‬مدرســه کــه تــا همیــن‬ ‫ـوان مکانــی بــرای یادگیــری و انتقــال دانــش به حســاب می امــد و دانش امــوزان و معلمــان مجبــور بودنــد در ان حضــور به هــم‬ ‫چندوقت پیــش به عنـ ِ‬ ‫برســانند‪ ،‬هم اکنــون براثــر شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬بــه مکانــی مبــدل شــده اســت کــه در فضاهــای مجــازی بایــد ان را جس ـت وجو کــرد‪ .‬حــاال دیگــر‬ ‫بچه هــا صبــح خواب الــود و بدون انکــه لبــاس و روپــوش مدرســه بپوشــند‪ ،‬بــا خســتگی باقی مانــده از دیرخوابیدن هــای شــب قبــل‪ ،‬پشــت مانیتــور‬ ‫کامپیوتــر خــود حاضــر می شــوند و بــه ســخنان معلــم خــود گــوش می دهنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬مفهــوم جدایــی مــکان مدرســه از خانــه‪ ،‬تبدیــل بــه هم زمانــی‬ ‫مکانــی مدرســه و خانــه شــده‪ .‬درچنین شــرایطی بچه هــا به جــای حضــور واقعــی در کنــار دوســتان و هم کالس ـی ها‪ ،‬در کنــار اعضــای خانــواده بــه ســر‬ ‫کالس هــا می رونــد‪ .‬در اینجــا بایــد بــه یــک ســوال اساســی پاســخ داد و ان اینکــه «ایــا اهدافــی کــه در دوران ماقبــل کرونــا بــرای امــوزش و مدرســه‬ ‫تعریــف شــده بــود‪ ،‬امــروز هــم کارکــرد ســابق خــود را دارد یــا مجبوریــم تعاریــف جدیــدی از مدرســه ارائــه دهیــم؟»‬ ‫شــاید بتــوان گفــت؛ مدرسـه های امــروز‪ ،‬فراتــر از مدرسـه های دیجیتالــی و مجــازی‬ ‫کــه تاکنــون وجــود داشــته‪ ،‬با اشــکال نوینــی از ارتبــاط و علم امــوزی مواجه هســتند؛‬ ‫امــا قبــل از پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد درنظــر داشــت کــه حتــی معنــا و مفهــوم‬ ‫ـتی یادگیــری‬ ‫امــوزش بــا یــک تردیــد جــدی روبه روســت و ان اینکــه‪ ،‬مســافران کشـ ِ‬ ‫قــرار اســت در کــدام خلیــج از کشــتی پیــاده شــوند؟ درواقــع‪ ،‬امــروز دیگــر نمی شــود‬ ‫گفــت کــه امــوزش از نقطــه ‪ A‬اغــاز و در نقطــه ‪ B‬بــه پایــان می رســد و ایــن درســت‬ ‫مثــل فیلمی ســت کــه دیگــر در ان‪ ،‬رابطــه علــت و معلولــی وجود نــدارد؛ بلکــه گاهی‬ ‫بایــد رابطــه بیــن دال هــا و مدلول هــا را مدنظــر قــرار داد‪ .‬امــوزش در عصــر کرونــا و‬ ‫پســاکرونا نیــاز بــه تامــل و تفســیری جدیــد دارد‪ .‬اگــر قــرار باشــد برمبنــای مفهــوم‬ ‫جدیــد ســواد کــه بــر ایجــاد تغییــر در دانش امــوزان تاکیــد دارد‪ ،‬حرکــت کنیــم؛ باید‬ ‫بگوییــم کــه تغییــر بــا روش هــای متفاوتــی پدیــد خواهــد امــد‪ .‬انچــه بیش ازهرچیــز‬ ‫دراین نــوع امــوزش جدیــد بــر ان تاکیــد می شــود‪ ،‬مفهــوم «مســئولیت» اســت‪ .‬اگــر‬ ‫قراربراین باشــدکه دانش امــوزان بــرای مــدت زیــادی در خانه هــا بــه مدرســه برونــد‪،‬‬ ‫الزم اســت کــه ایــن احســاس مســئولیت‪ ،‬در ان هــا وجــود داشــته باشــد کــه راس‬ ‫ســاعت مشــخصی ورزش صبحگاهــی در خانــه انجــام دهنــد و بــا تماشــای فیلم هــای‬ ‫ســینمایی کــه معلم هــا ان هــا را پیشــنهاد می دهنــد‪ ،‬راه خــود را دراین مســیر پیــدا‬ ‫کننــد‪ .‬اگــر مدرس ـه های ســنتی مــکان دوس ـت یابی‪ ،‬گفت وگــو و ایجــاد شــادی و‬ ‫نشــاط بــود‪ ،‬حــاال در مــدارس «هم حضــوری در خانــه» بایــد راه هایــی بــرای ارتبــاط‬ ‫بیــن دانش امــوزان بــا یکدیگــر یافــت‪ .‬امــروز دیگــر نمی شــود در جلســه انجمــن‬ ‫اولیاءومربیــان بحــث کــرد کــه ایــا داشــتن موبایــل و لپ تــاپ بــرای کودکان ونوجوانان‬ ‫زی ِر‪١٨‬ســال الزم اســت یــا خیــر؛ حــاال دیگــر باید بگوییــم موبایــل‪ ،‬ابــزاری در خدمت‬ ‫تعامــل‪ ،‬گفت وگــو و تقویــت دوســتی بیــن دانش امــوزان اســت‪« .‬کوویــد‪،»١٩-‬‬ ‫واقعیــت تاثیرگــذار هــزاره ســوم اســت کــه نمی تــوان به ســادگی از کنــار ان عبــور‬ ‫کــرد و حــاال بــرای کشــورهایی کــه تــوان صیــد فرصت هــا را ندارنــد‪ ،‬این وضعیــت‬ ‫فقــط بــا بحــران تعریــف می شــود؛ امــا بحــران می توانــد تجرب ـه ای از فرصت ســازی‬ ‫بــرای نســل اینــده باشــد‪ .‬اگــر نس ـل های دهــه ‪ ٥٠ ،٤٠‬و ‪ ٦٠‬تجربه هــای جنــگ و‬ ‫انقــاب را به مثابــه تجربــه پذیــرش ســختی ها و عبــور از ان هــا یــاد می کننــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بپذیریــم کــه نسـل های دهــه ‪ ٨٠ ،٧٠‬و ‪ ٩٠‬بــا تجربــه متفــاوت و تاثیرگــذاری به نــام‬ ‫کرونــا مواجــه هســتند‪ .‬دراین مرحلــه‪ ،‬امــوزش بیش ازگذشــته بــه ایجاد «خودبــاوری»‬ ‫در دانش امــوزان وابســته اســت و «خودبــاوری» یعنــی تــوان ایجــاد قــدرت انتخــاب و‬ ‫اراده بــرای رســیدن بــه ارزوهــا و رویاهــا‪ .‬اینجــا الزم اســت بــه شــکل گیری نــوع‬ ‫جدیــدی از مــدارس توجــه کنیــم‪« .‬مــدارس مهــرورز خــاق» گونــه ای جدیــد از‬ ‫مــدارس اســت کــه در هــر شــرایط و وضعیتــی امــکان ایجــاد تحــول در دانش امــوزان‬ ‫را دارد‪ .‬باتوجه به اینکــه فرهنــگ ایران زمیــن بــر مصادیــق درونــی و عمیــق روانــی در‬ ‫افــراد تاکیــد دارد‪ ،‬می تــوان گفــت کــه ایــن پتانســیل‪ ،‬امــروز می توانــد بـه کار گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬در «مــدارس مهــرورز خــاق» می تــوان امیــدوار بــود کــه دانش امــوزان در‬ ‫کنــار والدیــن و بــا اســتفاده از تجربیــات مربیــان اموزشــی هریــک بتواننــد راه خــود را‬ ‫در مســیر زندگــی پیــدا کننــد‪ .‬ضمن اینکــه هــدف از امــوزش الزام ـاً جم ـع اوری و‬ ‫انباشــت داده هــای ذهنــی نیســت‪ .‬بــه ایــن شــواهد و امارهــا توجــه کنیــد؛ امــروزه‬ ‫تعــداد پیام هایــی کــه بیــن افــراد در هــرروز ردوبــدل می شــود‪ ،‬بیــش از تعــداد همــه‬ ‫انســان های کــره زمیــن اســت‪ .‬ازطرف دیگــر‪ ،‬امــروز در زبــان انگلیســی نزدیــک بــه‬ ‫‪٥٤٠‬هــزار لغــت وجــود دارد کــه تقریبـاً پنج برابــر لغاتی ســت کــه در دوره شکســپیر‬ ‫وجــود داشــت‪ .‬تخمیــن زده شــده در شــرایط فعلــی‪ ،‬نزدیــک بــه‬ ‫‪٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬بایــت اطالعــات جدیــد و منحصربه فــرد تولیــد‬ ‫می شــود کــه بیــش از میــزان پنج هزارسال گذشــته اســت‪ .‬همــه این هــا نشــان‬ ‫می دهــد کــه مــا‪ ،‬در اقیانــوس اطالعــات غوطـه ور هســتیم و اگــر مــدارس بخواهنــد‬ ‫فقــط بخــش کوچکــی از ایــن اطالعــات را بــه دانش امــوزان ارائــه دهنــد‪ ،‬کار چنــدان‬ ‫شــاق و مهمــی انجــام نداده انــد‪ .‬حــال اگــر معلم هــا تــاش می کننــد بــا جدیــت و‬ ‫برامــدن رگ گردن هــا و فشــار بــر ناخــوداگاه دانش امــوزان بخشــی از ایــن اطالعــات‬ ‫را بــه ان هــا منتقــل کننــد‪ ،‬گویــا توانســته اند بیــل و کلنگــی دراختیــار دانش امــوز‬ ‫قــرار دهنــد تــا در عصــر اطالعــات‪ ،‬در کنــار ســاحل‪ ،‬از شن وماســه بــرای خــود‬ ‫خانـه ای بســازد کــه بــا اولیــن مــوج‪ ،‬ان خانــه وجــود نــدارد؛ بنابرایــن‪« ،‬کوویــد‪»١٩-‬‬ ‫یــک تجربــه عمیــق و غنــی بــه بشــر امــروز ارائــه داده اســت؛ مبنی براینکــه‬ ‫دانش امــوزان به جــای داده و اطالعــات‪ ،‬بــه چیــزی نیــاز دارنــد کــه بــه خِــرد و‬ ‫فرزانگــی دســت یابنــد‪ِ .‬خــرد و فرزانگــی الزام ـاً در یــک کالس حضــوری به دســت‬ ‫نمی ایــد؛ هرچندکــه همیشــه تجربه هــای واقعــی دل چســب و شــیرین و گواراســت؛‬ ‫امــا امــروز تجربــه مجــازی‪ ،‬خــود تجرب ـه ای واقعــی و اثرگــذار در زندگــی انســان ها‬ ‫محســوب می شــود‪« .‬کوویــد‪ »١٩-‬باعــث شــد کــه هــم مربیــان اموزشــی و هــم‬ ‫دانش امــوزان و هــم تصمیم گیــران و برنامه ریــزان‪ ،‬بــا یــک بلــوغ ناخواســته مواجــه‬ ‫شــوند؛ بلوغــی کــه طــرز تفکــر ان هــا را بــه مفهــوم دانــش و نحــوه شــکل گیری خِرد‬ ‫و فرزانگــی معطــوف ســاخت‪ .‬امــروز کــودکان به این نتیجــه رســیده اند کــه یادگیــری‬ ‫و امــوزش به همــراه بحــران‪ ،‬معنــای متفاوتــی در خــود دارد‪ .‬درواقــع‪ ،‬اگــر ازمنظــر‬ ‫«مــدارس مهــرورز خــاق» بــه موضــوع نگریســته شــود‪ ،‬الزم اســت بــه دو عنصر مهم‬ ‫«خالقیــت» و «مهــرورزی» در یادگیــری توجــه شــود؛ عناصــری کــه هرزمــان؛ حتــی‬ ‫در خــواب نیــز امــکان امــوزش ان هــا وجــود دارد‪ .‬اگــر بــه ایــن دو عنصــر توجه شــود‪،‬‬ ‫گاهــی الزم اســت در کالس هــای درس بــه دانش امــوزان هیچ چیــز گفتــه نشــود و‬ ‫به قــول شــاعر کــه می گویــد «ســکوت سرشــار از ناگفته هاســت»؛ ســکوتی عمیــق‬ ‫بتوانــد دانش امــوزان را بــه خودشناســی و ژرفانگــری برســاند‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬بســیاری‬ ‫از جلســات مشــاوره در مــدارس تعطیــل شــده و حــاال الزم اســت به جــای مشــاوره‬ ‫بــرای روان درمانــی‪ ،‬ورود بــه دنیــای جدیــد را مدنظــر قــرار داد؛ دنیایــی کــه در تعامــل‬ ‫خــود بــا خــود‪ ،‬توجــه بــه باورهــای ذهنــی کــودکان‪ ،‬قــدرت انتخــاب و تصمیم گیری‪،‬‬ ‫انعطاف پذیــری و مهــرورزی توجــه دارد‪ .‬گاهــی به تعبیــر زیبــای «دیویــد لینــچ»‬ ‫(کارگــردان پسـت مدرن امریکایــی)؛ محدودیــت‪ ،‬باعــث خالقیــت می شــود‪ .‬اگــر پول‬ ‫فــراوان داشــته باشــی‪ ،‬اســوده ای و به گمانــت هــر مشــکلی پیــش ایــد‪ ،‬با پــول حلش‬ ‫می کنــی؛ بنابرایــن‪ ،‬الزم نیســت خیلــی فکــر کنــی؛ امــا اگــر در مضیقــه باشــی‪ ،‬گاه‬ ‫ایده هــای خــاق و ارزانــی بــه ذهنــت می رســد‪ .‬امــروز دانش امــوزان نیــاز بــه‬ ‫حــرکات شــگفت انگیز و ترکانــدن چیزهــا دارنــد‪ .‬ان هــا می تواننــد در ســایه‬ ‫«کوویــد‪ »١٩-‬در پیونــد خانــه و مدرســه‪ ،‬تجربه هــای شــگفت انگیزی از خــود‬ ‫به جــای بگذارنــد‪ .‬بایــد مرتبـاً در کالس هــای مجــازی بــه ان هــا بگوییــم «خــودت را‬ ‫بشــناس»‪« ،‬خالقیــت وجــودت را پیــدا کــن»‪« ،‬مهــرورزی را در عمق وجــودت جاری‬ ‫ســاز»‪« ،‬ســکوت را در هرلحظــه زندگــی کــن»‪« ،‬ورزش‪ ،‬شــادی و صمیمیــت را از دور؛‬ ‫امــا نزدیــک بــا دوســتانت احســاس کــن»؛ این هــا تجربیــات نوینی ســت کــه فقــط در‬ ‫شــیوه های جدیــد تفکــر و اندیشـه ورزی می تــوان در مــدارس پیــاده کــرد‪ .‬اگــر تــرس‬ ‫از گســترش مــواد مخــدر در مــدارس وجــود دارد‪ ،‬می تــوان با فرصت کنارهم ایســتادن‬ صفحه 2 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫پرونده‬ ‫خانواده هــا و بــا گســترش مهــرورزی و صمیمیــت‪ ،‬خالءهــای درونــی را پــر کــرد و راه‬ ‫تــازه ای درمواجهه بــا اســیب های اجتماعــی پیــدا کــرد‪« .‬مهــرورزی خــاق»‪،‬‬ ‫کنشی ســت اگاهانــه کــه کنشــگر اجتماعــی را درجهــت ارتقــاء و گســترش‬ ‫ظرفیت هــای خــود بــا دیگــری ســوق می دهــد؛ به عبارتــی‪ ،‬کنشــگر می دانــد کــه‬ ‫چگونــه هوشــمندانه درراســتای بهترشــدن شــرایط و مطلوبیــت بــرای خــود و دیگران‬ ‫حرکــت کنــد‪« .‬مهــرورزی خــاق»‪ ،‬شــناختن ماهیــت اقیانــوس زندگی ســت‪ .‬اگــر در‬ ‫برک ـه ای زندگــی کنــی‪ ،‬نمی شــود گفــت کــه معنــای کامــل زندگــی را دریافت ـه ای؛‬ ‫فهــم حقیقــت زندگــی‪ ،‬رازی ســت کــه شــاید بتــوان در وضعیــت بحرانــی ان را فهــم‬ ‫کــرد‪ .‬در داســتان معــروف «فیــل موالنــا»‪ ،‬فیــل در اتــاق تاریکــی قــرار دارد کــه مردم‬ ‫شــهر کــه قبـ ً‬ ‫ا فیــل را ندیــده بودنــد‪ ،‬بــه ان اتــاق می رونــد و از ان بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫ان هــا در تاریکــی چــون فیــل را ندیده انــد‪ ،‬بــرای تشــخیص‪ ،‬از حــس المســه خــود‬ ‫اســتفاده می کننــد و هرکــس بــا دسـت زدن بــه بخشــی از بــدن فیــل‪ ،‬ان را شناســایی‬ ‫می کنــد؛ یکــی می گویــد «بادبــزن اســت»‪ ،‬دیگــری می گویــد «ســتون» اســت و‬ ‫انکــه بــر پشــت فیــل دســت می کشــد‪ ،‬می گویــد «تخــت» اســت و همــه در یــک‬ ‫ســردرگمی و اختــاف گــم می شــوند؛ امــا مــدارس امــروز اگــر بــر عناصــر مهــرورزی‬ ‫و خالقیــت تاکیــد کننــد‪ ،‬راهــی به ســوی درک حقیقــت فیــل خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫روشــنایی‪ ،‬رمــز شــناخت حقیقــت فیــل اســت و انســان‪ ،‬تنهــا موجودی ســت کــه‬ ‫می توانــد مرزهــای نااگاهــی را درنــوردد و به ســوی درک متعالی تــر هســتی حرکــت‬ ‫کنــد‪ .‬بایــد از فرصــت تعطیل شــدن کالس هــا در مــدارس اســتفاده کنیــم و امیــدوار‬ ‫باشــیم مدرسـه های پســاکرونا راه هــای جدیــدی را بــه دانش امــوزان در هــزاره ســوم‬ ‫ارائــه خواهنــد داد‪ .‬در دنیــا همــواره ایــن ســوال از افــراد بعــد از گذشــتن ســال ها از‬ ‫مدرســه پرســیده می شــود کــه چــه خاطــره یــا خاطره هایــی از دوران تحصیــل در‬ ‫مدرســه داریــد؟ بســیاری از کســانی که نســل های دهــه ‪ ۱۳۵۰ ،۱۳۴۰‬و ‪۱۳۶۰‬‬ ‫هســتند‪ ،‬مدرســه را مــکان کنترلــی و ضدهیجانــات درنظــر می گیرنــد که اجــازه بروز‬ ‫و ظهــور شــادی در ان وجــود نــدارد؛ درحالی کــه امــروزه در تعریــف مدرســه‪ ،‬یکــی از‬ ‫ارکان اصلــی ان را ایجــاد شــادی و ســرور و توجــه بــه هیجانــات درونــی دانش امــوزان‬ ‫می داننــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬اگــر در کالس هــای درس نتــوان مباحــث تئوریــک را بــا زندگــی‬ ‫عملــی زندگــی درامیخــت‪ ،‬نمی تــوان امیــدوار بــود کــه تجربــه یــا خاطره ای شــیرین‬ ‫بــرای افــراد برجــای می مانــد‪ .‬نیــز بایــد درنظــر داشــت کــه بی توجهــی بیش ازحــد‬ ‫بــه طبیعــت انســان؛ یعنــی نحــوه بــروز هیجانــات درونــی ممکــن اســت او را بــه‬ ‫موجــودی ســرخورده و ســاکن تبدیــل کنــد‪ .‬او بایــد بتوانــد باقــدرت شــور و شــوق‬ ‫درونــی خــود را فریــاد بزنــد و ایــن فریــادزدن بــه او کمــک می کنــد تــا صداهــای‬ ‫درونــش را بهتــر بشــنود‪ .‬شــنیدن «صداهای درونــی خــود»‪ ،‬یکــی از ویژگی های مهم‬ ‫رشــد و پــرورش اســتعدادهای هــر فــرد در دوران تحصیــل به حســاب می ایــد؛ امــا‬ ‫ازانجاکــه دراین مــورد اطالعــات زیــادی وجــود نــدارد‪ ،‬هیــچ زمینــه و اقدامــی‬ ‫درراســتای بــروز جنبه هــای درونــی درنظــر گرفتــه نمی شــود‪ .‬تحقیقــات نشــان‬ ‫می دهــد کــه یکــی از موضوعــات مهــم بــرای نظام هــای اموزشــی‪ ،‬توجــه بــه مفهــوم‬ ‫انضبــاط اســت‪ .‬البتــه ناگفتــه نمانــد کــه انضبــاط‪ ،‬موضــوع بسیارمهمی ســت و‬ ‫نمی تــوان ان را نادیــده انگاشــت‪ .‬در بســیاری ازمواقع رعایــت و مدیریت انضبــاط‪ ،‬باعث‬ ‫حفــظ جــان دانش امــوزان می شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬انضبــاط را می تــوان نوعــی مراقبــت‬ ‫از ســامتی جســمی و روانــی کــودکان و نوجوانــان دانســت؛ امــا ازطرفــی‪ ،‬انضبــاط‬ ‫بسیارخشــک و انعطاف ناپذیــر می توانــد اســیب های جــدی را بــرای فــرد به همــراه‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ماکارنکــو؛ متخصــص تعلیــم و تربیــت شــوروی ســابق درخصــوص‬ ‫انضبــاط می گویــد‪« :‬گاهــی بــه فــردی باانضبــاط گفتــه می شــود کــه از مافــوق خــود‬ ‫حرف شــنوی و اطاعــت می کنــد؛ امــا واقعیــت این اســت که اطاعــت محــض و‬ ‫کورکورانــه هرگــز به معنــای انضبــاط نیســت»‪ .‬ماکارنکــو تاکیــد می کنــد کــه بچه هــا‬ ‫وقتــی از چیــزی تبعیــت می کننــد‪ ،‬بایــد دالیــل ان را بداننــد‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬او براین اعتقاد‬ ‫اســت کــه اگــر مــردم به لحــاظ درونــی تربیــت شــده باشــند‪ ،‬بااتکابــه ابتــکار و اراده‬ ‫فعــال‪ ،‬بــدون کســب دســتور مطابــق انچــه الزم اســت‪ ،‬عمــل می کننــد‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫ازنظــر ماکارنکــو؛ فــرد باانضبــاط کسی ســت کــه در هــر موقعیتی‪ ،‬شایســتگی خــود را‬ ‫در انتخــاب رفتــار درســت و ســنجیده در قبــال جامعــه به اثبــات می رســاند و‬ ‫علی رغــم وجــود موانــع بــرای رســیدن بــه مقصــود واالیــی کــه در پیــش دارد‪ ،‬از هیچ‬ ‫کوششــی فروگــذار نمی کنــد‪ .‬براین مبنــا؛ ماکارنکــو تــاش می کنــد تــا در مبانــی‬ ‫تربیتــی خــود ضمــن توجــه بــه یــک اســلوب مشــخص‪ ،‬از جبری شــدن و‬ ‫کورکورانه شــدن اطاعــت‪ ،‬جلوگیــری کنــد‪ .‬همــه این هــا نشــان می دهــد کــه‬ ‫طــراوت و شــادی دانش امــوزان‪ ،‬مســئله بسیارمهمی ســت‪ .‬دانش امــوزان مثــل‬ ‫دانه هــای گلــی می ماننــد کــه بایــد از ان هــا نگهــداری و مراقبــت صــورت گیــرد تــا‬ ‫ارام ارام و تدریجــی در مســیر رشــد قــرار گیرنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬مهم ترین کارکرد مدرســه‪،‬‬ ‫ایجــاد شــرایط مناســب بــرای رشــد ایــن دانه هــای فعــال و خــاق اســت‪ .‬اگــر گیــاه‬ ‫بــرای رشــد بــه نــور نیــاز دارد‪ ،‬در مدرســه نیــز مدیــران و کارکنــان اموزشــی بایــد نور‬ ‫را بــر اســمان کالس هــای درس بتاباننــد‪ .‬پرتوافکنــی‪ ،‬مهم تریــن موضــوع نظام هــای‬ ‫اموزشی ســت‪ .‬مربیــان اموزشــی به مثابــه منشــا نــوری به نــام خــرد و دانــش هســتند‬ ‫کــه باعــث انعــکاس و بازتــاب نــور در دانش امــوزان می شــوند‪ .‬همــه این هــا‬ ‫مسائلی ســت کــه بایــد ریشــه ای بــه ان هــا توجــه شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬اگــر هــدف‬ ‫نظام هــای اموزشــی‪ ،‬تربیــت انســان های خــاق اســت بایــد راهبردهایــی مناســب‬ ‫دراین مســیر درنظــر گرفــت‪ .‬واقعیــت این اســت که باتوجه بــه فضاهــای محــدود‬ ‫خانه هــا و کوچک شــدن مــدارس‪ ،‬امــکان بــروز و ظهــور هیجانــات کــودکان و نوجوانان‬ ‫وجــود نــدارد؛ درحالی کــه امــروزه تاکیــد می شــود متــراژ مدرسـه ها بایــد به گونـه ای‬ ‫باشــد کــه دانش امــوزان بتواننــد بــا امنیــت کامــل در ان بدونــد و هیجانــات خــود را‬ ‫بیــرون بریزنــد‪ .‬مشــکل دیگــر‪ ،‬فاصلــه طبقاتــی و وجــود تفــاوت بیــن بخش هــای‬ ‫مختلــف شــهر اســت کــه به لحــاظ درامــدی مســئله امکانــات مــدارس را دچــار‬ ‫تبعیــض و تفــاوت کــرده اســت‪ .‬ایــن تبعیــض و تفــاوت می توانــد پیامدهــای ناگــواری‬ ‫بــرای جامعــه به همــراه داشــته باشــد‪ .‬وقتی کــه بســته های اموزشــی و رفاهــی در‬ ‫همه جــا یکســان نیســت‪ ،‬طبیعتـاً از ابتــدا مــا خــود‪ ،‬مســیرهای دوگانـه ای را بــرای‬ ‫امــوزش طبقــه فرادســت و فرودســت درنظــر گرفته ایــم؛ امــا واقعیــت اینکــه نیروهای‬ ‫خــاق بــا طبقــه اجتماعــی رابطـه ای ندارنــد و هر فــرد درصورتی کــه زمینــه ان فراهم‬ ‫شــود‪ ،‬می توانــد بــه خالقیــت دســت یابــد‪ .‬خالقیــت را بایــد در محیــط پرهیجــان‬ ‫مــدارس جس ـت وجو کــرد‪ .‬این روزهــا امــوزش را بــه باهم بــودن دانش امــوزان‪ ،‬گــره‬ ‫انچــه در امــوزش جدیــد بــر ان تاکیــد می شــود‪،‬‬ ‫«مســئولیت» اســت‪ .‬اگــر قراربراین باشــدکه‬ ‫دانش امــوزان بــرای مــدت زیــادی در خانه هــا‬ ‫بــه مدرســه برونــد‪ ،‬الزم اســت کــه ایــن احســاس‬ ‫مســئولیت‪ ،‬در ان هــا وجــود داشــته باشــد کــه راس‬ ‫ســاعت مشــخصی ورزش صبحگاهــی در خانــه انجــام‬ ‫دهنــد و بــا تماشــای فیلم هــای ســینمایی کــه‬ ‫معلم هــا ان هــا را پیشــنهاد می دهنــد‪ ،‬راه خــود را‬ ‫دراین مســیر پیــدا کننــد‪ .‬اگــر مدرســه های ســنتی‬ ‫مــکان دوســت یابی‪ ،‬گفت وگــو و ایجــاد شــادی و‬ ‫نشــاط بــود‪ ،‬حــاال در مــدارس «هم حضــوری در خانــه»‬ ‫بایــد راه هایــی بــرای ارتبــاط بیــن دانش امــوزان بــا‬ ‫یکدیگــر یافــت‬ ‫‪3‬‬ ‫می زننــد و ایــن نکته ای ســت کــه نمی شــود ان را انــکار کــرد‪ .‬نکتــه دیگــر اینکــه در‬ ‫خانواده هــا و مــدارس بــه کودکانــی کــه بیش ازحــد شــیطنت می کننــد‪ ،‬عمومــاً‬ ‫برچســب های مختلفــی مثــل «بیش فعالــی» می زننــد کــه باعــث نادیده گرفتــن‬ ‫خالقیــت و رویاهــای ان هــا می شــود‪ .‬یــک تحقیــق دانشــگاهی نشــان داده کــه‬ ‫درصورتی کــه کــودکان در دوران کودکــی بــه هیجاناتشــان پاس ـخ های مناســب داده‬ ‫نشــود‪ ،‬ممکــن اســت در ســال های بزرگ ســالی رفتارهایشــان بــه کنش هــای‬ ‫شــرورانه مبــدل شــود؛ طوری کــه بتواننــد بــه جامعــه و محیــط خــود اســیب وارد‬ ‫کننــد‪ .‬تجربه هــای وندالیســتی (تخریــب امــوال عمومــی) نشــان می دهــد کــه افرادی‬ ‫بــه ایـن کار اقــدام می کننــد کــه در کودکــی‪ ،‬بیشــتر امرونهــی شــده اند یــا تنبیه هــای‬ ‫جنایت امیــز باعــث شــده ان هــا درپــی راهــی بــرای بــروز و ظهــور خــود در اینــده‬ ‫پیــدا کننــد‪ .‬بایــد درنظــر داشــت کــه انســان در فــرم عــادی و معمــول خــود مثــل‬ ‫مارمولکی ســت کــه تحــرک و ســرعت زیــادی دارد؛ امــا گــر ضرب ـه ای بــر ســر ایــن‬ ‫مارمولــک بخــورد‪ ،‬طبیعت ـاً قــدرت تحــرک خــود را از دســت می دهــد‪ .‬در جامعــه‬ ‫انســانی ضربــه بــزرگ‪ ،‬قالب هــای فرهنگی ســت کــه انســان را بــه ثبــات و ایســتادن‬ ‫می رســاند؛ هرچندکــه او می خواهــد حرکــت و پــرش کنــد‪ .‬مــا بایــد تصمیــم خــود را‬ ‫دراین خصــوص بگیریــم کــه ایــا درپــی انیــم کــه «انســان در حرکــت» را تربیــت‬ ‫کنیــم یــا اینکــه «انســان در وضعیــت ایســتادن» مدنظــر ماســت‪ .‬اینــک‪ ،‬نظام هــای‬ ‫اموزشــی بــه انســان در وضعیــت ایســتاده توجــه دارنــد و والدین بــه فرزندانــی افتخار‬ ‫می کننــد کــه کمتــر حــرف می زننــد‪ ،‬ارام هســتند‪ ،‬روی کاناپــه دراز می کشــند و بــه‬ ‫تلویزیــون خیــره می شــوند؛ درحالی کــه «انســان درحال حرکــت» از کنتــرل‬ ‫تلویزیــون خــارج می شــود و خــودش‪ ،‬مســیرش را پیــدا می کنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬او‬ ‫موجودی ســت انتخاب گــر کــه راه هــای متعــددی را بــرای رســیدن بــه موفقیــت‬ ‫می پیمایــد‪ .‬یکــی از موضوعــات مهــم دیگــر دراین خصــوص فکرهایی ســت کــه هــر‬ ‫انســان در موقعیت هــای مختلــف ارائــه می دهــد‪ .‬به طورکلــی‪ ،‬اگــر بــه انســان‬ ‫فرصــت داده شــود کــه افــکار خــود را زندگــی کنــد‪ ،‬او می توانــد بــه «انســانی‬ ‫درحال حرکــت» و موفــق مبــدل شــود؛ امــا در بســیاری ازمواقع‪ ،‬راه عملی ســازی‬ ‫ایده هــای او مســدود اســت و ایــن امــکان برایــش وجــود نــدارد کــه بتوانــد ان هــا را‬ ‫در عمــل پیــاده کنــد‪ .‬تجربــه نشــان داده در خانواده هایــی کــه والدیــن بــه کــودکان‬ ‫اجــازه می دهنــد ان هــا خانــه را تبدیــل بــه یــک ازمایشــگاه کوچــک کنند‪ ،‬افــرادی‬ ‫موفق تــر و خالق تــر از ان خانه هــا بیــرون امده انــد‪ .‬بــرای البــرت اینشــتین ها و‬ ‫ادیسون ســازی ها بایــد روح بزرگ اندیشــی را در کــودکان ایجــاد کــرده و بــه ان هــا‬ ‫اجــازه بــروز و ظهــور افکارشــان را بدهیــم؛ چراکــه پنهان ســازی افــکار به معنــای‬ ‫دفــن ســوژه ها و درنهایــت‪ ،‬دفــن انســان خــاق اثرگــذار اســت‪ .‬بایــد دانســت کــه‬ ‫مدیریــت هیجانــات درونــی‪ ،‬موضوعــی بســیارمهم اســت و بایــد در فراینــد تدریجی‬ ‫رشــد و تعلیــم و تربیــت‪ ،‬بــه کــودکان یــاد دهیــم چگونــه عزت نفــس و‬ ‫اعتمادبه نفــس داشــته باشــند‪ ،‬خــود را بشناســند‪ ،‬قــدرت تحلیــل وضــع موجــود را‬ ‫داشــته باشــند و درعین حــال‪ ،‬هیجانــات متراکــم درونــی را بــه ایده هــای خــاق و‬ ‫نــاب مبــدل ســازند؛ درغیراین صــورت‪ ،‬مــا بــا انســانی زمین گیــر روب ـه رو خواهیــم‬ ‫شــد کــه در فراینــد رکــود و تکــرار دچــار غم زدگــی‪ ،‬تنهایــی و زوال خواهــد شــد‪ .‬در‬ ‫مجموعــه تلویزیونــی «مــرد هزارچهــره» ســاخته مهــران مدیــری؛ بــا کارمند ســاده‬ ‫بایگانــی اداره ثبت احــوال روبـه رو هســتیم کــه توانایی هــای بســیار دارد؛ امــا به مــرور‬ ‫توانایی هــای خــود را در موقعیت هــای مختلــف به تصویــر می کشــد و در هــر‬ ‫موقعیــت‪ ،‬به اشــتباه در جایــگاه فــردی قــرار می گیــرد کــه توانایــی ایفــای ان نقــش‬ ‫را دارد؛ مث ـ ً‬ ‫ا در جمــع پزشــکان به خوبــی می توانــد نقــش یــک پزشــک را ایفــاء‬ ‫کنــد یــا در میــان نظامی هــا یک شــخصیت نظامــی و میــان هنرمنــدان و شــاعران‪،‬‬ ‫یــک هنرمنــد برجســته می شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬قهرمــان داســتان؛ مســعود شــصت چی‪،‬‬ ‫انســانی درحال انفجــار اســت کــه جامعــه بــه او اجــازه نــداده اســتعدادهایش را بــروز‬ ‫دهــد‪ .‬در جامع ـه ای کــه اســتعدادها و توانایی هــا امــکان بــروز و ظهــور نیابــد‪ ،‬ان‬ ‫جامعــه بــا انفجــار روبـه رو می شــود؛ انفجــاری از خالقیت هایــی کــه بایــد در زمیــن‬ ‫دفــن شــود و اثــری از ان باقــی نمانــد‪ .‬مــا بایــد ضمــن توجــه بــه انســان خــاق‬ ‫بتوانیــم او را در خدمــت توســعه و پیشــرفت جامعه تربیــت کنیــم؛ درغیراین صورت‪،‬‬ ‫انســان های هزارچهــره جامعــه مــا‪ ،‬تبدیــل بــه جنایتــکاران تاریــخ خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫نیچــه معتقــد اســت کــه تحمــل انســان دارای نبــوغ ناممکــن اســت؛ مگرانکــه در‬ ‫وجــودش دسـت کم دو ویژگــی وجــود داشــته باشــد‪ :‬سپاســگزاری و پاکــی‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫او انســان خــاق را در ضابطــه سپاســگزاری از جامعــه قــرار می دهــد و پاکــی‬ ‫به معنــای انکــه او بتوانــد تاثیــر مثبتــی بــرای خــود و دیگــران داشــته باشــد‪.‬‬ ‫هیجانــات درونــی انســان ها خــرد نانوشــته موردنیــاز هــر جامعــه اســت‪ .‬اگــر در‬ ‫مــدارس بــه بچه هــا فرمول هــای ریاضــی و یــا کتاب هــای تاریــخ و جغرافیــا را‬ ‫خــوب امــوزش دهیــم‪ ،‬ان هــا می تواننــد از ایــن دســتاورد بــه کارمندهایــی تبدیــل‬ ‫شــوند کــه ســر ســاعت در کار خــود حاضــر می شــوند‪ ،‬کارشــان را از ســر وظیفــه‬ ‫انجــام می دهنــد و همــواره بــه ســاعت خــود نــگاه می کننــد تــا پایــان کار و‬ ‫بیرون رفتــن ازاین فضــا اعــام شــود؛ امــا اگــر هیجانــات ان هــا دیــده شــود‪ ،‬می تــوان‬ ‫این گونــه درنظــر گرفــت کــه این گونــه هیجانــات‪ ،‬تراکــم ایده هــا و تفکــر‬ ‫خالقی ســت کــه هرکــس در درون خــود به شــکل بی نظیــری ان را دارد و تــاش‬ ‫می کنــد ان را بــه بشــریت نشــان دهــد؛ پــس بایــد بــه یــک سیســتم اموزشــی فکــر‬ ‫کنیــم کــه می خواهــد از لحظــه تولــد‪ ،‬هیجــان کــودک را درراســتای تبدیل بــه نبوغ‬ ‫مهیــا ســازد‪ .‬ابراهــام لینکلــن؛ یکــی از رئیس جمهوری هــای اســبق امریــکا معتقــد‬ ‫اســت کــه قــدرت شــگفت انگیز نیروهــای خــاق و اســتعدادهای نهفتــه ادمــی‬ ‫هنگامــی اشــکار می شــود کــه نیــازی حیاتــی‪ ،‬توانایی هــای او را بــه فعالیــت وادارد و‬ ‫کشــش ارزویــی‪ ،‬ســرپای وجــودش را به جنب وجــوش دراورد‪ .‬ایــن جنبــش و‬ ‫جوشــش‪ ،‬نیــاز اصلــی و حیاتــی جهــان امروز اســت‪ .‬انســانی که ژان پــل ســارتر از ان‬ ‫ســخن می گویــد؛ انسانی ســت کــه می توانــد خودســازی کنــد‪ .‬او براین بــاور اســت‬ ‫فردی کــه روی ویلچــر می نشــیند‪ ،‬اگــر قهرمــان دوومیدانــی نشــود‪ ،‬خــودش مقصــر‬ ‫اســت؛ پــس جامعــه بشــری براســاس قهرمان پــروری‪ ،‬پــرواز انســان و اوج گرفتــن او‬ ‫توســعه می یابــد؛ امــا همــه این هــا بــه بســترها مناســبی نیازمنــد اســت‪ .‬تنهــا بایــد‬ ‫بــه کــودکان خوداگاهــی‪ ،‬خودبــاوری‪ ،‬خودهوشــمندی و تــوان سخت کوشــی و‬ ‫تــاش را امــوزش دهیــم‪ .‬دران صــورت‪ ،‬تحقــق یــک جامعــه توســعه یافته چنــدان‬ ‫دورازذهن نخواهد بود‪.‬‬ صفحه 3 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪4‬‬ ‫‪463‬میلیون کودک بازمانده از تحصیل؛‬ ‫نتیجه اموزش انالین و از راه دور‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬یکـی از بحث انگیزتریـن وقایـع حال حاضـر جهان در کنار همه مسـائل‪ ،‬اغاز فصل مدارس اسـت‪ .‬رویدادی‬ ‫پیش روی خود می بیند‪ :‬کرونا! این روزها مسـئله بازگشـایی‬ ‫که تا سـال گذشـته شـاهد انواع کاسـتی ها بود؛ حاال یک معضل جدید را نیز ِ‬ ‫مـدارس‪ ،‬بـه چالشـی قابلِ توجـه در همـه جهـان تبدیـل شـده و اگرچـه بـرای سـال تحصیلـی جدیـد‪ ،‬در یکسـری از کشـورها تمهیداتـی‬ ‫اندیشـیده شـده ؛ امـا همچنـان سـوال اصلـی برجاسـت کـه ایـا بایـد امسـال مـدارس را بـاز کـرد یا همچنـان به تعطیلـی ان هـا ادامـه داد؟‬ ‫ِ‬ ‫امـکان اتخاذ یـک رویه‬ ‫هـردو تصمیـم؛ یعنـی بازگشـایی و تعطیلـی ایـن مکان هـای اموزشـی‪ ،‬بـا نظـرات موافـق و مخالفـی همراه اسـت کـه‬ ‫مشـخص را از مسـئولین امـر‪ ،‬دریـغ کـرده اسـت‪ .‬موافقـان می گوینـد کـه نمی توان بـا ادامـه روند تعطیلی هـا و اِعمال قرنطینه هـا‪ ،‬اموزش‬ ‫را به تاخیـر انداخـت؛ کمااینکـه گسـترش بیمـاری «کوویـد‪ »19-‬در انتهـای سـال ‪ 2019‬اساسـ ًا بـرای چندماهـی روال کار مـدارس را مختـل‬ ‫کـرد و حـاال بـا کنترل نشـدن اوضـاع می رویـم تـا شـاهد ادامـه ایـن خال اجبـاری باشـیم‪ .‬درعینِ حـال‪ ،‬مخالفـان می گویند که حضـور بچه ها‬ ‫در مدارس‪ ،‬بی شـک باعث گسـترش بیشـتر این ویروس می شـود و خطر ان‪ ،‬برای جوامع بیشـتر اسـت‪ .‬اینجاسـت که موضوع «تحصیل‬ ‫از راه» دور مطـرح می شـود‪ .‬ایـن ماجـرا مسبوق به سـابقه بـوده و پدیـده جدیـدی نیسـت؛ حتی بسـیاری کشـورها در ماه های پایانی سـال‬ ‫تحصیلی قبل نیز اقداماتی دراین باره انجام دادند تا بتوانند ان سـال را به نحوی به پایان برسـانند‪ .‬حاال دراسـتانه سـال تحصیلی جدید‬ ‫در جهـان؛ تقریبـ ًا هـر کشـوری یـک برنامه منحصربه خود را عملی کـرده که بعض ًا باعث بازگشـایی زودهنگام مدارس (در انتهای تابسـتان‬ ‫به جای ابتدای پائیز) نیز شـده‪ .‬یکی از راه های پیش بینی شـده برای سـال تحصیلی جدید‪ ،‬اسـتفاده از امکانات و تجهیزاتی سـت که بتوان‬ ‫به کمـک ان هـا‪ ،‬از راه دور تدریـس کـرد؛ روشـی که در ان نیازی به حضور فیزیکی بچه ها در مدارس نیسـت؛ به این ترتیب‪ ،‬اگرچه مدارس‬ ‫بسـته می مانند ؛ اما اموزش تعطیل نخواهد شـد‪ .‬این کار اگرچه مانعی بر سـر راه شـیوع هرچه بیشـتر ویروس می شـود؛ اما مصائبی را نیز‬ ‫به دنبـال دارد کـه مهم تریـن ان هـا‪ ،‬خداحافظـی بـا مفهوم عدالـت اموزشی سـت‪ .‬اموزش دیجیتـال‪ ،‬نیاز به زیرسـاخت ها و امکاناتـی دارد‬ ‫کـه همـه دانش امـوزان جهـان از ان هـا بهره منـد نیسـتند‪ .‬گـزارش اوت ‪« 2020‬صنـدوق کودکان ملـل متحـد» (‪ )UNICEF‬اورده اسـت‬ ‫ِ‬ ‫قطعـی ارائـه امـوزش از راه دور‪ ،‬چیـزی بیـش از ‪463‬میلیـون کـودک در دنیـا از حـق تحصیـل محـروم خواهنـد شـد؛ زیـرا‬ ‫ سـازی‬ ‫کـه بـا پیاده‬ ‫ِ‬ ‫بـه زیرسـاخت های الزم‪ ،‬دسترسـی ندارنـد‪ .‬دراین گـزارش امـده‪« :‬در جهـان‪ ،‬حداقـل ‪31‬درصـد از دانش اموزان؛ از سـطح پیش دبسـتانی‬ ‫تـا دوره متوسـطه به خاطـر نبـود تجهیـزات و پشـتیبانی های ِ‬ ‫مورد نیـاز دراین زمینه با خطر جاماندن از تحصیل روبه رو هسـتند‪ .‬کشـورهای‬ ‫حـوزه جنـوب اسـیا و افریقـا کمترین میـزان امادگی را برای بسـتن مـدارس و ارائه اموزش به صـورت انالین یا سـایر روش های غیرحضوری‬ ‫دارند»‪ .‬اینفوگرافیک امروز نشـان می دهد که حوزه ابتدایی شـامل پیش دبسـتانی و دبسـتانی‪ ،‬بیشترین اسـیب را دراین میان خواهند‬ ‫دیـد؛ به عبارتـی از هـر سـه بچـه پیش دبسـتانی‪ ،‬دونفـر بـه امکانـات الزم جهـت تحصیـل غیرحضـوری دسترسـی ندارنـد و چنانچـه حـوزه‬ ‫پیش دبسـتانی بـرای یکسـری از افـراد‪ ،‬اهمیتـی در رونـد تحصیـل نـدارد؛ شـاید اگـر ایـن ماجـرا را در حـوزه دبسـتان و به زبـان عـدد بازگو‬ ‫کنیـم‪ ،‬درک عمـق فاجعـه ملموس تر شـود‪ :‬درصورت بسـته ماندن مـدارس‪ ،‬بیش از ‪200‬میلیون کـودک‪ ،‬از تحصیل محروم خواهند شـد‪.‬‬ ‫دسترسی دارند‬ ‫دسترسیندارند‬ ‫‪521‬میلیون‬ ‫‪215‬میلیون‬ ‫‪48‬میلیون‬ ‫دبیرستان‬ ‫(متوسطه دوم)‬ ‫‪253‬میلیون‬ ‫‪217‬میلیون‬ ‫‪120‬میلیون‬ ‫‪78‬میلیون‬ ‫راهنمایی‬ ‫(متوسطه اول)‬ ‫دبستانی‬ ‫‪55‬میلیون‬ ‫پیش دبستانی‬ صفحه 4 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫تدابیر کشورهای شرق اسیا برای بازگشایی مدارس‬ ‫چندی ســت مــوج جدیــدی از نگرانی هــا در سراســر جهــان؛ ازجملــه در اســیا هم زمــان بــا‬ ‫اغــاز ســال تحصیلــی جدیــد در شــرایط همه گیــری کرونــا بــه راه افتــاده؛ دولت هــای شــرق‬ ‫اســیا بــرای رفــع ایــن نگرانی هــا‪ ،‬هریــک تدابیــر خاصــی را بــرای این منظــور در کشورشــان‬ ‫درپیــش گرفته انــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ کشــورهای شــرق اســیا همــه تــاش خــود را بــه کار‬ ‫گرفته انــد تــا بتواننــد بــر وضعیــت همه گیــری کرونــا در مراکــز اموزشــی کنتــرل داشــته باشــند‬ ‫تــا هــم دغدغه هــای خانواده هــا و دانش امــوزان را رفــع کننــد و هــم امــر مهــم امــوزش کــه‬ ‫اصــل زیربنایــی بــرای توســعه پایــدار اجتماعــی و اقتصــادی هــر کشوری ســت‪ ،‬مغفــول نمانــد‪.‬‬ ‫تصمیم ســازان چنــد کشــور مهــم در حــوزه شــرق اســیا؛ ازجملــه چیــن‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬کــره جنوبــی‪ ،‬کره‬ ‫شــمالی و مغولســتان برنامه هــای متفــاوت و خاصــی را بــرای بازگشــایی مــدارس درپیــش گرفتنــد‬ ‫کــه درادامــه مرورشــان می کنیــم‪.‬‬ ‫ادب دیجیتال در کالس انالین!‬ ‫بچه هــای نســل امــروز را به درســتی «بومــی دیجیتــال» می نامنــد‪.‬‬ ‫ان هــا در میــان اســکرین ها بــه دنیــا امده انــد و بــزرگ شــده اند‪.‬‬ ‫هرچقــدر شــبکه های اجتماعــی و هیاهــوی دنیــای مجــازی بــرای مــا‬ ‫بزرگ ترهــا جدیــد و غریــب بــوده‪ ،‬بــرای ان هــا طبیعــی و عادی ســت؛‬ ‫امــا شــرایط جدیــد‪ ،‬ان هــا را گرفتــار وضعیــت تــازه ای کــرده‪ .‬اگــر‬ ‫تــا قبل ازایــن‪ ،‬روی گوشــی‪ ،‬انیمیشــن می دیدنــد یــا بــا پدربــزرگ‬ ‫و مادربزرگشــان تمــاس تصویــری می گرفتنــد‪ ،‬حــاال مجبورنــد‬ ‫ســاعت ها ســاکت و گوش به فرمــان‪ ،‬بــه معلم هایشــان نــگاه کننــد؛‬ ‫پــس حــق دارنــد خشــمگین باشــند و فریــاد بکشــند! یکــی از نــکات‬ ‫هیجان انگیــز زیســتن در ایــن لحظــه خطیــر تاریخــی این اســت که‬ ‫دم بــه دم عقیده هــای ســفت و محکمــی در خــودم پیــدا می کنــم‬ ‫کــه پیش ازایــن از وجودشــان خبــر نداشــتم‪ .‬اگــر پیــش از نیمــه‬ ‫مــارس ‪ ،۲۰۲۰‬نظــرم را دربــاره ویدئوکنفرانــس می پرســیدید‪ ،‬احتمــاالً‬ ‫شــانه هایم را بــاال می انداختــم و می گفتــم‪« :‬چیــز خوبی ســت»؛‬ ‫امــا حــاال بایــد عقیــده ام را کمــی اصــاح کنــم‪ .‬اصـ ًا خــوب نیســت!‬ ‫وحشــتناک اســت! نوعــی شــکنجه روانی ســت و مــن ان قــدر از ان‬ ‫متنفــرم کــه تنفــرم‪ ،‬شــکلی فیزیکــی به خــود گرفتــه؛ چیــزی ماننــد‬ ‫واکنــش الرژیــک! این الــرژی را تجــارب حرفـه ای دوران بزرگ ســالی ام‬ ‫ایجــاد نکــرده اســت‪ :‬می توانــم خــودم را مجبــور کنــم در میزگردهــای‬ ‫انالیــن و نشســت ها و رخدادهــای ادبــی شــرکت کنــم (کــه البتــه‬ ‫باکمال تاســف‪ ،‬بــا حضــور در ان هــا از ســاعات خوشــی محــروم‬ ‫می شــوم کــه هرهفتــه ب هیُمــن نرم افــزار زوم بــا اقوامــم ســپری‬ ‫می کنــم)‪ .‬می توانــم ازقبــل برنامه ریــزی کنــم و بــا خســتگی مفرطــی‬ ‫کنــار بیایــم کــه بعــد از ی ـک روز پــر از زوم ســراغم می ایــد و شــیره‬ ‫جانــم را می کشــد و مغــزم را از کار می انــدازد؛ امــا تنفــرم بیشــتر از‬ ‫انجــا ناشــی می شــود کــه در دوران امــوزش مجــازی در بهــار مجبــور‬ ‫بــودم بــه «رافــی»؛ پســر پنج ســاله ام‪ ،‬امــوزش بدهــم‪ .‬مــن از شــروع‬ ‫پائیــز می ترســم؛ وقتــی کالس هــای مهدکودکــش تاانــدازه ای و شــاید‬ ‫به کلــی‪ ،‬از راه دور برگــزار خواهــد شــد‪ .‬دوســت دارم خالفــش ثابــت‬ ‫شــود؛ امــا احتمــال می دهــم مهدکـ ِ‬ ‫ـودک زومــی بــرای او و خانــواده ام‬ ‫بدتــر از ان باشــد کــه اصــ ًا مدرســه ای در کار نباشــد‪ .‬اگــر بگویــم‬ ‫کالس هــای پیش امادگــی مجــازی خــوب پیــش نرفــت‪ ،‬حــق مطلــب‬ ‫را ادا نکــرده ام‪ .‬روز اول‪« ،‬رافــی» گریــه کــرد‪ ،‬جیــغ کشــید‪ ،‬مــن و‬ ‫پــدرش را زد‪ ،‬بــرادرش را زد‪ ،‬وســایل خانــه را شکســت و یــک فنجــان‬ ‫اب میــوه روی لپ تاپــم خالــی کــرد! روز بعــد‪ ،‬مــن و همســرم دوبــاره‬ ‫تــاش کردیــم؛ امــا اوضــاع بــه همــان قــرار بــود‪ .‬مــا بــه تالشــمان‬ ‫ادامــه دادیــم؛ چــون نمی دانســتیم چـه کار دیگــری بایــد انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫مدرســه‪ ،‬رویــدادی عــادی و مرســوم در مســیر زندگــی بــود کــه مــا‬ ‫بــه ان پایبنــد بودیــم‪ .‬درنهایــت‪ ،‬بــه ایــن قانــع شــدیم کــه «رافــی»‬ ‫صبح هــا‪ ،‬قبــل از رفتــن بــه پــارک‪ ،‬اســمش و چنــد حــرف و عــدد را؛‬ ‫حتــی بدخــط‪ ،‬بنویســد‪ .‬مــا فقــط وقت هایــی کــه حرف گوش کــن‬ ‫بــود‪ ،‬پــای کالس هــای زومــی می نشســتیم؛ امــا ایــن کالس هــا‪ ،‬حتــی‬ ‫وقتــی خــوب پیــش می رفتنــد‪ ،‬به شــدت از او و از همــه مــا انــرژی‬ ‫می گرفتنــد‪ .‬به نظــر می رســید ایــن کالس هــا همــه انــرژی الزم‬ ‫بــرای خوش خلقــی درطــول روز را از «رافــی» می گرفتنــد و بعــد مــا‬ ‫می ماندیــم و او کــه دیگــر حالــی برایــش باقــی نمانــده بــود‪ .‬بــا اتمــام‬ ‫ســال تحصیلــی‪ ،‬توانســتم کمــی دورتــر بایســتم و شکسـت هایمان را‬ ‫ارزیابــی کنــم‪ .‬فکــر کنــم اولیــن اشــتباه مــا ان بودکــه انتظــار داشــتیم‬ ‫«رافــی» به انــدازه مــا بــرای مدرســه انالیــن هیجــان زده باشــد‪ .‬مــا‬ ‫ان قــدر مشــتاق دیــدن هم کالسـی ها و همچنین معلــم فوق العــاده اش‬ ‫بودیــم کــه حتــی یک لحظــه هــم فکــر نکردیــم ایــن تجربــه چــه قــدر‬ ‫می توانــد بــرای او عــذاب اور باشــد؛ ان هــم بــرای او کــه تــا همیــن‬ ‫چندوقت پیــش تصــور می کــرد ادم هایــی کــه در تلویزیــون می بینــد‪،‬‬ ‫تعامــل‬ ‫عروســک های خیمه شــب بازی اند‪ .‬قبل ازایــن‪ ،‬تجربــه او از‬ ‫ِ‬ ‫انالیــن بــه «فیس تایــم» محــدود می شــد کــه از ان بــرای مالقــات‬ ‫تک نفــره بــا پدربــزرگ و مادربــزرگ صبــور و باحوصل ـه اش اســتفاده‬ ‫می کــرد؛ بنابرایــن‪ ،‬توقــع مــا از توانایی هــای «رافــی» واقع بینانــه نبــود‪.‬‬ ‫نبایــد انتظــار می داشــتیم کــه مقابــل صفحه ای بنشــیند که انیمیشــن‬ ‫جســت وجوگران را پخــش نمی کنــد‪ .‬انتظــارات «رافــی» هــم‬ ‫واقع بینانــه نبــود‪ :‬او عــادت داشــت بــا دوســتانش رودررو صحبــت کند‪،‬‬ ‫بغلشــان کنــد‪ ،‬دستشــان را بگیــرد و بــا ان هــا دعــوا کند‪ .‬بهار گذشــته‪،‬‬ ‫بارهــا بــه مــا گفــت کــه «فــان بچــه تــوی زمیــن بــازی به عمــد‬ ‫دســتش را لگــد کــرده اســت!» البتــه ایـن را بــا عصبانیــت نمی گفــت؛‬ ‫بلکــه لحنــش بیشــتر شــبیه فــر ِد متعجبــی بــود کــه کینـه ای را به دل‬ ‫گرفتــه کــه قــرار اســت روزی ســر بــاز کنــد‪ .‬ایــن لحــن امــا رفته رفتــه‬ ‫حالــت نوســتالژیک به خــود گرفــت‪ :‬اصـ ًا کاش دوبــاره می شــد فــان‬ ‫بچــه بتوانــد دســتش را لگــد کنــد! «رافــی» عــادت داشــت در گــروه‬ ‫ُکــر هم نوایــی و صحبــت کنــد‪ .‬تــا قبل ازایــن‪ ،‬بســتن صدایــش را در‬ ‫زوم تجربــه نکــرده بــود‪ .‬می تــوان گفــت فرصــت خوبــی بــود کــه ایــن‬ ‫مهــارت ارزشــمند را یــاد بگیــرد؛ امــا «رافــی» نظــر دیگــری داشــت‪.‬‬ ‫کامــ ًا مطمئــن شــدم کــه بــر ســر هرچیزی کــه فکــر می کــرد‬ ‫حواســتان را پــرت می کنــد‪ ،‬دعــوا راه می انداخــت تــا دیگــر نتوانیــد‬ ‫او را بــه انجــام کاری مجبــور کنیــد کــه نمی خواهــد‪ .‬از بهــار تــا حــاال‪،‬‬ ‫«رافــی» کمــی بزرگ تــر شــده؛ مثـ ًا اخیــرا ً دیگــر بــرادر کوچکــش را‬ ‫به گریــه نمی انــدازد؛ چــون می دانــد مــن و همســرم شــیوه خودمــان‬ ‫را پیــش می گیریــم‪« :‬اگــر بــرادرت گریــه کند‪ ،‬بتمــن در کار نیســت!»‬ ‫او به جــای چنــدروز پرالتهــاب‪ ،‬همــه تابســتان را فرصــت دارد خــودش‬ ‫را امــاده کنــد و مــن خوش بینــم کــه معلمــش بــر فعالیت هــای کالس‬ ‫و همــه انچــه امیــد دارد ازطریــق ویدئــو بــه ان برســد‪ ،‬کنتــرل بهتری‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬بــرای برخــی کــودکان‪ ،‬امــوزش انالیــن فــرق چندانی‬ ‫بــا امــوزش حضــوری نــدارد یــا حتــی خــوب اســت‪ .‬هیچ کــس‬ ‫این شــیوه را بــرای تدریــس یــا یادگیــری نمی پســندد؛ امــا می دانــم‬ ‫کــه معلم هــا تمــام تالششــان را می کننــد تــا برنامه هــای درســی‬ ‫را دراین قالــب بگنجاننــد؛ حتــی فکــر می کنــم «رافــی» بتوانــد ادب‬ ‫دیجیتالــش را بهتــر کنــد؛ مث ًال چــون حوصله اش ســر رفتــه‪ ،‬کامپیوتر‬ ‫را بــا عصبانیــت خامــوش نکنــد یــا یــاد بگیــرد منتظــر نوبتــش شــود‬ ‫و بعــد صحبــت کنــد یــا بــدون جیــغ و نالــه‪ ،‬تمام وقــت کالس‪ ،‬ســر‬ ‫جایــش بنشــیند‪ .‬ایــا ادب دیجیتــال‪ ،‬چیزی ســت کــه خواســته باشــم‬ ‫«رافــی» در پنج ســالگی یــاد بگیــرد؟ او باقــی زندگـی اش فرصــت دارد‬ ‫تــا ظرافت هــای رفتــار بــا دیگــران از دریچــه صفحــه کامپیوتــر را یــاد‬ ‫بگیــرد‪ .‬نمی توانــم بپذیــرم کــه بایــد به این شــکل از مدرســه عــادت‬ ‫کنــد‪ .‬وقتــی مــن بعــد از یــک میزگــرد انالیــن چنیــن حس وحــال‬ ‫بــدی دارم و همــه انــرژی ام را از دســت می دهــم‪ ،‬چطــور بــه ایــن‬ ‫فکــر نکنــم کــه ایــن کالس هــا چــه بــر ســر مغــز تاثیرپذیــر کودکــم‬ ‫م ـی اورد؟ گمــان نمی کنــم اســیبِ پایــدار و درازمدتــی ایجــاد کننــد‬ ‫و می دانــم بچه هــا بســیار منعطف انــد؛ امــا از دیــدن درماندگــی و‬ ‫اشــفتگی اش متنفــرم‪ .‬مــدام فکــر می کنــم حتم ـاً راه حــل دیگــری‬ ‫هســت کــه هنــوز بــه ان فکــر نکــرده ام‪ .‬وقتــی بدترین حالــت ممکن را‬ ‫بــرای «رافــی» و پائیــز تصــور می کنــم‪ ،‬قشــقرقی نمایشــی را می بینــم‬ ‫کــه اپارتمــان را درب وداغــان کــرده و اعصــاب همــه را به هم ریختــه‬ ‫اســت؛ ماننــد انچــه هــرروز در بهــار اتفــاق می افتــاد‪ .‬وقتــی بهتریــن‬ ‫حالــت ممکــن را تصــور می کنــم‪ ،‬کودکــی را می بینــم کــه جنگیــده؛‬ ‫امــا باختــه اســت‪ .‬کودکــی کــه ســختی انجــام دادن تمرینــی را کــه‬ ‫موظــف بــه انجامــش اســت‪ ،‬تحمــل می کنــد؛ چــرا؟ چــون بــه او‬ ‫قــول داده ایــم کــه بعــد از تمریــن‪ ،‬خوراکــی می خــورد‪ .‬ترســناک‬ ‫نیســت؛ امــا قطعـاً ناراحت کننــده اســت‪ .‬حتــی بدتریــن حالــت ممکن‬ ‫هــم خــودش نعمتی ســت؛ یــک اپارتمــان به هم ریختــه و اعصــاب‬ ‫فرســوده درمقایسـه با انچــه والدیــن دیگــر بایــد تحمــل کننــد‪ ،‬چیزی‬ ‫نیســت‪ .‬مــن و همســرم می توانیــم در خانــه کار کنیــم و می توانیــم‬ ‫تاانــدازه ای در نگهــداری از بچه هــا بــه پرســتار بچــه کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫بســیاری از والدینــی کــه مجبورنــد بیــرون از خانــه کار کننــد‪ ،‬ان هــا‬ ‫کــه اســتطاعت مالــی ندارنــد تــا هزینــه پرســتار کــودک را بپردازنــد‬ ‫و والدینــی کــه نمی داننــد خطــر الوده بــودن خودشــان و پرســتار‬ ‫کــودک را چگونــه مدیریــت کننــد‪ ،‬به مراتــب شــرایط بدتــری را تجربه‬ ‫می کننــد‪ .‬هیچ کــس شــرایط خوبــی نــدارد‪ .‬کودکانــی ماننــد «رافــی»‬ ‫کــه گویــا پیش ازموعــد درمعــرض امــوزش انالیــن قــرار گرفته انــد‪،‬‬ ‫پائیــز را بــه یــک نبــرد تبدیــل خواهنــد کــرد‪ .‬تــا انجــا پیش نمـی روم‬ ‫کــه ازقبــل شکســت خــودم را اعــام کنــم و دســت از مبــارزه بــردارم؛‬ ‫امــا مطمئــن نیســتم چه قــدر و تاچه مــدت امــاده جنگیدنــم!‬ ‫فاطمهزلیکانی‪/‬ترجمان‬ ‫چین‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد در چیــن از ابتــدای ســپتامبر (‪ ۱۱‬شــهریورماه) در برخــی از اســتان های ایــن کشــور شــروع‬ ‫شــده و قــرار بــود تــا ‪ ۷‬ســپتامبر (‪ ۱۷‬شــهریورماه) به مــرور تمــام مــدارس چیــن بازگشــایی شــوند‪ .‬مــدارس چین که‬ ‫در دســامبر ‪( ۲۰۱۹‬دی مــاه ‪ )۱۳۹۸‬به دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا تعطیــل شــدند‪ ،‬به مــرور از اردیبهشـت ماه ســال‬ ‫جــاری و به دنبــال کنتــرل نســبی ایــن ویــروس‪ ،‬دایــر شــدند و تــرم دوم تحصیلــی را به پایــان رســاندند‪ .‬چیــن‪ ،‬دارای‬ ‫گســترده ترین سیســتم اموزشــی در جهــان اســت‪ .‬ایــن کشــور تقریبـاً ‪۲۴۰‬میلیــون دانش امــوز‪ ،‬بیــش از ‪۱۵‬میلیون‬ ‫معلــم و حــدود ‪۵۱۴‬هــزار مدرســه دارد‪ .‬از جمعیــت ‪۲۴۰‬میلیونــی دانش امــوزان چیــن‪۴۷ ،‬میلیــون و ‪۱۴۰‬هزارنفر در‬ ‫مهدکودک هــا‪۱۰۶ ،‬میلیون نفــر در دبســتان و متوســطه اول (راهنمایــی)‪۷۲ ،‬میلیــون و ‪۴۱۰‬هزارنفــر در دبیرســتان‬ ‫(متوســطه دوم) و حــدود ‪۱۷‬میلیون نفــر هــم در هنرســتان ها مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪ .‬مــدارس سراســر چیــن‬ ‫قــرار اســت امســال حضــوری برگــزار شــوند؛ امــا درحال حاضــر مــدارس اســتان «ســین کیانــگ» به صــورت انالیــن‬ ‫دایــر شــده اند و قــرار اســت بعــد از کنتــرل ویــروس کرونــا‪ ،‬در ایــن اســتان نیــز مــدارس به صــورت حضــوری دایــر‬ ‫شــوند‪ .‬مــدارس در «هنگ کنــگ» (به عنــوان یــک منطقــه اداری ویــژه چیــن) قــرار اســت از ‪ ۲۳‬ســپتامبر (‪ ۲‬مهرماه)‬ ‫بازگشــایی شــوند‪« .‬هنگ کنــگ» تــا دوماه پیــش توانســته بــود ویــروس کرونــا را به صــورت کامــل کنتــرل کنــد و‬ ‫حتــی مــدارس را زودتــر از چیــن بازگشــایی کــرد؛ امــا به دلیــل شــیوع دوبــاره ایــن ویــروس دراین منطقــه‪ ،‬مــدارس‬ ‫بــاز تعطیــل شــدند؛ امــا در «تایــوان» هــم به عنــوان منطقــه دیگــری از ســرزمین پهنــاور چیــن باتوجه به اینکــه‬ ‫ویــروس کرونــا زودتــر از دو جــای قبــل‪ ،‬کنتــرل شــد و حتــی می تــوان گفــت کــه ویــروس دراین منطقــه ان طورکــه‬ ‫در ســایر کشــورها و مناطــق شــایع شــد‪ ،‬شــیوع نیافــت؛ مــدارس جــز در زمــان محــدودی اصـ ًا تعطیــل نشــدند و‬ ‫روال عــادی خــود را ســپری می کننــد‪ .‬کنتــرل دمــای بــدن قبــل از ورود بــه مدرســه‪ ،‬اســتفاده از ماســک تــا پیــش از‬ ‫ورود بــه کالس هــا‪ ،‬رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی ماننــد فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬شســتن دسـت ها بــا ضدعفونی کننــده‬ ‫و برخــورداری مــدارس و کالس هــا از وســایل ضدعفونــی؛ از جملــه اقداماتی ســت کــه در مــدارس چیــن انجــام‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ژاپن‬ ‫ژاپــن دارای ‪۱۷.۵‬میلیــون دانش امــوز اســت کــه ازاین تعــداد‪ ،‬حــدود ‪۱۱‬میلیــون ان هــا در مهدکــودک و ابتدایــی‬ ‫تحصیــل می کننــد و بقیــه هــم در متوســطه اول و دوم مشــغول به تحصیل هســتند‪ .‬بســیاری از مــدارس ایــن‬ ‫کشــور به رغــم شــیوع ویــروس کرونــا و عدم کنتــرل کامــل ان؛ از روز دوشــنبه پیــش به مــرور شــروع شــده و‬ ‫قــرار بــود تمــام مــدارس تــا ‪ ۲۰‬شــهریورماه کامـ ًا دایــر شــوند‪ .‬طبــق برنامــه قــرار اســت مــدارس ژاپــن به صــورت‬ ‫حضــوری باشــند؛ هرچنــد مقامــات گفته انــد کــه تدابیــر الزم بــرای بازگشــت مــدارس بــه تدریــس انالیــن را‬ ‫اندیشــیده اند‪ .‬در ژاپــن‪ ،‬هــر مدرس ـه ای اســتراتژی و برنامــه خــاص خــود را دارد؛ امــا به طورکلــی دانش امــوزان‬ ‫ژاپنــی در روزهــای متنــاوب و به صــورت حضــوری در کالس هــا شــرکت می کننــد؛ به طوری کــه کالس هــا فقــط‬ ‫تــا نصــف پُــر می شــوند‪ .‬تعطیــات تابســتانی مــدارس در ژاپــن امســال کوتاه تــر بــود تــا کالس هایــی کــه در‬ ‫فصــل بهــار به علــت شــیوع ویــروس کرونــا لغــو شــدند‪ ،‬جبــران شــوند‪ .‬دانش امــوزان ژاپنــی معمــوالً در مــاه اوت‬ ‫(‪ ۱۰‬مردادمــاه تــا ‪ ۱۰‬شــهریورماه) تعطیــل هســتند؛ امــا وزارت امــوزش ژاپــن اعــام کــرد کــه بیــش از ‪١٧٠٠‬‬ ‫شــورای اموزشــی محلــی در سراســر کشــور بــرای جبــران زمــان ازدس ـت رفته‪ ،‬امســال تعطیــات تابســتانی را‬ ‫کوتاه تــر کردنــد‪.‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫کــره جنوبــی دارای ‪۱۱‬میلیــون دانش امــوز اســت کــه سـه میلیون و ‪۳۰۰‬هزارنفرشــان در دبســتان‪ ،‬چهارمیلیــون‬ ‫در ســطح متوســطه اول و ســه میلیون و ‪۶۰۰‬هزارنفــر از ان هــا در ســطح متوســطه دوم مشــغول به تحصیل‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن کشــور دارای ‪۲۰‬هــزار مدرســه اســت‪ .‬مــدارس در ایــن کشــور هــم از ابتــدای شــهریورماه و برخــی‬ ‫مــدارس نواحــی کم خطــر و شــهرهای کوچــک از ‪ ۱۵‬مردادمــاه شــروع شــده اند؛ امــا اعــام شــده اســت کــه‬ ‫تــا ابتــدای مهرمــاه انتخــاب شــیوه حضــوری یــا انالیــن بــرای دانش امــوزان اختیاری ســت و ان هــا می تواننــد‬ ‫یکــی از ایــن دو شــیوه را تــا ایــن تاریــخ انتخــاب کننــد‪ .‬مقامــات وزارت اموزش وپــرورش اعــام کرده انــد کــه‬ ‫از دوم مهرمــاه‪ ،‬برای اینکــه چــه روشــی را به صــورت نهایــی بــرای مــدارس تصویــب کننــد‪ ،‬تصمیم گیــری‬ ‫می کننــد‪ .‬ان هــا اعــام کرده انــد کــه تصمیــم درمــورد نحــوه بازگشــایی مــدارس‪ ،‬تابعــی از وضعیــت کنتــرل‬ ‫کرونــا در کشــور خواهــد بــود‪ .‬براســاس اعــام وزارت اموزش وپــرورش کــره جنوبــی؛ چنانچــه هشــدار ســطح‬ ‫ســه اعمــال شــود‪ ،‬همــه مــدارس در سراســر کشــور الزم اســت بــه امــوزش از راه دور روی بیاورنــد‪ .‬قــرار شــده‬ ‫کــه مــدارس ابتدایــی و راهنمایــی بــا ظرفیــت یک ســوم و مــدارس دبیرســتان بــا ظرفیــت دوســوم در هــر‬ ‫کالس دایــر شــوند‪.‬‬ ‫کره شمالی‬ ‫مــدارس و دانشــگاه های کــره شــمالی در کلیــه مقاطــع تحصیلــی همچنــان تعطیــل اســت و تاریــخ مشــخصی هــم‬ ‫بــرای بازگشــایی ان اعــام نشــده؛ بااین حــال‪« ،‬پیونگ یانــگ» مدعی ســت کــه کرونــا در ایــن کشــور شــیوع پیــدا‬ ‫نکــرده؛ امــا بــا هــدف جلوگیــری از شــیوع‪ ،‬دولــت ایــن کشــور ضمــن بســتن مرزهــا از هشـت ماه پیش‪ ،‬مــدارس و‬ ‫دانشــگاه ها را همچنــان تعطیــل نگــه داشــته اســت‪ .‬کــره شــمالی پیش تــر شــهر «کائــه ســونگ» در نقطــه مــرزی‬ ‫بــا کــره جنوبــی را به دلیــل شناســایی یــک مــورد مشــکوک بــه کرونــا به مــدت ‪۴۰‬روز قرنطینــه کــرده بــود‪ .‬امــار‬ ‫مشــخصی از تعــداد دانش امــوزان و دانشــجویان درحال تحصیــل در ایــن کشــور دردســت نیســت؛ زیــرا این نــوع‬ ‫امارهــا در کــره شــمالی محرمانــه به حســاب می اینــد‪.‬‬ ‫مغولستان‬ ‫در مغولســتان به عنــوان کشــوری کــه کمتریــن تعــداد مبتالیــان و جان باختــگان کرونــا را دارد‪ ،‬مــدارس از روز اول‬ ‫ســپتامبر (‪ ۱۱‬شــهریورماه) بازگشــایی شــده اند؛ امــا دانش امــوزان مــدارس فنــی و حرف ـه ای از ‪ ۱۴‬ســپتامبر (‪۲۴‬‬ ‫شــهریورماه) در کالس هــا حاضــر شــده اند‪ .‬در انجــا دانش امــوزان ســه روز را در مــدارس می گذراننــد و به مــدت‬ ‫دو روز در هفتــه هــم دروس را به صــورت انالیــن دنبــال می کننــد؛ بااین حــال‪ ،‬قــرار اســت تصمیــم نهایــی درمــورد‬ ‫وضعیــت کالس هــا در ایــن کشــور بســته بــه عفونت هــا‪ ،‬در مــاه اکتبــر لحــاظ شــود‪ .‬ایــن کشــور اســیایی از مــاه‬ ‫ژانویــه ســال جــاری (دی مــاه ‪ )۱۳۹۹‬میــادی به عنــوان بخشــی از اقدامــات جلوگیــری از شــیوع بیمــاری همه گیــر‬ ‫کرونــا‪ ،‬تمــام ســازمان ها و نهادهــای اموزشــی را تعطیــل کــرده بــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫واکنش ابتکار به حذف تصویر دختران از طرح جلد کتاب درسی؛‬ ‫برخی کشورهای همسایه پول ما را تحویل نمی دهند‬ ‫دختران را نمی توان نادیده گرفت‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬االن مــا در کشــورهای همســایه خودمــان پول هایــی داریــم کــه بــر ان‬ ‫قفــل زده انــد و پــول مــا را بــه خودمــان تحویــل نمی دهنــد؛ چرا کــه امریــکا تهدیدشــان کــرده‬ ‫اســت»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ حجت االســام والمســلمین حســن روحانــی گفــت‪« :‬االن مــا در‬ ‫کشــورهای همســایه خودمــان پول هایــی داریــم کــه بــر ان قفــل زده انــد و پــول مــا را بــه خودمــان‬ ‫تحویــل نمی دهنــد؛ چرا کــه امریــکا تهدیدشــان کــرده اســت‪ .‬شــما در تاریــخ هــم نمی توانیــد‬ ‫چنیــن چیــزی را ببینیــد کــه یــک کشــوری بــرای خریــد داروهــا بــا پــول خــودش هــم نتوانــد کاری کنــد و پــول او را‬ ‫بــه خــودش تحویــل ندهنــد»‪.‬‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده در واکنــش بــه حــذف تصویردختــران از‬ ‫روی طــرح جلــد کتــاب ریاضــی ســوم دبســتان‪ ،‬گفــت‪ « :‬ارائــه تصویــر متعــادل از ارزش ذاتــی‬ ‫یکســان زن و مــرد در خلقــت و نقش هــای متفــاوت اجتماعــی‪ ،‬کلیدی تریــن مفهــوم عدالــت‬ ‫جنسیتی ســت‪ .‬دختــران را نمی تــوان نادیــده گرفــت ‪ .‬اگــر چــه دو جلــد کتــاب ریاضــی و‬ ‫علــوم ســال تحصیلــی جدیــد را بایــد کنــار هــم دیــد‪ ،‬وزیــر امــوزش و پــرورش بررســی و‬ ‫اصــاح کتاب هــای درســی از زوایــای مختلــف از جملــه عدالت_جنســیتی را در دســتور کار دارنــد‪ .‬در هــر صــورت‬ ‫حساســیت مــردم بجاســت‪ .‬دختــران را نمی تــوان نادیــده گرفــت»‪.‬‬ ‫‪ The Guardian‬مطرح کرد؛‬ ‫نتایج انتخابات امریکا نامشخص تر از همیشه‬ ‫کارشناســان سیاســی امریــکا هشــدار داده انــد کــه مــردم‬ ‫ایــن کشــور حــق دارنــد درجریــان رقابت هــای انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهوری ایــن دوره اعتمــاد کمتــری نســبت بــه نتایــج‬ ‫اعالمــی در قالــب نظرســنجی ها داشــته باشــند‪ .‬به گــزارش‬ ‫تســنیم؛ انتخابــات ریاســت جمهوری امریــکا ایــن دوره یکــی از‬ ‫پرچالش تریــن و جنجالی تریــن انتخابــات ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫به اعتقــاد بســیاری از کارشناســان؛ بــا وجــود نظرســنجی های‬ ‫متعــدد از وضعیــت نامزدهــای رقیــب در ایــن رقابت هــا‪ ،‬همچنــان‬ ‫اینــده امریــکا در پرتــو تشــدید رقابت هــا و اظهــارات دونالــد‬ ‫ترامــپ مبهــم اســت و هنــوز مشــخص نیســت کــه امریــکا پــس‬ ‫از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری پیــش رو بــه کــدام ســو‬ ‫کشــیده خواهــد شــد؟ درهمین ارتبــاط روزنامــه «گاردیــن»‬ ‫در مطلبــی باعنــوان «جاروجنجــال و اشــفتگی‪ :‬چــرا نتایــج‬ ‫انتخابــات امریــکا از همیشــه نامشــخص تر اســت؟» بــه بررســی‬ ‫اوضــاع این روزهــای صحنــه سیاســی امریــکا در پرتــو انتخابــات‬ ‫ریاسـت جمهوری پیـش رو پرداختــه اســت‪ .‬در ابتــدای ایــن مطلــب‬ ‫بااشــاره به برگــزاری مراســم اخیــر انتخاباتــی ترامــپ در ایالــت‬ ‫پنســیلوانیا و انجــام اقدامــات نمایشــی نظیــر پــرواز جنگنده هــا‪،‬‬ ‫نصــب پرچــم امریــکا و تابلــوی بــزرگ تبلیغاتــی ترامــپ گفتــه‬ ‫شــده کــه از میــان حامیــان ترامــپ عــده بســیارمحدودی ماســک‬ ‫داشــتند تــا رســانه های حامــی ترامــپ بتواننــد ایــن مراســم را‬ ‫پوشــش دهنــد و ترامــپ باردیگــر به ماننــد تبلیغــات ســال ‪٢٠١٦‬‬ ‫بســیار پرســروصدا و جنجالــی حاضــر شــد؛ اگرچــه رقیــب او این بار‬ ‫به جــای «هیــاری کلینتــون»‪ ،‬فــردی به نــام «جــو بایــدن» اســت‪.‬‬ ‫گــزارش درادامــه می گویــد‪ :‬یــک واقعیــت ان اســت که فضــای‬ ‫سیاســی امریــکا ابری تــر و تیــره و تارتــر از همیشــه اســت‪ .‬ایــا‬ ‫می تــوان بــه نظرســنجی ها اعتمــاد کــرد؟ ایــا ایــن نظرســنجی ها‬ ‫رای دهنــدگان پنهــان ترامــپ را درنظرگرفته انــد؟ ایــا بایــدن مانند‬ ‫کلینتــون ازنظــر ارای عمومــی از ترامــپ پیشــی خواهــد گرفــت و‬ ‫فقــط ازطریــق ارای الکتــرال کالــج شکســت خواهــد خــورد؟ ایــا‬ ‫بــا وجــود تــاش ترامــپ بــرای تحلیــل و تضعیــف اعتمــاد مــردم‬ ‫بــه رای پســتی‪ ،‬بــاز مــردم به صــورت پســتی رای خواهنــد داد‬ ‫یــا اینکــه هم زمــان بــا شــیوع جهانــی کرونــا‪ ،‬بــه صف هــای‬ ‫طوالنی مــدت اعتمــاد می کننــد و رای حضــوری خواهنــد داد؟‬ ‫ایــا نتیجــه در همان شــب انتخابــات مشــخص خواهــد شــد یــا‬ ‫روزهــا یــا هفته هــا زمــان خواهــد بــرد؟ ایــا ماننــد ســال ‪٢٠٠٠‬‬ ‫اعــام نتایــج انتخاباتــی بــه دادگاه کشــیده می شــود؟ درارتباط بــا‬ ‫تراژدی عصر مدرن‬ ‫و پایان عصر مطالعه‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬بــرای کســـانی که «کرم‬ ‫کتــاب» هســتند‪ ،‬هیــچ لذتــی باالتــر از درازکشــیدن روی کاناپه‬ ‫و خوانــدن یــک کتــاب وجــود نــدارد‪ .‬این گــروه ادم هــا حاضرنــد‬ ‫بزرگ تریــن ســیالب های تاریخــی در جهــان راه بیفتــد و همــه‬ ‫را بــا خــود همــراه ســازد؛ امــا ان هــا همچنــان روی کاناپــه‬ ‫لــم داده باشــند و بــه مطالعه شــان دل خــوش کننــد‪ .‬دربرابــر‪،‬‬ ‫مطالعــه بــرای کســانی که بــه ان عــادت ندارنــد‪ ،‬مثــل نشســتن‬ ‫بــر روی تختــی پــر از میــخ اســت کــه هرلحظــه ممکــن اســت‬ ‫لگــن و کمــر ان هــا را پــر از خــون کنــد؛ ان هــا مثــل مرتاض هــا‬ ‫روی صندلی شــان می نشــینند و بــا همــه تــاش و اراده ای کــه‬ ‫بـه کار می گیرنــد‪ ،‬چنــد صفحــه از یــک کتــاب را بــا زور و فشــار‬ ‫بســیار مطالعــه می کننــد‪ .‬وقتــی کتــاب را کنــار می گذارنــد‪،‬‬ ‫احســاس می کننــد نفسشــان بند امــده و فشارخونشــان بــه اوج‬ ‫رســیده؛ امــا کدام یــک وضعیــت مناسـب تری خواهنــد داشــت؟‬ ‫وضعیــت نامعلــوم امریــکا هم زمان بــا برگــزاری انتخابــات جنجالی‬ ‫ریاسـت جمهوری ایــن کشــور‪ ،‬تــارا ســتمایر؛ تحلیلگــر سیاســی و‬ ‫مســئول ســابق ارتباطــات جمهوری خواهــان در کنگــره امریــکا‬ ‫معتقــد اســت کــه هنوز نمی تــوان دربــاره بدتریــن ســناریوهایی که‬ ‫ممکــن اســت در ایــن کشــور اتفــاق افتــد‪ ،‬چیــزی نوشــت؛ چــون‬ ‫اکنــون مــا شــاهد ترکیبــی از هرج ومــرج و اشــفتگی هم زمــان‬ ‫بــا ان هســتیم کــه بــه روز برگــزاری انتخابــات ریاس ـت جمهوری‬ ‫نزدیــک می شــویم‪« .‬واشینگتن پســت» در مطلبــی عنــوان‬ ‫کــرد کــه «البتــه ترامــپ ممکــن اســت برنــده انتخابــات شــود!»‬ ‫همچنیــن مایــکل مــور (کارگــردان و مستندســاز معــروف‬ ‫امریکایــی) در مطلبــی گفته اســت‪« :‬نســبت بــه ‪١٠‬هفتــه پیش رو‬ ‫تــا انتخابــات هشــدار می دهــم؛ ســطح شــور و هیجــان در کمپیــن‬ ‫انتخاباتــی بســیارپائین اســت؛ امــا بــرای جــو بایــدن نــه! ایــن خطر‬ ‫وجــود دارد کــه ترامــپ بــا ارائــه تبلیــغ نظــم و قانــون به عنــوان‬ ‫شــعار محــوری خــود‪ ،‬بــه بایــدن ضربــه بزنــد!» به اعتقــاد نویســنده‬ ‫یادداشــت «گاردیــن»؛ اوضــاع در امریــکا بســیارپیچیده اســت‪ .‬او‬ ‫می گویــد‪« :‬بی صبــری و کم تحملــی بــا شــاخصه های ســنتی‬ ‫مرتبــط بــا انتخابــات از فعالیت هــای رســانه ای تــا موضــوع دخالــت‬ ‫روســیه در انتخابــات تــا همه گیــری کرونــا و برخــی بازی هــای‬ ‫تاکتیکــی نامزدهــای انتخاباتــی ترکیب شــده»‪ .‬رســانه «پولیتیکو»‬ ‫مــاه گذشــته گــزارش داده بــود کــه کمپیــن انتخاباتــی ترامــپ‬ ‫هفت ـه ای یک میلیــون دالر را به دســت م ـی اورد؛ امــا بــرای بایــدن‬ ‫ایــن شــرایط فراهــم نیســت! این وضعیــت نامعلــوم‪ ،‬شــرایط‬ ‫شــاید نتــوان به ســادگی بیــن کســی که کتــاب می خوانــد‬ ‫و کس ـی که عالق ـه ای بــه ان نــدارد‪ ،‬ازلحــاظ تجربــه در یــک‬ ‫زندگــی مــدرن تفاوتــی قائل شــد؛ اما به لحــاظ جزئیــات و توجه‬ ‫بــه شــیوه های بهینــه زیســتن می تــوان تفاوت هایــی را درنظــر‬ ‫گرفــت‪ .‬دســته اول چــون بــه کتــاب عالقــه دارند‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫چنــدان بــه مادیــات‪ ،‬جــذب پــول و زندگــی اشــرافی اهمیتــی‬ ‫ندهنــد‪ .‬برهمین مبنــا؛ عمومــاً کتاب خوان هــای جهــان‬ ‫ادم هــای بســیار پولــداری به حســاب نمی اینــد؛ هرچنــد‬ ‫تجربــه نشــان داده کــه بخشــی از ثروتمنــدان به دلیــل عبــور از‬ ‫نیازهــای اولیــه‪ ،‬به شــدت خــود را در گــروه کــرم کتــاب جــای‬ ‫دادنــد‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬افرادی کــه به لحــاظ اقتصــادی در وضعیــت‬ ‫مناســبی قــرار ندارنــد (فرودس ـت ها) احتمــاالً بازهــم ســمت‬ ‫کتــاب نخواهنــد رفــت؛ لــذا بیش ازهمــه کتــاب بــرای کســانی‬ ‫مهــم اســت کــه جــزو طبقــه متوســط به حســاب می اینــد‪.‬‬ ‫متوسـط ها برای انکــه بتواننــد متوســط باقــی بماننــد و در برابــر‬ ‫ثروتمنــدان حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند‪ ،‬همــواره بــا‬ ‫کتاب هــا کلنجــار می رونــد‪ .‬گروهــی هــم کــه از کتــاب متنفــر‬ ‫هســتند‪ ،‬تحــت هیــچ شــرایطی بــه محیــط لذت بخــش مطالعه‬ ‫مراجعــه نخواهنــد کــرد‪ .‬ان هــا براین باورندکــه لذت هــای‬ ‫بســیار جــذاب و متفاوتــی در جهــان وجــود دارد کــه بــا‬ ‫دیگــر را؛ ازجملــه بحــران بهداشــت عمومــی‪ ،‬رکــورد اقتصــادی‪،‬‬ ‫بی عدالتــی و نژادپرســتی و اظهــارات عجیــب رئیس جمهــوری کــه‬ ‫گفتــه بــرای مانــدن در قــدرت هــرکاری خواهــد کرد‪ ،‬تحت الشــعاع‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬مونیــکا مــک درمــوت؛ اســتاد علــوم سیاســی در‬ ‫دانشــگاه فرودهــام نیویــورک درارتباط بــا وضعیــت نامعلــوم و‬ ‫مبهــم این روزهــای امریــکا می گویــد‪« :‬یــک وضعیــت طوفانــی و‬ ‫بحرانی ســت کــه تاکنــون ان را تجربــه نکــرده بودیــم‪ .‬در جریــان‬ ‫انتخابــات ‪ ،٢٠١٦‬اعتبــار نظرســنجی ها به شــدت زیرســوال رفــت‬ ‫و ایــن نظرســنجی ها نتوانســتند پیش بینــی کننــد کــه چگونــه‬ ‫درحالی کــه کلینتــون ازنظــر ارای عمومــی از ترامــپ پیشــی‬ ‫گرفتــه بــود؛ امــا ترامــپ در ایالت هــای پنســیلوانیا‪ ،‬ویسکانســین‬ ‫و میشــیگان موفــق بــه کســب رای بیشــتر الکتــرال کالــج شــد!»‬ ‫کمبــود نیــروی کار بــرای رای گیــری به دلیــل شــیوع کرونــا از‬ ‫چالش هــای پیــش روی برگــزاری انتخابــات امریکاســت‪ .‬مــک‬ ‫درمــوت می گویــد‪ :‬درعین حــال گزارش هایــی کــه نظرســنجی ها‬ ‫را به طورکامــل بی اعتبــار می داننــد و از مــرگ نظرســنجی ها‬ ‫ســخن می گوینــد‪ ،‬اغراق امیــز اســت؛ چــون نظرســنجی در‬ ‫انتخابــات قبلــی دربــاره هیــاری کلینتــون ازنظــر ارای عمومــی‬ ‫به میــزان زیــادی درســت از اب درامــد و ایــن نتایــج ارای الکتــرال‬ ‫کالــج بــود کــه نتیجــه انتخابــات را تغییــر داد و شــرایط دونالــد‬ ‫ترامــپ اســت کــه پیش بینــی را دشــوار کــرده اســت‪ .‬ازســویی‪،‬‬ ‫انچــه کار را بــرای اعتبــار نظرســنجی ها دشــوار کــرده این اسـت که‬ ‫نیــروی کافــی بــرای نظرســنجی از کالج هــای انتخاباتــی‬ ‫کتــاب برابــری می کنــد مثــل رفتــن بــه ســوالریوم‪ ،‬تنیــس‪،‬‬ ‫کوهنــوردی‪ ،‬کافی شــاپ‪ ،‬ســینما‪ ،‬بیلیــارد و ‪ . ...‬باتوجه بــه انچــه‬ ‫گفتــه شــد؛ هنــوز نمی تــوان اســتدالل محکمــی مبنی بــر‬ ‫اولویــت یکــی از ایــن دو دســته بــر دیگــری ارائــه داد‪ .‬یکــی از‬ ‫کتاب خوان هــای حرفــه ای جهــان می گویــد‪« :‬طــی ‪٥٠‬ســال‬ ‫بیــش از ‪٢٠‬هــزار کتــاب را مطالعــه کــرده ام؛ اما متاســفانه تعداد‬ ‫کتاب هــا به شــکل تصاعــد هندســی بــاال م ـی رود؛ درحالی کــه‬ ‫ســال های باقی مانــده عمــر مــن به شــکل تصاعــد حســابی‬ ‫روبه کم شــدن اســت»‪ .‬دربرابــر‪ ،‬یکــی از ثروتمنــدان بــزرگ‬ ‫جهــان می گویــد‪« :‬زمــان ان رســیده کــه کتاب هــا را بــه‬ ‫زباله دان هــای تاریــخ بریزیــم‪ .‬هرچــه می کشــیم‪ ،‬از خوانــدن‬ ‫بیش ازحــد کتــاب اســت‪ .‬کتاب هــا مــا را تن پــرور و بــا‬ ‫افــکاری همــراه می ســازد کــه بــا زندگــی عــادی و معمولــی‬ ‫همخوانــی نــدارد»‪ .‬شــگفت انگیزترین قســمت ایــن نوشــتار‬ ‫این اســت که گــروه ســومی نیــز وجــود دارد کــه اخیــرا ً‬ ‫بــه جمــع کتاب خوان هــا پیوســته اند‪ .‬این گــروه کســانی‬ ‫هســتند کــه کتاب خــوان حرفــه ای به حســاب نمی اینــد؛‬ ‫امــا کتــاب را در کنــار توجــه بــه خانــواده‪ ،‬پــول و شــغل‪ ،‬مهــم‬ ‫به حســاب می اورنــد‪ .‬ان هــا کتاب هایــی را می خواننــد کــه‬ ‫در زندگی شــان کاربــرد دارد‪ .‬کتاب هایــی کــه راه و روش‬ ‫وجــود نــدارد و باتوجه بــه همیــن موضــوع نمی تــوان نتایــج‬ ‫قابل اتکایــی را به دســت اورد‪ .‬ادامــه گــزارش بــه برخــی مواضــع‬ ‫جنجالــی ترامــپ پرداختــه و دراین بــاره می گویــد؛ گزارش هــا و‬ ‫تصاویــری کــه از هرج ومــرج و غــارت هم زمــان بــا اعتراضــات در‬ ‫ویسکانســین‪ ،‬کنوشــا و دیگــر جاهــا در رســانه های محافظــه کار‬ ‫ماننــد «فاکس نیــوز» انعــکاس می یابــد‪ ،‬دس ـت مایه ترامــپ بــرای‬ ‫حملــه بــه فرمانــداران دموکــرات ایــن ایــاالت اســت و ترامــپ‪ ،‬ایــن‬ ‫فرمانــداران را متهــم بــه حمایــت از تروریســم داخلــی می کنــد؛‬ ‫هم زمــان هشــدار می دهــد کــه اگــر بایــدن روی کار بیایــد‪،‬‬ ‫همیــن وضعیــت بــرای هــر شــهر در امریــکا اتفــاق خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫دراین میــان توجــه بــه رســانه بــرای شــناخت وضعیــت میدانــی‬ ‫و سیاســی امریــکا دراســتانه انتخابــات مهــم ارزیابــی می شــود‬ ‫و به نقــل از «کویــن رووز» کــه در «نیویورک تایمــز» خطــاب بــه‬ ‫دموکرات هــا ســخنانی گفتــه‪ ،‬نقــل شــده‪« :‬اگــر فکــر می کنیــد‬ ‫ترامــپ در انتخابــات مــاه نوامبــر پیــروز نخواهــد شــد‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫کــه بــه فضــای رســانه ای در فیس بــوک بیشــتر توجــه کنیــد و‬ ‫وقــت بیشــتری را در فیس بــوک بگذرانیــد!» او بــا تحلیــل محتــوای‬ ‫اظهــارات و مواضــع حامیــان ترامــپ توانســته به این نتیجــه دســت‬ ‫یابــد کــه چگونــه حامیــان رئیس جمهــوری جنجالــی امریــکا طــی‬ ‫چندسال گذشــته موفــق بــه شــکل دهی جریــان رســانه ای شــده اند‬ ‫کــه بــا انتشــار هــر خبــر ســریعاً تفســیرهای موردنظرشــان را تولید‬ ‫و منتشــر می کننــد و درعمــل‪ ،‬فضــای تحــرک از دیگــر رســانه های‬ ‫دموکــرات و مخالــف را گرفته انــد؛ مثـ ًا انتشــار تصویــری از نانســی‬ ‫پلوســی (رئیــس دموکــرات مجلــس نماینــدگان امریــکا) در یــک‬ ‫فضــای عمومــی بــا جنجــال بســیاری در رســانه های محافظ ـه کار‬ ‫روبــه رو شــد و «فاکس نیــوز» این موضــوع را بســیاربزرگ نمایــی‬ ‫کــرد‪ .‬درعین حــال‪ ،‬برخــی تحلیلگــران باســابقه تر معتقدنــد ممکــن‬ ‫اســت قــدرت و توانایــی ترامــپ باتوجه بــه درنظرنگرفتــن ارای‬ ‫الکتــرال کالــج نادیــده گرفتــه شــود و ارای الکتــرال کالــج بــرای‬ ‫یــک نامــزد انتخاباتــی ممکــن اســت متفــاوت از ارای عمومــی او‬ ‫باشــد؛ همان گونــه کــه در انتخابــات ‪ ٢٠١٦‬نامــزد پیــروز ارای‬ ‫عمومــی کمتــری از نامــزد شکس ـت خورده دموکــرات داشــت؛ امــا‬ ‫ایــن ارای الکتــرال کالــج بــود کــه سرنوشــت نامزدهــای انتخاباتــی‬ ‫را تعییــن کــرد‪ .‬در پایــان ایــن گــزارش امــده کــه اگرچــه بایــدن‬ ‫اکنــون باتوجه بــه داشــتن معاونــی از اقلیت هــای نــژادی‪ ،‬شــانس‬ ‫خــود را بــرای کســب رای از طیــف گســترده ای از شــهروندان‬ ‫امریکایــی افزایــش داده؛ امــا چیــزی قابل پیش بینــی نیســت‬ ‫و ترامــپ‪ ،‬غیرقابل پیش بینی تریــن رئیس جمهــوری تاریــخ‬ ‫امریکاســت‪ .‬هیــچ بعیــد نیســت او در اخرین روزهــا اســتراتژی‬ ‫خــود را تغییــر دهــد‪ .‬درحال حاضــر ترامــپ اســتراتژی مقابلــه بــا‬ ‫هرج ومــرج بــا شــعار «نظــم و قانــون» را درپیــش گرفتــه؛ امــا شــاید‬ ‫در اخرین روزهــای رقابت هــا از واکســن کرونــا رونمایــی کنــد کــه‬ ‫این وضعیــت می توانــد بــازی را دچــار تغییــرات قابل توجهــی کنــد‪.‬‬ ‫ثروتمندشــدن را بــه ان هــا یــاد می دهــد یــا کتاب هایــی کــه از‬ ‫راه ورســم زندگــی و شــیوه های بــروز و ظهــور خالقیــت ســخن‬ ‫به میــان مــی اورد‪ .‬واقعیــت این اســت که بــرای جوانانــی کــه‬ ‫می خواهنــد زندگــی خــود را بســازند‪ ،‬انتخــاب ایــن راه هــا‬ ‫چنــدان اســان نیســت؛ امــا گاه فرهنــگ یــک جامعــه راه و‬ ‫روش هایــی را بــه افــراد تحمیــل می کنــد‪ .‬مث ـ ًا در ســال های‬ ‫اخیــر‪ ،‬به دلیــل گســترش شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬بســیاری‬ ‫از جوانــان در جهــان بــه مطالعــه کتــاب پایــان داده انــد‪.‬‬ ‫برخی ازان هــا می گوینــد همــه نــکات مهــم کتاب هــای‬ ‫خــوب در شــبکه های اجتماعــی ردوبــدل می شــود و مــا‬ ‫نیــاز نداریــم کــه رمــان طوالنــی و ده جلــدی «ســه تفنگــدار»‬ ‫را بخوانیــم یــا در کوچه پس کوچه هــای رمــان «کِلیــدر» بــه‬ ‫شــناخت و دریافــت ناخــوداگاه خــود بپردازیــم‪ .‬بایــد از اتــاف‬ ‫وقــت جلوگیــری و راه هــای دیگــر را در زندگــی تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫یــک اکادمیســین دانشــگاهی می گویــد کــه کتــاب بــه‬ ‫کاالی لوکــس دنیــای مــدرن مبــدل شــده‪ .‬امــروز حتــی در‬ ‫دانشــگاه ها نیــز دیگــر دانشــجویان کتــاب نمی خواننــد‪ .‬یکــی‬ ‫از واقعیــات غیرقابل انــکار این اســت که چکیــده مقاله هــا‬ ‫در بســیاری ازمواقع جایگزیــن مطالعــه علمــی دانشــجویان‬ ‫شــده‪ .‬ان هــا بــا چکیده هــا‪ ،‬دروسشــان را پــاس می کننــد و‬ صفحه 6 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪2024‬‬ ‫تعلیــم رســمی فقــط باعــث می شــود‬ ‫مخــارج زندگی تــان فراهــم شــود؛‬ ‫خودامــوزی برایتــان ثــروت می ســازد‪.‬‬ ‫جیم ران؛‬ ‫کارافرین و سخنرانِ انگیزشی‬ ‫اخیــرا ً مدیــرکل حمایــت از مشــاغل و بیمــه‬ ‫بیــکاری وزارت تعــاون اعــام کــرد کــه از زمــان‬ ‫شــیوع «کوویــد‪ »۱۹-‬تــا اواســط تابســتان‪،‬‬ ‫حــدود ‪۸۵۰‬هزارنفــر بیــکار شــده اند‪ .‬ایــن امــار‬ ‫در بریتانیــا ‪٢,٧‬میلیون نفــر بــوده‪ .‬نیــز براســاس‬ ‫گــزارش «ســازمان بین المللــی کار»؛ نزدیــک‬ ‫بــه ‪۲۵‬میلیون نفــر در سراســر جهــان به دلیــل‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا شــغل خــود را از دســت‬ ‫خواهنــد داد‪ .‬به گــزارش انــا؛ پرسشــی کــه‬ ‫دراین گــزارش موردبررســی قــرار می دهیــم‪،‬‬ ‫بررســی پدیــده بیــکاری از زاویــه ای دیگــر‬ ‫اســت؛ ایــا اگــر ایــن همه گیــری به وقــوع‬ ‫نمی پیوســت‪ ،‬کارگــران در درازمــدت شــغل‬ ‫خــود را حفــظ می کردنــد؟ ایــن مشــاغل‬ ‫چگونــه تحت تاثیــر تحــوالت خودکارســازی‬ ‫(اتوماســیون) قــرار خواهنــد گرفــت؟ به نظــر‬ ‫می رســد کرونــا بــه رونــدی کــه ناگزیــر بایــد‬ ‫طــی کنیــم‪ ،‬تنهــا ســرعت بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬همــه به یک انــدازه از بیکاری هــای‬ ‫اخیــر رنــج نمی برنــد؛ کســانی که ثــروت زیــادی‬ ‫انباشــته اند (یک درصــد از جامعــه) احتمــاالً‬ ‫در خانه هــای بــزرگ خــود در شــمال شــهر‪،‬‬ ‫اوقــات بهتــری را خواهنــد گذرانــد؛ چراکــه بهای‬ ‫امــاک و زمین هایشــان دائم ـاً درحال باالرفتــن‬ ‫اســت‪ .‬طبقــه متوســط نیز ســخت اســیب دیده‬ ‫و اســیب خواهــد دیــد؛ امــا به احتمال زیــاد‬ ‫به ســامت از ایــن طوفــان عبــور خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫باالخــره ان هــا طــی ســال ها کار و تــاش‬ ‫موفــق شــده اند امکاناتــی حداقلــی را بــرای‬ ‫خــود دس ـت وپا کننــد؛ امــا متاســفانه‪ ،‬اکثریــت‬ ‫عظیــم افــراد در طبقــه پائیــن بــا حقــوق کمتــر‪،‬‬ ‫پس انــداز انــدک و مســتاجران همیشــگی‪،‬‬ ‫بیشــترین اســیب را خواهنــد دیــد‪ .‬اجــازه دهید‬ ‫تحلیــل این موضــوع را بــه کارشناســان همــان‬ ‫حــوزه واگــذار کنیــم‪ .‬از جنبــه علمی بســیارمهم‬ ‫اســت کــه ارزیابــی کنیــم چــه مشــاغلی در‬ ‫اینــده وجــود خواهنــد داشــت و چــه مشــاغلی‬ ‫کنــار خواهنــد رفــت‪ .‬بحــران اخیــر درواقــع یک‬ ‫کاتالیــزور و شــتاب دهنده بــه اوضــاع اســت‪.‬‬ ‫مســئله اصلــی این اســت که نیــروی کار بایــد‬ ‫توانمندی هــای فنــاوری خــود را افزایــش دهــد و‬ ‫شــخصی‪ ،‬باهــوش اســت کــه اینــک وقــت خــود‬ ‫را صــرف امــوزش دراین حــوزه کنــد؛ چراکــه‬ ‫اینــده از ان اهالــی فناوری ســت‪« .‬ســازمان‬ ‫تجــارت جهانــی» در مــاه اوریــل پیش بینــی‬ ‫تجارت‬ ‫الکترونیک‬ ‫در کجاها‬ ‫سریع تر رشد‬ ‫می کند؟‬ ‫‪80‬درصد‬ ‫‪1.556.2‬‬ ‫‪86‬درصد‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪862.6‬‬ ‫چین‬ ‫‪672.9‬‬ ‫‪362.3‬‬ ‫سایر نقاط جهان‬ ‫‪55‬درصد‬ ‫‪351.9‬‬ ‫‪546.7‬‬ ‫اروپا‬ ‫‪53‬درصد‬ ‫‪343.1‬‬ ‫‪523.7‬‬ ‫امریکا‬ ‫شغلی اینده‬ ‫نقش فناوری در بازار‬ ‫ِ‬ ‫بیکاری؛ معضلی که با کرونا شدت گرفت‬ ‫کــرد کــه رکــود اقتصــادی و ازدسـت دادن شــغل‬ ‫در طــی همه گیــری اخیــر به مراتــب بیشــتر‬ ‫از عواقــب ناشــی از بحــران مالــی جهانــی در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۸‬خواهــد بــود‪« .‬ســازمان همــکاری‬ ‫و توســعه اقتصــادی» (‪ )OECD‬نیــز اعــام‬ ‫کــرد رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی‬ ‫ممکــن اســت امســال بــه ‪١.٥‬درصــد کاهــش‬ ‫یابــد (درمقایســه با نــرخ ‪٢.٩‬درصــدی پیــش‬ ‫از شــیوع کرونــا؛ معــادل تقریبــاً نصــف)‪ .‬یــک‬ ‫ناظــر هوشــمند به ســرعت پــی می بــرد کــه‬ ‫در دوران اخیــر‪ ،‬مــردم در سراســر جهــان‬ ‫به طــور فزاینــده ای مشــغول خریــد انالیــن‬ ‫هســتند‪ ،‬بــا اســتفاده از کنفرانــس ویدئویــی‬ ‫و ســایر پلتفرم هــای فنــاوری‪ ،‬ارتباطــات‬ ‫خــود را حفــظ و وقــت بیشــتری را بــرای‬ ‫گشــت وگذار در رســانه های اجتماعــی صــرف‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن یعنــی‪ ،‬شــرکت های فنــاوری‬ ‫و مخابراتــی در موقعیــت ممتــازی بــرای ارائــه‬ ‫راه حل هــای دیجیتالــی درمــورد هرچیــز‬ ‫هســتند و ایــن به ســبب باالرفتــن تقاضــای‬ ‫مصرف کننــدگان‪ ،‬مقــدور شــده اســت‪ .‬ســرعت‬ ‫رشــد فنــاوری به گونه ای ســت که پژوهشــگران‬ ‫از مدت هاپیــش تخمیــن می زدنــد‪ ،‬هــوش‬ ‫مصنوعــی و خودکارســازی در اینــده ای نزدیــک‬ ‫لطمــه جــدی بــه مشــاغل انســانی خواهــد زد‪.‬‬ ‫ایــن تنهــا گمانه زنــی نیســت‪ .‬براســاس گــزارش‬ ‫سه ســال پیش «مکنــزی» (معتبرتریــن شــرکت‬ ‫مشــاور مدیریــت جهانــی)؛ تــا ســال ‪،۲۰۳۰‬‬ ‫چیــزی بیــن ‪ ۷۵‬تــا ‪۳۷۵‬میلیــون کارگــر (ســه‬ ‫تــا ‪۱۴‬درصــد نیــروی کار جهــان) بیــکار خواهند‬ ‫شــد و ازای ـن رو‪ ،‬الزم اســت شغلشــان را تغییــر‬ ‫دهنــد‪ .‬چنانچــه در گــزارش امــده اســت ایــن‬ ‫تغییــرات ناشــی از افزایــش خودکارسازی ســت‬ ‫و انتظــار مــی رود روبات هــا مشــاغل قدیمــی‬ ‫را از بیــن ببرنــد و مشــاغل جدیــد ایجــاد‬ ‫کننــد‪ .‬درحقیقــت‪ ،‬این موضــوع کــه روبات هــا‬ ‫ســریع تر و بهتــر از انســان ها هســتند‪،‬‬ ‫موضوعی ســت کــه دهه هاســت پذیرفتــه شــده؛‬ ‫امــا تنهــا در ســال های اخیــر اســت کــه ســاخت‬ ‫روبــات به دلیــل ارزان شــدن ریزتراشــه ها‪،‬‬ ‫ارام ارام بــه ســال های پایانــی تحصیلشــان می رســند‪ .‬واقعیــت این اســت که هیچ کــس بعــد‬ ‫از فارغ التحصیلــی از ان هــا نمی پرســد کــه چنــد کتــاب در رشــته خــود مطالعــه کرده ایــد؟‬ ‫به نظــر می رســد زندگــی در «فضــای فست فودی شــده» بــر زندگــی اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫مــردم هــزاره ســوم تاثیــر گذاشــته و رســوخ کــرده‪ .‬هرچنــد کتاب هــای زیــادی همچنان نوشــته‬ ‫و چــاپ می شــوند؛ امــا ان هــا بیشــتر کاالهایــی هســتند کــه به صــورت لوکــس و غیرکاربــردی‬ ‫از ان هــا اســتفاده می شــود‪ .‬متولدیــن زیر‪٣٠‬ســال نیــز براین باورندکــه نســل پــدر و مادرهــای‬ ‫ان هــا دچــار یــک حماقــت بــزرگ شــده اند‪ .‬ان هــا کتابخانه هــای بزرگــی در خانــه برپــا کــرده‬ ‫و تعــداد زیــادی کتــاب کاغــذی را در ان نگهــداری می کننــد‪ .‬یکــی از جوانــان دهــه ‪١٣٧٠‬‬ ‫می گویــد؛ مــن ‪١٠‬هــزار کتــاب در موبایــل خــود دارم؛ درحالی کــه پــدر مــن افتخــار می کنــد‬ ‫کــه ‪ ١٠٠٠‬کتــاب کاغــذی را در ســه کتابخانــه بــزرگ نگهــداری می کنــد‪ .‬وقتــی از او می پرســم‬ ‫کــه تــو و پــدرت هرکــدام چقــدر وقــت مطالعــه بــرای ایــن کتاب هــا می گذاریــد؟ می گویــد؛‬ ‫اگــر بخواهــم صادقانــه نظــر بدهــم‪ ،‬بایــد بگویــم کــه پــدرم بیشــتر از مــن کتــاب می خوانــد‪.‬‬ ‫مــن از کتاب خوانــدن لــذت نمی بــرم؛ امــا تــب شــدیدی از دانلودکــردن کتــاب در مــن وجــود‬ ‫دارد‪ .‬همیشــه ایــن چالــش و نــزاع بــا پــدرم وجــود دارد کــه او معتقــد اســت دانلودکــردن کتــاب‬ ‫هنــر نیســت؛ هنــر‪ ،‬مطالعــه کتــاب اســت و مــن به صراحــت بــه او می گویــم کــه مــن دانلــود‬ ‫می کنــم تــا نشــان دهــم جهانــم بــا جهــان شــما فــرق دارد‪ .‬یکــی از متولدیــن دهــه ‪١٣٢٠‬‬ ‫می گویــد؛ نســل کتاب خوان هــا روبه انقــراض اســت‪ .‬واقعیــت این اســت که ســبک زندگــی‬ ‫مــدرن بــا کتاب خوانــی همخــوان نیســت و مــردم بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬کمتــر نیــاز به‬ ‫مطالعــه پیــدا می کننــد‪ .‬نســل جــوان بیش ازانکــه کتــاب را بخوانــد بــا کتــاب ســرگرم می شــود؛‬ ‫درحالی کــه نســل قدیمی ترهــا بــا کتــاب زندگــی می کــرد و در کتاب هــا و روایت هــای ان‬ ‫باالرفتــن قــدرت پــردازش و دوام بیشــتر باتری ها‬ ‫مقرون به صرفــه شــده‪ .‬عالوه برایــن؛ روبات هــا‬ ‫روزبـه روز کوچک تــر و نســبت بــه محیــط اطراف‬ ‫خــود انعطاف پذیرتــر می شــوند و بــا انســان ها‬ ‫همــکاری بیشــتری می کننــد‪ .‬فنــاوری‬ ‫یادگیــری ماشــین باعــث شــده کــه جانشــینان‬ ‫انســان به طــور ســریع و مــداوم یــاد بگیرنــد‬ ‫و دانــش را بیــن خــود به اشــتراک بگذارنــد؛‬ ‫خالصــه‪ ،‬روبات هــا ارزان تــر‪ ،‬تواناتــر‪ ،‬قدرتمندتــر‬ ‫و مطلوب تــر‪ ،‬بهینــه و بی حاشــیه خواهنــد‬ ‫بــود‪ .‬براســاس گــزارش دانشــگاه «اکســفورد»؛‬ ‫مشــاغل درزمینــه حمل ونقــل‪ ،‬ساخت وســاز‪،‬‬ ‫تعمیــر و نگهــداری‪ ،‬مدیریــت و مشــاوره و تولیــد‬ ‫محتــوا؛ بیشــترین اســیب پذیری را در برابــر‬ ‫پیشــرفت های روباتیــک و هــوش مصنوعــی‬ ‫خواهند داشــت‪ .‬امروز در شــرایط کرونــازده اخیر‬ ‫می توانیــم ببینیــم کــه برخــی از ایــن مشــاغل با‬ ‫ســرعت بیشــتری به سرنوشــتی دچار می شــوند‬ ‫کــه اجتناب ناپذیــر به نظــر می رســد‪ .‬بــازار کار‬ ‫اینــده بــه ویژگی هــای منحصربه فــرد انســانی‬ ‫ماننــد هــوش اجتماعــی‪ ،‬تفکــر سیســتمی‪،‬‬ ‫تخیــل‪ ،‬نــواوری‪ ،‬خالقیــت و بداهه پــردازی‬ ‫بــرای حــل مشــکالت غیرمنتظــره براســاس‬ ‫ابزارهــای فنــاوری نیــاز دارد‪ .‬ایــن مهارت هــا‬ ‫دســت کم هنــوز به صــورت چــارت مفهومــی‬ ‫قابل طراحــی نیســتند و شــکلی الگوریتمــی‬ ‫را نمی تــوان بــرای ان هــا امــاده کــرد‪ .‬بــرای‬ ‫روبات هــا نیــز درک پیچیدگــی عواطــف انســانی‬ ‫به دلیــل مســائل ژنتیکــی و تجربــه زندگــی‬ ‫منحصربه فــرد هــر انســان دشــوار خواهــد بــود‬ ‫و ارائــه راهنمایی هــای شــخصی و تخصصــی‬ ‫یــک روبــات حتــی هنــوز بســیار جــای کار دارد؛‬ ‫پــس مشــاغلی کــه در بســتر فنــاوری هســتند؛‬ ‫امــا مبتنی بــر نیازهــای جداگانــه و شــخصی هــر‬ ‫فــردی تعریــف می شــوند‪ ،‬بعیــد اســت تهدیــد‬ ‫شــوند‪ .‬درعین حــال‪ ،‬همیشــه بــه نیروی انســانی‬ ‫نیــاز خواهــد بــود تــا روی ایجــاد و برنامه نویســی‬ ‫همیــن ربات هــا کار کنــد‪ .‬ایــن افــراد لزومـاً بایــد‬ ‫درزمینه هــای مهندســی‪ ،‬مکانیــک‪ ،‬کدنویســی‪،‬‬ ‫پیاده ســازی سنســورها‪ ،‬تجزیه وتحلیــل داده هــا‪،‬‬ ‫بالکچیــن و ‪ ...‬متخصــص باشــند‪ .‬شــرکت های‬ ‫فنــاوری اکنــون مقاوم تریــن کســب وکارها در‬ ‫برابــر همه گیــری اخیــر بوده انــد و موفقیــت‬ ‫ایــن صنعــت بسیاربیشــتر از صرفـاً برنامه نویســی‬ ‫روبات هــا بــوده و شــامل حوزه هــای مختلفــی‬ ‫نظیــر توســعه وب ســایت باقابلیت هــای مختلــف‪،‬‬ ‫تامیــن پهنــای بانــد‪ ،‬ذخیره ســازی اطالعــات‪،‬‬ ‫اتوماســیون های فنــاوری؛ از بخــش مالــی‬ ‫گرفتــه تــا خرده فروشــی های بــزرگ همچــون‬ ‫ســوپرمارکت ها‪ ،‬مراقبت هــای بهداشــتی یــا‬ ‫امــوزش و ‪ ...‬می شــود‪ .‬نااشــنایی بــا فضــای‬ ‫جدیــد فنــاوری در ایــران‪ ،‬حتــی ازســوی‬ ‫کارشناســان فنــاوری باعــث شــده اســت تــا‬ ‫برخــاف کشــورهای پیشــرفته کــه در ان‪،‬‬ ‫شــرکت های فنــاوری به ســرعت خــود را بــا‬ ‫شــرایط جدیــد تطبیــق داده انــد و بــه ســودهای‬ ‫کالن رســیده اند‪ ،‬در کشــور مــا غالبــاً حتــی‬ ‫شــرکت های فنــاوری اطالعــات نیــز متضــرر‬ ‫شــده اند‪ .‬همه گیــری کرونــا غیرمســتقیم منجــر‬ ‫بــه رکــود اقتصــادی جهانــی شــده‪ .‬به طــور‬ ‫محلــی‪ ،‬دولت هــا درتالش انــد تــا اســیب های‬ ‫مختلــف ســازمان ها را بــا حمایــت مالــی بــه‬ ‫حداقــل برســانند؛ امــا ازدســت دادن شــغل‪،‬‬ ‫یــک حقیقــت قطعــی و اجتناب ناپذیــر اســت؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬حمایت هــای مالــی دولتــی از مشــاغل‬ ‫را بایــد صرف ـاً یــک راه حــل موقــت تلقــی کــرد‬ ‫و راه حــل حقیقــی زمانــی رخ خواهــد داد کــه‬ ‫مشــاغل بــر روی راهکارهــای جدیــد فنــاوری‬ ‫ســرمایه گذاری کننــد و خــود را بــا شــرایط‬ ‫اینــده کــه در همه گیــری اخیــر‪ ،‬تنهــا چشــمه ای‬ ‫از ان را مشــاهده کردیــم‪ ،‬تطبیــق دهنــد‪ .‬نیــز از‬ ‫همین حــاال افــراد زیــرک بــا درک حقیقــت رونــد‬ ‫پیشــرفت جهانــی‪ ،‬باید خــود را بــه ســواد ابتدایی‬ ‫فنــاوری مجهــز کننــد و پــس از گذشــت طوفــان‬ ‫«کوویــد‪ ،»۱۹-‬بــرای یافتــن مشــاغل اینــده‪،‬‬ ‫از بقیــه ســبقت بگیرنــد‪ .‬چنانچــه در اواســط‬ ‫گــزارش بیــان شــد؛ مهارت هایــی هســت کــه تــا‬ ‫اتوماسیونی شدنشــان راه طوالنــی درپیــش اســت‪.‬‬ ‫پــس بیش ازهرزمانــی الزم اســت کــه مــردم‬ ‫درمــورد رونــد اینــده بــازار کاراگاه شــوند‪.‬‬ ‫خــود را می یافــت‪ .‬به تعبیــری می تــوان گفــت نســل های قدیــم در کتــاب هویــت انســانی‬ ‫و اجتماعــی خــود را برســازی می کردنــد؛ درحالی کــه نســل جدیــد هویتــش را در گیــم‪،‬‬ ‫تلویزیــون و موبایــل می یابــد‪ .‬ان هــا کتــاب را عامــل کندشــدن هیجانــات درونی شــان می داننــد‬ ‫و معتقدنــد کتــاب‪ ،‬ضــد تفکــر مــدرن اســت‪ .‬به نظــر می رســد راه دشــواری بــرای انتخــاب‬ ‫وجــود دارد‪ .‬این روزهــا در سیســتم های تعلیم وتربیــت نیــز ســردرگمی دراین خصــوص وجــود‬ ‫دارد‪ .‬هیچ کــس نمی دانــد چــه راهــی را انتخــاب کنــد‪ .‬اگــر نس ـل های قدیــم بــا قاطعیــت در‬ ‫مســیر کتــاب یــا ثــروت حرکــت می کردنــد‪ ،‬نســل جدیــد در یــک وضعیــت مبهــم همه چیــز را‬ ‫به صــورت خــام و نابالــغ تجربــه می کننــد‪ .‬شــتاب دنیــای مــدرن‪ ،‬گــوی ســبقت را از همه چیــز‬ ‫ربــوده اســت‪ .‬به قــول «زیگمونــت باومــن»؛ ســیالیتی شــکل گرفتــه اســت کــه هیچ چیــز‬ ‫قابل پیش بینــی نیســت؛ امــا مــا ایــن را می دانیــم کــه کتــاب بــرای پیش بینی پذیــری در‬ ‫زندگــی طراحــی و تالیــف شــده اســت‪ .‬ایــن تناقــض و شــرایط پارادوکســیکال انتخــاب را بــا‬ ‫دشــواری مواجــه ســاخته اســت؛ امــا بــرای کتاب خوان هــا ایــن نویــد وجــود دارد کــه مدرنیتــه‬ ‫بــه نقــد درونــی خــود نیــز بپــردازد‪ .‬این روزهــا بســیاری‪ ،‬در حــال بازگشــت بــه بخش هایــی از‬ ‫ســنت ها هســتند‪ .‬نمی تــوان کتاب خوانــدن را الزام ـاً یــک ســنت به حســاب اورد؛ درهرحــال‪،‬‬ ‫بایــد اعتــراف کنیــم کتاب خوانــی‪ ،‬یــک ســنت دیرینــه نانوشــته در زندگــی بشــر به حســاب‬ ‫می ایــد‪ .‬اگــر فرهنگ هــا در تاریــخ مســتند و ثبــت شــده اند‪ ،‬مرهــون مانــدگاری جمــات‬ ‫و ســطرها بــر صفحــات کاغــذی هســتند‪ .‬کاغذهــا در رقابتــی نابرابــر بــا فضــای دیجیتــال در‬ ‫جنگ وجــدال هســتند‪ .‬هنــوز هیچ کــدام دیگــری را شکســت نــداده اســت‪ .‬هرچنــد حــال‬ ‫کتاب خوانــی در جهــان خیلی خــوب نیســت؛ امــا کتاب خوان هــا امیدوارنــد فانوس هــا در برابــر‬ ‫نورافکن هــا بشــریت را بــه اوج برســانند‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک‬ ‫اغاز فصل مشترک دی و شهر‬ ‫با امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫بانــک دی و بانــک شــهر در راســتای‬ ‫گســترش همکاری هــای دو جانبــه‪،‬‬ ‫تفاهم نامــه مشــترک امضــاء کردنــد‪.‬‬ ‫در مراســم امضــای ایــن تفاهم نامــه‬ ‫دکتــر بــرات کریمــی؛ مدیرعامــل‬ ‫بانــک دی بــا ابــراز خرســندی از فراهم شــدن زمینــه ای‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات مشــترک میــان دو بانــک‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«امیــدوارم امضــای ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬گام موثــری در‬ ‫مســیر هماهنگــی و هم افزایــی بیــن بانک هــا بــرای ارائــه‬ ‫خدمــات بهتــر بــه مشــتریان باشــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬این گونــه‬ ‫همکاری هــا عــاوه بــر فراهــم اوردن بســتر الزم بــرای‬ ‫ارائــه محصــوالت بانکــی متنوع تــر بــه هموطنــان‪ ،‬موجــب‬ ‫کاهــش هزینه هــای مشــترک و تســهیل دسترســی مــردم‬ ‫بــه خدمــات بانکــی نیــز می شــود و افزایــش رضایــت‬ ‫تمامــی ذی نفعــان را در پــی خواهــد داشــت»‪ .‬در این جلســه‬ ‫کــه بــا حضــور رحیــم طاهــری؛ عضــو هیئت مدیــره و‬ ‫ابوالفضــل رضایــی؛ مدیــر امــور شــعب بانــک دی به همــراه‬ ‫محمــد مهــدی احمــدی؛ معــاون ارزی و بین الملــل و نیــز‬ ‫محســن امیــری؛ معــاون شــعب و توســعه بازاریابــی بانــک‬ ‫شــهر برگــزار شــد‪ ،‬مدیــران عامــل بانــک دی و شــهر‪،‬‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری امضــاء کردنــد‪.‬‬ ‫توسعه بانکداری شرکتی‬ ‫در اولویت اقدامات بانک شهر‬ ‫معــاون شــعب و توســعه بازاریابــی‬ ‫بانــک شــهرگفت‪« :‬ارائــه خدمــات‬ ‫متنــوع در حــوزه بانکــداری شــرکتی‬ ‫بــا هــدف ارزش افرینــی بیشــتر‬ ‫بــرای مشــتریان در دســتور کار ایــن‬ ‫بانــک قــرار دارد»‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی بانــک شــهر؛‬ ‫محســن امیــری با تاکید بــر اهمیــت نقــش بانکــداری‬ ‫شــرکتی‪ ،‬اظهار کــرد‪« :‬گام هــای اولیــه راه انــدازی بانکداری‬ ‫شــرکتی مشــخص می کنــد کــه پــس از طراحــی و ایجــاد‬ ‫زیرســاخت های الزم ‪ ،‬گام بعــدی ‪ ،‬طراحــی و انجــام اقدامات‬ ‫اجرایــی در ابعادی ســت کــه ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتری‬ ‫و نیازهــای او دارنـد ‪ .‬ایــن گام در حقیقــت محتــوای اصلــی‬ ‫تشــکیل بانکــداری شرکتی ســت» ‪ .‬امیــری‪ ،‬گســترش و‬ ‫تنــوع ارائــه خدمــات بــه شــرکت ها از ابتــدای ســالجاری‬ ‫را از جملــه گام هــای برداشــته شــده در ایــن زمینه دانســت‬ ‫و افــزود‪« :‬در بانکــداری شــرکتی عــاوه بــر خدمــات‪،‬‬ ‫تســهیالت‪ ،‬تعهــدات ‪ ،‬مدیریــت دریافت هــا و پرداخت هــا‬ ‫خدماتــی چــون مدیریــت ریســک‪ ،‬مدیریــت نقدینگــی‬ ‫و برخــورداری از امــکان اســتفاده از خدمــات مالــی غیــر‬ ‫بانکــی نظیــر بیمه ‪ ،‬صرافـی ‪ ،‬کارگــزاری و ‪ ...‬برای مشــتریان‬ ‫فراهــم خواهــد شــد»‪ .‬معــاون شــعب و توســعه بازاریابــی‬ ‫بانــک شــهر در ادامــه‪ ،‬الزمه موفقیــت در بانکــداری نوین را‬ ‫توســعه فضاهــای رقابتــی عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬بانکداری‬ ‫شــرکتی موفــق‪ ،‬تالشــی فراگیــر بــرای تمرکــز بــر نیازهای‬ ‫مشــتریان شرکتی ســت کــه از ســویی کاهــش هزینه هــای‬ ‫عملیاتــی بانــک شــهر و افزایش بلندمــدت بهــره وری بانک‬ ‫و مشــتریان را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫اعالم شرایط و قیمت اوراق‬ ‫بیمه سهام بانک صادرات‬ ‫شــرایط و قیمــت اوراق اختیــار‬ ‫فــروش تبعــی بانــک صــادرات بــه‬ ‫منظــور حمایــت از ســهام ایــن‬ ‫بانــک بــزرگ بورســی اعــام شــد‪.‬‬ ‫بانــک صــادرات هــم بــه منظــور‬ ‫حمایــت از ســهام ســومین بانــک بــزرگ بورســی از‬ ‫امــروز اوراق اختیــار فــروش تبعــی منتشــر می کنــد‪.‬‬ ‫براین اســاس‪ ،‬کل حجــم عرضــه پنج میلیــارد ســهم‬ ‫و حداقــل حجــم عرضــه روزانــه یک میلیــون ســهم‬ ‫تعیین شــده کــه توســط کارگــزاری بانــک صــادرات‬ ‫عرضــه مــی شــود‪ .‬زمان بنــدی اجــرای برنامــه خریــد‬ ‫از ‪ 22‬شــهریورماه تــا ‪ 23‬اســفند ماه بــرای یــک تــا‬ ‫‪ 100‬هــزار ســهم و سررســید تــا ‪ 23‬اســفند ماه ســال‬ ‫جــاری تعییــن شــده اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کارنامه هنری‬ ‫احسان علیخانی‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫‪ eslami.shahla35@gmail.com‬برخــی از چهره هــا هســتند کــه حضورشــان‬ ‫در هــر جایگاهــی بــه چشــم موافــق و مخالــف می ایــد و مــورد توجــه واقــع‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن توجــه بــه مســائل مختلفــی بســتگی دارد‪ ،‬امــا از ویژگــی هــای‬ ‫ذاتــی و جذابیت هــای بالقــوه افــراد نیــز در این زمینــه نمی تــوان گذشــت‪.‬‬ ‫احســان علیخانــی یکــی از ایــن چهره هــای تاثیرگــذار اســت‪ .‬او متولــد پانزدهــم‬ ‫ابان مــاه ‪ 1361‬در شــهر تهــران اســـت‪ .‬او دو خواهــر و یــک بــرادر دارد و خودش‬ ‫فرزنــد اخــر خانــواده اســت‪ .‬در هیچ یــک از گفت وگو هــای او نشــانی از پــدرش‬ ‫نیســت؛ امــا مــادرش پرســتار بازنشســت ه اســـت کــه رفاقتــی نزدیــک با احســان‬ ‫دارد‪ .‬او یک بــار در برنامــه مــاه عســل بــا مهمــان برنامــه کــه فرزنــد طــاق بــود‪،‬‬ ‫همــدردی کــرده و عنــوان کــرد بــدون پــدر بزرگ شــده اســـت و از ایــن حرفش‬ ‫برداشــت شــد کـــه وی نیــز فرزنــد طــاق اســـت‪ .‬احســان علیخانــی تحصیالت‬ ‫خــود را در مقطــع کارشناســی در رشــته مدیریــت بازرگانــی در دانشــگاه تهــران‬ ‫گذرانــد‪ .‬او بــا رتبــه س ـه رقمی وارد دانشــگاه شــد و اکنــون مجــری‪ ،‬دســتیار‬ ‫کارگــردان و کارگــردان برنامه هــای زنــده تلویزیونــی پــر بیننــده ای چــون مــاه‬ ‫عســل درســال های اخیــر بــوده اســـت‪ .‬او درمــورد عالقـه اش بــه بازیگــری مــی‬ ‫گویــد‪« :‬در مقطــع پیش دانشــگاهی خیلــی بــه بازیگــری و کارگردانــی عالقــه‬ ‫داشــتم امــا بــا مشــورت هایی کــه کــردم بــه ایــن نتیجــه رســیدم بــه مقولــه‬ ‫هنــری به عنــوان شــغل دوم نــگاه کنــم‪ .‬به همین خاطــر بــرای کنکــور درس‬ ‫خوانــدم تــا اینکــه ســال ‪ 1379‬وقتــی ‪ 18‬ســاله بــودم بــا رتبــه ‪ 770‬وارد رشــته‬ ‫مدیریــت بازرگانــی دانشــگاه تهــران شــدم»‪ .‬احســان برپــا کننــده جش ـن ها و‬ ‫مراســم مدرســه در دبیرســتان و اجــرای تئاتــر بــوده اســت و در ســال ‪ 79‬بــا‬ ‫دســتیاری کارگردانــی در ســریال ها و فیلم هــای ســینمایی وارد کار هنــری‬ ‫شــد‪ .‬علیخانــی در دفتــر یکــی از فیلمســازان به عنــوان یکــی از اعضــای گــروه‬ ‫صحنــه و دســتیار کارگــردان فعالیتــش را اغــاز کرد‪ ،‬ســپس بـــه تلویزیــون وارد‬ ‫و بـــه ســاخت کارهــای تبلیغاتــی‪ ،‬تیــزر ســازی و مســتندهای کوتــاه مشــغول‬ ‫شــد‪ .‬نخســتین بار در برنامــه تلویزیونــی پســرهای ایرونــی به عنــوان مجــری‪،‬‬ ‫جلــوی دوربیــن رفــت و بعــد از اجــرای برنامــه جــزر و مــد بــا مــاه عســل‬ ‫یــک چهــره شــد‪ .‬در حیــن اجــرای ویژه برنامــه ســال تحویــل ســال ‪ 91‬در‬ ‫واکنــش بـــه ســخنان محمــود احمدی نــژاد کــه گفتــه بــود وســایل ضــروری‬ ‫عیــد در ســر کوچ ـ ه مــا گــران نیســت‪ ،‬مــردم تهــران می تواننــد بیاینــد و از‬ ‫محلـ ه مـــا خریــد عیــد را انجــام دهنــد‪ ،‬بـــه شــایعه توبیــخ و ممنوع الفعالیــت‬ ‫شــدن وی از تلویزیــون انجامیــد‪ .‬ولــی پــس از یـک روز‪ ،‬شــایع ه ممنوع التصویــر‬ ‫شــدن علیخانــی تکذیــب شــد‪ .‬درســال ‪ 1394‬خبرهایــی منتشــر شــد مبنــی‬ ‫بــر این کـــه احســان علیخانــی بــرای اجــرای یــک ماهــه در مــاه عســل مبلــغ‬ ‫یــک میلیــارد و دویســت میلیــون تومــان و بالــغ بــر دویســت میلیــون تومــان‬ ‫نیــز بعنــوان حــق تهیــه کنندگــی دریافــت کــرده اســت‪ .‬ایــن مســئله باعــث‬ ‫ایجــاد حواشــی و انتقــادات فراوانــی شــد کـــه چطــور در حالیکــه اکثــر مــردم‬ ‫در شــرایط بــد اقتصــادی قــرار دارنــد‪ ،‬عــده ای از افــراد بایــد چنیــن درامدهــای‬ ‫زیــادی داشــته باشــند؛ ان هــم افــرادی کـــه در برنامه هایــی چــون مــاه عســل‬ ‫احساســات دینــی و خیرخواهانــه مــردم را هــدف قــرار می دهنــد‪ .‬احســان‬ ‫علیخانــی در نهایــت در یکــی از قســمت های برنام ـ ه مــاه عســل در تاریــخ ‪12‬‬ ‫تیرمــاه ســال ‪ 1394‬دریافــت رقــم مذکــور را تکذیــب کــرد و مدعــی شــد کـــه‬ ‫دســت مــزد وی مبلــغ ‪ 45‬میلیون تومــان اســـت کــه ان هــم بــرای یک ســال‬ ‫تالشــش بــه منظور اماده ســازی و تهیــه ســوژه و بررســی و فیلــم بــرداری ایــن‬ ‫برنامــه پرداخــت می شــود‪ .‬یکــی از مهمانــان پرحاشــیه برنامــه مــاه عســل‪ ،‬الهام‬ ‫عــرب بــود‪ .‬حضــور الهــام عــرب کـــه مــدل لبــاس عــروس اســـت‪ ،‬دراین برنامه‪،‬‬ ‫ســر و صــدای زیــادی به پــا کــرد‪ .‬در زمــان پخــش زنــده برنامــه اینســتاگرام‬ ‫الهــام عــرب پــر بــود از عکس هــای بــاز و بی حجــاب بــود کـــه ســریعا بعــد از‬ ‫برنامــه بســته شــد‪ .‬احســان علیخانــی و مــاه عســل بــرای دعــوت از ایــن مهمان‬ ‫اخطــار کتبــی گرفتنــد‪ ،‬الهــام عــرب کـــه حــاال به شــهرت فراوانــی رســیده بود‪،‬‬ ‫مدتــی بعــد دســتگیر و حتــی ممنوع الــکار شــد ولــی بعــد از رفــع مشــکالت‬ ‫درســال ‪ ۹۶‬بــرای ادامــه کار بـــه شــهر دبــی مهاجــرت کرد‪ .‬خبری منتشــر شــد‬ ‫مبنــی بــر این کـــه احســان علیخانــی بــا رضــا حســنی خو «مدیــر عامــل وقــت‬ ‫اســتقالل»‪ ،‬بــرادر اســـت‪ .‬بــا اینکـــه ایــن دو فامیلــی متفاوتــی دارنــد؛ امــا ایــن‬ ‫نســبت فامیلــی تکذیــب نشــد و بــا ایجــاد حاشــیه های فــراوان موجــب شــد‬ ‫حســنی خو از مدیر عاملــی اســتقالل اســتعفاء دهــد‪ .‬در تیر مــاه ‪ 97‬در پــی‬ ‫انتشــار تخلفــات تعاونــی اعتبــار «موسســه اعتبــاری در شــرف تاســیس» ثامــن‬ ‫الحجــج‪ ،‬از دو تــن از هنرمنــدان و مجریــان صــدا و ســیما بــا نام هــای «م – م»‬ ‫و «ا – ع» نیــز نــام بــرده شــد کـــه ســریعاً ذهن هــا را متوجــه مهــران مدیــری‬ ‫و احســان علیخانــی می کــرد‪ .‬خبــر دریافــت مبلــغ ســه میلیارد تومان بابــت‬ ‫تبلیــغ موسســه اعتبــاری غیرمجــاز و بــا عنــوان هدیه توســط احســان علیخانی‬ ‫بالفاصلــه در شــبکه های اجتماعــی نشــر پیــدا کــرد و واکنش هــای منفــی‬ ‫بســیاری رابــه دنبــال داشــت‪ .‬به دنبــال ان احســان علیخانــی ســی تیر مــاه ‪97‬‬ ‫در برنامــه حــاال خورشــید حضــور یافــت و دریافــت س ـه میلیارد تومــان بابــت‬ ‫تبلیغــات شــش برنامــه را پذیرفــت ؛ امــا او گفــت ایــن مبلــغ را بعنــوان تهی ـه ‬ ‫کننــده و بــرای تامیــن هزینــه تولیــد برنامه هــا دریافــت کــرده کــه با توجه بـــه‬ ‫بودجــه ســازمان صــدا و ســیما امــری ناگزیــر بوده اســـت‪ .‬حضــور وی در برنامــه‬ ‫حــاال خورشــید هــم بــا حواشــی همــراه شــد‪ .‬عــده ای از حضــور وی در برنامــه و‬ ‫پذیرفتــن اینکـــه «ا – ع» اوســت و توضیــح مســئله دفــاع کردنــد ولــی دیگــران‬ ‫ایــن حضــور را فرصتــی تبعیض امیــز دانســته کــه در اختیــار وی قــرار داده‬ صفحه 8 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫چهره ها‬ ‫اهنــگ «تــو نزدیکــی» از بهنــام صفــوی ‪،‬‬ ‫علــی اصحابــی و فــرزاد فرزیــن و بــا‬ ‫تنظیــم فــرزاد فتاحــی کــه در ســال ‪۸۹‬‬ ‫به مناســبت عیــد نــوروز پخــش شــد‪ ،‬بــا‬ ‫دکلمـه ای از احســان علیخانــی همــراه بــود‬ ‫کــه تجربـه ای متفــاوت در کارنامه هنــری او‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اوساکا؛‬ ‫ ‬ ‫نائومی‬ ‫گران ترین ورزشکار زن جهان در ‪۲۰۲۰‬‬ ‫«نائومــی اوســاکا» به ادعــای نشــریه ‪Forbes‬؛ گران تریــن ورزشــکار زن جهــان در ســال ‪٢٠٢٠‬‬ ‫ـدی اخیــر ایــن نشــریه‪ ،‬چهــره‬ ‫اســت‪ .‬ایــن تنیســور ‪٢٢‬ســاله ژاپنی‪،‬امریکایــی توانســت در رده بنـ ِ‬ ‫ـدی‬ ‫مطرحــی همچــون «ســرنا ویلیامــز» را عقــب برانــد و در صــدر جــدول بایســتد‪ .‬اوســاکا بــا عایـ ِ‬ ‫‪٣٧,٤‬میلیــون دالری درعین حــال توانســت رکــورد دریافــت دســتمزد توســط یــک ورزشــکار زن‬ ‫کــه متعلــق بــه «ماریــا شــاراپووا» بــود را نیــز بشــکند ؛ تنیســور روســی در ســال ‪ ٢٠١٥‬معــادل‬ ‫‪٢٩.٧‬میلیــون دالر گرفتــه بــود‪ .‬اساســ ًا رده هــای بــاالی رده بنــدی زنــان ورزشــکار گران قیمــت‬ ‫دراختیــا ِر فعــاالن عرصــه تنیــس اســت‪ .‬درحالی کــه درمــورد مــردان‪ ،‬امیــزه ای از رشــته های‬ ‫مختلــف را شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫رهبران ارکستر زن در جهان‬ ‫شــد؛ چرا کــه صــدا و ســیما درایــن مــورد و‬ ‫مــوارد مشــابه چنیــن فرصتی بـــه اشــخاص دیگر‬ ‫بــرای دفــاع از خــود نــداده بــود؛ در عیــن حــال‬ ‫کـــه دفاعیــات او را نیــز ناکافــی دانســتند‪ .‬وی‬ ‫اخیــرا ً فعالیــت خــود را در تلویزیــون به عنــوان‬ ‫کارگــردان ‪ ،‬تهیه کننــده و مجــری یــک برنامــه‬ ‫اســتعدادیابی به نــام عصــر جدیــد (مســابقه‬ ‫تلویزیونــی) از ســر گرفــت و توســط چهــار داور‬ ‫از چهــار رشــته متفــاوت بــه قضــاوت پرداختنــد‪.‬‬ ‫ازجملــه فعالیت هــای هنــری احســان علیخانــی‬ ‫می تــوان بــه ‪10‬ســال متوالــی اجــرای برنامــه‬ ‫«مــاه عســل»‪ ،‬اجــرای «ســه ســتاره» در ‪،۱۳۹۳‬‬ ‫تهیه کنندگــی و اجــرای ویــژه برنامــه تحویــل‬ ‫ســال شــبکه ســه از ســال ‪ ۱۳۸۷‬تا ‪ ،۱۳۹۶‬برنامه‬ ‫«پشــت صحنــه» در ســال های ‪ ۱۳۹۱‬و‪،۱۳۹۲‬‬ ‫برنامــه «بهــار نارنــج» ویــژه برنامــه تحویــل ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۴‬برنامــه «دو نیمــه ســیب» در ســال های‬ ‫‪ ،۱۳۹۰٬۱۳۹۱٬۱۳۹۲‬برنامــه «جــزر و مــد» در‬ ‫ســال های ‪ ،۱۳۸۴٬۱۳۸۵‬برنامــه «صبــح امــد»‬ ‫در ســال ‪ ،۱۳۸۳‬برنامــه «صبــح بخیــر ایــران»‪،‬‬ ‫برنامــه «پســرای ایرونــی» در تابســتان‪،۱۳۸۳‬‬ ‫برنامــه «قله هــای افتخار»‪« ،‬باشــگاه مهــرورزان»‪ ،‬‬ ‫تهیه کنندگــی برنامه هــای «محرمانــه»‪« ،‬عطــر‬ ‫بــارون»‪« ،‬مثــل هیچ کــس»‪« ،‬نــور بــاال»‪« ،‬لطفـاً‬ ‫مالحظــه شــود»‪ ،‬کارگردانــی ‪ ،‬تهیه کنندگــی و‬ ‫مجری گــری برنامــه عصــر جدیــد‪ ،‬کارگردانــی‬ ‫مســتندهای «شــیخ بهایــی»‪« ،‬المپیــاد فیزیــک‬ ‫اصفهــان» ‪ ،‬تهیه کنندگــی فیلــم «بــدون تاریــخ‪،‬‬ ‫بــدون امضــاء در ســال ‪ ۱۳۹۵‬اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم در تاریــخ ‪ ۲۴‬شــهریور ماه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به عنــوان نماینــده ســینمای ایــران‬ ‫در اســکار ‪ ۲۰۱۹‬انتخــاب شــد و در چندیــن‬ ‫جشــنواره داخلــی و خارجــی‪ ،‬موفــق بــه کســب‬ ‫جوایــز متعــدد شــد‪ .‬در جشــنواره فیلــم فجــر‬ ‫نیــز ایــن فیلــم به عنــوان بهتریــن فیلــم از نــگاه‬ ‫تماشــاگران برگزیــده شــد‪ .‬همچنیــن گفته شــده‬ ‫کــه احســان علیخانــی‪ ،‬نامــزد اصلی نقــش «نیما‬ ‫بحــری» در ســریال «اقــازاده» کــه این روزهــا از‬ ‫شــبکه نمایــش پخــش می شــود‪ ،‬نیــز بــوده‬ ‫اســت‪ .‬علیخانــی معمــوال بــه اتفاقــات اجتماعــی‬ ‫و سیاســی روز نیــز واکنــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال ســال گذشــته کــه بحــث ورود‬ ‫زنــان بــه ورزشــگاه ها به عنــوان تماشــاگر فوتبــال‬ ‫داغ بــود‪ ،‬پــس از اجــازه یافتــن بانــوان بــرای‬ ‫تماشــای بــازی تیــم ملــی فوتبــال‪ ،‬بــه اولیــن‬ ‫حضــور انــان واکنــش نشــان داد و بــا انتشــار‬ ‫پســتی در صفحه اینســتاگرامش‪ ،‬حضــور بانوان را‬ ‫ارج نهــاد‪ .‬علیخانــی بــا ابــراز خرســندی از حضــور‬ ‫بانــوان‪ ،‬از اقایــان درخواســت کــرد کــه بــا رعایت‬ ‫نظــم‪ ،‬بــه حضــور بانــوان در بازی هــای اینــده تیم‬ ‫ملــی کمــک کننــد‪ .‬ایــن نقــش بــه او پیشــنهاد‬ ‫و دربــاره ایفــای ایــن نقــش بــا او صحبت هایــی‬ ‫شــده بــود‪ ،‬امــا به دلیــل اغــاز پیش تولیــد‬ ‫«عصــر جدیــد»‪ ،‬احســان علیخانــی نتوانســت در‬ ‫«اقــازاده» بــازی کنــد و امیــر اقایــی جایگزیــن‬ ‫او شــد‪ .‬احســان‪ ،‬ازجملــه مجریــان پرسپولیس ـی ‬ ‫صداوسیماســت کــه بارهــا از عالقــه شــخصی اش‬ ‫بــه ایــن تیــم گفتــه اســت‪ .‬چندی پیــش نیــز‬ ‫پــس از چهارمیــن قهرمانــی پرســپولیس‪ ،‬پســتی‬ ‫را در صفحــه اینســتاگرام خــود منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫شهال اسالمی در طــول تاریــخ‪ ،‬حوزه هــای مختلفــی وجــود داشــته کــه در ان‬ ‫مناســبات جنســیتی تاثیرگــذار بــوده اســت‪ .‬مثــل فوتبــال کــه هنــوز هــم علی رغــم‬ ‫برگــزاری مســابقات جهانــی بانــوان و قرارداشــتن نــام یــک زن به عنــوان برتریــن‬ ‫گلــزن تاریــخ از میــان زنــان و مــردان‪ ،‬هنــوز هــم عــده بســیاری ایــن ورزش را‬ ‫مردانــه قلمــداد می کننــد‪ .‬ایــن مســئله در مقولــه علــم و فلســفه نیــز تــا حــد قابــل‬ ‫مالحظــه ای دیــده می شــود‪ .‬امــا به نظــر می رســد کــه کمترشنیده شــدن نــام‬ ‫زنــان در عرصه هــای مختلــف‪ ،‬ریشـه های عمیــق اجتماعــی‪ ،‬تاریخــی و سیاســی دارد‬ ‫کــه رد پــای ســلطه پدرســاالرانه بــه وضــوح در ان دیــده می شــود و شــاهد ایــن‬ ‫مدعاســت کــه توانمندی هــای فــردی کمتریــن نقــش را در ایــن جاهــای خالــی دارد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه ایــن فقــدان شنیده شــدن نام هــای بــزرگ‬ ‫در عرصــه هنــر کــه مدت هاســت تــا حــدودی زیــادی حضــور زنــان در ان باورپذیــر‬ ‫و و پذیرفتنــی بــوده اســت‪ ،‬هــم به چشــم می خــورد‪ .‬به همیــن خاطــر شــاید‬ ‫این روزهــا در عرصــه موســیقی کمتــر کســی باشــد کــه بتوانــد نــام اهنگســازان‬ ‫و موســیقی دانان زن بــزرگ امــروز را بــه زبــان بیــاورد و اشــناترین تصویــر از یــک‬ ‫ارکســتر بــزرگ بــرای هرکــس‪ ،‬تصــور مــرد بــا فــراگ مشــکی و چوبــی در دســت‬ ‫در جلــوی انبوهــی از نوازنــدگان باشــد؛ درحالی کــه در همیــن عصــر حاضــر زنــان‬ ‫توانمنــد بســیاری در جهــان رهبــری ارکســترهای بــزرگ را برعهــده دارنــد‪ .‬جالــب‬ ‫اینکــه حتــی نمونــه ایرانــی ان را هــم در تاریــخ موســیقی می تــوان یافــت‪ .‬نزهــت‬ ‫امیــری زاده ‪ ۲۲‬اذر ‪۱۳۳۹‬؛ رهبــر ارکســتر و از موســیقی دانان معاصــر ایــران‪ ،‬به عنــوان‬ ‫تنهــا رهبــر ارکســتر زن ایرانــی ســاکن ایــران و اولیــن بانــوی ایرانــی در زمینــه‬ ‫رهبــری ارکســتر شــناخته می شــود‪ .‬امیــری کارشــناس موســیقی از هنری هــای‬ ‫زیبــای دانشــگاه تهــران و کارشــناس ارشــد اهنگســازی از دانشــگاه هنــر اســت‪ .‬در‬ ‫اینجــا نگاهــی داریــم بــه ده رهبــر ارکســتر بــزرگ جهــان‪.‬‬ ‫‪Ariane Matiakh‬‬ ‫اریان ماتیاخ‪ ،‬سال ‪ 1980‬در فرانسه‬ ‫به دنیا امد‪ .‬او دختر دو خواننده اپراست‬ ‫که فعالیت حرفه ایش را به عنوان‬ ‫پیانیست و خواننده در فرانسه اغاز‬ ‫کرد‪ .‬او در گروه کر ارنولد شونبرگ ‪،‬‬ ‫به سرپرستی نیکولوس هارونکور اواز‬ ‫خواند‪ .‬اریان در سپتامبر سال ‪، 2018‬‬ ‫به عنوان اولین رهبر ارکستر زن در‬ ‫فرانسه اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫‪Mirga Gražinytė-Tyla‬‬ ‫این رهبر ارکستر اهل لیتوانی‪29 ،‬‬ ‫اوت ‪ 1986‬در ویلنیوس در خانواده ای‬ ‫هنرمند به دنیا امد‪ .‬پدر او ‪ ،‬روومالداس‬ ‫گراسینیس؛ رهبر گروه کر است که‬ ‫وابسته به گروه کر ائدیجا در ویلنیوس‬ ‫است‪ .‬مادرش؛ پیانیست و خواننده‬ ‫است و مادربزرگش نیز ویولونیست‬ ‫بود‪ .‬وی در حال حاضر رهبر ارکستر‬ ‫سمفونیک شهر بیرمنگام است‪.‬‬ ‫‪Laurence Equilbey‬‬ ‫لورنس در ششم مارس ‪1962‬در فرانسوی‬ ‫به دنیا امد‪ .‬در ابتدا پیانو و فلوت را اموخت‬ ‫و تحصیالت رسمی موسیقی خود را در‬ ‫پاریس ‪ ،‬وین ‪ ،‬لندن و اسکاندیناوی دنبال‬ ‫کرد‪« Equilbey .‬تیونر الکترونیکی»؛‬ ‫ابزاری الکترونیکی برای تنظیم تن‬ ‫چهارم و ‪ 3/1‬تن را اختراع کرد‪ .‬او به خاطر‬ ‫فعالیتش در موسیقی کر ‪ ،‬مورد احترام‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫‪Alice Farnham‬‬ ‫الیس فرنهام؛ در سال ‪ 1974‬در‬ ‫انگلستان به دنیا امد‪ .‬این رهبر‬ ‫ارکستر برجسته اهل بریتانیا‪ ،‬سابقه‬ ‫درخشان و چشمگیری نیز در اپرا‬ ‫و باله دارد‪ .‬او همچنین بنیانگذار و‬ ‫مدیر هنری موسسه رهبران ارکستر‬ ‫زن است که راهی نوین برای حمایت‬ ‫و اموزش حرفه ای زنان عالقه مند‬ ‫به این رشته فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‪Xian Zhang‬‬ ‫شیان ژانگ در سال ‪ 1973‬در‬ ‫خانواده ای اهل موسیقی در چین به دنیا‬ ‫امد‪ .‬اولین درس های خود را از موسیقی‬ ‫با یادگیری پیانو از مادرش فرا گرفت‪.‬‬ ‫در ‪ 19‬سالگی ‪ ،‬ژانگ در اجرای «ازدواج‬ ‫فیگارو» با ارکستر ملی اپرای چین اولین‬ ‫حضور خود را به عنوان رهبر ارکستر‬ ‫اغاز کرد‪ .‬او هم اکنون رهبر ارکستر‬ ‫سمفونیکنیوجرسی ست‪.‬‬ ‫‪Susanna Mälkki‬‬ ‫سوزانا مالتکی؛ در ‪ 13‬مارچ ‪ 1969‬در‬ ‫فنالند به دنیا امد‪ .‬با نوازندگی پیانو ‪،‬‬ ‫ویولن و ویولن سل بزرگ شد و در سال‬ ‫‪ 2004‬اولین حضور خود را به عنوان رهر‬ ‫ارکستر با گروه ‪InterContemporain‬‬ ‫اغاز کرد‪ .‬او حاال که وارد پنجمین فصل‬ ‫از زندگی خود شده است‪ ،‬به عنوان‬ ‫رهبر ارکستر فیالرمونیک هلسینکی‬ ‫فعالیت دارد‪.‬‬ ‫‪Marin Alsop‬‬ ‫‪Alondra de la Parra‬‬ ‫مارین السوپ‪ ،‬در ‪ 16‬اکتبر ‪ 1956‬در‬ ‫او در ‪ 31‬اکتبر ‪ 1980‬در نیویورک‬ ‫نیویورک به دنیا امد و الهام بخش زنان‬ ‫به دنیا امد‪ .‬پدرش؛ مانلیک دو ال پررا‪،‬‬ ‫موزیسین بسیاری در سراسر جهان‬ ‫نویسنده و ویراستار و مادرش؛ گریسیال‬ ‫شد‪ .‬او به عنوان اولین زنی که یک‬ ‫بورجا‪ ،‬جامعه شناس است‪ .‬مادربزرگ‬ ‫ارکستر بزرگ امریکایی را رهبری‬ ‫او نیز نویسنده بوده است‪ .‬این هنرمند‬ ‫امریکایی‪ ،‬مکزیکی و رهبر ارکستر سمفونیک کرد‪ ،‬تاریخ تازه ای را رقم زد و گفت‬ ‫که افتخار می کند اولین است؛ اما‬ ‫کوئینزلند‪ ،‬اولین رهبر زن یک ارکستر‬ ‫سمفونیک در استرالیا ست‪ .‬همچنین او سفیر شوکه شده که در سال جاری‪ ،‬در این‬ ‫قرن‪ ،‬هنوز هم می تواند اولین باشد‪.‬‬ ‫رسمی فرهنگی مکزیک است‪.‬‬ ‫‪Simone Young‬‬ ‫سیمون یانگ؛ در دوم مارچ ‪1961‬‬ ‫در استرالیا به دنیا امد‪ .‬اجداد پدری‬ ‫او ایرلندی و مادرش کرواتی تبار بود‪.‬‬ ‫در کنسرواتوار سیدنی‪ ،‬اهنگسازی‬ ‫و پیانو را فرا گرفت‪ .‬اولین اجرای‬ ‫خود را در اپرای دولتی هامبورگ‬ ‫در سال ‪ 1996‬انجام داد و از ‪2001‬‬ ‫تا ‪ ، 2003‬رهبر ارکستر اصلی اپرای‬ ‫استرالیا در سیدنی بود‪.‬‬ ‫‪Barbara Hannigan‬‬ ‫این بانوی هنرمند در هشتم می ‪1971‬‬ ‫در کانادا به دنیا امد‪ .‬این هنرمند سوپرانو‬ ‫کانادایی به خاطر اجرای نمایش های‬ ‫معاصر مشهور است‪ .‬او به مدت یک سال‬ ‫در کنسرواتوار سلطنتی الهه تحصیل‬ ‫کرد و با اجرای نخستین حضور خود‬ ‫در کنسرتسبوو در امستردام با ارکستر‬ ‫لودویگ ‪ ،‬جایزه اوواتی ‪ 2014‬را‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ صفحه 9 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫دانستنی هایی درباره یک بیماری شایع‬ ‫دکتر گیو شریفی‬ ‫متخصص جراحی مغز و اعصاب‬ ‫دیســک کمــر عارضه ای ســت کــه در اثــر‬ ‫وارد شــدن فشــار زیــاد یــا ضعیف شــدن‬ ‫عضــات کمــر در اثــر باال رفتــن ســن یــا عوامــل‬ ‫دیگــر ممکــن اســت به وجــود ایــد‪ .‬مهم تریــن‬ ‫عالمــت ان درد اســت کــه در قســمت پشــت‬ ‫بــدن و پــا بــروز می کنــد‪ .‬مهره هــا به وســیله‬ ‫صفحــات دیســک بین مهــره ای از یکدیگــر جــدا‬ ‫می شــوند‪ .‬هــر فــرد در حالــت طبیعــی دارای‬ ‫چهــار دیســک کمــر اســت؛ امــا اگــر بنا بــه‬ ‫دالیلــی دیســک از قســمت عقبــی خــود دچــار‬ ‫بیرون زدگــی یــا فتــق شــود‪ ،‬روی نخــاع یــا‬ ‫رشــته های نخــاع فشــار وارد می کنــد و ســبب‬ ‫بــروز درد می شــود‪ .‬مــردم به اصطــاح بــه ایــن‬ ‫بیمــاری دیســک کمــر می گوینــد کــه اصطــاح‬ ‫درســت ان فتــق دیســک کمری ســت‪.‬‬ ‫فتـق دیسـک کمـر‪ ،‬بیمـاری سـیاتیک نیـز خوانـده می شـود‪.‬‬ ‫دیسـک بین مهـره ای به مـوازات باال رفتن سـن‪ ،‬مایع خـود را از‬ ‫دسـت می دهد و خشـک می شـود‪ .‬در نتیجه فشـردگی دیسک‬ ‫رخ می دهـد کـه به نوبه خـود می توانـد بـه تخریـب و تالشـی‬ ‫حلقه خارجـی محکـم دیسـک بیانجامـد و به این ترتیب هسـته‬ ‫یـا داخـل حلقه امـکان بیـرون زدن از جایـگاه خود و برجسـته‬ ‫شـدن را می یابـد؛ بـه ایـن عارضـه بیرون زدگـی دیسـک کمـر‬ ‫می گوینـد‪ .‬قسـمت مرکـزی داخلـی دیسـک کمـر همـگام بـا‬ ‫اسـتمرار تخریب دیسـک یـا وارد امدن فشـار مداوم بر سـتون‬ ‫ً‬ ‫عملا بخـش محیطـی را پـاره می کنـد و از ان خـارج‬ ‫فقـرات‬ ‫می شـود؛ ایـن عارضـه را پارگـی دیسـک یـا فتـق دیسـک‬ ‫می خواننـد‪ .‬سـپس اجـزای ماد ه دیسـک به ریشـه های عصبی‬ ‫قـرار گرفتـه در پشـت فضای دیسـک فشـار می اورنـد‪ .‬این امر‬ ‫بـه بـروز درد‪ ،‬ضعف‪ ،‬کرختی یـا تغییر حـواس می انجامد‪ .‬اکثر‬ ‫مـوارد بیرون زدگـی دیسـک کمـر در مهره های پائیـن کمری‪،‬‬ ‫بـه ویـژه در سـطح های ‪ L4-5‬و ‪ L5-S1‬رخ می دهنـد‪ .‬انـواع‬ ‫کمـردرد عبارتنـد از؛ عـدم کنتـرل ادرار یـا مدفـوع‪ ،‬کمـر درد‬ ‫شـبانه‪ ،‬عـدم توانایی اشـاره کردن به محل دقیـق درد‪ ،‬کمردرد‬ ‫اهمیت گفت وگوی‬ ‫سالم میان پدر و دختر‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫‪shamloo@mail.com‬‬ ‫ی و اخالقــی‪ ،‬پــدر و مــادر‬ ‫ازنظــر قانونــی‪ ،‬اجتماعـی ‪ ،‬شــرعی‪ ،‬عرفـ ‬ ‫هــر دو در تربیــت ‪ ،‬تعلیــم و پــرورش فرزنــدان خــود مســئولیت‬ ‫مســتقیم دارنــد؛ ولــی همیشــه زمانی کــه دربــاره تربیــت فرزنــدان‬ ‫گفت وگــو می شــود‪ ،‬وزنــه بــه طــرف مــادر ســنگینی می کنــد‬ ‫و نقــش پــدر به ویــژه درمــورد دختــر و رابطــه بیــن ان دو کمتــر‬ ‫مــورد بررســی قــرار می گیــرد‪ .‬پــدر بــرای هــر دختر بچـه ای‪ ،‬اولیــن‬ ‫عشــق و مــرد زندگیــش اســت‪ .‬او بهتریــن الگــوی انتخابی مناســبی‬ ‫بــرای دختــرش در اینــده خواهــد بــود‪ .‬همچنیــن پــدر بــا چگونگی‬ ‫برقــراری رابطــه غیر مســتقیم بــا دختــرش پیوندهــای او را بــا‬ ‫مــردان در ســنین باالتــر شــکل می دهــد‪ .‬به تدریــج دختــر در تمــام‬ ‫کارهــای کودکانــه ‪ ،‬بچه گانــه و ســپس دخترانــه اش در چشــمان‬ ‫پــدر تائیــد او راجس ـت وجو می کنــد‪ .‬به گفته دیگر‪ ،‬اهمیــت رابطــه‬ ‫پــدر بــا دختــرش به حــدی می توانــد حائز اهمیــت باشــد کــه در‬ ‫اینــده می توانــد تعیین کننــده رابطــه دختــر بــا مردانــی باشــد‬ ‫کــه در زندگیــش حضــور پیــدا می کننــد‪ .‬ایــن رابطــه می توانــد‬ ‫ســازنده یــا مخــرب باشــد‪ .‬ایــن مــردان می تواننــد بــرادر یا بــرادران‪،‬‬ ‫همــکاران یــا همســر اینــده او باشــند؛ چرا کــه نــگاه دختربچــه‬ ‫دیــروز‪ ،‬نســب بــه مــردان از دریچــه رفتــار پــدرش بــا او درگذشــته‬ ‫نشــات می گیــرد‪ .‬زمانی کــه دختــر بــه دوران بلــوغ نزدیک تــر‬ ‫می شــود‪ ،‬حساســیت و کنجکاوی هایــش نســبت بــه اطرافیــان‬ ‫به ویــژه بــه افــراد پیرامونــش بیشــتر شــده و بــه حــوادث و نقــش‬ ‫خــودش در انهــا توجهــی بســیار ویــژه ای نشــان می دهــد‪ .‬نــگاه‬ ‫دختــر در ایــن دوران هــم اگاهانــه و هــم نااگاهانــه به طــرف دیگران‬ ‫به ویــژه پســران و مردانــی کــه در تیــررس افــکار و تماس هایــش‬ ‫هســتند‪ ،‬متمایــل می شــود‪ .‬دختر بچــه از ســن سه ســالگی‬ ‫روابــط احساســی و عاطفــی بیشــتری بــا پــدر برقــرار می کنــد و‬ ‫تمایلــش در کشــیدن پــدر به طرف خــودش بیشــتر اســت تــا‬ ‫زمــان بیشــتری را بــا وی ســپری کنــد‪ .‬ایــن مســئله اشــکارا قابــل‬ ‫مشــاهده اســت‪ .‬حتــی وجــود رابطــه عاطفــی بیــن دختر نســبت به‬ ‫دیسک کمر‬ ‫با سـفتی و خشک شـدگی صبحگاهی‪ ،‬دارای شکستگی باشید‪.‬‬ ‫بیمـاری دیسـک کمـر معمـوال از دهـه سـوم بـه بعـد ایجـاد‬ ‫می شـود‪ ،‬البتـه در زنـان جـوان‪ ،‬دیسـک جوانـی هـم دیـده‬ ‫می شـود‪ ،‬ولـی بسـیار نـادر اسـت‪ .‬قابل ذکر اسـت که دیسـک‬ ‫جوانـی در مهره هـای کمـر ایجـاد نمی شـود و در مهره هـای‬ ‫پشـتی (قسـمت بـاالی مهره هـای کمـری) در اثر ضربـه اتفاق‬ ‫می افتـد و با توجه به اینکـه در حـدود سـن ‪ ۲۰‬سـالگی پدیـده‬ ‫پیر شـدن برای دیسـک وجود نـدارد و به اصطالح دژنره نشـده‬ ‫اسـت و از سـن ‪ ۲۰‬سـالگی بـه بعـد کم کـم اب دیسـک ها کم‬ ‫می شـود و امـکان شکننده شـدن انهـا و ترک هـای موجـود‬ ‫پــدر گاهــی باعــث به وجــود امــدن واکنش هــای شــدید از طــرف‬ ‫مــادران می شــود؛ چرا کــه انهــا احســاس می کننــد شوهرشــان‬ ‫توجــه بیشــتری بــه دخترشــان معطــوف م ـی دارد و اگاهانــه و نــا‬ ‫اگاهانــه درجهــت تخریــب چنیــن رابطــه زیبایــی برمی اینــد‪ .‬مثـ ًا‬ ‫دختربچــه پنج ســاله هرزمــان کــه مــادرش کنــار پــدرش نشســته‬ ‫باشــد‪ ،‬می ایــد و بیــن انهــا می نشــیند و خــودش را بیشــتر از مــادر‪،‬‬ ‫بــه پــدر می چســباند‪ .‬مشــکل زمانــی شــروع می شــود کــه دختــر‬ ‫رابطــه خوبــی به ویــژه بــا پــدر یــا برادرانــش نداشــته اســت‪ .‬رابطــه‬ ‫پــدر بــا دختــر هرچقــدر صمیمانه تــر و بــدون تــرس و وحشــت‬ ‫از رفتــار پــدر بــا دختــرش باشــد‪ ،‬به همان انــدازه دختــر کمتــر در‬ ‫خطــر اشــتباه و انحــراف در اینــده خواهــد بــود‪ .‬دربــاره روش هــای‬ ‫ارتبــاط موثــر پــدر بــا دختــرش می تــوان از تاریــخ نه چنــدان دور‬ ‫هندوســتان مثالــی اورد ‪ .‬جواهــر لعــل نهــرو؛ پــدر ایندیــرا گانــدی‬ ‫نخســت وزیر پیشــین هندوســتان در کتابــی به اســم « نامه هــای‬ ‫پــدری بــه دختــرش» درپاســخ بــه کنجکاوی هــای دختــر‬ ‫خردســالش از زنــدان بــا او نامه نــگاری می کــرد‪ .‬بعدهــا کــه ایندیــرا‬ ‫گانــدی نخسـت وزیر شــد‪ ،‬دربــاره نامه هــای پــدرش و ارتبــاط بــا او‬ ‫می نویســد‪« :‬ایــن واقعیــت کــه پــدرم بــا وجــود تمــام اشــتغاالت و‬ ‫گرفتاری هایــش فرصــت می یافــت کــه ذهــن مــرا‪ ،‬کــه در ابتــدای‬ ‫رشــد قــرار گرفتــه بــود‪ ،‬بــا راهنمای ـی اش بالنــده کنــد‪ ،‬موجــب‬ ‫خوشــحالی مــن و القــای نیــروی مضاعفــی برایــم بــود تــا تنهایــی‬ ‫و جدایــی و دوری از او را کــه در زنــدان و ناگزیــر دور از مــن بــود‬ ‫را تحمــل کنــم»‪ .‬ازطرفــی حســن رابطه و منطقی بــودن ان در‬ ‫رابطــه پــدر بــا دختــر‪ ،‬تضمینی ســت کــه هرزمــان کــه دختــر بــا‬ ‫مشــکالتی در زندگیــش روب ـه رو شــود‪ ،‬ان را بــا والدینــش به ویــژه‬ ‫پــدر در میــان بگــذارد ‪ .‬رابطــه ســالم و درســت پــدر بــا دختــرش در‬ ‫دوران بلــوغ ( البتــه نبایــد در این میــان نقــش بــرادران احتمالــی را‬ ‫نادیــده گرفــت) باعــث ســاختن الگویــی در ذهــن دختــر می شــود‬ ‫کــه نگاهــش نســبت بــه جنــس مــرد براســاس رابطـه اش با مــردان‬ ‫اطرافــش شــکل می گیــرد‪ .‬ایــن مــردان چــه کســانی هســتند؟ در‬ ‫درجــه اول پــدر و بــرادارن ‪ .‬اگــر پــدر ‪ ،‬مــردی ســرد‪ ،‬بی احســاس ‪،‬‬ ‫خشـن ‪ ،‬مســتبد و بــدون ثبــات باشــد‪ ،‬احتمــال اینکه ایــن دختر در‬ ‫اینــده دچــار اشــتباه جــدی در انتخــاب همســر شــود‪ ،‬بســیار زیــاد‬ ‫اســت؛ چرا کــه از نــگاه چنیــن دختــری‪ ،‬همــه مــردان از یک طــرف‬ ‫مثــل پــدر خــودش هســتند و بــه زندگــی بــا مــردی بــا چنیــن‬ ‫رفتــاری می تــوان عــادت کــرد و ادامــه داد‪ .‬ازطرف دیگــر چنیــن‬ ‫دختــری می توانــد بــرای انتقــام از الگــوی زندگـی اش کــه پــدرش‬ ‫بیش تـر می شـود‪ .‬هر چـه سـن باالتـر رود‪ ،‬احتمـال پیدا شـدن‬ ‫دیسـک زیادتر می شـود‪.‬‬ ‫عالئم دیسک کمر‬ ‫نشـانه اصلـی کمـر درد همان طـور کـه از اسـم ایـن بیمـاری‬ ‫مشـخص اسـت‪ ،‬احسـاس درد در هـر قسـمت از کمـر اسـت‪.‬‬ ‫به طـور مثـال درد پائیـن کمـر یـا درد بـاالی ان‪ ،‬و گاهـی‬ ‫اوقـات تـا باسـن و پـا امتـداد پیـدا می کنـد‪ .‬در اغلـب مـوارد‬ ‫عالئـم و نشـانه های ایـن بیمـاری در یـک دوره زمانـی کوتـاه‬ ‫بـه خـودی خـود از بیـن می روند‪ .‬ضعـف عضالنـی‪ ،‬کرختی یا‬ ‫گزگز کـردن یـک یـا هـر دو پـا‪ ،‬واکنش افزایـش یافتـه یک یا‬ ‫بــوده بــا مــردی ازدواج کنــد کــه شــبیه بــه پــدرش بــوده تــا او را به‬ ‫اصطــاح « تربیــت کنـد » یــا « انتقــام پــدر را از جنــس مــرد بگیــرد»‬ ‫کــه در هرصــورت موفقیتــی به دســت نخواهــد اورد؛ امــا برعکــس‪،‬‬ ‫اگــر پــدر مــردی مهربــان‪ ،‬ازادمنــش‪ ،‬حرمت شــناس و دانــا باشــد‪،‬‬ ‫حتم ـاً الگویــی کــه در ذهــن دختربچــه امــروز و دختــر نوجــوان‬ ‫اینــده شــکل می گیــرد‪ ،‬در تصمیم گیــری او بــرای انتخــاب همســر‪،‬‬ ‫تاثیــر بســزا و مثبتــی ایفــا می کنــد‪ .‬پژوهش هــای متعــدد نشــان‬ ‫می دهــد؛ بیشــتر زنانــی کــه بــا همسران شــان مشــکلی جــدی‬ ‫پیــدا کرده انــد‪ ،‬بــا مــردی ازدواج کرده انــد کــه بدتریــن ویژگــی‬ ‫پدرشــان را زمانی کــه انهــا بچــه و نوجــوان بوده انــد‪ ،‬داشــته اســت‪.‬‬ ‫نتیجــه ایــن تحقیقــات در ازدواج هــای مشــکل دار همــه زوج هــای‬ ‫کشــورهای دنیــا دیــده می شــود‪ .‬بــرای اینکــه پــدری بتوانــد بــا‬ ‫دختــرش روابــط درس ـت ‪ ،‬ســالم ‪ ،‬ســازنده و خوبــی داشــته باشــد‬ ‫و در اینــده دختــرش نقــش مثبتــی بــازی کنــد‪ ،‬بایــد یک ســری‬ ‫اصــول را رعایــت کنــد کــه می توانــد بــه رابطــه شــاداب و مفیــد‬ ‫پــدر و دختــر کمــک موثــری کنــد‪ .‬ایــن اصــول عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬درمــورد رشــد و تغییــرات خلقــی‪ ،‬فیزیکــی و عاطفــه او حتم ـاً‬ ‫از پیــش بایــد اطالعاتــی داشــته باشــیم‪ .‬الزم اســت پــدران کمــی‬ ‫درمــورد خلقیــات و تغییــرات فیزیکــی و عاطفی دخترشــان از دوران‬ ‫هـر دو پـا باعـث انجـام حـرکات اغراق امیـز می شـود؛ تغییـر‬ ‫در عملکـرد روده و مثانـه؛ فلـج از کمـر بـه پائیـن‪ .‬چنانچـه‬ ‫پزشـک بـر مبنای سـابقه پزشـکی و معاینـه فیزیکـی پی به‬ ‫وجـود فتـق دیسـک کمـر ببـرد‪ ،‬انجـام ازمایش هـای دیگـر‬ ‫ضرورتـی نخواهـد داشـت‪ .‬در صورت نیاز پزشـک به اطالعات‬ ‫بیشـتر یا جـواب نـدادن درمـان پـس از چهارهفتـه‪ ،‬احتماالً‬ ‫دسـتور انجام ام‪.‬ار‪ .‬ای‪ .‬یا سـی‪ .‬تی‪ .‬اسـکن داده خواهد شـد‪.‬‬ ‫فرایندهای تشـخیص دیسـک کمـر عالوه بـر معاینه فیزیکی‬ ‫و بررسـی کامل سـابقه پزشـکی شـامل مـوارد زیر می شـوند‪:‬‬ ‫•پرتونـگاری (اشـعه ایکـس) در ایـن ازمایـش تشـخیصی از‬ ‫پرتوهـای انـرژی الکترومغناطیسـی بـرای بـه دسـت اوردن‬ ‫تصویرهایـی از اسـتخوان ها‪ ،‬اندام و بافت های داخلی اسـتفاده‬ ‫می شـود‪ • .‬تصویربرداری رزونانس مغناطیسـی (‪ .)MRI‬در این‬ ‫روش تلفیقـی از اهن رباهـای بـزرگ‪ ،‬رادیوفرکانس هـا و رایانه‬ ‫جهـت ایجـاد تصاویـر جامـع از اندام هـا و سـاختارهای درون‬ ‫بـدن مـورد بهره بـرداری قـرار می گیـرد‪ • .‬میلوگـرام‪ .‬در ایـن‬ ‫فراینـد‪ ،‬رنـگ درون مجـرای نخـاع تزریق می شـود تـا تصویر‬ ‫ً‬ ‫کاملا واضح و اشـکاری را از سـاختار در پرتونگاری به دسـت‬ ‫دهـد‪• .‬مقطع نـگاری رایانـه ای (سـی‪ .‬تی‪ .‬اسـکن یا سـی‪ .‬ای‪.‬‬ ‫تـی‪ .‬اسـکن) در ایـن روش تصویربرداری تشـخیصی‪ ،‬ترکیبی‬ ‫از فـن اوری رایانـه ای و پرتونـگاری برای تهیـه تصاویر محوری‬ ‫یـا افقـی (موسـوم بـه اسلایس ) از بـدن مـورد اسـتفاده قرار‬ ‫می گیـرد‪ .‬سـی‪ .‬تـی‪ .‬اسـکن تصاویـر جامعـی را از کلیـه ی‬ ‫بخش هـای بـدن از جملـه اسـتخوان ها‪ ،‬عضله هـا‪ ،‬چربـی و‬ ‫اندام هـا بـه دسـت می دهـد‪ .‬جزییـات تصاویـر حاصـل از این‬ ‫روش بیشـتر از تصاویـر پرتونـگاری اشـعه ایکس اسـت‪.‬‬ ‫• الکترومیوگرافـی یـا عضله نـگاری برقـی (‪ .)EMG‬در ایـن‬ ‫ازمایـش تشـخیصی‪ ،‬واکنـش عضله یـا فعالیـت الکتریکی در‬ ‫پاسـخ بـه تحریـک عصـب عضلـه‪ ،‬اندازه گیـری می شـود‪.‬‬ ‫عواقب عدم درمان به موقع دیسک کمر‬ ‫عـدم درمـان به موقع دیسـک کمـر باعث بدتر شـدن وضعیت‬ ‫بیمـار خواهـد شـد و درد بیمار را تشـدید خواهد کـرد‪ .‬ممکن‬ ‫اسـت به خاطـر یـک عمـل کوچـک‪ ،‬مجبـور شـوند عمل های‬ ‫بزرگ تـری را انجـام دهنـد و حتـی ممکن اسـت باعث تخریب‬ ‫دیسـک و تخریـب خـود مهـره و سـرخوردگی مهـره شـود‬ ‫و در نتیجـه مجبـور شـویم کـه از یـک عمـل کاملا وسـیع‪ ،‬با‬ ‫کار گذاشـتن پالتیـن و وسـایل خـاص فلـزی در کمـر بیمـار‬ ‫اسـتفاده کنیـم‪ .‬عـدم درمـان بـه موقـع ممکـن اسـت باعـث‬ ‫عوارضـی ماننـد بی حس هـای دائمـی یـا اختلاالت حرکتـی‬ ‫شـود کـه ایـن عـوارض باعـث افتادگـی پـا و کشـیدن و لنگی‬ ‫پـا خواهد شـد‪.‬‬ ‫سه ســالگی به بعد توجــه بیشــتری داشــته باشــند؛ چرا کــه نبایــد‬ ‫بــا رفتارهایــی ازطــرف دخترشــان روبـه رو شــوند کــه هیــچ اطــاع‬ ‫درســت و دقیقــی از ان نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ .2‬وقت گذارنــی بــا هــم‪ .‬همان طــور کــه گفتــه شــد؛ پــدر‬ ‫بــرای دختــرش یــک الگــوی بی نظیــر اســت؛ به همین خاطــر‬ ‫هرچــه دختــر بــا پــدرش بیشــتر زمــان بگذرانــد‪ ،‬هــم پــدر‬ ‫شــناخت بیشــتری نســبت بــه دختــرش پیــدا می کنــد و هــم‬ ‫می توانــد ویژگی هــای خــوب یــک مــرد را بــرای دختــرش بــه‬ ‫نمایــش بگــذارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬شــناخت عواطــف دختــر‪ .‬احساســات ‪ ،‬عواطــف و هیجانــات‪،‬‬ ‫بخشــی از زندگــی مــا را تشــکیل می دهنــد امــا اینهــا در زندگــی‬ ‫دختــران‪ ،‬بســیار شــفاف ترو تعیین کننده تــر هســتند‪ .‬از ایــن رو‬ ‫پــدری کــه الگــوی دختــرش اســت‪ ،‬بایــد ایــن احساســات و‬ ‫عواطــف و هیجانــات دختــرش را به خوبــی بشناســد و هرچــه رابطــه‬ ‫صمیمی تــر و ســالم تر باشــد شــناخت پــدر نســبت بــه دختــرش‬ ‫بیشــتر و همه جانبه تــر می شــود‪ .‬ایــن مهــم ازطریــق گــوش دادن‬ ‫فعــال بــه گفته هــای دختــر‪ ،‬از راه همیــاری و هم فکــری بــدون‬ ‫تحمیــل خواســته و نظــر خــود بــه دختــر‪ ،‬امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬امــکان شــرکت در تصمیم گیری هــای خانــه‪ .‬بچه هــا‬ صفحه 10 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫نحوه تمیز کردن تلویزیون و کنترل‬ ‫به خاطــر هــوش زیــاد و کنجــکاوی فــراوان‪ ،‬تمایــل‬ ‫زیــادی بــه مشــارکت در تصمیم گیری هــا و کارهــای‬ ‫خانــه دارنــد‪ .‬تاجایی کــه امکان پذیــر هسـت ‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫پــدران دختران شــان را در انجــام کارهــای ســاده شــریک‬ ‫کننــد‪ .‬اگــر پــدر بــه دختــرش اجــازه تصمیم گیــری در‬ ‫دوران کودکــی را بدهــد‪ ،‬ان زمــان دختــران دربزرگســالی‬ ‫حتمـاً در تصمیمــات مهــم خــود بــا پــدر خــود مشــاوره‬ ‫می کننــد؛ به طور مثــال؛ اگــر پــدر بــه دختــرش‬ ‫اجــازه بدهــد کــه زمــان رفتــن بــه مهــد کــودک هــر‬ ‫کوله پشــتی کــه دلــش خواســت بــردارد یــا حتــی‬ ‫جــوراب لنگه به لنگــه بپوشــد و پــدر خواســته خــود را بــه‬ ‫دختــرش تحمیــل نکنــد‪ ،‬احتمــال اینکــه در بزرگســالی‬ ‫همیــن دختــر از روابطــش و پیشــنهادات مــردان بــا‬ ‫پــدرش گفت وگــو کنــد‪ ،‬بســیار بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــا اگــر پــدر بــه دختــرش به خاطــر حفــظ ابرویــش‬ ‫اجــازه پوشــیدن جــوراب لنگه به لنگــه را ندهــد‪ ،‬چنیــن‬ ‫دختــری در بزرگســالی احتمــال اینکــه از پدرش بســیاری‬ ‫از مــوارد را پنهــان کنــد‪ ،‬کــم نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .5‬به رسمت شــناختن حریــم و حرمــت او‪ .‬حرمــت از حریم‬ ‫می ایــد و پــدر بایســتی بــه حریــم دختــرش در چهارچوب‬ ‫پذیرفته شــده جامعــه و توافــق بیــن او و دختــرش احتــرام‬ ‫بگــذارد؛ به گفته دیگــر حریــم را به رســمیت بشناســد‪.‬‬ ‫‪ .6‬عــدم مقایســه نابرابــر او بــا برادرانــش یــا دیگر پســران‪.‬‬ ‫در فرهنــگ مــرد ســاالر جامعــه مــا‪ ،‬همیشــه پســران‬ ‫باهوش تــر‪ ،‬زرنگ تــر و دانا تــر ‪ ،‬قوی تــر و بــا حــق و‬ ‫حقــوق بیشــتر درمقایســه بــا دختــران قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫د رصورتی کــه پژوهش هــای متعــدد نشــان می دهــد‬ ‫کــه پســران به هیچ شــکل و فرمــی باهوش تــر و دانا تــر‬ ‫از دختــران نیســتند؛ امــا در جامعــه مــا متاســفانه بیشــتر‬ ‫والدیــن‪ ،‬پسر دوســت هســتند و همیشــه در مقایســه‬ ‫بــا دخترشــان‪ ،‬حــق تقــدم و حــق امتیــاز بیشــتر بــه‬ ‫پسرشــان می دهنــد‪ .‬پــدری کــه دختــرش را بــا پســرش‬ ‫مقایســه می کنــد و دختــر را در جبهــه ضعیف تــر قــرار‬ ‫می دهــد‪ ،‬چطــور انتظــار دارد کــه دختــرش در اینــده‬ ‫نــگاه مثبتــی بــه مــردان و خودش داشــته باشــد؟ درســت‬ ‫این اسـت که مــا دخترمــان را بــا خــودش مقایســه کنیــم‬ ‫و شــرایط برابــر بــا پســرمان بــرای رشــد و موفقیتــش‬ ‫فراهــم کنیــم‪ ،‬نــه اینکــه او را بــا پســرمان یعنی بــرادرش‬ ‫مقایســه کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .7‬تشــویق و حمایــت همه جانبــه بــرای شــرکت در‬ ‫تیم هــای ورزش و هنــری‪ .‬امــروزه درجامعــه مــا امــکان‬ ‫ورزش بــرای دختــران در مقایســه بــا ســال های پیــش‬ ‫بســیار بیشــتر شــده اســت‪ .‬دختر بچــه امــروز کــه مــادر‬ ‫فــردا خواهــد شــد‪ ،‬بایســتی از ســنین کودکی بــا ورزش‬ ‫و فعالیت هــای هنــری اشــنا شــود‪ .‬چــه بهتــر کــه بــا‬ ‫الگــوی رفتــاری خــود کــه پــدرش اســت‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫فعالیت هــا بپــردازد‪.‬‬ ‫‪ .8‬به وجــود اوردن شــرایط بــرای تحصیــل و تشــویق او‬ ‫بــرای کار کــردن‪ .‬همان طــور کــه گفتــه شــد؛ دختــران‬ ‫به هیچ شــکل بــرای تحصیــل و کار از پســران عقــب‬ ‫نیســتند؛ پــس ایــن وظیفــه پــدر اســت کــه در کنــار‬ ‫دختــرش‪ ،‬مــرد و مردانگــی و ویژگی هــای یــک مــرد‬ ‫خــوب را بــه نمایــش بگــذارد تــا او هــم بــه تحصیــل و کار‬ ‫در اینــده بپــردازد و در این صــورت‪ ،‬بــا حمایــت پــدر حتمـاً‬ ‫در اینــده روابــط بهتــر بــا همســرش خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .9‬امــوزش بــه دختــر درمــورد خطراتــی کــه ازطــرف‬ ‫دیگــران می توانــد متوجــه او شــود‪.‬‬ ‫حضــور پــدر و گفت وگــوی بیــن دختــر و پــدر می توانــد‬ ‫ریســک و خطــر ارتباطــات نادرســت دختــر را کاهــش‬ ‫دهــد‪ .‬هرچــه رابطــه بهتــر و صمیمانه تــر باشــد‪ ،‬دختــر‬ ‫بــا پــدرش به راحتــی در ایــن مــوارد و پیشــنهادات مــردان‬ ‫گفت وگــو کنــد‪ ،‬کمتــر درمعــرض خطــرات در جامعــه‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬همان طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬پــدر‬ ‫الگــوی رفتــاری دختــر اســت و هرچــه پــدر دانا تــر و‬ ‫عاقالنه تــر بــا دختــرش و دیگــران رفتــار کنــد‪ ،‬خطــر‬ ‫کمتــری دختــر را در اینــده تهدیــد می کنــد‪ .‬در پایــان‬ ‫بایســتی گفــت؛ هــر دو والــد درتعلیــم و پــرورش و تربیــت‬ ‫فرزندان شــان مســتقیم و غیر مســتقیم تمامــی مســئولیت‬ ‫را به عهــده دارنــد‪ .‬هیــچ پــدری نمی توانــد مســئولیت‬ ‫تربیــت فرزنــدان را بــه گــردن همســرش بیانــدازد یــا‬ ‫برعکــس‪ .‬امــا چــون نقــش جنیســت والــد در تربیــت‬ ‫فرزنــد موثــر اســت‪ ،‬بــر ان شــدیم کــه امــروز رابطــه پــدر‬ ‫بــا دختــر و در هفتــه اینــده رابطــه مــادر بــا پســر را مــورد‬ ‫بررســی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه شــما از یــک برنامــه تلویزیونــی لــذت‬ ‫ببریــد‪ ،‬بایــد صفحــه نمایشــگرتان از گرد وخــاک ‪،‬‬ ‫اثــر انگشــت و کثیفــی پــاک باشــد و دیگــر اجــازه‬ ‫ندهیــد کــه گــرد و غبــار برنامــه شــما را مختــل کنــد‪.‬‬ ‫در مــورد نحــوه تمیز کــردن تلویزیــون و تجهیــزات‬ ‫ان‪ ،‬روش هایــی وجــود دارد؛ امــا بایــد قبــل از امــوزش‬ ‫ایــن روش هــا مطمئــن شــوید کــه وســایل ضــروری و‬ ‫موردنیــاز ایــن کار را در خانــه داریــد یــا اینکــه انهــا‬ ‫را از پیــش‪ ،‬تهیــه کنیــد‪ .‬مــا در ایــن نوشــته‪ ،‬نحــوه‬ ‫تمیز کــردن صفحــه نمایــش تلویزیــون‪ ،‬ریمــوت‬ ‫کنترل هــا و بلندگوهــا را بــه شــما امــوزش می دهی ـم ‪.‬‬ ‫درعین حــال‪ ،‬بــرای پاک کــردن صفحــات ‪LCD‬‬ ‫از لکه هــا و اثــر انگشــت ‪ ،‬بایســتی از یــک پارچــه‬ ‫کتانــی نــرم و بــدون پــرز و ضــد الکتریســیته ســاکن‬ ‫اســتفاده شــده و بــه ارامــی اقــدام بــه تمییز کــردن‬ ‫شــود‪ .‬در صــورت نیــاز‪ ،‬می تــوان پارچــه را بــا اب و‬ ‫یــا محلــول اب و خیلی خیلــی کــم ســرکه ‪ ،‬نــم دار‬ ‫کــرده و بــه ارامــی عمــل را انجــام داد‪ .‬قبــل از اقــدام ‪،‬‬ ‫دســتگاه از بــرق جــدا شــود‪ .‬محلول هــای بســیاری‬ ‫در این زمینــه وجــود دارد کــه معمــوالً به صــورت کلــی‬ ‫در ظرف هــای ‪ 4‬تــا ‪ 20‬لیتــری به فــروش می رســد‪.‬‬ ‫بــا حــرکات افقــی یــا عمــودی و ثابــت‪ ،‬دســتمال را‬ ‫بــدون فشــار روی ســطوح بکشــید‪ .‬در صورتی کــه در‬ ‫ســطح ال ســی دی مــواد دیگــری نظیــر مــواد غذایــی‪،‬‬ ‫اب میوه هــا و حتــی رنــگ ریختــه شــده باشــد‪ ،‬الزم‬ ‫اســت کــه این بــار از دســتمال مایکروفایبــر به همــراه‬ ‫مــواد دیگــری اســتفاده کنیــد‪ .‬بدین منظــور دســتمال‬ ‫را بــه مخلــوط اب و ســرکه ســفید اغشــته کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن مخلــوط بایــد حــاوی ‪ ۵۰‬درصــد اب و ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫ســرکه ســفید خانگــی باشــد‪ .‬وســایل مــورد نیــاز‬ ‫تمیــز کــردن تلویزیــون عبارتنــد از؛ شیشــه پاک کــن‬ ‫و پاک کننــده چند منظــوره‪ ،‬دســتمال میکروفایبــر‪،‬‬ ‫دســتمال پاک کننــده وســایل الکترونیکــی‪ ،‬جاروبرقــی‬ ‫بــا وســایل ضمیمــه‪.‬‬ ‫تمیز کردن نمایشگر تلویزیون‬ ‫بــرای تمیز کــردن نمایشــگر تلویزیــون از دســتمال های‬ ‫میکروفایبــر اســتفاده کنیــد‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه‬ ‫اســپری کردن مســتقیم‪ ،‬ســبب اسیب رســاندن بــه‬ ‫صفحــه نمایــش می شــود‪ .‬قبــل از هــر اقدامــی جهــت‬ ‫تمیز کــردن صفحـه ‪ ،‬تلویزیــون را از پریــز بــرق بکشــید‪.‬‬ ‫بــرای پاک کــردن صفحــه تلویزیــون شیشــه ای از‬ ‫‪11‬‬ ‫یــک دســتمال پارچــه ای نــرم اغشــته بــه مایــع‬ ‫شیشــه پاک کن اســتفاده کنیــد و ســپس بــا ســمت‬ ‫دیگــر دســتمال ان را خشــک کنیــد‪ .‬جهــت امنیــت‬ ‫بیشــتر و بــرای تمیز کــردن تلویزیــون‪ ،‬ان را از پریــز‬ ‫بــرق بکشــید‪ .‬بــرای ایــن کار نمی توانیــد بــا روش‬ ‫ســنتی بــا دســتمال مرطــوب صفحــه نمایش هــای‬ ‫ال ســی دی‪ ،‬پالســما یــا مدل هــای جدیدتــر را تمیــز‬ ‫کنیــد‪ .‬به جــای ایــن روش قدیمــی شــما می توانیـد ‪ ،‬بــا‬ ‫یــک دســتمال میکروفایبــر خشــک و نــرم گر دو غبــار‬ ‫را پــاک کنیــد و بــرای پاک کــردن کثیفــی و لکه هــای‬ ‫خشک شــده روی صفحــه تلویزیــون می توانیــد از‬ ‫دســتمال تمیز کننــده تلویزیــون‪ ،‬دســتمال مرطــوب‬ ‫مخصــوص لــوازم برقــی و الکترونیکــی اســتفاده کنیــد ‪.‬‬ ‫تمیز کردن ریموت کنترل‬ ‫ریمــوت تلویزیــون توســط همــه افــراد لمــس می شــود‬ ‫و پــس بــا ایــن اوصــاف ریمــوت کنتــرل یکــی از‬ ‫وسایلی ســت کــه به نــدرت بــه ان توجــه شــده و تمیــز‬ ‫می شــود‪ .‬بــا یــک دســتمال پاک کننــده هــر دو ســمت‬ ‫کنتــرل تلویزیــون را بــا یــک دســتمال پــاک کننــده‬ ‫تمیــز کنیــد‪ .‬دســتمال تلویزیــون را دور انگشــت خــود‬ ‫بپیچیــد و خطــوط و گوش ـه های دکمه هــای کنتــرل را‬ ‫تمیــز کنیــد‪ ،‬حــاال بگذاریــد در دمــای اتــاق و بــا هــوای‬ ‫موجــود خشــک شــود‪ .‬اگــر دســتمال مخصوص وســایل‬ ‫الکترونیــک یــا دســتمال چنــدکاره نیــز در دســترس‬ ‫داریــد مــی توانیــد از انهــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫تمیز کردنبلندگوها‬ ‫بــرای تمیــز کــردن بلندگوهــا ‪ ،‬پارچــه یــا فــوم‬ ‫جداشــونده روی بلندگوی تــان را جــدا کــرده و بــا‬ ‫جــارو برقــی دو ســمتش را تمیــز کنیــد تــا غبــار‪،‬‬ ‫پــرز و مــوی حیــوان خانگی تــان ‪ ،‬پــاک شــود‪.‬‬ ‫اگــر بلندگویتــان دارای پوشــش جدا نشــدنی بــود‪،‬‬ ‫می توانیــد‪ ،‬از روی پوشــش ان را جاروبرقــی بکشــید‬ ‫یــا از رول هــای چســبناکی کــه بــرای از بین بــردن‬ ‫پــرز روی لبــاس و پارچــه کاربــرد دارد‪ ،‬اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬می توانیــد بــا جوراب شــلواری قدیمــی هــم‬ ‫پرزهــا را از بیــن ببریــد‪ .‬از یــک دســتمال میکروفایبــر‬ ‫مرطــوب و بــدون پــرز بــرای تمیز کــردن بلندگوهایــی‬ ‫کــه ســطحی ســخت و ماننــد مانیتــور دارند ‪ ،‬اســتفاده‬ ‫کنیــد و ســپس ســطح بلندگــو را خشــک کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫نمی توانیــد پوشــش بلندگــو را جــدا کنیــد‪ ،‬از روی‬ ‫پوشــش ان را جاروبرقــی بکشــید‪.‬‬ ‫بهتر ببینید!‬ ‫نقـش تغذیه در سلامت چشـم و بینایی بسـیار زیاد اسـت‪ .‬برای کاهـش احتمال‬ ‫ابتلا به مشـکالت مربـوط بـه چشـم و قوی نگه داشـتن دید خـود‪ ،‬رژیـم غذایی‬ ‫خـود را بـا این غذاهـای مقوی و خوشـمزه پـر کنید‪.‬‬ ‫فلفل هــای تنــد بیشــترین ویتامیــن ‪ C‬را دارنــد‪ .‬ویتامیــن ‪c‬‬ ‫بــرای عــروق خونــی در چشـم های شــما مفیــد اســت‪ ،‬و نشــان‬ ‫داده شــده اســت کــه می توانــد خطــر ابتــا بــه اب مرواریــد را‬ ‫کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫مطالع ـه ای بــزرگ نشــان داد کــه ویتامیــن ‪ ،E‬همــراه بــا ســایر‬ ‫مــواد مغــذی‪ ،‬می توانــد از اب مرواریــد جلوگیــری کنــد‪ .‬فنــدق‪،‬‬ ‫بــادام زمینــی (حبوبــات)‪ ،‬و کــره بادام زمینــی منابــع خوبــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ E‬هســتند‪.‬‬ ‫شــبکیه چشــم شــما بــرای اینکــه به خوبــی کار کنــد‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه دو نــوع اســید چــرب امــگا ‪ ۳‬دارد کــه می توانیــد انهــا‬ ‫را از ماهی هــای چــرب‪ ،‬ماننــد ماهــی تــن و ماهــی قــزل اال‬ ‫دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫میوه هــا و ســبزیجات نارنجی رنــگ ماننــد ســیب زمینی شــیرین‬ ‫و هویــج بتا کاروتــن باالیــی دارنــد کــه شــکلی از ویتامیــن ‪A‬‬ ‫اســت و بــه دیــد در شــب و توانایــی چشــم بــرای هماهنگــی در‬ ‫تاریکــی کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بــدن شــما لوتئیــن و زیگزانتیــن نمی ســازد؛ امــا می توانیــد‬ ‫انهــا را در تمــام ســال از کــدو دریافــت کنیــد‪ .‬کــدوی‬ ‫تابســتانی دارای ویتامیــن ‪ C‬و روی اســت‪ .‬نــوع زمســتانی ان‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬نیــز دارد‪.‬‬ صفحه 11 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهردار گرگان عنوان کرد؛‬ ‫تصمیم قطعی شهرداری گرگان برای تیم داری در لیگ برتر بسکتبال‬ ‫شـهردار گرگان اظهار کرد‪« :‬به دعوت رئیس فدراسـیون بسـکتبال‪ ،‬جلسـه ای را در فدراسـیون‬ ‫داشـتیم»‪ .‬عبدالرضـا دادبـود ادامـه داد‪« :‬پیـرو مباحثـی کـه وجـود داشـت مذاکـرات خوبـی‬ ‫صـورت گرفـت و نکته نظـرات دو طـرف مطـرح شـد و باتوجه به اینکـه درخواسـت های زیـادی‬ ‫از طـرف هـواداران تیـم بسـکتبال و هم اسـتانی های خوبمـان و همشـهری های عزیز بـرای ادامه‬ ‫فراینـد در لیـگ برتـر بسـکتبال وجود داشـت این موضوع بررسـی شـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫«دراین جلسـه بـه ایـن جمع بندی رسـیدیم که شـهرداری گرگان بـرای فصل اینده نیـز تیم داری کنـد و همچنان‬ ‫پیگیـر مطالبات خود در فدراسـیون باشـد»‪.‬‬ ‫سیدمهدی حسینی‬ ‫رســیدن موســم تحصیــل و همزمانــی ان‬ ‫بــا فراگیــری بیمــاری کرونــا در کشــور‪،‬‬ ‫از یک ســو موجــب نگرانــی خانوا ده هــا‬ ‫درجهــت حفــظ ســامت فرزنــدان و از‬ ‫ســوی دیگــر مدیــران امــوزش وپــرورش‬ ‫از جهــت اموختــن دروس اموزشــی شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــرای حــل ایــن دوگانــه دوراه‬ ‫بیشــتر متصــور نیســت امــوزش حضــوری و‬ ‫ن منظــور در مطلــب ذیــل‬ ‫مجــازی‪ ،‬به همیــ ‬ ‫بــه بررســی هرکــدام از راهکارهــا پرداختیم‪.‬‬ ‫روز پانزدهــم شــهریورماه و بــا وجــود انکــه‬ ‫بیمــاری کرونــا این روزهــا وضعیــت اســتان‬ ‫تهــران در وضعیــت قرمــز قــرار داده اســت‪،‬‬ ‫پــس از وقفــه ای هفت ماهــه ســرانجام‬ ‫مــدارس کشــور بــار دیگــر پذیــرای‬ ‫دانش امــوزان شــدند‪.‬‬ ‫محمــد صیدلــو؛ مدیــرکل امــوزش و پــرورش شهرســتان های‬ ‫اســتان تهــران در خصــوص تعییــن تکلیــف حضوری بــودن‬ ‫پیــش رو اظهــار‬ ‫یــا مجازی بــودن امــوزش در ســال تحصیلــی‬ ‫ِ‬ ‫کــرد‪« :‬بــر طبــق انچــه کــه وزیــر امــوزش و پــرورش به عنــوان‬ ‫رئیــس دســتگاه ابــاغ کردنــد قــرار شــد کالس هــا در همــه‬ ‫مناطــق دایــر باشــد ولــی تعییــن نــوع حضــور دانش امــوزان‬ ‫اعــم از حضــوری و مجــازی در پــای کالس در اختیــار مدیــر و‬ ‫بســته بــه نــوع مدرســه خواهــد بــود»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬به عنــوان مثــال بــرای کالس هایــی کــه بــا شــش‬ ‫تــا هفــت دانش امــوز تشــکیل می شــوند‪ ،‬امــکان تشــکیل‬ ‫کالس حضــوری بــا حضــور تمامــی دانش امــوزان در طــول‬ ‫ایــام هفتــه میســر خواهــد بــود؛ امــا در برخــی دیگــر از مــدارس‬ ‫کــه از تراکــم جمعیتــی باالیــی برخــوردار هســتند متناســب بــا‬ ‫شــرایط مدرســه بــه دوگــروه تقســیم می شــوند کــه گــروه اول‬ ‫روزهــای زوج و گــروه دیگــر روزهــای فــرد بــه مدرســه می رونــد؛‬ ‫البتــه در بعضــی از مــدارس نــوع حضــور می توانــد بــه یک ســوم‬ ‫یــا حتــی یــک چهــارم هــم تقلیــل پیــدا کنــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫امــوزش و پــرورش شهرســتان های اســتان تهــران اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«در همین زمینــه ایــن اختیــار بــه شــورا و مدیــر مدرســه بــرای‬ ‫تعییــن نــوع حضــور دانش امــوزان تفویــض شــده اســت»‪ .‬صیدلو‬ ‫افــزود‪« :‬به صــورت کلــی بــا اســتمرار کرونــا دو راه بیشــتر نداریــم‬ ‫یــا بایــد حضــور دانش امــوزان در مدرســه را ممنــوع کنیــم یــا‬ ‫بــا رعایــت پروتکل هــا و جوانــب بهداشــتی‪ ،‬امــوزش حضــوری را‬ ‫پیاده ســازی کنیــم و از بیــن ایــن دو‪ ،‬اولویــت مــا همان اســتمرار‬ ‫ارتبــاط حضــوری دانش امــوزان بــا مــدارس البتــه بــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــا ولــو حداقلــی خواهــد بــود»‪ .‬وی با بیان اینکــه فرزنــد‬ ‫خــود مــن در شــهریار بــه مدرســه مـی رود‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬وقتــی‬ ‫مــن مدیــر چنیــن تصمیمــی اتخاذ کــردم خــواه ناخواه مشــمول‬ ‫فرزنــد مــن کــه در شــهریار نیــز محصــل اســت‪ ،‬می شــود؛ لــذا‬ ‫مــردم بداننــد کــه در ایــن انتخــاب جوانــب احتیاطــی لحــاظ‬ ‫شــده اســت»‪ .‬مدیــرکل امــوزش و پــرورش شهرســتان های‬ ‫اســتان تهــران در پایــان در خصــوص چرایــی امــوزش حضــوری‬ ‫نیــز خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــه چنددلیــل مختلــف از جملــه عــدم‬ ‫امــکان تشــکیل حضــوری کالس در دیگــر ایــام ســال‪ ،‬مقابلــه بــا‬ ‫مدرســه گریــزی دانش امــوزان و نیــز شــکل گیری رســمی ســال‬ ‫تحصیلــی جدیــد ایــن تصمیــم را اتخــاذ کرده ایــم»‪.‬‬ ‫تهران بحرانی تر از سیستان!‬ ‫بر همین اســاس بــر طبــق امــاری کــه از میــزان دانش امــوزان‬ ‫بــرای ســال گذشــته تحصیلــی منتشــر شــده اســت در شــهر‬ ‫تهــران ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۳۵۵‬کالس درس وجــود دارد و تعــداد‬ ‫دانش امــوزان هــم ‪ ۸۹۱‬هــزار و ‪ ۹۶۲‬نفــر اســت؛ یعنــی ب ـه ازای‬ ‫هــر کالس تقریبــاً ‪ ۳۶‬دانش امــوز‪ ،‬در شهرســتان های اســتان‬ ‫تهــران نیــز شــرایط چنــدان فرقــی نــدارد؛ چرا کــه بــه ازای‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۳۰۴‬کالس درس ‪ ۸۲۳‬هــزار و ‪ ۱۴۱‬دانش امــوز‬ ‫وجــود دارد؛ یعنــی بـه ازای هــر کالس تقریبـاً ‪ ۳۵‬دانش امــوز امــا‬ ‫در اســتان کــم برخــوردار و محــروم سیستان وبلوچســتان ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۴۳‬کالس درس و ‪ ۵۸۲‬هــزار و ‪ ۵۵‬دانش امــوز وجــود دارد؛‬ ‫یعنــی بـه ازای هــر کالس تقریبـاً ‪ ۲۹‬دانش امــوز دارد‪ .‬ایــن امــار‬ ‫رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫جمع اوری نه واحد غیرمجاز تفکیک زباله‬ ‫رئیـس اداره محیـط زیسـت شهرسـتان ری گفـت‪« :‬نه واحـد غیرمجاز جمـع اوری و تفکیک‬ ‫زبالـه در بخش مرکزی شهرسـتان ری پـس از صدور چندین مرحله اخطاریه زیسـت محیطی‬ ‫ گزارش ایرنا؛ زهـره عبادتی بابیان اینکه به ‪ ۳۳‬واحـد غیرمجاز جمع اوری‬ ‫جمـع اوری شـد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫و تفکیـک زبالـه در بخـش مرکـزی ری اخطاریـه زیسـت محیطی صـادر شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«درصـورت بی توجهـی مالـکان ایـن مراکز غیرمجـاز بـه اخطاریه های زیسـت محیطی تمامی‬ ‫ایـن مراکـز جمـع اوری خواهند شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬این مراکز بـا جمع اوری مقادیـر زیـادی از زباله های مختلف‬ ‫ازجملـه پالسـتیک‪ ،‬فلـزات مختلـف‪ ،‬کاغذ و مقـوا باعث الودگـی اب وخاک منطقه شـده بودند»‪.‬‬ ‫کارشناسان پس از بازگشایی مدارس بررسی کردند؛‬ ‫اینترنتناایمن؛ بزرگ ترینمشکلاموزشمجازی‬ ‫گــواه ان اســت کــه اســتان تهــران از لحــاظ بــاال بــودن ســرانه‬ ‫دانش امــوز حتــی از کــم برخوردارتریــن و محروم تریــن اســتان‬ ‫کشــور یعنی سیســتان و بلوچســتان نیــز در وضعیــت بغرنجتری‬ ‫بــه ســر می بــرد‪ .‬بــا انکــه نظــر امــوزش و پــرورش تــا قبــل از‬ ‫بازگشــایی مــدارس بــر حضــور حداقلــی دانش امــوزان بــود؛ امــا‬ ‫چنــدروز پــس از بازگشــایی وزیــر امــوزش و پــرورش از اختیــاری‬ ‫بــودن امــکان انتخــاب امــوزش حضــوری یــا مجــازی بــرای‬ ‫دانش امــوزان خبــر داد و همچنیــن بیــان کــرد کــه بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد دانش امــوزان امــوزش حضــوری را انتخــاب کرده انــد‬ ‫و مابقــی بــه شــیوه مجــازی روی اورده انــد‪ .‬بــرای قضــاوت بهتــر‬ ‫و شــناخت بهتــر تصمیــم مدیــران امــوزش و پــرورش الزم‬ ‫اســت تــا نظــرات کارشناســی نیــز اســتماع شــود‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫محوریــت بحــث بــر پیشــگیری از ابتــای دانش امــوزان بــه‬ ‫بیمــاری کرونــا شــکل گرفتــه اســت بایــد بــه ســراغ متخصصــان‬ ‫ایــن بیمــاری رت و بــه بررســی ایــن مــورد پرداخــت کــه ایــا‬ ‫بــا رعایــت پرتکــول مراقبتــی ایــن وزارت خانــه در مــدارس ایــا‬ ‫احتمــال درگیــری دانش امــوزان بــا ایــن بیمــاری بــه حداقــل‬ ‫می رســد یــا خیــر؟ در همین زمینــه بــه ســراغ محمدرضــا‬ ‫صالحــی پزشــک متخصــص بیماری هــای عفونــی در مرکــز‬ ‫درمانــی امــام خمینــی تهــران رفتیــم و نظــر او را در ایــن بــاره‬ ‫پرســیدیم کــه چنیــن‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬هرجایــی افزایــش تجمــع‬ ‫داشــته باشــیم کــه برنامه هــای مراقبت هــای بهداشــتی نیــز‬ ‫درســت انجــام نگیــرد بایــد خــود را بــرای افزایــش امــار مبتالیان‬ ‫امــاده کنیــم»‪ .‬وی با اشــاره به ســختی امــوزش مراقبت هــای‬ ‫بهداشــتی بــه دانش امــوزان گفــت‪« :‬در این خصــوص بحــث‬ ‫فاصله گــذاری درکالس هــا‪ ،‬تهویــه کالس هــا‪ ،‬ضدعفونــی وســایل‬ ‫و امــوزش بــه کــودکان نســبت بــه خــودداری از جابه جایــی‬ ‫وســایل تحریرشــان بــا دوســتان از ســخت ترین مراحــل امــوزش‬ ‫اســت»‪ .‬ایــن متخصــص عفونــی ادامــه داد‪« :‬از ان جایی کــه‬ ‫کــودکان ایمنــی باالیــی دارنــد‪ ،‬در نتیجــه بیمــاری کرونــا یــا‬ ‫عالئمــی ندارنــد و یــا عالئــم بــه صــورت خفیــف اســت؛ بنابرایــن‬ ‫توصیــه اکیــد می کنــم بزرگســاالن و ســالمندان بــا کــودکان بــا‬ ‫فــرض اینکــه ناقــل ایــن بیمــاری باشــند برخــورد کننــد»‪ .‬دکتر‬ ‫صالحــی در خصــوص بیمــاری انفوالنــزا و جهــش ان بــا ویــروس‬ ‫کرونــا نیــز افــزود‪« :‬هرچــه روزهــا جلــو رود بــا ســرد شــدن هــوا‬ ‫سیســتم تهویــه کالس هــا کارایــی خــود را از دســت خواهــد کــه‬ ‫در نتیجــه می توانــد شــیوع بیمــاری را تشــدید کنــد همچنیــن‬ ‫امــکان انکــه کرونــا بــا انفوالنــزای فصلــی جهــش پیــدا کنــد‬ ‫وجــود نــدارد؛ امــا ایــن احتمــال اســت کــه جهشــی بــا انفوالنــزا‬ ‫را داشــته باشــیم کــه موجــب ســندروم بیماری هــای تنفســی‬ ‫حــاد شــود کــه می توانــد پزشــکان را در تشــخیص نــوع بیمــاری‬ ‫دچــار مشــکل کنــد»‪ .‬وی در پایــان بــا مثبــت ارزیابی کــردن‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه امــوزش و پــروش خاطرنشــان کــرد‪« :‬ای‬ ‫کاش عــاوه بــر ایــن نــکات از قبــل تســت ازمایشــی ان در‬ ‫جامعــه محدودتــری اجــرا می شــد تــا اطمینــان از اثربخشــی این‬ ‫طــرح حاصــل می شــد»‪ .‬پــس از اطــاع از تهدیدهــای احتمالــی‬ ‫و فوایــد امــوزش حضــوری‪ ،‬درصورتــی کــه خانــواده نســخه‬ ‫امــوزش مجــازی را فرزنــد خــود ایــا بــاز هــم می تــوان گفــت‬ ‫کــه امــوزش مجــازی در قبــال امــوزش حضــوری هیــچ پیامدی‬ ‫نــدارد یــا انکــه چــون امــوزش حضــوری کــه مــدارس ملــزم بــه‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی هســتند خانواده هــا نیــز بایــد‬ ‫بــه اســتفاده از پروتکل هــای مراقبتــی در فضــای مجــازی اقــدام‬ ‫کننــد؟ به همین منظــور بــه ســراغ یکــی از کارشناســان حــوزه‬ ‫فضــای مجــازی رفتــه و بــه بررســی تهدیــدات و فرصــت ایــن‬ ‫عرصــه نیــز پرداختیــم‪.‬‬ ‫چرا برنامه شاد در اینترنت ملی ارائه نشد‬ ‫ســید علیرضــا ال داوود؛ کارشــناس فضــای مجــازی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«دانش امــوزان بعــد از اســتفاده از برنامــه شــاد در بســتر اینترنــت‬ ‫بیــن المللــی وارد دیگــر برنامــه و اپلیکیشــین هایی می شــوند‬ ‫کــه می توانــد مخاطــرات فراوانــی بــرای دانش امــوزان را پدیــد‬ ‫اورد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬خیلــی از کشــورها اینترنــت ســطح بندی‬ ‫شــده بــرای کــودکان درنظــر گرفته انــد؛ به عنوان نمونــه‬ ‫در اتحادیــه اروپــا‪ ،‬شــبکه اروپایــی نیــز در ایــن راســتا بعــد‬ ‫از افشــاگری اســنودن کــه طــی ان مکالمــات خانــم مــرکل‬ ‫توســط طــرف امریکایــی شــنود می شــد شــکل گرفــت»‪ .‬ایــن‬ ‫کارشــناس فضــای مجــازی افــزود‪« :‬در این راســتا قانونــی بــه‬ ‫اســم ‪ GDPR‬کــه همــان قانــون حافــظ اطالعــات برخــط اروپــا‬ ‫تصویــب و طــی ان در راســتای حفــظ اطالعــات‪ ،‬قانون هــای‬ ‫ســختگیرانه ای دیــده شــده اســت»‪ .‬ال داوود در خصــوص‬ ‫دسترســی کاربــران کشــورهایی کــه از اینترنــت ملــی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه اینترنــت جهانــی نیــز ابــراز کــرد‪« :‬ایــن کشــورها‬ ‫د ر صورتــی بــه اینترنــت جهانــی دسترســی قــرار می دهنــد کــه‬ ‫قوانیــن داخلی شــان پذیرفتــه شــود‪ ،‬به عنوان مثــال در اروپــا‬ ‫بارهــا شــاهد بودیــم کــه شــرکت گــوگل را به خاطــر رعایــت این‬ ‫قوانیــن مشــمول جریمه هــای ســنگین کرده انــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«طبــق ارزیابــی کــه توســط کارشناســان اتحادیــه اروپــا بــر روی‬ ‫کــودکان ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۶‬بیــن ســال های ‪ ۲۰۱۰‬تــا ‪ ۲۰۱۴‬انجــام شــده‬ ‫اســت بــه بیســت و پنج هــزار خانــواده خروجــی رفتــار اینترنتــی‬ ‫کــودکان را ارائــه داده انــد و بر اســاس ان چنــد پیشــنهاد اساســی‬ ‫داده انــد؛ اوالً حضــور کــودکان در اینترنــت در کنــار والدین باشــد؛‬ ‫دومـاً از ابزارهــای کنتــرل خانوادگــی اســتفاده شــود و در نهایــت‬ ‫زمــان اســتفاده از اینترنــت محــدود شــود‪ .‬ال داوود بــه راهــکار‬ ‫پایانــی اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬بایــد در قــدم اول و در الیــه کاربری‬ ‫ســواد رســانه ای خانواده هــا را ارتقــاء دهیــم و در قــدم بعــدی نهاد‬ ‫حاکمیتــی نیــز بایــد اینترنــت ســطح بندی شــده را ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫در خصــوص همیــن برنامــه شــاد اگــر خدماتــش در اینترنت ملی‬ ‫ارائــه می شــد؛ نه تنهــا مشــکلی ایجــاد نمی کــرد؛ بلکــه کلــی‬ ‫صرفه جویــی ارزی نیــز نصیــب کشــور می شــد‪.‬‬ ‫راه پس یا پیش؟‬ ‫بنا بــر صحبت هــای کارشناســان و مســووالن مختلــف بــا توجــه‬ ‫بــه نظــرات کارشناســی مدیــران اموزشــی و نیــز متخصصــان‬ ‫پزشــکی و فضــای مجــازی‪،‬اوالً در مــورد امــوزش حضــوری‬ ‫می بایســت بــه تقویــت امــوزش بهداشــتی دانش امــوزان اقــدام‬ ‫ورزیــم؛ چرا کــه کمتریــن ضعــف در ایــن قضیــه می تواند ســراغاز‬ ‫بحرانــی براینــدگاه کشــور شــود و در این خصــوص ظرفیت هــای‬ ‫اموزشــی والدیــن‪ ،‬معلمــان‪ ،‬رســانه ملــی و شــبکه های اجتماعی‬ ‫بایــد بیــش از بیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد‪ .‬دومـاً انکــه چــون‬ ‫قــرار اســت بســیاری از مطالــب اموزشــی در بســتر شــبکه شــاد‬ ‫صــورت گیــرد الزم اســت بــرای ایــن بســتر پیوســت مجــازی‬ ‫درنظــر گرفتــه شــود تــا دانش امــوز بعــد از اتمــام زمــان کالس‬ ‫خــود در ایــن برنامــه بــه شــکل بی قاعــد ه در فضــای اینترنــت‬ ‫بین الملــل رهــا نشــود‪.‬‬ صفحه 12 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫برداشت انگور‬ ‫در توسک مانیزان‬ ‫بــا اغــاز فصــل پائیــز‪ ،‬برداشــت انگــور در‬ ‫روســتای توســک مانیــزان مالیــر اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫مالیــر بــا حــدود ‪ ۱۱‬هزار هکتــار بــاغ انگــور‬ ‫ســاالنه قــادر بــه تولیــد بیــش از ‪ ۲۴۰‬هزار تــن‬ ‫انگــور اســت کــه تامین کننــده بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫انگــور همــدان اســت‪.‬‬ ‫ایمان حامی خواه‪ /‬مهر‬ ‫نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک اراک‪:‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫منافع مشاورین امالک در تورم بازار مسکن نیست‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫نایب رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک اراک بابیان اینکــه منافــع‬ ‫مشــاور امــاک در تــورم بــازار مســکن نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مجلــس‬ ‫بایــد بــه قانــون نظــام صنفــی ورود و ان را اصــاح کنــد تــا هــر‬ ‫فــردی نتوانــد پروانــه کســب دراین حــوزه را اخــذ کنــد‪ ،‬مجــوز‬ ‫فعالیــت بایــد بــه افــراد دارای تجربــه و صالحیــت داده شــود امــا‬ ‫متاســفانه درحال حاضــر هــر فــرد باســوادی می توانــد مجــوز‬ ‫فعالیــت در ایــن صنــف را کســب کنــد»‪ .‬مهــدی احمدلــو در‬ ‫نشســت بــا اصحــاب رســانه اظهــار کــرد‪« :‬صنــف مشــاورین‬ ‫امــاک اراک به دنبــال ســودجویی نبــوده و رســالت ایــن صنــف‬ ‫ارائــه خدمــت بــه مــردم اســت؛‪ ،‬البتــه نمی تــوان منکــر شــد که‬ ‫در تمامــی صنــوف ســودجویانی هســتند کــه زمینــه فســاد در‬ ‫صنــف موردنظــر را فراهــم می کننــد اما نبایــد تمامی مشــاورین‬ ‫امــاک را زیر ســوال بــرد»‪ .‬وی بابیان اینکــه بــازار مســکن‬ ‫نیازمنــد همخوانــی عرضــه و تقاضا ســت‪ ،‬افــزود‪« :‬درصورتی کــه‬ ‫مســکن به میــزان کافــی بــرای مــردم وجــود نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫به مرورزمــان ایــن کاســتی منجــر بــه ایجــاد تــورم دراین حــوزه‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬متاســفانه هــر چند ســال یک بار در حــوزه مســکن‬ ‫بــا تــورم افسارگســیخته مواجــه می شــویم»‪ .‬نایب رئیــس‬ ‫اتحادیــه مشــاور امــاک اراک تصریــح کــرد‪« :‬درراســتای رفــع‬ ‫ایــن مشــکل و دیگــر مشــکالت حــوزه مســکن‪ ،‬نیــاز اســت‬ ‫نهادهــای نظارتــی بــه ایــن حــوزه ورود جــدی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مســکن کاال نیســت‪ ،‬امــا در کشــور مــا به عنــوان کاال دیــده‬ ‫می شــود کــه همیــن امــر نیــز ســبب شــده مــردم در ایــن‬ ‫بــازار به دنبــال منافــع شــخصی خــود باشــند»‪ .‬احمدلــو بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬ایــن صنــف ابــزار مناســبی بــرای ورود بــه قیمت گــذاری‬ ‫نــدارد و نمی توانــد نظــارت کافــی و الزم را هــم داشــته باشــد‬ ‫و دولــت اســت کــه می توانــد بــا ورود جــدی بــه مســئله‪،‬‬ ‫افسارگســیختگی بــازار مســکن را کنتــرل کنــد‪ .‬درصورتی کــه‬ ‫دولــت زمیــن کافــی دراختیــار انبوه ســاز قــرار دهــد می تــوان‬ ‫انتظــار داشــت قیمــت مســکن کاهــش ‪۳۰‬درصــدی داشــته‬ ‫باشــد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه مــردم از بــازار اشــفته مســکن‬ ‫رنــج می برنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا وضعیــت موجــود نه تنهــا نمی تــوان‬ ‫صاحب خانــه شــد؛ بلکــه تبدیــل بــه احســن کــردن خانــه‬ ‫نیــز بــرای مــردم دشــوار اســت‪ .‬درحال حاضــر حداقــل قیمــت‬ ‫متــراژ مســکن در اراک متــری ‪ ۱۰‬میلیون تومــان اســت کــه‬ ‫تهیــه ملــک بــا ایــن قیمت هــا از تــوان مــردم خــارج اســت و‬ ‫حاصــل ‪ ۲۰‬ســال زحمــت یــک خانــواده معمولــی هــم نمی تواند‬ ‫ان هــا را بــه خانه دار شــدن امیــدوار کنــد»‪ .‬نایب رئیــس اتحادیــه‬ ‫مشــاور امــاک اراک گفــت‪« :‬بسته نگه داشــتن فضــای شــهری‬ ‫اراک یکــی از علــل افزایــش قیمــت مســکن در ایــن شــهر شــده‬ ‫و می تــوان گفــت شــاید اراک بعــد از تهــران باالتریــن قیمــت‬ ‫مســکن را داشــته باشــد کــه محدود بــودن بلندمرتبه ســازی‬ ‫و فضــای شــهری در ایــن مشــکل تاثیرگــذار اســت»‪ .‬احمدلــو‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬مــردم اراک نبایــد احساســی عمــل کــرده و بــرای‬ ‫خریــد مســکن هجــوم اورنــد؛ چراکــه بــا کاهــش تقاضــا قطعـاً‬ ‫کاهــش قیمــت هــم ایجــاد خواهــد شــد‪ ،‬امــا گاهــا مــردم از‬ ‫تــرس گرانــی بیشــتر اقــدام بــه خریــد ملــک بــا هــر قیمتــی‬ ‫می کننــد»‪ .‬هرچنــد برخــی از کارشناســان معتقدنــد کــه‬ ‫پیش بینی هــا حکایــت از ایــن دارد کــه رشــد قیمــت مســکن‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه انــدازه ســال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬نخواهــد بــود و‬ ‫نهایــت رشــد قیمــت در ســال جــاری معادل نــرخ تــورم عمومی‬ ‫اســت؛ چرا کــه تقاضــای مصرفــی ضعیــف شــده و بــه همیــن‬ ‫دلیــل ظرفیتــی در بــازار مســکن وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت گلستان خبر داد؛‬ ‫اجرایی شدن نسخه الکترونیکی در ‪ ۵۰‬درصد از داروخانه های گلستان‬ ‫سیناغریب‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪« :‬نســخه الکترونیکــی در ‪۵۰‬درصــد از‬ ‫داروخانه هــای گلســتان فعــال شــده اســت»‪.‬‬ ‫مهــراد کمانگــری اظهــار کــرد‪« :‬نســخه‬ ‫الکترونیکــی در ‪۵۰‬درصــد از داروخانه هــای‬ ‫گلســتان فعــال شــده اســت و تــا تاریــخ ‪ ۹‬اذر‬ ‫امســال بایــد ‪۸۰‬درصــد مراکــز خصوصــی را‬ ‫زیــر بــار ایــن طــرح ببریــم»‪ .‬کمانگــری اضافه‬ ‫کــرد‪« :‬تاکنــون در ‪ ۳۸۹‬مطــب پزشــکی از‬ ‫مجمــوع ‪ ۳۸۹‬مطــب و در ‪ ۱۴۷‬داروخانــه از‬ ‫‪ ۲۰۱‬داروخانــه و تمــام مراکــز تصویربــرداری‬ ‫ایــن طــرح اجــرا شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬در گذشــته بــرای تائیــد داروهــای‬ ‫گران قیمــت از ســامانه تائیــد دارو اســتفاده‬ ‫می شــد کــه درحال حاضــر ســرویس های‬ ‫ان در نســخه الکترونیکــی هــم وجــود دارد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪« :‬درنتیجــه هــم ســرویس تائیــد دارو‬ ‫و هــم نســخه الکترونیکــی بــه داروخانه هــا‬ ‫ارائــه شــده و نیــازی بــه اســتفاده داروخانه هــا‬ ‫از پنــل بیمــه اســتفاده وجــود نــدارد و‬ ‫به راحتــی می تواننــد بــا ســامانه های خــود‬ ‫خدمــات ارائــه خدمــت کننــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«راه انــدازی پایــگاه اطالعــات بیمه شــدگان‬ ‫کشــور از ســال ‪ ۸۳‬بــر زمیــن مانــده بــود‬ ‫کــه بــا وجــود تمــام مشــکالت ایــن موضــوع‬ ‫محقــق شــد»‪ .‬مدیــرکل بیمه ســامت اســتان‬ ‫گلســتان افــزود‪« :‬بایــد توجــه داشــت کــه در‬ ‫شــرایط ســخت اقتصــادی نمی تــوان هــر‬ ‫عمــل جراحــی را انجــام داد؛ درصورتی کــه‬ ‫ایــن اقدامــات ســریع تر و در دوران طــرح‬ ‫تحــول ســامت انجــام می شــد‪ ،‬گام هــای‬ ‫بزرگ تــری برداشــته می شــد»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«مســلماً تغییــر رفتــار‪ ،‬مقاومت هایــی‬ ‫به همــراه خواهــد داشــت کــه دراین زمینــه‬ ‫بایــد بــا شــرکای کاری صحبــت و مشــورت‬ ‫کنیــم تــا درنهایــت روش مناســبی انتخــاب‬ ‫شــود»‪ .‬کمانگــری بیــان کــرد‪« :‬ســامانه‬ ‫تبــادل الکترونیــک اســناد بســتری در‬ ‫بیمارســتان های دولتــی به طور کامــل‬ ‫اجــرا شــده و در بیمارســتان های خصوصــی‬ ‫به صــورت پایلــوت درحــال انجــام اســت؛‬ ‫به نحوی کــه در تولیــد زیرســاخت ها‬ ‫اقدامــات بزرگــی انجــام شــده اســت»‪.‬‬ ‫کمانگــری افــزود‪« :‬درحال حاضــر‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد مطالبــات فروردیــن و‬ ‫اردیبهشــت ماه ‪ ۹۹‬و ‪ ۷۰‬درصــد مطالبــات‬ ‫خردادمــاه و در بخــش غیردولتی دانشــگاهی‬ ‫مطالبــات داروخانه هــا‪ ،‬بیمارســتان ها‪،‬‬ ‫پزشــکان و پاراکلینیــک ســال ‪ ۹۹‬هــم تــا‬ ‫پایــان خردادمــاه تســویه شــده اســت»‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫اخذ گواهینامه ثبت نرم افزار‬ ‫رایانه ای «سام نت»‬ ‫مدیـر پژوهش‪ ،‬فناوری و مهندسـی سـاخت شـرکت ملـی حفاری‬ ‫ایـران از اخـذ گواهینامـه ثبـت نرم افـزار رایانـه ای «سـام نـت»‬ ‫به نـام ایـن شـرکت از مرکز توسـعه فنـاوری اطالعات و رسـانه های‬ ‫دیجیتـال کشـور خبـر داد‪ .‬مهـدی عرشـیان دراین بـاره گفـت‪« :‬با‬ ‫پیگیری هـای ایـن مدیریـت و همـکاری امور حقوقـی و پیمان های‬ ‫شـرکت‪ ،‬مالکیـت معنـوی ایـن نرم افـزار به عنـوان ملـی حفـاری‬ ‫به ثبـت رسـید»‪ .‬وی اظهـار کـرد‪« :‬نرم افـزار سـام نت‪ ،‬پیرو قـرارداد‬ ‫پژوهشـی میان شـرکت ملی حفاری ایران و دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫بـا عنـوان «مطالعه‪ ،‬طراحی و پیاده سـازی سـامانه جامـع نگهداری‬ ‫و تعمیـرات شـرکت ملـی حفـاری ایـران» ازسـوی ایـن مدیریت و‬ ‫بـا همـکاری مدیریت های امور مهندسـی‪ ،‬نگهـداری و تعمیـرات و‬ ‫فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات‪ ،‬تهیه و تدوین شـد»‪ .‬مدیر پژوهش‪،‬‬ ‫فناوری و مهندسـی سـاخت شـرکت ملی حفاری ایران توضیح داد‪:‬‬ ‫«بـا اخـذ گواهینامـه ثبت نرم افـزار رایانه ای سـام نت برای شـرکت‪،‬‬ ‫امـکان تجاری سـازی این محصـول و فروش ان به مشـتریان فراهم‬ ‫شـده است»‪.‬‬ ‫جابه جایی هشت میلیون نفر‬ ‫در سال ‪۹۸‬‬ ‫مدیـر عملیـات ترابـری و‬ ‫پشـتیبانی تولید شـرکت ملی‬ ‫مناطـق نفت خیـز جنـوب از‬ ‫جابه جایـی هشـت میلیون نفر‬ ‫در سـال ‪ ۹۸‬توسـط نـاوگان‬ ‫ترابـری این شـرکت خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی‬ ‫مناطـق نفت خیـز جنـوب؛‬ ‫مهنـدس مهـران حسـنوند دراین بـاره گفـت‪« :‬به طـور میانگیـن‬ ‫روزانـه ‪ ۱۵‬هزارنفـر (بیش از هشـت میلیون نفر در سـال ‪ )۹۸‬شـامل‬ ‫کارکنـان واحدهای عملیاتی‪ ،‬سـتادی‪ ،‬مسـافرین ماموریتـی اهواز‪-‬‬ ‫تهـران و انجام برنامه های تشـریفاتی و ویژه به وسـیله ‪ ۳۳۳‬دسـتگاه‬ ‫اتوبوس و مینی بوس و ‪ ۱۴۸۴‬دسـتگاه وسـیله نقلیه سـبک جابه جا‬ ‫می شـوند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه عمـر نـاوگان ترابـری شـرکت ملی‬ ‫مناطـق نفت خیـز جنـوب به انـدازه تاریـخ اکتشـاف نفـت اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬یکـی از مهم تریـن برنامه هـای مـا نوسـازی نـاوگان ترابری‬ ‫در همه حوزه هاسـت هرچند در شـرایط کنونی نیز رضایت نسـبی‬ ‫از عملکرد مدیریت عملیات ترابری و پشـتیبانی تولید وجود دارد»‪.‬‬ ‫پروژه حفاری ‪20+3‬حلقه چاه‬ ‫توسعه ای‪ ،‬در مراحل پایانی کار‬ ‫مدیـر پروژه حفـاری در میدان نفتی ازادگان جنوبی در شـرکت‬ ‫ملـی حفـاری ایـران گفت‪« :‬اجـرای پـروژه حفـاری ‪20+3‬حلقه‬ ‫چـاه توسـعه ای در ایـن میـدان بـا ‪98‬درصـد پیشـرفت کار در‬ ‫مراحـل پایـان کار قـرار دارد»‪ .‬به گـزارش روابط عمومی شـرکت‬ ‫ملـی حفـاری ایـران؛ محمـد خاوری نـژاد دراین بـاره گفـت‪:‬‬ ‫«از این تعـداد چـاه تاکنـون حفـاری و تکمیـل ‪21‬حلقـه چـاه‬ ‫خاتمـه یافتـه اسـت»‪ .‬وی اظهار کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه اغاز این‬ ‫پـروژه بـا مراحل اتمـام عملیـات حفـاری ‪40‬حلقه چـاه در این‬ ‫موقعیـت ازسـوی ملـی حفـاری هم زمان شـد در ابتـدا عملیات‬ ‫اجرایـی بـا یـک دسـتگاه حفـاری کلیـد خـورد و درادامـه به نه‬ ‫دکل حفـاری افزایـش یافـت»‪ .‬خاوری نـژاد گفت‪« :‬با پیشـرفت‬ ‫کار پـروژه تعـداد دکل هـا بـه چهاردسـتگاه تقلیـل و هم اینک با‬ ‫نزدیک شـدن بـه زمـان اتمـام پـروژه تنها دسـتگاه حفـاری ‪28‬‬ ‫فتـح در منطقـه اسـتقرار دارد»‪ .‬مدیر پـروژه حفـاری در میدان‬ ‫نفتـی ازادگان جنوبـی در شـرکت ملـی حفـاری ایـران افـزود‪:‬‬ ‫«چاه هـای تکمیل شـده طبـق روال بـه شـرکت مهندسـی و‬ ‫توسـعه نفـت (متن) به عنـوان مجری طـرح توسـعه میدان های‬ ‫غـرب کارون و از جملـه میـدان نفتی ازادگان شـمالی و جنوبی‬ ‫تحویـل می شـود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت خدماتـ�ی فنـ�ی ابادگرــان کابـ�ل اذریـ�ن بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی فـ�ن اوران خــرد راد س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 276291‬و شناسـ�ه‬ ‫‪ 226634‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102678004‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫ملـ�ی ‪ 10103020278‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1399/05/14‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫‪ 1399/02/20‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬ن��ام شـ�رکت ب��ه “مهندس��ی توس��عه سـ�اخت اسـ�ایش قنب��ری”‬ ‫تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)980376‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت پارس��ا پیم��ان بزرگمه��ر ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 6949‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007928803‬بـ�ه‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/05/28‬‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬بموضــوع شرــکت‪ :‬تصــدی بـ�ه‬ ‫فعالیت ه��ای تولی��دی ب��ه هم��راه تعمی��ر و نگه��داری ماش��ین االت‬ ‫الحـ�اق گردی��د و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫حجت الــه قلی تبــار‪ ،‬سرپرســت اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات‬ ‫غیرتج��اری شهرس��تان های اس��تان ته��ران‪ ،‬سـ�ازمان ثب��ت اس��ناد و‬ ‫امـلاک کشـ�ور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری شهریار (‪)980384‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت گ��روه صنعت��ی اون��د اب��زار الب��رز ایرانی��ان ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 6795‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14005728890‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/10/03‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ - :‬شهــاب مشفــقی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0310302706‬بـ�ا پرداخـ�ت‬ ‫مبلـ�غ ‪ 10/000/000‬ریـ�ال ب��ه صنــدوق شــرکت میــزان سهم الشــرکه خـ�ود‬ ‫را از ‪ 20/000/000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 30/000/000‬ری��ال افزای��ش داد‪ .‬سـ�میه‬ ‫مقنی زنــوز بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0322387991‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪290/000/000‬‬ ‫ری��ال ب��ه صن��دوق ش��رکت می��زان سهم الش��رکه خ��ود را از ‪580/000/000‬‬ ‫ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 870/000/000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬محمـ�د ش��عبانی فر بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0322560403‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 700/000/000‬ریــال بـ�ه‬ ‫صن��دوق ش��رکت می��زان سهم الش��رکه خ��ود را از ‪ 1/400/000/000‬ریــال بـ�ه‬ ‫مبلـ�غ ‪ 2/100/000/000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬درنتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ‬ ‫‪ 2/000/000/000‬ریــال بـ�ه ‪ 3/000/000/000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ .‬لیسـ�ت شرــکا پـ�س از افزایـ�ش‬ ‫سـ�رمایه‪ :‬محم��د ش�عـبانی فر دارنـ�ده ‪ 2/100/000/000‬ری��ال سهم الش��رکه و‬ ‫شــهاب مشــفقی دارنـ�ده ‪ 30/000/000‬ریـ�ال سهم الشــرکه و ســمیه مقنی زنـ�وز‬ ‫دارنـ�ده ‪ 870/000/000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫حجت ال��ه قلی تبـ�ار‪ ،‬سرپرس��ت اداره ثب��ت ش�رـکت ها و موسس��ات غیرتجـ�اری‬ ‫شهرس��تان های اســتان تهرــان‪ ،‬س�اـزمان ثب��ت اســناد و امـلاک کشـ�ور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری شهریار (‪)980382‬‬ ‫شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه ادرس استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،14‬شهرستــان تهـ�ران‪ ،‬بخـ�ش‬ ‫مرک��زی‪ ،‬شـ�هر تهرــان‪ ،‬محل��ه یوس��ف اباد‪ ،‬خیابـ�ان س��یدجمال الدین اس��دابادی‪ ،‬خیابـ�ان شهیدامیرحسـ�ین‬ ‫زینال��ی (‪ ،)27‬پـلاک ‪ ،44‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 1433953381‬تغیی��ر یاف��ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)980375‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��عبه ش��رکت خارج��ی ای ا ت انشـ�تالت ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 2100‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100177642‬ب��ه اســتناد اص��ل و‬ ‫ترجم��ه مص��دق وکالتنام��ه بشـ�ماره ‪ 21962‬مـ�ورخ ‪ 96/8/10‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ - :‬مح��ل ش��عبه ش��رکت خارج��ی ب��ه ته��ران‪-‬‬ ‫خیاب��ان قائم مق��ام فراهان��ی‪ ،‬خیاب��ان شـ�بنم‪ ،‬شـ�ماره ‪ 14‬کدپسـ�تی‬ ‫‪ 1589653744‬تغیی��ر یاف��ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)980383‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مدیریـ�ت پروژه هاــی ریخته گــری دقیـ�ق‬ ‫البــرز بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 535691‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 14008037482‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/05/08‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای جوــاد نوریانـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4209187194‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪2500000000‬‬ ‫ریــال بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ‬ ‫‪ 5000000000‬ری��ال افزای��ش داد‪ .‬خان��م راضی��ه پورجمع��ه ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0058992375‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 2500000000‬ریــال بـ�ه‬ ‫صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 5000000000‬ریـ�ال‬ ‫افزایـ�ش داد‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 5000000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ‬ ‫‪ 10000000000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه‬ ‫شـ�رکت اص�لاح گردی��د‪ .‬اسـ�امی شـ�رکا و میـ�زان سهم الشـ�رکه شـ�رکا‬ ‫پ��س از افزای��ش س�رـمایه ب��ه شـ�رح فـ�وق می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)980379‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ســار بـ�ن فیلـ�م بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 302484‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103388647‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1397/11/28‬‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه‬ ‫ادرس اس��تان تهـ�ران‪ ،‬شهرس��تان تهـ�ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تهـ�ران‪،‬‬ ‫بـ�اغ صب�اـ‪ ،‬خیابـ�ان مق��دم‪ ،‬خیابـ�ان شــهیدغالمرضا ادیبـ�ی‪ ،‬پـلاک ‪،9‬‬ ‫طبق��ه دوم ‪ -‬کدپسـ�تی ‪ 1613844414‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)980381‬‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت پش�تـیبانی صنای��ع ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2064‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101381975‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1399/01/17‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ - :‬کاظـ�م گرامـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0383532345‬بـ�ه‬ ‫س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره و نی��ره محمدعلیـ�زاده رسـ�تگار ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0043338658‬ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و عض��و هیـ�ات مدیـ�ره‬ ‫ب��رای م��دت نامح��دود انتخ��اب ش��دند‪ - .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار‬ ‫و تعهدــاور شــرکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا و عقـ�ود‬ ‫اسلـامی و ساــیر نامه هاــی عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل یـ�ا‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره ه��ر ی��ک ب��ه تنهای��ی همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتب��ر می باش��د و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه ب��ه شـ�رح فـ�وق اصـلاح‬ ‫گردی��د‪.‬‬ ‫حجت ال��ه قلی تبــار‪ ،‬سرپرس��ت اداره ثب��ت ش��رکت ها و موسسـ�ات‬ ‫غیرتج��اری شهرس��تان های اس��تان ته��ران‪ ،‬سـ�ازمان ثب��ت اس��ناد و‬ ‫امـلاک کشـ�ور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری قدس (‪)980377‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت خدماتـ�ی فنـ�ی ابادگرــان کابـ�ل اذریـ�ن شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 226634‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102678004‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/02/21‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬موــارد ذی��ل ب��ه موضـ�وع شــرکت الحـ�اق و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ -1 :‬مشاــوره در خری��د و فــروش امـلاک اراض��ی مستــغالت و متحدثـ�ات و تمام��ی امـ�ور مربـ�وط‬ ‫ب��ه ابنی��ه از جمل��ه توس��عه صنع��ت سـ�اخت و س��از شـ�هری‪ -‬ب��رج و انبوه سـ�ازی‪ -‬ایج��اد مس��کن‪ -‬طراح��ی معمـ�اری و دیزای��ن داخل��ی و طراح��ی سـ�ازه و اسـ�کلت بندی س�اـختمان ها ب��ا انـ�واع نرم افزار ه��ا و نظـ�ارت‪ ،‬انـ�واع‬ ‫خدمـ�ات مشــاور مهندس��ی و غیـ�ره ‪ -2‬واردات و ص��ادرات و خری��د و ف��روش تمام��ی ماش��ین االت صنعت��ی و راهس��ازی و عمران��ی و غی��ره و ل��وازم ازمایش��گاهی جه��ت ان��واع ازمایش��ات س��ازه و بت��ن و ان��واع اس��باب لرزه ن��گاری و‬ ‫میراگرهـ�ای جرم��ی و جک هــای فونداســیون س��اختمانی و انــواع خودروهـ�ای سوــاری و موتورسیــکلت شــهری ب��ه صــورت عمـ�ده و ت��ک و ماشـ�ین االت اس�تـخراج معـ�دن و تون��ل و وســایل نقلی��ه هوایـ�ی‪ ،‬زمینـ�ی‪ ،‬اب��ی و قطعـ�ات‬ ‫مربوط��ه‪ ،‬تجهیــزات الکترونیک��ی برق��ی و مخابرات��ی و ارتباط��ی انــواع فلــزات و مصنوعـ�ات ‪ -3‬واردات و ص��ادرات تمامـ�ی قطعــات بنـ�د ‪ 2‬بـ�ه صوــرت عمــده و تکـ�ی ‪ -4‬واردات و ص��ادرات کلیـ�ه کاالهــای مجــاز بازرگانـ�ی تمامـ�ی‬ ‫فص��ول کت��اب مق��ررات واردات و صـ�ادرات ‪ -5‬ترخیـ�ص تمامـ�ی کاالی مجــاز بازرگانـ�ی ‪ -6‬شــرکت در مناقصـ�ات و مزایــدات ارگان هـ�ای دولت��ی و خصوص��ی و غیـ�ره ‪ -7‬اخ��ذ وام و اعتبـ�ار از کلی��ه بانک هـ�ای سراس��ر کشـ�ور‬ ‫‪ -8‬اخ��ذ و اعطـ�ای نمایندگ��ی در داخ��ل و خــارج کشـ�ور احــداث و ایجـ�اد شـ�عب در ه��ر کجـ�ای ایــران و جهـ�ان ‪ -9‬مش��ارکت و سـ�رمایه گذاری و عق��د قــرارداد ب��ا کلی��ه اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی و هرگون��ه فعالی��ت مج��از در‬ ‫رابط��ه ب��ا موضـ�وع شــرکت و غیـ�ره ‪ -10‬شــرکت در نمایشــگاه های داخل��ی و خارج��ی مرتب��ط ب��ا موضـ�وع و غیـ�ره ‪ -11‬توس��عه تحقیق��ات ازمایش��گاهی و میدان��ی جه��ت تکنول��وژی روز دنی��ا در صنع��ت ســاختمان و س��اخت و‬ ‫سـ�از شــهری ب��ه میه��ن عزیزمـ�ان ‪ -12‬ج��ذب کارشناس��ان و مناب��ع انسـ�انی و جوان��ان کوش��ا و مسـ�تعد درخص��وص موضوع��ات مرتب��ط و غی��ره‪ .‬در صـ�ورت نی��از پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مراج��ع ذیص�لاح‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)980378‬‬ صفحه 14 ‫ دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪320‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫یلدا‬ ‫مجلس اذر‬ ‫‪15‬‬ ‫مرا برگردان‬ ‫مریـم کمیجانـی زن جوانـی کـه به دلیـل قتـل شـوهرش ناصـر ضیا‪ ،‬بـه مرگ‬ ‫محکوم شـده اسـت در شـب یلدا به اسـتودیو برنامه تلویزیونـی پربیننده لذت‬ ‫عفـو اورده می شـود تـا توسـط تنهـا فرزند مقتـول‪ ،‬مونا ضیا بخشـیده شـود‪.‬‬ ‫این داسـتان فیلـم «یلـدا» به کارگردانـی مسـعود بخشـی و تهیه کنندگی علی‬ ‫مصفا سـت کـه صدف عسـگری ‪ ،‬بهنـاز جعفـری ‪ ،‬فرشـته صدر عرفایی ‪ ،‬فرشـته‬ ‫حسـینی‪ ،‬فقیهه سـلطانی و بابـک کریمی ازجملـه بازیگران ان هسـتند‪.‬‬ ‫اذر بازیگـر بـود بازیگـر صحنـه تئاتـر و پـس از سـال ها دوری تصمیـم گرفـت‬ ‫تعزیه خـوان شـود‪ ...‬پرهـام دلـدار‪ ،‬ویـدا لقمانی‪ ،‬حامد شـیخی‪ ،‬علی اسـدیان و‬ ‫مجتبـی جعفری پـور بازیگـران نمایش «مجلـس اذر» هسـتند کـه به کارگردانی‬ ‫حامـد شـیخی و بـا طراحـی و براسـاس نمایشـنامه ای از همیـن هنرمنـد‪ ،‬تـا‬ ‫‪16‬مهرمـاه‪ ،‬هر شـب سـاعت ‪ ،19‬در تماشـاخانه ملک واقـع در خیابان شـریعتى‪،‬‬ ‫خیابـان ملـک‪ ،‬نبـش خیابـان وزوایـى‪ ،‬میزبـان عالقه مندان اسـت‪.‬‬ ‫«مـرا برگـردان» روایتی سـت معماگونـه و نفس گیـر از رازی کـه بعـد از‬ ‫دوازده سـال در حـال برمال شـدن اسـت‪ .‬رمانی سراسـر تعلیـق و رمـز و راز که‬ ‫شـما را بـا خود همراه کـرده‪ ،‬از پسـتی ها و بلندی های داسـتان عبـور داده و به‬ ‫حـل معمایی پیچیده می رسـاند‪ .‬ایـن کتاب‪ ،‬نوشـته «بی ای پاریس» نویسـنده‬ ‫مطـرح انگلیسی‪،‬فرانسوی سـت کـه بـا ترجمـه ای از «اعظـم خـرام» در نشـر‬ ‫پارسـه منتشـر شـده است‪.‬‬ ‫به نگاهی‬ ‫تبعیض‬ ‫شیپسی‬ ‫تک اهنـگ «بـه نگاهـی» بـا اهنگسـازی فریـد سـعادتمند و خوانندگـی محمد‬ ‫اصفهانـی‪ ،‬به عنـوان تیتـراژ سـریال زمیـن گرم منتشـر شـده اسـت‪ .‬ایـن اثر را‬ ‫سـعادتمند بـر ترانـه ای از عبـاس محمدی اهنگسـازی کـرده و بهـروز صفاریان‪،‬‬ ‫تنظیـم ان را بـر عهـده داشـته اسـت‪ .‬محمـد فالحی میکـس و مسـترینگ این‬ ‫قطعـه را انجـام داده اسـت‪ .‬عالقه منـدان می تواننـد این اثـر را به صـورت انالین از‬ ‫«موسـیقی ایرانیان» شـنیده و دانلـود کنند‪.‬‬ ‫نمایشـگاه گروهی نقاشـی «تبعیض» به کیوریتوری شـایان شـعبان با اثاری از ‪۱۱‬‬ ‫هنرمنـد نقاش تا ‪ 25‬شـهریور ماه در گالری شـنگرف در خیابان شـریعتی‪ ،‬خیابان‬ ‫جلفـا میزبان عالقه مندان اسـت‪ .‬در این نمایشـگاه‪ ،‬اثاری از رضـا بانگیز‪ ،‬علیرضا‬ ‫ادم بـکان‪ ،‬اذرخـش فراهانـی‪ ،‬اورانوس افشـاریان‪ ،‬حسـین باختری‪ ،‬امیرحسـن‬ ‫صفـری‪ ،‬هانی نجم‪ ،‬مینا طاهری نژاد‪ ،‬ماهرخ عباسـی تودشـکی‪ ،‬عمـاد نوروزی و‬ ‫علیرضا نیکبخـت به نمایش در امده اسـت‪.‬‬ ‫چاپخانـه انالیـن شیپسـی ‪ ،‬دارای رابط کاربری پیشـرفته و منحصر به فر دی سـت‬ ‫کـه بـا امکاناتـی ویـژه در زمینـه طراحـی و چـاپ دیجیتـال و اُفسـت به صورت‬ ‫انالین با خدماتی شـامل کارت ویزیـت ‪ ،‬تراکت ‪ ،‬فاکتور ‪ ،‬پوسـتر ‪ ،‬همچنین پرینت‬ ‫و کپی رنگی و سـیاه سـفید ‪ ،‬چاپ انواع بنـر‪ ،‬خدمات تایپ و ‪...‬بـا امکان رهگیری‬ ‫لحظـه ای سـفارش ها و امـکان پرداخـت انالیـن و ارائـه سـرویس به تمـام نقاط‬ ‫کشـور در خدمت کاربران اسـت‪.‬‬ ‫مسجد نصیرالملک‬ ‫سوزان دیور‬ ‫لیندا هوگان‬ ‫مسـجد نصیرالملـک یکی از مسـاجد قدیمی شـیراز اسـت کـه در محله گود‬ ‫عربـان و در نزدیکـی مسـجد مشـهور شـاه چراغ قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬این بنا‬ ‫بـه دسـتور میرزا حسـن علی ملقـب بـه نصیرالملک؛ یکـی از بزرگان سلسـله‬ ‫قاجـار و به دسـت محمد حسـن معمـار سـاخته شـده اسـت‪ .‬زیربنای مسـجد‬ ‫برابـر بـا ‪ ۲۲۱۲‬متر مربع و مدت سـاخت ان حدود ‪ ۱۲‬سـال بوده اسـت و یکی از‬ ‫زیباتریـن مسـاجد ایـران تبدیل کرده اسـت‪.‬‬ ‫ن می شویم‪،‬‬ ‫ی ناشناخته اما ‬ ‫ل خانه ها ‬ ‫هنگامی ک ه داخ ‬ ‫ن تنها هستیم ‬ ‫ت و تاریک و حمایتگرما ‬ ‫ی ُسس ‬ ‫در چهاردیوار ‬ ‫ش می کنیم ‬ ‫و چراغ ها را خامو ‬ ‫ن بر استخوان‪.‬‬ ‫ت استخوا ‬ ‫ی تخ ‬ ‫می افتی م رو ‬ ‫ن ک ه مرا می شناسد‬ ‫ن پیرز ‬ ‫همسایه ها‪ ،‬ا ‬ ‫ب ه درون م نگا ه می کند‬ ‫ی دیگر بیدار می شوم‪ ،‬ک ه دیگر‬ ‫ن در سرزمین ‬ ‫وم ‬ ‫ب نیست‪.‬‬ ‫ل و جنو ‬ ‫شما ‬ ‫در خواب‪ ،‬با ه م هستیم ‬ ‫ش برف‪ ،‬هم ِ ه ما‪ ،‬همه‪.‬‬ ‫مانند بار ‬ ‫مترجم‪ :‬هادی محمدزاده ‪ -‬کامبیز تشیعی‬ صفحه 15 ‫هفته نامه سراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫ثروت فمنیسم‬ ‫کتاب «ثروت فمنیسـم» در سـال ‪ 2013‬توسـط نانسـی فریزر منتشـر شـد‪ .‬این اثر اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد؛ زیـرا چهارچوبـی روشـن برای تجدید نظـر در مورد موضوعـات مربوط بـه کار ‪ ،‬رهایی ‪ ،‬هویت ‬ ‫و حقایقـی در هسـته اصلی مطالبات سیاسـی عدالت محـور در متن مفهوم معاصر نئولیبرالیسـم‬ ‫ارائـه می کند‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫نانسی فریزر‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪ sarvenaz.behbahani@gmail.com‬نانسـی فریزر در ‪ ۲۰‬مـی ‪ ۱۹۴۷‬در امریکا به دنیا‬ ‫امـد‪ .‬او یکـی از نظریه پـردازان انتقادی امریکایی سـت کـه مدرک دکتـری خود را‬ ‫در رشـته فلسـفه از دانشگاه شـهری نیویورک گرفته و سـال ها در دپارتمان فلسفه‬ ‫دانشـگاه نورت وسـترن تدریـس کـرده اسـت‪ .‬او همچنیـن اسـتاد دانشـگاه های‬ ‫المـان ‪ ،‬فرانسـه ‪ ،‬اسـپانیا و هلنـد بوده اسـت و علاوه بر انتشـار مقـاالت متعدد و‬ ‫سـخنرانی های فـراوان ‪ ،‬عضـو فعـال شـورای تحریریـه یـک ژورنـال بین المللـی‬ ‫نظریـه انتقـادی و دموکراتیک اسـت ‪ .‬او هم اکنون در دپارتمان فلسـفه و سیاسـت‬ ‫دانشـگاه نیو اسـکول نیویـورک درس می دهد‪ .‬فریزر‪ ،‬فمنیسـت سرشناسی سـت‬ ‫کـه پیرامـون مسـئله عدالـت کار می کنـد‪ .‬وی در مکتـب متفکران فمینیسـتی‪،‬‬ ‫ماننـد مارتـا فاینمن‪ ،‬قـرار می گیـرد‪ .‬فریـزر عدالـت را مفهومی پیچیـده می داند‬ ‫کـه باید در سـه بعد جـدا از هم امـا درهم تنیـده درک شـود‪ .‬این سـه عبارتند؛ از‬ ‫توزیع منابع‪ ،‬بازشناسـی سـهم متفاوت گروه هـای مختلف و بازنمایـی زبانی‪ .‬فریزر‬ ‫به عنـوان یکـی از منتقـدان جدی فمینیسـم مـوج دوم مطرح اسـت و ایـن گروه‬ ‫را بـه خدمتگزاری به سـرمایه داری نئولیبرالیسـتی متهم می کنـد‪ .‬فریرز همچنین‬ ‫یکی از نخسـتین فالسـفه انگلیسـی زبان اسـت که اثار پراهمیتی در مورد میشل‬ ‫فوکو نگاشـته اند‪.‬‬ ‫فریــزر به عنــوان یکــی از منتقــدان مــوج دوم فمنیســت‪،‬‬ ‫اســتدالل می کنــد کــه بســیاری از جنبش هــای عدالــت‬ ‫اجتماعــی در دهه هــای ‪ 1960‬و ‪ 1970‬کــه بر اســاس نــژاد ‪،‬‬ ‫ت یــا قومیــت بــه رســمیت شــناخته شــده اند‪ ،‬اهمیــت‬ ‫جنســی ‬ ‫رفــع چالش هــا و مشــکالت پایــدار ســوء توزیع را نادیــده‬ ‫گرفته انــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر ‪ ،‬فریــزر ادعــا مــی کنــد کــه توجه‬ ‫بیــش از حــد بــه سیاســت هویـت ‪ ،‬توجــه را از تاثیــرات مضــر‬ ‫ســرمایه داری نئولیبــرال و رشــد نابرابــری ثــروت کــه بســیاری‬ ‫از جوامــع بــا ان دســت به گریبانند‪ ،‬برداشــته اســت‪ .‬فریــزر‬ ‫معتقــد اســت کــه بــا پیشــرفت علــم ژنتیــک و به حاشــیه رفتن‬ ‫روزافــزون نظریـ ه انســان بــه مثابــه لوح ســفید‪ ،‬مارکسیسـت ها‬ ‫بایــد به جــای تمرکــز بــر بــاز توزیــع کورکورانــه بــر مفاهیــم‬ ‫برابرخواهانه تــری از عدالــت اجتماعــی تاکیــد کننــد؛ مفاهیمــی‬ ‫کــه مدافــع مشــارکت واقعــی گروه هــای مختلــف در جامعــه‬ ‫هســتند‪ .‬در کتــاب دســتاوردهای فمنیســم‪ ،‬فریــزر دغدغــه‬ ‫تئــوری مارکسیســتی را توزیــع می دانــد‪ .‬او در مقالــه ای کــه‬ ‫در بهــار ســال ‪ ۲۰۱۴‬در نیــو لفــت ریویــو منتشــر شــد‪ ،‬تعریــف‬ ‫مارکــس از ســرمایه را به عنــوان رابطــه اجتماعــی میان کســانی‬ ‫کــه بــه ابــزار تولیــد دسترســی دارنــد و کســانی کــه تنهــا از‬ ‫طریــق فــروش نیــروی کا ِر خــود می تواننــد بــه ابــزار تولیــد‬ ‫دســت پیــدا کننــد‪ ،‬بــاز می یابــد؛ امــا فریــزر تولیــد را انجــا‬ ‫کــه روابــط اجتماعــی متفــاوت‪ -‬در خانــه‪ ،‬اجتمــاع‪ ،‬و بخــش‬ ‫همگانــی‪ -‬بــه کلیــت اقتصــاد جــاری می شــود‪ ،‬وارد نمی کنــد‪.‬‬ ‫او در مقالـه ای بــا عنــوان «بحــران مراقبــت؟» به شــرح تناقضات‬ ‫اجتماعــی ســرمایه داری بــا مدیریــت دولتــی پرداختــه و معتقد‬ ‫اســت کــه نظــام ســرمایه داری بــا مدیریــت دولتــی کــه از‬ ‫خاکســتر رکــود بــزرگ و جنــگ جهانــی دوم برخاســته بــود‪،‬‬ ‫تــاش کــرد بــه روش متفاوتــی ـ یعنــی بــا قــرار دادن قــدرت‬ ‫دولتــی در طــرف بازتولیــد ـ از تناقــض بیــن تولیــد اقتصــادی‬ ‫و بازتولیــد اجتماعــی بکاهــد‪ .‬او در بخشــی از ایــن مقالــه کــه‬ ‫توســط پریســا شــکورزاده ترجمــه شــده اســت‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«همان طــور کــه صــدای فمینیسـت ها در فراینــد ساخت شــان‬ ‫نســبتاً خفــه شــده بــود‪ ،‬سلســله مراتب جنســیتی هــم در ایــن‬ ‫ترتیبــات غایــب نبــود‪ .‬در دوره ای (تقریبــا از دهــه ‪ 1930‬تــا‬ ‫دهــه ی ‪ )1950‬کــه جنبش هــای فمینیســتی تمایلــی بــه‬ ‫حضــور در عرصـ ه عمومــی نداشــتند‪ ،‬به نــدرت کســی بــا ایــن‬ ‫دیــدگاه مخالفــت می کــرد کــه منزلــت طبقـ ه کارگــر نیازمنــد‬ ‫«مــزد خانوادگــی»‪ ،‬اقتــدار مردانــه در خانــه و حــس قــوی‬ ‫تفــاوت جنسیتی ســت‪ .‬در نتیجــه تمایل گســترد ه ســرمایه داری‬ ‫بــا مدیریــت دولتــی در کشــورهای مرکــزی ارزش دادن بــه‬ ‫مــدل مــرد نــان اور و زن خان ـه دار در خانــواد ه جنســیتی بــود‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاری عمومــی در بازتولیــد اجتماعــی‪ ،‬ایــن هنجارهــا‬ ‫را تقویــت کــرد‪ .‬در امریــکا نظــام رفاهــی صورتــی دوگانــه یافت‪:‬‬ ‫اعانـ ه انــدک شــرم اور بــرای زنــان («سفید پوســت») و کــودکان‬ ‫کــه نمی توانســتند بــه مــزد مردانــه دســت یابنــد و بیمــ ه‬ ‫اجتماعــی رضایت بخــش بــرای ان هایــی کــه کارگــر شــده‬ ‫بودنــد‪ .‬در مقابــل‪ ،‬ترتیبــات اروپایــی سلســله مراتب مردمحــور‬ ‫را بــه شــکل متفاوتــی مســتحکم کردنــد‪ :‬جدا کردن مســتمری‬ ‫مــادران و کمک هــای اســتحقاقی مرتبــط بــا کار مــزدی کــه در‬ ‫بســیاری از مــوارد از دســتورکارهای موافــق بــا افزایــش جمعیت‬ ‫بیــرون می امــد کــه حاصــل رقابــت بین دولتــی بودنــد‪ .‬هــر‬ ‫دو مــدل مــزد خانوادگــی را معتبــر و مفــروض دانســتند و ان‬ ‫را مــورد تشــوق قــرار دادنــد‪ .‬هــر دو مــدل فهــم مــرد محــور‬ ‫از خانــواده و کار را نهادینــه کردنــد و دگرجنس گرایــی و‬ ‫سلســله مراتب جنســیتی را طبیعــی جلــوه دادنــد و ان هــا‬ ‫را از مباحثــات سیاســی حــذف کردنــد‪ .‬در همــه ایــن مــوارد‬ ‫دموکراســی اجتماعــی‪ ،‬رهایــی را بــه نفــع حمایــت اجتماعــی و‬ ‫بازارگرایــی قربانــی کــرد و هم زمــان شــدت تناقــض اجتماعــی‬ ‫ســرمایه داری را بــرای چندیــن دهــه کاهــش داد‪ .‬امــا زمانی کــه‬ ‫چــپ نــوی جهانــی جرق ـه ی مبــارزه بــا تبعیض هــای نــژادی‪،‬‬ ‫جنســیتی و امپریالیســتی و همچنین پدرســاالری بوروکراتیک‬ ‫ان را بــه نــام رهایــی زد‪ ،‬نظــام دولــت ـ ســرمایه دار ابتــدا از‬ ‫نظــر سیاســی در دهــ ه ‪ 1960‬و بعــد از نظــر اقتصــادی در‬ ‫دهـه ی ‪ 1970‬دچــار فروپاشــی شــد‪ .‬یعنــی زمانی کــه «تفکیک‬ ‫نــژادی»‪« ،‬بحــران بهــره وری» و کاش نــرخ ســود در صنعــت‬ ‫تقــای نولیبرال هــا بــرای ازاد کــردن بازارگرایــی را برانگیخــت‪.‬‬ ‫وقتــی دو حــزب به دنبــال به دســت اوردن قــدرت هســتند‪،‬‬ ‫چیــزی کــه قربانــی خواهــد شــد حمایــت اجتماعی ســت»‪ .‬او‬ ‫در انتقــاد بــه فمینیســت هایی کــه به زعــم او شــرایط را بــرای‬ ‫مجــال بیشــتر ســرمایه داری فراهــم اورده انــد‪ ،‬نگاهی دوبــاره به‬ ‫مفاهیــم عدالــت‪ ،‬بازتوزیــع و بازشناســی دارد‪ .‬او در پیشــگفتار‬ ‫کتــاب «کامیابی هــای فمینیســم‪ :‬از ســرمایه داری دولت مــدار‬ ‫تــا بحــران نولیبــرال «‪ ،‬نمایــش فمینیســم مــوج دوم را در قالــب‬ ‫ســه پــرده عرضــه می کنــد‪« :‬جنبــش ازادســازی زنــان بــه‬ ‫مثابــه نیرویــی طغیان گــر حیــات خــود را اغــاز کــرد؛ نیرویــی‬ ‫ت‪ -‬مــدار را در‬ ‫کــه ســلطه ی مــردان در جوامــع ســرمایه داری دول ‬ ‫دوران پــس از جنــگ بــه چالــش می کشــید‪ .‬در پــرد ه نخســت‪،‬‬ ‫فمینیســت ها بــه دیگــر جریان هــای رادیکالیســم پیوســتند‬ ‫تــا تخیلــی سوســیا ل‪ -‬دموکراتیک را براندازنــد کــه سیاســت را‬ ‫تکنیــکال کــرده و بــر بی عدالتــی جنســیتی پــرد ه انکار کشــیده‬ ‫بــود‪ .‬در پــرد ه دوم‪ ،‬محرک هــای دگرگونی خواهانـ ه ایــن بخــش‬ ‫از نمایــش به ســوی تخیــل سیاســی تــازه ای هدایــت شــدند‬ ‫کــه عنصــر «تفــاوت» را [برجســته ســاخته و] مــورد تاکیــد‬ ‫قــرار م ـی داد‪ .‬بــا چرخــش از «بازتوزیــع» بــه «بازشناســی»‪ ،‬و‬ ‫دقیقـاً هم زمــان بــا دوره ای کــه نولیبرالیســمی در حــال ظهــور‬ ‫در برابــر ایــد ه «برابــری اجتماعــی» اعــان جنــگ می کــرد‪ ،‬ان‬ ‫ایــن ادعــا را کــه اغلــب بــه مارکــس نســبت‬ ‫می دهنــد رد می کنــم؛ اینکــه ارزش‪ ،‬صرفــ ًا‬ ‫محصــول کار مزدی ســت‪ .‬دروندادهــای بی مــزد‬ ‫دیگــر بــه وفــور وارد ایــن فراینــد می شــود؛‬ ‫از جملــه کار بازتولیــد اجتماعــی زنــان‪ ،‬کــه بــدون‬ ‫انهــا کار مــزدی امکان ناپذیــر خواهــد بــود‬ ‫جنبــش توجــه خــود را بــه سیاســت فرهنگــی معطــوف کــرد‪.‬‬ ‫در پــرد ه ســوم کــه هنــوز در حــال انکشــاف و پدیداری ســت‪،‬‬ ‫می توانیــم فمینیســمی نوتــوان و بازنیرویافتــه را ببینیــم کــه‬ ‫بــه دیگــر نیروهــای رهایی بخــش می پیونــدد تــا بازارهــای‬ ‫از بنــد رهــا شــده را تحــت کنتــرل دموکراتیــک دراورد‪ .‬در‬ ‫ایــن فقــره‪ ،‬جنبــش روح طغیان گــر خویــش را بازمی یابــد‪،‬‬ ‫در حالی کــه توامــان بینش هــای هویت بخــش خویــش را‬ ‫نیــز تعمیــق می کنــد‪ :‬نقــد ســاختاری ان بــر مذکرمحــوری و‬ ‫مرد مــداری ســرمایه داری؛ تحلیــل سیســتماتیک ان از ســلطه ‬ ‫مردانــه‪ ،‬و بازاندیشــی ها و تجدیدنظر هــای جنســیت محور ان‬ ‫در دموکراســی و عدالــت»‪ .‬بر این اســاس ریچــارد برنشــتاین‬ ‫در مقالــه ای کــه به منظــور بزرگداشــت نانســی فریــزر در‬ ‫کتابــی در ســال ‪ 2013‬منتشــر شــد و حمیــد قیصــری ان‬ ‫را به فارســی ترجمــه کــرده اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬بــا ایــن‬ ‫اوصــاف‪ ،‬فریــزر ســه بعــد کاهش ناپذیــر عدالــت را از یکدیگــر‬ ‫متمایــز می کنــد‪ :‬بازتوزیــع‪ ،‬بازشناســی و امــر سیاســی‪ .‬او‬ ‫هم چنیــن دو ســطح بی عدالتــی سیاســی را نیــز تشــخیص‬ ‫می دهــد‪ :‬ضعــف نمایندگــی (کژبازنمایــی) سیاســی عــادی‬ ‫و ضعــف چارچوب بنــدی‪ .‬بــا این حــال‪ ،‬هم چنــان ســطح‬ ‫ســومی نیــز وجــود دارد کــه در ان سیاســت بایــد درصــدد‬ ‫دموکراتیــزه کــردن خــود فرایندهــای چهارچوب گــذاری براید‪.‬‬ ‫در این جاســت کــه بــا تفکیک هــا و تمایزهــای بیشــتری‬ ‫مواجــه می شــویم»‪ .‬ایــن مدافــع سرشــناس حقــوق زنــان‪ ،‬در‬ ‫مقالـه ای کــه در مجلــه گاردیــن منتشــر شــد‪ ،‬هشــدار داد کــه‬ ‫فمینیســم کــه در اصــل فکــر و جریانــی رهایی بخــش بــوده‪،‬‬ ‫در خدمــت ســرمایه داری نئولیبــرال جهانی شــده قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬نانســی فریــزر می گویــد‪« :‬به عنــوان فمینیســت‪٬‬‬ ‫همیشــه می پنداشــتم بــا جنگیــدن بــرای رهایــی زنــان‪،‬‬ ‫دنیــای بهتــری می ســازم؛ دنیایــی تســاوی گراتر‪ ٬‬منصف تــر‪٬‬‬ ‫ازادتــر‪ .‬به تازگــی از ایــن بابــت نگــران شــده ام کــه ایده هــای‬ ‫پیشــگام فمینیســت ها چــرا در خدمــت اهدافــی کامــ ً‬ ‫ا‬ ‫متفــاوت قــرار گرفته انــد‪ .‬به ویــژه از ایــن بابــت نگرانــم کــه‬ ‫نقــد مــا بــر سکسیســم حــاال توجیه گــر و مدافــع شــکل های‬ ‫تــاز ه نابرابــری و اســتثمار شــده اســت‪ .‬بــا ایــن تحــول دردناک‪٬‬‬ ‫می ترســم جنبــش ازادی زنــان بــا اقدامــات نئولیبرالی همســو‬ ‫شــده و گرفتــار ســاختن جامعـ ه بــازار ازاد شــده باشــد‪ .‬گویــا‬ ‫ایــن تحــول توضیح گــر ایــن اســت کــه ایده هــای فمینیســتی‬ ‫کــه زمانــی بخشــی از یــک جهان بینــی رادیــکال بودنــد‪٬‬‬ ‫چگونــه امــروزه در قالــب مفاهیــم فردگرایانــه بیــان می شــوند‪.‬‬ ‫فمینیســت ها کــه در گذشــته منتقــد جامعــ ه شــغل محور‬ ‫بودنــد‪ ٬‬حــاال بــه زنــان توصیــه می کننــد کــه «کوتــاه بیایند»‪.‬‬ ‫جنبشــی کــه اولویــت را بــه همبســتگی اجتماعــی م ـی داد‪٬‬‬ ‫حــاال زنــان کارافریــن را ســتایش می کنــد‪ .‬چشــم اندازی‬ ‫کــه «مراقبــت» و اســتقالل را ارزش می دانســت‪ ٬‬حــاال مدافــع‬ ‫ترقــی و شایسته ســاالری فردگرایانــه شــده اســت‪ .‬بــا این تغییر‬ ‫تدریجــی قالــب فمینیســم ماهیتــی ســرمایه دارانه بــه خــود‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬ســرمایه داری دولتــی در دور ه پســاجنگ جایــش‬ ‫را بــه شــکل جدیــدی از ســرمایه داری داده اســت‪ :‬ســرمایه داری‬ ‫«اشــفته»‪ ٬‬جهانی شــونده‪ ٬‬نئولیبــرال‪ .‬مــوج دوم فمینیســم‪٬‬‬ ‫در انتقــاد بــه ســرمایه داری نــوع اول پدیــدار شــد‪ ،‬امــا تبدیــل‬ ‫بــه کلفتــی بــرای نــوع دوم شــد»‪ .‬فریــزر در راســتای تــاش‬ ‫در جهــت پرهیــز از فروکاســتن مفاهیمــی همچــون عدالــت و‬ ‫مشــارکت دموکراتیــک اســتدالل می کنــد کــه نظریه پــردازان‬ ‫اجتماعــی بایــد ســنتزی از عناصــری از نظریــه انتقــادی و‬ ‫پساســاختارگرایی بــه دســت اورنــد‪ .‬از منظــر وی ان هــا به این‬ ‫ترتیــب می تواننــد بــر انتی تــز کاذب بیــن ایــن دو فایــق امــده‬ ‫تــا ادراک کامل تــری از دغدغه هــای سیاســی و اجتماعــی‬ ‫مــورد نظــر دو رویکــرد پیــدا کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬فریــزر‬ ‫مدافــع یــک ترکیــب مبهــم از ایــن دو رویکــرد نیســت‪ ،‬بلکه او‬ ‫رویکــردی کاربــردی را مــد نظــر دارد کــه در ان هــر دو مکتــب‬ ‫فکــری بــه دقــت مطالعــه شــده کــه عناصــر مفیــد ان هــا را‬ ‫از عناصــر نامفیــد‪ ،‬یــا عناصــر مخرب شــان را از تحلیل هــای‬ ‫ِ‬ ‫دموکراتیــک نهادهــا و جنبش هــای اجتماعــی جــدا کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن فریــزر در ســنت ارزش هــای چپ‪-‬دموکــرات قــرار‬ ‫می گیــرد و در همان حــال نگــرش نظریه هــای فمینســیتی‪،‬‬ ‫تئــوری انتقــادی و پساســاختارگرایی را نیــز بــا ایــن ســنت‬ ‫منطبــق می کنــد‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 353

هفته نامه سرافرازان 353

شماره : 353
تاریخ : 1400/03/17
هفته نامه سرافرازان 352

هفته نامه سرافرازان 352

شماره : 352
تاریخ : 1400/03/10
هفته نامه سرافرازان 351

هفته نامه سرافرازان 351

شماره : 351
تاریخ : 1400/03/03
هفته نامه سرافرازان 350

هفته نامه سرافرازان 350

شماره : 350
تاریخ : 1400/02/27
هفته نامه سرافرازان 349

هفته نامه سرافرازان 349

شماره : 349
تاریخ : 1400/02/20
هفته نامه سرافرازان 348

هفته نامه سرافرازان 348

شماره : 348
تاریخ : 1400/02/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!