هفته نامه سرافرازان شماره 312 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 312

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 312

هفته نامه سرافرازان شماره 312

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬تیر ‪ 14 ،1399‬ذی القعده ‪ 6 ،1441‬جوالی ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،312‬تومان‬ ‫شهردار گرگان خبر داد؛‬ ‫‪12‬‬ ‫گرگان؛ شهر دوستدار کودک‬ ‫عالئم‪ ،‬تشخیص و درمان یک بیماری شایع‬ ‫‪10‬‬ ‫عفونت گوش کودکان‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫بتی فریدان‬ ‫ضرورت توجه به مفاهیم جدید‬ ‫‪7‬‬ ‫اقتصادی و صنعتی‬ ‫نگاهی به کارنامه بازیگری‬ ‫‪8‬‬ ‫ساره بیات در این سال ها‬ ‫‪#‬من_ماسک_میزنم‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪#‬من_ماسک_میزنم‬ ‫راهکاری جهانی برای جلوگیری از تداوم شیب صعودی منحنی کرونا‬ ‫ضرورت اجتماعی‬ ‫یک‬ ‫ماسک؛‬ ‫پوشیدن‬ ‫ِ‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫می گوینــد اولیــن کسـی که از ماســک بــرای جلوگیــری از پراکنده شــدن عوامــل بیمــاری زا براثــر ســرفه و عطســه طــی یــک عمــل جراحــی اســتفاده کــرد‪ ،‬پزشــکی فرانســوی به نــا ِم‬ ‫«پــل برگــر» بــود کــه در ســال ‪ 1897‬درحالی کــه جلــوی بینــی و دهــان خــود را بــا تکه پارچـه ای تمیــز پوشــانده بــود‪ ،‬وارد اتــاق جراحــی شــد‪ .‬وقتــی ســایر جراحــان متوجــه شــدند‬ ‫کــه همیــن کا ِر ســاده می توانــد مانــع از انتقــال الودگی هــا بــه بــدن بیمــار کــه در وضعیتــی کام ـ ً‬ ‫ا اســیب پذیر قــرار دارد‪ ،‬شــده و متعاقــب ان‪ ،‬از بــروز یــا شــدت یافتن عارض ـه ای‬ ‫ـوان «ماســک‬ ‫در او جلوگیــری کنــد‪ ،‬شــروع بــه پیــروی از ایــن قاعــده نانوشــته و به ســرعت ان را تبدیــل بــه یــک ســنت و البتــه یــک الــزام کردنــد‪ .‬امــروزه ایــن ماسـک ها کــه باعنـ ِ‬ ‫جراحــی» از ان هــا یــاد می شــود‪ ،‬به کمـ ِ‬ ‫ـک تکنولوژی هــای ب ـه روز و به صــورت س ـه الیه و از میکروفیبرهــای محافــظ باکتــری و ویــروس ســاخته می شــوند کــه بــا ایجــا ِد تغییراتــی‬ ‫در ساختارشــان‪ ،‬می تــوان مصــارف گوناگونــی برایشــان تعریــف کــرد؛ تاجایی کــه افــراد عــادی هــم می تواننــد از ان هــا بــرای فعالیت هــای روزمــره کــه نیــاز بــه محافظــت از سیســتم‬ ‫تنفســی و نیــز کمــک بــه ســپر دفاعــی بــدن در جلوگیــری از بیماری هــای مختلــف دارنــد‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫این روزهـا ان قـدر در حجـم انبـوه خبرهای بلنـد و کوتاه دربـاره لزوم‬ ‫ شـدن پوشـیدن ماسـک در فضاهـای عمومـی‪ ،‬می خوانیـم و‬ ‫اجباری ِ‬ ‫می شـنویم کـه گمـان می کنیـم زندگی بـدون اسـتفاده از این سـپر‬ ‫کوچـک دفاعی دیگر ممکن نیسـت؛ امری که به گوا ِه شـواهد و امارها‬ ‫و یکسـری تحقیقـات‪ ،‬بـه یـک واقعیـت تبدیل شـده اسـت‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫ماسـک ها می توانند به مثابـه دیوار مطمئنی مقابل ترشـحات بینی و‬ ‫دهـان حیـن عطسـه و سـرفه عمـل کننـد؛ ترشـحاتی عمدتـاً‬ ‫تشکیل شـده از اب کـه حـاوی میکروارگانیزم هایـی بـا توانایی انتقال‬ ‫ عنوان‬ ‫انـواع الودگی ها بوده و در جامعه پزشـکی اصطالحـاً از ان ها به ِ‬ ‫«قطـره تنفسـی» (‪ )Respiratory Droplet‬یـاد می شـود‪ .‬دکتـر‬ ‫«برگـر» در سـخنرانی خـود در «انجمـن جراحـان پاریـس» در ‪22‬‬ ‫فوریـه ‪1899‬؛ یعنـی دوسـال بعـد از ازمون وخطاهای ایـده اولیه اش‪،‬‬ ‫عنـوان کرد‪« :‬برای سـال ها نگـران این بودم که حین انجـام جراحی‪،‬‬ ‫چگونـه ریـزش ناخواسـته قطـرات عـرق یا ترشـحات بـزاق و مخاطِ‬ ‫پزشـک یا دسـتیارانم می تواند باعث انتقال الودگـی و عفونت به بدن‬ ‫بیمـار شـود و خوشـبختانه حـاال دریافتـه ام کـه بـا اسـتفاده از یـک‬ ‫احتمال خطرسـاز جلوگیـری کرد»‪.‬‬ ‫ماسـک می تـوان به خوبی از این‬ ‫ِ‬ ‫البتـه ایـن‪ ،‬باکتری شناسـی المانـی به نـا ِم «کارل فلـوژ» بـود کـه با‬ ‫حیاتـی خـود؛ یعنـی وجـود میکروارگانیزم هـای‬ ‫کشـف مهـم و‬ ‫ِ‬ ‫عفونی کننـده و عوامـل بیمـاری زا در قطـرات دفع شـده از مجراهـای‬ ‫تنفسـی باعـث شـد که ایـده دکتـر «برگـر» رسـمیت بیشـتری در‬ ‫مجامـع علمی و دانشـگاهی پیدا کنـد و حاال دانشـمندان در ترغیب‬ ‫مـردم بـه پوشـاندن دهـان و بینـی خـود حیـن سـرفه و عطسـه‪،‬‬ ‫می خواهنـد همیـن حقیقت را بین عمـوم نیز جا بیندازند تـا مانع از‬ ‫براسـاس‬ ‫گسـترش بیشـتر پاندمی «کووید‪ »19-‬شـوند‪ .‬اگر تا امروز‬ ‫ِ‬ ‫اطالعـات منتشـره گمـان می کردید که قطرات ریز ناشـی از عطسـه‬ ‫می تواننـد تـا شـش یـا حتـی هفت متر بـه اطـراف پرتاب شـوند؛ بد‬ ‫نیسـت بـه نتایـج یک تحقیـق جدیـد دراین زمینـه اشـاره کنیم که‬ ‫بـرای طـول مسـافت طی شـده توسـط ایـن ذرات‪ ،‬رکـورد بیـش از‬ ‫هشـت متر را ثبـت کرده اسـت! در گـزارش ‪ 17‬اوریل ‪ 2020‬نشـریه‬ ‫‪ National Geographic‬می خوانیم‪« :‬یک دانشـمند رشـته دینامیک‬ ‫سـیاالت به نا ِم لیدیا بورویبا در موسسـه فناوری ماساچوسـت (‪)MIT‬‬ ‫برای انکـه شـکل خـروج ایـن ذرات از بـدن را بـا دقت باالتری نشـان‬ ‫دهـد‪ ،‬سـرعت پخـش تصاویـر ضبط شـده بـا دوربین های ازمایشـگاه‬ ‫خـود را تـا دوهـزار فریم در ثانیـه کاهش داد و متوجـه این نکته مهم‬ ‫و چه بسـا وحشـتناک شـد کـه پاتوژن هـا می توانند با سـرعتی حدود‬ ‫‪160‬کیلومتر بر سـاعت از دهان فرد خارج شـده و تا ‪822‬سـانتی متر‬ ‫نیـز مسـیر خود را ادامه دهنـد‪ .‬نکته مهم تراینکه پـس از پرتاب اولیه‪،‬‬ ‫ شـکل ابری متراکم بـرای چنددقیقه در‬ ‫قطـرات رهاشـده می توانند به ِ‬ ‫فضـا و هـوای اطـرافِ فرد‪ ،‬معلـق باقی بمانند!» کشـف این محقق که‬ ‫تکمیل کننـده یافته هـای پیشـین پژوهشـگران قبلی سـت‪ ،‬نشـان‬ ‫می دهـد کـه چـرا و چگونـه اسـتفاده از ماسـک می توانـد در انتقـال‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬مانند یک دسـت انداز عمل کـرده و از حدت و شـدت‬ ‫ان در جامعـه بکاهـد‪ .‬درواقع‪ ،‬انتقال ویروس ازطریق هوایی که تنفس‬ ‫می کنیـم (به شـرطی که فـرد بیمـار در ان محیـط باشـد و بـا سـرفه‪،‬‬ ‫عطسـه‪ ،‬صحبت کـردن‪ ،‬اوازخوانـدن یـا هرگونـه رفتـاری کـه باعـث‬ ‫پراکندگـی ذرات شـود)‪ ،‬بیش ازپیـش محرز اسـت و باید حتمـاً برای‬ ‫جلوگیری از ان‪ ،‬به یک سـپر حفاظتی مناسـب پناه برد‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫دراین بـار ه دقت نظـر بیشـتری به خـرج دهیـم‪ ،‬باید گفت کـه رعایت‬ ‫اجتماعی توصیه شـده یـک تا دومتر نیز به تنهایی قادر نیسـت‬ ‫فاصلـه‬ ‫ِ‬ ‫سـر راه انتقـال ویروس کرونا مانع تراشـی کنـد و در مواجهه بـا دیگران‬ ‫بایـد حتماً از ماسـک اسـتفاده کرد‪ .‬طـی هفته های گذشـته و با گذر‬ ‫تعـداد گرفتارشـدگان جهانـی بـه این بیمـاری‪ ،‬از مـرز ‪10‬میلیون نفر‬ ‫(برمبنـایِ امـار ‪ 6‬جـوالی ‪ 20202‬ایـن عدد به بیـش از ‪11‬میلیون و‬ ‫‪600‬هزارنفـر رسـید)‪ ،‬توصیـه بـه اسـتفاده از ماسـک در مکان هـای‬ ‫عمومی‪ ،‬در بسـیاری از کشورها شـکل دستوری به خود گرفت و حتی‬ ‫بعضـاً جرائمـی نیز برای کسـانی که از این امر سـرپیچی کنند‪ ،‬درنظر‬ ‫گرفته شـد‪ .‬شـبکه های مجازی پویش هـای تـازه ای دراین زمینه به راه‬ ‫انداختنـد و رسـانه ها هشـدارهای سـازمان جهانـی بهداشـت و سـایر‬ ‫مراکـز معتبـر درمانی‪ ،‬تحقیقاتی و پزشـکی را مدام بازنشـر و گوشـزد‬ ‫می کنن�د‪ .‬س�لبریتی ها پوی�ش «ماس�ک لعنت�ی را ب�زن! » (�‪Wear‬‬ ‫مردمـی‬ ‫‪ )ADamnMask‬بـه راه انداخته انـد و جنبـش خودجـوش‬ ‫ِ‬ ‫‪ Mask Duty‬طرفـداران بسـیاری در شـبکه های مجـازی متعدد پیدا‬ ‫منحنـی این‬ ‫کـرده اسـت؛ امـا ایـا این اقـدام واقعـاً در کاهـش شـیبِ‬ ‫ِ‬ ‫ تاریـخ ‪ 4‬اوریل ‪2020‬‬ ‫همه گیری موثر اسـت؟ بله؛ گزارش منتشـره به ِ‬ ‫در رسـانه ‪ Conversation‬اورده اسـت‪« :‬ابتـدای امـر کـه ویـروس‬ ‫کرونـای جدیـد هنوز تااین انـدازه بـرای محققان شناخته شـده نبود و‬ ‫امارهـا هـم مراحـل اولیـه خـود را طـی می کردنـد‪ ،‬سـازمان جهانی‬ ‫بهداشـت چنـدان بـه اسـتفاده از ماسـک در فضاهای عمومی توسـط‬ ‫افرادی کـه نشـانه ای از بیمـاری نداشـتند‪ ،‬اصـرار نمی کـرد؛ امـا بـا‬ ‫گسـترش بیمـاری و بررسـی یافته هـای جدیـد‪ ،‬این حقیقت نسـبی‬ ‫اشـکار شـد که ناقالن بدون عالمت‪ ،‬قشـر بسیارخطرناکی هستند که‬ ‫می تواننـد در مـراودات روزمره خود‪ ،‬به راحتی و سـریع‪ ،‬ایـن ویروس را‬ ‫به سـایرین منتقـل کنند‪ .‬ازمایش های انجام شـده روی بیـش از ‪700‬‬ ‫تفریحـی ‪ Diamond Princess‬که یکـی از کانون های‬ ‫مسـافر کشـتی‬ ‫ِ‬ ‫اولیـه گسـترش ایـن بیمـاری بـود‪ ،‬نشـان داد کـه تقریبـاً نیمـی‬ ‫(‪46.5‬درصـد) از ان افـراد‪ ،‬الـوده به ویـروس؛ اما بـدون عالمت بودند‪.‬‬ ‫کارشناسـان مرکز مدیریت و پیشگیری بیماری امریکا (‪ )CDC‬اخطار‬ ‫داده انـد کـه اگرچـه تحقیقـات فعلـی محـدود اسـت؛ امـا نتایـج‬ ‫بررسـی های موجـود به خوبـی ارتبـاط بیـن انتقـال ویـروس و جریان‬ ‫هـوای الـوده را در تعاملات و فعالیت هـای روزمـره اثبـات می کنـد؛‬ ‫ک مناسـب و البته به شـیوه‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬پوشـاندن بینـی و دهان با ماسـ ‬ ‫ً‬ ‫کاملا مفیـد‬ ‫صحیـح در کنـار رعایـت سـایر توصیه هـای بهداشـتی‪،‬‬ ‫اسـت»‪ .‬در گـزارش ‪ 26‬ژوئن ‪ 2020‬مرکز تحقیقاتی ‪ UCSF‬که نتایج‬ ‫اخریـن پژوهش ها و دسـتاوردها درزمینـه کروناویروس را به اشـتراک‬ ‫می گـذارد‪ ،‬می خوانیم‪« :‬شـاید بعضـی از مردم بگویند چـرا حاال مدام‬ ‫توصیـه می شـود کـه در سـطح جامعـه از ماسـک اسـتفاده کنیـم؛‬ ‫درحالی کـه اوایـل بـروز ایـن اپیدمـی گفتـه می شـد که مـردم عادی‬ ‫(بیـرون از کادر درمـان و بیمـاران) احتیاجـی به پوشـیدن ان ندارند؟‬ ‫واقعیـت این اسـت که در مراحـل اولیـه شـیوع ایـن بیمـاری هنـوز‬ ‫اطالعـات کافـی دراختیـا ِر هیـچ نهاد علمی وجـود نداشـت و یافته ها‬ ‫به مـرور دربـاره ایـن میهمان ناشـناخته افزایـش یافت‪ .‬درواقـع‪ ،‬انچه‬ ‫گفتـه می شـد محدود و مربوط بـه دانش همان زمـان و بازتابی از عدم‬ ‫دانـش موردنیـاز بود؛ ازاین رو‪ ،‬احسـاس امنیـت کاذب می کردیم‪ .‬حاال‬ ‫کـه بیمـاری جنبه های مختلفی از خودش را بـه ما نمایانده‪ ،‬می توانیم‬ ‫توصیه هـای کاربردی تـر و کامل تـری بـرای مـردم داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫هنوزهـم گفته می شـود که افـراد غیربیمـار و ان ها کـه به هرنحوی با‬ ‫فرد مبتال به کرونا درارتباط نیسـتند‪ ،‬نیازی به پوشـیدن ماسـک های‬ ‫ویـژه ندارنـد و بـرای جلوگیری از شـیوع این بیمـاری‪ ،‬در فعالیت های‬ ‫روزمـره‪ ،‬اسـتفاده از ماسـک های معمولـی و حتـی پارچـه ای کفایـت‬ ‫می کنـد؛ البتـه نه اینکـه بـا زدن ایـن ماسـک ها بـه صورتمـان‪ ،‬مجاز‬ ‫هسـتیم در همه فعالیت های اجتماعی شـرکت کـرده و در مکان های‬ ‫شـلوغ حاضـر شـویم‪ .‬درهمه حـال‪ ،‬رعایـت فاصله اجتماعی‪ ،‬شسـتن‬ ‫دسـت ها‪ ،‬لمس نکـردن اجـزای صـورت و به ویـژه چشـم ها و دهـان و‬ ‫بینـی‪ ،‬عدم خـروج از منزل؛ مگر بـرای موارد اضطـراری و دوری از هر‬ ‫جمعیتـی‪ ،‬الزامی سـت‪ .‬اینکـه گفته می شـود باید ماسـک بزنیم برای‬ ‫این اسـت که اگـر ناقـل بیماری باشـیم یـا افرادی که با ان هـا درتماس‬ ‫ناقـل بدون عالمـت باشـند‪ ،‬درسـت در روزهـای نزدیک به‬ ‫هسـتیم‪ِ ،‬‬ ‫اوج گرفتـن ایـن بیمـاری در بـدن‪ ،‬حتـی یـک صحبـت سـاده نیـز‬ ‫می توانـد به راحتـی ترشـحات ریـز حاوی ویـروس را بیرون کشـیده و‬ ‫ان را در هوا منتشـر کند؛ بنابراین‪ ،‬شـیوع بیماری راحت تر و سـریع تر‬ ‫رخ می دهـد و ازانجاکـه نمی تـوان تنهـا بـا دیـدن چهـره یک نفـر به‬ ‫وجـود بیمـاری در او پـی بـرد و ایـن کار اساسـاً بـدون ازمایش هـای‬ ‫ بینی ما می شـود‪ ،‬بهتر اسـت‬ ‫مربوطـه امکان پذیر نیسـت و مانع پیش ِ‬ ‫در مـراوده بـا افـراد و در تعاملات روزمـره خـود‪ ،‬حتمـاً بـا پوشـیدن‬ ‫ماسـک‪ ،‬جانـب احتیـاط را رعایـت کنیـم»‪ .‬درمـور ِد لزوم اسـتفاده از‬ ‫ماسـک بـرای جلوگیـری از وخامـت اوضـاع‪ ،‬مطالـب بسـیاری عنوان‬ ‫شـده اسـت کـه می تـوان بـه ان هـا رجـوع کـرد؛ بااین حال‪ ،‬بسـیارند‬ ‫ی در جهـان که همچنان در انجام این کار اهمـال کرده و از عمل‬ ‫افـراد ‬ ‫بـه ایـن توصیـه‪ ،‬سـر بـاز می زننـد؛ چـرا؟ اگرچـه برخـی از ایـن‬ ‫امتناع کردن هـا می توانـد بـه نااگاهـی و سـهل انگاری یـا ویژگی هـای‬ ‫شـخصیتی نظی ِر خودخواهی و بی مسـئولیتی افراد در جامعه برگردد‬ ‫یـا حتی بتوان دالیل اقتصادی و عدم دسترسـی راحت‪ ،‬سـریع و ارزان‬ ‫بـه ماسـک را برایـش تراشـید؛ اما جنبـه ای دیگر هـم وجـود دارد که‬ ‫بایـد بـه ا ن توجه کـرد‪« :‬محدودشـدن ازادی فردی!» گـزارش ‪ 6‬می‬ ‫‪ 2020‬رسـانه ‪ CNN‬دراین بـاره از قـول دکتـر دیویـد ارونـوف؛ مدیـر‬ ‫مرکـز پزشـکی دانشـگاه «وندربیلـت» در بخش بیماری هـای عفونی‬ ‫اورده اسـت‪« :‬مقاومـت در برابر یک دسـتور‪ ،‬طبیعی تریـن واکنش در‬ ‫بسـیاری ازافراد اسـت و البتـه همیشـه بـرای ایـن سـرپیچی‪ ،‬دالیـل‬ ‫شـخصی بر صلاح جمـع‪ ،‬ارجحیـت دارد»‪ .‬در همان گـزارش از قول‬ ‫ شناسـی‬ ‫اسـتیون تایلـر؛ روانشـناس بالینـی و نویسـنده کتـاب «روان‬ ‫ِ‬ ‫پاندمی هـا» می خوانیـم‪« :‬مـردم اساسـاً بـا این مسـئله کـه ان هـا را از‬ ‫انجـام چیـزی منع یـا به انجام کاری وادار کنند‪ ،‬مشـکل دارنـد و ان را‬ ‫ دادن بخشـی از‬ ‫نـه به لحـاظِ منطقـی؛ بلکـه به لحاظِ حسـی‪ ،‬ازدسـت ِ‬ ‫ازادی هـای فـردیِ خـود می داننـد‪ .‬وقتـی صحبـت از باید و اجبـار در‬ ‫عمـل بـه یـک رفتـار اسـت‪ ،‬اضطـراب و بعضاً خشـم‪ ،‬اولیـن مواجهه‬ ‫ان هاسـت کـه می تواند گاهـی به بـروز رفتارهای نابهنجـار در جامعه‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪#‬من_ماسک_میزنم‬ ‫رفتارشناسـی اجتماعی انجام شـد؛ امده اسـت‪« :‬همه‬ ‫فعـال در حوزه‬ ‫ِ‬ ‫ایـن افـراد از گروهـی انتخـاب شـدند که به رغـ ِم توصیه ها؛ از ماسـک‬ ‫اسـتفاده نکـرده بودنـد و البته عمده ان ها یک اشـتباه سـاده در درک‬ ‫چگونگـی انتقـال ویـروس کرونـا داشـتند؛ اینکـه فکـر می کردند این‬ ‫ِ‬ ‫ روش خطـی منتقـل می شـود! سـاده ترین توضیـح‬ ‫ویـروس تنهـا بـه ِ‬ ‫دراین بـاره اینکـه‪ :‬تصور ان ها از پخش شـدن ویـروس‪ ،‬انتقال نفر به نفر‬ ‫بـود کـه دراین حالـت‪ ،‬سـرعت انتقـال ُکنـد و پیشـگیری از ان نیـز‬ ‫بسیارسـاده اسـت؛ درحالی کـه یـک فـرد مبتال بـه کرونـا به راحتی و‬ ‫به سـرعت می توانـد گروهـی از اطرافیـان خـود را درگیـر کنـد‪.‬‬ ‫دراین حالـت کـه غیرخطی سـت‪ ،‬بیماران به شـکلی تصاعـدی افزایش‬ ‫می یابنـد و شـیوع رونـدی دایـره وار به خـود می گیـرد‪ .‬این عـدم درک‬ ‫صحیـح از انتقـال بیماری سـت که باعث می شـود مـردم حتی فاصله‬ ‫اجتماعـی را رعایـت نکنند؛ چـون بـاور نکرده اند ویـروس می تواند در‬ ‫یـک جمـع‪ ،‬یک بـاره همـ ه را درگیـر کنـد و الزامـاً از یک نفـر بـه نفر‬ ‫بعـدی منتقـل نمی شـود»‪ .‬در گـزارش دیگـری دراین بـاره کـه چـرا‬ ‫عـده ای از مردم هنوز از پوشـیدن ماسـک روی گردان هسـتند‪ ،‬اشـاره‬ ‫شـده اسـت که «این سـوال اگرچه سـاده اسـت؛ اما پاسـخی پیچیده‬ ‫ تاریـخ ‪ 6‬مـی ‪ 2020‬رسـانه‬ ‫دارد!» در بخشـی از ایـن گـزارش کـه به ِ‬ ‫‪ NBC News‬منتشـر شـده‪ ،‬امـده‪« :‬ژاکلیـن گـوالن؛ روانشـناس و‬ ‫اسـتادیار رشـته علوم رفتاری در مدرسـه پزشـکی ‪ Feinberg‬دانشگاه‬ ‫‪ Northwestern‬معتقـد اسـت؛ بعضی هـا هنـوز تهدیـد را جـدی‬ ‫نیـز منجـر شـود‪ .‬اینجـا نبایـد مقابله به مثـل و از زور یـا ابـزار تهدیـد‬ ‫اسـتفاده کـرد؛ یادمان نـرود کـه ازادی مقوله بسیارمهمی سـت»‪ .‬این‬ ‫اسـتاد دانشـگاه البته اذعان دارد که ازسـویی نبایـد خلط مبحث کرد‬ ‫ عنـوان یـک نگاه حمایتـی از یک رفتار ناسـالم‬ ‫و ایـن صحبت هـا را به‬ ‫ِ‬ ‫اجتماعـی تعبیر کـرد؛ او می گوید‪« :‬بعضی از قوانین دائمی هسـتند و‬ ‫فـرد ناچـار باید خـودش را با ان ها تطبیـق دهد؛ مث ًال عدم اسـتعمال‬ ‫دخانیـات در رسـتوران یـا محیط تدریـس‪ .‬بعضـی از قوانین مقطعی‬ ‫هسـتند و اینجاسـت کـه مخالفـان بـا رویه هـای این شـکل از‬ ‫قانون گذاری هـا‪ ،‬گمـان می کننـد در مدتـی کـه توصیه شـده اسـت‪،‬‬ ‫می توانند ساختارشـکن باشـند و چهارچوب ها را نادیده بگیرند‪ .‬وقتی‬ ‫پـای مصلحـت جمعـی درمیـان اسـت‪ ،‬رعایـت نکاتی کـه حتی فکر‬ ‫می کنیـم‪ ،‬ازادی مـا را مخدوش کرده‪ ،‬یک مسـئولیت اجتماعی سـت‬ ‫ نـدادن ان ملزم کنیم‪ .‬مسـئله‬ ‫و بایـد خـود را بـه انجـام دادن یـا انجام‬ ‫ِ‬ ‫اینجاسـت که ما گاهی‪ ،‬ضرورت را از محدودیت تشـخیص نمی دهیم‪.‬‬ ‫اسـتفاده از ماسـک برای حفظ سلامت خود‪ ،‬اطرافیان و جامعه ای که‬ ‫مخالفان ماسـک باید به‬ ‫در ان زیسـت می کنیـم‪ ،‬یک ضرورت اسـت؛‬ ‫ِ‬ ‫ تاریـخ ‪1‬‬ ‫درک ایـن مهـم برسـند»‪ .‬تیتـر گـزارش نشـریه ‪ Forbes‬به ِ‬ ‫جـوالی ‪ 2020‬ایـن اسـت‪« :‬محققـان می گویند ان هایی که ماسـک‬ ‫نمی زننـد‪ ،‬دربـاره شـیوع کرونـا دچـار سـوء تفاهم شـده اند»؛ در ایـن‬ ‫ سـال‬ ‫گـزارش بااشـاره به نتایج ازمایشـی روی بیـش از ‪ 500‬فرد بزرگ ِ‬ ‫امریکایی که توسـط گروه محققان مرکز پژوهشـی دانشگاه ‪Bremen‬‬ ‫نگرفته انـد‪ ،‬بعضی هـا بعد از چندهفته قرنطینه دچار خسـتگی ذهنی‬ ‫شـده اند‪ ،‬بعضی هـا بایـد حتمـاً یک بیمار مبتلا به کرونـا را ببینند تا‬ ‫از او فاصلـه بگیرنـد و بـه ناقالن بی عالمـت اعتقـادی ندارند‪ ،‬بعضی ها‬ ‫ن پرسـش‪،‬‬ ‫خـود را قوی تـر از ویـروس می پندارند و ‪ ...‬نمی توان برای ای ‬ ‫یک پاسـخ جامع پیدا کرد‪ .‬در صحبت با تعدادی از این افراد‪ ،‬مسـائل‬ ‫عجیبـی مطرح می شـود که بـرای خودشـان یک دلیل محک اسـت؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا می گوینـد مـن فقـط تا فروشـگاه نزدیـک خانـه رفتـه ام و فکر‬ ‫می کننـد کـه ایـن اتفـاق فقـط در یـک بیرون مانـدن طوالنـی رخ‬ ‫می دهـد یـا در قرارگرفتـن در محیطـی نااشـنا! یکسـری افـراد هم با‬ ‫ذهـن حسـابگر به سـودوزیان خرید ماسـک فکـر می کنند کـه البته‬ ‫این گـروه الزامـاً از طبقـه فرودسـت و فقیـر جامعـه هـم نیسـتند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کاملا جدی و‬ ‫درنهایـت‪ ،‬انچـه پیداسـت‪ ،‬دسـت کم گرفتن یک خطر‬ ‫بـزرگ اسـت»‪ .‬گـزارش ‪ 6‬مـی ‪ 2020‬در شـبکه ‪ Euronews‬بـه‬ ‫این موضوع از زاویه ای دیگر نگاهی انداخته و نوشـته اسـت‪« :‬اسـتفاده‬ ‫ عنـوان راهـکار ایمن سـازی در برابـر کروناویـروس‬ ‫از ماسـک به‬ ‫ِ‬ ‫باتوجه به اینکـه عمـده ماسـک های در دسـترس عموم از نـوع جراحی‬ ‫یـا ان ‪ 95‬نبـوده‪ ،‬می توانـد مشـکالتی را هم به همراه داشـته باشـد که‬ ‫بزرگ ترین ان‪ ،‬احسـاس امنیتِ غلط اسـت‪ .‬افراد بسـیاری درحالی که‬ ‫ماسـک به صـورت دارند‪ ،‬سـایر توصیه های مراقبتـی را فراموش کرده‬ ‫و بـدون رعایـت فاصلـه اجتماعـی در مجامـع حاضر می شـوند؛ ان ها‬ ‫حتـی اصـل اولیه و مهم که شسـتن مداوم دسـت ها با اب و شـوینده‬ ‫چگونه ماسک به یک سپر حفاظتی‬ ‫برابر کرونا تبدیل شد؟‬ ‫به رغ ِم انکــه مــردم سراســر جهــان ســرانجام متوجــه شــده و این مســئله را‬ ‫ـوان یــک عامــل محافظــت از ابتــا‬ ‫پذیرفته انــد کــه اســتفاده از ماســک به عنـ ِ‬ ‫بــه بیمــاریِ «کوویــد‪ »19-‬می توانــد بســیارموثر باشــد؛ امــا همچنــان جوامــع‬ ‫اســیایی در اســتفاده از ایــن پوشــش نســبت بــه اروپایی هــا و امریکایی هــا‬ ‫پیشــتاز بــوده و بیشــتر ان را در محیط هــای عمومــی رعایــت می کننــد‪ .‬یــک‬ ‫نظرســنجی تازه انجام گرفتــه در ایتالیــا نشــان داده کــه ‪81‬درصــد از مــردم‬ ‫ـوان جغرافیایــی بــا بیشــترین امــار ابتــا‬ ‫ایــن کشــور بعدازانکــه مدتــی به عنـ ِ‬ ‫بــه بیمــاری کرونــا و مــوارد مرگ ومیــر ناش ـی ازان در صــدر اخبــار مربوطــه‬ ‫قــرار داشــت‪ ،‬اذعــان دارنــد کــه پوشــیدن ماســک هنــگام خــروج از خانــه و‬ ‫در معابــر شــلوغ و مکان هــای پرجمعیــت‪ ،‬یــک ضــرورت و باعــث ایجــاد‬ ‫اطمینان خاطــر اســت‪ .‬ان هــا درحالــی در رده ســوم کشــورهایی بــا بیشــترین‬ ‫تمایــل بــه اســتفاده از ماســک در بیرون ازخانــه قــرار گرفته انــد کــه رده هــای‬ ‫اول و دوم ایــن فهرســت به ترتیــب دراختیــا ِر ویتنــام (‪91‬درصــد موافــق) و‬ ‫چیــن (‪83‬درصــد) اســت‪ .‬البتــه ایــن اعــداد تنهــا مربــوط بــه ابــراز تمایــل بــه‬ ‫ـدن اســتفاده از ان در امــکان عمومــی نیســت‬ ‫اســتفاده از ماســک و اجباری شـ ِ‬ ‫ تاریــخ‬ ‫براســاس امــار ارائه شــده به‬ ‫و تعــداد افــرادی را نشــان می دهــد کــه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ 16‬اوریــل ‪ 2020‬توســط ‪Ipsos‬؛ یــک شــرکت تحقیقــات جهانــی بــازار‬ ‫و متخصــص در نظرســنجی مســتقر در پاریــس ای ـن کار را انجــام داده انــد‪ .‬از‬ ‫ابتــدای اوریــل ســال جــاری بــود کــه اســتفاده از ماســک در مناطــق پرخطــر‬ ‫ایتالیــا اجبــاری شــد؛ امــا این اقــدام هنــوز در بســیاری از ســایر کشــورهای این‬ ‫قــاره و نیــز ســایر نقــاط جهــان اجرایــی نشــده و بعضـاً بــرای مدتــی محــدود و‬ ‫در مناطقــی معــدود رعایــت می شــود‪ .‬بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه‬ ‫ک ـم کاریِ دولتمــردان دراین خصــوص و اســان گیری در ا ِعمــال محدودیت هــا‬ ‫و نبــود قوانیــن ســختگیرانه بــرای قانون شــکنان؛ از جملــه عدم اســتفاده از‬ ‫پوشــش ماســک در جامعــه‪ ،‬باعــث گســترش بیش ازحـ ِد ایــن بیمــاری شــده‬ ‫اســت‪ .‬البتــه طــی هفته هــای اخیــر‪ ،‬بعضــی از کشــورهای اروپایــی و امریکایی‬ ‫ـردن اســتفاده از ماســک در یکســری مــوارد نظی ـ ِر حضــور‬ ‫نیــز بــه اجباری کـ ِ‬ ‫افــراد در مراکــز خریــد‪ ،‬رو اورده انــد کــه دراین زمینــه می تــوان بــه «المــان»‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬گــزارش ‪ Ipsos‬نشــان داده کــه تــا ‪ 12‬اوریــل تنهــا ‪20‬درصــد از‬ ‫المانی هــا خــود را ملــزم بــه پوشــیدن ماســک در بیرون ازخانــه می کردنــد و‬ ‫ایــن امــر حــاال بــه یــک قانــون تبدیــل شــده اســت؛ تاحدی کــه به تازگــی‬ ‫خــو ِد «انــگال مــرکل» نیــز درحالی کــه ماســک زده بــود‪ ،‬در جلســات حاضــر‬ ‫می شــود‪ .‬اجباری شــدن اســتفاده از ماســک در اجتماعــات در هفــت ایالــت‬ ‫امریــکا باعــث شــد تــا مــردم ایــن کشــور نیــز ترغیــب بــه ایــن امــر شــده‬ ‫و حــاال حــدود ‪50‬درصــد مــردم انجــا از ماســک اســتفاده کننــد‪ .‬کمتریــن‬ ‫میــزان اســتفاده از ماســک در دوره کرونــا تــا تاریــخ یادشــده؛ یعنــی اوریــل‬ ‫امســال‪ ،‬متعلــق بــه بریتانیــا بــا تنهــا ‪16‬درصــد بــود‪ .‬در اینفوگرافیک امــروز‪ ،‬به‬ ‫کشــورهایی بــا بیشــترین تعــداد افرادی کــه در نظرســنجی گفته انــد از ماســک‬ ‫در بیرون ازخانــه اســتفاده می کننــد‪ ،‬اشــاره شــده اســت‪ .‬البتــه بایــد گفــت کــه‬ ‫ایــن نظرســنجی از حــدود ‪29‬هزارنفــر در ‪ 15‬کشــور و طــی روزهــای نهــم تــا‬ ‫دوازدهــم اوریــل ‪ 2020‬انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫‪91‬درصد‬ ‫‪3‬‬ ‫مناسـب اسـت را رهـا می کننـد و به صرفِ اینکه ماسـک دارنـد‪ ،‬هرجا‬ ‫می رونـد و هـرکاری می کننـد‪ .‬بهتـر اسـت در کنـار ترغیب مـردم به‬ ‫اسـتفاده از ماسـک‪ ،‬ان ها را به اسـتفاده صحیح از ماسـک نیز دعوت‬ ‫گمان اشـتباه ایجاد نشـود»‪ .‬دراین گـزارش عنوان شـده که‬ ‫کنیـم تـا ِ‬ ‫یـک نظرسـنجی انجام گرفته توسـط گزارشـگران ‪ Euronews‬نشـان‬ ‫داده کـه ‪67‬درصـد مـردم اروپـا از اینکـه قرنطینه هـا برداشـته و روند‬ ‫معمـول زندگـی در بسـیاری از شـهرها اغـاز شـده‪ ،‬نگران هسـتند و‬ ‫قابل توجهـی از افراد‬ ‫متاسـفانه عمده نگرانـی ان ها این اسـت که تعداد ِ‬ ‫در سـطح جامعـه‪ ،‬پروتکل هـا؛ ازجملـه پوشـیدن ماسـک در معابـر و‬ ‫اماکـن را رعایت نمی کنند‪ .‬به تازگی معاون بهداشـت وزارت بهداشـت‬ ‫ک را ارزان ترین و موثرترین راه در پیشـگیری از‬ ‫ایران‪ ،‬اسـتفاده از ماسـ ‬ ‫ابتلا بـه کرونا خوانـد و در عین حـال گفت‪« :‬حتـی اگر تـا دو ماه دیگر‬ ‫واکسـن کرونـا در اروپـا و امریـکا تولیـد شـود که نمی شـود؛ امـا این‬ ‫واکسـن تا یک سـال دیگر به دسـت ما نخواهد رسـید»‪ .‬دکتر علیرضا‬ ‫رئیسـی با اشـاره به اجباری شدن اسـتفاده از ماسـک در اماکن عمومی‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬یکی از مسـائل بسـیار مهمی که همه باید رعایت کنند‪ ،‬بحث‬ ‫فاصله گذاری فیزیکی و اسـتفاده از ماسـک اسـت که البته از قبل هم‬ ‫اعالم شـده بود؛ منتها با توجه به خیز بیماری که در کشـور اغاز شـده‬ ‫و عدم رعایـت پروتکل هـا از سـوی برخی هم وطنان و بازگشـایی برخی‬ ‫از مراکز تجمعی مانند سـالن ها و ‪ ...‬حتماً نیاز اسـت که فاصله گذاری‬ ‫و استفاده از ماسک را داشته باشیم»‪.‬‬ ‫بایدهای‬ ‫ماسک زدن‬ ‫بررسی سالم بودن ماسک‬ ‫شستن دست ها قبل از لمس ماسک‬ ‫فاصله نداشتن‬ ‫ماسک از صورت‬ ‫پوشاندن کامل‬ ‫چانه‪ ،‬دهان و بینی‬ ‫سفت کردن گیره فلزی‬ ‫روی پل بینی‬ ‫بیرون بودن‬ ‫بخش رنگی ماسک‬ ‫یافتن قسمت‬ ‫باالی ماسک‬ ‫شستن دست ها‬ ‫بعد از استفاده‬ ‫دورانداختن ماسک‬ ‫استفاده شده یا الوده‬ ‫دورنگه داشتن‬ ‫ماسک از خود‬ ‫برداشتن ماسک‬ ‫با استفاده از بندها‬ ‫عدم لمس‬ ‫ماسک‬ ‫قراردادن ماسک زیر بینی استفاده از ماسک معیوب‪ ،‬الوده یا خیس‬ ‫نبایدهای‬ ‫ماسک زدن‬ ‫ویتنام‬ ‫چین‬ ‫‪83‬درصد‬ ‫‪81‬درصد‬ ‫ایتالیا‬ ‫ژاپن‬ ‫‪77‬درصد‬ ‫هند‬ ‫‪76‬درصد‬ ‫‪50‬درصد‬ ‫استفاده مجدد‬ ‫از ماسک استفاده شده‬ ‫قراردان ماسک الوده‬ ‫در دسترس سایرین‬ ‫پائین کشیدن ماسک‬ ‫حین صحبت‬ ‫لمس قسمت‬ ‫بیرونی ماسک‬ ‫استفاده از ماسک شل‬ ‫و اویزان‬ ‫امریکا‬ ‫فرانسه‬ ‫‪34‬درصد‬ ‫‪20‬درصد‬ ‫‪16‬درصد‬ ‫المان‬ ‫بریتانیا‬ ‫یادتــان باشــد کــه اســتفاده از ماســک به تنهایــی محافــظ‬ ‫کاملــی نیســت و بایــد حتمــ ًا مکــرر دســت ها را بــا اب و‬ ‫شــوینده شســته و فاصلــه اجتماعــی را رعایــت کنیــد‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪#‬من_ماسک_میزنم‬ ‫«ماسـک»‪ ،‬اپلیکیشـنی پیشـرو در زمینـ ه اطالع رسـانی و ارائـه امار لحظـه ای از وضعیـت بیماران کرونایی کشـور اسـت که توسـط جمعی از‬ ‫دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه صنعتی شـریف و دانشـگاه امیرکبیر و دانشـگاه شـهید بهشـتی پـس از تائید ورود ویـروس کرونا بـه ایران‪،‬‬ ‫به صـورت داوطلبانـه و بـدون انگیزه هـای تجـاری‪ ،‬طراحـی و سـاخته شـده اسـت و بـا هماهنگـی بـا مرکز مبـارزه بـا بیماری هـای واگیردار‬ ‫وزارت بهداشـت و متخصصـان حـوز ه سلامت و تجارب کشـورهای دیگر درگیـر با ویروس‪ ،‬در جهـت کاهش تعـداد مبتالیـان و قربانیان کرونا‬ ‫در ایـران گام برمـی دارد‪ .‬بـرای ورود بـه «ماسـک» و اسـتفاده از امکانات و مطالـب ان‪ ،‬نیازی بـه ثبت نـام و ورود شـماره موبایل و دریافت کد‬ ‫تائیـد جهـت ورود نیسـت‪ .‬بعـد از اجرای اپلیکیشـن‪ ،‬در صفحـه اصلی ان‪ ،‬با نمـودار اماری به روز شـده از تعـداد مبتالیان و افراد درمان شـده‬ ‫و نفـرات فوت شـده به چشـم می خـورد و بـا کلیـک روی نمـودار‪ ،‬امارهـای ‪ 24‬سـاعت گذشـته بـرای شـما نمایـش داده خواهد شـد‪ .‬شـما‬ ‫می توانیـد بـا مشـاهده مناطـق پر خطر بر روی نقشـه ایـن اپلیکیشـن‪ ،‬از ان مناطق دوری و دیگـر افراد را از نزدیک شـدن بـه ان مناطق منع‬ ‫کنیـد تـا در جلوگیری از شـیوع کرونا‪ ،‬سـهم خـود را ادا کنید‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪#‬من_ماسک_میزنم‬ ‫فرد سالم بدون ماسک‬ ‫میزان خطر‬ ‫باال‬ ‫فرد سالم با ماسک‬ ‫متوسط‬ ‫فرد سالم بدون ماسک‬ ‫فرد سالم با ماسک‬ ‫ناقل بدون ماسک‬ ‫ناقل بدون ماسک‬ ‫کم‬ ‫ناقل با ماسک‬ ‫خیلی کم‬ ‫ناقل با ماسک‬ ‫درصورت عدم رعایت‬ ‫فاصله اجتماعی‬ ‫بی خطر‬ ‫فرد سالم با ماسک‬ ‫ناقل با ماسک‬ ‫حداقل فاصله ‪ 1.5‬تا ‪2‬متر‬ ‫اگرچـه اسـتفاده از ماسـک پارچـه‪‎‬ای‪ ،‬محافظـت ایمـن‬ ‫ماسـک های پزشـکی را در برابر بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬ایجاد‬ ‫تو امـد‬ ‫نمی کنـد؛ امـا اسـتفاده از ان هـا بسـیار بهتر از رف ‬ ‫در شـهر بـدون پوشـیدن ماسـک اسـت‪ .‬به دلیـل کمبـود‬ ‫ماسـک ‪ N95‬و سـایر ماسـک های پزشـکی‪ ،‬جـای تعجب‬ ‫نیسـت کـه بـازار ماسـک های پارچـه‏ ای در حال افزایـش‬ ‫باشـد؛ اما چگونه ماسـک مناسـب تهیه کنیم؟ ماسـک های‬ ‫خانگـی یـا پزشـکی؛ کدام یـک؟ باید گفـت کـه در صورت‬ ‫اسـتفاده صحیح‪ ،‬هر دو گزینه مناسـب اسـت‪ .‬ماسـک های‬ ‫پارچـه ای را می توانیـد از داروخانه ها خریداری یـا در منزل‬ ‫درسـت کنیـد‪ .‬بـرای دوخـت ان هـا از طرح‪‎‬هـا و الگوهای‬ ‫توصیه‪‎‬شـده توسـط منابع معتبر ماننـد ‪( CDC‬مرکز کنترل‬ ‫و پیشـگیری بیمـاری) اسـتفاده کنید‪ .‬بهترین ماسـک‪‎‬های‬ ‫پارچـه‪‎‬ای شـامل حداقـل دو الیـه از پارچه پنبـه‪‎‬ای محکم‬ ‫اسـت‪ .‬بـرای دوخـت یا تهیـه ماسـک به دنبـال پارچه های‬ ‫دارای تراکـم بـاال باشـید‪ .‬ایـن پارچه هـا به عنـوان فیلتـر‬ ‫مسـدود‪‎‬کننده انتشـار قطرات تنفسـی عمل و در عین حال‬ ‫امـکان تنفـس راحت را فراهـم می‪‎‬کند‪ .‬بعضی از ماسـک ها‬ ‫فضایـی را بـرای الیـه محافـظ اضافـی ایجـاد می کننـد‪.‬‬ ‫به توصیـه مرکـز کنتـرل و پیشـگیری بیماری؛ بهتر اسـت‬ ‫فیلترهـای کاغـذی قهـوه را به ماسـک‪‎‬های خانگـی اضافه‬ ‫کنیـد‪ .‬ایـن فیلترها را می تـوان بـا کیسـه‪‎‬های موادغذایی‬ ‫قابـل بازیافـت‪ ،‬حوله های اشـپزخانه یـا پارچه هـای کتانی‬ ‫تهیـه کنیـد‪ .‬فیلترهـا بـرای انسـداد ذرات ریـز و مرطوب‬ ‫به اندازه کافـی متراکم بـوده و امکان تنفس راحـت را فراهم‬ ‫می کنـد‪ .‬یادتان باشـد کـه باید بتوانیـد هنگام اسـتفاده از‬ ‫ماسـک‪ ،‬راحت نفس بکشـید تـا بـرای اسـتفاده در اماکن‬ ‫عمومـی مجبور به برداشـتن ان از صورت نشـوید‪ .‬ماسـک‬ ‫صـورت بایـد از بینـی تـا زیـر چانـه و به سـمت گوش هـا‬ ‫را پوشـش دهـد و متناسـب بـا سـایز صـورت باشـد‪ .‬اگر‬ ‫شـکاف‪‎‬هایی بـرای ورود هوا وجود داشـته باشـد‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از ان بی‪‎‬فایـده اسـت‪ .‬در صـورت اسـتفاده از ماسـک نباید‬ ‫ان را لمـس کرد؛ زیـرا لمس الیـه بیرونی ماسـک‪ ،‬می تواند‬ ‫انگشـتان دسـت را الـوده کند‪.‬‬ ‫‪%95‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫ویروس‬ ‫باکتری‬ ‫غبار‬ ‫ریزگرد‬ ‫ویروس‬ ‫باکتری‬ ‫غبار‬ ‫ریزگرد‬ ‫‪%95‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫ویروس‬ ‫باکتری‬ ‫غبار‬ ‫ریزگرد‬ ‫ویروس‬ ‫باکتری‬ ‫غبار‬ ‫ریزگرد‬ ‫‪5‬‬ ‫مطابـق دسـتورالعمل های سـازمان جهانـی بهداشـت‬ ‫درباره نحوه اسـتفاده صحیح از ماسـک بـرای محافظت‬ ‫از کرونا ویـروس جدید‪ ،‬افراد سـالم یا بیمـار به خصوص‬ ‫زمانی کـه بـا عالئـم سـرفه های خشـک‪ ،‬عطسـه و‬ ‫تـب مواجـه می شـوند‪ ،‬نیـاز بـه اسـتفاده از ماسـک‬ ‫مناسـب دارنـد‪ .‬به گـزارش دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫شهیدبهشـتی؛ رعایـت توصیه هـا و نـکات بهداشـتی‬ ‫در اسـتفاده از ماسـک بسـیار ضروری سـت؛ چرا کـه‬ ‫اسـتفاده از ماسـک الـوده یـا نامناسـب بـرای افـراد‬ ‫حتـی می توانـد خطرنـاک هـم باشـد‪ .‬سـازمان جهانی‬ ‫بهداشـت در مقالـه ای بایدهـا و نباید هـای اسـتفاده از‬ ‫ماسـک پزشـکی را بـرای پیشـگیری و انتقـال بیماری‬ ‫کرونـا منتشـر کرده کـه از جملـه ان‪ ،‬اسـتفاده نکردن‬ ‫از ماسـک های الـوده‪ ،‬پرهیز از قـرار دادن ماسـک زیر‬ ‫بینـی‪ ،‬اسـتفاده نکردن از ماسـک های شـل و گشـاد و‬ ‫لمس نکـردن قسـمت جلویـی ماسـک اسـت‪ .‬اجتناب‬ ‫از برداشـتن ماسـک حیـن صحبت بـا دیگـران‪ ،‬پرهیز‬ ‫از قـرار دادن ماسـک در محـل دسترسـی دیگـران‪،‬‬ ‫تو شـوی‬ ‫اسـتفاده نکردن مجـدد از ماسـک‪ ،‬شس ‬ ‫دسـت ها قبـل و بعـد از لمس کردن ماسـک و بررسـی‬ ‫ماسـک از نظـر سلامت؛ از دیگـر مواردی سـت کـه در‬ ‫مقاله سـازمان بهداشـت جهانی منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫قرار گرفتـن قسـمت رنگـی ماسـک به سـمت بیـرون‪،‬‬ ‫قرار گرفتـن قسـمت فلـزی روی بینی‪ ،‬پوشـاندن کامل‬ ‫دهـان‪ ،‬بینی و چانـه‪ ،‬نبود فاصله بین صورت و ماسـک‪،‬‬ ‫پرهیـز از لمس کـردن ماسـک‪ ،‬برداشـتن ماسـک از‬ ‫قسـمت بنـد ان‪ ،‬دور کـردن ماسـک از مقابـل صورت‪،‬‬ ‫انداختـن ماسـک در سـطل زبالـه هـم از مواردی سـت‬ ‫که رعایت ان در مقاله سـازمان بهداشـت جهانی تاکید‬ ‫شـده اسـت‪ .‬در اینفوگرافیـک مقابـل‪ ،‬تاثیر اسـتفاده‬ ‫از ماسـک در جلوگیـری از انتقـال ویـروس کرونـا‬ ‫به نحوی کـه اگر یکی یـا دو طـرف در مـراودات روزمره‬ ‫خـود از ان اسـتفاده کنند یا نکنند‪ ،‬مرور شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪%95‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫ویروس‬ ‫باکتری‬ ‫غبار‬ ‫ریزگرد‬ ‫ویروس‬ ‫باکتری‬ ‫غبار‬ ‫ریزگرد‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنگوی دولت تاکید کرد؛‬ ‫لزوم همکاری هم افزا برای عبور از شرایط دشوار‬ ‫سـخنگوی دولـت گفـت‪« :‬رئیس جمهـوری نکتـه مهمـی را دربـاره ضـرورت همـکاری و هم افزایـی و‬ ‫درکنارهم بـودن همـه قوا و نهادهای کشـور در جلسـه گذشـته دولت مطـرح کردند؛ بنـای دولت‪ ،‬همکاری‬ ‫صمیمانـه‪ ،‬همراهانـه و هم افـزا بـرای عبـور از شـرایط دشـوار امـروز و پاسـخ بـه نیازهـا و حـل مشـکالت‬ ‫مـردم اسـت»‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ علی ربیعی افـزود‪« :‬امـروز اثار تخریبـی تحریم های‬ ‫بی سـابقه و همپوشـانی ان بـا شـروع بیماری کرونـا را می بینیم‪ .‬در کنـار ان ها تهدیدهای بی سـابقه ای که‬ ‫امـروز بانـد حاکـم بر کاخ سـفید و اثار و عالئـم به حرکت دراوردن جریان های ناامن کننده داخل کشـور را هم ازسـوی بدخواهان‬ ‫کشـورمان مشـاهده می کنیم»‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛‬ ‫کمبود تخت های ‪ ICU‬مخصوص کودکان‬ ‫سـخنگوی وزارت بهداشـت گفـت‪« :‬در ابتـدای شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور‪ ،‬رقمـی معـادل دودرصد و‬ ‫کمتـر بـرای ابتلای کـودکان گزارش شـده بـود؛ امـا به تدریج امـار ابتلای این گروه سـنی افزایـش یافت؛‬ ‫به طوری کـه در اخریـن وبینارهـای بین المللـی‪ ،‬رقـم ‪۱۵‬درصـد هم مطرح شـد‪ .‬مـواردی از مرگ بـا تابلوی‬ ‫دیسـترس تنفسـی و نیز سـندروم التهابی چندسیسـتمی (مشـابه کاوازاکی) و شـوک در ایران گزارش شده‬ ‫کـه به نظـر می رسـد در کـودکان بـدون بیمـاری زمینـه ای هـم مـوارد شـدید رخ می دهـد»‪ .‬به گـزارش انا؛‬ ‫سـیما سـادات الری افـزود‪« :‬محدودبـودن تخت هـای ای سـی یو کـودکان در کشـور نیـز به مشـکالت مدیریت بیمـاری کرونا در‬ ‫کـودکان دامـن می زند»‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند؛‬ ‫مبارزه با فساد‪ ،‬بدون مالحظه و تعدی‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی دیــروز در ارتبــاط تصویــری‬ ‫بــا رئیــس و مســئوالن عالــی قضائــی و نیــز روســای کل‬ ‫دادگســتری های سراســر ایــران‪ ،‬بــا ابــراز خرســندی از اقدامــات‬ ‫انجام شــده در یک ســال اخیر‪ ،‬بــر لــزوم اســتمرار حرکــت‬ ‫تحولــی در قــوه قضائیــه به صــورت متــوازن و بــا محوریــت‬ ‫مردمی بــودن قــوه تاکیــد کردنــد و گفتنــد‪« :‬مبــارزه بــا فســاد‬ ‫کــه درایـن دوره بــه اوج خــود رســیده اســت‪ ،‬باید بــدون اغماض‬ ‫و براســاس حــق و عــدل و قانــون و همچنیــن بــدون تعــدی و‬ ‫ظلــم بــه افــراد بی گنــاه‪ ،‬باقــدرت ادامــه یابــد»‪ .‬به گــزارش پایگاه‬ ‫اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛ حضــرت ایــت اهلل‬ ‫خامنـه ای باتاکیدبراینکــه ماجــرای کرونا تمام نشــده و همچنان‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬همــه مــردم و مســئوالن را بــه جدی گرفتــن رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی و جلوگیــری از شــیوع مجــدد‬ ‫ویــروس کرونــا نیــز فراخواندنــد‪ .‬رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫بــا گرامیداشــت یــاد شــهید مظلــوم ای ـت اهلل بهشــتی‪ ،‬شــهید‬ ‫قدوســی‪ ،‬شــهید الجــوردی و دیگــر شــهیدان دســتگاه قضــا‪،‬‬ ‫«تدویــن نســخه ارتقا یافتــه و پیشــرفته تر ســند تحــول قضائی»‬ ‫را بــا اســتفاده از اندیشــمندان حــوزه و دانشــگاه و تجربیــات‬ ‫درون قــوه ای کاری بــاارزش خواندنــد و افزودنــد‪« :‬در زمان هــای‬ ‫الزم‪ ،‬از اجــرای ایــن ســند و برنامه هــای مترتب بـر ان بــه مــردم‬ ‫گــزارش دهیــد کــه ایـن کار در امیــدواری مــردم به دســتگاه قضا‬ ‫قطع ـاً تاثیرگــذار اســت»‪ .‬ایشــان تحــول را ضرورتــی مســتمر‪،‬‬ ‫مدیریت شــده و تــوام بــا دریافت هــای جدیــد و ابتــکارات تــازه‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪« :‬ایـن کار بایــد بــر اصــول و مبانــی اســامی‬ ‫و دینــی مبتنــی باشــد؛ وگرنــه تحــول بــدون مبنــا‪ ،‬بــه تذبــذب‬ ‫و هرج ومــرج منجــر می شــود»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای‬ ‫ایجــاد تحــول را در عمــل بسیاردشــوار خواندند و گفتنــد‪« :‬البته‬ ‫برخــی مقاومت هــا نــه از روی ســوءنیت؛ بلکــه از ســر ناتوانــی‬ ‫یــا نداشــتن حا لو حوصلــه تغییــرات بنیادیــن اســت‪ .‬البتــه‬ ‫مخالفت هــای کســانی که از وضــع موجــود منتفــع هســتند و‬ ‫کارشــکنی ها و فضاســازی های شــبکه درهم تنیــده مفســدان‬ ‫و مجریــان نیــز ایجــاد تحــول را ســخت تر می کنــد»‪ .‬حضــرت‬ ‫ایــت‪‎‬اهلل خامنــه ای تالش هــای بی وقفــه دشــمنان بــرای‬ ‫«خنثــی کــردن هــر حرکــت اصالحــی و تحولــی در نظــام»‬ ‫را ازطریــق جوســازی رســانه ای و ایجــاد وسوســه و بدبینــی در‬ ‫افــکار عمومــی‪ ،‬از دیگــر دشــواری های ایجــاد تحــول خواندنــد‬ ‫و تاکیــد کردنــد‪« :‬تنهــا راه موثــر بــرای مقابلــه بــا همــه عوامــل‬ ‫و عناصــر ضدِتحــول‪ ،‬منفعل نشــدن‪ ،‬اســتقامت‪ ،‬تــوکل بــر‬ ‫خــدا و ادامــه شــجاعانه مســیر تحــول اســت»‪ .‬رهبــر انقــاب‬ ‫در بخــش دیگــری از سخنانشــان بااشــاره به وظایــف مهــم و‬ ‫بسیار گســترده قــوه قضائیــه در قانــون اساســی‪ ،‬پیگیــری و‬ ‫اجــرای متــوازن همــه ایــن وظایــف را ضــروری برشــمردند»‪.‬‬ ‫ایشــان در همین زمینــه موضــوع «احیــای حقــوق عامــه» را‬ ‫مهــم خواندنــد و بــا ابــراز خرســندی از فعالیت هــای اخیــر قــوه‬ ‫دراین زمینــه‪ ،‬گفتنــد‪« :‬اگــر دادســتانی ها احســاس کردنــد‬ ‫حقــوق عامــه در حال تضییــع اســت‪ ،‬بایــد وارد کار شــوند و از‬ ‫حــق مــردم دفــاع کننــد»‪ .‬حضرت ایـت اهلل خامنـه ای بااشــاره به‬ ‫یکی دیگــر از وظایــف اساســی دســتگاه قضــا در قانــون اساســی؛‬ ‫یعنــی «پیشــگیری از وقــوع جــرم» افزودنــد‪« :‬اگــر بســترهای‬ ‫شــکل گیری و وقــوع جــرم به درســتی شــناخته شــود‪،‬‬ ‫پیشــگیری علمــی از وقــوع جــرم و درنتیجــه کاهــش فــراوان‬ ‫هزینه هــای مقابلــه بــا جــرم محقــق خواهــد شــد کــه ایـن کار‬ ‫نیازمنــد همراهــی همــه قــوا؛ به خصــوص قــوه مجریــه اســت»‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬تعمیــم تحول خواهــی از مســئوالن دســتگاه‬ ‫قضــا بــه بدنــه و همــه کارکنــان دســتگاه را ضــروری خواندنــد‬ ‫و افزودنــد‪« :‬مردمی بــودن‪ ،‬از دیگــر ضروریــات ایجــاد تحــول‬ ‫اســت»‪ .‬ایشــان بااشــاره به ســخنان رئیس جمهــوری امریــکا‬ ‫دربــاره ‪ ۱۰‬ســال حبــس بــرای کســانی که نمادهــای بــرده داری‬ ‫و نژادپرســتی را بــه پائیــن بکشــند یــا جداکــردن فرزنــدان‬ ‫مهاجــران از والدینشــان‪ ،‬گفتنــد‪« :‬البتــه از ایــن بی قانونی هــا در‬ ‫غالــب فیلم هــای غربــی خبــری نیســت»‪ .‬رهبــر انقالب اســامی‬ ‫درادامــه نکاتــی را درخصــوص مبــارزه بــا فســاد بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای بابیان اینکــه مبــارزه بــا فســاد از‬ ‫دوره قبــل در قــوه قضائیــه اغــاز شــده بــود و اکنــون بــه اوج‬ ‫خــود رســیده اســت‪ ،‬گفتنــد‪« :‬مــردم از مبــارزه بــدون مالحظه و‬ ‫بــدون اغمــاض بــا مفســد امیــدوار می شــوند؛ زیــرا فســاد مالــی و‬ ‫اقتصــادی همچــون ویــروس کرونــا‪ ،‬بســیار خطرناک و به شــدت‬ ‫واگیــردار و ُمسری ســت»‪ .‬ایشــان افزودنــد‪« :‬تنهــا تفــاوت‬ ‫ویــروس کرونــا بــا ویــروس فســاد این اس ـت که ویــروس کرونــا‬ ‫بــا شست وشــوی دســت برطــرف می شــود؛ امــا تنهــا راه مقابلــه‬ ‫بــا ویــروس فســاد‪ ،‬قطــع دســت مفســد اســت»‪ .‬رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬وظیفــه قــوه قضائیــه را برخــورد متــوازن بــا همــه‬ ‫اَشــکال و ابعــاد فســاد برشــمردند و درعین حــال تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫«بایــد مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬در درجــه اول در داخــل قــوه و به صورت‬ ‫جــدی و کارشناســی انجــام شــود؛ زیــرا تبعــات و ضربــه فســاد‬ ‫در داخــل قــوه قضائیــه بسیار ســنگین خواهــد بــود»‪ .‬حضــرت‬ ‫ایــت اهلل خامنــه ای باتاکیدبــر لــزوم نــگاه کارشناســی بــرای‬ ‫شــناخت بســترهای فســادزا و مقابلــه بــا ان‪ ،‬افزودنــد‪« :‬مــاک‬ ‫درمبارزه بــا فســاد بایــد فقــط حــق‪ ،‬عــدل و قانــون باشــد و‬ ‫هیــچ مالحظــه دیگــری در کار نباشــد»‪ .‬ایشــان گفتنــد‪« :‬البتــه‬ ‫همان طورکــه در برخــورد بــا فســاد نبایــد اغمــاض وجود داشــته‬ ‫باشــد؛ امــا افــراد بی گنــاه هــم نبایــد موردتعــدی قــرار گیرنــد‬ ‫و رســیدگی ها بایــد کام ـ ًا براســاس قانــون و عدالــت و بــدون‬ ‫جوگیــری انجــام شــود»‪ .‬ایشــان بااشــاره به گســترش فضــای‬ ‫مجــازی و قضــاوت افــراد مختلــف دربــاره رویدادهــا و مســائل‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪« :‬عمــوم مــردم و فعــاالن فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫مراقــب باشــند تــا نســبت بــه افــراد بی گنــاه‪ ،‬تعــدی و ظلمــی‬ ‫واقــع نشــود»‪ .‬حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای بــا گالیــه از اهانــت‬ ‫و ظلــم بــه برخــی بــزرگان پاک دســت قبلــی قــوه قضائیــه در‬ ‫جریــان قضاوت هــا و اظهارنظرهایــی کــه درخصــوص دادگاه اخیر‬ ‫شــده‪ ،‬افزودنــد‪« :‬خطــاب مــن در این موضــوع مــردم و جوانــان‬ ‫مومــن اســت کــه مراقــب باشــند تعدی نکننــد و بــه افــراد معاند‬ ‫کــه به دنبــال گرفتــن انتقــام از مواضــع انقالبــی و محکــم قاطــع‬ ‫فــان شــخصیت هســتند‪ ،‬کاری نــدارم»‪ .‬ایشــان تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫«حرکــت مبــارزه بــا فســاد کــه اکنــون در قــوه قضائیــه به خوبی‬ ‫مشــاهده می شــود و خــود را نشــان داده‪ ،‬از دوره اقــای املــی‬ ‫کرونا و وضعیت مدارس در سال تحصیلی جدید‬ ‫معـاون رسـانه مرکـز اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی وزارت امـوزش و پـرورش با بیان‬ ‫اینکـه براسـاس نظر متخصصان و مسـئوالن سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا احتمـال ورود‬ ‫مـوج جدیـد ویـروس کرونـا و همزمانـی ان با ویـروس انفلوانزا در کشـور ممکن اسـت‬ ‫شـروع سـال تحصیلـی جدیـد را بـا مشـکالتی فراتر از قبـل مواجـه کند گفـت‪ :‬وزارت‬ ‫امـوزش و پـرورش تلاش می کنـد تا بـا ارائـه اموزش های تلویزیونی‪ ،‬سـامانه «شـاد»‬ ‫و بسـته های اموزشـی در اغـاز سـال تحصیلـی‪ ،‬فرصت دسترسـی برابر امـوزش را برای‬ ‫همـه دانـش امـوزان فراهم کنـد‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ امیرعبـاس میرزاخانی بـا بیان اینکه‬ ‫کرونـا در سـال تحصیلـی جدیـد بـه سـرعت و در طـی چندمـاه توانسـت بنیـان تمام‬ ‫کشـورها را در عرصه هـای مختلف چون اقتصاد‪ ،‬سیاسـت خارجی‪ ،‬اموزش‪ ،‬بهداشـت و‬ ‫مسـکن برهـم زنـد اظهار کرد‪« :‬البتـه تمام تاثیرات کرونـا مذموم نبوده‪ ،‬بلکـه در برخی‬ ‫حوزه هـا توانسـت نواوری هـا و راه حل هایـی را کـه تا قبل با مقاومت هایی مواجه می شـد‬ ‫را بـه یکبـاره دگرگـون کنـد؛ بـه گونـه ای کـه در برخی حوزه هـا به کسـب تجربه هایی‬ ‫منجـر شـده اسـت کـه می توانـد چـراغ راه اینـده شـده و ان مجموعـه را بـه قله هـای‬ ‫رفیـع پیشـرفت برسـاند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـاید هنگامـی که با یـک فوریت بهداشـتی در‬ ‫سـطح ملی مواجه هسـتیم‪ ،‬زمان مناسـبی برای پیشـنهاد تغییر جهت در نظام اموزش‬ ‫عمومی کشـور نباشـد؛ اما ویروس کرونا همه چیز را تغییر داده و سیسـتم اموزشـی نیز‬ ‫از ایـن جریـان مسـتثنی نبـوده اسـت‪ .‬یکـی از حوزه هایی که بـا ورود کرونـا و تعطیلی‬ ‫ناخواسـته وارد فاز اجرایی طراحی سـازوکار اموزش مجازی و تداوم اموزش شـد‪ ،‬وزارت‬ ‫امـوزش و پـرورش بـود»‪ .‬معـاون رسـانه مرکـز اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی وزارت‬ ‫امـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکه وزارت امـوزش و پـرورش با اموزش هـای تلویزیونی و‬ ‫معرفـی سـامانه «شـاد» اغازگـر مقابلـه با ویـروس کرونـا در امر تعطیلی مدارس شـد و‬ ‫توانسـت رضایت نسـبی مخاطبانـش را فراهم کند‪ ،‬گفـت‪« :‬اکنون پس از گذشـت پنج‬ ‫ماه از شـروع همه گیری کرونا‪ ،‬شـاید کشـورمان در کنترل بیماری به توفیقاتی رسـیده‬ ‫باشـد ولـی بـرای مهـار ان راه پرپی چو خمـی در پیـش دارد»‪ .‬میرزاخانـی ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫ایـن میـان قطعـا بازگشـت دانش امـوزان به مـدارس بر خالف سـال های گذشـته‪ ،‬یک‬ ‫امـر عـادی نخواهـد بـود و امـوزش و پرورش بـا یک سـناریوی ترکیبـی از اموزش ها به‬ ‫اسـتقبال سـال تحصیلی جدید می رود‪ .‬مطمئنا در سـال تحصیلی جدید تالش می شود‬ ‫برقـراری کالس هـا با رعایـت فاصله گذاری اجتماعی همراه باشـد‪ ،‬امـکان تهویه صحیح‬ ‫فضاهـای اموزشـی فراهـم و برنامه مناسـبی بـرای پاکسـازی و ضدعفونـی دوره ای این‬ ‫فضاهـا تدویـن و اجرایـی شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در کنـار این تدابیر الزم اسـت به نحوه‬ ‫الریجانــی اغــاز شــد و ایشــان؛ هــم در داخــل و هــم در بیــرون از‬ ‫قــوه‪ ،‬شــروع کننده ان بودنــد و این هــا نبایــد ازنظــر دور باشــد»‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬یکــی از اقدامــات خــوب قــوه قضائیــه‬ ‫درمبارزه بــا فســاد را «حمایــت از تولیــد و جلوگیــری از تعطیلــی‬ ‫واحدهــای تولیــدی» دانســتند و گفتنــد‪« :‬در شــرایط کنونی که‬ ‫مــردم ازلحــاظ معیشــت دچار ســختی هســتند‪ ،‬هر دســتگاهی‬ ‫کــه بتوانــد بــه اقتصــاد کشــور کمــک کنــد‪ ،‬بایــد ای ـن کار را‬ ‫انجــام دهــد و این اقــدام قــوه قضائیــه درواقــع کمــک بــه اقتصاد‬ ‫کشــور اســت»‪ .‬حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای بااشــاره به ابالغیــه‬ ‫اخیــر رئیــس قــوه قضائیــه مبنی براینکــه برخــی بانک هــا حــق‬ ‫مصــادره و تعطیلــی واحدهــای تولیــدی را ندارنــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کردنــد‪« :‬ایــن کار‪ ،‬بسیار درســت و قابل تعمیــم درمــورد‬ ‫کسانی ســت کــه بــا خریــد واحدهــای تولیــدی و اخــراج‬ ‫کارگــران و فــروش تجهیــزات‪ ،‬کاربــری ایــن واحدهــا را تغییــر‬ ‫می دهنــد؛ زیــرا این گونــه اقدامــات‪ ،‬ضربــه بــه اقتصــاد کشــور‬ ‫اســت»‪ .‬ایشــان یکــی از نــکات مهــم درزمینه مبــارزه با فســاد را‬ ‫«نظارت هــا و گزارش هــای مردمــی» خواندنــد و افزودنــد‪« :‬بایــد‬ ‫بــرای این موضــوع‪ ،‬زیرســاخت های حقوقــی در قــوه قضائیــه‬ ‫فراهــم شــود تــا امنیــت مــادی و معنــوی گزارشــگر حفظ شــود‬ ‫و امــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر دلگــرم باشــد کــه دســتگاه‬ ‫قضائــی پشــتیبان اوســت و درمقابــل‪ ،‬زمینــه تهمت زنــی نیــز‬ ‫فراهــم نشــود»‪.‬‬ ‫ایجاد یک سیسـتم اموزشـی کارامد نیز توجه شـود کـه در ان هر یـک از دانش اموزان‬ ‫فرصـت یادگیـری و پیشـرفت را به دسـت اورند؛ سیسـتمی کـه بهتر از نظام اموزشـی‬ ‫گذشـته عمل کند»‪ .‬معاون رسـانه مرکز اطالع رسـانی و روابط عمومی وزارت اموزش و‬ ‫پرورش با اشـاره به اینکه البته بدیهی سـت که تغییر جهت در نظام اموزشـی مسـتلزم‬ ‫سـرمایه گذاری دولـت اسـت و هزینه این اقـدام‪ ،‬قابل توجـه خواهد بود‪ ،‬گفـت‪« :‬اکنون‬ ‫زمان ان رسـیده اسـت که راه حل های کوتاه مدت را کنار بگذاریم و راهکارهای مناسـبی‬ ‫را بـرای جبـران افـت تحصیلـی ناشـی از تعطیلـی بلندمـدت مـدارس بـر دانش اموزان‬ ‫و همچنیـن جلوگیـری از بـروز مجـدد این مشـکل در صـورت تعطیلی مجـدد مدارس‬ ‫بیابیـم»‪ .‬میرزاخانـی ادامه داد‪« :‬بی تردید مقابله با شـرایط غیرمعمول مسـتلزم تغییرات‬ ‫برنامه ریـزی شـده اسـت؛ به همین منظور اموزش و پـرورش با درک شـرایط خانواده ها و‬ ‫پاندمـی کرونا در کشـور و همچنیـن اقدامات دولت و وزارت بهداشـت در این خصوص و‬ ‫ضرورت حاکمیتی بودن امر اموزش‪ ،‬ترکیبی از اموزش های تلویزیونی‪ ،‬سـامانه «شـاد»‬ ‫و بسـته های اموزشـی را بنـا بـه مقتضیات بـه دانش امـوزان ارائه کرده اسـت‪ .‬به گونه ای‬ ‫که این سـناریو باید بتوانـد دربرگیرنده راهکارهایی برای مقابله با نابرابری های اموزشـی‬ ‫ناشـی از شـرایط اموزش در ایام کرونا بوده و پیامدهای ناگوار ان کمترین اسـیب و افت‬ ‫را بـه دانش امـوزان مناطـق محروم وارد کند»‪ .‬وی با بیان اینکـه وزارت اموزش و پرورش‬ ‫بـرای اینکـه بتواند این سـناریو را در سـال تحصیلی جدیـد اجرایی کنـد باید تغییراتی‬ ‫در اصـول نظـام اموزشـی خود ایجاد کنـد که در ادامه به چند مورد اشـاره خواهد شـد؛‬ ‫گفـت‪« :‬شـروع سـال تحصیلـی جدیـد در کشـور ما بـر اسـاس مصوبه مجلس شـورای‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫رویداد‬ ‫ثــروت‪ ،‬در داشــتن دارایی هــای بــزرگ‬ ‫نیســت؛ بلکــه در قناعــت و کم خواســتن‬ ‫نهفتــه اســت‪.‬‬ ‫اپیکتتوس؛ فیلسوف رواقی یونان‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت ایــران در‬ ‫پیامــی به مناســبت «روز ملــی صنعــت و معدن»‬ ‫تصریــح کــرد کــه تولیــد و صنعــت تنهــا راهکار‬ ‫برون رفــت از شــرایط حســاس تحریم هــای‬ ‫یک جانبــه و غیرقانونــی تحمیلی ســت‪.‬‬ ‫به گــزارش شــاتا؛ عبدالوهــاب ســهل ابادی‬ ‫در ایــن پیــام اورد‪« :‬روز صنعــت و معــدن؛‬ ‫روز بزرگداشــت شــان‪ ،‬منزلــت و گرامیداشــت‬ ‫تمامــی کارافرینــان ســخت کوش و پرتــاش‬ ‫میهــن عزیزمــان‪ ،‬ایــران اســت‪ .‬نام گــذاری‬ ‫مدبرانــه ســال جــاری ازســوی رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی؛ نشــانه حمایــت عالی تریــن‬ ‫مقــام نظــام جمهــوری اســامی از تولیــد و‬ ‫صنعــت به عنــوان تنهــا راهــکار برون رفــت از‬ ‫شــرایط حســاس تحریم هــای یک جانبــه و‬ ‫غیرقانونــی تحمیل شــده‪ ،‬بــوده و از همیــن رو‪،‬‬ ‫تکریــم و تجلیــل تالشــگران این حــوزه‪ ،‬قطع ـاً‬ ‫موجــب دلگرمــی و افزایــش انگیــزه ایشــان در‬ ‫تحقــق وظیفــه ملــی جهــش تولیــد‪ ،‬خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬فعــاالن بخــش خصوصــی‪ ،‬علیرغــم وجــود‬ ‫مشــکالت و دغدغه هــای فــراوان‪ ،‬امســال نیــز بــا‬ ‫عــزم و اراده شکســت ناپذیر خــود‪ ،‬درراســتای‬ ‫تحقــق فرمان هــای رهبــر عظیم الشــان انقــاب؛‬ ‫همــراه و همــدل بــا دولتمــردان‪ ،‬در رفــع موانــع‬ ‫موجــود هم قســم بــوده و باتکیه بــر توانمنــدی‬ ‫نیروهــای مســتعد و پرتــاش ایرانــی از هیــچ‬ ‫تالشــی بــرای ارتقــای کیفــی و کمــی تولیــد‬ ‫ســاخت داخــل و قطــع وابســتگی بــه خــارج‪،‬‬ ‫دریــغ نخواهنــد کــرد‪ .‬این جانــب از تــاش و‬ ‫نقش افرینــی صادقانــه و ســتودنی مــردان و‬ ‫زنانــی کــه بــا حضــور خــود در ســنگر جهــاد‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اقتــدار ایــران اســامی را ســرلوحه‬ ‫امــور خویــش قــرار داده و مشــکالت ســد راه و‬ ‫مانــع همــت و غیــرت ایشــان نبــوده‪ ،‬قدردانــی‬ ‫کــرده و فرارســیدن روز ملــی صنعــت و معــدن‬ ‫را بــه تولیدکننــدگان‪ ،‬صنعتگران‪ ،‬معــدن کاران‪،‬‬ ‫مدیــران و تمــام کارشناســان این عرصــه تبریــک‬ ‫عــرض می کنــم»‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری وزارت‬ ‫صمــت گفــت‪« :‬بــرای ارزیابــی فعالیت هــای‬ ‫یک سال گذشــته در حــوزه صنعــت و معــدن‬ ‫و ســاماندهی امــور مختلــف درحرکت هــای‬ ‫اینــده‪ ،‬اهمیــت بزرگداشــت روز ملــی صنعــت‬ ‫افزایش‬ ‫طول عمر‬ ‫در کشورهای‬ ‫صنعتی‬ ‫‪84.07‬‬ ‫‪90.82‬‬ ‫‪81.74‬‬ ‫‪88.55‬‬ ‫‪82.75‬‬ ‫‪88.41‬‬ ‫‪83.92‬‬ ‫‪87.70‬‬ ‫‪84.00‬‬ ‫‪87.57‬‬ ‫‪83.98‬‬ ‫‪87.09‬‬ ‫‪81.96‬‬ ‫‪85.86‬‬ ‫‪82.47‬‬ ‫‪85.25‬‬ ‫‪79.57‬‬ ‫‪84.81‬‬ ‫‪79.51‬‬ ‫‪83.32‬‬ ‫زن‬ ‫مرد‬ ‫کره جنوبی‬ ‫فرانسه‬ ‫ژاپن‬ ‫سوئیس‬ ‫استرالیا‬ ‫کانادا‬ ‫المان‬ ‫بریتانیا‬ ‫سنگاپور‬ ‫امریکا‬ ‫اهمیت روز ملی صنعت و معدن در امتداد توسعه کشور‬ ‫ضرورت توجه به مفاهیم جدید اقتصادی و صنعتی‬ ‫و معــدن در حیــات اقتصــاد صنعتــی کشــور‪،‬‬ ‫هــرروز بیش ازگذشــته عیــان می شــود»‪ .‬بــرات‬ ‫قبادیــان بــا گرامیداشــت «روز ملــی صنعــت‬ ‫و معــدن» بیــان کــرد‪« :‬دهــم تیرمــاه در ایــران‬ ‫براســاس مصوبــه شــورای عالی انقــاب فرهنگی؛‬ ‫روز صنعــت و معــدن نام گــذاری شــده و هرســال‬ ‫طــی مراســم باشــکوهی ایـن روز گرامــی داشــته‬ ‫می شــود»‪ .‬وی بابیان اینکــه اختصــاص ایــن روز‬ ‫بــه صنعــت و معــدن‪ ،‬فرصــت مناســبی بــرای‬ ‫بزرگداشــت موتــور محرکــه بخــش مهمــی‬ ‫از اقتصــاد ایــران را فراهــم کــرده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بی شــک‪ ،‬قدردانــی از تالش هــا و‬ ‫کوشــش های تالشــگران عرصــه صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت و کار و تولیــد درایــن روز‬ ‫حداقــل کاری ســت کــه مســئوالن این بخــش از‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬الزم اســت توجــه ویــژه ای بــدان داشــته‬ ‫باشــند»‪ .‬قبادیــان گفــت‪« :‬حوزه هــای جدیــد‬ ‫علــم و فنــاوری‪ ،‬جهــان اقتصــادی و صنعتــی‬ ‫جدیــدی را شــکل خواهــد داد کــه بی توجهــی‬ ‫بــه ان بســیار زیان بــار و جبران ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫ســونامی انقــاب صنعتــی چهــارم کشــورها‬ ‫را در عرصه هــای اقتصــادی و صنعتــی بــرای‬ ‫تولیــد محصــوالت ازنظــر کمــی و کیفــی وارد‬ ‫عرصــه جدیــدی از رقابــت خواهــد کــرد کــه‬ ‫بهتریــن فرصــت بــرای پرداختــن بــه ان در‬ ‫ایــران در روز ملــی صنعــت و معــدن اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬تحــوالت علمــی و همپوشــانی‬ ‫علــوم به ویــژه علــوم جدیــد ماننــد نانــو فنــاوری‪،‬‬ ‫بیوفنــاوری‪ ،‬فنــاوری اطالعــات و علوم شــناختی‬ ‫از یک ســو و حــوزه تاثیرگــذار انقــاب صنعتــی‬ ‫چهــارم ماننــد اینترنــت اشــیا‪ ،‬داده هــای کالن‪،‬‬ ‫خــوش مصنوعــی و ‪ ...‬ازســوی دیگــر‪ ،‬کشــورها‬ ‫را ازنظــر تولیــدات صنعتــی در جهــان اینــده‬ ‫وارد چالش هایــی خواهــد کــرد کــه بهتریــن‬ ‫موقعیــت و بهتریــن فرصــت بــرای یــاداوری و‬ ‫پرداختــن بــه ان هــا در روز ملی صنعــت و معدن‬ ‫اســت»‪ .‬معــاون امــوزش‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری‬ ‫وزارت صمــت در پایــان تصریــح کــرد‪« :‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫بــرای ارزیابــی فعالیت هــای یک سال گذشــته‬ ‫دراین بخــش و ســاماندهی امــور مختلــف در‬ ‫حرکت هــای اینــده‪ ،‬اهمیــت نام گــذاری و‬ ‫بزرگداشــت ایـن روز در حیــات اقتصــاد صنعتــی‬ ‫کشــور هــرروز بیش ازگذشــته عیــان می شــود»‪.‬‬ ‫معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت نیــز در پیامــی به مناســبت «روز ملــی‬ ‫صنعــت و معــدن» اعــام کــرد کــه بخــش‬ ‫صنعــت و معــدن‪ ،‬بــر مــدار برنامه محــوری‬ ‫عملیاتــی درحال حرکــت اســت‪ .‬متــن پیــام‬ ‫ســعید زرنــدی بدیــن شــرح اســت‪« :‬تولیــد‪ ،‬در‬ ‫شــکل گیری اقتصــاد نقــش مهمــی داشــته و بــا‬ ‫افزایــش تولیــد‪ ،‬ســایر ســطوح نیــز به حرکــت‬ ‫درامــده و پویــا خواهنــد شــد‪ .‬بدین منظــور‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در تعییــن‬ ‫شــعار امســال‪ ،‬تحت عنــوان جهــش تولیــد کــه‬ ‫نه تنهــا یــک جریــان و بلکــه یــک راهبرد اســت‪،‬‬ ‫درنظــر دارد باتوجه بــه بــازار بــزرگ داخلــی‪،‬‬ ‫بنگاه هــای اقتصــادی و واحدهــای تولیــدی و‬ ‫صنعتــی بــرای تامیــن نیازهــای این بــازار از همه‬ ‫ظرفیت هــای خــود بهــره جوینــد و تولیــدات‬ ‫خــود را بــه حداکثــر میــزان ممکــن برســانند‪.‬‬ ‫جهــش تولیــد‪ ،‬ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تا‬ ‫بــا جایگزینــی واردات‪ ،‬بــا تعمیق ســاخت داخل‪،‬‬ ‫تمرکــز بــر نــواوری و توســعه فنــاوری و تولیــد‬ ‫محصــوالت صادرات گــرا‪ ،‬ســطح اشــتغال کشــور‬ ‫کــه به واســطه شــیوع کروناویــروس اســیب‬ ‫خواهــد دیــد‪ ،‬ترمیــم شــود و بــا بهره بــرداری‬ ‫کامــل از زیرســاخت های ایجادشــده‪ ،‬بــه ایجــاد‪،‬‬ ‫توســعه و تکمیــل زیرســاخت ها نیــز اقــدام الزم‬ ‫را به عمــل اورد‪ .‬رمــز اصلــی تحقــق جهــش‬ ‫تولیــد در کشــور‪ ،‬توجــه بــه تمــام زنجیره هــا؛‬ ‫اعــم از زنجیــره ارزش صنایــع پیشــران‪،‬‬ ‫تولیــد‪ ،‬تامیــن مالــی و ‪ ...‬در فعالیت هــای‬ ‫اقتصادی ســت‪ .‬همچنیــن بــرای اجرایی شــدن‬ ‫جهــش تولیــد بایــد در موازنــه اقتصــادی؛ هــم‬ ‫بــه طــرف عرضــه و هــم بــه طــرف تقاضــا‬ ‫توجــه شــود کــه سیاسـت های تحریــک تقاضــا‬ ‫را طلــب می کنــد‪ .‬وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت بــا داشــتن ســهم بــاالی در اقتصــاد و‬ ‫اشــتغال کشــور در ســال های اخیــر؛ به ویــژه‬ ‫در ‪ ١٣٩٨‬تــاش کــرده تــا ضمــن تامیــن نیــاز‬ ‫کشــور‪ ،‬نقــش مهمــی در کاهــش واردات و‬ ‫افزایــش صــادرات داشــته باشــد‪ .‬در ســال جاری‬ ‫بــرای تحقــق شــعار جهــش تولیــد برنامه هــا‬ ‫چهــار جهت گیــری اصلــی‪ ،‬هفــت محــور و‬ ‫‪ ٤٠‬پــروژه طراحــی شــده تــا بتوانــد ایــن شــعار‬ ‫را بــا همــکاری ســایر دســتگاه های مرتبــط و‬ ‫بخــش خصوصــی محقــق کنــد‪ .‬مهم تریــن‬ ‫جهت گیــری وزارتخانــه در ســال جــاری‪ ،‬جهش‬ ‫تولیــد بــا تمرکز بــر صنایــع پیشــران و منتخب‪،‬‬ ‫توســعه صــادرات غیرنفتــی و مدیریــت واردات‪،‬‬ ‫تکمیــل طرح هــا و پروژه هــای نیمه تمــام‪،‬‬ ‫تنظیــم بــازار بــا بهره گیــری از شــیوه های نویــن‬ ‫اســت‪ .‬هفــت محــوری کــه امســال به دنبــال‬ ‫عملیاتی کــردن هســتیم شــامل‪ :‬توســعه تولیــد‬ ‫و تعمیــق ســاخت داخــل‪ ،‬توســعه صــادرات‬ ‫غیرنفتــی و مدیریــت واردات‪ ،‬توســعه معــادن و‬ ‫صنایــع معدنــی بــا اجــرای نقشــه راه‪ ،‬توســعه‬ ‫فنــاوری و بهبــود بهــره وری در بخــش صنعــت‬ ‫و معــدن‪ ،‬مدیریــت بازار و ســاماندهی لجســتیک‬ ‫تجــاری‪ ،‬بهبــود فضــای کســب وکار مرتبــط‬ ‫بــا بخــش صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و تامیــن‬ ‫منابــع مالــی و توســعه سرمایه گذاری ســت‬ ‫کــه بــرای اجرایی شــدن ان تقســیم کار بیــن‬ ‫ســازمان ها و معاونت هــای وزارتخانــه انجــام‬ ‫شــده و ایــن برنامه هــا منظــم رصــد و پایــش‬ ‫می شــود‪ .‬یکی دیگــر از برنامه هــای مهمــی‬ ‫کــه در ســال جــاری دنبــال می شــود‪ ،‬پویــش‬ ‫تولیــد‪ ،‬تــداوم امیــد دربــاره ‪ ٢٠٠‬طــرح ملــی و‬ ‫بــزرگ بــا اشــتغال ‪ ۴۱‬هزارنفــر و ســرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۶۹‬هزارمیلیاردتومــان اســت‪ .‬ایــن طرح هــا از‬ ‫میــان تعــداد س ـه هزار و ‪ ۸۰۰‬طــرح نیــز دارای‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی بــاالی ‪ ۸۰‬درصــد انتخــاب‬ ‫شــده کــه بیشــترین تاثیــر را بــر اشــتغال‪،‬‬ ‫ارزش افــزوده و صــادرات خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫اسلامی اول مهـر اسـت ولـی نبایـد فرامـوش کنیم کـه بسـیاری از دانش امـوزان فرصت‬ ‫یادگیـری بخـش قابـل توجهـی از مطالـب را در سـال تحصیلی گذشـته از دسـت دادند و‬ ‫نمی تـوان بـرای جبـران ایـن وضعیـت تا پاییـز اینده منتظـر مانـد‪ .‬بنابراین الزم اسـت با‬ ‫اسـتفاده از برنامه هـای تابسـتانی‪ ،‬ایـن عقب ماندگی تحصیلـی جبران شـود»‪ .‬میرزاخانی‬ ‫افـزود‪« :‬بـا توجـه بـه این که ممکن اسـت کرونا تا مدت ها ادامه داشـته باشـد‪ ،‬الزم اسـت‬ ‫مـدارس از ترکیبـی از برنامه هـای اموزشـی اسـتفاده کنند کـه در تمام طول سـال امکان‬ ‫یادگیـری را فراهـم کنـد‪ .‬به همین منظـور شـیوه اجرای اموزش بر حسـب تقویـم اموزش‬ ‫سـال های قبـل‪ ،‬امری سـت که باید مـورد بازنگری قرار گیـرد»‪ .‬وی با بیان اینکه براسـاس‬ ‫نظر متخصصان و مسـئوالن سـتاد ملـی مقابله با کرونا احتمـال ورود مـوج جدید ویروس‬ ‫کرونـا و همزمانـی ان بـا ویـروس انفلوانزا در کشـور ممکن اسـت شـروع سـال تحصیلی‬ ‫جدیـد را بـا مشـکالتی فراتـر از قبـل مواجه کنـد و مـدارس نتواننـد پذیرای تمـام دانش‬ ‫امـوزان باشـند گفـت‪« :‬در نتیجـه الزم اسـت یک برنامه مشـخص بـرای دانش امـوزان در‬ ‫مناطـق مختلف کشـور مبتنی بـر یافته های امـاری و میزان شـیوع ویـروس کرونا تدوین‬ ‫شـود کـه نیازهـای اموزشـی‪ ،‬اجتماعـی و منطقـه ای دانـش امـوزان را مورد متوجـه قرار‬ ‫دهـد»‪ .‬میرزاخانـی ادامـه داد‪« :‬در ایـن زمینـه باید برحسـب نیاز دانـش اموزان بـه موارد‬ ‫اموزشـی‪ ،‬علمی و اجتماعی از شـیوه اموزشـی مناسـب اسـتفاده کرد‪ .‬ممکن اسـت بنا به‬ ‫ضـرورت نیـاز باشـد تا تعـداد دانش اموزان حاضـر در کالس ها کاهش یابـد و این وضعیت‪،‬‬ ‫فرصـت مناسـبی را بـرای گروه بنـدی دانش اموزان بر اسـاس روشـهای اموزشـی مناسـب‬ ‫فراهـم می کند»‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک‬ ‫تقدیر معاون وزیر اقتصاد‬ ‫از بانک پارسیان‬ ‫معـاون امـور بانکـی‪ ،‬بیمه و شـرکت های‬ ‫دولتـی وزارت امـور اقتصـادی و دارایی از‬ ‫همکاری بانک پارسـیان در پذیره نویسی‬ ‫واحدهـای صنـدوق «واسـطه گری مالـی‬ ‫یکـم» تقدیـر کرد‪ .‬عبـاس معمارنـژاد در‬ ‫متـن لـوح تقدیـری که خطـاب بـه مسـعود پشـم چی (معاون‬ ‫فناوری هـای نویـن مالـی و اطالعاتـی) بـوده‪ ،‬همـکاری بانـک‬ ‫پارسـیان ازطریـق درگاه هـای حضـوری و غیرحضـوری در این‬ ‫پذیره نویسـی را عالوه بـر مشـارکت احـاد مـردم‪ ،‬عمق دهـی‬ ‫بـه بـازار سـرمایه و تحقـق هـدف اولیه ایجـاد این صنـدوق که‬ ‫همانـا مردمی کـردن اقتصـاد بـوده عنوان کـرد‪ .‬در اجـرای جزء‬ ‫(‪ )۲‬بنـد (الف) تبصره (‪ )2‬قانون بودجه سـال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشـور‬ ‫و مصوبـات هیئت وزیـران دراین زمینـه‪ ،‬وزارت امـور اقتصـادی و‬ ‫دارایـی بـه نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایـران ازطریق‬ ‫پذیره نویسـی‪ ،‬باقی مانده سـهام خود در بانک هـای ملت‪ ،‬تجارت‬ ‫و صـادرات ایـران و بیمه هـای البرز و اتکایی امیـن را واگذار کرد‪.‬‬ ‫ادامه فروش ویژه‬ ‫فروشگاه های ایران مال با طرح‬ ‫«اینده داران» بانک اینده‬ ‫درراسـتای اجـرای طرح خریـد اعتباری‬ ‫«اینـده داران»‪ ،‬بازهـم فروشـگاه های‬ ‫دیگـری از مجمـوع مراکـز فـروش فعال‬ ‫در بـازار بـزرگ ایـران فـروش ویـژه و‬ ‫مشـارکت خـود در ایـن طـرح را اعلام‬ ‫کردنـد‪ .‬ایـن فروشـگاه ها نیز دارای نشـان طـرح «اینـده داران»‬ ‫می شـوند؛ بدین ترتیـب‪ ،‬دامنـه انتخاب مشـتریان محتـرم برای‬ ‫اسـتفاده از تولیـدات باکیفیت و بهره مندی از مزایـای این طرح‪،‬‬ ‫گسـترده تر خواهد شـد‪ .‬مشـتریان محترم بانک اینده که دارای‬ ‫یکـی از انـواع سـپرده های قرض الحسـنه (جـاری و پس انـداز)‪،‬‬ ‫سـپرده های بلندمـدت شـتاب و اینده سـاز و صندوق هـای‬ ‫سـرمایه گذاری هسـتند‪ ،‬می تواننـد بـا رجـوع بـه شـعب بانـک‬ ‫اینده و سـامانه پیشـخوان مجازی ‪ abplus.ir‬براسـاس موجودی‬ ‫حسـاب انتخابـی خـود از مزایـای ایـن طـرح‪ ،‬بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫کمک به اقشار اسیب دیده از‬ ‫کرونا با حمایت بانک ملی ایران‬ ‫کارکنان اداره امور شـعب اسـتان همدان‬ ‫بانـک درراسـتای عمـل به منویـات مقام‬ ‫معظـم رهبـری و همدلـی بـا هم وطنان‪،‬‬ ‫اقشـار ضعیـف و اسـیب دیدگان ناشـی‬ ‫از شـیوع ویـروس کرونـا همپـای سـایر‬ ‫همـکاران در سراسـر کشـور بـه پویـش «کمـک مومنانـه»‬ ‫پیوسـتند‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی بانـک ملـی ایـران؛‬ ‫براین اسـاس ‪ 110‬بسته معیشـتی با همیاری همکاران این اداره‬ ‫امـور تهیـه و تحویل کمیته امداد امام خمینی(ره) اسـتان و یک‬ ‫مرکز خیریه شـد‪ .‬بسـته های معیشـتی و اقالم موردنیـاز خانوار‬ ‫هـر کـدام بـه ارزش دو میلیون ریـال و شـامل برنج‪ ،‬روغـن‪ ،‬مرغ‬ ‫و ‪ ...‬اسـت کـه در میـان خانوارهـای کم درامـد‪ ،‬بی بضاعـت و بد‬ ‫سرپرسـت توزیع شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرصت دوباره برای بدهکاران‬ ‫بانک مسکن با طرح میثاق‬ ‫بانـک مسـکن زمـان اجـرای طـرح‬ ‫«میثـاق» کـه بـا هـدف بخشـودگی‬ ‫جرایـم بانکـی مشـتریان اجرا می شـود‬ ‫را تمدیـد کـرد‪ .‬مالـک ازادیـان؛ رئیس‬ ‫اداره کل پیگیـری وصـول مطالبـات‬ ‫بانـک مسـکن‪ ،‬با اشـاره به اینکه پیـش از ایـن نیـز اجـرای‬ ‫طـرح میثـاق تـا پایـان خـرداد ‪ 99‬تمدیـد شـده بـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بـا تصمیم کمیسـیون عالی وصـول مطالبات بانک مسـکن‪،‬‬ ‫طـرح میثـاق برای بخشـودگی جرایـم بدهکاران ایـن بانک تا‬ ‫پایـان تیرمـاه تمدیـد شـد»‪ .‬به گفتـه ازادیان‪ ،‬مشـتریانی که‬ ‫از ابتـدای تیرمـاه بـه بعـد تا پایان تیرماه نسـبت بـه پرداخت‬ ‫تمـام یـا بخشـی از مانـده بدهـی خود اقـدام کنند‪ ،‬مشـمول‬ ‫بخشـودگی جرایـم بانکـی بابـت دیرکـرد پرداخـت مطابق با‬ ‫ضوابـط طـرح میثـاق خواهند شـد‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫نگاهی به کارنامه ی بازیگری ساره بیات در این سال ها‬ ‫سکوت های شنیدنی‬ ‫و بازی های دیدنی‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫‪ eslami.shahla35@gmail.com‬گاهــی یک دهــه طــول می کشــد تــا بازیگــری بــه شــما اثبــات کنــد‪،‬‬ ‫بیهــوده در ایــن مســیر حضــور داشــته و اساســا اشــتباهی در وادی بازیگــری وقــت تلــف کرده اســت و‬ ‫گاهــی یک دهــه طــول می کشــد کــه شــما بــه ان امنیــت خاطــر برســید کــه بــا اطمینــان بــه تماشــای‬ ‫هــر انتخــاب هنرمنــدی بنشــینید؛ امــری کــه به ویــژه در ســینمای مــا نمــود بســیاری دارد و مثال هــای‬ ‫فراوانــی را می تــوان در هــر دو مــورد عنــوان کــرد‪ .‬در نــوع خــوب ایــن ماجــرا بایــد بــه ســاره بیــات‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬او خیلـی زود راه خــودش را پیــدا کــرد و خیلـی زود هــم توانایـی اش را بــه اثبــات رســاند‪ .‬از‬ ‫ســال ‪ 1385‬تــا امــروز کــه در نیمـه راه ســال ‪ 1395‬هســتیم‪ ،‬کارهایــی کــه بــازی کــرد نشــان می دهــد‬ ‫بــا یــک هنرمنــد ایـن کاره طــرف هســتیم‪ .‬از ان هنرمندانــی کــه ارزش دارنــد بــرای تماشــای فیلم شــان‬ ‫راهــی ســینما شــد؛ نــه اینکــه منتظــر نســخه ی خانگــی کارهای شــان مانــد‪ .‬اگرچــه خــودش در یکــی‬ ‫از مصاحبه هایــش عنــوان کــرده بــود کــه بــرای رســیدن بــه جایگاهــی کــه امــروز بــه ان دســت یافتــه‬ ‫مســیری ســخت و طوالنــی را پیمــوده اســت؛ امــا به نظــرم قســمت دوم ماجــرا چنــدان پذیرفتنی نیســت‪.‬‬ ‫در واقــع «یک دهــه» بــرای انکــه ســتاره ای در حــد و انــدازه ی ســاره بیــات در ســینمای پرفرازونشــیب‪،‬‬ ‫پرحاشــیه و بی برنامــه ی مــا دیده شــود‪ ،‬زمــان زیــادی نیســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬می تــوان پذیرفــت کــه او‬ ‫در ایــن مســیر ســختی فراوانــی را متحمــل شده اســت‪ .‬البتــه انچــه بــا نگاهــی بــه کارنام ـه ی بیــات‬ ‫می تــوان دریافــت‪ ،‬هوشــمندی اش در پله پلــه بهترشــدن اســت‪ .‬اگــر بتوانیــم کــه می توانیــم‪ ،‬فیلمــی‬ ‫چــون «خواب زده هــا» را از کارنامـه ی او منفــک کنیــم‪ ،‬انچــه باقــی می مانــد‪ ،‬زنجیــره ای از انتخاب هــای‬ ‫روبه رشــد اســت کــه نشــان می دهــد او بیش ازانکــه بــه فکــر پرتعدادشــدن اثــار کارنام ـه اش باشــد‪ ،‬در‬ ‫پــی افزایــش ســطح کیفــی کارهایــش بوده اســت‪ .‬هرچنــد موفقیتــی زودهنــگام ماننــد «جدایــی نــادر از‬ ‫ســیمین» کار او را بســیار ســخت کــرد‪ .‬او یک بــاره در دومیــن فیلــم ســینمایی اش درخشــید و البتــه ایــن‬ ‫مســئله همــراه شــد بــا درخشــش کل فیلــم در عرصه هــای بین المللــی کــه هــم انتظارهــا را از او بــاال‬ ‫بــرد و هــم راه را برایــش همــوار کــرد و او در ایــن دوراهــی دشــوار ســعی کــرد اهســته و پیوســته قــدم‬ ‫بــردارد تــا نشــان دهــد اتفــاق‪ ،‬همیشــه خــودش نمی افتــد و اوســت کــه بایــد گاهــی دســت اتفاق هــای‬ ‫خــوب را بگیــرد تــا در زندگــی حرفـه ای اش بیفتنــد‪ .‬نکتـه ی قابــل توجــه دیگــری کــه در رونــد کارهــای‬ ‫ســاره بیــات بــه چشــم می ایــد‪ ،‬دوری اش از حاشــیه اســت‪ .‬او حتــی از حواشــی خــوب و بعضــا الزم‬ ‫ماننــد در رســانه ها بــودن هــم فراری ســت؛ کافی ســت گشــتی در اینترنــت بزنیــد تــا ببینیــد چقــدر‬ ‫کــم تــن بــه گفت وگــو داده اســت‪ .‬او در بعضــی از فیلم هایــش هــم نقش هایــی داشــته کم صحبــت‬ ‫بودنــد و او بــا انچــه به عنــوان ویتریــن حســی بازیگــر شــمرده می شــود‪ ،‬یعنــی چشـم هایش‪ ،‬در بســیاری‬ ‫لحظــات فیلــم بــا مخاطــب روبـه رو شــده و البتــه کــه حرف هایــش را هــم خــوب زده اســت‪ .‬بــرای مثــال‪،‬‬ ‫کســی می توانــد حضــور او را در فیلمــی چــون «خداحافظــی طوالنــی» نادیــده بگیــرد یــا از یــاد ببــرد؟‬ ‫بازیگــران کمــی هســتند کــه بتواننــد تنهــا از دریچــه ی چشم های شــان حــس الزم را در صحنه هــا‬ ‫منتقــل کننــد‪ .‬فریمــاه فرجامــی‪ ،‬در پیشکســوت ها و حــاال هــم ســاره بیــات به عنــوان یــک نمون ـه ی‬ ‫امروزی تــر‪ .‬البتــه بیــات‪ ،‬ویژگــی دیگــری هــم در بــازی دارد کــه در نقش افرینی هایــش بســیار بــه او‬ ‫کمــک کرده اســت؛ چهــره ی اســتثنایی! ایــن مســئله فــارغ از فــرم بصــری و ابعــاد زیبایی شناســانه‪،‬‬ ‫متاثــر از صــورت ارتیســتیک و فتوژنیــک بیــات اســت کــه در کلوزاپ هــا کاربــرد حســی بســیاری دارد‬ ‫و در قالب هایــی چــون زن ستم کشــیده و حتــی مظلــوم‪ ،‬بــا اندک گریمــی حاصــل می شــود‪ .‬بیــات در‬ ‫کارهــای مختلفــی نقــش زنانــی از طبقـه ی فرودســت را ایفــا کــرده؛ امــا هنــوز بــه ان شــکل کــه بگوییــم‬ ‫کلیشـه ای از زنــی مــورد ظلــم واقع شــده را تکــرار می کنــد‪ ،‬گــزک دســت منتقــدان نداده اســت‪ .‬او تنهــا‬ ‫زنــان دردکشــیده ای را بــازی کــرده کــه در زمــان و مکانــی کــه بایــد‪ ،‬لــب بــه اعتــراض هــم می گشــایند‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬راضیــه در «جدایــی نــادر از ســیمین» اگرچــه خاســتگاه اجتماعــی پایینــی دارد؛ امــا اجــازه‬ ‫نمی دهــد حقــش پایمــال شــود‪ .‬او زن جــوان بارداری ســت کــه بــدون اطــاع همســرش حجــت بــا بــازی‬ ‫شــهاب حســینی بــرای خانــواده ای کار می کنــد و عواقــب ایــن نگفتــن حقیقــت‪ ،‬م ـی رود کــه برایــش‬ ‫گــران تمــام شــود؛ امــا او می ایســتد و مقاومــت می کنــد‪ .‬بیــات‪ ،‬خــودش هــم بــه ایــن امــر واقــف بــوده‬ ‫کــه ایــن پتانســیل هــم در او و هــم در کلیــت ســینمای مــا هســت کــه یــک قالــب موفــق را بــه خــورد‬ ‫او و مخاطــب بدهنــد و بــه همیــن علــت در کاری متفــاوت ماننــد «خواب زده هــا» ســاخته ی فریــدون‬ ‫جیرانــی‪ ،‬حاضــر می شــود‪ .‬ازان ســو‪ ،‬فیلــم «المــپ ‪ »100‬دوبــاره او را بــه همــان فضــا پرتــاب می کنــد‪.‬‬ ‫خــودش دربــاره ی ایــن فیلــم می گویــد‪« :‬مــن معتقــدم کــه مــا بایــد نســبت بــه محیــط اطراف مــان‬ ‫احســاس تعهــد کنیــم و وقتــی معضلــی را در جامعــه رصــد می کنیــم‪ ،‬بــا ایفــای نقــش ادم هایــی کــه‬ ‫درگیــر ان معضــل هســتند‪ ،‬رســالتی را در قبــال جامعــه بــه انجــام برســانیم‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬مــن اگــر‬ ‫مـی روم و در فیلمــی مثــل المــپ ‪ 100‬بــازی می کنــم‪ ،‬بــه ایــن دلیــل نیســت کــه تنهــا بازیگــر زن فیلــم‬ ‫هســتم و دیــده می شــوم‪ .‬مــن نســبت بــه موقعیــت همســر یــک فــرد معتــاد و اسیب شناســی وضعیــت‬ ‫او در جامعــه احســاس تعهــد می کنــم و بــه همیــن دلیــل دلــم می خواهــد بــا ایفــای ایــن نقــش‪،‬‬ ‫واکنشــی بــه یــک وضعیــت عمومــی اجتماعــی نشــان بدهــم»‪ .‬زنــی کــه گذشــته ی نامتعارفــش ســایه بر‬ ‫روی زندگــی عاشــقانه اش انداختــه و تــاش وی بــرای فــرار از ایــن گذشــته‪ ،‬سرنوشــت نافرجامــی را برای‬ ‫او رقــم می زنــد‪ ،‬خــط اصلــی ماجــرای فیلــم «فصــل فراموشــی فریبــا» بــود کــه عبــاس رافعــی ان را‬ ‫نوشــت و ســاخت‪ .‬ایــن اولیــن فیلمــی بــود کــه بیــات نقــش محــوری کار را برعهــده داشــت و توانســت‬ ‫ایــن مســئولیت ســنگین را ان قــدر خــوب بــه نتیجـه ی مطلــوب برســاند کــه مــورد تحســین های فــراوان‬ ‫در جشــنواره های متعــدد داخلــی و خارجــی قــرار گیــرد‪ .‬خوبــی فیلــم بــرای بیــات شــخصیت محوربودن‬ ‫کار بــود‪ .‬به نوعــی فیلــم بــر عنصــر قصه گویــی اســتوار نبــود و بــه همیــن علــت نقش هــا جــای کار‬ ‫بیشــتری پیــدا می کردنــد‪ .‬به ویــژه چالشــی کــه در مــورد نقــش فریبــا بــا بــازی او وجــود داشــت‪ ،‬ایــن‬ ‫امــکان را مـی داد تــا هرچــه در چنتــه دارد رو کنــد‪ .‬بیــات‪ ،‬در ایــن فیلــم پشــت وانتــی قدیمــی می رانــد‬ ‫و مســافرین مختلفــی را ســوار می کــرد تــا واکنش هــای انهــا را ببینــد و نتیجــه ی ایــن برخوردهــا‬ ‫روایــت فیلــم را کامــل می کــرد‪ .‬ایــن بازیگــر یکـی از بهتریــن هنرنمایی هایــش را در همیــن قالــب ارائــه‬ ‫می دهــد‪ .‬بعــداز ان‪ ،‬نوبــت بــه «ســاکن طبقــه وســط» می رســد‪ .‬همــکاری بیــات در اولیــن ســاخته ی‬ ‫بلنــد شــهاب حســینی چنــدان اثرگــذار نیســت کــه بگوییــم مســیری تــازه در نمایــش توانایی هــای او‬ ‫بــاز کرده باشــد و همه چیــز در نهایــت منحصــر بــه تنــوع شــخصیت هایی می شــود کــه از ســوی شــهاب‬ ‫حســینی بــازی شــد‪ .‬یک ســال بعــد‪« ،‬خداحافظــی طوالنــی» از راه رســید‪ .‬بیــات نقــش روح ســرگردانی‬ ‫را در قصــه داشــت کــه قــرار نبــود مرده بودنــش تــا نیمه هــای داســتان لــو بــرود و البتــه ایــن اتفــاق‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫چهره ها‬ ‫‪9‬‬ ‫سیروس گرجستانی هم ‬ ‫پر کشید‬ ‫ســیروس گرجســتانی از محبوب تریــن و مردمی تریــن بازیگــران نســل قدیــم‬ ‫ســینما و تلویزیــون ایــران‪ ،‬روز ‪ ۱۲‬تیــر ‪ ۱۳۹۹‬به علــت عارضــه قلبی(ســکته قلبــی) در‬ ‫بیمارســتان لواســانی تهــران درگذشــت‪ .‬فعالیــت حرف ـه ای خــود را از تئاتــر اغــاز کــرد‬ ‫و نمایش هــای مختلفــی از جملــه «معرکــه در معرکــه» اثــر داوود میرباقــری را بــه صحنــه‬ ‫بــرد‪ .‬وی همچنیــن در ســریال های مختلــف طنــز حضــور داشــته اســت کــه از جملــه انهــا‬ ‫می تــوان بــه «متهــم گریخــت»‪« ،‬گاوصنــدوق» و «زن بابــا» اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬بازیکن برتر فوتبال زنان در جهان‬ ‫رضــا قوچان نــژاد؛ بازیکــن تیــم ملــی‬ ‫فوتبــال ایــران و شــوهرخواهر ســاره‬ ‫بیــات اســت کــه چن دی پیــش نیــز‬ ‫حاشــیه هایی پیرامــون عکســی منتشــر‬ ‫شــده از انهــا در فضــای مجــازی وجــود‬ ‫داشــت کــه موجــب شــد ایــن بازیگــر‬ ‫ســینما واکنــش نشــان داده و در قســمتی‬ ‫از صحبت هایــش بــه ایــن نکتــه اشــاره‬ ‫کنــد کــه «چــون دســتان رضــا شــبیه‬ ‫دســتان پــدرم هســت‪ ،‬بــا او احســاس‬ ‫محرمیــت می کنــم»‪.‬‬ ‫هــم می افتــد‪ .‬او نقــش جانبــی ماجــرا را داشــت‬ ‫و در ســکوتی شــنیدنی‪ ،‬دیدنی تــر از بعضــی‬ ‫نقش هایــش ظاهــر شــد‪ .‬ایــدا پناهنــده بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن هم ـه ی انچــه از او در کارهــای قبل ـی اش‬ ‫دیده بــود‪ ،‬بــرای شــخصیت اصلــی ماجــرای‬ ‫«ناهیــد» ســراغ او رفــت‪ .‬ناهیــد‪ ،‬زن جوانی ســت‬ ‫کــه از شــوهرش احمــد به خاطــر اعتیــادش جــدا‬ ‫شــده و خــرج زندگــی خــود و پســر خردســالش‬ ‫را از طریــق تایــپ پایان نامه هــای دانشــجویی‬ ‫درمــی اورد‪ .‬شــاید بتــوان به راحتــی ادعــا کــرد‬ ‫کــه بیــات بــار تمــام زنــان فیلــم را بــه دوش‬ ‫ن ته لهجــه ی شــنیدنی بــا‬ ‫کشیده اســت‪ .‬او بــا ا ‬ ‫ظرافتــی ویــژه یــک زن شهرســتانی را تصویــر‬ ‫می کنــد کــه شــکننده بودنش در ســکانس های‬ ‫مختلــف در عیــن قدرتــی کــه به مــرور در‬ ‫شــخصیتش جــان می گیــرد‪ ،‬از او یــک یــادگاری‬ ‫تماشــایی در حافظ ـه ی بلندمــدت مخاطــب ثبــت‬ ‫می کنــد‪ .‬نــگاه دردمنــد و ارزومــرده ی ناهیــد تنهــا‬ ‫ن باورپذیــری را پیــدا می کنــد‬ ‫در چهــره ی بیــات‪ ،‬ا ‬ ‫و مخاطــب همپــای او از پــس لحظه هــای دشــوار‬ ‫می گــذرد تــا در انتهــا طعــم امیــد را مزه مــزه‬ ‫کنــد‪ .‬او در پــروژه ی عظیــم مجیــد مجیــدی بــا‬ ‫عنــوان «محمــد رســول ا‪(...‬ص)» نقــش دایــه ی‬ ‫حضــرت را بــازی می کنــد و دربــاره اش می گویــد‪:‬‬ ‫«به نظــرم تمــام بازیگــران فیلــم نقــش اصلی انــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بــا هــر مقــدار حضــور در ان‪ ،‬نشــانی‬ ‫حضــرت را می دهنــد‪ .‬یعنــی تکمیل شــدن یــک‬ ‫پــازل کــه بــا حــذف یکــی از ایــن نقش هــا‪،‬‬ ‫طراحــی ناقــص می شــود‪ .‬بــرای اینکــه تماشــاگر با‬ ‫اتمســفر یــا قص ـه ای از نقــش اصلــی روبه روســت؛‬ ‫نــه صــورت‪ ،‬فیزیــک و میمیــک او‪ .‬بــرای پذیــرش‬ ‫حلیمــه حتــی لحظ ـه ای درنــگ نکــردم»‪.‬‬ ‫سروش راسخ در دنیــای مــدرن کــه اراده و عــزم راســخ بــرای رســیدن بــه‬ ‫موفقیــت در باالتریــن ســطح ممکــن امــری ضروری ســت‪ ،‬جنســیت افـر اد دیگــر بــه‬ ‫شــکل گذشــته تاثیرگــذار نبــود و نمی توانــد نقــش تعیین کننــده ای را در جایــگاه‬ ‫زندگــی حرفــه ای افــراد داشــته باشــد‪ .‬فوتبــال اگرچــه بــرای قرن هــا به عنــوان‬ ‫ورزشــی مردانــه محســوب شــده اســت؛ امــا در ســال های اخیــر همــگام بــا رشــد‬ ‫زنــان در حوزه هــای مختلــف‪ ،‬بــه ورزشــی تبدیــل شــده کــه دران زنــان دیگــر تنهــا‬ ‫تماشــاگران پرشورمســابقات فوتبــال در سراســر جهــان به شــمارنمی ایند و اگرچــه‬ ‫هنوزهــم جذابیت هــای پخــش مســابقات زنــان و پیگیــری نتایــج ان همه گیــر‬ ‫نشــده؛ امــا ارام ارام جایــگاه خــود را پیــدا می کنــد‪ .‬فیفــا نخســتین جــام جهانــی‬ ‫زنــان را در ســال ‪ ۱۹۹۱‬برگــزار کــرد و طــی یک دهــه محبوبیــت شــاخه زنانــه ایــن‬ ‫رشــته در بســیاری از مســابقات شــکوفا شــد؛ تــا جایی کــه گــزارش شــده اســت کــه‬ ‫‪ ۱,۱۹۴,۲۲۱‬بلیــط بــرای جــام جهانــی زنــان در ســال ‪ ۱۹۹۹‬بــه فــروش رســیده اســت‪.‬‬ ‫حتــی یوفــا نیــز در اواســط دهــه ‪ ۱۹۸۰‬مســابقات زنــان را اغازکــرد کــه برگــزاری‬ ‫ان در ســطح حرفــه ای به شــکل غیرقابــل تصــوری مــورد توجــه واقــع شــد‪ .‬در‬ ‫طــول ایــن ســال ها‪ ،‬بســیاری از بازیکنــان بــا اســتعداد زنــان در میدان هــای‬ ‫مختلــف جهــان مــورد تحســین منتقــدان قرارگرفته انــد وانتخــاب بهتریــن‬ ‫بازیکــن زن جهــان و اهــدای تــوپ طــا بــه انهــا درمراســم انتخــاب برترین هــای‬ ‫فوتبــال جهــان‪ ،‬نشــان ازادامــه تالش هــا بــرای هرچــه بهتــر شــدن و به رســمیت‬ ‫شناخته شــدن فوتبــال زنــان در جهــان دارد‪ .‬دراینجــا یــک شــمارش معکــوس بــرای‬ ‫‪ ۱۰‬ورزشــکار زن فوتبــال جهــان داریــم کــه از نظرتکنیکــی و قابلیت هــای تاکتیکــی‬ ‫ســتاره های پرفروغــی بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫ هدویگ لیندال‬ ‫در ‪ ۱۹۸۳‬در کاترینهولم سوئد‬ ‫به دنیا امد‪ .‬دروازه بان سوئدی تیم‬ ‫چلسی‪ ،‬یکی از فوتبالیست های زن‬ ‫شگفت انگیز است و به عنوان یکی از‬ ‫بهترین ها در جهان شناخته شده؛ او‬ ‫در سن ‪ ۱۳‬سالگی در سال ‪۱۹۹۶‬‬ ‫کار خود را برای ‪DFK Varmbol‬‬ ‫اغاز کرد‪ .‬او یکی از پرسابقه ترین‬ ‫ورزشکاران زن در کشور است‪.‬‬ ‫الکس مورگان‬ ‫در ‪ ۱۹۸۹‬درسان دیماس‪ ،‬کالیفرنیا‬ ‫به دنیا امد‪ .‬او عضو تیم ملی فوتبال‬ ‫زنان ایاالت متحده امریکا ست و‬ ‫درالمپیک ‪ ۲۰۱۲‬لندن به همراه‬ ‫تیم ملی فوتبال زنان امریکا‬ ‫صاحب مدال طال شد‪ .‬او بیش از‬ ‫‪ ۱68‬بازی برای تیم ملی ایاالت‬ ‫متحده امریکا انجام داده و و ‪107‬‬ ‫گل به ثمر رسانده است‪.‬‬ ‫دینا کاستالنوس‬ ‫در ‪ ۱۹۹۹‬در ماراکای‪ ،‬ونزوئال‬ ‫به دنیا امد‪ .‬او در سال ‪،۲۰۱۳‬‬ ‫یکی از اعضای تیم زیر ‪ ۱۷‬سال‬ ‫ونزوئال بود و در جام جهانی‬ ‫زیر ‪ ۱۷‬سال زنان‪ ،‬مقام چهارم‬ ‫را به دست اورد‪ .‬او جایزهٔ کفش‬ ‫طالی مسابقات جام جهانی زیر‬ ‫‪ ۱۷‬سال زنان را در سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫با شش گل زده کسب کرد‪.‬‬ ‫کارلی ان لوید‬ ‫در ‪ ۱۹۸۲‬در نیوجرسی به دنیا امد‪.‬‬ ‫او در تیم اسکای بلوز بازی می کند‬ ‫و دو بار مدال طالی المپیک و‬ ‫قهرمانی جام جهانی فوتبال زنان‬ ‫را در کارنامه حرفه ای خود دارد‪.‬‬ ‫کارلی ان لوید در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫و در ‪ ۳۳‬بهار عمرش به عنوان‬ ‫بهترین بازیکن سال انتخاب و‬ ‫برنده توپ طال شد‪.‬‬ ‫مالنی بیرینگر‬ ‫در ‪ ۱۹۸۵‬در استان لورچ در المان‬ ‫در غربی به دنیا امد و بعدها به یکی‬ ‫ازشایسته ترینفوتبالیست هایزن‬ ‫کشورش تبدیل شد‪ .‬مالنی برای جام‬ ‫جهانی فوتبال زنان ‪ ۲۰۱۱‬به تیم‬ ‫ملی المان دعوت شد‪ .‬او درمسابقات‬ ‫مهمی از جمله جام جهانی ‪، ۲۰۰۷‬‬ ‫مسابقات قهرمانی اروپا و بازی های‬ ‫المپیک تابستانی شرکت کرده است‪.‬‬ ‫کریستین سینکلر‬ ‫در ‪ ۱۹۸۳‬در کانادا به دنیا امد‪.‬‬ ‫او هفت باردر فهرست نامزدهای‬ ‫منتخب فیفا قرارگرفته است‪ .‬وی‬ ‫در مسابقات بین المللی در مجموع‬ ‫برندهٔ ‪ ۱‬مدال طال و ‪ ۳‬مدال برنز‬ ‫شد ه است‪ .‬کریستین درمجموع‬ ‫‪ ۲۵۰‬بازی ملی برای تیم ملی‬ ‫زنان فوتبال کانادا انجام داده و‬ ‫‪ ۱۶۵‬گل به ثمر رسانده است‪.‬‬ ‫لیکه مارتنس‬ ‫در ‪ ۱۹۹۲‬درنیوبرگن هلند به دنیا‬ ‫امد‪ .‬این مدافع و مهاجم مطرح‬ ‫تیم بارسلونا‪ ،‬در سن شانزده سالگی‬ ‫با تیم هیرنفین کار خود را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬او به عنوان بهترین بازیکن زن‬ ‫در مسابقات یورو ‪ ۲۰۱۷‬شناخته‬ ‫شد‪ .‬او همچنین در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫جایزه بهترین بازیکن زن یوفا و‬ ‫فیفا را دریافت کرد‪.‬‬ ‫مارتا ویرا داسیلوا‬ ‫در ‪ ۱۹۸۶‬در دویس ریاشوس‪ ،‬برزیل‬ ‫به دنیا امد و با نام «پله دامن پوش»‬ ‫شهرت یافت‪ .‬او همچنین بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬گل برای تیم ملی برزیل به ثمر‬ ‫رسانده؛ در جام جهانی ‪ ۲۰۰۷‬زنان‪،‬‬ ‫او برنده توپ طالیی‪ ،‬بهترین بازیکن‬ ‫و کفش طالیی شد‪ .‬همچنین‬ ‫بهترین بازیکن زن سال فیفا در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬است‪.‬‬ ‫ادا هگربرگ‬ ‫در ‪ ۱۹۹۵‬درمولدا نروژ به دنیا امد‪.‬‬ ‫او یکی از مهاجمان پرطرفدار است‬ ‫که در شانزده سالگی فوتبال حرفه ای‬ ‫خود را اغاز کرد‪ .‬در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫به عنوان نامزد بهترین فوتبالیست زن‬ ‫بی بی سی معرفی شد و عنوان بهترین‬ ‫بازیکن فوتبال اروپا در سال ‪ ۲۰۱۶‬و‬ ‫بهترین ورزشکار نروژی سال ‪ ۲۰۱۶‬را‬ ‫نیز در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫ابی وامباک‬ ‫در ‪ ۱۹۸۰‬در روچستر نیویورک‪،‬‬ ‫به دنیا امد‪ .‬او بازنشسته تیم ملی‬ ‫ایاالت متحده امریکاست و از ‪247‬‬ ‫بازی ملی‪ ،‬با ‪ ۱۸۴‬گل زده‪ ،‬برترین‬ ‫گلزن تاریخ فوتبال امریکا در‬ ‫ی در میان زنان و مردان‬ ‫سطح مل ‬ ‫است‪ .‬مری ابیگیل وامباک در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬جایزه بهترین بازیکن زن‬ ‫جهان فیفا را به دست اورد‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫عالئم‪ ،‬تشخیص و درمان یک بیماری شایع‬ ‫دکتر فرناز ُمحامدی‬ ‫متخصص کودکان و نوزادان‬ ‫عفونــت گــوش کــودکان بیمــاری بســیار‬ ‫شایعی ســت‪ .‬کــودکان همیشــه مســتعد ابتــاء‬ ‫بــه ایــن بیمــاری هســتند‪ .‬انهــا تقریبــا از هــر‬ ‫ســه بار کــه دچــار ســرماخوردگی می شــوند‪،‬‬ ‫در دو مــورد ان بــه عفونــت گــوش نیــز مبتــا‬ ‫می شــوند‪ .‬کــودکان بیشــتر از بزرگســاالن‬ ‫مســتعد ابتــا بــه عفونــت گــوش هســتند؛ زیــرا‬ ‫کانــال گــوش ان هــا کوچک تــر اســت و مایعــات‬ ‫را بــه درســتی تخلیــه نمی کنــد‪ .‬عالوه بر ایــن‪،‬‬ ‫سیســتم ایمنــی کــودک نابالــغ و ضعیــف اســت‬ ‫و احتمــال ابتــا در کــودکان افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫به طور کلــی ســه نــوع عفونــت گــوش وجــود‬ ‫دارد کــه بر اســاس محلــی کــه ایــن عفونت هــا‬ ‫ایجــاد می شــوند‪ ،‬شــامل گــوش داخلــی‪ ،‬میانــی‬ ‫یــا خارجی ســت‪.‬‬ ‫عفونـت کانـال گـوش بیرونـی که اغلـب در افـرادی کـه زیاد‬ ‫شـنا می کننـد‪ ،‬اتفـاق می افتـد‪ .‬و بـه ایـن دلیـل اسـت کـه‬ ‫گـوش شـناگران همیشـه مرطـوب اسـت و محیـط مناسـبی‬ ‫بـرای رشـد و تکثیـر باکتری ها و سـایر میکروارگانیسـم های‬ ‫بیمـاری زا فراهـم می کنـد‪ .‬پوسـت‪ ،‬نقـش محافـظ در برابـر‬ ‫باکتری هـا و قارچ هـا در کانـال گـوش و گـوش بیرونـی را ایفا‬ ‫می کنـد؛ امـا هنگامـی که ایـن حفاظ پوسـتی که مانند سـد‬ ‫دفاعی سـت از بیـن بـرود‪ ،‬باکتری هـا یـا قارچ هـا می توانند به‬ ‫گـوش حملـه کننـد و باعث عفونت گـوش در کودک شـناگر‬ ‫شـوند‪ .‬ایـن نـوع عفونت بـه بیماری عفونـت گوش شـناگر یا‬ ‫عفونـت گـوش خارجـی نیـز معروف اسـت کـه در اثـر وجود‬ ‫رطوبـت بیـش از حـد در مجـرای گوش یا وارد شـدن جسـم‬ ‫خارجـی بـه اعمـاق کانـال گـوش ایجاد می شـود‪.‬‬ ‫شـنا یا دوش گرفتـن باعث تغییـر حالت اسـیدی کانال گوش‬ ‫می شـود و باعـث می شـود تـا باکتری ها یـا قارچ هـا بتوانند به‬ ‫گـوش حمله کننـد‪ .‬همچنین پوسـت کانال گـوش یا مجرای‬ ‫داخـل گـوش ممکن اسـت دچار خراشـیدگی شـود یـا بر اثر‬ ‫اسـتفاده از گوش پاک کن یا سـایر اشـیاء اسـیب ببیند‪ .‬مواد‬ ‫عفونت گوش کودکان‬ ‫شـیمیایی هـم ممکـن اسـت‪ ،‬باعـث تحریـک پوسـت و ترک‬ ‫خوردگـی ان در کانـال گـوش شـود و احتمـال عفونت گوش‬ ‫کـودک را افزایش دهد‪.‬‬ ‫عفونت گوش بیرونی‬ ‫همان طـور کـه گفتـه شـد‪ ،‬عفونـت گـوش کـودکان ممکـن‬ ‫اسـت به دلیـل شـنا کردن باشـد‪ .‬عفونـت گـوش بیرونـی در‬ ‫شـناگران معمـوالً بـا درد همراه اسـت کـه طی یک یـا دو روز‬ ‫اول بعـد از عفونـت شـروع می شـود و به خصـوص هنـگام‬ ‫لمـس یـا کشیده شـدن گـوش درد شـدیدتر می شـود‪ .‬عالئم‬ ‫عفونـت گـوش شـناگر شـامل مـوارد زیـر اسـت‪ :‬درد گـوش‬ ‫(تقریبـاً همیشـه فقط یک گـوش را درگیر می کنـد)‪ ،‬خارش‬ ‫مکانیزم های موثر‬ ‫برای مقابله با اضطراب‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫این روزهــا شــاید اضطــراب تبدیــل بــه امــری عــادی‬ ‫در زندگــی خیلــی از مــا شــده باشــد‪ .‬همه گیــر‬ ‫شــدن ویــروس کرونــا‪ ،‬قرنطینــه خانگــی چندماهــه‪،‬‬ ‫ازدســت رفتن خیلــی از مشــاغل و کاهــش در امــد و‬ ‫نیــز تردیــد و دودلــی درمــورد اینــده و تــرس از بیمار‬ ‫شــدن خــود و اعضــای خانــواده می تواننــد دالیلــی‬ ‫بــرای ایــن اضطــراب باشــند؛ امــا بایــد بدانیــم کــه‬ ‫اضطــراب چیــزی نیســت کــه بــه ان عــادت کنیــم‬ ‫و ان را نادیــده بگیریــم‪ ،‬چــون حتــی بــدون اینکــه‬ ‫متوجــه شــویم‪ ،‬بــر ســامت جســمی و روحــی و‬ ‫حتــی اجتماعی مــان اثــر منفــی می گــذارد‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه می خواهیــم بــا ‪ ۸‬مکانیــزم مقابلــه بــا اضطــراب‬ ‫اشــنا شــویم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪ .‬شــاید خیلــی از‬ ‫راهکارهایــی کــه تاکنــون بــرای مقابلــه بــا اســترس‬ ‫و اضطــراب اســتفاده می کردیــد‪ ،‬دیگــر در شــرایط‬ ‫کنونــی جواب گــو نباشــند‪ .‬وقتــی درمــورد اینــده‬ ‫تردیــد وجــود داشــته باشــد‪ ،‬دیگــر نمی توانیــد بــا‬ ‫گفتــن ایــن جملــه خودتــان را ارام کنیــد‪ :‬چیــزی‬ ‫کــه منشــا اضطرابــم اســت‪ ،‬بـه زودی از بیــن مـی رود‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬نکت ـه ای کــه درمــورد مدیریــت ســامت‬ ‫روحــی وجــود دارد ایــن اســت کــه بایــد روش هــای‬ ‫غلبــه بــر اضطرابتــان را همیشــه تغییــر دهیــد‪ .‬ایــن‬ ‫تغییــر فقــط بــه شــرایط نامطمئــن ایــن روزهــا‬ ‫مربــوط نمی شــود‪ ،‬بلکــه بایــد همیشــه در جریــان‬ ‫زندگی تــان وجــود داشــته باشــد‪ .‬پــس‪ ،‬بــا اینکــه‬ ‫شــاید کار ســختی باشــد‪ ،‬امــا بایــد همیشــه به دنبــال‬ ‫روش هــای جدیــد بــرای مقابلــه بــا اضطــراب باشــید‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه در ایــن مقالــه مــا‬ ‫می خواهیــم هشــت مکانیــزم متفــاوت بــرای مقابلــه‬ ‫بــا اضطــراب را بــه شــما معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫از خودتــان بپرســید ایــا فایــده ای دارد؟ یکــی از‬ ‫مکانیزم هایــی کــه اضطــراب می افرینــد‪ ،‬فکرهــای‬ ‫بیهــوده اســت؛ فکــر اینکــه اگــر ایــن اتفــاق یــا ان‬ ‫اتفــاق بیفتــد‪ ،‬چــه می شــود‪ .‬شــاید ســاعت ها بــا‬ ‫خودمــان خلــوت می کنیــم و در ایــن افــکار فــرو‬ ‫می رویــم‪ .‬هرچــه بیشــتر بــه ایــن چیزهــا فکــر‬ ‫می کنیــم‪ ،‬بیشــتر در افــکار بیهوده مــان غــرق‬ ‫می شــویم؛ تــا جایــی کــه نه تنهــا اضطرابمــان‬ ‫بیشــتر و بیشــتر می شــود‪ ،‬بلکــه حتــی ممکــن‬ ‫اســت کارایــی و تمرکــز خــود را نیــز از دســت بدهیــم‬ ‫و نتوانیــم کارهــای روزانه مــان را به خوبــی انجــام‬ ‫دهیــم‪ .‬در چنیــن مواقعــی بهتریــن روش ایــن اســت‬ ‫کــه بــرای لحظ ـه ای کنتــرل افکارمــان را بــه دســت‬ ‫بگیریــم و از خــود بپرســیم‪ :‬ایــا انجــام ایــن کار مفیــد‬ ‫اســت؟ پــس ماننــد روان درمانگــر خودتــان عمــل‬ ‫کنیــد و هروقــت دربــاره ســامت خــود‪ ،‬عزیزانتــان‪،‬‬ ‫کار‪ ،‬خانــواده‪ ،‬وضعیــت اقتصــادی و اینــده نگــران‬ ‫شــدید‪ ،‬از خودتــان بپرســید ایــا فکرکــردن بــه ایــن‬ ‫مســائل مفیــد اســت؟ پاســخ همیشــه منفی ســت و‬ ‫بــه مــا اجــازه می دهــد لحظ ـه ای متوجــه افکارمــان‬ ‫شــویم‪ .‬اگــر بتوانیــد ایــن کار را زودتــر انجــام دهیــد‪،‬‬ ‫زودتــر از شــر افــکار منفــی و اضطــراب اور خــاص‬ ‫می شــوید‪.‬‬ ‫بــه موســیقی نوســتالژیک گــوش دهیــد‪ :‬موســیقی‬ ‫مجـرای گـوش‪ ،‬قرمزی گـوش خارجی‪ ،‬تـورم در کانال گوش‪،‬‬ ‫ترشـح مایـع یـا چـرک از گـوش کـه ممکـن اسـت بـه رنگ‬ ‫روشـن‪ ،‬سـفید‪ ،‬زرد یـا گاهی اوقـات همراه بـا خونریزی وبوی‬ ‫ناخوشـایند باشـد‪ ،‬لخته شـدن چرک هـا و بسته شـدن مجرای‬ ‫ورودی گـوش‪ ،‬اختلال در شـنوایی‪ ،‬زنـگ زدن گـوش (وزوز‬ ‫گوش) و سـرگیجه یا احسـاس دوران (سرگیجه)‪ ،‬احسـاس پر‬ ‫بـودن یـا سـنگین بودن گـوش‪ ،‬درد در صورت یا گـردن‪ ،‬تورم‬ ‫غـدد لنفـاوی‪ .‬درمـان عفونـت گـوش بیرونی ( عفونـت گوش‬ ‫شـناگر ) معمـوالً بـا قطـره دارویـی و درمـان خانگـی میسـر‬ ‫اسـت‪ .‬درمـان عفونت گـوش کودکان شـناگر شـامل اجتناب‬ ‫از شـنا‪ ،‬داروهـای مسـکن ضـد درد بـدون نسـخه و احتمـاالً‬ ‫انتی بیوتیک اسـت‪ .‬پزشـک ممکن اسـت داروهایی را برای‬ ‫تسـکین و درمـان موقتـی عالئـم عفونـت گـوش کـودک‬ ‫شـامل درد و التهـاب تجویـز کنـد و برای پاکسـازی گوش‬ ‫نیـز راهکارهایی توصیـه کند‪ .‬داروهای خانگـی برای درمان‬ ‫عفونـت گـوش کودک شـناگر شـامل شست وشـوی گوش‬ ‫بـا اسـتفاده از پـد گوش پاک کـن گـرم بـه همـراه سـرکه‬ ‫سـفید به منظـور تنظیـم ‪ pH‬طبیعی کانال گـوش و کاهش‬ ‫تورم اسـت‪.‬‬ ‫عفونت گوش میانی‬ ‫عفونـت گـوش میانـی یـک عفونـت شـایع گـوش اسـت که‬ ‫در اثـر فعالیـت باکتری هـا و ویروس هـا ایجـاد می شـود‪.‬‬ ‫تشـخیص عفونـت گـوش کـودک بـا معاینـه داخـل گـوش‬ ‫و بـا اسـتفاده ازابـزاری بـه نـام اتوسـکوپ انجـام می شـود‪.‬‬ ‫پـرده گـوش در حالـت سـالم بـه طـور طبیعـی دارای رنـگ‬ ‫صورتـی مایـل بـه خاکسـتری اسـت کـه در تصویـر زیـر‬ ‫نشـان داده شـده اسـت‪ .‬پـرده گـوش سـالم شـفاف و صـاف‬ ‫اسـت؛ در حالی کـه پـرده گـوش الـوده متـورم و قرمـز رنـگ‬ ‫اسـت‪ .‬پزشـک همچنیـن ممکـن اسـت یـک معاینـه بـه‬ ‫وسـیله تمپانومتـری انجـام دهـد‪ ،‬کـه بـا اسـتفاده از ان‬ ‫چگونگـی پاسـخ گـوش بـه تغییر فشـار هـوا در داخل گوش‬ ‫را انـدازه می گیـرد‪ .‬ازمایـش شـنوایی سـنجی نیـز یکـی از‬ ‫روش هـای متـداول بـرای تشـخیص عفونـت گـوش کـودک‬ ‫اسـت‪ ،‬به خصـوص بـرای کودکانـی کـه در هر دو گـوش انها‬ ‫مایعـات تجمـع کـرده اسـت‪ .‬در صورتی کـه عالئـم مربوط به‬ ‫مشـکالت ایمنی هم مشـاهده شـود پزشـک انجـام ازمایش‬ ‫خـون را نیـز بـرای بررسـی های دقیـق تـر تجویـز می کنـد‪.‬‬ ‫درمـان عفونـت گـوش میانـی نیـز به طـور معمـول متمرکـز‬ ‫بـر داروهـای مسـکن و ضـد درد اسـت‪ .‬از داروهـای بـدون‬ ‫نسـخه درد و تـب ماننـد اسـتامینوفن و ایبوپروفـن اسـتفاده‬ ‫می شـود‪ .‬نکتـه قابـل توجـه و مهم این اسـت که هرگـز نباید‬ ‫بـه کـودک اسـپرین بدهیـد‪ .‬پزشـک ممکـن اسـت بـرای‬ ‫برطرف کـردن عفونـت گـوش میانـی انتی بیوتیـک تجویـز‬ ‫کنـد‪ ،‬امـا عفونـت گـوش کـودکان بـدون انتی بیوتیـک نیـز‬ ‫ممکـن اسـت‪ ،‬بـه طور خود بـه خود بهتر شـود‪ .‬اگـر کودک‬ ‫دچـار عفونـت های مکرر گوش شـود‪ ،‬پزشـک ممکن اسـت‬ ‫بـرای درمـان ان مصرف انتـی بیوتیک خوراکـی را به صورت‬ ‫طوالنی مـدت تجویـز کنـد‪ .‬قـرار دادن لولـه در گـوش یـا‬ ‫خارج کـردن لـوزه هـا و ادنوئیدهـا نیـز می توانـد راه حلـی‬ ‫بـرای درمـان کودکانـی باشـد کـه بـه طـور مکـرر مبتلا به‬ ‫عفونـت گـوش میانـی می شـوند‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪11‬‬ ‫نکاتی مهم برای مراقبت از‬ ‫شارژر تلفن همراه‬ ‫مراقبــت از شــارژر تلفــن همــراه‪ ،‬یکــی از کارهایی ســت کــه معمــوالً‬ ‫جــدی گرفتــه نمی شــود ‪ .‬از انجا کــه شــارژر برخــی از برندهــا و‬ ‫شــرکت های تلفــن همــراه دارای قیمت هــای باالیــی هســتند؛‬ ‫به همین دلیــل تعویــض کــردن ایــن شــارژرها مســتلزم صرف کــردن‬ ‫هزینــه زیــاد اســت کــه از نظــر اقتصــادی به صرفــه نیســت؛ بنابرایــن‬ ‫مراقبــت از شــارژر تلفــن همــراه بــرای نگه داشــتن دســتگاه در شــرایط‬ ‫عالــی ضروری ســت‪ .‬به گــزارش پایــگاه اینترنتــی روشــاک؛ نگه داشــتن‬ ‫شــارژر در شــرایط خــوب کار پیچیــده ای نیســت و بــا انجــام برخــی‬ ‫اقدامــات ســاده شــما قــادر بــه حفــظ کیفیــت شــارژر هماننــد روز اول‬ ‫خواهیــد بــود‪ .‬در ایــن مقالــه از روشــاک راه هــای مراقبــت از شــارژر برای‬ ‫داشــتن عمــر طوالنــی تــر امــده اســت‪ ،‬کــه بــا خوانــدن و عمــل کردن‬ ‫بــه ایــن دســتورالعمل هــا مــی توانیــد از شــارژر خود بــه خوبــی در برابر‬ ‫اســیب هــا محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫مراقبت از اتصال کابل‬ ‫یکــی از مهم تریــن نــکات بــرای مراقبــت از شــارژر تلفــن همــراه ‪،‬‬ ‫مراقبــت از کابــل اتصــال اســت‪ .‬اگــر کابــل اتصال اســیب ببینــد‪ ،‬امنیت‬ ‫تمــام سیســتم شــارژر بــه خطــر افتــاده و ممکــن اســت کارکــرد ان‬ ‫متوقــف شــود‪ .‬ســعی کنیــد کابــل شــارژر را همیشــه رول کــرده و ان را‬ ‫در یــک مــکان امــن نگهــداری کنیــد‪ .‬جایی کــه احتمــال اســیب بــه ان‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪ .‬اگــر شــما یــک شــارژر دو قطعـه ای کــه از َســری‬ ‫و کابــل تشــکیل شــده اســت‪ ،‬داریــد‪ .‬هنــگام پیچیــدن کابــل ان را بــه‬ ‫ســمت بــاالی ســری ان نبریــد‪ ،‬بلکــه کابــل را از ســری ان جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫مراقبت هنگام جدا کردن از برق‬ ‫هنگامی کــه شــارژ گوشــی کامــل شــد ‪ ،‬بــرای جدا کــردن ان از بــرق‬ ‫الزم اســت کــه بخــش ضخیــم در ابتــدای شــارژر را بــا یــک حرکــت‬ ‫مالیــم و صــاف جــدا کنی ـد ‪ .‬هرگــز بــرای جدا کــردن شــارژر از بــرق از‬ ‫کشــش کابــل اســتفاده نکنیــد؛ زیــرا ایــن کار باعث اســیب بــه اتصاالت‬ ‫داخلــی کابــل می شــود‪ .‬در نتیجــه مشــکالت اتصــال کــه موجــب‬ ‫مشــکالتی بــرای شــارژ گوشــی می شــود‪ ،‬ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫شارژر را از برق بکشید‬ ‫هنگامــی کــه گوشــی خــود را شــارژ نمی کنیــد؛ شــارژر را از بــرق‬ ‫بکشــید‪ .‬هنگامی کــه شــارژر را متصــل بــه بــرق رهــا می کنیــد‪،‬‬ ‫موجــب ایجــاد ولتــاژ درون ان می شــوید کــه ایــن مســئله باعــث ایجــاد‬ ‫همیشــه ابــزاری کارامــد در خــود مراقبتــی‬ ‫اســت و غلبــه بــر اضطــراب هــم از ایــن قاعــده‬ ‫مســتثنی نیســت؛ البتــه پیــدا کــردن قطعــه‬ ‫موســیقی‪ ،‬نوازنــده‪ ،‬ترانــه یــا خواننــده مناســب‬ ‫فراینــدی اســت کــه بــا ازمون وخطــا همــراه‬ ‫اســت‪ .‬شــاید موســیقی ای کــه در گذشــته‬ ‫ارامتــان می کــرده‪ ،‬دیگــر در شــرایط خــاص‬ ‫کنونــی کارســاز نباشــد؛ بنابرایــن بهتــر اســت‬ ‫حجــم گســترده و متنوعــی از موســیقی را‬ ‫امتحــان کنیــد تــا ببینیــد کــدام بیشــتر‬ ‫ارامتــان می کنــد‪ .‬موســیقی نوســتالژیک‪،‬‬ ‫به ویــژه موســیقی ای کــه شــما را بــه یــاد‬ ‫روزهــای خــوب گذشــته می انــدازد‪ ،‬از ایــن‬ ‫لحــاظ خــوب اســت کــه شــما را از اتفاقاتــی‬ ‫کــه در حال حاضــر در جریــان اســت دور‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن شــاید همــان چیــزی اســت‬ ‫کــه بــه دنبالــش هســتید‪.‬‬ ‫بازی هــای ســاده موبایــل بــازی کنیــد‪:‬‬ ‫بازی هــای کامپیوتــری یــا موبایــل کــه‬ ‫نیــازی بــه فکــر ندارنــد و از فراینــد ســرعت‬ ‫و تکــرار اســتفاده می کننــد می تواننــد ذهــن‬ ‫شــما را بــرای مدتــی درگیــر خــود کــرده و‬ ‫درنتیجــه افــکار اســترس زا را خامــوش کننــد‪.‬‬ ‫هرقــدر ایــن بازی هــا ســاده تر باشــند و‬ ‫کمتــر نیــاز بــه فکــر کــردن داشــته باشــند‪،‬‬ ‫بهتــر هســتند‪ .‬هروقــت متوجــه شــدید افــکار‬ ‫نگران کننــده بــه ســراغتان امدنــد و ذهنتــان‬ ‫ارام نمی گیــرد‪ ،‬فــورا ســراغ موبایل تــان و‬ ‫بازی هــای ســاده‪ ،‬تکــراری و بی هــدف برویــد‬ ‫و ان قــدر بــه صفحــه موبایل تــان ضربــه بزنیــد‬ ‫تــا ذهن تــان ارام شــود!‬ ‫بــه خودتــان هشــدار دهیــد‪ :‬اگــر تنهــا‬ ‫زندگــی می کنیــد یــا اگــر بیشــتر ســاعات‬ ‫روز تنهــا هســتید‪ ،‬احتمــاال بیشــتر درگیــر‬ ‫افکارتــان می شــوید‪ .‬اگــر از روانشناســان‬ ‫ســوال کنیــد‪ ،‬حتمــا بــه شــما خواهنــد گفــت‬ ‫کــه غرق شــدن در افــکار بــرای مــدت طوالنــی‬ ‫اصــا بــه نفعتــان نیســت و جــای تعجــب ندارد‬ ‫اگــر در چنیــن مواقعــی افــکار اضطــراب اور بــه‬ ‫ســراغتان بیاینــد‪ .‬هــر وقــت چنیــن اتفاقــی‬ ‫افتــاد و ســکوت ذهن تــان جــای خــود را بــه‬ ‫افــکار اشــفته و اضطــراب اور داد‪ ،‬بهتریــن راه‬ ‫ایــن اســت کــه خودتــان را ســاکت کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای ســاکت کــردن ذهن تــان شــروع کنیــد‬ ‫بــه هشــدار دادن بــه خودتــان؛ بــرای نمونــه‬ ‫می توانیــد بگوییــد‪« :‬نــه‪ ،‬دوبــاره شــروع نکــن»‬ ‫یــا «نــه‪ ،‬کافــی اســت» یــا اینکــه فقــط بگویید‬ ‫«نــه‪ ،‬نــه‪ ،‬نــه‪ ،‬نــه‪ ،‬نــه‪ ،‬نــه‪ ،‬نــه»! خواهیــد دید‬ ‫کــه همیــن ترفنــد ســاده می توانــد بــه شــما‬ ‫کمــک کنــد تــا از افــکار منفــی دور شــوید‪.‬‬ ‫اضطرابتــان را بپذیریــد‪ :‬ایــن بــار شــاید بــرای‬ ‫اولیــن بــار در زندگــی اضطرابتــان دلیــل‬ ‫منطقــی دارد‪ .‬شــاید تــا قبــل از ایــن‪ ،‬خیلــی‬ ‫از اضطراب هــا از افــکار بی منطــق ناشــی‬ ‫می شــدند امــا ایــن روزهــا دیگــر اضطــراب‬ ‫تبدیــل بــه واقعیتــی روزمــره شــده کــه دامــن‬ ‫خیلــی از مــردم دنیــا را گرفتــه اســت‪ .‬پــس‬ ‫شــاید ‪ ۷‬مکانیزمــی کــه تــا اینجــا بــه انهــا‬ ‫اشــاره کردیــم خیلــی هــم کارامــد نباشــند‪.‬‬ ‫شــاید گاهــی بهتــر باشــد اضطرابتــان را عمیقــا‬ ‫حــس کنیــد و بــه خودتــان بگوییــد «البتــه‬ ‫کــه مضطــرب هســتم و کاری هــم نمی شــود‬ ‫کــرد»‪ .‬شــاید نیــازی نباشــد دنبــال نیمــهٔ‬ ‫پــر لیــوان بگردیــد و بــه خودتــان بگوییــد‬ ‫کــه «همــه چیــز روبــه راه خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫بــرای یــک بــار هــم کــه شــده‪ ،‬اضطرابتــان را‬ ‫بپذیریــد و زیــاد بــه خودتــان ســخت نگیریــد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬چطور‬ ‫عیــب و نقــص در سیســتم ان می شــود و باعــث می شــود کــه ســیم‬ ‫بــا ســرعت بیشــتری تجزیــه و متالشــی شــود‪ .‬عالوه بر ایــن‪ ،‬بســیاری از‬ ‫شــارژرهای موبایــل هنــگام وصل بــودن بــه بــرق‪ ،‬همچنــان بــه مصــرف‬ ‫بــرق می پردازنــد کــه ایــن مســئله ممکــن اســت هزینــه فوق العــاده ای‬ ‫را بــرای شــما ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫جلوگیری از ایجاد درجه حرارت باال‬ ‫بــرای همــه افــراد در بســیاری از مــوارد پیــش امــده اســت کــه‬ ‫شــارژرهای تلفن هــای همــراه خــود را در مکان هــای بســته و بــدون‬ ‫تهویــه ماننــد کولــه پشــتی ‪ ،‬کیف هــای چرمــی و… قــرار داده و ان را‬ ‫بــرای مــدت زمــان طوالنــی رهــا کننــد‪ .‬ایــن مســئله باعــث می شــود‬ ‫کــه دمــای شــارژر افزایــش یافتــه و بــه قطعــات و تکه هــای داخلــی‬ ‫اســیب برســد و در بعضــی مــوارد نیــز می توانــد باعــث ایجــاد نقــص‬ ‫و خرابــی ان شــود‪.‬‬ ‫مراقبت از ولتاژ باال‬ ‫شــوک الکتریکــی قــوی می توانــد بــه هــر دســتگاه در عــرض چند ثانیــه‬ ‫اســیب برســاند‪ .‬ایــن شــوک های الکتریکــی بــرای همــه سیســتم های‬ ‫الکترونیکــی مضــر اســت ‪.‬بــرای محافظــت ازشــارژر خــود در برابــر ایــن‬ ‫مشــکل‪ ،‬بهتــر اســت کــه به طور مســتقیم بــه پالگیــن متصل نباشــید و‬ ‫از یــک کم کننــده قــدرت یــا محافــظ جریــان بــرق اســتفاده کنیــد کــه‬ ‫ماننــد یــک جلیقــه ضــد گلولــه عمــل کــرده و جریــان الکتریکــی قــوی‬ ‫را متوقــف می کنــد‪.‬‬ ‫دور نگهداشتن شارژر از اب‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه اب در سیســتم های الکترونیکــی مشــکالت‬ ‫جــدی ماننــد مدارهــای کوتــاه ایجــاد می کنــد و باعــث می شــود انهــا‬ ‫در بیشــتر مــوارد خــراب و غیرقابــل اســتفاده شــوند‪ .‬در حالــت ایــده ال ‪،‬‬ ‫شــارژر تلفــن همــراه خــود را از هــر جایــی کــه اب وجــود دارد‪ ،‬دور‬ ‫نگــه داریــد‪.‬‬ ‫خریدن یک قطعه جدید‬ ‫اگــر شــارژر از دو بخــش ســیم و کابــل تشــکیل شــده اســت‪ ،‬بهتر‬ ‫اســت از اســیب هــر دو تــا بخــش جلوگیــری کنیــد؛ زیــرا وقتــی‬ ‫کــه یکــی از ایــن دو خــراب شــود‪ ،‬جایگزینــی ان قطعــه موثــر‬ ‫نخواهــد بــود و حتــی مرکــز شــارژ تلفــن همــراه نیــز عواقــب‬ ‫جــدی می یابــد‪.‬‬ ‫سالمتی با میوه های تابستانی‬ ‫فصـل تابسـتان نیـز ماننـد سـایر فصل هـا میوه هـای دوست داشـتنی مخصـوص‬ ‫خـود را دارد‪ .‬میوه هـای تابسـتانی سرشـار از ویتامین هـا و سـایر مـواد معدنـی‬ ‫هسـتند ‪ .‬گنجانـدن ایـن میوه هـا در رژیـم غذایی کمکتـان می کند که بـه فعالیت‬ ‫روزمره تـان در فصـل تابسـتان ادامـه بدهید‪.‬‬ ‫توت فرنگــی‪ ،‬منبــع فوق العــاده ای از ویتامیــن ‪ ،C‬پتاســیم‪ ،‬فیبــر‬ ‫و انتــی اکســیدان اســت‪ .‬مصــرف یــک فنجــان تــوت فرنگــی در‬ ‫روز می توانــد در تقویــت سیســتم ایمنــی‪ ،‬کاهــش کلســترول و‬ ‫تنظیــم فشــار خــون موثر باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مِلــون (هرگونــه میــوه ای از گیاهــان خانــواد ٔه کدوییــان)‬ ‫به خاطــر بــوی منحصربه فــرد و مقــدار کالــری پاییــن معــروف‬ ‫اســت‪ .‬گرمــک سرشــار از ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامیــن ‪ C‬و بتاکاروتــن‬ ‫اســت‪ .‬گرمــک سرشــار از پتاســیم اســت‪.‬‬ ‫گیــاس به خاطــر دارابــودن «مالتونیــن» بــه داشــتن خــواب‬ ‫راحــت و کاهــش ســوزش و درد مفاصــل در کســانی کــه کار‬ ‫فیزیکــی ســنگین دارنــد‪ ،‬کمــک می کنــد‪ .‬ایــن میــوه‬ ‫می توانــد از بــروز دیابــت نیــز جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫هلــو‪ ،‬سرشــار از ویتامین هــا‪ ،‬مــواد معدنــی و‬ ‫انتی اکسیدان ها ســت‪ .‬ایــن میــوه بــه ســامت چشــم و‬ ‫پوســت و س ـم زدایی بــدن کمــک می کنــد و ســبب کاهــش وزن‬ ‫می شــود‪ .‬کالــری کمــی دارد و سرشــار از مــواد مغذی ســت‪.‬‬ ‫الــو به عنــوان یــک میان وعــده می توانــد احســاس ســیری نســبت ًا‬ ‫طوالنی مدتــی بــه شــما بدهــد‪ .‬مصــرف الــو بــه ســامت حافظــه و‬ ‫تقویــت اســتخوان ها کمــک می کنــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد ایــن‬ ‫میــوه مقــوی را به صــورت خشک شــده نگهــداری کنیــد‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫بخشدار کهریزک بیان کرد؛‬ ‫شهردار گرگان خبر داد؛‬ ‫ن شهر دوستدار کودک‬ ‫انتخاب گرگان به عنوا ِ‬ ‫ عنـوان یکـی از شـهرهای دوسـتدار‬ ‫شـهردار گـرگان گفـت‪« :‬شـهر گـرگان ازسـوی یونیسـف به‬ ‫ِ‬ ‫کـودک انتخـاب شـده کـه در حوزه هـای اجتماعـی و فرهنگـی اتفاقـات خوبـی در شـهر رقـم‬ ‫خواهـد خـورد»‪ .‬عبدالرضـا دادبود اظهار داشـت‪« :‬سـاماندهی ترافیکی میدان بسـیج‪ ،‬فضاسـازی‬ ‫داخلـی ایـن میـدان همـراه بـا ایجـاد پیـاده راه و فضاهای تفریحـی و طراحـی زیرگذر عابـر پیاده‬ ‫تحت عنـوان پـارک گردشـگری گـرگان درحـال اجرا سـت»‪ .‬شـهردار گرگان بیان داشـت‪« :‬شـهر‬ ‫گـرگان ازسـوی یونیسـف به عنـوان یکی از شـهرهای دوسـتدار کـودک انتخاب شـده کـه در حوزه هـای اجتماعی و‬ ‫فرهنگـی اتفاقـات خوبـی در شـهر رقـم خواهـد خورد»‪.‬‬ ‫نازنینباباخانی‬ ‫بهره بــرداری از ســد «شرفشــاه» ســومار‬ ‫بــا دســتور رییــس جمهــوری کشــورمان‪،‬‬ ‫امیدهــا را بــرای بازگشــت اهالــی بخــش‬ ‫مــرزی ســومار‪ -‬نفــت شــهر تــازه کــرد‬ ‫تــا بــه حســرت و چشــم انتظــاری‬ ‫‪ ۴۰‬ســاله مردمــان ایــن منطقــه پایــان‬ ‫دهــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ســاکنان بخــش‬ ‫مــرزی ســومار نفــت شــهر در شهرســتان‬ ‫قصرشــیرین بــا اغــاز جنــگ تحمیلــی و‬ ‫اشــغال ایــن منطقــه توســط رژیــم بعثــی‬ ‫مجبــور بــه مهاجــرت شــدند کــه اکنــون‬ ‫به همــت دولتمــرداران زیرســاخت های الزم‬ ‫بــرای بازگشــت انهــا فراهــم شــده و اهالــی‬ ‫منطقــه می تواننــد رفته رفتــه بــه ســرزمین‬ ‫مــادری و ابــاء و اجــدادی خــود برگردنــد‪.‬‬ ‫بخــش ســومار در فاصلــه ‪ ۹۰‬کیلومتــری شــهر‬ ‫قصرشــیرین واقــع شــده و بــا کشــور عــراق‬ ‫‪ ۸۶‬کیلومتــر مــرز مشــترک دارد‪ ،‬ایــن بخــش‬ ‫دارای دو شــهر ســومار و نفــت شــهر و ‪۱۳‬‬ ‫روســتا اســت‪.‬‬ ‫مرز ســومار در فاصلــه ‪ ۶۷‬کیلومتری گیالنغــرب و ‪ ۹۰‬کیلومتری‬ ‫شــهر قصرشــیرین واقــع شــده‪ ،‬در ان ســوی مــرز و در عــراق‪،‬‬ ‫نزدیــک تریــن شــهر بــه ســومار‪ ،‬شــهر َمندلــی از توابــع‬ ‫فرمانــداری بلدروز اســت کــه ‪ ۱۵‬کیلومتر با ســومار فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫قبــل از جنــگ تحمیلــی‪ ،‬ســومار دوهزار و نفت شــهر پنــج هزار‬ ‫تــن جمعیــت داشــتند کــه پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی بــه‬ ‫دلیــل وجــود میادیــن میــن و حضــور نیروهــای نظامــی و عــدم‬ ‫پاکســازی منطقــه امــکان بازگشــت مــردم میســر نبــود‪ .‬بــا‬ ‫تالش هــای صــورت گرفتــه ســومار و نفــت شــهر از وجــود مین‬ ‫پاکســازی و اراضــی کشــاورزی ان نیــز مهیای کشــت شــد ولی‬ ‫مشــکل عمــده ای کــه مردمــان ایــن منطقــه داشــتند نبــود اب‬ ‫شــرب و اب مــورد نیــاز بــرای اراضــی کشــاورزی بــود‪ .‬عملیــات‬ ‫بازســازی نفــت شــهر و زیرســاخت هــای ایــن منطقــه در ســال‬ ‫‪ ۹۳‬توســط دولــت تدبیــر و امیــد بــا نــام امــام جــواد االئمــه (ع)‬ ‫اغــاز شــد و امــروز دولــت هدیــه بــزرگ خــود را تقدیــم اهالــی‬ ‫چشــم انتظــار ایــن منطقــه کــرد‪ .‬احــداث ســد شرفشــاه در‬ ‫بخــش مــرزی ســومار از نــوع خاکــی بــا هســته رســی در حوزه‬ ‫اســتحفاظی شهرســتان گیالنغــرب از ســال ‪ ۸۹‬شــروع و پس از‬ ‫نه ســال بــا ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومــان اعتبــار در دولــت دوازدهــم بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید تــا مشــکل اب منطقــه را در بخــش شــرب‬ ‫و کشــاورزی برطــرف کنــد تــا شــاهد حضــور اهالــی منطقــه‬ ‫بعــد از ‪ ۴۰‬ســال انتظــار باشــیم‪ .‬ایجــاد بازارچــه مــرزی ســومار‬ ‫ مندلــی‪ ،‬وجــود تاسیســات نفتــی‪ ،‬منابــع اب مناســب و در‬‫دســترس بــا بهــره بــرداری از ســد کنگیر‪ ،‬اجــرای طرح ســامانه‬ ‫گرمســیری‪ ،‬اجــرای طــرح بــزرگ کشــاورزی و باغــداری همگی‬ ‫دلیــل اشــتیاق مــردم بــرای بازگشــت به منطقــه و ســکونت در‬ ‫ایــن نقطــه مرزی ســت کــه منجــر بــه تقویــت بیــش از پیــش‬ ‫امنیــت پایــدار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به ثمر نشاندن ‪ ۵۳‬سد مرزی در کشور‬ ‫رئیس جمهــوری در ائیــن بهره بــرداری از طرح هــای ملــی‬ ‫وزارت نیــرو کــه در قالــب پویــش الــف ب و بــه صــورت ویدیــو‬ ‫کنفرانــس برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬مــا در نقــاط مــرزی غــرب‬ ‫کشــور ‪ ۵۳‬ســد بــه ثمــر رســاندیم کــه از این ‪ ۵۳‬ســد‪ ۲۴ ،‬ســد‬ ‫در دولــت هــای یازدهــم و دوازدهــم انجــام گرفتــه و بــه ثمــر‬ ‫رســیده اســت»‪ .‬حجت االســام والمســلمین حســن روحانــی‬ ‫افــزود‪« :‬شــهرهای غــرب کشــور در دوران دفــاع مقــدس‬ ‫در اوج حمــات دشــمن بودنــد و بخشــی از اینهــا در اشــغال‬ ‫دشــمن بــود و مــا االن از ســد شرفشــاه حــرف مــی زنیــم کــه‬ ‫در کرمانشــاه اســت و اب ان بــه گیــان غــرب و منطقــه غــرب‬ ‫ســومار کــه در زمــان جنــگ ویــران شــده بــود‪ ،‬منتقــل و باعث‬ ‫ابادانــی ایــن شــهر می شــود»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬در واقــع‬ ‫مــا امــروز بــه جهــاد و ایســتادگی مــردم گیــان غــرب‪ ،‬ســومار‬ ‫و کرمانشــاه کــه در ان شــرایط ســخت مقاومــت و ایســتادگی‬ ‫تراکم جمعیت دانش اموزی در کهریزک و مشارکت خیران‬ ‫بخشـدار کهریـزک از توابـع شهرسـتان ری گفـت‪« :‬تراکـم جمعیـت دانش امـوزی در ایـن بخـش و‬ ‫روسـتاهای ان مشـارکت و هم افزایـی بیش ازپیـش خیـران را برای امر مدرسه سـازی و توسـعه فضاهای‬ ‫اموزشـی می طلبـد»‪ .‬امین بابایی در جلسـه شـورای اموزش وپرورش بخـش کهریزک بااشـاره به ارتقای‬ ‫سـرانه فضاهای اموزشـی در این بخش اظهار داشـت‪« :‬توسـعه فضاهای اموزشـی اسـتاندارد در تربیت‬ ‫نسـلی فرهیختـه و کارامـد نقش بسـزایی دارد»‪ .‬وی اظهـار امیدواری کـرد‪« :‬با ادامه مشـارکت خیران‪،‬‬ ‫کمک هـای مردمـی و همـکاری دسـتگاه های اجرایـی مربوطـه شـاهد افزایـش فضاهـای اموزشـی در بخـش کهریـزک و‬ ‫روسـتاهای محروم باشـیم»‪.‬‬ ‫انتظار ‪ ٤٠‬ساله مردم سومار به پایان رسید؛‬ ‫توسعه اقتصادی منطقه با «سد شرفشاه»‬ ‫کردنــد‪ ،‬پاســخ می دهیــم»‪.‬‬ ‫تاکید بر تالش وزرای خارجه و راه و شهرسازی‬ ‫برای ابادانی سومار‬ ‫رئیس جمهــوری در ادامــه از وزیــر امــور خارجــه و وزیــر و راه‬ ‫و شهرســازی خواســت بــرای ابادانــی ســومار کــه نقطــه مــرزی‬ ‫تجــاری بــا عــراق اســت‪ ،‬تــاش کنند چــون رو بــه روی ســومار‬ ‫شــهر مندلــی عــراق اســت کــه نزدیک تریــن راه بــه بعقوبــه‪،‬‬ ‫شــمال بغــداد‪ ،‬ســامرا و کردســتان عــراق اســت‪ .‬روحانــی اضافه‬ ‫کــرد‪« :‬ســومار در اینــده مــی توانــد یــک شــهر مــرزی بــرای‬ ‫تبــادل کاال بــا کشــور عــراق باشــد بنابرایــن امــروز یــک قــدم‬ ‫مهــم و بســیار خوبــی برداشــته شــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬تــا‬ ‫پایــان ســال بــرای اســتان هــای غربــی یعنــی ایــام‪ ،‬کرمانشــاه‬ ‫و خوزســتان قــدم هــای خوبــی برداشــته خواهــد شــد‪ .‬ایــن‬ ‫ســدها و اجــرای طرح گرمســیری بیشــتر بــه منطقه کرمانشــاه‬ ‫و ایــام مربــوط می شــود و تــا پایــان ســال افتتــاح هــای خوبــی‬ ‫در بخــش کشــاورزی خواهیــم داشــت»‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫گفــت‪« :‬در حــال طراحــی لولــه کشــی بــرای کانال کشــی و‬ ‫زه کشــی بــرای تجهیــز ‪ ۱۸‬هزار هکتــار از اراضــی غــرب کشــور‬ ‫هســتیم کــه تاکنــون بیــش از هزار هکتــار امــاده شــده اســت‬ ‫بقیــه هــم در ســال جــاری امــاده می شــود»‪.‬‬ ‫سد شرفشاه و ابیاری‬ ‫بیش از سه هزار هکتار زمین های کشاورزی‬ ‫محمدحــاج رســولی ها (مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابع اب‬ ‫ایــران) هــم در ائیــن افتتاح ســد شرفشــاه ســومار‪ ،‬گفــت‪« :‬این‬ ‫ســد سـه هزار و ‪ ۵۵‬هکتــار اراضــی کشــاورزی زیردســت ســدها‬ ‫را ابیــاری می کنــد و ‪ ۶۰‬درصــد شــبکه ایــن میــزان اراضــی‬ ‫دومــاه اینــده وارد مــدار بهره بــرداری می شــود»‪.‬‬ ‫افتتاح سیزدهمین سد مخزنی کرمانشاه‬ ‫اســتاندار کرمانشــاه گفت‪« :‬ســد شرفشــاه ســومار‪ ،‬ســیزدهمین‬ ‫ســد مخزنــی اســتان اســت کــه توســط رئیس جمهــوری‬ ‫در بخــش مــرزی ســومار مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫هوشــنگ بازونــد در حاشــیه افتتــاح ســد شرفشــاه در گفت وگو‬ ‫بــا خبرنــگاران افــزود‪« :‬فاصلــه ســد شرفشــاه ســومار تــا‬ ‫نقطــه صفــر مــرزی ‪ ۳۳‬کیلومتــر اســت کــه هــدف از احــداث‬ ‫ان عمــران و ابادانــی منطقــه و ایجــاد زیرســاخت های الزم در‬ ‫ســومار و نفــت شــهر اســت و می توانــد مشــکالت ناشــی از‬ ‫تخریــب منطقــه بــرای مــردم کــه در زمــان جنــگ تحمیلــی‬ ‫پیــش امــد را برطــرف کنــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬ابرســانی‬ ‫بــه شــهر ســومار‪ ،‬بازارچــه و روســتاهای اطــراف یکــی دیگــر‬ ‫از اهــداف احــداث ایــن ســد اســت»‪ .‬نماینــده عالــی دولــت در‬ ‫اســتان کرمانشــاه گفــت‪« :‬یکــی از دالیلــی که مــردم در منطقه‬ ‫ســومار حضــور ندارنــد دسترســی نداشــتن به اب شــرب اســت‬ ‫کــه بــا افتتــاح ایــن طــرح و راه انــدازی ایــن طــرح‪ ،‬مشــکل اب‬ ‫شــرب ســومار حــل مــی شــود و مــردم می تواننــد بــه موطــن‬ ‫خــود برگردنــد؛ هرچنــد کــه مســتلزم هزینه هــای زیاد اســت»‪.‬‬ ‫بازونــد ادامــه داد‪« :‬مقــداری از اب شــرب ســد هــم بــرای نفــت‬ ‫شــهر در نظــر گرفتــه شــده کــه در بلندمــدت مثمــر ثمر اســت‬ ‫و عــاوه بــر ان سـه هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار زمیــن در محــدوده نفــت‬ ‫شــهر ســومار را زیرپوشــش ابیــاری تحــت فشــار قــرار می دهــد‬ ‫کــه زمینــه اشــتغال را بــرای مــردم فراهــم خواهــد کــرد تــا‬ ‫مــردم برگردنــد و ســاکن ایــن مناطــق شــوند»‪.‬‬ ‫بهره برداری از سد شرفشاه و توسعه اقتصادی منطقه‬ ‫فرمانــدار گیالنغــرب گفــت‪« :‬امــکان اســتفاده از ظرفیت هــا‬ ‫و پتانســیل های ســد شرفشــاه بــرای ســرمایه گذاری در‬ ‫جهــت توســعه صنعــت ابزی پــروری‪ ،‬باغــداری و گردشــگری‬ ‫منجــر بــه ایجــاد اشــتغال پایــدار و توســعه اقتصــادی منطقــه‬ ‫می شــود»‪ .‬کــوروش محمودیــان افــزود‪« :‬ســد شرفشــاه‬ ‫ســومار از نــوع خاکــی بــا هســته رســی در حــوزه اســتحفاظی‬ ‫شهرســتان گیالنغــرب قــراردارد کار احــداث ایــن ســد از ســال‬ ‫‪ ۸۹‬شــروع شــد و اکنــون بــا هزینــه ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومــان بــه‬ ‫بهره بــرداری رســیده اســت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬ایــن ســد‬ ‫در وســعت ‪ ۴۱۸‬هکتــار در رقــوم نرمــال بــر روی رودخانــه‬ ‫کنگیــر و در مجــاورت روســتای شرف شــاه احــداث شــده کــه‬ ‫‪ ۸۳‬متــر ارتفــاع ان از پــی بــوده و طــول تــاج ان هــم ‪ ۸۰۵‬متــر‬ ‫اســت»‪ .‬محمودیــان ادامــه داد‪« :‬پوشــش سـه هزار و ‪ ۵۵‬هکتــار‬ ‫از اراضــی کشــاورزی و باغــات دشــت ســومار‪ ،‬نفــت شــهر و‬ ‫قصرشــیرین‪ ،‬بهــره بــرداری از منابع اب رودخانــه مرزی کنگیر‬ ‫در منطقــه ســومار‪ ،‬تامیــن اب و انتقــال ان بــه شــبکه ابیــاری‬ ‫و زه کشــی و پایــاب دش ـت های ســومار‪ ،‬باوندپــور و اردوبــان‪،‬‬ ‫تامیــن اب مطمئــن شــبکه های ســنتی حــق ابــه بــر‪ ،‬تامیــن‬ ‫اب شــرب بلندمــدت ســومار‪ ،‬نفــت شــهر و روســتاهای تابعــه‪،‬‬ ‫تامیــن نیاز زیســت محیطــی رودخانــه و جلوگیــری از تخریب‬ ‫اراضــی پاییــن دســت از اهــداف احداث ســد شرفشــاه اســت»‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪« :‬پیگیــر امــکان بهره منــدی بخشــی از‬ ‫اراضــی کشــاورزی انتهــای حــوزه دهســتان ویژنــان از طریــق‬ ‫اب ســد شــرف شــاه نیــز هســتیم کــه امیدواریــم بــا کمــک‬ ‫دولــت ایــن مهــم محقــق شــود»‪ .‬امیــد اســت بخــش مــرزی‬ ‫ســومار‪ -‬نفت شــهر پــس از ‪ ۴۰‬ســال حراســت و انتظار شــاهد‬ ‫بــه اغــوش کشــیدن فرزنــدان خــود باشــد کــه بــه اجبــار‬ ‫منطقــه را تــرک کردنــد‪ .‬بــا اهتمــام دولــت تدبیــر و امیــد در‬ ‫مناطــق مــرزی شــاهد شــتاب چــرخ حرکــت ایــن مناطــق‬ ‫بــه ســوی توســعه و ابادانــی هســتیم کــه شرفشــاه در ســومار‬ ‫تنهــا بخــش کوچکــی از خدمــات ارزنــده و بزرگــی اســت کــه‬ ‫اثــار و برکاتــش بــه مــردم منطقــه می رســد‪ .‬گیالنغــرب در‬ ‫غــرب کرمانشــاه بــا جمعیــت ‪ ۷۲‬هزار تــن‪ ۱۵ ،‬کیلومتــر مــرز‬ ‫بــا عــراق دارد کــه بازارچــه مــرزی ســومار در محــدوده ایــن‬ ‫منطقــه واقــع اســت‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫سرخ شدن‬ ‫دریاچه نمک قم‬ ‫رنــگ دریاچــه نمــک قــم این روزهــا به صــورت‬ ‫قرمــز یــا ســرخ در امــده کــه ایــن ســرخی دریاچــه‬ ‫یــک پدیــده نــادر به شــمار مــی رود‪ .‬پدیــده ســرخی‬ ‫دریاچه هــا یکــی از زیباتریــن رویداد هــای طبیعــت‬ ‫در جهــان محســوب می شــود کــه اســتان قــم از ان‬ ‫بهره منــد اســت‪.‬‬ ‫امیر حسامی نژاد‪ /‬تسنیم‬ ‫معاون منابع انسانی و امور اجتماعی فوالد خوزستان خبر داد؛‬ ‫اغاز رسمی دوره های اموزش الکترونیکی شرکت فوالد‬ ‫سیدعلیموسوی نسب‬ ‫دوره هــای امــوزش الکترونیکــی شــرکت فــوالد خوزســتان‬ ‫باحضــور معــاون منابــع انســانی و امــور اجتماعــی و مدیــر‬ ‫امــوزش و توســعه منابــع انســانی اغاز بــه کار کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی؛ مهــران عبــاس زاده (معــاون منابــع انســانی و امــور‬ ‫اجتماعــی) در نخســتین دوره امــوزش از راه دور فوالد خوزســتان‪،‬‬ ‫بااشــاره به اهمیــت کارکنــان در یــک ســازمان اظهــار داشــت‪« :‬در‬ ‫دنیــای امــروزه کارکنــان توانمنــد‪ ،‬با قابلیــت‪ ،‬متخصــص‪ ،‬متعهــد‬ ‫و پرتــاش مزیــت رقابتــی ســازمان ها به شــمار می اینــد‪ .‬وقتــی‬ ‫مــا شــرکت فــوالد خوزســتان را بــا ســازمان هایی کــه فـن اوری‬ ‫به روزتــری نســبت بــه مــا دارنــد‪ ،‬مقایســه و شــاهد ایــن‬ ‫ـارک صنعــت‬ ‫هســتیم کــه دســتاوردهای فــوالد خوزســتان بــر تـ ُ‬ ‫می درخشــد‪ ،‬نشــان دهنده ایــن واقعیــت اســت کــه قابلیت هــا‬ ‫و توانمندی هــای کارکنــان پرتــاش باعــث ایجــاد ایــن مزیــت‬ ‫رقابتــی و موفقیت هــا شــده اســت»‪ .‬عبــاس زاده درادامــه‬ ‫افــزود‪« :‬شــرکت توســعه اقتصــادی فراگیــر وفــا کــه یکــی از‬ ‫شــرکت های تابعــه فــوالد خوزســتان اســت بــا جمــع اوری‬ ‫محتــوای اموزشــی‪ ،‬ســعی در تولیــد محتــوا داشــته و امیدواریــم‬ ‫بــا اســتفاده از فــن اوری اطالعــات در حــوزه امــوزش‪ ،‬شــاهد‬ ‫تحــول چشــمگیر باشــیم»‪ .‬معــاون منابــع انســانی درپایــان ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد کــه کارکنــان شــرکت از فرصــت پیش امــده‪،‬‬ ‫بهــره کافــی را ببرنــد و اثربخشــی دوره هــای اموزشــی را بــاال برده‬ ‫و اگــر بــرای باالبــردن کیفیــت و بهبــود اجــرا پیشــنهادی دارنــد‪،‬‬ ‫بــا مدیریــت اموزش و توســعه منابــع انســانی در جریــان بگذارند‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن گــزارش جعفــر جنامی نیــا (مدیــر امــوزش و‬ ‫توســعه منابــع انســانی) گفــت‪« :‬نخســتین دوره امــوزش از راه‬ ‫دور‪ ،‬بعدازظهــر ‪ ۸‬تیرمــاه ‪ ۹۹‬در بســتر تکنولــوژی نوین اموزشــی‬ ‫و فنــاوری اطالعــات بــا مشــارکت بخشــی از کارکنــان شــرکت‬ ‫برگــزار شــد»‪ .‬جنامی نیــا دربــاره هــدف از اتخــاذ ایــن رویکــرد و‬ ‫برگــزاری دوره هــای امــوزش الکترونیکــی انالیــن اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«هــدف اصلــی افزایــش فرصت هــای یادگیــری بــرای کارکنــان‬ ‫و مدیــران‪ ،‬از میان برداشــتن محدودیت هــای فاصلــه و مــکان‪،‬‬ ‫اســتفاده بهتــر از زمــان و به طورکلــی ارتقــای بهــره وری در امــر‬ ‫امــوزش اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شــرایط حســاس شــیوع کرونــا و‬ ‫اهمیــت مراقبــت از ســامت کارکنــان‪ ،‬محــرک اصلــی راه اندازی‬ ‫دوره هــای اموزشــی از راه دور بــود؛ لیکــن به علــت تنــوع و تعــدد‬ ‫مزایــا‪ ،‬ان را به عنــوان رویکــردی دائمــی اتخــاذ خواهیــم کــرد و‬ ‫حتــی درصــورت برگشــتن شــرایط بــه حالــت عــادی‪ ،‬همــواره‬ ‫درکنــار دوره هــای حضــوری اموزشــی‪ ،‬از دوره هــای اموزشــی‬ ‫انالیــن اســتفاده خواهــد شــد»‪ .‬جنامی نیــا دربــاره صرفــه‬ ‫اقتصــادی ایــن تحــول در امــوزش و توســعه کارکنــان گفــت‪:‬‬ ‫«اســتفاده از تکنولوژی هــای نویــن اموزشــی ازیک طــرف‬ ‫موجــب می شــود تــا هزینه هــای برگــزاری دوره هــا کاهــش‬ ‫یافتــه و از طرفِ دیگــر به علــت گســترش فرصت هــای یادگیــری‬ ‫در بســتر فنــاوری اطالعــات‪ ،‬دانــش کارکنــان ارتقــاء و عملکــرد‬ ‫ســازمانی بهبــود می یابــد‪ .‬همچنیــن ایــن امــر موجــب مزایــای‬ ‫اقتصــادی قابل توجــه بــرای ســازمان خواهــد بــود»‪ .‬وی درپایــان‬ ‫بــا تشــکر از حمایت هــای بی دریــغ مدیرعامــل و معــاون منابــع‬ ‫انســانی و امــور اجتماعــی‪ ،‬از تالش هــای همــکاران در واحــد‬ ‫امــوزش و توســعه منابــع انســانی و فعالیت هــای واحــد فنــاوری‬ ‫اطالعــات و شــرکت توســعه اقتصــادی فراگیــر وفــا تقدیــر کــرد‪.‬‬ ‫خبر خوش نماینده مردم خرم اباد در مجلس به مردم؛‬ ‫اعالم امادگی سرمایه گذاران خار ج ازکشور جهت حضور در لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫نماینــده مــردم خرم ابــاد و چگنــی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی از اعــام امادگــی ســرمایه گذاران لرســتانی خــارج‬ ‫کشــور جهــت ســرمایه گذاری در لرســتان خبــر داد‪ .‬دکتــر‬ ‫مرتضــی محمودونــد در جلســه کارگــروه اب و انــرژی اســتان‬ ‫لرســتان کــه باحضــور مدیــران کل زیرمجموعــه وزارت نیــرو‬ ‫و وزارت نفــت و به میزبانــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان‬ ‫لرســتان برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن تقدیــر و تشــکر از تالش هــای‬ ‫مدیــران ایــن حــوزه در اســتان لرســتان‪ ،‬گفــت‪« :‬انچــه امــروز‬ ‫در حــوزه نیــرو‪ ،‬انــرژی‪ ،‬اب و… مهــم و مــورد تاکیــد اســت‪،‬‬ ‫بودجــه و اعتبــارات اســت کــه می توانــد بخشــی از مشــکالت‬ ‫اســتان لرســتان را حل وفصــل کنــد»‪ .‬وی خاطرنشــان شــد‪:‬‬ ‫«متاســفانه تحریم هــای ظالمانــه و محاصــره اقتصــادی‪،‬‬ ‫کشــورمان را در بحــث بودجــه و اعتبــارات بــا مشــکالت جــدی‬ ‫مواجــه کــرده اســت؛ امــا بااین حــال می توانیــم زمینــه را بــرای‬ ‫ورود ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بــه اســتان لرســتان‬ ‫فراهــم کنیــم»‪.‬‬ ‫هیچ کار خاص و ویژه ای برای این استان انجام نگرفته‬ ‫نماینــده مــردم شــریف خرم ابــاد و چگنــی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی درادامــه بیــان داشــت‪« :‬در ســال های گذشــته‬ ‫علی رغــم ثروت هــای افســانه ای کــه دردســت دولت هــا‬ ‫بــوده اســت هیــچ کار خــاص و ویــژه ای بــرای ایــن اســتان‬ ‫انجــام نگرفتــه و در حــق مــردم لرســتان ظلــم شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬تاجایی کــه امــکان داشــته باشــد‪ ،‬در چهارچــوب‬ ‫قانــون و براســاس راهکارهــای قانونــی‪ ،‬بــا بهره گیــری‬ ‫از ظرفیــت نظــارت عالــی مجلــس تمام قــد پیگیــر رفــع‬ ‫مشــکالت خواهــم بــود»‪ .‬وی درادامــه یــاداور شــد‪« :‬بنــده‬ ‫نــه از جایــگاه نماینــده بلکــه به عنــوان یــک بچــه رزمنــده و‬ ‫ســرباز خدمت گــزار مــردم بــا تمــام وجــود اعــام می کنــم‬ ‫کــه درراســتای خدمت گــزاری بــه مــردم‪ ،‬مشــتاقانه امــاده‬ ‫شــنیدن پیشــنهاد ها و راهکارهــای کارگشــای مســئوالن و‬ ‫نخبــگان اســتان هســتم»‪ .‬دکتــر محمودونــد بااشــاره به اینکه‬ ‫در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی هیــچ جایگاهــی باالتــر‬ ‫از خدمــت بــه مــردم نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مــا مســئوالن در زمینــه‬ ‫خدمت گــزاری بــه مــردم نبایــد کوتاهــی کنیــم؛ چراکــه نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی هرچــه دارد‪ ،‬از مــردم دارد»‪.‬‬ ‫خبر خوش مرتضی محمودوند‬ ‫نماینــده مــردم شــریف خرم ابــاد و چگنــی در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪« :‬انتظــار مــا از مســئوالن‬ ‫این اســت که پروژه هایــی را کــه قابلیــت ســرمایه گذاری‬ ‫دارنــد اولویت بنــدی و معرفــی کننــد؛ چراکــه چندیــن‬ ‫ســرمایه گذار داخلــی و خارجــی جهــت ســرمایه گذاری در‬ ‫بخش هــای مختلــف اســتان اعــام امادگــی کرده انــد کــه‬ ‫در لرســتان جهــت ســرمایه گذاری حضــور پیــدا کننــد»‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــریف خرم ابــاد و چگنــی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی درادامــه خطــاب بــه مســئوالن‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬هــر‬ ‫جــا دیدیــد ظلــم و اجحافــی در حــق مــردم مظلــوم اســتان‬ ‫لرســتان صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬مــا را در جریــان بگذاریــد‪،‬‬ ‫مطمئــن باشــید بــرای احقــاق حــق ایــن مــردم نجیــب بــدون‬ ‫هیــچ واهمــه و تعارفــی دفــاع خواهیــم کــرد و تریبــون مجلس‬ ‫صــدای مــردم شــریف لرســتان خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫سیدعلیموسوی نسب‬ ‫خوزستان‬ ‫معرفی اعضای کارگروه‬ ‫برنامه ریزی و هماهنگی‬ ‫اموزشگاه ها‬ ‫رئیـس انجمـن موسـیقی اسـتان خوزسـتان گفـت‪« :‬به منظور‬ ‫ارزیابـی‪ ،‬یکسان سـازی و ارتقـای وضعیـت اموزشـی‬ ‫اموزشـگاه های ازاد اسـتان خوزسـتان‪ ،‬کارگـروه برنامه ریـزی و‬ ‫هماهنگـی اموزشـگاه ها متشـکل از اقایـان کاظم پـوره‪ ،‬عارف‬ ‫قادری نـژاد و محسـن صفاریـان ازطـرف هیئت مدیـره انجمـن‬ ‫موسـیقی اسـتان معرفی شـدند»‪ .‬در جلسه مشـترک کارگروه‬ ‫برنامه ریـزی و هماهنگـی اموزشـگاه ها بـا اعضـای هیئت مدیره‬ ‫انجمـن موسـیقی اسـتان خوزسـتان‪ ،‬اسیب شناسـی وضعیـت‬ ‫فعلـی امـوزش و هنرامـوزان موردبحـث قـرار گرفـت‪ .‬فریدون‬ ‫وزیـری افـزود‪« :‬تهیـه و تدویـن برنامه هـای کوتاه مـدت و‬ ‫بلندمـدت از اولیـن اقدامـات ایـن کارگـروه خواهـد بـود کـه‬ ‫ایـن امـر بـدون همـکاری و همفکـری مدیـران و مدرسـین‬ ‫اموزشـگاه ها میسـر نخواهـد بـود»‪.‬‬ ‫بازگشایی دفتر انجمن‬ ‫موسیقی استان‬ ‫باتوجه بـه وظایـف جدیـد انجمن موسـیقی اسـتان خوزسـتان‬ ‫شـامل ارزیابی و نظارت بر فعالیت های اموزشـی اموزشـگاه های‬ ‫ازاد موسـیقی اسـتان و مدرسـین شـاغل در اموزشـگاه ها و‬ ‫همچنیـن تائیدیـه بیمـه هنرمنـدان موسـیقی‪ ،‬دفتـر انجمـن‬ ‫موسـیقی استان خوزسـتان واقع در کیانپارس خیابان ‪ ۲‬شرقی‪،‬‬ ‫خانه هنر روزهای شـنبه الی چهارشـنبه از سـاعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۳‬در‬ ‫خدمت هنرمندان موسـیقی اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫انجام اقدامات الزم برای عبور‬ ‫بدون خاموشی از تابستان‬ ‫مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان بابیان اینکه شبکه‬ ‫بـرق تحت نظارت این شـرکت ظرفیـت عبور از تابسـتان جاری‬ ‫را دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬اقدامـات الزم بـرای عبـور بـدون خاموشـی از‬ ‫تابسـتان ‪ ٩٩‬انجام شـده و تاکنـون مشـکلی دراین زمینه وجود‬ ‫نداشـته اسـت»‪ .‬به گـزارش روابط عمومی شـرکت سـهامی برق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان؛ محمود دشـت بـزرگ اظهار کـرد‪« :‬بعد‬ ‫از عبـور موفقیت امیـز از تابسـتان ‪ ٩٨‬که مشـترکین بـا رعایت‬ ‫الگـوی مصرف برق نقش بسـزایی در ان داشـته اند رفع اشـکال‬ ‫از شـبکه و ظرفیت سـازی جدید متناسـب با نقاط اسـیبی که‬ ‫داشـته ایم را در دسـتور قـرار داده ایم تا امـروز نگرانی بابت ایجاد‬ ‫خاموشی در شـبکه نباشد»‪.‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬نیازمند یک سایت‬ ‫اهداف پروازی ست‬ ‫خوزسـتان نیـاز بـه یـک سـایت اهـداف پـروازی دارد و ایـن‬ ‫موضـوع کمـک می کنـد تـا جوانـان هیجانـات خـود را در این‬ ‫مـکان تخلیـه کنند‪ .‬سـاالر محمدنیا (رئیس هیئـت تیراندازی‬ ‫خوزسـتان) در حاشـیه هدف گـذاری ایـن هیئت کـه باحضور‬ ‫معاون توسـعه ورزش اداره کل برگزار شـد بااشاره به اینکه سایت‬ ‫تیرانـدازی اهـداف پـروازی اسـتان بـه مسـاحت سـه هکتار در‬ ‫ورزشـگاه غدیر اهواز واقع شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬طرح مطالعاتی‬ ‫ایـن سـایت انجـام شـده و قـرار اسـت بودجه ان مصوب شـود‬ ‫کـه امیدواریـم ایـن مـکان هر چه سـریع تر بـه بهره بـرداری‬ ‫برسـد»‪ .‬محمدنیـا بااشـاره به فعالیـت بیـش از دوهـزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تیرانـداز سـازمان یافته در خوزسـتان افـزود‪« :‬بنا داریم رشـته‬ ‫تیرانـدازی را در تمـام شهرسـتان های خوزسـتان گسـترش‬ ‫دهیم؛ اگرچه به لحاظ زیرسـاخت در بسـیاری از شهرسـتان ها‬ ‫با مشـکالتی روبه رو هسـتیم»‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت هنرک��ده نی��اکان زی��ور ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 412295‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10320635241‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/04/22‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫نشــانی شــرکت ب��ه تهــران‪ -‬نظام اباــد‪ ،‬خیابـ�ان مدن��ی جنوبـ�ی‪،‬‬ ‫بع��د از چه�اـرراه سبــالن‪ ،‬کوچ��ه عل��ی تق��ی اذری‪ ،‬پـلاک ‪،3‬‬ ‫کدپس��تی‪ 1638945163 :‬انتق��ال یاف��ت و م��اده مذک��ور در‬ ‫اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)903555‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت طالی��ه داران میرس��عید ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 139039‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10101821074‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/03/11‬و ب��ه موج��ب مج��وز شـ�ماره‬ ‫‪ 11/11780‬مـ�ورخ ‪ 1399/03/17‬اداره کل راهــداری و حم��ل و‬ ‫نق��ل جــاده ای اســتان تهــران تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬نـ�ام‬ ‫ش��رکت ب��ه اراد لجس��تیک تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)903556‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پش��تیبانی فنـ�ی جهــان نمــای پویـ�ا‬ ‫س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 181988‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10102241767‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/03/12‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫شرــکت مذکــور در تاریـ�خ فــوق منحـ�ل اعــام گردیـ�د و ولـ�ی‬ ‫رضائی برانقــار بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1532131607‬ب��ه سـ�مت‬ ‫مدیرتصفی��ه انتخ��اب گردی��د‪ .‬نش��انی مح��ل تصفی��ه تهـ�ران‪،‬‬ ‫خیاب��ان شــریعتی‪ ،‬نرس��یده ب��ه میردام��اد‪ ،‬بن بس��ت شـ�ریفی‪،‬‬ ‫پـلاک ‪ ،7‬طبق��ه اول‪ ،‬کدپسـ�تی ‪ 1913613951‬می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)903562‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه مش�اـوره ای و پژوهشـ�ی راه ابریشـ�م نویـ�ن بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 49628‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009146630‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/03/17‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬خانـ�م شاــدی ش�هـیدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0070702314‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیــات مدیــره و اقــای علـ�ی مقدم ابریشــمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0070640696‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل و عض��و هی��ات مدی��ره و اق��ای مس��عود محب��وب ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 1450179827‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیــات مدیــره و اقــای فیصـ�ل عامــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 1751050221‬ب��ه س��مت عض��و هی��ات مدی��ره ب��ه م��دت نامح��دود انتخ��اب ش��دند‪ .‬کلی��ه اوراق‬ ‫و اس��ناد به��ادار و تعه��داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا‪ ،‬عق��ود اس�لامی و‬ ‫همچنی��ن کلی��ه نامه هـ�ای عــادی و اداری ب��ا امضـ�ای دو نف��ر از پن��ج نف��ر (چهـ�ار نف��ر از اعضـ�ای‬ ‫هیــات مدیــره و اقــای حمیدرضـ�ا علومی یزــدی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ )4430492433‬همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫موسس��ه معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)903557‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت طــرح و پژوهـ�ش بــوم اور شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 104786‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101486786‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/01/26‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای میــاد توان پــور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0946914613‬‬ ‫بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 55100000‬ری��ال ب��ه صن��دوق ش��رکت در زم��ره شـ�رکاء درام��د‪ - .‬خان��م سیده شـ�یرین‬ ‫کساــئی بـ�ه کـ�د ملـ�ی بـ�ه ‪ 3873494371‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 7600000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫سهم الشـ�رکه خ��ود را ب��ه میـ�زان ‪ 36100000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬در نتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ‬ ‫‪ 95000000‬بـ�ه مبلـ�غ ‪ 157700000‬ریـ�ال افزای��ش و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫لیس��ت شــرکا بع��د از افزای��ش س�رـمایه ب��ه شـ�رح زی��ر می باش��د‪ -1 :‬اق��ای طوف��ان جعف��ری دارای‬ ‫‪ 3800000‬ری��ال سهم الشـ�رکه ‪ -2‬خان��م نرگ��س عابدی��ان دارای ‪ 47500000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‬ ‫‪ -3‬خان��م سیده ش��یرین کس��ائی دارای ‪ 36100000‬ری��ال سهم الشـ�رکه ‪ -4‬اق��ای احم��د کتب��ی دارای‬ ‫‪ 15200000‬ری��ال سهم الشـ�رکه ‪ -5‬اق��ای می�لاد توان پ��ور دارای ‪ 55100000‬ری��ال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)903558‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اکســیر صنعـ�ت اســیا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 301579‬و‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اکســیر صنعـ�ت اســیا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪301579‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103401280‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/03/17‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل شـ�رکت در واح��د ثبت��ی تهـ�ران به ادرس‪ :‬اسـ�تان‬ ‫تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،19‬شهرس��تان ش�مـیرانات‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تجری��ش‪ ،‬محل��ه کاشــانک‪،‬‬ ‫خیابـ�ان پاســداران‪ ،‬بن بس��ت نارنجســتان نهـ�م‪ ،‬پـلاک ‪ ،2‬س��اختمان س�یـلور‪ ،‬بلــوک غربـ�ی‪ ،‬طبقـ�ه‬ ‫اول‪ ،‬واحـ�د ‪ ،5‬ب��ه کدپسـ�تی ‪ 1957633516‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح‬ ‫ف��وق اص�لاح گردی��د‪ .‬اق��ای امی��ن اشــراقی ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت سهم الشـ�رکه‬ ‫خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 9000000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬خانـ�م ش�هـناز زنــدی بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه‬ ‫صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 1000000000‬افزای��ش داد‪ .‬س��رمایه ش��رکت از‬ ‫مبلـ�غ ‪ 5000000000‬ریــال بـ�ه ‪ 10000000000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه اساسـ�نامه‬ ‫اصـلاح گردی��د‪ .‬لیس��ت شــرکا و میــزان سهم الشــرکه ه��ر ی��ک بشـ�رح ف��وق می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)903559‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت طراحــان رویــان اثـ�ر شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 475162‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10240120512‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/02/01‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬س�یـمین فرهنگـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪1580273920‬‬ ‫بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 300000000‬ری��ال ب��ه صن��دوق ش��رکت در زم��ره ش��رکاء درام��د‪ .‬س��رمایه ش��رکت از‬ ‫مبلـ�غ ‪ 300000000‬ریــال بـ�ه ‪ 600000000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه‬ ‫اصـلاح گردی��د‪ .‬فهرس��ت ش��رکا پ��س از افزای��ش سـ�رمایه‪ :‬سیدحسـ�ن علــوی زاده بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1467272582‬دارای ‪ 90000000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬س��یدمحمد علــوی زاده بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1465587136‬دارای ‪ 120000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ ،‬فاطم��ه تق��وی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 1465647384‬دارای ‪ 90000000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬س�یـمین فرهنگـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 1580273920‬دارای ‪ 300000000‬ری��ال سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)903561‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت برــدر تجهیـ�ز صنعـ�ت و ازمایشگــاه بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103401280‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/03/17‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه قــرار ذی��ل بمـ�دت ‪5‬‬ ‫ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ :‬اقــای امیـ�ن اش�رـاقی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0062610899‬ب��ه عنــوان عض��و هیـ�ات‬ ‫مدیــره و مدیرعامــل‪ ،‬خانـ�م ش�هـناز زنــدی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0041073010‬ب��ه عنــوان عض��و هیـ�ات‬ ‫مدیـ�ره و رئی��س هیـ�ات مدیـ�ره‪ .‬کلی��ه اوراق و اســناد بهاــدار و تعهدــاور شــرکت از قبی��ل چـ�ک‪،‬‬ ‫س�فـته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬عقــود اسـلامی‪ ،‬اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء ثابـ�ت مدیرعامـ�ل و رئیـ�س‬ ‫هیـ�ات مدیـ�ره متفقـ�اً همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)903560‬‬ ‫‪ 195006‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102368930‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/12/20‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای داریــوش تقی خان تجریشـ�ی بـ�ا پرداخـ�ت‬ ‫مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 10080000000‬ری��ال افزای��ش داد‬ ‫درنتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 100.000.000‬ریــال بـ�ه ‪ 10.100.000.000‬ریــال افزایـ�ش‬ ‫و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬اقــای داریــوش تقی خان تجریشـ�ی کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 0042879442‬دارای ‪ 10.080.000.000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬اقــای سیــنا تقی خان تجریشـ�ی‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 0021309485‬دارای ‪ 20.000.000‬ری��ال سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)903563‬‬ ‫ دو شنبه ‪16‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪312‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫یادم تو را فراموش‬ ‫یازده جریحه روح‬ ‫‪15‬‬ ‫اسرار عمارت تابان‬ ‫این فیلم براسـاس داسـتانی واقعی از زندگی فوتبالیسـت مشـهور ایران سـاخته‬ ‫شـده‪« .‬دامـون»؛ مربـی بر کنار شـده یکـی از باشـگاه های پرطرفدار‪ ،‬بـا دختری‬ ‫کـه سـال ها پیش بـا او ارتبـاط داشـت‪ ،‬روبـه رو می شـود و اتفاقـات تـازه ای‬ ‫شـکل می گیـرد‪ .‬میتـرا حجار‪ ،‬حسـین یـاری‪ ،‬اتیال پسـیانی‪ ،‬ماه چهـره خلیلی‪،‬‬ ‫ کارگردانی علی‬ ‫رضـا ناجـی‪ ،‬خشـایار راد و مازیـار فالحی؛ بازیگـران ایـن اثـر به‬ ‫ِ‬ ‫عطشـانی هسـتند کـه سـال ‪ 94‬سـاخته و به تازگی اکران شـده اسـت‪.‬‬ ‫ اسـاس ‪ 11‬داسـتان مجموعه «سـه قطره خـون» اثر صـادق هدایت‬ ‫ایـن نمایش بر‬ ‫ِ‬ ‫سـاخته شـده اسـت‪ .‬مهدی بـازدار‪ ،‬نازنین زهـرا برومنـد‪ ،‬محمد پسـندیده کار‪،‬‬ ‫سـروش حائـری‪ ،‬ازیتـا رحیمـی‪ ،‬فرزانـه فرجـی‪ ،‬نیلوفر فـوالدی‪ ،‬مونـا کریمی‪،‬‬ ‫ نویسـندگی‬ ‫کیانـا کریم پور‪ ،‬مهربان کشـاورزی و رضـا میرجلیلی؛ بازیگران ان به‬ ‫ِ‬ ‫ کارگردانـی فرزاد امینی هسـتند کـه در «تئاتر مسـتقل تهران»‬ ‫مهـدی بـازدار و‬ ‫ِ‬ ‫ روی صحنـه رفته و تـا ‪ 20‬تیرمـاه ‪ 99‬سـاعت ‪ 21‬میزبان عالقه مندان اسـت‪.‬‬ ‫بـه ِ‬ ‫«ملکـه سـیاه پوش» نوشـته مایکل مورپورگـو با تصویرگـری تونـی راس و ترجمه‬ ‫ِ‬ ‫ قیمـت ‪12‬هزارتومان منتشـر‬ ‫جمـال اکرمی توسـط انتشـارات «محـراب قلـم» به‬ ‫ی کنجـکاو به نام «بیلـی» را می خواینم که‬ ‫شـد‪ .‬در ایـن کتاب ماجراهای پسـربچه ا ‬ ‫همـراه خانواده اش به محلـه ای در خیابـان باغ های ویکتوریا اسباب کشـی کرده اند‪.‬‬ ‫«ملکه سـیاه پوش» اسمی سـت که او روی همسـایه مشکوکشان گذاشـته؛ زنی که‬ ‫یکدسـت سـیاه می پوشـد و چهره اش از زیر کاله لبه پهن مشـکی نمایان نیسـت‪.‬‬ ‫نوا‬ ‫ماسک بزن‬ ‫خنده هاتو قربون‬ ‫بـا شـبکه اجتماعـی «نـوا» پـا بـه دنیـای جدیـدی بگذاریـد! سـهولت ارسـال‬ ‫پیام هـای متنـی‪ ،‬صوتـی و تصویری و انـواع فایل‪ ،‬سـاخت گروه‪ ،‬تمـاس صوتی و‬ ‫تصویـری با کیفیت؛ ارتباط شـما بـا نزدیکانتان را شـیرین تر می کنـد‪ .‬با عضویت‬ ‫در کانال هـای متنوع و جذاب‪ ،‬سـاعت ها سـرگرم شـوید و مطالـب دلخواهتان را‬ ‫راحـت پیـدا کنید‪ .‬اگر شـما هم مطالبی بـرای به اشـتراک گذاری داریـد‪ ،‬با ایجاد‬ ‫یک کانـال‪ ،‬هـزاران مخاطب جـذب کنید‪.‬‬ ‫نمایشـگاه «ماسـک بـزن» بـا رویکـرد توجـه بـه پاندمـی کرونـا‪ ،‬بـا نمایش ‪۷۰‬‬ ‫ماسـک نقاشی شـده از ‪ ۷۰‬هنرمنـد به کیوریتـوری شـهال همایونـی و دسـتیاری‬ ‫غـزال کاظمـی؛ از ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۱‬تیرمـاه ‪ 99‬در گالری «کامـا» برپاسـت و عالقه مندان‬ ‫بـرای بازدیـد از ان‪ ،‬همـه روزه به جـز یک شـنبه ها از سـاعت ‪ ۱۱‬تـا ‪ ۱۹‬می توانند‬ ‫ نشـانی تهران‪ ،‬پاسـداران‪ ،‬گلسـتان دهم‪ ،‬پالک ‪ ،۴۴‬سـاختمان‬ ‫بـه این گالـری به‬ ‫ِ‬ ‫فرین‪ ،‬طبقـه دوم؛ مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫محمدعلیـزاده؛ خوانـده مطرح موسـیقی پاپ کشـورمان در همکاری بـا مهراد جم‪،‬‬ ‫ عنـوان «خنده هاتـو قربـون» تقدیـم مخاطبـان کرده اسـت‪.‬‬ ‫تازه تریـن اثـرش را با‬ ‫ِ‬ ‫تنظیم کنندگـی اثر تازه او را مسـعود جهانی بر عهده دارد و صدرالدین حسـین خانی‬ ‫نیـز به روال همیشـه تهیه کننده اثـر بوده که قطعـه را از طریق شـرکتش «ایرانگام»‪،‬‬ ‫منتشـر کـرده اسـت‪ .‬با صـدای محمـد علیـزاده پیش تـر تک اهنگ هـای دیگری‬ ‫ماننـد «بـارون نم نـم»‪« ،‬یارم باش»‪« ،‬خاطرت تخت» منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫جنگل دشت شاد‬ ‫استفانیا اینفانته‬ ‫امیلی دیکنسون‬ ‫«جنـگل دشـت شـاد» در ‪ ۱۸۰‬کیلومتـری شمال شـرق شـاهرود‪ ،‬در روسـتایی‬ ‫با همین نـام قـرار دارد‪ .‬از مهم تریـن ویژگی هـای ایـن منطقـه زیبـا می تـوان بـه‬ ‫تنـوع گونه هـای جنگلی و طبیعت چشـم نواز اشـاره کـرد‪ .‬پوشـش گیاهی غالب‬ ‫منطقـه جنگلی سـت و گونه هـای درختـی ان جـزو درختـان جنگلـی پهن برگ‬ ‫خزری محسـوب می شـوند‪ .‬همچنین گونه هـای متنوعـی از جانـوران در رده های‬ ‫مختلف مانند پسـتانداران‪ ،‬پرنـدگان‪ ،‬خزندگان‪ ،‬دوزیسـتان و ماهی ها در «جنگل‬ ‫دشـت شـاد» یافت می شـود‪.‬‬ ‫طبیعت ان چیزی است که می بینیم‬ ‫تپه‪ ،‬عصر‪ ،‬سنجاب‪ ،‬کسوف‪ ،‬زنبور عسل‬ ‫نه‬ ‫طبیعت بهشت است‬ ‫طبیعت ان چیزی است که می شنویم‬ ‫مرغ مهاجر‪ ،‬دری‪ ،‬اذرخش‪ ،‬جیرجیرک‪،‬‬ ‫نه طبیعت هماهنگی است‬ ‫طبیعت ان چیزی است که می شناسیم‬ ‫هیچ هنری قادر به بیان نیست‬ ‫ان قدر که خِ رد ما در سادگی اش ناتوان است‬ ‫مترجم‪ :‬هودیسه حسینی‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n 9 4 @ gm a i l . c om‬نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫رازوری زنانه‬ ‫ایـن کتاب‪ ،‬اضطراب و افسـردگی پنهان زنان سفیدپوسـت طبقه متوسـط دهـه ‪ ۱۹۵۰‬امریـکا را عیان‬ ‫می کـرد کـه زندگـی را به عنـوان زنـان خانـه دار و مصرف کننده هـای بـدون درامـد تجربـه می کردند‪.‬‬ ‫منظـور او از «رمـز و راز» اشـاره به «مشـکلی بود که نامی نداشـت»‪ .‬از ایـن کتاب در سـال‪ ۲۰۰۰‬بیش از‬ ‫سـه میلیون نسـخه بـه فروش رفـت‪ .‬این کتاب در سـال ‪۱۳۹۲‬به زبان فارسـی منتشـر شـد‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫بتی فریدان‬ ‫بتـی نائومـی گلداشـتاین مشـهور بـه بتـی فریـدان؛ نویسـنده و فعـال‬ ‫اجتماعـی فمینیسـت امریکایـی بـود کـه در چهـارم فوریـه ‪ ۱۹۲۱‬در ایالت‬ ‫ایلینـوی به دنیـا امـد‪ .‬او فرزند سـوم خانواده بـود‪ .‬پدرش هری گلدسـتین‪،‬‬ ‫مغازه جواهر فروشـی داشـت و مادر او میریـام (هورویتـز)‪ ،‬روزنامه نگار بود‪.‬‬ ‫خانـواده او از نسـل یهودیان روسـیه و مجارسـتان بودنـد‪ .‬در جوانی فریدان‬ ‫در حلقه هـای مارکسیسـت و یهـودی فعال بـود‪ .‬او در نوشـته های خود گفته‬ ‫اسـت که دارای شـوقی بـرای مبارزه بـا بی عدالتی بـود و یهودی سـتیزی او‬ ‫را ازار مـی داد‪ .‬او بـه کالج زنانه اسـمیت در سـال ‪ ۱۹۳۸‬رفـت‪ .‬او در روزنامه‬ ‫بـه کار اشـتغال پیدا کـرد و در مخالفت با جنگ مقاالتی نوشـت‪ .‬او در سـال‬ ‫‪ ۱۹۴۲‬بـا مـدرک روانشناسـی فارغ التحصیل شـد‪ .‬کتـاب رمـز و راز زنانه او‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۶۳‬از نخسـتین کتاب هایی سـت کـه مسـایل زندگـی شـخصی‬ ‫زنـان را از حـوزه خصوصـی بـه حـوزه عمومـی وارد کـرده و بـه موضوعـی‬ ‫سیاسـی تبدیـل کرد‪ .‬چـاپ این کتـاب موجـب تشـکیل انجمن ملـی زنان‬ ‫امریـکا (‪ )NOW‬شـد که بـا داشـتن فریـدان در راس ان بزرگترین سـازمان‬ ‫زنـان در امریکا شـد‪ .‬فعالیت این سـازمان در راسـتای برابـری حقوقی زنان‬ ‫در امـوزش‪ ،‬خانـواده‪ ،‬و در برابـر قانـون اسـت‪ .‬فریـدان فمینیسـت لیبرال‬ ‫شـمرده می شـود‪ .‬فریـدان را بایـد از پایه گذاران مـوج دوم جنبـش زنان در‬ ‫امریکا دانسـت‪.‬‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بتــی فریــدن؛ نویســنده امریکایــی‪ ،‬فعــال حقــوق زنــان‪ ،‬و‬ ‫چهــره ای تاثیرگــذار در جنبــش زنــان در ایاالت متحده به شــمار‬ ‫مـی رود کــه در ایجــاد مــوج دوم فمنیســم بســیار موثــر بــود‪ .‬بــا‬ ‫شــروع جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬فریــدان درگیــر مســائل سیاســی‬ ‫شــد‪ .‬وی پــس از گذشــت یک ســال از فارغ التحصیلــی خــود‬ ‫بــه نیویــورک رفــت و به مــدت سه ســال به عنــوان گزارشــگر‬ ‫مطبوعــات فعالیــت کــرد‪ .‬او در عیــن نویســندگی به ســمت‬ ‫جریانــات چــپ و مســائل مختلــف کارگــری و اتحادیــه ای‬ ‫متمایــل شــد‪ .‬در ســال ‪ ،1947‬فریــدان بــا کارل فریــدان؛‬ ‫تهیه کننــده تئاتــر و ســازنده تبلیغــات‪ ،‬ازدواج کــرد و حاصــل‬ ‫ایــن ازدواتــج‪ ،‬ســه فرزندبــود‪ .‬وی پــس از جنــگ‪ ،‬به مــدت پنــج‬ ‫ســال مشــغول مصاحبــه بــا زنــان در سرتاســر کشــور بــود و بــه‬ ‫زنــان خانـه دار طبقــه متوســط و ســفید‪ ،‬ترســیمی از زن جدیــد‬ ‫مســتقل و بــا تفکــر اشــغال بیــرون از خانــه ارائــه داد و دگرگونی ‬ ‫در وضعیــت زنــان نشــان داد‪ .‬تصویــری کــه او بیــان کرد‪ ،‬بســیار‬ ‫دلســردکننده بــود؛ حتــی بــرای یــک زن تحصیلکــرده؛ چراکــه‬ ‫زندگــی او به طــور انحصــاری در کار خانــه و بچـه داری خالصــه‬ ‫می شــد‪ .‬زن تنهــا می پخــت‪ ،‬اتــو می کــرد‪ ،‬جــارو می کــرد‪،‬‬ ‫می دوخــت و تنهــا شــادی اش گــرم نگه داشــتن شــام شــوهرش‬ ‫بــرای بازگشــت وی بــود‪ .‬او خــود واقعــا از ایــن وضــع خســته و‬ ‫دلــزده بــود و افــکارش گاهــی او را به ســمت ناامیــدی ســوق‬ ‫م ـی داد‪ .‬امــا درنهایــت‪« ،‬راز زنانــه» نتیجــه تحقیقــات فریــدان‬ ‫بــرای فارغ التحصیلــی وی در ســال ‪ ۱۹۵۷‬بــود‪ .‬او قصــد داشــت‬ ‫بــا زندگــی شــخصی خــود‪ ،‬افســانه شــایع شــده قبــل جنــگ را‬ ‫مبنــی بــه اینکــه تحصیــات دانشــگاهی زنــان را از رســیدگی‬ ‫بــه نقش هایشــان بــه عنــوان مــادر و همســر دور می کنــد‪ ،‬رد‬ ‫کنــد‪ .‬بــه او بــرای تحصیــل در رشــته روان شناســی در دانشــگاه‬ ‫کالیفرنیــای برکلــی بورســیه تحصیلــی اعطــاء شــد‪ .‬در برکلــی‬ ‫بــا روان شناســان مشــهوری ازجملــه اریــک اریکســون همــکاری‬ ‫کــرد‪ .‬او بورســیه دیگــری را بــرای تحصیــل در مقطــع دکتــری‬ ‫کســب کــرد‪ .‬او یکــی از مهم تریــن جنبش هــای معاصــر‬ ‫زنــان را بــه راه انداخــت کــه بســیاری از مناســبات اجتماعــی‬ ‫امریــکا را بــه چالــش می کشــید‪ .‬وی کــه بنیانگــذار ســازمان‬ ‫زنــان بــود‪ ،‬حرکــت اعتصــاب زنــان را در ســال ‪ ۱۹۷۰‬رهبــری‬ ‫کــرد‪ .‬امــا همــه فعالیت هــای فریــدان موفــق نبــود‪ .‬اولیــن‬ ‫بانــک زنــان و اتحادیــه شــرکت های وابســته کــه وی در ســال‬ ‫‪ ۱۹۷۳‬بنیانگــذاری کــرد‪ ،‬دیگــر به فعالیتــش ادامه نــداد‪ .‬فریدان‬ ‫به عنــوان قهرمــان ان روزهــا در تمــام جهــان به ویــژه نــزد‬ ‫جنبش هــای جهانــی زنــان بســیار محبــوب بــود‪ .‬ازســوی دیگــر‬ ‫نیــز در ســال‪ ۱۹۷۰‬بســیاری از فمینیسـت ها فریــدان را به دلیــل‬ ‫تمرکــز بــر مســائل زنــان سفید پوســت خانواده هــای متوســط و‬ ‫عــدم توجــه بــه سیاه پوســتان و فقــرا مــورد انتقــاد قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫زندگــی خصوصــی فریــدان نیز بســیار نــاارام و پراشــوب بــود‪ .‬او‬ ‫مهم تریــن علــت نابرابــری جنســیتی را تقابــل فضــای خانگــی‬ ‫تو جوی شــرایطی ‬ ‫و فضــای اجتماعــی می دانســت‪ .‬او به جســ ‬ ‫بــود کــه همــه انســان ها فــارغ از جنسیت شــان‪ ،‬اجــازه انتخــاب‬ ‫فعالیــت در هــر یــک از دو حــوزه را داشــته باشــند‪ .‬فریــدان را‬ ‫می تــوان پایه گــذار الگویــی تــازه از فمنیســم لیبــرال دانســت‬ ‫کــه تصویــب قوانینــی همچــون ممنوعیــت تبعیض دراشــتغال‪،‬‬ ‫مرخصــی زایمــان و مرخصــی والدیــن‪ ،‬مراکــز نگهــداری از‬ ‫کــودکان‪ ،‬قانونی شــدن ســقط جنیــن‪ ،‬امــوزش کــودکان صــرف‬ ‫نظــر از جنسیت شــان و‪ ...‬را دنبــال می کــرد‪ .‬در پایــگاه خبــری‬ ‫انسان شناســی و فرهنــگ بااشــاره به کتــاب مهــم و تاثیرگــذار‬ ‫او بــا عنــوان «رازوری زنانـه « (‪ )1963‬کــه همزمــان بــا گســترش‬ ‫مــوج دوم فمینســیم در ایــاالت متحــده به چاپ رســید و نقشــی‬ ‫تعیین کننــده در اگاه ســازی زنــان و افزایــش مطالبــات اجتماعی‬ ‫انــان در جامعــه امریــکا داشــت‪ ،‬امــده اســت‪ :‬او در کتــاب خــود‬ ‫بــه رابطــه نقــش مــادری و نقــش حرف ـه ای زنــان پرداخــت و‬ ‫اســطوره «زنــان خانـه دار خوشــبخت» را بــه چالــش کشــید‪ .‬او‬ ‫در ایــن کتــاب از مشــکلی ســخن گفــت کــه نامــی نداشــت و‬ ‫کســی نمی دانســت کــه دقیقــا چیســت و چــه ماهیتــی دارد‬ ‫امــا همــه وجــودش را تاییــد می کردنــد‪ .‬او وضعیــت زنــان مرفــه‬ ‫و حومه نشــین امریکایــی کــه صرفــاً مســئولیت خانــه داری و‬ ‫زندگی کــردن در قالــب فــرد دیگــری‪ ،‬بســیار‬ ‫ســاده تر از ان اســت کــه خــودت باشــی‪.‬‬ ‫نگـه داری کــودکان را داشــتند‪ ،‬را کاویــد و مســئله عــدم رضایت‬ ‫و اشــفتگی های ذهنــی کــه بســیاری از انــان دچــارش شــده‬ ‫بودنــد را دریافــت و ایــن ســوال را مطــرح کــرد کــه علــت ایــن‬ ‫نارضایتــی در کجاســت؟ پاســخ او بــه ایــن ســوال چیــزی بــود‬ ‫کــه او ان را رازوری زنانــه نامیــد‪ .‬او معتقــد بــود تصویــر زیبایــی‬ ‫کــه متخصصــان از زنانگــی ارائــه می دهنــد‪ ،‬واقعیــت نــدارد‬ ‫بلکــه مســئله ان اســت کــه بزرگ تریــن جــاه طلبــی زنــان در‬ ‫جامعــه امریــکا ازدواج و داشــتن فرزنــد اســت؛ انهــا به گون ـه ای‬ ‫تربیــت می شــوند کــه علی رغــم تحصیــات دانشــگاهی در‬ ‫نهایــت‪ ،‬خوشــبختی را در خانــه داری بیابنــد بــدون اینکــه‬ ‫دغدغــه مهمتــری را در زندگــی دنبــال کننــد؛ بنابرایــن فریــدن‬ ‫در خــال کتــاب خــود وضعیــت زنــان را دربســتر کلــی جامعــه‬ ‫مــورد انتقــاد قــرار داده و از همــه انچــه که ویژگــی اصلی جامعه‬ ‫امریــکا در ان زمــان بــه حســاب می امــد؛ یعنــی مصرف گرایــی‪،‬‬ ‫بی هدفــی و رفــاه پــس از جنــگ جهانــی دوم انتقــاد می کنــد‪.‬‬ ‫او در ایــن کتــاب‪ ،‬روان شناســی فرویــدی را به مثابــه نوعــی‬ ‫ایدئولــوژی مردســاالرانه می بینــد کــه گســترش و همه گیــر‬ ‫شــدن ان یکــی از اصلی تریــن ریش ـه های موقعیــت فرودســت‬ ‫زنــان در امریــکای پــس از جنــگ اســت‪ .‬فریــدن با انتشــار کتاب‬ ‫خــود‪ ،‬موجــی را بــه راه انداخــت کــه خــود در راس ان قــرار‬ ‫گرفــت و تــاش کــرد بــا ســخنرانی های متعــددش در سراســر‬ ‫امریــکا قوانینــی را بــرای دفــاع از کار زنــان (کار پاره وقــت‪،‬‬ ‫تاســیس شــیرخوارگاه و مهــد در محــل کار‪ ،‬مرخصــی بــارداری‬ ‫و‪ )...‬بــه تصویــب رســاند‪ .‬از لحــاظ حقــوق اقتصــادی زنــان‪،‬‬ ‫فریــدن بــر ان بــود کــه شــعار«پاداش برابــر بــرای کار برابــر» را‬ ‫بایــد بــا شــعار «پــاداش برابــر بــرای کاری بــا ارزش برابــر» تغییر‬ ‫داد‪ ،‬زیــرا میلیون هــا زنــی کــه درون خانه هــا کار می کننــد‪،‬‬ ‫پاداشــی بــرای ایــن کار کــه ارزشــی برابــر بــا کار حرفـه ای دارد‪،‬‬ ‫دریافــت نمی کننــد‪ .‬حرکتــی کــه فریــدن بــه ان دامــن زد‪ ،‬در‬ ‫برخــی مــوارد بــه گرایش هــای افراطــی نظیر»ضدمادرگرایــی»‬ ‫و «ضدمردگرایــی» انجامیــد کــه خــود وی به شــدت بــا ان هــا‬ ‫مبــارزه مــی کــرد و معتقــد بــود کــه ایــن حــرکات جنبــش را‬ ‫از محتــوای پیشــرفته ان خالــی می کننــد‪ .‬البتــه همین مســئله‬ ‫منشــاء انتقاداتی ســت کــه بــه او وارد می شــود؛ چراکــه او صرفـاً‬ ‫زنــان مرفــه و طبقــات بــاال را مــورد بررســی قــرار می دهــد‬ ‫امــا مشــکل انــان را مشــکلی عمومــی قلمــداد می کنــد‪ .‬او‬ ‫بنیان گــذار اصلــی ســازمان ملیزنان امریکاســت و از ســال ‪1966‬‬ ‫تــا ‪ 1970‬ریاســت ان را بــر عهــده داشــت‪ .‬او در دانشــگاه های‬ ‫مطــرح همچــون تمپــل‪ ،‬ییــل نیــز به عنــوان اســتاد مدعــو بــه‬ ‫تدریــس می پرداخــت و به علــت اقدامــات روشــنگرانه اش خــود‬ ‫جوایــز متعــددی دریافــت کــرد‪ .‬از جملــه اثــار او می تــوان‬ ‫بــه رازوری زنانــه (‪ ،)1963‬چیــزی کــه زندگــی مــرا تغییــر‬ ‫داد‪ :‬نوشــته هایی دربــاره جنبــش زنــان (‪ ،)1976‬مرحلــه دوم‬ ‫(‪ ، )1994‬منشــاء ســن (‪ ،)1994‬ورای جنســیت (‪ )1997‬و‬ ‫زندگــی انطــور کــه تاکنــون بــوده اســت (‪ )2000‬اشــاره داشــت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 320

هفته نامه سرافرازان 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/06/24
هفته نامه سرافرازان 319

هفته نامه سرافرازان 319

شماره : 319
تاریخ : 1399/06/17
هفته نامه سرافرازان 318

هفته نامه سرافرازان 318

شماره : 318
تاریخ : 1399/06/03
هفته نامه سرافرازان 317

هفته نامه سرافرازان 317

شماره : 317
تاریخ : 1399/05/27
هفته نامه سرافرازان 316

هفته نامه سرافرازان 316

شماره : 316
تاریخ : 1399/05/13
هفته نامه سرافرازان 315

هفته نامه سرافرازان 315

شماره : 315
تاریخ : 1399/05/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!