هفته نامه سرافرازان شماره 319 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 319

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 319

هفته نامه سرافرازان شماره 319

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 18 ،1399‬محرم ‪ 7 ،1442‬سپتامبر ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،319‬تومان‬ ‫‪8‬‬ ‫نگاهی به‬ ‫کارنامه بازیگری امین حیایی‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان مطرح کرد؛‬ ‫‪ 12‬تولید ‪ ۸۰‬درصد مواد اولیه از داخل کشور‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫لیندا ناکلین‬ ‫پاسخی به سوال رایج پدر و مادرها؛‬ ‫‪10‬‬ ‫با اشتباهات مکرر فرزندم چه کنم؟‬ ‫نگاه اصالح گرایانه به محتوای قرنطینه‬ ‫‪6‬‬ ‫قرنطینه اری یا نه؟!‬ ‫خودکشی؛ کوچه بن بست زندگی‬ صفحه 1 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫خودکشی؛ کوچه بن بست زندگی‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫‪ 10‬ســپتامبر هرســال مصــادف اســت بــا «روز جهانــی پیشــگیری از خودکشــی» (‪ )WSPD‬تــا به واســطه ان‪ ،‬اگاهــی مــردم سراســر جهــان درمورد ایــن پدیده‬ ‫ ازای هــر مــرگ ناشـی ازان‪ 20 ،‬نفــر یــا بیشــتر‬ ‫دل خــراش افزایــش یابــد‪ .‬گفتــه شــده اســت کــه روزانــه حــدود ‪3000‬نفــر در جهــان خودکشــی می کننــد و بـه ِ‬ ‫ن خودکشــی منجربه فــوت در چهارگوشــه جهــان ثبــت می شــود‪ .‬مســئله اینجاســت‬ ‫اقــدام بــه ای ـن کار کرده انــد‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬ســاالنه تقریب ـ ًا یک میلیــو ‬ ‫قابل پیشــگیری را دارد (فقــر‪ ،‬اختــال روانــی‪ ،‬زمینــه فرهنگــی و ‪ ،)...‬می تــوان بــا اقداماتــی‬ ‫کــه این شــیوه فــوت را کــه باالتریــن نــرخ مرگ ومیــر بــا علــل ِ‬ ‫کاهــش داد‪ .‬یکــی از روش هــا بــرای موفقیــت دراین امــر نیــز افزایــش دانــش عمومــی نســبت بــه چگونگــی رخــداد ان و بهبــود شرایطی ســت کــه منجــر بــه‬ ‫حرکــت فــرد به سـ ِ‬ ‫ـازی خویــش می شــود‪« .‬روز جهانــی پیشــگیری از خودکشــی» نیــز بااین هــدف از ســال ‪ 2003‬ایجــاد شــد و اکنــون بیــش از‬ ‫ـمت نابودسـ ِ‬ ‫‪ 70‬کشــور‪ ،‬ایــن مناســبت را به رســمیت می شناســند؛ البتــه همــه ان هــا پروتــکل یــا برنامـه ای مــدون بــرای جلوگیــری از ایــن واقعــه ندارنــد و بیشترشــان‬ ‫ـخ ‪ 9‬ســپتامبر ‪ 2019‬اورده کــه تنهــا ‪38‬‬ ‫تنهــا بــه چنــد همایــش منحصــر بــه ایـن روز مبــادرت می ورزنــد‪« .‬ســازمان جهانــی بهداشــت» در گزارشــی به تاریـ ِ‬ ‫ـی متاثــر از ویژگی هــای خــاص اقلیــم‬ ‫کشــور‪ ،‬اســتراتژی مشــخصی بــرای مقابلــه بــا شــیوع خودکشــی در جامعــه خــود اتخــاذ کرده انــد و اموزش هــای ملـ ِ‬ ‫و مرتبــط بــا فرهنــگ‪ ،‬همچنــان در بســیاری از کشــورها جایگاهــی ندارنــد‪ .‬گــزارش ‪ Our World in Data‬نشــان داد کــه در ســال ‪ 2017‬حــدود ‪1.4‬درصــد از‬ ‫مرگ هــای جهــان دراثــر خودکشــی بــود و یکســری از کشــورها حتــی ســهمی پنج درصــدی از ایــن تــراژدی را در امــار جهانــی داشــتند‪.‬‬ ‫گــزارش «بنیــاد امریکایــی پیشــگیری از خودکشــی» (‪ )AFSP‬حاکی ازان اســت که‬ ‫«افســردگی»‪ ،‬علــت حــدود نیمــی از خودکشی هاســت و ســایر علــل روانــی کــه‬ ‫می توانــد زمینــه اقــدام بــه خودکشــی را در افــراد فراهــم کننــد‪ ،‬عبارت انــد از اختــاالت‬ ‫دوقطبــی‪ ،‬شــخصیت مــرزی‪ ،‬غذایــی و روان گســیختگی‪ .‬از دیگــر دالیلــی کــه می تــوان‬ ‫زمینه ســاز خودکشــی خوانــد‪ ،‬اســترس های اســیب زا هســتند؛ درواقــع‪ ،‬فردی کــه‬ ‫تجربه هایــی نظیــر ازار جنســی طــی دوران کودکــی‪ ،‬تجــاوز جنســی‪ ،‬ازار جســمی یــا‬ ‫ضربــه جنگــی را از ســر گذرانــده‪ ،‬حتــی ســال ها پــس از ترومــا نیــز می توانــد مســتعد‬ ‫خودکشــی باشــد‪ .‬احســاس مــداوم نگرانــی درمــور ِد ازدســت دادن نیــز از دالیــل‬ ‫قابل توجــه در وقــوع خودکشی ســت کــه تنهــا منحصــر بــه روابــط عاطفــی نبــوده و‬ ‫ِ‬ ‫می توانــد تــرس ازدس ـت دادن جایــگاه‪ ،‬ابــرو‪ ،‬موقعیــت احتمالــی‪ ،‬شــغل و ‪ ...‬را شــامل‬ ‫ـمانی مزمــن نیــز می توانــد علــت‬ ‫شــود‪ .‬در بعضی ازمــوارد‪ ،‬ابتــای فــرد بــه درد هــای جسـ ِ‬ ‫خودکشــی شــوند؛ به ویــژه اگــر نتیجــه بیماری هــای درمان ناپذیــر باشــند‪ .‬در بســیاری‬ ‫از مطالعــات مرتبــط نیــز محــرز شــده اســت کــه ناامیــدی؛ چــه در کوتاه مــدت و چــه‬ ‫درازمــدت می توانــد بــر تصمیم گیــری افــراد در خودکشــی موثــر باشــد؛ به این معناکــه‬ ‫وقتــی شــخصی بــا موانعــی روبـه رو شــود کــه راه خالصــی از ان هــا نــدارد یــا هیچ گونــه‬ ‫بهبــودی در وضعیــت نامطلــوب خــود مشــاهده نکنــد‪ ،‬دســت بــه خودکشــی می زنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه یــک ناظــر بیرونــی بر این شــرایط‪ ،‬ممکــن اســت ماجــرا را تااین انــدازه وخیــم‬ ‫نبینــد؛ امــا افــرا ِد دچــار یــاس‪ ،‬معموالً در مســیر افســردگی قــرار گرفتــه و این احســاس‬ ‫کــه گاه بــا بدبینــی مفــرط نیــز تــوام می شــود‪ ،‬ان هــا را به ســویِ خودکشــی ســوق‬ ‫ـدن اینــده ای‬ ‫می دهــد‪ .‬شــاید بــد نباشــد تاثیــر این موضــوع؛ یعنــی رنــج ناشــی از ندیـ ِ‬ ‫روشــن را بــر بــروز خودکشــی بیشــتر واکاوری کنیــم؛ احساســی کــه ایــن روزهــا در‬ ‫جامعــه خودمــان به شــکلی پررنــگ نمــود دارد‪ .‬عالقه منــدان بــه موزیــک جهــان‪ ،‬خــوب‬ ‫به خاطــر دارنــد کــه بنــد پــراوازه «بیتلــز» وقتــی در ســال ‪ 1969‬البــوم معروفشــان؛‬ ‫یعنــی ‪ Abbey Road‬را بــه بــازار فرســتادند‪ ،‬چگونــه بــا قطعــه ‪Here Comes The Sun‬‬ ‫توانســتند جوش وخروشــی در دل هوادارانشــان بپــا کننــد‪ .‬برپایــه انچــه در پایــگاه‬ ‫اینترنتــی ‪ Song Fact‬امــده اســت‪ ،‬جــرج هریســون؛ از اعضــای اصلــی ایــن بنــد‪ ،‬در کتاب‬ ‫زندگی نامــه خــود نوشــته اســت‪« :‬روزهــای شــلوغی بــود؛ کاروبارمــان حســابی گرفتــه‬ ‫بــود و مــدام اینجاوانجــا بــرای امضــای قراردادهــای گوناگــون جلســه می گذاشــتیم‪.‬‬ ‫احســاس می کــردم اگرچــه موفقیت هــای مالــی خوبــی کســب کرده ایــم و افــق تــازه ای‬ ‫در مســیرمان خودنمایــی می کنــد؛ امــا دیگــر ان ارامــش گذشــته را نداریــم یا دسـت کم‬ ‫مــن ان احســاس ســابق را نداشــتم‪ .‬یـک روز خســته تر از همیشــه‪ ،‬بــرای فــرار از یــک‬ ‫جلســه کاری‪ ،‬بــه خانــه دوســت نزدیکــم اریــک کالپتــون رفتــم و در حیــاط منــزل او‬ ‫ـدن ان حــال‬ ‫ـرک شــد‪ .‬مــن بــا امیــد بــه امـ ِ‬ ‫شــعری نوشــتم کــه نتیجـه اش همیــن تِـ َ‬ ‫خــوبِ ازدس ـت رفته‪ ،‬ایــن ترانــه را خلــق کــردم»‪ .‬در بخشــی از ایــن ترانــه می شــنویم‪:‬‬ ‫ـتان ســرد و طوالنــی ادامــه دارد؛ امــا بازهــم خورشــید خواهــد امــد!»‬ ‫«گرچــه ایــن زمسـ ِ‬ ‫متــن پــر از خوش بینــی این قطعــه موســیقی اگرچــه فضایــی شــخصی همچــون رویــای‬ ‫بازگشــت ارامشــی گم شــده را بازگــو می کــرد؛ امــا در جغرافیــای شــنوندگانش‪ ،‬تاثیــری‬ ‫عمومــی در شکل وشــمایل انتظــاری شــیرین بــرای معجــزه داشــت و ایــن‪ ،‬همــان قدرت‬ ‫پنهــان «امیدواری» ســت کــه پنجــم اوریــل هرســال در تقویــم مناســبت های ویــژه‬ ‫به نامــش ثبــت شــده اســت؛ «روز جهانــی امیــدواری!» کلمــه ‪ Hope‬کــه اتفاقـاً در زبــان‬ ‫فارســی نیــز مترادفــش‪ ،‬واژه ای چهارحرفی ســت‪« :‬امیــد»‪ ،‬معنایــی بیــش از یــک‬ ‫برگــردان اشــنا در فرهنــگ لغــات دارد و از ان واژه هایی ســت کــه بــار مفاهیمــی‬ ‫ِ‬ ‫درونی تــر و گســترده تر را در ســاختار ســاده خــود بــه دوش می کشــد‪ .‬در کتــاب‬ ‫ـمانی قــران در ســوره «الشــرح»‪ ،‬وعــده الهی ســت کــه «(اری) مســلماً بــا (هــر)‬ ‫اسـ ِ‬ ‫ســختی‪ ،‬اسانی ســت» و نظامــی گنجـه ای در منظومــه «لیلــی و مجنون» می گویــد‪« :‬در‬ ‫نومیــدی‪ ،‬بســی امیــد اســت» یــا البــرت اینشــتاین توصیــه می کنــد‪« :‬از گذشــته درس‬ ‫بگیــر‪ ،‬در امــروز زندگــی کــن و بــه فــردا امیــدوار بــاش!» بااین حــال‪ ،‬همیشــه بــار‬ ‫ســختی ها و مصائــب در لحظاتــی از زندگــی‪« ،‬ناامیــدی» را بــه نــوع بشــر القــاء می کنــد‬ ‫و او را از بــودن بــر مــدار خوش بینــی و مثبت اندیشــی‪ ،‬خــارج می کنــد؛ اینجاســت کــه‬ ‫داده هــای مبتنی بــر عوامــل امیدبخــش یــا ناامیدکننــده حضورشــان را اعــام می کننــد و‬ ‫ارقــام‪ ،‬از جهانــی طبقه بندی شــده برپایــه میــزان «امیــد» پــرده برمی دارنــد ؛ امارهایــی‬ ‫کــه گاه متءثــر از شــرایط روز و تغییراتــی کــه در جوامــع رخ می دهــد‪ ،‬هرســال شــکلی‬ ‫ـنجی ‪ Gallup‬کــه از بررســی داده هــای مربوط‬ ‫متفــاوت پیــدا می کنــد؛ مثـ ًا نتایــج نظرسـ ِ‬ ‫بــه ‪ 50‬کشــور منتخــب در همــه قاره هــا حاصــل شــده‪ ،‬نشــان می دهــد کــه در ســال‬ ‫‪ 2019‬مــردم کشــور «کلمبیــا» بــا کســب شــاخص ‪88‬درصــدی‪ ،‬امیدوار تریــن مــردم‬ ‫جهــان هســتند و بعد از ان هــا مــردم اندونــزی‪ ،‬اکــوادور‪ ،‬قزاقســتان و فیلیپیــن قــرار دارند‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش باعنــوان ‪ Global Happiness and Hope Index‬اشــاره دارد کــه حــدود‬ ‫‪60‬درصــد از مــردم دنیــا خــود را خوشــبخت می داننــد و تنهــا ‪11‬درصــد احســاس‬ ‫بدبختــی دارنــد؛ ‪28‬درصــد از پاســخ دهندگان نیــز گفته انــد هیچ یــک از ایــن دو‬ ‫احســاس را ندارنــد و وضعیــت متوســطی دارنــد‪ .‬دراین گــزارش عنــوان شــده کــه مــردم‬ ‫«افغانســتان» را می تــوان ناامیدتریــن مــردم جهــان نامیــد‪ .‬اگــر گزارش هــای پیشــین را‬ ‫دراین زمینــه مــرور کنیــم‪ ،‬بــه اســامی مختلفــی می رســیم کــه باعــث می شــود اهمیــت‬ ‫نــگاه اینده نگرانــه را در برنامه ریزی هــا بــرای پایــداریِ نتایــج‪ ،‬بهتــر درک کنیــم؛ مث ـ ًا‬ ‫ان گونــه کــه در بررســی منتشــره در پایــگاه ‪ Dailypositive‬امــده‪« ،‬ســوئیس» بــا کســب‬ ‫امتیــاز ‪ 486‬از مجمــوع عوامــل موثــر بــر این تحقیق‪ ،‬صدرنشــین کشــورهای بــا باالترین‬ ‫ســطح امیــد و مثبت اندیشــی در ســال ‪ 2016‬بــود و بعــدازان‪ ،‬به ترتیــب چیــن‪ ،‬ســوئد‪،‬‬ ‫اســترالیا‪ ،‬کانــادا‪ ،‬نیوزیلنــد‪ ،‬ســنگاپور‪ ،‬المــان‪ ،‬امریــکا و ایتالیــا قــرار گرفته بودنــد‪ .‬برپایه‬ ‫گــزارش ایــن ســازمان غیرانتفاعــی‪ ،‬ســوئیس بــرای دومین ســال پیاپــی در مقــام اول‬ ‫جــای گرفتــه بــود‪ .‬جــدای از ایــن جابه جایی هــای قابل تامــل در رتبه بنــدیِ کشــورها‬ ‫صدرنشــین این گونــه امارهــا؛ پرسشــی کــه می تــوان مطــرح کــرد‬ ‫اســامی‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫این اسـت که اصـ ًا چــرا مثـ ًا در همان ســال‪ ،‬ســوئیس توانســته بــود دوبــار پشتِ ســرهم‬ ‫ـی‬ ‫ـی خــود را حفــظ کنــد؟ در بخشــی از گــزارش همــا ن مجموعــه تحقیقاتـ ِ‬ ‫جایــگاه اولـ ِ‬ ‫اســترالیایی می خوانیــم‪« :‬برخــی دســتاوردهای راضی کننــده ســوئیس در ســال ‪2016‬‬ ‫ماننــد افتتــاح طوالنی تریــن و عمقی تریــن تونــل در کوه هــای الــپ‪ ،‬شکســتن رکــورد‬ ‫جهانــی در ســرعت بــا تولیــد خــودروی الکتریکــی ملــی‪ ،‬ســفر بــه مــدار خورشــید‪،‬‬ ‫قهرمانــی استانیســاس واورینــکا؛ تنیســور ‪32‬ســاله این کشــور در مســابقات گرنداســلم‬ ‫اوپــن امریــکا و البتــه تثبیــت رفــاه عمومی‪ ،‬توســعه پایــدار و طرح هــای نواورانــه داخلی؛‬ ‫در تشــدید احســاس امیــد در مــردم انجــا نقشــی تعیین کننــده داشــتند»؛ پــس تنهــا‬ ‫توســعه اقتصــادی نیســت کــه در ایجــاد فضــای امیــد در جامعــه نقــش موثــری ایفــا‬ ‫می کنــد‪ .‬دراین زمینــه دکتــر ســلین کســبر؛ محقــق علــوم اجتماعــی در ‪London‬‬ ‫‪ Business School‬مقالــه ای را به تاریــخ ‪ 25‬اوریــل ‪ 2016‬در مجموعــه علمــی دانشــگاه‬ ‫هــاروارد موســوم بــه ‪ HBR‬به چــاپ رســانده کــه در بخشـی ازان می خوانیــم‪« :‬ثروتمنــدان‬ ‫نســبت بــه فقــرا بایــد شــادتر باشــند؛ نیــز کشــورهای پردرامــد نســبت بــه کشــورهای‬ ‫کم درامــد بایــد ســطح رضایــت عمومــی باالتــری داشــته باشــند؛ امــا ‪ ...‬این مســئله‬ ‫همیشــه و درهمه حــال و همه جــا صــدق نمی کنــد‪ .‬اقتصاددانــی به نــام ریچــارد‬ ‫اســترلین بــا بررســی امــاری شــاخص های توســعه بیــن ســال های ‪ 1946‬تــا ‪1970‬‬ ‫امریــکا به این نتیجــه رســید کــه رشــد مالــی و ثبــات شــرایط اقتصــادی‪ ،‬به تنهایــی‬ ‫نمی توانــد روح امیــد را بــه جامعــه بدمــد و از ان زمــان‪ ،‬نظریــه او با عنــوان ‪Easterlin‬‬ صفحه 2 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪ Paradox‬در اندازه گیــری ســطح رضایــت عمومــی و امیــد در جوامــع موردمطالعــه‪ ،‬لحــاظ‬ ‫می شــود»‪ .‬دکتــر نیــل بورتــون؛ سایکوتراپیســت و اســتاد فلســفه دانشــگاه اکســفورد که‬ ‫کتــاب پرفــروش ‪ Growing from Depression‬را نوشــته اســت‪ ،‬در مقالــه ای منتشــره‬ ‫به تاریــخ ‪ 4‬فوریــه ‪ 2017‬در نشــریه ‪ Psychology Today‬اورده اســت‪« :‬وقتــی از کســی‬ ‫بپرســیم‪ ،‬متضــاد کلمــه امیــد چیســت؟ به ســرعت پاســخ می دهــد کــه یــاس! امــا مــن‬ ‫بـ ه شــما می گویــم کــه در نقطــه مقابــل امیــد‪ ،‬تــرس قــرار دارد‪ .‬امیــد یعنــی درانتظــار‬ ‫رویــدادی دل نشــین و خــوب در اینــده ای دور یــا نزدیــک و انچــه مانــع امیــدواری‬ ‫ـرس از وقــوع ایــن رویــداد یــا رخ دادن ان واقعــه به شــکلی نامطلــوب اســت‪.‬‬ ‫می شــود‪ ،‬تـ ِ‬ ‫ناامیــدی‪ ،‬احســاس بعــد از رشـ ِد تــرس در ماســت کــه درکنارهــم‪ ،‬مرزهای افســردگی و‬ ‫پوچــی را بــه مــا نزدیک تــر می کننــد»‪ .‬همچنیــن بایــد دانســت کــه درزمینــه عوامــل‬ ‫بیرونــی‪ ،‬ســطح امیــد در افــراد‪ ،‬بســیار متاثــر از مواردی ســت کــه رســانه ها بــه ان هــا‬ ‫می پردازنــد؛ مثــ ًا مقالــه منتشــره به تاریــخ ‪ 28‬جــوالی ســال گذشــته در ‪Upworthy‬‬ ‫عنــوان می کنــد کــه بعــد از وقایــع تروریســتی ســال ‪ ،2015‬یک گــروه تحقیقاتــی از‬ ‫مجموعــه ‪ The British Psychological Society‬بــه مطالعــات گســترده ای دســت زدنــد و‬ ‫به این نتیجــه رســیدند کــه افــراد در مواجهــه بــا اتفاقــات ناگــوار و رویدادهای ناخوشــایند‬ ‫منتشــره از رســانه ها کــه معمــوالً ضربتــی و گروهــی انجــام می شــود‪ ،‬دچــار اضطرابــی‬ ‫دامنــه دار می شــوند کــه در روان شناســی بــ ه ان‪ ،‬عارضــه ‪ PTSD‬می گوینــد و‬ ‫دنباله دارشــدن این مــوارد‪ ،‬عاملــی می شــود تــا احســاس امنیــت در ان هــا به شــدت‬ ‫کاهــش یافتــه و اســترس پــس از سانحه شــان‪ ،‬بــه ناامیــدی و یــاس تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫دراین گــزارش می خوانیــم‪« :‬طــی دوســال اخیر بــا رواج گســترده اســتفاده از شــبکه های‬ ‫مجــازی متعــدد؛ هم زمــان بــا افزایــش حمــات تروریســتی‪ ،‬جنــگ‪ ،‬فجایــع طبیعــی و‬ ‫انســانی‪ ،‬جزئیــات رویدادهــای تلــخ بارهــا (و بعضـاً بــا اغــراق و حتی ضمیمه هــای جعلی‬ ‫و دروغیــن) درمعرض دیــد عمــوم قــرار گرفتــه و این مســئله بــه رشــد ناامنــی ذهنــی و‬ ‫روانــی مــردم کشــورهای جهــان دامــن زده اســت‪ .‬حــاال همــه از خــود می پرســند ایــا‬ ‫واقعـاً امیــدی بــه اینــده هســت؟!» پاســخ بــه ایــن پرســش نــه بــر روال گفتارهــای واهی‬ ‫دل خوش کننــده و عامیانــه‪ ،‬پســت های اینترنتــی‪ ،‬کتاب هــا‪ ،‬مقــاالت و همایش هــای‬ ‫کاسـب کارانه خوش اندیشــی متــداول این روزهــا؛ بلکــه برپایــه مســتندات علمــی‪« ،‬بلــه»‬ ‫اســت‪ .‬شــاید برایتــان جالــب باشــد در حالی کــه بســیاری افــراد تنهــا بــا ذکــ ِر‬ ‫مصیبت کــردن در رســانه ها و جامعــه‪ ،‬اینــده ای تیره وتــار را پیــش چشــمانمان ترســیم‬ ‫می کننــد‪ ،‬عــده ای درراســتای چگونگــی رشــد مفاهیمــی نظیــر «عشــق»‪« ،‬امیــد» و‬ ‫«خوش بینــی» مبالغــی هنگفــت هزینــه می کننــد تــا بــه دســتاوردهای عملــی برســند‪.‬‬ ‫مجموعــه تحقیقاتــی ‪ Hopeoptimism‬کــه عنوانــش را بــا ترکیــب دو واژه ‪( Hope‬امیــد) و‬ ‫‪( Optimism‬مثبت اندیشــی) به دســت اورده اســت‪ ،‬درزمینــه کاوش هــای مرتبــط بــا ایــن‬ ‫دو مقولــه ســاالنه بیــش از ‪1.4‬میلیــون دالر هزینــه می کنــد تــا عوامــل موثر در رشــد این‬ ‫مفاهیــم به شــکلی پایــدار در جوامــع را شناســایی و بــرای ان هــا برنامه ریــزی کنــد‪.‬‬ ‫گــزارش ‪ 27‬دســامبر ســال ‪ 2016‬ســازمان ‪ World Vision‬کــه دررابطه بــا توســعه منابــع‬ ‫انســانی در جهــان فعالیــت می کنــد‪ ،‬حاکی از ان اســت که رســانه ها اخبــار خــوب را‬ ‫منتشــر نمی کننــد تــا ببینیــم کــه دنیــا ان قدرهــا کــه فکــر می کنیــم‪ ،‬جــای بــدی‬ ‫نیســت‪ .‬در بخشــی از ایــن گــزارش می خوانیــم‪« :‬طــی ‪20‬سال گذشــته‪ ،‬تعــداد کودکانی‬ ‫کــه براثــر مواردی کــه نبایــد به خاطرشــان جــان دهنــد؛ امــا می دهنــد ماننــد فقــر‪،‬‬ ‫بیمــاری و گرســنگی‪ ،‬از بیــش از ‪30‬هزارنفــر در روز‪ ،‬بــه حــدود ‪16‬هزارنفر در روز رســیده‬ ‫اســت؛ امــا در گزارش هــا بــه ایــن کاهش هــا توجهــی نمی شــود و تنهــا بــر اعــداد و‬ ‫ارقــام حــال حاضــر‪ ،‬بــدون نــگاه بــه گذشــته های امــاری‪ ،‬تمرکــز می کننــد تــا مخاطــب‬ ‫بی توجــه بــه کاهــش میــزان مــرگ‪ ،‬تنهــا بــر خــود وجــو ِد مــرگ تمرکــز کنــد و ایــن‬ ‫یعنــی حرکــت در مســیر پوچــی!» اگــر این روزهــا گشــتی در هــر شــبکه اجتماعــی در‬ ‫فضــای مجــازی بزنیــد‪ ،‬القــای حــس ســیاه و تلــخ یــاس را به خوبــی در پســت های‬ ‫در بســیاری از مطالعــات مرتبــط محــرز شــده اســت‬ ‫کــه ناامیــدی؛ چــه در کوتاه مــدت و چــه درازمــدت‬ ‫می توانــد بــر تصمیم گیــری افــراد در خودکشــی‬ ‫موثــر باشــد؛ به این معناکــه وقتــی شــخصی بــا‬ ‫موانعــی روبــه رو شــود کــه راه خالصــی از ان هــا‬ ‫نــدارد یــا هیچ گونــه بهبــودی در وضعیــت نامطلــوب‬ ‫خــود مشــاهده نکنــد‪ ،‬دســت بــه خودکشــی می زنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه یــک ناظــر بیرونــی بر این شــرایط‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت ماجــرا را تااین انــدازه وخیــم نبینــد؛ امــا‬ ‫افــرا ِد دچــار یــاس‪ ،‬معمــوالً در مســیر افســردگی قــرار‬ ‫گرفتــه و ایــن احســاس کــه گاه بــا بدبینــی مفــرط‬ ‫ ســوی خودکشــی‬ ‫نیــز تــوام می شــود‪ ،‬ان هــا را به‬ ‫ِ‬ ‫ســوق می دهــد‬ ‫مختلــف خواهیــد دیــد؛ مســئله ای کــه بــا شــیوع گســترده ویــروس کرونــا در جهــان‬ ‫پررنگ تــر از قبــل‪ ،‬خودنمایــی می کنــد‪ .‬اخبــار و نقل قول هایــی بــا مضامیــن‬ ‫تکان دهنــده دربــاره ســقوط بازارهــای ســهام و ســرمایه‪ ،‬افزایــش روزب ـه روز قیمت هــا‪،‬‬ ‫کمبودهــا‪ ،‬باالرفتــن نــرخ بیــکاری و ‪...‬؛ مــا را احاطــه کرده انــد و گاه بــا چاشــنی دروغ و‬ ‫ســیاه نمایی‪ ،‬بــه ایجــاد بــازار ســیاه و تشــدید داللی هــا کمــک می کننــد‪ .‬در مقالــه‬ ‫ تاریــخ ‪ 5‬دســامبر ‪ 2019‬در ســایت دانشــگاه پنســیلوانیا (‪)Penn Today‬‬ ‫انتشــاریافته به‬ ‫ِ‬ ‫می خوانیــم کــه اســتفاده مــداوم و طوالنی مــدت از گجت هــا و گوش ـی های هوشــمند‪،‬‬ ‫قابل توجــه بــه افزایــش رونــد انزواطلبــی در نوجوانــان امریکایــی منجــر شــده‬ ‫به شــکلی ِ‬ ‫کــه به روالــی پیوســته‪ ،‬افســردگی و خودکشــی را درپــی دارد‪ .‬دراین مقالــه‪ ،‬دانیــل رومــر؛‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیــر تحقیقــات مرکــز سیاسـت های عمومــی ‪ Annenberg‬امــده اســت‪« :‬نبایــد اشــتباه‬ ‫برداشــت کــرد کــه وقتــی می گوییــم اســتفاده از تجهیزاتــی ماننــد موبایــل و تبلــت یــا‬ ‫حضــور در اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی منجــر بــه خودکشــی می شــود‪ ،‬خــو ِد ایــن‬ ‫امکانــات مدنظــر نیســت؛ یعنــی نوجــوان بــا اســتفاده از ان ها دچار افســردگی نمی شــود‬ ‫و مطالعــات امــاری از ســال ‪ 2009‬به این ســو چنیــن چیــزی را ثابــت نمی کنــد؛ امــا در‬ ‫اینکــه این ســبک از زندگــی در افرادی کــه به راحتــی تحتِ تاثیــر محتواهــای ارائه شــده‬ ‫در ان هــا قــرار می گیرنــد‪ ،‬تاثیــر ویرانگــری می گــذارد و زمینــه را بــرای حرکــت ان هــا‬ ‫به ســمتِ خودکشــی مهیــا می ســازد‪ ،‬شــکی نیســت‪ .‬شــاید اوردن مثال هــای بتوانــد‬ ‫این مســئله را روشــن تر کنــد؛ نمایــش شــیوه زندگــی افــرادی کــه ان هــا را دورادور‬ ‫می شناســیم (یــا حتــی نمی شناســیم)‪ ،‬مــا را بی شــک بــه مســیر مقایســه گری‬ ‫می کشــاند و چنانچــه ایــن نمایش دادن هــا رنگ وبــوی غیرواقعــی به خــود بگیرنــد‪ ،‬بــر‬ ‫ســطح مقایسـه های مــا اثــر می گذارنــد و می تواننــد حســی را در مــا برانگیختــه کننــد‬ ‫کــه اگــر حس هــای منفــی ماننــد شکســت‪ ،‬ناکامــی‪ ،‬تحقیــر‪ ،‬تنهایی‪ ،‬حســادت‪ ،‬خشــم‪،‬‬ ‫خودکم بینــی و ‪ ...‬باشــند‪ ،‬نتیجــه مطلوبــی درانتظــا ِر ســامتِ روان مــا نیســت‪ .‬تفاوت هــا‬ ‫در توانمندی هــای اقتصــادی‪ ،‬اســتعدادی و مهارتــی‪ ،‬ســطح دانــش‪ ،‬میــزان شــهرت و‬ ‫بســیار مــوارد دیگــر زمینــه مناســبی بــرای افتــادن در ســیاهچال ه ناامیدی ســت و‬ ‫چه کســی می توانــد بگویــد ناامیــدی در بعضــی ادم هــا اولیــن پلــه بــرای خودکشــی‬ ‫ـخ‬ ‫نیســت؟» مرکــز انتشــار تحقیقــات و کتاب هــای پزشــکی ‪ LWW‬در مقال ـه ای به تاریـ ِ‬ ‫‪ 15‬نوامبــر ‪ 2019‬اورده اســت‪« :‬خودکشــی‪ ،‬دومیــن علــت اصلــی مرگ ومیــر در ســطح‬ ‫بین الملــل در گــروه ســنی ‪ 10‬تــا ‪24‬ســاله اســت و اگرچــه یکســری مطالعــات‪ ،‬نقــش‬ ‫ـی ایــن‬ ‫موثــر فضــای مجــازی را بــر شــیوع و افزایــش ان تائیــد کرده انــد؛ امــا چگونگـ ِ‬ ‫رابطــه همچنــان جــای بررســی دارد‪ .‬در هفــت پژوهش‪ ،‬ارتباط مســتقیمی بین اســتفاده‬ ‫از رســانه های اجتماعــی و اینترنــت بــا افزایــش نــرخ اقــدام به خودکشــی مشــاهده شــده‬ ‫اســت کــه البتــه در هریک از ان هــا متغیرهایــی وجــود داشــت کــه ایــن رابطــه را منحصر‬ ‫بــه یــک یــا چنــد عامــل می کــرد؛ مثــ ًا مزاحمت هــا‪ ،‬هتک حرمت هــا‪ ،‬توهین هــا‪،‬‬ ‫افتراهــا و مــواردی نظیــر ان هــا کــه دامنـه ای وســیع از خشــونت های انالیــن را شــکل‬ ‫می دهنــد و به تعبیــری؛ شکســتن حریــم خصوصــی افــراد محســوب می شــوند‪،‬‬ ‫می تواننــد ایــن اثــر را معنــادار کننــد؛ امــا نمی توانــد دقیق ـاً گفــت کــه خــود فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬افزاینــده پدیــده خودکشی ســت»‪ .‬مســئله اینجاســت کــه ماننــد هــر پدیــده‬ ‫شــوم دیگــری در جهــان‪ ،‬خودکشــی نیــز عللــی دارد کــه بایــد بــه ان هــا توجــه و بــرای‬ ‫رفــع ان هــا اقــدام کــرد‪ .‬شــاید تابه حــال نــام ‪ Suicide Bridge‬را نشــنیده باشــید؛ ایــن‬ ‫درواقــع‪ ،‬لقــب پــل معــروف ‪ The Golden Gate‬در سن فرانسیسکوســت کــه به ادعــای‬ ‫مقالــه ‪ Slate‬به تاریــخ ‪ 23‬ســپتامبر ‪ ،2015‬بعــد از پــل ‪ Nanjing Yangtze River‬بــر رودخانــه‬ ‫«یانگ تســه» در چیــن‪ ،‬لقــب محلــی بــا بیشــترین میــزان وقــوع خودکشــی را به خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت؛ به گونــه ای کــه تــا ســال ‪ 2012‬تعــداد ‪ 1600‬نفــر بــا ســقوط‬ ‫خودخواســته از ان‪ ،‬کشــته شــدند‪ .‬در قســمت های مختلــف ایــن پــل‪ ،‬تابلــوی‬ ‫هشــداردهنده ای بااین مضمــون نصــب شــده کــه «یــک تمــاس بــا مــا بگیریــد؛ هنــوز‬ ‫امیدی هست!»‬ صفحه 3 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش نرخ خودکشی در جهان؛‬ ‫یک نفر در هر ‪20‬ثانیه!‬ ‫ِ‬ ‫ تفکیـک کشـورها‪ ،‬امـار جدیـدی وجـود نـدارد و انچـه در یکسـری منابـع بـه ان اسـتناد می شـود‪ ،‬داده هایی سـت کـه‬ ‫از میـزان خودکشـی در جهـان به‬ ‫سـال ‪ 2016‬توسـط کارشناسـان «سـازمان بهداشـت جهانـی» ارائـه شـد‪ .‬براسـاس گـزارش این مجموعـه؛ باالتریـن نـرخ خودکشـی میـان مـردان را کشـور‬ ‫«روسـیه» بـا ‪48.3‬مـورد در هـر ‪100‬هزارنفـر و باالتریـن نـرخ خودکشـی میان زنان را کشـور «هنـد» با ‪14.5‬مـورد در هـر ‪100‬هزارنفر دارنـد‪ .‬درواقع‪ ،‬نرخ‬ ‫اقلیمـی خـود را دارد‪ ،‬در هـر کشـوری متفـاوت اسـت و البته این نـرخ‪ ،‬الزامـ ًا اقدام به خودکشـی‬ ‫خودکشـی برحسـب جنسـیت کـه علـل زمینـه ای خـاص و‬ ‫ِ‬ ‫را دربرنمی گیـرد و تنهـا بـه مـوارد فـوت ناشـی از این اقـدام اشـاره دارد؛ به عبارتـی‪ ،‬می تـوان گفـت کـه اگـر مبنـا را تنهـا «اقـدام بـه ان» درنظـر بگیریـم‪،‬‬ ‫بـا تعـداد بیشـتری از هـردو گـروه مـردان و زنـان در جوامـع مختلـف روبـه رو خواهیـم بـود کـه البتـه دران صـورت‪ ،‬امـکان داشـت کـه ایـن رده بندی شـکل‬ ‫بررسـی اخیـر ‪ WHO‬کـه گزارش هـای مربـوط بـه خودکشـی در سـال ‪ 2020‬بـه ان ارجـاع می دهنـد‪ ،‬امـده اسـت کـه تـا قبـل از‬ ‫دیگـری به خـود بگیـرد‪ .‬در‬ ‫ِ‬ ‫سـال ‪ 2017‬به طـور تخمینـی سـاالنه تقریبـ ًا یک میلیون نفـر در جهـان‪ ،‬جـان خـود را بـا خودکشـی از دسـت می دادنـد که می شـد ‪16‬مـورد در هـر ‪100‬هزارنفر‬ ‫در هـر ‪40‬ثانیـه؛ برهمان مبنـا بـراورد شـده بـود این عـدد در سـال ‪ 2020‬بـه یک نفـر در هـر ‪20‬ثانیـه برسـد! خالصه گـزارش این مجموعـه نشـان داده کـه‬ ‫ِ‬ ‫‪45‬سال گذشـته نـرخ خودکشـی در جهـان ‪60‬درصـد افزایـش یافتـه و اکنـون بـه یکی از سـه عامـل اصلـی مرگ ومیر بین افـراد ‪ 15‬تا ‪44‬سـاله‬ ‫اساسـ ًا طـی‬ ‫(هـردو گـروه مـردان و زنـان) تبدیـل شـده و البتـه بایـد دانسـت کـه نـرخ اقـدام بـه خودکشـی (فوت نشـده ها) ‪20‬برابـر بیشـتر از این عدد اسـت‪ .‬بیش‬ ‫سـنی جوانـان‪ ،‬ارتباطـی تنگاتنـگ بـا دو عامـل شـیوع اختلاالت روانـی (به ویـژه افسـردگی) و رواج‬ ‫از ‪90‬درصـد خودکشـی های به وقوع پیوسـته در گـروه‬ ‫ِ‬ ‫سـوءمصرف مـواد مخـدر دارد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬نمی تـوان و نبایـد از یـاد بـرد کـه در «خودکشـی»‪ ،‬فاکتورهـای پیچیـده فرهنگی‪،‬اجتماعـی نیـز دخیـل بـوده و‬ ‫افزایـش ان در شـرایطی مرتبـط بـا بـروز تنش هـای اقتصـادی‪ ،‬مشـکالت خانوادگـی‪ ،‬رسـوم و زمینه هـای جغرافیایـی‪ ،‬مـوارد ناموسـی و بحران هـای فـردی‬ ‫دراثـرِ فـوت یـا ازدسـت دادن عزیـزان‪ ،‬بیـکاری‪ ،‬اختالل هـای هویتـی‪ ،‬طردشـدگی ها و ‪ ...‬به شـدت نمـود پیـدا می کنـد‪ .‬کمتریـن مـوارد خودکشـی‪ ،‬در دو‬ ‫ لحاظ‬ ‫جغرافیـای مدیترانـه و اسـیای مرکـزی گـزارش شـده و اروپـای شـرقی نیـز دارای بیشـترین موارد خودکشـی برای هـردو گروه زنـان و مردان اسـت‪ .‬به ِ‬ ‫سـنی؛ ‪55‬درصد خودکشـی ها در سـنین ‪ 15‬تا ‪44‬سـال و ‪45‬درصد در سـنین باالی ‪45‬سـال رخ می دهد‪ .‬طبق امارها؛ خودکشـی جوانان (‪ 10‬تا ‪24‬سـال)‬ ‫به شـدت در جهـان درحال افزایـش اسـت و طـی یک دهه گذشـته ‪56‬درصد بیشـتر شـده اسـت‪ .‬اینفوگرافیک امـروز‪ ،‬نرخ خودکشـی بین زنان و مـردان در‬ ‫تعـدادی از کشـورهای جهـان را مـرور می کنـد‪.‬‬ ‫اگر فکر می کنید که خودکشی ‪ ،‬یک تصمیم‬ ‫ناگهانی ست؛ باید گفت که عمده افرادی که‬ ‫خودکشی می کنند‪ ،‬مدت ها به ان فکر کرده اند‬ ‫و نشانه هایی بروز می دهند که در رفتار و‬ ‫حرف هایشان نمود دارد و این طور نیست که‬ ‫یک باره دست به ان بزنند‪.‬‬ ‫اقدام به خودکشی می تواند دراثر فقدان امید‬ ‫و حس خوشبختی روی دهد؛ اما به این معنا‬ ‫نیست که تنها افراد دچار مشکالت روانی‬ ‫دست به انجام ان می زنند‪ .‬ادم های بسیاری‬ ‫خودشان را کشته اند؛ بی انکه دچار مشکل‬ ‫زمینه ای در روان همچون افسردگی باشند‪.‬‬ ‫برعکس انچه گفته می شود اگر کسی درباره‬ ‫ی کند؛‬ ‫خودکشی حرف بزند‪ ،‬به ان عمل نم ‬ ‫این گونه افراد در لوای صحبت هایشان خواهان‬ ‫کمک هستند و احتماالً از نوعی اختالل روانی‬ ‫مانند افسردگی یا اضطراب رنج می برند‪ .‬باید این‬ ‫ادعاها را جدی گرفت‪.‬‬ ‫ی کند به‬ ‫وقتی کسی از خودکشی صحبت م ‬ ‫او انگ نزنید که جسارت مواجهه با مشکالت‬ ‫را ندارد؛ این خودش محرکی برای عمل‬ ‫است‪ .‬بهتر است بگذارید صحبت کنند تا‬ ‫انگیزه های درونی شان مشخص شود و بتوان‬ ‫برای حل مشکلشان کاری کرد‪.‬‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫روسیه‬ ‫اوکراین‬ ‫کره جنوبی‬ ‫لهستان‬ ‫بلژیک‬ ‫ایسلند‬ ‫امریکا‬ ‫فنالند‬ ‫ژاپن‬ ‫هند‬ ‫فرانسه‬ ‫اتریش‬ ‫سوئیس‬ ‫پرتغال‬ ‫المان‬ ‫بریتانیا‬ ‫ترکیه‬ ‫برزیل‬ ‫اسپانیا‬ ‫ایتالیا‬ ‫رژیماشغالگرقدس‬ ‫چین‬ ‫یونان‬ ‫اندونزی‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کسی که احساس می کند باید خودکشی کند یا‬ ‫دست به این عمل زده است‪ ،‬می تواند به حالت‬ ‫عادی برگردد و این طور نیست که ان را در‬ ‫ حال‬ ‫دفعات بعدی تکرار کند؛ مگرانکه فکری به ِ‬ ‫درمان علت زمینه ای پدیدامدن این احساس‬ ‫در او نشود‪.‬‬ ‫قطعی یک‬ ‫گمان نکنید که خودکشی‪ ،‬تصمیم‬ ‫ِ‬ ‫فرد برای مردن است‪ .‬اگر می توانید به ان ها‬ ‫کمک کنید؛ چون بسیاری از کسانی که خودکشی‬ ‫خواهان نیستی و مایل به مرگ‬ ‫می کنند‪ ،‬الزام ًا‬ ‫ِ‬ ‫نیستند؛ فقط راه حل مناسبی برای رفع موانع‬ ‫نمی یابند و درمانده اند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاکستان‬ صفحه 4 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫پرونده‬ ‫ نام کرونا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫پدید‬ ‫و‬ ‫خودکشی‬ ‫ِ‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬یکــی از موضوعاتــی کــه در عصــر شــیوع کرونا‬ ‫بایــد بــه ان توجــه کــرد‪ ،‬گرایــش افــراد بــه خودکشی ســت‪ .‬خودکشــی همــواره‬ ‫موضوعی ســت کــه موردتوجــه علــوم روان شناســی‪ ،‬جامعه شناســی‪ ،‬فلســفه و‬ ‫انسان شناســی بــوده و درمــورد دالیــل ان مقــاالت و کتــب زیــادی بــه رشــته تحریــر‬ ‫درامــده؛ امــا انچــه مســلم اســت اینکــه در شــرایط نابهنجــار و بحرانــی‪ ،‬همــواره نرخ‬ ‫خودکشــی و گرایــش بــه ان روبه افزایــش و تزایــد می گــذارد‪ .‬به قــول «ژان باچلــر»‬ ‫کــه در کتــاب خــود می نویســد‪« :‬انســان بــا خودکشــی کردن ســعی می کنــد از‬ ‫روبه روشــدن بــا شــرایط غیرقابل تحمــل زندگــی فــرار کنــد‪ .‬به عبارت دیگــر‪ ،‬وی‬ ‫خودکشــی را خــروج از شــرایط نامســاعد و دشــوار زندگــی می دانــد» (اشــنایدمن‪،‬‬ ‫‪ .)۱۷۸ :۱۳۷۸‬بااین اوصــاف‪ ،‬وقتــی بادهــای کرونــا شــروع بــه وزیــدن کــرده اســت‪،‬‬ ‫طبیعتـاً تحمــل شــرایط ســخت بــرای همــه یکســان نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫خودکشــی را می تــوان نوعــی عمــل ارادی و انتخابــی بــرای مــرگ خــود دانســت؛ امــا‬ ‫همیشــه ایــن انتخــاب مســتقیماً بــا اراده فــرد به وقــوع نمی پیونــدد و گاهــی در پــس‬ ‫پــرده پنهــان یــک انتخــاب‪ ،‬کنشــگر راهــی را به جبــر می پذیــرد‪ .‬درواقــع‪ ،‬او در یــک‬ ‫تقابــل دیالکتیکــی بیــن مانــدن و رنج کشــیدن یا عبورکــردن و پایــان دادن بــه دردها‬ ‫روبه روســت‪ .‬بــازی ای کــه اگرچــه دو وضعیــت را نشــان می دهــد؛ امــا درعمــل یــک‬ ‫راه را بــرای فــرد امکان پذیــر می ســازد‪ .‬در شــرایط فعلــی اگرچــه نمی تــوان امــاری‬ ‫از میــزان خودکشــی افــراد دراثــر شــرایط کرونــا ارائــه داد؛ امــا یقینـاً تعــداد زیــادی‬ ‫از شــهروندان خــود را دراین مســیر قــرار می دهنــد‪ .‬هرچندکــه علــم روان شناســی و‬ ‫بســیاری از روان شناســان فــردی را کــه اقــدام بــه خودکشــی می کنــد‪ ،‬دارای ذهــن‬ ‫بیمــار می داننــد؛ امــا واقعیــت این اســت که نمی تــوان این موضــوع را تااین حــد‬ ‫یک بعــدی تجزیه وتحلیــل کــرد‪.‬‬ ‫عموم ـاً در حــوزه علــوم اجتماعــی‪ ،‬وقتــی صحبــت از خودکشــی به میــان می ایــد‪،‬‬ ‫ـی «امیــل دورکیــم» مراجعــه می کننــد‪ .‬او معتقــد‬ ‫بســیاری افراد بــه کتــاب خودکشـ ِ‬ ‫اســت کــه خودکشــی‪ ،‬یــک پدیــده اجتماعی ســت کــه در ان‪ ،‬عوامــل اجتماعــی‬ ‫دخیل انــد‪« .‬دورکیــم» خودکشــی را در چهــار مدل خودکشــی خودخواهانــه ‪Egoistic‬‬ ‫‪ ،Suicide‬خودکشــی دگرخواهانــه ‪ ،Altruistic Suicide‬خودکشــی بی هنجــاری ‪Anomic‬‬ ‫‪ Suicide‬و خودکشــی سرنوشــت گرایانه ‪ Fatalistic Suicide‬ارائــه داده اســت و نشــان‬ ‫می دهــد کــه یــک فــرد‪ ،‬گاهــی دراثــر خودخواهــی‪ ،‬تمایــل بــه دگرخواهــی یــا دراثر‬ ‫ضعــف هنجارهــا یــا دراثــر فشــار جامعه امــکان دارد کــه بــه خودکشــی روی اورد؛ اما‬ ‫«داگالس» در کتــاب «معانــی اجتماعــی خودکشــی» از «دورکیــم» انتقــاد می کنــد‬ ‫و معتقــد اســت کــه دراین مســئله بایــد بــه دنیــای درونــی شــخصی کــه خــود را‬ ‫کشــته اســت‪ ،‬نزدیــک شــویم‪ .‬در اینجــا الزم اســت مســتنداتی دقیق تــر را ب ـه کار‬ ‫گیریــم؛ مث ـ ً‬ ‫ا یادداش ـت های روزانــه فــرد موردنظــر یــا افرادی کــه بــا او از نزدیــک‬ ‫نشست وبرخاســت دارنــد‪ ،‬بــه مــا کمــک می کنــد تــا اســرار درونــی او را پیــدا‬ ‫کنیــم (تیلــور‪ .)١٣٧٩ ،‬براین مبنــا در فضــای کرونایــی اگرچــه کنشــگران خودکشــی‬ ‫را انتخــاب می کننــد و ممکــن اســت بالفاصلــه بــه ذهــن انســان این گونــه متبــادر‬ ‫شــود کــه شــرایط بحرانــی‪ ،‬فــرد را وادار بــه کشــتن خــود کــرده اســت؛ امــا به واقــع‪،‬‬ ‫هــر فــردی می توانــد دالیــل متفاوتــی بــرای این اقــدام داشــته باشــد؛ لــذا نمی تــوان‬ ‫دراین زمینــه یــک نســخه جهانــی صــادر کــرد؛ امــا می تــوان گفــت بحران هــای‬ ‫درحال شکل گیری ســت مثــل بیــکاری‪ ،‬فقــر روبه تزایــد‪ ،‬عدم امــکان‬ ‫متعــدد کــه‬ ‫ِ‬ ‫ارتبــاط مناســب بــا دیگــران‪ ،‬حــذف معناهــای زندگــی و بحــران صمیمیت؛ بخشــی‬ ‫از عواملی ســت کــه جبــر درگیــری ذهنــی بــا خودکشــی را در فــرد تقویــت می کنــد‪.‬‬ ‫«بیچلــر» (‪ )١٩٧٩:٦٧,Baechler‬براین باوراســت که خودکشــی همیشــه هــدف‬ ‫نیســت؛ گاهــی فــرد این اقــدام را وســیله ای قــرار می دهــد برای اینکــه بــه اهــداف‬ ‫خــود دســت یابــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬او نیــاز بــه توجــه و دریافت هــای عاطفــی از ســایرین‬ ‫دارد‪ .‬ازاین منظــر‪ ،‬در جامعــه مــدرن کــه بحران هــای عاطفــی فــراوان اســت‪ ،‬افــراد‬ ‫دچــار لجام گســیختگی می شــوند و کرونــا اینــک انگیــزه ای می شــود تــا فــرد خــود‬ ‫را در پــس پــرده ان پنهــان کنــد؛ امــا واقعیــت این اســت که او نیــاز بــه توجــه و‬ ‫دریافت هــای عاطفــی دارد کــه برایــش هیــچ امکانــی دراین زمینــه دیــده نمی شــود‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬وقتــی انتظــارات عاطفــی انســان پاســخی دریافــت نکنــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫به مــرور بــا کاســتی هایی مواجــه شــود‪ .‬ازطرف دیگــر بایــد درنظــر داشــت کــه‬ ‫گاهــی ســرکوب هایی کــه درطول زندگــی یــک فــرد وجــود دارد‪ ،‬بــا یــک بحــران‬ ‫خــود را بــروز می دهــد‪ .‬در اینجــا درواقــع کرونــا نیســت کــه عامــل خودکشــی‬ ‫می شــود؛ بلکــه کرونــا عاملــی می شــود کــه دیــوار جلــوی ســد برداشــته شــده و‬ ‫جریــان ســیال و خروشــان اب به ســرعت جــاری شــود‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر اینکــه‪ ،‬اگرچــه کرونــا فضــای شــهرها را به ســمت قرنطینه شــدن‬ ‫ســوق داده اســت؛ امــا درعمــل‪ ،‬قرنطینــه الزامـاً باعــث نزدیکــی افــراد خانــواده بــه‬ ‫یکدیگــر نشــده‪ .‬گاهــی نزدیکــی در فضــای جبــر قرنطینــه‪ ،‬باعــث تشــدید تنهایــی‬ ‫یــا ســرخوردگی های انباشت شــده یــا تعارضــات گســترده تر اعضــای خانــواده‬ ‫بــا یکدیگــر می شــود‪ .‬در اینجــا خودکشــی در شــرایطی پدیــد می ایــد کــه فــرد‬ ‫نمی توانــد گفتمانــی بــا اعضــای خانــواده خــود برقــرار کنــد؛ به ویــژه در جامع ـه ای‬ ‫کــه فضــای گفت وگــو و دیالــوگ کم تــر تجربــه می شــود‪ ،‬امــکان بــروز تعــارض و‬ ‫تقابــل بیشــتر خواهــد شــد‪ .‬درهرحــال بایــد ایـن را پذیرفــت کــه کرونــا یــک فشــار‬ ‫ســاختاری به حســاب می ایــد؛ فشــاری کــه بــرای همــگان تحمــل ان یکســان‬ ‫نیســت‪ .‬ممکــن اســت فــردی در پذیــرش دشــواری ها بــا موضــوع راحت تــر کنــار‬ ‫ایــد؛ امــا برخــی در برابــر پدیده هــای نابهنجــار‪ ،‬تــوان مقابلــه را ندارنــد‪.‬‬ ‫«ویکتــور فرانــکل» روان پزشکی ســت کــه طــی جنــگ جهانــی دوم گرفتــار المــان‬ ‫نازی هــا می شــود و سرنوشــت او را بــه کوره هــای ادم ســوزی می رســاند‪ .‬او در‬ ‫«اشــویتس» می فهمــد کــه در برابــر ازمونــی ســخت در زندگــی قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬او همــه اعضــای خانــواده اش؛ اعــم از پــدر‪ ،‬مــادر‪ ،‬بــرادر و همســر خــود را‬ ‫از دســت می دهــد‪ .‬ان هــا همــه در کوره هــای ادم ســوزی ســوزانده می شــوند‪ .‬در‬ ‫‪5‬‬ ‫اینجــا «فرانــکل»‪ ،‬خودکشــی را انتخــاب نمی کنــد‪ .‬او در پــس روزهــای عــذاب اور‪،‬‬ ‫بــه معنایــی متفــاوت از زندگــی فکــر می کنــد و بعدهــا در کتــاب «انســان در‬ ‫جس ـت وجوی معنــا» می نویســد‪« :‬چگونــه او کــه همه چیــز را از دســت داده‪ ،‬همــه‬ ‫ارزش هــا را روبـه زوال دیــده‪ ،‬رنجــور از گرســنگی و ســرما و شــقاوت و وحشــیگری و‬ ‫هــردم بــه انتظــار مــرگ‪ ،‬زندگــی را شایســته نگاهداری دانســته اســت؟» (شــولتس‪،‬‬ ‫‪« .)١٥١ :١٣٩٧‬فرانــکل» می فهمــد انچــه جوهــره انســان را می ســازد‪ ،‬ســه چیــز‬ ‫اســت؛ معنویــت‪ ،‬ازادی و مســئولیت؛ امــا واقعیــت این اســت که در دنیــای امــروز‬ ‫چندنفــر می تواننــد راهــی کــه «فرانــکل» انتخــاب کــرده اســت را برگزیننــد؟ انســان‬ ‫موجودی ســت کــه همــواره در تقابــل بیــن هســتی و نیســتی قــرار دارد‪ .‬او گاهــی‬ ‫نمی دانــد کــه چــرا بــه ایــن جهــان امــده اســت و گاهــی نیــز بــرای بهتــر زیســتن‬ ‫تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫«البــر کامــو» در کتــاب «افســانه ســیزیوف» می گویــد‪« :‬تنهــا یــک مســئله فلســفی‬ ‫واقعـاً جــدی وجــود دارد و ان هــم خودکشی ســت‪ .‬تشــخیص اینکــه زندگــی ارزش‬ ‫دارد یــا بــه زحمــت زیســتنش نمـی ارزد‪ ،‬درواقــع پاســخ صحیحی ســت بــه مســائل‬ ‫اصلــی فلســفه‪ .‬باقــی چیزهــا مســائل بعــدی و دسـ ِ‬ ‫ـت دوم را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫بعضی هــا ممکــن اســت بگوینــد کــه خودکشــی نــه یــک مشــکل و نــه یــک ســوال‬ ‫اســت؛ بلکــه تنهــا یــک عمــل اســت» (بنایی فــر‪)١٣٩٨ ،‬؛ امــا واقعیــت این اسـت که‬ ‫مــا در برابــر یــک انتخــاب قــرار داریــم‪ .‬براســاس نگــرش «میــد»؛ در اینجــا فــرد‬ ‫می توانــد انچــه دیگــران انتخــاب می کننــد را انتخــاب کنــد؛ یعنــی مــن اجتماعــی‬ ‫(‪ )ME‬بــر تصمیم گیــری فــرد تاثیــر می گــذارد؛ امــا او چگونــه می توانــد راه دیگــری‬ ‫را انتخــاب کنــد‪ .‬پاســخ ازنظــر «میــد» این اس ـت که در اینجــا مــن اندامــی (‪ )I‬بــر‬ ‫مــن اجتماعــی (‪ )ME‬غلبــه می کنــد‪ .‬اگــر انســانی بــه درون خــود رجــوع کنــد‪ ،‬بــا‬ ‫درک معنــای عشــق می توانــد اوج بگیــرد و از شــرایط بحــران زده کرونــا رهایــی یابــد‪.‬‬ ‫ایــن‪ ،‬یــک راه دشــوار اســت؛ امــا پاســخ ان در بازگشــت بــه خــود او میســر می شــود؛‬ ‫ایــن همــان نکته ای ســت کــه موالنــا بــه ان اشــاره دارد‪« :‬هــر کســی کــو دور مانــد از‬ ‫اصــل خویــش‪ /‬بازجویــد روزگار وصــل خویــش»‪ .‬در اینجــا معنا و درک عمیق عشــق‬ ‫بســیارتاثیرگذار اســت‪ .‬موالنــا دریافــت عمیقــی از عشــق را بیــان مـی دارد؛ «جســم‬ ‫خــاک از عشــق بــر افــاک شــد‪ /‬کــوه در رقــص امــد و چــاالک شــد»‪.‬‬ ‫تنهــا راهــی کــه انســان می توانــد از خودکشــی عبــور کنــد این اســت که بــه‬ ‫ظرفیت هــای انســانی خویــش بازگشــت کنــد‪ .‬حــس رضایــت و خرســندی‪،‬‬ ‫چیزی ســت که بایــد از زندگــی اموخــت و کرونــا یــک دوراهــی دشــوار اســت؛‬ ‫دوراهـی ای کــه یــک راه ان اراده کــردن اســت؛ اراده معطــوف بــه قدرتــی کــه «نیچه»‬ ‫می گویــد یــا اراده ای کــه «شــوپنهاور» ان را ذات مطلــق جهــان می دانــد‪ .‬اراده بــا‬ ‫ـوان موجــود زنــده ارتبــاط دارد‪ .‬اراده معطــوف بــه زندگی در مســیر میل‬ ‫انســان به عنـ ِ‬ ‫بــه عشــق به وقــوع می پیونــدد و حــذف اراده بــا میــل بــه مــرگ معنــا می شــود‪.‬‬ ‫هرچندکــه مــا ماهیــت مــرگ را به درســتی نمی دانیــم؛ امــا اینــک کــه در زندگــی‬ ‫هبــوط کرده ایــم‪ ،‬بایــد بــا تامــل و تعمــق ایــن راه را بپیماییــم و تصویــری هنرمندانه‬ ‫از خــود برجــای بگذاریــم؛ تصویــری کــه نشــان می دهــد برخــاف تصــور برخــی از‬ ‫فیلســوفان‪ ،‬بــرای خودکشــی مجــوزی وجــود نــدارد‪ .‬در میانــه پرانتز مــرگ و زندگی‪،‬‬ ‫ـانی انســان را ارتقــاء می بخشــد‪ .‬خودکشــی را‬ ‫عشــق وجــود دارد کــه قــدرت انسـ ِ‬ ‫انتخــاب نمی کنیــم و رویــای پــرواز را در ســر می پرورانیــم‪.‬‬ صفحه 5 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش خبر داد؛‬ ‫تولید سیم کارت «شاد» با اینترنت ایمن برای دانش اموزان‬ ‫محســن حاجی میرزایــی یکــی از فرصت هــای حاصــل از بحــران اخیــر را رســیدن بــه عدالــت‬ ‫اموزشــی عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬ایــن موقعیــت‪ ،‬فرصــت خوبــی بــرای دســتیابی بــه عدالــت اجتماعی‬ ‫و عدالــت اموزشــی و نیــز ارتقــای کیفیــت اموزشــی به وجــود اورده اســت‪ .‬فرصت هایــی ایجــاد شــده‬ ‫اســت کــه می توانیــم بعضــی مناطــق را بــاال بکشــیم و همســانی ایجــاد کنیــم»‪ .‬به گــزارش پانــا؛‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش افــزود‪« :‬بـه زودی هــردو اپراتــور موبایــل‪ ،‬ســیم کارت شــاد را تولیــد می کننــد‬ ‫کــه دارای اینترنــت ایمــن بــرای دانش امــوزان اســت‪ .‬امــروز‪ ،‬ظرفیــت مهمــی بــرای اشــاعه فرهنــگ و ارزش هــای دینــی‬ ‫طراحــی شــده و اگــر از ان خــوب اســتفاده کنیــم‪ ،‬مخاطــرات را به میــزان قابل توجهــی کاهــش داده ایــم»‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت بیان کرد؛‬ ‫نگران موج جدید کرونا هستیم‬ ‫وزیــر بهداشــت گفــت‪« :‬نگرانــم از این کــه بــا بی توجهی هــا‪ ،‬شــاهد مــوج جدیــدی از بیمــاری‬ ‫کرونــا باشــیم؛ همــکاران مــا هــم خســته هســتند و ممکــن اســت خیلــی از انهــا در صحنــه‬ ‫خدمت رســانی حضــور نداشــته باشــند و نگرانــم کــه همکارانــم قربانــی بی توجهــی برخــی‬ ‫افــراد شــوند»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ســعید نمکــی افــزود‪« :‬افتخــار داشــتم کــه از روز ســوم جنــگ‬ ‫در مناطــق جنگــی باشــم امــا تفــاوت ان زمــان بــا امــروز‪ ،‬ایــن بــود کــه می دانســتیم دشــمن‬ ‫از چــه مســیری می ایــد‪ .‬در شــرایط پاندمــی کرونــا‪ ،‬عزیزتریــن افــراد در کنــار و روبــه روی مــا نشســته اند و‬ ‫ممکــن اســت بمــب ویــروس باشــند و مــا خبــر نداشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند؛‬ ‫عدالت اموزشی و افزایش کیفیت مدارس دولتی‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای؛ رهبــر معظــم انقــاب اســامی در‬ ‫ارتبــاط تصویــری بــا وزیــر‪ ،‬معاونــان‪ ،‬مدیــران و روســای وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش در س ـی وچهارمین اجــاس اموزش وپــرورش‪،‬‬ ‫بــا تشــکر صمیمانــه از مــردم بــرای عــزاداری پرشــور حســینی‬ ‫و حرکــت عظیــم معنــوی همــراه بــا رعایــت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬معلمان را «افســران ســپاه پیشرفت کشــور» خواندند‬ ‫و باتاکیدبــر ضــرورت تربیــت انســان های مومــن‪ ،‬خردمنــد‪،‬‬ ‫اندیشــمند‪ ،‬دانشــمند و دارای اخــاق اســامی دراین دســتگا ِه‬ ‫بســیارمهم گفتنــد‪« :‬ســند تحــول اموزش وپــرورش بایــد بــا‬ ‫تبییــن صحیــح و تنظیــم و اجــرای برنامــه جامــع عملیاتــی‪،‬‬ ‫زمینه ســاز پــرورش چنیــن افــرادی شــود»‪ .‬به گــزارش‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛ ایشــان بــا‬ ‫تشــکر از زحمــات چندماه اخیــر مجموعــه اموزش وپــرورش‬ ‫و گــزارش خــوب وزیــر عنــوان کردنــد‪« :‬برنامه ریــزی و‬ ‫اقدامــات این مجموعــه پــس از شــیوع کرونــا بی ســابقه بــود؛‬ ‫چــون تجرب ـه ای دراین زمینــه نداشــتیم کــه از همــه قدردانــی‬ ‫می کنــم»‪ .‬رهبــر انقــاب بااشــاره به گذشــت نه ســال از‬ ‫تنظیــم ســند تحــول اموزش وپــرورش افزودنــد‪« :‬در ایــن‬ ‫ســند‪ ،‬اهــداف کالن و راهبردهــای کلــی مشــخص شــده اســت‬ ‫کــه بایــد براســاس سیاسـت ها‪ ،‬برنامــه اجرایــی تنظیــم شــود»‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪« :‬برنامــه اجرایــی ســند تحــول بــا وجــود‬ ‫تالش هــای دولت هــای مختلــف هنــوز به طورکامــل تنظیــم‬ ‫نشــده کــه شــورای عالــی اموزش وپــرورش و مدیریــت کالن‬ ‫ان بایــد ایــن مســئولیت را انجــام دهنــد»‪ .‬رهبــر انقــاب ترمیم‬ ‫دوره ای ســند تحــول بــا نــگاه تکمیلــی را از مفــاد ســند تحــول‬ ‫و وظیفــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫«مســئوالن اموزش وپــرورش‪ ،‬این موضــوع را پیگیــری کننــد»‪.‬‬ ‫ایشــان «زمان بنــدی» و «تعییــن شــاخص های پیشــرفت» را در‬ ‫برنامــه جامــع اجــرای ســند تحــول ضــروری خواندنــد و افزودند‪:‬‬ ‫«برنامــه جامــع بایــد متقــن و دربردارنــده همــه اهــداف ســند‬ ‫تحــول باشــد»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای تبییــن صحیــح‬ ‫ســند تحــول را هــم مهــم دانســتند و گفتنــد‪« :‬ســند تحــول‬ ‫بایــد بــرای همــه ســطوح اموزش وپــرورش‪ ،‬به روشــنی و جــذاب‬ ‫تبییــن شــود تــا همه مدیــران و معلمــان بــرای اجــرای دقیق ان‬ ‫انگیــزه پیــدا کننــد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬معلمــان را عناصر‬ ‫تعیین کننــده در دســتگاه عظیــم فرهنگــی اموزش وپــرورش‬ ‫خواندنــد و باتاکیدبــر لــزوم صیانــت از شــان و نقــش معلمــان‬ ‫نگاه اصالح گرایانه به محتوای قرنطینه‬ ‫قرنطینه اری یا نه؟!‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬مــردم جهــان این روزهــا‬ ‫در شــرایط بسیارســختی بســر می برنــد‪ .‬در اکثــر نقــاط جهــان‬ ‫قرنطینه هــای اجبــاری همچنــان تنهــا راهــکار مقابلــه بــا‬ ‫«کوویــد‪ »۱۹-‬اعــام شــده اســت‪ .‬گویــا اینــک دو چیــز در برابــر هــم‬ ‫قــرار گرفته انــد؛ ازیک ســو‪ ،‬قرنطینــه و ازســویی‪ ،‬طــرح دسترســی‬ ‫بــه واکســن ها‪ .‬شــواهد حاکی ازان اســت که همچنــان قرنطینــه‬ ‫بــر واکســن غلبــه داشــته و امیــدی بــه تولیــد واکســنی کــه بتــوان‬ ‫براســاس ان؛ بیمــاری کرونــا را کنتــرل کــرد‪ ،‬وجــود نــدارد‪ .‬حــال‪،‬‬ ‫بحــث اصلــی این اســت که قرنطینــه را تــا کجــا و به چه شــکل‬ ‫می تــوان ادامــه داد؟ تجربــه تاریخــی این اقــدام نشــان می دهــد کــه‬ ‫در بســیاری ازمواقع قرنطینه کردن هــا‪ ،‬نتایــج مطلوبــی به همــراه‬ ‫نداشــته و عمــ ًا در کنتــرل بیماری هــا موفــق نبــوده اســت؛‬ ‫مثــ ًا قرنطینــه بــروز «طاعــون خیارکــی» در شــهر ونیــز ایتالیــا‬ ‫در ســال ‪ ١٣٤٨‬عمــ ًا نتوانســت جــان انســان ها را نجــات دهــد و‬ ‫دران ســال ها بالغ بــر ‪١٥‬میلیون نفــر؛ یعنــی یک پنجــم جمعیــت‬ ‫سراســر اروپــا جــان خــود را از دســت دادنــد یــا در قرنطینــه «تــب‬ ‫گفتنــد‪« :‬معلمــان به معنــای واقعــی افســران ســپاه پیشــرفت‬ ‫کشــور هســتند و حفــظ شــان و جایــگاه معلــم در درجــه‬ ‫اول به عهــده خــود انــان اســت و هــر معلمــی بایــد ایــن‬ ‫احســاس را داشــته باشــد کــه او اینده ســاز اســت»‪ .‬حضــرت‬ ‫ایــت اهلل خامنــه ای افزودنــد‪« :‬اموزش وپــرورش نیــز بایــد از‬ ‫شــان و جایــگاه معلمــان حمایــت کنــد و ایــن هــدف بایــد‬ ‫بــا کمــک مجلــس و دســتگاه های مرتبــط همچــون ســازمان‬ ‫برنامه وبودجــه محقــق شــود»‪ .‬ایشــان تاکیــد کردنــد‪« :‬نــگاه بــه‬ ‫اموزش وپــرورش بایــد نــگاه بــه یــک دســتگاه زیربنایــی باشــد؛‬ ‫نــه مصرفــی و هزینه کــردن در ان‪ ،‬همچــون ســرمایه گذاری در‬ ‫مســائل زیربنایــی درنظــر گرفته شــود»‪ .‬رهبــر انقالب اســامی‪،‬‬ ‫فرهنگ ســازی بــرای ترویــج احتــرام و اکــرام معلمــان در جامعه‬ ‫را عامــل ســوم در صیانــت از جایــگاه و شــان ایــن قشــر مهــم و‬ ‫تاثیرگــذار دانســتند و گفتنــد‪« :‬دســتگاه های فرهنگــی؛ به ویــژه‬ ‫صداوســیما دراین زمینــه نقــش بســیارمهمی دارنــد و بایــد‬ ‫ای ـن کار الزم را مســتمر و هنرمندانــه انجــام دهنــد»‪ .‬حضــرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای موضــوع جــذب و تربیــت معلم را بســیارمهم‬ ‫برشــمردند و بااشــاره به دو دانشــگاه فرهنگیــان و شــهید‬ ‫رجایــی‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪« :‬بایــد به گونــه ای برنامه ریــزی‬ ‫و ظرفیت ســازی شــود کــه معلمــان سراســر کشــور‪ ،‬فقــط از‬ ‫مســیر ایــن دو دانشــگاه وارد اموزش وپــرورش شــوند و مجلــس‬ ‫شــورای اســامی نیــز بایــد در تصویــب طرح هــا به گونــه ای‬ ‫عمــل کنــد کــه خارج ازمســیر ایــن دو دانشــگاه‪ ،‬ورودی بــه‬ ‫اموزش وپــرورش وجــود نداشــته باشــد»‪ .‬ایشــان‪ ،‬درنظرگرفتــن‬ ‫صالحیت هــای دینــی‪ ،‬اخالقــی و سیاســی را در جــذب معلمــان‬ ‫موردتاکیــد قــرار دادنــد و گفتنــد‪« :‬بایــد در جــذب معلمــان‪،‬‬ ‫یــک گزینــش صحیــح و خردمندانــه انجــام شــود و اجــازه ورود‬ ‫نیــروی بی کیفیــت بــه اموزش وپــرورش داده نشــود»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی بــه موضــوع «عدالــت اموزشــی» نیــز اشــاره‬ ‫کردنــد و افزودنــد‪« :‬درمــورد عدالــت اموزشــی و بهره منــدی‬ ‫دانش امــوزان از ســهم مناســب خــود در همــه نقــاط کشــور؛‬ ‫به ویــژه مناطــق دوردســت و شناســایی و پــرورش اســتعدادهای‬ ‫درخشــان در مناطــق محــروم بارهــا صحبــت شــده اســت و‬ ‫اکنون کــه مســئله امــوزش مجــازی مطــرح اســت‪ ،‬موضــوع‬ ‫عدالــت اموزشــی حســاس تر از گذشــته اســت»‪ .‬حضــرت‬ ‫ایــت اهلل خامنــه ای باتاکیدبــر توجــه بــه خانواده هایــی کــه‬ ‫تمکــن مالــی جهــت خریــد ابــزار و وســایل موردنیــاز به منظــور‬ ‫زرد» ســال ‪ ١٧٩٣‬فیالدلفیــا عم ـ ًا بیمــاری مهــار نشــد‪ .‬هم اکنــون‬ ‫نیــز اعتراضــات و راهپیمایی هایــی کــه در جهــان درراســتای‬ ‫محدودیت هــا صــورت می گیــرد‪ ،‬بیانگــر ان اس ـت که طوالنی شــدن‬ ‫ایـن دوران بــرای مــردم بــه یــک معضــل جــدی تبدیــل شــده؛ مثـ ًا‬ ‫در ایالــت متحــده امریــکا بســیاری از مــردم بــه خیابان هــا امدنــد تــا‬ ‫اعــام کننــد محدودیت هــا را دوســت ندارنــد و ایــن روند نبایــد ادامه‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬در المــان نیــز نمونــه مشــابه چنیــن راهپیمایی هایــی‬ ‫دیــده شــد‪ .‬در صربســتان‪ ،‬هــزاران تظاهرکننــده در خیابــان با پلیس‬ ‫درگیــر شــدند و کار بــه جایــی رســید کــه معترضــان به ســوی پلیس‬ ‫ســنگ و بطــری پرتــاب کردنــد‪ .‬همــه این هــا نشــان می دهــد کــه‬ ‫ایجــاد محدودیت هــا باتوجه بــه ناتوانــی دولت هــا در بهبــود شــرایط‬ ‫اقتصــادی اقشــار جامعــه با بن بســت و مشــکل مواجــه اســت‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫به دالیلــی می تــوان گفــت قرنطینــه در ایــران و ســایر نقــاط جهــان با‬ ‫مشــکالتی مواجــه اســت؛ اول انکــه باتوجه به اینکــه در کشــوری مثــل‬ ‫ایــران بخــش اعظمــی از جمعیــت در خانه هــای بــا متراژهــای زیــر‬ ‫‪٥٠‬مترمربــع زندگــی می کننــد‪ ،‬این موضــوع نشــان می دهــد کــه‬ ‫نبــودن فضــای مناســب نســبت به تعــداد اعضــای خانــوار‪ ،‬خــود یک‬ ‫مســئله بســیارمهم و جــدی به حســاب می ایــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬وقتــی افــراد‬ ‫امــکان هیــچ مانــور و حرکتــی را در خانــه نداشــته و مجبــور باشــند‬ ‫کــه از صبــح تــا شــب دراین فضــا درکنارهــم زندگــی کننــد‪ ،‬طبیعتـاً‬ ‫بــا مشــکل و مســائلی مواجــه خواهند شــد‪ .‬نکتــه دوم اینکــه افزایش‬ ‫اســتفاده از امــوزش مجــازی را ندارنــد‪ ،‬افزودنــد‪« :‬صداوســیما‬ ‫بایــد ازطریــق امــوزش‪ ،‬بخشــی از خــا عدم امــکان اســتفاده‬ ‫از امــوزش مجــازی را جبــران کنــد»‪ .‬ایشــان یکــی از مــوارد‬ ‫مربــوط بــه عدالــت اموزشــی را‪ ،‬موضــوع «مــدارس دولتــی»‬ ‫برشــمردند و گفتنــد‪« :‬بایــد ســطح و کیفیــت مــدارس دولتــی‬ ‫ازلحــاظ اموزشــی و تربیتــی به گونـه ای شــود کــه دانش امــوزان‬ ‫احســاس نکننــد بــا تحصیــل در ایــن مــدارس‪ ،‬امــکان قبولــی‬ ‫ان هــا در کنکــور کمتــر اســت و خانواده هــا نیــز تصــور کننــد‬ ‫فرزندانشــان را بــه یــک جــای بی پنــاه می فرســتند»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی درخصــوص امــوزش مجــازی و برخــی‬ ‫زیان هــای احتمالــی ان خاطرنشــان کردنــد‪« :‬راه انــدازی شــبکه‬ ‫شــاد‪ ،‬اقــدام بسیارخوبی ســت؛ امــا امــوزش مجــازی نبایــد‬ ‫موجــب شــود کــه دانش امــوز درمعــرض اســیب های فضــای‬ ‫مجــازی و خطــرات اخالقــی و اعتقــادی قــرار گیــرد»‪ .‬ایشــان‬ ‫بــه بُعــد پرورشــی در اموزش وپــرورش اشــاره کردنــد و بــا‬ ‫گالیــه از کم توجهــی بــه فعالیت هــای پرورشــی و عقب ماندگــی‬ ‫دراین زمینــه به رغــم تاکیدهــای مکــرر‪ ،‬گفتنــد‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫موضــوع امــوزش مجــازی‪ ،‬بایــد بــرای فعالیت هــای پرورشــی‪،‬‬ ‫شــیوه های جدیــدی را طراحــی کــرد تــا این موضــوع مــورد‬ ‫غفلــت بیشــتر قــرار نگیــرد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬مــدارس‬ ‫پــرورش اســتعدادهای درخشــان یــا همــان ســمپاد را از مســائل‬ ‫مهــم و اساســی اموزش وپــرورش خواندنــد و بااشــاره به ابــاغ‬ ‫مصوبــه مربــوط بــه مــدارس ســمپاد کــه بــا تاخیــر هــم‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬بــر جدی گرفتــن موضــوع شناســایی و پــرورش‬ ‫اســتعدادهای درخشــان تاکیــد کردنــد و افزودنــد‪« :‬جایــگاه‬ ‫کشــور در المپیادهــا نیــز بایــد بهبــود و ارتقــاء یابــد؛ زیــرا در‬ ‫ســال های اخیــر‪ ،‬وضعیــت مــا برجســته نبــوده اســت»‪ .‬حضرت‬ ‫ایــت اهلل خامنــه ای درادامــه بــه وضعیــت مهدکودک هــا و‬ ‫پیش دبســتانی ها اشــاره کردنــد و بــا اظهــار تاســف از رهابــودن‬ ‫مهدکودک هــا به دلیــل اختالفــات برخــی دســتگاه های دولتــی‪،‬‬ ‫گفتنــد‪« :‬براســاس گزارش هــای رســیده؛ وضیعــت مهدکودک ها‬ ‫به هیچ وجــه خــوب نیســت و نبایــد بــه مهدکودک هــا نــگاه‬ ‫مراکــز خدماتــی داشــت؛ بلکــه مراکــز مهم اموزشــی و پرورشــی‬ ‫هســتند»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای همچنیــن بااشــاره به‬ ‫اصــرار غربی هــا بــرای نفــوذ در اموزش وپــرورش کشــورها بــا‬ ‫انگیــزه تحمیــل ســبک زندگــی غربــی‪ ،‬از «ســند ‪ »۲۰۳۰‬یــا‬ ‫نفــوذ در اموزش وپــرورش برخــی کشــورهای منطقــه به عنــوان‬ ‫و طوالنی شــدن محدودیت هــا نه تنهــا باعــث تقویــت بنیادهــای‬ ‫خانــواده نشــده اســت؛ بلکــه درعمــل تعارض هــا و تضادهــا را بیــن‬ ‫اعضــای خانواده هــا بیشــتر کــرده؛ به طوری کــه امــار خشــونت ورزی‬ ‫علیــه همســران‪ ،‬کــودک ازاری‪ ،‬شــکنجه دادن و تنبیه کــردن‬ ‫بیش ازگذشــته به چشــم می خــورد‪ .‬هرچنــد دراین مــورد امــار و‬ ‫مســتندات دقیقــی وجــود نــدارد؛ امــا شــواهد و تجربیــات زیســته‬ ‫بســیاری از شــهروندان در جامعــه جهانــی این موضــوع را تائیــد‬ ‫می کنــد‪ .‬نکتــه ســوم اینکــه گســترش فشــارهای روحی‪،‬روانــی و‬ ‫عدم امــکان ایجــاد شــرایط رفاهــی مناســب‪ ،‬قرنطینــه را در جهــان‬ ‫بــه یــک اردوگاه کار اجبــاری بــرای افــراد مبــدل ســاخته اســت؛‬ ‫به طوری کــه ان هــا فکــر می کننــد وقتــی صبــح از خــواب بیــدار‬ ‫می شــوند‪ ،‬مثــل یــک زندانــی بایــد ســر ســاعت‪ ،‬کارهایــی را انجــام‬ ‫دهنــد و امــکان انتخاب هــای گســترده برایشــان عمــ ًا وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬نکتــه چهــارم کــه شــاید مهم تریــن دلیــل عدم توفیــق‬ ‫قرنطینــه به حســاب ایــد‪ ،‬ایجــاد مشــکالت اقتصــادی و گســترش‬ ‫معضــل بیکاری ســت‪ .‬هم اکنــون در جهــان بســیاری از برندهــا و‬ ‫شــرکت ها و کمپانی هــای معتبــر جهانــی اقــدام بــه محدودســازی‬ ‫و تعطیلــی فروشــگاه های زنجیــره ای خــود کرده انــد‪ .‬این اقــدام‪،‬‬ ‫باعــث می شــود کــه بــه ســپاه عظیــم بیــکاران در جهــان افــزوده‬ ‫و عمـ ًا اســتانداردهای زندگــی انســان ها بــا مشــکالت جــدی مواجه‬ ‫شــود‪ .‬در چنیــن وضعیتــی‪ ،‬عدم تــوان دولت هــا در ایجــاد شــرایط‬ ‫نمونــه یــاد کردنــد و گفتنــد‪« :‬امــروز فلســفه اجتماعــی غــرب‪،‬‬ ‫در خــود غــرب شکســت خــورده و مظاهــر فســادانگیز ان؛‬ ‫از هالیــوود تــا پنتاگــون کام ـ ً‬ ‫ا نمایــان اســت»‪ .‬رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی باتاکیدبــر حساســیت در مقابــل نفــوذ دشــمن افزودند‪:‬‬ ‫«دشــمن قصــد دارد کاری را کــه به وســیله نظامــی از انجــام‬ ‫ان ناتــوان اســت‪ ،‬بــا نفــوذ و از راه هایــی ماننــد ســند ‪ ۲۰۳۰‬و‬ ‫ســاختن انســان هایی تربیــت کنــد کــه مثــل او فکــر و اهــداف‬ ‫عملیاتــی او را پیــاده کننــد تــا زمینــه غــارت ملت هــا فراهــم‬ ‫شــود»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی در بخــش پایانــی سخنانشــان‪،‬‬ ‫اقــدام دولــت امــارات متحــده عربــی در عادی ســازی روابــط بــا‬ ‫رژیــم صهیونیســتی را خیانتــی بــه دنیــای اســام‪ ،‬جهــان عرب‬ ‫و کشــورهای منطقــه و بــه مســئله مهــم فلســطین خواندنــد و‬ ‫گفتنــد‪« :‬البتــه این وضعیــت دیــری نخواهــد پاییــد؛ امــا لکــه‬ ‫ننــگ ان بــر پیشــانی کســانی که غصــب کشــور و اواره کــردن‬ ‫ملــت فلســطین را بــه بوتــه فراموشــی ســپردند و پــای‬ ‫صهیونیسـت ها را در منطقــه بــاز کردنــد‪ ،‬باقــی خواهــد مانــد»‪.‬‬ ‫ایشــان بــا ابــراز تاســف از همــکاری دولــت امــارات بــا اقدامــات‬ ‫قســاوت امیز رژیــم صهیونیســتی و عناصــر خبیث صهیونیســت‬ ‫در هیئــت حاکمــه امریــکا علیه مصالح جهــان اســام و منطقه‪،‬‬ ‫افزودنــد‪« :‬امیدواریــم اماراتی هــا زودتــر بیــدار شــوند و ایــن‬ ‫کارشــان را جبــران کننــد»‪.‬‬ ‫بهینــه و عدم امــکان تحقــق فرصت هــای اقتصــادی و بهــره وری‪،‬‬ ‫مانــع از تغییــر وضعیــت زندگــی اقشــار اســیب پذیر شــده اســت؛‬ ‫لــذا هرچــه می گــذرد‪ ،‬اگرچــه ممکــن اســت عــده قلیلــی همچنــان‬ ‫بــرای حفــظ جــان خــود در قرنطینه هــا باقــی بماننــد؛ امــا اقشــار‬ ‫اســیب پذیر بیش ازقبــل در کوچــه و خیابان هــا در جســت وجوی‬ ‫لقمه نانــی خواهنــد بــود‪ .‬براســاس شــواهدی کــه نگارنــده ایــن‬ ‫ســطور خــود شــاهد ان بــوده؛ تعــداد کــودکان خیابانــی از ابتــدای‬ ‫قرنطینــه به طــور چشــمگیری افزایــش یافتــه و به رغم اینکــه شــاید‬ ‫مــردم کمتــر از گذشــته بــه ایــن کــودکان کمــک مالــی می کننــد؛‬ ‫امــا تعــداد زیــادی از ان هــا را می تــوان در حاشــیه ها‪ ،‬چهارراه هــا و‬ ‫ســطح شــهرها مشــاهده کــرد‪ .‬باتوجه بــه انچــه گفتــه شــد؛ به نظــر‬ ‫می رســد کــه ا ِعمــال قرنطینــه بــا شــکل و وضعیــت فعلــی‪ ،‬بــا‬ ‫معضــل و بن بسـت هایی مواجــه خواهــد شــد‪ .‬ازاین منظــر اگــر قــرار‬ ‫اســت همچنــان پیشــگیری از درمــان جلوتــر باشــد‪ ،‬بایــد اندیشــه و‬ ‫فکرهــای عمیق تــری دراین بــاره انجــام داد‪ .‬براین مبنــا؛ پیشــنهاد‬ ‫می شــود جهــت ایجــاد تغییــرات و اصالحــات در نــوع نــگاه بــه‬ ‫قرنطینــه‪ ،‬بــه مــوارد زیــر توجــه شــود‪:‬‬ ‫الــف‪ .‬باتوجه به اینکــه پیش بینــی می شــود مــدارس و دانشــگاه ها‬ ‫همچنــان به شــکل مجــازی و غیرحضــوری کارشــان را ادامــه دهنــد‪،‬‬ ‫می تــوان این موضــوع را مدنظــر قــرار داد کــه بخــش اعظمــی از‬ ‫افرادی کــه در خانه هــا حضــور دارنــد‪ ،‬کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و جوانــان‬ صفحه 6 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫رویداد‬ ‫بســیاری از مــردم مراقــب پولشــان‬ ‫نیســتند؛ تا اینکــه بــه پایــان ان‬ ‫نزدیــک می شــود‪ .‬بقیــه نیــز دقیقــ ًا‬ ‫همیــن کار را بــا زمانشــان می کننــد ‪.‬‬ ‫یوهان ولفگانگ فون گوته؛‬ ‫بدون حزب‬ ‫ابه شینزو؛‬ ‫‪2799‬روز‬ ‫در قدرت!‬ ‫دموکراتیک کارگری‬ ‫لیبرالدموکرات‬ ‫اغازبه کار‬ ‫ابه شینزو‬ ‫‪2006‬‬ ‫تارو کاتسورا‬ ‫‪1901‬‬ ‫هیروبومیایتو‬ ‫‪1985‬‬ ‫ساتو ایساکو‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫یوشیدا شیگه رو‬ ‫کویزومی جونیچیرو‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫ناکاسونه یاسوهیرو‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫ایکدا هایاتو‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫شاعر و ادیب‬ ‫نفــت در ایــران تنهــا مــاده ای نیســت کــه از دل‬ ‫زمیــن اســتخراج می شــود و بــه عنــوان ســوخت‬ ‫در بخش هــای مختلــف از حمــل و نقــل گرفتــه‬ ‫تــا صنعــت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد بلکــه‬ ‫ایــن مــاده ســیاه و بدبــو بــه عنــوان یکــی از‬ ‫مهم تریــن مولفه هــا در تغییــرات سیاســی‪،‬‬ ‫ اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و شــاید از همــه مهمتــر‬ ‫اقتصــادی در ‪ ۱۰۰‬ســال اخیر خودنمایــی کــرده‬ ‫اســت‪ .‬چــه از ان رو کــه از زمــان اکتشــاف‬ ‫ان در ســپیده دم پنجــم خرداد مــاه ‪۱۲۸۷‬‬ ‫شمســی‪ ،‬معــادالت نــه در ایــران کــه در کل‬ ‫خاورمیانــه تغییــر کــرد و در هــر اتفاقــی‬ ‫می تــوان رگه هــای تاریــک و روشــنی از نفــت‬ ‫را دیــد‪ .‬فــارغ از مباحــث سیاســی و بین المللــی‬ ‫کــه نفــت در ان تاثیرگــذار بــود‪ ،‬ورود نفــت‬ ‫بــه عرصــه اقتصــاد ایــران نیــز شــرایط را‬ ‫عــوض کــرد‪ .‬دولــت ایــران تــا پیــش از انکــه‬ ‫درامدهــای نفتــی را به عنــوان منبعــی پایــدار‬ ‫بــرای تامیــن دخــل و خــرج خــود بدانــد ‪ ،‬از‬ ‫مســیرهای دیگــر ماننــد دریافــت خــراج یــا‬ ‫همــان مالیــات امــروزی روزگار می گذارنــد‪ .‬در‬ ‫واقــع نفــت از همــان روز اول کشــف در بودجــه‬ ‫اداره کشــور نقــش نداشــت زیــرا تولیــد نفــت‬ ‫و بــه تبــع ان درامدهــای نفتــی بســیار کمتــر‬ ‫از ان بــود کــه بتوانــد ســهمی در اداره کشــور‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬امارهــا نشــان می دهــد کــه‬ ‫ایــران در ســال ‪ ۱۲۹۶‬روزانــه تنهــا ش ـش هزار‬ ‫بشــکه نفــت تولیــد می کــرده کــه بــه مــرور‬ ‫زمــان ایــن رقــم هــر ســال افزایــش پیــدا کــرده‬ ‫اســت؛ به طوری کــه در ســال ‪۱۳۲۹‬و به فاصلــه‬ ‫‪ ۳۰‬ســال‪ ،‬تولیــد روزانــه نفــت ایــران بــه رقــم‬ ‫‪ ۶۶۴‬هــزار بشــکه در روز می رســد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫همچنــان نفــت بــا بودجــه کشــور در هــم تنیده‬ ‫نشــده بــود‪ .‬مدعــای ایــن حــرف نیــز ان اســت‬ ‫کــه در دوره ملــی شــدن صنعــت نفــت‪ ،‬تولیــد‬ ‫در ســال های ‪ ۱۳۳۰‬تــا ‪ ۱۳۳۳‬به ترتیــب بــه‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار‪ ۲۷ ،‬هــزار‪۲۶ ،‬هــزار و ‪ ۶۱‬هــزار بشــکه‬ ‫در روز رســید؛ با این حــال دولــت مصــدق‬ ‫مشــکلی بــرای اداره کشــور نداشــت و ایــن در‬ ‫شــرایطی بــود کــه صــادرات نفــت ایــران صفــر‬ ‫شــده بــود‪ .‬از ســال ‪ ۱۳۳۹‬تولیــد نفــت دوبــاره‬ ‫افزایــش یافــت و بــه بــاالی یک میلیــون بشــکه‬ ‫در روز و در ســال ‪ ۱۳۴۵‬حــدود ‪ ۲.۱۳‬میلیــون‬ ‫بشــکه گــزارش شــده اســت‪ .‬درســت اینجــا‬ ‫اســت کــه درامدهــای نفتــی به عنــوان بخــش‬ ‫تعبیر رویای ‪ ۷۰‬ساله جدایی بودجه از نفت؟‬ ‫جدایی ناپذیــر بودجــه ایفــای نقــش می کنــد‪.‬‬ ‫البتــه در نیمــه اول دهــه ‪ ،۴۰‬درامدهــای نفتــی‬ ‫صــرف ســاخت صنایــع مختلــف شــد تــا انجــا‬ ‫کــه صنعــت فــوالد‪ ،‬پتروشــیمی و ‪ ...‬درســت در‬ ‫ایــن زمــان در ایــران پــا گرفــت‪ .‬بــا ایــن حــال بــا‬ ‫ورود بــه دهــه ‪ ۵۰‬و افزایــش درامدهــای نفتــی‪،‬‬ ‫ بودجــه جــاری کشــور بــر مــدار نفــت چرخیــد‬ ‫و ایــن در شــرایطی بــود کــه ایــن رونــد تــا‬ ‫ســال های پیــروزی انقــاب ادامــه داشــته و طــی‬ ‫ســال های ‪ ۴۷‬تــا ‪ ۵۶‬ظرفیــت تولیــد به ترتیــب‬ ‫بــه ‪،۵.۰۲ ،۳.۸۲،۴.۵۳ ،۳.۳۷ ،۲.۸۴ ،۲.۶ ،۲.۱۳‬‬ ‫‪ ۵.۳۵ ،۶ ،۵.۸‬و ‪ ۵.۸۸‬میلیــون بشــکه در روز‬ ‫رســید‪ ،‬در کنــار افزایــش تولیــد ‪ ،‬قیمــت نفــت‬ ‫نیــز رشــدی چهاربرابــری را تجربــه کــرد‪ .‬تــداوم‬ ‫ایــن سیاســت در طــول ‪ ۲۰‬ســال پیــش از انقالب‬ ‫چنــان رنــگ و بــوی نفــت بــه بودجــه داده بــود‬ ‫کــه پــس از انقــاب دولت هــای مختلــف اگرچــه‬ ‫هــر کــدام بــه نحــوی تــاش کردنــد تــا نفــت‬ ‫را از بودجــه جــدا کننــد امــا در عمــل موفــق‬ ‫نبودنــد‪ .‬البتــه در دولــت اصالحــات‪ ،‬تــاش شــد‬ ‫تــا بــا ایجــاد صنــدوق ذخیــره ارزی بخشــی از‬ ‫درامــد نفتــی در ایــن صنــدوق پس انــداز شــود‬ ‫تــا کشــور در برابــر نوســانات قیمــت نفــت خــود‬ ‫را بیمــه کنــد امــا در دولت هــای نهــم و دهــم‬ ‫و بــا وجــود تجربــه نفــت ‪ ۱۰۰‬دالری‪ ،‬نه تنهــا‬ ‫پولــی بــه صنــدوق واریــز نشــد بلکــه دارایــی‬ ‫پیشــین نیــز خــرج شــد‪ .‬ایــن موضــوع افزایــش‬ ‫وابســتگی بــه درامدهــای نفتــی را دامــن زد‪.‬‬ ‫امارهــا نشــان می دهــد وابســتگی بــه نفــت در‬ ‫هســتند‪ .‬باتوجه به اینکــه این گروه هــا دارای هیجانــات‪ ،‬احساســات و شوروشــوق فــراوان بــرای زندگــی‬ ‫هســتند‪ ،‬دســتور اصلــی مدیریــت قرنطینــه بایــد این گــروه را مدنظــر خــود قــرار دهــد‪ .‬شــاید در اولیــن‬ ‫مرحلــه الزم اســت برنامه هــای تلویزیونــی جذاب تــر بــرای این گــروه تهیــه شــود یــا اینکــه مــدارس و‬ ‫دانشــگاه ها امکاناتــی فراغتــی را بــرای گروه هــای هــدف خــود طراحــی کننــد؛ مثـ ًا می تــوان از بازی هــای‬ ‫دســته جمعی مجــازی بیــن همکالسـی های دانش امــوزی راهــی بــرای ســرگرم کردن و ایجــاد نزدیــک و‬ ‫همگرایــی بیــن دانش امــوزان شــرایط جدیــدی را فراهــم کــرد‪ .‬دوم اینکــه کــودکان‪ ،‬جوانــان و نوجوانــان‬ ‫ـان دیگــر بایــد در مســیر رشــد و توانمندســازی قــرار گیرنــد کــه ازاین لحــاظ توجــه بــه‬ ‫بیش ازهرزمـ ِ‬ ‫خالقیــت‪ ،‬ایجــاد شــرایط خودشــکوفایی و تحقــق خواســته های فــردی می توانــد راهگشــا باشــد؛ لــذا‬ ‫پیشــنهاد می شــود دولــت بخشــی را به عنــوان مدیریــت فرهنگــی کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و جوانــان در عصــر‬ ‫کرونــا ایجــاد کنــد و بــا اســتفاده از تیم هــای تخصصــی‪ ،‬راهبردهایــی را دراین زمینــه پیــاده ســازد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬باتوجه به اینکــه عــده زیــادی بــا بیــکاری مواجــه خواهنــد شــد‪ ،‬راهبردهــای اقتصــادی جایگزیــن‬ ‫بســیار کارامــد و موثــر خواهــد بــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬دولت هــا بایــد امــکان مشــاوره های شــغلی و ایجــاد مشــاغل‬ ‫جایگزیــن را بــه جامعــه هــدف پیشــنهاد دهنــد‪ .‬کرونــا باعــث شــده تــا ســرعت تغییــر شــغل در افــراد‬ ‫بیشــتر شــود و مــردم ســریع تر از گذشــته شــغل خــود را از دســت بدهنــد؛ امــا ازدس ـت دادن شــغل‬ ‫نبایــد به معنــای فروپاشــی زندگــی افــراد باشــد؛ لــذا ایجــاد شــغل های مجــازی‪ ،‬توجــه بــه خوداشــتغالی‬ ‫و کارافرینــی؛ به ویــژه ایجــاد مشــاغل اپارتمانــی دراین زمینــه یــک راهــکار اساســی به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬یکی دیگــر از موضوعاتــی کــه بایــد بــه ان توجــه کــرد‪ ،‬کنتــرل اســیب ها‪ ،‬خشــونت ورزی و‬ ‫چالش هایی ســت کــه دراثــر ایجــاد قرنطینــه در جامعــه به شــدت روبه تزایــد و افزایــش اســت‪ .‬الزم اســت‬ ‫صداوســیما درراســتای گســترش فرهنــگ مهــرورزی‪ ،‬حرکت هایــی را اغــاز کنــد‪ .‬همچنیــن می تــوان از‬ ‫مــدارس و دانشــگاه ها به عنــوان مراکــزی کــه می تواننــد «بســته های ارتبــاط بــدون خشــونت» را بــه‬ ‫جامعــه ارائــه دهنــد‪ ،‬اســتفاده کــرد‪ .‬دعــوت و تشــویق جامعــه بــه کتاب خوانــی و گســترش فرهنــگ‬ ‫بودجــه دولت هــای نهــم و دهــم رونــد افزایشــی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬ایــن دولــت در ســال ‪( ۸۵‬اولیــن‬ ‫ســالی کــه بودجــه توســط ایــن دولــت تدویــن‬ ‫شــد) وابســتگی بــه نفــت ‪ ۳۲‬درصــد بــود‪ .‬ایــن‬ ‫رقــم تــا ســال ‪ ۹۰‬بــه ‪ ۴۸‬درصــد افزایــش پیــدا‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن در شــرایطی بــود کــه در ســال ‪۹۰‬‬ ‫و ‪ ۹۱‬قیمــت نفــت جهــش ناگهانــی را تجربــه‬ ‫کــرد‪ .‬اگرچــه تــا ســال ‪ ۹۲‬ایــن رقــم کاهــش‬ ‫پیــدا کــرد امــا همچنــان بــاالی ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫از بودجــه توســط درامدهــای نفتــی تامیــن‬ ‫مــی شــد‪ .‬وابســتگی بودجــه در ســال ‪ ۹۲‬بــه‬ ‫‪ ۴۱‬درصــد رســید‪ .‬روی کار امــدن دولــت تدبیــر‬ ‫و امیــد بــا تحریم هــا علیــه صنعــت نفــت ایــران‬ ‫و کاهــش شــدید قیمــت نفــت تــا زیــر ‪ ۳۰‬دالر‬ ‫در هــر بشــکه همــراه بــود و دولــت بایــد دخــل‬ ‫و خــرج خــود را بــر اســاس درامدهــای پاییــن‬ ‫نفــت تدویــن می کــرد‪ .‬از همیــن رو نقــش‬ ‫نفــت در بودجــه ســال ‪ ۹۳‬بــه ‪ ۳۵‬درصــد‬ ‫کاهــش پیــدا کــرد‪ .‬در ســال بعــد از ان ایــران‬ ‫موفــق شــد وارداتــی کمتــر از صــادرات بــه‬ ‫ثبــت برســاند و تــراز تجــاری را مثبــت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن رونــد حتــی در شــرایط برجــام نیــز ادامــه‬ ‫داشــت تــا انجــا کــه وابســتگی بودجــه بــه‬ ‫نفــت حتــی در شــرایط گشــایش اقتصــادی و‬ ‫افزایــش صــادرات نیــز بــا کاهــش همــراه شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۹۵‬ســهم نفــت در بودجــه ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫بــود‪ .‬حتــی پــس از خــروج امریــکا از برجــام‬ ‫و فشــارهای اقتصــادی‪ ،‬بازهــم ســهم نفــت‬ ‫از بودجــه کمتــر شــد تــا انجــا کــه بــه گفتــه‬ ‫حســن روحانــی؛ در بودجــه ســال پیــش‪ ،‬اتــکای‬ ‫مــا بــه نفــت ‪ ۹.۹‬بــود و بــرای اولیــن بــار اســت‬ ‫کــه در طــی چهــار ســال ‪ ۴۰‬ســال گذشــته‬ ‫وابســتگی مــا بــه نفــت تــک رقمی شــده اســت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه یکــی از مهم تریــن شــعارهای‬ ‫دولــت از ابتــدای ســال جــاری و در جریــان‬ ‫ارائــه چارچــوب اصــاح ســاختار بودجــه‪ ،‬قطــع‬ ‫وابســتگی بــه درامدهــای نفتــی بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫الیحــه بودجــه ‪ ۹۹‬نیــز درامدهــای نفتــی دولت‬ ‫‪ ۴۸‬هزار میلیارد تومــان عنــوان شــده اســت‬ ‫کــه کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد کل بودجــه عمومــی‬ ‫(‪ ۴۸۴‬هزار میلیــارد تومــان) را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫از ایــن رو دولــت معتقــد اســت میــزان وابســتگی‬ ‫بــه درامــد حاصــل از فــروش نفــت در بودجــه‬ ‫‪ ۹۹‬بــه کمتریــن میــزان در طــول دهه هــای‬ ‫اخیــر رســیده اســت‪ .‬رئیس جمهــوری تاکیــد‬ ‫کــرده کــه در ایــن هفــت ســال‪ ،‬وضعــی ایجــاد‬ ‫شــد کــه صــادرات غیرنفتــی کشــور بر صــادرات‬ ‫نفتــی ان‪ ،‬پیشــی گرفــت کــه ایــن مهــم از‬ ‫زمــان دولــت مرحــوم مصــدق بی ســابقه بــود‪.‬‬ ‫محمدباقــر نوبخــت (رئیــس ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه کشــور) پیشــتر گفتــه بــود ان چــه در‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۳۹۹‬دیدیــم هــم در منابــع و‬ ‫هــم در مصــارف ان‪ ،‬اصالحاتــی کــه در طــرح‬ ‫اصــاح ســاختاری مــورد توجــه بــود را لحــاظ‬ ‫کردیــم‪ .‬به این ترتیــب کــه منابــع بودجــه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬کمتریــن وابســتگی را بــه نفــت دارد؛‬ ‫به طوری کــه می توانیــم بگوییــم بودجــه‬ ‫جــاری مطلق ـاً بــه نفــت وابســتگی نــدارد‪ .‬ایــن‬ ‫نکتــه از ان جهــت اهمیــت دارد کــه نوســانات‬ ‫قیمــت نفــت وضعیــت بودجــه عمومــی کشــور‬ ‫را نیــز متاثــر می کنــد در نتیجــه صــادرات نفــت‬ ‫همچــون گذشــته نمی توانــد یــک منبــع پایــدار‬ ‫عمــده و بــا ثبــات بــرای تامیــن هزینه هــای‬ ‫دولــت مــورد توجــه باشــد و دولــت بایــد یــا‬ ‫ظرفیــت صــادرات نفــت را افزایــش دهــد و نفــت‬ ‫و گاز را بــه درامــد عمــده ارزی خــود تبدیــل‬ ‫کنــد و یــا بــا ایجــاد فضای کســب و کار مناســب‬ ‫و خصوصی ســازی و تقویــت بخــش خصوصــی‪،‬‬ ‫زمینــه افزایــش هــا و گســترش پایــه مالیاتــی را‬ ‫فراهــم اورد‪ .‬عملکــرد دولــت امیــد از انتخــاب‬ ‫راهــکار دوم حکایــت دارد‪.‬‬ ‫مطالعــه نیــز یکــی از روش هــای مدیریــت خشــم و خشــونت به حســاب می ایــد‪ .‬درحال حاضــر به دلیــل‬ ‫بی حوصلگــی مــردم به خاطــر مشــکالت اقتصــادی و عــدم دریافــت منافــع انــی از مطالعــه و کتــاب‪ ،‬ایــن‬ ‫فرهنــگ در کشــور بســیارضعیف شــده؛ به طوری کــه به رغم اینکــه فرهنــگ ایرانــی یــک فرهنــگ غنــی‬ ‫و ریش ـه دار اســت؛ امــا گویــا همه چیــز بــرای مــا روی طاقچــه خانه هــا یــا بــه داخــل قفســه بوفه هــا و‬ ‫کتابخانه هــا محــدود شــده اســت‪ .‬ایــن یعنــی بســیاری از مــردم‪ ،‬کتاب هــای زیــادی شــامل دیــوان حافــظ‪،‬‬ ‫موالنــا و ســعدی و ‪ ...‬را دراختیــار دارنــد؛ امــا کمتــر کســی حوصلــه مراجعــه بــه ان هــا و اســتفاده عملــی‬ ‫از دســتاوردهای فکــری ایــن مشــاهیر جهانــی را دارد؛ درحالی کــه اگــر قــرار باشــد تغییــری در کشــور‬ ‫درراســتای توســعه ایجــاد شــود‪ ،‬الزم اســت مــردم بــه فرهنــگ خــود بازگشــت کننــد و بــا مطالعــه و‬ ‫شــناخت از مشــاهیر ایرانــی مثــل نظامــی گنجــوی‪ ،‬پرویــن اعتصامی‪ ،‬احمــد شــاملو‪ ،‬محمــود دولت ابادی‪،‬‬ ‫ـی خــود و جامعــه بیابنــد‪ .‬درپایــان الزم اســت بــر این موضــوع تاکیــد‬ ‫بــزرگ علــوی و ‪ ...‬راهــی به ســوی تعالـ ِ‬ ‫شــود کــه یکــی از اقدامــات مناســب درراســتای تغییــر وضعیــت قرنطینــه‪ ،‬توجــه بــه امــوزش فرهنــگ‬ ‫تاب اوری ســت‪ .‬باتوجه به اینکــه تــاب اوری یکــی از موضوعــات مهــم هــزاره ســوم اســت‪ ،‬امــروز کمتــر بــه‬ ‫ان در جوامــع توجــه می شــود؛ امــا اگــر تــاب اوری در مــردم تقویــت شــود‪ ،‬تــوان خودگردانــی در ان هــا‬ ‫افزایــش می یابــد؛ نیــز احســاس امیــد‪ ،‬خــود را قبول داشــتن‪ ،‬اعتمادبه نفــس و عزت نفــس نیــز بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬تــاب اوری باعــث می شــود تــا اهــداف بــرای مــردم برجســته شــده و درجهــت ان حرکــت‬ ‫کننــد؛ ازهمه مهم تراینکــه مهارت هــای حــل مســئله بــه ان هــا امــوزش داده می شــود‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬در‬ ‫ذهــن بســیاری از نوجوانــان و جوانــان‪ ،‬بحــران کرونــا یــک عالمــت ســوال بــزرگ اســت و ان اینکــه چگونه‬ ‫می شــود از ان خــارج شــد؟ و ان هــا نتوانســته اند کــه راهــکاری بــرای این موضــوع پیــدا کننــد؛ بهتــر اســت‬ ‫کــه درزمینــه مهارت هــای خودکنترلــی‪ ،‬مهارت هــای میان فــردی‪ ،‬مهارت هــای لذت بــردن از زندگــی و‬ ‫مهــارتِ یافتــن پاس ـخ های متفــاوت بــه ســوال های اساســی‪ ،‬کار ســامانمندی صــورت گیــرد‪ .‬درمجمــوع‬ ‫بایــد نــه در ماهیــت قرنطینــه؛ بلکــه در محتــوای ان تجدیدنظــر کــرد‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک‬ ‫حرکت پرشتاب بانک شهر‬ ‫در مسیر بانکداری حرفه ای‬ ‫معــاون مالــی و اقتصــادی بانــک‬ ‫شــهر گفــت‪« :‬تیــم مدیریتــی‬ ‫بانــک شــهر بــا تمرکــز بــر پنــج‬ ‫حــوزه اســتراتژیک ســود اوری‪،‬‬ ‫ســهم بــازار‪ ،‬مدیریــت بهینــه‬ ‫مصــارف و مطالبــات‪ ،‬ارتقــای ســطح درامدهــا و ارتقای‬ ‫بانکــداری الکترونیــک و بــا تکیــه بــر اســتراتژی حرکت‬ ‫بــه ســوی بانکــداری حرف ـه ای‪ ،‬تمــام اهتمــام خــود را‬ ‫بــر جــذب منابــع ارزان قیمــت‪ ،‬کاهــش مطالبــات و‬ ‫ســوداوری متمرکــز کــرده اســت»‪ .‬رســول خوش بیــن‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬هیئت مدیــره فعلــی بانــک شــهر در‬ ‫شــرایطی مســئولیت بانــک را پذیرفــت کــه بــه علــت‬ ‫تســری قانــون منــع به کارگیــری بازنشســتگان در ایــن‬ ‫بانـک ‪ ،‬بــه یک بــاره از خدمــات بســیاری از فرهیختــگان‬ ‫خــود محــروم شــد؛ امــا خوشــبختانه با توجه به اینکــه‬ ‫بانــک شــهر بانکــی جــوان و خوشــنام اســت توانســت‬ ‫بــا سیاســت گذاری تعریــف شــده بــرای پیشــبرد‬ ‫اهــداف بــر مبنــای بانکــداری حرفــه ای به ســرعت‬ ‫از بانکــداری ســنتی فاصلــه بگیــرد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«در همین رابطــه و در راســتای دســتیابی بــه ســوداوری‪،‬‬ ‫بانکــداری حرفــه ای را به عنــوان خط مشــی بــرای‬ ‫جلــب رضایــت مشــتریان و ســهامداران و تحقــق‬ ‫خواســته های انــان در نظــر گرفتیــم تــا به واســطه‬ ‫ان بتوانیــم‪ ،‬زیــان انباشــته موجــود را کاهــش و ســهم‬ ‫بــازار را بــا پرداخــت ســود مناســب بــه مشــتریان‬ ‫افزایــش دهیــم»‪.‬‬ ‫تحول دیجیتال بانک صادرات‬ ‫ایران با پیشخوان «شمس»‬ ‫حجت الــه صیــدی؛ مدیرعامــل‬ ‫بانــک صــادرات ایــران در ائیــن‬ ‫گرامیداشــت اغــاز شــصت و‬ ‫نهمیــن ســال فعالیــت ایــن‬ ‫بانــک و رونمایــی از ســامانه‬ ‫پیشــخوان مجــازی «شــمس» و چهــار محصــول‬ ‫اعتبــاری کــه بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی دارایــی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در ســال جدیــد‪ ،‬طــرح رونــق‬ ‫تولیــد را بــا نــام «طــراوت توســعه» رونمایــی و اغــاز‬ ‫کردیــم و در طــرح جدیــد «طــراوت مســکن» نیــز‬ ‫بــه دنبــال ایجــاد اعتبــار الزم بــرای رونــق و حمایــت‬ ‫از ســاخت مســکن بــرای اقشــار متوســط و کم درامــد‬ ‫هســتیم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬بــا افزایــش ســرمایه بانــک‪،‬‬ ‫موانــع خدمت رســانی بــه واحدهــای تولیــدی بــزرگ‬ ‫کشــور برداشــته می شــود‪ .‬در عین حــال کــه بانــک‬ ‫صــادرات ایــران در اعتبــارات کوچــک مثــل وام ازدواج‪،‬‬ ‫خوداشــتغالی و ســایر تســهیالت حمایتــی بــه خصــوص‬ ‫در بخــش تســهیالت کســب و کارهــای اســیب دیده‬ ‫از کرونــا و‪ ...‬حضــور پررنــگ و فعالــی داشــته و دارد»‪.‬‬ ‫صیــدی با اشــاره به اینکه امــروز ســهام بانــک یکــی‬ ‫از نقدشــونده ترین و پربازده تریــن ســهام ها از زمــان‬ ‫بازگشــایی در بهمن مــاه ســال ‪ ١٣٩٦‬اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن بانــک بــا برخــورداری از ‪ ٢٢٠٠‬شــعبه و باجــه‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ٢٥‬میلیــون مشــتری حقیقــی و حقوقــی فعــال‬ ‫و ‪ ٤٠‬میلیــون ســپهر کارت‪ ،‬در حــال خدمت رســانی بــه‬ ‫مــردم ایــران اســامی در اقصی نقــاط کشــور اســت»‪.‬‬ ‫صدور مجوز معامالت سهام‬ ‫تجارت نو در بازار دوم فرابورس‬ ‫شــرکت فرابــورس در اطالعیــه ای از‬ ‫گشــایش نمــاد معامالتــی بیمــه تجارت‬ ‫نــو در بــازار دوم خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی بیمــه تجــارت نــو؛‬ ‫باتوجه بــه عملکــرد مطلــوب و به تبـ ِع ان‬ ‫دســتاوردهای قابل توجــه مالــی‪ ،‬در تاریــخ ‪ ۱۶‬تیرمــاه نمــاد‬ ‫بیمــه تجــارت نــو پــس از گــذر از مرحلــه پذیــرش‪ ،‬در بــازار‬ ‫دوم درج شــد و حــال بنابــر اعــام فرابــورس‪ ،‬دوشــنبه ســوم‬ ‫شــهریورماه‪ ،‬نمــاد معامالتــی ســهام ایــن شــرکت تحت عنــوان‬ ‫«بنــو ‪ »۱‬در بــازار دوم گشــایش می یابــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کارنامه بازیگری‬ ‫امین حیایی‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫‪ eslami.shahla35@gmail.com‬امیــن حیایــی ســتاره ســینمایی ایــران در‬ ‫‪ 50‬ســالگی اش هنــوز ماننــد دوران جوانــی اش مــرد محبــوب خاطره هاســت و‬ ‫این روزهــا در شــبکه نمایــش خانگــی و عصــر جدیــد می درخشــد‪ .‬سوپراســتار‬ ‫ســینمای ایــران ایــن روزهــا تجربــه جدیــدی در شــبکه نمایــش خانگــی و برنامه‬ ‫عصــر جدیــد بــه عنــوان داور را ســپری مــی کنــد و مــورد توجــه مــردم قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬وی یکــی از چهــره هــای مطــرح هنــری در ایــران اســت کــه‬ ‫تــا کنــون فیلــم هــا و ســریال هــای زیــادی را بــازی کــرده اســت و بــه جــز‬ ‫بازیگــری تجربــه خوانندگــی و تدریــس بازیگــری را نیــز دارد‪ .‬امیــن حیایی متولد‬ ‫‪ ۱۹‬خردا مــاه ‪ ۱۳۴۹‬در تهــران اســت‪ .‬حیایــی قیطریــه تهــران بــه دنیــا امــد‪.‬‬ ‫کار پــدرش ازاد و مــادرش معلــم بــود‪ .‬او یــک بــرادر کوچکتــر از خــود بــه نــام‬ ‫امیــد دارد و تنهــا خواهــرش در ســال ‪ ۱۳۷۰‬فــوت کــرده اســت‪ .‬او در دبیرســتان‬ ‫تحصیــات خــود را در رشــته ریاضــی و فیزیــک درحالــی بــه پایــان رســاند که در‬ ‫دبیرســتان ار تئاتــر می کــرد و پــس از اخــذ مــدرک دیپلــم‪ ،‬در رشــته کامپیوتــر‬ ‫بــه تحصیــات دانشــگاهی پرداخــت امــا خیلــی زود انصــراف داد و مســیر زندگی‬ ‫خــود را عــوض کــرد‪ .‬وی در دوران تحصیــل بــه فعالیــت در تئاتــر پرداخــت و پس‬ ‫از گرفتــن دیپلــم‪ ،‬ضمــن خدمــت ســربازی در مرکــز هنرهــای نمایشــی عقیدتی‬ ‫– سیاســی نیــروی هوایــی فعالیتــش را اغــاز کــرد‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۳۷۰‬بازیگــر‬ ‫یــک تئاتــر کــودکان بــه کارگردانــی ثریــا قاســمی بــود و در پانزدهمین جشــنواره‬ ‫فیلــم فجــر نامــزد دریافــت جایــزه بازیگــر نقــش دوم بــرای فیلــم براده هــای‬ ‫خورشــید شــد‪ .‬حیایــی خیلــی تــاش کــرد تــا بتوانــد به عنــوان بازیگــر نقــش‬ ‫اول در فیلم هــای ســینمایی بــازی کنــد‪ .‬در اولیــن نقــش افرینـی اش بــه عنــوان‬ ‫بازیگــر نقــش اول در فیلــم ســیب ســرخ حــوا چنــدان موفــق نبــود‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۶ ،۱۳۸۱‬فیلــم بــا بــازی او در ســینماهای تهــران بــه روی پــرده رفــت کــه بــرای‬ ‫خــود رکــوردی محســوب می شــود‪ .‬بازی هــای متفــاوت او در ســال ‪ ۸۲‬و ‪۸۳‬‬ ‫نــام او را بــه عنــوان یــک بازیگــر توانــا ســر زبان هــا انداخــت تا جایی کــه او‬ ‫به عنــوان یکــی از دو بازیگــر برگزیــده ســال بــرای بــازی در فیلــم دختــر ایرونی از‬ ‫جشــن ســالیانه ماهنامــه دنیــای تصویــر تندیس حافــظ دریافــت کــرد‪ .‬در ابتدای‬ ‫بازیگــری امیــن حیایـی ‪ ،‬بســیاری معتقــد بودنــد او بــرای بازیگری ســاخته نشــده‬ ‫اســت؛ امــا پــس از چنــدی عکــس ان ثابــت شــد و امــروزه امیــن حیایــی جــزو‬ ‫گرانتریــن بازیگــران مــرد اســت و حضــور او در بســیاری از فیلم هــای تولیــد شــده‬ ‫در ایــران‪ ،‬او را بــه پر درامد تریــن بازیگــر مــرد تبدیــل کــرده اســت‪ .‬امیــن حیایــی‬ ‫بــرای بــازی در ســریال ســاخت ایــران ‪ ۲‬توانســت تندیــس حافــظ بهتریــن بازیگر‬ ‫مــرد را از جشــن حافــظ ‪ ۹۸‬دریافــت کنــد‪ .‬امیــن حیایــی در ســال ‪ ۷۱‬و در‬ ‫ســن ‪ ۲۲‬ســالگی بــا خانــم مونــا بانکی پــور ازدواج کــرد‪ .‬ولــی ایــن زندگــی پــس‬ ‫از به دنیا امــدن اولیــن فرزندشــان دارا بــه پایــان رســید و پــس از مــدت کوتاهــی‬ ‫بــه جدایــی انجامیــد‪ .‬پســرش دارا وارد عرصــه بازیگــری شــده اســت و در فیلــم‬ ‫شــعله ور بــه کارگردانــی حمیــد نعمـت اهلل بــا پــدرش همبــازی بــوده اســت‪ .‬امین‬ ‫حیایــی در ســال ‪ ۱۳۷۹‬و در ســن ‪ ۳۰‬ســالگی بــا خانــوم نیلوفــر خوش خلــق‬ ‫ازدواج کــرد؛ بازیگــری کــه بــازی اش در فیلــم « چنــد روز بعــد» تحســین برانگیز‬ ‫شــد‪ .‬امیــن حیایــی ســال ها بــرای تبدیــل شــدن بــه یکــی از ســتارگان ســینما‬ ‫تــاش کــرد و از بازیگرانــی بــود کــه نــه بـ ه واســطه پــول یــا چهره‪،‬کــه به خاطــر‬ ‫اســتعدادش پله هــای موفقیــت را پیمــود‪ .‬امــا پــس از رســیدن بــه جایــگاه یــک‬ ‫ســتاره هــم بخشــی از توانایی هــای او الاقــل بــرای چنــد ســال کمتــر مــورد‬ ‫توجــه قــرار گرفــت‪ .‬او ســال ها به عنــوان یکــی از چهره هــای مطــرح ســینمای‬ ‫کمــدی ایــران شــناخته می شــد امــا بارهــا نشــان داده کــه قابلیت هــای بیشــتری‬ ‫دارد‪ .‬فهرســت بازی هــای برگزیــده او همیــن تنــوع را در کارنامــه حیایــی نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬حیایــی در فیلــم «درخونــگاه» بیــش از همیشــه بــر توانایی هــای‬ ‫غیرکالمــی اش به عنــوان بازیگــر تکیــه می کنــد‪ .‬رضــا در «درخونــگاه»‬ ‫ادمی ســت کــه پــس از هشــت ســال جان کنــدن در ژاپــن بــا ارزوهایــی دور‬ ‫و دراز بــه خانــه بازگشــته و به تدریــج متوجــه می شــود کــه هیچ چیــز ان طــور‬ ‫نبــوده کــه او فکــرش را می کــرده اســت‪ .‬پــس شــکل بــازی حیایــی در طــول‬ ‫فیلــم به تدریــج تغییــر می کنــد‪ .‬از ادمــی کــه ســعی می کنــد ســختی های‬ ‫گذشــته را فرامــوش کنــد و امیدوارانــه در پــی رســیدن بــه ارزویــش باشــد تــا‬ ‫فــردی عبــوس و کم حرف‪.‬توانایــی حیایــی در نمایــش باورپذیــر ایــن ســیر‬ ‫تحــول‪ ،‬ســتودنی اســت‪« .‬شــعله ور» تــا امــروز برجســته ترین دســتاورد حیایــی‬ ‫در مقــام بازیگــر بــوده اســت‪ .‬پیچیده تریــن نقش افرینــی او در نقــش یــک بازنــده‬ ‫تمام عیــار رقــم می خــورد‪ .‬فــردی کینــه ای کــه بــه یــک انــدازه از خــود و دیگــران‬ ‫انتقــام می گیــرد‪ .‬فریـ ِد «شــعله ور» در نــگاه اول تمــام ویژگی های یک شــخصیت‬ ‫منفــور و حتــی مشــمئزکننده را دارد‪ .‬ایــن هنــر نعمـت اهلل و البته حیایی ســت که‬ ‫موفــق می شــوند فریــد را بــا وجــود نمایــش تمــام ضعف هــای هولناکــش بــه‬ ‫شــخصیتی همدلی برانگیــز تبدیــل کننــد‪ .‬امــا انچــه امیــن حیایــی را بــه یکــی از‬ ‫بازیگــران موفــق ســینمای کمــدی در دو دهه اخیــر تبدیــل کــرده‪ ،‬توانایــی او در‬ ‫تیپ سازی ســت‪ .‬ایــن توانایــی در «کمــا» به وضــوح قابــل مشــاهده اســت‪ .‬تیــپ‬ ‫«مــرد ســاده دل بامعرفــت» بــا ایــن فیلــم تثبیــت و در ادامه بــه یکــی از تیپ های‬ ‫تکرارشــونده کاراکترهــای حیایــی (مهم تــر از همــه‪ ،‬در «اخراجی هــا») تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬کاراکتــر دکتــر در فیلــم «مهمــان مامــان» از ان دســت تیپ هایی ســت کــه‬ ‫مهرجویــی در ســال های اخیــر چند بــار بــه ســراغ ان هــا رفتــه اســت‪ :‬ادمــی در‬ ‫ظاهــر ســاده کــه به دنبــال نجــات اطرافیــا ن از مشــکالت اســت‪ .‬ویژگی مهــم این‬ ‫شــخصیت ها لــزوم نمایــش ســادگی‪ ،‬هــوش و شــیرینی در کنــار یکدیگــر اســت‬ ‫و حیایــی در یــک نقش افرینــی ســهل و ممتنــع از پــس ایــن کار برمی ایــد‪ .‬وی‬ صفحه 8 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫چهره ها‬ ‫امیــن حیایــی عــاوه بــر بازیگــری در‬ ‫زمینــه موســیقی نیــز فعالیــت دارد‪ .‬او در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۰‬البــوم «بــوی بهشــت» کــه‬ ‫شــامل چهــار تــرک بــود را اجــرا کــرد و‬ ‫درســال ‪ ۱۳۸۵‬بــا همــکاری گــروه کویــر‬ ‫البــوم «بــاران» را تولیــد کردنــد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خداحافظی ‬ ‫با پلنگ سیاه سینما‬ ‫چادویــک بوزمــن؛ ســتاره فیلــم ابرقهرمانــی بســیارموفق «بلــک پنتــر» (پلنــگ ســیاه) از‬ ‫شــرکت های دیزنــی و مــارول اســتودیوز؛ پــس از چهارســال مبــارزه بــا ســرطان روده بــزرگ‪،‬‬ ‫از دنیــا رفــت؛ او ‪ ٤٣‬ســاله بــود‪ .‬به گــزارش هنرانالیــن؛ بوزمــن کــه دراین ســال ها بیمــاری‬ ‫خــود را مخفــی نگــه داشــته بــود‪ ،‬در منــزل خــود در لس انجلــس؛ درحالی کــه همســر و‬ ‫اعضــای خانــواده در کنــارش بودنــد‪ ،‬درگذشــت‪ .‬در دوران کاری خــود‪ ،‬نقــش «جکی رابینســن»؛‬ ‫نمــاد دنیــای بیســبال و «جیمــز بــراون»؛ سوپراســتار موســیقی را ایفــا کــرد؛ امــا بــا بــازی در‬ ‫فیلــم «بلــک پنتــر» بــه جایــگاه یــک ســتاره رســید‪.‬‬ ‫پیرترین هنرپیشه های زنده دنیا‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۶‬برنــده جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش‬ ‫اول مــرد جشــنواره فیلــم فجــر بــرای بــازی در فیلــم‬ ‫شــب شــد‪ .‬او همچنیــن برنــده دیپلم افتخــار بهترین‬ ‫بازیگــر نقــش اول مــرد در جشــنواره ســی و ششــم‬ ‫فیلــم فجــر بــرای فیلــم شــعله ور شــد‪ .‬او همچنیــن‬ ‫ســه بــار در جشــن دنیــای تصویــر به عنــوان بهتریــن‬ ‫بازیگــر مــرد انتخــاب شــد و در جشــنواره بین المللــی‬ ‫فیلــم مالــزی نــام او در جمــع نامزدهــای بهتریــن‬ ‫بازیگــر مــرد قــرار گرفــت‪ .‬امیــن حیایــی یکــی از‬ ‫چهــار داور ســری اول مســابقه اســتعدادیابی عصــر‬ ‫جدیــد بــه تهیه کنندگــی احســان علیخانی ســت‬ ‫و در کنــار بشــیر حســینی‪ ،‬رویــا نونهالــی و اریــا‬ ‫عظیمی نــژاد بــه داوری مشــغول اســت‪ .‬او ایــن‬ ‫روزهــا چالش هــا و تجربه هــای جدیــدی را تجربــه‬ ‫می کنــد؛ چالش هایــی از جنــس داوری در مســابقه‬ ‫اســتعدادیابی «عصــر جدیــد» کــه او را تبدیــل بــه‬ ‫کاراکتــری امیدبخــش بــرای شــرکت کنندگان‬ ‫کــرده اســت تــا حضــور در تبلیغــات بازرگانــی کــه‬ ‫ایــن روزهــا برخــی دیگــر از چهره هــای مطــرح‬ ‫دنیــای بازیگــری را هــم بــه ایــن حــوزه کشــانده‬ ‫اســت‪ .‬امیــن حیایــی این روزهــا بــرای مــردم‬ ‫کوچــه و خیابــان بیشــتر بــا داوری «عصــر جدیــد»‬ ‫شــناخته می شــود و نــه تجربه هــای بازیگــری اش و‬ ‫البتــه برایــش جالــب هــم هســت کــه ایــن مســابقه‬ ‫اینقــدر تاثیرگــذار اســت و طرفــدار دارد و مردمــی‬ ‫کــه او را می بیننــد؛ بابــت رای هــای ســفیدش بــه او‬ ‫«دمــت گــرم» می گوینــد! از ســوی دیگــر به تازگــی‬ ‫امیــن حیایــی در تبلیغــات بازرگانــی هــم دیــده‬ ‫می شــود کــه ســروصدای زیــادی بــه پــا کــرده؛‬ ‫او در خصــوص نوعــی واکنــش منفــی کــه نســبت‬ ‫بــه ایــن مســئاله شــکل گرفتــه‪ ،‬می گویــد‪« :‬مــن‬ ‫بــرای همیــن تبلیغــات هــم ســال ها صبــر کــرده ام‪.‬‬ ‫ســال ها پیشــنهادات زیــادی بــه مــن می شــد و‬ ‫قبــول نمی کــردم چــون می خواســتم تبلیغــی‬ ‫کــه بــازی می کنــم در شــان مــن باشــد یــا بتوانــم‬ ‫بــه ان تبلیــغ اعتمــاد کنــم و بــه اعتبــارم لطمــه‬ ‫نخــورد‪ .‬بــه هــر حــال اعتبــار به راحتــی به دســت‬ ‫نمی ایــد‪ ،‬ولــی مــن هیــچ کاری را صرفــاً بــرای‬ ‫پــول انجــام نمی دهــم‪ .‬مــردم بــرای مــن بســیار‬ ‫مهــم هســتند‪ ،‬مردمــی کــه همیشــه بــه مــن لطــف‬ ‫داشــته اند و محبــت کرده انــد و ایــن محبوبیــت‬ ‫برایــم خیلــی ارزش دارد‪ ،‬خیلــی بیشــتر از انچــه‬ ‫کــه فکــر می کنیــد! خیلــی وقت هــا پیــش امــده‬ ‫اســت کــه خســته و کوفتــه از ســر کار امــده ام و‬ ‫مــردم را می بینــم کــه بــا عشــق امده انــد عکــس‬ ‫و امضــاء بگیرنــد مــن هــم بــا لبخنــد صبــر می کنــم‬ ‫تــا همــان عشــق را بــه ان هــا برگردانــم‪ .‬برخــی از‬ ‫بازیگــران از ایــن موقعیــت دلخــور می شــوند کــه‬ ‫مــردم بخواهنــد دائــم از ان هــا عکــس بگیرنــد و‬ ‫حریــم خصوصی شــان را برهــم بزننــد‪ .‬مــن هــر‬ ‫زمانــی کــه گیــر بیفتــم ســعی می کنــم تمــام و‬ ‫کمــال انــرژی بگــذارم و کار همــه را راه بینــدازم»‪ .‬او‬ ‫همچنیــن تجربــه بــازی در دو نمایــش بــه نام هــای‬ ‫غــرب واقعــی به کارگردانــی داریــوش مهرجویــی و‬ ‫پرفورمنــس قحطــی نــور به کارگردانــی خــودش را‬ ‫دارد‪ .‬امیــن حیایــی کــه پیش از ایــن تجربــه بــازی‬ ‫در ســریال«قلب یخــی» را داشــته‪ ،‬این روزهــا بــا‬ ‫ســریال اقــازاده نیــز در شــبکه نمایــش خانگــی‪،‬‬ ‫حضــور دارد و مــورد توجــه دوبــاره مخاطبانــش قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی تاریــخ ســینما پــر از چهره هایی ســت کــه از عنفــوان‬ ‫جوانــی یــا حتــی از دوران کودکــی بــر پرده ســینما درخشــیده اند و نسـل های‬ ‫مختلفــی انهــا را بــه یــاد می اورنــد‪ .‬برهمین اســاس بســیاری از چهره هــای‬ ‫پابه سن گذاشــته اگرچــه دیگــر امــکان بــازی و درخشــش بــر پــرده نقــره ای‬ ‫را ندارنــد؛ امــا همچنــان اخبــار مربــوط بــه انهــا بــرای طرفداران شــان قابــل‬ ‫توجــه اســت‪ .‬بنابــر گــزارش وبســایت فیلم اکســپرینس‪ ،‬لقــب پیرتریــن‬ ‫هنرپیشــه زنــده دنیــا را امــروز نورمــن لویــد‪ ،‬بازیگــر کنــاری برخــی از‬ ‫فیلم هــای الفــرد هیچــکاک چــون «خرابــکار» و «طلســم شــده» یــدک‬ ‫می کشــد؛ البتــه لویــد حتــی تــا پیــش از مــرگ دی هاویلنــد بــا ‪ ۱۰۵‬ســال‪،‬‬ ‫پیرتریــن بازیگــر زنــده دنیــا بــود‪ .‬او اولین بــار ســال ‪ ۱۹۳۹‬جلــوی دوربیــن‬ ‫تلــه فیلــم «خیابان هــای نیویــورک» رفــت‪ .‬لویــد البتــه در ســینما به عنــوان‬ ‫بازیگــر چنــدان کارنامــه پُــر و پیمانــی نــدارد او کارگــردان و تهیــه کننــده‬ ‫نیــز بــوده کــه مجموعــه «الفــرد هیچــکاک تقدیــم می کنــد» یکــی از‬ ‫فعالیت هــای شــاخص او پشــت دوربیــن اســت‪ .‬حــال بــه بهانــه درگذشــت‬ ‫اولیویــا دی هاویلنــد بــه معــدود بازیگــران زنــده ســینمای جهــان کــه اکنــون‬ ‫در دومیــن قــرن زندگــی خــود نفــس می کشــند یــا در اســتانه ورود بــه ایــن‬ ‫دوره هســتند‪ ،‬نگاهــی انداخته ایــم؛ البتــه بایــد اشــاره کنیــم برخــی از ایــن‬ ‫افــراد نــام چندانــی در دنیــای ســینما ندارنــد و شــاید حتــی مرگ شــان‬ ‫برخــاف اولیویــا دی هاویلنــد بــرای رســانه های دنیــا اهمیــت چندانــی‬ ‫هــم نداشــته باشــد؛ امــا باالخــره حکایــت حضــور طوالنی مــدت انهــا در‬ ‫صحنــه بازیگــری و پــس از ان صحنــه زندگــی اتفــاق جالــب توجهی ســت‬ ‫کــه شــناختن انهــا و فعالیت هایشــان در زمــان باقــی مانــده از عمــر انهــا‬ ‫خالــی لطــف نیســت‪.‬‬ ‫مارشاهانت‬ ‫مارشا هانت؛ بازیگر ‪ ۱۰۲‬ساله‬ ‫امریکایی برای اولین بار در سال‬ ‫‪ ۱۹۳۵‬جلوی دوربین رفت و جزو‬ ‫بازیگران بیش از صد ساله زنده‬ ‫سینماست‪ .‬مهم ترین اثر به جا مانده‬ ‫از او‪ ،‬فیلم «غرور و تعصب» با بازی‬ ‫الرنس اولیویه است‪ .‬البته او یکی از‬ ‫نقش های کناری فیلم؛ یعنی نقش‬ ‫«مری بنت» را ایفا کرده است‪.‬‬ ‫نحمیاپرسوف‬ ‫نحمیا پرسوف؛ یکی دیگر از‬ ‫صد ساله های زنده سینماست‪ .‬اگر‬ ‫فیلم «در بارانداز» «الیا کازان» را‬ ‫دیده باشید‪ ،‬احتماالً صحنه مشهور‬ ‫تاکسی فیلم و گفت وگوی شنیدنی‬ ‫میان «مارلون براندو» و «راد استایگر»‬ ‫را در ان فراموش نکرده اید‪ .‬راننده ان‬ ‫تاکسی‪ ،‬نحمیا بود‪ .‬این بازیگر و نقاش‬ ‫امریکایی اکنون ‪ ۱۰۰‬ساله است‪.‬‬ ‫مارجچامپیون‬ ‫مارج چامپیون؛ صد ساله امریکایی‪ ،‬دیگر‬ ‫هنرپیشه زنده کهنسال سینماست‪ .‬او‬ ‫که در ‪ ۱۴‬سالگی به عنوان مدل برای‬ ‫کمپانی انیمیشن سازی دیزنی استخدام‬ ‫شد‪ ،‬اولین بار در ‪ ۱۹۳۹‬جلوی دوربین‬ ‫رفت؛ اما شروع شهرت این بازیگر به‬ ‫دهه ‪ ۵۰‬میالدی برمی گردد‪ .‬او حضور‬ ‫موفقیت امیزی در موزیکال های دهه ‪۵۰‬‬ ‫کمپانی «ام جی ام» داشته است‪.‬‬ ‫بتی وایت‬ ‫بتی وایت؛ بازیگر‪ ،‬کمدین و نویسنده‬ ‫امریکایی‪ ،‬در ‪ 97‬سالگی هنوز هم‬ ‫فوق العاده جذاب است‪ .‬این ستاره‬ ‫سریال «دختران زرین» تولدش را‬ ‫در ژانویه جشن گرفت‪ .‬از فیلم های‬ ‫معروف او می توان به مرد مقدس‪،‬‬ ‫تام سایر‪ ،‬پونیو روی صخره کنار دریا‪،‬‬ ‫خواستگاری‪ ،‬داستان ما و گویندگی در‬ ‫انیمیشن لوراکس اشاره کرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫باب بارکر‬ ‫باب بارکر؛ مجری و بازیگر مشهور‬ ‫تلویزیون امریکایی ست که از سال‬ ‫‪ ۱۹۵۰‬میالدی تاکنون مشغول‬ ‫فعالیت بود ه است‪ .‬از مراسمی که‬ ‫او در ان ها درخشیده می توان به‬ ‫مجری گری مراسم دوشیزه جهان و‬ ‫ملکه زیبایی امریکا از سال ‪ ۱۹۶۷‬تا‬ ‫‪ ۱۹۸۷‬اشاره کرد‪ .‬او در حال حاضر‬ ‫‪ 95‬سال سن دارد‪.‬‬ ‫سیدنیپواتیه‬ ‫سیدنی پواتیه؛ بازیگر ‪ 92‬ساله‬ ‫امریکایی ست‪ .‬او نخستین بازیگر‬ ‫سیاهپوستی ست که اسکار بهترین‬ ‫بازیگر نقش اول مرد را به دست‬ ‫اورده است‪ .‬پواتیه این جایزه را برای‬ ‫فیلم «زنبق های مزرعه» از ان خود‬ ‫کرد‪ .‬او در میامی فلوریدا به دنیا امد‬ ‫و با حضور در تئاتر امریکایی نگرو‬ ‫کارش را اغاز کرد‪.‬‬ ‫هری بالفونته‬ ‫هری بالفونته؛ موسیقیدان‪ ،‬بازیگر‪،‬‬ ‫خواننده و فعال اجتماعی امریکایی ست‪.‬‬ ‫او یکی از موفق ترین خوانندگان در‬ ‫تمام طول تاریخ موزیک ایاالت متحده‬ ‫محسوب می شود‪ .‬او که بیشتر به خاطر‬ ‫گ «روز‪ -‬اُ» شناخته می شود‪،‬‬ ‫اهن ‬ ‫هم اکنون ‪ 92‬سال دارد‪ .‬وی در طول‬ ‫ی خود‪ ،‬پیوسته مدافع حقوق مدنی‬ ‫زندگ ‬ ‫و قضایای انسانی بوده است‪.‬‬ ‫سیسیلیتایسون‬ ‫سیسیلی تایسون؛ هنرپیشه‬ ‫امریکایی ست که از ‪ ۱۹۵۱‬میالدی‬ ‫تاکنون در این حرفه مشغول به‬ ‫فعالیت بوده است‪ .‬از مهم ترین فیلم ها‬ ‫یا برنامه های تلویزیونی که او در ان‬ ‫به ایفای نقش پرداخته‪ ،‬می توان به‬ ‫«خدمتکاران» اشاره کرد‪ .‬او در حال حاضر‬ ‫‪ 95‬ساله است‪ .‬او در دسامبر ‪ 1924‬در‬ ‫شهر نیویورک به دنیا امد‪.‬‬ ‫انجاللنسبوری‬ ‫انجال لنسبوری؛ بازیگر‬ ‫انگلیسی ست که تاکنون شش‬ ‫جایزه گلدن گلوب را از ان خود‬ ‫کرده است‪ .‬به یاد ماندنی ترین بازی‬ ‫او در فیلم «دیو و دلبر» بوده است‪.‬‬ ‫او با اینکه ‪ 92‬سال سن دارد‪ ،‬اما‬ ‫هنوز هم در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫جدیدترین فیلم او «بازگشت مری‬ ‫پاپینز» محصول سال ‪ 2018‬است‪.‬‬ ‫دیک ون دایک‬ ‫ریچارد وین «دیک» ون دایک با نام هنری‬ ‫دیک ون دایک؛ بازیگر‪ ،‬کمدین‪ ،‬نویسنده‪،‬‬ ‫کارگردان و تهیه کننده امریکایی ست‬ ‫که به مدت شش دهه در این عرصه فعال‬ ‫بود ه است‪ .‬خداحافظ بردی‪ ،‬مری پاپینز‬ ‫و مجموعه های تلویزیونی نمایش دیک‬ ‫ون دایک و «تشخیص جنایت» از‬ ‫کارهای به یادماندنی او به شمار می رود‪ .‬او‬ ‫در حال حاضر ‪ 94‬ساله است‪.‬‬ صفحه 9 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫کوتاهی قد و هرانچه درباره ان باید بدانید‬ ‫دکتر شرابه هزارخوانی‬ ‫فوقتخصص‬ ‫غدد درون ریز و متابولیسم‬ ‫اکثــر والدیــن ایــن ســوال و نگرانــی را دارنــد‬ ‫کــه ایــا قــد فرزندان مــان طبیعی ســت یــا‬ ‫کمتــر از حــد طبیعی ســت؟در پاســخ بــه‬ ‫ایــن ســوال بایــد گفــت بــرای رشــد کــودکان‬ ‫منحنی هــای رشــدی وجــود دارد کــه بــر‬ ‫حســب ســن و جنــس‪ ،‬قــد و وزن کــودک‬ ‫در منحنــی قــرار داده می شــود و می تــوان‬ ‫تعییــن کــرد کــه ایــا ایــن کــودک وزن یــا‬ ‫قــد نرمــال یــا باالتــر یــا پائین تــر از نرمــال‬ ‫دارد‪ .‬ســرعت رشــد نیــز مســئله ای مهــم‬ ‫اســت؛ به طورطبیعــی بچه هــا در دوســال‬ ‫اول زندگــی ســرعت رشــد باالیــی دارنــد؛‬ ‫ســپس ایــن ســرعت کمتــر شــده و بعــد‬ ‫در زمــان بلــوغ مجــددا ً یــک جهــش رشــد‬ ‫خواهیــم دیــد‪.‬‬ ‫براسـاس منحنی هـای رشـد وقتـی قـد کـودک کمتـر از دو‬ ‫انحـراف معیـار زیـر قـد متوسـط بـرای بچه هـای هم سـن و‬ ‫جنـس (نـژاد) خـودش باشـد‪ ،‬کوتـاه تلقـی می شـود (ایـن‬ ‫منحنی هـا در دسـترس هسـتند و کمتـر از دو انحـراف معیـار‬ ‫معـادل ‪ 5.2‬درصـد کل بچه هـای جامعه هم سـن و هم جنس‬ ‫و نـژاد تعریـف می شـود؛ البتـه منحنی هایی که سـرعت رشـد‬ ‫را در یـک بـازه زمانـی نشـان می دهنـد‪ ،‬خیلـی باارزش تـر از‬ ‫اندازه گیـری قـد در یـک نوبـت هسـتند‪ .‬رشـد قد یک پروسـه‬ ‫متـداوم اسـت و به طـور کلی‪ ،‬سـه مرحله رشـد در افـراد وجود‬ ‫دارد‪ .1 .‬رشـد دوران دوسـال اول زندگـی‪ :‬در ایـن مرحله رشـد‬ ‫قد بسیارسـریع اتفـاق می افتد‪ .‬سـاالنه بین ‪ 30-35‬سـانتی متر‬ ‫‪ .2‬رشـد دوران کودکـی بعـد از دوسـالگی‪ :‬در ایـن مرحلـه بـه‬ ‫طـور متوسـط کـودکان سـاالنه پنـج تا هفت سـانتی متر رشـد‬ ‫می کننـد‪ .3 .‬رشـد دوران بلـوغ‪ :‬افـراد در ایـن مرحلـه بین ‪ 8‬تا‬ ‫‪ 14‬سـانتی متر در سـال رشـد قـدی دارنـد‪.‬‬ ‫تخمین قد نهایی در کودکان‬ ‫هیـچ روشـی وجـود نـدارد کـه قـد نهایـی قطعـی یک فـرد را‬ ‫تخمیـن بزند؛ زیرا عوامل بسـیاری در تعییـن قد نهایی دخالت‬ ‫دلهره های کوتاهی‪...‬‬ ‫دارنـد؛ ازجملـه شـرایط محیطـی از لحـاظ تغذیـه و محیـط‬ ‫عاطفـی کـه کـودک در ان رشـد می کنـد‪ .‬امـا به طـور کلـی‬ ‫یـک فرمـول بـرای تخمیـن قـد نهایـی در کـودکان به صـورت‬ ‫زیر اسـت‪:‬‬ ‫بـرای دخترهـا «‪−13‬قـد پـدر ← میانگیـن عـدد حاصـل با قد‬ ‫مـادر = متوسـط قـد نهایی خواهد شـد‬ ‫برای پسرها «‪+13‬قد پدر ← میانگین ان با قد مادر‬ ‫عـدد حاصـل در هـر دو جنـس بایـد ‪ 5.8±‬شـود تـا قـد فـرد‬ ‫به دسـت ایـد‪.‬‬ ‫روش های دیگری نیز هسـت که براسـاس سـن استخوانی (مچ‬ ‫دسـت) قد نهایـی را تخمین می زند‪.‬‬ ‫بیماری هایی که باعث کوتاهی قد در کودکان می شوند‬ ‫برخـی از بیماری هـا باعـث کوتاهـی قـد در کودکان می شـوند‬ ‫کـه ازجملـه انها می توان به موارد زیر اشـاره داشـت؛ اختالالت‬ ‫کروموزمـی‪ :‬سـندروم داون ؛ توقـف یا اختالل رشـد داخل رحم‪:‬‬ ‫نـوزادان نـارس؛ تمـاس مـادر بـاردار بـا سـموم خاص (سـیگار‬ ‫یـا الـکل) و بیماری هایـی کـه مـادران در زمـان بـارداری به ان‬ ‫مبتلا می شـوند‪.‬؛ بیماری های خـود کودک‪ :‬کـم کاری تیروئید‪،‬‬ ‫نرمـی اسـتخوان؛ اینکـه ایـا در یک کـودک کوتاه قـد (قد زیر‬ ‫دو انحـراف معیـار از متوسـط قـد) سـرعت رشـد هـم کاهـش‬ ‫یافتـه یـا نه‪ ،‬مسـئله مهمی سـت‪ .‬به طور کلی سـرعت رشـد در‬ ‫کـودکان به صـورت زیر اسـت‪:‬‬ ‫از زمان تولد تا یک سالگی ← ‪ 25‬سانتی متر در سال‬ ‫از یک سال تا ‪ 4‬سالگی ← ‪ 10‬سانتی متر در سال‬ ‫از ‪ 4‬تا ‪ 8‬سالگی ← ‪ 5‬سانتی متر در سال‬ ‫از ‪ 8‬تا ‪ 12‬سالگی ← ‪ 5‬سانتی متر در سال‬ ‫از سـن ‪ 4‬سـالگی تـا زمـان بلوغ کـودکان باید حداقل در سـال‪،‬‬ ‫‪ 5‬سـانتی متر رشد داشـته باشند‪.‬‬ ‫علل کوتاهی قد در کودکان‬ ‫دو علـت عمـده کوتاهـی قد در کـودکان عبارت انـد از‪ :‬کوتاهی‬ ‫قـد خانوادگی (ژنتیکی) که در ان‪ ،‬سـرعت رشـد نرمال اسـت‪،‬‬ ‫امـا قـد کوتاه اسـت‪ .‬دیگـری کوتاهی قـد سرشتی سـت که در‬ ‫ایـن نـوع کوتاهی قد‪ ،‬سـن اسـتخوانی و بلوغ فـرد نیز تاخیری‬ ‫اسـت‪ .‬اگر منحنی سـرعت رشـد کـودک زیر صـدک ‪ 25‬برای‬ ‫سـن وی باشـد و نتوانیـم کوتاهـی قـد خانوادگـی (ژنتیکی) یا‬ ‫سرشـتی را بـرای وی مطرح کنیم‪ ،‬حتماً باید دنبال سـایر علل‬ ‫کوتاهـی قـد در این کودک باشـیم کـه عبارت انـد از‪ :‬اختالالت‬ ‫غـدد درون زیـر‪ :‬کمبـود هورمـون رشـد سـندروم کوشـینگ‬ ‫کـم کاری تیروئیـد کـه در ایـن کـودکان اغلـب نسـبت وزن به‬ ‫قـد افزایش یافته اسـت‪ .‬اگر وزن کودک نسـبت بـه قد‪ ،‬کاهش‬ ‫یافتـه باشـد‪ ،‬سـوء تغذیه و سـایر بیماری هـای سیسـتمیک‬ ‫می توانند مطرح باشـند؛ نظیر بیماری های گوارشـی (سـلیاک)‬ ‫و بیماری هـای قلبـی ریـوی و کلیـوی و عفونـت‪ HIV‬امـا اگـر‬ ‫هیـچ علتـی بـرای کوتاهـی قـد پیدا نشـد‪ ،‬ایـن نـوع کوتاهی‬ ‫را ‪ Idiopathic short statur‬می نامنـد‪ .‬ایـن نـوع کوتاهـی جـزو‬ ‫مواردی سـت که اجازه مداخله هورمون رشـد داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫نکتـه قابـل توجه این اسـت کـه در بعضـی از کـودکان به علت‬ ‫بلوغ زودرس‪ ،‬سـرعت رشـد اولیه به طور زود هنگام و در سـنین‬ ‫پائیـن به علـت افزایـش ترشـح هورمون هـای وابسـته بـه بلوغ‬ ‫افزایـش می یابـد ولـی در نهایـت بـا پیشـرفت بلـوغ زودرس‬ ‫صفحات رشـدی بسـته شـده و این کـودکان تبدیل بـه بالغین‬ ‫کوتاه قـد خواهند شـد‪.‬‬ ‫تست های ازمایشگاهی در یک کودک مبتال به کوتاهی قد‬ ‫تسـت های ازمایشـگاهی در یـک کـودک مبتلا بـه کوتاهـی‬ ‫قـد عبارتنداز؛ شـمارش سـلول های خونـی ‪،ESR‬الکترولیت ها‪ ،‬‬ ‫تسـت های تیروئیـدی‪ ،‬هورمون های رشـد‪ ،‬کلیه‪ ،‬کبد ‪ ،‬بررسـی‬ ‫از لحاظ سـرولوژی بیماری سـلیاک‪ ،‬در دختـران با کوتاهی قد‬ ‫کاریوتایـپ برای بررسـی سـندروم ترنر‪.‬‬ ‫با اشتباهات مکرر‬ ‫فرزندم چه کنم؟‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫‪shamloo@mail.com‬‬ ‫والــد بــودن و تربیــت فرزنــد‪ ،‬یکــی از کارهــای پرمســئولیت‬ ‫و بســیار ســخت در زندگــی همــه ماســت؛ چرا کــه درطــول‬ ‫زندگی مــان ایــن پدیــد ه والــد بــودن بــا مــا همــراه خواهــد‬ ‫بــود و طبیعتـاً دیــر یــا زود مــا اشــتباهاتی را در تربیــت انها‬ ‫مرتکــب می شــویم‪ .‬ادمــی‪ ،‬موجــودی حتمی الخطاســت‬ ‫و مــا والــد بــدون اشــتباه نداریــم‪ .‬همــه مــا والدیــن‬ ‫می توانیــم بــه یــاد بیاوریــم؛ زمانی کــه خودمــان بچــه‬ ‫کوچکــی بودیــم‪ ،‬چــه اشــتباهات و خطاهایــی کرده ایــم و‬ ‫چقــدر والدیــن خــود را مــورد ازار قــرار داده و به اصطــاح‬ ‫عامیانــه « حــرص» داده ایــم‪ .‬ایــن بخــش طبیعــی و نرمــال‬ ‫کودکــی هــر کسی ســت‪ .‬در گذشــته‪ ،‬ایــن بخــش بــا‬ ‫حضــور یــک یــا هــر دو والــد مدیریــت و کنتــرل می شــد؛‬ ‫بدین ترتیــب مــا می اموختیــم چــه اشــتباهاتی کرده ایــم؛‬ ‫چــه پیامدهــای داشــته اســت و در ایــن مســیر همــکاری بــا‬ ‫دیگــران را هــم یــاد می گرفتیــم‪ .‬امــا امــروزه باوجودی کــه‬ ‫ان بخــش از زندگــی هنــوز بــه همــان شــکل ادامــه‬ ‫دارد‪ ،‬اشــتباهات بچه هــا خطرناک تــر شــده و متاســفانه‬ ‫والدیــن وقــت کمتــری را بــا فرزندانشــان می گذراننــد و‬ ‫دنیــای فرزنــدان مــا بســیار پیچیده تــر شــده اســت و ایــن‬ ‫پیچیدگــی به شــکل انتخاب هــای بیشــتری خودنمایــی‬ ‫می کنــد‪ .‬نکتــه بســیار با اهمیــت این اســت که مــا چــه‬ ‫برخــوردی بــا اشــتباه فرزندمــان می کنیــم؟ فرزنــد مــا در‬ ‫ســالیان اول زندگــی حتمـاً بــا موضــوع اشــتباه و خطا کــردن‬ ‫روبــه رو می شــود؛ به طوری کــه متوجــه می شــود نه تنهــا‬ ‫مرتکــب خطــا و اشــتباه می شــود‪ ،‬بلکــه والدینــش از کار‬ ‫او عصبانــی می شــوند و درنتیجــه انهــا بــه شــکل های‬ ‫متفاوتــی بــه او تذکــر می هنــد‪ .‬فرزنــدان مــا روزانــه شــاهد‬ ‫ایــن نکتــه هســتند کــه والدین شــان هــم گاهــی مرتکــب‬ ‫اشــتباه می شــوند‪ .‬زمانــی کــه والــدی اشــتباهی می کنــد‪،‬‬ ‫پیشــنهاد می شــود کــه حتمــاً و به شــکل حضــوری از‬ ‫فرزنــدش عذرخواهــی کــرده و بــا شــهامت بــه اشــتباه خــود‬ ‫اعتــراف کنــد؛ چرا کــه والدیــن از این طریــق بــه فرزندشــان‬ ‫می اموزنــد کــه همــه می تواننــد مرتکــب خطــا و اشــتباه‬ ‫شــوند و ایــن موضــوع در زندگــی امــروزه انســان‪ ،‬امــری‬ ‫عادی ســت‪ .‬دوم اینکــه هــر اشــتباهی کنــد والدینــش بــا او‬ ‫برخــورد درســتی می کننــد و او را مــورد تحقیــر و ســرزنش‬ ‫قــرار نمی دهنــد‪ .‬همچنیــن فرزنــدان از والدیــن خــود‬ ‫انتظــار دارنــد کــه انهــا نه تنهــا احســاس او را درک کننــد‬ ‫بلکــه بــه او ایــن امــکان را بدهنــد کــه در مــوارد بعــدی‬ ‫بتوانــد اشــتباهاتش را جبــران کنــد‪( .‬البتــه فرامــوش نکنیم‬ ‫کــه ایــن مــوارد در صورتــی امکان پذیــر اســت کــه فرزنــد‬ ‫شــما درجهــت لجبــازی وجنــگ بــا شــما برنیامــده باشــد‪.‬‬ ‫برخوردهای مناسب در مواجهه با اشتباه فرزندان‬ ‫بهتــر اســت والدیــن در مواجــه بــا اشــتباه فرزندشــان چــه‬ ‫برخــوردی بکننــد؟ به طــور کلــی چنــد توصیــه بــرای برخــورد‬ ‫بــا خطــای فرزنــد وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬طــوری بــا او برخــورد کنیــد کــه احســاس کنــد؛ ایــن‬ ‫اشــتباهش عــادی و معمولی ســت و هرکســی می توانــد ان را‬ ‫مرتکــب شــود‪ .‬بســیاری از ایــن خطاهــا در کــودکان به خاطــر‬ ‫کنجــکاوی انهاســت و بــدون ایــن خطاهــای مکــرر‪ ،‬رشــد‬ ‫طبیعــی انهــا ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬به جــای اینکــه بــه او بگوئیــم مثــ ًا‪« :‬لیوانــت را پــرت‬ ‫نک ـن !!» بهتــر اســت از پیــش بگوئی ـم ‪« :‬اگــر لیوانــت را پــرت‬ ‫کنــی می شــکند و پایــت زخمــی می شــود»‪ .‬البتــه معنایــش‬ ‫ایــن نیســت کــه اگــر شــما ایــن را یک بــار بگوئیــد‪ ،‬فرزند شــما‬ ‫می گویــد‪« :‬چشــم» و دیگــر ان کار را تکــرار نمی کنــد! خیــر‪،‬‬ ‫این طــور نیســت؛ بلکــه ایــن روشی ســت بــرای جلوگیــری‬ ‫از اشــتباه فرزندتــان پیــش از اینکــه او اشــتباهی را کــه شــما‬ ‫حــدس می زنیــد‪ ،‬مرتکــب شــود‪ .‬اینکــه شــما چند بــار بایــد‬ ‫یــک موضــوع را تکــرار کنیــد و بگوئیــد‪ ،‬بــرای بچه هــا بســیار‬ ‫معمــول اســت‪ .‬معنــای ایــن کار این اســت که شــما بــه او از‬ ‫پیــش هشــدار داده ایــد و درنظــر داشــته باشــید کــه موضــوع‬ ‫مــورد نظرتــان را بــرای فرزندتــان بایــد حتمـاً با جمــات کوتاه‬ ‫توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫مثــال دیگــری بزنیــم؛ اگــر در رســتوران هســتید و دلتــان‬ ‫می خواهــد فرزندتــان بنشــیند و ســروصدا نکنــد یا دررســتوران‬ ‫بــدو بــدو نکنــد‪ .‬به جــای اینکــه بــه او بگوئیــد ‪« :‬ســرجایت‬ ‫بنشــین !‪ ،‬داد نــزن !‪ ،‬ادم در رســتوران داد نمی زنــد !»‪ ،‬درســت‬ ‫اســت کــه بــه او از پیــش بگوئیــد‪« :‬می دونــی چــرا ادم تــوی‬ صفحه 10 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫قابلیت هایی ویژه در اینستاگرام‬ ‫رســتوران داد نمی زنــد؟ بــدو بــدو نمی کنــد؟ چــو ن‬ ‫کــه رســتوران جــای غــذا خــوردن اســت و زمانــی کــه‬ ‫غــذا را صــرف کردیــم‪ ،‬بــه پــارک می رویــم و انجــا‬ ‫می توانــی هــر چقــدر کــه خواســتی بــدوی»‪ .‬البتــه‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه حتم ـاً بعــد از ان بایــد او را بــه‬ ‫پــارک ببریــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مــورد دیگــر این اس ـت که پیامــد اشــتباهش را نــه‬ ‫همــان موقــع بلکــه یکــی‪،‬دو روز بعــد‪ ،‬بــه او گوشــزد‬ ‫کنیــد‪ .‬زمانــی کــه فرزندتــان در شــرایطی هســت کــه‬ ‫بخواهــد دربــاره اشــتباهش بــا شــما صحبــت کنــد و‬ ‫ایــن قضیــه بســیار مهــم اســت‪ .‬بایســتی در زمــان و‬ ‫مــکان مناســب بــا او گفت وگــو کنیــد ( درعین حــال‬ ‫اگــر اشــتباه او واقع ـاً عــادی و معمولی ســت‪ ،‬می تــوان‬ ‫از کنــار ان به راحتــی گذشــت مثــا‪ :‬دســتش بــه لیوان‬ ‫ابــی خــورده و انــرا روی میــز ریختــه اســت)‪ .‬به طــور‬ ‫مثــال‪ :‬وقتــی دســتش دوبــار بــه لیــوان ابش خــورده و‬ ‫ان را ریختــه اس ـت ‪ ،‬کافی ســت لیــوان را کمــی دور از‬ ‫دســتش بگذاریــم و بــه ارامــی با لبخنــد بــه او بگویئم‪:‬‬ ‫«عزیــزم لیــوان ابــت را اینجــا می گــذارم کــه نریــزد‪.‬‬ ‫همیــن کافی ســت کــه فرزنــد شــما بیامــوزد کــه‬ ‫مراقــب حــرکات دســتش باشــد»‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اشــتباه فرزندمــان اگــر بــا خســارت هرچنــد‬ ‫جزیــی روبــه رو شــده اســت‪ ،‬حتمــاً بایــد او را‬ ‫درجهــت جبــران خســارت هرچنــد کــم‪ ،‬همراهــی‬ ‫کنی ـم ‪ .‬مث ـ ً‬ ‫ا اگــر در حیــن دویــدن پایــش خــورده‬ ‫و گلدانــی افتــاده و شکســته‪ ،‬نیــازی بــه ســرزنش‬ ‫او نیســت؛ همیــن کــه از او بخواهیــد ســطل و‬ ‫جــارو را بــرای شــما بیــاورد‪ ،‬کافی ســت‪ .‬قــرار بــر‬ ‫این اســت که ان لحظــه بــازی و تفریــح فرزندمــان‬ ‫را خــراب نکنیــم؛ ولــی بعــدا ً در فرصــت مناســب‬ ‫می توانیــم در محیطــی بســیار دوســتانه بــه او فقــط‬ ‫یک بــار گوشــزد کنیــم کــه مراقــب باشــد کــه موقــع‬ ‫دویــدن پایــش بــه چیــزی نخــورد‪.‬‬ ‫‪ -5‬اگــر اشــتباه فرزندتــان درحضــور شــما نبــوده و‬ ‫بعــدا ً متوجــه شــده اید؛ هرگــز او را پیــش از اینکــه‬ ‫بــه گفته هایــش گــوش دهیــد ســرزنش نکنیــد و بــه‬ ‫تو پ ا« ‪،‬‬ ‫او برچســب هایی ماننــد « تنبــل»‪ « ،‬بی دســ ‬ ‫« خنـگ «‪ « ،‬نفهـم « و غیــره نزنیــد‪ .‬اول اجــازه بدهیــد‬ ‫کــه او همــه داســتان را بــرای شــما تعریــف کنــد؛‬ ‫ســپس بــا تجزیــه و تحلیــل گفته هایــش‪ ،‬از او بخواهید‬ ‫کــه برایتــان توضیــح دهــد کــه چــه کاری بــرای‬ ‫جبرانــش انجــام داده اســت یــا چ ـه کار خواهــد کــرد‬ ‫کــه خطایــش تکــرار نشــود‪ .‬اجــازه بدهیــد او احســاس‬ ‫بــدش را از خطایــی کــه مرتکــب شــده اســت‪ ،‬برایتــان‬ ‫بیــان کنــد‪ .‬هرگز جلــوی بیان احســاس و هیجــان او را‬ ‫نگیریــد و او را ســرزنش و تحقیــر نکنیــد‪ .‬مــا به عنــوان‬ ‫والــد بایــد بپذیریــم کــه بیشــتر خطاهــای کــودکان‬ ‫عــادی و معمولی ســت‪ .‬همیــن کــه فرزنــد شــما‬ ‫بپذیــرد خطــا کــرده‪ ،‬معنایــش عذر خواهی کــردن‬ ‫اســت‪ .‬خیلــی اصــرار نکنیــد کــه واژه « عذرخواهــی و‬ ‫ببخشــید « را در گفتــارش بــا شــما اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬بچه هــا معمــوالً حوصلــه تذکــرات‪ ،‬پیشــنهادات‪،‬‬ ‫نصایــح و گفت وگوهــای طوالنــی والدیــن را ندارنــد‬ ‫و انهــا را جــدی نمی گیرنــد ؛ پــس صحبت هایتــان‬ ‫در مــورد اشــتباهات انهــا بهتــر اســت کوتــاه ‪ ،‬مختصر‬ ‫و مفیــد باشــد نــه طوالنــی‪ .‬چــون انهــا گــوش شــنوا‬ ‫بــرای صحبت هــای طوالنــی مــا نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫به گفتــه دیگــر پیام تــان بایــد کوتــاه و اثرگــذار باشــد‬ ‫تــا صحبت هــای شــما برایــش مثمر ثمــر واقــع شــود‪.‬‬ ‫‪ -7‬در زمــان تذکــر بــه فرزندتــان ســعی کنیــد‬ ‫حتمــاً روبه رویــش بنشــینید و از بــاالی ســرش بــا‬ ‫او گفت وگــو نکنیــد‪ .‬یــا اینکــه شــما بنشــینید و او‬ ‫بایســتد؛ چرا کــه او از نبایــد به خاطــر بزرگ تر بــودن‬ ‫انــدام و جثــه شــما وحشــت کنــد و توانایــی تجزیــه و‬ ‫تحلیــل پیــام و خواســته شــما را ازدســت بدهــد‪.‬‬ ‫در پایــان از یــاد نبریــم کــه بخــش بزرگــی از مراحــل‬ ‫تربیتــی کــودکان به وســیله دیــدن رفتــار مــا عملــی‬ ‫می شــود‪ ،‬نــه از طریــق گفتــار و تذکــرات مــا‪ .‬ایــن مهم‬ ‫را بایســتی بــه کــرات انجــام دهیــد و به خاطــر داشــته‬ ‫باشــید که«نابــرده رنــج‪ ،‬گنــج میســر نمی شــود !»‬ ‫در این مطلــب به صــورت خالصــه بــا برخــی ترفندهــای‬ ‫اینســتاگرام کــه ممکــن اســت مدت هــا از وجــود انهــا‬ ‫بی اطــاع بــوده باشــید‪ ،‬اشــنا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫فیلترها را مخفی و سازماندهی کنید‬ ‫فیلترهــا بخــش اصلی اینســتاگرام هســتند؛ شــما می توانید‬ ‫ترتیــب نمایــش ایــن فیلترهــا را تغییــر دهیــد و همچنیــن‬ ‫مــوارد بی اســتفاده را مخفــی کنیــد تــا فراینــد اشــتراک‬ ‫تصاویــر تســریع پیــدا کنــد‪ .‬بــرای ایــن کار در صفحــه‬ ‫فیلترهــا بــه انتهــای صفحــه اســکرول کنیــد‪ ،‬روی ‪Manage‬‬ ‫تــپ کنیــد و ان مــواردی کــه می خواهیــد مرتــب کنیــد را‬ ‫تیــک بزنیــد و تیــک مــواردی کــه قصــد مخفی کــردن انهــا‬ ‫را داریــد‪ ،‬برداریــد‪.‬‬ ‫هیچ پستی را از دست ندهید‬ ‫اینســتاگرام در الگوریتــم جدیــد خــود‪ ،‬پســت های‬ ‫جدیــدی کــه در فیــد کاربــران نمایــش می دهــد را‬ ‫بر اســاس اهمیــت انهــا مرتــب می کنــد؛ با توجه بــه‬ ‫انتشــار پســت ها در ســاعات و تاریخ هــای مختلــف ایــن‬ ‫موضــوع باعــث شــده تــا بســیاری از پســت ها از دیــد‬ ‫کاربــران خــارج شــود یــا الاقــل دسترســی بــه انهــا بــه‬ ‫ماننــد گذشــته اســان نباشــد‪ .‬بــرای اطمینــان از اینکــه‬ ‫پســت های شــخص مــورد عالقه تــان را از دســت‬ ‫نداده ایــد‪ ،‬کافی ســت تــا پروفایــل فــرد مورد نظــر را بــاز‬ ‫کنیــد و بــا انتخــاب س ـه نقطه در گوشــه ســمت راســت‬ ‫واقــع در بــاالی صفحــه‪ ،‬پنجــره اختیــارات را بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫در این منــو ‪ Turn On Post Notifications‬را انتخــاب کنیــد‬ ‫تــا هــر اپدیتــی توســط ایــن فــرد انجــام شــد‪ ،‬از طریــق‬ ‫نوتیفیکیشــن بــه اطــاع شــما برســد‪.‬‬ ‫داده کمتری مصرف کنید‬ ‫اگــر بســته های اینترنــت شــما زود ب ـه زود تمــام می شــود‬ ‫و مصــرف اینســتاگرامتان هــم باالســت! شــاید فدا کــردن‬ ‫ســرعت لــود تصاویــر و ویدیوهایــی کــه همین طــور ســریع‬ ‫در فیــد شــما نمایــش می دهــد‪ ،‬چــاره کار باشــد‪ .‬روی‬ ‫سـه نقطه گوشــه راســت بــاال تــپ کنیــد‪ ،‬قســمت ‪Cellular‬‬ ‫‪ Data Use‬را انتخــاب کنیــد و در نهایــت ‪ Use Less Data‬را‬ ‫تیــک بزنیــد‪ .‬پیشــنهاد می کنیم ایــن ترفنــد اینســتاگرام را‬ ‫امتحــان کنیــد‪ .‬ارزشــش را دارد‪.‬‬ ‫الیک های خود را ببینید‬ ‫اگــر بدانیــد کــه پســتی را الیــک کرده ایــد‪ ،‬به ســادگی قــادر‬ ‫بــه ردیابــی ان خواهیــد بــود‪ .‬کافی ســت تــا بــه پروفایــل‬ ‫خــود مراجعــه کنیــد‪ ،‬ســه نقطه واقــع در بــاالی صفحــه‬ ‫‪11‬‬ ‫را بزنیــد و ســپس گزینــه ‪ Posts You’ve Liked‬را انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد بــا انتخــاب ایکــون بوکمــارک‬ ‫ذیــل هــر پســت‪ ،‬ان را در فولــدر بوک مارک هــا کــه فقــط‬ ‫بــرای شــما قابــل روئــت اســت‪ ،‬ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫سوابق جستجوی خود را پاک کنید‬ ‫بــه هــر دلیلــی اگــر قصــد پاک کــردن تاریخچــه‬ ‫جســتجوهای خــود را داریــد‪ ،‬بــه پروفایلتــان مراجعــه‬ ‫کنیــد‪ ،‬سـه نقطه ســمت راســت بــاالی صفحــه را انتخــاب‬ ‫کنیــد و ســپس گزینــه ‪Clear Search History‬را بزنیــد‪.‬‬ ‫جســتجوهای شــما تعیین کننــده پیشنهاداتی ســت‬ ‫کــه اینســتاگرام نمایــش می دهــد‪ ،‬پــس می توانیــد‬ ‫حتــی ایــن پیشــنهادات را هــم حــذف کنیــد‪ .‬در صفحــه‬ ‫جســتجو‪ ،‬روی تصویــر اکانــت مورد نظــر طوالنــی تــاچ‬ ‫کنیــد تــا دیالــوگ مخفی ســازی ظاهــر شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫پنجــره ‪ Hide‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫تصاویری که در انها تگ شده اید را مخفی کنید‬ ‫ســایر افــراد می تواننــد بــا مراجعــه بــه پروفایــل شــما‬ ‫تمامــی تصاویــری کــه شــما در انهــا تــگ شــده اید را‬ ‫مشــاهده کننــد‪ .‬اگــر مایــل نیســتید بعضــی از تصاویــر کــه‬ ‫در انهــا تــگ شــده اید در معــرض نمایــش دیگــران باشــد‪،‬‬ ‫بــه پروفایلتــان مراجعه کنیــد و قســمت ‪ photo of you‬را باز‬ ‫کنیــد و بــا تــپ طوالنــی روی تصویــر مــورد نظــر و انتخــاب‬ ‫‪ Hide from my profile‬ان تصویــر را مخفــی کنیــد‪.‬‬ ‫بدون نگه داشتن دست فیلمبرداری کنید‬ ‫در نســخه های قبلــی اینســتاگرام بــرای فیلمبــرداری‬ ‫در بخــش اســتوری بایــد دســت خــود را بــر روی دکمــه‬ ‫ضبــط فیلــم نگــه می داشــتید‪ .‬در نســخه های جدیــد‬ ‫اینســتاگرام قابلیــت فیلمبــرداری دســت ازاد یــا ‪Hands‬‬ ‫‪ Free‬بــه ایــن برنامــه اضافــه شــد‪ .‬بــرای ایــن کار در‬ ‫صفحــه ‪ stores‬بــه پائیــن ســوایپ کنیــد تــا بتوانیــد‬ ‫گزینــه ‪ Hands-Free‬را ببینیــد‪.‬‬ ‫غیرفعال کردننظر دادن‬ ‫بــا ایــن قابلیــت شــما می توانیــد نظــرات را در پس ـت های‬ ‫خــود غیرفعــال کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات بــه دالیلــی‬ ‫نمی خواهیــم کســی در پســت های مــا نظــر دهــد؛‬ ‫بنابرایــن ایــن ویژگــی می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــرای غیرفعال کــردن نظــر دادن‪ ،‬کافی ســت پســت را بــاز‬ ‫کنیــد و روی سـه نقطه تنظیمــات در گوشــه ســمت راســت‬ ‫بــاال کلیــک کنیــد و گزینــه « ‪ »Turn Off Commenting‬را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫راز تپش های سالم!‬ ‫بـرای اینکـه بتوانیـد جلوی حملات قلبـی را بگیرید بایـد از مصرف مـواد غذایی‬ ‫ناسـالم پرهیـز کنیـد‪ .‬در این شـرایط مصرف غذاهایی که سرشـار از مـواد مغذی‪،‬‬ ‫فیبـر و اسـیدهای چرب سـالم هسـتند‪ ،‬می تواند مفید باشـد‪.‬‬ ‫اگــر از طعــم گــردو لــذت نمی بریــد‪ ،‬به جــای ان از بــادام‬ ‫اســتفاده کنیــد کــه غنــی از اســیدهای چــرب امــگا ‪ 3‬و سرشــار‬ ‫از فیبــر اســت و عاملــی بــرای پیشــگیری از بیماری هــای قلبــی‬ ‫به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫تمشــک‪ ،‬یکــی از ســالم ترین انــواع توت هــا بــرای قلــب اســت‪.‬‬ ‫نصــف فنجــان از ایــن تــوت‪ ،‬دارای چهارگــرم فیبــر و غنــی از‬ ‫انتی اکســیدان پلی فنــول اســت کــه بــه کاهــش خطــر ابتــا بــه‬ ‫بیماری هــای قلبــی کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫اووکادو بســیار جــذاب اســت؛ کاروتنوئید هــا‪ ،‬به خصــوص‬ ‫کاروتنوئیــد بتــا ‪ -‬کاروتــن و لیکوپــن را جــذب می کنــد کــه‬ ‫بــرای ســامت قلــب و عــروق ضــروری هســتند ‪ .‬می توانیــد‬ ‫اواکادو را در ســاندویچ و ســاالد خــود بیافزاییــد‪.‬‬ ‫شــکالت تیــره سرشــار از فالونوئیــد اســت کــه براســاس مطالعات‬ ‫پزشــکی از سیســتم عروقــی‪ ،‬قلــب و مغــز محافظــت می کنــد ‪.‬‬ ‫فالونوئیــد موجــود در ان تاثیــر مثبتــی بــر کاهــش فشــار خــون‬ ‫و بهبــود جریــان خــون دارد‪.‬‬ ‫با توجه بــه مطالعــه محققــان در کالــج امریکایــی قلــب و عــروق‪،‬‬ ‫کشــمش غنــی از پتاســیم اســت‪ .‬کشــمش بــه کاهــش فشــار‬ ‫خــون و بهبــود عملکــرد قلــب‪ ،‬کمــک می کنــد‪ .‬پتاســیم نیــز در‬ ‫انتی اکســیدان های مختلــف‪ ،‬ایمنــی ایجــاد می کنــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار گیالن عنوان کرد؛‬ ‫برداشتن گام هایی اصولی برای تثبیت اشتغال کشاورزان‬ ‫اسـتاندار گیلان گفـت‪« :‬بـا احـداث سـردهنه های کشـاورزی‪ ،‬گام هایـی اصولـی بـرای تثبیـت‬ ‫اشـتغال کشـاورزان منطقه برداشـته شـده اسـت»‪ .‬دکتر ارسلان زارع پروژه احداث سـردهنه ها‬ ‫توسـط اب منطقـه ای را درراسـتای تثبیـت اشـتغال کشـاورزان این خطـه عنوان و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬بـا تالش هـای صورت گرفتـه بالغ بـر ‪ ۵۰‬پـروژه عمرانـی و اقتصادی در شهرسـتان شـفت‬ ‫بـا اعتبـاری افزون بـر ‪ ۲۵‬میلیاردتومـان طـی هفتـه دولت مـورد بهره بـرداری قرار گرفتـه یا طی‬ ‫روزهـای اتـی افتتـاح می شـود‪ .‬کوشـش می کنیـم تا بـا تزریق اعتبـارات بیشـتر و پیگیـری ازطریق کارگـروه ویژه‬ ‫کـه بـا ایـن موضوع تشـکیل شـده‪ ،‬بخش هایـی از مشـکالت را برطـرف کنیم»‪.‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫شــرکت فــوالد خوزســتان‪ ،‬از بزرگ تریــن‬ ‫شــرکت های فــوالد ایرانی ســت‪ ،‬کــه‬ ‫هم اکنــون به عنــوان دومیــن تولیدکننــده‬ ‫فــوالد خــام در ایــران پــس از شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه اصفهــان می باشــد‪.‬‬ ‫کارخانــه ایــن شــرکت بــا وســعت‬ ‫‪8.3‬کیلومتر مربــع‪ ،‬در مجــاورت شــهر‬ ‫اهــواز واقــع شــد ه اســت و دفتــر مرکــزی‬ ‫ان نیــز در اهــواز قــرار دارد‪ .‬شــرکت فــوالد‬ ‫خوزســتان در ‪ ۱۲‬فروردین مــاه ســال‪۱۳۴۶‬‬ ‫به عنــوان نخســتین مجتمــع تولیــد اهــن‬ ‫و فــوالد بــه روش احیــاء مســتقیم و کــوره‬ ‫قــوس الکتریکــی در ایــران‪ ،‬راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫چندی پیــش مدیرعامــل ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫نشســتی را بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه‬ ‫داشــت‪ ،‬کــه در زیــر می خوانیــد‪.‬‬ ‫نشســت صمیمانــه مدیرعامــل فــوالد خوزســتان بــا اصحــاب‬ ‫رســانه به مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولــت و هم زمــان بــا‬ ‫ایــام شــهادت اباعبداهلل الحســین(ع) و یــاران باوفایــش‪ ،‬با حضور‬ ‫نماینــدگان مطبوعــات‪ ،‬خبرگزاری هــا‪ ،‬پایگاه هــای خبــری‬ ‫اســتانی و صداوســیمای مرکز خوزســتان و جمعی از مســئوالن‬ ‫شــرکت فــوالد خوزســتان در تــاالر طوبــی دویســت دســتگاه‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش خبرنــگار روابط عمومــی؛ در ابتــدای‬ ‫مراســم غالمرضــا فروغی نیــا؛ مدیــر روابط عمومــی شــرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان ضمــن تســلیت ایام شــهادت امام حســین(ع)‬ ‫و یــاران باوفایــش و گرامیداشــت هفتــه دولــت‪ ،‬از حضــور‬ ‫اصحــاب رســانه در ایــن نشســت صمیمانــه تقدیــر و تشــکر‬ ‫کــرد‪ .‬درادامــه افشــار پرویــزی بابــادی؛ مدیــر خانــه مطبوعــات‬ ‫اســتان خوزســتان اظهــار داشــت‪« :‬اصحاب رســانه طلیعـه داران‬ ‫عرصــه اطالع رســانی هســتند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مجموعــه فــوالد‬ ‫خوزســتان همــکاری قابل توجهــی بــا اهالــی قلــم داشــته و این‬ ‫نشــان از دیــدگاه مثبــت مدیرعامــل و مجموعــه روابط عمومــی‬ ‫نســبت بــه اصحــاب رســانه اســت»‪ .‬ســعید رضوانــی؛ مدیــرکل‬ ‫روابط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری خوزســتان‬ ‫در این مراســم گفــت‪« :‬حمایــت مدیرعامــل فــوالد خوزســتان از‬ ‫حــوزه رســانه قابل تقدیــر اســت‪ .‬یکــی از ارکان جهــش تولیــد‪،‬‬ ‫شــرکت هایی همچــون فوالد خوزســتان هســتند و این شــرکت‬ ‫در ارتباطــات منطقـه ای و کمک رســانی بــه مناطق محــروم نیز‬ ‫موفــق عمــل کــرده اســت»‪ .‬برپایــه این گــزارش‪ ،‬در بخش بعدی‬ ‫ایــن مراســم مدیرعامــل فــوالد خوزســتان ضمــن تســلیت ایــام‬ ‫محــرم و گرامیداشــت هفتــه دولــت و خیرمقــدم بــه اصحــاب‬ ‫رســانه بــه ســواالت مطرح شــده ازســوی خبرنــگاران پاســخ‬ ‫داد‪ .‬علــی محمــدی در ابتــدای ســخنان خــود ضمــن قدردانــی‬ ‫از اصحــاب قلــم‪ ،‬انجــام تکالیــف مســئولیت های اجتماعــی را‬ ‫وظیفــه مجموعــه فــوالد خوزســتان دانســت‪ .‬وی درادامه گفت‪:‬‬ ‫«هــدف از ارائــه گــزارش مســئولیت های اجتماعــی فــوالد‬ ‫خوزســتان‪ ،‬اثبــات تــاش ایــن مجموعــه در مســیر ابادانــی‬ ‫و رفــع محرومیــت اســت‪ .‬ســازمان ها‪ ،‬ارگان هــا و مســئولین‬ ‫اســتانی بایــد دست به دســت هــم دهنــد و در این مســیر‬ ‫گام بردارنــد‪ .‬اعتقــاد داریــم درصورتی کــه شــرکت های‬ ‫فعــال اســتان خوزســتان بــه وظایــف اجتماعــی خــود عمــل‬ ‫کننــد‪ ،‬نیــازی بــه حضــور دولــت نیســت‪ .‬مطمئنــاً دعــای‬ ‫خیــر مــردم اســتان به واســطه فعالیت هــای صورت گرفتــه‬ ‫در مجموعــه فــوالد خوزســتان نمــود پیــدا می کنــد‪ .‬رشــد‬ ‫تولیــد‪ ،‬افزایــش صــادرات و کاهــش حــوادث‪ ،‬مصــداق دعــای‬ ‫خیــر مــردم اســت»‪ .‬محمــدی گفــت‪« :‬ســاخت درمانــگاه در‬ ‫منطقــه قلعــه چنعــان‪ ،‬تکمیــل بیمارســتان ‪ ۹۶‬تختخوابــی‪،‬‬ ‫تهیــه و توزیــع ‪30‬هــزار بســته معیشــتی بــه اســیب دیدگان‬ ‫کرونــا در طــرح کمک هــای مومنانــه‪ ،‬تحت پوشــش قــرار دادن‬ ‫یک هــزار دانش امــوز‪ ،‬بازســازی مــدارس شهرســتان کارون و‬ ‫اهــدای جهیزیــه بــه یک صــد زوج؛ بخشــی از فعالیت هــای‬ ‫انجام شــده دراین حــوزه اســت»‪ .‬مدیرعامــل فــوالد خوزســتان‬ ‫در بخــش دیگــر از ســخنان خــود اشــاره ای هــم بــه پیامدهــای‬ ‫مثبــت مســئولیت های اجتماعــی داشــت و افــزود‪« :‬پایــداری‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی در گنبدکاووس‪:‬‬ ‫برای تامین نان مردم‪ ،‬نیازی به کشورهای دیگر نداریم‬ ‫وزیـر جهـاد کشـاورزی بابیان اینکـه دولـت‪ ،‬خودکفایـی در تولیـد محصـوالت اسـتراتژیک را‬ ‫در برنامـه دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬درزمینـه تولیـد و تامیـن نـان مـردم خودکفـا هسـتیم و نیـازی بـه‬ ‫کشـورهای دیگـر نداریـم»‪ .‬کاظـم خـاوازی اظهـار داشـت‪« :‬ظرفیت هـای خوبـی در بخـش‬ ‫کشـاورزی داریـم و همیـن موضـوع سـبب شـده تـا رشـد اقتصـادی کشـور همیشـه مدیون‬ ‫ایـن بخـش باشـد»‪ .‬وی بااشـاره به افزایش خریـد تضمینی گندم خاطرنشـان کـرد‪« :‬تولید و‬ ‫ذخیـره گنـدم مـا در کشـور به انـدازه نیاز ماسـت و کشـاورزان همـواره در خط مقـدم تامین امنیـت غذایی قرار‬ ‫دارنـد‪ .‬در سـایر بخش هـا هـم ظرفیت هـای خوبـی ایجاد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫در نشست صمیمانه مدیرعامل فوالد خوزستان با اصحاب رسانه مطرح شد؛‬ ‫تولید بیش از ‪۸۰‬درصد تجهیزات و مواد اولیه از داخل کشور‬ ‫امنیتــی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی‪ ،‬مهم تریــن پیامدهــای انجــام‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی به شــمار می اینــد‪ .‬بــرای مجموعــه‬ ‫فــوالد خوزســتان ایــن اقدامــات به انــدازه تولید شــرکت اهمیت‬ ‫دارنــد»‪ .‬محمــدی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری کــه از تامین‬ ‫مــواد اولیــه شــرکت های نــوردی پرســیده بــود ‪ ،‬گفــت‪« :‬اولویت‬ ‫ایــن مجموعــه تامیــن نیــاز شــرکت های نــوردی داخلی ســت‪.‬‬ ‫از ابتــدای ســال ‪ ۹۹‬بیــش از ‪۶۹‬درصــد فــروش داخلــی فــوالد‬ ‫خوزســتان بــه هفــت کارخانــه نــوردی اســتان اختصــاص یافت‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته و باتوجه بــه مشــکالتی کــه گریبان گیــر‬ ‫دو شــرکت فــوالد اکســین و گــروه ملــی صنعتــی فــوالد شــده‬ ‫بــود ‪ ،‬مجموعــه فــوالد خوزســتان بــه کمــک ایــن دو شــرکت‬ ‫شــتافت و نســبت بــه تامیــن مــواد اولیــه موردنیــاز اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫کمک هــای فــوالد خوزســتان باعــث شــد‪ ،‬فــوالد اُکســین‬ ‫از حالــت ورشکســتی ســال ‪ ۹۷‬بــه ســود کامــل در ســال ‪۹۸‬‬ ‫برســد‪ .‬البتــه فــوالد خوزســتان تابــع قوانین ســتاد تنظیــم بازار‬ ‫و وزارت صمــت اســت و محصــوالت تولیــدی را ازطریــق بــورس‬ ‫عرضــه می کنــد‪ .‬شــفافیت فــروش ایــن مجموعــه ازطریــق‬ ‫اطالعــات درج شــده در بــورس قابل رویــت اســت»‪ .‬وی از رشــد‬ ‫‪۳۷۷‬درصــدی ارزش ســهام فوالد خوزســتان در بــورس خبر داد‬ ‫و افــزود‪« :‬ســهام فــوالد خوزســتان بــا نمــاد فخــوز از مردادمــاه‬ ‫ســال گذشــته تاکنــون بــا رشــد ‪۳۷۷‬درصــدی مواجــه شــده‪،‬‬ ‫کــه در میــان تولیدکننــدگان فــوالد کشــور از بیش تریــن رشــد‬ ‫برخــوردار بــوده اســت‪ .‬شــرکت ذوب اهــن اصفهــان بــا ‪،۲۹۶‬‬ ‫فــوالد مبارکــه ‪ ۲۹۴‬و فــوالد خراســان بــا ‪۱۸۰‬درصــد رشــد‬ ‫ارزش ســهام پشت ســر فــوالد خوزســتان قــرار گرفتنــد»‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪« :‬در فرمایشــات مقــام معظم رهبــری (مدظله العالــی) در‬ ‫تبییــن ســال پیـش رو‪ ،‬نکتــه مهمــی مبنی بــر تاثیر محســوس‬ ‫«جهــش تولیــد» در زندگــی مــردم کشــور عیــان بــود»‪ .‬گردش‬ ‫مالــی ســالیانه فــوالد خوزســتان در ســال ‪ ۲۰۰‬هزارمیلیاردریال‬ ‫اســت‪ .‬بــا هماهنگــی هیئت مدیــره محتــرم‪ ،‬حســاب های‬ ‫مجموعــه فــوالد خوزســتان در داخــل اســتان تجمیــع شــد‬ ‫و منافــع ایــن گــردش عظیــم مالــی متوجــه اســتان اســت‪.‬‬ ‫تشــدید تحریم هــا و شــیوع ویــروس کرونــا نه تنهــا باعــث نشــد‬ ‫کــه وقفـه ای در تولیــد فــوالد خوزســتان به وجــود ایــد؛ بلکه در‬ ‫سـه ماه نخســت ســال جاری‪ ،‬ســه رکــورد تولیــد روزانــه‪ ،‬ماهانه‬ ‫و فصلــی ارتقــاء پیــدا کــرد‪ .‬در پنج مــاه نخســت نیــز‪ ،‬پنج درصد‬ ‫از برنامــه تولیــد پیــش هســتیم»‪ .‬مدیرعامــل فــوالد خوزســتان‬ ‫تاکیــد داشــت‪« :‬بیــش از ‪۸۰‬درصــد تجهیــزات و مــواد اولیــه‬ ‫موردنیــاز شــرکت فــوالد خوزســتان از داخــل کشــور تامیــن‬ ‫می شــود‪ .‬در ســال گذشــته نمایشــگاه بومی ســازی را باحضــور‬ ‫‪ ۶۵‬شــرکت داخلــی اســتان برگــزار کردیــم‪ .‬در ایــن نمایشــگاه‬ ‫توافق نامه هایــی بــا تامین کننــدگان و تولیدکننــدگان بــه امضاء‬ ‫رســید‪ .‬حمایــت همه جانبــه از شــرکت های دانش بنیــان از‬ ‫دیگــر سیاسـت های اجرایــی مجموعــه فوالد خوزســتان اســت‪.‬‬ ‫از طرفــی از ســال ‪ ۹۷‬ســتاد مقابلــه بــا تحریــم در شــرکت‬ ‫تشــکیل شــد‪ .‬هــدف از تشــکیل ایــن ســتاد جلوگیــری از تاثیر‬ ‫تشــدید تحریم هــا بــود‪ .‬برهمین اســاس‪ ،‬اقــدام بــه خریــداری‬ ‫مــواد و تجهیــزات وارداتــی شــد‪ .‬همیــن حرکــت باعــث شــد‬ ‫پایــداری مــواد موردنیــاز مــا بــرای یک ســال تامیــن شــود»‪.‬‬ ‫محمــدی از حفــظ کادر فنــی تیــم فوتبــال خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫«تیــم فوتبــال فــوالد خوزســتان بــا قرارگیــری در رده ســوم‬ ‫مســابقات لیــگ برتــر موفــق بــه کســب ســهمیه اســیا بــرای‬ ‫اســتان خوزســتان شــد‪ .‬ایــن موفقیــت را بــه مــردم خونگــرم‬ ‫ایــن اســتان زرخیــز تبریــک می گویــم‪ .‬مطمئن ـاً کســب ایــن‬ ‫جایــگاه بــه مــوارد مختلفــی ماننــد‪ :‬مدیریــت منســجم‪ ،‬کادر‬ ‫فنــی مجــرب‪ ،‬بازیکنــان‪ ،‬زیرســاخت مــدرن و هواداران بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬تقویــت بدنــه تیــم و حفــظ کادر فنــی و مدیریــت بــرای‬ ‫حضــوری قدرتمنــد در مســابقات فصــل بعــد و رقابت هــای‬ ‫اســیایی از اولویت هاســت؛ باتوجه به عملکــرد مدیرعامــل‬ ‫باشــگاه و کادر فنــی‪ ،‬بــرای همــکاری در فصــل بعــد بــه‬ ‫توافــق نهایــی رســیده ایم»‪ .‬محمــدی از ســرمایه گذاری‬ ‫ـال‬ ‫هش ـت هزارمیلیاردی شــرکت فــوالد خوزســتان در چهارسـ ِ‬ ‫اینــده خبــر داد و افــزود‪« :‬بخــش اعظــم ایــن ســرمایه گذاری‬ ‫در بخــش توســعه هزینــه خواهــد شــد‪ .‬یکــی از ایــن برنامه هــا‬ ‫احــداث ماشــین ریخته گــری اســلب عریــض بــا اعتبــار‬ ‫‪200‬میلیــون دالر اســت‪ .‬بــا راه انــدازی ایــن طــرح‪ ،‬مــواد‬ ‫اولیــه لوله هــای موردنیــاز صنعــت نفــت تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا بهره بــرداری از ایــن طــرح پیونــد بیــن صنایــع‬ ‫نفــت و فــوالد شــکل می گیــرد‪ .‬از دیگــر ســرمایه گذاری های‬ ‫منحصربه فــرد فــوالد خوزســتان‪ ،‬احــداث کارخانــه کک ســازی‬ ‫در منطقــه ازاد ارونــد اســت‪ .‬ایــن مــاده موردنیــاز صنعــت‬ ‫فــوالد و پتروشیمی ســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬فــوالد خوزســتان‬ ‫از معــدود شرکت هایی ســت کــه تمــام ارز حاصــل صــادرات‬ ‫را بــه سیســتم نیمــا کشــور تحویــل می دهــد‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫بــه تعهــدات خــود نســبت بــه بانــک مرکــزی عمــل کــرده و‬ ‫در پنج مــاه نخســت ســال ‪۲۲۰‬میلیــون دالر صــادرات داشــته و‬ ‫به خاطــر حمایــت از صنایــع داخلــی ‪۳۰‬درصــد صــادرات خــود‬ ‫را نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش داده و درمجمــوع فــروش‬ ‫کلــی شــرکت ‪۹۰‬هزارمیلیاردریــال بــوده اســت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫فــوالد خوزســتان در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری‪ ،‬درخصــوص‬ ‫حمایــت از اشــتغال جوانــان اســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬هم اکنــون‬ ‫‪۱۱‬هزارتَــن نیــروی انســانی به طــور مســتقیم و بیــش از‬ ‫‪۷۰‬هزارتَــن به طــور غیرمســتقیم ازطریــق فــوالد خوزســتان‬ ‫مشــغول به کار بــوده و بــا نیازســنجی در بخش هــای مختلــف‬ ‫شــرکت‪ ،‬اشــتغال زایی جوانــان در دســتورکار قــرار دارد و‬ ‫جمعــی از فرزنــدان بازنشســته نیــز طــی مراحــل قانونــی جذب‬ ‫ایــن مجموعــه خواهنــد شــد»‪ .‬محمــدی درخصــوص تامیــن‬ ‫مــواد اولیــه تصریــح کــرد‪« :‬خــط تولیــد پنج میلیو نتُــن‬ ‫کنســانتره و گندلــه شــرکت ســیمیدکو از شــرکت های تابعــه‬ ‫فــوالد خوزســتان فعــال بــوده و بــا دو معــدن دیگــر بــرای‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه مذاکراتــی داشــته ایم»‪ .‬شــایان ذکر اســت؛‬ ‫بــا افتتــاح کارخانــه گندله ســازی ســپهبد شــهید حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی ســیمیدکو در خردادمــاه ســال جــاری ‪ ۱۵۰۰‬تَــن از‬ ‫جوانــان شهرســتان خــواف به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫مشــغول به کار شــدند‪ .‬مدیرعامــل فــوالد خوزســتان در پاســخ‬ ‫بــه ســوال خبرنــگاری درمــورد تکمیــل زنجیــره ارزش صنعــت‬ ‫فــوالد گفــت‪« :‬با خرید ســهام شــرکت ســیمیدکو در باالدســت‬ ‫و ســهام شــرکت صنعــت فــوالد شــادگان در پائین دســت‬ ‫به دنبــال تکمیــل زنجیــره ارزش بودیــم‪ .‬در ســال اینــده خــط‬ ‫تولیــد فوالدســازی ایــن شــرکت بــا ظرفیــت ‪۸۰۰‬هزارتُــن‬ ‫راه انــدازی خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن در اینــده بــا تملک شــرکت‬ ‫فــوالد اکســین‪ ،‬اهــداف مــا در تکمیــل زنجیــره از معــدن تــا‬ ‫نــورد محقــق خواهــد شــد»‪.‬‬ صفحه 12 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫ساحل‬ ‫خواجه عطا‬ ‫مهم تریــن جاذبــه گردشــگری بندرعبــاس‪ ،‬ســاحل‬ ‫زیبــای ان اســت‪ .‬ایــن ســاحل دارای االچیق هــای‬ ‫زیبایی ســت کــه مکانــی فوق العــاده بــرای‬ ‫ارامــش مســافرین اســت کــه ســاعاتی را بــه‬ ‫مشــاهده دریــای زیبــا بپردازنــد‪ .‬زندگی در حاشــیه‬ ‫ایــن ســاحل به خوبــی جریــان دارد‪.‬‬ ‫محمد مهدی قدیمی ‪ /‬ایسنا‬ ‫با پیشنهاد به دولت عنوان شد؛‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫اعالم امادگی نیکوکار گلستانی‬ ‫برای تامین مسکن و لوازم زندگی ‪ ۱۰۰‬خانواده‬ ‫سیناغریب‬ ‫حــاج محمــد شــهرکی؛ خیــر گلســتانی کــه تاکنــون بــا ازادی‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬زندانــی غیرعمــد و ده هامیلیاردتومــان خریــد‬ ‫تجهیــزات پزشــکی بیمارســتانی‪ ،‬توزیــع چندین هــزار بســته‬ ‫غذایــی بیــن نیازمنــدان را انجــام داده اســت بــر لــزوم مشــارکت‬ ‫و حمایــت دولــت از خیریــن‪ ،‬گریــزی بــه بحــث دریافــت ارزش‬ ‫افــزوده از فعالیت هــای اقتصــادی زد و از اعــام امادگــی خــود‬ ‫بــرای تامیــن مســکن و لــوازم زندگــی ‪ ۱۰۰‬خانــواده درصــورت‬ ‫امــکان عــدم دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده خبــر داد‪.‬‬ ‫بــا هــدف کمــک بــه نیازمنــدان و اســیب دیدگان از بحــران‬ ‫کرونــا هم زمــان و بــا همــت حــاج محمــد شــهرکی؛ نیکــوکار‬ ‫گنبــدی تعــداد سـه هزار بســته غذایــی در قالــب طــرح اطعــام‬ ‫حســینی تهیــه و بــا هماهنگــی کمیتــه امــداد‪ ،‬بهزیســتی‪،‬‬ ‫جمعیــت هالل احمــر و ناحیــه مقاومــت بســیج بیــن نیازمنــدان‬ ‫در ایــن شهرســتان طــی مراســمی توزیــع ان اغــاز شــد‪ .‬در‬ ‫مراســم ائیــن اغازیــن طــرح توزیــع ایــن تعــداد بســته غذایــی‬ ‫حجت االســام محســن کیایــی؛ رئیــس شــورای سیاسـت گذاری‬ ‫ائمــه جمعــه گلســتان طــی ســخنانی از کمــک و دســتگیری از‬ ‫نیازمنــدان به عنــوان یــک تکلیــف دینــی و ســیره عملــی نبــی‬ ‫مکــرم اســام(ص) و ائمــه(ع) یــاد کــرد و باتاکیدبــر لــزوم ترویج‬ ‫هرچه بیشــتر ایــن فضیلــت و فرهنــگ حســنه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«امــام حســین(ع) بــا نثــار خــون خــود‪ ،‬نقــش مهمــی در احیــا‬ ‫و زنــده نگاه داشــتن دیــن اســام داشــت و همــه مــا مدیــون‬ ‫اخــاص ایــن امام همام و جان فشــانی او در راه اســام هســتیم»‪.‬‬ ‫حــاج محمــد شــهرکی؛ نیکــوکار گنبدی کــه خیرخواهــی وی از‬ ‫کمــک بــه ازادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد گرفتــه تــا خریــد‬ ‫تجهیــزات پزشــکی و تجهیــز مراکــز درمانــی‪ ،‬تامیــن جهیزیــه و‬ ‫اخیــرا ً بــا بحــران کرونــا تهیــه بســته های غذایــی‪ ،‬توزیــع لــوازم‬ ‫بهداشــتی و اعطــای تســهیالت قرض الحســنه بــه کادر درمانــی‬ ‫و ‪ ...‬نوع دوســتی و نیکــوکاری ایشــان وســعتی فراتــر از شــرق‬ ‫گلســتان تــا اقصی نقــاط کشــور به خــود گرفتــه اســت‪ ،‬طــی‬ ‫ســخنانی گفــت‪« :‬بنــده ســخنور و ســخنران نیســتم امــا در حد‬ ‫تــوان از اموزه هــای دینــی اموختـه ام کــه کمــک بــه نیازمنــدان‬ ‫یــک تکلیــف شرعی ســت و اگــر به دلیــل شــرایط کرونــا امســال‬ ‫قــادر بــه اطعام دهــی بــه عــزاداران حســینی در مســاجد و ‪...‬‬ ‫نیســتم‪ ،‬حســب فرمایشــات‪ ،‬رهکردهــا و منویــات مقــام معظــم‬ ‫رهبــری تصمیــم بــر ان گرفتــم تــا برخــی ارزاق عمومــی را در‬ ‫قالــب بســته های غذایــی بیــن نیازمنــدان توزیــع و اهــداء کنم»‪.‬‬ ‫حــاج محمد شــهرکی همچنیــن باتاکیدبر لــزوم مشــارکت برای‬ ‫کمــک به اقشــار اســیب پذیر جامعــه در بحــران اقتصادی ناشــی‬ ‫از کرونــا خاطرنشــان کــرد‪« :‬افــراد نیکــوکار و متمــول جامعــه‬ ‫بایــد همــدل و همــراه یکدیگــر‪ ،‬بــه نیازمنــدان به ویــژه افــراد‬ ‫اســیب دیده از شــیوع کرونــا همچنیــن بــرای ازادی زندانیــان‬ ‫جرائــم مالــی غیرعمــد کمــک کننــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ حــاج‬ ‫محمــد شــهرکی تاکنــون کمک هــای زیــادی را بــه نیازمنــدان‬ ‫در مقاطــع مختلــف انجــام داده کــه از جملــه می تــوان بــه برخی‬ ‫از مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪« :‬توزیــع ‪ ۱۵‬هزار بســته غذایــی‪ ،‬ازادی‬ ‫‪ ۲۱۲‬زندانــی جرائــم مالــی غیرعمــد‪ ،‬توزیــع یــک قطعــه فــرش‬ ‫‪۱۲‬متــری نفیــس بــه ‪ ۵۰‬زوج گلســتانی‪ ،‬توزیــع ‪۷۰‬هزار ماســک‬ ‫و وســایل ضدعفونــی‪ ،‬خریــد برخــی تجهیــزات پزشــکی و لــوازم‬ ‫حفاظــت فــردی بــرای مراکــز درمانــی‪ ،‬اعطــای وام بــه اقشــار‬ ‫نیازمنــد و پرداخــت ‪۵۰‬میلیاردریــال تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫بــه کادر درمانــی و جامعــه پرســتاری»‪ .‬همچنیــن ایــن نیکــوکار‬ ‫خیراندیــش درادامــه بااشــاره به لزوم همــکاری و مشــارکت دولت‬ ‫در حمایــت از خیریــن و تســهیل شــرایط بــرای افزایش گســتره‬ ‫کمک هــا بــه نیازمنــدان جامعــه بــه دولــت پیشــنهاد کــرد تــا‬ ‫درصــورت امــکان و عــدم دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده‬ ‫فعالیت هــای اقتصــادی عالوه بــر تامیــن لــوازم زندگــی بــرای‬ ‫‪ ۱۰۰‬خانــواده‪ ،‬مســکن موردنیــاز انــان را نیــز تقبل خواهــد کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان خبر داد؛‬ ‫اختصاص ‪۱۷‬هزارمیلیاردریال تسهیالت بانکی به واحدهای متاثر از کرونا‬ ‫سیدعلیموسوی نسب‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خوزســتان در جلســه ســتاد تســهیل و رفــع‬ ‫موانــع تولیــدی اســتان کــه در شهرســتان‬ ‫ابــادان برگــزار شــد بــه تاثیــر منفــی کرونــا‬ ‫بــر واحدهــای تولیــدی اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«بیش تریــن تاثیــر کرونــا بــر واحدهــای‬ ‫صنفــی بــوده و قــرار اســت پــس از ثبت نــام‬ ‫در ســامانه کارا بــه ان هــا تســهیالت بانکــی‬ ‫داده شــود»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫صمــت خوزســتان؛ امیرحســین نظری افــزود‪:‬‬ ‫«به منظــور رفــاه حــال صاحبــان واحدهــای‬ ‫صنفــی ‪۱۷‬هزارمیلیاردریــال تســهیالت بانکی‬ ‫درنظــر گرفتــه شــد و ایــن میــزان اعتبــار برای‬ ‫جبــران بخشــی از زیــان وارده بــر اثــر کرونــا‬ ‫بــه مشــاغل اختصــاص داده شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬در ســال جهــش تولیــد‬ ‫یکــی از هدف هــای جــدی دولــت راه انــدازی‬ ‫طرح هــای بــا پیشــرفت فیزیکــی ‪۷۰‬درصــد‬ ‫اســت و در تــاش هســتیم ایــن پروژه هــا‬ ‫در زمــان مقــرر افتتــاح شــوند»‪ .‬نظــری بــه‬ ‫افزایــش ظرفیــت تولیــد فــوالد در اســتان‬ ‫خوزســتان نســبت بــه ســال گذشــته اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬بیش تریــن مشــکل ایــن‬ ‫واحدهــا تامیــن مــواد اولیــه بــوده کــه بــا‬ ‫پیگیــری انجام شــده و امضــای تفاهم نامــه‬ ‫چندجانبــه مــواد اولیــه ایــن واحدهــا تامیــن‬ ‫شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬بعضــی از واحدهــای‬ ‫صنعتــی ابــادان درخواســت تســهیالت‬ ‫بانکــی دارنــد کــه مقــرر شــد تســهیالت‬ ‫کم بهــره بــرای ان هــا درنظــر گرفتــه شــود؛‬ ‫لــذا درخواســت کتبــی و اعتبــار موردنیــاز‬ ‫ان هــا براســاس تســهیالت و وام موردنیــاز‬ ‫ان هــا پیگیــری می شــود»‪ .‬نظــری افــزود‪:‬‬ ‫«درصورتی کــه مشــکالت و اختالف نظــر‬ ‫واحدهــای تولیــدی در ســتاد تســهیل و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد حــل نشــود بــا تشــخیص‬ ‫هیئــت خبــرگان بانکی اســتان این مشــکالت‬ ‫بــار دیگــر مطــرح و موردرســیدگی قــرار‬ ‫می گیــرد»‪ .‬وی در بخــش دیگــری افــزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر اســتان خوزســتان در بخــش‬ ‫ســرمایه گذاری رتبــه ســوم و در حــوزه‬ ‫اشــتغال زایی رتبــه هفتــم و صــادرات دومیــن‬ ‫اســتان کشــور اســت»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫تقدیر مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیست استان تهران‬ ‫از اقدامات فرماندار ری‬ ‫مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان تهـران از اقدامـات توکلی‬ ‫کجانـی؛ معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‬ ‫درراسـتای رفـع معضلات زیسـت محیطی ری قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری؛ سـعید‬ ‫محمودی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان تهـران با صدور‬ ‫لوح تقدیر از اقدامات حسـین توکلی کجانی؛ معاون اسـتاندار تهران‬ ‫و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری قدردانـی کـرد‪ .‬مدیـرکل حفاظت‬ ‫محیـط زیسـت اسـتان تهـران سـاماندهی مشـکالت پسـماند در‬ ‫حـوزه سـرزمینی شهرسـتان ری و جدیـت در پیگیـری مطالبـات‬ ‫زیسـت محیطی را از مهم تریـن اقدامـات فرمانـدار ری برشـمرد‪.‬‬ ‫توزیع نه هزار پرس غذا‬ ‫بین نیازمندان کهریزک‬ ‫رئیـس کمیتـه امـداد امـام(ره) کهریـزک از توابـع شهرسـتان ری‬ ‫بابیان اینکـه مرحلـه دوم طـرح ایـران همـدل تحت عنـوان «اطعـام‬ ‫حسـینی‪ ،‬احسـان حسـینی» در کمیتـه امـداد کهریـزک اجـرا‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در ایـن مرحلـه بـا ایجـاد اشـپزخانه حسـینی بیش‬ ‫ گـزارش ایرنا؛‬ ‫از نه هزار پـرس غـذا بیـن نیازمنـدان توزیـع شـد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫یـداهلل صفـری اظهار داشـت‪ ۳۰۰« :‬سـبد کاالی ارزاق بـه ارزش هر‬ ‫سـبد ‪۵۰۰‬هزارتومان بین مددجویان کمیتـه امداد امام خمینی(ره)‬ ‫کهریـزک توزیـع شـد»‪ .‬وی بابیان اینکه کاالهـا در دهـه اول محرم‬ ‫بیـن نیازمنـدان کهریزک توزیع شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬کاالهای توزیع شـده‬ ‫شـامل گوشـت‪ ،‬مرغ‪ ،‬برنج‪ ،‬روغـن‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬رب‪ ،‬قند و شـکر بوده‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس کمیته امـداد امـام(ره) کهریزک از توابع شهرسـتان‬ ‫ری خاطرنشـان کرد‪« :‬سـبدهای کاال توسـط مردم عزاداری که نذر‬ ‫خـود را به دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا پخـت نکردنـد و دراختیـار‬ ‫کمیتـه امـداد قـرار دادند تهیه شـد»‪.‬‬ ‫وقف نُه واحد مسکونی‬ ‫توسط خیر شهرری‬ ‫رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان ری گفـت‪« :‬نُه واحد‬ ‫مسـکونی بـه ارزش ‪ ۴۰‬میلیاردریـال بـرای همراهـی و کمـک بـه‬ ‫زندگـی زوج هـای جـوان در شـهرری توسـط یک خیر وقف شـد»‪.‬‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ حجت االسلام مرتضی صادقـی اظهار داشـت‪« :‬نُه‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫واحد مسـکونی ‪ ۶۰‬متری نوسـاز که امسـال در زمینی به مسـاحت‬ ‫‪ ۲۰۰‬مترمربـع احـداث شـده اسـت توسـط خیـر وقـف شـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه باید موضـوع وقف‪ ،‬اثار‪ ،‬بـرکات و کارکردهای زیبای ان‬ ‫با اسـتفاده از ابزارهای نوین اموزشـی‪ ،‬فرهنگی و هنری وارد زندگی‬ ‫مـردم شـود‪ ،‬افزود‪« :‬نیـت واقف این مجتمع‪ ،‬کمک بـه جوانان بوده‬ ‫و بـرای ایـن منظـور اقدام بـه خرید زمین و سـپس احـداث و وقف‬ ‫ان بـه زوج هـای جوان کرده اسـت»‪.‬‬ ‫کشف ‪۵۰۰‬تُن انواع اهن احتکاری‬ ‫رئیـس اداره صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۵۰۰‬تُـن انـواع اهـن و میل گـرد طـی بازرسـی گشـت های‬ ‫مشـترک ایـن اداره‪ ،‬دادسـتان ری و پلیـس مبـارزه بـا جرائـم‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ موسـی‬ ‫اقتصـادی کشـف و ضبـط شـد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫احمـدی اظهـار داشـت‪« :‬ارزش ریالـی ایـن محمولـه اکتشـافی‬ ‫‪۶۰‬میلیاردریـال اسـت کـه به دلیـل احتـکار ازسـوی صاحب کاال‬ ‫توسـط بازرسـان شناسـایی و بـرای اعمـال مراحـل قانونـی بـه‬ ‫مراجـع قضائـی ارائه می شـود»‪ .‬وی بابیان اینکه بازرسـی ها تداوم‬ ‫داشـته و بـا متخلفـان براسـاس قانـون برخـورد می شـود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«اقلام کشف شـده به دلیـل اختفـا و امتنـاع از عرضـه در بـازار‬ ‫توسـط بازرسـان گشت های مشـترک ضبط شـده و صاحبان این‬ ‫کاالهـا پـس از احـراز تخلف و تشـکیل پرونده بـه مراجع قضائی‬ ‫معرفـی می شـوند»‪.‬‬ صفحه 13 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫اگهی‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نســیم دانـ�ه پارسیــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 520591‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت افــاک مهـ�ر اوج بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 453427‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 14007302663‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/05/20‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫‪ 14004014284‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/05/17‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ :‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 10000000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 30000000000‬ریــال منقسـ�م بـ�ه‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت بـ�ه استــان تهرــان‪ -‬شهرستــان ته�رـان‪ ،‬بخـ�ش مرکزــی‪ ،‬شــهر تهـ�ران‪ ،‬محلـ�ه‬ ‫‪ 3000000‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی بان��ام از مح��ل مطالب��ات ح��ال ش��ده افزای��ش یافت��ه و م��اده مربوط��ه در‬ ‫جنت ابـ�اد مرک�زـی‪ ،‬خیابـ�ان جنت اب�اـد‪ ،‬خیابـ�ان شهیدسرلشـ�کر غالمرض��ا مخبـ�ری‪ ،‬پـلاک ‪ ،314‬طبقـ�ه‬ ‫اساسنــامه ب��ه شـ�رح فـ�وق اصـلاح و ذی��ل ثب��ت از لحـ�اظ افزای��ش س�رـمایه در تاری��خ فوق الذک��ر تکمی��ل امضـ�اء‬ ‫پنج��م‪ ،‬واح��د غرب��ی و ب��ه کدپس��تی‪ 1475693519 :‬انتقـ�ال یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح‬ ‫گردیـ�ده اس��ت‪.‬‬ ‫فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)972864‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)966093‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت مهندس��ی صنای��ع و مشـ�اوره محیط زیس��ت مصم��م سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بازرگانـ�ی فرحبخـ�ش کاال بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 129215‬و شناسـ�ه‬ ‫ثبـ�ت ‪ 346691‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103952378‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫ملـ�ی ‪ 10101725641‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/04/07‬تصمیمـ�ات‬ ‫‪ 1399/04/01‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬ب��ه موض��وع فعالی��ت ش��رکت عب��ارت‪ :‬خری��د و ف��روش اه�ن االت‪،‬‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه ادرس‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ 19‬شهرسـ�تان‬ ‫موــاد ش��یمیایی‪ ،‬خ�وـراک دام و طیوــر‪ ،‬محصوــالت و فراورده هاــی کش��اورزی (درصوــرت لزــوم پـ�س از اخـ�ذ‬ ‫ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک�زـی‪ ،‬ش��هر ته��ران‪ ،‬محل��ه دری��ا‪ ،‬بل��وار ش��هید پاک ن��ژاد‪ ،‬کوچ��ه ش�هـیدعبداله عیس �ی پور‪،‬‬ ‫مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیصـلاح) الحـ�اق و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫پـلاک ‪ 4‬طبق��ه سـ�وم کدپسـ�تی ‪ 1998875944‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)966094‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)966095‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت حم��ل و نق��ل رهپوی��ان وحی��د تراب��ر اس��مان ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 403633‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320546289‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/11/26‬و مج��وز شـ�ماره ‪ 11/69500‬مـ�ورخ ‪ 1398/12/11‬اداره کل راه�دـاری و حمـ�ل و نقـ�ل‬ ‫جـ�اده ای اسـ�تان تهـ�ران تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ - :‬مح��ل شـ�رکت در واح��د ثبت��ی تهـ�ران ب��ه اسـ�تان‬ ‫تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،17‬شهرس��تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک�زـی‪ ،‬ش��هر ته��ران‪ ،‬محل��ه افســریه‪ ،‬خیاب��ان بـ�رادران‬ ‫شــهیدعلیرضائی‪15 ،‬مت��ری اول‪ ،‬خیاب��ان ش�هـیدخلیل اش��وری (‪ ،)19‬پـلاک ‪ ،287‬طبقـ�ه منفـ�ی ‪ 1‬کدپسـ�تی‬ ‫‪ 1785697461‬انتقـ�ال یاف��ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)966096‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ازمــون گستراســیا شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 201026‬و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 10102427766‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1399/04/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ :‬کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور از قبیـ�ل چـ�ک و سفــته و ب�رـوات و قراردادهـ�ا و عقــود اسلـامی بـ�ا‬ ‫امض��اء مدیرعام��ل منفــردا ً همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)966097‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات اتحادیـ�ه صنـ�ف ذوب فلزــات شهرستــان ری غیرتجاــری بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 35608‬و شناسـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییـ�ر محـ�ل شرــکت پاــرس بنیــان ربــاط بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1605‬و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 10183001681‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/03/20‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ - :‬مرک��ز اصل��ی شــرکت ب��ه رباط کریـ�م‪ -‬شـ�هر پرنـ�د‪ ،‬فـ�از ‪ ،5‬بلـ�وار ‪22‬بهمــن‪ ،‬خیابـ�ان اصلــی‪،‬‬ ‫بل��وار دانش��جو‪ ،‬مجتم��ع مپسـ�ا‪ ،‬زون ‪ ،14‬بلـ�وک ‪ ،29‬طبق��ه اول‪ ،‬واح��د شــرقی کدپسـ�تی ‪ 3763770007‬تغییـ�ر‬ ‫یاف��ت و م��اده مربوط��ه ب��ه ش��رح ف��وق اص�لاح گردی��د‪ .‬حجت ال��ه قلی تب��ار‪ ،‬سرپرس��ت اداره ثب��ت ش��رکت ها‬ ‫و موسسـ�ات غیرتجــاری شهرســتان های اســتان تهــران س�اـزمان ثب��ت اســناد و امـلاک کشـ�ور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم‬ ‫(‪)966100‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت فن��ی مهندس��ی راه اندیش��ان به��ار ص��درا ش��رکت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت فنـ�اوری ارتباط��ات ایم��ن پردی��س داتی��س ش��رکت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 385189‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320357490‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫ثبـ�ت ‪ 373376‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320224922‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫ملـ�ی ‪ 14004780439‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/02/08‬و مجـ�وز‬ ‫شـ�ماره ‪ 4825/7/99/3030‬مـ�ورخ ‪ 1399/02/30‬اتــاق اصنــاف ایرــان تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬الـ�ف‪ -‬بـ�ا‬ ‫رعای��ت م��اده (‪ )8‬اساســنامه‪ :‬تبص��ره (‪ )1‬م��اده (‪ )8‬در اساس�نـامه بشــرح ذیـ�ل اصــاح گردیـ�د‪“ :‬در اتحادیه هایـ�ی‬ ‫کـ�ه تعدــاد اعضــای هیئـ�ت مدیــره ان شـ�ش نفـ�ر اســت‪ ،‬دو نفـ�ر نائـ�ب رئیـ�س و دو نفـ�ر عضـ�و و ب�اـزرس خواهنـ�د‬ ‫ب��ود‪”.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)966098‬‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/01/29‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬کریـ�م قنبــری بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 3360348389‬و‬ ‫بهاــره محمــدی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 3360151232‬ب��ه عنــوان اعضـ�اء هئی��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت نامحــدود انتخـ�اب‬ ‫ش��دند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)966102‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ف��ن اوران صنع��ت فط��رس ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 546009‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10820080489‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1399/03/27‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محسـ�ن کریمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪3873414228‬‬ ‫ب��ه س��مت رئی��س هی��ات مدی��ره و محم��د اخ��وان خـ�رازی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0047470038‬ب��ه س��مت عض��و هی��ات مدی��ره (خ��ارج از ش��رکاء)‬ ‫‪ 1398/11/28‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ - :‬مح��ل ش��رکت در واح��د ثبت��ی ته��ران ب��ه ادرس اس��تان ته��ران‪-‬‬ ‫منطقـ�ه ‪ ،15‬شهرستــان ته�رـان‪ ،‬بخـ�ش مرکزــی‪ ،‬شــهر ته�رـان‪ ،‬محلـ�ه بهجت اباــد‪ ،‬خیابــان حافــظ‪ ،‬کوچـ�ه‬ ‫پزش �ک پور‪ ،‬پـلاک ‪ ،25‬س��اختمان پزشـ�ک پور‪ ،‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ ،3‬کدپس��تی‪ 1594845814 :‬انتقــال یافـ�ت‬ ‫و مــاده مربوط��ه ب��ه شـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)966104‬‬ ‫اگه��ی رس��می شـ�رکت مهندس��ی دام و طی��ور سبــزینه کوهسـ�تان‬ ‫بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 281‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10100045700‬ب��ه موج��ب دادنام��ه شـ�ماره ‪9709972311101498‬‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/12/28‬شـ�عبه ‪ 101‬دادگاه کیف��ری دو شهرس��تان سـ�منان‬ ‫و دادنام��ه شـ�ماره ‪ 9809972310500606‬مـ�ورخ ‪1398/09/16‬‬ ‫شـ�عبه ‪ 5‬دادگاه عمومـ�ی حقوقـ�ی شهرستــان س�مـنان و نیـ�ز دادنامـ�ه‬ ‫شـ�ماره ‪ 9809972315700226‬مـ�ورخ ‪ 1398/05/31‬شعــبه هفتـ�م‬ ‫دادگاه تجدی��د نظ��ر اس��تان سـ�منان و همچنی��ن نام��ه شـ�ماره‬ ‫و محمـ�د مزارعـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2450759247‬بـ�ه ســمت عضـ�و‬ ‫‪ 1399049001312197‬مـ�ورخ ‪ 1399/04/25‬قاض��ی ش��عبه دوم‬ ‫شـ�ماره ‪ 2571812459‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیــات مدیــره و مدیرعامـ�ل‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1391/09/20‬و س��ند صل��ح شـ�ماره‬ ‫هیــات مدیــره (خاــرج از ش�رـکاء) و س�یـدمحمدکاظم موســوی بـ�ه‬ ‫تعیی��ن گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور ش��رکت از‬ ‫قبیـ�ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن‬ ‫کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء رئی��س هیـ�ات مدیـ�ره اقـ�ای‬ ‫محس��ن کریم��ی (ب��ه تنهای��ی) ک��ه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)966103‬‬ ‫اجرــای احکــام مدنـ�ی دادگستــری شهرستــان س�مـنان صورتجلسـ�ه‬ ‫‪ 13444‬مـ�ورخ ‪ 1391/10/07‬دفت��ر اس��ناد رس��می شـ�ماره ‪ 6‬فیروزکـ�وه‬ ‫و صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/10/27‬و‬ ‫اس��ناد صل��ح شـ�ماره ‪ 13792‬و ‪ 13793‬مـ�ورخ ‪ 1396/10/25‬دفتـ�ر‬ ‫اس��ناد رس��می شـ�ماره ‪ 14‬سـ�رخه ابط��ال گردی��د‪ .‬حجت ال��ه قلی تبـ�ار‪،‬‬ ‫سرپرس��ت ثب��ت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتج��اری شهرس��تان های‬ ‫اســتان تهــران س�اـزمان ثب��ت اســناد و امـلاک کشـ�ور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری فیروزکوه (‪)966101‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت بازرگان��ی فرحبخ��ش کاال ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 129215‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101725641‬به‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1399/04/07‬‬ ‫تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای فرامن��د دهقان��ی ب��ا پرداخ��ت مبلغی‬ ‫بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪2.500.000.000‬‬ ‫ریــال افزایـ�ش داد‪ - .‬اقــای ف�رـزاد دهقانـ�ی بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه‬ ‫صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪2.500.000.000‬‬ ‫ریــال افزایـ�ش دادنـ�د‪ - .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 5.000.000‬ریـ�ال‬ ‫بـ�ه مبلـ�غ ‪ 5.000.000.000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫اساس��نامه اص�لاح یاف��ت‪ - .‬لیس��ت ش��رکاء بع��د از افزای��ش سـ�رمایه‬ ‫بشــرح ذی��ل می باشـ�د‪ :‬اقــای ف�رـزاد دهقانـ�ی کـ�د ملـ�ی ‪3520177609‬‬ ‫دارای مبلـ�غ ‪ 2.500.000.000‬ریــال سهم الشرــکه ‪ -‬اقــای فرامنـ�د‬ ‫دهقانـ�ی کـ�د ملـ�ی ‪ 5479657119‬دارای مبلـ�غ ‪ 2.500.000.000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)966099‬‬ صفحه 14 ‫ دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪319‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫جاذبه‬ ‫نوشت سر‬ ‫‪15‬‬ ‫کالغی که روی منقارش ایستاد‬ ‫«جاذبـه»‪ ،‬فیلمـی علمـی‪ ،‬تخیلـی و مهیـج به کارگردانی الفونسـو کـوارون و‬ ‫برنـده هفـت جایزه اسـکار اسـت‪ .‬سـاندرا بـوالک و جـرج کلونـی دو بازیگر‬ ‫اصلـی ایـن فیلـم هسـتند‪ .‬ایـن فیلـم سـه بعدی‪ ،‬داسـتان دو فضانـورد را‬ ‫روایـت می کنـد کـه بعد از یـک حادثه‪ ،‬سـفینه ان ها متالشـی شـده و ان دو‬ ‫در فضـای بـدون جاذبـه سـرگردان می شـوند و باید بـه کمک یکدیگـر راهی‬ ‫بـرای زنده مانـدن و رهایـی پیـدا کنند‪.‬‬ ‫زوجـی قصد سـفری مهـم در روزی به خصـوص را دارنـد‪ ،‬در همان روز مشـکلی‬ ‫بـرای مـرد پیـش مـی ایـد و انهـا ‪ ۴‬سـاعت وقـت دارنـد تـا مشـکل را حـل‬ ‫کننـد‪ ...‬هومـن مقیمـی‪ ،‬یوسـف محـوی‪ ،‬هـدی احمـدی‪ ،‬رز داورپنـاه‪ ،‬دانیـال‬ ‫چاوشـی‪ ،‬نرگـس عبداللهـی‪ ،‬بردیا باباپـور و ‪ ...‬بازیگـران این نمایش هسـتند که‬ ‫به کارگردانـی و نویسـندگی محمدنیمـا مظاهری تا ‪4‬مهرماه‪ ،‬هر شـب سـاعت ‪،19‬‬ ‫در تئاتـر مسـتقل تهـران میزبـان عالقه مندان اسـت‪.‬‬ ‫کتاب«کالغـی کـه روی منقـارش ایسـتاد» نوشـته رفیـق شـامی بـا ترجمه ای‬ ‫از مجیـد عمیـق دربـار ه بچـه کالغ شجاعی سـت کـه می خواهـد طـاووس را‬ ‫به خاطـر زیبایـی اش از نزدیـک ببینـد‪ ،‬بـرای همیـن در میانـه راه بـا اتفاقـات‬ ‫عجیبـی روبـه رو می شـود‪ .‬تـا اینکـه بـه طـاووس می رسـد‪ .‬ایـن کتـاب بـا‬ ‫تصویرگـری الس کولـز و الیور اسـتریش با ‪32‬صفحه رنگی از سـوی انتشـارات‬ ‫مدرسـه منتشـر و روانـه بازار نشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫حیف‬ ‫گرگ و میش‬ ‫مودل فارسی‬ ‫«قصـه ی بـودن من قصـه ی تکراری بـود ‪ /‬شـب و روزم مث اسـمون رگبـاری بود‬ ‫‪ /‬مـن واسـه خـودم کـه زندگـی نکـردم هیچ وقـت ‪ /‬زندگی کـردن من همیشـه‬ ‫اجبـاری بـود !» اینها بخـش اغازیـن ترانه «حیف» از امیرمسـعود میردامادی سـت‬ ‫کـه به اهنگسـازی و خوانندگی بابـک جهانبخش با تنظیمـی از معیـن راهبر اجرا‬ ‫و در اختیـار عالقه منـدان قـرار گرفتـه؛ ایـن تک اهنگ توسـط شـرکت فرهنگی‬ ‫هنری اوای فروهر منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫نمایشـگاه گروهـی «گرگ و میش» بـا هدف بازنمایـی وضعیت هنـر و هنرمندان‬ ‫در دوران بیمـاری همه گیـر کرونا در فرهنگسـرای نیاوران برپاسـت‪ .‬در این رویداد‬ ‫اثـاری از هنرمنـدان نسـل میانـه و هنرمنـدان جـوان در کنـار هم قـرار گرفته‬ ‫اسـت‪ .‬عالقه مندان جهت بازدیـد تا ‪ 27‬شـهریورماه می تواننـد در روزهای عادی‬ ‫از سـاعت ‪ 10‬الـی ‪ 19‬و در روزهـای تعطیـل از سـاعت ‪ 14‬تـا ‪ 19‬به فرهنگسـرای‬ ‫نیـاوران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مـودل‪ ،‬ابزاری جهانی و قابل توسـعه اسـت کـه راهکارهای امـوزش الکترونیکی‬ ‫را بـه شـما ارائـه می دهد‪ .‬ایـن برنامه بـه دسترسـی هایی نیـاز دارد؛ ازجمله انها‬ ‫می تـوان بـه ضبط صـدا؛ خوانـدن و نوشـتن محتـوای کارت حافظه؛ دسترسـی‬ ‫کامـل بـه اینترنت؛ اجرا شـدن در هنـگام راه اندازی کـه برای دریافـت اعالنات در‬ ‫ زمانـی کـه برنامه در پس زمینه اسـت و ممانعـت از به خواب رفتن دسـتگاه برای‬ ‫دریافت پوش نوتیفیکیشـن‪.‬‬ ‫مخدان‬ ‫تنگ ُ‬ ‫اندره کاریلهو‬ ‫انتونیو گاموندا‬ ‫تنـگ ُمخـدان که شـگفتی بوشـهر لقب گرفتـه‪ ،‬در جنـوب روسـتای مخدان‬ ‫(یـا موخـدان) قـرار دارد‪ .‬ایـن تنـگ در واقـع بیـن کوه هـای خورمـوج واقع‬ ‫شـده و در این منطقـه کـوه بیرمی تنگ هـای مختلفی تشـکیل داده اسـت که‬ ‫به جـز تنـگ مخـدان‪ ،‬شـش تنـگ مهـم دیگـر را نیـز شـامل می شـود‪ .‬همه‬ ‫ایـن تنگ هـا‪ ،‬زیبـا و دیدنـی هسـتند و در سـفر به روسـتای مخدان بوشـهر‬ ‫می توانیـد از انهـا دیـدن کنید‪.‬‬ ‫زیر درختان بید‬ ‫تو را در اغوشم می برم‬ ‫و احساس می کنم زنده ای ‪.‬‬ ‫پس به نور در می اییم‬ ‫و برای نخستین بار‬ ‫اسمان را می بینی‪،‬نشانه ها را‬ ‫و بدانان نام می بخشی‪.‬‬ ‫حقیقت دارد‬ ‫در گستره ی دست هایت‬ ‫اسمان‪ ،‬بزرگ و ابی ست‪.‬‬ ‫مترجم‪ :‬محسن عمادی‬ صفحه 15 ‫هفته نامه سراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫بدن قطعه قطعه شده‬ ‫ناکلیـن در «بـدن قطعه قطعه شـده» با مشـاهده و بررسـی بازنمایی های تکه تکـه‪ ،‬تب واره و مثله شـده‬ ‫فیگور انسـان در اثار نو کالسـیک ها‪ ،‬رمانتیک ها و‪ ...‬هنرمندان مدرن‪ -‬از فوسـلی‪ ،‬تا امپرسیونیسـت ها‪،‬‬ ‫پسـت امپرسیونیسـت ها‪ ،‬پـس از انهـا‪ -‬ایـن تحـوالت را ردیابـی می کند‪ .‬ایـن کتـاب در ‪80‬صفحه‪ ،‬با‬ ‫ترجمـه ای از مجید اخگر توسـط انتشـارات حرفه هنرمند به فارسـی ترجمه شـده اسـت‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫لیندا ناکلین‬ ‫ن نیویـورک به دنیا‬ ‫لینـدا ناکلیـن در ‪ ۳۰‬ژانویـه ‪ ۲۹ – ۱۹۳۱‬اکتبـر ‪ ۲۰۱۷‬در بروکلیـ ‬ ‫امـد و به همراه پـدرش؛ ژول وینبـرگ و مادرش؛ الـکا هلر (وینبـرگ) در محله تاج‬ ‫ش تاریخ هنر در دانشـگاه ییل ‪،‬‬ ‫ارتفاعات ناحیه شـهر بزرگ شـد‪ .‬پـس از کار در بخ ‬ ‫مرکـز فارغ التحصیالن دانشـگاه شـهر نیویـورک (بـا روزالیندوس کـراوس) و کالج‬ ‫واسـار ‪ ،‬نوچلیـن فعالیت خود را در انسـتیتوی هنرهـای زیبا ادامـه داد؛ جایی که تا‬ ‫زمان بازنشسـتگی در سـال ‪ 2013‬تدریس کرد‪ .‬او دارای مدرک کارشناسی در رشته‬ ‫فلسـفه‪ ،‬کارشناسـی ارشـد در رشـته ادبیات انگلیسـی و مدرک دکترا در رشته ی‬ ‫تاریـخ هنـر از دانشـگاه نیویورک اسـت و هم اکنون در سِ ـمت اسـتادی دانشـگاه‬ ‫هنرهـای نیویـورک تدریـس می کنـد‪ .‬ناکلیـن دو بـار ازدواج کـرد‪ .‬ابتدا‪ ،‬در سـال‬ ‫‪ 1953‬با فیلیپ اچ نوچلین ؛ اسـتادیار فلسـفه واسـار ازدواج کرد که هفت سـال بعد‬ ‫درگذشـت‪ .‬وی سـپس در سـال ‪ 1968‬با ریچارد پومـر؛ مورخ معمـاری ‪ ،‬ازدواج کرد‪.‬‬ ‫ناکلیـن از ازدواج خـود با فیلیـپ صاحب یک دختر به نـا م جسـیکا و از ازدواج دوم‬ ‫خـود نیـز صاحـب دختری به نـام دیزی بـود‪ .‬لینـدا نوچلیـن در ‪ 29‬سـالگی در ‪29‬‬ ‫اکتبـر ‪ 2017‬درگذشـت‪ .‬لیندا یکی از چهره های تاثیرگذار در عرصه هنرفمنیسـتی‪،‬‬ ‫ن زمینه‪ ،‬همچـون «زنان‪،‬‬ ‫منتقد و مورخ هنر اسـت که اثار ارزشـمند بسـیاری در ای ‬ ‫هنـر‪ ،‬قـدرت و مقاالت دیگر»‪« ،‬سیاست شناسـی تصویـر»‪ « ،‬زنان در قـرن نوزدهم‪:‬‬ ‫دسـته ها و تضادهـا »‪« ،‬بازنمایـی زنـان» از او به جای مانده اسـت‪.‬‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪ sarvenaz.behbahani@gmail.com‬یکــی از حوزه هــای‬ ‫جــذاب و مــورد توجــه در دنیــای امــروز‪ ،‬مقولــه هنــر اســت و‬ ‫با توجه بــه تحــوالت اساســی کــه در چنددهه اخیــر‪ ،‬دنیــا بــا ان‬ ‫مواجــه شــده و روابــط انســانی و نگرش هــای اجتماعی و سیاســی‬ ‫افــراد را دســتخوش دگرگونــی و گاه تکامــل کــرده اســت‪ ،‬به نظــر‬ ‫می رســد رویکــرد بــه هنــر نیــز وارد مرحلــه تــازه ای شــده اســت‪.‬‬ ‫ازســوی دیگــر در چند دهــه اخیــر‪ ،‬پرداختــن بــه مســائل زنــان‬ ‫و مباحــث مرتبــط بــا ایــن حــوزه‪ ،‬عــاوه بــر کنش گری هــای‬ ‫معمــول‪ ،‬در حوزه هــای علمــی و مباحــث مبتنــی بــر‬ ‫اندیشـه ورزی های عمیــق نیز پیشــرفت های چشــمگیری داشــته‬ ‫اســت‪ .‬هرچنــد بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی و گســترش‬ ‫رســانه های جمعــی و به ویــژه شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬در کنــار‬ ‫فعالیــت جنبش هــای عملگــرا و رادیــکال‪ ،‬کمرنگ تر شــدن‬ ‫خطــر دورشــدن و دور شــدن ریشــه های انتقــادی و فلســفی‬ ‫فمنیســم نیــز بســیار احســاس مسی شــود‪ .‬درنتیجــه شــاید در‬ ‫ایــن اوضــاع و احــوال پرداختــن بــه اندیشــمندانی کــه از دریچــه‬ ‫علــوم نظــری و تئوری هــای اساســی‪ ،‬اندیشــه فمنیســتی امــروز‬ ‫را جانــی دوبــاره می بخشــند‪ ،‬بســیار مهــم و از ضروریــات امــروز‬ ‫باشــد‪ .‬درراســتای تحــوالت بنیادینــی کــه گفتــه شــد‪ ،‬برکســی‬ ‫پوشــیده نیســت کــه امــروزه دیگــر دنیــای هنــر را کــه تــا قرن ها‬ ‫در ســیطره مــردان قــرار داشــت‪ ،‬نمی تــوان بــه چشــم گذشــته‬ ‫نگریســت و خیــل انبــوه هنرمنــدان زن در شــاخه های مختلــف‬ ‫هنــری کــه بســیاری نیــز حائــز رتبه هــا و جوایــز بین المللــی‬ ‫هســتند‪ ،‬خــط بطالنــی بــر بســیاری از اموزه هــای تاریخی ســت‬ ‫و لــزوم بســط و گســترش و پرداختــن بــه هنــر فمنیســتی را در‬ ‫عصــر حاضــر بیش از پیــش می کنــد‪ .‬امــا درســت در چنیــن‬ ‫شرایطی ســت کــه نگاهــی دوبــاره بــه ریش ـه های یــک عقــب‬ ‫نگه داشــتن تاریخــی زنــان و چرایــی پرشــدن صفحــات تاریــخ‬ ‫هنــر بــا نــام هنرمنــدان مــرد‪ ،‬می توانــد راهگشــای فردایــی‬ ‫باشــد کــه بــر پایه هــای محکــم امــروز بنــا شــود تــا رونــد‬ ‫رو به جلــوی زنــان هنرمنــد در ایــن قــرن‪ ،‬بــه ورطــه غفلــت از‬ ‫اصــل مفهــوم هنــر و هنرمنــد بــودن در اینــده ای نزدیــک نیفتد‪.‬‬ ‫به بیــان دیگــر‪ ،‬کمیــت قابــل مالحظـه ی زنــان در ایــن عرصــه را‬ ‫بایــد بــه کیفیــت هوشــمندانه حضورشــان پیونــد زد‪ ،‬تــا نتایــج‬ ‫درخشــان تری در ایــن زمینــه حاصــل شــود‪ .‬در ایــن راســتا لینــدا‬ ‫ناکلیــن‪ ،‬بــه جرئــت یکــی از مهم تریــن چهره هــای تاثیرگــذار‬ ‫در ایــن عرصــه اســت کــه مجموعــه مقــاالت و کتاب هایــش‪،‬‬ ‫هنــر امــروز را بــا چالشــی عمیــق مواجــه می ســازد‪ .‬او کــه از‬ ‫شــاخص ترین نظریه پــردازان هنــر فمینیستی ســت‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ 1971‬بــا انتشــار مقالــه ای در مجلــه «‪ »Art News‬بــا عنــوان‬ ‫«چــرا هیــچ زن هنرمنــد بزرگــی وجــود نداشــته اســت؟» تحولی‬ ‫شــگرف در تاریــخ هنــر به وجــود اورد و امــکان پرداختــن بــه‬ ‫تاریــخ هنــر فمنیســتی را بــرای عالقه منــدان و محققــان فراهــم‬ ‫اورد‪ .‬او به دنبــال پاســخ بــه پرسـش هایی از ایــن دســت کــه چــرا‬ ‫در حافظــه تاریخــی مــا نام هــای بلنــداوازه ای از زنــان ه ـم وزن‬ ‫بــا افــرادی چــون بتهــون‪ ،‬لئونــاردو داوینچــی و شکســپیر وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬بــه دریافت هــای عمیقــی از ایــن چرایــی دســت یافــت‬ ‫کــه به مــرور شــالوده بســیاری از پژوهش هــای فمنیســتی را‬ ‫تو گویــی‬ ‫شــکل بخشــید‪ .‬او دربــاره ی مقالــه تاثیرگــذارش در گف ‬ ‫بــا مجلــه نیویورکــر در ســال ‪ 2002‬گفــت‪« :‬پاســخ بــه ایــن‬ ‫پرســش کــه چــرا هیــچ هنرمنــد زن بزرگــی وجــود نداشــته‬ ‫اســت‪ ،‬همــواره ایــن طــور داده می شــود کــه هیــچ زن هنرمنــد‬ ‫بزرگــی وجــود نداشــته اســت؛ چــون زنــان از داشــتن تخــم‬ ‫طــای نبــوغ بی بهره انــد! نکتــه اصلــی مقالــه مــن این اس ـت که‬ ‫نشــان دهــم کــه موضــوع بســیار ژرف تــر از این هاســت ‪ »...‬او‬ ‫همچنیــن معتقــد اســت‪« :‬ایــن پرســش کــه چــرا هیــچ هنرمند‬ ‫ـس اکثــر بحث هــای بــه‬ ‫زن بزرگــی وجــود نداشــته اســت؟ در پـ ِ‬ ‫اصطــاح «مســئله زن»‪ ،‬صدایــی تحقیرکننــده دارد‪ .‬امــا چنیــن‬ ‫پرسشــی‪ ،‬ماننــد بســیاری از بــه اصطــاح پرسـش های موجــود‬ ‫در جدل هــای فمینیســتی‪ ،‬ماهیــت پرســش گری خــود را بــا‬ ‫جــواب زیرکانــه ای کــه هم زمــان به طــور ضمنــی در خــود‬ ‫دارد‪ ،‬دســتخوش تحریــف می کنــد و ان این اســت که «هیــچ‬ ‫هنرمنــد زن بزرگــی وجــود نداشــته اســت؛ چــرا کــه زنــان ناتوان‬ ‫ـس چنیــن پرسشــی در‬ ‫از بزرگی انــد‪ ».‬فرضیه هــای نهفتــه در پـ ِ‬ ‫ســطوح گوناگونــی مطــرح می شــود؛ از «اثبــات علمــی» ناتوانــی‬ ‫انســان دارای الــت مردانــه‬ ‫انســان دارای َرحِــم در مقایســه بــا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫در خلــق اثــری مهــم گرفتــه‪ ،‬تــا تعجبــی نســبتاً خردمندانــه‬ ‫کــه چه طــور بــا وجــود ان کــه ســال های زیادی ســت زنــان‬ ‫بــا مــردان‪ ،‬برابــری نســبی دارنــد و بســیاری از مــردان نیــز بــا‬ ‫کاســتی های خــاص خــود مواجــه بوده انــد؛ امــا زنــان هنــوز‬ ‫نتوانســته اند بــه جایگاهــی مهــم و اســتثنایی در هنــر دیــداری‬ ‫(‪ )visual art‬دســت پیــدا کننــد‪ .‬پذیرفتــن پرســش‪ ،‬درســت‬ ‫همان گونــه کــه مطــرح شــده اســت و تــاش بــرای پاســخ‬ ‫گفتــن بــه ان‪ ،‬اولیــن واکنــش فمینیستی ســت‪ :‬یعنــی تــاش‬ ‫زنــان هنرمنــ ِد‬ ‫و جســت وجو در پــی یافتــن نمونه هایــی از‬ ‫ِ‬ ‫برجســته در تاریــخ و زنانــی کــه در طــول تاریــخ کمتــر بــه‬ ‫ بخشــیدن‬ ‫ان هــا بهــا داده شــده اســت؛ تــاش بــرای جان‬ ‫ِ‬ ‫دوبــاره بــه اثــاری متوســط امــا جالــب توجــه و پُربــار؛‬ ‫بازشناســی نقاشــان فرامــوش شــده ُگل هــا یــا پیــروان دیویــد‬ ‫و اعتبار بخشــیدن بــه ان هــا؛ یــا نشــان دادن اینکــه «بــرت‬ ‫موریســو» کمتــر از ان چــه کــه تا کنــون می پنداشــته اند بــه‬ ‫مانــه متکــی بــوده اســت‪ .‬بــه بیانــی دیگــر‪ ،‬رفتــار شــبیه یــک‬ ‫وضعیــت زنــان در هنــر‪ ،‬هماننــد دیگــر حوزه هــا‪،‬‬ ‫یــک «مســاله» نیســت کــه از دریچــه چشــمان‬ ‫مــردان نخبــه قدرتمنــد حاکــم نگریســته شــود‪.‬‬ ‫بلکــه زنــان می بایســت خــود را ســوژه هایی‬ ‫بالقــوه برابــر بداننــد و مشــتاقانه و بــدون‬ ‫خودباختگــی یــا بهانه تراشــی بــا واقعیت هــا‬ ‫رودر رو شــوند‬ ‫محقــق متخصــص کــه بــه کارهــای کوچــک و بی اهمیتــش‬ ‫اعتبــار می بخشــد‪ .‬چنیــن تالش هایــی‪ ،‬چــه از یــک دیــدگاه‬ ‫فمینیســتی برخاســته باشــند‪ ،‬ماننــد مقالــه بلندپروازانــه زنــان‬ ‫هنرمنــد کــه در ســال ‪ 1858‬در وســت مینســتر منتشــر شــد‬ ‫و چــه مطالعــات پژوهشــی اخیــر در مــورد چنیــن هنرمندهایی‬ ‫ماننــد «انجلیــکا کافمــن» و «ارتمیزیــا جنتیلســکی»‪ ،‬باعــث‬ ‫افزوده شــدن دانــش مــا از دســت اوردهای زنــان و تاریــخ‬ ‫هنــر می شــوند و تالش هایــی باارزش انــد؛ امــا ایــن تالش هــا‬ ‫ـس پرســش‬ ‫بــرای بــه چالــش کشــیدن فرضیه هایــی کــه در پـ ِ‬ ‫«چــرا هیــچ هنرمنــد زن بزرگــی وجــود نداشــته اســت؟» ارام‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬کاری انجــام نمی دهنــد‪ .‬برعکــس‪ ،‬تــاش بــرای‬ ‫پــس‬ ‫پاســخ گفتــن بــه پرســش‪ ،‬کنایه هــای منفــی کــه در ِ‬ ‫ان پنهــان شــده اســت را بــه طــور ضمنــی قوی تــر می کنــد‪.‬‬ ‫شــیوه دیگــر بــرای پاســخ دادن بــه پرســش‪ ،‬کــه بعضــی از‬ ‫فمینیســت های معاصــر اتخــاذ کرده انــد‪ ،‬تغییــر موضــع و‬ ‫بیــان ایــن ادعاســت کــه بزرگــی هنــر زنــان در مقایســه بــا هنر‬ ‫مــردان متفــاوت اســت و در نتیجــه ســبک زنانــه متمایــز‪ ،‬بــا‬ ‫نــوع و کیفیــت متفاوتــی وجــود دارد کــه بــر پایــه وضعیــت و‬ ‫تجربــه خــاص زنــان اســتوار شــده اســت‪ .‬چنیــن ادعایــی در‬ ‫نــگاه نخســت‪ ،‬ســخنی معقــول به نظــر می رســد‪ .‬در مجمــوع‪،‬‬ ‫وضعیــت و تجربــه زنــان در جامعــه و در نتیجــه به عنــوان‬ ‫هنرمنــد‪ ،‬متفــاوت از مــردان اســت و ممکــن اســت هنــری‬ ‫کــه توســط گروهــی از زنــان اگاه کــه مصمــم بــه شــکل دادن‬ ‫بــه یــک اگاهــی دســته جمعی از تجربــه زنانــه هســتند‪ ،‬خلــق‬ ‫می شــود‪ ،‬بــا عنــوان ســبک فمینیســتی یــا ســبک زنانــه‪،‬‬ ‫شــناخته شــود»‪ .‬او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــه‬ ‫ایــن مســئله می پــردازد کــه سوءبرداش ـت هایی در پاســخ بــه‬ ‫ایــن پرســش وجــود دارد کــه می توانــد طــرح نادرســت یــک‬ ‫موضــوع باشــد‪ .‬امــا در ورای موضوعــات مشــخص سیاســی‬ ‫و ایدئولوژیکــی درگیــر بــا انقیــاد زنــان‪ ،‬سوءبرداشــت هایی‬ ‫نهفتــه اســت کــه بــه حوزه هــای بزرگــی از ســردرگمی‬ ‫روشــن فکــری اشــاره می کنــد‪ .‬مهســا فرهادی کیــا؛ منتقــد‬ ‫اثــار تجســمی در مقالــه ای در وبســایت شــخصی خــود‬ ‫می نویســد‪« :‬ناکلیــن را می تــوان از انگشت شــمار منتقدهایــی‬ ‫به شــمار اورد کــه اســاس نقــد خــود را بــر تحلیل هــای بســیار‬ ‫دقیــق و جزءنگرانــ ه فرمــال صورت بنــدی می کنــد و از ایــن‬ ‫تحلیل هــای دقیــق‪ ،‬نقب هــای ژرفــی بــه فضاهــای بیــرون اثــار‬ ‫هنــری و فاصله هــای بعیدتــری از تاریــخ‪ ،‬جامعــه‪ ،‬و فرهنــگ‬ ‫می زنــد‪ .‬تســلط بی بدیــل او بــه تحلیــل تصویــر‪ ،‬دقت نظــر‬ ‫شــگفت انگیزش در کشــف عنصــری کــه گاه به ســختی قابــل‬ ‫ص اســت‪ ،‬در کنــار اگاهـی اش از بســترهای اجتماعــی و‬ ‫تشــخی ‬ ‫وضعیــت تاریخــی‪ ،‬در نهایــت منجــر بــه تحلیل هــای درخشــان‬ ‫او می شــوند‪ .‬تاریــخ بــرای ناکلیــن‪ ،‬امــری ســیال و به طــرزی‬ ‫رادیــکال بازتعریف شدنی ســت و کاری کــه او می کنــد‪،‬‬ ‫نوشــتن تاریخ هــای تــازه از مجــرای تحلیل هــای فرمــال نــو و‬ ‫رســیدن بــه حیطه هــای معناشناســان ه جدیــد اســت»‪ .‬ناکلیــن‬ ‫همچنیــن تمرکــز فراوانــی بــر تحلیــل اثار هنــری مشــهور دارد‬ ‫و در عیــن حــال معتقــد اســت کــه زنــان و مــردان‪ ،‬ورای زن‬ ‫و مــرد بــودن‪ ،‬توانایــی خلــق اثــار مختلــف هنــری را دارنــد و‬ ‫ســبک هنــر زنانــه و مردانــه تــا حــد بســیار زیــادی مــورد قبول‬ ‫نیســت‪ .‬کــی از مهم تریــم ویزگــی هــای او در زمینــه نقــد اثــار‬ ‫هنــری این اســت که از انهــا پلــی می زنــد بــه جامعــه و‬ ‫فضاهــای بیــرون از چهارچــوب اثــار هنــری و نشــانه هایی از‬ ‫تاریــخ‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬جامعــه و سیاســت را در انهــا تبییــن می کند‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کارهــای ارزنــده لینــدا‪ ،‬برپایــی نمایشــگاهی از‬ ‫اثــار زنــان هنرمنــد ســال های ‪ 1550-1950‬در ســال ‪1977‬‬ ‫در دانشــگاه نیویــورک بــوده اســت کــه توســط مجلــه تایــم‬ ‫به عنــوان یکــی از رویدادهــای مهــم هنــری در ایــن حــوزه‬ ‫معرفــی شــد‪ .‬به هــرروی ایــن منتقــد و مــورخ هنــر را بایــد از‬ ‫پیشــگامان حــوزه تاریــخ هنــر فمینیســتی به شــمار اورد کــه با‬ ‫تکیــه بــر مفاهیــم فمنیســتی‪ ،‬موضوعــات تاریــخ هنــر را مــورد‬ ‫پژوهــش قــرار داده و راه را بــرای پژوهشــگران در ایــن حــوزه‬ ‫همــوار کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 325

هفته نامه سرافرازان 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه سرافرازان 324

هفته نامه سرافرازان 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/07/22
هفته نامه سرافرازان 323

هفته نامه سرافرازان 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/07/14
هفته نامه سرافرازان 322

هفته نامه سرافرازان 322

شماره : 322
تاریخ : 1399/07/07
هفته نامه سرافرازان 321

هفته نامه سرافرازان 321

شماره : 321
تاریخ : 1399/06/31
هفته نامه سرافرازان 320

هفته نامه سرافرازان 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!