هفته نامه سرافرازان شماره 310 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 310

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 310

هفته نامه سرافرازان شماره 310

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 30 ،1399‬شوال ‪ 22 ،1441‬ژوئن ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،310‬تومان‬ ‫‪ 6‬معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده‪:‬‬ ‫سند ارتقای وضعیت زنان باعث‬ ‫تقویت عدالت جنسیتی می شود‬ ‫خرید و فروش قبرهای الکچری در لواسان؛‬ ‫‪12‬‬ ‫کوخ نشینی در حیات و کاخ نشینی در ممات!‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫‪16‬‬ ‫ژولیا کریستوا‬ ‫الناز شاکردوست چگونه به انچه که باید رسید؟‬ ‫شبی که «او» کامل شد!‬ ‫‪8‬‬ ‫نقش عوامل محیطی در ناباروری‬ ‫وقتی زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫دودمان شما را برمی چیند!‬ ‫فوتبال در تله افساید کرونا!‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه پیش بینی کرد؛‬ ‫هزینه هنگفت رعایت اصول بهداشتی برای تیم های لیگ برتری‬ ‫باشــگاه ها بــرای کاهــش ریســک ابتــای بازیکنانشــان بــه کرونــا‪ ،‬بایــد‬ ‫مخــارج ســنگینی را متحمــل شــوند‪ .‬از ‪ ۱۴۵‬میلیون تومــان بــرای خریــد‬ ‫ماســک ‪N-95‬گرفتــه تــا هزینه هــای میلیــاردی بــرای چارتــر کــردن‬ ‫پــرواز و گرفتــن اتــاق یــک نفــره بــه جــای اتاق هــای دو تختــه هتل هــا‪،‬‬ ‫هزینــه هــای اضافــی اســت کــه کرونــا بــه باشــگاه ها تحمیــل کــرده‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش ایمنــا؛ باالخــره پــس از کــش و قوس هــای فــراوان‬ ‫فدراســیون فوتبــال تصمیــم گرفــت بازی هــای معوقــه لیــگ نوزدهــم را‬ ‫برگــزار کنــد‪ .‬اتفاقــی کــه ســر و صــدای تیم هــا و بازیکن هــای مختلفــی را در اورد‪ ،‬امــا در نهایــت ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در ورزش پروتــکل ســخت گیرانه ای را بــرای تمریــن باشــگاه ها و مســابقات جــاری تدویــن کــرد تــا از احتمــال ابتــای‬ ‫بازیکنــان بــه کرونــا کاســته باشــد‪ .‬بــا وجــود کامــل بــودن پروتــکل ابالغــی‪ ،‬موانــع بســیار زیــادی بــر ســر اجــرای ان در عمــل وجــود دارد‪ .‬یکــی از همیــن موانــع‪ ،‬خرج هــای ســنگین و مــازادی اســت کــه رعایــت اصــول بهداشــتی در ایــن شــرایط‬ ‫ســخت اقتصــادی بــر گــردن باشــگاه ها می انــدازد‪ .‬در ادامــه بــه معرفــی برخــی از هزینه هــای اضافــی برگــزاری لیــگ در شــرایط کرونــا می پردازیــم‪.‬‬ ‫رعایت فاصله اجتماعی در هجده قدم!‬ ‫پرواز چارتر!‬ ‫یکــی از معضــات و مکان هــای شــلوغی کــه کادر تیم هــا را در معــرض ویــروس کرونــا‬ ‫قــرار می دهــد‪ ،‬فرودگاه هــا هســتند‪ .‬بهتریــن راه حــل بــرای ایــن مشــکل اســتفاده‬ ‫تیم هــای لیــگ برتــر از پــرواز چارتــر اســت تــا از تشــریفات پــرواز و تجمــع در هواپیمــا‬ ‫جلوگیــری کرده باشــند‪ .‬در حــال حاضــر تنهــا باشــگاه ســپاهان کــه اسپانســر ان یــک‬ ‫ایرالیــن اســت‪ ،‬از پــرواز اختصاصــی بــرای ســفر بــه نقــاط مختلــف کشــور اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ .‬البتــه تراکتوری هــا گاه و بــی گاه از پروازهــای چارتــر شــرکت هواپیمایــی‬ ‫مالــک خــود‪ ،‬یعنــی محمدرضــا زنــوزی اســتفاده می کننــد‪ .‬از طرفــی نســاجی کــه‬ ‫متعلــق بــه ایرالینــی در شــمال کشــورمان اســت شــاید تــا حــدی شــرایط چنیــن کاری‬ ‫برایــش فراهــم باشــد‪ .‬امــا ســوال اصلــی ایــن جاســت‪ .‬ایــا ســایر باشــگاه ها امــکان چارتــر‬ ‫کــردن پــرواز بــرای دیدارهــای خــارج از خانــه خــود را دارنــد؟ در همیــن خصــوص علــی‬ ‫وشــمه‪ ،‬اســتاد گردشــگری دانشــگاه هنــر اصفهــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایمنــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مــا یــک چارتــر کننــده کل داریــم کــه یــک پــرواز را بــه طــور کامــل و ســاعتی‬ ‫اجــاره می کنــد و ان را بــرای فــروش در اختیــار چارتــر کننــدگان جــز قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫اگــر یــک باشــگاه ورزشــی قــدرت و اجــازه ایــن کار را داشــته باشــد‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫عنــوان چارتــر کننــده کل یــا جــز وارد عمــل شــود‪ .‬ایــن اســتاد دانشــگاه دربــاره ی‬ ‫اختــاف قیمــت میــان چارتــر پــرواز اختصاصــی بــا خریــد بلیــط خطــوط هوایــی‬ ‫عمومــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه طــور معمــول بیــن ‪ ۲۰‬الــی ‪ ۳۰‬درصــد بســته بــه مســیر‬ ‫بهــای بلیــت بــا چارتــر شــدن ان کاهــش می یابــد‪ .‬امــا ایــن هزینــه بــه هیــچ عنــوان از‬ ‫نظــر اقتصــادی بــرای باشــگاه ها توجیهــی نــدارد و منطقــی نیســت کــه بــرای ‪ ۳۰‬نفــر‪،‬‬ ‫کل صندلی هــای هواپیمــای ‪ ۱۵۰‬الــی ‪ ۲۰۰‬نفــره را چارتــر کننــد! بــا ایــن توصیــف‬ ‫می تــوان بــه راحتــی بــا یــک حســاب سرانگشــتی هزینــه الزم بــرای چارتــر پــرواز‬ ‫اختصاصــی را محاســبه کــرد‪ .‬بــرای مثــال هفتــه بیســت و هفتــم‪ ،‬شــهرخودرو بــرای‬ ‫رقابــت بــا صنعــت نفــت بایــد راهــی ابــادان شــود‪ .‬قیمــت پــرواز رفــت بیــن مشــهد‬ ‫و ابــادان از حــدود ‪ ۳۶۰‬هــزار تــا ‪ ۹۰۰‬هــزار تومــان متغیــر اســت‪ .‬همچنیــن قیمــت‬ ‫برگشــت در ایــن مســیر‪ ،‬بیــن ‪ ۳۶۰‬هــزار الــی ‪ ۴۷۰‬هــزار تومــان تغییــر می کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫ســایر پروازهــا را در نظــر بگیریــم‪ ،‬متوجــه خواهیــم شــد کــه رنــج کلیــه مســیرهای‬ ‫پــروازی اســتان های لیــگ برتــری بــه صــورت رفــت و برگشــت‪ ،‬از حداقــل ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان تــا حداکثــر ‪ ۱‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان اســت‪ .‬ظرفیــت هواپیماهــا را نیــز‬ ‫چیــزی میــان ‪ ۷۰‬الــی ‪ ۲۵۰‬صندلــی می تــوان درنظــر گرفــت‪ .‬بــا ایــن حســاب قیمــت‬ ‫تمــام شــده بــرای چارتــر یــک پــرواز بــا در نظــر گرفتــن ‪ ۲۰‬الــی ‪ ۳۰‬درصــد کاهــش‬ ‫قیمتــی کــه اســتاد گردشــگری دانشــگاه هنــر اصفهــان بــه ان اشــاره کرده‪‎‬بــود‪ ،‬بیــن‬ ‫‪ ۳۴‬میلیــون تــا ‪ ۲۸۰‬میلیــون تخمیــن زده می شــود‪ .‬حــاال ممکــن اســت یــک تیــم از‬ ‫‪ ۹‬دیــدار باقــی مانــده‪ ۴ ،‬یــا ‪ ۵‬بــازی را میهمــان باشــد‪ ،‬ایــن البتــه در صورتــی اســت‬ ‫کــه بــازی بــا تیم هــای همشــهری را در نظــر نگیریم‪.‬بــا ایــن توصیــف‪ ،‬کل هزینــه ی‬ ‫الزم باشــگاه ها بــرای چارتــر پــرواز خــود بــه مقصــد دلخــواه‪ ،‬بیــن ‪ ۱۳۶‬میلیــون تــا‬ ‫‪ ۱‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان خواهــد بــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه اگــر همیــن‬ ‫تیــم در بازی هایــش از پــرواز معمولــی بــرای کادری کــه معمــوالً حــدود ‪ ۳۰‬نفــر اســت‬ ‫اســتفاده کنــد‪ ،‬بایــد از ‪ ۸۴‬میلیــون تومــان تــا ‪ ۲۱۰‬میلیــون تومــان پرداخــت می کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن توصیــف‪ ،‬کل هزینــه ی الزم باشــگاه ها بــرای چارتــر پــرواز خــود بــه مقصــد‬ ‫دلخــواه‪ ،‬بیــن ‪ ۱۳۶‬میلیــون تــا ‪ ۱‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان خواهــد بــود‪ .‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه اگــر همیــن تیــم در بازی هایــش از پــرواز معمولــی بــرای کادری‬ ‫کــه معمــوالً حــدود ‪ ۳۰‬نفــر اســت اســتفاده کنــد‪ ،‬بایــد از ‪ ۸۴‬میلیــون تومــان تــا ‪۲۱۰‬‬ ‫میلیــون تومــان پرداخــت می کــرد‪.‬در نتیجــه اختــاف پــرواز اختصاصــی بــا اســتفاده از‬ ‫پروازهــای زمــان بنــدی شــده ی ایرالین هــا‪ ،‬بیــن ‪ ۵۲‬میلیــون تومــان تــا یــک میلیــارد و‬ ‫‪ ۱۹۰‬میلیــون تومــان خــرج اضافــی بــر گــردن باشــگاه ها می گــذارد‪ .‬هــر چنــد بــازه ی‬ ‫گســترده ایــن اختــاف بــه مــا نشــان می دهــد کــه شــاید بهتــر باشــد میانگیــن ایــن دو‬ ‫مبلــغ‪ ،‬یعنــی چیــزی حــدود ‪ ۶۲۱‬میلیــون تومــان بــه حســاب اورد‪.‬‬ ‫اتاق یک نفره!‬ ‫هتل هــا‪ ،‬نقطــه بعــدی بــرای بــه صــدا در اوردن اژیــر خطــر کرونــا در مســیر تیم هــای‬ ‫لیــگ برتــری هســتند‪ .‬جایــی کــه بازیکن هایشــان بایــد شــب را بــه صبــح برســانند و‬ ‫در اردوهــا‪ ،‬وعده هــای غذایــی را صــرف کننــد‪ .‬بهتریــن راه بــرای پیش گیــری از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در هتــل‪ ،‬تخصیــص اتاق هــای یــک نفــره بــه بازیکنــان و کادر تیــم اســت؛‬ ‫اتفاقــی کــه عــاوه بــر هزینه بــر بــودن‪ ،‬بــا چالش هــای دیگــری بــر ســر راهــش مواجــه‬ ‫اســت‪ .‬هتل هــا و مراکــز اقامتــی کــه پــس از مدت هــا فعالیــت را از ســر گرفته انــد‪ ،‬در‬ ‫بســیاری از اســتان ها تنهــا حــق اســتفاده از ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت اتاق هــای خــود را‬ ‫دارنــد‪ .‬در واقــع پــس از اجــاره یــک اتــاق بــه شــخص اول‪ ،‬نمی تواننــد ان را بالفاصلــه و‬ ‫چنــد ســاعت پــس از تخلیــه‪ ،‬در اختیــار نفــر بعــدی قــرار دهنــد‪ .‬موضــوع بعــدی اینجــا‬ ‫اســت کــه در بســیاری از نقــاط کشــور و بــه جــز از کالن شــهرها‪ ،‬عم ـ ً‬ ‫ا ‪ ۳۰‬اتــاق یــک‬ ‫نفــره خالــی در شــرایط عــادی نیــز بــرای اختصــاص بــه کادر تیم هــا وجــود نــدارد‬ ‫و حــاال بــا قانــون اســتفاده از حداقــل ظرفیــت‪ ،‬ایــن معضــل دو چنــدان هــم خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬بحــث بعــدی کــه ســنگ دیگــری را در گرفتــن اتاق هــای یــک نفــره پیــش پــای‬ ‫باشــگاه ها می گــذارد‪ ،‬هزینــه متفــاوت ان نســبت بــه اســتفاده از اتاق هــای دو نفــره‬ ‫اســت‪ .‬بــرای مثــال هتــل اســمان اصفهــان کــه میزبــان متــداول باشــگاه هایی اســت کــه‬ ‫بــه ایــن شــهر می اینــد‪ ،‬یــک شــب اتــاق دو نفــره را بــا نــرخ ‪ ۴۷۰‬هــزار تومــان اجــاره‬ ‫می دهــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت هتــل المپیــک تهــران اتــاق دو نفــره را بــه قیمــت ‪۶۸۰‬‬ ‫هــزار تومــان بــه مشــتریان ارائــه می کنــد‪ .‬بــا وجــود تغییــرات گســترده مبالــغ اجــاره‬ ‫هتل هــا‪ ،‬می تــوان هزینــه اقامــت در یــک اتــاق دو تختــه در کشــور را بــه طــور میانگیــن‬ ‫چیــزی حــدود ‪ ۵۵۰‬هــزار تومــان تخمیــن زد‪ .‬بــا ایــن اوصــاف رزرو ‪ ۱۵‬اتــاق دو نفــره‬ ‫بــرای کاروان یــک باشــگاه کــه تیم هــا در شــرایط عــادی بــه ان رو می اورنــد‪ ،‬مبلغــی‬ ‫حــدود ‪ ۸‬میلیــون و ‪ ۲۵۰‬هــزار تومــان خــرج می بــرد‪ .‬اتاق هــای یــک نفــره گران تــر‬ ‫پــای تیم هــا در خواهــد امــد‪ .‬بــرای مثــال دو هتلــی کــه در بــاال بــه ان هــا اشــاره شــد‪،‬‬ ‫بــرای اجــاره اتاق هــای یــک تختــه بــه ترتیــب ‪ ۳۳۶‬هزارتومــان و ‪ ۵۳۲‬هزارتومــان را از‬ ‫مشــتریان دریافــت می کننــد و می تــوان‪ ۴۳۰ ،‬هــزار تومــان را میانگیــن نــرخ اتاق هــای‬ ‫یــک نفــره در نظــر گرفــت‪ .‬بــا ایــن اوصــاف‪ ،‬یــک باشــگاه اگــر بخواهــد بــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی اقــدام بــه اختصــاص اتاق هــای یــک خوابــه بــه هــر نفــر از کادر‬ ‫خــود انجــام دهــد‪ ،‬بــه طــور تقریبــی بــه ‪ ۳۰‬اتــاق نیــاز دارد و ایــن‪ ،‬هزینـه ای برابــر بــا‬ ‫‪ ۱۲‬میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هزارتومــان روی دس ـت اش می گــذارد‪ .‬بــا تفریــق دو نــرخ محاســبه‬ ‫شــده در شــرایط عــادی و کرونایــی‪ ،‬بــه عــدد ‪ ۴‬میلیــون و ‪ ۶۵۰‬هزارتومــان می رســیم‪.‬‬ ‫ایــن یعنــی هــر باشــگاه بــرای رعایــت کامــل اصــول بهداشــتی در محــل اقامــت خــود‪ ،‬بــه‬ ‫ازای هــر شــب بایــد ایــن مبلــغ را بیشــتر از روزهــای عــادی بپــردازد‪ .‬از طرفــی تیم هــا‬ ‫ممکــن اســت در ‪ ۴‬یــا ‪ ۵‬مســابقه اینــده خــود مجبــور بــه حضــور در خــارج از خانــه‬ ‫و نیــاز بــه اقامــت ‪ ۲۴‬ســاعته در هتــل را داشــته باشــند‪ .‬حتــی بســیاری از باشــگاه ها‬ ‫مثــل ســپاهان در شــهر خودشــان نیــز‪ ،‬شــب قبــل از مســابقه را در هتلــی اردو می زننــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه می تــوان بــراورد کــرد کــه شــرایط کرونایــی می توانــد بیــن ‪ ۱۸‬میلیــون و‬ ‫‪ ۶۵۰‬تــا ‪ ۴۱‬میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار تومــان‪ ،‬و بــه طــور معــادل ‪ ۳۰‬میلیــون و ‪ ۲۵۰‬هــزار‬ ‫تومــان مخــارج مربــوط بــه اســکان در هتــل را بــرای تیم هــا ســنگین تر کند!بســیاری از‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫پرونده‬ ‫باشــگاه ها مثــل ســپاهان در شــهر خودشــان نیــز‪ ،‬شــب قبــل از‬ ‫مســابقه را در هتلــی اردو می زننــد‪ .‬در نتیجــه می تــوان بــراورد‬ ‫کــرد کــه شــرایط کرونایــی می توانــد بیــن ‪ ۱۸‬میلیــون و ‪ ۶۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۱‬میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار تومــان‪ ،‬و بــه طــور معــادل ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬هــزار تومــان مخــارج مربــوط بــه اســکان در هتــل را بــرای‬ ‫تیم هــا ســنگین تر کنــد!‬ ‫تجهیزات ضدعفونی‬ ‫ضدعفونــی یکــی از رکن هــای اصلــی پیشــگیری از ویــروس‬ ‫کویــد ‪ ۱۹-‬اســت‪ .‬طبــق پروتکل هــای ابالغــی تیم هــا موظــف‬ ‫اســت محل هــای تمریــن خــود را قبــل و پــس از هــر نوبــت‬ ‫تمرینــات گروهــی بــه طــور کامــل و بــا گندزدایــی کلــر رقیــق‬ ‫شــده بــا اب ســرد‪ ،‬ضدعفونــی کننــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن گندزدایــی‬ ‫ورزشــگاه محــل برگــزاری مســابقه‪ ،‬بــر عهــده تیــم میزبــان‬ ‫خواهــد بــود و بایــد کلیــه مخــارج مربــوط بــه ایــن فراینــد‬ ‫بهداشــتی را متقابــل شــود‪ .‬از ســوی دیگــر شــاهد اســتفاده‬ ‫باشــگاه ها از وســیله ای بــه نــام تونــل ضدعفونــی در محــل‬ ‫تمرین هایشــان هســتیم‪ .‬ایــن تونل هــا کــه انــواع بی شــماری‬ ‫دارد‪ ،‬نمونــه خارجــی ان در ســایت های بین المللــی بــه طــور‬ ‫میانگیــن حــدود ‪ ۲۵۰۰‬دالر قیمــت گــذاری شده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫یعنــی چیــزی در حــدود ‪ ۴۲‬میلیــون تومــان! البتــه تبلیغــات‬ ‫بســیاری از ســوی شــرکت های ایرانــی وجــود دارد کــه ادعــای‬ ‫ارائــه محصولــی مشــابه را بــا یــک پنجــم قیمــت نمونــه خارجــی‬ ‫دارنــد‪ .‬بــرای بررســی صحــت ایــن ادعــا‪ ،‬خبرنــگار ایمنــا قیمــت‬ ‫تمــام شــده ی تونــل ضدعفونــی ایرانــی ای کــه بــا تازگــی در‬ ‫ورزشــگاه اختصاصــی باشــگاه پرســپولیس نصــب شده اســت را‬ ‫از شــرکت ســازنده ان پیگیــری کــرد و مشــخص شــد ایــن تونــل‬ ‫کــه بدنــه ان «کامپوزیــت» اســت‪ ،‬بــرای ایــن باشــگاه ‪ ۲۹‬میلیــون‬ ‫تومــان اب خورده اســت و خبــری از قیمــت یــک پنجمــی نیســت‪.‬‬ ‫ایــن فروشــنده همچنیــن ادعــا کــرد تونــل مشــابه دیگــری نیــز‬ ‫بــا مبلــغ ‪ ۲۶‬میلیــون تومــان و بدنــه «اســتونیت» موجــود دارد‬ ‫کــه از نظــر فنــی و حجــم مخــزن کامـ ً‬ ‫ا مشــابه محصــول فروخته‬ ‫شــده بــه باشــگاه پرســپولیس اســت و تنهــا از نظــر ابعــاد و زیبایی‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬بــا ایــن حــال تمــام هزینه هــای ضدعفونــی بــه‬ ‫خریــد تونــل محــدود نمی شــود و می تــوان بــراورد کــرد کــه‬ ‫باشــگاه های چیــزی در حــدود ‪ ۲۰‬الــی ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان بایــد‬ ‫خــرج تهیــه مــواد شــیمیایی الزم کننــد‪ .‬یعنــی بــه طــور کلــی‬ ‫تجهیــزات ضدعفونــی بیــن ‪ ۴۶‬میلیــون تومــان تــا ‪ ۷۲‬میلیــون‬ ‫تومــان و بــه طــور میانگیــن ‪ ۵۹‬میلیــون تومــان هزینــه بــر گــردن‬ ‫باشــگاه ها می انــدازد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۵‬میلیون تومان ناقابل برای ‪!N-95‬‬ ‫ســهیل مهــدی‪ ،‬سرپرســت مســابقات ســازمان لیــگ چنــدی‬ ‫پیــش بعــد از درخواســت چندیــن باشــگاه لیــگ برتــری از ایــن‬ ‫ســازمان بــرای دریافــت ماســک‪ ،‬دســتکش و مــواد ضدعفونــی‬ ‫کننــده‪ ،‬ضمــن مضحــک خوانــدن درخواســت ان هــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫“یعنــی باشــگاه های مــا نمی تواننــد چنــد ماســک ‪ N-95‬را تهیــه‬ ‫کننــد!‪ ”.‬بــا ایــن حــال ماســک ‪ N-95‬خیلــی بیشــتر از انچــه بــه‬ ‫نظــر می ایــد هزینــه بــر اســت‪ .‬بــا ســرچی ســاده در اینترنــت‬ ‫می تــوان دریافــت کــه فروشــگاه های اینترنتــی ایــن ماســک‬ ‫فیلتــردار را بــه قیمــت ‪ ۱۳۵‬هــزار تومــان می فروشــند‪ .‬از طرفــی‬ ‫تمرینــات تیم هــا از ‪ ۲‬خــرداد اغــاز شــده و طبــق صحبت هــای‬ ‫مهــدی‪ ،‬احتمــاالً ‪ ۱۱‬مــرداد فصــل جــاری تمــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن یعنــی بازیکنــان و کادرفنــی ‪ ۷۲‬روز در شــرف ایــن بیمــاری‬ ‫بــوده و نیازمنــد ماســک هســتند‪ .‬کارشناســان مــدت زمــان‬ ‫کارایــی ماســک های ‪ N-95‬را کمتــر از ‪ ۴۸‬ســاعت می داننــد‬ ‫امــا حتــی اگــر فــرض کنیــم هــر ماســک فیلتــردار بــرای ‪ ۲‬روز‬ ‫یــک شــخص پاســخگو باشــد‪ ،‬در نتیجــه هــر نفــر بــه ‪ ۳۶‬ماســک‬ ‫‪ N-95‬نیــاز دارد و یــک تیــم ‪ ۳۰‬نفــره بــرای ادامــه مســابقات‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۸۰‬عــدد از ایــن ماســک را بایــد تهیــه کنــد‪ .‬بــرای خریــد ایــن‬ ‫تعــداد ماســک ‪ N-95‬هــر باشــگاه بایــد مبلــغ باورنکردنــی ‪۱۴۵‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان را هزینــه کنــد! البتــه گفتنــی اســت‬ ‫کــه الزامــی بــه اســتفاده از ماسـک های ‪ N-95‬نیســت‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬بهتریــن نــوع ماســک اســت‪.‬‬ ‫تست کرونا!‬ ‫تشــخیص کرونــا کــه بــه وســیله دو تســت االیــزا و ‪ PCR‬صــورت‬ ‫می گیــرد‪ ،‬طبــق اعــام رســمی وزارت بهداشــت ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان قیمت گــذاری شده اســت‪ .‬از طرفــی در پروتــکل ابالغــی‬ ‫بــه باشــگاه ها ذکــر شده اســت کــه پــس از اغــاز مســابقات‬ ‫لیــگ‪ ،‬بایــد هــر ‪ ۵‬روز یکبــار از کل کادر خــود ایــن تســت را‬ ‫بــه عمــل اورنــد‪ .‬ایــن یعنــی ‪ ۹‬بــار در فــاز مســابقات بازیکنــان‬ ‫و ســایر افــراد از نظــر ســامتی بررســی خواهنــد شــد و یــک بــار‬ ‫نیــز در ابتــدا‪ ،‬عــدم ابتــای ان هــا بــه کرونــا مــورد تاییــد قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬بــا ایــن حســاب بــرای هــر نفــر‪ ۷ ،‬میلیــون تومــان هزینــه‬ ‫انجــام کلیــه چکاپ هــای ویــروس کرونــا الزم اســت و بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن کادر ‪ ۳۰‬نفــره‪ ،‬هــر تیــم ‪ ۲۱۰‬میلیــون تومــان را بایــد‬ ‫صــرف تســت کویــد ‪ ۱۹-‬کنــد! بــرای هــر نفــر‪ ۷ ،‬میلیــون تومــان‬ ‫هزینــه انجــام کلیــه چکاپ هــای ویــروس کرونــا الزم اســت و بــا‬ ‫در نظــر گرفتــن کادر ‪ ۳۰‬نفــره‪ ،‬هــر تیــم ‪ ۲۱۰‬میلیــون تومــان را‬ ‫بایــد صــرف تســت کویــد ‪ ۱۹-‬کنــد!‬ ‫اتوبوس اضافی!‬ ‫در پروتــکل اصــول بهداشــتی معاونــت بهداشــت و درمــان‪،‬‬ ‫بــه اتوبوســی کــه تیم هــا بــرای رســیدن بــه اســتادیوم محــل‬ ‫برگــزاری مســابقه خــود از ان اســتفاده می کننــد نیــز اشــاره‬ ‫شده اســت و بایــد در هــر ردیــف تنهــا یــک نفــر و بــه صــورت‬ ‫ضربــدری روی صندلی هــای اتوبــوس بنشــینند؛ چنینــی‬ ‫‪3‬‬ ‫تمهیداتــی نیازمنــد اســتفاده از ‪ ۲‬وســیله نقلیــه اســت! امــا ایــن‬ ‫اتوبــوس اضافــی چقــدر هزینــه دارد؟ یکــی از شــرکت های‬ ‫اجــاره دهنــده اتوبــوس ســاعتی و درون شــهری در تهــران‪ ،‬بــه‬ ‫ازای در اختیــار قــراردادن ایــن وســیله نقلیــه بــرای ‪ ۸‬ســاعت‬ ‫کــه میــزان تقریبــی الزم بــرای یــک تیــم جهــت رفــت‪ ،‬برگزاری‬ ‫و بازگشــت از ورزشــگاه اســت را بیــن ‪ ۷۵۰‬هــزار تومــان تــا ‪۱‬‬ ‫میلیــون تومــان دریافــت می کنــد‪ .‬بــا توجــه بــه نــه مســابقه‬ ‫باقــی مانــده‪ ،‬تنهــا همیــن اتوبــوس اضافــی می توانــد بیــن ‪۶‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۵۰‬هــزار تومــان تــا ‪ ۹‬میلیــون تومــان هزینــه را‬ ‫بــه فاکتورهــای قبلــی باشــگاه ها ســنجاق کنــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫ایمنــا‪ ،‬بــا براوردهایــی کــه در بــاال از هزینه هــا صــورت گرفــت‪،‬‬ ‫باشــگاه ها چیــزی در حــدود ‪ ۴۷۹‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫تــا ‪ ۱‬میلیــارد و ‪ ۵۹۶‬میلیــون و ‪ ۷۲۲‬هــزار تومــان اضافــه بــر‬ ‫شــرایط عــادی و بــرای رعایــت کامــل اصــول بهداشــتی بایــد‬ ‫هزینــه کننــد‪ .‬یعنــی بــه طــور میانگیــن هــر تیمــی کــه بخواهــد‬ ‫راه هــای انتقــال ویــروس کویــد ‪ ۱۹-‬را بــه حداقــل برســاند‪،‬‬ ‫بایــد حــدود ‪ ۱‬میلیــارد تومــان را بــه صــورت مــازاد هزینــه‬ ‫کنــد! هزینــه ای کــه بســیاری از باشــگاه های لیــگ از عهــده‬ ‫ان بــر نخواهنــد امــد یــا حداقــل ان را منطقــی نمی داننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد در نظــر گرفــت کــه لیــگ ‪ ۱‬نیــز بــا تیم هایــی‬ ‫بــا بودجه هــای بســیار پایین تــر نیــز ادامــه خواهــد یافــت و‬ ‫قطع ـاً در چنیــن شــرایطی‪ ،‬خرج هــای ایــن چنینــی برای شــان‬ ‫غیرممکــن خواهــد بــود‪ .‬ایــا در ایــن شــرایط جــان انســان ها‬ ‫لیــگ دســته پاییــن و بــاال می شناســد؟ یــا خــون بازیکــن‬ ‫باشــگاه های متمول تــر‪ ،‬رنگین تــر اســت؟ ســوال هایی کــه‬ ‫بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه ســازمان لیــگ چــه پاســخی‬ ‫بــرای ان هــا دارد‪.‬‬ ‫سروش فدایی‪ /‬ایمنا‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫جواب ازمایش کرونای کدام چهره ها مثبت بود؟‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫‪ eslami.shahla35@gmail.com‬شــیوع کروناویــروس منجــر بــه تعطیل شــدن تقریبــا کامــل ورزش هــای حرفــه ای در جهــان شــد‪.‬‬ ‫ایــن ویــروس کــه از دســامبر ســال گذشــته از ووهــان در چیــن سرچشــمه گرفتــه اســت و همچنــان در جهــان ورزش باعــث خســارت‬ ‫می شــود‪ .‬فوتبــال در مرکــز ایــن ویــروس کشــنده قــرار داشــته اســت کــه بــدون در نظــر گرفتــن نــژاد ‪ ،‬رنــگ و عقایــد مــردم را گرفتــار‬ ‫می کنــد‪ Game Yetu .‬جدیدتریــن لیســت از ســتاره های مشــهوری را کــه بــا تاییــد ایــن بیمــاری بــه کویــد ‪ 19‬مبتــا شــده اند‪،‬‬ ‫گــرداوری کــرده اســت‪.‬‬ ‫دنیله روگانی؛‬ ‫مدافع یوونتوس‬ ‫تیمو هوبرز؛‬ ‫مدافع تیم هانوفر‬ ‫نورمن هانتر؛‬ ‫مدافع پیشین لیدز یونایتد و انگلیس‬ ‫کنی دالگلیش؛‬ ‫مهاجم لیورپول‬ ‫پائولو مالدینی؛‬ ‫مدافع سابق میالن‬ ‫دنیلـه روگانـی؛ مدافـع یوونتـوس اولین بازیکن سـری ا بود‬ ‫کـه تسـت او بـرای بیمـاری کوویـد‪ 19-‬مثبـت بـود‪ .‬ایـن‬ ‫مدافع ‪ 25‬سـاله باشـگاه یوونتوس با مثبت اعالم شدن تست‬ ‫ویـروس‪ ،‬در قرنطینـه کامل قـرار دارد‪ .‬البته گفته می شـود‬ ‫کـه روگانی عالئم شـدیدی از این بیماری ندارد؛ اما باشـگاه‬ ‫یوونتـوس تمامی افـرادی که با این بازیکـن در ارتباط بودند‬ ‫را بـه قرنطینه فرسـتاده اسـت و در حال انجـام پروتکل های‬ ‫الزم هسـتند‪ .‬او در سـال ‪ ۲۰۱۳‬عنوان بهترین بازیکن سال‬ ‫سـری بی را کسـب کرد‪.‬‬ ‫درحالـی تسـت ازمایش تیمو هوبرز ‪ 23‬سـاله مثبـت اعالم‬ ‫شـده اسـت کـه هیچ گونـه عالئمـی از ابتلا بـه ویـروس‬ ‫نداشـته اسـت‪ .‬مدیر ورزشـی تیم هانوفر در این بـاره توضیح‬ ‫داد کـه هوبـرز پس از مثبت اعالم شـدن ازمایـش فردی که‬ ‫بـا او ارتباط داشـته تصمیم گرفت به پزشـک مراجعه کرده‬ ‫و خـود را قرنطینـه کنـد‪ .‬این بازیکن هیچ تماسـی با سـایر‬ ‫هم تیمی هـای خود نداشـته و امکان ابتلای دیگر بازیکنان‬ ‫پائین اسـت؛ با این وجود باشـگاه هانوفر در حـال انجام اصول‬ ‫احتیاطی سـت و مراقبت هـا را افزایش داده اسـت‪.‬‬ ‫نورمن هانتر هفته گذشـته پس از تشـخیص ‪COVID-19‬‬ ‫بـه بیمارسـتان منتقـل شـد و بـا وجـود نبـرد با بیمـاری و‬ ‫تلاش پزشـکان‪ ،‬متاسـفانه در اوایـل صبـح پـس از زمـان‬ ‫مراجعتـش بـه ان مرکـز درمانـی‪ ،‬مبارزه خـود را بـه پایان‬ ‫رسـاند‪ .‬مدیـر لیـدز یونایتـد پـس از ان در وب سـایت خود‬ ‫گفـت‪« :‬جـای خالـی او در خانـواده لیدز یونایتد تا همیشـه‬ ‫باقـی خواهد ماند و میـراث او هرگز فراموش نخواهد شـد»‪.‬‬ ‫هانتـر در جـام جهانی ‪ ، 1966‬برای کشـورش دو گل به ثمر‬ ‫رسـانده بود‪.‬‬ ‫چندی پیـش در بیانیـه ای ‪ ،‬خانـواده کنـی دالگلیـش فـاش‬ ‫کردنـد کـه اسـطوره باشـگاه لیورپـول به دلیـل عفونـت‪ ،‬به‬ ‫انتی بیوتیـک داخـل وریـدی نیـاز داشـت و در بیمارسـتان‬ ‫بسـتری شـد؛ اما بعـد از چندی‪ ،‬تسـت کرونا ویـروس او نیز‬ ‫مثبت اعالم شـد‪ .‬کنـی دالگلیش که با تیم لیورپول سـه بار‬ ‫عنـوان قهرمانـی در اروپا را کسـب کرده و نزد هـواداران این‬ ‫تیـم از محبوبیـت باالیی نیـز برخوردار اسـت‪ ،‬به دلیل اینکه‬ ‫مدت هـا از بیمـاری عفونـی رنـج می بـرد‪ ،‬گفتـه شـده کـه‬ ‫مراقبت از او در بیمارسـتان بسـیار حسـاس تر اسـت‪.‬‬ ‫تسـت کرونـای پائولـو مالدینـی؛ مدیرفنـی باشـگاه میالن‬ ‫مثبـت اعلام شـد‪ .‬پسـر او دانیل؛ مهاجـم اکادمـی میالن‬ ‫هـم عالئـم ویروس کرونـا را دارد‪ .‬اکنون حال هـر دوی ان ها‬ ‫خـوب اسـت و در قرنطینـه کامـل به سـر می برنـد‪ .‬سـتاره‬ ‫سـابق تیـم میلان پـس از بهبـودی از کوویـد‪ ۱۹-‬هنـوز‬ ‫نمی توانـد مانند گذشـته تمرین کنـد و اثر بیمـاری رویش‬ ‫باقی مانده‪ .‬او می گوید‪« :‬شـروع دوباره خیلی سـخت اسـت‪.‬‬ ‫سـعی کردم کمی تمرین کنم؛ اما پس از ‪ ۱۰‬دقیقه داشـتم‬ ‫می مـردم و ان به این خاطـر نبـود کـه ‪ ۵۲‬سـاله هسـتم»‪.‬‬ ‫رشدی رچبر؛‬ ‫دروازه بان پیشین بارسلونا‬ ‫مروان فالینی؛‬ ‫هافبک سابق منچستر یونایتد‬ ‫لورنزو سانز؛‬ ‫رئیس سابق رئال‬ ‫پائولو دیباال؛‬ ‫هافبک هجومی یوونتوس‬ ‫کالوم هادسون اودوی؛‬ ‫مهاجم چلسی‬ ‫دروازه بـان اسـطوره ای تیـم ملـی فوتبـال ترکیـه که سـابقه‬ ‫حضـور در بارسـلونا را دارد‪ ،‬بـه کرونـا مبتلا شـد‪ .‬رودو ربر؛‬ ‫دروازه بـان پیشـین بارسـلونا بـرای کروناویـروس مثبـت‬ ‫ازمایـش داد‪ .‬همسـرش؛ ایزیـل ربـر گفـت‪« :‬رشـدی بـا‬ ‫تشـخیص ‪ COVID-19‬در بیمارسـتان اسـت‪ .‬جواب تست‬ ‫فرزندانمـان منفی سـت»‪ .‬او کـه اخیـرا ً به همراه خانـواده اش‬ ‫از امریـکا به ترکیه بازگشـته بـود‪ ،‬اقدام بـه قرنطینه خانگی‬ ‫خـود و خانـواده اش نکـرده بـود‪ .‬رچبـر در بیمارسـتانی در‬ ‫ترکیـه بستری سـت و درمان های الزم روی او بـرای رهایی از‬ ‫کوویـد‪ 19-‬انجـام می شـود‪.‬‬ ‫مـروان فالینی‪-‬باکیـو بازیکـن فوتبـال اهـل بلژیـک کـه‬ ‫پیش تـر در منچسـتریونایتد بـازی می کرد‪ ،‬بـه کرونا مبتال‬ ‫شـد‪ .‬او کـه بازیکـن تیـم شـاندونگ در لیـگ چین اسـت‪،‬‬ ‫پیامـی را توئیـت کرد که بیمـاری اش را تایید می کـرد‪ .‬او به‬ ‫طرفدارانـش گفت‪« :‬دوسـتان عزیـز ‪ ،‬بـرای ازمایش بیماری‬ ‫کوروناویـروس ازمایـش شـده ام و نتیجـه تسـت من مثبت‬ ‫اسـت‪ .‬از هواداران ‪ ،‬کادر پزشـکی و باشـگاه به خاطر مراقبت‬ ‫و توجه شـان سپاسـگزارم‪ .‬به دنبـال درمـان خواهـم بـود و‬ ‫امیـدوارم در اسـرع وقـت به بازی برگـردم‪ .‬خواهش می کنم‬ ‫همـه ‪ ،‬مراقب باشـید»‪.‬‬ ‫لورنـزو سـانز؛ رئیـس سـابق باشـگاه رئـال مادریـد بـه‬ ‫ویـروس کرونـا مبتلا شـد؛ بـا توجـه بـه سـن باالیـی‬ ‫کـه داشـت‪ ،‬نتوانسـت بـا ایـن بیمـاری مبـارزه کنـد و‬ ‫در نهایـت ایـن مـرد اسـپانیایی به علـت ایـن بیمـاری‬ ‫درگذشـت‪ .‬سـانس از سـال ‪ ۱۹۹۵‬تـا ‪ ۲۰۰۰‬رئیـس‬ ‫باشـگاه رئال مادرید بود و در زمـان او‪،‬رئال دوبار قهرمان‬ ‫لیـگ قهرمانـان اروپـا شـد‪ .‬ایـن کارافرین اهل اسـپانیا‬ ‫همچنیـن مالک باشـگاه فوتبـال ماالگا بود‪ .‬لورنزو سـانز‬ ‫در ‪ ۲۱‬مـارس ‪ ،۲۰۲۰‬در سـن ‪ ۷۶‬سـالگی بـر اثر ابتال به‬ ‫کرونا درگذشـت‪.‬‬ ‫سـتاره ارژانتینـی یوونتـوس هـم چندی پیـش گرفتـار‬ ‫کرونـا شـد؛ پائولـو دیبـاال در لیسـت مبتالیان بـه کرونا‬ ‫قـرار گرفـت؛ البتـه نامـزدش هـم مبتال بـه کرونا شـد و‬ ‫اگرچـه حـاال خبـر از بهبـود ان هـا می رسـد؛ اما باشـگاه‬ ‫یوونتـوس نگران هـای زیـادی دارد؛ چرا که ممکن اسـت‬ ‫تسـت سـایر بازیکنانـش هـم مثبـت اعلام شـود و این‬ ‫اتفـاق‪ ،‬ضربـه مهلکـی به ایـن تیـم وارد کنـد‪ .‬او بازیکن‬ ‫بااسـتعدادی اسـت کـه به دلیـل جای گیـری‪ ،‬تکنیـک‪،‬‬ ‫دیـد قـوی در گلزنـی و سـبک بـازی خالقانـه اش‪ ،‬بـه او‬ ‫لقـب جواهـر را داده اند‪.‬‬ ‫هادسـون اودوی؛ مهاجـم تیـم چلسـی در ویدئویـی در‬ ‫توییتـر خـود اعلام کـرد که مبتلا بـه کرونا ویروس شـده‬ ‫امـا دسـتورالعمل های بهداشـتی را دنبال می کنـد و روحیه‬ ‫خوبـی دارد‪ .‬وی بـه طرفدارانـش گفـت‪« :‬از همـه ارزوهای‬ ‫خـوب شـما متشـکرم‪ .‬احسـاس خوبـی دارم و امیـدوارم‬ ‫به زودی همه شـما را ببینم»‪ .‬این بازیکن ‪20‬سـاله در لندن‬ ‫بـه دنیـا امـده و سـابقه ‪ 30‬بـازی ملـی را نیـز در کارنامـه‬ ‫حرفـه ای خـود دارد‪ .‬گفتنی سـت؛ بـرادر بزرگـش به نـا ِم‬ ‫بردلـی نیـز در لیـگ فوتبـال کنفرانـس جنـوب انگلسـتان‬ ‫بـازی می کنـد‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫افت قیمت ستاره های‬ ‫برتر فوتبال جهان‬ ‫به خاطر کرونا‬ ‫پدیــده کرونــا باعــث شــد تــا قیمــت بازیکنــان فوتبــال جهــان در بــازار نقــل و انتقــاالت کاهــش یابد‪.‬‬ ‫شــیوع کرونــا در نقــاط مختلــف جهــان‪ ،‬اگرچــه باعــث افزایــش یکســری اقــام خوراکی و بهداشــتی‬ ‫شــد امــا در عــوض کاهــش قیمــت بازیکنــان فوتبال جهــان را در پی داشــت‪ .‬ســایت ترانســفرمارکت‪،‬‬ ‫چندیــن هفتــه بعــد از گســتردگی کرونــا در جهــان از کارانداختــن تقریبــا همــه فعالیت هــای زندگی‬ ‫بشــر‪ ،‬بــه ارزیابــی ارزش ســتاره های دنیــای تــوپ گــرد پرداخــت‪ .‬ایــن منبــع معتبــر عنــوان کــرد‬ ‫کــه کرونــا باعــث کاهــش چشــمگیر بهــای بازیکنــان در ســطح جهانــی شــده اســت‪ .‬ســایت مذکــور‬ ‫افــزود بعــد از بحــران عظیــم اقتصــادی کــه کرونــا در سراســر جهــان ایجــاد کــرد‪ ،‬حتــی باشــگاه های‬ ‫متمــول فوتبــال جهــان نیــز در تامیــن هزینه هــا دچــار مشــکالت زیــادی شــدند‪ .‬ایــن مســاله تاثیــر‬ ‫بســزایی بــر کاهــش چشــمگیر میــزان ارزش ســتاره های فوتبــال جهــان شــد‪ .‬ســایت مذکــور بــرای‬ ‫ایــن منظــور نــام ‪ 13‬ســتاره درجــه یــک و نخســت فوتبــال جهــان را بــرد کــه هــر یــک تــا چــه‬ ‫حــد دچــار کاهــش بهــا در دنیــای فوتبــال شــدند‪ .‬به عنــوان مثــال ایــن ســایت عنــوان کــرد کــه‬ ‫کیلیــن امباپــه‪ ،‬فــوروارد ‪ 21‬ســاله پــاری ســن ژرمــن تــا قبــل از کرونــا‪ ،‬حــدود ‪ 200‬میلیون پونــد‬ ‫ارزش داشــت کــه هــم اکنــون حــدود ‪ 180‬میلیون پونــد مـی ارزد‪ .‬نیمــار‪ ،‬مهاجــم برزیلــی پــاری ســن‬ ‫ژرمــن کــه عنــوان گران تریــن فوتبالیســت جهــان را در اختیــاردارد‪ ،‬تــا قبــل از نمایان شــدن کویــد‬ ‫‪ 180 ،19‬میلیون یــورو ارزش داشــت کــه اکنــون تخمیــن زده می شــود تــا ‪ 128‬میلیون پونــد تنــزل‬ ‫ارزش پیــدا کــرده اســت‪ .‬در مــورد لیونــل مســی‪ ،‬ابرســتاره ارجانتاینــی نیز ســایت مذکــور ارزش وی‬ ‫را ‪ 180‬میلیــون پونــد مــی دانســت کــه به خاطــر بحــران کرونــا تــا ‪ 112‬میلیون پونــد کاهــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن محمــد صــاح؛ فــوروارد مصــری لیورپــول از ‪ 150‬بــه ‪ 120‬میلیون پونــد دچــار افــت‬ ‫ارزش شــده اســت‪ .‬ایــن فهرســت بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪-1‬کیلین امباپه (پاری سن ژرمن) ‪ 200‬تا ‪ 180‬میلیون پوند‬ ‫‪-2‬رحیم استرلینگ (منچسترسیتی) از ‪ 160‬تا ‪ 128‬میلیون پوند‬ ‫‪-3‬نیمار (پاری سن ژرمن) از ‪ 180‬تا ‪ 128‬میلیون پوند‬ ‫‪-4‬محمد صالح (لیورپول) از ‪ 150‬تا ‪ 120‬میلیون پوند‬ ‫‪ -5‬سادیو مانه (لیورپول) از ‪ 150‬تا ‪ 120‬میلیون پوند‬ ‫‪ -6‬هری کین (تاتنهام) از ‪ 150‬تا ‪ 120‬میلیون پوند‬ ‫‪-7‬کوین دی بروینه (منچسترسیتی) از ‪ 150‬تا ‪ 120‬میلیون پوند‬ ‫‪ -8‬جیدون سانچو (بورسیا دورتموند) از ‪ 130‬تا ‪ 117‬میلیون پوند‬ ‫‪ -9‬لیونل مسی (بارسلونا) از ‪ 180‬تا ‪ 112‬میلیون پوند‬ ‫‪-10‬انتوان گریزمان (بارسلونا) از ‪ 150‬تا ‪ 96‬میلیون پوند‬ ‫‪ -11‬فیرجیل فان دایک(لیورپول) از ‪ 100‬تا ‪ 80‬میلیون پوند‬ ‫‪-11‬پل پوگبا (منچستر یونایتد) از ‪ 100‬تا ‪ 80‬میلیون پوند‬ ‫‪- 12‬ادن ازارد (رئال مادرید) از ‪ 150‬تا ‪ 80‬میلیون پوند‬ ‫‪ -13‬ارلینگ هالند(بورسیادورتموند) از ‪ 80‬تا ‪ 72‬میلیون پوند‬ ‫ارسن ونگر‪:‬‬ ‫کرونا به ما فهماند‬ ‫می شود بدون فوتبال هم زندگی کرد‬ ‫سـرمربی ارسـنال عنـوان کـرد فوتبـال بعـد از کرونـا شـرایط ویـژه ای پیدا کرده اسـت و بایـد با ان کنـار امد‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ رقابت های فوتبـال بعد از مدت ها به دلیل شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا رفته رفتـه اغـاز می شـود و رقابت هـای لیـگ برتـر انگلیـس نیـز بـه زودی از سـر گرفته می شـود‪ .‬ارسـن ونگر؛ سـرمربی فرانسـوی سـابق ارسـنال دربـاره تعطیلی‬ ‫رقابت هـا به خاطـر کرونـا گفـت ‪« :‬کرونـا باعـث شـده که باشـگاه های ضعیف‪ ،‬ضعیف تر و باشـگاه های قدرتمند نیز قوی تر شـوند و ایـن ما را به ایـن واقعیت اگاه کرده اسـت که‬ ‫هـر نعمتـی کـه نادیـده گرفتـه می شـد‪ ،‬هر لحظه ممکن اسـت از دسـت بـرود‪ .‬همین طور فهمیدیم بـدون فوتبـال می توانیم زندگی کنیم‪ .‬این یک بخش بسـیار مهـم در زندگی‬ ‫ماسـت؛ اما سلامتی اولویت اول اسـت و همه چیز بعد از سلامتی قرار دارد»‪ .‬او در بخش دیگری از صحبت های خود نیز گفت‪« :‬چرا همه نگران تیم های لیگ برتری هسـتند‬ ‫و به این فکر نمی کنند که خیلی از تیم ها مجبور هسـتند ورزشـگاه خود را باز کنند و پول بلیت نداشـته باشـند و به خاطر کرونا ضرر مالی داشـته باشـند‪ .‬نیاز نیسـت نگران‬ ‫تیم هـای لیـگ برتـری باشـید‪ .‬ایـن تیم هـا زنـده می ماننـد‪ .‬باید نگـران تیم های کم بضاعت بـود»‪ .‬وی در پاسـخ به این سـوال که بهترین بازیکنی کـه او مربی او بوده اسـت چه‬ ‫کسـی اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬شـما بازیکنـان بزرگـی چـون برکمپ و تیری هنـری را در اختیار داشـتید‪ .‬کار خیلی سختی سـت که یک نفر را انتخـاب کرد و من واقعـا نمی دانم»‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪6‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بیان کرد؛‬ ‫سند ارتقای وضعیت زنان و تقویت عدالت جنسیتی‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده بابیان اینکــه ســند ارتقــای وضعیــت زنــان و خانــواده منجــر بــه تقویــت‬ ‫عدالــت جنســیتی و اجتماعــی می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬نــگاه عدالــت جنســیتی‪ ،‬مبتنی بــر نــگاه قــران کریــم اســت»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ معصومــه ابتــکار افــزود‪« :‬ارتقــای وضعیــت زنــان و خانــواده‪ ،‬یکــی از اولویت هــای مهــم دولــت تدبیــر و امیــد اســت‬ ‫و تدویــن ســند ارتقــای وضعیــت زنــان و خانــواده در ‪ ۲۹‬اســتان کشــور‪ ،‬نشــان از گام برداشــتن در راه ایــن ســند اســت»‪.‬‬ ‫ابتــکار تصریــح کــرد‪« :‬ایــن ســند یــک برنامــه عملیاتــی و نتیجه محــور اســت و بــرای دســتیابی بــه نتیجــه مطلــوب از‬ ‫تدویــن ان‪ ،‬ســامانه پایــش و رصــد ســند در هفتــه دولــت رونمایــی خواهــد شــد‪ .‬درزمینــه ارتقــای وضعیــت زنــان و خانــواده و عدالــت جنســیتی و‬ ‫عدالــت اجتماعــی‪ ،‬در کشــور فاصلــه وجــود دارد و در برخــی از اســتان ها دراین زمینــه مشــکل بیشــتر هــم هســت و برنامه ریــزی الزم‪ ،‬رســیدن‬ ‫بــه وضعیــت مطلــوب اســت»‪.‬‬ ‫حناچی ابالغ کرد؛‬ ‫زباله گردی کودکان در تهران ممنوع‬ ‫شــهرداری تهــران در ابالغیــه ای بــا اشــاره بــه زباله گــردی کــودکان و مســئولیت شــهرداری تهــران‪ ،‬اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«شــهرداری تهــران امادگــی دارد بــا تشــدید نظــارت خــود بــر پیمانــکاران بازیافــت‪ ،‬مانــع از به کارگیــری کــودکان در‬ ‫ایــن بخــش شــده و مســئولیت قانونــی خــود در ایــن بخــش را ایفــا کنــد»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ پیــروز حناچــی اعــام‬ ‫کــرد‪« :‬در میــان اشــکال مختلــف کار کــودک‪ ،‬پدیــده به کارگیــری کــودکان در فراینــد جمـع اوری و تفکیــک پســماند‬ ‫خشــک‪ ،‬مصداقــی از کار کــودک در مشــاغل زیــان اور محســوب می شــود‪ .‬ایــن نقــد همــواره بــه مدیریــت شــهری در‬ ‫طــول ســال های گذشــته وارد بــوده کــه نظــارت کافــی بــر پیمانــکاران خــود در ایــن بخــش نداشــته و در نتیجــه زمینــه بــرای سوء اســتفاده از‬ ‫کــودکان فراهــم شــده اســت‪ .‬در این طــرح‪ ،‬شــهرداران مناطــق ‪ ،‬مســئول برخــورد بــا پیمانکارانــی هســتند کــه از کــودکان بــرای جمـع اوری زباله‬ ‫خشــک اســتفاده می کننــد‪ .‬از همشــهریان تهرانــی هــم تقاضــا می کنــم هــر مــورد تخلفــی را بــه ‪ ۱۳۷‬اطــاع دهنــد»‪.‬‬ ‫سال دیگر چه کسی ساکن «پاستور» خواهد بود؟‬ ‫اغاز ماراتن ریاست جمهوری ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تقریبــاً یک ســال تــا برگــزاری ســیزدهمین دوره انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهوریِ ‪ ۱۴۰۰‬مانــده و بــازار پیش بینی هــا دربــاره نفــرات‬ ‫حاضــر در ایــن انتخابــات بســیارداغ اســت‪ .‬گزینه هــای شناخته شــده‬ ‫زیــادی در بیــن گزینه هــای مطرح شــده وجــود دارد کــه هریــک‬ ‫درنوع خــود محــل بحــث و بررســی هســتند‪ .‬نکتــه ای کــه بیــن‬ ‫گزینه هــای مطرح شــده وجــود دارد‪ ،‬حضــور اغلــب چهره هــای تــازه کار‬ ‫و جدیــد در رقابــت بــرای رســیدن بــه پاســتور اســت؛ چهره هایــی کــه‬ ‫شــاید فعالیــت سیاســی خــوب و قابل قبولــی داشــته باشــند؛ ولــی بــرای‬ ‫نخســتین بار اســت کــه از حضــور انــان در انتخابــات ریاس ـت جمهوری‬ ‫صحبــت می شــود‪ .‬دراین گــزارش‪ ،‬تعــدادی از گزینه هــای احتمالــی‬ ‫کــه دراین روزهــا حضورشــان بیــن نامزدهــای ریاســت جمهوری‬ ‫پیش بینــی می شــود را همــراه ســوابق انــان بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫علی اردشیر الریجانی‬ ‫علــی الریجانــی‪ ،‬یکــی از گزینه هایی ســت کــه عزمــش بــرای شــرکت در‬ ‫انتخابــات ریاس ـت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬از همان روزهــا کــه بــرای انتخابــات‬ ‫مجلــس یازدهــم ثبت نــام نکــرد‪ ،‬مشــخص شــد‪ .‬او کــه این روزهــا‬ ‫گمانه زنی هــای زیــادی درخصــوص حضــورش در هــر منصــب دیگــری‬ ‫مطــرح و گفتــه شــده کــه بــه شــورای عالی امنیــت ملــی یــا دانشــگاه‬ ‫م ـی رود‪ ،‬امــروز نامــش به عنــوان یکــی از گزینه هــا ؛ ان هــم بــا احتمــال‬ ‫بــاال بــرای شــرکت در انتخابــات ریاســت جمهوری مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســابق مجلــس شــورای اســامی کــه ســابقه س ـه دوره ریاســت‬ ‫مجلــس را در کارنامــه سیاســی خــود دارد‪ ،‬در نهمیــن دوره انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهوری در ســال ‪ ۸۴‬به عنــوان یکــی از نماینــدگان جریــان‬ ‫اصولگرایــی شــرکت کــرد کــه بــا کســب حــدود یک میلیــون و ‪٧٠٠‬هــزار‬ ‫رای‪ ،‬پــس از محمــود احمدی نــژاد‪ ،‬ایـت اهلل هاشــمی رفســنجانی‪ ،‬مهدی‬ ‫کروبــی‪ ،‬محمدباقــر قالیبــاف و مصطفــی معین قــرار گرفــت‪ .‬درهرصورت‬ ‫پیش بینــی می شــود کــه پــس از گذشــت ســال ها از اولیــن حضــور او‬ ‫در انتخابــات ریاسـت جمهوری و حضــور جــدی در سیاســت‪ ،‬الریجانــی‬ ‫یکــی از گزینه هایی ســت کــه درصــورت حضــور در ایــن انتخابــات‪،‬‬ ‫می توانــد گزینــه جــدی بــرای ســایر رقبــای خــود باشــد‪.‬‬ ‫علیمطهری‬ ‫حضــور یــا عدم حضــور علــی مطهــری در انتخابــات ســال اینــده هنــوز‬ ‫رد نشــده اســت و او درپاسـخ به اینکه ایــا در انتخابــات شــرکت خواهــد‬ ‫کــرد یــا خیــر؟ گفــت‪» :‬بســتگی بــه شــرایط دارد؛ اگــر احســاس کنــم‬ ‫کــه بایــد بیایــم و درصــورت امــدن رای خواهــم داشــت‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫در انتخابــات حضــور پیــدا کنــم»‪ .‬باتوجه بــه ایــن صحبت هــا و همچنین‬ ‫باالگرفتــن احتمــال حضــور علــی الریجانــی در انتخابــات ‪۱۴۰۰‬؛ حدس‬ ‫و گمان هــا بــرای حضــور علــی مطهــری به عنــوان نامــزد پوششــی‬ ‫الریجانــی در ایــن انتخابــات شــدت می یابــد‪.‬‬ ‫محمدجوادظریف‬ ‫شــاید تــا قبــل از تصــدی پســت وزارت خارجــه‪ ،‬نــام زیــادی از او در‬ ‫رســانه ها بــرده نمی شــد و چهــره ای ناشــناخته بــود؛ امــا پس از رســیدن‬ ‫بــه ســمت وزیــر خارجــه‪ ،‬در ســال های اخیــر توانســت بــا عملکــردی‬ ‫کــه از خــود به جــای گذاشــت‪ ،‬بــه یکــی از مهره هــای کلیــدی‬ ‫دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم تبدیــل شــود و محبوبیــت زیــادی در‬ ‫بیــن مــردم پیــدا کنــد‪ .‬ظریــف پیــش از رســیدن بــه وزارت خارجــه‬ ‫در ســال ‪ ،۹۲‬در ســال های ‪ ۷۱‬تــا ‪ ۸۱‬به عنــوان معــاون حقوقــی و‬ ‫امــور بین الملــل وزارت خارجــه در دولت هــای خاتمــی و هاشــمی‬ ‫رفســنجانی فعالیــت می کــرد و پـس ازان در ســال ‪ ۸۱‬به عنــوان ســفیر‬ ‫دائــم ایــران در ســازمان ملــل انتخــاب شــد و تــا ســال ‪ ۸۶‬در این ســمت‬ ‫مشــغول فعالیــت بــود‪ .‬اگرچــه چندی پیــش اعــام کــرد کــه عضــو هیچ‬ ‫گــروه و جنــاح خاصــی نیســت؛ امــا به گفتــه علــی صوفــی (دبیــرکل‬ ‫حــزب پیشــرو اصالحــات)‪ ،‬گرایش هــای سیاســی محمدجــواد ظریــف‪،‬‬ ‫اصالح طلبانــه محســوب می شــود و اگــر نگوییــم اصلی تریــن گزینــه‪،‬‬ ‫پیش بینــی می شــود کــه به عنــوان یکــی از گزینه هــای اصلــی بــرای‬ ‫جنــاح اصالح طلــب وارد میــدان انتخابــات خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محموداحمدی نژاد‬ ‫خبــر حضــور محمــود احمدی نــژاد در انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬به قــدری‬ ‫در روزهــای اخیــر ســروصدا کــرد کــه تقریبــاً بایــد منتظــر رئیــس‬ ‫دولت هــای نهــم و دهــم در ایــن انتخابــات باشــیم‪ .‬اگرچــه برخــی از‬ ‫اقدامــات محمــود احمدی نــژاد در ســال های اخیــر او را تاحــدی بــه‬ ‫حاشــیه بــرده اســت؛ ولــی خدمــات او در دولت هــای نهــم و دهــم‬ ‫هنــوز از یادهــا نرفتــه اســت و او هنــوز از محبوبیــت زیــادی در بیــن‬ ‫مــردم برخــوردار اســت و درصــورت تصمیــم بــه حضــور در انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهوری‪ ،‬می توانــد تاحدزیــادی بــرای رقبــای خــود‬ ‫خطرافریــن باشــد‪.‬‬ ‫اسحاقجهانگیری‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری دراین ســال ها یکــی از نفراتی ســت کــه‬ ‫نامــش در بیــن گزینه هــای ورود بــه انتخابــات ریاس ـت جمهوری بیــن‬ ‫اصالح طلبــان مطــرح می شــود‪ .‬او کــه در انتخابــات ســال ‪ ۹۶‬به عنــوان‬ ‫نامــزد پوششــی حســن روحانــی حضــور پیــدا کــرده بــود و بــا اقبــال‬ ‫خــوب مــردم مواجــه شــد‪ ،‬پیش بینــی می شــود باتوجه بــه اختالفاتــی‬ ‫کــه بیــن او و رئیس جمهــوری وجــود دارد‪ ،‬در انتخابــات ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــه دوراز ســوابق خــود در دولــت یازدهــم و دوازدهــم حاضــر شــود و‬ ‫رویکــردی جدیــد درپیــش بگیــرد‪ .‬علــی صوفــی دربــاره نحــوه حضــور‬ ‫جهانگیــری در انتخابــات ‪ ،۱۴۰۰‬می گویــد‪« :‬حضــور جهانگیــری در‬ ‫دولــت روحانــی‪ ،‬بــه جایــگاه اجتماعــی او لطمــه زده‪ .‬وجــه اصالح طلــب‬ ‫او محــرز اســت و تردیــدی در ایــن نیســت کــه اصالح طلبــان یــا‬ ‫شــورای عالی سیاس ـت گذاری دراین امــر دچــار چالــش نخواهنــد شــد؛‬ ‫چــون او یــک چهــره اصالح طلــب اســت و تردیــدی در اصالح طلبـی اش‬ ‫نیســت‪ .‬جهانگیــری در انتخابــات ‪ ۹۶‬هــم کــه حضــور یافــت‪ ،‬مــردم‬ ‫بالفاصلــه بــه او گرایــش مثبــت نشــان دادنــد و به همین واســطه‬ ‫حتــی قــدری بــرای روحانــی هــم احســاس خطــر شــد کــه اگــر او‬ ‫بخواهــد ادامــه دهــد‪ ،‬ممکــن اســت روحانــی در حاشــیه قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫نگاهی به سرنوشت کودکان کار در هزاره سوم‬ ‫کودکانی دورمانده از خود‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬یکــی از نــکات مهــم کــه در پیمان نامــه حقــوق‬ ‫کــودکان بــر ان تاکیــد شــده توجــه بــه ایــن چهــار اصــل پایه ای ســت‪ :‬الــف‪ .‬هیــچ کودکــی نبایــد از‬ ‫تبعیــض رنــج ببــرد‪ .‬ب‪ .‬زمانــی کــه در رابطه بــا کــودکان تصمیم گیــری می شــود‪ ،‬بایــد منافــع عالیــه‬ ‫انــان در راس قــرار گیــرد‪ .‬ج‪ .‬کــودکان حــق حیــات داشــته و بایــد رشــد کننــد‪ .‬د‪ .‬کــودکان حــق‬ ‫دارنــد ازادانــه عقایــد و نظــرات خــود را ابــزار کننــد و ایــن نظــرات در تمــام امــوری کــه بــه ان هــا‬ ‫مربــوط می شــود‪ ،‬بایــد مورد توجــه قــرار گیــرد‪ .‬با توجه بــه ایــن اصــول به نظــر می رســد کــه‬ ‫توجــه بــه ارزش هــای درونــی‪ ،‬احساســات‪ ،‬ادراکات و کیفیــت زندگــی ان هــا یــک اصل اساسی ســت و‬ ‫اگــر در جامعـه ای بــه ایــن موضوعــات توجــه نشــود‪ ،‬می تــوان گفــت کــه در زمینــه رفتــار با کــودکان‬ ‫ناکارامــدی وجــود دارد‪ .‬در مــورد اینکــه ایــا کــودکان بایــد قبــل از رســیدن بــه ســن بلــوغ فعالیــت‬ ‫داشــته باشــند یــا نــه‪ ،‬پاســخ این اسـت که کــودکان می تواننــد در راســتای فهــم معنــای همــکاری و‬ ‫تعامــل بــا خانــواده یــا در مدرســه کارهــای متفاوتــی انجــام دهنــد‪ .‬حتــی در برخــی از کشــورها مثل‬ ‫ژاپــن بــرای ایجــاد اســتقالل هویتــی‪ ،‬ان هــا را بــه شــیوه های گوناگــون بــه بــازار کارمرتبــط می کنند‬ ‫تــا مهارت هــا و تجربه هــای الزم را بــرای دوران بزرگ ســالی به دســت اورنــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬ژاپنی هــا‬ ‫بــه هــر روشــی کــه کــودکان را بــه انســان های مولــد در جامعــه تبدیــل می کنــد‪ ،‬توجــه دارنــد‪.‬‬ ‫امــا اصطــاح «کــودک کار» بــه کودکــی گفتــه می شــود کــه از پتانســیل دوران کودکــی و عــزت‬ ‫نفســش محــروم مانــده و کارهایــی را انجــام می دهــد کــه بــرای رشــد جســمی و روانــی او مضــر‬ ‫او همچنیــن می گویــد‪« :‬جهانگیــری بایــد بــرای پیــروزی در انتخابــات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خــود را از دولــت روحانــی مبــرا کنــد و ایــن‪ ،‬هنــر اوســت کــه‬ ‫تاچه حــد بتوانــد ان را به درســتی انجــام دهــد و بــه موفقیــت برســد»‪.‬‬ ‫سعیدجلیلی‬ ‫دبیــر ســابق شــورای عالی امنیــت ملــی‪ ،‬از دیگــر نفراتی ســت‬ ‫کــه گمانه هــای زیــادی درخصــوص حضــورش در رقابت هــای‬ ‫ریاســت جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬وجــود دارد‪ .‬ســعید جلیلــی کــه هم اکنــون‬ ‫عضــو حقیقــی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اســت‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۹۲‬در انتخابــات ریاســت جمهوری شــرکت کــرد و بــا کســب حــدود‬ ‫چهارمیلیــون رای بعــد از حســن روحانــی و محمدباقــر قالیبــاف قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬پیشــنهاد تشــکیل «دولــت در ســایه» یکــی از برنامه هایــی بــود‬ ‫کــه جلیلــی بعــد از انتخابــات ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۶‬مطــرح کــرد و موردتوجــه قــرار‬ ‫نگرفــت؛ ولــی اخبــار فعالیت هــای ان جســته وگریخته منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫محمدرضاعارف‬ ‫رئیــس فراکســیون امیــد در مجلــس دهــم و رئیــس شــورای عالی‬ ‫سیاس ـت گذاری اصالح طلبــان نیــز از دیگــر گزینه هایی ســت کــه برخــی‬ ‫اصالح طلبــان این روزهــا از او بــرای حضــور در انتخابــات ریاسـت جمهوری‬ ‫ســال اینــده یــاد می کننــد و شــرکت نکردنش بــرای حضــور در مجلــس‬ ‫یازدهــم نیــز ایــن گمانه زنی هــا را تقویــت کــرد‪ .‬عملکــرد ضعیــف عــارف‬ ‫در مجلــس و شــورای عالی سیاس ـت گذاری به قــدری در کاهــش جایــگاه‬ ‫اجتماعــی و حزبــی او نقــش داشــتند کــه حضــورش در انتخابــات ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نمی توانــد خطــر جــدی بــرای ســایر نامزدهــا محســوب شــود و‬ ‫احتمــاالً او به عنــوان یــک نامــزد پوششــی وارد ایــن عرصــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهرداد بذرپاش‬ ‫ایــن چهــره‪ ،‬جوان تریــن شــخصیت اصولگرایی ســت کــه پیش بینــی‬ ‫می شــود بــرای شــرکت در انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬اقــدام کنــد‪ .‬او کــه در‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬هــم در بیــن پنــج نامــزد نهایــی «جبهــه مردمــی نیروهــای‬ ‫انقــاب» (جمنــا) بــرای ریاس ـت جمهوری قــرار داشــت‪ ،‬از نام نویســی‬ ‫در ایــن انتخابــات انصــراف داد تــا شــانس بیشــتری بــه ســایر نامزدهــای‬ ‫اصولگــرا بدهــد‪ .‬درهرصــورت نــام مهــرداد بذرپــاش کــه از چهره هــای‬ ‫تکنوکــرات اصولگرایــان محســوب می شــود‪ ،‬این روزهــا نقــل محافــل‬ ‫رســانه ای و سیاســی مرتبــط بــا انتخابات اســت‪ .‬گفتنی ســت؛ در ســوابق‬ ‫او‪ ،‬مدیرعاملــی خودروســازی ســایپا‪ ،‬ریاســت ســازمان ملــی جوانــان و‬ ‫نمایندگــی مــردم تهــران در مجلــس نهــم به چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫سورنا ستاری‬ ‫نام بــردن از مهــرداد بذرپــاش بــدون قرارگرفتــن نــام ســورنا ســتاری در‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬وقتــی کــودک وارد محیطــی می شــود کــه خطراتــی او را تهدیــد می کنــد‪ ،‬او تبدیــل‬ ‫بــه کــودک کار می شــود‪ .‬از این نظــر حتــی کودکانــی کــه در خیابــان کار نمی کننــد امــا در منــزل‬ ‫توســط حتــی پــدر و مــادر تهدیــد می شــوند‪ ،‬به نوعــی بــه کــودک دورمانــده از خویــش مبــدل‬ ‫می شــوند‪ .‬در واقــع‪ ،‬هــر فعالیتــی کــه کــودک را بــه بردگــی بکشــد‪ ،‬او را د ر قالــب و فضــای تحمیــل‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬پــس چه بســا بســیاری از کودکانــی کــه در ظاهــر و فرمــی اشراف منشــانه زندگــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا به نوعــی ان هــا در شــرایطی قــرار دارنــد کــه از زندگــی انســانی خــود محرومنــد یــا‬ ‫اینکــه به مــرور در اثــر ظلم هــای بســته بندی شــده در فــرم ظاهــرا مشــروع‪ ،‬دچــار اختالل هــای‬ ‫متعــددی خواهنــد شــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬کار کــودک به معنــای هــر نــوع تحمیــل یــا اجباری ســت کــه‬ ‫او را از منــش انســانی دور می ســازد‪ ،‬پــس ظرافت هــای خاصــی در ایــن قضیــه وجــود دارد کــه‬ ‫می توانــد به مــرور زمــان فرصت هــای رشــد را از ان هــا ســلب کنــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬در نظــام اجتماعــی کــه‬ ‫سیســتم اموزشــی ســخت گیرانه و از بــاال بــه پائیــن وجــود داشــته باشــد یــا برنامه هــای مناســبی‬ ‫بــرای رشــد روانــی و معنــوی ان هــا در نظــر گرفتــه نمی شــود و بــه فرهنــگ مهــرورزی و شــیوه های‬ ‫درونی ســازی ان اولویتــی داده نمی شــود‪ ،‬می تــوان انتظــار داشــت کــه ان جامعــه در فضــا و‬ ‫مــدار تکثیــر «کــودک رهاشــده» در خــود قــرار دارد‪ .‬براین مبنــا دیگــر نمی تــوان صرف ـاً کــودکان‬ ‫ســر چهــارراه و خیابان هــا را کــودکان اســیب دیده و کار در نظــر گرفــت‪ .‬گاهــی دیــده می شــود‬ ‫عدم مســئولیت پذیری یکــی از والدیــن می توانــد کــودک را بــه انســانی پرخاشــگر‪ ،‬اســیب دیده و بــا‬ ‫تعارض هــای فــراوان مبــدل ســازد‪ .‬اقــای میــم الــف می گویــد‪« :‬مــن در دوران کودکــی بــرای انکــه‬ ‫بــه قــول پــدرم پختــه شــوم و بتوانــم بــار زندگــی را در بزرگ ســالی بــه دوش بکشــم بــه کارهــای‬ ‫مختلــف وادار می شــدم‪ .‬در یکــی از ایــن مشــاغل صاحـب کارم بــه مــن تعــارض جنســی کــرد و مــن‬ ‫تــا بزرگ ســالی نتوانســتم ایــن موضــوع را فرامــوش کنــم و بدتــر اینکــه هیچ وقــت نتوانســتم ان را‬ ‫بــرای کســی بازگــو کنــم»‪ .‬براین مبنــا بایــد در نظــر داشــت کــه اســیب بــه کــودک جنبه هــای‬ ‫متعــددی دارد‪ .‬به عنوان مثــال‪ ،‬امــروز از اســیب های روانــی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی ســخن به میــان‬ ‫فهرســت گزینه هــای احتمالــی شــرکت در انتخابــات ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫حــرارت را از رقابت هــای انتخاباتــی خواهــد گرفــت‪ .‬ســتاری کــه‬ ‫این روزهــا ســرگرم معاونــت علمــی ریاست جمهوری ســت‪ ،‬میــان‬ ‫چهره هــای جدیــد‪ ،‬یکــی از اصلی تریــن گزینه هــای اصالح طلبــان‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬عملکــرد چشــمگیر او در حمایــت از اســتارت اپ ها‬ ‫و همچنیــن مخالفت هایــش بــا اقتصــاد نفتــی تاحدزیــادی توانســت‬ ‫او را در مجامــع سیاســی و علمــی بــاال بکشــد؛ تاجایی کــه یکــی از‬ ‫گزینه هــای اصلــی وزارت علــوم در دولــت دوازدهــم به شــمار می رفــت‪.‬‬ ‫به نظــر می رســد ســورنا ســتاری می توانــد به عنــوان یــک چهــره‬ ‫تکنوکــرات میــان اصالح طلبــان‪ ،‬رقابــت جذابــی را در کنــار مهــرداد‬ ‫بذرپــاش به عنــوان چهــره تکنوکــرات اصولگرایــان بــرای رســیدن بــه‬ ‫پاســتور رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫پرویز فتاح‬ ‫ســید پرویــز فتــاح هــم یکــی از گزینه هایی ســت کــه نامــش‬ ‫بیــن گزینه هــای احتمالــی اصولگرایــان بــرای حضــور در انتخابــات‬ ‫ریاس ـت جمهوری ســال ‪ ۱۴۰۰‬دیــده می شــود و ایــن اتفــاق بــرای‬ ‫او دورازذهــن تلقــی نمی شــود‪ .‬مدتی پیــش فتــاح درپاســخ به‬ ‫ســوالی دربــاره حضــورش در انتخابــات ریاســت جمهوری گفــت‪:‬‬ ‫«ســعی می کنــم در همیــن ســنگر پاســداری کنــم و اگــر همیــن‬ ‫مســئولیت را به خوبــی انجــام دهــم‪ ،‬خــدا را شــکر خواهــم کــرد»‪.‬‬ ‫جــواب فتــاح به قــدری مبهــم بــود کــه هنــوز نمی تــوان دربــاره‬ ‫تصمیــم او بــرای حضــور یــا عدم حضــورش در ایــن انتخابــات نظــر‬ ‫قطعــی داد‪.‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی‬ ‫زمزمه هــای قصــد وزیــر جــوان این روزهــای دولــت دوازدهــم؛‬ ‫درحالی کــه حســابی ســرگرم فضــای مجــازی و حضــور در شــبکه های‬ ‫اجتماعی ســت‪ ،‬به گــوش می رســد و اخبــار ضدونقیضــی از تصمیــم‬ ‫ایــن چهــره فعــال‪ ،‬بــرای حضــور انتخابــات ریاس ـت جمهوری می دهنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه برخــی رســانه ها از اذری جهرمــی به عنــوان نســخه ایرانــی‬ ‫امانوئــل مکــرون نــام برده انــد؛ امــا نجات نیــا (دســتیار ویــژه وزیــر‬ ‫جــوان در وزارت ارتباطــات) چندی پیــش دراین خصــوص گفــت‪« :‬وزیــر‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬کاندیداتــوری در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫به طورکلــی رد می کنــد»‪ .‬درهرصــورت‪ ،‬محمدجــواد اذری جهرمــی‬ ‫کــه تابه امــروز از جنــاح خــود صحبتــی به میــان نیــاورده؛ امــا درصــورت‬ ‫حضــور در انتخابــات ریاس ـت جمهوری می توانــد گزینــه مناســبی بــرای‬ ‫اعتدال گرایــان و جریــان مســتقل باشــد‪.‬‬ ‫می ایــد‪ .‬مث ـ ًا در دو کشــور «اوگانــدا» و «کنگــو» برخــی از کــودکان مجبــور بــه تــرک خانــواده‬ ‫می شــوند؛ چرا کــه جامعــه بــه ان هــا مظنــون اســت کــه باعــث جادو شــدن خانــواده می شــوند‪.‬‬ ‫براین مبنــا ان هــا را از فضــای خانــه و خانواده اشــان دور می ســازند‪ .‬یکــی دیگــر از مســائل مهــم در‬ ‫اســیب پذیر کــردن کــودکان‪ ،‬اســترس و فشــارهای روانی ســت کــه ممکــن اســت ان هــا را وادار بــه‬ ‫اقداماتــی کنــد‪ .‬در بســیاری از مــوارد تجربــه فــرار کــودکان از خانــه بــه چشــم می خــورد‪ .‬ان هــم در‬ ‫خانواده هایــی کــه مصــرف مــواد مخــدر‪ ،‬خشــونت های فیزیکــی‪ ،‬فقــر‪ ،‬محرومیــت و روابــط نابــارور‬ ‫اجتماعــی وجــود دارد‪ ،‬مــا شــاهد این گونــه اقدامــات هســتیم‪ .‬از طرف دیگــر بایــد در نظــر داشــت کــه‬ ‫محیط هایــی کــه خشــونت را تکثیــر می کننــد در شــکل دهی کــودکان پرخاشــگر نقــش عمــده ای‬ ‫دارنــد‪ .‬در جامعــه ایــران به دلیــل افزایــش نــرخ پرخاشــگری و تزاحمــات فــراوان در تعامــات افــراد بــا‬ ‫یکدیگــر در مــا عــام‪ ،‬مــا شــاهد بــروز و ظهــور کودکان خشــمگین هســتیم‪ .‬نکتــه مهمی کــه وجود‬ ‫دارد این اسـت که کمتــر کســی بــه ایــن موضــوع توجــه دارد کــه هرگونــه رفتــار خشــن بــا کــودکان‬ ‫می توانــد بــه روان و ناخــوداگاه انــان اســیب وارد کنــد و ایــن به نوعــی در عمــل باعــث ســقوط و‬ ‫انحطــاط شــخصیت ان هــا می شــود‪ .‬تجربــه نشــان داده کــه کــودکان کار در بزرگ ســالی در اکثــر‬ ‫مواقــع در قالــبِ شــخصیت های نابهنجــار‪ ،‬در جامعــه نقش افرینــی می کننــد‪ ،‬یعنــی بیشــتر ان هــا‬ ‫در دوران بزرگســالی تبدیــل بــه شــخصیت های خــودازار‪ ،‬ضعیــف و مسخ شــده یــا شــخصیت های‬ ‫دگــرازار و ســلطه جو می شــوند‪ .‬حتــی برخــی از ان هــا شــخصیت های ماکیاولیســتی پیــدا می کننــد؛‬ ‫شــخصیت هایی کــه بــرای انجــام خواســته های خــود هــر عملــی را مجــاز می داننــد‪ .‬ان هــا از فریــب‬ ‫و ریــا بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد کــه بســیاری‬ ‫از کــودکان کار به لحــاظ هــوش انتزاعــی از ســطح نســبتاً مناســبی برخوردارنــد‪ ،‬امــا در عمــل چــون‬ ‫تو پنجه نــرم‬ ‫مجبــور می شــوند در شــرایط ســخت اجتماعــی و بــا سرنوشــت واقعــی خــود دس ـ ‬ ‫کننــد‪ ،‬دچــار انــواع مشــکالت و اختــاالت می شــوند‪ .‬در جوامعــی کــه روش هــای حمایتــی بــرای‬ ‫کــودکان کار وجــود دارد تــاش می شــود تــا ان هــا را بــه فضــای امــن مدرســه و امــوزش ســوق داده‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫رویداد‬ ‫هند‬ ‫‪69‬درصد‬ ‫‪64‬درصد‬ ‫ثــروت انســان خردمنــد در عقــل اوســت‬ ‫نــه در احساســش!‬ ‫چین‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪57‬درصد‬ ‫‪53‬درصد‬ ‫مردم کدام کشورها‬ ‫از افشای اطالعات شخصی‬ ‫خود هراس ندارند؟‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪47‬درصد‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪45‬درصد‬ ‫‪41‬درصد‬ ‫‪33‬درصد‬ ‫امریکا‬ ‫المان‬ ‫ژاپن‬ ‫جاناتان سوئیفت؛ شاعر و نویسنده‬ ‫علی رغــم اقلیــم چهارفصــل و پتانســیل بــاالی تولیــد‬ ‫در بخــش کشــاورزی‪ ،‬عوامــل متعــدد همچــون‬ ‫بی توجهــی مســئوالن بــه اجــرای قانــون خریــد‬ ‫تضمینــی‪ ،‬تاخیــر در پرداخــت مطالبــات‪ ،‬کمبــود‬ ‫ماشــین االت ریزدارنــده برداشــت و رانت جویــی‬ ‫واردکننــدگان؛ مانــع توســعه کشــت دانه هــای‬ ‫روغنــی به عنــوان یکــی از مهم تریــن محصــوالت‬ ‫اســتراتژیک شــد‪ .‬دانه هــای روغنــی‪ ،‬از مهم تریــن‬ ‫محصــوالت اســتراتژیک در بخش کشــاورزی به شــمار‬ ‫م ـی رود کــه به دلیــل کاربردهــای فــراوان در تغذیــه‬ ‫انســان و کنجالــه در تغذیــه دام و طیــور و همچنیــن‬ ‫مصــارف گوناگــون صنعتــی‪ ،‬از جایــگاه ویــژه ای بیــن‬ ‫محصــوالت کشــاورزی برخوردارنــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ بســیاری از مســئوالن‬ ‫براین باورنــد کــه صنعــت روغــن نباتــی بر پایــه تولید‬ ‫دانه هــای روغنــی اســتوار اســت کــه بخــش زیــادی‬ ‫از ایــن محصــول اســتراتژیک به ســبب بی توجهــی‬ ‫بــه بازرگانــی محصــول کلــزا و حمایت نشــدن‬ ‫به موقــع کشــت‪ ،‬از طریــق واردات تامیــن می شــود؛‬ ‫چراکــه بی توجهــی بــه بازرگانــی محصــول کلــزا‬ ‫و حمایت نشــدن به موقــع کشــت‪ ،‬تولیــد ایــن‬ ‫محصــول اســتراتژیک را بــا فرازونشــیب های زیــاد‬ ‫روبـه رو کــرده اســت‪ .‬چنــدی پیــش‪ ،‬علیرضــا مهاجر‬ ‫بااشــاره به اینکه بیشــترین وابســتگی را بــه روغــن‬ ‫و کنجالــه دام و طیــور داریــم‪ ،‬گفــت‪« :‬در شــرایط‬ ‫فعلــی تحریــم‪ ،‬بیشــترین وابســتگی را بــه تامیــن‬ ‫روغــن موردنیــاز صنــف و صنعــت داریــم؛ درحالی کــه‬ ‫افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی دانه هــای روغنــی‬ ‫می توانــد کشــاورزان را بــه افزایــش کشــت تولیــد‬ ‫انــواع دانه هــای روغنــی ترغیــب کنــد»‪ .‬مجــری طرح‬ ‫دانه هــای روغنــی بااشــاره به اینکه واردات روغــن‬ ‫کمــاکان درحال انجــام اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬طــی ماه هــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬بــه واردات کنجالــه و روغــن ارز قابل توجهــی‬ ‫اختصــاص یافت کــه بااین وجــود‪ ،‬کمبــودی در عرضه‬ ‫روغــن موردنیــاز کشــور وجــود نــدارد»‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫«علی رغــم پتانســیل تولیــد دانه هــای روغنــی در‬ ‫کشــور؛ اعــم از منابــع ابــی‪ ،‬خاکــی‪ ،‬نیــروی انســانی‬ ‫و زیرســاخت های تولیــد؛ امــا موانــع متعــددی ســد‬ ‫راه توســعه صــادرات کشــت کلــزا‪ ،‬ذرت‪ ،‬افتابگــردان‬ ‫و گلرنــگ شــده اســت»‪ .‬مشــاور ارشــد نظــام صنفــی‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی بااشــاره به موانــع پیــش‬ ‫روی توســعه کشــت دانه هــای روغنــی در کشــور‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬بی توجهــی بــه اعــام به موقــع قانــون‬ ‫خریــد تضمینــی موجب شــده اســت کــه کشــاورزان‬ ‫اســتقبالی از کشــت کلزا‪ ،‬ســویا و افتابگردان نکنند»‪.‬‬ ‫به گفتــه وی؛ در ســال زراعــی ‪ ،۹۸-۹۹‬شــورای‬ ‫اقتصــاد قیمــت خریــد تضمینــی هــر کیلــو کلــزا را‬ ‫‪٤٦٦٠‬تومــان اعــام کــرد؛ درحالی کــه نــرخ واقعــی‬ ‫عاملین افزایش قیمت؟‬ ‫کارخانه های صنعتی یا‬ ‫ِ‬ ‫مسیر لغزنده کشت «دانه های روغنی»!‬ ‫برحســب هزینه هــای تولیــد بایــد ‪٥٩٠٠‬تومــان‬ ‫اعــام می شــد کــه نــرخ اعالمــی بــرای کشــاورزان‬ ‫مقرون به صرفــه نیســت‪ .‬او کمبــود کمبایــن برداشــت‬ ‫ریزدارنــده را یکی دیگــر از موانــع توســعه کشــت‬ ‫کلــزا برشــمرد و گفــت‪« :‬افــت محصــول در مراکــز‬ ‫خریــد‪ ،‬تاخیــر در پرداخــت مطالبــات و عدم توزیــع‬ ‫بســته های حمایتــی بــه کلــزاکاران از ســوی وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬مانــع توســعه کشــت دانه هــای‬ ‫روغنــی در کشــور شــد»‪ .‬ایــن مقــام مســئول‪ ،‬تولیــد‬ ‫کلــزا را یکــی از سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫برشــمرد و گفــت‪« :‬به رغــم تاکیــد بــر توســعه‬ ‫کشــت دانه هــای روغنــی در داخــل؛ امــا متاســفانه‬ ‫برنامه ریــزی وزارت جهــاد کشــاورزی و شــورای‬ ‫اقتصــاد بــر کشــت ایــن محصــول اســتراتژیک‪،‬‬ ‫ضعیــف اســت؛ درحالی کــه کشــت افتابگــردان‬ ‫به دلیــل نیــاز ابــی کــم‪ ،‬در الگــوی کشــت‬ ‫کشــاورزان نقشــی نــدارد»‪ .‬علــی خان محمــدی‬ ‫بــا انتقــاد از نبــود زیرســاخت های الزم در بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬باتوجه بــه نبــود امکانــات‬ ‫و زیرســاخت های الزم در بخش هــای مختلــف‬ ‫کشــاورزی؛ اعــم از دانه هــای روغنــی درصددیــم تــا‬ ‫بــا ســازمان دهی مناســب ازلحــاظ مکانیزاســیون‪،‬‬ ‫زمــان کشــت‪ ،‬بــذر و نهاده هــا مشــکالت را مرتفــع‬ ‫کنیــم»‪ .‬مدیرعامــل مجمــع ملــی نخبگان کشــاورزی‬ ‫افــزود‪« :‬باتوجه بــه تاکیــد وزیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫بــر خودکفایــی و خوداتکایــی محصــوالت کشــاورزی‬ ‫انتظــار م ـی رود کــه تمــام امکانــات بــرای پایــداری‬ ‫تولیــد بــه کار گرفتــه شــود»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬اگــر‬ ‫بخواهیــم هماننــد گذشــته اهســته به سمت وســوی‬ ‫ایجــاد زیرســاخت های الزم پیــش برویــم‪ ،‬نمی تــوان‬ ‫امیــدی بــه خوداتکایــی و خودکفایــی دانه هــای‬ ‫روغنــی داشــت»‪ .‬قاســمعلی حســنی بااشــاره به اینکه‬ ‫تولیدکننــدگان در تامیــن روغــن خوراکــی بــا‬ ‫چالش هایــی مواجــه هســتند‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا وجــود‬ ‫کمبــود کاال و کاهــش واردات‪ ،‬شــاهد گران فروشــی‬ ‫در روغــن ‪۱۶‬کیلویــی حلــب هســتیم»‪ .‬دبیــرکل‬ ‫بنکــداران مــواد غذایــی قیمــت مصرف کننــده هــر‬ ‫حلــب ‪۱۶‬کیلویــی روغــن را ‪۱۱۲‬هزارتومــان اعــام‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬این درحالی ســت که از ‪۱۴۵‬هــزار‬ ‫تــا ‪۱۷۲‬هزارتومــان در بــازار به فــروش می رســد کــه‬ ‫ایــن امــر‪ ،‬بیانگــر گران فروشــی ‪ ۳۰‬تــا ‪۵۵‬درصــدی‬ ‫قیمــت اســت»‪ .‬او بااشــاره به اینکه ‪۸۰‬درصــد روغــن‬ ‫موردنیــاز وارداتی ســت‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬اکنــون واردات‬ ‫روغــن‪ ،‬تنهــا از ســوی بازرگانــی دولتــی انجــام‬ ‫می شــود؛ درحالی کــه انتظــار مــی رود بخــش‬ ‫خصوصــی هماننــد دیگــر کاالهــا اقــدام بــه واردات‬ ‫ایــن کاال کنــد»‪ .‬او بــا انتقــاد از گران فروشــی ‪۳۰‬‬ ‫تــا ‪۵۵‬درصــدی روغــن مایــع مصــارف کارخانه هــای‬ ‫صنعتــی خبــر داد و تصریــح کرد‪« :‬بــا ازادســازی نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬تمــام مشــکالت این بخــش مرتفــع می شــود»‪.‬‬ ‫به گفتــه ایــن مقــام مســئول؛ روغــن خــام موردنیــاز‬ ‫کارخانه هــای شــکالت از طریــق واردات و روغن هــای‬ ‫موردنیــاز تخصصــی صنعــت‪ ،‬از تولیــد داخــل تامیــن‬ ‫می شــود‪ .‬شــرکت بازرگانــی دولتــی ســهمیه روغــن‬ ‫یک ماهــه کارخانه هــا را بــا نــرخ قبلــی در اختیــار‬ ‫تولیدکننــدگان قــرار داده اســت و اینــک اظهارنظــری‬ ‫دربــاره تغییــر قیمــت در مــاه اتــی نمی تــوان داشــت؛‬ ‫زیــرا کارگــروه تنظیــم بــازار متولــی قیمت گــذاری‬ ‫روغــن اســت‪ .‬دانه هــای روغنــی به عنــوان پایــه و‬ ‫مــاده اولیــه تولیــد روغــن نباتــی‪ ،‬از اهمیــت بســیار‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت‪ .‬به واقــع‪ ،‬ضریــب مصــرف‬ ‫روغــن نباتــی در ســبد غذایــی خانوارهــای ایرانــی‬ ‫به میزانــی باالســت کــه قاطعانــه می تــوان از ایــن‬ ‫محصــول به عنــوان یکــی از نیازهــای اساســی جامعــه‬ ‫در حــوزه غذایــی نــام بــرد‪ .‬بااین اوصــاف‪ ،‬حصــول هــر‬ ‫توفیقــی در افزایــش ضریــب تولیــد و تامیــن هــر چه‬ ‫بیشــتر ایــن محصــول و به تبــع ان افزایــش ضریــب‬ ‫تولیــد روغــن نباتــی بــرای تامین نیــاز داخلی کشــور‪،‬‬ ‫یــک موفقیــت ارزنــده و بــزرگ به شــمار مـی رود‪ .‬بــا‬ ‫وجــود حصــول دســتاوردهای بســیار در عرصه هــای‬ ‫گوناگــون اقتصــادی و زراعی‪ ،‬متاســفانه میزان کشــت‬ ‫دانه هــای روغنــی در کشــور ایــران‪ ،‬ان چنان کــه بایــد‬ ‫مطلــوب و ُمکفــی به نظــر نمی رســد و به رغــم‬ ‫افزایــش ضریــب تولیــد ایــن محصــول در طــول‬ ‫ســالیان اخیــر‪ ،‬همچنــان شــدت و میــزان وابســتگی‬ ‫بــه واردات بــرای تامیــن نیــاز داخلــی باالســت و ارز‬ ‫زیــادی‪ ،‬مصــروف خریــد ایــن محصــول می شــود‪.‬‬ ‫دانه هــای روغنــی به عنــوان گیاهــان صنعتــی‪ ،‬از‬ ‫کاربردهــای بســیاری در تغذیــه انســان و کنجالــه‬ ‫ان در تغذیــه دام‪ ،‬طیــور و مصــارف متعــدد صنعتــی‬ ‫برخــوردار اســت و ایــن دامنــه وســیع از مصــرف در‬ ‫حوزه هــای گوناگــون‪ ،‬مویــد عمــق ضــرورت و اهمیت‬ ‫ایــن محصــول خاص اســت؛ به واســطه همیــن تنوع‬ ‫حــوزه مصرفــی‪ ،‬از دانه هــای روغنــی به عنــوان‬ ‫یکــی از اســتراتژیکی ترین تولیــدات زراعــی و‬ ‫کشــاورزی یــاد می شــود‪ .‬طــی چهاردهــه گذشــته‪،‬‬ ‫تامیــن دانه هــای روغنــی موردنیــاز بــرای صنایــع‬ ‫روغن کشــی‪ ،‬ســیر و فرازونشــیب های متعــددی‬ ‫را تجربــه کــرده اســت‪ .‬ان چنان کــه بررســی های‬ ‫انجام شــده نشــان می دهــد‪ ،‬مــاده اولیــه مراکــز‬ ‫صنعتــی روغن کشــی ابتــدا از پنبه دان هــا و ســپس از‬ ‫دو منبــع ســویا و افتابگردان و در اواخــر دهه ‪ ۱۳۷۰‬از‬ ‫محصــوالت دیگر همچــون کلــزا تامین شــده و البته‬ ‫روغن کشــی از کنجــد نیــز‪ ،‬منبــع دیگــر تولیــد‬ ‫ایــن محصــول به شــمار م ـی رود کــه میــان دیگــر‬ ‫منابــع تولیــدیِ روغــن‪ ،‬بــه کیفیــت و به تبــع ان‬ ‫قیمــت باالتــر‪ ،‬شــهره اســت‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬بخــش‬ ‫قابل توجهــی از روغــن موردنیــاز جامعــه از دانه هــای‬ ‫کلــزا تامیــن می شــود‪ .‬ســال گذشــته‪ ،‬کیخســرو‬ ‫چنگلوائــی؛ رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان خوزســتان طــی گفت وگویــی بابیان اینکــه‬ ‫حــدود ‪۸۴‬درصــد روغــن موردنیــاز کشــور‪ ،‬از خــارج‬ ‫بــه ایــران وارد و ازاین طریــق ســالیانه معــادل ‪٣,٥‬‬ ‫تــا چهارمیلیــارددالر ارز از کشــور خــارج می شــود‪،‬‬ ‫گفتــه بــود‪« :‬روغن هــای وارداتــی‪ ،‬کیفیــت مطلوبــی‬ ‫ندارنــد و بــرای ســامت افــراد مضــر هســتند؛ پــس‬ ‫بــا برنامه ریــزی تدوین شــده توســط وزارتخانــه و‬ ‫حمایت هــای جــدی‪ ،‬ســطح زیــر کشــت دانه هــای‬ ‫روغنــی در ســطح کشــور افزایــش یافتــه اســت»‪.‬‬ ‫او افــزوده بــود‪« :‬در افقــی کــه تعریــف شــده‪ ،‬قــرار‬ ‫اســت ‪۷۰‬درصــد بــه خوداتکایــی درزمینــه تولیــد‬ ‫روغــن خوراکــی در کشــور برســیم»‪ .‬ایــن مقــام‬ ‫مســئول تصریــح داشــت‪« :‬یکــی از محصــوالت کــه‬ ‫بیــن دانه هــای روغنــی جایــگاه ویــژه دارد‪ ،‬دانــه‬ ‫روغنــی کلزاســت کــه به دلیــل ارزش غذایــی بــاال‪،‬‬ ‫اقتصادی بــودن‪ ،‬کمــک بــه کشــت محصــول بعــدی‬ ‫و افزایــش عملکــرد زمیــن‪ ،‬کشــت ان به میــزان زیــاد‬ ‫در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت‪ .‬در ســال ‪،۱۳۹۲‬‬ ‫توانایــی تولیــد و تامیــن تنهــا چهاردرصــد روغــن‬ ‫موردنیــاز کشــور را داشــتیم؛ درحالی کــه بــا افزایــش‬ ‫ســطح زیــر کشــت و افزایــش عملکــرد در واحــد‬ ‫ســطح در ســال جــاری (‪ )١٣٩٨‬بــه ‪۴۹‬هزارتُــن‬ ‫دانــه روغنــی کلــزا رســیدیم»‪ .‬به گفتــه ایــن‬ ‫مقــام مســئول؛ بــا تولیــد ایــن میــزان کلــزا‬ ‫توانســتیم از چهاردرصــد ضریــب خوداتکایــی‪،‬‬ ‫بــه ‪۲۹‬درصــد برســیم‪.‬‬ ‫تــا بتواننــد بــه زندگــی معمولــی و بهنجــار بازگشــت کننــد‪ .‬در مــدارس کــودکان کار تــاش می شــود بــر روی مهارت هــای ان هــا تمرکــز یافتــه و‬ ‫قــدرت یادگیــری‪ ،‬کســب مهارت هــا‪ ،‬خالقیــت و ســازندگی در مســیر تعلی مو تربیــت ان هــا مورد توجــه قــرار گیــرد‪ .‬همچنیــن در این گونــه مــدارس‬ ‫ـال خــود‬ ‫بــه ان هــا شــیوه های تعامــل‪ ،‬انطبــاق و ســازگاری بــا محیــط امــوزش داده می شــود و تــاش می شــود تــا قــدرت مســئولیت پذیری در قبـ ِ‬ ‫و دیگــران را در ان هــا تقویــت کننــد‪ .‬امــا انچــه کــه کــودکان کار بــه ان نیــاز دارنــد در وهلــه اول‪ ،‬عبــور از دام فقــر مطلــق و داشــتن یــک زندگــی‬ ‫نرمــال و بهنجــار اســت‪ .‬در وهلــه دوم‪ ،‬بایــد حمایت هــای الزم از ان هــا صــورت گیــرد تــا در صورتی کــه والدیــن ان هــا امــکان مراقبــت و قــدرت‬ ‫پذیــرش ان هــا را ندارنــد‪ ،‬جامعــه از ان هــا حمایــت کنــد‪ .‬در اینجــا الزم اســت توانمنــدی بازگشــت بــه زندگــی ســالم بــه کــودکان داده شــود و این‬ ‫یعنــی عبــور از بردگــی کــه ان هــا به واسطهشــرایط اجتماعــی و فرهنگــی درگیــر ان هســتند‪ .‬در کشــور هندوســتان علی رغــم وجــود کــودکان‬ ‫کار و حاشیه نشــینی گســترده‪ ،‬دولــت تــاش می کنــد به نوعــی مفهــوم ارامــش‪ ،‬فروتنــی و مهــرورزی را بــه ان هــا امــوزش دهــد؛ چــون دولــت‬ ‫هنــد به خوبــی می دانــد در صــورت عــدم توجــه بــه زندگــی عــادی و نرمــال کــودکان ان هــا در بزرگ ســالی در شــبکه ها و باندهــای مافیایــی‪،‬‬ ‫جــذب شــده و عامــل ایجــاد خشــونت ورزی‪ ،‬قتــل در شــهرهای بــزرگ خواهنــد بــود‪ .‬در واقــع‪ ،‬در جامعـه ای کــه بــه کــودکان کار توجــه می شــود‬ ‫به نوعــی بــه زندگــی ســالم همــه اقشــار جامعــه تضمیــن می شــود‪ .‬اگــر بپذیریــم کــه بر اســاس نــگاه «اریــک فــروم»‪ ،‬انســان محصــول فرهنــگ‬ ‫اســت و ســامت روان ان بســتگی بــه ان دارد کــه جامعــه تــا چه حــد بــه نیازهــای ان هــا پاســخ می دهــد؛ دراین صــورت بایــد بپذیریــم کــه در‬ ‫یــک جامعــه ســالم شــرایطی فراهــم می شــود تــا هرکــس بتوانــد در عشــق بارور شــود‪ .‬ایــن بــاروری در عشــق یکــی از موضوعــات بســیار مهم هزاره‬ ‫ســوم اســت‪ .‬کــودک کار عالوه بــر غــذا نیــاز بــه درک‪ ،‬توجــه و مهــرورزی دارد؛ چــون عشــق در نهــاد همــه وجــود دارد و انســانی که از لحــاظ عاطفی‬ ‫گرســنه اســت‪ ،‬مثــل گرگــی می مانــد کــه هــر لحظــه در پــی طعمــه اســت و می خواهــد خــود را بــه گله هــا نزدیــک کنــد‪ .‬مشــکل اصلــی امــروز‬ ‫جامعــه ایــران نه تنهــا در حــوزه کــودکان کار؛ بلکــه در کلیــت جامعــه این اسـت که امــکان پیونــد برقــرار کــردن افــراد بــا خــود و دیگــران کمرنــگ‬ ‫شــده اســت‪ .‬بایــد کــودکان را بــه جامعــه پیونــد بزنیــم و همــه اقشــار تــاش کننــد تــا بــا همــه وجــود بــه نیازهــا و خواســته های ان پاســخ دهنــد‪.‬‬ ‫جامعــه به مثابــه یــک موجــود زنــده اســت کــه همــه افــراد‪ ،‬اجــزای ان بــه حســاب می اینــد کــه در کنــار یکدیگــر می تواننــد یــک زندگــی ســالم‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬امــا وقتــی کــودکان کار از لحــاظ روانــی اســیب دیده هســتند مثــل بدنــی می مانــد کــه دســتگاه گــوارش ان به خوبــی کار نمی کنــد‬ ‫و وقتــی دســتگاه گــوارش انســان به خوبــی کار نکنــد او نمی توانــد عــادی زندگــی کنــد‪ .‬انســان موجودی ســت کــه در جامعــه خــود ریشــه دارد‪.‬‬ ‫براین مبنــا بایــد بــه درونیــات او توجــه شــود‪ .‬کــودکان امــروز اینده ســازان ایراننــد‪ ،‬چــه در کنــار خیابــان و چــه در خانه هــای شــمال شــهر ‪ ...‬فرقــی‬ ‫نمی کنــد‪ .‬ان هــا انســان های خــاق و مهــرورز جهــان مــا هســتند؛ پــس ان هــا را بــه رســمیت بشناســیم‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک‬ ‫بازرسی های به موقع در واحد‬ ‫نظارت «بانک گردشگری»‬ ‫مهم تریـن هـدف واحـد بازرسـی و نظـارت‬ ‫«بانک گردشـگری»‪ ،‬اجـرای به موقع و موثر‬ ‫بازرسـی ها به منظـور کنتـرل ریسـک های‬ ‫مترتـب‪ ،‬کاهش خطاهـای انسـانی و ایجاد‬ ‫اطمینـان معقـول از صحـت عملکـرد در‬ ‫عملیات بانک اسـت‪ .‬اداره بازرسـی و نظارت‬ ‫بـا هـدف رعایت ضوابـط در عملیات بانکی‪ ،‬همواره تمام عملیات شـعب‬ ‫بانک در سراسـر کشـور؛ اعم از ارزی و ریالی را به صورت جامع و اجمالی‬ ‫موردنظـارت قـرار می دهد‪ .‬به منظـور رفاه حال مشـتریان و ایجاد ارتباط‬ ‫سـریع بـا ان ها‪ ،‬امکان اعالم شـکایت بـه مرکز تماس بانک و در سـایت‬ ‫بانک فراهم شـده اسـت‪.‬‬ ‫همراهی ‪۷۰‬هزارنفر با کانال‬ ‫«بانک ملی ایران» در «بله»‬ ‫تعـداد کاربـران کانـال «بانـک ملـی ایران»‬ ‫در پیام رسـان «بلـه»‪ ،‬از ‪٧٠‬هزارنفـر‬ ‫عبـور کـرد‪ .‬کانـال «بانـک ملـی ایـران»‬ ‫در پیام رسـان «بلـه» بـا محتـوای بانکـی‬ ‫و در دسـته بندی های مختلـف از‬ ‫سه سال گذشـته تاکنـون بـا هـدف افزایش‬ ‫رضایـت کاربـران‪ ،‬ارائه مطالب مفید و کاربردی و کمک به ارتقای سـواد‬ ‫بانکـی مخاطبان‪ ،‬فعال شـده اسـت‪ .‬کاربـران با عضوشـدن در این کانال‬ ‫ نشـانی ‪ bankmelli1307‬می تواننـد به راحتـی از اخریـن اطالعـات و‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫اخبـار بانکـی‪ ،‬معرفـی خدمـات‪ ،‬اطالعیه ها و هشـدارهای مهـم اگاهی‬ ‫یابند‪ .‬براسـاس نظرسـنجی که در نـوروز ‪ ٩٩‬از کاربران ایـن کانال انجام‬ ‫شـد و بالـغ بـر ‪٤٠٠٠‬نفـر در ان شـرکت کردنـد؛ بالغ بـر ‪٩٠‬درصـد از‬ ‫مطالـب و محتواهـای تولیدی و مناسـب بودن نوشـتار و تعداد پسـت ها‬ ‫ابـراز رضایـت کردنـد‪.‬‬ ‫مشارکت کارکنان «بانک‬ ‫کارافرین» در کمپین اهدای خون‬ ‫درراسـتای عمل به مسئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫گـروه سـیار سـازمان انتقـال خـون جهـت‬ ‫خون گیـری در «بانـک کارافریـن» اسـتقرار‬ ‫یافـت و کارکنان این بانک نسـبت به اهدای‬ ‫خـون اقـدام کردنـد‪ .‬در ایـن کمپیـن‪ ،‬بـا‬ ‫هـدف باالبـردن روحیه ایثار‪ ،‬مدیـران «بانک‬ ‫کارافرین» کنار سـایر همکاران‪ ،‬در این اقدام خداپسـندانه شرکت کردند‪.‬‬ ‫محمدرضـا فرزین؛ مدیرعامـل «بانک کارافرین» با مشـارکت دراین طرح‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬حضـور روحیه بخـش کارکنان این بانـک دراین طـرح‪ ،‬جلوه هایی‬ ‫از نوع دوسـتی را به نمایـش گذاشـت‪ .‬احسـان و نیکـوکاری از سـنت های‬ ‫پسـندیده در فرهنـگ ایرانیان اسـت که اهـدای خون‪ ،‬یکـی از جلوه های‬ ‫ان به شـمار مـی رود»‪.‬‬ ‫توصیه های «بانک توسعه‬ ‫صادرات» برای امنیت اطالعات‬ ‫«بانـک توسـعه صـادرات ایـران» باتوجه بـه‬ ‫افزایـش کاله برداری های تلفنی و اینترنتی‪،‬‬ ‫توصیه هایـی درجهـت افزایـش امنیـت‬ ‫اطالعـات بانکی مشـتریان سیسـتم بانکی‬ ‫ارائـه کـرد‪ .‬ضروری سـت مشـتریان از‬ ‫افشـای اطالعـات کارت هـای بانکـی نظیـر‬ ‫‪ ،CVV٢‬تاریـخ انقضـاء‪ ،‬رمـز دوم ایسـتا و پویا در تماس هـای تلفنی که‬ ‫بـا عناویـن مختلف با انان برقرار می شـود‪ ،‬خودداری کنند‪ .‬کارشناسـان‬ ‫ایـن بانک هیـچ گاه ایـن اطالعات را از مشـتریان درخواسـت نمی کنند‪.‬‬ ‫درصـورت مواجهـه با تماس های مشـکوک‪ ،‬مراتـب را در کمترین زمان‬ ‫بـه مرکـز تمـاس ‪( OC‬واحـد عملیـات بانـک توسـعه صـادرات ایـران)‬ ‫‪ ٠٢١٨٨٥٥٤٨٢٣‬منعکـس کنیـد‪.‬‬ ‫تمدید پذیره نویسی شرکت‬ ‫«دلیجان طالیی شکوه پارس»‬ ‫پذیره نویسـی افزایـش سـرمایه شـرکت‬ ‫«دلیجان طالیی شـکوه پارس» با کسـب‬ ‫مجـوز از سـازمان بـورس اوراق بهـادار‬ ‫تهـران‪ ،‬به مـدت ‪۳۰‬روز در شـعب «بانـک‬ ‫صـادرات ایـران» تمدیـد شـد و مهلـت‬ ‫خریـد سـهام ان تـا ‪ ۱۲‬تیرمـاه ‪ ۹۹‬در‬ ‫شـعب بانـک ادامه دارد‪ .‬حق تقدم استفاده نشـده سـهام این شـرکت‬ ‫به منظـور افزایـش سـرمایه ان کـه از تاریـخ ‪ ١٥‬اردیبهشـت ماه ‪٩٩‬‬ ‫اغـاز شـده بـود‪ ،‬تا ‪ ۱۲‬تیرماه امسـال ادامه خواهد داشـت و در شـعب‬ ‫«بانـک صـادرات ایران» پذیره نویسـی می شـود‪ .‬متقاضیـان می توانند‬ ‫بـرای خریـد حـق تقدم در مهلت یادشـده‪ ،‬بـا ارائه کد ملی به شـعب‬ ‫ایـن بانـک مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهره ها‬ ‫الناز شاکردوست چگونه به انچه که باید رسید؟‬ ‫شبی که «او» کامل شد!‬ ‫مصطفــی رفعت‪/‬اگــر بخواهیــم بگوییــم دســته ای از هنرمنــدان‪ ،‬قربانــی چهره شــان می شــوند‪ ،‬بیــراه نگفته ایــم‪.‬‬ ‫بســیار بوده انــد هنرمندانــی کــه به رغــ ِم توانایی هــای باالی شــان‪ ،‬به خاطــر نداشــتن چهــره ای مطلــوب در نــگاه‬ ‫عامــه‪ ،‬ان گونــه کــه بایــد‪ ،‬مور ِد توجــه واقــع نشــدند‪ .‬باربــارا استرایســند؛ خواننــده امریکایــی‪ ،‬کارهــای قابــل دفاعــی‬ ‫ماننــد «دختــر مســخره» در عرصـ ه بازیگــری داشــت؛ امــا بــه او «جوجـه اردک زشــت هالیــوود» لقــب دادنــد! هرچنــد‬ ‫عکــس ایــن ماجــرا هــم صــادق اســت؛ یعنــی گاه هنرمنــدی به علت انکــه چهــر ه مناســبی دارد‪ ،‬اســتعدادهایش‬ ‫نادیــده گرفتــه می شــود‪ .‬لئونــاردو دی کاپریــو مدت هــا تــاش کــرد تــا ثابــت کنــد کــه بازیگــری منحصــر بــه زیبایــی‬ ‫خــدادادی اش و نقــش رومانتیــک جــک در «تایتانیــک» نیســت‪ .‬ایــن قص ـ ه دنبال ـه دار‪ ،‬در هم ـ ه عرصه هــای هنــری‬ ‫روی می دهــد؛ میت لــوف به خاط ِرانکــه چهــره ای بــا اســتانداردهای یــک ســتاره را نداشــت‪ ،‬به رغــ ِم کارهــای‬ ‫ـوان‬ ‫شــنیدنی اش؛ هی ـچ گاه به انــداز ه یــک ســتاره دیــده نشــد و فریــدا کالــو مدت هــا بعــد از مرگــش بــود کــه به عنـ ِ‬ ‫یــک ارتیســت اثرگــذار پذیرفتــه شــد‪ .‬در عرصـ ه هنــر ایــران هــم بارهــا شــاهد ایــن نگــرش ناعادالنــه درمــور ِد افــراد‬ ‫بوده ایــم و به رغ ِم انکــه گفتــه می شــود «مهــم» هنــر و اســتعداد اســت؛ همیشــه ســلیق ه مــا متاثــر از فیزیــک‪ ،‬چهــره‬ ‫و تیــپ بــوده کــه ایــن دیــدگاه‪ ،‬گاه مانــع از قضــاوت و نقــد درســت هــم می شــود‪ .‬زمانــی بــا زیادشــدن چهره هــای‬ ‫زیبــا در عرصــه بازیگــری‪ ،‬ایــن هجمــه صــورت گرفــت کــه مــوج بازیگــران چشـم رنگی بــرای ســینما و تلویزیون مــان‬ ‫خطرنــاک اســت؛ اتفاقی کــه نقدهــای غیرمنصفانــه بســیاری را به دنبال داشــت؛ درحالی کــه از دل همیــن‬ ‫چش ـم رنگی ها و چهره هــای زیبــا اســتعدادهای خوبــی وارد میــدان شــده اند‪ .‬بهــرام رادانــی کــه در همــان اولی ـن گام‬ ‫بازیگــری اش در فیلــم «شــور عشــق» زرشــک زریــن بدتریــن چهــر ه ســال را گرفــت! حــاال از بازیگــران اثرگــذار‬ ‫سینماســت کــه کارگردان هــای صاحب ســبک بــه همــکاری بــا او عالقه مندنــد و البتــه مهنــاز افشــار هــم از همــان‬ ‫فیلــم شــروع کــرد و حــاال جــزو بازیگــران متفاوتــی محســوب می شــود کــه بــه هــر پــروژه ای قــدم نمی گــذارد؛‪ ...‬و‬ ‫ایــن داســتان همچنــان ادامــه دارد‪ .‬هنگامی کــه کیومــرث پوراحمــد تصمیــم گرفــت تــا بــرای فیلــم «گل یــخ»‬ ‫چهــره ای جــوان و دیده نشــده را کنــار محمدرضــا گلــزار محبــوب قــرار دهــد؛ بســیاری بــا ایــن نقــد‪ ،‬کار را مــورد‬ ‫بو زور چهــره می خواهــد خــودش را بــه مخاطــب غالــب کنــد و این گونــه بــود‬ ‫حملــه قــرار دادنــد کــه فیلــم‪ ،‬به ضــر ‬ ‫کــه همــان حضــور اول یــک بازیگــر تــازه وارد دیگــر هــم نادیــده گرفتــه شــد‪ .‬النــاز شاکردوســت بــرای اولیــن حضــور‪،‬‬ ‫بــا نقــش چنــدان ســاده ای روبــه رو نبــود و البتــه ان قدرهــا هــم بــد بــازی نکــرد؛ امــا قربانــی همــان سیاســت‬ ‫موضع گیــری علیــه چشــم رنگی ها شــد‪ .‬هنگامی کــه قبــل از عزیمــت بــه لنــدن بــرای ادامــ ه تحصیلــش‪ ،‬بــا او‬ ‫به گفت وگــو نشســتم؛ دراین بــاره گفــت‪« :‬متاســفانه بایــد بگویــم کــه یک ســری افــراد‪ ،‬نــان چش ـم رنگی بودن خــود‬ ‫را خورده انــد؛ امــا مــن چوبــش را خــورده ام! البتــه دوســتان منتقــد یــا بعضــی کارگردان هــا همیشــه ایـن را گفته انــد‬ ‫کــه توانایــی بازیگــری مــن در پــس ایــن ویژگــی چشــم رنگی بودن پنهــان شــده ‪ .‬همیــن مســئل ه باعــث شــده‬ ‫ت بــه انتخــاب مــن تــرس داشــته باشــند‪ .‬به جرئــت می گویــم کــه کارهایــی بــوده‬ ‫یک ســری کارگردان هــا نســب ‬ ‫ماننــد در میــان ابرهــا‪ ،‬پوســته و بــاد در علفــزار می پیچــد کــه شــاید تنهــا خــودم می توانســتم انهــا را بــازی کنــم‪.‬‬ ‫ قــول‬ ‫ایــن البتــه عقیــد ه تمــام افرادی ســت کــه فیلم هــا را دیده انــد یــا بــا انهــا دران فیلم هــا کار کــرده ام امــا به ِ‬ ‫شــما؛ خیلی اوقــات چهــره ام از بــازی ام پیشــی گرفتــه اســت»‪ .‬شاکردوســت ســپس‪ ،‬بــرای ســاخته مشــترک شــراره‬ ‫یوســفی نیا و ابراهیــم بخشــی به نــام «اینجــا‪ ...‬اخــر دنیــا» حاضــر شــد کــه مدت هــا بعــد‪ ،‬اکــران شــد و اگرچــه‬ ‫مور ِد توجــه واقــع نشــد؛ امــا نشــان ازان داشــت که او در همان ســال ها هــم می خواســت تــا کارهــای متفاوتــی را‬ ‫تجربــه کنــد‪ .‬فیلــم‪ ،‬مضمونــی ترســناک و ماورایــی داشــت و داســتان دختــر جوانــی به نــا ِ م «گلــرخ» را روایــت‬ ‫می کــرد کــه بر اث ـ ِر حادث ـه ای‪ ،‬بــرادر خــود را از دســت می دهــد‪« .‬گلــرخ» به علـ ِ‬ ‫ـت وابســتگی شــدید بــه بــرادرش‬ ‫تصمیــم می گیــرد بــا رفتــن بــه کالس هــا و انجمن هــای ویــژه‪ ،‬بــا روح بــرادرش ارتبــاط برقــرار کنــد کــه منجــر بــه‬ ‫بــروز اتفاقاتــی می شــود‪ .‬فیلــم ســینمایی «مجردهــا» کــه تــم طنــز و سرخوشــانه ای داشــت و بــا فــروش باالیــی‬ ‫روبـه رو شــد؛ در نهمیــن دور ه جشــن خانــه ســینما کاندیــد دریافــت تندیــس در دو بخــش بهتریــن کیفیــت البراتواری‬ ‫و نقــش دوم زن بــرای النــاز شاکردوســت شــد؛ اتفاقــی کــه نشــان م ـی داد او توانایی هایــی دارد کــه بایــد در مســیر‬ ‫درســت قــرار گیــرد‪ .‬ایــن نکتــه را نمی تــوان نادیــده گرفــت کــه ایــن ماجراهــا زمانــی رخ داد کــه شاکردوســت هنــوز‬ ‫ـوان یــک نوامــده‪ ،‬گزینه هــای متنوعــی هــم‬ ‫عنصــری انتخاب کننــده در رونــد تولیــد فیلــم و ســینما نبــود و به عنـ ِ‬ ‫ـش رو نداشــت‪ .‬خــودش می گویــد‪« :‬مــن در دومیــن فیلــم خــودم ثابــت کــردم کــه بازیگــری‪ ،‬مقول ـه ای کام ـ ً‬ ‫ا‬ ‫پیـ ِ‬ ‫جــدی بــرای مــن اســت‪ .‬این طــور نبــود کــه نگاهــم بــه ان ســطحی باشــد؛ حــاال یک زمــان قــدرت کافــی بــرای‬ ‫انتخــاب نداشــتم؛ چــون به هرحــال‪ ،‬در ســینما همیشــه تنهــا بــودم و پشــتوانه ای نبــود‪ .‬همیشــه ســعی کــردم کــه‬ ‫مســتقل باشــم و هنــوز هــم هســتم‪ .‬هیچ کــس نمی توانــد ادعــا کنــد کــه او توانســته النــاز شاکردوســت را ســر کاری‬ ‫بیــاورد‪ .‬همیشــه خــودم تــاش و انتخــاب کــردم‪ .‬بــا ان شــرایط و ســن کــم وارد شــدم و حتــی خیلی اوقــات‬ ‫ی از قراردادهــای کاری را در رودربایســتی کامــل امضــاء‬ ‫تا جایی کــه می شــد‪ ،‬مقابــل اصرارهــا می ایســتادم‪ .‬بعضــ ‬ ‫کــردم و در تمــام طــول کار‪ ،‬چــون نتوانســته بــودم بــه ان نــه بگویــم‪ ،‬ناراحــت بــودم‪ .‬مــن اســم ایــن را اشــتباه‬ ‫نمی گــذارم؛ یــک تجربــه اســت کــه بخشـی ازان به خاطـ ِر ســن کــم مــن بــود‪ .‬فقــط ‪ ١٨‬ســال داشــتم کــه وارد ســینما‬ ‫شــدم‪ .‬حــاال کــه اینجــا مقابــل شــما هســتم‪ ،‬خدا را شــکر می کنــم کــه هیــچ قدرتــی نمی توانــد مــرا وادار کنــد بــه‬ ‫اشــتباه و اجبــار‪ ،‬فیلمــی را بپذیــرم»‪ .‬بازی هــای او بــا «عــروس فــراری» و «قتــل انالیــن» ادامــه داشــت؛ تااینکــه بــه‬ ‫پــروژ ه متفــاوت «چــه کســی امیــر را کشــت؟» ســاخت ه مهــدی کرم پــور پیوســت‪ .‬داســتان فیلــم این گونــه اســت کــه‬ ‫«امیــر» کشــته می شــود و تمــام اشــنایان و دوســتانش به خوبــی از او یــاد می کننــد امــا بعدازمدتــی شــروع‬ ‫می کننــد بــه بدگویــی از او و حتــی کمــی کــه می گــذرد‪ ،‬نزدیک تریــن کســانش نمی تواننــد جســد او را شناســایی‬ ‫کننــد‪ .‬فیلــم‪ ،‬روایت گــری بی طــرف از تــاش و پیگیــری شــخصیت های پیرامــون «امیــر» اســت‪ .‬خســرو شــکیبایی‪،‬‬ ‫نیکــی کریمــی‪ ،‬محمدرضــا شــریفی نیا‪ ،‬امیــن حیایــی‪ ،‬مهنــاز افشــار‪ ،‬اتیــا پســیانی و علــی مصفــا ســایر بازیگــران این‬ ‫فیلــم بودنــد کــه احمــد طالبی نــژاد؛ منتقــد معــروف ان را «یــک اتفــاق نه چنــدان ســاده» نامیــد و روبــرت صافاریــان‬ ‫قابل توجــه شاکردوســت اشــاره ای نداشــت‪.‬‬ ‫هــم بــا عنــوان «زورازمایــی» از فیلــم یــاد کــرد؛ امــا کســی بــه حضــور ِ‬ ‫نادیده گرفته شــدن یــا بیش ازحــد تحویل گرفته شــدن در ســینمای مــا امــری رایــج و عادی ســت و به همین علــت‪،‬‬ ‫بازیگرانــی خارج از عــرف‪ ،‬صعــود و ســقوط می کننــد‪ .‬ایــن مســئله عاملــی شــده تــا گاه خــود بازیگــران بــه فکــر‬ ‫ارتقــای کار خودشــان باشــند‪ .‬شاکردوســت می گویــد‪« :‬هدفــم از روز اول ایــن بــوده کــه به هر شــکلی حــاال حتــی‬ ‫تحصیــل‪ ،‬بــ ه بهترشــدن خــودم کمــک کنــم‪ .‬یــادم هســت هنگامــی کــه مبانــی بازیگــری یــک را در دانشــگاه‬ ‫می خوانــدم‪ ،‬بــرای امتحــان اخــر تــرم‪ ،‬حرفــی از اســتادم شــنیدم کــه برایــم باورکردنــی نبــود؛ او بــه مــن گفــت تــو‬ ‫کــه داری کار می کنــی‪ ،‬نقــش اول هــم کــه هســتی و پــول هــم کــه درم ـی اوری؛ دیگــر چــرا زحمــت می کشــی و‬ ‫درس می خوانــی؟! مــن امتحــان نــدادم و از کالس بیــرون امــدم‪ .‬برایــم تاس ـف اور بــود اســتادی کــه بــه یک ســری‬ ‫عالقه منــد به بازیگــری درس می دهــد‪ ،‬تفکــرش این اس ـت که بازیگــری کــه نقــش اول می گیــرد و پــول درم ـی اورد‪،‬‬ ‫دیگــر نیــازی بــه افزایــش معلومــات نــدارد و نبایــد دنبــال تحصیــات اکادمیــک و دانشــگاه باشــد‪ .‬خــب‬ ‫ همین شکلی ســت کــه ریش ـه های فرهنــگ بــه اشــتباه پایه ریــزی می شــود»‪ .‬فیلــم «قاعــده بــازی» به کارگردانــی و‬ ‫ـندگی احمدرضــا معتمــدی‪ ،‬کمــدی متفاوتــی بــود کــه جــای کار چندانــی بــرای او نداشــت و «چنــد میگــری‬ ‫نویسـ‬ ‫ِ‬ ‫گریــه کنــی؟» هــم گام دیگــری بــرای ســینمای بدنــه‪ .‬ســال ‪ ١٣٨٥‬بــرای او بــا س ـ ه کار دیگــر به پایــان رســید کــه‬ ‫ـوان‬ ‫بــازی او در هریک از انهــا نشــان از رشــد نگاهــش داشــت‪« :‬اتوبــوس شــب» کاری ویــژه از کیومــرث پوراحمــد به عنـ ِ‬ ‫کاشــف او‪ ،‬در حــوز ه دفــاع مقــدس بــود کــه تنهــا در بخشــی کوتــاه در انتهــای فیلــم میزبــان شاکردوســت شــد‪.‬‬ ‫ قالــب یــک دختــر جنوب شــهری گذاشــت کــه به خوبــی از پســش‬ ‫«بی وفــا» ســاخته اصغــر نعیمــی هــم او را در‬ ‫ِ‬ ‫ـی علــی وزیریــان‬ ‫برامــد؛ امــا به نوعــی بهتریــن کارش در میـ ِ‬ ‫ـان ایــن ســه فیلــم‪« ،‬خــدا نزدیــک اســت» به کارگردانـ ِ‬ ‫بــود؛ «رضــا» بــا موتــور مسافرکشــی می کنــد‪ .‬او در نــگاه اهالــی‪ ،‬شــیرین عقل اســت؛ امــا در باطــن‪ ،‬جوانــی با عاطفــه‪،‬‬ ‫مهربــان و برخــوردار از ســامت کامــل ذهنــی ‪ .‬در نزدیکــی محــل زندگــی «رضــا»‪ ،‬روســتای کوچکی ســت کــه‬ ‫بخشـی از جــاد ه ان در مســیر ســیل ویــران شــده ‪ .‬اهالــی بــرای تــردد بـ ه انجــا ناچارنــد بــا موتورهــای مســافرکش و از‬ ‫راه جنگلــی عبــور کننــد‪ .‬در همیــن ایــام‪« ،‬لیــا»؛ معلــم جدیــد روســتا از راه می رســد و بــرای رفتــن بــه مدرســه ناچار‬ ‫می شــود بــا موتــور ســفر کنــد‪« .‬رضــا»‪ ،‬دلباخت ـ ه «لیــا» شــده؛ رفته رفتــه احواالتــش به گون ـه ای تغییــر می یابــد‬ ‫کــه مــادرش او را بــرای شــفا بــه امامــزاده می بــرد و ‪ ...‬گرچــه محوریــت داســتان بــر نقــش «رضــا» بــا بــازی دیدنــی‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫چهره ها‬ ‫بابــک حمیدیــان اســتوار بــود؛ امــا نقطه عطــف ماجــرا‬ ‫حضــور «لیال»ســت کــه شاکردوســت به زیبایــی ان را‬ ‫جان بخشــی کــرد‪ .‬مدتــی گذشــت و النــاز شاکردوســت‬ ‫دور از جنجال هــای رســانه ای‪ ،‬فاصلــه اش را بــا‬ ‫مطبوعــات کــم کــرد تــا بــا انتخاب هــای بهتــری ادامــه‬ ‫دهــد‪ .‬گاری هــا می تازنــد‪ .‬بارهــا در مــرز جابه جــا‬ ‫می شــوند و مســافران در تکاپــوی رفتــن‪« .‬مالــک»‪ ،‬بــار‬ ‫«نــورا» را بــر دوش دارد و انتظــار می کشــد تــا او بیایــد‬ ‫و ‪ ...‬ایــن‪ ،‬خــط اصلــی داســتان زیبــای اولیــن ســاخته ‬ ‫ســید روح ا‪ ...‬حجــازی به نــا ِم «در میــان ابرهــا» بــود کــه‬ ‫منتقــدان در واکنــش بــه ان‪ ،‬گوش ـ ه چشــمی هــم بــا‬ ‫اکــراه بــه حضــور شاکردوســت داشــتند؛ امــا نمی تــوان‬ ‫منکــر شــد کــه حتــی در ایــن فیلــم هــم انچــه رخ داد‪،‬‬ ‫نادیده گرفته شــدن توانمندی هــای ایــن بازیگــر‬ ‫ـم بــازی بســیار قابــل دفاعــش بــود‪« .‬نــورا» نقشــی‬ ‫به رغـ ِ‬ ‫دشــوار و فیلــم هــم بــا محوریــت او بــود؛ امــا بازهــم‬ ‫کســی نخواســت بپذیــرد کــه ایــن بازیگــر جــوان الزامـاً‬ ‫بــرای پوشــیدن لبــاس عروســی در فیلم هــای گیشــه‬ ‫ســاخته نشــده‪ .‬او همان ســال‪ ،‬بــرای خســرو معصومــی‬ ‫فیلــم زیبــای «بــاد در علفــزار می پیچــد» را بــازی کــرد‬ ‫کــه بــاز ان طــور کــه بایــد دیــده نشــد‪« .‬شــوکا»؛ دختــر‬ ‫ِ‬ ‫ علــت فقــر خانــواده مجبــور‬ ‫جوانی ســت کــه به‬ ‫می شــود بــه ازدواج بــا پســر عقب افتــاده ای تــن دهــد‬ ‫النــاز شاکردوســت در اذرمــاه ســال ‪ ،98‬در‬ ‫رقابــت بــا پنه لوپــه کــروز‪ ،‬کایــرا نایتلــی و‬ ‫ســاندرین بونــر کــه از بازیگــران سرشــناس‬ ‫ســینمای جهــان هســتند‪ ،‬توانســت عنــوان‬ ‫بهتریــن بازیگــر را بــرای بــازی در فیلــم‬ ‫«شــبی کــه مــاه کامــل شــد» از جشــنواره‬ ‫فیلم هــای سیاســی کاراســون در فرانســه‬ ‫دریافــت کنــد‪ .‬او پیــش از ایــن نیــز بــرای‬ ‫همیــن فیلــم در ســال ‪ ،97‬ســیمرغ بلوریــن‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر بــرای بهتریــن بازیگر‬ ‫نقــش اول زن را از ان خــود کــرده بــود‪.‬‬ ‫وداع با ‬ ‫محمدعلی کشاورز‬ ‫محمدعلــی کشــاورز کــه پیــش از هــر چیــز بــرای مخاطبانــش به عنــوان پدرســاالر ســریال های‬ ‫ایرانــی شــهرت دارد‪ ،‬بازیگــر ســینما‪ ،‬تئاتــر و تلویزیــون ایــران اســت کــه در هفتــه گذشــته‪ ،‬در ســن‬ ‫‪۹۰‬ســالگی درگذشــت‪ .‬زنده یــاد محمــد علــی کشــاورز متولــد ‪ ۲۶‬فروردیــن ‪ ۱۳۰۹‬در اصفهــان بــود‬ ‫و از ســال ‪ ۱۳۲۷‬بــا نمایــش «هیاهــوی بســیار بــرای هیــچ» فعالیــت بازیگریــش را اغــاز کــرد و در‬ ‫ســال ‪ ۴۳‬بــا فیلــم «شــب قــوزی» وارد ســینما شــد‪ .‬وی تــا بــه امــروز ایفاگــر نقش هــای مانــدگاری‬ ‫در تاریــخ ســینما بــوده اســت کــه از جملــه انهــا می تــوان بــه فیلمهــای «خشــت واینــه»‪« ،‬اقــای‬ ‫هالــو»‪« ،‬رگبــار» اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬ابر قهرمان برتر دنیای سینمایی مارول‬ ‫سروش راسخ اوایــل قــرن بیســتم بــود کــه داســتان های کمیــک وارد زندگــی مــا انســان ها‬ ‫شــدند‪ .‬البتــه قبــل از ان هــم داســتان های اســاطیری و شــخصیت های غیرواقعــی در کتاب هــا وجــود‬ ‫داشــتند؛ امــا اســتارت ان از اوایــل قــرن بیســتم بــود‪ .‬خالقیــن دنیــای کمیــک فکــر نمی کردنــد روزی برســد‬ ‫کــه دنیــای کمیــک و صاحبان شــان‪ ،‬مثــل امــروز تابه این حــد قدرتمنــد شــوند کــه همه جــا حرف شــان‬ ‫باشــد و پولــی پــارو کننــد کــه حتــی در خواب شــان هــم نمی دیدنــد‪ .‬از قدرتمندتریــن کمپانی هــای کمیکــی‬ ‫می تــوان بــه دی ســی و مــارول اشــاه کــرد‪ .‬حــاال دیگــر بعیــد اســت کــه اهــل ســینما و تلویزیــون باشــید و‬ ‫بــا شــخصیت های ابرقهرمــان اشــنا نباشــید‪ .‬مــارول (‪ )Marvel‬جــزو معروف تریــن شرکت هایی ســت کــه از‬ ‫زمان هــای قدیــم کامیک هــا را منتشــر می کــرده و اکثــر ابرقهرمانانــی کــه در فیلم هــای معــروف ابرقهرمانــی‬ ‫دیده ایــم در همیــن شــرکت متولــد شــده اند‪ .‬ایــن ابرقهرمان هــا کــه معمــوال از کتاب هــای کمیــک‬ ‫برخاســته اند و بــه دنیــای ســینما و برخــی هــم بــه بازی هــای رایان ـه ای پاگذاشــته اند؛ در سراســر جهــان از‬ ‫طرفــداران زیــادی برخــوردار هســتند‪ .‬حــال پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کدام یــک از ایــن قهرمانــان از همــه‬ ‫برتــر اســت یــا اینکــه کــدام یــک از ان هــا بــه دیگــر ابرقهرمان هــا برتــری دارد‪ ،‬واقعا کار بســیار سختی ســت!‬ ‫درهرصــورت‪ ،‬شــخصیت های ابرقهرمــان زیــادی در فیلم هــای دنیــای ســینمایی مــارول حضــور دارنــد کــه بــه‬ ‫‪ ۱۰‬مــورد از برترین هــای ان هــا اشــاره می کنیــم‪ .‬مــارول اســتودیو تاکنــون بــا ‪ ۲۱‬فیلمــی کــه منتشــر کــرده‬ ‫ابرقهرمان هــای زیــادی را در ســینمای هالیــوود بــه تصویــر کشــیده کــه هــر کــدام از ایــن شــخصیت ها در‬ ‫گــذر زمــان محبوبیــت زیــادی در بیــن گروه هــای مختلــف کســب کرده انــد‪ .‬شــخصیت های ابرقهرمانــی‬ ‫زیــادی بــرای شــمارش هســتند‪ ،‬امــا تعــدادی از ان هــا قدرتمند تــر و محبوب تــر از بقیــه هســتند‪ .‬گاهــی‬ ‫ایــن شــخصیت ها در فیلم هــا ضعیف تــر از انچــه در کمیک هــا هســتند بــه تصویــر کشــیده می شــوند‪.‬‬ ‫تعــدادی از ایــن شــخصیت ها در فیلم هــای زیــادی بوده انــد و تصمیــم اینکــه چــه کســی برتریــن ابرقهرمــان‬ ‫مــارول می شــود‪ ،‬کمــی ســخت اســت‪ .‬ایــن شــخصیت ها معمــوالً بــر اســاس محبوبیــت میــان طرفــداران‬ ‫ســنجیده می شــود و نمی تــوان بــه طــور قطــع ان هــا را بــر اســاس قــدرت طبقه بنــدی کــرد‪ .‬در اینجــا‬ ‫ســعی کرده ایــم بــا کمــک از رســانه های معتبــر ســرگرمی‪ ،‬لیســتی را در اختیــار شــما قــرار دهیــم تــا بیشــتر‬ ‫بــا برخــی از قدرت هــای بــزرگ جهــان مــارول بیشــتر اشــنا شــوید‪ .‬ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید کــه‬ ‫ترتیــب ایــن لیســت‪ ،‬دلیــل بــر برتــر بــودن ابرقهرمانــان نســبت بــه یکدیگــر نیســت‪.‬‬ ‫مرد موردچه ای‬ ‫بیوه سیاه‬ ‫شخصیت مرد مورچه ای که با نام‬ ‫اسکات لنگ (با بازی پاول راد) شناخته‬ ‫می شود‪ ،‬بدون لباس مخصوصش تنها‬ ‫یک ادم معمولی ست‪ ،‬اما با لباس‬ ‫ابرقهرمانی اش توانایی ان را دارد که‬ ‫اندازه جثه خود را تغییر دهد‪ .‬او با‬ ‫این لباس پیشرفته می تواند به اندازه‬ ‫یک مورچه کوچک شود و از یک ترک‬ ‫کوچک عبور کند و یا به اندازه ‪ ۲۰‬متر‬ ‫بزرگتر شود‪.‬‬ ‫این شخصیت که با نام ناتاشا رامانوف‬ ‫(با بازی اسکارلت جوهانسون) برای‬ ‫نخستین بار در فیلم «مرد اهنی‬ ‫‪ »۲‬دیده شد‪ ،‬یکی از قدیمی ترین‬ ‫شخصیت هایی ست که توسط مارول به‬ ‫سینما اضافه شد‪ .‬این شخصیت هم مثل‬ ‫مرد مورچه ای شبیه یک انسان معمولی‬ ‫است و حتی ان لباس شگفت انگیز را هم‬ ‫ندارد‪ ،‬اما به خوبی دیگر ابرقهرمان های‬ ‫حاضر در این لیست مبارزه می کند‪.‬‬ ‫«‪»Ant Man‬‬ ‫تــا کمــی از بــار مشــکالت خانــواده کــم شــود‪.‬‬ ‫«جلیــل»؛ شــاگرد خیــاط‪ ،‬دل در گــرو «شــوکا» دارد و‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬اتفاقاتــی را به وجــود مــی اورد و ‪...‬‬ ‫«شــوکا» شــاخصه های یــک نقــش منتقدپســند را‬ ‫داشــت؛ امــا باز هــم ان اتفــاق الزم نیفتــاد‪ .‬شاکردوســت‬ ‫بــا همیــن حرکــت یکی درمیــان در انتخــاب کارهــا جلو‬ ‫امــد و همان قــدر کــه بــه ســینمای متفــاوت هنــر و‬ ‫تجربــه عالقــه نشــان داد‪ ،‬در کارهــای عامه پســند و‬ ‫بدنــه هــم نقش افرینــی کــرد تااینکــه ســرانجام بــا‬ ‫«شــبی کــه مــاه کامــل شــد» (ســاخته نرگــس ابیــار)‬ ‫یو هفتمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر‪،‬‬ ‫توانســت در سـ ‬ ‫برنــده ســیمرغ بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن شــود؛‬ ‫اتفاقــی کــه پیــچ تنــدی در کارنامــه حرفــه ای او‬ ‫محسوب می شود‬ ‫‪9‬‬ ‫کاپیتان مارول‬ ‫«‪»Capitan marvel‬‬ ‫این فیلم هم برای نخستین بار در ابتدای‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬اکران شده بود و فروش‬ ‫فوق العاده ای را رقم زد‪ .‬این شخصیت که‬ ‫پیش بینی می شود در اینده نیز از ان در‬ ‫دنیای مارول استفاده شود‪ ،‬قدرت های‬ ‫کهکشانی زیادی دارد تا خیلی زود‬ ‫جایگاهش را در بین محبوب ترین و‬ ‫برترین ابرقهرمان ها پیدا کند‪ .‬تاجایی که‬ ‫می توان کاپیتان مارول را از محبوب ترین‬ ‫شخصیت های زن ابرقهرمان دانست‪.‬‬ ‫«‪»Black widow‬‬ ‫هالک‬ ‫«‪»Hulk‬‬ ‫بزرگترین انتقام جوی این لیست‬ ‫شخصیت هالک است که مارک رافلو‬ ‫در ان نقش افرینی کرده است و یکی‬ ‫از قوی ترین و همچنین محبوب ترین‬ ‫شخصیت های ابرقهرمانی در کتاب های‬ ‫کمیک مارول است‪ .‬او توسط استن لی‬ ‫و جک کربی در مه ‪ ۱۹۶۲‬خلق شد‪ .‬او‬ ‫هیوالییجهش یافتهانسان نما‪،‬عظیم الجثه‬ ‫و سبز رنگ است که زور زیادی داشته و‬ ‫نمی تواند خشمش را کنترل کند‪.‬‬ ‫«کاپیتان امریکا»‬ ‫مرد اهنی‬ ‫یکی دیگر از شخصیت های اصلی دنیای‬ ‫مارول و انتقام جویان کایپتان امریکا‬ ‫با نقش افرینی کریس اوانس است که‬ ‫شاید قدرت و سرعت و توانایی های این‬ ‫شخصیت کمتر از باقی ابرقهرمان ها به‬ ‫نظر برسد‪ .‬در حالی که فیزیکی قدرتمند‬ ‫هم برای او در نظر گرفته نشده‪ ،‬اما‬ ‫روحیه او که هیچ گاه کنار نمی کشد‪،‬‬ ‫چیزی ست که او را برای رسیدن به‬ ‫اهدافش کمک می کند‪.‬‬ ‫در حالی که ممکن است کمی عجیب‬ ‫به نظر برسد‪ ،‬اما شخصیت مرد اهنی با‬ ‫بازی رابرت داونی جونیور هم در رتبه‬ ‫نخست حضور ندارد‪ .‬او در فیلم سینمایی‬ ‫«انتقام جویان‪:‬پایان بازی» برای نجات دنیا‬ ‫و دیگر ابرقهرمان های مارول خودش را‬ ‫قربانی کرد‪ ،‬اما این باعث نشد که او برترین‬ ‫شخصیت این دنیا شود‪ .‬بااین وجود او‬ ‫همچنان جزو شخصیت های مطرح مارول‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫«‪»ow‬‬ ‫«‪»Iron man‬‬ ‫پلنگ سیاه‬ ‫«‪»Black Panther‬‬ ‫این شخصیت برای نخستین بار سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫با نقش افرینی چادویک بوزمن به تصویر‬ ‫کشیده شد‪ .‬این شخصیت برای مارول‬ ‫بسیار مهم است؛ چرا که برای نخستین بار‬ ‫برای این کمپانی نامزدی بهترین فیلم این‬ ‫اکادمی و چندین جایزه را دریافت کرده‬ ‫است‪ .‬نام واقعی پلنگ سیاه قدیم تیچاکا و‬ ‫پلنگ سیاه حال تیچاال ست که نگهبان و‬ ‫پادشاه کشور واکانداست‪ .‬او اولین قهرمان‬ ‫سیاه پوستامریکاست‪.‬‬ ‫ثور‬ ‫«‪»Thor‬‬ ‫شخصیت ثور با بازی کریس همسورث از‬ ‫شخصیت های اصلی انتقام جویان محسوب‬ ‫می شود که یک مبارز بسیار حرفه ای ست‪.‬‬ ‫این شخصیت برای خود چندین فیلم‬ ‫مستقل دارد و نامش در صدر ابرقهرمان ها‬ ‫دیده می شود‪ .‬در انتقام جویان او با سالح‬ ‫مخصوص خود تا مرز شکست تانوس‬ ‫پیش رفته بود‪ .‬تانوس قدرتمند ترین‬ ‫موجودات در دنیای مارول است که ثور تا‬ ‫نزدیکی شکست او پیش رفت‪.‬‬ ‫مرد عنکبوتی‬ ‫«‪»Spider man‬‬ ‫این شخصیت با بازی تام هالند در‬ ‫فیلم «کاپیتان امریکا» جنگ داخلی‬ ‫حضور داشت و اخیرا نیز در فیلم‬ ‫«مرد عنکبوتی» دور از خانه نقش‬ ‫افرینی کرده بود‪ .‬با این حال که‬ ‫این شخصیت در فیلم جنگ ابدیت‬ ‫نابود شد و دوباره در پایان بازی‬ ‫حضور داشت در باالی لیست این‬ ‫ابرقهرمان ها دیده می شود‪ ،‬اما هنوز‬ ‫هم اولین نفر نیست‪.‬‬ ‫سنتری‬ ‫«‪»Sentry‬‬ ‫این شخصیت در سال ‪ ۲۰۰۰‬برای‬ ‫اولین بار معرفی شد‪ .‬سنتری که نام واقعی‬ ‫او رابرت رینولدز است‪ ،‬در گذشته یک‬ ‫ابرقهرمان بوده است‪ ،‬اما گذشته خود را‬ ‫فراموش کرده بود و حاال دوباره حافظه‬ ‫خود را به دست اورده است‪ .‬سنتری با‬ ‫فرمولی در گذشته‪ ،‬دارای قدرت های‬ ‫شگفت انگیزی می شود و از این قدرت‬ ‫برای کمک به ابرقهرمان های دیگر مثل‬ ‫مرد عنکبوتی استفاده می کند‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪10‬‬ ‫نقش عوامل محیطی در ناباروری‬ ‫دکترمنصورهپژمان منش ‬ ‫فوق متخصصناباروری‬ ‫در پزشــکی هــرگاه زوجــی در ســن بــاروری ‪۱۲‬مــاه پــس‬ ‫از ازدواج به رغــم فعالیــت جنســی طبیعــی و بی اســتفاده‬ ‫از روش هــای پیشــگیری‪ ،‬بچ ـه دار نشــوند‪ ،‬یکی ازان هــا‪،‬‬ ‫دچــار ناباروری ســت‪ .‬نابــاروری در انســان می توانــد‬ ‫منشــا پــدری ماننــد «واریکوســل» و «ازواســپرمی»‬ ‫داشــته باشــد یــا منشــا مــادری ماننــد «ســندرم ترنر»‪،‬‬ ‫«ژنــزی تخمــدان» و «ســندرم اشــرمن»‪ .‬بایــد توجــه‬ ‫داشــت نابــاروری به معنــی عــدم تولیــد گامــت نیســت؛‬ ‫بلکــه عدم تــوان تولــد نــوزاد زنــده را گوینــد؛ مث ـ ً‬ ‫ا در‬ ‫مــردان بیمــاری «کم نطفگــی» می توانــد علــت باشــد‬ ‫یــا پــس از انجــام وازکتومــی‪ ،‬فــرد بالقــوه اســپرم تولید‬ ‫می کنــد؛ امــا درعمــل نمی توانــد بچــه دار شــود‪.‬‬ ‫ـتن مــادرزادی رحــم‬ ‫مشــابه ایــن حالــت در زنــان‪ ،‬نداشـ ِ‬ ‫و نیــز پــس از انجــام عمــل قطــع لوله هــای فالــوپ‬ ‫اســت‪ .‬جلیــل حســینی؛ رئیــس مرکــز تحقیقــات‬ ‫نابــاروری گفتــه اســت‪« :‬در ایــران بیــش از س ـه میلیون‬ ‫زوج نابــارور داریــم کــه بیــش از میانگیــن جهانی ســت‪.‬‬ ‫در ایــران به نظــر می رســد دلیــل نابــاروری زوج‪ ،‬در‬ ‫اقایــان (‪60‬درصــد مــوارد) و در خانم هــا (‪40‬درصــد)‬ ‫اســت و البتــه در هــردو جنــس‪ ،‬علــل مختلفــی دارد»‪.‬‬ ‫عوامل محیطی نازایی‬ ‫تحقیقاتــی کــه درزمینــه نابــاروری انجــام شــده‪ ،‬نشــان داده انــد که محیطی‬ ‫کــه در ان کار می کنیــم‪ ،‬می توانــد روی توانایــی بــاروری تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫تاثیــر محیــط کاری و اســیب های ناشــی ازان از فــردی بــه فــرد دیگــر‬ ‫متفــاوت اســت و بســیاری ازافراد ممکــن اســت هرگــز دچــار نابــاروری‬ ‫نشــوند‪ .‬در جامعــه صنعتــی امــروز‪ ،‬درنظرگرفتــن ایــن عوامل و تاثیــر ان ها‬ ‫در کنــار ســایر فاکتورهــا می توانــد کمک کننــده باشــد‪ .‬عواملــی کــه ممکن‬ ‫اســت در محیــط کار روی ســامت عمومی و سیســتم باروری تاثیــر بگذارد‪،‬‬ ‫عبارت انــد از‪ :‬ســرب‪ ،‬دی ســولفورید کربــن‪ ،‬داروهــای موثــر در درمــان‬ ‫ســرطان‪ ،‬اشــعه ای نظیــر یونیــزان‪ ،‬بلندکردن اجســام ســخت و ایســتادن ها‬ ‫و نشســتن های طوالنی مــدت‪ ،‬مــواد شــیمیایی و افت کش هــا‪ ،‬رنگ هــا و‬ ‫گرمــا‪ ،‬اکســید اتیلــن و مونواکســید کربــن‪.‬‬ ‫مواد شیمیایی موثر بر ناباروری‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه مواجهــه بــا مــواد شــیمیایی مضــر در‬ ‫سـه ما ِه اول بــارداری می توانــد ســبب بــروز ســقط یــا ناهنجاری هــای زیــاد‬ ‫در جنیــن شــود‪ .‬مواجهــه بــا ایــن مــواد همچنیــن می توانــد رشــد جنیــن‬ ‫وقتی زندگی دودمان شما را برمی چیند!‬ ‫را کنــد کــرده و حتــی روی رشــد و تکامــل مغــز اثــر بگــذارد‪ .‬هرگونــه‬ ‫اختــال یــا اســیب بــه تخمک هــا می توانــد ســبب بــروز مشــکالتی در‬ ‫بــاروری شــود‪ .‬مــواد شــیمیایی‪ ،‬از عوامــل مضــری هســتند کــه ســامت‬ ‫کلــی بــدن را تهدیــد می کننــد و ممکــن اســت بــر روی بــاروری نیــز تاثیر‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬افت کش هــا کــه در مــزارع‪ ،‬جنگل هــا و در کشــاورزی‬ ‫اســتفاده می شــوند‪ ،‬می تواننــد ســبب کاهــش قــدرت بــاروری شــوند‪.‬‬ ‫ایــن مــواد نه تنهــا ممکــن اســت ســبب نابــاروری شــوند؛ بلکــه می تواننــد‬ ‫باعــث بــروز مشــکالت مــادرزادی و ناهنجاری هــای جنینــی شــوند و روی‬ ‫رشــد و نمــو جنیــن تاثیــر بگذارنــد‪.‬‬ ‫تاثیر رنگ های نقاشی و هیدروکربن ها بر بارداری‬ ‫مواجهــه بــا حالل هــا و هیدروکربن هــا و رقیق کننده هــا احتمــال نابــاروری‬ ‫را افزایــش می دهنــد؛ حتــی روی رشــد جنیــن اثــرات منفــی می گذارنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از هیدروکربن هــا مثــل ســوخت های دیزلــی‪ ،‬بــا بــروز اختالالتــی‬ ‫در شــکل گیری جمجمــه ارتبــاط دارد‪ .‬بسته شــدن زودرس یــک یــا‬ ‫چنــد مفصــل نــرم در جمجمــه و ایجــاد بیمــاری به نــام هیپوســپادیاس‬ ‫(قرارگیــری مجــرای ادراری در زیــر الــت) از جملــه عــوارض ایــن مــاده‬ ‫چگونه از مرگ ارزوهای خود جلوگیری کنیم؟‬ ‫مالقات با غول چراغ جادو!‬ ‫«انتــوان دو ســنت اگزوپــری» می گویــد‪« :‬یــک هــدف بــدون برنامــه‪،‬‬ ‫فقــط یــک ارزو اســت!» خیلــی هیجان زده ایــد‪ .‬ارزویــی داریــد کــه‬ ‫بایــد بــه ان برســید‪ .‬ازای ـن رو‪ ،‬همــه انــرژی و وقتتــان را بــرای بــه‬ ‫واقعیــت تبدیل کــردن ایــن ارزو می گذاریــد؛ ولــی بــا گذشــت زمــان‪،‬‬ ‫حتــی بــه ان نزدیــک هــم نمی شــوید‪ .‬به همین خاطــر انرژی تــان‬ ‫کم کــم کمتــر می شــود و وسوســه می شــوید کــه از تــاش دســت‬ ‫بکشــید‪ .‬شــور اولیه تــان فروکــش کــرده اســت؛ ولــی خودتــان‬ ‫را بــه زور جلــو می کشــید‪ .‬لحظه به لحظــه‪ ،‬ساعت به ســاعت‪،‬‬ ‫روزبـه روز‪ ،‬سال به ســال تااینکــه یـک روز می بینیــد دیگــر نمی توانیــد‬ ‫ادامــه دهیــد‪ .‬ناامیــد می شــوید؛ چــون نتوانســته اید بــه ارزویتــان‬ ‫دســت یابیــد‪ .‬حــاال چــه بایــد بکنیــد؟ قــدم بعدی تــان چیســت؟ بــه‬ ‫نقطـه ای رســیده اید کــه از کاری کــه می کنیــد‪ ،‬متنفریــد‪ .‬مطمئــن‬ ‫نیســتید کــه اصــ ً‬ ‫ا ایــن ارزو را می خواهیــد یــا نــه‪ .‬اگــر شــما‬ ‫هــم در ایــن موقعیــت گیــر کرده ایــد و بــه قــدم بعدی تــان فکــر‬ ‫می کنیــد و اینکــه دســت بکشــید یــا نــه یک لحظــه صبــر کنیــد‪.‬‬ ‫دســت نکشــید‪ .‬قبل ازاینکــه از ارزویتــان دســت بکشــید‪ ،‬ایــا بــه‬ ‫ایــن فکــر کرده ایــد کــه ممکــن اســت ارزوی اشــتباهی داشــته اید؟‬ ‫مــا معمــوالً انگیــزه بســیار زیــادی را روی ارزوداشــتن می گذاریــم؛‬ ‫ولــی هیچ کــس درمــورد داشــتن ارزوهــای اشــتباه حــرف نمی زنــد‪.‬‬ ‫تصــور این اســت که تازمانی کــه ارزویــی داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــه ان دســت پیــدا کنیــد؛ امــا به این ســادگی ها کــه تصــور‬ ‫می کنیــد‪ ،‬نیســت‪ .‬امیــدوارم کــه بــا ایــن حــرف ناراحتتــان نکــرده‬ ‫باشــم؛ ولــی حقیقــت دارد‪ .‬ادم هــا ممکــن اســت بــه روش هــای‬ ‫مختلفــی ارزوهــای اشــتباه داشــته باشــند‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا ارزوی خیلی هــا‬ ‫را والدینشــان ســاخته اند یــا حتــی دوســتان و معلمانشــان‪ .‬حتــی‬ ‫دوســتی را می شناســم کــه می گفــت ارزو دارد پزشــک شــود و‬ ‫وقتــی از او پرســیدم چــرا؟ گفــت کــه مــادرش بــه او گفتــه اســت که‬ ‫برایــش بهتــر اســت؛ بعــد درمــورد ارزوی مــادرش برایمــان حــرف‬ ‫زد! ایــا ارزوی شــما هــم ارزوی فــردی دیگــر اســت؟ اگــر این طــور‬ ‫اســت‪ ،‬دیگــر وقتــش رســیده کــه ارزوی خودتــان را داشــته باشــید؛‬ ‫امــا اگــر ارزویتــان ارزویــی اشــتباهی نیســت و بازهــم نمی توانیــد‬ ‫بــه ان دســت پیــدا کنیــد‪ ،‬ان وقــت‪ :‬وقتــش رســیده کــه بنشــینید و‬ ‫بیشــتر بــه ارزویتــان فکــر کنیــد‪ .‬یکجاهایــی هــم بایــد تســلیم شــد‪.‬‬ ‫شــاید فکــر کنیــد کــه منظــور مــا از «چه وقــت بایــد تســلیم شــویم»‬ ‫چیســت؛ بــا خودتــان می گوییــد کــه هیچ وقــت ناامیــد نخواهیــد‬ ‫شــد! بااینکــه مشــاورین همیشــه مــا را بــه تــاش بی وقفــه دوری از‬ ‫دلســردی و ناامیــدی تشــویق می کننــد؛ امــا در زندگــی همــه ادم هــا‬ ‫زمان هایــی پیــش می ایــد کــه بهتــر اســت تســلیم شــوند‪ .‬نــادان‬ ‫کسی ســت کــه انجــام کاری را ادامــه می دهــد و نمی دانــد کــی‬ ‫بایــد از ان دســت بکشــد؛ حتــی اگــر کاری کــه انجــام می دهــد‪،‬‬ ‫اشــتباه باشــد‪ .‬اگــر تســلیم شــوید‪ ،‬یــک شکس ـت خورده خواهیــد‬ ‫بــود؟ ایــن بــه کاری بســتگی دارد کــه می خواهیــد از ان دســت‬ ‫بکشــید‪ .‬درمــورد تــرک عــادات بــد صحبــت نمی کنیــم‪ .‬منظورمــان‬ ‫کنارکشــیدن از پیگیــری یــک هــدف اســت‪ .‬مطمئنــم شــنیده اید‬ ‫کــه بــرای موفق شــدن بایــد پشــتکار داشــته باشــید‪ ،‬بجنگیــد و هــر‬ ‫زمــان زمیــن خوردیــد‪ ،‬بلنــد شــده و بایســتید و تــا اخــر راه پیــش‬ ‫رویــد؛ پــس چــرا االن می گوییــم کــه گاهی اوقــات کنارکشــیدن و‬ ‫تسلیم شــدن بهتــر اســت؟ دلیلــش این اســت که در بعضی مواقــع و‬ ‫موقعیت هــا فقــط زمانــی می توانیــد پیــش برویــد کــه عقب گــرد‬ ‫کنیــد‪ .‬گاهی اوقــات شــما زمــان و انــرژی زیــادی را بــرای رســیدن‬ ‫بــه یــک هــدف صــرف می کنیــد و یــک روز متوجــه می شــوید‬ ‫راهــی کــه انتخــاب کــرده بودیــد‪ ،‬کامــ ً‬ ‫ا اشــتباه بــوده و اینکــه‬ ‫می توانیــد همــان نتیجــه را بــا نصــف ان زمــان هــم به دســت‬ ‫اوریــد‪ .‬تصــور کنیــد هدفتــان کم کــردن وزن بــوده باشــد‪ .‬بــرای‬ ‫خودتــان هــدف تعییــن می کنیــد کــه روزی مثـ ً‬ ‫ا ‪ ۱۰۰‬درازنشســت‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬بعــد از یک مــاه انجــام ای ـن کار‪ ،‬می فهمیــد به انــدازه‬ ‫کافــی منظــم و دقیــق بوده ایــد و توانســته اید تــا ان روز روزی ‪100‬‬ ‫درازنشســت را بزنیــد؛ امــا خیلــی بــه هــدف اصلیتــان کــه کم کــردن‬ ‫وزن بــوده‪ ،‬نزدیــک نشــده اید‪ .‬بــه ایــن می گوینــد تمرکــز روی هــدف‬ ‫ثانویــه کــه گاهــی روش و راهــکار اشــتباهی بــرای رســیدن بــه هدف‬ ‫اصلی ســت‪ .‬گاهی اوقــات ان قــدر درگیــر هــدف ثانویــه می شــویم‬ ‫کــه تمرکزمــان روی هــدف اولیــه و اصلــی را از دســت می دهیــم‪.‬‬ ‫این مســئله را در فروشــنده های متعــددی می بینیــم‪ .‬هــدف اصلــی‬ ‫ان هــا پــول دراوردن اســت؛ امــا معمــوالً متوجــه می شــوند کــه‬ ‫و مواجهــه بــا ان اســت‪ .‬مشــخص شــده اســت کــه افت کش هــای‬ ‫ارگانوفســفره روی ســطح هورمون هــای مردانــه تاثیرگــذار اســت‪ .‬همســر‬ ‫مردانــی کــه بــا مــوادی نظیـ ِر اتیلــن اکســید‪ ،‬مــواد شــیمیایی‪ ،‬حالل هــای‬ ‫مورداســتفاده در کارخانه هــای محصــوالت پالســتیکی کار می کننــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت درمعرض خطــر ســقط قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫اثر اشعه و گرما بر نازایی‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه بیــن مرده زایــی و نقایــص لولــه عصبــی‬ ‫و مردانــی کــه بــا اشــعه ســروکار دارنــد‪ ،‬ارتبــاط وجــود دارد‪ .‬گرمــا یــک‬ ‫عامــل خطــر بــرای نابــاروری مــردان اســت؛ زیــرا قرارگرفتــن بیضه هــا‬ ‫در محیــط گــرم‪ ،‬بــر کیفیــت اســپرم ان هــا اثــر منفــی می گــذارد و‬ ‫گاهی اوقــات هــم بارورشــدن را به تاخیــر می انــدازد‪ .‬دمــای ایدئــال بــرای‬ ‫تولیــد اســپرم ها دمایــی زیــر دمــای طبیعــی بــدن اســت‪ .‬به همین دلیــل‪،‬‬ ‫پزشــکان فوق متخصــص نازایــی توصیــه می کننــد کــه اقایــان از رفتــن بــه‬ ‫ســونا و جکــوزی صرف نظــر کننــد‪.‬‬ ‫ایا سیگار باعث نازایی می شود؟‬ ‫ســیگار و قلیــان بــا داشــتن بیــش از ‪4000‬نوع ماده ســمی‪ ،‬یکــی از عوامل‬ ‫مهــم و شــایع نابــاروری مــردان و خانم هاســت‪ .‬دود ســیگار و قلیــان بــا‬ ‫کاهــش کیفیــت اســپرم و افزایــش اســپرم های غیرطبیعــی و نیــز کاهــش‬ ‫کیفیــت تخمــک و کاهــش ذخیــره تخمــدان‪ ،‬باعــث نازایی می شــود‪ .‬حتی‬ ‫افرادی کــه ســیگار و قلیــان اســتفاده نمی کننــد و فقــط درمعــرض دود ان‬ ‫در محیــط هســتند هــم دچــار ایــن عــوارض می شــوند‪ .‬به همین دلیــل‪،‬‬ ‫پزشــکان فوق متخصــص نابــاروری تاکیــد دارنــد کــه زوج هــای نابــارور‬ ‫هرچه زودتــر درمــورد تــرک ســیگار و قلیــان تصمیــم جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایا گوشی موبایل و اینترنت برای باروری مضر است؟‬ ‫تحقیقــات نشــان داده انــد کــه اســتفاده زیــاد از گوشــی موبایــل و اینترنــت‬ ‫مخصوصـاً قــراردادن گوشــی در جیــب شــلوار کــه نزدیــک بــه بیضــه قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬بــر رونــد اسپرم ســازی تاثیــر منفــی دارد و توصیــه می شــود کــه‬ ‫زوج هــای نابــارور‪ ،‬از گوشــی موبایــل کمتــر اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫چه مشاغلی با ناباروری ارتباط دارند؟‬ ‫اتش نشانی‬ ‫کار در سرامیک سازی‬ ‫کار با فلزات سنگین مثل جیوه‬ ‫کار با چوب‬ ‫کار در محیط های گرم مثل نانوایی یا ریخته گری‬ ‫کارگــران مــزارع کــه درمعــرض حشــره کش ها و افت کش هــا و ســایر‬ ‫مــواد شــیمیایی هســتند‬ ‫کارکنــان مراکــز درمانــی کــه درمعــرض مقــدار زیــادی گازهــای بیهوشــی‪،‬‬ ‫داروهــای سیتواســتیک‪ ،‬جیــوه و اشــعه ایکس هســتند‬ ‫دندان پزشکان به علت کار با جیوه مورداستفاده در مواد پرکننده دندان‬ ‫نقاش ها و کارگران چاپخانه که درمعرض رنگ ها و حالل ها هستند‬ ‫زنانــی کــه درمعــرض مــواد شــیمیایی و فلــزات ســنگین هســتند ممکــن‬ ‫اســت دچــار مشــکالت قاعدگــی شــده و اختــاالت هورمونــی در ان هــا‬ ‫ایجــاد شــود‬ ‫کسانی که با باتری های ذخیره برق یا سرب سروکار دارند‬ ‫کار بــا دســتگاه هایی همچــون ویدئــو‪ ،‬تلویزیــون‪ ،‬تشعشــات‬ ‫الکترومغناطیســی‪ ،‬اشــعه ماوراءبنفــش‪ ،‬اشــعه مادون قرمــز و امــواج‬ ‫ماکروویــو‬ ‫حتماً توجه کنید!‬ ‫پزشــکان فوق متخصــص نابــاروری بــه کســانی کــه قصــد بــارداری دارنــد‬ ‫یــا بــا مشــکل نابــاروری مواجــه هســتند‪ ،‬توصیــه می کننــد کــه عالوه بــر‬ ‫بررسـی ها و اقدامــات درمانــی کــه انجــام می دهنــد تاحدامــکان از عوامــل‬ ‫محیطــی مضــر و موثــر بــر بــاروری اجتنــاب کــرده و از انتی اکســیدان ها و‬ ‫عوامــل تغذیـه ای موثــر نیــز بهــره بگیرند‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪11‬‬ ‫راه های عملی و ساده‬ ‫برای افزایش سرعت گوشی‬ ‫تقریب ـاً تمــام راهکارهــا و ترفندهــای افزایــش ســرعت گوش ـی های اندرویــد‪،‬‬ ‫غالبــاً بــه شــما پیشــنهاد می دهنــد کــه فقــط برنامه هایــی را کــه مــداوم‬ ‫از ان هــا اســتفاده می کنیــد‪ ،‬نگــه داریــد؛ امــا ایــا شــما هــم از ان دســته‬ ‫کســانی هســتید کــه خانــه خــود را بــا لــوازم غیرضــروری پــر می کنیــد؟‬ ‫خــوب‪ ،‬خانه هــای مــا اغلــب بــا چنیــن چیزهایــی پــر شــده اند؛ ایــا بایــد‬ ‫بــا گوش ـی های هوشــمند خــود نیــز همی ـن کار را کــرد؟ خیــر! برنامه هــای‬ ‫مختلفــی کــه در گوشــی های هوشــمند مــا نصــب شــده اند‪ ،‬همیشــه‬ ‫درحال اجــرا هســتند و بــرای ای ـن کار‪ ،‬نیــاز بــه اتصــال بــه اینترنــت دارنــد‬ ‫و اگــر ایــن برنامه هــا مفیــد نباشــند‪ ،‬واقعــاً یــک بــار اضافــی روی دوش‬ ‫ســخت افزار گوشــی هســتند‪ .‬خالصــی از دســت ایــن برنامه هــای اضافــی‪،‬‬ ‫راهــکار عاقالنه ای ســت تــا ســرعت گوشــی را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫برخــی برنامه هــا هســتند کــه از ان هــا به صــورت منظــم اســتفاده نمی کنیــد؛‬ ‫امــا به انــدازه ای هــم مهم انــد کــه بایــد روی دســتگاه خــود نگهشــان داریــد‬ ‫ماننــد برنامه هایــی بــرای درخواســت تاکســی‪ ،‬رزرو بلیــت یــا ســفارش غــذا‬ ‫و ‪ ...‬برای اینکــه گوشــی خــود را ســریع تر کنیــد‪ ،‬اطالعــات ذخیره شــده در‬ ‫حافظــه پنهــان یــا ‪ Cache‬این دســت برنامه هــا را ازطریــق تنظیمــات هریــک‬ ‫پــاک کنیــد و مطمئــن شــوید کــه ایــن برنامه هــا وقتــی از ان هــا اســتفاده‬ ‫نمی کنیــد‪ ،‬حافظــه زیــادی مصــرف نمی کننــد‪ .‬پاک کــردن حافظــه کــش‪،‬‬ ‫گاهــی کمــک می کنــد کــه برنامه هــا راحت تــر و بــدون تاخیــر اجــرا شــوند‪.‬‬ ‫وقتــی اطالعــات را حــذف کنیــد‪ ،‬برنامــه می توانــد نســخه های جدیدتــری‬ ‫را از ایــن اطالعــات دریافــت کنــد‪ .‬حــذف حافظــه کــش‪ ،‬می توانــد بــرای‬ ‫برنامه هایــی ماننــد فیس بــوک یــا اینســتاگرام مناســب باشــد‪ .‬ایــن برنامه هــا‬ ‫عکس هــا و اطالعــات دیگــری را مرتب ـاً روی گوشــی شــما ذخیــره می کننــد‪.‬‬ ‫البتــه در برخــی برنامه هــا‪ ،‬پاک کــردن حافظــه کــش‪ ،‬به معنــی حــذف‬ ‫تنظیمــات برنامــه اســت‪.‬‬ ‫سیســتم عامل اندرویــد‪ ،‬امکانــات بسیارمناســبی بــرای مدیریــت وظیفــه‬ ‫دارد‪ .‬اندرویــد می توانــد هرزمان کــه الزم باشــد‪ ،‬پردازش هــای ناخواســته را‬ ‫ببنــدد‪ .‬اگــر گوشــی شــما دچــار مشــکل کمبــود حافظــه موقــت یــا رم اســت‪،‬‬ ‫پاک کــردن چندبــاره حافظــه می توانــد بــه ان کمــک کنــد‪ .‬تقریبــاً همــه‬ ‫برنامه هــای النچــر (برنامه هایــی کــه امــکان سفارشی ســازی سیســتم عامل‬ ‫را فراهــم می کننــد) دارای گزینــه پاک کــردن حافظــه سیســتم هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن اگــر نمی خواهیــد از برنامه هــای النچــر اســتفاده کنیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫از برخــی برنامه هــا بــرای پاک کــردن حافظــه سیســتم اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بســیاری از برنامه هــای محبــوب ماننــد ‪Facebook،Twitter، Messenger،‬‬ ‫‪ Opera‬نســخه های ســبک تر یــا به اصطــاح ‪ Lite‬را دردســترس کاربــران خــود‬ ‫قــرار داده انــد‪ .‬ازانجاکــه ایــن برنامه هــا از اینترنــت کمتــری اســتفاده می کننــد‪،‬‬ ‫می توانیــد ضمــن صرفه جویــی در حجــم کمتــر داده هــای گوشــی‪ ،‬از نســخه‬ ‫ســبک تر و ســریع تری از برنامــه موردنیازتــان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫تمرکــز اصلی شــان به دســت اوردن یــک مقــام جدیــد در‬ ‫بخــش فــروش شــرکت اســت و چنانچــه ایــن اتفــاق نیفتد‪،‬‬ ‫احســاس می کننــد شکســت خورده انــد‪ .‬هــدف اصلــی‬ ‫هیچ وقــت رســیدن بــه یــک مقــام جدیــد نبــوده اســت؛‬ ‫هــدف پــول دراوردن بــوده؛ چــه در ایــن شــرکت و چــه در‬ ‫شــرکتی دیگــر‪ .‬ایــا منطقــی به نظــر می رســد فروشــنده ای‬ ‫کــه نتوانســته بــه هــدف خــود کــه به دســت اوردن یــک‬ ‫مقــدار مشــخص پــول بــوده‪ ،‬از کار خــود بیــرون بیایــد؟‬ ‫مطمئنــاً مدیرانــش او را فــردی ناالیــق و شکســت خورده‬ ‫می بیننــد؛ امــا هــدف او پــول دراوردن اســت‪ .‬اگــر نتوانــد‬ ‫ازطریــق یــک منبــع دیگــر بــه هــدف خــود برســد‪ ،‬ان وقــت‬ ‫دست کشــیدن از ان شــغل‪ ،‬عاقالنه تریــن و منطقی تریــن‬ ‫کار ممکــن اســت‪ .‬خــوب چه زمانــی وقــت دست کشــیدن‬ ‫و تسلیم شــدن اســت؟ وقتــی کاری کــه انجــام می دهیــد‪،‬‬ ‫درجهــت رســیدن بــه هــدف اصلیتــان بی معنــا و بی ثمــر‬ ‫باشــد‪ .‬گاهــی دست کشــیدن از ان کار و شــروع یــک راه‬ ‫تــازه بــرای رســیدن بــه همــان هــدف‪ ،‬عاقالنه تــر به نظــر‬ ‫می رســد‪ .‬بعضی ازافــراد کل زندگی شــان را در راهــی بــرای‬ ‫رســیدن بــه هدفشــان تلــف می کننــد و اخــر می فهمنــد‬ ‫کــه راه اشــتباه را انتخــاب کــرده بودنــد‪ .‬دست کشــیدن‬ ‫از راهــی کــه بــرای رســیدن بــه هدفتــان انتخــاب کــرده‬ ‫بودیــد‪ ،‬هیــچ خجالتــی نــدارد؛ به شــرط اینکه همیشــه‬ ‫رســیدن بــه هدفتــان را در ذهــن داشــته باشــید‪ .‬مانــدن‬ ‫در راهــی کــه شــما را بــه ناکجاابــاد می رســاند‪ ،‬هیــچ‬ ‫فایــده ای نــدارد‪ .‬زندگــی را دوســت داشــته باشــید‪ ،‬عمــل‬ ‫نیــک انجــام دهیــد و خــوب زندگــی کنیــد‪ .‬به جــای‬ ‫داشــتن یــک برنامــه ذهنــی‪ُ ،‬مشــتی خیــال و ارزوی مبهــم‪،‬‬ ‫بهتــر اســت کــه بــرای پیشــرفت و ترقــی شــخصی‪ ،‬روی‬ ‫اهــداف مشــخص متمرکــز شــوید‪ .‬مشــخص کردن اهــداف‬ ‫باعــث می شــود کــه بتوانیــد انتخاب هــای بهتــری داشــته‬ ‫و بــه اهــداف کوتــاه و بلندمدت خود برســید و دســتاوردهای‬ ‫خــود را بســنجید‪ .‬مهم تریــن قــدم در پیشــرفت و ترقــی‬ ‫شــخصی‪ ،‬مشــخص کردن رابطــه بیــن جنبه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی و جدا کــردن جنبه هایی ســت کــه نیــاز بــه تغییــر‬ ‫و بهبــودی دارنــد‪ .‬بــرای ایـن کار نقشـه ای در ذهــن طراحــی‬ ‫کنیــد کــه توانایی هــا و ضعف هــا‪ ،‬ارزش هــا و ارزوهــای‬ ‫شــما با توجه بــه زندگــی شــخصی‪ ،‬کاری و اجتماعی تــان‬ ‫در ان لیســت شــود‪ .‬ایــا ارتباطــی بیــن ایــن جنبه هــا‬ ‫مشــاهده می کنیــد؟ مثــ ً‬ ‫ا ایــا ارزش هــای اجتماعی تــان‬ ‫را جــزو اهمیــت مالقــات بــا دوســتان لیســت می کنیــد؛‬ ‫درحالی کــه دســتاوردها و پیشــرفت هایتان حــول‬ ‫فعالیت هــای کاری می چرخــد؟ یــا فعالیــت فیزیکــی‬ ‫به عنــوان یکــی از عالیــق شــخصیتان اســت؛ امــا ســاعات‬ ‫طوالنــی را کــه ســر کار می گذرانیــد‪ ،‬یکــی از توانایی هــای‬ ‫تخصصی تــان لیســت می کنیــد؟ وقتــی نگاهــی بــه‬ ‫قســمت ها و جوانــب مختلــف زندگی تــان؛ چــه ان هایــی‬ ‫کــه در ان هــا توانمندیــد و چــه ان قســمت ها کــه کمبــود‬ ‫داریــد‪ ،‬انداختیــد‪ ،‬بایــد دنبــال پلــی بــرای اتصــال ایــن‬ ‫قســمت ها بــه هــم باشــید؛ مث ـ ً‬ ‫ا ممکــن اســت ســفر بــه‬ ‫دور دنیــا یکــی از عالیــق و ارزوهــای شــخصیتان باشــد؛‬ ‫امــا ایــن ارزو پشــت عــادت اجتماعــی هر شــب شــما بــرای‬ ‫بیرون رفتــن بــا دوســتان صــرف شــام در رســتوران پنهــان‬ ‫شــده باشــد‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬شــما بــرای مســافرت بــه پــول نیــاز‬ ‫داریــد؛ امــا بــا ایــن عــادت نمی توانیــد پولــی پس انــداز‬ ‫کنیــد؛ چــون همــه پــول خــود را به خاطــر روابــط‬ ‫اجتماعی تــان از دســت می دهیــد‪ .‬در این مــورد پلــی کــه‬ ‫عالقــه و ارزوی شــما را بــه کمبودتــان متصــل می کنــد‪،‬‬ ‫«محدودیــت مالــی» نامیــده می شــود‪ .‬یــک عامــل اجرایــی‪،‬‬ ‫کسی ســت کــه انتظــار نتیجــه داشــته باشــد‪ .‬شــما تــا‬ ‫میزانــی یــک عامــل اجرایــی هســتید کــه نتیجــه از شــما‬ ‫توقــع مــی رود‪ .‬بــرای مدیــر یــا مجری بــودن نیــازی بــه‬ ‫داشــتن دفتــر کار و کارکنــان نیســت‪ .‬کاری کــه بایــد بکنید‬ ‫این اسـت که فــردی باشــید کــه مســئولیت انجــام یــک کار‬ ‫را در یــک محــدوده زمانی مشــخص و طریقی قابل ســنجش‬ ‫قبــول کنیــد‪ .‬بــرای یــک عامــل اجرایــی‪ ،‬توانایــی اصلــی‪،‬‬ ‫حــل مشــکالت و تصمیم گیری ســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬از زمانــی‬ ‫کــه صبــح از خــواب بیــدار می شــوید تازمانی کــه شــب‬ ‫بــه خــواب می رویــد‪ ،‬مــدام در حال دریافــت اطالعــات‪،‬‬ ‫تحلیــل اطالعــات‪ ،‬حــل مشــکالت برحســب ان اطالعــات‬ ‫و گرفتــن تصمیماتــی کــه بــه اعمالــی از جانــب خــود و‬ ‫دیگــران ناشــی می شــود‪ ،‬هســتید‪ .‬می تــوان گفــت کیفیــت‬ ‫تصمیم گیــری و حــل مشــکل شــما‪ ،‬کیفیــت زندگی تــان‬ ‫را تعییــن می کنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد اینده تــان بهتــر از‬ ‫زمــان حــال باشــد‪ ،‬بایــد بتوانیــد کیفیــت فکــر کردنتــان را‬ ‫ارتقــاء داده و تصمیمــات بهتــری بگیریــد؛ بایــد بتوانیــد یک‬ ‫حــال مشــکل خــاق باشــید‪.‬‬ ‫شــاید کمــی غیرمعمــول باشــد؛ به روزنگه داشــتن گوشــی اندروید‪ ،‬از ان دســت‬ ‫راهکارهــا و ترفندهایی ســت کــه تقریبــاً هــر کاربــر اندرویــدی بــه شــما‬ ‫پیشــنهاد می دهــد؛ امــا به روزرســانی هــم نقضــی دارد‪ .‬اگــر حافظــه گوشــی‬ ‫شــما درحال پرشــدن اســت و چندســالی از خریــد ان گذشــته‪ ،‬بــا ارتقــای‬ ‫ان بــه نســخه جدیــد‪ ،‬منابــع اضافــی مصــرف می شــوند‪ .‬به این جهــت‪ ،‬بــا‬ ‫به روزرســانی اندرویــد‪ ،‬باتوجه بــه دردســترس نبودن حافظــه کافــی‪ ،‬بســیاری‬ ‫از برنامه هــا احتمــاالً نمی تواننــد به خوبــی اجــرا شــوند‪ .‬به این ترتیــب‪ ،‬شــاید‬ ‫بــا یــک به روزرســانی‪ ،‬اندرویــدی جدیــد؛ امــا بــا تعــدادی برنامــه ضــروری‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫تقریب ـاً یک دهــه از وقتــی اندرویــد بــرای اولین بــار معرفــی شــد‪ ،‬می گــذرد و‬ ‫تعــداد برنامه هــای ایــن پلتفــرم درحال حاضــر بــه میلیون هــا عنــوان افزایــش‬ ‫یافتــه اســت؛ امــا از ایــن عناویــن‪ ،‬تعــداد بی شــماری برنامــه و بــازی هســتند‬ ‫کــه به وســیله توســعه دهندگان معتبــر طراحــی نشــده اند‪ .‬درواقــع‪ ،‬خیلــی از‬ ‫برنامه هــا‪ ،‬برنامه هایــی جعلــی هســتند کــه بــا اهــداف خرابکارانــه ماننــد کنترل‬ ‫دســتگاه شــما یــا ســرقت اطالعــات طراحــی شــده اند‪ .‬شــاید جالــب باشــد کــه‬ ‫بدانیــد این دســت برنامه هــای مخــرب بی اینکــه شناســایی شــوند‪ ،‬به مــدت‬ ‫سه ســال در گــوگل پلی اســتور دردســترس بودنــد‪ .‬ازایــن رو گــوگل‪ ،‬برنامــه‬ ‫‪ Play Protect‬را منتشــر کــرد کــه می توانــد برنامه هــای مخــرب و بدافزارهــا را‬ ‫شناســایی کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬حتــی اگــر از گــوگل پلی اســتور‪ ،‬برنامــه جدیــد دانلود‬ ‫می کنیــد‪ ،‬حتمـاً قبــل از نصــب برنامــه ناشــناس‪ ،‬از صحــت ان کامـ ً‬ ‫ا مطمئــن‬ ‫شــوید و ســپس اقــدام بــه نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر اخیــرا ً مکــرر گوشــی اندرویــدی شــما لــگ دارد یــا به ســختی برنامه هــا‬ ‫را اجــرا می کنــد‪ ،‬احتمــاالً یکــی از دالیــل ان‪ ،‬حافظــه اس دی خــراب اســت‪.‬‬ ‫فرمت کــردن حافظــه اس دی نه تنهــا فایل هــای ناخواســته ایجادشــده توســط‬ ‫اندرویــد و برنامه هــای مختلــف را پــاک می کنــد؛ بلکــه ممکــن اســت درنهایــت‪،‬‬ ‫موجــب افزایــش ســرعت گوشــی شــما شــود‪.‬‬ ‫بســیاری از برنامه هــا بایــد خــود را در پس زمینــه بــه روز نگــه دارنــد تــا‬ ‫اطالعــات جدیــد را همیشــه حفــظ کننــد یــا مــوارد دیگــری را مانند بارگــذاری‬ ‫فایل هــا‪ ،‬عکس هــا و ویدئوهــا انجــام دهنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬غیرفعال کــردن اطالعــات‬ ‫پس زمینــه می توانــد یــک دســتگاه اندرویــدی را ســریع تر کنــد‪ .‬موضــوع دیگــر‬ ‫اینکــه‪ ،‬غیرفعال کــردن اطالعــات پس زمینــه‪ ،‬حجــم اســتفاده از اینترنــت را هــم‬ ‫کاهــش می دهــد‪ ،‬پــس حتــی اگــر باعــث سریع ترشــدن عملکــرد گوشــی شــما‬ ‫نشــود‪ ،‬بازهــم می توانــد راهــکار مقرون به صرفــه ای باشــد!‬ ‫اگــر می خواهیــد گــوگل را از همگام ســازی گوشــی تان بازداریــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫گزینــه همگام ســازی خــودکار را خامــوش کنیــد‪ .‬نیــازی بــه گفتــن نیســت کــه‬ ‫همگام ســازی هــم نه تنهــا نیــاز بــه فضــای حافظــه؛ بلکــه نیــاز بــه پــردازش در‬ ‫پس زمینــه دارد کــه نتیجــه ان‪ ،‬کنــدی گوشی ســت‪.‬‬ ‫فرید کریمی‪ /‬چطور‬ ‫سیستم ایمنی بدنتان را تقویت کنید‬ ‫تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن بـرای مبـارزه بـا بیماری هـا حیاتی سـت و اگر ضعیف باشـد‪،‬‬ ‫وقتـی میکروبـی بـه بدن نفـوذ کنـد‪ ،‬نمی توانـد بـا ان مقابله کنـد و بیمـار می شـویم‪ .‬این‬ ‫سیسـتم بـرای عملکـرد صحیـح‪ ،‬به چنـد دسـته از مـواد مغـذی نیـاز دارد کـه می توانید‬ ‫از طریـق رژیـم غذایـی روزانـ ه دریافت کنیـد و شـامل پروتئیـن‪ ،‬ویتامیـن ‪ ،A‬ویتامین ‪ C‬و‬ ‫ویتامیـن ‪ E‬به همـراه مـواد معدنـی ماننـد روی و اهن هسـتند‪.‬‬ ‫تخمــه افتابگــردان سرشــار از فســفر‪ ،‬منیزیــم و ویتامین هــای ‪ B6‬و ‪E‬‬ ‫بــوده کــه ایــن دومــی‪ ،‬یــک انتی اکســیدان بســیار قدرتمند اســت‪.‬‬ ‫ویتامیــن ‪ E‬در تنظیــم و حفــظ ســامت عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫اهمیــت زیــادی دارد‪.‬‬ ‫کلــم بروکلــی‪ ،‬غنــی از ویتامیــن و منبعــی سرشــار از کلســیم‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫فیبــر بــوده و مقــداری مــواد فیتوشــیمیک دارد کــه از ابتــا بــه‬ ‫بیماری هــای قلبــی‪ ،‬دیابــت و برخــی ســرطان ها جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫کلــم بروکلــی دارای ویتامین هــای ‪ A‬و ‪ C‬اســت‪.‬‬ ‫زنجبیــل‪ ،‬اثــرات تســکین بخش بــر روی دســتگاه گــوارش دارد‪ .‬بررسـی ها‬ ‫نشــان داده زنجبیــل‪ ،‬خــواص ضدالتهابــی و ضدعفونی کننــده دارد‪.‬‬ ‫با این حــال‪ ،‬تحقیقــات بیشــتری الزم اســت تــا اثــرات احتمالــی ان بــر‬ ‫جلوگیــری از بیمــاری را مشــخص کنــد‪.‬‬ ‫افرادی کــه در برنامــ ه غذایــی روزانه شــان هویــج را فرامــوش نمی کننــد‪،‬‬ ‫به نــدرت دچــار ســرماخوردگی می شــوند‪ .‬هویــج‪ ،‬میــزان زیــادی‬ ‫بتاکاروتیــن دارد کــه بــه سیســتم دفاعــی بــدن بــرای تولیــد ســلول های‬ ‫کشــند ه بیماری هــا‪ ،‬کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫ســیر می توانــد از ســرماخوردگی و عفونت هــای دســتگاه تنفســی‬ ‫پیشــگیری کنــد‪ .‬ایــن مــاده غذایــی عجیــب‪ ،‬حــاوی الیســین (یــک‬ ‫ترکیــب ارگانوســولفور) اســت کــه بخشــی از سیســتم دفاعــی ســیر‬ ‫درمقابله بــا افــات را تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫لزوم ترویج سنت های حسنه اسالمی برای رفع مشکالت‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی در دیــدار هیئت امنــای کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) ضمــن تبییــن جایــگاه و اهمیــت‬ ‫معیشــت مــردم به ویــژه فقــرا از منظــر اســام‪ ،‬بــر لــزوم احیــا و ترویــج ســنت های حســنه اســامی بــرای افزایــش خدمــات‬ ‫حمایتــی و رفــع مشــکالت محرومــان جامعــه تاکیــد کــرد‪ .‬حجت االســام والمســلمین احمــد مــروی بــه اهمیــت توجــه به‬ ‫اموزه هــای اســامی در رفــع مشــکالت اقتصــادی جامعــه اشــاره و ابــراز کــرد‪« :‬احیــاء و ترویــج ســنت های حســنه اســامی‬ ‫در حــوزه انفــاق و نوع دوســتی ضمــن تقویــت همبســتگی های اجتماعــی‪ ،‬می توانــد موجــب همگرایــی مــردم‪ ،‬توســعه‬ ‫خدمــات و افزایــش بهــره وری خدمــات حمایتــی بــه محرومــان جامعــه شــود»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس رضوی‪ ،‬ســرعت در عرضــه خدمــات حمایتی‪،‬‬ ‫حفــظ عــزت و کرامــت نفــس نیازمنــدان‪ ،‬توانمندســازی محرومــان‪ ،‬مانــدگاری و ثبــات خدمــات و دقــت در شناســایی نیازمنــدان واقعــی را از دیگــر‬ ‫مــوارد مهــم در رســیدگی بــه نیازمندان و مســاکین برشــمرد‪.‬‬ ‫خریدوفــروش قبرهــای الکچــری در لواســان که گاه‬ ‫تــا یک میلیارد تومــان هــم قیمــت دارنــد در حالــی‬ ‫بــه تجارتــی ســوداور تبدیل شــده اســت کــه در‬ ‫ایــن میــان مســئوالن و متولیــان امــر ســکوت‬ ‫کرده انــد‪ .‬به گــزارش مهــر؛ منطقــه لواســانات در‬ ‫شــمال تهران و محــدوده شهرســتان شــمیرانات‪ ،‬از‬ ‫دیربــاز بــه دلیــل برخــورداری از اب وهوای مناســب‬ ‫و نیــز نزدیکــی بــه پایتخــت خبرســاز بــوده اســت‬ ‫و در برهه هــای مختلــف وجــود ویالهــای الکچــری‪،‬‬ ‫اماکنــی ماننــد «باســتی هیلــز»‪ ،‬فاصلــه طبقاتــی‬ ‫و… در ایــن منطقــه موردتوجــه رســانه ها و مــردم‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬در اغلــب خبرهــای لواســان‪ ،‬رد‬ ‫پــای اقدامــات غیرمجــازی ماننــد کــوه خــواری‪،‬‬ ‫زمین خــواری و زد و بندهــا دیــده می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از اخریــن مطالبــی کــه از لواســان در فضــای‬ ‫مجــازی دست به دســت می شــود‪ ،‬کلیپی ســت‪،‬‬ ‫کــه در ان ارامــگاه «بهشــت فاطمــه» لواســان بــه‬ ‫تصویــر کشــیده شــده و وجــود مقبره هــای الکچری‬ ‫در ان موردتوجــه مخاطبــان قرارگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ازاین دســت کلیپ هــا فــراوان اســت‪ ،‬امــا لواســان‬ ‫در کــره مریــخ نیســت؛ همیــن نزدیکی ها ســت و‬ ‫از جنــوب شــهر و کوره هــای اجرپــزی ری تــا‬ ‫لواســان در یــک روز خلــوت و بــدون ترافیــک‬ ‫راهــی کم تــر از یــک ســاعت اســت‪ ،‬امــا فاصلــه‬ ‫طبقاتــی ســاکنانش را بــا یک صــد ســال حقــوق‬ ‫کارگــری هــم نمی تــوان پــر کــرد‪.‬‬ ‫قیمــت نجومــی قبــر در تهــران از خبرهایــی اســت کــه هــر چنــد وقــت‬ ‫یــک بــار بــه ان پرداختــه می شــود و ســپس بــه فراموشــی ســپرده‬ ‫می شــود‪ .‬دغدغــه ای کــه بــه شــورای شــهر تهــران کشــیده شــده و‬ ‫اعضــای ان در پــی حــل ایــن معضــل هســتند‪« .‬مجتبــی شــاکری»‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی شــورای شــهر‪ ،‬هفته گذشــته در‬ ‫هفتادوپنجمیــن جلســه چهارمیــن دوره ایــن شــورا گفته اســت‪ « :‬قیمت‬ ‫یــک قبــر در امامــزاده صالــح هم اکنــون ‪ ۷۰۰‬میلیون تومــان اســت‪ .‬چــه‬ ‫کســی توانایــی چنیــن خریــدی را دارد؟ بنابرایــن بایــد در ایــن زمینــه‬ ‫بــه صــورت جــدی رســیدگی شــود»‪ .‬مســئله ای کــه نه تنهــا امامــزاده‬ ‫صالــح کــه دیگــر گورســتان های تهــران هــم بــا ان مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫هرچنــد وضعیــت قیمت هــای عجیــب و غریــب قیمــت قبــور مخصــوص‬ ‫تهــران نیســت و اگــر ســری بــه دیگــر شــهرها و زیارتــگاه هــای کشــور‬ ‫مثــل حــرم امــام هشــتم در مشــهد یــا حــرم حضــرت معصومــه در‬ ‫قــم بزنیــم هــم متوجــه خواهیــم شــد کــه ایــن گرانــی فقــط مختــص‬ ‫پایتخــت نیســت! امــا این روزهــا خبــر قیمت هــای نجومــی قبــر در‬ ‫لواســان به عنــوان یکــی از شهرســتان های اســتان تهــران‪ ،‬عجیب تــر و‬ ‫قابــل تامل تــر اســت‪ .‬این هــا در حالی ســت که در کوره هــای اجرپــزی‬ ‫گاه ارزوهــای کــودکان بــرای زندگــی بــه داشــتن یــک جفــت کفــش‬ ‫ختــم می شــود امــا در قبرســتان های لواســان بــرای تزئیــن روزانــه قبــور‬ ‫میلیون هــا تومــان گل خریــداری می شــود‪ .‬بــرای مشــاهده قبرســتان‬ ‫لواســان کــه ان را الکچــری می گوینــد‪ ،‬از جــاده لشــکرک به ســوی‬ ‫لواســان حرکــت می کنــم‪ ،‬تــا بــه بلــوار «امــام خمینی» لواســان برســیم‪،‬‬ ‫در ایــن بلــوار از یکــی از افــراد مطلــع در مــورد وضعیــت قبرســتان های‬ ‫لواســان ســوال می کنیــم‪ ،‬کلیــپ «بهشــت فاطمــه» الکچــری لواســان را‬ ‫دیــده اســت و می گویــد‪ :‬تنهــا بهشــت فاطمــه الکچــری و گران نیســت‪،‬‬ ‫همــه گورســتان های لواســان قبرهــای گــران دارنــد‪ .‬ادرس نزدیک تریــن‬ ‫گورســتان لواســان را از وی می گیــرم و از «ورجیــن یکــم» و «ورجیــن‬ ‫دوم» عبــور کــرده و قبرســتان «تــوک مزرعــه» جنــب منطقــه الکچــری‬ ‫و ویالیــی «اصطلــک» می رســم‪ ،‬در ایــن قبرســتان برخــی از هنرمنــدان‬ ‫معــروف ماننــد مرحــوم «کیارســتمی» و چنــد بازیگــر معــروف دیگــر‬ ‫دفــن هســتند‪ .‬از یکــی از محلی هــا راجــع بــه قیمــت قبــر در قبرســتان‬ ‫«تــوک مزرعــه» ســوال می کنــم‪ ،‬می گویــد‪« :‬اینجــا بــرای محلی هــای‬ ‫«تــوک مزرعــه» رایــگان اســت و تنهــا یــک الــی دو میلیــون تومــان حق‬ ‫دفــن پرداخــت می کننــد‪ ،‬امــا بــرای غریبه هــا و تهرانی هــا قبــر ندارنــد؛‬ ‫چراکــه وســعت قبرســتان بســیار کــم اســت و فضــا بــرای دفــن جمعیت‬ ‫زیــاد مــردم تهــران و نواحــی اطــراف نیســت»‪.‬‬ ‫محلی ها برای هر قبر یکی‪،‬دو میلیون تومان پرداخت می کنند‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه «ایــا بــرای شــهروندانی کــه لواســانی‬ ‫اصــل نیســتند‪ ،‬امــا چنــد سالی ســت‪ ،‬بــه ایــن شــهر امده انــد‪ ،‬نیــز قبــر‬ ‫یکی‪،‬دو میلیون تومانــی وجــود دارد؟» گفــت‪« :‬خیــر‪ ،‬ایــن قبرســتان‬ ‫و قبرهایــش فقــط بــرای قدیمی هــا و محلی هــا اســت»‪ .‬به ســوی‬ ‫گورســتان «شــورکاب» در محل ـه ای بــه همیــن نــام حرکــت می کنــم‪،‬‬ ‫بیــن راه بــا مــردم لواســان صحبــت می کنــم‪ ،‬زندگی هــای عــادی دارنــد‪،‬‬ ‫محلی هــا اینجــا چنــدان الکچــری نیســتند‪ ،‬البتــه برخی هــا از محــل‬ ‫فــروش زمیــن بــه تهرانی هــا و پولدارهایــی کــه بــه لواســان می اینــد‪،‬‬ ‫شهردار ساری عنوان کرد؛‬ ‫خبرهای خوش در حوزه گردشگری در اینده نزدیک‬ ‫شــهردار ســاری گفــت‪« :‬بــا اقداماتــی کــه در ماه هــای اخیــر صــورت گرفتــه و بــا حمایــت و نظــارت عالیــه اعضــای‬ ‫شــورای اســامی شــهر‪ ،‬در اینــده نزدیــک خبرهــای خوشــی در حــوزه گردشــگری بــرای شــهروندان ســاروی خواهیــم‬ ‫داشــت»‪ .‬عبــاس رجبــی توجــه بــه تامیــن بیش از پیــش زیرســاخت های گردشــگری شــهری را ضــروری دانســت و‬ ‫گفــت‪« :‬ســاری به عنــوان مرکــز اســتان مازنــدران می توانــد مقصــد گردشــگری بســیاری از هموطنان و مســافران باشــد؛‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬توجــه بــه زیرســاخت های گردشــگری و اســتفاده صحیــح از ظرفیت هــای کم نظیــر جغرافیایــی یکــی از‬ ‫مهم تریــن اهــداف مدیریــت شهری ســت»‪ .‬رجبــی وجــود رودخانــه تجــن در محــدوده شــهر ســاری را از ظرفیت هــای مهــم گردشــگری ایــن‬ ‫شــهر برشــمرد و گفــت‪« :‬بــدون تردیــد‪ ،‬رودخانــه تجــن می توانــد بــا مدیریــت صحیــح و تامیــن امکانــات مــورد نیــاز و نیــز ازادســازی حریم در‬ ‫راســتای جلوگیــری از خطــرات ناشــی از حــوادث طبیعــی همچــون ســیل بــه یکــی از جذاب تریــن اماکن تفریحــی و گردشــگری تبدیل شــود»‪.‎‬‬ ‫خرید و فروش قبرهای الکچری در لواسان؛‬ ‫کوخ نشینی در حیات و کاخ نشینی در ممات!‬ ‫وضــع خوبــی دارنــد‪ ،‬امــا بســیار مهربــان و لوتــی مســلک هســتند‪ .‬در‬ ‫اطــراف قبرســتان «شــورکاب» نیــز بــرای خریــد قبــر ســوال می پرســم‪،‬‬ ‫مــردم گویــی به نوعــی در پاســخ بــه ایــن مســئله مــردد هســتند و از‬ ‫پخــش کلیپ هــای لواســان الکچــری رضایــت ندارنــد‪ .‬درهرصــورت‬ ‫خــود را خریــدار قبــر معرفــی کــردم‪ ،‬تــا بتوانــم‪ ،‬اطالعــات بیشــتری‬ ‫در مــورد قبرهــای منطقــه دسـت یابم‪ ،‬بــا راهنمایــی اهالــی بــا یکــی از‬ ‫واســطه های فــروش قبــر اشــنا می شــوم‪ ،‬از وی در خصــوص قیمــت قبــر‬ ‫در منطقــه ســوال پرســیدم‪ ،‬کــه می گویــد‪« :‬مــن همــه را می شناســم‪،‬‬ ‫بــا همــه متصدیــان قبرســتان ها ارتبــاط دارم و هرکجــا قبــر بخواهــی‬ ‫می توانــم‪ ،‬تهیــه کنــم‪ ،‬فقــط ‪ ۱۰۰‬میلیون تومــان بایــد بــه خــودم بدهــی‬ ‫کــه مــن هــم شــیرینی می دهــم و ایــن مبلــغ جــدای از پــول قبــر‬ ‫اســت»‪ .‬بــا وی در مــورد قیمــت قبــر گفت وگــو می کنیــم‪.‬‬ ‫قیمت قبر در گورستان های مختلف لواسان‬ ‫وقتــی بــه ایــن واســطه می گویــم کــه یــک قبــر بــرای ســرمایه گذاری‬ ‫می خواهــم و ایــا جــای رشــد دارد‪ ،‬می گویــد‪« :‬جــای رشــد کــه خیلــی‬ ‫دارد‪ ،‬البتــه بایــد بــه قیمــت بخــری‪ ،‬امــا در روســتا نخــر‪ ،‬قبرهــای‬ ‫روســتایی رشــدی ندارنــد‪ ،‬ولــی در شــهر بخواهــی همــه قبرســتان ها‬ ‫می توانــم‪ ،‬برائــت قبــر بخــرم‪ .‬نــگاه کــن! در «تــوک مزرعــه» بایــد‬ ‫‪ ۴۰۰‬الــی ‪ ۵۰۰‬میلیون تومــان هزینــه کنــی‪ ،‬قبرســتان «شــورکاب» هــم‬ ‫همین طــور‪ ،‬چقــدر پــول داری؟» بــه او می گویــم کــه بودجــه ام بــرای‬ ‫ایــن کار حــدود ‪ ۳۰۰‬تومــان اســت امــا می توانــم بازهــم جــور کنــم و‬ ‫او پاســخ می دهــد‪« :‬اگــر ‪ ۳۰۰‬تومــان داری فکــر «شــورکاب» و «تــوک‬ ‫مزرعــه» را نکــن‪ ،‬امــا بــا حــدود ‪ ۲۰۰‬الــی ‪ ۳۰۰‬تومــان می توانــم در‬ ‫گورســتان های «ســبو کوچــک»‪« ،‬ســبو بــزرگ» و «تیمورابــاد» بخــرم‪،‬‬ ‫کــه همــه این هــا در شــهر اســت‪ ،‬امــا قــدری دورتــر از تهران انــد و‬ ‫زمین هــا و قبرهایشــان ارزان ترنــد؛ ولــی قــول می دهــم رشــد خوبــی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬ســال دیگــر بایــد روی همیــن قبرهــا حداقــل ‪ ۱۰۰‬الــی‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومــان بگیــری»‪ .‬در پایــان می پرســم کــه اگــر پولــم را افزایــش‬ ‫دهــم‪ ،‬گورســتان های نزدیک تــر هــم می توانــم بخــرم؟؛ پاســخ‬ ‫این اسـت که‪« :‬بلــه‪ ،‬پــول کــه باشــد در تهرانــی پســندترین گورســتان ها‬ ‫قبــر می توانــی بخــری‪ ،‬گورســتان امامــزاده عبــداهلل «جائیــج» بیــن‬ ‫‪ ۶۰۰‬الــی ‪ ۷۰۰‬تومــان‪« ،‬بهشــت فاطمــه» ‪ ۵۰۰‬تومــان بــه بــاال‪ ،‬هــر قبــر‬ ‫گورســتان «نــاران» کــه چنــد فــرد مطــرح اقتصــادی و پولــدار کشــور در‬ ‫ان دفــن هســتند‪ ،‬بــاالی ‪ ۸۰۰‬میلیــون الــی یک میلیارد تومــان اســت»‪.‬‬ ‫قبر فروشی به بچه پولدارها؛ راهی برای کسب درامد‬ ‫قبر فروشــی و تجــارت قبــر در لواســان حــدود یک دهــه اســت‪ ،‬کــه‬ ‫ســودهای کالن بــرای برخــی افــراد بــه همــراه داشــته اســت‪ ،‬یکــی از‬ ‫اهالــی لواســان گفــت‪« :‬ایجــاد گورســتان خصوصــی در لواســان بــا توجه‬ ‫بــه اشــتیاق تهرانی هــا بــرای دفــن در ایــن مناطــق زمانــی بــاب شــده‬ ‫بــود‪ ،‬به طوری کــه در یــک قبرســتان در منطقــه «تپــه ســرخه» لواســان‬ ‫از ســال ‪ ۹۱‬الــی ‪ ۹۸‬بــا دریافــت پول هــای کالن اقــدام بــه فــروش قبــر‬ ‫کردنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬امــا چندی ســت‪ ،‬ایــن گورســتان تعطیل شــده‬ ‫و مســئوالن مربوطــه در حــال بررســی بــرای بازگردانــدن پول هایــی‬ ‫هســتند‪ ،‬کــه بــرای دفــن امــوات در طــول ایــن ســال ها از مــردم دریافــت‬ ‫شــده اســت»‪ .‬ایــن شــهروند لواســانی افــزود‪« :‬کســی را می شناســم‪ ،‬کــه‬ ‫پیش ازایــن تعویض روغنــی داشــت و حتــی یک دنــدان ســالم در دهــان‬ ‫ایــن فــرد نبــود‪ ،‬امــا مدتی ســت‪ ،‬از طریــق ارتبــاط بــا یکــی از ایــن‬ ‫گورســتان ها و فــروش قبــر‪ ،‬اکنــون یــک خــودرو «ال ‪ »۹۰‬ســوار شــده و‬ ‫تمــام دندان هایــش را نیــز ایمپلنــت کــرده اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بســیاری‬ ‫از فرزنــدان افــراد مرتبــط بــا گورســتان ها از هیــچ بــه همه جــا رســیدند و‬ ‫ماشــین های شاس ـی بلند ســوار می شــوند»‪ .‬ایــن سوء اســتفاده ها بارهــا‬ ‫توســط امام جمعــه لواســان موردانتقــاد قرارگرفتــه اســت‪ ،‬وی کــه در این‬ ‫خصــوص بــا خبرنــگار مهــر ســخن می گفــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬نبایــد‬ ‫اعضــاء هیئت امنــا قبرســتان ها اجــازه دهنــد‪ ،‬افــرادی کــه پول دارنــد‪،‬‬ ‫قبرســتان ها را بــه شــیوه ای غیرعــادی اراســته کننــد و فخرفروشــی‬ ‫و شــکاف اجتماعــی حتــی در مــورد مــرگ و در قبرســتان کــه مــکان‬ ‫عبــرت اســت‪ ،‬دیــده شــود»‪.‬‬ ‫جای خالی نظارت شورای شهر و شهرداری بر قیمت گذاری قبرها‬ ‫حجت االســام ســید ســعید لواســانی بابیــان اینکــه تفــاوت بیــن فقیــر و‬ ‫غنــی در مــورد مقبره هــا بی معنــی اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬بــرای امــوات مهــم ان‬ ‫چیزی ســت‪ ،‬کــه بــا خــود برده انــد‪ ،‬نــه اینکــه تــا می تواننــد‪ ،‬ظاهــر‬ ‫قبــر را تزئیــن کننــد و بــا همیــن امــر هم اســراف و چشــم و هم چشــمی‬ ‫کننــد»‪ .‬امام جمعــه لواســان شــهرداری را نهــاد مســئول در راه انــدازی‬ ‫قبرســتان عمومــی بــرای مــردم دانســت و گفــت‪« :‬متولی قبرســتان های‬ ‫عمومــی شهرداری ســت و زمانی کــه ایــن نهــاد بــه وظیفــه خــود عمــل‬ ‫نکنــد و گورســتانی بــا رعایــت موازیــن شــرعی ســاخته نشــود‪ ،‬شــاهد‬ ‫چنیــن مــواردی خواهیــم بــود»‪ .‬در ضمــن‪ ،‬نســخه ای از حکمی از شــعبه‬ ‫‪ ۱۰‬دیــوان عدالــت اداری موجــود اســت‪ ،‬کــه در ان امــده اســت‪« :‬ازجمله‬ ‫وظایــف شــورای اســامی شــهر‪ ،‬همــکاری بــا شــهرداری جهــت تصویب‬ ‫طــرح حــدود شــهر و بررســی و تاییــد طــرح هــادی و جامــع و تفصیلــی‬ ‫و همچنیــن نظــارت بــر ایجاد گورســتان اســت»‪ .‬ایــن ُحکم شــهرداری و‬ ‫شــورای شــهر لواســان را بــه رعایــت طــرح تفصیلــی مصــوب و راه انــدازی‬ ‫و فراهم کــردن تســهیالت قبرســتان عمومــی شــهر کــه در طــرح جامــع‬ ‫مصــوب ســال ‪ ۱۳۹۴‬در لواســان جانمایــی شــده‪ ،‬کــرده اســت‪.‬‬ ‫مشکالتی که ساکنان لواسان برای خرید قبر دارند‬ ‫فقــدان قبرســتان عمومــی در لواســان نه تنهــا ســبب شــده افــراد‬ ‫الکچــری بــا پرداخــت پول هــای کالن در گورســتان های ایــن‬ ‫شــهر دفــن شــوند‪ ،‬کــه مشــکالتی نیــز بــرای افــراد معمولــی کــه‬ ‫چند سالی ســت‪ ،‬در لواســان ســاکن بــوده امــا اصالتـاً لواســانی نیســتند‪،‬‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬یکــی از ایــن افــراد گفــت‪« :‬مــا اصالت ـاً لواســانی‬ ‫نیســتیم‪ ،‬امــا چند سالی ســت‪ ،‬بــه ایــن شــهر امدیــم»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«وضــع مالــی مــا معمولی ســت و نه میلیــاردی پول داریــم و نــه‬ ‫الکچــری هســتیم؛ ولــی چــون اصالتـاً لواســانی نیســتیم‪ ،‬قبرهــا بــرای‬ ‫مــا یکی‪،‬دومیلیونــی نیســت و پــول قبرهــای چند صدمیلیونــی نیــز‬ ‫نداریــم و مجبوریــم امــوات خــود را بــرای دفــن بــه بهش ـت زهرا (س)‬ ‫تهــران ببریــم‪ ،‬کــه قطعـاً زیــارت مقبــره امــوات در ایــن راه دور بســیار‬ ‫ســخت اســت و مــا بایــد جــور کـم کاری شــهرداری لواســان و الکچــری‬ ‫بــازی عــده ای کــه صاحــب پول هــای بی حســاب وکتاب شــده اند‪ ،‬را‬ ‫بکشــیم»‪ .‬ایــن شــهروند لواســانی گفــت‪« :‬جالــب اینجــا اســت‪ ،‬کــه‬ ‫مقبره هــای لواســان بــرای افــراد همــان محــل رایــگان اســت‪ ،‬مثــ ًا‬ ‫در گورســتان «شــورکاب» تنهــا اهالــی «شــورکاب» کــه ارتبــاط دارنــد‪،‬‬ ‫بــا یکی‪،‬دو میلیــون می تواننــد‪ ،‬امــوات خــود را دفــن کننــد و حتــی‬ ‫دفــن یکــی از اهالــی «جائیــج» در گورســتان «شــورکاب» نیــز ممکــن‬ ‫نیســت»‪ .‬بــد نیســت‪ ،‬بدانیــد‪ ،‬کارگــری کــه اصالتـاً لواســانی نیســت و‬ ‫ماهــی ســه میلیون تومان حقــوق می گیــرد و در طــول مــدت عمــر‬ ‫خــود زندگــی ســختی داشــته اســت‪ ،‬بایــد حــدود ‪ ۱۴‬ســال بــدون‬ ‫وقفــه کار کــرده و حقــوق خــود را خــرج نکنــد‪ ،‬تــا اگــر قیمــت قبــر در‬ ‫قبرســتان های الکچــری لواســان گران تــر نشــد‪ ،‬بتوانــد‪ ،‬بــرای خــود‬ ‫یــک قبــر تهیــه کنــد‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫ایران زیباست‬ ‫منطقــه گردشــگری «دشــت مــاران» یکــی از مناطــق‬ ‫شــمالی کشــور اســت کــه در مینودشــت اســتان‬ ‫گلســتان قــرار دارد‪ .‬دشــت وســیع و گله هــای‬ ‫فــراوان اســب های وحشــی از جذابیت هــای ایــن‬ ‫منطقــه اســت‪ .‬یکــی از معضــات دشــت مــاران ورود‬ ‫ماشــین های افــرودی بــه منطقــه اســت کــه ایــن‬ ‫طبیعــت بکــر را بــه خطــر انداختــه اســت‪.‬‬ ‫سید محمد ال رسول‪ /‬ایسنا‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان مطرح کرد؛‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫پروژه چهار خطه خرم اباد‪ -‬کوهدشت در انتظار اعتبار‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان لرســتان در جریــان بازدیــد‬ ‫دوســاعته از طــرح چهارخطــه خرم اباد‪،‬کوهدشــت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«هشــت کیلومتر از محــور خرم اباد‪،‬کوهدشــت امــاده اســفالت‬ ‫اســت»‪ .‬رضــا خالقــی گفــت‪« :‬محــور خرم ابــاد بــه کوهدشــت‬ ‫‪ ۸۵‬کیلومتــر اســت کــه پــروژه چهارخطــه ان از ســنوات قبــل اغاز‬ ‫شــده و هم اکنــون ‪ ۵۶‬کیلومتــر ان در حــال بهره برداری ســت‬ ‫و مابقــی قطعــات ان نیــز تحــت پپمــان هســتند و پیمانــکاران‬ ‫ان نیــز مشــخص هســتند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬قطعــه اول از ســمت‬ ‫خرم ابــاد هشـت کیلومتر تحــت پیمــان شــرکت ابادراهــان پــارس‬ ‫اســت کــه یــک شــرکت بین المللــی و بومــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫بخشــی از کار را انجــام داده تعریــض و زیرســازی و بخشــی از‬ ‫اســفالت را نیــز اجرایــی کــرده اســت»‪ .‬مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر شــرکت ابادراهــان پــروژه را‬ ‫تعطیــل کــرده اظهار داشــت‪« :‬متاســفانه وجــود برخــی معارضین‬ ‫از دیــد شــرکت باعــث تعطیلــی کار شــده کــه اخطارهــای الزم‬ ‫را بــه شــرکت ابادراهــان دادیــم از طرفــی نیــز رایزنی هایــی‬ ‫جهــت اغاز بـه کار شــرکت در دســتور کار قــرار دادیــم کــه پــروژه‬ ‫فعــال شــود و قول هایــی هــم از جانــب شــرکت گرفتیــم کــه‬ ‫پــروژه مجــدد اغــاز شــود»‪ .‬خالقــی در ادامــه می گویــد‪« :‬طــی‬ ‫چند روز گذشــته همــکاران مــا در معاونــت مهندســی و ســاخت‬ ‫در مســاجد روســتا های محلــی جلســاتی را بــا معرضیــن پــروژه‬ ‫برگــزار کردنــد کــه خوشــبختانه توافقاتــی هــم حاصــل شــده و‬ ‫طــی صورت جلس ـه ای هــم قــرار شــده معارضیــن محلــی مانــع‬ ‫اجــرای کار نشــوند تــا پــروژه فعالیــت خــود را اغــاز کنــد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی در ارتبــاط بــا پرداخــت وجــه بــه‬ ‫مالکیــن ایــن طــرح تصریــح کــرد‪« :‬در حــال پیگیــری هســتیم‬ ‫کــه ثمــن زمیــن مالکیــن تامیــن اعتبــار شــود و بــه انهــا‬ ‫پرداخــت شــود»‪ .‬وی همچنیــن ادامــه داد‪« :‬پیمانــکار ایــن‬ ‫قطعــه از شــرکت های بین المللــی و توانمنــد کشــور اســت کــه‬ ‫در صــورت اغاز بــه کار مجــدد‪ ،‬قطعــاً ظــرف چند مــاه پــروژه بــه‬ ‫اتمــام می رســد و انتظــار داریــم کــه مدیــران شــرکت ابادراهــان‬ ‫کــه اهــل ایــن اســتان هســتند؛ همچــون گذشــته‪ ،‬خدمــات خــود‬ ‫را بــه اســتان ارائــه کننــد و همچنــان در توســعه لرســتان ســهیم‬ ‫باشــند»‪ .‬مهنــدس خالقــی بــا اشــاره بــه قطعــه واریانــت چنــار نیز‬ ‫گفــت‪« :‬در ایــن طــرح محــور قدیــم کال از ترافیــک خارج میشــود‬ ‫و یــک واریانــت جدیــد بطــول بیــش از ‪ ۵‬کیلومتــر احــداث‬ ‫میشــود پیمانــکار جدیــد کــه در حــال حاضــر مشــغول به کار‬ ‫اســت‪ ،‬تجهیــز کارگاه کــرده و کارخانــه اســفالت نیــز داراســت و‬ ‫مشــکلی از ایــن بابــت نخواهد داشــت»‪ .‬مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان در ادامــه از اماده شــدن بیــش از هشـت کیلومتر از محــور‬ ‫خرم ابــاد بــه کوهدشــت جهــت اســفالت خبــر داد و گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫مقــدار محــور در حــال حاضــر منتظــر قیــر اســت کــه متاســفانه‬ ‫در بودجــه ‪ ۹۹‬کــه قیــر دولتــی ک ً‬ ‫ال حــذف شــد‪ ،‬صرفــاً تهیــه‬ ‫قیــر بایــد از بــازار ازاد خریــداری شــود کــه بایــت ایــن موضــوع‬ ‫در اســتان‪ ،‬یک میلیارد تومــان تامیــن اعتبــار کردیــم «‪ .‬رضــا‬ ‫خالقــی گفــت‪« :‬در مجمــوع محــور خرم اباد‪،‬کوهدشــت پــروژه‬ ‫فعالــی هســت و بــه شــرط تامیــن اعتبــار ب ـ ه غیــر از واریانــت‬ ‫چنــار در ســال جــاری تکمیــل و بــه زیــر بــار ترافیــک مـی رود»‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی بــا اعــام اینکــه اعتبــار مــورد نیــاز این‬ ‫محــور ‪ ۴۵‬میلیارد تومــان اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬اعتبــار حــال حاضــر‬ ‫ایــن محــور کــه تخصیص یافتــه هشــت میلیارد تومان اســت‪،‬‬ ‫امــا از طریــق ســازمان برنامــه بودجــه در حــال رایزنــی هســتیم‬ ‫کــه اعتبــار بیشــتری اخــذ کنیــم و در ســال جــاری پــروژه بــه‬ ‫اتمــام برســانیم»‪ .‬الزم به ذکر اســت؛ پیمانــکار و مشــاور پــروژه و‬ ‫کارشناســان در خــال ایــن بازدیــد توضیحــات و گزارشــاتی از‬ ‫رونــد اجــرای طــرح بــه مدیــرکل راه و شهرســازی لرســتان ارائــه‬ ‫کردنــد‪ .‬یکــی از از مطالبــات مــردم اســتان لرســتان بهســازی و‬ ‫احــداث چهــار خطه هــای درون استانی ســت کــه ســاالنه به علــت‬ ‫نداشــتن اســتانداردهای الزم خســارات و تلفــات زیــادی بهمــراه‬ ‫دارد امیدواریــم وزارت راه و شهرســازی و در راس ان جنــاب دکتــر‬ ‫اســامی در خصــوص تخصیــص اعتبــار ویــژه بــه لرســتان در‬ ‫کاهــش ایــت خســارات نقــش بســزای خــود را ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫تامین نیاز‪ ۵۰‬سال اینده البرز با اجرای خط انتقال گاز بوئین زهرا‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫همــه ســطوح مصــرف به خصــوص صنایــع‬ ‫بــا چشــم انداز ‪ ٥٠‬ســال اینده را تامیــن‬ ‫می کنــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫البــرز با بیان اینکــه تــا پایــان ســال گذشــته‬ ‫مجموعــاً ‪ ٣٣٨‬واحــد صنعتــی گازدار شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن میــزان ‪ ٥٧‬درصــد صنایــع‬ ‫اســتان را شــامل می شــود؛ ضمــن انکــه‬ ‫گازرســانی بــه ‪ ١٤٠‬واحــد صنعتــی نیــز‬ ‫درحــال انجــام اســت»‪ .‬تقی نــژاد گازرســانی‬ ‫بــه روســتاها را مورد اشــاره قــرار داد و گفــت‪:‬‬ ‫«گازرســانی بــه نُــه روســتا در ســال گذشــته‬ ‫انجــام شــده و درســال ‪ ٩٩‬عملیــات گازرســانی‬ ‫بــه ‪ ٥٠‬روســتا درحــال اجرا ســت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان البــرز مجمــوع روســتاهای‬ ‫برگزاری کارگاه اموزش استرس‬ ‫و کرونا در باقرشهر‬ ‫اولین کارگاه اموزش اسـترس و کرونا در شـهرداری باقرشـهر برگزار شد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومی شـهرداری و شـورای اسلامی باقرشـهر؛ اولین‬ ‫برگـزاری کارگاه امـوزش اسـترس و کرونـا بـا حضـور نیروهـا وکارگران‬ ‫فضـای سـبز با موضـوع اموزش نحـوه کنترل اسـترس و اقدامـات الزم‬ ‫در پسـا کرونـا در سـتاد مدیریـت بحـران برگزار شـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛‬ ‫ایـن کارگاه هـا به صـورت مسـتمر با حضور کارگـران واحدهـای مختلف‬ ‫برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫پلمپ شدن دو تاالر در باقرشهر‬ ‫مسـئول اجرای احکام شـهرداری باقرشـهر از پلمپ دو تاالر در باقرشهر‬ ‫به علـت عـدم پرداخـت مطالبـات شـهرداری خبـر داد ‪ .‬ایـن تاالرهـا بر‬ ‫اسـاس تخلفـات حقوقـی و طبق حکـم دادسـتان بخش کهریـزک و با‬ ‫هماهنگـی هـای انجـام با مراجع ذی ربط پلمپ شـده اند‪ .‬سـید سـعید‬ ‫مبینـی گفـت‪ « :‬واحدهـای صنفی یاد شـده از پرداخت جرایـم ماده صد‬ ‫قانـون شـهرداری ها و عـوارض معوقـه شـهرداری خـودداری کرده انـد و‬ ‫شـهرداری بـا انجام هماهنگـی الزم با مراجع ذی صالح نسـبت به پلمپ‬ ‫واحدهـای فـوق اقدام کرده اسـت»‪.‬‬ ‫ظرفیت باالی کشاورزی‬ ‫شهرستان ری برای ایجاد اشتغال‬ ‫فرمانـدار ری گفـت‪« :‬کشـاورزی شهرسـتان ری ظرفیـت بسـیار خوبی‬ ‫جهـت ایجـاد اشـتغال بـرای جوانان منطقـه اسـت و می توان بـا اجرای‬ ‫طرح هـای امایش سـرزمینی و سـطح بندی اراضی در حوزه کشـاورزی‪،‬‬ ‫اشـتغال پایـدار ایجـاد کـرد»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«امـروز بـا وجود تحریم های ظالمانه‪ ،‬کشـاورزی کشـور خودکفـا‪ ،‬پویا و‬ ‫پر رونـق اسـت و بخش قلعه نـو با ظرفیت بسـیار باالی کشـاورزی‪ ،‬رتبه‬ ‫اول برداشـت گنـدم در اسـتان تهران را بـه خود اختصاص داده اسـت»‪.‬‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری تصریـح کـرد‪« :‬امـروز به دلیل مشـکالت‬ ‫زیرسـاختی در برخـی از نقـاط شهرسـتان اراضـی کشـاورزی دچـار‬ ‫اسـیب شـده اسـت و با توجه بـه اهمیت موضـوع کشـاورزی به ویژه در‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬احیـاء دشـت طالیـی ری به عنوان یک اولویت اساسـی‬ ‫در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت»‪.‬‬ ‫معدوم سازی فراورده دامی فاسد‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان البرز خبر داد؛‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان البــرز‬ ‫با اشــاره به طراحــی خــط لولــه جدیــد‬ ‫انتقــال گاز از بوئین زهــرا بــه کــرج‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بــا اجــرای ایــن پــروژه نیــاز اســتان البــرز‬ ‫در بخش هــای مختلــف در یــک چشــم انداز‬ ‫‪ ٥٠‬ســاله تامیــن می شــود»‪ .‬حســین تقی نــژاد‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬در راســتای ایجــاد زیرســاخت‬ ‫تامیــن انــرژی جهــت افزایــش ســرمایه گذاری‬ ‫در اســتان طراحــی خــط انتقــال غــرب کــرج‬ ‫به طــول ‪ ٦٤‬کیلومتربــا اعتبــاری بالــغ بــر‬ ‫‪ ٣٠٠‬میلیارد تومــان انجــام شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن خــط بــا انشــعاب ازخــط انتقــال‬ ‫ســوم سراســری واقــع در پنج کیلومتــری‬ ‫شــمال شــهر بوئین زهــرا اغــاز و تــا روســتای‬ ‫عرب ابــاد ســاوجبالغ در غــرب شــهرکرج‬ ‫امتــداد خواهــد یافــت کــه در دو فــاز اجرایــی‬ ‫عملیــات ان صــورت خواهــد گرفــت»‪ .‬ایــن‬ ‫مســئول با تاکید براینکــه ایــن خــط انتقــال‬ ‫ضمــن رفــع مشــکل کمبــود گاز در اســتان‬ ‫البــرز و ایجــاد تامیــن انــرژی گاز تــا بیــش از‬ ‫یک میلیــون و ‪ ٢٠٠‬هزار مترمکعب درســاعت‪،‬‬ ‫توزیــع مناســب گاز از غــرب اســتان را در‬ ‫ری‬ ‫برخــوردار ازنعمــت گاز اســتان البــرز را تــا‬ ‫پایــان ســال گذشــته ‪١٥٤‬مــورد عنــوان کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬در میــان شهرســتان های مختلــف‬ ‫اســتان به ترتیــب ســاوجبالغ و نظرابــاد دارای‬ ‫بیشــترین روســتای برخــوردار از گاز هســتند»‪.‬‬ ‫وی بــه موانــع و مشــکالت اصلــی گازرســانی در‬ ‫البــرز اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬صعب العبوربــودن‬ ‫مســیرهای گازرســانی‪ ،‬حجــم بــاالی‬ ‫مسیرســازی و حفــاری بــرای شــبکه گذاری‬ ‫به خصــوص د ر مناطــق اســارا و محــور‬ ‫چالــوس‪ ،‬تحصیــل اراضــی‪ ،‬افزایــش قیمت هــا‬ ‫و نوســانات ارزی و درنهایــت فراینــد صــدور‬ ‫مجوزهــای الزم از ادارات متولــی و مرتبــط از‬ ‫اهــم مشــکالت موجــود در مســیر گازرســانی‬ ‫در ایــن اســتان محســوب می شــود»‪ .‬ایــن‬ ‫مســئول درپایــان بــه حــذف قبــوض کاغــذی‬ ‫به عنــوان یکــی از برنامه هــای دردســت اجــرا‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬جمــع اوری اطالعــات‬ ‫شــماره تمــاس مشــترکان درحــال انجام اســت‬ ‫و تاکنــون ایــن طــرح ‪ ٦٧‬درصــد پیشــرفت‬ ‫داشــته و ارســال پیامــک بــه شــماره تمــاس‬ ‫ایــن مشــترکین هم زمــان بــا ارســال قبــوض‬ ‫کاغــذی ادامــه دارد»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره دامپزشـکی شهرسـتان ری از کشـف و معدوم سـازی‬ ‫هشـت هزار و ‪ ۶۶۰‬کیلوگـرم انـواع فـراورده دامی فاسـد شـامل گوشـت‬ ‫قرمـز و چربـی حیوانـی خبـر داد‪ .‬وحید رسـتگاری اظهار داشـت‪« :‬این‬ ‫میـزان فـراورده خـام دامـی در جریـان نظـارت و بازدید کارشناسـان و‬ ‫بازرسـان اداره دامپزشـکی از کشـتارگاه ها و مراکـز عرضه گوشـت قرمز‬ ‫و سـفید کشـف شـده اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه غیر بهداشـتی بودن‬ ‫گوشـت های کشـف شـده بـا نمونه گیـری و ازمایش هـای دقیق علمی‬ ‫توسـط اداره دامپزشـکی شهرسـتان ری تشـخیص داده شـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«معدوم سـازی با حکم دسـتگاه قضائی انجام شـد»‪ .‬رسـتگار ادامـه داد‪:‬‬ ‫«شـش تن و ‪ ۳۰۰‬کیلوگـرم چربـی حیوانـی به دلیـل فاسـد و غیر قابـل‬ ‫اسـتفاده بودن و همچنیـن دوتـن و ‪ ۳۶۰‬کیلوگـرم گوشـت گاو به دلیـل‬ ‫عـدم درج تاریـخ تولیـد از مراکـز تولید و عرضه شهرسـتان ری کشـف‬ ‫و معدوم سـازی شـد»‪.‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۹۶‬درصدی‬ ‫مرکز بهداشت خیرساز کهریزک‬ ‫بخشـدار کهریـزک از توابـع شهرسـتان ری بـا اشـاره بـه پیشـرفت‬ ‫‪ ۹۶‬درصـدی پـروژه خیرسـاز مرکـز بهداشـت و درمـان ایـن بخـش از‬ ‫رفـع مشـکالت بـرق و گاز ایـن مرکـز خبـر داد‪ .‬امیـن بابایی افـزود‪« :‬با‬ ‫وجـود رونـد پیشـرفت مطلـوب ایـن طـرح‪ ،‬متاسـفانه به دلیـل برخـی‬ ‫بروکراسـی های اداری‪ ،‬خدمات رسـانی زیرسـاختی در حـوزه بـرق و گاز‬ ‫این مرکز مشـکالتی ایجاد شـده اسـت که با پیگیری های صورت گرفته‬ ‫تلاش داریـم کـه ظـرف مـدت یک ماه ایـن مشـکالت برطرف شـود»‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول خاطرنشـان کـرد‪« :‬نگاه ویـژه خیریـن و دولت سـرفصل‬ ‫مناسبی سـت کـه با امکان سـنجی مدون بتـوان برای تقویـت حوزه های‬ ‫بهداشـت و درمـان ایـن بخـش محـروم گام های اساسـی برداشـت»‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت خدمات��ی و نظافت��ی گلــواژه مه��ر ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت حمـ�ل و نقـ�ل بین المللـ�ی گنـ�ج بــار تهرــان بـ�ا‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت پرت��و س�لامت روز ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 441288‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003555850‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/07‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای وحیـ�د خس��روانی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2549295870‬بـ�ه‬ ‫ســمت مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬اقــای جوــاد ش��جاعیان بـ�ه کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 2229668511‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت نامحــدود انتخـ�اب‬ ‫گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل‪ :‬چــک‪ ،‬ســفته‪،‬‬ ‫ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقــود اسلـامی بـ�ا امضــای مدیرعامـ�ل بتنهایـ�ی همرــاه بـ�ا‬ ‫مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)881813‬‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)881809‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت صنعت��ی جهادی��ن پرن��د سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت گ��روه صنعت��ی چیت��ا خـ�ودرو سـ�هامی ع��ام ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت گ��روه صنعت��ی چیت��ا خـ�ودرو سـ�هامی ع��ام ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 1090‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102118290‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫ثبـ�ت ‪ 264177‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103815211‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 177286‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102196130‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/11/27‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخ��اذ ش��د‪ :‬تع��داد اعض��اء هیئ��ت مدی��ره از ‪ 5‬نفـ�ر بـ�ه ‪ 4‬نف��ر کاه��ش یاف��ت و‬ ‫ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه بنحـ�و مذکــور اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)881815‬‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/02/17‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ - :‬احســان منشـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2529670307‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل‬ ‫و رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و نصرالـ�ه منشـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪2529543933‬‬ ‫بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و فاطمـ�ه بحرالعلــوم بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1395/08/15‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل ش��رکت در‬ ‫واح��د ثبت��ی ته��ران ب��ه ادرس‪ :‬ته��ران‪ -‬می��دان س��عادت اباد‪ ،‬می��دان کاج‪،‬‬ ‫و تجهیــزات‪ ،‬قطع��ات وابس��ته ان) ب��ه موض��وع فعالی��ت شـ�رکت الح��اق و مـ�اده‬ ‫مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫ثبـ�ت ‪ 264177‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103815211‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1395/08/15‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫عاــدل هادی نیـ�ا بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3459915684‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیرــه‪ ،‬یونـ�س رضائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3459728221‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س‬ ‫گردیدن��د‪ .‬ح��ق امض��اء کلی��ه اوراق و اسـ�ناد تعهــداور از قبی��ل سـ�فته و چ��ک و‬ ‫قراردادهـ�ا و عقــود اسلـامی و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــای مدیرعامـ�ل بـ�ه‬ ‫عضـ�و هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬عبدالمجیـ�د س�رـاجی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3391686146‬بـ�ه‬ ‫تنهای��ی همــراه ب��ا مه��ر شــرکت متعب��ر می باش��د‪ .‬موسس��ه پ�رـدازش حسـ�اب‬ ‫س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره و مدیرعام��ل انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اس��ناد و‬ ‫ثب��ت شــرکت ها و موسسـ�ات غیرتجــاری شهرســتان های اســتان تهــران‬ ‫جـ�اده ای اسـ�تان تهـ�ران تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪( :‬واردات کامی��ون و کشـ�نده‬ ‫رضائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ -3459728221‬محمـ�د اشناپســند بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫عضـ�و هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬عمــاد غیجـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2269970365‬ب��ه سـ�مت‬ ‫م��دت ی��ک س��ال مال��ی انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬حجت ال��ه قلی تب��ار‪ ،‬سرپرس��ت اداره‬ ‫مج��وز شـ�ماره ‪ 11/10419‬مـ�ورخ ‪ 99/3/7‬اداره کل راه�دـاری و حمـ�ل و نقـ�ل‬ ‫خیابـ�ان سـ�رو شرــقی‪ ،‬پـلاک ‪ ،155‬کدپسـ�تی ‪ 1998644371‬تغیی��ر یاف��ت‪.‬‬ ‫‪ 2529173877‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب‬ ‫میربلــوک بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0942349423‬ب��ه س��مت بــازرس علی الب��دل بـ�رای‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/03/06‬و‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ :‬عبدالمجیـ�د س�رـاجی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ -3391686146‬یونـ�س‬ ‫هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬محمـ�د اشناپســند بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3392470767‬ب��ه سـ�مت‬ ‫هونــام بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006003961‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و علیرضـ�ا‬ ‫مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 141261‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10101842737‬‬ ‫اوراق بانک��ی از جمل��ه چ��ک‪ ،‬س��فته و غی��ره و همچنی��ن اس��ناد تعه��داور و‬ ‫قرارداده��ا ب��ا امض��اء ثاب��ت مدیرعام��ل و یک��ی از اعض��ایِ هی��ات مدی��ره و در‬ ‫غیــاب مدیرعامـ�ل بـ�ا امضــاء دو نفـ�ر از اعضــای هیــات مدیــره همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫شـ�رکت معتب��ر اس��ت‪ .‬مکاتب��ات عـ�ادی ب��ا امض��اء مدیرعام��ل و مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتبـ�ر اسـ�ت‪.‬‬ ‫‪ -3392470767‬عاــدل هادی نیـ�ا بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ -3459915684‬عمـ�اد‬ ‫غیجـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2269970365‬ب��ه سـ�مت اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫بــرای مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪ .‬موسس��ه حسابرس��ی و خدمـ�ات‬ ‫مدیریتـ�ی ارمــان بصیـ�ر بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320601565‬ب��ه س��مت بـ�ازرس‬ ‫اصلـ�ی و موسسـ�ه حسابرسـ�ی توانگـ�ر محاسـ�ب و هم��کاران بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10320852922‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل برــای مــدت یکســال مالـ�ی‬ ‫انتخــاب گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس (‪)881807‬‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)881808‬‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)881810‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت فنـ�ی مهندسـ�ی توربیـ�ن پرتـ�و پاــرت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت پرت��و س�لامت روز ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1761‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004124781‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫ثبـ�ت ‪ 441288‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003555850‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت پرتــو ســامت روز شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 441288‬و شناســه ملــی ‪ 14003555850‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمـ�ع عمومـ�ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/07‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬‬ ‫اقــای جــواد شــجاعیان بــه کــد ملــی ‪ 2229668511‬متولــد ‪1359/01/01‬‬ ‫فرزنــد محمدعلــی بــا پرداخــت ‪ 1000000000‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت در‬ ‫ردیــف شــرکا قــرار گرفــت‪ .‬خانــم مریــم مینــا بــه کــد ملــی ‪2295566231‬‬ ‫متولــد ‪ 1362/02/03‬فرزنــد حیدرعلــی بــا پرداخــت ‪ 1000000000‬ریــال‬ ‫بــه صنــدوق شــرکت در ردیــف شــرکا قــرار گرفــت‪ ،‬خانــم زهــره جعفــری بــه‬ ‫کــد ملــی ‪ 0384654118‬متولــد ‪ 1359/03/03‬فرزنــد محمــد بــا پرداخــت‬ ‫‪ 1000000000‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت در ردیــف شــرکا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرمایه شــرکت از ‪ 9000000000‬ریــال بــه ‪ 12000000000‬ریــال افزایــش‬ ‫یافــت و مــاده مربوطــه اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬لیســت شــرکا‬ ‫پــس از افزایــش ســرمایه‪ :‬اقــای وحیــد خســروانی کــد ملــی ‪2549295870‬‬ ‫دارای ‪ 7000000000‬ریــال سهم الشــرکه‪ ،‬اقــای ســیدکاظم طالبــی کــد‬ ‫ملــی ‪ 3501074972‬دارای ‪ 2000000000‬ریــال سهم الشــرکه‪ ،‬اقــای جــواد‬ ‫شــجاعیان کــد ملــی ‪ 2229668511‬دارای ‪ 1000000000‬ریــال سهم الشــرکه‪،‬‬ ‫خانــم مریــم مینــا کــد ملــی ‪ 2295566231‬دارای ‪ 1000000000‬ریــال‬ ‫سهم الشــرکه‪ ،‬خانــم زهــره جعفــری کــد ملــی ‪ 0384654118‬دارای‬ ‫‪ 1000000000‬ریــال سهم الشــرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)881811‬‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/03/01‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ - :‬عبدالمجیـ�د عظیمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0068447868‬ب��ه سـ�مت‬ ‫ب�اـزرس اصلـ�ی و میدیـ�ا رجبـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3850042324‬ب��ه سـ�مت‬ ‫ب�اـزرس علی البــدل برــای مــدت یـ�ک ســال انتخــاب شدــند‪ - .‬جوــاد پاشاــیی بـ�ه‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 0452719089‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و بابـ�ک ضیائـ�ی بـ�ه‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 2929900903‬س��مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره و سـ�جاد پاشـ�ایی‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/08‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ :‬س��یدکاظم طالبـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 3501074972‬بـ�ا دریافـ�ت کلیـ�ه‬ ‫سهم الش��رکه خ��ود از صن��دوق ش��رکت از ردی��ف ش��رکا خ��ارج گردی��د‪ .‬سـ�رمایه‬ ‫ش��رکت از ‪ 12000000000‬ریــال بـ�ه ‪ 10000000000‬ری��ال کاه��ش یاف��ت و‬ ‫مــاده مربوط��ه اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪ .‬لیسـ�ت شرــکا پـ�س‬ ‫بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0451623010‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدی��ره بـ�رای‬ ‫از کاه��ش سـ�رمایه‪ :‬اقــای وحیـ�د خس��روانی کـ�د ملـ�ی ‪2549295870‬‬ ‫مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د و حـ�ق امضــاء کلیـ�ه اوراق به�اـدار از قبیـ�ل‬ ‫دارای ‪ 7000000000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬اقــای جوــاد ش��جاعیان کـ�د ملـ�ی‬ ‫چ�کـ‪ ،‬س�فـته‪ ،‬و اوراق تعهــداور و قرارداده��ای عق��ود اسـلامی و نامه ه��ای عـ�ادی‬ ‫و اداری بـ�ا امضــای دو نفـ�ر از اعضــای هیئـ�ت مدیــره متفقــاً همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫شــرکت و اوراق عــادی و اداری ب��ا امضـ�ای ه��ر ی��ک از اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫منف�رـدا ً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت متعبـ�ر اسـ�ت‪ .‬حجت الـ�ه قلی تباــر‪ ،‬سرپرسـ�ت‬ ‫اداره ثب��ت شــرکت ها و موسسـ�ات غیرتجــاری شهرســتان های اســتان تهــران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس (‪)881812‬‬ ‫‪ 2229668511‬دارای ‪ 1000000000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬خانـ�م مریـ�م‬ ‫مینـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 2295566231‬دارای ‪ 1000000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪،‬‬ ‫خانـ�م زهــره جعفــری کـ�د ملـ�ی ‪ 0384654118‬دارای ‪ 1000000000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫س��ازمان ثب��ت اس��ناد و امــاک کش��ور اداره ثب��ت ش��رکت ها و‬ ‫موسس��ات غیرتج��اری ته��ران (‪)881814‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 2‬تیر ‪ / 1399‬شماره ‪310‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تیغ و ترمه‬ ‫ابر شلوارپوش‬ ‫‪15‬‬ ‫جنایات مرموز دکتر مِرا‬ ‫دیبـا زاهـدی‪ ،‬پژمان بازغـی‪ ،‬الله اسـکندری‪ ،‬مهـران رجبی‪ ،‬کوروش سـلیمانی‪،‬‬ ‫اویسـا سـجادی‪ ،‬هومـن برق نورد و شـراره رنجبـر؛ بازیگران این فیلم سـینمایی‬ ‫سـاخته کیومـرث پوراحمد هسـتند کـه در شـرح داسـتان ان امـده مخاطب با‬ ‫یـک درام ملتهـب اجتماعی زنانه روبه روسـت‪ .‬اکران این فیلم در سـال گذشـته‬ ‫کنونی کشـور به جهـت جلوگیری‬ ‫منتفی شـد و در سـال جـاری به خاطر شـرایط‬ ‫ِ‬ ‫درقالب سینماماشـین انجام می شـود‪.‬‬ ‫از گسـترش بیشـتر کروناویروس‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫بازیگـری در اتاقـش بـرای جنـازه معشـوقه اش تئاتـر اجـرا می کنـد ‪ ...‬علیرضا‬ ‫اخـوان؛ نویسـنده‪ ،‬کارگـردان و بازیگر این نمایش اسـت کـه از اول تـا ‪ 15‬تیرماه‬ ‫جـاری در سـالن کوچـک (تـاالر مولـوی) بـه روی صحنـه مـی رود‪ .‬مـدت اجـرا‬ ‫‪50‬دقیقـه و زمان ان سـاعت ‪ 17‬اسـت‪ .‬کارگـردان در بخشـی از یادداشـت خود‬ ‫بـرای این اثـر نوشـته‪ :‬این منم کـه به جـا می مانم؛ دیگـری در وضعیـت عزیمت‬ ‫دائـم‪ ،‬درحال سـفرکردن اسـت‪.‬‬ ‫«جنایـات مرمـوز دکتـر مِـرا» نوشـته ادو گاوا رانپـو بـا ترجمه محمـود گودرزی‬ ‫توسـط انتشـارات «چترنگ» در ‪۱۴۴‬صفحه به قیمت ‪۲۳‬هزارتومان منتشـر شـد‪.‬‬ ‫این اثر‪ ،‬شـامل شـش داسـتان کوتاه جنایی سـت‪ :‬مسـافری با تصویـر پارچه ای‪،‬‬ ‫جهنـم اینه ها‪ ،‬تسـت روان شناسـی‪ ،‬امـدن اُسـئی‪ ،‬جنایـات مرموز دکتـر مِرا و‬ ‫کوتولـه رقصان‪ .‬ایـن نویسـنده ژاپنی‪ ،‬خالـق کاراگاهـی محبوب به نـام «اکچی‬ ‫کوگـورو» بوده کـه در یکـی از داسـتان های کتاب حاضـر نیز وجـود دارد‪.‬‬ ‫مو تن رو‬ ‫نقش خود‬ ‫تو را جویم‬ ‫بـا اسـتفاده از اپلیکیشـن «مو تـن رو» نیازی نیسـت که بـرای خرید یـک رژ یا‬ ‫کرم پودر دردسـر بکشـید؛ بیـش از ‪35.000‬محصول تولیدشـده توسـط ‪ 650‬برند‬ ‫اپ رایـگان‪ ،‬می توانید بـه جدیدترین‬ ‫محبـوب دنیـا دراختیار شماسـت‪ .‬در ایـن ِ‬ ‫تخفیف هـا و کمپین هـای فروش ویژه دسترسـی داشـته باشـید و با جسـت وجو‬ ‫بیـن هـزاران محصـول باکیفیـت از برندهای معتبـر لوازم ارایشـی و بهداشـتی‬ ‫جهـان‪ ،‬محصوالت مـورد عالقه تـان را خریـداری کنید‪.‬‬ ‫نمایشـگاه گروهی هنرهای تجسـمی «نقش خود» در «موزه فلسـطین» برپاست‪.‬‬ ‫در ایـن رویـداد‪ 37 ،‬هنرمنـد با ‪ 61‬اثر در حـوزه نگارگری‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬عکس و حجم‬ ‫حضـور دارند‪ .‬عالقه منـدان تا ‪ 4‬تیرمـاه جاری فرصـت دارند همه روزه از سـاعت‬ ‫‪ 10‬تـا ‪( 18‬پنج شـنبه ها ‪ 10‬تـا ‪ )15‬از نمایشـگاه بازدیـد به عمـل اورنـد‪ .‬نشـانی‬ ‫نمایشـگاه‪ ،‬تهـران‪ ،‬میـدان فلسـطین‪ ،‬خیابـان طالقانـی‪ ،‬خیابان برادران شـهید‬ ‫مظفـر‪ ،‬تقاطع بزرگمهر‪ ،‬شـماره ‪ 74‬اسـت‪.‬‬ ‫ارمـان گرشاسـبی؛ خواننـده موسـیقی پـاپ که پیش تـر تک اهنگ هایـی نظیر‬ ‫«اوازه خـوان»‪« ،‬ادینـه» و «شـب» را از او شـنیده ایم‪ ،‬تازه تریـن اثـر خـود را در‬ ‫قالـب تک اهنگی به نـا ِم «تو را جویـم» با اهنگسـازی و خوانندگی خـودش ارائه‬ ‫کـرده کـه ان را بـر ترکیبـی از سـروده های دکتـر شـفیعی کدکنی و اسـماعیل‬ ‫نواب صفا سـاخته اسـت‪ .‬اشـکان ابرون نیز وظیفـه تنظیم و ارش پاکـزاد وظیفه‬ ‫میکـس و مسـترینگ ان را برعهده داشـته اند‪.‬‬ ‫جنگل ابر شاهرود‬ ‫کرت مرلو‬ ‫پابلو نرودا‬ ‫«جنـگل ابـر شـاهرود»‪ ،‬قسـمتی از قدیمی ترین جنگل هـای هیرکانی سـت که با‬ ‫گونه های گیاهی و جانوری نادر‪ ،‬در شهرسـتان شـاهرود اسـتان سـمنان قرار دارد‪.‬‬ ‫ایـن جنـگل زیبا‪ ،‬بخشـی از میـراث طبیعی ایـران محسـوب می شـود و به دلیل‬ ‫اهمیـت ان‪ ،‬در تاریـخ ‪ ۱۴‬تیـر ‪ ۱۳۹۸‬نامـش در فهرسـت جهانی یونسـکو به ثبت‬ ‫رسـید‪ .‬ایـن جنگل در ارتفـاع چهارهزارمتری قله شـاهوار قرار دارد و قسـمتی از‬ ‫مـوزه طبیعی ‪۴۰‬میلیون سـاله ایران اسـت‪.‬‬ ‫عشق ما‬ ‫بیرون‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫پشت دیوارها زاده شد‬ ‫در باد‬ ‫در شب‬ ‫در زمین‬ ‫ازاین روست‬ ‫که خاک و ُگل‪،‬‬ ‫گِل و ریشه ها‬ ‫نام تو را می دانند ‪...‬‬ ‫مترجم‪ :‬باهار افسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪Em a i l : s a r a f r a za n 9 4@ g m a i l . c o m‬‬ ‫‪s a r a f r a za n a d v e r t i s e @ g m a i l . c o m‬‬ ‫‪w w w. s a r a f r a za n n e w s . i r‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫سـال ‪ 2018‬بود که دولت بلغارسـتان اسـنادی را درمورد همکاری ژولیا کریسـتوا با‬ ‫کمیتـه امنیت ملـی به عنوان جاسـوس کا‪ .‬گ‪ .‬ب (با نام مسـتعار سـابینا) در دوران‬ ‫جنگ سـرد منتشـر کرد‪ .‬گرچه کریسـتوا قاطعانه این اتهام را رد کـرده ؛ اما پرونده‬ ‫او هنوز درجریان اسـت‪.‬‬ ‫زنان و مسائل پیرامون شان از نگاه اندیشمندان‬ ‫ژولیا کریستوا‬ ‫ژولیـا کریسـتوا‪ ،‬نویسـنده و فیلسـوف و منتقد ادبی مطرح فرانسـوی‪ ،‬سالهاسـت که‬ ‫به عنـوان یکـی از مشـهورترین روشـنفکران نیمـه دوم قـرن بیسـتم جهـان به وبـژه‬ ‫در حـوزه زنـان بـه نامـی اشـنا تبدیل شـده اسـت‪ .‬زندگـی کریسـتوا‪ ،‬از کودکی در‬ ‫بلغارسـتان کمونیسـت گرفتـه تـا بزرگسـالی بـه عنـوان یـک روشـنفکر بین المللی‬ ‫مسـتقر در پاریـس‪ ،‬از او شـخصیتی سـاخته کـه در حـوزه نظریه پـردازی دیدگاه های‬ ‫وسـیعی داشـته باشـد‪ .‬ژولیا کریسـتوا در ‪ ۱۹۴۱‬در اسـلیون بلغارسـتان متولد شد‪ .‬در‬ ‫مدرسـه راهبـان دومنیکـن به زبـان فرانسـه درس خواند و سـال ‪ ،۱۹۶۵‬پـس از اخذ‬ ‫دکتـرا در ادبیـات‪ ،‬بـا یـک بـورس تحصیلی مخصـوص دانشـجویان ممتاز به فرانسـه‬ ‫رفـت و به دلیـل سـالها تجربه زیسـتن در بلوک شـرق‪ ،‬با کار فرمالیسـت های روسـی‬ ‫همچـون یاکوبسـن و میخاییـل باختیـن که در غـرب هنوز ناشـناخته بودن‪ ،‬اشـنایی‬ ‫داشـت تا به عنـوان برگ برنـده ای برای اطالعـات بیشـتر در زمینه های نظـری از انها‬ ‫اسـتفاده کنـد‪ .‬هرچنـد دانـش او در زمینه های فلسـفی و اندیشـه ورزی هنـوز کافی‬ ‫نبـود اما بـا همیـن پیش زمینه نیز موفق شـد که بـه عضویت گـروه تـل کل ‪Tel Quel‬‬ ‫کـه یـک گروه روشـنفکری اهـل فلسـفه و سیاسـت بودند و نشـریه ای هم بـه همین‬ ‫نـام داشـتند‪ ،‬درایـد و بـا فیلیـپ سـولرس؛ نویسـنده‪ ،‬یکی دیگـر از اعضـای گروه‪،‬‬ ‫ازدواج کـرد‪ .‬بعـد از وقایـع سـال ‪ ۶۸‬پاریـس در ‪ ۱۹۷۴‬بـه چیـن رفت؛ اما نتوانسـت‬ ‫بـا مائوییسـم ارتبـاط برقـرار کنـد و انچـه را کـه دریافـت ذهـن پویـای او را راضی‬ ‫نکـرد؛ به همین خاطـر تصمیـم گرفـت کـه موقتـا از پرداختـن به سیاسـت در سـطح‬ ‫کالن دسـت بـردارد و بعدهـا نیـز ابتـدا بـه سیاسـت ورزی در سـطح خـرد‪ ،‬یعنی در‬ ‫سـطح فردی و سـپس سـطح کالن روی اورد‪.‬‬ ‫کریســتوا را مــی تــوان یکــی از پیشــگامان ســاختارگرایی هنــگام اوج این‬ ‫نظریــه در علــوم انســانی به شــمار اورد کــه به مــرور کارهــای او جایــگاه‬ ‫مهمــی در اندیشــه پساســاختارگرایی یافــت‪ .‬در مقدمــه کتــاب درامــدی‬ ‫بــر کریســتوا‪ :‬پــروژه نشــانه ای‪ ،‬توریــل موی امــده اســت‪ :‬اگــر‪ ،‬چنانکه در‬ ‫مــورد نظریه پــردازان معاصــر فرانســه مرســوم اســت‪ ،‬بپذیریــم کــه انچــه‬ ‫فلســفه فراینــدی کریســتوا را تشــکیل می دهــد‪ ،‬مواجهــات کلــی میــان‬ ‫امــر فرهنگــی و امــر طبیعــی‪ ،‬گسس ـت ها و پیوند هاســت؛ هیچ چیــزی‬ ‫خــارج از فلســفه وجــود نخواهــد داشــت‪ .‬بــا ایــن اوصــاف‪ ،‬شــاید‬ ‫اساسـی ترین وجــه پساســاختارگرایانه تفکــر نشــانه ای کریســتوا را بتــوان‬ ‫توصیــف مرزهــا و شــکاف های بیناســاختاری ســوبژکتیویته دانســت؛‬ ‫تو بســت های‬ ‫جایــی کــه هویــت تک بــود فــرد بیــش از انکــه توســط چف ‬ ‫نمادیــن هســتی جمعی شــکل گرفته باشــد‪ ،‬از طریــق حفره هــای ظاهــرا ً‬ ‫ناچیــز و درعین حــال زاینــده اش ســاخت ه شده اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬او بــه‬ ‫تحلیــل امــر نام ناپذیــر‪ ،‬برون زبانــی و حیطــه پیشــانمادین هســتی‬ ‫می پــردازد‪ .‬چیــزی کــه تفکــر کریســتوا را واجــد اهمیــت می کنــد هــم‬ ‫اســلوب کژنگــری بــه معنــای سیاســت حاشــیه پردازی در کلیتــی‬ ‫منســجم اســت و هــم رویکــردی دگراندیشــانه کــه نــه موجــد بدیــل امر‬ ‫موجــود‪ ،‬بلکــه بــه همــان معنــای منفیــت هگلــی کریســتوا‪ ،‬گشــودن‬ ‫فضایــی در ســاحت امــر واقــع به عنــوان موجودیتــی خــارج از مــرز اســت‪.‬‬ ‫کریســتوا اوالً همچــون بســیاری از متفکــران جریان روشــنفکری فرانســه‬ ‫در پــی بســط نظــری اســتثنائات قوانیــن کلی فلســفه از طریــق پرداختن‬ ‫بــه مثُــل کثیــف و طردشــده افالطونــی اســت و ثانیــاً در ســطحی‬ ‫اساســی تر‪ ،‬از همیــن طریــق‪ ،‬هویت هــا‪ ،‬لحظــات و موجودیت هایــی‬ ‫غیرمثالــی و غیروجــودی را بــه تحلیــل می خوانــد کــه می تــوان ان هــا را‬ ‫ارکائیــک و پیشاهستی شــناختی خوانــد‪ .‬ازســوی دیگــر اگرچه کریســتوا‬ ‫عمومــا بــرای نوشــته های خــود عنــوان فمینیســتی قایــل نیســت؛‬ ‫ت هــا بــه منظــور گســترش و ایجــاد تحــول در‬ ‫امابســیاری از ف مینیسـ ‬ ‫مباحثــات و صحبت هــای خــود در نظریــه و نقــد فمینیســت بــه او‬ ‫به عنــوان مرجعــی قابــل تامــل مراجعــه می کننــد‪ .‬چنــد نکتــه اساســی‬ ‫در اندیشــه کریســتوا قابــل مالحظــه اســت‪ .‬شــاید مهم تریــن ان تــاش‬ ‫او بــرای بازتولیــد هویــت فــردی و بازگردانــدن تــن بــه گفتمان هــای‬ ‫موجــود در علــوم انســانی باشــد‪ .‬به طورکلــی نظریه هــای مبتنــی بــر تــن‬ ‫بــرای زنــان در تاریــخ علــوم انســانی بســیار حائــز اهمیــت بوده انــد چراکه‬ ‫در بــاوری کهنــه از دل یــک تاریخ مردســاالر جســم زن به عنــوان ضعیف‪،‬‬ ‫ناپــاک یــا وســیله ای بــرای تحقیــر حتــی در ســاختار زبانــی رایــج مطرح‬ ‫بــوده اســت؛ به همیــن خاطــر نظریه پردازی هــای رابطــه بیــن ذهــن و‬ ‫تــن‪ ،‬فرهنــگ و طبیعــت‪ ،‬روح و جســم‪ ،‬مــاده و بازنمــود کــه کریســتوا در‬ ‫نوشــته های خــود در ســه دهه گذشــته مطــرح کــرده اســت‪ ،‬مــورد‬ ‫توجــه فعــاالن حــوزه زنــان قــرار گرفتــه ســت‪ .‬او معتقــد اســت کــه‬ ‫درســت همــان طــور کــه (اندام هــای جنســی بــدن) رانه هــای بدنــی بــه‬ ‫درون معنــا راه می یابنــد‪ ،‬منطــق معنــا هــم درون مادیــت بــدن فعــال‬ ‫اســت‪ .‬و یــک قاعــده یــا قانــون مادرانــه وجــود دارد کــه از پیــش‪ ،‬قانــون‬ ‫پــدر را کــه روانــکاوی فرویــدی وجــودش را بــرای معنــا ضــروری شــمرده‬ ‫اســت‪ ،‬ترســیم می کنــد‪ .‬نکتــه دیگــر‪ ،‬تمرکــز او بــر اهمیــت مادرانــه و‬ ‫تاکیــد بــر اهمیــت شــرایط پیشــا ادیپی در ســاخت ذهنیــت افراد اســت‪.‬‬ ‫کریســتوا به نوعــی قاعــده مبیتنــی بــر مــادر را قانونــی موجــود پیــش از‬ ‫قانونــدر نظــر می گیــرد و درســت برخــاف فریــد و لــکان کــه ورود‬ ‫کــودک بــه اجتمــاع را در نتیجــه کار پدرانــه بــا لحــاظ کــردن مفاهیمــی‬ ‫چــون تــرس و اختگــی می داننــد‪ ،‬کریســتوا مــی پرســد کــه چــرا‪ ،‬اگــر‬ ‫تنهــا انگیــزه مــا بــرای ورود بــه اجتمــاع تــرس اســت‪ ،‬بیشــترمان روانــی‬ ‫نیســتیم؟ واینکــه اساســاچرا وقتــی کــه تمــام منظره پیــش روی افــراد‬ ‫بــرای ورود بــه اجتمــاع‪ ،‬تهدیــد و تــرس اســت‪ ،‬کــودک بایــد گوشــه امن‬ ‫را رهــا کنــد؟ درواقــع کریســتوا بــه نخســتین مراحــل شــکل گیری‬ ‫ذهنیــت‪ ،‬پیــش از موقعیــت اودیپــی کــه فرویــد مطــرح می کنــد یــا‬ ‫مرحلــه اینـه ای لــکان‪ ،‬می پــردازد‪ .‬او همچنیــن بــه مفهــوم مــادر و تــن‬ ‫مادرانــه می پــردازد و کلیش ـه هایی کــه مــادری را بــه حــد یــک امــری‬ ‫طبیعــی و فیزیولوژیــک پاییــن می اورنــد‪ ،‬مــورد چالــش قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫او می گویــئ کــه حتــی اگــر مــادر ســوژه یــا عامــل بــارداری یــا تولــد‬ ‫فرزنــد خــود نباشــد‪ ،‬هرگــز از اینکــه در اصــل یک ســوژه ســخنگو باشــد‪،‬‬ ‫بــاز نمی ایســتد‪ .‬کریســتوا همچنیــن از مفهــوم خــوار شــماری‬ ‫(‪ )abjection‬به عنــوان توضیحــی بــرای ســرکوب و تبعیــض افــراد‬ ‫اســتفاده می کنــد‪.‬او خــوار شــماری را عملــی روانــی و لــزوم دســتیابی به‬ ‫یــک گفتمــان مــادری نــو را ضــروری می دانــد‪ .‬کریســتوا معتقــد اســت‬ ‫کــه خــوار شــماری در ارتبــاط تنگاتنگــی بــا کار مادرانــه اســت؛ چراکه در‬ ‫فرهنــگ پــدر ســاالر بــرای ســوژه شــدن بایــد تــن مادرانــه را خــوار‬ ‫شــمرد؛ وقتــی کــه در ایــن فرهنــگ مقــام زنــان تا حــد تولیدمثــل پایین‬ ‫می ایــد و چــون زنــان نمی تواننــد تــن مادرانــه را کــه در ان هویــت‬ ‫خودشــان بــه مثابــه زن شــکل می گیــرد‪ ،‬خــوار بشــمارند‪ ،‬بنابرایــن نوعی‬ ‫سکســوالیته افســرده کننده به زعــم کریســتوا شــکل می گیــرد‪ .‬اینهــا‬ ‫مفاهیمــی هســتند کــه در تبییــن شــرایط زنــان به ویــژه در عصرحاضــر‬ ‫نقــش مهمــی را ایفــا می کننــد‪ .‬به همین ســبب اگرچــه و ادعاهــای کالن‬ ‫فمنیســتی نــدارد؛ امــا بــه همــراه ســیمون دوبــوار‪ ،‬هلــن سیکســو و لوس‬ ‫اریــگاری از مدافعــان اصلــی فمنیســم فرانســوی به شــمار م ـی رود کــه‬ ‫تاثیــر فراوانــی روی فمینیســم و مطالعــات ادبــی فمنیســتی و همین طور‬ ‫بــر تحلیــل هنــر معاصــر گذاشــته اســت‪ .‬کریســتوا ایــده هویت هــای‬ ‫متکثــر جنســی را در برابــر نشــانه شناســی متحد «زبــان یکپارچــه زنانه»‬ ‫مطــرح کــرده اســت و بــه عنــوان یکــی از معمــاران اصلــی فمینیســم‬ ‫پســت مدرن شــناخته می شــود کــه تــا حــدی عامــل شناســاندن‬ ‫مفاهیــم «صحــت سیاســی»‪»،‬چند گانگی فرهنگــی» و سیاســت های‬ ‫هویتــی» اســت؛ کریســتوا خــود اعــام کرده که دانشــگاهیان فمینیســت‬ ‫امریکایــی نوشــته های او را بــه اشــتباه فهمیده انــد‪ .‬او معتقــد اســت کــه‬ ‫باالتــر قــرار دادن هویــت جمعــی نســبت بــه هویــت فــردی‪ ،‬امری ســت‬ ‫اشــتباه و چنیــن برداشــتی از هویت هــای جنســی‪ ،‬قومــی و مذهبــی‬ ‫«تمامیت خواهانــه» اســت‪ .‬البتــه کــه او فمنیســت اولبــه کــه پی تســاوی‬ ‫جهانــی اســت و تفاوت هــای جنســی را نادیــده می گیــرد‪ ،‬رد می کنــد‪.‬‬ ‫او خــود در مقالــه ای بــا عنــوان ‪ Aux risques de la liberté‬کــه در‬ ‫ژانویــه ‪ 2008‬بــه مناســبت یک صدمیــن ســال تولــد ســیمون دووبــوار‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬بــا اشــاره بــه جملــه معــروف دوبوووار«مــا زن به دنیــا‬ ‫علیــه افســردگی ملــی‪ ،‬کتابی ســت مرکــب‬ ‫از هشــت مصاحبــه از ژولیــا کریســتوا و‬ ‫یــک درامــد از فیلیــپ پتــی بــه ویراســتاری‬ ‫ســیلور لوترنــژه‪ .‬ایــن کتــاب را مهــرداد‬ ‫پارســا بــه فارســی برگردانــده و انتشــارات‬ ‫شــوند در پاییــز ‪ 95‬در ‪ 138‬صفحــه چــاپ‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫نمی اییــم‪ ،‬زن می شــویم» می نویســد‪« :‬مــا زن متولــد نمی شــویم‪،‬‬ ‫زن می شــویم‪ ».‬پــس از ‪ 50‬ســال‪ ،‬ایــن اظهــارات کــه شــامل نقــد‬ ‫بوارگونـ ه ازدسـت دادگی هویــت جنســی و اقتصــادی و سیاســی‪ ،‬نقــد‬ ‫ازدواج بورژوایــی‪ ،‬نقــد قانون هــای بازدارنــده از جلوگیــری از بــارداری و‬ ‫ســقط جنیــن می شــد‪ ،‬بــرای هــزاران زنی کــه زندگــی شــرافتمندانه ای‬ ‫می خواهنــد‪ ،‬تبدیــل بــه واقعیتــی اجتماعــی شــده اســت‪ .‬امــروز بــا‬ ‫فکــر کــردن دوبــاره بــه ایــن اظهــارات‪ ،‬مالحظــه می کنیــم کــه‬ ‫مخالف گویــی و روح حاکــم و قدرتمنــد فلســف ه ان دوران و‬ ‫ازهم گســیختگی منطــق ان دوران اســت کــه باعــث بــه وجــود امــدن‬ ‫تجربه بــوار اســت‪ .‬بااین وجــود‪ ،‬بــوار مبانــی ای را پی ریــزی کــرد؛ نــه‬ ‫بــا سرشــت بت گونــ ه مذکــور و نــه بــا عــدم دلســوزی بلکــه بــا‬ ‫گنگی هــا و ســختی هایش و بن بســت هایش کــه از شــکل دادن بــه‬ ‫ازادی زنــان بــاز نمی ایســتد‪ ،‬ازادی مــا‪ ،‬هنــوز «در حــال تولــد اســت»‪:‬‬ ‫ایــن یعنــی مــا تــا رســیدن بــه ازادی مدیــون اوییــم حتــی در فکــر‬ ‫کــردن؛ چــه لــه او و چــه علیــه او‪ .‬این چنیــن‪ ،‬تســاوی جنس هــا کــه‬ ‫اگزیستانسیالیســم اظهــار کــرده بــود‪ ،‬فیلســوفانه وارد رژیــم جهانــی‬ ‫ـده افالطــون بازمی گــردد و‬ ‫می شــود‪ .‬تبارشناســی ایــن موضــوع بــه ایـ ‬ ‫ِ‬ ‫بشــریت‬ ‫بــه مــای افلوطیــن‪ ،‬بــه جمهوری خواهــان تمام عیــا ِر بــرای‬ ‫عصــر روشــنگری فرانســه‪ :‬در این جــا انحرافــات تاریخــی متافیزیــک‬ ‫جهانــی را ذکــر نمی کنیــم‪ :‬ســنگ گوشـه دار حقــوق بشــر و فرهنــگ‬ ‫مــدرن‪ .‬بــا گوش ســپردن بــه روان کاوی‪ ،‬پــی خواهیــم بــرد کــه ان هــا‬ ‫از ســه گان ه «انــکار جســم زنانــه»‪« ،‬انــکار هم جنس گرایــی زنانــه» و‬ ‫«انــکار مادرانگــی» حمایــت می کننــد‪ .‬دوســتان فمینیســتش متوجــه‬ ‫ی از دیــدگاه بــوار‪ ،‬در پرســتش ابرمــر ِد‬ ‫شــدند کــه مــرد جهانــ ‬ ‫دمدمی مــزاج و خشــمگین و مســلط مجســم می شــود‪ .‬زوج بــه مثابــه‬ ‫فضــای فکــری‪ :‬ایــن مســئله هیـچ گاه به عنــوان مســئله مطــرح نشــده‬ ‫ـی مردانــه‪ ،‬تعلــق زن را بــه مــرد‬ ‫اســت‪ :‬ایــا ایــن یقیــن جاودانــه و جهانـ ِ‬ ‫در رابطـه ی عاشــقانه ‪-‬تعلقــی ترحم برانگیــز امــا ردناکردنـی ‪ -‬کــه هیچ‬ ‫ازادســازی ای ایــن تعلــق را سســت نمی کنــد‪ ،‬در پــی نــدارد؟‬ ‫«رســوایی تنهایــی و جدایــی» (‪ )۲‬که «ملودرامی اگزیستانسیالیســتی»‬ ‫و ســقوطی انعطاف ناپذیــر و غم الــود را‪ ،‬کــه فیلســوف از ان می گریــزد‬ ‫ولــی رمان نویــس بــه ان اقــرار می کنــد‪ ،‬شــکل نمی دهــد؟ او ریســک‬ ‫نمی کنــد کــه بینــگارد «میــل» ســارتر بــرای «عش ـق های ممکــن»‪،‬‬ ‫تعلــق غیرقابل دفــاع تن کامگــی و غیرممکــن مســیو کوچولــو را زیــر‬ ‫عالی بــودن «فیلســوف کوچــک عزیــز» پنهــان می کنــد‪ .‬طبــق‬ ‫اســطور ه زوجیــت‪ ،‬ســارتر و بــوار‪ ،‬اختــاف تمایــات زن و مــرد و‬ ‫همچنیــن امــکان حفــظ رابطـه ای مبتنــی بــر ارزش قائــل شــدن برای‬ ‫اســتقالل افــراد را نشــان می دهنــد‪ .‬ایــن احتــرام و دقــت متقابــل بــه‬ ‫تمامیــت جســمی و روانــی هــر فــرد و فعالیت هایــش‪ ،‬فضــای فکــری‬ ‫خاصــی از زوجیــت می ســازد کــه دیالــوگ میــان دو جنــس را بــه‬ ‫ارمغــان مـی اورد و اگــر این گونــه شــود‪ ،‬ماننــد تجسســی بی نتیجــه از‬ ‫رابطـ ه عاشــقانه تــا مرزهــای نهایـی اش زنــده می مانــد؛ شــبیه یــک کار‬ ‫حبــس نفــس طوالنــی درســت همان طــور کــه‬ ‫بی رحمانــه‪ ،‬یــک‬ ‫ِ‬ ‫ســارتر در «کلمــات» گفتــه اســت‪ .‬هرچنــد نقــد او بــه رویکردهــای‬ ‫فمنیســتی گذشــته بــا احتــرام بــه راه طــی شــده‪ ،‬بــه همیــن مــوارد‬ ‫ختــم نمی شــود و دیدگاه هــای متفــاوت او در زمینــه مســائل زنــان‬ ‫اگرچــه مخالفــان بســیاری هــم دارد امــا درهرصــورت امــروز نمی تــوان‬ ‫از نقــش مهــم ژولیــا کریســتوا در ارائــه مفاهیــم نویــن و نظریــات‬ ‫روشــنگرانه به ویــژه در حــوزه زنــان چشــم پوشــید‪ .‬او که اکنــون رئیس‬ ‫نشــان شــوالیۀ ادب و هنــر و نشــان شایســتگی فرانســه اســت‪،‬‬ ‫سرپرســتی اموزشــگاه دکتــرای زبــان‪ ،‬ادبیــات و تمدن در شــعبه هفتم‬ ‫دانشــگاه پاریــس را برعهــده دارد و روانــکاوی هــم می کنــد‪ .‬از جملــه‬ ‫جدیدتریــن اثــارش یــک سـه گانه در مــورد زندگــی و اثــار هانــا ارنــت؛‬ ‫نظریــه پــرداز امریکایــی – المانــی‪ ،‬مالنــی کالیــن؛ روانــکاو پیشــرو‬ ‫المانــی‪ -‬انگلیســی‪ ،‬و کولــت؛ نویســنده فرانســوی‪ ،‬اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬انتشــار یافــت‪ .‬او اخیــرا چنــد رمــان هــم نوشــته اســت و از‬ ‫جملــه رمانــی پلیســی کــه شــاید بتــوان گفــت؛ یکــی دیگــر از نــکات‬ ‫جالــب زندگــی کریســتوا نــوع پرداختــن بــه مفاهیــم امــروز بــا‬ ‫رمان هایــش اســت‪ .‬در دهــه گذشــته ‪ ،‬کریســتوا تعــدادی رمــان نوشــته‬ ‫اســت کــه مشــابه داســتان های پلیسی ســت‪ .‬در حالــی کــه کتاب هــا‬ ‫روایــت تعلیق گونــه مختــص ایــن گونــه اثــار را حفــظ کرده انــد و‬ ‫ســاختار ســطحی نوشــتار دارای ســبک اســت‪ ،‬خواننــده بــا ایده هایــی‬ ‫برخــورد می کنــد کــه از درون پروژه هــای تئوریــک او ســر بــر‬ ‫اورده انــد‪ .‬شــخصیت های او خــود را از طریــق دســتگاه های روانــی‬ ‫ابــراز می کننــد‪ ،‬ایــن شــیوه نــگارش او را بیــش از همــه بــه اثــار متاخر‬ ‫داستایوســکی نزدیــک می کند‪.‬اثــار تخیلــی او در حالــی کــه اغلــب‬ ‫تمثیل گونه اند‪ ،‬از رویکرد های حدیث نفسی نیز بهره می برند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 320

هفته نامه سرافرازان 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/06/24
هفته نامه سرافرازان 319

هفته نامه سرافرازان 319

شماره : 319
تاریخ : 1399/06/17
هفته نامه سرافرازان 318

هفته نامه سرافرازان 318

شماره : 318
تاریخ : 1399/06/03
هفته نامه سرافرازان 317

هفته نامه سرافرازان 317

شماره : 317
تاریخ : 1399/05/27
هفته نامه سرافرازان 316

هفته نامه سرافرازان 316

شماره : 316
تاریخ : 1399/05/13
هفته نامه سرافرازان 315

هفته نامه سرافرازان 315

شماره : 315
تاریخ : 1399/05/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!