هفته نامه سرافرازان شماره 317 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 317

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 317

هفته نامه سرافرازان شماره 317

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬مرداد ‪ 27 ،1399‬ذی الحجه ‪ 17 ،1441‬اگوست ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،317‬تومان‬ ‫ً‬ ‫لطفا کارت بکشید!‬ ‫ضرورت استفاده از روش های پرداخت غیرنقدی در دوران پاندمی‬ ‫‪ 6‬در نکوهش ازدست دادن لحظه های شیرین زندگی‬ ‫شادی عمیق؛ تجربه ای انتخابی‬ ‫امارها نشان می دهد؛‬ ‫‪12‬‬ ‫رونق صادرات قطب صیادی شمال‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫کارول پیتمن‬ ‫نگاهی به یک مسئله شایع رفتاری در کودکان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫لجبازی کودکان‪ ،‬چر ا و چگونه؟‬ ‫نگاهی به کارنامه بازیگری‬ ‫مهتاب کرامتی‬ صفحه 1 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫ً‬ ‫لطفا کارت بکشید!‬ ‫ضرورت استفاده از روش های پرداخت غیرنقدی در دوران پاندمی‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫پرداخــت غیرنقــدی یــا ‪Cashless Payment‬؛ روشــی در خریدوفــروش اســت کــه در ان‪ ،‬نیــازی بــه ارائــه نســخه فیزیکــی پــول مانند ســکه و اســکناس در مبادالت‬ ‫نیســت؛ موردی کــه برایمــان در قالــب «کارت کشــیدن» و اســتفاده از دســتگاه پُــز در مراکــز خریــد یــا پرداخت هــای اینترنتــی در خریدهــای انالیــن جــا افتــاده‪.‬‬ ‫تاریخچــه این نــوع دادوســتد بــه دهــه ‪ ٩٠‬بازمی گــردد کــه بانک هــا بــا اوردن ســامانه های مالــی هوشــمند؛ ســبک های انتقــال پــول را ارتقــاء بخشــیدند‪ .‬حــاال‬ ‫قابل توجهــی از جهــان اشناســت و روزبـه روز بــر هــواداران ان افــزوده می شــود‪ .‬کارشناســان موسســه‬ ‫ســامانه های موســوم بــه «کیــف دیجیتــال» بــرای جمعیــت ِ‬ ‫‪ Socialnomics‬دربــاره اثــر ایـن روش بــر کاهــش مــواردی همچــون میــزان رجــوع بــه بانک هــا و مراکــز خریــد‪ ،‬نیــاز بــه ضــرب ســکه و چــاپ پــول‪ ،‬ســوخت و‬ ‫ترافیــک اشــاره دارنــد کــه درمجمــوع؛ بــه حفــظ بیشــتر منابــع طبیعــی و زندگــی در محیــط زیســتی ســامت تر می انجامــد‪ .‬داده هــای مرکــز امــار و تحلیــل بــازار‬ ‫‪ Forex Bonuses‬نشــان می دهــد کــه تــا ســال ‪ ٢٠٢٢‬بایــد بــا نســخه فیزیکــی پول هــا خداحافظــی کــرد‪.‬‬ ‫می گوینــد شــیوع کرونــا جــدای از هــر پیامــدی کــه درمــور ِد ســامت بشــر در کــره‬ ‫خاکــی داشــته‪ ،‬تاثیــری ویــژه بــر ســبک زندگــی مــا گذاشــته و تاثیــرات ان را می تــوان‬ ‫در ابعــاد مختلــف زندگــی مشــاهده کــرد؛ البته نه اینکــه چیزهایــی را به کل تغییــر داده‬ ‫باشــد؛ امــا بازتعریفــی بــرای یکســری مناســبات اجتماعــی درپــی داشــته و در کنــا ِران‪،‬‬ ‫عاداتــی را تقویــت کــرده و عاداتــی را هــم از ســر مــا انداختــه اســت؛ مثـ ًا شــیوه های‬ ‫امــوزش از راه دور را کــه تابه حــال به شــکلی محــدود و در مواقعــی خــاص اســتفاده‬ ‫می شــدند را بیش ازگذشــته بــاب کــرده و باعــث شــده تــا ایــن ضــرورت‪ ،‬دولت هــا را‬ ‫بــرای بهبــود زیرســاخت های الزم در امــر اموزش هــای غیرحضــوری ترغیــب و‬ ‫به عبارتــی‪ ،‬وادار کنــد‪ .‬در ابتــدای امــر‪ ،‬یکــی از روش هــا بــرای کنتــرل بیمــاری و‬ ‫جلوگیــری از گســترش ان‪« ،‬تعطیل کــردن» بــود کــه به مــرور تبعــات خــود را بــر‬ ‫اقتصــاد و ســایر زمینه هــای رشــد؛ حتــی در کشــورهای توســعه یافته و غنــی نشــان‬ ‫داد؛ زیــرا ایــن ویــروس فعـ ًا خیــال ضعیف شــدن و رفتــن نــدارد و مشــخص نیســت تا‬ ‫ِکــی مــا را همراهــی خواهــد کــرد؛ بنابرایــن‪ ،‬چاره هــای دیگــری اندیشــیده شــد کــه‬ ‫یکی ازان هــا تغییــر ســبک انجــام یــک فعالیــت روتیــن بــود‪ .‬نمونــه ملمــوس از تغییــر‬ ‫روال کلیشـه ای و مرســوم بــرای خانواده هــا‪ ،‬شــکل جدیــد برگــزاری کالس هــای‬ ‫یــک ِ‬ ‫درس فرزندانشــان بــود‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬مــدارس تعطیــل شــدند؛ امــا اموزش تعطیل نشــد‪.‬‬ ‫کالس هــای انالیــن و اســتفاده از فضای مجــازی اگرچه تا پیــش از پدیــده کروناویروس‬ ‫نیــز وجــود داشــت؛ امــا در ایــن ابعــاد کــه جهــان یکبــاره محیط هــای اموزشــی را‬ ‫خالــی از یادگیرنــدگان ببینــد! معلم هــا و شــاگردان و حتــی خانواده هــای ان هــا نیــز‬ ‫متاثــر از ایــن تغییــر‪ ،‬بــه نــوع دیگــری از زندگــی روی اوردنــد و رفته رفتــه بــه ان خــو‬ ‫گرفته انــد؛ تاجایی کــه می تــوان گفــت بازگشــت بــه شــیوه قبلــی کمــی هــم ســخت‬ ‫ بــودن امکانــات و البتــه‬ ‫به نظــر می رســد‪ .‬اگرچــه روال تــازه به خاطــ ِر ناکافی‬ ‫ِ‬ ‫عد ِم امادگــی افــراد جامعــه؛ چــه در ســطح خدمات دهنــدگان و چــه در ســطح‬ ‫خدمات گیرنــدگان‪ ،‬بــا مشــکالتی همــراه بــوده و بی شــک ماننــد هــر سبک وســیاق‬ ‫دیگــر اساسـاً دارای معایبــی نیــز هســت؛ امــا بــا تمرکــز بــر مزایــای ان می تــوان گفــت‬ ‫بشــر درحال تجربــه جهانــی «نو»ســت‪ .‬از جلمــه تغییــرات الزم بــرای ســازگاری بــا‬ ‫زندگــی در دوره پاندمــی‪ ،‬فاصله گــذاری اجتماعــی بــوده کــه همــه ملــل بــر ان تاکیــد‬ ‫ـال جایگزین هایــی بــرای حفــظ زنجیــره تعامــل و جلوگیــری‬ ‫دارنــد و ازایـن رو‪ ،‬به دنبـ ِ‬ ‫از مختل شــدن امــور روزمــره هســتند‪ .‬خوشــبخاته در دوره ای زندگــی می کنیــم کــه‬ ‫دانــش‬ ‫زیســت مــا بــا فناوری هــای بعضــاً پیشــرفته همــراه شــده اســت و حضــور‬ ‫ِ‬ ‫کاربــردی‪ ،‬کمــک فراوانــی بــه انســان عصــر حاضــر می کنــد تــا در مواقعــی این چنیــن‪،‬‬ ‫به اصطــاح «لنــگ» نمانــد؛ مثـ ًا یکــی از رایج تریــن امــور زندگــی‪ ،‬بده بســتان اســت؛‬ ‫ـوان یکــی‬ ‫پولــی می دهیــم و نیــازی را رفــع می کنیــم‪ .‬درواقــع‪ ،‬عرضــه و تقاضــا به عنـ ِ‬ ‫از بنیادی تریــن اصــول ادامــه حیــات‪ ،‬حضــوری پررنــگ در زندگــی همــه مــا دارد‪.‬‬ ‫اگرچــه شــیوع کرونــا در ابتــدا کمــی ایــن چرخــه را به هــم زد؛ امــا نتوانســت ان را‬ ‫متوقــف کنــد؛ زیــرا ســازوکارهای زندگــی نویــن‪ ،‬به خوبــی توانســت مانــع از قطــه‬ ‫زنجیــره شــود‪ .‬مــا هنوزهــم بســیاری از نیازهــای خــود را ماننــد ســابق رفع ورجــوع‬ ‫می کنیــم؛ گیــرم از مســیری متفــاوت‪ .‬شــاید بهتــر اســت بگوییــم کــه تقریب ـاً کاری‬ ‫ـدون حضــور فیزیکــی‪ ،‬موفــق بــه انجامــش نشــد‪.‬‬ ‫وجــود نــدارد کــه نتــوان از راه دور و بـ ِ‬ ‫هــر کاال و خدماتــی را می تــوان «انالیــن» ســفارش داد و اگــر بخواهیــم بــر نقــاط قوت‬ ‫ایـن روال تمرکــز کنیــم‪ ،‬می بینیــم کــه حتــی بهتر از قبــل ان هــا را دریافــت می کنیــم‪.‬‬ ‫دراین شــیوه نــه از افــزودن بــر بــار ترافیــک و گیرکــردن در ان خبــری هســت‪ ،‬نــه‬ ‫صــرف ســوخت مــازاد‪ ،‬نــه الودگــی بیشــتر هــوا‪ ،‬نــه خســتگی از رفت وامــد و ‪...‬؛ حتــی‬ ‫ شــدن ایــن تعامــل؛ یعنــی «پــول دادن» را هــم می تــوان از صــورت‬ ‫واســطه انجام‬ ‫ِ‬ ‫فیزیکــی و معمــول خــود خــارج کــرد و از روش هــای نویــن پرداخــت اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫البتــه پرداخــت غیرنقــدی‪ ،‬پدیــد ه نوظهــوری نیســت کــه بگوییــم بــا شــیوع‬ ‫کروناویــروس وارد زندگــی مــا شــده؛ ایــن امــکان سال هاســت بــا رویِ کارامــدن‬ ‫کارت هــای اعتبــاری و عابربانک هــا جاپــایِ خــود را در مــراودات هــرروزه مــا ســفت‬ ‫کــرده و حتــی مدتی ســت بــا توســعه تجهیــزات الزم‪« ،‬پرداخــت انالیــن» نیــز قــدم‬ ‫بــه ادبیــات امــور اقتصــادی گذاشــته اســت‪ .‬باایـن روش دیگــر حتــی احتیاجــی نیســت‬ ‫ـی خــود اســتفاده کنیــد و حــاال کــه مــدام صحبــت از کم کــردن و‬ ‫کــه از کارت بانکـ ِ‬ ‫ صفررســاندن واســطه های فیزیکــی و دوری از ردوبدل کــردن اســکناس اســت‪،‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫می توانــد در تمکیــن از قانــون رعایــت فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬نقــش پایاتــری ایفــا کنــد‪ .‬بــا‬ ‫پرداخــت انالیــن طــی خریدهــا یــا دریافــت خدمــات متنــوع‪ ،‬در کســری ازثانیه‬ ‫(منهــای زمانــی کــه صــرف واردکــردن مبلــغ و گزینه هــای مور ِد نظــر تراکنــش‬ ‫می کنیــد) پــول مور ِد نظــر از حســابتان کســر می شــود و نه تنهــا امــکان‬ ‫ شــدن الودگــی را از میــان برمی داریــد؛ بلکــه کمــک شــایانی بــه‬ ‫دست به دست‬ ‫ِ‬ ‫محیــط زیســت و حفــظ منابــع طبیعــی می کنیــد‪ .‬حتمـاً بارهــا بــا ایــن پیــام در پایان‬ ‫عملیــات مورد نظرتــان هنــگام اســتفاده از عابربانک هــا مواجــه شــده اید‪« :‬ایــا رســید‬ ‫متــن یــاداور و پیام هایــی مشــابه کــه عمــوم ایــن دســتگاه ها‬ ‫می خواهیــد؟» ایــن‬ ‫ِ‬ ‫روی صفحــه نمایشگرشــان ارائــه می دهنــد‪ ،‬نکتــه مهمــی را در خــود دارنــد کــه‬ ‫ی طراحی‬ ‫درواقــع‪ ،‬برمبنــای احتمــال تشــویق مخاطــب بــه عدم دریافــت رســید کاغــذ ‬ ‫شــده اند‪ .‬البتــه به تازگــی در پائیــن صفحــه نمایشــگر بعضــی دســتگاه ها و در کنــار‬ ‫دکمه هــای گزینــش عملیــات‪ ،‬در مجــاورت شســتی «بلــه»‪ ،‬عالمــت مفهومــی یــک‬ ‫« ُکنــده درخــت» بــه شــما اخطــار می دهــد کــه ایــن تصمیــم شــما مساوی ســت بــا‬ ‫گامــی درجهــت تخریــب منابــع طبیعــی؛ به ویــژه ازبین بــردن درختــان کــه منبــع‬ ‫اولیــه و اصلــی تولیــد کاغذهایــی هســتند کــه در بخش هــای گوناگــون به مصــرف‬ ‫می رســند و یکــی از مــوارد استفاده شــان تولیــد همیــن رســیدهای کاغذی ســت کــه‬ ‫پــس از یک نظــر‪ ،‬مچالــه و بــه زبالــه تبدیــل می شــوند‪ .‬امــروزه ســامانه های نویــن‬ ‫بانکــی‪ ،‬بــا اســتفاده از زیرســاخت های ارتباطــی مــدرن ‪ ،‬ایــن امــکان را بــرای مشــتریان‬ ‫فراهــم کرده انــد کــه بســیاری از امــور مرتبــط بــا این مجموعــه پرترافیــک اقتصــادی‬ ‫کشــورها را بــا کمترین میــزان صــرف انــرژی و هزینــه انجــام دهنــد و بــا برداشــتن‬ ‫واســطه ای به نــام «مســیر» ‪ ،‬صرفه جویــی بیشــتری در وقــت‪ ،‬انــرژی و پــول‪ ،‬انجــام‬ ‫شــود کــه به مراتــب‪ ،‬تبعــات مثبــت ایــن امــر ماننــد کمــک بــه کاهــش حجــم‬ ‫ترافیــک‪ ،‬کاهــش مصــرف ســوخت و کاهــش هزینه هــای تولیــد ابزارهــای موردنیــاز‬ ‫بــرای انجــا م امــور بانکــی‪ ،‬بــه حفــظ محیــط زیســت کمک بیشــتری شــود؛ کافی ســت‬ ‫نرم افزارهــای موردنظــر بانک هــای مربوطــه را روی گوشــی های همــراه یــا ســایر‬ ‫گجت هــای ارتباطــی هوشــمند نصــب کــرده یــا هزینه هــای اولیــه اندکــی را بــرای‬ ‫شــارژ خدماتــی مــدت دار و هدفمنــد کــه مبنــای اطالع رســانی دارنــد ‪ ،‬پرداخــت کنیــد‬ ‫تــا نیــازی بــه حضــور فیزیکــی یــا ردوبدل کــردن وجــه نقــد نباشــد‪ .‬یکــی از نتایــج‬ ‫ایــن همراهــی بــا فناوری هــای بــه روز‪ ،‬کاســتن از مصــرف کاغــذ و در معنــای‬ ‫گســترده تر‪ ،‬کاهــش قطــع درختــان خواهــد بــود کــه نه تنهــا عامــل زیبایــی‬ ‫پیرامونمــان؛ بلکــه شــریان های حیاتــی و ریه هــای زمیــن محســوب می شــوند‪ .‬پــول‪،‬‬ ‫سال هاســت کــه پایــه مبــادالت تجــاری و اعتبــاری را در جهــان تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫نشــریه ‪ TIME‬در گزارشــی تحت عنــوان «انچــه از اســکناس نمی دانیــد» اورده اســت‪:‬‬ ‫«اولیــن نمونه هــای پــول کاغــذی طــی دوران حکومــت ‪ Tang‬در چیــن باســتان بیــن‬ ‫ســال های ‪ 618‬تــا ‪ ٩٠٧‬بعدازمیــاد‪ ،‬مورداســتفاده قــرار گرفتنــد؛ به عبارتــی‪،‬‬ ‫‪500‬ســال قبل ازانکــه سیســتم اســتفاده از کاغذهــای اعتبــاری قابل مبادلــه در اروپــای‬ ‫قــرن هفدهــم رایــج شــود‪ .‬برخــی هــم می گوینــد ایــن مارکوپولــو بــود کــه ایــن ابــداع‬ ‫شــرقی را بــه اروپــا معرفــی کــرد»‪ .‬بی شــک از ان زمــان تاکنــون جهــان‪ ،‬تولیــد‬ ‫اســکناس‪ ،‬چک پول هــا و ســایر حواله هــای مالــی کاغــذی بی شــماری را به خــود‬ ‫دیــده اســت؛ مثـ ًا کریســتوفر فارســت در کتــاب خــود تحت عنــوان ‪The Dollar Bill in‬‬ ‫‪ Translation‬اورده اســت‪« :‬تنهــا در خــود امریــکا‪ ،‬در هرلحظــه چیــزی بیــن ‪ 7.5‬تــا‬ صفحه 2 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫پرونده‬ ‫نه میلیارد قطعــه اســکناس یـک دالری در گــردش اســت!» همچنیــن الویــن دی‪ .‬هــال ؛‬ ‫مــدرس و مشــاور امــور مالــی در امریــکا کــه در رســانه های مختلــف به عنــوان‬ ‫کارشــناس اقتصــادی حضــور دارد‪ ،‬در کتــاب معــروف و پرفــروش خــود بــا نــام ‪Show‬‬ ‫‪ Me the Money‬نوشــته اســت کــه درحال حاضــر بیــش از ‪ ١٧٠‬واحــد پولــی در جهــان‬ ‫امــروز مورداســتفاده قــرار می گیــرد کــه نشــان می دهــد بــا چــه حجــم از تولیــد‬ ‫اســکناس در کشــورهای مختلــف روبـه رو هســتیم و حتمـاً این همــه تولیــد اســکناس‪،‬‬ ‫نیازمنــد بهره بــرداری از منابــع مختلــف طبیعی ســت‪ .‬البتــه نمی تــوان گفــت کــه‬ ‫اســکناس ها محصوالتــی صددرصــد و تمام کاغــذی هســتند؛ امــا درهرحــال‪ ،‬جنــس‬ ‫مــواد سازنده شــان به نوعــی وام دار طبیعــت اســت و بخشــی از اســیب ها بــه محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬ناشــی از تولیــد ایــن عاملیــن قــدرت محبــوب جهانی ســت‪ .‬ان گونــه کــه در‬ ‫گــزارش ‪ ١٦‬ســپتامبر ‪ ٢٠١٦‬ســامانه مباحــث اقتصــادی ‪ Trader Group‬امــده اســت‪،‬‬ ‫امــروزه اســکناس کاغــذی در ایــاالت متحــده و کشــورهای بســیاری مورداســتفاده قرار‬ ‫می گیــرد و معــدود کشــورهایی ماننــد اســترالیا‪ ،‬کانــادا ‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬رومانــی‪ ،‬نیوزیلنــد‪،‬‬ ‫ویتنــام ‪ ،‬کویــت‪ ،‬نیکاراگوئــه‪ ،‬شــیلی‪ ،‬مالدیــو‪ ،‬برونئــی و ‪ ...‬بــه اســتفاده از اســکناس های‬ ‫پلیمــری روی اورده انــد کــه البتــه در همیــن کشــورها هــم رواج ان چنانــی کــه بایــد‪،‬‬ ‫ندارنــد‪ .‬در بخشــی از ایــن گــزارش می خوانیــم‪« :‬رونــد تولیــد کاغــذ اســکناس در‬ ‫همه جــا یکســان نیســت و مثـ ًا در ســاخت دالرهــای امریکایــی‪ ،‬از ترکیــب ‪٧5‬درصــد‬ ‫کتــان و ‪٢5‬درصــد لینــن در کنــار مقادیــری ‪ PVOH‬اســتفاده می شــود کــه نوعــی‬ ‫وینیــل الکلی ســت»‪ .‬ایــن امــر نشــان می دهــد کــه جهــان به ســمت راه هــای‬ ‫جایگزینــی می گــردد تــا اســتفاده از کاغــذ را در معامــات مالــی بــه حداقــل برســاند و‬ ‫حتــی چشــم بــه اینــده ای بــدون حضــور کاغــذ در امــر مــراودات تجــاری دارد‪.‬‬ ‫درهمین راســتا‪ ،‬نظامــی تحت عنــوان ‪ E-money‬جایگزیــن روش رایــج ‪ Cash‬در‬ ‫دادوســتدهای خــرد و کالن شــده کــه اگرچــه هنــوز در همــه کشــورها و بیــن عمــوم‬ ‫مــردم بــاب نشــده؛ امــا می توانــد بــه زودی بــا تاثیــرات مثبــت خــود‪ ،‬طرفــداران‬ ‫بیشــتری در اقصی نقــاط جهــان پیــدا کنــد‪ .‬در ایـن روش از معاملــه‪ ،‬به جــای ‪Banknote‬‬ ‫یــا اســکناس‪ ،‬از ‪ Debit Card‬یــا کارت نقــدی اســتفاده می شــود کــه البته بســیارمتفاوت‬ ‫از کارت هــای اعتبــاری رایــج اســت‪ .‬ایــن سیســتم کــه در چرخه اقتصــادی بــه ‪Cashless‬‬ ‫‪ Transactions‬معــروف شــده اســت ‪ ،‬می توانــد تــا حــد قابل توجهــی اســتفاده از کاغــذ و‬ ‫ســایر متریال هــای طبیعــی را کاهــش دهــد‪ .‬برپایــه مطلــب منتشــره ازســوی ‪Fact‬‬ ‫‪ Retriever‬به تاریــخ ‪ ٢5‬ســپتامبر ‪ ،٢٠١٦‬واژه ‪ Cash‬به معنــای «خریــد نقــدی» از دوران‬ ‫چیــن باســتان متــداول شــده اســت؛ به این شــکل کــه وقتــی کســی در معاملــه‪ ،‬از‬ ‫کیسـه ای حــاوی ‪ ١٠٠‬ســکه اســتفاده می کــرد‪ ،‬اصطالحـاً گفتــه می شــد «یک کــش»‬ ‫پــول داده اســت و البتــه برخــی معتقدنــد کــه چینی هــا خودشــان ایــن کلمــه را از‬ ‫لغــت ‪ Caixa‬کــه پرتغالی هــا پــول خــود را به ان عنــوان می نامیدنــد ‪ ،‬مشــتق کــرده‬ ‫بودنــد‪ .‬امــروزه حتــی در ایــران هــم اســتفاده از عبــارت «کــش» به عنــوان نمــاد نقــدی‬ ‫معاملــه‪ ،‬رایــج و طبیعی ســت؛ امــا ایــا ضرب ـه ای کــه این شــیوه تجــارت بــه جهــان‬ ‫می زنــد هــم طبیعی ســت؟ گزارشــی بــه روز در مرجعــی معتبــر دربــاره تاثیــرات‬ ‫مخــرب تولیــد اســکناس بــر حیــات درختــان منتشــر نشــده؛ امــا بی شــک وقتــی‬ ‫حجــم معامــات تجــاری نقــدی برمبنــای دادوســتد پــول نقــد به شــکل اســکناس و‬ ‫چک پــول‪ ،‬در کشــورها بــاال مــی رود‪ ،‬موضــوع تامیــن کاغــذ اولیــه بــرای تامیــن‬ ‫این میــزان واســطه های تجــاری هــم به میــان خواهــد امــد‪ .‬گــزارش ‪World Atlas‬‬ ‫به تاریــخ ‪ ٣٠‬نوامبــر ‪ ٢٠١٦‬گویــای ان اسـت که رشــد اســتفاده از سیســتم کارت نقــدی‬ ‫در خریدهــا و معامــات مالــی مختلــف‪ ،‬در کشــورهای بلژیــک‪ ،‬فرانســه‪ ،‬کانــادا‪ ،‬‬ ‫انگلســتان‪ ،‬ســوئد‪ ،‬اســترالیا ‪ ،‬هلنــد‪ ،‬امریــکا‪ ،‬المــان و کــره جنوبــی فزونــی گرفتــه؛‬ ‫به طوری کــه ‪٨٦‬درصــد جمعیــت بلژیــک از ایــن کارت هــا اســتفاده و درعین حــال‪،‬‬ ‫‪٩٣‬درصــد هزینه هــای خــود را بــا ان هــا پرداخــت می کننــد‪ .‬ســایت اطالع رســان و‬ ‫تحلیلــی اقتصــادی ‪ AllOnMoney‬در هنــد‪ ،‬در گزارشــی دربــاره مزایــای اســکناس های‬ ‫پلیمــری بــر نمونه هــای کاغــذی‪ ،‬اورده‪« :‬یکــی از مشــکالتی کــه اســکناس های‬ ‫کاغــذی دارنــد‪ ،‬بــه فرسوده شــدن ســریع ان هــا برمی گــردد و چــون عمــوم مــردم در‬ ‫اســتفاده از ان هــا بــه اصــول نگ ـه داری بی توجــه هســتند‪ ،‬به ســرعت از چرخــه بــازار‬ ‫خــارج می شــوند؛ درحالی کــه اســکناس های پالســتیکی به راحتــی تــا پنج ســال‬ ‫عمــر می کننــد و به این شــکل اگرچــه پالســتیک در چرخــه طبیعــت بــا ســرعتی‬ ‫خــوب تبــدل نمی شــود؛ امــا چــون مدت زمــان بیشــتری مورداســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد ‪ ،‬کمتــر در ازبین بــردن طبیعــت نقــش خواهــد داشــت‪ .‬البتــه ان هــا فوایــد‬ ‫دیگــری نیــز دارنــد ماننــد کمترشــدن احتمــال جعــل ؛ چراکــه بــرای ســاخت و‬ ‫کپی کردنشــان‪ ،‬بــه تجهیــزات بیشــتری نیــاز اســت یــا اینکــه امنیــت خریــد در ان هــا‬ ‫باالتــر اســت‪ .‬انچــه موردتوجــه عالقه منــدان بــه محیــط زیســت اســت‪ ،‬دوام بیشــتر‬ ‫ان هــا در چرخــه اقتصادی ســت ؛ کمااینکــه هــر فــرد بــا داشــتن یــک کارت نقــدی‪،‬‬ ‫نیــاز بــه همراه داشــتن تعــداد قابل توجهــی اســکناس کاغــذی را از بیــن می بــرد»‪ .‬در‬ ‫گــزارش هفتگــی نشــریه ‪ Spectator‬به تاریــخ ‪ ١٣‬ســپتامبر ‪ ٢٠١٦‬می خوانیــم‪:‬‬ ‫«اســترالیایی ها از ســال ‪ ١٩٩٢‬به ســمت اســتفاده از پول هــای پلیمــری امدنــد و‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه این مســئله جــدای از هــر ویژگــی مطلــوب در کمــک‬ ‫بــه محیــط زیســت ‪ ،‬در امــور اقتصــادی هــم نتایــج مثبتــی به دنبــال داشــت ؛ به گونه ای‬ ‫کــه میــزان ورود پــول کثیــف بــه بــازار یــا به عبارتــی پروســه پول شــویی را بســیار‬ ‫کاهــش داد؛ برای مثــال‪ ،‬در مقابــل ایــن کشــور ‪ ،‬انگلســتان کــه از ســال ‪ ٢٠١٦‬بــه‬ ‫جمــع کشــورهای دارنــده پول هــای پلیمــری ورود کــرده اســت‪ ،‬طــی یک ســال قبــل‬ ‫از این اقــدام بــا حضــور ‪٠.٠٠٧5‬درصــدی پول هــای تقلبــی در سیســتم اقتصــادی اش‬ ‫مواجــه شــده بــود کــه ضــرری قابل توجــه بــر پیکــره ایــن کشــور زده اســت»‪ .‬نشــریه‬ ‫اینترنتــی ‪ Nature‬در گــزارش خــود منتشــره به تاریــخ ‪ ١٠‬ســپتامبر ‪ ٢٠١٥‬اورده اســت‬ ‫کــه کــره زمیــن منزلــگاه بیــش از سـه هزارمیلیارد اصله درخــت بــوده اســت کــه ایــن‬ ‫موجــودات مهربــان‪ ،‬نقــش کلیــدی در تکامــل زندگــی بشــر داشــته اند؛ امــا تحقیقــات‬ ‫اخیــر نشــان می دهــد کــه ســاالنه چیــزی حــدود ‪١5‬میلیارد اصلــه درخــت توســط‬ ‫انســان ها قطــع می شــود و تمــدن بشــری تابه امــروز‪4٦ ،‬درصــد درختــان جهــان را از‬ ‫بیــن بــرده اســت؛ فکــر می کنیــد ســهم اســتفاده از اســکناس و خریدهــای نقــدی‪ ،‬در‬ ‫افزایــش ایــن امــار وحشــتناک چقــدر اســت؟ شــاید بهتــر باشــد این بــار کــه ان پیــام‬ ‫معــروف دســتگاه های خودپــرداز را دیدیــم یــا بعــد از هــر خریــد بــا کارت هــای‬ ‫اعتبــاری‪ ،‬دسـت کم بــا عدم درخواســت رســید کاغــذی‪ ،‬ســهمی کوچــک؛ امــا اثرگــذار‬ ‫در کاهــش قتل عــام دردنــاک طبیعــت داشــته باشــیم‪ .‬بااین همــه‪ ،‬همچنــان‬ ‫‪3‬‬ ‫خیلی از مردم تصور‬ ‫می کنند تراکنش با «پوز»‬ ‫و ندادن اسکناس موجب‬ ‫صرفه جویی در مصرف کاغذ‬ ‫خواهد شد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫به گفته کارشناسان حقوقی؛‬ ‫این رسیدها در مجامع‬ ‫قضایی هیچ ارزش و‬ ‫اعتباری ندارد و عالوه بر‬ ‫روانه کردن ‪ ۲۳‬میلیارد تومان‬ ‫پول به سطل های زباله؛‬ ‫‪ ۲۳‬میلیارد تومان خرج روی‬ ‫دست شبکه های پرداخت‬ ‫می گذارند‪ .‬چرا پرداخت‬ ‫انالین را تجربه یا دست کم‬ ‫برای تراکنش ها و بعد از‬ ‫خرید‪ ،‬از گرفتن رسید‬ ‫کاغذی صرف نظر نمی کنید؟‬ ‫کشــورهایی هســتند کــه بــر مبــادالت نقــدی اصــرار دارنــد و افــراد بســیاری نیــز در‬ ‫ب مانده انــد‪ .‬می پرســید چطــور؟ یکــی از ســاده ترین و‬ ‫جهــان‪ ،‬از ایــن قافلــه عقــ ‬ ‫ابتدایی تریــن علــل در این فاصلــه‪ ،‬نداشــتن حســاب بانکی ســت‪ .‬حســاب بانکــی‬ ‫می توانــد ضامــن دو اتفــاق مهــم در ســبک مالــی زندگــی افــراد باشــد‪ :‬امنیــت‬ ‫نقدینگــی و اســتفاده از مزایــای ذخیره ســازی! حــاال دیگــر خریدهــای اینترنتــی و‬ ‫اســتفاده از روش هــای غیرنقــدی پرداخــت‪ ،‬بــه رویکــردی متــداول در شــهرهای‬ ‫مختلــف جهــان تبدیــل شــده و تعلــق مــواردی همچــون ســود ســپرده‪ ،‬امــکان‬ ‫برنده شــدن جایــزه در قرعه کشــی ها و بهره منــدی از وام هــا و تســهیالت مختلــف؛‬ ‫تمایــل افــراد بــه افتتــاح حســاب های بانکــی متنــوع را تشــدید کــرده اســت‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬گــزارش ‪ ١٨‬مــای ‪ ٢٠١٨‬ســایت ‪ World Bank‬نشــان می دهــد کــه‬ ‫‪١,٧‬میلیاردنفــر از جمعیــت بزرگ ســال جهــان‪ ،‬فاقــد هرگونــه حســاب بانکــی هســتند‪.‬‬ ‫گــزارش ایــن منبــع می افزایــد این درحالی ســت که از ســال ‪ ٢٠١١‬به این ســو‪،‬‬ ‫توســعه اقتصــادی در کشــورهای مختلــف‪ ،‬امــکان برخــورداری از امکانــات شایســته‬ ‫بانکــداری را بــرای بیــش از ‪١.٢‬میلیاردنفــر تســهیل کــرده و تنهــا در سه سال گذشــته؛‬ ‫نیم میلیاردنفــر بزرگ ســال از جوامــع مختلــف‪ ،‬بــه جمــع دارنــدگان حســاب های‬ ‫بانکــی پیوســته اند‪ .‬در گــزارش «بانــک جهانــی» از کشــورهایی نــام بــرده شــده کــه‬ ‫بیشــترین تعــداد جمعیــت بزرگ ســال (‪ )+١5‬فاقــد هرگونــه حســاب بانکــی را دارنــد‪.‬‬ ‫در جایــگاه نخســت ایــن کشــورها «چیــن» قــرار دارد؛ کمااینکــه پرداخــت غیرنقــدی‪،‬‬ ‫روال اقتصــادی ‪٨5‬درصــد چینی هاســت‪ .‬البتــه رقــم افــراد فاقــد حســاب بانکی شــان‬ ‫(‪٢٢٤‬میلیون نفــر) به نســبتِ جمعیــت بیــش از یک میلیــارد و ‪٣93‬میلیون نفــری‪،‬‬ ‫اصــ ًا به چشــم نمی ایــد! در رده هــای بعــدی به ترتیب‪،‬هنــد بــا ‪١٩١‬میلیون نفــر‪،‬‬ ‫پاکســتان بــا ‪٩٩‬میلیون نفــر‪ ،‬اندونــزی بــا ‪٩٦,٩‬میلیون نفــر‪ ،‬نیجریــه بــا‬ ‫‪٦٢,٧‬میلیون نفــر‪ ،‬مکزیــک بــا ‪٥٨,٧‬میلیون نفــر‪ ،‬بنــگالدش بــا ‪٥٧,٩‬میلیون نفــر‪،‬‬ ‫ویتنــام بــا ‪٤٩,٣‬میلیون نفــر‪ ،‬برزیــل بــا ‪٤٨,٤‬میلیون نفــر و فیلیپیــن بــا ‪٤٦‬میلیون نفــر‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬مســئله دیگــری کــه در جایگزین نشــدن روش هــای پرداخــت غیرنقــدی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬شــاید بــه فهرنــگ و بــاور عمومــی این مســئله بازمی گــردد‪ .‬یــک گــزارش‬ ‫دراین بــاره‪ ،‬کشــورها بــا بیشــترین حجــم تراکنش هــای غیرنقــدی در ســال های‬ ‫اخیــر را مــرور کــرده اســت‪ .‬کارشناســان ‪ ،Forex Bonuses‬از شــش ایتــم بــرای بررســی‬ ‫میــزان رواج اســتفاده از پرداخت هــای غیرنقــدی در مبــادالت روزمــره در کشــورهای‬ ‫مختلــف اســتفاده کرده انــد کــه عبارتنــد از تعــداد کارت هــای اعتبــاری بــرای هــر فــرد‪،‬‬ ‫پرداخــت اقســاط و هزینه هــا بــا ســامانه های خودپــرداز‪ ،‬انجــام تراکنــش مالــی در‬ ‫معامــاتِ بــدون نیــاز بــه حضــور فیزیکــی‪ ،‬نــرخ رشــد پرداخــت غیرنقــدی طــی‬ ‫ سال گذشــته‪ ،‬خریــد بــا اســتفاد ه از کارت خوان هــا و درنهایــت‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫پنج ِ‬ ‫برنامه هــای پرداخــت مبتنی برنــت روی موبایــل‪ .‬نتیجــه ایــن بررســی نشــان داد کــه‬ ‫دراین زمینــه‪ ،‬کانــادا در صــدر می ایســتد؛ ان هــم به واســطه فناوری هــای گســترده در‬ ‫پرداخت هــای غیرنقــدی و البتــه وجــود میانگیــن دو کارت اعتبــاری بــرای هــر‬ ‫شــهروند‪ .‬ســوئد را بایــد رتبــه اول کشــورهای اروپایــی در پرداخت هــای غیرنقــدی‬ ‫نامیــد؛ به گونــه ای کــه ‪٥٩‬درصــد ســاکنین ان‪ ،‬از روش هــای غیرحضــوری در‬ ‫خریدوفــروش اســتفاده می کننــد‪ .‬انگلیس ـی ها نیــز نســبت بــه روش هــای پرداخــت‬ ‫انالیــن اطالعــات خوبــی دارنــد و در یــک نظرســنجی مشــخص شــد کــه ‪٤٧‬درصــد‬ ‫ان هــا عمــده کارهــای مالــی خــود را بــا اپ هــای موبایلــی انجــام می دهنــد‪ .‬می تــوان‬ ‫گفــت کــه فرانســه قدم هــای خوبــی دراین زمینــه برداشــته و بــه جایــی رســیده کــه‬ ‫‪٣٩‬درصــد مردمــش فقــط از کارت هــای اعتبــاری اســتفاده می کننــد‪ .‬کارت هــای‬ ‫اعتبــاری بــه بخشــی جدایی ناپذیــر از ســبک زندگــی امریکایــی نیــز تبدیــل شــده‬ ‫اســت و امارهــا نشــان از متوســطِ ســه کارت بــرای عمــوم مــردم ایــن کشــور دارد‪.‬‬ ‫ سال گذشــته بیشــترین‬ ‫مطالعــات ایــن مرکــز مشــخص کــرد کــه چیــن طــی پنج ِ‬ ‫رشــد و جهــش را در معامــات خــرد و کالن بــه شــیوه های غیرنقــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫می گوینــد کــه اســترالیایی ها در اســتفاده از روش هــای جایگزیــن پــول نقــد در‬ ‫معامــات‪ ،‬پیشــتاز هســتند و بیشــترین هــوادار مردمــی را دراین زمینــه دارنــد‪.‬‬ ‫یک ســوم معامــات بــازار در المــان بــا اســتفاده از کارت هــای اعتبــاری صــورت‬ ‫قابل توجهــی از خریدوفروش هــای خــرد نیــز بــا اپلیکیش ـن های‬ ‫می گیــرد و بخــش ِ‬ ‫موبایلی ســت‪ .‬طبــق داده ای همیــن مرکــز؛ ‪٢٦‬درصــد کارت هــای اعتبــاری در ژاپــن‬ ‫هــرروز فعــال هســتند و مــردم ایــن ســرزمین به شــدت بــر گســترش بــازار دیجیتــال‬ ‫اصــرار دارنــد‪ .‬در نظرســنجی های میدانــی مشــخص شــد کــه ‪٥٧‬درصــد مــردم‬ ‫روســیه‪ ،‬از انــواع شــیوه های پرداخــت دیجیتــال و بســترهای تجــاری ارائه شــده روی‬ ‫گوشــی های هوشــمند اگاهــی دارنــد و بــه این روش هــا متمایــل هســتند‪ .‬خــب‬ ‫می تــوان گفــت نســبتاً‪ ،‬اطالعــات خوبــی دربــاره رواج و میــزان اســتفاده از روش هــای‬ ‫پرداخــت غیرنقــدی در جهــان به دســت اورده ایــم؛ امــا کــدام کشــورها اساســاً‬ ‫بیشــترین خریــد انالیــن را انجــام می دهنــد؟ از زمــان ظهــور اینترنــت؛ فضای ســایبر‬ ‫به ســرعت‪ ،‬از محیطــی صــرف بــرای انتشــار اطالعــات‪ ،‬تبدیــل بــه یــک مرکــز خریــد‬ ‫ عنــوان مرجــع انالیــن داده هــای‬ ‫دیجیتــال نیــز شــد و اگرچــه همچنــان ان را به‬ ‫ِ‬ ‫جهانــی می شناســند؛ امــا بی شــک گســتره کاربری هــای ایــن امــکان‪،‬‬ ‫بسیاروســیع تر از روزهــای نخســتین خلقتــش شــده‪ .‬شــکل گیری شــبکه های‬ ‫اجتماعــی گوناگــون مبتنی برنــت کــه چهارگوشــه جهــان را به هــم متصــل و‬ ‫ارتباطاتــی گســترده بــرای عمــوم ایجــاد کــرده اســت نیــز کمــک کــرده تــا اینــک‬ ‫شــاهد جابه جایــی میلیاردهــادالر روزانــه به شــکلی دیجیتــال دراین فضــا باشــیم‪ .‬ایــا‬ ‫«تیــم برنــز لــی» (ایجادکننــده اینترنــت) گمــان می کــرد کــه روزی ابــداع‬ ‫هیجان انگیــزش بــه چنیــن اتفــاق بزرگــی تبدیــل شــود؟ ایــا کســی فکــرش را‬ ‫می کــرد کــه روزی بتــوان ایــن حجــم مبــادالت تجــاری؛ از خریدوفروش هــای خُ ــرد‬ ‫تــا معامــات کالن جهانــی را به واســطه فیبــر نــوری انجــام داد؟ حــاال کار بـ ه جایــی‬ ‫رســیده کــه هرکــس بــا یــک گوشــی هوشــمند متصــل بــه اینترنــت می توانــد‬ ‫انبوهــی از مــراودات بــا مبنــایِ اقتصــادی و تراکنــش مالــی را از هــر گوشــه دنیــا‬ ‫بی نیــاز بــه مراجعــه حضــوری و اســتفاده از پــول فیزیکــی‪ ،‬انجــام دهــد و یــک‬ ‫رویــداد مالــی پرشــتاب‪ ،‬اســان و کم هزینــه را تجربــه کنــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بخــش‬ ‫منفــی ماجــرا ماننــد هــر تحــول دیگــری در جهــان نبایــد نادیــده گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫حمــات ســایبری‪ ،‬کاله برداری هــای اینترنتــی‪ ،‬سوءاســتفاده های فضــای مــدرن و‬ ‫البتــه رواج بیش ازحــ ِد مصرف گرایــی نیــز از تبعــات منفــی ایــن اتفــاق در بُعــد‬ ‫مــادی ماجراســت‪ .‬از نســل «ایکــس» چیــزی شــنیده اید؟ ان هــا بعــد از اتمــام انفجار‬ ‫جمعیــت پــس از جنــگ جهانــی دوم و قبــل از نســل «ایگــرگ» پــا به عرصــه حیات‬ ‫گذاشــته اند‪ .‬بیشــتر جمعیت شناســان‪ ،‬مورخــان و صاحب نظــران معتقدنــد کــه‬ ‫تولــد ایــن نســل در اوایــل دهــه ‪ ۱۹۶۰‬اغــاز شــد و در اوایــل دهــه ‪ ۱۹۸۰‬به پایــان‬ ‫براســاس تحقیقــات انجام گرفتــه در موسســه بــزرگ ‪KPMG‬؛‬ ‫رســید‪ .‬ایــن نســل‬ ‫ِ‬ ‫نســبت بــه نســل پیش ازخــود ‪ 20‬درصــد بیشــتر خریــد انالیــن انجــام می دهنــد؛‬ ‫امــا برهمین مبنــا؛ نســل «بیبی بومــر» یــا کــودک «نســل انفجــار» کــه در دوره‬ ‫انفجــار جمعیــت پــس از جنــگ جهانــی دوم؛ در ح ِد فاصــل ســال های ‪ ۱۹۴۶‬و‬ ‫‪ ۱۹۶۴‬زاده شــدند نیــز از این اتفــاق اســتقبال کرده انــد و انقــاب پولــی در عصــر‬ ‫دیجیتــال؛ حتــی ادم هایــی از نســل گذشــته را هــم درگیــر جاذبــه غریــب خــود‬ ‫کــرده اســت‪ .‬گــزارش ‪ 27‬جــون ‪ 2018‬بــا ایــن پرســش اغــاز می شــود کــه کــدام‬ ‫افــراد‪ ،‬بیشــترین خریدهــای انالیــن را انجــام می دهنــد و پاســخ بــه ان‪ ،‬مبنــای یــک‬ ‫گــزارش جالب توجــه شــد؛ دراین گــزارش امــده کــه بــراورد تجــارت الکترونیــک در‬ ‫جهــان تــا ســال ‪ 2021‬بــه مجمــوع ‪ 4.5‬تریلیــارددالر برســد! به عبارتــی این عــدد‬ ‫قابل توجهــی را در‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ 2017‬کــه حــدود ‪ 2.2‬تریلیــون دالر بــود‪ ،‬رشــد ِ‬ ‫بــازه زمانــی انــدک شــاهد خواهــد بــود‪ .‬کارشناســان این مجموعــه در امــار خــود بــه‬ ‫ـوان مقــام اول ایــن فهرســت اشــاره کرده انــد کــه اشــتیاق باالیــی‬ ‫«چینی» هــا به عنـ ِ‬ ‫بــه فروشــگاه های دیجیتــال نشــان می دهنــد‪ .‬گفتنی ســت؛ به طورمتوســط مــردم‬ ‫ایــن کشــور پهنــاور اســیایی‪19.34 ،‬درصــد از درامــد خــود را صــرف خریــد انالیــن‬ ‫می کننــد‪ .‬ســایر جوامــع به ترتیــب؛ مکزیــک (‪ 17.31‬درصــد)‪ ،‬اندونــزی‬ ‫(‪ 12.66‬درصــد)‪ ،‬انگلســتان (‪ 11.14‬درصــد)‪ ،‬هنــد (‪10.63‬درصــد)‪ ،‬روســیه‬ ‫(‪10.55‬درصــد)‪ ،‬امریــکا (‪7.63‬درصــد)‪ ،‬کــره جنوبــی (‪6.96‬درصــد)‪ ،‬فرانســه (‪4.69‬‬ ‫درصد) و کانادا (‪4.41‬درصد) هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ صفحه 4 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش خبر داد؛‬ ‫شروع قطعیِ سال تحصیلی از ‪ 15‬شهریورماه‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش گفــت‪« :‬شــروع ســال تحصیلــی از ‪ ۱۵‬شــهریورماه جــاری قطعی ســت و‬ ‫ازان تاریــخ همــه دانش امــوزان بایــد تحت امــوزش قــرار بگیرنــد ؛ امــا کیفیــت عرضــه خدمــات اموزشــی‬ ‫می توانــد کــه به شــکل حضــوری‪ ،‬نیمه حضــوری‪ ،‬تلویزیونــی‪ ،‬بســته های اموزشــی یــا شــبکه شــاد‬ ‫باشــد»‪ .‬به گــزارش پانــا؛ محســن حاجی میرزایــی افــزود‪« :‬امــوزش کــودکان بــا ســنین کــم‪ ،‬در دســت‬ ‫معاونــان امــوزش ابتدایــی بــوده و بایــد بررســی کنیــم کــه ایــا توانســته ایم دراین بخــش بــه پیشــرفت‬ ‫ـی باکیفیــت باشــد و از خــود ایــن ســوال را بپرســیم ایــا‬ ‫و توســعه دســت پیــدا کنیــم؟ بایــد هــدف نهایــی مــا امــوزش ابتدایـ ِ‬ ‫بــا برنامه هــای خــود می توانیــم به ســمت امــوزش ابتدایــی باکیفیت تــر برویــم؟»‬ ‫محمد جواد ظریف‪:‬‬ ‫هیچ طرف خارجی نباید از مشکالت لبنان سوءاستفاده کند‬ ‫محمـد جـواد ظریـف در نشسـت خبـری مشـترک بـا شـربل وهبه؛ وزیـر خارجـه دولت پیشـبرد‬ ‫امـور لبنـان گفـت‪« :‬ایـران در باالتریـن سـطوح‪ ،‬همـراه دولـت و ملـت لبنـان در مشـکالت پیش‬ ‫امـده اسـت»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ وی افـزود‪« :‬شـرکت های خصوصی ایرانـی نیز در زمینـه همکاری‬ ‫بـا لبنـان دیـدگاه دولـت ایـران را دارنـد‪ .‬ایـران بر این باور اسـت که لبنـان بـا دولـت و ملـت خـود‬ ‫توانایـی اتخـاذ تصمیم هـای سرنوشت سـاز را دارد و تهـران از تصمیمـات مسـتقل لبنـان حمایـت‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی تاکیـد کـرد‪« :‬هیچ یـک از طرف هـای خارجـی نبایـد از مشـکالت لبنـان سوءاسـتفاده کننـد و دیکتـه‬ ‫هـای خـود را لبنـان تحمیـل کنند»‪.‬‬ ‫توافق امارات و اسرائیل یا برگ انتخاباتی برای ترامپ؟‬ ‫پشت پرده عادی سازی یک رابطه‬ ‫ِ‬ ‫دونالــد ترامــپ پنج شــنبه هفتــه گذشــته بــرای اعــام خبــر‬ ‫عادی ســازی روابــط امــارات و رژیــم صهیونیســتی‪ ،‬ذوق زده‬ ‫توئیــت کــرد و ســپس بــرای اعــام ان در صفحه تلویزیــون ظاهر‬ ‫شــد؛ درحالی کــه ایــن اتفــاق به دلیــل وجــود روابــط غیرعلنــی‬ ‫میــان دو طــرف درطــول ســال های اخیــر‪ ،‬امــر غافلگیرکننــده ای‬ ‫نبــود‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ نخســتین ســوال در پــس ایــن برگــی‬ ‫کــه ترامــپ رو کــرد این اســت که ایــن توافــق اساســاً چقــدر‬ ‫اهمیــت دارد؟ ان هــم درشــرایطی که پیش بینــی علنی شــدن‬ ‫روابــط برخی دیگــر از دولت هــای عــرب خلیــج فــارس ماننــد‬ ‫عربســتان و بحریــن ظــرف هفته هــای اینــده چنــدان دشــوار‬ ‫نیســت‪ .‬رئیس جمهــوری امریــکا در جریــان اعــام ایــن خبــر‬ ‫مدعــی شــده اســت کــه عادی ســازی روابــط امــارات و رژیــم‬ ‫صهیونیســتی یــک توافــق تاریخی ســت و در غــروب پنج شــنبه‬ ‫ان را به نــام خــود ثبــت کــرد و نتوانســت به گونــه ای رفتــار‬ ‫کنــد کــه مشــخص نشــود ایــن‪ ،‬برگــی بــرای خرج کــردن‬ ‫در انتخابــات پیــش رو در ابان مــاه اینــده بــوده اســت! امــارات‬ ‫و عربســتان ســعودی و بحریــن سال هاســت کــه به شــکل‬ ‫غیرعلنــی روابــط سیاســی و امنیتــی بــا رژیــم صهیونیســتی‬ ‫دارنــد و نه تنهــا در مســائل مربــوط بــه فلســطین و طرح هــای‬ ‫توســعه طلبانه اســرائیل در قبــال ملــت فلســطین بــا ایــن رژیــم‬ ‫همســو و هماهنــگ هســتند؛ بلکــه حتــی در مســائل منطقه نیز‬ ‫بــه تامین کننــده منافــع ایــن رژیــم تبدیــل شــده اند‪ .‬تاکنــون‬ ‫کشــور سلطان نشــین عمــان روابطــش را بــا اســرائیل علنــی‬ ‫کــرده اســت؛ امــا پیش بینــی می شــود کــه طــی ســه ماهی‬ ‫کــه بــه انتخابــات ریاســت جمهوری امریــکا مانــده‪ ،‬به طــور‬ ‫جداگانــه خبــر عادی ســازی روابــط ایــن رژیــم بــا عربســتان‬ ‫و بحریــن و شــاید هــم کویــت ازســوی ترامــپ اعــام شــود‬ ‫تــا شــاید در پروســه انتخابــات‪ ،‬اثــرات خــود را بگــذارد‪ .‬ترامــپ‬ ‫تاکنــون بــا فاصلــه زیــادی از رقیــب خــود؛ جــو بایــدن عقــب‬ ‫اســت و بــرای ترمیــم عقب ماندگــی و پیــروزی در انتخابــات‪ ،‬بــه‬ ‫برگه هایــی بــرای ایجــاد شــوک بــه جامعــه امریکایــی نیــاز دارد‬ ‫تــا صحنــه را به نفــع خــود تغییــر دهــد‪ .‬عادی ســازی روابــط‬ ‫میــان دولت هــای عــرب خلیــج فــارس بــا رژیــم صهیونیســتی‬ ‫نــه اتفاقــی تاریخی ســت و نــه دارای اهمیــت راهبــردی؛ امــا‬ ‫قطع ـاً بــرای کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بدنامــی خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬چنانچــه برخــاف ادعــای طرفیــن کــه مدعــی شــده اند‬ ‫ایــن توافــق بــرای اینــده فلســطین مهــم اســت‪ ،‬در نخســتین‬ ‫واکنش هــا از داخــل فلســطین اشــغالی‪ ،‬حمــاس ایــن روابــط را‬ ‫مغایــر منافــع ملــت فلســطین دانســت و محکــوم کــرد و دولــت‬ ‫خودگــردان فلســطین هــم کــه به نظر شــوکه شــده بــود‪ ،‬رهبران‬ ‫فلســطینی را بــرای یــک نشســت فــوری در شــامگاه پنج شــنبه‬ ‫فراخوانــد‪ .‬ایــن ابتــکار تیــم ترامــپ نــه گامــی بــرای حــل‬ ‫مشــکالت منطقــه و نــه حمایــت از شیخ نشــین امــارات بــوده و‬ ‫نــه بــه درد فلســطینی ها می خــورد و نتانیاهــو (نخســت وزیر‬ ‫رژیــم صهیونیســتی)‪ ،‬حتــی حفــظ ظاهــر هــم نکــرد و ادعــای‬ ‫مطرح شــده مبنی براینکــه «ایــن توافــق بــرای عادی ســازی‬ ‫روابــط‪ ،‬بــه ازای انصــراف اســرائیل از الحــاق کرانــه باختــری‬ ‫بــوده اســت» را به ســرعت رد کــرد و گفــت‪« :‬طــرح الحــاق لغــو‬ ‫نشــده؛ بلکــه به تعویــق افتــاده اســت»؛ بنابرایــن‪ ،‬تنهــا مصــرف‬ ‫ایــن اعــام پرســروصدا بــرای داخــل امریــکا بــوده و ترامــپ از‬ ‫ان دراســتانه انتخابــات اســتفاده کــرده اســت؛ درعین حــال‪،‬‬ ‫می تــوان پیش بینــی کــرد طــی هفته هــای اینــده برخی دیگــر‬ ‫از دولت هــای منطقــه ماننــد عربســتان و بحریــن نیــز به کمــک‬ ‫ترامــپ بشــتابند؛ یعنــی همان هــا کــه سال هاســت بــا اســرائیل‬ ‫همــکاری می کننــد‪ .‬حقیقــت این اســت که عمــده کشــورهای‬ ‫عربــی حــوزه خلیــج فــارس سال هاســت بــا رژیــم صهیونیســتی‬ ‫رابطــه پنهانــی داشــته و دارنــد و اتفاقــاً دولت هــای عربــی در‬ ‫ســال های اخیــر نتوانســته اند ایــن روابــط را همچنــان پنهــان‬ ‫نگهدارنــد‪ .‬ازهمیــن رو‪ ،‬علنی شــدن ارتباطاتــی کــه ســال ها‬ ‫وجــود داشــته و ملت هــای منطقــه؛ به ویــژه فلســطینی ها‬ ‫از ان باخبــر بوده انــد‪ ،‬اهمیــت چندانــی نــدارد و بــر معــادالت‬ ‫منطقــه و نیــز مبــارزه ملــت فلســطین تاثیــری نخواهــد داشــت؛‬ ‫جــز بدنامــی بــرای دولت هــای منطقــه و مصــرف داخلــی بــرای‬ ‫شــخص ترامــپ! هبــه یزبــک؛ نماینــده از لیســت مشــترک عربی‬ ‫در پارلمــان رژیــم صهیونیســتی نیــز توافــق امــارات و رژیــم را‬ ‫قانونی کــردن اشــغالگری و شهرک ســازی توصیــف کــرد‪ .‬وی‬ ‫بــا انتشــار بیانی ـه ای اعــام کــرد‪« :‬ایــن توافــق درواقــع‪ ،‬کســب‬ ‫منافــع راهبــردی و سیاســی به حســاب مــردم فلســطین و‬ ‫مســئله ان هاســت»‪ .‬روزنامــه «دیلــی میــل» پنج شنبه شــب‬ ‫نوشــت؛ توافقنامــه عادی ســازی روابــط میــان امــارات و‬ ‫رژیــم صهیونیســتی‪ ،‬به معنــای کنــارزدن «معاملــه قــرن»‬ ‫رئیس جمهــوری امریکاســت‪ .‬پس ازانکــه امریــکا‪ ،‬امــارات و‬ ‫رژیــم صهیونیســتی پنج شــنبه بــا انتشــار یــک بیانیه سـه جانبه‪،‬‬ ‫از توافــق ابوظبــی و تل اویــو بــرای عادی ســازی روابــط خبــر‬ ‫دادنــد‪« ،‬دیلــی میــل» نوشــت‪« :‬ایــن توافــق‪ ،‬طــرح معاملــه قرن‬ ‫را کــه ژانویــه گذشــته رونمایــی شــده بــود‪ ،‬کنــار زد‪ .‬ایــن طــرح‬ ‫در نکوهش ازدست دادن لحظه های شیرین زندگی‬ ‫شادی عمیق؛ تجربه ای انتخابی‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬عــده زیــادی از فیلســوفان زندگــی را‬ ‫دلهره اورتریــن موضــوع روی کــره زمیــن دانســته اند‪ .‬ان هــا براین باورندکــه تــرس و وحشــت‬ ‫و حجــم انبوهــی از ندانســتن ها باعــث ایجــاد دلهــره در انســان می شــود و اگــر بپذیریــم کــه‬ ‫براســاس اندیشــه «شــوپنهاور»؛ اراده انســان حتــی بــر عقــل او غلبــه دارد‪ ،‬دراین صــورت‬ ‫انســان ازاد بــا انتخاب هــای خــود بــا دلهره هــای عظیمــی روبــه رو می شــود‪ .‬یکــی از‬ ‫دلهره هــای مهــم بشــری‪ ،‬ناشــادی یــا ازدسـت دادن لحظه هــای شــیرین و دل چســب اســت‪.‬‬ ‫بشــر همــواره تــاش می کنــد تــا دردهــا و رنج هــا را از دایــره ذهنــی خــود بیــرون کــرده و‬ ‫به جــای ان‪ ،‬بــه شــادی بیندیشــد؛ امــا ناپایداربــودن زندگــی باعــث می شــود کــه او نتوانــد‬ ‫در لحظــات خوشــی یــا شــادی باقــی بمانــد‪ .‬براین مبنــا؛ برخــی‪ ،‬فلســفه زندگــی را مبتنی بر‬ ‫غــم و رنــج تفســیر کرده انــد؛ امــا درمقابــل‪ ،‬عــده ای نیــز بــر شــادی و شــادبودن تاکیــد‬ ‫فراوانــی داشــتند؛ مثـ ًا موالنــا و نظامــی از جملــه مشــاهیر ایرانــی هســتند کــه بــه زندگــی‬ ‫مبتنی بــر شــادی اعتقــاد دارنــد‪ .‬ان هــا حتــی مــرگ را چیــز ناگــواری نمی داننــد و معتقدنــد‬ ‫کــه بــا مــرگ‪ ،‬انســان ها از پلــی عبــور می کننــد و از گونـه ای بــه گونــه دیگــر درمی اینــد؛‬ ‫امــا واقعیــت این اسـت که بشــر درمواجهه بــا زندگــی همیشــه معنــای دقیقــی از شــادی را‬ ‫در ذهــن نــدارد‪ .‬براین مبنــا؛ ممکــن اســت در اوج سرخوشــی احساســی از ناامیــدی‪ ،‬غــم و‬ ‫درد و رنــج را در درون خــود احســاس کنــد‪ .‬عــده ای از فیلســوفان اجتماعــی براین باورندکــه‬ ‫بــه رژیــم صهیونیســتی امــکان می دهــد تــا بخش هایــی از کرانــه‬ ‫باختــری را بــه ســرزمین های اشــغالی ضمیمــه کنــد»‪ .‬محمــد‬ ‫بــن زایــد؛ ولیعهــد ابوظبــی در توئیتــی نوشــت‪« :‬درپــی تمــاس‬ ‫تلفنــی بــا رئیس جمهــوری ایالــت متحــده امریــکا و نخسـت وزیر‬ ‫اســرائیل‪ ،‬توافــق شــد تــا تل اویــو الحــاق اراضــی فلســطینی را‬ ‫متوقــف کنــد»‪ .‬عبــاس زکــی؛ از رهبــران جنبش فتح فلســطین‬ ‫گفــت‪« :‬ســازش امــارات بــا اســرائیل‪ ،‬خیانــت بــه کشــورهای‬ ‫عربی ســت»‪ .‬جبهــه خلــق بــرای ازادی فلســطین نیــز اعــام‬ ‫کــرد‪« :‬امضــای توافــق صلــح میــان امــارات و اســرائیل‪ ،‬خیانــت‬ ‫و توطئــه ای جدیــد اســت»‪ .‬ازســویی‪ ،‬نویســندگان مراکشــی‬ ‫دراعتراض بــه توافــق عادی ســازی روابــط امــارات و اســرائیل‬ ‫تحت حمایــت امریــکا کــه بعدازظهــر پنج شــنبه اعــام شــد‪ ،‬از‬ ‫انصــراف خــود بــرای دریافــت جایــزه کتــاب «شــیخ زایــد» کــه‬ ‫هرســاله در دوبــی برگــزار می شــود‪ ،‬خبــر دادنــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روزنامــه «القــدس العربــی»؛ ابویوســف طاهــا (رمان نویــس و‬ ‫نویســنده اهــل مراکــش) پــس از اعــام توافــق عادی ســازی‬ ‫روابــط امــارات بــا رژیم صهیونیســتی‪ ،‬انصــراف خــود را از نامزدی‬ ‫جایــزه «شــیخ زایــد» کــه به گفتــه او بــا شــرم عادی ســازی‬ ‫روابــط بــا اســرائیل لکــه دار شــده اســت‪ ،‬اعــام کــرد‪ .‬او بــا‬ ‫انتشــار بیانیــه ای کــه مورداســتقبال و حمایــت نویســندگان‬ ‫مراکشــی قــرار گرفــت‪ ،‬گفــت‪« :‬درطــول زندگ ـی ام بــه قضیــه‬ ‫فلســطین ایمــان داشــتم و معتقــدم کــه ملــت فلســطین‬ ‫درطول تاریــخ مــورد ظلــم ائتــاف نیروهــای اســتعمارگر و‬ ‫هم پیمانــان ان هــا؛ به ویــژه رژیــم غاصــب صهیونیســتی قــرار‬ ‫گرفتــه‪ .‬براین اســاس؛ به دلیــل ارامــش وجــدان و همبســتگی‬ ‫بــا ملــت مظلــوم فلســطین‪ ،‬انصــراف خــود را از دریافــت ایــن‬ ‫یکــی از دالیــل غمگین شــدن انســان این اس ـت که او در تضــاد بیــن جاودانگــی و نیســتی‬ ‫و نابــودی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬درواقــع ازیک ســو‪ ،‬در درون خــود جاودانگــی و بی مرگــی را‬ ‫طلــب می کنــد و ازســویی‪ ،‬در هرلحظــه از زندگــی گام هــای بلنــد به ســوی مــرگ و نیســتی‬ ‫برمـی دارد‪ .‬براین مبنــا؛ ایــن جــدال و تضــاد دیالکتیکــی او را دچــار اندوهــی فــراوان می کنــد‪.‬‬ ‫در فیلــم «طعــم گیــاس» ســاخته عبــاس کیارســتمی؛ داســتان فــردی روایــت می شــود‬ ‫ـی مــرگ خــود م ـی دود‪ .‬او می خواهــد کــه خودکشــی کنــد و در جس ـت وجوی‬ ‫کــه درپـ ِ‬ ‫کسی ســت کــه بعــد از اقــدام بــه خودکشــی‪ ،‬در گــور بــر روی او خــاک بریــزد‪ .‬تضــاد‬ ‫و چالش هــای عمیــق درونــی قهرمــان داســتان ازیک ســو‪ ،‬بــا حرکــت به ســوی کشــتن‬ ‫خــود و ازســوی دیگر‪ ،‬پرهیــز از انتخــاب مــرگ و پـس زدن ان همــواره ادامــه دارد؛ تااینکــه‬ ‫بــا مــردی اشــنا می شــود کــه او هــم از تجربــه خودکشــی خــود می گویــد و توضیــح‬ ‫می دهــد کــه چگونــه هنــگام خودکشــی خــود بــا یــک درخــت تــوت مواجــه می شــود و‬ ‫توت خــوردن او مانــع از انتخــاب مــرگ برایــش می شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬کیارســتمی یــک مســئله‬ ‫مهــم فلســفی را مطــرح می کنــد کــه انســان به رغم اینکــه می دانــد روزی خواهــد مــرد‬ ‫و بــا وجــود انتخــاب خودکشــی‪ ،‬بعضـاً درپــی بازگشــت بــه زندگی ســت‪ .‬مســئله بازگشــت‬ ‫بــه زندگــی‪ ،‬یکــی از دغدغه هــای مهــم بســیاری از انســان ها درطول تاریــخ بــوده اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا بایــد دانســت کــه مســئله مهــم بشــری عــدم درک شــادی ژرف و عمیــق اســت و‬ ‫بعض ـاً انچــه باعــث تخریــب شــادی عمیــق می شــود‪ ،‬گرایــش بــه شــادی های ســطحی‬ ‫و بی پایه واســاس اســت کــه او را از شــادی عمیــق دور می ســازد‪ .‬درواقــع‪ ،‬کنشــگران‬ ‫اجتماعــی بیش ازانکــه بتواننــد بــه شــادی دســت یابنــد‪ ،‬نســبت بــه وقایعــی کــه در‬ ‫زندگی شــان به وقــوع می پیونــدد‪ ،‬حســاس می شــوند و بــه رخدادهــای اجتماعــی پاســخ‬ ‫می دهنــد؛ مثـ ًا اگــر یــک کارگــر بعــد از یـک روز کاری طاقت فرســا بــا پیشــنهاد دوســت‬ ‫جایــزه اعــام می کنــم»‪ .‬دراین راســتا احمــد وزیــری؛ نویســنده‬ ‫و مترجــم مراکشــی نیــز انصــراف خــود را بــرای دریافــت جایــزه‬ ‫«شــیخ زایــد» امــارات اعــام کــرد‪ .‬او دربــاره علــت این اقــدام‬ ‫خــود گفــت کــه دریافــت ایــن جایــزه‪ ،‬فرصــت مناســبی بــود تــا‬ ‫چشـم انداز رمــان عربــی و مراکشــی گســترش یابــد؛ امــا انچــه‬ ‫امــروز اتفــاق افتــاد این اســت که امــارات به عنــوان یــک ملــت‬ ‫عربــی‪ ،‬بــا عادی ســازی روابــط بــا رژیــم غاصب اســرائیل‪ ،‬مســئله‬ ‫انسان دوســتی و عدالــت در حــق ملــت فلســطین را زیــر پــا‬ ‫گذاشــت‪ .‬او انصــراف داوطلبانــه از دریافــت ایــن جایــزه را اقدامــی‬ ‫هرچنــد کوچــک بــرای همبســتگی بــا مــردم فلســطین در‬ ‫دســتیابی بــه مطالبــات قانونــی خــود توصیــف کــرد‪ .‬دراین میان‪،‬‬ ‫مایــک پمپئــو؛ وزیــر خارجــه امریــکا در توجیــه توافقنامــه‬ ‫عادی ســازی روابــط امــارات و رژیــم صهیونیســتی‪ ،‬مدعــی‬ ‫شــد کــه این اقــدام‪ ،‬گامــی «بلنــد» در «مســیری درســت»‬ ‫اســت‪ .‬پمپئــو ایــن اظهــارات را روز پنج شــنبه در مصاحبــه بــا‬ ‫خبرنگارانــی کــه او را در ســفر بــه اروپــای مرکــزی همراهــی‬ ‫کرده انــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ .‬این درحالی ســت که امریــکا پیش تــر‬ ‫بــرای تحمیــل انچــه صلــح در خاورمیانــه خوانــده اســت‪ ،‬قــدس‬ ‫را به عنــوان پایتخــت رژیــم صهیونیســتی به رســمیت شــناخت‪.‬‬ ‫دولــت ترامــپ اشــغال بلندی هــای جــوالن توســط ایــن رژیــم‬ ‫را نیــز به رســمیت شــناخته و از طرحــی تحت عنــوان «معاملــه‬ ‫قــرن» رونمایــی کــرد‪ .‬مجموعــه این اقدامــات‪ ،‬خــاف ارمــان‬ ‫فلســطین و نیــز قوانیــن بین المللی ســت؛ بااین حــال‪ ،‬ســاطین‬ ‫عــرب‪ ،‬از اقــدام و مخالفــت عملــی در برابــر ان ســر بــاز زده و‬ ‫عادی ســازی روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی را در دســتورکار خود‬ ‫قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫خــود مبنی بــر بــه ســینما یــا کافی شــاپ رفتــن روبـه رو شــود‪ ،‬ممکــن اســت این پیشــنهاد‬ ‫را بــدون فکرکــردن‪ ،‬بپذیــرد‪ .‬او درواقــع‪ ،‬موقعیــت شــادی را در وضعیتی که برایــش رخ داده‪،‬‬ ‫انتخــاب می کنــد؛ امــا شــادی عمیــق از جنــس معنــاکاوی و عمیق شــدن در زندگی ســت‬ ‫و نمی تــوان ان را بــا کلمــات ســاده بیــان کــرد‪ .‬گاهی اوقــات ایــن کلمه هــا هســتند کــه‬ ‫بــر ادراک انســانی تاثیــر می گذارنــد‪ .‬انســان ها بــا شــنیدن یــک جملــه «دوســتت دارم»‬ ‫ممکــن اســت دچــار تحــول شــوند‪ .‬ازطرف دیگــر‪ ،‬وجــود شــرایط اضطــراب اور در زندگــی‬ ‫باعــث شــده تــا دغدغه هــا و لحظــات دلهــره اور در مــا بیشــتر تولیــد معنــا کنــد؛ امــا اگــر‬ ‫انســان بدانــد کــه خــو ِد واقعـی اش بــر زندگــی خویــش ســوار اســت و امــکان تصمیم گیــری‬ ‫و عمق اندیشــی دارد‪ ،‬شــاید به گونــه ای دیگــر زندگــی کنــد‪ .‬این روزهــا گاهــی شــنیدن‬ ‫جمــات ســاده مثبــت نیــز افــراد را بــه شــادی ســوق نمی دهــد؛ ان هــم به این دلیــل کــه‬ ‫دردهــای جانــکاه و عمیــق در ان هــا فزونــی یافتــه و راه رســیدن بــه رضایــت را برایشــان‬ ‫می بنــدد‪ .‬در حکمــت باســتانی ایرانــی‪« ،‬دروغ ســبب رنــج و راســتی ســبب شادی ســت»؛‬ ‫درواقــع‪ ،‬در اینجــا «اخالقی زیســتن» را عامــل حرکــت به ســوی شــادی نشــان می دهنــد؛‬ ‫امــا در عرفــان اســامی تاکیــد براین اس ـت که انســان هرچقــدر بتوانــد از دل بســتگی های‬ ‫دنیــوی بکاهــد و بــه جهــان معنــا روی اورد‪ ،‬بیشــتر می توانــد شــادی عمیــق را درک کنــد‪.‬‬ ‫«هنــری دیویــد ثــورو» معتقــد اســت؛ «شــادی مثــل یــک پروانــه اســت‪ :‬هرچه بیشــتر‬ ‫تعقیبــش کنــی‪ ،‬بیشــتر شــما را ســرگردان می کنــد؛ امــا اگــر توجــه خــود را بــه‬ ‫چیزهــای دیگــر معطــوف کنیــد‪ ،‬خیل ـی ارام می ایــد و بــر شــانه های شــما می نشــیند»‪.‬‬ ‫ازاین منظــر‪ ،‬شــادی معطــوف بــه درد و دریافــت عمیــق درونی ســت‪« .‬جــان اســتوارت‬ ‫میــل» دراین خصــوص می گویــد‪« :‬مــن یــاد گرفت ـه ام بــا کم کــردن از خواســته هایم‪ ،‬بــه‬ ‫شــادی برســم؛ نــه بــا براورده کــردن تمــام ان هــا»‪ .‬درواقــع‪ ،‬ایــن دیــدگاه نشــان می دهــد‬ صفحه 6 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫رویداد‬ ‫فرصــت توســط بســیاری از‬ ‫مــردم از دســت مـی رود؛ زیــرا‬ ‫در لبــاس کار اســت‬ ‫توماس ادیسون؛‬ ‫مخترع امریکایی‬ ‫مرضیه کیان‬ ‫قدیم ترهــا مهمــان ســرزده کــه می امــد‪،‬‬ ‫وقتــی شــام امــاده نبــود و می خواســتند بــا‬ ‫غــذای ســاده تعارفــی بکننــد‪ ،‬می گفتنــد‪« :‬اقا‬ ‫حــاال یــه نــون و پنیــر دورهــم می خوریــم»؛‬ ‫امــا حــاال بــا یــک چــرخ ســاده در بقالــی و‬ ‫ســوپرمارکت ها و دیــدن قیمت هــا متوجــه‬ ‫می شــویم کــه دیگــر ماســت و پنیــر و کشــک‬ ‫و دوغ‪ ،‬جــزو مــواد غذایــی ســاده نیســتند؛ بلکه‬ ‫بایــد ان هــا را در ســبد مــواد غذایــی تجملــی‬ ‫قــرار داد! نمونــه اش حرف هــای احمداقــای‬ ‫بازنشســته در یــک میهمانــی خانوادگی ســت‬ ‫کــه بــا خانمــش این طــور تعریــف می کننــد‪:‬‬ ‫«مــا خودمــان ماســت کــم می خریدیــم و‬ ‫معمــوالً بــا شــیر‪ ،‬ماســت درســت می کردیــم؛‬ ‫امــا همــان هــم باالخــره یــک ظــرف کوچــک‬ ‫ماســت می خواهــد‪ .‬خــود شــیر هــم کــه‬ ‫گــران شــده! ک ًال ماهــی دوبــار شــیر کیسـه ای‬ ‫می خریــم؛ یک بــار ماســت درســت می کنیــم‬ ‫و یک بــار هــم خــود شــیر را می خوریــم»‪.‬‬ ‫ایــن‪ ،‬حــال وروز خیلــی از خانواده هــای‬ ‫ایرانی ســت‪ .‬یخچال هــای خلــوت مغازه هــا‬ ‫هــم نشــان می دهــد کــه گویــا خیلی هــا در‬ ‫همیــن وضعیــت مشــترک بســر می برنــد!‬ ‫اگــر دراین روزهــا بــرای خریــد شــیر بــه بقالــی‬ ‫محلــه رفتــه باشــید‪ ،‬دلیــل ایــن خلوتــی را‬ ‫متوجــه می شــوید؛ خصوصــاً از روی تاریــخ‬ ‫انقضــای گذشــته شــیرها کــه معمــوالً بــا‬ ‫جملــه اقــای فروشــنده همــراه می شــود‪:‬‬ ‫«اون چندتــا کناری هــا تاریــخ دارد» و انــگار‬ ‫از تعجب کــردن شــما کــه در چشــمانتان از‬ ‫بــاالی ماســک معلــوم اســت ناچــار می شــود‬ ‫کــه توضیحــات تکــراری را بــاز بگویــد‪« :‬از‬ ‫بــس روزبــه روز قیمت هــا تغییــر می کنــد و‬ ‫بــاال م ـی رود‪ ،‬مــردم کمتــر خریــد می کننــد؛‬ ‫خیلــی از شــیرها هــم می مانــد و تاریــخ‬ ‫انقضایشــان می گــذرد» و اگــر کنجکاوی شــما‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬ادامــه می دهــد‪« :‬محصــوالت‬ ‫لبنــی کــه تاریخ انقضــا ندارنــد را خود شــرکت‬ ‫مرجــوع می کنــد‪ .‬حــاال نمی دانــم چــه کاری‬ ‫بــا ان هــا می کننــد؛ ولــی به جــای ان هــا‪ ،‬بــار‬ ‫جدیــد بــه مــا می دهنــد»‪ .‬همیــن می شــود‬ ‫کــه وزارت بهداشــت هشــدار می دهــد مصــرف‬ ‫‪237.6‬درصد‬ ‫ژاپن‬ ‫‪212.8‬درصد‬ ‫رکوردشکنیِ‬ ‫بدهی ملی‬ ‫ژاپن‬ ‫سودان‬ ‫یونان‬ ‫‪171.4‬درصد‬ ‫‪161.8‬درصد‬ ‫لبنان‬ ‫‪161.4‬درصد‬ ‫‪133.7‬درصد‬ ‫‪118.9‬درصد‬ ‫‪114.8‬درصد‬ ‫اریتره‬ ‫ایتالیا‬ ‫کیپ ورده‬ ‫پرتغال‬ ‫سونامی قیمت محصوالت لبنی در بازار‬ ‫لبنیــات در برخــی خانوارهــا هفتگی یــا ماهانه‬ ‫شــده اســت! ماجــرا ازاین قــرار اســت کــه‬ ‫جالل الدیــن رزاز؛ رئیــس انســتیتو تحقیقــات‬ ‫تغذیـه ای و صنایــع کشــور‪ ،‬در ‪ ۱۹‬خردادمــاه‪،‬‬ ‫میــزان مصــرف ســالیانه هــر نفــر ایرانــی‬ ‫از شــیر و لبنیــات را بیــن ‪ ۶۵‬تــا ‪۷۰‬لیتــر‬ ‫اعــام کــرده کــه ایــن امــار در کشــورهای‬ ‫توســعه یافته حــدود ‪۲۰۰‬لیتــر اســت؛ البتــه‬ ‫ایــن امــار مربــوط بــه خردادمــاه اســت و بــا‬ ‫اخبــاری کــه هــر چنــدروز مبنی بــر افزایــش‬ ‫قانونــی و غیرقانونــی لبنیات شــنیده می شــود‬ ‫و هیــچ نهــادی هــم گــردن نمی گیــرد‪ ،‬البــد‬ ‫مصــرف ســرانه لبنیــات از ایــن هــم کمتــر‬ ‫شــده و خواهــد شــد! مصــداق ایــن حرف هــا‬ ‫را بایــد در دل شــهر پیــدا کــرد‪ .‬اقامســعود؛‬ ‫فروشــنده اســت و درددل هایــش دربــاره‬ ‫قیمت هــای عجیــب لبنیــات زیــاد اســت؛‬ ‫او می گویــد‪« :‬قیمــت بعضــی از اقــام مثــل‬ ‫پنیــر خامــه ای کــه چهارهزارتومــان بــوده‪،‬‬ ‫هفتــه پیــش شــده هفت هزارتومــان و امــروز‬ ‫ویزیتــور بــرای مــا نه هزارتومــان فاکتــور کرده!‬ ‫یــا شــیری کــه ‪3200‬تومــان بــوده شــده‬ ‫‪۳۷۰۰‬تومــان! ان هــم در عــرض یـک روز!» اگر‬ ‫افزایــش قیمــت به همیــن روال پیــش بــرود‪،‬‬ ‫کــه عبــور از بلندپروازی هــا و درک موقعیــت حــال می توانــد راهــی به ســوی شادزیســتن باشــد‪ .‬در‬ ‫فرهنــگ عرفانــی‪ ،‬بــر خنــده و شــادی تاکیــد بســیار شــده اســت‪ .‬گفتــه می شــود کــه در روزگار قدیم‪،‬‬ ‫مــردی صوفــی به نــام «عبــداهلل» در دهــی کوچــک زندگــی می کــرد و همیشــه شــاد و خوشــحال‬ ‫بــود کــه هرگــز کســی او را غمگیــن و ناراحــت ندیــده بــود؛ حتــی وقتی کــه در بســتر مــرگ قــرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬درحال خندیــدن بــود‪ .‬ان روز یکــی از شــاگردانش از او پرســید‪« :‬شــما االن کــه درحال مــردن‬ ‫هســتید‪ ،‬چگونــه می توانیــد بخندیــد؟» او می گویــد‪« :‬مــن از اســتادم این موضــوع را یــاد گرفتـه ام‪ .‬او‬ ‫بــدون هیــچ دلیلــی همیشــه می خندیــد و بــه مــن یــاد داد کــه غــم یــا شــادی‪ ،‬انتخاب هــای خــود‬ ‫انســان اســت و مــن از ان روز تصمیــم گرفتــم کــه شــادی را انتخــاب کنــم»؛ امــا واقعیــت این اسـت که‬ ‫تجربــه شــادی و ســرور در ســطح عمیــق ان‪ ،‬ریشــه در رشــد درونــی و فضیلــت معنــوی دارد کــه‬ ‫عمیــق شــادی اور‪ ،‬کار چنــدان ســاده ای‬ ‫فقــط در برخی ازافــراد شــکل می گیــرد؛ پــس خندیــدن‬ ‫ِ‬ ‫نیســت و نیــاز بــه حرکت هــا و رجعت هــای عظیمــی در درون فــرد دارد و انســان بایــد مرتبـاً در ایــن‬ ‫رفت وبرگش ـت ها خــود را مــورد بازازمایــی قــرار دهــد‪ .‬شــادی عمیــق‪ ،‬زمانــی محقــق می شــود کــه‬ ‫فلســفه و جهان بینــی زیســت انســان ها تغییــر کنــد؛ امــا انچــه در جهــان مــدرن به شــکل اســیب‬ ‫خــود را نشــان می دهــد این اســت که بســیاری از مــردم در یــک فضــای مصرف گونــه و ســطحی‬ ‫ایســتاده اند و امــکان درک الیه هــای درونــی حقیقــت را ندارنــد‪ .‬در اینجــا الزم اســت کــه قوانیــن‬ ‫حیــات و طبیعــت را درک و مطابــق بــا ایــن اســلوب جهانــی و قانون مندی هــای کلــی حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫انســان‪ ،‬موجودی ســت کــه بخــش جدایی ناپذیــر طبیعــت به حســاب می ایــد و هرزمانی کــه بتوانــد‬ ‫بــا طبیعــت کنــار ایــد و دایره هــای درونــی خــود را بــا مدارهــای طبیعــت همســاز کنــد‪ ،‬می توانــد در‬ ‫ایــن بیــداری بــه نوعــی شــادی عمیــق دســت یابــد؛ شــادی ای کــه تحقــق ان‪ ،‬انســان را بــه موجودی‬ ‫مهــرورز‪ ،‬توانمنــد و متفــاوت مبــدل می ســازد‪ .‬جریــان ایجــاد شــادی‪ ،‬بــه رابطــه و فهــم انســان از‬ ‫عشــق بســتگی دارد‪ .‬درواقــع‪ ،‬اســاس را می تــوان در ایــن عبــارت جس ـت وجو کــرد‪ :‬عشــق‪ ،‬تــو را‬ ‫در چندســال اینده خبــری از ایرانی هــای‬ ‫رشــید و چهارشــانه نیســت؛ چراکــه انســتیتو‬ ‫تحقیقــات تغذی ـه ای و صنایــع کشــور ای ـن را‬ ‫هــم گفتــه کــه اگــر مصــرف شــیر و لبنیــات‬ ‫کاهــش پیــدا کنــد‪ ،‬عالوه بــر کوتاه شــدن‬ ‫قــد فرزنــدان در ‪ ۱۰‬تــا ‪۲۰‬ســال اینــده‪،‬‬ ‫شــاهد بیماری هایــی نظیــر پوکــی اســتخوان‬ ‫و راشیتیســم خواهیــم بــود کــه هزینه هــای‬ ‫بیماری هــای ناشــی از درمــان کمبــود‬ ‫مصــرف لبنیــات به مراتــب باالتــر اســت‪ .‬در‬ ‫اوایــل شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬در شــبکه های‬ ‫مجــازی شــایعه شــده بــود کــه مصــرف شــیر‬ ‫بــرای کرونــا مضــر اســت و می گفتنــد کــه‬ ‫کرونــا ازطریــق مصــرف فراورده هــای لبنــی به‬ ‫انســان منتقــل می شــود! این درحالی بودکــه‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانــی بارهــا اعــام‬ ‫کــرد کــه ویــروس کرونــا ازطریــق خــوردن و‬ ‫اشــامیدن منتقــل نمی شــود! امــا ازانجاکــه در‬ ‫فضــای جدیــد‪ ،‬حجــت اخــر را شــبکه های‬ ‫اجتماعــی تمــام می کننــد‪ ،‬بازهــم شــایعات‬ ‫رتبــه اول را گرفــت و زورش چربیــد! همیــن‬ ‫شــایعه مزیدبرعلــت شــد تــا مدتــی مصــرف‬ ‫لبنیــات از قبــل هــم کمتــر شــود‪ .‬هنــوز‬ ‫چندوقــت نگذشــته بــود کــه کرونــا بــه شــیر‬ ‫هــم رحــم نکــرد و یکی دیگــر از قربانیــان‬ ‫کرونــا‪ ،‬شــیر بــود! تمــام ایــن اتفاقــات درحالی‬ ‫رخ م ـی داد کــه مث ـ ً‬ ‫ا نگیــن نــوری؛ دانشــیار‬ ‫گــروه بهداشــت و کنتــرل مــواد غذایــی‬ ‫دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران در‬ ‫مصاحبه هایــش گفــت‪« :‬هیچ گونــه گزارشــی‬ ‫مبنی بــر انتقــال ویــروس کرونــا ازطریــق شــیر‬ ‫بــه انســان وجــود نــدارد و انتقــال ویــروس از‬ ‫انســان بــه انســان اســت»‪ .‬هرموقــع بحــث از‬ ‫هــر الودگــی پیــش می ایــد‪ ،‬مصــرف شــیر‬ ‫به شــدت توصیــه می شــود؛ درمــورد کرونــا‬ ‫نیــز تحقیقــات نشــان داده که مصــرف لبنیات‬ ‫پاســتوریزه به دلیــل اینکــه منبــع بســیارغنی‬ ‫از کلســیم و ویتامیــن بــی‪ 2‬اســت‪ ،‬در کنــار‬ ‫ســایر مــواد غذایــی دارای ویتامین هــای گــروه‬ ‫‪ E، D‬و ‪ C‬در ســبد غذایــی روزانــه می توانــد‬ ‫بــا باالبــردن قــدرت دفاعــی بــدن‪ ،‬بــه مقابلــه‬ ‫و پیشــگیری از بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬ان چیزی کــه درمــورد مصــرف شــیر‬ ‫بســیارمهم اســت‪ ،‬رعایــت مقــررات بهداشــتی‬ ‫در تمــام مراحــل اســت‪ .‬حرارت دیــدن شــیر‪،‬‬ ‫مهم تریــن عامــل نابــودی انــواع الودگی هــا‬ ‫از شــیر اســت و خیــال مــا را راحــت‬ ‫می کنــد کــه می توانیــم بــا خیــال راحــت‬ ‫شــیر مصــرف کنیــم‪ .‬اگــر یادتــان باشــد؛‬ ‫چندماه پیــش و قبــل از کرونــا‪ ،‬بعضی هــا‬ ‫کلیپ هــای طنــزی ســاخته بودنــد کــه‬ ‫شــخصی در مغــازه می رفــت و می پرســید‪:‬‬ ‫«ایــن پنیــر تبریزی هاتــون کیلویــی چنده؟»‬ ‫و هم زمــان کمــی از ان می چشــید‪.‬‬ ‫فروشــنده قیمــت نســبتاً باالیــی می گفــت‬ ‫و مشــتری هــم جــواب م ـی داد‪« :‬حــاال کــه‬ ‫هــوس کــردم و نمی تونــم یک کیلــو بخــرم‪،‬‬ ‫حداقــل پنج تومــن پنیــر بــه مــن بدیــد»؛ در‬ ‫جــواب‪ ،‬فروشــنده می گفــت‪« :‬همــون کــه‬ ‫چشــیدی پنج تومــن بــود!» گویــا ســازندگان‬ ‫ان کلیــپ‪ ،‬به خوبــی اینــده را پیش بینــی‬ ‫کــرده بودنــد‪ .‬گرچــه این روزهــا دیگــر ایــن‬ ‫طنــز هــم جــواب نمی دهــد‪ .‬احتمــاالً اگــر‬ ‫هریــک از مــا انگشــتمان بــه نــوک چاقــوی‬ ‫پنیرهــای گران قیمــت بخــورد‪ ،‬بایــد‬ ‫پنج هزارتومــان کارت بکشــیم‪ .‬اگــر دولــت‪،‬‬ ‫مجــددا ً بــرای محصــوالت لبنــی یارانــه‬ ‫درنظــر نگیــرد و جلــوی افزایــش غیرقانونــی‬ ‫محصــوالت توســط کارخانه هــا گرفته نشــود‪،‬‬ ‫دیگــر کته ماســت کــه غــذای خوشــمزه‬ ‫روزهــای بی خورشــتی بــود نیــز غذایــی‬ ‫گــران به حســاب می ایــد یــا دیگــر خبــری‬ ‫از ماســت وخیار کنــار بشــقاب اســتانبولی‬ ‫نیســت و بایــد ســبزی را جایگزیــن ان کنیم!‬ ‫اگــر میهمــان ســرزده هــم بــه خانــه امــد‬ ‫و چیــزی بــرای پذیرایــی در خانــه نبــود‪،‬‬ ‫بایــد خیلــی محترمانــه و غیرمســتقیم از‬ ‫خداحافظــی او‪ ،‬اســتقبال گــرم کــرد!‪ /‬مهــر‬ ‫می ســازد و تــو‪ ،‬عشــق را‪ .‬تــا دنیــا هســت‪ ،‬تــو و عشــق‪ ،‬ســازنده یکدیگــر هســتید‪ .‬در ایــن بناکردن ها‪،‬‬ ‫نوشــدن ها به وقــوع می پیونــدد و تــو در زندگــی ات تــازه می شــوی و جهــان بــرای همــگان جــای‬ ‫بهتــری می شــود‪ .‬چقــدر ایــن کنــش متقابــل ســازنده و جریان ســاز اســت‪ .‬پــس اگــر جریــان ســیال‬ ‫عشــق در زندگــی جــاری شــود‪ ،‬به تبـع ان‪ ،‬انســان در شــادی بــه اوج می رســد و ایــن شــادی عمیــق‪،‬‬ ‫فراتــر از لذت هایی ســت کــه ممکــن اســت در لحظ ـه ای مــا را به خــود مشــغول ســازد‪ .‬هرچنــد در‬ ‫بیــن عرفــا‪ ،‬فیلســوفان و دانشــمندان درخصــوص ریشـه های شــادمانی‪ ،‬تفــاوت وجــود دارد؛ امــا بایــد‬ ‫پذیرفــت کــه در فرهنــگ غنــی ایرانــی‪ ،‬شــادی‪ ،‬جایــگاه ویــژه ای دارد و بــه این اصل توجه شــده اســت‬ ‫کــه انســان هرچــه بتوانــد بیشــتر بــه خــود واقعـی اش نزدیــک شــود‪ ،‬شــادمان تر زندگــی خواهــد کرد‪.‬‬ ‫هرکسی کو دور ماند از اصل خویش‪ /‬باز جوید روزگار وصل خویش‬ ‫موالنــا تاکیــد دارد کــه انســان در زندگــی اجتماعــی‪ ،‬دچــار فاصله گرفتــن از خــود اســت و ایــن‬ ‫موضوعی ســت کــه در دنیــای مــدرن نیــز در قالــب مفهــوم ازخودبیگانگــی توســط «مارکــس» و‬ ‫ســایرین مطــرح شــده اســت‪ .‬به نظــر می رســد کــه انســان اگــر بخواهــد شادزیســتن را تجربــه کنــد‪،‬‬ ‫خــارج از جهانــی کــه درمواجهه بــا ان وجــود دارد‪ ،‬بایــد بتوانــد از درون‪ ،‬فلســفه عمیــق خودبــاوری و‬ ‫تــوان ارتباط برقرارکــردن بــا دیگــران را داشــته باشــد؛ درغیراین صــورت نمی توانــد از ورطــه ســقوط‬ ‫رهایــی یابــد‪ .‬در اینجــا الزم اســت کــه بــه تعریفــی از شــادی عمیــق توجه کنیم‪ .‬شــادی‪ ،‬کنشی ســت‬ ‫کــه انســان درراســتای خــود و درتعامل بــا دیگــران انجــام می دهــد‪ .‬انســان شــاد کسی ســت کــه‬ ‫امیــد بــه زندگــی بیشــتری دارد و بــا گام هــای اســتوارتری بــر روی زمیــن راه م ـی رود‪ .‬او حتــی از‬ ‫نفس کشــیدن خــود لــذت می بــرد و درپــی دریافت هــای عمیق تــر زندگــی درتــاش و تکاپوســت‪.‬‬ ‫او می دانــد کــه درصــورت درک بهتــر از معنــای انســانی خــود می توانــد در تحقــق خودشــکوفایی و‬ ‫رســیدن بــه انســانی متعالی تــر در زندگــی موفــق شــود؛ پــس شــادی عمیــق تجربه ای ســت کــه بایــد‬ ‫ان را انتخــاب کــرد‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫افزایش نرخ سود سپرده بانک ها‬ ‫نزد بانک مرکزی‬ ‫نــرخ ســود ســپرده گذاری بانک هــا‬ ‫و موسســات اعتبــاری غیربانکــی نــزد‬ ‫بانــک مرکــزی بــا یــک واحــد درصــد‬ ‫افزایــش‪ ۱۴ ،‬درصــد تعییــن شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی بانــک‬ ‫مرکــزی؛ اخریــن اطالعــات بــه دســت امــده از عملکــرد‬ ‫بخــش واقعــی اقتصــاد نشــان می دهــد‪ ،‬رشــد اقتصــادی‬ ‫بــدون نفــت در مســیر صعودی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬از طرف‬ ‫دیگــر‪ ،‬نــرخ تــورم از تــورم هــدف اعــام شــده (‪ ۲۲‬درصــد)‬ ‫فاصلــه دارد‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬هیئت عامــل بانــک مرکــزی در‬ ‫راســتای اجــرای قانــون پولــی و بانکــی کشــور بــرای حفــظ‬ ‫ارزش پــول ملــی‪ ،‬در جلســه چهارشــنبه ‪ ۲۲‬مردادمــاه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬چارچوب هــای جدیــد اجــرای سیاســت پولــی را‬ ‫تصویــب کــرد‪ .‬امــل بانــک مرکــزی بــر اســاس مــواد (‪)۶‬‬ ‫و (‪ )۱۱‬دســتورالعمل «عملیــات بــازار بــاز و اعطــای اعتبــار‬ ‫در قبــال اخــذ وثیقــه توســط بانــک مرکــزی»‪ ،‬نــرخ ســود‬ ‫ســپرده گذاری بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی‬ ‫نــزد بانــک مرکــزی را بــا یــک واحــد درصــد افزایــش‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬درصــد تعییــن کــرد و بدیــن ترتیــب دامنــه نــرخ ســود‬ ‫در بــازه ‪ ۱۴-۲۲‬درصــد قــرار گرفــت‪ .‬ایــن تصمیــم بــا هدف‬ ‫کاهــش دامنــه داالن نــرخ ســود‪ ،‬افزایــش نــرخ ســود در‬ ‫بــازار بیــن بانکــی و هدایــت نــرخ تــورم بــه ســمت نــرخ‬ ‫تــورم هــدف اتخــاذ شــده اســت و از روز شــنبه ‪ ۲۵‬مردادماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اجــرا می شــود‪ .‬الزم بــه یاداوری ســت؛ بانــک‬ ‫مرکــزی بــرای دســتیابی بــه تــورم هــدف از تمــام ابزارهــای‬ ‫پولــی در اختیــار اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تقدیر فرمانداری کهگیلویه‬ ‫از بانک پارسیان‬ ‫فرمانـــداری شهرســــتان کهگیلویــه‬ ‫در خصــوص پرداخــت اعتبــارات‬ ‫اشــتغال زایی روســتایی از بانک پارســیان‬ ‫تقدیــر کــرد‪ .‬علیرضــا اتابــک؛ فرمانــدار‬ ‫شهرســتان کهگیلویه(دهدشــت)‪ ،‬بــا‬ ‫اهــدای لــوح تقدیــری بــه یوســف رحیمی پــور؛ رئیــس شــعبه‬ ‫دهدشــت از اقدامــات و تالش هــای ارزنــده بانــک پارســیان‬ ‫در جهــت رونــق و ایجــاد اشــتغال پایــدار تقدیــر کــرد‪ .‬در‬ ‫ایــن تقدیرنامــه از مســاعدت‪ ،‬مشــارکت و همــکاری صمیمانــه‬ ‫مدیــران و کارکنــان بانــک پارســیان شــعبه دهدشــت کــه بــا‬ ‫اعطــای تســهیالت قرض الحســنه‪ ،‬الگــوی اقتصــاد مقاومتــی‪،‬‬ ‫توانمند ســازی و حمایــت از اشــتغال زایی و تولیــد را فراهــم‬ ‫کرده انــد‪ ،‬تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫نوسازی ناوگان برون شهری‬ ‫توسط بانک صادرات‬ ‫مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران از‬ ‫پرداخــت تســهیالت بانــک صــادرات‬ ‫ایــران بــرای نوســازی دو هــزار و ‪۴۵۰‬‬ ‫کامیــون و تریلــر بــا نــرخ مصــوب بانــک‬ ‫مرکــزی و در قبــال ترهیــن کامیون های‬ ‫مــورد خریــداری خبــر داد‪ .‬حجت الــه صیــدی؛ مدیرعامــل‬ ‫بانــک صــادرات ایــران‪ ،‬هزینــه مبادلــه‪ ،‬زیرســاخت ها و شــبکه‬ ‫حمل ونقــل را از کلیدی تریــن شــاخص های توســعه اقتصــادی‬ ‫برشــمرد و با اشــاره به اینکــه قیمــت کاالی تولیــدی کــه بــه‬ ‫دســت مصرف کننــده می رســد نیــز شــاخص مهمی ســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬اگــر کاال بــا دو ســه درصــد هزینــه‪ ،‬صرف نظــر از‬ ‫ســود بــه دســت مصرف کننــده رســید‪ ،‬از نظــر وضعیــت‬ ‫توســعه اقتصــادی بهتــر از ان اســت کــه همیــن کاال بــا ســه‬ ‫یــا چهار درصــد هزینــه بــه دســت او برســد؛ به طوری کــه‬ ‫امــروز هزینــه مبادلــه‪ ،‬یکــی از مهم تریــن شاخص هاســت»‪.‬‬ ‫لو نقــل را دومیــن شــاخص‬ ‫وی زیرســاخت ها و شــبکه حم ‬ ‫توســعه یافتگی خوانــد و ادامــه داد‪« :‬ایــن شــاخص‪ ،‬رابطــه‬ ‫مســتقیمی بــا هزینــه مبادلــه دارد و می توانــد بــه شــدت ان را‬ ‫کاهــش دهـد «‪ .‬مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران افــزود‪« :‬این‬ ‫بانــک افتخــار می کنــد کــه در این خصــوص ماموریــت ویــژه ای‬ ‫داشــته و امــروز در ادامــه توافــق قبلــی وارد مرحلــه بعــدی‬ ‫می شــویم و گام بلنــد دوم را بــر می داریــم»‪.‬‬ صفحه 7 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫مهتاب کرامتی‬ ‫در این سال ها‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫‪eslami.shahla35@gmail.com‬‬ ‫ســینمای ایــران بازیگــران زن خــوب بســیاری دارد؛ امــا تعــداد انهایــی کــه تنهــا‬ ‫محــدود در یــک ســبک بــازی و نقش هــای کلیشــه ای نباشــند و در عین حــال‪،‬‬ ‫از پــس نقش هــای دشــوار به خوبــی برامــده و حضورهــای موفق شــان شــکلی از‬ ‫اتفــاق نبــوده و در مــوارد مختلــف و متعــددی تکــرار شــود‪ ،‬ان قدرهــا نیســت‪ .‬اگــر‬ ‫بــه حافظـه ی تاریخــی ســینمایی خــود رجــوع کنیــد‪ ،‬نام هــای اندکــی هســتند که‬ ‫می تــوان انهــا را بــه معنــای واقعــی بازیگــر بــا قــدرت درخشــش در نقش هایــی‬ ‫طوالنــی به طــوری کــه غالــب فیلمــی را رقــم بزننــد‪ ،‬شایســته ی لقــب ســتاره‬ ‫دانســت؛ ســتاره هایی کــه شــهرت خــود را بی حاشیه ســازی و تنهــا متکــی بــر‬ ‫اســتعداد و توانایی شــان به دســت اورده انــد‪ .‬در ایــن فهرســت محــدود‪ ،‬مهتــاب‬ ‫کرامتــی نــام قابــل اعتنایی ســت کــه ردپــای حضــورش در اثــاری کــه بــازی‬ ‫کرده اســت‪ ،‬بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا بــا قــدرت تشــخیص دقیق تــری‬ ‫بــه قضاوتــی عادالنــه بنشــینید و بــا خیــال راحــت او را یکــی از نام هــای افتخارامیز‬ ‫ســینمای ایــران در حــدود دو دهـه ی اخیــر بخوانیــد‪ .‬هرچنــد او هــم می توانســت‬ ‫ماننــد چهره هــای خوش ســیمای دیگــری در ایــن وادی تنهــا ب ـ ه اتــکای زیبایــی‬ ‫بصــری چنــد صباحــی بــه ضــرب وزور هــم کــه شــده در طــول ســینمای مــا‬ ‫کــش بیایــد و بعــد هــم خداحافــظ! مهتــاب کرامتــی ادم تحصیل کرده ای ســت‬ ‫و شــخصیت معقــول و موقــری در ســینما و تلویزیــون مــا محســوب می شــود کــه‬ ‫بازی هایــش در هــر فیلــم‪ ،‬بخشــی از توانایی هایــش را بــه نمایــش گذاشته اســت؛‬ ‫طوری کــه اگــر بخواهیــد ایــن بخش هــای بروزیافتــه در هــر اثــر را ماننــد تکه هایــی‬ ‫از یــک پــازل گــرداوری کنیــد‪ ،‬منتــج بــه تصویــری تکامل یافتــه از هنرمنــدی بــا‬ ‫حــس خــوب در ارائــه ی مناســب دشــواری های نقش هایــی می شــود کــه بــه‬ ‫کارنامــه اش ارزش دفاع کــردن می دهــد‪ .‬مهتــاب کرامتــی از جنــس بازیگرهــای‬ ‫کشــف و شهودی ســت‪ .‬نقش هــا را ســاده نمی گیــرد و به جــز تعــدادی انــدک‬ ‫انتخاب هایــی کــه در هــر کارنامـه ای هســت و بــا ارفــاق قابــل چشــم پوشی ســت‪،‬‬ ‫نشــان داده دســت رد بــه ســینه ی نقش هایــی کــه بازیگــر را بــه چالــش دریافــت‬ ‫صحیــح از متــن و شــخصیت می کشــند‪ ،‬نمی زنــد‪ .‬روزی کــه ســر صحنـه ی فیلــم‬ ‫ســینمایی «بیســت» بــا او همــکالم بــودم می گفــت کــه بــرای دراوردن نقــش ان‬ ‫زن جنوب شــهری دردکشــیده‪ ،‬گاهــی بــا همــان گریــم و پوشــش راهــی خانــه‬ ‫می شــد تــا ضمــن همـه ی تالش هــای ضمنــی بــرای رســیدن بــه بــاور درسـت تر‬ ‫از ان نقــش‪ ،‬واکنش هــای جامعــه را ببینــد تــا نتیج ـه ی مطلوب تــری را در ایــن‬ ‫تجربــه ی جدیــد‪ ،‬کســب کنــد‪ .‬مهتــاب کرامتــی تجربه گراتــر از ان اســت کــه‬ ‫بگوییــم تنهــا حســی یــا تنهــا کوششــی بــه نقش هــا نزدیــک می شــود‪ .‬وقتــی‬ ‫او را در قالبــی تکــراری ماننــد معتــاد در «عصــر یخبنــدان» می بینیــم‪ ،‬می توانیــم‬ ‫به خوبــی تفاوتــش را بــا ســایر معتادهــای زن و مــردی کــه در ســینمای مــا بــازی‬ ‫شــده اند ببینیــم و ایــن تفــاوت تنهــا منحصــر بــه ایــن نیســت کــه بگوییــم هــر‬ ‫بازیگــری برداشــت خــود را از نقــش دارد و بازیگرهــای مختلــف می تواننــد نمایشــی‬ ‫متفــاوت از یــک نقــش ارائــه دهنــد‪ .‬تفاوتــی کــه در جنس بــازی کرامتــی در «عصر‬ ‫یخبنــدان» اســت‪ ،‬از نــوع چالشــی بــا چاشــنی الیه بخشــی بــه کاراکتــر اســت؛‬ ‫نــه معجــزه ی گریــم و چنــد تیــک و رفتــار کپی شــده در این گونــه قالب هــای‬ ‫کلیشـه ای‪ .‬مســیری کــه مهتــاب کرامتــی در ســینما از «مــردی از جنــس بلــور»‬ ‫تــا بــه امــروز طــی کرده اســت‪ ،‬دس ـت اندازهایی از جنــس اشــتباه هــم داشــته اند‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬نمی تــوان کارهایــی چــون «زن هــا فرشــته اند»‪« ،‬هشــت پا»‪،‬‬ ‫«مالقــات بــا طوطــی» یــا حتــی «مومیایــی‪ »3‬را بــا کارهــای متاخرتــر او مقایســه‬ ‫کــرد و اینکــه در ســال های اخیــر تعــداد کارهــای او کــه از تــراز متوســط به ســمت‬ ‫مثبــت حرکــت کرده انــد‪ ،‬نشــان می دهــد کــه او در ایــن نردبــان رشــد‪ ،‬ســعی‬ ‫کــرده کم اشــتباه تر ظاهــر شــود و به همین علــت او را در هــر فیلمــی نمی بینیــم؛‬ ‫کمااینکــه ایــن پتانســیل جــذب مخاطــب عــام بـ ه حــدی در او هســت کــه یکــی‬ ‫از گزینه هــای کارگردان هــای «هــر فیلمی ســاز» شــود‪« .‬رســتگاری در هشــت‬ ‫و بیســت دقیقــه» به نوعــی نقطه عطــف اول در مســیر بازیگــری او بــود‪ .‬جایــی‬ ‫در فیلــم‪ ،‬وقتــی کــه شــهاب حســینی در نقــش یــک افراطــی تنــدرو بــه بهــرام‬ ‫رادان دربــاره ی او (مهتــاب کرامتــی) بــه نقــش اهــو شــریفی توضیــح می دهــد‬ ‫تــا مبــادرت بــه کشــتنش کــرده و محلــه را از ناپاکی هــا پــاک کننــد‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«اســمش اهــو هســت؛ اما شــریف نیســت!» مخاطــب ناخــوداگاه چهــره ی «او» را با‬ ‫جزئیــات اســکن می کنــد و محــال اســت در ایــن بررســی دقیــق بــه ایــن نتیجــه‬ ‫نرســد کــه مهتــاب کرامتــی از ان دســت هنرپیشه هایی ســت کــه چهــره اش در‬ ‫ت بی گنــاه و باگنــاه در فیلم هــای ســینمایی‬ ‫جان بخشــی بــه هــر دو نــوع شــخصی ‬ ‫از ســوی مخاطــب پذیرفتنی ســت و او هــم بارهــا درفیلم هــای مختلــف هــر دو‬ ‫قالــب انســان های بــادرد و بـی درد جامعــه را تصویــر کــرده و در هــر دو گونــه هــم‬ ‫موفــق شده اســت‪ .‬کرامتــی در»پــاداش ســکوت» ســاخته ی مازیــار میــری نقشــی‬ ‫کوتــاه و خنثــی داشــت؛ امــا در همــان روزهــا یــک کارگــردان جــوان و جویــای نــام‬ ‫به نــام عبدالرضــا کاهانــی بــه کشــف دوبــاره ای از ایــن هنرمنــد می رســد‪« .‬ادم»‬ ‫فیلــم تحسین شــده و بســیار متفواتــی بــود کــه راه را بــرای حضورهــای خاص تــر‬ ‫بــرای کرامتــی بــاز کــرد و اگرچــه از موهبــت اکــران عمومــی بی بهــره مانــد؛ امــا‬ ‫ان قــدری توانســت در جشــنواره نگاه هــا را جــذب کنــد کــه بخشــی از این تحســین‬ ‫و تحیــر را هــم متوجــه حضــور دیدنــی مهتــاب کرامتــی بــا دیالوگ هــای کــم و‬ ‫حضــور گویــای چشـم هایش ســازد‪ .‬او ســپس فیلــم گیشه پســندی چــون «زن هــا‬ ‫فرشــته اند» را بــازی کــرد کــه می تــوان بــا دیــده ی اغمــاض و نــگاه تجربـه ی یــک‬ ‫فضــای مفــرح در کنــار نقش هــای عمومــا تلخــی کــه بــازی کــرده‪ ،‬از کنــارش‬ ‫گذشــت‪« .‬تردیــد» ســاخته ی واروژ کریــم مســیحی بــرای او و هم ـه ی بازیگــران‬ صفحه 8 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کرامتــی در زمینــه حقــوق کــودکان و‬ ‫امــوزش ســامت وابســته بــه ایــدز از‬ ‫دهــه ‪ ۲۰۰۰‬کوشاســت و بــا یونیســف در‬ ‫چهارچــوب برنامــه پنج ســاله مبــارزه بــا‬ ‫ایــدز از ‪ ۲۰۰۵–۲۰۰۰‬همــکاری داشــت‪ .‬او‬ ‫برگزارکننــده نخســتین جشــن روز جهانــی‬ ‫کــودک در ایــران در ‪ ۱۳۸۶‬اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫استعفای تلخ ‬ ‫قلعه نویی از سپاهان‬ ‫امیــر قلعه نویــی ســرمربی ســپاهان بــا انتشــار پیامــی از ســمت خــود در ایــن باشــگاه‬ ‫کنــار کشــید‪ .‬او کــه بــا تیمــش در دومیــن بــازی رودررو مقابــل اســتقالل در جــام حذفــی‬ ‫مقابــل ابی هــا شکســت تلخــی را پذیرفــت‪ ،‬در بخشــی از اســتعفای خــود نوشــت‪« :‬ســام‬ ‫و خداحافــظ اصفهــان زیبــا‪ .‬خاطــرات تلــخ و شــیرین زیــادی از حضــور سه ســال اخیر در‬ ‫اصفهــان دارم و فکــر می کنــم دیگــر کافی ســت‪ .‬از کســانی کــه طعنــه‪ ،‬تهمــت و ناســزا نثــار‬ ‫مــن و شــاگردانم کردنــد‪ ،‬می گــذرم و امیــدوارم روزی دروغ هــا در مــورد هزینه هــا‪ ،‬کیفیــت و‬ ‫رفتــار مــا برمــا شــوند‪»...‬‬ ‫مشهورترین عکاسان معاصر‬ ‫کار یــک اثــر ویــژه محســوب می شــود‪ .‬کارگردانــی کــه‬ ‫ســال ها بعــد از «مادیــان» و «پــرده اخــر» می خواســت‬ ‫یــک درام روان شــناختی را روی اکــران ببــرد و بی شــک‬ ‫کرامتــی بــا اغــوش بــاز بــه اســتقبال حضــور در چنیــن‬ ‫فیلمــی از چنیــن کارگردانــی رفــت‪ .‬بــازی او در نقشــی‬ ‫دشــوار بــار دیگــر ایــن واقعیــت را بــه مخاطــب گوشــزد‬ ‫کــرد کــه او امــده تــا تجربه هــای ســخت بینــدوزد و‬ ‫خــود ســینما برایــش بســیار جدی تــر از حاشــیه های‬ ‫یــک حرف ـه ی پرزرق وبــرق و لوکــس اســت‪ .‬کرامتــی‬ ‫در کنــار بازیگــری فعالیت هــای اجتماعــی متعــددی را‬ ‫داشته اســت کــه بخشــی از دغدغه هــای او محســوب‬ ‫می شــوند‪ .‬او حتــی تالش هایــی در زمینــه ی حقــوق‬ ‫زنــان انجــام داد کــه می رفــت تــا انــگ فمینیسـت بازی‬ ‫بخــورد؛ امــا در یکــی از مصاحبه هایــش گفــت‪« :‬‬ ‫مــن اصــوالً ادمــی هســتم کــه فمینیســت نیســتم‬ ‫به هیچ عنــوان؛ مــن اعتقــاد دارم بــه اینکــه زن و‬ ‫مــرد بایــد پایاپــای در کنــار هــم و شانه به شــانه ی‬ ‫هــم فعالیــت کننــد‪ .‬به نظــر مــن هیــچ جنگــی نبایــد‬ ‫باشــد‪ .‬شــاید پرداختــن بــه وضعیــت زن در ســینمای‬ ‫ایــران باعــث کدورت هایــی شــود کــه حرکــت فعــال را‬ ‫از بیــن ببــرد»‪ .‬بــازی در فیلــم «بیســت» و تقدیرشــدن‬ ‫در جشــنواره ی فجــر ســرانجام ایــن امــکان را داد تــا‬ ‫او به عنــوان یــک بازیگــر جــدی کــه بــه قیدوبنــد‬ ‫چهــره ی خــوب در قــاب تصویــر اهمیتــی نمی دهــد‪،‬‬ ‫شــناخته شــود و از ایــن نقطه عطــف دوم کــه کاهانــی‬ ‫برایــش رقــم زد‪ ،‬در مســیر مشــخص تری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫او در ســال های بعــد از «بیســت» گزیده کارتــر شــد‬ ‫و گفــت‪« :‬بی شــک مســئله ی انتخــاب در کارهایــم‬ ‫وجــود دارد‪ .‬فیلمنامــه را بایــد دوســت داشــته باشــم‬ ‫و نقــش را؛ البتــه یــک بازیگــر تمــام ارزویــش ایــن‬ ‫اســت کــه بتوانــد نقش هــای متفــاوت را تجربــه کنــد‬ ‫ولــی حتمــا بعــد انتخــاب می کنــم»‪ .‬فیلــم ســینمایی‬ ‫«اســب حیــوان نجیبــی اســت» در همــکاری مجــدد با‬ ‫کاهانــی بازهــم وجوهــی تــازه از او را عیــان ســاخت که‬ ‫گواهــی بــر حرفــش در یکــی از مصاحبه هایــش بــود‬ ‫کــه گفــت‪« :‬دوســت دارم تماشــاگر از مــن نقش هــای‬ ‫متفــاوت بخواهــد و ببینــد و همیشــه ان نقش هایــی را‬ ‫کــه فکــر می کنــم کارشــده را تکــرار نکنــم‪ .‬تکرارکــردن‬ ‫به نظــر مــن کهنگــی به وجــود مـی اورد‪ .‬بهتــر اســت که‬ ‫ادم تجربه هــای نــو را داشــته باشــد و ایــن ریســک را‬ ‫کــه تجربه هــای نــو انجــام دهــد»‪ .‬کرامتــی کــه فعــال‬ ‫حقــوق کــودکان در یونیســف نیــز هســت‪ ،‬یــک بــار در‬ ‫یادداشــتی دربــاره ی ایــن موضوع نوشــت‪« :‬کــودکان در‬ ‫کنــار مــا بــزرگ می شــوند‪ ،‬می خندنــد‪ ،‬می گرینــد‪،‬‬ ‫بــازی می کننــد و یــاد می گیرنــد‪ .‬هم ـه ی بزرگ ترهــا‬ ‫خــوب می داننــد مســئولند بــه بچه هــا یــاد بدهنــد؛ امــا‬ ‫در حیــن یــاددادن گاهــی اوقــات فرامــوش می شــود‬ ‫کــه کــودکان منفعــل نیســتند‪ .‬کــودکان نیــز فکــر‬ ‫می کننــد‪ ،‬احســاس دارنــد و می خواهنــد نظــر بدهنــد‪.‬‬ ‫هم ـه ی ایــن مــوارد ارزش ایــن را دارنــد کــه شــنیده‬ ‫شــوند‪ ،‬در مــورد انهــا اندیشــیده شــود و در رابطـه ی هر‬ ‫روزه بــا کــودکان جــدی گرفتــه شــوند»‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی طــی دهه هــای گذشــته‪ ،‬مدیــوم عکاســی بــا‬ ‫ف شــده و شــکل گرفتــه اســت‪ .‬درســت ماننــد‬ ‫تکنولوژی هــای تــازه تعریــ ‬ ‫فرمت هــا و ســاختار تــازه و هوشــمندانه و البتــه پــر از خالقیــت‪ .‬شــاید بــا‬ ‫اهمیت تریــن تغییــر در ایــن رابطــه‪ ،‬ظهــور عکس هــای رنگــی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود کــه همخوانــی نزدیک تــری بــا خــود واقعیــت و حقایــق دارد‪ .‬امــروزه و‬ ‫بــا توجــه بــه اعمــال تکنولوژی هــای دیجیتــال و همچنیــن ظهــور و بهبــود‬ ‫روز افــزون فناوری هــای دنیــای دیجیتــال؛ ایجــاد عکس هــای خالقانــه بــا‬ ‫تغییراتــی حیاتــی مواجــه شــده اســت‪ .‬عکاســان معاصــر اغلــب از ایــن بهبــود‬ ‫و پیشــرفت بــرای خلــق چشــم انــداز و ترکیــب بنــدی ای تــازه بــر ســوژه های‬ ‫ســنتی اســتفاده می کننــد‪ .‬دنیــای معاصــر بــه هــر چیــزی اطــاق می شــود‬ ‫کــه طــی عصــر ‪ 1970‬رخ داد؛ بنابرایــن عکاســی معاصــر یــک ژانــر نیســت؛‬ ‫بلکــه نقطــه عطفی ســت در تاریــخ عکاســی‪ .‬عکاســان معاصــر معمــوالً مرتبــط‬ ‫بــا دنیــای هنرهــای زیبــا هســتند و همان گونــه کــه مکاتــب دوســلدورف‬ ‫و هلســینکی پیشــنهاد کرده انــد‪ ،‬داشــتن پیــام و جملــه ای مســتحکم و‬ ‫قابــل دفــاع بــرای هنرمنــد‪ ،‬در کار بســیاری از عکاســان معاصــر نکتــه ای‬ ‫قابــل توجــه و بســیار مهــم اســت‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬امــروزه توجــه بــه مســائل‬ ‫اجتماعــی و سیاســی جهــان از لنــز دوربیــن عکاســان نیــز بســیار مــورد توجــه‬ ‫اســت و برهمین اســاس اســت کــه جایــزه عکاســی ‪ 2020‬پولیتــزر در بخــش‬ ‫‪ Feature Photography‬بــه ســه عــکاس از خبرگــزاری اسوشــیتدپرس به نام هــای‬ ‫‪ Channi Anand ، Mukhtar Khan‬و ‪Dar Yasin‬بــرای عکاســی از منطقـ ه مــورد نزاع‬ ‫کشــمیر تعلــق گرفت‪.‬‬ ‫ادنریاسگورسکای‬ ‫فراتر از اینکه وی به دلیل نرخ فروش‬ ‫حیرت انگیز و جا به جا کردن برخی از‬ ‫رکورد های دنیای عکاسی هنرهای زیبا‪،‬‬ ‫مشهور است ‪ .‬گورسکای عکاسی ست‬ ‫که دنیای مدرن را به صورتی جذاب به‬ ‫تصویر می کشد‪ .‬عکس های او اماکنی را به‬ ‫تصویر می کشد که وجود خارجی ندارند‪.‬‬ ‫عکس های او ساختاری یکدست ندارند و‬ ‫دیدگاه شان یکسان نیست‪.‬‬ ‫انیلیبوویتز‬ ‫انی لیبوویتز عنصری مهم در‬ ‫عکاسی ست‪ .‬پرتره های او حقیقتاً به‬ ‫دارایی ارزشمند صحنه و عرصه عکاسی‬ ‫معاصر تبدیل شده اند‪ .‬از عکس های‬ ‫تجاری گرفته تا صمیمی ترین تصاویرش‪.‬‬ ‫سرمایه ای که او به این عصر از دوران‬ ‫عکاسی بخشیده‪ ،‬گنجی ست واقعی‪.‬‬ ‫واقعیت این است که اگر او نبود‪ ،‬امروز‬ ‫مجله رولینگ استون هم وجود نداشت‪.‬‬ ‫کریس مک کاو‬ ‫کریس مک کاو عکاسی ست امریکایی‬ ‫که نوع بسیار متفاوتی از عکاسی را انجام‬ ‫داده و تصاویر بی نهایت اعجاب انگیز‬ ‫خلق می کند‪ .‬وی در پایان کار‬ ‫عکس برداری با فناوری چاپ پاالدیوم‬ ‫پالتین‪ ،‬نتایج نهایی را چاپ می کند و‬ ‫از تکنیک های بسیار منحصر به فردی‬ ‫برای گرفتن نورهای طوالنی از مناظر و‬ ‫اسمان خراش ها بهره می برد‪.‬‬ ‫سیندیشرمن‬ ‫سیندی شرمن‪ ،‬عکاسی امریکایی ست‬ ‫که به خاطر پرتره های مفهومی اش‬ ‫مشهور است‪ .‬نمادین ترین اثر او با‬ ‫عنوان به «سادگی فیلم های بدون‬ ‫عنوان» او را به عنوان یکی از عکاسان‬ ‫بسیار مهم معاصر معرفی کرد‪ .‬این کار‬ ‫شامل ‪ 69‬عکس است که خودش را در‬ ‫صحنه ای مبهم نمایش داده و درست‬ ‫مثال یک فیلم به نظر می رسد‪.‬‬ ‫دیدیهماسار‬ ‫دیدیه ماسار در سال ‪ 1953‬به دنیا‬ ‫امد‪ .‬او به دلیل نورپردازی های‬ ‫باشکوهی که در تصاویر به کار‬ ‫می برد ‪ ،‬ساالنه تصاویر بسیار کمی‬ ‫تولید می کند‪ .‬کار ماسار فراتر از‬ ‫عکس بسان نقاشی رئالیسم جادویی‬ ‫بوده تا عکاسی و این امر به لطف‬ ‫نور اثیری و حس توهم رمانتیک او‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫فرانچسکاوودمن‬ ‫از نخستین پرتره اش در ‪ 13‬سالگی تا‬ ‫درگذشت او در ‪ 22‬سالگی ‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 800‬تصویر تهیه کرد که در ان از‬ ‫هویت خود پرده برداشت‪ .‬عکس های‬ ‫او با ویژگی های دید بی نظیر و‬ ‫برخورداری از طیف گسترده ای‬ ‫از تکنیک های نواورانه شناخته‬ ‫می شوند‪ .‬این عکس ها در بسیاری از‬ ‫دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫گریگوری کرویدسن‬ ‫اگر تاکنون به این فکر کرده اید که‬ ‫برخی عکس ها نیاز به لجستیک‬ ‫و ابزارخاصی به سان یک صحنه‬ ‫فیلمبرداری دارند‪ ،‬پس مطمئناً اثر‬ ‫گرگوری کریسون در گوش شما زنگ‬ ‫می زند‪ .‬عکس های او در استیج و‬ ‫صحنه‪ ،‬با فضای نورپردازی پیچیده‬ ‫تئاتری ست که بیننده را اغوا می کند و‬ ‫بینهایت واقعی به نظر می رسند‪.‬‬ ‫جف وال‬ ‫کار جف وال به تعریف اصطالح عکس‬ ‫مفهومی کمک شایانی کرده است‪.‬‬ ‫عکس های او اغلب با دقت باالیی‬ ‫کنترل می شوند؛ درست به سان صحنه‬ ‫فیلم برداری‪ ،‬فرایندی با کنترل کامل‬ ‫تمامی جزئیات‪ .‬گاه برخی اهنگساز‬ ‫ها از تصاویر او همانند نقاشی های‬ ‫کالسیک ایده گرفته و برداشتی از‬ ‫ایده های تصاویر وی داشته اند‪.‬‬ ‫هیروشیسوگیموتو‬ ‫هیروشی سوگیموتو اثار و کار خود‬ ‫را با عبارت «شرح زمان تراکم»‬ ‫تعریف کرده است؛ زیرا عکس های‬ ‫وی به سان کپسولی می ماند که‬ ‫مجموعه ای از وقایع زمان را در بر‬ ‫می گیرد‪ .‬اثار وی متمرکز بر گذران‬ ‫زندگی و سایر مباحث رایج در‬ ‫هنر همانند درگیری های پیرامون‬ ‫زندگی و مرگ هستند‪.‬‬ ‫نانگالدین‬ ‫به تعبیر دانشکده بوستون ‪ ،‬کار نان‬ ‫گالدین چیزی ست که نمی تواند خارج‬ ‫از لیست افسانه ها باشد‪ .‬او یک هنرمند‬ ‫امریکایی ست که از طریق روایت تصاویر‬ ‫خود از عرصه ضد فرهنگی فرهنگ‬ ‫نیویورک در دهه های ‪ 70‬و ‪ 80‬اعتباری‬ ‫برای باز افرینی عکاسی مستند به ارمغان‬ ‫اورده است‪ .‬او عمیقاً با محافل اجتماعی‬ ‫خاص درگیر می شود‪.‬‬ صفحه 9 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫مزایا و عوارض یک جراحی که شاید ندانید‬ ‫دکتر سعید یادگاری‬ ‫جراحمتخصصزیبایی‬ ‫چشم‪ ،‬پلک و لیزیک‬ ‫در صورتی کــه شــما بــدون عینــک یــا لنــز دیــد‬ ‫واضحــی نداریــد دچــار مشــکل اســتیگمات‬ ‫هســتید‪ .‬اســتیگمات یــک اختــال اســت کــه‬ ‫شــکل چشــم شــما را درگیــر می کنــد و باعــث‬ ‫می شــود تصاویــر وضــوح کافــی را نداشــته‬ ‫باشــند‪ .‬عالئــم و نشــانه های استیگماتیســم‬ ‫می توانــد چیــزی بیشــتر از یــک تــاری دیــد‬ ‫ســاده باشــد‪ .‬گاهــی اوقــات ایــن اختــال‬ ‫می توانــد باعــث بــروز عالئــم شــود کــه‬ ‫بــر عملکــرد شــما تاثیــر خواهــد گذاشــت و‬ ‫اجــازه نمی دهــد از زندگــی لــذت کافــی را‬ ‫ببریــد‪ .‬عمــل جراحــی لیزیــک بــرای جراحــی‬ ‫اســتیگمات یکــی از درمان هاســت‪ .‬قبــل از‬ ‫انجــام عمــل شــما بایــد بــا خطــرات و مزایــای‬ ‫مرتبــط بــا ایــن عمــل جراحــی اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫عینـک و برخـی از انـواع لنـز چشـم می توانـد بـه بیمـار بـرای‬ ‫داشـتن دیـد بهتـر کمک کننـد اما به عنـوان راهـی بـرای درمان‬ ‫اسـتیگمات در نظـر گرفته نمی شـوند‪ .‬این وسـایل کمکـی باعث‬ ‫تغییـر شـکل چشـم شـما نمی شـوند و بهبود عـدم مطابقـت در‬ ‫انحنـای بیـن قرنیه و عدسـی چشـم کمـک نخواهد کـرد‪ .‬برخی‬ ‫از انـواع لنز چشـم می تواند باعث اصالح شـکل چشـم شـود؛ این‬ ‫لنزهای سـخت چشـمی را باید شب اسـتفاده کرد تا به طور موقت‬ ‫باعث تغییر شـکل چشـم شـود‪ .‬معموالً صبح پس از بیدار شدن از‬ ‫خواب به خاطر تغییر در شـکل چشـم شـما می توانیـد واضح تری‬ ‫داشـته باشـید؛ امـا در عصر با برگشـتن چشـم به حالـت اول دید‬ ‫شـما تـار خواهد شـد‪ .‬جراحـی لیزیک یـک روش درمانـی دائمی‬ ‫بـرای بهبـود مشـکالت مرتبط بـا اسـتیگمات اسـت‪ .‬در این روش‬ ‫جراحـی یـک بخـش کوچـک از بافـت قرنیـه برداشـته می شـود‬ ‫تـا به این ترتیـب انحنـای چشـم شـما اصلاح شـود‪ .‬بافتی کـه از‬ ‫قرنیـه جـدا می شـود دوبـاره رشـد خواهـد کـرد به همین دلیـل‬ ‫تغییراتـی کـه در چشـم شـما ایجـاد می شـود دائمی خواهـد بود‬ ‫و بـا گـذر زمـان تغییر نخواهـد کرد‪ .‬اسـتیگمات با واحد انکسـار‬ ‫یـا همـان دیوپتـر ارزیابی می شـود‪ .‬افـراد مبتال به اسـتیگمات با‬ ‫لجبازی کودکان‬ ‫چرا و چگونه؟‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫‪shamloo@mail.com‬‬ ‫در مواجهــه بــا والدیــن بســیار بــه ایــن پرســش برمی خوریــم‬ ‫کــه «کــودک مــن بســیار لجبــاز اســت‪ .‬نمی دانــم بایــد بــا او‬ ‫چــه کنــم»‪ .‬پیــش از اشــاره بــه چرایــی لجبــازی و مطرح کردن‬ ‫راه حل هــای مقابلــه بــا ایــن ویژگــی نه چندان جــذاب‪ ،‬الزم‬ ‫اســت کــه ابتــدا واژه لجبــازی را توضیــح دهیــم‪ .‬لجبــازی‬ ‫به معنــای پافشــاری و اصــرار بــر خواســته و نظــر خــود اســت؛‬ ‫به طوری کــه فــرد بــه دیگــران ایــن پیــام را می دهــد کــه از‬ ‫نظــرات و خواســته هایش دســت نخواهــد کشــید‪ .‬لجبــازی‪،‬‬ ‫یــک ویژگــی ارثــی نیســت بلکــه اموختنی ســت‪ .‬لجبــازی‪،‬‬ ‫ویژگــی اخالقــی نیســت بلکــه ویژگــی رفتاری ســت و مــا از‬ ‫رفتــار والدیــن و اطرفیــان خــود لجبــازی را می اموزیــم و‬ ‫بعد هــا بــر ان اصــرار می ورزیــم‪.‬‬ ‫امــا واقعــا چــرا لجبــازی می کنیــم؟ چنــد دلیــل عمــده را‬ ‫می تــوان بــرای ایــن مســئله در نظــر گرفــت‪ .1 .‬تحمیــل قدرت‬ ‫بــه اطرافیــان‪ .‬بچه هــا از والدیــن می اموزنــد کــه اگــر بــه‬ ‫خواسته هایشــان اصــرار کننــد‪ ،‬والدیــن در اخــر عقب نشــینی‬ ‫خواهنــد کــرد و اگــر ایــن مــورد را تجربه کــرده باشــند و والدین‬ ‫به خاطــر گریــه‪ ،‬شــیون و زاری فرزندشــان تــن بــه خواســته‬ ‫انهــا بدهنــد‪ ،‬ان زمــان بایــد انتظــار لجبازشــدن بچه شــان را‬ ‫داشــته باشــند‪ .2 .‬تحمیــل خواســته خــود‪ .‬گاهــی از کودکــی‬ ‫می اموزیــم کــه خواســته مان را بــه دیگــران تحمیــل کنیــم‬ ‫تــا قــدرت و درسـت بودن نظرمــان را نشــان دهیــم؛ حتــی اگــر‬ ‫ضــرری متوجــه مــا شــود؛ چرا کــه در اینجــا هــدف ســرزنش و‬ ‫تحقیــر فــرد مقابل مــان اســت‪ .3 .‬والــد لجبــاز‪ ،‬فرزنــد لجبــاز را‬ ‫پــرورش می دهــد‪ .‬جالــب اســت بدانیــم کــه فرزنــدان مــا لجباز‬ ‫نیســتند بلکــه مــا به عنــوان والــد انهــا لجبــاز هســتیم و فرزنــد‬ ‫مــا بــا مــا مقابله به مثــل می کنــد‪ .‬البتــه لجبــازی رفتــاری‬ ‫عمل لیزیک چشم استیگمات‬ ‫ط انکه مشـکل دوربینی و‬ ‫دیوپتـر ‪ ۶‬قابـل درمان هسـتند؛ به شـر ‬ ‫نزدیک بینی انها خیلی شـدید نباشـد‪ .‬در جراحی لیزیک پزشـک‬ ‫از یک دسـتگاه برای اندازه گیری شـکل سـاختاری چشم استفاده‬ ‫می کنـد و از داده هـای به دسـت امـده از ایـن اندازه گیری هـا‬ ‫به عنـوان یـک عامـل راهنمـا در طـول فراینـد جراحی اسـتفاده‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬ایـن امـر یک انتخاب مناسـب بـرای افـراد مبتال به‬ ‫استیگماتیسـم اسـت؛ زیرا این دسـتگاه به پزشک کمک می کند‬ ‫کـه در طـول جراحـی بـه طور دقیـق به اصالح چشـم بپـردازد و‬ ‫فراینـد برداشـتن بافـت را بـا دقـت انجام دهـد تـا در نهایت باعث‬ ‫اصالح شـکل غیرعادی چشـم شـود‪.‬‬ ‫جراحی استیگمات برای چه کسانی مناسب نیست؟‬ ‫نکتـه مهمـی کـه بایـد بـه ان اشـاره کنـم این اسـت که همـه‬ ‫دوگانــه اســت‪ .‬ازطرفــی بســیار مثبــت و گاهــی می تواند بســیار‬ ‫منفــی باشــد‪ .‬صرفنظر نکــردن از باورهــا و ارزوهــا و خواســته ها‬ ‫و نپذیرفتــن شکســت‪ ،‬خصوصیاتی ســت کــه می توانــد انســان‬ ‫را بــه قله هــای موفقیــت برســاند؛ امــا موقعیت هایــی پیــش‬ ‫می اینــد کــه مــا بایــد اســتراتژی و عقایــد پوســیده خــود‬ ‫را تغییــر دهیــم‪ .‬بررســی و پــردازش راه هایــی کــه بیهــوده‬ ‫رفته ایــم و هزینه هــای ســنگینی کــه بــرای تالش هــای بــدون‬ ‫موفقیــت خــود پرداخته ایــم‪ ،‬مــا را بایســتی بــه ایــن بــاور‬ ‫برســاند کــه دیگــر زمانش رســیده اســت کــه دســت از لجبازی‬ ‫برداریــم؛ چراکــه واقعیت هــا نشــان از پافشــاری نادرســت مــا‬ ‫بــر مســائل دارد‪ .‬ازســوی دیگر نیــز برعکــس‪ ،‬گاهــی پافشــاری‬ ‫و اصــرار و حتــی لجبــازی مــا بــرای به اثبات رســاندن نظــر و‬ ‫نگاهمــان می توانــد موفقیت هــای بی نظیــری را برایمــان بــه‬ ‫ارمغــان بیــاورد‪ .‬به طــور مثــال؛ رولینــگ (نویســنده کتــاب‬ ‫هــری پاتــر) پیــش از بســتن اولیــن قــرارداد بــرای چــاپ‬ ‫کتابــش‪ ،‬بــا پاســخ منفــی ‪ 12‬انتشــاراتی مواجــه شــد؛ چراکــه‬ ‫بــه بــاور یکــی از انتشــاراتی ها «تخیــل‪ ،‬قابــل فــروش نیســت»‪.‬‬ ‫ولــی نویســنده ان بــا لجبــازی و « پافشــاری» بــر بــاورش کــه‬ ‫ایــن کتــاب قابــل فــروش اســت‪ ،‬مصرانــه به دنبــال انتشــاراتی‬ ‫گشــت تــا اینکــه امــروز هــری پاتــر‪ ،‬یکــی از کتاب هــای‬ ‫پرفــروش در دنیاســت کــه حتــی فیلــم ان هــم ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬مثــال دیگــر والــت دیسنی ســت کــه کارش را در‬ ‫روزنامــه شــروع کــرد؛ ولــی پــس از مدتــی به خاطــر نبــودن‬ ‫«تخیــل ویــژه» در داســتان هایش از کار اخــراج شــد‪ .‬پــس از‬ ‫مدتــی کــه نقاش ـی های کارتونــی و فیلم هــای او به تدریــج در‬ ‫حــال معروف شــدن بودنــد‪ ،‬تصمیــم گرفــت یــک پــارک بــازی‬ ‫افتتــاح کنــد‪ .‬او مجبورشــد ‪ 302‬بــار بــه بانک هــا بــرای گرفتــن‬ ‫وام مراجعــه کنــد ولــی هیــچ بانکــی بــه پافشــاری و لجبــازی‬ ‫او کــه داســتان ها‪ ،‬نقاشــی ها‪ ،‬فیلم هایــش خیلــی جــذاب‬ ‫هســتند و برهمین اســاس می توانــد یــک پــارک راه انــدازی‬ ‫کنـد ‪ ،‬توجهــی نکردنــد‪ .‬نمونــه اخــر هــم چارلی چاپلین اســت؛‬ ‫وقتــی بــرای بازیگــری بــه هالیــود مراجعــه کــرد‪ ،‬بــه او گفتنــد‬ ‫کــه هیــچ کار خاصــی در بازیگــری او دیــده نمی شــود و بــه او‬ ‫اجــازه بــازی ندادنــد‪ .‬ولــی او بــا پافشــاری برعقایــد و نظراتــش‬ ‫افـراد نمی تواننـد متقاضی مناسـب بـرای جراحی لیزیک باشـند‪.‬‬ ‫محققـان اعلام کرده انـد؛ افرادی کـه در گروه های زیر قـرار دارند‪،‬‬ ‫نمی تواننـد متقاضـی مناسـبی بـرای جراحی باشـند‪ :‬افـرادی که‬ ‫سـابقه زخـم شـدن قرنیـه را دارنـد؛ افـرادی که بیماری چشـمی‬ ‫دارند مانند خشـکی چشـم‪ ،‬گلوسـمی ‪ ،‬هرپس سیمپلکس یا قوز‬ ‫قرنیـه؛ افـرادی کـه دچار برخـی بیماری هـا از قبیل ایـدز‪ ،‬لوپوس‬ ‫یـا دیابت هسـتند؛ افرادی که سـابقه واکنش الرژیک به اسـتفاده‬ ‫از اسـتروئید را دارنـد؛ افـرادی کـه از داروهـای مخصـوص جـوش‬ ‫از قبیـل اکوتـان اسـتفاده می کننـد؛ اگرچـه جراحـی لیزیک در‬ ‫درمـان تعـداد زیـادی از انـواع اسـتیگمات کاربـرد دارد برای همه‬ ‫بیماران و انواع مشـکالت چشمی مناسـب نخواهد بود‪ .‬افرادی که‬ ‫دچار استیگماتیسم شـدید هستند‪ ،‬نمی توانند متقاضی مناسبی‬ ‫بــه کســی تبدیــل شــد کــه همــگان می داننــد و نیــازی بــه‬ ‫تکــرار دوبــاره ان نیســت‪ .‬درلجبــازی گفت وگــو برســر عقایــد‬ ‫و باورهــای ســخت و غیر قابل تغییــر فــرد اســت کــه حاضــر‬ ‫نیســت هیــچ کوشــش و تالشــی بــرای تغییــر در نظراتــش‬ ‫درصــورت نادرســت بودن شــان انجــام دهــد‪ .‬لجبــازی گاهــی‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهــداف و گــذر از موانــع ســخت می توانــد‬ ‫بســیار مفیــد باشــد‪ .‬منتهــا موضــوع اینجاســت کــه لجبــازی‪،‬‬ ‫ویژگی ســت کــه در بیشــتر مــوارد موجــب می شــود کــه‬ ‫فــرد لجبــاز‪ ،‬چشــمانش را در مقابــل امــار‪ ،‬نظــرات درســت‬ ‫و واقعیــت موجــود ببنــدد‪ .‬امــا تفــاوت بیــن فــرد لجبــاز و‬ ‫فــرد مصمــم چیســت؟ لجبــازی همان طــور کــه گفتــه شــد‬ ‫معنایــش پافشــاری فــرد لجبــاز بــر عقیــده خــود اســت حتی با‬ ‫وجودی کــه باورهایــش مخالــف نظــر منطقــی دیگــران اســت و‬ ‫حتــی عاقالنــه هــم نیســت؛ امــا فــرد مصمــم کسی ســت‬ ‫کــه با توجه به اینکــه نظــرش مخالــف دیگــران اســت ولــی‬ ‫بـرای ایـن عمـل جراحـی باشـند و این افـراد می تواننـد متقاضی‬ ‫کاشـت یـک لنـز جدید در چشـم خـود باشـند‪ .‬جراحـی لیزیک‬ ‫یـک راه حـل دائمـی برای اصالح مشـکالت چشـم اسـت و هدف‬ ‫از انجـام ایـن عمـل جراحـی کاهـش نیاز بـه اسـتفاده از عینک و‬ ‫لنـز چشمی سـت‪ .‬در تعـداد زیـادی از افـرادی که تحـت جراحی‬ ‫لیزیـک قرار گرفته اند عمل جراحی توانسـته اسـت بـه طور کامل‬ ‫دیـد واضحـی را بـرای انها به وجـود بیـاورد به عنوان مثال محققان‬ ‫در یک تحقیق متوجه شـدند کـه ‪78.3‬درصد از افـرادی که دچار‬ ‫اسـتیگمات شـدید بوده انـد پـس از عمل دیـد انها ‪ ۲۰/۲۰‬شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن نتیجـه بسـیار تاثیر گـذار اسـت و نشـان می دهـد که‬ ‫تعـدادی از بیمـاران پـس از عمـل نیازی بـه اسـتفاده از عینک یا‬ ‫لنز چشـمی ندارند؛ اما همه افراد شـاهد چنین نتیجه ای نخواهد‬ ‫بـود‪ .‬یـک تحقیـق نشـان داده کـه کمتـر از پنج درصـد از افرادی‬ ‫کـه تحـت جراحی لیزیـک قـرار می گیرند‪ ،‬دیـد انها در مقایسـه‬ ‫بـا شـرایط قبـل از عمـل بدتر می شـود و بـه عبارت دیگـر برخی‬ ‫از افـراد پـس از عمـل وضـوح دید خـود را از دسـت خواهنـد داد‪.‬‬ ‫در صورتی کـه این امر رخ بدهد‪ ،‬پزشـک درمان خشـکی چشـم را‬ ‫بـرای شـما تجویز خواهـد کرد‪ .‬جـراح می تواند جراحـی دوم را به‬ ‫شـما پیشـنهاد دهـد تا دید شـما واضح تر شـود البته ایـن فرایند‬ ‫بـرای همـه بیمـاران توصیـه نمی شـود؛ امـا در صورتی کـه بیمـار‬ ‫پـس از عمـل دچار تاری دید شـده باشـد و چشـم را در سلامت‬ ‫کافـی قرار داشـته باشـد انجـام جراحـی دوم توصیه خواهد شـد‪.‬‬ ‫گاهـی اوقـات حتی پس از جراحی اسـتفاده از عینک الزم اسـت‪.‬‬ ‫با باال رفتن سـن‪ ،‬عضالتی که در کشـیدن و حرکت کردن عدسـی‬ ‫چشـم نقـش دارند‪ ،‬ضعیف می شـوند و عدسـی چشـم سـفت تر‬ ‫می شـود که این امر باعث می شـود‪ ،‬دیدن اشـیاء از فاصله نزدیک‬ ‫دشـوار باشـد و بیمار به عینـک مخصوص مطالعه نیـاز پیدا کند‪.‬‬ ‫ایـن امر مشـکل نیسـت که بتوان از بروز ان پیشـگیری کـرد یا با‬ ‫جراحـی لیزیـک به درمان ان پرداخـت‪ .‬جراحی لیزیک همچنین‬ ‫می توانـد باعـث بـروز برخی عـوارض جانبی شـود به عنـوان مثال‬ ‫برخـی از بیمـاران پـس از جراحی دیده خود را در شـب از دسـت‬ ‫می دهنـد و به علـت کـوری موقـت و دور ه ای ناشـی از نور روشـن‬ ‫در شـب بـرای رانندگی دچار مشـکل خواهند شـد‪.‬‬ ‫از گــوش دادن و گفت وگــوی منطقــی و درســت بــرای اثبــات‬ ‫نظــرش کوتاهــی نمی کنــد و درصــورت لــزوم نیــز نظــرش را‬ ‫تغییــر می دهــد‪ .‬معمــوال زمانی کــه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم‬ ‫کــه فرزندمــان لجبــاز اســت‪ ،‬ازخودمــان می پرســیم کــه بــا‬ ‫لجبــازی فرزنــدم چــه کنــم؟ پاســخ بــه ایــن پرســش چنــدان‬ ‫ســاده نیســت؛ چرا کــه لجبــازی یک شــبه پدیــد نمی ایــد و‬ ‫یــک پروســه طوالنی ســت‪ .‬پــس بایــد بررســی شــود کــه چــرا‬ ‫فرزنــد مــا دچــار لجبــازی شــده اســت‪ .‬پــس از ریشــه یابی‪،‬‬ ‫امــکان پیشــنهاد راهکارهایــی بــه والدیــن بــرای مقابله درســت‬ ‫و کارســاز بــا لجبــازی فرزندنشــان وجــود دارد‪ .‬در زیــر بــه چند‬ ‫نکتــه کــه می توانــد پاســخی بــه چرایــی به وجــود امــدن‬ ‫لجبــازی در بیشــتر بچه هــا و نکاتــی عملــی بــرای جلوگیــری از‬ ‫ان باشــد‪ ،‬اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .1‬تعییراتــی در رفتــار خودتــان ایجــاد کنیــد‪ .‬فرزنــد لجبــاز‬ ‫نتیجــه رفتــار لجبازانــه والدیــن اســت‪ .‬در نتیجــه بایــد مــن‬ صفحه 10 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫چالش جمع کردن موها از کف زمین‬ ‫به عنــوان والــد در رفتــارم نســبت بــه فرزنــدم‬ ‫تغییراتــی بدهــم‪.‬‬ ‫‪ .2‬به جــای نصیحــت کــردن پیشــنها د بدهیــد‪.‬‬ ‫به تدریــج بــه فرزندتــان بیاموزیــد کــه او حــق انتخــاب‬ ‫دارد و بــه او پیشــنهاد بدهیــد کــه بیــن ایــن یــا ان کار‬ ‫و بیــن ایــن یــا ان شــیئ حــق انتخــاب دارد؛ ان زمــان‬ ‫کمتــر دســت بــه لجبــازی می زنــد‪ .‬او را نصیحــت‬ ‫نکنیــد چــون بــه حــرف شــما گــوش نمی دهــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬فرزندتــان را از پیــش دربــاره محدود بــودن امکانــات‬ ‫موجــود امــاده کنیــد‪ .‬هرزمــان فرزنــد مــا از قبــل اماده‬ ‫باشــد و بدانــد کــه حــق و حقــوق محــدودی دارد‪،‬‬ ‫کمتــر بــا شــما لجبــازی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬گفت وگــو دربــاره لجبــازی بــا فرزندتــان نیــز‬ ‫ضروری ســت‪ .‬پــس یــا پیــش از قرار گرفتــن در مقابــل‬ ‫موضوعــی کــه شــما به عنــوان والــد می دانیــد کــه او‬ ‫در مقابلــش لجبــازی خواهــد کــرد‪ ،‬بــا او گفت وگــو‬ ‫کنیــد و درحیــن لجبــازی بــه او دربــاره درســت یــا‬ ‫غلط بــودن رفتــارش توضیحــی ندهیــد؛ چرا کــه او‬ ‫گــوش شــنوا در ان لحظــه نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .5‬گزینه هــای متفــاوت ارائــه دهیــد‪ .‬بــه فرزندتــان‬ ‫گزینه هــای متفاوتــی بدهیــد کــه او بدانــد بــا‬ ‫وجودی کــه شــاید خواســته و نظــرش بــه حــق باشــد‬ ‫ولــی حــق انتخــاب یکــی از مــواردی را کــه می خواهــد‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬ایــن موضــوع احســاس قدرتمند بــودن بــه او‬ ‫می دهــد و درنتیجــه احســاس پیــروزی می کنــد و‬ ‫کمتــر بــر نظــرات نادرســتش پافشــاری می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬از برچســب زدن بپرهیزیــد‪ .‬بــه فرزندتــان‬ ‫برچس ـب هایی مثــل بچــه لــوس‪ ،‬لوس بــازی در نیــار‪،‬‬ ‫لجبــازی نکــن‪ ،‬بی تربیــت و غیــره نزنیــد؛ چرا کــه او‬ ‫را مصــر می کنیــد کــه بــا شــما از ســرجنگ بر ایــد‬ ‫تــا بــه شــما نشــان بدهــد کــه ان برچســبی کــه بــه‬ ‫او می زنیــد‪ ،‬در او هســت‪ .‬ایــن همــان نــگاه بدی ســت‬ ‫کــه شــما نمی خواهیــد در او نهادینــه شــود؛ ولــی او‬ ‫برعکــس شــما می خواهــد انــی کــه شــما می گوئیــد‬ ‫بشــود‪ .‬نتیجــه اش جنــگ قدرتی ســت کــه شــما‬ ‫راه انداخته ایــد و او می توانــد بــه شــما اثبــات کنــد‬ ‫کــه ‪ :‬بلــه! مــادر و پــدر درســت می گوئیــد «مــن‪،‬‬ ‫لجبــاز و لــوس هســتم»‪ .‬نکتــه مهــم اینجاســت کــه‬ ‫در ایــن جنــگ شــما والــد گرامــی بازنــده اصلــی‬ ‫هســتید‪ .‬ضمــن اینکــه حتمــاً قانــون کلــی جنــگ‬ ‫را هــم می دانیــد « هــر دو طــرف در جنــگ بازنــده‬ ‫هســتند»‪ .‬پــس کوشــش کنیــد در تلــه جنــگ قــدرت‬ ‫بــا فرزندتــان نیفتیــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬اضطــراب ناشــی از قضاوت هــا را در خــود مدیریــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بســیاری از والدیــن بــاور دارنــد کــه اگــر‬ ‫فرزندشــان رفتــاری نادرســت داشــته باشــد‪ ،‬دیگــران‬ ‫بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه مــا بلــد نبوده ایــم‬ ‫بچــه تربیــت کنیــم‪ .‬بچــه مــا بی تربیــت اســت و ایــن‬ ‫نقطــه ضعــف ما ســت‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه دیگــران‬ ‫نظرات شــان بــرای خودشــان مهــم اســت‪ .‬اجــازه‬ ‫ندهیــد نــگاه و نظــر دیگــران تاثیــری بــر رفتــار شــما‬ ‫بــا فرزندتــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬اســتقالل فرزندتــان را حفــظ کنیــد‪ .‬اگــر مــا‬ ‫به عنــوان والــد ندانیــم کــه فرزنــد مــا در هــر دوره‬ ‫ســنی بــا چــه بحــران منحصر به فــردی درگیــر اســت‪،‬‬ ‫اشــتباهاتی را در مــورد او مرتکــب می شــویم کــه او را‬ ‫نســبت بــه خودمــان و خواســته اش تحریک و حســاس‬ ‫می کنیــم‪( .‬باالبــردن پرچــم اســتقالل در دوره هــای‬ ‫ســنی مختلــف‪ ،‬رنگ هــای متفاوتــی دارد ‪ .‬الزم اســت‬ ‫کــه والدیــن کمــی دراین بــاره اطالعات شــان را بــاال‬ ‫ببرنــد)‪ .‬پاســخی کــه فرزند مــان بــه مــا می دهــد‪،‬‬ ‫نشــان دهنده اصــرار او بــه رفتاری ســت کــه شــاید‬ ‫انگیــزه انجــام ان کار را مــا در او برانگیخته ایــم‪.‬‬ ‫در پایــان نبایــد فرامــوش کنیــم کــه شــاید ایــن مــا‬ ‫هســتیم کــه در نظــرات نادرســت مان پافشــاری‬ ‫می کنیــم؛ یعنــی گاهــی بی انکــه بدانیــم و بــاور‬ ‫کنیــم‪ ،‬خــو ِد مــا هســتیم کــه بــا دیگــران به ویــژه‬ ‫فرزندمــان لجبــازی می کنیــم‪.‬‬ ‫جاروکــردن از مهم تریــن بخش هــای نظافــت منــزل و‬ ‫تمیزکــردن اســت‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬گرد وغبــار و الودگی هــا‬ ‫را پاک ســازی می کنیــد و محیط تــان زیباتــر و تمیزتــر‬ ‫می شــود‪ .‬امــا واقعیــت این اســت که جاروکشــیدن‬ ‫حتــی از نــوع برقــی کافــی نیســت‪ .‬در روش نخســتی‬ ‫کــه می خواهیــم برایتــان شــرح بدهیــم‪ ،‬بــه خریــد‬ ‫نرم کننــده لبــاس نیــاز داریــد‪ .‬یــک بطــری اســپری‬ ‫خالــی را بــا مخلوطــی از اب و چنــد قطــره نرم کننــده‬ ‫لبــاس پــر کنیــد‪ .‬محتویــات بطــری را روی فرش اســپری‬ ‫کنیــد تــا حالــت نمنــاک و مرطــوب پیــدا کنــد‪ .‬حــاال‬ ‫فــرش را جــارو کنیــد؛ بــا یــک جــاروی بلنــد دســته دار‬ ‫یــا برســی کــه قســمت ســرش زبــر و ســفت اســت‪ .‬اجازه‬ ‫بدهیــد کــه فــرش خشــک شــود‪ .‬همه جــای فــرش را‬ ‫به خوبــی بــا جاروبرقــی تمیــز کنیــد‪ .‬جاروبرقی هــا دارای‬ ‫ســری های مختلفــی هســتند کــه بــه لولــه ان وصــل‬ ‫می شــوند و کار پاک ســازی را انجــام می دهنــد‪ .‬ســر‬ ‫مــو جمع کــن دســتگاه را بــه ان متصــل و کــف را جــارو‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه کارایــی جاروبرقی تــان زیــاد بمانــد‪،‬‬ ‫بعــد از هر بــار جمع کــردن مــو از روی فــرش حتمــا‬ ‫کیســه ان را تخلیــه و ســری های ان را پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫جــاروزدن روزانــه می توانــد بــه کمترشــدن حجــم موهای‬ ‫روی زمیــن کمــک کنــد‪ .‬بــرای تمیزکــردن اساســی و‬ ‫عمقــی فرش هــا‪ ،‬از جــوش شــیرین کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫بایــد ان را روی ســطح فــرش بپاشــید و بعــد جاروبرقــی‬ ‫بکشــید‪ .‬وجــود ایــن مــاده بــه راحت تر جمع شــدن‬ ‫موهــا از روی فــرش کمــک می کنــد‪ .‬موهــای خودتــان‬ ‫یــا حیــوان خانگــی را مرتــب و به درســتی شــانه بزنیــد‬ ‫تــا کمتــر دچــار ریــزش شــوند و موهــای ریخته شــده‬ ‫هــم راحت تــر از روی ســطح زمیــن جمــع شــوند‪ .‬اگــر‬ ‫روش هــای دیگــر جــواب نــداد‪ ،‬از تــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫تی کشــیدن هــم روش مفیدی ســت و کارایــی باالیــی‬ ‫در جمع کــردن مــو از روی فــرش دارد‪ .‬البتــه اگــر تمــام‬ ‫ایــن توصیه هــا را هــم بــه کار بگیریــد‪ ،‬امــکان دارد‬ ‫کمــاکان بــا رشــته های بلنــد و کوتــاه مــو روی فرش هــا‬ ‫ت روی دســت هــم‬ ‫روب ـه رو شــوید‪ .‬امــا به هر حــال‪ ،‬دس ـ ‬ ‫کــه نمی تــوان گذاشــت! از قدیــم گفته انــد‪« :‬کوشــش‬ ‫بیهــوده بِــه از خفتگــی»‪ .‬پــس به طــور دقیق تــر به ســراغ‬ ‫توصیه هــا و روش هــای دیگــری می رویــم‪ .‬نــگاه کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬تی های شیشه شوی‬ ‫بــه ســراغ تی هــای شیشه شــوی برویــد‪ :‬همــان‬ ‫‪11‬‬ ‫تی هایــی کــه بــرای پاک کــردن شیشــه ماشــین و‬ ‫پنجره هــای منــزل و… اســتفاده می کنیــد‪ .‬کافــی‬ ‫اســت لبـهٔ پالســتیکی و خشــک تــی را روی ســطح فرش‬ ‫بکشــید تــا موهــای ظریــف را از ســطح فــرش جمــع‬ ‫کنــد‪ .‬پوشــیدن دســتکش پالســتیکی و تــاش بــرای‬ ‫جمع کــردن مــو از روی فــرش بــا ان هــم می توانــد بــه‬ ‫جمع کــردن موهــا کمــک شــایانی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬بخارشوی‬ ‫بخارشــوی ها هــم می تواننــد در مســیر پاک ســازی‬ ‫فرش هــا بــه کمک تــان بیاینــد‪ .‬ابتــدا بایــد فرش هــا را‬ ‫بــا جاروبرقــی تمییــز کنیــد و بعــد به ســراغ بخارشــوی ها‬ ‫برویــد‪ .‬بخارشــوی ها عــاوه بــر پاک ســازی موهــا باعــث‬ ‫ازبین رفتــن گردوغبــار و مــواد حساســیت زای موجــود‬ ‫در بیــن بافت هــای فــرش می شــوند‪ .‬شســتن فــرش‬ ‫و تمیزکــردن کف پوش هــا مهــم اســت‪ .‬نبایــد ان را‬ ‫دســت کم گرفــت‪.‬‬ ‫‪ .3‬برس های پالستیکی‬ ‫از برس هــای پالســتیکی هــم اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫وســایل به خوبــی می تواننــد موهــای گره خــورده و‬ ‫تنیده شــده بــه جــان فــرش را از البــه الی بافت هــای‬ ‫ان خــارج کننــد‪ .‬برس هــای همـه کاره بــرای پاک ســازی‬ ‫کف پوش هــای مختلــف دیگــر هــم کمک تــان خواهنــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫‪ .4‬اســتفاده از بادکنک هــا بــرای جمــع کــردن‬ ‫مــو از روی فــرش‬ ‫بادکنــک و جمــع کــردن مــو از روی فــرش ؟ بلــه‪،‬‬ ‫چرا که نــه‪ .‬شــاید خنــده دار باشــد امــا واقعیــت‬ ‫این اســت که بادکنک هــا به خاطــر ایجــاد الکتریســیته‬ ‫ســاکن می تواننــد موهــا را بــه خودشــان جــذب کننــد‪.‬‬ ‫یــک بادکنــک را بــاد کنیــد و روی ســطح فــرش بغلتانید‬ ‫و ببینیــد کــه موهــا را چطــور جمــع می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬اســتفاده از چســب های پهــن بــرای‬ ‫جمع کــردن مــو از روی فــرش‬ ‫کافی ســت تکــه ای چســب پهــن را دور انگشــت های‬ ‫دســت بپیچیــد و بــا ان اقــدام بــه جمع کــردن موهــا‬ ‫کنیــد‪ .‬دیگــر نیــاز بــه توضیــح نیســت کــه ســطح‬ ‫چســبناک نــوار چســب بایــد به ســمت بیــرون باشــد؛‬ ‫یعنــی بــا ان روی فــرش بکشــید تــا موهــا جمــع شــوند‬ ‫و بــه ان بچســبند‪ .‬ایــن کار بــرای ســطوح کوچــک‬ ‫قابل اجراســت‪.‬‬ ‫فرار از کبد چرب!‬ ‫یکـی از اصلی تریـن روش هـای درمـان کبد چـرب‪ ،‬بـدون در نظر گرفتن نـوع ان‪،‬‬ ‫رژیـم غذایی سـت‪ .‬در بـدن افـراد سـالم‪ ،‬کبد بـه عمل سـم زدایی کمـک می کند‬ ‫و در بیمـاری کبـد چـرب‪ ،‬کبـد قادر بـه انجـام فعالیت های خود نیسـت‪.‬‬ ‫مصــرف قهــوه بــه کاهــش انزیم هــای غیر طبیعــی کبــد کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬افرادی کــه از نوشــیدنی قهــوه اســتفاده می کننــد‪،‬‬ ‫اســیب کمتــری نســبت بــه افــراد دارای همیــن بیمــاری ولــی بدون‬ ‫مصــرف کافئیــن ‪ ،‬بــه کبــد خــود وارد می کننــد‪.‬‬ ‫توفــو یــا پنیــر لوبیــا‪ ،‬غذایی ســت کــه از فراینــد بســتن شــیر‬ ‫ســویا به دســت می ایــد و جهــت کاهــش ساخته شــدن چربــی‬ ‫کبــد بســیار مفیــد اســت‪ .‬پروتئیــن ســویا می توانــد ســبب کاهش‬ ‫ساخته شــدن چربــی در کبــد شــود‪.‬‬ ‫مصــرف ماهــی جهــت کاهــش تــورم و تنظیــم چربــی مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬ماهی هــای چــرب ماننــد ماهــی ســالمون‪ ،‬ســاردین و‬ ‫قــزل اال منبــع غنــی از اســید های چــرب امــگا‪ 3‬هســتند کــه‬ ‫ســبب کاهــش ســطح چربــی کبــد می شــوند‪.‬‬ ‫مصــرف گــردو بــه بهبــود وضــع کبــد کمــک می کنــد‪ .‬دانه هــای‬ ‫گــردو منبــع غنــی امــگا‪ 3‬هســتند و افــراد دارای کبــد چــرب کــه‬ ‫در رژیــم غذایــی خــود گــردو مصــرف می کننــد‪ ،‬عملکــرد کبــدی‬ ‫بهتــری را دارنــد‪.‬‬ ‫ســیر به عنــوان چاشــنی نه تنهــا بــه غــذای شــما عطــر و طعــم‬ ‫خوبــی می دهــد‪ ،‬بلکــه تحقیقــات نشــان می دهــد کــه مصــرف‬ ‫پــودر ســیر در افــراد دارای بیمــاری کبــد چــرب‪ ،‬ســبب کاهــش وزن‬ ‫و چربــی می شــود‪.‬‬ صفحه 11 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫بخشدار کهریزک خبر داد؛‬ ‫مجتمع دفن زباله ارادکوه؛ منشا بوی نامطبوع در جنوب تهران‬ ‫بخشـدار کهریـزک گفـت‪« :‬منشـا اصلـی بـوی نامطبـوع در در جنـوب تهـران دفـن روزانـه‬ ‫ گـزارش‬ ‫هشـت هزا رتُن زبالـه تهـران در مجتمـع پـردازش و بازیافـت زبالـه ارادکـوه اسـت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ایرنـا؛ امیـن بابایـی خاطرنشـان کرد‪« :‬شـهرداری تهـران باید بـرای انتقـال و جابه جایی مجتمع‬ ‫پـردازش و بازیافـت زبالـه ارادکـوه اقدامـات الزم را انجـام دهـد‪ ،‬تـا مـردم کهریـزک بیش از این‬ ‫اسـیب نبیننـد»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬شـهرداری تهـران درخصـوص بـوی نامطبـوع و راه هـای‬ ‫جلوگیـری از انتشـار ان و همچنیـن انتقـال مجتمـع پـردازش و بازیافـت زبالـه ارادکـوه بـه مکان دیگـری جوابگو‬ ‫باشـد‪ ،‬نـه اینکـه به دنبـال مقصر باشـد»‪.‬‬ ‫محمدجنابان‬ ‫شــیالت‪ ،‬یکــی از بخش هــای مهــم در‬ ‫صــادرات غیرنفتــی ایــران را تشــکیل‬ ‫می دهــد‪ .‬چندی پیــش رئیــس ســازمان‬ ‫شــیالت ایــران اعــام کــرد‪« :‬توجــه بــه‬ ‫تکمیــل و اجــرای پروژه هــای جدیــد‬ ‫ابزی پــروری طــی چهار دهــه گذشــته‬ ‫باعــث شــده تــا میــزان تولیــد ابزیــان در‬ ‫ایــران ‪ ۱۶۰‬برابــر از قبــل از انقــاب شــده‬ ‫باشــد و اشــتغالزایی پایــداری بــرای ایــران‬ ‫فراهــم کــرده اســت»‪ .‬در این میــان‪ ،‬مازنــدران‬ ‫جــزو استان هایی ســت کــه در زمینــه‬ ‫صــادرات شــیالت‪ ،‬نقــش بســیار مهمــی را‬ ‫ایفــا می کنــد‪ .‬امارهــا حکایــت از ایــن دارد‬ ‫کــه باوجــود شــرایط نه چنــدان مطلبــوب‬ ‫اقتصــادی صــادرات شــیالت ایــن اســتان در‬ ‫ماه هــای اخیــر دوبرابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫مازنــدران بــا داشــتن بیــش از ‪ ٣٤٠٠‬مزرعــه پــرورش ماهــی‪،‬‬ ‫رتبــه اول کشــور در تولیــد ابزیــان را عهــده دار اســت و ســاالنه‬ ‫بخشــی از ایــن تولیــدات‪ ،‬روانــه ان ســوی اب هــا می شــود‪.‬‬ ‫اکنــون کشــورهای مختلــف جهــان نــام مازنــدران را بــا‬ ‫«خاویــار»؛ برنــد دریــای خــزر می شناســند؛ ماهــی ســفید‪،‬‬ ‫قره بــرون‪ ،‬قــزل اال و کیلــکای مازنــدران نیــز شــهره افــاق‬ ‫شــده اســت‪ .‬به گــزارش مهــر؛ شــیوع کرونــا و محدودیت هــای‬ ‫ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه نیــز ســبد صادراتــی مازنــدران را‬ ‫از گونه هــای مختلــف ابزیــان خالــی نکــرده اســت و در ســال‬ ‫جــاری به رغــم همــه موانــع و محدودیت هــا؛ چهارهزارتــن‬ ‫انــواع گونه هــای نــادر‪ ،‬بــه ان ســوی مرزهــا صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه صــادرات بیــش از چهارهزارتنــی ابزیــان ســال جــاری‬ ‫در کارنامــه مازنــدران ثبــت شــده؛ امــا همچنــان ردپــای دالالن‬ ‫را دراین حــوزه می تــوان دیــد و هزینه هــای بــاالی تولیــد‪،‬‬ ‫کم توجهــی بــه برندســازی و بســته بندی و مســائل دیرینــه‬ ‫گمرکــی و قوانیــن دســت وپاگیر؛ دغدغــه فعــاالن اقتصــادی‬ ‫بــرای صــادرات محصــوالت شــیالتی در مازنــدران اســت‪.‬‬ ‫این مســائل درحالی ســت که فعــاالن اقتصــادی مازنــدران‬ ‫تعییــن قیمــت پایــه ریالــی‪ ،‬ظرفیت ســنجی بــرای صــادرات‬ ‫ماهیــان ســردابی و گرم ابــی‪ ،‬توجــه بــه بســته بندی و بازاریابــی‬ ‫و بازارســنجی را از نیازهــای مهــم و اساســی فــراروی صــادرات‬ ‫محصــوالت شــیالتی عنــوان می کننــد‪ .‬عبــداهلل مهاجــر؛ رئیس‬ ‫اتــاق بازرگانــی مازنــدران کــه متولــی بخــش خصوصــی در‬ ‫فراینــد صــادرات به شــمار م ـی رود دربــاره ضــرورت توجــه بــه‬ ‫ابزی پــروری بــرای صــادرات می گویــد‪« :‬صنعــت ابزی پــروری؛‬ ‫هــم درامــدزا و اشتغال زاســت و هــم ارزاوری باالیــی دارد و‬ ‫بایــد موانــع فــراروی صــادرات ان بــا حضــور متولیــان امــر در‬ ‫شــورای گفت وگــوی بخــش خصوصــی و دولتــی برطــرف‬ ‫شــود»‪ .‬وی راه انــدازی ازمایشــگاه همــکار دامپزشــکی را بــرای‬ ‫حــل مســائل مربــوط بــه صــادرات ابزیــان؛ از جملــه دغدغه هــا‬ ‫می دانــد و ادامــه می دهــد‪« :‬یکــی از مســائل فــراروی صــادرات‬ ‫ابزیــان‪ ،‬بررســی ازنظــر وجــود فلــزات ســنگین اســت کــه بــا‬ ‫راه انــدازی ازمایشــگاه همــکار‪ ،‬می تــوان ایــن دغدغــه را‬ ‫حــل کــرد»‪ .‬مهاجــر کــه از ثبــت صــادرات ابزیــان مازنــدران‬ ‫به نــام دیگــر اســتان ها گالیــه دارد و ان را ناشــی از ضعــف‬ ‫در برخــی زیرســاخت ها می دانــد‪ ،‬می گویــد‪« :‬امســال‪،‬‬ ‫میــزان صــادرات ابزیــان در اســتان رشــد دوبرابــری نســبت‬ ‫بــه ســال قبــل داشــت؛ امــا فقــط درصــد کمــی از ان به نــام‬ ‫مازنــدران و در گمــرکات اســتان ثبــت شــده اســت»‪ .‬رئیــس‬ ‫اتــاق بازرگانــی مازنــدران رقــم صــادرات محصــوالت شــیالتی‬ ‫را پارســال هــزار و ‪ ۸۳۰‬تــن اعــام کــرد و گفــت‪« :‬این رقــم‬ ‫امســال تاکنــون بــه چهارهــزار و ‪۱۵۵‬تــن رســیده اســت؛‬ ‫درحالی کــه بــا محدودیت هــای کرونایــی و تحریم هــای‬ ‫ظالمانــه مواجــه بودیــم»‪ .‬وی مهم تریــن نیــاز اســتان در‬ ‫حــوزه صــادرات محصــوالت شــیالتی را نیــز شــرکت های‬ ‫بــزرگ تجــاری و هلدینــگ بیــان می کنــد و می گویــد‪« :‬بــرای‬ ‫توســعه صــادرات ابزیــان‪ ،‬بایــد شــرکت های بــزرگ بــرای‬ ‫پاســخ دادن بــه تقاضــای بازارهــای هــدف راه انــدازی کنیــم؛‬ ‫فرماندار اهواز مطرح کرد؛‬ ‫فوالد خوزستان؛ قطب پایدار اقتصاد کشور‬ ‫فرماندار اهواز در جلسـه با مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان از عملکرد این شـرکت تقدیر‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی؛ جمـال عالمـی نیسـی گفـت‪« :‬شـرکت فـوالد خوزسـتان در‬ ‫تولیـد پایـدار و افزایـش بهـره وری عملکرد بسـیار خوبی از خود نشـان داده اسـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«شـرکت فـوالد خوزسـتان در حمایـت از صنایـع کوچـک و تولیدکننـدگان بومی در سـطح‬ ‫کشـور و اسـتان‪ ،‬جایـگاه مطمئنـی در پشـتوانه اقتصـادی دارد»‪ .‬جمال عالمی نیسـی گفت‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه گـزارش عملکرد شـرکت در چهارماه گذشـته‪۶۰۰ ،‬هزا رتُن شـمش و اسـلب توسـط فوالد خوزسـتان‬ ‫تحویـل کارخانه های نورد اسـتان شـده اسـت»‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد؛‬ ‫رونق صادرات قطب صیادی شمال‬ ‫زیــرا درحال حاضــر بســیاری از شــرکت های ابزی پــروری‬ ‫اســتان‪ ،‬اســمی هســتند»‪ .‬مهاجــر باتاکیدبراینکــه شــرکت های‬ ‫بــزرگ و هلدینــگ بــه صــادرات ابزیــان و محصــوالت شــیالتی‬ ‫در اســتان جهــش می دهنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬برندســازی و‬ ‫بســته بندی محصــوالت شــیالتی نیــز از دیگــر کارهایی ســت‬ ‫کــه بایــد توســط تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان موردتوجــه‬ ‫قــرار گیــرد»‪ .‬وی بااشــاره به تالش هــای صورت گرفتــه بــرای‬ ‫بســته بندی محصــوالت شــیالتی گفــت‪« :‬درحال حاضــر‪،‬‬ ‫محصــوالت شــیالتی اســتان بــا نــام یــک برنــد تجــاری‬ ‫صــادر می شــود و این مســئله می توانــد بــه بازاریابــی و‬ ‫گســترش بازارهــای هــدف کمــک کنــد»‪ .‬درحالی کــه بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬دغدغــه صــادرات ابزیــان و کاهــش زمــان صــدور‬ ‫مجوزهــای دامپزشــکی را دارد؛ امــا بخــش دولتی و دامپزشــکی‬ ‫معتقــد اســت کــه مشــکل راه انــدازی ازمایشــگاه همــکاری‬ ‫بــرای بررســی ازمایشــگاهی و ســنجش فلــزات ســنگین در‬ ‫اســتان درحال رفــع اســت‪ .‬ســید حســین رضوانــی؛ مدیــرکل‬ ‫دامپزشــکی مازنــدران بااشــاره به اینکه درحال حاضــر بخشــی‬ ‫از زمــان صــادرات محصــوالت شــیالتی به دلیــل بررس ـی های‬ ‫ازمایشــگاهی و فلــزات ســنگین تلــف می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫«بــا تفاهم نامــه ای کــه بــا اســتاندارد منعقــد کردیــم‪ ،‬بــرای‬ ‫حــل ایــن مشــکل برنامه ریــزی شــده اســت»‪ .‬وی تعــداد‬ ‫ازمایشــگاه های همــکار دامپزشــکی در اســتان را چهــار واحــد‬ ‫بیــان کــرد و افــزود‪« :‬بایــد از ظرفیــت محصــوالت شــیالتی‬ ‫بــرای توســعه ارزاوری در اســتان بهره گیــری و موانــع فــرارو را‬ ‫رفــع کنیــم»‪ .‬به گفتــه وی؛ بــا توســعه ازمایشــگاه های همــکار‪،‬‬ ‫دغدغــه فــراروی صادرکننــدگان شــیالتی حــل و اســتعالم‬ ‫دربــاره ســامت نمونه هــا کمتــر از یک هفتــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫اســتان مازنــدران‪ ،‬ظرفیت هــای شــیالتی باالیــی دارد و ســاالنه‬ ‫بیــش از ‪۱۱۰‬هزارتــن انــواع محصــوالت ابــزی در اســتان تولیــد‬ ‫می شــود و به اعتقــاد مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصادی‬ ‫اســتانداری مازنــدران؛ به رغــم همــه ایــن ظرفیت هــا‪ ،‬اســتفاده‬ ‫مناســبی از ظرفیت هــای شــیالتی صــورت نگرفتــه‪ .‬مهــدی‬ ‫گلچــوب؛ مدیــرکل دفتر هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری‬ ‫مازنــدران بابیان اینکــه کشــورهای مختلــف؛ ازجملــه روســیه‪،‬‬ ‫متقاضــی محصــوالت ابــزی اســتان هســتند‪ ،‬گفــت‪« :‬بایــد از‬ ‫ظرفیــت کشــورهای همســایه و هــدف و اوراســیا دراین بخــش‬ ‫بهره گیــری کــرد»‪ .‬وی بــا اظهــار اینکــه اســتانداری بــرای‬ ‫حمایــت از صادرکننــدگان؛ به ویــژه در حــوزه شــیالت امادگــی‬ ‫دارد و پــای کار ایســتاده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬از همــه ظرفیت هــای‬ ‫قانونــی بــرای حــل مشــکالت فــرارو بهــره خواهیــم گرفــت تــا‬ ‫بــازار صادراتــی ابزیــان را گســترش دهیــم»‪ .‬حســن اســحاقی؛‬ ‫سرپرســت شــیالت مازنــدران نیــز توســعه صــادرات ابزیــان را‬ ‫از برنامه هــای تدوین شــده بیــان می کنــد و می گویــد‪« :‬بــرای‬ ‫توســعه صــادرات این بخــش بایــد مســائل و موانــع گمرکــی‪،‬‬ ‫دامپزشــکی و مشــکالت مســیر صــادرات را برطــرف کــرد»‪.‬‬ ‫وی خاویــار پرورشــی‪ ،‬گوشــت ماهیــان خاویــاری‪ ،‬خــوراک‬ ‫ابزیــان‪ ،‬ماهــی پرورشــی تــازه و کنســرو ماهــی را از جملــه‬ ‫محصــوالت شــیالتی مطــرح کــرد و ادامــه داد‪« :‬کشــورهایی‬ ‫نظیــر المــان‪ ،‬انگلیــس‪ ،‬امــارات‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬اذربایجــان و‬ ‫ترکمنســتان؛ از جملــه بازارهــای صادراتــی به شــمار می رونــد»‪.‬‬ ‫وی توســعه محصــوالت شــیالتی باکیفیــت و صادرات محــور‬ ‫را از جملــه برنامه هــا بیــان کــرد و گفــت‪« :‬ایــن اســتان‪،‬‬ ‫قطــب ابزی پــروری کشــور محســوب می شــود و بایــد از‬ ‫ایــن ظرفیــت بــرای جهــش تولیــد در ســال ‪ ٩٩‬بهره گیــری‬ ‫کــرد»‪ .‬گفتنی ســت؛ ســاالنه بیــش از ‪۱۱۰‬هزارتــن محصــوالت‬ ‫شــیالتی در مازنــدران تولیــد می شــود کــه تــاش بــرای‬ ‫توســعه صــادرات ایــن محصــوالت در ارزاوری و رونــق اقتصادی‬ ‫تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬رئیــس اتــاق‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی ســاری می گویــد‪:‬‬ ‫«صــادرات ابزیــان اســتان مازنــدران در چهارماهــه امســال‬ ‫بیــش از دوبرابــر نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش‬ ‫یافتــه؛ امــا نکتــه قابل تامــل اینکــه فقــط بخــش اندکــی از‬ ‫ایــن صــادرات از گمــرکات ایــن اســتان انجــام شــده اســت»‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق ســاری با اشــاره به اینکه اهمیــت ابزی پــروری‬ ‫کامــ ً‬ ‫ا محــرز بــوده و ایــن حــوزه موردتوجــه دولــت اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن صنعــت هــم بــه دلیــل اشــتغال زایی و هــم‬ ‫درامدزایــی و از طرفــی امنیــت و ارزش غذایــی‪ ،‬دارای‬ ‫حساســیت باالیی ســت‪ ،‬ازایـن رو ســعی کردیــم کــه مشــکالت‬ ‫موجــود را بــا کمــک مســئوالن برطرف کنیــم»‪ .‬عبدالــه مهاجر‬ ‫دارابــی‪ ،‬یکــی از مهم تریــن اقدامــات در ایــن زمینــه را کــه در‬ ‫شــورای گفت وگــو بحــث و مصوب ـه ای در رابطــه بــا ان اخــذ‬ ‫شــد و بــه نتیجــه رســید را راه انــدازی ازمایشــگاه های همــکار‬ ‫اداره کل دامپزشــکی در اســتان عنــوان کــرد کــه محصــوالت‬ ‫صنعــت ابزی پــروری اســتان بــرای رونــد صــادرات‪ ،‬ازنظــر‬ ‫فلــزات ســنگین مــورد بررســی قــرار می گیرنــد‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫امــار چهارماهــه گمــرکات کشــور اعــام کــرد کــه در چهارماهه‬ ‫امســال‪ ،‬چهارهــزار و ‪ 155‬تــن ماهــی صــادر شــد کــه ایــن‬ ‫میــزان نســبت بــه مشــابه ســال قبــل (هــزار و ‪ 837‬تــن)‬ ‫افزایــش بیــش از دو برابــری را نشــان می دهــد‪ ،‬امــا موضــوع‬ ‫مهــم ایــن اســت کــه درصــد پائینــی از ایــن صــادرات بــه نــام‬ ‫گمــرک مازنــدران بــوده اســت‪ .‬رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪،‬‬ ‫معــادن و کشــاورزی ســاری‪ ،‬همچنیــن دربــاره ارز حاصــل از‬ ‫صــادرات کــه توســط برخــی صادرکنندگان عنــوان شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪« :‬عمــده مشــکالت بــه دلیــل نداشــتن اطالعات اســت‪ ،‬به‬ ‫همیــن دلیــل الزم می دانیــم کــه فاصله بیــن تولیدکننــدگان و‬ ‫شــرکت های مختلــف و دســتگاه های مربوطــه بیشــتر شــود و‬ ‫اطالعــات از مراجــع ذی صــاح دریافــت شــود»‪.‬‬ صفحه 12 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫ارزوهای بزرگ؛‬ ‫کوچک‬ ‫بیــن ارزوی مــا و کــودکان فــرق اســت؛ شــاید‬ ‫ان هــا روزی بــه ارزویشــان برســند‪ ...‬عــکاس‬ ‫در این مجموعــه از کــودکان جنــوب اســتان کرمــان و‬ ‫نو بلوچســتان خواســته اســت تــا بــا زبــان‬ ‫سیستا ‬ ‫بــدن ارزوی خــود را نشــان بدهنــد‪.‬‬ ‫حسن شیروانی‪ /‬ایرنا‬ ‫هلل(ره) باقرشهر خبر داد؛‬ ‫فرمانده سپاه ناحیه حضرت روح ا ‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫توزیع ‪۵۷‬هزار بسته معیشتی توسط سپاه روح الله‬ ‫ (ره)‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫فرمانــده ســپاه ناحیــه حضــرت روح اهلل (ره)‬ ‫باقرشــهر از توابــع شهرســتان ری گفــت‪:‬‬ ‫«‪۵۷‬هــزار بســته معیشــتی و بهداشــتی از اغاز‬ ‫رزمایــش کمک هــای مومنانــه درقالــب پنــج‬ ‫بخــش بیــن نیازمنــدان و افــراد اســیب دیده‬ ‫از کرونــای اســتان تهــران توســط ســپاه‬ ‫ناحیــه روح اهلل (ره) باقرشــهر توزیــع شــده‬ ‫اســت»‪ .‬ســرهنگ اصغــر ارزومنــدی در‬ ‫جمــع خبرنــگاران بابیان اینکــه منابــع تامیــن‬ ‫کمک هــای مومنانــه خیریــن‪ ،‬مســئوالن‬ ‫دولتــی و ســپاه اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«پنج هــزار بســته معیشــتی بــه ارزش هــر‬ ‫بســته دو تــا ســه میلیون ریال و ســه هزار‬ ‫پــک بهداشــتی هرکــدام بــه ارزش ‪ ۸۰‬تــا‬ ‫‪۱۰۰‬هزار ریــال در بخــش نخســت اولیــن‬ ‫دوره رزمایــش کمک هــای مومنانــه (از نیمــه‬ ‫شــعبان تــا مــاه رمضــان) در میــان نیازمنــدان‬ ‫توزیــع شــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه بخــش دوم‬ ‫اولیــن دوره رزمایــش کمک هــای مومنانــه از‬ ‫نیمــه دوم مــاه مبــارک رمضــان هم زمــان بــا‬ ‫میــاد باســعادت امام حســن(ع) در شهرســتان‬ ‫ری اغــاز شــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬هفت هــزار‬ ‫پــک معیشــتی بــا کمــک نهادهــای دولتــی‪،‬‬ ‫مســئوالن‪ ،‬خیریــن و ســپاه در ایــن مرحلــه‬ ‫بیــن نیازمنــدان اســتان تهــران توزیــع شــد»‪.‬‬ ‫ارزومنــدی یــاداور شــد‪۲۳« :‬هــزا ر بســته‬ ‫معیشــتی و ‪۱۲‬هــزار بســته بهداشــتی نیــز که‬ ‫شــامل روغــن‪ ،‬برنــج کیسـه ای‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬تن‬ ‫ماهــی‪ ،‬چــای‪ ،‬مــرغ‪ ،‬گوشــت و ســایر اقــام‬ ‫خوراکــی بــود در بخــش ســوم مرحلــه اول‬ ‫رزمایــش کمک هــای مومنانــه (عیــد فطــر) در‬ ‫میــان نیازمنــدان جنــوب تهــران توزیع شــد»‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه ناحیــه حضــرت روح اهلل(ره)‬ ‫باقرشــهر درادامــه بابیان اینکــه هم اکنــون‬ ‫در مرحلــه دوم رزمایــش کمک هــای‬ ‫مومنانــه قــرار داریــم‪ ،‬بیــان داشــت‪« :‬در‬ ‫بخــش نخســت دومیــن مرحلــه ایــن مرحله‬ ‫بــا محوریــت حــوزه کارگــری هفت هــزار‬ ‫بســته معیشــتی و لــوازم فرهنگــی ماننــد‬ ‫کیــف و لوازم تحریــر در میــان کارگــران‬ ‫کارخانه هــای جنــوب تهــران توزیــع شــد»‪.‬‬ ‫ارزومنــدی خاطرنشــان کــرد‪« :‬ســپاه ناحیــه‬ ‫حضــرت روح اهلل(ره) عالوه بــر فعالیــت در‬ ‫جمــع اوری کمک هــای مومنانــه خدمــات‬ ‫دیگــری ماننــد گندزدایــی معابــر‪ ،‬ایجــاد‬ ‫ســه نقاهتــگاه بــه همــکاری شــهرداری های‬ ‫باقرشــهر‪ ،‬حس ـن اباد فشــافویه و اسایشــگاه‬ ‫خیریــه کهریــزک ایجــاد کــرده اســت»‪.‬‬ ‫ارزومنــدی درادامــه بااشــاره به اینکه‬ ‫گروه هــای جهــادی در زمان هــای کمبــود‬ ‫ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده اقــدام‬ ‫بــه تهیــه و توزیــع ایــن اقــام بهداشــتی‬ ‫در میــان مــردم می کردنــد‪ ،‬افــزود‪۸۰« :‬‬ ‫گــروه جهــادی بــا ایجــاد کارگاه هــای تولیــد‬ ‫ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده در ســپاه‬ ‫ناحیــه حضــرت روح اهلل(ره) باقرشــهر اقــدام‬ ‫بــه تولیــد ایــن اقــام کردنــد»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬همچنیــن ضدعفونــی و گندزدایــی‬ ‫معابــر و ادارات دولتــی شهرســتان ری نیــز‬ ‫روزانــه در دو مرحلــه توســط گروه هــای‬ ‫جهــادی ســپاه ناحیــه حضــرت روح اهلل(ره)‬ ‫باقرشــهر انجــام شــده اســت»‪ .‬ارزومنــدی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬روزانــه یک هزار بســته مــواد‬ ‫ضدعفونی کننــده نیــز در مرحلــه اول شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در مــدت یک مــاه به صــورت‬ ‫رایــگان در میــان خانواده هــا توزیــع شــد»‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد؛‬ ‫اشتغال بیش از ‪ ۲۵‬هزار کارگر از طریق جایگاه های ساماندهی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد‬ ‫گفــت‪« :‬از ابتــدای راه انــدازی طــرح ســاماندهی‬ ‫کارگــران تاکنــون بیــش از ‪ ۲۵‬هــزار کارگــر‬ ‫مشــاغل ســاختمانی‪ ،‬از طریــق تمــاس تلفنــی‬ ‫یــا مراجعــه حضــوری شــهروندان‪ ،‬مشــغول‬ ‫کار شــدند»‪ .‬مهــدی یعقوبــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬با توجه بــه شــیوع کرونــا‪ ،‬اشــتغال‬ ‫کارگــران ســاختمانی و موقــت دچــار تزلــزل‬ ‫شــد کــه شــاهد افزایــش و ازدحــام کارگــران‬ ‫بــر ســر تقاطع هــا و میادیــن بودیــم‬ ‫کــه بر همین اســاس شــهرداری طــرح‬ ‫ســاماندهی کارگــران را به طــور ضربتــی‬ ‫اغــاز کــرد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه بالــغ بــر‬ ‫ســه ماه از راه انــدازی ایــن طــرح می گــذرد‬ ‫ادامــه داد‪« :‬در همین مــدت اقدامــات‬ ‫گســترده ای از جملــه ایجــاد پنــج جایــگاه‬ ‫ســاماندهی کارگــران‪ ،‬بــا امکانــات رفاهــی و‬ ‫به کارگیــری انهــا در پروژه هــای عمرانــی‬ ‫شــهری صــورت گرفــت و در این مــدت‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۲۶۰۰‬نفــر از ایــن کارگــران هــم در‬ ‫برخــی پروژه هــای شــهری مشــغول به کار‬ ‫شــدند»‪ .‬یعقوبــی اضافــه کــرد‪« :‬از ‪۵۶۰۰‬‬ ‫کارگــری کــه در جایگاه هــای ســاماندهی‬ ‫کارگــران ثبت نــام کردنــد‪ ۲۲۰۰ ،‬نفــر کارگــر‬ ‫متخصــص و ماهــر و دارای کارت مهــارت‬ ‫از ســازمان فنــی و حرفــه ای می باشــند و‬ ‫مابقــی کارگــران ســاده امــا شناســنامه دار‬ ‫هســتند کــه مــورد تاییــد انجمــن صنفــی‬ ‫کارگــران قــرار دارنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در نظــر‬ ‫داریــم بــا هماهنگی هــای ســازمان فنــی و‬ ‫حرفــه ای و حمایت هــای انجمــن صنفــی‬ ‫کارگــران و گروه هــای مــردم نهــاد دوره هــای‬ ‫اموزشــی بــرای مهــارت و تخصــص هــر چــه‬ ‫بیشــتر کارگــران در جایــگاه های ســاماندهی‬ ‫کارگــران برگــزار کنیــم»‪ .‬معــاون شــهردار‬ ‫مشــهد عنــوان کــرد‪« :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫اثــار خوبــی که در طــرح ســاماندهی کارگران‬ ‫رخ داده اســت‪ ،‬برقــراری ارتبــاط موثــر با خانه‬ ‫کارگــر‪ ،‬کارخانجــات صنعتــی‪ ،‬کارگاه هــای‬ ‫تولیــدی و اداره معیــن اقتصــادی شــهرداری‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬کــه ایــن اقــدام باعــث شــده‬ ‫تــا ‪ ۲۰۰‬کارگــر‪ ،‬مشــغول کار دائــم شــوند»‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪« :‬باتوجه به اینکــه راه انــدازی‬ ‫طــرح ســاماندهی کارگــران ســاختمانی‬ ‫تجربــه اول شــهرداری بــود؛ امــا تاکنــون‬ ‫شــهرداری مشــهد بــا حمایت هــای شــورای‬ ‫اســامی شــهر و اداره کل دادگســتری توانسته‬ ‫اقدامــات بســیار خوبی در راســتای ســاماندهی‬ ‫و حمایــت کارگــران بــا حفــظ شــان انهــا‬ ‫انجــام دهــد»‪ .‬یعقوبــی یــاداور شــد‪« :‬افــرادی‬ ‫کــه در محل هایــی غیــر از جایگاه هــای‬ ‫ســاماندهی کارگــران حضــور دارنــد کارگرنما‬ ‫هســتند کــه بــرای دریافــت نــذری و خیــرات‬ ‫از ســوی شــهروندان جمــع می کننــد و در‬ ‫واقــع ایــن امــر‪ ،‬تکــدی گــری بــه ســبک‬ ‫مــدرن محســوب می شــود»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«در راســتای تکریــم کارگــران و برنامــه ریزی‬ ‫هــای صــورت گرفتــه‪ ،‬شــهرداری مشــهد‬ ‫دوهــزار بســته معیشــتی بــه کارگرانــی کــه‬ ‫در جایگاه هــا ثبت نــام کردنــد‪ ،‬اهــدا توزیــع‬ ‫کــرده اســت و حتــی خیرانــی هســتند کــه‬ ‫نــذری خــود را در بیــن کارگــران جایگاه هــا‬ ‫توزیــع می کننــد»‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد؛‬ ‫احداث پروژه ‪ ۲۴‬هکتاری با‬ ‫مشارکت شرکت جهاد خانه سازی‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان مرکـزی گفـت‪« :‬پـروژه‬ ‫‪ ۲۴‬هکتـاری بـا مشـارکت شـرکت جهـاد خانه سـازی در اراک‬ ‫احـداث می شـود»‪ .‬احمـد مرزبـان در مراسـم کلنگ زنـی پروژه‬ ‫اماده سـازی زمین ‪ ٢٤‬هکتاری اراک درراسـتای استفاده در طرح‬ ‫اقـدام ملـی با اشـاره به افتتـاح این پـروژه اظهـار داشـت‪« :‬پروژه‬ ‫مشـارکتی ‪ ٢٤‬هکتـاری کـه با شـرکت جهاد خانه سـازی سـپاه‬ ‫درحـال اماده سـازی بـرای طرح اقـدام ملی مسـکن به ظرفیت‬ ‫سـه هزار و ‪ ٤٠‬واحـد اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬امیدواریـم اجـرای‬ ‫طـرح ملـی مسـکن بتوانـد گام م‍وثـری درجهـت حل مشـکل‬ ‫مـردم در حوزه تامین مسـکن باشـد؛ چراکه وظیفه مـا به عنوان‬ ‫خدمت گـزار مـردم حـل مشـکالت پیـش روی انـان اسـت»‪.‬‬ ‫مرزبان عنوان کرد‪« :‬پس از اماده سـازی بخشـی به عنوان سـهم‬ ‫‪ ١٠‬درصـد شـهرداری ها و بخشـی به عنـوان هزینه اماده سـازی‬ ‫بـه شـرکت موردنظـر متعلق و بقیه بـرای طرح اقـدام ملی برای‬ ‫ساخت وسـاز درنظـر گرفت ه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اراک‪ ،‬خمین‪ ،‬ساوه و دلیجان؛‬ ‫شهرستان های قرمز‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک گفـت‪« :‬براسـاس اخرین‬ ‫امـار وضعیـت شهرسـتان های اسـتان ازلحـاظ میـزان شـیوع‬ ‫کرونـا در ‪ ۱۴‬مردادمـاه ‪ ،۹۹‬اراک همچنـان قرمـز اسـت و‬ ‫شهرسـتان های خمیـن‪ ،‬سـاوه و دلیجان نیز به شهرسـتان های‬ ‫قرمـز ملحق شـده اند»‪ .‬دکتر سـید محمـد جمالیان افـزود‪« :‬در‬ ‫اخرین تقسـیم بندی شهرهای کشور‪ ،‬اشتیان‪ ،‬شـازند‪ ،‬فراهان و‬ ‫کمیجـان در وضعیت نارنجی یا خطر قـرار گرفته اند»‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬شهرسـتان های تفرش‪ ،‬خنداب و زرندیه نیز بر اسـاس‬ ‫ایـن تقسـیم بندی در وضعیت زرد قرار دارنـد»‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«متاسـفانه شـهر اراک همچنـان در وضعیـت قرمز قـرار دارد و‬ ‫بـه ایـن جمـع‪ ،‬شهرسـتان های سـاوه‪ ،‬دلیجـان و خمیـن نیـز‬ ‫اضافـه شـده اسـت کـه این نشـان از عـدم توجـه به هشـدارها‬ ‫و توصیه هاسـت و در سـایه ایـن بی توجهی هـا کرونا ویـروس‬ ‫درحـال جمـع اوری قربانیان خود اسـت»‪ .‬رئیس دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی اراک‪ ،‬افـزود‪« :‬متاسـفانه بعـد از گذشـت نزدیـک بـه‬ ‫شـش ماه از شـیوع کرونـا به جـای کاهش بیمـاری‪ ،‬روز بـه روز به‬ ‫شـهرهای پرخطـر مـا افزوده می شـود و این فشـاری مضاعف بر‬ ‫کادر بهداشـت و درمـان اسـتان مرکزی سـت»‪.‬‬ ‫اراک؛ میزبان جشنواره فیلم‬ ‫و عکس «روایت فتح کرونا»‬ ‫مدیـر روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی اراک گفـت‪« :‬حوزه‬ ‫سالمت اسـتان مرکزی درصدد برگزاری جشنواره فیلم و عکس‬ ‫بـا عنـوان «روایـت فتح کرونا» سـت که بـا هدف ثبـت زحمات‬ ‫پرسـنل کادر بهداشـت و درمان در روزهای مبارزه با کووید‪۱۹-‬‬ ‫و ثبـت اثـار خالقانـه در این مقوله برگـزار می شـود»‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک؛ یاسـر قربانـی‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬اقشـار مختلف مردم اسـتان و پرسـنل پزشـکی اسـتان‬ ‫مرکـزی بـدون هیچ گونـه محدودیتـی و تنها با شـرط داشـتن‬ ‫یـک گوشـی که قابلیـت عکاسـی و فیلم برداری داشـته باشـد‪،‬‬ ‫می توانند بخشـی از پیکره جشـنواره باشـند»‪ .‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫«عالقه منـدان بایـد اثار خـود را ازطریق لینـک ‪ @arak_mu‬در‬ ‫تلگـرام بـرای روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی اراک تا اخر‬ ‫مردادمـاه ‪ ۹۹‬ارسـال کننـد»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬اثاری کـه بـا‬ ‫اسـتفاده از فیلم های ارشـیوی موجود در فضای مجازی ساخته‬ ‫شـده باشـد‪ ،‬پذیرفته نیسـت و زمان فیلم های متقاضی شرکت‬ ‫در بخـش اصلـی حداقل ‪۳۰‬ثانیـه و حداکثر دودقیقه اسـت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت داده پــردازان نوی��ن دوس��تان ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 426401‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10320774167‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العــاده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/10/14‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای سـ�یدعباس‬ ‫موســوی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5010985705‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیرــه‪ ،‬خانـ�م لیلـ�ی کیانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5000096691‬بـ�ه‬ ‫ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و اق��ای س��یدعباس موســوی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5010985705‬ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل شــرکت منصـ�وب‬ ‫گردی��د‪ .‬کلی��ه اســناد و مدــارک و اوراق بهاــدار ب��ا امضـ�اء مشــترک اقــای‬ ‫س��یدعباس موسـ�وی همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)929250‬‬ ‫اگهـ�ی انتقــال شرــکت التــای توســعه سلـامت سهــند شرــکت بـ�ا‬ ‫مس��ئولیت محدــود بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14002686710‬بـ�ه موجـ�ب‬ ‫نام��ه شـ�ماره ‪ 96/104/28/3933‬مـ�ورخ ‪ 1396/11/26‬مرجـ�ع ثبـ�ت‬ ‫شرــکت ها و موسس��ات غیرتج��اری شهرس�تـان های تبری��ز و ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/03/27‬مرکـ�ز‬ ‫اصل��ی ش��رکت الت��ای توس��عه س�لامت س��هند (ب��ا مســئولیت مح��دود)‬ ‫ب��ه نشــانی تهــران‪ -‬شـ�هر تهرــان‪ ،‬ازادی‪ ،‬بزرگــراه نــواب صفــوی‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫ازادی‪ ،‬پـلاک ‪ ،188‬طبق��ه همکـ�ف‪ ،‬کدپسـ�تی ‪ 1311663811‬انتقـ�ال‬ ‫یاف��ت و در اداره ثب��ت شرــکت ها و موسس��ات غیرتج��اری تح��ت شـ�ماره‬ ‫‪ 523187‬ب��ه ثب��ت رســیده اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)929255‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت کاع��ف ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 10680‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100429640‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/17‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل شـ�رکت در واح��د ثبت��ی تهـ�ران ب��ه ادرس‪ :‬شهرسـ�تان‬ ‫ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر تهرــان‪ ،‬محل��ه عباس ابـ�اد‪ -‬اندیشــه‪،‬‬ ‫خیابـ�ان نی ری��زی‪ ،‬کوچ��ه ش��هیدمهدی جنت��ی (س�یـزدهم)‪ ،‬پـلاک ‪،8‬‬ ‫طبق��ه دوم کدپسـ�تی ‪ 1587745614‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)929257‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه اصــاح گس�تـران امیـ�ن بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 23347‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10103751788‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بازرگانـ�ی طلــوع فجـ�ر تهرــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 210149‬و‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/11/29‬و مج��وز شـ�ماره‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102516387‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/11/29‬‬ ‫‪ 98/244595‬مــورخ ‪ 1398/12/12‬جامع��ه حســابداران رس��می ای��ران تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬س��یدعباس‬ ‫موسوی سنگسرــکی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 2092972057‬بســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬مجیـ�د‬ ‫مالئـ�ی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0385182211‬بســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬حسـ�ن حاجی بابائـ�ی ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0044518358‬بسـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬س��ال انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اسـ�ناد‬ ‫بهــادار و تعهــداور موسس��ه اع��م از چ��ک‪ ،‬سفــته‪ ،‬ب�رـوات‪ ،‬عق��ود اسـلامی و قرارداده��ا و کلی��ه مکاتب��ات عـ�ادی‬ ‫و نامه هـ�ای اداری ب��ا امضـ�ای مدیرعام��ل منفرــدا ً همــراه ب��ا مه��ر موسس��ه معتب��ر اس��ت‪.‬‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای علـ�ی س�لـیمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3990020481‬ب��ا دریاف��ت مبلغ��ی از‬ ‫صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 250000‬ری��ال کاه��ش داد س��رمایه ش��رکت از ‪1250000‬‬ ‫ریــال بـ�ه ‪ 1000000‬ریــال کاهـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬لیسـ�ت ش�رـکاء بعـ�د‬ ‫از کاهـ�ش س��رمایه‪ :‬اقــای حســین حاجی رضـ�ا بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0034951751‬دارنـ�ده ‪ 750000‬ریــال‪ ،‬اقـ�ای‬ ‫علـ�ی س�لـیمی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 3990020481‬دارنـ�ده ‪ 250000‬ری��ال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)929249‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)929251‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت داده پ��ردازان نویـ�ن دوستــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 426401‬و‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بازرگانـ�ی طلــوع فجـ�ر تهرــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 210149‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320774167‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/10/14‬‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102516387‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/11/29‬‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقاــی س��یدعباس موســوی ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5010985705‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪500000‬‬ ‫ریــال بـ�ه صندــوق شرــکت و خانـ�م لیلـ�ی کیانـ�ی ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5000096691‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 500000‬ریــال بـ�ه‬ ‫صندــوق شرــکت در زمــره ش�رـکاء درامدنـ�د‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال بـ�ه ‪ 2000000‬ریـ�ال‬ ‫افزای��ش یاف��ت و مــاده اساسنــامه ب��ه شـ�رح مذکـ�ور اصـلاح گردی��د‪ .‬لیس��ت ســایر شرــکاء‪ :‬اقـ�ای غالمحسـ�ین‬ ‫مهــدی زاده بـ�ه شـ�ماره ملـ�ی ‪ 0042325927‬دارای ‪ 900000‬ریــال سهم الشرــکه و خانـ�م ریحانـ�ه عابــدی بــه‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای حســین حاجی رضـ�ا بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0034951751‬بـ�ا پرداخـ�ت‬ ‫مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شـ�رکت‪ ،‬سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 750000‬ری��ال افزای��ش داد‪ .‬س��رمایه ش��رکت از‬ ‫‪ 1000000‬ریــال بـ�ه ‪ 1250000‬ریــال افزایـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬لیسـ�ت‬ ‫ش�رـکاء بعـ�د از افزایـ�ش س��رمایه‪ :‬اقــای حســین حاجی رضـ�ا بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0034951751‬دارنـ�ده ‪750000‬‬ ‫ریاــل‪ ،‬اقــای علـ�ی س�لـیمی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 3990020481‬دارنـ�ده ‪ 500000‬ری��ال‪.‬‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0080205364‬دارای ‪ 100000‬ری��ال سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)929253‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)929252‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��عبه ش��رکت خارج��ی دیریلین��گ اینترناش��نال لیمیت��د ش��عبه ش��رکت خارج��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت داده پ��ردازان نویـ�ن دوستــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 426401‬و‬ ‫ثبـ�ت ‪ 2826‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10861347267‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه درخواس��ت نماین��ده عم��ده مـ�ورخ‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320774167‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/10/15‬‬ ‫‪ 1398/08/28‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬حمیدرضـ�ا ثقفـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0919347215‬مجی��د صفـ�ری‬ ‫بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0054442427‬امیـ�ن ناصــری راد بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 1819545490‬و سیــده ملیکا پورموســوی بـ�ا‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 2064746080‬از طــرف شعــبه شرــکت خارجـ�ی دیرلینـ�گ اینترنشنــال لیمیتـ�د دارای حـ�ق امضــا‬ ‫می باش��ند و کلی��ه اوراق و اس��ناد مال��ی و تعه��داور از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته و قرارداد ه��ا ب��ا امض��ا مش��ترک دو‬ ‫نف��ر از نامب�رـدگان فـ�وق ب��ه همــراه مه��ر شــعبه شــرکت خارج��ی معتب��ر و الــزام اور می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)929256‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نســیم دانـ�ه پارسیــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪520591‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007302663‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/05/06‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬ترازنام��ه و حس��اب س��ود و‬ ‫زیـ�ان شــرکت منته��ی ب��ه پایـ�ان اســفند مـ�اه ‪ 1398‬مــورد تصوی��ب مجم��ع قــرار گرف��ت‪.‬‬ ‫موسسـ�ه حسابرسـ�ی و خدمــات مدیریـ�ت دایـ�ا رهیافـ�ت بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪10380076460‬‬ ‫را بـ�ه عنوــان ب�اـزرس اصلـ�ی و موسسـ�ه داریـ�ا روش بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320272938‬را‬ ‫بـ�ه عنوــان ب�اـزرس علی البــدل برــای ســال مالـ�ی ‪ 1399‬انتخــاب کــرد‪ .‬مجمـ�ع روزنامـ�ه‬ ‫کثیراالنتش��ار س��رافرازان را جه��ت نش��ر اگهی ه��ای شـ�رکت انتخ��اب نم��ود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)934434‬‬ ‫تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬عبــارت زی��ر ب��ه موضـ�وع فعالی��ت شــرکت الحـ�اق ش��د‪ :‬ارائ��ه کلی��ه خدمـ�ات‬ ‫مش�اـوره ای و طراحــی‪ ،‬اج�رـاء‪ ،‬پیاده ساــزی و پش��تیبانی فنـ�ی سیســتم های ســخت افزار و نرم اف�زـاری‪ -‬خریـ�د‬ ‫فــروش و واردات و ص�اـدرات کلی��ه کاالی مجـ�از بازرگان��ی و سـ�خت افزار ها و نرم افزارهـ�ای مربـ�وط ب��ه موضـ�وع‬ ‫شرــکت‪ -‬انعقــاد ق��رارداد بـ�ا کلیـ�ه اشخــاص حقیقـ�ی و حقوقـ�ی‪ -‬شرــکت در کلیـ�ه مناقصــات و مزایدــات دولتـ�ی‬ ‫و خصوص��ی‪ -‬اخ��ذ وام و تسهــیالت ارزی ریال��ی از کلی��ه بانک هـ�ا موسسـ�ات مال��ی اعتبــاری درصــورت نیـ�از‬ ‫پ��س از مجوزهـ�ای الزم‪ .‬در نتیج��ه مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)929254‬‬ صفحه 14 ‫ دو شنبه ‪27‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪317‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تا ابد‬ ‫اقای اشمیت کیه؟‬ ‫‪15‬‬ ‫حجاب من چه رنگی است؟‬ ‫فیلم سـینمایی «تا ابـد»‪ ،‬به کارگردانـی امید امین نگارشـی این روزهـا روی پرده‬ ‫سینماسـت‪ .‬در خالصه داسـتان فیلم جملـه ای از وودی الن امده اسـت‪« :‬زندگی‬ ‫پـر از بدبختـی‪ ،‬تنهایـی و زجر اسـت و همـه اش خیلـی زود به پایان می رسـد»‪.‬‬ ‫بازیگـران ایـن فیلـم‪ ،‬محسـن کیایی‪ ،‬مهـرداد صدیقیـان‪ ،‬بهرنگ علـوی‪ ،‬ترالن‬ ‫پروانـه‪ ،‬بـا معرفی هلیـا راجـی‪ ،‬و میالد کی مـرام هسـتند کـه تهیه کنندگی ان‬ ‫را محمـد نجفی زاده برعهده داشـته اسـت‪.‬‬ ‫زن و مـردی در خانـه خودشـان در حـال زندگـی روزمره خودشـان هسـتند که‬ ‫متوجـه تغییراتـی در محیـط اطـراف خود می شـوند‪ ...‬بازیگـران این اثـر‪ ،‬نازنین‬ ‫خلیلـی‪ ،‬شـایان قنـادزاده‪ ،‬حامـد سـوری‪ ،‬مهـدی اسـدی‪ ،‬علـی همایونی فـر‬ ‫هسـتند که بر اسـاس نمایشـنامه ای از سباسـتین تیـری و ترجمه شـهال حائری‬ ‫و به کارگردانـی محمدمهـدی رضائیان تـا ‪30‬مردادماه‪ ،‬سـاعت ‪ 19‬در تماشـاخانه‬ ‫شـانو میزبان عالقه مندان اسـت‪ .‬شـایان قنـادزاده‪ ،‬طـراح نور این نمایش اسـت‪.‬‬ ‫«حجـاب مـن چه رنگی اسـت؟» عنـوان کتاب کـودک تازه ای سـت که توسـط یک‬ ‫نویسـنده اهل سـومالی در امریکا منتشر شـده و دختران مسـلمان را در مرکز توجه‬ ‫قـرار داده اسـت‪ .‬هـدا ابراهیـم؛ نویسـنده این اثـر می گوید‪« :‬سـال گذشـته دختر‬ ‫خواهـرم از من پرسـید کـه چـرا در کتاب ها شـخصیت هایی مانند او پیدا نمی شـود‬ ‫ید هـم‪ .‬خودم درسـتش می کنم»‪.‬‬ ‫و در جـواب بـه او گفتـم مـن ایـن کار را انجام م ‬ ‫عکسوت‬ ‫عکس های محمد صیاد‬ ‫با من بخوان‬ ‫وای‪ ،‬عکسـام پاک شـد!‪ ...‬این جمله را شـاید خیلی شـنیده باشـید‪ .‬اما اپلیکیشن‬ ‫عکسـوت این امـکان را فراهم کرده تا بـدون بیرون رفتن از خانـه‪ ،‬خاطراتتان را در‬ ‫سه سـوت چـاپ و عکس تـان را به خاطـره ای جـذاب تبدیل کنید‪ .‬گرافیسـت های‬ ‫عکسـوت تعداد زیـادی طرح های پیش فرض متناسـب بـا مناسـبت های گوناگون‬ ‫تهیـه کردند کـه می توانید عکس هـا و نوشـته هایتان را بـه ان افـزوده و محصول‬ ‫اختصاصی خـود را درب منـزل تحویل بگیرید‪.‬‬ ‫محمـد صیاد با نزدیـک به نیم قرن عکاسـی خبری و مسـتند‪ ،‬ارشـیو گران بهایی‬ ‫از رویدادهـای تاریخـی و اجتماعـی ایـران را ثبـت کـرده اسـت‪ .‬مجموعـه ای از‬ ‫عکس هـای او کـه مرتبط با انقالب سـال ‪ 57‬و چند سـال قبل و بعد از ان هسـتند‪،‬‬ ‫سـوژه عکس هـای سیاه وسفیدی سـت کـه دیوارهـای گالـری را پوشـانده اند‪ .‬این‬ ‫نمایشـگاه تـا ‪ ۲۸‬مرداد مـاه در مرکـز نبشـی به نشـانی میـدان هفت تیـر‪ ،‬خیابان‬ ‫اسـتاد نجات اللهـی‪ ،‬کوچ ه خسـرو‪ ،‬پالک ‪ ۵١‬برپاسـت‪.‬‬ ‫البـوم «با مـن بخـوان» به اهنگسـازی حسـام ناصـری و اواز علیرضـا قربانی‪،‬‬ ‫توسـط اهنـگ اشـتیاق روانه بازار شـد‪ .‬این اثـر در قالـب در قالـب ‪ ۱۰‬قطعه با‬ ‫اشـعاری از اهـورا ایمـان‪ ،‬مریم مـروج‪ ،‬محمد ابراهیـم جعفری‪ ،‬عـارف قزوینی‪،‬‬ ‫حسـین منـزوی‪ ،‬احمـد شـاملو و ‪ ...‬تولید و منتشـر شـده اسـت‪ .‬ایـن اثر که‬ ‫قطعـات شناخته شـده ای را شـامل می شـود‪ ،‬همـراه بـا چنـد قطعـه جدید در‬ ‫دسـترس عالقه مندان اسـت‪.‬‬ ‫چشمه علی‬ ‫انه درین‬ ‫برتولت برشت‬ ‫چشـمه علـی که نـام اصلـی ان بنـا بـه نوشـته مورخین علـی بوالغ اسـت‪،‬‬ ‫در شـمال غربـی دامغـان و در مسـیر راه دامغان‪ -‬کیاسـر‪ -‬سـاری و به فاصله‬ ‫‪ 32‬کیلومتـری از دامغـان قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬در اطـراف ان باغـات و کوه های‬ ‫سرسـبزی وجـود دارد‪ .‬این چشـمه در حـوزه دهسـتان رودبار اسـت و دارای‬ ‫دو دریاچـه اسـت کـه اولی در شـمال و دیگـری در جنـوب عمـارت فتحعلی‬ ‫شـاه قرار دارد‪.‬‬ ‫معشوقم‬ ‫به من گفته‬ ‫که مرا می خواهد‬ ‫ازین رو‬ ‫به خوبی از خودم مراقبت می کنم‬ ‫حواسم هست‬ ‫به کجا می روم‬ ‫و می ترسم‬ ‫هر قطره باران که بر من می افتد‬ ‫باعث مرگم شود‬ ‫مترجم‪ :‬محمدرضا مهرزاد‬ صفحه 15 ‫هفته نامه سراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫قرارداد جنسیتی‬ ‫«قـرارداد جنسـیتی» کتابـی غیر داستانی سـت کـه پیتمـن در سـال ‪ 1988‬ان را منتشـر کـرد‪ .‬اثری‬ ‫قابل تامـل در فلسـفه سیاسـی مربـوط به زنان کـه در ان به قداسـت مفهوم بـرادری و مفهـوم کلیدی‬ ‫مردسـاالری مدرن‪ ،‬که در سـه گانه شـعار انقالب فرانسـه‪ ،‬یعنـی «ازادی‪ ،‬برابری و بـرادری» تجلی پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬اشـاره شـده اسـت‪ .‬ایـن کتاب در‪ 280‬صفحه منتشـر شـد‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫کارول پیتمن‬ ‫کارول پیتمن در اول دسـامبر‪ ۱۹۴۰‬در شـهر ساکس انگلسـتان متولد شد‪ .‬این‬ ‫فمنیسـت و نظریه پـرداز بریتانیایی بـرای رفتن به دبیرسـتان بورس تحصیلی‬ ‫گرفـت؛ ولـی در سـن شانزده سـالگی دبیرسـتان را رها کـرد تا در یـک اداره‬ ‫بـه کار مشـغول شـود‪ .‬در سـال ‪ ۱۹۶۳‬بـه کالج راسـکین و سـپس دانشـگاه‬ ‫اکسـفورد رفـت و بـه خوانـدن علـوم سیاسـی‪ ،‬فلسـفه‪ ،‬اقتصـاد مشـغول‬ ‫شـد و در نظریـه سیاسـی‪ ،‬دکتـری گرفـت‪ .‬پیتمن پیـش از گرفتـن دکتری‪،‬‬ ‫اولیـن کتـاب خـود یعنـی مشـارکت و نظریـه در علوم سیاسـی را در سـال‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬منتشـر کـرد‪ .‬در ‪ ۱۹۷۲‬به تدریس نظریه سیاسـی در دانشـگاه سـیدنی‬ ‫پرداخت و در‪ ۱۹۹۰‬صاحب کرسـی علوم سیاسـی در دانشـگاه کالیفرنیا شـد‪.‬‬ ‫پیتمـن بـا تاکید بـر بازخوانی نظریه پـردازان عمـده قـرارداد اجتماعی اصلی ‪،‬‬ ‫ماننـد الک و هابـز و روسـو و میـل بـرای دنبال کـردن اسـتدالل های خود در‬ ‫دموکراسـی های اجتماعـی معاصـر غربـی اسـتفاده می کنـد و دموکراسـی‬ ‫مـدرن خویـش را ارائـه می دهـد‪ .‬کارول پیتمـن هـم اکنون اسـتاد برجسـته‬ ‫علـوم سیاسـی در دانشـگاه کالیفرنیـا در لس انجلس اسـت‪ .‬این فمنیسـت‬ ‫انگلیسـی مولـف چندیـن کتاب اسـت کـه دو مـورد ان در فلسـفه اجتماعی‬ ‫و سیاسـی فمینیسـم بسـیار تاثیرگذار بوده اسـت‪ :‬اختالل در زنـان (‪ )1990‬و‬ ‫قرارداد جنسـیتی (‪.)1988‬‬ ‫لیال یوسف مدد‬ ‫‪ s.yousefmadad@gmail.com‬کارول پیتمــن در اثــر‬ ‫«اختــال زنــان» او بــه مبحــث عاملیــت تمرکــز دارد‪ .‬عاملیــت از‬ ‫اصطالحــات جــدی و تامــل برانگیــز در مباحــث فمنیسمی ســت‪.‬‬ ‫شــرط عامــل‪ ،‬دیده شــدن یــا برخــورداری از جایــگاه عاملیــت‪،‬‬ ‫داشــتن عقــل‪ ،‬حقــوق و مســولیت اســت‪ .‬کســی ممکــن اســت‬ ‫بــه یــک شــخص به عنــوان عامــل اخالقــی اشــاره کنــد‪ .‬مقصــود‬ ‫بیشــتر متفکــران از ایــن مفهــوم ان اســت کــه فــرد می توانــد‬ ‫تصمیمــات اخالقــی و منطقی اتخــاذ کنــد؛ در نتیجه فــرد در برابر‬ ‫اعمــال خویــش مســئول شــناخته می شــود‪ .‬همچنیــن می تــوان‬ ‫از شــخص به عنــوان عامــل معرفت شناســی ســخن رانــد و ان بــه‬ ‫ایــن معنــا خواهــد بــود کــه شــخص‪ ،‬تفکــر معقوالنــه را اعمــال‬ ‫می کنــد‪ .‬فمنیسـت ها بــه چنــد دلیــل بــه عاملیــت انتقــاد دارنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن فمنیسـت هایی هســتند کــه انتقــادات تاریخــی بــه‬ ‫نگاهــی داشــته اند کــه زنــان از حیــث عقالنــی ناتواننــد و در نتیجه‬ ‫نمی تواننــد عامــل اخالقــی و معرفت شناســی شــوند؛ زیــرا نــگاه‬ ‫پدرســاالرانه از زنــان‪ ،‬انهــا را به گونـه ای درک کــرده کــه بــه ایــن‬ ‫مفهــوم عامــل نباشــند؛ ایــن نگاه هــای پدرســاالرانه بــر ان بــوده‬ ‫اســت کــه بــه زنــان نبایــد هماننــد مــردان کــه عامــل اخالقــی‬ ‫پنداشــته می شــوند‪ ،‬حقــوق و مســئولیت های یکســان اعطــاء‬ ‫کــرد‪ .‬کارول پاتمــن در کتــاب «اختــال زن» نگاهــی تاریخــی را‬ ‫دنبــال می کنــد؛ اینکــه زن‪ ،‬ناتــوان از عاملیــت اســت و بنابرایــن‬ ‫حقــوق سیاســی وی پذیرفتــه و صــدای سیاســی وی شــنیده‬ ‫نمی شــد؛ چــون به عنــوان زن‪ ،‬انهــا توســط جامعــه پدرســاالری‬ ‫و نرینه محــور به عنــوان افــرادی کــه به طورذاتــی اختــال دارنــد‪،‬‬ ‫نگریســته می شــدند؛ بنابرایــن فاقــد ابژگــی و عقالنیت هســتند و‬ ‫به طــور خنثــی در مردانگــی تجســم یافته انــد‪ .‬در اثــر «اختــال‬ ‫زنــان» پیتمــن اســتدالل می کنــد کــه زنــان تحــت الگوهــای‬ ‫پدرســاالرانه بر اســاس دو مــورد اختــال دیــده می شــوند‪ .‬اول‬ ‫انکــه‪ ،‬صرف ـاً زن بــودن ‪ ،‬خــودش یــک اختــال اســت‪ .‬برخــاف‬ ‫مــرد کــه به هنجــار اســت؛ زن ذات ـاً اشــفته و فاقــد ابژکتیویتــه‪،‬‬ ‫عقالنیــت و خنثــای تجســم شــده در مردانگی ســت‪ .‬دومـاً‪ ،‬چــون‬ ‫زنــان اشــفته هســتند‪ ،‬انهــا اختــال ایجــاد می کننــد؛ بنابرایــن‬ ‫بایــد از قلمــرو سیاســی دور نگه داشــته شــوند‪ .‬در قرارداد جنســی‬ ‫پیتمــن اســتدالل می کنــد کــه قــرارداد اجتماعــی‪ ،‬کــه به عنــوان‬ ‫پایــه و اســاس دموکراســی غربــی بـه کار مـی رود و توســط جریان‬ ‫اصلــی نظریه پــردازان سیاســی گرفته شــده اسـت ‪ ،‬قراردادی ســت‬ ‫کــه بــر پایــه برابــری حقــوق اســتوار شــده‪ ،‬در واقع یــک قــرار داد‬ ‫جنسی ســت‪ .‬به عبارت دیگــر «حقــوق سیاســی به عنــوان حــق‬ ‫پدرســاالرانه یــا حــق جنســی‪ ،‬قدرتی ســت کــه مــردان بــر زنــان‬ ‫اعمــال می کننــد» ‪ .‬ایــن قــرارداد جنســی نظــم عمومــی نهــادی و‬ ‫همچنیــن زندگــی روزمــره خصوصــی را دربــر می گیــرد‪ .‬از انجــا‬ ‫کــه قــرارداد اجتماعــی در واقــع یــک قــرارداد جنسی ســت؛ زنان‬ ‫هرگــز از ایــن قــرارداد ســود نمی برنــد‪ ،‬بدین ترتیــب زنــان هرگــز‬ ‫توســط حقــوق قــراردادی حمایــت نمی شــوند و هرگــز افــراد‬ ‫ازادی نیســتند‪ .‬از نظــر پیتمــن‪ ،‬لیبــرال دموکراســی توانایــی‬ ‫فراهم کــردن برابــری زنــان و مــردان را نــدارد و ان را «مردســاالری‬ ‫برادرانــه» می نامــد کــه در برابــر پدرســاالری کــه گونــه ســنتی‬ ‫مردساالری ســت‪ ،‬قــرار می گیــرد‪ .‬مدعــای پیتمــن ایــن اســت‬ ‫کــه قــرارداد اجتماعــی باعــث پایان یافتن مردســاالری نشــد؛ بلکه‬ ‫قــرارداد اجتماعــی‪ ،‬مردســاالری مــدرن اســت‪ .‬قــرارداد اجتماعــی‬ ‫اجــازه می دهــد کــه پســران از زیــر یــوغ پــدر خــارج شــده و‬ ‫از طریــق قــرارداد اجتماعــی به عنــوان برادرانــی برابــر بــا یکدیگــر‪،‬‬ ‫جهــان سیاســی خــود را بســازند‪ .‬ایــن بــرادری کــه ماهیــت‬ ‫قــرارداد اجتماعــی را تشــکیل می دهــد‪ ،‬گونــه جدیــدی از انقیــاد‬ ‫زنــان را بــه ارمغــان مـی اورد کــه «مردســاالری برادرانه» نــام دارد‪.‬‬ ‫زهیــر باقــری نوع پرســت در مقالــه ای دربــاره کتــاب «قــرارداد‬ ‫جنســی» پیتمــن بیــان می کنــد کــه «پیتمــن بــه قداســت‬ ‫مفهــوم بــرادری‪ ،‬مفهــوم کلیــدی مردســاالری مــدرن‪ ،‬کــه در‬ ‫سـه گانه شــعار انقــاب فرانســه‪ ،‬یعنــی «ازادی‪ ،‬برابری و بــرادری»‬ ‫تجلــی پیــدا می کنــد‪ ،‬اشــاره می کنــد‪ .‬برخــی مفهــو م بــرادری‬ ‫را بهتریــن و حتــی تنهــا مفهــوم موجــود بــرای شکل بخشــیدن‬ ‫بــه اجتمــاع مطلــوب انســانی برمی شــمارند‪ .‬تحســین کنندگان‬ ‫ایــن مفهــوم‪ ،‬طیــف گســترده ای را شــامل می شــوند؛ از ســیمون‬ ‫دوبــووار تــا جــان دان‪ .‬در مقابــل‪ ،‬پیتمــن ســعی دارد نشــان دهــد‬ ‫کــه در وضــع طبیعــی بــرای اینکــه مــرد بــه پــدر تبدیــل شــود و‬ ‫پدرســاالری شــکل بگیــرد‪ ،‬می بایســت بــا زنــی رابطــه جنســی‬ ‫برقــرار شــود و از ان جایــی کــه ســخن گفتــن از «توافــق» در‬ ‫وضــع طبیعــی بی معناســت‪ ،‬تجــاوز جنســی بخشــی از تثبیــت‬ ‫پدرســاالری بــوده اســت‪ .‬در حالــی کــه در مفهــوم «بــرادری»‬ ‫کــه مردســاالری مــدرن را شــکل می بخشــد‪ ،‬حــق مالکیــت بــر‬ ‫بــدن زنــان – چــه در قــرارداد ازدواج‪ ،‬چــه در قراردادهــای کاری‬ ‫کارگــران جنســی– به واســطه حــق سیاســی بــه ان هــا اعطــاء‬ ‫می شــود‪ .‬تمایــزی کــه در ســنت قــرارداد اجتماعــی بیــن عرصــه‬ ‫عمومــی و عرصــه خصوصــی وجــود دارد‪ ،‬باعــث شــده ازدواج کــه‬ ‫خــود یــک قــرارداد جنسی ســت‪ ،‬در عرصــه خصوصــی تعریــف‬ ‫شــود و از ایــن رو مناســب بررس ـی های سیاســی نباشــد‪ .‬از نظــر‬ ‫پیتمــن‪ ،‬قراردادهــای کاری کــه در ان افــراد بــرای شــخص یــا‬ ‫یــک کمپانــی کار می کننــد یــا قراردادهــای کارگــری جنســی‬ ‫کــه در عرصــه عمومــی هســتند نیــز همچــون قــرارداد ازدواج‪،‬‬ ‫ســلطه مــردان بــر زنــان را تثبیــت می کننــد‪ .‬تفکیــک ســفت و‬ ‫ســخت عرصــه عمومــی و عرصه خصوصــی که در ســنت قــرارداد‬ ‫اجتماعــی وجــود دارد‪ ،‬باعــث می شــود کــه داد و ســتد ان چــه‬ ‫در هــر یــک از ایــن دو قلمــرو قــرار می گیــرد‪ ،‬نادیــده گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬بســیاری از انچــه در ســنت قــرارداد اجتماعــی بــه عرصــه‬ ‫خصوصــی تعلــق دارد‪ ،‬در واقــع سیاسی ســت یــا وجوهی سیاســی‬ ‫و عمومــی دارد و تعریــف عرصــه خصوصــی‪ ،‬ان چنــان کــه در این‬ ‫ســنت وجــود دارد بــه سیاسـت زدایی از برخــی از وجــوه سیاســی‬ ‫دامــن می زنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬میــان بنیان گــذاران قــرارداد‬ ‫در جنبــش فمینیســم‪ ،‬رهبــران زن‬ ‫پرشــماری نبوده انــد کــه از میــان ان هــا نیــز‬ ‫معــدودی توانســته اند اثرگــذار باشــند‪ .‬ما‬ ‫شــاهد تحــول نبوده ایــم ؛ دراین ســال ها‬ ‫فقــط تغییراتــی روی داده اســت‪.‬‬ ‫اجتماعــی (به غیــر از هابــز) بــاور رایــج ایــن بــود کــه تنهــا مردهــا‬ ‫می تواننــد «فــرد» باشــند و بنابرایــن تفــاوت جنســی‪ ،‬تفــاوت‬ ‫سیاســی نیــز محســوب می شــد‪ .‬پیتمــن بــه تناقــض پنهــان در‬ ‫قــرارداد ازدواج اشــاره می کنــد‪ .‬از یک ســو زنــان فــرد نیســتند‬ ‫و نمی تواننــد یکــی از طرفیــن قــرارداد اجتماعــی باشــند و‬ ‫مــردان می تواننــد مالــک انهــا باشــند و از طــرف دیگــر ان هــا‬ ‫بایــد یکــی از طرفیــن قــرارداد ازدواج باشــند‪ .‬قــرارداد اجتماعــی‬ ‫بــه شــکل گیری جامعــه مدنــی می انجامــد‪« .‬مدنــی» در برابــر‬ ‫«طبیعــی» قــرار می گیــرد و هران چــه کــه مدنی ســت‪،‬‬ ‫طبیعــی نیســت و هــر ان چــه کــه طبیعی ســت‪ ،‬مدنــی نیســت‪.‬‬ ‫ولــی مفهــوم «مدنــی» بــه تمــام عرصه هــای جامعــه مدنــی‬ ‫تعلــق نمی گیــرد‪ ،‬درحالی کــه ازدواج‪ ،‬در عرصــه طبیعــی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬ایــن نیــز تناقــض دیگری ســت کــه پیتمــن بــه ان‬ ‫اشــاره می کنــد‪ .‬بــه کمــک ایــن تناقــض‪ ،‬زنــان واردعرص ـه ای‬ ‫می شــوند کــه در ان واحــد بخشــی از جامعــه مدنــی محســوب‬ ‫شــده ولــی بخشــی از عرصــه مدنــی محســوب نمی شــوند‪.‬‬ ‫قــرارداد اجتماعــی ایــن امــکان را فراهــم کــرد تــا حــق طبیعــی‬ ‫مــردان بــر زنــان‪ ،‬بــه حــق مدنــی مــردان بــر زنــان تغییــر پیــدا‬ ‫کنــد؛ به خصــوص کــه بــرای الک‪ ،‬روســو و کانــت‪ ،‬ازدواج‪،‬‬ ‫خانــواده و زن بــه عرصــه «طبیعــی» تعلــق داشــتند؛ گرچــه هابز‬ ‫خانــواده را یــک نهــاد سیاســی می دانســت‪ .‬از ای ـن رو‪ ،‬ایــن ســه‬ ‫فیلســوف متعلــق بــه ســنت قــرارداد اجتماعــی‪ ،‬برخــاف هابــز‪،‬‬ ‫در تحویــل مســئولیت های اجتماعــی و مدنــی بــه زنــان‪ ،‬در عین‬ ‫عقب رانــدن انهــا بــه عرصــه طبیعــی دچــار تناقــض می شــوند‪.‬‬ ‫چنیــن نگرش هایــی بــه بــدن زنــان باعــث شــده بــدن انهــا‪،‬‬ ‫نه تنهــا به عنــوان بــدن یــک «فــرد» کــه در ســنت قــرارداد‬ ‫اجتماعــی مــورد تاکیــد اســت‪ ،‬در نظــر گرفتــه نشــود؛ بلکــه در‬ ‫ضدیــت بــا زندگــی سیاســی قــرار گیــرد و نیــاز بــه رام شــدن‬ ‫داشــته باشــد»‪ .‬صاحب نظــران چــپ جدیــد‪ ،‬ایــن اندیشــه را‬ ‫کــه افــراد در دموکراســی های لیبــرال معاصــر«ازاد و برابرنــد»‬ ‫مــورد تردیــد قــرار داده انــد‪ .‬به گفتــه کارول پیتمــن‪« ،‬فــرد ازاد و‬ ‫برابــر‪ ،‬شخصی ســت کــه در عمــل بســیار کمتــر از انچــه نظریــه‬ ‫لیبرالــی ادعــا می کنــد وجــود دارد‪ .‬نظریــه لیبرالــی به طور کلــی‬ ‫انچــه را کــه به واقــع بایــد بــه دقــت بررســی شــود‪ ،‬فرض شــده‬ ‫می گیــرد‪ :‬ایــن مســئله کــه ایــا مناســبات موجــود میــان مــردان‬ ‫و زنــان‪ ،‬ســیاهان و ســفیدها‪ ،‬طبقــات کارگــر‪ ،‬متوســط و بــاال و‬ ‫گروه هــای قومــی مختلــف‪ ،‬ایــن امــکان را پدیــد م ـی اورد کــه‬ ‫حقــوق به رسمیت شناخته شــده انهــا عم ـ ًا تحقــق پیــدا کنــد‬ ‫یــا خیــر‪ .‬پذیــرش رســمی حقوقــی معیــن‪ ،‬گرچــه بی اهمیــت‬ ‫نیســت‪ ،‬امــا مــادام کــه نتــوان اصــوالً از ان بهــره بــرد‪ ،‬بســیار کم‬ ‫اســت‪ .‬ارزیابــی ازادی بایــد بــر مبنــای ازادی هایــی صــورت بگیرد‬ ‫کــه ملمــوس بــوده و در قلمروهــای دولــت و جامعــه مدنــی قابل‬ ‫بهره بــرداری باشــد‪ .‬اگــر ازادی‪ ،‬در قالــب ازادی هایــی خــاص‪،‬‬ ‫محتــوای مشــخصی نداشــته باشــد‪ ،‬به ســختی می تــوان گفــت‬ ‫کــه در زندگــی روزمــره پیامدهای عمیقــی دارد‪ .‬از هابــز تا هایک‪،‬‬ ‫لیبرال هــا غالبـاً در بررســی ایــن مســائل کوتاهــی کرده انــد‪ .‬هــر‬ ‫چنــد نظریه پــردازان دموکراســی تکاملــی در ایــن زمینــه اســتثنا‬ ‫به شــمار می رونــد‪ ،‬امــا حتــی ان هــا نیــز از بررســی منظــم‬ ‫شــیو هایی کــه ایــن ناهمگونی هــای قــدرت و منابــع بــر معنــای‬ ‫ازادی و برابــری در مناســباتروزمره دســت اندازی می کنــد‬ ‫اجتنــاب ورزیده انــد‪ .‬اگــر لیبرال هــا چنیــن پژوهشــی را جــدی‬ ‫می گرفتنــد‪ ،‬در می یافتنــد کــه بــه اقتضــای درامیختگــی بغرنــج‬ ‫منابــع و فرصت هــا‪ ،‬گــروه کثیــری از افــراد مرتب ـاً از مشــارکت‬ ‫فعــال در زندگــی سیاســی و مدنــی محــروم می شــوند‪ .‬انچــه‬ ‫قبـ ًا تحــت عنــوان دورهــای باطــل مشــارکت محــدود یــا عــدم‬ ‫مشــارکت عنــوان شــد‪ ،‬مســتقیماً ایــن مطلــب را نشــان می دهد‪.‬‬ ‫نابرابری هــای طبقاتــی‪ ،‬جنســی و نــژادی‪ ،‬مشــروعیت ایــن ادعــا‬ ‫را کــه افــراد «ازاد و برابرنــد» به میــزان قابــل مالحظ ـه ای مــورد‬ ‫تردیــد قــرار می دهــد‪ .‬پیتمــن تاکیــد می کنــد کــه یــک جامعـه ‬ ‫مشــارکتی بایــد یــک جامعــه تجربی باشــد؛ جامعـه ای کــه بتواند‬ ‫در پرتــو اصالحــات ریش ـه ای ســاختارهای انعطاف ناپذیــری کــه‬ ‫تاکنــون بــه وســیله ســرمایه‪ ،‬مناســبات طبقاتــی و ســایر‬ ‫ناهمگونی هــای نظام یافتــه قــدرت تحمیــل شــده اند دســت‬ ‫بــه تجربــه بزنــد‪ .‬به عقیــده پیتمــن‪« ،‬ایــن ارمــان‪ ،‬ارمانــی‬ ‫بــا تاریخــی طوالنــی در اندیشــه سیاسی ســت کــه در نظریــه‬ ‫دموکراســی معاصــر بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت»‪.‬‬ ‫او نتیجــه می گیــرد کــه امــا هنــوز هــم می توانیــم یــک نظریــه‬ ‫دموکراتیــک غیــر جزم اندیشــانه و جدیــد داشــته باشــیم کــه‬ ‫«مفهــوم مشــارکت را در دل خــود حفــظ کنــد»‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 325

هفته نامه سرافرازان 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه سرافرازان 324

هفته نامه سرافرازان 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/07/22
هفته نامه سرافرازان 323

هفته نامه سرافرازان 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/07/14
هفته نامه سرافرازان 322

هفته نامه سرافرازان 322

شماره : 322
تاریخ : 1399/07/07
هفته نامه سرافرازان 321

هفته نامه سرافرازان 321

شماره : 321
تاریخ : 1399/06/31
هفته نامه سرافرازان 320

هفته نامه سرافرازان 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!