هفته نامه سرافرازان شماره 315 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 315

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 315

هفته نامه سرافرازان شماره 315

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 6 ،1399‬ذی الحجه ‪ 27 ،1441‬جوالی ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،315‬تومان‬ ‫‪6‬‬ ‫تراژدی بازتولیدِ «تنفر»‬ ‫در زیر یک سقف‬ ‫کمبود گندم تولید داخل صحت دارد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫سود واردات گندم در جیب مافیا‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫انجال دیویس‬ ‫مازندران کالفه از کرونا‬ ‫‪ 12‬کوچ بیماری به روستاها و ییالقات‪...‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رکورد عجیب و غریب‬ ‫سید جالل حسینی در لیگ برتر‬ ‫چقدر به کشف واکسن های کرونا نزدیک شده ایم؟‬ ‫ شدن ادوارد جنرها!‬ ‫ط‬ ‫ خ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ِ‬ صفحه 1 ‫ دو شنبه ‪6‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪315‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫چقدر به کشف واکسن های کرونا نزدیک شده ایم؟‬ ‫ شدن ادوارد جنرها!‬ ‫ط‬ ‫ خ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ِ‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫مثــل بمــب در رســانه ها ترکیــد‪« :‬واکســن کرونــا کشــف شــد!» شــاید هیــچ خبــری این روزهــا بــرای مــردم جهــان خوشــحال کننده تر از ایــن نبــوده و نیســت کــه کوشــش یــک‬ ‫تیــم تحقیقاتــی در دانشــگاه اکســفورد در ارائــه واکســنی بــرای مقابلــه بــا ویــروس کشــنده چندما ِه اخیــر ؛ یعنــی کرونــای مــدل ‪ 2019‬بــه نتایجــی مطلــوب رســیده؛ امــا ایــا واقعـ ًا‬ ‫ـکی ‪ Lancet‬کــه از ســال ‪ 1823‬به این ســو در انتشــار اخبــار علمــی حــوزه پزشــکی فعالیــت دارد‪ ،‬بــا انتشــار ایــن خبــر‪ ،‬ادعــا دارد کــه‬ ‫ایــن ماجــرا صحــت دارد؟ ژورنــال معتبــر پزشـ ِ‬ ‫ـل‬ ‫ـی ایــن تزریــق‪ ،‬توانســته پادتــن و گلبول هــای ســفید قدرتمنــدی تولیــد کنــد کــه بــا عامـ ِ‬ ‫ـی ایــن واکســن روی ‪ 1077‬نفــر نشــان داده کــه بــدن ایــن افــراد درپـ ِ‬ ‫نتیجــه کارازمایـ ِ‬ ‫ـی حــاد‪ ،‬بــرای افــراد بــوده‬ ‫ـی بیمــاری «کوویــد‪ »19-‬مبــارزه و مقابلــه کننــد و از ایــن امتحــان‪ ،‬ســربلند بیــرون بیایــد؛‬ ‫ِ‬ ‫ضمن اینکــه یــک واکســن امــن و بــدون عــوارض جانبـ ِ‬ ‫ویروسـ ِ‬ ‫اســت‪ .‬تابه امــروز‪ ،‬ایــن محصــول توانســته مراحــل تســت اولیــه و ثانویــه را باموفقیــت پشتِ ســر بگــذارد و اثــرات مثبــت خــود را نشــان دهــد‪ .‬ازمایش هــا ثابــت کــرده کــه ایــن‬ ‫ی از ایــن تحریــک در بــدن‪،‬‬ ‫واکســن‪ 14 ،‬روز بعــد از تزریــق‪ ،‬بخشــی از ســلول های دســتگاه ایمنــی بــدن موســوم بــه «لنفوســیت تــی» را تحریــک کــرده و انتشــار انتی بادی هــای ناشـ ‬ ‫ـدن ‪ 28‬روز‪ ،‬واکنش هــای مناســبی بــروز می دهــد‪.‬‬ ‫بعــد از سپری شـ ِ‬ ‫اگرچــه به نظــر می رســد کــه نــور امیــدی بــرای ختــ ِم ایــن‬ ‫پاندمــی پیــدا شــده؛ امــا هنــوز بــرای ارائــه یک نظــر قطعــی‪ ،‬زود‬ ‫اســت و به عبارتــی‪ ،‬همــه این هــا به معنــایِ کشــف حقیقــی‬ ‫واکســن ضدِکرونــا نیســت‪ .‬گزارش هــا حاکی ازان اســت که‬ ‫تاکنــون بیــش از دومیلیــار د ُدز از واکســن های تولیــدی در‬ ‫انســتیتوهای متعــدد در بریتانیــا‪ ،‬امریــکا‪ ،‬اتحادیــه اروپــا و هنــد‬ ‫ائتالفــی‬ ‫ المللــی‬ ‫ازمایــش شــده اند و حتــی دو مجموعــه بین‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫تحقیقاتــی فعــال در اکتشــافات پیشــگیرانه نواورانــه بــرای‬ ‫اپیدمی هــا تحتِ عنــوان ‪ CEPI‬و ‪ Gavi‬کــه بنیادهایــی‬ ‫ـی غیردولتــی هســتند نیــز درایـن راه‬ ‫غیرانتفاعــی بــا حامیـ ِ‬ ‫ـان مالـ ِ‬ ‫پیش قــدم شــده اند‪ .‬البتــه تولیــد واکســن‪ ،‬پــروژه ای بلندمــدت‬ ‫اســت و نمی تــوان بــر نتایــج زودرس ان تکیــه کــرد؛ بااین حــال‪،‬‬ ‫موضــوع کرونــا ان قــدر جــدی و مهــم بــوده اســت کــه ایــن رونــد‬ ‫در البراتوارهــای فعــال‪ ،‬بــا ســرعتی بــاال پیگیــری می شــود و‬ ‫ـگاهی دانشــگاه اکســفورد کــه یکــی از‬ ‫بخــش تحقیقــات ازمایشـ ِ‬ ‫‪ 140‬کاندی ِد تائیدشــده توســط «ســازمان بهداشــت جهانی» برای‬ ‫ایــن امــر به شــمار م ـی رود نیــز بــا ســرعتی بی ســابقه مشــغول‬ ‫ازمایــش نمونه هــای تولیدی ســت‪ .‬داده هــای منتشــره نشــان داده‬ ‫کــه اکثــر کاندیداهــا همچنــان در فــاز ابتدایــی تحقیقــات و در‬ ‫ـی ازمایــش قــرار دارنــد کــه درواقــع‪ ،‬تزریــق‬ ‫مرحلــه پیش بالینـ ِ‬ ‫واکســن بــه نمونه هــای حیوانــی بــرای فهـ ِم واکنش هــا و نتایــج‬ ‫اولیــه اســت‪ .‬از میــان ان هــا‪ 19 ،‬البراتــوار بــه مرحلــه ازمایــش‬ ‫انســانی تعیین شــده رســیده اند تــا‬ ‫محــدود بــر نمونه هــای‬ ‫ِ‬ ‫ـودن واکســن تولیدشــده را بررســی کننــد‪ 11 .‬مــورد وارد‬ ‫بی خطربـ ِ‬ ‫ق ُدزهایــی مشــخص‪ ،‬تعــداد‬ ‫فــاز دوم شــده اند کــه در ان‪ ،‬بــا تزریـ ‬ ‫ـی بیشــتر‪ ،‬بــه‬ ‫نمونه هــای ازمایــش را بــرای بررســی مســائل ایمنـ ِ‬ ‫بیــش از صدهانفــر افزایــش می دهنــد‪ .‬اخرین مرحلــه نیــز کــه‬ ‫ـول ارائه شــده‪ ،‬بــرای‬ ‫فــاز ســوم نــام دارد‪ ،‬زمانی ســت کــه محصـ ِ‬ ‫ســنجش میــزان اثرگــذاری و عــوارض احتمالــی‪ ،‬ازمایــش‬ ‫درحال حاضــر‪ ،‬تنهــا ســه کاندیــد در این مرحلــه قــرار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫دارنــد و دانشــگاه اکســفورد‪ ،‬یکــی از ایــن سـه مورد اســت‪ .‬نمونــه‬ ‫تولیــدیِ اکســفورد هنــوز عــوارض جانبــی خطرناکــی را به ثبــت‬ ‫نرســانده اســت؛ امــا ‪ 70‬درصــد از مشــارکت کنند گان در ایــن‬ ‫تحقیــق کــه واکســن رویشــان امتحــان شــده‪ ،‬دچــار ســردرد یــا‬ ‫تــب شــده اند کــه دانشــمندان می گوینــد ایــن عــوارض را‬ ‫می تــوان بــا مســکن هایی ســاده همچــون ‪Paracetamol‬‬ ‫ـتامینوفن خودمــان) رفــع کــرد‪ .‬بــاز بایــد تاکیــد کــرد‬ ‫(همــان اسـ‬ ‫ِ‬ ‫کــه گــزارش ‪ 22‬جــوالی ‪ 2020‬نشــریه ‪ Guardian‬مهــر تائیــدی‬ ‫بــر پایــان عصــر کرونــا نیســت و بــرای اثبــات اثــرات صددرصــد‬ ‫ی هســت‪ .‬در‬ ‫موفقیت امیــز ایــن اکتشــاف‪ ،‬نیــاز بــه زمــان بیشــتر ‬ ‫ایــن گــزارش عنــوان شــده کــه از ‪ 140‬نمونــه واکســن تائیدشــده‬ ‫توســط ‪ WHO‬کــه محصــول فعالیــت ‪ 140‬تیــم تحقیقاتــی در‬ ‫سراســر جهــان اســت‪ ،‬هنــوز هیچ مــوردی بــه مرحلــه «اثبــات»‬ ‫نرســیده و دانشــمندان می گوینــد کــه بــرای رســیدن بــه هــدف‪،‬‬ ‫دســتِ کم بــه ‪ 12‬تــا ‪ 18‬مــاه زمــان نیــاز دارنــد‪ .‬ایــن حــد از‬ ‫احتیــاط ازان روســت کــه در تولیــد واکسـن ها باید اســتانداردهای‬ ‫ـی باالتــری را نســبت بــه ســایر داروهــا رعایــت کــرد؛ زیــرا‬ ‫ایمنـ ِ‬ ‫بــرای پیشــگیری از یــک اتفــاق تلــخ در گســتره ای جهانــی‪ ،‬بــرای‬ ‫میلیون هــا انســان ســالم تجویــز می شــوند‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫رســانه ها نه تنهــا در انتشــار ایــن خبــر تعجیــل به خــرج داده انــد؛‬ ‫ـی خــاص منتشــر‬ ‫بلکــه ان را به نف ـ ِ ع بریتانیــا بــا یــک جهت دهـ ِ‬ ‫کرده انــد‪ .‬اصــل گــزارش یادشــده کــه در رســانه «گاردیــن»‬ ‫به انتشــار رســیده؛ بــه کشــف واکســن اشــاره ای نــدارد و بــه ایـن ‬ ‫می پــردازد کــه هریــک از نمونه هــای تائید شــده تــا اینجــای کار‬ ‫در چــه مرحلـه ای قــرار دارنــد؛ کمااینکــه واکسـن های ارائه شــده‬ ‫ازســویِ البراتوارهــای چیــن‪ ،‬حتــی یک قــدم جلوتــر از نمونــه‬ ‫اکســفورد می ایســتند‪ .‬شــرکت زیسـت دارویِ ‪ Sinovac‬در پکــن‬ ‫کــه درزمینــه تحقیــق‪ ،‬توســعه‪ ،‬ســاخت و تجاری ســازیِ‬ ‫ـی انســانی فعالیــت‬ ‫واکس ـن های مربــوط بــه بیماری هــای عفونـ ِ‬ ‫دارد؛ تســت موفــق واکســنی بــرای مقابلــه بــا کرونــا را به پایــان‬ ‫رســانده و بــرای تکمیــل این پروســه‪ ،‬تعــدادی از تولیدات خــود را‬ ‫سه شــنبه هفتــه پیــش بــه برزیــل ارســال کــرد تــا نتایــج را روی‬ ‫بیمــاران انجــا رصــد کننــد؛ یعنــی اخرین مرحلــه قبــل از تائیــد و‬ ‫تصویــبِ نهایــی‪ .‬روزنامــه تایلنــدیِ ‪ Bangkok Post‬در گزارشــی‬ ‫ تاریــخ ‪ 24‬جــوالی ‪ 2020‬نوشــت‪« :‬حــدود نه هــزار نیــروی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫متخصــص در امــور ســامتی‪ ،‬در شــش ایالــت برزیــل وظیفــه‬ ‫تزریــق ایــن واکســن (‪ )CoronaVac‬را روی افــرادی مشــخص‬ ‫برعهــده گرفته انــد و وضعیــت ایــن افــراد بیــن دو تــا سـه ما ِه اتی‬ ‫زیــر ذره بیــن قــرار خواهــد گرفــت تــا نتایــج حاصلــه‪ ،‬بــرای‬ ‫کارشناســان شــرکت ‪ Sinovac‬ارســال شــود‪ .‬چنانچــه نتایــج بعد‬ ‫از ‪90‬روز مثبــت باشــد‪ ،‬مرکــز تحقیقــات بهداشــتی ‪Butantan‬‬ ‫واقــع در ســائوپائولو ازطــرفِ «ســازمان بهداشــت برزیــل» ایــن‬ ‫اجــازه را خواهــد داشــت کــه طــی یــک قــرارداد اولیــه‪،‬‬ ‫‪120‬میلیــو ن ُدز از ایــن واکســن را از چیــن وارد کنــد»‪ .‬دو مرکــز‬ ‫ـی دیگــر در چیــن کــه در دو شــهر «ووهــان» و «پکــن» قــرار‬ ‫علمـ ِ‬ ‫دارنــد نیــز واکســن هایی را تولیــد کرده انــد کــه بــه نتایــج‬ ‫امیدوارکننــده ای تاکنــون دســت یافته انــد‪ .‬ازانجاکــه امریــکای‬ ‫درحال حاضــر یکــی از کانون هــای گســترش شــدید ایــن‬ ‫جنوبــی‬ ‫ِ‬ ‫بیماری ســت و برزیــل بعــد از ایــاالت متحــده‪ ،‬دومیــن کشــور بــا‬ ‫ـزان مــوارد ابتــا (بیــش از دومیلیــون و ‪289‬هزارنفر‬ ‫بیشــترین میـ ِ‬ ‫تــا ‪ 24‬جــوالی) بیــن کشــورهای جهــان محســوب می شــود؛‬ ‫ـی این‬ ‫دولــت ایــن کشــور پذیرفتــه تا به جهــتِ مطالعــاتِ کارازمایـ ِ‬ ‫ـوان پایلــوت بــا ایــن نهادهــا همــکاری کنــد؛ حتی‬ ‫تولیــدات‪ ،‬به عنـ ِ‬ ‫نمونــه ارائه شــده توســط اکســفورد کــه در شــرکت داروســازیِ‬ ‫‪ AstraZeneca‬تولیــد شــده اســت را نیــز انجــا ازمایــش خواهند‬ ‫قابل توجهــی کــه کار را دشــوارتر کــرده اســت‪،‬‬ ‫کــرد‪ .‬مســئله ِ‬ ‫صرف نظــر از ســرعتِ بســیارباالی همه گیــری کرونــا؛‬ ‫این اس ـت که اطالعــات کسب شــده دربــاره ایــن بیمــاری‪ ،‬هنــوز‬ ‫کامــل نیســت و بعضـاً تغییــر رفتــار ویــروس‪ ،‬باعــث غافلگیــری‬ ‫محققــان در فراینــد یافتــن راه هــای مقابلــه بــا ان شــده اســت‪.‬‬ ‫«رفیــع احمــد»؛ ایمونولوژیســت در دانشــگاه ‪ Emory‬در‬ ‫ تاریــخ ‪21‬‬ ‫مصاحبــه ای بــا خبرنــگار رســانه علمــی ‪ Nature‬به‬ ‫ِ‬ ‫جــوالی ‪ 2020‬می گویــد‪« :‬اینکــه در اخبــار بگوییــم ایــن واکســن‬ ‫اثربخشــی ویــژه ای دارد‪،‬‬ ‫یــا ان واکســن تولیــد شــده کــه‬ ‫ِ‬ ‫گمراه ســازی اذهــان عمومی ســت؛ چــون هنــوز همــه یافته هــا‬ ‫در مرحلــه مقدماتــی بــوده و مــا از نتایــج کارهــای انجام شــده‪،‬‬ ‫واکســن‬ ‫صددرصــد اگاه نیســتیم‪ .‬هنــوز نمی دانیــم کــدام‬ ‫ِ‬ ‫تولیدشــده از کــدام تیــم تحقیقاتــی می توانــد مــا را در برابــر ایــن‬ ‫بیمــاری واقعــاً ایمــن ســازد و مقایســه نمونه هــایِ در دســت‬ ‫باتوجه به انکــه هریک از ان هــا از راهــی متفــاوت حاصــل‬ ‫شــده اند‪ ،‬کار ســاده ای نیســت»‪ .‬یــک متخصــص ایمونولــوژیِ‬ ‫دیگــر به نــا ِم «شــین کروتــی» از انســتیتوی ‪ La Jolla‬در کالیفرنیا‬ صفحه 2 ‫ دو شنبه ‪6‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪315‬‬ ‫پرونده‬ ‫نیــز در بخــش دیگــری از همــان گــزارش عنــوان می کنــد‪:‬‬ ‫ کنی‬ ‫«شــنیدن اخبــاری ازاین دســت که واکســنی بــرای ریشــه ِ‬ ‫بیمــاری کوویــد‪ 19-‬کشــف و تولید شــده‪ ،‬خوشــحال کننده اســت‪.‬‬ ‫نتایــج حاصــل از تزریــق چهــار نمونــه متفاوتی کــه فع ًال مهــر تائی ِد‬ ‫متخصصــان را گرفته انــد‪ ،‬نشــان می دهــد کــه عمــوم‬ ‫دریافت کننــدگان ان‪ ،‬بــا عــوارض خاصــی مواجــه نشــده اند و انچــه‬ ‫پیــش امــده‪ ،‬مشــابه مواردی ســت کــه بعضــاً در واکســن های‬ ‫دیگــر هــم دیده ایــم؛ ماننــد درد عضالنــی‪ ،‬تــب‪ ،‬ســردرد و ‪ ...‬البتــه‬ ‫افــرادی هــم بوده انــد کــه عوارضــی حادتــر را گــزارش داده انــد کــه‬ ‫تعدادشــان واقعــاً انــدک بــوده اســت‪ .‬می توانیــم بگوییــم کــه‬ ‫نمونه هــا بی خطــر بوده انــد؛ امــا هنــوز بــرای اعــا ِم یــک نظــر‬ ‫ـی ‪Moneycontrol‬‬ ‫قطعــی خیلی زود اســت»‪ .‬ســایت خبری‪،‬تحلیلـ ِ‬ ‫در هنــد نیــز در گزارشــی به تاریــخ ‪ 24‬جــوالی‪ ،‬از قــول ســخنگوی‬ ‫«ســازمان بهداشــت جهانــی» اورده اســت‪« :‬مجموعه هــای مختلف‪،‬‬ ‫پیشــرفت های خوبــی در امــر ســاخت واکســن کرونــا داشــته اند؛‬ ‫بااین همــه‪ ،‬دســتِ کم تــا اوایــل ســال ‪ 2021‬نمی تــوان مشــخصاً‬ ‫گفــت مســیر کدام یک از ان هــا بــه هــدف می رســد‪ .‬اینکــه کــدام‬ ‫درطول زمــان‬ ‫واکســن ایمن ســازیِ بهتــری خواهــد داشــت‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫مشــخص می شــود و نبایــد بــه نتایــج فــوری اطمینــان کــرد‪ .‬یکــی‬ ‫اثربخشــی واکســن‪ ،‬ســرعت شــیوع‬ ‫میــزان‬ ‫از عوامــل مهــم در‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بیماری ســت‪ .‬نکتــه مهــم دیگــر این اسـت که صــرف تولید واکســن‬ ‫و موفقیــت ان نیــز نبایــد باعــث شــود کــه گمــان کنیــم همه چیــز‬ ‫دیگــر کامـ ًا مرتــب خواهــد بــود؛ مثـ ًا درمــور ِد واکســن انفلوانــزا‬ ‫کــه مدت هاســت کشــف شــده و هرســال نیــز بـه روز می شــود‪ ،‬در‬ ‫ایمنی‬ ‫کل جهــان تنهــا ‪45‬درصــد اثربخشــی دیــده شــده‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫واکســن و اثرگــذاریِ ان‪ ،‬دو موضــوع متفــاوت از یکدیگــر اســت‪.‬‬ ‫ـی محصــول تولیــدی را‬ ‫دانشــمندان تــاش دارنــد کــه اول‪ ،‬ایمنـ ِ‬ ‫درنظــر بگیرنــد کــه ضمــن رســاندن ما بــه هــدف مه ِم پیشــگیری‬ ‫از ابتــا و ســرایت بیمــاری‪ ،‬خــودش عوارضــی را بــرای افــراد ایجــاد‬ ‫نکنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬بــرای این مســئله بایــد زمــان صــرف کــرد»‪ .‬تولید‬ ‫واکســن کرونــا اگرچــه بســیارمهم اســت؛ امــا مســائل پـس از ان نیز‬ ‫اهمیــت بــاالی خــود را دارنــد‪ .‬تابه حــال فکــر کرده ایــد کــه‬ ‫درصــورتِ کشــف و تولیــد ایــن واکســن‪ ،‬شــکل دریافــت و پخــش‬ ‫ان چگونــه خواهــد بــود؟ کــدام کشــورها و کــدام گروه هــای جامعه‬ ‫در اولویــت دریافــت ایــن اب حیــات هــزاره جدیــد هســتند؟‬ ‫گــزارش ‪ 23‬جــوالی ‪ 2020‬در ‪ New York Times‬بــا طــرح ایــن‬ ‫پرســش‪ ،‬اورده اســت‪« :‬بی شــک اولین گــروه از دریافت کننــدگان‬ ‫واکســن کرونــا در جوامــع‪ ،‬کادر درمــان خواهنــد بــود تــا بتواننــد‬ ‫کامل تــر و بهتــر از عهــده مســئولیت های خــود در محیط هــای‬ ‫درمانــی براینــد‪ .‬احتمــاالً ســالمندان و افــرادی با بیمــاریِ زمینه ای‬ ‫کــه جــزو گروه هــای پرخطــر دراین زمینــه هســتند نیــز در دســته‬ ‫دوم قــرار می گیرنــد؛ امــا تاان زمــان کــه تولیــد انبــوه ایــن واکســن‬ ‫ـی اســان بــه ان در دســتورکار دولتمــردان قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫و دسترسـ ِ‬ ‫تکلیــف ســایر گروه هــا چیســت؟ در کشــورهایی بــا وجــود‬ ‫طیف هــایِ نــژادیِ گوناگــون کــه مســئله تبعیــض اقلیت هــا‬ ‫همیشــه بــوده‪ ،‬کدام یــک زودتــر بــه ایــن ســپر دفاعــی مجهــز‬ ‫خواهنــد شــد؟ به نظرتــان اول معلم هــا واکســن خواهنــد زد یــا‬ ‫دانش اموزهــا تــا محیط هــای اموزشــی‪ ،‬امنیــت خــود را بازیابنــد؟‬ ‫راننده هــا زودتــر واکســن می زننــد یــا مســافرین تــا حمل ونقــل بــه‬ ‫قبلــی خــود بازگــردد؟ شــاید این نــو ع نــگاه را عجیــب‬ ‫شــرایط‬ ‫ِ‬ ‫بدانیــد؛ امــا ســرمایه گذاری درحــوزه تولیــد واکســن کرونــا کــه کل‬ ‫ـی بســیاری را‬ ‫جهــان را فلــج کــرده‪ ،‬امری ســت کــه حتمـاً بــار مالـ ِ‬ ‫ دوش دولت هــا خواهــد گذاشــت و کمبــود اولیــه ان می توانــد‬ ‫ب ـه ِ‬ ‫ـی‬ ‫ایــن اولویت بندی هــا را ایجــاد کنــد‪ .‬وقتــی صحبــت از دسترسـ ِ‬ ‫ـی ان اهمیتــی ویــژه‬ ‫یــک محصــول درمیــان اســت‪ ،‬فراوانــی و ارزانـ ِ‬ ‫دارد‪ .‬در امریــکا کــه باالتریــن میــزان ابتــا و بیشــترین نــرخ‬ ‫مرگ ومیــر از ایــن پاندمــی را دارد‪ ،‬تدویــن برنامـه ای بــرای توزیــع‬ ‫عادالنــه واکســن‪ ،‬یــک امــر حیاتــی و ضروری ســت کــه می توانــد‬ ‫از مشــکالت بعــدی‪ ،‬جلوگیــری کنــد؛ ان هــم درشــرایطی که‬ ‫هم زمــان بــا موضــوع همه گیــری‪ ،‬شــاهد اعتراضــات گســترده علیه‬ ‫ـتی سیســتماتیک نیــز هســتیم؛ امری کــه مدتی ســت بــه‬ ‫نژادپرسـ ِ‬ ‫خشــونت های فزاینــده در ایالت هــای مختلــف ان نیــز کشــیده‬ ‫نبُعــد‪ ،‬امــری‬ ‫شــده اســت»‪ .‬تامــل در ماجــرای واکســن کرونــا ازای ‬ ‫منطقی ســت؛ نمونــه اخیــر و بــارز ان را درمــور ِد ‪ Remdesivir‬در‬ ‫کشــور خودمــان همیــن تازگی هــا مشــاهده کرده ایــم‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫ی کــه گفتــه شــد درمقابله بــا کروناویــروس موثــر‬ ‫ایــن اولیــن دارویـ ‬ ‫ـول زیرزمینــی و قاچــاق تبدیل شــد‬ ‫اســت‪ ،‬ناگهــان بــه یــک محصـ ِ‬ ‫و قیمتــش ســر بــه فلــک زد؛ کار حتــی بــه جایــی کشــید کــه‬ ‫رئیــس ســازمان غــذا و دارو با بیان اینکــه «رمدســیوی ِر» موجــود در‬ ‫بــازار ســیاه‪ ،‬تقلبی ســت و توســط افــراد ســودجو به فــروش می رســد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬داروی موجــود در بــازار ازاد‪ ،‬موردِتائیــد ســازمان غــذا و دارو‬ ‫نیســت و مــردم از تهیــه ان اکیدا ً خــودداری کننــد»‪ .‬دکتر محمدرضا‬ ‫شانه ســاز افــزود‪« :‬رمدســیویر بــا برچســب تقلبــی به قیمت هــای‬ ‫نجومــی در بــازار ازاد فروختــه می شــود‪ .‬این اقــدام‪ ،‬توســط برخــی‬ ‫افــراد ســودجو صــورت گرفتــه و توســط مراجــع قضائــی و انتظامــی‬ ‫تِپیگــرد قانونــی قــرار می گیرنــد»‪.‬‬ ‫پیگیــری و متخلفــان‪ ،‬تح ‬ ‫گــزارش ‪ 23‬جــوالی ‪ 2020‬رســانه ‪Business Insider‬‬ ‫بااشــاره به اینکه دونالــد ترامــپ اعــام کــرده کــه طــی قــراردادی بــا‬ ‫‪3‬‬ ‫ـض تولیــد انبــوه خواهــد خریــد‪،‬‬ ‫دو شــرکت داروســازیِ ‪ Pfizer‬و ‪BioNTech‬؛ ‪100‬میلیــو ن ُدز از واکســن را به محـ ِ‬ ‫اورده اســت‪« :‬دولــت بــرای همین مقــدار ســفارش اولیــه نیــز بالغ بــر ‪1.95‬میلیــارددالر هزینــه کــرده؛ ان هــم‬ ‫درحالی کــه هنــوز نمونــه نهایــی ایــن دو شــرکت‪ ،‬تائیــد نشــده و قیمــت واکســن مور ِد نظــر اساس ـاً مشــخص‬ ‫نیســت‪ .‬ایـن را درنظــر بگیریــد کــه باتوجه بــه حجــم مبتالیــان و شــیوع گســترده ایــن بیمــاری در امریــکا‪ ،‬بــرای‬ ‫ـنگین‬ ‫ـی سـ ِ‬ ‫ایمن ســازیِ اولیــه بــه بیــش از ‪500‬میلیــو ن ُدز دیگــر واکســن نیــاز اســت؛ ایــا دولــت از پــس بــا ِر مالـ ِ‬ ‫چنیــن راه درمانــی کــه بی شــک بایــد رایــگان یــا بــا حداقــل هزینــه درمــور ِد عمــوم صــورت گیــرد‪ ،‬برمی ایــد؟»‬ ‫تبعــات اقتصــادی ایــن ماجــرا تنهــا منحصــر بــه امریکا نیســت؛ ســایر کشــورهای پرجمعیت ماننــد هند‪ ،‬روســیه‪،‬‬ ‫چیــن‪ ،‬برزیــل و ‪ ...‬حتــی ایــران خودمــان کــه امــار شــیوع در ان هــا باالســت‪ ،‬مشــکالتی مشــابه خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫طبــق انچــه گــزارش ‪ 15‬جــوالی ‪« 2020‬ســازمان جهانــی بهداشــت» (‪ )WHO‬ارائــه داده اســت؛ از مجمــوع ‪165‬‬ ‫کشــور مســتقل‪ 75 ،‬کشــور تاکنــون گفته انــد کــه درصــورتِ تولیــد انبــوه واکســن کرونــا‪ ،‬تامیــن تعــداد موردِنیــاز‬ ‫ـی خــود تهیــه خواهنــد کــرد؛ اما بــرای پوشــش سرتاســریِ ایــن برنامه پیشــگیرانه‪،‬‬ ‫خــود را ازطریـ ِ‬ ‫ـق بودجــه دولتـ ِ‬ ‫نیازمنــدیِ ‪ 90‬کشــور دیگــر کــه متشــکل از جوامــع کم در امــد و فقیر هســتند‪ ،‬باید توســط نهادهــای خیرخواهانه‬ ‫ن دو گــروه روی هم رفتــه محــل اســکان بیــش‬ ‫و موسســات فعــال در امــور داوطلبانــه این چنینــی تامیــن شــود‪ .‬ایـ ‬ ‫از ‪60‬درصــد جمعیــت کــره زمیــن هســتند‪ .‬بایــد درنظــر گرفــت کــه اگــر بخواهیــم در دور اول توزیــع واکســن در‬ ‫جهــان‪ ،‬مانــع از پیشــرفتِ شــدید بیمــاری شــویم‪ ،‬بایــد ‪20‬درصــد از جمعیــت هــر کشــور واکســینه شــوند کــه‬ ‫تامیــن موجــودی در همین میــزان نیــز در کشــورهای پرجمعیــت‪ ،‬هزینـه ای هنگفــت درپــی خواهــد داشــت کــه‬ ‫ـوان بنیادهــای نیکــوکاری خــارج اســت‪ .‬دکتــر ریچــارد هچــت؛ مدیــر نهــاد‬ ‫هــم از تــوان دولت هــا و هــم از تـ ِ‬ ‫ـی بشردوســتانه ‪ CEPI‬کــه در امــر کمــک بــه جوامــع فقیــر در اقدامــات مقابلـه ای بــا بیماری هــای نوپدیـ ِ د‬ ‫ائتالفـ ِ‬ ‫دسترســی عادالنــه بــه‬ ‫واگیــر فعالیــت دارد‪ ،‬در بخشــی از ایــن گــزارش گفــت‪« :‬هــدف مــا این اســت که از‬ ‫ِ‬ ‫واکس ـن ها در همــه بیماری هــا بــرای همــه مــردم در هــر جامع ـه ای‪ ،‬اطمینــان حاصــل کنیــم و درخصــوص‬ ‫ کردن اولیــه یــک جمعیــت‬ ‫کوویــد‪ ،19-‬می خواهیــم شــرایط به گونــه ای شــود کــه اگــر بنــا بــر واکســینه ِ‬ ‫‪20‬درصــدی از هــر کشــور باشــد‪ ،‬افــرادی گزینــش شــوند کــه از گــروه اســیب پذیرترین ها هســتند»‪ .‬باید دانســت‬ ‫ـی واکســن تــا قبــل از ایــن بیمــاری نیــز گــردش مالــی حیــرت اوری داشــته و حتم ـاً تقاضــای‬ ‫کــه بــازار جهانـ ِ‬ ‫عجیبــی کــه این روزهــا در کل جهــان به جهــتِ شــیوع کرونــا بــرای دریافــتِ واکســن تولیــدیِ احتمالــی‪ ،‬شــکل‬ ‫اینفوگرافیک زیر نشان می دهد‬ ‫که چه تعداد از واکسن های تائیدشده‬ ‫در چه مرحله ای قرار دارند‬ ‫‪140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اثبات قطعی‬ ‫‪3‬‬ ‫فاز سوم‬ ‫‪11‬‬ ‫فاز دوم‬ ‫‪19‬‬ ‫فاز اول‬ ‫پیش بالینی‬ ‫گرفتــه‪ ،‬باعــث تکانه هــای بســیار دراین حــوزه خواهــد شــد‪ .‬ســازمان تحلیــل اقتصــادیِ ‪ Technavio‬کــه از ســال‬ ‫‪ ،2015‬رصــد بــازار مربــوط بــه واکسـن ها را نیــز در برنامه هــای خــود گنجانــده‪ ،‬مدعی ســت کــه این حــوزه بیــن‬ ‫ســال های ‪ 2018‬تــا ‪ 2023‬بــا رشــد ســاالنه نزدیــک بــه هشـت درصد‪ ،‬بیــش از ‪14.78‬میلیــارد گــردش مالــی را‬ ‫قابل توجهــی بــر این رقــم خواهــد‬ ‫تجربــه خواهــد کــرد‪ .‬بی شــک‪ ،‬ورود واکســن کرونــا بــه ایــن بــازار‪ ،‬اثـ ِر افزایشــی ِ‬ ‫ـران ایــن مرکــز عنــوان کرده انــد کــه بخشــی از باالبــودن ســود شــرکت های فعــال دراین زمینــه‬ ‫گذاشــت‪ .‬تحلیلگـ ِ‬ ‫بــه کمبــود ســرمایه گذاری ها برمی گــردد و اگــر جــذب ســرمایه بیشــتری دراین حــوزه داشــت ه باشــیم‪ ،‬هــم‬ ‫قیمت هــا پائین تــر خواهــد امــد و هــم نتایجــی بهتــر در بُعــد اثرگــذاری نمونه هــا را شــاهد خواهیــم بــود‪ .‬ازانجاکه‬ ‫به لحــاظِ امــاری احتمــال اینکــه یــک واکســن در تسـت های بالینــی موفــق شــود‪ ،‬تنهــا هفت درصــد بــوده و ایــن‬ ‫به معنــایِ تکــرار به دفعــات بــاال در مراحــل تولیــد اســت؛ شــرکت های محــدودی دراین زمینــه فعالیــت دارنــد؛‬ ‫ازای ـن رو‪ ،‬بخــش عرضــه و شــیوه توزیــع واکســن می توانــد در چرخ ـه ای معیــوب قــرار گرفتــه و اهــرم قــدرت‬ ‫شــرکت های تولیدکننــده در قیمت گذاری هــا‪ ،‬بــا فشــار بیشــتری عمــل کنــد‪ .‬موضوعــی دیگــر کــه درمــورد‬ ‫احتمالــی پدیــده «ملی گرایی» ســت؛‬ ‫کروناویــروس مور ِد توجــه یکســری از کارشناســان قــرار گرفتــه؛ بــروز‬ ‫ِ‬ ‫به این معنا کــه نه تنهــا دانــش تولیــد ان به شــکل انحصــاری نــزد کشــور تولیدکننــده باقــی بمانــد؛ بلکــه بعــد از‬ ‫کشــف و تولیــد ان‪ ،‬به اشــتراک گذاری محصــول را بــا ســایر کشــورها تــا مدت هــا به تعویــق بیندازنــد و اولویــت‬ ‫را مــردم کشــور خــود قــرار دهنــد‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬هــر کشــوری کــه زودتــر موفــق بــه ایـن کار شــد‪ ،‬اجــازه اســتفاده‬ ‫همگانــی از ان را منــوط بــه پذیــرش شــرایطی ازســویِ جوامــع ثانویــه کنــد‪ .‬گــزارش ‪ 10‬جــوالی ‪ 2020‬شــبکه‬ ‫خبــری ‪ CNBC‬دراین بــاره تصریــح دارد‪« :‬نــگاه ناسیونالیســتی بــه واکســن‪ ،‬می توانــد بــه ابــزاری به جهــتِ‬ ‫برتری جویــی‪ ،‬رقــاب تســلیحاتی و حتــی ابــزاری بــرای ا ِعمــال قــدرت و زور تبدیــل شــود؛ مثـ ًا مجموعــه علمــی‬ ‫بایومدیــکال ‪ BARDA‬بــا اختصــاص بودجـه ای هنگفــت بــرای تامیــن هزینه هــای مربــوط بــه کشــف واکســن‬ ‫کرونــا حتــی خــارج از خــاک امریــکا‪ ،‬ترتیبــی داده تــا ســریع ترین یافته هــا را در دســت داشــته باشــد و با اســتفاده‬ ‫از نتایــج ازمون هــا‪ ،‬زودتــر بــه مرحلــه کشــف برســد‪ .‬این همــه تــاش تنهــا به خاطـ ِر به نتیجه رســاندن تحقیقــات‬ ‫بــرای ریشـه کنی بیمــاری نیســت؛ بلکــه منافــع مــادی بســیاری در ان دیــده شــده اســت‪ .‬یکی دیگــر از این شــکل‬ ‫ســرمایه گذاری ها را بایــد هزینه کــرد یک میلیــارددالریِ امریکایی هــا روی واکســن شــرکت بریتانیایی‪،‬ســوئدیِ‬ ‫حامی‬ ‫‪ AstraZeneca‬عنــوان کــرد کــه در اخبــار‪ ،‬بــه واکســن دانشــگاه اکســفورد معروف شــده اســت‪ .‬البته تنهــا ِ‬ ‫مالــی ان هــا امریــکا نیســت؛ بلکــه تعــدادی از کشــورهای اتحادیــه اروپــا نیــز مجموعـاً ‪843‬میلیــون دالر بــه ان ها‬ ‫اهــداء کرده انــد و بایــد دیــد در انتهــا اگــر ایــن شــرکت توانســت واکســن مور ِد نظــر را تولید کنــد‪ ،‬مناســبات باعث‬ ‫می شــود کــه کدام یــک از طرفیــن‪ ،‬زودتــر ان را تصاحــب کنــد»‪ .‬طبــق ادعــای ایــن رســانه؛ دولــت کانــادا نیــز بــا‬ ‫شــرکت واکسن ســازی ‪ CanSinoBIO‬در چیــن مذاکراتــی داشــته کــه چنانچــه احیانـاً موفق به ســاخت واکســن‬ ‫شــدند‪ ،‬بــرای پخــش انحصــاری بــا ان هــا معاملــه کننــد‪ .‬یــان گلدیــن؛ اســتاد جهانی ســازی و توســعه در دانشــگاه‬ ‫ن در «بانــک جهانــی» نیــز مقــام مســئول بــود؛ دراین بــاره هشــدار داده اســت کــه رفتارها‬ ‫اکســفورد کــه پیش ازایـ ‬ ‫و اقدامــات ملی گرایانــه افراطــی در برنامــه ســاخت واکســن کرونــا یــا هــر واکســن و داروی دیگــری می توانــد بــه‬ ‫ـوان تهدیــدی جــدی در اینــده جهــان‪ ،‬عواقبــی‬ ‫یــک جنــگ تمام عیــار در عرصــه بین الملــل انجامیــده و به عنـ ِ‬ ‫خطرناک درپی داشته باشد‪.‬‬ ‫میزان دسترسی به واکسن ها چقدر است؟‬ ‫این روزهــا بحــث دربــاره «واکســن کرونــا» داغ اســت و همچنــان شــاهد تالش هــای‬ ‫گســترده محققــان جهانــی پیرامــون کشــف ان هســتیم؛ هرچنــد همه چیــز در ســاخت ایــن‬ ‫محصــول خالصــه نمی شــود و موضــوع «توزیــع و دسترســی» نیــز یکــی از بزرگ تریــن و‬ ‫مهم تریــن چالش هــای مرحلــه پــس از کشــف نه تنهــا درمــورد واکســن پیشــگیری از ابتــا‬ ‫بــه «کوویــد‪»19-‬؛ بلکــه درمــورد همــه واکس ـن های تولیدشــده در جهــان اســت‪ .‬اخریــن‬ ‫گــزارش ارائه شــده ازســویِ «ســازمان بهداشــت جهانــی» (‪ )WHO‬کــه نتایــج ان به شــکل‬ ‫ تاریــخ ‪ 11‬مــی ‪ 2020‬منتشــر شــده‬ ‫اینفوگرافیــک در مجموعــه داده پــردازیِ ‪ Statista‬به‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ ،‬نشــان می دهــد کــه تــا پایــان ســال ‪ 2018‬و برمبنــایِ اخریــن امارگیری هــای ایــن‬ ‫ـزان دسترســی را در جهــان‬ ‫ســازمان؛ واکســن «ســل» بــا ‪89‬درصــد فراگیــری‪ ،‬بیشــترین میـ ِ‬ ‫دارد (توجــه کنیــد کــه حتــی همیــن واکســن کــه مدت هــا از تولیــد و عرضـه اش می گــذرد‬ ‫نیــز صددرصــد دراختیــا ِر همــگان نیســت)‪ .‬پـس ازان‪ ،‬بیشــترین دسترســی را در واکسـن های‬ ‫مقابلــه بــا «کــزاز»‪« ،‬فلــج اطفــال» و «هپاتیــت بــی» شــاهد هســتیم کــه البتــه وقتــی درباره‬ ‫«کــزاز» صحبــت می کنیــم؛ منظــور همــان س ـه گانه یــا در گویــش قدیــم «ثــاث» اســت‬ ‫کــه بــرای ایمن ســازی افــراد در مقابــل ســه عارضــه «کــزاز‪ ،‬دیفتــری و سیاه ســرفه» تزریــق‬ ‫می شــود‪ .‬مبنــای شــاخص دسترســی مور ِد نظــر کارشناســان ‪ ،WHO‬دریافــت ُدز مناســب از‬ ‫ایــن واکس ـن ها توســط کــودکان یک ســاله در سراســر جهــان اســت؛ امــا درمــور ِد واکســن‬ ‫جلوگیــری از بــروز «تــب زرد»‪ ،‬مبنــای ســطح دسترســی‪ ،‬تنهــا درمور ِد کــودکان ‪ 40‬کشــور یا‬ ‫مســتعمره لحــاظ می شــود؛ زیــرا شــیوع ان در افریقــا و امریــکای جنوبــی متمرکــز اســت‪ .‬در‬ ‫ـتردگی دسترســی در جهان‪ ،‬فهرســت‬ ‫ـاس گسـ‬ ‫اینفوگرافیــک زیــر‪ ،‬واکسـن های مختلــف براسـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫شــده اند و همان طورکــه مشــاهده می کنیــد؛ کمتریــن دسترســی در مــوارد یادشــده‪ ،‬بــه‬ ‫واکســن مقابلــه بــا «روتاویــروس» اختصــاص دارد؛ عارض ـه ای کــه عامــل تقریب ـاً یک ســوم‬ ‫اســهال های کــودکان زی ِر پنج ســال به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫‪89‬درصد‬ ‫‪86‬درصد‬ ‫‪85‬درصد‬ ‫‪84‬درصد‬ ‫‪72‬درصد‬ ‫‪69‬درصد‬ ‫سل‬ ‫سه گانه کزاز‪ ،‬دیفتری و سیاه سرفه‬ ‫فلج اطفال‬ ‫هپاتیتبی‬ ‫مننژیت‬ ‫سرخک‪/‬سرخجه‬ ‫تب زرد‬ ‫‪49‬درصد‬ ‫سینه پهلو(ذات الریه)‬ ‫‪47‬درصد‬ ‫روتاویروس‬ ‫‪35‬درصد‬ صفحه 3 ‫ دو شنبه ‪6‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪315‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫انچه دراین سال ها بر «واکسن» گذشت ‪...‬‬ ‫تاریخچــه واکســن بــه ســابقه طوالنــی بیماری هــای عفونــی در انســان ها برمی گــردد و بــا‬ ‫اســتفاده های اولیــه از مــواد ابلــه بــرای ایجــاد ایمنــی در برابــر ایــن بیمــاری اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫شــواهدی وجــود دارد کــه چینی هــا در ســال های ‪ 1000‬میــادی‪ ،‬از روش تلقیــح ابلــه بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ان اســتفاده می کردنــد‪ .‬ایــن روش قبــل از این کــه در اروپــا و امریــکا گســترش یابــد‪،‬‬ ‫در افریقــا و ترکیــه نیــز انجــام شــده بــود‪ .‬ادوارد جنــر در ســال ‪ 1796‬از مــواد گرفتــه شــده از‬ ‫کورک هــای ابلــه گاوی بــه منظــور حفاظــت در برابــر ابلــه اســتفاده کــرد‪ .‬نواوری هــای وی‪،‬‬ ‫بــا اســتفاده موفقیت امیــز او از مــواد ابلــه گاوی بــرای ایجــاد ایمنــی بــه ســرعت گســترش‬ ‫یافــت‪ .‬روش وی طــی ‪ 200‬ســال بعــد‪ ،‬دچــار تحــوالت پزشــکی و فنــاوری و ســرانجام منجــر بــه‬ ‫ریشـه کن شــدن ابلــه شــد‪ .‬واکســن هــاری لوئــی پاســتور در ســال ‪ 1885‬دومیــن واکســنی بــود‬ ‫کــه روی بیماری هــای انســانی اثــر گذاشــت و ســپس‪ ،‬بــا ظهــور باکتری شناســی‪ ،‬پیشــرفت ها‬ ‫بــه ســرعت دنبــال شــد‪ .‬انتی توکســین ها و واکس ـن ها علیــه دیفتــری‪ ،‬کــزاز‪ ،‬ســیاه زخم‪ ،‬وبــا‪،‬‬ ‫طاعــون‪ ،‬حصبــه‪ ،‬ســل و مــوارد دیگــر تــا دهــه ‪ 1930‬توســعه یافتنــد‪ .‬اواســط قــرن بیســتم از‬ ‫لحــاظ تحقیــق و توســعه واکســن بســیار پویــا بــود‪ .‬روش هــای رشــد ویروس هــا در ازمایشــگاه‬ ‫منجــر بــه کش ـف ها و نواوری هــای ســریع‪ ،‬از جملــه ایجــاد واکســن بــرای فلــج اطفــال شــد‪.‬‬ ‫محققــان ســایر بیماری هــای رایــج در دوران کودکــی ماننــد ســرخک‪ ،‬اوریــون و ســرخچه را نیــز‬ ‫هــدف قــرار دادنــد و تولیــد چنیــن واکسـن هایی‪ ،‬بــار ایــن بیماری هــا را بــه شــدت کاهــش داد‪.‬‬ ‫تکنیک هــای خالقانــه در حــال حاضــر تحقیقــات واکســن را بــه ســوی فنــاوری ‪ DNA‬نوترکیــب‬ ‫و تکنیک هــای جدیــد تحویــل واکســن ســوق می دهنــد‪ .‬اهــداف بیمــاری نیــز گســترش یافتــه‬ ‫اســت و برخــی از تحقیقــات واکســن روی شــرایط غیــر عفونــی ماننــد اعتیــاد و الــرژی تمرکــز‬ ‫کرده انــد‪ .‬ادوارد جنــر‪ ،‬لویــی پاســتور و موریــس هیلمــن‪ ،‬پیشــگامان تولیــد واکســن هســتند کــه‬ ‫همــواره مــورد توجــه ویــژه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫انواع واکسن‬ ‫انــواع مختلفــی از واکسـن ها وجــود دارد و هــر نــوع از ان هــا بــه گونـه ای طراحــی شــده اســت کــه‬ ‫بــه سیســتم ایمنــی بــدن کمــک می کنــد تــا چگونــه بــه مقابلــه بــا انــواع خاصــی از میکروب هــا‬ ‫و بیماری هــای جدیــدی کــه ایجــاد می شــوند‪ ،‬بپــردازد‪ .‬دانشــمندان در زمــان تولیــد واکســن‬ ‫مــواردی را در نظــر می گیرنــد از جملــه این کــه سیســتم ایمنــی بــدن چگونــه بــه میکــروب‬ ‫پاســخ می دهــد‪ ،‬چــه کســی بایــد در برابــر میکــروب واکســینه شــود و بهترین فنــاوری یــا رویکرد‬ ‫بــرای ایجــاد واکســن چیســت‪ .‬براســاس تعــدادی از ایــن عوامــل‪ ،‬دانشــمندان تصمیــم می گیرنــد‬ ‫کــدام نــوع واکســن را تولیــد کننــد‪ .‬بــه طــور کلــی ‪ 3‬نــوع واکســن اصلــی وجــود دارد‪:‬‬ ‫واکسن هایتمام‪-‬پاتوژن‬ ‫واکســن های متــداول شــامل همــه پاتوژن هایــی اســت کــه کشــته یــا ضعیــف شــده اند بــه‬ ‫طوری کــه نمی تواننــد باعــث بیمــاری شــوند‪ .‬واکس ـن های تمــام پاتوژنــی می تواننــد پاس ـخ های‬ ‫ایمنــی محافظتــی قــوی ایجــاد کننــد‪ .‬بســیاری از واکســن های‬ ‫مــورد اســتفاده بالینــی امــروزه در ایــن دســته قــرار می گیرنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬هــر میکــروبِ مولـ ِد بیمــاری نمی توانــد بــه طــور موثــر‬ ‫بــا یــک واکســن تمام‪-‬پاتــوژن مــورد هــدف قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫واکسن های غیرفعال شده‬ ‫دانشــمندان بــرای اولیــن بــار در قــرن ‪ 19‬توانایــی میکروب هــای‬ ‫غیرفعــال یــا کشــته شــده در القــای ایمنــی را کشــف کردنــد‪ .‬ایــن‬ ‫امــر منجــر بــه ایجــاد واکس ـن های غیرفعــال شــد کــه بــا کشــته‬ ‫شــدن عامــل بیمــاری زا توســط مــواد شــیمیایی‪ ،‬گرمــا یــا اشــعه‬ ‫تولیــد می شــوند‪ .‬یــک نمونــه معاصــر‪ Havrix ،‬اســت‪ ،‬یــک‬ ‫واکســن غیرفعــال شــده علیــه ویــروس هپاتیــت ‪ A‬کــه توســط‬ ‫‪ NIAID‬و شــرکای ان تولیــد و در ســال ‪ 1995‬در ایــاالت متحــده‬ ‫مجــوز گرفت‪.‬واکســن های غیرفعــال از نســخه کشته شــده‬ ‫میکــروب کــه عامــل بیمــاری هســتند‪ ،‬اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن واکس ـن ها معمــوالً بــه انــدازه واکس ـن های زنــده‪ ،‬ایمنــی‬ ‫(محافظتــی) ایجــاد نمی کننــد‪ .‬بنابرایــن ممکــن اســت در طــول‬ ‫زمــان بــه چندیــن دوز (تزریق هــای تقویــت کننــده) احتیــاج‬ ‫داشــته باشــد تــا مصونیــت مــداوم در برابــر بیماری هــا بــه‬ ‫دســت ایــد‪ .‬واکســن های غیرفعــال بــرای محافظــت در برابــر‬ ‫بیماری هــای هپاتیــت ‪ ،A‬انفوالنــزا (فقــط تزریقــی)‪ ،‬فلــج اطفــال‬ ‫یــا ‪( IPV‬فقــط تزریقــی) و هــاری اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫واکسن های زنده ضعیف شده‬ ‫پیشــرفت در تکنیک هــای کشــت بافــت در دهــه ‪ 1950‬امــکان‬ ‫تولیــد واکسـن های زنــده ضعیــف شــده را فراهــم اورد‪ ،‬کــه شــامل‬ ‫نســخه ای از میکــروب زنــده اســت کــه در ازمایشــگاه ضعیــف شــده‬ ‫اســت‪ .‬از انجــا کــه ایــن واکس ـن ها بســیار بــه عفونــت طبیعــی‬ ‫شــباهت دارنــد و بــه جلوگیــری از ان هــا کمــک می کننــد‪ ،‬یــک‬ ‫پاســخ ایمنــی قــوی و طوالنــی مــدت ایجــاد می کننــد‪ .‬فقــط ‪ 1‬یــا‬ ‫‪ 2‬دوز از واکس ـن های زنــده قادرنــد یــک عمــر محافظــت در برابــر‬ ‫میکــروب و بیمــاری ناشــی از ان ایجــاد کننــد‪ .‬پــس از واکســینه‬ ‫شــدن‪ ،‬ویروس هــای واکســن ضعیــف شــده یــا باکتری هــا در‬ ‫فــرد واکســینه شــده تکثیــر می شــوند‪ .‬ایــن بــدان معنــی اســت‬ ‫کــه بــرای تحریــک یــک پاســخ ایمنــی‪ ،‬می تــوان دوز نســبتاً کمــی‬ ‫از ویــروس یــا باکتری هــا را وارد بــدن کــرد‪ .‬تولیــد واکســن های‬ ‫زنــده ضعیــف شــده بــرای ویروس هــای خــاص نســبتاً اســان اســت‬ ‫امــا تولیــد ان بــرای پاتوژن هــای پیچیده تــر ماننــد باکتری هــا و‬ ‫انگل هــا دشــوار اســت‪ .‬امــا واکســن های زنــده محدودیت هایــی‬ ‫هــم دارنــد؛ بــرای مثــال‪ :‬از انجــا که حــاوی مقــدار کمــی از ویروس‬ ‫زنــده ضعیف شــده هســتند‪ ،‬وضعیــت ســامتی برخــی از افــراد قبل‬ ‫از دریافــت ان هــا بایــد بررســی شــود‪ ،‬ماننــد افــرادی بــا سیســتم‬ ‫ایمنــی ضعیــف‪ ،‬مشــکالت ســامتی طوالنــی مــدت یــا افــرادی‬ ‫کــه عضــو پیونــدی دارنــد‪ .‬ایــن واکسـن ها بایــد خنــک نگه داشــته‬ ‫شــوند‪ .‬ایــن بــدان معنــی اســت کــه نمی تواننــد در محل هایــی‬ ‫بــا دسترســی محــدود بــه یخچــال یــا خنک کننــده‪ ،‬اســتفاده‬ ‫شــوند‪ .‬واکس ـن های زنــده بــرای محافظــت در برابــر بیماری هــای‬ ‫ســرخک‪ ،‬اوریــون‪ ،‬ســرخچه (واکســن ترکیبــی ‪ ،)MMR‬روتاویــروس‬ ‫ابله‪ ،‬ابله مرغان و تب زرد استفاده می شوند‪.‬‬ ‫واکسن هایکایمریک‬ ‫روش هــای نویــن مهندســی ژنتیــک باعــث ایجــاد ویروس هــای‬ ‫کایمریــک شــده اســت کــه حــاوی اطالعــات ژنتیکــی هســتند و‬ ‫ویژگی هــای بیولوژیکــی ویروس هــای مختلــف والــدی را نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬واکســن کایمریــک زنــده ضعیــف شــده کــه توســط‬ ‫‪ NIAID‬تهیــه شــده و متشــکل از چارچــوب ویــروس دنگــو و‬ ‫پروتئین هــای ســطحی ویــروس زیــکا اســت‪ ،‬در حــال انجــام‬ ‫ازمایش هــای اولیــه روی انســان اســت‪.‬‬ ‫واکسن های زیرواحدی (اسلوالر)‬ ‫واکسـن های زیــر واحــدی از بخش هــای خاصــی از میکــروب ماننــد‬ ‫پروتئیــن‪ ،‬قنــد یــا کپســید ان (محفظــه اطــراف میکروب) اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬از انجــا کــه ایــن واکس ـن ها فقــط حــاوی قســمت های‬ ‫خاصــی از میکــروب هســتند‪ ،‬پاســخ ایمنــی بســیار قــوی ایجــاد‬ ‫می کننــد کــه بخش هــای اصلــی میکــروب را هــدف قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫ان هــا هم چنیــن می تواننــد تقریبــاً بــرای همــه افــراد‪ ،‬از جملــه‬ ‫ان هایــی کــه سیســتم ایمنــی ضعیــف و یــا مشــکالت ســامتی‬ ‫طوالنــی مــدت دارنــد‪ ،‬اســتفاده شــود‪ .‬یکــی از محدودیت هــای ایــن‬ ‫نــوع از واکسـن ها ایــن اســت کــه بــرای محافظــت مــداوم در برابــر‬ ‫بیماری هــا ممکــن اســت بــه تزریق هــای تقویت کننــده احتیــاج‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬واکسـن های زیــر واحــدی بــه جــای همــه پاتــوژن‪،‬‬ ‫تنهــا شــامل اجــزا یــا انتی ژن هایــی هســتند کــه بــه بهتریــن‬ ‫وجــه سیســتم ایمنــی بــدن را تحریــک می کننــد‪ .‬اگرچــه ایــن‬ ‫طــرح می توانــد واکســن ها را ایمن تــر و تولیــد ان هــا را اســان تر‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا اغلــب نیــاز بــه ترکیــب ادجاونت هــا (اجــزای ضمیمــه‬ ‫کمکــی بــرای تقویــت اثــر واکســن) بــرای ایجــاد یــک پاســخ ایمنی‬ ‫محافظتــی قــوی دارنــد زیــرا انتی ژن هــا بــه تنهایــی بــرای تحریک‬ ‫ایمنــی طوالنــی مــدت کافــی نیســتند‪ .‬انتی ژن هــای اساســی در‬ ‫یــک واکســن می تواننــد عــوارض جانبــی را بــه حداقــل برســانند‪،‬‬ ‫همان طــور کــه پیشــرفت نســل جدیــد واکسـن های ســیاه ســرفه‬ ‫نشــان داده انــد‪ .‬اولیــن واکســن های ســیاه ســرفه‪ ،‬کــه در دهــه‬ ‫‪ 1940‬معرفــی شــدند‪ ،‬شــامل باکتری هــای ‪Bordetella pertussis‬‬ صفحه 4 ‫ دو شنبه ‪6‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪315‬‬ ‫پرونده‬ ‫بودنــد‪ .‬بــا وجــود اینکــه واکسـن های ســیاه ســرفه تمام‪-‬ســلول‬ ‫موثــر هســتند امــا بــه طــور متنــاوب باعــث واکنش هــای جانبــی‬ ‫جزئــی ماننــد تــب و تــورم در محــل تزریــق می شــدند‪ .‬ایــن امــر‬ ‫باعــث شــد تــا بســیاری از افــراد از تزریــق واکســن خــودداری‬ ‫کننــد و تــا دهــه ‪ ،1970‬کاهــش میــزان واکسیناســیون باعــث‬ ‫افزایــش عفونت هــای جدیــد شــد‪ .‬تحقیقــات اساســی در ‪NIAID‬‬ ‫و نیــز کارازمایی هــای بالینــی بــا پشــتیبانی ‪ ،NIAID‬منجــر بــه‬ ‫ایجــاد واکس ـن های ســیاه ســرفه بــدون ســلول (عــدم وجــود‬ ‫ســلول) شــد کــه مبتنــی بــر اجــزای خالــص و واحــد ‪B. pertussis‬‬ ‫بودنــد‪ .‬ایــن واکس ـن ها بــه طــور مشــابهی ماننــد واکس ـن های‬ ‫تمام‪-‬ســلول موثــر بودنــد امــا عــوارض جانبــی احتمالــی‬ ‫بســیارکم تری داشــتند‪ .‬ســایر پیشــرفت های نســبتاً اخیــر در‬ ‫تکنیک هــای ازمایشــگاهی‪ ،‬ماننــد توانایــی حــل ســاختارهای‬ ‫اتمــی پروتئین هــا نیــز در پیشــرفت واکســن زیرواحــدی نقــش‬ ‫داشــته اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بــا حــل ســاختار ســه بعــدی‬ ‫پروتئیــن ســطحی ‪ RSV‬کــه بــه یــک انتی بــادی متصــل‬ ‫اســت‪ ،‬دانشــمندان ‪ NIAID‬یــک ناحیــه کلیــدی از پروتئیــن را‬ ‫شناســایی کردنــد کــه نســبت بــه انتی بادی هــای خنثی کننــده‬ ‫بســیار حســاس اســت‪ .‬ان هــا ســپس قــادر بــه اصــاح پروتئیــن‬ ‫‪ RSV‬بــرای تثبیــت فــرم ســاختاری بودنــد کــه محــل حســاس‬ ‫بــه خنثی کننــده را نشــان مــی داد‪ .‬در حالی کــه بیشــتر‬ ‫واکســن های زیــر واحــدی روی یــک پاتــوژن خــاص تمرکــز‬ ‫می کننــد‪ ،‬دانشــمندان در حــال تولیــد واکســن هایی هســتند‬ ‫کــه بتواننــد محافظــت گســترده ای را در برابــر بیماری هــای‬ ‫مختلــف ارائــه دهنــد‪ .‬محققــان ‪ NIAID‬در ســال ‪ 2017‬یــک‬ ‫ازمایــش بالینــی در مراحــل اولیــه واکســن بــرای جلوگیــری از‬ ‫بیماری هــای مولــد پشــه‪ ،‬ماننــد ماالریا‪ ،‬زیــکا‪ ،‬چیکونگونیــا و تب‬ ‫دنگــو راه انــدازی کردنــد‪ .‬واکســن ازمایشــی‪ ،‬بــرای ایجــاد پاســخ‬ ‫ایمنــی بــه بــزاق پشــه بــه جــای یــک ویــروس خــاص یــا انــگل‬ ‫طراحــی شــد و شــامل چهــار پروتئیــن نوترکیــب از غــدد بزاقــی‬ ‫پشــه بــود‪.‬‬ ‫واکسن هایپلی ساکاریدی‬ ‫برخــی از واکسـن ها بــرای جلوگیــری از عفونت هــای باکتریایــی‬ ‫مبتنــی بــر پلی ســاکاریدها یــا قندهــا هســتند کــه پوشــش‬ ‫بیرونــی بســیاری از باکتری هــا را تشــکیل می دهــد‪ .‬اولیــن‬ ‫واکســن مجــاز علیــه هموفیلــوس انفلوانــزا نــوع ‪ ،)B (Hib‬یــک‬ ‫واکســن پلی ســاکاریدی بــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬فوایــد محــدودی‬ ‫داشــت‪ ،‬زیــرا پاس ـخ های ایمنــی شــدیدی را در نــوزادان ایجــاد‬ ‫نمی کــرد‪ ،‬کــه یــک گــروه ســنی بــا باالتریــن میــزان بــروز‬ ‫بیمــاری ‪ Hib‬هســتند‪.‬‬ ‫واکسن هایکونژوگه‬ ‫پــس از ان‪ ،‬محققــان ‪ NIH‬یــک واکســن بــه اصطــاح کونژوگــه‬ ‫تهیــه کردنــد کــه در ان بــرای ارائــه محافظت بهتر‪ ،‬پلی ســاکارید‬ ‫‪ Hib‬بــه انتـی ژن پروتئیــن متصــل یــا “کونژوگــه” می شــد‪ .‬ایــن‬ ‫فرموالســیون بــه میــزان قابــل توجهــی توانایــی سیســتم ایمنــی‬ ‫کــودکان خردســال را در شناســایی پلی ســاکارید و ایجــاد ایمنــی‬ ‫افزایــش داد‪ .‬امــروزه‪ ،‬واکسـن های کونژوگــه بــرای محافظــت در‬ ‫برابــر عفونت هــای ‪ ،Hib‬پنوموکوکــی و مننژوکوکــی در دســترس‬ ‫هســتند‪ .‬واکســن های کونژوگــه از مولکول هــای پلی ســاکارید‬ ‫(قنــد) اســتفاده می کننــد و از الیــه خارجــی باکتری هــای‬ ‫محصــور شــده گرفتــه شــده و بــه مولکول هــا می پیوندنــد تــا‬ ‫پروتئین هــای حامــل را در خــود جــای دهنــد‪ .‬در روزهــای اولیــه‬ ‫اســتفاده از واکس ـن های پلی ســاکاریدی مشــخص شــد کــه در‬ ‫نــوزادان و کــودکان خردســال عملکــرد خوبــی ندارنــد‪ .‬محققــان‬ ‫دریافتنــد کــه اگــر پلی ســاکارید بــه چیــز دیگــری وصــل شــود‬ ‫کــه می دانســتند یــک پاســخ ایمنــی قــوی ایجــاد می کنــد‪،‬‬ ‫بســیار بهتــر عمــل خواهــد کــرد‪ .‬در اکثــر واکسـن های کونژوگه‪،‬‬ ‫پلی ســاکارید بــه پروتئیــن توکســوئید دیفتــری یــا کــزاز متصــل‬ ‫اســت‪ .‬سیســتم ایمنــی بــدن ایــن پروتئین هــا را بــه راحتــی‬ ‫تشــخیص می دهــد و ایــن خــود بــه تولیــد پاســخ ایمنــی‬ ‫قوی تــر بــه پلی ســاکارید کمــک می کنــد‪ .‬واکســن های زیــر‬ ‫نمونه هایــی از واکســن های کونژوگــه هســتند‪ :‬واکســن ‪Hib‬‬ ‫تحقیقــات علمــی منجــر بــه ایجــاد انــواع‬ ‫بی شــماری از واکســن ها شــده اســت‬ ‫کــه بــا اطمینــان ســبب بــروز پاس ـخ های‬ ‫ایمنــی می شــوند کــه از بــدن در برابــر‬ ‫عفونــت محافظــت می کننــد و تحقیقــات‬ ‫در مــورد اســتراتژی های جدیــد واکســن‬ ‫بــرای جلوگیــری از بیماری هــای عفونــی‬ ‫موجــود و در حــال ظهــور هم چنــان ادامــه‬ ‫دارد‪ .‬دهه هــای اخیــر پیشــرفت های‬ ‫اساســی را در درک تعامــات پیچیــده‬ ‫بیــن میکروب هــای ایجادکننــده بیمــاری‬ ‫و میزبــان انســانی ان هــا بــه وجــود اورده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بینش هــا و پیشــرفت در‬ ‫تکنیک هــا و فناوری هــای ازمایشــگاهی‪،‬‬ ‫بــه توســعه انــواع جدیــدی از واکســن ها‬ ‫کمــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫کــه شــامل یــک پلی ســاکارید اســت کــه بــه توکســوئید کــزاز‬ ‫متصــل اســت‪ .‬واکســن ‪ MenC‬کــه شــامل یــک پلی ســاکارید‬ ‫اســت کــه بــه توکســوئید کــزاز متصــل اســت‪( PCV .‬واکســن‬ ‫پنوموکوکــی کــودکان) کــه شــامل پلی ســاکاریدهای ســطح ‪13‬‬ ‫نــوع باکتــری اســت کــه باعــث بیمــاری پنوموکوکــی می شــوند‬ ‫و بــه توکســوئید دیفتــری متصــل اســت‪ ،MenACWY .‬شــامل‬ ‫پلی ســاکارید ســطحی چهــار نــوع باکتــری اســت کــه باعــث‬ ‫بیمــاری مننژوکوکــی می شــوند و بــه توکســوئید دیفتــری یــا‬ ‫کــزاز وصــل می شــود‪.‬‬ ‫واکسن هایتوکسوئیدی‬ ‫هــدف واکســن های دیگــر کــه علیــه بیماری هــای باکتریایــی‬ ‫ســاخته می شــوند‪ ،‬ماننــد واکسـن های دیفتــری و کــزاز‪ ،‬تحریک‬ ‫پاسـخ های ایمنــی در برابــر پروتئین هــای ایجادکننــده بیمــاری‬ ‫در ســال ‪ 1797‬میــادی‪ ،‬ادوارد جنــر‪ ،‬پزشــک‬ ‫انگلیســی‪ ،‬دریافــت دخترانــی کــه شــیرگاوهای‬ ‫مبتــا بــه ابلــه گاوی را می دوشــند‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫ابلــه مرغــان ایمــن هســتند‪ .‬هــر چنــد ابلــه گاوی‬ ‫باعــث کاهــش شــیر گاوهــا می شــود‪ ،‬امــا در انســان‬ ‫بــه وضعیــت خطرناکــی نمی انجامــد‪ .‬جنــر تصــور‬ ‫می کــرد‪ ،‬تمــاس پوســت دســت دختــران شــیر‬ ‫دوش بــا زخم هــای ابلــه گاوی در پســتان گاو‪،‬‬ ‫باعــث ایمنــی انــان بــه ابلــه مرغــان شــده اســت‪ .‬او‬ ‫بــرای بررســی فرضیــه خــود ازمایــش جالبــی انجــام‬ ‫داد‪ .‬او پســر بچــه ای را بــا عصــاره زخــم ابلــه گاوی‬ ‫مایه کوبــی کــرد‪ .‬پــس از شــش هفتــه‪ ،‬ان پســر‬ ‫بچــه را بــا عصــاره ابلــه مرغــان مایه کوبــی کــرد‪ .‬ان‬ ‫پســر ســالم مانــد‪ .‬جنــر ایــن تجربــه را روی ‪ 23‬نفــر‬ ‫دیگــر ازمــود و بــه درســتی فرضیــه خــود پــی بــرد‪.‬‬ ‫ســه ســال بعــد تنهــا در انگلســتان‪100 ،‬هــزار نفــر‬ ‫بــه همیــن شــیوه واکســینه شــدند و نزدیــک ســال‬ ‫‪ ،975‬ابلــه مرغــان بــه طــور کامــل در همه جــای‬ ‫جهــان ریشــه کن شــد‪.‬‬ ‫یــا ســموم اســت کــه توســط باکتری هــا ترشــح می شــوند‪.‬‬ ‫انتی ژن هــای موجــود در ایــن واکســن های بــه اصطــاح‬ ‫توکســوئیدی‪ ،‬ســموم غیرفعــال شــده بــه طریــق شــیمیایی‬ ‫هســتند کــه بــه توکســوئید شــناخته می شــوند‪ .‬واکس ـن های‬ ‫توکســوئیدی از یــک ســم (محصول مضر) ســاخته شــده توســط‬ ‫میکــروب کــه ایجــاد بیمــاری می کنــد‪ ،‬اســتفاده می کننــد‪ .‬ان ها‬ ‫در برابــر قســمت هایی از میکــروب کــه بــه جــای خــود میکروب‪،‬‬ ‫بیمــاری زا هســتند‪ ،‬ایمنــی ایجــاد می کننــد‪ .‬ایــن بدان معناســت‬ ‫کــه پاســخ ایمنــی بــه جــای کل میکــروب‪ ،‬ســم حاصــل از ان را‬ ‫هــدف قــرار می دهــد‪ .‬سیســتم ایمنــی بــدن ایــن ســموم را بــه‬ ‫همــان روشــی کــه پلی ســاکاریدها یــا پروتئین هــای موجــود در‬ ‫ســطح باکتری هــا را شناســایی می کنــد‪ ،‬تشــخیص می دهــد‪.‬‬ ‫ماننــد ســایر انــواع واکسـن ها‪ ،‬بــرای محافظــت مســتمر در برابــر‬ ‫ایــن بیماری هــا‪ ،‬ممکــن اســت نیــاز بــه تزریق هــای تقویــت‬ ‫کننــده احســاس شــود‪.‬‬ ‫واکسن هاینوترکیب‬ ‫در دهــه ‪ 1970‬پیشــرفت در تکنیک هــای ازمایشــگاهی‬ ‫در دوره مهندســی ژنتیــک بــه وجــود امــد‪ .‬یــک دهــه بعــد‪،‬‬ ‫فنــاوری ‪ DNA‬نوترکیــب‪ ،‬کــه ‪ DNA‬را از دو یــا چنــد منبــع بــا‬ ‫هــم ترکیــب می کنــد‪ ،‬بــرای تهیــه اولیــن واکســن پروتئیــن‬ ‫نوترکیــب‪ ،‬یعنــی واکســن هپاتیــت ‪ ،B‬مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬واکســن های نوترکیــب بــا اســتفاده از ســلول های‬ ‫باکتریایــی یــا مخمــر بــرای تولیــد واکســن ســاخته می شــوند‪.‬‬ ‫یــک قطعــه کوچــک از ‪ DNA‬از ویــروس یــا باکتــری گرفتــه‬ ‫می شــود کــه می خواهیــم در برابــر ان محافظــت ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن مــاده وارد ســلول های دیگــر می شــود تــا باعــث تولیــد‬ ‫مقادیــر زیــادی مــاده موثــر بــرای واکســن شــود‪( .‬معمــوالً‬ ‫فقــط یــک پروتئیــن یــا یــک قنــد) بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بــرای‬ ‫ســاخت واکســن هپاتیــت ‪ ،B‬بخشــی از ‪ DNA‬ویــروس هپاتیــت‬ ‫‪ B‬وارد ‪ DNA‬ســلول های مخمــر می شــود‪ .‬پــس از ان ایــن‬ ‫ســلول های مخمــر قــادر بــه تولیــد یکــی از پروتئین هــای‬ ‫ســطحی ویــروس هپاتیــت ‪ B‬هســتند و بــه عنــوان مــاده فعــال‬ ‫و خالــص شــده واکســن مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫واکسن های ‪VLP‬‬ ‫در اوایــل دهــه ‪ ،1990‬دانشــمندان موسســه ملی ســرطان ‪NIH‬‬ ‫دریافتنــد کــه پروتئین هــای موجــود در پوســته بیرونــی ‪HPV‬‬ ‫می تواننــد ذراتــی شــبیه ویــروس تشــکیل دهنــد‪ .‬ایــن ذرات‬ ‫شــبه ویــروس (‪ )VLPs‬پاســخ ایمنــی شــبیه بــه پاســخی کــه‬ ‫یــک ویــروس طبیعــی ایجــاد می کنــد را تســریع می کننــد‪،‬‬ ‫امــا ‪VLP‬هــا غیــر عفونــی هســتند زیــرا حــاوی مــاده ژنتیکــی‬ ‫مــورد نیــاز ویــروس بــرای تکثیــر درون ســلول ها‪ ،‬نیســتند‪.‬‬ ‫دانشــمندان ‪ NIAID‬یــک واکســن ازمایشــی ‪ VLP‬را بــرای‬ ‫جلوگیــری از بیمــاری شــیکونگونی طراحــی کردنــد کــه‬ ‫پاســخ های ایمنــی قــوی را در یــک کارازمایــی بالینــی در‬ ‫مراحــل اولیــه ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫واکسن های نانوذره‬ ‫دانشــمندان ‪ NIAID‬و موسســات دیگــر نیــز در حــال توســعه‬ ‫اســتراتژی های جدیــد بــرای ارائــه انتی ژن هــای زیــر واحــد‬ ‫پروتئیــن بــه سیســتم ایمنــی هســتند‪ .‬ایــن دانشــمندان بــه‬ ‫عنــوان بخشــی از تــاش خــود بــرای ایجــاد واکســن جهانــی‬ ‫انفوالنــزا‪ ،‬یــک واکســن ازمایشــی طراحــی کردنــد کــه شــامل‬ ‫پروتئیــن فریتیــن اســت و می توانــد خــود را درون قطعــات‬ ‫میکروســکوپی بــه نــام نانــوذرات کــه نمــاد یــک انتــی ژن‬ ‫پروتئینــی هســتند‪ ،‬محصــور کنــد‪ .‬یــک واکســن انفلوانــزای‬ ‫مبتنــی بــر نانــوذره ی ازمایشــی در یــک کارازمایــی بالینــی‬ ‫‪5‬‬ ‫در مراحــل اولیــه روی انســان در حــال ارزیابــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫فنــاوری مبتنــی بــر نانــوذرات هم چنیــن بــه عنــوان بســتری‬ ‫بــرای تولیــد واکسـن هایی علیــه کروناویــروس مــرس‪ ،‬ویــروس‬ ‫سینسیشــیال تنفســی (‪ )RSV‬و ویــروس ‪ Epstein Barr‬مــورد‬ ‫ارزیابــی قــرار گرفت ـ ه اســت‪.‬‬ ‫واکسن های اسید نوکلئیک‬ ‫یکــی دیگــر از روش هــای تحقیقاتــی در مــورد واکسیناســیون‪،‬‬ ‫اســتفاده از مــواد ژنتیکــی کدکننــده انتـی ژن یــا انتی ژن هایــی‬ ‫اســت کــه پاســخ ایمنــی ایجــاد می کننــد‪ .‬ســلول های بــدن‬ ‫از ایــن مــاده ژنتیکــی بــرای تولیــد انتی ژن هــا اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬مزایــای بالقــوه ایــن رویکــرد‪ ،‬تحریــک پاس ـخ های‬ ‫ایمنــی طوالنــی مــدت‪ ،‬پایــداری عالــی واکســن و ســهولت‬ ‫نســبی تولیــد واکســن در مقیــاس بــزرگ اســت‪ .‬بســیاری از‬ ‫ایــن واکس ـن ها در مســیر تحقیقاتــی قــرار گرفته انــد‪ ،‬اگرچــه‬ ‫در حــال حاضــر هیچ کــدام بــرای اســتفاده های انســانی مجــوز‬ ‫ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ DNA‬پالسمید‬ ‫واکســن های پالســمید ‪ DNA‬شــامل یــک قطعــه دایــره ای‬ ‫کوچــک از ‪ DNA‬بــه نــام پالســمید هســتند کــه حامــل ژن های‬ ‫کدکننــده پروتئین هــا از پاتــوژن موردنظــر اســت‪ .‬فراینــد‬ ‫ســاخت واکسـن های پالســمید ‪ DNA‬بــه خوبــی تثبیــت شــده‬ ‫اســت و امــکان توســعه ســریع واکسـن های ازمایشــی در برابــر‬ ‫بیماری هــای عفونــی در حــال ظهــور یــا ظهــور مجــدد را فراهم‬ ‫می کننــد‪ .‬مرکــز تحقیقــات واکســن ‪ ،NIAID‬واکســن های‬ ‫‪ DNA‬منتخــب را بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات چندیــن بیمــاری‬ ‫ویروســی در حــال شــیوع‪ ،‬از جملــه کروناویــروس ســارس‬ ‫(‪ )SARS-CoV‬در ســال ‪ ،2003‬انفوالنــزای مرغــی ‪ H5N1‬در‬ ‫‪ ،2005‬انفوالنــزای همه گیــر ‪ H1N1‬در ســال ‪ 2009‬و ویــروس‬ ‫‪ Zika‬در ســال ‪ 2016‬ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪mRNA‬‬ ‫واکسـن های مبتنــی بــر ‪ RNA‬پیامبــر (‪ ،)mRNA‬کــه واســطه ی‬ ‫بیــن ‪ DNA‬و پروتئیــن اســت‪ ،‬نیــز در حــال تولیــد هســتند‪.‬‬ ‫پیشــرفت های اخیــر فنــاوری تــا حــد زیــادی بــر مشــکالتی از‬ ‫قبیــل عــدم ثبــات ‪ mRNA‬و دشــواری رســاندن ان به ســلول ها‪،‬‬ ‫غلبــه کــرده اســت و برخــی از واکســن های ‪ mRNA‬نتایــج‬ ‫دلگــرم کننــده ای را نشــان داده انــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬محققــان‬ ‫بــا حمایــت ‪ ،NIAID‬یــک واکســن ‪ mRNA‬ازمایشــگاهی تهیــه‬ ‫کردنــد کــه از موش هــا و میمون هــا در برابــر عفونــت ویــروس‬ ‫‪ Zika‬پــس از یــک دوز واحــد محافظــت می کنــد‪.‬‬ ‫وکتور نوترکیب‬ ‫برخــی واکســن ها بــه جــای انتقــال مســتقیم ‪DNA‬‬ ‫یــا ‪ mRNA‬بــه ســلول ها‪ ،‬از ویــروس یــا باکتــری بــی‬ ‫ضــرر بــه عنــوان وکتــور یــا حامــل بــرای رســاندن مــواد‬ ‫ژنتیکــی بــه ســلول اســتفاده می کننــد‪ .‬چندیــن واکســن‬ ‫وکتــور نوترکیــب بــرای محافظــت از حیوانــات در برابــر‬ ‫بیماری هــای عفونــی‪ ،‬از جملــه هــاری و ‪ distemper‬تاییــد‬ ‫شــده اســت‪ .‬بســیاری از ایــن واکســن های دامپزشــکی‬ ‫مبتنــی بــر فنــاوری ای هســتند کــه در دهــه ‪ 1980‬توســط‬ ‫محققــان ‪ NIAID‬ســاخته شــده اســت و از نســخه های‬ ‫ضعیــف شــده یــک ویــروس ابلــه بــرای تحویــل مــواد‬ ‫ژنتیکــی پاتــوژن اســتفاده می کنــد‪ .‬امــروزه‪ ،‬دانشــمندان در‬ ‫حــال تهیــه و ارزیابــی واکسـن های وکتــور نوترکیــب بــرای‬ ‫محافظــت از انســان در برابــر ویروس هایــی ماننــد ‪،HIV‬‬ ‫زیــکا و ابــوال هســتند‪.‬‬ ‫مژگان برات زاده‬ صفحه 5 ‫ دو شنبه ‪6‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪315‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیر امور خارجه خبر داد؛‬ ‫وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛‬ ‫تمدید توافق ‪۲۰‬ساله میان ایران و روسیه‬ ‫وزیـر امـور خارجـه جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬دیـروز وارد روسـیه شـد‪ .‬به گزارش پانا؛ این سـی امین سـفر‬ ‫محمدجواد ظریف به عنوان رئیس دسـتگاه دیپلماسـی و سـومین سـفرش در شش ماه گذشـته اسـت‪ .‬وی‬ ‫عالوه بـر تقدیـم پیـام دکتر روحانـی به والدیمیر پوتیـن؛ با سـرگئی الوروف (همتای روس خود) پنج سـال‬ ‫بعـد از انعقـاد توافـق هسـته ای حـول برجـام‪ ،‬تحـوالت منطقـه ای و دوجانبه مذاکره کـرد‪ .‬وی اعلام کرد‪:‬‬ ‫«تمدیـد توافـق ‪۲۰‬سـاله میـان ایـران و روسـیه در دسـتورکار دسـتگاه دیپلماسـی ایـران قـرار دارد و اگر‬ ‫دوسـتان روسـی امـاده باشـند‪ ،‬قـرارداد بلندمـدت دیگـری داشـته باشـیم‪ ،‬قابل بررسـی اسـت‪ ،‬ولـی حتمـاً تمدید قـرارداد در‬ ‫دسـتورکار ماست»‪.‬‬ ‫پیگیری تعرض جنگنده های امریکایی‪ ،‬با تمام قوا‬ ‫در پـی تعـرض هواپیماهـای جنگنـده امریکایـی بـه پـرواز ‪ ۱۱۵۲‬شـرکت هواپیمایی ماهـان‪ ،‬وزیـر راه و‬ ‫شهرسـازی‪ ،‬گفـت‪« :‬تا محکوم شـدن امریکا توسـط جامعـه جهانی و ایکائو پیگیـری این موضـوع را ادامه‬ ‫خواهیـم داد»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ روز دوم مرداد مـاه هواپیماهـای جنگنـده ایـاالت متحده امریـکا بر فراز‬ ‫خـاک سـوریه بـه پـرواز ماهـان کـه در کریدورهـای بین المللـی هوایـی عـازم بیـروت بـود تعـرض کرد و‬ ‫تعـدادی از مسـافران به دلیـل واکنش خلبان و کاهش شـدید ارتفاع اسـیب دیدند‪ .‬محمد اسلامی افزود‪:‬‬ ‫«ایـن اقدامـی تروریسـتی‪ ،‬تعرض و تجاوز محسـوب می شـود؛ چرا که هواپیمـای ماهان با مجوزهـای قانونی در مسـیر دائمی و‬ ‫روت بین المللـی اش در حرکـت بود»‪.‬‬ ‫رویارویی چین با امریکا‬ ‫برای رهایی از جهان تک قطبی‬ ‫براینــد رویارویــی و زورازمایــی امــروز چیــن بــا امریــکا که ریشــه‬ ‫در تاریــخ مناســبات و اختالفــات شــدید دو طــرف در عرصه هــای‬ ‫منطقـه ای و جهانــی دارد‪ ،‬حاکــی از شــکل گیری نــوع جدیــدی‬ ‫از قطب بنــدی جهانــی؛ به ویــژه خــط بطــان کشــیدن بــر‬ ‫جهــان تک قطبــی و یک جانبه گرایی ســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ هرچقــدر فشــارهای امریــکا بــر چیــن افزایــش می یابــد‬ ‫به همان نســبت جبهه بنــدی تــازه ای در دنیــا شــکل می گیــرد‬ ‫و کشــورهای مختلــف بیشــتر در ایــن اندیشــه فرو می رونــد کــه‬ ‫نظــم بین المللــی درحال تحــول اســت و اینــده‪ ،‬دیگــر نظــم‬ ‫مبتنی بــر قلــدری‪ ،‬ســلطه جویی و یک جانبه گرایــی امریــکا را‬ ‫شــاهد نخواهــد بــود‪ .‬به جرئــت می تــوان مدعــی شــد کــه چیــن‬ ‫ـی اقتصــاد و داشــتن قــدرت بــاالی خــود‪،‬‬ ‫و امریــکا به همان بزرگـ ِ‬ ‫دارای بیشــترین اختالفــات میــان دو کشــور در دنیــا هســتند‪،‬‬ ‫مجموع ـه ای از اختالفــات و منازعــات‪ ،‬روابــط دو کشــور بــزرگ‬ ‫در حال رشــد و توســعه یافته را درحالــی در برگرفتــه اســت کــه‬ ‫برطرف کــردن یــک یــا چند مــورد ایــن چالش هــا هــم بــرای‬ ‫بهبــود مناســبات دو طــرف کفایــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫تایوان‬ ‫تایــوان مهم تریــن و حســاس ترین مســئله در روابــط ایــن دو‬ ‫کشــور اســت‪ .‬امریــکا به رغم اینکــه روابــط رســمی بــا چیــن‬ ‫دارد؛ امــا بزرگ تریــن فروشــنده ســاح بــه تایــوان در چنــد‬ ‫دهــه گذشــته اســت؛ به طوری کــه به تازگــی نیــز از فــروش‬ ‫محمولـه ای از تجهیــزات موشــکی بـه ارزش ‪ ۶۲۰‬میلیــون دالر بــه‬ ‫تایــوان خبــر داد‪.‬بــرای چیــن‪ ،‬نقطــه و مهلــت نهایــی وحــدت بــا‬ ‫تایــوان ســال ‪ ۲۰۵۰‬تعییــن شــده اســت؛ امــا اگــر روابــط تایــوان‬ ‫و امریــکا بیش از ایــن بــه یکدیگــر نزدیــک شــود و وضــع موجــود‬ ‫در تنگــه تایــوان را تهدیــد کنــد‪ ،‬ان زمــان پکــن درصورت لــزوم‬ ‫بــرای وحــدت بــا ایــن جزیــره از زور نظامــی نیــز اســتفاده خواهد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫هنگ کنــگ حــاال تازه تریــن جبهــه رویارویــی میــان چیــن و‬ ‫امریکاســت‪ ،‬چیــن قانــون امنیتــی هنگ کنــگ را در پارلمــان‬ ‫تصویــب کــرده اســت؛ زیــرا از اســتمرار اعتراضــات در این منطقــه‬ ‫و اینکــه باعــث افزایــش نفــوذ بیگانــگان شــود‪ ،‬خرســند‬ ‫نمی شــود و طبیعی ســت اجــازه چنیــن کاری نمی دهد‪.‬بــرای‬ ‫چیــن‪ ،‬اســتقالل هنگ کنــگ از ایــن کشــور یــک معنــا دارد و‬ ‫خودمختــاری عالــی‪ ،‬معنــای دیگــری پیــدا می کند‪ .‬ایــن منطقه‬ ‫و مرکــز مالــی بــزرگ‪ ،‬دارای خودمختــاری عالی ســت؛ امــا زیــر‬ ‫اصــل «یــک چیــن» اداره می شــود و اســتقالل ان به معنــای‬ ‫عبــور از ایــن اصــل و خــط قرمــز چیــن اســت‪.‬پس از تصویــب‬ ‫ایــن قانــون کــه فقــط فتنه گــران‪ ،‬جدایی طلبــان و تروریسـت ها‬ ‫را هــدف قــرار می دهــد‪ ،‬امریــکا و شــماری از کشــورهای دیگــر‪،‬‬ ‫چیــن را تحت فشــار گذاشــته اند؛ امــا بیشــترین فشــارها‬ ‫از طــرف واشــینگتن اســت کــه چندیــن الیحــه و مقــررات جدید‬ ‫ضد چینــی و تحریــم علیــه مقام هــای ایــن کشــور درنظــر‬ ‫گرفتــه؛ هرچنــد چیــن نیــز مقابله به مثــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫سین کیانگ(شین جیانگ)‬ ‫موضــوع دیگــر اختالفــات ان هــا‪ ،‬ســین کیانگ (شــین جیانگ)‬ ‫اســت؛ منطقــه ای مسلمان نشــین در شــمال غرب چیــن کــه‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬چیــن بــرای رشــد و توســعه ان تــاش‬ ‫زیــادی کــرده‪ .‬ســین کیانگ دارای بیشــترین منابــع انــرژی در‬ ‫خــاک چیــن اســت‪ .‬ملیــت مهــم این منطقــه‪ ،‬اویغورهــا هســتند‬ ‫کــه زبانــی شــبیه ترکــی دارنــد‪ .‬برای همیــن‪ ،‬چیــن به تدریــج‬ ‫برنامه هــای اموزشــی را درنظــر گرفتــه تــا مــردم را در این منطقــه‬ ‫بــا فعالیت هــای جدایی طلبانــه و تروریســتی خطرنــاک اشــنا‬ ‫ســازد؛ امــا غــرب ای ـن را نمی پذیــرد و می گویــد کــه چیــن بــا‬ ‫برپایــی اردوگاه هایــی در حال شستوشــوی مغــزی ملیــت اویغــور‬ ‫اســت و ان هــا را بـه زور وادار بــه پذیــرش عقایــدی می کنــد کــه‬ ‫بــه ان هــا تمایلــی ندارنــد‪.‬‬ ‫ارز ملی و جنگ تجاری‬ ‫ارز ملــی و جنــگ تجــاری‪ ،‬دیگــر جبهــه بــزرگ اختالفــات چین‬ ‫و امریکاســت‪ .‬دو کشــور سال هاســت روی قیمــت ارز ملــی چین‬ ‫اختالف نظــر دارنــد‪ .‬دولــت امریــکا می گویــد چیــن ارز ملــی‬ ‫را عمــدا ً دس ـت کاری می کنــد تــا بــه صادرکنندگانــش امتیــاز‬ ‫بدهــد‪ .‬هم زمــان ایــن کشــور می گویــد چیــن کاالهایــش را بــا‬ ‫همیــن حمایت هــا بــه قیمتــی پائین تــر راهــی امریــکا می کنــد‬ ‫کــه باعــث بیــکاری هزاران نفــر در انجــا شــده‪ .‬واشــینگتن‬ ‫درهمین راســتا تعرفه هــای ســنگین چندین میلیــارددالری‬ ‫در دوســال اخیر علیــه چیــن اعمــال کــرده و چیــن هــم‬ ‫تالفی جویــی کــرده اســت‪ .‬دو طــرف‪ ،‬توافــق اولیــه ای امضــاء‬ ‫کرده انــد کــه چیــن ‪ ۲۰۰‬میلیــارددالر کاال از امریــکا بــرای‬ ‫دوســال خریــداری کنــد کــه به دلیــل کرونــا؛ بــا کنــدی مواجــه‬ ‫طالق عاطفی؛‬ ‫بازتولید «تنفر»‬ ‫تراژدی‬ ‫ِ‬ ‫در زیر یک سقف‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬این روزهـا روابط زن و شـوهرها فرازونشـیب های‬ ‫بسـیاری را طـی می کنـد‪ .‬برخـی‪ ،‬از ایـن گالیـه می کنند که همسرانشـان مثل گذشـته‬ ‫بـرای دیـدن یـا شـنیدن سـخنان ان ها شـیفتگی یا جذابیـت از خـود نشـان نمی دهند‪.‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬عدم توجـه بـه یکدیگـر و فاصله هـا و گسسـت های عمیـق عاطفی باعث شـده تا‬ ‫مـا بـا پدیـده ای به نـام «طلاق عاطفـی» مواجه شـویم‪ .‬طالق عاطفـی‪ ،‬نوعـی بیگانگی و‬ ‫دورشـدن عاطفـی زوج هـا از یکدیگر اسـت‪ .‬تجربه نشـان داده اسـت کـه در دوران بحرانی‬ ‫و سـخت نیـز ایـن جدایـی و فاصله هـا بیشـتر شـده؛ به طوری که گویـا دیگر زن و شـوهر‬ ‫صـدای همدیگـر را نمی شـنوند‪ .‬در فیلـم «جدایـی نـادر از سـیمین»‪ ،‬اصغـر فرهـادی به‬ ‫مسـئله جدایـی‪ ،‬از زاویـه تغییر نگـرش زنان و مردان سـخن به میـان مـی اورد‪ .‬او در فیلم‬ ‫نشـان می دهـد کـه چگونه «سـیمین» بـه مهاجرت فکـر می کنـد و «نـادر» به خاطر پدر‬ ‫پیـری کـه دارد‪ ،‬مانـدن و اقامـت در کشـور را ترجیـح می دهـد‪ .‬داسـتان فیلـم به نوعـی‬ ‫روایـت تقابل سـنت و مدرنیسـم به حسـاب می ایـد‪ .‬در این روایـت‪« ،‬ترمـه»؛ فرزند ان ها‬ ‫به عنـوان نمـادی از اینـده به حسـاب می ایـد کـه بایـد بـرای مانـدن و سـاختن وطـن یا‬ ‫اســت؛ امــا چیــن بــه تعهداتــش تاکنــون عمــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫شــیوع کرونــا از مرکــز چیــن در اواخــر ســال ‪ ۲۰۱۹‬باعــث شــد‬ ‫تــا به تدریــج ایــن ویــروس بــه دیگــر نقــاط دنیــا ســرایت کنــد‬ ‫در امریــکا نزدیــک بــه س ـه میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزارنفــر بــه ویــروس‬ ‫الــوده شــده اند و دولــت درمبارزه بــا ان‪ ،‬ناکارامــد نشــان داده‬ ‫اســت‪ .‬این در شرایطی ســت که از بــدو شــیوع ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫چیــن اعــام کــرد درگیر یــک ویــروس ناشــناخته و مرموز شــده‬ ‫و این موضــوع را بــه اطــاع جهــان؛ ازجملــه ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی و امریــکا هــم رســانده بــود‪ .‬بااین حــال‪ ،‬هنــوز مقام هــای‬ ‫امریکایــی می گوینــد کــه کروناویــروس چینی ســت و بارهــا از‬ ‫ایــن نــام اســتفاده کرده انــد‪ .‬در ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز‬ ‫اختالفاتشــان بــاال گرفــت؛ تاجایی کــه امریــکا اعــام کــرد دیگــر‬ ‫کمــک مالــی دراختیــار ایــن ســازمان قــرار نمی دهــد و از ان‬ ‫خــارج می شــود‪.‬‬ ‫دریای جنوبی‬ ‫دریــای جنوبــی‪ ،‬از دیگــر کانون هــای اصلــی منازعــات اســت‪.‬‬ ‫در یک دهــه گذشــته به تدریــج ایــن منازعــات تشــدید شــده؛‬ ‫تاجایی کــه امریــکا حتــی موضــوع تحریــم چیــن را به دلیــل‬ ‫حضــور در این منطقــه و اســتخراج منابــع و ســاخت جزایــر‬ ‫مطــرح کــرده اســت‪ .‬چیــن هــم گفتــه اســت هــر اقدامــی‬ ‫دراین زمینــه را تالفــی خواهــد کــرد‪ .‬امریــکا رزمایــش برگــزار‬ ‫می کنــد و جنگنده هــا و هواپیماهــای جاسوســی بــه این منطقــه‬ ‫رفتـن و تغییـر در زندگـی خود‪ ،‬انتخابی داشـته باشـد‪« .‬جدایی نادر از سـیمین» به نوعی‬ ‫بازنمـای زندگـی انسان هایی سـت کـه دیگـر مثـل هـم فکـر نمی کننـد و هریک ازان هـا‬ ‫تفسـیر و جهان بینـی خاصی از حیات و زیسـتن دارنـد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬باتوجه به گسـترش‬ ‫و شـیوع بیمـاری کرونـا‪ ،‬هرچنـد زن و شـوهرها بیش ازگذشـته در خانه هسـتند؛ اما این‬ ‫ بـودن اجبـاری‪ ،‬بـه عامـل گسـترش تفاهم و هم فهمـی بین ان ها منجر نشـده‪.‬‬ ‫درکنارهم ِ‬ ‫درواقـع‪ ،‬برخلاف تصـور عامیانه؛ اجبـا ِر «زیر یک سـقف ماندن» به معنـایِ بازتولید مهر و‬ ‫دوسـتی و تقویت و انسـجام خانواده نخواهد بود‪ .‬مشـکالت‪ ،‬زمانی بیشـتر خود را نشـان‬ ‫می دهـد کـه راهکارهای ترمیم و تعامل و ایجاد شورونشـاط‪ ،‬در روابط به چشـم نمی خورد‪.‬‬ ‫هرچنـد عده ای گسـترش شـبکه های اجتماعی و اسـتفاده از فضاهای مجـازی را به عنوان‬ ‫یکـی از دالیـل تضعیـف خانـواده می داننـد؛ امـا باید درنظر داشـت که مسـئله عدم تفاهم‬ ‫یـا تقابل هـای ناشـی از بی مهری‪ ،‬از شـبکه های مجازی برنمی خیـزد‪ .‬در اینجا الزم اسـت‬ ‫بـه چنـد نکتـه درخصوص عوامـل جدایـی و دوری همسـران از یکدیگر اشـاره کرد؛ یکی‬ ‫از مهم تریـن دالیـل ان‪ ،‬گسـترش و نفوذ تفکر پدرسـاالرانه در خانواده هاسـت؛ تفکری که‬ ‫الزامـاً در مـردان وجـود نـدارد و چه بسـا یـک زن نیـز بتوانـد با این نـوع تفکر‪ ،‬به شـوهر و‬ ‫فرزنـدان خود اسـیب وارد سـازد‪ .‬درواقع‪ ،‬در جامعه مبتنی بر فرهنگ پدرسـاالری‪ ،‬رویه ها‬ ‫و رفتارهـای پدرسـاالرانه در منـش اجتماعی افراد رشـد کرده و به شـکل رویه هـا و عاداتِ‬ ‫کنشـی و رفتـاری‪ ،‬خـود را بروز می دهد‪ .‬نتیجـه غلبه این فرهنگ‪ ،‬رشـد پدیده تبعیض و‬ ‫نابرابـری در اسـتفاده از فرصت هـای زندگی سـت‪ .‬دومیـن نکتـه ای که باعث رشـد جدایی‬ ‫عاطفـی زنـان و مـردان می شـود کـه چندان هـم بی ارتبـاط به مسـئله اول نیسـت‪ ،‬نبود‬ ‫رفتارهـای دموکراتیـک بین زنان و مردان اسـت‪ .‬درواقع‪ ،‬تازمانی کـه زن یا مرد می خواهند‬ ‫می فرســتد‪ .‬تهدیدهــای ایــن کشــور به تدریــج باعــث‬ ‫خطرناک تر شــدن شــرایط در دریــای جنوبــی شــده اســت‪.‬‬ ‫برجام‬ ‫برجــام‪ ،‬از دیــدگاه چیــن‪ ،‬یــک توافــق مهــم بین المللی ســت‬ ‫کــه امریــکا نبایــد از ان خــارج می شــد‪ .‬پکــن معتقــد اســت کــه‬ ‫علــت و ریشــه همــه تنش هــای امــروز دراین ارتبــاط‪ ،‬خــروج‬ ‫دولــت ترامــپ از ایــن توافقنامــه اســت کــه پنجمیــن ســالگرد‬ ‫امضــای ان فــرا رســیده اســت‪ .‬چیــن همچنیــن بــا هــر تــاش‬ ‫امریــکا در شــورای امنیــت بــرای تمدیــد تحریــم تســلیحاتی‬ ‫ایــران مخالفــت کــرده و می گویــد امریــکا دیگــر عضــوی از‬ ‫برجــام نیســت و حــق چنیــن درخواســت هایی نــدارد‪.‬‬ ‫کره شمالی‬ ‫درمــورد کــره شــمالی هــم دو کشــور اختالف نظــر دارنــد‪ .‬چیــن‬ ‫بارهــا خواســتار لغــو تحریم هــای امریــکا علیــه کــره شــمالی‬ ‫بــرای پیشــبرد برنامــه عاری ســازی منطقــه از تســلیحات‬ ‫هســته ای شــده اســت‪ .‬پیونگ یانــگ فع ـ ًا گفتــه اســت دیگــر‬ ‫حاضــر بــه گفت وگــو بــا ایــن دولــت نیســت و هــر گفت وگویــی‬ ‫را یــک امتیــاز بــرای دولــت ترامــپ می دانــد‪ .‬از دیــدگاه چیــن‪،‬‬ ‫این مســئله فقــط بــا گفت وگــو پیشــبرد رهیافــت سیاســی و‬ ‫پایــان دادن بــه تحریم هــا حل وفصــل می شــود؛ امــا امریــکا‬ ‫تاکیــد می کنــد تازمانی کــه کــره شــمالی برنامــه نظامــی‬ ‫تســلیحاتی خــود را به صــورت راستی ازمایی شــده نابــود نکنــد‪،‬‬ ‫چنیــن امتیازاتــی نخواهــد داد‪.‬‬ ‫به جـای روابط انسـانی‪ ،‬از همسـر خـود یک «ربـات» بسـازند‪ ،‬نمی توان انتظار داشـت که‬ ‫بیـن ان هـا تعامل و عشـق شـکل گیرد‪ .‬نکته سـوم‪ ،‬عـدم درک و شـناخت طـرف مقابل؛‬ ‫حتـی بعـد از سـال ها زندگـی مشـترک اسـت کـه می توانـد عامـل ایجـاد تضـاد و تقابل‬ ‫بیـن زنـان و مـردان شـود‪ .‬شـناخت‪ ،‬یـک انتخـاب اگاهانـه به سـوی دیگری سـت‪ .‬وقتی‬ ‫کسـی بخواهـد همسـرش را بشناسـد‪ ،‬بایـد بـه خواسـته ها‪ ،‬ارزش ها و نـوع نـگاه او توجه‬ ‫کنـد‪ .‬نکتـه چهـارم کـه زندگی مشـترک را بـه یک جهنـم واقعـی تبدیل می کنـد‪ ،‬نبود‬ ‫تمرین سـخن گفتن و شـنیدن و‬ ‫فرهنـگ گفت وگـو در خانواده هاسـت‪ .‬گفت وگـو‪ ،‬نوعـی‬ ‫ِ‬ ‫ایجـاد رابطـه مسـالمت امیز و خالقانـه بیـن دونفر اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬در گفت وگو بـر این امر‬ ‫تاکیـد می شـود کـه من‪ ،‬حرف شـما را می شـنوم؛ شـما هـم حرف مـن را می شـنوید‪ .‬اما‬ ‫درحال حاضـر‪ ،‬به دلیـل غلبـه فرهنگ خودشـیفتگی‪ ،‬عدم توجه بـه خواسـته ها و نیازهای‬ ‫دیگـران‪ ،‬توجـه بیش ازحـد بـه سـود اقتصادی خـود و ‪ ...‬باعث شـده تـا انسـان ها به جای‬ ‫تعامـل بـا یکدیگـر‪ ،‬بـه میزان هزینـه و فایده یـک رابطه فکر کننـد؛ درحالی کـه در روابط‬ ‫مهرورزانه‪ ،‬هدف‪ ،‬حداکثررسـانی سـود به دیگری سـت؛ بی انکه انتظار داشـته باشیم کسی‬ ‫بـرای مـا چیـزی را جبـران کنـد‪ .‬البته ایـن روند نبایـد باعث تبدیـل یک رابطه بـه رابطه‬ ‫«بـرده دار ‪ -‬بـرده» شـود؛ چراکـه برده شـدن در هر رابطـه ای‪ ،‬قدرت تفکر‪ ،‬احسـاس‪ ،‬درک‬ ‫و تعامـل را در فـرد دیگـر مضمحـل می سـازد‪ .‬در «ولنتاین غمگین» کـه فیلمی غم انگیز‬ ‫اسـت‪ ،‬نشـان داده می شـود چگونه یک ازدواج شـکوهمند‪ ،‬به مرحله فروپاشـی و نابودی‬ ‫پیـش مـی رود‪ .‬در این فیلم‪ ،‬قهرمانان داسـتان؛ یعنی «سـیندی» و «دیـن» در ابتدا رابطه‬ ‫عاطفـی غنـی دارند؛ اما به مرور اختالفاتشـان شـدت پیـدا می کند‪ .‬ان هـا صاحب دختری‬ ‫هسـتند کـه به نوعـی ایـن فرزنـد‪ ،‬باعـث حفـظ و انسـجام زندگی شـان می شـود‪« .‬دین»‬ صفحه 6 ‫ دو شنبه ‪6‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪315‬‬ ‫رویداد‬ ‫هرگــز تــاش نمی کنــم در بــازار ســهام‬ ‫پــول دربیــاورم‪ .‬بر این فــرض کــه ان هــا‬ ‫بــازار را فــردا می بندنــد و ‪ 10‬ســال اینده‬ ‫بــاز می کننــد‪ ،‬ســهام می خــرم‪.‬‬ ‫وارن بافت؛‬ ‫مدیرعامل برکشایر هاتاوی‬ ‫بــا وجــود پتانســیل بــاالی تولیــد گنــدم‬ ‫در کشــور‪ ،‬مافیــای واردات بــا بهانه هــای‬ ‫مختلــف از جملــه کمبــود گنــدم داخلــی‬ ‫اقــدام بــه واردات ایــن محصــول می کننــد‪.‬‬ ‫به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫بــا وجــود تاکیــد مقــام معظــم رهبــری‬ ‫بــر خودکفایــی محصــوالت اســتراتژیک‬ ‫از جملــه گنــدم‪ ،‬اتخــاذ برخــی تدابیــر از‬ ‫ســوی تصمیم گیــران در بدنــه دولــت ضربــه‬ ‫مهلکــی بــه تولیــد داخــل وارد می کنــد‬ ‫کــه جبــران ان امکان پذیــر نیســت‪ .‬طــی‬ ‫روزهــای اخیــر خبــر واردات گســترده گندم‬ ‫تحــت لــوای شــرکت خانوادگــی ســر و‬ ‫صــدای زیــادی در رســانه ها بــه پــا کــرد‬ ‫کــه ایــن امــر بــا واکنــش گندمکاران کشــور‬ ‫روبـه رو شــد‪ .‬بســیاری از مســئوالن بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه بــا وجــود ظرفیــت و پتانســیل‬ ‫بــاالی تولیــد گنــدم در کشــور‪ ،‬مافیــای‬ ‫واردات بــا نفــوذ در بدنــه دولــت به ســبب‬ ‫ســود هنگفــت واردات به بهانههــای مختلف‬ ‫بحــث کمبــود گنــدم در داخــل را مطــرح‬ ‫مــی کننــد تــا بــه اهــداف شــوم خــود‬ ‫دســت یابنــد کــه از دســتگاه قضایــی انتظار‬ ‫م ـی رود‪ ،‬بــا ایــن موضــوع برخــورد جــدی‬ ‫داشــته باشــد تــا امنیــت غذایــی کشــور‬ ‫دچــار مخاطــره نشــود‪ .‬حــال بــه ســراغ‬ ‫مســئوالن ذی ربــط می رویــم تــا از اخریــن‬ ‫جزئیــات واردات گنــدم تحــت لوای شــرکت‬ ‫خانوادگــی و تاثیــر اشــفتگی های اقتصــادی‬ ‫در تولیــد ایــن محصــول اســتراتژیک بــا‬ ‫خبــر شــویم‪ :‬محمــد شــفیع ملــک زاده؛‬ ‫رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی منابــع‬ ‫طبیعــی با اشــاره به اینکه واردات گنــدم‬ ‫صرفــه اقتصــادی نــدارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬بــا‬ ‫وجــود ممنوعیــت واردات گنــدم‪ ،‬چطــور‬ ‫ممکــن اســت برخــی افــراد اقــدام بــه‬ ‫واردات کننــد‪ ،‬در حالی کــه گنــدم تولیــد‬ ‫داخــل نســبت بــه واردات ارزان تــر اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬بــا وجــود قیمــت مناســب‬ ‫گنــدم داخلــی نســبت بــه خارجــی‪ ،‬چطــور‬ ‫ممکــن اســت کــه واردات بــرای واردکننــده‬ ‫صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد»‪ .‬ملـک زاده‬ ‫ادامــه داد‪« :‬قبــل از ســال ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬کــه بــه‬ ‫کدام‬ ‫کشورها‬ ‫قدرتمندترین‬ ‫پاسپورت را‬ ‫دارند؟‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪191‬کشور‬ ‫‪190‬کشور‬ ‫ژاپن‬ ‫سنگاپور‬ ‫‪188‬کشور‬ ‫المان‬ ‫‪189‬کشور‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪188‬کشور‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪188‬کشور‬ ‫فنالند‬ ‫‪188‬کشور‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪188‬کشور‬ ‫لوکزامبورگ‬ ‫کمبود گندم تولید داخل صحت دارد؟‬ ‫سود واردات گندم در جیب مافیا‬ ‫خودکفایــی نرســیده بودیــم‪ ،‬واردات چی هــا‬ ‫اقــدام بــه واردات گنــدم می کردنــد کــه‬ ‫بخشــی از ایــن میــزان در داخــل مصــرف‬ ‫و بخــش دیگــر در کارخانه هــای اردســازی‬ ‫پــس از تبدیــل بــه ارد بــه کشــورهای‬ ‫همســایه صــادر می شــد»‪ .‬رئیــس نظــام‬ ‫صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫با بیان اینکــه واردات گنــدم بــا منطــق‬ ‫اقتصــادی در تضــاد اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬بــا‬ ‫وجــود قانــون انتــزاع چطــور ممکــن اســت‬ ‫کــه وزارت جهــاد کشــاورزی به عنــوان‬ ‫متولــی تولیــد‪ ،‬مجــوز واردات گنــدم را‬ ‫صــادر کــرده باشــد»‪ .‬به گفتــه ملــک زاده‪،‬‬ ‫بــا وجــود فراوانــی تولیــد گنــدم در داخــل‬ ‫ایــن امــکان وجــود دارد کــه واردات چی هــا‬ ‫از طریــق قاچــاق اقــدام بــه واردات کــرده‬ ‫باشــند یــا اینکــه بــا نرخــی می اورنــد کــه‬ ‫واردات بــرای انهــا مقرون به صرفــه اســت‪،‬‬ ‫در غیر این صــورت قابــل قبــول نیســت کــه‬ ‫فــردی بــا چنیــن شــرایطی محصــول وارد‬ ‫کنــد‪ .‬وی با اشــاره به تبعــات ســوء واردات‬ ‫گنــدم بیــان کــرد‪« :‬در شــرایط فعلــی کــه‬ ‫بــه خودکفایــی گنــدم رســیدیم‪ ،‬واردات‬ ‫ضربــه مهلکــی بــه تولیــد داخــل وارد‬ ‫می کنــد کــه ایــن امــر امنیــت غذایــی‬ ‫کشــور را دچــار مخاطــره خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی ادامــه داد‪« :‬بــا وجــود ظرفیــت‬ ‫و پتانســیل بــاالی کشــور در تولیــد‬ ‫گنــدم و تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر‬ ‫ممنوعیــت واردات کاالهــای مشــابه تولیــد‬ ‫داخــل انتظــار مــی رود کــه مســئوالن‬ ‫و تصمیم گیــران دولــت پــا روی ایــن‬ ‫مســائل نگذارنــد و اجــازه ندهنــد کــه ارز‬ ‫قابــل توجهــی از کشــور خــارج شــود «‪.‬‬ ‫ســید جعفــر حســینی؛ مشــاور ارشــد‬ ‫نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫وقتـی می فهمـد روابـط بیـن ان هـا بـا شـکاف و فاصلـه مواجـه اسـت‪ ،‬درپی یافتـن راه حل اسـت؛‬ ‫امـا ایـن روابـط‪ ،‬علی رغـم تالش هـای او‪ ،‬بهبـود نمی یابـد و درنهایـت‪« ،‬دیـن» مجبـور می شـود از‬ ‫خانـه فاصلـه بگیـرد تـا ارامـش بـر زندگـی ان هـا حاکـم شـود‪ .‬فیلـم به خوبـی نشـان می دهد که‬ ‫گاهی تفاوت داشـتن ماهوی انسـان ها با یکدیگر‪ ،‬قابل حل وفصل نیسـت و ازدواجی که برپایه درک‬ ‫عمیقـی شـکل نگرفتـه‪ ،‬می تواند به یک رابطه سـمی برای همـگان مبدل شـود‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬یکی‬ ‫از مشـکالتی که در جامعه وجود دارد این اسـت که گسـترش روابط سـمی در خانواده ها روبه افزایش‬ ‫اسـت و ایـن می توانـد یـک خفگـی اجتماعـی را به مـرور بـرای یک جامعـه فراهـم کند؛ لـذا درک‬ ‫شـیوه های ارتبـاط و تعامـل و گسـترش فرهنـگ مهـرورزی می توانـد تاحدزیادی این فضـا را تغییر‬ ‫دهـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬تازمانی کـه انسـان ها نتواننـد خـود را بشناسـند و برای فهم و شـناخت دیگـران گام‬ ‫بردارنـد‪ ،‬نمی تـوان انتظار تغییر وضعیت را داشـت‪ .‬نکته دیگر درمورد زندگی مشـترک این اسـت که‬ ‫دراین خصـوص اراده و تصمیم گیـری دونفـر تاثیرگذار اسـت؛ بنابراین‪ ،‬گاه دیده می شـود که یکی از‬ ‫طرفیـن بـه نقطـه پایان می رسـد و تصمیم دیگـری دراین رابطـه و تعامل نادیده گرفته می شـود که‬ ‫همیـن موضـوع‪ ،‬باعـث تبدیل رابطه عاطفی ان ها به یک رابطه خشـونت امیز و نفرت انگیز می شـود‪.‬‬ ‫بایـد درنظـر داشـت کـه اگر دونفـر در تالش برای فهـم یکدیگـر گام برندارند‪ ،‬به مرور مهـر و عاطفه‬ ‫ان ها می تواند به سـرخوردگی و خسـتگی و درپی ان‪ ،‬به تنفر و خشـونت مبدل شـود‪ .‬طالق عاطفی‬ ‫اگـر درطول زمـان موردتوجـه و تاکیـد زوج ها قرار نگیرد‪ ،‬به مـرور می تواند ان ها را به شـخصیت های‬ ‫ضـد یکدیگـر مبدل سـازد و حتی باید گفت پدیده هایی مثل همسـرازاری‪ ،‬همسرکشـی و قتل نیز‬ ‫ کارگردانی رابـرت بنتون که‬ ‫سـرانجا ِم چنیـن روابطـی خواهد بـود‪ .‬در فیلم «کرامـر علیه کرامـر» به‬ ‫ِ‬ ‫برنـده جایـزه اسـکار نیـز شـده اسـت؛ ما می بینیـم که چگونـه وقتی یـک مـرد بیش ازحـد در کار‬ ‫خـود غـرق می شـود‪ ،‬همسـرش احسـاس تنهایی کـرده و بـه فکر طلاق می افتـد‪ .‬او از همسـرش‬ ‫با اشــاره به اینکه نیــازی بــه واردات گنــدم‬ ‫نداریــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬با توجه بــه وضعیــت‬ ‫اقلیمــی و شــرایط مســاعد تولید و صــادرات‬ ‫گنــدم‪ ،‬نیــازی بــه واردات نداریــم»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬سیاســت نظــام از ابتــدای انقــاب‬ ‫کاشــت گنــدم و تامیــن امنیــت غذایــی در‬ ‫داخــل بــوده اســت و طــی ســال های اخیــر‬ ‫مقــام معظــم رهبــری بــر رونــق تولیــد و‬ ‫حمایــت از کاالی ایرانــی تاکیــد کردنــد‬ ‫کــه ایــن امــر اهمیــت تولیــد محصــوالت‬ ‫اســتراتژیک و تامیــن امنیــت غذایــی در‬ ‫داخــل را نشــان می دهــد»‪ .‬حســینی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬بنابــر فرمایــش مقــام معظــم رهبــری‬ ‫هــدف از نامگــذاری امســال جهــت دادن‬ ‫بــه سیاســت اجرایــی و عملکــرد مســئوالن‬ ‫دولتی ســت»‪ .‬مشــاور ارشــد نظــام صنفــی‬ ‫کشــاورزی گفــت‪« :‬علی رغــم تاکیــد‬ ‫مقام معظــم رهبــری بــر حمایــت از تولیــد‬ ‫داخــل‪ ،‬امــا متاســفانه در ســال هــای اخیــر‬ ‫ایــن موضــوع مــورد بــی لطفــی برخــی‬ ‫مســئوالن قــرار گرفتــه کــه نیــاز بــه واردات‬ ‫نتیجــه ایــن موضــوع اســت؛ در حالی کــه‬ ‫اعــام به موقــع و مناســب قیمــت خریــد‬ ‫تضمینــی از ایجــاد رانــت و فســاد جلوگیری‬ ‫می کنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬بــا وجــود تــوان‬ ‫تولیــد گنــدم در داخــل‪ ،‬مافیــای واردات و‬ ‫منفعت طلبــان ‪ ،‬بــا نفــوذ در شــورای اقتصــاد‬ ‫و ایجــاد بی انگیزگــی در تولیــد گنــدم‪،‬‬ ‫واردات را رقــم زدنــد»‪ .‬به گفتــه حســینی‪،‬‬ ‫بــا وجــود پتانســیل تولیــد گنــدم در داخل‪،‬‬ ‫برخــی افــراد بــا اســتفاده از رانــت و نفــوذ در‬ ‫بدنــه دولــت اقــدام بــه واردات گنــدم و جــو‬ ‫کردنــد کــه دســتگاه قضایــی و نهادهــای‬ ‫نظارتــی بایــد بــه ایــن موضــوع ورود کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬از مســئوالن شــورای اقتصــاد‬ ‫تقاضــا داریــم کــه بــه جــای حمایــت‬ ‫از کشــاورزان خارجــی در کنــار بخــش‬ ‫کشــاورزی و کشــاورزان داخلــی بماننــد و‬ ‫دســتگاه قضایــی بایــد بــا اشــخاصی کــه‬ ‫ نبــال واردات و نابــودی امنیــت غذایــی در‬ ‫داخــل هســتند‪ ،‬برخــورد کنــد»‪ .‬عطاالــه‬ ‫هاشــمی؛ رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران‬ ‫کشــور در واکنــش بــه واردات گنــدم و‬ ‫زیر ســوال بردن خودکفایــی ایــن محصــول‬ ‫اســتراتژیک‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬واردات یــک‬ ‫بحــث مافیایی ســت و در بخــش کشــاورزی‬ ‫واردات چی هــا بــه عناویــن مختلــف به دنبال‬ ‫ان هســتند تــا خودکفایــی محصــوالت‬ ‫اســتراتژیک را زیــر ســوال برنــد و امنیــت‬ ‫غذایــی کشــور را دچــار مخاطــره کننــد»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه امــکان واردات گنــدم‬ ‫از ســوی تمامــی واردکننــدگان وجود نــدارد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بنــده از شــخص خاصــی بــه عنــوان‬ ‫ســلطان گنــدم نــام نمــی بــرم‪ ،‬امــا مجموعه‬ ‫ای از افــراد بــا القــای کمبــود گنــدم در داخل‬ ‫بــه دنبــال منافــع خــود هســتند؛ در حالی کــه‬ ‫کشــاورزان بــا اســتفاده از نظــر کارشناســان‬ ‫تولیــد را انجــام می دهنــد و میــزان گنــدم‬ ‫تولیــد داخــل جواب گــوی نیــاز کشــور و‬ ‫ذخایــر اســتراتژیک اســت»‪ .‬هاشــمی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬مافیــای واردات‪ ،‬موضــوع کمبــود گندم‬ ‫در داخــل را بــه برخــی تصمیم گیــران‬ ‫القــا می کننــد تــا از طریــق واردات بــه‬ ‫حاشــیه ســود باالیــی دســت یابنــد»‪ .‬ایــن‬ ‫مقــام مســئول با اشــاره به اینکه نیــازی‬ ‫بــه واردات گنــدم نداریــم‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬از‬ ‫مســئوالن و تصمیم گیــران در بدنــه دولــت‬ ‫تقاضــا داریــم کــه زیــر بــار فشــار مافیــای‬ ‫واردات نرونــد»‪ .‬وی در پایــان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«با توجه بــه جذابیــت ســود بــاالی واردات‪،‬‬ ‫مافیــا به دنبــال واردات گنــدم هســتند و برای‬ ‫تحقــق ایــن موضــوع بــر بدنــه دولــت فشــار‬ ‫می اوردنــد تــا بتواننــد ســودهای هنگفتــی را‬ ‫به جیب بزنند»‪.‬‬ ‫فاصلـه می گیـرد و تلاش می کنـد تـا حضانت پسـر را عهـده دار شـود‪ .‬نکته مهـم در تماشـای این‬ ‫فیلـم این اسـت که مخاطـب حیـن تماشـا‪ ،‬هرگز حـق را به زن یـا مرد نمی دهـد و تاکیـد کارگردان‬ ‫براین اسـت که تقابل هـا از زاویـه دیگـری تاچه حـد می توانـد احسـاس درد و تلخـی را بـروز و ظهـور‬ ‫دهـد‪ .‬این روزهـا زندگی های مشـترک با تزلـزل مواجه می شـود؛ ازاین منظر که عشـق و اعتماد بین‬ ‫افـراد در حـال کم رنگ شـدن اسـت و وقتـی افـراد بـر روی نقاط ضعـف یکدیگر متمرکز می شـوند‪،‬‬ ‫جایـی بـرای بهبود یک رابطه وجود نخواهد داشـت‪ .‬اینجا یک سـوال مطرح اسـت‪ :‬ایـا ما می توانیم‬ ‫عامـل ایجاد خوشـبختی بـرای دیگران تبدیل شـویم؟ این شـاید مهم ترین پرسشی سـت که هر‬ ‫بـه‬ ‫ِ‬ ‫فـرد می توانـد بـا ان مواجـه شـود‪ .‬بایـد از زنـان و مردان پرسـید که در سـال های گذشـته تاچه حد‬ ‫برای همسرشـان گام های اساسـی برداشـته اند؟ ایا ایثار و ازخودگذشـتگی در زنان و مردان به خاطر‬ ‫یکدیگـر دیـده می شـود؟ درشـرایطی که انـزوا‪ ،‬تنهایـی و فرهنـگ خودشـیفتگی درحال گسـترش‬ ‫اسـت‪ ،‬ایـن نیـاز وجـود دارد که هر فـرد بتواند در خود درراسـتای فهـم بهتر اسـلوب های مهرورزی‬ ‫قـدم بـردارد‪ .‬انسـان موجودی سـت که اگر در عشـق رشـد کند‪ ،‬به کنشـگری متفکر‪ ،‬اندیشـمند و‬ ‫جریان سـاز مبـدل می شـود‪ .‬در جامعـه مهـرورز‪ ،‬همـه درپـی بهترین هـا بـرای دیگری هسـتند‪ .‬در‬ ‫عصـر کرونـا بیش ازهرزمانی نیاز به مسـئولیت پذیری‪ ،‬پذیرش‪ ،‬اعتماد‪ ،‬بخشـش و باهم بـودن داریم‪.‬‬ ‫بـرای تحقـق چنیـن شـرایطی‪ ،‬تالش و کوشـش زیادی نیاز اسـت‪ .‬طلاق عاطفی هرروز گسـترش‬ ‫می یابـد؛ اگر نتوانیم به مسـئولیت انسـانی خود بازگشـت کنیم‪ .‬باید به تعبیری کـه در فرهنگ غنی‬ ‫ایرانـی وجـود دارد‪ ،‬هرکـس به اصـل و ماهیت درونی خویـش بازگردد‪ .‬اصل و ماهیت درونی انسـان‬ ‫در تفاهـم و مبادلـه صمیمیـت بـا دیگـران امکان پذیر می شـود‪ .‬در یـک جامعه مهرورز‪ ،‬کنشـگران‬ ‫اجتماعـی تلاش می کننـد تا هرلحظه خـود را بهبود بخشـند؛ زیرا در سـایه بهبـود خویش‪ ،‬بهبود‬ ‫دیگـران و جامعـه به تدریـج امکان پذیر می شـود‪.‬‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫امکان فعال سازی رمز پویا‬ ‫ازطریق سامانه های‬ ‫«پیشخوان مجازی» و «کیلید»‬ ‫درراسـتای ارزش افرینـی و سـهولت‬ ‫دسترسـی بیش تـر مشـتریان بـه‬ ‫خدمـات متمایـز بانک اینـده و ارتقای‬ ‫خدمـات غیرحضـوری بـه مشـتریان‬ ‫محتـرم و هم چنیـن‪ ،‬توسـعه خدمات‬ ‫بانکـداری الکترونیکـی‪ ،‬خدمتی جدید ازسـوی بانک اینده‪،‬‬ ‫ارائـه شـد‪ .‬بنا بـر اعلام روابط عمومـی؛ مشـتریان محتـرم‬ ‫می تواننـد ازطریـق دو اپلیکیشـن «پیشـخوان مجـازی» و‬ ‫«کیلیـد»‪ ،‬نسـبت به فعال سـازی رمزهای پویا بـرای هر یک‬ ‫از کارت هـای بانـک اینده خـود‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬یاداور می شـود‬ ‫برنامه هـای «ریمـا» و «پیامـک» از دیگر ابزارهایی سـت که‬ ‫بانـک اینده‪ ،‬به منظور فعال سـازی رمز پویا‪ ،‬برای مشـتریان‬ ‫محتـرم‪ ،‬درنظـر گرفتـه و هم اکنون در دسـترس مشـتریان‬ ‫عزیـز اسـت کـه عالوه بـر خدمـت یادشـده‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫ان بهـره ببرنـد‪ .‬مرکـز ارتبـاط ‪ ۲۴‬سـاعته بانـک بـا شـماره‬ ‫‪ ۰۲۱ – ۲۷۶۶۳۲۰۰‬نیز پاسـخ گوی مشـتریان گرامی سـت‪.‬‬ ‫برگزاری «جایزه بین المللی‬ ‫احسان» با حمایت بانک صادرات‬ ‫«جایـزه بین المللـی احسـان» در‬ ‫تجلیـل از فعـاالن ملـی و بین المللـی‬ ‫عرصـه احسـان و نیکـوکاری بـا حمایت‬ ‫بانـک صـادرات ایـران برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی بانک صـادرات‬ ‫ایران؛ «جایزه بین المللی احسـان» توسـط بنیاد احسـان سـتاد‬ ‫اجرایـی فرمـان حضرت امـام خمینـی(ره) با رویکـرد تجلیل از‬ ‫فعـاالن ملی و بین المللی عرصه احسـان و نیکـوکاری با حمایت‬ ‫معنـوی بانـک صادرات ایـران برگـزار می شـود و در چهار محور‬ ‫گروه هـای مردمـی‪ ،‬فعـاالن اجتماعـی‪ ،‬بین الملـل و نوافرینی از‬ ‫فعالیت هـای صورت گرفته توسـط موسسـات خیریـه‪ ،‬گروه های‬ ‫جهـادی‪ ،‬سـازمان های مردم نهـاد‪ ،‬انجمن هـا‪ ،‬هنرمنـدان‪،‬‬ ‫ورزشـکاران‪ ،‬پزشـکان‪ ،‬پرسـتاران‪ ،‬فعـاالن داخلـی و خارجـی‬ ‫احسـان و نیکـوکاری قدردانـی خواهـد شـد‪ .‬جایـزه «نشـان‬ ‫احسـان» بـه مبلـغ ‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان و جایزه نفـرات برگزیده‬ ‫در هـر محـور ‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان به عنـوان اعتبـاری مشـخص‬ ‫بـرای عمـران و ابادانـی مناطـق محـروم درنظر گرفته شـده که‬ ‫بـا پیشـنهاد و اجـرای برگزیـدگان هزینـه خواهـد شـد‪ .‬مهلت‬ ‫ثبت نـام در ایـن جایزه تا ‪ ۱۰‬مهر ‪ ۱۳۹۹‬بـوده و پایگاه اینترنتی‬ ‫‪ www.ehsanaward.ir‬و شـماره تلفن ‪ ۰۲۱- ۹۱۲۱۲۰۴۸‬برای‬ ‫دریافت اطالعات تکمیلی تعیین شـده اسـت‪.‬‬ ‫ادغام شعبات بانک مسکن‬ ‫درراستای ارتقای بهره وری‬ ‫مدیـر امـور اسـتان ها و بازاریابـی بانـک‬ ‫مسـکن از اسـتمرار اجـرای برنامـه‬ ‫بهینه سـازی شـعب در سـال جـاری‬ ‫ازطریـق انحلال و ادغـام تعـداد دیگری‬ ‫از شـعب بانک مسـکن به منظـور ارتقای‬ ‫کارایـی ان هـا خبـر داد‪ .‬محمـود الری‪ ،‬بااشـاره به ادغـام چند‬ ‫شـعبه دیگـر بانک مسـکن اظهـار داشـت‪« :‬درراسـتای اجرای‬ ‫برنامـه عملیاتـی بانـک بـا هـدف افزایـش بهـره وری و کارایی‬ ‫شـعب‪ ،‬سـه شـعبه دیگر ادغـام شـدند»‪ .‬وی بابیان اینکه سـه‬ ‫شـعبه سـتارخان تهران‪ ،‬میدان پارس نازی اباد تهران و شـهید‬ ‫انصـاری قزویـن به تازگی ادغام شـدند‪ ،‬گفت‪« :‬یکـی از تکالیف‬ ‫مجمـع بانـک مسـکن به دسـتور وزیر اقتصـاد به عنـوان رئیس‬ ‫مجمـع‪ ،‬ادغـام شـعب ناکارامـد اسـت»‪ .‬الری باتاکیدبراینکـه‬ ‫درراسـتای تکلیـف دولت بـرای ارتقای بهره وری شـبکه بانکی‪،‬‬ ‫بانـک مسـکن بـه اسـتان ها تکلیف کـرده تا امـوال مـازاد خود‬ ‫را بـه اداره سـاختمان بانـک اعالم کننـد‪ ،‬افزود‪« :‬املاک مازاد‬ ‫جـزو سـرمایه های راکـد بانـک محسـوب می شـوند و بایـد بـا‬ ‫پیگیری هـای مجدانـه تلاش کنیـم تا ایـن سـرمایه های راکد‬ ‫بـه چرخـه اقتصـادی و اعتبـاری بانـک بازگردند»‪ .‬مدیـر امور‬ ‫اسـتان ها و بازاریابـی بانـک مسـکن گفـت‪« :‬در طـی سـال‬ ‫گذشـته نیـز بالغ بر ‪ ۴۴‬شـعبه و پنج باجه منحل شـدند»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬در سـال ‪ 97‬بـا دریافت مجـوز از بانک مرکـزی تعداد‬ ‫هشـت شـعب کم بـازده و ناکارامـد تعطیل و هشـت شـعبه با‬ ‫جایگزینـی ان در سـایر اسـتان ها و شـهرهای دارای ظرفیت و‬ ‫بـا پتانسـیل ایجاد شـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫ دو شنبه ‪6‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪315‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫رضا کیانیان؛‬ ‫بازیگر نقش های ماندگار‬ ‫رضــا کیانیــان در ســال ‪ ۱۳۳۰‬در تهــران به دنیــا امــد‪ .‬رضــا‪ ،‬دومیــن فرزنــد‬ ‫خانــواده و دارای چهــار بــرادر و دو خواهــر اســت‪ .‬او در یک ســالگی به همــراه‬ ‫خانــواده بــه مشــهد نقــل مــکان کــرد‪ .‬در مشــهد عــاوه بــر گذرانــدن دوران‬ ‫تحصیــات ابتدایــی و دبیرســتان‪ ،‬در حــوزه علمیــه مشــهد بــه تحصیــل‬ ‫دروس فقهــی و اســامی نیــز پرداخــت‪ .‬اولیــن اســتاد بازیگــری رضــا کیانیــان‪،‬‬ ‫بــرادرش داوود بــود کــه در ســال ‪ ۱۳۴۵‬وی را در نمایشــنامه «از پانیفتاده هــا»‬ ‫کــه به قلــم غالمحســین ســاعدی کارگردانــی کــرد‪ ،‬به هــروی صحنــه بــرد‪.‬‬ ‫رضــا به مــدت سه ســال در گــروه تاتــر بــرادرش داوود فعالیــت داشــت‪ .‬رضــا‬ ‫کیانیــان در ســال ‪ ۱۳۵۵‬از دانشــکده هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران در رشــته‬ ‫تئاتــر فارغ التحصیــل شــد‪ .‬همســر او هایــده قراچه داغــی‪ ،‬خواهــرزاده ســهراب‬ ‫سپهری ســت‪ .‬کیانیــان فعالیــت در ســینما را از ســال ‪ ۱۳۶۸‬بــا حضــور در‬ ‫فیلــم «تمــام وسوس ـه های زمیــن» ســاخته حمیــد ســمندریان اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫«کیمیــا» ســاخته احمدرضــا درویــش اولیــن کار قابــل توجــه او بــود‪« .‬ســینما‬ ‫سینماســت» و «اژانــس شیشــه ای» نقطــه اوج او در ســینما بــود‪ .‬وی در‬ ‫شــانزدهمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــرای بــازی در فیلــم اژانس شیشـه ای‬ ‫جایــزه بهتریــن بازیگر نقش دوم را گرفت و در ســیزدهمین دوره جشــنواره فیلم‬ ‫فجــر بــرای بــازی در فیلــم کیمیــا کاندیــدای دریافــت جایــزه بهتریــن بازیگــر‬ ‫مــرد نقــش دوم بــود‪ .‬فیلم هــای «ســینما سینماســت»‪« ،‬گاهــی بــه اســمان‬ ‫نــگاه کــن»‪« ،‬ماهی هــا عاشــق می شــوند»‪« ،‬یــک حبــه قنــد»‪« ،‬فــرش‬ ‫بــاد»‪« ،‬کیمیــا»‪« ،‬یک تکــه نــان» و «روبــان قرمــز» از کارهــای شــاخص او بــه‬ ‫شــمار مــی رود و کیانیــان در ایــن اثــار‪ ،‬بازی هــای متفــاوت و فوق العــاده ای‬ ‫را بــه نمایــش گذاشــت‪ .‬او بــرای بــازی مانــدگارش در فیلــم «خان ـه ای روی‬ ‫اب» نیــز ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگر نقــش اول مــرد را از بیســتمین دوره‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر به دســت اورد‪ .‬معروف تریــن نقــش تلویزیونــی رضــا‬ ‫کیانیــان نقــش جمشــید در ســریال «شــلیک نهایــی» به کارگردانــی محســن‬ ‫شاه محمدی ســت‪ .‬شــهرت و محبوبیــت کیانیــان در نقــش جمشــید چنــان‬ ‫بــود کــه مــدل مــو و لباس هــای جمشــید در میــان جوانــان و به نــام مــدل‬ ‫جمشــیدی رایــج شــد‪ .‬به طور یقیــن بحث برانگیزتریــن و جنجالی تریــن نقــش‬ ‫تلویزیونــی وی در ســریال های‪ ،‬کیــف انگلیســی در نقــش یــک روحانــی مســن‬ ‫و در دوران سرکشــی در نقــش یــک قاضی ســت‪ .‬برجســته ترین کار کیانیــان در‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬بــازی وی در ســریال «مختارنامــه» در نقــش عبداهلل بن زبیــر؛ خلیفه‬ ‫بــزرگ زبیــری در مکــه اســت کــه عــاوه بــر ان کــه متفاوت تریــن نقــش‬ ‫هنــری وی محســوب می شــود‪ .‬اولیــن کار تاریخــی کیانیــان در نقــش یــک‬ ‫شــخصیت خاکستری ســت‪ .‬وی یکــی از بازیگــران ثابــت مجموعــه تلویزیونــی‬ ‫وکالی جــوان نیــز بــوده اســت‪« .‬قلــب یخــی» و «شــاهگوش» نیــز اثــار او در‬ ‫بخــش نمایــش خانگــی به حســاب می ایــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۴‬از وی بــرای ایفــای‬ ‫نقــش در ســریال «میهــن» دعــوت شــد؛ اما کیانیــان ایــن پیشــنهاد را رد کرد‪،‬‬ ‫وی در این بــاره گفــت‪« :‬هرگــز دوســت نــدارم در اثــری بــازی کنــم کــه بــه‬ ‫ملتــم توهیــن کننــد‪ .‬نمایش هــای «انتیگونــه»‪« ،‬خــرده بــورژوا»‪« ،‬چهره هــای‬ ‫ســیمون ماشــا»‪« ،‬ازدواج اقــای می سی س ـی پی»‪« ،‬یــادگار ســال های شــن»‬ ‫از جملــه کارهایی ســت کــه کیانیــان از ســال ‪ ۱۳۴۵‬در عرصــه تئاتــر بــه بعــد‬ ‫دران هــا بــازی کــرده اســت‪ .‬او در فروردین مــاه ‪ ۱۳۸۹‬بــا بــازی در نمایــش‬ ‫«پروفســور بوبــوس» به کارگردانــی اتیــا پســیانی بعــد از شش ســال دوری از‬ ‫تئاتــر دوبــاره بــه صحنــه نمایــش بازگشــت‪ .‬رضــا کیانیــان عــاوه بــر بازیگــری‬ ‫در زمینــه طراحــی صحنــه و فیلمنامه نویســی و مجسمه ســازی و عکاســی هــم‬ ‫کار کــرده و در ســال ‪ ۱۳۷۷‬بــرای طراحــی صحنــه نمایــش «نیلوفــر ابــی»‬ ‫برنــده جایــزه بهتریــن صحنه ارایــی شــد‪ .‬کیانیــان؛ نویســنده‪ ،‬فیلمنامه نویــس‬ ‫و عــکاس نیــز هســت‪ .‬کارهــای عکاســی وی در دو نمایشــگاه انفــرادی در‬ ‫ســال های ‪ ۱۳۸۷‬و ‪ ۱۳۸۹‬و در بیــش از پنــج نمایشــگاه گروهــی بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته شــده اســت‪ .‬وی در زمینــه نویســندگی فیلمنامــه نیــز فعــال اســت‪.‬‬ ‫«رای بــاز» در ســال ‪« ،۱۳۸۱‬دمــرل» در ســال ‪ ۱۳۷۲‬و «پاتــال و ارزوهــای‬ ‫کوچــک» در ســال ‪ ۱۳۶۸‬از مجموعــه فعالیت هــای او در این زمینــه اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۶‬نمایشــگاه انفــرادی مجســمه های خــود را افتتــاح کــرد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۱‬اکشــنر حــراج تهــران بــود‪ .‬ایــن حــراج‪ ،‬اولیــن حــراج بــه ســبک‬ ‫کریســتیز در ایــران بــوده و بــا موفقیــت چشــمگیری روبه رو شــد‪ .‬رضــا کیانیان‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۳‬دو جایــزه خــود را بــرای حمایــت از بی خانمان هــا بــه حــراج‬ ‫گذاشــت‪ .‬وی دیگــر هنرمنــدان را دعــوت کــرد تــا ســین تــازه ای را بــا عنــوان‬ ‫ســرپناه بــرای بی خانمان هــا بــه ســفره هفت ســین اضافــه و انهــا نیــز بخشــی‬ ‫از جوایــز خــود را بــرای کمــک بــه ایــن حرکــت اهــدا کننــد‪ .‬وی در اذر مــاه‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬از همــه مــردم خواســت تــا بــرای کمــک بــه بیمارانــی کــه ســرطان‬ ‫مغــز اســتخوان دارنــد‪ ،‬بــه بیمارســتان شــریعتی مراجعــه کننــد‪ .‬کیانیــان در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۴‬بعــد از حادثــه منــا از مــردم خواســت تــا بــه کمپیــن یک میلیــون‬ ‫امضــاء بــه ســازمان ملــل بــرای پیگیــری فاجعه منــا بپیوندنــد‪ .‬در ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫بــا ایجــاد کمپینی تحــت عنــوان ‪#‬من_دریاچه_ارومیه_هســتم و ثبــت پیامکی‪،‬‬ ‫امضــای یک میلیــون و هفتصد هزار نفــر‪ ،‬از بی ابــی در ایــران و علی الخصــوص‬ ‫دریاچــه ارومیــه حمایــت کــرد و در دهــم ابان مــاه ‪ ۱۳۹۵‬بــا ارائــه نامـه ای کــه‬ ‫خــود نوشــته بــود و س ـی دی حــاوی امضاهــای ثبت شــده توســط مــردم در‬ ‫نمایندگــی ســازمان ملــل در تهــران حضور یافــت‪ .‬ازجملــه جوایز رضــا کیانیان‬ ‫می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت‪ .‬کاندید ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگر‬ ‫نقــش اول مــرد‪ ،‬جشــنواره فیلــم فجــر بــرای بــازی در فیلــم کفشــهایم کــو؟‪،‬‬ ‫بازیگــر منتخــب نویســندگان و منتقدیــن ماهنامــه ســینمایی فیلــم بــه عنوان‬ صفحه 8 ‫ دو شنبه ‪6‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪315‬‬ ‫چهره ها‬ ‫کیانیــان عالوه بــر بازیگــری در‬ ‫شــاخه های عکاســی و مجسمه ســازی‬ ‫نیــز فعالیــت داشــته و نویســندگی را نیــز‬ ‫تجربــه کــرده اســت‪ .‬ازجملــه کتاب هــای‬ ‫او می تــوان بــه ســومین سرنوشــت داوود‪،‬‬ ‫تحلیــل بازیگــری‪ ،‬ایــن مــردم نازنیــن‪،‬‬ ‫شــعبده بازیگــری‪ ،‬بازیگــری در فــاب‪،‬‬ ‫ناصــر و فردیــن‪ ،‬عکــس هــاس تنهایــی و‬ ‫قــار ســوم اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سید جالل حسینی ‬ ‫و رکورد عجیب و غریب در لیگ برتر‬ ‫بــا قهرمانــی پرســپولیس در لیــگ برتــر فوتبــال ایــران‪ ،‬ســید جــال حســینی هشــتمین‬ ‫قهرمانــی خــود در ایــن رقابت هــا را به دســت اورد‪ .‬مدافــع و کاپیتــان ‪ ۳۸‬ســاله باشــگاه‬ ‫پرســپولیس کــه پیش از ایــن هفــت قهرمانــی را در لیــگ برتــر ایــران داشــت‪ ،‬بــا قهرمانــی‬ ‫سرخپوشــان در لیــگ نوزدهــم‪ ،‬هشــتمین قهرمانــی خــود را کســب کــرد و در لیــگ برتــر‬ ‫جاودانــه شــد‪ .‬ســید جــال حســینی رکــورد ویــژه قهرمانــی بــا ســه تیــم در لیــگ برتــر را‬ ‫ثبــت کــرده اســت‪ .‬او یک بــار قهرمانــی بــا ســایپا‪ ،‬سـه بار بــا ســپاهان و چهاربــار پرســپولیس‬ ‫کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫مشهورترین نقاشان زن جهان‬ ‫یکــی از پنــج بازیگــر برتــر تاریــخ ســینمای ایــران‪،‬‬ ‫کاندیــد تندیــس بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد‪،‬‬ ‫جشــن خانــه ســینما بــرای بــازی در فیلم همیشــه پای‬ ‫یــک زن در میــان اســت‪ ،‬دریافــت تندیــس حافــظ یک‬ ‫عمــر فعالیــت هنــری‪ ،‬جشــن دنیــای تصویــر‪ ،‬دریافــت‬ ‫جایــزه ویــژه هیئــت داوران جشــنواره بین المللــی فیلــم‬ ‫کــراال‪ ،‬برنــده تندیــس بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد‪،‬‬ ‫جشــن خانــه ســینما بــرای بــازی در فیلــم یــک بــوس‬ ‫کوچولــو‪ ،‬کاندیــد تندیــس زریــن بهتریــن بازیگــر نقش‬ ‫اول مــرد‪ ،‬جشــن خانــه ســینما بــرای بــازی در فیلــم‬ ‫ماهی هــا عاشــق می شــوند‪ ،‬برنــده تندیــس زریــن‬ ‫بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد بــرای بــازی در فیلــم‬ ‫یــک بــوس کوچولــو‪ ،‬کاندیــد ســیمرغ بلوریــن بهترین‬ ‫بازیگــر نقــش اول مــرد‪ ،‬جشــنواره فیلــم فجــر بــرای‬ ‫بــازی در فیلــم ماهی هــا عاشــق می شــوند‪ ،‬کاندیــد‬ ‫تندیــس زریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول مرد‪ ،‬جشــن‬ ‫خانــه ســینما بــرای بــازی در فیلــم فــرش بــاد ‪ ،‬برنــده‬ ‫لــوح زریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد‪ ،‬جشــنواره‬ ‫فیلــم فجــر بــرای بــازی در فیلــم فــرش بــاد‪ ،‬برنــده‬ ‫تندیــس بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد‪ ،‬جشــن‬ ‫خانــه ســینما بــرای بــازی در فیلــم خانـه ای روی اب‪،‬‬ ‫کاندیــد ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش مکمل‬ ‫مــرد‪ ،‬جشــنواره فیلم فجــر برای بــازی در فیلــم کیمیا‪.‬‬ ‫کیانیــان راه پرفرازو نشــیبی را طــی کــرده؛ خــود او در‬ ‫تو گویــی کــه چندی پیــش بــا همشــهری داشــته‪،‬‬ ‫گف ‬ ‫می گویــد‪« :‬مــن هــم حتمــاً تغییــر کــرده ام‪ .‬مگــر‬ ‫می شــود تغییــر نکنــم؟ خیلــی موقعیت هــا ادم را‬ ‫مغــرور می کنــد‪ .‬چــون می بینــد کــه همــه تحویلــش‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬ولــی بــه یــک نهیــب و شــاقی احتیــاج‬ ‫اســت کــه ان شــاق بایــد بــه ادم زده شــود‪ .‬حــاال یــا‬ ‫ایــن نهیــب از ســوی اطرافیــان ادم باشــد یــا خــود ادم‪.‬‬ ‫خوشــبختانه ان شــاق از ســوی نزدیک تریــن افــرادی‬ ‫کــه اطرافــم هســتند بــه مــن زده می شــود‪ .‬در نتیجــه‬ ‫غــروری کــه ممکــن اســت باعــث شــود مــن از خــودم‬ ‫دور شــوم‪ ،‬شکســته می شــود‪ .‬مــن فکــر می کنــم‬ ‫زمانــی بازیگــری و معــروف شــدن و شــهرت می توانــد‬ ‫بــر مــن غالــب شــود و افســار مــرا در دســت خــودش‬ ‫بگیــرد کــه مــن از شــهرت کوچک تــر باشــم‪ ،‬ولــی‬ ‫مــن از شــهرت بزرگ تــرم‪ .‬بارهــا گفت ـه ام و االن هــم‬ ‫می خواهــم بگویــم وقتــی کــه شــهرت باعــث شــود‬ ‫هنرمنــد از خــودش دور شــود‪ ،‬خیلــی از خصلت هایش‬ ‫را از دســت خواهــد داد‪ .‬مــن هــم گرفتــار ایــن موضــوع‬ ‫شــده ام ولــی پــس گردنــی خــورده و ســعی کــرده ام‬ ‫خــودم را تصحیــح کنــم»‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی در تاریــخ هنــر‪ ،‬کــم نبوده انــد زنــان نقــاش و‬ ‫هنرمنــدی کــه بــا اثارشــان نقــش مهــم و تاثیرگــذاری در تحــول هنــر‬ ‫مــدرن داشــته انــد‪ .‬در میــان ایــن زنــان هنرمنــد‪ ،‬نقــش ده تــن از ایــن‬ ‫زنــان هنرمنــد بیشــتر از دیگــران بــوده اســت‪ ،‬کســانی کــه بســیاری‬ ‫از هنرشناســان و مورخــان هنــری در مــورد اهمیــت و تاثیــر انهــا‬ ‫هم نظرنــد‪ .‬در ایــران نیــز هنــر‪ ،‬بــر اســاس شــرایط اجتماعی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و در ارتبــاط مســتقیم بــا نظــام حکومتــی دســتخوش تغییــر‬ ‫و تحــوالت گوناگونــی شــده اســت‪ .‬زنــان نیــز بــه مثابــه عضــوی از ایــن‬ ‫فضــا در ادوار مختلــف جایــگاه و شــان و منزلــت متفاوتــی را تجربــه‬ ‫کرده انــد‪ .‬در فضــای زنانگــی و مردانگــی‪ ،‬زنــان بــه عنــوان حداقــل‬ ‫نیمــی از اجتمــاع‪ ،‬دارای مرتبــه و مقامــی هســتند کــه پایــگاه قــدرت‬ ‫و نظــام ســلطه در تعریــف جایــگاه و موقعیــت و حــدود انهــا بســیار‬ ‫تعیین کننــده اســت‪ .‬در طــول تاریــخ ایــران بــه وفــور تصویــر زنــان‬ ‫را مشــاهده می کنیــم‪ ،‬امــا بســیار کــم بــه نــام زنــان هنرمنــد و نقــاش‬ ‫بــر می خوریــم‪ ،‬البتــه بســیار شــنیده ایم کــه زنــان ایرانــی هنرمنــدان‬ ‫قابلــی بوده انــد ان هــم فقــط در حــوزه صنایــع دســتی و هنرهــای‬ ‫ظریفــه و بــدون ذکــر نــام و نشــانی از ایشــان؛ به همین ســبب شــاید‬ ‫ایــران درودی یکــی از مهم تریــن و قدیمی تریــن نقاشــان زن ایــران‬ ‫باشــد‪ .‬کــه تاکنــون در بیــش از ‪ ۶۳‬نمایــش گاه انفــرادی و بیــش ‪۲۵۰‬‬ ‫نمایشــگاه گروهــی در ایــران و سراســر جهــان‪ ،‬برپــا کــرده اســت‪ .‬در‬ ‫ادامــه ده نمونــه از نقاشــان زن جهــان را مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫ارتمیسیا جنتیلسکی‬ ‫ارتمیسیا جنتیلسکی در سال ‪1593‬‬ ‫از پدری نقاش در شهر رم به دنیا‬ ‫امد و زیر نظر وی به فراگیری نقاشی‬ ‫پرداخت‪ .‬در ‪ 1614‬به فلورانس رفت‬ ‫و به عنوان نخستین هنرمند زن به‬ ‫عضویت فرهنگستان هنر این شهر‬ ‫درامد‪ .‬اثارش تحت تاثیر سبک‬ ‫نقاشی کاراواجو بود و یکی از نقاشان‬ ‫بزرگ باروک است‪.‬‬ ‫لورا نایت‬ ‫لورا نایت‪ ،‬از مشهورترین زنان نقاش‬ ‫بریتانیا در قرن بیستم به شمار می رود‪.‬‬ ‫او تصویرگر سربازان جنگ جهانی دوم‬ ‫و محاکمه نازی ها در دادگاه نورمبرگ‬ ‫بود‪ .‬لورا همچنین تحت تاثیر نقاشان‬ ‫امپرسیونیست‪ ،‬بیشتر زنان بریتانیایی‬ ‫از اقشار گوناگون از زنان کولی گرفته تا‬ ‫زنان طبقه اشراف را در اثارش نقاشی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫جورجیا اوکیف‬ ‫او از مهم ترین زنان نقاش قرن بیستم‬ ‫است که به خاطر نقاشی های ابستره اش‬ ‫از طبیعت و بیابان های امریکا شهرت‬ ‫دارد‪ .‬در دهه هفتاد‪ ،‬فمینیست ها‬ ‫او را پیشگام شمایل نگاری زنانه‬ ‫ارزیابی کردند اما او با تفسیرهای انان‬ ‫مخالفت کرده بود‪ .‬فعالیت حرفه ای‬ ‫او به نیویورک‪ ،‬دوره هاوایی و دوره‬ ‫نیومکزیکو تقسیم می شود‪.‬‬ ‫کته ُکلویتس‬ ‫نقاش و مجسمه ساز برجسته المانی‪،‬‬ ‫تصویرگر بی عدالتی ها‪ ،‬شرایط نابسامان‬ ‫انسانی و تراژدی دو جنگ خانمانسوز‬ ‫جهانی ست‪ .‬او از نخستین زنان نقاش‬ ‫است که شورش های دهقانی و مبارزات‬ ‫کارگری را تصویر کشیده است‪.‬‬ ‫مجموعه اثار او از جنگ های دهقانی‬ ‫المان در دوران قرون وسطی علیه‬ ‫فئودال ها و کلیسا بسیار مشهورند‪.‬‬ ‫فریدا کالو‬ ‫از مهم ترین و نامدارترین زنان هنرمند‬ ‫تاریخ معاصر است‪ .‬او نقاشی مدرن‬ ‫با گرایش هایی رادیکال بود و هنرش‬ ‫ارتباطی تنگاتنگ با جامعه سنتی و در‬ ‫حال توسعه مکزیک داشت‪ .‬با نگرشی‬ ‫پست مدرن به فروپاشی ساختارهای‬ ‫سنتی و زوال فرهنگ بومی می نگریست و‬ ‫به شدت تحت تاثیر هنر بومیان سرخپوست‬ ‫مکزیک بود‪.‬‬ ‫لویی بورژوا‬ ‫نقاش و مجسمه ساز فرانسوی‪ ،‬یکی‬ ‫از پیشگامان هنر مدرن قرن بیستم‬ ‫است‪ .‬تنهایی‪ ،‬اضطراب‪ ،‬تنش جنسی‬ ‫و حسادت از تم های اثار اوست‪ .‬او‬ ‫تبعه امریکا بود و تحت تاثیر هنرمندان‬ ‫سورئالیست اروپایی بود که بعد از جنگ‬ ‫جهانی دوم به امریکا مهاجرت کرده‬ ‫بودند‪ .‬مجموعه عنکبوت های او شهرتی‬ ‫جهانی دارند‪.‬‬ ‫الکساندرا اکستر‬ ‫نقاش و طراح صحنه اوانگارد روسی‪-‬‬ ‫فرانسوی‪ ،‬یکی دیگر از زنان هنرمند‬ ‫برجسته قرن بیستم است که در تحول‬ ‫هنر فوتوریسم و کانستراکتیویسم‪،‬‬ ‫نقش مهمی داشته است‪ .‬استودیوی‬ ‫نقاشی او در کیف‪ ،‬پایگاه روشنفکران‬ ‫و هنرمندان اوانگارد روسی مثل انا‬ ‫اخماتوا بود‪ .‬او یکی از تجربه گراترین‬ ‫هنرمندان زن اونگارد روسیه بود‪.‬‬ ‫الوینیا فونتانا‬ ‫رمدیوس وارو‬ ‫نقاش سورئالیست و انارشیست اسپانیایی‪ -‬فرزند نقاش متوسط‪ ،‬پروسپرو‬ ‫بود که در سال ‪ 1552‬در بولونیا‬ ‫مکزیکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین‬ ‫نقاشان مکزیک است‪ .‬برخی از منتقدان به دنیا امد‪ .‬فراگیری نقاشی را‬ ‫زیر نظر پدر اغاز کرد و نخستین‬ ‫هنری اثار او را به عنوان تمثیل هایی‬ ‫اثر خود را در سال ‪ 1575‬افرید‪.‬‬ ‫پست مدرن ارزیابی کرده اند‪ .‬در زمان‬ ‫فونتانا در سال ‪ 1577‬ازدواج‬ ‫حاکمیت فرانکو بر اسپانیا به پاریس‬ ‫کرد و با وجود یازده فرزند‪،‬‬ ‫گریخت و وارد حلقه سورئالیست های‬ ‫نقاشی را رها نکرد و خیلی زود به‬ ‫فرانسوی شد‪ .‬بعد از اشغال فرانسه در‬ ‫شهرت رسید‪.‬‬ ‫جنگ جهانی دوم به مکزیک رفت‪.‬‬ ‫تامارا لمپیکا‬ ‫تامارا المپیکا نقاش لهستانی با نام‬ ‫اصلی ماریا گروسکی ست که شهرتش‬ ‫بیشتر در زمینه خلق پرتره هایی با‬ ‫درونمایه اروتیک و اغواگرانه است‪.‬‬ ‫او به جای قلم مو از کاردک استفاده‬ ‫می کرد و به خاطر منحنی های ساده‬ ‫و رنگ های تند و زاویه های تیز‪،‬‬ ‫نقاشی هایش در سبک ارت دکو‬ ‫طبقه بندی می شوند‪.‬‬ صفحه 9 ‫ دو شنبه ‪6‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪315‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫بررسی دردی شایع در نتیجه صدمات دانسته و نادانسته‬ ‫علل درد زانو هنگام خم کردن ان‬ ‫دکترمحسنسید صالحی‬ ‫متـخصصارتوپدی‬ ‫احســاس درد زانــو هنــگام خم کــردن ان‪،‬‬ ‫یکــی از مشــکالت شایعی ســت کــه در بیــن‬ ‫بیمــاران مشــاهده می شــود‪ .‬در واقــع هنگامــی‬ ‫کــه روی زانــو می نشــینید‪ ،‬هفت برابــر وزنــی‬ ‫کــه داریــد‪ ،‬فشــار بــر ایــن قســمت از پــا‬ ‫وارد می شــود؛ به همین دلیــل ایجــاد درد‬ ‫پــس از مدتــی جــای تعجبــی نــدارد‪ .‬درد‬ ‫هنــگام خم کــردن پــا می توانــد به دالیــل‬ ‫مختلفــی ایجــاد شــود کــه یکــی از ایــن مــوارد‬ ‫صدمــات وارد شــده بــه زانــو اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه تمامــی حالت هــای مختلــف دردنــاک‬ ‫و دالیلــی کــه هنــگام خم کــردن زانــو‪ ،‬در‬ ‫حالــت تحمــل وزن یــا بــدون تحمــل وزن‪،‬‬ ‫منجــر بــه درد می شــود را بــرای شــما ذکــر‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫درد ایجـاد شـده در زانـو می توانـد بـه دو شـکل در فـرد ایجـاد‬ ‫شـود؛ در حالـت تحمـل وزن یـا بـدون تحمـل وزن‪.‬‬ ‫هنگامی کـه در حالت نشسـته بر صندلی یا اسـکوات قـرار دارید‬ ‫یـا در حـال بـاال و پائیـن رفتـن از پله ها هسـتید‪ ،‬به زانوی شـما‬ ‫فشـار وارد می شـود‪ .‬در ایـن حالت هـا وزن زیـادی بـه بـه ایـن‬ ‫قسـمت از پا وارد می شـود‪ .‬همچنین در مواقعی که وزنی بر زانو‬ ‫وارد نمی شـود‪ ،‬ممکـن اسـت بـه ان اسـیب وارد شـود‪ .‬هنگامی‬ ‫کـه در حالـت ایسـتاده و نشسـته بـر صندلـی قـرار داریـد یا در‬ ‫حـال راه رفتـن هسـتید‪ ،‬وزنی بر این اندام شـما وارد نمی شـود‪،‬‬ ‫امـا زمانـی کـه پاهـای شـما از زمیـن برداشـته می شـود یـا در‬ ‫حالـت نشسـته بـر صندلی قـرار دارید‪ ،‬باعـث ایجـاد درد خواهد‬ ‫شـد‪ .‬هنگامـی کـه زانو خم می شـود‪ ،‬به دلیل فشـرده شـدن این‬ ‫قسـمت از پـا درد را احسـاس خواهیـد کرد‪ .‬نباید از این مسـئله‬ ‫تعجـب کنید؛ زیرا ایـن بخش در هنگام انجام هر فعالیتی فشـار‬ ‫زیـادی را متحمـل می شـود‪ .‬به عنـوان مثـال؛ هنـگام خم کـردن‬ ‫پـا بـرای بـاال یـا پائین رفتـن از پله هـا نیرویـی سـه برابـر وزن‬ ‫شـما بـه ان وارد خواهـد شـد‪ .‬همچنیـن هنگامی که بـه حالت‬ ‫اسـکوات قـرار می گیریـد‪ ،‬نیرویـی هفت برابـر وزن بـه ایـن اندام‬ ‫وارد می شـود‪ .‬هنـگام پرش نیز نیرویی معـادل ده برابر وزن به ان‬ ‫وارد می شـود‪ ،‬بـه همین جهت برخـی از افـراد درد زانو را هنگام‬ ‫خم کـردن احسـاس خواهنـد کـرد‪ .‬شـاید برایتان عجیب باشـد‬ ‫کـه بدانیـد به همان انـدازه که دوندگان فشـار زیادی بـه زانو خود‬ ‫وارد می کننـد‪ ،‬یـک کارمنـد پشت میز نشـین نیـز همان انـدازه‪،‬‬ ‫فشـار وارد خواهـد کـرد‪ .‬در واقـع چنیـن صدماتی منجـر به درد‬ ‫قدامـی می شـود‪ .‬به طـور کلی دوندگان فشـار و اسـترس زیادی‬ ‫را بـه ایـن بخـش از پـای خـود هنـگام خم کـردن وارد می کنند‬ ‫و در نهایـت اصطـکاک بیشـتری نیز بـه ان وارد می شـود‪ .‬ضعف‬ ‫عضلات‪ ،‬سـفتی زانـو‪ ،‬قوس پـا و زاویه لگـن می توانـد منجر به‬ ‫چنیـن عارضـه ای شـود ‪.‬درد هنـگام خم کـردن پـا می توانـد در‬ ‫مواقـع نشسـتن طوالنی مـدت در ماشـین و صندلی ایجاد شـود‬ ‫یـا هنـگام بـاال و پاییـن رفتـن از پله هـا احسـاس خواهـد شـد‪.‬‬ ‫علاوه بـر ایـن مـوارد صدایـی دلخـراش هنـگام خـم کـردن به‬ ‫گوش می رسـد‪.‬‬ ‫تفاوت ها و شباهت های بیماری الزایمر و دمانس‬ ‫یادم تو را فراموش!‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫‪shamloo@mail.com‬‬ ‫دمانــس(زوال عقــل) نوعــی اختــال مغزی ســت کــه بــه‬ ‫بســیاری از نشــانگان مشکل ســاز درکارکــرد شــناختی فــرد‬ ‫مربــوط می شــود‪ .‬ایــن اختــاالت در به خاطر ســپردن‪،‬‬ ‫به خاطــر اوردن‪ ،‬ضعــف درحافظــه‪ ،‬دشــواری در فکر کــردن‬ ‫و عــدم توانایــی در اســتدالل درســت به وجــود می ایــد و‬ ‫به تدریــج گســترش می یابــد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬زمانــی کــه مــا‬ ‫دربــاره زوال عقــل ســخن می گوئیــم‪ ،‬منظــور مجموعــه ای‬ ‫از عالئــم اســت؛ چرا کــه دمانــس یــک مفهــوم گســترده از‬ ‫نارســایی در عملکــرد مغــز اســت و ایــن مشــکالت زمانــی‬ ‫پیــش می ایــد کــه تولیــد ســلول های عصبــی و فعالیــت‬ ‫بخشــی از ســلول های موجــود متوقــف و یــا بــا مشــکل روبه رو‬ ‫می شــوند‪ .‬پدیــده زوال عقــل درهمــه انســان ها ک مو بیــش‬ ‫بــدون درنظر گرفتــن فرهنــگ‪ ،‬موقعیــت‪ ،‬تحصیــات و شــغل‬ ‫و جنســیت‪ ،‬ممکــن اســت به وجــود ایــد؛ امــا در افــرادی کــه‬ ‫ســن انهــا بــاالی ‪ 60‬ســال اســت بــا ســرعت بیشــتری می تواند‬ ‫خــود را نشــان دهــد‪ .‬نشــانگان شــایع بیمــاری دمانــس یــا‬ ‫زوال عقــل را می تــوان در فراموش کــردن پیشــامدها و تاریــخ‬ ‫حــوادث مشــاهده کــرد‪ .‬ایــن افــراد همچنیــن در پیگیــری‬ ‫منظــم برنامه هــای زندگــی بــا مشــکل روبــه رو می شــوند؛‬ ‫به طورمثــال فرامــوش می کننــد کــه بایــد لبــاس را اول‬ ‫دربیاورنــد و بعــد حمــام برونــد یــا در جمــع و ضــرب دو در‬ ‫دو ناتــوان می شــوند‪ .‬درمــورد یافتــن اشــیاء مثــل کلیــد‪ ،‬کیف‬ ‫پــول‪ ،‬عینــک یــا کتابــی را کــه تــا چند لحظــه پیش در دســت‬ ‫داشــته اند دچــار مشــکل می شــوند و فرامــوش می کننــد کــه‬ ‫انهــا را کجــا گذاشــته اند ‪ .‬در گفتــار و نوشــتن مطالــب هــم‬ ‫دشــواریه ای جــدی پیــدا می کننــد؛ به طوری کــه موضوعــات‬ ‫نا مرتبــط را در گفته هایشــان مطــرح می کننــد یــا از نوشــتن‬ ‫ســاده ترین مطالــب عاجــز می شــوند‪ .‬حتــی شــایع اســت کــه‬ ‫درمــورد رنگ هــا‪ ،‬زمــان و مــکان و قضــاوت درســت و خــوب‬ ‫دچــار مشــکل می شــوند‪ .‬پرس ـش های تکــراری و بی اعتنایــی‬ ‫بــه محیــط اطــراف‪ ،‬قدم زدن هــای بــدون دلیــل و هــدف هــم‬ ‫از عالئــم بیمــاری دمانــس اســت‪ .‬گاهــی زوال عقــل می توانــد‬ ‫به دالئلــی موقتــی به وجــود بیایــد؛ مثــ ً‬ ‫ا به دلیــل ابتــا بــه‬ ‫نوعــی عفونــت‪ ،‬مســمومیت‪ ،‬خونریــزی مغــزی و غیــره کــه‬ ‫پــس از درمــان ایــن عوامــل به وجــود اورنــده‪ ،‬بیمــار بهبــود‬ ‫می یابــد‪ .‬طبــق اعــام مدیرعامــل انجمــن الزایمــر ایــران در‬ ‫ســال گذشــته‪ ۵۰ ،‬میلیون نفــر در جهــان بــا بیمــاری دمانــس‬ ‫زندگــی می کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۷۵۰‬هزار نفــر انهــا‬ ‫ایرانــی هســتند‪ .‬معصومــه صالحــی بــا بیان اینکــه حــدود‬ ‫‪۷۰‬درصــد از دمانس هــا را بیمــاری الزایمــر تشــکیل می دهــد‪،‬‬ ‫ افــزود‪« :‬تشــخیص و درمــان به موقــع دمانــس می توانــد بــه‬ ‫قابل برگش ـت بودن بیمــاری کمــک شــایانی کنــد؛ امــا بــروز‬ ‫بیمــاری الزایمــر غیرقابــل برگشــت بــوده و درمــان قطعــی‬ ‫نیــز نــدارد؛ امــا می توانیــم بــا درمــان زودهنــگام ان را تــا حــد‬ ‫زیــادی کنتــرل کنیــم و بــروز اختتــات ثانویــه بیمــاری را بــه‬ ‫تعویــق اندازیــم»‪ .‬امــا الزایمــر درواقــع بــه نــوع ویــژه ای از زوال‬ ‫عقــل گفتــه می شــود کــه بســیار شــایع و خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫الزایمــر روی بخش هایــی از مغــز تاثیــر منفــی می گــذارد کــه‬ ‫بــه فکر کــردن‪ ،‬صحبت کــردن و حافظــه ارتبــاط دارد‪ .‬امارهــا‬ ‫ـب سـه چهارم افرادی کــه مبتــا بــه‬ ‫نشــان می دهــد کــه تقریـ ً‬ ‫زوال عقــل یــا دمانــس شــده اند‪ ،‬بــه الزایمــر دچــار می شــوند‪.‬‬ ‫الزم به اشاره اســت کــه حتــی علــل به وجود اورنــده دمانــس‬ ‫یــا زوال عقــل بــا عللــی که الزایمــر را پدیــد می اورنــد‪ ،‬متفاوت‬ ‫هســتند‪ .‬مهم تریــن عواملــی کــه باعــث زوال عقــل یــا دمانــس‬ ‫کیست بیکر‬ ‫نوعی کیسـت پر از مایع اسـت که در پشـت زانو ایجاد می شـود‬ ‫و منجـر بـه التهـاب در ان قسـمت خواهـد شـد‪ .‬کیسـتی پر از‬ ‫مایـع در مفصـل زانو به پشـت بـورس مـی رود و در نهایت منجر‬ ‫بـه تـورم می شـود‪ .‬در اغلـب مواقع چنین مشـکلی بر اثـر ارتروز‬ ‫ایجـاد می شـود؛ امـا عوامـل دیگـری ماننـد نقـرس یـا پارگـی‬ ‫غضـروف می توانـد منجر به چنین مشـکلی شـود‪ .‬سـفتی و درد‬ ‫زانـو هنـگام صـاف یـا خم کـردن پـا احسـاس می شـود‪ ،‬هنـگام‬ ‫فعالیـت‪ ،‬درد بدتـر شـده و در مواقـع اسـتراحت بهبـود می یابـد‪.‬‬ ‫اغلـب افـراد می تواننـد یـک برامدگی کوچکـی پر از مایـع را در‬ ‫پشـت زانو احسـاس کننـد‪ .‬معموالً چنیـن عالئمـی به تدریج در‬ ‫افـراد ایجاد می شـود‪.‬‬ ‫اسیب به رباط‬ ‫زانـو دارای چهـار رباط صلیبی اسـت که به پایداری و اسـتقامت‬ ‫بسـیار کمـک می کنـد‪ .‬زمانی کـه ربـاط صلیبـی دچـار پارگـی‬ ‫شـود‪ ،‬بسـته بـه میـزان اسـیب دیدگی‪ ،‬بـه دیگـر قسـمت های‬ ‫ایـن انـدام نیـز اسـیب وارد خواهـد شـد‪ .‬مواقعی چنیـن اتفاقی‬ ‫رخ می دهـد کـه پیچ خوردگـی ناگهانـی یـا نیرویی بیـش از حد‬ ‫بـه پـا وارد شـود‪ .‬هنـگام خم کـردن زانـو یا انجـام فعالیـت‪ ،‬درد‬ ‫احسـاس می شـود‪ ،‬عـدم اسـتقامت و تـورم نیـز در این قسـمت‬ ‫از پـا وجـود دارد‪.‬‬ ‫پارگی مینیسک‬ ‫مینیسـک‪ ،‬یـک الیـه غضروفی سـت کـه به عنـوان ضربه گیر در‬ ‫زانـو عمـل می کنـد‪ ،‬در واقـع وجـود ان باعث عملکـرد بهتر این‬ ‫اندام می شـود‪ .‬پارگی مینیسـک‪ ،‬یکـی از دالیل اصلی احسـاس‬ ‫درد در هنـگام خم کـردن پـا اسـت‪ .‬هنگامـی کـه مینیسـک در‬ ‫ایـن بخش پاره شـود‪ ،‬این قسـمت از پا ملتهب می شـود و انجام‬ ‫حرکات برای شـما بسـیار محدود خواهد شـد‪ .‬درد و عالئم دیگر‬ ‫ممکـن اسـت‪ ،‬به تدریـج پـس از سـاییدگی در مفصل ایـن اندام‬ ‫ایجاد شـود‪ .‬اگر اسـیب دیدگی بیشـتر باشـد‪ ،‬فورا پس از اسیب‬ ‫عالئـم را مشـاهده خواهید کرد‪.‬‬ ‫ارتروز زانو‬ ‫ارتـروز در واقـع همـان التهـاب مفصـل اسـت و بسـیاری از‬ ‫افـراد درگیـر چنین بیماری هسـتند‪ .‬اگـر ارتروز وجود داشـته‬ ‫باشـد هنـگام خم کردن زانو‪ ،‬درد و سـفتی احسـاس می شـود‪.‬‬ ‫در این بیمـاری غضـروف بیـن اسـتخوان های ایـن قسـمت‬ ‫به تدریـج از بیـن مـی رود و موجـب سـاییدگی اسـتخوان ها بـر‬ ‫یکدیگـر می شـود‪ .‬چنیـن عارضـه ای می تواند به دلیـل ژنتیک‪،‬‬ ‫اضافـه وزن و اسـیب بـه این اندام ایجاد شـود‪ .‬عالئم بیشـتر در‬ ‫هنـگام صبـح بـروز می کند یا زمانـی که مدت طوالنـی در یک‬ ‫جـا نشسـته باشـید و بخواهیـد پـای خـود را خم کنیـد درد را‬ ‫احسـاس خواهیـد کـرد‪ .‬زمانی کـه می خواهید پای خـود را خم‬ ‫یـا صـاف کنیـد احسـاس سـفتی در این قسـمت از پـای خود‬ ‫داریـد‪ .‬مواقعـی کـه در حـال انجام فعالیتـی هسـتید‪ ،‬به عنوان‬ ‫مثـال بـاال یـا پائین رفتـن از پله هـا‪ ،‬درد و عالئـم بیمـاری بدتر‬ ‫می شـود‪ .‬ایـن بیماری بیشـتر در افراد باالی ‪ 65‬سـال مشـاهده‬ ‫شـده اسـت؛ امـا امـکان ایجـاد چنیـن مشـکلی در جوان ترهـا‬ ‫نیز وجـود دارد‪.‬‬ صفحه 10 ‫ دو شنبه ‪6‬مرداد ‪ / 1399‬شماره ‪315‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫بهترین روش های ردیابی‬ ‫گوشی سرقتی یا گمشده‬ ‫می شــوند بــه شــرح زیــر هســتند‪ . 1 :‬بیماری هــای‬ ‫جســمی ‪ .2‬بیمارهــای عفونــی ‪.3‬ســکته های مغــزی‬ ‫‪ .4‬مشــکالتی در متابولیســم بــدن ‪ .5‬پارکینســون ‪.6‬‬ ‫ بیمــاری هانتینگتــون‪ .‬امــا الزایمــر بــه دالئــل متعــدد‬ ‫دیگــری به وجــود می ایــد کــه مهم تریــن انهــا‬ ‫به شــرح زیــر هســتند‪ .1 :‬چاقــی و دیابــت‪ ،‬نداشــتن‬ ‫تحــرک فیزیکــی‪ ،‬عامــل وراثــت‪ ،‬مصــرف ســیگار‪،‬‬ ‫مصــرف نمــک زیــاد و کم خوابــی یــا بی خوابــی و در‬ ‫اخــر فشــار خونــی کــه در جوانــی شــروع شــده باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت یکــی از عوامــل به وجــود امــدن الزایمــر‬ ‫باشــد‪ .‬بســیاری از مــردم بیــن الزایمــر و دمانــس‬ ‫تفاوتــی قائــل نمی شــوند و درنتیجــه دربیشــتر مــوارد‬ ‫باعــث مشــکالتی بــرای انهــا می شــود؛ امــا پزشــکان‬ ‫بــه کمــک پیشــرفت های پزشــکی در تشــخیص های‬ ‫خــود ازاســکن مغــز‪ ،‬ازمایــش خــون و شــرائط روانــی‬ ‫بیمــار اســتفاده می کننــد‪ .‬نکتــه مهمــی کــه اطرافیان‬ ‫فــرد بیمــار بایــد متوجــه باشــند‪ ،‬این اســت که‬ ‫تا زمانی کــه علــت اصلــی زوال عقــل در فــرد‬ ‫تشــخیص داده نشــده اســت‪ ،‬بهتریــن درمــان تعامل‬ ‫و مراقبــت از او اســت‪ .‬چندی پیــش نیــز نتایــج‬ ‫تازه تریــن پژوهــش محققــان اروپایــی نشــان داد کــه‬ ‫بیــن ســطح بــاالی اهــن در بخش هــای خاصــی از‬ ‫مغــز و میــزان اختــاالت شــناختی‪ ،‬ارتباط مســتقیم‬ ‫و شــاخصی وجــود دارد‪ .‬به گــزارش «پایــگاه خبــری‬ ‫ســاینس دیلی»؛ محققــان اروپایــی بــا اســتفاده از‬ ‫ی جدیــد تصویربــرداری توانســتند ارتباط‬ ‫یــک فناور ‬ ‫بیــن بیمــاری الزایمــر و تجمــع غیرعــادی اهــن در‬ ‫مغــز را تاییــد کننــد‪ .‬بــر اســاس ایــن تحقیقــات بین‬ ‫ســطح بــاالی اهــن در بخش هــای خاصــی از مغــز‬ ‫و میــزان اختــاالت شــناختی‪ ،‬ارتبــاط مســتقیم‬ ‫و شــاخصی وجــود دارد‪ .‬ایــن تحقیقــات بــا کمــک‬ ‫دو گــروه ‪ ۱۰۰‬نفــری از داوطلبــان هــم ســن انجــام‬ ‫شــد کــه یــک گــروه ان هــا مبتــا بــه الزایمر بــوده و‬ ‫گــروه دیگــر فاقــد هرگونــه اختــال شــناختی بودند‪.‬‬ ‫ایــن داوطلبــان بــه مــدت ‪ ۱۷‬مــاه تحــت نظــر قــرار‬ ‫گرفتنــد و میــزان تجمــع اهــن در بافــت مغــز ان هــا‬ ‫بــا اســتفاده از تصویربــرداری ‪ MRI‬اندازه گیــری شــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه ایــن بررسـی ها ارتبــاط مســتقیمی بیــن‬ ‫میــزان اهــن جمع شــده در نوقشــر‪ ،‬ماده خاکســتری‬ ‫مغــز‪ ،‬لــوب گیجگاهــی و لــوب پس ســری داوطلبــان‬ ‫مبتــا بــه الزایمــر و میــزان اختــال شــناختی در‬ ‫ایــن افــراد کشــف شــد‪ .‬البتــه بــه اعتقــاد محققــان‪،‬‬ ‫ایــن امــر بــه معنــای نقــش داشــتن اهــن در اختالل‬ ‫شــناختی نیســت؛ بلکــه صرفـاً بــه ایــن معنی ســت‬ ‫کــه بیــن ایــن دو فاکتــور‪ ،‬رابطــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫ص نیســت کــه هدف گیــری‬ ‫در نتیجــه هنــوز مشــخ ‬ ‫تجمــع اهــن در مغــز بــا اســتفاده از داروهــا‬ ‫می توانــد تاثیــر مثبتــی بــر بهبــود بیمــاران مبتــا‬ ‫بــه الزایمــر داشــته باشــد یــا اقدامــی بی اثــر اســت‪.‬‬ ‫با وجود ایــن‪ ،‬میــزان تجمــع اهــن در بخش هــای‬ ‫خاصــی از مغــز می توانــد به عنــوان یــک شــاخص‬ ‫بــرای ردگیــری انحطــاط سیســتم اعصــاب ناشــی از‬ ‫الزایمــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬همچنیــن طبق‬ ‫پژوهشــی کــه در نشــریه عصب شناســی انگلســتان‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬فاکتورهــای خطــر در زوال عقــل‬ ‫همــراه مــوارد بیشــتری را شــامل می شــوند‪ .‬در ایــن‬ ‫پژوهــش کــه با حضــور ‪ ۱۴۷‬فــرد داوطلــب مبتــا‬ ‫بــه زوال عقــل‪ ۲۳۶ ،‬فــرد مبتــا بــه الزایمــر و ‪۲۹۴‬‬ ‫فــرد ســالم انجــام شــد‪ ،‬مشــخص شــد کــه ســابقه‬ ‫افســردگی یــا دلهــره‪ ،‬ســابقه خانوادگــی ابتــا بــه‬ ‫الزایمــر و حملــه قلبــی‪ ،‬از جملــه فاکتورهــای خطــر‬ ‫ابتــا بــه ایــن بیمــاری هســتند‪ .‬همچنین مشــخص‬ ‫شــده کــه مصــرف قهــوه شــانس ابتــا بــه دمانــس‬ ‫لویــی را در افــراد کاهــش می دهــد‪ .‬کوتاه ســخن‬ ‫اینکــه به طــور کلــی پیدایــش زوال عقــل یــا دمانــس‬ ‫بــه دالئــل متفاوتــی بســتگی دارد و بیمــاری الزایمــر‬ ‫تنهــا یکــی از دالئــل شــایع به وجود امــدن زوال‬ ‫عقــل اســت‪.‬‬ ‫زمانی کــه گوشــی موبایــل یــا تبلــت شــما گــم شــده‬ ‫یــا بــه ســرقت م ـی رود‪ ،‬اولیــن ســوال نحــوه ردیابــی‬ ‫گوشــی سرقتی ســت‪ .‬مهم تریــن نکتــه در ایــن زمــان‬ ‫داشــتن اگاهی ســت کــه در زمــان حادثــه بــه شــما در‬ ‫تصمیم گیــری بهتــر کمــک می کنــد‪ .‬ردیابــی گوشــی‬ ‫اندرویــد‪ :‬در ردیابــی گوشــی اندرویــد‪ ،‬رایج تریــن روش‪،‬‬ ‫ردیابــی گوشــی اندرویــد از طریــق جی میــل اســت‪.‬‬ ‫در ایـن روش شــرایطی را بایــد از قبــل پیش بینــی کــرده‬ ‫باشــید‪ .‬ایــن شــرایط شــامل؛ فعال کــردن جی میــل‬ ‫روی گوشــی اندرویــدی‪ ،‬فعال کــردن دسترســی بــه‬ ‫اینترنــت و فعال کــردن مکان یابــی گوشی ســت‪.‬‬ ‫ردیابــی گوشــی اپــل‪ :‬بــرای ردیابــی گوشــی ایفــون‬ ‫می توانیــد از قابلیــت مهمــی کــه ایــن پلتفــرم در‬ ‫اختیــار شــما قــرار داده اســت‪ ،‬بهره منــد شــوید‪.‬‬ ‫از طریــق قابلیــت ‪ Find My iPhone‬بــه معنــی «ایفــون‬ ‫مــن را پیــدا کــن!» شــما می توانیــد گوشــی ایفــون‬ ‫خــود را ردیابــی کنیــد‪ .‬در کنــار ایــن قابلیــت کاربــردی‬ ‫می توانیــد در صورتی کــه گوشــی شــما هنــوز بــه‬ ‫اینترنــت متصــل باشــد‪ ،‬بــرای گوشــی خــود پیــام‬ ‫ارســال کنیــد یــا اطالعــات خــود را جهــت جلوگیــری‬ ‫از سوء اســتفاده های احتمالــی از راه دور پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬ردیابی گوشی همراه اول‬ ‫جهــت ردیابــی گوشــی مفقــودی یــا دزدیده شــده‬ ‫خــود از طریــق اپرتــور همــراه اول می توانیــد‪ ،‬از‬ ‫ســرویس هایی کــه ایــن اپراتــور بدین منظــور ارایــه‬ ‫داده اســت‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای اســتفاده از ایــن‬ ‫ســرویس ابتــدا بایــد بــرای ســوازاندن ســیم کارت‬ ‫فعــال روی گوشــی اقــدام کنیــد‪ .‬ســپس شــماره ‪IMEI‬‬ ‫گوشــی کــه بــر روی جعبــه گوشــی منــدرج شــده را‬ ‫از طریــق خطــوط همــراه اول‪ ،‬بــا یکــی از روش هــای‬ ‫زیــر ارســال و ســرویس ردیابــی گوشــی همــراه اول را‬ ‫فعــال کنیــد‪ .‬ارســال شــماره ‪ IMEI‬گوشــی از طریــق‬ ‫شــماره گیــری کــد ‪ #‬شــماره ســریال *‪*۲۱۴۱‬‬ ‫‪*۱۱۱‬؛ از طریــق ســامانه جامــع پیامکــی خدمــات‬ ‫همــراه اول بــا ارســال ‪ ۲۱۴۱‬بــه شــماره ‪۱۱۱‬؛ ســامانه‬ ‫ردیابــی گوشــی همــراه اول تــا ‪ ۱۰‬روز پــس از دریافــت‬ ‫شــماره ســریال‪ ،‬بــه جســتجوی گوشــی مفقــود شــده‬ ‫مــی پــردازد و در پایــان نتیجــه را بــه اطــاع مشــترک‬ ‫می رســاند‪ .‬در صــورت عــدم موفقیــت‪ ،‬مشــترک بایــد‬ ‫بــرای ردیابــی مجــدد گوشــی خــود اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -۲‬ردیابی گوشی ایرانسل‬ ‫شــرکت ایرانســل ســامانه پیامکــی ‪ *۶۱۰۱#‬را جهــت‬ ‫ردیابــی گوشــی های مفقــودی‪ /‬ســرقتی در اختیــار‬ ‫مشــترکان قــرار داده اســت‪ .‬جهــت ردیابــی گوشــی‬ ‫مفقودی‪/‬مســروقه خــود از طریــق ایــن ســامانه بایــد‬ ‫مراحــل زیــر را انجــام دهیــد‪ :‬ابتــدا درخواســت‬ ‫مســدودی یــا ســوزاندن ســیم کارت فعــال روی گوشــی‬ ‫گمشــده یــا دزدیــده شــده را بــه اپراتــور خــود بدهیــد‪.‬‬ ‫پن ـج روز پــس از مســدود شــدن خــط‪ ،‬کــد ‪*۶۱۰۱#‬‬ ‫را از یــک خــط ایرانســلی شــماره گیری کنیــد‪ .‬نتیجــه‬ ‫ردیابــی پــس از ‪ ۴۸‬ســاعت بــرای شــما ارســال خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬در صــورت مثبت بــودن نتیجــه ردیابــی‪ ،‬شــما‬ ‫می توانیــد ســایر مراحــل را از طریــق مراجــع قانونــی‬ ‫پیگیــری کنیــد و در صورتی کــه نتیجــه ردیابــی شــما‬ ‫منفــی بــود‪ ،‬بایــد حداقــل پنــج روز پــس از دریافــت‬ ‫پیامــک اول مجــددا ً درخواســت ردیابــی خــود را ثبــت‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫ردیابی گوشی سرقتی در سامانه کشوری همیاب ‪۲۴‬‬ ‫ســامانه همیــاب ‪ ۲۴‬بــا حمایــت معاونــت اجتماعــی‬ ‫و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه و بــا‬ ‫همــکاری اصنــاف و کالنتــری هــای سراســر کشــور‪،‬‬ ‫در خصــوص تســهیل و تســریع فراینــد ردیابــی‪،‬‬ ‫بســتری مناســب فراهــم کــرده اســت‪ .‬اگــر گوشــی‬ ‫شــما گــم شــده یــا به تازگــی بــه ســرقت رفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬بــا همیــاب‪ ۲۴‬دیگــر نگــران نباشــید‪.‬‬ ‫ایــن ســامانه از طریــق همــکاری بــا اپراتورهــا‪،‬‬ ‫دادگســتری هــا‪ ،‬کالنتــری هــا و اصنــاف موبایــل‬ ‫و کامپیوتــر سراســر کشــور به ســرعت و از راه‬ ‫قانونــی گوشــی گمشــده یــا ســرقت شــده شــما‬ ‫را ردیابــی می کنــد‪ .‬جهــت فعال شــدن فراینــد‬ ‫ردیابــی گوشــی‪ ،‬شــماره ‪ IMEI‬گوشــی را در‬ ‫ســامانه کشــوری همیــاب‪ ۲۴‬ثبــت کنیــد تــا‬ ‫ردیابــی گوشــی گمشــده یــا ســرقتی شــما فعــال‬ ‫شــود‪ .‬از این طریــق عــاوه بــر ردیابــی گوشــی‬ ‫شــما در اپراتورهــای مخابراتــی‪ ،‬بــا اطالع رســانی‬ ‫کشــوری از خرید و فــروش و خارج شــدن گوشــی‬ ‫از مرزهــای کشــور جلوگیــری می شــود‪ ،‬بیــن تمــام‬ ‫کاالهــای پیــدا شــده سراســر کشــور‪ ،‬کالنتری هــا و‬ ‫بازرســی های مــرزی جســتوجو شــده و بــه شــما‬ ‫اطــاع داده می شــود‪.‬‬ ‫تقویت دستگاه گوارش با تغذیه سالم‬ ‫دسـتگاه گـوارش نقشـی حیاتـی در بـدن و سلامت انسـان دارد‪ .‬ایـن دسـتگاه‬ ‫مسـئول جـذب مـواد مغـذی و انهدام مـواد زائـد اسـت‪ .‬در ادامه بـه معرفی چند‬ ‫مـاده غذایـی مفید بـرای عملکـرد بهتـر دسـتگاه گـوارش می پردازیم‪.‬‬ ‫ماســت از شــیر تخمیر شــده (توســط باکتری هــای اســیدالکتیک)‬ ‫تهیــه می شــود‪ .‬ماســت دارای باکتری هــای مفیــدی بــه نــام‬ ‫پروبیوتیــک اســت‪ .‬ایــن باکتری هــای خــوب کــه در دســتگاه گوارش‬ ‫انســان زندگــی می کننــد‪ ،‬موجــب ســامتی روده می شــوند‪.‬‬ ‫ســیب منبعــی غنــی از پکتیــن؛ نوعــی فیبر محلــول اســت‪ .‬پکتین‬ ‫بــه حجیم شــدن مدفــوع کمــک می کنــد و از همیــن رو معمــوالً‬ ‫بــرای درمــان اســهال و یبوســت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن موجــب کاهــش عفونت هــای روده اســت‪.‬‬ ‫رازیانــه معمــوالً بــرای افــزودن عطروطعــم بــه غذاهــا اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬فیبــر داخــل ان بــه جلوگیــری از یبوســت و تنظیــم‬ ‫دســتگاه گــوارش کمــک می کنــد‪ .‬همچنیــن حــاوی یــک عامــل‬ ‫ضداسپاسمی ســت کــه عضــات دســتگاه گــوارش کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫زنجبیــل یــک مــاده سنتی ســت کــه دارای فوایــدی در تقویــت و‬ ‫بهبــود سیســتم گــوارش و جلوگیــری از حالــت تهــوع اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ریشــه زردرنــگ نشــان داده کــه در تســریع تخلیــه معــده بســیار‬ ‫موثــر اســت‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم منبــع فیبــر خوبــی بــرای گــوارش نــام ببریــم؛ ان‬ ‫چغنــدر اســت‪ ۱۳۶ .‬گــرم چغنــدر حــاوی ‪ ۳.۴‬گــرم فیبــر اســت‪ .‬فیبــر‬ ‫تغذیــه باکتری هــای‬ ‫ ‬ ‫سیســتم هاضمــه را دور می زنــد و موجــب‬ ‫خــوب روده می شــود‪.‬‬ صفحه 11

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 325

هفته نامه سرافرازان 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه سرافرازان 324

هفته نامه سرافرازان 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/07/22
هفته نامه سرافرازان 323

هفته نامه سرافرازان 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/07/14
هفته نامه سرافرازان 322

هفته نامه سرافرازان 322

شماره : 322
تاریخ : 1399/07/07
هفته نامه سرافرازان 321

هفته نامه سرافرازان 321

شماره : 321
تاریخ : 1399/06/31
هفته نامه سرافرازان 320

هفته نامه سرافرازان 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!