هفته نامه سرافرازان شماره 316 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 316

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 316

هفته نامه سرافرازان شماره 316

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬مرداد ‪ 13 ،1399‬ذی الحجه ‪ 3 ،1441‬اگوست ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،316‬تومان‬ ‫‪10‬‬ ‫نگاهی به اهمیت داستان گویی برای بچه ها‬ ‫یکی بود‪ ،‬یکی نبود‬ ‫به بهانه اهدای کفش طالی ‪ 2020‬به ایموبیله‬ ‫‪9‬‬ ‫فاتحان کفش طالی قاره سبز‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫املین گولدن پنکهرست‬ ‫قربانی شدن سالمتی در مجالس عروسی پنهانی ادامه دارد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جشن های مخفیانه‪ ،‬عزاهای علنی!‬ ‫معاون رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫طرح سواداموزی دختران‬ ‫روستایی و عشایری‬ ‫‪.COM‬اینترنت ماهواره ای‪WWW.‬‬ صفحه 1 ‫ دو شنبه ‪13‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪316‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫چگونه کهکشان راه شیری به عرصه جدال کشورها تبدیل شد؟‬ ‫‪.COM‬اینترنت ماهواره ای‪WWW.‬‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫دونالــد جــی کســلر؛ اخترفیزیکــدان اهــل امریــکا و دانشــمند ســابق ناســا کــه به خاطـ ِر تحقیقاتــش دربــاره زباله هــای فضایــی شــناخته می شــود؛ مقولـه ای را در‬ ‫ســال ‪ 1978‬مطــرح کــرد کــه به احتــرا ِم وی‪ ،‬ان را «ســندروم کِســلر» نامیده انــد‪ .‬فرضیــه او می گویــد کــه چگالــی اجســام در مــدار نزدیــک زمیــن (‪ )LEO‬چنــان‬ ‫افزایــش می یابــد کــه برخــورد انهــا به هــم می توانــد ابشــار یــا زنجیــره ای تخریبــی ایجــاد کنــد کــه دامنــه ان بــرای ســال ها ادامــه داشــته باشــد؛ درواقــع‪،‬‬ ‫پـس از هــر برخــورد‪ ،‬تخریبــی رخ می دهــد کــه منجــر بــه پراکندگــی اجرامــی معلــق می شــود کــه بــاز هــر یــک از ایــن اجــرام می توانــد عاملــی بــرای تصــادم‬ ‫احتمالــی بعــدی شــود؛ پــس‪ ،‬ناممکــن نیســت کــه شــاهد بــروز تصادفــات بــزرگ فضایــی باشــیم؛ تصادفاتــی کــه گاه می توانــد تهدیــدی بــرای زمیــن نیز محســوب‬ ‫شــود‪ .‬اژانــس فضایــی اروپــا (‪ )ESA‬تخمیــن زده کــه ‪670‬هــزار زبالــه بزرگ تــر از ناخــن انگشــت در فضــا معلــق مانــده و بایــد حــدود ‪170‬میلیون قطعــه بزرگ تــر‬ ‫از یک میلی متــر ماننــد تراشــه رنــگ و بقایــای پیچ ومهــره موشــک های منهدم شــده را نیــز بــه انهــا افــزود‪ ...‬امــا اثــرات ســو ِء برنامه هــای تحقیقاتــی انســان‬ ‫در فضــا محــدود بــه ایــن جزئیــات نیســت و انچــه بــاالی ســر مــا می گــذرد؛ جدی تــر از ذرات معلــق اســت؛ مــا دراینجــا از اجســام معلــق صحبــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ســال ‪ 1957‬گزارشــی ازســویِ ‪ BBC‬در برنامـه ای به نــا ِم ‪ Panorama‬پخــش شــد که نشــان‬ ‫مـی داد خانــواده ای از اهالــی ســوئیس‪ ،‬در خانه شــان درخــت اســپاگتی پــرورش داده انــد و‬ ‫از شــاخه های ان به جــایِ میــوه‪ ،‬رشــته های خوراکــی برداشــت می کننــد! عــده ای کثیــر‬ ‫از بیننــدگان مشــتاق‪ ،‬اندک زمانــی پـس از پایــان برنامــه‪ ،‬بــا مســئولین این شــبکه تماس‬ ‫گرفتنــد تــا دربــاره چندوچــون کاشــت درخــت اســپاگتی ســوال کننــد؛ چنیــن کاری‬ ‫دراین ســال ها به نظــر احمقانــه می رســد امــا بایــد بدانیــد کــه دران زمــان‪ ،‬اســپاگتی‬ ‫بــرای عمــوم بریتانیایی هــا محصولــی شناخته شــده نبــود و نمی دانســتند کــه ان را از‬ ‫مخلــوط ارد و اب تهیــه می کننــد ‪ ...‬یک دهــه طــول کشــید تــا برنامه ســازان شــبکه‬ ‫‪ CNN‬ان را بزرگ تریــن دروغ شــاخدار یــک رســانه خبــری معتبــر لقــب دادنــد و پــرده از‬ ‫ایــن شــوخی عجیــب برداشــتند؛ بلــه! مخاطبیــن درواقــع بــا یــک ‪ Hoax‬طــرف بودنــد؛‬ ‫مقولـه ای کــه امــروزه در فضــای مجــازی نمونه هایــش را بســیار می بینیــم و می خوانیــم و‬ ‫می شــنویم؛ دروغــی ســاخته وپرداخت ه بــا مســتندات کــه نوعــی عوام فریبی ســت‪ .‬البتــه‬ ‫مســئولین ‪ BBC‬بعدهــا عنــوان کردنــد کــه کارشــان را بایــد تنهــا نمونـه ای منحصربه فــرد‬ ‫و بامــزه از طراحــی «شــوخی اول اپریــل» درنظــر گرفــت کــه رســانه های متعــددی در‬ ‫جهــان انــواع گوناگونــی از ان را به خــور ِد مخاطبیــن خــود می دهنــد‪ .‬ایــن شــوخی در‬ ‫ـوان «دروغ ســیزده» وجــود دارد و چندســالی هســت کــه رواج‬ ‫فرهنــگ مــا نیــز تحتِ عنـ ِ‬ ‫ـخ ‪ 29‬مــارچ ‪ 2018‬مدعــی‬ ‫بیشــتری یافتــه‪ .‬حــاال ‪ Business Insider‬در گزارشــی به تاریـ ِ‬ ‫شــده کــه فضاپیمــای غول اســای چینی هــا به نــا ِم ‪ Tiangong-1‬روز اول اپریــل ‪2019‬‬ ‫بــر زمیــن ســقوط خواهــد کــرد؛ ایــا ایــن فاجعــه ان هــم درســت روز اول اپریــل‪ ،‬یــک‬ ‫شــایعه گمراه کننــده دیگــر از گرداننــدگان ســایتی خبری ســت کــه به ادعــای‬ ‫کارشناســان مجموعــه انالیــز رســانه های مبتنی برنــت ‪Comscore‬؛ بی ـش از ‪400‬میلیــون‬ ‫بازدیــد ماهانــه دارد؟ متاســفانه خیــر! گزارش هــای منتشــره حکایــت از ان دارنــد کــه این‬ ‫فضاپیمــای ‪9.4‬تنــی کــه معنــای نامــش در زبــان چینــی «کاخ اسمانی» ســت و بــا‬ ‫ســرعتی ‪10‬برابــر بیشــتر از یــک گلولــه در اطــراف زمیــن می چرخــد؛ نتوانســت‬ ‫ماموریتــش را در ســال ‪ 2013‬به پایــان برســاند و بعدازمدت هــا ســرگردانی‪ ،‬ســرانجام‬ ‫موقعیــت مــداری خــود را در ســال گذشــته میــادی از دســت داد و حاال هــم انتظــار‬ ‫مـی رود کــه در موعــد تخمین زده شــده و تحــت نیــروی گرانــش زمیــن‪ ،‬ســقوط کنــد و‬ ‫جایــی حوالــی یــا برفــراز اقیانــوس ارام از هــم بپاشــد‪ ...‬ایــن‪ ،‬تنهــا یکـی از میلیون هــا جرم‬ ‫غیراسمانی ســت کــه در فضــا معلــق مانده انــد و معلــوم نیســت چــه اینــده ای خواهنــد‬ ‫داشــت؛ اگــر بتوانیــم البتــه اینــده ای بــرای یک «اشــغال» متصــور باشــیم! وقتی صحبت‬ ‫ـن مــا می رســد کــه محیــط اطــراف یــا‬ ‫از «زبالــه» می شــود‪ ،‬بیشــتر ان چیــزی به ذهـ ِ‬ ‫به عبارتــی محیــط زیســت مــا را تحتِ عنــوان عامیانــه «اشــغال»‪ ،‬نازیبــا می کنــد و البتــه‬ ‫تبعاتــی همچــون به خطرانداختــن ســامتی مان را هــم درپــی دارد‪ .‬اساســاً یکــی از‬ ‫تولیــدات نامطبــوع نــوع بشــر روی ایــن کــره خاکــی‪« ،‬زبالــه» اســت؛ تاجایی کــه گــزارش‬ ‫ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت ایــاالت متحــده امریــکا (‪ )EPA‬عنــوان می کنــد کــه‬ ‫ســاالنه حــدود ‪220‬میلیون تــن زبالــه در جهــان تولیــد می شــود! امــا مســئله اینجاســت‬ ‫کــه ایــن کثیـف کاری‪ ،‬منحصــر بــه زمیــن نیســت و سال هاســت دامنــه ان بــه اســمان ها‬ ‫هــم کشــیده شــده؛ از پدیــده ای به نــا ِم «زبالــه فضایــی» صحبــت می کنیــم؛ بقایــای‬ ‫اکتشــافات و ماجراجویی هایــی کــه از ســفرهای انســان بــه خــارج از جــو به جــا می مانــد‬ ‫و حجــم ان حــاال پس ازســال ها از ‪170‬میلیون قطعــه نیــز گذشــته و باعــث شــده تــا‬ ‫ماموریت هــای فضایــی هــم بــه جرگــه ســایر فعالیت هــای زباله ســاز زمینی هــا اضافــه‬ ‫شــود‪ .‬ایــن‪ ،‬ادعــای گــزارش ‪ 27‬نوامبــر ســال جــاری نشــریه ‪ Daily Mail‬اســت کــه‬ ‫به جامانــدن ایــن حجــم زبالــه را هــم یک ـی از نتایــج ســرمایه گذاری ‪700‬میلیــاردالری‬ ‫زیرســاخت عملیات هــای فضایــی می دانــد‪ .‬گــزارش اول دســامبر ‪ 2018‬خبررســان‬ ‫فضایــی ‪ Curiosmos‬به این نکتــه اشــاره دارد کــه حجــم زباله هــای فضایــی ردیابی شــده‬ ‫از میلیون هــا قطعــات پراکنــده در خــارج از جــو‪ ،‬بیــن ‪ 12‬تــا ‪27‬هــزار عنــوان می شــود‬ ‫کــه درواقــع‪ ،‬بخشــی انــدک از خرابکاری هــای فضایــی به شــمار مـی رود‪ .‬شــاید این طــور‬ ‫به نظــر برســد کــه خــب ایــن مقــدار اجســام معلــق در فضایــی بــه ایــن گســتردگی‪،‬‬ ‫ان قــدر ناچیــز اســت کــه نمی تــوان ان را قدرتــی مخــرب و اساسـاً اثرگــذار خوانــد؛ امــا‬ ‫واقعیــت این اســت که فضــا بــا همــه الیتناهی بودنــش بــر اصولــی اســتوار اســت کــه‬ ‫نظــم‪ ،‬اولیــن و پایه ای تریــن عنصــر شــکل دهنده اش بــوده؛ براین اســاس اســت کــه‬ ‫خــروج هــر جــرم اســمانی از مــدار حرکتــش می توانــد موجــب انفجارهــا و تغییراتــی‬ ‫بــزرگ و بعضــاً دنبالــه دار شــود‪ .‬با این اوصــاف‪ ،‬حســاب دست ســازه های انســانی کــه‬ ‫دیگــر کامـ ًا مشــخص اســت؛ ابزارهایــی خــارج از ایــن نظم کــه گاه با محاســبات اشــتباه‬ ‫و ناتوانی هــای بشــری همــراه شــده و منجــر بــه فاجعــه می شــوند‪ .‬قطعـاً هنگامــی کــه‬ ‫حجــم این گونــه خطاهــا افزایــش می یابــد‪ ،‬زباله هــای بیشــتری نیــز به جــا خواهنــد‬ ‫مانــد‪ .‬تنهــا یک ـی از خطــرات ایــن ماجــرا بــرای خــود انســان ها‪ ،‬احتمــال قرار گرفتــن‬ ‫همیــن زباله هــا ســر راه ســفینه ها‪ ،‬کاوشــگرها‪ ،‬شــاتل ها‪ ،‬ماهواره هــا و ســایر تجهیــزات‬ ‫فضاپیمایی ســت کــه وقتــی بدانیــد بــا ســرعتی بالغ بــر ‪27‬هزارکیلومتــر برســاعت‪،‬‬ ‫دیوانــه وار و خارج ازکنتــرل به ســمت شــما می اینــد و جنونــی شــناور را تجربــه‬ ‫ایا فضا به عرصه نبرد ملل تبدیل خواهد شد؟‬ ‫درحالی کــه بعضــی از مــردم‪ ،‬ایــده ایجــاد یــک نیــروی نظامــی فضایــی را جــذاب و‬ ‫اینده نگرانــه می داننــد‪ ،‬عــد ه دیگــری عنــوان می کننــد کــه انچــه دونالــد ترامــپ‬ ‫در اواخــر ســال ‪ 2019‬دراین زمینــه مطــرح کــرده و خواســته تــا ایــن فکــر را در قالــب‬ ‫تشــکیل یــک واحــد نظامــی مســتقل‪ ،‬عملــی کنــد و حتــی از پرچــم چنیــن ارتشــی‬ ‫نیــز رونمایــی کــرده؛ خــاف عــرف بین الملــل اســت و این اقــدام‪ ،‬همیــن ارامــش‬ ‫ـبی موجــود در جهــان را نیــز نابــود خواهــد کــرد‪ .‬یک ســال از انتشــار ایــن خبــر‬ ‫نسـ ِ‬ ‫می گــذرد و حــاال بــه پایــان ســال ‪ 2020‬نزدیــک می شــویم؛ ســالی کــه می توانــد‬ ‫پایــان دوره حضــور ایــن رئیس جمهــوری در کاخ ســفید باشــد و البتــه بایــد دیــد‬ ‫ن جایــگاه‪ ،‬عملــی‬ ‫وعــده او طــی ماه هــای باقی مانــده از دور اول حضــورش درایــ ‬ ‫می شــود یــا نــه‪« .‬اتحادیــه دانشــمندان نگــران» موســوم بــه ‪ UCS‬کــه سازمانی ســت‬ ‫مســتقل از دانشــمندان‪ ،‬فیزیکدانــان‪ ،‬مهندســین و فرهیختــگان کــه بــه حمایــت‬ ‫و ارتقــای حقــوق بشــر و ازادی علمــی در سراســر جهــان می پــردازد‪ ،‬از ترامــپ‬ ‫ـوان مکانــی‬ ‫خواســته اند تــا دراین بــاره تجدیدنظــر کنــد و اجــازه دهــد کــه فضــا به عنـ ِ‬ ‫کــه ملــل مختلــف‪ ،‬در ان به شــکلی صلح امیــز حضــور دارنــد‪ ،‬از تنش هــا خالــی‬ ‫ـی چنیــن اقدامــی بــه‬ ‫ـتی مســالمت امیز درپـ ِ‬ ‫بمانــد‪ .‬به اعتقــا ِد ان هــا؛ ایــن همزیسـ ِ‬ ‫یــک اشــوب جهانــی و خطرنــاک تبدیــل خواهــد شــد‪ .‬گــزارش اخیــر ایــن مرکــز‬ ‫ی شــود‬ ‫حاکی س ـت که فعالیت هــای نظامــی‪ ،‬نبایــد حتــی جزئــی کوچــک از اتفاقات ـ ‬ ‫کــه در دل کهکشــان بــا وجــود ماهواره هــا رقــم می خــورد و بایــد عرصــه فضــا را بــه‬ ‫ـی دانــش و فنــاوری؛ البتــه بــا نــگاه بــه منافــع جهانــی تبدیــل‬ ‫جایــی بــرای هم افزایـ ِ‬ ‫کــرد؛ امری کــه متاســفانه به ویــژه در ســال های اخیــر‪ ،‬ازســویِ یکســری کشــورها‬ ‫نادیــده گرفتــه شــده و کم وبیــش شــاهد سوء اســتفاده هایی از ایــن امــکان درجهـ ِ‬ ‫ـت‬ ‫جنگ افــروزی بوده ایــم‪ .‬برمبنــایِ داده هــای بــه روز مرکــز مطالعــات ‪Satellite‬‬ ‫‪Database‬؛ اکنــون از ‪ 2666‬ماهــواره فعــال در فضــا‪339 ،‬مــورد بــه امــور نظامــی‬ ‫اختصــاص دارنــد کــه البتــه ‪1308‬مــورد از تعــداد کل ایــن تجهیــزات‪ ،‬متعلــق بــه‬ ‫کشــور امریکاســت‪ 177 .‬ماهــواره نیــز متعلــق بــه مجموعــه «ابرشــرکت چندملیتــی»‬ ‫در رده ســوم ایــن فهرســت‪ ،‬اســت‪ .‬بیشــترین تعــداد ماهواره هــا (‪ )1440‬در حــوزه‬ ‫تجــاری و کمتریــن تعــداد (‪ )133‬در حوزه هــای غیرنظامــی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪356‬‬ ‫کاربری ها‬ ‫تجاری‬ ‫‪1440‬‬ ‫چین‬ ‫ابرشرکتچندملیتی‬ ‫‪177‬‬ ‫غیرنظامی‬ ‫‪133‬‬ ‫نظامی‬ ‫‪339‬‬ ‫مختلط‬ ‫‪318‬‬ ‫حکومتی‬ ‫‪436‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪167‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪130‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ژاپن‬ ‫هند‬ ‫کانادا‬ صفحه 2 ‫ دو شنبه ‪13‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪316‬‬ ‫پرونده‬ ‫می کننــد‪ ،‬حتمـاً می توانیــد تصــور کنیــد کــه ان برخــوردی کــه صحبتــش را می کنیم‪،‬‬ ‫تصادفــی ســاده نخواهــد بــود و می توانــد هــم جــان سرنشــینان فضاپیمــا را به خطــر‬ ‫انداختــه و هــم نتیجــه ماه هــا و ســال ها صــرف هزینــه و انــرژی و تحقیــق و‪ ...‬را در‬ ‫کســری از ثانیــه بــر بــاد دهــد! دفتــر امــور فضایــی ملــل متحــد (‪ )UNOOSA‬در گــزارش‬ ‫ـخ هفتــم فوریــه ‪ 2011‬بــه مــواردی اشــاره دارد کــه نمونه هایــی از ایــن‬ ‫منتشــره به تاریـ ِ‬ ‫فجایــع هســتند؛ ماننــد حادثـه ای کــه بــرای ‪( Kosmos-2251‬ماهــواره مخابراتــی نظامی‬ ‫روســیه) و ‪( Iridium 33‬ماهــواره مخابراتــی امریــکا) در فوریــه ســال ‪ 2009‬پیــش امــد و‬ ‫طــی برخــوردی غیرمنتظــره‪ ،‬هــردو وســیله ازبیــن رفتنــد؛ مقصــر هــم به نوعــی شــاید‬ ‫ماهــواره بازنشســته روس بــود کــه همچنــان در فضــا معلــق مانــده بــود‪ .‬نمونــه دیگــر از‬ ‫چنیــن حوادثــی مربــوط می شــود بــه ازمایــش یــک ســاح ض ِد ماهــواره ای بــر ماهــواره‬ ‫هواشناســی قدیمــی ‪ Fengyun‬توســط چینی هــا در ســال ‪ 2007‬کــه از دل ایــن اتفاق هــا‪،‬‬ ‫به اســتنا ِد گــزارش ناســا؛ قطعاتــی پرشــمار بــه زباله هــای فضایــی افــزوده شــد‪ .‬نشــریه‬ ‫ـخ ‪ 30‬نوامبــر ‪ 2018‬اورده اســت‪« :‬پــروژه ‪Space‬‬ ‫اینترنتــی ‪ SpaceDaily‬در گزارشــی به تاریـ ِ‬ ‫‪ Track‬کــه توســط نیــروی هوایــی ایــاالت متحــده راه انــدازی شــده؛ تمــام ماهوا ره هــای‬ ‫مصنوعــی زمیــن و کاوشــگرهای فضایــی داخلــی و خارجــی را ردیابــی می کنــد و‬ ‫بررسـی های ایــن مجموعــه بــزرگ تاکنــون بــه وجــود بیـش از ‪12‬هــزار قطعــه پراکنــده‬ ‫از تجهیــزات متالشی شــده یــا دست ســازه های انســانی ناکارامــد و غیرفعــال در فضــا‬ ‫پــی بــرده کــه البتــه در بعضــی گزارش هــا تعــداد ان‪ ،‬از ‪27‬هــزار مــورد نیــز تجــاوز‬ ‫می کنــد؛ هرچنــد تعــداد حقیقــی زباله هــای فضایــی‪ ،‬از میلیون قطعــه هــم فراتــر رفتــه‬ ‫و اینهــا تنهــا مــوارد ردیابــی شــد ه هســتند‪ .‬البتــه یک ســری کارشــناس های فضایــی‪،‬‬ ‫ایــن مســئله را رد و عنــوان می کننــد کــه زباله هــای ایجادشــده توســط بشــر در فضــا‬ ‫هرگــز بــه ایــن حجــم نرســیده و امارهــای میلیونــی مشــتمل بــر‪ ،‬هــم دست ســازه های‬ ‫انســانی و هــم زباله هــای محیــط طبیعــی فضاســت؛ ان قــدری که البته انســان توانســته‬ ‫بــا امکانــات فعلــی خــود‪ ،‬در ایــن گســتره بی انتهــا تفحــص کنــد»‪ .‬ایــن گــزارش اشــاره‬ ‫می کنــد کــه بیشــترین ســهم زباله هــای فضایــی نیــز متعلــق بــه برنامه هــای تحقیقــی‬ ‫امریکایی هــا در تمــام ایــن سال هاســت و می افزایــد‪« :‬درواقــع‪ ،‬ایــن کشــور عامــل‬ ‫پراکندگــی بیـش از چهارهرازقطعــه (دقیقـاً ‪4037‬قطعــه) اســت و بعــدازان‪ ،‬روســیه بــا‬ ‫‪4035‬قطعــه زبالــه فضایــی قــرار دارد‪ .‬چینی هــا هــم بــا ‪3524‬قطعــه در رده ســوم‬ ‫قابل توجــه‬ ‫می ایســتند‪ .‬چهارمیــن کشــور دراین زمینــه فرانســه اســت کــه بــا اختالفــی ِ‬ ‫از ســه نــام اول‪ ،‬تنهــا ‪334‬مــورد زبالــه فضایــی تولیــد کــرد ه اســت‪ .‬کشــورهای بعــدی‬ ‫ایــن فهرســت‪ ،‬همگــی زیــر ‪100‬قطعــه رهاشــده در فضــا دارنــد کــه عبارتنــد از هنــد بــا‬ ‫‪81‬قطعــه‪ ،‬ژاپــن بــا ‪52‬قطعــه‪ ،‬برزیــل (کــه برنامه هایــی بــا حمایــت چیــن دارد) بــا‬ ‫‪52‬قطعــه‪ ،‬کانــادا بــا پنج قطعــه و انگلســتان بــا یک قطعــه»‪ .‬ایــن گــزارش می افزایــد‪:‬‬ ‫«اســتفاده از تجهیــزات ‪ Hunter Killer‬کــه جنگ افــزاری بــرای ازکارانداختــن یــا نابــودی‬ ‫ماهواره هــا بــرای مقاصــد اســتراتژیک نظامــی هســتند‪ ،‬یکــی از روش هــای فعلــی‬ ‫نابودســازی ایــن قطعــات پراکنــده در فضاســت؛ زیــرا نمی تــوان و نبایــد زباله هایــی را که‬ ‫ حال خــود رهــا‬ ‫بــا ســرعت حیــرت اور هش ـت کیلومتر برثانیــه درحرکــت هســتند‪ ،‬به ِ‬ ‫کــرد»‪ .‬این درحالی ســت که طبــق گــزارش ‪ 27‬نوامبــر ‪ 2018‬نشــریه ‪Daily Mail‬؛‬ ‫روش هــای ســنتی دراین مــورد جوابگــو نیســتند؛ زیــرا ســامانه های مکنــده عم ـ ًا در‬ ‫ـبی حرارتــی هــم ناممکــن بــوده؛‬ ‫خــاء کار نمی کننــد و پاک ســازی بــا تله هــای چسـ ِ‬ ‫زیــرا فضــا بیش از انــدازه ســرد اســت‪ .‬ازســویی‪ ،‬گیرنده هــای مغناطیســی هــم عمــل‬ ‫نمی کننــد؛ زیــرا خاصیــت اهنربایــی در فضــا یعنــی هیــچ! پــس‪ ،‬فعـ ًا دســتِ کم بــرای‬ ‫تبدیــل قطعــات بــزرگ بــه قطعــات ریزتر کــه بی خطــر باشــند؛ تنهــا راه ممکــن‪ ،‬انهدام‬ ‫انهاســت‪ .‬در گزارشــی کــه ‪ Business Insider‬در ‪ 29‬مــارچ ‪ 2018‬منتشــر کــرده؛ از قــول‬ ‫بیــل ایلــور (مهنــدس هوافضــا و متخصــص در جوشــکاری خــارج از جــو) کــه بــرای‬ ‫مجموعــه غیرانتفاعــی ‪ Aerospace Corporation‬کار می کنــد؛ اورده‪« :‬زباله هــای فضایــی‬ ‫صدهاســال در فضــا رهــا می ماننــد و ایــن زمــان‪ ،‬بــرای قطعــات تجهیزات متالشی شــده‬ ‫ماهواره هــای ژئواســتاتیک کــه در مدارهــای باالتــر فعالیــت می کننــد؛ بــه هزاران ســال‬ ‫براســاس بررســی های‬ ‫نیــز می رســد»‪ .‬ایــن گــزارش همچنیــن اشــاره می کنــد کــه‬ ‫ِ‬ ‫مجموعــه نظارتــی ‪SSN‬؛ حــدود ‪14‬هــزار زبالــه فضایــی کنترل نشــده وجــود دارد کــه‬ ‫خطراتــی بالقــوه بــرای اینــده علــم هوافضــا محســوب می شــوند؛ این درحالی س ـت که‬ ‫بایــد بدانیــم عمــده زباله هــای فضایــی‪ ،‬در مــدار نزدیــک زمیــن معلــق مانده انــد؛ یعنــی‬ ‫چیــزی حــدود ‪402‬کیلومتــری مــا و انــدک تجهیزاتــی در مدارهــای باالتــر بــه اکتشــاف‬ ‫می پردازنــد‪ .‬پــس‪ ،‬خطــر ســقوط زباله هــای فضایــی بــه زمیــن نیــز غیرمحتمل نیســت‪.‬‬ ‫دراین بــاره گــزارش ‪ Business Insider‬چنیــن می نویســد‪« :‬روســیه را بایــد مقــام اول‬ ‫کشــورهایی بــا دانــش فضایــی دانســت کــه بیشــترین ســقوط زباله هــای فضایــی بــر‬ ‫زمیــن را هــم داشــته اند؛ ‪21‬هــزار و ‪661‬مــورد! ســپس نوبــت بــه امریکایی هــا می رســد‬ ‫کــه ‪12‬هــزار و ‪453‬مــورد ســقوط را تجربــه کرده انــد‪ .‬چیــن به نوعــی درحــوزه علــوم‬ ‫فضایــی تــازه وارد محســوب می شــد؛ چــون اولیــن ماهــواره خــود را در ‪ 1970‬بــه فضــا‬ ‫فرســتادند‪ .‬میــزان ســقوط زباله هــای تحقیقاتــی انهــا هــم بــه پنج هــزار و ‪213‬مــورد‬ ‫ی شــده؛ چینی هــا‬ ‫می رســد»‪ .‬احتمــاالً بــا انچــه بــرای اول اپریــل ‪ 2019‬پیش بینــ ‬ ‫چندقدم دراین رده بندی صعود خواهند کرد!‬ ‫تحقق رویای جهان مجازی‬ ‫برای همه‬ ‫اینترنــت ماهــواره ای در یکی‪،‬دوســال اخیر بیش ازهمیشــه‬ ‫موردتوجــه جهانیــان قــرار گرفتــه اســت‪ .‬درواقــع‪Satellite ،‬‬ ‫‪ Internet‬یکــی از انــواع دسترســی بــه اینترنــت اســت کــه‬ ‫به وســیله ماهواره هــا صــورت می پذیــرد‪ .‬این نــوع از اینترنــت‪،‬‬ ‫بیشــتر بــرای مواقعــی بــه کار مــی رود کــه دسترســی بــه‬ ‫زمینــی معمولــی به خوبــی امکان پذیــر نباشــد یــا‬ ‫اینترنــت‬ ‫ِ‬ ‫کیفیــت پائینــی داشــته باشــد و به این ترتیــب‪ ،‬ماهواره هــای‬ ‫مــدار زمیــن‪ ،‬وظیفــه تامیــن اینترنــت پرســرعت و باکیفیــت‬ ‫را برعهــده می گیرنــد‪ .‬به گــزارش برنــا؛ اتصــال بــه اینترنــت‬ ‫ازطریــق ماهــواره می توانــد اتفــاق بســیاربزرگی درراســتای‬ ‫ارتقــای کیفیــت زندگــی مــردم و توســعه کســب وکارهای‬ ‫دیجیتالــی باشــد‪ .‬بــا محقق شــدن ایــن اتفــاق‪ ،‬نیمــی از‬ ‫جمعیــت دنیــا کــه هنــوز بــه اینترنــت باکیفیــت و ارزان‪،‬‬ ‫دسترســی ندارنــد نیــز می تواننــد بــه اینترنــت پرســرعت و‬ ‫باکیفیــت دسترســی داشــته باشــند و شــاید زندگی شــان‬ ‫دگرگــون شــود‪ .‬طبــق اخریــن امــار؛ اینــک حــدود‬ ‫‪۳.۵‬میلیاردنفــر در جهــان بــه اینترنــت باکیفیــت دسترســی‬ ‫ندارنــد و به همین دلیــل‪ ،‬دسترســی ایــن افــراد در سراســر دنیــا‬ ‫بــه اینترنــت ســریع بــا قیمــت مناســب‪ ،‬بــه یکــی از اهــداف‬ ‫مهــم شــرکت های این حــوزه تبدیــل شــده اســت‪ .‬همــواره در‬ ‫یــک ارتبــاط اینترنتــی‪ ،‬حجمــی از داده ارســال و حجمــی از‬ ‫ان دریافــت می شــود‪ .‬هرچــه ســرعت ارســال و دریافــت داده‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬ارتبــاط اینترنتــی نیــز پرســرعت تر می شــود کــه‬ ‫ایــن‪ ،‬بــه یــک پهنــای بانــد گســترده نیــاز دارد‪ .‬در اینترنــت‬ ‫ماهــواره ای‪ ،‬بســته بــه نــوع ســرویس‪ ،‬بــرای دریافــت و ارســال‬ ‫داده‪ ،‬از پهنــای بانــد وســیع ماهواره هــا و تکنولــوژی ‪ DVB‬یــا‬ ‫‪ Digital Video Broadcasting‬اســتفاده می شــود و داده هــا بــا‬ ‫ســرعت بســیارباال بیــن ‪۴۰۰‬کیلوبیــت بــر ثانیــه تــا دومگابیت‬ ‫بــر ثانیــه مبادلــه می شــوند‪ .‬در اینترنــت ماهــواره ای یک طرفــه‬ ‫یــا ‪ ،One Way‬دریافــت داده هــا بــا اســتفاده از ماهــواره انجــام‬ ‫می شــود و کاربــر می توانــد بــدون اشــغال کردن خــط تلفــن‪،‬‬ ‫بــا ســرعت بــاال داده هــا را بــا تکنولــوژی ‪ DVB‬دریافت کنــد؛ اما‬ ‫بخــش ارســال داده هــا همچنــان وجــود دارد و شــما بــه خطوط‬ ‫تلفــن ‪ ADSL‬یــا وایرلــس نیــاز خواهیــد داشــت کــه ایــن‪ ،‬یکی‬ ‫از نقــاط ضعــف ارتبــاط ماهــواره ای یک طرفــه محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬عالوه بــران؛ شــما بایــد یــک اکانــت از ارائه کننــده‬ ‫ســرویس اینترنــت ماهــواره ای بخریــد و بــه تهیــه یــک کارت‬ ‫اعتبــاری معتبــر ماننــد مســتر کارت یــا ‪ Visa‬نیــز نیــاز خواهید‬ ‫داشــت‪ .‬به این ترتیــب‪ ،‬هزینــه زیــادی روی دســت شــما‬ ‫می گــذارد و عمـ ًا در ایــران امکان پذیــر نیســت‪ .‬راه دیگــر هــم‬ ‫این اس ـت که ازطریــق شــرکت های واســط داخلــی وارد عمــل‬ ‫شــوید کــه دراین حالــت‪ ،‬هزینه هــای شــما تاحــدودی کاهــش‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬در اینترنــت ماهــواره ای دوطرفــه یــا ‪،Two Way‬‬ ‫کاربــر بــرای ارســال دیتــا‪ ،‬بــه اســتفاده از خطــوط تلفــن ‪ADSL‬‬ ‫یــا وایرلــس نیــازی نــدارد؛ زیــرا ارســال و دریافــت داده ازطریــق‬ ‫ماهــواره صــورت می گیــرد؛ امــا دراین صــورت نیــز شــما‬ ‫بایــد تجهیــزات ماهــواره ای حرفــه ای و گران قیمتــی ماننــد‬ ‫«دیــش» و «ال ان بــی» و «ریســیور» تهیــه کنیــد و مجوزهــای‬ ‫رســمی را از مراجــع قانونــی بگیریــد؛ چــون درصــورت ردیابــی‬ ‫و اســتفاده غیرقانونــی‪ ،‬تحت پیگــرد قانونــی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫به همین دلیــل‪ ،‬بیشــتر دســتگاه های دولتــی و امنیتــی‬ ‫بــه اســتفاده از این نــوع ارتبــاط ماهــواره ای روی می اورنــد؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اکنــون اینترنــت ماهــواره ای به اســانی و بــا قیمــت‬ ‫مناســب دراختیــار کاربــران و به ویــژه کاربــران ایرانــی قــرار‬ ‫نگرفتــه و شــاید در ســال های اینــده بــا گســترش این نــوع‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬همه چیــز تغییــر کنــد‪ .‬همچنیــن یک نــوع اینترنت‬ ‫ماهــواره ای افالیــن هــم وجــود دارد کــه در ان‪ ،‬نیــازی بــه‬ ‫خریــد اکانــت و پرداخــت پــول نخواهید داشــت و با اســتفاده از‬ ‫«دی وی بــی»‪« ،‬دیــش»‪« ،‬ال ان بــی» و نرم افــزاری ماننــد ‪Skynet‬‬ ‫می توانیــد بــه اینترنــت دسترســی داشــته باشــید کــه البتــه‬ ‫دراین حالــت‪ ،‬کاربــران مجبورنــد فقــط اطالعاتــی را دریافــت‬ ‫کننــد کــه پیش تر توســط دیگــر کاربــران اینترنــت ماهــواره ای‬ ‫انالیــن دانلــود شــده اســت و به همین دلیــل شــاید گذاشــتن‬ ‫نــام اینترنــت بــر روی ان‪ ،‬چنــدان درســت نباشــد‪ .‬مدتی پیش‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ـی‬ ‫ایــان ماســک؛ مدیــر شــرکت فناوری هــای اکتشــاف فضایـ ِ‬ ‫‪ ،SpaceX‬چنــدده ماهــواره را به صــورت زنجیــره ای بــه مــدار‬ ‫زمیــن پرتــاب کــرد و طــی چندســال اینده‪ ،‬صدهــا ماهــواره‬ ‫دیگــر را بــرای انجــام پــروژه جهانــی «اســتارلینک» پرتــاب‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه بــا اجرای‬ ‫موفقیت امیــز ایــن پــروژه‪ ،‬می تــوان به کمــک اینترنــت‬ ‫ماهــواره ای‪ ،‬بــه فیلترینــگ اینترنــت پایــان بخشــید‪OneWeb .‬‬ ‫نیــز یکی دیگــر از شرکت هایی ســت کــه می خواهــد ایــن کار‬ ‫را انجــام دهــد‪ .‬طبــق اخبــار منتشــره؛ «وان وب» تــا ســال‬ ‫‪۲۰۲۷‬؛ یعنــی هشت ســال دیگر‪ ،‬بالغ بــر ‪ ۹۰۰‬ماهــواره را در‬ ‫مــدار زمیــن قــرار می دهــد کــه برنامــه بســیار بلندپروازانـه ای‬ ‫به نظــر می رســد‪ .‬پیش ازایــن‪ ،‬تحقــق چنیــن پروژه هایــی‬ ‫مشــکالت زیــادی داشــت؛ چراکــه فاصلــه زیــاد ماهواره هــا‬ ‫و تعــداد انــدک ان هــا باعــث می شــود ارتباطــات اینترنــت‬ ‫ماهــواره ای بــا تاخیــر چنددهــم تــا چندثانیـه ای مواجــه شــود‪.‬‬ ‫بیشــتر ماهواره هــا در فاصلــه حــدود ‪۳۶‬هزارکیلومتــری زمیــن‬ ‫و در مــدار ثابــت قــرار می گرفتنــد کــه ایــن فاصلــه زیــاد باعــث‬ ‫می شــد ارتباطــات اینترنتــی چنــدان مناســب نباشــد؛ امــا‬ ‫اکنــون شــرکت هایی ماننــد «اســپیس ایکس» می خواهنــد‬ ‫ماهواره هــای خــود را در مــدار بســیار نزدیک تــر بــه زمیــن‬ ‫و در فاصلــه حــدود ‪۵۰۰‬کیلومتــری زمیــن ثابــت نگــه دارنــد‬ ‫کــه به این ترتیــب مشــکالت قبلــی برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت همچنیــن قصــد دارد کــه ماهواره هــای خــود‬ ‫را به صــورت شــبکه ای در تعــداد حــدود ‪۱۲‬هزارعــدد‬ ‫در مــدار قــرار دهــد کــه البتــه بســیاری از کارشناســان‬ ‫معتقدنــد قــراردادن این تعــداد ماهــواره در مــدار زمیــن طــی‬ ‫چندســال اینده بــه دوراز واقعیــت اســت‪« .‬اســپیس ایکس»‬ ‫اعــام کــرده در مرحلــه اول پــروژه «اســتارلینک»‪ ،‬حــدود ‪۴۰۰‬‬ ‫ماهــواره فعالیــت خــود را در مــدار زمیــن شــروع می کننــد و‬ ‫چنانچــه خدمــات ان هــا موردرضایــت مشــتریان قرار گیــرد‪ ،‬در‬ ‫فــاز دوم‪ ،‬تعــداد ماهواره هــا بــه ‪۸۰۰‬عــدد افزایــش و طبیعتـاً بــا‬ ‫افزایــش تعــداد ماهواره هــا‪ ،‬کیفیــت و ســطح پوشــش اینترنــت‬ ‫نیــز بهبــود می یابــد‪ .‬ســرعت گــردش ماهواره هــا‪ ،‬بــه فاصلــه‬ ‫مــدار گردشــی ان هــا از زمیــن بســتگی خواهــد داشــت؛ مثـ ًا‬ ‫کــره مــاه در فاصلــه ‪۳۸۰‬هزارکیلومتــری زمیــن قــرار دارد و هر‬ ‫‪۳۰‬روز یک بــار بــه دور زمیــن می چرخــد‪ .‬ایســتگاه فضایــی‬ ‫بین المللــی هــم در فاصلــه ‪۴۰۰‬کیلومتــری زمیــن قــرار گرفته‬ ‫و ‪۱.۵‬ســاعت طــول می کشــد تــا زمیــن را دور بزنــد‪ .‬در فاصلــه‬ ‫‪۳۶‬هزارکیلومتــری زمیــن نیــز مــدار زمیــن ثابــت وجــود دارد‬ ‫کــه در ان‪ ،‬ماهواره هــا روزی یک بــار بــه دور زمیــن گــردش‬ ‫می کننــد؛ پــس هرچــه فاصلــه ماهواره هــا بــه زمیــن کمتــر‬ ‫باشــد‪ ،‬ســرعت گــردش ان هــا نیــز بیشــتر می شــود‪ .‬ازســویی‪،‬‬ ‫«تله ســت»؛ اســتارت اپ کانادایــی تحت حمایــت ژاپنی هــا و‬ ‫امریــکای التینی هــا بــا نــام «لئوســت»‪« ،‬ایریدیــوم» و یــک‬ ‫برنــد دولتــی چینــی نیــز از دیگــر کمپانی هایــی هســتند‬ ‫کــه برنامــه دارنــد تــا چندیــن ماهــواره را به منظــور تامیــن‬ ‫ارتباطــات فوق ســریع در مــدار قــرار بدهنــد و به این ترتیــب‪،‬‬ ‫اینترنــت ماهــواره ای روزبــه روز گســترده تر از قبــل می شــود‪.‬‬ ‫البتــه قرارگیــری این همــه ماهــواره در مــدار می توانــد‬ ‫مشــکالتی نیــز به همــراه داشــته باشــد‪ .‬بــا تجمــع ایــن‬ ‫ماهواره هــای جدیــد‪ ،‬فضــا پــر از اشــیائی می شــود کــه ممکــن‬ ‫اســت خطــر برخــورد ان هــا بــا یکدیگــر یــا ســایر ســفینه های‬ ‫فضایــی را افزایــش دهــد‪ .‬نیز کشــورهایی کــه در ان فیلترینگ‬ ‫بــا شــدت زیــادی اجــرا می شــود‪ ،‬بســیار نگــران تحقــق‬ ‫اینترنــت ماهــواره ای و دورزدن فیلترینــگ هســتند‪ .‬پیش تــر‬ ‫خبرهایی شــنیده شــده بــود مبنی براینکــه اینترنت ماهــواره ای‬ ‫رایــگان در اینــده ای نزدیــک دراختیــار مــردم خاورمیانــه مانند‬ ‫کشــورهای افغانســتان و عــراق و برخــی از کشــورهای افریقایی‬ ‫کــه دسترســی مناســبی بــه اینترنــت ندارنــد‪ ،‬قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫شــرکت ‪ Quika‬در ایــاالت متحــده هــم یکی‪،‬دوســال پیش‬ ‫اعــام کــرده بــود اینترنــت ماهــواره ای رایــگان و پرســرعت‬ ‫را بــا هــدف برطرف کــردن نابرابــری اقتصــادی و اجتماعــی‬ ‫بــرای ســاکنان کشــورهای درحال توســعه یــا توســعه نیافته‬ ‫ارائــه می کنــد‪ .‬ایــن شــرکت‪ ،‬بــه اپراتــور ماهــواره ای «تالیــا»‬ ‫تعلــق دارد و می خواهــد در مرحلــه اول‪ ،‬دسترســی ســاکنان‬ ‫خاورمیانــه و افریقــا را بــه اینترنــت رایــگان و پرســرعت برقــرار‬ ‫کنــد‪ .‬البتــه هنــوز مشــخص نشــده کــه ایــا ایــن ادعــای‬ ‫شــرکت ‪ Quika‬رنــگ واقعیــت به خــود می گیــرد یــا یــک‬ ‫شــعار تبلیغاتــی بیــش نیســت و البته درصــورت اجرایی شــدن‬ ‫ان نیــز مشــخص نیســت ایــا اطالعــات کاربرانــی کــه از‬ ‫این نــوع ارتباطــات اســتفاده می کننــد‪ ،‬امــن هســت یــا‬ ‫خیــر؟ درمجمــوع‪ ،‬بایــد بگوییــم کــه دسترســی بــه اینترنــت‬ ‫ماهــواره ای امکان پذیــر اســت؛ امــا درحال حاضــر هزینه هــای‬ ‫زیــادی خواهــد داشــت و ازلحــاظ قانونــی نیــز مشــکالت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬بااین حــال به نظــر می رســد کــه بایــد فعــ ًا منتظــر‬ ‫بمانیــم و ببینیــم سرنوشــت اینترنــت ماهــواره ای پروژه هایــی‬ ‫ماننــد «وان وب» و «اســتارلینک» بــه کجــا ختــم می شــود و‬ ‫شــاید در ســال های اینــده دسترســی بــه اینترنــت ماهــواره ای‬ ‫بــا هزینــه پائیــن و کیفیــت بــاال امکان پذیــر شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫ دو شنبه ‪13‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪316‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫هر انچه درباره پروژه «استارلینک» می دانیم‬ ‫رقابــت فضایــی یک با ِردیگــر شــروع شــده؛ امــا این بــار هــدف فتــح کــره مــاه نیســت؛‬ ‫بلکــه اتصــال مــردم جهــان بــه اینترنــت و به ویــژه مناطــق روســتایی و بــدون دسترســی‪،‬‬ ‫رقابــت بیــن شــرکت ها را شــکل داده اســت‪ .‬پــروژه اینترنــت ماهــواره ای «اســتارلینک»‬ ‫ایــان ماســک؛ بنیان گــذار «اســپیس ایکس»‪ ،‬یکــی از همیــن برنامه هــای بلندپروازانــه‬ ‫اســت کــه تــا یکی‪،‬دو ســال پیش دور از دســترس به نظــر می رســید؛ امــا اکنــون‪،‬‬ ‫ایــن پــروژه تــا حــدود زیــادی پیــش رفتــه و قصــد دارد اینترنتــی ارزان و ســریع را بــه‬ ‫بخش هــای نابرخــوردار درامریــکا و جهــان ارائــه کنــد‪ .‬گــزارش کمیســیون ارتباطــات‬ ‫فــدرال ایــاالت متحــده امریــکا (‪ )FCC‬در ســال ‪ 2016‬نشــان م ـی داد کــه ‪ 62‬درصــد از‬ ‫امریکایی هــا فقــط یــک انتخــاب بــرای ارتباطــات پرســرعت ثابــت داشــتند؛ امــا وقتــی‬ ‫بــه امــار مناطــق روســتایی نــگاه می کنیــم؛ اوضــاع از ایــن هــم بدتــر اســت و ‪ 87‬درصــد‬ ‫مــردم ایــن مناطــق‪ ،‬فقــط یــک ‪ ISP‬بــرای دریافــت خدمــات در دســترس انتخــاب‬ ‫دارنــد‪ .‬گویــن شــاتول؛ رئیــس و مدیــر ارشــد اجرایــی «اســپیس ایکس» گفتــه اســت‪:‬‬ ‫«شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات اینترنــت‪ ،‬در حال توســعه دادن ســرویس های خــود‬ ‫هســتند؛ بااین حــال‪ ،‬بــرای ان هــا حضــور در مناطــق روســتایی و دور افتــاده دشــوار اســت؛‬ ‫امــا اســتارلینک‪ ،‬تمــام نقــاط کــره زمیــن را پوشــش خواهــد داد»‪ .‬به گــزارش ای تی مــن؛‬ ‫ایــان ماســک و اســپیس ایکس امیدوارنــد کــه فنــاوری اســتارلینک در پر کــردن‬ ‫شــکاف اتصــال بــه اینترنــت‪ ،‬بیــن مناطــق روســتایی و شــهری کارامــد باشــد‪ .‬اکنــون‪،‬‬ ‫در زمینــه دسترســی بــه اینترنــت بــا چالش هایــی روب ـه رو هســتند کــه عمــده دلیــل‬ ‫ان‪ ،‬هزینــه بــاالی زیرســاخت اســت‪ .‬ایــن هزینــه مــوارد متعــددی را از جملــه کنــدن‬ ‫زمیــن و کاشــتن فیبــر یــا کابــل و مســایل مالکیــت زمیــن را شــامل می شــود؛ ولــی‬ ‫ماهواره هــای اســتارلینک ســیگنال اینترنــت را مســتقیما بــه یــک گیـت وی یــا کامپیوتر‬ ‫کاربــر ارســال می کننــد‪ .‬ایــن بــدان معنی ســت کــه زیرســاخت بســیاری کمتــری بــرای‬ ‫دریافــت ســیگنال اینترنــت در خانه هــای روســتایی مــورد نیــاز اســت‪ .‬عالوه بر ایــن‪،‬‬ ‫اســپیس ایکس می گویــد کــه اینترنــت اســتارلینک‪ ،‬ســریع تر و بــا تاخیــر (‪)Latency‬‬ ‫کمتــر از اینترنت هــای ماهــواره ای کنونــی ارایــه خواهــد شــد؛ امــا چگونــه؟ اول اینکــه‬ ‫هــر ماهــواره اســتارلینک از طریــق لیــزر بــا چهــار ماهــواره دیگــر ارتبــاط دارد و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب‪ ،‬می توانــد داده هــا را تقریبــا بــا ســرعت نــور تبــادل کنــد؛ ایــن ســرعتی اســت‬ ‫کــه فقــط اینترنــت مبتنــی بــر فیبرنــوری می توانــد تــا حــدودی بــا ان برابــری کند‪.‬یــک‬ ‫تســت بتــای اولیــه کــه بــا همــکاری اســتارلینک و نیــروی هوایــی امریــکا‪ ،‬بــا نــام رعــد و‬ ‫بــرق جهانــی (‪ )Global Lightening‬انجــام شــده‪ ،‬ســرعت دانلــودی معــادل ‪ 610‬مگابیت در‬ ‫ثانیــه را نشــان داده اســت‪ .‬گلوبــال الیتنینــگ در اوایــل ســال ‪ 2018‬اغــاز شــد و در ان از‬ ‫دو ماهــواره اســتارلینک بــرای ارســال اطالعــات بــه کامپیوترهایــی درون یــک هواپیمــای‬ ‫باربــری ‪ C-12‬در حــال پــرواز اســتفاده شــد‪ .‬مــورد دیگــر تاخیــر (‪ )Latency‬اســت‪ .‬تاخیــر‬ ‫بــه زمانــی گفتــه می شــود کــه ســیگنال اینترنــت بیــن کامپیوتــر شــما بــه ای اس پــی و‬ ‫تــا ســرور وب ســایت موردنظــر‪ ،‬منتقــل می شــود و برمی گــردد‪ .‬در اینترنــت ماهــواره ای‬ ‫رایــج‪ ،‬ایــن ســیگنال بایــد ‪ 22‬هــزار و ‪ 200‬مایــل بــرود تــا بــه ماهــواره برســد و بعــد بــه‬ ‫ســرور وب ســایت برگــردد‪ ،‬از انجــا دوبــاره بــه ماهــواره فرســتاده شــود و در اخــر بــاز بــه‬ ‫کامپیوتــر شــما برســد‪ .‬بــه دلیــل همیــن رفت و برگشــت اســت کــه اینترنــت ماهــواره ای‬ ‫معمــوال بیــن ‪ 500‬تــا ‪ 600‬میلــی ثانیــه تاخیــر دارد؛ امــا در پــروژه اســتارلینک‪ ،‬ماهواره ها‬ ‫در مــدار نزدیــک زمیــن‪ ،‬در فاصلــه ‪ 342‬مایلــی قــرار می گیرنــد کــه فاصل ـه ای بســیار‬ ‫نزدیک تــر از ســایر ماهواره هاســت‪ .‬بنابرایــن تاخیــر رفــت و برگشــت ســیگنال نیــز تــا‬ ‫حــد زیــادی کاهــش می یابــد‪ .‬اخریــن بــاری کــه ماهواره هــای اســتارلینک بــه مــدار‬ ‫فرســتاده شــد‪ ،‬روز ‪ 13‬ژوئــن بــود و تــا کنــون ‪ 540‬ماهــواره در مــدار قــرار داده شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــان ماســک گفتــه بــود کــه بــرای ارایــه پوشــش حداقلــی اینترنــت‪ ،‬بایــد ‪400‬‬ ‫ماهــواره در مــدار قــرار بگیــرد‪ .‬ایــن یعنــی ایــن پــروژه وارد فــاز ارایه اینترنت شــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه هنــوز تــا تکمیــل پــروژه راه درازی مانــده اســت‪ .‬در قالــب این پــروژه قرار اســت ‪42‬‬ ‫هــزار ماهــواره بــه مــدار ارســال شــود تــا پوشــش کامــل اینترنــت برقــرار شــود‪ .‬مهم ترین‬ ‫تجهیــزات الزم بــرای اســتفاده از اینترنــت ماهــواره ای اســتارلینک‪ ،‬خــود ماهواره هــای‬ ‫اســتارلینک هســتند کــه هــر کــدام حــدود ‪ 226‬کیلوگــرم وزن دارنــد‪ .‬بــرای برقــراری‬ ‫ارتبــاط اینترنتــی بــا کامپیوتــر شــما نیــز‪ ،‬پایانــه یــا گیـت وی خاصــی نیــاز اســت کــه به‬ ‫گفتــه ایــان ماســک‪ ،‬بــه انــدازه یــک جعبــه پیتــزا نیــاز خواهید داشــت‪ .‬هــر کــدام از این‬ ‫پایانه هــا احتمــاال بیــن ‪ 100‬تــا ‪ 300‬دالر قیمــت خواهــد داشــت؛ امــا هنــوز نحــوه فروش‬ ‫انهــا اعــام نشــده اســت‪ .‬احتمــال دارد کــه ایــن پایانه هــا در قالــب قــرارداد واگــذار شــود‬ ‫و هزینــه ان روی اینترنــت ماهانــه کاربــر محاســبه شــود‪ .‬در پاســخ بــه اینکــه اینترنــت‬ ‫اســتارلینک کــی عرضــه خواهــد شــد؟ بایــد گفــت عنــوان شــده کــه در اواســط ســال‬ ‫جــاری میــادی‪ ،‬یعنــی همیــن ماه هــای پیــش رو‪ ،‬اینترنــت اســتارلینک در دســترس‬ ‫مــردم امریــکا قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬البتــه هنــوز روز و مــاه دقیقــی در ایــن زمینــه اعــام‬ ‫ایالن ماسک؛‬ ‫کسی که قرار است ما را به کهکشان وصل کند!‬ ‫روزی نیســت کــه بــه رســانه ها ســری بزنیــد و خبــری در مــورد «ایــان ماســک» (‪)Elon Musk‬‬ ‫نشــنوید‪ .‬او همه جــا حضــور دارد‪ .‬ماســک از یــک ســو بــا «اســپیس ایکس» (‪ )SpaceX‬رویــای‬ ‫تســخیر فضــا را در ســر می پرورانــد و از ســوی دیگــر بــا «تســا موتــورز» (‪ )Tesla Motors‬می خواهــد‬ ‫انقالبــی در صنعــت خودروســازی راه بینــدازد‪ .‬ایــان ماســک در ســال ‪ ۱۹۷۱‬در افریقــای جنوبــی‬ ‫به دنیــا امــد‪ .‬او در ســن ‪ ۲۸‬ســالگی بــا فــروش اســتارتاپ کوچــک ‪ Zip2‬بــه شــرکت کامپــک‬ ‫(‪ )Compaq‬میلیونــر شــد‪ .‬ایــان ماســک در ســال ‪ ۱۹۹۹‬شــرکت ‪ X.com‬را راه انداخــت؛ ســال ‪۲۰۰۲‬‬ ‫نوبــت بــه ‪ Space X‬رســید؛ ســال ‪ ۲۰۰۳‬هــم او مدیرعامــل تســا موتــورز شــد‪ .‬ســال ‪ ۲۰۱۲‬ایــان‬ ‫ماســک اولیــن فضاپیمــای تجــاری را بــه ایســتگاه بین الملــی فضایــی فرســتاد‪ .‬جاه طلبی هــای‬ ‫ایــان بــه ایــن چنــد مــورد محــدود نیســت‪ .‬ایــان رویــای شکســتن مرزهــای زمــان و مــکان را‬ ‫در ســر دارد‪ .‬ایــان ماســک متولــد شــهر پرتوریــای افریقــای جنوبــی اســت‪ .‬او دوران کودکــی‬ ‫و نوجوانــی خــود را در ایــن کشــور ســپری کــرد‪ .‬ایــان در ‪ ۱۰‬ســالگی صاحــب یــک دســتگاه‬ ‫کامپیوتــر شــد و وقتــی ‪ ۱۲‬ســالش شــد توانســت اولیــن بــازی کامپیوتــری خــود را بســازد‪ .‬ایــن‬ ‫بــازی‪ ،‬بلســتر ( ‪ )Blaster‬نــام داشــت‪ .‬جالــب اینجا اســت کــه مجلـه ی ‪ PC and Office Technology‬این‬ ‫بــازی را بــا قیمــت ‪ ۵۰۰‬دالر از او خریــد‪ .‬ایــان در ‪ ۱۹‬ســالگی‪ ،‬بــرای تحصیــل بــه کانــادا مهاجــرت‬ ‫کــرد‪ .‬پــس از گذرانــدن دو ســال در دانشــگاه کویینــز‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۹۱‬ایــن دانشــگاه را رهــا کــرد و‬ ‫بــه دانشــگاه پنســیلوانیا رفــت‪ .‬او در انجــا در رشــته های کسـب وکار و فیزیــک‪ ،‬دو مدرک لیســانس‬ ‫گرفــت‪ .‬ســپس بــرای ادامـه ی تحصیــل در دکتــرای رشــته ی فیزیــک انرژی به دانشــگاه اســتنفورد‬ ‫در کالیفرنیــا رفــت‪ .‬امــا ایــان‪ ،‬تنهــا دو روز انجــا دوام اورد‪ .‬ورود او بــه دانشــگاه اســتنفورد هم زمــان‬ ‫بــود بــا اوج گیــری شــرکت های اینترنتــی نوپــا‪ .‬او هــم بــرای این کــه از قافلــه عقــب نمانــد‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫مــوج پیوســت و اولیــن شــرکت خــود را بــا نــام ‪ Zip2‬راه انداخــت‪ Zip2 .‬یــک راهنمــای شــهری‬ ‫انالیــن بــود کــه محتــوای الزم بــرای ســایت هایی مثــل «نیویــورک تایمــز» و «شــیکاگو تریبــون»‬ ‫را تامیــن می کــرد‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۹۹‬شــرکت کامپیوتــری «کامپــک» (‪ ،)Compaq‬شــرکت ‪ Zip2‬را‬ ‫بــا قیمــت ‪ ۳۰۷‬میلیــون دالر نقــد و ‪ ۳۴‬میلیــون دالر ســهام خریــد‪ .‬شــخص ایــان ماســک‪ ،‬از ایــن‬ ‫معامل ـه ی تاریخ ســاز‪ ۲۲ ،‬میلیــون دالر بــه جیــب زد‪ .‬امــا ایــن تــازه اول راه ایــان جــوان بــود‪.‬‬ ‫قــدم بعــدی ایــان ماســک‪ ،‬دنیــای پرداخت هــای مالــی را دگرگــون کــرد‪ .‬ایــان ماســک در ســال‬ ‫‪ ،۱۹۹۹‬شــرکت ‪ X.Com‬را تاســیس کــرد‪ .‬ایــن شــرکت در زمینـه ی خدمــات مالــی انالیــن فعالیت‬ ‫می کــرد‪ .‬یــک ســال بعــد‪ ،‬ایــن شــرکت بــا «کانفینیتــی» (‪ )Confinity‬ادغــام و ســرویس معــروف‬ ‫«پی پــال» (‪ )PayPal‬متولــد شــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۲‬هــم فروشــگاه اینترنتــی ‪ eBay‬شــرکت ‪PayPal‬‬ ‫را بــا قیمــت ‪ ۱٫۵‬میلیــارد دالر تصاحــب کــرد‪ .‬در ان هنــگام ‪ ۱۱‬درصــد ســهام ‪ PayPal‬بــه ایــان‬ ‫ماســک تعلــق داشــت‪ .‬ســال ‪ ،۲۰۰۲‬ایــان ماســک ســراغ عالقه منــدی دیگــرش یعنــی فضــا رفت‬ ‫و ‪ SpaceX‬را راه انداخــت‪ .‬او بــا جاه طلبــی تمــام می خواســت ســفرهای فضایــی را وارد مرحل ـه ی‬ ‫جدیــدی کنــد‪ .‬او قــدم بــه قــدم پیــش رفــت‪ ،‬تــا این کــه در ســال ‪ ۲۰۰۸‬توانســت اعتمــاد ناســا را‬ ‫هــم جلــب کنــد‪ .‬در ایــن ســال‪ ،‬ناســا قــراردادی بــا ‪ SpaceX‬بســت کــه بــر اســاس ان ایــن شــرکت‬ ‫وظیف ـه ی انتقــال محمولــه بــه ایســتگاه بین المللــی فضایــی را برعهــده می گرفــت‪ .‬ســال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫ماســک بــا ‪ SpaceX‬تاریخ ســاز شــد‪ .‬ان هــا در ایــن ســال توانســتند موشــک «فالکــن ‪)Falcon 9( »۹‬‬ ‫را همــراه ‪ ۱۰۰۰‬پاونــد محمولــه بــه ایســتگاه بین المللــی فضایــی بفرســتند‪ SpaceX .‬اولیــن شــرکت‬ ‫خصوصــی بــود کــه توانســت ایــن کار را بکنــد‪ .‬ســال ‪ ۲۰۱۳‬هــم ایــن شــرکت موفقیــت دیگــری‬ ‫کســب کــرد و توانســت به وســیله ی فالکــن ‪ ،۹‬ماهــواره ای را بــه مــدار ماهواره هــای زمین ثابــت‬ ‫ارســال کنــد‪ .‬ایــن همــان مــداری اســت کــه در ان ماهواره هــای تلویزیونــی قــرار می گیرنــد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۵‬هــم فالکــن ‪ ۹‬ماهــواره ای موســوم بــه ‪ DSCOVR‬را روی مــدار قــرار داد‪ .‬وظیفـه ی ایــن‬ ‫ماهــواره‪ ،‬ســنجش تاثیــر تشعشــعات خورشــید روی شــبکه های بــرق و ارتباطــات روی زمیــن‬ ‫اســت‪ .‬بــه تدریــج‪ ،‬دو موضــوع تســخیر فضــا و نجــات اینــده ی نســل بشــر بــه عالیــق اصلــی ایالن‬ ‫لو نقــل هم‬ ‫ماســک تبدیــل شــدند‪ .‬از همیــن رو‪ ،‬مســیر زندگــی حرفـه ای او بـ ه دنیــای جــذاب حم ‬ صفحه 4 ‫ دو شنبه ‪13‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪316‬‬ ‫پرونده‬ ‫نشــده اســت‪ .‬بــه هــر حــال بــرای عملــی شــدن ایــن وعــده‪ ،‬اســپیس ایکس بایــد چنــد‬ ‫محمولــه دیگــر از ماهواره هایــش را بــه فضــا بفرســتد و طراحــی پایانه دریافــت اینترنت‬ ‫را نیــز بــه پایــان برســاند‪ .‬عــاوه برایــن‪ ،‬اعــام درخواســت بــه ‪ FCC‬و دریافــت تاییدیــه‬ ‫از ‪ ITU‬نیــز ضــروری اســت‪ .‬همان طور کــه گفتــه شــد‪ ،‬تهیــه پایانــه دریافــت اینترنــت‬ ‫بیــن ‪ 100‬تــا ‪ 300‬دالر هزینــه خواهــد داشــت و براوردهــا نشــان می دهــد کــه هزینــه‬ ‫ماهانــه اینترنــت نیــز حــدود ‪ 80‬دالر خواهــد بــود‪ .‬بــرای مقایســه‪ ،‬یــک طــرح خریــد‬ ‫اینترنــت ماهــواره ای ویاســت بــرای دانلــود ‪ 12‬مگابیــت در ثانیــه تــا ‪ 100‬مگابیــت در‬ ‫ثانیــه بیــن ‪ 30‬تــا ‪ 150‬دالر هزینــه ماهانــه خواهــد داشــت‪ .‬هزینــه ماهانــه اینترنــت‬ ‫ماهــواره ای هیوزنــت نیــز بیــن ‪ 60‬تــا ‪ 150‬دالر بــرای ســرعت دانلــود ‪ 25‬مگابیــت در‬ ‫ثانیــه اســت‪ .‬هــدف اول اســپیس ایکس ارایــه اینترنــت در مناطــق روســتایی امریــکا‬ ‫و کاناداســت‪ .‬بعــد از ان نیــز‪ ،‬ایــن شــرکت امیــدوار اســت کــه ایــن ســرویس را در‬ ‫مناطــق دیگــر جهــان توســعه بدهــد‪ .‬اســپیس ایکس بــرای ارایــه اینترنــت در ســطح‬ ‫جهانــی‪ ،‬بایــد حداقــل ‪ 2800‬ماهــواره دیگــر را بــه فضــا بفرســتد کــه در مــداری بــا‬ ‫فاصلــه ‪ 700‬تــا ‪ 800‬مایلــی از ســطح زمیــن قــرار بگیرنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد بــه عنــوان‬ ‫تســتر اســتارلینک فعالیــت کنیــد‪ ،‬می توانیــد بــا ارایــه ادرس ایمیــل‪ ،‬ادرس پســتی و‬ ‫کشــوری کــه در ان زندگــی می کنیــد در وب ســایت اســتارلینک ثبــت نــام کنیــد‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه در خبــر دیگــری اشــاره شــد‪ ،‬امــکان ثبــت نــام از ایــران نیــز فراهــم‬ ‫شــده و ایــن بــدان معنــی اســت کــه احتمــاال مــا نیــز در اینــده قــادر بــه تســت ایــن‬ ‫ســرویس خواهیــم بــود‪ .‬پــس از ایــن مرحلــه‪ ،‬ایمیل تاییدیـه ای برای شــما ارســال و در‬ ‫ان گفتــه می شــود کــه تســت بتــای اختصاصــی اســتارلینک از اواخر تابســتان و تســت‬ ‫عمومــی ان‪ ،‬در زمانــی دیگــر انجــام خواهــد شــد و تمرکــز نیــز روی کاربرانی اســت که‬ ‫در مناطقــی بــا عــرض جغرافیایــی باالتــر قــرار دارنــد‪ .‬البتــه بایــد بــه زمــان انجــام ایــن‬ ‫تســت خیلــی نزدیــک باشــیم چــون ماســک هــم اکنــون در خانــه خــودش مشــغول‬ ‫تســت ایــن ســرویس اســت‪.‬‬ ‫کشــیده شــد‪ .‬تســا موتــورز‪ ،‬ماجراجویــی جدیــد ایــان ماســک بــود‪ .‬ایــن شــرکت در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۳‬تاســیس شــد‪ .‬ایــان ماســک یکــی از بنیان گــذاران اصلــی ایــن شــرکت‬ ‫بــود‪ .‬او هم اکنــون به عنــوان مدیــر عامــل اجرایــی و رییــس هیــات مدیــره ی تســا‬ ‫موتــورز فعالیــت می کنــد‪ .‬تســا موتــورز روی طراحــی و تولیــد خودروهــای الکتریکــی‬ ‫مقرون به صرفــه تمرکــز دارد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۸‬ایــن شــرکت «رودســتر» (‪ )Roadster‬را‬ ‫معرفــی کــرد‪ .‬خودرویــی اســپورت کــه در ‪ ۳٫۷‬ثانیــه ســرعت ان از صفــر بــه ‪ ۹۷‬کیلومتر‬ ‫بــر ســاعت می رســد‪ .‬ایــن خــودروی تمام برقــی بــا یــک بــار شــارژ تــا حــدود ‪۳۹۳‬‬ ‫کیلومتــر مســافت را طــی می کنــد‪« .‬مــدل اس» (‪ )Model S‬اولیــن خــودروی ســدان‬ ‫ الکتریکــی تســا بــود‪ .‬ایــن خــودرو هــم موفقیت هــای زیــادی را بــرای تســا موتــورز‬ ‫بــه ارمغــان اورد‪ Model S .‬در ســال ‪ ۲۰۱۳‬به عنــوان خــودروی ســال مجلــه ی ‪Motor‬‬ ‫‪ Trend‬انتخــاب شــد‪ .‬تســا «مــدل ایکــس» (‪ )Model X‬ســومین خــودروی شــرکت ‪۱۲‬‬ ‫ســاله ی تســا اســت‪ .‬یکــی از جالب تریــن ویژگی هــای مــدل ‪ ،X‬درهــای عقــب ان‬ ‫اســت کــه مثــل دو بــال بــاز می شــوند‪ .‬امــا بــه نظــر می رســد بلندپروازی هــای ایــان‬ ‫ماســک حــد و مــرزی نــدارد‪ .‬او در ســال ‪ ۲۰۱۳‬یــک طــرح مفهومــی انقالبــی را منتشــر‬ ‫لو نقــل را به کلــی متحــول کنــد‪ .‬او از ایــن‬ ‫کــرد؛ طرحــی کــه می توانــد صنعــت حم ‬ ‫ایــده بــا نــام «هایپرلــوپ» (‪ )Hyperloop‬یــاد می کنــد‪ .‬ایــن اختــراع می توانــد ســرعت‬ ‫جابه جایــی بیــن نقــاط جغرافیایــی مختلــف را بــه شــکل محسوســی افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫هایپرلــوپ انــرژی خــود را از منابــع تجدیدپذیــر دریافــت می کنــد‪ .‬در ایــن سیســتم‬ ‫افــراد داخــل کپســول های مخصوصــی می نشــینند و بــا ســرعت باورنکردنــی ‪ ۹۶۲‬تــا‬ ‫‪ ۱۲۲۰‬کیلومتــر بــر ســاعت جابه جــا می شــوند‪ .‬باوجــود تمــام انتقادهــا‪ ،‬ایــان ماســک‬ ‫سرســختانه روی ایــن پــروژه ی انقالبــی کار می کنــد‪ .‬البتــه ایده پردازی هــای ماســک‬ ‫تنهــا بــه پــروژه ی هایپــر لــوپ ختــم نمی شــود‪ .‬فهرســت شــرکت هایی کــه او در‬ ‫حوزه هــای مختلــف‪ ،‬خــود راه انداختــه یــا در راه اندازی شــان ســهیم بــوده بلنــد اســت‪.‬‬ ‫گویــی در ذهنــش اینــده ای را ترســیم کــرده و هــر یــک از ایــن شــرکت ها تکــه ای‬ ‫از جورچیــن ان «اینده»انــد‪ .‬نمی شــود اینــده ی جهــان را زیبــا تصویــر کنیــد و بــه‬ ‫انرژی هــای پایــدار و تجدیدپذیــر توجــه نداشــته باشــید‪ .‬ماســک خیلــی وقــت پیــش‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۶‬بــه پســر خاله هایــش‪ ،‬لینــدن و پیتــر کمــک کــرده بــود تــا شــرکت‬ ‫سوالرســیتی را در زمینـه ی انــرژی خورشــیدی راه بیندازنــد‪ .‬بعدهــا در اگوســت ‪۲۰۱۶‬‬ ‫تصمیــم گرفــت حضــور پررنگ تــری در ایــن حــوزه داشــته باشــد و از طریــق شــرکت‬ ‫تســا‪ ،‬سوالرســیتی را تصاحــب کــرد تــا زنجیــره ی تامیــن تســا را کامــل کند‪ .‬ماســک‬ ‫در ایــن بــاره گفتــه‪« :‬انــرژی خورشــیدی و ذخیره ســازی انــرژی در کنــار هــم بهتــر کار‬ ‫می کننــد‪ .‬تســا (بخــش ذخیــره) و سوالرســیتی (تولیــد انــرژی خورشــیدی) بــا هــم‬ ‫می تواننــد هــم از نظــر فنــاوری و هــم اقتصــادی بهتریــن عمل کــرد را داشــته باشــند‪،‬‬ ‫تــا در نهایــت فراینــد تولیــد‪ ،‬ذخیــره و مصــرف انــرژی بهبــود یابــد‪ ».‬ماســک بــه هــدف‬ ‫توســعه ی ایده هایــی مشــابه هایپرلــوپ‪ ،‬شــرکت بورینــگ را تاســیس کــرد تــا بــه قــول‬ ‫خــودش رفت وامــد شــهری را از شــکل دوبعــدی فعلــی بــه تودرتویــی ســه بعدی‬ ‫تبدیــل کنــد‪ .‬او معتقــد اســت شــلوغی امدوشــد خودروهــا در شــهرها را می تــوان بــا‬ ‫حفــر تونل هــای ویــژه ای در شــهرها بــه حداقــل رســاند‪ .‬فــاز ازمایشــی ایــن تونل هــا‬ ‫در محوط ـه ی شــرکت اســپیس ایکس حفــر و ازمایــش شــد‪ .‬بعــد از انتخــاب شــدن‬ ‫دونالــد ترامــپ بــه رییــس جمهــوری امریــکا انتقادهــای زیــادی بــه او و تیمــش بــه‬ ‫خاطــر دوری از شــرکت های فنــاوری شــد‪ .‬ترامــپ در نهایــت عــده ای از نــام داران ایــن‬ ‫حــوزه را بــه عنــوان مشــاور خــود بــر گزیــد که نــام ایــان ماســک هــم در ان میــان بود‪.‬‬ ‫خیلی هــا ماســک را بــه خاطــر پذیــرش همکاری بــا ترامپ شــماتت کردنــد‪ .‬او در پاســخ‬ ‫بــه انتقادهــا گفــت‪« :‬هــدف مــن ســرعت بخشــیدن بــه فرایند گــذار دنیــا بــه انرژی های‬ ‫پایــدار و چند‪-‬ســیاره ای شــدن تمــدن بشــری اســت تــا اشــتغال افزایــش یابــد و اینــده‬ ‫بــرای همــه بهتــر شــود [و در ایــن راســتا از هــر وســیله ای اســتفاده می کنــم‪ ».‬امــا در‬ ‫نهایــت بــا کنــار گذاشــتن پیمــان زیسـت محیطی پاریــس توســط ترامــپ‪ ،‬کــه درســت‬ ‫عکــس توصیه هــا و هدف هــای ماســک بــود‪ ،‬ماســک همــکاری بــا دولــت ترامــپ را‬ ‫خاتمــه داد‪.‬‬ ‫محمدزرین صدف‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫ دو شنبه ‪13‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪316‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪6‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫طرح سواداموزی بیش از ‪١٥‬هزار دختر روستایی و عشایری‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده‪ ،‬گفــت‪« :‬اگــر در کنــار ســواداموزی‪ ،‬مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی هــم امــوزش داده شــود‪ ،‬کمــک بزرگــی بــه خانواده هــای روســتایی و عشــایری خواهــد بــود تــا‬ ‫بــا شــتاب و رشــد دیجیتــال‪ ،‬در کنــار فرزنــدان بایســتند و ارتبــاط خوبــی داشــته باشــند»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ معصومــه ابتــکار در مراســم امضــای تفاهم نامــه بــا نهضــت ســواد اموزی جهــت تحت پوشــش‬ ‫ســواد قــرار دادن بیــش از ‪ ۱۵‬هــزار بی ســواد‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا ایــن تفاهم نامــه امیدواریــم کــه هماننــد‬ ‫همکاری هــای گذشــته بتوانیــم بــرای ســواداموزی دختــران روســتایی و عشــایری به تعــداد ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۶۲۶‬نفــر بی ســواد و‬ ‫مربیــان انــان به تعــداد ‪ ١٥۴۰‬نفــر همــکاری خوبــی داشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر‪:‬‬ ‫هیچ شهروندی بر شهروند دیگر برتری ندارد‬ ‫تو سـازی انجـام گرفتـه‪،‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون سلامت شـورای شـهر تهـران گفـت‪« :‬در جمـاران ساخ ‬ ‫شـهرداری منطقـه اعلام کـرد تـا متوقـف شـود و چون تمکین نشـده‪ ،‬شـهرداری بـه ناچار ایسـتادگی‬ ‫و اقـدام کـرد‪ .‬به گـزارش مهـر؛ زهـرا صدر اعظـم نـوری دربـاره اقـدام شـهرداری تهـران در جلوگیـری‬ ‫تو سـاز غیر مجـاز نهـاد ریاسـت جمهوری در منطقـه جمـاران و حواشـی پیش امـده از جملـه‬ ‫از ساخ ‬ ‫دعوت نشـدن شـهردار در جلسـات هیئت دولت گفت‪« :‬همه شـهروندان در مقابل قانون یکسـان هستند‬ ‫و هیـچ شـهروندی از دیگـری برتـری نـدارد؛ بنابرایـن اگـر در سـطح شـهر غفلتی انجام شـود بایـد از ان جلوگیری شـود تا‬ ‫حقـوق شـهروندان رعایت شـود»‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی ایران‪:‬‬ ‫عالجتحریم ها‪ ،‬مذاکرهبا دشمننیست‬ ‫حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای؛ رهبــر معظــم انقــاب اســامی در‬ ‫خجســته عیــد قربــان طــی یــک ســخنرانی زنــده تلویزیونــی‪،‬‬ ‫ملــت شــریف ایــران را بــه حضــور پرنشــاط و گســترده تر در‬ ‫مســابقه معنــوی «کمــک مومنانــه بــه قشــرهای اســیب دیده‬ ‫و یــاری مجاهــدان ســامت» فراخواندنــد و بــا تشــریح اهــداف‬ ‫کوتاه مــدت‪ ،‬میان مــدت و درازمــدت امریــکا در جنایــت تحریــم‬ ‫ملــت ایــران تاکیــد کردنــد‪« :‬دشــمن به مــوازات جریــان تحریــم‪،‬‬ ‫جریــان تحریــف حقایــق را هــم دنبــال می کنــد؛ امــا به فضــل‬ ‫الهــی و بــا هوشــیاری‪ ،‬زیرکــی و شــناخت عمیــق ملــت ایــران از‬ ‫امریــکا بــه هیچ کــدام از اهدافــش نرســیده و نخواهــد رســید و‬ ‫ایــران عزیــز بــا صبــر و ثبات‪ ،‬تالش بیشــتر مســئوالن بــرای حل‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مــردم و اســتفاده هرچه بیشــتر‬ ‫از ظرفیت هــای داخلــی بــه راه روشــن خــود ادامــه خواهــد داد»‪.‬‬ ‫به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛‬ ‫ایشــان دربــاره عــزاداری مــاه محــرم نیــز تاکیــد کردنــد‪« :‬همــه‬ ‫ســوگواران حســینی‪ ،‬هیئت هــا و مداحــان موظف انــد بــه هرچــه‬ ‫ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا اعــام می کنــد‪ ،‬عمــل کننــد؛‬ ‫زیــرا موضــوع بســیارمهم اســت»‪ .‬رهبــر انقــاب بــا تبریــک عید‬ ‫ســعید قربــان بــه ملــت عزیز ایــران‪ ،‬مســلمانان جهــان و پیــروان‬ ‫ادیــان ابراهیمــی‪ ،‬دهــه اول ذی حجــه را دهه خاطرات پرشــکوه و‬ ‫هدایتگــر و دهــه تضــرع و توســل خواندنــد و افزودنــد‪« :‬دهــه دوم‬ ‫ایــن مــاه پربرکــت‪ ،‬باتوجه بــه عیــد ســعید غدیــر دهــه والیــت‬ ‫اســت کــه این موضــوع از همــه احــکام الهی جایــگاه برتــری دارد؛‬ ‫چراکــه والیــت تضمین کننــده اجــرای همــه احــکام الهی ســت»‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪« :‬دهــه ســوم ذی حجــه نیــز بــا مناســبت هایی؛‬ ‫ازجملــه مباهلــه‪ ،‬دهــه مهمی ســت کــه امیدواریــم ملــت دهــه‬ ‫اول را به مبارکــی و دو دهــه بعــد را ان چنان کــه موجــب‬ ‫رضــای الهــی و خوشــبختی ملــت اســت‪ ،‬ســپری کننــد»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی بــا اظهــار تاســف از تکــرار حرف هــای دشــمن‬ ‫مبنی بــر فایده نداشــتن صنعــت هســته ای از زبــان عــده ای در‬ ‫داخــل گفتنــد‪« :‬صنعــت هســته ای نیــاز قطعــی فــردای کشــور‬ ‫بــرای تولیــد بــرق اســت و امــروز بایــد بــه فکــر فــردا باشــیم»‪.‬‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای باتاکیدبراینکــه بــا وجــود خســارات‬ ‫فــراوان برجــام‪ ،‬اصــل صنعــت هســته ای حفــظ شــده‪ ،‬دربــاره‬ ‫ادعــای امریکایی هــا بــرای مذاکــره بــا ایــران‪ ،‬خاطرنشــان کردند‪:‬‬ ‫«مــن علــت مذاکره نکــردن بــا امریکایی هــا را بارهــا گفتـه ام؛ امــا‬ ‫برخــی یــا متوجــه نمی شــوند یــا وانمــود می کننــد کــه متوجــه‬ ‫نشده اند»‪.‬ایشــان تاکیــد کردنــد‪« :‬هــدف اصلــی امریکایی هــا از‬ ‫ادعــای مذاکــره‪ ،‬گرفتــن توانایی هــای حیاتــی ملــت ایران اســت‪.‬‬ ‫البتــه رئیس جمهــوری فعلــی امریــکا هــم به دنبــال برخــی‬ ‫منافــع شــخصی و انتخاباتی ســت؛ همچــون اســتفاده تبلیغاتــی‬ ‫از مذاکــره بــا کــره شــمالی»‪ .‬ایشــان باتاکیدبراینکــه جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــا همــه کشــورها؛ جــز امریــکا و رژیــم جعلــی‬ ‫صهیونیســتی مذاکــره می کنــد‪ ،‬افزودنــد‪« :‬عــاج تحریم هــا‪،‬‬ ‫عقب نشــینی و مذاکــره بــا دشــمن نیســت؛ بلکــه عــاج واقعــی‬ ‫ان‪ ،‬تکیه بــر توانایی هــای ملــی‪ ،‬واردکــردن جوانــان بــه میــدان و‬ ‫احیــای ظرفیت هــای فراوان کشــور و دریـک کالم عمل بــه ارکان‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی؛ یعنــی درون زایــی و برون گرایی ســت»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد‪« :‬مــا امکانــات و توانایی هــای‬ ‫داخلــی و ظرفیت هــای بین المللــی فــراوان داریــم کــه بایــد‬ ‫بــا مدیریــت جهــادی و تدبیــر واقعــی‪ ،‬بــه فعلیــت دربیاینــد»‪.‬‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای باتاکیدبراینکــه جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران دوســتان موثــری در دنیــا دارد؛ امــا تکیــه واقعــی نظــام‬ ‫اســامی بــه خــدا و مــردم اســت‪ ،‬گفتنــد‪« :‬تکیه بــر امکانــات‬ ‫و اســتقالل داخلــی‪ ،‬هــم دشــمنان خارجــی و هــم بدخواهــان‬ ‫داخلــی دارد‪ .‬ان کس ـی که بــرای منافــع خــودش حاضــر اســت‬ ‫کاالیــی را کــه در داخــل تولیــد می شــود‪ ،‬از خــارج وارد کنــد‪،‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬خیانــت می کنــد و بــا وجــود تاکیدهــای مکــرری کــه‬ ‫شــده اســت؛ امــا همچنــان واردات کاالهایــی کــه در داخــل‬ ‫تولیــد می شــوند‪ ،‬ادامــه دارد»‪ .‬اخریــن نکتــه ای کــه رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی درخصــوص تحریم هــا گفتنــد؛ «دل نبســتن بــه‬ ‫ـی دیگــران» بــود‪ .‬حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای‬ ‫وعده هــای توخالـ ِ‬ ‫گفتنــد‪« :‬در ســال ‪ ۹۷‬و بعــد از خــروج امریــکا از برجــام‪،‬‬ ‫متاســفانه کشــور ماه هــا معطــل وعده هــای اروپایی هــا باقــی‬ ‫مانــد و اقتصــاد کشــور شــرطی شــد؛ درحالی کــه معطل کــردن‬ ‫اقتصــاد بــه وعده هــای دیگــران‪ ،‬بســیار مضر اســت»‪ .‬ایشــان‬ ‫افزودنــد‪« :‬اروپایی هــا هی ـچ کاری بــرای مقابلــه بــا تحریم هــای‬ ‫امریــکا نکردنــد و انچــه به نــام اینســتکس نیــز مطــرح کردنــد‪،‬‬ ‫بازیچ ـه ای بــود کــه محقــق نشــد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی در‬ ‫جمع بنــدی این بخــش از ســخنان خــود تاکیــد کردنــد‪« :‬عــاج‬ ‫تحریم هــا فعال کــردن ظرفیت هــای داخلی ســت کــه نیازمنــد‬ ‫مجاهــدت اســت»‪ .‬حضرت ایـت اهلل خامنـه ای در بخــش دیگری‬ ‫از سخنانشــان بااشــاره به گرانی هــا و مشــکالت جــدی خانوارهــا‬ ‫در تامیــن معیشــت‪ ،‬گفتنــد‪« :‬کارهــای الزم بــرای رفــع ایــن‬ ‫مشــکالت را در جلســات خصوصــی بــا مســئوالن؛ از جملــه اقای‬ ‫رئیس جمهــوری مطــرح کرده ایــم و بازهــم به دســتگاه های‬ ‫اسرارامیز‬ ‫کارافرینی؛ کلید‬ ‫ِ‬ ‫تسخیر اینده‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬این روزهــا همــه در فکــر پول دارشــدن هســتند‪ .‬از‬ ‫هرکــس ســوال شــود کــه «علــم بهتــر اســت یــا ثــروت؟» پاســخ خواهــد داد «ثــروت!» و این‬ ‫در تناقــض و تضــاد همــه ان چیــزی قــرار دارد کــه در فرهنــگ غنــی ایرانــی بــر ان تاکیــد‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــا فراینــد «ز گهــواره تــا گــور دانــش بجــوی» دگــر امــروز اعتبــاری نــدارد؟‬ ‫به نظــر می رســد کــه شــرایط اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و فســادهای مالــی گســترده باعــث شــده‬ ‫تــا هرکــس به نوعــی به فک ـ ِر راهــی بــرای ثروتمندشــدن باشــد؛ امــا واقعیــت این اس ـت که‬ ‫اوالً ثروتمندشــدن معناهــای متفاوتــی دارد‪ .‬ممکــن اســت فــردی مثــل موالنــا‪ ،‬ســعدی و‬ ‫حافــظ‪ ،‬ثروتمندشــدن را فهــم گنــج درون بدانــد و هرکــس کــه بــه خــود نزدیک تــر شــود‪،‬‬ ‫بیشــتر بتوانــد از موهبــت شــادی و خوشــبختی بهره منــد شــود؛ امــا غلبــه زندگــی مصرفــی‬ ‫و به تعبیــری توجــه بیش ازحــد بــه نیازهــای ثانویــه انســانی به جــای نیازهــای اصلــی‪،‬‬ ‫طبقــات اجتماعــی را به ســمت رســیدن اســان بــه پــول معطــوف ســاخته اســت و هــرروز‬ ‫دراین مســیر راه هایــی بــرای رســیدن بــه ایــن ارزوهــای بــزرگ پدیــد می ایــد‪ .‬روزی دیــده‬ ‫می شــود کــه شــهروندان در صــف ســکه و دالر و روز دیگــر بــرای ورود بــه بــورس بــا یکدیگــر‬ ‫رقابــت می کننــد؛ رقابتــی برای انکــه اوالً احســاس می کننــد اســتانداردهای زندگــی ان هــا‬ ‫درحال ســقوط اســت و دوم اینکــه مرتبـاً خــود را بــا عــده قلیلــی از طبقــه ثروتمنــد مقایســه‬ ‫ِ‬ ‫مســئول تاکیــد می کنیــم»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی مســئله‬ ‫فــوری در بخــش اقتصــاد را «مهــار نوســان قیمت هــا‪ ،‬ایجــاد‬ ‫ثبــات در بــازار و حفــظ ارزش پولــی ملــی» دانســتند و افزودنــد‪:‬‬ ‫«ایــن حالــتِ هــرروز یــک قیمــت بــرای اجنــاس و افســار ‬ ‫پاره کــردن قیمــت ارز‪ ،‬بــرای کشــور مضــر اســت و افــراد اشــنا‬ ‫بــه مدیریت هــای اجرایــی معتقدنــد کــه این مســئله بــا برخــورد‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و در مــواردی دســتگاه قضایــی‪ ،‬قابل مهــار‬ ‫اســت»‪ .‬ایشــان افزودنــد‪« :‬در قضیــه ارز‪ ،‬بانک مرکــزی تالش های‬ ‫زیــادی انجــام می دهــد کــه ان شــاءاهلل موفــق خواهــد شــد؛ البته‬ ‫گزارش هــای مطمئنــی وجــود دارد کــه دالیــل سیاســی‪ ،‬امنیتی‬ ‫در افزایــش قیمــت ارز بیــش از دالیــل اقتصــادی موثــر اســت‬ ‫کــه دراین صــورت بایــد بــا کســانی که بــه ایــن اتــش دامــن‬ ‫می زننــد‪ ،‬جــدا ً مقابلــه شــود»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای‬ ‫مســئله «هدایــت نقدینگــی به ســمت تولیــد» و همچنیــن «رفع‬ ‫موانــع جهــش تولیــد» را از دیگــر اولویت هــای اقتصــاد کشــور‬ ‫خواندنــد و گفتنــد‪« :‬عــده ای از کارشناســان پیشــنهاد کرده انــد‬ ‫روســای ســه قــوه کارگروهــی را بــرای شناســایی و رفــع موانــع‬ ‫تولیــد تعییــن کننــد»‪ .‬رهبر انقــاب اســامی اصالحات اساســی‬ ‫در اقتصــاد کشــور را «اصــاح ســاختار بودجــه»‪« ،‬اصــاح نظــام‬ ‫بانکــی»‪« ،‬ارتقــای ســرمایه گذاری و اشــتغال» و «بهبــود محیــط‬ ‫ن مــوارد دوســال قبل و‬ ‫کس ـب وکار» برشــمردند و گفتنــد‪« :‬ای ـ ‬ ‫هم زمــان بــا تشــکیل جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی‬ ‫بــه ســران قــوا ابــاغ شــد کــه بــا وجــود تالش هــا پیشــرفت‬ ‫می کننــد کــه روزب ـه روز شرایطشــان درحال تغییــر و ارتقــاء و صعــود اســت؛ امــا واقعیــت‬ ‫این اس ـت که اگــر ثروتمندشــدن را یــک امــر مذمــوم و نکوهیــده ندانیــم‪ ،‬راه موفقیــت در‬ ‫ان به ســادگی امکان پذیــر نیســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬فــر ِد موفــق ازمنظــر اقتصــادی‪ ،‬کسی ســت کــه‬ ‫ایده هــای کارافرینــی داشــته و تــوان خوداشــتغالی و دگراشــتغالی را داراســت‪ .‬بایــد دانســت‬ ‫کــه بیــن کارافرینــان و ســوداگران اقتصــادی‪ ،‬تفاوت هــای اساســی وجــود دارد‪ .‬فردی کــه‬ ‫می خواهــد ازطریــق کارافرینــی بــه موفقیــت دســت یابــد‪ ،‬به خوبــی می دانــد کــه هــدف او‬ ‫بایــد موفقیــت در کار باشــد؛ نــه الزامـاً انباشــت ثــروت‪ .‬شــاید ســوال این باشــدکه کارافریــن‬ ‫به معنــای واقعــی کیســت؟ کارافریــن‪ ،‬فردی ســت کــه ایده هــای نواورانــه و خــاق درزمینــه‬ ‫کسـب وکار داشــته و می توانــد بــا جــذب ســرمایه ها‪ ،‬محصــول یــا خدمــات جدیــدی را بــه‬ ‫جامعــه ارائــه دهــد‪ .‬کارافرینــان می داننــد کــه بایــد شــبانه روز کار کننــد تــا موفقیــت را در‬ ‫اینــده به دســت اورنــد‪ .‬کارافریــن‪ ،‬انسانی ســت کــه ضمــن کســب منافــع مالــی‪ ،‬بــه جامعــه‬ ‫خــود ســود می رســاند و امــکان ایجــاد اشــتغال را بــرای عــده زیــادی فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫در کشــورهای شــرق اســیا یکــی از رمــوز موفقیــت ان هــا‪ ،‬رشــد فرهنــگ کارافرینی ســت‪.‬‬ ‫ـان شــرقی کســانی بودنــد کــه شــبانه روز کار می کردنــد و هرگــز از سختی کشــیدن‬ ‫کارافرینـ ِ‬ ‫دراین مســیر دچــار خســتگی و ضعــف نشــده و بــرای اهــداف خــود همــواره امــاده و مهیــای‬ ‫جنــگ بودنــد‪ .‬ایــن افــراد همــواره براین بــاور بودنــد کــه بایــد بهتریــن کارهــا و بهتریــن‬ ‫ایده هــا را در زندگــی پیــاده کننــد‪ .‬تجربــه زندگــی کس ـب وکارهای موفــق نشــان می دهــد‬ ‫همــه ان هــا در دوره هایــی ورشکســتگی و شکســت مالــی را تجربــه کرده انــد و اساسـاً فــرد‬ ‫کارافریــن‪ ،‬یــک زندگــی بی دردســر و راحــت نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن‪ ،‬کارافرینــی هرگــز‬ ‫یــک کار بی دردســر و پشت میزنشــینی نیســت‪« .‬ریچــارد برانســون»؛ یکــی از کارافرینــان‬ ‫انگلیســی موفــق معتقــد اســت‪« :‬موفقیــت را نمی شــود بــا میــزان درامــد افــراد ســنجید‪.‬‬ ‫قابل توجهــی نداشــته؛ البتــه مهــم این اســت که مــا می دانیــم‬ ‫چــه می خواهیــم و به دنبــال چــه برنامــه ای هســتیم»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬ســخنان مکــرر مقام هــای امریکایــی‬ ‫علیــه ایــران را نشــان دهنده ســردرگمی ان هــا دانســتند و‬ ‫افزودنــد‪« :‬مدیریــت امریــکا دچــار ســرگیجه و اشفتگی ســت‪.‬‬ ‫امریکایی هــا به دنبــال پیداکــردن دشــمن هســتند؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫گاهــی از ایــران اســم می برنــد و گاهــی از روســیه و چیــن؛ امــا‬ ‫امــروز رژیــم امریــکا دشــمنی بزرگ تــر از ملــت خــود نــدارد و‬ ‫همیــن دشــمن‪ ،‬ان رژیــم را به زانــو درخواهــد اورد»‪ .‬حضــرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای بــا تاکید مجــدد بر صبــر‪ ،‬ثبــات و کار جهادی‬ ‫افزودنــد‪« :‬دولــت در اواخــر دوران مســئولیت خود قــرار دارد؛ البته‬ ‫طــی ایــن هفت ســال هر چــه توانســتند‪ ،‬تــاش کردنــد و در‬ ‫برخــی بخش هــای دولــت نیــز واقعــاً کارهــای خوبــی انجــام‬ ‫گرفــت‪ .‬پــس از ایــن دولــت نیــز دولــت تازه نفســی خواهــد امــد‬ ‫کــه کارهــا را بــا جدیــت بیشــتر دنبــال کنــد»‪ .‬رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی در پایــان سخنانشــان بــه مســئله عــزاداری در محــرم‬ ‫اشــاره و تاکیــد کردنــد‪« :‬در عزاداری هــا معیــار ان چیزی ســت‬ ‫کــه ســتاد ملــی کرونــا اعــام می کنــد‪ .‬بنــده هرچــه ان هــا الزم‬ ‫بداننــد‪ ،‬مراعــات خواهــم کــرد‪ .‬توصیــه و تاکیــد مــن بــه همــه‬ ‫عــزاداران‪ ،‬هیئــت‪ ،‬منبری هــا و مداحــان نیــز این اســت که‬ ‫ضوابــط ســتاد ملــی کرونــا بایــد رعایــت شــود؛ چراکــه اگــر‬ ‫همیــن مقــدار مراقبــت و کنتــرل هــم سســت شــود‪ ،‬فاجعـه ای‬ ‫بــزرگ پدیــد خواهــد امــد»‪.‬‬ ‫موفقیــت را بایــد بــا این موضــوع ســنجید کــه یــک فــرد تاچه حــد در زندگــی خــود احســاس‬ ‫شــادی می کنــد»‪ .‬خانــم «اریانــا هافینگتــن» نیــز معتقــد اســت کــه «بــرای داشــتن یــک‬ ‫ـرد‪ ،‬بخشــندگی و‬ ‫زندگــی موفــق‪ ،‬به غیــراز پــول و قــدرت‪ ،‬بــه چهــار رکــن تندرســتی‪ِ ،‬خـ َ‬ ‫شــگفتی نیــاز داریــم»‪ .‬درحقیقــت‪ ،‬موفقیــت در زندگــی اقتصــادی بــدون موفقیــت در خــود‬ ‫ِــرد الزم بــرای بهترشــدن زندگــی را دراختیــار‬ ‫زندگــی به دســت نمی ایــد و فــرد اگــر خ َ‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬هرگــز نمی توانــد در زندگــی خــود بــه موفقیــت دســت یابــد‪ .‬براین مبنــا؛ در‬ ‫وهلــه اول فــرد بایــد بتوانــد خــودکاوی دقیقــی انجــام داده و از درون‪ ،‬احســاس ارامــش کرده‬ ‫و بــا تفکــر و خالقیــت‪ ،‬در دنیــای بیــرون چیدمان هــای متفاوتــی انجــام دهــد‪ .‬کارافرینــی‪،‬‬ ‫بســیار بــه قــدرت تخیــل انســان بســتگی دارد‪ .‬فردی کــه می توانــد ایده هــای نــو درمــورد یک‬ ‫موضــوع ارائــه دهــد‪ ،‬مشــکالت را بــا درایــت و هوشــمندی حل وفصــل و باذوق وشــوق بــرای‬ ‫فــردا طراحــی و برنامه ریــزی کنــد را می تــوان فــردی موفــق درراســتای اهدافــش دانســت‪ .‬در‬ ‫یــک صورت بنــدی کلــی بایــد گفــت کــه کارافریــن کسی ســت کــه قــدرت خالقیــت باالیــی‬ ‫دارد‪« .‬گــری دیویــس» در تحقیقاتــی کــه درمــورد افــراد خــاق انجــام داده اند‪ ،‬هفــت ویژگی‬ ‫را بــرای این گونــه افــراد درنظــر گرفتــه اســت‪ .١ :‬خــود را خــاق می داننــد؛ مثـ ًا زمانی کــه‬ ‫از ان هــا ســوال می شــود خــاق هســتند یــا خیــر؟ جــواب مثبــت می دهنــد‪ .‬البتــه هــم در‬ ‫تفکــر و هــم در عمــل خــاق هســتند‪ .٢ .‬دارای اعتمادبه نفــس و اســتقالل باالیــی هســتند‪.‬‬ ‫بــه انجــام کارهــای جدیــد عشــق می ورزنــد و درپـی ان هســتند کــه بــا ســایر افــراد تفــاوت‬ ‫داشــته باشــند‪ .٣ .‬به شــدت ماجراجــو و کنجــکاو هســتند‪ .٤ .‬عمدت ـاً کارهــای مشــکل و‬ ‫پیچیــده را بــرای انجــام انتخــاب می کننــد‪ .٥ .‬شــوخ طبع و بذله گــو بــوده و عمدتـاً حــرکات‬ ‫غیرمعمــول از خــود نشــان می دهنــد‪ .‬ان هــا مســائل را در عالــم تخیــل به بهترین نحــو‬ ‫بررســی و تحلیــل می کننــد‪ .٦ .‬بــه تفکــر درزمینــه راز و رمــز خلقــت خــود و هســتی و نقش‬ صفحه 6 ‫ دو شنبه ‪13‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪316‬‬ ‫رویداد‬ ‫درامــد ســاالنه ‪ 20‬پونــد و خــرج ســاالنه‬ ‫‪ 19‬پونــد‪ ،‬برابــر اســت بــا خوشــبختی‪.‬‬ ‫درامــد ســاالنه ‪ 20‬پونــد و خــرج ســاالنه‬ ‫‪ 26‬پونــد برابــر اســت بــا بیچارگــی‬ ‫چارلز دیکنز؛‬ ‫میزان‬ ‫دسترسی‬ ‫به واکسن ها‬ ‫چقدر است؟‬ ‫‪89‬درصد‬ ‫‪86‬درصد‬ ‫‪85‬درصد‬ ‫‪84‬درصد‬ ‫‪72‬درصد‬ ‫‪69‬درصد‬ ‫سل‬ ‫سه گانه کزاز‪ ،‬دیفتری و سیاه سرفه‬ ‫فلج اطفال‬ ‫هپاتیتبی‬ ‫مننژیت‬ ‫سرخک‪/‬سرخجه‬ ‫تب زرد‬ ‫‪49‬درصد‬ ‫سینه پهلو(ذات الریه)‬ ‫‪47‬درصد‬ ‫روتاویروس‬ ‫‪35‬درصد‬ ‫رمان نویس انگلیسی عصر ویکتوریا‬ ‫فاطمه کریمی‬ ‫«مازلــو» در هــرم معروفــی کــه از نیازهــای‬ ‫اساســی انســان ارائــه کــرده‪ ،‬نیازهــای‬ ‫فیزیولوژیــک را اولیــن نیازهای انســان به شــمار‬ ‫اورده؛ یعنــی نیــاز بــه غــذا‪ ،‬مســکن‪ ،‬خــواب و‬ ‫خــوراک و همســر‪ .‬به اعتقــاد «مازلــو» نیازهــای‬ ‫ادمــی از سلس ـه مراتبی برخوردارنــد کــه پــس‬ ‫از ارضــای یــک نیاز‪ ،‬ســراغ نیــاز باالیــی در هرم‬ ‫می رونــد‪ .‬وضــع امــروز معیشــت امــا به دلیــل‬ ‫بحران هــای ایجادشــده چنــدان روبه راه نیســت؛‬ ‫به طوری کــه بــرای پاســخ بــه همیــن نیازهــای‬ ‫اولیــه بایــد ســال ها برنامه ریــزی کــرد‪ .‬افزایــش‬ ‫شــتاب زده قیمت ارز و نوســانات بــازار اقتصادی‬ ‫تاثیــر مســتقیم بــر روزمــره مــا گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا شــیوع کرونــا هــم چندماهی ســت کــه‬ ‫بســیاری از اقشــار اســیب پذیر درامــد خــود‬ ‫را از دســت داده انــد و بــا ســامتی خــود بــازی‬ ‫می کننــد تــا لقمه نانــی ســر سفره هایشــان‬ ‫بگذارنــد‪ .‬مرثیه هــا بــر ســر افزایــش قیمــت‬ ‫اقــام خوراکــی همچنــان اشــکمان را جــاری‬ ‫می کنــد؛ امــا قیمــت مســکن مصیبــت‬ ‫بزرگ تری ســت کــه گریبــان مــردم؛ به ویــژه‬ ‫مســتاجران را گرفتــه‪ .‬میانگیــن قیمــت خانــه‬ ‫در تهــران بــه متــری ‪٣٠‬میلیون تومــان رســیده؛‬ ‫این درحالی ســت که میانگیــن حقــوق‬ ‫کارمنــدان دولــت ‪٤,٥‬میلیون تومــان اســت‪.‬‬ ‫البتــه نه تنهــا زندگی کــردن دراین روزهــا‬ ‫ســخت شــده؛ بلکــه مــردن هــم کار راحتــی‬ ‫مســکن ان دنیــا هــم وارد‬ ‫نیســت‪ .‬قیمــت‬ ‫ِ‬ ‫رقابــت شــده! اقتصــاد امــروز شــده پلــی بــرای‬ ‫رقابــت دنیــا و اخــرت‪ .‬هزینــه کفن ودفــن‬ ‫مــردگان‪ ،‬نفــس زنــدگان را هــم گرفتــه‪ .‬در‬ ‫ایــن وانفســای کرونایــی هــم اوضــاع به نفــع‬ ‫گــروه مــرگ تغییــر کــرده‪ .‬هم زمــان بــا‬ ‫باالرفتــن هزینه هــای زندگــی‪ ،‬هزینــه مــردن‬ ‫هــم افزایــش یافتــه‪ .‬حتمـاً اگر کســی پارســال‬ ‫جــان بــه جان افریــن تســلیم می کــرد‪،‬‬ ‫خانــواده اش کمتــر به زحمــت می افتادنــد‪.‬‬ ‫شــکاف طبقاتــی هــم ان قــدر عمیــق شــده‬ ‫کــه هزینــه مــرگ یک نفــر در شــمال تهــران‬ ‫معــادل نصــف زندگــی یــک خانــواده در جنوب‬ ‫شــهر اســت‪ .‬دیگــر نمی تــوان ادعــا کــرد لحظه‬ ‫مــرگ و تولــد بــرای همــه انســان ها یکســان‬ ‫چگونه هزینه های کفن ودفن روزبه روز افزایش می یابد؟‬ ‫ قیمت زندگی!‬ ‫مرگی به ِ‬ ‫اســت؛ مثــ ًا هزینــه فــوت یــک شــهروند‬ ‫ســاکن منطقــه ‪ ٣‬را بــا یــک شــهروند ســاکن‬ ‫منطقــه ‪ ۱۹‬مقایســه می کنیــم‪ :‬یارانه بگیــران‬ ‫ایــن دنیــا در قبرهــای یارانه ای ‪۷۵۰‬تومانــی ارام‬ ‫شمال شهرنشــینان بعــد از مرگ‬ ‫می گیرنــد؛ امــا‬ ‫ِ‬ ‫نیــز در قطعــات خــوش اب وهــوا و خوش مســیر‬ ‫بــه خــاک ســپرده می شــوند‪ .‬حــاال بمانــد کــه‬ ‫بعضی هــا در ان قبرهــای خیلــی گــران لواســان‬ ‫دفــن می شــوند؛ قبرهایــی کــه هم قیمــت‬ ‫خانــه بعضی هــا در اطــراف شــهر تهــران‬ ‫اســت‪ .‬مرحــوم را از منطقــه ‪ ۱۹‬بــا امبوالنــس‬ ‫عمومــی چهارنفــره بــه بهشــت زهرا(س)‬ ‫منتقــل می کننــد کــه ‪۱۸۰‬تومــان هزینــه‬ ‫دارد؛ امــا عزیــز ازدســت رفته باالشــهری‬ ‫مســتقیم از قیطریــه بــا امبوالنــس خصوصــی‬ ‫بــه غســالخانه منتقــل می شــود و بابــت‬ ‫ایــن ســفر اختصاصــی بایــد ‪۲۸۰‬هزارتومــان‬ ‫پرداخــت کنــد‪ .‬هزینه هــای کفن ودفــن‬ ‫در کمتریــن حالــت حــدود یک میلیــون و‬ ‫‪۶۰۰‬هزارتومــان اب می خــورد؛ امــا کســانی که‬ ‫قصــد اعــزام بــه فــرودگاه را دارنــد بایــد حــدود‬ ‫دومیلیون تومــان پرداخــت کننــد‪ .‬ایــن مبلــغ‬ ‫شــامل هزینــه انتقــال بــه پزشــکی قانونــی‪،‬‬ ‫غســل‪ ،‬کفن پیچــی‪ ،‬اماده ســازی قبــر‪ ،‬ترمــه‪،‬‬ ‫تابلونویســی و ‪ ...‬می شــود‪ .‬هزینــه پذیرایــی‬ ‫از میهمانــان ســر مــزار متفــاوت اســت؛ بعیــد‬ ‫اســت شمال شهرنشــینان بــه کمتــر از رانــی و‬ ‫کیــک شــکالتی بســنده کننــد؛ امــا خیلــی از‬ ‫خانواده هــا از پــس هزینــه یــک ابمیــوه پاکتــی‬ ‫هــم برنمی اینــد‪ .‬هزینــه بســته پذیرایی شــامل‬ ‫رانــی‪ ،‬کیــک‪ ،‬اب معدنــی‪ ،‬میــوه و شــربت برای‬ ‫‪۱۰۰‬نفــر مهمــان شمال شهرنشــین حــدود‬ ‫دو‪،‬ســه میلیون تومان می شــود؛ امــا خیلــی از‬ ‫خانواده هــا بــا ‪۷۰۰‬هزارتومــان هــم پذیرایــی‬ ‫مختصــری می کننــد‪ .‬اگــر راهتــان بــه منطقــه‬ ‫‪ ٣‬تهــران افتــاده باشــد‪ ،‬در مراســم ترحیــم‪،‬‬ ‫ده هــا تــاج گل باطــراوت و بــزرگ می بینیــد‬ ‫خــود درارتباط بــا جهــان می پردازنــد‪ .٧ .‬عالقــه وافــری بــه کارهــای هنــری و زیبایی شناســی دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن دیــدگاه به خوبــی نشــان می دهــد بیــن فــرد «خــاق و کارافریــن» و «واســطه گر»‪ ،‬تفاوت هــای‬ ‫اساســی وجــود دارد و هــر فــردی نمی توانــد به ســادگی به عنــوان یــک کارافریــن موفــق مطــرح شــود‪.‬‬ ‫برای انکــه بتــوان در مســیر موفقیــت قــرار گرفــت‪ ،‬الزم اســت در یکــی از روزهایــی کــه به شــدت‬ ‫احســاس تنهایــی می کنیــم‪ ،‬بــا خــود فکــر کنیــم تــا بــه یــک ســوال اساســی پاســخ دهیــم‪ .‬هــدف‬ ‫از خلقــت مــا چــه بــوده؟ هرچنــد ممکــن اســت پاســخ بــه ایــن ســوال چنــدان ســاده نباشــد؛ امــا بــا‬ ‫اندکــی تامــل و پذیــرش ایــن اصــل کــه خداونــد هــر انســانی را بــرای ایجــاد شــگفتی در زمیــن خلــق‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬می تــوان در خــود این مســئله را جسـت وجو کــرد کــه مــن کــدام شــگفتی را می توانــم‬ ‫در جهــان ایجــاد کنــم؟ به نظــر می رســد کــه ادم هــا می تواننــد بــا اگاهــی از زمــان تنهایی شــان‬ ‫راهــی بــرای مطلوبیــت در زندگــی خــود بیابنــد‪ .‬مــا بایــد اراده و اگاهــی خــود را درراســتای شــناکردن‬ ‫در اقیانــوس زندگــی به کارگیریــم‪ .‬انســان‪ ،‬شناگری ســت کــه دراثــر تمریــن و ممارســت‪ ،‬قــدرت عبــور‬ ‫از طوالنی تریــن مســافت ها را داراســت‪ .‬کارافرینــان موفــق افــرادی بودنــد کــه بــا اعتقــاد بــه ارزش های‬ ‫متعالــی انســانی‪ ،‬وطن پرســتی و عشــق بــه زندگــی‪ ،‬جهانــی بهتــر را بــرای ســایرین خلــق کردنــد‪.‬‬ ‫ان هــا؛ هــم پــول افریدنــد و هــم جهــان را به جــای بهتــری بــرای زندگــی تبدیــل کردنــد‪ .‬براین مبنــا؛‬ ‫اگــر قــرار اســت در ایــران‪ ،‬هــوش مالــی و اقتصــادی دانش امــوزان را تقویــت کنیــم‪ ،‬بایــد از ابتــدا بــه‬ ‫ان هــا یــاد بدهیــم کــه دنیــا مــکان ســوداگری و تقلــب و مکــر و حیلــه نیســت و بــا فســاد مالــی و‬ ‫رانت خــواری نمی شــود زندگــی اقتصــادی مناســبی داشــت‪ .‬در مدرســه ها بایــد بــه بچه هــا یــاد‬ ‫بدهیــم کــه از امــروز بــرای هرروزشــان فکــری نــو و اندیشـه ای خــاق را در ســر بپروراننــد‪ .‬انســان‪،‬‬ ‫موجــودی هوشــمند اســت کــه می توانــد رشــد اقتصــادی خــود را منــوط بــه رشــد اقتصــادی همــه‬ ‫مــردم جهــان بدانــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬جهــان‪ ،‬خانــواده بــزرگ مــا به حســاب می ایــد‪« .‬ریچــارد بــاخ» در‬ ‫کتــاب «پنــدار» می گویــد‪« :‬حلقـه ای کــه خانــواده حقیقــی تــو را به هــم متصــل می کنــد‪ ،‬هم خونــی‬ ‫کــه هریــک حــدود یک میلیون تومــان‬ ‫قیمــت دارنــد؛ امــا در مناطــق جنوبــی تهــران‬ ‫بیشــتر از تــاج گل هــای مصنوعــی اســتفاده‬ ‫می شــود کــه هزینــه اجــاره ان هــا حــدود‬ ‫‪۱۰۰‬هزارتومــان اســت‪ .‬میهمانــان مرحــوم را از‬ ‫ارامــگاه خانوادگــی بــا ون توریســتی بــه منــزل‬ ‫او در شــمال شــهر می رســانند و ‪۳۰۰‬تومــان‬ ‫می گیرنــد؛ امــا وســیله رفت وامــد خانــواده‬ ‫کم بضاعــت اگــر موتــور و ماشــین میهمان هــا‬ ‫نباشــد‪ ،‬اتوبوس هــای بنــز قدیمی ســت کــه‬ ‫حــدود ‪۱۰۰‬تومــان هزینــه دارد‪ .‬بــرای یــک‬ ‫فــر ِد بامنصــب و ثروتمنــد در شــمال تهــران‪،‬‬ ‫ازطــرف هــر بانــک‪ ،‬اداره و تجارتخانــه ای کــه‬ ‫مرحــوم حشرونشــر داشــته‪ ،‬بنــری بــرای‬ ‫عــرض تســلیت فرســتاده می شــود کــه‬ ‫هرکــدام حــدود ‪۱۰۰‬هزارتومــان هزینــه دارد؛‬ ‫امــا بــرای یــک شــهروند معمولــی در جنــوب‬ ‫تهــران‪ ،‬هیــچ رئیــس بانکــی بنــر نمی فرســتد‪.‬‬ ‫مراســم در شــمال تهــران بــا حضــور نوازنــده‬ ‫نــی و موســیقی های محــزون‪ ،‬گــرم می شــود‬ ‫کــه نزدیــک بــه ‪۷۰۰‬هزارتومــان هزینــه دارد‪.‬‬ ‫ســفره احســانی کــه به نیــت روح مرحــوم در‬ ‫قیطریــه پهــن می شــود‪ ،‬حتــی اگــر یک پــرس‬ ‫جوجه کبــاب ســاده بــرای مثــ ًا ‪۱۰۰‬نفــر‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬چهارمیلیون تومــان می شــود؛‬ ‫درحالی کــه قیمــت یک پــرس جوجــه در‬ ‫جنــوب تهــران نصــف قیمــت ان در شــمال‬ ‫شــهر اســت‪ .‬هزینــه پنــج ســینی حلــوای‬ ‫زعفرانــی و خرماهــای هســته گردویــی کــه‬ ‫از خیابــان اندرزگــو خریــداری شــده‪ ،‬حداقــل‬ ‫‪۵۰۰‬هزارتومــان می شــود؛ امــا خیلی هــا تــوان‬ ‫تهیــه همــان دو بســته خرمــا و پــودر نارگیلــی‬ ‫کــه روی ان می پاشــند را هــم ندارنــد‪ .‬هزینــه‬ ‫مراســم ختــم عزیــزی در جنــوب تهــران‪ ،‬بدون‬ ‫برگــزاری مراســم در مســجد یــا تاالرهــای‬ ‫پذیرایــی و بــا یک وعــده احســان در کمتریــن‬ ‫حالــت ممکــن حــدود هفت میلیون تومــان‬ ‫از اب درمی ایــد؛ این درحالی ســت که‬ ‫قیمــت ســنگ قبر مرحومــی در قطعــه ‪،١٠‬‬ ‫حــدود ‪۱۴‬میلیون تومــان اســت‪ .‬این روزهــا‬ ‫خوش بینانه تریــن‬ ‫هفت میلیون تومــان‬ ‫حالتی ســت کــه می تــوان بــرای برگــزاری‬ ‫یک شــب مراســم خاک ســپاری بسیارســاده‬ ‫درنظــر گرفــت و درمقابــل‪ ،‬حداقــل‬ ‫هزینه هــای یــک مراســم شــیک در شــمال‬ ‫شــهر‪ ،‬بــا یــک حســاب سرانگشــتی بــدون‬ ‫ـن انــواع گل ارایــی و چنــد مــدل‬ ‫درنظرگرفتـ ِ‬ ‫شــام ‪۶۰‬میلیون تومــان می شــود‪ .‬مســئله‬ ‫مــرگ هــم این روزهــا از بازی هــای نمایشــی‬ ‫جــا نمانــده و روزبــه روز شــاهد مناســبات‬ ‫عجیب تــر در ان هســتیم‪ .‬اشــرافی گری‬ ‫شــاید در زندگــی اعتبــار کاذبــی ایجــاد کنــد‬ ‫یــا کیفیــت زندگــی را ظاهــرا ً افزایــش دهــد؛‬ ‫امــا بعیــد اســت در کیفیــت ســفر اخــروی‬ ‫امــوات تغییــری ایجــاد کنــد‪ .‬اینکــه گل زدن‬ ‫ماشــین بــرای جوانــان چــه تاثیــری در‬ ‫شــادی روح ان مرحــوم دارد یــا تــاج گل هــای‬ ‫میلیونــی منزلــی باالتــر نصیــب ان مرحــوم‬ ‫می کنــد را بایــد از ارواح مطهــر خودشــان‬ ‫پرســید‪ .‬احتمــاالً «مازلــو» هیچ وقــت حــدس‬ ‫نمـی زده کــه نیــاز بــه هزینه هــای مــردن هــم‬ ‫یکــی از نیازهــای اساسی ســت‪ .‬حــاال ممکــن‬ ‫اســت تمــام عمــر طــول بکشــد تــا عــده ای‬ ‫از پــس مرحلــه اول هــرم «مازلــو» بربیاینــد؛‬ ‫درحالی کــه افــرادی در راس هــرم زاده‬ ‫می شــوند و در راس هــرم از دنیــا می رونــد!‬ ‫دیــدن ایــن اختــاف هزینه هــا این روزهــا‬ ‫عــادی شــده و ایــن اصـ ً‬ ‫ا اتفــاق خوشــایندی‬ ‫نیســت‪ .‬مــرگ یک نفــر می توانــد ناجــی‬ ‫زندگــی خانــواده ای دیگــر شــود؛ امــا گویــا‬ ‫چرخــه معیــوب اقتصــادی این روزهــا‪ ،‬بــه‬ ‫تلخــی سرنوشــت کمــک می کنــد تــا فقیرهــا‬ ‫در فقــر و غنی هــا در رفــاه بیشــتر راهــی‬ ‫خانــه ابدی شــان شــوند‪/.‬مهر‬ ‫نیســت؛ بلکــه احتــرام و خوشحالی ســت کــه نســبت بــه زندگــی یکدیگــر داریــم»‪ .‬به نــدرت اعضــای‬ ‫یــک خانــواده در زیــر یــک ســقف باهــم بــزرگ می شــوند‪ .‬مــا بــا جهــان‪ ،‬اعضــای یــک خانــواده‬ ‫هســتیم کــه در زیــر ســقف یــک اســمان بــزرگ می شــویم‪ .‬بــرای انســان کارافریــن‪ ،‬مفهــوم انســان‬ ‫از هرچیــز واالتــر و مهم تــر اســت‪ .‬زندگــی‪ ،‬یــک پیونــد اســت؛ پــس بایــد بگذاریــم کــه در تجــارت و‬ ‫اقتصــاد نیــز ایــن پیونــد برقــرار شــود‪ .‬مــا محصــول یــا خدماتــی را بــرای ســایرین تولیــد می کنیــم تا‬ ‫ان هــا در اســایش و امنیــت زندگی شــان را بگذراننــد‪ .‬شــادی هــر انســانی می توانــد انــرژی عشــق را‬ ‫در جهــان گســترش بخشــد‪ .‬در زندگــی‪ ،‬چیزهایــی وجــود دارد کــه بــا ازمــودن می تــوان بــه عمــق‬ ‫ان هــا پــی بــرد و راه دیگــری بــرای اموختنشــان وجــود نــدارد‪ .‬برخــی از تجربه هــای «ســواد مالــی»‪،‬‬ ‫در عمیق فکرکــردن بــه زندگــی به دســت می ایــد‪ .‬مــا امــروز بــه کارافرینــان وطن پرســتی نیــاز‬ ‫داریــم کــه ایــران برایشــان از هرچیــز مهم تــر باشــد؛ چراکــه انچــه بــه هــر فــردی اعتبــار و ارزش‬ ‫می بخشــد‪ ،‬هویــت ملــی و فرهنگــی اوســت کــه ریشــه در تاریــخ دارد‪ .‬هرچندکــه مــا ضمــن احتــرام‬ ‫بــه هویــت ملــی‪ ،‬بــه هویــت جهانــی و یکپارچــه خــود بــا همــه مــردم جهــان نیــز اعتقــاد داریــم‪ .‬این‬ ‫بی نهایت بــودن‪ ،‬همان چیزی ســت کــه خداونــد در وجــود انســان به ودیعــه گذاشــته اســت؛ پــس‬ ‫در راه انچــه خــدا برایمــان درنظــر گرفتــه‪ ،‬گام برداریــم‪« .‬ویلیــام ارتــور وارد» می گویــد‪» :‬تک تــک مــا‬ ‫ســرانجام روزی داوری خواهیــم شــد‪ .‬مهــم این اس ـت که چقــدر زندگــی کرده ایــم؛ نــه چقــدر زنــده‬ ‫بوده ایــم‪ .‬چقــدر بخشــیده ایم؛ نــه چقــدر داشــته ایم‪ .‬چقــدر خــوب (صرفــاً خــوب) بوده ایــم؛ نــه‬ ‫چقــدر عظیــم جلــوه کرده ایــم»‪ .‬ایــن گفتــار بیانگــر ان اس ـت که هرکــس بایــد راه زندگی کــردن را‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬بــه کودکانمــان یــاد بدهیــم کــه هیــچ دیــواری ان قدر بلند نیســت کــه مــا نتوانیــم از روی‬ ‫ان‪ ،‬بــه ان ســوی زندگــی پــرش کنیــم‪ .‬بــا تــاش و کوشــش و عشــق می تــوان همــواره راهــی بــرای‬ ‫اوج گرفتــن و پروازکــردن در زندگــی پیــدا کــرد؛ ایــن‪ ،‬کلیدی تریــن نکتــه اســرارامیز هســتی بــرای‬ ‫نســل اینــده ایــران اســت‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫اعالم نرخ جدید سود سپرده‬ ‫در بانک توسعه تعاون‬ ‫بـا هـدف حفـظ ارزش پـول ملـی و‬ ‫همچنیـن ایجـاد ثبـات در نظـام پولـی‬ ‫و مالـی کشـور‪ ،‬نرخ هـای جدیـد سـود‬ ‫سـپرده های سـرمایه گذاری در بانـک‬ ‫توسـعه تعاون تعیین و به کلیه واحدهای‬ ‫مربوطـه ابلاغ شـد‪ .‬براین اسـاس‪ ،‬پیـرو ابالغیـه شـورای پـول و‬ ‫اعتبـار نـرخ جدیـد سـپرده های سـرمایه گذاری بانـک توسـعه‬ ‫تعـاون درقالـب سـپرده کوتاه مدت عـادی ‪١٠‬درصـد‪ ،‬کوتاه مدت‬ ‫ویـژه سـه ماهه ‪ ١٢‬درصد‪ ،‬کوتاه مـدت ویژه شـش ماهه ‪١٤‬درصد‪،‬‬ ‫سررسـید یک سـاله ‪١٦‬درصـد و سررسـید دوسـاله ‪١٨‬درصـد‬ ‫تعیین شـده اسـت‪.‬‬ ‫ابالغ اهداف برنامه های‬ ‫عملیاتی شعب بانک کارافرین‬ ‫اهـداف برنامه های عملیاتی شـعب بانک‬ ‫کارافریـن بـرای سـال جـاری‪ ،‬تدویـن‬ ‫و ابلاغ شـد‪ .‬مدیریـت امـور طـرح و‬ ‫توسـعه بـا همـکاری معاونـت بانکـی و‬ ‫مدیریت هـای بین الملـل و امـور شـعب‪،‬‬ ‫اهداف برنامه های عملیاتی شـعب این بانک را برای نخسـتین بار‬ ‫بـه تفکیک سـه گـروه مشـتریان بانکـداری شـرکتی‪ ،‬بانکداری‬ ‫تجاری و بانکداری شـخصی‪ ،‬در شـاخص های منابع‪ ،‬تسهیالت‪،‬‬ ‫ضمانت نامه هـا‪ ،‬مطالبـات غیرجاری و فعالیت هـای ارزی تعیین‬ ‫و بـه کلیـه شـعب بانـک ابلاغ کـرد‪ .‬براسـاس ایـن گـزارش‪،‬‬ ‫پیش ازایـن اهـداف برنامه هـای عملیاتی شـعب به صورت فصلی‬ ‫ابلاغ می شـد‪ .‬در فراینـد جدیـد با هـدف پرهیز از اتلاف وقت‪،‬‬ ‫اهـداف عملیاتی شـعب بـرای دوره های سـه ماهه تا پایان سـال‬ ‫جـاری به صـورت یکجـا تدویـن و ابالغ شـده اسـت‪.‬‬ ‫استقبال چشمگیر مشتریان‬ ‫از همراه کارت بانک اینده‬ ‫«همـراه کارت» بانـک اینده‪ ،‬با سـهولت و‬ ‫سـادگی اسـتفاده از ان و ارائه مجموعه ای‬ ‫از خدمات موردنیاز و پراسـتفاده مشتریان‬ ‫عزیـز‪ ،‬در دسـترس عمـوم قـرار دارد‪.‬‬ ‫همـراه کارت بانـک اینـده‪ ،‬یـک ابـزار‬ ‫موبایلی سـت کـه مجموعـه ای از خدمات مختلـف بانکی مبتنی بر‬ ‫شـمــاره کارت را بـه کاربـران حقیقـی ارائـه می دهـد‪ .‬مشـتریان‬ ‫عزیـز‪ ،‬می تواننـد بـه کمـک همـراه کارت از خدمـات مبتنی بـر‬ ‫کارت هـای بانـک اینده یا کارت های سـایر بانک ها اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫همـراه کارت بانـک اینـده بـا داشـتن امکانـات مختلـف و بـه روز‪،‬‬ ‫بهره منـدی مشـتریان و عموم مردم اسـتفاده از خدمـات بانکی را‬ ‫بـرای کاربـران تسـهیل کرده اسـت‪ .‬نرم افـزار همـراه کارت را فقط‬ ‫ازطریـق حضـور در شـعب یـا رجـوع بـه وب سـایت بانـک اینده‪،‬‬ ‫‪ https://www.ba24.ir‬دریافـت کنیـد و هرگـز از منابـع‬ ‫غیر معتبـر کـه به تائیـد بانک نرسـیده‪ ،‬اقـدام به دریافـت و نصب‬ ‫نکنیـد‪ .‬امـار ‪ ۱۰۰‬درصدی اسـتفاده از همراه کارت بانـک اینده در‬ ‫سـه ماهه نخسـت امسـال‪ ،‬حاکـی از اسـتقبال خوب مشـتریان و‬ ‫عمـوم مـردم عزیـز از این سـامانه مفید اسـت‪.‬‬ ‫علت افزایش قیمت‬ ‫اوراق تسهیالت مسکن‬ ‫در شـرایطی که روزهـای اخیـر قیمـت‬ ‫هر فقـره اوراق ‪ ٥٠٠‬هزارتومانـی تسـهیالت‬ ‫مسـکن بـه کانـال ‪ ٩٠‬هزار تومان وارد شـد‪،‬‬ ‫مدیـر امـور طـرح و برنامـه بانـک مسـکن‬ ‫بـا رد ارتبـاط ایـن امـر بـه سیاسـت ها و‬ ‫تحـوالت داخلـی بانـک مسـکن می گویـد‪« :‬علـت افزایـش قیمت‬ ‫اوراق تسـهیالت مسـکن در روزهـای اخیـر مربـوط بـه تحـوالت‬ ‫بیرونـی بـازار اوراق اسـت و ارتباطـی بـه سیاسـت ها و تحـوالت‬ ‫داخلـی بانـک مسـکن نـدارد»‪ .‬محمدحسـن مـرادی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬نه تنهـا در هفته هـای گذشـته و از زمانی کـه افزایش قیمت‬ ‫اوراق اغاز شـد عرضه اوراق تسـهیالت مسـکن کمتر نشـده است؛‬ ‫بلکـه به علت افزایش مانده سـپرده های ممتاز که پشـتوانه انتشـار‬ ‫اوراق تسـهیالت اسـت و حل مشکل سـجامی تعدادی از دارندگان‬ ‫حسـاب عرضـه تـا حـدی نسـبت بـه قبـل افزایـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬افزایش قیمت اوراق در روزهای گذشـته را نمی توان ناشی‬ ‫از کاهـش انتشـار اوراق ازسـوی بانـک و کاهش مانده سـپرده های‬ ‫حسـاب ممتاز دانسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫ دو شنبه ‪13‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪316‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫هدیه تهرانی‬ ‫در گذر زمان‬ ‫ماجــرای حضــورش در ســینما شنیدنی ســت‪ .‬بــا دســتی شکســته‬ ‫همــراه دوســتش و مــادر دوســتش در فروشــگاهی درحــال گشــت‬ ‫و گــذار بــوده کــه محمدرضــا شــریفی نیا و ازیتــا حاجیــان او را‬ ‫می بیننــد و بــه او پیشــنهاد می دهنــد بازیگــر شــود‪ .‬قــول و‬ ‫قــراری می گذارنــد و او را معرفــی می کننــد بــه مرتضــی شایســته؛‬ ‫تهیه کننــده ســینما کــه ان روزهــا در تــدارک تولیــد فیلم ســینمایی‬ ‫« روز واقعــه» بــه کارگردانــی شــهرام اســدی بــود‪ .‬بــرای اولین بــار‬ ‫می نشــیند روی صندلــی گریــم و عبــداهلل اســکندری چهــره اش را‬ ‫گریــم هــم می کنــد و تســت صــدا هــم می دهــد؛ امــا از نقــش‬ ‫کوتاهــش خوشــش نمی ایــد و قیــد بــازی را می زنــد‪ .‬همیــن‬ ‫باعــث اغــاز یــک مســیر حرف ـه ای می شــود‪ .‬همــان ایــام تصــادف‬ ‫شــدیدی می کنــد و حتــی گویــا چنــد دقیقــه ای هــم جــدی‬ ‫جــدی می میــرد؛ امــا دوبــاره زنــده می شــود‪ .‬بعــد از ان اتفــاق و‬ ‫گذرانــدن دوران نقاهــت دو بــار دیگــر ایــن شــانس را پیــدا می کنــد‬ ‫کــه وارد عرصــه بازیگــری شــود؛ امــا هر بــار به دلیلــی نمی پذیــرد‪.‬‬ ‫ان دو فیلمــی کــه حاضــر نشــد در انهــا بــازی کنــد؛ یکــی «لیــا»‬ ‫ســاخته داریــوش مهرجویــی بــود و دیگــری «بــودن یــا نبــودن»‬ ‫ســاخته کیانــوش عیــاری‪ .‬ســومین فرصتــش امــا بــدل بــه یــک‬ ‫اتفــاق مهــم در زندگ ـی اش می شــود‪ .‬روزی ســامان مقــدم دســتیار‬ ‫مســعود کیمیایــی بــا او تمــاس می گیــرد و پیشــنهاد می کنــد کــه‬ ‫در «ســلطان» نقــش مریــم را بــازی کنــد‪ .‬بعــد از ان همــه چیــز‬ ‫بــه ســرعت می گــذرد و حــاال کــه ‪ ۲۴‬ســال از ان روزهــا گذشــته‬ ‫کارنامـه اش پــر اســت از نقش هایــی کــه در ایــن ســال ها بــازی کــرده‬ ‫و خیلــی از انهــا به خاطــره جمعــی مــردم بــدل شــده اســت‪ .‬خــود او‬ ‫درخصــوص ورودش بــه دنیــای بازیگــری می گویــد‪« :‬زمانــی کــه ‪،۱۸‬‬ ‫‪ ۱۹‬ســاله بــودم اقــای ناصــر تقوایــی کــه همســر ایشــان از اقــوام مــا‬ ‫بودنــد دربــار ه طــرح «چــای تلــخ» بــا مــن صحبــت کردنــد و قــرار‬ ‫بــود کاری را بــا هــم انجــام دهیــم و ایــن اولیــن وسوسـه هایی بــود‬ ‫کــه نســبت بــه ســینما داشــتم‪ .‬البته بــا تفکــر و نــگاه خاص خــودم؛‬ ‫ولــی هی ـچ گاه به صــورت جــدی بــه ایــن موضــوع نــگاه نمی کــردم‬ ‫تــا زمانــی کــه ســریال «روزی روزگاری» پخــش شــد و بــازی‬ ‫خســرو شــکیبایی یکــی از انگیزه هــای مــن بــرای ورود بــه حــوزه ‬ ‫بازیگــری شــد»‪ .‬حــاال سالهاســت کــه هــر زمــان نــام هدیــه تهرانــی‬ ‫در تیتــراژ فیلمــی قــرار بگیــرد‪ ،‬ان فیلــم در صــدر اخبــار فیلم هــای‬ ‫سینمایی ســت و هــواداران تهرانــی خوشــحال از اینکــه چهــره او را‬ ‫بــر پــرده ســینما خواهنــد دیــد‪ .‬در ایــن مــدت انچــه کــه بــاز توجــه‬ ‫اهالــی ســینما را بــه خــود جلب کــرده؛ حضــور دوبــاره هدیــه تهرانی‬ ‫جلــوی دوربیــن یــک فیلــم ســینمایی اســت‪ .‬هدیــه تهرانــی در تمام‬ ‫ســال های فعالیتــش نشــان داده اســت کــه همچنان ســتاره ای اســت‬ ‫کــه فــروش گیشــه را در نقــش اول فیلــم یــا حتــی نقشــی کوتــاه‬ ‫تضمیــن می کنــد‪ .‬بازیگــری کــه روزی گفتــه بــود «ســینما بــرای‬ ‫مــن فقــط در حــد یــک تفریــح اســت» مــدت زمــان زیــادی اســت‬ ‫کــه تفریحــش‪ ،‬طرفدارانــی جــدی دارد‪.‬‬ ‫از سلطان تا مسخره بازی‬ ‫ســینما بــرای هدیــه تهرانــی بــا فیلــم «ســلطان» ســاخته مســعود‬ ‫کیمیایــی شــروع شــد‪ .‬دو ســیمرغ بلوریــن را تــا کنــون از ان خــود‬ ‫کــرده و بعــد از درخششــی کــه در فیلــم «چهارشــنبه ســوری»‬ ‫داشــت تــا چندیــن ســال بــه خــارج از کشــور رفــت و تنهــا در فیلــم‬ ‫«نیومانــگ» بهمــن قبــادی بــازی کــرد‪ .‬در فیلــم «قرمــز» کــه در‬ ‫ســال ‪ ۷۷‬توســط فریــدون جیرانی ســاخته شــد یکــی از ماندگارترین‬ ‫بازی هــای هدیــه تهرانــی رقــم خــورد کــه بــرای بــازی در فیلــم قرمز‬ ‫برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن از هفدهمیــن‬ ‫دوره جشــنواره فیلــم فجــر شــد‪ .‬در همــان ســال تهرانــی جایــزه‬ ‫بهتریــن بازیگــر زن از چهارمیــن دوره جشــن حافــظ را بــرای بــازی‬ ‫در «شــوکران» از ان خــود کــرد و بــاز هــم در ســال ‪ ۸۰‬بــرای بــازی‬ ‫در «کاغــذ بی خــط» ســاخته ناصــر تقوایــی‪ ،‬تندیــس زریــن بهتریــن‬ ‫بازیگــر نقــش اول زن از چهارمیــن جشــن خانــه ســینما را بــه خانــه‬ ‫بــرد‪ .‬بــازی او «چهارشــنبه ســوری» ســاخته اصغــر فرهــادی بــار‬ ‫دیگــر ســیمرغ بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن از بیســت و چهارمیــن‬ ‫دوره جشــنواره فیلــم فجــر را از ان او کــرد‪« .‬هفــت دقیقــه تــا پاییــز»‬ ‫نیــز بــه کارگردانــی علیرضــا امینــی محصــول ســال ‪ ۸۸‬بــود و هدیــه‬ ‫تهرانــی در ایــن فیلــم ایفاگــر نقــش میتــرا بــود‪ .‬تهرانــی بــرای بــازی‬ ‫در ایــن فیلــم نامــزد ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن‬ ‫از بیســت و هشــتمین دوره جشــنواره فیلــم فجرشــد‪ .‬امــا در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬تهرانــی بــا دو فیلــم بــه ســینما امــده اســت‪ .‬ابتــدای ســال بــا‬ ‫«اشــغال های دوست داشــتنی» کــه چندیــن ســال منتظــر مجــوز‬ ‫اکــران بــود و حــاال بــا نقشــی کوتــاه در «مســخره باز»‪.‬‬ ‫تهرانی در دام حاشیه‬ ‫هدیــه تهرانــی را می تــوان از کــم حاشــیه ترین بازیگــران ایرانــی‬ ‫نــام بــرد امــا تنهــا گریــز از حاشــیه بــه ایــن معنــا نیســت کــه‬ ‫درگیــر حاشــیه نخواهــی شــد‪ .‬در دوره محمــود احمدی نــژاد‪،‬‬ صفحه 8 ‫ دو شنبه ‪13‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪316‬‬ ‫چهره ها‬ ‫عطــر ادکلــن هدیــه تهرانــی لومانــی‬ ‫(‪ ) Lomani Hedieh Tehrani‬عطری ســت‬ ‫از برنــد هدیــه تهرانــی کــه در ســال ‪2014‬‬ ‫تولیــد شــد‪ .‬ایــن عطــر دارای رایحــه‬ ‫شــیرین و طبعــی خنــک و مخصــوص تمــام‬ ‫فصــول ســال اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وداع با خالق ‬ ‫«عروس اتش»‬ ‫خســرو ســینایی؛ کارگــردان ســینمای ایــران کــه از هفتــه گذشــته به دلیــل عفونــت ریــوی‬ ‫و ابتــا بــه بیمــاری کرونــا در تهــران در بیمارســتان بســتری بــود‪ ،‬عصــر روز شــنبه دار فانــی‬ ‫را وداع گفــت‪ .‬او ‪ 80‬ســاله بــود‪ .‬ســینایی در ســال ‪ 1362‬در دومیـن دوره جشــنواره فیلــم فجــر‬ ‫بــرای فیلــم «هیــوالی درون» برنــده لــوح زریــن بهتریــن کارگردانــی شــد و در ‪ 1378‬در‬ ‫هجدهمیـن دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــرای فیلــم «عــروس اتــش» ســیمرغ بلوریــن بهترین‬ ‫فیلمنامــه را بــرد‪ .‬او متولــد ســال ‪ 1319‬در شــهر ســاری بــود و در دانشــگاه فنــی شــهر ویــن‬ ‫تحصیــل کــرد‪.‬‬ ‫فاتحان توپ طالی قاره سبز‬ ‫تهرانــی نمایشــگاهی عکســی برپــا کــرد کــه از هزینــه‬ ‫تــا مهمانــان ان نمایشــگاه داســتان های بســیاری‬ ‫گفتــه شــد و بازیگــر فــراری از حاشــیه را مجبــور بــه‬ ‫پاســخگویی کــرد‪.‬در ان ســال گفتــه می شــد کــه‬ ‫هزینه هــای برپایــی نمایشــگاه توســط اســفندیار رحیــم‬ ‫مشــایی پرداخــت شــده اســت و یکــی از تابلوهــای‬ ‫تهرانــی را بــا قیمتــی بســیار بــاال خریــداری کــرده‬ ‫اســت‪ .‬صحبت هــای از ایــن دســت تنهــا بــه ایــن‬ ‫نمایشــگاه عکــس ختــم نشــد و نقدهــای بســیاری بــه‬ ‫هدیــه تهرانــی وارد شــد تــا انجــا کــه او در نامـه ای روند‬ ‫و مشــکالت برگــزاری نمایشــگاه را توضیــح داد و خریــد‬ ‫تابلــو توســط رحیــم مشــایی را تکذیــب کــرد‪ .‬او توضیح‬ ‫داده بــود کــه هیــچ کمــک بالعوضــی را دریافــت نکــرده‬ ‫و از ســازمان میــراث فرهنگــی وامــی دریافــت کــرده‬ ‫کــه کــه حتــی بخشــی از ان را دریافــت نکــرده اســت‪.‬‬ ‫تهرانــی در پایــان نامــه گفتــه بــود‪ « :‬کــه ایــن روزهــا‬ ‫مــردم خیلــی خســته اند‪ .‬از ایــن رو بــه همــه خســته‬ ‫نباشــید می گویــم و امیــدوارم توضیحاتــم کمــی از بــار‬ ‫گناهــان نکــرده ام کاســته باشــد و تنهــا می گویــم در‬ ‫ایــن ســرزمین کویــری بــا اب دعــوا نکنیــم‪».‬‬ ‫مسخره بازی غنی زاده دامن تهرانی را گرفت‬ ‫هدیــه تهرانــی بــا اینکــه بازیگــر ک ـم کاری محســوب‬ ‫می شــود؛ امــا می تــوان گفــت درســت در همــان‬ ‫لحظــه کــه حافظــه پــرده ســینما از چهــره او در حــال‬ ‫خالی شــدن اســت بــاز خــود را بــه رخ ســینما می کشــد‪.‬‬ ‫اکنــون فیلــم مســخره باز بــه کارگردانــی همایــون‬ ‫غنـی زاده کــه از زمــان اختتامیــه جشــنواره سـی وهفتم‬ ‫در زمــان گرفتــن ســیمرغ حاشــیه ســاز شــد بخشــی از‬ ‫تبلیغــات خــود را مدیــون چهــره تهرانی ســت‪ .‬کارگردان‬ ‫مســخره باز در اختتامیــه جشــنواره فجــر در زمــان‬ ‫دریافــت ســیمرغ بخــش نگاه نو یــک کارگر افغانســتانی‬ ‫را روی ســن فرســتاد امــا بــرای دریافــت ســیمرغ دوم‬ ‫در بخــش هنــر و تجربــه خــود بــه روی ســن رفــت‪.‬‬ ‫نقدهــای بســیاری بــه عملکــرد همایــون غنـی زاده وارد‬ ‫شــد؛ چــرا کــه برخــاف انچــه کــه او می خواســت در‬ ‫اعتــراض بــه رفتــار بــا کارگــران و مهاجــران نشــان دهد‪،‬‬ ‫در مــورد رفتارهــای خــود او بــا کارگــران افغانســتانی در‬ ‫کافه هــای زنجیره ‍ــای تحــت مدیرتــش صحبت هــای‬ ‫بســیاری وجــود داشــت‪ .‬جــدای از نقدهــای بســیاری که‬ ‫در مــورد خــط روایــی و تحســین هایی کــه در مــورد‬ ‫جلوه هــای ویــژه ایــن فیلــم وجــود دارد بازی هــای‬ ‫خــوب بازیگــران ایــن فیلــم از جملــه صابــر اَبَــر‪ ،‬بابــک‬ ‫حمیدیــان و علــی نصیریــان مــورد توافــق همگان اســت‬ ‫امــا در مــورد بــازی کوتــاه هدیــه تهرانی نقدهایــی وجود‬ ‫دارد کــه بــه کارگــردان برمی گــردد و منتقــدان بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه ســکانس های حضــور تهرانــی در فیلــم بــه‬ ‫درســتی مدیریــت نشــده اند‪ .‬هرچنــد کــه عکس هــای‬ ‫لبــاس و گریــم هدیــه تهرانی در مســخره باز تماشــاگران‬ ‫را به خــود جــذب کــرده اســت امــا ایــن نقدهــا ســبب‬ ‫نخواهــد شــد کــه از محبوبیــت هدیــه تهرانــی کاســته‬ ‫شــود همــان طــور کــه حاشــیه چنــد ســال پیــش از‬ ‫هوادارانــش کــم نکــرد‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی جوایــز فوتبالــی در سراســر دنیــا جــزو پرســروصداترین‬ ‫جوایــز در میــان رشــته های ورزشی ســت کــه هرکــدام به نوعــی بــه برنــدگان‬ ‫ان اعتبــار می بخشــد و انهــا را در صــدر اخبــار روز قــرار می دهــد‪ .‬در این میــان‬ ‫قــاره اروپــا به دلیــل اهمیــت و اعتبــاری کــه لیگ هــای فوتبــال موجــود در ان‬ ‫دارد و همچنیــن به خاطــر قــرار گرفتــن تیم هایــش در ســطح بــاالی فوتبــال‬ ‫جهــان‪ ،‬از اهمیــت ویژه تــری برخــوردار اســت‪ .‬به همین خاطــر برنــده شــدن‬ ‫جایــزه ای همچــون کفــش طــای فوتبــال اروپــا‪ ،‬بــرای بازیکنــان و تماشــاگران‬ ‫کــم از کفــش طــای فوتبــال جهــان نــدارد‪ .‬کفــش طــای اروپــا‪ ،‬یکــی از جوایز‬ ‫جذابی ســت کــه در پایــان هــر فصــل بــه بهتریــن گل زن لیگ هــای فوتبــال‬ ‫کشــورهای اروپایــی اهــدا می شــود‪ .‬ایــن جایــزه‪ ،‬مجســمه ای از یــک کفــش‬ ‫فوتبــال طالیی ســت و اهــدای ان از فصــل ‪ ۱۹۶۸–۱۹۶۷‬شــروع شده اســت‪.‬‬ ‫جایــزه کفــش طــا در ابتــدا از ســوی مجلــه لکیــپ (از ‪ )۱۹۹۱–۱۹۶۷‬معرفــی‬ ‫می شــد‪ ،‬امــا از ســال ‪ ۱۹۹۶‬تاکنــون‪ ،‬اروپــا اســپورت مدیــا برگــزاری مراســم‬ ‫و اعطــای ان را برعهــده دارد‪ .‬هرچنــد به شــکل جالــب توجهــی‪ ،‬سال هاســت‬ ‫کــه به جــز لیونــل مســی و رونالــدو‪ ،‬تنهــا گه گاهــی نــام دیگــری به عنــوان‬ ‫دریافت کننــده ایــن جایــزه شــنیده می شــود و مســی بــا شــش و رونالــدو‬ ‫بــا چهاربــار رکــوردار کفــش طــای اروپــا هســتند‪ ،‬امــا امســال چیــرو‬ ‫ایموبیلــه؛ بازیکــن ایتالیایــی تیــم التزیــو فاتــح ان شــد‪ .‬بــا ایــن شــرایط‬ ‫کفــش طــای اروپــا ‪ 2020‬بــه مهاجــم گلــزن ابی پوشــان رم بــا ‪ 35‬گل زده‬ ‫رســید‪ .‬به همین بهانــه نگاهــی داریــم بــه ‪ 10‬چهــره ای کــه در طــول تاریــخ‪،‬‬ ‫برنــده کفــش طــای اروپــا بوده انــد‪.‬‬ ‫لیونلمسی‬ ‫فوق ستاره ارژانتینی تیم بارسلونای‬ ‫اسپانیا‪ ،‬اولین و تنها بازیکن در‬ ‫تاریخ فوتبال جهان است که‬ ‫شش بار برنده جایزه بهترین بازیکن‬ ‫سال جهان و توپ طالی فیفا شده ‬ ‫است‪ .‬لیونل مسی شش بار نیز‬ ‫کفش طالی اروپا را از ان خود‬ ‫کرده و اولین بار در ‪21‬سالگی موفق‬ ‫به کسب ان شد‪.‬‬ ‫کریستیانورونالدو‬ ‫ستاره پرتقالی سابق تیم فوتبال رئال‬ ‫مادرید‪ ،‬سال هاست که در اسمان‬ ‫فوتبال می درخشد و یکی از گران ترین‬ ‫بازیکنان تاریخ است‪ .‬این مهاجم‬ ‫مشهور یوونتوس و تیم ملی پرتغال‪،‬‬ ‫تاکنون چهاربار کفش طالی فوتبال‬ ‫اروپا را به دست اورده است‪ .‬او در‬ ‫سال های ‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۷‬به عنوان‬ ‫بهترین بازیکن جهان انتخاب شد‪.‬‬ ‫تیری دنیل هانری‬ ‫مربی فوتبال و بازیکن فوتبال‬ ‫حرفه ای پیشین اهل فرانسه است‪.‬‬ ‫تیری هانری در دوران حرفه ای‬ ‫فوتبال خود در پست مهاجم برای‬ ‫تیم های باشگاهی مانند ارسنال و‬ ‫بارسلونا و نیز تیم ملی فرانسه بازی‬ ‫می کرد‪ .‬او دوبار در سال های ‪2004‬‬ ‫‪ 2005 ،‬موفق به کسب کفش طالی‬ ‫فوتبال اروپا شده است‪.‬‬ ‫الیمکویست‬ ‫بازیکن فوتبال اهل اسکاتلند است‪.‬‬ ‫این مهاجم اسکاتلندی در باشگاه هایی‬ ‫مانند باشگاه فوتبال رنجرز‪ ،‬باشگاه‬ ‫فوتبال ساندرلند و باشگاه فوتبال‬ ‫کیلمارنوک بازی کرده و مدتی نیز‬ ‫مربی تیم رنجرز بوده است‪ .‬او در‬ ‫سال های ‪ 1991‬و ‪ 1992‬با ‪ 34‬گل‬ ‫زده‪ ،‬موفق به کسب کفش طالی‬ ‫فوتبال اروپا شده است‪.‬‬ ‫فرناندوگومز‬ ‫بازیکن فوتبال اهل پرتغال است که‬ ‫سال ها در تیم ملی فوتبال این کشور‬ ‫به عنوان بازیکنی کلیدی نقش داشت‪.‬‬ ‫از باشگاه هایی که در ان بازی کرده ‬ ‫است می توان به پورتو‪ ،‬و اسپورتینگ‬ ‫لیسبون و باشگاه فوتبال اسپورتینگ‬ ‫خیخون اشاره کرد‪ .‬او در سال های‬ ‫‪۱۹۸۵‬و ‪ ۱۹۸۳‬موفق شد‪ ،‬کفش‬ ‫طالی اروپا کسب کند‪.‬‬ ‫اوزه بیو داسیلوا فریرا‬ ‫او مهاجم سابق تیم ملی فوتبال‬ ‫پرتغال است‪ .‬از وی به عنوان یکی‬ ‫از بهترین بازیکن ها و نماد فوتبال‬ ‫پرتغال نام برده می شود‪ .‬اوزه بیو‬ ‫اقای گل جام جهانی ‪۱۹۶۶‬‬ ‫لندن بود‪ .‬او در سال ‪ ۱۹۶۸‬با‬ ‫‪ ۴۲‬گل زده‪ ،‬اولین کفش طال را‬ ‫تصاحب و این شاهکار را در ‪۱۹۷۳‬‬ ‫تکرار کرد‪.‬‬ ‫لوییس البرتو سوارز دیاز‬ ‫مهاجم مطرح باشگاه بارسلونا‪ ،‬بازیکن‬ ‫فوتبال اهل اروگوئه و عضو تیم‬ ‫ملی این کشور است‪ .‬سوارز یکی‬ ‫از بهترین بازیکنان جهان به شمار‬ ‫می رود؛ به طوری که بیش از ‪ ۴۰۰‬بار در‬ ‫رقابت های باشگاهی و ملی گلزنی کرده‬ ‫و در سال ‪ ۲۰۱۶‬باالتر از لیونل مسی و‬ ‫کریستیانو رونالدو بهترین گلزن اللیگا‬ ‫اسپانیا شده است‪.‬‬ ‫لوکاتونی‬ ‫این بازیکن ‪ 43‬ساله تیم هالس‬ ‫ورونا‪ ،‬از بهترین گلزنان تیم ملی‬ ‫فوتبال ایتالیا در جام جهانی ‪۲۰۰۶‬‬ ‫است‪ .‬او توانست در سن ‪ ۳۸‬سالگی‬ ‫با ‪ ۲۲‬گل اقای گل سری ا شود‪ .‬او‬ ‫در سال ‪ 2005‬در حالی که پیراهن‬ ‫تیم فیورنتینا را به تن داشت‪،‬‬ ‫موفق شد کفش طالی اروپا را‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ ‫ماریو جاردل‬ ‫بازیکن فوتبال اهل برزیل در شهر‬ ‫فورتالزا و در تاریخ ‪ ۱۸‬سپتامبر ‪۱۹۷۳‬‬ ‫به دنیا امده است‪ .‬این مهاجم برزیلی‬ ‫در تیم هایی مانند بولتون وندرز‪،‬‬ ‫گاالتاسرای نیوکاسل یونایتد جتس‬ ‫سابقه حضور دارد‪ .‬همچنین برنده‬ ‫دو کفش طالی اروپا در سال ‪۱۹۹۹‬‬ ‫با پیراهن پورتو و در سال ‪ ۲۰۰۳‬با‬ ‫پیراهن اسپورتینگ شده است‪.‬‬ ‫گرد مولر‬ ‫این بازیکن فوتبال المانی‪ ،‬ملقب‬ ‫به مولر افسانه ای ست‪ .‬او در‬ ‫هشت سال بازی در تیم ملی المان‬ ‫مجموعاً ‪ ۶۲‬بازی برای این تیم‬ ‫انجام داد و ‪ ۶۸‬گل به ثمر رسانید‪.‬‬ ‫وی یکی از بهترین گلزنان تاریخ‬ ‫فوتبال جهان است‪ .‬او در سال های‬ ‫‪ 1969‬و ‪ 1971‬برنده جایزه کفش‬ ‫طالی فوتبال اروپا شد‪.‬‬ صفحه 9 ‫ دو شنبه ‪13‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪316‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫بررسی دردی شایع در نتیجه صدمات دانسته و نادانسته‬ ‫عالئم خطرناک رفالکس معده‬ ‫دکتر امیر سعید صادقی‬ ‫فوق تخصص گوارش و کبد‬ ‫رفالکــس معــده یکــی از دردهــای شایعی ســت‬ ‫کــه در زندگــی روزمــره ممکــن اســت بارهــا از‬ ‫افــراد مختلــف شــنیده باشــید‪ .‬در توضیــح این‬ ‫بیمــاری امــده اســت؛ در ورودی معــده شــما‪،‬‬ ‫دریچ ـه ای عضل ـه ای و حلق ـه ای شــکل‪ ،‬وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬کــه اســفنکتر مــری پائیــن (‪ )LES‬نامیــده‬ ‫می شــود؛ به طــور معمــول‪ LES ،‬بعــد از عبــور‬ ‫مــواد غذایــی بســته می شــود؛ اگــر ‪LES‬‬ ‫به طــور کامــل بســته نشــود‪ ،‬اســید تولیــد‬ ‫شــده توســط معــده‪ ،‬می توانــد بــه مــری‬ ‫نفــوذ کنــد کــه ایــن حالــت می توانــد ســوزش‬ ‫ســر دل را ایجــاد کنــد ؛ گفته می شــود اگــر‬ ‫عالئــم رفالکــس اســید معــده ‪ ،‬بیــش از دو بــار‬ ‫در هفتــه اتفــاق افتــد‪ ،‬شــما بــه ایــن بیمــاری‬ ‫دچــار هســتید‪.‬‬ ‫امـا به طـور دقیـق بیمـاری ریفالکس یا برگشـت مواد مترشـحه‬ ‫معـده به داخل مری چیسـت؟ ‪۴۴‬درصـد افراد حداقـل یک بار در‬ ‫ماه احسـاس سـوزش سـر دل را تجربه می کنند و ‪۲۰‬درصد افراد‬ ‫نیـز عالئـم رفالکس معـده به صورت هفتگـی دارنـد‪ .‬ریفالکس و‬ ‫بیمـاری ناشـی از ان ( رفالکـس معد ه) ‪ ،‬ناشـی از عـدم تعادل بین‬ ‫فاکتورهای محافظتی مری در مقابل اسـید برگشـتی ( اسـدهایی‬ ‫ضد برگشـت ‪ ،‬مکانیسـمی پاک کننـده اسـید) و فاکتورهـای‬ ‫اسیب رسـاننده بـه مـری ( میـزان اسـیدی بودن معـده ‪ ،‬حجـم و‬ ‫ترکیبـات مـوارد برگشـتی از دوازدهه یعنی قسـمت ابتدایی روده‬ ‫بـه درون مری ) اسـت‪.‬‬ ‫عالئم رفالکس‬ ‫فقـط ‪ ۲۰‬تـا ‪۶۰‬درصـد از بیمارانـی کـه ریفالکـس معـده دارنـد‪،‬‬ ‫در اندوسـکوپی عالیـم التهـاب و خراشـیدگی و زخـم را نشـان‬ ‫می دهنـد و اکثریـت افـراد مبتلا بـه ریفالکـس‪ ،‬اندوسـکوپی‬ ‫نرمـال دارنـد و نرمال بـودن اندوسـکوپی بیمار دلیـل خوبی برای‬ ‫اینکـه بیمـار پـس برگشـت اسـید نـدارد‪ ،‬نیسـت‪ .‬در مطالعاتـی‬ ‫نشـان داده شـده اسـت کـه تاثیـر ریفالکـس بر کیفیـت زندگی ‪،‬‬ ‫حتـی از التهـاب مفاصل (ارتریت) ‪ ،‬سـکته قلبی ‪ ،‬نارسـایی قلبی و‬ ‫فشـار خون‪ ،‬بیشـتر اسـت‪ .‬ریفالکس می تواند با بیمـاری دیگری‬ ‫همراهی داشـته باشـد؛ مثـل ‪ IBS‬یـا سـندرم روده تحریک پذیر‪،‬‬ ‫اختلاالت روان پریشـی و …‬ ‫رفالکـس معـده علاوه بـر عالیـم گوارشـی ‪ ،‬می توانـد بـا عالیـم‬ ‫غیر گوارشـی همراه باشـد مثل ‪ :‬درد قفسـه سینه غیر قلبی ‪ ،‬عالیم‬ ‫تنگی نفـس و اسـم ‪ ،‬گرفتگی صدا ‪ ،‬سـرفه ‪ ،‬عفونت ریـه ‪ ،‬زخم های‬ ‫دهانـی – دندانی و …‬ ‫در بعضـی از بیماران‪ ،‬برگشـت مواد صفـراوی و مواد قلیایی‬ ‫از دوازدهـه بـه درون مـری را داریـم کـه حتـی می توانـد‬ ‫عالیم و عوارض شـدیدتر از برگشـت اسـید را ایجاد سـازد ‪،‬‬ ‫کـه درمـان بلوک کننـده اسـید در ایـن موارد ممکن اسـت‬ ‫بـه تنهایـی موثـر نباشـد‪ .‬هرچنـد کاهـش اسـید معـده با‬ ‫داروهـای مخصـوص می توانـد حجـم ترشـحات معـده را‬ ‫کاهـش داده و ریفالکـس مـواد دوازدهـه بـه معـده و مری‬ ‫را کاهـش دهد‪.‬‬ ‫توصیه های ‪ AGA‬در خصوص ریفالکس معده‬ ‫زمانـی کـه صحبـت از عالئـم و بیماری هـای مـری می شـود‪،‬‬ ‫ریفالکـس اسـید از معـده به مری نیز به میان کشـیده می شـود‪.‬‬ ‫نوسـان ان کجاسـت؟ افـراد مبتال به فتق هیاتـال با عالئم خفیف‬ ‫و نسـبتا شـدید رفالکـس ‪ ،‬در شـروع درمـان مهار کننـده پمـپ‬ ‫پروتـون یـا افـرادی کـه مبتلا بـه رفالکس های ادامه دار هسـتند‪،‬‬ ‫بایسـتی بررسـی شـوند‪ .‬بررسـی هایی غیر از معده و روده توسـط‬ ‫متخصـص گـوش و حلق و بینـی‪ ،‬یا متخصص اسـم و الرژی نیاز‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن کار خـوب به نظـر می رسـد؛ امـا متخصصین گـوارش‬ ‫معیارهایـی را بـرای تشـخیص ریفالکس اسـید از معـده به مری‬ ‫در نظـر دارنـد‪ .‬بسـیاری از افراد نسـبت بـه درمان بـا ‪ PPI‬واکنش‬ ‫نشـان نمی دهنـد؛ چرا کـه عالئمـی از ریفالکـس در ان هـا وجود‬ ‫نـدارد‪ .‬توصیـه می شـود از درمان هـای تجربـی در کنـار سـرکوب‬ ‫اسـید (دو بار در روز‪ ،‬به مدت شـش تا هشـت هفته) اسـتفاده شود‪.‬‬ ‫در صورتـی کـه ‪ PH‬معـده در حـد نرمـال باشـد و واکنـش خوبی‬ ‫نسـبت به درمان سـرکوب اسید داده نشـود‪ ،‬نباید نسبت به انجام‬ ‫تسـت های بیشـتر یـا جراحـی اقدامی صـورت گیرد‪.‬‬ ‫درمان دارویی‬ ‫در بسـیاری از مـوارد‪ ،‬تغییـر سـبک زندگـی‪ ،‬همـراه با اسـتفاده از‬ ‫داروهـای بدون نسـخه‪ ،‬می توانند عالئم بیمـاری رفالکس معده را‬ ‫ایجـاد کنند‪ .‬انتی اسـیدها‪ ،‬می توانند اسـید معـده را خنثی کنند ؛‬ ‫امـا ممکن اسـت اسـهال یا یبوسـت ایجـاد کنند‪ ،‬به خصـوص اگر‬ ‫از انهـا بیـش از حـد اسـتفاده کنید‪ .‬بهتریـن انتی اسـیدها حاوی‬ ‫هیدروکسـید منیزیم و هیدروکسید الومینیومی ست که می توانند‬ ‫عالئـم را کاهـش دهنـد‪ .‬اگـر انتی اسـیدها کمـک نکننـد‪ ،‬ممکن‬ ‫اسـت به تشـخیص پزشـک‪ ،‬سـایر داروها امتحـان شـود‪ .‬برخی از‬ ‫درمان هـای دارویـی کـه بـرای رفالکـس معـده تجویـز می شـود‪،‬‬ ‫عبارتنـد از؛ ایجنـت فـوم (‪ )Gaviscon‬کـه سـطح معـده را بـرای‬ ‫جلوگیری از ریفالکس می پوشـانند‪ .‬مسـدود کننده ‪ ، H2‬که تولید‬ ‫اسـید معـده را کاهـش می دهـد‪ .‬مهار کننده هـای پمـپ پروتـون‬ ‫(‪ )Prilosec، Prevacid، Protonix، Aciphex، Nexium‬همچنیـن‬ ‫باعـث کاهـش میـزان اسـید معـده می شـوند‪ .‬پروکینت هـا؛ برای‬ ‫تقویـت دریچـه ‪ les‬و همچنین کاهش اسـید معده مفید هسـتند‪.‬‬ ‫چه زمانی جراحی توصیه می شود؟‬ ‫بررسـی بـر روی بیمـاران مبتلا بـه رفالکـس اسـید از معـده به‬ ‫مـری و ان هایـی کـه تحـت درمـان مهار کننـده پمـپ پروتـون‬ ‫قـرار گرفتند‪ ،‬انجام شـد‪ .‬در صورت مشـاهده عالئم و اسـید معده‬ ‫بیـش از شـش درصد‪ ،‬ان هـم زمانـی کـه بیمـار تحـت درمـان با‬ ‫مهار کننـده پمـپ پروتون اسـت‪ ،‬جراحـی توصیه می شـود‪ .‬حتی‬ ‫جراحـی به بیمارانی که عالئم خفیفـی از ریفالکس و فتق هیاتال‬ ‫دارنـد نیـز توصیه می شـود‪ .‬جراحی در بیمارانی که با ریفالکسـی‬ ‫مواجه هسـتند که با مهار کننـده پمپ پروتون درمان نمی شـوند‪،‬‬ ‫گزینه بسـیار مناسبی سـت‪.‬‬ ‫تقویت اسـفنگترهای معـده از جمله اقداماتی سـت کـه در افرادی‬ ‫که شـاخص اسـید معده شـان بـاال اسـت ‪ ،‬به خصوص افـراد مبتال‬ ‫بـه فتـق هیاتـال ‪ ،‬نتایـج خوبـی را به همـراه دارد‪ .‬البته ایـن روش‬ ‫محدودیت هایـی را نیـز به همـراه دارد ؛ امـا بـه نظـر می رسـد کـه‬ ‫ایمـن و موثر باشـد‪.‬‬ ‫یکی بود‪ ،‬یکی نبود‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو کــودکان در همــه فرهنگ هــا‬ ‫‪ shamloo@mail.com‬و کشــورهای مختلــف‪ ،‬تمایــل‬ ‫بســیار زیــادی درمــورد کشــف رنگ هــا‪ ،‬صداهــا‪ ،‬تخیل کــردن‬ ‫درمــورد چگونگــی به وجود امــدن و رونــد حــوادث و غیــره‬ ‫دارنــد‪ .‬فرزنــدان مــا در مراحــل رشــد خــود به ویــژه در ســنین‬ ‫پیــش از مدرســه بیــن دو تــا شش ســالگی عالقــه فراوانــی بــه‬ ‫گوش کــردن قصــه دارنــد؛ چراکــه مــواردی را کــه می شــنوند‬ ‫واقعــی می پندارنــد و خودشــان را بــا قهرمان داســتان همــراه و‬ ‫همســان می کننــد‪ .‬چنیــن همراهــی با قهرمــان داســتان برای‬ ‫رشــد تخیــل‪ ،‬دقــت در گــوش دادن و واقعی گرفتــن حــوادث‬ ‫داســتان‪ ،‬نقــش مهمــی در پذیــرش جهــان پیرامون شــان‬ ‫دارد‪ .‬یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای رشــد توانایــی تخیــل در‬ ‫فرزندمــان‪ ،‬خوانــدن قصــه از روی کتــاب یــا تعریف کــردن‬ ‫ان بــرای کــودکان اســت‪ .‬والدیــن‪ ،‬اولیــن کســانی هســتند‬ ‫کــه بایســتی بچه هــا را بــه دنیــای جادوئــی و شــگفت انگیز‬ ‫قصه هــا و داســتان ها ببرنــد‪ .‬فرزنــد مــا پیش از اینکــه بتوانــد‬ ‫خواننــده کتــاب شــود‪ ،‬حتمـاً شــنونده داســتان و قصــه بــوده‬ ‫اســت‪ .‬ازطرفــی بچه هــا ازطریــق داســتان خوانــدن یا شــنیدن‬ ‫ان‪ ،‬توانایــی تخیــل و تصویرپــردازی خــود را به شــدت بــاال‬ ‫می برنــد‪ .‬تخیــل و تصویرســازی‪ ،‬وسیله ای ســت کــه هرکــدام‬ ‫از مــا ان را در اختیــار داریــم‪ .‬امــا تخیــل و فانتزی کــردن‬ ‫کــودکان در تعییــن راه و روش زندگــی انهــا بــرای اینده شــان‬ ‫نقــش بســیار مهمــی بــازی می کنــد‪ .‬داســتان ها و قصه هایــی‬ ‫کــه کــودکان در دوران بچگــی از اطرافیــان می شــنوند‪ ،‬در‬ ‫باالبــردن خالقیــت انهــا بســیار ســازنده و موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫داســتان ها و قصه هــا نقشــی بســیار بیشــتر از تعریف کــردن‬ ‫از یــک حادثــه یــا دوباره گویــی یــک تاریخچــه از گذشــته‬ ‫بــازی می کننــد‪ .‬نه تنهــا قصــه و داســتان هایی کــه کــودکان‬ ‫از اطرافیــان می شــنوند‪ ،‬بــرای باالبــردن توانایــی خالقیــت انها‬ ‫بســیار اهمیــت دارد بلکــه بســیاری از انهــا درس هایــی بــرای‬ ‫زندگــی بــه فرزنــدان مــا می دهنــد‪ .‬قصــه و داســتان‪ ،‬به تدریــج‬ ‫گنجینــه فرهنگــی بچه هــا را غنی تــر از فرهنــگ محیط شــان‬ ‫می کنــد‪ .‬در داســتان ها‪ ،‬فرزنــدان مــا متوجــه می شــوند‬ ‫کــه همیشــه «اون ادم خوبــه» موفــق می شــود‪ .‬هرچنــد در‬ ‫زندگــی واقعــی چنیــن چیــزی امکان پذیــر نیســت ولــی انهــا‬ ‫بــاور می کننــد کــه «خوب بــودن» بهتــر از «بد بــودن» اســت‬ ‫و ایــن درس بســیار بــا ارزشــی درشــناخت جهــان پیرامــون به‬ ‫فرزنــدان مــا می دهــد‪ .‬در جریــان شــنیدن‪ ،‬نــگاه کــردن یــا‬ ‫خوانــدن داســتان ها و قصه هــا‪ ،‬کــودکان مــا می اموزنــد کــه‬ ‫در شــرایط بحرانــی چــه رفتــاری از خــود بایــد نشــان بدهنــد‪.‬‬ ‫در این راســتا فرزنــدان مــا متوجــه تصیمات درســت یا نادرســت‬ ‫قهرمانــان و دیگــر نقش افرینــان در داســتان ها و قصه هــا‬ ‫می شــوند و درنتیجــه بــه فکــر فــرو می رونــد کــه انهــا چــرا‬ ‫چنیــن تصمیمــی گرفتنــد و اگــر ان تصمیــم را نمی گرفتنــد‪،‬‬ ‫چــه اتفاقــی می توانســت بیفتــد و ایــن نکتــه می توانــد توانایی‬ ‫تجزیــه و تحلیــل حــوادث در شــرایط بحرانــی را در دنیــای‬ ‫ذهــن بچه هــا بــاال ببــرد‪ .‬انهــا در داســتان ها بیــن خــوب‬ ‫و بــد تفــاوت قائــل می شــوند و درنتیجــه می اموزنــد کــه‬ ‫هرکســی ممکــن اســت در تصمیمــی کــه می گیــرد اشــتباه‬ ‫کنــد‪ ،‬بــدون اینکــه دربــاره فــرد تصمیم گیرنــده پی ـش داوری‬ ‫کننــد‪ .‬همچنیــن در مســیر گــوش دادن بــه قصه هــا‪ ،‬خوانــدن‬ ‫یــا دیــدن انهــا یــاد می گیرنــد کــه در هــر شــرایطی کــه‬ ‫باشــند‪ ،‬بایــد تصمیــم بگیرنــد و درمقابــل پیشــامدها و حوادث‬ ‫نمی تواننــد منفعــل بماننــد و فقــط بــه تماشــا بســنده کننــد؛‬ ‫به طوری کــه اگرخــوب و درســت بیاندیشــند و مســئولیت پذیر‬ ‫باشــند‪ ،‬حتمـاً حــوادث به شــکلی پیــش مـی رود کــه انهــا ارزو‬ ‫کرده انــد ‪.‬مــورد بســیار مهمــی کــه بایــد بــه ان اشــاره کــرد‪،‬‬ ‫این اســت که قصه هــا معمــوالً ازطــرف والدیــن یــا افــرادی‬ ‫خوانــده یــا گفتــه می شــوند کــه کــودکان ان افــراد را دوســت‬ ‫دارنــد و بــه کمــک والدیــن و ایــن داســتان ها‪ ،‬بچه هــا بارهــا‬ ‫و بارهــا به طــور ذهنــی در محیط هــای بی خطــر خانــه قــرار‬ ‫می گیرنــد؛ چرا کــه حــوادث بیشــتر در خانه هــا و پیرامــون‬ ‫و اطراف شــان رخ می دهــد؛ جایی کــه تــرس ‪ ،‬وحشــت و‬ ‫نگرانــی کــودکان مــا دردنیــای واقعــی به تدریــج کمتــر و کمتر‬ ‫می شــود‪ .‬قصه گفتــن از طــرف والدیــن بــرای فرزندان شــان‬ ‫از اهمیــت واالیــی بــرای تخیــل و تصویر ســازی برخــوردار‬ صفحه 10 ‫ دو شنبه ‪13‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪316‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ترفند از بین بردن لکه های مختلف‬ ‫اســت؛ چرا کــه تصویر ســازی‪ ،‬تخیــل و خیالبافــی‬ ‫فرزنــدان درکنــار والدیــن و در حضــور انهــا‪ ،‬باعــث‬ ‫کمرنگ شــدن اضطــراب و نگرانــی بچه هــا می شــود‪.‬‬ ‫بــدون درنظــر گرفتــن تاثیــر اخالقــی و تخیــل بــر‬ ‫روی فرزندان مــان اشــاره بــه ایــن نکتــه الزم اســت‬ ‫کــه قصه خوانــی و بازگویــی داســتان ها حتمــاً بایــد‬ ‫دلگرم کننــده و تشــویق کننده بچه هــا بــرای کارهــای‬ ‫خــوب و مثبــت باشــد‪ .‬به ویــژه اگــر والدیــن خودشــان‬ ‫در ان داســتان و قصــه حضــور داشــته اند؛ به عبارتــی‬ ‫به شــکلی خاطــرات خــود را بــرای بچه هــا تعریــف‬ ‫می کننــد‪ .‬زمانی کــه بــرای بچه هــا کتــاب داســتان‬ ‫می خوانیــم یــا برایشــان قص ـه ای تعریــف می کنیــم‪،‬‬ ‫بــرای باور کــردن موضــوع داســتان ‪ ،‬حــرکات بــدن ‪،‬‬ ‫صــورت و تــن صــدای مــا به عنــوان والدیــن بــرای‬ ‫بــاور بچه هــا بــه قصــه بســیار تعیین کننــده اســت‪.‬‬ ‫حتــی اگــر هیــچ توانایــی هنرپیشــگی هــم نداشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬انهــا هــر حرکــت و صــدای والدشــان را جــدی‬ ‫می گیرنــد و بــاور می کننــد کــه قهرمــان داســتان‬ ‫چنیــن و چنــان کــرده اســت‪ .‬شــاید بســیاری از‬ ‫والدیــن از اینکــه بچه هــا داســتانی را کــه جزء به جــزء‬ ‫می داننــد ولــی بازهــم از انهــا می خواهنــد کــه انــرا‬ ‫برایشــان بخواننــد‪ ،‬شــگفت زده می شــوند‪ .‬ایــن گــروه‬ ‫از والدیــن شــاید نمی داننــد کــه کــودکان بســیار‬ ‫محافظــه کار هســتند و هــر گفتــه ای در داســتان را‬ ‫به خوبــی به خاطــر می ســپارند و هیــچ تغییــری را‬ ‫در داســتان دوســت ندارنــد و نمی پذیرنــد‪ .‬برعکــس‬ ‫انهــا دلشــان می خواهــد کــه قصــه را به ماننــد‬ ‫بــار اول حتــی اگــر الزم باشــد صد بــار هــم بــرای‬ ‫انهــا بخوانیــم و انهــا هربــاری کــه داســتان را‬ ‫می شــنوند بــا بــار اولــی کــه شــنیده اند مقایســه‬ ‫می کننــد‪ .‬حتــی والدیــن تعجــب می کننــد و از‬ ‫خــود می پرســند « ایــن بچــه کــه همــه داســتان‬ ‫را کلمــه بــه کلمــه بلــد اســت؛ پــس چــرا از مــن‬ ‫می خواهــد کــه یک بــار دیگــر ان را برایــش‬ ‫بخوانــم؟!» ‪ .‬فرزنــدان در دنیــای تخیــل و ذهــن خود‬ ‫می خواهنــد مطمئــن شــوند کــه حــوادث قصــه‬ ‫دقیقــا همان طــور اتفــاق افتــاده اســت کــه انهــا بــار‬ ‫اول شــنیده اند‪ .‬امــا موضــوع بــه ایــن ســادگی ا کــه ما‬ ‫والدیــن می اندیشــیم‪ ،‬نیســت‪ .‬تکــرار و تکــرار همــان‬ ‫داســتان ها کــه بارهــا و بارهــا بــرای فرزندان مــان‬ ‫خوانده ایــم یــا تعریــف کرده ایــم‪ ،‬از اهمیــت‬ ‫بســزایی برخــوردار اســت؛ چرا کــه ثبــات در حــوادث‬ ‫و حضــور والدیــن و اشــیاء در محیــط پیرامون شــان‬ ‫بــرای درک درســت از دنیــا بــرای بچه هــا خیلــی‬ ‫اهمیــت دارد‪ .‬تکــرار قصــه بارهــا شــنیده شــده ایــن‬ ‫نکتــه را درذهــن انهــا به وجــود مــی اورد کــه در‬ ‫دنیــا و حرکــت پیشــامدها و ادم هــای اطراف شــان‬ ‫یــک نــوع ثبــات دائمــی و جــود دارد کــه ایــن ثبــات‬ ‫باعــث کم شــدن نگرانــی و اضطــراب انهــا می شــود‪.‬‬ ‫بعــد از سه ســالگی فرزندمــان‪ ،‬می توانیــم به تدریــج‬ ‫حــوادث را کمــی تغییــر بدهیــم و تفســیر خودمــان‬ ‫را بــر قهرمــان داســتان و کارهایــش بگذاریــم ولــی‬ ‫پذیــرش چنیــن تغییراتــی پیــش از سه ســالگی برای‬ ‫فرزنــد مــا قابــل فهــم نیســت‪ .‬پایــان خــوش بــرای‬ ‫قهرمــان قصــه ای کــه بــرای او می گوئیــم مهــم و‬ ‫مهم تــر می شــود‪ .‬موفق شــدن قهرمــان داســتان بــه‬ ‫فرزنــد مــا اعتمــاد بــه دنیــا و اطرافیانــش و هم چنین‬ ‫توانایــی برطرف کــردن موانــع ســر راهــش را در‬ ‫زندگــی بــه او تلقیــن می کنــد‪ .‬پــس تا جایی کــه‬ ‫می توانیــم بهتــر اســت بــرای فرزندان مــان قصــه‬ ‫بگوئیــم‪ .‬کتاب داســتان برایشــان بخوانیم و شــرائطی‬ ‫را فراهــم کنیــم کــه گاهــی داســتان و قصه هــای‬ ‫مناســب ســنش را در تلویزیــون ببیند‪ .‬هرچه بیشــتر‬ ‫برایــش داســتان بخوانیــم‪ ،‬او از شــما بیشــتر داســتان‬ ‫و قصــه می خواهــد کــه شــما روزهــا و شــب های‬ ‫بســیاری مجبوریــد بــا ایــن جملــه مکالمه تــان را بــا‬ ‫او اغــاز کنیــد‪ « :‬یکــی بــود یکــی نبــود‪ ،‬زیــر گنبــد‬ ‫کبــود هیــچ کــس نبــود‪»....‬‬ ‫بــا مــواد شــوینده خــوب و ماشــین لباسشــویی‪ ،‬لباس هــا‬ ‫همیشــه تمیــز می شــوند؛ امــا گاهــی اوقــات پیــش‬ ‫می ایــد کــه یــا دسترســی بــه مــواد شــوینده نداریــد یــا‬ ‫وقــت کافــی بــرای تمیز کــردن لبــاس‪ .‬ناگفتــه نمانــد کــه‬ ‫بعضــی لکه هــا به ســختی از بیــن می رونــد‪ .‬پــس بــرای‬ ‫تمیز کــردن لبــاس از ایــن لکه هــا بایــد چــه کار کنیــم؟‬ ‫روش هــای ســریعی بــرای از بین بــردن ایــن لکه هــا وجــود‬ ‫دارد کــه در ادامــه بــا برخــی از انهــا اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫چمن‬ ‫همــه مادرهــا می داننــد کــه شســتن لکه هــای چمــن‬ ‫روی لباس هــای جیــن چقــدر ســخت اســت‪ .‬بــرای‬ ‫تمییز کــردن لکــه چمــن ایــن روش را انجــام بدهیــد‪:‬‬ ‫یک لیتــر اب را بــا یــک قاشــق غذاخــوری محلــول‬ ‫امونیــاک ترکیــب کنیــد‪ .‬جــای لکــه را بــا ایــن محلــول‬ ‫خیــس کنیــد و روی ان دســتمال بکشــید‪.‬‬ ‫روغن و چربی‬ ‫بــرای از بین بــردن لکــه چربــی ایــن مراحــل را دنبــال‬ ‫کنیــد‪ :‬اگــر لکــه تــازه اســت؛ ان را بیــن دو تــا ســه الیــه‬ ‫دســتمال کاغــذی قــرار بدهیــد و روی ان اتو بکشــید‪ .‬این‬ ‫کار را چند مرتبــه انجــام دهیــد تــا لکــه کام ـ ً‬ ‫ا از بیــن‬ ‫بــرود‪ .‬اگــر بــاز هــم از بیــن نرفــت‪ ،‬بــا بنزیــن یــا گازوئیل‬ ‫ان را تمیــز کنیــد‪.‬‬ ‫الک‬ ‫بــرای از بین بــردن لکه هــای الک بایــد کمــی صبــور‬ ‫باشــید‪ :‬قســمت لکـه دار لبــاس را روی یــک پارچــه نخــی‬ ‫بگذاریــد و بعــد بــا پــد اغشــته بــه اســتون بــه پشــت‬ ‫پارچــه بمالیــد‪ .‬انقــدر ایــن کار را تکــرار کنیــد تــا لکــه‬ ‫کام ـ ً‬ ‫ا تمیــز شــود و بعــد لبــاس را بــا اب داغ بشــویید‪.‬‬ ‫البالو‪ ،‬میوه‪ ،‬ابمیوه‬ ‫معمــوالً همــه لکه هــای البالــو روی لبــاس را نمی شــود‬ ‫کامـ ً‬ ‫ا تمییــز کــرد؛ امــا چنــد روش بــرای تمییز کــردن‬ ‫ان هــا اورده ایــم‪ :‬اولیــن راه اینکــه؛ پنبــه را بــه ســرکه‬ ‫اغشــته کنیــد و لکــه را بــا ان نمــدار کنیــد‪ .‬ســپس بــا‬ ‫اب ســرد بشــویید‪ .‬راه دوم این اســت که کمــی نمــک‬ ‫روی لکــه تــازه بریزیــد تــا رطوبــت اضافــی را جــذب‬ ‫کنــد و مانــع پخــش شــدن لکــه شــود و بعــد لکــه را‬ ‫بــا اب داغ بشــویید‪.‬‬ ‫خون‬ ‫بــرای از بین بــردن لکــه خــون کمــی محلــول امونیــاک‬ ‫روی لکــه بریزیــد و بگذاریــد ‪ ۱۰‬الــی ‪ ۱۵‬دقیقــه بمانــد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اگــر لکــه هنــوز هــم هســت بــا صابــون بشــویید‪.‬‬ ‫شکالت‬ ‫همــه مــا از خــوردن شــکالت لــذت می بریــم؛ امــا هرگــز‬ ‫دوســت نداریــم کــه شــکالت روی لباس هایمــان بریــزد‪.‬‬ ‫لکه هــای شــکالت را بــه ایــن طریــق تمیــز کنیــد‪ :‬اگــر‬ ‫لکــه شــکالت تــازه اســت روی ان کمــی نمــک بریزیــد؛‬ ‫ســپس بــا اســفنج و اب گــرم ان را تمیــز کنیــد‪.‬‬ ‫عرق‬ ‫یــک قاشــق چایخــوری مایــع ظرفشــویی را بــا ســه تــا‬ ‫چهــار قاشــق چای خــوری هیــدروژن پراکســید یــا‬ ‫اب اکســیژنه و دو قاشــق چایخــوری جــوش شــیرین‬ ‫ترکیــب کنیــد؛ روی لکــه بریزیــد و بعــد بــا اب بشــویید‪.‬‬ ‫بــرای از بین بــردن لکــه عــرق از اب داغ و ســرکه هــم‬ ‫می توانیــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گِل‬ ‫لبــاس را داخــل اب گــرم‪ ،‬ســرکه ســفید و مایــع‬ ‫ظرفشــویی بمانــد و بعــد از چند دقیقــه بشــویید‪.‬‬ ‫شمع‬ ‫اگــر فقــط روی پارچه هــای نخــی و کتانــی ســفید‬ ‫ریختــه باشــد‪ ،‬ابتــدا مــوم اضافــی را برداریــد‪ ،‬ســپس‬ ‫قســمت لکــه شــده را بیــن کاغــذ خشــک بگذاریــد یــا‬ ‫بــا اتــوی داغ فشــار دهیــد؛ ســپس بــا تتراکلروکربــن و‬ ‫به وســیله اســفنج بشــوئید‪ .‬التبــه می توانیــد به جــای‬ ‫تتراکلروکربــن از بنزیــن ســفید اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫چنانچــه لکــه شــمع روی هــر نــوع پارچــه رنگــی قابــل‬ ‫شست وشــو ریختــه باشــد‪ ،‬جهــت پاک کــردن‪ ،‬عینـاً بــه‬ ‫همــان طریقــی عمــل کنیــد کــه بــرای پارچه هــای نخی‬ ‫و کتانــی بــه کار گرفته ایــد‪.‬‬ ‫سوختگی‬ ‫لکــه ســوختگی به نــدرت ممکــن اســت پــاک شــود؛ امــا‬ ‫اگــر پارچــه پشــمی بــود‪ ،‬از کاغــذ ســمباده نرم اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬چنانچــه پارچــه کتانــی‪ ،‬نخی و ســفید بــود‪ ،‬ابتدا‬ ‫پارچــه را در اب خیــس کنیــد و در افتــاب قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن عمــل را چندین بــار تکــرار کنیــد‪ .‬اگــر لکــه باقــی‬ ‫مانــد‪ ،‬بــا اب اکســیژنه رنــگ ان را ببریــد و بعــد خــوب‬ ‫بشوئید‪.‬‬ ‫ادامس‬ ‫طــرف دیگــر پارچــه را یــخ بمالیــد و ســپس لکــه ســقز‬ ‫را از بیــن ببریــد‪ .‬اگــر لکــه باقــی مانــد‪ ،‬ان را به وســیله‬ ‫اســفنج و تتراکلروکربــن بشــوئید‪.‬‬ ‫گیسوکمند باشید!‬ ‫تغذیـه در سلامت و درخشـندگی مو اهمیـت بسـیاری دارد‪ .‬اگر دچـار ریزش مو‬ ‫هسـتید‪ ،‬می توانیـد بـدون اسـتفاده از دارو و تنها بـا تغذیه درسـت و مصرف مواد‬ ‫غذایـی مفیـد از ریزش موی سـر خود جلوگیـری کنید‪.‬‬ ‫اســفناج‪ ،‬غنــی از اهــن اســت و حــاوی ســبوم اســت کــه به عنــوان‬ ‫نرم کننــده طبیعــی مــو عمــل می کنــد‪ .‬رنــگ ســبز برگ هــا نیــز‬ ‫حــاوی اســیدهای چــرب امــگا ‪ 3‬اســت کــه بــه درخشــندگی مــو‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫دانه هــای ســویا‪ ،‬غنــی از ویتامیــن ‪ B5‬هســتند کــه بــه جریــان‬ ‫خــون در پوســت ســر و رشــد مــو کمــک می کنــد‪ .‬تنهــا یــک‬ ‫اونــس از ایــن دانه هــا حــدود ‪ 20‬درصــد ویتامیــن مــو را تامیــن‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫جــو دوســر غنــی از بتا گلوکــن و نوعــی فیبــر قابــل حــل‬ ‫اســت‪ .‬دیابــت یکــی از علــل ریــزش اســت و غلظــت بــاالی‬ ‫فیبــر در بلغــور جــو دو ســر بــه بهبــود حساســیت انســولین‬ ‫بــدن کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫گوشــت مــرغ‪ ،‬حــاوی نوعــی اســید چــرب اشباع نشــده‪،‬‬ ‫اســیدهای چــرب امــگا ‪ 6‬اســت کــه رشــد مــو را تحریــک و ان را‬ ‫ضخیــم و ســالم می کنــد‪ .‬درنتیجــه خــوردن ان بــرای رشــد مــو‬ ‫توصیــه می شــود‪.‬‬ ‫عــدس‪ ،‬سرشــار از پروتئیــن‪ ،‬اهــن‪ ،‬روی‪ ،‬بیوتیــن اســت و نیــز مقــدار‬ ‫زیــادی اســید فولیــک دارد کــه ســامتی ســلول های خــون قرمــز‬ ‫را تضمیــن می کنــد تــا از ای ـن راه اکســیژن الزم بــرای پوســت ســر‬ ‫تامیــن شــود‪.‬‬ صفحه 11

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 320

هفته نامه سرافرازان 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/06/24
هفته نامه سرافرازان 319

هفته نامه سرافرازان 319

شماره : 319
تاریخ : 1399/06/17
هفته نامه سرافرازان 318

هفته نامه سرافرازان 318

شماره : 318
تاریخ : 1399/06/03
هفته نامه سرافرازان 317

هفته نامه سرافرازان 317

شماره : 317
تاریخ : 1399/05/27
هفته نامه سرافرازان 315

هفته نامه سرافرازان 315

شماره : 315
تاریخ : 1399/05/06
هفته نامه سرافرازان 314

هفته نامه سرافرازان 314

شماره : 314
تاریخ : 1399/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!