هفته نامه سرافرازان شماره 300 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 300

هفته نامه سرافرازان شماره 300

هفته نامه سرافرازان شماره 300

‫نوروز ‪ 99‬مبارک‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ 21 ،1398‬رجب ‪ 16 ،1441‬مارس ‪ ،2020‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،300‬تومان‬ ‫کروناهایـی از جنــس ماســک و دســتکش‬ ‫برای مقابله با استرس کودکان در طول شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟‬ ‫• بچه هــا بــه شــیوه های کامــ ًا متفاوتــی بــه چنیــن‬ ‫موقعیت هــای اســترس زایی واکنــش نشــان می دهنــد؛‬ ‫ماننــد وابســتگی بیشــتر‪ ،‬گوشه نشــینی و انــزوا‪،‬‬ ‫عصبانیــت‪ ،‬اضطــراب یــا حتــی شــب ادراری‪ .‬در مقابــل‬ ‫واکنش هــای متفــاوت فرزنــد خــود یــک شــیوه حمایتــی‬ ‫در پیــش بگیریــد‪ .‬بــه نگرانی هــای او گــوش کنیــد و‬ ‫بیــش از هــر زمــان دیگــری او را از عشــق و توجــه خــود‬ ‫برخــوردار کنیــد‪.‬‬ ‫• وقــت بیشــتری را بــه انهــا اختصــاص دهیــد‪ .‬بــا مهربانــی‬ ‫بــا انهــا صحبــت کنیــد و بــه انهــا اطمینــان خاطــر دهیــد‪.‬‬ ‫در صــورت امــکان‪ ،‬فرصت هــای بــازی و ارامــش بــرای انهــا‬ ‫خلــق کنیــد‪،‬‬ ‫• بایــد تــاش شــود تــا حــد امــکان بچه هــا کنــار والدیــن و‬ ‫خانــواده خــود باشــند‪ .‬از جدا کــردن بچه هــا از والدین شــان‬ ‫بــه شــدت پرهیــز کنیــد‪ .‬در صورتی کــه ایــن جدایــی‬ ‫اجتناب ناپذیــر باشــد‪ ،‬تمــاس خــود را بــا انهــا از طریــق‬ ‫تلفــن یــا حضــور فیزیکــی قطــع نکنیــد‪،‬‬ ‫• ســعی کنیــد تــا حــد امــکان یــک برنامــه روزانــه بــرای‬ ‫انهــا تنظیــم کنیــد‪ .‬اگــر بچه هــا نمی تواننــد بــه مدرســه‬ ‫برونــد‪ ،‬تکالیــف مدرســه را در خانــه انجــام دهنــد و زمانــی‬ ‫هــم بــه بــازی انهــا اختصــاص دهیــد‪،‬‬ ‫• بــه انهــا بگوییــد که چــه اتفاقــی در حــال رخ دادن اســت‪.‬‬ ‫اطالعاتــی در مــورد نحــوه محافظــت از خــود در مقابــل‬ ‫ویــروس در اختیــار انهــا بگذاریــد‪ .‬حتمـاً از کلماتی اســتفاده‬ ‫کنیــد کــه درک انهــا بــرای بچه هــا بــا توجــه بــه گــروه‬ ‫سنی شــان ممکــن و اســان اســت‪ .‬ایــن اطالعــات می توانــد‬ ‫شــامل ایــن باشــد کــه در صــورت ابتــای یکــی از اعضــای‬ ‫خانــواده چــه اتفاقــی قــرار اســت‪ ،‬بیفتــد (بــه انهــا بگوییــد‬ ‫کــه پــدر یــا مادرشــان بــرای مدتــی در بیمارســتان خواهنــد‬ ‫بــود و بــا کمــک پزشــک بهبــود خواهنــد یافــت)‪.‬‬ ‫الوده ترین وسایل شخصی در روزهای کرونایی‬ ‫کرونــا ویــروس جدیــد؛ ویــروس‬ ‫اســرار امیزی کــه ایــن روزهــا جهــان‬ ‫را بــه خــود مشــغول کــرده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن ویــروس‬ ‫تنفســی از طریــق تنفــس‪ ،‬لمــس ســطوح‬ ‫الــوده توســط دس ـت ها و ســپس تمــاس‬ ‫دســت بــا بینــی‪ ،‬چشــم یــا دهــان‬ ‫منتقــل شــده و ســرعت انتشــار باالیــی‬ ‫هــم دارد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ تاکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۵‬هزار نفــر در سراســر جهــان‬ ‫بــه بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬مبتــا شــد ه و‬ ‫حــدود ‪ ۳۵۰۰‬نفــر هــم به دلیــل ابتــا بــه‬ ‫ایــن بیمــاری جان باخته انــد‪ .‬هرچنــد‬ ‫کــه هنــوز اطالعــات دانشــمندان دربــاره‬ ‫ایــن ویــروس کامــل نیســت و راه درمــان‬ ‫قطعــی هــم بــرای ان کشــف نشــده‪ ،‬امــا‬ ‫بارهــا و بارهــا تاکیــد شــده کــه بــا رعایــت‬ ‫اصــول بهداشــتی ماننــد شست وشــوی‬ ‫مــداوم دســت ها‪ ،‬پرهیــز از دســت دادن‪،‬‬ ‫روبوســی و در اغــوش کشــیدن دیگــران‬ ‫و حفــظ فاصلــه یــک متــری بــا ســایر‬ ‫افــراد می تــوان از انتقــال کرونــا ویــروس‬ ‫جدیــد پیشــگیری کــرد‪ .‬در عیــن حــال‬ ‫توصیــه می شــود کــه افــراد حتمــا‬ ‫ســطوحی را کــه بــا ان ســروکار دارنــد‪،‬‬ ‫ضدعفونــی کننــد؛ چراکــه ایــن ویــروس‬ ‫می توانــد بــر روی ســطوح تــا ســاعت ها‬ ‫زنــده بمانــد‪ .‬ممکــن اســت فکــر‬ ‫کنیــد کــه فقــط ســطوحی در معــرض‬ ‫کرونایــی شــدن هســتند کــه در بیــرون‬ ‫از منــزل بــا ان هــا ســروکار داریــد؛ ایــن‬ ‫درحالیســت کــه برخــی وســایل شــخصی‬ ‫شــما نه تنهــا از شَ ــر کروناویــروس در‬ ‫امــان نیســتند‪ ،‬بلکــه می تواننــد بیــش‬ ‫از ســطوح دیگــر شــما را در معــرض ابتــا‬ ‫بــه ایــن بیمــاری قــرار دهنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫الزم اســت کــه الوده تریــن وســایل‬ ‫شــخصی تان را بشناســید کــه شــامل‬ ‫موبایــل و هندزفــری‪ ،‬کلیــد و ســوییچ‬ ‫ماشــین‪ ،‬کیــف‪ ،‬کیــف پــول و کارت هــای‬ ‫بانکــی‪ ،‬ســاعت مچــی و زیوراالتــی چــون‬ ‫انگشــتر و دســتبند و فنــدک و پاکــت‬ ‫ســیگار اســت‪ .‬بنابــر اعــام ســتاد مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا در کالن شــهر تهــران‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بایــد روزانــه چندیــن بــار ایــن وســایل را‬ ‫ضدعفونــی کنیــم‪ .‬در عیــن حــال بــه هیچ‬ ‫عنــوان از وســایل شــخصی دیگــران نیــز‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ /1398‬شماره ‪300‬‬ ‫ازسوی سازمان صمت خوزستان صورت گرفت؛‬ ‫دستور خرید یک میلیون ماسک برای مردم خوزستان‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫ســفارش خریــد یک میلیــون ماســک بــرای اســتان خوزســتان انجــام‬ ‫گرفتــه و تــا چندروزاینــده ایــن ماســک ها وارد خوزســتان خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫امیرحســین نظــری (رئیس ســازمان صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت خوزســتان)‬ ‫دراین خصــوص بیــان کــرد‪« :‬بــا تعــدادی از تاجــران و ســرمایه گذاران‬ ‫خوزســتان بــرای خریــد و تامیــن ماســک موردنیــاز اســتان رایزنی هایــی‬ ‫انجــام داده ایــم و بــا تمهیداتــی کــه انجام گرفتــه تــا چندروزاینــده یــک‬ ‫محمولــه ماســک وارد اســتان خواهــد شــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬ماســک های‬ ‫‪ N٩٥‬نیــز کــه موردنیــاز کارکنــان بیمارستان هاســت به میــزان نیــاز‬ ‫بیمارســتان ها تامیــن شــده و بــه زودی وارد اســتان می شــود»‪ .‬رئیــس‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خوزســتان ادامــه داد‪« :‬درحال حاضــر‬ ‫نیــاز اولیــه اســتان یک میلیــون ماســک پیش بینی شــده و در‬ ‫بخش هــای بعــدی نیــز تعــدادی ماســک دیگــر بــرای اســتان تامیــن‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬نظــری گفــت‪« :‬به دنبــال نیــاز مــردم در چندروزگذشــته‬ ‫بــه محلــول ضدعفونی کننــده بــا همــکاری ســازمان صمــت اســتان و‬ ‫معاونــت غــذا و داروی اهــواز از واحدهــای تولیــدی اســتان دعــوت شــد‬ ‫بــرای تولیــد مــاده ضدعفونی کننــده ورود کننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در‬ ‫یک هفتــه اخیــر تاکنــون چهــار خــط تولیــد مــواد ضدعفونی کننــده‬ ‫دســت و ژل شست وشــو در اهــواز راه انــدازی شــده اســت»‪ .‬رئیــس‬ ‫ســازمان صمــت اســتان ادامــه داد‪« :‬یکــی از ایــن واحدهــای تولیــدی‬ ‫مــواد ضدعفونی کننــده دســت‪ ،‬در شــهرک صنعتــی شــماره ‪ ۲‬اهــواز‬ ‫در کارخانــه تولیــد مــواد پاک کننــده اطلــس فایــز راه انــدازی شــد کــه‬ ‫ایــن دو خــط تولیــد روزانــه ‪ ٥٠‬هــزار ظــرف ‪ ۵۰۰‬سی رســی محلــول‬ ‫تولیــد می کننــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬بــا راه انــدازی خط هــای دیگــر‬ ‫ایــن واحــد تولیــدی میــزان تولیــد ایــن واحــد صنعتــی بــه ‪٢٠٠‬هــزار‬ ‫ظــرف محلــول افزایــش خواهــد یافــت»‪ .‬نظــری افــزود‪« :‬دو خــط تولیــد‬ ‫مــاده ضدعفونی کننــده دســت و ژل شست وشــو نیــز هفتــه گذشــته در‬ ‫یــک کارخانــه دیگــر اهــواز افتتــاح شــد کــه بــا فعالیــت ایــن خط هــای‬ ‫تولیــدی در اســتان شــاهد اشــباع بــازار عرضــه از مــواد ضدعفونی کننــده‬ ‫در اســتان خواهیــم بــود و کمبــود دراین بخــش برطــرف خواهــد شــد‬ ‫و در پــی تامیــن بخشــی از نیازهــای اســتان های دیگــر دراین بخــش‬ ‫خواهیــم بــود»‪ .‬رئیــس ســازمان صمــت اســتان ادامــه داد‪« :‬ماشــین‬ ‫خــط تولیــد مــواد ضدعفونی کننــده دســت شــرکت الکل ســازی رازی‬ ‫کــه یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننده هــای الــکل در ســطح کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬نیــز از روز دوشــنبه هفتــه جــاری وارد مــدار تولیــد می شــود»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ در پــی شــیوع ویــروس کرونــا در خوزســتان و هجــوم مــردم‬ ‫بــرای خریــد الــکل‪ ،‬ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده دســت‪ ،‬اســتان‬ ‫بــا کمبــود ایــن کاالهــا در اســتان مواجــه شــده اســت‪ .‬ســازمان صمــت‬ ‫اســتان و معاونــت غــذا و داروی اهــواز بــرای حــل مشــکل کمبــود ایــن‬ ‫کاالهــای بهداشــتی در اســتان از کارخانه هــای تولیــد مــواد بهداشــتی‬ ‫بــرای تولیــد مــواد ضدعفونی کننــده دســت دعــوت کرده انــد کــه تاکنون‬ ‫چهــار خــط تولیــد مــواد ضدعفونی کننــده دســت و ژل شست وشــو در‬ ‫اهــواز راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫تولیــد روزانــه ‪٥٠‬هزارلیتــر مــواد ضدعفونــی در کارخانــه اطلــس‬ ‫فایــز اهــواز‬ ‫بــا پیگیری هــای صورت گرفتــه ازســوی ســازمان صمــت خوزســتان و‬ ‫معاونــت غــذا و دارو اســتان مقــرر شــد شــرکت اطلــس فایــز روزانــه ‪۴۰‬‬ ‫تــا ‪ ٥٠‬هزارلیتــر مــواد ضدعفونی کننــده دســت تولیــد کنــد‪ .‬دکتــر نظری‬ ‫در حاشــیه افتتــاح خــط تولیــد مــاده ضدعفونی کننــده دســت توســط‬ ‫کارخانــه اطلــس فایــز اظهــار کــرد‪« :‬به منظــور رفــع نیــاز مــردم اســتان‬ ‫و مقابلــه بــا شــیوع بیمــاری کرونــا امــروز ایــن کارخانــه کــه پیش تــر‬ ‫شــامل یــک خــط تولیــد مــواد ضدعفونی کننــده بــود‪ ،‬بــا پیگیری هــای‬ ‫صورت گرفتــه هم اکنــون ایــن کارخانــه دو خــط دیگــر خــود را بــرای‬ ‫تولیــد انبــوه راه انــدازی کــرد و بعدازایــن بــا ســه خــط تولیــد بــه تولیــد‬ ‫مــواد ضدعفونی کننــده دســت می پــردازد»‪ .‬دکتــر نظــری افــزود‪:‬‬ ‫«ایــن کارخانــه بــرای تســریع در تولیــد از دســتگاه های تمام اتوماتیــک‬ ‫اســتفاده کــرده و تاکنــون بــرای راه انــدازی ایــن دو خــط حــدود ‪٥٣٠‬‬ ‫میلیون تومــان اعتبــار صــرف کــرده اســت»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬الــکل‬ ‫موردنیــاز ایــن کارخانــه توســط شــرکت الــکل ســازی فخــر رازی ابــادان‬ ‫تامیــن خواهــد شــد»‪ .‬نظــری عنــوان کــرد‪« :‬بطری هــای تولیدشــده‬ ‫توســط ایــن کارخانــه در حجم هــای ‪ ۵۰۰‬سی ســی‪ ،‬دو ونیم لیتــری‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬لیتــری و ‪ ۲۰‬لیتــری خواهــد بــود که پــس از تولیــد دراختیــار معاونت‬ ‫غــذا و دارو جهــت توزیــع و مصــرف مــردم قــرار خواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫تشــکیل ‪ ۴۷‬پرونــده تخلــف در فــروش کاالهــای بهداشــتی در‬ ‫خوزســتان‬ ‫‪ ٤٧‬پرونــده تخلــف درخصــوص گران فروشــی‪ ،‬امتنــاع و احتــکار کاالهــای‬ ‫بهداشــتی موردنیــاز مــردم بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در اســتان‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪ .‬رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خوزســتان‬ ‫درخصــوص اقدامــات صورت گرفتــه بــا محتکــران مــواد ضدعفونی کننــده و‬ ‫بهداشــتی گفــت‪« :‬باتوجه بــه اهمیــت موضــوع پیشــگیری از شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونــا و نیــاز مــردم بــه مــواد شــوینده و ضدعفونی کننــده تاکنــون ‪۴۰‬‬ ‫اکیــپ بازرســی در سراســر اســتان به منظــور جلوگیــری از گران فروشــی‬ ‫و احتــکار ایــن اقــام فعــال شــده اند»‪ .‬دکتــر نظــری گفــت‪« :‬گشــت های‬ ‫مشــترک بازرســی از داروخانه هــا و مراکــز فــروش کاالهــای بهداشــتی از‬ ‫یک هفته گذشــته در اســتان اغــاز شــده و تاکنــون دو مرکــز مــواد ضدعفونــی‬ ‫در اهــواز به دلیــل گران فروشــی و احتــکار نیــز پلمــب شــدند و کاالهــای‬ ‫ان هــا بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز تحویــل داده شــد تــا دراختیــار‬ ‫مــردم قــرار دهنــد»‪ .‬امیرحســین نظــری درخصــوص اقدامــات نظارتــی‬ ‫ســازمان صمــت خوزســتان نظارتــی بــر نحــوه فــروش و عرضــه کاالهــای‬ ‫بهداشــتی موردنیــاز درخصــوص شــیوع ویــروس کرونــا گفــت‪« :‬ســازمان‬ ‫صمــت خوزســتان بــا همــکاری تعزیــرات و علــوم پزشــکی گشــت های‬ ‫مشــترک از داروخانه هــا و بــازار را تــا پایــان التهابــات موجــود ادامــه خواهــد‬ ‫داد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬درحال حاضــر بازرســان ســازمان صمــت در گشــت هایی‬ ‫مشــترک بــا معاونت غــذا و دارو اســتان و بازرســان ســازمان تعزیرات‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه بازرســی از مراکــز عرضــه مــواد بهداشــتی‪ ،‬داروخانه هــا و ‪ ...‬به صــورت‬ ‫منطقــه ای اقــدام می کننــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد اولویــت بازرســان این ســازمان‬ ‫از بازرســی کاالی اساســی خــارج شــده از داروخانه هــا و مراکــز عرضه کننــده‬ ‫مــواد شــوینده و بهداشــتی کــه دراین شــرایط بــرای مــردم از همه چیــز‬ ‫ضروری تــر اســت‪ ،‬متمرکــز شــده اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫بابیان اینکــه مشــکل اصلــی کمبــود مــواد بهداشــتی‪،‬‬ ‫و تجــارت خوزســتان‬ ‫ِ‬ ‫ضدعفونی کننــده و ‪ ...‬در اســتان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬در اســتان تولیدکننــده مــواد‬ ‫ضدعفونــی نداریــم و دراین زمینــه مــردم بــا هجــوم بــه مراکــز عرضه کننــده‬ ‫مــواد شــوینده و بهداشــتی نســبت بــه خریــد ایــن اقــام اقــدام کرده انــد و‬ ‫اکنــون برخــی از فروشــگاه ها مــواد شــوینده و ضدعفونی کننــده ندارنــد»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه بــا متخلفانــی کــه در شــرایط کنونــی به دنبــال‬ ‫نظــری‬ ‫ِ‬ ‫اگهی تغییرات موسسه بین المللی ایده و تفکر برتر مالصدرا به شماره ثبت ‪ 31238‬و شناسه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت خاــور پالسـ�ت پویـ�ا س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 300911‬و‬ ‫گران فروشــی و سوءاســتفاده از شــرایط هســتند به صــورت جــدی برخــورد‬ ‫می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬درحال حاضــر بــه تشــویق فروشــندگان می پردازیــم‬ ‫تــا کاالهــای موردنیــاز مــردم را تهیــه و دراختیــار مــردم قــرار دهنــد؛ زیــرا‬ ‫جــو روانــی کــه درزمینــه کروناویــروس وجــود دارد شــرایطی را ایجــاد کــرده‬ ‫کــه مــردم بــه اقالمــی ازجملــه ماســک و مــواد شــوینده و ضدعفونی کننــده‬ ‫نیازمنــد هســتند»‪ .‬دکتــر نظری درخصــوص اغازبه کار گشــت های مشــترک‬ ‫بازرســی از بــازار عیــد در اســتان ادامــه داد‪« :‬گشــت های نظارتــی بــر بــازار‬ ‫عیــد نــوروز از ‪ ۱۰‬اســفندماه جــاری اغــاز می شــود و تــا ‪ ۱۵‬فروردین مــاه‬ ‫ســال اینــده ادامــه دارد»‪.‬‬ ‫برطرف شــدن کمبــود کاالی بهداشــتی بــا راه انــدازی خــط تولیــد‬ ‫ان در خوزســتان‬ ‫بابیان اینکــه یکــی‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خوزســتان‬ ‫ِ‬ ‫از دالیــل افزایــش قیمــت کاالهــای بهداشــتی کمبــود ان در بــازار اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬کمبــود کاالهــای بهداشــتی در خوزســتان بــا راه انــدازی خــط‬ ‫تولیــد مــواد ضدعفونــی و بهداشــتی برطــرف خواهــد شــد»‪ .‬امیرحســین‬ ‫نظــری در ســتاد تنظیــم بــازار خوزســتان در اســتانداری ایــن اســتان‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬بــا چنــد تولیدکننــده در خوزســتان صحبــت شــده تــا‬ ‫بــرای تولیــد مــواد ضدعفونی کننــده و کاالهــای بهداشــتی ورود کننــد‬ ‫تــا مشــکل کمبــود ایــن کاالهــا برطــرف شــود»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬بــرای‬ ‫کنتــرل بــازار در بهمــن امســال ‪ ٢١‬هــزار و ‪ ٤٥٠‬بازرســی از بــازار خوزســتان‬ ‫انجــام گرفــت و هــزار و ‪ ٦٠٥‬پرونــده تخلــف بــا ارزش ‪ ۱۳۲‬میلیاردریــال‬ ‫تشــکیل شــد»‪ .‬رئیــس ســازمان صمــت خوزســتان بیــان کــرد‪« :‬همچنــان‬ ‫در بخــش توزیــع گاز مایــع در خوزســتان بــا مشــکالتی روبــه رو هســتیم؛‬ ‫به همین منظــور ضروری ســت کــه شــرکت های توزیــع گاز مایــع در ایــن‬ ‫اســتان جایگاه هــای موقتــی را ایجــاد کننــد تــا مــردم راحت تــر ایــن گاز‬ ‫را تهیــه کننــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬شــرکتی مثــل ایــران گاز بــا وجــود داشــتن‬ ‫ســهمیه مناســب گاز مایــع همچنــان در بحــث توزیــع دچــار مشــکل‬ ‫اســت»‪ .‬نظــری ادامــه داد‪« :‬ازســوی بازرســان ایــن ســازمان پرونده هــای‬ ‫تخلفــی از شــرکت های توزیع گاز در خوزســتان تشــکیل شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬در مناطــق شــمالی خوزســتان همچــون اللــی و اندیــکا بــا مشــکل‬ ‫تامیــن و توزیــع گاز مایــع روبــه رو هســتیم»‪.‬‬ ‫مردم نگران تامین کاالی اساسی نباشند‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خوزســتان گفــت‪« :‬تامیــن‬ ‫کاالهــای موردنیــاز مــردم به ویــژه باتوجه بــه نزدیک شــدن بــه ایــام‬ ‫نــوروز درحــال انجــام اســت؛ لــذا شــهروندان نگــران تامیــن کاالهــای‬ ‫اساســی نباشــند»‪ .‬امیرحســین نظــری در حاشــیه بازدیــد از انبارهــای‬ ‫ذخیــره کاالی اساســی در بنــدر امام خمینــی (ره) اســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«هیچ گونــه مشــکلی در تامیــن ایــن کاالهــا در بخش هــای مختلــف‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬بــرای تامیــن کاالهــای اساســی موردنیــاز خوزســتان و‬ ‫کشــور واردات کاالهــای اساســی و تخلیــه انهــا درحــا ل انجــام اســت»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬از ابتــدای امســال تاکنــون درمقایســه با پارســال ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫نســبت به مــدت مشــابه پارســال ذخیره ســازی کاالهــای اساســی انجــام‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬نظــری ادامــه داد‪ ۴۰« :‬درصــد نیــز واردات کاال دراین مــدت‬ ‫نســبت بــه پارســال افزایــش یافتــه و درحال حاضــر هیــچ کمبــودی در‬ ‫بحــث کاالهــای اساســی نداریــم»‪ .‬رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت اســتان ادامــه داد‪« :‬تامیــن کاالهــای موردنیــاز مــردم به ویــژه‬ ‫باتوجه بــه نزدیک شــدن بــه ایــام نــوروز درحــال انجــام اســت و نســبت‬ ‫بــه پارســال تــا دوبرابــر کاالی اساســی ذخیره ســازی شــده اســت»‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صمــت اســتان ادامــه داد‪« :‬قبــل از تخلیــه و بارگیــری‬ ‫کاالهــا در بنــدر ازمایش هــای الزم توســط بهداشــت‪ ،‬اداره اســتاندارد و‬ ‫غــذا و دارو باتوجه بــه شــیوع ویــروس کرونــا انجــام می شــود و مــردم‬ ‫نگرانــی دراین خصــوص نداشــته باشــند»‪ .‬نظــری ادامــه داد‪« :‬قرنطینــه و‬ ‫ازمایش هــای الزم بــر کاالهــای وارداتــی قبــل از بارگیــری انجــام می شــود‬ ‫و براســاس نتایــج به دســت امده باتوجه بــه حساســیتی کــه این روزهــا‬ ‫به دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا وجــود دارد کاالهــای اساســی ترخیــص‬ ‫می شــوند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬الزم اســت کــه شــرکت های توزیــع کاالی‬ ‫اساســی نیــز نهایــت همــکاری را داشــته باشــند و در شــرایط کنونــی کــه‬ ‫در تامیــن و ذخیــره کاال مشــکلی وجــود نــدارد کاال به اندازه کافــی در‬ ‫ســطح بــازار توزیــع و دراختیــار مــردم قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک‬ ‫انتقال وجه با مسکن کارت‪ ،‬تا سقف ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫در حالی کــه بانــک مرکــزی ‪ ۱۱‬اســفند ماه ســقف انتقــال وجــه کارتــی را از‬ ‫ســه بــه پنج میلیون تومــان افزایــش داده بــود‪ ،‬از روز گذشــته ایــن ســقف بــه‬ ‫ گــزارش پایــگاه خبــری بانــک‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومــان افزایــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫مســکن‪ -‬هیبنــا؛ کاربــران کارت هــای عضــو شــبکه شــتاب می تواننــد ازطریــق‬ ‫خودپــرداز‪ ،‬کیوســک‪ ،‬اینترنت بانــک و همراه بانــک از ســقف ‪ ۱۰‬میلیون تومانــی‬ ‫کارت بــه کارت اســتفاده کننــد‪ .‬ایــن افزایــش ســقف یــک تمهیــد موقتــی بــرای رفــع نیــاز مشــتریان‬ ‫بانکــی بــه تراکنش هــای روزمــره و کاهــش مراجعــه بــه شــعب بانک هــا به منظــور پیشــگیری از‬ ‫حضــور غیرضــروری در اماکــن عمومــی در شــرایط شــیوع ویــروس کرونا ســت‪ .‬در عین حــال‪ ،‬الزم‬ ‫اســت مشــتریان بانکــی بداننــد بــا وجــود افزایش ســقف انتقــال وجــه کارتــی در تعــدادی از درگاه های‬ ‫الکترونیــک کــه بــه ان هــا اشــاره شــد‪ ،‬امــا اگــر عملیــات کارت بــه کارت ازطریــق نرم افزارهــای بانکی‬ ‫(پرداخت ســاز) انجــام شــود‪ ،‬ســقف ســه میلیون تومانی دارد‪ .‬البتــه پیش از ایــن ســقف انتقــال وجــه‬ ‫در ایــن اپلیکیشــن ها‪ ،‬یک میلیون تومــان بــوده اســت‪ .‬به این ترتیــب دارنــدگان مســکن کارت فعــا‬ ‫می تواننــد از عملیــات کارت بــه کارت تــا ســقف ‪ ۱۰‬میلیون تومــان چــه ازطریــق مراجعــه بــه خودپرداز‬ ‫و کیوســک بانک و چــه به صــورت غیرحضــوری ازطریــق اســتفاده از همراه بانــک و اینترنت بانــک‬ ‫مســکن اســتفاده کننــد‪ .‬بدیهی ســت‪ ،‬در تراکنش هــای غیرحضــوری و الکترونیــک‪ ،‬ایــن عملیــات‬ ‫نیازمنــد اخــذ رمــز دوم پویا ســت کــه پــس از فعال ســازی ان‪ ،‬هــم ازطریــق نرم افــزار تلفــن همــراه‬ ‫«رمزنمــا» متعلــق بــه بانــک مســکن و هــم ازطریــق ســامانه هریــم بانــک مرکــزی به صــورت پیامکی‬ ‫قابل دریافــت اســت‪ .‬به گــزارش هیبنــا؛ بانــک مرکــزی در روزهــای گذشــته اقدامــات مختلفــی بــرای‬ ‫کاهــش مراجعــه حضــوری مــردم بــه شــعب و دســتگاه های خودپــرداز بانک هــا انجــام داده بــود‪.‬‬ ‫امــکان تمدیــد تاریــخ انقضــای کارت هــای بانکــی بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری مشــتری به مدت‬ ‫ســه ماه تــا خــرداد ‪ ،۹۹‬افزایــش برداشــت از دســتگاه های خودپــرداز از ‪ ۲۰۰‬بــه ‪ ۵۰۰‬هزار تومــان و‬ ‫افزایــش تالش هــای ناموفــق در رمــز دوم بــه پنــج تــاش؛ از جملــه ایــن مــوارد بوده انــد‪.‬‬ ‫رشد مطلوب گزارش عملکرد بانک رفاه‬ ‫بانــک رفــاه در مســیر حرکــت به ســوی اهــداف از پیش تعیین شــده و افــق‬ ‫‪ ،1404‬در شــاخص هایی چــون اعتبــارات ریالــی و ارزی؛ حضــور در حــوزه‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬مســئولیت های اجتماعــی و ‪ ...‬به خوبــی توانســته وعــده تــا‬ ‫عمــل را بــا اجــرای برنامه هــا و تعهداتــی کــه درقالــب نیازهــای مشــتریان بانــک‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بانــک رفــاه‬ ‫بــوده‪ ،‬در ســال های تحریــم و نوســانات اقتصــادی عملیاتــی کنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫کارگــران ؛ بانــک رفــاه کارگــران به عنــوان یکــی از با ســابقه ترین بانک هــای اجتماعــی کشــور بــا بیــش‬ ‫از شــش دهه فعالیــت در عرصــه ارائــه خدمــات متنــوع بانکــی اعــم از ریالــی‪ ،‬اعتبــاری‪ ،‬ارزی و ‪ ...‬بــا بیش‬ ‫از یک هــزار و ‪ 33‬شــعبه ریالــی‪ 96 ،‬شــعبه ارزی‪ ،‬نه هــزار و ‪ 697‬پرســنل و ســه هزار و ‪ 350‬خودپــرداز‬ ‫و دو هــزار و ‪ 145‬دســتگاه پــوز (پایانــه شــعب) و ‪ 207‬هــزار و ‪ 503‬پایانــه در ســطح فروشــگاه های کشــور‪،‬‬ ‫توانســته اســت حضــوری گســترده و موفــق بــا اســتفاده از نیروی هــای کارامــد در شــعبه ها و فضــای‬ ‫مجــازی داشــته باشــد‪ .‬مشــاهده رشــد عملکــرد بانــک رفــاه کارگــران در گــزارش ذیــل‪ ،‬ان هــم بــا وجود‬ ‫مشــکالت تحریــم و نوســانات نــرخ ارز و ‪ ...‬در بانــک رفــاه کارگــران به عنــوان عضــوی از بدنه نظــام بانکی‬ ‫کشــورکارنامه قابل قبولــی ارائــه می دهــد‪ .‬تحقــق شــعار رونــق تولیــد در عمــل در ســال های تحریــم‬ ‫مشــاهده مســیر رو به رشــد ایــن بانــک در نمــودار عملکــردی ان در حالــی اتفــاق افتــاده‪ ،‬کــه «نظــام‬ ‫بانکــی» کشــور نیــز همچــون دیگــر بخش هــای کشــور درگیــر بحــران تحریــم و مشــکالت جانبــی ان‬ ‫بــوده اســت و مســلماً ایــن کارنامــه را باتوجه بــه شــرایط موجود کشــور بایــد بررســی و دربــاره ان قضاوت‬ ‫کــرد‪ .‬بانــک رفــاه کارگــران توانســت بــا حرکــت در مســیر تحقق شــعار «رونــق تولیــد» اقدامــات مثبتی‬ ‫چــون؛ ارتقــای ســامت مالــی‪ ،‬تقویــت تــوان مالــی بانــک‪ ،‬حمایــت از فعالیت هــای دانش بنیــان‪ ،‬توســعه‬ ‫ابزارهــای تامیــن مالــی توســعه خدمــات بانکــی بین المللــی و حمایــت از تولیــدات و کاالهــای ایرانــی‬ ‫ازطریــق اعطــای تســهیالت بــه شــرکت های بــزرگ انجــام دهــد‪.‬‬ ‫تمدید سه ماهه تاریخ انقضای سپهرکارت های بانک صادرات‬ ‫مهلــت اســتفاده از ســپهرکارت های منقضــی شــده بانــک صــادرات ایــران در اســفند ‪ ۹۸‬و فروردیــن‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بانــک‬ ‫‪ ۹۹‬به مــدت ســه ماه بــدون نیــاز حضــوری در شــعب تمدیــد شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ی ســپهرکارت های ایــن بانــک کــه در اســفندماه ســال جــاری و فروردیــن‬ ‫صــادرات ایــران؛ تمامــ ‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬تاریــخ انقضــای انهــا بــه پایــان می رســد‪ ،‬بــدون نیــاز بــه حضــور مشــتری در شــعب‬ ‫بانــک‪ ،‬به ترتیــب تــا پایــان خــرداد و پایــان تیــر ‪ ۹۹‬تمدیــد می شــود‪ .‬ســپهرکارت هایی کــه تاریــخ‬ ‫انقضــای درج شــده بــر روی ان هــا ‪ ۹۸/۱۲‬بــوده به صــورت خــودکار بــه ‪ ۹۹/۰۳‬تبدیــل خواهنــد شــد‬ ‫و کارت هایــی کــه تاریــخ انقضــای درج شــده بــر روی ان هــا ‪ ۹۹/۰۱‬بــوده بــه ‪ ۹۹/۰۴‬تغییــر خواهــد‬ ‫یافــت و دارنــدگان ایــن کارت هــا می تواننــد بــرای اســتفاده از ان هــا و انجــام تراکنش هــای اینترنتــی‪،‬‬ ‫تاریــخ تمدید شــده را در درگاه هــای اینترنتــی درج کننــد‪ .‬بانــک صــادرات ایــران بــا داشــتن بیــش از‬ ‫‪ ۵۴‬میلیــون حســاب ســپهری‪ ۴۵ ،‬میلیــون مشــتری و بیــش از ‪ ۲۲‬میلیــون ســپهرکارت فعــال‪ ،‬ســهم‬ ‫بزرگــی در بــازار پــول و اقتصــاد کشــور دارد کــه بــا اســتفاده از زیرســاخت های بانکــداری الکترونیــک‬ ‫و اپلیکیشــن های موبایلــی و درگاه هــای مختلــف اینترنتــی‪ ،‬شــرایط مناســبی را بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫غیرحضــوری مشــتریان و هم وطنــان فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت غــزل ترســیم شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 524673‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10820040379‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫ملی ‪ 10320856852‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪1398/04/31‬‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103396561‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1398/03/02‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 98/1/5246‬مـ�ورخ ‪ 98/03/21‬وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی شهرس��تان ته��ران تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای مه��دی عبدل��ی ک‪.‬م ‪3932712404‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و اقای سلمان‬ ‫‪ 1397/06/18‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مرک��ز اصل��ی ش��رکت ب��ه‪ :‬اس��تان ته��ران‪-‬‬ ‫بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 999.000.000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت سهم الشـ�رکه خ��ود را ب��ه میـ�زان ‪ 999.700.000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1.000.000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ‬ ‫غالمی به کد ملی ‪ 0083211012‬به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید‪ .‬نشانی محل تصفیه‬ ‫شهرســتان تهــران‪ -‬بخ��ش مرکـ�زی‪ -‬شـ�هر تهــران‪ -‬محل��ه ارژانتی��ن‪ -‬ســاعی‪ -‬خیابـ�ان‬ ‫‪ 1.000.000.000‬ریـ�ال افزای��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ .‬مح��ل شــرکت ب��ه ادرس‪ :‬اســتان ته��ران‪ ،‬شهرســتان تهــران‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬شـ�هر تهرــان‪ ،‬بـ�اغ صبــا‪،‬‬ ‫به نشانی‪ :‬استان تهران‪ ،‬شهرستان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬ونک‪ ،‬بزرگراه کردستان‪،‬‬ ‫ش��هیدخالد اس�لامبولی‪ -‬کوچ��ه شش��م‪ -‬کوچ��ه چهارده��م‪ -‬پـلاک ‪ -8‬طبقـ�ه اول‪ -‬واحـ�د‬ ‫کوچ��ه ش��هیدبرادران باقری شبســتری‪ ،‬خیابـ�ان دکترعل��ی شـ�ریعتی‪ ،‬پـلاک ‪ ،561‬طبقـ�ه دوم‪ ،‬واحـ�د ‪ 7‬کدپس��تی‪ 1613613854 :‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه اساسنــامه ب��ه شـ�رح فـ�وق‬ ‫خیابان مالصدرا‪ ،‬پالک ‪ ،56‬طبقه اول کدپستی‪ 1435793195 :‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ 1‬کدپسـ�تی ‪ 1511763711‬انتقــال یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫اص�لاح می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت شرــکت بـ�ه شــرح زیـ�ر تغییـ�ر یافـ�ت‪ :‬تهی��ه‪ ،‬تنظیــم‪ ،‬مشـ�اوره و اج��رای برنامه ه��ای تبلیغات��ی و روابط عموم��ی از موضوع��ات ح��ذف ش��ده و‬ ‫موضاع��ات ذی��ل جایگزی��ن می ش��ود‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت جایگزیـ�ن‪ :‬تامی��ن‪ ،‬تولی��د‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬خری��د‪ ،‬فـ�روش‪ ،‬صــادرات و واردات ان��واع کاغ��ذ‪ ،‬مق��وا‪ ،‬کارت��ن‪ ،‬فرم ه��ای چ��اپ ش��ده و‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)802996‬‬ ‫تهران (‪)802998‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کیمیـ�ا صنعـ�ت تیرــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تولیــدی پاــرس بابـ�ک جـ�م س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 331458‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103700620‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/11/11‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقایــان قدرت الــه‬ ‫جمشیــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1219841250‬و بابـ�ک جمشیــدی بـ�ه ش�مـاره ملــی‬ ‫‪ 0080067522‬و منوچهـ�ر جمشیــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0052222357‬ب��ه عنــوان اعضـ�ای‬ ‫هیـ�ات مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬س��ال انتخ��اب ش��دند‪ .‬اقای��ان فـ�رزاد جمش��یدی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملــی ‪ 0062493094‬و جعفـ�ر دس�تـ رنجی نژادفر بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0042397537‬بـ�ه‬ ‫ترتی��ب بعنـ�وان بازرس��ان اصل��ی و علی الب��دل شـ�رکت بـ�رای یکس��ال مال��ی انتخ��اب شـ�دند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)794338‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)802999‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت توســعه و تجهیـ�ز کارمـ�ا ازمـ�ا اندیـ�ش بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت گرــوه بازرگانـ�ی کاال ساــخت ایتــاء بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫‪ 384651‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320336452‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫‪ 1398/10/21‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ -:‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه‬ ‫ادرس استــان ته�رـان‪ ،‬منطقـ�ه ‪ ،14‬شهرستــان ته�رـان‪ ،‬بخـ�ش مرکزــی‪ ،‬شــهر ته�رـان‪ ،‬محلـ�ه‬ ‫پونـ�ک ش��مالی‪ ،‬خیابــان فجــر‪ ،‬فجـ�ر ‪ ،5‬پـلاک ‪ ،20‬طبقـ�ه ‪ ،3‬ب��ا کدپسـ�تی ‪1476956954‬‬ ‫تغییـ�ر یافـ�ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)794340‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت گرــوه بازرگانـ�ی کاال ساــخت ایتــاء بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 230269‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102713408‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/03/25‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬لینــدا دهـ�ش‬ ‫بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 4723600078‬ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الشـ�رکه خ��ود از صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫از ردیـ�ف شرــکا خاــرج گردیـ�د در نتیجـ�ه س��رمایه شرــکت بـ�ه مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریـ�ال‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 304325‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103416479‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/10/15‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای کیهـ�ان‬ ‫کروندیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0040267733‬ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صن��دوق شـ�رکت‪،‬‬ ‫سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 23750000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬خانـ�م منیــژه حسـ�ن‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0035167009‬ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صنـ�دوق شــرکت‪ ،‬سهم الشـ�رکه‬ ‫خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 23750000000‬ری��ال افزای��ش داد اق��ای عل��ی مهرامی��زی ب��ه شـ�ماره‬ ‫کاه��ش یاف��ت و مـ�اده مربوط��ه در اساســنامه اص�لاح گردی��د‪ .‬اسـ�امی شــرکاء و میـ�زان‬ ‫ملـ�ی ‪ 0039429768‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق ش�رـکت‪ ،‬سهم الشرــکه خــود را بـ�ه‬ ‫سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک پـ�س از کاهـ�ش س��رمایه‪ :‬حســین دنیاگــرد راد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫مبلـ�غ ‪2500000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 8000000000‬ریـ�ال‬ ‫‪ 0041685660‬دارای مبلـ�غ ‪900000‬ری��ال سهم الش��رکه س��ام دنیاگ��رد راد ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0453662544‬دارای مبلـ�غ ‪ 50000‬ریــال سهم الشرــکه یاســمن دنیاگــرد راد بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0453420931‬دارای مبلـ�غ ‪ 50000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫بـ�ه مبلـ�غ ‪ 50000000000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه اساس��نامه اص�لاح گردید‪.‬‬ ‫اساــمی و میزــان سهم الشرــکه ه��ر یـ�ک از شرــکا پـ�س از افزایـ�ش س��رمایه بـ�ه شــرح ذیـ�ل‬ ‫اسـ�ت‪ :‬اقــای کیهــان کروندیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0040267733‬دارنـ�ده ‪23750000000‬‬ ‫ریــال خانـ�م منیــژه حسـ�ن بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0035167009‬دارنـ�ده ‪ 23750000000‬ریـ�ال‬ ‫اقــای علـ�ی مهرامیــزی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0039429768‬دارنـ�ده ‪ 2500000000‬ریـ�ال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫بســته بندی‪ ،‬خدماــت‪ ،‬تجهیزــات کامپیوتــری و مخابراتـ�ی و سیســتم‪‎‬های رایانــه‪‎‬ای و الکترونیک��ی و تجهی��زات و قطع��ات صنعت��ی و غیرصنعتــی‪ ،‬دوربین‪‎‬هــای مداربســته و سیســتم‪‎‬های‬ ‫رایانــه‪‎‬ای (نرم افــزاری و س��خت افزاری) صنای��ع دســتی‪ ،‬کااله��ای تبلیغات��ی و کلی��ه کااله��ا و خدم��ات مج��از‪ .‬انج��ام فعالی��ت در زمین��ه تجـ�ارت الکترونیــک‪ ،‬تحقیق��ات و پژوه��ش و امـ�وزش‬ ‫و مش��اوره و انتقاــل تکنول�وـژی و نصــب و راه ان��دازی و تعمیــر و نگه��داری و تولیــد و س�اـخت و پش��تیبانی در زمینــه نرم اف�زـار و تجهی�زـات رایانــه‪‎‬ای و سیســتم‪‎‬های الکترونیکـ�ی و مخابراتـ�ی‬ ‫و اتوماس�یـون صنعتــی و تجهی�زـات مهندسی پزشکــی رایانــه‪‎‬ای و تجهی�زـات ابزاردقیــق رایانــه‪‎‬ای‪ .‬تشـ�کیل و برپای��ی فروشــگاه‪ ،‬نمایشـ�گاه و اموزشـ�گاه حقیق��ی‪ ،‬حقوق��ی و مجـ�ازی داخل��ی و‬ ‫خارج��ی‪ .‬خری��د‪ ،‬سـ�اخت‪ ،‬بازسـ�ازی‪ ،‬ف��روش و اج��اره ام�لاک اع��م از مســکونی‪ ،‬اداری‪ ،‬تج��اری و صنعت��ی‪ .‬انج��ام مبـ�ادالت داخل��ی و بین الملل��ی ب��ه روش ه��ای متـ�داول روز و تهات��ری‪ ،‬مشـ�اوره‬ ‫ام��ور گمرک��ی‪ ،‬ترخی��ص کااله��ای صنعت��ی و تج��اری از کلی��ه گم��رکات و مناط��ق ازاد و مناط��ق وی��ژه‪ ،‬ارائ��ه نمایندگ��ی ب��ه ش��رکت های داخل��ی و خارج��ی و اخ��ذ نمایندگ��ی از ش��رکت های‬ ‫داخلـ�ی و خارجــی‪ ،‬تاســیس شعــبه در ساــیر شهرستــان ها و مناطـ�ق ازاد‪ .‬افتتــاح حســاب ریالـ�ی و عرضــی‪ ،‬گشاــیش اعتب�اـرات اس��نادی‪ ،‬جــذب و اس��تفاده از تس��هیالت‪ ،‬اعتب�اـرات و اخـ�ذ‬ ‫انـ�واع ضمانتنام��ه بانک��ی ن��زد کلی��ه بانک ه��ای داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬شـ�رکت در مناقص��ات و مزایـ�دات دولت��ی‪ ،‬خصوص��ی و بین الملل��ی‪ .‬تشـ�کیل کنسرسـ�یوم و جوین��ت وینچ��ر ب��ا اشـ�خاص‬ ‫حقیق��ی و حقوق��ی‪ ،‬تغیی��ر و توس��عه ش��رکت مطاب��ق قان��ون و مقـ�ررات‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت گرــوه بازرگانـ�ی کاال ساــخت ایتــاء بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 230269‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102713408‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/03/25‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫حســین دنیاگــرد راد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0041685660‬بســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیــره ســام دنیاگــرد راد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0453662544‬بسـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫ب��رای م��دت نامح��دود انتخ��اب ش��دند‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعه��داور ش��رکت از‬ ‫قبی��ل چ��ک‪ ،‬ســفته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا و عقـ�ود اســامی و اوراق عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء‬ ‫مدیرعامـ�ل بتنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 230269‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102713408‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/03/25‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬س��ام دنیاگ��رد راد‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0453662544‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 50000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫در ردیـ�ف شرــکا قرــار گرفـ�ت‪ .‬یاســمن دنیاگــرد راد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0453420931‬بـ�ا‬ ‫پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 50000‬ریــال بـ�ه صندــوق شرــکت در ردیـ�ف شرــکا قرــار گرفـ�ت در نتیجـ�ه‬ ‫س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1800000‬ریــال بـ�ه ‪ 1900000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬اساــمی ش�رـکاء و میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک پـ�س‬ ‫از افزایـ�ش س��رمایه‪ :‬حســین دنیاگــرد راد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0041685660‬دارای مبلـ�غ‬ ‫‪ 900000‬ریــال سهم الشرــکه لینــدا دهـ�ش بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4723600078‬دارای مبلـ�غ‬ ‫‪ 900000‬ریــال سهم الشرــکه ســام دنیاگــرد راد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0453662544‬دارای‬ ‫مبلـ�غ ‪ 50000‬ریــال سهم الشرــکه یاســمن دنیاگــرد راد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0453420931‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫دارای مبلـ�غ ‪ 50000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)794337‬‬ ‫تهران (‪)794336‬‬ ‫تهران (‪)794335‬‬ ‫تهران (‪)794334‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کاردان خ�وـدرو کهـ�ن بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت پیشگــامان وادی شـ�بکه های یکپارچ��ه ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تولیــدی پاــرس بابـ�ک جـ�م س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت مهندس��ین مش��اور ای��ده هن��ر اگ��ور ش��رکت ب��ا مس��ئولیت محدود‬ ‫‪ 425316‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320783481‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 279735‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103184387‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫‪ 331458‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103700620‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/04/25‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای علیرضـ�ا جنـ�ت‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/10/09‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬ادرس‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/10/18‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬خانـ�م‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0451280997‬ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الش��رکه از صن��دوق ش��رکت از‬ ‫ردیـ�ف ش�رـکاء خاــرج گردیـ�د‪ .‬خانـ�م م�ژـگان کاظمیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0076135888‬بـ�ا‬ ‫دریاف��ت کلی��ه سهم الش��رکه از صن��دوق ش��رکت از ردی��ف ش��رکاء خ��ارج گردی��د‪ .‬سـ�رمایه‬ ‫شرــکت از مبلـ�غ ‪ 200000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 100000000‬ری��ال کاه��ش یاف��ت و‬ ‫ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح شـ�د‪ .‬لیسـ�ت صاحبــان سهم الشرــکه بعـ�د از کاهـ�ش‬ ‫بـ�ه شــرح ذیـ�ل می باشـ�د‪ :‬خانـ�م ناهیـ�د عطفـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0035869313‬مبلـ�غ‬ ‫‪ 50000000‬ریــال خانـ�م س�یـمین حسیــنی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0032270674‬مبلـ�غ‬ ‫انـ�ی خاچکیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0064166538‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 305000000‬ریـ�ال‬ ‫بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 905000000‬ری��ال افزای��ش داد‪.‬‬ ‫اقــای سرــوژ هاکوپیان میالگرــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0053660382‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ‬ ‫‪ 305000000‬ریــال بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪905000000‬‬ ‫ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬درنتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1200000000‬ریــال بـ�ه‬ ‫‪ 1810000000‬ریـ�ال افزای��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه شــرکت اصـلاح‬ ‫گردیـ�د‪ .‬اساــمی شرــکا و میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک بشــرح فــوق می باشـ�د‪.‬‬ ‫‪ 50000000‬ریـ�ال‪.‬‬ ‫‪ 1398/11/11‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای قدرت الـ�ه جمشیــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 1219841250‬بســمت رئیـ�س هیــات مدیــره‪ -‬اقــای بابـ�ک جمشیــدی بـ�ه ش�مـاره ملــی‬ ‫‪ 0080067522‬بســمت نایـ�ب رئیـ�س هیــات مدیــره‪ -‬اقــای منوچهـ�ر جمشیــدی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0052222357‬بســمت عضـ�و هیــات مدیــره و مدیرعامـ�ل تعییـ�ن گردیدنـ�د‬ ‫کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چــک‪ ،‬س�فـته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا‬ ‫و عقــود اســامی و همچنی��ن کلی��ه نامهــ ای عــادی و اداری ب��ا امضـ�ای مدیرعام��ل (اقـ�ای‬ ‫منوچهـ�ر جمشیــدی) همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)803000‬‬ ‫تهران (‪)802997‬‬ ‫تهران (‪)794339‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 375507‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320244575‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫ش��رکت بش��رح ذی��ل تغیی��ر و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه اص�لاح ش��د‪ :‬اس��تان تهــران‪،‬‬ ‫منطقـ�ه ‪ ،19‬شهرســتان شــمیرانات‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی شـ�هر تجری��ش‪ ،‬محل��ه کامرانیــه‪،‬‬ ‫خیابـ�ان شــهیدعلیرضا ب��ازدار‪ ،‬خیابـ�ان ش��هیددکتر باهنـ�ر‪ ،‬پـلاک ‪ ،62‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د‬ ‫‪ 5‬کدپسـ�تی ‪.1954966556‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)794341‬‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت مهندس��ین مشـ�اور طراح��ان اقلی��م خ��اک و ج��وش و بت��ن پایـ�دار‬ ‫شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 373665‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10320235284‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/11/10‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخ��اذ ش��د‪ :‬مـ�اده ‪ 15‬اساسنــامه شــرکت بشـ�رح ذی��ل اصـلاح و جایگزی��ن گردی��د‪« :‬هیـ�ات‬ ‫مدیـ�ره از بی��ن خـ�ود ی��ا از خــارج از شرــکاء ی��ک نف��ر را ب��ه سـ�مت ریی��س هیـ�ات مدیـ�ره‬ ‫و ی��ک نف��ر را ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل اتنخـ�اب می کن��د و همچنی��ن می توان��د بــرای اعضـ�اء‬ ‫خــود س��مت های دیگــری تعییـ�ن نمایـ�د‪ .‬ضمنــاً مدیرعامـ�ل می توانـ�د بـ�ا حفـ�ظ ســمت بـ�ه‬ ‫عن��وان ریی��س هی��ات مدی��ره نی��ز انتخ��اب گ��ردد‪».‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)794342‬‬ ‫هنر‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬اسفند ‪ /1398‬شماره ‪300‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفی معتبرترین جشنواره های بین المللی فیلم‬ ‫هر ســاله جشــنواره های فیلــم‬ ‫زیــادی در سراســر دنیــا بــا هــدف‬ ‫نمایــش و تجلیــل از برترین هــای‬ ‫دنیــای ســینما برگــزار می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره ها معمــوال چنــد‬ ‫روز بــه طــول می انجامنــد و در‬ ‫طــی ان فیلم هــای شــرکت کننده‬ ‫اکــران می شــوند‪ .‬فیلم هــای‬ ‫حاضــر در ایــن جشــنواره ها بــه‬ ‫تفکیکــی کــه برگزار کننــده جشــنواره اعــام کــرده در بخش هــای مختلفــی‬ ‫دســته بندی می شــوند‪ .‬به گــزارش ســام ســینما؛ در ایــن مطلــب معتبرتریــن‬ ‫جشــنواره های بین المللــی فیلــم را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫مهم ترین فیلم های جشنواره بین المللی فیلم برلین ‪۲۰۲۰‬‬ ‫عسل های محبو ِ‬ ‫ب خرس برلیناله‬ ‫فستیوال فیلم کن (کن‪ ،‬فرانسه)‪Cannes Film Festival /‬‬ ‫«کــن» را می تــوان معتبرتریــن فســتیوال فیلــم دنیــا نامیــد کــه ســاالنه برترین فیلمســازان سراســر‬ ‫دنیــا را بــه شــوق گرفتــن «نخــل طــا» بــه فرانســه می کشــاند‪ .‬تاریخچــه ایــن فســتیوال بــه‬ ‫ســپتامبر ‪ 1946‬برمــی گــردد؛ زمانــی کــه وزیــر فرهنــگ فرانســه پیشــنهاد برگــزاری یک جشــنواره‬ ‫در رقابــت بــا جشــنواره ونیــز را مطــرح کــرد‪ .‬چنــد ســال بعــد هــر دو کشــور توافــق کردنــد کــه‬ ‫هرکــدام فســتیوال خــود را بــه صــورت جداگانــه و در فصــل بهــار برگــزار کننــد‪ .‬گفتنــی اســت کــه‬ ‫ایــن فســتیوال زیــاد رابطــه خوبــی بــا اکادمــی اســکار نــدارد و معمــوال برنــدگان اســکار تحــت تاثیر‬ ‫کــن نیســتند‪ .‬حضــور در ایــن فســتیوال بــرای عمــوم ازاد نیســت و تنهــا مطبوعــات و رســانه هــا‬ ‫بــا مــدرک رســمی مــی تواننــد در ان حضــور داشــته باشــند البتــه بلیــت تماشــای فیلــم هــا بــرای‬ ‫ســاکنان کــن موجــود اســت‪ .‬جشــنواره کــن‪ ،‬بخــش هــای مختلــف و جوایــز متفاوتــی دارد کــه‬ ‫مهمتریــن انهــا «نخــل طــا»‪« ،‬جایــزه بــزرگ» و «جایــزه هیــات داوران» هســتند‪ .‬ایــن فســتیوال‬ ‫هــر ســال از ‪ 12‬تــا ‪ 22‬مــی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ســرامد معاصــر دنیــای ســینما همچــون ســالی پاتــر‪ ،‬کریســتین پتزولــد‪ ،‬فیلیــپ گارل و ســای مینــگ‪-‬‬ ‫فیلم هــای امســال جشــنواره «برلیــن» تنــوع خوبــی داشــتند‪ ،‬از اثــار جدیــد کارگردانــان‬ ‫لیانــگ گرفتــه تــا لیســت جذابــی از نام هــای جدیــد و جویــای نــام از گوشــه وکنار دنیــا کــه امیدوارانــه به انتظــار درخشــش فیلم هــای بعــدی انــان هســتیم‪ .‬منتقدانــی کــه فیلم هــای بخــش‬ ‫اصلــی جشــنواره «برلیــن» را تماشــا کرده انــد‪ ،‬از کیفیــت بــاالی اثــار هــر دودســته ســخن می گوینــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬در ایــن مقالــه بــه معرفــی مهم تریــن فیلم هــای بســیار موردِ انتظــار‬ ‫و هیجان انگیــزی خواهیــم پرداخــت کــه هــم پیــش از برگــزاری «برلینالــه» و هــم طــی ایــن چنــدروز‪ ،‬صحبــت از انــان زیــاد بــوده‪ .‬جشــنواره بین المللــی فیلــم «برلیــن» از ‪ ۲۰‬فوریــه‬ ‫(‪ ۱‬اسفندماه) تا ‪ ۱‬مارس (‪ ۱۱‬اسفندماه) ادامه داشت‪.‬‬ ‫اگنیشــکا هوالنــد‪ ،‬کارگــردان زن و فیلم نامه نویــس اهــل لهســتان اســت که ســابقه‬ ‫نامــزدی اســکار را در کارنامــه دارد و امســال باردیگــر بــه جشــنواره فیلــم «برلیــن»‬ ‫بازگشــت و کارگردانــی فیلــم «شــارالتان» را برعهــده داشــت‪ .‬هوالنــد باردیگر ســراغ‬ ‫ســاخت فیلمــی بیوگرافــی رفتــه و این بــار داســتان درمــور ِد یــک پزشــک اهــل‬ ‫کشــور چــک بــا نــام یــان میکوالشــک (بــا نقش افرینــی ایــوان تروجــان) اســت کــه‬ ‫از داروهــای گیاهــی بــرای درمــان بیمــاران خــود اســتفاده می کنــد‪ .‬وی هنــر خــود‬ ‫را تنهــا خــرج بیمــاران معمولــی و فقــرا نکــرده و انتونیــن زاپوتوســکی؛ پانزدهمیــن‬ ‫نخسـت وزیر چکســلواکی از ســال ‪ ۱۹۴۸‬تــا ‪ ۱۹۵۳‬و پانزدهمیــن رئیس جمهــوری‬ ‫چکســلواکی از ســال ‪ ۱۹۵۳‬تــا ‪ ،۱۹۵۷‬یکــی از بیمــاران سرشــناس وی بــوده‬ ‫اســت‪ .‬داســتان فیلــم س ـه دوره ریاســتی چکســلواکی و نیــز دو جنــگ جهانــی را‬ ‫دربرمی گیــرد و بیوگرافــی دل نشــین هوالنــد‪ ،‬کشــمکش درونــی بُعــد ســیاه و‬ ‫شــیطانی یــان میکوالشــک بــا بُعــد روحانــی وی بــرای ایجــاد تعــادل میــان وجدان‬ ‫کاری و وظایــف محولــه را به تصویــر می کشــد‪ .‬اگنیشــکا هوالنــد ســابقه کارگردانــی‬ ‫درا ِم جنگــی تحسین شــده «اروپــا‪ ،‬اروپــا» را در کارنامــه دارد کــه در ایــن فیلــم‬ ‫مارکــو هافشــنایدر و جولــی دلپــی بازیگــران اصلــی بودنــد‪ .‬دیگــر فیلــم معــروف‬ ‫ایــن کارگــردان لهســتانی‪ ،‬فیلــم «در تاریکــی» بــود کــه ایــن فیلــم داســتانی واقعی‬ ‫را در دوران اشــغال لهســتان به دســت المــان نــازی روایــت می کــرد‪ .‬فیلــم «در‬ ‫تاریکــی» توانســت در هشــتادوچهارمین دوره جوایــز اســکار نامــزد دریافــتِ جایــزه‬ ‫بهتریــن فیلــم خارجــی شــود‪ .‬او پارســال نیــز فیلــم «اقــای جونــز» را در جشــنواره‬ ‫«برلیــن» داشــت‪.‬‬ ‫«تمــام مــردگان» محصــول دو کشــور برزیــل و فرانســه اســت و هــر دو کشــور‬ ‫این روزهــا مشــکالتی فراوانــی دارنــد؛ فرانســه بــا جلیقه زردهــا درگیــر اســت و البتــه‬ ‫مردمــان برزیــل دوران عجیبــی را تحت ریاســت جمهــوری ژائیــر بولســونارو ســپری‬ ‫می کننــد کــه اظهــارات مجادله برانگیــز او‪ ،‬از وی چهــره ای راســت گرا و تنــدرو‬ ‫برجــا گذاشــته کــه تقریب ـاً مخالــف هرگونــه ازادی فــردی و اجتماعی ســت کــه‬ ‫مردمــان برزیــل بــه داشــتنش عــادت داشــتند‪ .‬وی تنهــا د ُمکراســی را در کشــور‬ ‫برزیــل زیرســوال نبــرده و جنگــی علنــی بــا فیلم ســازان مهــم کشــور خــود بـه راه‬ ‫انداختــه‪ .‬پارســال بــا ســاخت و اکــران فیلــم تحسین شــده و متفــاوت «قوش شــب»‬ ‫کــه کارگردانــی ان را کلبــر مندونســا فیلیــو و جولیانــو دورنلــی برعهــده داشــتند و‬ ‫ایــن فیلــم در بخــش اصلــی جشــنواره کــن ‪ ۲۰۱۹‬حضــور داشــت‪ ،‬فیلم ســازان‬ ‫برزیلــی بــه ژائیــر بولســونارو نشــان دادنــد کــه قــرار نیســت بــدون مبــارزه میــدان‬ ‫را تــرک کننــد و حــال نیــز فیلــم «تمــام مــردگان» همــان راه فیلــم «قــوش‬ ‫ـوان ابــزاری بــرای بیــان‬ ‫شــب» را درپیــش گرفتــه اســت و از مدیــوم ســینما به عنـ ِ‬ ‫دیدگاه هــای مخالــف سیاســی بهــره بــرده اســت‪ .‬داســتان فیلــم کاتونــو گوتــاردو‬ ‫و مارکــو دوتــرا به حــال وروز ایــن دوران مــردم برزیــل شــباهت دارد و می تــوان‬ ‫ان را پرتــره ای درهــم از رشــد و تحــول یــک ملــت خوانــد؛ داســتان کلــی فیلــم‬ ‫بســیارجذاب اســت و در ســال ‪ ۱۸۹۹‬میــادی روایــت می شــود؛ درســت بعــد از‬ ‫ دنبــال‬ ‫الغــای قانــون بردگــی در کشــور برزیــل و سرگذشــت دو خانــواده کــه به‬ ‫ِ‬ ‫ثبــات در کشــوری دائمــاً درحال تغییــر و تحــول هســتند‪ .‬ازیک طــرف‪ ،‬شــاهد‬ ‫معرفــی ســه زن از خانــواده ســوارز هســتیم کــه زمانــی در تجــارت پرســود کاشــت‬ ‫قهــوه بودنــد کــه دیگــر تجارتشــان رنگی وبویــی نــدارد و روبه ورشکســتگی رفتــه و‬ ‫دنبــال کارگــری بــرای کسـب وکار بیمــار خــود هســتند و ازطرفــی‪ ،‬شــاهد حضــور‬ ‫زنــی بــا نــام ناشــیمنتو هســتیم کــه از کار بــرای خانــواده ســوارز در مزرعــه ازاد‬ ‫شــده و باتمام وجــود ســعی می کنــد در اقتصــادی کــه برنام ـه ای بــرای جمعیــت‬ ‫سیاه پوســت نــدارد‪ ،‬تنهــا زنــده بمانــد‪ .‬کاتونــو گوتــاردو و مارکــو دوتــرا در اولیــن‬ ‫ـال نمایــش تصویــری از کشــوری هســتند کــه ازادگــی و‬ ‫همــکاری خــود به دنبـ ِ‬ ‫هم زمــان ســتمگری در تاروپــود ان تنیــده شــده اســت و بــد و خوبــی یک انــدازه‬ ‫ دنبــال ســاخت‬ ‫قــدرت دارنــد و ایــن اتفاقــات در کشــوری رخ می دهــد کــه به‬ ‫ِ‬ ‫یــا شــاید بهتــر باشــد بگوییــم جعــل هویتــی جدیــد بــرای خــود اســت‪ .‬ایــن دو‬ ‫فیلم ســاز چنــدان شناخته شــده نیســتند؛ بااین حــال‪ ،‬منتقدانــی کــه فیلــم را در‬ ‫جشــنواره دیده انــد‪ ،‬بســیار ان را تحســین کرده انــد‪.‬‬ ‫«ســرزمین رفیــع»‪ ،‬اولین فیلم اســتیون مکســول جانســون درمقا ِم کارگردانی ســت‬ ‫ـوان تهیه کننــده فعالیــت می کــرد‪ .‬ســتاره‬ ‫و وی پیش ازایــن پــروژه‪ ،‬بیش تــر به عنـ ِ‬ ‫اصلــی فیلــم او‪ ،‬ســایمون بیکــر اســت کــه این روزهــا بــا نقش افرینــی در ســریال‬ ‫درام «روانــکاو»‪ ،‬بســیار شــناخته شــده‪ .‬داســتان فیلــم در دهــه ‪ ۳۰‬روایــت می شــود‬ ‫و بــا اثــری وســترن روبـه رو هســتیم‪ .‬بیکــر در ایــن فیلــم‪ ،‬نقــش شــخصیتی بــا نــام‬ ‫تراویــس را ایفــاء می کنــد؛ ســرباز کارکشــته جنــگ جهانــی اول کــه تک تیرانــدازی‬ ‫فوق العــاده اســت و باتکیه بــر ایــن مهــارت‪ ،‬راهــی ســرزمین های شــمالی قــاره‬ ‫اســترالیا می شــود؛ جایی کــه ناخواســته پــای وی بــه ماجــرای قتلــی در یــک قبیلــه‬ ‫بومــی ان منطقــه بــاز می شــود‪ .‬تراویــس بــا مشــکالت روانــی برجامانــده از حضــور‬ ‫در جنــگ جهانــی نیــز دس ـت وپنجه نــرم می کنــد؛ امــا خــب خــود را تاحــدی‬ ‫ســرپا نگــه داشــته و تبدیــل بــه یــک جایزه بگیــر شــده اســت‪ .‬فیلــم‪ ،‬بــه موضوعات‬ ‫نژادپرســتی و اســتعمارگری طعنه هــای فراوانــی می زنــد و فیلم ســاز در همــان‬ ‫اوایــل ســاخت ایــن فیلــم قــول داده بــود کــه به تاریــخ اســترالیا نیــز نگاهــی ویــژه‬ ‫خواهــد داشــت و صحنه هــای هیجانــی و پرحــرارت فیلــم در چنیــن بســتری روایت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ویکتــور کاساکووســکی‪ ،‬مستندســازی معــروف اســت کــه مســتندهایش‬ ‫به خوبــی شــجاعت و بی پروایــی اش را ثابــت کرده انــد؛ مســتندهای‬ ‫‪Aquarela، Demonstration، Long Live the Antipodes،‬‬ ‫‪ Russia from my Window‬و ‪ ،I Loved You‬از اثــار معــروف ایــن‬ ‫کارگــردان روس هســتند‪ .‬در «گانــدا» شــاهد زندگــی یــک خــوک مــادر با نــام گاندا‬ ‫هســتیم و دو گاو و یــک مــرغ یک پــا نیــز در مزرعــه همــراه او زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن مســتند نشــان داده می شــود ایــن حیوانــات خیلــی بیــش از تصــور مــا‬ ‫دارای احســاس و البتــه اگاهــی حســی هســتند‪ .‬ایــن مســتند قــرار اســت همــان‬ ‫بــا را ســر تماشــاچی بیــاورد کــه مســتند «ســاکنان زمیــن» شــان مونســون کــه‬ ‫راوی ان واکیــن فینیکــس بــود‪ ،‬بــر ســر تماشــاچی اورد و تــا مدت هــا خــوردن‬ ‫هرنــوع گوشــت را تبدیــل بــه عــذاب کــرد‪ .‬ازانجاکــه کاساکووســکی فیلم بــرداری‬ ‫چیره دســت نیــز هســت‪ ،‬بــا اسکرین شــات های خــود‪ ،‬در ِد اگاهــی از واقعیتــی تلــخ‬ ‫را کــه همــواره نادیــده گرفتــه می شــود یــا اگــر هــم فهمیــده شــود‪ ،‬انســان توجیــه‬ ‫و دروغ به خــود را ترجیــح می دهــد‪ ،‬زنــده می کنــد و انگشــت در زخــم همیشــه‬ ‫بــاز؛ ولــی بسته شــده بــا بی خیالــی فرومی کنــد‪ .‬تماشــای ایــن فیلــم بــه عاشــقان و‬ ‫البتــه متعصبــان گوشــت خواری توصیــه می شــود و نمی شــود‪.‬‬ ‫دومیــن ســاخته ناتالــی متــا باردیگــر در ژانــر رازالــود و نــوار اســت و در فضایــی‬ ‫تقریب ـاً تخیلــی روایــت می شــود؛ ایــن فیلــم پیچ وتاب هــای ماوراءالطبیعــه دارد و‬ ‫داســتانش درمــور ِد یــک خواننــده گــروه کــر و هنرمندی ســت کــه تارهــای صوتــی‬ ‫حنجــره اش صدایــی عجیــب تولیــد می کننــد؛ ایــن اتفــاق ممکــن اســت نوعــی‬ ‫تسخیرشــدگی باشــد و شــاید هــم نباشــد‪ .‬ایــن فیلــم از ان دســت فیلم هایی ســت‬ ‫کــه یــا تماشــاچی از ان خوشــش می ایــد و تــا انتهــا پــای تماشــایش می نشــیند‬ ‫یــا درجــا بی خیــال تماشــای ان خواهــد شــد؛ فیلمــی کــه تماشــاچیان و منتقــدان‬ ‫ عنــوان فیلمــی زننــده و غیرقابل تحمــل کــه‬ ‫جشــنواره فیلــم «برلیــن» از ان به‬ ‫ِ‬ ‫در اســتودیوی صوتــی بربرهــا صــدای ان ضبــط شــده‪ ،‬یــاد می کننــد و گویــا‬ ‫ریش ـه های روان شناســانه نیــز دارد‪ .‬نقش افرینــی اریــکا ریــواس در نقــش اینــس‬ ‫کــه زنی ســت بــا مشــکالت حســی کــه توانایــی درک درســت دنیــای حقیقــی‬ ‫خــود را نــدارد‪ ،‬یکــی از نقــاط قــوت ان اســت‪ .‬ایــن فیلــم براســاس رمــان ترســناکی‬ ‫باعنــوان «اهریمنــی کم اهمیــت» ســاخته شــده اســت‪ .‬گویــا درمجمــوع‪ ،‬فیلمــی‬ ‫کــه ناتالــی متــا کارگردانــی کــرده اســت‪ ،‬چنــدان در ژانــر خاصــی قــرار نمی گیــرد‬ ‫و ایــن کارگــردان ارژانتینــی هــم چنیــن تصمیمــی را اگاهانــه گرفتــه‪ .‬اولیــن فیلــم‬ ‫ســینمایی او‪« ،‬مــرگ در بوئنــوس ایــرس» بــود کــه چنــدان موردتوجــه قــرار‬ ‫نگرفــت و نظــر هیئـت داوران ســخت گیر «برلینالــه» درمــور ِد دومیــن ســاخته وی‬ ‫نیــز چنــدان مســاعد نبــوده و امتیــاز ‪ ۲‬را از انــان دریافــت کــرده کــه نــه نمــره‬ ‫خیلــی خوبی ســت و نــه بــد؛ بااین حــال تماشــای ان باتوجه بــه داســتان متفــاوت‬ ‫ان‪ ،‬خالی ازلطــف نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫ریثــی پــان؛ کارگــردان و فیلم نامه نویــس کامبوجی ســت کــه در ســال ‪ ۲۰۱۴‬بــا‬ ‫مســتند «تصویــر گم شــده» در بخــش نــگاه نــو در جشــنواره فیلــم کــن ‪۲۰۱۳‬‬ ‫ عنــوان نماینــده‬ ‫جایــزه اصلــی را به دســت اورد و معــروف شــد؛ ایــن فیلــم به‬ ‫ِ‬ ‫ســینمای کمترشناخته شــده کامبــوج به هشتادوششــمین مراســم اســکار معرفی و‬ ‫نامــزد دریافــت جایــزه بهتریــن فیلــم خارجی زبــان شــد‪ .‬فیلــم جدیــد پــان باعنوان‬ ‫«پرتــوزده»‪ ،‬همان طورکــه از نــام ان مشــخص اســت‪ ،‬درمــور ِد اشخاصی ســت‬ ‫کــه تحت تاثیــر جنــگ و مــواد شــیمیایی و هســته ای ان بوده انــد و به هرنحــوی‬ ‫توانســته اند اســیب های شــدید فیزیکــی و روانــی پرتوزدگــی را از ســر بگذراننــد‬ ‫یــا شــاید بهتــر باشــد بگوییــم تحمــل کننــد و بــا زندگــی جدیــد خــود کنــار‬ ‫بیاینــد‪ .‬پــان نیــز ایــن اســیب های جنگــی را به خوبــی تجربــه کــرده و در مســتند‬ ‫جدیــدش‪ ،‬از کســانی ســخن گفتــه کــه جنــگ‪ ،‬یــادگاری خــود را تــا زمــان مــرگ‬ ‫برایشــان باقــی گذاشــته‪ .‬به گفتــه وی؛ ایــن مســتند شــرایط بازماندگانــی را تصویــر‬ ‫می کنــد دردهایشــان‪ ،‬بــا کلمــات توصیف شــدنی نیســتند‪ .‬مســتند پــان‪ ،‬مملــو‬ ‫از صحنه هــای دردنــاک اســت و هنــگام نمایــش لحظــات تلــخ و واقعــی‪ ،‬صفحــه‬ ‫نمایــش بــه سـه بخش مــوازی نقره ای رنــگ تغییــر پیــدا می کنــد تــا داســتان های‬ ‫شــخصی روایت شــده از ایــن تــراژدی‪ ،‬همــان حــس وحشــتناکی را به وجــود‬ ‫اورد کــه قربانیــان راه فــراری از ان نداشــتند‪ .‬از دیگــر مســتندهای او می تــوان‬ ‫بــه «ســرزمین ارواح ســرگردان»‪« ،‬مــردم انگکــور» و «تبعیــد» اشــاره داشــت‪ .‬وی‬ ‫تهیه کنندگــی فیلــم زندگینامـه ای‪ ،‬تاریخــی و هیجانــی «درابتــدا پدرم را کشــتند»‬ ‫ـی انجلینــا جولــی را نیــز در کارنامــه کاری خــود دارد‪ .‬او بــا «پرتــوزده»‪،‬‬ ‫به کارگردانـ ِ‬ ‫جایــزه ‪۴۰‬هزاریورویــی بهتریــن فیلــم مســتند جشــنواره فیلــم «برلیــن» ‪ ۲۰۲۰‬را‬ ‫ازان خــود کــرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫برایتــون اواخــر دهــه ‪ ۸۰‬را اریــک اســتیل به بهترین شــکل به تصویــر‬ ‫ســاحل‬ ‫ِ‬ ‫کشــیده؛ منطقــه ای کــه روســی های مهاجــر نیویــورک در انجــا توســط دریــا‬ ‫محصــور شــده اند و حــال‪ ،‬مراســم مذهبــی مینیــان (مراســمی مخصــوص یهودیان)‬ ‫در پس زمینــه داســتان فیلــم قــرار دارد‪« .‬مینیــان»‪ ،‬اولیــن فیلــم ســینمایی‬ ‫اســتیل اســت کــه ســابقه کارگردانــی دو فیلــم مســتند را در کارنامــه دارد و البتــه‬ ‫تهیه کننــده معــروف ســینمای هالیــوود نیــز بــوده کــه از اثــار معروفــی کــه‬ ‫ـوان تهیه کننــده حضــور داشــته‪ ،‬می تــوان بــه «احیــای مــردگان» مارتیــن‬ ‫به عنـ ِ‬ ‫اسکورســیزی و «شــفت» جــان ســینگلتون اشــاره کــرد‪ .‬او در ایــن فیلــم‪ ،‬بــا‬ ‫کلــی شــخصیت یهودی مذهــب کــه به زبان هــای انگلیســی‪ ،‬روســی و یدیــش‬ ‫اشــنا می شــویم‪ .‬پســرانی که دراصــل اســاوی زبان هســتند و به ســختی‬ ‫تــاش می کننــد تــا تبدیــل بــه امریکایی هــای اصیــل شــوند‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬داســتان‬ ‫نسل کشــی وحشــتناکی را در ســینه دارنــد‪ .‬در فیلــم اســتیل‪ ،‬داســتان از دریچــه‬ ‫چشــم شــخصیت دیویــد بــا نقش افرینــی ســاموئل اچ‪ .‬لویــن روایــت می شــود؛‬ ‫مهاجــری نوجــوان کــه همــراه پدربــزرگ خــود شــده تــا بــه پیرمــرد کمــک کنــد‬ ‫ـول داســتان‪ ،‬رابطــه ایــن دو‬ ‫تــا خان ـه ای مناســب بــرای خــود پیــدا کنــد‪ .‬درطـ ِ‬ ‫شــخصیت دســتخوش تغییــرات زیــادی می شــود و دیویــد کم کــم ســنت های‬ ‫خــود را کنــار می گــذارد‪ .‬اوازهــا و موســیقی یهــودی کــه ریش ـه اش بــه اروپــای‬ ‫شــرقی بازمی گــردد‪ ،‬نقــش مهمــی در حفــظ ریتــم تنــد فیلــم دارد و بــا وجــود‬ ‫تکــرار تِــم کلــی موزیــک و روایــت داســتان های شــاید در نــگاه اول یکســان‪ ،‬فیلــم‬ ‫هیــچ گاه در دام کلیشــه نمی افتــد‪.‬‬ ‫«پینوکیــو»‪ ،‬پیــش از جشــنواره «برلیــن» نیــز نامــش ســر زبان هــا بــود؛ ایــن‬ ‫فیلــم از ماتئــو گارونــه؛ کارگــردان گزیــده کار و خوش فکــر ایتالیایــی کــه محصــول‬ ‫فرانســه‪ ،‬ایتالیــا و انگلســتان اســت‪ ،‬فــروش ‪۱۶‬میلیــون دالری در گیشــه داشــت‪.‬‬ ‫اقتبــاس ســینمایی جدیــد نیــز برگرفتــه از رمــان ایتالیایــی «ماجراهــای پینوکیــو»‬ ‫اثــر معــروف کارلــو کلــودی در قــرن ‪ 19‬اســت و ماننــد اخریــن ســاخته گارونــه؛‬ ‫یعنــی «مــرد ســگی»‪ ،‬ت ِمــی سیاســی دارد‪ .‬روبرتــو بنینــی؛ بازیگــر‪ ،‬فیلم نامه نویــس‬ ‫و کارگــردان دوست داشــتنی ایتالیایــی‪ ،‬نقــش پیرمــرد نجــار؛ «پــدر ژپتــو» را‬ ‫در ان ایفــاء می کنــد‪ .‬بنینــی ســابقه ایفــای نقــش اصلــی در اقتباســی دیگــر از‬ ‫داســتان «پینوکیــو» دارد کــه خــود ان را در ســال ‪ ۲۰۰۲‬ســاخته بــود و بســیار‬ ‫غم انگیــز بــود‪ .‬باتوجه بــه دیگــر ســاخته های گارونــه‪ ،‬ســخت می تــوان دلیلــی‬ ‫بــرای ســاخت ایــن اقتبــاس ســینمایی ازســویِ وی پیــدا کــرد؛ امــا ان طورکــه از‬ ‫نظــرات منتقــدان پیداســت‪ ،‬فیلــم خوبی ســاخته کــه با دیگر اقتباســات ســینمایی‬ ‫برگرفتــه از شــخصیت «پینوکیو» تفاوت بســیار دارد‪ .‬بســیاری از منتقدان‪ ،‬شــهامت‬ ‫گارونــه را بــرای ســاخت ایــن اثــر ســتوده اند؛ ازاین نظــر کــه او در ایــن فیلــم نیــز‬ ‫امضــای خــود را دارد‪ .‬گارونــه در ســال ‪ ۲۰۰۸‬فیلــم «گومــورا» را بــا بــازی تونــی‬ ‫ســرویلو ســاخت و بــرای ســاخت ان‪ ،‬جایــزه بــزرگ هیئـت داوران جشــنواره کــن‬ ‫تفاوت جشنواره و مراسم جوایز‬ ‫جشــنواره ها بــا هــدف جــذب مخاطــب‪ ،‬رســانه ها و دســت‬ ‫انــدرکاران صنعــت فیلمســازی برگــزار می شــوند‪ ،‬از ایــن رو‪،‬‬ ‫فیلم هــای بخش هــای مختلــف در زمــان برگــزاری جشــنواره اکران‬ ‫می شــوند‪ .‬امــا در مراســم جوایــز‪ ،‬هرکــس بــه ســینما عالقمنــد‬ ‫باشــد‪ ،‬مهم تریــن فیلم هــای مراســم جوایــز را می شناســد؛‬ ‫زیــرا فیلم هــا قبــا‪ ،‬در ســینماها اکــران شــدند‪ .‬همچنیــن در‬ ‫جشــنواره ها‪ ،‬همــه فیلم هــای شــرکت کننــده در بخــش رقابــت‪،‬‬ ‫نامــزد دریافــت جایــزه اصلــی هســتند و معمــوال در اخریــن روز‬ ‫بــا رای هیــات داوران یــا انتخــاب مــردم‪ ،‬از برگزیــدگان همــه ی‬ ‫فیلم هــای بخــش رقابــت‪ ،‬تجلیــل می کننــد‪ .‬امــا در مراســم جوایز‪،‬‬ ‫تعــدادی فیلــم بــه عنــوان نامــزد در بخش هــای مختلف اعــام می‬ ‫شــوند و در نهایــت بــا رای هیــات داوران بــه برگزیــدگان نامزدهــا‪،‬‬ ‫جایــزه اهــدا می شــود‪ .‬مراســمی مثــل‪ :‬اســکار‪ ،‬گلــدن گلــوب و‬ ‫بفتــا معتبرتریــن مراســم جوایــز دنیــای ســینما هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬را دریافــت کــرد‪ .‬او کارگردانــی فیلــم «واقعیــت» را نیــز در کارنامــه دارد کــه‬ ‫در جشــنواره کــن ‪ ،۲۰۱۲‬جایــزه بــزرگ را به دســت اورد‪« .‬مــرد ســگی» نیــز‬ ‫نامــزد دریافــت نخــل طــای هفتادویکمیــن جشــنواره فیلــم کــن شــده بــود‪ .‬فیلم‬ ‫«داســتان داســتان ها» از ایــن کارگــردان ایتالیایــی هــم در جشــنواره کــن ‪،۲۰۱۵‬‬ ‫نامــزد جایــزه نخــل طالیــی شــد؛ درکل فیلم هــای او بــا اســتقبال خوبــی ازســویِ‬ ‫منتقــدان همــراه بوده انــد‪.‬‬ ‫ســای مینگ‪-‬لیانــگ‪ ،‬کارگــردان و فیلم نامه نویــس معــروف ســینمای تایــوان‬ ‫اســت و فیلــم جدیــدش درمــور ِد دو عاشــق اســت کــه هریــک زندگــی شــخصی‬ ‫متفاوتــی دارنــد؛ یکــی در خانـه ای بــزرگ زندگــی می کنــد و دیگــری در اپارتمانــی‬ ‫کوچــک؛ امــا اتفاقاتــی پیش بینی نشــده و دســت سرنوشــت‪ ،‬ان هــا را بــا یکدیگــر‬ ‫اشــنا می کنــد‪ .‬در فیلــم «روزهــا»‪ ،‬مینگ‪-‬لیانــگ‪ ،‬باردیگــر بــا بازیگــران موردعالقه‬ ‫خــود همــکاری دارد؛ لــی کانــگ شــنگ نقش کانــگ را دارد؛ شــخصیتی کــه دردی‬ ‫ناشــناخته را تحمــل می کنــد و زندگــی اش تحت تاثیــر ان قــرار گرفتــه‪ .‬دیگــر‬ ‫بازیگــر ایــن فیلــم‪ ،‬انانــگ هانگوانزی ســت کــه نقــش نــان را بــازی می کنــد؛‬ ‫شــخصیتی تنهــا بــا شــیاطین درونــی خــود دســت وپنجه نــرم می کنــد‪ .‬نــگاه‬ ‫ابتدایــی منتقــدان و تماشــاچیان جشــنواره فیلــم «برلیــن» بــه ســاخته ســای‬ ‫مینگ‪-‬لیانــگ بســیارخوب بــود و بخــش تبلیغــات «برلینالــه» کــه بــرای تمــام‬ ‫فیلم هــای جشــنواره کار تبلیغــات را به خوبــی انجــام می دهــد‪ ،‬بــرای «روزهــا»‬ ‫ســنگ تمام گذاشــت؛ قطعـاً ایــن ســرمایه گذاری بی دلیــل نبــوده و گویــا مینــگ‪-‬‬ ‫لیانــگ در ایــن اثــر‪ ،‬از ســینمای شــرقی خــود کمــی فاصله گرفتــه و منتقــدان پس‬ ‫از تماشــای ســاخته جدیــد ایــن کارگــردان تایوانــی‪ ،‬بدیــن نکتــه اشــاره داشــته اند‬ ‫کــه ســفر او بــه غــرب اغــاز شــده‪ .‬اخریــن ســاخته بلند ســینمایی ایــن کارگــردان‪،‬‬ ‫«ســگ های ولگــرد»‪ ،‬محصــول ســال ‪ ۲۰۱۳‬بــود کــه وی نقــش خــود را در ان‬ ‫بــازی کــرد؛ فیلمــی کــه بــا اســتقبال خــوب منتقــدان همــراه شــد‪ .‬ازان زمــان‪ ،‬وی‬ ‫تنهــا چنــد فیلــم کوتــاه و دو مســتند ســاخته اســت‪ .‬وی بــا ســاخت «زنده بــاد‬ ‫عشــق» در ســال ‪ ،۱۹۹۴‬برنــده شــیر طالیــی جشــنواره فیلــم ونیــز شــد و از دیگــر‬ ‫فیلم هایــش می تــوان بــه «رود»)‪« ،‬انجــا ســاعت چنــد اســت» و «نمی خواهــم‬ ‫تنهــا بخوابــم» اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫«راه هــای ناپیمــوده» ســاخته ســالی پاتــر؛ نویســنده و کارگــردان خوش نــام‬ ‫انگلیســی‪ ،‬بــا بــازی خاویــر بــاردم‪ ،‬ال فانینــگ‪ ،‬ســلما هایــک و لــورا لینــی‪ ،‬از‬ ‫فیلم هــای پرســروصدای «برلینالــه» امســال بــود‪ .‬پاتــر‪ ،‬کارگردانــی فیلــم فانتــزی‪،‬‬ ‫بیوگرافــی و درام «اورالنــدو» را در کارنامــه دارد کــه بســیار موردتوجــه منتقــدان‬ ‫قــرار گرفــت و داســتانش از رمــان «اورالنــدو‪ :‬یــک بیوگرافــی» (از رمان هــای‬ ‫کمترشناخته شــده ویرجینیــا وولــف) اقتبــاس شــده اســت؛ فیلمــی کــه تیلــدا‬ ‫ســوئینتن‪ ،‬بیلــی زیــن و تــام هافمــن در ان خــوش درخشــیدند و پاتــر نیــز نشــان‬ ‫داد وقتــی پشــت صندلــی کارگردانــی بنشــیند‪ ،‬حرف های بســیار برای گفتــن دارد‪.‬‬ ‫«راه هــای ناپیمــوده»‪ ،‬روایــت یـک روز از زندگــی یــک پــدر و دختــر بــا نام هــای لئــو‬ ‫و مولی ســت؛ دختــر همــواره بــا چالش هــای ذهــن اشــفته پــدرش دس ـت وپنجه‬ ‫نــرم می کنــد و زمانی کــه به ســویِ نیویــورک رهســپار می شــوند‪ ،‬ایــن ســفر‬ ‫بــرای لئــو کــه ذهنــش درگیــر روش هــای مختلــف دیگــری بــرای زندگی کــردن‬ ‫اســت‪ ،‬حالتــی خیالــی و فانتــزی بــه اثــر می دهــد‪ .‬ســلما هایــک و لــورا لینــی‬ ‫نیــز به ترتیــب نقــش دو شــخصیت ُدالریــس و ریتــا را ایفــاء می کننــد و هــردو‬ ‫بــار عاشــقانه ایــن فیلــم را در دنیایــی به تصویــر می کشــند‪ .‬پاتــر در ســال ‪،۲۰۱۲‬‬ ‫در درام «جینجــر و روزا» بــا فانینــگ همــکاری کــرده بــود و ایــن بازیگــر جــوان‬ ‫هالیــوود‪ ،‬این بــار نیــز نقــش پررنگــی در ســاخته جدیــد پاتــر دارد‪.‬‬ ‫فیلیــپ گارل؛ کارگــردان‪ ،‬فیلم نامه نویــس‪ ،‬تهیه کننــده‪ ،‬فیلم بــردار و تدوینگــر‬ ‫اهــل فرانســه بــوده کــه دهه هــا بــرای تــاش درجهــتِ ســاخت بنایــی مســتحکم‬ ‫از هویــت فرانســوی در کارهــای خــود‪ ،‬موردِتحســین قــرار گرفتــه و در کار خــود‬ ‫همــواره جــزو بهترین هــا محســوب می شــود‪ .‬فیلم هــای ایــن کارگــردان‬ ‫صاحب ســبک‪ ،‬اغلــب ریشـه ای عاشــقانه دارنــد؛ عاشــقانه ای پــردرد کــه در بســتری‬ ‫باشــکوه از تصاویــر سیاه وســفید به تصویــر کشــیده شــدند‪ .‬فیلــم جدید او؛ «شــوری‬ ‫اشــک ها»‪ ،‬دقیقــاً شــکلی نظیــر دیگــر فیلم هایــش دارد کــه تخصــص خــود را‬ ‫در ســاخت انــان ثابــت کــرده؛ درامــی جــذاب و البتــه داســتانی کــه در بســتری‬ ‫متناســب بــا فیلم بــرداری سیاه وســفید روایــت می شــود و احســاس وحشــت‬ ‫و نگرانــی در ان مــوج می زنــد‪ .‬داســتان‪ ،‬دربــاره لــوک بــا نقش افرینــی لــوگان‬ ‫انتوفرمــو اســت؛ یــک کابینت ســاز جــوان شهرســتانی کــه بــه پاریــس ســفر کــرده‬ ‫تــا در ازمــون ورودی یــک موسســه امــوزش عالــی شــرکت کنــد‪ .‬راه او بــا زنــی‬ ‫جــوان بــا نــام «جمیلــه» یکــی می شــود و ایــن زن‪ ،‬مســیر زندگــی او را ب ـه کل‬ ‫عــوض می کنــد‪ .‬ایــن‪ ،‬بیست وهشــتمین فیلــم بلنــد داســتانی گارل اســت کــه‬ ‫فیلم هایــش را می تــوان در دســته فیلم هــای اقتصــادی ســینما قــرار داد کــه‬ ‫نیــازی ندارنــد بــرای بیــان حرف هــای خــود از کلــی تصاویــر رنگارنــگ و اتفاقــات‬ ‫عجیب وغریــب بهــره ببرنــد؛ گارل در بطــن شــخصیت های داســتان فروم ـی رود و‬ ‫حقایقــی را از زیــر پوســت انــان بیــرون می کشــد کــه ریشــه در عقایــد کلــی جامعه‬ ‫و البتــه رفتارهــای ذاتــی انســانی دارنــد‪ .‬اخریــن ســاخته ایــن کارگــردان ‪۷۱‬ســاله‪،‬‬ ‫«عاشــق بــرای ی ـک روز» بــود کــه بــرای رقابــت در بخــش دوهفتــه کارگردانــان‬ ‫هفتادمیــن جشــنواره کــن انتخــاب شــده بــود‪ .‬از دیگــر فیلم هــای شناخته شــده‬ ‫او بایــد بــه «در ســایه زنــان»‪« ،‬حســادت» و «یــک تابســتان دا ِغ ســوزان» می تــوان‬ ‫نــام بــرد‪.‬‬ ‫در فیلــم «ســیبری» شــاهد همــکاری بازیگــر و کارگردانــی جاودانــه در ســینمای‬ ‫مــدرن هســتیم؛ ایــن فیلــم در لحظه لحظــه خــود‪ ،‬تماشــاچی را غافلگیــر می کنــد؛‬ ‫کارگردانــی فیلــم «ســیبری» را ابــل فــرارا برعهــده دارد؛ کارگــردان‪ ،‬فیلم نامه نویس‪،‬‬ ‫بازیگــر‪ ،‬تهیه کننــده و فیلم بــردار ‪۶۸‬ســاله امریکایــی و بازیگــر اصلــی ایــن فیلــم‬ ‫نیــز ویلــم دفــو تکرارنشدنی ســت کــه دراکثراوقــات انتخاب هــای خوبــی دارد و ایــن‬ ‫فیلــم نیــز طبــق گفتــه منتقــدان و تماشــاچیان جشــنواره «برلیــن»‪ ،‬یکی دیگــر از‬ ‫نقش افرینی هــای عالــی دفوســت کــه ســابقه دریافــت خــرس افتخــاری جشــنواره‬ ‫بین المللــی فیلــم «برلیــن» ‪ ۲۰۱۸‬را به پــاس یک عمــر فعالیــت هنــری در کارنامــه‬ ‫دارد‪ .‬فــرارا و دفــو ســابقه طوالنــی در همــکاری دارنــد کــه از ‪ ۱۹۹۸‬اغــاز شــد‪ .‬طبق‬ ‫گفتــه ان هــا کــه «ســیبری» را دیده انــد؛ ایــن‪ ،‬جاه طلبانه تریــن فیلــم ابــل فــرارای‬ ‫اســت‪ .‬داســتان انتزاعــی ان درمــور ِد مــردی غارنشــین (بــا نقش افرینــی ویلــم دفو)‬ ‫ســت کــه تصمیــم می گیــرد از غــار خــود بیــرون بــرود و پــی رویاهایــش را بگیــرد؛‬ ‫دراین میــان‪ ،‬خرســی جلــوی راه وی را گرفتــه‪ .‬همچــون دیگــر ســاخته های فــرارا‪،‬‬ ‫ایــن فیلــم نیــز در نمایــش خشــونت‪ ،‬بی پــرده عمــل کــرده و ازطرفــی‪ ،‬دســت روی‬ ‫خــودکاوی شــخصیت اصلــی داســتان می گــذارد؛ هــدف ســازنده به فکرواداشــتن‬ ‫تماشــاچی از انچــه درون انســان ها می گــذرد‪ ،‬اســت کــه گاه زبــان قــادر بــه‬ ‫توصیــف ایــن کشــمکش ها نیســت‪ .‬فــرارا بــا ســاخت «جســد دزدهــا» در ســال‬ ‫‪ ،۱۹۹۳‬نامــزد دریافــت نخــل طالیــی کــن شــده بــود؛ فیلمــی در ژانــر ترســناک و‬ ‫علمی‪-‬تخیلــی‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۹۹۵‬بــا ســاخت فیلــم خون اشــامی «اعتیــاد»‪ ،‬نامزد‬ ‫دریافــت شــیر طالیــی جشــنواره «برلیــن» نیــز شــده بــود‪.‬‬ ‫چندهفتــه از رکوردشــکنی و افتخارافرینــی فیلــم «انــگل» در اســکار ‪ ۲۰۲۰‬بــرای‬ ‫ســینمای کــره می گــذرد و در «برلینالــه» امســال‪ ،‬شــاهد پخــش فیلمــی دیگــر از‬ ‫ســینمای غنــی و کم تردیده شــده کــره جنوبــی هســتیم؛ فیلمــی تریلــر‪ ،‬جنایــی‪،‬‬ ‫ـی یونــگ ســانگ‬ ‫درام و تاحــدی علمی‪-‬تخیلــی بــا نــام «وقــت شــکار» به کارگردانـ ِ‬ ‫ـگل» توانایــی درخشــش در جشــنواره ها را‬ ‫هیــون ‪۳۷‬ســاله کــه بایــد دید ماننــد «انـ ِ‬ ‫دارد یــا تنهــا بــا فیلمــی خــوب طــرف هســتیم‪ .‬جالب اینجاســت کــه بازیگــر نقش‬ ‫شــخصیت پســر خانــواده فقیــر در فیلــم «انــگل»‪ ،‬یکــی از بازیگــران اصلــی فیلــم‬ ‫یونــگ ســانگ هیــون اســت‪ .‬داســتان ان در اینــده ای نزدیــک روایــت می شــود و‬ ‫درمــور ِد زندگــی مردی ســت کــه پــس از سه ســال از زنــدان ازاد شــده و بایــد بــا‬ ‫شــرایط اقتصــادی فلج شــده کشــور خــود کنــار بیایــد‪ .‬شــخصیت اصلــی داســتان‬ ‫برای اینکــه بــه هــدف خــود کــه فــرار بــه هاوایی ســت برســد‪ ،‬دســت بــه دزدی‬ ‫بزرگــی می زنــد کــه پــای گانگســترها را بــه ماجــرا بــاز می کنــد و تبهــکاران‬ ‫ـال وی می افتنــد‪ .‬ســینمای کــره فیلــم جنایــی خــوب کــم نداشــته اســت؛‬ ‫به دنبـ ِ‬ ‫امــا به نظــر و طبــق گفتــه منتقــدان‪ ،‬یونــگ ســانگ هیــون ایده هــای نابــی داشــته‬ ‫کــه به خوبــی در فیلــم پیــاده شــده اند و در ایــن فیلــم تماشــاچی بــا ســویه‬ ‫جدیــدی از کشــور کــره جنوبــی اشــنا می شــود‪ .‬یونــگ ســانگ هیــون ســابقه‬ ‫کارگردانــی «شــب جان فرســا» را در کارنامــه دارد کــه بــا اســتقبال خوبــی ازســویِ‬ ‫منتقــدان همــراه شــد و در ســال ‪ ،۲۰۱۰‬در بخــش تازه هــای جشــنواره فیلــم‬ ‫ـوان بهتریــن فیلــم انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫بوســان‪ ،‬به عنـ ِ‬ ‫کریســتین پتزولــد؛ کارگــردان و فیلم نامه نویــس ‪۵۹‬ســاله المانــی‪ ،‬امســال فیلــم‬ ‫درام و رمانتیــک «اوندینــه» را در جشــنواره «برلیــن» داشــت؛ فیلمــی کــه امتیازات‬ ‫بســیارخوبی را از داوران دریافــت کــرد و شــانس اصلــی دریافــت جایــزه خــرس‬ ‫طالیــی ایــن دوره محســوب می شــد‪ .‬فیلــم جدیــد پتزولــد‪ ،‬روایتــی مــدرن از‬ ‫اســطوره کهــن زن دریایی ســت؛ اوندینــه زنــی جــوان و جــذاب اســت کــه اگــر‬ ‫دل بــه کســی ببنــدد‪ ،‬دیگــر به اســانی از عشــق خــود پــا پــس نمی کشــد؛ او طعــم‬ ‫خیانــت را می چشــد و تنهــا بــا کشــتن معشــوقه خیانـت کار ارام می گیــرد‪ .‬پائــوال‬ ‫بیــر‪ ،‬فرانتــز روگوفســکی‪ ،‬مریــم زارع‪ ،‬یاکــوب ماچنتــز و ان راته‪-‬پولــه‪ ،‬بازیگــران‬ ‫اصلــی فیلــم هســتند‪ .‬نمادهــای اب‪ ،‬بــاران و عشــق اســطوره ای‪ ،‬به وفــور در فیلــم‬ ‫پتزولــد دیــده می شــوند و پیونــد عشــق و مــرگ یکــی از اِلمان هــای اصلــی فیلــم‬ ‫ایــن کارگــردان اهــل شــهر هیلــدن اســت کــه پیش تــر در افســانه اورفئــوس و‬ ‫پرســفون بــدان پرداختــه شــده کــه منبــع اصلــی و قدیمی تریــن افسانه ای ســت که‬ ‫اقتباســات زیــادی از ان صــورت گرفتــه اســت‪ .‬ایــن کارگــردان المانی‪ ،‬دوســال پیش‬ ‫تریلــر «ترانزیــت» را در بخــش مســابقه بین الملــل «برلینالــه داشــت‪« .‬اوندینــه»‬ ‫پنجمیــن فیلــم او در بخــش مســابقه بین الملــل «برلیــن» اســت‪ .‬او در ســال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫بــا کارگردانــی «باربــارا»‪ ،‬خــرس نقــره ای را در بخــش بهتریــن کارگردانی جشــنواره‬ ‫ازان خــود کــرد‪ .‬از دیگــر ســاخته های معــروف او می تــوان بــه «اشــباح»‪،‬‬ ‫«برلیــن» ِ‬ ‫«ققنــوس» و «شــرایطی که در ان قــرار دارم» اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫هونــگ ســانگ ســو‪ ،‬یکــی از کارگردانــان مولــف ســینمای کــره جنوبــی محســوب‬ ‫می شــود و بازهــم بااشــاره به فیلــم «انــگل»‪ ،‬بــه طرفــداران بونــگ جــون هــو توصیه‬ ‫می کنیــم حتمـاً تماشــای فیلم هــای هونــگ ســانگ ســو را در اولویــت قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫«زنــی کــه گریخــت»‪ ،‬بــا احتســاب فیلم هــای کوتــاه و مســتند‪ ،‬بیست وهشــتمین‬ ‫پــروژه ســانگ ســو درمقــا ِم کارگــردان و بیسـت وچهارمین فیلــم بلنــد ســینمایی‬ ‫اوســت و البتــه هفتمیــن فیلــم او بــا بــازی کیــم میــن هــی‪ ،‬منبــع الهــام و شــریک‬ ‫زندگ ـی اش‪ .‬ایــن کارگــردان‪ ،‬ســاخت فیلــم «تنهــا در شــب کنــار ســاحل» را در‬ ‫کارنامــه دارد کــه در «برلینالــه» بســیار درخشــید؛ فیلمــی کــه در شــصت وهفتمین‬ ‫جشــنواره «برلیــن» بــرای رقابــت بــر س ـ ِر خــرس طالیــی انتخــاب شــد‪ .‬او ســال‬ ‫‪ ،۲۰۰۸‬فیلــم «روز و شــب» را در «برلیــن» داشــت و دیگــر فیلمــش کــه در‬ ‫«برلینالــه» شــرکت داشــت‪« ،‬هائ ـه وون دختــر هیچ کــس» بــود‪ .‬داســتان فیلــم‬ ‫«زنــی کــه گریخــت» درمــور ِد زنــی متاهــل بــا نــام گامهی ســت کــه همســرش در‬ ‫یــک ســفر کاری ســت‪ .‬گامهــی بــه مالقــات دو دوســت قدیمــی خــود مـی رود کــه‬ ‫بعــد از ازدواج‪ ،‬ارتباطــش بــا ان هــا قطــع شــده و تصادفــی در یــک ســینما‪ ،‬اشــنایی‬ ‫قدیمــی را می بینــد کــه ایــن اتفــاق‪ ،‬برایش بســیار خوشــحال کننده بــود‪ .‬منتقدانی‬ ‫کــه موفــق بــه تماشــای ایــن فیلــم شــده اند‪ ،‬ان را یکــی از مینیمال تریــن اثــار ایــن‬ ‫کارگــردان لقــب داده انــد کــه عنصــر درام نقشــی زیــادی در لحظه لحظــه ان ایفــاء‬ ‫می کنــد و کارگــردان ســعی کــرده احساســات فراوانــی کــه در شــخصیت گامهــی‬ ‫ـوان وودی‬ ‫وجــود دارنــد را بــا دقــت به نمایــش دراورد‪ .‬از هونــگ ســانگ ســو به عنـ ِ‬ ‫الــن کــره ای یــاد می شــود‪ .‬ســانگ ســو بــا ســاخت «زنــی کــه گریخــت»‪ ،‬جایــزه‬ ‫ازان خــود‬ ‫خــرس نقــره ای بهتریــن کارگردانــی جشــنواره فیلــم «برلیــن» ‪ ۲۰۲۰‬را ِ‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫الیــزا هیتمــن؛ کارگــردان‪ ،‬نویســنده و تهیه کننــده امریکایــی‪ ،‬پــس از ‪۱۲‬ســال‬ ‫از شــروع کار خــود‪ ،‬فیلمــی ســاخته کــه در جشــنواره «برلیــن» امســال‪ ،‬یکــی‬ ‫از باالتریــن امتیــازات را از هیئــت داوران «برلینالــه» دریافــت کــرد و منتقــدان و‬ ‫تماشــاچیانی کــه موفــق بــه تماشــای «هرگــز به نــدرت گاهــی همیشــه» شــده اند‪،‬‬ ‫ان را یکــی از بهتریــن و البتــه متفاوت تریــن فیلم هــای جشــنواره خوانده انــد‪ .‬فیلــم‪،‬‬ ‫داســتان دوســتانی جدانشــدنی کــه دخترعمو‪/‬دخترخالــه یکدیگــر نیــز هســتند را‬ ‫روایــت می کنــد و اینکــه چــه اســیب ها و مشــکالتی بــرای دختــران جــوان در‬ ‫مناطــق محلی و روســتایی پنســیلوانیا وجــود دارد‪ .‬این فیلــم‪ ،‬اولین بار در جشــنواره‬ ‫«ســاندنس» به نمایــش درامــد و بــا اســتقبال فراوانــی ازســویِ تهیه کننــدگان‬ ‫همــراه شــد‪ .‬هیتمــن در ســال ‪ ۲۰۱۱‬فیلــم کوتــاه «همیشــه قــرار اســت امشــب‬ ‫شــروع شــود» را در «ســاندنس» داشــت کــه بــا اســتقبال خــوب منتقــدان همــراه‬ ‫ـن بهترین هــای ان ســال قــرار‬ ‫شــد و ســایت ایندی وایــر نیــز ان را در لیســت بهتریـ ِ‬ ‫داد‪ .‬اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی ایــن کارگــردان زن‪« ،‬حســی همچــون عشــق‬ ‫داشــت»‪ ،‬محصــول ســال ‪ ۲۰۱۳‬بــود کــه اولین مرتبــه در «ســاندنس» به نمایــش‬ ‫درامــد و امتیــاز ‪ ۸۴‬را از «راتــن تومیتــوز» دریافــت کــرد‪ .‬هیتمن ســابقه کارگردانی‬ ‫دو قســمت از ســریال «‪ 13‬دلیــل برای اینکــه ‪ »...‬را نیــز در کارنامــه دارد‪.‬‬ ‫کلــی رایــکارت؛ کارگــردان و فیلم نامه نویــس امریکایــی‪ ،‬فعالیــت حرفـه ای خــود را‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۹۴‬اغــاز کــرد‪ .‬فیلم نامــه فیلــم «اولیــن گاو» را رایــکارت بــا همراهــی‬ ‫ـاس رمــان «نیمــه عمــر»‪ ،‬اثــر خــو ِد‬ ‫جاناتــان ریمونــد؛ رمان نویــس امریکایــی‪ ،‬براسـ ِ‬ ‫ریمونــد نوشــته اند‪ .‬از بازیگرانــی کــه در ایــن فیلــم حضــور داشــته اند و بــه ایفــای‬ ‫نقــش پرداخته انــد‪ ،‬می تــوان بــه جــان مــاگارو‪ ،‬اورایــن لــی‪ ،‬توبــی جونــز‪ ،‬یوئــن‬ ‫برمنــر‪ ،‬الیــا شــوکت و رنــه اوبرژونــوا اشــاره کــرد‪ .‬اولیــن نمایــش «اولیــن گاو»‬ ‫مربــوط بــه جشــنواره «تلیورایــد» می شــود کــه هرســال در مــاه ســپتامبر و در‬ ‫تعطیــات «روز کار و کارگــر» برپــا می شــود و بعــد در جشــنواره فیلــم «نیویــورک»‬ ‫روی پــرده رفــت‪ .‬داســتان فیلــم‪ ،‬در دهــه ‪ 20‬قــرن نوزدهــم روایــت می شــود و‬ ‫دربــاره شــخصیتی بــا نــام کوکــی فیگوویتــز؛ یــک اشــپز ماهــر (بــا نقش افرینــی‬ ‫جــان مــاگارو) اســت کــه بــه غــرب امریــکا ســفر می کنــد و در ایالــت اورگــن‪،‬‬ ‫عضــو گروهــی می شــود کــه کارشــان تجــارت پوســت حیوانــات اســت‪ .‬رایــکارت‬ ‫کار خــود را در ســال ‪ ۱۹۹۴‬و بــا ســاخت فیلــم «رود چمــن» اغــاز کــرد کــه بــا‬ ‫اســتقبال خــوب منتقــدان همــراه شــد و جایزه بــزرگ هیئـت داوران جشــنواره فیلم‬ ‫«ســاندنس» را به دســت اورد‪ .‬او بعــد از اولیــن فیلــم ســینمایی خــود‪ ،‬ســه فیلــم‬ ‫کوتــاه ســاخت و باردیگــر بــه ســاخت اثــار بلنــد روی اورد‪ .‬از دیگر اثــار وی می توان‬ ‫بــه «ونــدی و لوســی»‪« ،‬میان بــر میــک» و «حــرکات شــبانه» اشــاره کــرد‪ .‬اخریــن‬ ‫فیلــم ایــن کارگــردان زن‪« ،‬برخــی زنــان» بــود کــه ســال ‪ ۲۰۱۶‬اکــران شــد‪.‬‬ ‫محمــد رســول اف؛ فیلم نامه نویــس‪ ،‬تهیه کننــده و کارگــردان مســتقل ایرانــی‬ ‫و از اعضــای اکادمــی اســکار اســت کــه فیلم ســازی را بــا اثــار کوتــاه و تجربــی‬ ‫اغــاز کــرد و ســپس به دعــوت رســول صدرعاملــی‪ ،‬باحضــور در فیلــم «دختــری بــا‬ ‫ـوان دســتیار کارگــردان وارد ســینمای حرف ـه ای شــد‪.‬‬ ‫کفش هــای کتانــی»‪ ،‬به عنـ ِ‬ ‫اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی او‪« ،‬گاگومــان» بــود که در ســال ‪ ۱۳۸۰‬ســاخته شــد؛‬ ‫ایــن مســتند‪ ،‬ماجــرای واقعــی اشــنایی و ازدواج دو زندانــی کــه یکــی زنــی محکــوم‬ ‫بــه حبــس ابــد و دیگــری مــردی محکــوم بــه ‪16‬ســال زنــدان اســت را در زنــدان‬ ‫بجنــورد به تصویــر می کشــید؛ «گاگومــان»‪ ،‬ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم اول‬ ‫از بیس ـت ویکمین جشــنواره بین المللــی فیلــم «فجــر» و تندیــس بهتریــن فیلــم‬ ‫مســتند از ششــمین «جشــن خانــه ســینما» را بــرای رســول اف به ارمغــان اورد‪.‬‬ ‫او در جشــنواره فیلــم کــن‪ ،‬جایــزه بهتریــن کارگردانــی از بخــش نوعــی نــگاه و‬ ‫جایــزه منتقــدان فرانســیس شــاله را بــرای فیلــم «به امیــد دیــدار» در ســال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫به دســت اورد‪« .‬کشــتزارهای ســپید» ســومین فیلــم ســینمایی ایــن فیلم ســاز‬ ‫مســتقل ایرانــی بــود کــه نخســتین بار در بخــش مســابقه پنجاه وهفتمین جشــنواره‬ ‫«سن سباســتین» به نمایــش درامــد و نامــزد دریافــت جایــزه صــدف طالیــی ایــن‬ ‫جشــنواره شــد‪ .‬در «شــیطان وجــود نــدارد»‪ ،‬چهــار داســتان مختلــف روایــت‬ ‫ـش لحظــات‬ ‫می شــود و باردیگــر ایــن کارگــردان ایرانــی‪ ،‬اخالقیــات انســانی و تنـ ِ‬ ‫ســخت تصمیم گیــری را دســتمایه کار خــود قــرار داده و داوران «برلیــن» نیــز مانند‬ ‫تماشــاچیان‪ ،‬از فیلــم او بســیارراضی بودنــد و درنهایــت‪ ،‬خــرس طالیــی «برلینالــه»‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بــه فیلمــی از ســینمای ایــران رســید‪.‬‬ ‫رضا علمی‪ /‬زومجی‬ ‫جشنواره فیلم ونیز (ونیز‪ ،‬ایتالیا)‪Venice Film Festival /‬‬ ‫تــا چنــدی پیــش‪ ،‬ونیــز بــا کــن در رقابــت بــود تــا عنــوان برتریــن و معتبرتریــن فســتیوال اروپــا را‬ ‫بــه خــود اختصــاص دهــد؛ امــا فســتیوال تورنتــو بــا زرق و بــرق هالیــوودی اش تمــام توجــه هــا را‬ ‫بــه خــودش معطــوف کــرد تــا ونیــز را در حاشــیه قــرار دهــد‪ .‬بــا ایــن حــال ونیــز هنــوز هــم از مهــم‬ ‫تریــن جشــنواره های فیلــم اروپــا اســت‪« .‬ونیــز»‪ ،‬قدیمــی تریــن فســتیوال فیلــم دنیــا اســت‪ .‬ایــن‬ ‫فســتیوال اولیــن بــار در ‪ 6‬اگوســت ‪ 1932‬برگــزار شــد‪ .‬دهــه ‪ 1930‬دوران طالیــی فیلــم و ســینما‬ ‫در ایتالیــا بــود و مــردم و دولتمــردان توجــه ویــژه ای بــه صنعــت فیلمســازی داشــتند‪ .‬در اولیــن دوره‬ ‫ایــن جشــنواره‪ ،‬هیــچ جایــزه ای اعطــا نشــد و تنهــا نــام فیلــم برتــر کــه فیلمــی فرانســوی بــود اعالم‬ ‫شــد‪ .‬اکنــون نزدیــک بــه یــک قــرن از قدمــت جشــنواره ونیــز مــی گــذرد و تنهــا در دوران جنــگ‬ ‫جهانــی دوم برگــزار نشــده اســت‪ .‬جایــزه اصلــی ایــن جشــنواره‪ ،‬شــیر طالیی ســت کــه بــه بهتریــن‬ ‫فیلــم اهــدا مــی شــود‪ ،‬شــیر نقــره ای کــه بــه بهتریــن کارگــردان مــی رســد و جــام هــای ولپــی‬ ‫کــه بــرای بهتریــن بازیگران هســتند‪ .‬عمــده مخاطبان ایــن جشــنواره خبرنگارها هســتند‪ .‬همچنین‬ ‫عالقمنــدان می تواننــد بلیت هــای ســالن های نمایــش را از ســایت جشــنواره تهیــه کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫جشــنواره در فاصلــه زمانــی مناســبی از فصــل جوایــز هالیــوود قــرار دارد؛ بــا ایــن حــال‪ ،‬فیلم هایــی‬ ‫کــه تمایــل دارنــد تــا در اســکار بــه چشــم بیاینــد در فســتیوال فیلــم تورنتــو شــرکت می کننــد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم ساندنس (پارک سیتی‪ ،‬یوتا‪ ،‬امریکا)‪Sundance Film Festival /‬‬ ‫«ســاندنس»‪ ،‬یکــی از مهم تریــن جشــنواره هــای فیلــم در امریــکا اســت‪ .‬ایــن جشــنواره در اواخــر‬ ‫ژانویــه و اوایــل فوریــه برگــزار مــی شــود‪ .‬مخاطــب هــای ایــن جشــنواره‪ ،‬عالقمنــدان بــه فیلــم‪،‬‬ ‫کارگــردان هــا‪ ،‬خبرنــگاران و البتــه عالقمنــدان بــه اســکی هســتند کــه در ان فصــل از ســال در‬ ‫پــارک ســیتی حضــور دارنــد‪ .‬تاریخچــه ایــن فســتیوال بــه اگوســت ‪ 1978‬برمــی گــردد‪ .‬ریاســت‬ ‫ان را «رابــرت ردفــورد» بــا همــکاری فرمانــدار وقــت ایالــت یوتــا بــر عهــده داشــتند‪ .‬نــام ان در‬ ‫ابتــدا فســتیوال فیلــم امریــکا (‪ )US Film Festival‬بــود امــا بــا الهــام از نــام «ســاندنس کیــد»‬ ‫کــه کاراکتــر فیلــم «بــوچ کســیدی و ســاندنس کیــد» بــا بــازی «ردفــورد» بــود بــه جشــنواره فیلــم‬ ‫ســاندنس تغییــر کــرد‪ .‬هــم اکنــون ایــن جشــنواره بیشــتر جایــی بــرای نمایــش فیلــم هــای کــم‬ ‫بودجــه و دور از حلقــه هالیــوود اســت و جایــزه اصلــی ان‪ ،‬جایــزه ویــژه هیــات داوران اســت کــه بــه‬ ‫فیلــم برگزیــده اهــدا می شــود‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم برلین (برلین‪ ،‬المان)‪Berlin International Film Festival /‬‬ ‫از فســتیوال ونیــز جــوان تــر امــا از ان جــدی تــر اســت‪ .‬جشــنواره برلیــن (‪ ،)Berlinale‬از ســال‬ ‫‪ 1951‬در برلیــن غربــی اغــاز بــه کار کــرد‪ .‬اولیــن فیلمــی کــه در ایــن جشــنواره نمایــش داده شــد؛‬ ‫«ربــکا» اثــر «الفــرد هیچــکاک» بــود‪ .‬اگرچــه ایــن فســتیوال ‪ 10‬روزه در ســرمای زمســتان برلیــن‬ ‫برگــزار مــی شــود‪ ،‬از پرمخاطــب تریــن فســتیوال های بین المللــی اســت‪ .‬خــرس‪ ،‬نمــاد برلیــن‬ ‫اســت‪ .‬بــه برگزیــدگان ایــن جشــنواره جایــزه خــرس طالیــی و خــرس نقــره ای اهــدا مــی شــود‪.‬‬ ‫بیــن ســال هــای ‪ 1952‬تــا ‪ ،1955‬جایــزه اصلــی را بــه برگزیــده مردمــی اهــدا مــی کردنــد امــا پس‬ ‫از ان هیــات داوران بیــن المللــی بــرای تعییــن برنــده در نظــر گرفتــه شــد‪ .‬رئیــس ایــن جشــنواره از‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۱‬تــا بــه حــال «دیتــر کاســلیک» اســت‪ .‬این فســتیوال در بخــش هــای‪ :‬مســابقه‪ ،‬پانوراما‪،‬‬ ‫ُفــروم‪ ،‬نســل‪ ،‬پرســپکتیو کینــو المــان‪ ،‬برلینالــه کوتــاه و چشـم اندازی بــه گذشــته بــا حــدود ‪۴۰۰‬‬ ‫فیلــم برگــزار می شــود‪ .‬همچنیــن در ایــن جشــنواره بخشــی بــرای اســتعدادهای جــوان فیلمســازی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه دانشــجویان فیلمســازی و افــراد فعــال در ایــن‬ ‫حــوزه مــی تواننــد در طــول جشــنواره از ورک شــاپ هــای ان که معمــوال افــراد نامــدار در ان حضور‬ ‫دارنــد اســتفاده کننــد و همزمــان بــا فیلمســازان بــزرگ دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم تورنتو (تورنتو‪ ،‬کانادا)‪Toronto International Film Festival /‬‬ ‫ایــن جشــنواره از ســال ‪ 1976‬بــا مدیریــت «بیــل مارشــال»‪ ،‬فیلمســاز اســکاتلندی‪-‬کانادایی شــروع‬ ‫بــه کار کــرد‪ .‬در ابتــدا نــام ان‪« ،‬جشــنواره جشــنواره هــا» بــود و ســال ‪ 1994‬بــه جشــنواره بیــن‬ ‫المللــی فیلــم تورنتــو تغییــر نــام داد‪ .‬ســال ‪ 1998‬نشــریه «ورایتــی»‪ ،‬از لحــاظ کیفیــت و حضــور‬ ‫ســتاره هــا و ســطح برگــزاری‪ ،‬عنــوان معتبرتریــن جشــنواره بعــد از «کــن» را بــه ان اختصــاص داد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره‪ ،‬از ‪ 5‬تــا ‪ 15‬ســپتامبر برگــزار مــی شــود؛ در ایــن ‪ 10‬روز‪ ،‬حــدود ‪ 300‬تــا ‪ 400‬فیلــم‬ ‫در ســینماهای تورنتــو نمایــش داده مــی شــود و تماشــای ان بــرای عمــوم ازاد اســت‪ .‬فســتیوال‬ ‫تورنتــو یــک فســتیوال غیررقابتــی اســت و در پایــان بــه رای مــردم فیلــم برگزیــده مشــخص مــی‬ ‫شــود‪ .‬نــام جایــزه اصلــی ان «جایــزه انتخــاب مــردم» اســت‪ .‬از لحــاظ نزدیکــی بــه اکادمــی اســکار‬ ‫می تــوان گفــت کــه ایــن جشــنواره رفیــق صمیمــی اســکار اســت و اکادمــی اســکار توجــه ویــژه ای‬ ‫بــه فیلــم برگزیــده تورنتــو دارد‪.‬‬ ‫جشنواره جنوب از جنوب غربی (استین‪ ،‬تگزاس‪ ،‬امریکا)‪South by Southwest /‬‬ ‫ایــن جشــنواره بهــاره کــه معمــوال در مــاه مــارس برگــزار مــی شــود؛ ‪ 3‬بخــش مختلــف دارد‪:‬‬ ‫موســیقی‪ ،‬فیلــم و رســانه‪ .‬نــام ان برگرفتــه از فیلــم «شــمال از شــمال غربــی» از «هیچکاک» اســت‬ ‫و قدمــت ان بــه ســال ‪ 1987‬بــر می گــردد‪ .‬معمــوال ان را بــا نــام مخفــف « ‪ »SXSW‬می شناســند‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد ســرگرم کننــده کــه اخیــرا بســیار مــورد توجــه مــردم قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬افــراد‬ ‫مــی تواننــد عــاوه بــر لــذت بــردن از فضایــی پــر از فیلــم و موســیقی از ســیمنارهایی بــا محوریــت‬ ‫تکنولــوژی بهرمنــد شــوند‪ .‬همچنیــن‪ ،‬در ایــن فســتیوال‪ ،‬چهره هــای مطــرح ســینما در کنفرانــس‬ ‫هــای مربــوط بــه فیلــم هــا حضــور پیدا مــی کننــد‪ .‬در روز اخــر جشــنواره‪ ،‬فیلــم برتر توســط هیات‬ ‫داوران انتخــاب و از ان تجلیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم تریبکا (منهتن‪ ،‬امریکا)‪Tribeca Film Festival /‬‬ ‫«تریبــکا» نــام محلــه ای در منتهــن اســت کــه در ‪ 11‬ســپتامبر مــورد حملــه قــرار گرفــت‪ .‬ســال‬ ‫‪« 2002‬رابــرت دنیــرو» و «جیــن روزنتــال» جشــنواره ای بــا نــام «تریبــکا» بــرای همــدردی بــا‬ ‫کشته شــدگان ایــن حادثــه و همچنیــن بــر ســر کار مانــدن نیویــورک بــه عنــوان قطب فیلمســازی‪،‬‬ ‫راه انــدازی کردنــد‪ .‬در ایــن جشــنواره فیلمســازان مســتقل در بخش هــای مختلــف مثــل فیلم هــای‬ ‫بلنــد‪ ،‬کوتــا و مســتند بــه رقابــت می پردازنــد‪ .‬در کنــار ان‪ ،‬اکــران فیلم هــای خــارج از مســابقه‪،‬‬ ‫کنســرت های موســیقی‪ ،‬اســتنداپ کمــدی‪ ،‬فســتیوال هــای خانوادگــی و ورزشــی در جریــان‬ ‫هســتند‪ .‬در ابتــدای کار ایــن جشــنواره بــا شــرکت بیــش از ‪ 1300‬داوطلــب و ‪150‬هــزار نفــر از مردم‬ ‫عالقمنــد برگــزار شــد‪ .‬امــا اکنــون ســاالنه بیــش از ‪ 300‬هزار نفــر را از سراســر دنیــا بــه ایــن شــهر‬ ‫می کشــاند‪ .‬در پایــان از برگزیــدگان ایــن جشــنواره بــا اهــدای دیپلــم افتخــار و تندیس هــای بلوریــن‬ ‫و ســتاره نشــان تجلیــل می شــود‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم لندن (لندن‪ ،‬بریتانیا)‪London Film Festival /‬‬ ‫ایــن فســتیوال بــه صــورت ســاالنه در نیمــه دوم مــاه اکتبــر بــا همــکاری انســتیتو فیلــم لنــدن در‬ ‫بریتانیــا برگــزار می شــود‪ .‬در ایــن فســتیوال بیــش از ‪ 300‬فیلــم کوتــاه‪ ،‬بلنــد و مســتند شــرکت‬ ‫داده می شــوند‪ .‬ایــن فســتیوال در نظــر دارد تــا فیلــم هــای نــام اشــنای «کــن» و «ونیــز» را در‬ ‫خــود جــای دهــد‪ .‬بعضــی نشــریه های بریتانیایــی از ایــن جشــنواره بــا عنــوان فرصتــی بــرای دیــدن‬ ‫فیلم هایــی کــه معمــوال در برتانیــا اکــران نمی شــوند‪ ،‬یــاد می کننــد‪ .‬فســتیوال فیلــم لنــدن‪ ،‬از‬ ‫ســال ‪ 1953‬برگــزار می شــود‪ .‬ایــده اول برپایــی ایــن جشــنواره را «دیلیــز پــاول» از نشــریه «ســاندی‬ ‫تایمــز» مطــرح کــرد و بــر ایــن بــاور بــود کــه وقتــی «کــن» و «ونیــز» فســتیوال های فیلــم مربــوط‬ ‫بــه خودشــان را دارنــد؛ لنــدن هــم می توانــد میزبــان فیلمســازهای بــزرگ سراســر دنیــا باشــد‪ .‬در‬ ‫ایــن جشــنواره عــاوه بــر اثــار فیلمســازهای بــزرگ و فیلــم هــای مطرح مرمــت شــده‪ ،‬از ایــده های‬ ‫نــوی فیلمســازهای تــازه کار هــم اســتقبال می شــود‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم تلیوراید (تلیوراید‪ ،‬کلورادو‪ ،‬امریکا)‪Telluride Film Festival /‬‬ ‫ایــن جشــنواره کــه ســاالنه در تعطیــات روز کارگــر در مــاه ســپتامبر برگــزار مــی شــود؛ در‬ ‫ســال ‪ 1974‬توســط مدیــر شــورای هنــر و علــوم انســانی شــهر تلیورایــد پایــه گــذاری شــد‪.‬‬ ‫زمــان برگــزاری ان بعــد از کــن و قبــل از تورنتــو اســت و از ایــن نظــر در بــازه زمانــی مناســبی‬ ‫در تقویــم برگــزاری جشــنواره هــا قــرار دارد‪ .‬در ایــن جشــنواره همــواره ســنتی وجــود دارد‬ ‫کــه فیلــم هــای شــرکت کننــده بایــد تــازه اکــران باشــند و در امریــکای شــمالی بــه روی‬ ‫پــرده نرفتــه باشــند‪ .‬ایــن قانــون باعــث شــده تــا فیلــم هــای نــو و گاهــا فیلمســازهای تــازه‬ ‫کار بــه چشــم بیاینــد و جشــنواره تلیورایــد محــل کشــف اســتعدادها باشــد‪ .‬طراحــی پوســتر‬ ‫جشــنواره را هرســال یــک هنرمنــد بــر عهــده دارد و شــرط طراحــی پوســتر ایــن اســت کــه‬ ‫کلمــه « ‪ »SHOW‬در ان وجــود داشــته باشــد‪ .‬از برگزیــدگان در ایــن جشــنواره بــا مــدال‬ ‫نقــره تجلیــل می شــود‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم روتردام (روتردام‪ ،‬هلند)‪International Film Festival Rotterdam /‬‬ ‫ایــن جشــنواره کــه معمــوال در اواخــر مــاه ژانویــه برگــزار مــی شــود از مهمتریــن جشــنواره‬ ‫هــای فیلــم اروپــا بــه شــمار مـی رود‪ .‬در ایــن جشــنواره ‪12‬روزه صدهــا فیلــم در ســالن هــای‬ ‫ســینمای شــهر روتــردام اکــران می شــوند‪ .‬ایــن جشــنواره اولیــن بــار بــا نــام «فیلــم بیــن‬ ‫الملــل» در ســال ‪ 1972‬و زیــر نظــر «هــاب بالــز» برگــزار شــد‪ .‬مدتــی بعــد نــام ان بــه‬ ‫جشــنواره روتــردام تغییــر کــرد‪ .‬لوگــوی ان شــبیه «متــرو گلدویــن میــر» بــود بــا ایــن تفاوت‬ ‫کــه طرحــی از یــک ببــر داشــت‪ .‬از ایــن طــرح لوگــوی ببــر باقــی مانــد و جایــزه ای کــه بــه‬ ‫برگزیــدگان اعطــا می شــود از همــان طــرح ببــر لوگــو اســت‪ .‬در ایــن جشــنواره «بنیــاد‬ ‫هوبــرت بالــز» بــا هــدف حمایــت از فیلمســازان در کشــورهای در حــال توســعه از طریــق‬ ‫اعطــای وام بــه انهــا کمــک مــی کنــد و ســهم بزرگــی در اشــاعه فرهنــگ دارد‪ .‬تاکنــون‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۶۰۰‬پــروژه از کشــورهای مختلــف اســیایی‪ ،‬خاورمیانــه‪ ،‬اروپــای شــرقی‪ ،‬افریقــا‬ ‫و امریــکای التیــن تحــت حمایــت قــرار گرفتنــد و ‪ ۸۰‬درصــد ان هــا بــه ســرانجام رســیدند‬ ‫یــا در حــال تولیــد هســتند‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫کروناهایـی از جنــس ماســک و دســتکش‬ ‫بی توجهــی بــه نــکات بهداشــتی و رهاســازی اقالمــی چــون ماســک و دســتکش الــوده در کــف کوچــه و خیابــان‪ ،‬پاکبان هــا ایــن نارنجی پوشــان پرتــاش را مقابــل ویــروس خطرنــاک کرونــا‪ ،‬بی دفــاع کــرده اســت‪ .‬ایــن روزهــا کــه همــه در گیـر و دار کرونــا هســتند و همــه جــا خلــوت اســت‪ ،‬صــدای خــش خــش جــاروی لبــاس نارنجــی هــای شــهر‬ ‫را بهتــر مــی تــوان شــنید‪ ،‬پاکبــان هــا در ایــن شــرایط پــر خطــر نیــز دســت از تــاش برنداشــته و بــرای پــاک نگهداشــتن شــهر خــود را بــه خطــر می اندازنــد‪ .‬رفتگــران‪ ،‬زحمت کشــان بی ادعــای جامعــه هســتند کــه ســالها عمــر خــود را صــرف خدمــت بــه شــهروندان و تنظیــف خیابان هــا و معابــر می کننــد و بــار ســنگین نظافــت شــهرها‬ ‫بــردوش دارنــد‪ .‬کارگــران و رفتگــران شــهرداری نــه امــکان دورکاری دارنــد و نــه از امکانــات بهداشــتی مناســب و بــه انــدازه برخوردارنــد و نــه حتــی همــه مــردم بــرای حمایــت از انهــا نظافــت عمومــی را رعایــت می کننــد‪ .‬ایــن قشــر زحمت کــش ایــن روزهــا بــا وجــود حجــم بــاالی زبالــه هــای بهداشــتی همچــون ماســک و دســتکش هــای‬ ‫یکبــار مصــرف کــه به دلیــل ضعــف فرهنگــی برخــی افــراد خیلــی از انهــا در مکان هــای عمومــی رهــا شــده اند‪ ،‬در خــط مقــدم مقابلــه بــا کرونــا قــرار دارنــد و فعالیــت انهــا در پاک ســازی معابــر و خیابــان هــا در پیشــگیری از ایــن ویــروس منحــوس مهــم و تاثیرگــذار اســت‪ .‬به گفتــه کارشناســان و مســئوالن بــا شــیوع ویــروس کرونــا اســتفاده‬ ‫از وســایل بهداشــتی نظیــر ماســک‪ ،‬دســتکش و دســتمال کاغــذی در میــان مــردم جهــت پیشــگیری از انتقــال ایــن ویــروس افزایــش یافتــه اســت؛ امــا در خیلــی مــوارد پــس از اســتفاده‪ ،‬به جــای ریختــن ان هــا در ســطل های زبالــه‪ ،‬در ســطح شــهر و معابــر و جوی هــای اب رهــا می شــوند کــه خــود باعــث انتقــال ایــن ویــروس می شــود‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا بایــد بیشــتر حواس مــان بــه ادم هایــی باشــد کــه در ایــن شــرایط ســخت بایــد بــار ســنگین نظافــت شــهر را بــه دوش می کشــند‪ ،‬تصویــر پــر تکــرار رها شــدن دســتکش ها و ماس ـک ها در گوشــه و کنــار خیابــان هــا‪ ،‬کارســخت رفتگــران را دوچنــدان کــرده و انهــا را در معــرض خطــر قــرار داده اســت‪ .‬شــهرداری و شــورای شــهر‪،‬‬ ‫مهم تریــن نهادهایــی هســتند کــه بایــد در ایــن زمینــه کار کننــد تــا عــاوه برحفــظ ســامتی رفتگــران و کارگــران شــهرداری‪ ،‬جامعــه را از درگیــر شــدن بــا خطــر بیشــتر ایــن ویــروس در امــان نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫«رهاســازی ماســک‪ ،‬دســتمال الکلــی و دســتکش ها در ســطح شــهر‪ ،‬تهدیــد‬ ‫زیست محیطی ســت»؛ ایــن گفتــه رئیــس اداره محیــط زیســت انســانی اداره کل‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران اســت که نســبت بــه ایــن اقدام هشــدار‬ ‫ گــزارش ایرنــا؛ فاطمــه اکبرپــور می گویــد‪« :‬رهاســازی ایــن اقــام در‬ ‫داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫فضــای بــاز ســامت شــهروندان را به خطــر می انــدازد و یکــی از عوامــل انتشــار در‬ ‫انتقــال ویــروس کروناســت»‪ .‬رئیــس اداره محیط زیســت انســانی اداره کل حفاظت‬ ‫محیــط زیســت اســتان تهــران ادامــه می دهــد‪« :‬کارشناســان وزارت بهداشــت و‬ ‫درمــان بارهــا تاکیــد کرده انــد افــراد نســبت بــه رعایــت نــکات بهداشــتی اهتمــام‬ ‫جــدی داشــته باشــند؛ ازایـن رو بایــد جلــوی هــر عامــل و کانــون انتشــاردهنده‬ ‫ایــن ویــروس را گرفــت»‪ .‬او بااشــاره به اینکه حتمـاً بایــد ماسـک ها و دســتکش ها‬ ‫و ســایر اقــام مورداســتفاده شــده در پالســتیک قــرار گیــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬بایــد در‬ ‫پالســتیک های جداگانه هــا گره کــرده ان هــا را بــه داخــل مخــازن زبالــه‬ ‫انداخــت»‪ .‬او اضافــه می کنــد‪« :‬ان قــدر انتقــال ایــن ویــروس ســریع و خطرنــاک‬ ‫اســت کــه اگــر جــدی گرفتــه نشــود‪ ،‬بــه چرخــه انتقــال بازمی گــردد؛ ازایـن رو‪،‬‬ ‫از مســئوالن شــهرداری تهــران درخواســت کردیــم تفکیــک زبالــه را متوقــف و‬ ‫به ســرعت پســماندهای خانگــی و بیمارســتانی را دفــن کننــد»‪ .‬او می افزایــد‪:‬‬ ‫«بایــد مراقــب همــه افــراد جامعــه بــود؛ زیــرا بیش تریــن افــراد درمعــرض اســیب‬ ‫بــه ویــروس کرونــا در ســطح شــهر‪ ،‬پاکبان هــای زحمت کــش هســتند کــه بــرای‬ ‫انجام وظیفــه حضــور دارنــد و همچنیــن زباله گردهــا کــه ازاین طریــق امرارمعــاش‬ ‫می کننــد»‪ .‬رئیــس اداره محیــط زیســت انســانی اداره کل حفاظت محیط زیســت‬ ‫اســتان تهــران‪ ،‬بــه مــردم توصیــه می کنــد‪« :‬بــرای ســامت خویــش و ســایر‬ ‫شــهروندان؛ به ویــژه پاکبان هــای خــدوم شــهرمان‪ ،‬از رهاســازی ماســک و‬ ‫دســتکش ها در ســطح شــهر و جوی هــای اب خــودداری کنیــد»‪ .‬پیش تــر نیــز‬ ‫زنــگ خطــر رهاســازی دســتکش و ماســک الــوده بــه ویــروس کرونــا در فضاهای‬ ‫عمومــی‪ ،‬ازســوی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی به صــدا درامــده بــود‪.‬‬ ‫عضــو هیئت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی بااشــاره به احتمــال‬ ‫انتقــال ویــروس کرونــا ازطریــق دســتکش ها و ماس ـک های رهاشــده در فضــای‬ ‫ازاد‪ ،‬بــر لــزوم رعایــت نــکات بهداشــتی هنــگام جداکــردن ان هــا از بــدن تاکیــد‬ ‫کــرده بــود‪ .‬دکتــر مجیــد مرجانــی دراین بــاره گفــت‪« :‬افرادی کــه عالئــم شــبیه‬ ‫ســرماخوردگی دارنــد‪ ،‬بهتــر اســت از وســایل حفاظتــی بــرای جلوگیری از انتشــار‬ ‫ویــروس؛ ازجملــه ماســک و دســتکش اســتفاده کنند‪ .‬البته اســتفاده از دســتکش‬ ‫بــرای انجــام امــور روزمــره در مکان هــای عمومــی بــرای تمــام افــراد الزم اســت»‪.‬‬ ‫او کــه متخصــص بیماری هــای عفونی ســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬ممکــن اســت‬ ‫ویروس هــا روی ســطوح ایــن وســایل بنشــینند و تــا چندســاعت یــا چنــدروز‪،‬‬ ‫زنــده بماننــد؛ درنتیجــه ماســک ها و دســتکش ها‪ ،‬خــود می تواننــد موجــب‬ ‫انتقــال بیمــاری شــوند؛ پــس بایــد به گون ـه ای از ســطح بــدن جــدا شــوند کــه‬ ‫هیــچ تماســی بــا پوشــش خارجــی ان هــا رخ ندهــد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬پوشــش‬ ‫خارجــی دســتکش ها و ماســک را بــدون ایجــاد کوچک تریــن تمــاس بــا پوســت‬ ‫بــدن‪ ،‬به ســمت داخــل مچالــه کنیــد‪ ،‬ان هــا را درون کیســه فریــزر انداختــه و‬ ‫گــره بزنیــد؛ ســپس بســته خــود را بــه داخــل ســطل اشــغال دردار بیندازیــد»‪.‬‬ ‫عضــو کمیتــه کشــوری مقابلــه بــا کرونــا نیــز یکــی از راه هــای گســترش کرونــا‬ ‫را رهاکــردن ماســک و دســتکش در معابــر می دانــد‪ .‬مســعود مردانــی گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکــه مــردم از دســتکش و ماســک بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه‬ ‫ویــروس کرونــا اســتفاده می کننــد‪ ،‬نبایــد انهــا را پــس از مصــرف در معابــر و‬ ‫خیابان هــا رهــا کننــد؛ زیــرا ایــن زباله هــا قــدرت الوده کننــده باالیــی دارنــد»‪.‬‬ ‫او درمــورد انداختــن ماســک و دســتکش های استفاده شــده در نایلکس هــا و‬ ‫گــره زدن ان هــا تاکیــد دارد تــا ازاین طریــق بتــوان جلــوی شــیوع ایــن ویــروس را‬ ‫در ســطح شــهر گرفــت‪ .‬امــروز بــا شــیوع ایــن ویــروس در کشــورمان‪ ،‬متخصصان‬ ‫بیماری هــای عفونــی و کارشناســان بهداشــت و درمــان‪ ،‬بــر رعایــت بهداشــت‬ ‫فــردی و اجتماعــی و شست وشــوی دسـت ها بــا اب و صابــون پرداخته انــد؛ اگــر‬ ‫هرکســی بــه ســهم خــود دراین زمینــه قــدم بــردارد‪ ،‬شــهری عــاری از هرگونــه‬ ‫ویروســی را خواهیــم داشــت‪ .‬ســهل انگاری در رهاســازی ماســک و دســتکش و‬ ‫ســایر اقــام بهداشــتی در خیابان هــای شــهر اگــر کســی را بــه ایــن ویــروس‬ ‫مبتــا کنــد‪ ،‬دردنــاک خواهــد بــود‪.‬‬ ‫درهمین راســتا؛ به گــزارش ایرنــا؛ رئیــس گــروه ســامت و سرپرســت معاونــت‬ ‫خدمــات شــهری شــهرداری قزویــن‪ ،‬گفــت‪« :‬امنیــت شــغلی و رفــاه پاکبانــان‪،‬‬ ‫نظــارت دقیــق بــر عملکــرد پیمانــکاران و ایجــاد مرکــز دفــن فنی مهندســی زباله‬ ‫شــهرداری قزویــن‪ ،‬جــزو اصولی تریــن مراکــز در کشــور و در همــوار ســاختن‬ ‫مســیر پاکیزگــی شــهر نقــش جــدی ایفــا می کنــد»‪ .‬وحیــد مقــدم ســلیمی‬ ‫با بیان اینکــه شــهرداری قزویــن به صــورت مســتقیم بــا رفتگــران در ارتبــاط‬ ‫نیســت و ایــن افــراد بــا پیمانکارهــا ســر و کار دارنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬امــا از همــان‬ ‫ابتــدا شــیوع بیمــاری کرونــا شــهرداری بــا وســواس زیــاد‪ ،‬پیمانــکاران را موظــف‬ ‫کــرده بــه رفتگــران و کارگــران شــهرداری لبــاس‪ ،‬دســتکش و ماســک مناســب‬ ‫ارایــه دهنــد»‪ .‬ایــن مســئول از اختصــاص ‪ ۲۰‬میلیارد ریــال بــرای بــرای مقابلــه‬ ‫و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا توســط شــورای شــهر قزویــن خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫«مجموعــه مدیریــت شــهری تمامــی امکانات خــود را جهــت مبارزه و پیشــگیری‬ ‫بــا ویــروس کرونــا بســیج کــرده اســت»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه ســازمان تحــت نظــر‬ ‫معاومــت خدمات شــهری شــهرداری شــامل ســازمان هایی اتش نشــانی‪ ،‬پســماند‬ ‫شــهری‪ ،‬پارک هــا‪ ،‬مشــاغل شــهری‪ ،‬ارامســتان ها در ایــن روزهــا بــا تمــام تــوان‬ ‫پیشــتاز در مقابلــه بــا کرونــا ویــروس هســتند‪ .‬مقــدم ســلیمی با بیان اینکــه ‪۶۰۰‬‬ ‫پاکبــان در شــهر قزویــن فعالیــت می کننــد‪ ،‬افــزود‪« :‬روزانــه ‪ ۳۰۰‬تــن زبالــه از‬ ‫ایــن شــهر جم ـع اوری می شــود کــه همگــی بــا تــاش شــبانه روزی پاکبانــان‬ ‫(رفتگــران) اســت»‪ .‬ایــن مســئول خدمــات شــهری تصریــح کــرد‪« :‬روزانــه کار‬ ‫گندزدایــی و ضدعفونــی اماکــن عمومــی و پرتــردد شــهری و بــازار کــه مــردم‬ ‫بیشــتر بــا ان هــا ســر و کار دارنــد‪ ،‬انجــام می شــود»‪ .‬مقــدم ســلیمی ادامــه داد‪:‬‬ ‫بنــا بــه اظهــار ســازمان جهانــی بهداشــت (‪)WHO‬؛ اســتفاده از‬ ‫دهان شــویه بــرای محافظــت در برابــر کرونــا‪ ،‬موثــر نیســت‪ .‬بعضــی‬ ‫از ایــن محصــوالت‪ ،‬حــاوی ترکیباتــی هســتند کــه بــرای دقایقــی‬ ‫ِ‬ ‫ معنــای‬ ‫میکروب هــا را در بــزاق پاک ســازی می کننــد؛ امــا ایــن به‬ ‫مقابلــه بــا «کوویــد‪ »۱۹-‬نیســت‪.‬‬ ‫چند راهکار ساده برای غلبه بر استرس کرونا‬ ‫بدیهی ســت اگــر احســاس ناراحتــی‪ ،‬نگرانــی‪ ،‬تــرس‪ ،‬ناامیــدی‪ ،‬ســردرگمی و حتــی خشــم را‬ ‫این روزهــا تجربــه کنیــد؛ خــوب اســت کــه بــرای کاهــش اثــرات ایــن حس هــای منفــی‪ ،‬بــا‬ ‫افرادی کــه دوستشــان داریــد و می دانیــد کــه می تواننــد بــه بهبــود حــال شــما کمــک کننــد‪،‬‬ ‫حــرف بزنیــد‪ .‬حتمــ ًا ارتبــاط خــود را بــا اعضــای خانــواده و هرکس کــه بــه او عالقه مندیــد‪،‬‬ ‫بیش تــر کنیــد‪.‬‬ ‫«در شــرایط فعلــی توجــه بــه ســامت مجموعــه خدمــات شــهری و پاکبانــان که‬ ‫در خــط مقــدم بــرای پاکیزگــی و بهداشــت محیــط شــهری تــاش می کننــد‪،‬‬ ‫بســیار ضروری ســت»‪ .‬وی در خصــوص رهاســازی ماســک و دســتکش های‬ ‫یک بار مصــرف در معابــر شــهری‪ ،‬افــزود‪« :‬متاســفانه فرهنگســازی در ایــن زمینــه‬ ‫انجــام نشــده و ایــن کار موجــب زحمــت پاکبانــان و در معــرض خطر قــرار گرفتن‬ ‫ایــن افــراد می شــود»‪ .‬مقــدم ســلیمی دربــاره اقدامــات پیشــگیرانه ای کــه بــرای‬ ‫پاکبــان و کارگــران شــهرداری انجــام شــده اســت‪ ،‬نیــز تصریح کــرد‪« :‬شــهرداری‬ ‫تمــام تــاش خــود را بــرای تامیــن اقــام بهداشــتی بــرای پاکبانــان انجــام داده تا‬ ‫ماســک و لــوازم ضدعفونــی در اختیــار ایــن افــراد قــرار بگیــرد»‪.‬‬ ‫همچنیــن مصطفــی فــاح؛ رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اســتارا گفت‪:‬‬ ‫«رها کــردن ماســک و دســتکش در محیــط زیســت و فضا هــای عمومــی‪،‬‬ ‫ســامت عمومــی را بــه خطــر می انــدازد و شــهروندان‪ ،‬اقــام بهداشــتی را بعــد از‬ ‫اســتفاده در ســطل های زبالــه بیاندازنــد»‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫او با بیان اینکــه طبــق تاکیــدات کارشناســان وزارت بهداشــت و درمــان بایــد‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ســرعت انتشــار ویــروس کرونــا‪ ،‬رعایــت نــکات بهداشــتی جــدی‬ ‫گرفتــه شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬در ایــن روز هــا کــه ســازمان های مردم نهــاد ماســک و‬ ‫دســتکش و ســایر اقــام بهداشــتی توزیــع می کننــد‪ ،‬مــردم بایــد اقــام اســتفاده‬ ‫شــده را در پالســتیک قــرار داده ســپس بــه ســطل زبالــه بیاندازنــد»‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت اســتارا‪ ،‬گفــت‪« :‬با توجه بــه ســرعت بــاالی انتشــار‬ ‫ویــروس کرونــا از شــهرداری درخواســت کردیــم‪ ،‬به ســرعت بــه دفــن اصولــی‬ ‫پســماند های خانگــی و بیمارســتانی اقــدام شــود»‪ .‬فــاح با اشــاره به اینکه‬ ‫پاکبان هــا جــزو افــراد در معــرض اســیب ویــروس کرونــا هســتند و بایــد بــه‬ ‫تامیــن اقــام بهداشــتی و حفاظــت ان هــا نیــز توجــه شــود‪ ،‬افزود‪«:‬شــهروندان با‬ ‫توجــه بــه شــیوع کرونــا‪ ،‬ماســک و دســتکش مســتعمل را در معابــر رهــا نکنید»‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه نیــز بــا بیــان اینکــه‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرونا!‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرون !ا‬ ‫درخانه مانــدن را بــه پروســه تغییــر الیف اســتایل خــود تبدیــل کنیــد؛ فرصــت خوبی ســت‬ ‫تــا شــیوه زندگی تــان را دگرگــون کنیــد؛ مثــ ًا برنامــه ورزشــی‪ ،‬تغذیــه ای و خــواب خــود را‬ ‫به ســمتی ببریــد کــه تضمین کننــده ســامت کامــل شــما دراین ایــام باشــد‪ .‬کم تــر ســراغ‬ ‫ارتباطــات مجــازی برویــد و اگــر می خواهیــد بــا کســی حــرف بزنیــد‪ ،‬بهتریــن زمــان بــرای‬ ‫اســتفاده از تلفــن به ِ‬ ‫ جــای پیــام دادن اســت‪.‬‬ ‫هرگــز بــرای خوب کــردن حالتــان ســراغ مخدرهــا و الــکل نرویــد؛ حتــی ســیگار هــم نکشــید‪.‬‬ ‫درعین اینکــه‬ ‫اگــر روحیه تــان را از دســت داده ایــد‪ ،‬بهتریــن کار صحبــت بــا مشــاور اســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نبایــد ســامت جســم خــود را فرامــوش کنیــد‪ ،‬از کمک هــای درمانــی بــرای افزایــش تــوان‬ ‫روحــی خــود نیــز اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرونا!‬ ‫به ِ‬ ‫ جای انکــه در شــبکه های مجــازی اخبــار مربــوط بــه کرونــا را دنبــال کنیــد؛ ســراغ منابــع‬ ‫مطمئــن برویــد و ان هــا را مطالعــه کنیــد‪ .‬ســرزدن بــه ســایت مجموعه هایــی ماننــد «ســازمان‬ ‫جهانــی بهداشــت» و خبرگزاری هــای رســمی بهتریــن کار بــرای دریافــت اطالعــات اســت‪.‬‬ ‫این روزهــا بــا جــوالن مطالبــی روب ـه رو هســتیم کــه هیــچ ســند علمــی ندارنــد‪.‬‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت (‪ )WHO‬اعــام‬ ‫ِ‬ ‫برخــاف تصــور؛ ویــروس کرونــا‬ ‫کــرده کــه‬ ‫نه تنهــا ســالمندان و افــرادی بــا یکســری‬ ‫بیماری هــای زمینــه ای نظیــر ســرطان ها‪،‬‬ ‫عارضه هــای قلبــی و دیابــت را درگیــر‬ ‫می کنــد؛ بلکــه هرکــس بــا هــر وضعیــت بدنــی‬ ‫و از هــر گــروه ســنی می توانــد بیمــار شــود؛‬ ‫بااین تفــاوت کــه گروه هـ ِ‬ ‫ـای یادشــده بیش تــر‬ ‫درمعــرض عــوارض وخیــم کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت (‪ )WHO‬عنــوان‬ ‫کــرده کــه اســتفاده از انتی بیوتیک هــا بــرای‬ ‫پیشــگیری از بیمــاری کرونــا موثــر نیســت؛‬ ‫چــون اساســ ًا ایــن عارضــه ویروسی ســت؛‬ ‫نــه باکتریایــی‪ .‬بااین حــال‪ ،‬اگــر شــخصی‬ ‫به ِ‬ ‫ علــت کرونــا در بیمارســتان بســتری شــود‪،‬‬ ‫برایــش انتی بیوتیــک تجویــز می شــود تــا‬ ‫مانــع مشــکالت ناشــی از تداخــل عفونت هــای‬ ‫باکتریایــی در رونــد درمــان شــوند‪.‬‬ ‫به ادعـ ِ‬ ‫ـای ســازمان جهانــی بهداشــت (‪)WHO‬؛ ویــروس کرونــا می توانــد بیــن‬ ‫چندســاعت تــا چنــدروز بــر ســطوح (بســته بــه نــوع ســطح) باقــی بمانــد؛ امــا‬ ‫احتمــال اینکــه بســته ای از یــک مبــداء بــا شــرایط اقلیمــی متفــاوت از مقصــد‪،‬‬ ‫ارســال شــده و پــس از طــی مســافتی‪ ،‬همچنــان الــوده بــه ایــن ویــروس‬ ‫باقــی بمانــد‪ ،‬بســیارکم اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بعــد از دریافــت بســته ِ‬ ‫مورد نظــر‪،‬‬ ‫دســتانتان را شســته و بســته را ِ‬ ‫ضد عفونــی کنیــد‪.‬‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرونا!‬ ‫بــرای کم کــردن از اســترس خــود یکــی از بهتریــن شــیوه ها قرنطینــه ذهنی ســت؛ تلویزیــون را‬ ‫هنــگام پخــش اخبــار خامــوش کنیــد؛ همین طــور رادیــو را و روزنامــه و مجــات را کنــار بگذاریــد‬ ‫تــا ناخــوداگاه به ســمت حــوادث کشــیده نشــوید‪ .‬همــه رســانه های بیش تریــن تمرکــز‬ ‫خــود را بــر انتشــار اخبــار منفــی می گذارنــد‪ .‬برنامه هــای متنــوع دیگــر تلویزیــون‪ ،‬رادیــو و‬ ‫رســانه های مکتــوب را دنبــال کنیــد یــا کتــاب بخوانیــد‪ ،‬موزیــک گــوش کنیــد و فیلــم ببینیــد‪.‬‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت (‪ )WHO‬تاکیــد کــرد؛ هنوز مدرک علمی و مســتندات‬ ‫ِ‬ ‫درمورد اینکــه بــا گرم شــدن هــوا‪ ،‬شــاهد ازبین رفتــن کرونــا‬ ‫قابل اتکایــی‬ ‫ِ‬ ‫خواهیــم بــود‪ ،‬وجــود نــدارد و هیــچ ازمایشــگاه و گــروه تحقیقاتـ ِـی پزشــکی چنین‬ ‫ادعایــی را اثبــات نکــرده؛ افزایــش دمــا تنهــا می توانــد کمــی از ســرعت شــیوع‬ ‫بعضــی از ویروس هــا بکاهــد کــه درمـ ِ‬ ‫ـورد انــواع ناشــناخته نظیــر کرونــا‪ ،‬تنهــا یک‬ ‫حــدس اســت‪.‬‬ ‫برنام ـه ای بریزیــد تــا بتوانیــد از فرصــت اجبــاری پیش امــده کــه بیرون رفتــن شــما را محــدود‬ ‫ نفــع خــود بهره بــرداری کــرده و کارهــای عقب افتاده تــان را سروســامان دهیــد؛‬ ‫کــرده‪ ،‬به ِ‬ ‫نظـم دادن بــه کمــد شــخصی‪ ،‬مرتــب کــردن وســایلی کــه احتیــاج بــه تعمیــر دارنــد‪ .‬نگـه داری از‬ ‫گل و گیاهــان و بســیاری کارهــا کــه به خاطــرِ مشــغله زیــاد نمی توانســتید بــه ان هــا برســید‪.‬‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرونا!‬ ‫رها کــردن ماســک‪ ،‬دســتکش و دســتمال کاغــذی در محیــط بــه یــک معضــل‬ ‫جــدی تبدیــل شــده‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن کار مــردم بــه شــیوع کرونــا دامــن می زنــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا؛ اذر ولـی زاده بهتریــن شــیوه دور انداختــن ماســک‪ ،‬دســتکش‬ ‫و دســتمال کاغــذی را قــرار دادن انهــا در یــک کیســه در بســته دانســت و عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬همــه افــراد بایــد هنــگام خــروج از خانــه حتمــا یک کیســه همراه داشــته‬ ‫باشــند»‪ .‬معــاون نظــارت و پایــش محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه عنــوان کرد‪:‬‬ ‫«رها کــردن دســتکش‪ ،‬ماســک و دســتمال بــدون کیســه در ســطل های زبالــه‬ ‫به دلیــل وجــود معضــل زباله گردهــا می توانــد بــه انتقــال بیمــاری دامــن بزنــد»‪.‬‬ ‫ولــی زاده همچنیــن از صــدور دســتورالعمل های ویــژه بهداشــتی بــرای امحــا‬ ‫پســماندهای بیمارســتانی نیــز خبــر داد کــه بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــاغ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل محیــط زیســت خراســان جنوبی بیان کــرد‪ :‬ویــروس کرونــا قــدرت‬ ‫بــاالی انتشــار دارد و از ایــن جهــت هــم اســتانی های عزیــز بایــد عــاوه بــر‬ ‫اعمــال دقیــق ضوابــط را دربــاره دفــن پســماندهایی کــه احتمــال الوده شــدن‬ ‫بــودن بــه ویــروس کرونــا را دارد‪ ،‬داشــته باشــند‪ .‬به گــزارش مهــر؛ کامبیــز‬ ‫مهــدی زاده (معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد) نیــز اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬یکــی از تاکیــدات بهداشــتی بــرای پیشــگیری از بیمــاری کرونــا پرهیــز‬ ‫از رها کــردن دســتمال کاغــذی‪ ،‬ماس ـک ها و دســتکش های مصــرف شــده در‬ ‫ســطح شــهر اســت»‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اینکــه رها کــردن این گونــه پســماندها‬ ‫ســامت شــهروندان را بــه خطــر می انــدازد‪ ،‬بیان کــرد‪« :‬بی شــک ایــن‬ ‫پســماندها بایــد در ســطل زبالــه درب دار دفــع شــود تــا در صــورت الوده بــودن‬ ‫بــه ویــروس کرونــا بــرای دیگــر افــراد جامعــه خطــری نداشــته باشــد»‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد یــاداور شــد‪« :‬در زمینــه‬ ‫مهــار اپیدمــی بیمــاری کرونــا همچنــان بــه همــکاری و همیــاری همــه همــه‬ ‫اســتانی های عزیــز نیازمندیــم»‪.‬‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرونا!‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت (‪ )WHO‬دربــاره اســتفاده از ماســک‬ ‫ِ‬ ‫جهــت جلوگیــری از ابتــا بــه کرونــا می گویــد کــه اساســ ًا‬ ‫ویروس هــا بســیار کوچک تــر از ان هســتند کــه ماســک های‬ ‫معمولــی بتواننــد مانــع ورود ان هــا بــه بــدن شــوند؛ ماسـک های‬ ‫‪ n95‬نیــز تنهــا اندکــی مقاومــت بیش تــری دارنــد و محافــظ‬ ‫صددرصــدی نیســتند‪ .‬بهتریــن راه‪ ،‬شســتن مرتــب دس ـت ها و‬ ‫ِ‬ ‫داخلــی ارنــج (نــه کــف دســت) اســت‪.‬‬ ‫قســمت‬ ‫عطســه در‬ ‫ِ‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرونا!‬ ‫اســتفاده مکــرر از ســرم شست وشــوی بینــی‬ ‫بــا هــدف جلوگیــری از ابتــا بــه کوویــد‪19-‬‬ ‫تائیدشــده نیســت‪ .‬ســازمان جهانــی بهداشــت‬ ‫(‪ )WHO‬دراین زمینــه عنــوان کــرده اســت کــه‬ ‫فعـ ًا هیــچ مــدرک علمی بــرای اثربخشــی این کار‬ ‫در دســت نیســت و محلول هــای موجــود در‬ ‫بــازار نیــز توانایــی مقابلــه بــا ویــروس جدیــد‬ ‫کرونــا را ندارنــد‪.‬‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت (‪ )WHO‬گفتــه اســت کــه هنــوز مســتندات علمی‬ ‫دربــاره اینکــه حیوانــات خانگــی ماننــد ســگ و گربــه بــه ویــروس جدیــد‬ ‫کرونــا مبتــا شــده باشــند‪ ،‬در دســترس نیســت؛ امــا توصیــه همیشــگی‬ ‫این اس ـت که بــرای جلوگیــری از انتقــال باکتری هــای مشــترک‪ ،‬بایــد تمــاس‬ ‫بــا حیوانــات را به طورِ کلــی به حداقــل رســاند و حتم ـ ًا دســتان خــود را بعــد از‬ ‫تمــاس شست وشــو داد‪.‬‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرونا!‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت (‪)WHO‬‬ ‫تاکیــد کــرد؛ اینکــه گفتــه می شــود‬ ‫روغــن کنجــد و ســیاه دانه بــرای بهبــود‬ ‫بیمــاری کرونــا موثــر اســت یــا می توانــد‬ ‫از انتشــار ایــن ویــروس در بــدن‬ ‫جلوگیــری کنــد‪ ،‬پایــه علمــی نــدارد و‬ ‫تنهــا راه مقابلــه بــا شــیوع ایــن عارضــه‪،‬‬ ‫رعایت بهداشــت فردی توســط شســتن‬ ‫مــداوم دســت ها بــا اب و شــوینده و‬ ‫پرهیــز از دسـت زدن بــه صــورت (دهان‬ ‫و بینــی و چشـم ها) در خــارج از منــزل و‬ ‫بــا دســتان الــوده اســت‪.‬‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرونا!‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت (‪ )WHO‬تاکیــد کــرد؛ اینکــه گفتــه می شــود ویــروس‬ ‫کرونــا در نواحــی بــا اب وهــوای گــرم و مرطــوب کم تــر و کندتــر منتشــر و منتقــل‬ ‫می شــود‪ ،‬پایــه علمــی نــدارد؛ چــون هنــوز دربــاره ان چیــز زیــادی نمی دانیــم‬ ‫و البتــه درحالِ حاضــر ‪ 146‬کشــور بــا شــرایط اقلیمــی متفــاوت بــا ایــن مشــکل‬ ‫دس ـت به گریبان بــوده و نــرخ ابتــا و مرگ ومیــر در ان هــا متاثــر از عواملی ســت‬ ‫کــه بــه گرمــا یــا ســرما مرتبــط نیســت‪.‬‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرونا!‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!