هفته نامه سرافرازان شماره 307 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 307

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 307

هفته نامه سرافرازان شماره 307

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 9 ،1399‬شوال ‪ 1 ،1441‬ژوئن ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،307‬تومان‬ ‫هیچ کس جلودارشان نیست!‬ ‫اشنایی با ‪ ۲۵‬ابرقهرمان قدرتمند تمام دوران‬ ‫اگهی مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری از سالن های ورزشی‬ ‫شهیدمحسن حججی و شهیدسعید مسلمی شهر اراک‬ ‫سـازمان فرهنگـی اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری اراک درنظـر دارد نسـبت بـه واگذاری حق بهره برداری سـالن های ورزشـی شـهیدحججی و شهیدمسـلمی شـهر‬ ‫اراک از طریـق مزایـده عمومـی بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی به ش�رح ذیل اقـدام نماید‪.‬‬ ‫عنوان مزایده‬ ‫واگذاری حق بهره برداری سالنهای ورزشی شهیدحججی و شهیدمسلمی سازمان فرهنگی شهرداری (‪ 99/03/04‬ف و)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪ 5‬درصد قیمت پایه کارشناسی‬ ‫محل توزیع اسناد مزایده‬ ‫امور مالی سازمان فرهنگی و اجتماعی‬ ‫زمان توزیع و تحویل اسناد‬ ‫پس از تاریخ نشر اگهی به مدت ‪ 12‬روز‬ ‫نحوه تسلیم سپرده شرکت در مزایده‬ ‫ضمانتنامه بانکی (فرایند ارجاع کار) با ‪ 3‬ماه اعتبار یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی به‬ ‫شماره حساب ‪ 100817800021‬بانک شهر شعبه شهیدبهشتی‬ ‫تاریخ اعالم و ابالغ به برنده‬ ‫حداکثر یک هفته پس از بازگشایی‬ ‫محل تحویل اسناد‬ ‫دبیرخانه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی و حداکثر تا پایان وقت اداری اخرین روز تحویل اسناد‬ ‫زمان و محل جلسه کمیسیون‬ ‫روز دوشنبه مورخ ‪ 99/03/26‬راس ساعت ‪ 12‬در دفتر سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی‪ -‬حضور شرکت کننده ها در جلسه‬ ‫کمیسیون بالمانع می باشد‪( .‬ارائه معرفی نامه کتبی الزامی است)‬ ‫حداقل صالحیت و رتبه شرکت کننده‬ ‫کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫ شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک موضوع ماده ‪ 10‬ائین نامه مالی می باشد‪.‬‬‫ سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق ائین نامه معامالت مختار خواهد بود‪.‬‬‫‪ -‬به پیشنهادات مبهم‪ ،‬مشروط‪ ،‬فاقد شرایط قانونی‪ ،‬فاقد ضمانت نامه‪ ،‬فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫لـذا متقاضیـان می تواننـد پـس از دریافت اسـناد مزایده قیمت پیشـنهادی خـود را حداکثر ‪ 12‬روز پس از تاریخ انتشـار اگهـی در روزنامه های کثیراالنتشـار تحویل نمایند‬ ‫و نیـز جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر می تواننـد بـه امور مالی سـازمان فرهنگـی اجتماعی و ورزشـی شـهرداری واقع خیابـان قائم مقـام‪ -‬روبروی سـپاه‪ ،‬جنب اسـتخر مراجعه و‬ ‫یـا با شـماره تلفـن ‪ 086-33245654‬تماس حاصـل فرمایند‪.‬‬ ‫حمید کربالیی حسنی‪ ،‬سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری‬ ‫رویداد‬ ‫ دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪ / 1399‬شماره ‪307‬‬ ‫تریبون‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫مقابل امریکا‬ ‫برای بدترین سناریوها اماده ایم‬ ‫نشســت خبــری ســخنگوی دولــت بــا حضــور اصحــاب رســانه‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ علــی‬ ‫ربیعــی گفــت‪« :‬مناطــق ســفید مــا‪ ،‬بــه ‪ ۲۸۰‬شهرســتان افزایــش‬ ‫پیــدا کــرده و رونــد بهبــودی و درزمینــه درمــان بیمــاران مبتــا‬ ‫بــه کرونــا پــس از کشــور چیــن و ســوئیس‪ ،‬در رتبــه ســوم‬ ‫جهانــی قــرار داریــم‪ .‬میانگیــن بهبــودی مــا بســیارخوب اســت؛‬ ‫طوری کــه تقریب ـاً ‪۹۴‬درصــد افرادی کــه مراجعــه کردنــد‪ ،‬بهبــود‬ ‫یافته انــد؛ درحالی کــه میانگیــن جهانــی ان ‪۸۴‬درصــد اســت»‪.‬‬ ‫وی بــه اخریــن گــزارش ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬ایــن گــزارش‪ ،‬نشــان می دهــد کــه عــدد مولــد‬ ‫نســلی یــا به تعبیــری ‪ RE‬در کمتــر از چهارهفتــه بــه زیــر عــدد‬ ‫‪ 1‬رســیده اســت؛ یعنــی میــزان انتقــال از یک نفــر بــه ســه نفر‬ ‫در اســفندماه امــروز بــه کمتــر از یک نفــر رســیده اســت و ایــن‪،‬‬ ‫شــاخص بسیارخوبی ســت کــه یک نفــر حتــی یک نفــر را مبتــا‬ ‫نمی کنــد و عــدد کمتــری از یک نفــر انتقــال پیــدا می کنــد»‪.‬‬ ‫او افــزود‪« :‬گزارش هــا در ســتاد ملــی نشــان مــی داد کــه از‬ ‫مرحلــه مدیریــت و از مرحلــه کنتــرل بیمــاری عبــور کردیــم‬ ‫و امــروز کادر وزارت بهداشــت و درمــان و تمــام دســتگاه های‬ ‫همــراه‪ ،‬وارد فــاز مهــار بیمــاری شــده اند‪ .‬فــاز مهــار بیمــاری‬ ‫به طورقطــع نیازمنــد تــداوم همــکاری بــاالی ‪۸۳‬درصــدی کــه‬ ‫تــا امــروز داشــتیم‪ ،‬بــا پروتکل هــای بهداشتی ســت»‪ .‬دســتیار‬ ‫ارتباطــات اجتماعــی رئیس جمهــوری بابیان اینکــه ناچاریــم‬ ‫اقتصــاد خــود را ســرپا نگــه داریــم‪ ،‬گفــت‪« :‬تجــارب کشــورهای‬ ‫دیگــر کــه بعــد از مــا تصمیماتــی اتخــاذ کردنــد‪ ،‬نشــان داد کــه‬ ‫فاصله گــذاری فیزیکــی هوشــمند‪ ،‬یــک اســتراتژی صحیــح بــوده‬ ‫و ایــن اســتراتژی صحیــح قطع ـاً بــا همــکاری صاحبــان صنایــع‬ ‫کارگــران در محیط هــای تولیــدی افرادی کــه در بخش هــای‬ ‫خدماتــی هســتند و نیــز کارمنــدان دولــت در همــه مجموعه هــا‬ ‫و همــه شــهروندان امکان پذیــر اســت»‪ .‬او افــزود‪« :‬تجربــه نشــان‬ ‫ باختــن کمتــر را‬ ‫داد کــه مــا می توانیــم بــا بــودن کرونــا‪ ،‬جان‬ ‫ِ‬ ‫داشــته باشــیم و همین طــور زندگــی روزمــره مــردم درجریــان‬ ‫باشــد و اقتصــاد کشــور هــم از کار نیفتــد»‪ .‬او افــزود‪« :‬در بحــث‬ ‫تفکیــک وزارت بازرگانــی‪ ،‬قلــب واقعیــت صــورت گرفته؛ مــا دقیقاً‬ ‫به خاطراینکــه در دوران تحریــم کــه زندگــی روزانــه و معیشــت‬ ‫مــردم نیــاز بــه تمرکــز در حــوزه بازرگانــی دارد و بایــد کاال‬ ‫به موقــع خریــداری شــود‪ ،‬به موقــع ســفارش داده شــود و بــازار‬ ‫کنتــرل شــود؛ ایــن طــرح را داشــتیم؛ درحالی کــه بیــان شــد‬ ‫این هــا می خواهنــد وزارتخانــه جدیــد درســت کننــد تــا وزارت‬ ‫رانــت ایجــاد شــود! هــر تصمیمــی می گیریــد‪ ،‬در نقطــه مقابــل‬ ‫ایــن اظهارنظــر صــورت می گیــرد‪ .‬اتفاق ـاً مــا بــا ایــن بحــث‪ ،‬بــه‬ ‫شــفافیت کمــک می کردیــم»‪ .‬او دربــاره اقــدام احتمالــی امریــکا‬ ‫بــرای ممانعــت از عبــور تانکرهــای حامــل بنزین ایــران بــه ونزوئال‬ ‫و نامــه محمدجــواد ظریــف بــه دبیــرکل ســازمان ملــل و هشــدار‬ ‫وزارت امــور خارجــه مبنی بــر واکنــش قاطــع و فــوری علیــه‬ ‫این اقــدام‪ ،‬گفــت‪« :‬هیــچ کشــوری ملــزم بــه رعایــت تحریم هــای‬ ‫یک جانبــه و دلخواهانــه امریــکا نیســت و ماهــم متعهــد بــه انجــام‬ ‫تبــادل عــادی بــا ونزوئــا هســتیم‪ .‬ارســال تانکرهای حامــل بنزین‬ ‫به ســفارش دولــت ونزوئــا انجــام گرفتــه و متکــی بــه اراده ازاد‬ ‫کشــورها در مبــادالت مرســوم بین المللی ســت‪ .‬می خواهیــم‬ ‫نســبت بــه امنیــت ایــن محموله هــا از خطــر راهزنــی دریایــی‬ ‫دولــت امریــکا کــه در گذشــته هــم ســابقه داشــته اســت‪،‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــم‪ .‬انتظــار داریــم جامعه بین المللی نســبت‬ ‫بــه ایــن بدعــت در ازادی ابراهه هــای بین المللــی و حفاظــت از‬ ‫ترددهــا حساســیت بــاال و واکنــش مناســب نشــان دهــد‪ .‬بدعــت‬ ‫و دسـت اندازی رژیــم امریــکا‪ ،‬در پایمال کــردن مقــررات و قوانیــن‬ ‫حقوقــی بــه وقاحــت بی ماننــدی (ناگزیــر از اســتفاده از ایــن‬ ‫کلمــات هســتم) رســیده اســت‪ .‬وزیــر امــور خارجــه هشــدارهای‬ ‫الزم را داد و در دولــت و شــورای عالی امنیــت ملــی هــم‬ ‫این موضــوع بررســی شــد‪ .‬امیدواریــم کــه امریــکا دچــار چنیــن‬ ‫خطایــی نشــود؛ امــا درهرصــورت مــا همــه احتمــاالت را درنظــر‬ ‫خواهیــم گرفــت و بــرای بدتریــن ان امــاده هســتیم‪ .‬گرچــه‬ ‫زود اســت دربــاره واکنــش ایــران بــه راهزنــی احتمالــی امریــکا‬ ‫اظهارنظــر کنیــم؛ امــا درصــورت ارتــکاب چنیــن اشــتباهی‪،‬‬ ‫همــه گزینه هــا را بــرای خودمــان محفــوظ می دانیــم و بــرای‬ ‫حفاظــت از ازادی دریانــوردی و باالبــردن هزینــه بی ســابقه‬ ‫قانون شــکنی‪ ،‬واکنش هــای متناســبی را اتخــاذ خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫او باتاکیدبراینکــه وزارت ارتباطــات در جلســه گذشــته دولــت‬ ‫اعــام کــرد ‪ ۱۵۰۰‬روســتای جدیــد بــه شــبکه ملــی اطالعــات‬ ‫و اینترنــت پرســرعت متصــل شــده اند‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬میــزان‬ ‫روســتاهای متصــل بــه اینترنــت‪ ،‬بــه ‪۸۷‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫دولــت تصمیــم گرفتــه یک هــزار روســتا تــا پایــان خردادمــاه‬ ‫بــه شــبکه ملــی اطالعــات متصــل شــود‪ .‬یکــی از تصمیمــات‬ ‫دولــت ان اســت که روســتاهای بــاالی ‪۲۰‬خانــوار را بــه شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات و اینترنــت متصــل کنــد»‪ .‬او دربــاره لغــو جلســه‬ ‫شــورای عالی کار در هفتــه گذشــته‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬تاجایی کــه‬ ‫مــن اطــاع دارم‪ ،‬جلســه روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته‬ ‫شــورای عالی کار به دلیــل اتفاقی کــه بــرای عدم حضــور وزیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت به عنــوان یکــی از اعضــای اصلــی‬ ‫ایــن جلســه افتــاد‪ ،‬تشــکیل نشــد‪ .‬وزیــر اقتصــاد و دارایــی هــم‬ ‫احتمــاالً به دلیــل فــوت برادرشــان در جلســه امــکان حضــور‬ ‫نداشــتند‪ .‬شــورای عالی کار به صــورت منظــم جلســات خــود را‬ ‫دراین زمینــه خواهــد داشــت‪ .‬از همــان روزی هــم کــه تصمیــم‬ ‫گرفتنــد‪ ،‬قرابراین بودکــه در جلســه فرعــی بحــث حــق مســکن‬ ‫مطــرح شــود و ایــن‪ ،‬یــک تصمیــم از پیــش بــوده کــه حــق‬ ‫مســکن در جلســه بعــدی موردبحث قــرار بگیــرد»‪ .‬او درخصوص‬ ‫حقــوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی گفــت‪« :‬مــا دراین زمینــه‬ ‫همــواره بعــد از ســال تصمیــم می گرفتیــم؛ طــی ســال هایی‬ ‫کــه خــود مــن در ایــن وزارتخانــه خدمــت می کــردم‪ ،‬معمــوالً‬ ‫اردیبهشــت ماه و خردادمــاه و حتــی در برخــی از ســال ها در‬ ‫خردادمــاه و تیرمــاه نیــز ایــن تصمیمــات اتخــاذ می شــد؛ منتهــا‬ ‫مابه التفــاوت کامــ ً‬ ‫ا پرداخــت می شــد و ایــن ســنت همیشــه‬ ‫بــوده اســت و تصمیم گیــری خواهــد شــد‪ .‬امیــدوارم عــدد‬ ‫قابل توجــه و راضی کننــده باشــد‪ .‬ازانجایی کــه ایــن بحــث‬ ‫موردعالقــه خــود مــن هــم هســت‪ ،‬امســال واقعــاً در شــرایط‬ ‫بــد صنعتــی به ســر می بریــم؛ امــا ایــن سیاســت پیش ـی گرفتن‬ ‫مــزد بــه تــورم را فرامــوش نکردیــم»‪ .‬او دربــاره ســوالی کــه در‬ ‫فضــای رســانه ای کشــور مطــرح شــده کــه دولــت دنبــال افزایش‬ ‫قیمــت ارز تــا ‪۲۵‬هزارتومــان اســت؛ ایــا اساسـاً چنیــن بحثــی در‬ ‫دولــت مطــرح اســت؟ گفــت‪« :‬نه تنهــا در هیــچ جلســه دولــت؛‬ ‫بلکــه در هیــچ کمیتــه و ســتاد اقتصــادی دولــت‪ ،‬بحــث افزایــش‬ ‫قیمــت ارز مطــرح نشــده اســت‪ .‬نبایــد بــدون اطالعــات و حتــی‬ ‫بــا اطالعــات غلــط گفتــه شــود کــه دولــت بنــا دارد قیمــت‬ ‫ارز را گــران کنــد‪ .‬در تمــام جلســات دولــت از ســال ‪ ۱۳۹۳‬تــا‬ ‫امــروز‪ ،‬بنــای دولــت ثابت نگه داشــتن قیمــت ارز بــوده اســت‪.‬‬ ‫حتــی بعضی هــا دیــدگاه رئیس جمهــوری را نقــد می کردنــد‬ ‫کــه چــرا این قــدر می خواهیــد قیمــت ارز را ثابــت نگــه داریــد‪.‬‬ ‫بســیاری از اقتصاددانــان‪ ،‬نامــه زدنــد بــه رئیس جمهــوری کــه‬ ‫شــما قیمــت ارز را رهــا کنیــد و این قــدر ســرکوب نکنیــد؛ ولــی‬ ‫بنــای دولــت همیشــه بــر ان بــوده کــه قیمــت ارز افزایــش پیــدا‬ ‫نکنــد»‪ .‬او دربــاره اوج گرفتــن ســفر در ایــام تعطیــات عیــد‬ ‫فطــر و تعطیــات تابســتانی و ارائــه ســهمیه بنزیــن ســفر نیــز‬ ‫گفــت‪« :‬مــا هنــوز در شــرایط کرونــا هســتیم و هیــچ تصمیمــی‬ ‫دراین زمینه هــا نگرفته ایــم و کمــاکان برنامــه مــا تشــویق بــه‬ ‫درخانه مانــدن اســت»‪ .‬او بابیان اینکــه کمــاکان مــردم بایــد‬ ‫بــه شــعار «در خانــه بمانیــد» پایبنــد باشــند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«ایــن شــعار هنــوز پابرجاســت و نه تنهــا مشــوقی بــرای ســفر‬ ‫دراین روزهــا امــاده نکرده ایــم؛ بلکــه توصیــه می کنیــم حتمــاً‬ ‫مــردم به جــز در مــوارد ضــروری‪ ،‬بــرای ســفر اقــدام نکننــد»‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند؛‬ ‫دولت جوان حزب اللهی؛ عالج مشکالت کشور‬ ‫حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی در نشســتی تصویــری بــا مجموع ـه ای از جوانــان دانشــجو و تشــکل های دانشــگاهی‪ ،‬بااشــاره به واقعیت هــای امیدافریــن کشــور درمقابله بــا جبهــه ظلــم‬ ‫و کفــر و اســتکبار‪ ،‬جوانــان و دانشــجویان را بــه برافراشته نگه داشــتن پرچــم حقیقــی ارمان خواهــی و مطالبه گــری فراخواندنــد‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛ ایشــان بــه بیــان ‪10‬‬ ‫توصیــه مهــم دربــاره مســائلی نظیــر تفکیــک مطالبه گــری بــا پرخــاش و بدگویــی‪ ،‬ضــرورت گفتمان ســازی‪ ،‬تــاش بــرای گســترش جبهــه انقــاب ازطریــق یارگیــری‪ ،‬اصالت نــدادن بــه اختــاف ســلیقه ها‪ ،‬مرزبنــدی‬ ‫بــا تردیدافکنــان در مبانــی انقــاب‪ ،‬تاکیــد بــر پیشــرفت علمــی‪ ،‬هوشــیاری در مقابــل ســرمایه گذاری دشــمن بــر روی جوانــان و نیــز تبییــن مفهــوم صحیــح دولـ ِ‬ ‫ـت جــوان و انقالبــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬بــا ســپاس از پــروردگار به علــت‬ ‫اســتمرار برگــزاری جلســه رمضانــی هرســاله بــا‬ ‫دانشــجویان؛ ان هــم در شــرایط کرونــا‪ ،‬ســخنان‬ ‫دانشــجویان را خــوب‪ ،‬پختــه و ســنجیده خواندنــد و‬ ‫گفتنــد‪« :‬ســطح مباحــث درمقایسـه با جلســات مشــابه‬ ‫قبــل باالتــر بــود کــه نشــان می دهــد روی موضوعــات‬ ‫فکــر و کار شــده اســت»‪ .‬ایشــان بااشــاره به ســواالت و‬ ‫ابهامــات دانشــجویان دراین جلســه؛ ازجملــه درخصــوص‬ ‫منصوبــان یــا دســتگاه های مرتبــط بــا رهبــری افزودنــد‪:‬‬ ‫«پاس ـخ ها و توضیحــات روشــنی دراین زمینه هــا وجــود‬ ‫دارد کــه طبعـاً وقــت جلســه‪ ،‬بیــان همــه ان هــا را اجازه‬ ‫نمی دهــد؛ امــا مســئوالن نمایندگــی رهبــری در‬ ‫دانشــگاه ها و بخش هــای مرتبــط بــا دانشــجویان و‬ ‫دانشــگاه ها در دفتــر رهبــری بایــد خــود را متعهــد بــه‬ ‫پاســخگویی و رفــع ابهامــات بداننــد»‪ .‬ایشــان برخــی‬ ‫اشــکاالت و پیشــنهادهای دانشــجویان را ناشــی از‬ ‫احاطه نداشــتن بــه موضــوع موردبحــث خواندنــد و‬ ‫افزودنــد‪« :‬برخــی پیشــنهادها نیــز قابلیــت کار بیشــتر و‬ ‫تصمیم گیــری دارد کــه دفتــر رهبــری ان هــا را‬ ‫جزءبه جــزء بررســی خواهــد کــرد»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل‬ ‫خامنــه ای گفت وشــنود رودررو را زمینه ســاز حــل‬ ‫ابهامــات و ســواالت دانســتند و افزودنــد‪« :‬بســیاری از‬ ‫مطالــب بیان شــده درســت بــود و طــرح ان هــا‬ ‫دراین جلســه‪ ،‬بــه ایجــاد گفتمــان الزم و عمومــی کمــک‬ ‫می کنــد»‪ .‬ایشــان مجموعــه جوانــان کشــور را اعــم از‬ ‫دانشــجو و غیردانشــجو‪ ،‬مخاطب این جلســه دانســتند و‬ ‫تاکیــد کردنــد‪« :‬اصــرار مکــرر بنــده دربــاره گفت وشــنود‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬نظامــی و دیگــر زمینه هــا ظرفیــت‬ ‫بســیارباالیی بــرای پیــروزی در مقابــل جبهــه دشــمن‬ ‫دارد و ایــن واقعیــت روشــن‪ ،‬امیــدی حقیقــی را در دل ها‬ ‫ایجــاد می کنــد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی یکی دیگــر از‬ ‫ظرفیت هــای بــاالی کشــور بــرای مقابلــه بــا جبهــه‬ ‫وســیع ظلــم و کفــر و اســتکبار را احســاس قــدرت و‬ ‫عــزت نهادینه شــده در عمــوم ملــت ایــران دانســتند و‬ ‫گفتنــد‪« :‬بــا وجــود برخــی منفی بافانــی کــه منــزوی و‬ ‫دراقلیــت هســتند و ضعف هــای خــود را بــه جامعــه و‬ ‫نظــام اســامی نســبت می دهنــد‪ ،‬در کشــور یــک‬ ‫عمیق عــزت و قــدرت وجــود دارد»‪.‬‬ ‫احســاس عمومــی و‬ ‫ِ‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای باتاکیدبراینکــه یکــی از‬ ‫شــگردهای مهــم قدرت هــای اســتعماری و ســلطه گر‪،‬‬ ‫ایجــاد حــس حقــارت و بی هویتــی در ملت هاســت‪،‬‬ ‫افزودنــد‪« :‬پیــروزی انقــاب اســامی ایــن احســاس را در‬ ‫جوانــان و ملــت ایــران ایجــاد کــرد کــه قادرنــد کار‬ ‫به ظاهــر نشــدنی؛ یعنــی ریشــه کنی حکومــت‬ ‫اســتبدادی موردحمایــت قدرت هــای خارجــی و به ویــژه‬ ‫امریــکا را انجــام دهنــد و دنیــا را متحیــر کننــد»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی بااشــاره به ایســتادگی صریــح و‬ ‫قدرتمندانــه کشــور در برابــر زورگویی هــا و اقتــدار ملــی‬ ‫کنونــی‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪« :‬البتــه این نکتــه مدنظــر‬ ‫باشــد کــه دشــمن از تــاش بــرای تحقیــر ملــت و‬ ‫مخدوش کــردن اعتمــاد نفــس ملــی مایــوس نشــده‬ ‫اســت؛ امــا بــا وجــود تالش هــای دشــمن‪ ،‬خداونــد‬ ‫خــاف ان را تقدیــر کــرده اســت»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل‬ ‫خامنـه ای خاطرنشــان کردنــد‪« :‬همیــن قضایــای مربوط‬ ‫گروه هــای التقاطــی شــدند و درنهایــت هــم بــه روی‬ ‫هم میهنــان خــود اســلحه کشــیدند و بــه زیــر پرچــم‬ ‫صــدام رفتنــد؛ امــا جوانانی کــه مبانــی قــوی داشــتند‪،‬‬ ‫محکــم ایســتادند»‪ .‬ایشــان بــه یــک نمونــه دیگــر اشــاره‬ ‫کردنــد و افزودنــد‪« :‬برخی افــراد در ابتــدای انقــاب‪،‬‬ ‫بســیارانقالبی عمــل می کردنــد؛ امــا به دلیــل مبانــی‬ ‫ضعیــف معرفتــی‪ ،‬اکنــون جــزو پشــیمان ها هســتند که‬ ‫یکــی از مســائل انقــاب اکنــون همیــن حضــرات‬ ‫پشیمان شــده هســتند»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی‬ ‫دعاهــای صحیفــه ســجادیه و به ویــژه دعــای ‪ 20‬موســوم‬ ‫بــه دعــای مکارم االخــاق را بــرای تقویــت مبانــی‬ ‫معرفتــی بســیارمهم ارزیابــی و جوانــان را بــه خوانــدن‬ ‫ایــن ادعیـهٔ فوق العــاده عمیــق و تدبــر در ان هــا دعــوت‬ ‫کردنــد»‪ .‬توصیــه ســوم رهبــر انقــاب بــه جوانــان میهن‬ ‫«برافراشته نگه داشــتن پرچــم ارمان خواهــی و‬ ‫مطالبه گــری» بــود‪ .‬ایشــان مباحث امــروز دانشــجویان را‬ ‫جلــوه ای از ایــن ارمان خواهــی خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫«ممکــن اســت همــه مطالبــات قابل اجــرا نباشــد؛ امــا‬ ‫مهــم این اس ـت که بازگــو شــود تــا اصــل بســیارباارزش‬ ‫ارمان خواهــی همچنــان زنــده و پرنشــاط بمانــد و اجــازه‬ ‫ندهــد راه انقــاب گــم یــا منحــرف شــود»‪ .‬رهبــر انقالب‬ ‫«عدالت خواهــی‪ ،‬رفــع فســاد و درنهایــت ایجــاد تمــدن‬ ‫اســامی» را از مظاهــر ارمان خواهــی دانســتند و افزودند‪:‬‬ ‫«مطالبه گــری طبعـاً نوعــی اعتــراض و تاکیــد بــر رفــع‬ ‫مشــکالت و نقایــص موجــود اســت؛ امــا بایــد جــدا ً‬ ‫مراقــب و هوشــیار بــود کــه نحــوه بیــان و ارائــه مطالبات‬ ‫به گونـه ای نباشــد کــه اعتــراض بــه نظــام تلقــی شــود یا‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای در تبییــن معنــای حقیقــی جــوان و «دولــت جــوان و حزب اللهــی» گفتنــد‪« :‬مکــرر‬ ‫گفت ـه ام بــه چنیــن دولتــی معتقــد و امیــدوارم؛ امــا معنایــش صرف ـاً این نیس ـت که یــک جــوان سی وچندســاله‬ ‫رئیــس دولــت باشــد؛ بلکــه معنــای دولــت جــوان و حزب اللهــی‪ ،‬یــک دولــت پــای کار‪ ،‬امــاده و بانشــاط اســت‬ ‫کــه عــاج مشــکالت اســت و می توانــد کشــور را از راه هــای دشــوار عبــور دهــد‪ .‬برخــی در ســنین بــاال نیــز‬ ‫به معنایــی جــوان و پرتــاش و بانشــاط هســتند؛ ماننــد شــهید بزرگــوار حــاج قاســم ســلیمانی کــه بیــش از‬ ‫‪۶۰‬ســال داشــت؛ امــا اگــر شــهید نمی شــد‪ ،‬او را تــا ده ســال دیگر نیــز در همــان مســئولیت حفــظ می کــردم»‬ ‫بــا جوانــان بــر ایــن پیش فــرض قطعــی و تردیدناپذیــر‬ ‫اســتوار اســت کــه اینــده ایــران متعلق بــه جوانان اســت‬ ‫و ایــن قشــر در اینــده کوتــاه یــا میان مــدت بســیاری از‬ ‫مدیریت هــا و مســئولیت ها را برعهــده می گیــرد؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬هرکــس بــه اینــده کشــور عالقه منــد اســت‪،‬‬ ‫بایــد جوانــان را در ســاختن هرچه بهتــر اینــده کمــک‬ ‫کنــد»‪ .‬رهبــر انقــاب‪ ،‬طبیعت جوانــی را بخــش دیگری‬ ‫از زیرســاخت منطــق گفت وگــو بــا جوانــان برشــمردند و‬ ‫گفتنــد‪« :‬طبیعــت جــوان بــا عناصــری نظیــ ِر امیــد‪،‬‬ ‫ابتــکار‪ ،‬صراحــت‪ ،‬خطرپذیری و خســتگی ناپذیری همراه‬ ‫اســت کــه همــه ایــن عناصــر‪ ،‬بــرای اداره جامعــه‪،‬‬ ‫ضــروری و ذی قیمــت هســتند و برخــی از مشــکالت‬ ‫کنونــی هــم ناشــی از فقــدان برخــی از ایــن عناصــر‬ ‫اســت»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی گفت وشــنود بــا جوانــان‬ ‫را در شــرایط فعلــی کشــور‪ ،‬دارای اهمیتــی مضاعــف‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪« :‬بــرای هرگونــه تصمیم گیــری و‬ ‫اقــدام بایــد بــه موقعیــت بسیارحســاس و مهــم کنونــی‬ ‫کشــور توجــه کامــل کــرد»‪ .‬ایشــان در نگاهــی کلــی بــه‬ ‫موقعیــت کشــور‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪« :‬واقعیــت‬ ‫این اسـت که امــروز در مقابــل ایــران‪ ،‬یــک جبهــه وســیع‬ ‫و عظیــم ظلــم و کفــر و اســتکبار وجــود دارد کــه‬ ‫درتــاش اســت باهروســیله و ترفنــد و امکانــات‪ ،‬نظــام‬ ‫اســامی را وادار بــه عقب نشــینی و تســلیم کنــد کــه اگر‬ ‫ایــن هــدف محقــق شــود‪ ،‬بــرای اینــده کشــور‬ ‫بســیارگران تمــام خواهــد شــد کــه البتــه به فضــل الهــی‬ ‫و هوشــیاری و ایســتادگی مــردم‪ ،‬جبهــه اســتکبار در این‬ ‫هــدف نــاکام خواهــد مانــد»‪ .‬رهبر انقــاب‪ ،‬هــدف اصلی‬ ‫دشــمنان از مقابلــه بــا ملــت ایــران را جلوگیــری از ایجاد‬ ‫یــک الگــوی جــذاب بــرای ملت هــا دانســتند و افزودنــد‪:‬‬ ‫«بایــد متوجــه بــود کــه جمهــوری اســامی در کــوران‬ ‫نبرد سیاســی‪ ،‬فکــری‪ ،‬جنــگ نــرم و احیانـاً برخوردهای‬ ‫ســخت بــا جبهــه مســتکبران قــرار داشــته و دارد»‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای توجــه بــه ظرفیــت‬ ‫بســیارباالی کشــور بــرای مقابلــه و پیــروزی بــر جبهــه‬ ‫قدرتمنــد ظلــم و اســتکبار را واقعیتــی تردیدناپذیــر‬ ‫خواندنــد و گفتنــد‪« :‬تجربیــات نظامــی و غیرنظامــی‬ ‫‪۴۰‬ســال اخیر به خوبــی ثابــت می کنــد ملــت عزیــز‬ ‫ایــران‪ ،‬ظرفیــت پیــروزی بــر دشــمنان عنــود خــود را‬ ‫دارد»‪ .‬ایشــان ســرعت افزون تــر حرکــت علمــی ایــران‬ ‫درقیاس بــا متوســط جهانــی‪ ،‬وجــود مجموعـه ای عظیــم‬ ‫فرهنگی‬ ‫از جوانــان پایبنــد بــه مبانی دینــی‪ ،‬اعتقــادی و‬ ‫ِ‬ ‫نظــام و حضــور تحســین برانگیز مــردم هنــگام حــوادث‬ ‫عمومــی و طبیعــی؛ ازجملــه کرونــا‪ ،‬زلزلــه و ســیل را‬ ‫نشــانه های ظرفیــت بــاالی کشــور بــرای پیــروزی در‬ ‫جهــاد علمــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی خواندنــد و افزودند‪:‬‬ ‫«در جهــاد فکــری نیــز کارهــای بســیارخوبی شــده کــه‬ ‫مباحــث امــروز دانشــجویان‪ ،‬گوشــه ای از نتایــج ان‬ ‫اســت»‪ .‬رهبــر انقــاب در جمع بنــدی این بخــش از‬ ‫سخنانشــان گفتنــد‪ :‬مجموعــه واقعیاتــی کــه بیان شــد‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد نظــام اســامی درزمینه هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫بــه کرونــا؛ ازجملــه نحوه مدیریــت این بیماری در کشــور‬ ‫درمقایس ـه با غــرب‪ ،‬تالش هــای علمــی بــرای شــناخت‬ ‫ایــن ویــروس و نهضــت عظیــم کمــک مومنانــه و‬ ‫همچنیــن پرتــاب ماهــواره‪ ،‬موجــب احســاس قــدرت و‬ ‫عــزت بیشــتری در ملــت ایــران شــده»‪ .‬رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی در ادامــه سخنانشــان بااشــاره به تاکیدهــای‬ ‫فــراوان دربــاره توجــه بــه مســئله جــوان‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫«خوشــبختانه اکنــون توجــه ویــژه ای بــرای حضــور‬ ‫جوان هــا در بخش هــای مختلــف به وجــود امــده و بــه‬ ‫دیدگاه هــای انــان و حضــور جوانــان در مدیریت هــای‬ ‫میانــی‪ ،‬اهتمــام به چشــم می خــورد»‪ .‬حضــرت ای ـت اهلل‬ ‫خامنــه ای بــه برخــی اقدامــات خــوب در محیط هــای‬ ‫دانشــجویی و حوزه هــای علمیــه نیــز اشــاره کردنــد و‬ ‫افزودنــد‪« :‬طــرح برخــی مســائل در قالــب مســئله‬ ‫محــوری‪ ،‬پرداختــن بــه مســائل متعــدد بین الملــل و‬ ‫فعالیت هــای جهــادیِ شــگفت انگیز؛ از جملــه‬ ‫این اقدامــات اســت»‪ .‬ایشــان‪ ،‬گالیــه نماینــده گروه هــای‬ ‫جهــادی مبنی براینکــه دســتگاه های تصمیم گیــر از‬ ‫نماینــدگان این گروه هــا دعــوت به عمــل نمی اورنــد و‬ ‫دیدگاه هــای انــان را لحــاظ نمی کننــد‪ ،‬بجــا دانســتند و‬ ‫بااشــاره به حساســیت مجموعه هــای جــوان بــه موضــوع‬ ‫واگذاری هــا‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪« :‬اصــل این اقــدام کار‬ ‫خوبــی بــود و مســئوالن را متوجــه مسئولیتشــان کــرد؛‬ ‫امــا برخــی تندروی هــا هــم دراین زمینــه انجــام‬ ‫گرفــت»‪ .‬رهبــر انقالب اســامی‪ ،‬پیگیری مســائل مربوط‬ ‫بــه خانــواده و حــوزه زن را در برخــی تشــکل های‬ ‫خودجــوش‪ ،‬از دیگــر اقدامــات خــوب مجموعه هــای‬ ‫جــوان برشــمردند و تاکیــد کردنــد‪« :‬این موضــوع از‬ ‫مســائل مهمی ســت کــه حتم ـاً بایــد جــدی پیگیــری‬ ‫شــود؛ زیــرا دراین زمینــه یقینــاً کم کاری هــای جــدی‬ ‫صــورت گرفتــه اســت»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای‬ ‫ســپس بــه بیــان ‪ 10‬توصیــه کاربــردی و عملــی بــه‬ ‫جوانــان و مجموعه هــای فعــال دانشــجویی پرداختنــد‬ ‫کــه خودســازی در ابعــاد فــردی و جمعــی‪ ،‬نخســتین‬ ‫توصیــه بــود‪ .‬ایشــان گفتنــد‪« :‬اگرچــه مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان بــه اخریــن روزهــای خــود رســیده؛ امــا بهترین‬ ‫فرصــت بــرای خودســازی ازطریــق انــس بــا قــران‪ ،‬نمــاز‬ ‫بــا حضــور و اول وقــت و دعــا و تضــرع اســت و نبایــد بــا‬ ‫اتمــام این مــاه‪ ،‬ارتبــاط معنــوی قطــع شــود»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی باتاکیدبراینکــه «ارتقــای توانایی هــای‬ ‫فکــری‪ ،‬تصمیم گیــری و عملیاتــی در جوانــان» و «عبــو ِر‬ ‫ســالم از لغزشــگاه ها» نیازمنــد بنیــه روحــی و معنــوی‬ ‫قوی ســت‪ ،‬افزودنــد‪« :‬از جملــه ایــن لغزشــگاه ها‪،‬‬ ‫«تــرس‪ ،‬تردیــد‪ ،‬احســاس ضعــف و انگیزه هــای ناســالم»‬ ‫اســت‪ .‬دومیــن توصیــه حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای بــه‬ ‫جوانــان «تقویــت مبانــی معرفتــی» بــود‪ .‬ایشــان‬ ‫باتاکیدبراینکــه «انفعــال» و «انحــراف»؛ دو اســیب بزرگ‬ ‫محیط هــای جــوان و به ویــژه دانشگاه هاســت‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫«در ابتــدای پیــروزی انقــاب‪ ،‬برخــی از جوانان مســلمان‬ ‫کــه دارای مبانــی معرفتــی قــوی نبودنــد‪ ،‬جــذب‬ ‫دشــمن بتوانــد ان را اعتــراض بــه نظــام القــاء کنــد»‪.‬‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای در بیــان نکتـه ای دیگــر در‬ ‫ضــرورت ارمان خواهــی یــاداور شــدند‪« :‬اگــر جوانــان‬ ‫مومــن و پــاک‪ ،‬ایــن پرچــم را زمیــن بگذارنــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت کســانی ان را سردســت بگیرنــد کــه هدفشــان‬ ‫ضربـه زدن بــه نظــام اســت؛ نــه حــل مشــکالت مــردم»‪.‬‬ ‫ایشــان درهمین زمینــه افزودنــد‪« :‬البتــه جریــان چــپ‬ ‫مارکسیســتی دیگــر در دنیــا ابرویــی نــدارد و از فقــر‬ ‫اندیشــه ورزی‪ ،‬فقــر سیاســی و فقــر نیــروی میدانــی‬ ‫کارامــد در رنــج اســت؛ امــا به هرحــال همیشــه ممکــن‬ ‫اســت عــده ای بــا تصاحب شــعارهای خوب‪ ،‬سوءاســتفاده‬ ‫کننــد»‪ .‬چهارمیــن توصیــه مهــم رهبــری بــه جوانــان و‬ ‫دانشــجویان این بودکــه مطالبه گــری و انتقــاد و اعتــراض‬ ‫را بــا پیشــنهادهای خــوب و قابل اجــرا همــراه کنیــد تــا‬ ‫فایــده جــدی و مانــدگار داشــته باشــد؛ همچنان کــه در‬ ‫اســام نیــز نهی ازمنکــر همــراه امربه معــروف؛ یعنــی‬ ‫بیان پیشــنهادهای راهگشــا و خوب توصیه شــده اســت‪.‬‬ ‫«ضــرورت پرهیــز از توام کــردن مطالبه گــری بــا‬ ‫پرخــاش و بدگویــی» نیــز از دیگــر توصیه هــای حضــرت‬ ‫ایــت اهلل خامنــه ای بــه جوانــان بــود‪ .‬ایشــان گفتنــد‪:‬‬ ‫«همیشــه بــه مســئوالن تاکید کــرده ام بــه دانشــگاه ها و‬ ‫جمع هــای جــوان برونــد؛ امــا برخی ازانــان می گوینــد در‬ ‫ایــن اجتماعــات‪ ،‬مطالبــات بــا تخریــب و بدگویــی ارائــه‬ ‫می شــود؛ بنابرایــن فایــده ای نــدارد»‪ .‬رهبــر انقــاب‬ ‫یــاداوری کردنــد‪« :‬تخریــب‪ ،‬فضــای گفت وگــو را‬ ‫مســدود می کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬مطالبــات را بــا اســتدالل و‬ ‫بــدون پرخــاش و اهانــت مطــرح کنیــد»‪.‬‬ ‫منطــق و‬ ‫ِ‬ ‫همچنیــن «گفتمان ســازی درزمینــه مســائل مهــم نظام‬ ‫و راه حل هــای ان هــا» توصیــه بعــدی رهبــر انقــاب بــه‬ ‫مجموعه هــای جوانــان بــود‪ .‬ایشــان گفتنــد‪« :‬از جملــه‬ ‫بــرکات این گونــه جلســات این اســت که مطالــب‬ ‫بیان شــده به تدریــج در افکارعمومــی ذهنیــت و‬ ‫جهت گیــری مشــخص ایجــاد می کنــد و درنهایــت‬ ‫می توانــد بــه گفتمــان تبدیــل و در پرتــو اقبــال عمومی‪،‬‬ ‫در انتخــاب مدیریت هــا تاثیرگــذار شــود»‪ .‬رهبــر انقالب‪،‬‬ ‫کمک رســانه ملــی دراین زمینــه را ضرورتــی تردیدناپذیر‬ ‫دانســتند و گفتنــد‪« :‬رســانه ملــی البتــه بخش هــای‬ ‫جــوان‪ ،‬شــاداب و انقالبــی هــم دارد که در ســخنان امروز‬ ‫دانشــجویان موردتوجــه قــرار نگرفتــه بــود؛ امــا به هرحال‬ ‫صداوســیما بایــد بــه دیدگاه هــای جوانــان توجــه و در‬ ‫عرصــه گفتمان ســازی بــه ان هــا کمــک کنــد»‪ .‬حضرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای درهمین زمینــه و در تبییــن معنــای‬ ‫حقیقــی جــوان و «دولــت جــوان و حزب اللهــی»‬ ‫افزودنــد‪« :‬مکــرر گفتـه ام کــه بــه چنیــن دولتــی معتقد‬ ‫و امیــدوارم؛ امــا معنــای ایــن حــرف صرفـاً این نیسـت که‬ ‫یــک جــوان سی وچندســاله رئیــس دولــت باشــد؛ بلکــه‬ ‫معنــای دولــت جــوان و حزب اللهی‪ ،‬یــک دولت پــای کار‪،‬‬ ‫امــاده و بانشــاط اســت کــه عــاج مشــکالت اســت و‬ ‫می توانــد کشــور را از راه هــای دشــوار عبــور دهــد‪ .‬برخــی‬ ‫در ســنین بــاال نیــز به معنایــی جــوان و پرتــاش و‬ ‫بانشــاط هســتند؛ ماننــد شــهید بزرگــوار حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی کــه بیــش از ‪۶۰‬ســال داشــت؛ امــا اگر شــهید‬ ‫نمی شــد‪ ،‬او را تــا ده ســال دیگر نیــز در همــان مســئولیت‬ ‫حفــظ می کــردم»‪ .‬ششــمین توصیــه رهبــری بــه‬ ‫جوانــان «یارگیــری و گســترش جبهــه انقــاب در میــان‬ ‫کســانی بــود کــه بــه مبانــی پایبندنــد»‪ .‬ایشــان افزودند‪:‬‬ ‫«برخــی بــه مبانــی انقــاب معتقدنــد؛ امــا ممکن اســت‬ ‫دربرخی مــوارد بــا شــما اختالف ســلیقه داشــته باشــند؛‬ ‫ان هــا را طــرد نکنیــد و هرچــه می توانیــد‪ ،‬جبهــه‬ ‫انقــاب را بــا جــذب این گونــه افــراد وســعت دهیــد»‪.‬‬ ‫توصیــه هفتــم حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای بــه جوانــان و‬ ‫دانشــجویان‪« ،‬مرزبنــدی صریــح و باقــدرت و بــدون‬ ‫مماشــات» در مقابــل تردیدافکنــان در مبانــی انقالب بود‬ ‫کــه نشــانه های پیشــرفت کشــور را انــکار و بــا تزئیــن‬ ‫دشــمن‪ ،‬راه هــای غلــط را به عنــوان راه حــل مســائل‬ ‫کشــور بیــان می کننــد‪ .‬ایشــان تردیدافکنــی را ســتون‬ ‫فقــرات کار فرهنگــی دشــمن و اســاس کار نــرم علیــه‬ ‫انقــاب خواندنــد و باتاکیدبراینکــه بایــد در مقابــل‬ ‫کســانی که بــه ایــن کار دشــمن کمــک می کننــد‪،‬‬ ‫ایســتاد‪ ،‬گفتنــد‪« :‬بــا وجــود هزینه هــای ســنگینی کــه‬ ‫امریکایی هــا درطــول ســال های متمــادی بــرای تزئیــن‬ ‫و القــای چهــره ای جــذاب از خــود انجــام داده انــد‪ ،‬امــروز‬ ‫کشــور و نظــام امریــکا در بخــش مهمــی از دنیــا‬ ‫منفورنــد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬از اتـش زدن پرچــم‬ ‫امریــکا در بســیاری از کشــورهای دنیــا و حتــی در داخل‬ ‫خــود امریــکا به عنــوان یکــی از مصادیــق نفــرت ملت هــا‬ ‫از ایــن رژیــم یــاد کردنــد و افزودنــد‪« :‬عالوه بــر ملت هــا‪،‬‬ ‫حتــی روســای برخــی دولت هــای همــکار امریــکا نیــز‬ ‫وقتــی حــرف دلشــان را بیــان می کننــد‪ ،‬از دولتمــردان و‬ ‫حکومــت امریــکا متنفــر و بــه ان بی اعتمــاد و بی اعتنــا‬ ‫هســتند»‪ .‬ایشــان بخشــی از نفــرت کنونــی از امریــکا را‬ ‫ناشــی از رفتــار مســئوالن فعلــی ان؛ ازجملــه‬ ‫رئیس جمهــوری و وزیــر خارجــه کم مایــه‪ ،‬پرحــرف‪،‬‬ ‫بی منطــق و مهمل گــوی ایــن رژیــم دانســتند و‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪« :‬البتــه علــت نفــرت از امریــکا فقط‬ ‫این مســئله نیســت؛ بلکه بــه عملکــرد بلندمــدت امریکا؛‬ ‫ازجملــه کشــتار‪ ،‬جنایــت‪ ،‬بی عدالتــی‪ ،‬تروریسـت پروری‪،‬‬ ‫کمــک بــه دولت هــای مســتبد و بدنــام‪ ،‬حمایــت‬ ‫بی دریــغ از ظلــم روزافــزون رژیــم صهیونیســتی و اخیــرا ً‬ ‫مدیریــت افتضــاح در قضیــه کرونــا برمی گــردد»‪.‬‬ ‫حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای جنگ افــروزی در کشــورها؛‬ ‫ازجملــه افغانســتان‪ ،‬عــراق و ســوریه را از دیگــر دالیــل‬ ‫منفوربــودن امریــکا برشــمردند و افزودنــد‪« :‬امریکایی هــا‬ ‫صریحـاً می گوینــد کــه در ســوریه نیــروی نظامــی پیاده‬ ‫کردیــم؛ چــون انجــا نفــت وجــود دارد؛ البته ان هــا نه در‬ ‫عــراق و نــه در ســوریه‪ ،‬ماندنــی نیســتند و قطعـاً بایــد از‬ ‫انجــا خــارج شــوند و بی تردیــد اخــراج خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در هشــتمین توصیــه خــود‬ ‫باتاکیدبــر ادامــه «پیشــرفت علمــی» و حفــظ شــتاب‬ ‫علمــی کشــور‪ ،‬دانشــگاه ها و محیط هــای علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی را بــه اهمیــت علــم در اقتــدار کشــور توجــه‬ ‫دادنــد و گفتنــد‪« :‬پیشــرفت علمــی بــا هــدف ســود‬ ‫کوتاه مــدت شــخصی‪ ،‬ارزش چندانــی نــدارد‪ .‬علــم بایــد‬ ‫در خدمــت پیشــرفت کشــور و گشــایش افق هــای اینده‬ ‫باشــد تــا همچنان کــه چندســال قبل گفتیــم؛ بــه‬ ‫نقطـه ای برســیم که محققــان بــرای اســتفاده از تازه های‬ ‫علمــی‪ ،‬ناگزیــر از یادگیــری زبــان فارســی باشــند»‪.‬‬ ‫نهمیــن توصیــه حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای ناظــر بــه‬ ‫مســئله حجــاب و حیــاء اســامی در دانشــگاه ها بــود‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪« :‬بنــده دراین زمینــه دغدغــه دارم و‬ ‫خواهــش می کنــم که مســئوالن و روســای دانشــگاه ها و‬ ‫نیــز وزارتخانه هــای مربــوط و به ویــژه خود دانشــجویان و‬ ‫دخترخانم هــا بــه مســئله حجــاب و فاصله گــذاری بیــن‬ ‫زن و مــرد کــه موردتاکیــد اســام اســت‪ ،‬اهمیــت بدهند‬ ‫و موازیــن شــرعی را در دانشــگاه ها رعایــت کننــد»‪.‬‬ ‫دهمیــن و اخریــن نکتــه رهبــر انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫«مراقبــت از جوانــان و جلوگیری از ســربازگیری دشــمن‬ ‫از جامعــه جــوان کشــور» بــود‪ .‬ایشــان افزودنــد‪« :‬همــه و‬ ‫به ویــژه مجموعه هایــی کــه بــا مســائل جوانــان ســروکار‬ ‫دارنــد‪ ،‬بداننــد همچنان کــه مســئله جــوان بــرای اینــده‬ ‫کشــور و نظــام اســامی اهمیــت دارد‪ ،‬دشــمن نیــز برای‬ ‫تخریــب و به زانــودراوردن انقــاب بــه ان اهمیــت‬ ‫می دهــد و بــرای سوءاســتفاده از جوانــان کار و‬ ‫برنامه ریــزی می کنــد کــه البتــه در مــواردی نیــز بــرای‬ ‫اجــرای برنامه هــای خــود‪ ،‬بــه عواملــی در داخــل کشــور‬ ‫نیــاز دارد»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای بااشــاره به‬ ‫نمونه هایــی از طراحــی دشــمن بــرای سوءاســتفاده از‬ ‫جــوان ایرانــی ماننــد وادارکــردن برخــی عناصــر بــه‬ ‫پشـت کردن بــه کشــور یــا اســتفاده از افــرادی به عنــوان‬ ‫عناصــر تبلیغاتــی‪ ،‬سیاســی و تحلیل گــر‪ ،‬تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫«همــه بایــد مراقــب باشــند کــه به ســربازگیری دشــمن‬ ‫از جامعــه جــوان کشــور کمــک نشــود»‪ .‬رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی در پایــان سخنانشــان بااشــاره به دعــای‬ ‫همیشــگی خود بــرای هدایــت و ســعادت جوانــان و حل‬ ‫مشــکالت اشــتغال و ازدواج انــان‪ ،‬گفتنــد‪« :‬به توفیــق‬ ‫الهــی و به دعــای حضــرت ولی عصــر ارواحنــا فــداه؛‬ ‫مطمئن ـاً فــردای جامعــه جــوان مــا از امــروز ان بهتــر‬ ‫خواهد بود»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زنبورهای سرخ قاتل هم امدند‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در هفتــه ای کــه گذشــت‪ ،‬خبــری نگران کننــده بــر روی ســایت های خبــری‬ ‫مهــم جهــان نقــش بســت کــه زنبــوری قاتــل بــا رنــگ قرمــز نیــز بــرای جنــگ بــا‬ ‫انســان ها و کشــتن زنبورهــای عســل اعــام موجودیــت کــرده و در وهلــه نخســت‪،‬‬ ‫در امریــکا قــد علــم کــرده و چه بســا به ماننــد ویــروس کرونــا بــه جنــگ همــه‬ ‫جهــان هســتی‪ ،‬اقــدام کنــد‪ .‬دراین صــورت اوضــاع و احــوال این روزهــای جهــان‬ ‫ان قــدر خــوب و نیکــو بــود و ســایه منحــوس کرونــا‪ ،‬جــوری بــر جهــان گســترده‬ ‫شــده اســت کــه یــک زنبــور هــم بــه درازای پنج ســانتی متر و بــا هیبــت بدمنظــر‪،‬‬ ‫نیــز انســان ها را مــورد ازار قــرار دهــد؛ یعنــی دنیــای مــا ان قــدر ایدئــال بــود کــه در‬ ‫پوســت خــود نمی گنجیدیــم و اقــا زنبــور قرمــزه هــم بــه مهمانــی مــا امــده اســت‬ ‫و بــه قــول شــاعر‪« ،‬گل بــود بــه ســبزه نیــز اراســته شــد»‪ .‬دراین صــورت جهــان مــا‬ ‫را چــه می شــود؟ ابرقدرتانــی کــه هــرروز قمــری بــه مــاه می فرســتند و همــه روز‬ ‫ماهــواره ای بــه فضــا و هــر ســاعت از موشــکی جدیــد و ویرانگــر پرده بــرداری یــا‬ ‫رونمایــی می کننــد و جنــگ قــدرت را ســرلوحه اقدامــات خــود کرده انــد‪ ،‬ایــا بــرای‬ ‫ی ـک روز یــا یک ســاعت یــا حتــی یک ثانیــه‪ ،‬پیــش خــود و خــدای خــود از این همــه‬ ‫اقداماتــی کــه بــه جنــگ ادامــه حیــات بشــری رفتــه اســت‪ ،‬غافــل شــده اند‪ .‬یک بــار‬ ‫بــه نــدای درون خــود باعنایت به اینکــه خداونــد انســان را بــا سرشــت و فطــرت‬ ‫پــاک راهــی زندگــی کــرده و امیــد داشــته اســت کــه ایــن مخلــوق‪ ،‬نیــات نیکــوی‬ ‫خالــق خــود را بفهمــد و بدانــد و ســپاس ان را بــا خدمــت بــه خلــق به جــای بیــاورد‪،‬‬ ‫کــه اگــر چنیــن می بــود‪ ،‬همــه روزه شــاهد و ناظــر نبودیــم کــه ابرقدرت هــا‪ ،‬بــا‬ ‫هــزاران خدعــه و نیرنــگ بــه فکــر چپــاول و نابــودی ســایرین نمی افتادنــد‪ .‬کــره‬ ‫خاکــی را رهــا کــرده بــه فکــر تســخیر فضــا و ســایر کــرات اســمانی افتاده انــد‪ .‬بیــش‬ ‫از چهارمــاه اســت کــه ویــروس کرونــا همــه روزه صدهــا قربانــی می گیــرد‪ ،‬کانــون‬ ‫خانواده هــا را متزلــزل کــرده و میلیون هانفــر را بــه دام انداختــه و اقتصــاد ایــن کــره‬ ‫خاکــی را نشــانه رفتــه اســت؛ به نحوی کــه جهــان هســتی را بــه مخاطــره انداختــه‬ ‫اســت و دســت بــر قضــا هنــوز هیــچ کشــوری موفــق نشــده عــاج ایــن مشــکل را‬ ‫کنــد؛ یعنــی بشــر کــه خــود را اشــرف مخلوقــات می دانــد از پــس یــک ویــروس‬ ‫یک صدم میلــی برنیامــده؛ تاجایی کــه در برابــر یــک ویــروس بــه زانــو درامــده اســت‪.‬‬ ‫چقــدر زیبــا می شــد کــه کشــورهای پیشــرفته و مدعــی‪ ،‬تنهــا بــرای مبــارزه بــا ایــن‬ ‫ویــروس یــک همــکاری مشــترک را ترتیــب می دادنــد و از فکــر فضــا و تســخیر کــرات‬ ‫اســمانی غافــل می شــدند و بــا همفکــری و همیــاری‪ ،‬درپــی یافتــن یــک راه درمــان‬ ‫بــرای کروناویــروس برمی امدنــد؛ چراکــه به طورقطــع‪ ،‬به یقیــن اگــر دانشــمندان و‬ ‫پزشــکان بــاالی جامعــه ایــن کشــورهای بــزرگ‪ ،‬افــکار و اندیشــه های خــود را بــه‬ ‫اشــتراک می گذاشــتند و دســت از خودخواهــی می کشــیدند‪ ،‬چه بســا ویــروس کرونــا‬ ‫تاکنــون از بیــن رفتــه بــود و در گرفتاری هــای ناشــی از ان‪ ،‬دســت وپا نمی زدیــم‬ ‫و اینــک یــک حشــره مــوذی پنج ســانتی متری در کشــوری بــزرگ چــون امریــکا‪،‬‬ ‫اظهــار وجــود نمی کــرد و احیانـاً رفته رفتــه از مرزهــای امریــکا راهــی ســایر کشــورها‬ ‫نمی شــد‪ .‬اینــک مــا به عنــوان مــردم یــک کشــور اســامی کــه در واپســین روزهــای‬ ‫پرخیــر و برکــت مــاه مبــارک رمضــان هســتیم‪ ،‬از خــدای خوبی هــا بــه درگاهــش بــه‬ ‫اســتغاثه می نشــینیم کــه همــه مــردم روی ایــن کــره خاکــی به خصــوص مســلمانان‬ ‫جهــان و به ویــژه هم وطنــان عزیزمــان مصــون از هــر گزنــد و اســیبی روزگار را بــا‬ ‫خوبــی و خوشــی ســپری کننــد و هیــچ بلیــه و بلیاتــی دامــن مــردم عزیــز و خداجــوی‬ ‫مــا را نگیــرد‪ .‬همچنــان امیــدوارم کــه کشــور عزیــز مــا همیشــه و همــواره ســرفراز‬ ‫و پایــدار بمانــد‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل بانک دی‬ ‫به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس بانک‬ ‫مدیرعامــل بانــک دی به مناســبت ‪18‬‬ ‫اردیبهشــت ماه‪ ،‬در پیامــی دهمیــن ســالگرد‬ ‫تاســیس بانــک دی را تبریــک گفــت‪ .‬در‬ ‫بخش هایــی از متــن پیــام بــرات کریمــی امــده‬ ‫الرحیــم‪ /‬همــکاران‬ ‫الرحمــن ّ‬ ‫اســت‪ :‬بســم اهلل ّ‬ ‫محتــرم بانــک دی‪ ،‬ســهامداران گرانقــدر و‬ ‫مشــتریان عزیــز‪ /‬بــا ســام‪ /‬تقویــم امــروز‪ ،‬یــاداور‬ ‫بــه بــار نشســتن اندیشــه تاســیس نهــادی اســت‬ ‫کــه رســالت اصلــی و ویــژه ان عــاوه بــر رونــق‬ ‫بخشــیدن بــه اقتصــاد کشــور‪ ،‬ارائــه خدمــات‬ ‫مطلــوب بانکــی بــه خانــواده معــزز شــهدا و ایثارگــران بــود ‪ .‬نهــال نوپــای بانــک ارزش‬ ‫افریــن دی کــه در ســال ‪ 1389‬بــا اخــذ مجــوز از بانــک مرکــزی‪ ،‬جــان گرفــت‬ ‫اکنــون بعــد از گذشــت یــک دهــه‪ ،‬تبدیــل بــه درختــی جــوان شــده اســت کــه بیــش‬ ‫از هــر زمانــی بــه ثمربخشــی ان مــی تــوان امیــد داشــت‪ .‬اکنــون در اســتانه دهمیــن‬ ‫ســالروز تاســیس بانــک دی‪ ،‬خرســند و مشــعوف هســتیم کــه در طــول یــک دهــه‬ ‫تــاش صادقانــه بــا بهــره گیــری از نیــروی انســانی مســئولیت پذیــر و توانمنــد عــاوه‬ ‫بــر خدمــت رســانی بــه جامعــه هــدف بــا ارائــه خدمــات بانکــی‪ ،‬مالــی‪ ،‬مشــاوره ای‪،‬‬ ‫بــازار ســرمایه و مدیریــت ثــروت بــه بخش هــای مهــم و تاثیرگــذار جامعــه از جملــه‬ ‫کســب و کارهــای کوچــک و متوســط ایفــای نقــش کرده ایــم و همچنــان امیــدوار بــه‬ ‫افقــی روشــن و امیدبخــش‪ ،‬اســتوار گام برمی داریــم‪ ...‬وجــود ســه میلیون مشــتری‬ ‫و بیــش از ‪ 780‬هــزار ســهامدار ارزشــمند به ویــژه خانــواده معــزز شــهدا و ایثارگــران‪،‬‬ ‫نیــروی انســانی جــوان بــا انگیــزه و مســتعد‪ ،‬ســاختار چابــک و کارامــدو برخــورداری‬ ‫از دارایــی هــای ارزشــمند‪ ،‬تنهــا بخشــی از نقــاط قــوت ایــن بانــک جــوان اســت کــه‬ ‫ان را از ســایر رقبــای هــم طــراز خــود متمایــز کــرده اســت‪ ...‬امیــدوارم در طلیعــه‬ ‫دهمیــن ســالگرد تاســیس بانــک بــا تــاش و کوشــش مضاعــف و بــا همدلــی و وفــاق‬ ‫بتوانیــم ضمــن تحقــق چشــم انــداز بانــک در افــق ‪ 1400‬کــه همانــا قــرار گرفتــن‬ ‫در میــان بانــک هــای برتــر خصوصــی کشــور اســت بــرای تحقــق جهــش تولیــد و‬ ‫توســعه پایــدار و ابادانــی ســرزمین مــان بــه ســهم خــود گام هــای موثــر و عملــی‬ ‫برداریــم‪ ...‬اینجانــب بــه نمایندگــی از اعضــای محتــرم هیئــت مدیــره‪ ،‬فــرا رســیدن‬ ‫دهمیــن ســالروز تاســیس بانــک دی را بــه ســهامداران گرانقــدر‪ ،‬مشــتریان گرامــی و‬ ‫همچنیــن همــکاران تالشــگر کــه از مهــم تریــن ســرمایه های بانــک هســتند‪ ،‬تبریــک‬ ‫گفتــه و تقــارن ایــن رویــداد را بــا مــاه مهمانــی خــدا بــه فــال نیــک می گیــرم‪ .‬امیــد‬ ‫اســت بــا عزمــی راســخ‪ ،‬اندیشــه ای خــاق و پایبنــدی بــه مشــتری مــداری بتوانیــم‬ ‫بــا لطــف خداونــد متعــال بیــش از پیــش در مســیر خدمــت گــذاری و تحقــق اهــداف‬ ‫بانــک قــدم برداریــم‪.‬‬ ‫ادامه فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری عام‬ ‫در بانک اینده‬ ‫فــروش گواهــی ســپرده ســرمایه گذاری عــام‬ ‫بانــک اینــده کــه از شــنبه ‪ ۶‬اردیبهشــت ماه‬ ‫درکلیــه شــعب بانــک اینــده‪ ،‬اغــاز شــده بــود‪،‬‬ ‫بــا اســتقبال مــردم و مشــتریان روبــرو شــده و‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫بانــک اینــده؛ ایــن اوراق‪ ،‬یک ســاله‪ ،‬بــا نــرخ‬ ‫ســود علی الحســاب ‪۱۸‬درصــد ســاالنه و معــاف‬ ‫از مالیــات اســت کــه ســود ان به صــورت ماهانــه‪،‬‬ ‫پرداخــت خواهــد شــد‪ .‬نــرخ بازخریــد قبــل از‬ ‫سررســید ایــن اوراق‪۱۰ ،‬درصــد ســالیانه‪ ،‬تعییــن‬ ‫شــده اســت‪ .‬تمامــی شــعب بانــک اینــده در سراســر کشــور‪ ،‬امــاده عرضــه اوراق‬ ‫گواهــی ســپرده ویــژه ســرمایه گذاری عــام بــه هموطنــان هســتند؛ متقاضیــان محتــرم‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه شــعب بانــک اینــده‪ ،‬نســبت بــه تکمیــل فــرم درخواســت‬ ‫اوراق مذکــور‪ ،‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بانک انصار استان اردبیل؛‬ ‫پیشتاز در کاربرد دستگاه ضدعفونی کننده خودپرداز‬ ‫بــا اهتمــام جــوان مبتکــر و مســتعد اردبیلــی و‬ ‫پشــتیبانی پــارک علــم و فنــاوری اســتان اردبیــل‬ ‫و بــرای نخســتین بــار در کشــور‪ ،‬دســتگاه‬ ‫ضدعفونی کننــده خودپردازهــا ســاخته و توســط‬ ‫بانــک انصــار در شــعبات ایــن بانــک در اســتان‬ ‫راه انــدازی شــد‪ .‬بــا حضــور مدیــر شــعب بانــک‬ ‫انصــار اســتان و مدیــران شــعب دیگــر بانک هــای‬ ‫کشــور در اردبیــل ایــن دســتگاه مــورد اســتفاده‬ ‫قرارگرفــت و رئیــس پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان اردبیــل ایــن دســتگاه را در زمــره ‪ 52‬فنــاوری پــارک مذکــور دانســت کــه‬ ‫از ششــم اســفندماه بــرای مقابلــه بــا شــیوع کرونــا عملیاتــی و اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش بانــک انصــار در زمــره نخســتین بانک هــای کشــور اســت کــه‬ ‫بــا پشــتیبانی و اسپانســرینگ ایــن دســتگاه هــم بــر اهمیــت ســامتی مشــتریان و‬ ‫مــردم تاکیــد کــرده و هــم اعتمــاد خــود را بــه جوانــان مبتکــر و خــاق کشــور را‬ ‫نشــان داده اســت‪ .‬مدیرشــعب بانــک انصــار اســتان اردبیــل گفــت‪« :‬ایــن دســتگاه‬ ‫کــه توســط زهــرا فتحــی اصــل؛ پژوهشــگر اردبیلــی طراحــی شــده اســت‪ ،‬بــه هیــچ‬ ‫وجــه اختاللــی در عملیــات دریافــت و پرداخــت و فعالیت هــای مشــتریان بــا ای تـی ام‬ ‫ایجــاد نمی کنــد و به صــورت مکــرر و مرتــب عملیــات ضدعفونــی را نســبت بــه‬ ‫کارت و پــول مشــتریان انجــام می دهــد تــا مشــتریان بانــک دغدغــه الودگــی بــا‬ ‫دســتگاه های خودپــرداز را نداشــته باشــند»‪ .‬محمــدی افــزود‪« :‬بانــک انصــار مفتخــر‬ ‫اســت کــه در حمایــت از یــک جــوان مختــرع و شایســته و حفــظ ســامت مشــتریان‬ ‫و شــهروندان بــه صــورت ازمایشــی ایــن دســتگاه را مــورد اســتفاده قــرار داده اســت»‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫ دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪ / 1399‬شماره ‪307‬‬ ‫تریبون‬ ‫برنامه غیرعملی امریکا‬ ‫برای تجدید تحریم تسلیحاتی ایران‬ ‫مایــک پمپئــو؛ وزیــر خارجــه ایــاالت متحــده‪ ،‬در‬ ‫بیانیــه ای به تاریــخ نــه مــاه مــی در دومین ســالگرد‬ ‫خــروج دولــت دونالــد ترامــپ از توافــق هســته ای ایــران‪،‬‬ ‫اعــام کــرد کــه از «همــه گزینه هــای دیپلماتیــک»‬ ‫بــرای تمدیــد تحریــم ســازمان ملــل بــر تجــارت‬ ‫تســلیحات متعــارف علیــه ایــران بعــد از انقضــای ان‬ ‫در ‪ 18‬اکتبــر‪ ،‬اســتفاده خواهــد کــرد؛ امــا اســتراتژی‬ ‫امریــکا بخــت چندانــی بــرای موفقیــت نــدارد‪ .‬به نظــر‬ ‫می رســد هــدف واقعــی دولــت ترامــپ از ایــن تالش هــا‬ ‫نابودکــردن برجــام پیــش از ســوم نوامبــر (روز برگــزاری‬ ‫انتخابــات ریاسـت جمهوری ایــاالت متحــده)‪ ،‬باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫ترامــپ در انتخابــات شکســت بخــورد‪ ،‬انــگاه بازیابــی‬ ‫مزایــای توافــق هســته ای بــرای دولــت جــو بایــدن؛‬ ‫رقیــب دموکــرات او در انتخابــات‪ ،‬دشــوارتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتراتژی مطرح شــده توســط پمپئــو در ‪ ۲۹‬اوریــل‪ ،‬دو‬ ‫بخــش دارد‪ :‬ایــاالت متحــده قطعنامــه ای را در شــورای‬ ‫امنیــت ســازمان ملــل بــرای تمدیــد تحریــم تســلیحاتی‬ ‫ایــران ارائــه خواهــد کــرد‪ .‬درصــورت شکســت خوردن‬ ‫ایــن قطعنامــه‪ ،‬ایــاالت متحــده به طوریک جانبــه بنــد‬ ‫بازگشــت تحریم هــای شــورای امنیــت در قطعنامــه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬مربــوط بــه توافــق هســته ای ایــران را به اجــرا‬ ‫خواهــد گذاشــت‪ .‬بخــش اول ایــن اســتراتژی بی شــک‬ ‫شکســت خواهــد خــورد؛ چــون احتمــال موافقــت‬ ‫روســیه و چیــن بــا قطعنامــه ای بــرای مجــازات ایــران‬ ‫بســیاراندک اســت‪ .‬مســکو و پکــن هــردو خواســتار پایــان‬ ‫ممنوعیــت تجــارت تســلیحاتی در توافــق هســته ای ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬بودنــد‪ .‬حتــی متحــدان امریــکا در شــورای امنیــت‬ ‫نیــز بــا چنیــن اقدامــی مخالفــت خواهنــد کــرد‪ .‬بخــش‬ ‫دوم اســتراتژی؛ یعنــی بازگشــت ســریع تحریم هــای‬ ‫ســازمان ملــل ممکــن اســت موفــق شــود؛ امــا هنــوز‬ ‫مباحثــات حقوقــی گســترده ای حــول ان درجریــان‬ ‫اســت؛ چــون امریــکا دیگــر یکــی از طرفیــن برجــام‬ ‫به شــمار نمـی رود و معلــوم نیســت کــه حــق اســتفاده از‬ ‫بنــد بازگشــت تحریم هــا را دارد یــا خیــر؛ امــا درصــورت‬ ‫حل شــدن مســائل حقوقــی و اســتفاده ایــاالت متحــده‬ ‫از ایــن بنــد‪ ،‬دیگــر اعضــای شــورای امنیــت نمی تواننــد‬ ‫ان را وتــو کننــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بازگردانــدن تحریم هــای‬ ‫ســازمان ملــل همچنــان اقدامــی دشــوار اســت‪ .‬ایــاالت‬ ‫متحــده بایــد ابتــدا کشــوری کــه ریاســت دوره ای‬ ‫شــورای امنیــت را برعهــده دارد‪ ،‬بــه مطرح کــردن تدابیــر‬ ‫مربوطــه در شــورا ترغیــب کنــد‪ .‬فرانســه و المــان کــه‬ ‫ریاســت شــورا را در ماه هــای ژوئــن و ژوئیــه برعهــده‬ ‫دارنــد‪ ،‬احتمــاالً از چنیــن کاری خــودداری خواهنــد‬ ‫کــرد‪ .‬شــرایط دربــاره اندونــزی و روســیه؛ روســای شــورا‬ ‫در ماه هــای اوت و اکتبــر نیــز مشــابه اســت‪ .‬تنهــا‬ ‫نیجریــه؛ رئیــس شــورا در مــاه ســپتامبر‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫تحت فشــارهای ایــاالت متحــده تســلیم شــود‪ .‬ازای ـن رو‪،‬‬ ‫امریــکا هــر قدمــی کــه بخواهــد علیــه ایــران بــردارد‪،‬‬ ‫در مــاه ســپتامبر خواهــد بــود‪ .‬امریــکا ابتــدا قطعنامــه‬ ‫تحریــم تســلیحاتی علیــه ایــران را ارائــه خواهــد کــرد‬ ‫و درصــورت شکســت قطعنامــه‪ ،‬ســازوکار بازگشــت‬ ‫تحریم هــا را به اجــرا درمــی اورد‪ .‬ان زمــان اســت کــه‬ ‫روســیه چالــش عدم عضویــت امریــکا در برجــام را‬ ‫پیــش خواهــد کشــید‪ .‬انــگاه نــه عضــو از ‪ 15‬عضــو‬ ‫شــورای امنیــت بایــد بــه تعلیــق دســتور رئیــس شــورا‬ ‫رای دهنــد‪ .‬ترامــپ؛ چــه دراین مســیر موفــق شــود یــا‬ ‫نــه‪ ،‬از ایــن قمــار در مــاه ســپتامبر ازنظــر سیاســی ســود‬ ‫خواهــد بــرد‪ .‬اعمــال تحریم هــای ســازمان ملــل علیــه‬ ‫ایــران یــک پیــروزی تمام عیــار و تــاش بــرای تحریــم‬ ‫تســلیحاتی ایــران هوشــمند اســت و هــردو حــزب در‬ ‫کنگــره امریــکا از ان حمایــت می کننــد‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫تحریــم تســلیحاتی ایــران مطابــق برنامــه لغــو شــود‪،‬‬ ‫تاثیــرات ان انــدک خواهــد بــود‪ .‬روســیه و چیــن کــه‬ ‫خــود را بــرای فــروش ســاح بــه ایــران امــاده کــرده و‬ ‫از منتقــدان اصلــی اقــدام ایــاالت متحــده بــرای نابــودی‬ ‫برجــام به شــمار می رونــد‪ ،‬به هرحــال ممنوعیــت‬ ‫تجــارت تســلیحاتی بــا ایــران را نادیــده خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫دیگــر کشــورهایی کــه از تجــارت تســلیحاتی بــا ایــران‬ ‫ســود می برنــد نیــز همیــن کار را خواهنــد کــرد‪ .‬شــکی‬ ‫نیســت کــه ایــران قصــد دارد ارتــش خــود را مدرنیــزه‬ ‫کنــد و توانمنــدی نظامــی خــود را بــاال ببــرد؛ امــا‬ ‫هزینــه بــاالی تهیــه تســلیحاتی کــه ایــران امــکان تولیــد‬ ‫ان هــا را در داخــل کشــور نــدارد؛ ازجملــه هواپیماهــای‬ ‫جنگنــده پیشــرفته‪ ،‬تانک هــا‪ ،‬موشــک های کــروز و ‪،...‬‬ ‫دسترســی تهــران بــه ان هــا را محــدود خواهــد کــرد؛‬ ‫زیــرا درامدهــای نفتــی ایــران به شــدت کاهــش یافتــه‪،‬‬ ‫نیازهــای اجتماعــی افزایــش پیــدا کــرده و صنــدوق‬ ‫ذخایــر دولتــی کوچــک شــده اســت‪ .‬به عــاوه؛ ایــران‬ ‫حتــی پیــش از کارزار اعمــال فشــار ایــاالت متحــده‬ ‫هــم در مقیــاس گســترده تســلیحات وارد نمی کــرد‪.‬‬ ‫اســتراتژی نظامــی ایــران بیشــتر مبتنی بــر اســتفاده از‬ ‫نیروهــای نیابتــی و جنگ افزارهــای نامتقــارن اســت کــه‬ ‫در توســعه نفــوذ منطق ـه ای و تقویــت خــط دفاعــی ان‪،‬‬ ‫تاثیــر قابل توجهــی داشــته‪ .‬هیــچ دلیلــی نــدارد ایــران‬ ‫اســتراتژی موفقیت امیــز کنونــی خــود را پــس از پایــان‬ ‫تحریــم تســلیحاتی تغییــر دهــد‪ .‬درعین حــال‪ ،‬یکســری‬ ‫از دیگــر تحریم هــای شــورای امنیــت درزمینــه صــادرات‬ ‫اســلحه بــه یمــن و نهادهــای غیردولتــی نیــز هســتند‬ ‫کــه پــس از لغــو تحریــم تجــارت تســلیحات متعــارف‬ ‫همچنــان باقــی خواهنــد مانــد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬می تــوان گفــت‬ ‫تاثیــر حقیقــی و هــدف حقیقــی اســتراتژی تحریــم‬ ‫تســلیحاتی‪ ،‬نابودکــردن برجــام پیــش از پایــان ایـن دوره‬ ‫ریاســت جمهوری ترامــپ اســت‪ .‬به تفســیر بنیــاد دفــاع‬ ‫از دموکراس ـی ها؛ طرفــداران مجــازات ایــران به دنبــال ان‬ ‫هســتند کــه بــا ســاخت «دیــوار تحریم هــا»‪ ،‬بازگشــت‬ ‫دولــت پــس از ترامــپ بــه تعامــل دیپلماتیــک بــا ایــران‬ ‫را دشــوار کننــد‪ .‬اعمــال مجــدد همــه تحریم هــای پیــش‬ ‫از برجــام علیــه ایــران تاثیــر فاجعه امیــزی بــرای منــع‬ ‫گســترش تســلیحات هســته ای‪ ،‬دیپلماســی چندجانبــه‬ ‫و صلــح منطقــه ای خواهــد داشــت‪ .‬درچنین شــرایطی‪،‬‬ ‫ایــران می توانــد نه تنهــا ازطریــق ازســرگیری‬ ‫غنی ســازی اورانیــوم در مقیــاس صنعتــی؛ بلکــه بــا‬ ‫عقب نشــینی از پیمــان منــع گســترش ســاح های‬ ‫هســته ای و ممانعــت از بازرســی ها‪ ،‬بــه یــک تهدیــد‬ ‫جــدی تبدیــل شــود‪ .‬همان طورکــه ژار بالنــش؛‬ ‫هماهنگ کننــده پیشــین وزارت خارجــه امریــکا در امــور‬ ‫هســته ای ایــران‪ ،‬هشــدار داده کــه اســتراتژی ترامــپ‬ ‫بــرای بازگردانــدن تحریم هــا مخاطــرات مهــم دیگــری‬ ‫نیــز خواهــد داشــت کــه از نمونــه ان هــا می تــوان بــه‬ ‫بحــران قرارگیــری امریــکا در برابــر ســازمان ملــل‪،‬‬ ‫ازبین رفتــن مشــروعیت تحریم هــای ســازمان ملــل‪،‬‬ ‫تضعیــف ابــزار تحریم هــا بــرای دیگــر مــوارد اســتفاده‬ ‫و تســریع در فــروش تســلیحات اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫طال تسلیمی‪ /‬دیپلماسی ایرانی‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاهی به اثرات حذف ‪۷۰‬روز از زمان دریافت مجوز کسب وکار‬ ‫پدال ترمزِ تولید زیر پای بوروکراسی‬ ‫‪3‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اموزش پخت پنج نوع ته دیگ‬ ‫و سهام کارخانه های میخ سازی!‬ ‫این روزهــا کــه اکثــر ســایت ها و کانال هــا در کنــار‬ ‫امــوزش پخــت پنج نــوع ته دیــگ خوشــمزه‪ ،‬پخــت نــان در منــزل ویــژه ایــام کرونــا‪،‬‬ ‫جوان ســازی پوســت صــورت و تهیــه مربــای بادمجــان‪ ،‬بــه امــوزش مبانــی بــورس و‬ ‫شناســایی ســهام ســودده نیــز می پردازنــد و مــردم را ترغیــب بــه ســرمایه گذاری در‬ ‫بــورس می کننــد! دولــت هــم برای اینکــه از ایــن قافلــه عقــب نمانــد‪ ،‬اعــام کــرد کــه‬ ‫بــرای خریــد ســهام شــرکت های دولتــی‪ ،‬نیــاز بــه کــد بورســی نیســت و فعـ ً‬ ‫ا زنبیــل‬ ‫را بیاوریــد و ســهامتان را ببریــد! خلــق اهلل هــم در یــک اقــدام تاریخ ســاز‪ ،‬بی خیــال‬ ‫بــازار مســکن و ســکه و دالر و ‪ ...‬شــده اند و بــا چنــان شــتابی وارد بــورس شــده اند‬ ‫کــه عــده ای در ایــن تغییــر رویکــرد ناگهانــی‪ ،‬تســمه تایم پــاره کردنــد! برخــی هــم از‬ ‫هــول پیتــزا داخــل فــر افتاده انــد و بــا فــروش مســکن و خــودرو و طالهــای عروســی‬ ‫همسرشــان‪ ،‬وارد ســوق الثلثاء (سه شــنبه بازار) بــورس شــدند و فعـ ً‬ ‫ا روی ایــن حبــاب‪،‬‬ ‫تاتی تاتــی می کننــد! البتــه ایــن‪ ،‬همــه داســتان نیســت؛ عــده ای کــه تــا پارســال فکــر‬ ‫می کردنــد «ســمگا» و «مادیــرا» و «خگســتر» فحــش اســت‪ ،‬امــروز یک پــا کارشــناس‬ ‫شــده و بــه تحلیــل بنیــادی داده هــای بــورس می پردازنــد و درخصــوص تمدیــد دوره‬ ‫بازگردانــی بـه روش مبتنی بــر حــراج‪ ،‬نظــر می دهنــد! نمونـه اش همیــن «عمــو ســیفی»‬ ‫(ســرایدار مفخــم مدرســه مــا) کــه بعــد از کرونــا خــودش را در زیرزمیــن مدرســه‬ ‫قرنطینــه کــرده بــود و روزی س ـه بار خــودش را بــا اب و صابــون گربه شــور می کــرد‪،‬‬ ‫االن از مخفیگاهــش بیــرون امــده و کل پولــی را کــه همســرش بــرای جهیزیــه دخترش‬ ‫جمــع کــرده بــود‪ ،‬ســهام کارخانــه میــخ را خریــداری کــرده اســت! چــون معتقــد اســت‬ ‫بــازار میــخ در هیــچ شــرایطی دچــار رکــود نخواهــد شــد و حتــی اگــر کارخانــه ســاخت‬ ‫میــخ را موش ـک باران کننــد‪ ،‬هواپیمــای حامــل بــار میــخ ســقوط کنــد‪ ،‬یــا کشــتی‬ ‫حامــل میــخ در اب دریــا غــرق شــود یــا قطــار بــاری چــپ کنــد‪ ،‬بازهــم میخ هــا‬ ‫قابل بازیافــت و اســتفاده مجــدد هســتند! فلــذا ســهام میــخ همیشــه روی بــورس اســت!‬ ‫بــاور بفرماییــد اگــر «بنجامیــن گراهــام»؛ پــدر بــورس دنیــا‪ ،‬زنــده بــود و تحلیل هــای‬ ‫بنیــادی و مارینادشــده بــا اب دوغ خیــار «عمــو ســیفی» درخصــوص بــورس و ســهام‬ ‫را می شــنید‪ ،‬خــودش را از ســاختمان بــازار بــورس نیویــورک در «وال اســتریت» بــه‬ ‫پائیــن پرتــاب می کــرد! مخلــص کالم؛ رویــای ســودهای رویایــی باعــث شــده خلـق اهلل‪،‬‬ ‫این روزهــا تقریب ـاً ‪1500‬میلیاردتومــان بــه بــورس تزریــق کننــد و پرچــم شــاخص را‬ ‫هــرروز بــاال ببرنــد؛ تاجایی کــه برخــی از کارشناســان‪ ،‬احتمــال لنگــردادن و ســقوط‬ ‫پرچــم شــاخص را دراثــر رشــد بیش ازحــد پیش بینــی کرده انــد! مــا هــم طبــق‬ ‫معمــول خــر نداریــم تــا از کاه و جــواَش خبــر داشــته باشــیم‪ ،‬فقــط هرازگاهی یواشــکی‬ ‫و چراغ خامــوش وارد ســایت بــورس می شــویم و از دور بــرای دوســتان و عزیزانــی کــه‬ ‫بی مهابــا و بــدون داشــتن اطالعــات فنــی‪ ،‬وارد بــازار بــورس شــده اند‪ ،‬ارزوی ســامتی‪،‬‬ ‫جیبــی پــر از پــول و شــاخصی روبه رشــد و طالیــی ارزو می کنیــم! فقــط همیــن ‪...‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫‪۷۳‬روز از زمانشــان را در ســازمان ها و ادارات مختلــف هــدر می دهنــد؛ ایــن‪ ،‬حکایــت افرادی ســت کــه می خواهنــد کســب وکار جدیــدی راه بیندازنــد؛ کســب وکارهایی کــه در ســال جهــش تولیــد می توانــد درصــدی از‬ ‫تولیــد داخــل کشــور را پوشــش دهــد؛ امــا تولیدکننده هــا را از همــان ابتــدا بــا بروکراسـی های اداری مواجــه می کنــد‪ .‬مواردی کــه ســبب شــد تــا طبــق اخریــن امــار بانــک جهانــی؛ از میــان ‪ ۱۹۰‬اقتصــاد دنیــا بــرای شــروع‬ ‫کسـب وکار‪ ،‬بــا تنــزل پنج رتبــه‪ ،‬جایــگاه ‪ ۱۷۸‬جهــان را کســب کنیــم‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬وجــود برخــی شــیوه های ســنتی و مراجعــات حضــوری نه تنهــا زمــان تولیدکننــدگان نوپــا را هــدر مـی داد؛ بلکــه در مــواردی ان هــا را یــا بــا‬ ‫فســاد و رانــت اداری مواجــه می ســاخت یــا در مــواردی ان هــا را از ادامــه فعالیتشــان منصــرف می کــرد‪ .‬البتــه اخیــرا ً شــیوه هایی درجهــت کاهــش ایــن فراینــد برداشــته شــده و قــرار اســت ازاین پــس شــماره ملــی اشــخاص‬ ‫حقیقــی و شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی به عنــوان شــماره اقتصــادی جهــت شــروع کسـب وکار قلمــداد شــود؛ مرحلـه ای کــه به زعــم برخــی فعــاالن؛ حــدود یک مــاه از زمــان یــک تولیدکننــده را دربرمی گرفــت‪.‬‬ ‫محمــود علیــزاده؛ معــاون حقوقــی و فنــی ســازمان‬ ‫امــور مالیاتــی کشــور دراین بــاره گفــت‪« :‬ســازمان امــور‬ ‫مالیاتــی درجهــت اصــاح فصــل دوم ائین نامــه اجرایــی‬ ‫تبصــره ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۶۹‬قانــون مالیات هــای مســتقیم‪ ،‬ایــن‬ ‫طــرح را پیشــنهاد کــرد کــه مــورد موافقــت وزیــر اقتصاد‬ ‫و دارایــی قــرار گرفــت و مصوبــه حــذف گام ‪ ۴۵‬ســامانه‬ ‫تخصیــص شــماره اقتصــادی کــه فراینــد راســتی ازمایی‬ ‫اطالعــات هویتــی و فعاالن اقتصــادی و مراجعــات میدانی‬ ‫به منظــور احــراز هویــت و اعتبارســنجی اطالعــات را‬ ‫دربرمی گرفــت‪ ،‬بــه ســازمان امــور مالیاتــی ابــاغ شــد»‪.‬‬ ‫چندماه پیــش هــم فرهــاد دژپســند؛ وزیــر امــور اقتصادی‬ ‫و دارایــی در نشســتی کــه بــا کارافرینــان کشــور برگــزار‬ ‫شــده بــود‪ ،‬از کاهــش زمــان ثبــت شــرکت های تجــاری‬ ‫بــه س ـه روز خبــر داده بــود؛ طرحــی کــه قــرار اســت از‬ ‫اواخــر اردیبهشــت ماه جــاری ابتــدا در تهــران انجــام‬ ‫شــود‪ .‬ثبــت شــرکت تجــاری‪ ،‬یکــی از ‪ ۱۰‬مرحلــه شــروع‬ ‫یــک کس ـب وکار جدیــد اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا نجفی منــش بااشــاره به تســهیل برخــی‬ ‫فرایندهــای شــروع یــک کســب وکار جدیــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«اکنــون اگــر فــردی بخواهــد گواهــی سوءپیشــینه‬ ‫خــود را بگیــرد‪ ،‬دیگــر نیــازی بــه مراجعــه حضــوری‬ ‫و کاغذبازی هــای ‪۱۰‬روزه نــدارد؛ بلکــه کمتــر از‬ ‫یک دقیقــه و انالیــن می توانــد ان را اخــذ کنــد»‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون تســهیل محیــط کسـب وکار افــزود‪:‬‬ ‫«مراحــل گرفتــن کــد مالیاتــی و کــد اقتصــادی نیــز‬ ‫ســامانمند شــده و زیرســاخت های الزم بــرای ثبــت‬ ‫دفاتــر تجــاری در کمتــر از ‪۴۸‬ســاعت فراهــم اســت؛ در‬ ‫مســیر حرکــت به ســمت الکترونیکی شــدن فرایندهــای‬ ‫شــروع کســب وکارها هســتیم»‪ .‬او دراین زمینــه‬ ‫بااشــاره به وجــود برخی نقــاط ضعــف بــرای شــروع‬ ‫کســب وکارهای جدیــد‪ ،‬گفــت‪« :‬اخــذ دفاتــر‬ ‫مهروموم شــده قانونــی‪ ،‬یکــی از مشــکالت فعــاالن اســت‬ ‫و گرفتــن ان‪ ،‬چنــدروزی زمــان می بــرد؛ درصورتی کــه‬ ‫این موضــوع‪ ،‬در بســیاری از کشــورهای جهــان منســوخ‬ ‫شــده اســت و انتظــار نم ـی رود چنیــن شــیوه هایی در‬ ‫عصــر دیجیتــال به این صــورت دنبــال شــود»‪ .‬او بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬در اتــاق بازرگانــی تهــران‪ ،‬تمهیداتــی اندیشــیده‬ ‫شــد تــا محلــی را بــرای قرارگرفتــن نماینده هــای‬ ‫تشــکل های مربوطــه و برخــی نماینده هــای دولتــی‬ ‫وزارتخانه هــای مختلــف درنظــر بگیریــم و افــراد بــرای‬ ‫شــروع کســب وکارها بــه انجــا مراجعــه کننــد»‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪« :‬فــرد بــرای شــروع کســب وکار می توانــد‬ ‫بــه ایــن محــل مراجعــه کنــد و به جــای مراجعــه بــه‬ ‫بخش هــای مختلــف‪ ،‬در بــازه زمانــی شــاید کمتــر از‬ ‫یـک روز مجوزهــای الزم بــرای شــروع کسـب وکار خــود‬ ‫را دریافــت کنــد‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬این شــیوه در بســیاری‬ ‫از کشــورهای جهان؛ ازجمله افغانســتان هــم رواج دارد»‪.‬‬ ‫او یکــی از مزیت هــای شــکل گیری ایــن ســاختمان را‬ ‫حضــور نماینــده تشــکل های مربوطــه برشــمرد و افــزود‪:‬‬ ‫«چنانچــه فــردی برای شــروع یک کسـب وکار بــه اینجا‬ ‫مراجعــه کنــد‪ ،‬نماینــده تشــکل مربوطــه او را راهنمایــی‬ ‫می کنــد کــه ایــا دراین بخــش اشــباع هســتیم یــا‬ ‫خیــر تــا بدین طریــق و به دلیــل نااگاهــی‪ ،‬ســرمایه‬ ‫خــود را هــدر ندهــد و ان را بــرای کمــک بــه فعالیــت‬ ‫دیگــری صــرف کنــد»‪ .‬او بااشــاره به زمان بربــودن رفــع‬ ‫دعــاوی تجــاری نیــز گفــت‪« :‬قــرار اســت کــه طبقـه ای‬ ‫از ایــن ســاختمان را هــم بــه محلــی بــرای حــل دعــاوی‬ ‫تجــاری اختصــاص و زمــان ان را از ‪۵۰۰‬روز بــه کمتریــن‬ ‫حالــت ممکــن کاهــش دهیــم؛ چراکــه صرفـاً حمایــت‬ ‫و رفــع مشــکالت یــک کســب وکار نبایــد مدنظــر‬ ‫باشــد و بایــد برنامه هــا را به گونــه ای تنظیــم ســاخت‬ ‫کــه فــرد اگــر در اینــده بــه مشــکلی برخــورد‪ ،‬زمــان‬ ‫خــودش را بیش ازایــن از دســت ندهــد»‪ .‬او تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬توافقــات الزم بــا قــوه قضائیــه و وزارت صمــت‬ ‫صــورت گرفتــه اســت و دنبــال یافتــن محلــی مناســب‬ ‫بــرای تاســیس ایــن مرکــز هســتیم؛ درصــورت تحقــق‪،‬‬ ‫شــاهد ترقــی ‪۴۰‬رتبـه ای در عرصــه بین الملــل خواهیــم‬ ‫بــود»‪ .‬او بابیان اینکــه ســهولت در صــدور مجوزهــا یکــی‬ ‫از مهم تریــن راه هــا بــرای کمــک بــه تحقق شــعار ســال‬ ‫(جهــش تولیــد) اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تاســیس ایــن مرکــز‬ ‫ســبب می شــود تــا رونــد شــروع کســب وکار‪ ،‬از ‪۷۳‬‬ ‫روز بــه دو‪،‬س ـه روز ارتقــاء یابــد و این موضــوع‪ ،‬بــر رونــد‬ ‫حــل دعــاوی تجــاری هــم تاثیــر خواهــد گذاشــت و‬ ‫زمــان ان را از ‪۵۰۰‬روز بــه یک مــاه خواهــد رســاند‪ .‬ســال‬ ‫گذشــته هــم بخــش اعظمــی از ارتقــای رتبه عربســتان‬ ‫بــرای شــروع کس ـب وکار‪ ،‬پیاده ســازی چنیــن نظامــی‬ ‫در کشــورش بــوده اســت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬امیدواریــم‬ ‫گوش هــای شــنوایی هــم باشــد تــا ایــن وعده هــا‬ ‫را عملیاتــی کننــد و شــاهد همــکاری موثــر تمــام‬ ‫نهادهــای دولتــی باشــیم؛ مثـ ً‬ ‫ا بانک هــا بــرای اعطــای‬ ‫وام به دنبــال گرفتــن وثیقه هــای اضافــی نباشــند و‬ ‫دولــت هــم از دخالــت بیش ازحــد در قیمت گــذاری‬ ‫دفتــر مطالعــات اقتصــادی مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در گزارشــی باعنــوان «دربــاره جهــش تولیــد‪ :‬چهارچــوب مفهومــی و‬ ‫نظــری الگــوی راهبــردی حمایــت از تولیــد در ایــران» اورده اســت کــه‬ ‫بــا وجــود ســال ها سیاســت گذاری بــا هــدف حمایــت از تولیــد‪ ،‬هــم‬ ‫گزارش هــای بین المللــی و هــم ارزیابی هــای داخلــی‪ ،‬نشــانگر وضعیــت‬ ‫نامناســب محیــط کســب وکار و امنیــت ســرمایه گذاری در ایــران اســت‪.‬‬ ‫انحصــار و وجــود موانــع جــدی در اعطــای مجــوز بــه کســب وکارها‪،‬‬ ‫تنگنــای تامیــن مالــی تولیــد‪ ،‬بی ثباتــی مقــررات و اتخــاذ تصمیم هــای‬ ‫ناگهانــی‪ ،‬عایــدی بــاالی فعالیت هــای نامولــد و رقیــب تولیــد‪ ،‬مشــکالت‬ ‫فــراوان در اســتیفای حقــوق مالکیــت و اجــرای قراردادهــا‪ ،‬در کنــار برخــی‬ ‫مســائل و مشــکالت ناشــی از تحریم هــای اقتصــادی وضعیتــی را در‬ ‫محیــط کسـب وکار و تولیــد کشــور ایجــاد کــرده کــه نــرخ رشــد اقتصــادی‬ ‫ایــران پائیــن اســت‪ .‬عمــده صنایــع ایــران‪ ،‬از فنــاوری قدیمــی اســتفاده‬ ‫می کننــد و از منافــع فناوری هــای پیشــرفته محروم انــد‪ .‬کیفیــت‬ ‫محصــوالت ایرانــی نســبت بــه رقبــای خارجــی‪ ،‬معمــوالً پائیــن بــوده و‬ ‫ســهم اغلــب محصــوالت ایرانــی در بازارهــای جهانــی انــدک اســت‪ .‬ایــن‬ ‫گــزارش‪ ،‬حاصــل جمع بنــدی بیــش از ‪ ۲۰‬گــزارش پژوهشــی تهیه شــده‬ ‫توســط مرکــز پژوهش هــای مجلــس‪ ،‬درپاســخ به ایــن ســوال اســت‬ ‫کــه «دولــت و مجلــس چگونــه می تواننــد بــه تولیــد کمــک کننــد؟»‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال در قالــب یــک مــدل مفهومــی ارائــه شــده اســت‬ ‫کــه روابــط مولفه هــای اصلــی حمایــت از تولیــد در ایــران را نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬مولفه هایــی نظیـ ِر محیــط فعلــی و مطلــوب فعالیــت واحدهــای‬ ‫تولیــدی‪ ،‬مســیرهای نامولــد رقیــب و مــوازی تولیــد و ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫راهبــرد توســعه صنعتــی یــا اولویت هــای تولیــدی کشــور‪ ،‬امنیــت‬ ‫ســرمایه گذاری و نیروهــای محــرک ســرمایه گذاری؛ ازجملــه تعرفه هــای‬ ‫واردات‪ ،‬معافیت هــای مالیاتــی‪ ،‬تســهیالت بانکــی و اعتبــارات حمایتــی‪.‬‬ ‫در پیش فــرض ایــن تحقیــق امــده اســت‪ :‬در هــر جامعــه ای (ازجملــه‬ ‫ایــران)‪ ،‬برخــی انســان ها شــم کارافرینــی (تــوان تشــخیص فرصت هــا‪،‬‬ ‫تحمــل خطــر ورود بــه کســب وکارهای جدیــد و ســرمایه گذاری و‬ ‫تاســیس واحــد تولیــدی) باالتــری نســبت بــه دیگــران دارنــد کــه اگــر‬ ‫فضــای ســرمایه گذاری و محیــط کس ـب وکار مناســب باشــد‪ ،‬ایــن افــراد‬ ‫به نســبت شــم اقتصــادی و روحیــه کارافرینــی خــود‪ ،‬بــه میــدان می اینــد‬ ‫و ظرفیت هــای کارافرینــی ان هــا از حالــت بالقــوه بــه بالفعــل تبدیــل و‬ ‫موجــب تاســیس یــا توســعه کســب وکارها می شــود‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬در‬ ‫فضــای ســرمایه گذاری و محیــط کســب وکار مطلــوب‪ ،‬بنگاه هــا بــا‬ ‫ســهولت متولــد می شــوند و رشــد می کننــد‪ .‬براســاس مطالعــات مرکــز‬ ‫پژوهش هــای مجلــس؛ اسیب شناســی های حمایت هــای صورت گرفتــه‬ ‫از تولیــد در ایــران‪ ،‬تجربیــات ســایر کشــورها در حمایــت از تولیــد و نیازهــا‬ ‫و ضرورت هــای تســهیل تولیــد در ایــران‪ ،‬راهبردهــای حمایــت از تولیــد‬ ‫در ایــران را می تــوان به عنــوان چهارچوبــی بــرای ایجــاد جهــش تولیــد در‬ ‫کشــور در هشــت ســرفصل اصلــی شــامل تدویــن راهبــرد توســعه صنعتــی‬ ‫پرهیــز کنــد؛ درغیراین صــورت نه تنهــا جهــش تولیــد‬ ‫نخواهیــم داشــت؛ بلکــه شــاهد کاهــش تولیــد و رکــود‬ ‫اقتصــادی خواهیــم بــود»‪ .‬ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی‬ ‫تهــران درپایــان بیــان کــرد‪« :‬برخی اوقــات شــاهد‬ ‫مــواردی بوده ایــم کــه به دلیــل زمان بربــودن رونــد‬ ‫اعطــای مجوزهــا و وجــود برخــی فســادها‪ ،‬از پیمــودن‬ ‫ادامــه راه بــرای فعالیــت خــود انصــراف داده انــد و اگــر‬ ‫ایــن پنجــره الکترونیکــی در کنــار ایــن مرکــز فیزیکــی‬ ‫بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد‪ ،‬شــرایط بــرای مقابلــه با‬ ‫برخــی فســادها و حمایــت از کس ـب وکارهای کوچــک‬ ‫فراهــم می شــود»‪.‬‬ ‫علــی فیــروزی بااشــاره به اهمیــت شــروع‬ ‫کس ـب وکارهای جدیــد در ســال جهــش تولیــد‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬بعــد از جلســات مکــرر هیئــت مقررات زدایــی‬ ‫قراربراین شــد تــا عالوه بــر ســهولت در صــدور مجوزهــا؛‬ ‫یــک پنجــره فیزیکــی هم بــرای شــروع کسـب وکارهای‬ ‫جدیــد ایجــاد شــود»‪ .‬رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات‬ ‫پایــش و بهبــود محیــط کســب وکار وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی افــزود‪« :‬مراحــل شــروع کسـب وکار‬ ‫جدیــد شــامل ثبــت شــرکت های تجــاری‪ ،‬گرفتــن‬ ‫کــد مالیاتــی‪ ،‬گرفتــن دفاتــر مهروموم شــده قانونــی و‬ ‫چــاپ در روزنامــه رســمی و روزنامه هــای کثیراالنتشــار‬ ‫می شــود کــه به تازگــی هــم مقــرر شــد تــا به منظــور‬ ‫ســهولت در شــروع کس ـب وکارهای جدیــد‪ ،‬ازاین پــس‬ ‫شــماره و شناســه ملــی افــراد‪ ،‬کــد اقتصــادی ان هــا‬ ‫شــود»‪ .‬او بااشــاره به تاســیس مرکــزی بــرای کمــک بــه‬ ‫شــروع کســب وکارهای جدیــد گفــت‪« :‬بــرای تحقــق‬ ‫ایــن امــر‪ ،‬مصوبــه هیئــت مقررات زدایــی را اخــذ کردیــم‬ ‫و بــا کمــک اتــاق بازرگانــی قــرار اســت ایــن مــکان‬ ‫بـه زودی تاســیس شــود؛ البتــه به دلیــل شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در کشــور‪ ،‬شــکل گیری ایــن مرکــز کمــی‬ ‫به تعویــق خواهــد افتــاد؛ امــا امیــد اســت تــا پایــان‬ ‫اردیبهشــت ماه این مهــم محقــق شــود تــا از قولــی‬ ‫کــه داده ایــم‪ ،‬عــدول نکــرده باشــیم»‪ .‬او تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«ایــن مرکــز قــرار اســت بــا همــکاری نماینده هــای‬ ‫برخــی وزارتخانه هــا و نهادهــای مربوطــه ایــن برنامــه‬ ‫را پیاده ســازی کنــد و ایــن طــرح به صــورت ازمونــه‬ ‫ابتــدا در تهــران اجرایــی می شــود و امیــد اســت تــا‬ ‫رونــد شــروع کس ـب وکارها کاهــش یابــد»‪ .‬او بااشــاره به‬ ‫برخــی مشــکالت بــرای اغــاز یــک کسـب وکار جدیــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬فــرد بــرای ثبــت کــد اقتصــادی بایــد ‪۴۵‬‬ ‫و انتخــاب پیشــران ها‪ ،‬شــفافیت‪ ،‬رقابــت و تســهیل ورود بــه کسـب وکارها‬ ‫و اداره بنگاه هــا‪ ،‬کاهــش هزینــه فرصــت تولیــد ازطریــق هزینه دارکــردن‬ ‫فعالیت هــای نامولــد رقیــب تولیــد ارائــه کــرد‪ .‬همچنیــن تامیــن امنیــت‬ ‫ســرمایه گذاری و کاهــش هزینه هــای مبادلــه‪ ،‬توســعه و ارتقــای تامیــن‬ ‫مالــی تولیــد‪ ،‬ثبــات و پیش بینی پذیــری بــازار ارز و حفــظ رقابت پذیــری‬ ‫تولیــد داخــل‪ ،‬دســتیابی بــه فناوری هــای برتــر و تجاری ســازی انهــا و‬ ‫رسمی شــدن کس ـب وکارها و کاهــش بخــش غیررســمی در اقتصــاد‪ ،‬نیــز‬ ‫از دیگــر ایــن مــوارد بــرای ایجــاد جهــش تولیــد در کشــور عنــوان شــده‬ ‫اســت‪ .‬یافته هــای ایــن گــزارش نشــان می دهــد‪ :‬ایجــاد جهــش تولیــد‬ ‫مرحلــه را طــی می کــرد؛ اکنــون ‪ ۳۲‬مرحلــه از ان‬ ‫حــذف شــده و برابــر موافقــت وزیــر امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی؛ گام ‪ ۴۵‬ســامانه تخصیــص شــماره اقتصــادی‬ ‫هــم حــذف شــده اســت کــه همین امــر ســبب‬ ‫می شــود تــا فعــاالن در مدت زمــان کمتــری نســبت‬ ‫بــه اغــاز کسـب وکار خــود اقــدام کننــد»‪ .‬او بابیان اینکــه‬ ‫این اقدامــات به تنهایــی کافــی نیســتند‪ ،‬گفــت‪« :‬بایــد‬ ‫یکســری اقدامــات دیگــری انجــام دهیــم و نهادهــا بــا‬ ‫یکدیگــر هماهنــگ شــوند کــه به طوردائــم شــاهد ایــن‬ ‫نباشــیم کــه فــردی بــرای گرفتــن یــک مجــوز‪ ،‬از ایــن‬ ‫ســازمان بــه ان ســازمان بــرود‪ .‬به همین منظــور قــرار‬ ‫اســت در ایــن مرکــز‪ ،‬نماینــدگان تام االختیــار برخــی‬ ‫ســازمان ها درکناریکدیگــر قــرار گیرنــد تــا افــراد را‬ ‫راحت تــر راهنمایــی کننــد»‪ .‬او اذعان داشــت‪« :‬تاســیس‬ ‫چنیــن مرکــزی به معنــای برگشــت بــه عقــب نیســت و‬ ‫اکنــون در بســیاری از کشــورهای جهــان؛ ازجمله چین‪،‬‬ ‫گرجســتان و عربســتان درحال اجراســت و وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی ایــن امادگــی را دارد تــا هــر نکته ای‬ ‫کــه منجــر بــه کاهــش زمــان و هزینه هــا می شــود را‬ ‫به محــض مهیاشــدن شــرایطش‪ ،‬حــذف کنــد»‪.‬‬ ‫دراین بــاره یکــی از تولیدکننده هــا نیــز بیــان کــرد‪« :‬بــا‬ ‫وجــود برخط بــودن برخــی فعالیت هــا؛ امــا همچنــان‬ ‫زمانی کــه بــه مشــکل برمی خوریــم‪ ،‬بــاز بایــد مراجعــه‬ ‫حضــوری داشــته باشــیم؛ بنابرایــن‪ ،‬انتظــار داریــم کــه‬ ‫این شــیوه ها نه تنهــا در زمــان شــروع کســب وکار؛‬ ‫بلکــه بعــدازان هــم ادامــه دار باشــد و از کارشناســان‬ ‫خبــره در انجــام امــور اســتفاده شــود»‪ .‬شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در ایــران نشــان داد بســیاری از فعالیت هــا را‬ ‫می تــوان بــدون مراجعــه حضــوری و به صــورت انالیــن‬ ‫(برخــط) انجــام داد؛ امــا انتظــار فعــاالن اقتصــادی‬ ‫ادامه دارشــدن ایــن رونــد اســت؛ نمی تــوان تنهــا در‬ ‫ابتــدای راه از هدررفــت زمــان ان هــا جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫عالوه براین موضــوع؛ رتبــه مــا‪ ،‬در زنجیــره تامیــن‬ ‫از میــان ‪ ۱۹۰‬اقتصــاد دنیــا‪ ۱۳۰ ،‬اســت و برخــی‬ ‫فعــاالن اقتصــادی همیــن رتبه هــای پائیــن بعــد از‬ ‫شــروع فعالیت هــای تولیــدی را علــت اصلــی نداشــتن‬ ‫شــرکت های ایرانــی قــدر در عرصه هــای بین المللــی‬ ‫می داننــد‪ .‬همیــن تنــزل رتبه هــا نشــان می دهــد کــه‬ ‫مســئوالن امــر نبایــد نگاهشــان تنهــا معطوف به شــروع‬ ‫کس ـب وکار باشــد؛ بلکــه ایــن حمایت هــا بایــد حیــن‬ ‫تولیــد هــم ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در کشــور‪ ،‬بــدون رفــع چالش هــای مربــوط بــه محیــط کسـب وکار و نیــز‬ ‫کاهــش انگیــزه در فعالیت هــای ســوداگرانه رقیــب تولیــد ازطریــق اتخــاذ‬ ‫سیاس ـت های مالیاتــی مناســب و تعییــن و معرفــی اولویت هــای توســعه‬ ‫صنعتــی (سیاســت صنعتــی) شــامل کس ـب وکارهای پیشــران به منظــور‬ ‫حمایــت زمــان دار‪ ،‬شــفاف و دارای ســازوکار اصابــت دقیــق‪ ،‬ممکن نیســت‪.‬‬ ‫مرکــز پژوهش هــای مجلــس خاطرنشــان کــرد ‪ :‬حمایت هــای تعرفــه ای‪،‬‬ ‫بانکــی‪ ،‬یارانـه ای و نظایــر ان از تولیــد‪ ،‬بــدون تامیــن الزامــات پیش گفتــه‪،‬‬ ‫اثــری جــز توزیــع رانت هــای غیراثربخــش (ماننــد ســال های گذشــته)‬ ‫نــدارد و اهــداف جهــش تولیــد را محقــق نخواهــد ســاخت‪.‬‬ ‫سفیر ترکیه؛ تنها کاندیدای‬ ‫ریاست هفتادوپنجمین مجمع عمومی سازمان ملل‬ ‫ســفیر ترکیــه در ســازمان ملــل‪ ،‬تنهــا کاندیــدای ســمت ریاســت مجمــع عمومــی ســازمان‬ ‫نسِــمت انتخــاب شــود‪.‬‬ ‫ملــل اســت و قــرار اســت در ژوئــن ســال جــاری میــادی درای ‬ ‫به گــزارش ایســنا؛ وزارت خارجــه ترکیــه اعــام کــرد‪« :‬وولــکان بوزکــر‪ ،‬کاندیــدای ســمت‬ ‫ریاســت هفتادوپنجمیــن مجمــع عمومــی ایــن نهــاد بین المللی ســت کــه گفت وگویــی‬ ‫ســازنده و جامــع بــا اعضــای ســازمان ملــل‪ ،‬ناظــران و جامعــه مدنــی داشــته‪ .‬مــا مفتخریــم‬ ‫کــه او تنهــا کاندیــدای ســمت مذکــور اســت و ایــن ســمت بســیارمهم را برعهــده می گیرد»‪.‬‬ ‫بوزکــر؛ وزیــر ســابق اتحادیــه اروپــا در دولــت ترکیــه و مذاکره کننــده ارشــد کمیتــه امــور‬ ‫خارجــی مجمــع عالــی ملــی ترکیــه در فوریــه ســال جــاری میــادی‪ ،‬بــرای ســمت ریاســت‬ ‫مجمــع عمومــی ســازمان ملــل کاندیــدا شــد‪ .‬وی قــرار اســت به عنــوان نخســتین کاندیــدا از‬ ‫ترکیــه و در مراســم بزرگداشــت هفتادوپنجمیــن ســالگرد تاســیس ســازمان ملــل در ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫دراین جایــگاه منصــوب شــود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری برزیل دراستانه استیضاح‬ ‫حــزب کارگــر برزیــل‪ ،‬به دنبــال اغــاز فراینــد اســتیضاح ژایــر بولســونارو؛ رئیس جمهــوری‬ ‫راسـت گرای ایــن کشــور به دلیــل ســوءمدیریت درمواجهه بــا بحــران کروناســت و قــرار شــده‬ ‫درخواســت رســمی خــود را دراین زمینــه بــه مجلــس نماینــدگان ایــن کشــور ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫به گــزارش مهــر؛ احــزاب دیگــر برزیــل؛ ازجملــه جنبــش سوسیالیســم‪ ،‬برخــی ســازمان های‬ ‫مدنــی و شــماری از نهادهــای حقوقــی نیــز از ایــن طــرح اســتیضاح حمایــت کرده انــد‪.‬‬ ‫گلیســی هافمــن؛ رئیــس حــزب کارگــران برزیــل در نشســتی اعــام کــرد‪« :‬با دولــت کنونی‬ ‫در برزیــل هیـچ کاری از پیــش نمـی رود‪ .‬بولســونارو در حــل بحــران کرونــا در برزیــل ناتــوان‬ ‫بــوده و صالحیــت اداره ایــن کشــور را نــدارد»‪ .‬هم اکنــون برزیــل چهارمیــن کشــور در جهــان‬ ‫به لحــاظ تعــداد مبتالیــان بــه ویــروس کروناســت‪.‬‬ ‫حمایت وزیر خارجه رژیم صهیونیستی‬ ‫از طرح «معامله ِ‬ ‫قرن» دونالد ترامپ‬ ‫وزیــر خارجــه جدیــد رژیــم صهیونیســتی‪ ،‬بــا تمجیــد از طــرح صلــح دونالــد ترامــپ‪ ،‬ان را‬ ‫فرصتــی تاریخــی بــرای ترســیم مجــدد مرزهــای ایــن رژیــم دانســت‪ .‬به گــزارش انــا؛ گابــی‬ ‫اشــکنازی‪ ،‬از «معاملــه قــرن»‪ ،‬قوی ـاً حمایــت کــرد‪ .‬وی کــه در اجالســی در بیت المقــدس‬ ‫ســخن می گفــت‪ ،‬افــزود‪« :‬مــا بــا فرصت هــای مهــم منطق ـه ای کــه در راس ان هــا ابتــکار‬ ‫رئیس جمهــوری ترامــپ قــرار دارد‪ ،‬مواجهیــم و به نظــرم ایــن طــرح‪ ،‬نقطه عطــف به شــمار‬ ‫می ایــد»‪ .‬به گفتــه وی؛ «ترامــپ‪ ،‬فرصتــی اســتثنایی بــرای شــکل دادن بــه اینــده اســرائیل و‬ ‫ســرحدات ان به انــدازه چنددهــه ایجــاد کــرده اســت»‪.‬‬ ‫جاسیندا اردرن؛‬ ‫محبوب ترین نخست وزیر قرن نیوزیلند‬ ‫نظرســنجی موسســه «نیوســهاب‪-‬راید» نشــان ازان دارد کــه جاســیندا اردرن؛‬ ‫نخســت وزیر نیوزیلنــد‪ ،‬بــدل بــه محبوب تریــن نخســت وزیر ایــن کشــور طــی‬ ‫یک قرن گذشــته شــده اســت‪ .‬عملکــرد دولــت او در شــیوه اپیدمــی کرونــا تاثیــر‬ ‫بســیاری بــر محبوبیــت او گذاشــته اســت‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ نخســتین نظرســنجی‬ ‫پــس از شــیوع کرونــا نشــان داد کــه محبوبیــت اردرن و حــزب متبوعــش بــا ‪۱۴‬امتیــاز‬ ‫افزایــش بــه ‪56.6‬درصــد رســیده اســت کــه باالتریــن رقــم بــرای ایــن حــزب به حســاب‬ ‫می ایــد‪ .‬میــزان محبوبیــت حــزب محافظـه کار کــه بزرگ تریــن حــزب در مجلــس ایــن‬ ‫کشــور اســت نیــز بــا ‪۱۲‬امتیــاز کاهــش بــه ‪30.6‬درصــد رســیده اســت‪ .‬این نظرســنجی‪،‬‬ ‫از تاریــخ ‪ 8‬تــا ‪ ۱۶‬مــاه مــی صــورت گرفتــه اســت‪ .‬اردرن توانســته بیــش از ‪۵۹‬درصــد‬ ‫محبوبیــت به دســت اورد کــه بیشــترین میــزان محبوبیــت بــرای نخســت وزیری در‬ ‫ایــن کشــور در یک قرن گذشــته اســت‪.‬‬ ‫کاهش شدید حمایت مردمی از ابه شینزو‬ ‫میــزان حمایــت از ابــه شــینزو؛ نخســت وزیر ژاپــن به دلیــل نحــوه مدیریــت دولــت‬ ‫درخصــوص شــیوع ویــروس کرونــا و همچنیــن اعمــال فشــار بــرای تصویــب الیحــه ای‬ ‫کــه منتقــدان او معتقدنــد باعــث افزایــش نفــوذش در انتخــاب دادســتان های ارشــد ایــن‬ ‫کشــور خواهــد شــد‪ ،‬بــه پائین تریــن حــد در دوســال اخیر رســید‪ .‬به گــزارش تســنیم؛‬ ‫طبــق نظرســنجی صورت گرفتــه توســط روزنامــه «اســاهی»؛ میــزان حمایــت از شــینزو بــا‬ ‫هشـت درصد کاهــش نســبت بــه مــاه گذشــته‪ ،‬بــه ‪33‬درصــد رســید کــه پائین تریــن میــزان‬ ‫از ســال ‪ 2018‬به بعــد به شــمار مـی رود‪ .‬طبــق نظرســنجی دیگــری کــه شــبکه تلویزیونــی‬ ‫‪ ANN‬انجــام داده؛ میــزان محبوبیــت کابینــه نیــز بــا هفت درصــد کاهــش‪ ،‬بــه ‪32‬درصــد‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫گرگ مابلی‬ ‫تلنگر‬ ‫اگهی‬ ‫دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪ /1399‬شماره ‪307‬‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت کان��ه ارای��ش محـلات‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه جمعیـ�ت احیــاء انساــنی کنگــره شــصت بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 18384‬و شناسـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی ارتبــاط و انتقــال س�هـامی خــاص به ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 56635‬و شناسـ�ه‬ ‫س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 206802‬و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 10100629926‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫ملـ�ی ‪ 10101017283‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫ملـ�ی ‪ 10102484133‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1396/04/04‬‬ ‫تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬کلی��ه اس��ناد و اوراق‬ ‫‪ 1398/03/19‬و مج��وز شـ�ماره ‪ 83176‬مـ�ورخ ‪ 1398/04/29‬وزارت کشـ�ور تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫ش��د‪ :‬ترازنام��ه و بی�لان مال��ی منته��ی ب��ه س��ال های ‪ 96‬و ‪ 97‬ب��ه تصوی��ب رسـ�ید‪ .‬اعضـ�ای هیـ�ات‬ ‫مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و بازرسـ�ین بــرای مـ�دت یکسـ�ال ب��ه شـ�رح ذی��ل انتخـ�اب شــدند‪ :‬حسـ�ین‬ ‫دژاکام بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2991248009‬ب��ه عنــوان عض��و اصل��ی هیـ�ات مدیـ�ره زهـ�را عــادل زاده بنـ�ام‬ ‫بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬سـ�فته‪،‬‬ ‫بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0035113278‬بـ�ه عنوــان عضـ�و اصلـ�ی هیــات مدیــره مجیـ�د سلـامی بـ�ه کـ�د ملـ�ی‬ ‫بـ�روات‪ ،‬قرارداده��ا و عق��ود اس�لامی و اوراق ع��ادی و‬ ‫‪ 0042892317‬بـ�ه عنوــان عضـ�و اصلـ�ی هیــات مدیــره رضـ�ا ترابخانـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0491460139‬بـ�ه‬ ‫اداری بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل بـ�ه تنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫عنوــان عضـ�و اصلـ�ی هیــات مدیــره امیـ�ن دژاکام بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0064358453‬بـ�ه عنوــان عضـ�و اصلـ�ی‬ ‫ش��رکت معتب��ر می باش��د در نتیج��ه م��اده مربوط��ه در‬ ‫اساس�نـامه بدیـ�ن شــرح اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)858751‬‬ ‫هیــات مدیــره علـ�ی خدامـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 3071556934‬ب��ه عنــوان عض��و علی البـ�دل هیـ�ات مدیـ�ره‬ ‫علـ�ی مجدیــان بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0071242805‬بـ�ه عنوــان عضـ�و علی البــدل هیــات مدیــره علیرضـ�ا‬ ‫زرکـ�ش بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0057390924‬بـ�ه عنوــان ب�اـزرس اصلـ�ی و محمدصاــدق صداقت فــرد بـ�ه کـ�د‬ ‫ملـ�ی ‪ 0069244146‬ب��ه عنــوان باــزرس علی البـ�دل‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫‪ 1399/01/17‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای اس�دـاله رئیسـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 1818682559‬بـ�ه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)852231‬‬ ‫بـ�ا دریافـ�ت مبلـ�غ ‪ 99000000‬ریــال از صندــوق شرــکت از شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬اقــای احمـ�د‬ ‫سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -3‬اقــای ارش رئیسـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0064724131‬ب��ه سـ�مت‬ ‫عض��و اصل��ی هیئ��ت مدی��ره ح��ق امض��اء کلی��ه اس��ناد تعه��داور از قبی��ل چ��ک و س��فته و ب��روات و اوراق‬ ‫عاــدی و اداری بـ�ا امضــای فقـ�ط مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪ .‬اقــای سیدحسـ�ن‬ ‫ریــال کاهـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬لیسـ�ت شرــکا پـ�س از کاهـ�ش‬ ‫س�رـمایه ب��ه شـ�رح ذی��ل می باش��د‪ -1 :‬خان��م مهین دخ��ت صلح پـ�ور ک‪.‬م دارنـ�ده ‪ 50000000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الشــرکه خان��م طیب��ه نــداف ک‪.‬م دارنـ�ده ‪ 50000000‬ریـ�ال سهم الشــرکه‪ .‬ادرس دفت��ر مرکـ�زی‬ ‫خوشدل سادات حسیــنی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0931980399‬ب��ه س��مت بــازرس اصل��ی و اق��ای علی مـ�راد‬ ‫بـ�ه استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،13‬شهرس��تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرکزی‪ ،‬ش��هر ته��ران‪ ،‬محل��ه کارون شــمالی‪،‬‬ ‫کوهی حبیبی دهکرــدی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 4621336101‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل برــای مــدت یـ�ک‬ ‫کوچ��ه شـ�هیدمجتبی اس��دالهی‪ ،‬کوچ��ه عقیلـ�ی‪ ،‬پـلاک ‪ ،12‬طبق��ه همک��ف‪ -‬کدپس��تی‪1347715661 :‬‬ ‫س��ال مال��ی انتخ��اب شـ�دند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫انتقــال یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه دراساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬تعدــاد اعضــاء هیئـ�ت مدیــره بیـ�ن ‪ 2‬تـ�ا ‪5‬‬ ‫نف��ر تعیی��ن گردی��د و مــاده مربوط��ه دراساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)852234‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت معماــری هنـ�ر امکــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 307472‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103462309‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/10/22‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬مجتبـ�ی‬ ‫بنی ابراهیمـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 2992629448‬ب��ه عنــوان مدیرعام��ل و عض��و هیـ�ات مدیـ�ره‬ ‫و میثـ�م بنی ابراهیمـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 2993806769‬ب��ه عنـ�وان رئی��س هی��ات مدی��ره بـ�رای‬ ‫مـ�دت نامحــدود تعیی��ن شــدند‪- .‬کلی��ه اســناد و اوراق بهاــدار و تعهدــاور از جمل��ه چـ�ک‪،‬‬ ‫سفــته‪ ،‬ب�رـوات‪ ،‬قرارداده��ا و عقـ�ود اســامی و اوراق عــادی و مراسـلات اداری ب��ا امضـ�ای‬ ‫مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)858755‬‬ ‫مطاب��ق اساسنــامه خواه��د بـ�ود‪.‬‬ ‫‪ 1398/11/13‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای اس��ماعیل یوسـ�ف زاده بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪0041847751‬‬ ‫از شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬درنتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 200000000‬ریــال بـ�ه ‪100000000‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت واال تج��ارت هف��ت اس��مان ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫‪ 0062344218‬ب��ه س��مت قائ��م مق��ام مدیرعام��ل تعیی��ن ش��د و ح��دود اختی��ارات وی‬ ‫‪ 332120‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103706074‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫سـ�مت مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -2‬خانـ�م مهیـ�ن قدیریــان بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 1817835564‬بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت صنایـ�ع غذایـ�ی مکرــان چابهــار س�هـامی خــاص بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10500023109‬ب��ه موج��ب نام��ه شـ�ماره ‪ 4/983‬مـ�ورخ ‪ 1396/9/23‬اداره ثب��ت اس��ناد و‬ ‫ام�لاک شهرسـ�تان زاهـ�دان و مسـ�تند ب��ه صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪1396/07/11‬‬ ‫مرک��ز اصل��ی ش��رکت صنای��ع غذای��ی مک��ران چابه��ار سـ�هامی خ��اص ب��ه نش��انی تهـ�ران‪،‬‬ ‫شـ�هر تهــران‪ -‬مرــزداران‪ ،‬خیابـ�ان گلهــا‪ ،‬خیابـ�ان بوســتان هفت��م شـ�رقی‪ ،‬پـلاک ‪ ،8‬مجتمـ�ع‬ ‫پاسـ�ارگاد‪ ،‬طبقـ�ه دوم‪ ،‬واحـ�د ‪ ،12‬کدپسـ�تی ‪ 1461847755‬انتقــال یافـ�ت و در اداره ثبـ�ت‬ ‫ش��رکت ها و موسس��ات غیرتج��اری تح��ت شـ�ماره ‪ 520696‬ب��ه ثب��ت رســیده اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)852236‬‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/09/28‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محسـ�ن معتمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت شیــوا تجاــرت اپامـ�ه شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫رحیمـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 5709533785‬بـ�ا دریافـ�ت مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال از صنـ�دوق شـ�رکت خـ�ارج‬ ‫(‪)852233‬‬ ‫ثبـ�ت ‪ 401475‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320517592‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫‪4‬‬ ‫(‪)852235‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرمحـ�ل شرــکت فــرا ایمـ�ن هنـ�ر پایدــار س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1637‬و‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت واال تج��ارت هف��ت اس��مان ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320889654‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫ثبـ�ت ‪ 401475‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320517592‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫‪ 1398/12/05‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی ش��هرقدس بـ�ه‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/09/28‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مـ�اده ‪ 14‬اساس�نـامه بـ�ه‬ ‫ادرس جدیـ�د‪ :‬تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،19‬شهرستــان تهـ�ران‪ ،‬بخـ�ش مرک��زی‪ ،‬شــهر تهـ�ران‪ ،‬محـ�ل‬ ‫ش��رح ذی��ل اص�لاح گردی��د‪ :‬هی��ات مدی��ره ش��رکت مرک��ب از ‪ 2‬الـ�ی ‪ 7‬نف��ر خواه��د بـ�ود‬ ‫کاووسـ�یه‪ ،‬کوچ��ه تلـاش‪ ،‬خیابـ�ان ش��هیدمصطفی والی نـ�ژاد‪ ،‬پـلاک ‪ ،20‬طبقـ�ه همکـ�ف‬ ‫ک��ه در مجم��ع عموم��ی عـ�ادی ی��ا عـ�ادی بط��ور فوق الع�اـده از بی��ن شــرکاء و ی��ا از خـ�ارج‬ ‫کدپسـ�تی ‪ 1969853871‬انتقـ�ال یاف��ت و مــاده مربـ�وط اساسنــامه ب��ه شـ�رح فـ�وق اصـلاح‬ ‫انتخ�اـب می ش��ود‪ .‬ب��ه مـ�اده ‪ 15‬اساسنــامه ی��ک تبصـ�ره ب��ه شـ�رح ذی��ل الحـ�اق گردی��د‪:‬‬ ‫گردی��د‪ .‬حجت ال��ه قلی تب��ار سرپرس��ت اداره ثب��ت شـ�رکت ها و موسس��ات غیرتجـ�اری‬ ‫تبصــره‪ :‬هیــات مدیــره درصوــرت تمای��ل می توانـ�د برــای مدیرعامـ�ل معاــون و یـ�ا قائـ�م‬ ‫شهرسـ�تان های اسـ�تان تهـ�ران‪.‬‬ ‫مقــام تعییـ�ن و حدــود اختی�اـرات وی را مشــخص نمایـ�د‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اخگـ�ر تابـ�ش ایرانیــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 406863‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320578358‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/01/18‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬ش��عبه ش��رکت ب��ه ادرس‪:‬‬ ‫استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،18‬شهرسـ�تان اسالمش��هر‪ ،‬بخ��ش احمداب��اد مسـ�توفی‪ ،‬دهسـ�تان‬ ‫چیچکلـ�و‪ ،‬روســتا چیچکلــو‪ ،‬محلـ�ه چیچکلــو‪ ،‬خیابــان (فرعـ�ی ‪ ،)3‬خیاب��ان (‪20‬مت��ری)‪،‬‬ ‫پــاک ‪ ،0‬ق ‪ ،70‬طبق��ه همک��ف ب��ه کدپسـ�تی ‪ 3315179719‬تاسـ�یس و اقـ�ای فرهـ�اد‬ ‫س�کـوتی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0063237067‬بـ�ه ســمت مدی��ر شعــبه انتخــاب و ماــده مربوطـ�ه‬ ‫در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)852228‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس (‪)858754‬‬ ‫تهران (‪)852230‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ش�کـوفه زار پردیـ�س س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪146460‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کانـ�ه ارایـ�ش محــات س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪206802‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت مهندس��ی مش��اور ب��ام دم��ان کاو سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ارم��ان صنع��ت نوی��ن باس��تان ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101893671‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102484133‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫ثبـ�ت ‪ 380430‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320299441‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/04/04‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬خانم ه��ا مـ�ژده‬ ‫ثبـ�ت ‪ 307852‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103462653‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/02/06‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای ص��ادق باش قش�لاقی ب��ه شـ�ماره‬ ‫س��لیمانی مالیری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0069622434‬روشــنک معصومـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫ملـ�ی ‪ 0063603225‬ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره و اق��ای اتبی��ن کی��ا ب��ه شـ�ماره‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/02/22‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫بــرای مـ�دت ‪ 2‬س��ال ب��ه ش��رح زی��ر انتخ��اب و تعیی��ن س��مت گردیدن��د‪ :‬ش��هداد شـ�یرافکن‬ ‫‪ 0451110110‬مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت مدیــره‪ -‬امیـ�د کالهـ�ی ‪ 0054943515‬نائـ�ب‬ ‫‪ 4218402248‬ب��ه ترتی��ب ب��ه سـ�مت باــزرس اصل��ی و باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت‬ ‫یکسـ�ال انتخـ�اب شــدند‪ .‬افــراد ذی��ل ب��ه سـ�مت اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال‬ ‫رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره‪ -‬هالـ�ه خدابنده لـ�و ‪ 0034484841‬عضـ�و هیئـ�ت مدیــره‪ -‬حسـ�ن‬ ‫انتخــاب شدــند‪ :‬اقــای لـ�ی گفتاری خیبــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4711579230‬ب��ه سـ�مت‬ ‫نجفـ�ی ‪ 0053548779‬رئی��س هیئ��ت مدی��ره‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور‬ ‫رئی��س هیئ��ت مدی��ره و عض��و هیئ��ت مدیــره‪ ،‬اق��ای امی��ر گفتاری خیب��ری ب��ه شـ�ماره‬ ‫ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬سفــته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قرارداده��ا‪ ،‬عق��ود اس�لامی ب��ا امض��اء اق��ای شـ�هداد‬ ‫ملـ�ی ‪ 0937696633‬ب��ه سـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‪ ،‬اقـ�ای‬ ‫شــیرافکن بتنهای��ی هم��راه ب��ا مه��ر ش��رکت معتب��ر می باش��د‪ .‬مرتض��ی صالح��ی ب��ا ش‪.‬م‬ ‫‪ 0054891647‬بعن��وان ب��ازرس اصل��ی و بهم��ن اسـ�کندری ب��ا ش‪.‬م ‪ 0322061172‬بـ�ه‬ ‫عنـ�وان بــازرس علی الب��دل بـ�رای م��دت یکس��ال مال��ی انتخ��اب شـ�دند‪.‬‬ ‫مجتبـ�ی گفتاری خیبــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0943060923‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و‬ ‫هیئ��ت مدی��ره کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل‪ ،‬چ��ک‪ ،‬سـ�فته‪،‬‬ ‫ب�رـات‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقــود اسلـامی و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل بـ�ه تنهایـ�ی‬ ‫ملـ�ی ‪ 2200515197‬ب��ه س��مت نائ��ب رئی��س هی��ات مدی��ره و اق��ای شــهرام باش قشـلاقی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0071260315‬بـ�ه ســمت عضوهیئـ�ت مدیــره و اقــای مصطفـ�ی‬ ‫ایزدی طبالوندانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5180027071‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیــره (خاــرج از ش�رـکاء) و اقــای رضـ�ا شمسعــلی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1219736831‬بـ�ه‬ ‫قربانی صفاــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0322247268‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره و اقـ�ای‬ ‫ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره (عضـ�و شرــکا) و اقــای مجیـ�د مشهــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫صاــدق کیـ�ا بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2200527799‬ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫‪ 0550042733‬ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره (خـ�ارج از شـ�رکا) بـ�رای م��دت نامحـ�دود‬ ‫تعیی��ن گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل چـ�ک‪ ،‬سـ�فته‪،‬‬ ‫برــوات‪ ،‬قرارداده��ا و عق��ود اسـلامی ب��ا امض��اء (مدیرعام��ل) منفــردا ً همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتب��ر می باش��د و سـ�ایر نامه ه��ای عـ�ادی و اداری ب��ا امض��اء (مدیرعام��ل) منفــردا ً همـ�راه‬ ‫بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/02/01‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬خانـ�م فاطمـ�ه‬ ‫انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬سـ�فته‪،‬‬ ‫برــوات‪ ،‬قرارداده��ا و عق��ود اسـلامی ب��ا امض��ا رئی��س هیئ��ت مدی��ره همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)858750‬‬ ‫تهران (‪)858753‬‬ ‫تهران (‪)852229‬‬ ‫تهران (‪)852232‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت معماــری هنـ�ر امکــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪307472‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103462309‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1397/10/21‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬خانـ�م مهـ�ا ذوالجــود بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 3421828091‬بـ�ا‬ ‫دریافـ�ت مبلـ�غ ‪ 500000‬ریــال از صندــوق شرــکت از ردیـ�ف ش�رـکای شرــکت خاــرج شـ�د در نتیجـ�ه‬ ‫س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1500000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال کاه��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح شـ�د‪ .‬اساــمی شرــکا و میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک پـ�س از کاهـ�ش‬ ‫س��رمایه‪ :‬مجتبـ�ی بنی ابراهیمـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 2992629448‬دارنـ�ده ‪ 900000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‬ ‫میثـ�م بنی ابراهیمـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 2993806769‬دارنـ�ده ‪ 100000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)858752‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تعاون��ی فراورده ه��ای پروتئین��ی وح��دت همراه��ان ایرانی��ان ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سیــنا راد کاال بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 235992‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102769157‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫ثبـ�ت ‪ 345578‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103903245‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/11/29‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬بـ�ه موضــوع فعالیـ�ت شرــکت عباــرت‪ :‬فعالیـ�ت در زمینـ�ه تولیــد‪ ،‬بســته بندی و تغییـ�ر بســته بندی‪ ،‬توزیـ�ع‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/04/20‬و مج��وز شـ�ماره ‪ 982/15/239707‬مـ�ورخ ‪ 98/9/119‬وزارت تع��اون کار و‬ ‫و پخ��ش داروهـ�ای دامپزشــکی‪ ،‬مــواد ضدعفونی کننــده‪ ،‬سمــوم‪ ،‬واکس�نـ های دامپزشـ�کی و همچنی��ن مکمل هـ�ا و خوــراک دامـ�ی‪ ،‬ورود دارو و مــواد اولی��ه و مکمل هــای‬ ‫رفــاه اجتماعـ�ی تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬صورت هاــی مالـ�ی منتهـ�ی بـ�ه تاریـ�خ ‪ 97/12/29‬بـ�ه‬ ‫ارایش��ی و بهداش��تی و غذای��ی و گیاه��ی‪ ،‬انج��ام کلی��ه عملی��ات مج��از تج��اری واردات و صــادرات کلی��ه کااله��ای مج��از مخصوص �اً مرتب��ط ب��ا فراینده��ای ازمایشـ�گاهی‬ ‫تصویـ�ب رســید‪ .‬اقایــان مســلم ناصــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1533708381‬قــدرت اهلل بیژنی اصغرپـ�ور‬ ‫و درمان��ی و بهداش��تی پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از وزارت بهداش��ت و تولی��د انه��ا‪ ،‬انج��ام فعالیت ه��ای تج��اری و بازرگان��ی اع��م از تولی��د‪ ،‬توزی��ع‪ ،‬خری��د و فـ�روش‪،‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3992356671‬و علی اکبـ�ر معینـ�ی ‪ 0073699403‬بـ�ه عنوــان اعضــای اصلـ�ی‬ ‫پخ��ش‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬صــادرات و واردات م��واد اولی��ه داروی��ی‪ ،‬ملزوم��ات پزش��کی‪ ،‬تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬مکمل ه��ای غذای��ی و رژیم��ی‪ ،‬داروی��ی و ورزش��ی‪ ،‬غذاه��ای وی��ژه و‬ ‫هیئـ�ت مدیــره و حســین امیری فراهانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0057723184‬و احمـ�د فروزان تبــار بـ�ه‬ ‫عملگــرا‪ ،‬مــواد غذای��ی و اش��امیدنی‪ ،‬محصــوالت ارایش��ی و بهداشــتی‪ ،‬محصــوالت ش�وـینده و تمیزکننــده‪ ،‬انــواع پودرهـ�ا‪ ،‬کرم هـ�ا و مــواد ش��یمیایی و ضدعفونی کننده هــای‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0049187554‬ب��ه عنــوان اعضـ�ای علی البـ�دل هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 3‬سـ�ال‬ ‫بیمارس��تانی و دامپزش��کی‪ ،‬انج��ام کلی��ه ام��ور مرتب��ط ب��ا الص��اق برچس��ب اصال��ت دارو و م��واد اولی��ه داروی��ی و م��واد ارایش��ی و بهداش��تی‪ ،‬غذای��ی‪ ،‬داروی��ی‪ ،‬اش��امیدنی و‬ ‫انتخــاب شدــند‪ .‬اقایــان س��یدامین حسیــنی کـ�د ملـ�ی ‪ 6269577594‬ب��ه عنـ�وان بــازرس اصل��ی و‬ ‫مکمل ه��ای داروی��ی و ملزوم��ات و تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬اداره ی��ا مشـ�ارکت در مراک��ز داروی��ی و داروخانه ه��ای زیرمجموعه ه��ای مراک��ز بهداش��تی و درمان��ی و بیمارسـ�تانی‬ ‫حمیدرضـ�ا فرجـ�ی کـ�د ملـ�ی ‪ 5089604770‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت ‪ 1‬سـ�ال‬ ‫اع��م از دولت��ی و خصوص��ی‪ ،‬پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از وزارت بهداش��ت و درم��ان و ام��وزش پزش��کی‪ ،‬تحقی��ق و توس��عه‪ ،‬س��اخت و تولی��د و مونت��اژ ان��واع شـ�یراالت‪،‬‬ ‫مال��ی انتخ��اب شـ�دند‪.‬‬ ‫عملگره��ای صنعت��ی‪ ،‬پم��پ و کمپرس��ور و کلی��ه قطع��ات صنای��ع غذای��ی و داروی��ی و همچنی��ن تولی��د تح��ت لیسـ�انس انـ�واع ش�یـراالت‪ ،‬عملگره��ای صنعت��ی و پم��پ و‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)858748‬‬ ‫کمپرســور و کلیـ�ه قطعــات صنعتـ�ی درصوــرت لزــوم پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم الحــاق گردیـ�د و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)858749‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪ /1399‬شماره ‪307‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مروری بر اهمیت «جایگاه سازی» در ذهن مخاطب‬ ‫برندپوزیشنینگ؛‬ ‫ضرورت اقتصاد امروز‬ ‫بهروز لطفیان‬ ‫راه درســت برقــراری ارتبــاط‪ ،‬تمرکــز بــر ذهــن مخاطــب اســت کــه بــه جایــگاه ســازی برنــد یــا‬ ‫پوزیشــنینگ بــرای تســخیر ذهــن مخاطــب معــروف اســت‪ .‬امــروزه برندهــا بایــد بتواننــد جایــگاه برنــد خــود را بــه درســتی‬ ‫تعریــف کننــد‪ .‬شــرکت ها نقطــه کلیــدی موفقیت شــان را محصــوالت و یــا خدمات شــان می داننــد و بــر همیــن اســاس‬ ‫هزینه هــای بســیاری را بــرای معرفــی خصوصیــات ان محصــول یــا خدمــات بــا رویکــرد «مــا بهتریــن هســتیم» و یــا «از‬ ‫رقبایمــان بهتریــم» در بخــش تبلیغــات می کننــد‪ .‬ســالیانه صدهــا میلیــارد تومــان در تبلیغــات هــدر م ـی رود بــدون انکــه‬ ‫ســهم بــازار شــرکت ها و درک مشــتری نســبت بــه ان محصــول یــا خدمــات تغییــری کنــد‪ .‬تــا جایــی کــه بــه نظــر می رســد‬ ‫تبلیغــات نتایــج محسوســی نداشــته اند‪ .‬امــروزه راه برقــراری ارتبــاط بیــن شــرکت ها و مشــتریان تبلیغــات نیســت‪ .‬در عصــر‬ ‫رقابــت بــرای مــردم بــه خاطــر ســپردن برندهــا و نام هایــی کــه بیشــتر دوســت دارنــد یــا تجربــه خوشــایندی از ان احســاس‬ ‫کرده انــد‪ ،‬لذت بخــش اســت‪ .‬لــذا راه درســت برقــراری ارتبــاط تمرکــز بــر ذهــن مخاطــب اســت کــه بــه جایــگاه ســازی برنــد‬ ‫یــا پوزیشــنینگ بــرای تســخیر ذهــن مخاطــب معــروف اســت و اصــول ان در زیــر امــده اســت‪.‬‬ ‫دسته بندی ذهنی برای محصوالت‬ ‫مغــز انســان میلیاردهــا نــورون را در خــود جــای داده‬ ‫کــه ‪ 2.3‬تریلیــون اتصــال بــا هــم دارنــد‪ .‬مغــز در پــردازش‬ ‫پدیده هــا بــرای اســان تر کــردن کار خــود‪ ،‬شــروع بــه‬ ‫دســته بندی مفاهیــم می کنــد‪ .‬پــس طبیعــی ا ســت کــه‬ ‫مشــتری ها هــم بــرای بــه خاطــر ســپاری محصــوالت‪،‬‬ ‫دســته بندی ذهنــی داشــته باشــند و بــرای هــر دســت ه نــام‬ ‫معادلــی در نظــر بگیرنــد‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید مشــتریان‬ ‫ابتــدا دســته ها را بــه خاطــر می اورنــد و ســپس نــام برندهــا‬ ‫را‪ .‬مثــا شــما بــه یــک مغــازه لــوازم الکترونیکــی مراجعــه‬ ‫نمی کنیــد و بگوییــد مــن یــک ســونی میخواهــم لطف ـاً هــر‬ ‫چــه ســونی داریــد بــه مــن نشــان دهیــد‪ .‬شــما ابتــدا نیــاز‬ ‫بــه خریــد تلویزیــون پیــدا می کنیــد بــه مغــازه تلویزیــون‬ ‫فروشــی می رویــد و برنــد مــورد نظرتــان را از فروشــنده‬ ‫درخواســت می کنیــد‪.‬‬ ‫نرد بانی برای دسته بندی ها‬ ‫دســته بندی محصــوالت در ذهــن مــردم مشــابه نردبانــی‬ ‫اســت کــه روی هــر پلــه ی ان نــام برنــدی نوشــته شــده‬ ‫اســت‪ .‬طبیعتــا برنــد مطلــوب و انتخــاب اول مشــتریان‬ ‫باالتریــن پلــه اســت و بقیــه پله هــا بــه بقیــه برندهــا تعلــق‬ ‫دارد‪ .‬بیشــتر مشــتریان در دســته بندی ذهن شــان فضایــی‬ ‫را بــه تعــداد محــدودی از برندهــا اختصــاص داده انــد و در‬ ‫بســیاری از مــوارد فقــط بــه دو برنــد اختصــاص دارد‪ ،‬مثــا‬ ‫بــرای دســته بندی ریش تراش هــا فقــط فیلیپــس و بــراون‬ ‫بــه حافظــه ســپرده شــده اند‪ .‬یــا در تلفــن همــراه سامســونگ‬ ‫و ایفــون و یــا در پوشــاک ورزشــی ادیــداس و نایکــی و ‪...‬‬ ‫در حافظه هــا ثبــت شــده اند‪ .‬در بســیاری از مــوارد مــردم‬ ‫دو برنــد اول را در ذهــن خــود یکســان نمی داننــد ان هــا‬ ‫همیشــه یکــی از ایــن دو را بــر دیگــری ترجیــح می دهنــد‬ ‫ی انهــا قابــل قبــول اســت‪.‬‬ ‫امــا محصــول دومــی هــم بــرا ‬ ‫اهمیت «نام» در نردبان دسته بندی‬ ‫مهمتریــن تصمیــم در بازاریابــی‪ ،‬انتخــاب نــام مناســب‬ ‫بــرای محصــول اســت‪ .‬نکتــه ای کــه ریــس و تــروت در‬ ‫کتــاب «جایــگاه ســازی» (‪Positioning: The Battle for‬‬ ‫‪ )your Mind‬کــه بــا عنــوان جایــگاه ســازی (پوزیشــنینگ)‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ ،‬در ســال ‪ 1981‬بــر ان تاکیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫مثــا صاحــب برنــد «کرملیوفســکایا» (‪)Kremlyovskaya‬‬ ‫کــه بــه عنــوان معروف تریــن ودکا (نوشــیدنی الکلــی) در‬ ‫روســیه شــناخته می شــود‪ ،‬محصولــش را بــا ایــن شــعار وارد‬ ‫امریــکا کــرد‪« :‬شــماره یــک در روســیه»‪ .‬طبیعتــا شــرکت‬ ‫در بــازار امریــکا بــه هیــچ توفیقــی دســت پیــدا نکــرد!‬ ‫در نظــر بگیریــد یــک انگلیســی زبــان چطــور می توانــد‬ ‫«کرملیوســکایا» را در دســته بندی ذهنــی اش بگنجانــد؟!‬ ‫حتــی تلفــظ ایــن نــام مشــکل اســت‪ ،‬چــه رســد بــه ان کــه‬ ‫از مخاطــب مدهــوش بخواهیــد نامــش را هــم حفــظ کنــد! در‬ ‫مقابــل در نظــر بگیریــد کــه شــرکت تولیدکننــده ماکارونــی‬ ‫«باریــا» (‪ )Barilla‬برنــد اول ایتالیــا‪ ،‬وارد بــازار امریــکا شــد‪.‬‬ ‫انهــا هــم شــعار مشــابهی بــرای محصول شــان در ایــاالت‬ ‫متحــده داشــتند‪« :‬پاســتای شــماره یــک ایتالیــا»‪ .‬فکــر‬ ‫می کنیــد نتیجــه چــه شــده؟ طبیعــی بــود کــه ســه ســال‬ ‫بعــد باریــا پرفروش تریــن برنــد ماکارونــی امریــکا هــم شــد!‬ ‫یافتن راهی به ذهن مشتری‬ ‫معمــوال همــه فضایــی کــه بــرای دســته بنــدی محصــوالت در‬ ‫ذهــن مشــتری وجــود دارد‪ ،‬قبــا توســط برندها اشــغال شــده‬ ‫اســت! امــا اگــر جــای خالــی پیــدا کردیــد‪ ،‬فــورا می توانیــد‬ ‫ان را بــا نــام برنــد خــود پــر کنیــد‪ .‬کاری که شــرکت «تســا»‬ ‫کــرد‪ .‬تســا خــود را در دســته بندی «خــودروی الکتریکــی»‬ ‫در ذهــن جــا انداختنــد‪ .‬تــا جایــی کــه ارزش ســهام تســا در‬ ‫بــازار بــورس االن بیشــتر از جنــرال موتــورز و فــورد اســت‪.‬‬ ‫ولــی واقعــا فکــر می کنیــد جنــرال موتــورز و فــورد هیــچ‬ ‫خــودروی الکتریکــی تولیــد نکرده انــد؟ طبیعتــا ان هــا هــم‬ ‫تولیــد کــرده بودنــد امــا چــون اســم جداگان ـه ای بــرای ایــن‬ ‫محصــول در نظــر نگرفتنــد‪ ،‬مشــتری ها هــم نتوانســتند‬ ‫جایــگاه ســازی یــا پوزیشــنینگ جداگانــه ای در ذهن شــان‬ ‫بــه محصــوالت ایــن دو شــرکت بدهنــد‪ .‬طبیعتــا وقتــی نــام‬ ‫«شــورولت» را می شــنوید‪ ،‬نمی توانیــد ایــن اســم را در‬ ‫دســته بندی ماشــین های برقــی بــه ذهن‪‎‬تــان بســپارید!‬ ‫به اصل انچه در ذهن ها نشسته رجوع کنید!‬ ‫تبلیــغ کــردن یــک ویژگــی کوچــک از برنــد شــما کــه در‬ ‫اذهــان پذیرفتــه شــده‪ ،‬بهتــر از ان اســت کــه شــما ویژگ ـی ‬ ‫اصلــی امــا ناشــناخته برنــد خــود را تبلیــغ کنیــد‪ .‬البتــه‬ ‫هنــوز هــم خیلــی از شــرکت ها برخــاف ایــن اصــل عمــل‬ ‫می کننــد‪ .‬تبلیــغ انچــه همــه می داننــد‪ ،‬توجهــی جلــب‬ ‫نمی کنــد و می گوینــد بیایــد در تبلیغــات در مــورد چیزهایــی‬ ‫بــا مــردم صحبــت کنیــم کــه از ان بــی اطــاع هســتند‪.‬‬ ‫ولــوو‪ ،‬ایمنــی بــه خــودی خــود کافــی نیســت‪ .‬پوزیشــنینگ‬ ‫برنــد ولــوو‬ ‫بــا اختــراع کمربنــد ایمنــی «ولــوو» بــا مبحــث «ایمنــی»‬ ‫در خــودرو مشــهور شــد‪ .‬تــا جایــی کــه ایــن خودروســاز‬ ‫ســوئدی در واردات خــودرو لوکــس بــه بــازار امریــکا طــی‬ ‫ســال های ‪ 1978‬تــا ‪ 1992‬مقــام اول را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫امــا یــه نظــر مدیــران ایــن شــرکت ایــن بــرای ولــوو کافــی‬ ‫نبــود؛ بــه قــول مدیــر تبلیغــات بین المللــی ایــن شــرکت‬ ‫«ایمنــی بــه خــودی خــود کافــی نیســت»‪ .‬بنابرایــن ولــوو‬ ‫طیــف وســیعی از خودروهــای روبــاز و هــاچ بک هــا را بــا‬ ‫موتــور توربوشــارژ معرفــی کــرد‪ .‬در تبلیغــات ایــن شــرکت‬ ‫هــم جمالتــی دربــاره زیبایــی و نمایشــی از اینکــه «زندگــی‬ ‫در کنــار هــم زیباتــر اســت» ارائــه می شــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال در ســال ‪ 2016‬ولــوو در میــان خودروهــای لوکــس‬ ‫پرفــروش امریکایــی تــا جایــگاه هفتــم پاییــن امــد‪ .‬در ایــن‬ ‫انسانیت؛ چالش اینده برندسازی‬ ‫فرزاد مقدم‬ ‫اندیشـه های اولیــه برندســازی عاطفــی از انجــا اغــاز شــد کــه تعــدادی از کســب و‬ ‫کارهــای موفــق شــروع بــه ترجیــح احساســات بــر منطــق در ارتباطــات بازاریابــی خــود کردنــد‪ .‬بــرای رســیدن‬ ‫بــه مقاصــدی چــون وفــاداری و خرســندی مصــرف کننــدگان‪ ،‬الزم بــود تــا تجربه هــای مثبتی برای مشــتریان‬ ‫ایجــاد گــردد و خلــق ایــن تجربیــات جــز در ســایه توجــه بــه ماهیــت انســان و ســاختار روابــط انســانی میســر‬ ‫نمــی گشــت‪ .‬بنابرایــن تغییــر پارادایــم بازاریابــی از “کنتــرل عرضــه و تقاضــا” بــه ســمت خلــق تجربــه هــای‬ ‫احساســی و عاطفــی در حــوزه محصــول‪ ،‬نظــام توزیــع و ترویــج فــروش انجــام و باعــث شــد مصــرف کنندگان‬ ‫تمایــل پیــدا کننــد تــا بــرای برندهایــی مبالــغ بیشــتری پرداخت کننــد کــه در خلق پیونــد عاطفــی موفقترند‬ ‫و در نتیجــه بــه ایــن نــوع برندهــا وفــادار بماننــد‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬ظهــور دنیای مجــازی به ایــن تغییــرات ابتدائی‬ ‫دامــن زد و جامعــه جهانــی را از فرهنگــی کــه بــر پایــه اهمیــت دادن بــه فضــا‪ ،‬فیزیــک‪ ،‬حجــم‪ ،‬عــدد و انــدازه‬ ‫بنــا نهــاده شــده بــود بــه ســمت زمــان‪ ،‬کیفیــت و اهمیــت تجربــه بــرد‪ .‬از جایــی بــه بعــد‪ ،‬دیگر فــروش بــاال اما‬ ‫موقتــی اهمیــت خــود را بــرای پیشــروان بــازار از دســت داد و بــه جــای ان تجربــه مفیــد‪ ،‬وفــاداری مشــتریان و‬ ‫حــس رضایتــی کــه بــه دیگــران انتقــال مــی دادنــد ارزش پیــدا کــرد‪ .‬همــه بــه ایــن اعتقــاد رســیده بودنــد که‬ ‫موفقیــت مفهومــی اســت کــه در درازمــدت معنــا می یابــد و حفــظ ســهم ذهــن مشــتریان همان چیزی اســت‬ ‫کــه بــرای شــما انــواع موفقیت هــا را بــه همــراه خواهــد اورد‪ .‬متاســفانه در ایــران‪ ،‬نــه برندهــای داخلــی چنیــن‬ ‫اقداماتــی را بــا ســخاوت انجــام دادنــد و نــه برندهــای خارجــی خــود را ملــزم دیدنــد تــا برنامــه هــای برندینــگ‬ ‫خــود را در ایــران پیــاده کننــد‪ .‬بــه هرحــال‪ ،‬امشــتری ایرانــی از چیــن و دبــی و ترکیــه کاالهایشــان را می خرید‬ ‫و حاضــر بــود مبلــغ بیشــتری بــدون دیــدن کمپیــن هــای تبلیغاتــی و دریافــت خدمات فــروش پرداخــت کند‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر ایــران بــازار قابــل اعتمــادی نبــود‪ .‬هــم ورود بــه بــازار ســخت بــود و هــم لبــه تیــز تحریمهــا‬ ‫باعــث مــی شــد تــا از بازارهــای دیگــر بــاز بماننــد‪ .‬بنابرایــن مــا هیچــگاه در ایــران الگــوی خوبــی از برندســازی‬ ‫عاطفــی را مشــاهده نکــرده ایــم‪ .‬معمــوال برندهــای ایرانــی‪ ،‬اســتراتژی هــای برندســازی عاطفــی را در ایــن حــد‬ ‫پیــاده مــی کننــد کــه تنهــا دم از ســرزمین ســپید و دنیــای بــدون دروغ و حرفهــای احساســی بزننــد و ایــن‬ ‫را معــادل برندینــگ عاطفــی مــی داننــد‪ .‬بــای برندســازی در کشــور مــا دو چیــز اســت‪ :‬کــم دانســتن و نبــود‬ ‫تجربــه هــای موفــق در ســطح ملــی کــه دامــن همــه مــا برندســازان را گرفتــه اســت‪ .‬کــم دانســتن باعــث مــی‬ ‫شــود تــا بــه دانســتن چنــد جملــه از اکــر و کلــر بســنده کنیــم و بــه دنبــال طراحــی برنامــه بــا اجــزای دقیق و‬ ‫اجراییــش نرویــم‪ .‬عــاج کــم دانســتن در کشــورهایی ماننــد ایــران‪ ،‬اتــکا بــه خــرد و تجربــه های جمعی اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه اســاتید و مدیــران هــر چــه بــه لحــاظ دانــش پایین تر باشــند کمتــر بــه ندانستنشــان اعتــراف دارند‬ ‫و حاضــر بــه اســتفاده از خــرد و تجربیــات دیگــران مــی گردنــد‪ .‬چنانچــه موالنــا در مثنــوی نقــل مــی کنــد که‬ ‫پســر نــوح بــه انــدک اشــناییش بــا فــن شــنا مــی بالــد و ســوار بــر کشــتی خــرد جمعــی نمی شــود‪ :‬کاشــکی‬ ‫او اشــنا ناموختــی‪ /‬تــا طمــع در نــوح و کشــتی دوختــی‬ ‫در هــر صــورت در رونــد جهانــی شــدن برندینــگ عاطفــی‪ ،‬از جایــی بــه بعد مشــتریان شــروع به اهمیــت دادن‬ ‫بــه برندهایــی کردنــد کــه بــه انهــا نگاهــی انســانی داشــته باشــند‪ .‬برندهایــی کــه حتــی اگــر خطــا هــم مــی‬ ‫کننــد ان را عاقالنــه و شــرافتمندانه مــی پذیرنــد و در چارچــوب تعهــد و ارزشــهای معینشــان به دنبــال جبران‬ ‫ان مــی رونــد‪ .‬برخــی از دانشــمندان حــوزه برندینــگ معتقدنــد پدیــده برندینــگ عاطفی نتیجه قطعی شــدت‬ ‫یافتــن رقابــت در جهــان بــوده اســت و در پیدایــش ایــن طــرز تفکــر دو عامــل را مهمتــر از بقیــه مــی داننــد‪:‬‬ ‫یــک) کیفیــت محصــوالت مختلــف بــه مــرز مشــخصی رســید و همه بــه لحــاظ انچــه ارائه مــی کردند بســیار‬ ‫بــه هــم شــبیه شــدند‪ .‬عصــر تشــابه در بازاریابــی فــرا رســید و مشــتریان دیگــر انتخابهــای هم ســطح و مشــابه‬ ‫زیــادی داشــتند‪ .‬بنابرایــن برندهــا بــرای برتــری نیازمنــد مفاهیمــی دیگــر بــه غیــر از لحظــه مصــرف شــدند‬ ‫مفاهیمــی چــون نــواوری‪ ،‬خدمــات منحصربفــرد و رفتارهــای بســیار دوســتانه تــا دلیلی بــرای خرید بــه غیر از‬ ‫کاال و خدمــات مشــابه بــه مشــتریان ارائــه دهنــد‪ .‬دو) حضــور شــبکه هــای اجتماعــی و اینترنــت باعــث شــد تا‬ ‫اشــکاالت و اشــتباهات برندهــا بــه ســرعت انتشــار یابــد و چیزی بــرای پنهان کــردن باقی نمانــد‪ .‬بنابرایــن الزم‬ ‫شــد تــا برندهــا از کلــک هــای کوچــک دوری کننــد و بــا مشــتریان خــود صادقتــر باشــند‪ .‬در چنیــن فضایــی‬ ‫کســانی بــه برتــری دســت یافتنــد کــه بــه اصطــاح خودشــان به جــای تســخیر عقــل مشــتریان‪ ،‬قلب انهــا را‬ ‫بــه خــود جــذب کردنــد‪ ،‬و همیشــه قلــب دالئلــی دارد کــه مغــز از انهــا اگاه نیســت‪ .‬در ایــن پارادایــم مصــرف‬ ‫کننــدگان از برندهــای خــود انتظــار دارنــد کــه انهــا را صمیمانــه بشناســند و نســبت بــه نیازهــا‪ ،‬تمایــات و‬ ‫عالئــق فرهنگــی انهــا درک عمیقــی از خــود نشــان دهنــد‪ .‬برندهایــی کــه بــه جــای معرفــی یــک ســویه خود‬ ‫بــه ارتباطــات دو ســویه روی اورنــد و بــه جــای تمرکــز بــه کارکــرد درســت بــه خلــق تجربــه عاطفــی متمایــل‬ ‫باشــند‪ .‬برندهایــی کــه قابــل پیــش بینــی باشــند و در ایــن راه بــه اصــول اخــاق انســانی پایبنــد باشــند‪ .‬کلمه‬ ‫اخــاق انســانی‪ ،‬شــاید مفهومــی ژرف و نســبی بــه نظــر برســد امــا هنگامی کــه به تفســیر حداقلی خــود یعنی‬ ‫انســان بــودن مــی رســد‪ ،‬کــوره راه هایــی را بــه مــا نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مــد جدیــد برندهــا انســان بــودن اســت ‪ .For brands, being human is the new black‬ایــن جملــه‬ ‫را هیثــر الدانــی‪ ،Heather Oldani‬مدیــر روابــط عمومــی مــک دونالــد بــه عنــوان نشــانه اصلــی‬ ‫شــناخت عصــر نویــن بازاریابــی گفتــه اســت‪ .‬اندیشــه بنیــادی ایــن مفهــوم از اینجــا مــی ایــد کــه‬ ‫مشــتریان عالقــه بــه دانســتن پشــت پــرده تولیــد را دارنــد‪ .‬مــی گوینــد مشــتریان بــه شــدت عالقــه‬ ‫منــد بــه دانســتن پشــت پــرده اخالقــی محصولــی کــه مــی خرنــد‪ ،‬شــده انــد‪ .‬جــدای از قیمــت و‬ ‫کیفیــت‪ ،‬انهــا خواهــان دانســتن ایــن هســتند کــه محصــول در چــه شــرایط انســانی‪ ،‬چگونــه‪ ،‬کجــا و‬ ‫توســط چــه کســی تولیــد مــی شــود‪ .‬توجــه بــه مفاهیمــی چــون محیــط زیســت و مســئولیت اجتماعــی‬ ‫نمادهــای ایــن عصــر هســتند و ایــن کــه نشــان دهیــم در پشــت برندهــا و ارتباطاتشــان‪ ،‬انســانها قــرار‬ ‫ایــن گــزارش بــه بررســی ‪ ۱۰۰‬برنــد از ارزشــمندترین برندهــای ‪ ۲۰۱۹‬کــه توســط مجلــه فوربــز رده بنــدی شــده اند می پــردازد‪.‬‬ ‫فوربــز‪ ،‬ســهم برنــد هــر شــرکت را از میــزان درامــد ان شــرکت تخمیــن زده اســت‪ .‬به گــزارش ناظــر اقتصــاد؛ ارزش برنــد‪،‬‬ ‫ارزشــی اســت کــه مشــتریان و مشــتریان بالقــوه از یــک برنــد درک می کننــد‪ .‬ارزش برنــد بــا میــزان اعتمــاد مشــتری از یــک‬ ‫برنــد اندازه گیــری می شــود‪ .‬ارزش برنــد یــک شــرکت می توانــد بــا مقایســه درامــد مــورد انتظــار اینــده از یــک محصــول بــا‬ ‫نــام تجــاری بــا درامــد مــورد انتظــار اینــده یــک محصــول بــدون نــام تجــاری معــادل بــا ان محاســبه شــود‪ .‬ایــن تفــاوت‪ ،‬کــه‬ ‫معمــوالً همــان ســود حاصله اســت‪ ،‬بــه معنــی میــزان اعتمــاد مشــتریان بــه ایــن برنــد‪ ،‬و تمایــل ان هــا بــرای پرداخــت بیــش‬ ‫از قیمــت نســبت بــه برندهــای رقیــب بــا ادراک ارزش پایین ‏تــر اســت‪ .‬منتهــا ایــن محاســبه بــر اســاس تقریــب اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ارزش می توانــد شــامل ویژگی هــای ملمــوس‪ ،‬کارکردی(مثــا قــدرت پاک کنندگــی دوبرابــر یــا میــزان چاق کنندگــی نصــف) و‬ ‫ویژگی هــای غیــر ملمــوس و احساســی (ماننــد برنــد از نظرافــراد خــوش ســلیقه یــا بــا ســبک) باشــد‪ .‬ایــن گــزارش بــه بررســی‬ ‫‪ ۱۰۰‬برنــد از ارزشــمندترین برندهــای ‪ ۲۰۱۹‬کــه توســط مجلــه فوربــز رده بنــدی شــده اند می پــردازد‪ .‬فوربــز‪ ،‬ســهم برنــد هــر‬ ‫شــرکت را از میــزان درامــد ان شــرکت تخمیــن زده اســت‪ .‬خالصــه یافته هــای ایــن پژوهــش بــه قــرار زیــر اســت‪:‬‬ ‫*فقط سه شرکت‪ ،‬ارزش برند باالی ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر دارند که هر سه شرکت در بخش تکنولوژی فعال هستند‪.‬‬ ‫*شش هفتم از ارزشمندترین برندهای دنیا در بخش تکنولوژی قرار دارند‪.‬‬ ‫*برند اپل(‪ ۲۰۵.۵‬میلیارد دالر) ارزشی معادل چهاربرابر ارزش مندترین شرکت غیر تکنولوژیک (کوکا کوال با ارزش‪ ۲ ۵۹،‬میلیارد دالری)‬ ‫*لیست ‪ ۵‬برند ارزشمند دنیا طی چند سال اخیر تغییری نداشته و همه این شرکت ها در حوزه تکنولوژی بوده اند‪.‬‬ ‫اینفوگرافیــک ارائــه شــده ‪ ۱۰۰‬برنــد برتــر دنیــا را بــه صــورت مقایس ـه ای نشــان داده اســت‪ .‬بیــن ‪ ۱۰‬برنــد برتــر و ارزشــمند‪،‬‬ ‫نســبت بــه سشــل ‪ ۲۰۱۸‬فقــط دو تغییــر مشــاهده می شــود‪ .‬اولیــن تغییــر مربــوط بــه جاگزینــی مــک دونالــد بــا ای تی‏انــد‬ ‫تــی می باشــد‪ .‬دومــی هــم‪ ،‬مربــوط بــه تعویــض جایــگاه فیــس بــوک بــا امــازون بــوده اســت‪.‬‬ ‫ارزشمندترین برندهای ‪ ۲۰۱۹‬از نظر ارزش‬ ‫اپل(تکنولوژیک)‪ ۲۰۵.۵:‬میلیارد دالر‬ ‫گوگل(تکنولوژیک)‪ ۱۶۷.۷:‬میلیارد دالر‬ ‫مایکروسافت(تکنولوژیک)‪ ۱۲۵.۳:‬میلیارد دالر‬ ‫امازون(تکنولوژیک)‪ ۹۷.۰:‬میلیارد دالر‬ ‫فیس بوک(تکنولوژیک)‪ ۸۸.۹:‬میلیارد دالر‬ ‫کوکا کوال(نوشیدنی)‪ ۵۹.۲ :‬میالرد دالر‬ ‫سامسونگ(تکنولوژیک)‪ ۵۳.۱:‬میلیارد دالر‬ ‫دیسنی( فراغت)‪ ۵۲.۳ :‬میلیارد دالر‬ ‫تویوتا( خودرو)‪ ۴۴.۶ :‬میلیارد دالر‬ ‫مک دونالد( رستوران)‪ ۴۳.۸ :‬میلیارد دالر‬ ‫برندهــای کــه در عــرض یــک ســال بیشــترین درامــد را‬ ‫داشــته اند را در ادامــه مشــاهده می کنیــم‪.‬‬ ‫امازون(تکنولوژیک)‪۳۷+ :‬درصد‬ ‫نت فلیسک(تکنولوژیک)‪۳۴ + :‬درصد‬ ‫گوگل(تکنولوژیک)‪۲۷+ :‬درصد‬ ‫ادوب(تکنولوژیک)‪ ۲۷ + :‬درصد‬ ‫رده بنــدی مرســدس‪ ،‬لکســوس‪ ،‬بــی‪.‬ام‪.‬و ‪ ،‬ائودی‪،‬اکــورا و‬ ‫اینفینیتــی باالتــر از ولــوو قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫نمی توان جایگاه برند در ذهن را تغییر داد‬ ‫ایــن اصــل را شــرکت های معتبــر بســیاری بــا تحمــل میلیاردهــا‬ ‫دالر خســارت بــه مــا اثبــات کــرده انــد‪ :‬وقتــی «ای‪.‬بــی‪.‬ام»‬ ‫ســعی کــرد وارد بــازار رایانه هــای شــخصی شــود و موفــق‬ ‫نشــد یــا وقتــی «کــداک» (کــه بــه فیلــم عکاســی مشــهور‬ ‫بــود) تــاش کــرد بــه عکاســی دیجیتــال ورود کنــد‪ .‬یــا حتــی‬ ‫تــاش نافرجــام «بلــک بــری» بــرای تغییــر جایــگاه برنــدش بــه‬ ‫برنــد تلفــن هوشــمند‪ .‬فهرســت بلندپروازی هــای بــی نتیج ـه ی‬ ‫شــرکت ها بســیار طوالنــی ا ســت و همچنــان هــم ایــن اشــتباه‬ ‫در گوشــه و کنــار دنیــا تکــرار می شــود!‬ ‫حروف مخفف در ذهن جا نمی گیرند‬ ‫حــروف یــا کلمــات در ذهــن مــا هســتند امــا حــروف تنهــا‬ ‫بــه خــودی خــود‪ ،‬بــه حافظــه ســپرده نمی شــوند‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه بهتــر موضــوع را درک کنیــد‪ ،‬یــک مجموعــه از‬ ‫حــروف مخفــف را در نظــر بگیریــد؛ بــا دیــدن یــا شــنیدن‬ ‫ان هــا مســلما بالفاصلــه بــه ایــن فکــر می کنیــد کــه این هــا‬ ‫مخفــف چــه کلماتــی هســتند‪ .‬مثــا ‪ HP‬بالفاصلــه هیولــت –‬ ‫پــاکارد را بــه ذهــن مـی اورد‪ .‬یعنــی ذهــن انهــا را بــه عنــوان‬ ‫مخففــی از کلمــات نگــه م ـی دارد‪.‬‬ ‫اگــر نام هــا در ذهــن نباشــند‪ ،‬مخفف هــا هــم شــانس‬ ‫بــه ذهــن ســپاری نخواهنــد داشــت‪HCA, CHS, TJX, .‬‬ ‫‪EMC, PNC, AES, NRG, PBF, CDW, VF, CSX, CBRE,‬‬ ‫‪BBGT, DTE, CST, EDG, PVH, KKR, PPL, AGCO,‬‬ ‫‪LKQ, AK, UGI, CMS, WEC, HRG, CH2M, SGP,‬‬ ‫‪ .LAM and NVR‬این هــا فهرســتی از ‪ 30‬شــرکت هســتند‬ ‫کــه در جمــع ‪ 500‬تجــارت برتــر امریــکا جــای دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫کمتــر کســی در امریــکا می توانــد از روی ایــن حــروف انهــا‬ ‫را بخاطــر بیــاورد‪ .‬در حالــی کــه کوچکترین شــان ‪ NVR‬در‬ ‫ســال ‪ 2016‬ســودی بالــغ بــر ‪ 5‬میلیــارد و ‪ 200‬میلیــون دالر‬ ‫داشــته اســت!‬ ‫دارنــد‪ .‬باالخــره صاحبــان برندهــا متوجــه شــدند کــه زمــان تغییــر فــرا رســیده اســت‪ .‬الزم اســت تــا‬ ‫برندهــا هرچــه بیشــتر رفتارهایــی شــبیه بــه انســانها از خــود بــروز دهنــد‪ .‬بنابرایــن مفاهیمــی چــون‬ ‫شــخصیت برنــد اهمیــت بیشــتری یافتنــد‪ .‬انتقــال خصوصیــات انســانی بــه برندهــا هــدف برنامــه هــای‬ ‫برندســازی قــرار گرفــت و طراحــی ارتباطــات برنــد بــر اســاس ویژگیهــای شــخصیتی از پیــش تعییــن‬ ‫شــده ای کــه مخاطــب را بــه خــود جــذب کنــد‪ ،‬مبنــای کمپینهــای تبلیغاتــی شــد‪ .‬محیــط کســب و‬ ‫کار کــه بــه طــور کالســیک محیــط خصمانــه ای بــود بــه ناگهــان خصائــص انســانی یافــت و همــه چیــز‬ ‫در جهــت ادمیــان و خوشــنودی انهــا قــرار گرفــت‪ .‬پژوهــش بــازار کــه امــری کمــی و کامــا امــاری‬ ‫بــود جنبــه کیفــی یافــت و بــه ســمت مشــاهدات مــردم شناســانه رفــت‪ .‬رشــد ابزارهــای دیجیتــال بــه‬ ‫کمــک مشــاهدات مــردم شناســانه امــد‪ ،‬و بــا اســتفاده از نتایجــی کــه سنســورهای اشــیای متصــل‬ ‫بــه اینترنــت ارســال مــی کردنــد‪ ،‬مــی شــد نگــرش هــا و رفتارهــای ناپیــدای مخاطبــان را تشــخیص‬ ‫داد‪ .‬در برندســازی عاطفــی بــه جــای کلمــه مشــتری‪ ،‬انســان قــرار گرفــت و بــه جــای کلمــه مصــرف‪،‬‬ ‫تجربــه‪ .‬بــه جــای بــاال بــردن اگاهــی از برنــد‪ ،‬دوســت داشــته شــدن توســط برنــد اهمیــت یافــت و بــه‬ ‫جــای هویتــی کــه توســط مخاطبــان برنــد قابــل تشــخیص باشــد‪ ،‬شــخصیتی کــه قابــل قضــاوت باشــد‬ ‫طراحــی شــد‪ .‬در ایــن نــوع نــگاه‪ ،‬زنــان‪ ،‬جوانــان و شــهروندان اینترنتــی اهمیــت یافتنــد‪ .‬ارزش زنــان‬ ‫در اقتصــاد عاطفــی از ایــن رو افزایــش یافــت کــه زنــان نقــش مهمتــری را در رونــد ارتبــاط عاطفــی بــا‬ ‫برندهــا ایفــا مــی کننــد‪ .‬همچنیــن مســئولیت اجتماعــی بــه یکــی از شــاخصهای مهــم ایــن نــوع تفکــر‬ ‫بــدل شــد‪ .‬پذیــرش مســئولیت در قبــال مشــکالت اجتماعــی یکــی از معیارهــای محبوبیــت برندهــا در‬ ‫جوامــع امــروز شــد تــا شــرکتها از ایــن طریــق جــای خــود را در دل مشــتریان و ذی نفعانشــان بــاز‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه بدیهــی اســت کــه در ایــن مــورد هــم ماننــد دیگــر مــوارد وارداتــی در ایــران مشــکل‬ ‫داریــم‪ .‬معمــوال در حــوزه برنامــه ریــزی بــرای مســئولیت اجتماعــی ابتدائــی تریــن مفاهیــم ســنجیده‬ ‫نمــی شــوند‪ ،‬ماننــد ارتبــاط داشــتن برنامــه ارتباطــات بازاریابــی بــا هویــت یــا شــخصیت برنــد‪ ،‬توجــه‬ ‫بــه جزییــات روانشــناختی مخاطــب در اجــرای برنامــه‪ ،‬جهانــی دیــدن شــهروند امــروز و توجــه بــه‬ ‫توســعه پایــدار و بســیاری دیگــر از مــوارد کــه توســط مدیــران و برنامــه ریــزان مــا نادیــده گرفتــه مــی‬ ‫شــود و برنامــه مســئولیت اجتماعــی را در حــد یــک نمایــش بیمــزه تقلیــل مــی دهــد‪ .‬تــا بــه حــال‬ ‫بــه ایــن فکــر کــرده ایــم کــه مخاطــب برنامــه هــای مســئولیت اجتماعــی در ایــران کیســت‪ ،‬متعلــق‬ ‫بــه کــدام طبقــه اجتماعــی اســت‪ ،‬ســطح ســواد رســانه ای او چقــدر اســت و چــه نیازهایــی دارد؟ ایــا‬ ‫فکــر کــرده ایــم کــه مخاطــب در جامعــه ای کــه هــر روز اخبــار ســومدیریت و کــم کاریهــای مختلــف‬ ‫را مــی شــنود‪ ،‬چــرا بایــد مــا را بــاور کنــد کــه در پــی بــراورده ســاختن مســئولیت اجتماعــی خــود‬ ‫هســتیم؟ بــه هــر حــال‪ ،‬برندینــگ عاطفــی بــرای دســتیابی بــه موفقیــت مالــی بلنــد مــدت طراحــی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬چنانکــه مســئولیت اجتماعــی نیــز‪ .‬اگــر چــه تحقیقــات اثــر مســتقیم مســئولیت اجتماعــی‬ ‫شــرکتها را بــر عملکــرد مالــی انهــا اثبــات نکــرده اســت‪ .‬امــا در نهایــت الگویابــی از شــرکتهای موفــق‬ ‫چنیــن مســیری را بــه مــا نشــان مــی دهــد‪ .‬حــال پرسشــی کــه دربــاره اینــده مطــرح مــی شــود ایــن‬ ‫اســت کــه صاحبــان برندهــا در حــوزه برندینــگ عاطفــی بــه کــدام ســمت خواهنــد رفــت؟ ایــا تنهــا‬ ‫بــه ظاهرســازی و نمایــش صفــات انســانی بســنده مــی کننــد یــا اینکــه واقعــا تغییراتــی اساســی را در‬ ‫جهــت هرچــه اخالقــی تــر و انســانی تــر شــدن رفتارهایشــان بــا کارکنــان‪ ،‬در تولیــد کاال و خدمــات و‬ ‫در قیمتگــذاری و توزیــع روی خواهنــد اورد؟ ایــا بــرای مانــدن و موفــق مانــدن تنهــا کافــی اســت در‬ ‫کمپینهــای ارتباطــات بازاریابیمــان ادای انســانیت و خــوب بــودن را بــرای مشــتریان در اوریــم؟ یــا بــه‬ ‫راســتی بایــد رفتارهــای انســانی و نیــات انســان دوســتانه را ســرلوحه خــود قــرار دهیــم؟‬ ‫‪ Slogan‬یا ‪ tagline‬جایگا ه سازی نیست‬ ‫تقریبــا تمــام شــرکت های تجــاری در دنیــا از ســلوگان‬ ‫و یــا تگ الیــن اســتفاده مــی کننــد‪ .‬ولــی از نظــر ریــس‬ ‫و تــروت تقریبــا هیــچ کــدام ان هــا نقــش جایــگاه ســازی‬ ‫یــا پوزیشــنینگ (‪ )Positioning‬نــدارد‪« .‬جایــگاه» چیــزی‬ ‫اســت کــه در ذهــن ثبــت شــده باشــد‪ .‬بیشــتر ایــن تکــه‬ ‫کالم هــا و شــعارهای تبلیغاتــی روزنه هایــی هســتند‬ ‫کــه شــرکت ها امیدوارنــد بــا تبلیغــات کافــی در ذهــن‬ ‫بیننــدگان جــا پیــدا کننــد‪ .‬کــه ایــن امــر بــه نــدرت‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ .‬مثــا ایــن تکــه کالم نیســان را ببینیــد‪:‬‬ ‫«نــواوریِ هیجــان انگیــز»‪ .‬واقعــا نیســان فکــر می کنــد‬ ‫در ذهــن خریــداران احتمالــی اش یــک راهــی بــاز شــده‬ ‫کــه عبــارت «نواوری هــای خــودروی هیجــان انگیــز»‬ ‫را در خــود جــای دهــد؟! «ایمنــی‪ ،‬رانندگــی‪ ،‬ارزانــی‪،‬‬ ‫کوچــک» هــر کــدام ایــن کلمــات یــک جایــگاه هســتند‪.‬‬ ‫امــا نواوری هــای خــودروی هیجــان انگیــز جایــگاه نیســت!‬ ‫خواندنی‬ ‫چالش های برند افرینی در ایران‬ ‫امیر بختایی‬ ‫چند سالی ســت کــه بــا برگــزاری کنفرانس هــا‪ ،‬ســمینارها و دوره هــای‬ ‫اموزشــی در خصــوص برنــد و نیــز انتشــار کتــب و مقــاالت متعــدد در ایــن حــوزه‪ ،‬تــب برندســازی‬ ‫در ایــران بــاال گرفتــه اســت‪ .‬امــروز کمتر کسی ســت کــه بــا مفهــوم برنــد و برنــد افرینــی اشــنایی‬ ‫نداشــته باشــد و اهمیــت ان را درک نکــرده باشــد‪ .‬بــا ایــن وجــود هنــوز برندهــای قدرتمنــد ایرانــی‬ ‫کــه بتواننــد در عرصــه بین المللــی و یــا حداقــل منطقـه ای عــرض انــدام کننــد به میــزان قابــل قبول‬ ‫بــه وجــود نیامده انــد‪ .‬چــرا؟ در ایــن بخــش قصــد دارم اندکــی در خصــوص دالیــل احتمالــی عــدم‬ ‫توفیــق شــرکت های ایرانــی در ایجــاد برندهــای بین المللــی یــا حداقــل منطقـه ای بپــردازم‪ .‬متوقــف‬ ‫مانــدن در تئــوری؛ هرچنــد کنفرانس هــا و ســمینارهای متعــددی در حــوزه برنــد و برندســازی برگزار‬ ‫شــده اســت‪ .‬ولــی بــه نظــر می ایــد کــه تغییــر نگرش هــا و رویه هــای کاری ان چنــان کــه بایــد در‬ ‫عمــل دیــده نمی شــود‪ .‬امــروز بــه قــدر کافــی در خصــوص الگوهــا و مدل هــای برندســازی صحبــت‬ ‫شــده اســت‪ .‬وقــت وقــت عمــل اســت و بکارگیــری و ازمــون عملــی دانــش برندســازی‪ .‬حــال وقــت‬ ‫ان رســیده اســت صاحبــان کســب و کارهــای ایرانــی کــه دانــش و علــم برندســازی را تــا حــدی‬ ‫فــرا گرفته انــد بــه دنبــال پیــاده ســازی ایــن دانــش و کســب مهارتهــای عملــی در ایــن خصــوص‬ ‫باشــند‪ .‬بکارگیــری عملــی عمــل برندســازی می توانــد بــه توســعه مدل هــا و الگوهــای بومــی و ایرانی‬ ‫نیــز بیانجامــد کــه در ایــن صــورت می توانیــم هــم مصرف کننــده خوبــی بــرای دانــش بازاریابــی و‬ ‫برندافرینــی باشــیم و هــم خــود تبدیــل بــه تولیدکننــده ایــن علــوم هــم بشــویم‪ .‬اقتصــاد دولتــی‬ ‫یــا شــبه دولتــی‪ :‬تــاش مضاعــف و خســتگی ناپذیری بــرای پیمــودن مســیر پر فرا زو نشــیب و‬ ‫دشــوار موفقیــت‪ ،‬ثبــات مدیریتــی‪ ،‬اختیــارات کافــی و شــاید از همــه مهم تــر‪ ،‬انگیــزه ای بســیار بــاال‬ ‫را می طلبــد‪ .‬بــه نظــر می رســد در ســازمان ها و شــرکت های بــزرگ کــه یــا مالکیــت دولتــی‬ ‫دانــد یــا شــبه دولتــی‪ ،‬ایــن زیرســاخت ها بــه قــدر کافــی وجــود نــدارد‪ .‬بــر ایــن اســاس یــا بایــد‬ ‫راهــی بــرای توســعه زیرســاخت های مــورد نیــاز توســعه و پیشــرفت مدیــران کســب و کارهــای‬ ‫بو کارها بــه بخــش خصوصــی را فراهــم‬ ‫دولتــی پیــدا کــرد یــا زمینــه واگــذاری واقعــی ایــن کس ـ ‬ ‫ســاخت‪ .‬بازارهــای انحصــاری یــا شــبه انحصــاری‪ :‬مشــتری مداری زمانــی واقعـاً اهمیــت می یابــد کــه‬ ‫عرضه کننــدگان خدمــات بــا مســاله «مشــتری نــداری» مواجــه شــده باشــند‪ .‬زمانــی کــه مشــتریان‬ ‫بــرای دریافــت کاال و خدمــات در صفهــای طوالنــی بــه انتظــار ایســتاده انــد و بــه هــر روی مجبــور به‬ ‫مراجعــه بــه عرضه کننــدگان هســتند‪ ،‬قــدرت نــزد ارائه دهنــدگان کاال و خدمــات قــرار دارد و اهمیت‬ ‫مشــتری چنــدان قابــل درک نیســت‪ .‬امــا زمانــی کــه عرضــه از تقاضــا پیشــی بگیــرد و مشــتری حق‬ ‫انتخــاب داشــته باشــد و ارائــه دهنــگان کاال و خدمــات بــا ظرفیت هــای خالــی و اســتفاده نشــده‬ ‫مواجــه شــوند‪ ،‬اهمیــت مشــتری بــه طــور جــدی و واقعــی درک می شــود و در ایــن زمــان اســت کــه‬ ‫مشــتری صاحــب حــق می شــود و در جایــگاه رئیــس قــرار داده می شــود‪ .‬بســیاری از شــرکت های‬ ‫ایرانــی بــه صــف کشــیدن مشــتریان جلــوی شرکت شــان عــادت کرده انــد و هنــوز کــه هنــوز اســت‬ ‫توقــع دارنــد نهادهــای حاکمیتــی بــا ایجــاد موانــع ســخت بــرای ورود رقبــا‪ ،‬مشــتریان را مجبــور بــه‬ ‫انتخــاب کننــد‪ .‬توقــع بلــوغ و رشــد در تــراز جهانــی از بازارهــای انحصــاری و شــبه انحصــاری تــا‬ ‫زمانــی کــه چنیــن شــرایطی حاکــم اســت نمـی رود‪ .‬عــدم وجــود بــاور راســخ بــه مشــتری مداری‪:‬‬ ‫بو کار در کشــور‪ ،‬بــه بــاور رســاندن مدیــران ارشــد بــه اهمیــت‬ ‫از مهم تریــن چالش هــای کســ ‬ ‫مشــتری و مشتری مداری ســت‪ .‬بــرای اســتقرار پایــدار نظــام بازاریابــی صرف ـاً اعتــراف زبانــی بــه‬ ‫اهمیــت مشــتری کافــی نیســت‪ ،‬بلکــه ارزش مشــتری بایــد بــه بــاوری درونــی و عملی تبدیل شــود‪.‬‬ ‫شــعار «مصرف کننــده ایرانــی‪ ،‬کاالی ایرانــی بخــر»‪ .‬شعاری ســت بســیار ارزنــده امــا زمانــی ایــن‬ ‫شــعار کامــل مــی شــود کــه صنعــت هم بــه این شــعار کــه «تولیــد کننــده ایرانــی‪ ،‬محصــول درخور‬ ‫ایرانــی تولیــد کــن» هــم پذیرفتــه شــده و بــرای تحققــش تــاش شــود‪ .‬نادیــده گرفــت مشــتریان‬ ‫درونــی‪ :‬وقتــی می بینیــم بســیاری از مدیــران بــه کارکنــان خــود به عنــوان مهم تریــن ســرمایه هــای‬ ‫ســازمانی‪ ،‬توجــه کافــی نــدارد‪ ،‬دشــوار بتــوان پذیرفــت کــه ایــن مدیــران بــه اهمیــت مشــتری بــاور‬ ‫دارنــد‪ .‬چراکــه مشــتری مداری از توجــه بــه کارکنــان شــروع می شــود‪ .‬اگــر مدیــری نتوانــد رضایــت‬ ‫مشــتریان داخلــی خــود (کارکنــان) را تامیــن کنــد‪ ،‬هرگــز قــادر نخواهــد بــود کــه بــه رضایت مندی‬ ‫مشــتریان بیرونــی دســت یابــد‪ .‬عــاوه بــر باور بــه اهمیــت مشــتری مداری توســط مدیــران‪ ،‬کارکنان‬ ‫نیــز بایــد بــه ایــن بــاور رســیده باشــند‪ .‬در بســیازی از صنایــع‪ ،‬مشــتریان اکثــر کاالهــا و خدمــات‬ ‫مــورد نیــاز خــود را بــه طــور مســتقیم از کارکنــان دریافــت می کنــد‪ .‬حــال اگــر کارمنــدان ســازمانی‬ ‫مشــتری مداری را جــز اصــول بدیهــی کار خــود ندانــد‪ ،‬در ایــن ســازمان مشــتری مداری چیــزی‬ ‫بیــش از یــک ادعــا نخواهــد بــود‪ .‬انچــه مشــتری را بــه رضایــت می رســاند‪ ،‬ادعــا یــا تظاهــر بــه‬ ‫مشــتری مداری نیســت بلکــه بــاور و ســپس اثبــات ایــن مهــم در عمــل اســت‪ .‬تعریــف ناقــص از‬ ‫موفقیــت‪ :‬بــه نظــر می رســد کــه بســیاری از مدیــران ارشــد اقتصــادی کشــور‪ ،‬تعریــف درســت و‬ ‫کاملــی از موفقیــت نــدارد‪ .‬تنهــا معیــار موفقیــت بســیاری از شــرکت های ایرانــی‪ ،‬معیارهــای مالــی‬ ‫هســتند‪ .‬درامــد‪ ،‬فــروش‪ ،‬ســود و …‪ .‬امــا معیــار موفقیــت در شــرکت های بین المللــی صرف ـاً بــه‬ ‫نســبت های مالــی بــر نمی گــردد‪ .‬بلکــه انهــا بــه تصویــری کــه ذی نفعان شــان از انهــا می ســازند‬ ‫هــم حســاس هســتند و مــدام بهبــود برنــد و تصویــر ســازمانی خــود را در دســتور کار دارنــد‪ .‬بایــد‬ ‫فهمیــد کــه تنهــا مشــهور بــودن کافــی نیســت بلکــه بایــد محبــوب هــم بــود‪ .‬محبوبیــت اســت که‬ ‫گــذر از پلــکان موفقیــت را همــوار می ســازد‪ .‬صرفـاً داشــتن مشــتری‪ ،‬نشــانه عملکــرد خوب نیســت؛‬ ‫بلکــه داشــتن مشــتری راضی ســت کــه نشــانه درســت عمــل کــردن اســت‪ .‬تقویــت ادعــا بــه جــای‬ ‫بهبــود عملکــرد‪ :‬بــه نظــر می رســد کــه برندســازی در بیــن بســیاری از شــرکت های ایرانــی بــه طرح‬ ‫ادعــا و تبلیــغ ان ادعــا خالصــه شــده اســت‪ .‬شــرکتی کــه قصــد تقویــت برنــد خــود را دارد‪ ،‬بودجــه‬ ‫تبلیغاتــی خــود را افزایــش می دهــد‪ .‬بســته بندی خــود را جذاب تــر می کنــد‪ .‬لوگــوی زیباتــری‬ ‫طراحــی می کنــد و به طور کلــی بــه دنبــال رنــگ و لعاب بخشــیدن بــه ظاهــر خــود اســت‪ .‬امــا‬ ‫تقویــت باطــن کار چــه؟ پیشــتر اشــاره شــد زمانــی یــک برنــد قدرتمند ســاخته می شــود کــه ادعای‬ ‫مطــرح شــده در عمــل هــم اثبــات شــود و دیگــران نیــز اثبــات ان را تاییــد کننــد‪ .‬جذاب کــردن‬ ‫بســته بندی وقتــی داخــل ان بســته‪ ،‬محصــول مناســبی قــرار نــدارد‪ ،‬نه تنهــا بــه تقویــت برنــد‬ ‫نمی کنــد بلکــه قابلیــت اعتمــاد و اعتبــار ان برنــد را نیــز زیــر ســوال می بــرد‪ .‬عــدم جســارت حضــور‬ ‫در عرصــه جهانــی‪ :‬به نظــر می رســد بســیاری از شــرکت های ایرانــی صرف ـاً در محــدوده مرزهــای‬ ‫کشــور به دنبــال بــازار خــود می گردنــد‪ .‬در صــورت توجــه بــه بــازار بســیار گســترده منطق ـه ای و‬ ‫حتــی بین المللــی‪ ،‬فرصت هــای بیشــماری قابــل تعریــف و اســتفاده اســت‪ .‬البتــه بــرای حضــور در‬ ‫بازارهــای خارجــی بایــد کاالهــا و خدمــات متناســب بــا نیــاز ایــن بازارهــا را طراحــی و تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫تحقیقــات بــازار و کســب اطالعــات مناســب از بازارهــای خارجــی اولیــن گام بــرای شــناخت نیازهــا‬ ‫و تقویــت جســارت حضــور در ایــن بازارهــا اســت‪ .‬ایــن امــر می توانــد بــه خــام فــروش محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و نفتــی پایــان داده و موجــب توســعه فــروش محصــوالت ایرانــی بــا برنــد ایرانی شــود‪ .‬در‬ ‫صــورت بهبــود کیفیــت و توجــه کافــی بــه نــواوری‪ ،‬گســترش و تقویــت حضــور محصوالت ســاخته‬ ‫شــده ایرانــی بــا برنــد ایرانــی در بازارهــای خارجــی نیــز دور از دســترس نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪ /1399‬شماره ‪307‬‬ ‫گزارشی تکان دهنده از انچه در جنگ بر سر کودکان می اید؛‬ ‫ارزوهایی به رنگ خون‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫یــک ضرب المثــل افریقایــی می گویــد‪« :‬در مبــارزه فیل هــا‪ ،‬اول از همــه علف هــای زیــر پای شــان صدمــه می بینــد»؛ حقیقتــی کــه در سیاس ـت های جنگ طلبانــه نمــود‬ ‫عینـی اش می شــود ازبین رفتــن کودکانــی بی گنــاه کــه زندگــی را بــا چاشــنی تــرس و ناامنــی تجربــه می کننــد‪« .‬امــروزه افغانســتان بی شــک خطرناک تریــن جــای جهــان بــرای تولــد یــک نــوزاد‬ ‫اســت!» ایــن جملــه از دنیــل تــول؛ مدیــر منطقـه ای صنــدوق کــودکان ســازمان ملل متحد موســوم بــه ‪ UNICEF‬ســراغاز گــزارش تحلیلــی منتشــره بــه تاریــخ ‪ 23‬ســپتامبر ‪ 2016‬در پایــگاه اینترنتی‬ ‫مجموعــه حمایــت از کــودکان جنـگ زده تحــت عنــوان ‪ CVOW‬اســت کــه در بخشــی از ان می خوانیــم‪« :‬جنــگ در افغانســتان ان قــدر طوالنــی شــد کــه در طــی ایــن مــدت‪ ،‬زندگــی ‪6.3‬میلیــون نفر‬ ‫از جمعیــت ایــن کشــور را تحــت تاثیــر قــرار داده و بیـش از ‪106‬هــزار نفــر را تنهــا در یک ســال منتهــی بــه ایــن گــزارش اواره کــرد؛ مســئله ای کــه بــه ســوءتغذیه و کاهش شــدید بهداشــت کــودکان‬ ‫بســیاری از ایــن محــدوده جغرافیایــی‪ ،‬انجامیده اســت»‪.‬‬ ‫گــزارش ســال ‪ 2016‬نماینــده ویــژه دبیــرکل ســازمان ملــل در‬ ‫خصــوص کــودکان و تنش هــای مســلحانه از افغانســتان نشــان‬ ‫می دهــد کــه تعــداد بچه هــای تلف شــده ایــن کشــور نســبت به‬ ‫ســال ‪ 2014‬افزایشــی ‪14‬درصــدی داشــته اســت و تنهــا در ســال‬ ‫‪ 2015‬از هــر چهــار فــرد کشته شــده در انجــا‪ ،‬یک نفــر کــودک‬ ‫بــود»‪ .‬گــزارش خبــری ‪ 12‬دســامبر ‪ 2016‬شــبکه ‪Al Jazeera‬‬ ‫نمایانگــر ایــن اســت کــه در هــر ‪10‬دقیقــه یــک کــودک در یمــن‬ ‫کشــته می شــود‪ .‬امارهــای منتشــره از ســوی کمپیــن حمایــت از‬ ‫کــودکان ســوری بــا عنــوان ‪ I Am Syria‬حاکــی از کشته شــدن‬ ‫بیـش از ‪470‬هــزار ســوری در جریــان جنــگ شش ســاله ایــن کشــور‬ ‫اســت کــه ‪55‬هــزار نفــر از انهــا را کــودکان تشــکیل دا ده انــد‪ .‬مرکــز‬ ‫تحقیقاتــی ‪ Global Research‬در گزارشــی تکان دهنــده بــه نقــل‬ ‫از داده هــای ســازمان غــذا و کشــاورزی ســازمان ملــل بــه تاریــخ‬ ‫اول اپریــل ‪ ،2017‬از مداخــات نظامــی ایــاالت متحــده امریــکا‬ ‫در جنگ هــای مختلــف به عنــوان یکــی از عوامــل قابــل توجــه‬ ‫افزایــش کشته شــدن غیــر نظامیــان به ویــژه کــودکان و زنــان‬ ‫در نبردهــای گوناگــون نــام بــرده و نوشــته اســت‪« :‬تحریم هایــی‬ ‫کــه از ســال ‪ 2010‬بــرای عراقی هــا وضــع شــد‪ ،‬مســئول مــرگ‬ ‫بیــش از ‪560‬هــزار کــودک در ایــن کشــور تــا بــه امــروز بــوده‬ ‫اســت»‪ .‬گــزارش دیگــری از مرکــز ملــی اطالعــات بیوتکنولــوژی‬ ‫ایــاالت متحــده موســوم بــه ‪ NCBI‬در ســال ‪ 2015‬پــرده از ایــن‬ ‫حقیقــت تلــخ برم ـی دارد کــه در حــال حاضــر و به طــور متوســط‪،‬‬ ‫در جنگ هــای مختلــف در جهــان دس ـت کم هفت ـه ای ‪ 53‬کــودک‬ ‫کشــته یــا مجــروح می شــوند کــه البتــه ایــن تنهــا محــدود بــه‬ ‫انهایی ســت کــه به طــور رســمی گــزارش می شــوند و شــمار‬ ‫قربانیــان بی دفاعــی کــه در حمــات ناگهانــی تروریســتی یــا‬ ‫درگیری هــای ضربتــی از بیــن می رونــد‪ ،‬بیش ازاینهاســت»‪.‬‬ ‫ســازمان یونیســف هــم در مقالـه ای مربــوط بــه کــودکان جنــگ‪ ،‬در‬ ‫پایــگاه اینترنتــی خــود اورده اســت‪« :‬درگیری هــای صورت گرفتــه‬ ‫در جهــان تنهــا در یک دهــه اخیــر‪ ،‬به طــور تقریبــی باعــث نابــودی‬ ‫کودکان بیشتر از سربازان در جنگ جان می دهند‬ ‫در تقویــم خیلــی از کشــورهای جهــان‪ ،‬هشــتم اکتبــر بــه نــام روز کــودک خــورده‬ ‫اســت‪ ،‬روزی پــر از شــادی و شــور کــه قــرار اســت جشــن گرفتــه شــود‪ .‬بایــد بــرای‬ ‫همــه کودکانــی کــه بــا حضورشــان روی زمیــن و میــان خانواده هــا شــادی بــه‬ ‫وجــود می اورنــد‪ ،‬جشــن گرفــت‪ .‬اســاس کار همیــن اســت‪ ،‬اصــا هــر کــودک‬ ‫هدیـه ای بــرای شــادی اطرافیانــش اســت؛ امــا چنــد ســالی می شــود کــه هرچقــدر‬ ‫هــم از شــادی در ایــن روز حــرف بزنیــم‪ ،‬بــاز هــم چیــزی کــم اســت‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫کودکان در جنگ سوریه‬ ‫ســازمان دیدبــان حقــوق بشــر ســوریه در اســتانه ورود بــه نهمیــن ســال جنــگ داخلــی‬ ‫در ســوریه اعــام کــرد تــا کنــون ‪ ۳۷۰‬هزار تــن در جریــان ایــن جنــگ جــان باخته انــد‪.‬‬ ‫ســازمان غیرانتفاعــی دیدبــان حقــوق بشــر ســوریه کــه مرکــز ان در لنــدن قــرار دارد‪ ،‬ایــن‬ ‫امــار را هم زمــان بــا ‪ ۱۵‬مــارس‪ ،‬ســالروز نخســتین تظاهــرات اعتراضی در ســوریه‪ ،‬منتشــر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬مطابــق امــار ایــن نهــاد‪ ،‬از مجمــوع امــار کشته شــدگان‪ ۱۱۲ ،‬هــزار و ‪ ۶۲۳‬تن‬ ‫را غیــر نظامیــان تشــکیل می داده انــد و در میــان ان هــا ‪ ۲۱‬هــزار کــودک و ‪ ۱۳‬هــزار زن‬ ‫بــه چشــم می خــورد‪ .‬جنــگ داخلــی ســوریه کــه در پــی ســرکوب خونیــن تظاهــرات‬ ‫مســالمت امیــز توســط حکومــت بشــار اســد اغــاز شــده بــود‪ ،‬پــس از چنــد ســال بــه‬ ‫صحنــه نــزاع قدرت هــای خارجــی‪ ،‬جریان هــای جهــادی و گروه هــای شورشــی بــر ســر‬ ‫تســلط بــر مناطــق ایــن کشــور بــدل شــد‪.‬‬ ‫رد پــای خوشــحالی را کمتــر می تــوان پیــدا کــرد‪ ،‬از بــس کــه دیکتاتورهــای‬ ‫جهــان بــرای بدســت اوردن قــدرت بیشــتر‪ ،‬اوارهــا را بــر ســر مردمــان شــهرها و‬ ‫کشــورها ریخته انــد‪ ،‬مردمانــی کــه بخــش عمــده ای از ان هــا را کــودکان تشــکیل‬ ‫می دادنــد‪ ،‬همان هایــی کــه نــه از بــازی قــدرت ســر در می اوردنــد و نــه اصــا‬ ‫نقشــی در شــروع و پیــش رفتــن ماجراهــا داشــته اند‪ .‬نگاهــی کوتــاه بــه امــار و ارقام‬ ‫منتشــر شــده در ســال های اخیــر نشــان می دهــد کــه کــودکان زیــادی در جریــان‬ ‫کودکان در جنگ یمن‬ ‫‪ 400‬هــزار کــودک یمنــی از ســوء تغذیــه شــدید رنــج می برنــد و بــرای زنده مانــدن مبــارزه‬ ‫می کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه شــانس زنــده مانــدن انهــا کــم اســت‪ .‬صنــدوق‬ ‫کــودکان ملــل متحــد از کشــته و زخمی شــدن بیــش از شـش هزار کــودک یمنــی از اغــاز‬ ‫تجــاوز عربســتان بــه یمــن تاکنــون خبــر داد‪ .‬صندوق کــودکان ملــل متحد (یونیســف) در‬ ‫تازه تریــن گــزارش خــود اعــام کــرد کــه هــر ده دقیقــه یــک کــودک در یمــن به دلیــل‬ ‫بیماری هایــی کــه قابــل پیشــگیری هســتند‪ ،‬می میــرد‪ .‬یونیســف در ایــن گــزارش افــزود‬ ‫کــه ‪ 400‬هــزار کــودک یمنــی از ســوء تغذیه شــدید رنــج می برنــد و بــرای زنده مانــدن‬ ‫مبــارزه می کننــد؛ در حالــی کــه شــانس زنده مانــدن انهــا کــم اســت‪ .‬صنــدوق کــودکان‬ ‫ملــل متحــد همچنــی اعــام کــرد کــه بیــش از شـش هزار کــودک از ابتــدای جنــگ علیه‬ ‫یمــن در ســال ‪ 2015‬میــادی تاکنــون کشــته یــا زخمــی شــده اند‪.‬‬ ‫دومیلیــون کــودک شــده و همچنیــن‪ ،‬بیــن چهــار تــا پنج میلیــون‬ ‫کــودک معلــول و ‪12‬میلیــون کــودک اواره بر جای گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بیـش از یک میلیــون کــودک یتیــم یــا دورمانــده از خانــواده و حدود‬ ‫یک میلیــون کــودک اســیب دیده بــه لحــاظ روانــی‪ ،‬از دیگــر تلفــات‬ ‫ی برخــی دولت هاســت»‪ .‬البتــه نبایــد‬ ‫انســانی ناشــی از قدرت طلب ـ ‬ ‫تصــور کــرد کــه تنهــا عارضــه جنــگ‪ ،‬گرفتــن قربانی هــای پرتعــداد‬ ‫کم سن وســال یــا کــودکان دچارشــده بــه نقــص عضــو اســت‪.‬‬ ‫این گــروه ســنی گاه تجربه هایــی به شــدت عجیــب‪ ،‬دردنــاک و‬ ‫ناباورانــه دیگــر را هــم در خــال درگیری هــای داخلــی و خارجــی‬ ‫از ســر می گذراننــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬در مقالــه شــماره اگوســت ‪2017‬‬ ‫نشــریه ‪ BORGEN‬کــه پیرامــون مســائل مختلــف سیاســی بــه‬ ‫بررســی می پــردازد‪ ،‬می خوانیــم‪« :‬کــودکان جنــگ ‪ ،‬چالش هایــی‬ ‫بســیار دشــوار از فجایــع انســانی را بــه عینــه می بیننــد‪ .‬مطالعــات‬ ‫ســال ‪ Ed Bayer 2007‬در مــورد کــودکان درگیــر بــا جنــگ در‬ ‫اوگانــدا و کنگــو نشــان می دهــد کــه ‪54‬درصــد بچه هــای ایــن دو‬ ‫کشــور تــا رســیدن بــه ســن ‪15‬ســالگی‪ ،‬تجربــه کشــتن دسـت کم‬ ‫یک نفــر را از ســر می گذراننــد؛ ‪28‬درصدشــان مــورد تجــاوز قــرار‬ ‫می گیرنــد و بیــن ‪ 80‬تــا ‪90‬درصدشــان یــا شــخصا مــورد ضــرب‬ ‫و شــتم قــرار گرفته انــد یــا کشته شــدن کســی را می بیننــد»‪.‬‬ ‫ایــا این چنیــن بچه هایــی می تواننــد در اینــده زندگــی عــادی‬ ‫و ســامتی داشــته باشــند؟ وقتــی گــزارش به روزشــده یونســکو‬ ‫در ســال گذشــته میــادی را می خوانیــم کــه بیــش از ‪300‬هــزار‬ ‫«کودک ســربازی» کــه اســلحه حمــل می کننــد‪ ،‬بــه خیــل‬ ‫مبــارزان مختلــف در کشــورهای گوناگــون ملحــق شــده اند‪ ،‬واقعــا‬ ‫می تــوان انتظــار داشــت کــه ایــن اســیب‪ ،‬در اینــده به راحتــی‬ ‫ی خودشــان و جوامــع پــاک شــود؟ ایــن مقولــه‬ ‫از صفح ـ ه زندگ ـ ‬ ‫در فیلم هــای ســینمایی ســال های اخیــر همچــون «المــاس‬ ‫جنــگ‪ ،‬جــان خــود را از دســت دادنــد‪ .‬می گوینــد کــه تعــداد کــودکان قربانــی در‬ ‫جنگ هــا در سراســر جهــان‪ ،‬پنــج برابــر ســربازان کشــته شــده در همــان جنــگ‬ ‫اســت‪ .‬یــک ســازمان بین المللــی اعــام کــرده اســت کــه در پنــج ســال گذشــته‬ ‫نیــم میلیــون کــودک شــیرخواره یــا معــادل ‪ ۳۰۰‬کــودک شــیرخواره در هــر روز‬ ‫بــه ســبب گرســنگی‪ ،‬بیماری هــای مختلــف و کمبــود مراقبت هــای پزشــکی کــه‬ ‫همگــی از پیامدهــای جنــگ هســتند‪ ،‬جــان خــود را از دســت دادنــد‪ .‬کشــورهای‬ ‫یمــن‪ ،‬ســوریه‪ ،‬افغانســتان و جمهــوری دموکراتیــک کنگــو‪ ،‬بیشــترین امــار مــرگ‬ ‫و میــر کــودکان بــر اثــر جنــگ را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪‎.‬در ایــن میــان اگــر‬ ‫امــار کــودکان زیــر پنــج ســال هــم در نظــر بگیریــم‪ ،‬امــار کــودکان کشــته شــده‬ ‫بــه حــدود ‪ ۹۰۰‬هــزار کــودک افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬بــر اســاس امــار دســت کــم‬ ‫‪ ۸۷۰‬هــزار کــودک زیــر ‪ ۵‬ســال در ‪ ۱۰‬کشــور درگیــر جنــگ بیــن ســال های‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬تــا ‪ ۲۰۱۷‬میــادی کشــته شــده اند‪ .‬در حالــی ایــن تعــداد کــودک قربانــی‬ ‫جنــگ در جهــان شــده اند کــه تنهــا ‪ ۱۷۵‬هــزار جنگنجــو در دوره مشــابه کشــته‬ ‫شــده اند‪ .‬ایــن گــزارش بــر مبنــای داده هــای جمـع اوری شــده از ‪ ۱۰‬کشــوری اســت‬ ‫کــه بیشــتری جنــگ و درگیــری را داشــته اند از جملــه افغانســتان‪ ،‬یمــن‪ ،‬ســودان‬ ‫جنوبــی‪ ،‬جمهــوری افریقــای مرکــزی‪ ،‬جمهــوری دموکراتیک کنگــو‪ ،‬ســوریه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫مالــی‪ ،‬نیجریــه و ســومالی‪ .‬همچنیــن از ســال ‪ ۲۰۱۰‬تاکنــون ‪ ۳۷‬درصــد بــه تعــداد‬ ‫کودکانــی کــه در مناطقــی کــه جنــگ و درگیــری در انهــا وجــود دارد اضافــه شــده‬ ‫اســت و از طرفــی میــزان حمالتــی که علیه کــودکان صــورت گرفتــه از جمله حمله‬ ‫بــه مــدارس یــا اســتفاده از کــودکان بــه عنــوان ســرباز در ســالهای اخیــر‪ ،‬بیشــتر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بســیاری از کــودکان در جریــان جنــگ قربانــی اثــرات غیرمســتقیم ان‬ ‫ماننــد گرســنگی‪ ،‬عــدم دسترســی بــه دارو‪ ،‬بیمارســتان‪ ،‬لوازم بهداشــتی و اب ســالم‬ ‫می شــوند‪ .‬امــار تــکان دهنــده دیگــری از کشته شــدن کــودکان در مناطــق جنگــی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬تنهــا در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬یک هــزار و ‪ ۱۰۶‬کــودک در ســوریه جــان خــود‬ ‫را از دســت دادنــد‪ ،‬البتــه ایــن امــاری اســت کــه تاییــد شــده و احتمــال م ـی رود‬ ‫رقــم ان باالتــر هــم باشــد‪ .‬امــا همیــن عــدد هــم بــرای یــک ســال خیلی باالســت و‬ ‫بیشــترین میــزان مــرگ کــودکان در تنهــا یــک ســال را شــامل می شــود‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر طبــق امــار تنهــا ‪ ۸۵‬هــزار کــودک زیــر پنــج ســال بیــن ســال های ‪ ۲۰۱۵‬تــا‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬بــه دلیــل گرســنگی یــا بیماری هــای خیلــی شــدید در یمــن جــان خــود‬ ‫را از دســت دادنــد‪ .‬مــرگ ایــن کــودکان رنــج زیــادی بــه همــراه دارد‪ ،‬از یــک ســو‬ ‫عملکــرد دســتگاه های بــدن کنــد شــده و بــه تدریــج متوقــف می شــود و ایــن اتفاق‬ ‫دردناکــی اســت‪ ،‬از ســوی دیگــر ایــن رونــد جلــوی چشــمان پــدر و مــادر ان هــا رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬پــدر و مــادری کــه هیچ کاری از دستشــان ســاخته نیســت‪ .‬مــرگ کودکان‬ ‫در هــر جغرافیایــی دردنــاک اســت و ســخت تر ان کــه ان هــا از جریان هــای اطــراف‬ ‫بی خبــر باشــند و قربانــی تصمیم گیری هایــی می شــوند کــه اصــا روحشــان هــم‬ ‫از ان هــا خبــر ندارنــد‪ ،‬حــاال هرســال در روز جهانــی کــودک بایــد یــک «روزتــان‬ ‫مبــارک» ارام و بیصــدا بــه همــه انهایــی بگوییــم کــه صــدای خنده شــان از خانه هــا‬ ‫و صــدای پای شــان از کوچه هــا پــاک شــده اســت‪.‬‬ ‫کودکان در جنگ افغانستان‬ ‫به تازگــی‪ ،‬ســازمان ملل متحــد چهارمیــن گــزارش خــود را در مــورد وضعیــت کــودکان‬ ‫افغــان نشــر کــرده کــه بــر بنیــاد ایــن گــزارش‪ ،‬در چهــار ســال گذشــته بــه دلیــل ناامنی هــا‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار کــودک افغــان مــورد خشــونت قــرار گرفته اســت‪ .‬ســازمان ملل متحــد‪ ،‬در گزارشــی‬ ‫بیــان کــرده کــه بــا وخیم شــدن وضعیــت امنیتــی افغانســتان در چهار ســال گذشــته‪۳۵۰۰ ،‬‬ ‫کــودک جــان باختــه و نه هــزار کــودک دیگــر زخمــی شــده اند‪ .‬انتونیوگوتریــش؛ دبیــرکل‬ ‫ایــن ســازمان‪ ،‬در ایــن گــزارش بیــان کــرده کــه تلفــات کــودکان افغــان در مقایســه بــا چهار‬ ‫ســال گذشــته‪ ۸۲ ،‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ .‬درگیری هــای زمینــی‪ ،‬بقایای مــواد منفجره ‬ ‫باقی مانــده از جنــگ و حمــات هوایــی از عواملی ســت کــه ســبب افزایــش تلفــات کــودکان‬ ‫افغــان شــده اســت‪ .‬ســازمان ملل متحــد در گــزارش خــود تصریــح کــرده اســت کــه تلفــات‬ ‫کــودکان در نتیجــه حمــات هوایــی از ســال ‪ ۲۰۱۵‬میــادی بــه بعــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫خونیــن»‪« ،‬مسلســل موعظه گــر» و «هتــل روانــدا» به خوبــی‬ ‫به نمایــش درامــده اســت کــه چگونــه بچه هــای معصــوم نــاگاه‬ ‫تبدیــل بــه ماشــین کشــتار می شــوند‪ .‬دکتــر رابــرت تــی‪ .‬مولــر؛‬ ‫اســتاد روان شناســی دانشــگاه نیویــورک و نویســنده کتــاب پرفروش‬ ‫‪ Talking About Trauma‬نیــز در یادداشــتی بــرای شــماره اپریــل‬ ‫‪ 2013‬نشــریه ‪ Psychology Today‬می نویســد‪18« :‬میلیــون‬ ‫کــودک در یک دهــه اخیــر (منتهــی بــه زمــان انتشــار ایــن‬ ‫مقالــه) در خــال جنــگ بــزرگ شــده اند و کــودکان بســیاری‬ ‫هــم تروماهــای مختلفــی را متحمــل شــده اند کــه از اســیب های‬ ‫بدنــی تــا روانــی را دربرمی گیــرد‪ .‬ســال ‪ ،1996‬گــراکا میچــل؛‬ ‫همســر ســابق نلســون مانــدال‪ ،‬گزارشــی از ســازمان ملــل را بــا‬ ‫عنــوان تاثیــر جنــگ بــر کــودکان‪ ،‬منتشــر کــرد کــه توجــه‬ ‫سیاســت گذاران و اســاتید دانشــگاهی را به خــود جلــب کــرد و‬ ‫باعــث شــد مطالعات بیشــتری بــر تاثیــرات مخــرب روانــی پدیده‬ ‫جنــگ بــر کــودکان صــورت گیــرد‪ .‬بچه هــای جنــگ‪ ،‬زندگــی در‬ ‫خشــونت‪ ،‬وحشــت و تنــش را تجربــه می کننــد‪ .‬انهــا بی خانمــان‬ ‫ت خــود را از دســت‬ ‫می شــوند‪ ،‬از خویشــان دور می ماننــد و امنیـ ‬ ‫می دهنــد؛ به طوری کــه دیگــر حتــی به راحتــی نمی تواننــد‬ ‫دسترســی بــه منابــع معمولــی تامیــن نیازهــای اولیه انسانی شــان‬ ‫بــرای حیــات داشــته باشــند‪ .‬قانــون بکــش تــا زنــد ه بمانــی در‬ ‫ناخــوداگاه انهــا پررنــگ می شــود و یــاد می گیرنــد بــرای‬ ‫ادامــه بقــا چگونــه تبدیــل بــه شــخصیتی دیگــر شــوند و ایــن‬ ‫تبدیل شــدن یعنــی عبــور از مرزهــای اخالقــی و انســانی‪.‬‬ ‫اگــر هــم جــزو دســته ضعیف تــر باشــند‪ ،‬حتمــا اســیب های‬ ‫جســمانی و روانــی متعــددی را خواهنــد دیــد کــه دیــر یــا زود‬ ‫تباه شــان می کنــد»‪ .‬او بــا اشــاره بــه عارضــه ‪ PTSD‬به عنــوان‬ ‫اســیب روانــی پـس از ســانحه می گویــد‪« :‬ایــن مســئله‪ ،‬زیســت‬ ‫‪6‬‬ ‫طبیعــی کــودکان را به ســرعت یــا به مــرور مختــل می کنــد و‬ ‫ایــن حجــم از خشــونت‪ ،‬تــرس و اضطــراب‪ ،‬تبدیــل بــه قاتــل‬ ‫خامــوش روان شــان می شــود‪ .‬بعــداز نسل کشــی فجیعــی کــه‬ ‫در روانــدا به وقــوع پیوســت‪60 ،‬درصــد کودکانــی کــه مــورد‬ ‫پرســش قــرار گرفتنــد‪ ،‬گفتنــد کــه حتــی فکــر نمی کردنــد‬ ‫افتــاب فــردا را ببیننــد»‪ .‬گزارشــگر دویچه ولــه در مطلبــی بــه‬ ‫تاریــخ ‪ 30‬جــون ‪ 2015‬در ایــن رســانه می نویســد‪« :‬بیــش از‬ ‫‪167‬میلیــون دالر کمک هزینــه بــرای حمایــت از تحصیــات‬ ‫و روان درمانــی کــودکان جنــگ زده مناطــق مختلــف از ســوی‬ ‫یونیســف در ســال ‪ 2014‬هزینــه شــد تــا عشــق کودکانــه تبدیل‬ ‫بــه بــذر نفرتــی بــرای اینــده نشــود امــا ایــا می تــوان ایــن‬ ‫وضعیــت را تنهــا بــا پــول بــه حالــت قبــل بازگردانــد؟ کــودکان‬ ‫ســوریه‪ ،‬عــراق‪ ،‬ســودان جنوبــی‪ ،‬یمــن‪ ،‬لبنــان‪ ،‬فلســطین و‬ ‫افریقــای جنوبــی هــر لحظــه ناامیــدی را تجربــه می کننــد و‬ ‫اگــر بــه امــار یکــی از هــر ‪ 10‬کــودک کــه در مناطــق درگیــر‬ ‫جنــگ رشــد می کننــد‪ ،‬وجــه عینی تــری ببخشــیم‪ ،‬بــا رقــم‬ ‫تاســف بار ‪230‬میلیــون نفــر روبــه رو می شــویم کــه در حــال‬ ‫حاضــر‪21 ،‬میلیــون نفرشــان به طــور مســتقیم بــا کابــوس مــرگ‬ ‫چهره به چهــره هســتند و اگــر کشــته نشــوند‪ ،‬یــا در معــرض‬ ‫تجــاوز قــرار می گیرنــد یــا ربــوده شــده یــا بــه زور به عنــوان‬ ‫نیــروی نظامــی کــودک اســیر می شــوند»‪ .‬ایــو مریســون؛‬ ‫شــاعر و نویســنده درگذشــته امریکایــی گفتــه بــود‪« :‬ارزویــم‬ ‫ایــن اســت روزی کودکــی متولــد شــود و از مــادر خــود بپرســد‬ ‫راســتی جنــگ دیگــر چیســت؟!» او ســال ‪ 1992‬از دنیــا رفــت‬ ‫و ناگفتــه پیداســت فرصــت نکــرد ببینــد کــه حــاال میلیون هــا‬ ‫کــودک هــر روز از خــود می پرســند‪« :‬ایــا صلــح‪ ،‬تنهــا یــک‬ ‫کبوتــر ســفید اســت؟»‬ ‫کوله های ابی یادمانی از مرگ و میر کودکان در جنگ ‬ ‫امســال در مقــر ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک‪ ،‬اقــدام‬ ‫؛‬ ‫جالــب توجهــی صــورت گرفــت‪ .‬کوله پشــتی هایی به رنــگ‬ ‫ابــی به عنــوان نمــادی از کودکانــی کــه در جنــگ و درگیــری‬ ‫جــان خــود را از دســت داده انــد‪ ،‬در ایــن مــکان چیــده شــد‪.‬‬ ‫ایــن اجــرای هنــری از دهــم ســپتامبر مقابــل مقــر ســازمان‬ ‫ملــل در نیویــورک دایــر بــود‪ .‬چیدمــان کولــ ه پشــتی ها‬ ‫بــه شــکلی بــود کــه از دور‪ ،‬نمایــی از یــک قبرســتان را بــه‬ ‫ذهــن متبــادر می کــرد‪ ،‬گورســتان کوله هــا‪ ،‬گورســتان‬ ‫مــرگ ارزوهــا و امیدهــا‪ ۳۷۵۸ .‬کوله پشــتی مدرســه توســط‬ ‫صنــدوق کــودکان ملــل متحــد‪ ،‬یونیســف بــرای نشــان دادن‬ ‫عمــق فاجعــه مــرگ و میــر کــودکان در اثــر جنگ هــا و درگیری هــا در مقابــل مقــر ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک چیــده شــد‪ .‬حســاب اینســتاگرام یونیســف ایــران‬ ‫نیــز دربــاره ایــن تصویــر نوشــت‪« :‬هــر کــدام از ایــن کولــه پشــتی ها نشــانگر از دسـت رفتن بی رحمانــه جــان یــک کــودک در درگیری هــای ســال گذشــته اســت‪ .‬کولــه‬ ‫پشــتی های یونیســف همــواره ســمبل امیــد و کودکــی کــردن بوده انــد»‪ .‬یونیســف اعــام کــرد کــه ایــن ارقــام تنهــا امــار تائیــد شــده توســط ســازمان ها و دولت هاســت‬ ‫و رقــم واقعــی مــرگ و میــر کــودکان در درگیری هــا بســیار بیشــتر اســت‪ .‬دردنــاک اســت کــه هــرروزه تبعــات جنــگ و درگیری هــای نظامــی در کشــورهایی همچــون‬ ‫افغانســتان‪ ،‬ســومالی‪ ،‬ســودان جنوبــی‪ ،‬ســوریه و یمــن‪ ،‬بــه میــزان قابــل مالحظ ـه ای گریبانگیــر کــودکان می شــود‪ .‬هانریتــا فــور‪ ،‬مدیــر اجرایــی یونیســف می گویــد‪:‬‬ ‫«اســتفاده وســیع از ســاح های انفجــاری نظیــر مین هــای زمینــی‪ ،‬بمباران هــا‪ ،‬خمپــاره‪ ،‬حمــات موشــکی‪ ،‬مهمــات خوش ـه ای و توپخانــه عامــل اصلــی مرگ ومیــر‬ ‫کــودکان در درگیری هــای نظامی ســت»‪ .‬او همچنیــن با تاکید بــر حــق کــودکان بــرای امــوزش و تــاش یونیســف بــرای فراهم امــدن زمینــه تحصیــل کــودکان در‬ ‫مناطــق درگیــر‪ ،‬افــزود‪« :‬دســتاورد قابــل توجــه سی ســال گذشــته بــرای کــودکان نشــان داده کــه در صــورت اولویـت دادن بــه کــودک در تصمیم هــای کالن کشــورها‬ ‫می تــوان چــه کارهایــی در مســیر تغییــر و بهبــود وضعیــت انجــام داد»‪ .‬بر اســاس گــزارش ســاالنه دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد دربــاره درگیری هــا و وضعیــت کــودکان‪،‬‬ ‫در ســال گذشــته میــادی ‪ ۱۲‬هــزار کــودک در مناطــق درگیــر کشــته یــا مجــروح شــدند کــه باالتریــن رقــم از زمــان اغــاز نظــارت ســازمان ملــل بــر موضــوع تاثیــرات‬ ‫جنــگ بــر کــودکان اســت‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 12‬خرداد ‪ /1399‬شماره ‪307‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خواندنی‬ ‫بازگشت به زندگی عادی‬ ‫بعد از پایان یک رابطه عاطفی‬ ‫صدف دژالود‬ ‫شکســت عشــقی می توانــد یکــی از تلخ تریــن تجربه هــای‬ ‫زندگــی باشــد‪ .‬چــه بســیار زوج هایــی کــه ماه هــا یــا حتــی ســال ها پــس از طــاق‬ ‫رســمی نیــز قــادر بــه پذیــرش ایــن اتفــاق نیســتند‪ ،‬چراکــه التیــام زخــم جدایــی‬ ‫فرایندی ســت کــه قطعــا یک شــبه حاصــل نمی شــود‪ .‬معمــوال هرقــدر مــدت‬ ‫بیشــتری باهــم زندگــی کــرده و از عشــق تان مایــه گذاشــته باشــید‪ ،‬ســخت تر‬ ‫می توانیــد بــا شکســت رابطه تــان کنــار بیاییــد‪ .‬خصوصــا کســانی کــه پــس از جدایی‬ ‫همچنــان تــه دل شــان امیدوارنــد کــه همســر سابق شــان بازگــردد‪ ،‬دیرتــر بــه زندگی‬ ‫عــادی برمی گردنــد‪ .‬چســبیدن بــه ایــن روزن ـه ی امیــد می توانــد باعــث وضعیتــی‬ ‫برزخــی شــود کــه زخــم جدایــی را دیرجوش تــر خواهــد کــرد‪ .‬در ایــن مطلــب روی‬ ‫ســخن مان بــا کســانی اســت کــه هنــوز داغ جدایــی را پشــت ســر نگذاشــته اند‪ .‬قطعا‬ ‫شکســت عشــقی پایــان زندگــی نیســت و بایــد بــرای برگشــتن بــه زندگــی عــادی‬ ‫تــاش کنیــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪ ،‬توصیه هایــی برایتــان داریــم کــه عبــور از تجربـه ی‬ ‫ســخت شکســت عشــقی را ســرعت می بخشــند‪.‬‬ ‫بررسی دالیل گرایش به دوست ماندن با مخاطب خاص مان بعد از قطع رابطه‬ ‫ادامه یک پایان‪...‬‬ ‫میترا دانشور‬ ‫چــرا در کــوران یــک قطــع رابطــۀ احساســی‪ ،‬ازرده و دل شکســته و اندوهگیــن‪ ،‬بــه هــم می گوییــم‪« :‬امیــدوارم همچنــان بتوانیــم دوســت بمانیــم؟» مگــر‬ ‫ایــن دوسـت ماندن چــه فایــده ای قــرار اســت برایمــان داشــته باشــد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه تــا چنــد دهــه قبــل‪ ،‬بــرای ادم هــا عجیــب و نفهمیدنــی بــود کــه دو نفــری کــه‬ ‫رابطه شــان را بــه هــم زده انــد‪ ،‬بخواهنــد همچنــان بــا هــم دوســت بماننــد‪ ،‬امــا امــروز ایــن مســئله شــایع شــده اســت‪ .‬چنــد محقــق تــاش کرده انــد تــا دالیــل جوانــان امــروزی‬ ‫بــرای ادامــۀ چنیــن روابطــی را توضیــح دهنــد‪ .‬اشــلی فتــرز در مقالــه ای منتشــره در مجلــه «اتالنتیــک» ایــن موضــوع را از زوایــای مختاف مــورد بررســی قــرار داده کــه می خوانیم‪.‬‬ ‫چنــد ســال پیش‪ ،‬وقتــی ربــکا گریفیــث؛ دانشــجوی تحصیالت‬ ‫عالــی در دانشــگاه کانــزاس‪ ،‬یافته هــای تحقیقــش دربــارۀ‬ ‫«دوســتی های بعــد از قطــع رابطــۀ عاشــقانه» ‪-‬دوســتی بیــن‬ ‫دو نفــری کــه رابطــۀ عاشقانه شــان را بــه پایــان رســانده اند‪-‬‬ ‫را در کنفرانســی ارائــه م ـی داد‪ ،‬اتفــاق عجیبــی برایــش افتــاد‪.‬‬ ‫می دانســت کــه تحقیقــی غیرمعمــول انجــام داده‪ ،‬چــون‬ ‫فقــط چنــد تحقیــق انگشت شــمار تــ ا ان روز تــاش کــرده‬ ‫بودنــد کشــف کننــد کــه چــه عواملــی باعــث می شــود‬ ‫دوســتی های بعــد از جدایــی موفقیت امیــز باشــد یــا افتضــاح‬ ‫بشــود‪ .‬بعــد از اینکــه ارائــۀ گریفیــث تمــام شــد‪ ،‬بــه ســوال های‬ ‫دانش پژوهــان دیگــر و همتایانــش در ایــن حــوزه جــواب داد؛‬ ‫امــا اغلــب ســواالتی کــه بــا انهــا مواجــه می شــد‪ ،‬ربطــی بــه‬ ‫نتیجه گیری هــا یــا روش تحقیــق یــا تحلیــل داده هایــش‬ ‫نداشــتند‪ .‬ســوال بقیــه ایــن بــود‪« :‬ایــا بایــد بــا شــریک عشــقی‬ ‫قبل ـی ام دوســت بمانــم؟» گریفیــث می گویــد ســواالتی از ایــن‬ ‫دســت کــه ایــا بایــد بــا شــریک عشــقی ســابق خــود دوســت‬ ‫بمانیــم یــا نــه‪ ،‬و چطــور ایــن کار را بکنیــم‪ ،‬هــم پیچیــده و هــم‬ ‫جهان شــمول هســتند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬بــه ان بخشــی از اینترنــت‬ ‫ســر بزنیــد کــه بــه جواب هــای جمعــی بــه ســوال های ســخت‬ ‫تخصیــص یافتــه اســت‪ .‬دوباره گویی هایــی بی پایانــی را دربــارۀ‬ ‫ایــن مســئلۀ بغرنــج پیــدا خواهیــد کــرد‪ :‬در ســایت های بحــث‬ ‫و تبــادل نظــر مثــل کــورا‪ ،‬یاهــو اَنســرز و نیــز صفحــات مربــوط‬ ‫بــه روابــط‪ ،‬نوجوانــان‪ ،‬و «از ردیــت بپرســید» در ســایت ِردیــت‪،‬‬ ‫هــم کســانی کــه رابطـه ای را بــه هــم می زده انــد و هــم کســانی‬ ‫کــه طــرف مقابــل رابط ـه اش را بــا ان هــا قطــع کــرده اســت‪،‬‬ ‫دنبــال توصیه هایــی می گردنــد دربــارۀ اینکــه اگــر بخواهنــد بــا‬ ‫شــریک عشــقی ســابق خــود دوســت باقی بماننــد‪ ،‬چــه معنایی‬ ‫خواهــد داشــت؟ ایــا بایــد ســر ایــن مســئله توافــق کننــد؟ ایــا‬ ‫درخواســت بدهنــد کــه دوســت بماننــد؟‬ ‫اضطرابــی کــه در جملــۀ «امیــدوارم همچنــان بتوانیــم دوســت‬ ‫بمانیــم» نهفتــه اســت‪ ،‬احتمــاالً ناشــی از ابهامــی اســت کــه در‬ ‫ایــن جملــه وجــود دارد‪ ،‬یــا برامــده از این کــه نمی دانیــم ایــا‬ ‫چنیــن حرفــی صادقانــه اســت یــا خیــر‪ .‬گفتــن ایــن جملــه در‬ ‫حیــن گفت وگویــی بــرای قطــع رابطــه‪ ،‬یــا شــیوه ای مهربانانــه و‬ ‫مفیــد بــرای کاهــش درد جدایــی اســت یــا بی رحمانه تریــن‬ ‫بخــش کل ایــن تــاش اســت کــه البتــه بســتگی دارد از چــه‬ ‫کســی در ایــن بــاره بپرســید‪ .‬مثـ ً‬ ‫ا تــاش بــرای اینکــه دوســت‬ ‫باقــی بمانیــد شــاید از روی مهربانــی باشــد‪ ،‬اگــر حکایــت از‬ ‫دلبســتگی یــا احترامــی فراتــر از مرزهای رابطۀ عاشــقانه داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬باوجود ایــن‪ ،‬وقتــی ایــن حــرف طــرفِ رهاشــده را تحــت‬ ‫فشــار بگــذارد تــا احســاس خشــم و رنجــش خــود را فروبخــورد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بی رحمــی باشــد‪ .‬بعضی هــا هــم می گوینــد‬ ‫واقعـاً غیرمنصفانــه اســت کــه قلب کســی را بشــکنی و بعــد از او‬ ‫بخواهــی پیونــد عاطفــی کــه بخشــی ذاتــی از هــر دوســتی‬ ‫واقعــی و کارســاز اســت‪ ،‬همچنــان ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫اینکــه پیشــنهاد دوســتی بعــد از قطــع رابطــۀ عاشــقانه چطــور‬ ‫تفســیر می شــود یــا در برابــرش چــه کاری بایــد کــرد‪ ،‬یکــی از‬ ‫معماهــای هــر روزۀ زمانــۀ ماســت‪ .‬احتمــاالً تاکیــد در جملــۀ‬ ‫قبلــی بــر روی «زمانــۀ مــا» اســت‪ :‬محققــان و مورخــان گمــان‬ ‫می کننــد غریــزۀ دوس ـت ماندن یــا غریــزۀ اینکــه بعــد از قطــع‬ ‫رابطــه‪ ،‬ادم هــا حداقــل بــا هــم خــوب باشــند‪ ،‬تــازه در چنــد‬ ‫نســل گذشــته پیــدا شــده اســت‪ .‬قطــع رابطــه همیشــه رایــج‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬امــا گفتــن «امیــدوارم همچنــان بتوانیــم دوســت‬ ‫بمانیــم» به عنــوان بخشــی از ایــن منســک‪ ،‬مولفـه ای اســت کــه‬ ‫اخیــرا ً رایــج شــده اســت و حقایقــی را دربــارۀ وضعیــت مــدرن‬ ‫عشــق و دوســتی فــاش می کنــد‪ .‬ربــکا گریفیــث و همکارانــش‬ ‫چهــار دلیــل اصلــی پیــدا کردند که چرا شــرکای عشــقی ســابق‬ ‫احســاس می کننــد بایــد دوستی شــان را حفــظ کننــد یــا‬ ‫پیشــنهاد ایــن کار را بدهنــد‪ :‬از روی ادب (مثـ ً‬ ‫ا‪ ،‬می خواهــم این‬ ‫قطــع رابطــه باعــث رنجــش کمتــری بشــود)‪ ،‬بــه خاطــر دالیلی‬ ‫مربــوط بــه تمایــات عشــقی حل نشــده (می خواهــم بــا ادم های‬ ‫دیگــر اشــنا بشــوم‪ ،‬امــا اگــر زمانــی نظــرم عــوض شــد‪ ،‬تــو را‬ ‫نزدیکــم داشــته باشــم)‪ ،‬از روی واقع بینــی (بــا هــم کار می کنیــم‬ ‫‪ /‬بــا هــم دانشــگاه می رویــم ‪ /‬دوســتان مشــترک داریــم‪ ،‬بنابراین‬ ‫بایــد بــا هــم خــوب باشــیم تــا مســائل احساســی را بــه حداقــل‬ ‫برســانیم) و بــرای احســاس امنیــت (بهــت اعتمــاد دارم و‬ ‫می خواهــم به عنــوان معتمــد و حامــی در زندگــی ام باقــی‬ ‫بمانــی)‪ .‬بــرای بعضی هــا‪ ،‬ایــن دالیــل شــاید واضــح باشــد؛‬ ‫مســلماً تعــدادی از نتایــج مطالعــۀ گریفیــث کــه در ژورنــال‬ ‫تحقیقاتــی پِرســونال ریل ِیشــنز‪ ۱‬منتشــر شــد‪ ،‬چیــزی را تاییــد‬ ‫می کنــد کــه خیلی هــا بــه شــدت معتقدنــد واقعیــت دارد‪ .‬مث ً‬ ‫ال‪،‬‬ ‫گریفیــث و تیمــش متوجــه شــدند دوســتی های ناشــی از‬ ‫تمایــات عشــقی حل نشــده معمــوالً بــه منفی تریــن نتایــج‬ ‫مثــل احســاس ناراحتــی‪ ،‬چالــش ادامــۀ زندگــی احساســی و‬ ‫نکوهــش دوســتان دیگــر منجــر می شــدند‪ .‬درعین حــال‪،‬‬ ‫دوســتی هایی کــه بــرای «احســاس امنیــت» بیــن دو شــریک‬ ‫احساســی ســابق شــکل می گرفــت‪ ،‬مثبت تریــن نتایــج و‬ ‫باکیفیت تریــن دوســتی ها را بــه همــراه داشــت‪( .‬یــک یافتــۀ‬ ‫حیــرت اور ایــن بــود کــه کمتــر احتمــال داشــت افــراد برون گــرا‬ ‫بــا شــریک عشــقی ســابق خــود دوســت بماننــد‪ .‬چــون‬ ‫برون گراهــا معمــوالً راحــت دوســت پیــدا می کننــد‪ ،‬ایــن چیزی‬ ‫نبــود کــه گریفیــث و تیمــش انتظــار داشــته باشــند‪ .‬گریفیــث‬ ‫می گویــد‪« :‬خــب شــاید انقــدر در دوســتی بــا ادم هــا خــوب‬ ‫هســتند کــه دیگــر نیــازی بــه ایــن دوســتی [خــاص] ندارنــد»)‪.‬‬ ‫محبوبیــت دوســتی های بعــد از قطــع رابطــه در طــول زمــان بــه‬ ‫خوبــی مطالعه نشــده اســت‪ ،‬امــا محققــان و مورخانی کــه دربارۀ‬ ‫ایــن موضــوع بــا انهــا صحبــت شــده اســت‪ ،‬معمــوالً موافــق‬ ‫بودنــد کــه در تاریــخ روابــط عاشــقانه‪ ،‬دوسـت ماندن (یــا تــاش‬ ‫بــرای ان) پدیــده ای مشــخصاً مــدرن‪ ،‬مخصوصــاً در بیــن‬ ‫زوج هایــی بــا جنســیت متفاوت اســت‪ .‬متخصصــان بــر روی این‬ ‫موضــوع هــم توافــق دارنــد کــه دو دغدغـه ای کــه اغلــب منجــر‬ ‫بــه پیشــنهاد دوســتی بعــد از قطــع رابطــه می شــوند ‪ -‬نگرانــی‬ ‫از اینکــه جــو گــروه اجتماعــی یــا محــل کار نامطلــوب شــود و‬ ‫نگرانــی از این کــه ازدســت دادن شــریک عشــقی بــه معنــای‬ ‫ازدســت دادن یــک دوســت احتمالــی نیــز باشــد‪ -‬خودشــان‬ ‫پیامدهایــی مــدرن هســتند و احتمــاالً از ادغــام زنــان در جامعــۀ‬ ‫عمومــی و در نتیجــه افزایــش دوســتی هایی بــا جنســیت‬ ‫ترکیبــی بــه وجــود امده انــد‪ .‬وقتــی ربــکا ادامــز؛ اســتاد‬ ‫جامعه شناســی دانشــگاه کالیفرنیــای شــمالی‪ ،‬تحقیــق دربــارۀ‬ ‫دوســتی های افالطونــی میان جنســیتی را در اواخــر دهــۀ ‪۱۹۷۰‬‬ ‫شــروع کــرد‪ ،‬متوجــه شــد بــرای زنانــی کــه در حوالــی تغییــر‬ ‫قــرن نوزدهــم بــه بیســتم بــه دنیــا امــده بودنــد‪ ،‬متحمــل نبــود‬ ‫کــه در بیــن دوستانشــان از یــک مــرد هــم اســم ببرنــد‪ .‬ادامــز‬ ‫تعریــف می کــرد‪« :‬ان زنــان در عصــری بــزرگ شــده بودنــد کــه‬ ‫اگــر دوســت مذکــری داشــتی‪ ،‬دلیلــش ایــن بــود کــه او و‬ ‫همســرش یــک زوج بودنــد»‪ .‬زوجــی کــه تــو و شــوهرت بــا انها‬ ‫دوســت بودیــد‪ .‬بــه گفتــۀ ادامــز‪ ،‬در بخــش زیــادی از قــرن‬ ‫بیســتم‪ ،‬فــرض بــر ایــن بــود کــه کاری کــه زنــان و مــردان بــا‬ ‫هــم دارنــد‪ ،‬قــرار گذاشــتن‪ ،‬ازدواج و تشــکیل خانــواده اســت‪.‬‬ ‫ادامــز می گویــد وقتــی زنــان بــه نیــروی کار پیوســتند و بــه‬ ‫دنبــال تحصیــات عالــی رفتنــد‪ ،‬ایــن شــرایط شــروع بــه تغییر‬ ‫کــرد؛ در ســال ‪ ۱۹۵۰‬حــدود ‪۳۰‬درصــد از نیــروی کار امریــکا‬ ‫زنــان بودنــد‪ ،‬امــا وقتــی بــه ســال ‪ ۱۹۹۰‬می رســیم‪ ،‬زنــان تقریباً‬ ‫نیمــی از نیــروی کار را تشــکیل می دهنــد‪ .‬بــه گفتــۀ ادامــز‪ ،‬تــا‬ ‫قبــل از رســیدن بــه میانــۀ قــرن بیســتم‪« ،‬ک ً‬ ‫ال فــرض نمی شــد‬ ‫زنــان و مــردان مشــترکات زیــادی داشــته باشــند‪ .‬زنــان مثــل‬ ‫مــردان‪ ،‬تحصیل کــرده نبودنــد و بــه انــدازۀ مــردان هــم وارد بازار‬ ‫ـان بیشــتری شــاغل شــدند و در‬ ‫کار نمی شــدند»‪ .‬امــا وقتــی زنـ ِ‬ ‫کنــار مــردان بــه تحصیــل پرداختنــد و هنــگام ناهــار بــا انهــا‬ ‫معاشــرت کردنــد یــا بعــد از کار‪ ،‬دربــارۀ رئیس شــان بــا هــم درد‬ ‫دل کردنــد‪ ،‬دوســتی های بیــن زنــان و مــردان هــم شــکل‬ ‫گرفــت‪ .‬طبــق صحبت هــای ادامــز‪ ،‬وقتــی دوســتی افالطونــی‬ ‫بیــن زن و مــرد بــه قضیــه ای واقعــی تبدیــل شــد‪ ،‬دوســتی‬ ‫افالطونــی بیــن زن و مــردی کــه قب ـ ً‬ ‫ا بــا هــم قــرار عاشــقانه‬ ‫می گذاشــتند هــم رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفــت (ورود زنــان‬ ‫بــه بــازار کار باعــث شــد روابــط عاشــقانۀ بیــن جنســیت ها در‬ ‫محــل کار نیــز شــکوفا و پژمــرده شــود و شــرایط رایجــی ایجــاد‬ ‫کنــد کــه در انهــا شــرکای عشــقی ســابق بــا هــم برخــورد‬ ‫خواهنــد داشــت)‪ .‬ادامــز متوجــه شــد عوامــل دیگــری مثــل‬ ‫ظهــور قرص هــای پیشــگیری از بــارداری و پشــتیبانی فــدرال از‬ ‫حقــوق ســقط جنیــن در اواخــر قــرن بیســتم‪ ،‬ایــن احتمــال را‬ ‫کاهــش داد کــه هــر شــریک جنســی مفــروض‪ ،‬تصادفــاً بــه‬ ‫شــریک تربیتــی فرزنــدان نیــز تبدیــل شــود کــه همیــن‪ ،‬تــا حد‬ ‫قابــل توجهــی قوانیــن روابــط عاشــقانه را راحت تــر کــرد‪.‬‬ ‫ازادی بــه هنجارســازی ایــن ایــده کمــک کــرد کــه‬ ‫بدین ترتیــب‪ْ ،‬‬ ‫فــرد می توانــد در طــول عمــرش چنــد معشــوق یــا همــراه‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬نظامــی از دســتورالعمل ها الزم شــد‬ ‫بــرای اینکــه اگــر دو شــریک عشــقی ســابق بعــد از قطــع رابطــۀ‬ ‫عاشــقانه درون همــان گــروه اجتماعــی باقــی ماندند‪ ،‬چــه اتفاقی‬ ‫ممکــن اســت بیفتــد‪ .‬ادامــز تعریــف می کنــد کــه ایــن روزهــا‪،‬‬ ‫«زنــان و مــردان نســبت بــه گذشــته مشــترکات بیشــتری دارنــد‬ ‫و مبناهــای قوی تــری بــرای دوســتی وجــود دارد»‪ .‬مخصوصــاً‬ ‫ادم هــای جــوان و مجــرد گرایــش دارنــد به داشــتن چیــزی که او‬ ‫شــبکه های دوســتی «از نظــر جنســیتی ناهمگــن» می نامــد‪.‬‬ ‫الکســاندرا ســولومون؛ اســتادیار روانشناســی در دانشــگاه‬ ‫نورث وســترن کــه دوره هــای امادگــی بــرای ازدواج برگــزار‬ ‫می کنــد‪ ،‬تخصــص ویــژه ای دربــارۀ امریکایی هــای جــوان و‬ ‫مجــرد دارد‪ .‬معلــوم اســت کــه ســولومون طی ده ســال گذشــته‪،‬‬ ‫در مکالماتــش بــا جوانانــی کــه در ســن کالــج هســتند‪ ،‬دیــده‬ ‫دوســتی چندطرفــه و بــا‬ ‫اســت کــه «گــروه دوســتی» ‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫جنســیت های مختلــف بیــن ســه نفــر یــا بیشــتر‪ -‬بــه واحــد‬ ‫اســتاندارد گروه بندی هــای اجتماعــی تبدیــل شــده اســت‪ .‬بــه‬ ‫گفتــۀ او‪ ،‬حــاال افــراد کمتــری در بیســت و چنــد ســالگی متاهل‬ ‫هســتند و «ادم هــا در ایــن قبیله هــای کوچــک عضــو می شــوند‪.‬‬ ‫دانشــجویانم از عبــارت گــروه دوســتی اســتفاده می کننــد‪،‬‬ ‫عبارتــی کــه مــن تــا بــه حــال بــه کار نمی بــردم‪ .‬ان دوران‪،‬‬ ‫خیلــی شــبیه حــاال کــه حــروف اول ایــن عبــارت بــزرگ نوشــته‬ ‫می شــوند‪ ،‬نبــود»‪ .‬بااین همــه‪ ،‬امــروز «گــروه دوســتی واقعــاً از‬ ‫دوران دانشــگاه و بعــد دهــۀ ســوم زندگــی عبورتــان می دهــد‪.‬‬ ‫وقتــی ادم هــا تــا ‪ ۲۴ ،۲۳‬یــا ‪ ۲۵‬ســالگی ازدواج می کردنــد‪ ،‬گــروه‬ ‫دوســتی مثــل حــاال بــرای مدتــی طوالنــی محــوری باقــی‬ ‫نمی مانــد»‪ .‬گروه هــای دوســتی زیــادی کامــ ً‬ ‫ا افالطونــی‬ ‫هســتند‪ :‬ســولومون بــا خنــده تعریــف می کنــد‪« :‬دختــر و پســر‬ ‫خواهــرم در کالــج هســتند و در خانــه ای بــا جنســیت های‬ ‫مختلــف زندگــی می کننــد؛ چهارتایــی بــا هــم خان ـه ای اجــاره‬ ‫کرده انــد‪ :‬دو پســر و دو دختــر و هیــچ کــدام بــا هــم رابطــۀ‬ ‫جنســی ندارنــد»‪ .‬ســولومون کــه ‪ ۴۶‬ســاله اســت‪ ،‬اضافه کــرد که‬ ‫نمی توانــد حتــی یــک مثــال بــه خاطــر بیــاورد کــه «در زمــان‬ ‫کالــج یــا بعــد از ان‪ ،‬دوســتانم در موقعیتــی‪ ،‬بــا جنــس مخالــف‬ ‫زندگــی کــرده باشــند»‪ .‬او اشــاره می کنــد کــه هنــوز هــم خیلــی‬ ‫از زوج هــای جــوان چــون در یــک گــروه دوســتی هســتند‪ ،‬بــا هم‬ ‫اشــنا شــده و عاشــق می شــوند‪ .‬وقتــی هــم کــه رابطه شــان را‬ ‫قطــع می کننــد‪ ،‬فشــار مضاعفــی وجــود دارد تــا دوســت بماننــد‬ ‫و هماهنگــی درون گــروه بزرگ تــر را حفــظ کننــد‪ .‬ســولومون بــر‬ ‫ایــن بــاور اســت کــه همیــن منطــق می توانــد در دوسـت ماندن‬ ‫اقلیت هــا بعــد از قطــع رابطــه هــم ســهیم باشــد‪ .‬چــون جمعیت‬ ‫اقلیــت به نســبت کوچــک اســت و در نتیجــه اجتماعــات‬ ‫اقلیت هــا اغلــب رابطــۀ نزدیکــی بــا هــم دارنــد‪« ،‬همیشــه ایــن‬ ‫ایــده وجــود داشــته اســت کــه اگــر درون گــروه دوســتان خــود‬ ‫نشانه رسیدن به اخر یک رابطه عاشقانه‬ ‫اوایــل شــروع یــک رابطــه عاشــقانه بــرای زوج هــا همــه چیــز شــیرین و مهیــج اســت امــا‬ ‫رفته رفتــه بــا بــروز نشــانه هایی متوجــه می شــویم کــه ایــن رابطــه بایــد هــر چــه زودتــر‬ ‫بــه پایــان برســد‪ .‬اگــر فکــر می کنیــد کــه زندگــی کــردن نیــازی بــه مهــارت نــدارد و همــه‬ ‫مــا ذاتــا مــی دانیــم چگونــه زندگــی کنیــم در اشــتباهید‪ .‬در زندگــی همــه مــا به دلیــل‬ ‫نداشــتن مهــارت ‪ ،‬مســائلی پیــش مــی ایــد کــه موجــب دعــوا و ســرد شــدن رابطــه عاطفــی‬ ‫می شــود‪ .‬اگــر ایــن مســائل را نــا دیــده بگیریــد و بــه علــت دوســت داشــتن طــرف مقابلتــان‬ ‫از ایــن رفتارهــا بــه ســادگی بگذریــد و انهــا را بــرای خودتــان توجیــه کنیـد ‪ ،‬دچــار مشــکل‬ ‫می شــوید زیــرا بــرای حــل برخــی از مســائل بایــد دســت از رابطــه بکشــید‪ .‬در ایــن نوشــته‬ ‫عالئمــی را کــه نشــان می دهــد رابطــه عاشــقانه بــه انتهــای خــط رســیده و بــا هیــچ مهارتــی‬ ‫امــکان بازســازی ان وجــود نــدارد را اورده ایــم‪.‬‬ ‫تغییر دادن خود برای شاد کردن طرف مقابل‬ ‫همــه مــا هنــگام اشــنایی بــا فــردی جدیــد‪ ،‬بایــد کمــی تغییــر کنیــم امــا نــه اینکــه بــرای راضــی کــردن او‬ ‫هســته وجــودی خودمــان را تغییــر دهیــم ‪ .‬اگــر در رابطــه بــا طــرف مقابل خــود مجبوریــد ارزش هــا‪ ،‬اعتقادات‬ ‫و حتــی طــرز لبــاس پوشــیدنتان را تغییــر دهیــد‪ ،‬بدانیــد کــه مشــکلی وجــود دارد‪ .‬اگــر مجبوریــد بــرای حفظ‬ ‫رابطــه همــه کلماتــی کــه بــه زبــان مــی اوریــد را چندبــار ویرایــش کنیــد و چندین بــار همــه رفتــار و اعمالتان‬ ‫را ارزیابــی کنیــد‪ ،‬دســت از ایــن رابطــه بکشــید‪.‬‬ ‫عالقه نداشتن خانواده و همه دوستان‬ ‫اگــر تمــام اعضــای خانــواده و دوســتان تان بــا نامــزد شــما راحــت نیســتند و از او خوششــان نمی ایــد‪ ،‬بدانیــد‬ ‫کــه مشــکلی وجــود دارد‪ .‬پــس روی رابطه تــان بازنگــری داشــته باشــید ؛البتــه ممکــن اســت ایــن عالقــه‬ ‫نداشــتن انهــا بــه علــت عــدم شــناخت او باشــد کــه در ایــن مــورد الزم بــه قطــع رابطــه نیســت‪.‬‬ ‫انتقاد و گله و شکایت‬ ‫اگــر طــرف مقابل تــان دیــد منتقدانــه دارد و بــه موفقیت هــای زندگــی شــما همیشــه بــا عینــک بدبینــی و‬ ‫انتقــاد نــگاه می کنــد؛ به طوری کــه ســبب پایین امــدن اعتمــاد بــه نفــس شــما می شــود ‪ ،‬بــا او در ایــن رابطــه‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬مقایســات و انتقــادات‪ ،‬عــاوه براثــر گذاشــتن بــر اعتمــاد بــه نفــس شــما ‪ ،‬ســامت رابطه تــان‬ ‫را بــه خطــر می انــدازد‪.‬‬ ‫شک داشتن به طرف مقابل تان‬ ‫اگــر وقتــی پیــش نامزدتــان نیســتید و دائــم بــه فکــر ایــن هســتید کــه او کجاســت و چــه می کنــد و نســبت‬ ‫بــه او شــک و تردیــد داری ـد ‪ ،‬هیچ وقــت نمی توانیــد بــا هــم کنــار بیاییــد پــس از ان رابطــه بیــرون بیاییــد و‬ ‫به دنبــال کســی باشــید کــه بتوانیــد بــه او اعتمــاد کنیــد زیــرا شــک‪ ،‬افــت زندگــی زناشویی ســت و ان را‬ ‫ویــران می کنــد‪.‬‬ ‫گرفتن تصمیمات بزرگ رابطه توسط نامزدتان‬ ‫اگــر همیشــه طــرف مقابل تــان برایتــان تصمیــم می گیــرد و شــما همیشــه تابــع او هســتید؛ مث ـ ًا وقتــی‬ ‫همدیگــر را می بینیــد کــه او امکانــش را داشــته باشــد و فقــط بــه جایــی می رویــد کــه او می خواهــد و تنهــا‬ ‫بــا دوســتان و خانــواده او معاشــرت می کنیــد و او بــه مــراوده بــا دوســتان شــما عالقـه ای نــدارد ‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫دوبــاره رابطه تــان را ارزیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫بروز مشکالت و تفاوت های جنسی‬ ‫ارتبــاط جنســی خــوب و باکیفیــت بــرای بــادوام شــدن ازدواج و رابطــه‪ ،‬ضــروری ســت پــس اگــر همســرتان از‬ ‫لحــاظ تمایــات جنســی بــا شــما تفــاوت دارد‪ ،‬پیــش مشــاور جنســی برویــد تــا بــا ارائــه راهکارهــای او زندگی‬ ‫جنســی شــما بهتر شــود‪.‬‬ ‫به توافق نرسیدن درمورد میزان مناسب رابطه‬ ‫اگــر نامزدتــان همیشــه می خواهــد بــا شــما در ارتبــاط باشــد امــا شــما به دنبــال زمانــی بــرای تنهایــی هســتید‬ ‫قــرار عاشــقانه بگــذاری‪ ،‬بایــد بــا ایــن واقعیــت کنــار بیایــی کــه‬ ‫فــرد مــورد نظــرت‪ ،‬اخــر هفتــۀ بعــدی‪ ،‬در همــان مهمان ـی ای‬ ‫خواهــد بــود کــه تــو هــم مـی روی‪ ،‬چــون هــر دویتــان بــه ایــن‬ ‫اجتمــا ِع نســبتاً کوچــک تعلــق داریــد»‪ .‬اگرچــه مطمئنـاً افــراد‬ ‫زیــادی بعــد از قطــع رابطــۀ عاشــقانه ک ً‬ ‫ال بــا هــم قطــع رابطــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا در مطالعــۀ گریفیــث‪ ،‬شــرکت کنندگانی کــه‬ ‫ی بــا شــریک عشــقی ســابق و‬ ‫عضــو اقلیت هــا بودنــد‪ ،‬دوســت ‬ ‫احتمــال دوســت مانــدن بــا او بــه دلیــل «احســاس امنیــت» را‬ ‫بیشــتر گــزارش کرده انــد‪ .‬کلــی ماریــا کورداکــی؛ نویســندۀ کتاب‬ ‫کار ســخت‪ :‬تاریخچــۀ فمینیســتی حیــرت اور قطــع رابطــه‪،‬‬ ‫می گویــد اینکــه گــروه دوســتی دس ـت نخورده باقــی بمانــد‪ ،‬در‬ ‫قطــع رابطه هــای جوانــان مــدرن «احتمــاالً دغدغ ـه ای بســیار‬ ‫کورداکــی ‪ ۳۳‬ســاله از قطــع رابطــۀ‬ ‫شــایع اســت»‪ .‬وقتــی‬ ‫ِ‬ ‫عاشــقانه ای گــذر کــرد کــه الهام بخــش او بــرای نوشــتن کتابــش‬ ‫بــود‪ ،‬یکــی از ســخت ترین بخش هــای ایــن تجربــۀ دشــوار‪ ،‬ایــن‬ ‫بــود کــه بــه دوســتان مشترک شــان خبــر بدهــد‪ .‬کورداکــی بــه‬ ‫خاطــر م ـی اورد کــه «قیافه هایشــان وا رفــت»‪ .‬در نهایــت‪ ،‬او و‬ ‫شــریک عشــقی ســابقش هر دو بــه وقت گذرانــی با دوستانشــان‬ ‫ادامــه دادنــد‪ ،‬البتــه جداگانــه‪ .‬کورداکــی می گفــت‪« :‬ایــن اتفــاق‬ ‫وضعیــت گــروه را تغییــر داد‪ .‬واقعــاً تغییــر داد»‪ .‬به هرحــال‪،‬‬ ‫کورداکــی می خواهــد بدانــد کــه ایــا محبوبیــت دوس ـت ماندن‬ ‫یــا تــاش بــرای دوسـت ماندن بعــد از قطــع رابطــه‪ ،‬احتمــاالً بــا‬ ‫افزایــش تنهایــی و گرایــش بــه حلقه هــای اجتماعــی کوچک تــر‬ ‫در امریــکا ربــط نــدارد؟ از یک طــرف‪ ،‬ادم هایی کــه در جامعه ای‬ ‫تنها تــر زندگــی می کننــد‪ ،‬شــاید خیلــی خــوب متوجــه باشــند‬ ‫کــه وقت گذرانــی بــا کســی کــه وقــت و انرژی شــان را صــرف‬ ‫کرده انــد تــا رابطــه ای دوســتانه بــا او ایجــاد کننــد‪ ،‬احتمــاالً‬ ‫ارزش دارد و از ســوی دیگــر ‪ ،‬بــه نظــر کورداکــی‪ ،‬دوســت مانــدن‬ ‫ممکــن اســت کمــک کنــد تــا ســایر ارتباطــات اجتماعــی که به‬ ‫جفت یابــی عاشــقانۀ ازدســت رفته گــره خورده انــد‪ ،‬حفــظ‬ ‫شــوند‪ .‬کورداکــی می گویــد‪« :‬اگــر بــرای مدتــی طوالنــی بــا‬ ‫کســی رابطــه داشــته باشــید‪ ،‬فقــط تعــداد زیــادی دوســت‬ ‫مشــترک نداریــد‪ ،‬چــه بســا اجتمــاع مشــترکی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫شــاید بــه خانــوادۀ طــرف مقابل تــان نزدیــک باشــید و شــاید بــا‬ ‫خواهــر و بــرادرش ارتبــاط نزدیکــی برقــرار کــرده باشــید»‪ .‬یــا‬ ‫احتمــاالً بــا دوســتان و همــکاران ان فــرد هــم دوســت شــده‬ ‫باشــید‪ .‬اینکــه دوســت بمانیــد یــا حداقــل ســعی کنیــد بــا هــم‬ ‫رفتــار خوبــی داشــته باشــید‪ ،‬می توانــد بــه حفــظ شــبکۀ‬ ‫گســترده ای کمــک کنــد کــه ایــن رابطــه ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ادامــز کــه محقــق دوستی ســت‪ ،‬تــا حــد زیــادی بــا ایــن حــرف‬ ‫موافــق اســت؛ او هــم ماننــد ســایر جامعه شناســان دربــارۀ‬ ‫صحــت ادعاهایــی کــه می گوینــد شــبکه های اجتماعــی‬ ‫امریکایی هــا تقلیــل یافته انــد‪ ،‬تردیــد دارد و بــه ایــن ایــده‬ ‫کمــی اعتمــاد می کنــد کــه «امیــدوارم همچنــان بتوانیــم‬ ‫دوســت بمانیــم» نشــانۀ جدیــدا ً رایج شده ای ســت کــه‬ ‫می خواهــد اهمیــت دوســتی را تصدیــق کنــد‪ ،‬هــم در‬ ‫دوســتی های نزدیــک و حمایتــی و هــم در ان نــوع‬ ‫دوســتی هایی کــه در ان «دوســت هســتیم» بیشــتر یعنــی «بــا‬ ‫هــم خــوب رفتــار می کنیــم»‪ .‬ادامــز می گویــد‪« :‬فکــر‬ ‫می کنیــم حــاال ایــن واقعیــت بیشــتر مصــداق دارد کــه‬ ‫دوســتان‪ ،‬هماننــد منبعــی هســتند کــه همیشــه اعضــای‬ ‫خانواده مــان را در نظــر می گرفتیــم‪ .‬حــاال اگاهــی بســیار‬ ‫بیشــتری دربــارۀ اهمیــت دوســتی در زندگــی افــراد وجــود دارد؛‬ ‫حــاال می دانیــم کــه سرنوش ـت مان نــه فقــط بــا خانواده هایــی‬ ‫کــه در انهــا بــه دنیــا می اییــم و بــزرگ می شــویم‪ ،‬بلکــه بــا‬ ‫خانواده های «انتخابی»مان نیز رقم می خورد»‪.‬‬ ‫و او همیشــه از اینکــه وقــت کمــی را بــا هــم می گذرانی ـد ‪ ،‬گلــه می کنــد و در کل درمــورد میــزان مناســب‬ ‫ایــن تماس هــا بــه توافــق نمــی رســید‪ ،‬حتمـاً مشــکلی وجــود دارد بهتــر اســت در رابطه تــان بازبینــی کنیـد ‪.‬‬ ‫ل شدن‬ ‫مسئول شادی و خوشبختی طرف مقاب ‬ ‫اگــر طــرف مقابل تــان بــرای ایجــاد تعــادل احساســی خــود شــدیدا ً بــه شــما تکیــه می کنــد‪ .‬اگــر هنــگام نــا‬ ‫امیــدی یــا خشــم کاری می کنــد کــه احســاس کنیــد شــما مقصریــد‪ ،‬تــا او را از ایــن وضعیــت بیــرون بیاوریــد‪.‬‬ ‫اگــر کارهایتــان بــرای درس ـت کردن ایــن اوضــاع موجــب بدتر شــدن حــال طرف تــان می شــود ‪ ،‬بایــد زنــگ‬ ‫هشــدارتان بــه صــدا دربیایــد و بالفاصلــه از ایــن رابطــه بیــرون بیاییــد‪.‬‬ ‫کنترل کردن کارهای شما توسط نامزدتان‬ ‫اگــر طــرف مقابــل شــما کارهایــی کــه انجــام می دهیــد؛ ماننــد زمانــی کــه بــا خانــواده و دوســتان تان مــی‬ ‫گذرانیــد‪ ،‬مســائل مالــی و حتــی لباســی کــه می خواهیــد بپوشــید و یــا ارایش تــان را کنتــرل می کنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫ان را جــدی بگیریــد زیــرا ایــن می توانــد مهم تریــن عالمــت هشــدار باشــد‪.‬‬ ‫فکرکردن مکرر به اشتباه بودن رابطه‬ ‫اگــر همیشــه فکــر می کنیــد کــه در رابطــه اشــتباهی قــرار داریــد امــا ایــن شــک تردیــد را نا دیــده می گیریــد‬ ‫و بــه نشــانه های درس ـت نبودن رابطــه را نادیــده می گیری ـد ‪ ،‬ایــن کار بعدهــا باعــث پشــیمانی تان خواهیــد‬ ‫شــد پــس بایــد نســبت بــه مشــکالت و نگرانی هــای رابطه تــان دقیــق باشــید و بــا طرف تــان قبــل از اینکــه‬ ‫صدمــه ببینیــد‪ ،‬در مــورد انهــا صحبــت کنیــد و چیزهایــی در رابطــه کــه شــما را اذیــت می کنــد‪ ،‬در ذهن تــان‬ ‫بســپارید و در صــورت پیش امــدن دوبــاره انهــا از رابطــه خــارج شــوید‪.‬‬ ‫حامی و پشتیبان نبودن شریک عاطفی تان‬ ‫شــریک عاطفــی شــما بایــد در دوران حرفـه ای و کاری شــما و در ســامت روانــی و فیزیکــی شــما و در رابطــه‬ ‫شــما بــا خانــواده و دوســتان‪ ،‬حامــی شــما باشــد‪ .‬پیــش از ایــن هــم در بخــش روابــط عاطفــی نمنــاک گفتیــم‬ ‫کــه اگــر شــریک عاطفی تــان در زمان هــای ســختی پشــتیبان شــما نیســت‪ ،‬ایــن رابطــه ارزش ادام ـه دادن‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫رنج اور شدن رابطه‬ ‫رابطــه بایــد موجــب شــادی و شــور در شــما شــود پــس اگــر عصبانــی و ناخشــنود و افســرده هســتید و‬ ‫شــادی های رابطــه را در گذشــته می جوییــد مطمئــن باشــید کــه ایــن شــخص بــرای شــما مناســب نیســت‬ ‫و بــه رابطــه پایــان دهیــد‪.‬‬ ‫متفاوت بودن ارزش ها و عقاید‬ ‫تفــاوت در اصــول‪ ،‬رابطــه را در سراشــیبی ســقوط بــه پیــش می بــرد‪ .‬اگــر در ابتــدای رابطــه بــا عقایــد متفــاوت‬ ‫بو ده ایــد و ســعی در تغییــر عقایدتــان گرفتــه ایــد امــا نتوانســته اید عقایــد خــود را تغییــر دهیـد ‪ ،‬ادامــه ایــن‬ ‫رابطه اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬از مواجهه با او در شبکه های اجتماعی خودداری کنید‬ ‫واقعــا کار ســختی اســت‪ ،‬امــا ایــن ســختی را بــه جــان بخریــد و نامــزد یــا همســر ســابق تان را از‬ ‫همـه ی شــبکه های اجتماعی تــان پــاک کنیــد‪ .‬البتــه اگــر اکانــت (حســاب کاربــری) طــرف مقابــل‬ ‫بــرای مشــاهده ی عمــوم ازاد باشــد‪ ،‬ان وقــت کارتــان کمــی ســخت تر اســت‪ ،‬چــون حتــی اگــر از‬ ‫فهرســت مخاطبان تــان حذفــش کنیــد‪ ،‬بــاز هــم اگــر وسوســه شــوید‪ ،‬به راحتــی می توانیــد حــس‬ ‫کنجکاوی تــان را برطــرف کنیــد‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه شــبکه های اجتماعــی حــس نزدیکــی و‬ ‫صمیمیــت ایجــاد می کننــد‪ .‬ایــن حــس درمــورد خانــواده و دوســتان می توانــد جنبه هــای مثبتــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬خصوصــا کســانی کــه در شــهر یــا کشــور غریــب زندگــی می کننــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫به وســیله ی همیــن شــبکه های اجتماعــی بــا اعضــای خانــواده و جمــع دوستان شــان ارتبــاط‬ ‫نزدیکــی داشــته باشــند‪ .‬امــا دسترســی مجــازی دائمــی بــه کســی کــه بــا او تجرب ـه ی شکســت‬ ‫عشــقی داشــته اید‪ ،‬باعــث ایجــاد شــرایطی احساســی خواهــد شــد کــه پذیــرش ایــن جدایــی را‬ ‫ســخت تر می کنــد‪ .‬برخــی از افــراد بــا وجــود اینکــه ســال ها از جدایی شــان می گــذرد و هیــچ‬ ‫برخــورد و صحبتــی بــا یکدیگــر نداشــته اند‪ ،‬دائمــا فعالیت هــای طــرف را در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫پیگیــری می کننــد و بــه همیــن دلیــل نمی تواننــد بــه زندگــی عــادی برگردنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شماره ی تماسش را از فهرست مخاطبان تان حذف کنید‬ ‫اگــر پیونــد بین تــان واقعــا قطــع شــده اســت و دیگــر هیــچ دلیلــی بــرای ارتبــاط بــا یکدیگــر ندارید‪،‬‬ ‫پــس شــماره ی تماســش را از فهرســت مخاطبان تــان حــذف کنیــد‪ .‬خیلــی از مــا عــادت داریــم کــه‬ ‫حتــی شــماره هایی را کــه دیگــر به کارمــان نمی اینــد‪ ،‬در فهرســت مخاطبان مــان ذخیــره نگــه‬ ‫می داریــم‪ .‬امــا اگــر بتوانیــد هــر چیــزی را کــه پــس از جدایــی بــه یکدیگــر وصل تــان می کنــد‪،‬‬ ‫کنــار بگذاریــد‪ ،‬قطعــا راحت تــر می توانیــد بــه زندگــی عــادی برگردیــد و رابطـه ی جدیــدی را پــس‬ ‫از التیــام درد جدایــی بــا فــرد دیگــری اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بپذیرید که دیگر گزینه ی مناسبی برای یکدیگر نیستید‬ ‫یــک رابطــه از روزی کــه شــکل می گیــرد‪ ،‬متحمــل فرازونشــیب های مختلفــی می شــود و همیــن‬ ‫فرازونشــیب ها ممکــن اســت از دوام رابطــه بکاهنــد‪ .‬فرقــی نمی کنــد کــه چنــد وقــت بــا یکدیگــر‬ ‫زندگــی کرده ایــد و چقــدر از هــم خاطــره داریــد‪ ،‬اگــر رابطه تــان درحــال حاضــر هیــچ جنب ـه ی‬ ‫مثبــت و ســالمی نــدارد‪ ،‬پــس شــاید بتــوان گفــت کــه حداقــل از اینجــا بــه بعــد گزینـه ی مناســبی‬ ‫بــرای یکدیگــر نیســتید‪ .‬ممکــن اســت در اغــاز رابطه تــان جفــت معقولــی به نظــر می رســیدید‪ ،‬امــا‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه مــا ادم هــا بــا گذشــت زمــان تغییــر می کنیــم و گاهــی ایــن تغییــرات در‬ ‫جهتــی اســت کــه باعــث می شــود از هــم فاصلــه بگیریــم و دیگــر تناســب الزم را نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ممکــن اســت کــه انتخــاب اول تــان ان کســی نباشــد کــه بتوانیــد تــا اخــر عمر باهــم زندگــی کنید‪،‬‬ ‫امــا بایــد بپذیریــد کــه گاهــی ایــن درک طــی گذشــت زمــان حاصــل می شــود و اگــر چنــد صباحی‬ ‫بــا هــم نمی بودیــد‪ ،‬نمی توانســتید بــه ایــن نتیجــه برســید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬حرف هایتان را در دل تان نگه ندارید‬ ‫به جــای اینکــه همـه ی ناراحتی هایتــان را در دل تــان نگــه داریــد و از درون بشــکنید‪ ،‬بــد نیســت هــر‬ ‫چیــزی را کــه باعــث رنجش تــان شــده اســت‪ ،‬در قالــب نامـه ای بــه طــرف مقابــل روی کاغــذ بیاورید‬ ‫و از ایــن طریــق خودتــان را تخلیــه کنیــد‪ .‬قــرار نیســت ایــن نامــه به کســی ارســال شــود‪ ،‬بلکه فقط‬ ‫وســیله ای اســت تــا احساســات تان را بــدون هیــچ سانســوری بیــرون بریزیــد‪ .‬اگــر فکــر می کنیــد که‬ ‫می توانیــد همـه ی حرف هایتــان را رودررو بزنیــد‪ ،‬ان وقــت شــاید نوشــتن نامـ ه کمکــی بــه حال تــان‬ ‫نکنــد‪ .‬امــا اگــر صحبــت رودررو مدنظرتــان نیســت‪ ،‬در این صــورت شــاید نوشــتن حرف هایتــان در‬ ‫نامـه ی ســوزناکی کــه هرگــز قصــد ارســالش را نداریــد‪ ،‬انتخاب بهتری باشــد‪.‬‬ ‫سه رفتار رایج بعد از پایان رابطه‬ ‫بی خیال می شوید؟‬ ‫هیــچ اتفاقــی نیفتــاده! فقــط عصبانــی بــوده و چیــزی گفتــه! بهتــر اســت زندگـی ام را مثــل‬ ‫قبــل ادامــه بدهــم‪ .‬چنــد روز دیگــر یــادش م ـی رود و دوبــاره همــه چیــز خــوب می شــود‪.‬‬ ‫برخــی افــراد میــل فــرد مقابــل بــه جدایــی را انــکار می کننــد و بــا نشــنیده گرفتــن خواســته‬ ‫او‪ ،‬زندگی شــان را بــه همــان شــیوه قبلــی ادامــه می دهنــد‪ .‬کســی کــه جملــه بــاال را‬ ‫می گویــد بــرای پــاک کــردن صــورت مســئله‪ ،‬عصبانیــت یــا دیگــر احساســات ناپایــداری کــه‬ ‫ممکــن اســت در طــرف مقابلــش باشــد را بــه عنــوان توجیــه خواســته اش مطــرح می کنــد‪.‬‬ ‫چنیــن فــردی در واقــع از مکانیس ـم های دفاعــی بــرای مواجــه نشــدن بــا ضعف هــای خــود‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ .‬رفتــار او چنــدان بــه انــکار واقعیــت شــبیه نیســت بلکــه او اهمیــت مســئله‬ ‫را انــکار می کنــد‪ .‬چنیــن واکنشــی نشــان دهنده درگیــری فــرد بــا خــودش و بــا ترس هــای‬ ‫خــودش اســت؛ ترس هایــی کــه باعــث می شــود از انچــه در اطرافــش در جریــان اســت‪،‬‬ ‫فاصلــه بگیــرد‪.‬‬ ‫*چــه عواقبــی دارد؟ اضطراب هــای شــدید اولیــن هدیـه ای اســت کــه انــکار خواســته های‬ ‫همســرش بــرای او بــه ارمغــان مــی اورد‪ .‬کســی کــه چیــزی را نادیــده می گیــرد و ادامــه‬ ‫می دهــد در واقــع اســیب های ناشــی از ایــن رابطــه بــر زندگــی اش را عمیق تــر می کنــد‪.‬‬ ‫او دقیقــا مثــل یــک التمــاس کننــده بــه فــرد مقابلــش ازادی عمــل می دهــد و میــدان‬ ‫تصمیم گیــری بــرای ادامــه زندگــی را بــه او واگــذار می کنــد‪ .‬ادم هــا بایــد همیشــه احســاس‬ ‫کننــد کــه فــرد مقابل شــان اگــر مهربانــی یــا گذشــت می کنــد‪ ،‬خــودش ایــن رفتــار را‬ ‫انتخــاب کــرده و هــر زمــان کــه بخواهــد می توانــد از چنیــن رفتارهایــی صرف نظــر کنــد امــا‬ ‫اگــر ایــن حــس بــه فــرد مقابــل منتقــل نشــود و مهربانــی یــا گذشــت بــه عنــوان یــک وظیفه‬ ‫تلقــی شــود‪ ،‬رابطــه دو نفــر هــر روز ازاردهنده تــر و یک ســویه تر می شــود‪.‬‬ ‫پنهان می کنید؟‬ ‫اتفاقــی نیفتــاده! دلیلــی نــدارد بــه ایــن زودی موضــوع را بــا خانــواده ام و دیگــران در میــان‬ ‫بگــذارم‪ .‬حوصلــه قضــاوت ادم هــا را نــدارم و دلیلــی بــرای نگــران کــردن دیگــران نمی بینــم‪.‬‬ ‫کــم نیســتند افــرادی کــه تــا ماه هــا بعــد از طــاق‪ ،‬روی اتفاقــی کــه افتــاده ســرپوش‬ ‫می گذارنــد و واقعیــت را از دیگــران پنهــان می کننــد‪ .‬انهــا در واقــع نگــران واکنش هــای‬ ‫دیگــران نیســتند‪ ،‬بلکــه توانایــی مواجهــه بــا موضــوع و بــاور کردنــش را ندارنــد‪ .‬فــردی کــه‬ ‫چنیــن واقعیــت مهمــی را از دیگــران پنهــان می کنــد‪ ،‬خــودش هــم واقعیــت زندگــی اش‬ ‫را بــاور نکــرده اســت‪ .‬احســاس شکســت و طــرد شــدن انقــدر او را اذیــت می کنــد کــه‬ ‫نمی خواهــد در مــورد اتفاقــی کــه افتــاده حتــی صحبــت کنــد و بــا انچــه در پیــش رو دارد‬ ‫به طــور کامــل مواجــه شــود‪ .‬نگفتــن بــه دیگــران‪ ،‬نمــود بیرونــی نــه گفتــن بــه خــود اســت و‬ ‫شــکل شــدید ان ایــن اســت کــه بــه خــود بگویــد هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫*چــه عواقبــی دارد؟ فــردی کــه ایــن راه را در پیــش می گیــرد‪ ،‬در واقــع می خواهــد‬ ‫امــکان بازســازی زندگــی ســابقش را بــاز بگــذارد و بــه خیــال خــود پل هــای پشــت ســرش را‬ ‫خــراب نکنــد‪ .‬او الگــوی اضطرابــی خیلــی شــدیدی را نمایــش می دهــد و ادامــه ایــن حالــت‬ ‫می توانــد بعدهــا بــر جســم و روان او تاثیــرات شــدیدی بگــذارد‪ .‬درد بــدن‪ ،‬بــه هــم ریختــن‬ ‫خــواب و بــه هــم ریختــن محیــط کاری از عواقــب کوتاه مــدت ایــن رفتــار اســت امــا در‬ ‫بدتریــن شــرایط‪ ،‬فــرد تــا مدت هــا هیــچ کــدام از ایــن نشــانه ها را بــروز نمی دهــد و ماه هــا‬ ‫یــا ســال ها بعــد بــا مشــکالت جســمانی شــدید روب ـه رو می شــود کــه احتمــال بــروز ایــن‬ ‫حــاالت در خانم هــا بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫لجبازی می کنید؟‬ ‫گفتــی طــاق! بلــه! بایــد هــم طــاق بگیریــم! نظــر مــن هــم همیــن اســت! همیــن فــردا‬ ‫می رویــم دادگاه و کار را تمــام می کنیــم‪ .‬اصــا مــن مدت هاســت بــه ایــن اتفــاق فکــر‬ ‫می کنــم و فقــط از ســر ترحــم بــوده کــه موضــوع را بــا تــو در میــان نمی گذاشــتم‪ .‬لجبــازی‬ ‫یکــی دیگــر از واکنش هــای رایــج ادم هاســت‪ .‬چنیــن فــردی بــا شــنیدن یــک کلمــه در‬ ‫مــورد طــاق‪ ،‬ماجــرا را جدی تــر از او پیگیــری می کنــد و بــدون انکــه بــه ایــن موضــوع‬ ‫فکــر کنــد و در مــورد اینــده بعــد از طــاق بیندیشــید‪ ،‬تنهــا در عــرض چنــد روز از همســرش‬ ‫جــدا می شــود‪ .‬لجبــازی نوعــی واکنــش بــه تــرس درونی ســت‪ .‬لجباز هــا ادم هــای اجتنابــی‬ ‫هســتند کــه بــرای رســیدن بــه ارامــش‪ ،‬دور شــدن را انتخــاب می کننــد‪ .‬انهــا اعتماد به نفــس‬ ‫پایینــی دارنــد و نمی تواننــد بــا موضوعــات مهــم زندگی شــان واقع گرایانــه روبــه رو شــوند‪.‬‬ ‫*چــه عواقبــی دارد؟ همــه ایــن مشــکالت از اضطــراب درونــی ریشــــه می گیــرد‪ .‬وقتــی‬ ‫اضطــراب فــرد شــدید اســت‪ ،‬نمی توانــد براســاس موقعیــت تصمیــم بگیــرد و بــه روش هــای‬ ‫حــل مســئله خــودش کــه متناســب بــا موقعیــت نیســت بازمی گــردد‪ .‬ارامشــی کــه از‬ ‫چنیــن تصمیمــی حاصــل می شــود‪ ،‬ارامشــی مقطعی ســت کــه اثــری از حــل مســئله در‬ ‫ان دیــده نمی شــود امــا اضطــراب فــرد را بــه شــکل موقتــی کاهــش می دهــد‪ .‬پشــیمانی‬ ‫جزئــی حتمــی از فراینــد روانی ســت کــه لجبازهــا تجربــه می کننــد‪ .‬چنیــن فــردی یــا‬ ‫پشــیمانی را در خوداگاهــش مشــاهده می کنــد یــا اینکــه تــا اخــر عمــر اثــری از پشــیمانی‬ ‫در خوداگاهــش نمی بینــد و فکــر می کنــد زندگــی راحت تــری دارد امــا حتــی در ایــن‬ ‫شــرایط هــم احســاس ازاردهنــده پشــیمانی در ناخــوداگاه او درجریــان اســت و تنهــا خــود‬ ‫اوســت کــه از ان بی خبــر اســت‪ .‬فــردی کــه از تصمیمــش پشــیمان نمی شــود‪ ،‬هــم مهربانــی‬ ‫را بــروز می دهــد و هــم خشــم را‪ .‬در چنیــن شــخصی هیچ کــدام از ایــن دو حــس مخفــی‬ ‫نمی شــوند امــا ادم هــای پشــیمانی کــه اجتنــاب شــدید را بــرای حــل مســئله در پیــش‬ ‫گرفته انــد‪ ،‬تنهــا احساســات منفــی خــود را بــه نمایــش می گذارنــد و درکــی واقع گرایانــه از‬ ‫انچــه در درون شــان می گــذرد‪ ،‬ندارنــد‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اشنایی با ‪ ۲۵‬ابرقهرمان قدرتمند تمام دوران‬ ‫هیچ کس جلودارشان نیست!‬ ‫اگـر درحال خوانـدن ایـن مطلـب هسـتید‪ ،‬احتمـاالً از طرفـدار کامیک بوک هـا (‪ )Comic book‬به شـمار می رویـد‪ .‬کامیک هـا کتابچه هایی هسـتند که داسـتان های ابرقهرمانـی را نقل می کننـد‪ .‬مـارول (‪ )Marvel‬و دیجیتـال کامیک (‪ )DC‬جزو معروف ترین شـرکت هایی هسـتند کـه از زمان هـای قدیم (اوایل قرن بیسـتم)‬ ‫کامیک هـا را منتشـر می کرده انـد و اکثـر ابرقهرمانانـی کـه در فیلم هـای معـروف ابرقهرمانـی دیده ایم (مانند بتمن‪ ،‬سـوپرمن‪ ،‬مـرد اهنی‪ ،‬ثـور‪ ،‬کاپیتان امریـکا‪ ،‬واندروومـن و ‪ ،)...‬در یکـی از این دو شـرکت متولد شـده اند‪ .‬البته برخـی ابرقهرمان ها (مثل ثـور‪ ،‬اودین و ‪ )...‬از داسـتان های اسـاطیری فرهنگ هـای مختلف جهان؛‬ ‫ازجملـه شـمال اسـکاندیناوی نشـئت گرفته انـد‪ .‬تعـداد ابرقهرمان ها و ابرشـرورهایی که تابه حال در کامیک ها معرفی شـده‪ ،‬بسـیارزیاد اسـت و انتخاب قوی تریـن ان ها کار دشواری سـت‪ .‬در این مطلـب‪ ۲۵ ،‬ابرقهرمان و ابرشـرور پرطرفدار که قدرت های خاص دارند‪ ،‬معرفی شـده اند؛ البته اگر فقط طرفدار سـینما باشـید‪ ،‬شـاید‬ ‫همـه ان هـا را نشناسـید؛ زیـرا تابه حال تنها بخـش کوچکـی از ابرقهرمان ها به دنیای سـینما راه پیـدا کرده اند‪.‬‬ ‫‪Captain Marvel .۲۵‬‬ ‫کاپیتــان مــارول کــه در ابتــدا خانــم مــارول (کارول دانــورز) بــود‪،‬‬ ‫یــک خلبــان نیروهــای هوایــی‪ ،‬مامــور ســیا و مدیــر امنیتــی ناســا‬ ‫محســوب می شــد کــه پــس از به دســت اوردن قــدرت از نیروهــای‬ ‫فضایــی‪ ،‬بــه کاپیتــان مــارول تبدیــل شــد‪ .‬او در قســمت چهــارم فیلــم‬ ‫انتقام جویــان (‪ )Avengers‬حضــور داشــت (بــا بــازی بــری الرســون)‬ ‫و بــا قــدرت مبــارزه و انــرژی اش‪ ،‬در این قســمت‪ ،‬ســعی داشــت از‬ ‫پــس تانــوس (‪ )Thanos‬بــا بــازی جــاش برولیــن بربیایــد‪.‬‬ ‫‪Firestorm .۲۴‬‬ ‫برخــاف قهرمان هــای دیگــر‪ ،‬فایراســتورم درواقــع‪ ،‬دونفــر اســت کــه‬ ‫باهــم ترکیــب شــده و بــه قدرتــی می رســند کــه می تواننــد مــواد را‬ ‫از ســطح مولکولــی جــدا و مجــدد باهــم ترکیــب کــرده و یــک مــاده‬ ‫جدیــد بســازند؛ امــا ازانجایی کــه قــدرت او بــه مــواد غیرارگانیــک‬ ‫محــدود شــده؛ بنابرایــن‪ ،‬نمی توانــد در جایــگاه اول قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫‪Iron Man .۲۳‬‬ ‫اگرچــه مــرد اهنــی هــم نقــاط ضعــف خــود را دارد؛ امــا قــدرت او‬ ‫در مقابــل قهرمان هایــی ماننــد ثــور‪ ،‬هالــک و ‪ ...‬در ایــن لیســت‪،‬‬ ‫ثابــت شــده اســت‪ .‬همچنیــن او ان قــدر جــذاب اســت کــه بتوانــد‬ ‫در ایــن لیســت قــرار بگیــرد‪ .‬ازانجایی کــه او دائــم در تکامــل اســت؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬شــاید در اینــده قدرت هــای او افزایــش پیــدا کنــد‪ .‬یکــی از‬ ‫دالیــل محبوبیــت بــاالی ایــن شــخصیت‪ ،‬بــازی زیبــای رابــرت داونــی‬ ‫جونیــور در نقــش مــرد اهنــی در دنیــای ســینمایی مــارول اســت‪.‬‬ ‫‪Aqua Man .۲۲‬‬ ‫اکوامــن یکی دیگــر از قهرمان هــای اتالنتیــس اســت کــه‬ ‫قدرت هایــش همــواره دس ـت کم گرفتــه شــده اســت‪ .‬شــخصیتی کــه‬ ‫در چنیــن مکانــی متولــد شــده و بتوانــد هــر فنــاوری انســانی را نابــود‬ ‫کنــد‪ ،‬مطمئن ـاً بایــد در ایــن لیســت قــرار بگیــرد‪ .‬در دنیــای ســینما‪،‬‬ ‫جیســون مومــوا نقــش اکوامــن را ایفــاء می کنــد‪.‬‬ ‫‪Dr. Manhattan .۲۱‬‬ ‫وقتــی از چیزهایــی نظیــر قــدرت نــاب‪ ،‬خالــص و بی نظیــر صحبــت‬ ‫می کنیــم‪ ،‬تنهــا چندنفــر می تواننــد بــا او رقابــت کننــد‪ .‬درحقیقــت‪،‬‬ ‫توانایی هــای او محدودیــت نــدارد‪ .‬قرارگرفتــن او در جایــگاه ‪،۲1‬‬ ‫به دلیــل بی عاطفگــی اوســت کــه یــک ضعــف درونی ســت‪ .‬اگرچــه‬ ‫او ان قــدر قدرتمنــد اســت کــه می توانــد جهــان را نابــود کنــد؛ امــا‬ ‫چیــزی برایــش مهــم نیســت و ترجیــح می دهــد تنهــا باشــد‪.‬‬ ‫‪Phoenix .۲۰‬‬ ‫فینیکــس یــا ققنــوس یکــی از قدرتمندتریــن تله پات هــای جهــان‬ ‫اســت کــه جیــن گــری (بــا بــازی ســوفی ترنــر در دنیــای ســینما)‬ ‫گاهی اوقــات در کنتــرل قــدرت ذهنــی نامحــدود او دچــار مشــکل‬ ‫اســت‪ .‬پروفســور ایکــس هــم مجبــور شــد در کودکــی در ذهــن او‬ ‫یــک محافــظ روانــی بســازد تــا پیش از بلــوغ و کنتــرل قدرت هایــش‪،‬‬ ‫از ان هــا اگاه نشــود‪.‬‬ ‫‪Captain Atom .۱۹‬‬ ‫او کــه ترکیبــی از ســوپرمن و موج ســوار نقره ای ســت‪ ،‬گاهی اوقــات‬ ‫مــرد پوالدیــن درجــه دو محســوب می شــود‪ .‬قدرت هــای او مهیــب‬ ‫هســتند؛ به گونه ای کــه می توانــد میــزان نامحــدودی از انــرژی را‬ ‫دس ـت کاری کنــد‪.‬‬ ‫‪Wolverine .۱۸‬‬ ‫اگرچــه ولوریــن قدرت هــای ابرقهرمانــی خاصــی نــدارد؛ امــا‬ ‫قــدرت شــفایافتن او باعــث شــده کــه در ایــن لیســت قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫او کمبــود قــدرت خــود را بــا خشــم و پیشــینه پیچیــده حماســی‬ ‫خــود جبــران می کنــد و همان طورکــه دربــاره دکتــر منهتــن‬ ‫دیدیم‪،‬همیــن ویژگی هــا هــم می توانــد کافــی باشــد‪ .‬قطعــاً او یکــی‬ ‫از به یادماندنی تریــن و محبوب تریــن قهرمان هــای دنیــای مــارول و‬ ‫حتــی کل جهــان ابرقهرمانــان اســت‪ .‬بــازی فوق العــاده هیــو جکمــن‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۱۷‬ســال در نقــش ولوریــن ظاهــر شــد‪ ،‬هیـچ گاه از ذهــن‬ ‫طرفــداران ســینما پــاک نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪Mister Majestic .۱۷‬‬ ‫اقــای مجســتیک‪ ،‬یکــی از قدرتمندتریــن شــخصیت های دنیــای‬ ‫وایداســتورم اســت کــه بــه ســوپرمن شــباهت دارد‪ .‬او بــا وجــود تمــام‬ ‫قدرت هایــش‪ ،‬یــک شــخصیت ویــژه اســت‪.‬‬ ‫‪Professor X .۱۶‬‬ ‫‪Martian Manhunter .۱۳‬‬ ‫مارشــن مــن هانتــر بــا وجــود قدرت هــای مافــوق طبیعــی بســیارش؛‬ ‫پــس از دکتــر منهتــن در مقــام دوم قــرار دارد؛ امــا اهمیتــش در‬ ‫همیــن خالصــه نمی شــود‪ .‬او ن ُــه حــواس مختلــف‪ ،‬مهارت هــای‬ ‫قدرتمنــد تله پاتــی و توانایــی ترمیــم‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫‪Hulk .۱۲‬‬ ‫باوجــود قدرت هــای نامحــدود‪ ،‬توانایــی ترمیــم ســریع و اســتقامت‬ ‫خســتگی ناپذیرش‪ ،‬به ســختی می تــوان در برابــر او مبــارزه کــرد‪.‬‬ ‫اگرچــه توانایی هــای او از همــه باالتــر اســت؛ امــا شــاید افــراد‬ ‫قوی تــر بتواننــد در برابــرش مقاومــت کننــد‪ .‬همان گونــه کــه‬ ‫در فیلــم انتقام جویــان‪ :‬جنــگ بی نهایــت‪ ،‬دیدیــم کــه تانــوس‬ ‫به ســادگی او را شکســت داد کــه البتــه صــدای هــواداران هالــک را‬ ‫دراورد‪ .‬در دنیــای ســینما‪ ،‬مــارک روفالــو (‪ )Mark Ruffalo‬نقــش‬ ‫هالــک را ایفــاء می کنــد‪ .‬قبــل از او نیــز ادوارد نورتــون ایــن نقــش را‬ ‫ایفــاء کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪The Green Lantern .۱۱‬‬ ‫او بــا وجــود داشــتن حلقــه قــدرت کــه قدرتمندتریــن ســاح جهــان‬ ‫اســت‪ ،‬می توانــد هــر قدرتــی کــه تصــور می کنــد را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫او همچنیــن یکــی از شــخصیت های کلیــدی جهــان ‪ DC‬اســت؛ امــا‬ ‫نقطه ضعــف او هماننــد گجت هــای دیگــر این اســت که بایــد شــارژ‬ ‫شــود و معمــوالً در مواقــع لــزوم‪ ،‬ایــن ضعــف او به چشــم می ایــد‪.‬‬ ‫در فیلــم مخصــوص ایــن شــخصیت‪ ،‬رایــان رینولــدز نقــش او را ایفــاء‬ ‫کــرد کــه البتــه بازخوردهــای چنــدان مثبتــی را به همــراه نداشــت‪.‬‬ ‫‪Flash .۱۰‬‬ ‫فلــش می توانــد از نــور ســریع تر دویــده‪ ،‬فکــر کــرده و عمــل کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن ویژگی هــا خارق العــاده هســتند؛ امــا توانایی هــای او‬ ‫بــه همیــن محــدود نمی شــوند‪ .‬او می توانــد در زمــان حرکــت و از‬ ‫اجســام عبــور کنــد و حتــی دانــش را بــا ســرعت بســیارباال خوانــده‬ ‫و درک کنــد‪.‬‬ ‫‪Batman .۹‬‬ ‫بتمــن کــه در دنیــای ‪ DC‬متولــد شــده‪ ،‬تقریبــاً پرطرفدارتریــن‬ ‫شــخصیت ایــن شــرکت اســت‪ .‬در فیلــم لیــگ عدالــت‬ ‫(‪ )Justice League‬دیدیــم کــه وقتــی فلــش از او پرســید کــه‬ ‫قــدرت ابرقهرمانـی اش چیســت؟ بتمــن پاســخ داد کــه «مــن ثروتمنــد‬ ‫هســتم!» او واقعــاً ثروتمنــد اســت؛ امــا مهم تریــن بــرگ برنــده او‬ ‫قــدرت تمرکــز بــاال و اســتراتژی های بسیار کاربردی ســت کــه در‬ ‫مبــارزات بــه کارش می ایــد‪ .‬او بــه دنیــای ســینما هــم راه پیــدا‬ ‫کــرده اســت؛ حتم ـاً س ـه گانه بتمــن به کارگردانــی کریســتوفر نــوالن‬ ‫را دیده ایــد و بــا بزرگ تریــن دشــمن بتمــن در کامیک هــا یعنــی‬ ‫جوکــر هــم اشــنا شــده اید! تاکنــون افــراد مختلفــی در ســینما نقــش‬ ‫بتمــن را بــازی کرده انــد کــه از جملــه انــان می تــوان بــه مایــکل‬ ‫کیتــون‪ ،‬کریســتین بیــل و بــن افلــک اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫‪Black Bolt .۸‬‬ ‫صاعقــه ســیاه کــه رهبــر گروهــی از بازمانــدگان انســان به نــام‬ ‫ناانســان ها را برعهــده دارد‪ ،‬حتــی توســط ابرقهرمان هــای دیگــر‬ ‫هــم به عنــوان قدرتمندتریــن موجــود جهــان نام گــذاری می شــود‪.‬‬ ‫او کــه می توانــد انــرژی را دس ـت کاری کنــد‪ ،‬قــادر اســت قدرت هــای‬ ‫خــود را تــا میــزان بســیارزیادی افزایــش دهــد‪ .‬بااین حــال‪،‬‬ ‫قوی تریــن ســاح او‪ ،‬صــدای طوفانـی اش اســت‪ .‬حتــی یــک زمزمــه او‬ ‫اســتخوان های هالــک را بــه لــرزه انداختــه و فریــاد او می توانــد کل‬ ‫جهــان را نابــود کنــد‪.‬‬ ‫‪Franklin Richards .۷‬‬ ‫فرانکلیــن به عنــوان پســر اقــای شــگفت انگیز و زن نامرئــی به دلیــل‬ ‫توانایی هایــش؛ تــا مدت هــا قدرتمندتریــن جهش یافتــه دنیــای‬ ‫مــارول محســوب می شــد‪ .‬جایــگاه او می توانــد باالتــر هــم باشــد‪.‬‬ ‫‪Dr. Strange .۶‬‬ ‫قدرت هــای دکتــر اســترنج یــا جادوگــر عالی رتبــه‪ ،‬بــا قدرت هــای‬ ‫دکتــر منهتــن برابــر اســت؛ امــا او یــک انســان عادی ســت کــه بــا‬ ‫جــادو بــازی می کنــد‪ .‬ایفــای نقــش او در ســینما را بندیکــت کامبربــچ‬ ‫برعهــده دارد‪.‬‬ ‫‪Sentry .۵‬‬ ‫ســنتری ان قــدر قدرتمنــد اســت کــه گاهــی خــودش هــم از‬ ‫توانایی هایــش شــگفت زده می شــود؛ امــا ذهــن ضعیــف او‬ ‫نقطه ضعفــش محســوب می شــود‪ .‬بااینکــه یک بــار موجودیــت خــود‬ ‫را از حافظــه انســان ها و ابرقهرمان هــای جهــان پــاک کــرد‪ ،‬مشــکالت‬ ‫روحــی و روانــی شــخصی اش نقطه ضعــف او محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫‪Silver Surfer .۴‬‬ ‫زمانی کــه از ایــن شــخصیت حــرف می زنیــم‪ ،‬بایــد بیشــتر دربــاره‬ ‫کارهایی کــه او نمی توانــد انجــام دهــد‪ ،‬صحبــت کنیــم؛ نــه‬ ‫کارهایی کــه می توانــد‪ .‬او بــا وجــود دسترســی بــه توانایــی جهانــی‬ ‫می توانــد بــه قــدرت نامحــدود دســت پیــدا کنــد؛ امــا عدم انســجام او‬ ‫باعــث شــده کــه دراین جایــگاه قــرار بگیــرد‪ .‬گاهی اوقــات او ان قــدر‬ ‫خــوب اســت کــه می توانــد در جایــگاه یــک‪ ،‬دو یــا ســه قــرار بگیــرد‬ ‫و گاهی اوقــات اصــ ً‬ ‫ا مطمئــن نیســتیم کــه می توانیــم او را در ایــن‬ ‫لیســت قــرار دهیــم یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪Superman .۳‬‬ ‫ســوپرمن یکــی از شناخته شــده ترین و قدرتمندتریــن قهرمان هــای‬ ‫دنیــای ‪ DC‬اســت‪ .‬او به راحتــی می توانــد در جایــگاه اول باشــد؛ زیــرا‬ ‫هیچ کــس دقیقــاً نمی دانــد کــه قدرت هــای ســوپرمن تاچه انــدازه‬ ‫اســت‪ .‬او به عنــوان یکــی از محترم تریــن ابرقهرمان هــای ایــن جهــان‪،‬‬ ‫یــک کریپتونــی واقعی ســت‪ .‬هنــری کویــل به خوبــی توانســته نقــش‬ ‫او را در ســینما بــازی کنــد؛ اگرچــه منتقدانــی نیــز دارد‪.‬‬ ‫پروفســور ایکــس به عنــوان قدرتمندتریــن تلــه پــات ایــن جهــان‬ ‫نه تنهــا جهش یافته هــای بســیاری را تربیــت کــرد؛ بلکــه از ان هــا‬ ‫محافظــت نیــز کــرد‪.‬‬ ‫‪Goku .۲‬‬ ‫زن شــگفت انگیز بــا بــازی َگل گــدوت توانســت در ژانــر فیلم هــای‬ ‫ابرقهرمانــی یــک فیلــم ابرقهرمانــی زنانــه بســازد‪ .‬او بــا وجــود‬ ‫بهره بــردن از ترکیبــی از قــدرت ســوپرمن و مهارت هــای مبــارزه‬ ‫بتمــن‪ ،‬به دلیــل اســیب پذیری خــود نتوانســته در جایــگاه باالتــر‬ ‫قــرار بگیــرد‪ .‬اگرچــه او در برابــر قدرت هــای مهیــب ایمــن اســت؛ امــا‬ ‫یــک ســاح خطرنــاک می توانــد بــه او اســیب برســاند‪.‬‬ ‫‪Thor .۱‬‬ ‫‪Wonder Woman .۱۵‬‬ ‫‪Spawn .۱۴‬‬ ‫ال ســیمونز کــه توســط افــراد خــود اعــدام شــد‪ ،‬زمانــی برتریــن‬ ‫ســرباز دولــت و قدرتمندتریــن قاتل هــا بــود‪ .‬زمانی کــه در جهنــم‬ ‫بــود‪ ،‬بــا شــیطان شــرط بســت کــه بتوانــد هــرکاری کــه از دســتش‬ ‫برمی ایــد را انجــام دهــد‪ .‬درنهایــت‪ ،‬قدرتــش به پایــان رســیده و او‬ ‫دوبــاره بــه جهنــم بازمی گــردد‪.‬‬ ‫گوکــو یکــی از بزرگ تریــن ابرقهرمان هــای دنیــای تخیلی ســت کــه‬ ‫نــام او بــه دنیــای واقعــی هــم راه یافتــه اســت و تصــور می شــود کــه‬ ‫هیچ چیــز نمی توانــد قدرت هــای او را محــدود کنــد‪.‬‬ ‫ثــور به عنــوان خــدای رعــد اســکاندیناوی‪ ،‬یکــی از ابرقهرمان هــای برنــد‬ ‫مــارول اســت‪ .‬او نه تنهــا یــک ابرقهرمــان به معنــای واقعــی؛ بلکــه یــک‬ ‫مبــارز بــا مهــارت رزمــی بــاال نیــز اســت‪ .‬همچنیــن او یــک چکــش‬ ‫(به نــام میولنیــر یــا ‪ )Mjölnir‬دارد کــه باعــث می شــود بــر مــکان و‬ ‫زمــان کنتــرل مطلــق داشــته باشــد‪ .‬درحقیقــت‪ ،‬ثــور ان قــدر قدرتمنــد‬ ‫اســت کــه به ســادگی نمی تــوان او را در فیلم هــای کامیــک خالصــه‬ ‫کــرد‪ .‬او از جملــه ابرقهرمان هایــی به شــمار مــی رود کــه بــه دنیــای‬ ‫ســینما راه پیــدا کــرده و البتــه طرفــداران بســیارزیادی دارد‪ .‬بازیگــر ثــور‬ ‫در دنیــای ســینما کریــس همســورث اســت کــه انــگار کامـ ً‬ ‫ا بــرای ایــن‬ ‫نقــش ســاخته شــده اســت!‬ ‫خاطره باقری‪ /‬پروشات‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 312

هفته نامه سرافرازان 312

شماره : 312
تاریخ : 1399/04/16
هفته نامه سرافرازان 311

هفته نامه سرافرازان 311

شماره : 311
تاریخ : 1399/04/09
هفته نامه سرافرازان 310

هفته نامه سرافرازان 310

شماره : 310
تاریخ : 1399/04/02
هفته نامه سرافرازان 309

هفته نامه سرافرازان 309

شماره : 309
تاریخ : 1399/03/26
هفته نامه سرافرازان 308

هفته نامه سرافرازان 308

شماره : 308
تاریخ : 1399/03/19
هفته نامه سرافرازان 306

هفته نامه سرافرازان 306

شماره : 306
تاریخ : 1399/02/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!