هفته نامه سرافرازان شماره 298 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 298

هفته نامه سرافرازان شماره 298

هفته نامه سرافرازان شماره 298

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 29 ،1398‬جمادی الثانی ‪ 24 ،1441‬فوریه ‪ ،2020‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،298‬تومان‬ ‫طعم متفاوت زندگی الی پر قو!‬ ‫اطالعیه استخدام‬ ‫یــک شــرکت معتبــر در اســتان مرکــزی درنظــر دارد‪ ،‬جهــت تکمیــل کادر‬ ‫خشکشــوئی خــود براســاس ضوابــط و ائین نامه هــای اســتخدامی‬ ‫از میــان داوطلبــان واجــد شــرایط‪ ،‬یــک نفــر اســتادکار ماهــر و‬ ‫دارای ســابقه کار مرتبــط حداقــل ‪ 5‬ســال طبــق شــرایط ذیــل‪ ،‬از‬ ‫طریــق مصاحبــه فنــی و تخصصــی جــذب نمایــد‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی سیکل‬ ‫‪ -2‬دارا بودن کارت پایان خدمت‬ ‫‪ -3‬داشتن سالمت جسمانی کامل‬ ‫‪ -4‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫متقاضیــان می تواننــد از طریــق شــماره تمــاس ذیــل‪ ،‬ضمن دریافــت اطالعات‬ ‫تکمیلــی نســبت بــه ثبت نــام و شــرکت در مصاحبه اقــدام نمایند‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪08632633057 :‬‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ /1398‬شماره ‪298‬‬ ‫بانک‬ ‫وزیر نفت در مراسم افتتاح دکل ‪ 72‬فتح در اهواز‪:‬‬ ‫حمایت بانک توسعه صادرات از بزرگ ترین‬ ‫واحد تولیدکننده موتورهای صنعتی در خاورمیانه‬ ‫ساخت دکل حفاری در ایران یکی از ارزوهای صنعت نفت بوده است‬ ‫پیشــین و کنونــی شــرکت ملــی نفــت ایــران نیــز قدردانــی کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬درســت اســت کــه اکنــون کشــور در فشــار اســت‪ ،‬امــا‬ ‫بــه لطــف الهــی و مقاومــت مــردم و تدبیــر نظــام‪ ،‬ایــن فشــارها بــا‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫ت ِســر گذاشــته می شــود»‪ .‬وزیــر نفــت‬ ‫ســربلندی پش ‬ ‫ِ‬ ‫خوزســتان می توانــد یکــی از قطب هــای صنعتــی باشــد و مــا بایــد‬ ‫از فرصــت تحریــم بــرای توســعه ســاخت داخلــی و فنــاوری ملــی‬ ‫اســتفاده کنیــم دربــاره چشــم انداز اجــرای ‪ ۲۸‬طــرح بــر جوامــع‬ ‫پیرامونــی هــم توضیــح داد و گفــت‪« :‬چهار درصــد اعتبارهــای‬ ‫حاصــل از طرح هــای نگهداشــت و افزایــش تــوان تولیــد کــه معــادل‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیــون دالر‪ ،‬بــه جوامــع پیرامونــی اختصــاص می یابــد»‪.‬‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫ســاخت دکل در ایــران یکــی از ارزوهــای صنعــت نفــت اســت و‬ ‫مــا بــرای ســال های طوالنــی بــه حفــاری و تجهیــزات ان نیــاز‬ ‫داریــم»‪ .‬بیــژن زنگنــه (وزیــر نفــت) در مراســم رونمایــی از دکل‬ ‫‪ ۷۲‬فتــح ســاخت جهــاد دانشــگاهی بــا بیــان ایــن مطلــب در اهواز‬ ‫گفــت‪« :‬امــروز روز خوبی ســت‪ .‬مســئله ســاخت دکل در ایــران‬ ‫یکــی از ارزوهــای صنعــت نفــت اســت و مــا بــرای ســال های‬ ‫طوالنــی بــه حفــاری و تجهیــزات ان نیــاز داریــم»‪ .‬زنگنــه‬ ‫گفــت‪« :‬دکل تجهیــز نیســت؛ بلکــه یــک کارخانــه ســیار اســت‬ ‫و ســرمایه گذاری موردنیــاز بــرای بســیاری از کارخانه هایــی کــه‬ ‫در کشــور داریــم به انــدازه یــک دکل نیســت‪ .‬بهره منــدی از ایــده‬ ‫دســتگاه فــراورش ســیار نفــت هــم از همیــن طــرح دکل گرفتــه‬ ‫شــد کــه امــروز قــراردادی مرتبــط بــا ان امضــاء می شــود»‪ .‬وی‬ ‫درادامــه افــزود‪« :‬موفقیــت در صنعــت نفــت خیلــی سرســختی‬ ‫می خواهــد و از وزیــر گرفتــه تــا مدیــران نفتــی وی در اســتان ها‬ ‫بایــد انســان های سرســختی باشــند؛ زیــرا سیســتم های‬ ‫قدیمــی در مقابــل انهــا مقاومــت می کننــد»‪ .‬زنگنــه افــزود‪:‬‬ ‫«سیســتم های قدیمــی در برابــر هــر کار جدیــدی مقاومــت‬ ‫می کننــد‪ .‬بایــد سرســختانه عمــل کــرد‪ ،‬در غیر این صــورت‬ ‫کاری از پیــش نمــی رود»‪ .‬وی از جهــاد دانشــگاهی به دلیــل‬ ‫سرســختی در به نتیجه رســاندن ســاخت دکل قدردانــی کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬بنــده بــه مدیــر جهــاد دانشــگاهی و تیــم جــوان و‬ ‫سرســخت وی کــه معتقــد بــه پیشــرفت و توســعه کشــور هســتند‬ ‫بــرای به ثمررســاندن ایــن پــروژه بــا وجــود همــه مشــکالت‬ ‫بابیان اینکــه بــه جهــاد دانشــگاهی‬ ‫تبریــک می گویــم»‪ .‬زنگنــه‬ ‫ِ‬ ‫اصــرار می کنــم ایــن رونــد را ادامــه دهنــد و بــه ســاخت‬ ‫داخــل عمــق ببخشــند‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬وظیفــه ماســت کــه بــرای‬ ‫کارخانه هــای داخلــی کار درســت کنیــم‪ .‬اهــواز بعــد از اصفهــان و‬ ‫اراک از نظــر تجهیــزات صنعتــی قطــب مهمی ســت»‪ .‬وزیــر نفــت‬ ‫گفــت‪« :‬حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت اپ ها‬ ‫در برنامــه ماســت و حمایــت از جهــاد دانشــگاهی نیــز ادامــه‬ ‫خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫دکل ساخته شده‪ ،‬فقط برای ایران نیست‬ ‫ِ‬ ‫«دکل ساخته شــده‪ ،‬فقــط بــرای ایــران نیســت‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫و بایــد در تمــام منطقــه از ان اســتفاده کــرد‪ ،‬منطقــه مــا ســال ها‬ ‫نفــت خواهــد داشــت»‪ .‬زنگنــه از تالش هــای شــرکت ملــی حفــاری‬ ‫ایــران و دیگــر شــرکت های فعــال در حــوزه حفــاری و مدیــران‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران بیان کرد؛‬ ‫تمام توان و ظرفیت های این شرکت‪ ،‬در خدمت صنعت نفت‬ ‫مهنــدس ســید عبدالــه موســوی (مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫حفــاری ایــران) در ائیــن رونمایــی از دســتگاه حفــاری ســنگین‬ ‫خشــکی ‪ 72‬فتــح از ســازندگان و صنعتگــران داخلــی کــه‬ ‫ عنــوان بــازوی صنعــت نفــت نفــش بی بدیلــی در تامیــن‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫نیازهــای ایــن صنعــت ایفــا می کننــد‪ ،‬قدردانــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«شــرکت ملــی حفــاری در بیــش از یک دهــه گذشــته در تعامــل‬ ‫و ارتبــاط بــا ســازندگان‪ ،‬صنعتگــران و مراکــز علمــی‪ ،‬پژوهشــی و‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان موفــق بــه مهندســی و ســاخت بیــش‬ ‫از هفت هزارقطعــه و تجهیــز پرمصــرف کاربــردی در دســتگاه ها و‬ ‫تجهیــزات حفــاری شــده اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت ملــی حفاری‬ ‫ایــران اظهــار کــرد‪« :‬ایــن همــکاری موجــب شــده کــه نــاوگان‬ ‫ایــن شــرکت بتوانــد در شــرایط تحریم هــای ظالمانــه‪ ،‬انجــام‬ ‫وظایــف محولــه و تامیــن نیازهــای شــرکت ملــی نفــت ایــران را‬ ‫پاســخگو و ارائــه خدمــات دهــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بــا اهتمــام وزیــر‬ ‫نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران و تــاش جمعــی‬ ‫متخصصــان و کارکنــان خــدوم ایــن شــرکت‪ ،‬تــاش به عمــل‬ ‫امــده تــا از قابلیت هــا و ظرفیت هــای شــرکت در بخش هــای‬ ‫عملیاتــی‪ ،‬فنــی و مهندســی و پشــتبانی صنعــت حفــاری اســتفاده‬ ‫بهینــه بــه عمــل ایــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬در همین راســتا انتظــار مــی رود بــا پی جویی هــای‬ ‫به عمل امــده نــاوگان ایــن شــرکت کــه بــا پیوســتن دســتگاه‬ ‫حفــاری ‪ 72‬فتــح کــه رونمایــی شــد بــه بیــش از ‪ 70‬دســتگاه‬ ‫حفــاری افزایــش می یابــد‪ ،‬به طو ِر کامــل به کارگیــری و ضمــن‬ ‫تعامــل بــا دیگــر شــرکت های بخــش خصوصــی فعــال در ایــن‬ ‫عرصــه در پیشــبرد و تحقــق اهــداف کالن صنعــت نفــت موفــق‬ ‫عمــل کنــد»‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫یکی از وظایف این نهاد‪ ،‬تولید فناوری موردنیاز کشور است‬ ‫حمیدرضــا طیبــی (رئیــس جهــاد دانشــگاهی) در ادامــه مراســم‬ ‫افتتــاح دکل ‪ ۷۲‬فتــح در ســایت بازســازی شــماره یــک شــرکت‬ ‫ملــی حفــاری ایــران در اهــواز گفــت‪« :‬خوشــبختانه تــوان‬ ‫بســیار خوبی در مجموعــه جهــاد دانشــگاهی بــرای ســاخت‬ ‫تجهیــزات صنعــت نفــت به وجــود امــده اســت»‪ .‬رئیــس جهــاد‬ ‫بابیان اینکــه یکــی از وظایــف ایــن نهــاد تولیــد‬ ‫دانشــگاهی‬ ‫ِ‬ ‫فنــاوری مورد نیــاز کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬جهــاد دانشــگاهی‬ ‫ عنــوان یکــی از صنایــع‬ ‫در ابتــدای فعالیــت‪ ،‬صنعــت نفــت را به‬ ‫ِ‬ ‫راهبــردی انتخــاب کــرد»‪ .‬وی بااشــاره به حمایــت مدیــران نفتــی‬ ‫از ایــن مجموعــه در راســتای ســاخت ایــن تجهیــزات‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫ حــال تــاش بــرای ایجــاد‬ ‫«ایــن تــوان نیــاز بــه گســترش دارد و در ِ‬ ‫زمینه هــای هرچه بیشــتر بــرای ایــن چشــم انداز هســتیم‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به تحویــل دو فرونــد دکل حفــاری ساخته شــده توســط‬ ‫ایــن مجموعــه دانشــگاهی‪ ،‬گفــت‪« :‬از شــرکت ملــی حفــاری‬ ‫ایــران انتظــار داریــم تــا نســبت بــه پرداخــت مطالباتمــان‬ ‫اقــدام کنــد‪ .‬دانــش فنــی ســاخت دکل هــای حفــاری بــا قــدرت‬ ‫ســه هزار اســب بخــار در جهــاد دانشــگاهی بومی ســازی شــده‬ ‫و این درحالی ســت که از ســه قــرارداد ســاخت ایــن نــوع از‬ ‫دکل هــا تا کنــون تعــداد دو دکل بــه شــرکت ملــی حفــاری ایــران‬ ‫ گــزارش خبرنــگار ســایه؛ دکل ‪۷۲‬‬ ‫تحویــل داده شــده اســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ قالــب‬ ‫فتــح‪ ،‬دومیــن دکل ســاخت جهــاد دانشگاهی ســت کــه در‬ ‫ِ‬ ‫قــرارداد ســاخت ســه دکل بیــن شــرکت ملــی حفــاری ایــران و‬ ‫جهــاد دانشــگاهی ســاخته و تحویــل داده شــده اســت؛ پیش بینــی‬ ‫می شــود ســومین دکل حفــاری ســاخت جهــاد دانشــگاهی (دکل‬ ‫‪ ۷۳‬فتــح) نیــز در ســال ‪ ۱۳۹۹‬تحویــل داده شــود‪ .‬حداکثــر‬ ‫عمــق قابــل حفــاری توســط دکل شــماره ‪ ۷۲‬فتــح ‪۲۰‬هزارفــوت‪،‬‬ ‫ارتفــاع دکل از ســطح حــدود ‪۱۵۰‬فــوت و حداکثــر بــار اســتاتیکی‬ ‫قابل تحمــل توســط دکل یک میلیــون پونــد اســت‪ ،‬ایــن دســتگاه‬ ‫یــک تاپ درایــور بــه قــدرت ‪۵۰۰‬تــن‪ ،‬میــز دوار بــا ســایز‬ ‫‪۱۳۷.5‬اینــچ و سه دســتگاه پمــپ گل از نــوع رفت و برگشــتی‬ ‫هرکــدام بــه قــدرت ‪ ۱۶۰۰‬اســب بخــار دارد‪.‬‬ ‫لو نقل جاده ای استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫معاون حم ‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی از تشــدید اقدامــات‬ ‫معــاون حم ‬ ‫لو نقل‬ ‫نظارتــی در ســفرهای بیــن شــهری مســافری توســط معــاون حم ‬ ‫ســازمان راهــداری کشــور خبــر داد‪ .‬علــی امیــری خورهــه گفــت‪« :‬بــا‬ ‫لو نقــل ســازمان راهــداری کشــور اقدامــات نظارتــی‬ ‫دســتور معــاون حم ‬ ‫در ســفرهای بیــن شــهری مســافری تشــدید می شــود کــه البتــه‬ ‫در حال حاضــر ایــن امــر از روزهــای گذشــته در اســتان مرکــزی اغــاز‬ ‫لو نقــل‬ ‫شــده اســت»‪ .‬در متــن دســتور ابالغ شــده از ســوی معــاون حم ‬ ‫ســازمان مذکــور امــده اســت‪« :‬نظــر بــه ضــرورت و فوریــت تشــدید‬ ‫اقدامــات نظارتــی و به منظــور ارتقــاء ســطح ایمنــی ســفرهای بیــن‬ ‫شــهری الزم اســت کــه اقدامــات ذیــل در اســرع وقــت بــه موقــع‬ ‫اجرایــی شــود‪ :‬به منظــور تشــدید نظارت هــای میدانــی در پایانه هــای‬ ‫عمومــی مســافری‪ ،‬بــه نحــوی برنامه ریــزی شــود کــه دفاتــر نمایندگــی‬ ‫ســازمان در پایانه هــای موصــوف بــه طــول تمــام وقــت بــا حضــور‬ ‫همــکاران اســتانی و بــه طــول شــیفتی فعــال شــد و نســبت بــه نظارت‬ ‫تشدید اقدامات نظارتی در سفرهای بین شهری مسافری‬ ‫لو نقــل اهتمــام ویــژه معمــول دارنــد‪ ،‬از جملــه نحوه‬ ‫بــر فرایندهــای حم ‬ ‫بارچینــی و حمــل توســعه غیــر همــراه و کنترل هــای دقیــق وســایل‬ ‫نقلیــه توســط مدیــران فنــی شــرکت ها از منظــر ایمنــی ســفرها مدنظر‬ ‫قــرار گیــرد و راننــدگان مشــکوک بــه خــواب الودگــی و ســایر عوامــل‬ ‫موجــب عــدم هوشــیاری مــورد دقــت و کنتــرل مضاعــف در جهــت‬ ‫تضمیــن ســامت ســفر قــرار گیرنــد‪ .‬تمامــی شــرکت های مســافربری‬ ‫بــا اســتفاده از امکانــات ســامانه ســپهتن‪ ،‬به طــور ســاعتی و لحظــه ای‬ ‫از ابتــدا تــا انتهــای ســفرها تحــوه عملکــرد راننــدگان و نــاوگان تحــت‬ ‫پوشــش را پایــش کــرده و زیــر نظــر داشــته باشــند؛ به نحوی کــه‬ ‫بــا تشــخیص خطــای راننــده ( ســرعت غیرمجــاز‪ ،‬توقــف غیرمجــاز در‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ســحر افرــوز شهــاب بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 146511‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101894180‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/10/17‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د‬ ‫ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه ادرس‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ 16‬شهرسـ�تان تهـ�ران‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪،‬‬ ‫شـ�هر تهرــان‪ ،‬محل��ه پاس��داران‪ ،‬خیابـ�ان ش��هیدمجید افشاــری‪ ،‬خیابـ�ان گلگــون‪ ،‬پـلاک ‪6‬‬ ‫طبقـ�ه دوم‪ ،‬واحـ�د ‪ 4‬کدپسـ�تی ‪ 1667913765‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه‬ ‫بش��رح ف��وق اص�لاح گردی��د‪ - .‬خان��م افس��انه عطاره��ا ب��ه ش م ‪ 0054066808‬بـ�ا پرداخـ�ت‬ ‫مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق ش�رـکت‪ ،‬میزــان سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 553750‬ریــال افزایـ�ش‬ ‫داد‪ - .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 1490000‬ریــال افزایـ�ش یافـ�ت‬ ‫و م��اده (‪ )4‬اساس�نـامه بـ�ه شــرح فــوق اصــاح شـ�د‪ - .‬ترکیـ�ب جدیـ�د سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک‬ ‫از ش��رکاء ب��ه ش��رح زی��ر تعیی��ن گردی��د‪ :‬اق��ای اری��ن ن��وری ب��ه ش م ‪ 0440836417‬دارنـ�ده‬ ‫مبلـ�غ ‪ 223125‬ری��ال سهم الش��رکه‪ -‬خان��م افس��انه عطاره��ا ب��ه ش م ‪ 0054066808‬دارنـ�ده‬ ‫مبلـ�غ ‪ 553750‬ری��ال سهم الش��رکه‪ -‬خان��م زه��را محمـ�دزاده ب��ه ش م ‪0034480153‬‬ ‫دارنــده مبلـ�غ ‪ 490000‬ری��ال سهم الش��رکه‪ -‬اق��ای می�لاد نوری کردکن��دی ب��ه ش م‬ ‫‪ 0058367411‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 223125‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)776324‬‬ ‫بیــن مســیر و ‪ )...‬بــا راننــد تمــاس حاصــل کننــد و از تــداوم رفتارهــای‬ ‫پرخطــر یــا غیرمجــاز راننــده قبــل از وقــوع هر گونــه ســانحه جلوگیــر‬ ‫کننــد‪ .‬در خصــوص ضــرورت تشــکیل اتــاق مانیتورینــگ شــرکت های‬ ‫سرشــبکه‪ ،‬الزم اســت مراتــب در اســرع وقــت بــه شــرکت های مذکــور‬ ‫ابــاغ و بــا تعییــن فرصــت الزم‪ ،‬انــان را مکلــف کننــد نســبت بــه‬ ‫تشــکیل و راه انــدازی مرکــز یــاد شــده اقــدام کننــد‪ .‬بــا فعال کــردن‬ ‫تیم هــای بازرســی و گشــت های حیــن مســیر‪ ،‬نســبت بــه کنتــرل‬ ‫ل و همچنیــن نظارت بــر فعالیت نــاوگان‬ ‫اتفاقــی مــدارک و اســناد حمــ ‬ ‫و راننــدگان مســافری در طــول ســفر و به صــورت ‪ 24‬ســاعته خصــوص‬ ‫در نیمه هــای شــب اقــدام الزم در حــوزه ان اســتان بــه عمــل ایــد‪.‬‬ ‫تمامــی شــرکت های مســافربری مکلفنــد ظــرف مــدت ‪ 24‬ســاعت‬ ‫لو نقــل را در بدنــه داخلــی‬ ‫پــاک مشــخصات راننــد و شــرکت های حم ‬ ‫کلیــه اتوبوس هــا نصــب کننــد تــا امــکان اعمــال نظارت هــای مردمــی‬ ‫لو نقــل فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بــر نحــوه فعالیــت راننــدگان و شــرکت های حم ‬ ‫نظــارت کامــل بــر فعالیــت مطلــوب و مناســب خوابــگاه راننــدگان در‬ ‫پایانه هــای عمومــی مســافری انجــام و از برقــراری خدمــات مناســب‬ ‫توســط خوابگاه هــا و امــکان اســتراحت مناســب راننــدگان در این گونــه‬ ‫مکان هــا اطمینــان حاصــل شــود و در صــورت نیــاز بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت راننــدگان درایــن حــوزه پیگیــری الزم از مبــادی ذیربــط بــه‬ ‫عمــل ایــد‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی ارتیـ�ن تــاو بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت عمران��ی و مهندس��ی ایس��تا سـ�ازه ون��دا ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫‪ 3760‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320138850‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 442140‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003563151‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/11/16‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مرک��ز اصل��ی ش��رکت ب��ه‪ :‬اس��تان ته��ران‪-‬‬ ‫منطقـ�ه ‪ ،13‬شهرســتان شهــریار‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر ش��هریار‪ ،‬محل��ه کرشـ�ته جدیــد‪،‬‬ ‫خیابـ�ان ش��هیدمصطفی خمینــی‪ ،‬خیابـ�ان شهیدمحس��ن تراب��ی (محسـ�نی)‪ ،‬پـلاک ‪ ،7‬طبقـ�ه‬ ‫همک��ف‪ -‬کدپسـ�تی ‪ 3351649798‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح‬ ‫گردی��د‪ .‬حجت ال��ه قلی تب��ار‪ ،‬سرپرس��ت اداره ثب��ت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجـ�اری‬ ‫شهرس��تان های اسـ�تان تهـ�ران‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/11/07‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫ش��د‪ :‬اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت نامحــدود ب��ه قــرار ذی��ل تعیی��ن گردیدن��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫هومـ�ن فتاحـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3860504878‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیــره و اقــای محمـ�د موحدخوــاه بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0058122435‬بـ�ه ســمت رئیـ�س‬ ‫هیئ��ت مدی��ره و عض��و هیئ��ت مدی��ره‪ .‬کلی��ه اســناد‪ ،‬م��دارک‪ ،‬اوراق ع��ادی و اداری‪ ،‬اوراق‬ ‫به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چـ�ک‪ -‬سفــته‪ -‬ب�رـوات‪ -‬قراردادهـ�ا و عقــود اسلـامی بـ�ا‬ ‫امضــاء مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره متفقــاً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار (‪)776323‬‬ ‫تهران (‪)776322‬‬ ‫اگهـ�ی اصالحـ�ی شرــکت خودروساــزی سیــنا بـ�ا‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اژیانـ�ه س�اـزان زاگــرس بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪82969‬‬ ‫‪ 381833‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320324796‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101275885‬پیــرو اگهـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1394/02/11‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اعض��ای هیئ��ت مدی��ره بـ�رای‬ ‫شـ�ماره ‪ 139830400901108078‬مـ�ورخ‬ ‫مــدت نامحدــود بـ�ه قرــار ذیـ�ل تعییـ�ن گردیدنـ�د‪ :‬اقــای س��یدمحمد تق��ی زاده یوس��ف اباد بـ�ه‬ ‫‪ 1398/10/2‬س��رمایه شرــکت بـ�ه مبلـ�غ‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4060914908‬ب��ه س��مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره اق��ای سـ�یدمهدی تقــی زاده‬ ‫مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت مدی�رـه‪ ،‬مزــدک معصومیــان بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0939743841‬بسـ�مت‬ ‫‪ 120000000000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت صحیح‬ ‫یوس�ف اباد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4230729571‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره کلیـ�ه‬ ‫رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مهــدی رستــاد بـ�ه کــد ملــی ‪ 3341725911‬بســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫می باش��د ک��ه بدینوسـ�یله اصـلاح می گـ�ردد‪.‬‬ ‫اوراق و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور شـ�رکت از قبی��ل چ��ک سـ�فته بــروات قرارداده��ا و عق��ود اسـلامی‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره‬ ‫و نامه هاــی عاــدی و اداری بـ�ا امضـ�ا مدیرعامـ�ل بـ�ه تنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر اسـ�ت‪.‬‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫تهران (‪)776319‬‬ ‫(‪)776317‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نهــان کنـ�ز س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 422319‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10320751680‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1396/07/18‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬حمیـ�د میرزایـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 1159546843‬و‬ ‫داود رزاقـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0452404691‬بترتی��ب بس��مت بازرس��ان اصل��ی و علی الب��دل بـ�رای‬ ‫مــدت یکســال مالـ�ی انتخــاب گردیدنـ�د‪ - .‬محمدرضـ�ا ش��هریاری کـ�د ملـ�ی ‪ 0065062728‬بسـ�مت‬ ‫مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪ - .‬کلی��ه اوراق و اســناد تعهدــاور از قبی��ل (چـ�ک‪،‬‬ ‫سـ�فته‪ ،‬ب��رات‪ ،‬قرارداده��ا و عق��ود اس�لامی) و اوراق ع��ادی و اداری ب��ا امض��اء مدیرعام��ل و یک��ی از‬ ‫اعضــاء هیئـ�ت مدیــره همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)776318‬‬ ‫بانــک توســعه صــادرات ایــران در چارچــوب‬ ‫حمایــت از واحدهــای تولیــدی و بنگاه هــای‬ ‫صادراتــی بــا ارائــه تســهیالت تلفیقــی بــه‬ ‫شــرکت الکتــروژن از ایــن واحــد تولید کننــده‬ ‫موتورهــای صنعتــی حمایــت می کنــد‪ .‬علــی‬ ‫اوغانــی (رئیــس شــعبه کــرج بانــک توســعه‬ ‫صــادرات) در حاشــیه بازدیــد شــماری از‬ ‫خبرنــگاران از شــرکت الکتــروژن گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫ عنــوان گشــایش اعتبــار‬ ‫واحــد تولیــدی در ســال جــاری ‪۳۰۰‬میلیارد ریــال به‬ ‫ِ‬ ‫اســنادی داخلــی ریالــی و ‪ ۴۵۰‬میلیاردریــال تســهیالت ســرمایه در گــردش‬ ‫صادراتــی از شــعبه کــرج بانــک توســعه صــادرات دریافــت کــرده اســت»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬شــرکت الکتــروژن یکــی از واحدهــای صــادرات محــور‬ ‫خوش نــام در عرصــه صنعــت کشــور اســت کــه از ســال ‪ ۹۲‬تاکنــون در زمــره‬ ‫مشــتریان بانــک توســعه صــادرات ایــران قــرار دارد»‪ .‬رئیــس شــعبه بانــک‬ ‫ ســال اخیر‬ ‫توســعه صــادرات خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن بنــگاه تولیــدی طــی سه‬ ‫ِ‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬میلیــون دالر صــادرات داشــته کــه به لحــاظ کیفیــت قابل رقابــت بــا‬ ‫محصــوالت درجــه یــک جهــان اســت»‪ .‬اوغانــی گفــت‪« :‬بانــک توســعه صــادرات‬ ‫ایــران تســهیالت خــود را از محــل منابــع تلفیقــی (منابــع صنــدوق توســعه ملــی‬ ‫و منابــع بانــک) بــا نــرخ ‪ ۱۴.5‬درصــد در ســال در قالــب ســرمایه در گــردش در‬ ‫اختیــار ایــن واحــد تولیــدی قــرار داده اســت»‪ .‬جعفــر پروینــی علیــزاده (مدیــر و‬ ‫عضــو هیئت مدیــره شــرکت الکتــروژن) نیــز در معرفــی ایــن شــرکت گفــت‪« :‬در‬ ‫ابتــدا شــرکتی بــا نــام تجــاری ‪ Zhan Light co‬بــرای واردات و صــادرات وســایل‬ ‫خانگــی الکترونیکــی و الکتریکــی‪ ،‬لــوازم و ماشــین االت صنعتــی تاســیس شــد»‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪« :‬در ان زمــان باتوجه بــه نیازهــای موجــود کشــور در راســتای‬ ‫ضــرورت قطــع وابســتگی بــه دیگــر کشــورها و لــزوم اشــتغال زایی‪ ،‬ســهامداران‬ ‫شــرکت تصمیــم گرفتنــد سیاســت کاری شــرکت را از یــک شــرکت تجــاری بــه‬ ‫یــک شــرکت تولیــدی تغییــر دهنــد»‪.‬‬ ‫وب سایت بانک پاسارگاد؛‬ ‫بهترین وب سایت در حوزه بانک و بیمه‬ ‫در دوازدهمیــن جشــنواره وب و موبایــل‬ ‫ایــران؛ وب ســایت بانک پاســارگاد‪ ،‬به عنــوان‬ ‫بهتریــن وب ســایت در حــوزه بانــک و بیمــه‬ ‫انتخــاب شــد‪ .‬در مراســم اختتامیــه دوازدهمیــن‬ ‫جشــنواره وب و موبایــل کــه در بهمن مــاه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در مرکــز پژوهش هــای وزارت نیــرو‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬وب ســایت بانــک پاســارگاد‪ ،‬بــرای‬ ‫دومیــن ســال متوالــی‪ ،‬بــا کســب اکثریــت ارای‬ ‫داوران به عنــوان وب ســایت برتــر و برگزیــده‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫معرفــی شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ بانک پاســارگاد؛ وب ســایت بانک پاســارگاد بــه نشــانی ‪ www.bpi.ir‬به دلیــل دارا‬ ‫بــودن فاکتورهــای تائید شــده ای همچــون کارکــرد خــوب و کارا‪ ،‬محتــوای غنــی‪،‬‬ ‫ایجــاد تجربــه خــوب بــرای کاربــران‪ ،‬طراحــی دیــداری مناســب‪ ،‬ســاختار و مســیر‬ ‫در دســترس و اســان‪ ،‬ایجــاد تعامــل ســازنده بــا مخاطــب و اطالع رســانی خــوب‬ ‫و ‪ ...‬از منظــر داوران شایســته کســب عنــوان وب ســایت برتــر و برگزیــده شــناخته‬ ‫شــد‪ .‬گفتنی ســت؛ جشــنواره وب و موبایــل ایــران بــا ده ها هــزار شــرکت کننده‪،‬‬ ‫ عنــوان بزرگ تریــن عرصــه رقابــت میــان وب ســایت ها و نرم افزار هــای‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫موبایــل ایرانــی در گروه هــای مختلــف شــناخته شــده اســت‪ .‬ایــن جشــنواره‬ ‫هر ســاله در گروه هــای مختلــف‪ ،‬یــک وب ســایت و یــک نرم افــزار موبایــل را بــا‬ ‫ عنــوان برگزیــده جشــنواره معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫رای داوران به‬ ‫ِ‬ ‫گسترش‪ ،‬رشد و ارتقای شاخص های فرهنگی‬ ‫با حمایت های بانک شهر‬ ‫بابیان اینکــه بانــک شــهر بــا‬ ‫شــهردار یــزد‬ ‫ِ‬ ‫مشــارکت در برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی‬ ‫توانســته به بهترین شــکل ممکــن از حــوزه‬ ‫فرهنگــی حمایــت کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫بانــک بــازوی توانمنــد توســعه فرهنگــی در‬ ‫شهرهاســت»‪ .‬به گــزارش مرکــز ارتباطــات‬ ‫و روابط عمومــی؛ جمال الدیــن عزیــزی‬ ‫بااشــاره به برگــزاری نمایشــگاه کتــاب اســتان‬ ‫یــزد و حمایــت بانــک شــهر از ایــن رویــداد بــزرگ‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن بانــک بــا‬ ‫فعالیت هــای گســترده و موثــر در حــوزه فرهنگــی توانســته زمینــه گســترش‪،‬‬ ‫رشــد و ارتقــای شــاخص های فرهنگــی در بخش هــای مختلــف را فراهــم کنــد»‪.‬‬ ‫عزیــزی تصریــح کــرد‪« :‬در صــورت تبدیــل برنامه هــای فرهنگــی بانــک شــهر بــه‬ ‫الگویــی بــرای تمامــی بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری کشــور می تــوان بــا‬ ‫ســرعت فزاینــده ای در راســتای توســعه فرهنگــی ایــران اســامی و رســیدن بــه مدارج‬ ‫بابیان اینکــه جایــگاه فرهنگــی شــهرهای ایــران‬ ‫باالتــر در این حــوزه اقــدام کــرد»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫ماننــد امــروز به واســطه مشــارکت بانــک شــهر بــا مدیریــت شــهری و دســتگاه های‬ ‫اجرایــی حــوزه فرهنــگ ارتقــای چشــمگیری نســبت بــه ســال های گذشــته داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬البتــه ایــن فعالیت هــا بــرای شــهروندان به طــور کامــل مشــهود و‬ ‫ملمــوس بــوده و باعــث بهبــود رضایتمنــدی انــان از عملکرد مســئوالن شــده اســت»‪.‬‬ ‫شــهردار یــزد عنــوان داشــت‪« :‬به نظــر می رســد مســئوالن دســتگاه های اجرایــی‬ ‫مرتبــط بــا امــور فرهنگــی می تواننــد در قالــب اجــرای طرح هــای مشــارکتی بــا‬ ‫بانــک شــهر در توســعه فعالیت هــای فرهنگــی بیش از پیــش موفــق باشــند»‪ .‬عزیــزی‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬بانــک شــهر بــا مشــارکت در برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی ماننــد‬ ‫نمایشــگاه های کتــاب اســتانی توانســته به بهترین شــکل ممکــن از حــوزه فرهنگــی‬ ‫دفــاع و حمایــت کنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ســرعت عمــل‪ ،‬جلوگیــری از اتــاف وقــت‪،‬‬ ‫صرفه جویــی در هزینه هــا و رفتــار مناســب کارکنــان از مهم تریــن شــاخص های‬ ‫بانــک شــهر در نمایشــگاه های کتــاب اســتانی محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار‬ ‫ویژه سرمایه گذاری در بانک رفاه‬ ‫بر اســاس مجــوز بانــک مرکــزی‪ ،‬فــروش اوراق گواهــی‬ ‫ســپرده مــدت دار ویــژه ســرمایه گذاری (عــام) بانــک‬ ‫رفــاه از روز دوشــنبه ‪ ۲۸‬بهمن مــاه تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری توســط کلیه شــعب بانــک رفــاه صــورت خواهد‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫پذیرفــت‪ .‬روابط عمومــی به‬ ‫ِ‬ ‫ بانــک رفــاه کارگــران؛ ایــن اوراق یک ســاله بــا نــرخ‬ ‫ســود ‪ ۱۸‬درصــد اســت کــه ســود ان به صــورت ماهانــه‬ ‫پرداخــت خواهــد شــد‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ نــرخ ســود‬ ‫بازخریــد قبــل از سررســید ایــن اوراق ‪ ۱۰‬درصــد و تاریــخ سررســید ان ‪ 99/11/28‬اســت‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بازرگانـ�ی کیمیـ�ا پالسـ�ت شــمس بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 422837‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320755154‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/08/21‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪- :‬اقــای نــور ایـ�ر میناس�یـانس الچـ�ه موکـ�ی‬ ‫بـ�ه کــد ملــی ‪ 1378932811‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و اقــای حسـ�ن کریمـ�ی احمد اباــدی بـ�ه‬ ‫کــد ملــی ‪ 5649863725‬بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و اقــای محسـ�ن میرعارفیـ�ن بـ�ه کــد ملــی‬ ‫‪ 0386485909‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و اقــای مهــدی کریمـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0381371360‬بـ�ه‬ ‫ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و اقــای مجتبـ�ی رضویــان بـ�ه کــد ملــی ‪ 0380867044‬سـ�اکن تهـ�ران (خـ�ارج‬ ‫از ش��رکاء) ب��ه س��مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت نامح��دود انتخ��اب ش��دند‪ - .‬ح��ق امضاء‬ ‫کلی��ه اوراق و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور شـ�رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬ســفته‪ ،‬برــوات‪ ،‬قرارداده��ا و عق��ود اسـلامی‬ ‫ب��ا امض��اء دو نف��ر از اعض��ای هیئ��ت مدی��ره هم��راه ب��ا مه��ر ش��رکت معتب��ر اس��ت و اوراق ع��ادی و اداری و‬ ‫مراســات بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل بتنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر اسـ�ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)776321‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مصــاب پویـ�ا س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2004‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10102870392‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1396/11/09‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪- :‬مجتبـ�ی زمانـ�ی بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1286136636‬ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره و زه��را سـ�بحانی‬ ‫بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0491195389‬بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و محمـ�د زمانـ�ی بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 1285587219‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدی��ره انتخ��اب گردیدن��د‪- .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق‬ ‫به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چــک‪ ،‬سفــته‪ ،‬ب��رات‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقــود بـ�ا امضــای مدیرعامـ�ل و رئیـ�س‬ ‫هیئـ�ت مدیــره متفقــاً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــای مدیرعامـ�ل یـ�ا رئیـ�س‬ ‫هیئ��ت مدی��ره ه��ر کـ�دام ب��ه تنهای��ی همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت معتب��ر می باش��د‪ .‬حجت الــه قلی تبــار‪،‬‬ ‫سرپرس��ت اداره ثب��ت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجـ�اری شهرس��تان های اسـ�تان تهـ�ران‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم (‪)776320‬‬ ‫هنر‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ /1398‬شماره ‪298‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انیمیشن های برنده اسکار‬ ‫در ‪ 10‬دوره گذشته‬ ‫د‬ ‫نگاهی به انیمیشن داستان اسباب بازی ‪4‬‬ ‫رضا حاج محمدی‬ ‫پیکســار بــا «داســتان اســباب بازی ‪»4‬‬ ‫(‪ ،)Toy Story 4‬فیلمــی ســاخته اســت کــه یــک اســباب بازی بعــد از‬ ‫اینکــه خــودش را اشــغال می نامــد‪ ،‬ده هــا بــار به طــرز ناموفقــی بــرای‬ ‫خودکشــی تــاش می کنــد! ان هــا بــا ایــن انیمیشــن‪ ،‬اســباب بازی های‬ ‫ـمان بزرگ تریــن وحشتشــان‪،‬‬ ‫عزیزمــان را مجبــور می کننــد این بــار در چشـ ِ‬ ‫مــرگ و بی معنایــی خیــره شــوند‪« .‬داســتان اســباب بازی ‪ »۴‬انــگار از روی‬ ‫ایــن جملــه از اپیکتتــوس‪ ،‬فیلســوف یونانــی دربــاره ی افســردگی ســاخته‬ ‫شــده‪« :‬چیــزی کــه بــه ان عشــق مــی ورزی‪ ،‬فانــی اســت؛ ان یکــی از‬ ‫دارایی هایــت نیســت؛ ان نــه به شــکلی جدانشــدنی و نــه بــرای همیشــه‪،‬‬ ‫ـان حــال بــه تــو داده شــده بــود»‪ .‬ایــن فیلــم دربــاره ی ایــن‬ ‫بلکــه بــرای زمـ ِ‬ ‫جملـه ی فردریــش نیچــه اســت کــه می گویــد‪« :‬انســان کم کــم مبــدل بــه‬ ‫مافوق‬ ‫ـل‬ ‫یــک حیــوان خیالبــاف شــده کــه وجــودش تحــتِ تاثیـ ِر یــک عامـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫حیوانــات قــرار دارد‪ :‬الزم اســت گهگاهــی خیــال کنــد کــه می دانــد چــرا‬ ‫زندگــی می کنــد؛ نــو ِع انســان بــدون برخــورداری متنــاوب از اعتمــاد بــه‬ ‫ـدون اعتقــاد بــه منطــق در زندگــی نمی توانــد موفق شــود»‪ .‬اگر‬ ‫زندگــی و بـ ِ‬ ‫کشــیدن پیکســار در او ِج نبــوغ و‬ ‫ایــن نکتــه به تنهایــی به معنــی پــر‬ ‫ِ‬ ‫جســارت و بلندپــروازی اش در ایــن فیلــم نیســت‪ ،‬پــس چیســت؟ اگــر ایــن‬ ‫به تنهایــی به معنــی بازگشــتِ پیکســار بــرای نجــاتِ صنعــتِ‬ ‫انیمیشن ســازی هالیــوود نیســت‪ ،‬پــس چیســت؟ اگــر ایــن به معنــی‬ ‫جدیدتریــن و تیــز و بُرنده تریــن چنگال هایــی کــه پیکســاری ها بــرای‬ ‫کشــیدن بــه قلــبِ تکــه و پاره شــده مان از دســتِ تجربه هــای دردنــاک و‬ ‫ـیرین قبلی مــان ســاخته اند نیســت‪ ،‬پــس چیســت؟ حــدو ِد ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫شـ ِ‬ ‫اول «داســتان‬ ‫بعــد از اینکــه جــان لســتر و تیمــش در پیکســار بــا قســمتِ ِ‬ ‫اســباب بازی»‪ ،‬چنــان انقالبــی چــه از لحــاظ فنــی و تکنولوژیــک و چــه از‬ ‫لحــاظ بلــو ِغ داســتانگویی و پوســت اندازی ُفرمــی بــه راه انداختنــد کــه‬ ‫تاریــخ انیمیشن ســازی غربــی را بــه قبــل و بعــد از خودشــان تقســیم‬ ‫ِ‬ ‫کردنــد‪« ،‬داســتان اســباب بازی ‪ »۴‬نه تنهــا بــه دســتاور ِد تاریخــی نیاکانــش‬ ‫بی احترامــی نمی کنــد‪ ،‬بلکــه تصویرگ ـ ِر پیکســار در یکــی از باشــکوه ترین‬ ‫لحظــاتِ عمرشــان اســت‪ .‬پیکســار بــا «داســتان اســباب بازی ‪ »۴‬بــرای‬ ‫ـول دوره ی‬ ‫چهارمیــن بــار در ایــن مجموعــه و بــرای چندمیــن بــار در طـ ِ‬ ‫کاری اش‪ ،‬فیلمــی ســاخته کــه لحظــه لحظه اش تجلــی انیمیشن ســازی در‬ ‫ظریف تریــن‪ ،‬پُربارتریــن و خیره کننده تریــن حالــتِ ممکــن اســت‪ .‬بــرای‬ ‫اطــاع از اینکــه ایــا «داســتان اســباب بازی» جدیــد در حــد و انــدازه ی‬ ‫اســتانداردهای کهکشــانی سـه گانه ی اصلی ظاهر شــده اســت‪ ،‬الزم نیســت‬ ‫کارشــناس و منتق ـ ِد ســینما باشــید‪ .‬الزم نیســت گوشــه و کنارهــا را در‬ ‫جســتجوی تغییــرات و برامدگی هــا بگردیــد‪« .‬داســتان اســباب بازی» ها‬ ‫ـال هیپنوتیزم کننــده ی خودشــان را دارنــد کــه قبــل از هــر چیز‬ ‫حــس و حـ ِ‬ ‫دیگــری‪ ،‬بــر قلــب می نشــیند‪ .‬حــس و حالــی کــه شــاید نتوانیــم دقیقــا در‬ ‫قالــب واژه هــا و جمــات توصیفــش کنیــم‪ ،‬امــا ناگهــان بــه خــودت می ایی‬ ‫ـش ان هــا از بیــن چندیــن و چنــد الیـه ی بتونــی و فوالدی‬ ‫و می بینــی چکـ ِ‬ ‫ضخیمــی کــه احاطه تــان کــرده اســت‪ ،‬راهــی بــرای رســیدن بــه‬ ‫مرکزی تریــن و شیشــه ای ترین و پاکیزه تریــن و نازک تریــن نقطــه ی‬ ‫وجــودت پیــدا کــرده اســت و یــک ضربـه ی لطیــف بــه ان وارد می کنــد که‬ ‫ـان ســری ِع الکتریســته در سراسـ ِر وجــودت‬ ‫بــه ارتعاشــی کــه همچــون جریـ ِ‬ ‫می جهــد منجــر می شــود‪ .‬بنابرایــن بــه محــض اینکــه بــه خــودم امــدم و‬ ‫ـل انــدوه (از دلگیــر شــدن‪ ،‬بــه بعــض کــردن‪ ،‬بــه تــار و‬ ‫دیــدم تمــام مراحـ ِ‬ ‫شــدن چشــمانم‪ ،‬بــه اشــک ریختــن و بــه‬ ‫ شــدن دیــدم از خیــس‬ ‫مات‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫هق هــق کــردن) را در حیــن تماشــای فیلمــی دربــاره ی اســباب بازی های‬ ‫ســخنگو پشــت ســر گذاشــتم می دانســتم کــه هیــچ چیــزی تغییــر نکــرده‬ ‫ـدن وودی و بـــاز الیت یــر و دیگــران درکنــار یکدیگــر‬ ‫اســت و جــادوی دیـ ِ‬ ‫همچنــان بــه خوبــی گذشــته احســاس می شــود‪« .‬داســتان اســباب بازی‬ ‫‪ »۴‬بعــد از «شــگفت انگیزان ‪ ،»۲‬ایــن ســوال را مطــرح می کنــد کــه اگــر‬ ‫دقیقــا پیکســار زیرمجموعـه ی دیزنــی نبــود‪ ،‬خانـه ی میکی مــوس بــا وجو ِد‬ ‫تمــام ایــن فیلم هــای نوســتالژی زده ی عقب افتــاده ‪ ،‬بــا وجــو ِد تمــا ِم «شــیر‬ ‫شــاه» ها و «نیــرو برمی خیزد» هایــش کــه مثــل انــگل‪ ،‬دندان هایشــان را‬ ‫فاتح کارتونی اسکار‪2020‬‬ ‫در موفقیت هــای گذشــته فــرو کرده انــد و می مکنــد‪ ،‬چگونــه می توانســت‬ ‫درکنــار کامیــون کامیــون اسکناســی کــه در مـی اورد‪ ،‬گوشـه ای از پرســتی ِژ‬ ‫گذشــته اش را حفــظ کنــد؟ ســه فیلــ ِم قبلــی «داســتان اســباب بازی»‬ ‫خیلــی چیزهــا را بــه درســتی انجــام دادنــد‪ .‬ایــن فیلم هــا چــه وقتــی کــه‬ ‫بــه حســودی اســباب بازی ها بــه یکدیگــر می پرداختنــد‪ ،‬چــه وقتــی کــه‬ ‫درون ورطـه ی تاریکــی وحشــتِ رهــا شــدن چشــم می دوختنــد یــا چه‬ ‫بــه ِ‬ ‫ـرزان مالیخولیــای ناشــی از بــزرگ شــدن را در اغــوش‬ ‫ـدن لـ ِ‬ ‫وقتــی کــه بـ ِ‬ ‫چســباندن امپــ ِر‬ ‫می کشــیدند‪ ،‬فیلم هایــی بودنــد کــه عالوه بــر‬ ‫ِ‬ ‫دوران کودکــی بزرگســاالن را‬ ‫خیال پــردازی کــودکان بــه ســقف‪ ،‬نوســتالژی ِ‬ ‫هــم کنــدو کاو می کردنــد و ایــن وســط سرشــار از اکشـن های درجه یــک‪،‬‬ ‫تعقیــب و گریزهــای هیجان انگیــز‪ ،‬نقشــه های کــه بــا چالش هــای‬ ‫اســترس ناشــی از تماشــای عروســکی‬ ‫غیرمنتظــره روبــه رو می شــوند و‬ ‫ِ‬ ‫فرامــوش شــده در خیابــان بودنــد‪ .‬ایــن فیلم هــا بــه همــان انــدازه کــه‬ ‫ـل مدیــو ِم انیمیشــن هســتند‪ ،‬اگاهــی‬ ‫اشــیای فرهنگــی تصویرگ ـ ِر تکامـ ِ‬ ‫کاملــی هــم از رشــد و بلــو ِغ مخاطبانشــان داشــتند و بــرای بســیاری فراتر از‬ ‫دوران کودکی‪،‬‬ ‫ـدس ِ‬ ‫ـن خیلــی خــوبِ ســاده‪ ،‬حکـ ِم کتــابِ مقـ ِ‬ ‫یــک انیمیشـ ِ‬ ‫اول «داســتان‬ ‫نوجوانــی و بزرگسالی شــان را دارنــد‪ .‬اگــر قســمتِ ِ‬ ‫ـش یــک کانســپتِ اولی ـه ی نبوغ امیــز را داشــت‪ ،‬فیل ـ ِم‬ ‫اســباب بازی» نقـ ِ‬ ‫ـویش احساســی‬ ‫ـاندن ماجراجویــی کاراکترهایــش به نهایتِ تشـ ِ‬ ‫ســوم بــا رسـ ِ‬ ‫ـردن خداحافظــی‬ ‫ـکانس دســتگا ِه زباله ســوز) و فراهــم کـ ِ‬ ‫تماشــاگرانش (سـ ِ‬ ‫تلــخ و شــیرینی بــا کودکــی انــدی و کودکــی مخاطبانــی کــه یک جورهایی‬ ‫بــا ماجراجویی هــا و درس هــای زندگــی ایــن اســباب بازی ها بــزرگ شــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــه ســرانجام رســید‪ .‬بنابرایــن مهــم نیســت کــه چقــدر بــه پیکســار‬ ‫اعتمــاد داریــم‪ .‬وقتــی کــه خبـ ِر ســاختِ «داســتان اســباب بازی ‪ »۴‬اعــام‬ ‫شــد نمی توانســتیم بــه ایــن تصمیــم‪ ،‬بــا شــک و تردیــد واکنــش نشــان‬ ‫ندهیــم‪ .‬باالخــره ســوال ایــن بــود کــه دیگــر چــه چیــزی بــرای ادامــه دادن‬ ‫باقــی مانــده اســت؟ «داســتان اســباب بازی»‪« ،‬در جســتجوی نمــو»‪،‬‬ ‫«ماشــین ها» یــا «شــگفت انگیزان» نیســت؛ «داســتان اســباب بازی» ها‪،‬‬ ‫فیلم هــای مســتقلی نیســتند کــه همیشــه بتــوان ماجراجویــی جدیــدی را‬ ‫در دنیــای ان هــا پیــدا کــرد‪ .‬ســه گانه ی «داســتان اســباب بازی» تــا‬ ‫زمانی کــه انــدی قبــل از ســفر بــه دانشــگاه‪ ،‬اســباب بازی هایش را روی ان‬ ‫چمن هــا بــه صاحــبِ جدیدشــان بانــی معرفــی کــرد‪ ،‬بــه فیلم هایــی در‬ ‫ـتایش فــراز و نشــیب های کودکــی تبدیــل شــده بودنــد؛ فیلم هایــی کــه‬ ‫سـ ِ‬ ‫بــه انــدازه ی «پســرانگی»‪ ،‬رویایــی و شــاعرانه و خیال پــرداز و بــه انــدازه ی‬ ‫«در کنــارم بمــان»‪ ،‬ترســناک و واقعــی و معصــوم و بی رحــم بودنــد‪ .‬بعــد از‬ ‫ـردن او‬ ‫ـدن دروازه هــای کودکــی در پشــتِ انــدی و اخریــن بازی کـ ِ‬ ‫بســته شـ ِ‬ ‫بــا اســباب بازی هایش دیگــر چــه چیــزی بــه جــز تکــرا ِر چرخـه ی زندگــی‬ ‫ایــن اســباب بازی ها بــا بچــه ای تــازه باقــی مانــده بــود؟ مخصوصــا‬ ‫باتوجه بــه اینکــه نمی دانــم چقــدر بــا مــن هم عقیده ایــد‪ ،‬امــا شــخصا بــه‬ ‫ســه فیلـ ِم اول «داســتان اســباب بازی» نــه به عنــوان ســه فیلـ ِم جداگانــه‪،‬‬ ‫طوالنــی واحــد نــگاه می کنــم‪« .‬داســتان‬ ‫ عنــوان یــک فیلــ ِم‬ ‫بلکــه به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اســباب بازی ‪ »۴‬امــا بیــش از تمــام فیلم هــای قبلــی مجموعــه به جــای‬ ‫کــردن‬ ‫یــک نیــروی متخاصــم خارجــی‪ ،‬دربــاره ی دســت وپنجه نــرم‬ ‫ِ‬ ‫کاراکترهــا بــا بحران هــای اگزیستانسیالیسمی شــان اســت و ایــن موضــوع‬ ‫دربــاره ی گبی گبــی‪ ،‬انتاگونیســتِ رســمی فیلــم کــه غیرانتاگونیسـت ترین‬ ‫ـخ فیلم هــای پیکســار اســت نیــز صــدق می کنــد؛ تــا‬ ‫انتاگونیســتِ تاریـ ِ‬ ‫جایــی کــه «داســتان اســباب بازی ‪ »۴‬بــه راحتــی می توانــد در کالس هــای‬ ‫درس فیلســوفانی مثــل البــر کامــو و ژان پُــل ســارتر بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫ِ‬ ‫شــود‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬پیکســار همان طــور کــه قبــا بــا «وال ‪-‬ای»‪،‬‬ ‫ـتقل‬ ‫ـن «‪ :۲۰۰۱‬یــک ادیسـه ی فضایــی» را بــا هویتِ مسـ ِ‬ ‫نســخه ی انیمیشـ ِ‬ ‫خــودش ســاخته بــود‪ ،‬حــاال بــا «داســتان اســباب بازی ‪ ،»۴‬نســخه ی‬ ‫«پرومتئــوس» ریدلــی اســکات‪« ،‬بلیــد رانــر ‪ »۲۰۴۹‬دنــی‬ ‫خودشــان از‬ ‫ِ‬ ‫ویلنــوو و «یــک مــردی جــدیِ » بــردران کوئــن را ســاخته اند‪ .‬اگــر هرکــدام‬ ‫ـران یــک دوره از زندگــی‬ ‫از فیلم هــای «داســتان اســباب بازی» دربــاره ی بحـ ِ‬ ‫بشــر باشــد‪« ،‬داســتان اســباب بازی ‪ »۴‬با دســت گذاشــتن روی جســتجوی‬ ‫اسکار در گذر زمان‬ ‫ عنــوان مراســمی کــه اکادمــی عــده ی‬ ‫اســکار به‬ ‫ِ‬ ‫زیــادی از بازیگــران‪ ،‬کارگردانــان‪ ،‬نویســندگان و در‬ ‫کل تمــام افــرا ِد درگیــ ِر ســاختِ فیلــم در صنعــتِ‬ ‫ســینما را دور هــم جمــع می کنــد‪ ،‬یکــی از‬ ‫مهم تریــن مراســم های اهــدای جوایــ ِز ســاالنه و‬ ‫عامه پســندترین مراسـ ِم ســینمایی ســال اســت‪ .‬امــا‬ ‫در اســتانه اســکار ‪ ،۲۰۲۰‬بیاییــد ببینیــم منظــور از‬ ‫اکادمــی چــه هســت؟ منظــور از اکادمــی‪ ،‬اکادمــی‬ ‫علــوم و هنرهــای تصاویـ ِر متحــرک اســت کــه مرکــز‬ ‫اصلــی اش در بورلــی هیلــ ِز ایالــتِ کالیفرنیــا قــرار‬ ‫ـیس اکادمــی را مطــرح‬ ‫دارد‪ .‬کســی کــه ایــده تاسـ ِ‬ ‫ـان‬ ‫کــرد‪ ،‬اقــای لوییــس بــی‪ .‬مه یــر‪ ،‬یکــی از موسسـ ِ‬ ‫ـال ‪ ۱۹۲۴‬بــود؛‬ ‫اســتودیوی متــرو گلــدن مه یــر در سـ ِ‬ ‫اســتودیوی ام ج ـی ام تحــت مدیریــتِ ایــن مــرد بــه‬ ‫باپرســتیژترین اســتودیوی صنعــتِ فیلمســازی‬ ‫تبدیــل شــده بــود‪ .‬گرچــه امــروزه از مراســم اســکار‬ ‫به عنــوان مراســمی بــرای تجلیــل از ســینماگران‬ ‫شــناخته می شــود‪ ،‬امــا جالــب اســت بدانیــد کــه‬ ‫لوییــس ب ـی ‪ .‬مه یــر ایــن مراســم را بــا هــدفِ کــم‬ ‫و بیــش شــرورانه ای راه انــدازی کــرد‪ .‬ماجــرا از ایــن‬ ‫ـن تولـ ِد صنعــتِ‬ ‫قــرار اســت کــه در ســال های اغازیـ ِ‬ ‫ســینما‪ ،‬ســازوکا ِر فیلمســازی بــا چیــزی کــه امــروزه‬ ‫شــاهدش هســتیم فــرق می کــرد‪ .‬سیســت ِم کاری‬ ‫اســتودیوها بــه ایــن شــکل بــود کــه هــر اســتودیو‬ ‫گــرو ِه فیلمســا ِز خــودش را داشــت‪ .‬مثــا یــک‬ ‫ـردان صاحب ســبک فقــط بــرای یــک اســتودیو‬ ‫کارگـ ِ‬ ‫فیلــم می ســاخت و یــک سوپراســتار فقــط بــرای‬ ‫کار کــردن در فیلم هــای یــک اســتودیو قــرارداد‬ ‫ـل ســاختِ فیلم هــا‬ ‫داشــت‪ .‬بــه عبــارتِ دیگــر‪ ،‬عوامـ ِ‬ ‫از جملــه دارایی هــای اســتودیوها بودنــد‪ .‬امــا از اواخـ ِر‬ ‫ـکیل اتحادیه هــای‬ ‫ده ـ ه ‪ ،۲۰‬اوضــاع کم کــم بــا تشـ ِ‬ ‫ـران ســاختِ اســتودیو در هالیــوود تغییــر کــرد‪.‬‬ ‫کارگـ ِ‬ ‫چیــزی کــه باعــثِ بی قــراری و عصبانیــتِ لوییــس‬ ‫ـامل قراردادهــای‬ ‫بـی ‪ .‬مه یــر شــد‪ .‬ایــن اتحادیه هــا شـ ِ‬ ‫گران قیمــتِ کارگــر می شــدند کــه فیلمســازی را از‬ ‫لحــاظ مالــی بــرای اســتودیوهای فیلمســازی توجیــه‬ ‫نمی کردنــد‪ .‬لوییــس بــی ‪ .‬مه یــر مخصوصــا از ایــن‬ ‫ـان دکــو ِر‬ ‫ناراحــت بــود کــه او می خواســت از طراحـ ِ‬ ‫ســاختن خانــه ی ســاحلی اش در‬ ‫ام جــی ام بــرای‬ ‫ِ‬ ‫ دلیــل قــرارداد‬ ‫ســانتامونیکا اســتفاده کنــد‪ ،‬امــا به‬ ‫ِ‬ ‫اتحادیــه ای کــه به تازگــی امضــا کــرده بــود‪،‬‬ ‫پــروژه ی خارجــی اش خیلــی گران قیمــت از اب‬ ‫در می امــد‪ .‬مه یــر ایــن مشــکل را بــا اســتخدام‬ ‫کارگــران‬ ‫هنرمنــدان ماهــ ِر اســتودیو و اســتفاده از‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ارزان قیمــتِ خــار ِج از اســتودیو حــل کــرد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫چشــمان مه یــر را بــه ســوی خطــری کــه‬ ‫ماجــرا‬ ‫ِ‬ ‫تهدیــدش می کــرد بــاز کــرد؛ او بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســید کــه حــاال کــه کارگــران اتحادیــه تشــکیل‬ ‫داده انــد‪ ،‬احتمــاال کارگردانان‪ ،‬بازیگران و نویســندگان‬ ‫هــم دســت بــه کار خواهنــد شــد و در ایــن زمینــه‬ ‫بــه ان هــا خواهــد پیوســت‪ .‬او بایــد بــه راهــی بــرای‬ ‫پیشــگیری فکــر می کــرد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬مه یــر و چندتــا‬ ‫از دوســتانش‪ ،‬اکادمــی علــوم و هنرهــای تصاویــ ِر‬ ‫متحــرک را در ســال ‪ ۱۹۲۷‬تاســیس کــرد‪ .‬ان هــا‬ ‫بــا ایــن کار امیــدوار بودنــد کــه ایــن ســازمان جلــوی‬ ‫اتحادیه ســازی های بیشــتر در هالیــوود را بگیــرد‬ ‫و اگــر قــرار اســت اتحادیــه ای هــم وجــود داشــته‬ ‫ـرل‬ ‫ـوان یکــی از موسســانش‪ ،‬کنتـ ِ‬ ‫باشــد‪ ،‬خــود به عنـ ِ‬ ‫ان را در دســت داشــته باشــد‪ .‬مه یــر نمی دانســت‬ ‫جلــوی مــو ِج اتحادیه ســازی در هالیــوود را بگیــرد‪،‬‬ ‫ولــی می توانســت بــا پیش دســتی‪ ،‬خــود بــه‬ ‫ـس اتحادیـ ه تبدیــل شــود‪ .‬مه یــر بــا ‪ ۳۶‬بازیگــر‪،‬‬ ‫رییـ ِ‬ ‫کارگــردان‪ ،‬نویســنده‪ ،‬تکنســین و تهیه کننــده‬ ‫هتــل خوشــگل دیــدن کــرد و بــه ان هــا‬ ‫در یــک‬ ‫ِ‬ ‫گفــت کــه اگــر بــه عضویــتِ اکادمــی دربیاینــد‪،‬‬ ‫شــرایطِ کاری شــان بهبــود پیــدا خواهــد کــرد و‬ ‫ـازمان نخبه هــای ســینما خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫جزیــی از سـ ِ‬ ‫هالیوودی هــا کــه نمی خواســتند چنیــن فرصتــی را‬ ‫از دســت بدهنــد‪ ،‬به عضویــتِ اکادمــی در امدنــد؛ در‬ ‫ـن ان هــا داگالس فِربنکــس هــم حضــور داشــت؛‬ ‫بیـ ِ‬ ‫کاراکترهــا بــرای کشــفِ معنــای زندگی شــان در دنیایــی پــوچ و تهــی از‬ ‫معنــا‪ ،‬ان هــا را در فلج کننده تریــن و افســرده کننده ترین موقعیتشــان از‬ ‫لحــاظ روانــی قــرار می دهــد و ان قــدر در ایــن زمینــه پیشــرفت می کنــد‬ ‫ـمکش‬ ‫کــه مطمئنــم نیســتم ایــا بعــد از ایــن فیلــم‪ ،‬اصــا مضمــون و کشـ ِ‬ ‫مهم تــر و حســاس تری بــرای پنجمیــن فیلــم احتمالــی مجموعــه باقــی‬ ‫مانــده باشــد (شــاید مــرگ فیزیکی!)‪ .‬چیــزی که پیکســار را از اســتودیوهای‬ ‫تمایــل ان هــا بــه جســتجوی‬ ‫انیمیشن ســازی دیگــر متفــاوت می کنــد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫دل دنیاهــای فانتزی شــان اســت‪ .‬بــه‬ ‫احساســاتِ منطقــی واقع گرایانــه در ِ‬ ‫شــدن «ماشــین ها» بــه‬ ‫خاطــر همیــن اســت کــه تبدیــل‬ ‫ِ‬ ‫دلیــل عــدم‬ ‫شکســت خورده ترین و غیرمحبوب تریــن مجموعه شــان بــه‬ ‫ِ‬ ‫اصــل پیکســار تعجب برانگیــز نیســت‪ .‬پیکســار از خــودش‬ ‫رعایــتِ ایــن‬ ‫ِ‬ ‫ـدن پنهانــی اســباب بازی ها چــه ایــده ی بامــزه ای‬ ‫نمی پرســد کــه زنــده شـ ِ‬ ‫اســت‪ ،‬بلکــه از خــودش می پرســد اگاهــی اســباب بازی ها از موجودیتشــان‬ ‫ عنــوان اســبابِ ســرگرمی انســان ها کــه بــه همــان انــدازه کــه مــورد‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫عشــق قــرار می گیــرد‪ ،‬بــه همــان انــدازه هــم می تواننــد دور انداختــه شــوند‬ ‫چــه حســی برایشــان دارد‪ .‬بنابرایــن فیلم هــای «داســتان اســباب بازی»‬ ‫همــواره درکنــا ِر تمــام کمــدی رود هبُرکننده شــان‪ ،‬حــاوی درگیــری‬ ‫جــان تمــام‬ ‫زیرمتنــی کامــا جــدی ای هســتند کــه مثــل خــوره بــه‬ ‫ِ‬ ‫کاراکترهــا افتــاده اســت؛ در فراســوی دنیــای رنگارنـ ِ‬ ‫ـگ این فیلم هــا‪ ،‬نگرانی‬ ‫و سراســیمگی ســیاهی وجــود دارد کــه کاراکترهــا را بــه جلــو ُهــل می دهد‬ ‫و ایــن موضــوع شــاید بیــش از هــر جــای دیگــری دربــاره ی قســمتِ چهارم‬ ‫صــدق می کنــد‪ .‬فیلم هــای «داســتان اســباب بازی» دربــاره ی وحشــتِ رهــا‬ ‫ِ‬ ‫مــرگ روحــی هســتند‪.‬‬ ‫شــدن‪ ،‬جداافتادگــی‪ ،‬فرامــوش شــدن و‬ ‫تــرس اســباب بازی ها از‬ ‫بحــران ایــن فیلم هــا دربــاره ی‬ ‫هســته ای ترین‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫پیــدا کــردن خودشــان در تنهایــی و انــزوای قفســه ای فراموش شــده یــا‬ ‫گوشـه ی گــرد و غبــار گرفتــه و تاریـ ِ‬ ‫ـک ُکمــد اســت‪ .‬ایــن چیــزی اســت که‬ ‫ان هــا از ان زجــر می کشــند و بنابرایــن هرگــز اصــا تالشــی بــرای پیــدا‬ ‫کــردن خودشــان نمی کننــد‪« .‬داســتان اســباب بازی» ها دربــاره ی‬ ‫ِ‬ ‫دســت وپنجه نــرم کــردن اســباب بازی ها بــا تــرس از تنهایی شــان بــرای‬ ‫کــردن هویــتِ واقعی شــان اســت‪ .‬باالخــره چــه چیــزی‬ ‫پیــدا‬ ‫ِ‬ ‫قابل همذات پنداری تــر از مــرگ کــه بزرگ تریــن انگیــزه ی خــوداگاه و‬ ‫ناخــوداگاه ی بشــریت اســت‪ .‬اســباب بازی ها در محیــطِ ناپایــداری زندگــی‬ ‫می کننــد؛ ان هــا از تمــام عیدهــای کریســمس کــه می توانــد بــه جایگزیــن‬ ‫شدنشــان بــا اســباب بازی های هدیه شــده ی جدیــد منجــر شــود و از‬ ‫ـدن‬ ‫حــراج اثاثیــه ی ناخواســته ی خانــه در حیــاط کــه منجــر به فروخته شـ ِ‬ ‫اســباب بازی های قدیمــی می شــود وحشــت دارنــد‪ .‬ان هــا بی وقفــه در‬ ‫اتاق زیرشــیروانی قــرار دارند؛‬ ‫خطـ ِر کنــار گذاشــته شــدن و ســر در اوردن از ِ‬ ‫ایــن خطــر تامین کننــده ی ســوختِ اصلــی حســودی و دشــمنی وودی بــا‬ ‫طول ماجراجویی هایشــان با‬ ‫بـــاز در فیلم اول اســت‪ .‬دار و دســته ی وودی در ِ‬ ‫اســباب بازی های هم نوعشــان (مثــل التســو و نی نی گنــده و دلقــک در‬ ‫کابــوس زندگی شــان را‬ ‫فیلــم ســوم) روبــه رو می شــوند کــه بزرگ تریــن‬ ‫ِ‬ ‫تجربــه کرده انــد و می داننــد کــه اگــر ایــن اتفــاق بــرای دیگــران افتــاده‪،‬‬ ‫کردن‬ ‫بــرای ان هــا هــم خواهــد افتــاد‪« .‬داســتان اســباب بازی ‪ »۳‬بــا مطــرح ِ‬ ‫ِ‬ ‫مــرگ روحــی اســباب بازی ها بــه انتهــا می رســد‪:‬‬ ‫ حــل رهــا شــدن و‬ ‫راه ِ‬ ‫ـان‬ ‫اینکــه ان هــا همیشــه می تواننــد زندگــی جدیــدی را در قالــبِ صاحبـ ِ‬ ‫جدیدشــان شــروع کننــد‪ .‬چــه وقتــی کــه ا ِمیلــی و بولــزای در قســمتِ دوم‬ ‫باالخــره در قالــبِ انــدی‪ ،‬چیــزی کــه می خواســتند را بــه دســت می اورنــد‬ ‫و چــه وقتــی کــه در قســمت ســوم‪ ،‬اســباب بازی ها باالخــره بعــد از‬ ‫ســال ها افســردگی و ب ـی کاری‪ ،‬در قالــب بانــی‪ ،‬بچ ـه ی جدیــدی را بــرای‬ ‫ـق بازی‬ ‫انجــا ِم مسئولیتشــان در قبـ ِ‬ ‫ـال او و مــورد محبــت قــرار گرفتن ازطریـ ِ‬ ‫شــدن بــا ان هــا بــه دســت می اورنــد‪ .‬ایــن همــه صغــری کبــری چیــدم و‬ ‫ـل تم هــای داســتانی ایــن فیلم هــا را در ســه فیلــم گذشــته‬ ‫مســی ِر تکامـ ِ‬ ‫مــرور کــردم تــا بــه ایــن برســم کــه «داســتان اســباب بازی ‪ »۴‬بــه چــه‬ ‫ـش جدیــدی در زندگــی اســباب بازی هایی کــه بــه‬ ‫شـ ِ‬ ‫ـکل زیرکانـه ای‪ ،‬چالـ ِ‬ ‫نظــر می رســید بــه نقطـه ی یوتوپیایــی و ایده الــی از زندگــی رســیده بودنــد‬ ‫ایــن بازیگــر‪ ،‬نویســنده‪ ،‬کارگــردان و تهیه کننــد ه کــه‬ ‫بــه بــازی اش در فیلم هــای صامــتِ شمشــیرزنی‬ ‫ـان زورو»‬ ‫مثــل «دزد بغــداد»‪« ،‬رابیــن هــود» و «نشـ ِ‬ ‫مشــهور بــود‪ ،‬مجــری اولیــن مراســم اســکار در ســال‬ ‫‪ ۱۹۲۹‬بــود و همراه بــا همســرش مــری پیک فــورد‪،‬‬ ‫دوران اوجشــان به عنــوان «پادشــاه هالیــوود» و‬ ‫در ِ‬ ‫«عزیـ ِز امریــکا» شــناخته می شــدند‪ .‬خالصــه اینکــه‬ ‫ـش اهــدای جوایـ ِز اکادمــی کــه امــروزه هــر ســال‬ ‫بخـ ِ‬ ‫در سراسـ ِر دنیــا در جلــوی تلویزیــون جشــن گرفتــه‬ ‫می شــود‪ ،‬نــه یکــی از اولیــن اهــدافِ ایــن ســازمان‪،‬‬ ‫بلکــه چیــزی بــود کــه بعــدا بــه فکرشــان خطــور‬ ‫کــرد‪ .‬گرچــه افــرا ِد زیــادی از صنعــتِ فیلمســازی بــه‬ ‫عضویــتِ اکادمــی در می امدنــد‪ ،‬امــا ایــن ســازمان‬ ‫ـردن ان هــا‬ ‫رویدادهــای اندکــی را بــرای مشــروع کـ ِ‬ ‫گذاشــتن اســتعدادهای هالیــوود‬ ‫یــا بــه نمایــش‬ ‫ِ‬ ‫برنامه ریــزی می کــرد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬اولیــن‬ ‫مراســ ِم اســکار کــه حکــ ِم بزرگداشــتِ فیلم هــای‬ ‫عرضــه شــده بیــن اول اگِســت ‪ ۱۹۲۷‬تــا ســی و یکم‬ ‫ـل روزولــتِ هالیــوود‬ ‫ژوئیــه ‪ ۱۹۲۸‬را داشــت‪ ،‬در هتـ ِ‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۲۹‬برگــزار شــد‪ .‬ایــن مراســم بــا حضــور‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفــر زن و مــرد خوش پــوش و بــدون هرگونــه‬ ‫ســروصدای رســانه ای برگــزار شــد‪ .‬مــا می دانیــم‬ ‫کــه اکادمــی علــوم و هنرهــای تصاویــر متحــرک‬ ‫کــردن مــو ِج‬ ‫به عنــوان وســیله ای بــرای مهــار‬ ‫ِ‬ ‫اتحادیه ســازی ها در هالیــوود از ســوی اســتودیوها‬ ‫صــورت گرفــت تــا ان هــا بتواننــد بــه کنتــرل‬ ‫کــردن کارمندانشــان ادامــه بدهنــد‪ ،‬امــا مراســم‬ ‫ِ‬ ‫اهــدای جوایــز چظــور؟ هــدفِ واقعــی برگــزاری‬ ‫ان چــه چیــزی بــود؟ اســکات ایمــن‪ ،‬نویســنده ‬ ‫ـان او‬ ‫کتــابِ زندگینام ـه ای لوییــس بــی‪ .‬مه یــر از زبـ ِ‬ ‫فلســفه ی مراســم اهــدای جوایــز را این گونــه توصیف‬ ‫می کنــد‪« :‬مــن متوجــه شــدم کــه بهتریــن راه بــرای‬ ‫کــردن فیلمســازان اویــزان کــردن مــدال‬ ‫کنتــرل‬ ‫ِ‬ ‫از انهاســت‪ ...‬اگــر بهشــان جــام و جایــزه مــی دادم‪،‬‬ ‫ان هــا خودشــان را بــرای تهیــه کــردن چیــزی کــه‬ ‫ی ُکشــتند‪ .‬بــه خاطــر همیــن جوایــز‬ ‫می خواســتم م ‬ ‫اکادمــی را درســت کــردم»‪ .‬امــا اولیــن مراســ ِم‬ ‫اســکار در مقایســه بــا اســکارهای امــروزی حکــم یک‬ ‫جشــن تولــد در مقایســه بــا کنســرت های گــروه وان‬ ‫دایرکشــن را داشــت‪ .‬برخــافِ االن کــه مراسـ ِم اصلی‬ ‫ـرش قرمــز قبــل و رقــص و شــام بعــد از ان و‬ ‫بــا فـ ِ‬ ‫تحلیل هــای رســانه ها حــدود ســه‪-‬چهار ســاعتی‬ ‫طــول می کشــد‪ ،‬ســروته اولیــن مراســ ِم اســکار‬ ‫در عــرض ‪ ۱۵‬دقیقــه هــم امــد‪ .‬ان زمــان برخــافِ‬ ‫االن‪ ،‬مثــا یــک بازیگــر می توانســت در یــک شــاخه‪،‬‬ ‫پیرامون‬ ‫چنــد اســکار ببــرد‪ .‬اما یکــی از نــکاتِ جالــبِ‬ ‫ِ‬ ‫جوایــز اکادمــی ایــن اســت کــه اســم «اُســکار» چــرا‬ ‫و چگونــه بــرای ان انتخــاب شــده اســت‪ .‬تئوری هــای‬ ‫مختلفــی دربــاره ی ایــن موضــوع وجــود دارنــد کــه‬ ‫هیچکدامشــان به طــور صــد درصــد ثابــت نشــده اند‪.‬‬ ‫تنهــا چیــزی کــه تاریخ نــگاران از ان اطمینــان‬ ‫دارنــد ایــن اســت کــه ایــن اســم در ســال ‪۱۹۳۹‬‬ ‫بــرای خطــاب کــردن مجســمه های اکادمــی انتخاب‬ ‫شــد‪ .‬اولیــن و پُرطرفدارتریــن تئــوری می گویــد‬ ‫کــه ایــن اســم توســط مــارگارت هِریــک‪ ،‬منشــی‬ ‫اجرایــی اکادمــی انتخــاب شــده اســت؛ وقتــی او برای‬ ‫اولین بــار ایــن جایــزه را در ســال ‪ ۱۹۳۱‬می بینــد‪،‬‬ ‫یــاد پســرعمویش کــه اســکار پیــرس نــام داشــته و‬ ‫بــه «عمــو اُســکار» شــناخته می شــده می افتــد‪.‬‬ ‫ظاهــرا در همیــن زمــان‪ ،‬ســیدنی اسکولســکی‪،‬‬ ‫ نویس روزنامه هــای هالیــوودی هــم ان جــا‬ ‫ســتون ِ‬ ‫حضــور داشــته اســت؛ اسکولســکی بعــدا در مقالـ ها ی‬ ‫کــه در شــانزدهم مــارس ‪ ۱۹۳۴‬دربــار ه ششــمین‬ ‫مراســم جوایــز اکادمــی در ان ســال نوشــته بــود‪ ،‬در‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬قســمتِ چهــارم در حالــی اغــاز می شــود کــه می فهمیــم‬ ‫ـردن بانــی به عنــوان بچ ـه ی جدیدشــان واقعــا‬ ‫اســباب بازی ها بــا پیــدا کـ ِ‬ ‫ـال دسـت وپنجه نــرم کــردن‬ ‫بــه ارامــش نرســیده اند‪ ،‬بلکــه کمــاکان در حـ ِ‬ ‫بــا همــان درگیری هــا و اضطراب هــای همیشگی شــان هســتند؛ چرخ ـه ی‬ ‫تکرارشــونده ی زندگــی ان هــا دوبــاره بــه ســر جــای اولــش بازگشــته اســت‪.‬‬ ‫وودی ان قــدر توســط بانــی بــرای بــازی کــردن انتخــاب نشــده اســت کــه‬ ‫ـکل پایان بنــدی «داســتان اســباب بازی ‪»۳‬‬ ‫گــرد و غبــار گرفتــه اســت‪ .‬مشـ ِ‬ ‫دوران جدیــدی از‬ ‫ایــن اســت کــه اســباب بازی ها هــدفِ جدیــدی بــرای ِ‬ ‫ـول ســه فیلــم قبلــی‬ ‫زندگی شــان انتخــاب نمی کننــد‪ .‬وودی در تمــام طـ ِ‬ ‫ـردن انــدی دیــده بــود‪ .‬امــا ایــن‬ ‫هــدفِ زندگــی خــودش را در خوشــحال کـ ِ‬ ‫هــدف از جایــی بــه بعــد دیگــر کافــی نیســت‪ .‬هــر تغییــر و تحولــی کــه در‬ ‫زندگــی اتفــاق می افتــد‪ ،‬نیــاز بــه یــک خودشناســی و هــدفِ جدیــد دارد‪.‬‬ ‫ـان «داســتان اســباب بازی ‪»۳‬‬ ‫ایــن فیلــم فــاش می کنــد کــه وودی در پایـ ِ‬ ‫واقعــا اضطــرابِ همیشــگی یــک عروســک را برطــرف نکــرده بود‪ ،‬بلکــه بانی‬ ‫حکـ ِم چســب زخمــی بــرای موقتــا کنــار امــدن بــا ان را داشــت‪ .‬حادثـه ی‬ ‫ِ‬ ‫محــرک «داســتان اســباب بازی ‪ »۴‬کــه بــه مــا نشــان می دهــد وودی‬ ‫ـول ایــن فیلم هــا رشــد کــرده و هنــوز چقــدر راه بــرای ادامــه‬ ‫چقــدر در طـ ِ‬ ‫ی» ها بــا هــر قســمتِ‬ ‫دادن دارد‪ ،‬فورکــی اســت‪ .‬تمــام «داســتان اســباب باز ‬ ‫ـن دار و دســته ی وودی معرفــی می کننــد کــه‬ ‫کاراکتــر جدیــدی را در بیـ ِ‬ ‫دیــدن نقص هــا و کمبودهایشــان می کنــد؛ بــاز‬ ‫ان هــا را مجبــور بــه‬ ‫ِ‬ ‫الیت یــر در فیلــم اول وودی را مجبــور بــه کنــار امــدن بــا خودخواهــی و‬ ‫حســودی اش می کنــد‪ .‬معــدن کاو‪ ،‬ا ِمیلــی و بولــزای‪ ،‬او را مجبــور بــه انتخاب‬ ‫ـال نابــودی اش‬ ‫ـردن احتمـ ِ‬ ‫بیــن ســالم مانــدن در ویتریــن مــوزه و ریســک کـ ِ‬ ‫بــه ازای مــورد بــازی قــرار گرفتــن توســط بچه هــا و انجــام مســئولیتش‬ ‫ـق التســو‪،‬‬ ‫به عنــوان یــک اســباب بازی می کنــد و فیلــم ســوم هــم ازطریـ ِ‬ ‫وودی را مجبــور بــه روب ـه رو شــدن بــا عواقــبِ بــدی کــه می توانــد عــدم‬ ‫ـان دورانــش بــا انــدی در پــی داشــته باشــد می کنــد‪.‬‬ ‫کنــار امــدن بــا پایـ ِ‬ ‫حــاال فورکــی در قســمتِ چهــارم مجبــورش می کنــد تــا از حاشــیه ی‬ ‫ـول زندگی اش را پشــت ســر بگــذارد‪:‬‬ ‫امنــش بیــرون امــده و بزرگ تریــن تحـ ِ‬ ‫ـن یــک هــدف جدیــد بــه جــز بــازی شــدن توســط بچه هــا‪ .‬اولیــن‬ ‫یافتـ ِ‬ ‫ـش وودی بــه فورکــی می بینیــم‪ ،‬درس هایــی کــه از‬ ‫چیــزی کــه در واکنـ ِ‬ ‫دشــمنی اش بــا بـــاز در فیلــم اول یــاد گرفته هســتند‪ .‬اگرچه بانــی‪ ،‬وودی را‬ ‫فرامــوش کــرده و یــک اســباب بازی فکســتنی کــه اعضــای بدنــش از یــک‬ ‫مشــت ات و اشــغال ســاخته شــده و اصــا از لحــاظ فنــی عروســک نیســت‬ ‫ عنــوان اســباب بازی محبوبــش انتخــاب کــرده‪ ،‬امــا وودی خیلــی‬ ‫را به‬ ‫ِ‬ ‫بالغ تــر از اینهاســت کــه رو بــه حســودی و دشــمنی نســبت بــه او بیــاورد‪.‬‬ ‫ـوان عروســکی‬ ‫برخــافِ فیلــم اول کــه وودی بــا حضــو ِر بـــاز الیت یــر به عنـ ِ‬ ‫ُمدرن تــر و شــیک تر و هیجان انگیزتــر احســاس خطــر می کــرد و هــر‬ ‫ـق انــدی نیســت‬ ‫کاری از دســتش برمی امــد بــرای اثبــاتِ اینکــه بـــاز الیـ ِ‬ ‫انجــام مـی داد‪ ،‬او حــاال نه تنهــا از حضــو ِر فورکــی احســاس خطــر نمی کنــد‪،‬‬ ‫ـردن او بــرای انجــا ِم‬ ‫بلکــه هــر کاری از دســتش برمی ایــد بــرای تربیــت کـ ِ‬ ‫ـوان بهتریــن اســباب بازی بانــی‪ ،‬بهتریــن چیــزی کــه از‬ ‫وظیف ـه اش به عنـ ِ‬ ‫اضطــرابِ بانــی در اغــا ِز دوران مهدکــودک می کاهــد انجــام می دهــد‪ .‬وودی‬ ‫در فیلــم چهــارم بــه جایــگاه یک معلــم یا مربــی باتجربــه و از خود گذشــته‬ ‫دوران فعالیتــش به عنــوان‬ ‫پایــان‬ ‫رســیده اســت‪ .‬او شــاید بــه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫خوشــحال کننده ی مســتقی ِم بچه هــا رســیده اســت‪ ،‬امــا ســعی می کنــد در‬ ‫ـل بعــدی اســباب بازی ها را بــرای‬ ‫قالــبِ فورکــی‪ ،‬به طــرز غیرمســتقیمی نسـ ِ‬ ‫کــردن بچه هــا تربیــت کنــد؛ ســعی می کنــد به طــور‬ ‫خوشــحا ل‬ ‫ِ‬ ‫ـردن بانی تــاش کنــد‪ .‬وودی اما در مســی ِر‬ ‫غیرمســتقیم بــرای خوشــحال کـ ِ‬ ‫ـوان یــک‬ ‫ـردن زندگ ـی اش به عنـ ِ‬ ‫ـردن فورکــی بــرای قبــول کـ ِ‬ ‫متقاعــد کـ ِ‬ ‫ عنــوان یــک اســباب بازی‬ ‫اســباب بازی‪ ،‬هویــتِ خــودش را هــم بایــد به‬ ‫ِ‬ ‫کشــف کنــد‪ .‬اگــر فیلــم اول دربــاره ی ایــن بــود کــه «چــی می شــد اگــر‬ ‫اســباب بازی ها زنــده بودنــد؟»‪ ،‬فیلــم چهــارم دربــاره ی ایــن اســت کــه‬ ‫ـول ســه فیلــم اول تمام‬ ‫«اصــا اســباب بازی بودن یعنــی چــه؟»‪ .‬وودی در طـ ِ‬ ‫ترس هایش را پشــت ســر گذاشــته اســت‪ .‬تــرس از جایگزین شــدن توســط‬ ‫این بــاره می نویســد کــه «کارمنــدان هــم مشــتاقانه‬ ‫مجســمه ی مشهورشــان را اســکار خطــاب کردنــد»‪.‬‬ ‫ـئول‬ ‫امــا خــو ِد اسکولســکی ادعــا می کنــد کــه او مسـ ِ‬ ‫انتخــاب ایــن اســم اســت؛ او می گویــد بعــد از اینکــه‬ ‫از نوشــتن متوالــی «مجســمه ی طالیــی اکادمــی» در‬ ‫ســتون هایش خســته می شــود‪ ،‬ســر خــود شــروع‬ ‫کــردن ایــن مجســمه بــه یــک اســ ِم‬ ‫بــه خطــاب‬ ‫ِ‬ ‫مختصرتــر می کنــد‪ .‬درنهایــت‪ ،‬بتــی دیویــس‪ ،‬یکــی‬ ‫ـران زن تاریــخ هالیــوود کــه در‬ ‫از افســانه ای ترین بازیگـ ِ‬ ‫ـس اکادمــی بــود ادعــا کــرد کــه او‬ ‫ســال ‪ ،۱۹۴۱‬رئیـ ِ‬ ‫اســم اســکار را بــرای مجســمه انتخــاب کــرده اســت؛‬ ‫چــرا کــه پشــتِ ادمـ ِ‬ ‫ـک مجســمه او را بــه یــاد پشــتِ‬ ‫شــوهرش‪ ،‬هــر وقــت کــه از حمــام بیــرون می امــده‬ ‫می انداختــه‪ .‬دیویــس در ان زمــان بــا موزیســینی‬ ‫بــه اســم هارمــن اُســکار نلســون جونیــور ازدواج‬ ‫کــرده بــود‪ .‬امــا پیــش از ماجــرای اســم‪ ،‬اکادمــی‬ ‫نمی دانســت کــه بایــد چــه جــور جایــزه ای را بــرای‬ ‫تشــکر از برنــدگان در نظــر بگیــرد؛ گزینه هــا از لــوح‬ ‫افتخــار شــروع شــده بــود و بــه طومــار رســیده بــود‬ ‫ـردان‬ ‫کــه ِســدریک گیبونــز کــه در ان زمــان کارگـ ِ‬ ‫هنــری اســتودیوی ام جـی ام بــود‪ ،‬مجســم ه فعلــی را‬ ‫طراحــی کــرد؛ تصویــر باشــکوهی از یــک شــوالیه ی‬ ‫ایســتاده کــه شمشــیرش را در یــک حلقــه فیلــم‬ ‫فــرو کــرده بــود؛ حلقــه فیلمــی بــا پنــج ســوراخ کــه‬ ‫نماینــده ی پنــج شــاخ ه اصلــی جوایـ ِز اکادمــی در ان‬ ‫زمــان بودنــد کــه حــاال افزایــش پیــدا کرده انــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مــرگ‬ ‫کــردن‬ ‫تــرس ناشــی از قبــول‬ ‫عروســکی جدیــد در فیلــم اول‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫احتمالــی بــه ازای بــازی شــدن دربراب ِر ســالم مانــدن در موزه در فیلــم دوم و‬ ‫ـان دورانشــان بــا انــدی در فیلــم ســوم‪ .‬امــا تمــام این‬ ‫ـرس رســیدن بــه پایـ ِ‬ ‫تـ ِ‬ ‫فیلم هــا همیشــه در حالــی بــه پایــان می رســند کــه اســباب بازی ها‬ ‫تصمیــم می گیرنــد تــا بــرای چیــزی زندگــی کننــد کــه ا ن چیزهــا بــرای‬ ‫دادن جانــش در‬ ‫ان هــا زندگــی نمی کننــد‪ .‬وودی هرچقــدر هــم حاضــر بــه ِ‬ ‫راه خوشــحالی بچه هــا باشــد‪ ،‬امــا بچه هــا هیچ وقــت تــا ابــد بــا در اغــوش‬ ‫ـیدن اسباب بازی هایشــان زندگــی نمی کننــد‪ .‬بانــی هرچقــدر هــم در‬ ‫کشـ ِ‬ ‫ـدن وودی ذوق زده شــده بــود‪ ،‬در اغا ِز فیلــم چهارم‬ ‫ـان فیلــم ســوم بــا دیـ ِ‬ ‫پایـ ِ‬ ‫ شــکل کامــا قابل درکــی ســرا ِغ اســباب بازی های دیگــر رفتــه اســت‪.‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫«داســتان اســباب بازی ‪ »۴‬امــا از لحــاظِ کیفیــتِ انیمیشــن هــم دســتاور ِد‬ ‫جدیــدی بــرای پیکســار اســت‪ .‬فقــط کافــی اســت قســمتِ اول «داســتان‬ ‫اســباب بازی» و قســمتِ چهــارم را پشت ســر هــم تماشــا کنیــد تــا متوجــه‬ ‫ـاران‬ ‫شــوید پیکســار در ایــن ســال ها چقــدر پیشــرفت کــرده اســت‪ .‬از بـ ِ‬ ‫ـکانس افتتاحیــه ی فیلــم تــا تمــام جزییــاتِ سرســام او ِر‬ ‫فوتورئالیســتی سـ ِ‬ ‫ریــزی کــه بی وقفــه یــاداوری می کننــد کــه پیکســار بــه اجــزای دنیــای‬ ‫ عنــوان‬ ‫ عنــوان ُمدل هــای فانتــزی کامپیوتــری‪ ،‬بلکــه به‬ ‫فیلــم‪ ،‬نــه به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـش‬ ‫ـوزاپ کــفِ کفـ ِ‬ ‫اشــیای واقعــی نــگاه می کنــد‪ .‬از نمــای اکســتریم کلـ ِ‬ ‫حــس پالســتیکی بودن و‬ ‫اغازیــن فیلــم کــه‬ ‫پایــان مونتــا ِژ‬ ‫وودی در‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫رنگ رفتگــی جوه ـ ِر ماژیکــی کــه بانــی اســمش را بــا ان نوشــته منتقــل‬ ‫چشــمان‬ ‫می کنــد تــا حباب هــای بســیا ِر ریــ ِز چســبِ مایعــی کــه دو ِر‬ ‫ِ‬ ‫ شــدن پاهــای چوب بســتنی‬ ‫لــرزش کشیده‬ ‫فورکــی دیــده می شــود‪ .‬از‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫فیزیک کــج و کوله‬ ‫ـن‬ ‫ـطح ناهمــوا ِر اســفالت تــا درنظرگرفتـ ِ‬ ‫فورکــی روی سـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫خشــک گبی گبــی و نوچه هــای همراهــش بــرای هرچــه‬ ‫و مصنوعــی و‬ ‫ـردن ان هــا‪ .‬شــاید تنهــا ایــرادی کــه بتوانــم بــه فیلــم بگیــرم‬ ‫ترســناک تر کـ ِ‬ ‫ـردن ان زور بزنــم) این اســت‬ ‫(یکــی از ان ایرادهایــی کــه بایــد بــرای پیــدا کـ ِ‬ ‫کــه (‪ )۱‬ایــن فیلــم هــم مثــل «در جســتجوی دوری» به لطــفِ انــدرو‬ ‫ـن یــک ماشــین‬ ‫اســتانتون (نویســنده ی هــر دو فیلــم) بــا در کنتــرل گرفتـ ِ‬ ‫توســط اســباب بازی ها (در ان جــا توســط حیوانــات) تمــام می شــود کــه‬ ‫ـردن داســتان‬ ‫بــه نظــرم حرکــتِ چنــدان هوشــمندانه ای بــرای جمــع کـ ِ‬ ‫نیســت (مخصوصــا برای بــار دوم) و (‪ )۲‬اینکــه دار و دســته ی وودی از جمله‬ ‫بـــاز الیت یــر‪ ،‬ا ِمیلــی‪ ،‬اقــا و خانــم ســیب زمینی‪ِ ،‬رکــس و غیــره حضــو ِر‬ ‫پُررنگــی در ایــن فیلــم ندارنــد‪ .‬خبــر خــوب ایــن اســت کــه نه تنهــا فیلــم‬ ‫بالفاصلــه مشــخص می کنــد کــه «داســتان اســباب بازی ‪ ،»۴‬بیــش از‬ ‫ـدن او توســط‬ ‫ـتان شــخصی وودی اســت (نادیــده گرفتــه شـ ِ‬ ‫همیشــه‪ ،‬داسـ ِ‬ ‫بانــی برخــاف دیگــران منجــر بــه ایجــا ِد بحرانــی در او می شــود کــه‬ ‫دربــاره ی دیگــران صــدق نمی کنــد)‪ ،‬بلکــه فیلــم هرچنــد انــدک‪ ،‬امــا‬ ‫خرده پیرنگ هــا و لحظــاتِ درخشــانی بــرای بـــاز الیت یــر و ا ِمیلــی نوشــته‬ ‫کل فیلــم می گذارنــد؛ از‬ ‫اســت کــه تاثیــ ِر شــگرفی روی‬ ‫احســاس ِ‬ ‫ِ‬ ‫خرده پیرنـ ِ‬ ‫ـگ بـــاز الیت یــر در جســتجوی کشــفِ صــدای درون ـی اش کــه‬ ‫ـنیدن صدای درونــی وودی که بـــاز ان را بهتر ازخــو ِد وودی‬ ‫درنهایــت بــه شـ ِ‬ ‫می شــنود و در جملــه ای تاریخــی در ایــن مجموعــه بــه او قــوت قلــب‬ ‫می دهــد کــه بانــی دیگــر بــه او نیــاز نــدارد تــا صحنــه ای کــه وودی‪،‬‬ ‫کــردن‬ ‫ســتاره ی کالنتــری اش را بــه ا ِمیلــی می دهــد و از طریــق کامــل‬ ‫ِ‬ ‫ـتن ســتاره ی کالنتــری وودی توســط‬ ‫دایــره ای کــه در اغــا ِز فیلــم بــا برداشـ ِ‬ ‫ـباندن ان بــه ســینه ی ا ِمیلــی شــروع شــده بــود‪ ،‬ذوق زدگــی‬ ‫بانــی و چسـ ِ‬ ‫ـول فیلــم در حــال‬ ‫ا ِمیلــی را بــه لحظ ـه ی انفجــا ِر اش ـک هایی کــه در طـ ِ‬ ‫جمـ ِع شــدن در پشــتِ ســدی در شــرفِ خــراب شــدن بودنــد می رســاند‪.‬‬ ‫ـوان فیلمــی کــه حاضــر اســت‬ ‫درنهایــت‪« ،‬داســتان اســباب باز ‬ ‫ی ‪ »۴‬به عنـ ِ‬ ‫ـدن مخاطبــش را طــی کنــد و از‬ ‫تــا راه ســخت امــا درســت بــرای خندانـ ِ‬ ‫دل مخاطبــش ابایــی نــدارد‪ ،‬در حالــی قبــل از دیــده‬ ‫ـتن ِ‬ ‫ترســاندن و شکسـ ِ‬ ‫شــدن‪ ،‬بی دلیل تریــن دنبالــه ی پیکســار بــه نظــر می رســید کــه حــاال‬ ‫کــردن مجموعــه همراه بــا مخاطبــی کــه در ‪ ۹‬ســال‬ ‫باتوجه بــه رشــد‬ ‫ِ‬ ‫فاصل ـه ی بیــن قســمت ســوم و ایــن فیلــم بــزرگ شــده اســت‪ ،‬یکــی از‬ ‫ضروری ترین دنباله های این استودیو از اب در امده است‪ /.‬زومجی‬ ‫انیمیشــن یــا پویانمایــی گونــه ای از فیلــم اســت کــه از‬ ‫نمایــش پیوســته تصاویــر بــه وجــود می ایــد کــه در نتیجه‬ ‫نــه تنهــا کــودکان بلکه مخاطبــان بزرگســال را نیز ســرگرم‬ ‫می کنــد‪ .‬امــروزه مــا در عصــر طالیــی انیمیشــن ها‬ ‫زندگــی می کنیــم‪ .‬اســتودیوهای انیمیشن ســازی «والــت‬ ‫دیزنــی» و «پیکســار» در کســب جوایــز بــرای اثــار خــود‬ ‫در رقابت انــد؛ اثــاری کــه گاهــی ســاخت انهــا چنــد ســال‬ ‫بــه طــول می انجامــد‪ .‬از ســال ‪ ۲۰۰۲‬بــرای اولین بــار در‬ ‫مراســم جوایــز اســکار‪ ،‬جایــزه ای بــرای بخــش انیمیشــن‬ ‫در نظــر گرفتــه شــد‪ .‬تــا پیــش از ان‪ ،‬انیمیش ـن ها‪ ،‬تنهــا‬ ‫دلخــوش به کســب جایــزه بــرای بهتریــن موســیقی بودند‪.‬‬ ‫در ایــن فهرســت بــه معرفــی ‪ ۱۰‬انیمیشــن برنــده جایــزه‬ ‫اســکار در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته مــی پردازیــم کــه هر کــدام از‬ ‫بیــن ‪ ۴‬رقیــب در ایــن بخــش برگزیــده شــده اند‪.‬‬ ‫‪-۲۰۱۷‬کوکو (‪)Coco‬‬ ‫بهتریــن انیمیش ـن ها«میگل» پســربچه ای اســت کــه بــه‬ ‫موســیقی و نواختــن گیتــار عالقــه بســیاری دارد امــا ایــن‬ ‫کار ســال ها اســت کــه در خانــواده اش منفــور شــمرده‬ ‫می شــود و ممنــوع اســت‪ .‬او پــا بــه دنیــای مــردگان‬ ‫می گــذارد تــا بــا جــد بزرگــش کــه موزیســینی افســانه ای‬ ‫بــوده مالقــات کنــد‪.‬‬ ‫‪-۲۰۱۶‬زوتوپیا (‪)Zootopia‬‬ ‫بهتریــن انیمیشـن ها «جــودی هاپــس» کــه یــک خرگوش‬ ‫اســت بــه زوتوپیــا مـی رود تــا پلیــس شــود‪ .‬در ایــن شــهر‬ ‫پســتاندارانی از بزرگتریــن فیل هــا تــا کوچک تریــن‬ ‫موش هــا زندگــی می کننــد‪« .‬جــودی» در شــهر بــا‬ ‫مشــکل مرمــوزی مواجــه می شــود و مجبــور اســت بــا‬ ‫همــکاری یــک روبــاه ان مشــکل را حــل کنــد‪.‬‬ ‫‪-۲۰۱۵‬درون و بیرون (‪)Inside Out‬‬ ‫بهتریــن انیمیشــن ها «رایلــی» دختــری ‪ ۱۱‬ســاله اســت‬ ‫کــه به خاطــر شــغل پــدرش مجبــور اســت حــاال در ســان‬ ‫فرانسیســکو زندگــی کنــد‪ .‬احساســات «رایلــی» یعنــی‪:‬‬ ‫شــادی‪ ،‬تــرس‪ ،‬خشــم‪ ،‬غــم و نفرت شــخصیت هــای اصلی‬ ‫ایــن داســتان هســتند و در تالش انــد بــا وجــود تغییــرات‬ ‫بــه وجــود امــده‪« ،‬رایلــی» را شــاد و ســرحال نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫‪۶ -۲۰۱۴‬قهرمان بزرگ (‪)Big Hero 6‬‬ ‫بهتریــن انیمیشــن هانوجوانــی به نــام «هیــرو هامــادا»‬ ‫کــه در دانــش رباتیــک نخبــه اســت‪ ،‬روزی بــه همــراه‬ ‫بــرادر بزرگ تــرش‪« ،‬تاداشــی»‪ ،‬بــه کالــج م ـی رود و انجــا‬ ‫عاشــق چیــزی کــه در ازمایشــگاه می بینــد می شــود‪ .‬او‬ ‫بــرای این کــه ثابــت کنــد کــه لیاقــت ورود بــه دانشــگاه را‬ ‫دارد بایــد وســیله ای اختــراع کنــد‪ .‬در شــب ارائــه اختراعش‬ ‫کالــج اتــش می گیــرد و او بــا دوســتان بــرادرش وارد‬ ‫ماجرایــی خطرنــاک می شــود‪.‬‬ ‫‪-۲۰۱۳‬یخ زده (‪)Frozen‬‬ ‫بهتریــن انیمیشــن ها دو پرنســس بــه نام هــای «انــا» و‬ ‫«الســا» در کاخ ارنــدل زندگــی می کننــد‪« .‬الســا» قــدرت‬ ‫جادویــی دارد و مــی توانــد بــا دســت هایش یــخ و بــرف‬ ‫تولیــد کنــد‪ .‬یــک شــب کــه در حــال بــازی بــا خواهــر‬ ‫کوچکتــرش اســت تصادفــا بــه او اســیب می زنــد‪.‬‬ ‫‪-۲۰۱۲‬دلیر (‪)Brave‬‬ ‫بهتریــن انیمیشــن ها شــاهزاده مریــدا دوســت نــدارد‬ ‫زندگیــش در قیــد و بنــد یک پرنســس باشــد ولــی مادرش‬ ‫او را مجبــور بــه ازدواج می کنــد‪ .‬او تصمیــم می گیــرد‬ ‫مســیر زندگیــش را خــودش انتخــاب کنــد پــس مراســم‬ ‫را بــه هــم می زنــد و ســعی مــی کنــد از جادوگــری کمــک‬ ‫بگیــرد تــا نظــر مــادرش را عــوض کنــد ولــی برخــاف‬ ‫انتظــار مریــدا‪ ،‬طلســم جادوگــر باعــث می شــود ملکــه‬ ‫تبدیــل بــه خــرس می شــود و‪...‬‬ ‫‪-۲۰۱۱‬رنگو (‪)Rango‬‬ ‫بهتریــن انیمیشـن ها افتاب پرســتی بــه نــام رنگــو تصادفــا‬ ‫از زندگــی رویای ـی اش در اکواریــوم دور شــده و وارد غــرب‬ ‫وحشــی می شــود‪ .‬او بــا تعریــف کــردن داســتان های‬ ‫خیالــی بــرای مــردم بــه محبوبیــت می رســد و کالنتــر‬ ‫شــهر می شــود و در نهایــت ســعی می کنــد شــهر را از‬ ‫بی ابــی نجــات دهــد‪.‬‬ ‫‪-۲۰۱۰‬داستان اسباب بازی‪)Toy Story 3( ۳‬‬ ‫بهتریــن انیمیشــن ها انــدی دیویــس ‪ ۱۷‬ســاله شــده و‬ ‫قــرار اســت بــه زودی بــه کالــج بــرود‪ .‬اســباب بازی هایش‬ ‫«وودی» و «بــاز الیــت یــر» نگــران اینــده نامعلوم شــان‬ ‫هســتند‪ .‬انهــا بــه طــور ناخواســته ســر از مهدکودکــی در‬ ‫می اورنــد و در انجــا بــا مشــکالتی مواجــه می شــوند‪.‬‬ ‫‪-۲۰۰۹‬باال (‪)Up‬‬ ‫بهتریــن انیمیشــن ها رویــای پیرمــرد بادکنــک فــروش‬ ‫‪ ۷۸‬ســاله ای به نــام «کارل فردریکســن» ایــن اســت کــه‬ ‫صدهــا بادکنــک بــه خان ـه اش ببنــدد و ان را از جــا بلنــد‬ ‫کنــد و بــه بــاالی ابشــار بهشــت در امریــکای جنوبــی‬ ‫ببــرد‪ .‬پســر بچــه ‪ ۱۱‬ســاله ای به نــام «راســل» خــاف نظــر‬ ‫پیرمــرد بــا او همســفر می شــود‪ .‬در ایــن راه مشــکالت و‬ ‫ماجراهــای زیــادی برایشــان پیــش می ایــد‪.‬‬ ‫‪-۲۰۰۸‬وال‪-‬ای (‪)WALL-E‬‬ ‫بهتریــن انیمیشن ها‪ ۷۰۰‬ســال اســت همــه انســان ها کــره‬ ‫زمیــن را تــرک کردنــد و انچــه روی زمیــن مانــده تپه هــای‬ ‫زبالــه اســت‪ .‬وال‪-‬ای یــک ربــات هوشــمند زبالــه جمــع‬ ‫کــن روی زمیــن اســت‪ .‬روزی یــک ربــات به نــام «ایــوا»‬ ‫از ســفینه ای بــزرگ فــرود می ایــد و مهمــان او می شــود‪.‬‬ ‫«ایــوا» ماموریــت دارد نشــانه های حیــات روی زمیــن را‬ ‫پیــدا کنــد‪« .‬وال‪-‬ای» عاشــق «ایــوا» می شــود و‪...‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ایا عدالت به معنای برابری ست؟‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫وقتی داشتید بزرگ می شدید‪ ،‬می دانستید که خانواده ثروتمندی دارید؟‬ ‫حداقــل وقتــی کم سن وســال بــودم‪ ،‬والدینــم اهــل خودنمایــی نبودنــد‪ .‬تــا‬ ‫مدت هــا بعــد‪ ،‬پــول واقعـاً ان هــا را عــوض نکــرد‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬بــه تواضــع افتخار‬ ‫می کردنــد (می دانــم تعبیــر متناقضــی اســت)‪ .‬می خواســتند مــا را جــوری‬ ‫بــزرگ کننــد کــه حــس نکنیــم بهتــر از دیگرانیــم‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬خانـه ای کــه‬ ‫در ان زندگــی می کردیــم انقــدر بــزرگ بــود کــه روزهــای هالویــن بایــد دوتــا‬ ‫نگهبــان می گذاشــتیم‪ :‬بچه هــا هــم زنــگ در جلــو را می زدنــد‪ ،‬هــم در عقــب‬ ‫ن درهــا مــال دو خانــه جداگانــه اســت‪ .‬ولــی محــض‬ ‫را‪ ،‬بــه ایــن خیــال کــه ایـ ‬ ‫تکــرار بگویــم کــه زندگی مــان اشــرافی نبــود‪ .‬تــا وقتــی خیلــی بزرگ تــر شــدم‪،‬‬ ‫هواپیمــای خصوصــی و ایــن چیزهــا در کار نبــود‪.‬‬ ‫ایــا اکثــر ادم هــا وقتــی بــه شــما می رســند‪ ،‬پیش فرض شــان‬ ‫ایــن اســت کــه پول داریــد؟‬ ‫خیلی هــا ُرک و پوس ـت کنده بــه مــن می گوینــد‪« :‬یــا خــدا‪ ،‬تــو حتم ـاً خیلــی‬ ‫خیلــی پــول داری»‪ .‬در هیــچ تعاملــی‪ ،‬شــانس ان را پیــدا نمی کنــی کــه تاثیـ ِر‬ ‫دلخــواه خــودت را روی طــرف مقابــل داشــته باشــی‪ ،‬چــون حتــی پیــش از انکه‬ ‫بــا ان هــا دســت بدهــی بــه ایــن فکــر کرده انــد کــه قــرار اســت چــه نظــری‬ ‫دربــاره ات داشــته باشــند‪.‬‬ ‫موقعیت هایی که ِ‬ ‫طرف مقابل نمی داند پول دار هستید‪ ،‬چطور؟‬ ‫اگــر فامیلــم را بداننــد‪ ،‬معمــوالً از ان قضیــه هــم خبــر دارنــد‪ .‬ولــی سرشــناس‬ ‫نیســتم‪ ،‬لــذا می توانــم مثــل یــک ادم عــادی در دنیــا و رســتوران ها و‬ ‫فرودگاه هــا قــدم بزنــم و بــا بقیــه تعامــل کنــم‪ .‬ایــن را دوســت دارم‪ .‬عالــی اســت‪.‬‬ ‫هــرازگاه هــم کســانی هســتند کــه ایــن قضیــه اص ـ ً‬ ‫ا بــه ذهن شــان خطــور‬ ‫نمی کنــد تــا اینکــه باالخــره خبــردار می شــوند و حســابی جــا می خورنــد‪.‬‬ ‫قســمت عجیب غریــب زندگــی ام همیــن اســت‪ :‬هرقــدر هیجــان مــن بــرای‬ ‫دیــدن کســی بیشــتر باشــد‪ ،‬هیجــان او بــرای دیــدن مــن کمتــر می شــود‪ .‬مــن‬ ‫قمــاش روشــنفکرهای چپ گــرای ســاکن منهتــن نیویــورک هســتم‪ .‬ایــن‬ ‫از‬ ‫ِ‬ ‫جماعــت هــم دقیق ـاً همان هایی انــد کــه از دیزنــی متنفرنــد و فکــر می کننــد‬ ‫مزخرف تریــن چیــز روی زمیــن اســت‪ ،‬شــاید اگــر مــن هــم بــه ایــن شــرکت‬ ‫ربطــی نداشــتم‪ ،‬البــد موضعــم همیــن بــود‪ .‬وقتــی کســی را می بینــم‪ ،‬راحت تــر‬ ‫می توانــم او را بخندانــم‪ .‬ولــی ایــن راحتــی بــه نظــرم منصفانــه نمی ایــد‪ .‬چــون‬ ‫کافــی اســت یــک جــوک دربــاره تینکربــل یــا ســیندرال بگویــم تــا از مــن‬ ‫خوش شــان بیایــد‪ .‬بعضــی وقت هــا هــم کافــی اســت عوضی بــازی درنیــاورم‪.‬‬ ‫مــردم فکــر می کننــد قــرار اســت ســوار بــر ارابــه زریــن بیایــی‪ ،‬یــا چیــزی‬ ‫در ایــن حــدود‪ .‬همیشــه هــم ظــرف یــک ســاعت می گوینــد‪« :‬خداجــان‪ ،‬تــو‬ ‫چقــدر خاکــی هســتی!» ولــی نمی دانــم چــه انتظــاری داشــته اند‪.‬‬ ‫ایــا لحظــه ای در زندگی تــان بــوده کــه وضع تــان بــه ســمت‬ ‫اشرافی شــدن بــرود و بفهمیــد «عــه‪ ،‬چــرا مــن اینقــدر پــول دارم»؟‬ ‫ســال هایی کــه کالــج می رفتــم‪ ،‬مایــکل ایســنر‪ ۱‬بــه میــدان امــد و خــون‬ ‫تــازه ای در رگ هــای شــرکت بــه جریــان افتــاد‪ .‬ان وقــت بــود کــه قیمــت‬ ‫ســهام شــرکت‪ ،‬کــه پایــه کل ثــروت خالــص خانــواده ام بــود‪ ،‬ده یــا بیســت یــا‬ ‫پنجاه برابــر زمــان بچگ ـی ام شــد‪ .‬ناگهــان مــا کــه یــک خانــواده طبقــه بــاالی‬ ‫متوســط بودیــم و راحــت و اســوده زندگــی می کردیــم‪ ،‬بــه جایــی رســیدیم کــه‬ ‫پــدرم جــت شــخصی خریــد‪ .‬احســاس می کنــم انجــا بــود کــه پــدرم مســیر‬ ‫زندگـی اش را گــم کــرد و بــه همین خاطــر بســیار حساســم کــه ثــروت بــا مــردم‬ ‫چــه می کنــد‪ .‬بچــه کــه بــودم در خانــواده ای زندگــی می کــردم کــه وقتــی‬ ‫بــزرگ شــدم دیگــر نمی شناختم شــان‪.‬‬ ‫فارغ از جت شخصی‪ ،‬پدرتان از چه نظر تغییر کرد؟‬ ‫خُ ــب‪ ،‬در حقیقــت جت داشــتن مســئله واقع ـاً مهمی ســت‪ .‬اگــر ملکــه دنیــا‬ ‫بــودم قانونــی علیــه جت هــای شــخصی وضــع می کــردم چــون زمینه ســاز‬ ‫ان می شــوند کــه بخشــی از واقعیــت زندگــی را دور بزنیــد‪ .‬دیگــر مجبــور‬ ‫نیســتید از ترمینــال فــرودگاه بگذریــد‪ ،‬مجبــور نیســتید بــا بقیه تعامــل کنید‪،‬‬ ‫مجبــور نیســتید صبــور باشــید‪ ،‬مجبــور نیســتید ناخوشــایندی ها را تحمــل‬ ‫ن تجربه هاســت کــه بــه مــا یــاداوری می کنــد کــه مــا هــم‬ ‫کنیــد‪ .‬ولــی همیـ ‬ ‫ادم هســتیم‪ .‬هواپیمــای پــدرم یــک بوئینــگ ‪ ۷۳۷‬بــود‪ ،‬و احمقانــه اســت کــه‬ ‫هواپیمــای شــخصی کســی بوئینــگ ‪ ۷۳۷‬باشــد‪ .‬یــک تخــت دونفــره بــزرگ‬ ‫داشــت کــه رویــش یــک کمربنــد بــزرگ بســته می شــد‪ ،‬دوش هــم داشــت‪ ،‬و‬ ‫خــب‪ ،‬مســخره بــود‪ .‬هــرازگاه مــا هــم از هواپیمــا اســتفاده می کردیــم‪ .‬من هم‬ ‫چــون چهارتــا بچــه دارم و خُ ــب معلــوم اســت کــه ســفر رفتــن بــا هواپیمــای‬ ‫پــدرم خیلــی ســاده تر اســت‪ ،‬ایــن کار را می کــرد‪ .‬ولــی بعــد بــه نقط ـه ای‬ ‫بزرگ شدن بچه پول دارها در گفت وگو با نوه روی دیزنی‬ ‫محمد معماریان‬ ‫ادم هایــی کــه در خانــواده ای اشــرافی بــه دنیــا می اینــد‪ ،‬یــا وارث ثروتــی عظیــم می شــوند‪ ،‬زندگـی ای متفــاوت از بقیــه پیــدا‬ ‫اب خــوردن در دســترس اســت‪ ،‬امــا از طــرف دیگــر‪ ،‬از بســیاری از لذت هــای‬ ‫می کننــد‪ .‬چیزهایــی کــه خیلی هــا ارزویــش را دارنــد‪ ،‬بــرای ان هــا مثــل ِ‬ ‫معمــول زندگــی ادم هــای عــادی هــم محــروم می شــوند‪ .‬پیدا کــردن یــک دوســت تــازه یــا گفت وگویــی معمولــی بــا ادم هــا در خیابــان‪ .‬همیــن وجــه از‬ ‫ثــروت بــود کــه ابیگیــل دیزنــی؛ نــوه بنیان گــذار والت دیزنــی را از دنیــای پول دارهــا جــدا می کــرد‪ .‬او می خواســت طــور دیگــری زندگــی کنــد‪ .‬به همیــن‬ ‫منظــور ســارا مـک وی بــا ابیگیــل دیزنــی‪ ،‬گفت وگویــی انجــام داده اســت‪ .‬ابیگیــل‪ ،‬دیزنــی پنجاه ونُــه ســاله اســت‪ .‬او فعــال مدنــی و مستندســازی اســت‬ ‫کــه جایــزه ا ِمــی بُــرده اســت‪ .‬همچنیــن نــوه روی دیزنــی‪ ،‬یکــی از بنیان گــذاران شــرکت والت دیزنــی‪ ،‬اســت و در نتیجــه‪ ،‬یکــی از میراث بــران ثــروت‬ ‫خانوادگــی دیزنــی بــوده اســت‪ .‬او در شــمال هالیــوود در کالیفرنیــا بــزرگ شــده‪ ،‬ســه خواهــر و بــرادر دارد‪ ،‬دکترایــش را از دانشــگاه کلمبیــا گرفتــه و اکنون‬ ‫در نیویــورک زندگــی می کنــد‪ .‬اینجــا دربــاره پارادوکس هــای بــزرگ شــدن بــا ان ثــروت عظیــم حــرف می زنــد‪.‬‬ ‫ان جت چه تغییری در پدرتان ایجاد کرد؟‬ ‫فقــط هواپیمــا نبــود‪ ،‬ولــی اتفــاق کوچکــی نیســت کــه مجبــور نباشــید صبوری‬ ‫کنیــد یــا کنــار بقیــه ادم هــا بایســتید‪ .‬ایــن تصــور در ذهنتــان رســوخ می کنــد‬ ‫کــه کمــی بهتــر از بقیه ایــد‪ .‬و طــی چهل ســال گذشــته‪ ،‬همه چیــز در فرهنــگ‬ ‫امریکایــی تقویت کننــده ایــن بــاور بــوده اســت‪ .‬مــا می گوییــم «شــغل افرینان و‬ ‫کارافرینــان‪ ،‬این هاینــد کــه بــه امریــکا عظمــت داده انــد»‪ .‬لــذا ادم هایــی را دور و‬ ‫برتــان می بینیــد کــه ثروتــی عظیــم دارنــد و فکــر می کننــد چــون بهترنــد ایــن‬ ‫ثــروت را دارنــد‪ .‬نکتــه بنیــادی ایــن اســت کــه یادتــان باشــد شــما هــم عضــوی‬ ‫از نــژاد بشــرید‪ ،‬مثــل هــر کــس دیگــر‪ ،‬و پولتــان ابــدا ً شــما را بهتــر از بقیــه‬ ‫نمی کنــد‪ .‬اگــر ایــن را ندانیــد و پــول داشــته باشــید‪ ،‬مســیرتان بــه ســوی جهنم‬ ‫ختــم می شــود‪ ،‬حــاال هرقــدر هــم چیزهــای مختلــف اطرافتــان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫چه شد که دیگر سوار ان هواپیما نشدید؟‬ ‫بگذاریــد این طــوری بگویــم‪ :‬اگــر می خواســتم میلیــاردر باشــم می توانســتم‬ ‫و نیســتم چــون نمی خواهــم باشــم‪ .‬لحظــه ای کــه تصمیــم گرفتــم دیگــر‬ ‫ســوار ان هواپیمــا نشــوم‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰‬ســال پیش بــود‪ .‬بایــد بــرای جلســه ای‬ ‫بــه کالیفرنیــا می رفتــم‪ ،‬ولــی صبــح فردایــش بایــد بــرای یــک همایــش بــه‬ ‫نیویــورک برمی گشــتم‪ .‬فــردی کــه شــرکت خانوادگــی مــا را اداره می کــرد‪،‬‬ ‫مــن را تنهایــی ســوار ‪ ۷۳۷‬کــرد‪ .‬یک شــبه از ایــن ســوی کشــور بــه ان ســو‬ ‫رفتــم‪ ،‬یکــه و تنهــا ســوار ان هواپیمــا بــودم‪ .‬انجــا نشســته بــودم و بــه تاثیــر‬ ‫کربنـی اش فکــر می کــردم‪ ،‬و بــه تعــداد مهمــان داران پــرواز و کمــک خلبان هــا‪،‬‬ ‫و بــه هزینــه ایــن ســفر‪ ،‬و داشــتم بــاال مــی اوردم‪ .‬به هرحــال‪ ،‬به نظــرم کار‬ ‫وحشــتناک و هولناکــی بــود‪ ،‬و به همین خاطــر والدینــم همیشــه مــن را دســت‬ ‫می انداختنــد چــون بــا ایــن چیزهــا راحــت بودنــد‪.‬‬ ‫والدین تان درباره پول چه درس هایی به شما داده اند؟‬ ‫مــادرم کســی بــود کــه واقع ـاً از چیزهــای زیبــا مث ـ ً‬ ‫ا کت وشــلوارهای شَ ــنل‬ ‫خوشــش می امــد‪ .‬بــرای چیزهایــی کــه واقع ـاً و حقیقت ـاً دوســت داشــت پــول‬ ‫خــرج می کــرد‪ .‬ولــی شــلخته لبــاس می پوشــید‪ ،‬و مثــ ً‬ ‫ا تخفیف گرفتــن در‬ ‫خریــد دســتمال توالــت بیشــتر از کت وشــلوار شــنل خوشــحالش می کــرد‪.‬‬ ‫این مسئله گویا درباره اغلب ثروتمندان صادق است؛ نه؟‬ ‫ـش هویت شــان در حــال رفــت و امدنــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ .‬اکثــر افــراد میــان ایــن دو بخـ ِ‬ ‫وضعیــت مالــی زندگــی والدینــم در دهــه ‪ ۱۹۸۰‬تغییــر کــرد‪ ،‬کــه مــن ان هنگام‬ ‫گ شــده بــودم و دیــدم کــه بــه نوعــی بــا ان تغییــر خــو گرفتنــد‪ .‬تعبیــر‬ ‫بــزر ‬ ‫مــن ایــن اســت کــه دوال دوال وارد میــدان پــول داری شــدند‪ .‬پنجاه وچندســاله‬ ‫بودنــد و از میا نبُرهــای زندگــی کــه ثــروت برایشــان می ســاخت خوششــان‬ ‫می امــد‪ .‬بــه چنیــن چیزهایــی ســخت می شــود «نــه» گفــت‪ .‬ولــی در نهایــت‬ ‫امــر‪ ،‬در محاصــره کســانی قــرار می گیریــد کــه هرگــز «نــه» نمی گوینــد‪ .‬و‬ ‫مشــکل شــراب خواری پــدرم وقتــی وخیم تــر شــد کــه در محاصــره کســانی‬ ‫بــود کــه بــه او نمی گفتنــد‪« :‬مشــکل شــراب خواری ات وخیــم شــده‪ ،‬بایــد از‬ ‫کســی کمــک بگیــری»‪.‬‬ ‫خود شما در قبال پول محتاط هستید؟‬ ‫خُ ــب‪ ،‬نــه‪ .‬پنجاه ونُــه ســال دارم‪ ،‬و االن کــه مدتــی اســت روی پــای خــودم در‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫حدودا ً چقدر پول بخشیده اید؟‬ ‫ظــرف سی ســال گذشــته‪ ،‬حــدود ‪ ۷۰‬میلیــون دالر‪ .‬بــه ایــن کار هــم افتخــار‬ ‫می کنــم‪ .‬در وضعیتــی هســتم کــه تــا روز مرگــم می توانــم کمــاکان پــول زیادی‬ ‫ببخشــم‪ .‬در بُرهـه ای از دهــه ســوم زندگـی ام واقعـاً بــه ایــن فکــر می کــردم کــه‬ ‫کل پولــم را ببخشــم و کســانی را می شــناختم کــه چنیــن کرده انــد‪ .‬و کاش‬ ‫می شــد بگویــم «شــجاعت» بــود کــه مانــع مــن شــد‪ ،‬ولــی انچــه جلویــم را‬ ‫گرفــت تــرس شــدید بــود‪ .‬فکــر می کــردم نمی توانــم دوام بیــاورم‪ .‬می ترســیدم‬ ‫نازپــرورده ای باشــم کــه طاقــت نیــاورم‪ .‬نمی دانســتم کــه ایــا می توانــم روی‬ ‫پــای خــودم بایســتم یــا نــه‪ .‬االن خوشــحالم کــه کلــش را نبخشــیدم‪ ،‬چــون‬ ‫پولــم زیادتــر شــده اســت‪ .‬تــا االن بیــش از رقمی کــه ارث بُــرده ام‪ ،‬بخشــیده ام‪ .‬و‬ ‫االن خیلــی زیرک تــر شــده ام‪ .‬اگــر در بیسـت وچند ســالگی ان کار را می کــردم‬ ‫عالــی و زیبــا بــود‪ ،‬ولــی االن خیلــی اثرگذارتــر شــده ام‪.‬‬ ‫ایا شیوه پول خرج کردنتان تغییری هم کرده است؟‬ ‫بــه نظــرم کســانی کــه در ایــن نــوع زندگــی بــزرگ می شــوند‪ ،‬دو راه پیــش‬ ‫رویشــان دارنــد‪ .‬یــا می تواننــد بــه راه کیــم کارداشــیان برونــد‪ ،‬یعنــی خــرج و‬ ‫بیل گیتس‬ ‫مایکروسافت‬ ‫توزیع ناعادالنه ثروت در جهان به روایتِ گزارشِ ‪« 2019‬اکسفام»‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫موسســه ‪ OXFAM‬کــه در ســال ‪ 1942‬در دانشــگاه «اکســفورد» و در قالــب یــک کمیتــه امدادرســانی بــرای مبــارزه بــا قحطــی توســط فعــاالن اجتماعــی و دانشــگاهیان «اکســفورد» تاســیس شــد؛ گزارشــی را‬ ‫ـخ هشــتم ســپتامبر ‪ 2019‬ســایت ‪ BUSINESSTECH‬بــوده و نشــان می دهــد کــه برمبنــایِ «ضریــب جینــی»‪ ،‬کــدام کشــورها از بدتریــن توزیــع ناعادالنــه ثــروت رنــج می برنــد‪ .‬از‬ ‫به تازگــی منتشــر کــرده کــه مرجــع مقالـه ای منتشــره به تاریـ ِ‬ ‫ـاخص اقتصــادی‪ ،‬در تعریفــی ســاده بــرای محاســبه توزیــع ثــروت میــان مــردم اســتفاده می شــود به این صورت کــه باالبــودن ایــن ضریــب در یــک کشــور‪ ،‬معمــوالً نمایـه ای از باالبــودن اختــاف طبقاتــی و نابرابــری درامــدی در انجاســت‪.‬‬ ‫ایــن شـ ِ‬ ‫ـی ‪650‬میلیون نفــر از ســاکنین ایــن قــاره پهنــاور اســت! نیــز به این موضــوع اشــاره دارد کــه از ‪ 20‬جامعــه بــا بیشــترین‬ ‫در گــزارش «اکســفام» امــده اســت کــه دارایی هــای ســه میلیــاردر افریقایــی به تنهایــی بیــش از ‪50‬درصــد یــا به عبارتـ ِ‬ ‫عدم توزیــع عادالنــه ثــروت در جهــان‪ ،‬هفــت کشــور در ایــن قــاره پهنــاور قــرار دارنــد؛ ازجملــه ســوازیلند (بــا نــام اســواتینی نیــز شــناخته می شــود)‪ ،‬نیجریــه‪ ،‬افریقــای جنوبــی و نامیبیــا کــه اساسـ ًا به ترتیــب چهــار نــام اول ایــن فهرســت‬ ‫نیــز هســتند‪ .‬تحقیقــات انجام گرفتــه توســط «کمیســیون اروپــا» نشــان داده کــه طــی ‪25‬سالِ گذشــته در جغرافیــای موســوم بــه «افریقــای ســیاه» یــا «زیرصحرایــی» کــه بــه مناطــق جنــوب صحــرای بــزرگ افریقــا اطالق می شــود؛ بیشــترین‬ ‫حــد نابرابــری دارایی هــا دیــده شــده و حتــی از ســال ‪ 2000‬به بعــد شــدت نیــز گرفــت؛ طوری کــه حــدود ‪40‬درصــد مــردم ایــن مناطــق‪ ،‬اصـ ً‬ ‫ا هیــچ افزایــش درامــدی را نســبت بــه ســایر گروه هــای درامــدی جامعــه خــود مشــاهده نکردنــد‪.‬‬ ‫برمبنــایِ گــزارش «اکســفام»؛ درحالِ حاضــر‪ 20 ،‬میلیــاردر در افریقــا زندگــی می کننــد؛ درحالی کــه ‪413‬میلیون نفــر از جمعیــت ایــن قــاره در فقــر مطلــق به ســر می برنــد‪ .‬افریقــای جنوبــی‪ ،‬محــل ســکونت پنج نفــر از ایــن میلیاردرهاســت و‬ ‫البتــه ‪50‬هــزار میلیونــر نیــز در ایــن کشــور ســاکن هســتند‪ .‬خاص تریــن کشــو ِر فهرســت جوامعــی بــا باالتریــن ســطح نابرابــری توزیــع ثــروت‪« ،‬ســوازیلند» اســت کــه فقــط یــک میلیــاردر در ان زندگــی می کنــد‪ :‬ناتــان کریــش؛ تاجــر و صاحب‬ ‫ـاس گــزارش ‪BLOOMBERG‬؛ تــا مــارچ ســال جــاری میــادی میــزان ثــروت وی چیــزی حــدود ‪6.09‬میلیــارددالر تخمیــن زده شــده‪ .‬او در فهرســت بیلیونرهــا رتبــه ‪ 267‬اســت‪« .‬اکســفام» مدعــی شــده‬ ‫گــروه ســرمایه گذاری ‪ KIRSH‬کــه براسـ ِ‬ ‫ـوان کارگــر بــا دریافتــی حداقــل میــزان دســتمزد؛ در یکــی از رســتوران هایی کــه متعلــق بــه مجموعــه ســرمایه گذاری خــودش اســت‪ ،‬کار کنــد؛ بایــد ‪5.7‬میلیون ســالِ متوالــی کار کنــد تــا بــه ایــن حجــم از پــول برســد!‬ ‫کــه خــود وی اگــر به عنـ ِ‬ ‫در اینفوگــراف امــروز‪ 20 ،‬کشــور بــا بیشــترین نابرابــری درامــد برمبنــایِ ضریــب جینــی را مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫داده های خام‬ ‫داده های تطبیقی‬ ‫‪0.8‬‬ ‫وارن بافت‬ ‫‪82.5‬‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫در وضعیــت نابرابــر‪ ،‬ایــا ســخت نیســت اعتمــاد کنیــد کــه کســی به‬ ‫شــما به خاطــر خودتــان عالقــه دارد؟‬ ‫بدتریــن قســمت ماجــرا همیــن اســت‪ .‬و االن دیگــر رادار خوبــی بــرای خــودم‬ ‫ســاخته ام تــا ادم هــا را تشــخیص بدهــم‪ .‬کســانی هســتند کــه وقتــی بــا تــو‬ ‫حــرف می زننــد‪ ،‬واقعــاً می توانــی در حدقــه چشم هایشــان اســکناس ببینــی‪.‬‬ ‫ـن نوعــی دربــاره پــول دارم‪ ،‬اساسـاً‬ ‫ادم هــای بــدی هــم نیســتند‪ .‬احساســی کــه مـ ِ‬ ‫بــه شــیوه بــزرگ شــدنم مربــوط می شــود‪ ،‬پــس ایــن احســاس را علیــه بقیــه‬ ‫َعلَــم نمی کنــم‪ ،‬امــا فاصل ـه ام را بــا این جــور افــراد حفــظ می کنــم‪ .‬مــن احمــق‬ ‫نیســتم‪ ،‬ولــی ترجیــح می دهــم هرازگاهــی گول بخــورم (و بهایــش را هم بپــردازم)‬ ‫تــا اینکــه در بی اعتمــادی مطلــق زندگــی کنــم‪ .‬وقتــی هــم گــول می خــورم‪،‬‬ ‫می گــذارم بــه حســاب اجــاره ای کــه بــرای زندگــی نکــردن در «ســیاره شــکاکان»‬ ‫می دهــم‪ .‬ســال ها پیــش در مجلــه کرونیــکل او فیالنتروپــی مطالع ـه ای انجــام‬ ‫شــده بــود کــه در ان از افــرادی کــه ثروتــی ارث بُــرده بودنــد‪ ،‬پرســیدند‪« :‬چقــدر‬ ‫پــول الزم داری کــه احســاس کنــی کامـ ً‬ ‫ا در امــن و امانــی؟» و تک تــک ان هــا‪،‬‬ ‫ث بــرده‬ ‫فــارغ از اینکــه چقــدر پــول داشــتند‪ ،‬تقریب ـاً دو برابــر رقمــی کــه بــه ار ‬ ‫بودنــد را گفتــه بودنــد‪ .‬پــس چیــزی کــه بایــد دربــاره پــول بدانیــد همیــن اســت‪.‬‬ ‫اگــر پــول معیــار اصلــی شــما بــرای موفقیــت یــا ارزش در زندگــی اســت‪ ،‬برویــد‬ ‫بــه امــان خــدا‪ ،‬چــون هرگــز حــس خوبــی نخواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫ترجمان‬ ‫دوست دارید پولتان را خرج چه چیزهایی کنید؟‬ ‫در ذهنــم‪ ،‬بــا ایــن قضیــه ُمــدام در تنــش هســتم‪ .‬مــن واقع ـاً هــوس غذاهــای‬ ‫خیلــی خــوب در رســتوران های خیلــی خــوب و یــک بطــری خــوب شــراب‬ ‫می کنــم‪ .‬واقعــاً دلــم یــک جفــت کفــش زیبــا می خواهــد‪ ،‬و پــول زیــادی‬ ‫خــرج کفــش یــا کیــف دســتی می کنــم‪ .‬خوشــبختانه مِلک بــاز نیســتم یعنــی‬ ‫مزرعــه و پیسـ ِ‬ ‫ی و این جــور چیزهــا نمی خواهــم و جــت شــخصی هــم‬ ‫ـت اســک ‬ ‫نمی خواهــم چــون ادم را از درون تُهــی می کنــد‪ .‬پــس شــانس اورده ام کــه‬ ‫چیزهایــی کــه دلــم می خواهــد ان قدرهــا هــم گران قیمــت نیســتند‪ .‬ولــی‬ ‫پولــی کــه خــرج یــک شــام خیلــی خــوب در یــک رســتوران خیلــی خــوب‬ ‫می کنــم‪ ،‬البــد بــه نظــر اکثــر ادم هــای معمولــی گــزاف اســت‪ .‬حتــی تصــور‬ ‫چنیــن خرجــی هــم بــه مخیله شــان خطــور نمی کنــد‪ .‬لــذا بعیــد اســت مقبــول‬ ‫خیلــی از چپ هــا باشــم‪.‬‬ ‫امازون‬ ‫‪96.5‬‬ ‫مایلــم بدانــم ایــا دوســتانی داریــد کــه ثروتمنــد نباشــند؟ ان هــا به‬ ‫نظرتــان چطــوری می رســند؟‬ ‫خُ ــب بلــه‪ .‬پیــدا کــردن این جــور دوســتان واقعــاً کار دشــواری اســت‪ .‬روش‬ ‫مــن بــرای ایجــاد رابطه هــای واقعـاً قــوی‪ ،‬ایــن بــود کــه در ســال ‪ ۱۹۹۲‬عضــو‬ ‫هیئت مدیــره بنیــاد زنــان نیویــورک شــدم‪ .‬ان هــا می گفتنــد یــک اتحادیــه‬ ‫میان طبقاتــی از زنان انــد کــه بــه زنــان در کل شــهر نیویــورک کمــک می کننــد‪،‬‬ ‫کــه ایده شــان خیلــی تکــراری و ُکهنــه بــه نظــر می رســد‪ ،‬ولــی واقع ـاً همیــن‬ ‫کار را می کردنــد‪ .‬و انجــا بــود کــه رابطــه بــا افــرادی بســیار متفــاوت از خــودم‬ ‫را شــروع کــردم‪ .‬یــادم هســت یــک خانــم فوق العــاده ُکــره ای بــرای جلس ـه ای‬ ‫بــه اپارتمــان مــن امــد‪ ،‬و روز بعــد بــه مــن زنــگ زد و گفــت‪« :‬یــک لیــوان اب‬ ‫هــم تعارفــم نکــردی»‪ .‬مــن هرگــز بــه ذهنــم خطــور نکــرده بــود‪ ،‬ولــی فهمیــدم‬ ‫کــه بایــد حواســم باشــد افــرادی کــه بــه خانــه ام می اینــد‪ ،‬بــه خانــه ای پــا‬ ‫می گذارنــد کــه ابهــت دارد و میخکوبشــان می کنــد‪ ،‬و بایــد قــدری بیشــتر‬ ‫زحمــت بکشــم تــا راحــت باشــند‪ .‬و مــن ایــن را نمی دانســتم تــا اینکــه ان زن‬ ‫امــد و ایــن نکتــه را بــه مــن گفــت‪ .‬همان طــور کــه می دیــدم پــدرم خــودش‬ ‫را بــا مردهــای بله قربان گــو احاطــه کــرده اســت‪ ،‬مــن هــم عامدانــه پیرامــون‬ ‫خــودم را پُــر از زن هایــی کــردم کــه «نــه» از زبان شــان نمی افتــاد‪ .‬و انهــا‪،‬‬ ‫بســیاری از مواقــع‪ ،‬اذیتــم می کردنــد‪ .‬ایــن چیــز مهمــی بــود برایــم‪.‬‬ ‫مجبــور نیســتید جــواب بدهیــد‪ ،‬ولــی می خواهــم ســر در بیــاورم‬ ‫کــه چقــدر ارث بُرده ایــد‪ ،‬یــا اگــر صحبــت دربــاره اش برایتــان‬ ‫راحــت نیســت یــک رقــم حــدودی بگوییــد‪.‬‬ ‫خُ ــب‪ ،‬رقمــش طــی ایــن ســال ها تغییــر کــرده اســت‪ .‬ولــی بگذاریــد اینطــوری‬ ‫بگویــم‪ :‬اگــر می خواســتم میلیــاردر باشــم می توانســتم‪ ،‬و نیســتم چــون‬ ‫نمی خواهــم باشــم‪ .‬پــول گزافــی اســت‪ .‬ولــی اگــر در اغــاز راه پولــی در بســاط‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬پــول دراوردن ســاده ترین کار دنیــا می شــود‪ .‬بعــدش ادم هــا‬ ‫خیــال می کننــد خیلــی باهــوش بوده انــد‪ ،‬در حالــی کــه نیســتند‪.‬‬ ‫جف بیزوس‬ ‫‪131.0‬‬ ‫وقتــی ســایر ثروتمنــدان را می بینیــد‪ ،‬پیــش خودتــان فکــر‬ ‫می کنیــد «اخ‪ ،‬تــو زحمــت ثروتــت را کشــیده ای ولــی ثــروت مــن را‬ ‫دو دســتی تقدیمــم کرده انــد»؟‬ ‫بی تردیــد کنــار ادم هایــی کــه واقعـاً زحمــت کشــیده اند تــا ثروتمنــد شــده اند‪،‬‬ ‫عقــده حقــارت دارم‪ .‬در تمــام ســال های نوجوانــی ام‪ ،‬ایــن تردیــد را دربــاره‬ ‫ا اینکــه‪ ،‬ایــا دانشــگاه ییــل مــن را پذیرفــت چــون واقع ـاً‬ ‫خــودم داشــتم‪ .‬مث ـ ً‬ ‫در ان حــد و انــدازه خــوب بــودم‪ ،‬یــا مــن را بــه خاطــر فامیلــم پذیرفــت؟ هرگــز‬ ‫پاســخش را نخواهــم فهمیــد‪ .‬وقــت زیــادی صــرف بــه دســت اوردن چیزهایــی‬ ‫مثــل مــدرک تحصیــات تکمیلــی کــرده ام کــه موجــب می شــوند احســاس‬ ‫کنــم ادم موجه ـی ام‪ .‬و ان احســاس های ســابق کم کــم محــو می شــوند‪ .‬ولــی‬ ‫ایــن یعنــی فهمــت از خــودت را بــه دیگــران بســپاری‪ .‬یعنــی عزت نف ـس ات را‬ ‫بــه دســت دنیــا بســپاری تــا بگویــد ایــا حــق داری عزت نفــس‪ ،‬در هــر حــدی‪،‬‬ ‫داشــته باشــی یــا نــه‪ .‬و ایــن بــازی‪ ،‬بــازی خطرناکــی اســت‪.‬‬ ‫دنیــا زندگــی کــرده ام و پولــم را مدیریــت کــرده ام‪ ،‬بــه نگاهــی متضــاد بــا همــه‬ ‫انچــه والدینــم می کردنــد رســیده ام‪ .‬از بیست وچندســالگی بخشــش پــول را‬ ‫شــروع کــردم کــه بــه نظــر والدینــم دیوانگــی بــود‪ .‬ولــی پــول خــودم بــود و دلم‬ ‫می خواســت ببخشــم‪ .‬خوشــبختانه پدربزرگــم مســتقیماً بــه مــا پــول مـی داد که‬ ‫عالــی بــود چــون هرگــز مجبــور نبــودم ســراغ والدینــم بــروم و چیــزی بخواهــم‪.‬‬ ‫در بیس ـت ویک ســالگی کام ـ ً‬ ‫ا مســتقل بــودم‪ .‬بــرای همیــن بخشــش را اغــاز‬ ‫کــردم‪ .‬ظــرف چنــد ســال‪ ،‬بیــش از والدینــم (کــه خیلــی بیشــتر از مــن پــول‬ ‫داشــتند) می بخشــیدم کــه گفتنــد ایــن کارم مایــه شرمساری شــان اســت‪.‬‬ ‫ثروتمندترین افراد جهان در سال ‪2019‬‬ ‫یک میلیون ثانیــه تقریبــ ًا ‪12‬روز‬ ‫می شــود و یک میلیاردثانیــه حــدود ‪32‬ســال! گــزارش ســاالنه‬ ‫نشــریه ‪ FORBES‬دربــاره فهرســت ثروتمندترین هــای جهــان کــه‬ ‫در تاریــخ پنجــم فوریــه ‪ 2019‬به روزرســانی شــده اســت؛ نشــان‬ ‫می دهــد کــه «جــف بیــزوس» (مالــک و خالــق ســایت امــازون)‬ ‫میــزان ثروتــش را بــه ‪131‬میلیــارددالر رســانده و توانســته بازهــم‬ ‫پول دارتریــن فــرد کــره خاکــی لقــب بگیــرد‪ .‬اگــر ایــن مــرد‬ ‫‪54‬ســاله شــروع بــ ه خرج کــردن پول هایــش (بــدون احتســاب‬ ‫افزایــش قیمــت دالر و باالرفتــن نقدینگــی اش) کنــد؛ طوری کــه‬ ‫هــر یک ثانیــه‪ ،‬یــک دالر از ثــروت انبوهــش را از دســت بدهــد؛‬ ‫برایِ انکــه روزی تمام شــدن این همــه پــول را ببینــد و‬ ‫تِ کم‬ ‫به اصطــاح «بــه خــاک ســیاه بنشــیند»؛ نیــاز بــه دســ ‬ ‫‪4150‬ســال زمــان دارد! این درحالی ســت که برهمین مبنــایِ‬ ‫محاســباتی عجیــب؛ میــزان اندوختــه مالــی او در ســال ‪ 2018‬تنهــا‬ ‫می توانســت ‪3600‬ســال دوام بیــاورد؛ کــه ان هــم بــرای خــودش‬ ‫البتــه عمــری بــوده!‬ ‫خــرج و خــرج‪ ،‬یعنــی هضــم و جــذب کامــل ایــن تصــور کــه «بلــه‪ ،‬تــو خیلــی‬ ‫خــاص هســتی»‪ ،‬اینکــه بخواهــی همــه نگاهــت کننــد‪ .‬یــا مســیر دوم‪ ،‬کــه‬ ‫خیلی هــا (به ویــژه در میــان دوســتانم) را می شناســم کــه بــه ایــن راه رفته انــد‪،‬‬ ‫تو پــرت می پوشــم‪.‬‬ ‫یعنــی مســیر برعکــس‪ .‬در امــورات روزمــره‪ ،‬لباس هــای چر ‬ ‫نمی خواســته ام کســی بدانــد چــه داشــته ام‪ .‬ولــی بــه نظــرم‪ ،‬پــول داری اخالق ـاً‬ ‫چیــزی خنثــی اســت‪ .‬پــول فی نفســه از شــما ادم بــدی نمی ســازد‪ .‬همچنیــن‬ ‫فی نفســه از شــما ادم خوبــی نمی ســازد‪ .‬شــما همانــی هســتید کــه هســتید‪ ،‬و‬ ‫کم اهمیت تریــن مشــخصه شــما داشــته هایتان اســت‪ .‬مالکــم «از اول زحمــت‬ ‫ثروتمنــد شــدن را نکشــیده ای» نبــود‪ .‬پــس فلســفه ام ایــن شــد کــه ســعی کنم‬ ‫بعــدا ً در ایــن راه زحمــت بکشــم‪.‬‬ ‫طعم متفاوت زندگی الی پرقو!‬ ‫رســیدم کــه گفتــم‪« :‬نــه‪ ،‬فکــر می کنــم ایــن کار بــرای همــه مــا بــد اســت»‪.‬‬ ‫ایــن موقعیــت را تجســم کنیــد‪ :‬گروهــی از دانش امــوزان ســر کالس انشــا نشســته بودنــد‪.‬‬ ‫ناگهــان یکــی از شــاگردان می گویــد‪« ،‬ایــن عادالنــه نیســت! چــرا انهــا بــا هدفــون بــه‬ ‫درس گــوش می دهنــد‪ ،‬منــم می خواهــم گــوش کنــم‪ ».‬ایــن اتفــاق خیلــی بیشــتر‬ ‫از انچــه تصــور می کنیــد می افتــد‪ .‬نــه بــه ایــن خاطــر کــه معلم هــا ادم هــای ذاتــاً‬ ‫بی انصافــی هســتند‪ ،‬بــه ایــن دلیــل کــه دانش امــوزان بایــد «عدالــت» را به عنــوان‬ ‫رفتــار برابــر درک کننــد‪ .‬بــا ایــن طــرز فکــر درمــورد عدالــت اشــنا هســتید‪« :‬دو‬ ‫بیســکویت بــرای مــن‪ ،‬دو بیســکویت بــرای تــو» یــا «مــن ‪ ۲۰‬دقیقــه بــا تــوپ بــازی‬ ‫می کنــم‪ ،‬بعــد تــو هــم ‪ ۲۰‬دقیقــه بــازی کــن‪ ».‬ممکــن اســت خیلی هــا ایــن طرزفکــر‬ ‫درمــورد عدالــت را زیــر ســوال ببرنــد‪ .‬ون مســئله ایــن اســت‪ :‬اینکــه بــا بقیــه درســت‬ ‫همانطــور رفتــار کنیــد‪ ،‬عادالنــه نیســت‪ .‬رفتــار عادالنــه ایــن اســت کــه تفاوت هــا را از‬ ‫میــان برداریــم و امتیازدهــی را ترویــج دهیــم‪ .‬اجــازه بدهیــد بیشــتر برایتــان توضیــح‬ ‫دهیــم‪ .‬درس دادن بــه دانش امــوزان دوران راهنمایــی و دبیرســتان بــه مــن چیزهــای‬ ‫زیــادی درمــورد عدالــت و امتیازدهــی یــاد داد‪ .‬در زیــر بــه دو درس مهــم کــه اموختـه ام‬ ‫اشــاره می کنــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬وقتی همه متفاوت هستند‪ ،‬عدالت و موفقیت نیز متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن مکالماتــی کــه بــا دانش امــوزان دارم‪ ،‬درمــورد «انصــاف در مقابــل‬ ‫برابــری» اســت‪ .‬وقتــی می دانیــم ادمهــا اینقــدر متفــاوت هســتند‪« ،‬عدالــت» و‬ ‫«موفقیــت» واقع ـاً چــه معنایــی دارنــد؟ برابــری و عدالــت دو اســتراتژی هســتند کــه‬ ‫می توانیــم در تــاش بــرای ایجــاد عــدل از ان اســتفاده کنیــم‪ .‬برابــری یعنــی بــه همــه‪،‬‬ ‫چیــزی کــه بــرای موفقیــت الزم دارنــد داده شــود‪ .‬عدالــت یعنــی بــه طــور یکســان بــا‬ ‫همــه رفتــار شــود‪ .‬هــدف از عدالــت ایجــاد برابــری اســت امــا ممکــن اســت فقــط زمانــی‬ ‫موثــر واقــع شــود کــه همــه از جایــی مشــترک شــروع کننــد و بــه کمــک یکســانی‬ ‫نیــاز داشــته باشــند‪ .‬برابــری شــاید بــه نظرناعادالنــه بیایــد امــا بــا «برابــر کــردن زمیــن‬ ‫بــازی» همــه را بــه موفقیــت نزدیک تــر می کنــد‪ .‬امــا همــه ادمهــا از جایــی یکســان‬ ‫شــروع نمی کننــد و همــه نیازهایــی یکجــور ندارنــد‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬کالس هــای‬ ‫درس از دانش امــوزان مختلفــی تشــکیل می شــود‪ .‬ایــن یعنــی دانش امــوزان بــا‬ ‫ســبک های مختلــف یادگیــری وارد کالس می شــوند (مثــل ســبک بصــری‪ ،‬شــنیداری‪،‬‬ ‫یــا لمســی)‪ .‬دانش امــوزان بــا ســبک یادگیــری بصــری اطالعــات را بــه گونـه ای متفــاوت‬ ‫بــا دانش امــوزان بــا ســبک یادگیــری شــنیداری پــردازش می کننــد و درنتیجــه نیازهایــی‬ ‫متفــاوت دارنــد‪ .‬اگــر معلــم همیشــه ســخنران محــض باشــد‪ ،‬درواقــع اولویــت را بــه‬ ‫دانش امــوزان بــا ســبک یادگیــری شــنیداری داده اســت‪ .‬ازانجاکــه هــر کســی متفــاوت‬ ‫اســت و مــا ایــن تفاوت هــا را خــاص می پنداریــم‪ ،‬بایــد انتظــارات اساسـی مان از عدالــت‬ ‫و موفقیــت را نیــز براســاس همــان تفاوت هــا تعریــف کنیــم‪ .‬در دنیــای واقعــی‪ ،‬ایــن‬ ‫یعنــی مثـ ًا بعضــی بــرای حــرف زدن بــا ســازمان های دولتــی نیــاز بــه مترجــم دارنــد و‬ ‫بعضــی ندارنــد و عادالنــه نیســت کــه فقــط مترجمیــن اســپانیایی در ایــن مراکز گذاشــته‬ ‫شــوند چــون بیشــتر افــراد بــه ایــن زبــان صحبــت می کننــد‪ .‬مترجــم زبــان اســپانیایی‬ ‫بــه یــک فــرد کــره ای کمــک یکســانی نســبت بــه فــرد اســپانیایی نخواهــد کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫امتیازدهــی بــه گروهــی خــاص اســت‪ .‬امتیازدهــی یعنــی تصمیمــات براساســی گرفتــه‬ ‫شــود کــه بــرای تعــداد کافــی از افــراد جامعــه فایــده داشــته باشــد‪ ،‬امــا نــه بــرای همــه‬ ‫افــراد‪ .‬امتیازدهــی فقــط در شــرایطی بایــد انجــام شــود کــه بــا اعمــال عدالت جویانــه‬ ‫همــراه شــود‪ .‬از بیــرون همــه چیــز عادالنــه بــه نظــر می رســد چــون چطــور می توانیــم‬ ‫برعلیــه رفتــار عادالنــه صحبــت کنیــم؟ وقتــی پــرده عدالــت برداشــته شــود‪ ،‬می بینیــم‬ ‫کــه نیازهــای همــه افــراد بــراورده نشــده اســت‪.‬به عنوان مثــال جنســیت را در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬عدالــت بیــن دو جنســیت بــه ایــن معنــی نیســت کــه هــر دو انهــا بایــد یکجــور‬ ‫شــوند‪ .‬هــدف نهایــی ایــن نیســت کــه زن و مــرد بــه وضعیتــی کامـ ًا یکســان برســند‪.‬‬ ‫بــه ایــن معنــی اســت کــه علیرغــم تفــاوت جنســیتی‪ ،‬بــه زن و مــرد بایــد فرصت هــای‬ ‫یکســان بــرای موفقیــت داده شــود‪ .‬بایــد تفاوت هایمــان را خــاص ببینیــم نــه اینکــه‬ ‫بخواهیــم بــه یــک تعریــف از «موفقیــت» برســیم‪ .‬وقتــی فقــط یــک تعریــف از موفقیــت‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬یعنــی روی تفاوت هایمــان ســرپوش گذاشــته ایم‪ .‬تفاوت هــای مــا موانــع‬ ‫موجــود نیســتند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬باید رفتار منصفانه را تمرین کنیم‪.‬‬ ‫درســت کــردن موانــع سیســتماتیک (بــه جــای اصــاح تفاوت هــای فــردی) نیازمنــد ایــن‬ ‫اســت کــه هدفمندتــر عمــل کنیــم امــا این تــاش بیشــتر مطمئنـاً بــازده بهتــری خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬اگــر نتوانیــم تقصیــر را بــه گــردن تفاوت هایمــان بیندازیــم‪ ،‬انوقــت بایــد بــه‬ ‫دنبــال موانــع سیســتماتیک باشــیم‪ .‬ایــا موفقیــت یــک ماهــی بــا توانایــی ان در بــاال‬ ‫رفتــن از درخــت تعریــف می شــود؟ مطمئن ـاً خیــر‪ .‬البــرت انیشــتین گفتــه اســت کــه‬ ‫«همــه ادمهــا نابغــه هســتند امــا اگــر توانایــی یــک ماهــی را در بــاال رفتــن از درخــت‬ ‫بســنجید‪ ،‬کل زندگــی خــود را بــا ایــن بــاور کــه احمــق و ناتــوان اســت زندگــی ســپری‬ ‫خواهــد کــرد‪ ».‬پــس چــرا اصــرار داریــم کــه بــرای یــک کالس دانش امــوز یــک امتحــان‬ ‫کتبــی یکســان برگــزار کنیــم؟ بــرای مــن به عنــوان یــک معلــم‪ ،‬ایــن بــه ان معنــا اســت‬ ‫کــه بایــد سیســتم کالســم را دوبــاره ارزیابــی کنــم تــا بتوانــم همــه دانش اموزانــم‬ ‫را بــه موفقیــت نزدیــک کنــم‪ .‬سیســتم کالس مــن بایــد تغییــر کنــد‪ .‬مــن بایــد بــه‬ ‫هــر یــک نفــر دانش امــوز بــه طــور جداگانــه فکــر کنــم چــون کالس مــن بایــد بــه‬ ‫همــه دانش امــوزان کمــک کنــد کــه چیــزی بیاموزنــد‪ .‬بــه ایــن «امــوزش متمایــز»‬ ‫می گوینــد و مــا بــه ایــن در دنیــای واقعــی هــم نیــاز داریــم‪ .‬مــا بایــد نیازهــای همــه‬ ‫افــراد را تشــخیص داده و رفتــار و اعمالمــان را برحســب ان نیازهــا تغییــر دهیــم‪ .‬خیلــی‬ ‫اوقــات تصمیمــات براســاس فایده رســانی بــه اکثریــت افــراد گرفتــه می شــوند‪ ،‬بــدون‬ ‫اینکــه بــه نیازهــای فــردی توجهــی شــود‪ .‬بــه جــای توالت هــای جداگانــه بــرای زنــان و‬ ‫مــردان‪ ،‬می توانیــم توالت هــای عمومــی فــارغ از جنســیت ایجــاد کنیــم کــه همــه افــراد‪،‬‬ ‫صرفنظــر از زن یــا مــرد بودنشــان بتواننــد بــه ان دسترســی داشــته باشــند‪ .‬امتیازدهــی‬ ‫همیشــه بــا حقــه و نیرنــگ همــراه اســت‪ .‬مــن در زندگــی روزمــره از امتیازهایــی کــه دارم‬ ‫اگاه نیســتم ‪ -‬درواقــع هیچکــس نیســت‪ .‬وقتــی مجبــورم در یــک ســخنرانی یکســاعته‬ ‫بنشــینم و گــوش کنــم‪ ،‬بــدون اینکــه نیــاز بــه یادگیــری داشــته باشــم‪ ،‬احســاس امتیــاز‬ ‫نمی کنــم یــا وقتــی دانشــگاهی کــه در ان درس خوانــده ام از مــن ســوال می شــود‬ ‫و یــا وقتــی کــه مجبــورم پلــکان طوالنــی را بــه خاطــر خــراب بــودن اسانســور بــال‬ ‫بــروم‪ .‬معمــوالً مــن از امتیازهــای خــودم نااگاهــم چــون سیســتم انطــور کــه بــرای مــن‬ ‫مفیــد اســت کار می کنــد‪ .‬طــرف دیگــر ایــن امتیــاز چــه حســی دارد؟ ژرمــی داوســت‬ ‫(‪ )JEREMY DOWETT‬می گویــد حســی شــبیه بــه دوچرخه ســواری کــردن در‬ ‫خیابانــی کــه پــر از اتومبیــل اســت دارد‪ .‬خیابــان بــرای یــک دوچرخه ســوار خطرنــاک‬ ‫اســت‪ .‬بیشــتر راننده هــا نمی خواهنــد کــه اســیبی بــه او برســانند امــا قوانیــن‬ ‫راهنمایی‪-‬رانندگــی و سیســتم جــاده ای طــوری ســاخته نشــده اســت کــه هــم بــرای‬ ‫اتومبیــل و هــم دوچرخــه مفیــد باشــد‪ .‬دوچرخــه و ماشــین دو وســیله نقلیــه متفــاوت‬ ‫ل و نقــل همیشــه بــه اتومبیــل اولویــت‬ ‫هســتند و واقعیــت ایــن اســت کــه سیســتم حمـ ‬ ‫و امتیــاز می دهــد‪ .‬بنابرایــن وقتــی ایــن سیســتم نمی توانــد نیازهــای همــه را بــراورده‬ ‫کنــد‪ ،‬یعنــی نقــص دارد‪ .‬ایــا می تــوان کل سیســتم را تغییــر داد؟ بــه نــدرت‪ .‬کاری کــه‬ ‫می توانیــم بکنیــم ایــن اســت کــه بــرای ایجــاد عدالــت‪ ،‬تمریــن تســاوی و برابــری کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن نیــاز بــه تــاش مضاعــف دارد‪ .‬مــن در کالس درس ســعی می کنــم ایســتگاه های‬ ‫اموزشــی طراحــی کنــم کــه بتــوان از تکنولــوژی‪ ،‬اکتشــاف‪ ،‬درس خوانــدن ســنتی از روی‬ ‫کتــاب‪ ،‬یــا حتــی هنــر در ان اســتفاده شــود‪ .‬ایــن تــاش مضاعــف ارزشــش را دارد زیــرا‬ ‫رمــز کار ایــن اســت کــه بــه همــه اجــازه موفــق شــدن داده شــود‪ .‬دیگــر نمی تــوان بــا‬ ‫روش هــای گذشــته برابــری را برقــرار کــرد‪ .‬اعمــال مــا بایــد تــوام بــا عدالــت باشــد‪ .‬هــر‬ ‫کودکــی قــد متفاوتــی دارد‪ .‬نمی توانیــم ان را تغییــر دهیــم‪ .‬بــرای اینکــه مطمئــن شــویم‬ ‫همــه بچه هــا بــه تــور بســکتبال دسترســی دارنــد می توانیــم جعبه هایــی بــرای اینکــه‬ ‫روی ان بایســتند طراحــی کنیــم‪ .‬امــا بــاز هــم نمی توانیــم از یــک ســایز یکســان از جعبــه‬ ‫بــرای بــاال بــردن ان اســتفاده کنیــم‪ .‬ایــن برابــری اســت امــا برابــری همیشــه بــه معنــای‬ ‫عدالــت نیســت‪ .‬مــا بایــد تــاش بیشــتری کــرده و بــرای همــه انچــه کــه نیــاز دارنــد را‬ ‫فراهــم کنیــم‪ .‬اولیــن قــدم بــرای عدالــت ایــن اســت کــه بتوانیــم ان را تشــخیص دهیــم‪.‬‬ ‫ائــودری لــورد (‪ )AUDRE LORDE‬می گویــد‪« ،‬ایــن تفاوت هایمــان نیســت کــه مــا‬ ‫را از هــم جــدا می کنــد‪ ،‬ناتوانــی در تشــخیص‪ ،‬پذیــرش و تقدیــر از ایــن تفاوت هاســت‪».‬‬ ‫پــس بــه اطرافتــان نــگاه کنیــد‪ .‬چــه تفاوت هایــی می بینیــد؟ و چطــور می توانیــد ایــن‬ ‫تفاوت هــا را در تصمیمــات روزمره تــان لحــاظ کنیــد؟‪ /‬مردمــان‬ ‫برکشایر هاتاوی‬ ‫‪0.7‬‬ ‫ال وی ام اچ‬ ‫‪0.6‬‬ ‫برنار ارنو‬ ‫‪76.0‬‬ ‫کارلوس اسلیم هلو‬ ‫‪64.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫تلمکس‬ ‫ارمانسیو اورتگا‬ ‫‪62.7‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫زارا‬ ‫لری الیسون‬ ‫‪62.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫اوراکل‬ ‫مارک زاکربرگ‬ ‫‪62.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫فیس بوک‬ ‫‪55.5‬‬ ‫لری پیج‬ ‫‪0‬‬ ‫بلومبرگ ال پی‬ ‫فیلیپین‬ ‫رومانی‬ ‫ونزوئال‬ ‫ماداگاسکار‬ ‫سری النکا‬ ‫جمهوری دومینیکن‬ ‫ال سالوادور‬ ‫ارمنستان‬ ‫موریس‬ ‫هائیتی‬ ‫گواتماال‬ ‫بلیز‬ ‫جورجیا‬ ‫اندونزی‬ ‫بوتسوانا‬ ‫مکزیک‬ ‫افریقای جنوبی‬ ‫نامیبیا‬ ‫نیجریه‬ ‫الفا بت‬ ‫سوازیلند‬ ‫‪50.8‬‬ ‫مایکل بلومبرگ‬ ‫‪0.1‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!