هفته نامه سرافرازان شماره 318 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 318

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 318

هفته نامه سرافرازان شماره 318

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ 4 ،1399‬محرم ‪ 24 ،1442‬اگوست ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،318‬تومان‬ ‫‪8‬‬ ‫نگاهی به کارنامه بازیگری‬ ‫محمدرضا گلزار‬ ‫نگاهی به گسست های بین والدین و نوجوانان‬ ‫‪6‬‬ ‫جعبه سیاه''تعامل''کجاست ؟‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫لوس ایریگاری‬ ‫بررسی عملکرد دستگاه ها درخصوص‬ ‫‪ 13‬بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام‬ ‫(ره)‬ ‫‪10‬‬ ‫ایا بخشش همسر‪ ،‬در موارد‬ ‫خاص امکان پذیر است؟‬ ‫شور و شعور؛ تجلی هنر عاشورایی‬ صفحه 1 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫شور و شعور؛ تجلی هنر عاشورایی‬ ‫ســال ها از واقعــه کربــا می گــذرد؛ از خونین تریــن‪ ،‬تلخ تریــن‪ ،‬انســانی ترین و درعین حــال خدایی تریــن تــراژدی بشــریت کــه انســان واالی‬ ‫تمــام روزگاران شــهادت را بــه زندگــی بــا لــذت ترجیــح داد و خــدا را برگزیــد و هــر انچــه غیــر را گذاشــت و گذشــت‪ .‬ســال ها از پایمــردی و قهرمانــی‬ ‫امام حســین (ع) و یــاران او می گــذرد و در تمــام ایــن ســال ها بــا این کــه واقعــه کربــا بارهــا و بارهــا دســتمایه خلــق اثــار بســیاری در شــاخه های مختلــف‬ ‫هنــری؛ از ادبیــات و موســیقی و نقاشــی و تئاتــر بگیریــد تــا در عصــر مــدرن‪ ،‬ســینما شــده اســت‪ .‬بــا تمــام ایــن اوصــاف امــا ایــن واقعــه هنــوز کــه هنــوز‬ ‫اســت درس و ناگفتــه بــا خــود دارد و می شــود گفــت موضوعــی اســت کــه هنرمنــدان تمــام عرصه هــا ت ـ ا هزار ســال دیگــر نیــز اگــر دربــاره اش حــرف‬ ‫بزننــد‪ ،‬بــاز حرفشــان رنــگ تکــرار نخواهــد داشــت و بــه قــول حافــظ قصــه نامکــرر عشــق اســت کــه می توانــد تــا ســال ها بعــد هــم تکــرار شــود و هربــار‬ ‫از منظــری منبــع الهــام هنرمنــدان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫عبدالحمیــد قدیریــان؛ هنرمنــد هنرهــای تجســمی می گویــد‪« :‬بزرگ تریــن‬ ‫مشــکل ایــن اســت کــه مــا بــه زبــان ایمــان داریــم؛ ولــی قلبـاً ایمــان نداریــم‪.‬‬ ‫ـی نشــات گرفته از مفاهیــم دینــی را نداریــم‪ .‬بــرای‬ ‫همچنیــن متدولــوژی فرهنگـ ِ‬ ‫مثــال خاطــره ای عــرض می کنــم‪ .‬بعــد از جنــگ تحمیلــی‪ ،‬ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامی ایــران کــه توانایــی سیســتم نظامــی جنــگ کالســیک را‬ ‫به دســت اورده بــود و در ایــن حیطــه به خوبــی کارش را انجــام مــی داد‪ ،‬بــه‬ ‫یکبــاره متوجــه شــد کــه جنــس رفتــار دشــمن عــوض شــده اســت‪ .‬ان هــا‬ ‫احتمــال می دادنــد دشــمن بخواهــد یــک جنــگ نامنظــم را بــه دور از قواعــد‬ ‫سیســتم جنــگ کالســیک بــر مــا تحمیــل کنــد و هــر لحظــه ممکــن بــود بــه‬ ‫هــر نقطــه از خــاک ایــران هلی بــرد کننــد‪ .‬از انجایــی کــه ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب یــک ارگان زنــده اســت و می خواهــد زنــده بمانــد‪ ،‬بــرای همیــن در‬ ‫ان زمــان ســردار جعفــری تعــدادی از هنرمنــدان را بــه جلسـه ای دعــوت کــرد‬ ‫و گفــت ســپاه می خواهــد تغییــر سیســتم دهــد و سیســتم جنــگ کالســیک‬ ‫را بــه سیســتم جنگ هــای نامنظــم تبدیــل کنــد‪ .‬بــرای همیــن از هنرمنــدان‬ ‫خواســتند تــا در قالــب تولیــد فیلم هــای اموزشــی‪ ،‬ایده هــای خــود را بــه تصویر‬ ‫بکشــند و انهــا را بــا ایده هــای اختفــای افــراد و تجهیــزات بــه شــکل های‬ ‫مختلــف یــاری کننــد‪ .‬ایشــان گفتنــد کــه شــما هنرمنــدان بــه مــا ایــده بدهیــد‬ ‫ی شــما را کاربــردی کنیــم و بــرای شــکل دهی و ســاماندهی‬ ‫تــا مــا ایده هــا ‬ ‫مجموعــه ســپاه بـه کار گیریــم‪ .‬بــرای همیــن طبــق یــک برنامــه منظــم‪ ،‬شــروع‬ ‫بــه ســاختن فیلــم و پرداخــت ایده هــای متنــوع کردیــم‪ .‬دوران خیلــی خوبــی‬ ‫بــود و احســاس می کردیــم در جنــگ بــا دشــمن شــریک شــده ایم‪ .‬نتیج ـه ای‬ ‫کــه می خواهــم از طــرح ایــن خاطــره بگیــرم‪ ،‬ایــن اســت کــه چــون ســپاه‬ ‫احســاس خطــر می کــرد و خــود را مســئول حفاظــت از ایــران اســامی‬ ‫می دانســت‪ ،‬بــدون هیــچ تعصبــی و بــا شــجاعت‪ ،‬یافته هــای هشت ســال دفــاع‬ ‫مقــدس در ســازماندهی رزم جنــگ کالســیک نیروهایــش را کنــار گذاشــت و‬ ‫خــود را بــرای مقابلــه بــا شــرایط جدیــد مهیــا و از دوســتداران انقــاب‪ ،‬طلــب‬ ‫اســتمداد کــرد‪ ،‬ولــی متاســفانه مــا در زمینــه فکــری و فرهنگــی ایــن تغییــر‬ ‫اســتراتژی را انجــام ندادیــم و بــا یافته هــای خــود در دوران هــای اختنــاق و‬ ‫داشــتن حداقل هــای معرفتــی‪ ،‬جامعــه را هدایــت کردیــم کــه ثمــره ان در‬ ‫ســال های اخیــر بــه وضــوح نمایــان شــده اســت‪ .‬البتــه پیــش از انقــاب یــک‬ ‫تالش هایــی هرچنــد محــدود توســط افــرادی ماننــد ایـت اهلل بهشــتی و ایـت اهلل‬ ‫مطهــری صــورت گرفــت کــه توانســت بــه نوبــه خــود مســیر فکــری انقــاب را‬ ‫روشــن کنــد و مدتــی پیــش ببــرد‪ .‬ان هــا توانســتند پایه هــای یک ســری از‬ ‫مقــوالت فکــری را بنــا بگذارنــد و فضاهــای جدیــدی را در تفکــر مذهبــی و‬ ‫روحیــه انقالبی گــری بــه وجــود اوردنــد کــه بــه گفتــه مقــام معظــم رهبــری‬ ‫مــا همچنــان دانشــمندی ماننــد ایــت اهلل مطهــری نداریــم»‪ .‬محمدحســین‬ ‫صلواتیــان؛ تصویرگــر‪ ،‬کاریکاتوریســت و نویســنده می گویــد‪« :‬هنــر عاشــورایی‪،‬‬ ‫هنــر زندگــی اســت و بــه زمــان و مــکان محــدود نیســت‪ .‬کل یــوم عاشــورا و کل‬ ‫ارض کربــا در تمامــی شــئون انســانی فرهنــگ و به تبــع ان هنــر عاشــورایی‬ ‫جایــگاه دارد‪ .‬هنــر از دیــدگاه اســام دارای ســاحت ملکــی و ســاحت ملکوتــی‬ ‫اســت‪ .‬وجــه ملکــی هنــر بــه عالــم محسوســات معطــوف اســت و در ظاهــر اثــر‬ ‫تجلــی پیــدا می کنــد و وجــه ملکوتــی‪ ،‬بــه فهــم باطنــی و دریافت هــای قلبــی‬ ‫بر می گــردد و باطــن اثــر هنــری و معنــا را رقــم می زنــد‪ .‬ظاهــر اثــر هنــری‬ ‫بــا معیارهــای زیباشناســی حســی مثــل جلوه هــای بصــری در اثــار تجســمی‬ ‫یــا جلوه هــای ســمعی در اثــار شــنیداری ارزیابــی می شــود‪ .‬در اثــار نقاشــی‬ ‫و تصویرگــری معیارهایــی مثــل طراحــی‪ ،‬رنــگ‪ ،‬فــرم‪ ،‬ترکیب بنــدی‪ ،‬نــور و‬ ‫ســایه و ‪ ...‬مالک هــای بررســی هســتند‪ .‬مالک هــای ارزشــیابی در وجــه باطنــی‬ ‫و محتوایــی یــک اثــر هنــری از نــوع فراحســی اســت‪ .‬درک موضــوع‪ ،‬نحــوه‬ ‫پرداخــت بــه موضــوع‪ ،‬جهــت و میــزان اثر بخشــی‪ ،‬جاودانگــی‪ ،‬عمــق معرفــت‬ ‫و‪ ...‬می توانــد معیارهایــی بــرای بررســی محتوایــی یــک اثــر هنــری باشــد‪.‬‬ ‫عاشــورا بزرگتریــن و مهمتریــن ویژگــی فرهنــگ ماســت‪ .‬عاشــورا به عنــوان‬ ‫یــک فرهنــگ اثرگــذار و هدایتگــر و حیات بخــش در تا رو پــود زندگــی مــا‬ ‫تنیــده شــده اســت‪ .‬مــا هــر نقطــه قــوت فرهنگــی داریــم‪ ،‬از عاشوراســت و‬ ‫هــر اســیب و حفــره فرهنگــی کــه مــا را مبتــا می کنــد‪ ،‬به جهــت دوری از‬ ‫عاشوراســت»‪ .‬عبدالحســین فــرزاد؛ پژوهشــگر ادبــی می گویــد‪« :‬در این کــه‬ ‫نقــش واقعــه کربــا در فرهنــگ و هنــر ایــن مــرز و بــوم از دیربــاز تــا امــروز‬ ‫پررنــگ بــوده‪ ،‬تردیــد نمی تــوان کــرد‪ .‬در این کــه هنرمنــدان و نویســندگان‬ ‫توانســته اند بــر اســاس درک و بینــش خــود نســبت بــه ایــن واقعــه بــه‬ ‫خلــق اثــار مختلفــی بپردازنــد نیــز تردیــدی نیســت‪ .‬امــا از ایـن رو کــه واقعــه‬ ‫کربــا دارای زوایــای ناگفت ـه ای اســت کــه هنــوز هــم بــا وجــود خلــق ایــن‬ ‫اثــار جــای کار دارد؛ ایــن را مطمئنــم کــه جامعــه اگــر در گیــرودار مســائل‬ ‫امــرار معــاش خــود نبــود‪ ،‬می توانســت بــه شــکل گســترده تری بــه برگــزاری‬ ‫و انجــام ایــن مراســم بپــردازد‪ .‬مســائل اقتصــادی باعــث می شــود کــه نشــود‬ ‫ان طــور کــه بایــد در بجــای اوردن مراســم و مناســکی همچــون محــرم کوشــا‬ ‫بــود‪ .‬گذشــته از ایــن اشــکار اســت مســاله قیــام امام حســین (ع) و اهدافــش‬ ‫بــه ان شــکلی کــه بایــد‪ ،‬تبییــن نشــده و بــه نوعــی مغفــول مانــده اســت‪.‬‬ ‫روی ایــن اصــل ضــرورت دارد نویســندگان و هنرمنــدان از زوایــای مختلــف‬ ‫بــار دیگــر بــه مفاهیمــی از ایــن دســت نظــر کننــد»‪ .‬ابراهیــم زاهــدی مطلــق؛‬ ‫نویســنده می گویــد‪« :‬نتوانســته ایم از نمادهــای عاشــورا در داســتان های مان‬ ‫اســتفاده کنیــم و گنجــی مثــل کربــا هنــوز در داســتان های مــا نیامــده اســت‪.‬‬ ‫در کمــال شــرمندگی بایــد بگویــم نمادهــای فرهنــگ عاشــورا در ادبیــات‬ ‫دفــاع مقــدس اســتفاده نشــده اســت‪ .‬چیزهایــی کــه اســتفاده می شــود‬ ‫بیشــتر شــعائر اســت‪ .‬شــاید بشــود گفــت رضــا امیرخانــی تنهــا کســی اســت‬ ‫کــه از ایــن نمادهــا به خوبــی اســتفاده کــرده اســت؛ مث ـ ً‬ ‫ا در کتــاب قیــدار‪،‬‬ ‫شــخصیت اصلــی ماشــین خــود را بیمــه َجــون کــرده اســت‪ .‬کســی کــه وقایــع‬ ‫عاشــورا را نخوانــده اســت‪ ،‬نمی دانــد جــون‪ ،‬غــام امام حســین (ع) اســت یــا‬ ‫در داســتان انگشــتر بــه انگشــتان بریــده امام حســین (ع) اشــاره دارد‪ .‬چیــزی‬ ‫کــه بــه نوشــته عمــق و هویــت می دهــد‪ ،‬پیشینه هاســت‪ .‬اگــر در رمان هــا‬ ‫از نمادهــا و فرهنگ هــای عاشــورا اســتفاده کنیــم‪ ،‬غوغایــی می شــود‪ .‬مــا‬ ‫هنــوز نتوانســته ایم از ایــن نمادهــا اســتفاده کنیــم و گنجــی ماننــد کربــا در‬ ‫داســتان های مــا نیامــده اســت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫فریبرز عرب نیا‪:‬‬ ‫«مختارنامه» ارزش همه ریسک ها را داشت‬ ‫فریبــرز عرب نیــا طــی شــش ســالی کــه ســاخت «مختارنامــه» بــه طــول‬ ‫انجامیــد‪ ،‬به نــدرت در فیلمــی حاضــر شــد و بــه گفتــ ه خــودش یــک‬ ‫«خودکشــی حرفه یــی» را تجربــه کــرد‪ .‬او معتقــد اســت در چنیــن‬ ‫شــرایطی یــک بازیگــر حرفه یــی همــواره بــه لحــاظ مالــی ضــرر می کنــد؛‬ ‫بــا ایــن حــال عرب نیــا خوشــحال اســت کــه سیســتم غیرقابــل پیش بینی‬ ‫فیلمســازی در ایــران‪ ،‬ســال هایی کــه او صــرف ایــن ســریال کــرده بــود‬ ‫را بــه هــدر نــداد و در گفت وگوهایــی کــه در مقاطــع مختلــف ســاخت‬ ‫ســریال «مختارنامــه» داشــت‪ ،‬بارهــا اعــام کــرد کــه احســاس می کنــد از‬ ‫ایــن انتخــاب (بــازی در ســریال داوود میرباقــری) راضــی اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایســنا؛ ایــن بازیگــر تئاتــر‪ ،‬ســینما و تلویزیــون در پاســخ بــه ایــن پرســش‬ ‫کــه نقــش مختــار برایــش چقــدر به لحــاظ مالــی و معنــوی ارزش داشــت‬ ‫کــه قبــول کــرد چندیــن ســال از عمــرش را صــرف ان کنــد؟ گفــت‪ :‬در‬ ‫مــورد امکانــات مالــی بــه جــرات می گویــم کــه بازیگــر توانــا و صاحــب‬ ‫ســبک همیشــه در ایــران ضــرر می کنــد؛ در ایــن بــاره شــک نکنیــد؛‬ ‫مــن بــا فکــت (دلیــل) مشــخص و مســلم علمــی‪ ،‬در یــک ســمیناری‬ ‫حتمـاً در ایــن بــاره صحبــت خواهــم کــرد‪ .‬عــرب نیــا ادامــه داد‪ :‬بازیگــر‬ ‫توانــای صاحــب ســبک و دانش اموختــه‪ ،‬همــواره در سیســتم ســینما و‬ ‫تلویزیــون ایــران در حــال ضــرر مالــی و جانــی اســت؛ امــا ایــن بحــث بــه‬ ‫کنــار اســت‪ .‬وی ســپس دربــاره ی ارزش هــای معنــوی بــازی در ســریال‬ ‫«مختارنامــه» و همــکاری بــا کارگردانــی چــون داوود میرباقــری و جمعــی‬ ‫از عوامــل حرفه یــی ایــن ســریال‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از حیــث ارزش هــای‬ ‫کار‪ ،‬مــن بــه عنــوان یــک بازیگــر همــواره مجموعـه ای از فاکتورهــا برایــم‬ ‫در انتخــاب دخیــل هســتند کــه پیــش از هرچیــز کارگــردان و فیلم نامـه ‬ ‫قــرار می گیــرد و بعــد از ان جمــع همــکاران اســت کــه باعــث می شــود‬ ‫ببینیــم پیش بینــی مــا نســبت بــه اینــده کار ایــا مثبــت اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫فریبــرز عرب نیــا کــه در زمــان ســاخت ایــن مجموعــه در ایــن گفــت‬ ‫وگــو شــرکت کــرد ســپس توضیــح داد‪ :‬در ســریال «مختارنامــه» هــم‬ ‫وضعیــت بــه همیــن منــوال بــود؛ حساســیت های ایــن کار و ایــن کــه از‬ ‫همــان ابتــدا حــدس مـی زدم کــه ســال ها از ســینما دور می افتــم‪ ،‬برایــم‬ ‫یک جــور بــه معنــای خودکشــی حرفه یــی بــود‪ .‬منتهــا مــن شــخصاً‬ ‫زندگــی را بــا فــراز و فرودهایــش دوســت دارم و بــاورم نیســت زندگــی‬ ‫بــدون ســختی و ریســک‪ ،‬زندگــی باشــد و در حقیقــت یک جــور تکــرار‬ ‫روزمرگــی اســت‪ .‬در عرصــه بازیگــری هــم هســتند گروهــی کــه دوســت‬ ‫دارنــد موفقیت هایشــان همــواره تکــرار شــود و یــک مســیر بی فــراز‬ ‫و نشــیب را طــی کننــد؛ امــا مــن چــون بــاور نــدارم چنیــن مســیری‪،‬‬ ‫مســیر پویایــی باشــد‪ ،‬از ابتــدا خوشــبختانه بــه دنبالــش نبــودم کــه حــاال‬ ‫هــم از ترکــش ناراحــت شــوم‪ .‬ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون بــا بیــان‬ ‫ایــن کــه از ابتــدا دغدغه هایــش چیزهــای دیگــری بــه غیــر از حفــظ‬ ‫موقعیــت بــوده‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مــن قبــل از شــروع «مختارنامــه» می خواســتم‬ ‫فیلــم خــودم را بســازم و مهم تریــن دغدغـه ام ایــن بــود کــه ســاخت ایــن‬ ‫فیلــم چنــد ســال بــه عقــب می افتــد؛ کماایــن کــه ایــن اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫مجموعــه قصــه ام را داشــتم چــاپ می کــردم ان هــم چنــد ســال بــه‬ ‫عقــب افتــاد؛ امــا االن شــکرخدا فکــر می کنــم کــه غلــط پیش بینــی‬ ‫نکــرده بــودم و «مختارنامــه» ارزش تمــام ایــن ســختی ها و ریســک ها‬ ‫را داشته اســت‪ .‬خــدا را واقعــاً شــکر می کنــم؛ بــه ایــن دلیــل کــه بــه‬ ‫راحتــی می توانســت کار خــوب از اب در نیایــد؛ نــه بــه ایــن دلیــل کــه‬ ‫کارگــردان‪ ،‬فیلم نامــه و عوامــل خــوب نبودنــد بلکــه بــه ایــن جهــت کــه‬ ‫سیســتم فیلم ســازی در ایــران‪ ،‬سیســتم قابــل پیش بینــی نیســت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن راحتــی می توانســت ایــن کار درنیایــد و حــال همــه خــراب شــود‬ ‫کــه شــکر خــدا این طــوری نشــد‪.‬‬ ‫تابلوی «ظهر عاشورا»‬ ‫چگونه خلق شد؟‬ ‫اســتاد محمــود فرشــچیان‪ ،‬اســتاد مســلم در حــوزه نقاشــی ایرانــی اســت کــه خــود‪،‬‬ ‫خالــق مکتــب خاصــی ایــن هنــر اســت کــه در عیــن اینکــه بــه اصالــت هنــر توجــه‬ ‫داشــته بــا ابــداع شــیوه های جدیــد‪ ،‬قابلیــت و کارایــی نقاشــی ایرانــی را افزایــش داده‬ ‫اســت‪ .‬حتــی در هنــر نقاشــی ایرانــی بــه ایــن انــدازه اکتفــا نکــرده و هنــر را در خدمــت‬ ‫بــه اســام و ائمــه اطهــار علیهــم الســام دراورده اســت‪ .‬بــه طــوری کــه طراحــی ضریح‬ ‫امــام حســین علیــه الســام و امــام رضــا علیــه الســام از معروف تریــن و مشــهورترین‬ ‫اثــار ایــن اســتاد بــزرگ اســت‪ .‬تابلــوی ظهــر عاشــورا نیــز اثــر جاودانــه و مانــدگار‬ ‫دیگــری اســت کــه تداعی کننــده مظلومیــت امام حســین (ع) و یــاداور وقایــع عصــر‬ ‫عاشوراســت کــه نه تنهــا مــردم مســلمان را بــه فکــر فــرو می بــرد‪ ،‬بلکــه حرف هــای‬ ‫بســیاری بــرای غیرمســلمان ها داشــته و مــردم زیــادی از کشــورها و ادیــان دیگــر را بــه‬ ‫ســوی مکتــب حضرت سیدالشــهدا علیــه الســام جذب کــرده اســت‪ .‬وی دربــاره اینکه‬ ‫چــه شــد کــه بــه خلــق ایــن اثــر مانــدگار و موثــر مشــغول شــد؟ گفــت‪« :‬بــه زندگــی و‬ ‫اثــار و هــر هنرمنــدی کــه مراجعــه کنیــد‪ ،‬پیونــد و ارتباطــی بیــن میــان فضــای ذهنی‬ ‫و زندگــی شــخصی او پیــدا می کنیــد کــه در اثــارش هــم تجلــی پیــدا می کنــد‪ .‬بــه‬ ‫لطــف خــدای متعــال مــن در خانــواده ای متدیــن و مذهبــی بــه دنیــا امــدم کــه بــه‬ ‫امــور دینــی و شــرعی پایبنــد بودنــد و عشــق و ارادت خاصــی نســبت بــه امــام حســین‬ ‫علیــه الســام در قلــب والدیــن مــن بــود‪ .‬هرچنــد کــه کودکــی مــن در دوران رژیــم‬ ‫پهلــوی گذشــت کــه مراســم دینــی در محدودیــت و بــه ســختی برگــزار می شــد‪ ،‬امــا‬ ‫خانــواده مــن برخــاف بعضــی از افــراد ان دوره‪ ،‬نــه دلدادگــی بــه غــرب پیــدا کــرده‬ ‫بودنــد و نــه مذهــب خــود را فرامــوش کــرده بودنــد‪ .‬پــدر و مــادر مــن در دورانــی کــه‬ ‫خیلــی از افــراد بــه دنبــال زرق و بــرق دنیایــی رفتــه بودنــد‪ ،‬بــر باورهــا و اعتقــادات‬ ‫دینــی و فرهنگــی اصیــل خــود مســتحکم بودنــد و همیشــه در تربیــت فرزنــدان خــود‬ ‫دقــت داشــتند کــه امــور مذهبــی و دینــی را بــه مــا امــوزش بدهنــد‪ .‬حتــی والدیــن ما‬ ‫در مراســم عــزا و یــا میــاد اهــل بیــت علیهــم الســام خودشــان بانــی مراســم دینــی‬ ‫می شــدند‪ .‬تولــد و رشــد کــردن در چنیــن فضــای دینــی و مذهبــی باعــث شــد روحیه‬ ‫مــن هــم مذهبــی باشــد و از همــان کودکــی بــا مضامیــن دینــی اشــنا شــوم و بتوانــم‬ ‫عمــرم را در خدمــت بــه دیــن خــدا بگذرانــم‪ .‬با وجود اینکــه مدت هــا از خلــق ایــن اثــر‬ ‫می گــذرد هربــار کــه بــا یــاد لحظه هــای معنــوی خلــق ایــن تابلــو می افتــم‪ ،‬حــال و‬ ‫هــوای خاصــی بــه مــن دســت می دهــد‪ .‬در زمــان خلــق ایــن اثــر هــم حــس معنــوی‬ ‫نابــی داشــتم کــه گویــا عنایتــی از ســوی امام حســین علیــه الســام بــود تــا بتوانــم‬ ‫چنیــن تابلویــی را ایجــاد کنــم‪ .‬تابلــوی ظهــر عاشــورا بــه هیــچ عنــوان سفارشــی نبود‪،‬‬ ‫بلکــه کامـ ً‬ ‫ا یــک اثــر ناشــی از جوشــش درونــی و ارتبــاط معنــوی بــود‪ .‬حقیقــت ایــن‬ ‫اســت کــه همــان طــور کــه اشــاره کــردم‪ ،‬مــادر مــن ارادت و عشــق زیــادی نســبت بــه‬ ‫امام حســین علیــه الســام داشــت‪ .‬نــه تنهــا خــودش بانــی هیئــت و مراســم دینــی‬ ‫بــرای ان حضــرت می شــد‪ ،‬بلکــه همیشــه مــن را تشــویق می کــرد تــا خدمتــی بــه‬ ‫ان حضــرت بکنــم‪ .‬ان قــدر بــه امــام حســین علیــه الســام عالقــه داشــت کــه بارهــا‬ ‫اتفــاق می افتــاد در مراســم شــادی و مولــودی ان حضــرت از عشــق زیــاد بــه گریــه‬ ‫می افتــاد‪ .‬ایــن شــور و حــرارت در مــاه محــرم و مراســم عــزای حضــرت سیدالشــهدا‬ ‫علیــه الســام چندیــن برابــر می شــد‪ .‬یــک ســال در دهــه مــاه محــرم و روز عاشــورا‬ ‫بــود‪ .‬ظهــر بــود و مــن در خانــه بــودم امــا حــس و حــال عجیبــی داشــتم‪ .‬مــادرم کــه‬ ‫دیــد مــن تنهــا در خانــه مانــده ام و بــه هیــچ هیئــت و روضـه ای نرفتـه ام‪ ،‬دلگیــر شــد‬ ‫و گفــت همــه ســن و ســال های تــو مشــغول عــزاداری هســتند و یــا در هیئت هــا‬ ‫کاری بــرای امــام حســین علیــه الســام انجــام می دهنــد‪ .‬چــرا تــو در خانــه نشســته ای‬ ‫و کاری نمی کنــی؟ همیــن تلنگــر مــادرم در کنــار شــور و حــال عجیبــی کــه داشــتم‪،‬‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬بــه اتــاق رفتــم و ناخــوداگاه بــه پشــت بــوم نقاشــی قــرار گرفتــم‪ .‬دســت‬ ‫بــه قلــم بــردم و طــرح اولیــه ظهــر عاشــورا را در مدت زمــان کوتاهــی کشــیدم‪ .‬در همان‬ ‫مــدت کوتــاه حتــی قســمت هایی از رنگ امیــزی را هــم انجــام دادم‪ .‬هنــوز هــم خــودم‬ ‫نمی دانــم چطــور ایــن اثــر خلــق شــد امــا می دانــم در ان زمــان و دقایــق‪ ،‬حــس و حال‬ ‫خوبــی داشــتم‪ .‬گویــی مــورد توجــه و عنایــت حضــرت سیدالشــهدا علیــه الســام قــرار‬ ‫گرفتــه بــودم کــه توانســتم چنیــن طرحــی بزنــم‪ .‬طــوری کــه صاحب نظــران‪ ،‬تابلــوی‬ ‫ظهــر عاشــورا را اثــری جاودانــه می نامنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫ادای دین سینمای ایران به محرم و واقعه عاشورا‬ ‫تعداد فیلم سـینمایی‪ ،‬تلویزیونی و سـریال های مهمی که به صورت مسـتقیم یا غیر مسـتقیم فرهنگ عاشـورا و واقعه کربال را محور اصلی خود قرار دادند از ‪ ۲۰‬عدد تجاوز نمی کند و این برای هنری که وجود‬ ‫و بـروز خـود را مدیـون انقلاب اسلامی اسـت و انقلاب مفهومـی متبایـن با ارزش های عاشـورایی نداشـت‪ ،‬بسـیار تاسـف بار اسـت‪ .‬البتـه از زاویـه ای دیگـر می توانیم به اثـاری که با الهـام از ریشـه ها و باورهای‬ ‫عاشـورایی در سـینمای ما تولید شـده اند نگاهی بیندازیم که قطع ًا بیشـترین کاربرد سـینما با این رویکرد در سـینمای دفاع مقدس صورت گرفته اسـت؛ اما در حالت کلی در زمره اثار کربالیی به شـمار نمی ایند‬ ‫زیـرا در ایـن اثـار‪ ،‬هیـچ خبـری از خـط اصلـی واقعـه عاشـورا نیسـت؛ ّاما به سـبب وجود برخی سـکانس ها‪ ،‬المان هـا یا نمادها که مختـص فرهنگ عاشوراسـت‪ ،‬مخاطب برای لحظاتی با حماسـه کربال گـره می خورد‪.‬‬ ‫سـکانس هایی ماننـد دسـته های عـزاداری‪ ،‬تعزیـه خوانـی‪ ،‬قرائـت ذکـر توسـل بـه امـام حسـین علیـه السلام در لحظـات اوج داسـتان‪ ،‬اب اوردن فرمانـده گـردان بـرای رزمنـدگان و… در این زمینه می تـوان به‬ ‫فیلم هایـی چـون «پـرواز در شـب» و «افـق» مرحوم رسـول مالقلی پور‪« ،‬حماسـه مجنون» جمال شـورجه‪« ،‬بر بال فرشـتگان» جواد شـمقدری‪« ،‬نیاز» علیرضا داوودنـژاد‪« ،‬دخیل» داریوش یـاری‪« ،‬هامون»‬ ‫داریوش مهرجویی‪« ،‬دسـت های خالی» ابوالقاسـم طالبی‪« ،‬سـلطان» داریوش مهرجویی‪« ،‬راه طی شـده» عباس رافعی‪« ،‬بال های سـپید» مهدی هاشـمی‪« ،‬به خاطر هانیه» کیومرث پوراحمد‪« ،‬بازرس ویژه»‬ ‫منصور تهرانی‪« ،‬دل شکسـته» علی روئین تن و… اشـاره کرد‪.‬‬ ‫در خالصه داسـتان فیلـم بـا نقش افرینـی هانیـه‬ ‫توسـلی و احمـد مهران فـر امده اسـت‪ :‬دکتـر مریم‬ ‫شـیرازی بـا گروهـی از پزشـکان هالل احمـر بـرای‬ ‫کمـک بـه مـردم عراق عـازم این کشـور می شـود و‬ ‫تصمیـم به جسـتجو برای یافتن خواهر گمشـده اش‬ ‫می گیـرد کـه ‪ ...‬فیلـم اگرچـه در کربلای امـروزی‬ ‫تصویربـرداری شـده و فیلم نامـه لحظات دل نشـین‬ ‫خاصـی دارد امـا در روایـت کلـی توفیـق چندانـی‬ ‫در جـذب مخاطـب پیـدا نکـرد و فقـط بهانـه ای‬ ‫بـرای بازگو کـردن و یـاداوری حماسـه عاشـورا بود‪.‬‬ ‫زنده یـاد رسـول مالقلی پـور در سـال ‪ 1385‬قصـد‬ ‫داشـت «عصـر روز دهـم» را کارگردانـی کنـد و‬ ‫پیش تولیـد فیلـم و بازدیـد از لوکیشـن ها را اغـاز‬ ‫کـرده بـود کـه پایان یافتـن عمـر‪ ،‬فرصـت سـاخت‬ ‫اثـر را بـه او نـداد‪ .‬او کـه سـال ها فیلم هایـی دربـاره‬ ‫دفـاع مقـدس سـاخته بـود در «عصـر روز دهـم»‬ ‫قصـد داشـت ماجرایـی از جنـگ ایـران و عـراق را‬ ‫در عـراق روایـت کنـد و نیم نگاهـی نیز بـه ماجرای‬ ‫عاشـورا داشـته باشـد امـا کارش نیمـه رهـا شـد تا‬ ‫اینکـه پس از مدتـی منوچهـر محمـدی‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫فیلـم‪ ،‬مجتبـی راعـی را به عنـوان کارگـردان ایـن‬ ‫فیلـم سـینمایی معرفـی کرد‪.‬‬ ‫نخسـتین فیلـم عاشـورایی در سـینمای مـا مربـوط به‬ ‫سـال های اول انقلاب اسـت کـه سـینما می خواسـت‬ ‫پ رو بـال بگیرد‪ ،‬سـال ‪« .۱۳۶۱‬سـفیر» اثـر فریبرز صالح‬ ‫اسـت کـه اوایـل انقلاب و در دوران جنـگ تحمیلـی‬ ‫سـاخته شـد و حقیقتـاً اثـری ابرو دار اسـت کـه بودجه‬ ‫ان را شـهید کالهدوز تهیـه کرده بود‪ .‬حضـور بازیگرانی‬ ‫چـون عزت اهلل مقبلـی‪ ،‬فرامرز قریبیان‪ ،‬کاظـم افرندنیا‪،‬‬ ‫موسـیقی متـن خوش سـاختی و لوکیشـن های فیلـم‬ ‫همگـی در باورپذیـری داسـتان بـه مخاطـب کمـک‬ ‫زمـان حضرت‬ ‫می کـرد تـا فضای پـر از خیانت و ناپاکی‬ ‫ِ‬ ‫حسـین بن علی ( ع) را به درسـتی درک کنـد‪ .‬ایـن فیلم‬ ‫تـا مدت هـا به عنـوان یکـی از فیلم هـای مناسـبتی در‬ ‫سـینماها و تلویزیـون به نمایـش درمی امـد‪« .‬سـفیر»‬ ‫در همان سـال به عنـوان پرفروش تریـن فیلم سـال لقب‬ ‫گرفـت و هنوزهـم‪ ،‬هرچند وقـت یک بـار‪ ،‬در روزهـای‬ ‫عـزاداری پخـش می شـود و برخـی سـکانس های ان‬ ‫هنـوز بـرای بیننده جذاب اسـت‪ .‬داسـتان فیلـم درباره‬ ‫«قیس بن مسـهر» اسـت کـه وظیفـه دارد نامـه ای‬ ‫محرمانه از سـوی امام حسـین (ع) به سـلیمان خزاعی در‬ ‫کوفـه برسـاند‪ .‬او در میانـه راه به دسـت راهـداران «ابـن‬ ‫زیـاد» دسـتگیر و بـه زنـدان افکنـده می شـود و پس از‬ ‫حوادثی‪ ،‬سـرانجام شـهید می شـود‪.‬‬ ‫«روز واقعـه»‪ ،‬مشـهورترین و پر خاطره تریـن فیلـم‬ ‫سـینمایی دربـاره قیـام عاشـورا که مسـتقیماً بـه روز‬ ‫عاشـورا می پـردازد‪ .‬فیلمـی کـه سال هاسـت به عنوان‬ ‫یـک فیلـم تاثیرگـذار در ایـام محـرم‪ ،‬روانـه انتـن‬ ‫می شـود‪« .‬روز واقعـه» به نویسـندگی بهـرام بیضایـی‬ ‫و کارگردانی شـهرام اسـدی بـا بازی «علیرضا شـجاع‬ ‫نـوری»‪« ،‬الدن مسـتوفی» و… درباره جـوان نصرانی‬ ‫تازه مسـلمان شـده ای به نـام عبـداهلل اسـت کـه در‬ ‫شـب عروسـی اش صدایـی می شـنود کـه دیگـران از‬ ‫شـنیدنش عاجزنـد و در گوشـش می پیچـد کـه «ایا‬ ‫یـاری کننـده ای هسـت که مرا یـاری کنـد؟»‪ .‬عبداهلل‬ ‫همـان دم برمی خیـزد‪ ،‬عروسـی را رهـا می کنـد و‬ ‫ِ‬ ‫حجـت‬ ‫رهسـپار کربلا می شـود و بـا جملـه «همـه‬ ‫مسـلمانی مـن حسـین بـن علـی اسـت»‪ ،‬خـود را از‬ ‫شـهر و مردمانـش کـه از حسـینی می گوینـد کـه به‬ ‫راه دنیـا رفتـه اسـت‪ ،‬بیـرون می کشـد و جان خـود را‬ ‫بـه بیابـان و شـن های داغ می سـپارد تـا منزل به منزل‬ ‫به دنبـال رد پـای او باشـد و…‪ .‬دیالوگ هـای فاخـر‬ ‫اثـر‪ ،‬فیلم بـرداری‪ ،‬سـاخت موسـیقی‪ ،‬طراحـی صحنه‬ ‫و لبـاس و جلوه هـای ویـژه ای کـه در زمـان خـود‬ ‫منحصربه فـرد بـود‪« ،‬روز واقعـه» را بـه تک مهـری ای‬ ‫درخشـان در اثـار دینـی مبـدل کـرد‪.‬‬ ‫«شب دهم»؛ روایتی متفاوت از تعزیه‬ ‫داسـتان «رسـتاخیز» د ربـاره حماسـه عاشـورا‬ ‫اسـت کـه بـا روایـت داسـتان فرزنـد «حربـن یزیـد‬ ‫ریاحـی» اغـاز می شـود و به قیـام امام حسـین (ع) و‬ ‫حـوادث روز عاشـورا می پـردازد‪ .‬ایـن فیلـم همزمان‬ ‫بـا برگـزاری سـی ودومین دوره جشـنواره فیلـم‬ ‫فجـر به نمایـش درامـد و بـا تاییـد برخـی مراجـع‬ ‫قـم توانسـت چهـره قمـر بنـی هاشـم؛ حضـرت‬ ‫ابوالفضـل عبـاس (ع) را بـا بـازی بهـادر زمانی نشـان‬ ‫دهـد؛ امـا بعـد از اکـران به دلیـل نشـان دادن صورت‬ ‫حضـرت عبـاس (ع) و چنـد تـن از اعضـای خانـواده‬ ‫امام حسـین (ع) مانـع اکـران عمومـی ان شـدند‪ .‬این‬ ‫سـاخته احمدرضـا درویـش روایتـی دربـاره واقعـه‬ ‫عاشـورا و قیـام امام حسـین (ع) اسـت و قصـه فیلـم‬ ‫به شـخصیت بکیر؛ فرزنـد حربن یـزد ریاحی مربوط‬ ‫اسـت کـه در متن حـوادث حرکت می کنـد‪ .‬نمایش‬ ‫یو دومین جشـنواره فیلـم فجـر‬ ‫ایـن فیلـم در سـ ‬ ‫واکنش هـای مختلفـی را بـه همـراه داشـت و توقـع‬ ‫می رفـت اکـران ان در ایـام محـرم اغـاز شـود که با‬ ‫گذشـت چندسـال خبری رسـمی در مورد اکران ان‬ ‫منتشـر نشـده و به نظـر ایـن امـر بعیـد می ایـد‪ .‬این‬ ‫یو دومین جشـنواره‬ ‫فیلـم هفـت سـیمرغ بلورین سـ ‬ ‫فجـر را از ان خـود کـرده اسـت‪.‬‬ ‫«شــب دهــم» به کارگردانــی «حســن فتحــی» و تهیه کنندگــی «حســن بشــکوفه» در ســال ‪ ۱۳۸۰‬ســاخته‬ ‫شــد‪ .‬ان زمــان فتحــی تجربــه ســاخت ‪ ۸‬ســریال دیگــر (همســایه ها‪ ،‬عاطفــه‪ ،‬معمــای یــک قتــل‪ ،‬ســوءتفاهم‪،‬‬ ‫هــوای تــازه‪ ،‬پهلوانــان نمی میرنــد‪ ،‬فــردا دیــر اســت و روش ـن تر از خاموشــی) را از ســر گذرانــده بــود و حــاال‬ ‫در ‪ ۴۲‬ســالگی تصمیــم داشــت ســریال جدیــدی را تجربــه کنــد کــه تابه حــال شــبیه ان در تلویزیــون ســاخته‬ ‫نشــده بــود‪ .‬درحقیقــت او دســت روی قصــه ای گذاشــته بــود کــه به نظــر می امــد بــر لبــه تیــغ خطــوط‬ ‫قرمــز صداوســیما حرکــت می کنــد‪ .‬قصــه ایــن ســریال در اواخــر حکومــت رضاخــان در تهــران رخ می دهــد‪.‬‬ ‫فــردی به نــام حیــدر خوش مــرام کــه از الت هــای تهــران قدیــم اســت‪ ،‬خواهــان ازدواج بــا دختــری از تبــار‬ ‫قاجــار می شــود و ان دختــر شــرط ازدواج بــا حیــدر را اجــرای تعزیــه در ‪ ۱۰‬شــب مــاه محــرم قیــد می کنــد‪،‬‬ ‫اتفاق هایــی کــه در جریــان تعزیــه بــرای حیــدر رخ می دهــد شــخصیت او را دگرگــون می کنــد و انســانی پــاک‬ ‫و باایمــان می شــود‪ .‬جالــب اســت کــه حســن فتحــی در ابتــدا نمی خواســته «شــب دهــم» را بــرای تلویزیــون‬ ‫بســازد و قصــدش ایــن بــوده کــه ان را در قالــب یــک فیلــم ســینمایی کارگردانــی کنــد ان هــم بــرای حــوزه‬ ‫هنــری‪ .‬امــا وقتی کــه فیلم نامــه را می نویســد‪ ،‬بــه این نکتــه می رســد کــه کار از حــد یــک اثــر ســینمایی‬ ‫فراتــر رفتــه و بهتــر اســت کــه در قالــب یک ســریال تلویزیونی ســاخته شــود‪« .‬شــب دهــم» همچنیــن از جمله‬ ‫اولیــن ســریال هایی به شــمار مـی رود کــه در قالــب هــر شــبی از تلویزیــون پخــش شــد و در تاریــخ تلویزیــون‬ ‫جــزو ســریال های پربیننــده و پرمخاطــب تلویزیــون به حســاب می ایــد‪ .‬نقــش اول ایــن ســریال را حســین‬ ‫یــاری بــازی می کنــد‪ .‬او کــه بازیگــری به اصطــاح چشــم رنگــی اســت‪ ،‬می پذیــرد در ایــن نقــش از لنــز تیــره‬ ‫اســتفاده کنــد‪ ،‬مو هــای فرفــری بگــذارد و در شــمایل یــک الت چهــره ای جدیــد از خــود رو کنــد‪ .‬البتــه او کــه‬ ‫در ســال ‪ ۷۴‬توانســته بــود ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد را بــرای بــازی در فیلــم «اخرین‬ ‫مرحلــه» از چهاردهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر دریافــت کنــد‪ ،‬بــا ایفــای نقــش حیــدر خوش مــرام بــر قلــه‬ ‫شــهرت و محبوبیــت رســید‪ .‬ناگفتــه نمانــد کــه قصــه هــم جــوری روایــت شــده بــود کــه بــا همــه قصه هــای‬ ‫زمــان خــودش فــرق داشــت‪ ،‬اینکــه عاشــقی بــه معشــوق خــود نرســد‪ ،‬روایتــی بــود کــه دل هــا را خــون می کرد‬ ‫و پایانــی اندوهنــاک را رقــم مـی زد‪.‬‬ صفحه 4 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫«لهوف»؛ منبع مهم و کهن درباره واقعه عاشورا‬ ‫کتــاب لُهــوف کــه َملهــوف علــی َقتلــی ُ‬ ‫الطفــوف هــم گفتــه شــده‪ ،‬یکــی از منابــع مهــم و کهــن واقعــه‬ ‫عاشــورا و تاریــخ زندگانــی حســین بــن علــی علیه الســام‪ ،‬امــام ســوم شــیعیان نوشــته ابوالقاســم رضی‬ ‫الدیــن علــی بــن موســی معــروف بــه ســید بــن طــاووس بــه زبــان عربــی اســت‪ .‬در مقدمــه کتــاب‬ ‫ن علــی و ارزش گریــه و عــزاداری بــر او و‬ ‫مطالبــی دربــاره عظمــت واقعــه عاشــورا و مقــام حســین بـ ‬ ‫انگیــزه نــگارش کتــاب می خوانیــم‪ .‬در بخش هــای بعــدی مطالــب زیــر را مشــاهده می کنیــم‪ :‬مســلک‬ ‫اول‪ :‬مســائل قبــل از شــروع واقعــه عاشــورا از والدت امــام حســین علیه الســام تــا وقایــع روز عاشــورا را‬ ‫شــامل می شــود‪ .‬مســلک دوم‪ :‬شــامل وقایــع روز عاشــورا اســت تــا کشــته شــدن امــام حســین علیــه‬ ‫الســام‪ .‬مســلک ســوم‪ :‬شــامل وقایــع بعــد از کشــته شــدن امــام حســین علیــه الســام اســت کــه از‬ ‫فرســتادن ســر کشــته شــدگان بــه کوفــه شــروع شــده و اســارت خانــدان حســین را بیــان کرده اســت‪.‬‬ ‫کتــاب بــا مراجعــت اســرا بــه مدینــه بــه اتمــام می رســد‪ .‬کتــاب پــس از ان هــم حــاالت امــام ســجاد‬ ‫علیــه الســام را در گریــه بــر پــدرش بیــان می کنــد‪ .‬لهــوف ابــن طــاووس دربــاره جریــان شــهادت امــام‬ ‫ســوم شــیعیان حســن بــن علــی (علیــه الســام) و واقعــه جانســوز عاشــورا اســت‪ .‬کتــاب حاضــر بــرای‬ ‫مســافرت ها و اداب زیــارت نوشــته شــده و مولــف بنــا بــر اختصــار داشــته اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫سلســله اســناد روایــات را حــذف کــرده و تنهــا اخریــن راوی یــا کتاب مرجعــی را کــه روایــت از ان نقل‬ ‫شــده اورده اســت‪ .‬مولــف‪ ،‬کــه هدفــش بیــان واقعــه عاشــورا بــوده‪ ،‬احادیــث را طــوری کنــار هــم قــرار‬ ‫داده اســت کــه یــک جریــان منســجم را تشــکیل دهــد و از ذکــر روایــات تکــراری و متفــرق اجتنــاب‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن کتــاب‪ ،‬بــه وســیله انتشــارات جهــان تهــران‪ ،‬در یــک جلــد بــه زبــان عربــی چــاپ و منتشــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن اثــر بــه وســیله مرحــوم شــیخ فــارس حســون تحقیــق و بــه چــاپ رســیده اســت و‬ ‫همچنیــن چنــد بــار ایــن کتــاب بــه فارســی ترجمــه شــده اســت‪ .‬از ترجمه هــای کتــاب می تــوان بــه‬ ‫ترجمــه ســید محمــد صحفــی قمــی‪ ،‬علیرضــا رجالــی تهرانــی و عبــاس عزیــزی اشــاره کــرد‪ .‬ســید در‬ ‫روز پانــزده محــرم ســال ‪ ۵۸۹‬ق در شــهر حلــه بــه دنیــا امــد‪ .‬شــروع تحصیــات او در شــهر حلــه بود و‬ ‫از محضــر پــدر و جــد خــود‪ ،‬ورام بــن ابــی فــراس بهــره منــد بــوده اســت‪ .‬او علــوم مقدماتــی را نــزد ان‬ ‫بزرگــواران فــرا گرفــت‪ .‬ســید در بیــن علمــا و مــردم زمــان خویــش از احتــرام خاصــی برخــوردار بــود‪ .‬او‬ ‫عــاوه بــر اینکــه فقیهــی نــام اور بــود‪ ،‬ادیبــی گرانقــدر و شــاعری توانــا شــمرده می شــد‪ .‬ابــن طــاووس‪،‬‬ ‫کــه از محضــر اســتادان حلــه اســتفاده کافــی و الزم را بــرده بــود‪ ،‬بــرای اســتفاده از علمای دیگر شــهرها‬ ‫عــزم ســفر نمــود‪ .‬او ابتــدا بــه کاظمیــن رفــت‪ .‬پــس از مدتــی ازدواج نمود و ســاکن بغــداد شــد‪ .‬او مدت‬ ‫پانــزده ســال در شــهر بغــداد بــه تربیــت شــاگردان و تدریــس علــوم مختلــف پرداخــت‪ .‬کتــاب «ل ُ ُهوف»‬ ‫ابــن طــاوس اختصــار و اشــتهار را بــا هــم جمــع کــرده و در نــزد علمای برجســته شــیعه جایــگاه مهمی‬ ‫بــرای خــودش بــاز کــرده اســت‪ .‬بــه طــوری کــه شــهید محــراب ایــت ّ‬ ‫ـید محمــد علــی قاضــی‬ ‫الل سـ ّ‬ ‫ـید ابــن طــاوس ‪ -‬رحمــه ّ‬ ‫نقلیاتــش بســیار مــورد‬ ‫‬‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫الل علی‬ ‫ّ‬ ‫تبریــزی می فرمایــد‪« :‬کتــاب لهــوف سـ ّ‬ ‫اعتمــاد اســت و در میــان کتــب َمقاتــل کتــاب َم ْقتَلــی بــه انــدازه اعتبــار و اعتماد بــه ان نمی رســد و در‬ ‫اطمینــان بــر ان کتــاب در ردیــف اول کتــب معتبــره مقاتــل قــرار گرفتــه اســت‪».‬‬ ‫گوش سپردن به نوای عاشورا از میان چند البوم برگزیده‬ ‫موســیقی دینــی بخــش قابــل توجهــی از موســیقی ایرانی را تحت ســیطره خــود قرار‬ ‫داده و بــه شــاخه های گوناگونــی تقســیم شــده اســت‪ .‬در مقایســه بــا ســایر هنرهــا‪،‬‬ ‫موســیقی دینــی از اهمیــت ویــژه ای و رواج فوق العــاده ای برخــوردار اســت‪ .‬موســیقی‬ ‫ایرانــی را می تــوان بــر اســاس محتــوا و نــوع اجــرا بــه شــاخه های مختلفــی تقســیم‬ ‫کــرد و از هــر کــدام از ایــن شــاخه ها هــم می تــوان بــه زیرمجموعه هــای بیشــتری‬ ‫دســت یافــت‪ .‬در میــان انــواع موســیقی عاشــورایی و تعزیــه کــه منحصــرا ً توســط‬ ‫شــیعیان اجــرا می شــود و موســیقی عاشــورایی خــود بــه شــاخه ها و دســته های‬ ‫مختلفــی تقســیم می شــوند کــه هــر بخــش از ان دارای ویژگی هــا و خصوصیــات‬ ‫خــاص خــود بــوده و بســته بــه نــوع مراســم و حتــی روزهــای مختلــف عاشــورا بــا‬ ‫هــم تفــاوت شــایان ذکــری دارنــد‪ .‬البــوم "وداع" بــه دلیــل مــدت زمــان مطلــوب‬ ‫جهــت تولیــد‪ ،‬تبدیــل بــه اثــر برجســته ای در میــان اثــار موســیقایی عاشــورا شــد و‬ ‫همچنــان پــس از ســال ها قابلیت ارزنــده ای در رجــوع مخاطبــان نینوایی را داراســت‪.‬‬ ‫در ایــن البــوم از شــعرهای عمــان ســامانی اســتفاده شــده کــه از مطرح ترین شــاعران‬ ‫عاشــورایی اســت‪ .‬حســام الدین ســراج کــه پیــش از ایــن البــوم‪ ،‬اثــر دیگــری بــا نــام‬ ‫"نینــوا" را در ســال ‪ ۱۳۵۹‬منتشــر کــرده بــود‪ ،‬در "وداع" بــا توجــه بــه نوایــی اراســته‬ ‫بــا شــعر و تنظیمــی حرفـه ای‪ ،‬مرثیه ســاز مظلومیــت ســاالر شــهیدان کربالســت‪ .‬در‬ ‫ایــن میــان همراهــی دکلمه هــای اصغــر فــردی بــا اواز و تصنیف هــای حســام الدین‬ ‫ســراج و تنظیــم ســیدمحمد میرزمانــی‪ ،‬مجموعـه ای قابل توجه را شــکل داده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل دیگــر در ایــن البوم‪ ،‬ســوز نهفتــه در عناصــر شــکل دهنده ان بوده‬ ‫کــه در لحــن دکلمــه‪ ،‬صــدای موســیقی و تنظیــم البــوم بــا ســازهایی چــون نــی و‬ ‫عــود بــه وقــوع پیوســته اســت‪ .‬عمــاد توحیــدی یکــی از اهنگســازان خوش قریحــه‬ ‫موســیقی ایرانــی اســت کــه بیشــتر متمرکز بــه موســیقی کوبـه ای به تنظیــم اثارش‬ ‫می پــردازد و در فضایــی خالقانــه بــه دنبــال بهره منــدی از ســازهای مهجــور مناطــق‬ ‫مختلــف ایــران اســت‪ .‬البــوم عاشــورایی "ذوالجنــاح" تالشــی اســت جهت فضاســازی‪،‬‬ ‫طراحــی ترکیبــی صــدا و تصویرســازی قیــام کربــا کــه در برخــی قطعــات از تم های‬ ‫غیرایرانــی و عربــی نیــز اســتفاده می شــود‪ .‬هم خوانــی و اســتفاده از صــدای محیــط‬ ‫و نوحه خوانی هــای مردمــی بــه "ذوالجنــاح" ســاختار متمایــزی بخشــیده کــه بــه‬ ‫طــور قطــع مخاطــب می توانــد ایــن احســاس را در گوش ســپاری چندبــاره بــه‬ ‫اثــر دریافــت کنــد‪ .‬البــوم "عاشــورای ســپید" البومــی از اشــعار ســپید عبدالعظیــم‬ ‫صاعــدی در وصــف واقعــه عاشــورا اســت کــه بــا صــدای او دکلمــه شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫البــوم ‪ 89‬قطعــه دارد و توســط موسســه هنــر و ادبیــات هــال روی نــی منتشــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬انتخــاب موســیقی بــه کار رفتــه در البــوم "عاشــورای ســپید" با محســن‬ ‫جلیلــی بــوده کــه در ان‪ ،‬از برخــی ملودی هــای بســیار مشــهور‪ ،‬عمدتـاً متعلــق بــه‬ ‫فیلم هــای مشــهور ایرانــی اســتفاده کــرده اســت‪ .‬بــرای مثــال قطعاتــی از البوم هــای‬ ‫"مــاه کولــی"‪" ،‬بــه ســوی سرنوشــت" و "خــاک ســرخ" محمدرضــا علیقلــی‪" ،‬جایــی‬ ‫بــرای زندگــی"‪" ،‬بــوی پیراهــن یوســف" و "اژانــس شیشـه ای" مجید انتظامی‪" ،‬ســوت‬ ‫پایــان" کارن همایونفــر و ‪ ...‬در قطعــات البــوم "عاشــورای ســپید" اســتفاده شــده‬ ‫اســت‪ .‬البتــه نــوع اســتفاده از موســیقی بــه نحــوی بــوده کــه تــاش شــده موســیقی‬ ‫همــراه کالم باشــد و شــنونده را در فضــای ذهنــی شــاعر قــرار دهــد‪ .‬البــوم "نفیــر"‬ ‫مجموعـه ای شــامل بازخوانــی نوحه هــای عاشــورایی دهــه ‪ 40‬و ‪ 50‬شمســی اســت‬ ‫کــه بــه تازگــی موسســه هنــر و ادبیــات هــال روی نــی منتشرشــده اســت‪ .‬البــوم‬ ‫"نفیــر" مجموعـه ای شــامل بازخوانــی نوحه هــای عاشــورایی دهــه ‪ 40‬و ‪ 50‬شمســی‬ ‫اســت کــه بــه نوعــی یادبــود نوحــه خوانی هــای محمــد احمدیــان به شــمار مـی رود؛‬ ‫گرامیداشــت نوحه هایــی کــه بــر خــاف ملودی هــای ســبک و اشــعار بی مایــه‬ ‫بســیاری از نوحه هــای ایــن روزهــا‪ ،‬بــر پایــه موســیقی دســتگاهی و مقامــی ایرانــی‬ ‫ســاخته شــده اند‪ .‬گرچــه بــا حفــظ ریتــم دســته های عــزاداری در موســیقی البــوم‬ ‫"نفیــر"‪ ،‬فضــای عاشــورایی کامـ ًا بــه مخاطــب القــا می شــود‪ .‬مداحــی البــوم "نفیــر"‬ ‫بــا صــدای ســید علــی ســادات رضــوی انجــام شــده و اهنگ هــای ایــن مجموعــه را‬ ‫محســن جلیلــی و امیــن شــیرازی ســاخته و تنظیــم کرده انــد‪ .‬ایــن البــوم ‪ 10‬قطعه‬ ‫دارد و توســط موسســه هنــر و ادبیــات هــال روی نــی منتشــر شــده اســت‪ .‬قطعــات‬ ‫ان "مــدال"‪" ،‬مــاه روز"‪" ،‬بــاران"‪" ،‬تقســیم"‪" ،‬گم شــدن"‪" ،‬پایــان"‪" ،‬پریشــانی"‪" ،‬حرمت"‪،‬‬ ‫"بازگشــت" و "ســام" نــام دارنــد‪ .‬البــوم "دایره هــا" حاصــل دونــوازی عــود و تمبــک‬ ‫شــهرام غالمــی و پژمــان حــدادی اســت‪ .‬ایــن البــوم هفــت قطعــه دارد و توســط‬ ‫اواســازان ققنــوس منتشــر شــده اســت‪ .‬در ایــن البــوم‪ ،‬فرمــی از بداهه نــوازی مبتنی‬ ‫بــر تم هــای از پیــش تعییــن شــده در قالــب ریتم هایــی بــا ادوار نســبتاً طوالنی تــر‬ ‫از ریتم هــای رایــج‪ ،‬ولــی بــا اصــول حســاب شــده همــراه بــا ملودی هــای اســتوار بــر‬ ‫انهــا ارائــه شــده اســت‪ .‬عنــوان "دایره هــا" نیــز بــر پایــه همیــن ادوار ریتمیــک تنیــده‬ ‫شــده در زیربنــای جمــات ملودیــک‪ ،‬بــرای البــوم انتخــاب شــده اســت‪" .‬ردیــف‬ ‫نــی" و "قصــه عشــق مجنــون"‪ ،‬اثــر اســتاد کســایی‪" ،‬ســمفونی تهــران" و "کیمیــا"‬ ‫بــه اهنگ ســازی ســیدمحمدرضا میرزمانــی و خوانندگــی ابراهیــم یوســفی نــژاد و‬ ‫مجموعـه ی پژوهشــی و صوتــی نغمه هــای عاشــورایی طهــران قدیــم بــا نــام "پــرده‬ ‫عشــاق" بــه همــت ســازمان فرهنگی هنــری شــهرداری تهــران تولیــد و روانـه ی بازار‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪6‬‬ ‫دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫وزیر بهداشت بیان کرد؛‬ ‫امریکا ‪ ۱۰‬سال اینده در منطقه نیست‬ ‫محســن رضایــی گفــت‪« :‬پیش بینــی مــن این اســت که در ‪ ۱۰‬ســال اینــده امریکایــی در منطقــه‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬اســرائیل و امریــکا در یــک مشــکل گرفتــار هســتند؛ می گوینــد وقتــی امریــکا در اینده‬ ‫در ایــن منطقــه نیســت‪ ،‬چیــن و روســیه هــم کــه نبایــد بیاینــد در ایــن منطقــه‪ ،‬ایــران و ترکیــه هــم‬ ‫نبایــد بیاینــد‪ ،‬پــس چــه کار بایــد کــرد؟» به گــزارش مهــر؛ وی افــزود‪« :‬کابوســی در اتاق هــای‬ ‫راهبــردی امریــکا و اســرائیل هســت کــه خــاء امریــکا را در این منطقــه چــه کســی بایــد پــر کنــد؟‬ ‫بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه اســرائیل را بــا کشــورهای عربــی پیونــد دهنــد بلکــه خــاء بیــرون رفتــن امریــکا از‬ ‫منطقــه را پــر کننــد»‪.‬‬ ‫مردم و هنرمندان؛ پشتوانه مدافعان سالمت‬ ‫وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی در واکنـش به پیـام تبریک روز پزشـک از سـوی پرویز‬ ‫پرسـتویی تاکیـد کـرد که پشـتوانه دلگرم کننده مردم و اصحـاب هنر‪ ،‬تاب اوری مدافعین سلامت‬ ‫را سـهل کـرده اسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ در بخش هایـی از پیـام سـعید نمکـی کـه بـا ایـن بیـت‬ ‫«قلنـدران حقیقـت بـه نیـم جـو نخرند‪...‬قبـای اطلـس انکس کـه از هنـر عاریسـت» و خطاب به‬ ‫پرویـز پرسـتویی صـادر شـده‪ ،‬امـده اسـت‪ :‬بی تردیـد اگـر پشـتوانه دلگرم کننـده مـردم عزیـز و‬ ‫اصحـاب ظریف اندیـش و مهربـان هنـر نبـود‪ ،‬در ایـن شـرایط سـخت تـاب اوری مدافعیـن سلامت بدین گونه سـهل‬ ‫نمی شـد‪ .‬تندرسـت و مانا باشـید»‪.‬‬ ‫مکانیسم ماشه؛‬ ‫تهدید مشروعیت شورای امنیت‬ ‫اکنــون کــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل دســت رد بــه ســینه‬ ‫قطعنامــه ضــد ایرانــی دولــت ترامــپ زده؛ او مدعــی اســت کــه‬ ‫می خواهــد بــا فعــال کــردن مکانیســم ماشــه‪ ،‬گامــی دیگــر‬ ‫علیــه ایــران بــردارد و تحریم هــای ســازمان ملــل را دوبــاره‬ ‫بازگردانــد؛ امــا بســیاری از تحلیل گــران و حتــی مقامــات و‬ ‫نهادهــای بین المللــی معتقدنــد چنین اقدامی از ســوی واشــنگتن‬ ‫غیرقانونــی اســت و دولــت ترامــپ بــا ایـن کار قلــب مشــروعیت‬ ‫شــورای امنیــت را هــدف قــرار داده اســت‪ .‬کارشــناس اندیشــکده‬ ‫«انجمــن کنتــرل تســلیحات» می نویســد‪« :‬اجــرای ســازوکار‬ ‫ماشــه مشــروعیت شــورای امنیــت را تهدیــد می کنــد‪ ،‬یــک‬ ‫بحــران هســته ای جدیــد را بــا ایــران کلیــد می زنــد و قــدرت‬ ‫تحریم هــا را به عنــوان یــک ابــزار سیاســی خدشـه دار می کنــد»‪.‬‬ ‫کلســی دونپــورت؛ مدیــر برنامــه «سیاســت منــع اشــاعه» در‬ ‫اندیشــکده «انجمــن کنتــرل تســلیحات» کــه در حوزه هــای‬ ‫مطالعــات هســته ای و نظامــی فعــال اســت ‪ ،‬در جدیدتریــن‬ ‫نوشــتار خــود در تارنمــای ایــن اندیشــکده بــا عنــوان «تبعــات‬ ‫خطرنــاک طــرح ترامــپ بــرای بازگردانــدن تحریم هــای ایــران»‬ ‫می نویســد‪« :‬شــورای امنیــت بــا قاطعیــت قطعنامــه امریــکا را‬ ‫بــرای تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی ســازمان ملــل کــه قــرار‬ ‫اســت در مــاه اکتبــر منقضــی شــوند‪ ،‬رد کــرد‪ .‬باوجودایــن رای‬ ‫حقارت امیــز‪ ،‬تیــم ترامــپ بازهــم در پــی این اســت که از‬ ‫منقضــی شــدن ایــن تحریم هــا جلوگیــری کنــد»‪ .‬وی دربــاره‬ ‫ایــن اقــدام تیــم ترامــپ می افزایــد‪« :‬تــاش بــرای بازگردانــدن‬ ‫یک جانبــه تحریم هــای ایــران اقــدام خطرناکــی ازســوی تیــم‬ ‫ترامــپ اســت کــه درحال حاضــر نیــز نســبت بــه سیاســت ایــران‬ ‫احســاس مســئولیت نمی کنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬ایــن کار بــر وســعت‬ ‫تنش هــا می افزایــد و می توانــد چنددســتگی جــدی بــرای‬ ‫برجــام و اینــده شــورای امنیــت داشــته باشــد‪ .‬ایــران تهدیــد‬ ‫کــرده اســت کــه اگــر ایــن بــازی امریــکا بــه هــر ترتیبــی موفــق‬ ‫شــود‪ ،‬تهــران گام هــای تالفــی جویانــه بیشــتری برمـی دارد کــه‬ ‫می توانــد شــامل تســریع غنی ســازی اورانیــوم‪ ،‬محدود کــردن‬ ‫همــکاری بــا اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی یــا خــروج از‬ ‫توافــق هســته ای باشــد»‪ .‬ایــن کارشــناس امریکایــی درادامــه‬ ‫خاطرنشــان می کنــد‪« :‬بااین حــال بــه نظــر می رســد تیــم‬ ‫ترامــپ نســبت بــه ایــن هزینه هــا اشــکارا بی توجــه اســت‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬تیــم ترامــپ ادعــا می کنــد کــه تمدیــد تحریم هــا هــم‬ ‫بــرای ایــاالت متحــده و هــم بــرای کشــورهای خاورمیانــه یــک‬ ‫الــزام امنیتی ســت؛ امــا به طــور فزاینــده ای مشــخص اســت‬ ‫کــه انچــه کــه تیــم ترامــپ درواقــع به دنبــال این اســت که‬ ‫مکانیســم بازگشــت خود به خــودی تحریم هــای ایــران را‬ ‫کلیــد بزنــد تــا زمین ـه ای بــرای نابــودی برجــام فراهــم کنــد و‬ ‫فــارغ از تبعــات اقــدام خــود بــرای صلــح و امنیــت بین المللــی‪-‬‬ ‫همچنیــن اطمینــان حاصــل کنــد کــه دولــت بعــدی امریــکا‬ ‫هیــچ فرصتــی بــرای پیوســتن مجــدد بــه ایــن توافــق نخواهــد‬ ‫داشــت»‪ .‬ایــن کارشــناس تســلیحاتی امریکایــی دربــاره واکنــش‬ ‫امریــکا بــه اقدامــات اروپایی هــا دربــاره برجــام می نویســد‪:‬‬ ‫«متحدیــن اروپایــی از ســر حســن نیــت تــاش کردنــد کــه‬ ‫خطــرات انقضــای تحریم هــا را به گونــه ای برجــام بــه خطــر‬ ‫نیفتــد‪ ،‬تــا جــای ممکــن کاهــش دهنــد امــا تیــم ترامــپ ایــن‬ ‫تالش هــای انهــا را رد کــرد»‪ .‬نویســنده درهمین راســتا اضافــه‬ ‫می کنــد‪« :‬معلــوم نیســت کــه ایــا تیــم ترامــپ موفــق می شــود‬ ‫حــرف خــود را بــه کرســی بنشــاند و ثابــت کنــد کــه براســاس‬ ‫قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬همچنــان عضــوی از برجــام اســت و باوجــودی‬ ‫کــه توافــق هســته ای را تــرک کــرده اســت‪ ،‬ایــن حــق را دارد‬ ‫کــه از ســازوکار بازگردانــدن خود به خــودی تحریم هــا علیــه‬ ‫ایــران اســتفاده کنــد‪ .‬وقتــی ترامــپ در مــاه مــی ســال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(اردیبهشــت‪ ،)۱۳۹۷‬امریــکا را از برجــام خــارج کــرد اعــام‬ ‫کــرد کــه ایــن کشــور دیگــر عضــوی از توافــق نیســت‪ .‬همــان‬ ‫روز‪« ،‬جــان بولتــون»‪ ،‬مشــاور امنیــت ملــی وقــت ترامــپ ایــن‬ ‫ایــده را کــه تیــم ترامــپ ســازوکار بازگردانــدن خــود بــه خــودی‬ ‫تحریم هــا را دنبــال کنــد‪ ،‬رد کــرد و گفــت‪« :‬مــا از توافــق خــارج‬ ‫شــدیم»‪ .‬نویســنده که از کارشناســان بنــام توافق هســته ای ایران‬ ‫نیــز هســت در ادامــه یــاداور می شــود‪« :‬بولتــون کــه به خاطــر‬ ‫جنگ طلبــی علیــه ایــران و مخالفــت شــدید بــا برجــام شــهرت‬ ‫دارد‪ ،‬مخالفــت خــود را بــا مفهــوم بازگردانــدن خــود بــه خــودی‬ ‫تحریم هــا در ســرمقاله ای بــه تاریــخ ‪ ۱۶‬اگوســت در روزنامــه‬ ‫«وال اســتریت ژورنــال» منعکــس کــرد‪ .‬وی در این مقاله نوشــت‬ ‫کــه امریــکا نمی توانــد به خاطــر مقاصــد خــود ادعــا کنــد جــزء‬ ‫ایــن توافــق اســت درحالی کــه نیســت ‪ »...‬نویســنده کــه بــه‬ ‫مکــرر در روزنامه هــای «واشنگتن پســت»‪« ،‬نیویورک تایمــز»‬ ‫و تارنمــای «فــارن پالیســی» می نویســد‪ ،‬در بخــش بعــدی‬ ‫می افزایــد‪« :‬اعضــای باقــی مانــده برجــام کــه عضــو شــورای‬ ‫نگاهی به گسست های بین والدین و نوجوانان‬ ‫جعبه سیاه ''تعامل'' کجاست؟ ‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬این روزهــا نوجوانــان و والدیــن از یکدیگــر گلــه و‬ ‫شــکایت می کننــد کــه حرف هــای همدیگــر را نمی فهمنــد؛ گویــا هرچــه می گــذرد‪ ،‬دیــوار‬ ‫بیــن ان هــا بلندتــر و ارتباطــات ان هــا دشــوارتر می شــود‪ .‬نوجوانــان می گوینــد‪« :‬والدیــن‪،‬‬ ‫بیشــتر بــه اعمــال قــدرت و نفــوذ خــود توجــه دارنــد‪ .‬ان هــا می خواهنــد قدرت نمایــی کنند و‬ ‫همــه بالندگــی خــود را در کنتــرل و مدیریــت فرزنــدان نهفتــه می داننــد»‪ .‬والدیــن نیــز فریــاد‬ ‫می زننــد‪« :‬فرزنــدان از مــا دور شــده اند و صــدای مــا بــه گوششــان نمی رســد»‪ .‬باتوجه بــه‬ ‫تحــوالت دنیــای جدیــد و گســترش رســانه ها و فضاهــای مجــازی‪ ،‬ایــن انتظــار وجــود دارد‬ ‫کــه روابــط بیــن والدیــن و نوجوانــان روبه ســویِ بهبــود و تغییــرات پیــش بــرود؛ اما مســتندات‬ ‫نشــان می دهــد کــه اختالفــات حل نشــده و گســترش تضادهــا مانــع از شــکل گیری یــک‬ ‫رابطــه بهینــه بیــن دو طــرف ایــن رابطــه شــده اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬باتوجه بــه وجــود نابرابــری در‬ ‫حــوزه قــدرت بیــن ایــن دو گــروه‪ ،‬هریــک تــاش می کنــد به شــیوه هایی‪ ،‬جایــگاه خــود را‬ ‫تثبیــت کنــد؛ امــا بســیاری از مشــاورین ســوال می کننــد کــه راه حــل این مســئله چیســت؟‬ ‫به نظــر می رســد مهم تریــن چیزی کــه می شــود به عنــوان راهــکار اساســی بیــان کــرد‪،‬‬ ‫تقویــت گفتمــان مهرورزی ســت‪ .‬مهــرورزی دراین حیطــه در هفــت حــوزه قابل تامــل و ذکــر‬ ‫اســت؛ اول انکــه والدیــن و نوجوانــان بایــد به پــای میــز مذاکــره برگردنــد؛ ایــن بازگشــت‪،‬‬ ‫یکــی از اســلوب های مهــم تعامــل و سازگاری ســت‪ .‬تازمانی کــه دو فــرد یــا دو گــروه بــا‬ ‫امنیــت هســتند بــا طــرح امریــکا بــرای دنبــال کــردن ســازوکار‬ ‫بازگردانــدن خــود بــه خــودی تحریم هــا مخالفــت کرده انــد‪.‬‬ ‫«جــوزپ بــو رل» مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا نیز‬ ‫اشــکارا تصریــح کــرده اســت درنظــر اروپــا‪ ،‬ایــاالت متحــده دیگر‬ ‫عضــوی مشــارکت کننده از توافق هســته ای ســال ‪ ۲۰۱۵‬نیســت‪.‬‬ ‫«واســیلی نبنزیــا»‪ ،‬نماینــده روســیه در ســازمان ملــل نیــز روز‬ ‫‪ ۱۲‬می گفــت کــه اســتدالل حقوقــی امریــکا «مســخره» اســت‬ ‫و کام ـ ًا روشــن اســت کــه تیــم ترامــپ «هیــچ حقــی» بــرای‬ ‫اســتفاده از ســازوکار بازگردانــدن خــود بــه خــودی تحریم هــا‬ ‫نــدارد»‪ .‬نویســنده کــه کارشــناس مســائل امنیتــی خاورمیانــه‬ ‫نیــز هســت در بخــش بعــدی تاکیــد می کنــد اگــر امریــکا‬ ‫بتوانــد در اجــرای ایــن ســازوکار موفــق شــود‪ ،‬تبعــات ان وخیــم‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬ایــن عواقــب جــدی می تواننــد شــامل مــوارد زیــر‬ ‫باشــند‪ :‬منقضی شــدن تحریم هــای تســلیحاتی درنظــر ایــران‬ ‫یکــی از مزایــای باقــی مانــدن در توافــق هسته ای ســت‪ .‬حســن‬ ‫روحانــی‪ ،‬رئیس جمهــوری ایــران قــول داده اســت کــه اگــر ایــن‬ ‫تحریم هــا براســاس قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــورای امنیــت در مــاه‬ ‫اکتبــر لغــو نشــوند‪ ،‬ایــران واکنــش جــدی نشــان خواهــد داد‪.‬‬ ‫مقامــات ایــران دربــاره اینکــه دســت بــه چــه اقدامــی خواهنــد‬ ‫زد‪ ،‬بــا ابهــام برخــورد کرده انــد امــا خاطرنشــان کرده انــد کــه‬ ‫گزینه هــای روی میــز انهــا قابل توجــه اســت‪ .‬به این ترتیــب‪،‬‬ ‫اعتبــار امریــکا نیــز بیــش از قبــل از دســت خواهــد رفــت و‬ ‫حمایــت بین المللــی خــود را به خاطــر سیاســت غیرمســئوالنه‬ ‫ترامــپ و بی توجهــی نســبت بــه دغدغه هــای امنیتــی متحدیــن‬ ‫امریــکا از دســت خواهــد داد»‪ .‬اینکــه تیــم ترامــپ می خواهــد‬ ‫ســازوکار بازگردانــدن خــود بــه خــودی تحریم هــا را دنبــال کنــد‬ ‫نشــان دهنده بی توجهــی اشــکار ان بــه دغدغه هــای امنیتــی‬ ‫یکدیگــر گفت وگــو نکننــد‪ ،‬هیچ چیــز در مســیر درســت و بهینــه خــود قــرار نخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫گفت وگــو و مذاکــره می توانــد راهبــردی به ســوی تعامــل و شــنیدن صداهــای مخالــف باشــد‪.‬‬ ‫براین اســاس؛ در جوامعــی کــه فرهنــگ مذاکــره ضعیــف اســت‪ ،‬خشــونت‪ ،‬تنــازع‪ ،‬زدوخــورد‬ ‫و اســیب بیشــتر به چشــم می خــورد‪ .‬در اینجــا بایــد بــر صندلی هــا تاکیــد کــرد؛ صندلــی‬ ‫در اینجــا نــه به معنــای فیزیکــی ان؛ بلکــه به معنــای مکانــی امــن کــه هــر فــرد می توانــد‬ ‫بــر روی ان تکیــه کــرده و حــرف خــود را بــدون سانســور و به ارامــی بــه دیگــری بزنــد‪ .‬اگــر‬ ‫صندلی هــا زمینه هــای عادی ســازی تعامــات را ایجــاد نکننــد‪ ،‬شــاهد بــروز اســترس ها‪،‬‬ ‫درگیری هــا و زدوخوردهــای بیشــتر خواهیــم بــود‪ .‬نکتــه دوم بــه تقویــت فرهنــگ مراقبــت‬ ‫مربــوط می شــود؛ به این معناکــه والدیــن و نوجوانــان به این نتیجــه برســند کــه اگرچــه‬ ‫بــا هــم اختالفاتــی دارنــد؛ امــا وظیفــه مراقبــت از خــود و دیگــری را نیــز عهــده دار هســتند‪.‬‬ ‫مراقبت کــردن به معنــای قــدرت تعامــل و توجه داشــتن بــه دیگری ســت‪ .‬در جوامــع‬ ‫توســعه نیافته‪ ،‬مــردم کمتــر مراقــب یکدیگــر هســتند و گاه دراثـ ِر تعامــل و ارتبــاط‪ ،‬اســیب ها‬ ‫بیشــتر خودنمایــی می کننــد‪ .‬ایــن مراقبت کــردن‪ ،‬حوزه هــا و ابعــاد بســیار متنــوع و گوناگونی‬ ‫دارد ؛ مثـ ًا نوعــی از مراقبــت را می تــوان در روش و منــش «غالمرضــا تختــی»؛ پهلوان کشــتی‬ ‫ایــران نیــز مشــاهده کــرد‪ .‬او در یکــی از مســابقات جهانــی کــه حریــف «الکســاندر مدویــد»؛‬ ‫کشــتی گیر روس بــود‪ ،‬متوجــه می شــود کــه زانــوی «مدویــد» اســیب دیــده اســت‪ .‬مربیــان‬ ‫او از این موضــوع ناراحــت بودنــد و بــه او می گفتنــد کــه حــاال «تختــی» بــا دیــدن پــای‬ ‫مصــدوم تــو می توانــد راحــت به پایــت بپیچــد ‪...‬؛ امــا «تختــی» در ان مبــارزه هرگــز پــای‬ ‫اســیب دیده «مدویــد» را نگرفــت؛ درواقــع‪ ،‬او بــه مفهــوم مراقبــت رقیــب؛ حتــی در یــک‬ ‫مســابقه بــزرگ و بین المللــی ورزشــی اهمیــت و توجــه نشــان داد‪ .‬نکتــه ســوم دراین حــوزه‬ ‫توجــه بــه فرهنــگ صمیمیــت و گســترش ارتبــاط عمیــق اســت‪ .‬مــا همــواره از دوران کودکی‬ ‫متحــدان کلیــدی امریکاســت‪ .‬شــرکای اروپایــی امریــکا در‬ ‫برجــام بــا خــروج واشــنگتن از ایــن توافــق در مــاه مــی ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬و تحمیــل مجــدد تحریم هــا علیــه ایــران مخالــف بودنــد‪.‬‬ ‫اســتدالل انهــا ایــن بــود کــه ایــن توافــق به مثابــه یــک پیــروزی‬ ‫بــرای رژیــم منــع اشــاعه تســلیحات هســته ای و بــرای حفــظ‬ ‫امنیــت اروپــا ضــروری بــود‪ .‬امــا واشــنگتن بــه منافــع انهــا‬ ‫توجهــی نکــرد و اکنــون نیــز درخصــوص ســازوکار بازگردانــدن‬ ‫خــود بــه خــودی تحریم هــا بــار دیگــر اروپایی هــا را نادیــده‬ ‫می گیــرد‪ .‬تحریم هــای تســلیحاتی ســازمان ملــل علیــه ایــران‬ ‫مربــوط بــه برنامــه هســته ای ایــران هســتند‪ .‬وقتــی شــدیدترین‬ ‫محدودیت هــا درخصــوص تســلیحات متعــارف در قطعنامــه‬ ‫‪ ۱۹۲۹‬در ســال ‪ ۲۰۱۰‬گنجانــده شــد‪ ،‬هــدف از ایــن اقــدام‬ ‫کســب اطمینــان به گونــه ای جامــع و در ســطح بین المللــی‬ ‫از ماهیــت صلح امیــز برنامــه هســته ای ایــران در طوالنی مــدت‬ ‫عنــوان شــد‪ .‬امــا اکنــون تیــم ترامــپ اســتدالل می کنــد کــه‬ ‫تحریم هــا بایــد به خاطــر اقدامــات بی ثبــات کننــده ایــران در‬ ‫منطقــه تمدیــد شــوند‪ .‬ایــن تغییــر هــدف‪ ،‬بازهــم اعتبــار امریکا‬ ‫و همچنیــن کاربــرد تحریم هــا را در اینــده خدش ـه دار می کنــد‪.‬‬ ‫کلســی دونپــورت؛ کارشــناس تســلیحات و مســائل خاورمیانه در‬ ‫پایــان می نویســد‪«:‬منقضی شــدن تحریم هــای اولیــه ســازمان‬ ‫ملــل بــر ایــران می توانــد تبعاتــی داشــته باشــد امــا گزینه هایــی‬ ‫بــرای کاهــش ایــن ریســک وجــود دارد کــه تبعــات انها به انــدازه‬ ‫اجــرای ســازوکار بازگردانــدن خــود بــه خــودی تحریم هــا علیــه‬ ‫ایــران نیســت‪ .‬رویکــرد هوشــمندانه تر بــرای تیــم ترامــپ یــا هــر‬ ‫رئیس جمهــوری اینــده امریــکا موافقــت بــرای پیوســتن مجــدد‬ ‫بــه برجــام اســت تا امریــکا بتوانــد در جایــگاه معتبرتری بــرای از‬ ‫ســرگیری گفــت و گوهــا بــا تهــران قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫بــرای فرزندانمــان بهتریــن لباس هــا و خوراک هــا را تهیــه می کنیــم؛ امــا متاســفانه کمتــر بــه‬ ‫جنبه هــای تعاملــی و ارتباطــی و شــناخت خلق وخوهــا و روحیــات یکدیگــر توجــه داریــم‪.‬‬ ‫گسســت جــدی در رابطــه بیــن والدیــن و نوجوانــان‪ ،‬از جایــی اغــاز می شــود کــه قــدرت‬ ‫صمیمیــت و ارتباط برقرارکــردن در مــا تضعیــف می شــود‪ .‬این روزهــا به جــای فرهنــگ‬ ‫صمیمیــت‪ ،‬جنایــت و خشــونت از درودیــوار جوامــع بشــری می بــارد‪« .‬الــدوس هاکســلی»‬ ‫(فیلســوف بریتانیایــی) می گویــد‪« :‬بــرای انجــام یــک قتــل‪ ،‬وجــود دونفــر ضروری ســت‪.‬‬ ‫برخــی از انســان ها قربانــی زاده می شــوند؛ زاده می شــوند کــه حلقومشــان بریــده شــود‪.‬‬ ‫همان طورکــه انــان حلقــوم دیگــری را می برنــد‪ ،‬بــرای به داراویخته شــدن زاده شــده اند و‬ ‫می توانیــد ایــن سرنوشــت را در چشمانشــان بخوانیــد»‪ .‬ایــن گفتــار‪ ،‬زمانــی درســت اســت که‬ ‫فرهنــگ صمیمیــت در جامعــه تضعیــف شــود‪ .‬در فضــای پرتوهــم و تردیــد دنیــای مــدرن‬ ‫و گســترش تنهایی هــا‪ ،‬طبیعی ســت کــه نوجوانــان و والدیــن نتواننــد بــه یکدیگــر نزدیــک‬ ‫شــوند و گاه دیــده می شــود کــه رودرروی همدیگــر همچــون ســربازان امریکایــی کــه بــه‬ ‫سرخپوســتان حمل ـه ور می شــدند‪ ،‬جنــگ و جــدال را اغــاز می کننــد‪ .‬در اینجــا الزم اســت‬ ‫ازطرق مختلــف‪ ،‬فرهنــگ مهــرورزی مــورد تقویــت و ترویــج قــرار گیــرد‪ .‬نکتــه چهــارم‪ ،‬توجــه‬ ‫ِ‬ ‫ـان کنشــگر اســت‪ .‬اگــر کنشــگری را به عنــوان یــک‬ ‫بــه اراده و قــدرت تصمیم گیــری در انسـ ِ‬ ‫اصــل بپذیریــم و اینکــه نوجوانــان بایــد در انتخاب هــا و تصمیم گیری هایشــان ازاد باشــند‪،‬‬ ‫زمانــش رســیده کــه ایــن فرصــت را بــه ان هــا بدهیــم تــا در مســیرهایی کــه دوســت دارنــد‪،‬‬ ‫حرکــت کننــد‪ .‬بزرگ تریــن مســئله و دغدغــه در بزرگ ســاالن‪ ،‬زمانــی به وقــوع می پیونــدد‬ ‫کــه فکــر می کننــد جوانــان‪ ،‬قــدرت تصمیم گیــری و انتخاب هــای مناســب بــرای خــود را‬ ‫ندارنــد‪ .‬البتــه ناگفتــه نمانــد ممکــن اســت نوجوانــی در یــک انتخــاب دچــار اســیب یــا زیــان‬ ‫هــم شــود؛ امــا بحــث بــر ســر این اسـت که تاچه حــد الزم اســت مــا به جــای دیگــران و خــود‬ صفحه 6 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫رویداد‬ ‫بســیاری از مــردم مراقــب پولشــان‬ ‫نیســتند؛ تا اینکــه بــه پایــان ان‬ ‫نزدیــک می شــود‪ .‬بقیــه نیــز دقیقــ ًا‬ ‫همی ـن کار را بــا زمان شــان می کننــد‪.‬‬ ‫یوهان ولفگانگ فون گوته؛‬ ‫شاعر و ادیب‬ ‫محکومیــت شــش میلیون یورویی ایــران در‬ ‫پرونــده مــارک ویلموتــس‪ ،‬حاصــل تالش هــای‬ ‫گروهــی افــراد ناخوانــده در جمع فوتبالی هاســت‬ ‫کــه بی توجــه بــه واقعیت هــای موجــود‪،‬‬ ‫موجــب ورشکســتگی فوتبــال ایــران شــده اند و‬ ‫بزرگ تریــن غرامــت قــرن را در فوتبــال پدیــده‬ ‫اورده انــد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ فیفــا باالخــره‬ ‫محکومیــت ایــران در پرونــده شــکایت ویلموتس‬ ‫را تائیــد و فدراســیون فوتبــال را موظــف بــه‬ ‫پرداخــت شــش میلیون و ‪۱۳۷‬هزاریــورو‬ ‫(‪۱۶۵‬میلیاردتومــان) کــرد تــا بحــران واقعــی‬ ‫ســر بــاز کنــد و یقــه فدراســیون ورشکســته را‬ ‫بگیــرد‪ .‬اگرچــه مــرور تصمیمــات گذشــته در‬ ‫وضعیــت کنونــی چیــزی را تغییــر نمی دهــد؛‬ ‫امــا می توانــد در تصمیم گیری هــای جدیــد‬ ‫راهگشــا باشــد‪ .‬اینکــه چه کســانی در رســیدن‬ ‫بــه این وضعیــت نقــش ایفــا کردنــد‪ ،‬بســیارمهم و‬ ‫حیاتی ســت و اساسـاً بایــد بــه ایــن ســوال پاســخ‬ ‫داد کــه از چه زمانــی قــدم در راهــی گذاشــتیم‬ ‫کــه انتهــای ان‪ ،‬پوچــی و شکســت بــود؟ حــال‬ ‫کــه فدراســیون فوتبــال در حکــم ابتدایــی پرونده‬ ‫ویلموتــس‪ ،‬شکســت خــورده و امیــد چنــدان‬ ‫زیــادی بــرای موفقیــت در حکــم ثانویــه هــم‬ ‫نمـی رود‪ ،‬می تــوان بــه ایــن ســوال پاســخ داد کــه‬ ‫چه کســانی در پرونــده مــارک ویلموتــس مقصــر‬ ‫هســتند؟ ایــا یک نفــر تصمیم گیــر بودنــد یــا‬ ‫افــرادی از مســئول و غیرمســئول ایــن تصمیــم‬ ‫را نهایــی کردنــد؟ بــرای رســیدن بــه ایــن ســوال‪،‬‬ ‫نیــازی نیســت خیلــی در گذشــته کنــکاش‬ ‫کنیــم و می تــوان بــه نخســتین روزهــای ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬بازگشــت؛ جایی کــه مخالفــان مربیگــری‬ ‫کارلــوس کــی روش بعــد از ســال ها تحمــل‬ ‫هجمه هــای درســت مبنی بــر ســوءمدیریت در‬ ‫عملکردشــان؛ از مهــدی تــاج تــا مدیــران ارشــد‬ ‫در بدنــه دولــت‪ ،‬به بهانــه اینکــه تیــم ملــی‬ ‫نتوانســت قهرمــان اســیا شــود‪ ،‬کــی روش را‬ ‫کنــار گذاشــتند‪ .‬البتــه فقــط مدیــران نبودنــد که‬ ‫چنیــن شکســتی را خلــق کردنــد؛ کـی روش در‬ ‫برابــر کاســتی ها و کوتاهــی افــراد در جایگاه هــای‬ ‫مدیریتــی‪ ،‬ســاکت نبــود و زبــان تنــدش در برابــر‬ ‫ایــن مســئولیت پذیرنبودن‪ ،‬بــا اتهامــات واهــی‬ ‫بــه او مبنی بــر داللــی همــراه شــد و درنتیجــه‪،‬‬ ‫تــاش برخــی چهره هــای فوتبالــی و همین طــور‬ ‫رســانه ای‪ ،‬برخــی هــواداران و عالقه منــدان‬ ‫هــم بــا ایــن مــوج همــراه شــدند تــا درنهایــت‪،‬‬ ‫‪141.7‬‬ ‫چین‬ ‫‪116.58‬‬ ‫برابریِ‬ ‫مصرف انرژی ایران‬ ‫با کشورهای توسعه یافته‬ ‫‪34.06‬‬ ‫‪29.81‬‬ ‫‪18.67‬‬ ‫‪14.21‬‬ ‫‪13.14‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪12.37‬‬ ‫‪12.34‬‬ ‫امریکا‬ ‫هند‬ ‫روسیه‬ ‫ژاپن‬ ‫کانادا‬ ‫المان‬ ‫برزیل‬ ‫کره جنوبی‬ ‫ایران‬ ‫تاریخی ایران در پرونده ویلموتس‬ ‫محکومیت‬ ‫ِ‬ ‫مســئوالن امــر‪ ،‬قیــد همــکاری بــا او را زدنــد تــا‬ ‫اولیــن گام بــرای ایــن بحــران بــزرگ برداشــته‬ ‫شــود‪ .‬در نقــش رســانه ها و چهره هایــی کــه‬ ‫تریبــون صداوســیما و همین طــور تربیون هــای‬ ‫شــخصی در داخــل و خارج ازایــران را دراختیــار‬ ‫گرفتــه بودنــد تــا کـی روش را بزننــد‪ ،‬بایــد گفــت‬ ‫کــه ان هــا ســهم بســزایی در رفتــن ک ـی روش‬ ‫و امــدن ویلموتــس ایفــا کردنــد و مرتــب او را‬ ‫به دالیــل غیرفنــی تخریــب کردنــد و ایــن مربــی‬ ‫را به پــای میــز محاکمــه بردنــد؛ دریغ ازاینکــه‬ ‫فوتبــال ایــران فــردی ماننــد کــی روش را‬ ‫می خواســت تــا بــا زور از مدیرانــش کار بکشــد‪.‬‬ ‫دربــاره نحــوه جــذب مــارک ویلموتــس و نــوع‬ ‫قــرارداد و میــزان دســتمزدی کــه بــه او پرداخــت‬ ‫شــده‪ ،‬گزارش هــای متعــددی نوشــته شــده‬ ‫کــه هرکــدام به تنهایــی می توانــد ناکارامــدی‬ ‫مدیــران ارشــد فوتبــال و ورزش کشــور را‬ ‫ب ـه رخ بکشــد کــه چطــور دستی دســتی اجــازه‬ ‫دادنــد فوتبــال ایــران بــه نقطــه ورشکســتگی‬ ‫برســد و چطــور دالل هــا تــا مغــز و اســتخوان‬ ‫ایــن فدراســیون نفــوذ کردنــد! در دورانــی کــه‬ ‫فدراســیون دراســتانه همــکاری بــا ویلموتــس‬ ‫بــود‪ ،‬تــاج گفتــه بــود قــراردادی ارزان تر از قــرارداد‬ ‫ک ـی روش منعقــد شــده اســت؛ امــا چندین مــاه‬ ‫بعــد دروغ بــزرگ رئیــس پیشــین فدراســیون‬ ‫فوتبــال برمــا و مشــخص شــد کــه قــرارداد‬ ‫منعقدشــده بــا ویلموتــس به مراتــب بدتــر و‬ ‫ســنگین تر اســت و هیچ جــای امیــدواری نــدارد و‬ ‫حتــی تیــم حقوقــی فدراســیون هــم ان را مطالعه‬ ‫نکردنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬تــاج همــراه فــردی به نــام بهروز‬ ‫زنجانــی کــه هیــچ ســمتی در ایــن فدراســیون و‬ ‫هیــچ بخشــی از بدنــه ورزش و دولــت نداشــته‪،‬‬ ‫ـوان توانمنــد کسی ســت کــه بتوانــد ازادانــه همــه انچــه در درون خــود‬ ‫او برایــش تصمیــم بگیریــم‪ .‬نوجـ ِ‬ ‫فکــر می کنــد را بیــان کنــد؛ بی انکــه احســاس کنــد بــا بیــان نقطه نظراتــش ازســوی والدیــن طــرد‬ ‫یــا تنبیــه شــود‪ .‬این روزهــا بــر ایــن اصــل تاکیــد می شــود کــه تضمیــن ســامت روانــی نوجوانــان‪،‬‬ ‫بــه میــزان تعامــل و ارتباطــات ان هــا بــا والدینشــان بســتگی دارد‪ .‬در بســیاری ازموارد اســتفاده از مــواد‬ ‫مخــدر توســط نوجوانــان‪ ،‬زمانــی اغــاز می شــود کــه احســاس می کننــد پدرومــادر‪ ،‬قــدرت دیــدن ان هــا‬ ‫را از دســت داده انــد‪ .‬در یــک تحقیــق مشــخص شــد کــه مشــکالت ارتباطــی نوجوانــان بــا والدیــن در‬ ‫دوران بلــوغ جنســی‪ ،‬در اوج خــود قــرار می گیــرد؛ چراکــه ازیک ســو‪ ،‬والدیــن به دلیــل تابوهــای جنســی‪،‬‬ ‫کمتــر دراین مــورد بــا فرزندانشــان صحبــت می کننــد و ازســویی‪ ،‬نوجوانــان نیــز احســاس می کننــد‬ ‫صحبت کــردن درمــورد مســائل بلــوغ و جنســی‪ ،‬یــک گنــاه بــزرگ به حســاب می ایــد‪ .‬ایــن تحقیــق‬ ‫تاکیــد دارد؛ در خانواده هایــی کــه امــکان تحقــق درونیــات نوجوانــان وجــود دارد‪ ،‬ان هــا کمتــر دچــار‬ ‫تردیــد و مشــکل یــا اختــال می شــوند‪ .‬نکتــه پنجــم بــه ایــن برمی گــردد کــه بزرگ ســاالن و نوجوانــان‪،‬‬ ‫قــدرت پذیــرش اشــتباهات خــود را ندارنــد؛ این موضــوع به ویــژه درخصــوص بزرگ ســاالن‪ ،‬محلــی از‬ ‫اعــراب دارد‪ .‬بایــد بپذیریــم کــه زندگــی‪ ،‬مرکــز انباشــت اشــتباهات متعــدد اســت‪ .‬هرچند زندگــی مدرن‬ ‫بــه مــا ایــن امــکان را داده کــه از تجربیــات یکدیگــر اســتفاده کنیــم؛ امــا واقعیــت این اســت که در‬ ‫بســیاری ازمواقع نوجوانــان دوســت دارنــد برخــی از موضوعــات را خودشــان تجربــه کننــد‪ .‬دراین زمینــه‬ ‫چنــد موضــوع حائزاهمیــت اســت؛ اول انکــه بایــد بپذیریــم مــا عمومـاً اعتقــاد داریم کــه تجربــه از دانش‬ ‫روز‪ ،‬اهمیــت و اولویــت بیشــتری دارد‪ .‬هرچنــد تجربــه عمیــق نســل گذشــته همــواره چــراغ راه بشــریت‬ ‫اســت و نمی تــوان انــکار کــرد کــه همچنــان تجربیاتــی کــه مثـ ًا از موالنــا و حافــظ در نســل گذشــته‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬قابل اتــکا و ارجــاع اســت؛ امــا بایــد دانســت کــه نوجوانــان بــه دانــش روز مجهــز شــده اند و‬ ‫هوشــمندی باالیــی دارنــد‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬در بســیاری ازمواقع اقتــدار بزرگ ســالی بــه مــا اجــازه نمی دهــد کــه‬ ‫ـال یافتــن مقصــر بــا نــوک پیــکان‬ ‫اشــتباهات خــود را بپذیریــم و برعکــس باعــث می شــود همــواره دنبـ ِ‬ ‫تبدیــل بــه تنهــا یــار تــاج در ســفر بــه بروکســل‬ ‫و عقــد قــرارداد می شــود‪ .‬جالب تراینکــه بــا‬ ‫وجــود قــرارداد ســه میلیون یورویی کــی روش‬ ‫بــا کلمبیــا‪ ،‬جــواد نکونــام (از نزدیک تریــن‬ ‫افــراد بــه ایــن مربــی در ایــران) چندی پیــش‬ ‫فــاش کــرده کــه کـی روش بــا مبلغــی در حــدود‬ ‫‪۱.۳‬میلیون یــورو حاضــر بــه ادامــه همــکاری‬ ‫بــود؛ امــا مخالفــان به نوعــی عــزم خــود را جــزم‬ ‫کــرده و حاضــر شــدند بــا دوبرابــر ایــن دســتمزد‪،‬‬ ‫ویلموتــس را بیاورنــد و کــی روش کــه فوتبــال‬ ‫ایــران را متحــول کــرده بــود‪ ،‬رهــا کننــد‪ .‬در‬ ‫بخــش دیگــری از فاجعــه ای کــه بــا کلیــدواژه‬ ‫ویلموتــس بــرای فوتبــال ایــران تداعــی می شــود‪،‬‬ ‫بایــد بــه نتایــج ضعیــف تیــم ملــی اشــاره کــرد‬ ‫کــه ایــران از تیــم بــدون شکســت اســیا و بعــد‬ ‫از ســال ها صدرنشــینی در رتبه بنــدی اســیایی‪،‬‬ ‫به یک بــاره بــه تیمــی تبدیــل شــد کــه در برابــر‬ ‫تیم هــای درجــه دوم و ســوم اســیا؛ یعنــی عــراق‬ ‫و بحریــن شکســت خــورد و حــاال درمعــرض‬ ‫ازدسـت دادن جــام جهانــی و ســود حاصــل از این‬ ‫رقابت هــا کــه بســیار کمک حــال فدراســیون‬ ‫فوتبــال و باشگاه هاســت‪ ،‬قــرار گرفتــه اســت! امــا‬ ‫در مقطعــی ویلموتــس ازســوی بخــش رســانه ای‬ ‫فدراســیون و وزارت ورزش تبدیــل بــه الهــه‬ ‫فوتبــال هجومــی شــده بــود و قــرار بــود تحول هــا‬ ‫بیافرینــد و مربیانــی ماننــد ذوالفقارنســب کــه‬ ‫ســال ها منتقــد کــی روش بودنــد‪ ،‬یک شــبه‬ ‫طرفــدار ویلموتــس شــدند و بارهــا کارشناســان‬ ‫فوتبــال نوشــتند کــه کــی روش دســت وپای‬ ‫بازیکنــان ایــران را بســته بــود تــا هجومــی‬ ‫بــازی نکننــد! در ایــن فاجعــه‪ ،‬دالل هایــی کــه‬ ‫ارتباط هــای نزدیکــی بــا مســئوالن وقــت‬ ‫داشــتند‪ ،‬بزرگ تریــن نقــش را داشــتند تــا یــک‬ ‫مربــی درجـه دو یــا ســه جایگزیــن فــردی شــود‬ ‫کــه در فوتبــال اروپــا بــا مربیگــری در منچســتر و‬ ‫ســرمربیگری در پرتغــال و رئــال مادرید شــناخته‬ ‫شــده و دارای فلســفه ای مشــخص بــرای فوتبــال‬ ‫تیمــش بــود‪ .‬قــرارداد ویلموتــس نقطه عطــف این‬ ‫بحــران اســت؛ قــراردادی کــه به علــت داشــتن‬ ‫حفره هــای متعــدد‪ ،‬فرصــت بزرگــی را بــرای‬ ‫ســرمربی بلژیکــی فراهــم کــرد کــه برخــاف‬ ‫توانایی هــای فنــی پائیــن‪ ،‬به انــدازه چندین ســال‬ ‫پــول به جیــب بزنــد و از بروکســل بــه ریــش‬ ‫مســئوالن فدراســیون فوتبــال بخندنــد‪ .‬ماجــرا‬ ‫وقتــی جالب تــر می شــود کــه همان زمــان‬ ‫مســئوالن وقــت فدراســیون و وزارت ورزش بــه‬ ‫وجــود بنــدی در قــرارداد افتخــار می کردنــد کــه‬ ‫حــاال به قیمــت شکســت ســنگین ایــران در ایــن‬ ‫پرونــده حقوقــی تمــام شــده اســت؛ بنــدی کــه‬ ‫مهــدی تــاج می گویــد پیشــنهاد وزیــر ورزش‬ ‫بــود و مازیــار ناظمــی (ســخنگوی وقــت) ان را‬ ‫مایــه افتخــار می دانســت؛ امــا حــاال برگــه برنــده‬ ‫رقیــب شــده اســت‪ .‬رئیــس پیشــین فدراســیون‬ ‫کــه نقــش اعظــم را در ایــن ماجــرا بــازی کــرده‪،‬‬ ‫ســعی کــرده خــودش را از ایــن ناکامــی بــزرگ‬ ‫مبــرا کنــد؛ امــا نــام او تــا ســال های ســال بــا‬ ‫ایــن شکســت بــزرگ گــره خــورده و حــاال بایــد‬ ‫پاســخ دهــد کــه چطــور به عنــوان متولــی فوتبال‬ ‫ایــران ایــن ضربــه مهلــک را به فوتبــال ایــران وارد‬ ‫کــرده اســت؟ افــراد زیــادی دراین مــدت زمــان‬ ‫اظهاراتــی داشــتند کــه نشــان از پشــیمان نبودن‬ ‫ان هــا دارد‪ .‬نمونــه ان‪ ،‬مربــوط هیئت رئیســه‬ ‫فدراســیون اســت کــه برخــاف ادعــای خــود‬ ‫مبنی براینکــه قــرارداد را رویــت نکــرده بودنــد‪،‬‬ ‫مشــخص شــد حتــی ان را امضــاء هــم کــرده و‬ ‫بــه مــردم دروغ می گفتنــد‪ .‬موضــوع وقتــی بدتــر‬ ‫می شــود کــه محمــود شــیعی چندی پیــش‬ ‫گفتــه بــود بایــد بررســی شــود کــه قــرارداد‬ ‫ســنگین بــوده یــا نــه و محمــود طالقانــی کــه‬ ‫همیشــه می گویــد اطالعــی از موضــوع نــدارم و‬ ‫مشــخص نیســت بــرای چــه یــک کرســی را در‬ ‫هیئت رئیســه اشــغال کــرده اســت‪ .‬به طورقطــع‬ ‫همــه کســانی که از دســت اقدامــات مغرضانــه‬ ‫و شــخصی برخــی مقــام مســئول و اهالــی‬ ‫رســانه عصبانــی و خســته شــده اند‪ ،‬دوســت‬ ‫دارنــد هرچه زودتــر ورق بــرای ایــران برگــردد‬ ‫و ســایه پرداخــت ایــن غرامــت بسیارســنگین از‬ ‫ســر فدراســیون فوتبــال کنــار بــرود؛ امــا مــرور‬ ‫ایــن پرونــده کــه حاصــل تــاش دســته جمعی‬ ‫مســئوالن‪ ،‬مربیــان و برخــی چهره هــای‬ ‫رسانه ای ســت تبدیــل بــه ســندی روشــن بــرای‬ ‫عبــرت اینــدگان اســت تــا بــاز بــا جوســازی و‬ ‫اتهام زنی هــای نادرســت موجــب ضــرر همــه‬ ‫فوتبــال ایــران نشــوند‪.‬‬ ‫ســمت نوجوانــان باشــیم‪ .‬کلیــد مســئله این اسـت که بتوانیــم قــدرت حــل مســئله را در زمــان حــال پیدا‬ ‫کنیــم‪ .‬درواقــع‪ ،‬نوجوانــان بایــد بتواننــد از رویاهــای بلندپروازانــه خــود کــه ناشــی از ســفر معنــوی ان هــا‬ ‫بــه اینــده اســت‪ ،‬تاحــدی بــر روی زمیــن و بــه واقعیــات زندگــی برگشــت کننــد؛ والدیــن نیز بتواننــد از‬ ‫گذشــته های اســطوره ای و نابــاروری فکــری دســت کشــیده و در زمــان حــال حضــور یابنــد‪ .‬نکته ششــم‪،‬‬ ‫توجــه بــه بلــوغ احساســی در هردوطــرف ایــن جریــان اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬هــم والدیــن و هــم نوجوانــان باید‬ ‫بداننــد کــه در مســیر بلــوغ احساســی قــرار دارنــد‪ .‬انســان‪ ،‬موجودی ســت کــه همــواره هــم عقــل و هــم‬ ‫احساســش درحال تغییــر و تحــول اســت و بایــد درنظــر داشــت کــه بلــوغ احساســی‪ ،‬موضوعــی تدریجی‬ ‫ـان متفکــر‪ ،‬کسی ســت کــه عقــل و احساســش در‬ ‫و زمان برتــر از بلــوغ عقلی ســت‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬انسـ ِ‬ ‫یــک تعامــل دوســویه و ســازگاری بــه همدیگــر شــرایط را بــرای او تحلیــل می کنــد‪ .‬اگــر والدیــن نیــز‬ ‫بپذیرنــد کــه بعضـاً دچــار نابالغــی احساســی و ادراکــی هســتند‪ ،‬زمینه هــای تعامــل و ارتبــاط بیــن ان ها‬ ‫بیشــتر تقویــت می شــود‪ .‬نکتــه هفتــم‪ ،‬توجــه بــه درونی ســازی مهــرورزی و افزایــش قــدرت تاثیرگذاری‬ ‫عاشــقانه اســت‪ .‬جامعــه بشــری بایــد بپذیــرد کــه درزمینــه عشــق و مهــرورزی هنــوز در وضعیــت بدوی‬ ‫بســر می بــرد و به رغــم رشــد و گســترش فنــاوری‪ ،‬به مــوازات ان عشــق و مهــرورزی‪ ،‬رشــد نیافتــه‪ .‬اگــر‬ ‫«کانــت» تاکیــد می کــرد؛ «فقــط مطابــق دســتوری عمــل کــن کــه بتوانــی؛ درعین حــال اراده کنــی کــه‬ ‫ان دســتور‪ ،‬قانــون عمومی شــود» ایــن ایــده در ســایه توجــه بــه عشــق و تشــخیص اینکــه می تــوان‬ ‫همــه انســان ها را بــه خــود اولویــت بخشــید‪ ،‬محقــق می شــود‪ .‬مــا بایــد از مرزهــای رذالــت و نابــاروری‬ ‫هویتــی عبــور کنیــم‪« .‬میــان کونــدرا» در کتــاب «بــار هســتی» تاکیــد می کنــد‪« :‬مــردم ان قــدر از‬ ‫رذالــت و حقــارت اخالقــی دیگــران خوشــحال می شــوند کــه نمی گذارنــد هیــچ توضیــح و تکذیبــی‪،‬‬ ‫ایــن خوشــحالی را از بیــن ببــرد»‪ .‬ایــن تاکیــد نشــان می دهــد کــه عرصــه و فرهنــگ مدرنــی کــه در‬ ‫ان زندگــی می کنیــم‪ ،‬بســیار خــام و نابــارور اســت‪ .‬زمــان ان رســیده کــه فرهنــگ مهــرورزی را تقویــت‬ ‫کنیــم تــا قــدرت تعامــل و ارتبــاط نوجوانــان و والدیــن تقویــت شــود‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک‬ ‫تقسیم ‪60‬ریال سود‬ ‫به ازای هر سهم بانک سینا‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی به طــور‬ ‫فوق العــاده بانــک ســینا بنابــه رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی باحضــور‬ ‫فیزیکــی اقلیــت اعضــاء و اکثریــت‬ ‫ســهامداران (مجموعــاً ‪76.95‬درصــد)‬ ‫به صــورت انالیــن برگــزار شــد‪ .‬در این جلســه دکتــر ایمانــی‬ ‫گفــت‪« :‬یکــی از اهــداف اصلــی و مهــم بانــک ســینا‪ ،‬تــاش‬ ‫بــرای افزایــش رضایتمنــدی تمامــی ذی نفعــان گرامــی ازطریق‬ ‫ایجــاد ارزش افــزوده و بازدهــی بیشــتر اســت که درهمین راســتا‬ ‫بــا پیاده ســازی برنامه هــا و سیاس ـت های توســعه ای‪ ،‬توانســته‬ ‫گام هــای مهمــی را بــردارد؛ به طوری کــه در ســال یادشــده‪،‬‬ ‫مجمــوع ســپرده های ایــن بانــک ‪18.9‬درصــد‪ ،‬مانــده خالــص‬ ‫مصــارف بانــک ‪13‬درصــد و ســوداوری ان ‪347‬درصــد رشــد را‬ ‫نشــان می دهــد»‪ .‬وی بااشــاره به اهمیــت قیمــت تمام شــده‬ ‫پــول در بانک هــا اظهــار داشــت‪« :‬اســتراتژی بانــک ســینا‪،‬‬ ‫تــاش بــرای تــداوم رونــد کاهشــی نــرخ بهــای تمام شــده‬ ‫پــول بــوده اســت کــه خوشــبختانه ایــن نــرخ در پایــان اســفند‬ ‫‪ 98‬بــه ‪18.6‬درصــد رســیده کــه نســبت بــه ســال قبــل از‬ ‫ان یــک واحــد درصــد کاهــش نشــان می دهــد‪ .‬ایــن رونــد‬ ‫کاهشــی را در نســبت مطالبــات غیرجــاری بــه کل تســهیالت‬ ‫نیــز شــاهد هســتیم؛ به طوری کــه در پایــان ســال ‪ 98‬معــادل‬ ‫‪6.3‬درصــد بــوده کــه ایــن رقــم درحال حاضــر ‪5.6‬درصــد‬ ‫اســت؛ درحالی کــه ایــن رقــم در پایــان اســفندماه ســال ‪97‬‬ ‫معــادل ‪6.6‬درصــد اســت»‪.‬‬ ‫حفظ سیر صعودی جذب منابع‬ ‫ارزان قیمت در بانک اینده‬ ‫همــکاران ســخت کوش بانــک اینــده‪،‬‬ ‫موفــق شــدند تــا در طــرح تجهیــز‬ ‫منابــع «به ســوی برتــری»‪ ،‬بــه دســتاورد‬ ‫منحصربه فــردی رســیدند‪ .‬طــرح‬ ‫مدیریــت تجهیــز منابــع «به ســوی‬ ‫تو ســوم مردادمــاه پایــان‬ ‫برتــری» در روز پنج شــنبه‪ ،‬بیس ‬ ‫یافــت‪ .‬ایــن طــرح‪ ،‬از روز سه شــنبه ‪ 23‬تیرمــاه اغــاز و به مــدت‬ ‫یک مــاه درراســتای تجمیــع منابــع ادامــه داشــت کــه تــاش‬ ‫همــکاران شــعب سراســر کشــور به منظــور بیشینه ســازی‬ ‫فــروش محصــوالت و کیفیــت خدمــات در شــاخص هایی نظیر‪:‬‬ ‫افتتــاح ســپرده‪ ،‬طــرح اعتبــاری اینــده داران‪ ،‬ارائــه تســهیالت‬ ‫در قالــب محصــوالت مصــوب بانــک مرکــزی ج‪.‬ا‪.‬ایــران و‬ ‫محصــوالت و خدمات بانکــداری الکترونیکــی‪ ،‬باقــوت روزافزون‬ ‫باقی ســت‪ .‬از جملــه دســتاوردهای منحصربه فــرد همــکاران‬ ‫شــعب در بــازه زمانــی یادشــده‪ ،‬حفظ ســیر صعــودی در جذب‬ ‫منابــع ارزان قیمــت‪ ،‬وصــول مطالبــات و معوقــات‪ ،‬فــروش طرح‬ ‫اعتبــاری اینــده داران بــوده اســت‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ ان دســته‬ ‫از شــعبی کــه موفــق بــه افزایــش منابــع خــود درمقایس ـه با‬ ‫اغــاز طــرح «به ســوی برتــری» شــدند‪ ،‬حســب تصمیــم‬ ‫مدیــران محتــرم بانــک‪ ،‬از پــاداش ان بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫ارتباط مستقیم مدیران ارشد بانک‬ ‫مسکن با مردم در هفته دولت‬ ‫براســاس برنامه ریــزی به عمل امــده‬ ‫به منظــور ایجــاد امــکان ارتبــاط بیــن‬ ‫مــردم و مدیــران ارشــد بانــک مســکن‬ ‫به مناســبت هفتــه دولــت‪ ،‬مدیــران بانک‬ ‫مســکن بــا حضــور در مرکــز ارتبــاط بــا‬ ‫مشــتریان ایــن بانــک در روزهــای ‪ 2‬و ‪ 3‬شــهریورماه از ســاعت‬ ‫‪ 10‬الــی ‪ 12‬بــه ســواالت مــردم در حــوزه فعالیت هــای بانــک‬ ‫مســکن پاســخ می دهنــد‪ .‬مطابــق بــا زمان بنــدی انجام شــده‬ ‫در روز یکشــنبه ‪ 2‬شــهریورماه مدیــران امــور طــرح و برنامــه‪،‬‬ ‫امــور اعتبــاری و امــور اســتان ها و بازاریابــی امــاده پاســخگویی‬ ‫بــه ســواالت و مشــکالت مــردم در ارتباط بــا تســهیالت و‬ ‫خدمــات بانکــی‪ ،‬و در روز دوشــنبه مــورخ ‪ 3‬شــهریورماه‬ ‫مدیــران امــور فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‪ ،‬بانکــداری‬ ‫الکترونیــک بــه ســواالت و مشــکالت مــردم درخصــوص‬ ‫بانکــداری الکترونیــک و خدمــات غیرحضــوری و مدیــر امــور‬ ‫مالــی درخصــوص صنــدوق دارای یکــم و ســهام عدالــت امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه عمــوم مــردم هســتند‪ .‬مشــتریان می تواننــد در‬ ‫روزهــای ذکرشــده بــا مرکــز ارتباطــات مردمــی بانــک مســکن‬ ‫بــه شــماره ‪ 021-61088‬تمــاس حاصــل فرماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫نگاهی به کارنام ه بازیگری‬ ‫محمدرضا گلزار‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫‪ eslami.shahla35@gmail.com‬نــور‪ ،‬صــدا‪ ،‬دوربیــن‪ ،‬حرکــت‪ ...‬ســتاره وارد شــد! ایــن اولی ‬ ‫ن‬ ‫حسی ســت کــه جامعـه ی ســینمایی بــا ورود پدیــده ای چــون محمدرضــا گلــزار تجربــه کردنــد؛‬ ‫امــا انچــه امــروز در بررســی پرونــده ی کاری ایــن هنرمنــد بــه چشــم می ایــد‪ ،‬هدررفــت یکـی از‬ ‫ســرمایه ی انســانی در ایــن عرصــه بــا روش فیــد تدریجی ســت‪ .‬البتــه گلــزار هنــوز حتــی وارد‬ ‫‪٤٠‬ســالگی هــم نشــده و فرصــت بــرای درخشـش ‪ ،‬بســیار دارد؛ امــا اگــر پتانســیل های واقعــی‬ ‫او زودتــر مــورد توجهــات واقعــی قــرار می گرفــت‪ ،‬تعــداد اثــار قابــل اعتنــای کارنامــه ی او‬ ‫بیش ازاینهــا بــود و تنهــا بــرگ برنــده اش نمی شــد «بوتیــک»‪ .‬محمدرضــا گلــزار از ان دســت‬ ‫هنرمندانی ســت کــه جاذبــه و دافع ـه اش حالتــی نســبی نــدارد؛ عالقه مندانــش‪ ،‬بیش ازتصــور‬ ‫عاشــقش هســتند و منتقدانــش بی رحمانــه او را می کوبنــد‪ .‬در واقــع می تــوان گفــت او هرگــز‬ ‫منصفانــه و عادالنــه در معــرض دیــد نبوده اســت‪ .‬به این ترتیــب کــه موافقانــش‪ ،‬نقص هایــش‬ ‫را نمی بیننــد و مخالفانــش‪ ،‬توانایی هایــش را نادیــده می گیرنــد‪ .‬بی شــک او در ایــن میانــه‬ ‫روزهــای ســخت تری می داشــت اگــر هوشــمندی بــه خــرج نمـی داد و بــرای ایجــاد موازنــه یــا‬ ‫سرریزشــدن به ســمت یکــی از انهــا بــا ترفنــد یکــی بــه نعــل و یکــی بــه میــخ جلــو می رفــت؛‬ ‫امــا او ادم باهوشی ســت‪ .‬ایـن را می تــوان در مســیر موفقیتــی کــه طــی کــرده به خوبــی مشــاهده‬ ‫کــرد‪ .‬بلــه! بی تردیــد او موهبــت ظاهــر خــوش را بالفطــره داشــته امــا کــم نبوده انــد چهره هــای‬ ‫مقبولــی کــه حــاال حتــی درصــدی از ایــن جایــگاه را هم پیــدا نکرده انــد‪ .‬اگــر «شانس اندیشــانه»‬ ‫هــم نــگاه کنیــم‪ ،‬او تنهــا یک بــار و ان هــم هنگامی کــه مرحــوم ایــرج قــادری با»ســام و نرگــس»‬ ‫پایــش را بــه عرصـه ی تصویــر بــاز کــرد‪ ،‬بــا جنــاب شــانس مالقــات کــرد‪ .‬بعــدازان اگــر نگاهــی‬ ‫منصفانــه داشته باشــیم‪ ،‬بدشانسـی هایش اتفاقــا بســیار بزرگ تــر و پرتکرارتــر بوده انــد‪ .‬او درحالــی‬ ‫این روزهــا دوبــاره بــه عرص ـه ی کار بازگشــته کــه تجرب ـه ی طوالنی مــدت ممنوع الفعالیت بــودن‬ ‫را هــم در رونــد حضــورش داشــته و دامنه هــای تخریب گــر شــهرت‪ ،‬بارهــا برایــش دردسرســاز‬ ‫شــده اند‪ .‬او شــانس اورد کــه شــهاب حســینی به هرعلتــی از پــروژه ی «اتش بــس» کنــار رفــت؛‬ ‫امــا به مراتــب بدشانســی بیشــتری را تجربــه کــرد وقتــی نتوانســت در اثــار فیلم ســازانی چــون‬ ‫مســعود کیمیایــی‪ ،‬داریــوش مهرجویــی و بهــرام بیضایــی بــازی کنــد و البتــه فیلمی چــون «دلم‬ ‫می خــواد» ســاخته ی بهمــن فرمــان ارا هــم فعــا اجــازه ی اکــران نیافتــه تــا بــا نقــش «نیمــا‬ ‫فرزانــه» نشــان دهــد می توانــد وارد بــازی بــزرگان هــم شــود‪ .‬مســئله ی مهم دربــاره ی گلــزار این‬ ‫اســت کــه او همیشــه تنهــا یــک تصویــر متحرک جــذاب دیــده شــده و برهمین اســاس‪ ،‬مــدام در‬ ‫حــال نقدشــدن های غیــر منصفانــه اســت‪ .‬خــودش در مصاحب ـه ای گفته اســت‪« :‬در ســال های‬ ‫اخیــر‪ ،‬ســعی کــردم در فیلم هایــی بــازی کنــم کــه به نوعــی بــه انهــا فیلم هــای هنــری گفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬ســعی کــردم کــه ژانــر کاری ام را تغییــر بدهــم؛ ولــی گویــا همیــن هــم قــرار نیســت‬ ‫دیــده شــود! فیلم هــای مــادر قلــب اتمــی و دلــم می خــواد مدت هاســت کــه در انتظــار اکــران‬ ‫هســتند و هرازگاهــی می شــنویم کــه گویــا مشــکالت اکــران انهــا حــل شده اســت؛ ولــی واقعــا‬ ‫هیچ چیــز مشــخص نیســت و بایــد از تهیه کننــدگان ایــن فیلم هــا درباره شــان بپرســید‪ .‬فقــط‬ ‫ایــن را مطمئــن هســتم کــه وقتی اکــران شــوند‪ ،‬اســتقبال مخاطــب از انها تمــام ایــن نامالیمات‬ ‫را بــه فراموشــی خواهــد ســپرد»‪ .‬هنگامــی کــه بــرای سـه روز حضــورش در فیلــم «دموکراســی‬ ‫تــو روز روشــن» ان هــم در نقــش حضــرت مــرگ ‪٣٠٠‬میلیــون تومــان درخواســت کرد‪ ،‬بســیاری‬ ‫براشــفتند و ایـن را مقدمـه ای بــر یــک رفتــار غیــر فرهنگــی در محیطــی فرهنگــی دانســتند؛ اما‬ ‫همــان دوســتان امــروز پیــش و بیـش از هــر اله مــان دیگــری در پذیــرش فعالیت هــای هنــری‪،‬‬ ‫رقــم درخواســتی نجومــی خــود را پیــش می کشــند! اینکــه گلــزار تنهــا به خاطــر چهــره اش‬ ‫دســتمزدهای کالن می گیــرد یــا پیشــنهاد فیلــم دارد‪ ،‬نمی توانــد محــک درســتی بــرای نقــد و‬ ‫قضاوتــش باشــد و شــاید بهتــر باشــد کــه در نقــد کارنامـه ی او بــه عناصــر بــازی او دقــت کــرد تا‬ ‫ویژگی هــای چهــره اش‪ .‬او در یکـی از مصاحبه هایــش می گویــد‪« :‬متاســفانه بــه جــرات می توانــم‬ ‫بگویــم در ایــن ســال ها هیچ کــس بــه انــدازه ی مــن مــورد قضــاوت غلــط قــرار نگرفته اســت؛‬ ‫درصورتی کــه همــه در ظاهــر همدیگــر را از ایــن کار منــع می کننــد! بــرای مثــال‪ ،‬مــن مدتــی را‬ ‫بــرای ریــکاوری و برنامه ریــزی کارهــا در امــارات مانــدم کــه نزدیــک ایــران بــود و بــدون هیــچ‬ ‫تو امــد بــودم؛ امــا عنــوان شــد کــه ایــران را بــرای همیشــه تــرک کــرده ام‪.‬‬ ‫مشــکلی در حــال رف ‬ ‫البتــه در حرفــه ی مــا بخشــی از ایــن جریــان شایعه ســازی در همه جــای دنیــا بــه دالیــل و‬ ‫شــکل های مختلــف‪ ،‬موضوعــی عــادی به حســاب می اید‪ .‬امــا مــا به دالیــل تربیتــی و فرهنگــی‬ ‫ویــژه‪ ،‬انتظــاری دیگــر از همدیگــر داریــم کــه بی جــا هــم نیســت‪ .‬مــن اگاهانــه از اول هــم‬ ‫مراقــب حواشــی و شــایعات بــودم؛ امــا تجربــه و پختگــی‪ ،‬چیــزی نیســت کــه از ان چشم پوشــی‬ ‫کنــم‪ ...‬مــن بســیار مراقب هســتم»‪ .‬میهن مشــرقی؛ اســتاد دانشــکده ی معمــاری پس از ‪٢٦‬ســال‬ ‫زندگــی بــا شــوهرش بــه ســبب ناســازگاری فکــری و رفتــاری بــا پادرمیانــی دختــرش ســتاره از‬ ‫همســرش جــدا می شــود‪ .‬ســپس بــه خانـه ی قدیمــی پــدری اش اسباب کشــی و بــا دختــرش و‬ ‫دایـه اش زندگــی تــازه ای را اغــاز می کنــد‪ .‬زندگــی تــازه ی او بــا امــدن مانــی معتــرف؛ دانشــجوی‬ ‫رشــته ی معمــاری درهم می ریــزد و‪ ...‬ایــن ماجــرای فیلــم «شــام اخــر» ســاخته ی فریــدون‬ ‫جیرانی ســت کــه بیش ازانکــه بخواهــد بــرای گلــزار در نقــش مانــی معتــرف کاری انجــام دهــد‪،‬‬ ‫بــه شیرین شــدن کام کتایــون ریاحــی و هانیــه توســلی کمــک کــرد؛ امــا می تــوان گفــت قــدم‬ ‫خــوب و محکمــی در دومیــن حرکــت بازیگــری ســینمایی او محســوب می شــود‪ .‬او ســپس در‬ ‫«زمانــه» و «بــاالی شــهر پاییــن شــهر» بــازی کــرد کــه اثــار قابــل دفاعــی نیســتند‪ .‬ابراهیــم‬ ‫شــیبنای جــوان مســتعدی بــود کــه می خواســت اولیــن فیلمــش را بســاز و به همین علــت در‬ ‫تیــم بازیگــران «زهــر عســل» جایــی هــم بــرای گلــزار خالی کــرد‪ .‬فیلــم‪ ،‬بــرای نخســتین بار‪ ،‬او را‬ ‫در مقابــل مهنــاز افشــار قــرار داد؛ امــا زوج انهــا ســال ها بعــد و بــا فیلــم «اتش بــس» جــان گرفت‬ ‫و محبــوب شــد‪ .‬ایــرج قــادری کــه زمینه ســاز حضــور او در ســینما بــود‪ ،‬بــار دیگــر تصمیــم بــه‬ ‫همــکاری بــا ایــن چهــره ی خوش ســیما گرفــت و «چشــمان ســیاه» کلیــد خــورد‪ .‬داســتان فیلم‬ ‫این گونــه بــود کــه غــزل دالویــز و ســورنا در یــک دانشــکده تحصیــل می کننــد و هــر دو شــاعرند‪.‬‬ ‫غــزل به دلیــل ناراحتــی چشــمی‪ ،‬از تحصیــل در دانشــگاه انصــراف و بعدازمدتــی بینای ـی اش را‬ ‫ازدسـت می دهد‪ .‬ســورنا کــه نگــران سرنوشــت غــزل شــده بــه ســراغ او مـی رود تــا در درس هــای‬ ‫دانشــگاهی کمکــش کنــد و به تدریــج بیــن انهــا عالق ـه ای ناگفتــه به وجودمی ایــد‪ .‬فیلــم بــا‬ ‫اســتقبال عامــه روب ـه رو شــد؛ امــا هنــوز تــا دیده شــدن توانایی هــای گلــزار مانــده بــود‪ .‬اینجــا‬ ‫بــود کــه «کمــا» از راه رســید‪ .‬یــک اثــر کمــدی درام بــه کارگردانــی ارش معیریــان و نویســندگی‬ صفحه 8 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫چهره ها‬ ‫گلــزار‪ ،‬جــزو بازیگرانی ســت کــه پــا بــه‬ ‫دنیــای اجــرا گذاشــت و بــا اجــرای مســابقه‬ ‫«برنــده بــاش» بــه تلویزیــون امد‪ .‬مســابقه‬ ‫برنــده بــاش در نظرســنجی مرکــز تحقیقات‬ ‫رســانه ملــی به عنــوان پربیننده تریــن‬ ‫مســابقات تلویزیــون انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫برنده جایز «پولیتزر» ‬ ‫درگذشت‬ ‫شــرلی ان گــرو؛ نویســنده امریکایــی برنــده جایــز پولیتــزر کــه در داســتان ها و رمان هایــش‬ ‫بــه رمــوز تاریــک و در عیــن حــال زیبایی هــای «جنــوب عمیــق» می پرداخــت در ‪ ۹۱‬ســالگی‬ ‫درگذشــت‪ .‬ان گــرو بــرای چهارمیــن کتــاب خــود «نگهبانــان خانــه» کــه شناخته شــده ترین‬ ‫رمــان اوســت‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۶۵‬توانســت جایــزه پولیتــزر را کســب کنــد‪ .‬ایــن کتــاب‬ ‫تحســین های منتقــدان را به همــراه داشــت؛ امــا منجــر بــه تماس هــای تلفنــی تهدیدامیــزی‬ ‫هــم شــد کــه به خاطــر محتــوای کتــاب و توصیــف یــک رابطــه عاشــقانه طوالنــی میــان یــک‬ ‫مــرد سفیدپوســت ثروتمنــد و خدمتــکار سیاه پوســتش در روســتای االبامــا بــود‪.‬‬ ‫سیاست بازهای مستطیل سبز‬ ‫پیمــان معــادی کــه او را مقابــل امیــن حیایــی قــرار‬ ‫داد‪ .‬شــوخی های حیایــی چنــان در مواجهــه بــا‬ ‫شــخصیت جنتلمن مــاب گلــزار گرفــت کــه فیلــم‬ ‫فروشــی حیرت انگیــز را از ســر گذرانــد‪ .‬شــاید بتــوان‬ ‫گفــت ستاره شــدن گلــزار به عنــوان یــک چهــره ی‬ ‫گیشه ســاز از همین جــا شــکل گرفــت و قــوام پیــدا‬ ‫کــرد‪ .‬در واقــع‪ ،‬محبوبیــت گلــزار در هــر ســالی کــه‬ ‫جلــو می امــد بســیار فراتــر از انتظــار شــدت و وســعت‬ ‫پیــدا می کــرد‪ .‬او طرفــداران پرتعــدادی دارد کــه‬ ‫حتــی در ســال های دوری اش از هرگونــه فعالیــت که‬ ‫گاهــی دوســال هــم طــول کشــید‪ ،‬خللــی به خــود‬ ‫ندیــد‪ .‬فیلــم فانتــزی «ســیزده گربــه روی شــیروانی‬ ‫داغ» و نقــش رامــو در ایــن کار نتوانســت چیــزی بــه‬ ‫داشــته های او اضافــه کنــد و گلــزار منتظــر فرصــت‬ ‫خــوب بعــدی مانــد‪ .‬ایــن انتظــار زیــاد طول نکشــید‬ ‫و «بوتیــک» از راه رســید‪ .‬فیلــم اکــران موفقــی‬ ‫داشــت و منتقــدان یک بــاره هنرمنــد محبــوب‬ ‫مردمــی را در قالبــی دیدنــد کــه حتــی تصــورش را‬ ‫هــم نمی کردنــد‪ .‬شــوک حضــور گلــزار در نقشــی‬ ‫نامتعــارف از حضورهــای همیشــگی اش حتــی در‬ ‫پــس این ســال ها هــم کمرنــگ نشده اســت‪.‬‬ ‫البتــه بعــدازان‪ ،‬نتوانســت کاری درخــورد و قدرتمند‬ ‫داشته باشــد؛ امــا فیلم هــای خوبــی بــازی کــرد کــه‬ ‫نمی تــوان انهــا را نادیــده گرفــت‪« .‬توفیــق اجبــاری‬ ‫و «مجنــون لیلــی» تالش هــای متفاوتــی بودنــد‬ ‫کــه او رادر مســیری درســت تر در انتخاب هایــش‬ ‫قــرار دادنــد‪ .‬انچــه به نطــر می ایــد اینکــه گلــزار‬ ‫در دوسه ســال اخیــر توانســته رونــدی متفوات تــر‬ ‫در پیــش بگیــرد کــه ب ـه زودی تبعــات خــوب ان را‬ ‫خواهــد دیــد؛ رونــدی کــه اگــر فرصــت بدهیــم و‬ ‫بــه درســتی دیــده شــوند حتمــا او را از اتهام هــای‬ ‫همیشــگی مبــرا خواهنــد کــرد‪ .‬بااین حــال می تــوان‬ ‫تصــور کــرد کــه او در دهــه چهــارم زندگــی خــود‪،‬‬ ‫بازگشــتی بســیار موفق تــر را تجربــه خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬کمــی بایــد فرصــت داد‪ .‬گلــزار می گویــد‬ ‫کــه شــهرت‪ ،‬تنهایــم کــرده و ایــن ســنگین ترین‬ ‫هزینه ای ســت کــه پرداخــت می کنــم‪ .‬تنهایــی؟‬ ‫بلــه‪ ،‬بــا تمام وجــودم ایــن را حس کــردم‪ .‬متاســفانه‬ ‫مــن در تمــام ســال هایی کــه در ایــن عرصــه حضــور‬ ‫داشــته ام از خیلی هــا بی مهــری دیــده ام و شــاید‬ ‫خیلی هــا دوســت داشــتند کــه مــن در ســینما‬ ‫نباشــم‪ .‬مــن هــم ایرادهایــی در کارنامــه ی کاری ام‬ ‫دارم و ایــن را قبــول می کنــم؛ ولــی این طــور‬ ‫نبــوده کــه درجــا بزنــم و در تمــام این ســال ها مــن‬ ‫هــم کســب تجربــه کــرده ام‪ ...‬سوپراســتار راســت‬ ‫می گویــد؛ ایــن را صادقانــه بگوییــم و بپذیریــم‪ .‬مگــر‬ ‫می شــود ‪ ١٠‬ســال دیگــر وقتــی دربــار ی ســینمای‬ ‫ایــران صحبــت می کنیــم‪ ،‬یــاد حضورهــای ایــن‬ ‫ســتاره در ســینمای خودمــان نیفتیــم؟ به هرحــال‬ ‫موهبــت بــا بعضــی ادم هــا زاده می شــود و گلــزار‬ ‫هــم از این دســت ادم هاســت کــه بــرای موفقیــت‬ ‫ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی فوتبــال بــا تمــام جذابیت هایــی کــه دارد‪ ،‬شــاید بــرای برخــی‬ ‫افــراد کــه طالــب قــدرت و شــهرت هســتند‪ ،‬چنــدان کافــی نباشــد‪ .‬ایــن مســئله‬ ‫مــی توانــد شــامل حــال فوتبالیسـت هایی باشــد کــه ترجیــح دادنــد در برهـه ای بــه‬ ‫فعالیت هــای سیاســی پرداختــه و شــانس خــود را در عرصــه سیاســت امتحــان کننــد‪.‬‬ ‫فــارغ از اینکــه چنددرصــد از انهــا در عرصــه سیاســت موفــق شــده و موفــق عمــل‬ ‫کرده انــد‪ ،‬امــا حضــور ایــن دســته از ورزشــکاران در عرصه هــای سیاســی همیشــه‬ ‫بــرای ورز دوشــتان جالــب توجــه بــوده اســت‪ .‬پلــه؛ فوتبالیســت افســانه ای برزیــل‬ ‫از جملــه ورزشکارانی ســت کــه حضــور در عرصــه سیاســت را تجربــه کــرده؛ او کــه در‬ ‫دوران بــازی ســه جــام جهانــی را کســب کــرد‪ ،‬در ســال ‪ 1977‬از فوتبــال خداحافظــی‬ ‫کــرد و از ســوی انریکــه کارووســو؛ رئیس جمهــوری برزیــل به عنــوان وزیــر ورزش ایــن‬ ‫کشــور انتخــاب شــد‪ .‬در عیــن حــال بایــد درنظــر بگیریــم همان طــور کــه شــبکه‬ ‫خبــری تهران نیــوز در گزارشــی مطــرح کــرده اســت؛ جدایــی ورزش از سیاســت‪،‬‬ ‫شعاری ســت کــه ســالیان ســال در محافــل ورزشــی بــه گــوش می خــورد امــا از‬ ‫همــان دوران هــم ایــن گــزار منطقــی بــه نظــر نمی رســید‪ .‬وقتــی بــه بازی هــای‬ ‫افتتاحیــه مهــم مثــل جــام جهانــی نــگاه می کنیــم کــه اکثــر صندلی هــای جایــگاه‬ ‫وی ای پــی ان را سیاســیون اشــغال کرده انــد می توانیــم بــه نزدیکــی ورزش و‬ ‫سیاســت پــی ببیریــم‪ .‬چطورمی شــود ایــن دنیایــی کــه میلیاردهــا ادم را میخکــوب‬ ‫خــود کــرده و میلیاردهـا دالر تولیــد ثــروت دارد بــرای سیاســیون و تشــنه های قــدرت‬ ‫جــذاب نباشــد‪ .‬ایــن جذابیــت البتــه هیچ وقــت یک طرفــه نبــوده و دنیــای سیاســت‬ ‫و قــدرت نیــز بــرای ورزشــکاران جــذاب بــوده‪ ،‬هســت و حاال حاالهــا خواهــد بــود بــه‬ ‫طــوری کــه نــام فوتبــال و سیاســت را در کنــار هــم قــرار داده اســت‪ .‬بــرای رســیدن‬ ‫بــه فوتبالیس ـت های سیاســی لیســت بلند باالیــی وجــود دارد کــه بــه بخشــی از ان‬ ‫اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫کاخا کاالدزه‬ ‫«کاخا کاالدزه» سال ها در تیم میالن‬ ‫بازی کرد و اگرچه همیشه یک‬ ‫فوتبالیست کام ً‬ ‫ال متوسط بود؛ اما برای‬ ‫مردم گرجستان یک چهره اسطوره ای‬ ‫به شمار می رفت‪ .‬او بعد از پایان دوران‬ ‫بازی وزیر انرژی گرجستان شد و‬ ‫سپس با ‪ 51‬درصد رای مردم شهر‬ ‫تفلیس به عنوان شهردار این شهر‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫توماسبادشتروم‬ ‫او در باالترین سطح در سوئد فوتبال‬ ‫بازی کرد و درنهایت به سیاست‬ ‫پیوست و با وجود تجربه اندکش در‬ ‫سال ‪ 2000‬به عنوان وزیر دادگستری‬ ‫سوئد انتخاب شد و شش سال این‬ ‫سمت را بر عهده داشت‪ .‬وی پس از‬ ‫ترک پست وزارت دادگستری‪ ،‬نماینده‬ ‫مجلس بوده و همزمان وکیل مدافع‬ ‫نیز است‪.‬‬ ‫ژرژ وه ا‬ ‫«ژرژ وه ا» در سال های بازی همیشه‬ ‫یک چهره الهام بخش برای مردم‬ ‫کشورش و همه مردم افریقا به شمار‬ ‫می رفت‪ .‬ژرژ در اولین تالش برای‬ ‫ریاست جمهوری لیبریا شکست خورد‪ .‬اما‬ ‫بعد از چندین سال دوباره تالش کرد و‬ ‫این بار با رای ‪ 60‬درصد از مردم کشورش‪،‬‬ ‫انتخاب شد و طرح های عدالت محور را در‬ ‫لیبریا کلید زد‪.‬‬ ‫اندرهشفچنکو‬ ‫شفچنکو که به رونالدوی سفید نیز‬ ‫مشهور است؛ ابتدا بوکسوری حرفه ای‬ ‫بود اما به خاطر برخوردار نبودن از‬ ‫فیزیک مناسب به فوتبال روی اورد‪.‬‬ ‫او فوتبال را با دیناموکیف اغاز کرد و‬ ‫بعدها به اث میالن پیوست‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2012‬در انتخابات پارلمان اوکراین‬ ‫شرکت کرد اما حزب متبوع او در‬ ‫انتخابات شکست خورد‪.‬‬ ‫زیکو‬ ‫این ستاره صاحب نام برزیلی با نام‬ ‫ارتو انتونس کویمبرا‪ ،‬فوتبال خود‬ ‫را با باشگاه فالمینگو اغاز کرد و ‪71‬‬ ‫بازی ملی نیز در کارنامه دارد‪ .‬زیکو‬ ‫هم مانند پله‪ ،‬دستی در سیاست‬ ‫داشت‪ .‬او از سوی فرناندو دومیو؛‬ ‫رئیس جمهوری برزیل به عنوان وزیر‬ ‫ورزش انتخاب شد و یک سال در این‬ ‫سمت فعالیت کرد‪.‬‬ ‫روماریو‬ ‫عالقه دیوانه وار «روماریو» به فوتبال‪،‬‬ ‫او را تا اخرین رمق ساق هایش‬ ‫در مستطیل سبز حفظ کرد‪ .‬بعد‬ ‫از وداع با فوتبال‪ ،‬در کنار حزب‬ ‫سوسیالیستکشورشایستاد‪.‬‬ ‫مهاجم سابق بارسلونا‪ ،‬به کنگره‬ ‫برزیل راه پیدا کرد و با ارایی باالتر‬ ‫از همه کاندیداهای دیگر‪ ،‬در جایگاه‬ ‫سناتور قرار گرفت‪.‬‬ ‫گرزگور التو‬ ‫مهاجم گلزن سابق تیم ملی لهستان‬ ‫‪ 100‬بازی ملی در کارنامه دارد‪ .‬او سال‬ ‫‪ 2001‬به عنوان سناتور حزب چپ گرای‬ ‫دموکراتیک لهستان‪ ،‬وارد عرصه‬ ‫سیاست شد‪ .‬او چند سالی ست که‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال لهستان است‪.‬‬ ‫وی پس از ناکامی در رسیدن به جام‬ ‫جهانی ‪ 2010‬سرمربی هلندی لهستان‬ ‫را برکنار کرد‪.‬‬ ‫مارکویلموتس‬ ‫سرمربی تیم ملی بلژیک که بدون‬ ‫شک یکی از بهترین های تاریخ‬ ‫فوتبال کشورش هم بوده است‪.‬‬ ‫او سال ‪ 2003‬که از فوتبال کنار‬ ‫رفت در یک اقدامی عجیب روی‬ ‫به سیاست اورد‪ .‬او با هدف توسعه‬ ‫پروژه های ورزشی وارد مجلس‬ ‫کشورش شد؛ اما دوسال بیشتر دوام‬ ‫نیاورد و استعفا داد‪.‬‬ ‫رومانپاولیوچنکو‬ ‫مهاجم یک متر و ‪ 88‬سانتی متری‬ ‫تیم ملی روسیه که شاید تاتنهام‬ ‫مطرح ترین تیمی باشد که او در‬ ‫ان بازی کرده است‪ ،‬در ‪ 51‬بازی‬ ‫که برای تیم ملی به میدان رفت‪،‬‬ ‫‪ 21‬بار گلزنی کرد‪ .‬او از جایی وارد‬ ‫سیاست شد که در انتخابات شورای‬ ‫شهر استاوروپول ‪ 63‬درصد ارا را‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫جیانیریورا‬ ‫بازیکن افسانه ای میالن با ‪658‬‬ ‫بازی ملی‪ ،‬خیلی اسان از فوتبال به‬ ‫سیاست تغییر جهت داد‪ .‬فعالیت‬ ‫سیاسی خود را سال ‪ 1986‬اغاز‬ ‫کرد و یک سال بعد به پارلمان ایتالیا‬ ‫راه یافت‪ .‬سال ‪ 1992‬برای بار دوم‬ ‫نماینده پارلمان شد‪ .‬در دولت رومانو‬ ‫پرودی به عنوان معاون وزیر دفاع‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ صفحه 9 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫ن شیری‬ ‫دندان های سالم در بزرگسالی با حفظ سالمت دندا ‬ ‫دکتر الله زمانی‬ ‫جراحدندانپزشک‬ ‫دائمی نبــودن دنــدان شــیری کــودکان‪ ،‬یــک‬ ‫واقعیــت انکارناپذیــر اســت؛ امــا ایــن واقعیــت‬ ‫دلیــل بــر ایــن نمی شــود کــه بــه حفــظ ســامت‬ ‫دندان هــای شــیری اهمیــت ندهیــم‪ .‬نکتـه ای کــه‬ ‫در اهمیــت دنــدان شــیری بســیار حائــز اهمیــت‬ ‫اســت‪ ،‬این اســت که ســامت ایــن دندان هــا‬ ‫پایه هــای اولیــه ســامت دندان هــای دائمــی را‬ ‫ضمانــت می کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬دنــدان شــیری کــودک در بــدو تولــد در‬ ‫فک هــا وجــود دارنــد و معمــوالً بیــن شــش مــاه‬ ‫تــا یک ســالگی کــودک ظاهــر می شــود‪ .‬اکثــر‬ ‫کــودکان تــا سه ســالگی‪ ۲۰ ،‬دنــدان شــیری خــود‬ ‫را دارنــد و فــارغ از زمــان درامــدن دندان هــا‪،‬‬ ‫معمــوالً اولیــن دندان هــای شــیری کــه می افتــد‬ ‫در قســمت جلویــی بــاال و پایین دهــان قــرار دارد‪.‬‬ ‫هـر انسـان در زندگی خود‪ .‬دو سـری دنـدان (دندانهای شـیری و‬ ‫دندانهـای دائمـی) و سـه دوره دندانی (شـیری‪ .‬مخلـوط و دائمی)‬ ‫دارد‪ .‬تعـداد دندان هـای شـیری‪ ۱۰ ،‬عدد در هر ارواره اسـت که به‬ ‫مـرور می افتنـد و ‪ ۳۲‬عـدد دنـدان دائمـی جای انهـا را می گیرند‪.‬‬ ‫تعـداد و نـوع دندان هـا در فـک باال و پائین یکسـان اسـت‪ .‬در هر‬ ‫فک نیز تعداد و نوع دندانهای نیمه راسـت و چپ مشـابه هسـتند‪.‬‬ ‫تکامـل ایـن دندان هـا از دوره جنینی اغاز می شـود و بعـد از تولد‬ ‫در سـنین شـش ماهگی در می اینـد و تـا سـن دو و نیم سـالگی‬ ‫تکمیـل می شـوند‪ .‬دنـدان شـیری کـودکان به انـدازه دندان هـای‬ ‫دائمـی در معـرض خرابـی هسـتند‪ .‬هنگامی کـه دنـدان شـیری‬ ‫کـودکان زود خراب شـده و می افتـد‪ ،‬دندان هـای دائمـی به علـت‬ ‫خالی بـودن فضـای بـاالی خـود ممکن اسـت کـج بیـرون امده و‬ ‫کج شـدن یک دندان باعث کج شـدن سـایر دندان ها شـود‪ .‬اموزش‬ ‫مراقبـت از دنـدا ن بـه کـودکان از سـنین پائیـن و حفظ سلامت‬ ‫ک دهان سـالم‬ ‫دندان هـای شـیری‪ ،‬بـه همـوار کـردن راه بـرای ی ‬ ‫در بزرگ سـالی کمـک می کنـد‪ .‬مراجعـه بـه یـک دندان پزشـک‬ ‫بـه کـودک شـما کمـک می کنـد تـا متوجـه اهمیـت دندان های‬ ‫شـیری شـده و روش هـای مراقبـت از دندان شـیری را به درسـتی‬ ‫ایا بخشش همسر‬ ‫امکان پذیر است؟‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫‪shamloo@mail.com‬‬ ‫زمانــی کــه گفت وگــو برســر بخشــش همســر می شــود‪،‬‬ ‫منظــور بخشــش خطاهــا و اشتباهاتی ســت کــه نه تنهــا‬ ‫شــکافی در اعتمــاد و اطمینــان همســران بــه یکدیگــر به وجــود‬ ‫مــی اورد‪ ،‬بلکــه پایه هــای زندگــی زناشــویی و خانوادگــی را‬ ‫به لــرزه می انــدازد؛ مثــل خیانــت‪ ،‬خشــونت فیزیکــی و روانــی‬ ‫برعلیــه همســر خــود‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬ازدواج دوم ( ازدواج دوم متاســفانه‬ ‫به عنــوان خیانــت شــناخته نمی شــود؛ چرا کــه برخــی از‬ ‫قوانیــن‪ ،‬ازدواج دوم را به رســمیت می شناســد) و مــوارد‬ ‫دیگــر‪ .‬نکتــه اینجاســت کــه وقتــی همســر مــا مرتکــب چنیــن‬ ‫خطاهایــی می شــود‪ ،‬ایــا بایــد او را بخشــید یــا خیــر؟ ایــا‬ ‫می تــوان از چنیــن ضربــه شــدیدی بــر پیکــره زندگی زناشــویی‬ ‫گذشــت و ان را فرامــوش کــرد؟ البتــه ایــن نکتــه را درنظــر‬ ‫داشــته باشــید؛ اینکــه فــردی نمی خواهــد و تصمیــم گرفتــه‬ ‫اســت کــه همســرش را نبخشــد‪ ،‬موضــوع ایــن نوشــته نیســت‪.‬‬ ‫صحبــت برســر این اســت که ایــا مــا می توانیــم همســرمان‬ ‫را ببخشــیم ؟ ایــا اصــوالً همســری کــه مــورد خیانــت واقــع‬ ‫بو شــتم قــرار گرفتــه‬ ‫شــده یــا به طــور فیزیکــی مــورد ضر ‬ ‫اســت‪ ،‬می توانــد همســرش را ببخشــد؟ ایــا می توانــد ایــن‬ ‫اشــتباه و رفتــار نادرســت همســرش را فرامــوش کنــد؟ پاســخ‬ ‫در هــر دو مــورد‪ ،‬منفی ســت‪ .‬اگــر شــما از همســرتان کتــک‬ ‫بخوریــد؛ اگــر همســرتان بــه شــما خیانــت کنــد و اگــر شــما‬ ‫متوجــه شــوید کــه همســرتان مدت هاســت معتاد اســت‪ ،‬شــما‬ ‫نــه می توانیــد او را ببخشــید و نــه می توانیــد ایــن موضوعــات‬ ‫را فرامــوش کنیــد‪ .‬یکــی از ویژگی هــای مغــز و سیســتم‬ ‫عصبــی انســان این اســت که به شــکلی برنامه ریــزی شــده‬ ‫کــه حــوادث مهــم را نمی توانــد فرامــوش کنــد و حوادثــی کــه‬ ‫بــرای ســامت فیزیکـی ‪ ،‬روانـی ‪ ،‬زندگــی خانوادگــی و اجتماعی‬ ‫اهمیت دندان های موش خورده!‬ ‫اموزش دیـده و فضای سـالم در فک را بـرای دندان های دائمی که‬ ‫در زیـر لثه هـا رشـد می کننـد‪ ،‬ایجاد کنـد‪ .‬اهمیت دندان شـیری‬ ‫به حدی سـت که بـا دیـدن اولین جوانه هـای دندان شـیری باید به‬ ‫دندان پزشـک مراجعـه کنید تا به شـما اموزش دهنـد که چگونه‬ ‫از دنـدان شـیری کـودکان خـود از همان ابتـدا مراقبت کنید‪.‬‬ ‫در طـی چنـد روز اول پـس از تولد بـا پاک کردن لثه هـا با یک پد‬ ‫تمیـز و مرطـوب دهان کودک خود را تمیـز کنید‪ .‬به محض ظاهر‬ ‫شـدن دنـدان‪ ،‬پوسـیدگی می تواند رخ دهـد‪ .‬چهار دنـدان جلوی‬ ‫کـودک معمـوالً در حـدود شـش ماهگی از لثه هـا بیـرون می زند؛‬ ‫اگرچـه برخـی از کـودکان تا ‪ ۱۲‬یـا ‪ ۱۴‬ماهگی اولین دنـدان خود‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫بـرای کـودکان کمتـر از سه سـال‪ ،‬به محـض دیـدن اولیـن‬ ‫جوانه هـای دنـدان بـا خمیردنـدان فلورایـد به میـزان یک دانـه‬ ‫برنـج‪ ،‬مسـواک بزنیـد‪ .‬بر مسـواک زدن کـودکان نظـارت کنید تا‬ ‫از اسـتفاده مناسـب از خمیردنـدان اطمینـان حاصل کنیـد‪ .‬برای‬ ‫کـودکان سـه تا شش سـال از مقدار خمیردنـدان فلورایـد به اندازه‬ ‫نخـود اسـتفاده کنیـد‪ .‬روزانـه دو بـار مسـواک بزنیـد و بـه ان هـا‬ ‫یـاداوری کنیـد که نخ دنـدان را بلع نکنند‪ .‬اما چرا حفظ سلامت‬ ‫فــرد مهــم هســتند‪ ،‬فراموش شــدنی نیســتند‪ .‬امــا فشــار روانــی‬ ‫کــه تحــت تاثیــر ایــن حــوادث بــر انســان وارد می شــود‪ ،‬بســیار‬ ‫اسیب زا ســت و ســامت او را به خطــر می انــدازد‪ .‬فرامــوش‬ ‫نکنیــم کــه یکــی دیگــر از ویژگی هــای انســان‪ ،‬گرایشــش بــه‬ ‫لــذت و دوری از رنــج و عــذاب اســت‪ .‬بر طبــق چنیــن اصلــی‬ ‫هــر انســانی کــه در چهارچــوب خانــواده از همســرش اســیب‬ ‫جــدی می بینــد‪ ،‬به دنبــال ایــن موضــوع م ـی رود کــه چطــور‬ ‫بــا ایــن فشــار روانــی برخــورد کنــد کــه هــم ســامت روانــی‬ ‫و فیزیکــی خانــواده اش را حفــظ کنــد‪ ،‬هــم مراقــب فرزندانــش‬ ‫باشــد‪ ،‬هــم اعتبــار و ابــروی اجتماعــی ریخته شــده اش را‬ ‫بازســازی کنــد و هــم اینکــه امنیت و ثبــات به خطرافتــاده اش را‬ ‫ترمیــم کنــد‪ .‬بخشــش همســر و فراموش کــردن خطا و اشــتباه‬ ‫او‪ ،‬دو روی یــک ســکه هســتند‪ .‬مــا نمی توانیــم هــم ببخشــیم‬ ‫و هــم فرامــوش نکنیــم؛ یــا فرامــوش کنیــم ولــی نبخشــیم یــا‬ ‫ببخشــیم ولــی فرامــوش نکنیــم‪ .‬موضــوع «فرامــوش کنیــم»‬ ‫و «ببخشــیم» بــازی بــا واژه هــا و پدیده هــای ذهنــی انســان‬ ‫هســتند‪ .‬قــرار اســت مــا بــا موضوعــی کــه بــه روابــط مــا بــا‬ ‫همســرمان اســیب زده ‪ ،‬اعتمــاد و اطمینانــی را کــه داشــتیم‪ ،‬از‬ ‫بیــن بــرده‪ ،‬اهمیتــی کــه بــرای دیگــران داشــتیم را خدشـه دار‬ ‫کــرده و اســیب جســمی و روانــی از ســوی او بــه مــا وارده‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬برخــوردی درســت و منطقــی داشــته باشــیم تــا‬ ‫درنتیجــه ان‪ ،‬فشــار روانــی کــه در بــاال گفتــه شــد از روی دوش‬ ‫مــا برداشــته شــود و بتوانیــم بــه زندگــی اســیب دیده خــود‬ ‫ادامــه دهیــم؛ بــه ایــن امیــد کــه راه حلــی بــرای ان بیابیــم‪.‬‬ ‫درگذشــته های نه چنــدان دور کســانی بودنــد کــه بشــقاب ها‪،‬‬ ‫نعلبکــی یــا قوری هــا و ظــروف چینــی شکســته شــده را‬ ‫بنــد می زدنــد و بــه انهــا «چینــی بنــد زن» می گفتنــد‪.‬‬ ‫امــا هرچقــدر هــم کــه انهــا کارشــان را بــا مهــارت انجــام‬ ‫می دادنــد؛ مثـ ًا بشــقاب شکســته شــده را بــه بهتریــن شــکل‬ ‫به هــم بنــد می زدنــد‪ ،‬ولــی باز هــم اثــرات شکســتگی در ان‬ ‫دیــده می شــد کــه حکایــت از شکسته شــدن بشــقابی داشــته‬ ‫کــه حــاال بنــد زده شــده اســت‪ .‬روابــط خانوادگــی هــم بعــد‬ ‫از وارد امــدن اســیب جــدی بــه ان از طــرف یــک یــا هــر دو‬ ‫همســر بــه ماننــد بشــقابی می مانــد کــه شکســته بــوده و بنــد‬ ‫دندان هـای شـیری کـودکان مهـم اسـت؟ حقیقت این اسـت که‬ ‫اهمیـت دندان هـای شـیری کـودکان به تنهایی کم اسـت؛ چراکه‬ ‫درنهایـت می افتد و دندان دیگری جایگزین ان می شـود؛ بنابراین‬ ‫باید دید چرا تاکید بسـیاری به حفظ سلامت دندان های شـیری‬ ‫می شـود؟ در اینجـا پنج دلیل بـرای مراقبت از دندان های شـیری‬ ‫کـودکان ذکر می شـود‪:‬‬ ‫تراز و موقعیت دندان اصلی‬ ‫دندان هـای شـیری کـودک فضـای مناسـب بـرای دندان هـای‬ ‫اصلـی را ایجـاد می کننـد و دندان هـای بزرگ سـالی را به موقعیت‬ ‫مناسـب خـود راهنمایـی می کننـد‪ .‬اگـر دندان شـیری کـودکان‬ ‫به دلیـل پوسـیدگی زودهنـگام از بیـن بـرود‪ ،‬دندان هـای مجـاور‬ ‫تمایـل دارنـد به فضای خالی دندان افتاده شـده‪ ،‬کشـیده شـوند؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬دنـدان دائمی فضای کمتری برای ورود خواهد داشـت و‬ ‫در جـای مناسـب خود به ترتیـب و منظم بیـرون نمی ایند و پس‬ ‫از کج بیرون امـدن به هزینه های سـنگین ارتودنسـی بـرای مرتب‬ ‫کـردن ان ها نیاز اسـت‪.‬‬ ‫دندان های دائمی سالم‬ ‫دندان هـای دائمی بسـیار نزدیک به ریشـه دندان های شـیری‬ ‫زده شــده و در نتیجــه محــل شکســتگی ان به راحتــی قابــل‬ ‫مشــاهده اســت‪ .‬درواقــع روابــط زناشــوئی هــم بســان همیــن‬ ‫بشــقاب شکسته شــده می مانــد کــه همســر مــورد ظلــم‬ ‫واقع شــده هرگــز نــه می توانــد اســیب وارده را فرامــوش کنــد و‬ ‫نــه می توانــد همســر اســیب زننده را ببخشــد‪ .‬پــس در چنیــن‬ ‫مــواردی چــه بایــد کــرد؟ پاســخش ســاده اســت؛ اگــر همســر‬ ‫اســیب دیده تمایــل بــه ادامــه زندگــی دارد‪ ،‬بایــد یــا خــودش‬ ‫به تنهایــی بتوانــد از زیر ســنگینی فشــار روانــی اجتماعــی وارده‬ ‫شــده رهایــی یابــد‪ ،‬یــا از مشــاور روانشناســی کمــک بگیــرد که‬ ‫شــدت زهــر اســیب وارده را کــم کنــد تــا از ایــن راه خســارت‬ ‫فیزیکــی و روانــی وارده شــده را کم کــرده و اعتبارازبیــن رفته را‬ ‫بازگردانــد‪ .‬در ان صــورت حادثــه به وجــو د امــده در ذهن همســر‬ ‫کمرنــگ و کمرنگ ترشــده و افــکار و احساســاتش کمتــر دنبــال‬ ‫چرایــی خطاهــا و اشــتباهات به وجود امــده و پیامــد مخــرب‬ ‫انهــا م ـی رود و همیــن عامــل موجــب می شــود کــه به نــدرت‬ ‫کـودک هسـتند؛ بنابرایـن خرابـی دنـدان شـیری چنانچـه به‬ ‫ریشـه برسـد به راحتـی می توانـد بـه مینـای دنـدان اصلـی‬ ‫سـرایت کند و دنـدان اصلی پیش از بیرون امدن خراب شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه حفره هـای دنـدان شـیری کـودکان به موقـع درمـان‬ ‫نشـود‪ ،‬دنـدان کـودک عفونـت یا ابسـه کـرده و ممکن اسـت‬ ‫مانع رشـد دنـدان اصلی شـود‪.‬‬ ‫بهداشت و تغذیه مناسب‬ ‫دنـدان بـرای جویـدن الزم اسـت‪ .‬اگـر کـودک نتوانـد به طـور‬ ‫صحیـح جویـدن غذای خـود را انجام دهد و به علـت دندان درد‬ ‫از خـوردن اجتنـاب کند ممکن اسـت بـر اثر کمبـود ویتامین‬ ‫دریافتـی سـوءتغذیه بگیـرد‪ .‬عالوه بر ایـن اگـر خرابـی دنـدان‬ ‫شـیری درمـان نشـود‪ ،‬احتمـال ایجـاد عفونـت بسـیار زیـاد‬ ‫اسـت و ایـن عفونـت می توانـد در مناطـق دیگـر بـدن و حتی‬ ‫بـه مغـز نیـز سـرایت کنـد‪ .‬ایـن می توانـد خیلـی سـریع بـه‬ ‫وضعیـت اضطراری تبدیل شـود و ممکن اسـت کـودک نیاز به‬ ‫بستری شـدن در بیمارسـتان داشـته باشـد‪ .‬متاسـفانه مواردی‬ ‫گزارش شـده اسـت کـه کودکان در اثر ابسـه دنـدان جان خود‬ ‫را ازدسـت داده اند‪.‬‬ ‫گفتار و رشد صورت‬ ‫زبـان‪ ،‬لب هـا‪ ،‬گونه هـا و دندان هـا در تشـکیل صداها تاثیـر دارند‪.‬‬ ‫وجـود موقعیت مناسـب دندان هـای کودک به شـکل گیری تلفظ‬ ‫صحیـح در هنـگام گفتار کمک می کند‪ .‬سـاختار دندان همچنین‬ ‫از عضلات درحال توسـعه صـورت پشـتیبانی می کنـد و به چهره‬ ‫کودک شـما شـکل می بخشد‪.‬‬ ‫تمرکز و عزت نفس‬ ‫اگـر کودکـی دچـار درد دندان اسـت‪ ،‬می تواند بر توانایـی ان ها در‬ ‫توجـه و یادگیـری در مدرسـه تاثیـر بگـذارد‪ .‬دندان های پوسـیده‬ ‫می تواننـد در تعاملات اجتماعـی کـودک اختلال ایجـاد کنند و‬ ‫بـر اعتمادبه نفـس و عزت نفـس ان ها تاثیـر بگـذارد‪ .‬با توجه به این‬ ‫توضیحـات امـوزش به فرزندتـان بـرای ایجاد عادت هـای خوب و‬ ‫حفظ سلامت دندان های شـیری بسیار مهم اسـت و این مراقبت‬ ‫می توانـد بخش اساسـی در توسـعه سلامت دهان و دنـدان برای‬ ‫اینده باشد‪.‬‬ ‫به دنبــال مقصــر و گنــاه کار بگــردد‪ .‬درســت مثــل اینکــه‬ ‫شــما کفشــی خریده ایــد و بعــد از مدتــی ان را در قفســه ای‬ ‫می گذاریــد و از ان اســتفاده نمی کنیــد‪ .‬اگــر ه ـر روز از جلــوی‬ ‫ان قفســه بگذریــد و بــه ان جعبــه کفــش نــگاه کنیــد‪ ،‬حتمـاً‬ ‫بــه یادتــان می ایــد کــه چــه کفشــی بــا چــه رنــگ و مدلــی در‬ ‫ان جعبــه هســت؛ امــا اگــر ان را از دســترس و تیــررس نگاه تان‬ ‫دور نگــه داریــد‪ ،‬ان زمــان بســیار کــم پیــش می ایــد کــه شــما‬ ‫بــه کفــش داخــل ان فکــر کنیــد‪ .‬یکــی دیگــر از ویژگی هــای‬ ‫روانــی انســان این اس ـت که مــا هرگــز نمی توانیــم منفــی فکــر‬ ‫کنیــم؛ یعنــی مــا نمی توانیــم بــه خــودم بگوییــم کــه مثـ ًا این‬ ‫بشــقاب نشکســته اســت یــا همســرم مــرا کتــک نــزده اســت‪.‬‬ ‫چنیــن چیــزی را سیســتم ذهنــی و عصبــی و حافظــه انســان‬ ‫نمی پذیــرد‪ .‬به طوری کــه انــکار واقعیــت‪ ،‬ســیلی محکمــی‬ ‫بــه صــورت مــا می زنــد‪ .‬پــس بــا اســیب وارده اگــر برخــورد‬ ‫درســت‪ ،‬مناســب‪ ،‬بجــا و به موقــع شــود‪ ،‬حتمـاً زخم هــای وارده‬ صفحه 10 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫چه هدفونی بخریم؟‬ ‫را می تــوان بــه مــرور ترمیــم کــرد؛ هرچنــد اگــر جــای‬ ‫بخیه هــای ان را لیــزر کنیــم‪ ،‬بازهــم جــای بخیه هــا‬ ‫کمــی دیــده می شــود‪ .‬پــس چطــور بایــد جــای زخــم‬ ‫را فرامــوش کنیــم یــا فــردی را کــه زخــم بــر بدن مــان‬ ‫وارد کــرده؛ ما را عصبانی و خشــمگین کرده‪ ،‬ببخشــم؟‬ ‫ایــا شدنی ســت؟ کنفســیوس بــاور داشــت کــه اگــر از‬ ‫رفتــار و برخورد دیگران خشــمگین و عصبانی شــویم‪،‬‬ ‫ماننــد این اس ـت که یــک لیــوان زهــر را نوشــیده ایم؛‬ ‫پــس بهتــر اســت بــا برخــورد درســت بــا موضــوع‬ ‫به وجود امــده از خــوردن زهــر خــود داری کنیــم‪ .‬حــال‬ ‫پرســش این اسـت که وقتــی بــا خطا و اشــتباه همســر‬ ‫روبـه رو شــدیم ‪ ،‬چطــور بایــد « زهــر» و «ســم» رفتــار‬ ‫نادرســت او را کــ م و به بیان دیگــر‪ ،‬او را ببخشــیم؛‬ ‫به طوری کــه هــم ســامت مان حفــظ شــود و هــم‬ ‫رابطــه و زندگــی در کنــار او برایمــان امکان پذیــر‬ ‫باشــد‪ .‬بارهــا شــنیده اید کــه انســان موجودی ســت‬ ‫جایزالخطــا ولــی واقعیــت این اســت که انســان‬ ‫حتمی الخطا ســت؛ بدان معنا کــه انســان درطــول‬ ‫زندگیــش همــه روزه خطــا می کنــد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫خطاهــا دو نــوع هســتند ؛نــوع اول اینکــه اســیب‬ ‫جــدی بــه کســی نمی زنــد و به راحتــی می تــوان‬ ‫بــه ان بی توجهــی کــرد‪ .‬نــوع دوم ‪ ،‬خطاهــا و‬ ‫اشــتباهاتی هســتند کــه بــه دیگــران اســیبی جــدی‬ ‫می زننــد و به ســادگی قابــل چشم پوشــی نیســتند؛‬ ‫مثــل خیانــت‪ ،‬کتــک زدن همســر‪ ،‬معتــاد شــدن‪،‬‬ ‫ورشکســتگی و انچــه کــه پیش تــر هــم اشــاره شــد‪.‬‬ ‫به گفتــه نیچــه هــر حادثــه ای کــه مــا را نکشــد‪،‬‬ ‫حتم ـاً مــا را قوی تــر می کنــد‪ .‬حــال زمانــی کــه بــا‬ ‫اشــتباه و خطــای همســر روب ـه رو شــدیم و تصمیــم‬ ‫گرفتیــم کــه بــه زندگــی بــا او ادامــه دهیــم‪ ،‬بایــد‬ ‫بتوانیــم تاثیــر ان اشــتباه را بــر جســم و روان خــود‬ ‫حداقــل برســانیم‪ .‬پرســش این اســت که چطــور‬ ‫ایــن مهــم را عملــی کنیــم؟ ‪ .1‬حتم ـاً بایــد مشــکل‬ ‫را ریشــه یابی کنیــم؛ چرا کــه اگــر ریشــه یابی‬ ‫نکنیــم‪ ،‬دائــم خــود راگنــاه کار می دانیــم و دچــار‬ ‫عــذاب وجــدان می شــویم‪ .2 .‬زمانــی کــه بدانیــم‬ ‫همســر مــا بــه ایــن یــا ان دلیــل مرتکــب چنیــن‬ ‫خطایــی شــده اســت‪ ،‬بهتــر و راحت تــر می توانیــم‬ ‫عوامــل به وجود اورنــده ان پدیــده نادرســت را از‬ ‫ســر را ه برداریــم‪ .‬حتــی اگــر مــا مقصــر بوده ایــم کــه‬ ‫همســرمان چنیــن خطایــی کــرده اســت‪ ،‬الزم اســت‬ ‫کــه درجهــت جبــران و تغییــر رفتارمــان برائیــم ولــی‬ ‫اگــر او خــودش مقصــر اســت کــه باید کمکــش کنیم‬ ‫یــا کمــک بگیریم تــا دالئــل چرایــی خطایــش از بین‬ ‫بــرود؛ درغیر این صــورت احتمــال تکــرار ان بســیار‬ ‫زیــاد اســت‪ .3 .‬افــکار ادمــی نمی توانــد ازاد باشــد؛‬ ‫چرا کــه حتمـاً بــه خطــا می رونــد؛ پــس بایــد حتمـاً‬ ‫افــکار و احساســاتمان را درگیــر فعالیت هــای خــوب‬ ‫و شــادی اور کنیــم تــا کمتــر بــه رفتــار همســرمان‬ ‫فکــر کنیــم ( همان طــور کــه گفتیــم به ســان جعبــه‬ ‫کفــش ان را درگوش ـه ای بگذاریــم کــه ه ـر روز ان را‬ ‫نبینیــم‪ .4 .‬اگــر همســرمان ابــراز پشــیمانی کــرد و در‬ ‫جهــت جبــران خطایــش برامد‪ ،‬نبایــد اشــتباهاتش را‬ ‫ب ـ ه رخــش بکشــیم؛ چرا کــه ان زمــان او را به طــرف‬ ‫تکــرار ان ســوق می دهیــم‪ .5 .‬اگــر نتوانیــم در ایـن راه‬ ‫برمشــکالت مان چیــره شــویم‪ ،‬کمک گرفتــن از یــک‬ ‫روانشــناس دانــا و اگاه‪ ،‬حتمـاً در ایــن مســیر کمــک‬ ‫موثــری بــه مــا خواهــد کــرد‪ .‬در پایــان‪ ،‬بایــد به خاطــر‬ ‫د اشــته باشــیم کــه گرفتــن زهــر و فشــار روانــی و‬ ‫اجتماعــی ( اســترس) پیش امــده‪ ،‬هنری ســت‬ ‫اموختنــی کــه پــس از اینکــه ایــن هنــر را اموختیــم‪،‬‬ ‫اگــر ان را درســت بـه کار بگیریــم‪ ،‬می توانیــم اهســته‬ ‫و پیوســته از زیــر اســترس‪ ،‬نگرانــی و اضطــراب ناشــی‬ ‫از خطــای همســر رهــا شــویم و ان را بــه کنــاری‬ ‫بگذاریــم‪ .‬شــاید این کار‪ ،‬بخشــش همســر یــا فراموش‬ ‫کــردن خطــای او باش ـد ؛ کاری کــه بســیار درســت و‬ ‫بجــا به نظــر می رســد ‪ ...‬حــاال شــما می توانیــد اســم‬ ‫ایــن هنــر را فراموش کــردن یــا بخشــش بگذاریــد‪.‬‬ ‫برند هــای بســیاری بــه تولیــد انــواع و اقســام هدفون هــا‬ ‫می پردازنــد‪ .‬در حال حاضــر خریدارانــی کــه به دنبــال‬ ‫محصــول مناســب بــا نیــاز خــود باشــند‪ ،‬بــا پیچیدگی های‬ ‫بســیاری مواجــه خواهنــد شــد‪ .‬مشــخصات هدفــون بــرای‬ ‫کاربــران معمولــی بســیار پیچیــده خواهنــد بــود و بایــد‬ ‫تســلط زیــادی بــه فیزیــک‪ ،‬الکترونیــک و ریاضــی داشــته‬ ‫تــا درک خوبــی از ایــن مشــخصات فنــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال نبایــد فرامــوش کــرد کــه کیفیــت نهایــی‬ ‫هــر هدفــون ماننــد هــر دســتگاه در دنیــای امــروز‪ ،‬از‬ ‫روی مشــخصات فنــی قابــل درک و پیش بینــی نیســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال درک مشــخصات فنــی کمــک زیــادی بــه‬ ‫کاهــش کاندید هــای مدنظــر هــر کاربــر خواهــد کــرد‪ .‬پس‬ ‫از رســیدن بــه چنــد گزینــه نهایــی‪ ،‬پیشــنهاد می شــود‬ ‫تجرب ـ ه کاربــران حرف ـه ای‪ ،‬بررســی یــا در صــورت امــکان‬ ‫شــخصا بــه تجربــه ی موســیقی بــا ان هــا بپردازیــد و در‬ ‫نهایــت نمون ـ ه مــد نظــر خــود را خریــداری کنیــد‪.‬‬ ‫این ایر یا داخل گوش‬ ‫هدفون هــای این ایــر (‪ )In-ear‬کوچک تریــن نمونه هــای‬ ‫موجــود هســتند و داخــل گوش هــا قــرار می گیرنــد‬ ‫کــه ان هــا را ایرفــون نیــز می نامنــد‪ .‬ایــن دســته از‬ ‫هدفون هــا در فاصلــ ه نزدیکــی از پــرد ه گــوش قــرار‬ ‫می گیرنــد؛ به همین دلیــل شــاهد تولیــد کیفیــت صــدای‬ ‫باالیــی از ایــن دســته از محصــوالت هســتیم‪ .‬ایرفون هــا‬ ‫همچنیــن به دلیــل قرارگیــری داخــل گــوش‪ ،‬به صــورت‬ ‫قابــل توجهــی مانــع از ورود نویــز و صــدای محیــط‬ ‫بــه گــوش می شــوند‪ .‬ایرفون هــا در بخــش انتهایــی‬ ‫خــود دارای پوشــش نرمــی هســتند کــه ان را ایربــاد‬ ‫(‪ )Earbud‬می نامنــد‪ .‬ازجملــه نقــاط قــوت انهــا مــی تــوان‬ ‫بــه مــواردی نظیــر قابلیــت حمــل بــاال با توجه بــه ابعــاد‬ ‫کوچــک و وزن انــدک؛ عایق بنــدی صــدا کــه به دلیــل‬ ‫قرارگیــری در داخلــی اللــ ه گوشــی‪ ،‬توانایــی زیــادی در‬ ‫عایق ســازی محیــط بــرای عــدم خــروج صــدای موســیقی‬ ‫بــه بیــرون یــا ورود نویــز محیــط اطــراف بــه داخل گوشــی‬ ‫دارنــد و مناسـب بودن هنــگام فعالیت هــای ورزشــی اشــاره‬ ‫داشــت‪ .‬از مهم تریــن نقــاط ضعــف انهــا نیــز کیفیــت صــدا‬ ‫و گره خــوردن ســیم ها قابــل تامــل اســت‪.‬‬ ‫ان ایر یا روی گوش‬ ‫هدفون هــای ان ایــر (‪ )On-ear‬انــدازه بزرگ تــری نســبت‬ ‫بــه ایرفون هــا دارنــد و روی الل ـ ه گــوش قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن دســته از هدفون هــا صــدا را مســتقیم بــه داخــل کانال‬ ‫‪11‬‬ ‫گــوش هدایــت می کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال هدفون هــای روی‬ ‫گــوش‪ ،‬صــدای محیــط را بــه خوبــی ایزولــه نمی کننــد و‬ ‫عمــوم مواقــع صــدای موســیقی در حــال پخــش نیــز بــه‬ ‫محیــط بیــرون نشــت پیــدا می کنــد‪ .‬بســیاری از کاربــران‬ ‫ان ایرهــا را راحت تــر از هدفون هــای این ایــر می داننــد و‬ ‫همچنیــن ایــن دســته از محصــوالت حــرارت کمتــری در‬ ‫داخــل گــوش ایجــاد می کننــد کــه در نتیجــه در دراز مدت‬ ‫اســیب کمتــری بــه سیســتم شــنوایی وارد می شــود‪ .‬نقــاط‬ ‫قــوت ان ایــر عبارتنـد از؛ قابلیــت حمــل خــوب؛ باتری هــای‬ ‫بزرگ تــر کــه امــکان لــذت طوالنی تــری از موســیقی را‬ ‫فراهــم می کننــد و کیفیــت صــدای بهتــر اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫ت حمل ســخت تر نســبت‬ ‫نقــاط ضعــف انهــا نیــز در قابلیـ ‬ ‫بــه ایرفون هــا و عــدم عایق بنــدی مناســب خالصــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ا ُ ِور ایر یا دور گوش‬ ‫هدفون هــای اُور ایــر (‪ )Over-ear‬بــه انــدازه ی بــزرگ‬ ‫خــود‪ ،‬هنــگام اســتفاده تمــام الل ـه ی گــوش را احاطــه‬ ‫می کننــد و دور ان قــرار می گیرنــد‪ .‬انــدازه ی بــزرگ‬ ‫ایــن دســته از هدفون هــا باعــث شــده اســت تــا‬ ‫گ و قدرتمند تــری‬ ‫ســازندگان بتواننــد از درایور هــای بــزر ‬ ‫بهــره ببرنــد کــه منجــر بــه ســطح باالتــر صــدا و بــاس‬ ‫عمیق تــر می شــوند‪ .‬همچنیــن در هدفون هــای دور‬ ‫گــوش‪ ،‬درایور هــا در فاصل ـ ه دورتــری نســبت بــه پــرده ‬ ‫گــوش قــرار می گیرنــد کــه ایــن موضــوع منجــر بــه‬ ‫ایجــاد صدایــی فراگیــر و شبیه ســازی تجرب ـ ه موســیقی‬ ‫در اســتودیو ها می شــود‪.‬‬ ‫بــا اینکــه بــا قاطعیــت نمی تــوان اذعــان کــرد کــه کیفیــت‬ ‫صــدای خروجــی هدفون هــای روی گــوش بهتــر از ســایر‬ ‫نمونه هــا اســت‪ ،‬امــا ایــن دســته از محصــوالت همچنــان‬ ‫گزینـه ی اول کاربــران حرفـه ای اســت‪.‬‬ ‫نقــاط قــوت ایــن هدفون هــا شــامل کیفیــت صــدای‬ ‫بــاال‪ ،‬باتری هــای حجیــم و راحتــی بیشــتر اســت؛ چراکــه‬ ‫به دلیــل قرارگیــری ابرهــای هدفــون دور اللــ ه گــوش و‬ ‫عــدم تمــاس ان هــا‪ ،‬هدفون هــای ‪ Over-the-Ear‬در کنــار‬ ‫تقســیم بهتــر وزن‪ ،‬راحتــی بیشــتری را در اســتفاده طوالنی‬ ‫مــدت بــه ارمغــان می اورنــد‪.‬‬ ‫امــا از ســوی دیگر قابلیــت حمــل ضعیــف‪ ،‬قیمــت و احتیــاج‬ ‫برخــی از نمونه هــای باکیفیــت هدفون هــای دور گــوش‪ ،‬بــه‬ ‫امپلی فایــر بــرای پخــش موســیقی از نقــاط ضعــف انهــا‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫جبران کم خونی با خوشمزه ها!‬ ‫زمانی کـه گلبول هـای قرمـز خـون در انـدازه طبیعـی خـود باشـند‪ ،‬عمـل‬ ‫اکسیژن رسـانی بـه ارگان هـای بـدن به خوبـی صـورت می گیـرد؛ امـا زمانی کـه‬ ‫بـه هر دلیلـی دچـار کم خونـی می شـوید‪ ،‬بایـد ان را بـا میوه هـا و مـواد غذایـی‬ ‫خون سـاز جبـران کنیـد‪.‬‬ ‫هویــج معمــوالً بــرای بیمــاران انمــی (کم خــون) توصیــه می شــود ‪.‬‬ ‫طبــق مطالعــات انجام شــده‪ ،‬مصــرف یــک کاســه هویــج به صــورت‬ ‫دو بــار در هفتــه باعــث افزایــش تعــداد پالکت هــای خــون می شــود‬ ‫و بــه رفــع مشــکل کم خونــی کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫کشــمش دارای فوایــد بســیار و اهــن فــراوان اســت کــه برای رشــد‬ ‫گلبول هــای قرمــز و پالکــت خــون بســیار مهــم اســت‪ .‬اختــال‬ ‫ترومبوســیتوپنی یــا تعــداد پالکت هــای کــم و کم خونــی‪ ،‬درنتیجــه‬ ‫کمبــود اهــن رخ می دهــد‪.‬‬ ‫انــار یکــی از معروف تریــن میوه هــای خون ســاز اســت کــه‬ ‫حــاوی اهــن به مقادیــر باالیی ســت و فوایــد بســیاری دارد‪.‬‬ ‫انــار باعــث خون رســانی بــه تمــام بــدن شــده و بیمــاری‬ ‫کم خونــی را به میــزان قابــل مالحظــه ای برطــرف می کنــد‪.‬‬ ‫الــو یکــی از میوه هــای مناســب بــرای درمــان کم خونی ســت‬ ‫کــه توصیــه می شــود؛ زیــرا ایــن میــوه سرشــار از اهــن بــوده و‬ ‫مصــرف روزانــه الــو به شــکل های مختلــف می توانــد مشــکل‬ ‫کم خونــی را در افــراد برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫کنجــد یکــی از مــواد مقوی ســت کــه می توانــد نقــش زیــادی‬ ‫در جــذب اهــن داشــته باشــد؛ بنابرایــن مصــرف روزانــه کنجــد‬ ‫به شــکل های مختلــف بــرای هــر فــردی توصیــه می شــود؛ چراکــه‬ ‫کمبــود اهــن را جبــران می کنــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سرپرست معاونت بهره برداری برق منطقه ای خوزستان مطرح کرد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از طرح انتقال اب سد ''کمال صالح'' به اراک‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای اسـتان مرکـزی گفـت‪« :‬طـرح انتقـال اب سـد کمال صالح با‬ ‫هـدف تامیـن اب اشـامیدنی باکیفیت بخشـی از شـهر اراک واقع در رینگ (کمربندی) شـمالی‬ ‫ایـن شـهر تکمیـل شـده و بـه بهره بـرداری می رسـد»‪ .‬عزت الـه امـره ای افـزود‪« :‬با اجـرای این‬ ‫طـرح سـاکنان شـهرک های اطـراف میـدان امـام حسـین(ع) از اب باکیفیـت سـد کمال صالـح‬ ‫بهره منـد می شـوند»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬همچنیـن طـرح انتقال اب سـد کمال صالـح اراک در‬ ‫رینـگ جنوبـی کـه شـامل شـهرک های گـردو‪ ،‬ولی عصـر‪ ،‬فازهـای یـک‪ ،‬دو و سـه هپکـو و شـهر صنعتـی به طرف‬ ‫ترمینـال مسافری سـت‪ ،‬نیـز اغاز می شـود»‪.‬‬ ‫حامدگلی‬ ‫دریــای خــزر‪ ،‬دریــای مازَنــدَ ران یــا دریــای‬ ‫کاســپ َین؛ پهنــه ای ابی ســت کــه از‬ ‫جنــوب بــه ایــران‪ ،‬از شــمال بــه روســیه‪ ،‬از‬ ‫غــرب بــه روســیه و جمهــوری اذربایجــان‬ ‫و از شــرق بــه جمهوری هــای ترکمنســتان‬ ‫و قزاقســتان محــدود می شــود‪ .‬در‬ ‫گذشــته بخشــی از دریــای تتیــس بــود‬ ‫کــه اقیانــوس ارام را بــه اقیانــوس اطلــس‬ ‫متصــل می کــرد‪ .‬ایــن دریــا کــه گاهــی‬ ‫بزرگ تریــن دریاچــه جهــان و گاهــی‬ ‫کوچک تریــن دریــای خودکفــای‬ ‫کــره زمیــن طبقه بنــدی می شــود‪،‬‬ ‫بزرگ تریــن پهنــه ابــی محصــور در‬ ‫خشکی ســت‪ .‬به همین ســبب هرگونــه‬ ‫تغییــر و تحولــی در ان مــوردی بــرای‬ ‫تامــل و توجــه اســت‪.‬‬ ‫بر اســاس اخریــن امــار اعــام شــده از مرکــز ملــی مطالعــات و‬ ‫تحقیقــات دریــای خــزر تــراز اب دریــا یــک و نیــم متــر کاهش‬ ‫داشــته اســت‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ کنــار‬ ‫دریــای خــزر کــه بایســتید تــا چشــم کار می کنــد اب اســت‪،‬‬ ‫انقــدر اب دارد کــه دیگــر از ان بــه جــای دریاچــه‪ ،‬دریــا نــام‬ ‫می برنــد و انقــدر وســعت دارد کــه در صــدر بزرگتریــن عرصــه‬ ‫ابــی محصــور در خشــکی جهان قــرار گرفته اســت‪ .‬همــه اینها‪،‬‬ ‫امــا دلیــل نمی شــود کــه تصــور کنیــم بزرگترین هــا روز بـه روز‬ ‫بزرگتــر هــم می شــوند بــرای نمونــه دریــای خــزر سال هاســت‬ ‫دقیقــا رونــد عکــس ایــن قضیــه را در پیــش گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کاهــش یک متــری ســطح اب بیــن ســال های ‪ ۱۳۲۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬و افزایــش دو و نیــم متــری دقیقــا در ‪ ۱۷‬ســال بعــد از‬ ‫ان‪ ،‬نشــان داده رونــد کاهــش و افزایــش ســطح دریــای خــزر در‬ ‫قــرن حاضــر نامنظـم ‪ ،‬مقطعــی‪ ،‬غافلگیرکننــده و تــا حــدودی‬ ‫غیر قابــل پیش بینی ســت‪.‬‬ ‫در ربع قرن گذشته‬ ‫دریای خزر سالی شش سانتی متر اب رفته است‬ ‫ســید معصومــه بنــی هاشــمی (رئیــس مرکز ملــی مطالعــات و‬ ‫تحقیقــات دریــای خــزر) پیرامــون نوســانات اب دریــای خــزر‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بررســی تاریخچــه نوســانات خــزر نشــان می دهــد کــه‬ ‫اب دریــا بــا کاهــش یــک متــری در ‪ ۳۵‬ســال‪ ،‬بــه کمتریــن حد‬ ‫خــود در ســال ‪ ۱۳۵۶‬رســید؛ امــا از ســال بعــد ان بــرای ‪۱۷‬‬ ‫ ســال افزایــش دو و نیــم متــری بــرای دریــا ثبت شــده اســت»‪.‬‬ ‫او افــزود‪« :‬از ســال ‪ ۱۳۷۴‬نوســان اب دریــای خــزر دوبــاره‬ ‫رونــد کاهشــی بــه خــود گرفــت و اکنــون تــا ‪ ۱۵۰‬ســانتی متر‬ ‫کمتــر شــده اســت هرچنــد هنــوز نســبت بــه ســطح اب ســال‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬باالتــر اسـت «‪ .‬بررســی ‪ ۱۵۰‬ســانتی متر کاهــش ســطح‬ ‫اب دریــا از نظــر امــاری نشــان می دهــد در ‪ ۲۵‬ســال گذشــته‬ ‫بــه طــور متوســط خــزر ســالی شش ســانتی متر و ماهانــه‬ ‫نیم میلی متــر از ســاحل فاصلــه گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اب دریای خزر امسال‬ ‫حدود چهار سانتیمتر پائین تر است‬ ‫حمیــد علیــزاده (معــاون پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه ملــی‬ ‫اقیانوس شناســی و علــوم جــوی ایــران) گفــت‪« :‬تــراز اب‬ ‫دریــای خــزر امســال ســه تــا چهــار ســانتیمتر از ســال پیــش‬ ‫پائین تــر اســت»‪ .‬علیــزاده گفــت‪« :‬در زمان های بســیار گذشــته‬ ‫دالیــل زمین شــناختی بــر نوســانات تــراز اب دریــای خــزر‬ ‫موثــر بــوده اســت‪ ،‬ولــی در ســال های اخیــر عمــده دالیــل‬ ‫نوســانات اب ایــن دریــا مربــوط بــه شــرایط اقلیمــی می شــود»‪.‬‬ ‫او می گویــد کــه در ابتــدا پدیده هــای زمیــن شــناختی و‬ ‫ســپس تغییــرات اقلیمــی و افزایــش دمــا علــت اصلــی کاهــش‬ ‫ســطح اب دریــا بــود‪ ،‬امــا حــاال اب دریــای خــزر بیشــتر بــا‬ ‫تبخیــر کــم می شــود و دو عامــل «ورود اب» و «تبخیــر اب»‬ ‫از مهمتریــن دالیــل نوســان تــراز اب دریــای خــزر اســت‪.‬‬ ‫علیــزاده افــزود‪« :‬در میــان رودخانه هــای حوضــه دریــای خــزر‪،‬‬ ‫رودخانــه ولــگا بیشــترین نقــش تامیــن اب ایــن دریــا را بــر‬ ‫عهــده دارد‪ .‬ایــن رودخانــه بیــش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد متر مکعــب‬ ‫در ســال اب وارد خــزر می کــرده اســت و در ســال هایی کــه‬ ‫ن پست برق اهواز جنوبی به مدار‬ ‫ورود ترانس جایگزی ِ‬ ‫سرپرسـت معاونـت بهره بـرداری شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان گفـت‪« :‬ترانسـفورماتور‬ ‫‪ 230‬کیلوولـت جایگزیـن ترانسـفورماتور اسـیب دیده پسـت برق اهـواز جنوبی بـرق دار و وارد‬ ‫مـدار شـده اسـت»‪ .‬رامین گلشـنی راد بیان کـرد‪« :‬به دلیـل دمای بسـیار باال و پرباری شـبکه‬ ‫ترانسـفورماتور ‪ 230‬کیلو ولـت پسـت اهـواز جنوبـی بـا ظرفیـت ‪125‬مگاولت امپر بـا عملکرد‬ ‫سیسـتم حفاظتـی از مـدار خارج شـد کـه بالفاصله باحضـور نیروهـای بهره بـردار و تعمیرات‬ ‫در محـل پسـت بـرق و باتوجه بـه براوردهای اولیـه از وجود عیب داخلـی در ترانس و لزوم تامین بار مشـترکین‪،‬‬ ‫عملیـات انتقـال بـار به پسـت های مجـاور به صورت فـوری انجام شـد»‪.‬‬ ‫نگاهی به نوسانات تراز اب بزرگ ترین دریاچه جهان‬ ‫چرا دریای خزر از ما فاصله می گیرد؟‬ ‫ایــن رودخانــه بســیار کــم اب بــود‪ ،‬نصــف ایــن مقــدار یعنــی‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیارد متر مکعــب»‪ .‬معــاون پژوهــش و فناوری پژوهشــگاه‬ ‫ملــی اقیانوس شناســی و علــوم جــوی ایــران گفــت‪« :‬امیــدوارم‬ ‫تثبیــت تــراز اتفــاق بیافتــد‪ ،‬چون «بــر اســاس اطالعاتــی که در‬ ‫مذاکــره بــا متخصصان کشــور روســیه داشــتیم‪ ،‬در بهار امســال‬ ‫ایــن کشــور بهــار پــر بارشــی داشــته‪ ،‬گرچــه در زمســتان بــرف‬ ‫زیــادی را تجربــه نکــرده اســت‪ .‬در تابســتان هــم بخش هایــی از‬ ‫رود ولــگا نســبتا پربــارش و دمــای ان نیــز پاییــن بــوده اســت و‬ ‫در صورتــی کــه ایــن وضــع ادامــه یابــد‪ ،‬احتمــال تثبیــت تــراز‬ ‫قبلــی را بــدون جــا بــه جایــی محســوس داریــم»‪.‬‬ ‫کاهش سطح اب دریا چه عواقبی در پی دارد؟‬ ‫حبیب الــه طالبــی (معــاون دریایــی و بنــدری بنــدر امیرابــاد)‬ ‫پیرامــون اســیب های کاهــش ســطح اب دریــای خــزر بــر‬ ‫بنــادر‪ ،‬گفــت‪« :‬وقتــی کشــتی بــه بنــادر تــردد می کننــد‪،‬‬ ‫می بایســت دارای ابخــوری باشــند تــا کشــتی ها بــرای‬ ‫پهلــو گرفتــن دچــار مشــکل نشــوند ‪ ،‬کاهــش اب دریــا یعنــی‬ ‫کاهــش عمــق کانــال و در نتیجــه کشــتی ها مجبورنــد مقــدار‬ ‫کاال را کــم کننــد کــه ایــن مســئله درامــد بنــدر را کاهــش‬ ‫می دهــد»‪ .‬او افــزود‪« :‬کاهــش ســطح اب دریــای خــزر‬ ‫موجــب کم شــدن عــرض بنــدر و بــروز خطراتــی بــرای‬ ‫تــردد کشــتی ها شــده و ریســک عملیــات راهنمایــی و تــردد‬ ‫کشــتی ها را بــاال می بــرد»‪ .‬طالبــی گفــت‪« :‬کاهــش ســطح‬ ‫عمــق اســکله کــه ســال های اخیــر بــرای چنــد اســکله در‬ ‫بنــدر امیرابــاد اتفــاق افتــاده‪ ،‬هزینه هــای الیروبــی را بــرای‬ ‫بنــدر بــاال بــرده و اســکله را بــرای بارگیــری از دســترس‬ ‫خــارج می کنــد»‪ .‬نصیــر احمــدی (رئیــس اداره محیــط‬ ‫زیســت دریایــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران)‬ ‫نیــز گفــت‪« :‬اگــر رونــد نوســان تــراز اب دریــا کاهشــی باشــد‪،‬‬ ‫خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی اب در تمــام تاالب هایــی‬ ‫کــه بــا دریــا در ارتبــاط هســتند‪ ،‬تغییــر می کنــد کــه ایــن‬ ‫مســئله بــر اکوسیســتم دریــا‪ ،‬ماهی هــا و گیاهــان تاثیــر‬ ‫مســتقیم دارد»‪ .‬او افــزود‪« :‬زیســتگاه های ســاحلی کــه منطقه‬ ‫تجــاری مناســب بــرای صیــد ماهــی نیــز محســوب می شــود‪،‬‬ ‫بــا کاهــش ســطح اب دریــای خــزر دســتخوش تغییــرات‬ ‫عمــده ای می شــوند و شــاید اقتصــاد ماهیگیــری را در دریــای‬ ‫خــزر دچــار چالــش کنــد»‪ .‬کاهــش تــراز اب دریــا در درجــه‬ ‫اول بیشــترین اســیب را بــه خــود دریــای خــزری می زنــد کــه‬ ‫یــک تنــوع زیســتی شــگفت انگیز بــا ‪ ۴۰۰‬گونــه ابــزی بومــی‬ ‫در زیــر ان قــرار دارد‪ .‬بهــزاد الیقــی (مدیــرکل علــوم جــوی و‬ ‫اقیانوســی ســازمان هواشناســی کشــور) در این بــاره گفــت‪« :‬بــا‬ ‫کاهــش تــراز اب دریــای خــزر مقدار شــوری منطقه هــم باالتر‬ ‫م ـی رود و افزایــش شــوری و اســیدیته اب باعــث مشــکل تر‬ ‫شــدن شــرایط بــرای ابزیــان در ایــن محیــط خواهــد شــد‪ .‬در‬ ‫ســخاوتمند بودن دریــای خــزر شــکی نیســت؛ چــون بــه طــور‬ ‫مثــال بیشــترین جمعیــت ســاحل نشــین ایــن دریــا مربــوط‬ ‫بــه ایــران و ســه اســتان شــمالی ان اســت؛ امــا وقتــی خــزر‬ ‫هرســاله اب مــی رود و کوچک تــر می شــود‪ ،‬شــاید اجــرای‬ ‫طــرح ای توســعه ای جدیــد روی ان چنــدان منطقــی نباشــد»‪.‬‬ صفحه 12 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫عشایر‬ ‫سماموس گیالن‬ ‫گالــش بــه دامــدار یــا چوپــان دام گفتــه می شــود‬ ‫کــه در فصــل گرمــا بــه ارتقاعــات و در فصــل ســرما‬ ‫بــه پائین دســت ها کــوچ می کننــد‪ .‬عشــایر‬ ‫کوچ نشــین رودســر ماه هــای ییــاق را در مراتــع‬ ‫دامنــه قلــه ســماموس زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫ابوذر حمیدی جیرنده‪ /‬ایرنا‬ ‫معاون فنی‪ ،‬امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه وبودجه کشور خبر داد؛‬ ‫بررسی عملکرد دستگاه ها‬ ‫(ره)‬ ‫درخصوص بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام ‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫معــاون فنــی‪ ،‬امــور زیربنایــی و تولیــدی‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه کشــور گفــت‪:‬‬ ‫«عملکــرد تمامــی دســتگاه ها در انجــام‬ ‫وظایــف محولــه دررابطه بــا ایجــاد و رفــع‬ ‫بــوی نامطبــوع اطــراف فــرودگاه امــام‬ ‫خمینــی(ره) بررســی می شــود»‪ .‬حمیدرضــا‬ ‫عــدل در جلســه بررســی پروژه هــای رفــع‬ ‫بــوی نامطبــوع اطــراف فــرودگاه امــام اعــام‬ ‫کــرد‪« :‬اولویت هــا درخصــوص رفــع ایــن‬ ‫بــوی نامطبــوع بایــد مشــخص و عملکــرد‬ ‫دســتگاه ها دراین زمینــه تشــریح شــود»‪ .‬وی‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬مــا از هیــچ دســتگاه اجرایــی‬ ‫دراین زمینــه به راحتــی عبــور نمی کنیــم و‬ ‫براســاس تفاهم نامــه موجــود کــه براســاس ان‬ ‫تامیــن اعتبــار شــد ه اســت‪ ،‬بــر نحــوه اجــرای‬ ‫پروژه هــای مربــوط بــه رفــع بــوی نامطبــوع‬ ‫نظــارت می کنیــم»‪ .‬عــدل اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«بــر اجــرای پروژهــای رفــع بــوی نامطبــوع‬ ‫اطــراف فــرودگاه امــام نظــارت و گــزارش‬ ‫را بــه رئیس جمهــوری ارائــه می کنیــم تــا‬ ‫تصمیمــات الزم درمــورد نهادهــای مربوطــه‬ ‫گرفتــه شــود»‪ .‬معــاون فنــی و امــور زیربنایــی‬ ‫و تولیــدی ســازمان برنامه وبودجــه کشــور‬ ‫گفــت‪« :‬تــاش مــا بر این اســت تا پایــان‬ ‫ســال ایــن پــروژه به اتمــام برســد و معضــل‬ ‫بــوی نامطبــوع اســتان تهــران تــا حــدود‬ ‫زیــادی رفــع شــود»‪ .‬پیش ازایــن رئیــس‬ ‫اداره محیــط زیســت شهرســتان ری گفتــه‬ ‫بــود کــه مجتمــع پــردازش و بازیافــت زبالــه‬ ‫ارادکــوه و فاضالب هــای رهاشــده در غــرب‬ ‫ازادراه تهــران‪ -‬قــم عامــل اصلــی انتشــار بــوی‬ ‫نامطبــوع در اطــراف و مســیر فــرودگاه امــام‬ ‫خمینــی(ره) بــه تهــران اســت»‪ .‬عــدل ادامــه‬ ‫داد‪« :‬رئیس جمهــوری باتوجه بــه نگرانی هایــی‬ ‫کــه از بابــت تاخیــر در انجــام پروژه ها داشــتند‬ ‫بــه ســازمان برنامه وبودجــه کشــور دســتور‬ ‫دادنــد‪ ،‬بــرای ان دســته از اقداماتــی کــه تــا‬ ‫پایــان ســال مالــی قابل انجــام اســت‪ ،‬تامیــن‬ ‫اعتبــار کنــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬هــر بخشــی کــه‬ ‫بتوانــد تــا پایــان ســال جــاری وظیفــه محولــه‬ ‫بــه بخــش خــودش را نهایــی کنــد ازلحــاظ‬ ‫اعتبــاری بــه ان دســتگاه کمــک می شــود و‬ ‫باتوجه بــه اهمیــت مســئله باید ظــرف دوهفته‬ ‫اینــده گــزارش داده شــود»‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان تهــران نیــز‬ ‫در پایــان ایــن جلســه گفــت‪« :‬از ابتــدا جدیــت‬ ‫ازســوی دولــت بــرای رفــع ایــن معضــل وجــود‬ ‫داشــت و درحال حاضــر هــم پیگیری هــای‬ ‫شــخص رئیس جمهــوری باعــث تشــکیل‬ ‫ایــن جلســه شــده تــا در کمتریــن زمــان‬ ‫ممکــن ایــن معضــل کــه مدت هاســت تهــران‬ ‫بــا ان درگیــر اســت‪ ،‬حــل شــود»‪ .‬شــفیعی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬از جملــه ایــن نهادهــا می تــوان‬ ‫بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی یــا شــرکت های اب و‬ ‫فاضــاب منطقـه ای اســتان‪ ،‬اشــاره کــرد»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬به هم ریختگــی در توســعه‬ ‫ان منطقــه و بارگــذاری جمعیــت و فعالیــت‬ ‫زیــادی در محــدوده فــرودگاه امــام انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬باعــث شــده کــه برخــی از فعالیت هــا‬ ‫از کنتــرل خــارج شــوند و فعالیــت جلوتــر از‬ ‫اقدامــات کنترلــی صــورت بگیــرد و اکنــون‬ ‫همــه تــاش مــا این اس ـت که ایــن تعــادل را‬ ‫برقــرار کنیــم»‪.‬‬ ‫سیناغریب‬ ‫گلستان‬ ‫حل مشکل مالکیت ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫اهالی ‪ ۶۰۰‬روستا و ‪ ۱۷‬شهر‬ ‫مدیرکل بنیاد مسـکن اسـتان گلسـتان از حل مشـکل ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫اهالـی ‪ ۶۰۰‬روسـتا و ‪ ۱۷‬شـهر اسـتان درخصـوص صدور سـند‬ ‫مالکیـت اهالـی ایـن روسـتاها و شـهرها بـا امضـای تفاهم نامـه‬ ‫سـه جانبه فی مابین بنیاد مسـتضعفان‪ ،‬بنیاد مسـکن و اداره کل‬ ‫ثبت اسـناد و امالک اسـتان خبـر داد‪ .‬حسـینی بابیان اینکه این‬ ‫اقـدام مهـم درراسـتای منویـات مقـام معظـم رهبـری مبنی بر‬ ‫واگـذاری املاک بنیـاد علـوی بـه مـردم درراسـتای جهـش‬ ‫در تولیـد و حمایـت از اقتصـاد و معیشـت مـردم انجـام خواهد‬ ‫شـد‪ ،‬ابراز داشـت‪« :‬در مراسـمی که باحضور اسـتاندار گلسـتان‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬عملیـات اجرایـی این طـرح مهـم اغاز شـد»‪ .‬وی‬ ‫ابـراز داشـت‪ 600« :‬روسـتا و ‪ 168‬هـزار واحـد مسـکونی معادل‬ ‫‪ 60‬درصـد روسـتاها و واحدهـای مسـکونی اسـتان از ایـن طرح‬ ‫مهم برخـوردار می شـوند»‪.‬‬ ‫دیدار نمایندگی ولی فقیه‬ ‫اداره کل با همکاران اداره‬ ‫منابع طبیعی اق قال‬ ‫مسـئول نماینـده ولی فقیـه؛ حاج اقـا خادملـو بـا کارشناسـان‬ ‫اداره منابـع طبیعی شهرسـتان اق قال به مناسـبت روز بازگشـت‬ ‫ازادگان سـرافراز بـه میهـن جلسـه ای فرهنگـی برگـزار کردند‪.‬‬ ‫حاج اقـای خادملـو؛ نماینـده ولی فقیـه اداره کل منابـع طبیعـی‬ ‫ضمـن تقدیـر و تشـکر از رئیـس و همـکاران اداره ضمـن‬ ‫گرامیداشـت یاد شـهدا‪ ،‬جانبازان و ایثارگران هشـت سال جنگ‬ ‫تحمیلی اظهار داشـت‪« :‬قدرت باالی مقاومتی کشـور در جنگ‬ ‫پیچیـده اقتصادی و سیاسـی امـروز‪ ،‬ثمره ایثارگری هـای دیروز‬ ‫شـهدا و رزمنـدگان اسـت و باید با حفظ و تقویـت روحیه ایثار و‬ ‫مجاهدت‪ ،‬به اعتالی هرچه بیشـتر نام ایران اسلامی و دستیابی‬ ‫بـه موفقیت هـای بزرگ تر ملت ایـران کمک کنیم»‪ .‬شـایان ذکر‬ ‫اسـت؛ بعـد از اتمـام جلسـه نماینـده ولی فقیـه و رئیـس اداره و‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت از کانـال حفاظتـی در مراتـع‪ ،‬پارک ها‬ ‫و بوسـتان های روسـتایی در روسـتای اونق یلقـی بازدید کردند‪.‬‬ ‫دیدار ویدئوکنفرانسی مدیر‬ ‫مخابرات منطقه با همکاران ازاده‬ ‫به مناسـبت ‪ 26‬مـرداد سـالروز ورود ازادگان به میهن اسلامی‪،‬‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقه گلسـتان به صـورت ویدئوکنفرانسـی با‬ ‫همـکاران ازاده دیـدار داشـت‪ .‬ایـن دیـدار کـه به مناسـبت ‪26‬‬ ‫مـرداد سـالروز ورود ازادگان بـه میهـن اسلامی برگـزار شـد‪،‬‬ ‫مهنـدس غالمعلی شـهمرادی؛ مدیر مخابرات منطقه گلسـتان‬ ‫بـا تجلیـل از رشـادت های ازادگان سـرافراز‪ ،‬از اینکـه ‪ 25‬نفـر از‬ ‫ازادگان در جمـع همـکاران مخابـرات منطقـه گلسـتان بـوده‬ ‫ابـراز خرسـندی کـرد و گفت‪« :‬تحمل شـرایط سـخت اسـارت‬ ‫و تنگناهـا‪ ،‬وفـاداری شـما عزیـزان را بـه انقلاب و ارمان هـای‬ ‫امـام راحـل(ره) ثابـت کـرد و اسـتقامت زینب گونـه ازادگان‬ ‫علی رغـم شـکنجه های سـختی کـه بـر انان شـد الگویی سـت‬ ‫بـرای اسـتقامت همـگان در برابـر دشـمنی ها و انـان کـه نـام‬ ‫ایـران اسلامی لرزه بر اندامشـان می انـدازد»‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛‬ ‫در این دیـدار همـکاران ازاده کـه از بخش هـای مختلف به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانسـی بـا مدیـر مخابرات منطقـه گلسـتان در ارتباط‬ ‫بودنـد پیشـنهاد هایی درراسـتای بهبـود وضعیـت خـود مطرح‬ ‫کردند و خواسـتار رسـیدگی به پیشـنهاد های مطروحه شـدند‪.‬‬ ‫به گفتـه محمد محمدخانی؛ مسـئول امـور ایثارگـران‪ ،‬به منظور‬ ‫تجلیـل از ازادگان همـکار‪ ،‬هدیه ای به رسـم یادبود درنظر گرفته‬ ‫شـد و در این دیـدار بـه اقایان عبدالجلیل اصفهانـی و محمدرضا‬ ‫عباسـیان بـه نمایندگـی از سـایر همـکاران ازاده تقدیم شـد و‬ ‫هدایـای مابقـی ازادگان برایشـان ارسـال و اهـداء خواهد شـد‪.‬‬ صفحه 13 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت کاوش پلیم��ر الب��رز ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 184977‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102271017‬بـ�ه‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1399/03/18‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ -:‬محـ�ل شرــکت بـ�ه استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪،16‬‬ ‫شهرســتان تهـ�ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر تهرــان‪ ،‬محل��ه نارمــک‪،‬‬ ‫خیابـ�ان شهیداس�مـاعیل بزرگی��ان‪ ،‬خیابـ�ان ش��هیدایت اله مدنـ�ی‪ ،‬پـلاک‬ ‫‪ ،0‬مجتمـ�ع تجاــری اداری پالمیــرا‪ ،‬طبقـ�ه ششـ�م‪ ،‬واحـ�د ‪ 10‬کدپسـ�تی‬ ‫‪ 1645661895‬تغیی��ر یاف��ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)953909‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت منحلـ�ه تعاونـ�ی مســکن کارکنــان مجتمـ�ع اموزشـ�ی غیرانتفاعـ�ی فجردانـ�ش بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 216983‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10102583390‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت تصفی��ه مـ�ورخ ‪ 1398/05/12‬و مج��وز اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی اسـ�تان تهـ�ران‬ ‫بشـ�ماره ‪ 982/15/121634‬مـ�ورخ ‪ 98/5/22‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای قدــرت اهلل قاضی مقــدم بش�مـاره ملـ�ی ‪ 2239691931‬ب��ه سـ�مت‬ ‫رئیـ�س اجرایـ�ی هیــات تصفیـ�ه انتخــاب گردیـ�د و کلیـ�ه اسنــاد و اوراق مالـ�ی و تعه�دـاور و قراردادهـ�ا بـ�ا امضــاء اقــای قدــرت اهلل قاضی مقــدم (رئیـ�س‬ ‫اجرایـ�ی هیــات تصفیـ�ه) و بهمرــاه امضــاء اقــای محمدحسـ�ن عبــدی بش�مـاره ملـ�ی ‪( 0381526194‬عض��و هیـ�ات تصفی��ه) و امضـ�ای اقـ�ای مهـ�دی‬ ‫عباسـ�ی بش�مـاره ملـ�ی ‪( 0071246452‬عض��و هیـ�ات تصفی��ه) و مه��ر هیـ�ات تصفی��ه معتبرــ می باش��د‪ .‬همچنی��ن اوراق و نامه هــای عــادی ب��ا امضـ�ای‬ ‫قــدرت اهلل قاضی مقـ�دم (رئی��س اجرای��ی هیـ�ات تصفی��ه) و مه��ر هیـ�ات معتب��ر اس��ت‪.‬‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود مجریــان انبوه ســاز معیـ�ن در تاریـ�خ ‪ 1398/09/19‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 551350‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008827892‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر تکمیـ�ل گردیــده کـ�ه خالصـ�ه ان بـ�ه‬ ‫ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬فعالیـ�ت نظــام مهندسـ�ی و طراحـ�ی‬ ‫پروژه ه��ای و سدس��ازی و امث��ال ان‪ ،‬انج��ام خدم��ات اج��رای سـ�اختمان‪ ،‬انج��ام خدم��ات نظ��ارت سـ�اختمان‪،‬‬ ‫انجـ�ام خدمـ�ات طراح��ی س��اختمان درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مـ�دت‬ ‫فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،19‬شهرس��تان تهــران‪،‬‬ ‫بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬شـ�هر تهرــان‪ ،‬محل��ه کاووس�یـه‪ ،‬خیابـ�ان ولیعصرــ‪ ،‬خیابـ�ان شـ�هیدعلیرضا دامن افشـ�ار‪ ،‬پـلاک‬ ‫‪ ،58‬طبقـ�ه دوم‪ ،‬واحـ�د ‪ 5‬کدپسـ�تی ‪ 1969743436‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ‬ ‫‪ 30000000000‬ری��ال نق��دی‪ .‬میـ�زان سهم الشـ�رکه ه��ر ی��ک از شـ�رکا‪ :‬اقــای محمدامیـ�ن باباجانـ�ی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3241298728‬دارنـ�ده ‪ 15000000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ ،‬اق��ای رحم��ت دریائ��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 6660018573‬دارنـ�ده ‪ 15000000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای کاظـ�م مالکـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0050096745‬و بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامح�دـود‪ ،‬اقــای عبــاس نوریــان بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0450256677‬و بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود و بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل بـ�ه‬ ‫مــدت نامح�دـود‪ ،‬اقــای محمدامیـ�ن باباجانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3241298728‬و بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیــره بـ�ه مــدت نامح�دـود‪ ،‬اقــای حسـ�ن روس�تـائی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4132018687‬و بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیــره بـ�ه مــدت نامح�دـود‪ ،‬اقــای رحمـ�ت دریائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6660018573‬و بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدی��ره ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلیـ�ه اوراق و اسنــاد بهاــدر و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل‬ ‫چــک‪ ،‬س�فـته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬عقــود اسلـامی بـ�ا امضــائ رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره اقــای رحمـ�ت دریائـ�ی بـ�ه‬ ‫همــراه مه��ر شــرکت منفرــدا ً و همچنی��ن نامه هــای اداری و عــادی ب��ا امضـ�ائ مدیرعام��ل اقـ�ای عبـ�اس نوریـ�ان‬ ‫ب��ه همــراه مه��ر شــرکت ه��ر ی��ک منفرــدا ً معتب��ر اس��ت‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق اساس�نـامه‪ .‬روزنامـ�ه‬ ‫کثیراالنتشــار ســرافرازان جهـ�ت درج اگهی هاــی شرــکت تعییـ�ن گردیـ�د‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه‬ ‫منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)954861‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت س�یـگما پردازش گرــان امـ�ن شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪357358‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10104029710‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/07/07‬‬ ‫تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ - :‬تع��داد اعض��اء هیئ��ت مدی��ره ش��رکت از ‪ 3‬نفـ�ر بـ�ه ‪ 2‬نف��ر کاه��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ - .‬ادرس شرــکت بـ�ه‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،17‬شهرس��تان تهــران‪،‬‬ ‫بخـ�ش مرکــزی‪ ،‬شــهر ته�رـان‪ ،‬محلـ�ه نصــر‪ ،‬کوچـ�ه شــهیدعبداله ابراهیمـ�ی (نصـ�ر ‪ ،)2‬خیابـ�ان ‪ 35‬مت��ری شــاهد‪،‬‬ ‫پـلاک ‪ ،18‬طبق��ه اول‪ ،‬واح��د غرب��ی کدپسـ�تی ‪ 1777864513‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح‬ ‫گردیـ�د‪ - .‬محمدرضـ�ا لجتـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2259625381‬ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الشـ�رکه خ��ود از صنـ�دوق‬ ‫شرــکت از ردیـ�ف ش�رـکاء شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬محسـ�ن موالیـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0386637474‬بـ�ا دریافـ�ت‬ ‫کلیـ�ه سهم الشرــکه خــود از صندــوق شرــکت از ردیـ�ف ش�رـکاء شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬شیــما مهرابی طالقانـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0069474419‬ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الش��رکه خ��ود از صن��دوق ش��رکت از ردی��ف شـ�رکاء‬ ‫ش��رکت خ��ارج گردی��د‪ .‬درنتیج��ه س��رمایه ش��رکت از ‪ 10500000‬ریــال بـ�ه ‪ 6000000‬ری��ال کاه��ش یاف��ت و‬ ‫مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ - .‬لیس��ت شرــکاء بع��د از کاه��ش س�رـمایه بشـ�رح ذی��ل می باش��د‪:‬‬ ‫محمدرضـ�ا پوریــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2909764273‬دارای ‪ 3000000‬ریــال سهم الشرــکه‪ .‬محمـ�د کامرــوا بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2872285709‬دارای ‪ 3000000‬ری��ال سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)953912‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت صنایـ�ع اتصاــالت شیــالن س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 167820‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102103458‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/05‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای علـ�ی‬ ‫نصرنراقـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0031182658‬بـ�ه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و خانـ�م انـ�ا‬ ‫باتریـ�س مارین گوتــزک بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 4710566895‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و نایـ�ب‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و اقــای رضـ�ا نراقـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 4710767149‬ب��ه سـ�مت‬ ‫عض��و هیـ�ات مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬س��ال انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬ح��ق امض��ا کلی��ه اوراق‬ ‫و اس��ناد به��ادار و تعه��داور از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬بـ�روات‪ ،‬قرارداده��ا و عقوداس�لامی و‬ ‫اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضـ�ا مدیرعامـ�ل یـ�ا رئی��س هیــات مدیــره هـ�ر یـ�ک بـ�ه تنهایـ�ی‬ ‫همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتب��ر می باشـ�د‪ .‬موسسـ�ه حسابرسـ�ی قواعـ�د بـ�ا شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10103225106‬و اقــای فرهــاد صرافی زاده رفس��نجانی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0451019199‬بـ�ه‬ ‫ترتیـ�ب بـ�ه عنوــان ب�اـزرس اصلـ�ی و ب�اـزرس علیالبــدل شرــکت برــای مــدت یکســال مالـ�ی‬ ‫انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)953913‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)953911‬‬ ‫تاســیس موسسـ�ه غیرتجاــری مرکـ�ز ملـ�ی مطالعــات راهبرــدی کش��اورزی و اب اتــاق ایرــان در تاریـ�خ‬ ‫‪ 1398/09/13‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 48739‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008813005‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر‬ ‫تکمی��ل گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضـ�وع‪:‬‬ ‫اهدــاف “مرکـ�ز” در راستــای صیانـ�ت از فضــای کسـ�ب و کار بخش هــای “کش��اورزی” و اب‪ ،‬از منظـ�ر‬ ‫بخـ�ش خصوصـ�ی بـ�ه شــرح زیـ�ر می باشـ�د‪- :‬کمـ�ک بـ�ه ایجــاد فضــای تعامـ�ل س��ازنده بخـ�ش خصوصـ�ی‬ ‫(“کشاــورزی” و اب) ب��ا مراج��ع و ارکان حاکمیت��ی‪ - .‬انج��ام مطالع��ات راهبـ�ردی در زمین��ه موضوع��ات‪:‬‬ ‫اقتص�اـدی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فنــی‪ ،‬زیسـ�ت محیطـ�ی “کش��اورزی” و اب و تغییـ�ر اقلیـ�م‪ - .‬پایـ�ش مستــمر و ارائـ�ه‬ ‫گ�زـارش منظـ�م از اجرــای سیاسـ�ت های کلـ�ی اصـ�ل ‪ 44‬قان��ون اساس��ی در بخش ه��ای “کش��اورزی” و‬ ‫اب برــای ارائـ�ه بـ�ه دس�تـگاه های اجرایـ�ی ذیربـ�ط و ش�وـرای عالـ�ی اجرــای سیاسـ�ت های کلـ�ی اصـ�ل ‪.44‬‬ ‫تقوی��ت نقش افرین��ی ات��اق ای��ران در جه��ت بهب��ود فض��ای کس��ب و کار “کشـ�اورزی” و اب‪ ،‬تولی��د ث��روت و‬‫کارافرین��ی در کش��ور از طری��ق انج��ام مطالع��ه‪ ،‬بررس��ی و شناس��ائی مس��ائل و تنگناه��ای بخ��ش “کش��اورزی”‬ ‫و اب و ارائ��ه راه حل ه��ای راهبـ�ردی‪ - .‬ارائ��ه مشــاوره ب��ه ارکان نظ��ام در زمین��ه توس��عه فض��ای کس��ب و‬ ‫کار در حیط��ه “کش�اـورزی” و اب‪ - .‬کم��ک ب��ه ارتقـ�اء اگاه��ی فعــاالن اقتصــادی در جه��ت بهبـ�ود فضـ�ای‬ ‫کسـ�ب و کار‪ ،‬تولیـ�د ثرــوت و کارافرینـ�ی در بخش ه�اـی “کش��اورزی” و اب‪ - .‬ارائـ�ه راهبردهــای مناسـ�ب‬ ‫ب��ه منظ��ور مشــارکت موث��ر ذینفع��ان و نقش افرین��ی انه��ا در سیاس �ت گذاری های کالن‪ ،‬بخش��ی و خ��رد‪.‬‬ ‫ ارائ��ه راهبرده��ای مناس��ب ارتق��اء س��رمایه گذاری داخل��ی و بین الملل��ی در کس��ب و کار کش��اورزی و اب‪.‬‬‫ ارائ��ه راهبردهـ�ای مناس��ب جه��ت تکمیـ�ل‪ ،‬اصـلاح و ارتقـ�اء جایــگاه زنجیـ�ره ارزش تشــکلی بخش هــای‬‫“کش��اورزی” و اب‪ - .‬کمـ�ک بـ�ه ارتقــاء توانمنــدی اتــاق ایرــان در ایفــای نقـ�ش س��خنگویی بخـ�ش خصوصـ�ی‬ ‫در حیط��ه “کش��اورزی” و اب‪ - .‬پای��ش تح��والت و رویداده��ای مل��ی‪ ،‬بین الملل��ی و منطق�ه ای “کش��اورزی”‬ ‫و اب‪ - .‬پای��ش مســتمر عملکـ�رد و تاثیرگذــاری اقدامـ�ات متولیـ�ان بخش هـ�ای “کش�اـورزی” و اب‪ - .‬ایجـ�اد‬ ‫فضـ�ای مناس��ب بــرای دسترس��ی فعــاالن بخ��ش “کش�اـورزی” و اب ب��ه نتای��ج مطالعـ�ات و پژوهش هـ�ای‬ ‫انج��ام ش��ده “مرک��ز”‪ – .‬اطالع رسـ�انی مسـ�تمر ب��ه فعـ�االن اقتصــادی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬زیس��ت محیط��ی و‬ ‫ذینفعـ�ان و ذی مدخـلان بخ��ش “کش�اـورزی” و اب‪ .‬ب��ه موج��ب مجـ�وز ‪/43/7143‬ص مـ�ورخ ‪1398/06/23‬‬ ‫اتـ�اق بازرگانـ�ی‪ ،‬صنایـ�ع‪ ،‬معــادن و کش�اـورزی ایــران اگه��ی گردی��د‪ .‬م��دت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه مـ�دت‬ ‫نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اسـ�تان ته��ران‪ ،‬شهرسـ�تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تهــران‪ ،‬ایرانشــهر‪،‬‬ ‫کوچ��ه پانــزده خ��رداد‪ ،‬خیابـ�ان ایت ال��ه طالقانـ�ی‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه سـ�وم کدپسـ�تی ‪1583643116‬‬ ‫اعضـ�ای هیـ�ات امنـ�اء‪ :‬اقایــان‪ :‬غالمحســین ش�اـفعی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ -0889499276‬حس��ین س�لاح ورزی‬ ‫بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ -4859202317‬علیرضـ�ا اشـ�رف بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ -0702287581‬عبدالمهــدی بخشنــده بـ�ا‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ -1972127756‬عبــاس سرــوش بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ -0569716586‬علی محمـ�د ش��ریعتی مقدم بـ�ا‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ -0901098086‬مرتضـ�ی حقوقی اصفهانـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ -1282106058‬عبــاس کش�اـورز بـ�ا‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ -0321218310‬سیدمحمدحســین شــریعتمدار بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ -2371696781‬ناصـ�ر صادقـ�ی بـ�ا‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ -0933618921‬غالمحســین هادیزاده رئیسـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ -0049450654‬رضـ�ا مکنــون بـ�ا‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 0039557553‬و بهمـ�ن دانایـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0049445820‬ب��ه سـ�مت اعض��ا هیـ�ات امنـ�ای‬ ‫مرک��ز بــرای مـ�دت ‪ 3‬س��ال انتخ��اب ش��دند‪ .‬اعضــای هیــات اجرایـ�ی‪ :‬سیدمحمدحســین ش��ریعتمدار بـ�ه‬ ‫ســمت رئیـ�س هیــات اجرایـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ -2371696781‬علیرضـ�ا اشــرف بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪0702287581‬‬ ‫بـ�ه ســمت عضـ�و هیــات اجرایـ�ی‪ -‬حســین ســاح ورزی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 4859202317‬بـ�ه ســمت عضـ�و‬ ‫هیــات اجرایـ�ی‪ -‬مرتضـ�ی حقوقی اصفهانـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 1282106058‬ب��ه سـ�مت عض��و هیـ�ات‬ ‫اجرایـ�ی‪ -‬عبــاس کش�اـورز بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0321218310‬ب��ه س��مت عض��و و دبی��ر هی��ات اجرای��ی بـ�رای‬ ‫مـ�دت ‪ 3‬ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬شرــکت حسابرسـ�ی همیــار حســاب بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪10100313970‬‬ ‫بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و اقــای بهزــاد فکاری س��ردهائی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1652985204‬ب��ه سـ�مت‬ ‫بـ�ازرس علی الب��دل ب��رای م��دت یکس��ال انتخ��اب ش��دند‪ .‬دارندــگان ح��ق امض��ا‪ :‬کلی��ه اس��ناد و مـ�دارک‬ ‫مال��ی تعهدــاور ب��ا امضـ�ای رئی��س مرک��ز (سیدمحمدحسـ�ین ش��ریعتمدار) و دبی��ر هیـ�ات اجرای��ی (عبـ�اس‬ ‫کشاــورز) همــراه ب��ا مه��ر مرک��ز معتب��ر خواه��د بـ�ود‪ .‬کلی��ه اوراق و مکاتبـ�ات اداری و عــادی ب��ا امضـ�ای‬ ‫رئی��س مرک��ز (سیدمحمدحس��ین ش�رـیعتمدار) و در غی��اب ایش��ان دبی��ر هی��ات اجرای��ی (عب��اس کش��اورز)‬ ‫همـ�راه ب��ا مه��ر مرک��ز معتب��ر خواه��د ب��ود‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)953910‬‬ صفحه 14 ‫ دو شنبه ‪ 3‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪318‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫قتل عمد‬ ‫فقط چهل روزه بودم‬ ‫‪15‬‬ ‫قصه ما َمثَل شد‬ ‫فیلـم سـینمایی «قتـل عمـد» به کارگردانـی سـعید دولتخانـی و تهیه کنندگی‬ ‫محمـد احمـدی بر روی پرده اسـت‪ .‬در خالصه داسـتان فیلم امده اسـت‪ :‬اردالن‪،‬‬ ‫جوانـى از طبقـه کارگـرى‪ ،‬در اوج بحران هـاى مالـى و عاطفى با غریبـه اى مرموز‬ ‫اشـنا شـده و در وضع ّیـت پیچیـده اى قرار مى گیـرد‪ .‬بازیگـران این فیلـم‪ ،‬على‬ ‫رجایـى‪ ،‬امیـر رضایـى‪ ،‬نیلوفر اسـتخرى‪ ،‬صـدف فرهودى‪ ،‬جواد اسـدى‪ ،‬سـجاد‬ ‫حسـین پور‪ ،‬مهسـا جاوید‪ ،‬مح ّمـد فیلى و‪ ...‬هسـتند‪.‬‬ ‫زنی با روح همسـر نویسـنده اش‪ ،‬چهل شـب عاشـقانه زندگی می کنـد؛ گاهی در‬ ‫رابطه های عاشـقانه گـذر زمـان از یادمان می برد کـه روزگاری چقـدر همدیگر را‬ ‫دوسـت داشـته ایم‪ ،‬امـا‪ ،‬روح پرنده ای سـت کـه در کالبد جان فقـط چند صباحی‬ ‫جـای می گیـرد و‪ ...‬ایمـان میرهاشـمی و ارزو صفی یـاری بازیگـران ایـن نمایش‬ ‫هسـتند کـه به کارگردانی مسـعود طیبی تا ‪ 14‬شـهریورماه‪ ،‬هر شـب سـاعت ‪19‬‬ ‫در سـالن سـایه تئاترشـهر میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫ترجمـه ترکـی اسـتانبولی مجموعـه ‪ ۱ ۰‬جلـدی «قصـه مـا مثـل شـد» اثـر محمد‬ ‫میرکیانـی توسـط انتشـارات مهنـا در ترکیه چاپ شـد‪ .‬این کتـاب به تازگـی به قلم‬ ‫احمـد ادیگـوزل توسـط انتشـارات مهنـا در ترکیه منتشـر و راهـی بازار نشـر این ‬ ‫کشـور شـد‪ .‬این برای نخسـتین بار اسـت که یک مجموعه ‪ ۱۰‬جلدی از نویسـنده ای‬ ‫ایرانـی در کشـوری دیگـر منتشـر می شـود‪ .‬مترجـم ترکـی اسـتانبولی این کتاب‪،‬‬ ‫اسـتاد دانشـگاه ایغدیر در ترکیه اسـت‪.‬‬ ‫کارکو‬ ‫اندرونی‬ ‫ اینکه دلتنگ توام ‬ ‫نرم افـزار اسـتخدام و کاریابـی هوشـمند کارکـو بـا ثبـت اگهی های اسـتخدامی‬ ‫و کاریابـی‪ ،‬امـکان استخدام شـدن و اسـتخدام کردن اسـان را بـرای شـما فراهم‬ ‫می کنـد‪ .‬کافی سـت اطالعـات مربـوط بـه نیـروی مـورد نیاز خـود یا رزومـه خود‬ ‫ً‬ ‫کاملا سـاده و کمتـر از یک دقیقـه! در نرم افـزار کارکـو ثبـت کنیـد‪ ،‬تا‬ ‫را به طـور‬ ‫سیسـتم هوشـمند این نرم افـزار‪ ،‬بهتریـن نیروهـای اماده به کار و بهترین شـرایط‬ ‫کاری ممکـن و را بـه شـما معرفی کند‪.‬‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی نقاشـی نوشـین ایپکچـی بـا عنـوان «اندرونی» به کوشـش‬ ‫معین شـافعی تـا ‪ ۲۶‬شـهریورماه در گالری شـیرین در معرض دیـد عالقه مندان‬ ‫بـه عهنـر نقاشـی قـرار دارد‪ .‬گفتنی سـت؛ بازدیـد از ایـن نمایشـگا ه جمعه ها از‬ ‫سـاعت ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۲۰‬و شـنبه تـا پنج شـنبه از سـاعت ‪ ۱۱‬تـا ‪ ۱۹‬با تعییـن وقت قبلی‬ ‫امکان پذیر اسـت‪ .‬گالری شـیرین در خیابان کریمخان‪ ،‬سـنایی‪ ،‬کوچه سـیزدهم‪،‬‬ ‫شـماره ‪ ۵‬واقع شـده است‪.‬‬ ‫قطعـه « اینکـه دلتنـگ تـوام » بـا صـدای سـاالر عقیلـی و ترانـه ای از مهدی‬ ‫مظاهری منتشـر شـد‪ .‬اهنگسـازی این اثر توسـط نسـیم شـاملو انجام شده و‬ ‫از سـوی موسسـه فرهنگی‪،‬هنری اوای باربد منتشر شده اسـت‪ .‬این قطعه یکی‬ ‫از قطعـات منتشرشـده در البومی به همین نام از این خواننده اسـت‪ .‬در بخشـی‬ ‫از ترانـه ان می شـنویم‪« :‬اینکـه دلتنگ تـوام اقـرار می خواهد مگـر ‪ /‬اینکه از‬ ‫من دلخـوری انـکار می خواهـد مگر‪»...‬‬ ‫حمام چهار فصل‬ ‫علیرضا پاکدل‬ ‫لطیف هلمت‬ ‫بنـای حمـام چهار فصل اراک یکـی از زیباتریـن اثرهای معماری و کاشـی کاری‬ ‫ایـران در قـرون اخیـر اسـت و به واسـطه تزئینـات خـاص‪ ،‬یکـی از نمونه های‬ ‫بی ماننـد معمـاری ایرانـی به شـمار مـی رود کـه به وسـیله حـاج محمدابراهیم‬ ‫خوانسـاری در زمان احمد شـاه قاجار بنا گذارده شـده اسـت‪ .‬نـام ان برگرفته‬ ‫از تابلوهـای کاشی کاری شـده در چهار جهـت حمـام در بخـش سـربینه مردانه‬ ‫اسـت کـه بنا بر فصـول مختلف سـال به تصویر کشـیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫اگر همه ی شیرینی های زمین را‬ ‫در قطره ابی زالل‬ ‫جمع کنند‬ ‫به اندازه ی یک بوسه‪،‬‬ ‫شیرین نمی شود!‬ ‫اگر تمام ابی اسمان را‬ ‫در برکه ای کوچک‬ ‫جمع کنند‬ ‫به اندازه ی چشمان تو‬ ‫ابی نیست!‬ ‫مترجم‪ :‬فریاد شیری‬ صفحه 15 ‫هفته نامه سراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫بازتابش زن دیگر‬ ‫این کتاب در سـال ‪ 1985‬و در ‪365‬صفحه منتشـر شـد‪ .‬ایریگاری معتقد اسـت که برای حرفه روانکاوی ‪،‬‬ ‫ک و غیرقابل دستیابی سـت؛ چراکه ماهیت ان توسـط کسـانی که‬ ‫تمایلات زنان همچنان قـاره ای تاری ‬ ‫زنـان را از منظـری مردانـه می نگرند‪ ،‬قابـل درک نیسـت‪ .‬او این ایدئولـوژی مردانـه را بازخوانی می کند؛‬ ‫اینکـه زن به عنـوان یک مرد محروم تعریف شـده اسـت‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫لوس ایریگاری‬ ‫لـوس ایریـگاری‪ ،‬در سـال ‪ 1930‬در بلژیک زاده شـد و در اوایل دهـه ‪ 1960‬به‬ ‫پاریـس کوچ کـرد‪ .‬در زمانی کـه در بلژیک بود گواهینامه کارشناسـی ارشـد‬ ‫در فلسـفه و ادبیـات را در سـال ‪ 1955‬از دانشـگاه لویـن گرفـت و بـه عنوان‬ ‫دبیـر دبیرسـتان به کار مشـغول شـد‪ .‬سـپس در مقـام پژوهش یـار در بنیاد‬ ‫م ّلـی پژوهش هـای علمی اسـتخدام شـد و بـه این کار مشـغول بود تـا اینکه‬ ‫بلژیـک را به قصد فرانسـه ترک کرد‪ .‬ایریگاری در فرانسـه‪ ،‬دوره کارشناسـی‬ ‫ارشـد روا شناسی را سـپری کرد و همچنین در موسسـه روان شناسی پاریس‪،‬‬ ‫دوره اسیب شناسـی روانـی را گذرانـد و گواهینامـه ان را به دسـت اورد و‬ ‫نخستین رسـاله دکتـری خـود را در زبان شناسـی با عنـوان «زبـان دیوانگی»‬ ‫به پایان رسـاند‪ .‬ایریگاری بین سـال های ‪ 1970‬و ‪ 1974‬در دانشـگاه پاریس در‬ ‫ونسـان بـه کار اموزش پرداخـت و نیز در دانشـکده فروید شناسـی‪ ،‬به مطالعه‬ ‫نظریـه روان کاوی روی اورد‪ .‬او دومیـن رسـاله دکتـری خـود را در فلسـفه در‬ ‫دانشـگاه پاریـس در سـال ‪ 1974‬بـه پایـان رسـاند‪ .‬این نخسـتین اثـر عمده‬ ‫او بـود کـه در سـال ‪ 1974‬بـا عنـوان رسـاله تحقیقـی یـا بازتابـش زن دیگر‬ ‫منتشـر و عامـل اصلـی اخـراج نـاروای او از صحنه دانشـگاهی پاریس شـد‪.‬‬ ‫مطلـب زیـر‪ ،‬خالصـه ای از مقالـه بلنـد کارولین بَین بریج اسـت کـه زندگی و‬ ‫تفـرات ایریـکاری را دربـر می گیرد‪.‬‬ ‫فرهنگ ارشاد‬ ‫همان طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬نخســتین اثــر‬ ‫مهــم او بــا عنــوان رســاله تحقیقــی یــا بازتابــش زن بــود کــه‬ ‫عامــل اصلــی اخــراج نــاروای او از صحنــه دانشــگاهی پاریــس‬ ‫شــد‪ .‬ایریــگاری ایــن رســاله را در دانشــکده فروید شناســی ارائــه‬ ‫داد؛ همان جایی کــه زیــر نظــر ژاک الکان امــوزش می دیــد‪.‬‬ ‫نقــد او بــر اندیش ـه های غربــی‪ ،‬شــامل حمله هــای نظــری بــر‬ ‫موضع هــای کلیــدی ای بــود کــه در اثــار الکان و فرویــد مطــرح‬ ‫شــده بودنــد و در نتیجــه ان ایریــگاری یــک بدعت گذار شــناخته‬ ‫شــد‪ .‬او بـه زودی از حلقه هــای روشــنفکری پاریــس وازده و طــرح‬ ‫درســی او بــرای ســال بعــد رد شــد‪ .‬ایــن وضعیــت تــا دهــه‬ ‫‪ 1980‬ادامــه یافــت تــا اینکــه هم میهنانــش او را در مقــام‬ ‫نظریه پــردازی مهــم بازشــناختند‪ .‬در همین زمــان‪ ،‬کار خــود را‬ ‫به عنــوان مدیــر پژوهــش در مرکــز ملّــی پژوهش هــای علمــی‬ ‫در پاریــس پــی گرفــت و به صــورت عضــوی از تیــم پژوهشــی‬ ‫چند رشــته ای شــامل زبان شناســان‪ ،‬متخصصــان اعصــاب‪،‬‬ ‫روان کاوان و فیلســوفان بــه کار پرداخــت‪ .‬او همچنیــن به توســعه‬ ‫فعالیــت روان کاوی خــودش ادامــه داد‪ .‬در ســال ‪ ،1982‬در مقــام‬ ‫رئیــس بیــن الملــل فلســفه در دانشــگاه اراســموس در روتــردام‬ ‫هلنــد منصــوب شــد‪ .‬در نیمــه دوم دهــه ‪ 1980‬در دانشــکده‬ ‫امــوزش عالــی علــوم اجتماعــی‪ ،‬کالــج بین المللــی فلســفه و‬ ‫مرکــز امریکایــی امــوزش انتقــادی در پاریــس بــه کار تدریــس‬ ‫پرداخــت‪ .‬او در برخــی مجامــع زنــان و همایش هــای مختلــف در‬ ‫سراســر اروپــا و امریــکای شــمالی ســخنرانی کــرد و در جنبــش‬ ‫طرفــداران زن در فرانســه و به ویــژه در مبــارزه بــرای ازادی در‬ ‫ســقط جنیــن و کوشــش در قانونی کــردن جلوگیری از بــارداری‪،‬‬ ‫فعاالنــه شــرکت کــرد‪ .‬اثــار او‪ ،‬به خصــوص در ایتالیــا مــورد‬ ‫اســتقبال قــرار گرفــت‪ :‬مجمــع کتاب فروشـی های زنــان میــان‬ ‫بــه اندیشـه های ایریــگاری توجــه خــاص داشــت و ایریــگاری نیز‬ ‫همــکاری مســتمر بــا روزنامــه حــزب کمونیســت ایتالیــا داشــت‪.‬‬ ‫در ســال های پســینی‪ ،‬پژوهش هــای او بــه بررســی نظــم جنســی‬ ‫زبــان و فرهنــگ گرایش پیــدا کــرد‪ .‬او همچنان در نوشــتن و ارائه‬ ‫مقاله هایــی دربــاره اندیشــه های نظــری خــود ادامــه می دهــد‪.‬‬ ‫وســعت اثــار ایریــگاری‪ ،‬بــر تعــدد عوامــل نافــذ و منابــع موثــر‬ ‫بــر شــکل گیری اندیشــه های او گواهــی می دهــد‪ .‬بــا وجــود‬ ‫خــودداری او از رعایــت شــیوه های علمــی متــداول در ماخذدهــی‬ ‫و ارائــه فهرســت منابــع و کتابنامــه در اثــارش‪ ،‬نســبت بــه منابــع‬ ‫فکــری او بــه ســختی می تــوان ســخنی مطمئــن گفــت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وصــف‪ ،‬می تــوان برخــی مســیرهایی را کــه در شــکل گیری فکــر‬ ‫او تاثیــر داشــته‪ ،‬دنبــال کــرد‪ .‬ایریــگاری در مقــام دانشــجوی‬ ‫ســابق ژاک الکان‪ ،‬به شــدت تحت تاثیــر نظریه هــای روان کاوی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬رویکــرد شالوده شــکنانه او نســبت بــه متــون عمــده‬ ‫فلســفی غربــی‪ ،‬تاثیرپذیــری او از ژاک دریــدا را اشــکار می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر تمامــی زمینه هــای اشــتغال فکــری او در فلســفه را مــرور‬ ‫کنیــم‪ ،‬پــی می بریــم کــه از طیــف وســیعی از متفکــران اروپایــی‬ ‫از جملــه افالطــون‪ ،‬هــگل‪ ،‬کانــت‪ ،‬نیچــه‪ ،‬هیدگــر‪ ،‬مارکــس‪ ،‬و‬ ‫لوینــاس تاثیــر پذیرفتــه اســت‪ .‬ایریــگاری خــودش را در مقــام‬ ‫کســی کــه «بــه فالســفه عشــق مــی ورزد» توصیــف کــرده‬ ‫اســت‪ .‬اگــر بخــش عمــده اثــار نخســتین ایریــگاری‪ ،‬نقــد (اغلــب‬ ‫کوبنــده) را در پیــش گرفتــه‪ ،‬در اثــار پســینی او عالقــه اشــکاری‬ ‫بــه رویکــردی ســازنده بــه پرســش از امــر زنانــه بــه چشــم‬ ‫می خــورد و شــیوه هایی را مـی کاود کــه امــر زنانــه می توانــد بــه‬ ‫کمــک ان هــا ویژگی هــای خــود را ابــراز کنــد‪ .‬پنــداره زنانگــی‪،‬‬ ‫چیــزی کــه در نظــم نمــادی گفتمــان و نظریه انکار شــده اســت‪،‬‬ ‫اندیشــه بنیــادی و شــالوده ای اثــار ایریگاری ســت‪ .‬در تفســیر اثار‬ ‫فرویــد دربــاره زنانگــی‪ ،‬امــر زنانــه همــواره اندکــی بیــش از «قــاره‬ ‫تاریــک روان کاوی» مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایریــگاری‬ ‫ضمــن نوشــته هایش روشــن می ســازد؛ وامــی کــه همــه‬ ‫ـی اجتماعــی‪ -‬نمــادی و شــیوه های بازنمایــی بــه‬ ‫اعمــال داللتـ ِ‬ ‫مقولــه مــادری بدهکارنــد‪ ،‬ناشــناخته یــا ســرکوفته می مانــد‪ .‬امر‬ ‫زنانــه در ایــن جریــان‪ ،‬در نظــم نمــادی‪ ،‬زنده به گــور می شــود‬ ‫و به این ترتیــب‪ ،‬ســنگ پی نظام هــای نمــادی خواهــد بــود‪ ،‬ان‬ ‫هــم به صــورت ســاختار حمایتــی ســرکوفته و نهفتــه‪ .‬از نظــر‬ ‫ایریــگاری‪ ،‬ایــن ســرکوفتگی یــا انــکار زنانگــی‪ ،‬معــادل انــکار‬ ‫تفــاوت جنسی ســت‪ .‬از دیــدگاه ایریــگاری‪ ،‬الگوهــای نمــادی‪،‬‬ ‫مناســبت تفــاوت جنســی بــا شــیوه هایی کــه عامــل انســانی‬ ‫بــا موضو هــای پیرامــون جســمانیت و تولیدمثــل ارتبــاط برقــرار‬ ‫می کنــد را انــکار می کنــد‪ .‬به نظــر او تفکــر نرینه محــوری‪،‬‬ ‫انــکار تفــاوت جنســی و ر ّد وجــودی ان را تقویــت می کنــد؛‬ ‫زیــرا ایــن تفکــر متکــی بــر منطقی ســت کــه از همســانی‬ ‫پیشــاتجربی ریشــه می گیــرد‪ .‬ذهنیــت و معنــا‪ ،‬از ایــن انــکار‬ ‫تفــاوت تاثیــر می پذیــرد؛ تفاوتــی کــه طبیعــت سلســله مراتبی‬ ‫بســیاری از روابــط اجتماعــی و امتیازدهــی بــه جنــس مذکــر در‬ ‫دنیــای دوجنســی کــه چنیــن سلســله مراتبی را می ســازد بیــان‬ ‫می کنــد‪ .‬ســبک ایریــگاری بســیار پیچیــده و رمزالــود اســت‪.‬‬ ‫به نظــر می رســد‪ ،‬ســبک نوشــتار افراطــی او می توانــد به منزلــه‬ ‫کوششــی تفســیر شــود کــه بازنماینــده افــراط کاری زنانگی ســت‬ ‫و از محــدوده بازنمایــی فراتــر مــی رود‪ .‬او در «نقل قول هایــی»‬ ‫کــه می کنــد‪ ،‬ســندهای اندکــی ارائــه می دهــد و روشــی بســیار‬ ‫لغزنــده در نوشــتن دارد‪ .‬بســیاری از کتاب هــای او سرشــار از‬ ‫ســبک شــاعرانه بــوده و بــه دســتکاری های حروفــی روی اورده‬ ‫نفس کشــیدن‪ ،‬مطابقــت دارد بــا اینکــه هر‬ ‫شــخص عهــده دار زندگی خود باشــد‬ ‫ـنتی خوانــش و درگیر شــدن بــا متــون‬ ‫تــا بتوانــد از راه و روال سـ ِ‬ ‫فاصلــه بگیــرد‪ .‬ایــن وضعیــت باعــث شــده اســت کــه بســیاری‬ ‫از مفســران ایریــگای‪ ،‬اندیشــه های او را هم ردیــف بــا کســانی‬ ‫ماننــد هلــن سیکســوس و ژولیــا کریســتوا بداننــد و اثــار ان هــا‬ ‫را «نوشــتار زنانــه» بخواننــد‪ .‬البتــه اثــار ایــن اندیشــمندان را در‬ ‫یک ردیف دانســتن باعــث نادیده انگاشــتن تفاوت هــای شــخصی‬ ‫ان هــا از لحــاظ فکــری می شــود‪ .‬ایریــگاری در نوشــته های‬ ‫شــبه طــور مســتقیم بــه پرســش از نــگارش بــدن نمی پــردازد‪،‬‬ ‫چنان کــه دامنــه درگیــری او بــا اندیش ـه های فلســفی‪ ،‬گویــای‬ ‫ایــن امــر اســت‪ .‬ایریــگاری در اثــار نخســتینش‪ ،‬از قبیــل‬ ‫بازتابــش زنــی دیگــر و ایــن جنــس کــه یــک جنــس نیســت‪،‬‬ ‫ســبکی مخــل و بســیار نقادانــه را برگزیــده تــا بــا نظریه هایــی‬ ‫در اویــزد کــه پنداره هــای نمــادی جنــس و جنســیت را ســاختار‬ ‫می دهنــد‪ .‬اثــار او در مرحلــه پســینی ســبک ســاده تری‬ ‫می گیــرد و بیشــتر بــر ضــرورت به کارگیــری ســازوکارهایی‬ ‫توجــه دارد کــه دسترســی مطمئــن بــه حقــوق مدنــی و قانونــی‬ ‫زنــان و مــردان را ممکــن می ســازند‪ ،‬ان هــم طبــق برنامــه ای‬ ‫کــه بــر مبنــای بازشناســی تفــاوت جنســی اســتوار اســت‪ .‬جنبه‬ ‫تحولــی اثــار ایریــگاری به صورتی ســت کــه بــدون بازگشــت و‬ ‫مطالعــه نوشــته های نخســتین او‪ ،‬درک اثار پســینی موجــود در‬ ‫مجموعــه اثــار او غیرممکــن اســت‪ .‬ایریــگاری در اثــارش از ارائــه‬ ‫معیارهــای تجویــزی دوری می گزینــد‪ .‬می کوشــد کــه امــر زنانــه‬ ‫را برانگیزانــد و کاری کنــد کــه شــکاف هایی کــه در نوشــته های‬ ‫خــود صورت بنــدی می کنــد‪ ،‬بــه صــدا دراینــد و بــرای‬ ‫مخاطب هایــی کــه بــا فکــر او ســروکار دارنــد‪ ،‬طنیــن معنــاداری‬ ‫ایجــاد کننــد‪ .‬با وجودی کــه ایریــگاری در ســبک اثــار پســینی‬ ‫خــودش تغییراتــی داده اســت‪ ،‬ولــی همچنان پیچیده و مشــکل‬ ‫می نویســد و چنــان مخــل و نقادانــه اســت کــه اثــار نخســتین‬ ‫او را بــه یــاد مـی اورد‪ .‬ایریــگاری خــود اعــام داشــته اســت کــه‬ ‫ان چــه او می خواهــد «ایجــاد نظریــه ای دربــاره زن نیســت‪ ،‬بلکه‬ ‫می خواهــد در فضــای تفــاوت جنســی‪ ،‬جایگاهــی بــرای امــر‬ ‫زنانــه تامیــن کنــد»‪ .‬در اثــار او تفــاوت جنســی به منزلــه معیاری‬ ‫بــرای تحلیــل روابــط اجتماعــی و فرهنگــی عمــل می کنــد‪ .‬او به‬ ‫ان شــیوه های تفــاوت جنســی‪ ،‬کــه بــرای نمونــه‪ ،‬بــر طبقــه و‬ ‫نــژاد اســتوارند‪ ،‬توجهــی نــدارد‪ .‬از دیــد ایریــگاری‪ ،‬زن بــه کمــک‬ ‫الگوهــای نمــادی گفتمــان و بازنمایــی‪ ،‬تصور و تجســم می شــود‪.‬‬ ‫نقــد ایریــگاری بــر نظــم نمــادی نرینه محــوری‪ ،‬مبتنــی بــر‬ ‫سازوکارهایی ســت کــه نظریه هــای روان کاوی و فلســفی ب ـه کار‬ ‫می برنــد تــا پنــداره زنانگــی را کنــار بگذارنــد‪ .‬ایریگاری در رســاله‬ ‫«بازتابــش زن دیگــر» و «ایــن جنــس کــه یــک جنس نیســت»‪،‬‬ ‫نقــدی چشــمگیر بــر شــرح روان کاوی یــک جنــس از دســتیافت‬ ‫جنســیت وارد اورده و ثابــت می کنــد کــه فلســفه غربــی تــا چــه‬ ‫انــدازه‪ ،‬موضــوع خــود را برحســب نرینگــی ســاخت داده اســت‪.‬‬ ‫او ابزارهــای واســازی و روان کاوی را بــه کار می گیــرد تــا ایــن‬ ‫نظریه هــای یک بعــدی انعطاف ناپذیــر را از درون بــاز کنــد‬ ‫و نشــان دهــد کــه امــر زنانــه همــواره از فرایندهــای نمــادی‬ ‫حــذف می شــود‪ ،‬همــان فرایندهایــی کــه در نظام هــای ســنتی‬ ‫گفتمــان و بازنمایــی‪ ،‬نقــش ایفــا می کننــد‪ .‬پیامــد عمــده‬ ‫ایــن کنارزدگــی امــر زنانــه از گفتمــان نمــادی‪ ،‬این اســت که‬ ‫بازنمایــی ذهنیــت مونــث غیرممکــن می شــود‪ .‬بازی هــای‬ ‫زبانــی ایریــگاری بــا پیش گرفتــن راهــی بــرای مختل کــردن‬ ‫ِ‬ ‫ان اعمــال نمــادی کــه در تفکــر مذکر محــوری ب ـه کار گرفتــه‬ ‫می شــوند‪ ،‬راهــی را بــرای درک جنــس مونــث فراهــم می کنــد‬ ‫کــه از تعریــف ان در ارتبــاط بــا پنداره هــای مذکــر ذهنیــت‬ ‫فراتــر مــی رود‪ .‬این گونــه بررســی شــکاف های موجــود در‬ ‫گفتمــان مســلط‪ ،‬راه را بــرای امــکان صورت بنــدی امــر زنانــه‬ ‫برحســب واژگان خــودش بــاز می کنــد‪ .‬او صاحــب مقــاالت و‬ ‫کتــب متعددی ســت کــه برخــی از شناخته شــده ترین ایــن‬ ‫اثــار عبارت انــد از «ســپکولوم زنــی دیگــر»‪« ،‬جنســی که جنس‬ ‫نیســت»‪« ،‬اخــاق تفاوت جنســی»‪« ،‬جنســیت و روابــط»‪« ،‬من‬ ‫بــه تــو دوســت م ـی دارم»‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 325

هفته نامه سرافرازان 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه سرافرازان 324

هفته نامه سرافرازان 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/07/22
هفته نامه سرافرازان 323

هفته نامه سرافرازان 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/07/14
هفته نامه سرافرازان 322

هفته نامه سرافرازان 322

شماره : 322
تاریخ : 1399/07/07
هفته نامه سرافرازان 321

هفته نامه سرافرازان 321

شماره : 321
تاریخ : 1399/06/31
هفته نامه سرافرازان 320

هفته نامه سرافرازان 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!