هفته نامه سرافرازان شماره 306 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 306

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 306

هفته نامه سرافرازان شماره 306

‫‪6‬‬ ‫‪ 1‬صفحه‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ 24 ،1399‬رمضان ‪ 18 ،1441‬می ‪ ،2020‬سال نهم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،306‬تومان‬ ‫من کرونا دارم!‬ ‫براساس تئوری «برچسب زنی»‬ ‫نگاهی به مبتالیان‬ ‫ِ‬ ‫رویداد‬ ‫ دو شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ / 1399‬شماره ‪306‬‬ ‫کیوسک‬ ‫«رای الیوم» گزارش داد؛‬ ‫اقتصاد عربستان؛ از عرش به فرش‬ ‫روزنامــه اینترنتــی «رای الیــوم» بااشــاره به شــیوع کرونــا‬ ‫در عربســتان و اجــرای سیاســت ریاضــت اقتصــادی در ایــن‬ ‫کشــور به علــت بحــران مالــی نوشــت؛ اگــر ایــن کشــور‬ ‫نفت خیــز و ثروتمنــد‪ ،‬درامدهایــش را صــرف جنگ هــا‬ ‫و قراردادهــای تســلیحاتی نمی کــرد‪ ،‬اکنــون می توانســت‬ ‫از ثــروت خــود در بحران هــای کنونــی ناشــی از کرونــا و‬ ‫کاهــش قیمــت نفــت اســتفاده کنــد‪ .‬به گــزارش تســنیم؛‬ ‫ایــن رســانه در مقالــه ای نوشــت به نظــر می رســد مــژده‬ ‫عبدالرحمــن ســدیس؛ مدیــرکل امــور مســجدالحرام دربــاره‬ ‫ازســرگیری مراســم عبــادی در مســجدالحرام و مســجدالنبی‬ ‫ظــرف چندروزاینــده کــه به ســبب شــیوع کرونــا‪ ،‬بیــش از‬ ‫دومــاه تعطیــل شــده‪ ،‬به علــت وحشــت از ویــروس کرونــا‬ ‫و افزایــش مبتالیــان در عربســتان کــه گفتــه می شــود تــا‬ ‫‪۲۰۰‬هزارنفــر می رســد‪ ،‬تحقــق نیابــد‪ .‬ایــن چیزی ســت که‬ ‫توفیــق ربیعــه؛ وزیــر بهداشــت عربســتان نیــز دربــاره ان‬ ‫هشــدار داده بــود‪« .‬رای الیــوم» نوشــت کــه اگــر تعــداد‬ ‫مبتالیــان بــه کرونــا در عربســتان بــه رقــم ‪۲۰۰‬هزارنفــر‬ ‫برســد‪ ،‬موجــب فروپاشــی نظــام بهداشــتی در عربســتان‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬وزارت بهداشــت عربســتان به تازگــی از ثبــت‬ ‫نه مــورد فوتــی و ابتــای ‪1966‬نفــر دیگــر بــه کرونــا خبــر‬ ‫داده بــود کــه بدین ترتیــب‪ ،‬شــمار مبتالیــان بــه ‪۴۱‬هــزار‬ ‫و ‪۱۴‬نفــر و تعــداد فوتی هــا بــه ‪۲۵۵‬نفــر رســیده اســت‬ ‫و ایــن بدان معناســت کــه بــا وجــود بهبــودی ‪1280‬نفــر‬ ‫طــی ‪۲۴‬ســاعت قبــل از ایــن گــزارش‪ ،‬تعــداد مبتالیــان‬ ‫به ســرعت درحال افزایــش اســت‪ .‬مــاه رمضــان روبه پایــان‬ ‫اســت و گویــا مــژده ســدیس دربــاره گشوده شــدن کعبــه‬ ‫مکرمــه باتوجه بــه افزایــش مبتالیــان‪ ،‬قابل تحقــق نیســت‬ ‫و ایــن به معنــای پایــان موســم عمــره رمضانی ســت کــه‬ ‫بــرای خزانه عربســتان‪ ،‬درامدهــای غیرنفتــی ‪۲۶‬میلیاردریالی‬ ‫داشــت و مقامــات ســعودی پیش بینــی کــرده بودنــد بــا‬ ‫افزایــش ظرفیــت پذیــرش عمره گــزاران‪ ،‬ایــن رقــم بــه‬ ‫‪۴۰‬میلیاردریــال برســد‪ .‬باتوجه به این وضــع پرســش هایی‬ ‫دربــاره وضــع موســم اینــده حــج تمتــع و امــکان لغــو ان‬ ‫به ســبب هشــدارهای ســازمان جهانــی بهداشــت درخصــوص‬ ‫مــوج دوم و ســوم کرونــا مطــرح شــده اســت‪ .‬بحــران ویــروس‬ ‫کرونــا درحالی س ـت که قیمــت نفــت کاهــش یافتــه و چــرخ‬ ‫اقتصــاد نیــز از حرکت بازایســتاده و وزیــر دارایی عربســتان در‬ ‫ســخنانی صریــح و بی ســابقه‪ ،‬از توســل بــه برخــی تدابیــر‬ ‫قاطعانــه خبــر داد؛ به ویژه انکــه عربســتان درامدهــای‬ ‫ناشــی از حــج عمــره در مــاه رمضــان را نیــز از دســت داده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کشــور نفت خیــز گام هایــی را بــرای کاهــش‬ ‫تولیــد نفتــی خــودش پــس از گفت وگــوی دونالــد ترامــپ؛‬ ‫رئیس جمهــوری امریــکا بــا محمــد بــن ســلمان؛ ولیعهــد‬ ‫ســعودی برداشــته اســت‪ .‬گفتــه می شــود کــه ترامــپ در‬ ‫ایــن گفت وگــوی تلفنــی‪ ،‬بــن ســلمان را تهدیــد کــرده بــود!‬ ‫کاهــش قیمــت نفــت باعــث شــده اســت عربســتان‪ ،‬تدابیــر‬ ‫ریاضتــی را به اجــرا دراورد کــه برخــی گام هــای ان اعــام‬ ‫شــده اســت و افزایــش مالیــات بــر ارزش افــزوده و توقــف‬ ‫پرداخــت کمــک یارانــه معیشــتی؛ از جملــه ان هاســت‪.‬‬ ‫به نظــر می رســد کــه افزایــش تدریجــی تدابیــر ریاضتــی‬ ‫در عربســتان نمی توانــد نارضایتــی مردمــی را مهــار کنــد و‬ ‫وضــع مالــی عربســتان‪ ،‬ایــن کشــور را مجبــور کــرده اســت‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده را به میــزان بی ســابقه ای (س ـه برابر)‬ ‫افزایــش دهــد‪ .‬شــهروندان ســعودی زمانی کــه دولــت در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۸‬مالیــات بــر ارزش افــزوده را پنج درصــد تصویــب‬ ‫کــرد‪ ،‬به خشــم امدنــد‪ .‬همــه این هــا تدابیری ســت کــه‬ ‫محمــد جدعــان؛ وزیــر دارایــی عربســتان می گویــد کــه‬ ‫بــرای تقویــت دارایــی عمومــی درمقابله بــا کاهــش شــدید‬ ‫درامدهــای نفتی ســت‪ .‬به نظــر می رســد بیشــترین تاثیــر‬ ‫کاهــش قیمــت نفــت بــر برنامه ای ســت کــه بــن ســلمان‬ ‫بــرای ســال ‪ ۲۰۳۰‬مطــرح کــرده اســت؛ اگرچــه ایــن برنامــه‬ ‫بــر متنوع ســازی منابــع درامدهــای غیرنفتــی مبتنــی بــود؛‬ ‫امــا ریــاض بــا کاهــش اخیــر تقاضــای نفــت مجبــور شــده‬ ‫اســت ابتکارهایــی را بــرای تحقــق ایــن برنامــه و طرح هــای‬ ‫بــزرگ مالــی ســال ‪ ۲۰۲۰‬تصویــب کنــد کــه نشــانگر ابهــام‬ ‫دربــاره اینــده برنامــه ‪ ۲۰۳۰‬بــن ســلمان اســت‪ .‬ویــروس‬ ‫نورســیده کرونــا‪ ،‬ثــروت هنگفــت عربســتان کــه به گفتــه‬ ‫منتقــدان در جنگ هــا و مداخله هــای خارجــی هزینــه‬ ‫شــده اســت و نیــز ورود ســعودی بــه جنــگ نفتــی کــه باعث‬ ‫محرومیــت ســعودی ها از یارانــه کمک معیشــتی شــده اســت؛‬ ‫از علــل ناکامــی اقتصــادی کنونــی ســعودی قلمداد می شــود‪.‬‬ ‫جدعــان؛ وزیــر دارایــی عربســتان‪ ،‬ژوئــن گذشــته از تصمیــم‬ ‫کشــورش بــرای لغــو یارانــه کمک معیشــتی در گفت وگــوی‬ ‫خبرگــزاری امریکایــی «بلومبــرگ» بــا وی‪ ،‬دفــاع کــرده و‬ ‫گفتــه بــود فرض براین بودکــه یارانــه کمک معیشــتی موقتــی‬ ‫باشــد؛ ازای ـن رو‪ ،‬دولــت تصمیــم گرفــت ان را لغــو کنــد‪ .‬وی‬ ‫تاثیــر لغــو پرداخــت یارانــه کمک معیشــتی را انــدک دانســت‪.‬‬ ‫ازطرف دیگــر‪ ،‬ارزیابی هــای رســمی نشــان می دهــد افزایــش‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز حــدود ‪100‬میلیاردریــال بــرای‬ ‫خزینــه درامــد خواهــد داشــت‪ .‬اگرچــه برخی ها در عربســتان‬ ‫از ایــن تصمیمــات دولــت حمایــت می کننــد؛ امــا بیشــتر‬ ‫ســعودی ها نارضایتــی خــود را از ایــن تصمیــم غافلگیرکننــده‬ ‫اعــام کردنــد‪ .‬نیــز ســواالتی دربــاره چگونگــی هزینه کردهــا‬ ‫در عربســتان مطــرح می شــود و درخواس ـت هایی نیــز بــرای‬ ‫کاهــش اجاره هــا و کاهــش هزینه هــای خدمــات و اقســاط‬ ‫بانکــی مطــرح شــده اســت‪ .‬شــمار زیــادی از خانواده هــای‬ ‫ســعودی؛ به ویــژه خانواده هــای فقیــر‪ ،‬بــا لغــو کمک یارانــه‬ ‫معیشــتی از افزایــش قیمت هــا نگــران هســتند؛ زیــرا تجــار‬ ‫بــرای جبــران گرانــی معیشــت‪ ،‬بــه افزایش قیمت ها متوســل‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬درخواســت شــده اســت خانواده هــای‬ ‫فقیــر از تصمیــم بــه لغــو یارانــه کمک معیشــتی مســتثنا‬ ‫شــوند‪ .‬شــماری از اقتصاددانــان معتقدنــد انتظــار می رفــت‬ ‫کــه دولــت عربســتان بــه گزینه هــای کمترتاثیرگــذار بــر‬ ‫جیــب مــردم متوســل شــود؛ زیــرا یــک کشــور نفت خیــز‬ ‫اســت؛ امــا جایگزین هــای مالــی پی ـش روی ریــاض به علــت‬ ‫هزینه هایــی کــه عربســتان بــه امریــکا بــه ازای حمایــت‬ ‫از ســعودی می پــردازد و همچنیــن به علــت هزینه هــای‬ ‫جنــگ در یمــن‪ ،‬تمــام شــده‪ .‬عربســتان‪ ،‬هزینه هــای ایــن‬ ‫حمایــت امریــکا را در قالــب قراردادهــای تســلیحاتی پرداخت‬ ‫می کنــد‪ .‬دونالــد ترامــپ (رئیس جمهــوری امریــکا) همــواره‬ ‫اصــرار دارد بــه ســعودی یــاداوری کنــد کــه مفــت و رایــگان‬ ‫از ان هــا حمایــت نمی کنــد و به تازگــی بــا خارج کــردن‬ ‫نظامیــان و موشــک های پاتریــوت خــود‪ ،‬درحال باج خواهــی‬ ‫جدیــد اســت‪ .‬براســاس گزارش هــای محلــی؛ فقــط‬ ‫هزینه هــای هواپیماهــای شــرکت کننده در جنــگ یمــن‬ ‫حــدود ‪۲۳۰‬میلیــون دالر در مــاه تخمیــن زده شــده؛ یعنی در‬ ‫سه ســال اول حملــه بــه یمــن فقــط هزینه هــای هواپیماهــا‪،‬‬ ‫هشــت میلیارددالر بــوده اســت؛ درحالی کــه جنــگ یمــن‬ ‫هنــوز ادامــه دارد‪ .‬این هــا پول هایی ســت کــه عربســتان‬ ‫می توانســت اکنــون در بحران هــای کنونــی کرونایــی و‬ ‫نفتــی اســتفاده کنــد‪ .‬چندی پیــش‪ ،‬وزیــر دارایــی این کشــور‬ ‫گــزارش داده بــود کــه به منظــور کاهــش هزینه هــای دولــت‬ ‫در بحبوحــه ســقوط قیمــت جهانــی نفــت‪ ،‬دولــت تصمیم به‬ ‫افزایــش س ـه برابری مالیــات بــر ارزش افــزوده گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫براســاس بیانیــه وزارت دارایــی عربســتان؛ کمک هزینه هــای‬ ‫زندگــی ازســوی دولــت از مــاه ژوئــن قطــع می شــود و‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده از مــاه ژوئیــه از پنج درصــد‪ ،‬بــه‬ ‫‪۱۵‬درصــد افزایــش می یابــد‪ .‬اقتصــاد عربســتان کــه در ان‬ ‫درامدهــای نفتــی تــا ‪۷۰‬درصــد از درامدهــای نفتــی دولــت‬ ‫را پوشــش می دهنــد‪ ،‬در ماه هــای اخیــر‪ ،‬ســه شــوک بــزرگ؛‬ ‫یعنــی افــت بهــای جهانــی نفــت‪ ،‬کاهــش فعالیت هــای‬ ‫اقتصــادی به دلیــل کرونــا و افزایــش برنامه ریزی نشــده‬ ‫در هزینه هــای دولــت؛ ازجملــه هزینــه خدمــات درمانــی را‬ ‫تجربــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫نظم اینده باید ارزش های غیرغربی را به رسمیت بشناسد‬ ‫بازتاب بحران کرونا بر نظم بین الملل لیبرال‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان را بعــد از حادثــه ‪ 11‬ســپتامبر و بحــران اقتصــادی ‪ ،2008‬ســومین بحــران ازحیــث گســتره و عمــق تاثیرگــذاری در‬ ‫هــزاره ســوم قلمــداد می کننــد‪ .‬برخــی پــا را از این هــم فراتــر نهــاده و ان را بــا ســقوط دیــوار برلیــن در پایــان جنــگ ســرد و ســقوط اقتصــادی‬ ‫بــزرگ در ‪ 1929‬مقایســه می کننــد کــه عالوه بــر به چالش کشــیدن کارامــدی‪ ،‬شایســتگی و صالحیــت دولت هــا؛ باعــث تحوالتــی عمیــق‬ ‫در سیاســت و اقتصــاد جهــان خواهــد شــد و نظــم جهانــی را از خــود متاثــر خواهــد ســاخت‪ .‬باانکــه بحــران کرونــا در نــگاه اول یــک بحــران‬ ‫بهداشــتی به نظــر می رســد؛ امــا نمی تــوان از تاثیــرات ژئوپلیتیــک ان چشــم پوشــید‪ .‬پاندمــی کرونــا به ویــژه تاثیــرات شــگرفی در دو عرصــه‬ ‫حیــات بین المللــی؛ یعنــی اقتصــاد و امنیــت بین المللــی به دنبــال داشــته اســت؛ امری کــه نمــود اصلــی خــود را در شــکل گیری نظــم اینــده‬ ‫جهانــی بــروز خواهــد داد‪.‬‬ ‫کرونــا به طــرز شــگفت اوری ترمــز رشــد اقتصــادی جهــان‬ ‫را کشــید‪ .‬پیش بینــی می شــود بســیاری از کشــورها حتــی‬ ‫امریــکا و چیــن بــرای مدتــی نامعیــن در پشــت ســد رکــود‬ ‫اقتصــادی متوقــف بماننــد و بســیاری از شــاخص های‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬خــط ســیر نزولــی خــود را ادامــه دهنــد‪ .‬حتــی‬ ‫برخــی از اقتصاددانــان‪ ،‬از احتمــال شــروع یــک بحــران‬ ‫اقتصــادی جهانــی ســخن به میــان اوردنــد‪ .‬در عرصــه امنیــت‬ ‫بین المللــی‪ ،‬کرونــا عالوه بــر تهدیــدات زیســتی و بیولوژیــک‬ ‫در حــوزه ســخت امنیــت؛ موجــب افزایــش بدبینــی‪ ،‬تنــش و‬ ‫خودیــاری کشــورها و عطــف توجــه ان هــا بــه لــزوم اتــکاء بــه‬ ‫توانمندی هــای داخلــی درمواجهه بــا ســایر کشــورها شــده‬ ‫اســت و نقــش ســازمان ها و ســازوکارهای امنیــت جمعــی را‬ ‫بــا عالمــت ســوال مواجــه می کنــد‪.‬‬ ‫دیدگاه موافقان نظم لیبرال‬ ‫نظــم لیبــرال کــه حامیانــش از فــردای فروپاشــی شــوروی‪،‬‬ ‫پایــان تاریــخ بــا ســیطره و چیرگــی لیبرالیســم را به عنــوان‬ ‫سرنوشــت محتــوم بشــر بشــارت دادنــد‪ ،‬اکنــون بــا رقبــای‬ ‫جــدی در عرصــه بین الملــل مواجــه شــده کــه مشــروعیت‬ ‫و کارامــدی ان را به چالــش کشــیده اند‪ .‬برخــی از منتقــدان‬ ‫نظــم لیبــرال ادعــا می کننــد پاندمــی کرونــا رونــد افــول نظم‬ ‫لیبــرال را کــه از ســال ‪ 1945‬در کنــار سوسیالیســم شــوروی‪،‬‬ ‫ارکان نظــم مســلط روابــط بین الملــل را تشــکیل می دادنــد‪،‬‬ ‫ســرعت بخشــیده؛ امــا این موضــوع بــا ناخرســندی حامیــان‬ ‫نظــام بین المللــی لیبرالیســتی کــه همچنان بــر قــوت و توان‬ ‫تبییــن ان درمواجهه بــا تحــوالت بین الملــل تاکیــد دارنــد‪،‬‬ ‫مواجــه شــده اســت‪« .‬جــوزف نــای»؛ اندیشــمند سرشــناس‬ ‫امریکایــی می گویــد کــه بحــران کرونــا یــک نقطه عطــف‬ ‫ژئوپلیتیــک نیســت و نبایــد دربــاره اثــار بین المللــی ان‬ ‫اغــراق کنیــم و ان را اغــازی بــر پایــان دوران جهانی ســازی‬ ‫لیبــرال به رهبــری امریــکا کــه نظــم غالــب در تمــام ســالیان‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی دوم بــوده اســت‪ ،‬بدانیــم؛ زیــرا کرونــا‬ ‫از ظرفیــت تحول افرینــی ماننــد جنگ هــای بــزرگ جهانــی‬ ‫برخــوردار نیســت و نهایتـاً می توانــد بــا انفلوانزای اســپانیایی‬ ‫در ســالیان ‪ 1918-1917‬مقایســه شــود کــه به رغــم تلفــات‬ ‫انســانی فــراوان؛ تغییــرات ژئوپلیتیــک چندانــی را به دنبــال‬ ‫نداشــت‪ .‬لــذا بــازار ازاد‪ ،‬نهادهــای بین المللــی‪ ،‬امنیــت‬ ‫جمعــی‪ ،‬اجتماعــی دموکراتیــک‪ ،‬حاکمیــت مشــترک و‬ ‫حاکمیــت قانــون و تغییــر مترقیانــه به عنــوان مهم تریــن‬ ‫جنبه هــای ارمــان لیبــرال همچنــان از مقبولیــت و تقاضــای‬ ‫جهانــی برخــوردار خواهنــد بــود‪ .‬امریــکا به عنــوان حامــی‬ ‫نظــم لیبــرال‪ ،‬همچنان قــدرت اول جهــان در دوران پســاکرونا‬ ‫باقــی خواهــد مانــد‪ .‬او معتقــد اســت کرونــا نمی توانــد نقــش‬ ‫نهادهــای بین المللــی و کشــورهای متحــد و سیاســت درهای‬ ‫بــاز مهاجرتــی کــه باعــث می شــود امریــکا اســتعدادهای‬ ‫درخشــان را از سراســر جهــان جــذب کنــد را در قــدرت‬ ‫ایــن کشــور کــم کنــد؛ موضوعــی کــه گویــا تنهــا به مــدد‬ ‫سیاس ـت های عوام گرایانــه «دونالــد ترامــپ» ممکــن اســت‬ ‫کم رنــگ شــود‪ .‬نظــام امنیــت دســته جمعی کــه پــس از‬ ‫فروپاشــی نظــام وســتفالیایی به دنبــال جنــگ جهانــی اول‬ ‫به ابتــکار «ویلســون»؛ رئیس جمهــوری امریــکا به عنــوان‬ ‫رکنــی اساســی در نظــم لیبــرال جهانی مطرح شــد‪ ،‬همچنان‬ ‫مهم تریــن و به صرفه تریــن گزینــه کشــورها بــرای تامیــن‬ ‫امنیــت خــود باقــی خواهــد مانــد و بــه ان‪ ،‬می تــوان برخــی‬ ‫از چش ـم اندازهای لیبــرال در تامیــن غــذا‪ ،‬اب‪ ،‬محافظــت از‬ ‫محیــط زیســت و ســامتی انســان را نیــز افــزود‪ .‬ازســویی‪،‬‬ ‫بی فایدگــی قــدرت نظامــی کشــورها و زرادخانه هــای‬ ‫موشــکی و تســلیحاتی ان هــا درمواجهه بــا بحــران کرونــا‪،‬‬ ‫ضــرورت همبســتگی بین المللــی و مســاعی جمعــی ملت هــا‬ ‫و دولت هــا بــرای گــذار از چنیــن تهدیــد جمعــی را روشــن‬ ‫ســاخت‪ .‬در نظــم لیبــرال فعلــی‪ ،‬ملت هــا بــا زنجیره هــای‬ ‫گســترده و جهانــی تامیــن کاالهــا و خدمــات بــه یکدیگــر‬ ‫متصــل شــده اند و هرچنــد دولت محــوری و خودیــاری‬ ‫دولت هــا در شــرایط کرونــا ممکــن اســت تهدیــدی بــرای‬ ‫ایــن همبســتگی ها تلقــی شــود؛ امــا ضــرورت و ســودمندی‬ ‫ایــن همکاری هــا در دوران پســاکرونا نیــز همچنــان گزینـه ای‬ ‫پرطرفــدار میــان کشــورهای جهــان خواهــد بــود و گسســتن‬ ‫ایــن شــبکه‪ ،‬هزینــه بســیاری را بر ســاختار اقتصــادی جهانی‬ ‫تحمیــل خواهــد کــرد‪ .‬بین الملل گرایــان لیبــرال‪ ،‬در ایــن‬ ‫دیــدگاه اتفاق نظــر دارنــد کــه دموکراســی ها درقیاس بــا‬ ‫حکومت هــای اقتدارگــرا مایل انــد در درون یــک نظــام‬ ‫بین المللــی بــاز و قانون محــور عمــل و بــرای ســود متقابــل‪،‬‬ ‫همــکاری کننــد؛ لــذا نهادهــا و قواعــد بیــن دولت هــا‬ ‫همــکاری و توافــق جمعــی را تســهیل و تقویــت می کننــد‪.‬‬ ‫راهــکار بین المللــی و لــزوم مشــارکت جهانــی بــا ابتکاراتــی‬ ‫نظیــر «طــرح مارشــال» می توانــد نقــش مهمــی در موفقیــت‬ ‫جامعــه بشــری در برخــورد بــا بحــران کرونــا و بحران هــای‬ ‫مشــابه داشــته باشــد و از جملــه درس هــای مهم ایــن بیماری‬ ‫بــرای اینــده کشــورها و تعامــات بین المللی ســت‪ .‬ان هــا‬ ‫یــاداور می شــوند به رغــم اشــاره بــه نظــام ســرمایه داری‬ ‫از همه گیــری ایــن ویــروس‪ ،‬دولت هــا دســت بــه اتخــاذ‬ ‫تصمیماتــی درجهــت کنتــرل مرزهــا خواهنــد زد کــه از‬ ‫حمایــت شــهروندان ان هــا برخــوردار اســت و موجــب‬ ‫رنگ باختــن جهانی شــدن و تضعیــف بــازار ازاد خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬پیامدهــای کوتاه مــدت ایــن بحــران به شــکل نــزاع‬ ‫میــان ملی گراهــا و مخالفیــن جهانی شــدن‪ ،‬بــا حامیــان‬ ‫جریــان جهانی شــدن‪ ،‬نــگاه پرخاشــگرانه نســبت بــه چیــن‬ ‫و صدمــات اقتصــادی و فروپاشــی اجتماعــی‪ ،‬همچنیــن‬ ‫شــدت گیری رقابــت میــان قدرت هــای بــزرگ و جدایــی‬ ‫اســتراتژیک کشــورها بــروز و ظهــور خواهــد یافــت‪ .‬منافــع‬ ‫ملــی‪ ،‬بــر وابســتگی متقابل کشــورها اولویــت خواهــد یافت‪.‬‬ ‫مشروع ســازی نظام هــای اقتدارگــرا‪ ،‬رقابــت روزافــزون‬ ‫قدرت هــای بــزرگ و بی ثباتــی و نزاع هــای گســترده‬ ‫در داخــل و خــارج از مرزهــای کشــورها از دیگــر نتایــج‬ ‫شــیوع ویــروس کروناســت‪« .‬هنــری کیســینجر» پیامــد‬ ‫بحــران کرونــا را تضعیــف روابــط بیــن ملت هــا و فروپاشــی‬ ‫نظم هــای منطقــه ای و بین المللــی می دانــد‪ .‬اتحادیــه‬ ‫اروپــا هم زمــان بــا قدرت گرفتــن ملی گرایــان افراطــی بــا‬ ‫در بحران هـای جهانـی گذشـته مانند بحـران مالـی ‪۲۰۰۸‬‬ ‫و همه گیرشـدن ویـروس ابـوال در سـال ‪ ،۲۰۱۴‬ایـاالت‬ ‫متحـده نقـش رهبـر جهـان را برعهـده گرفـت؛ امـا دولـت‬ ‫کنونـی از سـ َمت رهبـری کناره گیـری کـرده‪ .‬ایـن دولـت‪،‬‬ ‫اشـکار بیـان کـرده اسـت کـه بیـش از اینده بشـریت‪ ،‬به‬ ‫عظمـت امریـکا اهمیـت می دهـد‪ .‬حتی اگـر دولـت دونالد‬ ‫ترامـپ برنامه مشـترکی بـرای رهبـری جهانـی درمبارزه با‬ ‫کرونـا درپیش گیرد‪ ،‬دیگر کمترکسـی دنبالـه روی رهبری‬ ‫خواهـد بـود که هرگز مسـئولیتی قبـول نمی کنـد و مدام‬ ‫بـه خـودش اعتبـار داده و تقصیـر را گـردن دیگـران‬ ‫می انـدازد‪.‬‬ ‫و نئولیبرالیســم به عنــوان متهــم اول تخریــب طبیعــت و‬ ‫اسیب رســاندن بــه چرخــه طبیعــت به مثابــه یکــی از علــل‬ ‫بــروز بیمارهــای همه گیــر نظیــر کرونا‪ ،‬بازســازی ایــن چرخه‪،‬‬ ‫نیازمنــد ســرمایه گذاری و دانــش فزاینده ای ســت کــه صرف ـاً‬ ‫از عهــده نظــام ســرمایه داری برمی ایــد‪.‬‬ ‫منتقداندیدگاهلیبرال‬ ‫منتقــدان نظــام لیبــرال تاکیــد دارنــد؛ جهــان پــس از دهــه‬ ‫‪ 1990‬و اوایــل هــزاره جدیــد کــه متاثــر از خوش بینــی‬ ‫بــه شــکل گیری نظــم لیبــرال بــود و به ســوی همــکاری‬ ‫و محوریــت نهادهــای بین المللــی درحرکــت بــود؛ امــا از‬ ‫اواســط دهــه اول قــرن ‪ ،21‬ســویه های رئالیســتی خــود را‬ ‫نشــان داد کــه مســابقات تســلیحاتی و توســل بیش ازانتظــار‬ ‫بــه تســلیحات‪ ،‬مهم تریــن نمودهــای ان بودنــد‪ .‬برخــی از‬ ‫رخدادهــای بین المللــی نظیــر کاهــش اهمیــت و جایــگاه‬ ‫غــرب به عنــوان محــور نظــام بین الملــل لیبــرال در‬ ‫عرصــه جهانــی را نشــانه ای دال بــر افــول ایــن نظــم تلقــی‬ ‫می کننــد؛ به نحوی کــه در کنفرانــس مونیــخ ‪،2020‬‬ ‫کشــورها از غرب زدایــی در نظــام بین الملــل و تغییــر نظــم‬ ‫غــرب پایــه ســخن به میــان اوردنــد‪ .‬پاندمــی کرونــا رونــد‬ ‫مذکــور را تشــدید کــرد؛ خصوصــاً کــه به دلیــل عملکــرد‬ ‫قابل توجــه دولت هایــی نظیــر ســنگاپور و کــره جنوبــی‬ ‫و نیــز چیــن به رغــم اشــتباهات اولیــه؛ در کنــار عملکــرد‬ ‫ســوال برانگیز امریــکا و کشــورهای اروپایــی در برخــورد‬ ‫بــا پاندمــی کرونــا‪ ،‬شــاهد انتقــال توجــه و قــدرت از غــرب‬ ‫بــه شــرق خواهیــم بــود‪« .‬اســتفان والــت»؛ اســتاد برجســته‬ ‫امریکایــی روابــط بین الملــل‪ ،‬بــه جنبــه دیگــری از تضعیــف‬ ‫نظــم لیبــرال توجــه می دهــد و می گویــد ویــروس کرونــا‬ ‫بــه تقویــت جایــگاه دولت هــا و رشــد ناسیونالیســم دامــن‬ ‫خواهــد زد‪ .‬درپــی شــکل گیری شــرایط اضطــراری ناشــی‬ ‫عصــر روز یک شــنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشـت ماه گزارش هــای غیررســمی از حادثــه‬ ‫اتش ســوزی و غرق شــدن یکــی از ناوهــای ارتــش جمهــوری اســامی در‬ ‫محــدوده اب هــای دریــای عمــان و نزدیکــی بنــدر جاســک و چابهــار خبــر‬ ‫دادنــد‪ .‬توئیــت برخــی خبرنــگاران داخلــی هــم در تائیــد ایــن گزارش هــا‬ ‫بــر نگرانی هــا افــزود‪ .‬گمانه زنی هــا دربــاره ایــن رویــداد تــا بامــداد‬ ‫دوشــنبه ادامــه داشــت و ســرانجام ایــن حادثــه تلــخ‪ ،‬صبــح دیــروز تائیــد‬ ‫و جزئیــات بیشــتری از ان اعــام شــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ روابط عمومــی‬ ‫منطقــه یکــم دریایــی بندرعبــاس‪ ،‬نخســتین ارگانــی بــود کــه ســاعت ‪۶‬‬ ‫دیــروز در بیانی ـه ای ضمــن تائیــد خبــر حادثــه؛ اعــام کــرد‪« :‬بعدازظهــر‬ ‫یک شــنبه‪ ۲۱ ،‬اردیبهشــت ماه ‪ ۹۹‬حیــن تمریــن دریایــی شــناورهای‬ ‫نیــروی دریایــی ارتــش‪ ،‬شــناور پشــتیبانی ســبک کنــارک دچــار حادثــه‬ ‫شــد کــه تاکنــون شــهادت یک نفــر محــرز و تعــدادی نیــز مجــروح‬ ‫شــده اند‪ .‬ابعــاد حادثــه دردست بررســی دقیــق کارشناســان فنی ســت»‪.‬‬ ‫مهــران امینی فــرد؛ رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی‬ ‫درمانــی ایرانشــهر هــم دومیــن مقــام مســئولی بــود کــه به صــورت رســمی‬ ‫دربــاره ایــن حادثــه اطالع رســانی کــرد و گفــت‪« :‬درمجمــوع‪۱۶ ،‬نفــر بــه‬ ‫بیمارســتان امام علــی(ع) انتقــال یافتنــد کــه یک نفــر فوتــی‪ ،‬ســه نفر‬ ‫ســرپایی درمــان‪ ،‬دونفــر در مراقبت هــای ویــژه و یک نفــر جراحــی و‬ ‫‪۱۲‬نفــر تاکنــون بســتری هســتند»‪ .‬بااین حــال‪ ،‬ظهــر دیــروز روابط عمومــی‬ ‫نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬بــا تشــریح چگونگــی‬ ‫بــروز حادثــه بــرای یکــی از شــناورهای ســبک در منطقــه عمومــی اب های‬ ‫جاســک و چابهــار‪ ،‬اعــام داشــت‪« :‬در ایــن حادثــه‪۱۹ ،‬نفــر شــهید و‬ ‫‪۱۵‬نفــر مجــروح شــدند کــه در وضعیــت مناســبی به ســر می برنــد»‪ .‬در‬ ‫متــن بیانیــه روابط عمومــی‪ ،‬جزئیــات حادثــه این گونــه بیــان شــده اســت‪:‬‬ ‫«حیــن انجــام تمریــن دریایــی توســط تعــدادی از شــناورهای نیــروی‬ ‫دریایــی ارتــش در اب هــای جاســک و چابهــار‪ ،‬شــناور پشــتیبانی ســبک‬ ‫کنــارک دچــار حادثــه شــد و تعــدادی از دریــادالن نیــروی دریایــی بــه‬ ‫فیــض شــهادت نائــل امدنــد‪ .‬پــس از ایــن حادثــه‪ ،‬تیم هــای امــداد و‬ ‫نجــات دریایــی در فاصلــه کوتــاه در محــل حضــور یافتــه و مجروحــان و‬ ‫شــهدا را از شــناور تخلیــه و بــه مراکــز درمانــی منتقــل کردنــد و شــناور‬ ‫حادثه دیــده کنــارک طــی عملیاتــی بــرای بررس ـی های فنــی بــه محــل‬ ‫اســکله دریایــی منطقــه منتقــل شــده اســت»‪ .‬روابط عمومــی ارتــش‪،‬‬ ‫شــیوع کرونــا به ســوی واگرایــی بیش ازپیــش ســوق خواهــد‬ ‫یافــت‪ .‬الگــوی موفــق و کارامــد اقتدارگرایــی چینــی در نیل‬ ‫بــه رشــد اقتصــادی و رشــد ناسیونالیســم‪ ،‬کنــار پاندمــی‬ ‫کرونــا‪ ،‬از دیگــر تهدیــدات نظــم لیبــرال غربــی و وابســتگی‬ ‫متقابــل کشــورها قلمــداد می شــود‪ .‬برخــاف لیبرال هــا کــه‬ ‫بــرای ســال های متمــادی بــر مزیــت همــکاری و وابســتگی‬ ‫متقابــل کشــورها در برابــر بحران هــای بین المللــی تاکیــد‬ ‫داشــتند؛ ایــن نظــر رئالیسـت ها مبنی بــر خودیاری کشــورها‬ ‫در حفــظ منافــع خــود اســت کــه رنــگ تحقــق یافتــه؛‬ ‫زیــرا به رغم انکــه بحــران کرونــا یــک بحــران همه گیــر‬ ‫بین المللی ســت و کشــورهای بســیاری در جهــان بــا ان‬ ‫دســت وپنجه نــرم می کننــد؛ راه حــل را درون مرزهــای‬ ‫ملــی و اتــکا بــر توانمندی هــای داخلــی خــود می داننــد‬ ‫و امیــدی بــه همبســتگی بین المللــی ندارنــد‪ .‬عملکــرد‬ ‫موفــق برخــی نظام هــای اقتدارگــرا نظیــر چیــن و روســیه‬ ‫در مهــار کرونــا در مقابــل دموکراس ـی های مــردد و ناتــوان‬ ‫از تصمیم گیری هــای موثــر در درگیــری بــا ایــن بیمــاری‪،‬‬ ‫امتیــاز باالیــی در انظــار ملــل بــه ان هــا داده و لحــن ان هــا‬ ‫را مقابــل سیاسـت های ترویج گرایانــه دموکراســی و حقــوق‬ ‫بشــر کشــورهای غربــی و نهادهــای تاسیس شــده برمبنــای‬ ‫امــال لیبــرال‪ ،‬تهاجمــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫دوگانه چین و امریکا‬ ‫ناهماهنگــی و ناهمســازی امریــکا و چیــن در هشــدار‬ ‫به موقــع دربــاره بیمــاری و عدم شفاف ســازی ازطریــق‬ ‫دســت کاری و پنهــان کاری در امــار مبتالیــان و‬ ‫جان باختــگان و ســپس روی اوری بــه پروپاگانــدای سیاســی‬ ‫در متهم ســازی یکدیگــر بــه نقش افرینــی عمــدی در‬ ‫تولیــد و ســرایت ویــروس کرونــا بیش ازهرچیــز بــه قــدرت‬ ‫نــرم و وجهــه امریــکا و چیــن لطمــه زد‪ .‬به اعتقــاد «ریچــارد‬ ‫هــاس»؛ ایــن بحــران وخیم ترشــدن روابــط امریــکا و چین را‬ ‫به همــراه خواهــد داشــت‪ .‬به دنبــال پاندمــی ویــروس کرونــا‬ ‫درحال ســیر بــه حالــت نــه جنــگ و نــه صلــح حاصــل از‬ ‫گســترش بی اعتمــادی بیــن چیــن و امریکا و تقســیم جهان‬ ‫بــه دو اردوگاه موافقــان چیــن و امریــکا هســتیم و احتمــاالً‬ ‫به ســرعت شــاهد خواهیــم بــود کــه رقابت هــای اقتصــادی‬ ‫دو کشــور رنگ وبــوی تنش هــای نظامــی و امنیتــی‬ ‫به خــود می گیرنــد‪ .‬درپــی پاندمــی کرونــا ارکان قــدرت‬ ‫ایــاالت متحــده امریــکا؛ یعنــی ثــروت و قــدرت این کشــور‪،‬‬ ‫دموکراســی دیرپــای ایــاالت متحــده و توانایــی اجماع ســازی‬ ‫ایــن کشــور در ســطح جهانــی در محــاق تردیــد فرورفته اند‪.‬‬ ‫افــول رهبــری جهانــی امریــکا ناشــی از بی مهارتــی و‬ ‫ناشایســتگی ایــن کشــور درمواجهه بــا پاندمــی کرونــا‬ ‫اذهــان مــردم سراســر جهــان را به خــود معطــوف خواهــد‬ ‫ســاخت‪« .‬پاتریــک کاکبــرن»؛ کارشــناس روابــط بین الملــل‬ ‫می گویــد‪« :‬امریــکا در لحظــه چرنوبیــل؛ یعنــی در محــاق‬ ‫رفتــن جایــگاه جهانــی ایــن کشــور قــرار گرفتــه اســت کــه‬ ‫بــه افــول شــوروی پــس از حادثــه انفجــار نیــروگاه اتمــی‬ ‫چرنوبیــل اشــاره دارد‪ .‬درطــول نیم قرن گذشــته‪ ،‬امریــکا‬ ‫برمبنــای نیازهــا و اهــداف خــود نظــم لیبــرال را شــکل داده‬ ‫و حامــی و مــروج ان بــوده و هزینــه ان را به مثابــه موتــور‬ ‫اقتصــادی پرداخــت کــرده؛ امــا دونالــد ترامــپ بــا رویکــرد‬ ‫رئالیســتی اول امریــکا از زیــر بــار الزامــات ایــن نظــم شــانه‬ ‫خالــی کــرده»‪ .‬در بحران هــای جهانــی گذشــته ماننــد‬ ‫بحــران مالــی ‪ ۲۰۰۸‬و همه گیرشــدن ویــروس ابــوال در‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۱۴‬ایــاالت متحــده نقــش رهبــر جهــان را برعهده‬ ‫گرفــت؛ امــا دولــت کنونــی از س ـ َمت رهبــری کناره گیــری‬ ‫کــرده‪ .‬ایــن دولــت‪ ،‬اشــکار بیــان کــرده اســت کــه بیــش‬ ‫از اینــده بشــریت‪ ،‬بــه عظمــت امریــکا اهمیــت می دهــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر دولــت دونالــد ترامــپ برنامــه مشــترکی بــرای‬ ‫رهبــری جهانــی درمبارزه بــا کرونــا درپیــش گیــرد‪ ،‬دیگــر‬ ‫کمترکســی دنبال ـه روی رهبــری خواهــد بــود کــه هرگــز‬ ‫مســئولیتی قبــول نمی کنــد و مــدام بــه خــودش اعتبــار‬ ‫داده و تقصیــر را گــردن دیگــران می انــدازد‪ .‬در مقابــل‬ ‫نقــش منفعــل امریــکا‪ ،‬چنان کــه «کیشــور محبوبانــی»؛‬ ‫دیپلمــات ســابق ســنگاپوری اذعــان دارد؛ مهم تریــن‬ ‫ویژگــی جهــان پســاکرونا عبــور از جهانی شــدن امریکایــی‬ ‫بــه جهانی شــدن بــا مرکزیــت چیــن خواهــد بــود‪ .‬ایــن‬ ‫امــر‪ ،‬روندهــای بنیادیــن اقتصــادی جهــان را مخــدوش‬ ‫نخواهــد کــرد‪ .‬چیــن به دلیــل تجربــه ناگــوار گذشــته‬ ‫در انــزوا از بقیــه جهــان در فاصلــه ســال های ‪ 1842‬تــا‬ ‫‪ 1949‬کــه منجــر بــه تحقیــر و خــواری ایــن کشــور در‬ ‫میــان ســایر همســایگان و قدرت هــای جهانــی شــد‪،‬‬ ‫تمایلــی بــه کناره گیــری از روندهــای جهانــی نــدارد؛ زیــرا‬ ‫ایــن کشــور رشــد و توســعه خــود در دهه هــای اخیــر را‬ ‫بــه همیــن تعامــل جهانــی کــه بازشــدن درهــای فنــاوری‬ ‫و بازارهــای جهانــی را بـه روی ایــن کشــور به همــراه داشــته‪،‬‬ ‫مدیــون اســت‪ .‬برخــاف اجمــاع واشــینگتن‪ ،‬اجمــاع پکن با‬ ‫صرف نظــر از نــوع رژیم هــای سیاســی حاکــم بــر کشــورها‬ ‫امــکان همــکاری بــا ان هــا را در حوزه هــای اقتصــادی‬ ‫موردتاکیــد قــرار می دهــد و اقتدارگــرا یــا دموکراتیک بــودن‬ ‫نــوع رژیم هــا را دراین امــر دخیــل نمی دانــد‪ .‬نظــم جهانــی‬ ‫فعلــی نظمــی غرب محــور و در غیــاب ســایر قدرت هــای‬ ‫جهانــی نظیــر چیــن بــود؛ امــا نظــم اینــده الجــرم بایــد‬ ‫ارزش هــای غیرغربــی را به رســمیت بشناســد؛ زیــرا توزیــع‬ ‫قــدرت جهانــی برخــاف گذشــته‪ ،‬ســهم عمــده ای را بــه‬ ‫قدرت هــای غیرغربــی؛ خصوصــاً در شــرق اســیا ماننــد‬ ‫چیــن داده اســت‪ .‬چیــن عالوه بــر مبــارزه به ظاهــر موفــق‬ ‫بــا پاندمــی کرونــا در داخــل کشــور خــود‪ ،‬بــا گســیل ســیل‬ ‫کمک هــای بهداشــتی برمبنــای اقتصــاد نیرومنــدش‬ ‫درصــدد تبدیل شــدن بــه بدیــل امریــکا در رهبــری‬ ‫جهانی ســت‪ .‬اخیــرا ً «شــی جــی پینــگ»؛ رئیس جمهــوری‬ ‫چیــن‪ ،‬از جــاده ابریشــم بهداشــتی ســخن به میــان اورده که‬ ‫حاکــی از عــزم ایــن کشــور بــرای بهره گیــری از ایــن بحــران‬ ‫بهداشــت جهانــی درراســتای تحکیــم ســیطره جهانی چین‬ ‫اســت کــه بــا نگرانــی غربی هــا همــراه شــده و از ان بیــم‬ ‫دارنــد کــه نظــم اینــده بــا محوریــت چیــن و بدون ســهمی‬ ‫بایســته بــرای رقبــای غربــی چیــن طرح ریــزی شــود‪.‬‬ ‫احمد ادینه وند‪ /‬دیپلماسی ایرانی‬ ‫مروری بر حادثه تلخ «شناور کنارک»‬ ‫ســاعاتی بعــد‪ ،‬اســامی ‪۱۹‬نفــر از شــهدای حادثــه کنــارک را منتشــر‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن‪ ،‬بخشــی از اطالعاتی ســت کــه تاکنــون دربــاره علــت حادثــه‬ ‫به صــورت رســمی منتشــر شــده‪ .‬بررســی اخبــار منتشــره در برخــی‬ ‫رســانه ها و کانال هــا هــم نشــان می دهــد کــه «ناوچــه کنــارک» متعلــق‬ ‫بــه نیــروی دریایــی ارتــش در یــک تمریــن نظامــی براثــر شــلیک اشــتباه‬ ‫از «نــاو جمــاران» دچــار حادثــه شــده کــه براثــر ایــن حادثــه‪ ،‬تعــدادی از‬ ‫کارکنــان ایــن ناوچــه به شــهادت رســیده و شــماری نیــز مجــروح شــدند‪.‬‬ ‫براســاس بررسـی ها و اطالعــات منتشرشــده شــناور موشـک انداز کنــارک‪،‬‬ ‫از دســته شــناورهای «هندیجــان» اســت کــه به تازگــی مجهــز بــه دو‬ ‫النچــر دوتایــی «موشــک نــور» شــدند کــه توانایــی شــناور گشــتی را نیــز‬ ‫بــه ان هــا داده اســت‪ .‬ایــن شــناورهای ســاخت هلنــد‪۴۷ ،‬متــر طــول و‬ ‫‪۸.۵‬متــر عــرض دارنــد و ابخــوری ان هــا ‪۲.۹‬متــر اســت‪ .‬وظیفــه اصلــی‬ ‫ایــن شــناورها پشــتیبانی و لجســتیک بــوده و مین ریــزی‪ ،‬حمــل بــار تــا‬ ‫ســقف ‪۴۶۰‬تــن و نیــز حمــل ‪۱۰۰‬نفــر نیــرو از قابلیت هــای ناوچه هــای‬ ‫دســته هندیجــان اســت‪ .‬بــا مشخص شــدن جزئیــات ایــن حادثــه تلــخ‪،‬‬ ‫واکنش هــا و پیام هــای تســلیت ازســوی مســئوالن و نهادهــا اغــاز شــد؛‬ ‫ســید عبدالرحیــم موســوی؛ فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در پیامــی بــا تســلیت شــهادت ســربازان وطــن‪ ،‬نوشــت‪:‬‬ ‫«پوشــیدن خلعــت شــهادت‪ ،‬ارزوی رزمنــدگان مومنی ســت کــه صادقانه و‬ ‫جان برکــف‪ ،‬زندگــی خــود را وقــف دفــاع از ارمان هــا و حدودوثغــور کشــور‬ ‫کرده انــد‪ .‬وصــول بــه ایــن مطلــوب‪ ،‬اگرچــه بــرای شــهیدان شــیرین و‬ ‫گواراســت‪ ،‬بــرای بازمانــدگان تلــخ و جانــکاه اســت و فــراغ ان هــا جــز‬ ‫به لطــف خداونــد رحمــان و رحیــم جبــران نمی شــود»‪ .‬محمدجــواد‬ ‫ظریــف؛ وزیــر امــور خارجــه هــم در دل نوشــته ای ضمــن تســلیت ایــن‬ ‫حادثــه تلــخ بااشــاره به تصنیــف «از خــون جوانــان وطــن اللــه دمیــده»‬ ‫اثــر عــارف قزوینــی‪ ،‬نوشــت‪« :‬پیــش از ســحر‪ ،‬از وقــوع حادثــه دردنــاک‬ ‫بــرای ناوچــه کنــارک و شــهادت و جراحــت جمعــی از دریــادالن ارتشــی‬ ‫مدافــع امنیــت دریایــی ایــران عزیزمــان مطلــع شــدم کــه عمیق ـاً قلبــم‬ ‫را بــه درد اورد‪ .‬نمی دانــم چــه بگویــم کــه حــق مطلــب را ادا کنــم‪ .‬مــا‬ ‫همــه مدیــون ایــن عزیــزان کــه از جــان خــود بــرای امنیــت و اســایش‬ ‫مــا می گذرنــد‪ ،‬هســتیم»‪ .‬دریــادار علــی شــمخانی؛ دبیــر شــورای عالی‬ ‫امنیــت ملــی نیــز در پیامــی بــا تســلیت شــهادت دریــاداران ارتش نوشــت‪:‬‬ ‫«اب و خــاک و اســمان ایــن ســرزمین پرافتخــار به پشــتوانه مردانگــی و‬ ‫ایثــار ســربازان جان برکفــی کــه پاداشــی جــز شــهادت زیبنــده مجاهــدت‬ ‫بی مثالشــان نیســت‪ ،‬همــواره امــن و ارام اســت‪ .‬در برابــر عظمتشــان‬ ‫ســر تعظیــم فــرود می اوریــم و بــر روح بلنــد و اسمانی شــان درود‬ ‫می فرســتیم»‪ .‬حشــمت اهلل فالحــت پیشــه؛ عضــو کمیســیون امنیــت‬ ‫ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس در تذکــر بــه رئیس جمهوری‪ ،‬خواســتار‬ ‫پیگیــری علــت و عوامــل شــهادت شــماری از کارکنــان نیــروی دریایــی در‬ ‫حادثــه غیرقابل قبــول در اب هــای منطقــه جاســک و اعــام جوانــب واقعی‬ ‫ایــن حادثــه شــد‪ .‬ســردار حســین ســامی؛ فرمانــده کل ســپاه پاســداران‬ ‫هــم در پیامــی بــه سرلشــکر موســوی‪ ،‬شــهادت جمعــی از دریــادالن‬ ‫نیــروی دریایــی ارتــش حیــن تمریــن دریایــی در اب هــای دریــای عمــان‬ ‫را تبریــک و تســلیت گفــت‪ .‬در کنــار واکنش هــای مســئوالن‪ ،‬ایــن رویــداد‬ ‫تلــخ در شــبکه های اجتماعــی هــم بازتــاب یافــت و توئیت هایــی دربــاره‬ ‫ان نوشــته شــد‪ .‬بررســی عمــده توئیت هــا و گزارش هــای منتشرشــده‬ ‫نشــان می دهــد کــه اکثــر کاربــران توئیتــر و تحلیلگــران رســانه ای‪ ،‬از‬ ‫تکــرار بی دقتی هــای صورت گرفتــه در حــوزه نظامــی ازیک ســو و از‬ ‫عدم انتشــار به موقــع خبرهــا و واکنــش مســئوالن ازســوی دیگر‪ ،‬انتقــاد‬ ‫کردنــد‪ .‬دراین میــان‪ ،‬برخــی اکانت هــای عمدتـاً مجهــول و عمدتـاً متعلــق‬ ‫بــه منافقیــن‪ ،‬در اقدامــی غیراخالقــی‪ ،‬از حادثه تلــخ «ناوچه کنــارک» ابراز‬ ‫شــادمانی کردنــد‪ .‬برخی دیگــر هــم بـه روال حــوادث اخیــر در ایران‪ ،‬شــروع‬ ‫بــه شایعه ســازی و شــبهه افکنی دربــاره تعــداد شــهدا و مجروحــان‪،‬‬ ‫دالیــل ایــن حادثــه تلــخ و حملــه بــه مســئوالن کردنــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پرواز قیمت پراید‬ ‫وقتــی ‪ 27‬ســال پیش‪ ،‬پــای پرایــد بــه ایــران بــاز شــد و بــا قیمــت‬ ‫پنج میلیون تومــان عرضــه شــد‪ ،‬شــاید مــراد و نیــت تولیدکننــدگان‪ ،‬تولیــد‬ ‫یــک وســیله نقلیــه ارزان قیمــت بــرای دهک هــای پائیــن جامعــه بــود؛‬ ‫ولــی هیچ کــس نمی توانســت پیش بینــی کنــد کــه خودرویــی بــا کیفیــت‬ ‫پائیــن‪ ،‬ســطح اســتاندارد کــم و صد البتــه بــا بدنــه ضعیــف و ناایمــن‪ ،‬کــه‬ ‫این روزهــا قســمت اعظــم تصادفــات جــاده ای منجــر بــه فــوت‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫تولیــد داخلــی رقــم می خــورد‪ ،‬روزی مــرز ‪ 100‬میلیون تومــان را هــم تجربــه‬ ‫کنــد‪ .‬به راســتی غیربــاور و غیرواقعی ســت ترقــی قیمت هــا در کشــور مــا؛‬ ‫ان قــدر کــه هــر ناممکنــی را ممکــن و هــر اتفاقــی را عــادی می کنــد‪ .‬شــعار‬ ‫کارخانــه ســایپا‪ ،‬بســیار جــذاب و فریبنــده بــود‪« :‬همــه می تواننــد صاحــب‬ ‫خــودرو باشــند»‪ .‬خودرویــی اســتراتژیک‪ ،‬کــه هرســال وعده هــای بی حاصلــی‬ ‫نســبت بــه توقــف ان داده شــده‪ ،‬بارهــا وعــده دادنــد کــه ایــن خــودرو کم کــم‬ ‫اســتاندارد می شــود‪ ،‬امــا هی ـچ گاه وفــای بــه عهــد نکردنــد‪ .‬در این میــان چــون‬ ‫گران فروشــی در کشــور مــا به صــورت عــادی جلــوه می کنــد و بهانــه ای را‬ ‫بــا نــام تحریــم‪ ،‬بــه خــورد خریــداران می دهنــد‪ ،‬ایــن افزایــش غیرمعمــول‬ ‫بــرای مــردم کشــور مــا‪ ،‬نامحســوس شــده اســت‪ .‬مــردم نیــاز بــه خــودرو‬ ‫دارنــد‪ ،‬پــس به ناچــار‪ ،‬بایــد تــن بــه خریــد ان بدهنــد‪ .‬امــا چــرا و بــه چــه‬ ‫علــت خــودرو در کشــور مــا بــه ایــن روز افتــاده اســت؟ در این مــورد دالیــل‬ ‫متعــددی وجــود دارد‪ .‬خــودرو را کارخانــه ای بــا ده ها هزار نفــر کارگــر‪ ،‬تولیــد‬ ‫می کنــد‪ ،‬امــا کمتریــن اراده ای بــرای نهایی کــردن قیمــت محصــول خــود‬ ‫را ندارنــد‪ .‬ســازمان هایی بــا نــام تهیه کننــدگان قطعــات خــودرو‪ ،‬ســازمان‬ ‫حمایــت از مصرف کننــده‪ ،‬گــروه قیمت گــذاری اقتصــادی‪ ،‬گمــرکات کشــور‪،‬‬ ‫بانــک مرکــزی و وزارت صمــت و بازرگانــی‪ ،‬بــرای تخصیــص ارز بــرای قطعــات‬ ‫مکانیکــی وارداتــی‪ ،‬هزینه هــای جانبــی کــه کارخانــه ناچــار اســت ان را بــه‬ ‫خریــدار تحمیــل کنــد‪ ،‬خالصــه داســتان تولیــدات داخلــی‪ ،‬بســان قصه هــای‬ ‫هــزار و یــک شــب شــده اســت‪ .‬به هــرروی‪ ،‬نــرخ پرایــد صفر کیلومتــر در ســال‬ ‫‪ 1373‬بیــن پنــج تــا شــش میلیون تعییــن شــد؛ درســت شــبیه پرایدهــای‬ ‫کــره ای کــم کارکــرده‪ .‬وقتــی شــرکت ســایپا موفــق شــد امتیــاز تولیــد پرایــد‬ ‫را از شــرکت کــره ای‪ -‬امریکایــی بخــرد و در اندک مدتــی تولیــدات خــود را‬ ‫روانــه بــازار کــرد‪ .‬امــا نکتــه درخــور اهمیــت‪ ،‬ثبــات قیمــت ان یــا حداکثــر‬ ‫رشــد قیمــت پرایــد تــا ســال ‪ 90‬عــددی بیــن پنــج تــا هش ـت میلیون بــود؛‬ ‫یعنــی در طــول یــک بــازه زمانــی ‪ 18‬ســاله رشــد قیمــت ان پنج میلیــون و‬ ‫بیشــتر شــده بــود و بــا تنــوع رنــگ و مــدل‪ ،‬پرایــد بــا قیمتــی بیــن ‪ 10‬تــا‬ ‫‪ 13‬میلیون تومــان ازســوی کارخانــه بــه خریــدار تحویــل داده می شــد؛ امــا‬ ‫چــرا بایــد در یــک بــازه زمانــی نه ســاله‪ ،‬وســیله نقلیــه ای غیرمطمئــن‪70 ،‬‬ ‫تــا ‪ 80‬میلیون تومــان افزایــش قیمــت داشــته باشــد؟ ایــن سوالی ســت کــه بــه‬ ‫ســازمان ها و نهادهــای ذکر شــده بــاال بســتگی دارد‪ .‬به نظــر می رســد تعــدد‬ ‫عوامــل تصمیم گیرنــده و تعیین کننــده بــازار و قیمــت در ایــن اشــفته بازار‬ ‫نقــش دارنــد‪ .‬اگــر تحریم هــای امریــکا را مــاک بدانیــم کــه در ســال های ‪90‬‬ ‫و ‪ 91‬در نهایــت بی انصافــی و زورگویــی اوج تحریــم را بــرای مــا رقــم زده انــد‬ ‫و باعــث افزایــش س ـه برابری نــرخ دالر شــده اســت‪ ،‬بایــد پرایــد هــم س ـه برابر‬ ‫قیمــت رشــد کنــد؛ یعنــی به جــای ‪ 12‬میلیــون بایــد ‪ 36‬میلیــون قیمــت‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬حــال به نظــر می رســد بــازار‪ ،‬مــردم و مســئولین بــه شــرایط‬ ‫جدیــد عــادت کرده انــد؛ لــذا بــازار خــودرو و به تبــع ان خودروســازان بــرای‬ ‫اینکــه از ایــن قائلــه عقــب نماننــد‪ ،‬دســت به کار شــده و تا انجا کــه تیغ شــان‬ ‫می بــرد‪ ،‬قیمت هــا را افزایــش می دهنــد‪ .‬داســتان قیمت هــای نجومــی‬ ‫پروازگونــه پرایــد‪ ،‬ان قــدر از حــد گذشــت کــه احمدی نــژاد؛ رئیس جمهــوری‬ ‫وقــت‪ ،‬خط و نشــان کشــید کــه اجــازه نمی دهــد خودروســازان داخلــی بــه‬ ‫مــردم اجحــاف کننــد و در همــان ســال دســتور کاهــش قیمت هــای خــودرو‬ ‫وطنــی را صــادر کــرد؛ امــا در نهایــت او هــم تیغــش بُــرا نبــود و پرایــد نه تنهــا‬ ‫ارزان تــر نشــد؛ بلکــه ســال ‪ 91‬بــا پرایــد ‪ 17‬میلیونــی پایــان گرفــت؛ گو اینکــه‬ ‫ایــن افزایــش فقــط درمــورد پرایــد نبــود؛ بلکــه ســایر خودروســازان داخلــی نیز‬ ‫در همــان ســال خودروهــا را دو تــا یک و نیم برابــر گران تــر کردنــد‪ .‬اینــک بــا‬ ‫افزایــش قیمتــی کــه پرایــد می گیــرد و قیمت هــا پروازگونــه بــاال مــی رود‪،‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه ایــن خــودرو هنــوز قــرار اســت خودرویــی بــرای همــه‬ ‫باشــد؟ و دهک هــای پائیــن بتواننــد ان را خریــداری کننــد؟ پاســخ واضــح‬ ‫اســت‪ ،‬نه تنهــا طبقــات پائیــن قــادر بــه خریــد ان نیســتند؛ بلکــه قشــر متوســط‬ ‫مایــل بــه خــوب نیــز نخواهنــد توانســت پرایــد را خریــداری کننــد‪ .‬بایــد صبــر‬ ‫کــرد و بــه امیــد اینــده بهتــر روزگار گذرانــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫توافق اشرف غنی با عبداهلل عبداهلل‬ ‫رئیس جمهــوری افغانســتان و رقیــب وی‪ ،‬بــرای تشــکیل دولــت وحــدت به توافق رســیده اند‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا؛ یکــی از منابــع کاخ ریاسـت جمهوری کشــور افغانســتان گفــت ‪« :‬عبــداهلل‬ ‫عبــداهلل؛ مدیــر ســابق اجرایــی دولــت افغانســتان‪ ،‬دیگــر تصمیمــات مقام هــای افغانســتان‬ ‫را به چالــش نمی کشــد و وتــو نمی کنــد و اشــرف غنــی؛ رئیس جمهــوری ازســوی وی‬ ‫به رســمیت شــناخته می شــود»‪ .‬به گفتــه ایــن منبــع مطلــع؛ عبــداهلل در رونــد صلــح‬ ‫نقــش رهبــری خواهــد داشــت و نقــش وی در داخــل دولــت نیــز بعــدا ً اعــام می شــود‪.‬‬ ‫هــم اشــرف غنــی و هــم عبــداهلل عبــداهلل پــس از انتخابــات ریاسـت جمهوری موردمناقشــه‬ ‫ســپتامبر گذشــته‪ ،‬خــود را رئیس جمهــوری افغانســتان می دانســتند‪ .‬غنــی مجبــور شــد تــا‬ ‫بــا عبــداهلل کــه اکنــون مســئول نیمــی از پس ـت ها در کابینــه وزرا خواهــد بــود‪ ،‬موافقــت‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن منبــع مطلــع در کاخ ریاسـت جمهوری افغانســتان همچنیــن گفــت کــه دو طرف‬ ‫قــرار اســت در روزهــای اتــی‪ ،‬توافــق اشــتراک قــدرت را امضــاء کننــد‪.‬‬ ‫ایران و کرانه باختری؛ موضوع دیدار پمپئو با نتانیاهو‬ ‫مایــک پمپئــو؛ وزیــر خارجــه امریکا کــه امــروز عــازم ســرزمین های اشغالی ســت‪ ،‬در مصاحبه‬ ‫بــا «اســرائیل هیــوم» مدعــی شــده تصمیــم دربــاره الحــاق کرانــه باختــری‪ ،‬فقــط به عهــده‬ ‫تل اویــو اســت‪ .‬وی همچنیــن مدعــی شــد کــه ایــن دیــدار تنهــا بــر موضــوع الحــاق کرانــه‬ ‫باختــری متمرکــز نیســت و بــه مســائل دیگــری؛ ازجملــه همه گیــری ویــروس کرونــا و البتــه‬ ‫تنش هــای جــاری بــا ایــران نیــز می پــردازد‪ .‬به گــزارش مهــر؛ پمپئــو در ادامــه ادعاهــای خــود‬ ‫افــزود کــه برخــی مســائل وجــود دارد کــه او مایــل اســت دربــاره ان هــا بــا بنیامیــن نتانیاهــو‬ ‫(نخس ـت وزیر) و بنــی گانتــز (رئیــس ائتــاف ابی‪-‬ســفید) گفت وگــو کنــد‪ .‬او مدعــی شــد‬ ‫کــه این مســائل شــامل تهدیدهــای برخاســته از جانــب ایــران و نحــوه تــداوم همکاری هــا‬ ‫درراســتای بازدارندگــی و ممانعــت از دســتیابی ایــران بــه تســلیحات هسته ای ســت‪.‬‬ ‫به روزرســانی اطالعــات نتانیاهــو و گانتــز دربــاره پیشــرفت های حاصلــه در مســیر تحقــق‬ ‫چشـم انداز رئیس جمهــوری امریــکا از مذاکــرات ســازش نیــز از موضوعــات مورداشــاره پمپئــو‬ ‫در ایــن مصاحبــه بــود‪.‬‬ ‫حمایت چندجانبه بریتانیا از عراق‬ ‫وزیــر توســعه بریتانیــا از روی کارامــدن مجــدد پرونــده تخصیــص بودجــه در برنامه‬ ‫ســال جــاری ایــن کشــور بــرای کمــک بــه عــراق خبــر داد‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ ان‬ ‫مــاری ترویلیــان اعــام کــرد کــه پرونــده تخصیــص بودجــه در برنامــه بودجه ســال‬ ‫جــاری بــرای کمــک بــه عــراق مجــدد فعــال شــده اســت‪ .‬ترولیــان گفــت‪« :‬بریتانیا‬ ‫بــه حمایــت از مصطفــی الکاظمــی؛ نخس ـت وزیر و مــردم عــراق پایبنــد اســت و‬ ‫هــر دو کشــور ماننــد ســایر کشــورهای جهــان بــا خطــر ویــروس کرونــا مواجــه‬ ‫هســتند»‪ .‬وی در ادامــه افــزود‪« :‬از گروه هــای ضعیف تــر در ایــن کشــور ماننــد‬ ‫عــراق‬ ‫مهاجــران و دیگــر افــراد زیان دیــده از جنــگ ادامــه خواهیــم داد؛ زیــرا‬ ‫ِ‬ ‫باثبات تــر و امن تــر به نفــع همــه مــا خواهــد بــود»‪ .‬ترولیــان همچنیــن بــر‬ ‫حمایــت بریتانیــا از عــراق درمقابله بــا ویــروس کرونــا و ادامــه پاســخ بــه نیازهــای‬ ‫اقشــار ضعیــف تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫اصالح الیحه حمایت از کودکان ونوجوانان‬ ‫وکالی ملــت‪ ،‬دیــروز در صحــن علنــی مجلــس‪ ،‬بــا اصــاح مــاده ‪۱۷‬؛‬ ‫الیحــه حمایــت از کودکان ونوجوانــان موافقــت کردنــد‪ .‬به گــزارش فــارس؛‬ ‫براســاس اصــاح مــاده ‪ ۱۷‬ایــن الیحــه‪ ،‬هرکــس از وقــوع جــرم یــا شــروع‬ ‫ان یــا خطــر شــدید و قریب الوقــوع علیــه طفــل یــا نوجــوان مطلــع بــوده‬ ‫یــا شــاهد وقــوع ان باشــد و بــا وجــود توانایــی اعــام و گــزارش بــه مراجــع و‬ ‫مقامــات و کمک طلبیــدن از ان هــا از ایــن امــر خــودداری کنــد یــا درصــورت‬ ‫عدم دسترســی بــه ایــن مقامــات یــا عدم تاثیــر دخالــت ان هــا در رفــع تجــاوز‬ ‫و خطــر از اقــدام فــوری متناســب بــرای جلوگیــری از وقــوع خطــر یــا تشــدید‬ ‫نتیجــه ان امتنــاع کنــد‪ ،‬مشــروط به اینکه بااین اقــدام خطــری مشــابه یــا‬ ‫شــدیدتر یــا خطــر کمتــر قابل توجــه متوجــه خــود او یــا دیگــران نشــود‪ ،‬بــه‬ ‫یکــی از مجــازات درجــه‪ ۶‬قانــون مجــازات اســامی محکــوم می شــود‪.‬‬ ‫تکذیب خبر مذاکره برای پرداخت غرامت به انگلیس‬ ‫وزیــر امــور خارجــه تاکیــد کــرد بــرای پرداخــت غرامــت در موضــوع ســفارت‬ ‫انگلیــس در تهــران‪ ،‬هیچ گونــه اقــدام و مذاکــره ای نداشــته ایم‪ .‬به گــزارش‬ ‫پانــا؛ محمدجــواد ظریــف دربــاره اظهــارات و درخواســت انگلیــس مبنی بــر‬ ‫پرداخــت غرامــت ازســوی ایــران به دلیــل اســیب دیدن ســفارت انگلیــس در‬ ‫تهــران‪ ،‬گفــت‪« :‬مقرراتــی در حقــوق بین المللــی وجــود دارد و دولــت ایــران‬ ‫نیــز اعــام کــرده کــه حفــظ حراســت از ســفارتخانه های خارجــی در تهــران‬ ‫تعهــد دولــت جمهــوری اســامی ایــران اســت و همــه مقامــات کشــور بــر‬ ‫اینکــه نکتــه تاکیــد دارنــد»‪ .‬وزیــر امــور خارجــه کشــورمان افــزود‪« :‬دربــاره‬ ‫جزئیــات این موضــوع دو طــرف بایــد مذاکــره کننــد و هنــوز هیــچ مذاکــره ای‬ ‫دراین بــاره صــورت نگرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫ دو شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ / 1399‬شماره ‪306‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫تریبون‬ ‫چالش های دولت جدید عراق‬ ‫سازمان های مردم نهاد حقوق عامه را مطالبه کنند‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه در نشســت هم اندیشــی بــا نهادهــای مردمــی و ائیــن تجلیــل از گروه هــای جهــادی بــا تبریــک میــاد امام حســن(ع)‪ ،‬توجــه بــه دیگــران بــرای‬ ‫خــدا را از جلوه هــای تعقــل و صبــر ایــن امــام بزرگــوار عنــوان کــرد‪ .‬به گــزارش اداره کل روابط عمومــی قــوه قضائیــه؛ ایـت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی محوری تریــن‬ ‫ویژگــی گروه هــای جهــادی به تاســی از بــزرگان دیــن را خدابــاوری و اخــاص دانســت و از اعتمادبه نفــس و خودبــاوری‪ ،‬تحقــق «مــا می توانیــم» و بن بست شــکنی‬ ‫به عنــوان دیگــر شــاخصه های این گروه هــا یــاد کــرد‪ .‬وی گفــت‪« :‬در جبهه هــا‪ ،‬نیروهــای جهــادی بســیاری از موانــع را بــا بن بست شــکنی برداشــتند و ایــن‬ ‫روحیــه‪ ،‬روحیه ای ســت کــه در ان خدابــاوری‪ ،‬خودبــاوری و مردم بــاوری ارکان اصلی ســت»‪.‬‬ ‫پنج شــنبه گذشــته بــا رای اعتمــاد پارلمــان عــراق بــه‬ ‫کابینــه مصطفــی الکاظمــی‪ ،‬ســرانجام پــس از پنج مــاه ایــن‬ ‫کشــور از وضعیــت ســرگردانی راهبــردی خــارج شــده و قطــار‬ ‫امــور در ریــل حرکــت خــود قــرار گرفــت‪ .‬کاظمــی کــه پــس‬ ‫از ناکامــی قصــی ســهیل‪ ،‬توفیــق عــاوی و عدنــان الزرفــی در‬ ‫تشــکیل کابینــه؛ بــه این مهــم نائــل امــد‪ ،‬حــاال جــای عــادل‬ ‫عبدالمهــدی (نخســت وزیر مســتعفی) پیشــبرد امــور را‬ ‫برعهــده می گیــرد تــا بتوانــد وضعیــت سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی ایــن کشــور را ســامانی دهــد‪ .‬او در نخســتین نطــق‬ ‫خــود پــس از رای اعتمــاد در پارلمــان گفــت‪« :‬دولــت مــن‪،‬‬ ‫دولــت راه حــل اســت؛ نــه بحران هــا و بــرای فراهم کــردن‬ ‫مقدمــات برگــزاری انتخابــات زودهنــگام و ســالم تــاش‬ ‫خواهــم کــرد»‪ .‬بااین وجــود؛ چالــش پیــش روی مصطفــی‬ ‫الکاظمــی تنهــا بــه برگــزاری انتخابــات زودهنــگام خالصــه‬ ‫نمی شــود‪ .‬کاظمــی در مقابــل خــود‪ ،‬مســیر ســختی خواهــد‬ ‫داشــت و در عمــر نخس ـت وزیری خــود کــه احتمــاالً حــدود‬ ‫یک ســال ونیم باشــد‪ ،‬چالش هــای زیــادی را تجربــه خواهــد‬ ‫کــرد کــه در زیــر بــه برخی ازان هــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫چالش های اقتصادی‬ ‫در ســال جدیــد میــادی‪ ،‬دو چالــش اساســی گریبــان عــراق‬ ‫را گرفتــه اســت‪ :‬اول؛ شــیوع ویــروس کرونــا و هزینه هــای‬ ‫مقابلــه بــا ان و دیگــری‪ ،‬ســقوط بی ســابقه قیمــت نفــت‬ ‫بــه زیــر‪20‬دالر در هربشــکه‪ .‬درحالی کــه دولــت عــراق‬ ‫صدهامیلیــون دالر هزینــه مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬قرنطینــه عمومــی‬ ‫و تامیــن معــاش افــراد بیکارشــده را بــر ُگــرده دارد‪ ،‬ســقوط‬ ‫قیمــت نفــت درحالی کــه بیــش از ‪95‬درصــد درامــد دولــت‬ ‫را تشــکیل می دهــد‪ ،‬ضربـه ای دیگــر بــه اقتصــاد ایــن کشــور‬ ‫وارد اورده اســت‪ .‬بغــداد در ســال ‪ ،2020‬بودجــه پیشــنهادی‬ ‫خــود را بــا نفــت ‪50‬دالری بســته بــود؛ امــا بــا شــیوع کرونــا و‬ ‫رکــود اقتصــادی حاص ـل ازان‪ ،‬بــا اصــاح قیمت هــا بــه نفــت‬ ‫‪35‬دالری قناعــت کــرد؛ امــا حــاال بایــد بــا نفــت حداکثــر‬ ‫‪20‬دالری کشــور را اداره کنــد‪ .‬بــه این مســئله بایــد تعهــد‬ ‫عــراق بــه اوپــک را نیــز افــزود کــه براســاس ان؛ بغــداد‬ ‫موظــف بــه کاهــش ‪23‬درصــدی تولیــد نفــت خــود اســت‪.‬‬ ‫نیــز تصویــب و به اجراگذاشــتن بودجــه ســال جدیــد کــه‬ ‫پنج مــاه از ان گذشــته‪ ،‬از مســائل پیــش روی کاظمی ســت‪.‬‬ ‫به دلیــل شــرایط بــد اقتصــادی این روزهــا زمزمه هایــی‬ ‫مبنی بــر عدم پرداخــت حقــوق کارکنــان در مــاه جــاری‬ ‫مطــرح اســت‪.‬‬ ‫چالش های اجتماعی‬ ‫طــی ســال های گذشــته‪ ،‬شــاهد انباشــت متراکمــی از‬ ‫خواســته ها‪ ،‬توقعــات و اعتراضــات مردمــی در عــراق بوده ایــم‬ ‫کــه ریشــه ان هــا بیشــتر بــه بی عدالتــی‪ ،‬بی توجهــی بــه‬ ‫وضعیــت مــردم و تغییــر ســریع جامعــه و به خصــوص جــوان‬ ‫عــراق اســت کــه نســبت بــه پیشــینیان خــود‪ ،‬جســورتر‬ ‫بــوده و در قبــال خواســته های خــود حاضــر بــه پرداخــت‬ ‫هزینه انــد کــه نمونــه ان‪ ،‬اعتراضــات چندین ماهــه خیابانــی‬ ‫در نقــاط مختلــف مرکــز و جنــوب عــراق اســت‪ .‬بــا امــدن‬ ‫فصــل تابســتان کــه هــوا گرم تــر شــده و وضعیــت بــرق‬ ‫و اب در ایــن اســتان ها نامطلــوب می شــود‪ ،‬اغــاز ایــن‬ ‫اعتراضــات دورازانتظــار نخواهــد بــود؛ اگــر تدابیــر الزم بــرای‬ ‫رفــع مشــکالت‪ ،‬از همین امــروز اندیشــیده نشــود‪ .‬بــه ایــن‬ ‫مــوارد می تــوان ظهــور مجــدد داعــش را افــزود کــه عملیــات‬ ‫ایذائــی خــود را بــا تخریــب مراکــز انتقــال بــرق و برخــی‬ ‫حمــات پراکنــده دنبــال می کننــد‪.‬‬ ‫چالش های سیاسی‬ ‫ایــن چالش هــا البتــه شــامل دو بخــش داخلــی و‬ ‫خارجی ســت؛ در بخــش داخلــی‪ ،‬رقابــت احــزاب و گروه هــای‬ ‫سیاســی کــه بعضــاً شــکل تخریــب به خــود گرفتــه‪ ،‬بــر‬ ‫تمــام شــئون عــراق تاثیرگــذار بــوده اســت کــه ماموریــت‬ ‫نخس ـت وزیر جدیــد عــراق نیــز از ان مســتثنا نخواهــد بــود؛‬ ‫اگــر به درســتی عمــل نکنــد و ابتــکاری به خــرج ندهــد‪.‬‬ ‫ســهم خواهی‪ ،‬یکــی از ویژگی هــای همیشــگی احــزاب‬ ‫سیاســی طــی دوره پــس از رژیــم بعــث بــوده کــه مشــکالت‬ ‫فراوانــی را بــرای نخســت وزیر و عــراق به وجــود اورده و‬ ‫مقابلــه بــا ایــن سیســتم از چالش هــای دیگــر کاظمی ســت‪.‬‬ ‫هرچنــد در ابتــدا و بــا قــراردادن پیش شــرط عدم مداخلــه‬ ‫احــزاب بــرای انتخــاب وزرا تــاش کــرده تــا مانــع ایــن‬ ‫ســنت مخــرب شــود‪ .‬نگاهــی بــه وزرای دولــت جدیــد کــه‬ ‫اغلــب ان هــا بــدون ســابقه وزارت بــوده و افــراد جدیــدی‬ ‫هســتند‪ ،‬نشــان از عــزم کاظمــی بــرای تغییــر شــرایط دارد‪.‬‬ ‫روابــط بغداد‪-‬اربیــل نیــز یکــی از ایــن چالش هاســت‪ .‬طــی‬ ‫دودهه گذشــته‪ ،‬اختالفــات بیــن اربیــل و بغــداد‪ ،‬یکــی‬ ‫از مســائل مهــم بــوده کــه گاه بــا امــدن نخســت وزیری‬ ‫ماننــد مالکــی شــدیدتر شــده و گاه بــا حضــور فــردی‬ ‫همچــون عبــادی کمتــر؛ به هرحــال‪ ،‬وجــود مســائل اساســی‬ ‫حل نشــده باعــث شــده کــه همــواره شــاهد ایــن اختالفــات‬ ‫باشــیم‪ .‬وضعیــت کرکــوک‪ ،‬مــاده ‪ 140‬و ســهم صادراتــی نفت‬ ‫اقلیــم کردســتان بــرای بغــداد؛ مســائلی هســتند کــه همــواره‬ ‫موجــب اختــاف در روابــط بغــداد و اربیــل بــوده و نیازمنــد‬ ‫رســیدگی جــدی و ریشــه ای بــه ان هــا احســاس می شــود‪.‬‬ ‫درنهایــت‪ ،‬فراهم کــردن شــرایط بــرای برگــزاری انتخابــات‬ ‫زودهنــگام در ســال اینــده؛ از پرونده هــا و چالش هــای مهــم‬ ‫کاظمــی در حــوزه سیاســت داخلی ســت‪ .‬در بعــد خارجــی‬ ‫می تــوان بــه نحــوه روابــط عــراق بــا کشــورهای منطق ـه ای‬ ‫و بین المللــی اشــاره کــرد‪ .‬تنظیــم روابــط بغــداد بــا تهــران‬ ‫و واشــینگتن؛ از مهم تریــن چالش هاســت‪ .‬درحالی کــه‬ ‫تشــدید درگیــری امریــکا بــا ایــران‪ ،‬کشــورهای منطقــه را‬ ‫نیــز تحت تاثیــر قــرار داده اســت‪ ،‬عــراق همــه تــاش خــود‬ ‫را بــه کار بســته تــا بتوانــد اســتقالل و منافــع ملــی خــود‬ ‫را حفــظ کنــد‪ .‬ازیک ســو‪ ،‬امریــکا پــس از ســقوط رژیــم‬ ‫بعــث‪ ،‬در غالــب یــک کشــور اشــغالگر‪ ،‬وارد شــده و تــا‬ ‫مدت هــا بیشــتر امــورات ایــن کشــور را دراختیــار داشــت‬ ‫و اکنــون نیــز از جملــه کشــورهای تاثیرگــذار در ایــن کشــور‬ ‫اســت‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬ایــران‪ ،‬کشــور همســایه عــراق اســت‬ ‫و طوالنی تریــن مــرز را بــا ایــن کشــور داشــته و مــراودات‬ ‫فرهنگــی و اقتصــادی زیــادی بیــن دو کشــور حاکــم اســت؛‬ ‫طوری کــه در حملــه ســنگین و برق اســای داعــش بــه‬ ‫شــمال و مرکــز ایــن کشــور‪ ،‬ایــران جــزو اولیــن کشــورهای‬ ‫کمک کننــده بــود‪ .‬تجــارت خارجــی عــراق بــا ایــران نیــز‬ ‫یکــی از مســائل مهــم اســت کــه اقــام حیاتــی و اساســی‬ ‫ماننــد گاز و بــرق را نیــز دربرمی گیــرد‪ .‬دولتمــردان بغــداد‬ ‫می داننــد کــه اگــر به کلــی از امریــکا فاصلــه گرفتــه و در‬ ‫کنــار همســایه خــود باشــند‪ ،‬ممکــن اســت بــا تحریم هــای‬ ‫زیــادی روبــه رو شــوند و ازســوی دیگر‪ ،‬اگــر به طورکامــل‬ ‫کنــار امریــکا باشــند‪ ،‬بــا ازبین رفتــن مناســبات سیاســی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و فرهنگــی بــا ایــران درواقــع‪ ،‬منافــع ملــی خــود‬ ‫را دچــار صدمــه کرده انــد‪ .‬براین اســاس؛ همــواره تــاش‬ ‫داشــته اند کــه روابــط بیــن واشــینگتن و تهــران را به نوعــی‬ ‫تنظیــم کننــد کــه دچــار مشــکالت ســخت نشــوند‪ .‬مقامــات‬ ‫امریکایــی؛ به خصــوص در دوره ترامــپ‪ ،‬همــه تــاش خــود‬ ‫را بــرای تخریــب ایــن موازنــه بــه کار بســته اند‪ .‬اگرچــه‬ ‫بالفاصلــه پــس از انتخــاب کاظمــی‪ ،‬وزارت خارجــه امریــکا‬ ‫از تمدیــد معافیــت عــراق بــرای واردات بــرق از ایــران خبــر‬ ‫داده؛ امــا بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه رونــد فشــار بــه دولت‬ ‫جدیــد بــرای تغییــر روابــط بــا ایــران چگونــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عملیاتی کــردن مصوبــه پارلمــان عــراق بــرای اخــراج نظامیــان‬ ‫امریکایــی از عــراق و فشــار و تهدیــد مقامــات واشــینگتن‬ ‫بــرای اجرایی نشــدن ایــن مصوبــه نیــز از دیگــر چالش هــای‬ ‫نخســت وزیر جدیــد ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــا نگاهــی بــه لیســت بلندبــاالی چالش هــای پیــش روی‬ ‫نخســت وزیر جدیــد کشــور عــراق می تــوان دریافــت‬ ‫کــه مصطفــی الکاظمــی راه ســختی پیــش رو دارد و اگــر‬ ‫حمایــت کامــل احــزاب و گروه هــای سیاســی‪ ،‬مرجعیــت‬ ‫و مــردم نباشــد‪ ،‬نمی توانــد بــه اهــداف خــود دســت یابــد‬ ‫کــه دران صــورت‪ ،‬وضعیــت عــراق ســخت تر و پیچیده تــر از‬ ‫شــرایط فعلــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علی حیدری‪ /‬تسنیم‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه‪ ،‬دوست داشــتن مــردم را عنصــری‬ ‫محــوری در ســیره علــوی دانســت و افــزود‪« :‬گروه هــای‬ ‫جهــادی جلــوه ایثــار‪ ،‬جهــاد و تفکــر انقالبــی و تحولــی‬ ‫هســتند کــه این روزهــا نمونه هایــی از ان توســط طــاب‬ ‫و جوانــان در کمــک و مســاعدت بــه بیمــاران و پرســتاران‬ ‫و پزشــکان درمقابله بــا ویــروس کرونــا به نمایــش درامــد»‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی‪ ،‬خدمــت بی منــت بــه مــردم‪ ،‬خــود‬ ‫را بدهــکا ِر انقــاب‪ ،‬نظــام و مــردم دانســتن و حفــظ‬ ‫کرامــت انســانی را از شــاخصه های حرکــت جهــادی‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت کــه جهادگــران در حرکــت جهــادی‬ ‫خــود نمی گذارنــد کوچک تریــن خدشــه ای بــه کرامــت‬ ‫انســانی وارد شــود‪ ».‬رئیــس قــوه قضائیــه متذکــر شــد‬ ‫کــه امــروز و در گام دوم انقــاب اســامی‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫ایــن حرکــت جهــادی در همــه عرصه هــا و ازســوی همــه‬ ‫مســئوالن در همــه بخش هــا‪ ،‬یــک فرصــت و غنیمــت‬ ‫اســت‪ .‬ایــت اهلل رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنانش‬ ‫بــه ادغــام نهــاد جهــاد ســازندگی اشــاره کــرد و یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬اوایــل پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬نهــادی باعنــوان‬ ‫جهــاد ســازندگی وجــود داشــت کــه در جبهه هــا از ان‬ ‫به عنــوان سنگرســازان بی ســنگر تعبیــر می شــد؛ امــا ایــن‬ ‫نهــاد به مرورزمــان و در حرکتــی نادرســت حــذف شــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬گروه هــای جهــادی امــروز می توانســتند بــا‬ ‫یــک ســازمان دهی درســت‪ ،‬تحت عنــوان جهــاد ســازندگی‬ ‫شــکل جدیــدی یافتــه و بســیاری از کارهــای نشــدنی را‬ ‫در کشــور انجــام دهنــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه نبایــد جریــان‬ ‫جهــاد ســازندگی در کشــور ادغــام می شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫نهــاد‪ ،‬یــک حرکــت خودجــوش‪ ،‬مردمــی و انقالبــی بــرای‬ ‫شــکل دادن اقدامــات عمــران و ابادانــی در کشــور و انجــام‬ ‫کارهایــی بــود کــه به ظاهــر عنــوان می شــد انجــام ان هــا‬ ‫امــکان نــدارد»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه روحیــه تشــکل و‬ ‫ســازمان دهی نیروهــای جهــادی و خودجــوش در سراســر‬ ‫کشــور را از اقدامــات ضــروری دانســت کــه بایــد در شــهر و‬ ‫روســتا نتایــج ان دیــده شــوند‪ .‬ایـت اهلل رئیســی بااشــاره به‬ ‫نقــش ارزشــمند گروه هــای جهــادی و ســازمان های‬ ‫مردم نهــاد در دوره تحــول در دســتگاه قضایــی بــه‬ ‫دســتورالعمل «نحــوه مشــارکت و تعامــل نهادهــای مردمی‬ ‫بــا قــوه قضائیــه» کــه بهمن مــاه پارســال ابــاغ شــد‪ ،‬اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬ایــن دســتورالعمل مبتنــی و مســتند بــر‬ ‫قانــون بــوده و نقــش ســازمان های مردم نهــاد و گروه هــای‬ ‫جهــادی را در اعــام فســاد‪ ،‬پیشــگیری از وقــوع جــرم و‬ ‫کشــف جــرم مشــخص و تبییــن کــرده اســت»‪ .‬وی‬ ‫باتاکیدبــر نقــش ســازمان های مردم نهــاد و گروه هــای‬ ‫جهــادی در عرصــه عدالت خواهــی و ارمان خواهــی‬ ‫براســاس دســتورالعمل مذکــور‪ ،‬محــور دیگــر ایــن‬ ‫دســتورالعمل را مطالبه گــری حقــوق عامــه توســط ایــن‬ ‫نهادهــا عنــوان کــرد‪ .‬ایــت اهلل رئیســی گفــت‪« :‬درســت‬ ‫اســت کــه دادســتان مدعی العمــوم اســت؛ امــا گروه هــای‬ ‫جهــادی و ســازمان های مردم نهــاد هــم می تواننــد توجــه‬ ‫بــه حقــوق عامــه را مطالبــه کننــد»‪.‬‬ ‫نقــش گروه هــای جهــادی و ســازمان های مردم نهــاد در‬ ‫پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصادی‪،‬‬ ‫دیگــر موضوعــی بــود کــه موردتاکیــد رئیــس دســتگاه قضا‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه بُعــد دیگــر ایفــای نقــش‬ ‫ســازمان های مردم نهــاد و گروه هــای جهــادی را اصــاح و‬ ‫بازاجتماعی شــدن مجرمــان دانســت و گفــت‪« :‬کســانی که‬ ‫به هردلیــل دچــار اســیب اجتماعــی شــده اند‪ ،‬بایــد‬ ‫اصــاح شــده و بــه جامعــه بازگردنــد؛ نهادهــای مردمــی‬ ‫به خوبــی می تواننــد قــوه قضائیــه را دراین بــاره یــاری‬ ‫دهنــد»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه اســیب های اجتماعــی زیبنــده‬ ‫نظــام اســامی نیســت و مــردم را رنــج می دهــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«گروه هــای جهــادی‪ ،‬دانشــجویان و طــاب در هــر‬ ‫نقط ـه ای از شــهر و روســتا می تواننــد دســتگاه قضــا را در‬ ‫بازاجتماعی کــردن افــراد اســیب دیده یــاری دهنــد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه ماموریــت بازاجتماعی کــردن اســیب دیدگان‬ ‫اجتماعــی بــه معاونــت پیشــگیری از وقــوع جــرم ایــن قــوه‬ ‫واگــذار شــده اســت‪ ،‬متذکــر شــد کــه این موضــوع بــا‬ ‫همــه بدنــه قــوه قضائیــه مرتبــط اســت‪ .‬ای ـت اهلل رئیســی‬ ‫درهمین راســتا خاطرنشــان کــرد کــه به عنــوان نمونــه‪،‬‬ ‫گروه هــای نخبگانــی کــه تحت عنــوان اعــام فســاد در‬ ‫گوش ـه وکنار فعالیــت دارنــد‪ ،‬می تواننــد بــا بدنــه ســازمان‬ ‫بازرســی کل کشــور مرتبــط شــوند و ســازمان زندان هــا‬ ‫هــم می توانــد بــرای اصــاح مجرمــان و بازاجتماعی کــردن‬ ‫ان هــا از ظرفیت هــای گروه هــای جهــادی اســتفاده و‬ ‫دربــاره حفــظ حقــوق مالکیــت و بســیاری از مســائل مربوط‬ ‫بــه زمیــن و مالکیــت‪ ،‬گروه هــای جهــادی می تواننــد بــا‬ ‫ســازمان ثبت اســناد همــکاری کننــد‪ .‬وی باتاکیدبــر تعامــل‬ ‫مــردم و گروه هــای جهــادی بــا همــه اجــزای دســتگاه قضــا‬ ‫بــرای ایفــای نقــش در عرصه هــای مختلــف‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«وقتــی اقدامــی بــا نــگاه اســیب زدایی از جامعــه صــورت‬ ‫گیــرد‪ ،‬یــک خانــواده نجــات می یابــد و موضــوع دیگــر‬ ‫تبدیــل بــه مســئله نمی شــود‪ .‬هرجــا مــردم بــه میــدان‬ ‫امدنــد و روحیــه جهــادی ظهــور و بــروز کــرد‪ ،‬بســیاری‬ ‫از مســائل ســامان یافــت و خیلــی از مشــکالت حــل شــد»‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه این نکتــه را هــم متذکــر شــد کــه‬ ‫هرچــه جایــگاه حقوقــی و قانونــی ‪۱۲‬هــزار گــروه جهــادی‬ ‫مســتحکم تر شــود‪ ،‬زمینــه سوءاســتفاده برخی ازافــراد‬ ‫به عنــوان گــروه و تشــکل از بیــن مــی رود‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«امــروز برخــی دشــمنان دنبــال ایــن هســتند کــه در‬ ‫قالــب امــور خیریــه‪ ،‬مجموعه هایــی را برپــا کننــد کــه‬ ‫ریشــه خیرخواهــی و توجــه بــه مــردم نــدارد و اهــداف‬ ‫بدخواهانــه پشــت ان اســت‪ .‬از رویکردهایــی که کشــورهای‬ ‫امریکایــی و اروپایــی در کشــورهای درحال توســعه و‬ ‫جهــان ســوم دنبــال می کننــد این اس ـت که بــا گســترش‬ ‫بنیادهــای خیریــه‪ ،‬اهــداف سیاســی و پلیدشــان را دنبــال‬ ‫کننــد»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن از گروه هــای‬ ‫جهــادی خواســت کــه در پیگیــری ماموریت هایشــان در‬ ‫حوزه هــای اجتماعــی و اقتصــادی و بــرای گره گشــایی از‬ ‫زندگــی مــردم‪ ،‬موضــوع صلــح و ســازش را در دســتورکار‬ ‫خــود قــرار دهنــد‪ .‬وی متذکــر شــد کــه اگــر این موضــوع‬ ‫موردتوجــه قــرار گیــرد‪ ،‬بخشــی قابل توجــه از اختالفــات‬ ‫طلبــکاران و بدهــکاران و پرونده هــای ورودی بــه دســتگاه‬ ‫قضــا می توانــد بــه صلــح و ســازش ختــم شــود‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی بااشــاره به برخــی مشــکالت ناشــی از‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا و نقــش گروه هــای جهــادی در‬ ‫کاهــش ایــن مشــکالت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد کــه گروه هــای‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت بزرگِ حوزه فرهنگ و هنر در اقتصاد کشور‬ ‫دکتــر اســحاق جهانگیــری در نشســت بــا جمعــی از‬ ‫اصحــاب فرهنــگ و هنــر باتاکیدبراینکــه حــوزه فرهنــگ‬ ‫و هنــر بایــد به درســتی تعریــف و شناســانده شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬متاســفانه بــه حــوزه فرهنــگ و هنــر به لحــاظ‬ ‫توانمنــدی اقتصــادی در کشــور کمتر توجه شــده اســت؛‬ ‫درحالی کــه بااتکابــه ظرفیت هــای داخلــی این بخــش‬ ‫توانســته در کشــور ‪ ،‬منطقــه و جهــان نقش بســزایی ایفاء‬ ‫کــرده و خروجــی ان‪ ،‬جایــگاه ممتــازی داشــته اســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ معــاون اول‬ ‫رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬بایــد هرچه ســریع تر بــرای‬ ‫اقتصــادی خــاق در حــوزه فرهنــگ و هنــر و ســندی‬ ‫تهیــه و در دولــت یــا ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫مطــرح و تصویــب شــود تــا همــه دســتگاه ها متعهــد‬ ‫بــه پیگیــری توســعه این بخــش به عنــوان حــوزه ای‬ ‫جــدی در کشــور شــود»‪ .‬وی بــه موضــوع کرونــا و‬ ‫اســیب های وارده بــه برخــی از مشــاغل و صنــوف‬ ‫کشــور اشــاره کــرد و بابیان اینکــه حــوزه فرهنــگ‬ ‫و هنــر جــزو نخســتین بخش هــای صدمه دیــده از‬ ‫پیامدهــای کروناســت‪ ،‬گفــت‪« :‬وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی بایــد بــا پیگیری هــای اقتصــادی الزم بتوانــد‬ ‫از ظرفیت هــای فراهم شــده ازســوی دولــت بــرای‬ ‫اختصــاص منابــع بــه اســیب دیدگان حــوزه فرهنــگ و‬ ‫هنــر کــه از کرونــا صدمــه دیده انــد‪ ،‬اســتفاده کنــد»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به اختصــاص پنج هزارمیلیاردتومــان بــرای‬ ‫پرداخــت بیمــه بیــکاری‪ ،‬بــر رفــع دغدغــه حــدود‬ ‫‪۲۰‬هــزار شــاغل حــوزه فرهنــگ و هنــر تاکیــد کــرد و‬ ‫از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ‪ ،‬ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی و ســازمان برنامه وبودجــه خواســت تــا ضمــن‬ ‫پرداخــت بیمــه بیــکاری بــه شــاغالن این حــوزه ظــرف‬ ‫دوهفتــه گزارشــی از اقدامــات انجام شــده ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫وی ضــرورت فراهم شــدن ســازوکارهای الزم به منظــور‬ ‫اســتفاده از منابــع ‪۵۰‬هزارمیلیاردتومانــی تســهیالت بــا‬ ‫ســود ‪۱۲‬درصــد بــه بنگاه هــای اســیب دیده از ویــروس‬ ‫کرونــا گفــت‪« :‬باتوجه بــه نیــاز شــاغالن این بخــش‬ ‫بــه تســهیالتی بــا نرخ هایــی کمتــر از ‪۱۲‬درصــد‪،‬‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی می توانــد بــا کمــک‬ ‫دســتگاه های دیگــر از برخــی منابــع نظیــر منابــع‬ ‫مربــوط بــه اشــتغال پایــدار کــه دراختیــار وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعی ســت و از دوره بازپرداخــت طوالنــی‬ ‫برخــوردار و قرض الحســنه اســت‪ ،‬به نفــع هنرمنــدان‬ ‫اســتفاده کنــد»‪ .‬وی بــه موضــوع پرداخــت یارانــه‬ ‫حــوزه نشــر و مطبوعــات اشــاره کــرد و باتاکیدبراینکــه‬ ‫دولــت تــاش می کنــد یارانــه این حــوزه را بــا وجــود‬ ‫محدودیــت بودجــه ســال ‪ ۹۹‬به میــزان ‪ ۷۰‬تــا ‪۸۰‬درصــد‬ ‫پرداخــت کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بانــک مرکــزی نیــز ارز موردنیاز‬ ‫واردات کاغــذ مطبوعــات و ناشــران را بــرای ســال ‪۹۹‬‬ ‫تامیــن خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان وی‪ ،‬وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫بااشــاره به اهمیــت و جایــگاه حــوزه فرهنــگ و هنــر‬ ‫کشــور و ظرفیــت و توانمنــدی نیــروی انســانی فعــال‬ ‫دراین بخــش گزارشــی از جهــش فعالیت هــای هنــری‬ ‫و فرهنگــی در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم ارائــه‬ ‫و خواســتار افزایــش ســهم بخــش فرهنــگ و هنــر‬ ‫از بودجــه عمومــی کشــور شــد‪ .‬وی بــا تبییــن نقــش‬ ‫هنرمنــدان در ایفــای مســئولیت اجتماعــی نظیــر‬ ‫راه انــدازی پویــش مخالفــت بــا تحریــم ‪ ،‬تولیــد برنامــه‬ ‫در دوران کرونــا بــرای پرکــردن اوقــات فراغــت مــردم‬ ‫و همراهــی اصحــاب رســانه بــا دســتورالعمل های ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه بــا کرونــا تصریــح کــرد‪« :‬شــیوع کرونــا‬ ‫و تعطیلــی مراکــزی نظیــر نمایشــگاه های کتــاب‪ ،‬‬ ‫ســینماها ‪ ،‬تئاتــر ‪ ،‬اموزشــگاه های هنــری و کاهــش‬ ‫شــمارگان مطبوعــات باعــث شــده تــا متصدیــان‬ ‫این حــوزه ازنظــر اقتصــادی دچــار خســارت شــوند و‬ ‫الزم اســت دولــت حمایــت خــود را درزمینــه تامیــن‬ ‫اعتبــار و پرداخــت وام بیش ازگذشــته افزایــش دهــد»‪.‬‬ ‫دراین جلســه کــه مدیرعامــل خانــه ســینما‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫خانــه تئاتــر‪ ،‬مدیرعامــل خانــه موســیقی‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫صنــدوق اعتبــاری هنــر‪ ،‬رئیــس انجمــن صنفــی طراحان‬ ‫گرافیــک‪ ،‬رئیــس انجمــن خوشنویســان ‪ ،‬رئیــس‬ ‫انجمــن عکاســان‪ ،‬رئیــس انجمــن نقاشــان ‪ ،‬نماینــده‬ ‫انجمــن طراحــان پارچــه و لبــاس‪ ،‬رئیــس اتحادیــه‬ ‫ناشــران و کتاب فروشــان تهــران و رئیــس انجمــن‬ ‫صنفــی روزنامه هــای غیردولتــی اســتان تهــران حضــور‬ ‫داشــتند‪ ،‬پیرامــون پرداخــت بیمــه هنرمنــدان‪ ،‬بیمــه‬ ‫بیــکاری‪ ،‬وام و تســهیالت ‪ ،‬کمــک بــه مســئله معیشــت‬ ‫جهــادی دراین ایــام می تواننــد بــرای جلوگیــری از بــروز‬ ‫اســیب های اجتماعــی و کاهــش پرونده هــای قضایــی‪،‬‬ ‫بســیاری از اختالفــات ناشــی از چــک‪ ،‬رابطــه موجــر و‬ ‫مســتاجر و نیــز دعواهــای خانوادگــی را بــا ریش ســفیدی‬ ‫و کدخدامنشــی حــل کننــد‪ .‬وی درهمین راســتا معاونــت‬ ‫پیشــگیری قــوه قضائیــه و معاونت هــای پیشــگیری در‬ ‫سراســر کشــور را موظــف کــرد کــه از ظرفیــت گروه هــای‬ ‫مردمــی و جهــادی در بازاجتماعی کــردن افــراد‪ ،‬پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جــرم و مبــارزه بــا اســیب های اجتماعــی بهــره‬ ‫گیرنــد تــا یــک عقبــه بســیار قدرتمنــد فکــری و فرهنگــی‬ ‫نواورانــه مردمــی بــرای دســتگاه قضایــی شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه در تعریــف مدافعــان امنیــت اجتماعی‬ ‫از نــگاه دســتگاه قضــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬مدافعــان امنیــت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬کســانی هســتند کــه نمی گذارنــد جامعــه دچار‬ ‫اســیب شــود و اســیب بــه جامعــه را اســیب بــه شــخص‬ ‫خودشــان تلقــی می کننــد»‪ .‬ایــت اهلل رئیســی گروه هــای‬ ‫جهــادی و ســازمان های مردم نهــاد را در زمــره مدافعــان‬ ‫امنیــت اجتماعــی دانســت و اطمینــان خاطــر داد ظرفیــت‬ ‫عظیــم نیروهــای مردمــی و گروه هــای جهــادی می توانــد‬ ‫درزمینــه همکاری هــای قضایــی یــک مجموعــه اثرگــذار در‬ ‫سراســر کشــور باشــند‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬بایــد زمــان تحــول قضایــی را محدودتــر و فراینــد‬ ‫ان را اجرایی تــر کــرد تــا مــردم به طــور ملمــوس حــس‬ ‫کننــد دراین زمینــه اتفاقــی افتــاده اســت»‪ .‬وی با تشــکر از‬ ‫اقدامــات و خدمــات ســازمان های مردم نهــاد و گروه هــای‬ ‫جهــادی‪ ،‬گفــت‪« :‬نشســت هم اندیشــی بــا این گروه هــا‪،‬‬ ‫بایــد نقطه عطفــی باشــد کــه در نشســت بعــدی گــزارش‬ ‫عملکــرد ارائــه شــود؛ نــه بیــان ارمان هــا‪ ،‬خواســته ها و‬ ‫مطالبــات»‪ .‬ایـت اهلل رئیســی درپایــان بابیان اینکــه ایـن کار‬ ‫در دســتگاه قضایــی بایــد نهادینــه شــود تــا بــا تغییــرات‬ ‫مدیریتــی و تغییــر احتمالــی رویکردهــا و روندهــا دچــار‬ ‫اســیب نشــود‪ ،‬گفــت‪« :‬قــوه قضائیــه می توانــد همــه‬ ‫نیروهــا و ظرفیت هــای مردمــی را بــه همــکاری بطلبــد‬ ‫کــه نمونــه موفــق ان را در شــوراهای حــل اختــاف‬ ‫مشــاهده کردیــم»‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رئیــس قــوه قضائیــه‪ ،‬محمدباقــر الفــت‬ ‫(معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه‬ ‫قضائیــه) بــا ارائــه گزارشــی دربــاره اقدامــات صورت گرفتــه‬ ‫در اجــرای دســتورالعمل «نحــوه مشــارکت و تعامــل‬ ‫نهادهــای مردمــی بــا دســتگاه قضایــی» گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫دســتورالعمل مشــتمل بر پنــج فصــل و ‪ ۵۴‬مــاده در ‪۲۴‬ام‬ ‫بهمن مــاه ‪ ۹۸‬ازســوی ریاســت قــوه قضائیــه ابــاغ شــد و‬ ‫امــروز ‪۸۰‬روز از ابــاغ ان گذشــته اســت»‪ .‬وی درادامــه‪ ،‬از‬ ‫معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم قــوه قضائیه‬ ‫ـوان متولــی پیگیــری تعهدات ناشــی از دســتورالعمل‬ ‫به عنـ ِ‬ ‫مذکــور یــاد کــرد و افــزود‪« :‬باتوجه بــه شــیوع کرونــا و‬ ‫به جهــت معطل نمانــدن کار‪ ،‬دراین زمینــه کارگــروه‬ ‫مجــازی تشــکیل و فعــاالن این حــوزه نیــز شناســایی‬ ‫و اطالع رســانی و توجیــه تکالیــف و الزامــات ناشــی از‬ ‫دســتورالعمل انجــام شــد»‪ .‬او از انجــام مکاتبــات متعــدد‬ ‫مســئوالن قضایــی و اجرایــی بــرای ایجــاد هماهنگــی و‬ ‫ســاماندهی ظرفیت هــای مختلــف خبــر داد و بــه تهیــه و‬ ‫تکمیــل بانــک اطالعاتــی ســازمان های مردم نهــاد اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬او افــزود‪« :‬بــا دادگســتری های کل مکاتباتــی صورت‬ ‫گرفــت و توضیحــات الزم ارائــه و در خــود قــوه قضائیــه‬ ‫نیــز بیــن مرکــز و دادگســتری هماهنگــی و هم محــوری‬ ‫به وجــود امــد و بــا گروه هــای جهــادی در ســمن ها‬ ‫بــرای تعییــن خط مشــی های اینــده جلســه داشــتیم»‪.‬‬ ‫او همچنیــن متذکــر شــد کــه دراین راســتا‪ ،‬پرسشــنامه‬ ‫ارزیابــی فعالیــت نهادهــای مردمــی و پرسشــنامه مراجــع‬ ‫مســئول تدویــن و شــاخص های ارزیابــی نیــز احصــا شــده‬ ‫اســت‪ .‬معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم‬ ‫قــوه قضائیــه‪ ،‬از تدویــن ائین نامــه کارگــروه مشــارکت‬ ‫نهادهــای مردمــی و ارســال ان در چندروزاینــده بــرای‬ ‫رئیــس دســتگاه قضایــی خبــر داد و گفــت کــه بیــش‬ ‫از ‪ ۳۰‬تکلیــف را شناســایی کــرده و تکالیــف متعــددی‬ ‫بــرای بخش هــای مختلــف قضایــی درنظــر گرفته ایــم کــه‬ ‫ب ـه زودی ابــاغ خواهــد شــد‪ .‬الفــت‪ ،‬از راه انــدازی ســامانه‬ ‫جامــع نهادهــای مردمــی بــا همکاری مرکــز امــار و فناوری‬ ‫اطالعــات قــوه قضائیــه تــا پایــان اردیبهش ـت ماه جــاری‬ ‫نیــز خبــر داد‪.‬‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬به رســمیت شناخته شــدن رســته شــغلی‬ ‫ان هــا و تعییــن تســهیالت و امکانــات الزم بــا هــدف‬ ‫رونق بخشــیدن بــه فعالیت هــای هنــری پســاکرونایی‪ ،‬‬ ‫یارانــه نشــر و مطبوعــات‪ ،‬مالیــات فعالیت هــای‬ ‫هنــری ‪ ،‬عرضــه بنگاه هــای بــزرگ رســانه ای در بــورس‪ ،‬‬ ‫توانمندســازی اصنــاف حــوزه فرهنگــی هنــری بحــث و‬ ‫تبادل نظــر شــد‪ .‬همچنیــن مدیرعامــل ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬معــاون اقتصــادی و هماهنگــی ســازمان‬ ‫برنامه وبودجــه‪ ،‬معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و مدیرعامــل‬ ‫صنــدوق کارافرینــی امیــد‪ ،‬دیدگاه هــا و پیشــنهادهای‬ ‫خــود درخصــوص حــل مســئله بیمــه هنرمنــدان‪،‬‬ ‫تخصیــص اعتبــار الزم بــرای یارانــه مطبوعــات و ناشــران‬ ‫و اســتفاده از منابــع موجــود بــرای اشــتغال زایی و‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــه شــاغالن حــوزه فرهنــگ و هنــر‬ ‫ارائــه کردنــد و مقــرر شــد بــرای کمــک بــه شــاغالن‬ ‫بخــش فرهنــگ و هنــر‪ ،‬ســهم هشــت درصدی بیمــه‬ ‫شــاغالن ان به مــدت س ـه ماه ازســوی دولــت پرداخــت‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن مقــرر شــد ضمــن بازنگــری در ضریــب‬ ‫پیمانــی و قــراردادی هنرمنــدان بــا ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬چهارچــوب الزم بــرای اســتمهال وام هــا و‬ ‫کمــک بــه ســهم بیمــه اختیــاری افــراد فراهــم شــود‪.‬‬ ‫مقــرر شــد کمیتـه ای بــا ریاســت وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی‪ ،‬رئیــس ســازمان تامیــن اجتماعــی و معــاون‬ ‫امــور اقتصــادی و هماهنگــی ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫مشــکالت بخــش فرهنــگ و هنــر؛ به ویــژه در حــوزه‬ ‫بیمــه بیــکاری ‪ ،‬یارانــه مطبوعــات‪ ،‬اســتمهال وام هــا‬ ‫موردبررســی قــرار داده و نحــوه اســتفاده این حــوزه از‬ ‫تســهیالت بــا ســود کــم؛ ضمــن یافتــن راهکارهــای الزم‪ ،‬‬ ‫تصمیمــات مقتضــی را اتخــاذ و گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امالء بنویس! انشاء ننویس!‬ ‫تقدیــم بــه همــه معلمانــی کــه عاشــقانه و عالمانــه‪ ،‬ســودای ســاختن ایرانــی ابــاد‬ ‫و ازاد‪ ،‬از مســیر تربیــت دانش امــوزان و دانشــجویانی خــاق‪ ،‬قلنــدر و ســرکش‪،‬‬ ‫نــواور‪ ،‬متعهــد و مســئول در ســر دارنــد‪ .‬مــن بــرای خالصه کــردن اموزش وپــرورش‬ ‫(اپ) مــا‪ ،‬در یــک جملــه می نویســم‪« :‬امــاء بنویــس! انشــاء ننویــس!» انشــاء حتــی‬ ‫اگــر موضوعــش همــان جملــه تکــراری «علــم بهتــر اســت یــا ثــروت؟» باشــد‪،‬‬ ‫عامــل به حرک ـت دراوردن ذهــن‪ ،‬خالقیــت و درگیرشــدن بــا دوراهی هــای بنیــادی‬ ‫زندگی ســت‪ .‬ابوالفضــل بیهقــی؛ بــزرگ بی دلیــل ننوشــته اســت‪« :‬مــرد انــگاه اگاه‬ ‫شــود کــه نبشــتن گیــرد و بدانــد کــه پهنــای کار چیســت»‪ .‬انشــاء در فرهنــگ‬ ‫معیــن چنیــن معنــی شــده اســت‪« :‬افریــدن‪ ،‬به وجــوداوردن‪ . ۲ /‬اغازکــردن‪ .۳ /‬از‬ ‫خــود چیــزی گفتــن‪ .4 /‬ســخن پردازی»؛ اپ بایــد افریــدن و خلق کــردن بیامــوزد و‬ ‫دانش امــوز خــاق و افرینش گــر شــود‪ .‬انشــاء‪ ،‬ادمــی را بــه ضــرورت خلق کــردن‪،‬‬ ‫فراتررفتــن از زندگــی روزمــره‪ ،‬اندیشــیدن بــه مفاهیــم مهــم نظیــر ازادی‪،‬‬ ‫عدالــت‪ ،‬انســانیت‪ ،‬اخــاق‪ ،‬حقیقــت‪ ،‬دیــن‪ ،‬معنــای زندگــی و ‪ ...‬اگاه می کنــد‪.‬‬ ‫انشاءنوشــتن‪ ،‬فراتــر از ســیاه کردن کاغــذ اســت‪ .‬انشــاء‪ ،‬قــدرت دادن بــه دانش امــوز‬ ‫اســت‪ .‬قــدرت انکــه حــرف متفاوتــی بزنــد‪ ،‬جلــوی جمــع بایســتد و بگویــد کــه مــن‬ ‫این گونــه می اندیشــم‪ ،‬خــود را بــه داوری جمــع بســپارد‪ ،‬وارد گفت وگــو شــود‬ ‫و همه چیــز را به چالــش بکشــد‪ .‬رابطــه قــدرت افقــی می شــود‪ .‬معلــم گوینــده‬ ‫نیســت؛ شــنونده اســت‪ .‬زنــگ امــاء را امــا به خاطــر بیاوریــد‪ .‬هیــچ ابداعــی در‬ ‫ان نیســت؛ کلماتــی را کــه به خاطــر ســپرده اید‪ ،‬تکــرار می کنیــد؛ رونویســی‪.‬‬ ‫ســرت را زیــر می انــدازی و بــه حــرف معلــم گــوش و عیــن ان را تکــرار می کنــی‪.‬‬ ‫امــاء‪ ،‬جــای نــواوری‪ ،‬خالقیــت و خوداظهــاری و بــروز شــخصیت نیســت‪ .‬رابطــه‬ ‫قــدرت اســت‪ .‬معلــم امالیــت را تصحیــح می کنــد‪ ،‬غلــط می گیــرد‪ ،‬گفت وگــو‬ ‫هــم نمی کنــد‪ .‬خــط می زنــد و نمــره می دهــد‪ .‬امــاء‪ ،‬رابطــه قــدرت اســت‪.‬‬ ‫معلــم بــاالی ســرت و معلــم و دانش امــوز هــردو یک چیــز را تکــرار می کننــد؛‬ ‫انچــه در مرجعــی به نــام «کتــاب لغــت» نوشــته شــده اســت؛ عیــن کتــاب بنویــس‪،‬‬ ‫همیــن! هرقــدر امــاء‪ ،‬تکــرار مکــررات اســت و رابطــه قــدرت؛ انشــاء‪ ،‬تکثــر و تنــوع‬ ‫اســت و بال وپــردادن بــه خیــال تــا فراتــر بــرود از هرانچــه هســت بــه هرانچــه‬ ‫دوســت داری باشــد یــا خیــال می کنــی بایــد باشــد‪ .‬انشــاء‪ ،‬دانش امــوز را سرکشــی‬ ‫می امــوزد و امــاء‪ ،‬رام بــودن طلــب می کنــد‪ .‬هرقــدر دراین بــاره بنویســم کــم‬ ‫اســت‪ .‬اموزش وپــرورش مــا هرقــدر هــم کــه در بنــد یــک از فصــل چهــارم ســند‬ ‫تحــول بنیادیــن اموزش وپــرورش‪ ،‬اهدافــش بــرای تربیــت انســان را ردیــف کنــد‪،‬‬ ‫منطــق رنگ باختــن زنــگ انشــاء و جایــگاه نوشــتن در اپ و پررنگــی امــاء و ســاختار‬ ‫امالءدوســت‪ ،‬بیشــتر اشــکار می شــود‪ .‬تضعیف کــردن انشــاء و پررنگ کــردن امــاء‬ ‫و منطــق امالءدوســتی‪ ،‬دانش امــوز را ‪12‬ســال عملــه بســاط کنکــور بارمــی اورد‪.‬‬ ‫ایــن ‪12‬ســال فضیلتــی نــدارد؛ اال امادگــی بــرای رســیدن بــه کنکــور و حــاال‬ ‫چهارســال بعد هــم فضیلتــی نــدارد؛ جــز رفتــن بــه کنکــور کارشناســی ارشــد و‬ ‫همین طــور تــا اخــر‪ .‬تس ـت زدن همــان امالءنوشــتن اســت‪ ،‬نــه انشــاءکردن‪ .‬انشــاء‪،‬‬ ‫سرکشــی و پــرواز خیــال می طلبــد بــه فراســوی انچــه هســت و امــاء‪ ،‬منقــاد و‬ ‫مطیــع می طلبــد و راضــی بــه هرچــه هســت‪ .‬امالءدوســتی و انشــاءگریزی‪ ،‬منطــق‬ ‫قــدرت اســت‪ .‬اموزش وپــرورش ایــن منطــق قــدرت را لخــت و عریــان‪ ،‬قبیــح و‬ ‫دریــده‪ ،‬بازتولیــد می کنــد‪ .‬مــرگ زنــگ انشــاء و قــوت امــاء فقــط یــک نشــانه‬ ‫اســت‪ .‬اب توســعه‪ ،‬ازادی‪ ،‬دموکراســی‪ ،‬دیــن داری‪ ،‬وطن دوســتی‪ ،‬معنویــت و‬ ‫معیشــت از ایــن امالءدوســت و انشــاءگریز گــرم نمی شــود‪ .‬اگــر هنــوز باریکــه ای‬ ‫از خالقیــت‪ ،‬انسان دوســتی‪ ،‬اخــاق و فضائــل در خروجی هــای ایــن اپ هســت‪،‬‬ ‫کارکــرد خانــواده و قوت هــای جامعــه ایرانــی و زحمــت معلمانی ســت کــه همچنــان‬ ‫ســر بــه اطاعــت کامــل ایــن نظــم امالءدوســت ننهاده انــد‪ .‬اوج تناقــض انجاســت کــه‬ ‫نســل جدیــد خیــال انشــاءکردن دارد و امالءگریــز؛ و جماعــت سیاسـت گذار ســودای‬ ‫امالءکــردن دارد و انشــاءگریز؛ بــازی ســرجمع صفــر‪ ،‬هیچ درهیــچ‪ ،‬سراســر خســران‪.‬‬ ‫دســت اورد‪ :‬عمــر بربادرفتــه فرزنــدان خالیــق و شــکافی کــه عریض تــر می شــود‪.‬‬ ‫محمد فاضلی‬ ‫تلگرافی‬ ‫ِ‬ ‫ واردان بازار بورس‬ ‫هشدار به تازه‬ ‫رئیس پلیــس امنیــت اقتصــادی ناجــا گفــت‪« :‬برای انکــه تــازه واردان بــازار بــورس‪ ،‬عاقبــت‬ ‫اقتصــادی ناخوشــایندی نداشــته باشــند‪ ،‬از رفتارهــای هیجانــی پرهیــز کــرده و حتمـاً زیرنظــر‬ ‫کارشناســان باتجربــه در ســازمان بــورس فعالیــت اقتصــادی خــود را گســترش دهنــد»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنــا؛ ســردار محمدرضــا مقیمــی درخصــوص راه انــدازی پلیــس امنیــت اقتصــادی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«لــزوم تشــکیل پلیــس امنیــت اقتصــادی برمبنــای پیشــگیری از جرائــم اقتصــادی بــوده و‬ ‫ماموریــت دارد سیاســت و خط مشــی و نیــز دســتورالعمل ها را تبییــن کنــد و همــه این هــا بــه‬ ‫پیش بینــی‪ ،‬پیشــگیری‪ ،‬کنتــرل‪ ،‬شناســایی‪ ،‬مقابلــه و کشــف جرائــم اقتصــادی ختــم می شــود»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬باتوجه بــه اســتقبال مــردم از بــورس‪ ،‬پلیــس امنیــت اقتصــادی تــاش می کنــد‬ ‫باتوجه بــه اشــراف اطالعاتــی کــه دارد‪ ،‬چالش هــای پی ـش روی بــازار بــورس و ســرمایه را رصــد‬ ‫کنــد تــا از هرگونــه سوءاســتفاده های احتمالــی ازســوی افــراد ســودجو دراین بــازار جلوگیــری‬ ‫شــود؛ ازای ـن رو‪ ،‬پلیــس امنیــت اقتصــادی بــا حساســیت بیشــتری موضــوع بــورس را دنبــال‬ ‫می کنــد»‪.‬‬ ‫بیمه زنان خانه دار و دختران مجرد‬ ‫زنــان خانــه دار و دختــران مجــرد می تواننــد تنهــا بــا پرداخــت ‪۲۲۰‬هزارتومــان در مــاه‪،‬‬ ‫خــود را تحت پوشــش و حمایــت بیمــه تامیــن اجتماعــی قــرار دهنــد و بــا پرداخــت‬ ‫‪۱۰‬ســال نیــز بازنشســته شــوند‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ حســین امیری گنجــه (سرپرســت‬ ‫اداره کل تامیــن اجتماعــی غــرب تهــران بــزرگ) افــزود‪« :‬درراســتای اجــرای اصــل ‪ ۲۹‬قانــون‬ ‫اساســی مبنی بــر تحت پوش ـش قرارگرفتن احــاد مــردم و جهــت حفــظ کرامــت‪ ،‬امنیــت و‬ ‫اســتقالل مالــی؛ بیمــه زنــان خانــه دار به اجــرا درامــد‪ .‬بیمــه زنــان خانــه دار فرصتی ســت‬ ‫بــرای ان دســته از زنــان خان ـه داری کــه در جایــی مشــغول به کار نیســتند؛ امــا بــا پرداخــت‬ ‫حــق بیمــه می تواننــد در دوران میان ســالی و کهن ســالی‪ ،‬از مزایــای بازنشســتگی و دریافــت‬ ‫مســتمری برخــوردار شــوند»‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ بودن میزان ذخایر اسکناس ارزی‬ ‫بی سابقه‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت‪« :‬علی رغــم تحریم هــای ظالمانــه و انتظــار دشــمنان بــرای‬ ‫فروپاشــی اقتصــاد؛ خوشــبختانه بــا تصمیم هــای صحیــح دولــت و بانــک مرکــزی‪ ،‬شــاهد ثبــات‬ ‫و رشــد اقتصــاد غیرنفتــی هســتیم»‪ .‬به گــزارش بانــک مرکــزی؛ عبدالناصــر همتــی افــزود‪:‬‬ ‫«ایــن دســتاوردها بــا تــاش و کوشــش مجموعــه نظــام بانکــی و در ســایه سیاســت گذاری‬ ‫صحیــح بانــک مرکــزی به دســت امــده اســت و درصورتی کــه از نظــام بانکــی حمایــت شــود‪،‬‬ ‫دســتاوردهای ســترگ تری در اینــده شــاهد خواهیــم بــود‪ .‬وضعیــت ذخایــر اســکناس ارزی‬ ‫مناســب و در تاریــخ کشــور بی ســابقه اســت؛ بــرای تامیــن کاالهــای اساســی نیــز تمهیــدات الزم‬ ‫پیش بینــی شــده و مشــکلی وجــود نــدارد»‪.‬‬ ‫عدم صدور مجوزی‬ ‫برای تجمع احیای شب های قدر‬ ‫رئیس پلیــس پایتخــت گفــت‪« :‬تابه امــروز هیــچ مجــوزی بــرای تجمعــات به منظــور احیــای‬ ‫شـب های قــدر ازســوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در ســطح کشــور و اســتان صــادر نشــده‬ ‫اســت»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ ســردار حســین رحیمــی افــزود‪« :‬پلیس تهــران بــزرگ‪ ،‬بــا افرادی که‬ ‫تظاهــر بــه روزه خــواری می کننــد و شــان مــاه مبــارک رمضــان را حفــظ نمی کننــد‪ ،‬به شــدت‬ ‫برخــورد می کنــد‪ .‬رفتارهایــی نظیــر سیگارکشــیدن پشــت فرمــان‪ ،‬توزیــع غــذای گــرم در‬ ‫واحدهــای صنفــی و ‪ ...‬تظاهــر بــه روزه خواری ســت و پلیــس به شــدت بــا ان هــا برخــورد‬ ‫می کنــد»‪.‬‬ ‫اصالح رویه دریافت کد اقتصادی‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬بــا هــدف بهبود محیــط کسـب وکار و به منظور تســهیل در فرایند‬ ‫ثبت نــام مودیــان در نظــام مالیاتــی و تخصیــص کــد اقتصــادی‪ ،‬طــی بخشــنامه ای‪ ،‬بــا اصــاح‬ ‫رویــه دریافــت کــد اقتصــادی دســتور حــذف مرحلــه بازدیــد حضــوری مــکان اســتقرار و دریافت‬ ‫مــدارک فیزیکــی از مودیــان را بــه ســازمان امــور مالیاتــی ابــاغ کــرد‪ .‬به گــزارش وزارت اقتصــاد‬ ‫و دارایــی ایــران؛ در بخشــنامه وزیــر اقتصــاد امــده اســت کــه تمــام اطالعــات موردنیــاز بــرای‬ ‫تخصیــص کــد اقتصــادی بــه اشــخاص حقوقــی به صــورت الکترونیکــی از ســازمان ثبت اســناد و‬ ‫امــاک کشــور و مراجــع ذی صــاح صــدور مجــوز دریافــت و بی نیــاز بــه حضــور مودی در شــعب‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی‪ ،‬کــد اقتصــادی تخصیــص داده شــود‪ .‬براســاس ان؛ برای اشــخاص حقیقی‬ ‫بــا دریافــت اطالعــات از مراجــع صــدور مجــوز یــا پــس از ثبت نــام در ســامانه امــور مالیاتــی‬ ‫بالفاصلــه ثبت نــام انجــام پذیــرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ صورت محدود‬ ‫بازگشایی مدارس به‬ ‫شو پــرورش‪ ،‬از بازگشــایی محــدود مــدارس در هفتــه اینــده (‪۲۷‬‬ ‫وزیــر اموز ‬ ‫اردبیهشــت ماه) خبــر داد‪ .‬به گــزارش پانــا؛ محســن حاجی میرزایــی در جلســه‬ ‫ویدئو کنفرانــس ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬از بازگشــایی مــدارس خبــر داد‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬حضــور دانش امــوزان اجبــار نیســت و تنهــا بــرای رفــع مشــکالت و ســئواالت‬ ‫از معلمــان می تواننــد بــه مدرســه مراجعــه کننــد‪ .‬تمــام مــدارس ابتدایــی و متوســطه‬ ‫(به جــز کــودکان اســتثنایی) به منظــور رفــع اشــکال و ارائــه خدمــات اموزشــی بــه‬ ‫ان دســته از دانش اموزانــی کــه به هر دلیــل تاکنــون نتوانســته اند از خدمــات اموزشــی‬ ‫غیرحضــوری بهره منــد شــوند‪ ،‬دایــر خواهــد شــد»‪ .‬او با اشــاره به اســتمرار روش هــای‬ ‫امــوزش غیرحضــوری‪ ،‬از تلویزیــون و بســتر شــاد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬اســتفاده دانش امــوزان‬ ‫از تمــام یــا بخشــی از فرصــت فراهم شــده حســب نیــاز و به صــورت داوطلبانــه خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬با توجه بــه تعییــن تاریــخ ‪ 17‬خرداد مــاه بــرای شــروع امتحانــات پایــه دوازدهــم‪،‬‬ ‫ارائــه خدمــات حضــوری بــه دانش امــوزان پایــه دوازدهــم تــا ‪ 10‬خرداد مــاه خواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬او با تاکید بــر اهمیــت ســامت دانش امــوزان در روزهــای بازگشــایی مــدارس‪،‬‬ ‫ـی مــدارس و رعایــت‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬اموز ‬ ‫شو پــرورش تمهیــدات الزم را بــرای ضدعفونـ ِ‬ ‫پروتکل هــای وزارت بهداشــت فراهــم کــرده اســت و بایــد در جهــت توجیــه و امــوزش‬ ‫دانش امــوزان اقــدام کنــد»‪ .‬او درپایــان‪ ،‬در خصــوص ســنجش ســامت دانش امــوزان‬ ‫ابتدایــی افــزود‪« :‬برنامــه ســنجش ســامت جســمانی و امادگــی تحصیلــی دانش امــوزان‬ ‫پایــه اول ابتدایــی‪ ،‬بــا رعایــت جوانــب بهداشــتی؛ از مردادمــاه اغــاز خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫شهرستان ‪4‬‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ /1399‬شماره ‪306‬‬ ‫نگاهی به ویژه برنامه های ماه میهمانی خدا با شعار در خانه می مانیم‬ ‫«قطعه ای از بهشت» به افق صداوسیمای گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫صداوســیمای گلســتان بــا «قطعــه ای از بهشــت» بــه‬ ‫افــق مــاه عاشــقان مهیمــان ســفره های اســمانی مــردم‬ ‫گلســتان می شــود‪ .‬مدیــرکل صداوســیما در جلســه‬ ‫هماهنگــی ویژه برنامه هــای مــاه میهمانــی خــدا و بــا‬ ‫شــعار در خانــه می مانیــم و تلویزیــون می بینیــم‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬درحال حاضــر و طبیعتــاً به خاطــر دنیــای پــر‬ ‫از کرونــا مخاطــب به دنبــال محتــوای جــذاب اســت و در‬ ‫مــاه میهمانــی عاشــقان نیــاز مخاطــب بــه رســانه ملــی و‬ ‫اســتانی بیــش از گذشــته اســت؛ بنابرایــن صداوســیمای‬ ‫گلســتان بــا تولیــد و پخــش برنامه هــای خبــری‪ ،‬تولیــدی‬ ‫رادیویــی‪ ،‬تلویزیونــی و فضــای مجــازی به دنبــال رضایــت‬ ‫هرچه بیشــتر مخاطبــان اســت»‪ .‬منتظــر حجــت درادامــه‬ ‫افــزود‪« :‬معاونــت ســیما بــا دو ویژه برنامــه به صــورت زنــده‬ ‫در مــاه مبــارک رمضــان میهمــان خانه هــای گــرم مــردم‬ ‫همیشــه همــراه گلســتان می شــود‪ ،‬ویژه برنامــه ســحر بــا‬ ‫عنــوان «قطعــه ای از بهشــت» اســت کــه در ســحرهای ماه‬ ‫رمضــان ســاعت ‪ 3:20‬تــا اذان صبــح به تهیه کنندگــی و‬ ‫کارگردانــی جمال الدیــن نصرتــی روی انتــن مــی رود‪ ،‬ایــن‬ ‫برنامــه یــک برنامــه معارفــی بــوده و می کوشــد درخصــوص‬ ‫مســائل مختلــف مذهبــی و اعتقــادی قابــل طــرح در مــاه‬ ‫رمضــان باحضــور کارشناســان برجســته اســتان‪ ،‬بیــان‬ ‫خاطــره از زبــان ســحرخیزان‪ ،‬مناجــات و دعــای ســحر را با‬ ‫اجــرای مهــدی خالقــی روی انتــن ببــرد‪ .‬ویژه برنامــه «بــه‬ ‫افــق بهشــت» هــر شــب ســاعت ‪ 19:20‬به مــدت ‪ 45‬دقیقه‬ ‫به تهیه کنندگــی و کارگردانــی ابراهیــم امیرخانــی بــا هــدف‬ ‫ایجــاد لحظــات معنــوی و نشــاط انگیز بــرای روزه داران‬ ‫پخــش می شــود‪ .‬ایــن برنامــه بــا بخش هــای متنوعــی‬ ‫از جملــه کارشــناس مذهبــی درخصــوص بیــان اداب و‬ ‫رســوم روزه داری در روزهــای کرونایــی و بیــان احــکام‪،‬‬ ‫رزق حــال؛ گزارشــی از مشــاغل در مــاه مبــارک رمضــان‪،‬‬ ‫رمضــان در اســتراباد و ‪ ...‬بــا اجــرای مهــران جمــال لیوانــی‬ ‫روی انتــن مــی رود‪ .‬برنامــه «پــای ســخن دوســت» هــرروز‬ ‫ســاعت ‪ 19:15‬به مــدت ‪10‬دقیقــه بــا ســخنرانی ایــت اهلل‬ ‫شــاهرودی به تهیه کنندگــی و کارگردانــی حمیدرضــا‬ ‫اســماعیل پور‪ 18:40 ،‬به مــدت ‪30‬دقیقــه بــا ســخنرانی‬ ‫ایــت اهلل نورمفیــدی به تهیه کنندگــی و کارگردانــی یــزدان‬ ‫خانــدوزی و ‪ 13:10‬به مــدت ‪25‬دقیقــه بــا ســخنرانی‬ ‫ایــت اهلل علــوی گرگانــی به تهیه کنندگــی و کارگردانــی‬ ‫ایــت پهلوانــی درطــول ایــن ‪30‬روز و ‪30‬شــب از ســیمای‬ ‫گلســتان پخــش می شــود»‪ .‬وی درادامــه با اشــاره به اینکه‬ ‫ویــروس کرونــا تاثیــر فراوانــی در بخش هــای مختلــف‬ ‫کشــورمان گذاشــته افــزود‪« :‬باتوجه بــه پیشــگیری ویــروس‬ ‫کرونــا امســال تــاوت نورانــی قــران کریــم بــا عنــوان‬ ‫«محفــل انــس بــا قــران» کــه هرســال به طــور زنــده از‬ ‫دو بــارگاه ملکوتــی امامــزاده عبــداهلل گــرگان(ع) و امامــزاده‬ ‫یحیــی بــن زیــد(ع) گنبــد باحضــور اقشــار مختلــف مــردم‬ ‫همــراه بــا برجســته ترین قاریــان شــیعه و اهــل ســنت‬ ‫اســتان در مــاه مبــارک رمضــان تقدیــم بینندگان همیشــه‬ ‫همــراه گلســتانی می شــد‪ ،‬امســال به صــورت بازپخــش‬ ‫ســاعت ‪ 13:45‬به مــدت ‪60‬دقیقــه تقدیــم بیننــدگان‬ ‫می شــود»‪ .‬درادامــه مدیــرکل صداوســیما بــه معرفــی‬ ‫رنامه هــای معاونــت صــدای فارســی و برون مــرزی ایــن‬ ‫مرکــز پرداخــت و بیــان داشــت‪« :‬رادیــو گلســتان بــا‬ ‫ویژه برنامــه «نجــوای نیــاز» به صــورت زنــده از ســاعت‬ ‫‪ 3:00‬بامــداد به مــدت ‪120‬دقیقــه تــا اذان صبــح همــراه‬ ‫ســحرخیزان گلستانی ســت‪ .‬ایــن برنامــه به تهیه کنندگــی‬ ‫مجتبــی طالبــی بــا پخــش برنامه هایــی از قبیــل پخــش‬ ‫دعــا و مناجــات (بــا صــدای مداحــان و هنرمنــدان‬ ‫گلســتانی)‪ ،‬دعــای ابوحمــزه ثمالــی‪ ،‬بیانــات ایــت اهلل‬ ‫نورمفیــدی (درس هایــی از قــران)‪ ،‬فضاســازی بــرای اذان‬ ‫صبــح‪ ،‬مســابقه‪ ،‬پیــام مهــدوی و توجــه دادن قلب هــا بــه‬ ‫حضــرت ولیعصر(عــج)‪ ،‬گفت وگــو بــا مناجات خوان هــا و‬ ‫لو هــوای‬ ‫شــنوندگان حرفــه ای رادیــو گلســتان بــا بیــان حا ‬ ‫ســحر‪ ،‬گــپ و گفت وگــوی مجــازی بــا صاحبــان مشــاغل‬ ‫شــب و مدافعــان ســامت و ‪ ...‬روی انتــن مــی رود‪ .‬منتظــر‬ ‫حجــت‪ ،‬از ویژه برنامــه افطــار رادیــو گلســتان بــا عنــوان‬ ‫«ســاعت ســرور» نــام بــرد و اظهار داشــت‪« :‬ســاعت ســرور‬ ‫عنــوان برنامه ای ســت کــه به صــورت زنــده از ســاعت‬ ‫‪ 19:00‬تــا ‪ 20:30‬بــا بخش هایــی از جملــه پرداختــن‬ ‫بــه اداب و رســوم اقــوام در مــاه رمضــان‪ ،‬حضــور‬ ‫کارشناســان درخصــوص در خانــه می مانیــم و نــکات‬ ‫بهداشــتی بــرای پیشــگیری از کرونــا‪ ،‬معرفــی مشــاهیر و‬ ‫بــزرگان و عالمــان دینــی اســتان‪ ،‬پخــش دعــای بومــی با‬ ‫لهجه هــای و گویش هــای اقــوام‪ ،‬پخــش قــران همــراه‬ ‫بــا ترجمــه‪ ،‬پخــش دعاهــای مــاه مبــارک رمضــان و‬ ‫شــرح دعــا توســط کارشناســان‪ ،‬معرفــی تولیدکننــدگان‬ ‫و کارافرینــان موفــق و ‪ ...‬همــراه شــنوندگان همیشــه‬ ‫همــراه گلســتانی در ســاعات ملکوتــی افطــار اســت»‪.‬‬ ‫وی درادامــه بیــان داشــت‪« :‬رادیــو برون مــرزی نیــز بــا‬ ‫ویژه برنامــه «ضیافــت الهــی یــا (اهلل تعالــی نــگ ضیافــت‬ ‫چاغــاری)» ویژه برنامــه ســحری رادیــو ترکمنــی و‬ ‫برون مــرزی گلســتان اســت کــه به صــورت زنــده ویــژه‬ ‫ایــن ایــام هــر روز از ســاعت ‪ 2:00‬بامــداد به مــدت‬ ‫‪180‬دقیقــه بــا بخش هایــی از جملــه کالم رهبــری‪،‬‬ ‫ترجمــه دعــای ســحر‪ ،‬پاســخ بــه ســواالت مذهبــی‪،‬‬ ‫پخــش تلفن هــای مخاطبــان برون مــرزی‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫زنــده بــا روحانیــون و کارشناســان‪ ،‬ترتیــل قــران‬ ‫کریــم‪ ،‬تواشــیح و ‪ ...‬به تهیه کنندگــی احمــد قرنجیــک‬ ‫و عبدالطیــف گرکــز روی انتــن مــی رود»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫صداوســیمای گلســتان همچنیــن به ویژه برنامه هــای‬ ‫«معاونــت خبــر» اشــاره کــرد و اذعــان داشــت‪« :‬ایــن‬ ‫معاونــت نیــز بــا اطالع رســانی‪ ،‬تولیــد و پخــش ‪25‬‬ ‫گــزارش موضوعــی رمضــان‪ ،‬ســه برنامــه گفت وگــوی‬ ‫ویــژه خبــری‪ ،‬تهیــه و ارســال اخبــار تولیــدی تلویزیونــی‬ ‫و رادیویــی بــه تهــران و شــبکه های سراســری را بــرای‬ ‫ایــن مــاه مبــارک تــدارک دیــده اســت»‪ .‬منتظــر حجــت‬ ‫در پایــان بــه فعالیت هــای «معاونــت فضــای مجــازی»‬ ‫بــرای ایــن ایــام اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬معاونــت فضــای‬ ‫مجــازی اســتان نیــز همــراه بــا دیگــر معاونت هــای‬ ‫مرکــز مطالــب متنــوع بــا موضــوع مــاه رمضــان و شــب‬ ‫هــای قــدر و جشــن رمضــان را تولیــد کــرده اســت؛‬ ‫از جملــه می تــوان بــه بارگــذاری روزانــه قــران کریــم‬ ‫و ادعیــه مناســب درقالــب عکــس و صــوت‪ ،‬ســاخت‬ ‫کلیپ هــا و موشــن های کوتــاه بهداشــت عمومــی‪،‬‬ ‫برنامه هــای اگاهــی بخــش پزشــکی و روانشناســی‪،‬‬ ‫برگــزاری پویــش رزمایــش همدلــی در رادیونمــا و‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬تولیــد پوســتر و اینفوگرافــی‪ ،‬موشــن گرافیک‪،‬‬ ‫تهیــه عکس نوشــت درخصــوص موضوعــات مرتبــط بــا‬ ‫مــاه مهمانــی خــدا‪ ،‬تهیــه موزیک ویدئوهــای جــذاب‬ ‫و شــنیدنی به مناســبت جشــن رمضــان‪ ،‬کلیپ هــای‬ ‫مناجات خوانــی‪ ،‬کلیــپ ادعیــه‪ ،‬تولیــد و انتشــار‬ ‫پســت های مرتبــط بــا مناســبت های مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان از جملــه شــب های قــدر‪ ،‬ایــام شــهادت امــام‬ ‫علــی(ع)‪ ،‬جشــن مهمانــی خــدا و ‪ ...‬نشــر بســته های‬ ‫ویــژه فضــای مجــازی؛ ا ز جملــه عملکــرد معاونــت فضای‬ ‫مجــازی رســانه اســتانی در ایــن ایــام خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی‪:‬‬ ‫منابع مالی دولت به تنهایی جوابگوی نیازهای اموزشی نیست‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز‬ ‫مــدارس اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬منابــع مالــی دولــت به تنهایــی‬ ‫جوابگــوی نیازهــای اموزشــی ایــن اســتان نیســت و مشــارکت‬ ‫خیــران مدرسه ســاز به عنــوان بــازوی توانمنــد توانســته‪ ،‬بخــش‬ ‫بزرگــی از ایــن خواســته ها را جامــه عمــل بپوشــاند»‪ .‬حســین‬ ‫محمــدی در نشســت مشــترک بــا فرمانــدار دلیجــان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«طرح هــای اموزشــی دولتــی بــا کمبــود اعتبــار مواجــه اســت‬ ‫و بایــد از حداکثــر تــوان بــرای تامیــن منابــع مالــی ازطریــق‬ ‫شهرســتان ها بــه کار گرفتــه شــود»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬چهــار واحــد‬ ‫اموزشــی دولتی ســاز و خیرســاز در دلیجــان بــا اعتبــارات دولتــی و‬ ‫کمــک خیــران تــا ســال تحصیلــی جدیــد بــه بهره بــرداری می رســد‬ ‫و بــرای چهــار واحــد اموزشــی نیمه تمــام خیرســاز نیــز مناقصــه و‬ ‫انتخــاب پیمانــکار اقــدام شــده اســت»‪ .‬فرمانــدار دلیجــان نیــز در‬ ‫ایــن نشســت بــا تقدیــر از فعالیت هــای صورت گرفتــه در تکمیــل‬ ‫ســه فضــای اموزشــی نیمه تمــام در ســال گذشــته گفــت‪« :‬امــوزش‬ ‫و پــرورش ایــن شهرســتان به دلیــل کمبــود فضــای اموزشــی‬ ‫راه اندازی سیستم پیامکی جواب دهی نمونه های‬ ‫موارد مشکوک مرکز بهداشت غرب اهواز‬ ‫مژگان فرخندگان‬ ‫درراســتای تحقــق شــعار «در خانــه‬ ‫بمانیــم_ کرونــا را شکســت می دهیــم» مرکــز بهداشــت غــرب اهــواز اقــدام‬ ‫بــه راه انــدازی سیســتم پیامکــی جواب دهــی نمونه هــای مــوارد مشــکوک‬ ‫بــه کرونــا کــرده اســت‪ .‬دکتــر شــریفی (رئیــس مرکــز بهداشــت غرب اهــواز)‬ ‫دراین بــاره اظهــار داشــت‪« :‬ازانجایی کــه بیمــاری کروناویــروس قابلیــت‬ ‫انتقــال و انتشــار بســیار باالیــی دارد و مواجهــه فــرد بیمــار بــا ســایر افــراد‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت به��ار صب��ای ارم��ان ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 403438‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10320534263‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/12/10‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫امیـ�ر مزینانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0075486806‬ب��ه سـ�مت‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت به��ار صب��ای ارم��ان ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 403438‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10320534263‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/12/10‬تصمیمـ�ات‬ ‫رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مدیرعامـ�ل‪ -‬خانـ�م نــدا بیاتانـ�ی‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اعضــاء هیئـ�ت مدیــره بـ�ه قرــار ذیـ�ل‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0082323585‬بـ�ه ســمت نایـ�ب رییـ�س‬ ‫بمــدت نامحدــود انتخــاب گردیدنـ�د‪ :‬اقــای امیـ�ر مزینانـ�ی‬ ‫هیئ��ت مدی��ره‪ - .‬کلی��ه اس��ناد و م��دارک و اوراق بهـ�اءدار‬ ‫و تعه�دـاور بـ�ا امضــاء اقــای امیـ�ر مزینانـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)843256‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ -0075486806‬خانـ�م نــدا بیاتانـ�ی بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت عمرــان تجاــرت نوــژن بـ�ا‬ ‫مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 447861‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003818718‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1399/01/17‬‬ ‫تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل ش��رکت ب��ه ادرس‪:‬‬ ‫استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،13‬شهرستــان شـ�هریار‪ ،‬بخـ�ش‬ ‫مرکزــی‪ ،‬شـ�هر جدی��د اندیشـ�ه‪ ،‬محل��ه فـ�از ‪ 2‬اندیشــه‪،‬‬ ‫خیابـ�ان شهــیدمحمدعلی ن��وری‪ ،‬بلــوار والیـ�ت‪ ،‬پـلاک ‪،0‬‬ ‫س��اختمان تجــاری پرشـ�ین ‪ ،7‬اداری بلـ�وک ‪ ،A‬طبق��ه اول‪،‬‬ ‫واحـ�د ‪ 3‬کدپسـ�تی ‪ 3354719706‬انتق��ال یاف��ت و مـ�اده‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪0082323585‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)843257‬‬ ‫مربوطـ�ه اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)843258‬‬ ‫ایرانی��ان اذر ت��رک فل��ز ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 308577‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103438510‬بـ�ه‬ ‫اسـ�تناد نام��ه شـ�ماره ‪/9801‬خ مـ�ورخ ‪ 98/12/27‬مدیـ�ر‬ ‫تصفی��ه در اجـ�رای مـ�اده ‪ 215‬قان��ون تجـ�ارت بدینوسـ�یله‬ ‫مرات��ب خت��م تصفی��ه شــرکت فوق الذک��ر اعــام‬ ‫می گـ�ردد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)843261‬‬ ‫درامـ�د‪ .‬ف��روزان نورمحمــدی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 4072480290‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 3000000‬ریـ�ال ب��ه صنــدوق شــرکت در زمـ�ره‬ ‫ش�رـکاء درامـ�د‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 300000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 306000000‬ریــال افزایـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه‬ ‫در اساس�نـامه بـ�ه شــرح مذکــور اصــاح گردیـ�د‪ .‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه ادرس استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪،16‬‬ ‫شهرس��تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تهـ�ران‪ ،‬محل��ه تهرانپاــرس‪ ،‬خیاب��ان شهیدحس��ین اب��ادی (‪ 218‬غرب��ی)‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫ای �ت اهلل خوشــوقت [حجربن عـ�دی]‪ ،‬پـلاک ‪ ،418‬س��اختمان مرواری��د‪ ،‬طبقـ�ه هشـ�تم‪ ،‬واحـ�د ‪ 40‬کدپسـ�تی ‪1653795474‬‬ ‫تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه بش��رح ف��وق اص�لاح گردی��د‪ .‬فهرس��ت و می��زان سهم الش��رکه ه��ر ی��ک از‬ ‫ش�رـکاء بعـ�د از افزایـ�ش س��رمایه بـ�ه شــرح ذی��ل می باشـ�د‪ :‬خانـ�م زهــرا احمدی ضیــاء بـ�ه کــد ملــی ‪0059839201‬‬ ‫دارنــده مبلـ�غ ‪ 3000000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬خانـ�م ملیحـ�ه منجمی ممقانـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0010645950‬دارنــده مبلـ�غ‬ ‫‪ 3000000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬اقــای فــرخ فی�رـوزی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0082712158‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 291000000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الش�رـکه‪ ،‬خانـ�م ال نــاز منفردالمالـ�و بـ�ه کــد ملــی ‪ 1382586809‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 3000000‬ریـ�ال سهم الشرــکه‪ ،‬زهـ�را‬ ‫ش�کـوری گنجوی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0071782265‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 3000000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬ف��روزان نورمحمــدی بـ�ه کـ�د‬ ‫ملـ�ی ‪ 4072480290‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 3000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)843255‬‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/12/10‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای محسـ�ن نصیــری بـ�ه‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/01/16‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای پویــان ساــکی بـ�ا کـ�د‬ ‫ساــزمان بنـ�ادر و دریانــوردی تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اعض��ای هیئ��ت مدی��ره بـ�رای‬ ‫ملـ�ی ‪ 4073458426‬ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫مــدت نامحدــود بـ�ه قرــار ذیـ�ل تعییـ�ن گردیدنـ�د‪ :‬خانـ�م ترانـ�ه خشوــعی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫ریــال بـ�ه ‪ 81/000/000‬ریـ�ال کاه��ش یاف��ت و مــاده اساسنــامه شــرکت ب��ه شـ�رح مذکـ�ور‬ ‫اصــاح شـ�د‪ .‬اقــای امیـ�ر مزینانـ�ی کــد ملــی ‪ 0075486806‬دارای مبلـ�غ ‪ 75000000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الشرــکه ‪ -‬خانـ�م نــدا بیاتانـ�ی کــد ملــی ‪ 0082323585‬دارای مبلـ�غ ‪ 5000000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الشرــکه‪ -‬اقــای محسـ�ن نصیــری کــد ملــی ‪ 0075567636‬دارای مبلـ�غ ‪1000000‬‬ ‫ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫عض��و هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب گردیدن��د و ح��ق امض��اء کلی��ه اوراق‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اموــاج دریـ�ا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪45381‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ره�اـورد س�اـزان چکــاد بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100907107‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫‪ 452142‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003963138‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/07/28‬و مج��وز شـ�ماره ‪/43365‬ص‪ 98/‬مورخـ�ه ‪1398/10/15‬‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/01/23‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬ال نــاز منفردالمالـ�و بـ�ه‬ ‫‪ 4722931992‬ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره اق��ای امیرمه��دی خش��وعی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0453531237‬ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره اق��ای علیرض��ا خش��وعی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0451599349‬ب��ه س��مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره اق��ای محمدرض��ا خشـ�وعی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2297204221‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدی��ره‪ .‬کلی��ه اسـ�ناد‬ ‫و اوراق بهــادار از قبی��ل چک ه��ا و سـ�فته ها و بــروات و قرارداده��ای تعهــداور و اسـ�ناد‬ ‫بهــادار از قبی��ل چ��ک و سـ�فته و اوراق تعهــداور و قرارداده��ا و عق��ود اسـلامی و اوراق عـ�ادی‬ ‫رس��می و سـ�ایر اوراق و نامه ه��ای عـ�ادی و اداری ب��ا امض��اء مدیرعام��ل ب��ه تنهای��ی همـ�راه‬ ‫و اداری بـ�ا امضــاء منفــرد مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫ب��ا مه��ر شــرکت و در غیـ�اب مدیرعام��ل ب��ا امضـ�اء منفـ�رد ه��ر ی��ک از اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)843259‬‬ ‫تهران (‪)843260‬‬ ‫بخشــدار خــاوران در حاشــیه مراســم کلنگ زنــی مدرســه خیرســاز قیامدشــت گفــت‪« :‬بــا احــداث‬ ‫ایــن مدرســه‪ ،‬کمبــود ســرانه اموزشــی در ایــن شــهر مرتفــع می شــود»‪ .‬اســماعیل شــعبانزاده اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬باتوجه به اینکــه بخــش خــاوران قطــب صنعتــی شهرســتان ری اســت و همچنیــن کمبــود‬ ‫ســرانه اموزشــی به خصــوص هنرســتان فنــی و حرفــه ای در ایــن منطقــه احســاس می شــود‪ ،‬بــا‬ ‫ســاخت ایــن مدرســه توســط خیــر محتــرم اقــای مهنــدس عــرب ایــن کمبــود اموزشــی مرتفــع‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬خیریــن بــازوان نظــام و دولــت هســتند کــه باتوجه بــه وضعیــت اقتصادی‬ ‫موجــود جامعــه می تواننــد بــه کمــک مــردم و مســئولین بیاینــد»‪.‬‬ ‫زهــرا ش�کـوری گنجوی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0071782265‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 3000000‬ری��ال ب��ه صن��دوق ش��رکت در زم��ره شـ�رکاء‬ ‫‪ 403438‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320534263‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫و عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و اقــای مجیـ�د عبداللهـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0058336060‬ب��ه سـ�مت‬ ‫طــی مراســمی‪ ،‬کلنــگ احــداث‬ ‫مدرســه خیرســاز شــهر قیامدشــت‬ ‫بــر زمیــن زده شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــهرداری و‬ ‫شــورای اســامی شــهر قیامدشــت؛‬ ‫در ایــن ائیــن کــه باحضــور‬ ‫حجت االسالم والمســلمین ســید‬ ‫حســین امیــری (امــام جمعــه)‪،‬‬ ‫اســماعیل شــعبانزاده (بخشــدار)‪،‬‬ ‫شــهردار و اعضــای شــورای اســامی‬ ‫شــهر و روســای ادارات شــهر قیامدشــت‪ ،‬محمــد عــرب (خیــر مدرسه ســاز)‪ ،‬دهیــاران و‬ ‫رئیــس شــورای اســامی روســتاها و بخــش خــاوران برگــزار شــد‪ ،‬بهروز نصیــری (رئیــس اداره‬ ‫امــوزش و پــرورش ناحیــه یــک شــهرری) بــا قدردانــی از مشــارکت خیریــن در ســاخت ایــن‬ ‫فضــای اموزشــی اظهــار امیــدواری کــرد بــا کمــک خیریــن و حمایت هــای ســازمان نوســازی‬ ‫و تجهیــز مــدارس و متولیــان شــهر قیامدشــت‪ ،‬کمبــود فضــای اموزشــی ایــن شــهر مرتفــع‬ ‫شــود‪ .‬حســین ترکاشــوند (شــهردار قیامدشــت) نیــز در این مراســم بااشــاره به مشــخصات این‬ ‫مدرســه اظهــار داشــت‪« :‬در ایــن مدرســه کــه به صــورت هنرســتان چهار طبقــه طراحــی و‬ ‫ی شــده اســت»‪.‬‬ ‫برنامه ریــزی شــده اســت‪ ،‬امکانــات موردنیــاز اموزشــی و کارگاهــی پیش بینــ ‬ ‫وی بــا قدردانــی از مشــارکت اقــای عــرب در ســاخت ایــن فضــای اموزشــی اظهــار امیــدواری‬ ‫کــرد کــه ایــن مدرســه تــا پایــان ســال جــاری احــداث و از مهرمــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬دراختیــار‬ ‫اداره امــوزش و پــرورش قــرار گیــرد‪ .‬رئیــس شــورای اســامی شــهر قیامدشــت نیــز امادگــی‬ ‫حــوزه مدیریــت شــهری را در کمــک بــه اداره امــوزش و پــرورش در حــل مشــکالت اموزشــی‬ ‫ایــن شــهر اعــام کــرد‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ره�اـورد س�اـزان چکــاد بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 452142‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320613601‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 1/000/000‬ریــال کاهـ�ش داد‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪105/000/000‬‬ ‫اغاز عملیات ساخت هنرستان خیرساز در شهر قیامدشت‬ ‫‪ 14003963138‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/01/23‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بهــار صبــای ارمــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫و اقــای بهرــوز رجبـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 1990057055‬ب��ه سـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫عضــو شــورای اســامی باقرشــهر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«ســامت و ایمنــی‪ ،‬عمده تریــن مســئله روزگار‬ ‫فعلی ســت‪ ،‬همــه مــردم می خواهنــد ســالم و‬ ‫در امنیــت کامــل باشــند و مفهــوم ســامت را‬ ‫در همــه ابعــاد زندگــی خویــش درک کننــد و‬ ‫به عنــوان پشــتوانه زندگــی احســاس کننــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــهرداری و شــورای‬ ‫اســامی باقرشــهر؛ حســین گراونــد (عضــو‬ ‫شــورای اســامی باقرشــهر و رئیس کمیســیون‬ ‫بهداشــت و درمــان ایــن شــورا) درخصــوص‬ ‫اقدامــات انجام شــده در مقابله بــا گســترش ویــروس کرونــا بــه تشــریح مهم تریــن برنامه هــا‬ ‫و اقدامــات صــورت گرفتــه حــوزه بهداشــت و درمــان شــهرداری و شــورای اســامی باقرشــهر در‬ ‫سه سال گذشــته پرداخــت‪ .‬رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان شــورای اســامی باقرشــهر اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬اهمیــت بهداشــت عمومــی و حفــظ ســامت جامعــه از شــاخص های رفــاه هــر مجموعــه‬ ‫شــهری محســوب می شــود؛ به طورکلــی می تــوان گفــت کــه ســامت و ایمنــی‪ ،‬عمده تریــن مســئله‬ ‫روزگار فعلــی اســت‪ ،‬همــه مــردم می خواهنــد ســالم و در امنیــت کامــل باشــند و مفهــوم ســامت را‬ ‫در همــه ابعــاد زندگــی خویــش درک کننــد و به عنــوان پشــتوانه زندگی احســاس کننــد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ش ِروی مدیریت شــهری باقرشــهر‬ ‫«درهمین راســتا و بــا وجــود مشــکالت و مســائل مختلفــی که پیــ ‬ ‫بــود‪ ،‬کمیســیون بهداشــت شــورای اســامی باقرشــهر کــه تمامی اعضــای شــورای شــهر در ان عضو‬ ‫هســتند‪ ،‬اقــدام بــه پیگیــری و احــداث ســومین ایســتگاه اتش نشــانی باقرشــهر به نــام اولیــن شــهید‬ ‫حادثــه پالســکو (شــهید بهنــام میرزاخانــی) و دومیــن ســاختمان اورژانــس باقرشــهر به نــام ســفیر‬ ‫جــوان اهــدای عضــو (ســجاد حمولــه) کــرد»‪ .‬گراونــد خاطرنشــان کــرد‪« :‬برگــزاری فعالیت هــای‬ ‫هفتــه ســامت در هــر ســال بــا ایجــاد پایگاه های ســامت ماننــد فشــارخون‪ ،‬قنــد و دیابت‪ ،‬مشــاوره‬ ‫پزشــکی بــا همــکاری واحد ســامت شــهرداری باقرشــهر و برپایــی کارگاه هــای مختلف اموزشــی نیز‬ ‫ســنت هرســاله مدیریــت شــهری باقرشــهر بــوده اســت‪ .‬همــکاری بیــن بخشــی بــا ســایر ارگان هــا‬ ‫ماننــد شــبکه بهداشــت و درمــان و مراکــز بهداشــتی منطقــه درراســتای تولیــد برنامه های بهداشــتی‬ ‫و اجــرای همایش هــای اموزشــی نیــز یکــی دیگــر از اقدامــات صورت گرفتــه طــی سه سال گذشــته‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬گراونــد‪ ،‬پیرامــون شــیوع ویــروس کرونــا در ســطح جامعــه و اقدامــات ضدکرونایــی‬ ‫صورت گرفتــه توســط مدیریــت شــهری باقرشــهر هــم گفــت‪« :‬باتوجه بــه شــیوع ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫بالفاصلــه کمیســیون بهداشــت و درمــان شــورای شــهر بــا همــکاری واحدهــای مرتبط در شــهرداری‬ ‫باقرشــهر اقــدام بــه تشــکیل جلســات متعــدد و برنامه ریــزی و اجــرای اقدامــات مختلفــی کــرد‪،‬‬ ‫تعطیلــی تمامــی اماکــن عمومــی شــهر ماننــد پارک هــا و ورزشــگاه ها و فرهنگ ســراها و همچنیــن‬ ‫شست وشــو و ضدعفونــی مکــرر تمامــی معابــر اصلــی و فرعــی باقرشــهر؛ از جمله ایــن اقدامــات بوده‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬به جرئــت می تــوان گفــت کــه باقرشــهر از جملــه معــدود شــهرهایی در اســتان‬ ‫تهــران و کل کشــور اســت کــه بیش تریــن گندزدایی هــا را داشــته و در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫پیشــگام بــوده اســت‪ .‬تاکنــون بیــش از دومیلیون لیتــر از انــواع محلول هــای ضدعفونــی و گندزدایــی‬ ‫در تمامــی معابــر ســطح شــهر اســتفاده شــده اســت‪ ،‬تمامــی خودروهــای حمل ونقــل عمومــی‬ ‫باقرشــهر ماننــد اتوبوس هــا‪ ،‬مینی بــوس ون هــا و تاکســی ها به طــور مکــرر ضدعفونــی می شــوند»‪.‬‬ ‫حســین گراونــد اظهــار داشــت‪« :‬شــهرداری باقرشــهر بــا نظــارت شــورای شــهر به عنــوان اولیــن‬ ‫شــهر در اســتان تهــران اقــدام بــه راه انــدازی مرکــز تلفــن غربالگــری کروناویــروس کــرد؛ همچنیــن‬ ‫تجهیــز کامــل ورزشــگاه فــدک شــهرداری به عنــوان نقاهتــگاه ویــژه بهبودیافتــگان بیمــاری کرونــا‬ ‫نیــز از جملــه اقدامــات ارزنــده مدیریــت شــهری باقرشــهر در مبــارزه بــا کروناویــروس بــوده اســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه بــا تعامــل و همــکاری شایســته شــورا و شــهرداری و همچنیــن پیگیری هــای ویــژه‬ ‫شــهردار و مدیــران حــوزه ســامت‪ ،‬خدمــات شــهر و مدیریــت بحــران‪ ،‬امــروز باقرشــهر ازنظــر مقابله‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا در وضعیــت بســیارمطلوبی قــرار دارد»‪.‬‬ ‫بخشدار خاوران‪:‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مبیـ�ن توســعه ایرسـ�ا س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪409612‬‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0075567636‬ب��ا دریاف��ت مبلغ��ی از صنـ�دوق شـ�رکت میـ�زان سهم الشـ�رکه‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫خیرین‪ ،‬بازوان نظام و دولت هستند‬ ‫مراکــز بهداشــت مراجعــه می کردنــد و همیــن مراجعــه مجــدد ضمــن ایجــاد‬ ‫ازدحــام ســبب انتقــال بیمــاری بــه افــراد ســالم می شــد کــه ایــن مرکــز بــا‬ ‫ایــن ابتــکار اقــدام بــه اصــاح فراینــد جواب دهــی کــرده اســت»‪ .‬وی درپایــان‬ ‫از شــهروندان خواســت کــه بــا در خانــه مانــدن و رعایت دســتورات بهداشــتی‬ ‫به هیچ وجــه بــه مرکــز بهداشــت بــرای دریافــت جــواب مراجــع نکننــد و‬ ‫جــواب را فقــط ازطریــق پیامــک دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫اگهـ�ی ختـ�م تصفیـ�ه شرــکت منحلـ�ه گرــوه صنعتـ�ی‬ ‫حفظ سالمت جامعه؛‬ ‫ت دوره پنجم شورای اسالمی باقرشهر‬ ‫اولوی ‬ ‫خبر‬ ‫به ویــژه در برخــی از نقــاط شــهری دارای مشــکل جدی ســت»‪.‬‬ ‫ســیامک ســلیمانی افــزود‪« :‬امــوزش و پــرورش محــور توســعه اســت‬ ‫و بــا بهبــود سیســتم اموزشــی و پرورشــی در هــر جامعــه ای‪ ،‬توســعه‬ ‫همه جانبــه ان جامعــه نیــز محقــق می شــود»‪ .‬وی بااشــاره به نقــش‬ ‫مجمــع خیــران مدرسه ســاز دلیجــان در بهبــود امکانــات امــوزش‬ ‫و پــرورش اظهــار داشــت‪« :‬تعهــد خیــران مدرسه ســاز دلیجــان‬ ‫دوســال اخیر‬ ‫در ســال های گذشــته قابل قبــول بــود ولــی در‬ ‫ِ‬ ‫و به دلیــل مشــکالت مالــی برخــی صنایــع بــه مشــکل خــورده و‬ ‫امــوزش و پــرورش را بــا تنگنــا مواجــه کــرده اســت کــه می طلبــد‬ ‫بــا همــکاری و همفکــری در تکمیــل ایــن طرح هــا نیــز گام اساســی‬ ‫برداشــته شــود»‪ .‬مدیــر امــوزش و پــرورش دلیجــان نیــز گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکــه شهرســتان بــا افزایــش جمعیــت دانش امــوزی‬ ‫مواجــه اســت کار اساســی بــرای جبــران کمبــود فضــای اموزشــی‬ ‫ضروری ســت»‪ .‬مهــدی جاللــی افــزود‪ ۱۶ « :‬واحــد اموزشــی در‬ ‫دلیجــان به صــورت دوشــیفت فعالیــت دارنــد و ایــن امــر مشــکالت‬ ‫زیــادی بــرای فراگیــران و اولیــا در پــی داشــته اســت»‪.‬‬ ‫می توانــد باعــث انتقــال و انتشــار ایــن بیمــاری شــود‪ ،‬این مرکــز بــا راه اندازی‬ ‫سیســتم جواب دهــی پیامکــی بــرای مــوارد مشــکوک کــه نمونه هــای ان هــا‬ ‫در ایــن مرکــز اخــذ شــده اســت ســعی در عملی کــردن تحقــق شــعار در‬ ‫خانــه مانــدن به منظــور قطــع زنجیــره انتقــال کرونــا شــده اســت»‪ .‬شــریفی‬ ‫افــزود‪« :‬قبــ ًا افــراد پــس از مراجعــه بــرای نمونه بــرداری ازنظــر ابتــا بــه‬ ‫کرونــا کــه اجبــارا ً بایــد خــود حضــور داشــته باشــند بــرای جــواب نیــز بــه‬ ‫نگاه‬ ‫همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 1382586809‬بـ�ا دریافـ�ت ‪ 3000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه خ��ود از صنـ�دوق‬ ‫شرــکت از شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬ملیحـ�ه منجمی ممقانـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0010645950‬بـ�ا‬ ‫دریافـ�ت ‪ 3000000‬ریـ�ال سهم الشــرکه خـ�ود از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج گردی��د‪.‬‬ ‫در نتیج��ه س��رمایه ش��رکت از ‪ 306000000‬ریــال بـ�ه ‪ 300000000‬ریــال کاهـ�ش یافـ�ت‬ ‫و مـ�اده مربوط��ه اساســنامه بنح��و مذک��ور اص�لاح گردی��د‪ .‬فهرس��ت و میـ�زان سهم الشـ�رکه‬ ‫ه��ر ی��ک از شرــکاء بع��د از کاه��ش س�رـمایه ب��ه شـ�رح ذی�لـ می باش��د‪ :‬خان��م زهـ�را‬ ‫احمدی ضیــاء بـ�ه کــد ملــی ‪ 0059839201‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 3000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪،‬‬ ‫اقــای فــرخ فی�رـوزی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0082712158‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 291000000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الش�رـکه‪ ،‬زهــرا ش�کـوری گنجوی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0071782265‬دارنــده مبلـ�غ‬ ‫‪ 3000000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬ف��روزان نورمحمــدی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 4072480290‬دارنـ�ده‬ ‫مبلـ�غ ‪ 3000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)843262‬‬ ‫تهران (‪)843254‬‬ ‫رویداد‬ ‫ دو شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ / 1399‬شماره ‪306‬‬ ‫اتاق فکر‬ ‫تریبون‬ ‫رسالت فناوری های اموزشی‬ ‫در روزهای شیوع ویروس کرونا‬ ‫مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار خبر داد؛‬ ‫تِنام کارفرمایان برای دریافت وام کرونایی‬ ‫اغاز ثب ‬ ‫حــدود ‪۱.۵‬میلیــارد دانش امــوز در سراســر جهــان در جریــان‬ ‫شــیوع «کوویــد‪ »19-‬به ناچــار از مدرســه و محیــط اموزشــی دور‬ ‫شــدند‪ .‬بســیاری از والدیــن کــه بــه اینترنــت و فنــاوری دسترســی‬ ‫دارنــد‪ ،‬ســراغ فناوری هــای اموزشــی‪ ،‬اســباب بازی های هوشــمند‬ ‫و بازی هــای ویدئویــی رفتنــد تــا فراینــد امــوزش کــودکان در‬ ‫منــزل ادامــه یابــد‪ .‬کــودکان بــرای برگــزاری کالس و جلســات‬ ‫انالیــن از فناوری هایــی نظیــر ‪ ،Zoom‬بــرای امــوزش و پرکــردن‬ ‫اوقــات فراغــت از ‪ ،YouTube‬بــرای یادگیــری از ‪ EdTech‬و بــرای‬ ‫ســرگرمی از بازی هــای ویدئویــی اســتفاده می کننــد‪ .‬نرم افزارهــای‬ ‫بومــی نیــز در کشــورهای مختلــف مورداســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫باتمام این اوصــاف‪ ،‬نظــارت قابل توجهــی بــر ایــن ابزارهــا و خدمــات‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬بــرای اســتفاده از ایــن ابزارهــا در منــزل معمــوالً‬ ‫والدیــن شــرایط اعالم شــده ازطــرف ان هــا را قبــول می کننــد؛‬ ‫امــا کمترکســی واقعــاً ایــن شــرایط را به صــورت دقیــق مطالعــه‬ ‫می کنــد و تعــداد بســیاراندکی دارای دانــش فنــی و حقوقــی الزم‬ ‫بــرای درک شــرایط منــدرج در ایــن متن هــای طوالنــی هســتند‪.‬‬ ‫باتوجه بــه اســیب پذیری شــدید کــودکان در برابــر خطــرات ناشــی‬ ‫از فنــاوری‪ ،‬اعمــال نظــارت اخالقــی و فنــی بــر اســتفاده از ایــن‬ ‫فناوری هــا در «کوویــد‪ »19-‬امــری ضروری ســت‪ .‬دررابطه بــا‬ ‫امنیــت‪ ،‬حفــظ حریــم خصوصــی‪ ،‬اســتفاده مســئوالنه از فنــاوری‪،‬‬ ‫پرسـش های متعــددی وجــود دارد کــه در اینجــا بــه برخی ازان هــا‬ ‫پاســخ داده می شــود‪.‬‬ ‫ایا فناوری موجب تشویق خالقیت می شود؟‬ ‫برای اینکــه یــک فنــاوری دارای اثــر و ارزش اموزشــی باشــد‪،‬‬ ‫بایــد یــک زیرســاخت واضــح و روشــن بــرای امــوزش کــودکان‬ ‫فراهــم کنــد‪ .‬منظــور این نیســت که هــر نرم افــزار اموزشــی‬ ‫ماننــد ‪ Bedtime Math‬بایــد توســط مطالعــات نظــری پشــتیبانی‬ ‫شــود؛ بلکــه کافی ســت میــزان تاثیرگــذاری ایــن نرم افزارهــا بــا‬ ‫تجزیه وتحلیــل کمــی مشــخص و اعــام شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬صــرف‬ ‫داشــتن کارایــی اموزشــی بــرای این نــوع فناوری هــا کافــی نیســت؛‬ ‫بلکــه الزم اســت فنــاوری موجــب افزایــش خالقیــت و تفکر مســتقل‬ ‫در کــودکان شــود‪ .‬فنــاوری می توانــد موجــب افزایــش خالقیــت و‬ ‫رفــع موانــع ان شــود و دانش اموزانــی کــه در برنامــه درســی خــود‬ ‫خالقیــت دارنــد‪ ،‬نتایــج بهتــری در امــوزش به دســت می اورنــد‪.‬‬ ‫ایــا فنــاوری ‪ ،‬حریــم خصوصی و امنیــت کــودکان را در اولویت‬ ‫قــرار می دهــد؟‬ ‫باتوجه به اینکــه کــودکان هنــگام ارتبــاط بــا ســایرین ازطریــق‬ ‫پلتفرم هــا و بازی هــای انالیــن‪ ،‬کامــ ً‬ ‫ا اســیب پذیر هســتند‬ ‫و ردگیــری فعالیتشــان توســط والدیــن‪ ،‬دشــوار اســت ‪ ،‬فنــاوری‬ ‫اموزشــی بایــد دارای سیاســت گذاری امنیتــی روشــن بــوده و از‬ ‫کــودکان در برابــر زورگویــی‪ ،‬ازار و اذیــت ‪ ،‬بهره کشــی و ســایر‬ ‫ریسـک های امنیتــی محافظــت کنــد‪ .‬همچنین فنــاوری بایــد دارای‬ ‫سیاسـت گذاری حفــظ حریــم خصوصــی بــوده و بــا تبعیــت از قانون‬ ‫‪ Children’s Online Privacy Protection Act‬یــا ‪،COPPA‬‬ ‫امــکان گــرداوری اطالعــات کودکان ونوجوانــان را دراختیــار والدیــن‬ ‫ان هــا قــرار دهــد‪ .‬ایــن قانــون‪ ،‬تمــام وب ســایت ها را ملــزم بــه ارائــه‬ ‫سیاسـت های حفــظ حریــم خصوصــی بــه والدیــن و ان هــا را مکلــف‬ ‫بــه اخــذ رضایتشــان بــرای گــرداوری اطالعــات کــودکان می کنــد‪.‬‬ ‫در رســانه های عمومــی معمــوالً فهرســت و رتبه بنــدی فناوری هــای‬ ‫اموزشــی و سیاسـت گذاری ان هــا دربــاره حریــم خصوصــی منتشــر‬ ‫می شــود‪ .‬درصورتی کــه والدیــن اجــازه جمــع اوری اطالعــات‬ ‫خصوصــی فرزنــدان خــود را بــه یــک نرم افــزار یــا فنــاوری‬ ‫می دهنــد‪ ،‬بایــد مطمئــن شــوند کــه تدابیــر امنیتــی مناســبی بــرای‬ ‫محافظــت از ایــن اطالعــات اتخاذشــده و اطالعــات به صــورت بــدون‬ ‫نــام ذخیــره می شــوند‪ .‬نیــز بایــد مطمئــن شــوند ایــن اطالعــات‬ ‫بــدون مجــوز ان هــا توســط شــرکت های توســعه دهنده فنــاوری‪ ،‬بــه‬ ‫اشــخاص ثالــث فروختــه نمی شــود‪.‬‬ ‫ایــا فنــاوری بــرای اســتفاده مســئوالنه طراحی شــده و‬ ‫اعتیــاداور نیســت؟‬ ‫فنــاوری بایــد دارای محدودیت هایــی بــرای جلوگیــری از اســتفاده‬ ‫بیش ازحــد باشــد‪ .‬والدیــن نیــز بایــد کــودکان خــود را بــرای کنتــرل‬ ‫میــزان اســتفاده از فنــاوری تشــویق کننــد‪ .‬براســاس خط مشــی‬ ‫اکادمــی پزشــکی اطفــال امریــکا؛ کــودکان دو تــا پنج ســاله بایــد‬ ‫حداکثــر یک ســاعت در روز از تجهیــزات الکترونیکــی اســتفاده‬ ‫کننــد و کــودکان بزرگ تــر از پنج ســال نیــز بایــد محدودیت هــای‬ ‫مســتمری را در اســتفاده از ایــن ابزارهــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫باوجودایــن؛ «کوویــد‪ »19-‬رعایــت ایــن خط مشــی ها را بــرای‬ ‫بســیاری از خانواده هــا غیرممکــن کــرده‪ .‬حتــی «یونیســف» نیــز‬ ‫درحال تجدیدنظــر دربــاره خط مشــی های اســتفاده از فناوری هــای‬ ‫الکترونیکی ســت‪.‬‬ ‫ایا رویکرد فناوری فراگیر‪ ،‬منصفانه و بی طرف است؟‬ ‫فنــاوری بایــد شــفاف مشــخص کنــد بــرای اســتفاده گروه هــای‬ ‫مختلــف دانش امــوزان طراحــی شــده اســت‪ .‬برخــی از فناوری هــا‬ ‫بــرای گروه هــای خــاص توســعه یافته انــد؛ امــا بایــد تمــام فناوری هــا‬ ‫امــکان دسترســی تمــام کاربــران بالقــوه را صرف نظــر از توانایــی‪ ،‬زبــان‬ ‫یــا نقص هــای بصــری و شــنیداری‪ ،‬فراهــم کنــد‪ .‬اگــر فنــاوری از هــوش‬ ‫مصنوعــی و ابزارهــای یادگیــری ماشــین ماننــد تشــخیص چهــره بهــره‬ ‫می بــرد‪ ،‬بایــد ایــن ابزارهــا به صــورت بی طرفانــه و عادالنــه مورداســتفاده‬ ‫ان قــرار گیرنــد‪ .‬بســیاری از مدل هــای هــوش مصنوعــی در برابــر‬ ‫گروه هــای خاصــی از کاربــران‪ ،‬جهت گیــری می کننــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫الزم اســت فنــاوری به طــور واضــح اعــام کنــد کــه بــا تمــام کــودکان‬ ‫منصفانــه رفتــار کــرده و از تعصــب و تبعیض براســاس ســن‪ ،‬جنســیت‪،‬‬ ‫نــژاد یــا ســایر مشــخصه های جمعیتــی‪ ،‬خــودداری می کنــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫باوجوداینکــه برخــی از پرســش های مذکــور چالش برانگیــز‬ ‫هســتند‪ ،‬بــا پرســیدن ان هــا مشــخص می شــود کــه بســیاری از‬ ‫فناوری هــا و اســباب بازی های هوشــمند کــه مدعــی داشــتن‬ ‫قابلیت هــای اموزشــی هســتند ‪ ،‬کارایــی و قابلیت هــای الزم بــرای‬ ‫این منظــور را ندارنــد‪ .‬البتــه ابزارهــای اموزشــی بســیاری وجــود‬ ‫دارنــد کــه بــرای امــوزش کــودکان در دوران شــیوع «کوویــد‪»19-‬‬ ‫مناســب هســتند‪ .‬همچنیــن ســازمان های مختلفــی ماننــد‬ ‫‪ Common Sense Media، Learn@Home‬و ‪UK Department‬‬ ‫‪ for Education‬منابــع و فناوری هــای انالیــن موردنیــاز بــرای‬ ‫امــوزش کــودکان در دوران «کوویــد‪ »19-‬را بــرای خانواده هــا تهیــه‬ ‫کرده انــد‪ .‬باوجودایــن؛ فناوری هــای موردبحــث قابلیــت جایگزینــی‬ ‫امــوزش در مــدارس را ندارنــد و بایــد تنهــا و صرفــاً به عنــوان‬ ‫ابزارهــای کمک اموزشــی مورداســتفاده قــرار گیرنــد‪ .‬کرونــا چالشــی‬ ‫بی ســابقه بــرای والدیــن‪ ،‬معلمــان و دانش امــوزان سراســر جهــان‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪ .‬فناوری هــا‪ ،‬نویدبخــش ادامــه فراینــد امــوزش‬ ‫هســتند؛ امــا تنهــا بــا تمرکــز بــر مســئولیت و اخالقیــات می تــوان از‬ ‫اثــر مثبــت ان ها بــر کــودکان و نســل اینــده‪ ،‬در بلندمــدت اطمینان‬ ‫حاصــل کــرد‪.‬‬ ‫سپیده کاشانی‪ /‬ایرنا‬ ‫البر کامو‬ ‫نمی توانید تجربه را خلق کنید؛ فقط متحمل ان می شوید‬ ‫‪5‬‬ ‫تلنگر‬ ‫ِ‬ ‫پشت پرده واردات شکر است؟‬ ‫چه دستی‬ ‫پائین افتادن قندخون تولید داخلی!‬ ‫در ایــران باتوجه بــه شــرایط اقلیمــی و الــزام بــه صرفه جویــی در مصــرف اب‪ ،‬کشــت نیشــکر به دلیــل مصــرف بــاالی اب‪ ،‬مقرون به صرفــه نیســت؛‬ ‫به طوری کــه نیشــکر در هرهکتــار ‪۲۸‬هزارمترمکعــب و چغنــدر در هرهکتــار ‪۱۲‬هزارمترمکعــب مصــرف اب دارد‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ بــا وجــود‬ ‫پتانســیل منابــع ابــی و کارخانــه بــزرگ تولیــد شــکر و امــکان دســت یابی بــه خودکفایــی شــکر‪ ،‬برخــی دســت ها هنــوز بــر واردات تاکیــد دارنــد!‬ ‫محمــد شــفیع ملـک زاده گفــت‪« :‬یکــی از مزایــای کشــت‬ ‫چغنــدر‪ ،‬تقویــت خــاک مزرعــه اســت؛ به طوری کــه‬ ‫بعــد از برداشــت ایــن محصــول‪ ،‬هــر محصــول دیگــری‬ ‫کــه در زمیــن کشــت شــود‪ ،‬بهــره وری و عملکــرد‬ ‫ان محصــول افزایــش خواهــد یافــت»‪ .‬رئیــس نظــام‬ ‫صنفــی کشــاورزی کشــور افــزود‪« :‬از دیگــر مزایــای‬ ‫کشــت چغنــدر این اســت که بعــد از اســتحصال‪ ،‬شــکر‬ ‫باکیفیت تــری تولیــد خواهــد شــد؛ پــس کشــت چغنــدر‬ ‫ارزش اقتصــادی باالتــری نســبت بــه نیشــکر دارد»‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکــه درمقایســه با کشــورهای دیگــر بیشــترین‬ ‫میــزان تولیــد شــکر در کشــور مــا از فــراوری چغنــدر‬ ‫به میــزان ‪۶۰‬درصــد و حــدود ‪۴۰‬درصــد از نیشــکر‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬در کشــورهای اروپایــی ‪۳۵‬درصــد تولیــد‬ ‫شــکر از چغنــدر و ‪۶۵‬درصــد از نیشــکر اســت و علــت ان‪،‬‬ ‫بهره منــدی از اب هــای جــاری در ایــن کشورهاســت»‪.‬‬ ‫او بااشــاره به اینکه ظرفیــت باالیــی در افزایــش ســطح‬ ‫زیرکشــت و تولیــد چغنــدر در کشــور وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«به طوری کــه در ســال زراعــی ‪ ۹۶ -۹۷‬کــه بــا تولیــد‬ ‫دومیلیــون و ‪۵۰‬هزارتــن شــکر‪ ،‬بــه مــرز خودکفایــی‬ ‫رســیده ایم‪ .‬دلیلــش افزایــش ســطح زیرکشــت چغنــدر‬ ‫دران ســال بــود کــه از یک میلیــون و ‪۲۲۰‬هزارتــن شــکر‬ ‫اســتحصال شــد و مابقــی از نیشــکر بــود؛ امــا باتوجه بــه‬ ‫مشــکالت چغنــدرکاران دربــاره خریــد تضمینــی در‬ ‫ســال زراعــی ‪ ۹۷-۹۸‬بــا کاهــش ‪۴۰‬درصــدی کشــت‬ ‫ایــن محصــول به دلیــل بی رغبتــی کشــاورزان مواجــه‬ ‫شــده ایم»‪ .‬او گفــت‪« :‬امســال ســطح زیرکشــت چغنــدر‬ ‫پائیــزه بــه ‪۱۷‬هزارهکتــار رســیده و بــرای کشــت بهــاره‬ ‫تــا ‪۸۵‬هزارهکتــار قابل پیش بینی ســت کــه ازاین میــزان‬ ‫تولیــد‪ ،‬حــدود پنج میلیون تــن چغنــدر پیش بینــی‬ ‫می شــود نســبت بــه ســال گذشــته ‪۲۵‬هزارهکتــار افزایــش‬ ‫ســطح زیرکشــت داشــته ایم؛ ولــی درمقایس ـه با میانگیــن‬ ‫ســال های گذشــته کــه حــدود ‪ ۱۱۰‬تــا ‪۱۲۰‬هزارهکتــار‬ ‫ســطح زیرکشــت چغنــدر بــود‪۲۵ ،‬هزارهکتــار ســطح‬ ‫زیرکشــت چغنــدر در کشــور کاهــش یافتــه اســت»‪ .‬او‬ ‫افــزود‪« :‬امســال از ‪ ۷۰‬تــا ‪۸۰‬هزارهکتــار ســطح زیرکشــت‬ ‫نیشــکر برداشــت ‪۱۰۸‬میلیون تــن نیشــکر پیش بینــی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬او افــزود‪« :‬اگــر دولــت سیاســت مناســبی‬ ‫بــرای تولیــد چغندرقنــد اتخــاذ کنــد و حمایت هــای‬ ‫الزم؛ ازجملــه تضمیــن قیمــت مناســب محصــول کشــاورز‬ ‫و تســهیالت کم بهــره‪ ،‬بالعــوض و یارانــه ای دراختیــار‬ ‫کشــاورز قــرار دهــد‪ ،‬در تولیــد شــکر خودکفــا می شــویم و‬ ‫نیــاز ســرانه کشــور تامیــن خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫باتوجه بــه ســرانه مصــرف دومیلیــون ‪۲۰۰‬هزارتنــی‬ ‫شــکر در کشــور‪ ،‬نیــاز بــه واردات ‪ ۸۰۰‬تــا ‪۹۰۰‬هزارتــن‬ ‫اســت؛ درحالی کــه دومیلیــون و ‪۸۰۰‬هزارتــن بــرای واردات‬ ‫شــکر ثبت ســفارش شــده اســت‪ .‬جعفــر حســینی گفــت‪:‬‬ ‫«تولیــد حــدود پنــج تــا شــش میلیون تن چغندرقنــد و‬ ‫‪۱۰۸‬میلیون تــن نیشــکر در کشــور قابل پیش بینی ســت‬ ‫کــه بــا اســتحصال نــه تــا ‪۱۰‬درصــدی از نیشــکر تولیــد‬ ‫حــدود ‪۶۵۰‬هزارتــن شــکر و بــا اســتحصال ‪۱۲‬درصــدی‬ ‫از چغندرقنــد ‪۶۵۰‬هزارتــن شــکر قابل پیش بینی ســت؛‬ ‫پــس یک میلیــون و ‪۳۰۰‬هزارتــن شــکر از هــر دو محصــول‬ ‫در کشــور تولیــد خواهــد شــد»‪ .‬ایــن کارشــناس اقتصــادی‬ ‫بااشــاره به اینکه مصــرف ســالیانه شــکر در کشــور‬ ‫دومیلیــون و ‪۲۰۰‬هزارتــن بــوده‪ ،‬باتوجه بــه میــزان تولیــد‬ ‫در کشــور نیــاز بــه واردات ‪۹۰۰‬هزارتــن اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«در ســال ‪ ،۹۸‬باتوجه بــه کاهــش تولیــد شــکر به میــزان‬ ‫یک میلیون تــن حــدود یک میلیــون و ‪۳۳۹‬هزارتــن‬ ‫شــکر وارد کشــور شــد کــه ‪۴۴۲‬هزارتــن ان به وســیله‬ ‫شــرکت بازرگانــی دولتــی و ‪۸۹۷‬هزارتــن ان ازطریــق‬ ‫سیســتم مافیایــی وارد کشــور شــده اســت و باتوجه بــه‬ ‫میــزان واردات امســال دومیلیــون و ‪۸۰۰‬هزارتــن بــرای‬ ‫واردات شــکر ثبت ســفارش شــده اســت»‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫«ایــن واردکننــدگان کســانی هســتند کــه از واردات منافع‬ ‫بســیارزیادی به جیــب می زننــد و بــه تولیــد اهمیــت‬ ‫نمی دهنــد و از تصمیماتــی نظیــر اینکــه کشــت و تولیــد را‬ ‫در داخــل کاهــش دهیــم و واردات مقرون به صرفــه اســت‪،‬‬ ‫حمایــت می کننــد‪ .‬در کشــور‪ ،‬مافیــای واردات وجــود دارد‬ ‫کــه نیــاز اســت نهادهــای نظارتــی ورود کننــد»‪ .‬او تاخیــر‬ ‫در اعــام قیمــت شــکر ازســوی ســتاد تنظیــم بــازار را‬ ‫یکی دیگــر از مشــکالت تولیدکننــدگان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫«تعییــن دیرهنــگام قیمــت شــکر‪ ،‬باعــث به تعویق افتــادن‬ ‫مطالبــات چغنــدرکاران شــده؛ به طوری کــه کارخانه هــا از‬ ‫پرداخــت وجوهــات عقب افتــاده ان هــا به همین دلیــل‬ ‫خــودداری می کننــد»‪ .‬او افــزود‪ ۴۲« :‬کارخانــه قند و شــکر‬ ‫در کشــور وجــود دارد کــه شــش کارخانــه غیرفعــال اســت‬ ‫کــه ‪ ۱۰‬کارخانــه مربــوط فــراوری نیشــکر اســت کــه از ‪۱۰‬‬ ‫کارخانــه‪ ،‬دو کارخانــه غیرفعــال اســت‪ .‬اســتان خراســان‪،‬‬ ‫اذربایجــان غربــی و فــارس؛ بیشــترین اســتان هایی‬ ‫هســتند کــه کارخانــه فــراوری شــکر از چغنــدر را دارنــد و‬ ‫کارخانه هــای فــراوری نیشــکر در اســتان خوزســتان‪ ،‬فعــال‬ ‫هســتند کــه بســیاری از ایــن کارخانه هــا در ســال های‬ ‫اخیــر نوســازی کردنــد و مشــکلی ازنظــر تجهیــزات و‬ ‫فــراوری نداریــم»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬ضایعــات و کاربــرد‬ ‫ثانویــه نیشــکر در صنایــع چوب ســازی و نئوپان ســازی‬ ‫اســتفاده می شــود و چغندرقنــد در صنایــع خــوراک دام و‬ ‫الکل ســازی کاربــرد ثانویــه دارد»‪.‬‬ ‫شــکر وارداتــی بــا ارز ‪۴۲۰۰‬تومانــی وارد کشــور‬ ‫می شــود کــه باتوجه بــه افــت قیمــت جهانــی شــکر‪،‬‬ ‫بــه هرکیلــو ‪۲۲‬ســنت‪ ،‬قیمــت هرکیلــو شــکر بــرای‬ ‫واردکننــده کمتــر از ‪۱۰۰۰‬تومــان تمــام می شــود و بــا‬ ‫ارز ‪۱۶‬هزارتومانــی کمتــر از کیلویــی ‪۴۰۰۰‬تومــان بایــد‬ ‫به دســت مصرف کننــده برســد؛ امــا باتوجه بــه قیمتــی‬ ‫کــه بــرای فــروش تعییــن شــده‪ ،‬بیــن کیلویــی ‪ ۶۰۰۰‬تــا‬ ‫‪۶۵۰۰‬تومــان بایــد باشــد؛ امــا بــا نبــود نظــارت‪ ،‬از کیلویــی‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬تــا ‪۱۰۰۰۰‬تومــان به فــروش می رســد؛ یعنــی بــا‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومانــی وارد می شــود و بــا ارز ‪۳۶‬هزارتومانــی‬ ‫به دســت مصرف کننــده می رســد‪ .‬مســعود اســدی‬ ‫دراین بــاره عنــوان کــرد‪« :‬تخصیــص ارز ‪ ۴۲۰۰‬بــرای‬ ‫واردات کاالیــی مثــل شــکر درشــرایطی که دسترســی بــه‬ ‫منابــع ارزی محــدود اســت‪ ،‬ازنظــر اقتصــادی قابل دفــاع‬ ‫نیســت؛ چون کــه بــا ســوءمدیریت نه تنهــا قیمــت‬ ‫محصــول را در بــازار متعــادل نکــرده؛ بلکــه قیمت شــکر را‬ ‫چندبرابــر کــرده اســت»‪ .‬رئیــس مجمــع ملــی تشــکل های‬ ‫کشــاورزی کشــور افــزود‪« :‬درچنین شــرایطی دولــت‬ ‫بــرای کاالیــی مثــل شــکر کــه در بســیاری از کشــورهای‬ ‫دنیــا به دلیــل تهدیــد ســامت مالیــات وضــع می شــود‪،‬‬ ‫یارانــه پرداخــت می کنــد و درنهایــت‪ ،‬ایــن محصــول بــا‬ ‫قیمــت باالتــر از قیمــت واقعــی به دســت مصرف کننــده‬ ‫می رســد»‪ .‬او درپایــان‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬قیمــت شــکر در‬ ‫بــازار بــه هش ـت هزارتومان رســیده و ایــن قیمــت یعنــی‬ ‫شــکر بــا ارز ‪۳۶‬هزارتومانــی وارد کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫ســوءمدیریت در بــازار شــکر باعــث لطمــه به چغنــدرکاران‬ ‫و کارخانــه داران قنــد و شــکر شــده اســت»‪.‬‬ ‫در ســال های نه چنــدان دور در تولیــد شــکر به عنــوان‬ ‫یکــی از کاالهــای اساســی و اســتراتژیک کشــور تــا‬ ‫مــرز خودکفایــی پیــش رفتیــم کــه متاســفانه سیاســت‬ ‫نادرســت مســئوالن دولتــی‪ ،‬مانــع اســتمرار ایــن رونــد‬ ‫شــد‪ .‬باوجودانکــه ضریــب خوداتکایــی شــکر بــه مــرز‬ ‫‪۸۵‬درصــد رســید؛ امــا قیمت گــذاری نامناســب خریــد‬ ‫تضمینــی شــکر‪ ،‬دروازه هــای کشــور را بــه روی واردات‬ ‫گشــود‪ .‬بنابــر امــار وزارت جهــاد کشــاورزی؛ ســالیانه‬ ‫دومیلیــون و ‪۲۰۰‬هزارتــن شــکر در داخــل مورداســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد؛ درحالی کــه دبیــر انجمــن صنفــی‬ ‫کارفرمایــان‪ ،‬میــزان مصــرف را دومیلیــون و ‪۸۰۰‬هزارتــن‬ ‫تــا س ـه میلیون تن اعــام می کنــد‪ .‬بســیاری از مســئوالن‬ ‫براین باورندکــه باوجــود منابــع ابــی و کارخانــه بــزرگ‬ ‫هفت تپــه‪ ،‬پتانســیل خودکفایــی شــکر وجــود دارد کــه‬ ‫اگــر مافیــای واردات اجــازه بدهنــد‪ ،‬نیــازی بــه واردات‬ ‫نداریــم‪ .‬غالمحســین بهمئــی دربــاره اخریــن وضعیــت‬ ‫تولیــد شــکر گفــت‪« :‬بــا وجــود تالش هــای متعــدد‬ ‫بــرای خودکفایــی شــکر در داخــل؛ امــا ایــن امــر محقــق‬ ‫نشــد»‪ .‬دبیــر انجمــن تصفیــه کارخانه هــای شــکر افــزود‪:‬‬ ‫«ســال ‪ ۹۶‬بــا تولیــد دومیلیــون و ‪۸۰‬هزارتــن‪ ،‬باالتریــن‬ ‫میــزان تولیــد شــکر در کشــور را داشــتیم کــه این میــزان‬ ‫جوابگــوی نیــاز داخــل نیســت»‪ .‬او بااشــاره به اینکه‬ ‫اختــاف امــاری در میــزان مصــرف شــکر داخــل وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬بنــا به اعتقــاد انجمــن کارخانــه‬ ‫تصفیــه شــکر خــام دومیلیــون و ‪۸۰۰‬هزارتــن تــا‬ ‫ســه میلیون تن و انجمــن صنفــی قنــد و شــکر دو تــا‬ ‫دومیلیــون و ‪۲۰۰‬هزارتــن شــکر در کشــور مورداســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد»‪ .‬او افــزود‪« :‬طــی ســال هایی کــه واردات‬ ‫شــکر قطــع شــد‪ ،‬قیمــت شــکر به یک بــاره صددرصــد‬ ‫افزایــش یافــت؛ چراکــه نیــاز کشــور باالتــر از تولیــد‬ ‫داخــل اســت»‪ .‬او از رونــد کاهشــی تولیــد شــکر خبــر‬ ‫داد و گفــت‪« :‬ســال ‪ ،۹۷‬یک میلیــون و ‪۵۰۰‬هزارتــن و‬ ‫ســال ‪ ،۹۸‬یک میلیون تــن شــکر در داخــل تولیــد شــد کــه‬ ‫بااین وجــود نیــاز بــه واردات دومیلیون تــن شــکر داریــم»‪ .‬او‬ ‫دربــاره اخریــن وضعیــت تعــداد کارخانه هــای شــکر اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬هم اکنــون ‪ ۳۸‬کارخانــه چغنــدر و نیشــکری و ‪۱۵‬‬ ‫کارخانــه تصفیــه شــکر در داخــل وجــود دارد»‪.‬‬ ‫محمــد شــفیع ملــک زاده بااشــاره به راهکارهــای‬ ‫خودکفایــی تولیــد شــکر در کشــور نیــز اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«اگــر قیمــت تضمینــی خریــد شــکر مناســب بــرای‬ ‫کشــاورزان مشــخص شــود‪ ،‬در تولیــد شــکر صددرصــد‬ ‫خودکفــا خواهیــم شــد؛ همان گونــه کــه در ســال ‪۹۶‬‬ ‫ایــن امــر اتفــاق افتــاد»‪ .‬رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی افــزود‪« :‬در ســال ‪ ،۹۶‬سیاســت دولــت‬ ‫و وزارت جهــاد کشــاورزی منجــر بــه تحقــق خودکفایــی‬ ‫شــکر و بی نیــازی از واردات شــد‪ .‬اجرانشــدن سیاســت‬ ‫و برنامه هــای دولــت در ســال قبــل و اعــام قیمــت‬ ‫نامناســب‪ ،‬ســطح زیرکشــت چغندرقنــد را کاهــش داد‬ ‫و کار را بــه جایــی رســاند کــه تولیــد شــکر هماننــد‬ ‫ســال های قبــل به شــدت کاهــش یافــت»‪ .‬او باتاکیدبــر‬ ‫خوداتکایــی شــکر در داخــل‪ ،‬گفــت‪« :‬باتوجه بــه شــرایط‬ ‫تحریــم و شــیوع ویــروس کرونــا به ســهولت نمی تــوان‬ ‫از دیگــر کشــورها شــکر وارد کــرد؛ ازایــن رو‪ ،‬بایــد کاری‬ ‫کنیــم کــه شــکر موردنیــاز در داخــل تولیــد شــود»‪ .‬او‬ ‫بااشــاره به اینکه وضعیــت کشــت و چغندرقنــد در کشــور‬ ‫مــا بــا کشــورهای پیشــرفته قابل مقایســه نیســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«علی رغــم منابــع مناســب اب وخــاک و نیــروی انســانی‬ ‫در کشــور؛ امــا در بحــث صنایــع تبدیلــی‪ ،‬فــراوری و‬ ‫ماشــین االت کمبودهایــی نســبت به کشــورهای پیشــرفته‬ ‫داریــم»‪ .‬او بابیان اینکــه در بحــث بهینه ســازی مصــرف اب‬ ‫و اجــرای پروژه هــای ابیــاری تحت فشــار مشــکلی وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬گفــت‪« :‬باتوجه به انکــه در مصــرف اب تولیــد‬ ‫چغندرقنــد پائیــزه و بهــاره مشــکلی وجــود نــدارد‪ ،‬بایــد‬ ‫برنامه ریــزی مناســب و دقیقــی در کشــت ایــن محصــول‬ ‫بــرای رســیدن بــه خودکفایــی صــورت گیــرد»‪ .‬ایــن مقــام‬ ‫مســئول بابیان اینکــه واردات شــکر به نفــع کشــور و تولیــد‬ ‫داخــل نیســت‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا وجــود کارخانه بزرگــی همچون‬ ‫هفت تپــه‪ ،‬واردات به هیچ عنــوان به نفــع تولیدکننــدگان‬ ‫داخــل نیســت و وارداتچی هــا به بهانــه مصرف کننــدگان‬ ‫اقــدام بــه ایـن کار می کننــد‪ .‬مافیــا به ســبب رانــت واردات‬ ‫به نحــوی بــه تولیــد داخــل ضربــه می زننــد تــا بتواننــد‬ ‫بــه اهــداف شــوم خــود دســت یابنــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه‬ ‫امــار دقیقــی از تعــداد کارخانه هــای فعــال قنــد و شــکر‬ ‫نداریــم‪ ،‬گفــت‪« :‬بنابــر اخریــن امــار و اطالعــات؛ تعــدادی‬ ‫از کارخانه هــای قنــد و شــکر به ســبب واردات بی رویــه‬ ‫تعطیــل شــدند»‪ .‬او درپایــان دربــاره تاثیــر نقــش شــکر‬ ‫در محصــوالت غذایــی تصریــح کــرد‪« :‬باتوجه به انکــه‬ ‫شــکر در اکثــر محصــوالت غذایــی مورداســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬حداقــل ســالیانه بیــش از دومیلیون تــن شــکر‬ ‫در داخــل مورداســتفاده قــرار می گیــرد کــه ایــن‪ ،‬مســتلزم‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت اســت»‪.‬‬ ‫ســید جعفــر حســینی دربــاره علــل شکســت طــرح‬ ‫خوداتکایــی شــکر در داخــل‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫قیمــت نامناســب خریــد تضمینــی چغندرقنــد و کاهــش‬ ‫ســطح زیرکشــت‪ ،‬واردات شــکر از ســر گرفتــه شــد»‪.‬‬ ‫مشــاور ارشــد نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫افــزود‪« :‬بنابــر امــار؛ تــا اول مهرمــاه ‪ ۹۸‬حــدود یک میلیون‬ ‫و ‪۲۰۰‬هزارتــن شــکر وارد کشــور شــد کــه بــا اســتمرار‬ ‫رونــد فعلــی قیمت گــذاری‪ ،‬عم ـ ً‬ ‫ا بــه واردکننــده تبدیــل‬ ‫می شــویم»‪ .‬او بــا انتقــاد از تاخیــر در اصــاح قیمــت خرید‬ ‫تضمینــی چغندرقنــد بیــان کــرد‪« :‬باتوجه بــه قیمــت‬ ‫جهانــی شــکر و مقرون به صرفه نبــودن واردات‪ ،‬افزایــش‬ ‫قیمــت چغندرقنــد را لحــاظ کردنــد کــه همین امــر‬ ‫موجــب شــده رغبــت کشــاورزان بــه کشــت افزایــش‬ ‫یابــد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬باتوجه بــه تاخیــر در اعــام قیمــت‬ ‫خریــد تضمینــی‪ ،‬فعــ ً‬ ‫ا نمی تــوان گفــت کــه کاهــش‬ ‫کشــت چغندرقنــد چه میــزان اســت؛ امــا طــی یــک تــا‬ ‫دوماه دیگــر بــا فراهم شــدن فضــای کشــت می تــوان‬ ‫درصــد تعییــن کــرد کــه نیــاز بــه واردات چقــدر اســت»‪.‬‬ ‫او بااشــاره به اینکه مشــکل ســوءمدیریت قیمــت بــر‬ ‫کشــت چغندرقنــد ســایه انداختــه اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«به رغــم افزایــش قیمــت چغندرقنــد در فروردین مــاه؛‬ ‫همچنــان بــرای تامیــن نیــاز داخــل نیازمنــد واردات‬ ‫هســتیم»‪ .‬او بابیان اینکــه وضعیــت صنعــت قنــد و‬ ‫شــکر کشــورهای پیشــرفته بــا ایــران قابل قیاس نیســت‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬صنعــت قنــد و شــکر ایــران درمقایس ـه با‬ ‫کشــوری همچــون فرانســه خیلــی عقــب اســت؛ چراکــه‬ ‫بــا وجــود مشــکالت تحریــم و به روزنشــدن کارخانه هــا‪،‬‬ ‫اســتحصال شــکر پائیــن اســت»‪ .‬او بااشــاره به اینکه‬ ‫کشــورهای صاحب نــام مکانیــزه کار می کننــد‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬این درحالی ســت که در کشــور مــا‬ ‫کارهــای زراعــی و وجیــن دســتی برداشــت می شــود؛‬ ‫ضمن انکــه کمباین هــای برداشــت کافــی نیســت و‬ ‫ازطرفــی‪ ،‬به دلیــل خردبــودن اراضــی‪ ،‬کمبایــن دســتی‬ ‫می شــود»‪ .‬به گفتــه او؛ به روزنشــدن کارخانه هــای‬ ‫شــکر و پائین بــودن میــزان اســتحصال؛ از جملــه علــل‬ ‫افزایــش قیمــت شــکر تولیــدی به شــمار مــی رود‪ .‬او‬ ‫دربــاره علــل واردات شــکر باوجــود کارخانــه بزرگــی‬ ‫همچــون هفت تپــه گفــت‪« :‬در کشــور‪ ،‬بی شــک ازلحــاظ‬ ‫بحــث زراعــی و کارخانه هــا پتانســیل تولیــد هســت و‬ ‫اگــر مافیــای واردات اجــازه بدهنــد‪ ،‬نیــازی بــه واردات‬ ‫نداریــم»‪ .‬او درپایــان تصریــح کــرد‪« :‬باتوجه بــه اراضــی‬ ‫کشــور و منابــع ابــی موجــود و کارخانــه بــزرگ هفت تپه‬ ‫درصــورت اعــام قیمــت مناســب تضمینــی پتانســیل‬ ‫تولیــد شــکر به میزان کافــی وجــود دارد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر سیاســت گذاری و توســعه اشــتغال وزارت کار گفــت‪« :‬کارفرمایــان‬ ‫می تواننــد بــرای دریافــت تســهیالت کرونایــی ثبت نــام کننــد»‪ .‬به گــزارش مهــر؛‬ ‫عالالدیــن ازوجــی توضیــح داد‪« :‬ارســال پیامک هایــی کــه از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بــرای بیــش از یک میلیــون واحــد اقتصــادی به شدت اســیب دیده از‬ ‫پنج شــنبه گذشــته اغــاز شــده‪ ،‬ب ـه زودی به پایــان می رســد‪ .‬بعــد از ارســال پیامــک‬ ‫مبنی براینکــه کارفرمــا می توانــد درصــورت تمایــل ثبت نــام کنــد‪ ،‬کارفرمایــان از‬ ‫چهارشــنبه این هفتــه به تدریــج می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه کارا اقــدام بــه‬ ‫ثبت نــام کننــد‪ .‬رونــد کار به این صــورت اســت کــه براســاس کــد ملــی کــه کارفرمــا‬ ‫وارد سیســتم می کنــد؛ فراینــد ثبت نــام اغــاز و مشــخصات اولیــه کارفرمــا براســاس‬ ‫اطالعــات تامیــن اجتماعــی ارائــه می شــود‪ .‬هــر کارفرمایــی کــه ثبت نــام کنــد و‬ ‫بتوانــد داده هــای لیســت تامیــن اجتماعــی را دراختیــار ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫قــرار دهــد‪ ،‬کار تامیــن تســهیالتش ســریع تر انجــام خواهــد شــد‪ .‬یــک مرکــز تمــاس‬ ‫را نیــز امــاده کرده ایــم کــه اگــر اعتراضــی ازســوی کارفرمــا یــا خویش فرمایــی‬ ‫مبنی بــر عدم دریافــت پیامــک شــد‪ ،‬شــبانه روزی بتوانــد پاســخ ســواالت خــود را از‬ ‫ایــن مرکــز تمــاس بگیرنــد‪ .‬بنگاه هــای مشــمول دریافــت وام کرونایــی‪ ۱۳ ،‬رســته‬ ‫شــغلی هســتند کــه اســامی ان هــا اخیــرا ً ازســوی بانــک مرکــزی به روزرســانی شــد؛‬ ‫ایــن بنگاه هــا ناشــی از شــیوع کرونــا‪ ،‬به شــدت اســیب دیده انــد؛ همچنیــن ســتاد‬ ‫ملــی مبــارزه بــا کرونــا برخــی از کســب وکارها را باالجبــار تعطیــل کــرده اســت‬ ‫کــه براین اســاس؛ ایــن بنگاه هــا حمایت هــای بیشــتری نســبت بــه بنگاه هایــی‬ ‫کــه تعطیــل نبودنــد‪ ،‬خواهنــد گرفــت‪ .‬نزدیــک بــه ســه میلیون شــاغل بیمه شــده‬ ‫در ایــن یک میلیــون واحــد اقتصــادی اســیب دیده مشــغول به کار بوده انــد کــه‬ ‫درصــورت تائیــد‪ ،‬اطالعــات بــه بانکــی کــه خــود متقاضــی در ســامانه ثبــت کــرده‪،‬‬ ‫ارســال می شــود‪ .‬یکــی از مبناهــای اصلــی بــرای ارائــه تســهیالت کرونــا‪ ،‬نیــروی‬ ‫کار شــاغل بیمه شــده در ایــن بنگاه هاســت‪ .‬بــه ازای هــر شــاغل بیمه شــده کــه در‬ ‫بنــگاه فعــال باشــد‪۱۲ ،‬میلیون تومــان وام پرداخــت خواهــد شــد‪ .‬بــرای واحدهایــی‬ ‫کــه به اجبــار تعطیــل شــده اند‪ ،‬ایــن رقــم ‪۱۶‬میلیون تومــان اســت‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫بنــگاه حتمــاً بایــد فعــال باشــد‪ ،‬نیــروی کار را حفــظ کنــد و شــاغل بیمه شــده‬ ‫داشــته باشــد؛ بنابرایــن‪ ،‬اگــر یــک بنــگاه نیــروی کار خــود را تعدیــل کــرده و نیــروی‬ ‫کار جهــت دریافــت بیمــه بیــکاری‪ ،‬بــه صنــدوق بیمــه بیــکاری مراجعــه کرده باشــد‪،‬‬ ‫مشــمول ایــن طــرح نخواهــد بــود‪ .‬بــرای بنگاه هــای بــا نیــروی شــاغل کمتــر از‬ ‫‪۵۰‬نفــر‪۷۰ ،‬درصــد حمایــت در قالــب پرداخــت دســتمزد و ‪۳۰‬درصــد به عنــوان‬ ‫ســرمایه درگردش و بــرای بنگاه هــای بزرگ تــر نیــز ‪۵۰‬درصــد به عنــوان دســتمزد‬ ‫و ‪۵۰‬درصــد به عنــوان ســرمایه درگردش منظــور شــده اســت»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫قیمت جدید خودروها اعالم شد‬ ‫رئیــس شــورای رقابــت اعــام کــرد براســاس فرمــول قیمت گــذاری جدیــد‪ ،‬خودروهــای‬ ‫گــروه صنعتــی ایران خــودرو ‪۱۰‬درصــد و گــروه صنعتــی ســایپا ‪۲۳‬درصــد افزایــش قیمــت‬ ‫خواهنــد یافــت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ رضــا شــیوا افــزود‪« :‬به دلیل اینکــه در بهمن مــاه ‪۹۷‬‬ ‫افزایــش قیمــت خودروهــای ســاخت ایران خــودرو به مراتــب بیشــتر از ســایپا بــود‪،‬‬ ‫ایران خودروهایــی کمتــر بایــد ســود ببرنــد‪ .‬در بهمن مــاه ‪ ۹۷‬ایران خودرویی هــا‬ ‫‪۸۴‬درصــد افزایــش قیمــت و ســایپایی ها ‪۶۴‬درصــد رشــد قیمــت داشــتند‪ .‬تــاش شــده‬ ‫اســت کــه دراین شــیوه قیمت گــذاری‪ ،‬خودروهــای تولیــدی به دســت مصرف کننــده‬ ‫واقعــی برســند و حبــاب قیمتــی شکســته شــود‪ .‬البتــه ایــن تغییــرات قیمتــی‪ ،‬مشــمول‬ ‫خودروهــای معوق شــده نمی شــود»‪.‬‬ ‫تداوم تعطیلی مدارس استثنایی‬ ‫شبانه روزی و پیش دبستانی ها‬ ‫مدیــرکل دفتــر ســامت و امــور تندرســتی وزارت اموزش وپــرورش بااشــاره به بازگشــایی مــدارس‬ ‫کشــور از ‪ 27‬اردیبهشــت ماه؛ دانش امــوزان و معلمانــی بــا بیماری هــای زمینــه ای را مجــاز بــه‬ ‫حضــور در مدرســه ندانســت و گفــت‪« :‬مــدارس اســتثنایی‪ ،‬مدارس شــبانه روزی و پیش دبســتانی ها‬ ‫مســتثنا هســتند و فع ـ ًا بــاز نخواهنــد شــد»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ محمــد محس ـن بیگی افــزود‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکــه در ســتاد ملــی کرونــا مصــوب شــد کــه مــدارس در ســطح کشــور به صــورت‬ ‫محــدود بازگشــایی شــوند؛ هم زمــان وزارت اموزش وپــرورش بخشــی از مقدمــات کار را فراهــم‬ ‫کــرد و بخشــی را هــم فراهــم می کنــد‪ .‬براین اســاس؛ از روز شــنبه اتــی معلمــان و کادر اجرایــی‬ ‫مدرســه بایــد ازنظــر بهداشــتی در شــرایط مناســبی قــرار داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫افزایش تولید نیروگاه های برق ابی کشور‬ ‫تولیــد انــرژی نیروگاه هــای برق ابــی در فروردین مــاه امســال نســبت بــه مــاه قبــل ان‪ ،‬نه درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪ .‬به گــزارش وزارت نیــرو؛ انــرژی تولیــدی تجمعــی نیروگاه هــای برق ابــی‬ ‫کشــور در ســال ابــی ‪ 99‬تــا پایــان فروردین مــاه جــاری‪۲۰۹۵ ،‬گیگاوات ســاعت اســت کــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ‪۴۸۲۵( 98‬گیگاوات ســاعت)‪۵۷ ،‬درصــد کاهــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫این درحالی ســت که اطالعــات نیروگاه هــای برق ابــی کشــور تــا فروردین مــاه ‪ ۹۹‬نســبت بــه‬ ‫اســفندماه ‪ ،۹۸‬تغییــری نداشــته‪ .‬اکنــون ‪ ۵۵‬نیــروگاه برق ابــی در کشــور درحال بهره بــرداری‪۱۷ ،‬‬ ‫نیــروگاه درحال اجــرا و ‪ ۲۱۷‬نیــروگاه دیگــر دردســت مطالعه قــرار دارد‪.‬‬ ‫حمایت هشت میلیاردتومانی معاونت علمی‬ ‫برای توسعه کسب وکارهای اینترنتی‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری ریاس ـت جمهوری گفــت‪« :‬در پویــش کروناپــاس ‪ ۶۰۰‬طــرح مختلــف‬ ‫از شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬خــاق و کس ـب وکارهای اینترنتــی دریافــت کردیــم کــه درنهایــت‪،‬‬ ‫بــرای ‪ ۱۳۰‬طــرح تاکنــون حمایــت مالــی به مبلــغ هشــت میلیاردتومان تخصیــص داده شــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایلنــا؛ ســورنا ســتاری افــزود‪« :‬در کنــار تامیــن تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬کیــت‪ ،‬ماســک و‬ ‫دارو و هم زمــان بــا اوج گیــری کرونــا در اســفندماه‪ ،‬کســب وکارهای نوپــا و انالیــن شــروع بــه‬ ‫ارائــه خدمــات گســترده در حوزه هــای مختلــف به شــکل انالیــن ماننــد ســامت‪ ،‬ورزش‪ ،‬امــوزش‪،‬‬ ‫دورکاری‪ ،‬تولیــد محتــوا‪ ،‬ســرگرمی و گردشــگری‪ ،‬فروشــگاه‪ ،‬حمل ونقــل‪ ،‬نواوری هــای اجتماعــی‬ ‫و ‪ ...‬کردنــد‪ .‬توســعه ایــن پلتفرم هــا باعــث شــد بخــش زیــادی از نیازهــای مــردم در دوران کرونــا و‬ ‫در خانــه بمانیــم بــرای پاســخ بــه اوقــات فراغــت و نیازهــای روزمــره ازطریــق پلتفرم هــای فضــای‬ ‫مجــازی پاســخ داده شــود»‪.‬‬ ‫تصویب قانون ضدِ قاچاق پس از هفت سال‬ ‫رئیــس ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز گفــت‪« :‬بــا تصویــب اصــاح قانــون مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬مبــارزه بــا پدیــده قاچــاق در کشــور به صــورت علمــی دنبــال خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش تســنیم؛ علــی مویــدی خرم ابــادی بااشــاره به تصویــب الیحــه اصــاح قانــون مبــارزه‬ ‫بــا قاچــاق کاال و ارز بــا ‪ 59‬مــاده‪ ،‬افــزود‪« :‬شــاه بیت ایــن قانــون این اس ـت که ازاین پــس در امــر‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز به صــورت علمــی بــه کشــف جــرم پرداختــه خواهــد شــد و از اقدامــات‬ ‫و برخوردهــای ســنتی و ســلیقه ای دســتگاه ها کــه منجــر بــه افزایــش هزینه هــای نظــام‪ ،‬مــردم و‬ ‫بازرگانــان شــده بــود‪ ،‬جلوگیــری می شــود‪ .‬ایــن قانــون کــه تکمیل کننــده خالءهــای قانــون مبارزه‬ ‫بــا قاچــاق کاال و ارز مصــوب ســال ‪ 1392‬مجلــس شــورای اسالمی ســت‪ ،‬می توانــد ارتقــای امنیــت‬ ‫تجــارت‪ ،‬اقتصــاد و تولیــد کشــور را به دنبــال داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫برگزاری رزمایش همدلی مومنانه در ناجا‬ ‫فرمانــده ناجــا بااشــاره به پویــش همدلــی مومنانــه پلیــس‪ ،‬از ســیل کمک هــای‬ ‫داوطلبانــه بــرای نیازمنــدان خبــر داد‪ .‬به گــزارش فــارس؛ ســردار حســین‬ ‫اشــتری افــزود‪« :‬حافظــان امنیــت در کنــار مدافعــان ســامت بــرای خدمــت بــه‬ ‫مــردم ایفــای نقــش دارنــد و برگــزاری چنیــن رزمایــش مومنان ـه ای‪ ،‬از مصادیــق‬ ‫خدمات دهــی پلیــس بــه مــردم اســت؛ زیــرا مــا همــواره خواهــان انیــم کــه در‬ ‫لبیــک بــه تدابیــر رهبــری پیشــگام و پیش قــدم باشــیم»‪ .‬او باتاکیدبراینکــه نیــروی‬ ‫انتظامــی در هــر صحنــه ای در کنــار مــردم اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬ناجــا عالوه بــر‬ ‫تــاش بــرای انجــام وظایــف ذاتــی و قانونــی خــود؛ در همــه صحنه هــا و عرصه هــا‬ ‫فعاالنــه و شــبانه روزی حضــور داشــته اســت و زمانی کــه ســیل اتفــاق افتــاد‪ ،‬زلزلــه‬ ‫امــد و ‪ ...‬پلیــس در کنــار مــردم بــود و بــه کمــک انــان شــتافت و امــروز نیــز‬ ‫توفیــق شــرکت در رزمایــش همدلــی مومنانــه را داریــم»‪.‬‬ ‫گران شدن موز ‪ ،‬ارزان شدن پیاز‬ ‫رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی‪ ،‬از افزایــش قیمــت مــوز خبــر داد‬ ‫و بااشــاره به افــت شــدید قیمــت پیــاز در مــزارع‪ ،‬گفــت‪« :‬در بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی بلندمــدت بــرای تولیــد انجــام نمی شــود»‪ .‬به گــزارش پانــا؛ اســداهلل‬ ‫کارگــر بااشــاره به افزایــش قیمــت مــوز در بــازار‪ ،‬گفــت‪« :‬قیمــت ایــن میــوه در‬ ‫میــدان مرکــزی میــوه و تره بــار بــه حــدود ‪ ۱۹‬تــا ‪۲۰‬هزارتومــان رســیده اســت»‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکــه مــوز تنهــا میوه ای ســت کــه در مراکــز خرده فروشــی ‪۳۵‬درصــد ســود‬ ‫روی ان اعمــال نمی شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬چــون ایــن میــوه خارجی ســت و بــا حــدود‬ ‫یک هزارتومــان تــا دوهزارتومــان اختــاف قیمــت نســبت بــه میــدان مرکــزی در‬ ‫ســطح شــهر عرضــه می شــود»‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫ دو شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ / 1399‬شماره ‪306‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نگاه‬ ‫پیامدهای روحی و روانی کرونا؛‬ ‫بحران مشکالت اقتصادی و فوت اطرافیان‬ ‫براساس تئوری «برچسب زنی»‬ ‫نگاهی به مبتالیان‬ ‫ِ‬ ‫من کرونا دارم!‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫مسـئله کرونـا را می تـوان از زوایای گوناگونی مثـل اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسـی و اقتصادی موردبررسـی قـرار داد‪ .‬یکی‬ ‫از مسـائل مهـم دراین زمینـه شـکل گیری هویـت گروهـی افـراد مبتال به کرونـا و جداسـازی ان هـا از جامعه اسـت‪ .‬به نظر می رسـد وقتی فـردی با این‬ ‫ویـروس مواجهـه می شـود‪ ،‬نـوع نگاه بـه ان ها دچـار تغییـر می شـود؛ به گونه ای کـه حتـی نزدیک ترین افـراد مجبـور بـه فاصله گرفتن از او هسـتند؛‬ ‫هرچندکـه ایـن فاصلـه در دوران بـروز بیمـاری یـک ضـرورت غیرقابل انـکار اسـت؛ اما توجـه به جنبه هـای احساسـی و عاطفـی فرد مبتلا‪ ،‬موضوع‬ ‫بسیارمهمی سـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬اگر ان فرد احسـاس کند که در ایزوله شـدن مجبـور به پذیرش یـک جدایی اجباری از دیگران اسـت‪ ،‬نبایـد ازلحاظ عاطفی‪،‬‬ ‫این احسـاس طردشـدگی در ان ها تقویت شـود‪.‬‬ ‫براســاس تئــوری «برچســب زنی» کــه توســط بســیاری از جامعه شناســان‬ ‫مطــرح شــده اســت‪ ،‬می تــوان گفــت کــه وقتــی فــردی از گروهــی کــه بــه‬ ‫ان تعلــق دارد‪ ،‬جــدا می شــود‪ ،‬ممکــن اســت نوعــی برچســب بــر پیشــانی او‬ ‫بخــورد کــه به نوعــی بازگشــت او را بــه جامعــه خــود‪ ،‬دچــار مشــکل کنــد؛‬ ‫مث ـ ً‬ ‫ا در روایــت زیبــای «بینوایــان» اثــر «ویکتــور هوگــو»‪ ،‬شــخصیت «ژان‬ ‫وال ژان» بــا برچســب «دزد»خــوردن به مــدت ‪٢٠‬ســال درحال فــرار و گریــز‬ ‫اســت‪ .‬او حتــی وقتــی شــهردار موفــق و معروفــی شــده اســت‪ ،‬نمی توانــد‬ ‫در مســند قــدرت باقــی بمانــد‪ .‬در اینجــا نیــز برچســب کرونایــی می توانــد‬ ‫به مــرور فــرد را دچــار افســردگی یــا اختالل هــای هویتــی یــا شــخصیتی‬ ‫کنــد؛ به گونه ای کــه حتــی بعــد از عبــور از بیمــاری نیــز ممکــن اســت‬ ‫به عنــوان یــک فــرد کروناگرفتــه‪ ،‬افــراد از او فاصلــه بگیرنــد‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫فراینــد برچســب زنی می توانــد فــرد را تــا ســرحد یــک شــخص منحــرف‬ ‫از هنجــار جامعــه تبدیــل کنــد‪ .‬دراین حالــت ممکــن اســت ان فــرد بــا‬ ‫انگــی کــه از جامعــه دریافــت می کنــد‪ ،‬تــا ســال ها دچــار تقابلــی درونــی‬ ‫شــده؛ به گونه ای کــه نتوانــد به ســادگی ان را حل وفصــل کنــد‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫ـران مهــم بــر روی رفتارهــای فــرد مبتــا‪ ،‬او را‬ ‫واکنش هــای غیررســمی دگـ ِ‬ ‫دچــار یــک اختــال مزمــن خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫«هــاروارد اســبکر» درمــورد رویکــرد انگ زنــی می گویــد‪« :‬گروه هــای‬ ‫اجتماعــی بــا ســاخت قوانینــی کــه نقــض ان هــا انحــراف محســوب‬ ‫می شــود و به کارگیــری ایــن قوانیــن بــرای افــراد خــاص و برچســب زدن‬ ‫بــه ان هــا به عنــوان غیرخــودی (بیگانــه)‪ ،‬انحــراف را به وجــود می اورنــد»‪.‬‬ ‫براین مبنــا؛ انحــراف الزامــاً رفتــاری نیســت کــه از یــک فــرد ســر می زنــد؛‬ ‫بلکــه رفتاری ســت کــه مــردم بــه فــرد موردنظــر اطــاق می کننــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا نیــز کرونــا می توانــد زمینــه ای مناســب بــرای تبدیــل یــک فــرد‬ ‫نتایــج یــک تحقیــق میدانــی نشــان می دهــد کــه نزدیــک بــه ‪ ۵۰‬درصــد از‬ ‫بهبودیافتــگان کرونــا در تهــران دچــار مشــکالت روحــی و روانــی شــده اند‪ .‬ایــن‬ ‫مشــکل در مــردان شــایع تر از زنــان بــوده و اغلــب افــراد در گــروه ســنی بیــن‬ ‫‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬ســال قــرار داشــتند‪ .‬طبــق نتایــج ایــن تحقیــق‪ ،‬ایــن بحــران در شــرق‬ ‫تهــران بیــش از ســایر نقــاط اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ از ابتــدای شــیوع کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در کشــور‪ ،‬کارشناســان همــواره دربــاره پیامدهــای روحــی و روانــی ایــن بیمــاری‬ ‫ت امســال بــود‬ ‫ت کرده انــد‪ .‬اوایــل اردیبهشـ ‬ ‫بــر گروه هــای مختلــف مــردم صحبـ ‬ ‫کــه حمیــد ســوری‪ ،‬اپیدمیولوژیســت و عضــو کمیتــه مقابلــه بــا کرونــا تهــران‬ ‫بــزرگ در مصاحبـه ای اعــام کــرد کــه بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد از بیمــاران ترخیــص‬ ‫شــده‪ ،‬از مشــکالت روحــی و روانــی رنــج می برنــد و ایــن موضــوع عــاوه بــر ایــن‬ ‫افــراد‪ ،‬در میــان کادر درمانــی و بهداشــتی نیــز شــایع شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر وی‬ ‫محمــد حاتمــی‪ ،‬رئیــس ســازمان نظــام روانشناســی نیــز دربــاره رشــد اختــاالت‬ ‫دوران پســاکرونا هشــدار دارد و انجــام مراقبت هــای فــوری ســامت روان را بــرای‬ ‫ایــن افــراد ضــروری دانســت‪.‬‬ ‫کدام بهبودیافتگان درگیر اختالالت روانی شدند؟‬ ‫عضــو کمیتــه مقابلــه بــا کرونــا در تهــران دربــاره جزئیــات ایــن مطالعــه می گوید‪:‬‬ ‫یــک طــرح تحقیقاتــی از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی انجــام‬ ‫شــد کــه در ان بیــش از ‪ ۴‬هــزار بیمــار مبتــا بــه کرونــا کــه در یــک مــاه اخیــر‬ ‫از بیمارســتان ترخیــص شــده اند بــر اســاس شــاخص های ســازمان جهانــی‬ ‫بهداشــت در تهــران بــزرگ مــورد مطالعــه قــرار گرفــت‪ .‬در ایــن طــرح تحقیقاتی‪،‬‬ ‫عــوارض روانــی ناشــی از ابتــا بــه کرونــا ســنجیده شــد کــه نتایــج ان مشــخص‬ ‫کــرد نزدیــک بــه ‪ ۵۰‬درصــد از ترخیص شــدگانی کــه بــه دلیــل ابتــا به کرونــا در‬ ‫بیمارســتان بســتری بودنــد‪ ،‬مشــکالت روحــی و روانــی دارنــد‪ .‬ســوری می افزایــد‪:‬‬ ‫«نتایــج ایــن بررســی نشــان داد اغلــب ایــن افــراد از میــان کســانی بــا تحصیــات‬ ‫میانــی در حــد دیپلــم و زیردیپلــم هســتند‪ .‬همچنیــن کســانی کــه مدت زمــان‬ ‫اقامــت انهــا در بیمارســتان زیــاد بــوده و افــرادی کــه دارای بیمــاری زمین ـه ای‬ ‫بودنــد‪ ،‬بیشــتر دچــار مشــکالت روحــی و روانــی شــده اند‪ .‬ایــن مشــکل در‬ ‫اقایــان شــایع تر از خانم هــا بــوده و اغلــب افــراد در گــروه ســنی بیــن ‪ ۴۰‬تــا‬ ‫‪ ۵۰‬ســال قــرار داشــتند‪ .‬همچنیــن تجمــع ایــن بحــران در شــرق تهــران بیشــتر‬ ‫از ســایر مناطــق تهــران اســت‪ .‬دلیــل ان هــم ایــن اســت کــه تراکــم جمعیــت‬ ‫در ایــن منطقــه بیشــتر بــوده و بــه همیــن دلیــل‪ ،‬میــزان ابتــا در ان منطقــه‬ ‫هــم بیشــتر شــده و بــه دنبــال ان‪ ،‬میــزان مشــکالت روحــی و روانــی در ایــن‬ ‫منطقــه نیــز بیشــتر شــده اســت‪ .‬متاســفانه ایــن رقــم در تهــران رقــم باالیــی‬ ‫بــوده و باالتــر از میانگیــن کشــوری اســت»‪ .‬ســوری ادامــه می دهــد‪« :‬اگرچــه‬ ‫امــار زنــان بــاردار و همچنیــن زنانــی کــه زایمــان کردنــد در ابتــا بــه کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬بســیار پاییــن بــود‪ ،‬امــا زنانــی کــه در دوران بــارداری یــا پــس از زایمــان بــه‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬مبتــا شــدند‪ ،‬اســیب پذیرترند و حتم ـاً بایــد تحــت مراقبت هــای‬ ‫روانــی بیشــتری قــرار گیرنــد»‪.‬‬ ‫اصراری به افزایش زمان بستری نداشته باشیم‬ ‫بــه گفتــه ســوری‪ ،‬نخســتین روش و مهم تریــن ان بــرای پیشــگیری از ایــن اتفاق‬ ‫ایــن اســت کــه افــراد بــه کرونــا مبتال نشــوند تــا درگیــر عــوارض پــس از بهبودی‬ ‫ان هــم نشــوند‪.‬مردم نــکات بهداشــتی را رعایــت کــرده و فاصلــه اجتماعــی را‬ ‫رعایــت کننــد‪ .‬ایــن اپیدمیولوژیســت ادامــه می دهد‪« :‬نکتــه بعدی در پیشــگیری‬ ‫و کاهــش احتمــال ابتــا بــه مشــکالت روحــی و روانــی ایــن اســت کــه اصــراری‬ ‫بــرای افزایــش زمــان بســتری افــراد در بیمارســتان وجــود نداشــته باشــد‪ .‬یعنــی‬ ‫طــول زمــان بســتری در بیمارســتان بــه حداقــل زمــان ممکــن برســد‪.‬از طرفــی‪،‬‬ ‫مشــکالت روحــی و روانــی افــراد ممکــن اســت در یــک بــازه خفیــف تــا شــدید‬ ‫به عنــوان یــک شــخص منحــرف شــود‪ .‬اگــر ایــن رونــد تــداوم یابــد؛ یعنــی‬ ‫برچس ـب های مجرمانــه مرتب ـاً در جامعــه بازتولیــد و بــر پیشــانی ایــن افــراد‬ ‫خــورده شــود‪ ،‬به مــرور ممکــن اســت مفهــوم قرنطینــه تبدیــل بــه یــک‬ ‫دســتگاه تبعیض امیــز شــود کــه قــرار اســت مجرمیــن کرونایــی را از ســایرین‬ ‫جــدا کنــد و ان وقــت براســاس نظریــه «فوکــو» می تــوان گفــت کــه قرنطینــه‬ ‫بــرای ان به وجــود می ایــد کــه نهادهــای قــدرت‪ ،‬عــده ای را بــه شــیوه های‬ ‫موردنظــر خــود کنتــرل کننــد‪ .‬در اینجــا انچــه حائزاهمیــت اســت‪ ،‬نگــرش‬ ‫افکارعمومــی جامعــه اســت‪.‬‬ ‫به طورکلــی درمــورد اعتیــاد نیــز‪ ،‬این موضــوع گفتــه می شــود کــه ابتــدا‬ ‫ عنــوان کســانی درنظــر می گرفتنــد‬ ‫افــراد معتــاد را به صــورت طبیعــی به‬ ‫ِ‬ ‫درازکــردن‬ ‫کــه به دالیلــی گرفتــار مــواد مخــدر شــده اند؛ امــا رونــد تکــرا ِر‬ ‫ِ‬ ‫انگشــت اتهــام به ســوی ان هــا باعــث شــد کــه معتــادان به عنــوان چهره هــای‬ ‫غیراخالقــی و خــاف کار در جامعــه دیــده شــوند؛ هرچنــد در دوران جدیــد‬ ‫تــاش شــده کــه معتــاد را «بیمــار» بنامنــد؛ امــا نــگاه عمومــی بــر روی ان هــا‬ ‫ترمیــم نشــده اســت‪ .‬حــال‪ ،‬درخصــوص کرونــا نیــز باتوجه به اینکــه امــکان دارد‬ ‫تجربــه بیماری هــای واگیــردار بــرای بشــر پایانــی نداشــته باشــد‪ ،‬می توانــد‬ ‫اغازگــر دورانــی باشــد کــه ان هــا در ابتــدا به عنــوان بیمــار و به مــرور به عنــوان‬ ‫کـج رو و درنهایــت به عنــوان کســانی که بــه جامعــه اســیب می زننــد‪ ،‬شــناخته‬ ‫شــوند‪ .‬درواقــع‪ ،‬تکــرار و گســترش شــیوع بیمــاری می توانــد ان را مبــدل بــه‬ ‫مدلــی از کنــش نابهنجــار کنــد کــه دســتگاه انتظامــی و قضائــی بایــد ان را‬ ‫مدیریــت کننــد‪ .‬حــال اگــر این موضــوع را به شــکل خیلی حــاد و ترســناک‬ ‫نبینیــم‪ ،‬بــاز بایــد بــر ایــن اصــل توجــه کــرد کــه افــراد مبتــا بــه کرونــا‪،‬‬ ‫در فضــای تعاملــی بــا نزدیک تریــن افــراد خــود نیــز دچــار تعــارض خواهنــد‬ ‫بــود؛ انتخــاب دوری یــا نزدیکــی و حتــی در تعامــات زناشــویی بــه داشــتن یــا‬ ‫نداشــتن رابطــه جنســی و در تعامــل بیــن والدیــن بــا فرزنــدان‪ ،‬محبت کــردن‬ ‫بــه ان هــا یــا نکــردن؛ همــه این هــا بخشــی از تعارضــات فاصله گیــری از‬ ‫یکدیگــر و انســداد در کنش هــای صمیمانــه خانوادگی ســت‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم این اسـت که کرونــا نبایــد بــه «نقطــه کــور» در فراینــد مهــرورزی‬ ‫جامعــه تبدیــل شــود؛ به ویــژه انکــه مطالعــات جامعه شناســی نشــان می دهــد‬ ‫تکــرار و گســترش برچســب ها می توانــد افــراد را حتــی بــه مجــرم مبــدل‬ ‫ســازد‪« .‬امبوســو» در مطالع ـه ای کــه در نیجریــه بــر روی دانشــجویان انجــام‬ ‫داده اســت‪ ،‬نشــان می دهــد کــه چگونــه ‪ ٢٥٠‬دانشــجوی نیجری ـه ای به دلیــل‬ ‫دریافــت برچســب منحــرف؛ یعنــی بــروز رفتارهــای جرم امیــز کوچــک‪،‬‬ ‫به مــرور بــه رفتارهــای جرم خیــز بزرگ تــر روی اورده انــد‪ .‬البتــه در اینجــا‬ ‫قــرار نیســت هــر فردی کــه کرونــا می گیــرد بــه موجــودی بــزه کار تبدیــل‬ ‫شــود؛ امــا نحــوه مواجهــه بــا افــراد مبتــا موضــوع بسیارمهمی ســت‪ .‬در اینجــا‬ ‫درحال شکل گیری ســت؛ ازیک ســو فــرد مبتــا‪ ،‬بــه‬ ‫یــک فضــای متناقــض‬ ‫ِ‬ ‫دنیــای تنهایــی و دردورنــج فراخوانــده می شــود و ازســویِ دیگر خانــواده‬ ‫و جامعــه او را بــه قرنطینــه ای در داخــل قرنطینــه دعــوت می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫حلقــه تنگ تــ ِر زندانی شــدن‪ ،‬باعــث می شــود کــه فــرد نتوانــد بــا شــرایط‬ ‫موجــود کنــار بیایــد‪ .‬براین مبنــا ممکــن اســت زمینه هایــی از تجربه هــای‬ ‫زیســته فــرد نیــز این مســئله را تشــدید کنــد؛ مثــ ً‬ ‫ا اگــر در دوران کودکــی‬ ‫به واســطه درس نخوانــدن تنبیــه و داخــل یــک انبــاری حبــس شــده اســت‬ ‫یــا اینکــه در دوران نوجوانــی به دلیــل شــرایط جنــگ و موش ـک باران مجبــور‬ ‫بــوده بــرای مدتــی در پناهگاه هــا زندگــی کنــد یــا اینکــه دورانــی را در اســارت‬ ‫گذرانــده باشــد؛ حــاال همــه این هــا نــوع جدیــدی از اســارت را نیــز بــر او‬ ‫تحمیــل کــرده اســت‪ .‬براین مبنــا نــوع نــگاه روان شــناختی و جامعه شــناختی‬ ‫بــه افــراد مبتــا بــه کرونــا‪ ،‬مســئله ای مهــم اســت؛ مســئله ای کــه بایــد ان را‬ ‫موردتوجــه قــرار داد‪.‬‬ ‫در اینجــا الزم اســت بــه مفهــوم ارتباط برقرارکــردن از دور بــا فــرد مبتــا توجــه‬ ‫شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬مــا بایــد او را به لحــاظ ذهنــی و احساســی همراهــی کــرده‬ ‫و شــرایطی را فراهــم کنیــم تــا فــرد بتوانــد ضمــن گذرانــدن دوران ســخت‬ ‫قرنطینــه‪ ،‬بــا خانــواده و اطرافیــان خــود درارتبــاط باشــد؛ ضمن اینکــه ارتباطات‬ ‫زبانــی‪ ،‬نقــش پررنگــی را دراین مــورد ایفــاء می کنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬ســاختار زبــان‬ ‫بــر تکثیــر عواطــف تاثیــر می گــذارد و بیمــار را بــه عضــوی دور؛ امــا نزدیــک‬ ‫نتایج یک تحقیق میدانی نشان می دهد؛‬ ‫گرفتارشدن ‪ ۵۰‬درصد بهبودیافتگان کرونا‬ ‫در تهران به مشکالت روحی‬ ‫تو‬ ‫باشــد‪ ،‬افــرادی کــه دچــار مشــکالت شــدیدتر هســتند‪ ،‬بایــد تحــت مراقب ـ ‬ ‫خدمــات روانپزشــکی قــرار گیرنــد»‪.‬‬ ‫بهزیستی و نظام روانشناسی وارد شوند‬ ‫عضــو کمیتــه مقابلــه بــا کرونــا در تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن افــراد بایــد‬ ‫امــوزش ببیننــد و بســته های اموزشــی در اختیــار انهــا قــرار گیــرد‪ ،‬می افزایــد‪:‬‬ ‫«خــود افــراد بایــد نســبت بــه ایــن مســئله اگاه باشــند‪ .‬بایــد بداننــد کــه پــس از‬ ‫بهبــودی ممکــن اســت تــاب اوری انهــا نســبت بــه مســائل مختلــف کــم شــود‪،‬‬ ‫اســتانه تحریــک انهــا پاییــن بیایــد و بیشــتر و زودتــر عصبانــی یــا ناراحــت‬ ‫شــوند»‪ .‬بــه گفتــه وی اگــر ایــن افــراد نســبت بــه ایــن مســائل اگاهــی و اشــراف‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬می تواننــد بــه خــود کمــک کننــد تــا عــوارض ناشــی از ایــن‬ ‫مســئله کمتــر شــود‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬خانــواده افــراد در ایــن دوران بســیار وظیفه‬ ‫ســنگینی دارنــد‪ .‬اغلــب خانواده هــا اطــاع کافــی ندارنــد کــه عضــو بســتری‬ ‫شــده خانواده شــان پــس از ترخیــص اســیب پذیرتر و شــکننده تر شــده و دارای‬ ‫مشــکالت روحــی و روانــی اســت و بایــد بیشــتر مــورد توجــه و مراقبــت قــرار‬ ‫گیــرد و بهتــر اســت بــا او همراهــی و همــکاری شــود تــا اینکه ایــن دوره را پشــت‬ ‫ســر بگــذارد‪ .‬ســوری می افزایــد‪« :‬شــاید خیلــی نتــوان از وزارت بهداشــت انتظــار‬ ‫مداخالتــی در ایــن زمینــه داشــت‪ ،‬چــرا کــه درگیــر ایــن اپیدمــی اســت‪ .‬شــاید‬ ‫بهتــر اســت ســازمان بهزیســتی و ســازمان هایی کــه به صــورت غیرمســتقیم‬ ‫بــا ایــن مســئله ســر و کار دارنــد دســت بــه کار شــوند‪ .‬صداوســیما و رســانه ها‬ ‫می تواننــد اگاهی رســانی کننــد»‪.‬‬ ‫اول اضطراب بعد افسردگی‬ ‫پیمــان حســنی ابهریــان؛ روانپزشــک و عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده علــوم‬ ‫شــناختی نیــز می گویــد‪« :‬بیمــاری کرونــا هــم مثــل هــر بیمــاری دیگــری دو‬ ‫جنبــه دارد‪ :‬یکــی جنبــه جســمانی و دیگــری جنبــه روانــی و شناختی ســت‬ ‫و اســیب های روانــی و شــناختی ایــن بیمــاری به دلیــل ناشــناخته بودن‬ ‫سیســتم مغــز و اعصــاب و روان‪ ،‬افــراد را دچــار اســیب های جــدی می کنــد‬ ‫کــه قطع ـاً بایــد ایــن موضــوع در مراقبت هــا و درمان هــا مدنظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫از جملــه مهم تریــن مشــکالتی کــه در ایــن افــراد مشــاهده می شــود‪ ،‬مســائل‬ ‫اختــاالت خلقی ســت کــه در راس ان مســئله اضطــراب و پــس از ان در درجــه‬ ‫کمتــری‪ ،‬افسردگی ســت»‪ .‬ابهریــان می افزایــد‪« :‬مهم تریــن مشــکل رفتــاری و‬ ‫روانــی مرتبــط بــا کرونــا تــرس از مــرگ و اســترس اســت‪ .‬وقتــی فــردی بــه یــک‬ ‫بیمــاری جدیــد ناشــناخته و کشــنده مبتال شــود‪ ،‬همیشــه تــرس از ایــن دارد که‬ ‫نکنــد بــه دلیــل ایــن بیمــاری از دنیــا بــرود‪ .‬علــت تــرس ایــن اســت کــه وقتــی‬ ‫مــا بــا مشــکلی مواجــه می شــویم عملکردهای شــناختی و روانشــناختی مــا دچار‬ ‫اســیب می شــود‪ .‬در رابطــه بــا کرونــا هــم وقتــی شــخص بــه ایــن بیمــاری مبتال‬ ‫شــده‪ ،‬دائــم درگیــر افــکار غلــط یــا ســوگیری های شناختی ســت»‪.‬‬ ‫دالیل ایجاد اختالالت روانشناختی‬ ‫عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده علــوم شــناختی ادامــه می دهــد‪« :‬مشــکل‬ ‫دیگــر شــناختی ایــن اســت کــه ایــن افــراد در ارزیابــی درســت خطــر‪ ،‬دچــار‬ ‫مشــکل می شــوند و شــخص نمی توانــد متوجــه شــود کــه چــه میــزان خطــر‬ ‫مــرگ یــا ازکارافتادگــی و خطــر مشــکالت شــدید بــرای او وجــود دارد‪ ،‬در واقــع‬ ‫توانایــی درک درســتی را نــدارد»‪ .‬ابهریــان می گویــد‪« :‬مســئله ایــن اســت کــه‬ ‫ظرفیــت حافظــه کوتاه مــدت مــا محــدود اســت و وقتــی بــه چنیــن بیمــاری‬ ‫مبتــا می شــویم‪ ،‬اشــتغال ذهنــی زیــادی بــا ان پیــدا می کنیــم و ایــن اشــتغال‬ ‫ذهنــی باعــث می شــود مــا نتوانیــم از توانایی هــای مغــز خودمــان بــرای مقابلــه‬ ‫بــا ایــن مشــکل اســتفاده کنیــم‪ .‬اتفــاق دیگــر ایــن اســت کــه وقتــی مــا بــا‬ ‫چنیــن بیمــاری مواجــه می شــویم‪ ،‬مغــز مــا دائمـاً بــه ســمت بیمــاری منحــرف‬ ‫می شــود‪ .‬اصطالحـاً گفتــه می شــود کــه فــرد انحــراف توجــه پیــدا کــرده اســت»‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬مشــکل بعــدی در ایــن افــراد ایــن اســت کــه قــدرت تصمیم گیری‬ ‫و حــل مســئله شــخص بــه دلیــل فشــار و اســترس از بیــن مـی رود و همین طــور‬ ‫می بینیــم کــه نمی توانــد هیجانــات خــود را کنتــرل کنــد و نمی توانــد از پــس‬ ‫ایــن بحــران به خوبــی بربیایــد‪.‬‬ ‫چه کسانی به مداخالت بیشتر نیاز دارند؟‬ ‫ایــن روانپزشــک می گویــد‪« :‬بعضــی از افــراد معمــوالً حساســیت های بیشــتری‬ ‫پایان بحران کرونا‪ ،‬شروع دردسرهای روحی و روانی؟‬ ‫یــک روانشــناس بالینــی بــا اشــاره بــه تبعــات اجتماعــی و روانشــناختی دوران پســا‬ ‫کرونــا و اتفاقــات روانشــناختی کــه در ایــن دوران بــه وقــوع می پیونــدد‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬بــا شناســایی و پیــش بینــی ایــن موضوعــات بایــد راهکارهایــی بــرای مداخلــه‬ ‫مطلــوب و کاهــش اســیب ها در دوران پــس از اتمــام بحــران اندیشــیده شــود»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا؛ دکتــر حســین ابراهیمــی مقــدم؛ دانشــیار روانشناســی بــا بیــان‬ ‫اینکــه شناســایی و پیــش بینــی تبعــات اجتماعــی و روانشــناختی پســابحران بــه‬ ‫ارایــه راهکارهــای مناســب جهــت کاهــش اســیب ها و بازگشــت تعــادل روانــی بــه‬ ‫جامعــه کمــک می کنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬نکتــه حائــز اهمیــت در بحــران کرونــا‬ ‫ایــن اســت کــه هیــچ کــس دقیقــا نمی توانــد پایــان ایــن بحــران را پیش بینــی کنــد‪.‬‬ ‫اگــر فــرض کنیــم کــه یــک مــاه دیگــر ایــن بحــران بــه پایــان برســد؛ میــزان صــرف‬ ‫انــرژی و درصــد فعــال بــودن منابــع اقتصــادی و یــا میــزان اســیب هــای روانــی در‬ ‫ســطح جامعــه قابــل اندازه گیــری اســت‪ .‬ولــی اگــر زمــان ان نامعلــوم باشــد‪ ،‬طبیعتــا‬ ‫تحلیــل عوامــل روانــی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی ان امکان پذیــر نخواهــد بــود»‪ .‬ایــن‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه بــا بیــان اینکــه بــا اتمــام بحــران مــا شــاهد چنــد‬ ‫اتفــاق خواهیــم بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬ابتــدا افــراد یــک دوره افســردگی و یــک دوره‬ ‫اصطالحــا "میرایــی روانــی و فکــری" را تجربــه می کننــد‪ .‬عــده زیــادی در ایــن‬ ‫و درکنــار خانــواده مبــدل می ســازد‪ .‬به عبارتِ دیگــر‪ ،‬گفتــار و گفت وگوهــای‬ ‫حتــی یک طرفــه و بــدون دریافــت پاســخ و پشــت درهــای بســته‪ ،‬اقدامــی‬ ‫مثبــت درراســتای هم فهمــی و ایجــاد تفاهــم و نگه داشــت فــرد میــان افــراد‬ ‫غیربیمــار اســت‪ .‬درغیراین صــورت ممکــن اســت فــرد بعــد از رفــع بیمــاری‬ ‫بــا تعارضــی به جامانــده در بخشــی از ناخــوداگاه خــود همــراه شــود کــه تــا‬ ‫مدت هــا او را مــورد ازار و شــکنجه قــرار دهــد‪.‬‬ ‫بایــد درنظــر داشــت کــه تجربــه دردورنــج‪ ،‬یــک شمشــیر دولبــه اســت؛ ممکــن‬ ‫اســت ازیک ســو فــرد دراثــر ناتوانــی هضــم ان بعــد از پایــان بیمــاری نیــز در‬ ‫مــرداب تنهایــی و انــزوا قــرار گیــرد و بالعکــس‪ ،‬ممکن اســت فــردی با ایــن تجربه‬ ‫زیســته‪ ،‬راهی به ســوی بهترشــدن پیــدا کنــد‪« .‬بهومیل هرابــال»؛ نویســنده چک‪،‬‬ ‫در کتــاب معــروف «تنهایــی پرهیاهــو» از انســانی متفــاوت در موقعیتــی خــاص‬ ‫ســخن به میــان مـی اورد‪ .‬او می نویســد‪٣٥« :‬ســال اســت کــه در کار کاغــذ باطلــه‬ ‫هســتم و ایــن‪« ،‬قصــه عاشــقانه» مــن اســت‪٣٥ .‬ســال اســت کــه دارم کتــاب و‬ ‫کاغــذ باطلــه را خمیــر می کنــم و خــود را چنــان بــا کلمــات عجیــن کــرده ام‬ ‫کــه دیگــر بــه هیئــت دانشــنامه هایی درامــده ام کــه طــی این ســال ها س ـ هتُنی‬ ‫از ان هــا را خمیــر کــرده ام‪ .‬ســبویی هســتم پــر از اب زندگانــی و مردگانــی کــه‬ ‫کافی ســت کمــی بــه یک ســو خــم شــوم تــا از مــن ســیل افــکار زیبــا جــاری‬ ‫شــود‪ .‬اموزشــم چنــان ناخــوداگاه صــورت گرفتــه کــه نمی دانــم کــدام فکــری از‬ ‫ـتان «هرابــال»‬ ‫خــودم اســت و کــدام از کتاب هایــم ناشــی شــده»‪ .‬قهرمــان داسـ ِ‬ ‫می توانــد شــرایط هریــک از افــراد مبتــا بــه کرونــا باشــد‪ .‬ان هــا می تواننــد از‬ ‫ایــن شــرایط عبــور کننــد و بعــد از پایــان بیمــاری‪ ،‬راهــی جدیــد را در زندگــی‬ ‫بپیماینــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬تجربه هــای خــاص‪ ،‬خارج ازانکــه جامعــه دربــاره مــا چــه فکــر‬ ‫می کنــد‪ ،‬می توانــد راهــی نــو به ســوی اینــده باشــد‪ .‬اگــر بــا نظریــه «جــورج‬ ‫هربــرت میــد» بــه موضــوع نــگاه کنیــم‪ ،‬می شــود گفــت کــه در اینجــا بیــن‬ ‫مــن اندامــی (‪ )I‬و مــن اجتماعــی (‪ )Me‬تقابــل وجــود دارد‪ .‬مــن اجتماعــی‪ ،‬فــرد‬ ‫مبتــا را به ســوی پذیــرش برچس ـب هایی کــه از جامعــه بــر او خــورده‪ ،‬دعــوت‬ ‫می کنــد؛ امــا مــن اندامــی‪ ،‬او را به ســویِ مطلوبیــت هویتــی او ســوق می دهــد‬ ‫و اینجــا به تعبیــر «ســارتر»؛ یــک انتخــاب وجــود دارد؛ انتخابــی کــه در جهــان‬ ‫پســاکرونا فــرد را بــه قهرمــان زندگــی خــود مبــدل می ســازد یــا فردی کــه بایــد‬ ‫خــود را در رودخانــه غــرق کنــد‪.‬‬ ‫*عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫دارنــد و بایــد مداخــات بیشــتری دربــاره انهــا انجــام بگیــرد‪ .‬مســلماً کســانی‬ ‫کــه دارای مشــکالت روحــی و روانــی هســتند‪ ،‬یعنــی از گذشــته ســابقه‬ ‫اضطــراب یــا افســردگی یا ســایر اختالالت شــناختی و روانشــناختی را داشــتند‪،‬‬ ‫احتمــال بیشــتری بــرای درگیــری بــا ایــن اختــاالت را دارنــد و پــس از اینکــه‬ ‫دچــار بیمــاری می شــوند‪ ،‬ایــن مســائل خــود را بیشــتر در انهــا بــروز می دهــد‪.‬‬ ‫پــس در ایــن افــراد بایــد اقدامــات و مداخــات بیشــتری انجــام شــود‪ .‬البتــه بــه‬ ‫اعتقــاد وی ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن ایــن دو مســئله وجــود دارد؛ چــرا کــه وقتی‬ ‫فــردی از لحــاظ روانــی دچــار مشــکل اســت بیماری هــای جســمی هــم در او‬ ‫بیشــتر می شــود‪ ،‬چــون ایــن مشــکالت باعــث پاییــن امــدن قــدرت سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن وی می شــود و وقتــی ایمنــی پاییــن بیایــد‪ ،‬احتمــال بیمــاری هــم‬ ‫بیشــتر می شــود»‪.‬‬ ‫چه کار باید کرد؟‬ ‫ابهریــان نیــز بــا ســوری هــم عقیــده اســت کــه بایــد اگاهــی دادن بــه مــردم‬ ‫در دســتور کار قــرار گیــرد‪ .‬وی در ایــن بــاره می افزایــد‪« :‬بایــد اطالع رســانی‬ ‫و اگاهــی دادن بــه همــه افــراد مخصوصــاً کســانی کــه مشــکالتی دارنــد‪،‬‬ ‫انجــام شــود‪ .‬ایــن پیشــگیری را می تــوان در هــر مرحلــه ای قبــل از ابتــا‪،‬‬ ‫هنــگام ابتــا و بعــد از بهبــودی انجــام داد»‪ .‬بــه گفتــه ایــن روانپزشــک بایــد‬ ‫ت انهــا صحیــح نیســت‬ ‫ایــن باورهــا را بــه افــراد درگیــر بدهیــم کــه ذهنی ـ ‬ ‫و ایــن باورهــا اشــتباهاتی هســتند کــه مغزشــان بــا ان درگیــر اســت‪ .‬بایــد‬ ‫متوجــه شــوند هرکســی کــه بــه کرونــا مبتــا می شــود‪ ،‬نمی میــرد‪ ،‬ایــن‬ ‫مســئله یــک فاجعــه نیســت و نبایــد بــه خودشــان برچســب بزننــد و‬ ‫نبایــد جنبه هــای مثبــت اتفــاق را مثــل اینکــه بدنشــان انقــدر قــوی بــوده‬ ‫کــه بهبــود یافته انــد‪ ،‬نادیــده بگیرنــد‪ .‬بــه همــه چیــز از دیــدگاه منفــی‬ ‫نــگاه نکننــد و تفکــرات دو قطبــی و صفــر و صــدی نداشــته باشــند‪ ،‬بلکــه‬ ‫نســبی نگر باشــند‪ .‬نبایــد تفکــر و اســتدالالت احساســی مثــل بــه دلــم‬ ‫افتــاده یــا حــس بــدی دارم‪ ،‬داشــته باشــند‪ .‬عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده‬ ‫علــوم شــناختی‪ ،‬مهم تریــن راهــکار مقابلــه بــا اختــاالت روانشــناختی‬ ‫را توانمندســازی و توان بخشــی شــناختی می دانــد و معتقــد اســت بــرای‬ ‫توان بخشــی شــناختی‪ ،‬راهکارهــای ســاده دیگــری هــم وجــود دارد از جملــه‬ ‫تغذیــه مناســب‪ ،‬اســتفاده از مکمل هــای غذایــی‪ ،‬خــوردن صبحانــه‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ســبزیجات و میوه جــات‪ ،‬اســتفاده از مایعــات و پرهیــز از غذاهــای چــرب و‬ ‫شــیرین‪ ،‬داشــتن فعالیــت ورزشــی در طــول هفتــه و به طــور مرتــب‪ ،‬خــواب‬ ‫خــوب‪ ،‬مناســب و بــا کیفیــت‪ ،‬همــه اینهــا راهکارهــای ســاده امــا مهــم در‬ ‫پیشــگیری و در مدیریــت اســیب های روانــی و شــناختی اســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫اینهــا‪ ،‬مدیتیشــن و تمرینــات ارامش بخــش و تکنیک هــای مختلــف بــرای‬ ‫بهبــود یادگیــری و تفکــر درســت و تقویــت حافظــه توصیــه می شــود‪ .‬ابهریــان‬ ‫می گویــد‪« :‬به طــور خــاص دربــاره اضطــراب و اســترس ناشــی از کرونــا مــا‬ ‫بایــد اطالعــات جامعــی دربــاره ماهیــت اســترس داشــته باشــیم‪ ،‬مثـ ًا اینکــه‬ ‫اســترس چیســت‪ ،‬تــا چــه حــدی مثبــت اســت و از چــه میــزان بــه بعــد‬ ‫می توانــد تخریب کننــده باشــد‪ .‬همچنیــن عامــل اســترس زا در خــود را‬ ‫بشناســیم و روی ان کار کنیــم»‪ .‬ایــن روانپزشــک تاکیــد می کنــد‪« :‬بایــد‬ ‫مهــارت کاهــش اضطــراب مثــل ارامــش عضالنــی و همین طــور تصویرســازی‬ ‫ذهنــی توســط برنامه هــای ارام بخــش را یــاد بگیریــم و تــا جایــی کــه‬ ‫می توانیــم بــه دیگــران هــم یــاد بدهیــم‪ .‬مخصوص ـاً کســانی کــه بــه ایــن‬ ‫بیمــاری مبتــا شــده اند‪ .‬یادمــان نــرود اضطــراب یــک رفتــار اســت و اگــر مــا‬ ‫شــناخت خــود را کــه منشــا ایــن رفتــار اســت‪ ،‬اصــاح نکنیــم‪ ،‬نمی توانیــم‬ ‫ایــن رفتــار را بهبــود دهیــم»‪.‬‬ ‫دوران بــه ســوگ عزیــزان خــود نشســتند و همچنیــن احســاس امیــد بــه زندگــی‬ ‫در درصــدی از افــراد جامعــه دســتخوش بحــران شــد‪ .‬بنابرایــن بعــد از اتمــام بحــران‬ ‫کرونــا تزریــق امیــد و شــادی در جامعــه یکــی از مداخــات مهمی ســت کــه بایــد‬ ‫حتمــا بــرای ان برنامه ریــزی شــود»‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه بعــد از ایــن بحــران شــاهد‬ ‫احســاس عــدم اعتمــاد در میــان افــراد جامعــه خواهیــم بــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬شــاید‬ ‫برخــی از افــراد بگوینــد کــه «چــرا مــن؟»‪« ،‬چــرا مــن بایــد فرزنــدم را از دســت مــی‬ ‫دادم؟» یــا «چــرا مــن بایــد پــدرم را از دســت مــی دادم؟» و مســائلی از ایــن قبیــل‪.‬‬ ‫حتــی در بعــدی دیگــر امــکان چالــش در مســائل معنــوی عمیــق هــم وجــود دارد‪ .‬در‬ ‫دانشــیار روانشناســی ســامت دانشــگاه علــوم بهزیســتی و تــوان بخشــی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬رفتــار دولتمــردان بــا جامعــه بــه هــر میــزان کــه بــر اســاس‬ ‫بیــان واقعیت هــا باشــد و شــفافیت در اطالع رســانی را مدنظــر قــرار دهــد و بــه‬ ‫هــر میــزان کــه در خصــوص ابعــاد قضیــه و اتخــاذ روش هــا‪ ،‬مســئولیت پذیری‬ ‫باالیــی داشــته باشــند‪ ،‬بــه شــدت بــر رفتــار مــردم تاثیــر می گــذارد‪ ،‬مــردم‬ ‫واقع بینانه تــر بــا خطــر مواجــه می شــوند و یــک اتفــاق نظــری بیــن مــردم و‬ ‫مســئوالن بــه وجــود می ایــد»‪ .‬به گــزارش شــفقنا؛ دکتــر حمیــد پورشــریفی‪،‬‬ ‫در خصــوص ماهیــت بحــران‪ ،‬در شــرایط کرونایــی‪ ،‬گفــت‪« :‬ابتــدا اجــازه‬ ‫بدهیــد تعریفــی از بحــران داشــته باشــیم‪ .‬بحــران زمانــی اتفــاق می افتــد‬ ‫کــه اســترس بســیار شــدیدی را تجربــه می کنیــم کــه روش هــای مقابلــه‬ ‫قبلــی مــا نمی توانــد پاســخگو باشــد در نتیجــه تعــادل روانــی مــا بهــم‬ ‫می خــورد و در چنیــن شــرایطی‪ ،‬فــرد بــرای ســازگار شــدن‪ ،‬بــا مشــکالت‬ ‫بســیار جــدی مواجــه می شــود‪ .‬بــا ایــن تعریــف می توانیــم بگوییــم کــه‬ ‫ایــن ویــروس بــرای بخشــی از اعضــای جامعــه حکــم بحــران را دارد و الزامــا‬ ‫بــرای همــه اعضــای جامعــه ایــن گونــه نیســت»‪ .‬او درادامــه افــزود‪« :‬طبیعتــا‬ ‫اگــر خانــواده ای امکانــات مالــی دارد‪ ،‬در خانــواده او کســی اســیبی ندیــده‬ ‫و تعامــات در جریــان اســت طبیعتــا احســاس بحــران ندارنــد و ایــن ایــام‬ ‫ممکــن اســت بــرای انهــا ایــام هرچــه بیشــتر بــا هــم بــودن تلقــی شــود‪ .‬امــا‬ ‫در نقطــه مقابــل‪ ،‬خانــواده ای باشــد کــه افــرادی در ان بیمــار شــده و حتــی‬ ‫فوتــی اتفــاق افتــاده باشــد و درعیــن حــال بــه لحــاظ امکانــات اقتصــادی‬ ‫محدودیت هــای بیشــتری دارنــد و تحمــل قرنطینــه خانگــی بــرای انهــا‬ ‫ســخت اســت و در عیــن حــال بــه درجاتــی از اضطــراب دچــار هســتند‪ ،‬مــی‬ ‫تــوان گفــت بــرای چنیــن افــرادی شــرایط عمــا یک بحــران اســت»‪ .‬دانشــیار‬ ‫روانشناســی ســامت دانشــگاه علــوم بهزیســتی و تــوان بخشــی در رابطــه بــا‬ ‫تاثیــر کرونــا بــر زندگــی فــردی و اجتماعــی جامعــه‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬ممکــن‬ ‫اســت ادراک افــراد از ایــن بحــران متفــاوت باشــد‪ .‬مــن پیشــنهاد می کنــم‬ ‫مــردم بحــث ویــژه «خبرنامــه انجمــن روانشاســی ایــران» را مراجعــه کننــد و‬ ‫مباحــث مربــوط بــه اینکــه رفتــار مــا در رابطــه بــا کرونــا چــه هزینــه و چــه‬ ‫منفعــت هایــی را دارد را مــورد توجــه قــرار دهنــد‪ .‬امــا در ایــن میــان متغیــری‬ ‫کــه بســیار مهــم بــوده بحــث «ادراک خطــر» افــراد اســت‪ .‬افــراد بــه لحــاظ‬ ‫ادراک خطــر در ســه گــروه قــرار دارنــد؛ گــروه اول افــرادی هســتند کــه خطــر‬ ‫را در ســطح پاییــن ارزیابــی می کننــد؛ گــروه دوم افــرادی کــه خطــر را در‬ ‫ســطح متوســط و دســته ســوم هــم فــرادی هســتند کــه خطــر را بســیار در‬ ‫ســطح بــاال ارزیابــی می کننــد»‪ .‬پورشــریفی افــزود‪« :‬شــواهد گویــای ایــن‬ ‫اســت افــرادی کــه خطــر را خیلــی پاییــن و یــا خیلــی در ســطح بــاال ارزیابــی‬ ‫مــی کننــد رفتــار ســازگارانه ای نخواهنــد داشــت و ممکــن اســت حــاالت‬ ‫هیجانــی و اضطرابــی بیشــتری را تجربــه کننــد و حتــی انجــام توصیه هــا هــم‬ ‫بــه درســتی در انهــا اتفــاق نیفتــد‪« .‬ناچیــز انــگاری» و «فاجعــه انــگاری»‪،‬‬ ‫باعــث مــی شــود فــرد توصیه هــا را یــا انجــام ندهــد و یــا بــه شــدت انجــام‬ ‫دهــد و در نتیجــه مقابلــه کارامــدی نداشــته باشــد‪ .‬در نتیجــه بهتریــن حالــت‬ ‫ایــن اســت کــه افــراد ادراک خطــر متوســطی داشــته باشــند‪ .‬واقعیــت ایــن‬ ‫اســت ویروســی وجــود دارد کــه گشــندگی ایــن ویــروس اگرچــه بــه انــدازه‬ ‫ویروس هــای دیگــر از ایــن خانــواده نیســت ولــی بــه لحــاظ شــیوع باالیــی‬ ‫کــه دارد‪ ،‬مــی توانــد اســیب هــای جــدی را ایجــاد کنــد»‪ .‬او در خصــوص‬ ‫تاثیــر رفتــار رســانه هــا و مســوولین در رفتــار مــردم بــرای مقابلــه بــا کرونــا‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬رفتــار رســانه‪ ،‬دولتمــردان‪ ،‬هنرمنــدان و ســلبریتی ها در ادراک‬ ‫و نــوع رفتــار جامعــه تاثیرگــذار اســت‪ .‬رفتــار دولتمــردان بــا جامعــه بــه هــر‬ ‫میــزان کــه بــر اســاس بیــان واقعیت هــا باشــد و شــفافیت در اطالع رســانی‬ ‫را مدنظــر قــرار دهــد و بــه هــر میــزان کــه در خصــوص ابعــاد قضیــه و اتخــاذ‬ ‫روش هــا‪ ،‬مســوولیت پذیــری باالیــی داشــته باشــند‪ ،‬به شــدت بــر رفتــار‬ ‫مــردم تاثیــر می گــذارد‪ ،‬مــردم واقــع بینانــه تــر بــا خطــر مواجــه می شــوند‬ ‫و یــک اتفــاق نظــری بیــن مــردم و مســووالن بــه وجــود می ایــد‪ .‬درحــال‬ ‫حاضــر بــه شــدت بــرای مقابلــه بــا کرونــا بــه هــم اوایــی مــردم و مســووالن‬ ‫و در عیــن حــال بــه هــم اوایــی بیــن کشــورها نیــاز داریــم و ایــن مســتلزم‬ ‫ایــن اســت کــه بــا مســوولیت پذیــری باالیــی عمــل کنیــم»‪ .‬پورشــریفی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬بــه نظــر می رســد تــا چنــد هفتــه قبــل‪ ،‬تعــداد افــرادی کــه هنــوز‬ ‫خطــر کرونــا را جــدی نگرفتــه بودنــد بیشــتر بــود و بخشــی از ایــن امــر هــم‬ ‫بــه ایــن مســاله بــاز می گشــت کــه برخــی از مســئوالن محدودیت هــای‬ ‫جــدی را اتخــاذ نمی کردنــد‪ ،‬ولــی بعــد از اینکــه محدودیت هــا جــدی شــد‪،‬‬ ‫مســئولیت پذیــری در ســطح جامعــه هــم بــاال رفــت و بــا اینکــه عمــا اقــدام‬ ‫نظامــی و انتظامــی خیلــی بــارزی وجــود نداشــت‪ ،‬شــاهد خلــوت بــودن‬ ‫ســطح شــهر هســتیم و ایــن نشــان می دهــد کــه خوشــبختانه بیشــتر مــردم‬ ‫از ادراک خطــر مناســب برخــوردار شــده اند»‪ .‬او بــا توصیــه بــر ارتبــاط مــردم‬ ‫بــا ســامانه های روانشناســی‪ ،‬گفــت‪« :‬متاســفانه بخشــی از جامعــه بــر اثــر‬ ‫کرونــا عزیــزی را از دســت داده انــد و بــا مخاطراتــی مواجــه شــدند و در ایــن‬ ‫زمینــه ســامانه هایی فعــال هســتند کــه بــه مــردم کمــک می کننــد؛ ســامانه‬ ‫‪ ۴۰۳۰‬امــاده پاســخگویی اســت و اگــر افــراد کــد ‪ ۸‬را فعــال کننــد بیــش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفــر از روانشناســان بــرای پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان مســتقر‬ ‫هســتند و در عیــن حــال اطالعــات درســت و اصولــی را در اختیــار مــردم قــرار‬ ‫خواهنــد داد‪ .‬همچنیــن مشــاوره تلفنــی ســازمان بهزیســتی ‪ ۱۴۸۰‬کــه از قبــل‬ ‫هــم فعــال بــود االن بــه صــورت اختصاصــی بیشــتر بــر کرونــا متمرکــز شــده‬ ‫اســت کــه همــه مــردم خصوصــا کســانی کــه بــا مخاطــرات بیشــتری مواجــه‬ ‫شــدند می تواننــد بــا ایــن ســامانه در ارتبــاط باشــند»‪ .‬پورشــریفی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«مــردم بایــد توجــه داشــته باشــند کــه همــه کرونــا را در حــد شــدید تجربــه‬ ‫نمی کننــد و همچنیــن هــر کســی کــه کرونــا می گیــرد فــوت نمی کنــد‪،‬‬ ‫چراکــه تعــداد افــرادی کــه بهبــود یافته انــد کــم نیســتند‪ .‬اگرچــه درمانــی‬ ‫بــرای کرونــا نیســت ولــی شــواهد نشــان می دهــد افــرادی کــه کرونــا مــی‬ ‫گیرنــد اگــر رعایــت کننــد کــه ان را بــه دیگــران منتقــل نکننــد و در عیــن‬ ‫حــال در قرنطینــه خانگــی ســعی کننــد ضمــن گــوش کــردن بــه توصیه هــای‬ ‫پزشــکی‪ ،‬سیســتم ایمنــی خــود را بهبــود ببخشــند‪ ،‬ایــن وضعیــت ســپری‬ ‫خواهــد شــد و افــرادی کــه اســیب پذیــری جــدی دارنــد نیازمنــد مداخــات‬ ‫پزشــکی هســتند و حتــی بخشــی از انهــا بــدون ضــرورت بســتری شــدن‬ ‫در بیمارســتان دوران کرونــا را ســپری می کننــد»‪ .‬دانشــیار روانشناســی‬ ‫ســامت دانشــگاه علــوم بهزیســتی و تــوان بخشــی در رابطــه بــا بهره گیــری‬ ‫از قرنطینــه خانگــی در راســتای غنــای فکــری و انســجام بیشــتر خانواده هــا‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬یکــی از مســایل مهــم در مواجهــه بــا کرونــا‪ ،‬نــوع نــگاه مــا‬ ‫بــه شــرایط اســت‪ .‬اگــر نــگاه مــا‪ ،‬نــگاه تهدیــد باشــد نمــی توانیــم از مزیــت‬ ‫ان اســتفاده کنیــم امــا اگــر نگاهمــان بــر اســاس فرصــت باشــد اوضــاع فــرق‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬اگــر از ابتــدا نگاهمــان ایــن باشــد کــه قرنطینــه را فاجعــه‬ ‫بدانیــم امــکان اینکــه بتوانیــم از قرنطینــه بهــره مفیــد ببریــم خیلــی کــم‬ ‫اســت‪ .‬پــس بایــد بپذیریــم محدودیت هایــی وجــود دارد و بپذیریــم کــه همــه‬ ‫چیــز در اختیــار مــا نیســت و در ایــن موقــع اســت کــه می توانیــم بهتریــن‬ ‫اســتفاده را ببریــم و از ایــن فرصــت بــرای افزایــش صمیمیــت بــا خانــواده‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬همیــن فراینــد فکــر کــردن مشــترک بــرای اینکــه اوضــاع را‬ ‫چگونــه مدیریــت کنیــم‪ ،‬بــر صمیمــت مــی افزایــد‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه نــگاه‬ ‫بــه قرنطینــه‪ ،‬به عنــوان فرصــت بــا هــم بــودن و یــک نــگاه اموزشــی باشــد»‪.‬‬ ‫مراجعــات زیــادی در ایــن ایــام افــراد عدالــت خداونــد را نیــز بــه چالــش می کشــیدند‪.‬‬ ‫در دوره پســابحران بایــد در مــورد مســائلی از ایــن دســت راهکارهایی اندیشــیده شــود‬ ‫تــا افــراد بتواننــد بــا واقعیت هــای موجــود بــه خوبــی کنــار امــده و ایــن مســائل‬ ‫را بــه عنــوان یــک سرنوشــت و بــر اثــر گنــاه خــود تلقــی نکننــد؛ چراکــه در ایــن‬ ‫صــورت برطــرف کــردن ان‪ ،‬مشــکالت خــاص خــود را بــه همــراه خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫ابراهیمــی مقــدم بــا اشــاره بــه راهکارهایــی بــرای کاهــش تبعــات منفــی پســاکرونا‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬در دوران پســا بحــران اگــر جامعــه بتوانــد بــا کمــک دولتمــردان یــک‬ ‫تحــول عظیــم اقتصــادی را بــه وجــود اورده و مــردم احســاس کننــد کــه از رفــاه‬ ‫خوبــی برخــوردار شــده اند و یــا در صورتیکــه روابــط بین المللــی کشــور بهتــر شــود‪،‬‬ ‫جامعــه از مشــکالت پــس از کرونــا ســالم ترعبور خواهــد کــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ولــی‬ ‫اگــر جامعــه احســاس کنــد کــه اوضــاع بدتــر شــده‪ ،‬ممکــن اســت عــده ای گمــان‬ ‫کننــد کــه دیگــر چیــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد‪ ،‬افســردگی های عمیــق و‬ ‫نابســامانی های دیگــر بــروز خواهــد کــرد و همیــن احســاس دل زدگــی باعــث ایجــاد‬ ‫یــاس و ســرخوردگی و عــدم پیشــرفت در مســائل مختلــف اجتماعــی خواهــد شــد و‬ ‫احتمــال اقــدام بــه خودکشــی و نیــز گرایــش بــه مــواد مخــدر و محــرک افزایــش پیدا‬ ‫می کنــد؛ چراکــه افــراد بــه غلــط بــه ایــن مــواد و راه هــای نادرســت پنــاه خواهنــد‬ ‫بــرد»‪ .‬ایــن روانشــناس بالینــی در خاتمــه تاکیــد کــرد‪« :‬بــا اطــاع از ایــن مســائل و‬ ‫پیــش بینــی تبعــات دوران پســابحران‪ ،‬می تــوان بــا اقدامــات پیشــگیرانه در حــال‬ ‫حاضــر و بــا اقدامــات مقابلـه ای در اینــده‪ ،‬گام هــای مثبتــی در جهــت کاهــش تبعــات‬ ‫ایــن بحــران برداشــت تــا جامع ـه ای ســالم تر و ایمن تــر را شــاهد باشــیم‪ .‬در همیــن‬ ‫رابطــه بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه مــا دومیــن کشــور در جهــان بودیــم کــه بــا‬ ‫ویــروس کرونــا درگیــر شــدیم و جــای امیــدواری اســت کــه بــا اتخــاذ سیاسـت ها و‬ ‫اقدامــات درســت بتوانیــم در زمینــه مقابلــه و از بیــن بــردن تبعــات ایــن بحــران نیــز‬ ‫پیشــگامی خــود را در ایــن عرصــه حفــظ کنیــم»‪.‬‬ ‫ دو شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ / 1399‬شماره ‪306‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪7‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫پرسودترین فیلم های سینمایی تاریخ کدم اند؟‬ ‫هالیوود به روایتِ اسکناس!‬ ‫وقتـی بحـث درامدزایـی در سـینما مطـرح می شـود‪ ،‬یک قانـون و فرمول سـاده پیـش روی همه قـرار دارد‪ :‬بودجـه کم ‪+‬‬ ‫فـروش بلیـت فوق العاده = سـود کالن‪ .‬اگر سـازندگان فیلم به درسـتی این فرمـول را پیـاده کنند‪ ،‬حقیقتـ ًا پول های کالنی‬ ‫به جیـب خواهنـد زد‪ .‬گرچـه سـادگی این فرمـول در ظاهـر‪ ،‬نباید مـا را گول بزنـد؛ چراکه همـان عامل «فـروش بلیت» به‬ ‫ده هـا و بلکـه صدهـا عامل متعـدد؛ ازجمله کیفیت محصـول نهایی و تبلیغـات بسـتگی دارد‪ .‬طبق اطالعاتی که در سـایت‬ ‫‪ The Numbers‬منتشـر شـده؛ فیلم هایـی کـه پائین تـر بـه ان هـا می پردازیـم‪ ،‬توانسـته اند دسـتور پخـت پرفروش ترین‬ ‫فیلم هـای سـینمایی را به بهترین شـکل ممکـن پیاده سـازی کنند‪.‬‬ ‫‪FACING THE GIANTS .۱‬‬ ‫بودجه‪100.000 :‬دالر‬ ‫سود‪38.551.255 :‬دالر‬ ‫فیلم هــای ورزشــی معمــوالً ازنظــر فــروش در باکس افیــس عملکــرد قابل قبولــی‬ ‫از خــود نشــان می دهنــد؛ امــا خــب عنــوان ‪ Facing the Giants‬ســاخته ‪2006‬‬ ‫الکــس کندریــک؛ یــک زیرژانــر تلفیقــی دیگــر نیز در خــود داشــت‪ :‬درام مســیحی‪.‬‬ ‫نتیجــه کار این شــدکه فیلــم مذکــور بــا بودجـه ای عجیــب و حقیقتـاً ناچیــز‪ ،‬بــه‬ ‫فــروش خیلی خوبــی دســت پیــدا کنــد‪ .‬شــاید بــا خــود بگوییــد ‪۳۸‬میلیــون دالر‬ ‫ناقابــل کــه چیــزی نیســت؛ امــا خــب امــار ‪ ROI‬یــا همان میزان بازگشــت ســرمایه‬ ‫ســو ِد ‪۳۸‬هــزار و ‪۴۵۱‬درصــدی ایــن اثــر را نشــان می دهــد!‬ ‫‪PARANORMAL ACTIVITY .۲‬‬ ‫بودجه‪۴۵۰.000 :‬دالر‬ ‫سود‪89.376.549 :‬دالر‬ ‫«فعالیــت فراطبیعــی» فیلمــی در ژانــر تصاویــر پیداشــده و فراطبیعــی ترســناک‬ ‫به نویســندگی‪ ،‬تهیه کنندگــی و کارگردانــی اورن پلــی و محصــول ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬اســت‪ .‬ایــن فیلــم بــرای اولین بــار در جشــنواره فیلم هــای ترســناک‬ ‫«اسکریمفســت» امریــکا در ‪ ۱۴‬اکتبــر ‪ ۲۰۰۷‬به نمایــش گذاشــته شــد و نزدیــک‬ ‫بــه ‪۹۰‬میلیــون دالر ازطریــق گیشــه به دســت اورد‪ .‬باتوجه بــه بودجــه ناچیــ ِز‬ ‫‪۴۵۰‬هــزاردالری ‪ ،Paranormal Activity‬درصــد بازگشــت ســرمایه ایــن فیلــم‬ ‫چیــزی بالغ بــر ‪۱۹‬هــزار درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪FIREPROOF .۳‬‬ ‫بودجه‪۵۰0.00۰ :‬دالر‬ ‫سود‪57.096.178 :‬دالر‬ ‫دوســال پــس از اکــران ‪Facing the Giants‬؛ یعنــی در ســال ‪ 2008‬الکــس‬ ‫کندریــک یــک درام مســیحی دیگــر را کارگردانــی کــرد‪ .Fireproof :‬ایــن اثــر‪،‬‬ ‫روی انحطــاط زندگــی مشــترک یــک کاپیتــان اتش نشــان (بــا درخشــش کــرک‬ ‫کامــرون) و همســرش (اریــن بتیــا) تمرکــز داشــت‪ Fireproof .‬توســط بســیاری‬ ‫از منتقــدان (به معنــای واقعــی کلمــه) بــا خــاک یکســان شــد؛ امــا این مســئله‬ ‫نتوانســت جلــوی ســوداوری کالن ان را و دیده شــدنش توســط معتقــدان‬ ‫سرســخت مســیحیت بگیــرد‪ .‬ایــن فیلــم حتــی پــس از گذشــت ‪۱۲‬ســال همچنان‬ ‫پرفروش تریــن فیلــم ‪ Indie‬یــا مســتقل مذهبــی محســوب می شــود‪ .‬الکــس‬ ‫کندریــک و تیمــش بــا ســاخت ایــن عنــوان‪ ،‬حــدود ‪۱۱‬هزاردرصــد ســود به دســت‬ ‫اوردنــد‪.‬‬ ‫‪THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE .۴‬‬ ‫بودجه‪۱۴0.00۰ :‬دالر‬ ‫سود‪14.164.858 :‬دالر‬ ‫فیلــم ترســناک و کالســیک توبــی هوپــر کــه در ســال ‪ ۱۹۷۴‬روی پــرده ســینماها‬ ‫رفــت‪ ،‬خشــونت‪ ،‬وحشــت و شــهرت خاصــی دارد‪ .‬داســتان ازاین قــرار اســت کــه‬ ‫گروهــی از نوجوانــان بــه نزدیکــی خانــه ســابق پدربزرگشــان می رونــد؛ غافل ازاینکه‬ ‫«صورت چرمــی» (‪ )Leatherface‬بــا ان اره برقــی هراس انگیــز درانتظارشــان‬ ‫اســت‪« .‬کشــتار بــا اره برقــی در تگــزاس» کار خــود را بــا یــک بودجــه حداقلــی اغاز‬ ‫کــرد و ان قــدر موفقیت امیــز بــود کــه چندیــن و چنــد ادامــه‪ ،‬ریبــوت و ریمیــک از‬ ‫روی ان ســاخته شــد؛ اگرچــه‪ ،‬هیچ کــدام نتوانســتند موفقیــت و ســوداوری ‪۱۰‬هزار‬ ‫درصــدی ایــن اثــر را تکــرار کننــد‪.‬‬ ‫‪THE GALLOWS . ۵‬‬ ‫بودجه‪۱۰۰.000 :‬دالر‬ ‫سود‪6.898.494 :‬دالر‬ ‫بااینکــه پیش بینــی فــروش و موفقیــت فیلم هــا در باکس افیــس‪ ،‬کار‬ ‫بسیارسختی ســت؛ امــا از روی تجربــه می تــوان گفــت کــه فیلم هــای ترســناک‬ ‫(مخصوصــاً ان هاکــه بــا بودجه هــای بســیارپائین ســاخته می شــوند) شــانس‬ ‫موفقیــت خیلی زیــادی دارنــد‪ .‬به هرحــال‪ ،‬همــه می دانیــم ژانــر ترســناک‬ ‫از جملــه ژانرهایی ســت کــه در ان‪ ،‬کیفیــت محصــول نهایــی لزوم ـاً بــه میــزان‬ ‫بودجــه وابســته نیســت‪ .‬همین مســئله‪ ،‬راجــع بــه فیلــم ترویــس کالف و کریــس‬ ‫لوفینــگ؛ یعنــی ‪ ،The Gallows‬صــدق می کنــد؛ فیلمــی کــه علی رغــم نمــرات‬ ‫گفت وگو با‬ ‫خاطره محقق‬ ‫بســیارضعیف (‪ ۱۵‬از ‪ ۱۰۰‬در ســایت راتــن تومیتــوز)‪ ،‬در ســال ‪ 2015‬و بــا یــک‬ ‫بودجــه ‪۱۰۰‬هــزاردالری موفــق شــد ‪۶۷۹۸‬درصــد ســود خالــص کســب کنــد‪ .‬ادامه‬ ‫ایــن عنــوان نیــز ســال ‪ ۲۰۱۹‬بــا نــام ‪ The Gallows Act II‬اکــران شــد‬ ‫‪ERASERHEAD . ۶‬‬ ‫اورن پلــی اســت‪ .‬فیلــم‪ ،‬حــس مســتند و واقعی بــودن بــه مخاطــب می دهــد و بــا‬ ‫همیــن ترفنــد‪ ،‬تــرس ناشــی از تماشــای ان بیشــتر هــم هســت‪.‬‬ ‫‪CHARLIE BROWN CHRISTMAS .۱۰‬‬ ‫بودجه‪150.000 :‬دالر‬ ‫سود‪5.306.612 :‬دالر‬ ‫چارلــز شــولتس در ابتــدا عالقــه چندانــی بــه ساخته شــدن فیلم هــای انیمیشــنی‬ ‫از روی داســتان هایش تحت عنــوان ‪ The Peanuts‬نداشــت؛ امــا سرنوشــت‬ ‫به ســمتی رفــت تــا شــبکه ‪ CBS‬انیمیشــین محبــوب و فراموش نشــدنی ‪A‬‬ ‫‪ Charlie Brown Christmas‬را بــه مرحلــه تولیــد و پخــش رســاند‪ .‬ایــن اثــر‪،‬‬ ‫به کارگردانــی و تهیه کنندگــی بیــل ملنــدز ســاخته شــده و همیشــه چــه ازســوی‬ ‫مخاطبــان و چــه منتقــدان موردتحســین قــرار گرفتــه اســت‪ .‬کارتــون ‪A Charlie‬‬ ‫‪ Brown Christmas‬کــه در ســال ‪ 1965‬ارائــه شــد‪ ،‬تنهــا عنــوان اقتباســی از‬ ‫کتــب مصــور شــولتس نیســت؛ امــا به تنهایــی توانســت یــک ســود ‪۳۴۳۸‬درصــدی‬ ‫را از ان ســازندگان کنــد‪ .‬ایــن انیمیشــن دیدنــی همچنیــن دراکثرمواقــع در میــان‬ ‫برتریــن اثــار بــا مضمــون کریســمس نیــز قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫بودجه‪۱00.0۰۰ :‬دالر‬ ‫سود‪4.652.535 :‬دالر‬ ‫«کله پاک کــن»؛ فیلمــی ســورئال به نویســندگی‪ ،‬کارگردانــی و تهیه کنندگــی‬ ‫دیویــد لینــچ؛ بــا بــازی جــک نانــس‪ ،‬شــارلوت اســتوارت‪ ،‬جیــن بیتــس‪ ،‬جودیــت‬ ‫انــا رابرتــس‪ ،‬الرل نیــر و جــک فیســک محصــول ســال ‪ ۱۹۷۷‬اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۴‬کتابخانــه کنگــره ملــی‪ ،‬ایــن فیلــم را بــرای حفاظــت در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫قــرار داد‪ .‬ایــن اثــر‪ ،‬حقیقتـاً ســبک خــاص دیویــد لینــچ را وارد عرصــه ســینما کرد‬ ‫و بســیاری از منتقــدان ان را روایتگــر افــکار و حــاالت شــخصی ایــن کارگــردان‬ ‫می داننــد‪ .‬بااینکــه لینــچ حتــی تابه امــروز صحبت هــای زیــادی راجــع بــه ایــن‬ ‫فیلــم نکــرده و می خواهــد کــه افــراد نگــرش و برداشــت مخصــوص خودشــان را از‬ ‫ان داشـ�ته باشـ�ند‪ ،‬برخـ�ی از شـ�ایعات حاکی ازاین اسـ�ت که ساخته شـ�د ن �‪Eras‬‬ ‫‪ erhead‬ارتباطــی بــا دختــر لینــچ (جنیفــر) دارد‪ .‬موضــوع هرچــه باشــد‪ ،‬ایــن اثــر‬ ‫بــا ســوداوری ‪۴۵۵۳‬درصــدی خــود توانســت لقــب یــک شــروع خیره کننــده بــرای‬ ‫درخشــش دیویــد لینــچ در تاریــخ ســینما را به خــود گرفــت‪.‬‬ ‫‪PETER PAN .11‬‬ ‫بودجه‪4.000.000 :‬دالر‬ ‫سود‪139.757.67 :‬دالر‬ ‫«پیتــر پــن» جــزو مشــهورترین افســانه های اسکاتلندی ســت‪ .‬گرچــه اینجــا‬ ‫قصــد پرداختــن بــه جزئیــات داســتان قدیمــی ان را نداریــم و هــدف مــا اثــر‬ ‫اقتباســی دیزنــی در ســال ‪ ۱۹۵۳‬اســت‪ .‬اثــر ‪ Peter Pan‬کــه پــس از گذشــت‬ ‫این همه ســال همچنــان بــرای کــودکان و حتــی افــراد بالــغ جالب توجــه اســت‪،‬‬ ‫موفــق شــد بــا فــروش ‪۱۳۹‬میلیــون دالری خــود ‪۳۳۹۴‬درصــد از ســرمایه را بــه‬ ‫جیــب غــول صنعت ســینما؛ یعنــی والــت دیزنــی برگردانــد و در میان پرســودترین‬ ‫فیلم هــای ســینمایی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‪AN INCONVENIENT TRUTH .۷‬‬ ‫‪CAT PEOPLE .۱۲‬‬ ‫بودجه‪1.000.000 :‬دالر‬ ‫سود‪46.416.400 :‬دالر‬ ‫«یــک حقیقــت ناراحت کننــده»؛ فیلــم مستندی ســت کــه در ســال ‪ ۲۰۰۶‬منتشــر‬ ‫شــد و همان ســال جایــزه اســکار بهتریــن مســتند را ازان خــود کــرد‪ .‬ایــن عنــوان‪،‬‬ ‫روایتگــر ماجراهــای البــرت ارنولــد گــور جونیــور مشــهور بــه اَل گــور؛ فعــال محیط‬ ‫زیســت‪ ،‬سیاســت مدار امریکایــی و برنــده جایــزه صلــح نوبــل اســت‪ .‬ال گــور‬ ‫شش ســال پــس از تــاش ناموفقــش بــرای تبدیل شــدن بــه رئیس جمهــوری‬ ‫ایــاالت متحــده‪ ،‬به عنــوان مجــری بخــش اب وهــوا فعالیــت خــود را اغــاز کــرد‬ ‫و خیلــی زود نســل جدیــدی از فعــاالن محیــط زیســت را به وجــود اورد‪ .‬یــک‬ ‫حقیقــت مشــخص وجــود دارد و ان هــم این اس ـت که معمــوالً فیلم هــای مســتند‬ ‫مورداســتقبال ان چنانــی قــرار نمی گیرنــد؛ حال اینکــه ‪An Inconvenient‬‬ ‫‪ Truth‬بــا بودجــه یک میلیــون دالری‪ ،‬بالغ بــر ‪۴۵۰۰‬درصــد ســوداوری به همــراه‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫‪THE BIG PARADE .۸‬‬ ‫بودجه‪245.000 :‬دالر‬ ‫سود‪11.015.791 :‬دالر‬ ‫شــاید باورتــان نشــود امــا از اکــران فیلــم ‪( The Big Parade‬جشــن بــزرگ)‬ ‫بیــش از ‪90‬ســال می گــذرد! اثــر تحسین شــده کینــگ ویــدور کــه راجــع بــه‬ ‫جنــگ جهانــی اول اســت‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۹۲‬بــه کتابخانــه کنگــره ملــی ایــاالت‬ ‫متحــده منتقــل شــد تــا لقــب «میــراث ملــی» به خــود بگیــرد‪ .‬فیلــم ‪The Big‬‬ ‫‪ ،Parade‬از کتــاب پرفــروش ‪ Plumes‬اثــر الرنــس اســتالینگز اقتبــاس شــده بود‬ ‫و یــک اثــر منحصربه فــرد در میــان فیلم هــای جنگــی محســوب می شــد‪ .‬گفتــه‬ ‫می شـ�ود تعـ�داد قابل توجهـ�ی از فیلم هـ�ای جنگـ�ی کـ�ه پـ�س ا ز �‪The Big Pa‬‬ ‫‪ rade‬ســاخته شــدند‪ ،‬همگــی ســعی در طی کــردن راه ان داشــتند؛ ازجملــه «در‬ ‫جبهــه غــرب خبــری نیســت» کــه برنــده جایــزه اســکار هــم شــد؛ گرچــه هیچ یک‬ ‫از ایــن اثــار نتوانســت ســوداوری ‪۴۳۹۶‬درصــدی ســاخته ویــدور را تکــرار کنــد‪.‬‬ ‫‪THE DEVIL INSIDE .۹‬‬ ‫بودجه‪1.000.000 :‬دالر‬ ‫سود‪37.422.146 :‬دالر‬ ‫بــا امیــد بــه تکــرار موفقیــت ‪ ،The Paranormal Activity‬ویلیــام برنــت‬ ‫بــل در ســال ‪ 2012‬عنــوان ‪ The Devil Inside‬را نوشــت و کارگردانــی کــرد‬ ‫و خــب ســود ‪۳۶۴۲‬درصــدی ان بااینکــه تــا رســیدن بــه «فعالیــت فراطبیعــی»‬ ‫فاصلــه بســیاری دارد؛ امــا همچنــان یــک موفقیــت تجــاری بــزرگ برای ســازندگان‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬چیزی کــه بــا تماشــای ‪ The Devil Inside‬به راحتــی‬ ‫متوجــه خواهیــد شــد‪ ،‬تقلیــد کامــل از ســبک فیلم هــای کارگردانــی به اســم‬ ‫علیرضا نیاکان‬ ‫خاطــره محقــق؛ متولــد ‪ ۱۳‬اردیبهشــت ماه ‪۱۳۵۹‬‬ ‫در اصفهــان و عضــو و مســئول روابط عمومــی «انجمــن ادبــی ترنــم بــاران» و نیــز «عضــو‬ ‫انجمــن شــیخ اشــراق» اســت‪ .‬او می گویــد‪« :‬از کودکــی رابطــه تنگاتنگــی بیــن مــن و قلــم؛‬ ‫گاه به صــورت نوشــته و گاه به صــورت نقاشــی وجــود داشــت‪ .‬عضــو فعــال کانــون پرورشــی‬ ‫فکــری کودک ونوجــوان بــودم‪ .‬برخــی از اثــارم دران زمــان موردتقدیــر قــرار گرفــت و یکــی‬ ‫از داســتان هایم در ســال ‪ ۱۳۷۲‬عنــوان مقــام اول کشــوری را دریافــت کــرد و در چندیــن‬ ‫مجلــه ان زمــان به چــاپ رســید‪ .‬به دالیلــی از ‪۱۵‬ســالگی‪ ،‬بیــن مــن و قلمــم وقفـه ای طوالنــی‬ ‫افتــاد و باعــث ســکون فعالیت هــای ادبــی و تــرک تحصیــل مــن شــد؛ امــا همچنــان گه گاهی‬ ‫نقاشــی می کشــیدم و می نوشــتم»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬مجــدد از ســال ‪ ۱۳۹۲‬فعالیــت ادبــی‬ ‫مــن به صــورت نثرنویســی و دل نوشــته و ســپس ســپید (شــعر نــو) اغــاز شــد‪ .‬بــا حضــور در‬ ‫انجمن هــای ادبــی اصفهــان در قالــب شــعر کالســیک‪ ،‬ابتــدا به صــورت خودامــوز و درادامــه‬ ‫بــا رهنمودهــای جنــاب محســن مهراســا بــه رباعــی و نهایتـاً زیرنظــر اســتاد بزرگــوارم دکتــر‬ ‫محمدابراهیــم شــایان؛ دبیــر بخــش اموزشــی مجامــع ادبــی اســتان اصفهــان‪ ،‬بــه طبع ازمایی‬ ‫ـوان «مرثیه‬ ‫در شــعر کالســیک در کنــار شــعر نــو پرداختــم»‪ .‬او که یــک مجموعه ســپید باعنـ ِ‬ ‫ُدرناهــا» را به انتشــار رســانده؛ در مجموعه هایــی مشــترک نظیــر «رباعیــات رنگین کمــان»‪،‬‬ ‫«راهیــان شــعر ســپید معاصــر»‪« ،‬ســپید ســه نقطــه»‪« ،‬واژه هــای ســرخ» و ‪ ...‬اثــاری را دارد و‬ ‫اکنــون درحال جمـع اوری رباعیاتــش بــرای چــاپ اســت‪ .‬او می گویــد‪« :‬درزمینــه نقاشــی‪ ،‬از‬ ‫دوران کودکــی و دوره نوجوانــی به صــورت خودامــوز بــا وســایل اولیــه مشــغول بــودم؛ تااینکــه‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۸‬بــه نقاشــی رنــگ و روغــن کــه جــزو رویاهــای کودک ـی ام بــود‪ ،‬پرداختــم و‬ ‫بــاز به صــورت خودامــوز دراین زمینــه هنرازمایــی کــردم؛ تااینکــه در بیــن ســال های ‪۱۳۹۳‬‬ ‫تــا ‪ ۱۳۹۴‬در خدمــت اســتاد محمدجــواد ســپهری به صــورت مقدماتــی و نیمه تکمیلــی‬ ‫بودجه‪134.000 :‬دالر‬ ‫سود‪4.596.853 :‬دالر‬ ‫ســاخته ژاک تورنــر (محصــول ‪ )۱۹۴۲‬نشــان می دهــد فیلم هــای ترســناک از‬ ‫قدیم االیــام ســرمایه گذاری های مالــی خوبــی بوده انــد‪ .‬در ایــن عنــوان‪ ،‬زنــی‬ ‫به نــام ایرنــا از یــک خانــواده افســانه ای و قدیمــی امــده و براثــر احساســات شــدید‬ ‫بــه یــک پلنــگ خون خــوار تبدیــل می شــود‪ .‬گرچــه ایــن حقیقــت ترســناک‬ ‫اولیــور‪ ،‬نامــزد ایرنــا را مجــاب بــه دوری از معشــوقه خــود نمی کنــد‪ .‬هنگامی کــه‬ ‫ایرنــا به خاطــر صــاح خــود اولیــور احساســاتش را خفــه می کنــد‪ ،‬ایــن مــرد‬ ‫عاشــق یــک زن دیگــر می شــود و حــاال یک نفــر بایــد بیایــد و جهنمــی کــه به پــا‬ ‫شــده را جمع وجــور کنــد! ایــن فیلــم متمایــز و عجیــب مورداســتقبال مخاطبــان‬ ‫ان روزهــا قــرار گرفــت و چیــزی حــدود ‪۳۳۳۰‬درصــد ســوداوری به همــراه داشــت‪.‬‬ ‫‪WAITING .۱۳‬‬ ‫بودجه‪1.125.000 :‬دالر‬ ‫سود‪36.128.709 :‬دالر‬ ‫راب مکیتریــک در ســال ‪ ۲۰۰۵‬تجــارب زندگــی خــود در قالــب خدمتکار رســتوران‬ ‫را بــا نامــی کامـ ًا متناســب «انتظــار» وارد عرصــه ســینما کــرد‪ .‬ایــن اثــر کمــدی‬ ‫کــه طرفــداران بســیاری هــم بــرای خــود دسـت وپا کــرد‪ ،‬شــامل بازیگرانــی بــود که‬ ‫چندســال بعد هرکــدام بــه سوپراســتارهای هالیــوود تبدیــل شــدند؛ رایــان رینولدز‪،‬‬ ‫انــا فاریــس‪ ،‬جاســتین النــگ و دیویــد کوچنــر‪ .‬فیلــم ‪ Waiting‬درکمال نابــاوری‬ ‫‪۳۱۱۱‬درصــد ســود خالــص و یــک قســمت بعــدی هــم به همــراه داشــت‪ .‬گرچــه‬ ‫فیلــم دوم (‪ )Still Waiting‬به هیچ وجــه به انــدازه عنــوان نخســت موفــق نبــود و‬ ‫اکثــر بازیگــران اصلــی (ازجملــه رینولــدز) در ان حضــور نداشــتند‪.‬‬ ‫‪GOD’S NOT DEAD .۱۴‬‬ ‫بودجه‪1.150.000 :‬دالر‬ ‫سود‪36.693.952 :‬دالر‬ ‫یــک درام مســیحی دیگــر بــا درخشــش کویــن ســوربو و کارگردانــی هارولــد‬ ‫کرونــک موفــق شــد ‪۳۰۹۱‬درصــد ســوداوری داشــته باشــد؛ جالب تراینکــه ‪God’s‬‬ ‫‪ Not Dead‬بیــش از ‪20‬هفتــه متوالــی روی پــرده ســینماها باقــی مانــد کــه‬ ‫درنوع خــودش رکــورد خارق العاده ای ســت‪ .‬ایــن فیلــم ازنظــر فنــی مورداســتقبال‬ ‫منتقــدان قــرار نگرفــت؛ امــا به خاطــر وجــود مفاهیــم عمیــق و فلســفی‪ ،‬توســط‬ ‫خیلی هــا تحســین شــده اســت‪.‬‬ ‫‪GREASE .۱۵‬‬ ‫بودجه‪6.000.000 :‬دالر‬ ‫سود‪184.126.016 :‬دالر‬ ‫مشــغول نقاشــی شــدم و چــون اموزش هــای وی به صــورت خصوصــی بــود و هزینــه گزافــی‬ ‫را بــر دوش خانــواده تحمیــل کــرد‪ ،‬از ادامــه ان منصــرف شــدم‪ .‬ازان زمــان تابه حــال تمــام‬ ‫اوقــات فراغتــم‪ ،‬تلفیقــی ناگسســتنی بیــن نقاشــی و شــعر بــوده و درحال حاضــر زیرنظــر‬ ‫اســتاد عزیــزم بانــو مســعوده یــاوری به صــورت تکمیلــی درزمینــه نقاشــی در یــک مرکــز‬ ‫دولتــی مشــغول هســتم»‪ .‬او دربــاره اینکــه چــرا فرهنــگ و هنــر مــا هنــوز اقتصــادی نشــده‬ ‫اســت؟ گفــت‪« :‬یــاد مطلبــی افتــادم کــه بارهاوبارهــا از هنرمنــدان و شــاعران مطــرح شــده‬ ‫اســت؛ اینکــه مــا هنرمندهــا‪ ،‬مــا شــاعرها فقیرتریــن افــراد جامعــه هســتیم‪ .‬متاســفانه در‬ ‫چرخــه اقتصــاد مــا هنــر بســیار مظلــوم واقــع شــده اســت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬اکثــر هنرمندانــی کــه‬ ‫در شــاخه ای از هنــر فعــال هســتند؛ یــا بــه هنرهــای دیگــر گرایــش پیــدا می کننــد یــا‬ ‫بــرای رفــع امــورات اقتصــادی‪ ،‬مشــغول فعالیــت غیرهنــری می شــوند؛ چه بســا شــغلی‬ ‫کــه برحســب نیــاز برمی گزیننــد‪ ،‬بــا روحیــه ان هــا ســازگار نبــوده و باتوجه به اینکــه یــک‬ ‫هنرمنــد دارای روحیــه ای فوق العــاده احساسی ســت‪ ،‬ســرخورده و منــزوی شــود‪ .‬البتــه‬ ‫برخــی از اثــار هنرمندانــی کــه تنهــا به صــورت نامــی مطــرح شــده اســت‪ ،‬جایــگاه ویــژه ای‬ ‫کســب می کنــد و در فــان نمایشــگاه و گالری هــای خصوصــی یــا خارجــی و افــرادی لزومـاً‬ ‫به خاطــر شــاخص بودن و نــه ارزش هنــری اثــر‪ ،‬ان را خریــداری و مبلــغ هنگفتــی بــرای‬ ‫ان می پردازنــد‪ .‬به نظــرم یکــی از دالیــل اقتصادی نشــدن هنــر در جامعــه مــا‪ ،‬کم بینــی‬ ‫نســبت بــه هنــر اســت کــه افــراد انگشت شــماری‪ ،‬بــا ذهنــی اگاه نســبت بــه هنــر و خریــد‬ ‫ان اقــدام می کننــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه هنــر از تاریــخ مــا ریشــه گرفتــه اســت و‬ ‫بایــد در حفــظ و اعتــای ان کوشــا بــود‪ ،‬حمایــت از این مهــم را وظیفــه دولــت می دانــم‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــن بــرای اقتصــاد هنــر بــرای دولــت‪ ،‬ایجــاد و توســعه و تقویــت مکان هــای‬ ‫اموزشــی دولتــی و بهره منــدی از اســاتید مجــرب در چرخــه اقتصــاد هنــر اســت کــه‬ ‫«گریــس» یکــی از فیلم هــای معــروف و به یادماندنــی هالیــوود (‪،)۱۹۷۸‬‬ ‫به کارگردانــی رنــدال کالیســر اســت‪ .‬ایــن فیلــم برپایــه موزیکالــی به همین نــام‬ ‫ســاخته جیــم جیکوبــس و ورن کیســی ســاخته شــده‪ .‬ســتارگان اصلــی ایــن فیلم‬ ‫عبارت انــد از جــان تراولتــا‪ ،‬الیویــا نیوتــن جــان‪ ،‬جــف کانــووی‪ُ ،‬ددی گودمــن و‬ ‫اســتوکارد چنینــگ‪ .‬نــرخ بازگشــت ســرمایه ‪ Grease‬بــا وجــود بودجــه نســبتاً‬ ‫پائیــن‪ ،‬حــدود ‪۲۹۶۰‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫‪HIGH SCHOOL MUSICAL .۱۶‬‬ ‫بودجه‪4.200.000 :‬دالر‬ ‫سود‪123.587.394 :‬دالر‬ ‫فیلــم ‪ High School Musical‬به نوعــی فرزنــد معنــوی فیلــم ‪Grease‬‬ ‫محســوب می شــود و روایتــی رومئــو و ژولیت گونــه دارد‪ .‬ایــن عنــوان‪ ،‬در زمــان‬ ‫خــود ســتاره های جدیــدی بــه دنیــای ســینما معرفــی کــرد؛ زک افــرون‪ ،‬ونســا‬ ‫هاجنــز‪ ،‬کوربیــن بلــو‪ ،‬اشــلی تیزدیــل و بســیاری دیگر و خــب ‪High School‬‬ ‫‪ Musical‬پایه گــذار یــک فرانچایــز جــذاب و گســترده بــود کــه پـس ازان شــاهد‬ ‫چندیــن قســمت جدیــد‪ ،‬شــش عنــوان اســپین اف و یــک ســریال از دیزنی پــاس‬ ‫(در ســال ‪ )۲۰۱۹‬هــم بودیــم‪« .‬دبیرســتان موزیــکال» هــم ســوداوری فوق العــاده ای‬ ‫داشــت و ‪۲۸۴۳‬درصــد از ســرمایه را بــه ســازندگان بازگردانــد‪.‬‬ ‫‪STAR WARS EPISODE IV: A NEW HOPE .۱۷‬‬ ‫بودجه‪11.000.000 :‬دالر‬ ‫سود‪292.940.192 :‬دالر‬ ‫شــاید مشــهورترین و محبوب تریــن و تاثیرگذارتریــن فیلمــی کــه در لیســت‬ ‫مشــاهده می شــود‪ Star Wars: Episode IV: A New Hope ،‬باشــد؛ فیلمــی‬ ‫کــه اغــاز یکــی از بزرگ تریــن فرانچایزهــای تاریخ ســینمای جهــان اســت و احتماالً‬ ‫شــروع بســیارموفق ان ازنظــر مالــی بــه ادامه یافتــن ســری کمــک شــایانی کــرده‪.‬‬ ‫جــرج لــوکاس بــا خلــق «جنــگ ســتارگان» بی شــک تمــام هالیــوود را تحت تاثیــر‬ ‫خــود قــرار داد و میراثــی به وجــود اورد کــه امــروزه دیزنــی مشــعل دار مســیر ان‬ ‫اســت و قصــد هــم نــدارد به راحتــی از دســتش بدهــد‪ .‬نخســتین فیلــم اســتار وارز‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۹۷۷‬اکــران شــد‪ ،‬بــا بودجــه نســبتاً کــم ‪۱۱‬میلیــون دالری و ســود‬ ‫‪۲۵۶۳‬درصــدی خــود همچنــان جــزو پرســودترین فیلم هــای تاریــخ سینماســت‪.‬‬ ‫‪PARANORMAL ACTIVITY 2 .۱۸‬‬ ‫بودجه‪3.000.000 :‬دالر‬ ‫سود‪77.221.343 :‬دالر‬ ‫باتوجه بــه موفقیــت کم نظیــر ‪ ،Paranormal Activity‬واقع ـاً بعیــد بــود شــاهد‬ ‫ساخته شــدن قســمت دوم ان نباشــیم‪ .‬قســمت دوم فیلــم کــه در ســال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬بودجــه بیشــتری نســبت به عنــوان نخســت صــرف کــرد و نهایتـاً بــا‬ ‫کسـ�ب ‪۲۴۷۴‬درصــد ســود به کار خــود خاتمــه داد‪ .‬بااینکــه ســوداوری �‪Paranor‬‬ ‫‪ mal Activity 2‬اصـ ًا بــا فیلــم اول قابل قیــاس نیســت؛ امــا حضــور ان در لیســت‬ ‫پرســودترین فیلم هــای ســینمایی نشــان می دهــد ســازندگان همچنــان راه کســب‬ ‫درامــد را به خوبــی بلــد بوده انــد‪.‬‬ ‫‪INSIDIOUS .۱۹‬‬ ‫بودجه‪1.500.000 :‬دالر‬ ‫سود‪35.196.552 :‬دالر‬ ‫فیلــم ترســناک دیگــری کــه امــار درامدزایــی خوبــی از خــود برجــای گذاشــت‪،‬‬ ‫‪Insidious‬؛ ســاخته بلوم هــاوس اســت‪ .‬موفقیــت عنــوان اول (طبــق معمــول) بــه‬ ‫ســاخت فیلم هــای بعــدی منجــر شــد‪ .‬تابه امــروز ســه دنبالــه بــرای ‪Insidious‬‬ ‫منتشــر شــده که اخریــن ان هــا ‪( Insidious: The Last Key‬محصــول ‪)۲۰۱۸‬‬ ‫بــود‪ .‬بااینکــه عنــوان اخــر ازنظــر فــروش در میــان فیلم هــای ایــن فرانچایــز در‬ ‫جایــگاه اول قــرار دارد؛ امــا درصــد ســوددهی ‪ Insidious‬همچنــان نســبت بــه‬ ‫بقیــه پیشــتاز اســت‪.۲۲۴۶ :‬‬ ‫‪SPLIT .۲۰‬‬ ‫بودجه‪5.000.000 :‬دالر‬ ‫سود‪108.837.000 :‬دالر‬ ‫«شــکافته» یــک فیلم ترســناک روان شــناختی و مهیــج به نویســندگی و کارگردانی‬ ‫ام‪ .‬نایــت شــیاماالن اســت‪ .‬در ایــن فیلــم بازیگرانــی نظیــر جیمــز مـک اووی‪ ،‬انیــا‬ ‫تیلور‪-‬جــوی‪ ،‬جســیکا ســوال‪ ،‬هیلــی لــو ریچاردســون و بتــی باکلــی ایفــای نقــش‬ ‫کرده انــد‪ .‬درواقــع‪ Split ،‬دومیــن عنــوان از س ـه گانه ‪ Unbreakable‬اســت کــه‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬اکــران شــد و نمــرات نســبتاً خوبــی ازســوی منتقــدان دریافــت‬ ‫کــرد‪ .‬امــار درامدزایــی (‪۲۰۷۷‬درصــد) ایــن فیلــم به خوبــی نشــان می دهــد کــه‬ ‫مخاطبــان نیــز اســتقبال خوبــی از ‪ Split‬داشــته اند و توجیه ســاخت قســمت ســوم‬ ‫ان را نیــز عیــان می ســازد‪.‬‬ ‫محمدجوادمبین زاده‪/‬ویجیاتو‬ ‫بااین امــر اموزش هــای خصوصــی در فضایــی کامــ ًا نامطلــوب بــا هزینه هــای سرســام اور‬ ‫کمتــر و بــار ســنگین هزینه های ســنگین امــوزش خصوصــی از دوش هنرجو برداشــته شــود‪.‬‬ ‫پیشــنهاد دیگــر اینکــه گالری هــا و نمایشــگاه هایی گروهــی بــا هــدف ارائــه و فــروش اثــار‬ ‫هنرمنــدان از ســمت دولــت دراختیــار ایــن عزیــزان قــرار بگیــرد و گاه ســهمیه ای به صــورت‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه فــردی بــه هنرمنــد اختصــاص داده شــود»‪ .‬او دربــاره فضــای نقــد اثــار‬ ‫ادبــی هنــری نیــز گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه خــودم در فضــای ادبــی فعالیــت دارم‪ ،‬فضــای‬ ‫نقــد اثــار را به طورکلــی مناســب نمی بینــم‪ .‬متاســفانه نقــد نابجــا از ســمت اشــخاصی کــه‬ ‫در موقعیــت نقــد ادبــی نیســتند‪ ،‬در جامعــه ادبــی این زمــان به وفــور دیــده می شــود‪ .‬اکثــر‬ ‫منتقدیــن‪ ،‬مطالعــات اکادمیــک دراین حــوزه را ندارنــد و تنهــا نظــر شــخصی خــود را بیــان‬ ‫می کننــد‪ .‬بارهــا در جلســات و انجمن هایــی حضــور داشــتم کــه شــعری به نقــد گذاشــته‬ ‫می شــود و جالب اینکــه هیچ یــک از منتقدیــن‪ ،‬یــک نظــر واحــد را مطــرح نمی کننــد؛ گویــا‬ ‫هرکــس به دنبــال مــوردی می گــردد تــا نقــد او را نســبت بــه دیگــران مجــزا کنــد‪ .‬به نظــرم‬ ‫تجزیه وتحلیــل یــک اثــر هنــری یــا ادبــی‪ ،‬نیازمنــد نقــد منتقدینی ســت کــه مطالعــات و‬ ‫مدرکــی دراین زمینــه داشــته باشــند و درمواردی کــه اشــاره می کنــد‪ ،‬پرهیــز از جنــاح داری‪،‬‬ ‫ کردن اثــر را لحــاظ کنــد‬ ‫واقع بینــی‪ ،‬دیــد کارشناســانه و قــدری رک گویــی بـه دوراز ســرکوب ِ‬ ‫تــا مولــف یــا هنرمنــد دچــار ســردرگمی نشــود»‪ .‬او بــه جوانــان عالقه منــد بــه کارهــای‬ ‫هنــری توصیــه کــرد‪« :‬اســتدعا دارم کــه پــا در مســیر گذاشــته و اســتعدادهای خــود را در‬ ‫هــر شــاخه ای از هنــر شــکوفا کننــد‪ .‬ایــن مســیر‪ ،‬همــه زیبایــی و معنویــت و ارامــش اســت‬ ‫و جامعــه امــروز‪ ،‬مســتلزم وجــود افرادی ســت کــه ارامــش را ابتــدا در خــود بهینه ســازی و‬ ‫درنهایــت‪ ،‬بــا هنرشــان بــه افــراد جامعــه منتقــل کننــد‪ .‬توصیـه ای کــه دارم اینکــه هیـچ گاه‬ ‫هنــر خــود را دســتخوش شــهرت و غــرور نکننــد کــه ایــن‪ ،‬افــت جامعه هنــری امروز اســت»‪.‬‬ ‫شهر درگذرزمان و برخورد دیالکتیک‬ ‫با مولفه های شهری در ارکان شهری‬ ‫شــهرها از دیربــاز‪ ،‬مدافعــان ســامتی شــهروندان خــود بوده انــد و درگذ ِر زمــان بــا ظهــور‬ ‫مســائل مختلــف همچــون پاندمی هــا‪ ،‬نقــش موثــری را در حفــظ یــا بهبــود ســامتی‬ ‫داشــته اند‪ .‬شــاکله شــهرهای گذشــته‪ ،‬نیازهــای سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫زیســتی افــراد را پاســخگو بودنــد‪ .‬ســاختار متناســب بــا اقلیــم هــر شــهر در اجــزای ان‪،‬‬ ‫بــه رفــع نیازهــای شــهروندان در کالبــد و فضــای شــهر‪ ،‬می پرداخــت‪ .‬چــه در نهادهــای‬ ‫اجتماعــی و چــه در خانه هــا؛ خانه هــا مامــن ارامــش و اســایش بــوده و سلســله مراتب‬ ‫فضایــی از هشــتی ها‪ ،‬اندرونــی و بیرونــی‪ ،‬حیاط هــا و اجــزای تزئینــی بخش هــای‬ ‫مختلــف ان همــه بــر روان و ســامتی اعضــای خانــواده و به خصــوص زنــان موثــر‬ ‫بــود ؛ مثــ ً‬ ‫ا طراحــی خانه هــا در گذشــته‪ ،‬بــا داشــتن حیاط هــا‪ ،‬گیاهــان متناســب‬ ‫درطــول روز در‬ ‫بــا اقلیــم‪ ،‬ارســی ها و تعبیــه پله هــا موجــب حرکــت زنــان و کــودکان‬ ‫ِ‬ ‫خانــه بــود‪ ،‬بــه جنب وجــوش ان هــا کمــک می کــرد و جــای ســامتی روح زنــان در‬ ‫محیــط مســکونی ان هــا‪ ،‬زیــر تاللــو رنگیــن شیشــه های رنگــی و در میــان گیاهــان‬ ‫حیاط هــا تعبیــه شــده بــود‪ .‬خاســتگاه اجتماعــی ارتبــاط زنــان نیــز‪ ،‬در حمام هــا‪ ،‬بــا‬ ‫رویکــرد ســامت روان و جســم در هــر جــزء حمــام دیــده می شــد‪ .‬کوی هــا کــه محــل‬ ‫عبــور و جایــی بــرای جضــور بیشــتر مــردان تعریــف می شــد‪ ،‬بــا پیرنشــین ها‪ ،‬نــوع‬ ‫ورودی و ســاختار ارگانیــک کــوی متناســب بــا محــل‪ ،‬عالوه بــر ایجــاد اســایش محیطــی‬ ‫بــرای رهگــذران‪ ،‬فضــای مناســبی را بــرای تعامــات کوتاه مــدت در خــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫میدانگاه هــا‪ ،‬نظرگاه هــا و بازارهــا مــکان حضــور مــردان در گذشــته‪ ،‬محــل مناســبی‬ ‫بــرای تامیــن نیــاز جســمی و روانــی ان هــا بــوده اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬شــاخصه اصلــی هریــک‬ ‫از اجــزای شــهرهای گذشــته ایــران‪ ،‬فــارغ از کارکردهــای سیاســی اجتماعــی؛ به لحــاظ‬ ‫کالبــدی فضایــی الگوهــای ســامتی متناســب بــا مــکان را دارا بــوده‪ .‬بــازی نــور و‬ ‫ســایه در کوی هــا‪ ،‬کوی هــای اشــتی کنان‪ ،‬شبســتان مســاجد‪ ،‬تکیه هــا‪ ،‬خزینه هــای‬ ‫حمــام و اجــزای میدانــگاه توانســته در خــود بــازی پســربچگان‪ ،‬جمع شــدن مــردان‪،‬‬ ‫تعزیه هــا‪ ،‬نمایش هــا و مناســک مذهبــی را به نمایــش بگــذارد و به خوبــی الگــوی‬ ‫ســامتی اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬روانــی و سیاســی را بــه رخ بکشــد‪ .‬بــا رشــد صنعــت‬ ‫و ظهــور تکنولــوژی‪ ،‬نیازهــای شــهر بــه تامیــن فضــای خواسته شــده تغییــر کــرد و‬ ‫کم کــم برخــی از مولفه هــای تامیــن ســامت کــه کالبــد و فضــای شــهری مدافــع‬ ‫ان بــود‪ ،‬از بیــن رفــت و شــهرها بــا گســترش بــدون تمهیــد‪ ،‬مکانــی بــرای رشــد‬ ‫بیماری هــای روان و جســم شــدند‪ .‬شــهرها بــا تغییــر فزاینــده بــدون پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬پتانســیل بیماریزایــی یافتــه و بیماری هایــی همچــون مشــکالت اعصــاب و‬ ‫روان‪ ،‬بیمارهــای قلبی‪،‬ریــوی و عفونــی شــدت یافــت‪ .‬شــاید ابتــدا بشــر فکــر می کــرد‬ ‫کــه توســط داروهــای دست ســاخت خــود‪ ،‬بــر مقولــه ســامتی فائــق بیایــد‪ .‬متاســفانه‪،‬‬ ‫پژوهش هــای مرتبــط بــا ســامتی و زندگــی شــهری‪ ،‬اختــاالت روان شــناختی؛ به ویــژه‬ ‫افســردگی را در صــدر بیماری هــای مــدرن شــهری می دانــد و ســامت عمومــی را‬ ‫تحت الشــعاع ان مطــرح می کنــد‪ .‬شــهروند بیمــار‪ ،‬مســلماً بــر سیاســت گذاری های‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و بهداشــتی دولت هــا تاثیرگــذار اســت و در لفــای‬ ‫خــود‪ ،‬هزینه هــای زیــادی را بــه دولت هــا تحمیــل خواهــد کــرد و موجــب تغییــر‬ ‫یــا شــکل گیری سیاســت های دولت هــا خواهــد شــد‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬بیماری هــا ازطریــق‬ ‫وراثــت بــه نسـل های اتــی منتقــل خواهنــد شــد و اعضــای بعــدی جامعــه را نیــز درگیــر‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬پــس از ســال ‪ ،1970‬در نگــرش جهانــی جامعه شناســان‪ ،‬معمــاران‪،‬‬ ‫روانشناســان در حوزه هــای سیاســی‪ ،‬اقتصــادی شــهر؛ ســامت شــهروندان جلب نظــر و‬ ‫توجــه کــرد؛ نیــاز بشــر در شــهرها عالوه بــر رفــع مولفه هــای بیمــاری زا؛ مطلوب کــردن‬ ‫شــهرها بــرای تامیــن اســایش اینــدگان در چش ـم انداز اینــده شــد‪ .‬تغییراتــی کــه بــا‬ ‫نگــرش نویــن‪ ،‬اغازگــر فصــل تــازه ای در معمــاری شــهری نیــز شــد‪ .‬رســالت و هــدف‬ ‫ایــن رویکــرد‪ ،‬در حــوزه معمــاری‪ ،‬ســامت فیزیکــی و ســامت روان بــوده و تاثیــر ان‬ ‫هــرروز بــر کیفیــت زندگــی نمایان تــر شــد‪ .‬عالوه برایــن؛ رشــد بی ســابقه تکنولــوژی و‬ ‫ظهــور دانــش واقعیــت مجــازی و تغییــر نقش هــا در شــهرهای جدیــد به واســطه حضــور‬ ‫زنــان پیوســته در شــهر‪ ،‬نیازمنــد دیدگاهــی فــارغ از مســائل جنســیتی بــود کــه بایــد‬ ‫الگوهــای ســامت مــردان و زنــان را در تولیــد فضاهــای تعاملــی در خــود حــل می کــرد‪.‬‬ ‫برمبنــای تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی؛ ســامتی‪ ،‬مســئله ای چندبُعــدی بــوده و‬ ‫ابعــاد جســمی‪ ،‬روحی‪،‬روانــی و اجتماعــی بایــد پیوســته باهــم و در مقابــل محرک هــای‬ ‫بیرونــی و درونــی دیــده شــود تــا شناســایی اثرگــذاری ان‪ ،‬بتوانــد بــرای زندگــی حــال‬ ‫حاضــر و اینــده برنامه ریــزی کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬رصــد امــکان تجــارب انســانی در‬ ‫مــکان شــهری در ارتبــاط مــادام افرینــش و بهبودبخشــی محیط هــای کالبــدی بــه‬ ‫ایجــاد امکانــات رفاهــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬بهداشــتی و روانــی در کالبــد و فضــای شــهر‬ ‫خواهــد رســید؛ نگرشــی کــه نیــاکان مــا در تمامیــت اجــزای شــهر‪ ،‬چــه کالبــد و‬ ‫فضــا داشــته اند‪ .‬تکنولــوژی درحال حاضــر‪ ،‬رونــدی صعــودی و بــدون مــرز دارد و‬ ‫این موضــوع‪ ،‬زندگــی حــال حاضــر شــهری مــا را بــدون تمهیــد‪ ،‬پیوســته در گــذار‬ ‫قــرار می دهــد؛ بی انکــه زیرســاخت های فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی ان انجــام‬ ‫شــده باشــد‪ .‬شــهر ســامت بــرای حــال حاضــر و اینــدگان‪ ،‬نیازمنــد بهره گیــری‬ ‫از امــوزش شــهروندان هوشــمند و بهره گیــری از عناصــر هوشــمند شــهری در‬ ‫فضاهــای مختلــف بــا الگوبــرداری ســامت شــهری گذشــته اســت‪ .‬فضایــی کــه‬ ‫تعامــل نســل امــروز بــا اینــدگان در ان وجــود داشــته باشــد و شــهروندان‪ ،‬بخشــی‬ ‫از نیازهــای خــود را درتعامل بــا کالبــد و فضــای شــهری تامیــن کننــد‪ .‬بــا نــگاه‬ ‫بــه طراحی هــای منحصربه فــرد در شــهر به عنــوان یــک محیــط درمانگــر می تــوان‬ ‫اســتانداردهای زیســتی را در هریــک از بخش هــای صنعــت‪ ،‬امــوزش و زندگــی‬ ‫روزمــره کامــ ً‬ ‫ا منطبــق بــر نیازهــای سرشــت انســانی تصحیــح کــرد و محیطــی‬ ‫منطبق بــر یــک ســامانه هوشــمند به منظــور زندگــی بهتــر به وجــود اورد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،1397‬تجربــه ای تحت عنــوان فضــای تعاملــی کــودک و ســالمند در ‪30‬ســال اینده‬ ‫توســط دانشــجویان مقدمــات معمــاری ‪ 2‬دانشــگاه ازاد اســامی واحــد تهــران‬ ‫شــمال‪ ،‬به سرپرســتی این جانبــان انجــام شــد‪ .‬ظهــور تکنولــوژی دیجیتــال‪ ،‬عناصــر‬ ‫واقعیــت افــزوده و مجــازی در جایــگاه فکــری ایــن دانشــجویان در پــس خاطــرات‬ ‫خودشــان بــا پــدر و مادربزرگ هایشــان در بســتر جدیــدی بــا الفبــای هوشمندســازی‬ ‫شــهری تعریــف شــد‪ .‬توجــه بــه واژه ســامت در حیطــه سیاس ـت گذاری اجتماعــی‪،‬‬ ‫کشــاورزی شــهری‪ ،‬مقیاس هــای کهکشــانی و فــرای ان در حوزه هــای عمومــی‬ ‫به طورکامــل دیــده شــد و دانشــجویان ســعی در ایجــاد تعامــل میــان نســل ها‪،‬‬ ‫ویژگی هــای بیولوژیــک و عوامــل تکنولوژیــک داشــتند‪.‬‬ ‫النــاز عباســیان؛ پژوهشــگر دکتــری معمــاری و حــوزه ســامت دانشــگاه علــم‬ ‫و صنعــت ایــران‬ ‫سمیه نیکنامی؛ کارشناس ارشد معماری‬ ‫فرناز عباسیان؛ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 307

هفته نامه سرافرازان 307

شماره : 307
تاریخ : 1399/03/12
هفته نامه سرافرازان 305

هفته نامه سرافرازان 305

شماره : 305
تاریخ : 1399/02/22
هفته نامه سرافرازان 304

هفته نامه سرافرازان 304

شماره : 304
تاریخ : 1399/02/15
هفته نامه سرافرازان 303

هفته نامه سرافرازان 303

شماره : 303
تاریخ : 1399/02/08
هفته نامه سرافرازان 302

هفته نامه سرافرازان 302

شماره : 302
تاریخ : 1399/02/01
هفته نامه سرافرازان 301

هفته نامه سرافرازان 301

شماره : 301
تاریخ : 1399/01/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!