هفته نامه سرافرازان شماره 313 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 313

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 313

هفته نامه سرافرازان شماره 313

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬تیر ‪ 21 ،1399‬ذی القعده ‪ 13 ،1441‬جوالی ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،313‬تومان‬ ‫‪9‬‬ ‫نیکالسلطیفی؛‬ ‫اولین ایرانی تاریخ «فرمول یک »‬ ‫سهم دولت در خودروسازی ها واگذار نمی شود؟‬ ‫‪ 7‬تجربه مردمی شدن خودروسازهای دنیا‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫جودیت باتلر‬ ‫لزوم اماده سازی کودکان برای رفتن به‬ ‫‪10‬‬ ‫مدرسه و حضور در جامعه‬ ‫‪12‬‬ ‫مازندران؛ رتبه نخست‬ ‫کشاورزی اقتصادی در کشور‬ ‫چگونه با برچسب ''کم توانی'' فرصت ها را از معلوالن دریغ می کنیم‬ ‫دست کم نگیر‬ ‫منو‬ ‫ِ‬ ‫ دو شنبه ‪23‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪313‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫اگر چــه امــروز کشــور مــا از نظــر میانگیــن ســنی‪ ،‬جــزو کشــورهای پیــر جهــان به شــمار نم ـی رود؛ امــا داده هــای ا مــاری حاکی از ان اس ـت که تــا س ـه دهه اینده جامعــه‬ ‫ایــران بــه جمــع کشــورهای ســالمند می پیونــدد و همچــون دیگــر کشــور ها به ســوی ســالخوردگی جمعیــت پیــش مــی رود و اگرچــه هم اینــک بــا شــش درصد‬ ‫جمعیــت بــاالی ‪ ۶۵‬ســال در رد ه ‪ ۱۰۲‬کشــور های ســالخورده جهــان قــرار دارد؛ ولــی پیش بینی هــا نشــان می دهــد کــه ایــران در ســال ‪ ۲۰۵۰‬بــا ‪ ۳۰‬درصــد جمعیــت‬ ‫ســالمند‪ ،‬در زمــره پیرتریــن کشــور های جهــان قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬لــزوم توجــه بــه مســائل مرتبــط بــا ایــن قشــر از جامعــه و تالش بــرای رفــع نیازهــای ان ها؛‬ ‫به ویــژه درزمینــه برخــورداری از رفــاه اجتماعــی نه تنهــا از ضروریــات؛ بلکــه تضمین کننــده فردایــی بی دغدغه تــر و ســالم تر بــرای جامعــه اســت‪ .‬طبیعی ســت کــه‬ ‫ایــن افــراد‪ ،‬دارای نیازهــای روحــی و عاطفــی فراوانــی هســتند کــه در پاســخگویی بــه ان و دســتیابی بــه بهداشــت روانــی و ســامت روحــی مناســب‪ ،‬خانــواده و اجتمــاع‬ ‫ جای خــود قابل تامــل و بحــث اســت‪ .‬ازســویی‪ ،‬پرداختــن بــه مشــکالت فیزیکــی و جســمانی کــه افــراد ســالمند در ســطح جامعــه‬ ‫نقــش حساســی را برعهــده دارنــد و در ِ‬ ‫بــا ان مواجه انــد و توجــه بــه ســطح امکانــات و میــزان برخــورداری از رفــاه اجتماعــی بــرای حضــور و تــردد ایــن افــراد در جامعــه‪ ،‬بســیار مهم و قابل بررسی ســت‪.‬‬ ‫در عین حــال‪ ،‬بایــد بــه این گــروه‪ ،‬معلولیــن و ناتوانــان جســمی را نیــز افــزود کــه باتوجه بــه امــار بــاالی ایــن افــراد و وجــود تشــابهات بســیار‪ ،‬نیازهــای فیزیکــی میــان‬ ‫معلولیــن و ســالمندان درزمینــه شــرایط بهره منــدی از امکانــات اجتماعــی می تــوان اهــم مشــکالت ایــن دو گــروه را درکنارهــم بررســی کــرد‪ .‬هم اکنــون نزدیــک بــه‬ ‫ن و پانصدهزارنفــر از معلولیــن کشــور‪ ،‬تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی هســتند کــه امــار باالیی ســت؛ به ویــژه اگــر بــه این میــزان‪ ،‬افــراد ســالخورده را نیــز‬ ‫یک میلیــو ‬ ‫اضافــه کنیــم؛ درعین حــال‪ ،‬جــدا از مســائل ژنتیکــی و حادث ـه ای؛ در کشــور مــا بســیارند افرادی کــه طــی ســال ها جنــگ تحمیلــی دالورانــه و جان بر کــف از شــرف و‬ ‫کیــان ایــران دفــاع کردنــد و درای ـن راه ســامت جســمانی خــود را از دســت داده انــد؛ افرادی کــه امــروز اگرچــه نامشــان را بســیار می بریــم؛ امــا چنان کــه در شانشــان‬ ‫اســت‪ ،‬بــا ان هــا و نیازهایشــان برخــورد نمی کنیــم‪.‬‬ ‫چگونه با برچسب ''کم توانی'' فرصت ها را از معلوالن دریغ می کنیم‬ ‫دست کم نگیر‬ ‫منو‬ ‫ِ‬ ‫متاسـفانه امروز در بسـیاری از مراکز و مناطق شـهری‪ ،‬معلولین از‬ ‫حداقـل امکانـات نیـز برخـوردار نیسـتند و بـا وجـود امـار باالی‬ ‫این گـروه‪ ،‬هنـوز هیچ گونـه امکانـات مناسـب رفاهـی و تمهیدات‬ ‫اسایشـی برایشان در نظر گرفته نشـده؛ خیابان ها و پیاده روهای ما‬ ‫هنوزهـم بـا اسـتانداردهای جهانـی فاصلـه بسـیار دارنـد کـه‬ ‫این مسـئله موجب شـده تا افراد سـالم نیز در بسـیاری از مواقع در‬ ‫چاله چولـه و پسـتی وبلندی هایی که دهـان باز کرده انـد‪ ،‬گرفتار و‬ ‫بـا مشـکل مواجـه شـوند؛ چه رسـد بـه معلولیـن و افـراد خـاص!‬ ‫همچنیـن درزمینـه سـاخت فروشـگاه ها و مراکـز خریـد‪ ،‬مراکـز‬ ‫تفریحی‪ ،‬ادارات و سـاختمان های دولتی نیز توجهی به این مسـئله‬ ‫صـورت نگرفتـه و شـاید تنهـا در برخـی از بیمارسـتان ها و‬ ‫انگشت شـماری از فروشـگاه های زنجیـره ای‪ ،‬به سـطوح شـیب دار‬ ‫برمی خوریـم کـه بـرای اسـتفاده و تـردد این گـروه درنظـر گرفته‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سوال این اسـت که ایا معلولین و سـالمندان ما تنها با‬ ‫بیمارسـتان ها سـروکار دارنـد؟! ایـا ان هـا بـه خریـد نمی روند؟ به‬ ‫خـوراک و پوشـاک نیـاز ندارنـد؟ ایـا تابه حـال فکـر کرده ایـم که‬ ‫کـودکان معلـول هـم از رفتـن بـه سـینما لـذت می برنـد؟ و ایـا‬ ‫تابه حـال بـا خـود اندیشـیده ایم کـه در اتوبان هـای شـلوغ و‬ ‫خیابان هـای عریـض پررفت وامـد‪ ،‬تکلیـف معلولین و سـالمندان‬ ‫چیسـت؟ وقتـی دیدن ‪ 150‬پلـه پل های عابر پیـاده به خودی خود‬ ‫تـوان ادم را می بـرد و حتـی کـودکان و جوان هـا نیـز طاقـت‬ ‫این همـه پله نـوردی و کوه پیمایـی را ندارنـد؟ ایـا زمـان طراحی و‬ ‫بهره بـرداری از متروهـا بـه ایـن فکر افتادیـم که امکان اسـتفاده از‬ ‫ان بـرای چه کسـانی فراهـم اسـت؟ در حالی که امـروز متخصصان‬ ‫طـب فیزیکی و ارتوپدها معتقدند؛ با الو پائین رفتن زیـاد و مداوم از‬ ‫پله و سـطوح شـیب دار موجب کندروماالسـی و سـائیدگی زانوها‬ ‫شـده و بـه زانوهـا اسـیب جـدی وارد می کنـد‪ .‬متاسـفانه این هـا‬ ‫مسائلی سـت کـه در جامعه و در بخش ساختمان سـازی‪ ،‬معماری‬ ‫شهری‪ ،‬سیستم و طراحی مراکزی که هرروز در لوکس تر شدنشان‬ ‫تلاش می کنیـم‪ ،‬به ان ها توجهی نداشـته ایم یا ایـن توجه ان قدر‬ ‫انـدک بـوده که تنها بـرای بهره بـرداری تبلیغاتی صـورت گرفته و‬ ‫جوابگـوی نیازهـای بی شـمار افراد نیسـت و تـازه باید یاداور شـد‬ ‫کـه همیـن حداقل توجـه و امکانـات نیز درمورد پایتخت نشـینان‬ ‫لحـاظ می شـود و بالطبـع در روسـتاها و شهرسـتان ها بـا همیـن‬ ‫تسـهیالت نیـز مواجـه نیسـتیم؛ در حالی کـه امـروزه در برخـی از‬ ‫کشـورهای اروپایی و امریکا که شـاید میزان معلولین و سالمندان‬ ‫ان ها به مراتب کمتر از ما باشـد‪ ،‬چنان تمهیداتی اندیشـیده شـده‬ ‫کـه در نـگاه اول‪ ،‬گمـان می کنـی بخش اعظـم افـراد ان جوامع را‬ ‫معلولیـن و افـراد سـالخورده تشـکیل می دهنـد؛ ً‬ ‫مثلا المـان‬ ‫دراین زمینـه شـرایط خوبی دارد‪ .‬امـروز در خیابان ها و مراکز خرید‬ ‫کشـور المان به کمتر جایـی برمی خوریم که برای اسـتفاده‪ ،‬تردد‬ ‫لو نقـل معلولیـن شـرایط و طراحـی ویژه ای صـورت نگرفته‬ ‫و حم ‬ ‫باشـد؛ اما سـوال اینجاسـت چرا ما نباید چنین باشـیم و الاقل در‬ ‫مسـائل مهمـی ازاین دسـت از کشـورهای فعـال دراین زمینـه‪،‬‬ ‫الگوبرداری صحیح داشـته باشـیم ؟ باید درنظر داشت که معلولین‪،‬‬ ‫افرادی با نیازهای ویژه هسـتند که گاه با وسـایل کمکی همچون‬ ‫ویلچیـر‪ ،‬عصا‪ ،‬کراچ‪ ،‬واکر‪ ،‬عینک های ذره بینی ‪ ،‬سـمعک و گاه نیز‬ ‫بـدون عالئم ظاهـری در جامعـه زندگی می کنند و نیازهـای انان‬ ‫بـا نیازهای افـراد عادی متفاوت اسـت‪ .‬معموالً جانبـازان‪ ،‬معلوالن‬ ‫جسـمی‪،‬حرکتی و سـالمندان سـعی دارنـد خود را بـا محیط های‬ ‫مختلـف انطبـاق دهنـد؛ ولـی وقتـی ایـن افـراد در موقعیت هـای‬ ‫جدیـد قـرار می گیرند و چاره ای جز اسـتفاده از امکانات موجود در‬ ‫فضاهایی که محل ترددشـان اسـت را ندارند‪ ،‬مشکالتشـان بیشتر‬ ‫می شـود؛ از جمله اینکـه موانـع جهت یابـی و حرکـت موجـب بروز‬ ‫خطـرات و ناامنی هـای فیزیکـی خواهـد شـد کـه گاه لطمـات‬ ‫جبران ناپذیـری را به همـراه خواهـد داشـت‪ .‬به همین سـبب‪ ،‬لزوم‬ ‫مناسب سـازی کلیـه محیط هـا؛ اعـم از اماکـن عمومـی‪ ،‬معابـر‪،‬‬ ‫محیـط شـهری و بین شـهری و حتـی محـل سـکونت‪ ،‬به صورت‬ ‫یـک نیاز ضروری در جامعه احسـاس می شـود تا ایـن افراد بتوانند‬ ‫به راحتـی از تسـهیالت محیطـی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگـی و اقتصادی‬ ‫جهـت حفـظ اسـتقالل فـردی بهره مند شـوند‪ .‬بدیهی سـت برای‬ ‫این منظور می بایسـت شـرایط الزم جهت تطبیق نیازهای انسـانی‬ ‫بـا محیـط کار و زندگـی در جامعـه به وجـود ایـد‪ .‬هرچنـد بـرای‬ ‫دسـتیابی به چنیـن اهدافی‪ ،‬امـوزش و فراگیـری علم های خاص‬ ‫همچـون اشـنایی بـا اناتومـی‪ ،‬فیزیولـوژی‪ ،‬روان شناسـی و‬ ‫انتروپومتـری بـرای مسـئولین مربوطـه و افراد با شـرایط فیزیکی‬ ‫خاص الزم اسـت که در شـکوفایی بیشـتر ایـن افـراد در جامعه و‬ ‫فراهـم اوردن شـرایط بهینـه زندگـی ان هـا تاثیرگـذار اسـت و‬ ‫طبیعی سـت که تازه پس از اشـنایی با چنین علوم و دسـتیابی به‬ ‫سـطح قابل قبولـی از اگاهـی می تـوان درزمینـه مناسب سـازی‬ ‫اماکـن اقدامـات سـازنده ای ارائـه داد؛ امـا درحقیقـت‪ ،‬وظیفه یک‬ ‫جامعـه عدالت گسـتر و اسلامی این اسـت که تمـام مشـکالت‬ ‫موجـود برای رشـد انسـان ها را از بیـن ببرد و ازانجاکـه معلوالن و‬ ‫سـالمندان نیز بخشـی از جامعه هسـتند و همچون سـایرین حق‬ ‫زیسـت در اجتمـاع را دارنـد‪ ،‬وظیفـه رفـع مشـکالت ان هـا نیـز‬ ‫مسـتقیماً بر عهـده جامعه اسـت‪ .‬به این ترتیـب‪ ،‬حرکت ها ی جدی‬ ‫و اصولـی در راه دسـتیابی بـه این مهم ‪ ،‬لطف یا اقـدام فوق العاده ای‬ ‫ازسـوی دولت محسوب نمی شـود؛ بلکه همچون تامین امنیت در‬ ‫ دو شنبه ‪23‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪313‬‬ ‫پرونده‬ ‫جامعـه و توجه به مسـائل اقتصادی و رفع نیازهای اولیه افـراد‪ ،‬از ضروریات‬ ‫و تکالیف حتمی و شـرعی دولتمردان و مسـئوالن مربوطه به شمار می رود‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ توجه به این مسـائل با مناسب سـازی معابر عمومی و تجهیز‬ ‫و نصـب عالئـم راهنمایـی مناسـب در معابـر و اماکـن عمومـی کـه جـزو‬ ‫نیازهـای اولیه اسـت‪ ،‬اغاز شـده و در اینده نزدیک بایـد به ایجاد تجهیزات‬ ‫و امکانات رفاهی و فرهنگی در سـطحی وسـیع؛ ازجمله ایجاد موزه لمسـی‬ ‫و صوتـی‪ ،‬کتابخانـه گویـا‪ ،‬کتابخانه بریـل‪ ،‬ایجاد سـایت های کامپیوتری با‬ ‫نرم افزارهـای ویـژه معلولیـن (مانند جـاورز‪ ،‬کرازویـل و ‪ )...‬و احـداث مراکز‬ ‫تفریحـی اسـتاندارد بـرای ایـن افـراد بینجامـد‪ .‬امروز در کشـور مـا باید به‬ ‫این مسـئله توجـه کـرد کـه معلولیـن نیز همچـون دیگـر افـراد‪ ،‬مالیات و‬ ‫عـوارض دولتـی را پرداخـت می کننـد؛ امـا امـکان برخـورداری از حقـوق‬ ‫لو نقل برایشـان‬ ‫شـهروندی حتـی در ابتدایی ترین اشـکال ان؛ ازجمله حم ‬ ‫فراهـم نیسـت و ایـن از عدالـت و انصاف به دور اسـت؛ چه بسـا این ها همان‬ ‫افـرادی هسـتند کـه به رغم مشـکالت عدیده ای کـه بـا ان مواجه اند‪ ،‬هنوز‬ ‫نقشـی پررنگ در اعتال و سـربلندی کشـور ایفـاء می کنند؛ نمونه بـارز ان‪،‬‬ ‫ورزشـکاران جانبـاز و معلولیـن هسـتند کـه بـا امکاناتـی نه چندان زیـاد‬ ‫درمقایسـه با دیگر ورزشـکاران‪ ،‬همواره در مسـابقات پاراالمپیک از اعتبار و‬ ‫حیثیـت ورزش ایـران دفاع می کنند؛ مسـئولیتی کـه افراد سـالم و به رغم‬ ‫جامعه «توانمند» ازنظر جسـمی‪ ،‬هیچ گاه نتوانسـته اند از عهـده ان برایند‪.‬‬ ‫به همین سـبب‪ ،‬توجه و رسـیدگی ویـژه به معلولین‪ ،‬ضروری سـت و زمینه‬ ‫را بـرای پیشـرفت جامعه نیز فراهـم می اورد‪ .‬البته به مـوازاتِ اهمیت توجه‬ ‫و پرداختـن بـه مسـائل و مشـکالت فیزیکـی ایـن قشـر‪ ،‬الزم اسـت تـا‬ ‫فرهنگ سـازی مناسـب درزمینـه مواجه با ایـن افراد در جامعـه نیز صورت‬ ‫پذیرد‪ .‬امروز وقتی با معلولین سـخن گفته و پای صحبتشـان می نشـینیم‪،‬‬ ‫می بینیـم کـه بیش از نارسـایی های موجـود درزمینه های ذکرشـده‪ ،‬انچه‬ ‫ازارشـان می دهـد‪ ،‬فقـر فرهنگی سـت کـه به انحاءمختلـف در جامعـه مـا‬ ‫وجـود دارد و زندگـی را بـرای این افراد مشـکل تر کرده اسـت‪ .‬در این راسـتا‬ ‫بایـد اقدامـات سـازنده و حساب شـده ای صورت گیـرد تا موجـب باال رفتن‬ ‫سـطح اگاهی جامعه نسـبت به مسـائل خاص شود و شـاهد افزایش حس‬ ‫احتـرام و پذیـرش افراد نسـبت به یکدیگر در جامعه باشـیم‪ .‬بایـد این باور‬ ‫را در افـراد به وجـود اورد و تقویـت کـرد کـه تمام انسـان ها درهرشـرایطی‬ ‫ازلحاظ فیزیکی قرار داشـته باشـند‪ ،‬دارای شـان و منزلت انسانی برابر بوده‬ ‫و ایـن توانایی هـا‪ ،‬قابلیت هـا و کارایـی افراد اسـت کـه از ان ها انسـان هایی‬ ‫متفـاوت و ارزشـمند می سـازد‪ .‬در جهـان‪ ،‬نمونه هـای بسـیاری ازافراد را‬ ‫می تـوان یافـت کـه به رغـم محدودیت هـای فیزیکی و جسـمی کـه با ان‬ ‫دسـت به گریبان بوده انـد‪ ،‬تاثیـری مانـدگار در تاریـخ علم و هنـر و فرهنگ‬ ‫کشـور خـود گذارده انـد؛ نظیـ ِر کارل انتـان (‪ )1848 -1929‬ویولونیسـت‬ ‫المانـی کـه از هـر دو دسـت‪ ،‬فلـج بـود و با پا چنـان ویولـن می نواخت که‬ ‫گفتـه شـده گاهـی مـردم در کنسـرت های یوهـان اشـتراوس‪ ،‬سـاعت ها‬ ‫نوازندگـی او را تشـویق می کردند یـا در تاریخ ایران‪ ،‬رودکـی را داریم که در‬ ‫عیـن نابینا بودن؛ در شـعر‪ ،‬موسـیقی و هنر زبانزد بـود؛ تا انجا که هنوزهم از‬ ‫میـان خاطـره یـاران مهربان‪ ،‬بوی جـوی مولیان را می توان شـنید‪ .‬اهمیت‬ ‫بـه کـودکان و افـراد مسـن و نیازهای ان ها نیز بسـیار ضروری سـت؛ اینکه‬ ‫در جامعـه؛ به ویـژه میـان جوانـان ایـن بـاور را تقویـت کنیـم کـه‬ ‫پا به سن گذاشـتن به معنـای از کار افتـادن و خـروج از چرخـه تحـوالت روز‬ ‫جامعه نیسـت؛ بلکه به عنوان مرحله ای از زندگی باید بـرای ان برنامه ریزی‬ ‫شـده و توجهـات الزم صـورت گیـرد‪ .‬کما اینکه چند سـال پیش یک پیرزن‬ ‫‪ 95‬سـاله کانادایـی از ایالـت البرتا توانسـت بـه مقام قهرمانی در مسـابقات‬ ‫پرتـاب نیـزه افـراد باالی ‪ 55‬سـال دسـت یابد! ازسـویی‪ ،‬همگام بـا افزایش‬ ‫اگاهی و سـطح درک افراد جامعه در این زمینه ضروری سـت که مسـئوالن‬ ‫توجه ویژه ای را به مسـائل مرتبط با معلولین و سـالمندان معطوف داشـته‬ ‫و در جهت دسـتیابی این افراد به حقوق حقه شـهروندی در راسـتای عدالت‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬اهتمام ورزنـد و برای این منظـور لـزوم برنامه ریزی های صحیح‬ ‫و مدون درزمینه مناسب سـازی اماکن و فضاهای عمومی بسـیارمهم است‪.‬‬ ‫هر چنـد در این راسـتا اقداماتـی نیز صـورت گرفته که جای تقدیر و تشـکر‬ ‫از مسـئولین مربوطـه را دارد؛ امـا تـا رسـیدن بـه سـطح مطلـوب امکانات‬ ‫مطابـق اسـتانداردهای بین المللی بـرای این گروه از افراد‪ ،‬هنوز راه بسـیاری‬ ‫در پیـش داریـم‪ .‬از یاد نبریم که اگر چه تالشـی در جهت توسـعه سیاسـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی و اجتماعـی بـرای کشـورهایی؛ ازجمله ایران بسـیارحائزاهمیت‬ ‫اسـت؛ امـا نباید پرداختـن به موضوعات کالن‪ ،‬ما را از توجه به مسـائلی که‬ ‫کوچک تـر دیـده می شـوند‪ ،‬بـاز دارد؛ چه بسـا همیـن توجهـات و‬ ‫رسـیدگی های سـاده؛ امـا تاثیرگذار اسـت کـه موجب خواهد شـد‪ ،‬جامعه ‬ ‫ما مسیر توسعه و رشد را سریع تر بپیماید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کشورهایی که بیشترین امکانات را برای کم توان ها دارند‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫‪eslami.shahla35@gmail.com‬‬ ‫یک میلیاردنفـر یـا به عبارتـی ‪١٥‬درصـد جمعیـت جهـان‪،‬‬ ‫دچـار شـکلی از کم توانـی هسـتند و امارهـای جهانـی‬ ‫نشـان می دهـد کـه شـیوع کم توانـی و ناتوانی جسـمی در‬ ‫کشـورهای درحال توسـعه بیشـتر اسـت‪ .‬این ها بخشـی از‬ ‫گزارش سـاالنه سـازمان بهداشت جهانی موسـوم به ‪WHO‬‬ ‫منتشـره بـه تاریـخ ‪ ٢٩‬مـارس ‪ ٢٠١٧‬اسـت‪ .‬در ادامـه این‬ ‫گـزارش می خوانیـم کـه بیـن ‪ ١١٠‬تـا ‪١٩٠‬میلیون نفـر‬ ‫از همین گـروه‪ ،‬دچـار سـطح شـدیدی از کم توانـی بـوده و‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫البـرت اینشـتاین‪ ،‬الکسـاندر گراهام بـل‪ ،‬توماس ادیسـون‪،‬‬ ‫فرانسیسـکو گویـا‪ ،‬هلـن کلـر و لودویـگ فـن بتهـوون؛‬ ‫کدام یک ازاین افـراد را می شناسـید؟ حتمـاً می دانیـد که در‬ ‫چـه زمینه ای به شـهرت رسـیده اند و مانـدگار شـده اند؛ اما‬ ‫احتمـاال نمی دانیـد که موفقیت خـود را به رغـم دچاربودن‬ ‫بـه نوعـی از اختلال به دسـت اورده انـد‪ .‬بلـه؛ ان ها همگی‬ ‫«کم تـوان» بودنـد‪ .‬مجموعـه اموزشـی ‪ HCDG‬با انتشـار‬ ‫این مطلـب؛ نوشـته اسـت‪« :‬به نظر شـعار می اید؛ اما شـعار‬ ‫نیسـت اینکـه کم توان بـودن‪ ،‬ناتوان بـودن نیسـت!» جهان‬ ‫ی از اسـطوره هایش را از دسـت داد؛‬ ‫اندیشـه و علـم‪ ،‬یکـ ‬ ‫چهـره ای کـه به زعـ ِم میشـیو کاکو؛ اسـتاد فیزیـک نظری‬ ‫دانشـگاه نیویورک در مصاحبه با نشـریه ‪The New York‬‬ ‫‪ Times‬به تاریـخ ‪ ١٤‬مـارس ‪٢٠١٨‬؛ تنهـا نمونـه بعـد از‬ ‫اینشـتاین در حیطـه علـم بود که مـردم عـادی هم جذب‬ ‫نبوغش شـدند؛ گرچه به سـختی می توانسـتند یافته هایش‬ ‫را درک کننـد و سـر از ماهیـت تحقیقاتش دربیاورنـد ‪ ...‬از‬ ‫اسـتفن هاوکینگ می گوییم که در ‪٧٦‬سالگی‪ ،‬بدرو ِد حیات‬ ‫قابل توجـه بوده‪ ،‬نـه زمینه‬ ‫گفـت‪ .‬انچـه شـاید برای عمـوم ِ‬ ‫فعالیـت هاوکینـگ؛ بلکـه شـرایط جسـمانی اش بـود کـه‬ ‫نتوانسـت این مـر ِد بـزرگ را متوقـف کنـد‪ .‬اسـتفن‪ ،‬متولد‬ ‫دوران جنـگ جهانـی دوم اسـت‪ .‬والدینـش نگـران بودنـد‬ ‫مبـادا نخستین فرزندشـان هنـوز طعم زندگی را نچشـیده؛‬ ‫طعمـه مـرگ شـود و بـرای فـرار از این خطر‪ ،‬به اکسـفورد‬ ‫نقل مـکان کردنـد؛ اما تقدیـر‪ ،‬بازی های دیگری در اسـتین‬ ‫ِ‬ ‫داشـت‪ .‬پسـر نابغـه هاوکینزهـا کـه از سـایه شـوم جنگ‪،‬‬ ‫جان بـه در برده بود‪ ،‬درسـت در روزهای شـکوفایی در سـال‬ ‫اخـر اکسـفورد یک روز کـه بند کفش هایش را نبسـته بود‪،‬‬ ‫از پله هـای دانشـگاه سـقوط می کنـد و درپـی تکـرار ایـن‬ ‫ماجـرا مشـخص می شـود کـه یـک ضرب دیدگـی مغزی‪،‬‬ ‫او را دچـار عارضـه «اسـکلروز جانبـی امیوتروفیـک» کرده‬ ‫اسـت؛ بیمـاری تخریب کننـده انتقال دهنده هـای عصبـی‬ ‫و پیش رونـد ه بـدون بازگشـت در دسـتگاه عصبـی مرکزی‬ ‫کـه باعنـوان ‪ ALS‬نیـز شـناخته می شـود‪ .‬اگـر خاطرتان‬ ‫باشـد چندسـال پیش‪ ،‬چالشـی تحتِ عنـوان «سـطل یخ»‬ ‫به سـرعت در فضـای مجـازی موردِتوجـه قـرار گرفـت کـه‬ ‫سـتارگان سـینما و ورزش جهـان نیـز بـه ان پرداختنـد‪.‬‬ ‫ان چالـش درواقـع‪ ،‬به خاطـر بیمـاران مبتلا بـه ‪ ALS‬راه ‬ ‫افتـاد؛ امـا شـاید تنها کسـی که به رغـم این عارضـه‪ ،‬نیازی‬ ‫بـه حمایت هـای بیرونی ندیـد و خودش بـه خودش کمک‬ ‫کـرد‪ ،‬هاوکینـز بود‪ .‬گـزارش ‪ ١٤‬مارچ ‪ ٢٠١٨‬رسـانه ‪BBC‬‬ ‫دقایقـی بعداز انتشـا ِر خبـر فوت ایـن نابغه نوشـت‪« :‬اپریل‬ ‫سـال ‪٢٠٠٧‬؛ درسـت چنـدروز پـس از تولد ‪٦٥‬سـالگی اش‪،‬‬ ‫هاوکینـز دسـت بـه اقدامـی زد کـه جسـارت خاصـی را‬ ‫می طلبیـد؛ او معلق مانـدن در وضعیـت جاذبـه صفـر را‬ ‫تجربـه کـرد کـه همـان حالـت بی وزنـی فضانـوردان در‬ ‫سـفرهای خـار ج از جـو اسـت‪ .‬وقتـی از او سـوال شـد چرا‬ ‫دسـت به ایـن کار زد؟ پاسـخ داد‪ :‬می خواسـتم نشـان دهم‬ ‫کـه مـا گاهـی به لحـاظ جسـمی ناتـوان می شـویم؛ امـا‬ ‫روح ادم کـه ناتـوان نمی شـود!» ماجـرای مـرگ و زندگـی‬ ‫ن دانشـمند فیزیـک می توانـد بـرای همـه مـا درسـی‬ ‫ایـ ‬ ‫بـزرگ باشـد؛ درسـی کـه محـدود بـه افـراد کم تـوان‬ ‫نیسـت‪ .‬گـزارش به روزشـده سـازمان ‪ UNICEF‬در دوم‬ ‫برای همیـن‪ ،‬در انجـام امور عادی و روزمره دچار مشـکالت‬ ‫عدیـده می شـوند‪ .‬حـال‪ ،‬درنظـر بگیرید که ایـن جمعیت‬ ‫کـه حدود یک پنجـم معلولین جهان را تشـکیل می دهند‪،‬‬ ‫قـرار باشـد در سـطح جامعه تـردد کنند و امکان مناسـبی‬ ‫برایشـان وجود نداشته باشـد‪ .‬این یعنی بخش قابل توجهی‬ ‫از مـردم کشـورهای مختلـف‪ ،‬به ناچـار بایـد از عادی تریـن‬ ‫ی صرف نظـر کننـد‪ .‬دراین راسـتا‪،‬‬ ‫حقـوق شـهروند ‬ ‫کشـورهایی سـعی کرده اند با طراحی مهندسـی و فکرشده‬ ‫شـهرهای خود‪ ،‬گامـی در جهت بهبود شـرایط کم توان ها و‬ ‫معلـوالن بردارند؛ مسـئله ای که باعث شـده از سـوی برخی‬ ‫کارشناسـان با نـام ‪ Accessible Cities‬معروف شـوند‪ .‬سـایت‬ ‫اطالع رسـان ‪ SpinTheGlobe‬بر پایـه گـزارش ‪ ٣٠‬دسـامبر‬ ‫‪ ٢٠١٦‬منتشـره از سـوی موسسـه غیر انتفاعـی ‪Scope‬‬ ‫به عنـوان یکـی از مجموعه هـای فعـال در حـوزه بهبـود‬ ‫شـرایط زیسـت اجتماعـی افـراد کم توا ن جسـمی جهان‪،‬‬ ‫بـه شـهرهایی در جهان اشـاره کرده اسـت که بیشـترین‬ ‫امکانـات رفاهـی عمومـی و شـهروندی را بـرای این بخش‬ ‫از جامعـه ایجـاد کرده انـد‪ .‬سـیدنی در اسـترالیا‪ ،‬در مقـام‬ ‫نخسـت قـرار دارد؛ ً‬ ‫مثلا کافی سـت سـری بـه موزه ها و‬ ‫سـایر مراکـز مهـم تفریحـی ایـن شـهر بزنید تـا متوجه‬ ‫این موضـوع شـوید که در طراحـی این اماکـن‪ ،‬چقدر به‬ ‫راحتـی افـراد کم توان نیز فکر شـده‪ .‬این مسـئله در مورد‬ ‫فروشـگاه ها‪ ،‬غذاخوری هـا و سیسـتم حمل ونقل شـهری‬ ‫ک سـازمان تاکسـی تلفنی‬ ‫هم لحاظ شـده اسـت‪ .‬حتی ی ‬ ‫ویـژه به نـام ‪ Zero200‬بـرای معلـوالن در سـطح شـهر‬ ‫فعال اسـت‪.‬‬ ‫‪ .١‬سیدنی؛ استرالیا‬ ‫‪ .٢‬ونکوور؛ کانادا‬ ‫‪ .٣‬ریکیاویک؛ ایسلند‬ ‫‪ .٤‬الس وگاس؛ امریکا‬ ‫‪ .٥‬برلین؛ المان‬ ‫‪ .٦‬سنگاپور؛ سنگاپور‬ ‫‪ .٧‬دوبلین ؛ ایرلند‬ ‫‪ .٨‬وین ؛ اتریش‬ ‫‪ .٩‬اوسلو؛ نروژ‬ ‫‪ .١٠‬ورشو؛ لهستان‬ ‫با نگاهی به زندگی استفن هاوکینگ؛ نابغه فیزیک‬ ‫غیر ممکن‪ ،‬غیر ممکن است‬ ‫اکتبـر ‪ ٢٠١٧‬حاکی ازان اسـت که تخمیـن زده انـد بیـش از‬ ‫‪٩٣‬میلیـون کـودک دچـار انواعـی از کم توانـی در جهـان‬ ‫ن گزارش می خوانیـم‪« :‬ان ها‬ ‫امـروز زندگی می کننـد‪ .‬در ای ‬ ‫همیشـه بچـه نمی ماننـد و باالخـره روزی یکـی از ادم های‬ ‫دوروبرمـان می شـوند کـه اجتمـاع را شـکل می دهنـد‪ .‬ایا‬ ‫بایـد از حـق زندگـی محروم شـوند؟ ایـا این تعـداد ذهن را‬ ‫می تـوان در تعریف توسـعه جهان همواره روبه رشـد‪ ،‬نادیده‬ ‫گرفـت؟» اگـر ‪ ٩٣‬فکـر خالقی کـه می توانند اینـده جهان‬ ‫را دگرگـون کننـد‪ ،‬در این ‪٩٣‬میلیون نفر باشـند چه؟ اگر از‬ ‫دایـره کودکان خـارج شـویم و جامعه بزرگ سـال را درنظر‬ ‫ش از یک میلیاردنفـر در جهـان حا لِ حاضـر‬ ‫بگیریـم‪ ،‬بیـ ‬ ‫دچـار نوعـی از کم توانـی هسـتند و این یعنـی ‪١٥‬درصـد‬ ‫جمعیـت کره خاکـی! گـزارش ‪ ٢٧‬اپریـل ‪ ٢٠١٧‬مجموعه‬ ‫‪ The Borgen Project‬بـا اعلا م ایـن داده‪ ،‬ادامه می دهد‪:‬‬ ‫«مسـئله اینجاسـت که اگرچه عمده این افراد در کشورهای‬ ‫فقیـر زندگـی می کننـد؛ امـا ان هاکـه در کشـورهای‬ ‫توسـعه یافته هـم زندگـی می کننـد‪ ،‬چنـدان به لحـاظ‬ ‫درمعرض حمایت‬ ‫حضورهـای اجتماعی و امکان پیشـرفت‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫نیسـتند؛ ً‬ ‫مثلا ‪٩٠‬درصـد افـراد مبتال بـه کم تـوان و ناتوان‬ ‫در بینایـی؛ سـاکن کشـورهایی بـا درامـد پائیـن هسـتند‪،‬‬ ‫امـا از ‪١٠‬درصـد دیگـری که در کشـورهای غنی هسـتند‪،‬‬ ‫چندنفرشـان توانسـته اند بـه مـدارج عالـی در مشـاغل یـا‬ ‫جایگاه هـای اجتماعـی خاص برسـند؟» گـزارش ‪Sunrise‬‬ ‫‪ Medical‬به تاریـخ ‪ ٢٠‬سـپتامبر ‪ ٢٠١٧‬بـا نام بـردن از‬ ‫دنـور‪ ،‬رم‪ ،‬برلیـن‪ ،‬لندن‪ ،‬دبی‪ ،‬سـنگاپور و ملبـورن به عنوان‬ ‫شـهرهایی که بیشـترین امکانات اجتماعی را برای اسایش‬ ‫کم توان هـا فراهـم کرده انـد‪ ،‬می نویسـد‪« :‬حضـور معلولین‬ ‫در جامعـه و حرکـت در مسـیر پیشـرفت‪ ،‬بـه دو جنبـه‬ ‫بیرونـی و درونـی بسـتگی دارد؛ قسـمتی ازماجرا متاثـر از‬ ‫خواسـت و اراده تغییـر درونی سـت؛ امـا ایا خواسـت بدون‬ ‫حمایـت بیرونـی‪ ،‬راه بـه جایی می بـرد؟» این نـگاه به لحاظ‬ ‫ً‬ ‫کاملا درسـت و بجاسـت؛ امـا نمی تـوان عـزم‬ ‫منطقـی‪،‬‬ ‫درونـی افـراد را در بهبـود شـرایط خـود نیز نادیـده گرفت؛‬ ‫مث ً‬ ‫ال در عرصه ورزش و سـینما سـتاره هایی پرشمار بوده اند‬ ‫کـه به رغـم ضعفـی فیزیکـی یا نقصـی بدنـی توانسـته اند‬ ‫خـود را بـه درجـات باال برسـانند‪ .‬چندنفـر از هـواداران تام‬ ‫کـروز می داننـد کـه او دچـار ناتوانـی در خوانـدن و درک‬ ‫مطلـب اسـت یـا هالـی بـری از یـک گـوش ناشنواسـت یا‬ ‫بـروس ویلیـس لکنت زبان داشـته؟ نمونه های متعـددی از‬ ‫کم توان هـا بـا شـدتی بیش ازاین مثال هـا هـم بوده انـد کـه‬ ‫ثابـت می کنـد هیـ چ عارضـه ای نمی توانـد مانـع از پیروزی‬ ‫شـود‪ .‬دکتـر کاتلیـن هاولی؛ اسـتاد دانشـگاه سـنت اندروز‬ ‫در اسـکاتلند و نویسـنده کتـاب ‪Trust: A Very Short‬‬ ‫‪ Introduction‬در مقاله ای منتشـره به تاریخ ‪ ٢٢‬سـپتامبر‬ ‫‪ ٢٠١٧‬در نشـریه ‪ Psychology Today‬نوشـته است‪« :‬ایا‬ ‫بـا دیـدن فردی کـه دچـار نوعـی معلولیـت اسـت‪ ،‬برایش‬ ‫احسـاس تاسـف می کنیـد؟ بسـیاری ازما چنیـن حالتـی‬ ‫داریـم و البتـه اگـر بـروز ندهیـم؛ امـا در درون خـود ایـن ‬ ‫حـس را تجربـه خواهیـم کـرد‪ .‬یادمان مـی رود که انسـان ها‬ ‫هریـک منحصربه فردند و این یگانه بـودن در مورد افراد معلول‬ ‫یـا دچـار کم توانـی نیـز وجـود دارد‪ .‬کم توان ها هـم می توانند‬ ‫ماننـد همه انسـان ها بخواهنـد و حس کنند؛ امـا این واقعیت‬ ‫نادیـده گرفتـه می شـود و نه تنها جامعـه‪ ،‬حقوق انسـانی را از‬ ‫ان هـا دریـغ مـی دارد؛ بلکـه خـود ان ها هـم گاه خودشـان را‬ ‫محـق نمی بیننـد و مشـکالت متعـددی از این نخواسـتن ها‬ ‫ریشـه می گیـرد‪ .‬درواقع‪ ،‬گاهی افراد کم توان گاهی خودشـان‬ ‫مانـع خودشـان هسـتند و این تفکـر‪ ،‬از هر مانـع اجتماعی و‬ ‫ی که شـاید گاهی مانع‬ ‫ناعدالتـی‪ ،‬اثرگذارتر اسـت»‪ .‬مسـئله ا ‬ ‫از تحقـق رویاهـا و جریـان زندگـی معمـول در هـ ر فـردی‬ ‫می شـود‪ ،‬مقایسـه و درکناران‪ ،‬باورهای افراطی سـت‪ .‬بی شک‬ ‫یـک معلول جسـمی از ناحیـه دوپـا‪ ،‬نمی تواند بالرین شـود؛‬ ‫امـا ایـا تنهـا زمینـه موفقیت‪ ،‬بالرین شـدن اسـت؟ ازان سـو‪،‬‬ ‫این بـاور رایـج کـه فـردی معلـول وقتـی درزمینـه ای موفـق‬ ‫می شـود؛ از او همچـون «ابرقهرمـان» یـاد می شـود‪ ،‬این نگاه‬ ‫را بـه ان هـا و جامعـه عمومی دیکتـه می کند که حتمـاً باید‬ ‫کاری درحداعالء انجام داد؛ وگرنه انسـانی بی مصرف هسـتیم!‬ ‫این مسـئله باعـث شـده تـا حقیقت مهمـی پنهـان بماند که‬ ‫همه نمی توانند قهرمانی شـبیه هم باشـند و مسـیر موفقیت‬ ‫هرکسـی‪ ،‬متفـاوت از دیگری سـت‪ .‬دراین زمینـه مقالـه ای‬ ‫به تاریـخ ‪ ١٥‬سـپتامبر ‪ ٢٠١٦‬رسـانه اگاهی رسـان تحلیلی‬ ‫‪ The Conversation‬اورده اسـت‪« :‬کم توان هـا نیـز مانند‬ ‫همـه ما هسـتند؛ بعضی های شـان موفق می شـوند و برخی‬ ‫نـه؛ ان هـا نمی خواهنـد الگـوی موفقیـت کسـی باشـند و‬ ‫چنین انتظـاری از ان هـا نابجاسـت‪ .‬ادم هـا بـا هـر وضعیت‬ ‫ن قهرمان پـروری از‬ ‫فیزیکـی‪ ،‬شکسـت می خورنـد و ایـ ‬ ‫معلولیـن‪ ،‬برای انکـه بگوییـم انـگار بال هایی اهنیـن دارند‪،‬‬ ‫می تواند باعث سـرخوردگی عده بسـیاری ازان ها شـود؛ زیرا‬ ‫واقعـاً شـرایط رشـد و موفقیت بـرای همه به یک انـدازه مهیا‬ ‫نیسـت و این‪ ،‬الزاماً ربطی به کم توان بودن یا نداشـتن نقص‬ ‫در سلامتی‪ ،‬نیسـت»‪ .‬می تـوان گفـت که نگاه درسـت چه‬ ‫ازسـوی خـود کم توان هـا و چـه ازسـوی عمـوم به این ماجرا‬ ‫یِ نمونه‪،‬‬ ‫رونـدی مثبت تـر را بـرای ان ها رقـم خواهـد زد‪ .‬برا ‬ ‫گـزارش مجمـع عمومـی اقتصـاد موسـو م بـه ‪Weforum‬‬ ‫منتشـره به تاریـخ دوم دسـامبر ‪ ٢٠١٦‬دراین بـاره نوشـت‪:‬‬ ‫«حـدود ‪٤٠‬درصـد مردم بریتانیا در نظرسـنجی بااین سـوال‬ ‫کـه ایا ناتون هـا و کم توان ها نسـبت به افراد عـادی‪ ،‬راندمان‬ ‫کاری کمتـری دارند؟ پاسـخ مثبـت داده بودند و می گفتند‬ ‫کارایـی این افـراد پائین تـر اسـت و نمی توانند همپـای افراد‬ ‫بدون نقص از نظر جسـمی‪ ،‬در سـطحی مطلوب به موفقیت‬ ‫برسـند!» ایـا خـود این نـگاه نابرابـر نمی توانـد میـدان را از‬ ‫حضـور اسـتفن هاوکینگ هـا خالـی کنـد؟ بی شـک همـه‬ ‫درایـن راه نابغـه فیزیـک نخواهنـد شـد؛ امـا جهـان تنها به‬ ‫هاوکینگ هـا نیـاز نـدارد؛ زندگی متعلق به همـه و موفقیت‬ ‫و شـادکامی سـهم همـه ماسـت‪ .‬هاوکینگ گفتـه؛ «هوش‬ ‫یعنـی توانایی سازگارشـدن با تغییـرات!» ایا بـرای پذیرش‬ ‫یـک تغییـر کوچـک در نگرش تـان اماده ایـد؟‬ ‫ دو شنبه ‪23‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪313‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫ دو شنبه ‪23‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪313‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 10‬فیلم درمورد کم توانی و معلولیت که باید ان ها را دید‬ ‫افــراد معلــول اغلــب در فیلــم و تلویزیــون به خوبــی نمایــش داده نمی شــوند‪ .‬نبــو ِد افــراد معلــول در فیلم هــا و ســریال ها به شــکل خاصــی حــس می شــود‪ .‬پــس وقتــی یــک فیلــم می بینیــم کــه خــاص بــر روی‬ ‫لو هــوای تــازه ای بــه مــا می دهــد‪ .‬با این وجــود؛ برخــی از فیلم هــا به خاطــر اســتفاده از بازیگرانــی کــه معلــول نیســتند؛ ولــی در نقــش افــراد‬ ‫معلولیت هــا تمرکــز دارد و شــخصیت های اصلــی ان معلــول هســتند‪ ،‬حا ‬ ‫معلــول ظاهــر شــده اند؛ مــورد نقــد قــرار گرفته انــد؛ چرا کــه برخــی بر این باورنــد یــک بازیگــر معلــول هــم می توانســته ان نقــش را به خوبــی بــازی کنــد‪ .‬فارغ از این ماجــرا بایــد گفــت به هر حــال فیلم هــای‬ ‫ـب خاصــی بــه بررســی ‪ 10‬فیلــم در مــورد معلولیــت کــه بایــد دیــد‪ ،‬می پردازیــم‪.‬‬ ‫خیلی خوبــی وجــود دارنــد کــه بــر معلولیــت تمرکــز می کننــد‪ .‬پــس بــدون مقدمه چینــی بیشــتر و بی ترتیـ ِ‬ ‫«در درون می رقصم»؛ این فیلم کمدی‪ ،‬روی دو‬ ‫جوان معلول به نام های روی و مایکل تمرکز دارد‬ ‫که می خواهند یک زندگی کامل داشته باشند و‬ ‫ازاین رو‪ ،‬از اسایشگاهی که در ان زندگی می کنند‪،‬‬ ‫فرار می کنند‪ .‬روی که فردی سرکش و قانون گریز‬ ‫است‪ ،‬مایکل را به ماجراجویی های در دنیای خارج از‬ ‫اسایشگاه و در جست وجوی استقالل فردی می برد‪.‬‬ ‫این فیلم‪ ،‬خنده دار و در عین حال تاثیر گذار است و‬ ‫بر این نکته که همه ما باید از چیز هایی که در زندگی‬ ‫به شما داده شده است‪ ،‬نهایت استفاده را ببریم‪،‬‬ ‫تاکید دارد‪ .‬جیمز مک ایوری و استیون روبرستون‬ ‫نقش های اصلی این فیلم ساخته دامیان اودانل را‬ ‫برعهده دارند‪.‬‬ ‫«لمس نا شدنی»؛ یک کمدی فرانسوی بر اساس یک‬ ‫داستان واقعی در مورد یک ثروتمند افلیج و مراقب‬ ‫سابقه دار اوست‪ .‬در نگاه اول‪ ،‬ان ها هیچ سنخیتی‬ ‫با هم ندارند؛ ولی همان طور که قطب های متضاد‪،‬‬ ‫یکدیگر را جذب می کنند‪ ،‬یک دوستی همیشگی‬ ‫بین ان ها ایجاد می شود‪ .‬این فیلم نشان می دهد‬ ‫که اگر شما یک دوست درست با رفتار درست پیدا‬ ‫کنید‪ ،‬لذت های زیادی وجود دارد که می توانید‬ ‫از ان ها بهره مند شوید‪ .‬اولیویه ناکاچی و اریک‬ ‫تلیدانو ان را ساخته اند و عمر سای و فرانسوا کلوزه‪،‬‬ ‫بازیگران اصلی ان هستند‪ .‬این فیلم که جوایز‬ ‫بسیاری برده و نسخه به روز ان نیز ساخته شده‬ ‫باعنوان «دست نیافتنی ها» نیز می شناسند‪.‬‬ ‫است را‬ ‫ِ‬ ‫«جلسات» یک روایت واقعی ست؛ مارک او برایان؛‬ ‫نویسنده ای که یکباره دیگر قادر به حرکت نیست‪،‬‬ ‫بیشتر زندگی خود را در یک محفظه شُ ش‬ ‫اهنی که در نفس کشیدن به او کمک می کند‪،‬‬ ‫می گذراند‪ .‬بعد ازاینکه او متوجه می شود تقریباً‬ ‫تاریخ مصرفش تمام شده است‪ ،‬تصمیم می گیرد‬ ‫ناکام از دنیا نرود! حضور یک متخصص در زندگی‬ ‫او‪ ،‬ابعاد تازه ای از زیستن و عشق ورزیدن را برایی‬ ‫این مرد و البته مخاطبین اثر‪ ،‬شکل می هد‪ .‬بن‬ ‫لوین این فیلم را کارگردانی کرده است و جان‬ ‫هاوکز و هلن هانت در ان ایفای نقش کرده اند که‬ ‫هانت برای نقش افرینی خود جایزه اسکار نقش‬ ‫مکمل را نیز دریافت کرد‪.‬‬ ‫«تئوری همه چیز»؛ براساس کتاب ‪My Life with‬‬ ‫‪ Stephen Hawking‬نوشته جین وایلد؛ همسر‬ ‫استفن هاوکینگ ساخته شده‪ .‬این فیلم‪ ،‬داستان‬ ‫اینکه هاوکینگ چگونه تئوری های مشهور خود را‬ ‫در مورد منشاء جهان و سیاه چاله ها زمانی که در دانشگاه‬ ‫کمبریج بود‪ ،‬پرورش داده است‪ ،‬را بیان می کند‪ .‬این‬ ‫فیلم همچنین جنگ هاوکینگ با بیماری‬ ‫‪ Motor Neurone‬که رفته رفته بدتر می شود را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬ادی ردماین که نقش هاوکینگ را‬ ‫دارد‪ ،‬نقش خود را به صورت فوق العاده ای بازی کرده؛‬ ‫به گونه ای که باور اینکه خود هاوکینگ را بر روی پرده‬ ‫سینما نمی بینیم‪ ،‬سخت نیست‪ .‬حتی خود هاوکینگ‬ ‫هم گفته بود دیدن فیلم‪ ،‬شبیه به نگاه به اینه بود‪.‬‬ ‫«پای چپ من» نیز بر اساس یک داستان واقعی‬ ‫در مورد زندگی کریستی براون است که دچار‬ ‫بیماری فلج مغزی ست‪ .‬او در کودکی نمی توانست‬ ‫صحبت کند و فقط می توانست از پای چپ خود‬ ‫استفاده کند‪ .‬وقتی که کودک بود همه فکر می کرند‬ ‫که او عقب افتاده است؛ حتی خانواده اش؛ اما او‬ ‫موفق شد یک کتاب بنویسد که داستان این فیلم‬ ‫هم بر اساس ان کتاب است‪ .‬این فیلم زیبا‪ ،‬برنده‬ ‫جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای‬ ‫دانیل دی‪-‬لوئیس و همچنین جایزه اسکار بهترین‬ ‫بازیگر نقش مکمل زن برای برندا فریکر شده است‪.‬‬ ‫این اثر را جیم شرایدان در سال ‪ 1989‬کارگردانی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫«لباس غواصی و پروانه»؛ این فیلم‪ ،‬یک داستان‬ ‫واقعی در مورد یک مرد فرانسوی ست که دچار‬ ‫سکته و در نتیجه‪ ،‬فلج می شود و تنها می تواند یکی‬ ‫از چشم هایش را تکان دهد‪ .‬این فیلم‪ ،‬بیشتر از‬ ‫نقطه نظر او فیلم برداری شده است؛ پس تماشاچی‬ ‫می تواند هر انچه که او می بیند را ببنید و همچنین‬ ‫از افکاری که در سرش می چرخد‪ ،‬سردربیاورد‪.‬‬ ‫یک فیلم تاثیر گذار و الهام بخش که نشان می دهد‬ ‫زندانی بودن در یک بدن فلج‪ ،‬چه حسی می تواند‬ ‫داشته باشد‪ .‬جولیان اشنابل ان را کارگردانی و متیو‬ ‫امالریک و امانوئل سنیه در ان بازی کرده اند‪ .‬این‬ ‫اثر‪ ،‬نامزد جایزه نخل طال در جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم کن شد‪.‬‬ ‫«اصول مراقبت»؛ این فیلم در مورد فردی به نام‬ ‫ترور است که دچار بیماری تحلیل عضالنی شده‬ ‫است‪ .‬او بیشتر وقت خود را داخل خانه و با‬ ‫دیدن فیلم و خوردن غذا صرف می کند‪ .‬یک روز‬ ‫مراقبی جدید برای مراقبت از او می اید که او‬ ‫را متقاعد می کند به سفری جاده ای در امریکا‬ ‫بروند که باعث می شود دید او نسبت به جهان‬ ‫وسیع تر شود‪ .‬این‪ ،‬یک فیلم کمدی دلگرم کننده‬ ‫است که راب برنت ان را براساس کتابی نوشته‬ ‫جاناتان اویسون ساخته و بازیگرانش پل رود‪،‬‬ ‫کریگ رابرتز و سلنا گومز هستند‪ .‬اکران اولیه‬ ‫ان در جشنواره ساندنس بود که توجه بسیاری‬ ‫را جلب کرد‪.‬‬ ‫«تنفس»؛ داستانی واقعی در باره رابین کاوندیش‬ ‫(پدر تهیه کننده همین فیلم) که در ‪ 28‬سالگی‬ ‫بر اثر ابتال به فلج اطفال‪ ،‬فلج شد‪ .‬او در سال ‪1958‬‬ ‫فلج شد؛ وقتی کسی‪ ،‬از افراد معلول انتظار رسیدن‬ ‫به چیزی در زندگی را نداشت و حتی انتظار‬ ‫زندگی کردن برای طوالنی مدت از ان ها نمی رفت‪.‬‬ ‫بیشتر افراد معلول در بیمارستان ها روی تخت دراز‬ ‫می کشیدند و به سقف نگاه می کردند؛ اما کاویش‬ ‫به کمک همسر و دوستانش از بیمارستان فرار کرد‬ ‫و یک زندگی رضایت بخش داشت‪ .‬او همچنین‬ ‫مدافعی برای بهبود زندگی کسانی شد که دچار فلج‬ ‫اطفال بودند‪ .‬اندی سرکیس‪ ،‬فیلم را با حضور اندرو‬ ‫گارفیلد کارگردانی کرد‪.‬‬ ‫«پیاده روی‪ ،‬سواری‪ ،‬نمایش»؛ یک داستان واقعی‬ ‫دیگر و این بار در مورد امبرلی اشنایدر که یک‬ ‫قهرمان امریکایی مسابقات اسب سواری بود‪ .‬او‬ ‫در سن ‪ 19‬سالگی در یک حادثه رانندگی تقریباً‬ ‫جان خود را از دست می دهد و از کمر به پائین‬ ‫فلج می شود‪ .‬او بااینکه او دیگر نمی تواند راه برود؛‬ ‫اما مصمم است که سوار کاری را دوباره شروع و در‬ ‫مسابقاتی که عاشق ان هاست‪ ،‬شرکت کند‪ .‬میسی‬ ‫پایل و اسپنسر لوک بازیگران این اثر هستند که‬ ‫کارگردانی اش برعهده کالین ایلر است‪ .‬امبرلی اینک‬ ‫‪29‬ساله است و یک دهه بعد از ماجرای دشواری‬ ‫که از سر گذراند‪ ،‬با موفقیت هایش حاال چهره ای‬ ‫الهام بخش محسوب می شود‪.‬‬ ‫«مارگاریتا با نی»؛ این فیلم درمورد یک دختر‬ ‫هندی به نام لیالست که دچار فلج مغزی شده‪ .‬لیال‬ ‫خانه اش را در هند ترک می کند تا برای تحصیل‪،‬‬ ‫به دانشگاهی در نیوروک برود‪ .‬در طول راه او‬ ‫عاشق می شود؛ هرچند که این موضوع بر خالف میل‬ ‫و رضایت مادرش است‪ .‬این فیلم محصول سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬و به کارگردانی شونالی بوس است که در‬ ‫ان بازیگرانی نظیر کالکی کوچلین‪ ،‬رواتهی‪ ،‬سایانی‬ ‫گوپتا و ویلیام مسلی ایفای نقش کرده اند‪ .‬نکته‬ ‫قابل توجه این اثر ان است که نقش اصلی را یک دختر‬ ‫هندی واقعاً مبتال به فلج اطفال بازی کرده است‪.‬‬ ‫این اثر در جشنواره های مختلف؛ ازجمله جشنواره‬ ‫جهانی تورنتو درخشید‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪23‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪313‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪6‬‬ ‫عضو کمیسیون اموزش مجلس خبر داد؛‬ ‫معاون امور مسکن و ساختمان بیان کرد؛‬ ‫اعالم جزئیات وام ودیعه به مستاجران‬ ‫معـاون امـور مسـکن و سـاختمان گفـت‪« :‬بانـک مرکـزی درباره سـقف این تسـهیالت و محل ایـن منابع‬ ‫تصمیم گیـری می کنـد؛ اما سـازوکار پرداخت اقسـاط این تسـهیالت‪ ،‬کمی متفـاوت از سـایر وام ها خواهد‬ ‫بـود»‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ محمـود محمـودزاده افـزود‪« :‬هنوز تصمیم گیری نشـده که ایـن وام به مالـک داده‬ ‫شـود یـا بـه مسـتاجر؛ امـا به هرصـورت‪ ،‬قراربراین اسـت که مسـتاجر به جـای پرداخـت اصـل پول و سـود‬ ‫ان‪ ،‬فقـط سـود را بپردازنـد‪ .‬در پایـان دوره قـرارداد اگر مالک و مسـتاجر بـرای تمدید به تفاهم برسـند‪ ،‬باز‬ ‫ایـن مبلـغ دراختیـار مالـک یـا مسـتاجر به صورت امانـی خواهد بـود و نیازی بـه بازگردانـدن وام نیسـت؛ وگرنه تمام پـول باید‬ ‫بازگردانده شـود»‪.‬‬ ‫بازنشستگی ‪۶۲۰‬هزار معلم ظرف پنج سال اینده‬ ‫عضـو کمیسـیون اموزش‪ ،‬تحقیقـات و فناوری مجلس‪ ،‬از بازنشسـتگی ‪۶۲۰‬هزار معلم ظرف پنج سـال اینده‬ ‫خبـر داد و اعلام کـرد کـه اموزش وپرورش باید هرچه سـریع تر نسـبت به جـذب نیروهـای بالتکلیف چهار‬ ‫گـروه قانـون اسـتخدام معلمـان حق التدریـس اقـدام کند‪ .‬به گـزارش خانـه ملت؛ فرهاد بشـیری بااشـاره به‬ ‫ضـرورت سرعت بخشـی در اجـرای قانـون تعیین تکلیـف اسـتخدامی معلمان حق التدریسـی و اموزشـیاران‬ ‫نهضـت سـواداموزی مصـوب مجلـس دهـم‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه کمبود معلم در سراسـر کشـور‪،‬‬ ‫مسـئله و نیاز جدی در هر اسـتان اسـت‪ ،‬باید نسـبت بـه اجرای این قانون هرچه سـریع تر عمل کـرد‪ .‬اموزش وپـرورش باید برنامه‬ ‫مدونـی بـرای جـذب معلم دراین سـال ها داشـته باشـد تا این کسـری جبران شـود»‪.‬‬ ‫گسست در مناسبات دو سوی اتالنتیک‬ ‫چرخش اروپا به سوی شرق‬ ‫ائتــاف میــان واشــینگتن و اروپــا اگرچــه بــرای مــدت بیــش از‬ ‫‪۷۰‬ســال به عنــوان یــک بنیــاد و اســاس محکــم بــرای ثبــات‬ ‫اروپــا ایفــای نقــش کــرده و پشــتوانه ای بــرای ارزش هــای نظــام‬ ‫غــرب تحــت رهبــری امریــکا بــوده اســت؛ امــا اکنــون در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬گویــا مناســبات دیریــن بیــن دو ســوی اقیانــوس اطلــس‬ ‫درحال بازنگــری و دراســتانه دگرگونی هــای قابل توجــه اســت‪.‬‬ ‫شــبکه خبــری ســی ان ان گــزارش داد کــه پیش تــر در هفتــه‬ ‫جــاری‪ ،‬اتحادیــه اروپــا از گنجانــدن نــام امریــکا در فهرســت‬ ‫«کشــورهای امــن» خــودداری کــرد؛ ایــن بدان معناســت کــه‬ ‫از مســافران امریکایــی در کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه بــرای‬ ‫ی اســتقبال نخواهــد شــد کــه دلیــل‬ ‫اینــده ای قابل پیش بینــ ‬ ‫ان‪ ،‬شــمار بــاالی مبتالیــان بــه کرونــا در ایــاالت متحــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن‪ ،‬یکــی از معــدود مواردی ســت کــه اروپــا بی توجــه بــه‬ ‫مناســباتش بــا امریــکا‪ ،‬مناســباتی کــه ده هاســال اســت در قالب‬ ‫روابــط راهبــردی قلمــداد می شــود‪ ،‬ایــن ابرقــدرت غــرب را از‬ ‫فهرســت اولویت هــا خــارج می کنــد‪ .‬اگرچــه به نظــر می رســد‬ ‫شــیوع کرونــا دلیــل ایــن مهــم باشــد؛ امــا می توانــد نقطــه‬ ‫اغــازی بــرای زاویه گرفتــن اروپــا از امریــکا باشــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ نکتــه بحث برانگیــز دربــاره اقــدام اروپــا بــرای پذیرفتــن‬ ‫اتبــاع کشــورهای مختلــف در دوران شــیوع کرونــا این اس ـت که‬ ‫در همــان فهرســتی کــه اروپــا حاضــر نشــده نــام امریــکا را‬ ‫بگنجانــد‪ ،‬نــام چیــن به چشــم می خــورد! اروپــا البتــه تاکیــد‬ ‫کــرده اســت کــه ایــن‪ ،‬یــک اقــدام سیاســی نیســت و ســعی‬ ‫کــرده تــا بــا اعــام این موضــوع‪ ،‬از دونالــد ترامــپ دلجویــی کنــد‬ ‫و مانــع از خشــم او شــود؛ مردی کــه از زمــان جلــوس بــر کرســی‬ ‫ریاســت در کاخ ســفید‪ ،‬در مــوارد متعــدد اروپــا را مــورد هجمــه‬ ‫قــرار داده اســت‪ .‬سـی ان ان در گزارشــی باعنــوان «روابــط اروپــا و‬ ‫امریــکا؛ از اختالف هــای عــادی تــا شــکاف های ژرف» اورده کــه‬ ‫این هــا نشــانه هایی از انــزوا و تنهایــی امریــکا بیش ازهمیشــه‬ ‫اســت‪ .‬بااین همــه‪ ،‬ســایرین در خفــا چنیــن می گوینــد کــه اگــر‬ ‫بروکســل می خواســت ایــن امــر ناگــوار را بــرای امریکایی هــا‬ ‫دل پذیرتــر ســازد‪ ،‬می توانســت دســت کم مقــداری طعــم ان را‬ ‫شــیرین کنــد‪ .‬یــک دیپلمــات اتحادیــه اروپا کــه خواســته نامش‬ ‫ذکــر نشــود‪ ،‬درمــورد نحــوه اتخــاذ ایــن تصمیــم اروپایی هــا بــه‬ ‫سـی ان ان گفــت‪« :‬در گذشــته‪ ،‬ایــن احتمــال وجــود داشــت اروپا‬ ‫بــرای جلب نظــر و رضایــت امریــکا‪ ،‬چیــن را از فهرســت های‬ ‫این چنینــی حــذف کنــد؛ امــا حــاال حالــت عکــس ان رخ داده‬ ‫اســت‪ .‬حــال‪ ،‬مســافران امریکایــی به دلیــل شــیوع کرونــا در‬ ‫ایــاالت متحــده‪ ،‬بــرای اینــده ای قابل پیش بینــی اجــازه ورود‬ ‫بــه اتحادیــه اروپــا را ندارنــد»‪ .‬شــاید چنیــن به نظــر برســد‬ ‫کــه ایــن رویــداد‪ ،‬گواهــی دال بــر گسســت مناســبات میــان‬ ‫دو ســوی اقیانــوس اطلــس اســت‪ .‬بــر کســی پنهــان نیســت‬ ‫کــه واشــینگتن این روزهــا کمتــر بــه امــور اروپــا عالقــه نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬همچنیــن کامــ ًا مشــخص اســت کــه کشــورهای‬ ‫اروپایــی به طــور فعاالنــه ای جویــای اســتقالل دیپلماتیــک‬ ‫بیشــتری از ایــاالت متحــده هســتند‪ .‬این مســئله به ویــژه بــرای‬ ‫‪ ۲۷‬کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا صــادق اســت‪ .‬یکــی از راه هــا که‬ ‫بروکســل تصــور می کنــد می توانــد به واســطه ان از واشــینگتن‬ ‫فاصلــه بگیــرد‪ ،‬تعامــل بــا چیــن به عنــوان شــریکی راهبــردی‬ ‫و اقتصادی ســت؛ به عبارتی دیگــر‪ ،‬کاهــش اتــکا بــه یکــی از‬ ‫ابرقدرت هــای جهــان‪ ،‬بــا برقــراری تــوازن در مناســباتش بــا یــک‬ ‫ابرقــدرت دیگــر‪ .‬در ســال های گذشــته‪ ،‬وقتــی ترامــپ بســیاری‬ ‫از توافقنامه هــای بین المللــی را زیــر پــا گذاشــت‪ ،‬اتحادیــه اروپــا‬ ‫بــدون دنبالــه روی محــض از کاخ ســفید‪ ،‬درمــورد موضوعــات‬ ‫مهــم و بین المللــی موضــع خــود را حفــظ کــرد‪ .‬نگاهــی بــه‬ ‫رفتــار دونالــد ترامــپ در قبــال مــواردی همچــون «توافــق‬ ‫اب وهوایــی پاریــس» و «توافــق هســته ای ایــران و گــروه ‪»۵+۱‬‬ ‫(برجــام) و الگــوی رفتــاری اروپــا در قبــال ایــن رفتار واشــینگتن‪،‬‬ ‫حاکی ازان اســت اتحادیــه اروپــا در متحدشــدن بــا چیــن در‬ ‫مقابــل قدیمی تریــن متحــدش؛ امریــکا قاب ـل درک اســت‪ .‬یــک‬ ‫مقــام اتحادیــه اروپــا کــه درزمینــه سیاســت خارجــی اتحادیــه‬ ‫اروپــا فعالیــت دارد‪ ،‬گفــت کــه دورشــدن واشــینگتن از اروپــا‬ ‫به عنــوان یــک اولویــت ژئوپلیتیــک‪ ،‬در دوره ریاســت جمهوری‬ ‫بــاراک اوبامــا اغــاز شــد‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــاراک اوبامــا به انــدازه‬ ‫روســای جمهــوری قبلــی امریــکا‪ ،‬عالقــه ای بــه خاورمیانــه‬ ‫نداشــت؛ منطقـه ای کــه ازنظــر جغرافیایــی‪ ،‬بیشــتر یک مشــکل‬ ‫اروپایی ســت و درعــوض‪ ،‬اولویت هایــش را از اروپــا بــه چیــن‬ ‫و اســیا تغییــر مــی داد»‪ .‬بااین همــه‪ ،‬ناظــران مســائل ائتــاف‬ ‫درمــورد این مســئله اتفاق نظــر دارنــد کــه روابــط اروپــا و امریــکا‬ ‫در چهارسال گذشــته بــه تیرگــی گراییــد و درصــورت پیــروزی‬ ‫ترامــپ در انتخابــات ‪ ،۲۰۲۰‬بدتــر نیــز خواهــد شــد‪ .‬به گفتــه‬ ‫«ولینــا چــاکاروا»؛ عضــو موسســه اتریشــی فعــال درزمینــه‬ ‫سیاســت امنیتــی و اروپایــی‪ ،‬ترامــپ اتحادیــه اروپــا و به ویــژه‬ ‫المــان را یــک رقیــب تجــاری و اقتصــادی قلمــداد می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫مدرسه ها به کدام سو حرکت می کنند؟‬ ‫دانش پویا‪ ،‬دانش ایستا‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬یکـی از معضلات بـزرگ امـوزش در جهـان‬ ‫این اسـت که بـا نیازهـا و مطالبـات جوامـع همخوانی نداشـته و به نوعی بین انچـه اموزش‬ ‫داده می شـود و ان چیزی کـه موردنیـاز اسـت‪ ،‬فاصلـه و گسسـت فراوانی وجـود دارد‪ .‬علم‪،‬‬ ‫زمانـی می توانـد تاثیرگذار باشـد که در زندگی انسـان ها نقش اساسـی ایفاء کنـد‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫دانـش موثـر‪ ،‬دانشی سـت کـه بـه سـوال های اساسـی بشـر پاسـخ دهـد؛ ً‬ ‫مثلا علی رغـم‬ ‫گسـترش تبعیـض نـژادی در جهـان؛ همچنـان موضوع تبعیض چنـدان در کتب درسـی‬ ‫در مـدارس و دانشـگاه ها تدریـس نمی شـود یـا به رغم اینکـه مسـئله محیط زیسـت‪ ،‬یک‬ ‫مسـئله جـدی و مهم اسـت‪ ،‬به طـور ریشـه ای و عمیق مسـائل محیط زیسـتی موردتوجه‬ ‫قـرار نمی گیـرد‪ .‬دراینجـا گویـا مـا با مفهومـی به نا ِم «انسانی شـدن علـم و دانـش» مواجه‬ ‫هسـتیم که کمتر به ان توجه شـده اسـت‪ .‬باید درنظر داشـت که مسـئله اولویت بخشـی‬ ‫بـه توسـعه اجتماعـی‪ ،‬یک موضوع بسـیارمهم و حیاتی سـت‪ .‬توسـعه اجتماعـی به معنایِ‬ ‫توجـه بـه مطلوبیت هـا و تغییراتی سـت که در زندگی بشـر و طبیعت موردنیاز بـوده و باید‬ ‫تعامـل و کنـش بیـن انسـان و طبیعـت را مدنظـر قـرار دهد‪ .‬در اینجـا ایجاد هوشـیاری و‬ ‫هوشیارسـازی بشـر‪ ،‬موضوع بسـیار قابل توجـه و تاملی سـت‪ .‬درواقع‪ ،‬انسـان ها موجوداتی‬ ‫هسـتند کـه درصـورت هوشـیاری نوع نگاهشـان بـه انسـان های دیگر و طبیعـت متفاوت‬ ‫یعنــی اینکــه تنش هــا درصــورت پیــروزی وی در انتخابــات‪ ،‬ادامه‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬ایــن کارشــناس یــاداور شــد؛ ازانجاکــه اتحادیــه‬ ‫اروپــا درجهــت اســتقالل قوی تــر درزمینــه امنیتــی و دفاعی گام‬ ‫برم ـی دارد‪ ،‬ترامــپ درتــاش اســت ایــن تمهیــدات را ازطریــق‬ ‫حملــه بــه اعضــای اروپایــی «ناتــو» و همچنیــن بــا تدابیــر‬ ‫اقتصــادی و تجــاری تضعیــف کنــد‪ .‬مقــام یادشــده تاکیــد کــرد‬ ‫کــه جدایــی ترامــپ از چندجانبه گرایــی درزمینــه موضوعــات‬ ‫مهــم بین المللــی همچــون ایــران‪ ،‬تــوام بــا کاهــش مســئولیت‬ ‫امریــکا در بخــش امنیتــی اروپــا‪ ،‬ایــن تفکــر اروپایــی را تقویــت‬ ‫کــرده اســت و گفــت‪« :‬مشــکل این اســت که مقام هــای‬ ‫واشــینگتن‪ ،‬خواســتار همــکاری بــا اروپــا هســتند؛ امــا از‬ ‫دولــت اجــازه تعامــل به نحــو جــدی را ندارنــد‪ .‬ان هــا تاانجاکــه‬ ‫بتواننــد از این مســئله دســت نمی کشــند؛ امــا اگــر دونالــد‬ ‫ترامــپ یــک دوره دیگــر رئیس جمهــوری شــود‪ ،‬انــگاه بــه‬ ‫دردســر واقعــی دچــار می شــویم»‪ .‬او افــزود‪« :‬به همین دلیــل‪،‬‬ ‫موسســات اتحادیــه اروپــا و رهبــران کشــورهای عضــو ایــن‬ ‫اتحادیــه امیدوارنــد کــه جــو بایــدن پیــروز انتخابــات ‪۲۰۲۰‬‬ ‫باشــد؛ وی (بایــدن) طرفــدار چندجانبه گرایی ســت و انتظــار‬ ‫مـی رود کــه مناســبات بیــن امریــکا و اروپــا را تحکیم بخشــد»‪.‬‬ ‫س ـی ان ان بــا شــماری از مقام هــای موسســات اتحادیــه اروپــا‬ ‫و دیپلمات هــا از هردوطــرفِ اقیانــوس اطلــس بــرای اظهارنظــر‬ ‫درمــورد این مســئله تمــاس برقــرار کــرد کــه اکثرشــان از‬ ‫اظهارنظــر خــودداری کردنــد؛ البتــه برخــی اذعــان کردنــد کــه‬ ‫به اعتقــاد ان هــا ایــن‪ ،‬یــک مســئله مهــم اســت‪ .‬درهمین حــال‪،‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه امریــکا درمــورد علــت اصلــی‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬انسـان ها بایـد بتواننـد در جهانـی زندگـی کننـد کـه امـکان اندیشـیدن‪،‬‬ ‫احسـاس کردن و ارتباط برقرارکـردن بـا طبیعـت و افـراد دیگـر را به خوبی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫درحال حاضـر‪ ،‬احسـاس مسـئولیت داشـتن نسـبت بـه جهـان یـک مسـئله مهم اسـت و‬ ‫اگـر دانشـی کـه در مـدارس و دانشـگاه ها تدریـس می شـود مبتنی بـر پاسـخ به سـواالت‬ ‫و احسـاس مسـئولیت نسـبت بـه محیـط باشـد‪ ،‬قضایـا بسـیار فـرق خواهـد کـرد؛ امـا‬ ‫به نظـر می رسـد مـدارس نمی تواننـد بـه سـوال های اساسـی دانش امـوزان پاسـخ گویند‪.‬‬ ‫مـدارس جدیـد بایـد به جای ایجـاد قطعیت هـا‪ ،‬قـدرت شـک و تردیـد را در دانش اموزان‬ ‫تقویـت کنـد‪ .‬برتولـت برشـت در «کتـاب ادم ادم اسـت» می نویسـد‪« :‬مـن بـا بسـیاری‬ ‫صحبـت کـرده ام و از عقایدشـان شـنیده ام و اکثـرا ً می گفتنـد ایـن قطعی و حتمی سـت؛‬ ‫امـا بـاز عقیـده خـود را عـوض می کردنـد و درمـورد عقیـده نـو بازمی گفتنـد ایـن قطعی‬ ‫و حتمی سـت‪ .‬ان وقـت پیـش خـودم گفتم میـان همه چیزهـای قطعی‪ ،‬قطعی ترینشـان‬ ‫تردیـد اسـت!» تردیـد‪ ،‬اسـاس هویـت انسـان خلاق اسـت؛ انسـانی که می توانـد درمورد‬ ‫همـه موضوعـات بـا اشـک و تردید مواجـه شـود‪ .‬از ویژگی های انسـان مدرن این اسـت که‬ ‫او درپـی حقـوق و مطالبـات خـود حرکـت می کنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬در نظام های اموزشـی باید‬ ‫قـدرت مطالبه گـری را بـه دانش امـوزان امـوزش داد‪ .‬قـدرت مطالبه گـری‪ ،‬ایـن امـکان را‬ ‫می دهـد کـه فـرد نسـبت بـه موضوعـات مختلـف انتقـاد داشـته و درپـی یافتـن راه حـل‬ ‫باشـد‪ .‬نکتـه دیگـر اینکـه در مـدارس باید این امکان فراهم شـود تـا دانش امـوزان بتوانند‬ ‫معناهـای متفـاوت از یک متن یـا روایت را بیان کننـد‪ .‬درواقع‪ ،‬تکثرگرایی موضوعی سـت‬ ‫کـه نمی تـوان ان را امـروزه نادیده انگاشـت؛ مث ًال اگر فیلمی در مدرسـه به نمایش گذاشـته‬ ‫می شـود‪ ،‬دانسـتن روایـت فیلم نامه نویس‪ ،‬نویسـنده یا کارگـردان برای فهـم معنای فیلم‪،‬‬ ‫و بالقــوه اتحادیــه اروپــا بــرای دوری از مناســبات تاریخــی بــا‬ ‫امریــکا گفــت‪« :‬امریــکا و اتحادیــه اروپــا در شــراکت قــوی و‬ ‫بادوامــی برپایــه ارزش هــای مشــترک دموکراتیــک‪ ،‬احتــرام‬ ‫بــه حقــوق بشــر و حاکمیــت قانــون‪ ،‬روابــط عمیــق اقتصــادی‬ ‫و تعهــد بــه شــکوفایی و امنیــت دو ســوی اقیانــوس اطلــس‬ ‫ســهیم هســتند»‪ .‬به گفتــه یــک دیپلمــات اتحادیــه اروپــا؛‬ ‫پرســش این نیس ـت که ایــا می توانیــم روابــط را بــه جایی کــه‬ ‫وجــود داشــت‪ ،‬بازگردانیــم؛ بلکــه این اس ـت که ایــا می توانیــم‬ ‫امریــکا را بــه الحــاق مجــدد بــه نظــم غربــی متقاعــد کنیــم؟‬ ‫ایــن دیپلمــات اروپایــی گفــت‪« :‬تغییــرات اساســی جــاری در‬ ‫امریــکا احتمــاالً به قوت خــود باقــی خواهــد بــود و مــا بایــد‬ ‫خــود را بــا این مســئله وفــق دهیــم و بهتریــن رابطــه ممکــن‬ ‫را برقــرار کنیــم‪ .‬ایــن تغییــرات‪ ،‬ساختاری ســت و مبتنی بــر‬ ‫یــک شــخص خــاص نیســت»‪ .‬البتــه هیچ یــک از ایــن نظــرات‬ ‫به این معنــا نیســت کــه ائتــاف دو ســوی اقیانــوس اطلــس‪،‬‬ ‫از اهمیــت برخــوردار نخواهــد بــود؛ امریــکا همــواره متحــد‬ ‫مهم تــری بــرای اروپــا درمقایســه با چیــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عالوه برایــن؛ برنامه هــای بــزرگ اتحادیــه اروپــا بــرای تعامــل‬ ‫بیشــتر بــا چیــن‪ ،‬دســت کم در شــرایط کنونــی و به واســطه‬ ‫شــیوع گســترده بیمــاری «کوویــد‪ »۱۹-‬متحمل ضربــه بزرگی‬ ‫شــده اســت‪ .‬دراین میــان‪ ،‬تــاش اروپــا بــرای یافتــن مکانــی‬ ‫جدیــد در عرصــه جهانــی به دلیــل غیرقابل پیش بینی بــودن‬ ‫ـی ایــاالت متحــده امریــکا را فقــط می تــوان بــرای‬ ‫نقــش جهانـ ِ‬ ‫کســانی خبــری خــوب دانســت کــه ایــن قدرت هــای غربــی در‬ ‫گذشــته ای نه چنــدان دور علیــه ان هــا متحــد بوده انــد‪.‬‬ ‫کافـی نیسـت‪ .‬بایـد بـا اسـتفاده از مـرگ مولـف‪ ،‬اعلام کـرد کـه مولـف اثـر در ایـن اثـر‬ ‫وجـود نـدارد و دانش امـوزان هریـک می تواننـد دیدگاه هـا و نظریه های خود را مسـتقل از‬ ‫سـازندگان ان فیلـم اعلام کننـد‪ .‬باتوجه به اینکه دنیای مـدرن‪ ،‬دنیای صداهـای گوناگون‬ ‫اسـت‪ ،‬براین مبنا؛ مدرسـه ها می تواننـد زمینه چندصدایی شـدن در جامعـه را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ایـن چندصدایـی‪ ،‬امکان شـنیدن صدای اقـوام‪ ،‬گروه هـا و زبان های مختلـف را امکان پذیر‬ ‫می سـازد؛ امـا اگـر تک بعـدی بـه متـون یـا روایت هـای هنری نگریسـته شـود‪ ،‬مـا با یک‬ ‫دانـش ایسـتا و دانش امـوزان غیرقابل تغییـر مواجـه خواهیم شـد‪ .‬زمانی می تـوان اموزش‬ ‫را موثـر دانسـت کـه فضای تعامـل و ارتباط و نیز فهم متفـاوت از متن بـرای دانش اموزان‬ ‫فراهم شـود‪ .‬یکی از مشـکالت تک سـاحتی شـدن علم در قرن ‪ ،٢٠‬بروز و ظهور دو جنگ‬ ‫جهانـی خانمان سـوز اول و دوم بـود؛ ایجاد کوره های ادم سـوزی‪ ،‬نشـانه و نماد دانشـی بود‬ ‫کـه انسـان به معنـای انسـان بودن را نادیـده می گرفت؛ اما اگـر ما بخواهیم براسـاس نظریه‬ ‫«کانـت»؛ انسـان اخالقـی‪ ،‬انسـانی که از درون برمبنـایِ وجـدان رفتار می کنـد را بازتولید‬ ‫کنیـم‪ ،‬بایـد به باورهـا‪ ،‬ذهنیات و اندیشـه های دانش اموزان توجه ویژه ای شـود‪ .‬سـینمای‬ ‫«تارکوفسـکی» را به عنوان یکی از سـینماهای شـاعرانه جهان می شناسـند‪ .‬او کسی سـت‬ ‫کـه معناهـای جدیـدی از سـینما ارائـه داد‪ .‬کاراکترهای فیلم های او انسـان هایی هسـتند‬ ‫درپـی فهـم متفاوت از خـود حرکت می کنند‪ .‬تارکوفسـکی در فیلم «ایثـار»‪ ،‬از بحران‬ ‫کـه‬ ‫ِ‬ ‫جهـان معاصـر گلـه و شـکایت می کند و نشـان می دهد کـه معنویت تاچه حـد در زندگی‬ ‫انسـان کم رنگ شـده اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬فیلم هشـدار می دهد کـه جهان درحال نابودی سـت‬ ‫و زمـان ان رسـیده کـه بشـر را نجـات دهیـم‪ .‬ایـا کسـی توانایـی حـل معضالت اساسـی‬ ‫زندگـی بشـر را دارد؟ کیارسـتمی نیـز در فیلـم «زندگـی و دیگـر هیـچ» تلاش می کنـد‬ ‫ دو شنبه ‪23‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪313‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪415.855‬میلیون دالر‬ ‫بــرای پــول معمــوالً بهــای زیادی‬ ‫پرداخــت می شــود‬ ‫رالف والدو امرسون؛‬ ‫فیلسوف و نویسنده‬ ‫ایــن روز هــا مــردم در انتظــار عرضــه ســهم‬ ‫دولــت در چنــد خودروســازی هســتند و ایــن‬ ‫ســوال برایشــان مطــرح می شــود کــه ایــا دولت‬ ‫ســهمش در خودروســازی ها را واگــذار می کنــد؟‬ ‫به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ چنــد‬ ‫ســالی می شــود کــه بحــث خصوصی ســازی‬ ‫خودروســازها مطــرح شــده اســت‪ ،‬موضوعــی‬ ‫کــه می توانــد باعــث تحــوالت عظیمــی در‬ ‫صنعــت خــودرو شــود؛ امــا خــوب یــا بــد بــودن‬ ‫ایــن موضــوع فعــ ًا مشــخص نیســت‪ .‬انچــه‬ ‫مشــخص اســت دولــت بــرای افزایش بهــره وری‬ ‫خودروســازان قصــد دارد دو خودروســاز بــزرگ‬ ‫در کشــور را کامــا خصوصــی ســازی کنــد امــا‬ ‫از انجایــی کــه خبــری از خصوصــی ســازی انها‬ ‫نیســت‪ ،‬گویــی اصــ ًا انگیــزه جــدی پشــت‬ ‫ماجــرا نبــوده و ایــن اتفــاق هرگــز رخ نخواهــد‬ ‫داد‪ .‬کارشناســان خــودرو معتقــد هســتند کــه‬ ‫بــا خصوصــی ســازی کامــل خودروســازان‬ ‫بهــره وری انهــا افزایــش خواهــد یافــت و بــه‬ ‫داخلــی ســازی محصــوالت بیشــتری خواهیــم‬ ‫رســید امــا انچــه مشــخص اســت دولــت قصــد‬ ‫دارد ضمــن انکــه باقی مانــده ســهام خــود در‬ ‫خودروســازی را در بــورس واگــذار کنــد و پولــی‬ ‫نیــز بــه خزانــه اش واریــز شــود‪ ،‬همچنــان در‬ ‫ایــن صنعــت باقــی بماند‪ .‬بــه گفته کارشناســان‬ ‫خــودرو‪ ،‬دولــت نمی خواهــد ســهام نســبتا کــم‪،‬‬ ‫امــا بســیار پرقــدرت خــود را در خودروســازی از‬ ‫دســت بدهــد و تنهــا بــه دنبــال کســب درامــد‬ ‫از محــل ایــن ســهام اســت‪ ،‬ان هــم بی انکــه‬ ‫از ایــن صنعــت بــرود‪ .‬در حــال حاضــر تنهــا‬ ‫بخــش کمــی از ســهام خودروســازان در اختیــار‬ ‫مــردم قــرار دارد و قســمت اعظــم ســهام در‬ ‫اختیــار خــود خودروســاز‪ ،‬ســازمان گســترش و‬ ‫شــرکت های ســرمایه گــذاری قــرار دارد‪.‬‬ ‫خصوصی سازی در کشور‬ ‫چه شرایطی دارد؟‬ ‫امیر حســن کاکایــی؛ کارشــناس صنعــت خودرو‬ ‫در خصــوص خصوصی ســازی خودروســازان‬ ‫کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬خودروســازهای کشــور در حــال‬ ‫حاضــر بــه نوعــی خصوصــی فعالیــت می کننــد‬ ‫امــا دولــت بــرای فعالیت هــای انهــا تصمیــم‬ ‫می گیــرد‪ ،‬در حالی کــه تنهــا درصــد کمــی از‬ ‫ســهام انهــا را دارد به همین دلیــل از نظــر قانونــی‬ ‫انهــا خصوصــی بــه شــمار می رونــد»‪ .‬کاکایــی‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪352.206‬میلیون دالر‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪326.544‬میلیون دالر‬ ‫‪323.601‬میلیون دالر‬ ‫ارزشمندترین‬ ‫برندهای جهان‬ ‫در سال ‪2020‬‬ ‫‪186.809‬میلیون دالر‬ ‫‪152.525‬میلیون دالر‬ ‫‪150.978‬میلیون دالر‬ ‫‪147.190‬میلیون دالر‬ ‫سهم دولت در خودروسازی ها واگذار نمی شود؟‬ ‫تجربه مردمی شدن خودروساز های دنیا‬ ‫در خصــوص نحــوه خصوصی ســازی کشــورهای‬ ‫دیگــر در مقایســه بــا ایــران‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬چیــن‬ ‫یــک دولــت کمونیســم اســت کــه بســیاری از‬ ‫مدیــران ان بــا ظاهــر خصوصــی‪ ،‬کارمنــد دولــت‬ ‫هســتند کــه تقریبــا هماننــد ایــران اســت امــا‬ ‫در صنعــت خــودرو بــه شــدت شــتاب گرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬شــنیده ایم کــه خصوصی ســازی کاری‬ ‫مثبــت و خــوب اســت امــا حاضــر نیســتیم‬ ‫تبعــات ان را بپذیریــم‪ .‬زمانــی کــه برجــام بهــم‬ ‫خــورد‪ ،‬پــژو فرانســه اعــام کــرد کــه دوهزار نفــر‬ ‫اخــراج شــدند در ایــن شــرایط دولــت یــا کمــک‬ ‫مــی کنــد یــا اگــر کمــک نکنــد‪ ،‬اجــازه می دهــد‬ ‫کــه اخــراج شــوند امــا در ایــران این گونه نیســت‪،‬‬ ‫دولــت اجبــار می کنــد کــه کســی اخــراج نشــود‬ ‫در مقابــل بــه خودروســاز هــم کمــک نمی کند»‪.‬‬ ‫خصوصی سازی چه منفعتی دارد؟‬ ‫خصوصی ســازی بــرای افزایــش حقــوق‪،‬‬ ‫افزایــش انگیــزه و ارتقــا شــغلی خــوب اســت‬ ‫چــرا کــه یــک مدیــر می توانــد بــر اســاس‬ ‫کارایــی بــه کارمنــد حقــوق دهــد و ان را کــم‬ ‫و زیــاد کنــد و در مقابــل فــرد ضعیــف از ایــن‬ ‫دایــره کاری خــارج می شــود‪ .‬خصوصی ســازی‬ ‫بودجــه دولتــی نــدارد؛ امــا دولــت در ان‬ ‫دخالــت می کنــد‪ .‬مشــکل اصلــی صنعــت‬ ‫خودروســازان کشــور کلمــه خصوصی ســازی‬ ‫نیســت و بــا هیــچ راه حلــی مشــکل فعلــی‬ ‫حــل نمی شــود‪ .‬بایــد دیــد در فضــای دولتــی‬ ‫می توانیــم خصوصــی کار کنیــم یــا خیــر‪.‬‬ ‫هیچ کــدام از تولیدکننــدگان قطعــه زمانــی کــه‬ ‫خصوصــی شــدند بهــره وری زیــادی ندارنــد و‬ ‫تنهــا پتروشــیمی بهــره ور شــد‪ .‬کاکایــی در ایــن‬ ‫زمینــه می گویــد کــه در شــرکت های تولیــدی‬ ‫ماننــد خودروســازها‪ ،‬قطعه ســاز مکانیــزم‬ ‫کار بــر مبنــای افــراد اســت نــه اتوماســیون؛‬ ‫مــا قبــول می کنیــم کــه خودروســازها بایــد‬ ‫خصوصــی شــوند؛ امــا باید مبتنــی بر بهــره وری‬ ‫مناســب باشــد‪ .‬قانــون کار در ایــران مبتنــی بــر‬ ‫ســاعت کار و حضــور فیزیکی ســت کــه ایــن‬ ‫زندگـی انسـان را در پـس یـک زلزله خانمان سـوز روایـت کنـد‪ .‬او از زندگی می گویـد؛ زندگی ای که‬ ‫بـا بحـران فروپاشـی مواجه اسـت؛ امـا قهرمانان داسـتان می خواهند با امید و عشـق‪ ،‬امـروز و فردای‬ ‫خـود را بسـازند‪ .‬براین مبنـا؛ بایـد درنظـر داشـت کـه دانش امـوزان امروز کسـانی هسـتند کـه باید‬ ‫سـازندگان عرصـه زندگـی خود و بشـریت بـرای اینده بهتـر و مطلوب تر باشـند‪ .‬ان چیزی کـه امروز‬ ‫باید به ان توجه شـود‪ ،‬بازگشـت به هویت اصیل «انسـان خالق» اسـت‪ .‬در کتاب «انجمن شـاعران‬ ‫مـرده» نوشـته کالیـن بـام؛ ایـن نویسـنده امریکایی نشـان می دهد که چگونـه یک معلـم می تواند‬ ‫نگـرش دانش امـوزان را تغییـر دهـد‪ .‬او در مدرسـه ای شـروع به کار می کنـد کـه قوانیـن خشـک و‬ ‫غیرمنعطف دارد‪ .‬اساسـنامه مدرسـه شـامل چهار شـعار‪ :‬سـنت‪ ،‬افتخار‪ ،‬انضباط و سرافرازی ست؛ اما‬ ‫معلـم تـازه وارد تلاش می کنـد باورهـای دانش امـوزان را تغییر دهـد‪ .‬او گسسـتی از تجربیات قبلی‬ ‫دانش امـوزان ایجـاد می کنـد و زندگـی جدیـدی را بـه ان ها نشـان می دهـد‪ .‬او بـر روی کلمه التین‬ ‫«کاریدیـن» تاکیـد می کنـد؛ یعنی «دم را غنیمت بشـمار!» در اینجا این مسـئله بسـیارحائزاهمیت‬ ‫اسـت کـه مـا تاچه حد دانش امـوزان را برای «درحال زیسـتن» تربیـت می کنیم؛ تجربـه ای که دانش‬ ‫امـروز کمتـر بـه ان توجه می کند‪ .‬شـاید زمان ان رسـیده که بـار دیگر در مفهوم امـوزش بازبینی و‬ ‫نقـد ارائـه دهیـم و ان چیزی را کـه «ایوان ایلیچ» درخصوص مـدارس عنوان می کنـد را دوباره احیاء‬ ‫امـوزش دانش امـوزان به حسـاب می ایند؟‬ ‫کنیـم‪ .‬ایـا به واقـع مـدارس‪ ،‬مـکان مهـم و موثری بـرای‬ ‫ِ‬ ‫زمـان ان رسـیده کـه مدارسـی از جنـس نو درراسـتایِ هوشـمندی و اگاهی ایجاد شـود؛ مدارسـی‬ ‫کـه در ان هـا‪« ،‬خالقیـت» و «مهـرورزی»‪ ،‬عناصر اساسـی ان هسـتند؛ وگرنه نمی توان امیـدوار بود‬ ‫کـه دانش امـوزان بتواننـد زندگـی بهتـر از نسـل فعلـی و گذشـته را تجربـه کننـد‪« .‬مـارک تواین»‬ ‫می گویـد‪« :‬هرگـز اجـازه ندهیـد اموزش وپرورش رسـمی‪ ،‬راه اصلی یادگیری شـما شـود»‪« .‬اسـکار‬ ‫وایلـد» نیـز تاکیـد می کند‪« :‬همـه انچـه ارزش دانسـتن دارد‪ ،‬اموزش دادنی نیسـت»‪ .‬یادگیری باید‬ ‫‪7‬‬ ‫رویــه جلــوی کارفرمــا را در تشــویق یــا تنبیــه‬ ‫می گیــرد‪ .‬بــا شــرایط قانــون کار کارگــر ســال‬ ‫بــه ســال افزایــش حقــوق دارد؛ حتــی اگــر‬ ‫بهــره وری نداشــته باشــد‪ .‬ایــن کارشــناس‬ ‫صنعــت خــودرو بیــان کــرد‪« :‬خصوصی ســازی‬ ‫یــک مزیــت خــوب دارد و ان اینکــه فــرد‬ ‫کارمنــد بــه شــوق دریافــت حقــوق و مزایــای‬ ‫بیشــتر حرکــت می کنــد و خــاق مــی شــود‪،‬‬ ‫شــرکت های خصوصــی بــه همیــن دلیــل‬ ‫موفــق و توانمند هســتند‪ .‬امــا در مقابــل ان فرد‬ ‫ضعیــف در شــرکت خصوصــی لــه می شــود»‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬در کشــور اگــر شــرکتی بیــش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬کارمنــد داشــته باشــد دولتمردان‬ ‫بــه ان دخالــت می کننــد و نمی توانــد دیگــر‬ ‫بهــره وری کنــد»‪ .‬ایــن کارشــناس صنعــت‬ ‫خــودرو تشــریح کــرد‪ ۳۰ « :‬خودروســاز در‬ ‫کشــور داریــم‪ ،‬امــا ببینیــد کــدام یــک از ان هــا‬ ‫بــرای داخلی ســازی فعالیــت مثبــت انجــام‬ ‫داده انــد‪ .‬هم اکنــون ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومــان بــه‬ ‫خودروســازان ضــرر وارد شــده اســت‪ ،‬حــال‬ ‫ببینیــد دولــت در ســال ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومــان‬ ‫یارانــه نقــدی می پــردازد‪ ،‬بدین معنا کــه ضــرر‬ ‫خودروســازان از پرداخــت یارانــه بیشــتر اســت»‪.‬‬ ‫راهکارها درباره خصوصی سازی مثبت‬ ‫در کشور‬ ‫ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«اگــر قصــد خصوصی ســازی خودروســازان‬ ‫را دارنــد‪ ،‬بایــد در قــدم اول شــرکت های‬ ‫قطعه ســاز را خصوصــی کننــد و ببیننــد بــا ایــن‬ ‫کار بهــره ور می شــود یــا خیــر‪ .‬خصوصی ســازی‬ ‫صنعــت خــودرو در حال حاضــر ســم مهلکــی‬ ‫اســت کــه در کل نبایــد بــا ایــن شــرایط کنونــی‬ ‫انجــام شــود‪ .‬دولــت اگــر از اختیــارات خــود‬ ‫کــم کنــد‪ ،‬بهــره وری افزایــش خواهــد یافــت و‬ ‫صنعــت خودروســازی رقابت پذیــر می شــود؛‬ ‫امــا دولــت قــرار اســت بــا باقیمانــده ســهامش‬ ‫در ایــران خــودرو و ســایپا چــه کنــد؟ بــه چــه‬ ‫روشــی قــرار اســت ایــن ســهام واگــذار شــود تــا‬ ‫ضمــن تــداوم حضــور دولــت در دو خودروســاز‬ ‫بــزرگ‪ ،‬پولــی هــم بــه خزان ـه اش واریــز شــود؟‬ ‫کارشناســان خــودرو مــی گوینــد کــه دولــت‬ ‫احتمــاال از روش صندوق هــای ســرمایه گذاری‬ ‫(ای تــی اف) اســتفاده خواهــد کــرد‪ .‬ای تــی اف‬ ‫بــه صنــدوق ســرمایه گذاری قابــل معاملــه‬ ‫در بــورس گفتــه می شــود کــه معمــوالً دارای‬ ‫ســبد متنوعــی از دارایی ها ســت‪ .‬دولــت بــرای‬ ‫انکــه از محــل باقیمانــده ســهام خــود در ایــران‬ ‫خــودرو و ســایپا و بی انکــه ان را از دســت‬ ‫بدهــد‪ ،‬کســب درامــد کنــد‪ ،‬احتمــاالً از روش‬ ‫ای تـی اف اســتفاده خواهــد کــرد‪ .‬در ایــن روش‪،‬‬ ‫دولــت ســهام خــود را در ایــران خــودرو و ســایپا‬ ‫در صندوق هــای ســرمایه گذاری می ریــزد و‬ ‫ان هــا را بــه مــردم واگــذار می کنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫روش دولــت از محــل فــروش ســهام کســب‬ ‫درامــد می کنــد‪ ،‬بی انکــه عمــا خدشــه ای‬ ‫بــه مالکیــت ان در ایــران خــودرو و ســایپا وارد‬ ‫شــود»‪ .‬به گفتــه کارشناســان صنعــت خــودرو‪،‬‬ ‫دولــت نمی خواهــد از خودروســازی خــارج‬ ‫شــود و در عیــن حــال بــه دنبــال کســب‬ ‫درامــد از ســهامش اســت‪ .‬بــا اجــرای ایــن‬ ‫روش‪ ،‬عمــا وعــده خصوصی ســازی واقعــی‬ ‫در ایــران خــودرو و ســایپا محقــق نمی شــود‬ ‫و دولــت همچنــان بــاالی ســر خودروســازی‬ ‫باقــی خواهــد مانــد‪ .‬عرضــه ســهام ایران خــودرو‬ ‫و ســایپا در صندوق هــای ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫هیــچ تناســبی بــا خصوصی ســازی واقعــی در‬ ‫خودروســازی نــدارد و بایــد از وزارت صمــت و‬ ‫دولــت پرســید ایــن وســط تکلیــف اصــل ‪۴۴‬‬ ‫قانــون اساســی چــه می شــود؟ بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه وزارت صمــت وعــده خصوصی ســازی‬ ‫کامــل خودروســازی را تــا پایــان ســال داده‪ ،‬حاال‬ ‫همــه منتظرنــد مرحلــه دوم برنامــه اعــام شــده‬ ‫از ســوی ایــن وزارتخانــه نیــز بــه اجــرا در بیایــد‪.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه قــرار اســت زیرمجموعه هــای‬ ‫غیــر ضــرور خودروســازان واگــذار شــود و ایــن‬ ‫واگــذاری شــامل مــواردی ماننــد واحد هــای‬ ‫قطعه ســازی و شــاید ســایت های تولیــدی‬ ‫وابســته نیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بـه صورت هـای گوناگونی در مدارس شـکل گیرد‪ .‬اگـر روزی روزگاری مدارس بتوانند چگونه زیسـتن‬ ‫را بـه دانش امـوزان یـاد بدهنـد و امـکان اینکـه هرکـس در جایگاه خود‪ ،‬انسـانی خلاق و تاثیرگذار‬ ‫باشـد‪ ،‬بیشـتر خواهـد بـود و می توان امیدوار بـود که اتفاقی مناسـب در حوزه امـوزش رخ داده‪ .‬یک‬ ‫َمثـل افریقایی هسـت کـه می گوید‪« :‬دریـای بی تالطم‪ ،‬هیـچ گاه دریانورد ورزیـده تربیت نمی کند!»‬ ‫حـال‪ ،‬دانش اموزانـی کـه زندگـی را در اتاق هـای دربسـته می اموزنـد‪ ،‬هیچ موقـع نمی توانند معنای‬ ‫مشـکالت و راه عبور از ان ها را فهم کنند‪ .‬انچه از شـغل اینده کودکان مهم تر اسـت‪ ،‬نحوه مواجهه‬ ‫ان هـا بـا مسائلی سـت کـه در پیرامون ان هـا وجود دارد‪ .‬هـر فرد باید بتوانـد در وهلـه اول‪ ،‬دغدغه و‬ ‫نگرانـی دوسـتانش را داشـته باشـد و ضمنـاً بتواند ضمن کنتـرل و عواطف خود درراسـتای تغییرات‬ ‫در زندگـی خـود و دیگـران حرکـت کنـد‪« .‬شـوپنهاور» معتقد اسـت؛ «بـرای پـرورش حقیقی الزم‬ ‫اسـت فـرد چندبُعـدی باشـد و دیدگاه های مختلـف را یاد بگیرد»‪ .‬امـوزش باید ابعـاد گوناگونی پیدا‬ ‫کنـد و از موضوعـات سـاده تا پیچیده برای انسـان دغدغه و چالش و مسـئله ایجاد کنـد‪ .‬در اینجا به‬ ‫ذکر این نکته اساسـی از «کنفوسـیوس» بسـنده می کنیم؛ اگر یک سـال ثمر از کار خواسـتی‪ ،‬گندم‬ ‫بـکار و اگـر دوسـال خواسـتی‪ ،‬درخت بکار و اگر صدسـال ثمر خواسـتی‪ ،‬مـردم را تربیت کـن! این‪،‬‬ ‫نکته ای سـت کـه «امیرکبیـر» به ان اشـاره کـرده و می گوید که اگر نیت یک صدسـاله دارید‪ ،‬انسـان‬ ‫تربیت کنید‪ .‬ورود به سـاحت انسـانی؛ یعنی انسانی ترشـدن انسـان‪ ،‬موضوعی سـت که در یک دانش‬ ‫دموکراتیـک و در مـدارس خلاق مهـرورز می تـوان بـه ان ها اشـاره کرد‪ .‬کسـب دانش امروز‪ ،‬مسـیر‬ ‫متفاوتـی را می پیمایـد؛ مسـیری که می تواند دانسـتنی های کهنـه و مبتنی بر جاهلیت را در انسـان‪،‬‬ ‫دور ریختـه و دانسـتنی های جدیـد را جایگزیـن ان کند‪ .‬ما امـروز به حکمتی نیـاز داریم همان گونه‬ ‫کـه «کانـت» می گویـد؛ بتوانـد بر جهـان اطراف تاثیرگـذار باشـد؛ بنابرایـن‪ ،‬این دانـش جهانی باید‬ ‫انسان سـاز‪ ،‬خلاق و مبتنی بـر مهرورزی باشـد‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫خدمات ویژه در نسخه جدید‬ ‫همراه بانک مسکن‬ ‫همراه بانـک مسـکن بسـتری بـرای‬ ‫اسـتفاده از خدمـات بانکـی روی تلفـن‬ ‫همـراه هوشـمند اسـت کـه با اسـتقبال‬ ‫صاحبـان حسـاب های کارتـی در بانـک‬ ‫مسـکن روبـه رو شـده اسـت‪ .‬بـه کمـک‬ ‫این سـامانه امکان دسترسـی مشـتریان به حسـاب ها‪ ،‬کارت ها‪،‬‬ ‫تسـهیالت‪ ،‬برچسـب های الکترونیکـی عوارضـی و ‪ ....‬میسـر‬ ‫می شـود‪ .‬ایـن اداره کل به منظـور گسـترش حـوزه خدمـات‬ ‫بانکـداری الکترونیـک و جـذب رضایـت مشـتریان نسـخه‬ ‫همراه بانـک جدیـد را بـا به کارگیری تکنولوژی هـا و فناوری های‬ ‫نویـن راه انـدازی کـرد‪ .‬سـامانه همراه بانـک جدیـد کـه در نیمه‬ ‫دوم سـال گذشـته در دسـترس قرار گرفت‪ ،‬از دو بخـش «ورود‬ ‫متمرکـز» و «پیشـخوان» تشـکیل شـده اسـت‪ .‬از ویژگی هـای‬ ‫مهم بخش ورود متمرکز می توان به توسـعه سـامانه همراه بانک‬ ‫براسـاس سـرویس های ارائه شـده در اینترنت بانـک و ظاهـر و‬ ‫عملکـرد مشـابه‪ ،‬صنـدوق پیـام‪ ،‬دفترچـه اطالعـات اشـخاص‪،‬‬ ‫امـکان بهره بـرداری از پروفایـل حقوقـی بـرای ارائـه خدمـات‬ ‫بـه مشـتریان حقوقـی‪ ،‬موقعیت یـاب شـعب بانـک و درگاه های‬ ‫حضـوری نظیر کیوسـک بانک و خودپـرداز‪ ،‬ورود به برنامه با ابزار‬ ‫بیومتریـک‪ ،‬اسـکن کارت به جـای واردکـردن شـماره کارت و ‪...‬‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬انچـه با عنـوان ارائـه سـرویس های بانکـی و ظاهر‬ ‫و عملکـرد مشـابه در اینترنت بانک و همراه بانک جدید مسـکن‬ ‫میسـر شـده‪ ،‬درواقع یک گام برای تحقق اسـتراتژی روز صنعت‬ ‫بانکـداری دنیـا یعنـی «‪ »OmniChannel‬به شـمار می ایـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد؛‬ ‫اجرایی شدن پروژه «سککوک»‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران از ایجـاد‬ ‫تحولی شگرف در بخش اعتباری سیستم‬ ‫بانکـداری کشـور بـا اجرایی شـدن پـروژه‬ ‫«سـککوک» ایـن بانـک خبـر داد‪ .‬دکتـر‬ ‫محمدرضا حسین زاده بابیان اینکه سامانه‬ ‫کشـوری کسـب وکار به کسب وکار موسـوم به «سککوک» اولین‬ ‫سـامانه مبـادالت اعتبـاری در ایران اسـت که به منظـور حمایت‬ ‫از تولید و تسـهیل تعامالت تجـاری داخلی و بین المللی طراحی‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬سـککوک خدمت نوینـی از بانک ملی‬ ‫ایران اسـت که هدف ان ایجاد یک اکوسیسـتم جامع کسب وکار‬ ‫در زنجیره تامین از تولید تا مصرف برای کسـب وکارهای کشـور‬ ‫اسـت»‪ .‬وی که در نشسـتی با دسـت اندرکاران سککوک‪ ،‬اخرین‬ ‫وضعیـت ایـن پـروژه را بررسـی می کـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬این سـامانه با‬ ‫ویژگی هـای منحصربه فردی شـامل سـادگی عمـل و هزینه کم‬ ‫درراسـتای اجرای سیاسـت های توسـعه اقتصادی کشور طراحی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬بانـک ملـی ایـران سه سـال بـر روی‬ ‫ایـن پـروژه منحصربه فرد کار مطالعاتـی و تحقیقاتی انجـام داده‬ ‫و عالی تریـن سـطوح مدیریتـی کشـور مسـاعدت های فراوانی با‬ ‫ان داشـته اند»‪.‬‬ ‫تدوین برنامه جامع حمایت از‬ ‫تولید و رونق صادرات‬ ‫مدیرعامـل بانک توسـعه صـادرات ایران‬ ‫در پیامـی به مناسـبت ‪ ١٩‬تیرماه‪ ،‬ضمن‬ ‫تو نهمین سـالگرد تاسیس‬ ‫تبریک بیسـ ‬ ‫ایـن بانـک بـه همـکاران‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫و مشـتریان ایـن بانـک‪ ،‬از تدویـن‬ ‫برنامـه جامـع حمایـت از تولیـد و رونـق صـادرات بـرای عبـور‬ ‫از تحریم هـای ظالمانـه خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫بانـک توسـعه صـادرات ایـران؛ بخشـی از متـن پیـام دکتـر‬ ‫علـی صالح ابـادی بـه شـرح زیر اسـت‪« :‬دراسـتانه فرارسـیدن‬ ‫تو نهمین سـال تاسـیس بانک توسـعه صـادرات ایـران و‬ ‫بیسـ ‬ ‫در سـالی کـه مزیـن بـه نـام «جهـش تولیـد» اسـت‪ ،‬بـر انیم‬ ‫تـا چـون سـال های گذشـته دوشـادوش تالشـگران جبهـه‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬مسـیر عبور از تحریم هـای ظالمانه را بـرای صادرات‬ ‫کشـور همـوار کنیـم‪ .‬امسـال نیـز بـا همتـی دوچنـدان بـرای‬ ‫خدمت رسـانی بـه صادرکننـدگان کاال و خدمـات ایرانـی‪ ،‬بـا‬ ‫بهره گیـری از ابزارهـای متنـوع تامیـن مالـی صـادرات در ابعاد‬ ‫داخلـی و بین المللـی از یک سـو و بـا تدویـن برنامه هـای جامـع‬ ‫حمایـت از تولیـد و صـادرات تحت پوشـش نظـام اقتصـادی و‬ ‫بانکـی کشـور ازسـوی دیگر‪ ،‬محکـم و موثرتـر از گذشـته گام‬ ‫برمی داریـم‪»...‬‬ ‫ دو شنبه ‪23‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪313‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫انیو موریکونه؛ اسطوره موسیقی سینما‬ ‫زشت نت های‬ ‫خوب‪ ،‬بد‪ِ ،‬‬ ‫ماندگار‬ ‫اِنیــو موریکونــه متولــد ‪ ۱۰‬نوامبــر ‪ ۱۹۲۸‬؛ اهنگســاز ‪ ،‬تنظیم کننــده و رهبــر ارکســتر ایتالیایی ســت‪ .‬انیــو در‬ ‫خانــواده ای هنــری و اهــل موســیقی در رم ایتالیــا بــه دنیــا امـد ‪ .‬پــدر او نوازنــده ترومپــت بــود و در کارهــای‬ ‫مربــوط بــه موســیقی همچــون جــاز و اپــرا فعالیــت می کــرد ‪ ،‬به همین خاطــر انیــو ایــن شــانس را داشــت‬ ‫کــه در همــان دوران کودکــی بــا دنیــای موســیقی اشــنا شــود ‪ .‬وی بــدون شــک یکــی از معروف تریــن و‬ ‫پرکارتریــن اهنگســازان قــرن اخیــر به شــمار می ایــد و در طــول ‪ ۶۰‬ســال فعالیــت حرفــه ای خــود بــرای‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰۰‬اثــر ســینمایی و تلوزیونــی موســیقی نوشــته اســت کــه برخــی از انــان در شــمار بهتریــن اثــار‬ ‫موســیقی جهــان به شــمار می اینــد‪ .‬از جملــه اثــار ســینمایی کــه انیــو بــرای انهــا موســیقی متــن ســاخته‬ ‫ی خــوب بــد زشــت‪ ،‬روزی روزگاری در امریــکا‪ ،‬ماموریــت‪ ،‬مالنــا و هشــت‬ ‫اســت‪ ،‬می تــوان بــه فیلم هــا ‬ ‫نفرت انگیــز اشــاره کــرد ‪ .‬از ‪ ،۱۹۶۱‬انیــو موریکونــه بــرای بیــش از ‪ ۴۰۰‬اثــر ســینمایی و تلویزیونــی موســیقی‬ ‫نوشته اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬اثــر مســتقل در زمینه هــای دیگــری چــون موســیقی بــرای‬ ‫ارکســترهای بــزرگ یــا مجلســی‪ ،‬کنســرتوهایی بــرای پیانــو و دیگــر ســازها‪ ،‬اثــار کــرال و قطعاتــی بــرای بالــه‬ ‫از دیگــر ســاخته های اوســت‪ .‬وی بــا کارگردانــان بســیاری چــون ســرجو لئونــه‪ ،‬برنــاردو برتولوچــی‪ ،‬رومــن‬ ‫پوالنســکی‪ ،‬فرانکــو زفیرلــی‪ ،‬الیــور اســتون‪ ،‬کوئنتیــن تارانتینــو‪ ،‬جوزپــه تورناتــوره‪ ،‬و پیــر پائولــو پازولینــی‬ ‫همــکاری داشــته اســت‪ .‬موریکونــه کار ســینما را بــا ارکستراســیون بــرای چنــد اثــر ســینمایی چــون مــرگ‬ ‫یــک دوســت (‪ )۱۹۵۹‬و بارابــاس (‪ )۱۹۶۱‬اغــاز کــرد‪ .‬فاشیســت (‪ )۱۹۶۱‬نخســتین اثــر او در مقــام اهنگســاز‬ ‫فیلــم اســت‪ .‬اثــار او در حــدود ‪ ۳۰‬پارتیتــور بــرای فیلم هایــی بــا گونــه وســترن را شــامل می شــود کــه یــک‬ ‫مشــت دالر (‪ ،)۱۹۶۴‬به خاطــر چنــد دالر بیشــتر (‪ ،)۱۹۶۵‬خــوب بــد زشــت (‪ ،)۱۹۶۶‬و‪ ...‬از دیگــر اثــار اوســت‪.‬‬ ‫انیــو موریکونــه از ســوی دولت هــای ایتالیــا‪ ،‬فرانســه و مقدونیــه نشــان لیاقــت دریافــت کــرد ه اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬اکادمــی علــوم و هنرهــای ســینمایی امریــکا یــک عمــر فعالیــت هنــری وی را «مشــارکتی درخشــان‬ ‫و چنــد وجهــی در هنــر موســیقی فیلــم» تلقــی کــرد و اســکار افتخــاری اکادمــی را بــه او اهــدا کــرد‪ .‬او‬ ‫کــه از ‪ ۱۹۷۹‬تاکنــون نامــزد دریافــت شــش جایــزه اســکار در بخــش بهتریــن موســیقی فیلــم بوده اســت‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۵‬موفــق بــه دریافــت ایــن جایــزه بــرای موســیقی «هشــت نفرت انگیــز» در بخــش رقابتــی‬ ‫نیــز گردیــد‪ .‬وی نخســتین اهنگســاز ســینما اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۱۰‬برنــده جایــزه پــوالر مشــهور بــه‬ ‫«نوبــل موســیقی» در اســتکهلم ســوئد شــد‪ .‬برخــی منابــع از انیــو موریکونــه بــه عنــوان پرکارتریــن اهنگســاز‬ ‫ســینمای جهــان یــاد می کننــد‪ .‬روزنامــه گاردیــن در فوریــه ســال ‪ ۲۰۰۱‬در مقالـه ای بــا عنــوان «موتســارت‬ ‫موســیقی فیلــم» بــه کارکــرد اثــار او در ارائــه ژانرهــای متفــاوت موســیقی پرداختــه و بــر تعــدد اثــارش‬ ‫در همــکاری بــا فیلم ســازان برحســته ســینما تاکیــد ورزیــده اســت‪ .‬در نوامبــر ‪ ،۲۰۱۲‬نشــریه ورایتــی بــا‬ ‫کســب نظــر از ‪ ۴۰‬اهنگســاز فعــال ســینمای جهــان‪ ،‬موســیقی انیــو موریکونــه بــرای فیلــم «ماموریــت» را‬ ‫بهتریــن موســیقی نوشــته شــده بــرای یــک اثــر ســینمایی تــا بــه ان زمــان اعــام کــرد‪ .‬از میــان اثــار وی کــه‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۶۰‬میلیــون نســخه از ان در جهــان بــه فــروش رفته اســت‪« .‬روزی روزگاری در غــرب» بــا فــروش‬ ‫تقریبی‪ ۱۰‬میلیــون نســخه از پرفروش تریــن البوم هــای اینســترومنتال موســیقی فیلــم در تاریــخ ســینما‬ ‫به شــمار می ایــد‪ .‬از کلودیــو مونتــه وردی‪ ،‬انتونیــو ویوالــدی‪ ،‬جوزپــه وردی تــا جیاکومــو پوچینــی‪ ،‬و انیــو‬ ‫موریکونــه؛ این هــا اهنگســازانی هســتند کــه موســیقی در ایتالیــا را معنــا و مرتبــت بخشــیده اند‪ .‬در گســتره‬ ‫عملکــرد اهنگســازان ســینما از ســده بیســتم تــا بــه اکنــون‪ ،‬انیــو موریکونــه بیــش از اغلــب مصنفــان گذشــته‬ ‫و امــروز‪ ،‬در ســیر تحــول و ترفیــع ُهنــر موســیقی فیلــم نقشــی اشــکار داشــته و افراشــته بــر جــای می مانــد‪.‬‬ ‫اگرچــه موریکونــه یــک اهنگســاز فیلــم اســت امــا همــواره موســیقی او از ســلیقه و ویژگی هــای فــردی‬ ‫او نشــات گرفته اســت‪ .‬موریکونــه در ســاخته هایش غالب ـاً تمایــل بــه رومانتیسیســم بــا محوریــت ملودیــک‬ ‫داشته اســت و ایــن زبــان از موســیقی بیشــتر در اثــارش رخ داده اســت‪ .‬موســیقی وی بیــش از هــر چیــز وفــادار‬ ‫بــه قواعــد موســیقی تونــال اســت‪ ،‬اگرچــه او در اثــارش از ایــن مــرز فراتــر م ـی رود و بارهــا تکنیک هــای‬ ‫مــدرن را بــه کمــک در خلــق فضاهــا گســیل می کنــد‪ .‬او گفته اســت‪« :‬مــن همــواره در تــاش بــوده ام‬ ‫تغییــری را در عرصــه موســیقی بــه وجــود اورم‪ .‬همــواره در جســتجوی تازه هــا بــوده ام و گاهــی پیــش می ایــد‬ ‫کــه در جریــان ایــن جســتجو بــه کشــف بزرگــی می رســید‪ .‬در فیلــم‪ ،‬وظیفــه اهنگســاز اســت کــه بدعتــی‬ ‫را در ایــن عرصــه ایجــاد کنــد»‪ .‬گاردیــن بــه بیانــی طنزامیــز می نویســد‪« :‬از او از ریش ـه های موســیقیش‬ ‫ســوال کنیــد‪ .‬او کالهــش را بــه احتــرام اهنگســازان مســتقل ســده بیســتم همچــون پیــر بولــز‪ ،‬اشــتوکهاوزن‪،‬‬ ‫لوچیانــو بریــو و لوئیجــی نونــو از ســر بلنــد می کنــد»‪ .‬بــا ان کــه موســیقی موریکونــه لحظــه ای شــکلی‬ ‫مــدرن و دیســونانس بــه خــود می گیــرد امــا بــاز از خصوصیــات اثــار تونــال و مــدال بی خــود نمی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مســئله درک موســیقی او را در بیــن شــنوندگان متوســط موســیقی ممکــن ساخته اســت‪ .‬نیــازی نیســت‬ ‫کســی بــرای فهــم ایــن موســیقی مجبــور بــه درک اِلمان هــای موســیقی مــدرن باشــد‪ .‬موریکونــه ایــن دو‬ ‫را در ظرفــی یکســان ارائــه می کنــد‪ .‬بــا وجــود ایــن کــه او بــه موفقیت هــای تجــاری قابــل توجهــی در‬ ‫حرفــه موســیقی دســت یافته اســت امــا او ارزش هــای هنــری موســیقی کــه از گذشــته بــا خــود داشته اســت‬ ‫را حفــظ کرده اســت‪ .‬ســرجو میشــلی‪ ،‬پژوهشــگر موســیقی می نویســد‪« :‬او دو وجــه متمایــز موســیقی را‬ ‫در اثــارش در کنــار هــم گســترش می دهــد‪ .‬یکــی از ان هــا گرایــش بــه مدرنیســم ماننــد سریالیســم و‬ ‫موســیقی تجربــی اســت و دیگــری موســیقی ای در ســطح ادراک مــردم؛ همــان ســطحی کــه او ان را از‬ ‫تنظیــم ترانه هــا و نمایش هــای رادیویــی و تلویزیونــی می شــناخت»‪ .‬ایــن دو صــورت از موســیقی او بــه‬ ‫نظــر همزیســتی خوبــی بــا هــم یافته انــد و یکدیگــر را کامــل می کننــد‪ .‬بــا انکــه موریکونــه بــرای ان‬ ‫دســته از اثــار تجــاری اش بیشــتر شــناخته شده اســت امــا وجــه اوانــگارد نگــرش او کــه شــامل سریالیســم‬ ‫و مینیمالیســم و دیگــر ســبک های موســیقی ســده بیســتم اســت نبایــد دســت کــم گرفته شــود‪ .‬موســیقی‬ ‫او بــرای کنســرت بــه خوبــی در اروپــا شــناخته شده اســت و در ایــن زمینــه محبوبیــت اثــارش رو بــه فزونــی‬ ‫بوده اســت؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن بخــش از اثــار او در امریــکا ناشــناخته باقــی مانده اســت‪.‬‬ ‫خــودش می گویــد‪« :‬بــا انکــه مــن اهنگســاز فیلــم باقــی مانــده ام امــا از دانســته هایم بــرای کار در زمینــه‬ ‫موســیقی بــرای کنســرت همــواره بهــره بــرده ام و خــود را اهنگســاز کنســرت می دانــم‪ .‬بســیاری از کارهایــم‬ ‫اینجــا در اروپــا بــرای ارکســتر اجــرا شــده اند امــا در ایــاالت متحــده متاســفانه اینطــور نیســت»‪ .‬موریکونــه‬ ‫در اثــارش از «میکرو ِســل» کــه در واقــع وصــل یــک موتیــف کوتــاه بــه موتیــف دیگــر اســت اســتفاده کرده‬ ‫و توجــه شــنونده را بــه خــود جلــب می کنــد‪ .‬امــا گاهــی اوقــات ایــن اتفــاق در اثــارش شــتاب زده اســت‪.‬‬ ‫ایــن تکنیکــی اســت کــه او در خــوب بــد زشــت از ان بهــره بــرده اســت‪ .‬در ایــن تکنیــک موریکونــه از‬ ‫چیــزی شــبه ســریال اســتفاده می کنــد‪ .‬برخــاف انچــه در موســیقی دوازده صدایــی شــنیده شده اســت‬ ‫او دســته کوچکــی از نت هــا را بــه کار می بــرد کــه می توانــد فضــا را بــرای حضــور موســیقی تونــال و‬ ‫ دو شنبه ‪23‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪313‬‬ ‫چهره ها‬ ‫او رهبــری ارکســتر را از ســال ‪۲۰۰۲‬‬ ‫موریکونــه غالبــ ًا همــراه بــا ارکســتر‬ ‫ســمفونیک رم بیــش از ‪ ۲۰۰‬کنســرت برای‬ ‫ســالن های مختلــف را اغــاز کــرد‪ .‬ورونــا‪،‬‬ ‫ونیــز‪ ،‬نیویــورک‪ ،‬میــان‪ ،‬پاریــس‪ ،‬پکــن‪،‬‬ ‫ورونــا‪ ،‬توکیــو‪ ،‬مونیــخ‪ ،‬مســکو‪ ،‬ســن‬ ‫پترزبــورگ‪ ،‬کیــف‪ ،‬فلورانــس‪ ،‬شــیلی‪،‬‬ ‫کــره جنوبــی‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬مکزیــک‪،‬‬ ‫مراکــش‪ ،‬اســترالیا و غیــره‪ ،‬او قطعــات‬ ‫ســاخته خویــش بــرای ســینما را بــه اجــرا‬ ‫گذاشــت‪ .‬ســال ‪ ،۲۰۰۷‬در ســازمان ملــل‬ ‫متحــد در حضــور دبیــرکل وقــت‪ ،‬بــان‬ ‫کی مــون‪ ،‬اثــار او بــا رهبــری اهنگســاز‬ ‫بــه اجــرا گــذارده شــد‪.‬‬ ‫مــدال هــم فراهــم کنــد‪ .‬موریکونــه تقریبـاً در تمــام‬ ‫روز مشــغول نوشــتن موســیقی بوده اســت؛ از همــان‬ ‫ســاعات اول روز‪ .‬او معمــوالً بیــش از انچــه یک فیلم‬ ‫نیــاز دارد بــرای ان موســیقی نوشــته و بــه کارگردان‬ ‫فرصــت می دهــد تــا بخش هایــی از نوشــته های‬ ‫او را کــه بــرای فیلــم بهتــر اســت انتخــاب کنــد و‬ ‫انچــه نمی پســندد را حــذف کنــد‪ .‬البتــه گاهــی‬ ‫اوقــات ان قســمت های کنــار گذارده شــده مــورد‬ ‫پســند کارگــردان دیگــری واقــع می شــود و تبدیــل‬ ‫بــه بخشــی از یــک موســیقی بــرای فیلــم دیگــر‬ ‫می شــود‪ .‬اگــر بخواهیــم شــیوه کار موریکونــه بــا‬ ‫دیگــر اهنگســازان فیلــم در هالیــوود را بــا هــم‬ ‫مقایســه کنیــم‪ ،‬متوجــه تفاوت هایــی خواهیــم‬ ‫شــد‪ .‬ایــن تفاوت هــا صرفـاً در تکنیــک اهنگســازی‬ ‫او بــرای فیلــم خالصــه نمی شــود بلکــه در تفکــر‬ ‫و نــگاه او بــه هنــر اهنگســازی نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫مجموعــه ای از دالیــل کــه موریکونــه را از برخــی‬ ‫همــکاران هالیوودیــش متمایــز ساخته اســت‪.‬‬ ‫موریکونــه دانســته هایش را در موســیقی کالســیک‬ ‫و تجربه هــای بســیاری را از موســیقی پــاپ کســب‬ ‫کــرده بــود امــا انچــه او را بــه دنیــای موســیقی‬ ‫فیلــم کشــاند روحیــه ای بــود کــه او را هدایــت‬ ‫می کــرد‪ .‬در هالیــوود مراحــل اهنگســازی‪،‬‬ ‫تنظیــم بــرای ارکســتر‪ ،‬رهبــری و هــر انچــه بــرای‬ ‫تهیــه یــک موســیقی فیلــم نیــاز اســت مقــداری‬ ‫پیچیده اســت و در بســیاری مــوارد از هماهنگــی‬ ‫بخش هایــی مســتقل تکامــل یافته اســت‪ .‬چیــزی‬ ‫شــبیه بــه یــک خــط تولیــد و ســر هــم کــردن‬ ‫اســت‪ .‬در حالــی کــه یــک رهبــر ارکســتر در حــال‬ ‫ضبــط یــک موســیقی فیلــم اســت تنظیم کننــده‬ ‫همــان اثــر در حــال تنظیــم موســیقی بــرای فیلــم‬ ‫دیگریســت و اهنگســاز ان نیــز در حــال نوشــتن‬ ‫اثــر بعــدی خــود اســت‪ .‬ایــن چیــزی بیــش از کار‬ ‫هنــری اســت‪ .‬ان هــا شــتابان کار می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫چرخــه ای کارامــد و ســوداور اســت‪ .‬موریکونــه‬ ‫چنیــن شــیوه ای را بــرای کار نپذیرفتــه و می گویــد‪:‬‬ ‫«اهنگســازان در هــر دوره ای صــرف نظــر از اینکــه‬ ‫موســیقی بــرای کنســرت باشــد یــا بــرای هــر چیــز‬ ‫دیگــر‪ ،‬موسیقیشــان را خودشــان می ســازند‪ .‬مــن‬ ‫متعجبــم و درک نمی کنــم چــرا کســی کــه خــود‬ ‫را اهنگســاز می دانــد کارش را تمــام نمی کنــد و‬ ‫عاقبــت ان را بــه دســت دیگــری می دهــد»‪ .‬انیــو‬ ‫موریکونــه کــه اخریــن اســکارش مربــوط بــه ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬بــرای بهتریــن ترانــه در فیلــم «هشــت‬ ‫نفرت انگیــز» بــه کارگردانــی کوئنتیــن تارانتینــو‬ ‫بــود‪ ،‬روز دوشــنبه ‪ ۱۶‬تیر مــاه در ســن ‪ ۹۱‬ســالگی‬ ‫در رم درگذشــت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫لطیفی؛‬ ‫ ‬ ‫نیکالس‬ ‫اولین ایرانی تاریخ «فرمول یک»‬ ‫راننــده ایرانی‪،‬کانادایــی‪ ،‬اولیــن جلســات تمریــن خــود را به عنــوان یــک راننــده فرمــول‬ ‫یــک در گرندپــری اتریــش و بــا تیــم ویلیامــز تجربــه کــرد‪ .‬به گــزارش ورزش ســه؛ او‬ ‫ســال گذشــته در فرمــول دو رانندگــی می کــرد و به عنــوان راننــده تســت ویلیامــز بــا‬ ‫ماشــین ایــن تیــم بــه پیســت می امــد‪ .‬او در پایــان فصــل ‪ ٢٠١٩‬در رقابت هــای فرمــول‬ ‫دو‪ ،‬دو م شــد‪ .‬لطیفــی در این فصــل بایــد نشــان دهــد کــه توانایــی الزم بــرای قرارگرفتــن‬ ‫بیــن ‪ ٢٠‬راننــده برتــر جهــان را دارد‪.‬‬ ‫ثروتمندان عرصه قلم‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی حتمــ ًا بارهــا و به ویــژه در ایــران شــنیده اید کــه هنــر‬ ‫و ثــروت به ویــژه در حــوزه نویســندگی‪ ،‬هیــچ ارتباطــی بــا هــم ندارنــد‬ ‫و ان گونــه کــه بایــد و شــاید مــورد تکریــم مــادی از ســوی جامعــه قــرار‬ ‫نمی گیرنــد‪ .‬امــا در دنیــای امــروز و الاقــل در غــرب‪ ،‬گویــا چنــدان هــم ایــن‬ ‫بــاور صــدق نمی کنــد! بســیارند نویســندگان برجســته کــه خواننــدگان خــود‬ ‫را مجــذوب می کننــد؛ به طوری کــه عاشــقانه رونــد داســتان را دنبــال و‬ ‫حتــی بــا شــخصیت های خلق شــد ه زندگــی می کننــد‪ .‬ایــن موهبــت‪ ،‬همــان‬ ‫عاملی ســت کــه درهــای ثــروت و موفقیــت را بــه روی انــان می گشــاید‪.‬‬ ‫نویســندگان شناخته شــده ای همچــون نــورا رابرتــز و جی‪.‬کی‪.‬رولینــگ‪ ،‬مدت هــا‬ ‫پیش از انکــه در مقــام نویســنده بــه شــهرت و موفقیــت دســت یابنــد‪ ،‬تجربــه‬ ‫بارهــا و بارهــا رد شــدن داستان های شــان از ســوی ناشــرین مختلــف را در‬ ‫کارنامــه دارنــد‪ .‬خالــق هــری پاتــر کــه اکنــون پله هــای شــهرت و موفقیــت‬ ‫را یکی پس از دیگــری طــی می کنــد‪ ،‬ســال ها در مضیقــه زندگــی می کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن کتــاب از مجموعــه کتاب هــای هــری پاتــر تحــت عنــوان «هــری پاتــر و‬ ‫ســنگ جــادو» از ســوی دوازده ناشــر مختلــف رد شــد‪ ،‬کتابــی کــه بعدهــا ســنگ‬ ‫بنــای موفقیــت رولینــگ را پایــه گــذاری کــرد‪ .‬او بــا ســرمایه خالــص ‪ ۱‬میلیــارد‬ ‫دالر نــه تنهــا بــه عنــوان ثروتمندتریــن نویســنده جهــان بلکــه بــه انتخــاب‬ ‫مجلــه تایــم‪ ،‬پــس از والدیمیــر پوتیــن‪ ،‬بــه عنــوان دومیــن شــخص تاثیرگــذار در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۷‬انتخــاب شــد‪ .‬به گــزارش زومیــت؛ در ادامــه بــا ‪ ۱۰‬نویســنده معــروف‬ ‫و ثروتمنــد جهــان اشــنا خواهیــم شــد کــه بــا تســخیر قلــب میلیون ها نفــر‪،‬‬ ‫راه خــود بــه ســوی ســعادت و ثــروت را همــوار کردنــد‪.‬‬ ‫الیزابت بدنتر ‪۳۰۰ -‬میلیون دالر جیمز پترسون ‪۵۶۰-‬میلیون دالر استیون کینگ ‪۴۰۰-‬میلیون دالر‬ ‫این نویسنده امریکایی‪ ،‬خالق بیش از‬ ‫این نویسنده اهل امریکا‪ ،‬به خاطر‬ ‫نویسنده‪ ،‬جامعه شناس و مدیر ارشد‬ ‫‪ ۲۰۰‬اثر ادبی در گونه های وحشت و‬ ‫اجرایی فرانسوی‪ ،‬در حال حاضر به عنوان نوشتن رمان های تخیل اش در مورد‬ ‫خیال پردازی ست‪ .‬رمان های «کینگ»‬ ‫الکس کراس شناخته می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت پوبلیسیز‬ ‫با چنان استقبالی از سوی خوانندگان‬ ‫در ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪ ،‬فوربز او را‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬او با سرمایه خالص‬ ‫روبه رو شد که به سینما نیز راه یافت‪.‬‬ ‫پردرامدترین نویسنده سال معرفی‬ ‫‪ ۱.۳‬میلیارد دالر‪ ،‬به عنوان ثروتمندترین‬ ‫از فیلم های محبوب او می توان به‬ ‫نویسنده در جهان شناخته شده است‪ .‬از کرد و امروزه نیز او به عنوان یکی از‬ ‫«ان» اشاره کرد‪ .‬سرمایه استیون‪،‬‬ ‫کتاب های او می توان به «به اضافه عشق»‪ ،‬نویسندگان ثروتمند جهان شناخته‬ ‫به عنوان یکی از بهترین نویسنده های‬ ‫می شود‪ .‬از او کتاب «نیویورک» با‬ ‫«ایکس ایگرگ‪ ،‬درباره هویت مردانه»‪،‬‬ ‫جهان‪ ۴۰۰ ،‬میلیون دالر تخمین زده‬ ‫ترجمه ابراهیم صبوری در ایران به‬ ‫«بیراهه‪ ،‬تاملی بر سی سال فمینیسم»‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چاپ رسید ه است‪.‬‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫جان گریشام ‪۲۲۰ -‬میلیون دالر‬ ‫باربارا برادفورد ‪۳۰۰ -‬میلیون دالر‬ ‫یک رمان‪‎‬نویس بریتانیایی ست که این نویسنده امریکایی‪ ،‬پس از‬ ‫اخذ مدرک در رشته حقوق از‬ ‫فعالیت اش را در دوران نوجوانی‬ ‫با نوشـتن برای روزنامه های محلی دانشگاه میسی سیپی‪ ،‬مدتی به‬ ‫وکالت مشغول شد‪ .‬او مدتی نیز‬ ‫اغاز کرد‪ .‬اولین رمانش را‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۷۹‬نوشت که به قیمت نماینده مجلس در پارلمان ایالتی‬ ‫بود‪ ،‬اما پس از چند سال از ان‬ ‫بیش از ‪۳۰‬میلیون دالر در کل‬ ‫کار کناره گیری کرد‪« .‬مشتری» و‬ ‫جهان به فروش رسـید‪ .‬او بیش از‬ ‫«اتاق گاز» از رمان های مشهوری‬ ‫‪ ۳۵‬رمان نوشـت و کتاب «راز ما»‬ ‫هستند که به سینما نیز راه‬ ‫او به فارسی ترجمه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫جفری ارچر ‪۱۹۵ -‬میلیون دالر‬ ‫نویسنده و سیاست مدار سابق‬ ‫انگلیسی ست که پیش از پرداختن‬ ‫به کار ادبی‪ ،‬حد فاصل سال های‬ ‫‪ ۱۹۶۹‬تا ‪ ۱۹۷۴‬عضو پارلمان بریتانیا‬ ‫و در سال های ‪ ۱۹۸۶–۱۹۸۵‬معاون‬ ‫رئیس حزب محافظه کار بریتانیا‬ ‫بود‪ .‬از مشهورترین اثار او می توان‬ ‫به به «خط مستقیم»‪« ،‬تصور‬ ‫غلط»‪« ،‬زاده زندان » و «راه افتخار»‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫نورا رابرتز ‪۳۹۰ -‬میلیون دالر‬ ‫نویسنده‪ ،‬پدیداور و رمان نویس‬ ‫امریکایی ست‪ .‬اثار او جزو کتاب های‬ ‫پرفروش در جهان به شمار می روند‬ ‫به طوری که او ب توانست بیش از‬ ‫یک میلیون کتاب الکترونیک به‬ ‫فروش برساند‪ .‬اولین رمان او «اصیل‬ ‫ایرلندی» نام داشت‪ .‬او معموالً‬ ‫کتاب هایش را به سبک رمانتیک‬ ‫می نویسد‪ .‬نورا در کل بیش از ‪۲۲۵‬‬ ‫رمان نوشته است‪.‬‬ ‫دانیل استیل ‪۳۱۰-‬میلیون دالر‬ ‫در سال ‪ ۱۹۴۷‬میالدی در شهر‬ ‫نیویورک به دنیا امد‪ .‬کتاب های‬ ‫او به ‪ ۲۸‬زبان ترجمه شده که‬ ‫تاکنون از ‪ ۲۲‬جلد ان ها اقتباس‬ ‫سینمایی یا تلویزیونی تهیه شده‬ ‫است‪ .‬او تاکنون بیش از ‪ ۸۰‬رمان‬ ‫نوشته و کتاب های او بیش از‬ ‫‪۵۸۰‬میلیون نسخه فروش داشته‬ ‫است‪ .‬او توانسته رکوردی در گینس‬ ‫ثبت کند‪.‬‬ ‫تام کلنسی –‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫رمان نویس و استاد ادبیات‬ ‫جاسوسی‪-‬تخیلی ست‪ .‬کلنسی بیشتر‬ ‫به دلیل نگارش جزئیات تکنیکی‬ ‫طرح های داستانی جاسوسی و فنون‬ ‫نظامی مربوط به دوران جنگ سرد‬ ‫و پیامد های ان‪ ،‬شهرت یافته است‪.‬‬ ‫کتاب «شکار اکتبر سرخ» اولین اثر‬ ‫پرفروش او بود‪ .‬اثار جنایی بین المللی‬ ‫کلنسی او را به یکی از ثروتمندترین‬ ‫نویسندگان جهان تبدیل کرد‪.‬‬ ‫نیگل بلک ول ‪۲۹۲-‬میلیون دالر‬ ‫یکی دیگر از مشهورترین نویسنده ها‬ ‫در سبک رمان های ترسناک است‪.‬‬ ‫از زندگی خصوصی این نویسنده‬ ‫اطالعات دقیقی در دست نیست‪ ،‬جز‬ ‫این که او به همراه همسر و دخترش‬ ‫در تگزاس زندگی می کند‪ .‬در واقع‬ ‫او نویسنده ای ست که دوست دارد‬ ‫خودش را از طریق رمان هایش به‬ ‫تصویر بکشد‪ .‬او کار های گروهی را‬ ‫ترجیح می دهد‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪23‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪313‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫انواع تعریق بدن و راه های موثر درمان ان؛‬ ‫دکتر سولماز نخعی زاده‬ ‫متخصص پوست‪ ،‬مو و زیبایی‬ ‫شــاید بــرای شــما هــم پیــش امــده کــه‬ ‫از مرطــوب و لک شــدن قســمت هایی از‬ ‫لباس تــان در روزهــای افتابــی و گــرم‪،‬‬ ‫کالفــه شــده باشــید‪ .‬تعریــق بیش از حــد‬ ‫کــه اصطــاح علمــی ان هیپرهیــدروز اســت‪،‬‬ ‫وقتی ســت کــه عــرق کــردن بیشــتر از‬ ‫حدی ســت کــه بــرای تنظیــم دمــای بــدن‬ ‫الزم باشــد‪ .‬اغلــب ایــن میــزان چهــار یــا‬ ‫پنج برابــر نرمــال اســت ‪.‬هیپرهیــدروز‪،‬‬ ‫تهدید کننــده حیــات نیســت ولــی می توانــد‬ ‫کیفیــت زندگــی فــرد مبتــا را به شــدت‬ ‫تغییــر دهــد‪ .‬شــیوع تعریــق زیــاد لوکالیــزه‬ ‫یعنــی محــدود بــه نواحــی خاصــی از بــدن‪،‬‬ ‫‪۲.۸‬درصــد در بیــن جمعیــت نرمــال اســت و‬ ‫شــیوع ان در زن و مــرد برابــر اســت ‪.‬‬ ‫تعریـق بیـش از حـد بـه دو دسـته ژنرالیـزه (کل بـدن) یـا‬ ‫لوکالیـزه (محـدود بـه ناحیـه خـاص) مثـل سـر و صـورت و‬ ‫کـف دسـت و پـا و زیربغـل تقسـیم می شـود‪ .‬تعریـق زیـاد‬ ‫لوکالیـزه در نواحـی کـف دسـت و پـا و زیربغـل و سـر و‬ ‫صـورت بیشـتر دیـده می شـود؛ زیـرا بیشـترین تعـداد غـدد‬ ‫عـرق فعـال در ایـن نواحـی وجـود دارنـد‪ .‬وقتی تعریـق بیش‬ ‫از حـد محـدود بـه ایـن نواحـی و قرینـه اسـت‪ ،‬هیپرهیـدروز‬ ‫اولیـه نامیـده می شـود؛ یعنی علت مشـخصی بـرای ان وجود‬ ‫نـدارد و در ‪30‬تـا ‪50‬درصـد مـوارد‪ ،‬فـرد دیگـری از اعضـای‬ ‫خانـواده نیـز بـه ان مبتال سـت؛ یعنـی یـک تـوارث اتوزومـال‬ ‫غالـب و جنبـه ژنتیکـی بـرای ان تصـور می شـود ‪.‬وقتـی‬ ‫تعریـق زیـاد محـدود بـه ناحیـه خاصـی نباشـد و در کل بدن‬ ‫وجـود دارد یـا محـدود بـه ناحیـه خاصـی باشـد‪ ،‬ولـی قرینه‬ ‫نیسـت و یک طرفـه اسـت‪ ،‬تعریـق بیش از حـد ثانویـه نامیده‬ ‫می شـود کـه بایـد به دنبال علـت زمینه ای برای ان گشـت که‬ ‫می توانـد درنتیجـه اختلاالت تیروئیـد ‪ ،‬دیابـت ‪ ،‬تاثیـر داروها‬ ‫مثـل داروهـای ضدافسـردگی و ‪ SSRI‬و داروهای کولی نرژیک‬ ‫باشـد یـا عفونت هـا‪ ،‬کانسـر ها ‪ ،‬یائسـگی و غیـره‪.‬‬ ‫تعریق بیش از حد‬ ‫دالیل و علل تعریق زیاد‬ ‫تحقیقات نشـان داده اسـت کـه ‪۷۸‬درصد افـرادی که تعریق بیش‬ ‫از حـد اولیه (محـدود به ناحیه) دارند‪ ،‬دچـار کمبود اعتماد به نفس‬ ‫نسـبت به این اختالل هسـتند‪۶۵ .‬درصد‪ ،‬مشـکالتی را در محیط‬ ‫کار تجربـه می کننـد ‪۷۱ ،‬درصـد احسـاس ناراحتـی و افسـردگی‬ ‫دارنـد و ‪۵۰‬درصـد ایـن افـراد حتـی با وجـود ناراحتی و احسـاس‬ ‫خجالـت بـرای درمـان به پزشـک مراجعـه نمی کنند‪ .‬کسـانی که‬ ‫تعریـق زیاد در ناحیه دسـت دارند اغلـب از محیط هایی که مجبور‬ ‫به دسـت دادن باشـند‪ ،‬اجتناب می کنند یا کسـانی که تعریق زیاد‬ ‫در ناحیـه زیربغـل دارنـد‪ ،‬مجبـور بـه عوض کـردن چندیـن نوبت‬ ‫لبـاس در طول روز هسـتند و احسـاس عدم اعتماد به نفـس دارند‪.‬‬ ‫ولـی نکتـه مهم این اسـت که این اختلال یعنی تعریـق بیش از حد‬ ‫محدود به نواحی کف دسـت و پا و زیربغل و صورت و سـر‪ ،‬درمان‬ ‫لزوم اماده سازی کودکان برای رفتن‬ ‫به مدرسه و حضور در جامعه‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫‪shamloo@mail.com‬‬ ‫بــه جرئــت می تــوان گفــت کــه داســتان پینوکیــو نوشــته‬ ‫کارلــو کلــودی نویســنده ایتالیایــی بعــد از قــران و انجیل‬ ‫تنهــا کتابی ســت کــه بــه تمــام زبان هــای دنیــا ترجمــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬داســتان از انجــا شــروع می شــود کــه‬ ‫نجــار پیــری به اســم پدرژپتــو کــه تنهــای تنهــا زندگــی‬ ‫می کــرد‪ ،‬تصمیــم می گیــرد کــه یــک عروســک چوبــی‬ ‫درســت کنــد کــه حکــم فرزنــد او را داشــته باشــد‪ .‬از‬ ‫طــرف دیگــر‪ ،‬فرشــته ای مهربــان تصمیــم می گیــرد کــه‬ ‫ارزوهــای پیرمــرد را جامــه عمــل بپوشــاند و به عروســکی‬ ‫کــه پــدر ژپتــو درســت کــرده بــود‪ ،‬جــان بدهــد و او را بــه‬ ‫انســان تبدیــل کنــد‪ .‬پــدر ژپتــو‪ ،‬فرزنــدش را کــه پینــو‬ ‫ کیــو نــام داشــت بــه مدرســه می فرســتد‪ .‬در مســیر‬ ‫مدرســه‪ ،‬پینــو کیــو بــا روبــاه مــکار و گربه نــره اشــنا‬ ‫می شــود کــه انهــا او را بــه نمایــش خیمه شــب بازی‬ ‫دعــوت می کننــد‪ .‬پینوکیــو فرامــوش می کنــد کــه بایــد‬ ‫بــه خانــه برگــردد و به جایــش تصمیــم می گیــرد کــه‬ ‫به همــراه گــروه خیمه ش ـب بازی از ایــن شــهر بــه شــهر‬ ‫دیگــری ســفر کنــد‪ .‬درایـن راه کمــی پــول بابــت نقشــی‬ ‫کــه در خیمه ش ـب بازی به عهــده گرفتــه بــود‪ ،‬پس انــداز‬ ‫می کنــد و در مســیر بازگشــت‪ ،‬گربه نــره و روبــاه مــکار‬ ‫بــا فریــب‪ ،‬پول هــای او را می گیرنــد و در پایــان جانــش‬ ‫را از دســت می دهــد‪ .‬از ماجراهــای پینوکیــو و سرنوشــت‬ ‫تلــخ او مطالــب بســیاری را می تــوان اموخــت؛ به ویــژه‬ ‫توجــه بــه نــکات موجــود در ایــن د اســتان بــرای والدینــی‬ ‫کــه فرزنــد یــا فرزندانــی دارنــد‪ ،‬ضــرورت دارد کــه پیــش‬ ‫از فرســتادن انهــا بــه مهد کــودک ‪ ،‬بــه مدرســه و بــه‬ ‫جامعــه‪ ،‬بایســتی حداقل هایــی را بــه فرزندان شــان‬ ‫اموختــه باشــند‪ .‬امــا چــرا گربه نــره و روبــاه مــکار‬ ‫به راحتــی می توانســتند پینــو کیــو را فریــب دهنــد؟‬ ‫به شــکلی کــه هــرکاری انهــا می خواســتند پینو کیــو‬ ‫انجــام م ـی داد؟ ایــا دلیلــش ایــن نبــود کــه پــدر ژپتــو‬ ‫نتوانســته بــود پینو کیــو را امــاده زندگــی در بیــرون‬ ‫از محــل نجاریــش کنــد؟ ایــا دلیلــش ایــن نبــود کــه‬ ‫داشــتن کیــف‪ ،‬کفــش‪ ،‬قلــم و دفتــر بــرای رفتــن بــه‬ ‫مدرســه کافــی نیســت؟ چرا پــدر ژپتــو خطــرات احتمالی‬ ‫موجــود در جامعــه را بــه پینوکیــو گوشــزد نکــرده بــود؟‬ ‫و پرس ـش های متعــدد دیگــری کــه تامــل در پاســخ بــه‬ ‫انهــا می توانــد راه گشــای بســیاری از مشــکالت امــروزه‬ ‫ش از فرســتادن فرزندان شــان بــه مهــد‬ ‫والدیــن پیــ ‬ ‫و مدرســه باشــد‪ .‬یکــی از درس هــای بســیار بزرگــی‬ ‫کــه داســتان پینوکیــو بــه مــا می دهــد‪ ،‬این اســت که‬ ‫نه تنهــا بایــد فرزندان مــان را امــاده حــوادث احتمالــی و‬ ‫خطــرات بیــرون از خانــه کــرده باشــیم؛ بلکــه حتــی بایــد‬ ‫بــه انهــا در چگونگــی اســتفاده از داده هــای عقلی شــان‬ ‫در زمــان تصمیم گیــری نیــز امــوزش الزم را داده باشــیم‪.‬‬ ‫شــابد به نظــر کم اهمیــت برســد ولــی اگــر مــا اصولــی‬ ‫را در خانــه رعایــت کــرده باشــیم‪ ،‬در ایــن مــورد بســیار‬ ‫تاثیرگــذار اســت و موجــب می شــود کــه فرزنــدان مــا‬ ‫ســربه هوا نبــوده و مســئولیت پذیرتر باشــند و بتواننــد در‬ ‫زمــان الزم‪ ،‬تصمیم گیری هــای بهتــری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال؛ اگــر بــا خریــدن کادوهــای مناســب‬ ‫ســن فرزندمــان و رعایــت قیمــت و ارزشــمند بودن شــان‬ ‫و امــوزش محدود بــودن در خریــد‪ ،‬بــه بچه هایمــان‬ ‫ارزش پــول را بیاموزیــم و درک کننــد کــه پــول به راحتــی‬ ‫سـاده ای دارد و کام ًال قابل کنتـرل دارد‪.‬‬ ‫روش های درمان تعریق زیاد‬ ‫‪ .۱‬درمـان موضعـی تعریق زیـاد ‪:‬اولین قـدم در درمان تعریق بیش‬ ‫از حـد اولیه‪ ،‬روش های موضعی سـت‪.‬‬ ‫اسـتفاده از محلول هـای الومینیـوم کلرایـد هگـزا هیـدرات بـا‬ ‫غلظت هـای مشـخص باعـث بهبود تعریـق به خصـوص در ناحیه‬ ‫زیربغـل می شـود‪ .‬اغلـب سـه تـا پنـج روز طـول می کشـد کـه‬ ‫فـرد متوجـه تاثیـر محلـول شـود‪ .‬ایـن محلول هـا باعـث کاهش‬ ‫تعریـق در ناحیـه می شـود و اثـرات کوتاه مـدت دارنـد و بایـد در‬ ‫طوالنی مـدت مصـرف شـوند‪ .‬تاثیـر ایـن محلـول در ناحیـه کف‬ ‫دسـت و پـا متغیر اسـت‪.‬‬ ‫‪. ۲‬درمـان خوراکـی تعریـق زیـاد ‪ :‬از درمان های خوراکـی می توان‬ ‫بـه قرص هـای انتی کولینرژیک اشـاره کـرد که با توجه بـه عوارض‬ ‫ان مثـل خشـکی دهـان و احتبـاس ادراری و تـاری دیـد و غیـره‬ ‫به صـورت بسـیار محدود اسـتفاده می شـود‪.‬‬ ‫‪ .3‬درمان تعریق زیاد با بوتاکس ‪:‬‬ ‫از روش هـای بسـیار موثـر کـه متخصصـان پوسـت ان را‬ ‫توصیـه می کننـد‪ ،‬درمـان تعریـق زیـاد یـا بیـش از حـد بـا‬ ‫تزریـق بوتاکس اسـت‪ .‬تاثیر بوتاکـس در بلوک کردن عصبی‬ ‫غـدد عـرق اسـت و در نتیجـه مانـع ترشـح عـرق می شـود‪.‬‬ ‫طـول مـدت تاثیـر اغلـب پنـج تـا نه ماه اسـت کـه بـا تکرار‬ ‫مانـدگاری ان به تدریـج بهتـر می شـود ‪ .‬اسـتفاده از ان برای‬ ‫ناحیـه زیربغـل‪ ،‬سال هاسـت که تائیدیـه ‪ FDA‬سـازمان غذا‬ ‫و دارو امریـکا را دارد‪ .‬تزریـق بوتاکـس در ناحیه کف دسـت‬ ‫و پـا بـرای تعریـق بیـش از حـد بسـیار موثـر اسـت و باعث‬ ‫برگردانـدن حـس اعتماد به نفـس بـه فـرد جهـت فعالیـت‬ ‫جمعـی می شـود ولـی تزریـق ان در ناحیـه کف دسـت و پا‬ ‫اندکی دردناک اسـت که اسـتفاده از کرم بی حسـی و یخ در‬ ‫تسـکین درد می توانـد موثر باشـد‪ .‬تکـرار بوتاکـس می تواند‬ ‫مانـدگاری ان را افزایـش دهـد‪ .‬در ناحیـه زیربغـل تزریـق‬ ‫بوتاکـس بـرای درمـان تعریـق بیـش از حد هیـچ عارضه ای‬ ‫نـدارد و تزریـق در ناحیـه کـف دسـت می توانـد به مـدت‬ ‫دو هفتـه در انجـام کارهـای ظریـف مثـل بسـتن دکمه های‬ ‫لباس‪ ،‬مشـکل داشـته باشـد که اغلب خود محدود اسـت و‬ ‫بـرای افـراد مشـکل ایجـاد نمی کند‪.‬‬ ‫‪ . ۴‬استفاده از امواج میکروویو‪:‬‬ ‫اسـتفاده از امـواج میکروویـو بـرای تخریـب غـدد عـرق زیربغل از‬ ‫روش هـای دیگـر درمان تعریق بیش از حد در ناحیه زیربغل اسـت‬ ‫که با دسـتگاه ‪ Miradry‬انجام می شـود‪ .‬محدودیت اسـتفاده از این‬ ‫روش دردنـاک و گران بودن اسـتفاده از این دسـتگاه اسـت‪ .‬مزیت‬ ‫ایـن روش‪ ،‬طوالنی اثر بـودن تاثیر ان اسـت ‪.‬‬ ‫‪ .5‬استفاده از یونتوفورزیس ‪:‬‬ ‫یونتوفورزیـس‪ ،‬یـک روش یون درمانـی بـا ولتـاژ اسـت کـه در‬ ‫درمـان هیپرهیـدروز کـف دسـت و پـا کاربـرد دارد و اغلـب‬ ‫نیازمنـد دو تـا سـه جلسـه در هفته هسـت و باید مرتـب تکرار‬ ‫شـود‪ .‬بدین ترتیـب که دسـت و پـا داخل ظـرف اب مخصوص‬ ‫دسـتگاه قـرار می گیـرد و الکترودها باعث ازاد شـدن یون منفی‬ ‫اب و معکوس شـدن اختلاف پتانسـیل غـدد عـرق و در نتیجه‬ ‫کاهـش ترشـح عرق می شـود‪.‬‬ ‫‪ .6‬جراحـی تعریـق زیـاد ‪:‬از روش هـای دیگـر درمـان تعریـق زیاد ‪،‬‬ ‫جراحی و تخریب غدد عرق اسـت که روش های مختلف جراحی‬ ‫وجـود دارد؛ ولـی با توجـه به عوارض احتمالی اغلـب جزئ اخرین‬ ‫خط درمانی محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪23‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪313‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪11‬‬ ‫روش های موثر برای برطرف کردن‬ ‫بوی بد در خودرو‬ ‫پاکیزگــی خــودرو باعــث شــادابی سرنشــینان شــده و ســفر را لــذت‬ ‫بخش تــر خواهــد کــرد؛ بنابرایــن پاکیزگــی خودروهــا بــه علــت‬ ‫اســتفاده روزانــه از انهــا بســیار با اهمیــت اســت‪ .‬اگــر خــودروی شــما‬ ‫بــوی نامطبــوع و ازار دهنــده ای را به خــود گرفتــه‪ ،‬به طوری کــه‬ ‫سوار شــدن بــر خــودرو را تبدیــل بــه یــک عــذاب می کنــد‪ ،‬ابتــدا‬ ‫بایــد علــت ایــن بــو را بیابیــد و ســپس بــرای از بیــن بــردن ان اقــدام‬ ‫کنیــد ‪ .‬بــرای رفــع بــوی نامطبــوع درون خــودرو راه هــای زیــادی‬ ‫وجــود دارد کــه در ایــن بخــش از نــکات مربــوط بــه دانســتنی های‬ ‫خــودرو‪ ،‬بهتریــن راهکارهــای از بیــن بــردن بــوی بد خــودرو را بررســی‬ ‫می کنیــم‪ .‬شــما بــا رعایــت نکاتــی کــه در ایــن مطلــب بــا یکدیگــر ان‬ ‫را مــرور می کنیــم‪ ،‬به راحتــی می توانیــد بــوی بــد خــودرو را رفــع‬ ‫کنیــد‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ عوامــل زیــادی همچــون‬ ‫دود ســیگار‪ ،‬باقی مانــده خوراکی هــا و … می تواننــد در داخــل کابیــن‬ ‫خــودرو بــوی بــد ایجــاد کننــد و متاســفانه در طــول فصــل تابســتان‬ ‫و برخــورد نــور مســتقیم افتــاب بــا قطعــات داخلــی‪ ،‬بــوی بــد خــودرو‬ ‫می توانــد شــدید تر نیــز شــود‪ .‬بــا شــش روش می تــوان از به وجــود‬ ‫امــدن بــوی بــد در داخــل خــودرو جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫استفادهازخوشبوکننده‬ ‫شــاید یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای از بیــن بــردن بــوی بــد‬ ‫خــودرو‪ ،‬اســتفاده از خوشــبوکننده باشــد‪ .‬امــروزه انــواع مختلفــی‬ ‫از خوشــبوکننده‪‎‬ها به عنــوان بخشــی از لــوازم جانبــی خــودرو در‬ ‫دســترس صاحبــان اتومبیل هــا قــرار دارد‪ .‬از طرفــی برخــی از برند هــای‬ ‫تولیدکننــده اتومبیل هــای لوکــس‪ ،‬اقــدام بــه اســتفاده از فناوری هــای‬ ‫مــدرن در خودروهایشــان کرده انــد و از سیســتم های خوشــبوکننده‬ ‫اتوماتیــک در محصــوالت جدیدشــان اســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫کفی صندلی ها را تمیز کنید‬ ‫توضیــح چنانچــه بــه هــر دلیلــی نمی توانیــد هفتـه ای یکبــار خــودروی‬ ‫خــود را بــرای صفرشــویی بــه مراکــز کارواش ببریــد‪ ،‬پیشــنهاد می کنیم‬ ‫اخــر هــر روز کــه می خواهیــد اتومبیل تــان را پــارک کنیــد‪ ،‬کفــی‬ ‫زیریــن صندلی هــا را برداشــته و اشــغال های چســبیده بــه کفــی را از‬ ‫روی ســطح ان جــدا کنیــد‪ .‬ایــن عمــل شــاید پنج دقیقــه هــم وقــت‬ ‫شــما را نگیــرد؛ امــا می توانــد از به وجــود امــدن بــوی بــد خــودرو‬ ‫جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫بدســت نمی ایــد ولــی به راحتــی از دســت‬ ‫مــی رود‪ ،‬انهــا نیــز قــدر پولشــان را بیش تــر‬ ‫دانســته و بــه ماننــد پینوکیــو‪ ،‬گربه نره هــا و‬ ‫روباه هــای مــکاری کــه در جامعــه هســتند‪،‬‬ ‫پــول انهــا را به راحتــی از دستان شــان خــارج‬ ‫نمی کننــد‪ .‬کوتــاه ســخن؛ مــا به عنــوان والدیــن‪،‬‬ ‫بایــد و موظــف هســتیم کــه فرزندان مــان را بــرای‬ ‫زندگــی در خــارج از خانــه‪ ،‬یعنــی جایــی کــه‬ ‫خودشــان بایــد مراقب خودشــان باشــند؛ جایی که‬ ‫در واقعیــت‪ ،‬هیچ فرشــته ای وجــود نــدارد‪ ،‬اموزش‬ ‫داده باشــیم و انهــا را امــاده کــرده باشــیم‪ .‬بایــد به‬ ‫کــودکان امــوزش داد کــه واقعیــت جامعــه خــارج‬ ‫از خانــه‪ ،‬نه تنهــا رویایــی بلکــه خیلــی هــم خــوب‬ ‫نیســت‪ .‬هرچنــد انســان های خــوب و مهربــان‬ ‫بســیاری در دنیــا وجــود دارنــد ولــی وظیفــه مــا‬ ‫تکیــه بــه حضــور انهــا در کنــار فرزندان مــان مثــل‬ ‫فرشــته مهربــان در کنــار پینوکیــو نیســت بلکــه‬ ‫وظیفــه مــا امــاده کــردن فرزندان مــان بــرای‬ ‫مراقبــت از خودشــان اســت‪ .‬رعایــت یــک ســری‬ ‫اصــول می توانــد تضمیــن نســبی مطمئنــی بــرای‬ ‫حفاظــت از فرزنــد مــا در خــارج از خانــه باشــد‬ ‫کــه بــه برخــی از انهــا اشــاره می کنیــم‪ .1 :‬اجــازه‬ ‫انتقاد کــردن بــه فرزندان تــان را بدهیــد‪ .‬شــما‬ ‫هــم حتمــاً اشــتباه می کنیــد؛ چرا کــه انســان‬ ‫حتمی الخطاســت؛ پــس اجــازه بدهیــد کــه‬ ‫فرزندان تــان ازشــما انتقــاد کننــد‪ ،‬نــه اینکــه از‬ ‫شــما بترســند‪ .‬ایــن جملــه کــه در ایــران رایــج‬ ‫اســت « بچــه بایــد ازکســی حســاب ببرد»‪ ،‬بــرای‬ ‫ســامت روان فرزنــد مــا به ماننــد ســم و زهــر‬ ‫عمــل می کنــد‪ .2 .‬اجــازه بدهیــد درتصمیمــات‬ ‫معمولــی خانــه و عملی کــردن انهــا همــراه شــما‬ ‫باشــند تــا بــا مشــکالت و عملی کــردن تصمیمات ‪،‬‬ ‫خطــرات احتمالــی را تجربــه کننــد‪ .3 .‬درمقابــل‬ ‫اشــتباهات فرزندان تــان انهــا را به طــور جــدی‬ ‫تنبیــه نکنیــد تــا کارهــا و اهداف شــان را از شــما‬ ‫پنهــان نکننــد‪ .4 .‬همیشــه اغــوش بــاز داشــته‬ ‫باشــید تــا دردســرها و مشــکالت خــارج از خانــه‬ ‫را بــا شــما درمیــان بگذارنــد‪ .5 .‬اجــازه بدهیــد در‬ ‫مــواردی کــه مربــوط بــه انهاســت و سرنوشت ســاز‬ ‫نیســتند‪ ،‬خودشــان تصمیــم بگیرنــد و درایــن راه‬ ‫پشــتیبانی تان را انهــا دریــغ نکنیــد‪ .6 .‬اشــتباهات‬ ‫و خطاهــای فرزندان تــان را بــه رخ انهــا نکشــید؛‬ ‫سرزنش شــان نکــرده و انهــا را بــا دیگــران مقایســه‬ ‫نکنیــد‪ .7 .‬از برچسـب زدن بــه فرزندان تــان حتمـاً‬ ‫خــودداری کنیــد و اشــتباهات انهــا را بــه حســاب‬ ‫رفتارشــان بگذاریــد نــه هویت شــان‪ .‬به طــور‬ ‫مثــال‪ ،‬اگرفرزنــد شــما اشــتباهی مرتکــب شــده‬ ‫تو پا‬ ‫اســت‪ ،‬بــه او نگوئیــد کــه چقــدر بی دســ ‬ ‫هســتی؛ چقدرخنگــی؛ همیشــه اشــتباه می کنــی؛‬ ‫مگــر نمی فهمــی و ‪ ...‬بلکــه بــه او بگوئیــد کــه‬ ‫ایــن کاری کــه کــردی اشــتباه بــود‪ .‬به گفتــه‬ ‫دیگــر‪ ،‬رفتــار او را زیــر عالمــت ســوال ببریــد‪ ،‬نــه‬ ‫هویــت او را‪ .8 .‬بــه فرزندتــان اعتمــاد عاقالنــه و‬ ‫محتاطانــه بکنیــد تــا او بیامــوزد کــه درحالی کــه‬ ‫می توانــد بــه دیگــران اعتمــاد و اطمینــان کنــد‪،‬‬ ‫ولــی حواســش جمــع باشــد کــه دچــار مشــکل‬ ‫نشــود و اگــر مســئله ای پیــش بیایــد والدیــن از او‬ ‫پشــتیبانی می کننــد‪ .9 .‬جامعــه انســانی‪ ،‬صرفـاً نه‬ ‫گلســتان اســت نــه خارســتان؛ بلکــه درگلســتانی‬ ‫زندگــی می کنیــم کــه پــر از خــار اســت ‪ .‬پــس‬ ‫بــه انهــا بیاموزیــم کــه پیــش از هــر تصمیمــی‪،‬‬ ‫اول بــا والدیــن خــود مشــاوره کننــد و شــما والــد‬ ‫گرامــی‪ ،‬شــما هــم حتمـاً بایســتی از پیــش اصــول‬ ‫مشــاوره بــا فرزنــد را اموختــه باشــید‪ .10 .‬بــه‬ ‫فرزندان تــان از سه ســالگی بــه بعــد مســئولیت‬ ‫درخــور توانایی شــان بدهیــد و حتمــاً انهــا را‬ ‫تشــویق کنیــد؛ حتــی اگــر ان کار را درســت‬ ‫انجــام نــداده باشــد‪.‬‬ ‫از قهوه استفاده کنید‬ ‫بــرای رفــع بــوی بــد خــودرو می توانیــد یــک ظــرف پــر از دانه هــای‬ ‫قهــوه در داخــل خــودرو قــرار دهیــد و هــر زمــان کــه خواســتید از‬ ‫اتومبیل تــان اســتفاده کنیــد‪ ،‬ظــرف را از داخــل کابیــن خــارج کنیــد؛‬ ‫یکــی از مهم تریــن خــواص قهــوه ایــن اســت کــه بــوی حاصــل از نــم‬ ‫را از قطعــات داخلــی خــودرو جــذب می کنــد و خیلــی زود بــوی بــد را‬ ‫از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫از واکس استفاده کنید‬ ‫توضیــح واکــس داشــبورد یکــی از مــوادی به شــمار مــی رود کــه در‬ ‫حــوزه دیتیلینــگ خــودرو اســتفاده های بی شــماری دارد‪ .‬واکس هــا‬ ‫ضمــن اینکــه می تواننــد رویــه داشــبورد اتومبیــل شــما را بــراق و‬ ‫درخشــنده کننــد و از ترک خوردگــی ان جلوگیــری کننــد‪ ،‬قادرنــد‬ ‫قطعــات داشــبورد خــودروی شــما را ضدعفونــی و از به وجود امــدن بوی‬ ‫بــد در داخــل کابیــن اتومبیل تــان جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫از خواص جوش شیرین بهره بگیرید‬ ‫توضیــح یکــی از مهم تریــن خــواص جــوش شــیرین ایــن‬ ‫اســت کــه می توانــد نــم را از روی صندلی هــا و دیگــر قطعــات‬ ‫پارچــه ای خــودرو از بیــن ببــرد‪ .‬بــوی تعریــق بــدن و یــا بــوی‬ ‫نــم پــس از بــاران‪ ،‬بــه راحتــی توســط کمــی جــوش شــیرین از‬ ‫بیــن مـی رود؛ کافــی اســت بــه انــدازه یــک قاشــق غذاخــوری بــر‬ ‫روی صندلی هــا بریزیــد تــا خیلــی زود بــوی بــد از درون کابیــن‬ ‫خودروتــان رفــع شــود‪.‬‬ ‫استفاده از سرکه‬ ‫محلــول ســرکه و اب را بــر روی قطعــات داخلــی خــودرو اســپری کنید‬ ‫و ســپس شیشــه های خــودرو را بــاز بگذاریــد؛ خیلــی زود متوجــه‬ ‫خواهیــد شــد کــه ایــن محلــول تمــام بو هــای بــد داخــل خــودرو را‬ ‫از بیــن بــرده اســت‪.‬‬ ‫استفاده از پوست مرکبات‬ ‫چنانچــه نمی خواهیــد از مــواد شــیمیایی بــرای خوشــبو کــردن داخــل‬ ‫خــودرو اســتفاده کنیــد و ایــن نظــر را داریــد کــه ممکــن اســت ایــن‬ ‫مــواد حساســیت زا باشــد‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم از پوســب مرکبــات‬ ‫همچــون پرتقــال در داخــل کابیــن خــودرو خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬خودروکار‬ ‫ویتامین ‪ C‬برای روزهای کرونایی‬ ‫بیمـاری همه گیـر کورونـا ویـروس بـرای بسـیاری از افـراد به ویـژه افـرادی‬ ‫کـه سیسـتم ایمنـی پائینـی دارنـد‪ ،‬بسـیار دشـوار اسـت‪ .‬از ایـن رو‪ ،‬بسـیاری از‬ ‫متخصصـان افزایش مصـرف غذاهای سـالم و سرشـار از مواد مغـذی و ویتامین ها‬ ‫را از جملـه ویتامیـن ‪ C‬توصیـه می کننـد‪.‬‬ ‫کیــوی یکــی از مغذی تریــن میوه هــا محســوب می شــود‬ ‫کــه سرشــار از ویتامیــن ‪ C‬اســت‪ .‬ویتامیــن ‪ C‬بســیار باالیــی‬ ‫ن‪ ، E‬فــوالت و پتاســیم اســت‪.‬‬ ‫ن‪ ، K‬ویتامی ـ ‬ ‫دارد؛ حــاوی ویتامی ـ ‬ ‫عالوه بر ایــن منبــع خوبــی از فیبــر اســت‪.‬‬ ‫افــزودن گل کلــم بــه رژیــم غذایــی ایــده خوبی ســت‪ .‬یــک فنجــان‬ ‫از ایــن ســبزی پــر از ویتامیــن ‪ C‬اســت؛ حــاوی فیبــر بــرای هضــم‬ ‫بهتــر و ویتامیــن ‪ K‬اســت کــه باعــث لخته شــدن مناســب خــون‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫عصــاره لیمــو تــرش‪ ،‬سرشــار از ویتامیــن ‪ C‬اســت؛ بنابراین‬ ‫در کنــار خــواص فــراوان‪ ،‬می توانــد بــه تقویــت سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن و مبــارزه بــا ویــروس هــم کمــک کننــد‪.‬‬ ‫به همیــن خاطــر در این روزهــا بســیار توصیــه می شــود‪.‬‬ ‫ل دلمــه ای از جملــه ســبزیجات شــیرین و رنگارنــگ اســت‬ ‫فلفــ ‬ ‫ی داشــته باشــد‪ .‬طعمی‬ ‫کــه بایــد جایــگاه خاصــی در ر‍ژیــم غذایـ ‬ ‫فوق العــاده دارد و بــا میــزان بــاالی ویتامیــن ‪ C‬ارزش غذایــی‬ ‫باالیــی را بــه غذاهــا می بخشــند‪.‬‬ ‫اویشــن تــازه‪ ،‬گیاهــی مملــو از مــواد مغــذی و سرشــار از‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬اســت کــه بــه جــذب ان هــم کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫خــوب اســت کــه مقــداری اویشــن تــازه را بــه غذای تــان‬ ‫اضافــه کنیــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 320

هفته نامه سرافرازان 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/06/24
هفته نامه سرافرازان 319

هفته نامه سرافرازان 319

شماره : 319
تاریخ : 1399/06/17
هفته نامه سرافرازان 318

هفته نامه سرافرازان 318

شماره : 318
تاریخ : 1399/06/03
هفته نامه سرافرازان 317

هفته نامه سرافرازان 317

شماره : 317
تاریخ : 1399/05/27
هفته نامه سرافرازان 316

هفته نامه سرافرازان 316

شماره : 316
تاریخ : 1399/05/13
هفته نامه سرافرازان 315

هفته نامه سرافرازان 315

شماره : 315
تاریخ : 1399/05/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!