هفته نامه سرافرازان شماره 299 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 299

هفته نامه سرافرازان شماره 299

هفته نامه سرافرازان شماره 299

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 7 ،1398‬رجب ‪ 2 ،1441‬مارس ‪ ،2020‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،299‬تومان‬ ‫نگاهی به سهم زنان از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی‬ ‫مردان‪ ،‬خانه داران اصلی خانه ملت!‬ ‫سخن روز‬ ‫مردان‪ ،‬خانه داران اصلی خانه ملت!‬ ‫ویــروس کرونــا همه گیــر‬ ‫‪3‬‬ ‫شــود یــا نــه‪ ،‬ایــران در لیســت‬ ‫ســیاه ‪ FATF‬قــرار گیــرد یــا خیــر‪،‬‬ ‫هواپیمایــی ســقوط کنــد یــا نــه‪،‬‬ ‫فرقــی نمی کنــد؛ هر چــه پیــش‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫بیایــد‪ ،‬مســائلی هســت کــه بــه‬ ‫ایــن ســادگی ها تغییــر نمی کنــد‪ .‬مثــل عالقــه کاربــران‬ ‫شــبکه های مجــازی بــه حاشیه ســازی‪ ،‬تــاش بــرای‬ ‫دور زدن نباید هــا و نداشــتن ها و حتــی مثــل ســهم زنــان از‬ ‫بســیاری از اتفاقــات جامعــه مثل نمایندگی مجلــس! در همین‬ ‫بحبوحــه کــه بیشــتر زنان مشــغول خریــد ژل هــای ضدعفونی‬ ‫و اســتریل نگه داشــتن محــل کار و خانواده هایشــان هســتند‬ ‫و مــردان بــا چالــش دس ـت دادن و نــدادن بــا همکارانشــان و‬ ‫تو پنجه نــرم می کننــد‪،‬‬ ‫تهیــه ماســک های تنفســی دســ ‬ ‫نگاهــی بــه امــار زنــان منتخــب مجلــس یازدهــم نشــان‬ ‫می دهــد کــه هنــوز هــم پــس از گذشــت چهار ســال‪ ،‬اعتمــاد‬ ‫بــه حضــور زنــان در جامعــه نه تنهــا بیشــتر نشــده؛ بلکــه ان‬ ‫گــروه از زنانــی کــه به شــکل شــفاف تری داعیــه دار مســائل‬ ‫و حقــوق زنــان در مجلــس دهــم بودنــد هــم کرســی خــود‬ ‫را بــه دیگــران واگــذار کرده انــد تــا باز هــم بســیاری از‬ ‫الیحه هــا و طرح هــا دســتخوش ســلیقه گــروه جدیــد شــود‬ ‫و احتمــاالً باز هــم عقــب بمانیــم از حرکت هایــی کــه می شــد‬ ‫چنیــن هــم اهســته نباشــند‪ .‬حــاال مشــخص نیســت کــه‬ ‫سرنوشــت موضوعاتــی همچــون "منــع خشــونت خانگــی"‪،‬‬ ‫"امنیــت زنــان"‪" ،‬کودک همســری" و دیگــر طرح هایــی کــه‬ ‫الاقــل عنــوان عدالــت جنســیتی را یــدک می کشــید‪ ،‬کــه‬ ‫بســیار بــرای انهــا تــاش صــورت گرفــت و شــاید برخــی از‬ ‫ردصالحیت هــای نماینــدگان دوره قبــل نیــز حاصــل همیــن‬ ‫دوندگی هــای بیــش از انــدازه در چنیــن حوزه هایــی بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬بــا پیکربنــدی تــازه زنــان مجلــس بــه کجــا خواهــد‬ ‫انجامیــد‪ .‬هرچنــد نــگاه خوش بینانــه می گویــد کــه امــار‬ ‫زنــان منتخــب نســبت بــه دوره قبــل تغییــری نکــرده اســت‪،‬‬ ‫امــا صرف نظــر از میــزان مشــارکت مــردم در ایــن دوره از‬ ‫انتخابــات‪ ،‬به راســتی چــرا اعتمــاد عمومــی نســبت بــه حضــور‬ ‫بانــوان در مســندهای سیاســی افزایــش نمی یابــد و چــرا‬ ‫همچنــان الزامــی بــرای افزایــش ســهم زنــان در لیس ـت های‬ ‫انتخاباتــی گروه هــای مختلــف سیاســی احســاس نمی شــود؟‬ ‫نــه خبــری از ســهمیه ‪ 30‬درصــدی زنــان اســت و نــه خبــری‬ ‫از تبلیغــات گســترده بــرای کاندیداهــای زن‪ .‬متاســفانه به نظــر‬ ‫جریــان ســهم حداقلــی و گاه نمادیــن زنــان در‬ ‫می رســد؛‬ ‫ِ‬ ‫لیس ـت های انتخاباتــی کــه ازســوی سیاســیون بــه ان دامــن‬ ‫زده می شــود‪ ،‬یــک فضــای دلســردی عمومــی را نیــز در میــان‬ ‫بســیاری از بانــوان بــرای حضــور فعــال در عرصــه سیاســت‬ ‫به همــراه داشــته اســت‪ .‬ســید اســماعیل موســوی؛ ســخنگوی‬ ‫ســتاد انتخابــات کشــور‪ ،‬تعــداد کل داوطلبــان ثبت نــام‬ ‫بــرای انتخابــات یازدهمی ـن دوره مجلــس شــورای اســامی را‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۳۳‬نفــر اعــام کــرد کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬هفت هــزار‬ ‫و ‪ ۱۵۷‬نفــر تائیــد صالحیــت شــدند و از میــان کل تعــداد‬ ‫تائیــد صالحیت شــدگان‪ ۷۸۲ ،‬زن و شــش هزار و ‪ ۳۷۵‬نفــر‬ ‫مــرد هســتند‪ .‬ایــن امارهــا نشــان می دهــد کــه میــزان‬ ‫مشــارکت زنــان در ایــن دوره از انتخابــات مجلــس افــت کــرده‬ ‫اســت؛ به طوری کــه شــاهد کاهــش چشــم گیر داوطلبــان و‬ ‫ثبت نام کننــدگان زنــان هــم در مقایس ـه با زنانــی کــه در دوره‬ ‫قبــل ثبت نــام کــرده بودنــد و هــم در مقایسـه با مــردان در ایــن‬ ‫دوره هســتیم و طبیعی ســت کــه ایــن کاهــش‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫در پائیــن امــدن ســطح تاثیرگــذاری دیدگاه هــای انــان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و حــوزه قانون گذاری هــای کشــور‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬واضــح اســت کــه در چنین شــرایطی پیگیری‬ ‫مطالبــات زنــان‪ ،‬به عنــوان طیــف گســترده ای از جامعــه‪ ،‬دیگــر‬ ‫به شــکل همه گیــر امکان پذیــر نخواهــد بــود و ازســوی دیگر‪،‬‬ ‫ارایــش فعلــی زنــان در مجلــس شــورای اســامی نشــان‬ ‫می دهــد کــه به دلیــل عــدم تنــوع در دیدگاه هــای افــراد‬ ‫منتخــب‪ ،‬نمی تــوان بــه احقــاق حقــوق طیف هــای بیشــتری‬ ‫از زنــان در جامعــه از ســوی نماینــدگان فعلــی امیــدوار بــود‪.‬‬ ‫هرچنــد بــرای قضــاوت هنــوز هــم زود اســت؛ امــا کلیــات‬ ‫ماجــرا و گمانه زنی هــای موجــود نشــان می دهــد کــه‬ ‫نه تنهــا در مجلــس اتــی شــاهد رخ دادن معجــزه ای درمــورد‬ ‫پررنگ تر شــدن نقــش نماینــدگان زن در خانــه ملــت‬ ‫نخواهیــم بــود؛ بلکــه بایــد منتظــر به حاشیه رانده شــدن‬ ‫همیــن صــدای ارام نیــز باشــیم‪ .‬درواقــع‪ ،‬بایــد گفــت کــه‬ ‫در دوره یازدهــم مجلســی کــه زنــان همــواره از حضــور در‬ ‫جمــع هیئت رئیســه ان کنــار گذاشــته شــده اند و در ریاســت‬ ‫کمیســیون های مختلــف‪ ،‬ناچیزتریــن ســهم را داشــته اند‪،‬‬ ‫الاقــل ازنظــر تعــداد‪ ،‬بازهــم شــاهد قرارگرفتــن نماینــدگان زن‬ ‫در ســایه تفکــر و ســهم خواهی مردانــه خواهیــم بــود‪ .‬و تمــام‬ ‫اینهــا در حالی ســت که به طور کلــی حضــور زنــان در دولــت‬ ‫و مجلــس به عنــوان ارکان تاثیرگــذار و تصمیم ســاز کشــور از‬ ‫منظــر مشــارکت سیاســی زنــان حائز اهمیــت اســت و شــاید‬ ‫به همین ســبب اســت کــه موضــوع افزایــش تعــداد نماینــدگان‬ ‫زن در مجلــس در ادوار مختلــف بارهــا مطــرح شــده؛ امــا‬ ‫متاســفانه اراده ای بــرای به فعل درامــدن ان ازســوی اکثریــت‬ ‫نماینــدگان وجــود نداشــته اســت‪ .‬درعین حــال‪ ،‬وضعیــت‬ ‫افــکار عمومــی در محافــل سیاســی نیــز نســبت بــه حضــور‬ ‫زنــان چنــدان مورد قبــول نیســت‪ .‬به همین ســبب اســت کــه‬ ‫بر اســاس امارهــای جهانــی و مقایســه میــزان حضــور زنــان در‬ ‫پارلمان هــای کشــورهای مختلــف دنیــا‪ ،‬وضعیــت مشــارکت‬ ‫سیاســی زنــان ایرانــی در ایــن ســطح چنــدان مطلــوب‬ ‫به نظــر نمی رســد‪ .‬گــواه ایــن مدعــا‪ ،‬گــزارش اماری ســت‬ ‫کــه اتحادیــه بین المجالــس جهانــی (‪ )IPU‬در فوریــه ‪2019‬‬ ‫منتشــر کــرد و نشــان می دهــد کــه ایــران در زمینــه حضــور‬ ‫نماینــدگان زن در مجلــس در رتبــه ‪ 179‬دنیــا از میــان ‪192‬‬ ‫کشــور قــرار دارد و رونــد روبه رشــد ســطح مشــارکت سیاســی‬ ‫زنــان در مجالــس ســایر کشــورها می توانــد به راحتــی ایــن‬ ‫رتبــه را در شــرایطی کــه مــا در این زمینــه رشــدی نداشــته ایم‪،‬‬ ‫تنــزل دهــد‪ .‬هرچنــد کــه ازاین منظــر به طورکلــی در جهــان‬ ‫نیــز شــاهد امارهــای مطلوبی نیســتیم؛ طبــق اخریــن گزارش‬ ‫‪( UN Women‬نهــاد زیرمجموعــه ســازمان ملــل متحــد بــرای‬ ‫برابــری جنســیتی و قدرت بخشــیدن بــه زنــان) تــا فوریــه‬ ‫ســال ‪ 2019‬تنهــا ‪24.3‬درصــد از کرســی های پارلمان هــای‬ ‫مجمــوع کشــورها دراختیــار زنــان قــرار داشــته کــه نســبت‬ ‫بــه امــار ‪11.3‬درصــدیِ ‪ ،1995‬رونـ ِد افزایشــی بســیار کنــدی‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬امارهــا نشــان می دهــد کــه تــا ژوئــن‬ ‫ـوان رئیــس دولــت فعالیــت داشــتند؛‬ ‫‪ 2019‬تنهــا ‪ 11‬زن به عنـ ِ‬ ‫درحالی کــه اساســاً در گســتره بین الملــل نیــز تنهــا ‪ 12‬زن‬ ‫در ســمت رئیــس حکومــت بــه فعالیــت مشــغولند‪ .‬برمبنــایِ‬ ‫ایــن گــزارش؛ روانــدا ‪61.3‬درصــد کرسـی های پارلمــان خــود‬ ‫را بــه زنــان اختصــاص داده کــه ازاین حیــث در جهــان در‬ ‫رتبــه اول قــرار می گیــرد‪ .‬جالــب انکــه ایــن کشــور کوچــک‬ ‫در مرکــز قــاره افریقــا در کمتریــن حالــت از ایــن امــار کــه‬ ‫مربــوط بــه انتخابــات ســال ‪ 2011‬انجــا می شــود؛ ســهمی‬ ‫‪38.5‬درصــدی بــرای زنــان درنظــر گرفتــه بــود کــه همچنــان‬ ‫نســبت بــه بســیاری کشــورها رقمــی قابل تامــل اســت‪ .‬شــاید‬ ‫بــرای درخشــش بارقه هــای امیــد بــه حضــور فعــال زنــان در‬ ‫ایــن بخــش از حــوزه سیاســت ایــران‪ ،‬بایــد چهار ســال دیگــر‬ ‫نیــز منتظــر مانــد؛ بــا در نظر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه اگــر در‬ ‫ســال های اتــی تالشــی بــرای قانونمند شــدن ســهم مشــخص‬ ‫حضــور زنــان در مجلــس و فرهنگ ســازی بــرای اعتمــاد‬ ‫جامعــه بــه حضــور پررنگ تــر ایــن گــروه صــورت نگیــرد‪،‬‬ ‫بازهــم شــاهد ادامــه همیــن رونــد خواهیــم بــود؛ خانــه ای‬ ‫مردانــه بــرای ملــت ایــران کــه خان ـه داران اصلــی ان مــردان‬ ‫هســتند و درهایــش تنهــا بــا کلیــد مــردان بــاز می شــود! و‬ ‫شــاید بتــوان گفــت ایــن جــزو معــدود جاهایی ســت کــه‬ ‫کلیشــه های جنســیتی عــوض شــده اند‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ /1398‬شماره ‪299‬‬ ‫بسیج امکانات مردم و مسئوالن جنوب شرق تهران برای مقابله با کرونا‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫مــردم و مســئوالن شهرســتان های جنــوب شــرق تهــران بــا‬ ‫بســیج امکانــات و افزایــش ســطح اگاهــی خــود تــاش دارنــد تــا‬ ‫از شــیوع ویــروس کرونــا جلوگیــری کننــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ از‬ ‫نخســتین روزهــای انتشــار خبــر مربــوط بــه شــیوع ویــروس کرونا‬ ‫در کشــور‪ ،‬ســتادهای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری در شهرســتان های‬ ‫ورامیــن‪ ،‬پیشــوا‪ ،‬قرچــک و پاکدشــت تشــکیل شــد تــا بــا بســیج‬ ‫امکانــات و اگاهــی بخشــی بــه مــردم‪ ،‬از شــیوع ایــن بیمــاری‬ ‫جلوگیــری شــود‪ .‬پنــج بیمارســتان شــهید مفتــح و شــهدای ‪۱۵‬‬ ‫خــرداد ورامیــن‪ ،‬زعیــم و شــهدای پاکدشــت و شــهید ســتاری‬ ‫قرچــک بــا ارائــه اموزش هــای الزم بــه پرســنل و تجهیــز‬ ‫بیمارســتان بــه وســایل مــورد نیــاز‪ ،‬امــاده خدمت رســانی بــه‬ ‫مراجعیــن و افــراد مشــکوک بــه ابتــای بــه بیمــاری کرونا شــدند‬ ‫هــر چنــد کــه بــه گفتــه مســئوالن در ایــن چهــار شهرســتان‬ ‫تاکنــون حتــی یــک مــورد مشــکوک ابتــا بــه ایــن بیمــاری‬ ‫مشــاهده و گــزارش نشــده اســت‪ .‬فعالیــت واحدهــای تولیــد‬ ‫کننــده لــوازم بهداشــتی‪ ،‬مــواد ضدعفونی کننــده و ماســک‬ ‫در شــهرک های صنعتــی ســاالریه ورامیــن بــه ســه شــیفت‬ ‫افزایــش یافــت و مســئوالن ایــن شهرســتان ها بــا همــکاری‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی و ســازمان صمــت اســتان تهــران‬ ‫بــا صــدور مجوزهــای موقــت‪ ،‬نســبت بــه تغییــر خــط تولیــد ایــن‬ ‫واحدهــا بــه ســمت مــواد مــورد نیــاز بــرای مقابلــه بــا بیمــاری‬ ‫کرونــا اقــدام کردنــد‪ .‬هم اکنــون فعالیــت کلیــه قلیان ســراها‪،‬‬ ‫رســتوران ها و تاالرهــای پذیرایــی به منظــور جلوگیــری از‬ ‫اجتمــاع مــردم و شــیوع ویــروس کرونــا ممنــوع شــده و بســیاری‬ ‫از مــردم به صــورت داوطلبانــه مراســم ترحیــم و جشــن های‬ ‫ازدواج خــود را تعطیــل و بــه ایــام دیگــری موکــول کردنــد‪.‬‬ ‫شــهرداری های ورامیــن‪ ،‬جوادابــاد‪ ،‬پیشــوا‪ ،‬قرچــک‪ ،‬پاکدشــت‪،‬‬ ‫شــریف اباد و فرون ابــاد بــا بســیج تمامــی امکانــات و زیــر نظــر‬ ‫شــبکه بهداشــت و درمــان نســبت بــه ضدعفونــی کــردن اماکــن‬ ‫عمومــی اقــدام می کننــد‪ .‬از روز گذشــته بــه وضــوح می تــوان‬ ‫مراقبــت بیشــتر مــردم از خــود به منظــور پیشــگیری از شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا را در کاهــش تــردد در خیابان هــا و معابــر‬ ‫مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫تقاضای سفرهای شهری ورامین ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت حمل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری‬ ‫ورامیــن از کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی تقاضــای ســفر به دلیــل شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا خبــر داد‪ .‬حســن خوانســاریان گفــت‪« :‬بــا‬ ‫احتمــال شــیوع ویــروس کرونــا در جامعــه‪ ،‬تقاضــای ســفرهای‬ ‫درون شــهری و بین شــهری در شهرســتان ورامیــن کاهــش‬ ‫زیــادی داشــته به طوری کــه تعــداد تــردد بیــن ورامیــن تــا‬ ‫متــروی جوانمــرد قصــاب از ‪ ۱۵۰‬ســرویس در روزهــای عــادی‬ ‫بــه کمتــر از ‪ ۷۰‬ســرویس رســیده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن‬ ‫کاهــش تــردد در ورودی و خروجــی متــرو شــهرری و تاکســی ها‬ ‫نیــز قابــل مشــاهده اســت»‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی با متخلفان برخورد می کند‬ ‫رئیــس پلیــس اطالعــات و امنیــت عمومــی نیــروی انتظامــی‬ ‫شــرق اســتان تهــران‪ ،‬گفــت‪« :‬نیــروی انتظامــی بر اســاس‬ ‫مصوبــات شــورای تامیــن و دســتورات وزارت بهداشــت در راســتای‬ ‫ســامت عمومــی و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا اقدامــات الزم‬ ‫را انجــام داده و خــود را در کنــار مــردم و مســئوالن می دانــد»‪.‬‬ ‫ســرهنگ داریــوش صادقــی افــزود‪« :‬بر اســاس مصوبــات وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬فعالیــت کلیــه قهوه خانه هــا‪ ،‬تاالرهــای پذیرایــی و‬ ‫برخــی صنــوف دیگــر کــه موجــب تجمــع افــراد می شــود تــا‬ ‫اطــاع ثانــوی تعطیــل اســت»‪.‬وی گفــت‪« :‬بنابــر دســتور مقامــات‬ ‫قضایــی‪ ،‬هرگونــه فعالیــت واحدهــای صنفــی کــه ممنوعیــت‬ ‫فعالیــت انهــا اعــام شــده جــرم اســت و بــا دســتور قضایــی بــه‬ ‫شــدت بــا ایــن افــراد برخــورد خواهــد شــد»‪ .‬رئیــس اطالعــات‬ ‫و امنیــت عمومــی نیــروی انتظامــی شــرق اســتان تهــران اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬برگــزاری هــر گونــه مراســم در تاالرهــای پذیرایــی اعــم از‬ ‫ختــم و عروســی و همچنیــن مراســم ورزشــی‪ ،‬فرهنگــی و هنــری‬ ‫تــا اطــاع ثانــوی ممنــوع اســت»‪.‬‬ ‫هیچ موردی از ابتالی به کرونا در ورامین گزارش نشده است‬ ‫فرمانــدار ورامیــن نیــز با تاکید بر اینکــه تا کنــون هیــچ مــوردی‬ ‫از ابتــای افــراد بــه ویــروس کرونــا در ایــن شهرســتان مشــاهده‬ ‫و گــزارش نشــده از تعطیلــی کلیــه بازارهــای روز و تاالرهــای‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪ .‬حســین کاغذلــو گفــت‪« :‬بــا دســتور ســتاد‬ ‫پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬عــاوه بــر تعطیلــی بازارهــای‬ ‫روز‪ ،‬فعالیــت کلیــه تاالرهــای پذیرایــی و قلیان ســراها ممنــوع‬ ‫و مراســمات ترحیــم و جشــن های ازدواج نیــز تعطیــل و بــه‬ ‫زمــان دیگــری موکــول شــده اســت»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬مقابلــه‬ ‫بــه ویــروس کرونــا‪ ،‬بــه عزمــی جــدی ازســوی مــردم و مســئوالن‬ ‫نیــاز دارد کــه امــروز بــه ایــن نگــرش مثبــت از ســوی تمامــی افــراد‬ ‫رســیده ایم و قطعــاً بــا اراده ای کــه در کشــور بــه وجــود امــده‪،‬‬ ‫ویــروس کرونــا را شکســت خواهیــم داد‪.‬‬ ‫با همکاری مردم کرونا را شکست می دهیم‬ ‫فرمانــدار پیشــوا نیــز گفــت‪« :‬مســئوالن نگرانــی مــردم را درک‬ ‫کــرده و بــرای رفــع دغدغه هــای انــان اقدامــات الزم را انجــام‬ ‫می دهنــد‪ ،‬شــهروندان اطمینــان داشــته باشــند منتظــر نمی مانیــم‬ ‫کــه ایــن ویــروس وارد شهرســتان پیشــوا شــود»‪ .‬حســین عباســی‬ ‫افــزود‪« :‬در راســتای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا و حفاظــت‬ ‫از ســامتی شــهروندان‪ ،‬کلیــه تجمعــات‪ ،‬مســابقات ورزشــی‪،‬‬ ‫اســتخر دانشــگاه ازاد اســامی‪ ،‬نمایشــگاه عرضــه مســتقیم کاال‬ ‫و قلیان ســراهای پیشــوا تعطیــل شــدند»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬در‬ ‫ت ارگان هــا بــدون همــکاری‬ ‫مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‪ ،‬فعالیــ ‬ ‫شــهروندان نتیجه بخــش نخواهــد بــود؛ بنابرایــن راهبــرد اصلــی‬ ‫پیشــگیری از ایــن مســئله امــوزش شــهروندان اســت»‪.‬‬ ‫تجمعات و همایش ها در قرچک تعطیل شد‬ ‫فرمانــدار شهرســتان قرچــک نیــز گفــت‪« :‬به منظــور پیشــگیری‬ ‫از شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬هر گونــه تجمعــات صنفــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ورزشــی و همایش هــا در قرچــک تعطیــل شــد»‪ .‬بهمــن‬ ‫خطیبــی افــزود‪« :‬تا کنــون هیــچ مــورد مثبتــی از شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونــا در بیــن شــهروندان قرچکــی مشــاهده نشــده ولــی ایــن‬ ‫بیمــاری‪ ،‬واقعیتی ســت کــه الزم اســت بــا اقدامــات پیشــگیرانه‪،‬‬ ‫از شــیوع ان جلوگیــری کــرد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬فعالیــت‬ ‫تمامــی بــازار روزهــا‪ ،‬نمایشــگاه ها‪ ،‬اماکــن ورزشــی‪ ،‬اســتخرها و‬ ‫نیــز برگــزاری جلســات غیرضــروری ارگان هــا تــا اطــاع ثانــوی‬ ‫در قرچــک تعطیــل اســت؛ ضمــن اینکــه تمامــی قلیان ســراها و‬ ‫تاالرهــای پذیرایــی تــا اطــاع ثانــوی فعالیــت نخواهنــد داشــت»‪.‬‬ ‫فرماندار ری بیان کرد؛‬ ‫ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه خانه های شهرستان ری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری از ممنوعیــت اســتفاده از قلیــان در‬ ‫قهوه خانه هــا و ســفره خانه های شهرســتان ری به علــت پیشــگیری از‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا تــا اطــاع ثانــوی خبــر داد‪ .‬حســین توکلــی کجانی‬ ‫در جلســه پیشــگیری از ویــروس کرونــا در شهرســتان ری‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«تمــام قهوه خانه هــا و ســفره خانه های شهرســتان بایــد تــا اطــاع‬ ‫ثانــوی از ارائــه هر گونــه قلیــان بــه مشتری هایشــان به شــدت اجتنــاب‬ ‫کننــد»‪.‬وی با اشــاره به اینکه اســتفاده از قلیان هــای مشــترک یکــی از‬ ‫راه هــای اصلــی شــیوع ویــروس کرونــا در میــان مــردم محســوب می شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬ممنوعیــت ارائــه قلیــان بــه تمــام صنــوف مرتبــط بایــد ســریع‬ ‫ابــاغ شــود و در صــورت عــدم رعایــت ضوابــط توســط انهــا‪ ،‬برخــورد‬ ‫جــدی و حتــی پلمــب صــورت می گیــرد»‪ .‬توکلــی کجانــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«عــاوه بــر مراکــز عرضــه قلیــان تمامــی پرنده فروشــی های شهرســتان‬ ‫ری نیــز بایــد زیر نظــر کارشناســان دامپزشــکی شهرســتان ری اقــدام بــه‬ ‫ارائــه خدمــات بــه مــردم کننــد‪ .‬دســتگاه های اجــرای شهرســتان ماننــد‬ ‫بخشــداری ها‪ ،‬شــهرداری هــا بایــد اقدامــات الزم در خصــوص گندزادایــی‬ ‫و ضدعفونــی کــردن اماکــن عمومــی را در دســتور کار خــود قــرار‬ ‫دهنــد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه تعــدادی از واحدهــای تولیــد محصــوالت‬ ‫بهداشــتی و ضد عفونــی در ســطح شهرســتان ری فعــال هســتند‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬ضمــن شناســایی ایــن واحدهــای تولیــدی بایــد محصوالتشــان‬ ‫توســط دســتگاه های دولتــی خریــداری و بیــن مــردم توزیــع شــود تــا‬ ‫شــاهد افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت در ســطح شهرســتان نباشــیم»‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار تهــران با تاکید براینکــه اخبــار مربــوط بــه کرونــا و‬ ‫افــراد مبتــا بــه ایــن ویــروس در ســطح شهرســتان ری توســط شــبکه‬ ‫بهداشــت و بیمارســتان ها بــه مــردم اعــام شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬اطالع رســانی‬ ‫دقیــق و روشــن بــه خبرگزاری هــا بایــد در دســتور کار مســئوالن باشــد‬ ‫تــا شــایعه ای در ســطح شهرســتان در خصــوص ویــروس کرونــا منتشــر‬ ‫نشــود»‪ .‬بــر اســاس اخریــن امــار ســازمان بهداشــت جهانــی‪ ،‬ویــروس‬ ‫کرونــای جدیــد تاکنــون حــدود ‪ ۸۰‬هزار نفــر را در چیــن و ‪ ۳۰‬کشــور‬ ‫دیگــر از جملــه ایــران مبتــا کــرده اســت کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬بیــش از‬ ‫دو هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر جــان خــود را از دســت داده انــد»‪ .‬اغلــب قربانیــان‪،‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫استان مرکزی؛ منتخب اجرای طرح مدیریت سرعت در ایران‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫«اســتان مرکــزی منتخــب اجــرای طــرح مدیریــت ســرعت در‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫ایــران شــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫جــاده ای اســتان مرکــزی؛ علــی زندی فــر بیــان کــرد‪« :‬درراســتای‬ ‫اجــرای طــرح «ازمایــش مدیریــت ســرعت در ایــران» و انتخــاب‬ ‫اســتان مرکــزی در بیــن ســه اســتان منتخــب کشــور‪ ،‬دومیــن‬ ‫جلســه پــروژه مدیریــت ســرعت در اســتان مرکــزی بــا همــکاری‬ ‫دفتــر نمایندگــی ســازمان بهداشــت جهانــی و با حضــو ِر مدیــران‬ ‫و کارشناســان وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬ســازمان راهــداری‪ ،‬پلیــس‬ ‫راهــور ناجــا و مشــاور بین المللــی و مشــاور داخلــی پــروژه و‬ ‫نماینــده دبیرخانــه کمیســیون راه هــای کشــور برگــزار شــد»‪ .‬وی‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬به دلیــل قرار گرفتــن اســتان مرکــزی در کریــدور‬ ‫شــمال بــه جنــوب و شــرق بــه غــرب و رونــد افزایشــی نــرخ تــردد‬ ‫وســایل نقلیــه نســبت بــه ســال های قبــل؛ به طوری کــه در شــرایط‬ ‫عــادی ‪ 550‬تــا ‪ 650‬هــزار تــردد در شــبانه روز در محورهــای اســتان‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پاــرس ترســیم بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪90224‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101345951‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫مرکــزی صــورت می گیــرد و در روزهــای پیــک باالخــص نــوروز بــا‬ ‫یک میلیــون تــردد مواجــه می شــویم و اینکــه متوســط ســرعت‬ ‫ک پاســارگاد از کلیــه مشــتریان خــود دعوت‬ ‫بانــ ‬ ‫می کنــد بــا بهره منــدی از خدمــات ارائه شــده‬ ‫ی الکترونیــک‪ ،‬از تــردد‬ ‫در ســامانه های بانکــدار ‬ ‫غیرضــروری و مراجعــه بــه شــعبه های بانــک‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫خــودداری کننــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ بانک پاســــــارگاد‪ ،‬بانکداری الکترونیـــــــک‪،‬‬ ‫ابزاری ســت کــه بــا ارائــه انــواع خدمــات‬ ‫بانکــی می توانــد مراجعــه بــه شــعبه های‬ ‫بانــک را بــه حداقــل رســانده و نقــش مهمــی در‬ ‫افزایــش ایمنــی و ســامت مشــتریان ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫بر اســاس ایــن خبــر‪ ،‬به منظــور جلوگیــری از‬ ‫تو امد‬ ‫شــیوع بیمــاری ناشــی از ویــروس کرونــا‪ ،‬لــزوم رعایــت بهداشــت و پرهیــز از رف ‬ ‫ک پاســارگاد می تواننــد بــا اســتفاده از ســامانه بانکــداری‬ ‫غیرضــروری‪ ،‬مشــتریان بانــ ‬ ‫ مجــازی‪ ،‬ســامانه همراه بانــک پاســارگاد‪ ،‬ســامانه پرداخت همــراه پاســارگاد‪ ،‬برنامــه‬ ‫کیپــاد و خدمــات ارائه شــده در ســایت بانــک‪ ،‬انــواع خدمــات بانکــی مربــوط بــه‬ ‫ســپرده‪ ،‬کارت‪ ،‬تســهیالت‪ ،‬چــک‪ ،‬خدمــات ارزی و ‪ ...‬را دریافــت کــرده و به این ترتیــب‬ ‫تــا حدامــکان از مراجعــه بــه شــعبه ها خــودداری کننــد‪ .‬مشــتریان می تواننــد بــرای‬ ‫اطــاع از نحــوه بهره منــدی از ســامانه های یادشــده بــه ســایت ایــن بانــک بــه نشــانی‬ ‫‪ https://www.bpi.ir‬مراجعــه یــا بــا مرکــز مشــاوره و اطالع رســانی بــه شــماره‬ ‫‪ ۸۲۸۹۰‬تمــاس حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد؛‬ ‫پاسخگویی مرکز ‪١٦٦٦‬‬ ‫به سواالت مردم در خصوص بیماری کرونا‬ ‫مدیر عامــل ســازمان بیمــه ســامت ایــران از‬ ‫پاســخگویی مرکــز ‪ ١٦٦٦‬بــه ســواالت مــردم‬ ‫دربــاره بیمــاری کرونــا خبــر داد‪ .‬مهنــدس‬ ‫طاهــر موهبتــی بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫خصــوص بیمــاری کرونــا از طریــق پیامــک‬ ‫بــه بیمــه شــدگان اطــاع رســانی شــده اســت‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬بنابــر توصیــه وزارت بهداشــت‬ ‫به منظــور پیشــگیری از ایــن بیمــاری بایــد‬ ‫تــردد مــردم در مراکــز عمومــی کاهــش‬ ‫یابــد؛ بنابرایــن در صورتی کــه بتوانیــم بــه‬ ‫نیازهــای اطالعاتــی مــردم از طریــق مجــاری رســمی و قانونــی پاســخ دهیــم‪،‬‬ ‫دیگــر نیــازی بــه حضــور و تــردد مــردم نخواهــد بــود»‪ .‬مدیر عامــل ســازمان‬ ‫بیمــه ســامت ایــران تاکیــد کــرد‪« :‬در صورتــی کــه مــردم بــه پیامک هــا و‬ ‫کلیپ هــای اموزشــی وزارت بهداشــت در خصــوص نحــوه پیشــگیری از بیمــاری‬ ‫کرونــا توجــه داشــته باشــند و بــه ان عمــل کننــد دچــار مشــکل ابتــا بــه‬ ‫بیمــاری و اســترس نخواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫بسیج عمومی بانک ملی ایران برای مقابله با کرونا‬ ‫جلســه «ســتاد پیشــگیری از بیمــاری کرونــا در بانــک‬ ‫ملــی ایــران» بــا حضــور مدیرعامــل‪ ،‬اعضــای هیــأت‬ ‫مدیــره‪ ،‬مدیــران و پزشــکان بیمارســتان بانــک و جمعی‬ ‫از روســای ادارات کل برگــزار شــد‪ .‬دو تــن از پزشــکان‬ ‫بیمارســتان بانــک ملــی ایــران در ابتــدای ایــن جلســه‬ ‫بــه شــرح ان چــه در جریــان ایجــاد و شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونــا در جهــان و ایــران پرداختــه و توصیــه هایــی را‬ ‫خطــاب بــه عمــوم مــردم و همــکاران مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫شســتن مرتــب دســت ها‪ ،‬رعایــت بهداشــت فــردی‪،‬‬ ‫پرهیــز از قرارگیــری در مکان هــای عمومــی‪ ،‬خــوردن‬ ‫غذاهــای خانگــی‪ ،‬اســتفاده از ماســک بــرای بیمــاران‬ ‫مشــکوک بــه کرونــا‪ ،‬تمیــز کــردن وســایل عمومــی‬ ‫مانند دســتگیره درهــا‪ ،‬امتناع از دســت دادن و روبوســی‬ ‫کــردن بــا دیگــران از جملــه ایــن توصیــه هــا بــود‪ .‬همچنیــن تأکیــد شــد کســانی که بــا عالئم‬ ‫بیمــاری هــای ســرماخوردگی و انفلوانــزا مواجــه انــد‪ ،‬بــه منظــور پیشــگیری از شــیوع ان پس‬ ‫از مراجعــه بــه پزشــک‪ ،‬تــا حــد امــکان اســتراحت کــرده و از حضــور در مجامــع عمومــی پرهیز‬ ‫کننــد‪ .‬بــه گفتــه پزشــکان بیمارســتان بانــک ملــی ایــران‪ ،‬ایــن ویــروس بــه میزانــی کــه درباره‬ ‫ان تبلیــغ شــده‪ ،‬خطرنــاک نیســت و بیــش از انچــه خــود بیمــاری نگرانــی ایجــاد کرده باشــد‪،‬‬ ‫اضطــراب ان در جامعــه توســعه یافتــه اســت‪ .‬پزشــکان در ایــن جلســه توصیه کردنــد کارکنان‬ ‫بانــک و مشــتریان تــا حــد امــکان از تمــاس بــا ســطوح خــودداری کــرده و از ضدعفونــی کننده‬ ‫هــا اســتفاده کننــد‪ .‬بــه گفتــه پزشــکان‪ ،‬اواســط بهــار و بــا عبــور از فصــل ســرما‪ ،‬تــب ایــن‬ ‫بیمــاری فروکــش خواهــد کــرد‪ ،‬ولــی تــا ان زمــان بایــد همــه ضوابــط بهداشــتی رعایت شــود‪.‬‬ ‫دکتــر حســین زاده؛ مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران نیــز در ایــن جلســه بــر لــزوم اســتفاده از‬ ‫همــه ظرفیــت هــای موجــود در بانــک بــرای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا در واحدهای‬ ‫صــف و ســتاد تأکیــد کــرد‪ .‬حســین زاده با بیان اینکــه امــوزش و اســترس زدایی از کارکنــان‬ ‫و مشــتریان بایــد در اولویــت قــرار گیــرد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬توزیــع منطقــی و مدیریــت شــده اقــام‬ ‫بهداشــتی ماننــد ماســک و مایــع ضــد عفونی کننــده بــرای کارکنــان بــه همــراه ضدعفونــی‬ ‫کــردن ســطوح شــعب و واحدهــا در دســتور کار اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مانیتورهــای موجــود در‬ ‫شــعب بــه زودی ویدئوهــای اموزشــی بــا موضــوع بیمــاری کرونــا و راهکارهــای مقابلــه بــا ان‬ ‫را بــه نمایــش خواهنــد گذاشــت تــا هــم کارکنــان و هــم مشــتریان از محتــوای ان اســتفاده‬ ‫کننــد»‪ .‬حســین زاده بــا اشــاره بــه ایــن کــه بیمارســتان بانــک ملــی ایــران امکانــات خوبــی‬ ‫بــرای کمــک بــه بیمــاران مشــکوک یــا مبتال بــه کرونــا را پیــش بینی کــرده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫«نبایــد اجــازه دهیــم ایــن بیمــاری‪ ،‬ســامتی کارکنــان و مشــتریان را بــه خطــر بینــدازد‪ ،‬بلکه‬ ‫بایــد بــا توجــه بــه هشــدارهای پزشــکان و مســئوالن بهداشــتی کشــور‪ ،‬چالــش پیش امــده را‬ ‫بــه ســرعت پشــت ســر بگذاریــم»‪.‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تعاون��ی مشـ�اوره خدم��ات درمان��ی اتیه سـ�ازان س��بز ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 856‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100135165‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫ثبـ�ت ‪ 856‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100135165‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫عـ�ادی مـ�ورخ ‪ 1398/07/07‬و مج��وز شـ�ماره ‪ 982/118/266090‬مورخـ�ه ‪ 98/10/15‬اداره‬ ‫‪ 1398/07/07‬و مج��وز شـ�ماره ‪ 982/118/266090‬مورخـ�ه ‪ 98/10/15‬اداره تع��اون‪ ،‬کار‬ ‫‪ 1398/04/24‬و مج��وز شـ�ماره ‪ 982/15/286573‬مـ�ورخ ‪ 98/11/06‬اداره کل تع��اون‪ ،‬کار و‬ ‫ملـ�ی ‪( 0060323159‬خ��ارج از ش��رکاء) ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره س��میه عل�ی زاده‬ ‫بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0071419403‬و خانـ�م رویـ�ا حــری بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 2990385924‬بسـ�مت‬ ‫اعضــاء اصلـ�ی هیئـ�ت مدیــره و خانـ�م سیــده ایدا حسیــنی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0017033251‬و‬ ‫اقــای مصیـ�ب ضمی��رزاده بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 4132316173‬بســمت اعضــاء علی البــدل هیئـ�ت‬ ‫مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 3‬ســال انتخــاب شدــند‪- .‬خانـ�م ش��هرزاد بویه منـ�ش بـ�ا کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 0064952347‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و اقــای علیرضـ�ا هادی پورازبــری بـ�ا کـ�د ملـ�ی‬ ‫ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات و قرارداده��ا و عق��ود اس�لامی و اوراق ع��ادی و اداری‬ ‫‪ 0453416284‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل شــرکت تعاون��ی بــرای مـ�دت یکسـ�ال‬ ‫بـ�ا امضــای رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫مال��ی انتخـ�اب شــدند‪ .‬حجت ال��ه قلی تبــار‪ ،‬سرپرس��ت اداره ثب��ت ش�رـکتها و موسسـ�ات‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫بهره گیری از بانکداری الکترونیک‬ ‫برای تردد غیر ضرور‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تعاون��ی مشـ�اوره خدم��ات درمان��ی اتیه سـ�ازان س��بز ب��ه شـ�ماره‬ ‫س��یدمهدی حسیــنی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 6038498338‬و اق��ای س��یدمحمدمهدی شـ�فاهی‬ ‫مدی��ره ب��رای م��دت نامح��دود انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور‬ ‫بانک پاسارگاد به مشتریان توصیه کرد؛‬ ‫ملـ�ی ‪ 10103456044‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی س�اـلیانه مـ�ورخ‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/07/11‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬حس��ن بــازدار ب��ه شـ�ماره‬ ‫ب��ازدار بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪( 0058755780‬خاــرج از ش�رـکاء) بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫تــردد در این راســتا هفت کیلومتــر از میانگیــن کشــور باالتــر اســت‪،‬‬ ‫امیدواریــم مطالعــات بــه ایــن منتــج شــود کــه طرحــی مناســب در‬ ‫کشــور و اســتان صــورت پذیــرد کــه حــوادث ناشــی از تصادفــات‬ ‫برون شــهری کاهــش یابــد»‪ .‬زندی فــر بیــان کــرد‪« :‬اســتان مرکــزی‬ ‫در مرکــز کشــور واقــع شــده اســت و رفتارهــای ترافیکــی در ایــن‬ ‫اســتان بــا دیگــر اســتان ها متفــاوت اســت‪ ،‬بــاالی ‪ 60‬درصــد تلفــات‬ ‫و تصادفــات بــا پالک هــای غیربومی ســت و راننــدگان بــا خســتگی‬ ‫تمــام بــ ه ایــن اســتان می رســند؛ هر چنــد کــه کیفیــت راه هــا نســبت‬ ‫بــه دیگــر اســتان ها بهتــر اســت»‪ .‬مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای اســتان مرکــزی افــزود‪« :‬متاســفانه راننــدگان بــه عالئــم و‬ ‫تابلــو خیلــی توجــه ندارنــد و امیدواریــم طــرح مدیریــت ســرعت در‬ ‫ایــران نتیجــه ای مثبــت داشــته باشــد و بــه کاهــش امــار تلفــات‬ ‫جــاده ای بیانجامــد»‪ .‬مشــاور بین المللــی ایــن پــروژه بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ گــزارش مبســوط ادار ه ایمنــی و ترافیــک اداره کل و‬ ‫«باتوجه به‬ ‫ِ‬ ‫بازدیــد مشــترک میدانــی از محورهــای منتخــب اســتان مرکــزی‬ ‫اختــاف ســرعت بیــن وســایل نقلیــه مختلــف به ویــژه ســبک و‬ ‫ســنگین و عجلــه زیــادی در بیــن راننــدگان بســیار مشــهود بــود‪.‬‬ ‫ســرعت تــردد باتوجه بــه شــرایط راه بســیار باالســت و در برخــی از‬ ‫محورهــا ســرعت ‪110‬کیلومتــر زیــاد اســت کــه بایــد کاهــش پیــدا‬ ‫کنــد کــه ایــن مهــم نیــز مطابــق بــا قوانیــن و مصوبــات کمیســیون‬ ‫راه هــا خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی اتحــاد گســتر پرشــیا بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 306736‬و شناسـ�ه‬ ‫تعاــون‪ ،‬کار و رفـ�اه اجتماع��ی شهرســتان قرچ��ک تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪- :‬اقـ�ای‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0075850109‬ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره حسـ�ین‬ ‫چینــی هســتند‪ .‬از مجمــوع مبتالیــان بــه ایــن ویــروس نیــز تاکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬هزار نفــر بهبــود یافته انــد‪ .‬بر اســاس اعــام وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬تــا روز گذشــته در ایــران ‪ ۹۵‬نفــر بــه ویــروس‬ ‫کرونــا مبتــا شــده انــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۵‬تــن جــان باخته انــد‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش ســازمان نظــام پزشــکی کشــور؛ در مجمــوع‪ ۱۷۰ ،‬بیمارســتان در‬ ‫کشــور بــه مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا خدمــات می دهنــد‪ .‬در تهــران‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬بیمارســتان و مرکــز درمانــی وابســته بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی‬ ‫تهــران و ایــران شــامل مســیح دانشــوری‪ ،‬شــهدای گمنــام‪ ،‬طرفــه‪ ،‬مدرس‪،‬‬ ‫زعیــم‪ ،‬یــاس‪ ،‬ضیائیــان‪ ،‬رازی‪ ،‬بهارلــو‪ ،‬مروســتی‪ ،‬شــهدای یافت ابــاد‪،‬‬ ‫فیروزابــادی‪ ،‬فیروزگــر و رســول اکــرم(ص) نیــز در نقــاط مختلــف پایتخت‬ ‫بــرای خدمات رســانی بــه بیمــاران مبتــا بــه ویــروس کرونــا پیش بینــی‬ ‫و تجهیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫غیرتجـ�اری شهرسـ�تان های اسـ�تان تهـ�ران‪.‬‬ ‫و رف��اه اجتماع��ی شهرس��تان قرچ��ک تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪- :‬اق��ای سـ�یدمهدی‬ ‫حسیــنی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 6038498338‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و خانـ�م رویـ�ا‬ ‫حــری بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 2990385924‬ب��ه سـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره و اقـ�ای‬ ‫س�یـدمحمدمهدی ش�فـاهی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0071419403‬ب��ه س��مت منش��ی هی��ات مدی��ره و‬ ‫مدیرعامـ�ل تعاونـ�ی انتخــاب گردیدنـ�د‪- .‬کلیـ�ه قراردادهـ�ا و اسنــاد رســمی و تعه�دـاور بانکـ�ی‬ ‫از قبی��ل چـ�ک‪ ،‬سفــته‪ ،‬بــرات و اوراق بهاــدار ب��ا امض��ا مدیرعام��ل ب��ه اتفـ�اق امضـ�ای اقـ�ای‬ ‫س��یدمهدی حسیــنی (رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره) و در غیــاب (رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره) بـ�ا امضـ�ا‬ ‫خان��م روی��ا ح��ری (نای��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره) و مه��ر تعاون��ی معتب��ر اس��ت و اوراق و‬ ‫نامه هــای عاــدی بـ�ا امضـ�ا مدیرعامـ�ل یـ�ا رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مهـ�ر تعاونـ�ی معتبـ�ر‬ ‫اس��ت‪ .‬حجت ال��ه قلی تبـ�ار‪ ،‬سرپرس��ت اداره ثب��ت شـ�رکت ها و موسس��ات غیرتجـ�اری‬ ‫شهرسـ�تان های اسـ�تان تهـ�ران‪.‬‬ ‫رفـ�اه اجتماع��ی اســتان تهــران تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬صورت هـ�ای مال��ی سـ�ال ‪1397‬‬ ‫شاــمل ترازنامـ�ه و صوــرت ســود و زیــان بـ�ه تصویـ�ب رســید‪ .‬اقــای نبی الـ�ه کرباسیــان بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1911023675‬ب��ه س��مت بـ�ازرس اصل��ی و اق��ای مه��دی رفیع��ی بشـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 3979168646‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت یکسـ�ال مال��ی انتخـ�اب‬ ‫گردیدنـ�د‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 5143200000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 6106800000‬ریـ�ال‬ ‫منقسـ�م بـ�ه ‪ 20356‬س��هم س��یصدهزار ریال��ی افزای��ش یاف��ت‪ .‬اعض��ای هیئ��ت مدی��ره بـ�رای‬ ‫مــدت سـ�ه ســال بـ�ه قرــار ذیـ�ل انتخــاب گردیدنـ�د‪ :‬اقایــان پرویـ�ز انصاــری بش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ - 0491050021‬حمیدرضـ�ا موحـ�د بش�مـاره ملـ�ی ‪ - 0569871591‬س��یدرضا همایونـ�ی‬ ‫بش�مـاره ملـ�ی ‪ - 4839599361‬عبــاس معینـ�ی بش�مـاره ملـ�ی ‪ - 5209797422‬احمـ�د‬ ‫االدگرــان بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0035763221‬بسـ�مت اعضـ�ای اصل��ی هیئ��ت مدیـ�ره و حسـ�ین‬ ‫رضازاده خوراک پـ�ز بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0049359894‬و امیـ�ر مهابادی کاشاــنی بش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 6649828203‬بسـ�مت اعض��ا علی البـ�دل هیئ��ت مدیـ�ره‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران‬ ‫تهران (‪)786224‬‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قرچک (‪)786223‬‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قرچک (‪)786222‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)786221‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ته��ران دنت��ال ش��رکت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت س�اـختمانی بت��ن ری��زان ش��فق ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت هــوا یــار س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 143351‬و شناسـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی فجـ�ر ارمــان ایرانیــان به ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 310741‬و شناسـ�ه‬ ‫ثبـ�ت ‪ 52730‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100978741‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/07/06‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ - :‬محمـ�ود‬ ‫مقدم مراغه االســام بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5889849824‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 3294000000‬ریـ�ال‬ ‫ثبـ�ت ‪ 286040‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103224601‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/09/23‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای رامب��د محمـ�ودزاده‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2938268068‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 5000000‬ریــال بـ�ه صندــوق شرــکت در ردیـ�ف‬ ‫شرــکا قرــار گرفـ�ت‪ .‬اقــای عاــرف رحیم زاده عینـ�ی ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0065070194‬بـ�ا پرداخـ�ت‬ ‫‪ 5000000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت در ردی��ف شـ�رکا قـ�رار گرف��ت‪ .‬سرــمایه شـ�رکت‬ ‫ملـ�ی ‪ 10101863230‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪1398/10/10‬‬ ‫ملـ�ی ‪ 10103502589‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬هاشـ�م مهرابـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 3933151491‬ب��ه سـ�مت‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/03/25‬و مج��وز شـ�ماره ‪ 982/15/238907‬مـ�ورخ ‪ 98/9/13‬اداره کل تعـ�اون‬ ‫رئیـ�س و عضـ�و هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬نیمـ�ا سجــده ء بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0071077391‬ب��ه سـ�مت‬ ‫ب��ه صن��دوق ش��رکت سهم الش��رکه خ��ود را از ‪ 5900000‬ریــال بـ�ه ‪ 3299900000‬ریـ�ال‬ ‫از مبلـ�غ ‪ 30000000‬ریــال بـ�ه ‪ 40000000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬حســین مهرصادقـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0038797844‬بـ�ه‬ ‫افزای��ش داد‪ .‬در نتیج��ه س��رمایه ش��رکت از ‪ 6000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪3300000000‬‬ ‫بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 5059685152‬دارای ‪ 3000000‬ریـ�ال‪ -2 ،‬ش�هـناز نقوی گرگــری بـ�ه‬ ‫نمایندگـ�ی شرــکت هونــام مهـ�ر پاــرس بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003680325‬بـ�ه ســمت نائـ�ب‬ ‫ری��ال افزای��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه اص�لاح گردی��د‪ - .‬لیس��ت ش��رکا پ��س از‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 505900760‬دارای ‪ 15000000‬ریـ�ال‪ -3 ،‬بهنــام نقوی گرگــری بـ�ه کـ�د‬ ‫رئی��س و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره تعیی��ن گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اســناد و اوراق بهاــدار از قبی��ل چـ�ک‪،‬‬ ‫ملـ�ی ‪ 5059924165‬دارای ‪ 3000000‬ریـ�ال‪ -5 ،‬رامیـ�ن نقوی گرگــری بـ�ه کـ�د‬ ‫سفــته بـ�ا امضـ�ا دو نفـ�ر از اعضـ�ا هیئـ�ت مدیــره متفقــاً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت و کلیـ�ه‬ ‫افزایـ�ش س��رمایه بـ�ه شــرح ذیــل می باشـ�د‪ :‬محمــود مقدم مراغه االســام بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 5889849824‬دارای ‪ 3299900000‬ری��ال سهم الش��رکه‪ .‬گیت��ی زین س��از ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0033342921‬دارای ‪ 100000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ .‬لیس��ت شـ�رکا بع��د از تغییـ�رات‪ -1 :‬نوشـ�ین اذرنژادگرگـ�ری‬ ‫ملـ�ی ‪ 5059108813‬دارای ‪ 3000000‬ریـ�ال‪ -4 ،‬افســون اذرنژادگرگــری بـ�ه کـ�د‬ ‫ملـ�ی ‪ 5059922340‬دارای ‪ 3000000‬ریـ�ال‪ -6 ،‬علـ�ی غفاری علم�دـاری بـ�ه کـ�د‬ ‫ملـ�ی ‪ 5059640787‬دارای ‪ 3000000‬ریـ�ال‪ -7 ،‬رامبـ�د محم��ودزاده بـ�ه کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 2939268068‬دارای ‪ 5000000‬ریـ�ال‪ -8 ،‬عاــرف رحیم زاده عینـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)786220‬‬ ‫‪ 0065070194‬دارای ‪ 5000000‬ریـ�ال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪.)786219‬‬ ‫قراردادهـ�ا و اوراق تعه�دـاور و مکاتبــات اداری و مراســات بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل و یـ�ا هـ�ر‬ ‫ی��ک از اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه تنهای��ی همــراه ب��ا مه��ر شــرکت دارای اعتب��ار می باش��د‪.‬‬ ‫کار و رفـ�اه اجتماع��ی اســتان تهــران تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪- :‬خان��م نـ�دا والی یوسـ�فی‬ ‫بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0072890878‬اقــای کامرــوز ترابـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0068787928‬اقـ�ای‬ ‫مسعــود جعف��رزاده بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0063373866‬ب��ه سـ�مت اعضـ�اء اصل��ی هیـ�ات مدیـ�ره‬ ‫و خانـ�م منیـ�ر ترابـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0047328479‬اقــای مصطفـ�ی والی یوســفی بـ�ه کــد‬ ‫ملـ�ی ‪ 0045238911‬ب��ه سـ�مت اعضـ�اء علی البـ�دل هیـ�ات مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 3‬سـ�ال‬ ‫انتخــاب شدــند‪- .‬اقــای محمدرضـ�ا جمالـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0017644216‬ب��ه سـ�مت‬ ‫ب�اـزرس اصلـ�ی و زیــور ترابـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0050996762‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل‬ ‫برــای مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی انتخــاب گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)786218‬‬ ‫تهران (‪)786217‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دو شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ /1398‬شماره ‪299‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کرونا‪ ،‬نفس بازارهای بورس را گرفت‬ ‫د‬ ‫بازارهای مالی به کدام سمت می روند؟‬ ‫سایه کرونا بر اقتصاد جهانی‬ ‫طــی چنــد مــاه گذشــته ســایه ویــروس کرونــا بــر اقتصــاد جهــان افتــاده و بــه دنبــال ان بازارهــای مالــی دچــار نوســان شــدید شــده اســت‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫شــیوع گســترده ویــروس کرونــا در مناطــق مختلــف جهــان‪ ،‬باعــث افزایــش تــرس و نگرانــی نســبت بــه همه گیــری ان شــده اســت و بازارهــای مالــی در سراســر جهــان تحــت تاثیــر‬ ‫اخبــار منفــی ایــن ویــروس افــت جــدی داشــته اند‪ .‬تــا امــروز تعــداد مبتالیــان بــه ایــن ویــروس بــه ‪ ۸۰‬هزار نفــر افزایــش پیــدا کــرده و تعــداد تلفــات ان هــم بــه حــدود ســه هــزار‬ ‫نفــر رســیده اســت‪ .‬بــر اســاس تخمیــن اقتصــادی پایــگاه «‪ »Oxford Economics‬بزرگتریــن مرکــز پیش بینــی اقتصــادی و تحلیــل داده در جهــان‪ ،‬بحــران بین المللــی ســامت یــک‬ ‫تریلیــون دالر از تولیــد ناخالــص جهانــی را از بیــن می بــرد‪ .‬علــت ایــن زیــان‪ ،‬غیبــت در محــل کار‪ ،‬بهــره وری پاییــن‪ ،‬اختــال در زنجیــره عرضــه‪ ،‬لغــو ســفرها و کاهــش میــزان تجــارت‬ ‫و ســرمایه گذاری اســت‪ .‬بــر اســاس بــراورد ایــن مرکــز اقتصــادی تحلیلــی ‪ ،‬اقتصــاد امریــکا و اروپــا در نیمــه اول ســال ‪ ۲۰۲۰‬وارد رکــود خواهــد شــد‪ .‬ایــن مرکــز‪ ،‬اســیب کرونــا بــه‬ ‫اقتصــاد جهــان را چنیــن توصیــف می کنــد‪« :‬شــوکی کوتــاه؛ امــا بســیار حــاد بــرای اقتصــاد جهــان»‪.‬‬ ‫صنــدوق بین المللــی پــول نیــز پیش بینــی کــرده اســت کــه‬ ‫ایــن ویــروس تنهــا ‪ ۰.۱‬درصــد از رشــد اقتصــادی ‪ ۳.۳‬درصدی‬ ‫جهــان را در ســال ‪ ۲۰۲۰‬از بیــن می بــرد‪ .‬امــا بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫«گیتــا گاپینــا»‪ ،‬اقتصــاددان ارشــد در صنــدوق بین المللــی‬ ‫پــول می گویــد‪« :‬بــا ایــن شــیوع گســترده‪ ،‬شــاهد ســناریوهای‬ ‫بســیار نزولــی و ترســناک بــرای رشــد اقتصــادی جهــان‬ ‫خواهیــم بــود»‪ .‬شــیوع گســترده ایــن ویــروس در مناطقــی‬ ‫کــه بــه عنــوان قطــب اقتصــادی ایتالیــا بــه حســاب می اینــد‪،‬‬ ‫رشــد اقتصــادی کل اروپــا را نیــز تهدیــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مقامــات امریکایــی نیــز اعتقــاد دارنــد کــه ایــن ویــروس دیــر‬ ‫یــا زود بــه ان هــا هــم خواهــد رســید و بــرای مقابلــه بــا ان‪،‬‬ ‫مجهــز شــده اند‪ .‬طبــق گــزارش بلومبــرگ دربــاره تهدیــد‬ ‫اقتصــاد جهــان بــا ویــروس کرونــا‪« ،‬اکســل وبــر»‪ ،‬رئیــس‬ ‫گــروه بانکــی و ســرمایه گذاری ‪ UBS‬در ســوئیس در ایــن‬ ‫خصــوص می گویــد‪« :‬رشــد جهانــی ســقوط گســترده ای‬ ‫تجربــه خواهــد کــرد‪ .‬از ‪ ۳.۵‬درصــد رشــد پیش بینــی شــده‪،‬‬ ‫بــه ‪ ۰.۵‬درصــد خواهــد رســید‪ .‬اقتصــاد چیــن در س ـه ماهه‬ ‫اول امســال‪ ،‬کاهــش رشــد شــدیدی خواهــد داشــت»‪ .‬تحلیل‬ ‫بانــک جهانــی پیــش از شــیوع گســترده ایــن ویــروس‪،‬‬ ‫محاســبه کــرده بــود کــه فراگیــری گســترده یــک بیمــاری‬ ‫می توانــد منجــر بــه مــرگ میلیون هــا نفــر شــود و در‬ ‫محافظه کارانه تریــن بــراورد ممکــن‪ ،‬یــک درصــد از تولیــد‬ ‫ناخالــص جهــان از بیــن خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫افت شاخص بورس ایتالیا‬ ‫شــاخص گســترده پان اروپایــی‪( ،‬پنج شــنبه) ‪ ۲.۳‬درصــد‬ ‫افــت کــرد‪ .‬شــاخص های مهــم بورس هــای ایتالیــا نیــز‬ ‫افــت گســترده ای داشــتند‪ .‬بســیاری از شــرکت های اروپایــی‬ ‫نســبت بــه امــکان خســارت جــدی بــه سوداوری شــان‪،‬‬ ‫هشــدار داده انــد‪ .‬ارزش ارزهــای امــن ماننــد یــن ژاپــن و فرانک‬ ‫ســوئیس نیــز ایــن هفتــه دودرصــد در مقابــل دالر بــاال رفــت؛‬ ‫در حالی کــه ارزش دالر‪ ۰.۳۲ ،‬درصــد افــت کــرد‪ .‬رویتــرز در‬ ‫ایــن خصــوص می نویســد‪« :‬تحلیل گــران پیش بینی هــای‬ ‫مربــوط بــه رشــد اقتصــادی چیــن و رشــد اقتصــادی جهــان‬ ‫را کاهــش داده انــد‪ .‬سیاس ـت گذاران در اســیا‪ ،‬اروپــا و امریــکا‬ ‫نیــز بــرای رکــود اقتصــادی تندتــر‪ ،‬امــاده شــده اند»‪ .‬نمــودار‬ ‫زیــر‪ ،‬رونــد شــاخص گســترده ‪ MSCI‬در جهــان را نشــان‬ ‫می دهــد کــه از زمــان گســترش ســریع ویــروس کرونــا‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۲۷۸‬واحــد افــت کــرده اســت‪ .‬در مجمــوع تنهــا در یــک‬ ‫هفتــه اخیــر‪ ،‬ســه تریلیون دالر از ارزش بورس هــای جهــان از‬ ‫بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫شاخص بورس لندن سقوط کرد‬ ‫شــاخص بــورس لنــدن موســوم بــه فوتســی‪ ۱۰۰‬بــه دنبــال‬ ‫افزایــش شــمار مبتالیــان و تلفــات ناشــی از ویــروس کرونــا‬ ‫در کشــور های مختلــف‪ ،‬ســقوط کــرد‪ .‬شــاخص اصلــی‬ ‫بــورس لنــدن در چهــار روز گذشــته ‪ ۱۵۲‬میلیارد پونــد از‬ ‫ارزش خــود را از دســت داده اســت‪ .‬گزارش هــا حاکــی اســت‬ ‫کــه وزیــر بهداشــت انگلیــس بــه صــورت هفتگــی بــا اعضــای‬ ‫دولــت تشــکیل جلســه داده و دربــاره اخریــن تحــوالت کرونــا‬ ‫رایزنــی می کنــد‪ .‬اســکای نیــوز در ایــن خصــوص گــزارش داد‬ ‫کــه شــیوع ویــروس کرونــا در خــارج از مرز هــای چیــن در‬ ‫ایــام تعطیــات اخــر هفتــه‪ ،‬باعــث نگرانــی جــدی در زمینــه‬ ‫اقتصــاد جهانــی شــده اســت‪ .‬بســیاری از ســرمایه گــذاران از‬ ‫تــرس اعــام بحــران بین المللــی ویــروس کرونــا ســرمایه های‬ ‫خــود را خــارج کرده انــد‪ .‬تحلیل گــران اقتصــادی پیش بینــی‬ ‫می کننــد کــه اگــر ســازمان جهانــی بهداشــت ویــروس کرونــا‬ ‫را بحــران بین المللــی اعــام کنــد‪ ،‬رشــد اقتصــاد جهانــی بــه‬ ‫صفر درصــد می رســد‪.‬‬ ‫سقوط سنگین بازار سهام امریکا‬ ‫سی ان بی ســی در ایــن خصــوص گــزارش داد‪ ،‬روز پنجشــنبه‬ ‫بــا نگرانــی ســرمایه گذاران از شــیوع ویــروس کرونــا در امریــکا‪،‬‬ ‫بــازار ســهام ایــن کشــور ســقوط ســهمگین ایــن هفتــه خــود‬ ‫را ادامــه داد‪ .‬میانگیــن صنعتــی داو جونــز ‪ ۶۵۰‬واحــد یــا‬ ‫‪ ۲.۳‬درصــد ســقوط کــرد‪ .‬اس اندپــی ‪ ۲.۵‬درصــد و کامپوزیــت‬ ‫نــزدک هــم ‪ ۲.۹‬درصــد ســقوط کردنــد‪ .‬بــا ایــن ســقوط هــر‬ ‫ســه شــاخص مهــم ســهام امریــکا وارد قلمــروی اصــاح‬ ‫فنــی قیمــت شــدند‪ ،‬یعنــی از رکوردهــای اخیــر خــود بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصــد پایین تــر امدنــد‪ .‬بــرای شــاخص داوجونــز تنهــا‬ ‫‪ ۱۰‬جلســه معامالتــی طــول کشــید تــا از رکــورد تاریخــی‬ ‫خــود تــا ســطح محــدوده اصــاح قیمــت فنــی ســقوط کنــد‪.‬‬ ‫بــازار طــا تحــت تاثیــر شــیوع کروناویــروس قــرار دارد در این‬ ‫شــرایط‪ ،‬ارزش پناهگاه هــای امــن ســرمایه گذاری افزایــش‬ ‫یافتــه و تقاضــای خریــد طــا بــه شــدت بــاال رفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس قیمــت هــر انــس طــا‪ ،‬در روز پنج شــنبه‬ ‫نیم درصــد رشــد کــرد و بــه ‪ ۱.۶۴۹‬دالر رســید‪ .‬انــس طــا‬ ‫در روز دوشــنبه بــا قیمــت ‪ ۱.۶۸۸‬دالری‪ ،‬رکــورد هفت ســاله‬ ‫خــود را شکســته بــود‪.‬‬ ‫افت تقاضا و سقوط قیمت نفت در بازار جهانی‬ ‫بــازار نفــت هــم همچون ســایر بازارهــای مالــی متاثر از شــیوع‬ ‫کرونــا بــوده بــه طوریکــه بــا افــت شــدید تقاضــای جهانــی‬ ‫نفــت‪ ،‬بیــش از دودرصــد در پایــان معامــات روز چهارشــنبه‬ ‫و ‪ ۱.۵‬درصــد در اغــاز معامــات روز پنجشــنبه ســقوط کــرد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی بــود کــه نگرانــی از شــیوع ســریع ویــروس‬ ‫کرونــا در خاورمیانــه و اروپــا چش ـم انداز تقاضــای نفــت را بــا‬ ‫وجــود افزایــش ذخایــر نفــت انبارهــای امریــکا‪ ،‬ناامیدکننــده‬ ‫کــرد‪ .‬در پایــان معامــات روز چهارشــنبه‪ ،‬قیمــت پیش خریــد‬ ‫هــر بشــکه نفــت خــام برنــت‪ ،‬بنچ مــارک بین المللــی قیمــت‬ ‫نفــت‪ ۱.۵۲ ،‬دالر یــا ‪ ۲.۷‬درصــد ســقوط کــرد و در ‪ ۵۳.۴۳‬دالر‬ ‫بســته شــد‪ .‬در اغــاز معامــات پنجشــنبه‪ ،‬ایــن شــاخص ‪۶۰‬‬ ‫ســنت یــا ‪ ۱.۱۲‬درصــد افــت کــرد و بــه ‪ ۵۲.۸۳‬دالر رســید‪.‬‬ ‫تاثیر کرونا بر رشد اقتصاد جهان‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا در چیــن تبدیــل بــه ســم مهلکــی‬ ‫بــرای رشــد اقتصــاد جهانــی شــده و پیــش بینــی رشــد تولید‬ ‫ناخالــص داخلــی جهانــی فصــل اول امســال را بــه ضعیف ترین‬ ‫حــد ممکــن کاهــش داده اســت‪ .‬پیش بینــی کاهــش شــدید‬ ‫تولیــد جهانــی کارخانه هــا در مــاه فوریــه کــه در نیــم قــرن‬ ‫اخیــر (بــه اســتثنای بحــران مالــی جهانــی) بی ســابقه بــوده‬ ‫اســت‪ .‬ف‪ .‬اســکندرخو در ســایت فــوالد ایــران؛ در برگــردان‬ ‫مقالــه ای از ‪Global Economic Tresearch‬‬ ‫می نویســد کــه دلیــل اصلــی افــت تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫ســت و حتــی در صــورت کنتــرل شــیوع ایــن ویــروس نیــز‬ ‫نمی تــوان گفــت اثــرات مخــرب ان گذراســت‪ .‬به هرحــال‪،‬‬ ‫تــا اواســط ســال مــی بایســت فعالیت هــای کالن اقتصــادی‬ ‫دوبــاره جبــران شــود تــا کمبودهای بــه وجــود امــده را جبران‬ ‫کنــد‪ .‬در گــزارش زیــر بــه مــواردی کــه می بایســت در ایــن‬ ‫مــورد مــورد توجــه قــرار گیــرد اشــاره شــده اســت‪:‬‬ ‫جایگزین کردن منبع اطالع رسانی به غیر از چین‬ ‫تاخیــر در اطــاع رســانی توســط مقامــات چیــن بــه دلیــل‬ ‫ســال جدیــد چینــی و عــدم ارائــه امــار دقیــق مربــوط بــه‬ ‫ماههــای ژانویــه ‪ -‬فوریــه‪ ،‬مــا را بــران داشــت تا بــرای پیگیری‬ ‫اخبــار چیــن بــه دنبــال منابــع دیگــری باشــیم‪ .‬مجله گــزارش‬ ‫زنگ خطر اقتصاد چین به صدا درامد‬ ‫رئیــس صنــدوق بین المللــی پــول گفــت کــه اقتصــاد چیــن در اثــر‬ ‫گســترش ویــروس کرونــا در فصــل اول ســال جــاری میــادی ضربــه‬ ‫خواهــد خــورد و از سیاســت گذاران کشــورهای مختلــف خواســت‬ ‫خاطرنشــان ســازند اقداماتــی ســریع بــرای مقابلــه بــا ایــن بحــران را‬ ‫ســرلوحه کار خــود قــرار داده انــد‪ .‬کریســتالینا جورجیــوا؛ رئیــس صنــدوق‬ ‫بین المللــی پــول گفــت هنــوز خیلــی زود اســت کــه تشــخیص دهیــم‬ ‫اگــر تاثیــرات ایــن ویــروس نیــز همــان الگــوی ویــروس ســارس در‬ ‫دو دهــه گذشــته را تکــرار کنــد چــرا کــه ان بــار‪ ،‬اهســته شــدن‬ ‫اقتصــاد بــا احیــای ســریع ان همــراه شــد‪.‬او بــه مرکــز توســعه جهانــی‬ ‫(‪ )Center for Global Development‬در واشــنگتن گفــت‪« :‬ان بــار‬ ‫نــرخ کلــی رشــد و توســعه در طــول ســال تقریبــا بــه نــرخ ســال های‬ ‫قبــل رســید ولــی ایــن بــار خیلــی ســخت اســت کــه پیش بینــی کــرد‬ ‫ایــا ویــروس کرونــا هــم باعــث چنیــن اتفاقــی خواهــد شــد چــرا کــه‬ ‫شــیوع و گســترش ان بســیار متفــاوت اســت‪ .‬تاثیــرات بالفاصلــه ایــن‬ ‫ویــروس اشــکارا بــر مســافرت‪ ،‬گردشــگری و صنعــت تولیــد در چیــن‬ ‫قابــل مشــاهده اســت کــه بــر فــرای مرزهــای ان در اســیا نیــز تاثیــر‬ ‫گذاشــته اســت‪ .‬بــرای فصــل اول ســال جــاری میــادی خیلــی محتمــل‬ ‫اســت کــه تاثیراتــی منفــی بــر اقتصــاد انهــا شــاهد باشــیم‪ .‬امــا انکــه‬ ‫بعــد از ایــن فصــل چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد امــری اســت کــه نیــاز بــه‬ ‫اقتصــادی روزانــه مــی توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای ایــن‬ ‫اطالعــات باشــد و در حــال حاضــر‪ ،‬رکــود فعالیــت در چیــن‬ ‫طــی نیمــه اول فوریــه را نشــان مــی دهــد‪ .‬بــر اســاس اخبــار‬ ‫ایــن مجلــه‪ ،‬رونــد فعالیــت اقتصــادی چیــن در هفتــه اینــده‬ ‫بــه کــف خــود خواهــد رســید امــا از مــاه مــارچ رو بــه بهبــود‬ ‫خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫کاهش شدید تولید و پیش بینی کنترل ان‬ ‫امــار مربــوط بــه رونــد صنعتــی و تجــارت بین المللــی‬ ‫چیــن در مــاه فوریــه شــوکه کننده اســت‪ .‬پیش بینــی مــی‬ ‫شــود میــزان تولیــد ماهیانــه کارخانــه هــای ان در ایــن مــاه‬ ‫سـه درصد ســقوط کنــد‪ .‬پیش بینــی افــت تولیــد در خــارج از‬ ‫بــازاز چیــن نیــز ‪ 0.5‬درصــد اســت‪ .‬همچنیــن انتظار مـی رود‬ ‫کــه شــاخص بــورس در ایــن مــاه بــاالی ‪ 50‬و بــرای بــازار‬ ‫فیوچــر بــاالی ‪ 60‬باشــد‪.‬‬ ‫کاهش صادرات به بازار بین المللی‬ ‫شــوک ناشــی از چیــن تاثیــر بســزایی در کشــورهایی کــه‬ ‫ارتبــاط نزدیــک تجــاری و منطقـه ای بــا چیــن دارنــد خواهــد‬ ‫گذاشــت و عرضــه کمتــری بــه ســمت انهــا از طــرف چیــن‬ ‫صــورت خواهــد گرفــت‪ ،‬هرچنــد کاهــش تقاضــای صادراتــی‬ ‫خــارج از اســیا بــا مزایــای نــرخ بهــره پاییــن و قیمــت پاییــن‬ ‫انــرژی قابــل تحمل تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کاهش تنش در بازارهای مالی‬ ‫شــوک چیــن مــی توانــد بــر جریــان نقدینگــی مشــاغل‬ ‫کوچــک و متوســط فشــار وارد کنــد امــا سیاســتگذاران ایــن‬ ‫کشــور نقدینگــی الزم در جهــت تامیــن اعتبــار این مشــاغل را‬ ‫تامیــن می کننــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬خطــر بزرگنمایــی ایــن شــوک از‬ ‫طریــق اســترس در بــازار مالــی محــدود شــده و انتظــار نداریم‬ ‫شــرایط مالــی جهانــی از نظــر مالــی ســخت شــود‪.‬‬ ‫شناختناشناخته ها‬ ‫شــناخت حــدود دانســته های مــا در مــورد شــیوع انتشــار‬ ‫ویــروس مهــم اســت‪ .‬فــرض اولیــه ایــن اســت کــه شــیوع این‬ ‫بیمــاری تــا حــد زیــادی در داخــل چیــن بــوده و از اواســط‬ ‫ســال از بیــن م ـی رود‪ .‬ســناریوی دیگــر مبنــی بــر گســترش‬ ‫بیشــتر ایــن ویــروس در خــارج از چیــن اســت کــه می توانــد‬ ‫تحلیل هــای ارائــه شــده در اینجــا را تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫شوک منفی بزرگ متمرکز در چین‬ ‫محدودیــت مســافرتی که صنعــت توریســم را تحت تاثیــر قرار‬ ‫داده و تعطیلــی گســترده کارخانه هــا‪ ،‬نمایانگــر شــوک عرضه و‬ ‫تقاضــای منفــی اســت‪ .‬طــی دو هفتــه گذشــته‪ ،‬پیــش بینــی‬ ‫رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی بــرای فصــل اول ‪2020‬‬ ‫نصــف و بــه ‪ 1.3‬درصــد رســیده اســت‪ .‬کــه مــی توانــد ضعیــف‬ ‫تریــن رقــم پــس از بحــران مالــی جهانــی باشــد‪ .‬بزرگتریــن‬ ‫شــوک در چیــن خواهــد بــود‪ ،‬جایــی کــه پیــش بینــی رشــد‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی در ایــن ســه مــاه از ‪ 6.3‬درصــد قبــل‬ ‫از شــیوع بــه یک درصــد رســیده اســت‪ .‬انتظــار مـی رود تاثیــر‬ ‫ایــن رونــد در دو گــروه بــه شــدت احســاس شــود‪ .‬کشــورهای‬ ‫منطقــه کــه پیونــد تجــاری و ســفری گســترده ای بــا چیــن‬ ‫دارنــد‪ ،‬شــاهد کاهــش صــادرات در راســتای تعدیــل تقاضــای‬ ‫مصــرف کننــده خواهنــد بــود و کشــورهای تولیدکننــده کاال‬ ‫کــه بایــد بــا کندتــر شــدن تقاضــای چیــن و پاییــن امــدن‬ ‫قیمــت کاالهــا‪ ،‬شــاهد کاهــش رشــد اقتصــادی خــود باشــند‪.‬‬ ‫تاثیــر ایــن تعدیــل تقاضــا بــرای اقتصــاد امریــکا و اروپــای‬ ‫غربــی ‪ 0.25‬درصــد پیــش بینــی شــده کــه دلیــل عمــده ان‬ ‫بــر اثــر پیش بینــی رشــد اهســته تــر صــادرات اســت‪ .‬تقاضای‬ ‫مســکن نیــز بــه احتمــال زیــاد در ایــن سـه ماه ثابــت می مانــد‬ ‫بررسـی های بیشــتر دارد»‪ .‬ایــن اظهــارات در حالــی بیــان شــد کــه امــار‬ ‫دولــت چیــن نشــان می دهــد نــرخ رشــد فعالیــت کارخانه هــای چینــی‬ ‫تقریبــا بــه صفــر رســیده اســت چــرا کــه از ســفارش های صادراتــی در‬ ‫مــا ه ژانویــه حتــی پیــش از فراگیــر شــدن ویــروس کرونــا در سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬کاســته شــده بــود‪ .‬بــه گفتــه اداره ملــی امــار چیــن‪ ،‬شــاخص‬ ‫خریــد مدیــران (‪ )Purchasing Managers’ Index‬از ‪ ۵۰.۲‬در مــاه‬ ‫دســامبر بــه ‪ ۵۰‬در مــاه ژانویــه ســقوط کــرد کــه هم راســتا بــا پیش بینــی‬ ‫تحلیل گــران اســت کــه معتقــد بودنــد این شــاخص بــه نــرخ ‪ ۵۰‬امتیازی‬ ‫خواهــد رســید کــه نقط ـه ای خنثــی در ایــن شــاخص و بــرای تمییــز‬ ‫رشــد و توســعه اقتصــادی از رکــود اســت‪[ .‬امتیــاز زیــر ‪ ۵۰‬نشــانه رکــود‬ ‫و بــاالی ‪ ۵۰‬حاکــی از رشــد اقتصــادی اســت‪ ].‬ســفارش های صادراتــی‬ ‫چیــن جدیــد هــم بــرای اولیــن بــار بعــد از یــک ســال‪ ،‬در مــاه دســامبر‬ ‫رو بــه کاهــش گذاشــت‪ .‬بــا ایــن وجــود ایــن پژوهــش قبــل از تاریــخ ‪۲۰‬‬ ‫ژانویــه انجــام شــده اســت کــه روزی بــود کــه چندیــن خبــر از ابتــا بــه‬ ‫ایــن ویــروس در سراســر نقــاط جهــان پخــش شــد‪ .‬جیــم ریــد‪ ،‬دبیــر‬ ‫جهانــی مطالعــات اعتبــاری بانــک دویچــه (‪ )Deutsche Bank‬گفــت‪:‬‬ ‫«بــه همیــن خاطــر ایــن پژوهــش و امــار بــه طــور عمــده بی معنــی‬ ‫اســت»‪ .‬تــا کنــون ‪ ۲۱۳‬مــورد مــرگ در اثــر ایــن ویــروس تاییــد شــده‬ ‫اســت (در مقایســه بــا ‪ ۱۷۰‬نفــر تــا روز پنج شــنبه) و تعــداد افــراد مبتــا‬ ‫بــه ان نیــز از ‪ ۷۷۸۳‬نفــر بــه ‪ ۹۶۹۲‬تــن افزایــش یافتــه اســت‪ .‬امار رســمی‬ ‫مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری تــا کنــون از تعــداد کل مــوارد مبتــا بــه‬ ‫بیمــاری ســارس بــا ‪ ۸۰۹۶‬نفــر پیشــی گرفتــه اســت‪ .‬کارشناســان اقتصاد‬ ‫هرچنــد کاهــش قیمــت نفــت باعــث افزایــش قــدرت خریــد‬ ‫خانــه می شــود‪.‬‬ ‫عمق فاجعه چقدر است؟‬ ‫اگرچــه پیش بینــی مــا شــامل کاهــش شــدید تولیــد چیــن‬ ‫در ایــن مــاه اســت‪ ،‬امــا در واقــع فرضیــات خــوش بینانــه ای‬ ‫نیــز وجــود دارد‪ .‬نمــودار زیــر مســیر اصلــی افــت ‪ 40‬درصــدی‬ ‫تولیــد در اوایــل فوریــه را نشــان مــی دهــد کــه پــس از ان‬ ‫خروجــی تولیــد تــا پایــان مــاه بــه ســرعت بــه ظرفیــت کامــل‬ ‫بازمی گــردد‪ .‬فــرض می کنیــم تولیــد فراتــر رفتــه و شــرکت‬ ‫هــا بــرای جبــران بــازده از دســت رفتــه فوریــه بــه طــور کامل‬ ‫در مــاه مــارچ کار کننــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬رونــد تولیــد کــه‬ ‫در مــاه فوریــه ‪ 15‬درصــد بــوده در مــاه مــارچ بــه ‪ 28‬درصــد‬ ‫جهــش مــی یابــد (جــدول ‪ .)2‬نــرخ رشــد ســه ماهــه حاکــی‬ ‫از کاهــش ســاالنه ‪ 4.2‬درصــد در فصــل اول ‪ 2020‬و بــه دنبــال‬ ‫ان افزایــش ‪ 16.5‬درصــد در فصــل دوم ایــن ســال اســت‪.‬‬ ‫تولیــد ســاالنه در فصــل ســوم ‪ 2020‬نیــز ‪ 8.3‬درصــد قبــل از‬ ‫رســیدن بــه رونــد عــادی اســت‪ .‬ایــن ســناریو تغییرات ســریع‬ ‫و احتمــال بهبــود کامــل از رکــود تولیــد مــاه فوریــه را نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬رشــد اقتصــادی کــه صرفـاً تولیــد را بــه رونــد قبلــی‬ ‫بــاز مــی گردانــد نــه چیــز دیگــر‪ ،‬زیــرا تولیــد از دســت رفتــه‬ ‫هرگــز جبــران نمــی شــود‪ .‬بعیــد اســت کــه ایــن شــوک یــک‬ ‫رویــداد موقتــی باشــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بهبــود واقعــی بایــد ســطح‬ ‫تولیــد را تحت الشــعاع ســطوح قبلــی قــرار دهــد تــا زمــان‬ ‫کافــی بــرای جبــران تولیــد از دســت رفتــه بــه دســت بیایــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد ایــن رونــد بهبــود بســیار خوش بینانــه‬ ‫طراحــی شــده چراکــه بــا توجــه بــه اخریــن اخبــار‪ ،‬ایــن‬ ‫ویــروس اســیب بیشــتری بــه اقتصــاد وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بایــد یــک ســناریوی جایگزیــن را در نظــر بگیریــم‬ ‫کــه زمانبــری بیشــتری در رونــد بهبــود دارد‪ .‬نکتــه مهــم ایــن‬ ‫اســت کــه رکــود عمیــق و بهبــودی طوالنی تــر نیــاز بــه تالش‬ ‫بیشــتر و زمــان طوالنــی تــر بــرای جبــران تولیــد از دســت‬ ‫رفتــه دارد‪ .‬ایــن ســناریو افــت ‪ 45‬درصــدی تولیــد را در هفتــه‬ ‫اول فوریــه (پنج درصــد بیشــتر از قبلــی) و مســیر بازیابــی و‬ ‫رســیدن بــه ظرفیــت کامــل تولیــد را در اوایــل اوریــل نشــان‬ ‫مــی دهــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬رونــد تولیــد بــاال کــه از مــاه اوریــل اغاز‬ ‫شــده‪ ،‬ادامــه داشــته و در مــاه مــی بــه اوج رســیده و در ژوئن و‬ ‫جــوالی بــه ســطح عــادی مــی رســد‪ .‬بــر اســاس این ســناریو‪،‬‬ ‫تولیــد در فوریــه ‪ 34‬درصــد افــت‪ ،‬در مــاه مــارچ ‪ 34‬درصــد‬ ‫افزایــش و در مــاه مــی نیــز بــا ‪ 26‬درصــد رشــد همــراه اســت‪.‬‬ ‫نــرخ رشــد فصلــی در ایــن مــدل قابــل توجــه اســت‪ 46 ،‬درصد‬ ‫افــت تولیــد ســاالنه در فصــل اول ‪ ،2020‬قبــل از ‪ 227‬درصــد‬ ‫رشــد تولیــد ســاالنه در فصــل دوم و مجــددا ‪ 33‬درصــد افــت‬ ‫تولیــد ســاالنه در فصــل ســوم‪.‬‬ ‫اثبات در داده ها ست‬ ‫شــوک کرونــا و تاثیــر پیش بینــی شــده ان بــر فعالیــت هــای‬ ‫کالن اقتصــادی در نیــم ســال اول ‪ ،2020‬در ایــن نمــودار‬ ‫ارزیابــی شــده اســت‪ .‬داده هــای روزانــه‪ ،‬هفتــه گــی و ماهانــه‬ ‫بــه ســه ســوال اساســی پاســخ مــی دهنــد‪ )1 :‬شــوک چیــن‬ ‫تــا چــه انــدازه عمیــق اســت‪ )2 ،‬ایــن شــوک چقــدر طــول می‬ ‫کشــد و بهبــودی کامــل در چیــن چقــدر زمان مــی بــرد و ‪) 3‬‬ ‫ایــن شــوک چقــدر بــه ســایر نقــاط جهــان ســرایت مــی کند‪.‬‬ ‫در یــک ســناریوی خــوش بینانــه‪ ،‬ایــن شــوک فشــار زیــادی‬ ‫بــه رونــد تولیــد در چیــن وارد مــی کنــد امــا بازگشــت ســریع‬ ‫بــا تاثیــر محــدود بــه ســایر نقاط جهــان بــرای ان پیــش بینی‬ ‫مــی شــود‪ .‬در ســناریوی بدبینانــه‪ ،‬فعالیــت در چیــن بیــش از‬ ‫ایــن هــا تحــت فشــار قــرار گرفتــه و رونــد بازیابــی در نیمــه‬ ‫دوم ســال صــورت مــی گیــرد کــه به نوبه خــود بــه طــور قابــل‬ ‫توجهــی زنجیره هــای عرضــه را مختــل و تاثیــر منفی بســیاری‬ ‫بــر رشــد اقتصــاد جهانــی می گــذارد‪ .‬مبنــای اولیــه مــا نزدیک‬ ‫بــه ســناریوی خــوش بینانــه اســت در حالــی کــه ســناریوی‬ ‫جایگزیــن کــه در بــاال ذکــر شــد شــامل بهبــودی ســریعی‬ ‫اســت کــه تاثیــر خامــوش بــر رشــد جهانــی دارد‪ .‬امــا بــا تکیه‬ ‫چیــن در بانــک دویچــه معتقــد هســتند فاصلــه چندانــی بــا نقطــه عطف‬ ‫نداریــم‪ .‬بــه زعــم ایشــان اگــر فــرض بگیریــم اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫بــرای مقابلــه و محــدود کــردن گســترش ایــن ویــروس کارامــد بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬بیشــترین حــد مــوارد مبتــا بــه ایــن بیمــاری در خــارج از اســتان‬ ‫هوبــی‪ ،‬کــه شــهر ووهــان در ان واقــع اســت‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد طــی هفته‬ ‫اینــده اتفــاق خواهــد افتــاد‪ .‬دغدغ ـه ای جــدی در بازارهــای مالــی دنیــا‬ ‫وجــود دارد کــه نکنــد پکــن بــه خاطــر تــاش بــرای مقابلــه بــا تــرس و‬ ‫وحشــت همگانــی ســعی در مخفی کــردن اطالعــات کامــل دربــاره نحوه و‬ ‫زمــان شــروع و گســترش ایــن ویــروس دارد‪ .‬خانــم جورجیــوا گفــت جهان‬ ‫امــروز بــا بی ثباتــی و عــدم قطعیــت بیشــتری بــه خاطــر ویروس هــای‬ ‫فراگیــر‪ ،‬تغییــرات عظیــم اقلیمــی‪ ،‬و تنش هــای سیاســی روب ـه رو اســت‪.‬‬ ‫او گفــت‪« :‬امادگــی‪ ،‬جلوگیــری‪ ،‬و اتخــاذ تهمیداتــی زودهنــگام بایــد‬ ‫ســرلوحه اقدامــات سیاسـت گذاران باشــد»‪ .‬بنابــر تحقیــق بانــک ای ان جی‬ ‫(‪ )ING bank‬گســترش ویــروس ســارس باعــث ضربــه ‪ ۱‬درصــدی بــه‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن در ســال ‪ ۲۰۰۳‬شــد امــا عــدم قطعیــت‬ ‫دربــاره گســترش ویــروس کرونــا باعــث ان شــده کــه پیش بینــی تاثیــر ان‬ ‫بــر شــاخص های کالن اقتصــاد بــه شــدت ســخت شــود‪ .‬ضربــه ‪ ۱‬درصدی‬ ‫بــه تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن بــدان معنــی اســت کــه تاثیــر ان بــه‬ ‫طــور عمــده در کشــورهای اســیایی حاشــیه اقیانــوس ارام دیــده می شــود‬ ‫و کشــورهایی نظیــر کــره جنوبی‪ ،‬تایلنــد و مالــزی از اســیبی ‪ ۰.۳‬درصدی‬ ‫بــه تولیــد ناخالصــی خــود رنــج خواهنــد بــرد‪ .‬تاثیــر ایــن اتفــاق بــر تولیــد‬ ‫داخلــی بریتانیــا تنهــا چیــزی حــدود ‪ ۰.۰۲‬درصــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫بــر چــه اطالعاتــی می تــوان گــزارش دقیــق داد؟ متاســفانه‪،‬‬ ‫امــار ماهانــه چیــن بــه دلیــل تاخیــر زیــاد در ارائــه و غیــر‬ ‫قابــل دســترس بــودن بــه دلیــل تعطیــات ســال نــو‪ ،‬محــدود‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه بزرگــی شــوک و اهمیــت زمــان بنــدی‪،‬‬ ‫مــا بــر داده هــای روزانــه و هفتگــی موجــود در زمینــه فعالیت‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬کیفیــت هــوا‪ ،‬امــار ســفر‪ ،‬گردشــگری و تجــارت‬ ‫تکیــه کرده ایــم‪ .‬بــر اســاس ایــن اطالعــات‪ ،‬مصــرف روزانــه‬ ‫ذغــال ســنگ در حــال حاضــر ‪ 40‬درصــد پاییــن تــر از ســرعت‬ ‫متوســط خــود در طــی دهــه گذشــته بــوده اســت‪ .‬حجــم‬ ‫حمــل و نقــل بــه چیــن نیــز نســبت بــه میانگیــن هــای اخیر‬ ‫کاهــش حــدود ‪ 30‬درصــدی را نشــان می ده ـد ‪ .‬امــا خبــری‬ ‫کــه شــاید مهم تــر از ردیابــی شــاخص های فعالیت هــای‬ ‫روزانــه اســت ایــن باشــد کــه کارخانه هــا بــه ارامــی در حــال‬ ‫بــاز شــدن هســتند‪ .‬اعــام رســمی تعطیلــی کارخانه هــا تــا‬ ‫دهــم فوریــه بــود و بازگشــایی مجــدد انهــا بســیار کندتــر بوده‬ ‫اســت‪ .‬کارخانه هــا در بیشــتر مناطــق درگیــر بــا بیمــاری‪،‬‬ ‫تعطیــل باقــی مانــده و اســتان هوبــی در هفتــه اخیــر اعــام‬ ‫کــرد کــه تعطیــات رســمی تــا ‪ 21‬فوریه تمدید شــده اســت‪.‬‬ ‫روند صادرات در داده های ماهانه‬ ‫در حالــی کــه داده هــای روزانــه در ردیابــی رونــد اقتصــادی‬ ‫چیــن مقدم ترنــد‪ ،‬امــا داده هــای ماهانــه صادراتــی بــه‬ ‫ســایر نقــاط جهــان نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬پیش بینــی گزارشــات مــاه فوریــه بــا کاهــش شــدید‬ ‫تولیــد جهانــی صنایــع ناشــی از شــوک ویــروس همــراه‬ ‫اســت‪ .‬پیش بینــی اولیــه مــا ایــن اســت کــه میــزان تولیــد‬ ‫ماهانــه چیــن در مــاه فوریــه ‪ 15‬درصــد ســقوط خواهــد‬ ‫کــرد‪ ،‬حتــی اگــر کارخانــه هــا هفتــه اینــده شــروع بــه کار‬ ‫کننــد‪ .‬بــا فــرض افزایــش متوســط ‪ 0.2‬درصــدی در ژانویــه‪،‬‬ ‫متوســط تولیــد ماهانــه ژانویــه ‪ -‬فوریــه ‪ 7.4‬درصــد اعــام‬ ‫شــده اســت‪ .‬مهم تــر از ان‪ ،‬انتظــار چنیــن تغییــر شــدیدی‬ ‫در رونــد تولیــد ناخالــص داخلــی نیســت‪ .‬در ســناریوی‬ ‫اولیــه‪ ،‬پیش بینــی رشــد کلــی در فصــل اول ‪ 2020‬تنهــا‬ ‫یک درصــد اســت کــه ســریعاً بــه ‪ 9/9‬درصــد در فصــل دوم‬ ‫قبــل از بازگشــت بــه شــش درصد نیمــه دوم ســال اســت‪.‬‬ ‫اگــر رونــد رشــد طبــق مســیر جایگزینــی کــه در بــاال ذکــر‬ ‫شــده پیــش بــرود‪ ،‬تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز تــا حــدودی‬ ‫نوســان خواهــد داشــت؛ امــا اگــر فعالیــت بخــش خدمــات‬ ‫بــه انــدازه کاالهــا تاثیــر نگیــرد‪ ،‬ایــن نوســانات کمتــر خواهد‬ ‫بــود‪ .‬در خــارج از چیــن‪ ،‬شــیوع ویــروس کرونــا از طریــق‬ ‫شــاخص های معمــول ماهانــه ارزیابــی مــی شــود‪ .‬بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن مبنــای اولیــه در ایــن رونــد‪ ،‬تولیــد جهانــی کارخانــه‬ ‫هــای غیــر از چیــن در ایــن مــاه ‪ 0.5‬درصــد افــت کــرده و در‬ ‫مــاه مــارچ ایــن رقــم بــه ‪ 0.3‬درصــد می رســد‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫رقــم تولیــد جهانــی در فوریــه ‪ 2.2‬درصــد خواهــد بــود کــه‬ ‫ضعیــف تریــن رونــد در حــدود نیــم قــرن اخیــر بــه غیــر از‬ ‫بحــران مالــی جهانی ســت‪ .‬از انجــا کــه بیشــترین تحقیقــات‬ ‫مــا در مــورد اقتصــاد جهانــی روی کشــورهای نوظهــور اســیا‬ ‫و کشــورهای تولیدکننــده کاالســت‪ ،‬پیش بینــی کاهــش‬ ‫تولیــد در کشــورهای جــی ‪ 4‬کــه شــامل برزیــل‪ ،‬المــان‪ ،‬هند‬ ‫و ژاپــن اســت‪ ،‬بعیــد بــه نظــر می رســد‪ .‬هرچنــد نشــان دادن‬ ‫رونــد نزولــی تولیــد کاال در ایــن کشــورها به دلیــل کاهــش‬ ‫صــادرات کاال بــه انهاســت کــه بیشــتر از حــد تصــور اســت‪.‬‬ ‫در کنــار کشــورهای جــی ‪ ،4‬اســترالیا نیــز رونــد کاهــش‬ ‫تولیــد را نشــان می دهــد؛ چراکــه اتــکای ایــن کشــور بــه‬ ‫چیــن بــرای صــادرات‪ ،‬قابــل توجــه اســت‪ .‬انتظــار داریــم‬ ‫تولیــد در ســایر کشــورها ‪ 49.7‬درصــد افــت کنــد‪ .‬در یــک‬ ‫پیــش بینــی متعــادل تــر‪ ،‬کاهــش تولیــد جهانی ‪ 47.4‬اســت‬ ‫(بــدون در نظــر گرفتــن تمــام دســتاوردهای اواســط ســال‬ ‫‪ .) 2019‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر پیــش بینــی اولیــه مــا درســت‬ ‫باشــد و چیــن و ســایر کشــورهای جهــان بهبــودی ســریع‬ ‫‪ V‬شــکل را تجربــه کننــد‪ ،‬رونــد تولیــد در مــاه مــارچ بایــد‬ ‫بهبــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫درحالی که شـاهد افول‬ ‫قابلِ توجـه معاملات تجاری چیـن در سـطح بین الملل‬ ‫هسـتیم که متاثـر از شـرایط کنونی این کشـور به خاط ِر‬ ‫شـیوع ویروس کروناسـت؛ باید گفت کـه دود این ماجرا‬ ‫تنهـا به چشـم چینی هـا نخواهد رفـت و همه کشـورها‬ ‫یـا دسـتِ کم بخش عمـده ان ها که بـا تولیـدات متنوع‬ ‫این کشـور اسـیایی تغذیـه می شـوند‪ ،‬دچـار وضعیتی‬ ‫نابسـامان خواهنـد شـد‪ .‬ازانجاکـه پرجمعیت تریـن‬ ‫جغرافیـای جهـان‪ ،‬قطـب تولیـد در اقتصاد جهـان نیز‬ ‫به شـمار مـی رود و دراین زمینـه بـا فاصلـه ای بسـیار از‬ ‫سـایر کشـورها می ایسـتد (حتـی نزدیـک بـه دوبراب ِر‬ ‫امریـکا در جایـگاه دو ِم این حـوزه)‪ ،‬محدودیت هـا و‬ ‫نگرانی هایـی کـه ایجـاد شـده‪ ،‬منطقی به نظر می رسـد‪.‬‬ ‫ِ عنـوان «انالیز‬ ‫گـزارش «سـازمان ملل متحد» کـه تحت‬ ‫ِ‬ ‫کلـی حسـاب های مالـی» (‪ )AMA‬به تازگـی منتشـر‬ ‫شـده اسـت؛ نشـان داده کـه چیـن‪28 ،‬درصد از سـهم‬ ‫تولیـد جهـان را در سـال ‪ 2018‬به تنهایی عهـده دار بود‬ ‫تـوان تولید ایـاالت متحده هم‬ ‫کـه بیـش از ‪10‬درصـد از‬ ‫ِ‬ ‫افزون تـر بـوده‪ .‬درواقـع‪ ،‬از سـال ‪ 2010‬به این سـو که این‬ ‫ عنـوان یک عامـل اثرگذار‬ ‫کشـور توانسـت خودش را به‬ ‫ِ‬ ‫در بـازار جهـان تثبیت کند‪ ،‬به سـرعت جایـگاه خودش‬ ‫را سال به سـال ارتقـاء داد‪ .‬خالصـه نتایـج ایـن گـزارش‬ ‫ تاریـخ ‪ 18‬فوریـه ‪ 2020‬در سـایت داده پـردازی‬ ‫کـه به‬ ‫ِ‬ ‫‪ Statista‬به انتشـار رسـید‪ ،‬اورده کـه ارزش افـزوده چین‬ ‫از تولیـدات‪ ،‬در سـال ‪ 2018‬بالغ بـر چهارتریلیـون دالر‬ ‫و به عبارتـی‪ ،‬حـدود ‪30‬درصـد از ‪ GDP‬ایـن کشـور‪ ،‬از‬ ‫این بخـش بـود‪ .‬حـاال باید دیـد با رونـد فعلـی و هراس‬ ‫جهانـی از گسـترش یک ویـروس مرگبـار‪ ،‬دورنمای این‬ ‫بـازار بـزرگ در افـق اقتصـاد جهـان چه خواهـد بود؟‬ ‫گســترش پرشــتاب ویــروس کرونــا نفــس بازارهــای بــورس و اوراق بهــادار در المــان و دیگــر‬ ‫کشــورهای اروپایــی را گرفتــه اســت‪ .‬قیمــت شــاخص دکــس در المــان بــه پایین تریــن نــرخ خــود‬ ‫در مــاه فوریــه ســال جــاری میــادی تنــزل کــرد‪ .‬تــا چند هفتــه پیــش تــب و نگرانی هــای بازارهای‬ ‫بــورس در جهــان از پیامدهــای اقتصــادی ویــروس کرونــا تــا انــدازه ی فروکــش کــرده بــود کــه ایــن‬ ‫ویــروس بــار دیگــر نفــس بــورس و بــازار اوراق بهــادار را بــار دیگــر گرفــت‪ .‬گســترش پرشــتاب ایــن‬ ‫ویــروس در ایتالیــا و کــره جنوبــی ســبب شــد کــه در اخــر هفتـه ای کــه گذشــت‪ ،‬تــرس و اضطراب‬ ‫بــار دیگــر بــر صاحبــان ســهام و اوراق بهــادار ســایه افکن شــود‪ .‬قیمــت شــاخص های بازارهــای‬ ‫بــورس از جملــه دکــس در المــان تنزلــی چشــمگیر داشــت و بهــای نفــت نیز به شــکل محسوســی‬ ‫کاهــش یافــت‪ .‬قیمــت شــاخص دکــس در المــان بــار دیگــر کاهــش یافــت و بعدازظهر روز دوشــنبه‬ ‫‪ ۵‬اســفند (‪ ۲۴‬فوریــه) بــا تنزلــی در مجمــوع ‪ ۴ /۲‬درصــدی اندکــی بــا بیــش از ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۳۴‬واحد‬ ‫بســته شــد‪ .‬هیچ یــک از بازارهــای بــورس در اروپــا در برابــر شــیوع ســریع ویــروس کرونــا به ویــژه در‬ ‫ایتالیــا مصــون نماندنــد‪ .‬شــاخص «کک ‪ »۴۰‬بــازار بــورس پاریــس تا بعدازظهر دوشــنبه به میــزان ‪۴‬‬ ‫درصــد ریــزش داشــت‪ .‬بازارهــای بــورس در کشــورهای اســیایی بــه ویــژه در کــره جنوبی نیز شــاهد‬ ‫رونــدی مشــابه بودنــد‪ .‬شــرکت هواپیمایــی لوفت هانــزا و همچنیــن شــرکت های خودروســازی‬ ‫المــان از بازنــدگان بــزرگ بــازار بــورس بودنــد‪ .‬ارزش ســهام و اوراق بهـا دار شــرکت لوفت هانــزا بیش‬ ‫از هشــت درصــد کاهــش یافــت و شــرکت های خودروســازی ب ـی ام و‪ ،‬دایملــر و فولکس واگــن کــه‬ ‫بــازار چیــن بــرای انهــا بســیار مهــم اســت‪ ،‬شــاهد زیان هایــی ســنگین در بازارهــای بــورس بودنــد‪.‬‬ ‫بــه مــوزات ایــن رونــد‪ ،‬بــازار خــودرو در چیــن کــه یکــی از بزرگ تریــن بازار هــا بــرای خودروهــای‬ ‫ژاپنــی و المانــی محســوب می شــود‪ ،‬شــاهد بحرانــی چشــمگیر بــوده و میــزان فــروش خــودرو در‬ ‫چیــن در دو هفتــه نخســت مــاه فوریه در مجموع شــاهد کاهشــی ‪ ۹۲‬درصــدی بود‪ .‬صنــدوق جهانی‬ ‫پــول در ایــن میــان پیش بینی هــای خــود در مــورد رشــد اقتصــادی چیــن را اصــاح کــرده اســت‪.‬‬ ‫اریــک نیلســن‪ ،‬رئیــس شــرکت «یونی کردیــت» نیــز از کاهــش رشــد اقتصــادی چیــن ســخن گفته‬ ‫اســت‪ .‬طبــق ارزیابی هــای او اقتصــاد چیــن پــس از رشــد ‪ ۶‬درصــدی در س ـه ماهه پایانــی ســال‬ ‫گذشــته میــادی تنهــا ســه درصــد در سـه ماهه اغازیــن ســال ‪ ۲۰۲۰‬رشــد خواهــد کــرد‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫نیلســن اقتصــاد چیــن در ســال های اخیــر تاثیــر و اهمیتــی روزافــزون بــر اقتصــاد جهانــی داشــت‬ ‫و تردیــدی نیســت کــه کاهــش رشــد اقتصــاد چیــن و وضعیــت کنونــی در ایــن کشــور بــر دیگــر‬ ‫کشــورهای جهــان نیــز تاثیــر خواهــد گذاشــت‪ .‬صنعــت توریســم از جمله عرصه هایــی اســت کــه‬ ‫گســترش ویــروس کرونــا تاثیــری مســتقیم بــر ان داشــته اســت‪ .‬تازه تریــن پژوهش هــا حاکــی از‬ ‫ان اســت ک تنهــا صنعــت توریســم در اســیا بــه خاطــر شــیوع کرونــا نزدیک بــه ‪ ۱۱۵‬میلیــارد دالر‬ ‫زیــان کــرده اســت‪ .‬کارشناســان بانــک هلنــدی ای ان جــی (‪ )ING Bank‬گزارشــی در ایــن بــاره‬ ‫تحــت عنــوان «تعطیــات در جهنــم» منتشــر کرده انــد کــه طبــق ان ســفر های توریســتی از خــارج‬ ‫بــه چیــن و از چیــن بــه خــارج تقریبــا بــه کل بــه تعلیــق درامــده اســت‪ .‬از یک ســو طول می کشــد‬ ‫تــا محدودیت هــای مســافرتی برداشــته شــوند و از ســوی دیگــر نیــز خــود گردشــگران بــه مراتــب‬ ‫محطاطانه تــر عمــل کــرده و خــود می کوشــند ضریــب خطــر را پاییــن نگداشــته و از ســفر بــه چین‬ ‫یــا از چیــن بــه خــارج خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫شوک کرونا به بازار خودرو‬ ‫پــس از افــت ‪ ۹۲‬درصــدی فــروش خــودرو در چیــن در پــی گســترش ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫خبرهــا حاکــی از تاثیرگــذاری ایــن ویــروس در بــازار خــودرو ایــران اســت‪.‬بازار خــودرو‬ ‫کــه در چنــد وقــت اخیــر متاثــر از افزایــش نــرخ ارز و ســایر اتفاقــات وارد رکــود عمیقــی‬ ‫شــده‪ ،‬ایــن روزهــا نیــز بــا گســترش ویــروس کرونــا شــاهد تنش هــای جدیــدی اســت‪ .‬از‬ ‫یــک ســو نبــود خریــدار ایــن بــازار را وارد رکــود جدیــدی کــرده و از ســوی دیگــر قیمت ها‬ ‫بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای پایانــی ســال‪ ،‬همزمــان بــا افزایــش نــرخ ارز دچــار نوســان‬ ‫شــده اســت‪ .‬تنــش در بــازار خــودرو همچنــان ادامــه دارد و هرچنــد مــوج گرانــی در هفتــه‬ ‫گذشــته دوبــاره بــه جــان بــازار خــودرو افتــاد و طــی یــک هفتــه گذشــته نــرخ هــا‪ ،‬رکــورد‬ ‫قبلــی خــود را شکســتند و وارد ســطوح جدیــد قیمتــی شــدند امــا هــم اکنــون بــازار تــا‬ ‫انــدازه ای بــه ارامــش رســیده و قیمت هــا بــا کاهــش روبــه رو شــده اند‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫حتــی سیاســت ثبــات نــرخ بــا هــدف ثابــت نــگاه داشــتن نــرخ خــودرو نــه تنهــا اثربخــش‬ ‫نبــوده بلکــه شــرایط را بــرای فعالیــت دالالن فراهــم کــرده اســت‪ .‬در همیــن حــال ســعید‬ ‫موتمنــی‪ ،‬رئیــس اتحادیــه فروشــندگان خــودرو دربــاره وضعیــت بــازار خــودرو اظهــار کرد‪:‬‬ ‫هرچنــد درحال حاضــر بــازار خــودرو ارام اســت امــا طــی چنــد روز گذشــته قیمت هــا‬ ‫نوســان داشــته اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه نــرخ ‪ ۶۳‬میلیونــی پرایــد ‪ ۱۱۱‬می افزایــد‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون نــرخ پرایــد ‪ ۱۳۱‬نیــز بــه ‪ ۵۹‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان و پرایــد ‪ ۱۵۱‬نیــز‬ ‫‪ ۶۴‬میلیــون تومــان رســید‪ .‬ســمند ال ایکــس‪ ۱۰۲ ،‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان‪ ،‬دنــا‬ ‫تیــپ ‪ ۱۴۸ ،۱‬میلیــون تومــان‪ ،‬پــژو ‪ ۹۵ ،۴۰۵‬میلیــون تومــان‪ ،‬پــژو دوگانــه ســوز‪۱۱۶ ،‬‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬دنــا پــاس تیــپ یــک ‪ ۱۷۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬پــژو ‪ ۲۰۶‬تیــپ ‪ ۲‬ســاده‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۳‬میلیــون تومــان‪ ،‬پــژو ‪ ۲۰۶‬فــول‪ ۱۰۴ ،‬میلیــون تومــان‪ ،‬پــژو ‪ ۲۰۶‬صنــدوق دار فــول‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیــون تومــان‪ ،‬ســراتو ‪۴۰۵‬میلیــون تومــان‪ ،‬ســانتافه ‪ ۱‬میلیــارد و ‪ ۵۰‬میلیــون‬ ‫تومــان‪ ،‬پــژو ‪ ۲۰۰۸‬نیــز ‪ ۴۶۰‬میلیــون تومــان در بــازار معاملــه شــد‪ .‬موتمنــی بــا تاکیــد بــر‬ ‫ایــن کــه بــه نظــر می رســد نــرخ خودروهــا در روزهــای اینــده در بــازار‪ ،‬کاهشــی باشــد‪،‬‬ ‫تصریــح می کنــد‪ :‬تاثیــر کرونــا بــر کاهــش قیمت هــا در حالیســت کــه نــرخ دالر رونــد‬ ‫افزایشــی داشــته و ایــن رونــد‪ ،‬تاثیــر روانــی خــود را در بــازار خــودرو گذاشــته اســت‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــا ن می کنــد‪ :‬همزمــان بــا افزایــش نــرخ ارز‪ ،‬تمایــل بــه فــروش خــودرو بــه شــدت‬ ‫کاهــش می یابــد و اعــام قیمت هــای جدیــد خــودرو از ســوی عــده ای در فضــای مجــازی‬ ‫کــه هیــچ نظارتــی بــر ان وجــود نــدارد‪ ،‬باعــث تشــویش بیشــتر بــازار می شــود چــرا کــه‬ ‫برابــر نبــودن عرضــه و تقاضــا در کنــار دســتکاری قیمت هــا تعــادل بــازار را برهــم می زنــد‪.‬‬ ‫موتمنــی بــا اشــاره بــه تفــاوت بــاالی نــرخ کارخانـ ه و بــازار اظهــار می کنــد‪ :‬ایــن تفــاوت‬ ‫نــرخ باعــث می شــود تــا عطــش برســد از کارخانــه و فــروش در بــازار افزایــش یابــد کــه‬ ‫ایــن امــر بــه تشــویش بیشــتر بــازار دامــن می زنــد‪ .‬کارشناســان بــازار خــودرو معتقدنــد در‬ ‫صــورت تعییــن ســقف قیمتــی بــرای خودروهــا‪ ،‬از بــازار ســیاه جلوگیــری می شــود و بــازار‬ ‫بــه ارامــش خواهــد رســید‪ .‬ایــن در حالیســت کــه بــا در نظــر گرفتــن نــرخ تمــام شــده‬ ‫خــودرو و ســود مشــخص‪ ،‬می تــوان نســبت بــه تعییــن نــرخ خــودرو در بــازار اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫امــا ان چــه منجــر بــه بازگشــت ارامــش بــه بــازار خــودرو می شــود بــه طــور قطــع حــذف‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری اســت‪ .‬ایــن امــر می توانــد در کنــار رونــد فعلــی ارامــش بــازار‬ ‫خــودرو کــه ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا اســت‪ ،‬بــازار را از حضــور واســطه ها خالــی‬ ‫کنــد‪ / .‬منبــع‪ :‬خــودروکار‬ ‫مغلوب ویروس کرونا‬ ‫اژدهای سرخ اسیا‬ ‫ِ‬ ‫چینی اقتصاد شکست!‬ ‫‪28.4‬درصد‬ ‫چین‬ ‫‪16.6‬درصد‬ ‫امریکا‬ ‫ژاپن‬ ‫‪7.2‬درصد‬ ‫‪5.8‬درصد‬ ‫المان‬ ‫‪3.3‬درصد‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪3.0‬درصد‬ ‫هند‬ ‫‪2.3‬درصد‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪1.9‬درصد‬ ‫فرانسه‬ ‫‪1.8‬درصد‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪1.5‬درصد‬ ‫مکزیک‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫کاهش تعداد نمایندگان زن تهران‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫حضــور زنــان در مجلــس دهــم بــه عنــوان یــک رکــورد ثبــت شــد و ایــن حضــور پررنــگ باعث‬ ‫شــد تــا بــار دیگــر اعتمــاد بــه زنــان رنــگ بیشــتری بــه خــود بگیــرد و مجلــس یازدهــم نیــز‬ ‫در اســتانه شکســتن رکــورد مجلــس دهــم قــرار بگیــرد‪ .‬به گــزارش خبرانالیــن؛ مجلــس دهــم‬ ‫بــرای اولیــن بــار رکــورد حضــور زنــان در پارلمان را شکســت و ‪ ۱۸‬زن توانســتند بــه مجلس راه‬ ‫پیــدا کننــد کــه البتــه کمتــر از یــک مــاه بعــد از انتخابــات شــورای نگهبــان صالحیــت «مینــو‬ ‫خالقــی» منتخخــب مــردم در اصفهــان را رد کــرد وبــه جــای او «حســن کامــران» در انتخابات‬ ‫میــان دوره ای راهــی بهارســتان شــد‪ .‬بــا ایــن حــال حضــور ‪ ۱۷‬زن در مجلــس دهــم خــود‬ ‫ثبــت رکــوردی جدیــد بــود‪ .‬از انجــا کــه در جریــان انتخابــات ســال ‪ ۹۴‬شــورایعالی سیاســت‬ ‫گــذاری اصــاح طلبــان بنــای بســتن لیســت را بــر ســهم ‪ ۳۰‬درصــدی زنــان در لیســت قــرار‬ ‫داده بودنــد از میــان ‪ ۳۰‬نماینــده تهــران‪ ،‬هشــت زن راهــی مجلــس شــدند‪ .‬فــارغ از تهــران‬ ‫شــهرهای دیگــری ماننــد تبریــز‪ ،‬کنــگان‪ ،‬بروجــن‪ ،‬قزویــن‪ ،‬شــهرضا و ‪ ...‬یــک زن را بــه عنــوان‬ ‫نماینــده خــود انتخــاب کردنــد‪ .‬هرچنــد تصــور می شــد بعــد از مجلــس دهــم تعــداد حضــور‬ ‫زنــان کمتــر شــود امــا عمــا ایــن ایــن اتفــاق نیفتــاد و در مجمــوع بــار دیگــر ‪ ۱۷‬زن بــه‬ ‫مجلــس راه پیــدا کردنــد کــه اگــر «فاطمــه اجرلــو» بتوانــد در مرحلــه دوم بــر رقیبــش پیشــی‬ ‫بگیــرد و از حــوزه کــرج وارد مجلــس شــود مجلــس یازدهــم بــا ‪ ۱۸‬نماینــده زن رکــورد مجلس‬ ‫دهــم را هــم خواهــد شکســت‪ .‬البتــه در میــان نماینــدگان تهــران تعــداد زنــان نزدیــک بــه‬ ‫نصــف مجلــس دهــم کاهــش پیــدا کــرد و هشــت نماینــده زن تهــران بــه پنــج نماینــده زن در‬ ‫مجلــس یازدهــم تقلیــل پیــدا کــرد‪ .‬کاهش تعــداد زنــان در لیســت شــورای ائتالف در مقایســه‬ ‫بــا لیســت امیــد اصالح طلبــان در مجلــس دهــم هــم مشــهود بــود‪ .‬هرچنــد بــه لحــاظ تعــداد‬ ‫حضــور زنــان مجلــس یــازده بــا مجلــس دهــم برابــری می کنــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫تنهــا دو زن مجلــس دهــم در جایــگاه نمایندگی شــان ابقــا شــد‪« ،‬ســمیه محمــودی» نماینــده‬ ‫مــردم شــهرضا و «هاجــر چنارانــی» نماینــده نیشــابور و فیــروزه‪ .‬در شهرســتان مبارکــه هــم‬ ‫کــه در طــول چهــار ســال گذشــته «زهــرا ســعیدی» نماینــده ان بــود جایگزیــن او بــاز یــک‬ ‫زن بــود و از ایــن حــوزه «پرویــن صالحــی» راهــی ســاختمان هرمــی میــدان بهارســتان شــد‪.‬‬ ‫در تهــران امــا «پروانــه سلحشــوری» کــه اواز ه نطق هــا و تذکرهایــش نقــل زبــان خیلی هــا‬ ‫شــده بــود در اخریــن روز نام نویســی در انتخابــات مجلــس یازدهــم اعــام کــرد مجلــس را‬ ‫فاقــد قــدرت تاثیــر گــذاری می دانــد و بــرای همیــن عطــای نمایندگــی را بــه لقایــش بخشــید‪.‬‬ ‫فاطمــه حســینی نیزکــه جوانتریــن نماینــده مجلــس دهــم بــود تصمیــم گرفــت نمایندگــی را‬ ‫کنــار بگــذارد و او نیــز در انتخابــات ثبت نــام نکــرد‪« .‬طیبه سیاوشــی» دیگــر نماینده تهــران بود‬ ‫کــه مســائل مختلفــی از پیگیــری «ممنوعیــت کودک همســری» تــا «اعطــای تابعیت بــه فرزند‬ ‫مــادران ایرانــی و پــدران خارجــی» را پیگیــری می کــرد امــا او در جریــان بررســی صالحیت هــا‬ ‫مشــمول بنــد یــک مــاده ‪ ۲۸‬یعنــی عــدم التــزام بــه اســام شــد و وقتــی اعتــراض کــرد بنــا‬ ‫بــه روایــت خــودش «عــدم التــزام عملــی بــه نظــام» هــم بــه ان اضافــه شــد و نتوانســت در‬ ‫یازدهمیــن انتخابــات مجلــس شــرکت کنــد‪« .‬فاطمــه ســعیدی» دیگــر نماینــده تهــران هــم‬ ‫سرنوشــتی متفــاوت از سیاوشــی نداشــت و او نیــز بــا نظــارت اســتصوابی شــورای نگهبــان از‬ ‫گردونــه انتخابــات خــارج شــد‪« .‬حمیــده زرابــادی» نماینــده جــوان قزویــن نیــز به دلیــل عدم‬ ‫التــزام بــه اســام رد صالحیــت شــد و دیگــر نتوانســت وارد گــود رقابت هــای انتخاباتــی مجلس‬ ‫یازدهــم شــود‪« .‬پروانــه مافــی» «ســهیال جلــودارزاده» «فریــده اوالدقبــاد» از نماینــدگان تهران‬ ‫بودنــد کــه اتفاقــا بــه ســامت از فیلتــر شــواری نگهبــان عبــور کردنــد امــا مجالی بــرای حضور‬ ‫مجــدد در پارلمــان نیافتنــد‪« .‬فاطمــه ذوالقــدر» دیگــر نماینــده تهــران بــود کــه در یازدهمیــن‬ ‫انتخابــات مجلــس تصمیــم گرفــت این بــار از ســرزمین مــادری یعنــی مینــاب وارد گــود‬ ‫انتخابــات شــود امــا او نیــز موفــق نشــد دوره نمایندگـی اش را تمدیــد کنــد‪.‬‬ ‫پرونده حضور زنان در مجلس یازدهم هنوز باز است‬ ‫مجلس یازدهم رکورددار حضور زنان خواهد بود؟‬ ‫بــر اســاس امــار اعــام شــده ســتاد انتخابــات کشــور‪ ،‬تاکنــون ‪ ۱۷‬زن توانســته اند ارای الزم را بــرای‬ ‫حضــور در بهارســتان کســب کننــد‪ .‬درصــورت موفقیــت فاطمــه اجورلــو در دور دوم انتخابــات حــوزه‬ ‫انتخابیــه کــرج‪ ،‬تعــداد بانــوان مجلــس یازدهــم بــه ‪ ۱۸‬نفــر می رســد و ایــن مجلــس رکــورددار حضــور‬ ‫زنــان خواهــد بــود‪ .‬یکــی از مســائلی کــه در هــر دوره از انتخابــات مجلــس شــورای اســامی توجــه ناظران‬ ‫مســائل سیاســی را بــه خــود جلــب کــرده‪ ،‬میــزان اقبــال زنــان بــه مشــارکت سیاســی و انتخابــات و تالش‬ ‫انهــا بــرای کســب کرسـی های بهارســتان بــوده اســت‪ .‬بــه نظــر مــی رســد از ایــن بابــت مجلــس یازدهــم‬ ‫در حــال ثبــت رکــورد جدیــدی اســت و اگــر فاطمه اجرلــو بتوانــد از حــوزه انتخابیــه کــرج بــه مجلــس‬ ‫راه یابــد‪ ،‬ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد‪ .‬براســاس امــار اعــام شــده ســتاد انتخابــات کشــور‪ ،‬تاکنــون ‪ ۱۷‬زن‬ ‫توانســته انــد ارای الزم را بــرای حضــور در بهارســتان کســب کننــد‪ .‬درصــورت موفقیــت فاطمــه اجورلــو‬ ‫در دور دوم انتخابــات حــوزه انتخابیــه کــرج‪ ،‬اشــتهارد و فردیــس‪ ،‬تعــداد بانــوان دوره یازدهــم مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــه ‪ ۱۸‬نفــر می رســد و بــا ایــن حســاب ایــن مجلــس رکــورددار حضــور زنــان در ایــن‬ ‫‪ ۱۱‬دوره خواهــد بــود‪ .‬فاطمــه رهبــر‪ ،‬زهــره الهیــان‪ ،‬زهــره ســادات الجــوردی‪ ،‬فاطمــه قاســم پور و ســمیه‬ ‫رفیعــی از حــوزه انتخابیــه تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات و پردیــس‪ ،‬هاجــر چنارانــی از حــوزه انتخابیــه نیشــابور‬ ‫و فیــروزه‪ ،‬شــیوا قاســمی از حــوزه انتخابیــه ســرواباد و مریــوان‪ ،‬فاطمــه رحمانــی از حــوزه انتخابیه مشــهد‬ ‫و کالت‪ ،‬زهــرا شــیخی مبارکــه از حــوزه انتخابیــه اصفهــان‪ ،‬الهــام ازاد از حــوزه انتخابیــه نائیــن‪ ،‬خــور و‬ ‫بیابانــک‪ ،‬عفــت شــریعتی از حــوزه انتخابیــه رزن و کوهبنــان‪ ،‬ســمیه محمــودی از حــوزه انتخابیه شــهرضا‬ ‫و دهاقــان‪ ،‬پرویــن صالحــی مبارکــه از حــوزه انتخابیــه مبارکــه‪ ،‬ســارا فالحــی از حــوزه انتخابیــه ایــام‪،‬‬ ‫معصومــه پاشــایی بهــرام از حــوزه انتخابیــه مرنــد و جلفــا‪ ،‬فاطمــه محمدبیگــی از حــوزه انتخابیــه قزوین و‬ ‫ابیــک و فاطمــه مقصــودی از حــوزه انتخابیــه بروجــرد‪ ۱۷ ،‬بانویــی هســتند کــه توانســتند منتخــب حوزه‬ ‫نگاهی به نقش زنان در مجلسی مردانه‬ ‫سارا بقایی‬ ‫نتایــج اولیــه انتخابــات مجلــس یازدهــم نشــان‬ ‫می دهــد کــه حضــور حداقلــی زنــان در ایــن‬ ‫مجلــس نیــز‪ ،‬همچــون مجلس هــای گذشــته‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت و بــه احتمــال زیــاد از نظــر‬ ‫میــزان تاثیرگــذاری انهــا در رونــد قانونگــذاری‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا پیشــرفتی حاصــل نخواهــد شــد بلکــه شــاهد‬ ‫کاهــش نیــز خواهیــم بــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت که‬ ‫زنــان بــه عنــوان نیمــی از جامعــه بایــد جایگاهــی‬ ‫بیــش از ایــن در خانــه ملــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنــا؛ در روزهــای گذشــته‪ ،‬ســید‬ ‫اســماعیل موســوی؛ ســخنگوی ســتاد انتخابــات‬ ‫کشــور‪ ،‬در گفــت وگــو بــا ایرنــا بــا بیــان انکــه تعداد‬ ‫کل داوطلبــان ثبت نــام بــرای انتخابــات یازدهمیــن‬ ‫دوره مجلــس شــورای اســامی ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۳۳‬نفــر‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرده بــود‪« :‬از ایــن تعداد‪،‬‬ ‫هفت هــزار و ‪ ۱۵۷‬نفــر تاییــد صالحیــت شــدند و از‬ ‫میــان کل تعــداد تاییــد صالحیت شــدگان‪ ۷۸۲ ،‬زن‬ ‫و شــش هزار و ‪ ۳۷۵‬نفــر مــرد هســتند»‪ .‬روشــن‬ ‫اســت کــه میــزان مشــارکت زنــان در ایــن دوره از‬ ‫انتخابــات مجلــس افــت کــرده اســت‪ ،‬به طــوری‬ ‫کــه شــاهد کاهــش چشــم گیر داوطلبــان و‬ ‫ثبت نام کننــدگان زنــان هــم در مقایســه بــا زنانــی‬ ‫کــه در دوره قبــل ثبت نــام کــرده بودنــد‪ ،‬و هــم در‬ ‫مقایســه بــا مــردان در ایــن دوره هســتیم‪ .‬پرواضــح‬ ‫اســت کــه اولیــن پیامــد ایــن کاهــش حضــور زنان‪،‬‬ ‫کاهــش اثرگــذاریِ دیدگاه هــا و پیگیــری مطالبــات‬ ‫انهــا اســت‪ .‬اگرچــه کــه ســخت گیری های شــورای‬ ‫نگهبــان در تاییــد صالحیــت نامزدهــای نمایندگــی‬ ‫مجلــس خــود مزیــدی بــر علــت شــده و حضــور‬ ‫زنانــی کــه نماینــده همــه اقشــار و طــرز فکرهــای‬ ‫جامعــه باشــند را غیرممکمــن ســاخته اســت امــا‬ ‫همیــن ســهم حداقلــی می توانــد تاثیــری‪ ،‬هرچنــد‬ ‫انــدک‪ ،‬بــر مطــرح شــدن و پیگیــری مطالبــات‬ ‫زنــان بگــذارد‪.‬‬ ‫دوره ای با حضور پررنگ زنان‬ ‫دوره دهــم مجلــس شــورای اســامی از ‪ ۸‬خــرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬رســماً اغــاز شــد و نماینــدگان ایــن دوره از‬ ‫انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی‬ ‫کــه در ‪ ۷‬اســفند ‪ ۱۳۹۴‬و ‪ ۱۰‬اردیبهشــت ‪۱۳۹۵‬‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬انتخــاب شــدند‪ .‬از مجمــوع ‪ ۲۸۸‬نفــر‬ ‫منتخــب دهمیــن دوره مجلــس‪ ۲۷۱ ،‬نفــر مــرد و‬ ‫‪ ۱۷‬نفــر زن وجــود داشــت؛ تعــدا ِد انــدک زنــان در‬ ‫ایــن دوره از مجلــس بــه رغــم کمیــت ناچیزشــان‪،‬‬ ‫رکــوردی از بیشــترین تعــداد زنــان ورود یافتــه از‬ ‫بــدو تاســیس مجلــس شــورای اســامی در ایــران‬ ‫بــود‪ .‬حــاال و در شــرایطی کــه نتایــج اولیــه انتخابات‬ ‫مجلــس یازدهــم مشــخص و بــه احتمــال زیــاد‬ ‫نتایــج قطعــی نیــز امــوز و فــردا مشــخص خواهــد‬ ‫شــد بعضــی از صاحبنظــران داخلــی همصــدا بــا‬ ‫برخــی از رســانه های خارجــی از بی اهمیت بــودن‬ ‫نقــش ایــن زنــان در ایــن دوره مشــخص (مجلــس‬ ‫دهــم) حــرف می زننــد‪ .‬البتــه برخــی از رســانه در‬ ‫تقابــل بــا ایــن نظــرات کار و نقــش ایــن زنــان را‬ ‫قانون سهمیه جنسیتی در جهان‬ ‫انتخابیــه خــود در مجلــس یازدهــم شــورای اســامی باشــند و درصــورت تایید شــورای نگهبــان به مجلس‬ ‫راه خواهنــد یافــت‪ .‬چهــار نفــر از ایــن تعــداد ســابقه نمایندگــی در مجلــس را دارنــد و فاطمــه اجورلــو هم‬ ‫ســابقه نمایندگــی در مجلــس را دارد امــا او بــرای شکســتن رکــورد حضــور زنــان در مجلــس بایــد در دور‬ ‫دوم‪ ،‬بیشــترین رای را بــه دســت بیــاورد‪.‬‬ ‫زنانی که نماینده شدند‬ ‫در دوره نخســت مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬چهــار نامــزد زن توانســتند به عنــوان منتخبین حــوزه انتخابیه‬ ‫خــود روانــه بهارســتان شــوند؛ مریــم بهــروزی از حــوزه انتخابیــه تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات و اسالمشــهر از‬ ‫جنــاح راســت و اعظــم طالقانــی‪ ،‬گوهــر الشــریعه دســتغیب و عاتقــه صدیقــی (همســر شــهید رجایــی) از‬ ‫همــان حــوزه از جنــاح چــپ راهــی مجلــس شــورای اســامی شــدند‪ .‬در دومیــن دوره مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬مرضیــه حدیدچــی جایگزیــن اعظــم طالقانــی شــد و مریم بهــروزی‪ ،‬گوهر الشــریعه دســتغیب و‬ ‫عاتقــه صدیقــی بــرای بــار دوم راهــی مجلــس شــدند‪ .‬ایــن ترکیــب در مجلــس ســوم هــم تکــرار شــد‪ .‬امــا‬ ‫سعودی‬ ‫عربستان‬ ‫در مجلــس چهــارم در مرحلــه نخســت و میانــدوره ای در مجمــوع ‪ ۹‬زن توانســتند بــه عنــوان منتخبیــن‬ ‫حــوزه انتخابیــه خــود روانــه مجلــس شــوند‪ .‬فخرالتــاج امیرشــقاقی و فاطمــه همایــون مقــدم از حــوزه‬ ‫انتخابیــه تبریــز‪ ،‬مریــم بهــروزی‪ ،‬پرویــن ســلیحی‪ ،‬منیــره نوبخــت‪ ،‬مرضیــه وحیــد دســتجردی از حــوزه‬ ‫انتخابیــه تهــران‪ ،‬اختــر درخشــنده از حــوزه انتخابیــه کرمانشــاه و قدســیه ســیدعلوی از حــوزه انتخابیــه‬ ‫مشــهد و کالت‪ ،‬نــه زنــی بودنــد کــه بــه مجلــس چهــارم شــورای اســامی راه یافتنــد‪ .‬در مجلــس پنجــم‬ ‫شــورای اســامی ‪ ۱۴‬زن روانــه مجلــس شــدند‪ .‬شــهربانو امانــی انگنــه از حــوزه انتخابیــه ارومیــه بــدون‬ ‫ســابقه نمایندگــی‪ ،‬نیــره اخــوان بی طــرف و زهــرا پیشــگاهی فــرد اعتدال گــرا از حــوزه انتخابیــه اصفهــان‪،‬‬ ‫ســهیال جلــودار زاده‪ ،‬فائــزه هاشــمی رفســنجانی‪ ،‬فاطمــه کروبــی‪ ،‬نفیســه فیاض بخــش‪ ،‬منیــره نوبخــت و‬ ‫مثبــت ارزیابــی می کننــد‪ .‬نکتــه مغفــول در اینجــا‬ ‫توجــه بــه جایــگاه اجتماعــی ایــن زنــان بــه صــورت‬ ‫کلــی و ورای نقــش شــخصی ایشــان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بــدان معناســت کــه نمی تــوان انتظــاری فــرا واقعی‬ ‫از ایــن زنــان داشــت‪ .‬بــرای مثــال درحالــی کــه زنان‬ ‫کمتریــن حضــور را در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــه عنــوان رئیــس کمســیون های مختلــف دارنــد‬ ‫بــدون شــک اثرگــذاری انهــا نیــز پاییــن خواهــد‬ ‫امــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬نمایننــدگان زن همــواره از حضــور‬ ‫در جمــع هیــات رئیســه مجلــس کنــار گذاشــته‬ ‫شــده اند؛ موضوعــی کــه البتــه منحصــر بــه هیــات‬ ‫رئیســه مجلــس نبــود و ایــن حــذف جنســیتی‬ ‫حتــی در مــورد فراکســیون های مختلــف هــم‬ ‫رخ داد‪ .‬فاطمــه ســعیدی‪ ،‬پروانــه مافــی‪ ،‬معصومــه‬ ‫اقاپــور‪ ،‬پروانــه سلحشــوری و فریــده اوالدقبــا پنــج‬ ‫نماینــده زن نامــزد هیئت رئیســه فراکســیون امیــد‬ ‫بودنــد کــه موفــق بــه اخــذ ارای الزم نشــدند‪ .‬اینکه‬ ‫تاکنــون هیچ یــک از نماینــدگان زن در دوره هــای‬ ‫مختلــف مجلــس داوطلــب ریاســت مجلــس نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬حقیقــت تلخــی اســت کــه از یــک واقعیــت‬ ‫تلــخ تــر پــرده بــر مـی دارد و ان واقــف بــودن زنــان‬ ‫بــه ایــن مطلــب اســت کــه هرگــز مــردان و شــرایط‬ ‫موجــود اجــازه چنیــن موقعیــت و ارتقــا جایگاهی را‬ ‫بــه انــان نخواهــد داد‪.‬‬ ‫تدوین طرح همان تصویب طرح نیست‬ ‫نکتــه مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه لــزوم پیگیری‬ ‫دغدغه هــا (تدویــن طرح هــا) و بــه نتیجــه‬ ‫رســیدن انــان (تصویــب طرح هــا) را می تــوان‬ ‫دو مقولــه مجــزای از همــه در نظــر گرفــت کــه‬ ‫اگــر بــر اســاس اولــی (پیگیــری دغدغه هــا و‬ ‫علیرضا چنگی‬ ‫اولیــن کشــور جهــان کــه قانــون ســهمیه جنســیتی را معرفــی کــرد‪ ،‬ارژانتیــن در ســال ‪ 1991‬بــود‪.‬‬ ‫از ان زمــان الــزام قانونــی احــزاب بــرای ارائــه تعــداد معینــی از کاندیداهــای زن در امریــکای التیــن و دیگــر کشــورها رایــج شــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کشــورها رویکردهــای متفاوتــی را بــا همــان هــدف اتخــاذ کردنــد‪ ،‬یــا کرسـی هایی بــه زنــان (ماننــد چین ‪ ،‬پاکســتان‬ ‫و بســیاری از کشــورهای عربــی) اختصــاص دادنــد‪ ،‬در برخــی کشــورها نیــز احــزاب سیاســی به طــور داوطلبانــه ســهمیه های‬ ‫خــود را (ماننــد بســیاری از اروپــا) بــه زنــان اعطــاء کردنــد‪ .‬البتــه ســهمیه ها تاثیــر چشــمگیری در سیاســت کشــوری مثــل‬ ‫روانــدا داشــته اســت‪ .‬در دهــه ‪ 1990‬به طــور متوســط ‪18‬درصــد کرس ـی های مجلــس مربــوط بــه زنــان بــود‪ .‬قانــون اساســی‬ ‫ســال ‪ 2003‬دولــت را موظــف کــرد تــا ‪30‬درصــد مقام هــای منتخــب متعلــق بــه زنــان باشــد‪ .‬در ســال ‪ ،2008‬زنــان بیــش از‬ ‫نیمــی از پارلمــان روانــدا را تشــکیل می دادنــد و ایــن نســبت در انتخابــات ‪ 2013‬نزدیــک بــه دوســوم افزایــش یافــت‪ .‬طــی‬ ‫‪ 20‬ســال گذشــته‪ ،‬گام هــای بزرگــی در جهــت نمایندگــی بیشــتر زنــان برداشته شــده اســت‪ .‬در ســال ‪ 1997‬زنــان فقــط بیــش‬ ‫از ‪30‬درصــد کرس ـی ها را در ســوئد‪ ،‬نــروژ‪ ،‬فنالنــد‪ ،‬دانمــارک و هلنــد داشــتند‪ .‬اکنــون ‪ 49‬کشــور وجــود دارد کــه در ایــن راه‬ ‫گام برداشــتند‪ .‬امــا از ســال ‪ 2015‬پیشــرفت متوقف شــده و در بعضــی مــوارد معکــوس شــده اســت‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬نســبت‬ ‫مقام هــای اجرایــی زنــان پاییــن و درواقــع یک به پنــج شــده اســت‪ .‬فرانســه ‪ ،‬کانــادا و اســپانیا همگــی کابینه هایــی بــا حداقــل‬ ‫تعــداد زنــان دارنــد‪ .‬امــا انهــا اســتثناء هســتند و یــک قاعــده کلــی محســوب نمی شــوند‪ .‬در برخــی مــوارد هنگامی کــه زنــان‬ ‫بــه کابینــه معرفــی می شــوند‪ ،‬اغلــب بــه انــان نقش هــای کوچکــی داده می شــود کــه معمــوال محــدود بــه مســوولیت امــور‬ ‫اجتماعــی و خانــواده اســت‪ .‬بیــش از نیمــی از کشــورهای جهــان هرگــز رهبــر زن نداشــته اند امــا داشــتن یــک زن در صــدر‬ ‫هیــچ تضمینــی بــرای نمایندگــی بیشــتر زنــان نیســت‪ .‬هندوســتان زمانــی توســط ایندیــرا گانــدی اداره می شــد‪ ،‬اکنــون فقــط‬ ‫‪ 64‬زن را در میــان ‪ 542‬نماینــده مجلــس خــود دارد‪ .‬براســاس گــزارش شــکاف جنســیت جهانــی اقتصــاد‪ ،‬پیشــرفت در قــدرت‬ ‫سیاســی زنــان در یــک دهــه گذشــته در کشــورهای غربــی اندکــی معکوس شــده اســت‪ .‬کشــوهای غربــی کــه دارای زیرمجموعه‬ ‫توانمندســازی سیاســی هســتند کــه شــکاف جنســیتی را در باالتریــن ســطح تصمیم گیــری سیاســی اندازه گیــری می کنــد‬ ‫وســیع ترین شــکاف جنســیتی را نیــز دارنــد‪.‬‬ ‫فاطمــه رمضــان زاده همگــی اصالح طلــب و مرضیــه وحیــد دســتجردی اصولگــرا از حــوزه انتخابیــه تهــران‪،‬‬ ‫قدســیه ســیدعلوی و مرضیــه صدیقــی از حــوزه انتخابیــه مشــهد و کالت‪ ،‬الهــه راســتگو اصالح طلــب از‬ ‫حــوزه انتخابیــه مالیــر و مرضیــه حدیدچــی دبــاغ اصولگــرا از حــوزه انتخابیــه همــدان‪ ۱۴ ،‬زن راه یافتــه‬ ‫بــه مجلــس پنجــم بودنــد‪ .‬از ‪ ۱۳‬زنــی کــه در مجلــس ششــم توانســتند کرسـی های مجلــس را در اختیــار‬ ‫بگیرنــد‪ ۱۱ ،‬زن اصالح طلــب‪ ،‬یــک نفــر مســتقل و یــک نفــر هــم اصولگــرا بودنــد‪ .‬اعظــم ناصری پــور از‬ ‫حــوزه انتخابیــه اســام ابــاد غــرب بــه عنــوان نماینــده مســتقل بــه مجلــس راه یافــت‪ .‬شــهربانو امانــی از‬ ‫حــوزه انتخابیــه ارومیــه‪ ،‬اکــرم منصوری منــش از حــوزه انتخابیــه اصفهــان‪ ،‬ســهیال جلــودارزاده‪ ،‬فاطمــه‬ ‫حقیقت جــو‪ ،‬فاطمــه راکعــی‪ ،‬جمیلــه کدیــور و الهــه کوالیــی بــا مشــی اصالح طلبــی و وحیــده طالقانــی‬ ‫بــا مشــی اصولگرایــی از حــوزه انتخابیــه تهــران‪ ،‬حمیــده عدالــت بــا مشــی اصالح طلبــی از حــوزه انتخابیه‬ ‫دشتســتان‪ ،‬طاهــره رضــازاده بــا مشــی اصالح طلبــی از حــوزه انتخابیــه شــیراز‪ ،‬ســیده فاطمــه خاتمــی‬ ‫بــا مشــی اصالح طلبــی از حــوزه انتخابیــه مشــهد و کالت و مهرانگیــز مروتــی بــا مشــی اصالح طلبــی‬ ‫از حــوزه انتخابیــه خلخــال‪ ،‬زنانــی بودنــد کــه بــه مجلــس راه یافتنــد‪ .‬امــا مجلــس هفتــم بیشــتر بانــوان‬ ‫اصولگــرا را بــه خــود دیــد؛ چــرا کــه از ‪ ۱۳‬زن راه یافتــه بــه مجلــس هفتــم‪ ،‬جــز مهرانگیــز مروتــی نماینده‬ ‫مــردم خلخــال و ســهیال جلــودارزاده نماینــده تهــران کــه دور قبــل هــم در مجلــس بودنــد‪ ،‬بقیــه اصولگــرا‬ ‫بودنــد‪ ۱۱ .‬بانــوی دیگــر مجلــس هفتــم عبارتنــد از‪ :‬فاطمــه الیــا‪ ،‬فاطمــه رهبــر‪ ،‬الهــام امیـن زاده‪ ،‬اللــه‬ ‫افتخــاری و نفیســه فیاض بخــش از حــوزه انتخابیــه تهــران‪ ،‬فاطمــه اجرلــو از حــوزه انتخابیه کرج‪ ،‬عشــرت‬ ‫شــایق از حــوزه انتخابیــه تبریــز‪ ،‬هاجــر تحریــری نیــک صفــت از حــوزه انتخابیــه رشــت‪ ،‬رفعــت بیــات‬ ‫از حــوزه انتخابیــه زنجــان و عفــت شــریعتی از حــوزه انتخابیــه مشــهد و کالت‪ .‬در مجلــس هشــتم در‬ ‫مجمــوع هشــت زن بــه مجلــس شــورای اســامی راه یافتنــد کــه همــه انهــا از اصولگرایــان بودنــد‪ .‬نیــره‬ ‫تدویــن طرح هــا) نقــش زنــان مجلــس دهــم را‬ ‫بررســی کنیــم‪ ،‬اررزیابــی عملکــرد انــان مثبــت‬ ‫اســت؛ چــرا کــه انــان در زمــان تصــدی نقــش و‬ ‫ســمت خــود دغدغه هــای عمــده ای را برجســته‬ ‫ســاختند؛ منــع خشــونت خانگــی‪ ،‬امنیــت زنــان‬ ‫و ممنوعیــت کودک همســری یــا افزایــش ســن‬ ‫ازدواج‪ ،‬موضــوع بیمــه زنــان خانــه دار و زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار‪ ،‬تشــدید مجــازات اسیدپاشــی‪،‬‬ ‫بحــث گذرنامــه و خــروج زنــان از کشــور بــدون اذن‬ ‫همســر‪ ،‬تــاش بــرای ورود زنــان بــه اســتادیوم و ‪....‬‬ ‫از جملــه موضوعاتــی بودنــد کــه در ایــن دوره مطرح‬ ‫شــدند‪ .‬عــاوه بــر ان فراکســیون زنــان مجلــس در‬ ‫ایــن دوره بــرای حضــور بیشــتر زنــان در ان نهــاد‬ ‫تــاش بســیاری کردنــد؛ از جملــه تدویــن طرحــی‬ ‫بــرای اختصــاص ســهمیه ورود نماینــدگان زن بــه‬ ‫مجلــس کــه حضــور انهــا را در خانــه ملــت تضمین‬ ‫کنــد‪ ،‬ولــی ان طــرح فقــط ‪ ۶۳‬رای موافــق داشــت‬ ‫و بــه نتیجــه نرســید‪ .‬موضوعــی کــه واکنــش‬ ‫پروانــه سلحشــوری را برانگیختــه و وی خواهــان‬ ‫ایجــاد ســهمیه ای بــرای حضــور زنــان در مجلــس‬ ‫هماننــد بســیاری از کشــورهای همســایه شــده‬ ‫بــود‪ .‬امــا اگــر مــورد دوم یعنــی بــه نتیجــه رســیدن‬ ‫ایــن اهــداف (تصویــب طرح هــا) را مدنظــر قــرار‬ ‫دهیــم‪ ،‬قطع ـاً عملکــرد زنــان مجلــس دهــم زیــر‬ ‫اخــوان بی طــرف از حــوزه انتخابیــه اصفهــان‪ ،‬فاطمــه الیــا‪ ،‬فاطمــه رهبــر‪ ،‬زهــره الهیــان‪ ،‬اللــه افتخــاری و‬ ‫طیبــه صفایــی از حــوزه انتخابیــه تهــران‪ ،‬فاطمــه اجرلــو از حــوزه انتخابیــه کــرج‪ ،‬عفــت شــریعتی از حوزه‬ ‫انتخابیــه مشــهد و کالت‪ .‬نــه نماینــده زن راه یافتــه بــه مجلــس همگــی از اصولگرایــان بودنــد کــه عبارتند‬ ‫از‪ :‬نیــره اخــوان بی طــرف از حــوزه انتخابیــه اصفهــان‪ ،‬فاطمــه الیــا‪ ،‬فاطمــه رهبــر‪ ،‬زهــره طبیـب زاده نوری‬ ‫و اللــه افتخــاری از حــوزه انتخابیــه تهــران‪ ،‬شــهال میرگلوبیــات از حــوزه انتخابیــه ســاوه و زرندیــه‪ ،‬مهنــاز‬ ‫بهمنــی از حــوزه انتخابیــه ســراب‪ ،‬ســکینه عمرانــی از حــوزه انتخابیــه ســمیرم و حکمیــه عالــی از حــوزه‬ ‫انتخابیــه زابــل‪ .‬در دهمیــن دوره از مجلــس شــورای اســامی هــم تعــداد زنــان حاضــر در مجلــس افزایــش‬ ‫یافــت و هــم خــط مشــی انهــا تغییــر کــرد‪ .‬در دهمیــن دوره مجلــس ‪ ۱۷‬بانــو توانســتند راهــی مجلــس‬ ‫شــوند‪ .‬پروانــه سلحشــوری‪ ،‬طیبــه سیاوشــی شــاه عنایتــی‪ ،‬ســیده فاطمــه ذوالقــدر‪ ،‬ســهیال جلــودارزاده‪،‬‬ ‫پروانــه مافــی‪ ،‬ســیده فاطمــه حســینی‪ ،‬فریــده اوالدقبــاد و فاطمــه ســعیدی زنانــی بودنــد کــه در قالــب‬ ‫لیســت امیــد راهــی بهارســتان شــده بودنــد‪ .‬ناهیــد تاج الدیــن از حــوزه انتخابیــه اصفهــان‪ ،‬معصومــه‬ ‫اقاپــور علیشــاهی از حــوزه انتخابیــه شبســتر‪ ،‬ســیده حمیــده زرابــادی از حــوزه انتخابیــه قزویــن‪ ،‬ابیــک‬ ‫و البــرز و زهــرا ســاعی از حــوزه انتخابیــه تبریــز‪ ،‬اذرشــهر و اســکو هــم در فهرســت امیــد قــرار داشــتند‬ ‫و روانــه مجلــس شــدند‪ .‬زهــرا ســعیدی از حــوزه انتخابیــه مبارکــه و خدیجــه ربیعــی فرادینــه‪ ،‬مســتقلین‬ ‫زن و ســمیه محمــودی از حــوزه انتخابیــه شــهرضا و ســمیرم ســفلی و ســکینه الماســی از حــوزه انتخابیــه‬ ‫کنــگان و عســلویه اعتداگرایــان زن دور دهــم مجلــس شــورای اســامی هســتند‪ .‬در ایــن میــان هاجــر‬ ‫چنارانــی نماینــده مــردم نیشــابور و تخــت جلگــه تنهــا نماینــده زن اصولگــرا اســت کــه در دور دهــم‬ ‫مجلــس شــورای اســامی روانــه بهارســتان شــد‪ .‬نگاهــی اجمالــی بــه رویکردهــا و خــط مشــی زنانــی کــه‬ ‫توانســته اند بــه مجلــس شــورای اســامی راه یابنــد‪ ،‬بــه نوعــی بازتــاب و انعکاســی از واقعیــات سیاســی و‬ ‫اجتماعــی بــوده اســت‪ .‬بــه طــوری کــه در هــر مقطــع کــه اصولگرایــان توانســته اند اکثریــت کرسـی های‬ ‫مجلــس را در اختیــار بگیرنــد‪ ،‬خــط مشــی زنــان هــم اصولگرایانــه بــوده و هــرگاه اصالح طلبــان بــا کســب‬ ‫اکثریـت ارای شــهروندان راهــی مجلــس شــده اند زنــان حاضــر در مجلــس هــم خــط مشــی اصالح طلبانــه‬ ‫داشــته اند‪ .‬در دور یازدهــم مجلــس هــم ایــن وضعیــت حاکــم اســت و قاطبــه زنانــی کـه ارای الزم بــرای‬ ‫حضــور در بهارســتان را کســب کرده انــد‪ ،‬اصولگــرا هســتند‪ .‬نکتــه مهــم ایــن اســت کــه زنــان راه یافتــه‬ ‫بــه بهارســتان چــه خــط مشـی ای را در مجلــس دنبــال مــی کننــد‪ .‬و ایــا اساســا حضور زنــان اصولگــرا در‬ ‫بهارســتان ظهــور و بــروزی خواهــد یافــت یــا زیــر ســایه سیاســت مردانــه خواهنــد رفــت‪.‬‬ ‫ســوال خواهــد بــود؛ از ایــن منظــر تنهــا طرحــی‬ ‫کــه زنــان مجلــس دهــم موفــق بــه تصویــب ان‬ ‫شــدند «الیحــه تابعیــت فرزنــدان مــادران ایرانــی از‬ ‫پدرغیرایرانــی» بــود کــه ایــن مصوبــه هــم بــا قیــد‬ ‫«نداشــتن مشــکل امنیتــی» ‪ -‬کــه شــورای نگهبــان‬ ‫بــر ان زد ‪ -‬قانونــی دســت و پــا بســته می نمــود‬ ‫کــه هنــوز از ســوی وزارت کشــور اجرایــی نشــده‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس انچــه گفتــه شــد بررســی نقش و‬ ‫عملکــرد زنــان مجلــس دهــم بــا توجــه بــه موقعیت‬ ‫انــان را شــاید بــه نوعــی بتــوان مثبــت ارزیابــی‬ ‫کــرد؛ چــرا کــه دغدغه هایــی کــه از ســوی ایــن‬ ‫زنــان مطــرح شــد‪ ،‬شــاید در هیــچ دوره ای بــه‬ ‫ایــن گســتردگی مطــرح نبــود‪ .‬زنــان فراکســیون‬ ‫امیــد بــا تمــام ضعف هایــی کــه داشــتند‪ ،‬افــرادی‬ ‫دغدغمنــد و طرفــدار براورده ســازی حداقل هایــی‬ ‫از برابــری حقــوق زن و مــرد بودنــد (موضوعــی کــه‬ ‫بــرای برخــی دیگــر از نماینــدگان ســابق و داوطلبان‬ ‫فعلــی محلــی از اعــراب نــدارد و می توانــد مطالبــات‬ ‫عمومــی زنــان را گامــی دیگــر بــه عقــب برانــد) و‬ ‫ایــن موضــوع را در موضع گیری هــای عمومــی‬ ‫خــود اعــام می کردنــد‪ .‬در نهایــت نتایــج اولیــه‬ ‫انتخابــات مجلــس یازدهــم نشــان می دهــد کــه‬ ‫حضــور حداقلــی زنــان در ایــن مجلس نیــز‪ ،‬همچون‬ ‫مجلس هــای گذشــته ادامــه خواهــد داشــت و‬ ‫بــه احتمــال زیــاد از نظــر میــزان تاثیرگــذاری‬ ‫انهــا در رونــد قانونگــذاری ‪ ،‬نــه تنهــا پیشــرفتی‬ ‫حاصــل نخواهــد شــد بلکــه شــاهد کاهــش نیــز‬ ‫خواهیم بــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه زنــان بــه‬ ‫عنــوان نیمــی از جامعــه بایــد جایگاهــی بیــش از‬ ‫ایــن در مجلــس داشــته باشــند‪.‬‬ ‫کدام کشورها بیشترین تعداد‬ ‫نماینده زن در مجلس را دارند؟‬ ‫یکــی از معــدود مــواردی کــه دموکرات هــا و جمهوری خواهــان را در جریــان‬ ‫ســخنرانی اخیــر رئیس جمهــور ایاالت متحــده‪ ،‬دونالــد ترامــپ در اتحادیــه‬ ‫اروپــا گــرد هــم اورد‪ ،‬جشــن گرفتــن رکــورد تعــداد نماینــدگان زن در کنگــره‬ ‫ایاالت متحــده بــود‪ 102 .‬زن در انتخابــات میــان دوره ‪ 2018‬بــه مجلــس‬ ‫نماینــدگان راه یافتنــد و ‪ 23.5‬درصــد از ‪ 435‬کرســی نمایندگــی را از ان‬ ‫خــود کردنــد‪ .‬بــه گــزارش بیزینــس اینســایدر؛ بــا توجــه بــه امــار ارائه شــده‪،‬‬ ‫ایاالت متحــده هنــوز هــم در مــورد تعداد نماینــدگان زن از بســیاری از کشــورها‬ ‫عقب مانــده اســت‪ .‬در رده بنــدی ارائه شــده توســط اتحادیــه بیــن پارلمانــی‪،‬‬ ‫ایاالت متحــده در جایــگاه هفتــاد و پنجــم قــرار دارد‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬ایاالت متحــده‬ ‫حتــی بــا ایــن رقــم بــه میانگیــن جهانــی نرســیده اســت‪ .‬کشــور در صــدر ایــن‬ ‫فهرســت‪ ،‬روانداســت کــه نزدیــک بــه دوســوم کرسـی های پارلمــان خــود را بــه‬ ‫زنــان اختصــاص داده اســت و بهتریــن رکــورد جهــان در نماینــدگان زن پارلمان‬ ‫را دارد‪ .‬بعــد از روانــدا دو کشــور کوبــا (‪53.2‬درصــد) و بولیــوی (‪53.1‬درصــد)‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬مکزیــک (‪48.2‬درصــد) در جایــگاه چهــارم‪ ،‬گرنــادا (‪46.7‬درصــد)‬ ‫در جایــگاه پنجــم‪ ،‬نامبیــا (‪ 46.2‬درصــد) در جایــگاه ششــم‪ ،‬ســوئد (‪46.1‬‬ ‫درصــد) جایــگاه هفتــم‪ ،‬نیکاراگوئــه (‪45.7‬درصــد) جایــگاه هشــتم‪ ،‬کاســتاریکا‬ ‫(‪45.6‬درصــد) جایــگاه نهــم و افریقــای جنوبــی (‪ 42.7‬درصــد) در جایــگاه دهم‬ ‫قــرار گرفتنــد‪ .‬در ایــن میــان ســوئد (‪46.1‬درصــد)‪ ،‬اولیــن دولــت خودمختــار‬ ‫«فمینیســتی» جهــان اســت‪ .‬امــار بــر اســاس مناطــق بــه شــرح ذیــل اســت‪:‬‬ ‫کشــورهای شــمال اروپــا (‪ 42.3‬درصــد)‪ ،‬قــاره امریــکا (‪30.3‬درصــد) ‪ ،‬بقیــه‬ ‫اروپــا (‪26.5‬درصــد) و کشــورهای جنــوب صحــرای افریقــا (‪ 23.8‬درصــد) در‬ ‫جایــگاه اول تــا چهــارم قــرار دارنــد‪ .‬اســیا (‪19.7‬درصــد) و کشــورهای عربــی‬ ‫(‪18.7‬درصــد) بســیار پایین تــر از میانگیــن جهانــی هســتند‪ .‬بدتریــن رکــورد‬ ‫مربــوط بــه کشــورهای اقیانــوس ارام (‪15.5‬درصــد) اســت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!