هفته نامه سرافرازان شماره 297 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 297

هفته نامه سرافرازان شماره 297

هفته نامه سرافرازان شماره 297

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ 22 ،1398‬جمادی الثانی ‪ 17 ،1441‬فوریه ‪ ،2020‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،297‬تومان‬ ‫رنگ تازه اشتغال!‬ ‫شکستن کلیشه های جنسیتی در عرصه علم و فناوری‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ /1398‬شماره ‪297‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک‬ ‫گام بلند و پرشتاب شرکت فوالد خوزستان برای عمران و ابادانی و ایجاد اشتغال در استان‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬پروژه های بزرگ عمرانی و اشتغال زایی خود را افتتاح کرد‬ ‫از بانک ملی ایران «هدیه» بگیرید‬ ‫«کارت هدیــه» بهتریــن جایگزیــن بــرای پــول نقــد‬ ‫اســت؛ هــم مــی تــوان بــا ان خریــد حضــوری انجــام‬ ‫داد‪ ،‬هــم قابلیــت خریــد اینترنتــی دارد و هــم در صورت‬ ‫نیــاز مــی تــوان وجــه ان را از خودپردازهــا بــه صــورت‬ ‫نقــدی برداشــت کــرد‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی بانک‬ ‫ملــی ایــران؛ تازه تریــن اطالعــات منتشر شــده از ســوی‬ ‫شــرکت شــبکه الکترونیکــی پرداخــت کارت (شــاپرک)‬ ‫نشــان می دهــد بیشــترین «کارت هدیه» تراکنــش دار‬ ‫شــبکه بانکــی متعلــق بــه بانک ملــی ایــران اســت‪ .‬این‬ ‫نشــان می دهــد اســتقبال عمــوم مــردم از کارت هــای‬ ‫هدیــه بانــک ملــی ایــران بســیار قابــل توجــه بــوده کــه راز ان را می تــوان در ســهولت صــدور‪،‬‬ ‫تنــوع کارت هــا و امــکان شخصی ســازی ایــن کارت هــا دانســت‪ .‬اکنــون درخواســت کنندگان‬ ‫کارت هدیــه می تواننــد بــا مراجعــه بــه شــعب یــا پایگاه هــای شــبانه روزی اقــدام بــه دریافــت‬ ‫کارت هدیــه کننــد یــا از طریــق اپلیکیشــن ‪ 60‬کارت هدیــه مــورد نظــر خــود را امــاده کــرده‬ ‫و از طریــق کیوســک های بانــک ملــی ایــران ان را دریافــت کننــد‪ .‬امــکان تعییــن مبلــغ‬ ‫دلخــواه‪ ،‬نوشــتن متن هــای از پیش تعیین شــده یــا متــن مورد نظــر مشــتری و نیــز تعییــن‬ ‫طــرح روی کارت بــرای مشــتریان کارت هدیــه بانــک ملــی ایــران فراهــم اســت‪ .‬بانــک ملــی‬ ‫ایــران بــرای رضایــت بیشــتر مشــتریان خــود جدیــدا! طرح هــای کارت هــا را تنــوع بخشــیده‬ ‫و بســته بندی های خاصــی نیــز بــرای انهــا طراحــی کــرده اســت‪ .‬ایــن روزهــا کارت هــای‬ ‫هدیــه بانــک ملــی ایــران می تواننــد یــک هدیــه مناســب بــرای تقدیــر از زحمــات مــادران‬ ‫و پــدران باشــند‪.‬‬ ‫مذاکره اصولی با مشتریان؛‬ ‫رمز موفقیت طرح تشویقی وصول مطالبات‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫طرح هــای عمرانــی و اشــتغال زایی شــرکت فــوالد‬ ‫خوزســتان به مناســبت دهــه مبــارک فجــر باحضــور‬ ‫مدیران و مســئولین کشــوری افتتاح شــدند‪ .‬اولین طرح‪،‬‬ ‫افتتــاح پایانــه خدماتــی فنــی شــرکت چندوجهــی فوالد‬ ‫لجســتیک از شــرکت های تابعــه فــوالد خوزســتان بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۳۲۰۰‬بــود کــه بــا هــدف تامیــن‪ ،‬نگهــداری‬ ‫و پشــتیبانی از ناوگان هــای کامیــون موجــود در حــوزه‬ ‫حمل ونقــل و تســریع در حمــل جــاده ای مــواد اولیــه‬ ‫بــا دریافــت مجــوز نمایندگــی شــرکت اریــا دیــزل در‬ ‫شــهر اهــواز بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬همچنیــن مالکیــت‬ ‫‪ ۳۰‬دســتگاه کامیــون ‪ c&c‬بــه ارزش ‪ ۴۵۰‬میلیارد ریــال‪،‬‬ ‫دیگــر طرحــی بــود کــه در مراســم افتتاحیــه پایانــه‬ ‫خدماتــی فنــی بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬هــدف از اجــرای‬ ‫ایــن طــرح تامیــن قطعــات و برطرف کــردن مشــکالت‬ ‫فنــی کامیون هــای ملکــی و استیجاری ســت‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫کارگاه بــزرگ اموزشــی و خیــاط خانــه فوالد خوزســتان‬ ‫دومیــن طرحــی بــود کــه در شــهرک صنعتــی شــماره‬ ‫چهــار اهــواز بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬در ایــن طــرح‬ ‫کــه در راســتای ایفــای نقــش مســئولیت های اجتماعــی‬ ‫فــوالد خوزســتان بــه بهره بــرداری رســید‪ ،‬بــرای ‪ 70‬تَــن‬ ‫به صــورتِ مســتقیم و پــس از گذرانــدن اموزش هــای‬ ‫الزم ایجــاد شــغل می شــود‪ .‬گــزارش خبرنــگار مــا‬ ‫حاکی ســت‪ ،‬معــاون وزیــر صمــت و رئیــس هیئتِ عامــل‬ ‫ایمیــدرو به همــراه اســتاندار خوزســتان‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫فــوالد خوزســتان و ســایر مســئوالن اســتانی از رونــد‬ ‫اجرایــی ســاخت بیمارســتان ‪ ۹۶‬تختخوابــی فــوالد‬ ‫خوزســتان بازدیــد کردنــد‪ .‬علــی محمــدی (مدیرعامــل‬ ‫فــوالد خوزســتان) از اختصــاص یک هزارمیلیارد ریــال‬ ‫بــرای اتمــام ایــن طــرح در مــدت زمــان ‪ ۱۸‬مــاه‬ ‫خبــر داد‪ .‬وی افــزود‪« :‬طــرح احــداث بیمارســتان ‪۹۶‬‬ ‫تختخوابــی در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۱۴‬هزار متر مربــع‬ ‫از ســال ‪ ۹۲‬اغــاز شــده بــود کــه بــا پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫‪۲۵‬درصــدی‪ ،‬ادامــه طــرح بــرای چندیــن ســال متوقــف‬ ‫بــود‪ .‬در ادامــه کلنگ زنــی طــرح مهندســی‪ ،‬خریــد‪،‬‬ ‫نصــب و راه انــدازی تصفیه خانــه شــیمیایی پســاب‬ ‫صنعتــی فــوالد خوزســتان‪ ،‬بــا نــگاه زیســت محیطی و‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪۹۸۰‬میلیاردریــال و اســتفاده از فنــاوری‬ ‫‪ RO‬و بــا هــدف تصفیــه مجــدد پســاب صنعتــی بــا‬ ‫ظرفیــت ‪ ۷۵۰‬متر مکعــب در ســاعت انجــام شــد‪ .‬اجــرای‬ ‫ارتباطــات موردنیــاز در محــدوده تصفیه خانــه موجــود‪،‬‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ اب نــرم و صنعتــی و احداث ســاختمان‬ ‫موردنیــاز اتــاق بــرق و کنتــرل‪ ،‬انبــار‪ ،‬تعمیــرگاه و‬ ‫ازمایشــگاه از دیگــر نتایــج اجــرای طــرح اســت‪ .‬گــزارش‬ ‫خبرنــگار مــا حاکی ســت؛ امضــای تفاهم نامــه همــکاری‬ ‫مشــترک شــرکت فــوالد خوزســتان و کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) اســتان خوزســتان بــرای ســاخت ‪۵۰‬‬ ‫واحــد مســکونی بــرای نیازمنــدان و محرومان شهرســتان‬ ‫کارون از دیگــر طرح هایــی بــود کــه در حضــور معــاون‬ ‫وزیــر صمــت و رئیــس هیئتِ عامــل ایمیــدرو‪ ،‬اســتاندار‬ ‫خوزســتان و ســایر مســئوالن اســتانی بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫همچنیــن احــداث ســاختمان درمانــگاه قلعــ ه چنعــان با‬ ‫ســرمایه گذاری ‪۴۰‬میلیاردریالــی فــوالد خوزســتان از‬ ‫ِ‬ ‫دردســت اجراســت کــه بــا گذشــت‬ ‫دیگــر طرح‪‎‬هــای‬ ‫ســه ماه از اغــاز طــرح‪ ،‬پیشــرفت ‪۳۲‬درصــدی داشــته‬ ‫اســت‪ .‬بخــش پایانــی برنامه هــای شــرکت فــوالد‬ ‫خوزســتان در دهــه مبــارک فجــر بــا رونمایــی از ســند‬ ‫طــرح جامــع توســعه شــرکت فــوالد خوزســتان (فــاز‬ ‫‪ )٤‬و ســند طــرح جامــع محیــط زیســت و پســماند‬ ‫همــراه شــد‪ .‬غالمرضــا شــریعتی (اســتاندار خوزســتان)‬ ‫تو گــو بــا خبرنــگار روابط عمومــی‪ ،‬ضمــن تقدیــر‬ ‫در گف ‬ ‫از اجــرای طرح هــای زیســت محیطی و مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی فــوالد خوزســتان اظهــار داشــت‪« :‬فــوالد‬ ‫خوزســتان بــا اجــرای ایــن طرح هــا و توســعه نــاوگان‬ ‫حمل ونقــل‪ ،‬عالوه بــر ایجــاد اشــتغال بــرای ‪ ۲۰۰‬تَــن‪،‬‬ ‫بــه محرومیت زدایــی اســتان کمــک شــایانی کــرده‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬توجــه ویــژه شــرکت فــوالد‬ ‫خوزســتان بــه توســعه منطقــه و انجــام مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی و حمایــت مســتقیم از طرح هــای عمومــی ‬ ‫اســتان قابل تقدیــر اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬احــداث‬ ‫کارگاه بــزرگ خیاطــی بــا هــدف ایجــاد شــغل بــرای‬ ‫‪ 70‬زن سرپرســت خانــوار‪ ،‬ســاخت ‪ ۵۰‬واحــد مســکن‬ ‫در مناطــق محــروم و احــداث درمانــگاه بــرای ســاکنان‬ ‫قلعــ ه چنعــان‪ ،‬نشــان از عــزم جــدی مجموعــه فــوالد‬ ‫خوزســتان بــرای رســیدگی و توســعه منطقــه اســت‪ .‬این‬ ‫عملکــرد بــه ایجــاد صمیمــت میــان مــردم منطقــه و این‬ ‫شــرکت منجــر می شــود»‪ .‬گفتنی ســت؛ ایــن مراســم‬ ‫باحضــور حجت االسالم والمســلمین ســید عبدالنبــی‬ ‫موســوی فرد (نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه‬ ‫اهــواز)‪ ،‬دکتــر غالمرضا شــریعتی (اســتاندار خوزســتان)‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین خضیــراوی (امــام جمعــه‬ ‫ن وزیــر‬ ‫شهرســتان کارون)‪ ،‬خــداداد غریب پــور (معــاو ‬ ‫صمــت و رئیــس هیئتِ عامــل ایمیــدرو)‪ ،‬امیرحســین‬ ‫نظــری (رئیــس ســازمان صمــت خوزســتان)‪ ،‬عبدالکریم‬ ‫درویــش زاده (مدیــرکل راه اهــن جنــوب) و ســایر‬ ‫مســئوالن اســتانی برگــزار شــد»‪ .‬در پایــان ایــن مراســم‬ ‫لــوح سپاســی ازســویِ حجت االسالم والمســلمین‬ ‫خضیــراوی (امــام جمعــه) و معصومــه خنفــری (فرماندار‬ ‫شهرســتان کارون) بــه علــی محمــدی (مدیرعامــل‬ ‫فــوالد خوزســتان) درراســتای کمک رســانی بــه مناطــق‬ ‫محــروم و کم برخــوردار ایــن شهرســتان اهــداء شــد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت‪:‬‬ ‫رشد و توسعه در شرکت فوالد خوزستان‬ ‫هیچ گاه متوقف نخواهد شد‬ ‫خــداداد غریب پــور (معــاون وزیــر صمــت و رئیــس‬ ‫هیئتِ عامــل ایمیــدرو)‪ ،‬افتتــاح ‪۴۰۰‬میلیاردتومــان‬ ‫پروژه هــای تولیــدی‪ ،‬عمرانــی‪ ،‬زیســت محیطی‪،‬‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی و محرومیت زدایــی در‬ ‫ایــام اهلل دهــه فجــر را تنهــا بخشــی از موفقیت هــای‬ ‫شــرکت بــزرگ فــوالد خوزســتان دانســت‪ .‬غریب پــور‬ ‫در جلســه شــورای معاونــان شــرکت فــوالد خوزســتان‬ ‫گفــت‪« :‬رشــد چهارهــزار و ‪۵۰۰‬میلیاردتومانــی ماکــت‬ ‫کــپ شــرکت فــوالد خوزســتان و افزایــش ‪۲۰۰۰‬هــزار‬ ‫عضــو حقوقــی ســهام شــرکت‪ ،‬نشــان از اقبــال اعضــای‬ ‫حقوقــی بــه داشــتن ســهام ایــن شــرکت اســت و‬ ‫موفقیت هــای فــوالد خوزســتان توانســته اعتمــاد‬ ‫ســرمایه گذاران را جلــب کنــد‪ .‬شــرکت حقوقی ســرمایه‬ ‫ی ســوق می دهنــد کــه‬ ‫خــود را به ســمت ســهم ‬ ‫ازلحــاظ بنیــادی حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صمــت شکســتن رکــورد روزانــه تولیــد‬ ‫فــوالد خوزســتان را نشــان از عــزم و اراده فوالدمــردان‬ ‫دانســت و افــزود‪« :‬رشــد قیمــت ســهام در بــازار‬ ‫ســرمایه‪ ،‬کیفیــت بــاالی محصــول‪ ،‬صادرکننــده نمونــه‬ ‫اســتانی و کشــوری‪ ،‬ارزاوری ‪ ،‬نقــش موثــر در تنظیــم‬ ‫بــازار‪ ،‬راه انــدازی فــوالد شــادگان و ســرمایه گذاری در‬ ‫گندله ســازی ســنگان‪ ،‬همگــی نشــان از کار بنیــادی در‬ ‫مجموعــه فــوالد خوزســتان دارد و بایــد گفــت‪« :‬رونــد‬ ‫توســعه در فــوالد خوزســتان هیــچ گاه متوقــف نخواهــد‬ ‫شــد؛ تــداوم ایــن موفقیت هــا مرهــون حضــور مدیــران‬ ‫اینده نگــر و کارکنــان ســخت کوش فــوالد خوزســتان‬ ‫اســت»‪ .‬غریب پــور ســرمایه گذاری فــوالد خوزســتان‬ ‫در پــروژه کک ســوزنی را نشــان از نــگاه ملــی ایــن‬ ‫مجموعــه دانســت و ادامــه داد‪« :‬فــوالد خوزســتان‬ ‫عهــده دار پــروژه کک ســازی در منطقــه ازاد ارونــد‬ ‫شــده اســت»‪ .‬مقــرر شــد‪ ،‬مذاکراتــی ازســویِ وزارت‬ ‫ت تامیــن خــوراک‬ ‫صمــت بــا وزارت نفــت درجهــ ‬ ‫پــروژه انجــا م شــود‪ .‬ایــن ســطح از مســئولیت پذیری‬ ‫فــوالد خوزســتان نشــان از نــگاه ملــی ایــن مجموعــه‬ ‫ حال حاضــر ســاالنه بیــن ‪۷۰۰‬میلیــون الــی‬ ‫دارد‪ .‬در ِ‬ ‫یک میلیــارددالر ارز بابــت خریــد الکتــرود هزینــه‬ ‫می شــود‪ .‬پــروژه کک ســازی بــا هــدف تامیــن مــواد‬ ‫اولیــه ســاخت الکتــرود در منطقــه ازاد ارونــد بــا‬ ‫ حــال اجراســت‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاری فــوالد خوزســتان در‬ ‫ِ‬ ‫رئیــس هیئتِ عامــل ســازمان ایمیــدرو در پایــان‬ ‫ضمــن قدردانــی از حمایت هــای بی دریــغ فــوالد‬ ‫خوزســتان از گــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایــران افــزود‪:‬‬ ‫«نــگاه ملــی فــوالد خوزســتان بــه صنایــع پائین دســتی‬ ‫و حمایــت از شــرکت گــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایران‬ ‫در زمــان بحــران ایــن شــرکت و حمایت هــای مســتمر‬ ‫از فــوالد اکســین ستودنی ســت‪ .‬امیــدوارم در اینــده‬ ‫نزدیــک شــاهد افتتــا ح طرح هــای مختلــف درجهــت‬ ‫اشــتغال زایی ازســویِ فــوالد خوزســتان و دیگــر‬ ‫صنایــع فعــال در اســتان باشــیم»‪ .‬پیــش از ســخنان‬ ‫معــاون وزیــر صمــت و رئیــس هیئتِ عامــل ایمیــدرو‪،‬‬ ‫علــی محمــدی (مدیرعامــل فــوالد خوزســتان) در‬ ‫جلســه شــورای معاونــان از برنامــه ســرمایه گذاری‬ ‫‪۲۳‬هزارمیلیاردتومانــی فــوالد خوزســتان بــرای‬ ‫طرح هــای توســعه در فــاز چهــارم خبــر داد‪ .‬وی‬ ‫ دنبــال تکمیــل زنجیــره فــوالد هســتیم‬ ‫افــزود‪« :‬به‬ ‫ِ‬ ‫نتُــن کنســانتره‬ ‫کــه یکــی از نیازهــا‪ ،‬تامیــن ‪۱۳‬میلیو ‬ ‫اســت»‪ .‬مدیرعامــل فــوالد خوزســتان بااشــاره به اینکه‬ ‫ ایــن شــرکت همــواره نزدیــک بــه ظرفیــت کارخانــه‪،‬‬ ‫تولیــد کــرده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬تولیــد فــوالد‬ ‫خوزســتان تاکنــون ســه میلیون و ‪۳۰۱‬هــزار و‬ ‫‪۱۲۳‬تــن اســت و میــزان تولیــد تــا پایــان امســال بــه‬ ‫‪۸/۳‬میلیون تــن می رســد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬میــزان‬ ‫صــادرات فــوالد خوزســتان نیــز تاکنــون یک میلیــون‬ ‫و ‪۶۸۰‬هزارتــن بــوده اســت و ایــن رقــم در شــرایط‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه امریــکا صــورت گرفــت و تــا‬ ‫پایــان ســال طبــق برنامه ریــزی پیش بینــی شــده‪،‬‬ ‫صــادرات خواهیــم داشــت»‪ .‬محمــدی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬بــرای تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬عالوه بــر‬ ‫ دنبــال معــادن‬ ‫طرح هــای توســعه در ســنگان‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫کوچــک مقیــاس و کارخانه هــای بــا ظرفیــت پائیــن‬ ‫هســتیم»‪ .‬وی در پایــان ســخنان خــود اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«یکــی از دســتاوردهای ایــن شــرکت در بخــش‬ ‫زیســت محیطی‪ ،‬کاهــش ‪۶۰‬درصــد غبــار بــه رغــم‬ ‫افزایــش ‪۶۳‬درصــدی تولیــد اســت‪ .‬مــا درکنــار‬ ‫تولیــد پایــدار و صــادرات محصــول به دنبــال انجــام‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی و اشــتغال زایی بــرای‬ ‫جوانــان اســتان هســتیم»‪ .‬گفتنی ســت؛ جلســه‬ ‫شــورای معاونــان شــرکت فــوالد خوزســتان‪۲۰ ،‬‬ ‫بهمن مــاه ‪ ۹۸‬باحضــور خــداداد غریب پــور (معــاون‬ ‫وزیــر صمــت) و رئیــس هیئتِ عامــل ایمیــدرو‪ ،‬علــی‬ ‫محمــدی (مدیرعامــل فــوالد خوزســتان) و ســایر‬ ‫معاونــان و مدیــران شــرکت در ســالن کنفرانــس‬ ‫مهمان ســرای نــور ‪200‬دســتگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت خدم��ات مســافرت هوائ��ی و گردشـ�گری امیتی��س ب��ال پـ�ارس‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی دانـ�ش بنیــان عصـ�ر نانـ�و بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 388926‬و‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ش��بکه الب��رز پوی��ا پن��دار ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 281928‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103143772‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320386947‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪1397/10/26‬‬ ‫ثبـ�ت ‪ 457519‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004231678‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/11/11‬و مجوزهـ�ای‬ ‫شـ�ماره ‪ 972303/44657‬مـ�ورخ ‪ 1397/12/01‬ســازمان می��راث فرهنگـ�ی‪ ،‬صنای��ع دس��تی و‬ ‫گردش��گری و شـ�ماره ‪ 64644‬مـ�ورخ ‪ 1397/11/13‬س�اـزمان هواپیمای��ی کشــوری تصمیمـ�ات‬ ‫و مج��وز شـ�ماره ‪ 982/15/241484‬مورخـ�ه ‪ 98/10/2‬وزارت تعــاون تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ :‬اقــای حبیب الـ�ه رمضــان زاده بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3781910458‬بـ�ه ســمت رئیـ�س‬ ‫هیــات مدیــره و اقــای مرتضـ�ی س��عیدنژاد بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0081278608‬بـ�ه نمایندگـ�ی‬ ‫از شرــکت بازرگانـ�ی تدبیـ�ر کاالی جـ�م بـ�ا شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101884965‬بـ�ه ســمت نائـ�ب‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای احمـ�د رشــدی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0047738804‬بســمت ب�اـزرس اصلـ�ی‬ ‫رئیـ�س هیــات مدیــره و اقــای فرهــاد بیــات بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0036762865‬ب��ه سـ�مت‬ ‫و خانـ�م فاطمـ�ه حاج حسیــنی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0062570587‬بسـ�مت باــزرس علی البـ�دل‬ ‫منش��ی هی��ات مدی��ره و مدیرعام��ل انتخ��اب ش��دند‪ - .‬چک‪‎‬ه��ا و اسـ�ناد تعهــداور شـ�رکت‬ ‫ش��رکت ب��رای م��دت ی��ک س��ال مال��ی انتخ��اب ش��دند‪ .‬اق��ای عل��ی ش��فیع بیک بشـ�ماره‬ ‫پ��س از تصوی��ب هیـ�ات مدیـ�ره ب��ا امضـ�اء ثاب��ت اقـ�ای فرهـ�اد بیـ�ات (مدیرعام��ل) و اقـ�ای‬ ‫ملـ�ی ‪ ،0061533165‬خانـ�م فاطمـ�ه شفــیع بیک بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0046842888‬و خانـ�م‬ ‫لیـلا قربانـ�ی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0044727097‬ب��ه عنــوان اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت‬ ‫دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)768574‬‬ ‫حبیب ال��ه رمضـ�ان زاده (سـ�مت‪ :‬رئی��س هیـ�ات مدیـ�ره) و درصــورت غیـ�اب ایشـ�ان ب��ا امضـ�اء‬ ‫اق��ای مرتض��ی س��عیدنژاد (س��مت‪ :‬نای��ب رئی��س هی��ات مدی��ره) همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتب��ر خواه��د ب��ود و اوراق عـ�ادی ب��ا امض��اء اق��ای فره��اد بی��ات (مدیرعام��ل) و مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتب��ر خواه��د بـ�ود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/10/18‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬داود وظیفـ�ه دان بـ�ه کـ�د‬ ‫ملـ�ی ‪ 0062540769‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه‬ ‫‪ 9000000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬سیــده فاطمه حسیــنی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪0067820484‬‬ ‫بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه ‪ 3000000000‬ریـ�ال‬ ‫افزایـ�ش داد‪ .‬فرنــام وظیفـ�ه دان بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0250695278‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه‬ ‫صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه ‪ 3000000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬درنتیجـ�ه‬ ‫س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 6000000000‬ریــال بـ�ه ‪ 15000000000‬ریــال افزایـ�ش یافـ�ت‬ ‫و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬لیسـ�ت شرــکا بشــرح فــوق اسـ�ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫(‪)768573‬‬ ‫تهران (‪)768572‬‬ ‫دکتــر فریــدون رشــیدی (نایب رئیــس هیئت مدیــره‬ ‫بانــک دی) در ســمینار مجــازی بــا کارکنــان شــعب‬ ‫سراســر کشــور‪ ،‬تعامــل و مذاکــره اصولــی بــا مشــتریان‬ ‫مشــمول طــرح تشــویقی وصــول مطالبــات را رمــز‬ ‫موفقیــت در اجرای طرح دانســت‪ .‬رشــیدی در ســمینار‬ ‫مجــازی بــا کارکنــان شــعب سراســر کشــور کــه در‬ ‫راســتای اجــرای برنامه هــای حــوزه وصــول مطالبــات‬ ‫و ضــرورت برنامه ریــزی دقیــق بــرای دســتیابی بــه‬ ‫اهــداف طــرح تشــویقی وصــول مطالبــات برگــزار شــد‪،‬‬ ‫تمامــی کارکنــان را بــه تــاش بــرای وصــول مطالبــات به ویــژه به صــورت نقــدی تشــویق‬ ‫کــرد‪ .‬رشــیدی با بیان اینکــه ایــن طــرح بــا هــدف تکریــم مشــتریان و تســریع در وصــول‬ ‫مطالبــات بانــک اجرایــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬طــرح تشــویقی وصــول مطالبــات کــه حاصــل‬ ‫هم فکــری بــا کارشناســان خبــره بانــک اســت‪ ،‬در دو بخــش امهال و بخشــودگی تنظیم شــده‬ ‫کــه بایــد شــعب با توجه بــه در نظر گرفتــن شــرایط هــر مشــتری و حســب اختیــارات اعــام‬ ‫شــده بــرای اجــرای ان اقــدام کننــد»‪ .‬نایب رئیــس هیئت مدیــره بانــک دی شــیوه ارتبــاط‬ ‫مشــتریان بــا بانــک را در تعییــن میــزان بخشــودگی انــان در حــدود اعــام شــده اختیــارات‬ ‫موثــر دانســت و گفــت‪« :‬شــعب بایــد تــا پایــان ســال جــاری و در زمــان اجــرای ایــن طــرح‬ ‫ضمــن اطالع رســانی بــه مشــتریان مشــمول از انــان دعــوت کننــد در فرصــت باقیمانــده برای‬ ‫بهــره منــدی از شــرایط طــرح تشــویقی وصــول مطالبــات بــه شــعبه مراجعــه کننــد و بــا‬ ‫مذاکــره اصولــی و صحیــح‪ ،‬مشــتریان را بــه پرداخــت مطالباتشــان تشــویق کننــد تــا از ایــن‬ ‫شــرایط ویــژه بهره منــد شــوند»‪.‬‬ ‫وام کم بهره بانک صادرات‬ ‫به مستمری بگیران صندوق بیم ه اجتماعی کشاورزان‬ ‫بانــک صــادرات ایــران بــا امضــای تفاهم نامــه بــا‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان‬ ‫و عشــایر‪ ،‬تســهیالت ‪ ٣٠‬میلیون ریالــی بــه‬ ‫مســتمری بگیران واجــد شــرایط پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی بانــک صــادرات ایــران؛‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر‪ ،‬گفــت‪« :‬بر اســاس تفاهم نامــه ای‬ ‫کــه میــان صنــدوق و بانــک صــادرات ایــران منعقــد‬ ‫شــده‪ ،‬تســهیالت ‪ ٣٠‬میلیون ریالــی کم بهــره بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۱۶‬هزار نفــر از مســتمری بگیران ایــن صنــدوق‪ ،‬بــرای‬ ‫نخســتین بار پرداخــت می شــود»‪ .‬علــی شــیرکانی ابــراز کــرد‪« :‬بازپرداخــت ایــن وام‪ ۳۶ ،‬ماهــه‬ ‫اســت و از محــل اعتبــارات صنــدوق نــزد بانــک صــادرات ایــران‪ ،‬بــه مســتمری بگیران صنــدوق‬ ‫اختصــاص می یابــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬با توجه به اینکــه صنــدوق بــرای نخســتین بار نســبت‬ ‫بــه پرداخــت تســهیالت بــه مســتمری بگیران خــود اقــدام کــرده‪ ،‬اولویــت پرداخــت تســهیالت‬ ‫در ایــن مرحلــه بــا افرادی ســت کــه ســنوات مســتمری بگیری بیشــتری دارنــد‪ .‬ویژگــی ایــن‬ ‫تســهیالت‪ ،‬پرداخــت راحــت و بــدون ضامــن اســت؛ چراکه روســتائیان و عشــایر عزیــز در اغلب‬ ‫مــوارد امــکان دسترســی بــه تســهیالت بانکــی را به دلیــل نداشــتن ضامــن ندارنــد؛ بنابرایــن‬ ‫فراینــد اعطــای ایــن تســهیالت به گونــه ای طراحــی شــده کــه پرداخــت ان به راحتــی و بــدون‬ ‫ضامــن باشــد»‪.‬‬ ‫افتتاح چهار مدرسه در مناطق سیل زده لرستان‬ ‫توسط بانک پاسارگاد‬ ‫فرمانــدار کوهدشــت در ائیــن افتتــاح مدرســه شــهدای‬ ‫کره پــا کــه توســط بانــک پارســارگاد احــداث شــده‬ ‫ اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬مــا بایــد تــاش کنیــم کــه‬ ‫فرهنــگ خیررســانی بــه دیگــران ترویــج پیــدا کنــد و‬ ‫بایــد خدمــات خیــران را بــه گــوش مــردم برســانیم»‪.‬‬ ‫ماشــاءاهلل نعمتــی افــزود‪« :‬هــر کشــوری کــه راه رشــد‬ ‫و ترقــی را طــی می کنــد بایــد بــه نظــام تعلیم وتربیــت‬ ‫کــه کارخانــه انسان سازی ســت توجــه داشــته باشــد و‬ ‫بــرای تحقــق ارمان هــا و توســعه کشــور مهم تــر از ایــن‬ ‫مقولــه نداریــم»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬اگــر امروز جمعیت خیــران این شهرســتان درحــال افزایش‬ ‫اســت در ســایه تالش هــای خیرانی ســت کــه در دهه هــای گذشــته قدم هایــی را درراســتای‬ ‫ترویــج فرهنــگ خیررســانی برداشــته اند‪ .‬ســاخت ‪ ۱۲‬مدرســه توســط بانــک پاســارگاد رضــا‬ ‫زینی ونــد (مدیــرکل امــوزش و پــرورش لرســتان) نیــز در ایــن مراســم گفــت‪« :‬در ‪۱۲‬فروردیــن‬ ‫‪ ۹۸‬کــه ســیل ایــن اســتان جــاری شــد مــا شــاهد امدادرســانی و خیررســانی همــه ملــت‬ ‫ایــران بودیــم کــه عالوه بــر تامیــن مایحتــاج زندگــی مــردم کــه در ســیل از بیــن رفته بــود‬ ‫توجــه ویــژه ای بــه مدرسه ســازی داشــتند و ایــن اقــدام بــرای مــا مایــه مباهــات اســت»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه ســیل امســال خســارات جبران ناپذیــری را بــه لرســتان وارد کــرد و ایــن‬ ‫وی ِ‬ ‫س از ســیل‬ ‫اســیب بــه یــک فرصــت بی نظیــری بــرای ایــن اســتان تبدیــل شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬پــ ‬ ‫در حــدود ‪۱۱۳‬میلیارد تومــان اعتبــارات اســتانی‪۱۱۰ ،‬میلیارد تومــان اعتبــارات عمرانــی ملــی و‬ ‫‪۱۰۰‬میلیارد تومــان از اعتبــارات خیــران بــرای ســاخت مــدارس در لرســتان بهره منــد شــدیم و‬ ‫بــا ایــن اعتبــارات ‪ ۱۵۷‬مدرســه ســاخته شــد ه اســت یــا بــه افتتــاح می رســد»‪.‬‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود کیمیـ�ا کاالوران ســبز دشـ�ت در تاریـ�خ ‪ 1398/11/14‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 554166‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008964058‬ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفات��ر تکمی��ل گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی انبوه ساــزی مســکن دوراندیشــان پردیـ�س بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 329334‬و‬ ‫موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬تصـ�دی ب��ه نمایشــگاه عموم��ی و انبارهـ�ای عموم��ی فــروش ســموم دف��ع افـ�ات و بیماری هـ�ای نبات��ی فعالی��ت بازاریاب��ی غیرهرم��ی و غیرشــبکه ای واردات ب��ذر‪ ،‬پی��از‪ ،‬قلم��ه‪ ،‬پیونـ�د‪ ،‬ریش��ه و می�وـه‪ ،‬نهـ�ال و تخ��م نباتـ�ات ترخی��ص و ســاخت ه��ر نـ�وع‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103688990‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/08/20‬‬ ‫دارو یـ�ا ف��راورده بیولوژیـ�ک و عرضـ�ه و فرــوش فعالیـ�ت نظــام مهندسـ�ی و طراحـ�ی پروژه هــای و سدساــزی و امثــال ان اداره ساــلن های نمایـ�ش و برگ�زـاری مراسـ�م ها و جشـ�ن ها و یـ�ا کنفرانس هــا امــور مربــوط بـ�ه محیـ�ط زیسـ�ت و فعالیت هاــی زیسـ�ت محیطـ�ی‬ ‫و تاییدی��ه اداره کل تع��اون کار و رف��اه اجتماع��ی اس��تان ته��ران ب��ه شـ�ماره ‪ 982/15/270287‬مـ�ورخ‬ ‫تولیـ�د محصوــالت کش��اورزی ارائـ�ه خدمــات و تامیـ�ن نیــاز تولیدکنن�دـگان کش��اورزی تولیـ�د محصوــالت دامـ�ی کش��اورزی ارائـ�ه خدمــات بـ�ه کش��اورزان نظیـ�ر تسطــیح اراضـ�ی مش�اـوره و برگ�زـاری دوره هاــی اموزشـ�ی درخصــوص کش��اورزی تصــدی بـ�ه فعالیـ�ت خدماتـ�ی‬ ‫‪ 98/10/25‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬مرکـ�ز اصلـ�ی شرــکت بـ�ه‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،15‬شهرسـ�تان‬ ‫و نظافتـ�ی ورود هـ�ر نــوع ف��راورده بیولوژیـ�ک نظیـ�ر ســرم و واکسـ�ن و فراورده هاــی ازمایش�گـاهی و موــاد غذایـ�ی ورود و ساــخت تبدیـ�ل و بســته بندی و فرمولـ�ه ک��ردن‪ ،‬توزیـ�ع و صدــور کلیـ�ه سمــوم دفـ�ع افــات و بیماری هــای نباتـ�ی عملیــات بارگیــری و تخلیـ�ه و یـ�ا‬ ‫ته�رـان‪ ،‬بخ��ش مرکزــی‪ ،‬ش��هر ته��ران‪ ،‬محل��ه داوودی��ه‪ ،‬خیاب��ان ش��هید هوش��نگ مظف��ری (س��پاهان)‪،‬‬ ‫ترخی��ص کاال ارائ��ه خدم��ات راج��ع ب��ه ابرسـ�انی و گازرسـ�انی و ی��ا برق رسـ�انی تاس��یس س�رـدخانه و مجتم��ع کشاــورزی و ی��ا مجتم��ع پــرورش حیوان��ات و ماهی��ان عملی��ات سـ�اخت در ام��ور عمران��ی از قبی��ل احـ�داث س�اـختمان و راه و ی��ا شـ�بکه های ابرسـ�انی درصـ�ورت‬ ‫خیابـ�ان فرجـ�ام‪ ،‬پـلاک ‪ ،9‬مجتمـ�ع مس�کـونی کاج‪ ،‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 1‬کدپسـ�تی ‪ 1545653111‬انتقـ�ال‬ ‫لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،13‬شهرسـ�تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تهــران‪ ،‬محل��ه تهرانس��ر غرب��ی‪ ،‬کوچ��ه چه��ل و یک��م‪ ،‬خیاب��ان مالک اشــتر‪،‬‬ ‫یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬تعدــاد اعضــاء علی البــدل هیئـ�ت مدیــره از یـ�ک نفـ�ر‬ ‫پـلاک ‪ ،9‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 4‬کدپسـ�تی ‪ 1388844899‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک از شرــکا اقــای رحیـ�م محمدزاده کرکــرق بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0077796519‬دارنـ�ده ‪ 500000‬ریـ�ال‬ ‫بـ�ه دو نفـ�ر افزایـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬اساس�نـامه جدیـ�د شرــکت تعاونـ�ی‬ ‫سهم الشرــکه اقــای سجــاد غفارلـ�و بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0083930884‬دارنـ�ده ‪ 500000‬ریــال سهم الشرــکه اعضـ�ا هیئـ�ت مدیــره اقــای رحیـ�م محمدزاده کرکــرق بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0077796519‬و بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل بـ�ه مــدت نامحدــود و بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مشتــمل بـ�ر ‪ 52‬م��اده و ‪ 32‬تبصــره بـ�ه تصویـ�ب رســید و جایگزیـ�ن اساس�نـامه قبلـ�ی گردیـ�د‪.‬‬ ‫مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود اقــای سجــاد غفارلـ�و بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0083930884‬و ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامحـ�دود و ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامحـ�دود دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور شـ�رکت‬ ‫از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا‪ ،‬عقوداســامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء اقـ�ای رحی��م محمدزاده کرکـ�رق همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق اساس�نـامه‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه‬ ‫منزلـ�ه اخـ�ذ و صدــور پروانـ�ه فعالیـ�ت نمی باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)768569‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)768571‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بهارستــان زریـ�ن مهـ�ر مان�دـگار بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪504801‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004733327‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/08/01‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬سیــدکمال الدین فردوسـ�ی ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0532193288‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و رییـ�س‬ ‫هیــات مدیــره نسرین الس�اـدات داوری ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0532183673‬ب��ه س��مت عض��و هی��ات مدی��ره بـ�رای‬ ‫م��دت نامح��دود انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ -‬س��فته‪-‬‬ ‫ب��روات‪ -‬قرارداده��ا عق��ود اس�لامی ب��ا امض��ای مدیرعام��ل هم��راه ب��ا مه��ر ش��رکت معتبرــ می باش��د و اوراق‬ ‫عاــدی و اداری بـ�ا امضــای مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)768570‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ /1398‬شماره ‪297‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تاثیر شبکه های اجتماعی بر سالمت روان‬ ‫زهرا فکوری‬ ‫متخصصــان حــوز ه ســامتی معتقدنــد کــه بی تحرکــی و یک جــا نشســتن‬ ‫مثــل ســیگار کشــیدن بــرای ســامتی مضــر اســت‪ .‬بــا توجــه بــه تعــداد بیماری هــا و امــار مرگ ومیــر‬ ‫مرتبــط بــا بی تحرکــی بایــد گفــت کــه یک جــا نشســتن‪ ،‬یکــی از بدتریــن بالهایی ســت کــه‬ ‫بــر ســامتی مان می اوریــم‪ .‬امــا بدتــر از ان‪ ،‬کارهایــی اســت کــه هنــگام یک جانشــینی انجــام‬ ‫می دهیــم؛ تصــور کنیــد کــه دقایــق ارزشــمند اوقــات فراغــت را بــرای شــبکه های اجتماعــی‬ ‫اختصــاص دهیــم‪ .‬بــرای برخــی افــراد‪ ،‬ایــن دقایــق بــه ســاعت ها تبدیــل می شــوند‪ .‬تحقیقــات‬ ‫مختلــف ثابــت کرده انــد کــه اعتیــاد بــه شــبکه های اجتماعــی جــزو بدتریــن عادت هایــی اســت کــه‬ ‫افــراد جامعــه از لحــاظ روانشناســی اجتماعــی بــا ان روبـه رو می شــوند‪ .‬در ایــن مقالــه شــش تاثیــری‬ ‫کــه شــبکه های اجتماعــی روی ســامت روان مــا می گذارنــد را بررســی خواهیــم کــرد‪ .‬اکادمــی‬ ‫پزشــکی کــودکان امریــکا در زمینـه ی اثــرات منفــی شــبکه هــای اجتماعــی بــر کــودکان و نوجوانــان‬ ‫هشــدار داده اســت؛ کــودکان در ایــن فضــا بــا احتمــال «تهدیــدات اینترنتــی» و «افســردگی فیــس‬ ‫بــوک» مواجــه هســتند‪ .‬البتــه بزرگ ســاالن در نس ـل های مختلــف نیــز بــا ایــن خطــرات روب ـه رو‬ ‫هســتند‪ .‬مطالعــات گوناگــون نشــان داده انــد کــه شــبکه هــای اجتماعــی بــرای ســامت ذهــن زیان بار‬ ‫هســتند کــه در ادامــه بــه برخــی از انهــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫د‬ ‫شبکه های اجتماعی یا میدان های نفرت پراکنی؟‬ ‫را در به روزرســانی وضعیتشــان کپی پیســت می کردنــد و ایــن‬ ‫مان ـ ِع کوچــک‪ ،‬نیازمنــد چند ثانیــه تفکــر و توجــه بــود‪ .‬دکمــه‬ ‫ریتوئیــت دراســاس گســترش بی اصطــکاک محتــوا را ممکــن‬ ‫ســاخت‪ .‬تنهــا یــک کلیــک می توانســت توئیــت شــخصی‬ ‫دیگــر را بــه تمــام دنبال کننده هــای شــما برســاند و بــه شــما‬ ‫اجــازه دهــد تــا در اعتبــا ِر محتــوایِ ُمســری شــریک شــوید‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۱۲‬فیس بــوک نســخه خــود از دکمــه ریتوئیــت؛‬ ‫«به اشــتراک گذاری» را بــه مخاطبــان به ســرعت روبه رشــدش‪،‬‬ ‫کاربــران گوشــی های همــراه‪ ،‬عرضــه کــرد‪ .‬کریــس ِو ِد ِرل؛ از‬ ‫مهندســانی بــود کــه دکمــه ریتوئیــت را بــرای توئیتــر ابــداع‬ ‫کــرد‪ .‬او همیــن امســال در مصاحبـه ای بــا بازفیــد اعتــراف کــرد‬ ‫تابه حــال شــده‪ ،‬در گروهــی تلگرامــی یــا کامنت هــای اینســتاگرام‪ ،‬بحــث سیاســی کنیــد و اخــرش پشــیمان نشــده باشــید؟ اغلــب مــا حتــی یک بــار هــم ایــن تجربــه‬ ‫کــه اکنــون از ایــن کار پشــیمان اســت‪ِ .‬و ِد ِرل درحالی کــه کــه‬ ‫را نداشــته ایم‪ .‬هر دفعــه کــه اتفاقــی سیاســی می افتــد‪ ،‬به محــض لب گشــودن‪ ،‬بــا هجــوم فحش هــا مواجــه می شــویم‪ .‬شــبکه های اجتماعــی روزی قــرار بــود میــز‬ ‫نخســتین جماعــت توئیتــری را دیــد کــه از ابــزارش اســتفاده‬ ‫گفت وگــوی جامعــه باشــد؛ امــا حــاال چــه؟ تمســخر‪ ،‬متل ـک ‪ ،‬ابروریــزی و خشــونت شــده اند ســکه رایــج ایــن شــبکه ها‪ .‬پس ـت های پرالتهــاب توجــه هزاران نفــر را‬ ‫می کردنــد‪ ،‬بــا خــود اندیشــید‪« :‬مثــل اینــه کــه بــه یــک بچــه‬ ‫می دزدنــد و حرف هــای عاقالنــه و موجــه در میــان غوغــا گــم می شــوند‪ .‬راه نجــات چیســت؟‬ ‫چهارســاله اســلحه پُــر داده باشــیم!» تیــر خــاص در ســال های‬ ‫اطالعــات نادرســت به وفــور بــه راه می افتنــد؛ ایدئولوژی هــای ایــن سـ ِ‬ ‫فــرض کنیــم داســتان افرینــش در کتاب مقــدس حقیقــت دارد‪:‬‬ ‫ـیرک گالدیاتــوریِ جدیــد می شــویم‪ ،‬حتــی باوجوداینکــه ‪ ۲۰۱۲‬و ‪ ۲۰۱۳‬شــلیک شــد؛ وقتــی اپ ورتــی و دیگــر ســایت ها‬ ‫خداونــد جهــان را در شــش روز افریــد؛ ازجملــه تمــام قوانیــن‬ ‫خشــونت بار‪ ،‬اعضــای جدیــد به خــود جــذب می کننــد‪ .‬احتمــاالً می دانیــم می توانــد مــا را بی رحــم و ســطحی کنــد‪ .‬بنابــر شــروع کردنــد بــه تبدیــل این مجموعــه امکانــات بــه ســرمایه و‬ ‫نفس اتصــال؛ بلکــه روش شــبکه های اجتماعــی برای‬ ‫فیزیــک و تمــام ثابت هــای فیزیکــی کــه در تمــام کائنــات کاربرد مشــکل نــه ِ‬ ‫اســتدالل مالی کراکت؛ اســتاد روان شناســی دانشــگاه ییــل‪ ،‬وقتی پیشــروی در هنـ ِر ازمــودن تیترهــا از میــان ده ها نســخه متفاوت‬ ‫دارنــد‪ .‬حــال فــرض کنیــم روزی در اوایــل قــرن ‪ ،٢١‬خداونــد از‬ ‫تبدیــل این همــه ارتبــاط بــه نمایشــی عمومــی باشــد‪ .‬مــا اغلــب چهــره دیگــری را نمی بینیــم و همچنیــن وقتــی باره او بارهــا بــرای یافتــن نســخه ای کــه موجــب بیش تریــن میــزان کلیــک‬ ‫ کــردن»‬ ‫فکــر می کنیــم رابطــه خیابانــی دوطرفه اســت‪ .‬صمیمیــت زمانی در طــول روز از مــا خواســته می شــود تــا بــا «الیک‬ ‫ـض تفریــح‪ ،‬ثابــت گرانشــی را دو برابر کــرده بود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫روی مــال و محـ ِ‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن شــروع مقاله هــای «باورتــان نمی شــود‪ »...‬و‬ ‫زندگی کــردن در هنگامــه چنیــن تغییــری چــه حســی داشــت؟‬ ‫ســاخته می شــود کــه شــریک ها به نوبــت حــرف بزننــد‪ ،‬بــه محکومیــت موضــع عمومــی بگیریــم‪ ،‬ان نیروهــای طبیعــی کــه هم خانواده هایــش بــود کــه بــا عکس هایــی همــراه می شــدند‬ ‫شــوخی های یکدیگــر بخندنــد و افشــاگری های متقابــل کننــد؛‬ ‫همــه مــا به ســمت زمیــن کشــیده می شــدیم؛ ســاختمان های‬ ‫می تواننــد مانــع پیوســتن مــا بــه یــک جماعــت خشــمگین کــه ازمــوده و انتخــاب شــده بودنــد تــا مــا بی فکــر روی ان هــا‬ ‫بســیاری فرومی ریختنــد؛ پرنده هــا از اســمان ســقوط امــا چــه اتفاقــی می افتــد انــگاه کــه در هر دو ســوی خیابــان شــوند‪ ،‬تضعیــف می شــوند‪ ،‬نیروهایــی ازقبیــل زمــان بــرای کلیــک کنیــم‪ .‬ایــن مقــاالت معمــوالً به نیــت انگیختــن خشــم‬ ‫می کردنــد؛ زمیــن بــه خورشــید نزدیک تــر می شــد و مــدارش‬ ‫جایگاه هــای خطابــه علَــم می شــوند و پُــر می شــوند از دوســتان تامــل و بازیابــی خونســردی یــا احســاس همــدردی بــا کســی که منتشــر نمی شــدند (بنیان گــذاران اپ ورتــی بیش تــر بــه‬ ‫را دوبــاره در منطق ـه ای بســیار گرم تــر مســتقر می کــرد‪ .‬اجــازه و اشــنایان و رقبــا و غریبه هایــی کــه همگــی مشــغول قضــاوت و دارد تحقیــر می شــود‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی تعــداد روحیــه دادن عالقــه داشــتند)؛ امــا موفقیــت ایــن راهبــرد‪،‬‬ ‫ـی‬ ‫ـترش ازمایـ ِ‬ ‫بدهیــد دوبــاره ایــن ازمایــش فکــری را‪ ،‬این بــار به جــای جهــان ارائــه نظریــات خویش انــد؟ مــارک لیــری؛ روان شــناس اجتماعی‪ ،‬زیــادی از دل مشــغول ترین شــهروندان مــا بــا سیاســت را تبدیــل گسـ ِ‬ ‫ـش تیتــر و همــراه بــا ان‪ ،‬بســته بندیِ احساسـ ِ‬ ‫اصطــاح «جامعه ســنج» را ابــداع کــرد تــا ســنجه روانــی درونــی‬ ‫فیزیکــی‪ ،‬در جهــان اجتماعــی و سیاســی انجــام دهیــم‪ .‬قانــون‬ ‫می کننــد بــه کابــوس مدیســن‪ :‬اتش افروزانــی کــه در رقابت انــد گزارش هــا را در رســانه های قدیمــی و جدیــد به یکســان‬ ‫اساســی ایاالت متحــده تمرینــی در طراحــی هوشــمندانه بــود‪ .‬را توصیــف کنــد کــه لحظه به لحظــه بــه مــا می گویــد بــه‬ ‫تــا پرالتهاب تریــن پس ـت ها و تصاویــر را خلــق کننــد و قادرنــد تضمیــن کــرد؛ تیترهــای خشــمگین و حامــل بــار اخالقــی در‬ ‫در لحظــه ان هــا را در سراســر کشــور پخــش کننــد؛ درحالی کــه‬ ‫چشــم دیگــران چگونــه می نماییــم‪ .‬او اســتدالل کــرد کــه مــا‬ ‫پــدران بنیان گــذار می دانســتند اکثــر دمکراســی های پیشــین‬ ‫ســال های بعــدی رونــق گرفتنــد‪ .‬لــوک اُنیــل‪ ،‬در یادداشــتی در‬ ‫جامعه ســنج عمومی شــان نشــان داده کــه افریده هایشــان بــه‬ ‫واقعــاً بــه عزت نفــس احتیاجــی نداریــم؛ درعــوض‪ ،‬ضــرورت‬ ‫بی ثبــات و کوتاه مــدت بوده انــد؛ امــا ان هــا روان شناســان خوبــی‬ ‫اســکوایر‪ ،‬در بــاب تغییراتــی کــه بــر رســانه های اصلــی اعمــال‬ ‫تکاملــی این اســت که دیگــران را وادار کنیــم مــا را شــریک چــه دوردس ـت هایی کــه نرســیده اســت‪.‬‬ ‫بودنــد و کوشــیدند تــا بــرای مقاومــت دربرابــر نیروهایــی کــه‬ ‫شــده اند‪ ،‬تامــل و اعــام کــرد کــه مــا در ســال ‪« ۲۰۱۳‬اینترنــت‬ ‫شــبکه های اجتماعــی در اغــاز حــس متفاوتــی از امــروز داشــتند‪.‬‬ ‫تالش هــای پرشــمار بــرای حاکمیــت مــردم را نــاکام گذاشــته مطلوبــی بــرای انــواع گوناگونــی از رابطه هــا درنظــر بگیرنــد‪.‬‬ ‫را خــراب کردیــم»‪ .‬ســال بعــد‪ ،‬اژانــس پژوهــش اینترنتِ روســیه‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــا الیــک‪ ،‬دوســتان‪ ،‬دنبال کننده هــا و‬ ‫بودنــد‪ ،‬نهادهــا و روندهایــی همخــوان بــا ماهیــت ادمی بــه وجود‬ ‫فرندســتر‪ ،‬مای اســپیس و فیس بــوک همگــی بیــن ســال های بســیج کردن شــبکه حســاب های جعلــی اش در پهنــه تمــام‬ ‫اورنــد؛ مثـ ًا جیمــز مدیســن‪ ،‬در مقالــه شــماره ‪ ۱۰‬از مجموعــه ریتوئیت هــا جامعه ســنج مــا را از درون افــکار خصوصی مــان ‪ ۲۰۰۲‬تــا ‪ ۲۰۰۴‬پدیــدار شــدند و ابــزاری عرضــه کردنــد کــه‬ ‫پلتفرم هــای اصلــی شــبکه های اجتماعــی را اغــاز کــرد و از‬ ‫فدرالیســت‪ ،‬دربــاره هراســش از قــدرت «جنــاح» نوشــت؛ بیــرون کشــیده و بــرای مشــاهده همــگان منتشــر کرده انــد‪ .‬اگــر بــه کاربــران کمــک می کــرد بــه دوســتان خــود متصــل شــوند‪ .‬ایــن ماشــین خشــم جدیــد به منظــور برانگیختــن تفرقه هــای‬ ‫ی مــدام در حــال ابــراز خشــم‬ ‫شــما در گفت وگوهــای خصوص ـ ‬ ‫منظــور او از جنــاح‪ ،‬تعصــب نیرومنــد یــا منافــع گروهــی بــود‬ ‫ان هــا مــردم را ترغیــب می کردنــد تــا نســخه هایی به شــدت کورکورانــه و پیشــبرد اهــداف روســی بهــره بــرد‪.‬‬ ‫سراشــیبی خشــ ِم‬ ‫کــه «اتــش خصومــت متقابــل را در انســان ها برمی انگیخــت» باشــید‪ ،‬احتمــاالً به نظــر دوســتانتان مــال اور خواهیــد رســید؛ نمایشی شــده از زندگــی خــود منتشــر کننــد؛ امــا هیــچ البتــه اینترنــت به تنهایــی مســئول ایــن‬ ‫ِ‬ ‫و باعــث می شــد تــا ان هــا مصلحــت همگانــی را از یــاد ببرنــد‪.‬‬ ‫ـی امــروزی نیســت‪ .‬رســانه ها از زمانــه مدیســن مشــغول‬ ‫امــا هنگامی کــه گروهــی از مخاطبــان حاضرنــد‪ ،‬نتیجــه متفــاوت راهــی بــرای بر انگیختــن خشــم ُمســری پیــش پــای ان هــا سیاسـ ِ‬ ‫او می اندیشــید کــه وســعت ایاالت متحــده می توانــد ســپری اســت؛ خشــم می توانــد جایــگاه شــما را بــاال ببــرد‪ .‬ویلیــام جــی‪.‬‬ ‫نمی گذاشــتند‪ .‬ایــن امــر بــا مجموعــه ای از گام هــای کوچــک دامــن زدن بــه تفرقــه بوده انــد و دانشــمندان علــوم سیاســی‪،‬‬ ‫تغییــر کــرد؛ گام هایــی کــه هر یــک بــرای بهبــود تجربــه کاربــری‬ ‫دفاعــی دربرابــر یورش هــای جناح گرایــی عرضــه کنــد؛ زیــرا بریــدی و ســایر پژوهنــدگان در دانشــگاه نیویــورک طی تحقیقی‬ ‫ِ‬ ‫فرهنــگ خشــ ِم امــروزی را در دهه هــای ‪ ٨٠‬و‬ ‫ردپــایِ‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۷‬بُــرد نیم میلیــون توئیــت را انــدازه گرفتنــد و‬ ‫هرکــس می خواســت خشــم را در چنیــن فاصلــه زیــادی‬ ‫طراحــی شــده بودنــد و توامــان شــیوه پخــش اخبــار و خشــم ‪ ،۹۰‬زمانــه ظهــور تلویزیــون کابلــی و میزگردهــای رادیویــی‬ ‫احساســی به کاررفتــه در جامعــه امریکایــی را دگرگــون کردنــد‪ .‬به منظــور اصــاح‬ ‫بپراک َنــد‪ ،‬کار ســختی در پیــش می داشــت‪ .‬او تصــور می کــرد دریافتنــد کــه هــر کلمــه اخالقــی یــا‬ ‫ِ‬ ‫یافته انــد‪ .‬مجموعــه زیــادی از نیروهــا دارنــد امریــکا را به ســوی‬ ‫رهبــران جناحــی یــا تفرقه انگیــز «شــاید شــعله ای در ایالت هــای در یــک توئیــت به طور میانگیــن ‪ ۲۰‬درصــد فراگیــری ان را شــبکه های اجتماعــی (و کاســتن از زیان هــای ان بــرای دوقطبی شــدگی بیشــتر هــل می دهنــد؛ امــا از ‪ ۲۰۱۳‬به بعــد‬ ‫افزایــش داده‪ .‬مطالعــه دیگــری در ســال ‪ ۲۰۱۷‬کــه توســط مرکز‬ ‫خــاص خــود برافروزنــد؛ امــا نخواهنــد توانســت حریقــی‬ ‫دمکراســی) بایــد تــاش کنیــم تــا ایــن تکامــل را درک کنیــم‪ .‬شــبکه های اجتماعــی تبدیــل شــده اند بــه شــتاب دهنده ای‬ ‫گســترده در ســایر ایالت هــا راه بیندازنــد»‪ .‬قانــون اساســی پژوهشــی پیــو انجــام شــده‪ ،‬نشــان داد پُسـت هایی کــه نمایانگــر‬ ‫زمانی کــه توئیتــر در ســال ‪ ۲۰۰۶‬از راه رســید‪ ،‬نــواوری اصلـی اش قدرتمنــد بــرای هرکــس کــه بخواهــد اتشــی بیفــروزد‪ .‬حتــی‬ ‫شــامل ســاوزکارهایی بــرای اهســته کردن امــور‪ ،‬مجالــی بــرای «مخالفــت خشــمگین» بودنــد‪ ،‬تقریبـاً دوبرابــر دیگر انــواع محتوا‬ ‫تایم الیــن بــود‪ :‬جریانــی دائمــی از به روزرســانی های ‪۱۴۰‬حرفــی اگــر بشــود شــبکه های اجتماعــی را از اثــرات خشم گسترشــان‬ ‫خوابیــدن شروشــور و ترغیــب بــه درنــگ و تامــل بــود‪ .‬ثابــت در فیس بــوک موفــق بــه ایجــاد مشــغولیت در کاربــران (ازجملــه کــه کاربــران می توانســتند روی گوشــی های خــود ببیننــد‪ .‬خــاص کــرد‪ ،‬باز هــم بــرای ثبــات دمکراســی دردســرهایی‬ ‫الیــک و به اشــتراک گذاری) شــده اند‪.‬‬ ‫شــد کــه طــرح مدیســن بــادوام اســت؛ امــا اگــر روزی در اوایــل‬ ‫تایم الیــن شــیوه ای جدیــد بــرای مصــرف اطالعــات بــود‪ :‬جریانی خواهنــد داشــت‪ .‬یکــی از ایــن دردســرها میــزان غلبــه و‬ ‫قــرن ‪ ،٢١‬فنــاوری ای ظاهــر می شــد کــه در مــدت یک دهــه دو فیلســوف به نام هــای جاســتین توســی و برنــدن وارمکــه‪ ،‬بی انتهــا از محتــوا کــه خیلی هــا معتقــد بودنــد مثــل نوشــیدن‬ ‫جایگزینــی ایده هــا و تنش هــای زمــان حــال بــا ایده هــا و‬ ‫ِ‬ ‫عبــارت ســودمند «باالرفتــن از جایــگاه خطابــه اخالقــی» را از شــلنگ اتش نشانی ســت‪ .‬بعــدا ً در همان ســال‪ ،‬فیس بــوک‬ ‫ـی اجتماعــی و سیاســی را تغییــر‬ ‫ـی زندگـ ِ‬ ‫چندیــن معیــا ِر اساسـ ِ‬ ‫درس هــای قدیمی تــر زمان هــای گذشــته اســت‪ .‬درحالی کــه‬ ‫مـی داد‪ ،‬چــه بالیــی بــر ســر دمکراســی امریکایــی می امــد؟ اگــر پیشــنهاد کرده انــد تــا توصیفــی باشــد از انچــه زمانــی اتفــاق نســخه خــودش به نــام نیوزفید را بـه راه انداخــت‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۰۹‬کــودکان در امریــکا بــزرگ می شــوند‪ ،‬رودخانه هایــی از اطالعــات‬ ‫دکمــه «الیــک» را اضافــه کــرد و بــرای نخســتین بار‪ ،‬ســنجه ای‬ ‫می افتــد کــه افــراد از خطابــه اخالقــی بــرای باالبــردن شــان خود‬ ‫ایــن فنــاوری به شــدت میــزان «خصومــت متقابــل» و ســرعت‬ ‫بی وقفــه بــه درون چشــم ها و گوش هایشــان جاری انــد‪:‬‬ ‫ـی عمومــی بــرای میــزان محبوبیــت محتــوا افریــد‪ .‬ســپس نــواوریِ‬ ‫گســترش خشــم را افزایــش مـی داد چــه؟ ایــا ممکــن بود شــاهد در تــاالر گفت وگــوی عمومــی اســتفاده می کننــد‪ .‬ماننــد توالـ ِ‬ ‫مجموعــه ای از ایده هــا‪ ،‬روایت هــا‪ ،‬اهنگ هــا‪ ،‬عکس هــا و‬ ‫سیاســی‬ ‫معــادل‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫فروپاشــی ســاختمان ها‪ ،‬ســقوط پرنــدگان از خطیبانــی کــه بــرای مخاطبانــی شــکاک ســخن می گوینــد‪ ،‬دگرگون ســا ِز دیگــری نیــز افــزود‪ :‬الگوریتمــی کــه براســاس بیش از این هــا‪ .‬فــرض کنیــم می توانیــم به طور مشــخص ســه‬ ‫اســمان‪ ،‬و نزدیک شــدن زمیــن بــه خورشــید باشــیم؟ ممکــن هرکــس می کوشــد تــا از خطیــب قبلــی بهتــر باشــد و ایــن‪ ،‬میــزان «مشــغولیت» پیش بینی شــده‪ ،‬تعییــن می کــرد هــر‬ ‫جریــان را گرفتــه و کمیت یابــی کنیــم‪ :‬اطالعــات جدیــد (در‬ ‫بــه الگوهــای مشــترکی ختــم می شــود‪ .‬خطیبــان تمایــل دارنــد کاربــر کــدام پســت ها را ببینــد؛ میــزان احتمــال برقــراری‬ ‫اســت امریــکا هم اینــک چنیــن زمان ـه ای را ســپری کنــد‪.‬‬ ‫مــاه گذشــته تولیــد شــده)‪ ،‬اطالعــات میان ســال (بیــن ‪ ۱۰‬تــا‬ ‫ماموریــت اولیــه فیس بــوک این بودکــه «جهــان را ازادتــر و‬ ‫تــا «اتهامــات اخالقــی جعــل کننــد‪ ،‬در مــوارد خیط کردن هــای تعامــل فــرد بــا یــک پســت مفــروض با توجه بــه الیک هــای ‪ ۵۰‬سال گذشــته تولیــد شــده‪ ،‬توســط نســل هایی کــه شــامل‬ ‫متصل تــر کنــد» و در نخســتین روزهــای شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬عمومــی بــه ســایرین بپیوندنــد‪ ،‬اعــام کننــد که هرکــس مخالف قبلــی او محاســبه می شــد‪ .‬ایــن نــواوری‪ ،‬شــلنگ اتش نشــانی‬ ‫والدیــن و اجــداد کــودک اســت) و اطالعــات قدیمــی (بیــش‬ ‫بســیاری ازافراد پنداشــتند کــه افزایــش چشــمگیر اتصــال در ان هاســت اشــکارا اشــتباه می کنــد‪ ،‬یــا در نمایــش احساســات‬ ‫را رام و ان را بــه یــک جریــان نمایشی شــده تبدیــل کــرد‪ .‬انتظــا ِم از ‪ ۱۰۰‬ســال پیش تولیــد شــده)‪ .‬تــوازن ایــن دســته ها در‬ ‫ـی محتــوا در نیوزفیــد سلســله مراتب اعتبــار را بــا خــاک‬ ‫مقیاســی جهانــی بــرای دمکراســی خــوب اســت؛ اما‪ ،‬پــس از گذر اغــراق کننــد»‪ .‬قربانیــان ایــن مســابقه‪ ،‬بــرای به دســت اوردن‬ ‫الگوریتمـ ِ‬ ‫قــرن ‪ ١٨‬هرطور کــه بــوده‪ ،‬مســلماً در قــرن بیســتم‪ ،‬به علــت‬ ‫تائیــد مخاطبــان‪ ،‬فحــوای کالم و حقیقت انــد‪ .‬ایــن خطیبــان یکســان کــرد‪ .‬هــر پســتی از هــر تولیدکننــده ای می توانســت‪،‬‬ ‫ســالیان بــر شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬خوش بینــی رنــگ باختــه‬ ‫شــیوع دســتگاه های رادیــو و تلویزیــون در خانــه امریکایی هــا‪،‬‬ ‫و فهرســت زیان هــای شناخته شــده یــا شــک برانگیز رشــد هــر کلمــه ای کــه رقبــا و گاه حتــی دوستانشــان گفته انــد را‬ ‫مادامی کــه مول ـ ِد مشــغولیت اســت‪ ،‬در صــدر فیدهایمــان جــا به نفــع اطالعــات جدیــد تغییــر کــرده‪ .‬در قــرن بیســت ویکم‪،‬‬ ‫کــرده اســت‪ :‬تجربــه بحث هــای سیاســی انالیــن (اغلــب میــان زیــر ذره بیــن می گذارنــد تــا امکانــی بــرای برانگیختــن خشــم خــوش کنــد‪ .‬بعــدا ً «اخبــار جعلــی» نیــز در ایــن محیــط رونــق شــدت و ســرعت ایــن تغییــر تــوازن قریب به یقیــن بیش تــر‬ ‫یافتنــد؛ زیــرا متــن یــک وبــاگ شــخصی همــان ظاهــری را‬ ‫غریبه هــای بی نام ونشــان)‪ ،‬از مشابهشــان در زندگــی واقعــی‪ ،‬بــا همگانــی بیابنــد‪ .‬زمینــه ســقوط می کنــد‪ .‬بــه نیــت گوینــده‬ ‫شــده‪ .‬زمانی کــه اکثــر امریکایی هــا در ســال ‪ ۲۰۱۲‬شــروع بــه‬ ‫داشــت کــه گزارشــی از «نیویــورک تایمــز»‪ .‬توئیتــر نیــز در‬ ‫عصبیــت بیش تــر و نزاکــت کم تــری همــراه اســت‪ .‬شــبکه های اعتنــا نمی شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی کردنــد‪ ،‬خــود را به نحــوی‬ ‫افــراد متعصــب بــا هــم جهان بینی هایــی می افریننــد کــه انســان ها به گونـه ای تکامــل یافته انــد تــا غیبــت کننــد‪ ،‬خــود را‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۹‬بــا افــزودن دکمــه «ریتوئیــت» تغییــری کلیــدی بــه یکدیگــر بیش متصــل کردنــد کــه بــر مصــرف اطالعــات‬ ‫می تواننــد هر لحظــه افراطی تــر شــوند؛ کارزارهــای پخــش بیاراینــد‪ ،‬دغـل کار باشــند و طــرد کننــد‪ .‬مــا به ســادگی مجــذوب اعمــال کــرد‪ .‬تا ان زمــان‪ ،‬کاربــران بایــد توئیت هــای قدیمی تــر جدیدشــان به شــدت افــزود؛ بلــه‪ ،‬ســرگرمی هایی از قبیــل‬ ‫خشمت را فوروارد کن!‬ ‫ویدئــوی گربه هــا و شــایعات ســلبریتی ها‪ ،‬همچنیــن خشـم های‬ ‫هرســاعته و هــرروزه و نظــرات داغ دربــاره رویدادهــای اخیــر و‬ ‫در همان حــال ســهم اطالعــات قدیمی تــر را کاهــش داد‪ .‬تاثیــرات‬ ‫ایــن تغییــر چــه می توانــد باشــد؟ ادمونــد ب ِــرک؛ فیلســوف و‬ ‫سیاســتمدار انگلیســی ایرلندی‪ ،‬در ســال ‪ ۱۷۹۰‬نوشــت‪« :‬مــا‬ ‫می ترســیم مــردم را رهــا کنیــم تــا هر یــک براســاس جیــره‬ ‫خــرد خــود زندگــی و تجــارت کنــد؛ زیــرا ظــن ان داریــم کــه‬ ‫ایــن جیــره در هــر فــرد کوچــک اســت و نیــز به نفــع افــراد‬ ‫اســت اگــر از بانــک عمومــی و ســرمایه ملت هــا و اعصــار بهــره‬ ‫گیرنــد»‪ .‬از صدقه ســر شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬مــا در حا انجــام‬ ‫ازمایشــی جهانــی هســتیم کــه اعتبــار هــراس ب ِــرک را‬ ‫می ازمایــد‪ .‬شــبکه های اجتماعــی افــراد را از تمــام ســنین ســوق‬ ‫تنــش روز‪ ،‬تمرکــز‬ ‫می دهنــد تــا روی ابروریــزی‪ ،‬شــوخی یــا‬ ‫ِ‬ ‫کننــد؛ امــا اثراتــش می توانــد به ویــژه بــرای نســل های جــوان‬ ‫عمیق تــر باشــد؛ کســانی که فرصــت کم تــری بــرای کســب‬ ‫ایده هــا و اطالعــات قدیمــی پیــش از اتصــال خــود بــه جریــان‬ ‫شــبکه های اجتماعــی داشــته اند‪ .‬احتمــاالً نیــاکان فرهنگــی مــا‬ ‫به طور متوســط عاقل تــر از مــا نبوده انــد؛ امــا ایده هایــی کــه از‬ ‫ان هــا ب ـه ارث برده ایــم فراینــد غربالگــری را از ســر گذرانده انــد‪.‬‬ ‫مــا بیش تــر ایده هایــی را می اموزیــم کــه نســل های متوالــی‬ ‫ان هــا را شایســته ســپردن بــه نســل بعــدی دانســته اند‪ .‬معنایش‬ ‫این نیســت که ایــن ایده هــا همیشــه درســت اند؛ ولــی ایــن‬ ‫هســت کــه احتمــاالً ان ایده هــا در درازمــدت ارزشــمندترند از‬ ‫اکثریــت محتوایــی کــه طــی مــاه گذشــته به وجــود امده انــد‪.‬‬ ‫اعضــای نســل زد (ان هایی کــه پــس از ســال ‪ ۱۹۹۵‬یــا همــان‬ ‫حــدود به دنیــا امده انــد)‪ ،‬باوجودی کــه دسترســی بی ســابقه ای‬ ‫بــه هرانچــه تاکنــون نوشــته و دیجیتالــی شــده دارنــد‪ ،‬احتمــاالً‬ ‫کم تــر از ســایر نســل های اخیــر بــا خــرد انباشــته بشــری‬ ‫اشــنایی یافته انــد؛ پــس مســتعد اســتقبال از ایده هایی انــد کــه‬ ‫برایشــان در شــبکه بالواسطه شــان شــان اجتماعــی مـی اورد؛ امــا‬ ‫درنهایــت گمــراه شــده اند؛ مثـ ًا برخــی پلتفرم هــایِ شــبکه هایِ‬ ‫اجتماعــی جنــا ِح راســت کاری کرده انــد کــه منفورتریــن‬ ‫ِ‬ ‫ایدئولــوژی قــرن بیســتم بتوانــد مــردان جوانــی را جــذب کند که‬ ‫تشــنه درکــی از معنــا و تعلق انــد و راغــب بــه اینکــه بــه نازیســم‬ ‫فرصتــی دوبــاره بدهنــد‪ .‬درمقایســه‪ ،‬به نظــر می رســد کــه‬ ‫جوانــان متمایــل بــه چــپ از سوسیالیســم و حتــی در برخی موارد‬ ‫کمونیســم‪ ،‬بــا چنــان اشــتیاقی اســتقبال می کننــد کــه گویــی از‬ ‫تاریــخ قــرن بیســتم منفــک اســت و نظرســنجی ها نشــان داده‬ ‫کــه جوان هــا از سراســر طیــف سیاســی دارنــد اعتقادشــان بــه‬ ‫دمکراســی را از دســت می دهنــد‪.‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی زندگــی میلیون هــا امریکایــی را بــا‬ ‫شــتاب و نیرویــی کــه کم ترکســی انتظــارش را داشــت‪،‬‬ ‫دگرگــون کرده انــد‪ .‬پرســش این اســت که ایــا ایــن تغییــرات‬ ‫می تواننــد فرضیاتــی بی اعتبــار ســازند را کــه مدیســن و ســایر‬ ‫بنیان گــذاران هنــگام طراحــی سیســتمی بــرای حاکمیــت مردم‬ ‫داشــتند؟ در قیاس بــا امریکایی هــای قــرن ‪( ١٨‬حتــی اواخــر‬ ‫قــرن ‪ ،)٢٠‬شــهروندان اکنــون بیش تــر بــه یکدیگــر متصل انــد؛‬ ‫به انحایــی کــه نمایــش عمومــی را بیش تــر کــرده و باالرفتــن‬ ‫از جایــگاه خطابــه اخالقــی را ترویــج می کنــد؛ همــه این هــا‬ ‫بــر روی پلتفرم هایــی طراحــی شــده اند تــا خشــم را تســری‬ ‫دهنــد و در شــرایطی که توجــه مــردم را معطــوف می کننــد‪،‬‬ ‫بــه تنش هــای فــوری و ایده هــای ناازمــوده و منفــک از ســنت‪،‬‬ ‫اندیشــه و ارزش هایــی کــه ســابقاً تاثیــر ثبات امیــزی اعمــال‬ ‫می کرده انــد‪ .‬ایــن اســت دلیــل انکــه معتقدیــم بســیاری‬ ‫از امریکایی هــا (و شــهروندان ســایر کشــورها) دمکراســی‬ ‫را به منزلــه محملــی کــه بــه همه چیــز مجــال نابهنجــاری‬ ‫می دهــد‪ ،‬تجربــه می کننــد‪ .‬حتمــاً الزم نیســت این گونــه‬ ‫باشــد؛ شــبکه های اجتماعــی فی نفســه بــد نیســتند و قــدرت‬ ‫انجــام کارهــای خــوب را دارنــد؛ مثــل زمانی کــه اســیب های‬ ‫پیش ازایــن پنهــان را اشــکار می کننــد و بــه گروه هــای‬ ‫ارتباطــی‬ ‫ســابقاً بی قــدرت صــدا می بخشــند‪ .‬هــر فنــاوریِ‬ ‫ِ‬ ‫جدیــد‪ ،‬دامنـه ای از تاثیــرات ســازنده و مخــرب به همــراه دارد و‬ ‫به مــرور‪ ،‬راه هایــی بــرای بهبــود تــوازن این هــا یافــت می شــود‪.‬‬ ‫بســیاری پژوهشــگران‪ ،‬قانون گــذاران‪ ،‬بنیادهــای خیریــه و افــراد‬ ‫درون صنعــت فنــاوری در کنار هــم در جســت وجوی چنیــن‬ ‫بهبودهایــی مشــغول به کارند‪.‬‬ ‫علی امیری‪ /‬کوتاه شده از ترجمان‬ ‫‪ .۱‬شبکه های اجتماعی اعتیاداور هستند‬ ‫متخخصــان هنــوز بــه توافــق نرســیده اند کــه ایــا اعتیــاد بــه شــبکه هــای اجتماعــی و اینترنــت‬ ‫پدیــده ای واقعــی اســت یــا خیــر؛ بااین حــال شــواهدی وجــود دارد کــه واقعــی بــودن ایــن دو نــوع‬ ‫اعتیــاد را نشــان می دهــد‪ .‬در یکــی از مطالعــات‪ ،‬نتایــج تحقیقــات گذشــته در زمینـه ی «مشــخصات‬ ‫روان شــناختی‪ ،‬شــخصیتی و اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی» بررســی شــد‪ .‬محققــان بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســیدند کــه «احتمــال واقعــی بــودن اختــال اعتیــاد بــه فیس بــوک» وجــود دارد؛ چراکــه‬ ‫معیارهــای اعتیــاد مثــل بی توجهــی بــه زندگــی شــخصی‪ ،‬تمایــل ذهنــی‪ ،‬فــرار از واقعیــات‪ ،‬تعدیــل و‬ ‫تغییــرات خلق وخــو‪ ،‬تحمــل و پنهــان کــردن رفتارهــای معتادگونــه‪ ،‬در افــرادی کــه بیش ازانــداز ه از‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده می کننــد نیــز دیــده می شــود‪ .‬دانشــمندان همچنیــن متوجه شــدند‬ ‫کــه انگیــزه اســتفاده ی مفــرط از شــبکه هــای اجتماعــی بســته بــه شــرایط مختلــف‪ ،‬متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫افــراد درون گــرا و برون گــرا به دالیــل مختلفــی از شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده می کننــد‪ .‬برخــی‬ ‫نیــز به دلیــل خودشــیفتگی بــه ایــن شــبکه ها گرایــش دارنــد‪ .‬البتــه ایــن موضــوع بــه بررس ـی های‬ ‫جداگان ـه ای نیــاز دارد‪ .‬تحقیقــات دیگــر همچنیــن تاییــد کرده انــد کــه افــراد به نوعــی عقب نشــینی‬ ‫یــا کناره گیــری تمایــل پیــدا می کننــد‪ .‬مطالعاتــی کــه چنــد ســال قبــل در دانشــگاه سوانســی‬ ‫انجــام شــده نشــان می دهنــد‪ ،‬نوعــی عالئــم روانــی عقب نشــینی در افــرادی کــه اینترنــت را کنــار‬ ‫می گذارنــد‪ ،‬دیــده می شــود‪ .‬ایــن مــورد تنهــا بــه شــبکه هــای اجتماعــی محــدود نمی شــود و‬ ‫تمامــی مدل هــای اســتفاده ی مفــرط از اینترنــت را در بــر دارد‪ .‬تحقیقــات بیشــت ِر انجام گرفتــه در‬ ‫ایــن زمینــه نشــان می دهــد‪ ،‬زمانــی کــه این گونــه افــراد از اینترنــت اســتفاده نمی کننــد‪ ،‬نوعــی‬ ‫اثــرات فیزیولوژیکــی انــدک ‪ ،‬امــا قابل اندازه گیــری را متحمــل می شــوند‪ .‬فیــل ریــد‪ ،‬نویســنده ی‬ ‫ارشــد ایــن مطالعــات‪ ،‬دراین بــاره می گویــد‪« :‬مدت هاســت می دانیــم افــرادی کــه بیش ازانــدازه‬ ‫بــه دســتگاه های دیجیتــال وابســته هســتند‪ ،‬هنــگام کنــار گذاشــتن انهــا نوعــی اضطــراب را تجربــه‬ ‫ـال حاضــر می بینیــم کــه ایــن اثــرات روانــی همــراه بــا تغییــرات واقعــی در روان‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا درحـ ِ‬ ‫افــراد ایجــاد می شــوند‪ ».‬هنــوز به طــور قطــع نمی تــوان گفــت کــه ایــن اثــرات در نتیجـه ی اســتفاده‬ ‫از شــبکه هــای اجتماعــی نیــز ایجــاد می شــوند یــا خیــر؛ بااین حــال شــواهد بســیاری هســتند کــه‬ ‫ایــن ادعــا را قوی تــر می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اندوه بیشتر و سالمتی کمتر‬ ‫شــواهد نشــان داده انــد کــه هرچــه بیشــتر از شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده کنیــم‪ ،‬غمگین تــر‬ ‫می شــویم‪ .‬تحقیقاتــی در چنــد ســال قبــل نشــان م ـی داد کــه اســتفاده از فیس بــوک بــا کاهــش‬ ‫لحظــه ای احســاس خوشــبختی و کاهــش رضایــت از زندگــی در ارتبــاط اســت‪ .‬هــر چقــدر کــه‬ ‫مدت زمــان اســتفاده ی روزانــه از فیس بــوک بیشــتر می شــد‪ ،‬ایــن دو متغیــر نیــز بــه همــان نســبت‬ ‫کاهــش می یافــت‪ .‬محققــان معتقدنــد کــه فیس بــوک نوعــی حالــت انــزوای اجتماعــی ایجــاد‬ ‫می کنــد کــه در ســایر فعالیت هــای انفــرادی وجــود نــدارد‪ .‬فیس بــوک در ظاهــر‪ ،‬منبــع بســیار‬ ‫ارزشــمندی بــرای بــراورده ســاختن نیازهــا فراهــم می کنــد و ایــن کار را از طریــق امــکان برقــراری‬ ‫ارتبــاط انــی و لحظـه ای انجــام می دهــد‪ .‬یافته هــای اخیــر نشــان داده انــد کــه تعامــل بــا فیس بــوک‬ ‫می توانــد بــرای جوانــان‪ ،‬نتایــج منفــی داشــته باشــد؛ جوانانــی کــه بایــد بــا روابــط اجتماعــی موفــق‬ ‫بــه فکــر ســامتی و تقویــت روحیــه خــود باشــند‪ ،‬در عــوض بــا اســتفاده از فیس بــوک و شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬تاثیــر متضــادی را ایجــاد کــرده و خــود را تضعیــف می کننــد‪ .‬نتیجـ ه بررسـی های بیشــتر‬ ‫نشــان می دهــد کــه اســتفاده ی مفــرط از شــبکه هــای اجتماعــی بــا ســطح گســترده تری از احســاس‬ ‫انــزوای اجتماعــی در ارتبــاط اســت‪ .‬تیمــی از محققــان‪ ،‬مــدت زمــان اســتفاده ی کاربــران از برخــی‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی مثــل فیس بــوک‪ ،‬توییتــر‪ ،‬گــوگل پــاس‪ ،‬یوتیــوب‪ ،‬لینکدیــن‪ ،‬اینســتاگرام‪،‬‬ ‫پینترســت‪ ،‬تامبلــر‪ ،‬وایــن‪ ،‬اســنپ چت و ردیــت را بــا رابطـه ی ان بــا انــزوای اجتماعــی بررســی کردند‪.‬‬ ‫نتیجـه ی ایــن بررســی نشــان داد هرقــدر کــه کاربــران بیشــتر از ایــن شــبکه هــای اجتماعی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬خــود را از لحــاظ اجتماعــی منزوی تــر می داننــد‪ .‬علــم بــر انــزوای اجتماعــی‪ ،‬یکــی از‬ ‫بدتریــن زیان هــا را از لحــاظ فیزیکــی و ذهنــی به همــراه دارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مقایسه زندگی خود با دیگران‬ ‫بســیاری از افــراد در نتیجـه ی اســتفاده ی مکــرر از شــبکه هــای اجتماعــی تصــور می کننــد کــه بــه‬ ‫انــزوای اجتماعــی دچــار هســتند؛ درحالی کــه ممکــن اســت بــا چنیــن مشــکلی مواجــه نباشــند‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬همان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد‪ ،‬اینکــه افــراد خودشــان را منــزوی اجتماعــی بداننــد‪،‬‬ ‫یعنــی بــا یکــی از بدتریــن مشــکالت ذهنــی روبـه رو هســتند‪ .‬عامــل مقایســه از مهم تریــن مــواردی‬ ‫اســت کــه ایــن احســاس انــزوای اجتماعــی را ایجــاد می کنــد‪ .‬بــا نــگاه کــردن بــه جدیدتریــن‬ ‫پس ـت های دوســتان و اشــنایان مان ‪ ،‬ناخــوداگاه خودمــان را بــا انهــا مقایســه می کنیــم و دربــاره ی‬ ‫ـه کــردن در دو جهت‬ ‫کیفیــت زندگــی خــود قضــاوت می کنیــم‪ .‬در یکــی از مطالعــات‪ ،‬نحــوه ی مقایسـ ‬ ‫«رو بــه بــاال» و «رو بــه پاییــن» بررســی شــد؛ به بیــان ســاده تر‪ ،‬محققــان قصــد داشــتند بداننــد کــه‬ ‫مــا بــا مقایسـ ه کــردن ‪ ،‬خودمــان را بهتــر از دوســتان مان می دانیــم یــا بدتــر‪ .‬نتیجــه ایــن بررسـی ها‬ ‫نشــان داد کــه هــر دو نــوع مقایســه کــردن باعــث می شــود کــه احســاس بــدی در افــراد ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫نکت ـه ی جالــب اینجاســت کــه در زندگــی واقعــی‪ ،‬تنهــا درصورتی کــه زندگــی دیگــران را بهتــر از‬ ‫خودمــان بدانیــم‪ ،‬احســاس بــدی را تجربــه می کنیــم‪ .‬امــا نتیج ـه ی ایــن مطالعــات نشــان داد کــه‬ ‫در جهــان شــبکه هــای اجتماعــی‪ ،‬هــر نــوع مقایسـ ه کــردن بــا عالئــم افســردگی در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬حسادت و چرخه ی بدبختی‬ ‫تقریبــا همــ ه مــا می دانیــم کــه مقایســه کــردن در شــبکه هــای اجتماعــی بــه حســادت منجــر‬ ‫می شــود‪ .‬اکثــر افــراد اعتــراف می کننــد کــه تعطیــات دوستان شــان در مناطــق گرمســیری یــا‬ ‫رفتارهــای مودبانـه ی کــودکا ن انهــا‪ ،‬باعــث حســادت می شــود‪ .‬مطالعــات نشــان داده انــد کــه شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی‪ ،‬احســاس حســادت را تحریــک می کننــد‪ .‬نویســنده ی یکــی از مطالعــات کــه‬ ‫حســادت و ســایر احساســات منفــی ناشــی از فعالیــت در فیس بــوک را بررســی کــرده بــود‪ ،‬این طــور‬ ‫می نویســد‪« :‬ایــن حجــم از حســادت کــه فیس بــوک به تنهایــی ایجــاد می کنــد‪ ،‬حیرت انگیــز‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مســئله نشــان می دهــد کــه فیس بــوک ‪ ،‬شــرایط الزمــی را بــرای پــرورش احساســات‬ ‫زشــت فراهــم می کنــد»‪ .‬محققــان همچنیــن معتقــد هســتند کــه فیس بــوک و ســایر شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی می تواننــد چرخ ـه ی بدبختــی ایجــاد کننــد‪ .‬احســاس حســادت باعــث می شــود‪ ،‬افــراد‬ ‫تــاش کننــد تــا ظاهــر زندگــی خــود را بهتــر جلــو دهنــد؛ به همین دلیــل نیــز پســت هایی‬ ‫از جنبه هــای مختلــف زندگــی خــود به اشــتراک می گذارنــد و ایــن چرخــ ه دائمــا ادامــه پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬ارتبــاط بیــن حســادت و افســردگی ناشــی از فیس بــوک نیــز بررســی شــد‪ .‬در نتیج ـه ی‬ ‫ایــن بررسـی ها مشــخص شــد کــه حســادت در رابطـه ی بیــن افســردگی و فیس بــوک نقــش مهمــی‬ ‫دارد؛ بــه بیــان بهتــر ‪ ،‬زمانــی کــه احســاس حســادت کنتــرل شــود‪ ،‬فیس بــوک دیگــر افســرده کننده‬ ‫نیســت‪ .‬بــا ایــن اوصــاف‪ ،‬حســادت بیشــترین تاثیــر را در ایجــاد افســردگی ناشــی از فیس بــوک دارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تصور می کنیم که شبکه های اجتماعی به ما کمک می کنند‬ ‫متاســفانه بــا اینکــه می دانیــم شــبکه های اجتماعــی احســاس ناخوشــایندی را در مــا ایجــاد‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا بــاز هــم بــه ســراغ انهــا می رویــم‪ .‬ایــن حالــت احتمــاال به دلیــل تاثیــری اســت‬ ‫کــه بــا نــام «خطــای پیش بینــی» شــناخته می شــود‪ .‬فکــر می کنیــم کــه اســتفاده از شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬مثــل مصــرف دارو می توانــد بــه مــا کمــک کنــد؛ امــا این طــور نیســت و در نهایــت‪ ،‬باعــث‬ ‫شــکل گیری احساســات ناخوشــایند در مــا می شــود‪ .‬نتیجـ ه ایــن حالت هــا باعــث می شــود‪ ،‬خطایــی‬ ‫ی مــا شــکل بگیــرد‪ .‬در یکــی از مطالعــات‪ ،‬احساســات افــراد بعــد‬ ‫در توانایــی پیش بینــی واکنش هــا ‬ ‫از اســتفاده از فیس بــوک و تصــور خــود انهــا دربــاره ی احساسات شــان مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫نتیجـه ی ایــن تحقیقــات نیــز هماننــد مطالعــات دیگــر نشــان مـی داد کــه افــراد پــس از اســتفاده از‬ ‫ایــن شــبکه ی اجتماعــی‪ ،‬در مقایســه بــا افــرادی کــه فعالیت هــای دیگــری انجــام می دهنــد‪ ،‬تقریبــا‬ ‫همیشــه احســاس بــدی پیــدا می کننــد‪ .‬نکتـه ی جالــب اینجاســت کــه ایــن افــراد تصــور می کننــد‪،‬‬ ‫پــس از اســتفاده از فیس بــوک‪ ،‬احســاس بهتــری دارنــد‪ .‬البتــه کــه چنیــن احساســی اصــا واقعــی‬ ‫نیســت و بــه الگوهــای انــواع دیگــر اعتیــاد شــباهت دارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬داشتن دوستان بیشتر در شبکه های اجتماعی به معنای اجتماعی بودن شما نیست‬ ‫تحقیقاتــی کــه چنــد ســال قبــل انجــام شــده بــود‪ ،‬نشــان می دهــد که تعــداد بیشــتر دوسـت ها در شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی ‪ ،‬لزومــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه زندگــی اجتماعــی بهتــری داریــد‪ .‬این طــور کــه به نظــر‬ ‫می رســد‪ ،‬مغــز مــا می توانــد تعــداد مشــخصی از افــراد را به عنــوان دوســت بشناســد‪ .‬عالوه برایــن‪ ،‬افــراد‬ ‫بایــد تعامــات واقعــی اجتماعــی داشــته باشــند تــا یــک رابطـه ی دوســتی شــکل بگیــرد؛ صرفــا داشــتن‬ ‫رابط ـه ی مجــازی کافــی نیســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بــا فعالیــت در شــبکه هــای اجتماعــی مثــل فیس بــوک‪ ،‬بــه‬ ‫یــک فــرد اجتماعــی تبدیــل نمی شــوید‪ .‬بررس ـی های مختلــف نشــان داده انــد کــه احســاس تنهایــی بــا‬ ‫شــمار زیــادی از بیماری هــای جســمی و روحــی در ارتبــاط اســت؛ به همین دلیــل نیــز برقــراری روابــط‬ ‫اجتماعــی واقعــی نقــش بســیار مهمــی در ســامتی افــراد دارد‪ .‬اوقاتــی کــه بــا دوســتان مجــازی خــود‬ ‫ســپری می کنیــد‪ ،‬به انــدازه ی دوســتان واقعــی تاثیــر درمانــی و ارامش بخشــی نــدارد‪ .‬البتــه منظــور ایــن‬ ‫نیســت کــه شــبکه هــای اجتماعــی هیــچ مزیتــی ندارنــد‪ .‬یکــی از مهم تریــن مزایــای ایــن شــبکه ها‪،‬‬ ‫برقــراری ارتبــاط از فاصله هــای بســیار دور اســت‪ .‬عالوه برایــن‪ ،‬بــه مــا کمــک می کنــد‪ ،‬افــرادی را پیــدا‬ ‫کنیــم کــه سال هاســت نشــانی از انهــا نداریــم‪ .‬امــا اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی بــرای پــر کــردن‬ ‫اوقــات فراغــت یــا در زمان هایــی کــه احســاس خوبــی نداریــد‪ ،‬اصــا ایــده ی خوبــی نیســت‪ .‬مطالعــات‬ ‫نشــان داده انــد کــه فاصلــه گرفتــن از فیــس بــوک‪ ،‬حتــی در کوتاه مــدت‪ ،‬بــه بهبــود ســامت روان ما کمک‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر احســاس شــجاعت می کنیــد‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم از شــبکه هــای اجتماعــی فاصلــه بگیریــد‬ ‫و شــاهد نتایــج ان باشــید‪ .‬امــا اگــر بایــد از ایــن شــبکه ها اســتفاده کنیــد‪ ،‬حداقــل اعتــدال را رعایــت کنید‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫‪ 10‬زن دانشمند برتر جهان‬ ‫هانا حیدری‬ ‫در حالــی کــه نقــش و مشــارکت زنــان فوق العــاده ای ماننــد الیزابــت‬ ‫بلــک بــرن و هنریتــا الکــس در پیشــرفت علــم بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت؛ امــا‬ ‫دانشــمندان زن بی شــماری وجــود دارنــد کــه داستان هایشــان بــه گــوش هیــچ کــس‬ ‫نرســیده اســت و بی نــام و نشــان مانده انــد‪ .‬امــروز بــه معرفــی چنــد چهــره از ایــن بانــوان‬ ‫بــزرگ امــا نــه چنــدان معــروف می پردازیــم کــه الهام بخــش بســیاری از افــراد هســتند‪.‬‬ ‫به گــزارش انــا بــه نقــل از ‪SCIENCEALERT‬؛ در حالــی کــه بــه بهانـه ای نیــاز نداریــم تــا‬ ‫دربــاره اکتشــافات و کارهــای بی شــمار زنــان در علــم‪ ،‬چــه در حــال حاضــر و چــه در طــی‬ ‫دهه هــای گذشــته‪ ،‬صحبــت کنیــم امــا ممکــن نیســت چنیــن فرصتــی را بــدون معرفــی چند‬ ‫چهــره جدیــد از دســت بدهیــم‪ .‬چــرا زنــان برجســته در علــم؟ بــه زبــان ســاده بگوییــم‪ ،‬زنان‬ ‫شــاغل در حوزه هــای علمــی‪ ،‬بــه خصــوص در رشــته های علمــی‪ ،‬تکنولــوژی‪ ،‬مهندســی و‬ ‫ریاضیــات‪ ،‬بــا چالش هــای مواجــه می شــوند کــه بــه خاطــر جنسیت شــان بــرای انهــا‬ ‫خــاص و منحصــر به فــرد محســوب می شــود‪ .‬بنابرایــن بــه معرفــی ‪ ۱۰‬بانــوی قــوی‪ ،‬باهــوش‪،‬‬ ‫خــاق و مصمــم می پردازیــم تــا شــاید زندگــی و مســیر کســب موفقیتشــان الهــام بخــش‬ ‫بانــوان دیگــری باشــد‪.‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫‪ .۱‬کرولین پورکو‪ ،‬دانشمند علوم سیاره ای‬ ‫پورکــو سرپرســت تیــم علمــی عکســبرداری در ماموریــت کاســینی اســت‬ ‫کــه قــرار اســت اواخــر ســال جــاری بــرای ماموریــت دوم خــود‪ ،‬بــه مــدار‬ ‫ســیاره زحــل‪ ،‬فرســتاده شــود‪ .‬در طــی اولیــن ماموریت کاســینی‪ ،‬پورکو‬ ‫عضــو گروهــی بــود کــه ‪ ۷‬قمــر زحــل و چندیــن حلقــه جدیــد روی‬ ‫ایــن ســیاره و دور ان را کشــف کردنــد‪ .‬ایــن بــار پروکــو وظیفــه دارد‪ ،‬از‬ ‫ثبــت تصاویــری از قطب هــای زحــل‪ ،‬الیه هــای باالیــی جــو و حلقه هــای‬ ‫درونــی ایــن ســیاره توســط کاســینی اطمینــان حاصــل کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سمیرا موسی‪ ،‬فیزیکدان هسته ای (‪)۱۹۱۷-۱۹۵۲‬‬ ‫پــس از فارغ التحصیلــی از دانشــگاه قاهــره در مصــر‪ ،‬ســمیرا در ایــن موسســه تبدیــل بــه اولیــن‬ ‫زنــی شــد کــه مــدرک دکتــرای تابــش اتمــی را داشــت و همچنیــن اولیــن نفــری بــود کــه موقعیــت‬ ‫شــغلی اش در حــد یــک اســتادیار بــود‪ .‬ســمیرا کنفــراس صلــح بین المللــی انــرژی اتمــی را برگــزار‬ ‫کــرد کــه بدیــن وســیله دانشــمندان را از اقصــی نقــاط جهــان دور هــم جمــع کــرد تــا کمیت ـه ای‬ ‫بــرای محافظــت علیــه خطــرات هســته ای بســازد و پزشــکی هســته ای را در دســترس عمــوم قــرار‬ ‫دهنــد‪ .‬یکــی از گفته هــای معــروف وی ایــن اســت‪« :‬درمان هــای هســته ای را تــا جــای ممکــن قابــل‬ ‫دســترس و ارزان می کنــم درســت ماننــد قــرص اســپرین»‪ .‬امــا متاســفانه ســمیرا قبــل از اینکــه‬ ‫موفــق بــه اتمــام کارش شــود از دنیــا رفــت‪.‬‬ ‫ایا چالش اشتغال زنان جدی ست؟‬ ‫از بین رفتن چهار میلیون شغل درجهان تا ‪!۲۰۲۶‬‬ ‫ســازمان ملــل متحــد در راســتای جلــب توجــه جهانــی بــه اهمیــت‬ ‫حضــور زنــان در عرصــه علــوم‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬مهندســی و ریاضیــات در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬قطعنام ـه ای را تصویــب و از ان ســال بــه بعــد ‪ ۱۱‬فوریــه را روز‬ ‫جهانــی زنــان و دختــران در علــم نامگــذاری کــرد‪ ،‬بــا ایــن وجــود امــا‬ ‫بســیاری از پژوهشــگران و سیاس ـت گذاران بــر ایــن باورنــد کــه هنــوز‬ ‫ایــن حوزه هــا بــا درصــد پاییــن مشــارکت زنــان از چهــار دهــه پیــش‬ ‫تاکنــون همچنــان مردانــه باقی مانده انــد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ لیــا‬ ‫فالحتــی (مدیــر کل امــور بین الملــل معاونــت امــور زنــان و خانــواده‬ ‫ریاســت جمهــوری) بیــان کــرد‪« :‬موضــوع زنــان در حــوزه علــوم‪ ،‬فنــی و‬ ‫مهندســی و ریاضیــات از اواســط ســال ‪ ۲۰۰۶‬مــورد توجــه عمــوم قــرار‬ ‫گرفــت و در برخــی از اســناد و تحلیل هــای یونســکو بــه ان اشــاره شــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع تــا اواســط دهــه اخیــر به صــورت فرعــی مــورد توجــه بــود‬ ‫تــا اینکــه در ســال ‪ ،۲۰۱۶‬بــه منظــور جلــب توجــه جهانــی بــه اهمیــت‬ ‫حضــور زنــان در ایــن عرصــه‪ ،‬قطعنامـه ای در ســازمان ملــل بــه تصویــب‬ ‫رســید و بــه ایــن منظــور ‪ ۱۱‬فوریــه به عنــوان روز جهانــی زنــان در‬ ‫علــم نامگــذاری شــد و بــر ایــن اســاس حــوزه ‪( STEM‬علــوم‪ ،‬فنــاوری‪،‬‬ ‫مهندســی و ریاضیــات) مــورد توجــه جــدی قــرار گرفــت»‪ .‬اگرچــه ایــن‬ ‫روز بــه عنــوان روز جهانــی زنــان و دختــران در علــم نام گــذاری شــده‬ ‫اســت امــا بــه گفتــه فالحتــی بســیاری از پژوهشــگران و سیاسـت گذاران‬ ‫بــر ایــن باورنــد کــه در جهــان حوزه هــای علــوم‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬مهندســی‬ ‫و ریاضیــات بــا درصــد پاییــن مشــارکت زنــان از چهــار دهــه پیــش‬ ‫تاکنــون همچنــان مردانــه باقی مانده انــد‪ .‬بر اســاس گــزارش یونســکو‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۱۵‬زنــان ‪ ۵۳‬درصــد از دانشــجویان مقطــع کارشناســی و‬ ‫کارشناســی ارشــد رشــته های علــوم‪ ،‬فنــاوری و مهندســی و ریاضیــات‬ ‫را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬ایــن در حالیســت کــه بــه طــور کلــی میانگیــن‬ ‫حضــور زنــان در رشــته های فنــی و مهندســی حــدود ‪ ۲۲‬درصــد اســت‬ ‫کــه ایــن علــت اختــاف (‪ ۵۳‬درصــد تــا ‪ ۲۲‬درصــد) ایــن اســت که ســهم‬ ‫زنــان در رشــته های علــوم پایــه باالســت امــا در رشــته های فنــی و‬ ‫مهندســی کــه ارزش افرینــی اقتصــادی بیشــتری دارد ســهم زنــان کمتر‬ ‫اســت‪ .‬البتــه فالحتــی معتقــد اســت کــه بــر اســاس اخریــن گــزارش‬ ‫یونســکو (ســال ‪ ،)۲۰۱۵‬ســهم زنــان فــارغ التحصیــل در کشــورهای‬ ‫افریقــای ســیاه‪ ،‬کشــورهای عربــی و بخش هایــی از اســیا در حــوزه‬ ‫فنــی و مهندســی افزایــش یافتــه اســت‪ .‬از میــان ‪ ۱۳‬کشــور افریقایــی‬ ‫زنــان فارغ التحصیــل هفــت کشــور بنیــن‪ ،‬بورونــدی‪ ،‬اریتــره‪ ،‬اتیوپــی‪،‬‬ ‫ماداگاســکار‪ ،‬موزامبیــک و نامیبیــا رشــد چشــمگیری (بیــش از پنــج‬ ‫درصــد) در رشــته های مهندســی از ســال ‪ ۲۰۰۰‬داشــتند‪ ،‬البتــه هنــوز‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۰‬درصــد زنــان کشــورهای افریقــا در رشــته های مهندســی‬ ‫فارغ التحصیــل می شــوند‪ .‬مدیــرکل امــور بین الملــل معاونــت امــور‬ ‫زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری ادامــه داد‪« :‬همچنیــن از میــان‬ ‫هفــت کشــور عربــی چهــار کشــور شــاهد رشــد یــک درصــدی پایــدار‬ ‫بودنــد کــه بیشــترین رشــد متعلــق بــه امــارات متحــده عربــی و‬ ‫فلســطین بــا ‪ ۳۱‬درصــد‪ ،‬الجزایــر بــا ‪ ۳۱‬درصــد و عمــان ‪ ۵۳‬درصــد بــود‬ ‫البتــه کشــور عمــان در مجمــوع کشــورهایی بــا باالتریــن نــرخ مشــارکت‬ ‫زنــان در رشــته ­های فنــی و مهندســی قــرار دارد‪ .‬برخــی کشــورهای‬ ‫اســیایی همچــون ویتنــام بــا ‪ ۳۱‬درصــد‪ ،‬مالــزی بــا ‪ ۳۹‬درصــد و برونئــی‬ ‫دارالســام بــا ‪ ۴۲‬درصــد نیــز نــرخ مشــارکت باالتــر از ‪ ۳۰‬درصــد دارنــد»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بررســی رونــد حضــور زنــان در ایــن رشــته ها نشــان‬ ‫می دهــد کــه از ســال ‪ ۲۰۰۰‬بــه بعــد در برخــی از کشــورهای جهــان‬ ‫همچــون اســترالیا‪ ،‬نیوزلنــد‪ ،‬جمهــوری کــره و امریــکا ســهم زنــان‬ ‫فــارغ التحصیــل در ایــن رشــته ها کاهــش یافتــه اســت‪ .‬در برخــی از‬ ‫کشــورها همچــون منطقــه امریــکای التیــن و کارائیــب ســهم زنــان‬ ‫فــارغ التحصیــل در رشــته علــوم کامپیوتــر بیــن ‪ ۲‬تــا ‪ ۱۳‬درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬در عیــن حــال بســیاری از کشــورها همچــون مالــزی و هند‬ ‫بــا اســتفاده از شــیوه های ترویجــی و اختصــاص مشــوق های اقتصــادی‬ ‫موفــق شــده اند ســهم باالیــی از زنــان را در ایــن رشــته ­ها وارد کننــد»‪.‬‬ ‫وضعیت زنان ایران در حوزه فنی و مهندسی‬ ‫مدیــرکل امــور بین الملــل معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت‬ ‫جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه در کشــور ایــران در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۵۶‬درصــد کل دانشــجویان مقطــع کارشناســی دانشــگاه های دولتــی را‬ ‫زنــان تشــکیل می دهنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬همچنیــن ‪ ۶۹‬درصــد از دانشــجویان‬ ‫علــوم پایــه‪ ۲۳ ،‬درصــد از دانشــجویان فنــی و مهندســی‪ ۵۲ ،‬درصــد‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫رشــته های کشــاورزی و ‪ ۵۳‬درصــد از دانشــجویان رشــته های پزشــکی‬ ‫را نیــز زنــان تشــکیل می دهنــد‪ .‬دولــت تــاش فراوانــی بــرای حضــور‬ ‫زنــان در ایــن عرصه هــا از جملــه در شــرکت های دانــش بنیــان و‬ ‫همچنیــن حضــور در مراکــز اموزشــی فنــی و حرفــه ای انجــام داده‬ ‫اســت؛ بــه طوری کــه طــی دهــه گذشــته تعــداد مراکــز امــوزش فنــی‬ ‫و حرفــه ای در کشــور چهــار برابــر شــده و زنــان در حــال حاضــر بــه‬ ‫امــوزش ‪ ۷۸۴‬رشــته فنــی از جملــه مکانیــک‪ ،‬کامپیوتــر‪ ،‬الکترونیــک‬ ‫و فنــاوری دسترســی دارنــد»‪ .‬فالحتــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬همچنیــن‬ ‫به منظــور ارتقــاء مهارت هــای زنــان در عرصــه فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬برنامــه جامعــی بــرای توانمندســازی زنــان توســط وزارت‬ ‫فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایــران طراحــی شــده و در ‪ ۹۶‬نقطــه‬ ‫کشــور بــه اجــرا درامــده و هــزاران زن و دختــر روســتایی بــا شــرکت‬ ‫در ایــن برنامــه عــاوه بــر کســب مهــارت‪ ،‬بــا فرصت هــای کســب و‬ ‫کار دیجیتالــی اشــنا شــده اند‪ .‬ایــن اقدامــات در کنــار توســعه مراکــز‬ ‫رشــد و همچنیــن حمایــت از مراکــز نــواوری کــه توســط زنــان ایجــاد‬ ‫شــده نویــد حضــور بیشــتر زنــان در ایــن عرصــه را می دهــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬در حالــی کــه جهــان در اســتانه انقــاب چهــارم صنعتــی قــرار‬ ‫گرفتــه و توســعه ســریع فناوری هــای نویــن و هوشــمند نویــد بخــش‬ ‫اینــده ای متفــاوت اســت‪ ،‬امــا زنــان همچنــان نابرابری هــای مختلفــی را‬ ‫تجربــه می کننــد‪ .‬شــکاف جنســیتی عمیــق در حــوزه اقتصــاد‪ ،‬شــکاف‬ ‫جنســیتی در عرصــه تکنولــوژی و رســانه و اســیب پذیری شــدید زنــان‬ ‫در ایــن عرصــه نگران کننــده اســت»‪ .‬بر اســاس گــزارش مجمــع جهانــی‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬بــا توســعه فناوری هــای نویــن و هوشــمند تــا ســال ‪۲۰۲۶‬‬ ‫نزدیــک بــه چهار میلیــون شــغل از بیــن خواهنــد رفــت کــه بیشــترین‬ ‫بخــش ان شــامل مشــاغل مربــوط بــه زنــان اســت‪ .‬ایــن امــر هشــداری‬ ‫اســت کــه اگــر بــه ان توجــه نشــود‪ ،‬باعــث بازماندگــی مضاعــف زنــان از‬ ‫رونــد پرشــتاب اقتصــاد در دهه هــای اتــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سهم زنان در عرصه علم و فناوری چقدر است؟‬ ‫رئیــس انجمــن ترویــج علــم ایــران دربــاره امــار مخترعــان ایرانــی‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬و جایــگاه زنــان در ایــن امــار گفــت‪« :‬امــار مخترعــان‬ ‫ایرانــی کــه از ســوی ســازمان مالکیــت صنعتــی ارائــه می شــود‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد امســال‪ ۱۰۳۱ ،‬تقاضــای اختــراع از ســوی زنــان‬ ‫وجــود داشــته کــه فقــط ‪ ۲۷‬اختــراع ثبــت شــده اســت‪ .‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه تقاضــای هفت هــزار و ‪ ۹۰۵‬ثبــت اختــراع از ســوی‬ ‫اقایــان بــوده کــه ‪ ۲۵۴‬اختــراع ثبــت شــده اســت‪ ۱۵۲۰ .‬اختــراع‬ ‫بــه صــورت مشــترک از ســوی زنــان و مــردان بــوده کــه ‪ ۱۰۶‬مــورد‬ ‫ثبــت شــده اســت‪ .‬ایــن امــار ایــن واقعیــت را نشــان می دهــد کــه‬ ‫علی رغــم ایــن کــه در حــوزه تحصیــات زنــان و دختــران ایرانــی‬ ‫جایــگاه خوبــی دارنــد؛ امــا بیــن عرصــه عمــل و نظــر شــکاف وجــود‬ ‫دارد»‪ .‬دکتــر اکــرم قدیمــی دربــاره روز جهانــی زنــان و دختــران در‬ ‫علــم اظهــار کــرد‪« :‬مناســبت های بین المللــی فرصتــی بــرای بســیج‬ ‫جامعــه جهانــی در راســتای رفــع چالش هــا هســتند‪ ،‬از ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ‪ ۱۱‬فوریــه مصــادف بــا ‪۲۲‬‬ ‫بهمن مــاه را بــا هــدف افزایــش مشــارکت بیشــتر زنــان و دختــران‬ ‫در عرصه هــای علمــی و توانمندســازی زنــان و دختــران در علــم‪،‬‬ ‫«روز جهانــی زنــان و دختــران در علــم» نامگــذاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه امــوزش یکــی از اصلی تریــن مولفه هــای‬ ‫ســرمای ه انســانی تلقــی می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬امــوزش از یک ســو‬ ‫بهــره وری و تــوان نیــروی کار را افزایــش می دهــد و از ســویی‬ ‫دیگــر انتشــار دانــش را تســهیل می کنــد‪ .‬در ایــن میــان توجــه‬ ‫بــه امــوزش عالــی بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم توســعه علمــی‬ ‫از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه زنــان‬ ‫نیمــی از جمعیــت جامعــه را تشــکیل می دهنــد و یکــی از بــازوان‬ ‫مهــم توســع ه کشــورها هســتند‪ ،‬نبایــد از نقــش انــان در رســیدن به‬ ‫گفــت‪« :‬چالــش زنــان در عرصــه هــای علمــی‪ ،‬جهانــی اســت‪ .‬در‬ ‫پاســخ بــه همیــن چالش هــا اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۱۵‬مجمــع‬ ‫عمومــی ســازمان ملــل امــروز ‪ ۱۱‬فوریــه را بــه عنــوان روز زنــان و‬ ‫دختــران در علــم نامگــذاری کــرد‪ .‬در قــرن بیســتم بــود کــه زنــان‬ ‫رســما در عرصه هــای علمــی حضــور یافتنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬امارهــای‬ ‫جهانــی نشــان می دهــد کمتــر از ‪ ۳۰‬درصــد پژوهشــگران جهــان‬ ‫زن هســتند و درصــد کمــی از زنــان حوزه ­هــای فنــی مهندســی‬ ‫و ریاضیــات را بــرای فعالیــت انتخــاب می کننــد»‪ .‬قدیمــی دربــاره‬ ‫امــار جهانــی در خصــوص مشــارکت زنــان در فعالیت هــای علمــی‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬حضــور زنــان در عرصــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ســه‬ ‫درصــد‪ ،‬علــوم طبیعــی و ریاضــی پنــج درصــد و مهندســی هشــت‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫اگــر رســیدن بــه ســال ‪ 2020‬را نقطــه اغــاز یک دهــه جدیــد بــرای تحــوالت اتــی جهــان درنظــر بگیریــم؛ می تــوان گفــت کــه تــاش‬ ‫بــرای کاهــش و حتــی بســتن «شــکاف جنســیتی» در جوامــع‪ ،‬یکــی از مهم تریــن اهــداف در ترســیم ایــن چش ـم انداز خواهــد بــود‪ .‬پژوهشــکده های متعــددی‬ ‫در سرتاســر جهــان‪ ،‬ســاالنه ابعــاد مختلــف تالش هــای صورت گرفتــه یــا برنامه هــای جــاری و دردســتِ اقدام جوامــع درجهـ ِ‬ ‫ـت رســیدن بــه برابــری جنســیتی را‬ ‫انالیــز و امارهایــی متنــوع دراین زمینــه منتشــر می کننــد کــه عمــده انهــا نشــان می دهــد رفــع موانــع موجــود و افزایــش درک فرهنگــی از ایــن مقولــه‪ ،‬چــه‬ ‫ـخ نهــم‬ ‫دســتاوردهای مطلوبــی را در رونــد توســعه همه جانبــه به دنبــال خواهــد داشــت‪ .‬دراین بــاره‪ ،‬گــزارش اخیــر مجموعــه داده پــرداز ‪ HOWMUCH‬به تاریـ ِ‬ ‫ژانویــه ‪ 2020‬اورده اســت کــه تــا پایــان ســال گذشــته میــادی و اغــاز ســال جدیــد‪ ،‬کشــور «ایســلند» باالتریــن میــزان از ایــن برابــری را تجربــه کــرده و کمتریــن‬ ‫اتفــاق را هــم مــردم و دولتمــردان «کنگــو» رقــم زده انــد‪.‬‬ ‫گــزارش ســازمان های فعــال درزمینــهٔ رفــع‬ ‫تبعیض هــای جنســیتی نشــان می دهــد کــه در‬ ‫ سال گذشــته ‪ 35‬کشــور بــه نتایجــی مطلــوب‬ ‫یک ِ‬ ‫و کســب امتیازاتــی مثبــت درزمینــهٔ فراهم ســازی‬ ‫امــکان تحصیــل برابــر بــرای زنــان و مــردان دســت‬ ‫یافته انــد امــا ایــن اتفــاق در حــوزه اقتصــاد بــرای‬ ‫هیــچ کشــوری (نســبت بــه ســال های قبــل‬ ‫ایــن امــار) رخ نــداده اســت‪ .‬باالتریــن امتیــاز در‬ ‫کاهــش شــکاف جنســیتی را هــم مربــوط بــه حــوزه‬ ‫بهداشــت و درمــان می داننــد کــه بــه حتــی بــاالی‬ ‫قابل توجــه از کشــورهای‬ ‫‪90‬درصــد در تعــدادی ِ‬ ‫مور ِد نظــر ایــن گــزارش رســیده؛ تاجایی کــه‬ ‫دراین زمینــه «نیکاراگوئــه» بــا نــرخ ‪98‬درصــدی‪،‬‬ ‫در صــدر می ایســتد‪ .‬بعدازانهــا‪ ،‬بخــش سیاســت‬ ‫قــرار می گیــرد کــه شــاهد مشــارکت ‪70.1‬درصــدی‬ ‫در «ایســلند» (موفق تریــن کشــور در مشــارکت‬ ‫سیاســی زنــان) بودیــم‪ .‬جالب انکــه رتبــه دوم‬ ‫‪ .۵‬پگی وایتسن‪ ،‬فضانورد ناسا‬ ‫پگــی تابــه حــال دوبــار بــه مــدت طوالنــی مــدت در ایســتگاه‬ ‫فضایــی بین المللــی مانــده کــه وی را باتجربه تریــن فضانــورد‬ ‫زن ناســا کــرده اســت‪ .‬پگــی در ســال ‪ ۲۰۰۷‬اولیــن فرمانــده‬ ‫زن ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی شــد و در طــی ماموریــت‬ ‫‪ ۱۶‬وی رکــورد راهپیمایــی فضایــی زنــان را شکســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ایانا هاوارد‪ ،‬دانشمند رباتیک‬ ‫هــاوارد یــک محقــق رباتیــک امریکایــی تبــار اســت کــه یکــی از جوان تریــن نــواوران جهــان نیــز محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬یکــی از کمک هــای قابــل توجــه وی بــه علــم‪ ،‬طراحــی ربات هایــی اســت کــه اثــرات گــرم شــدن‬ ‫کــره زمیــن بــر صخره هــای یخــی قطــب جنــوب را مــورد بررســی و مطالعــه قــرار می دهنــد‪ .‬هــاوارد بــه عنوان‬ ‫کارامــوز وارد ازمایشــگاه پیشــرانی جــت ناســا شــد و در نهایــت‪ ،‬قبــل از ایــن بــه موقعیــت فعلـی اش بــه عنوان‬ ‫پروفســور رباتیــک در موسســه تکنولــوژی جورجیــا برســد‪ ،‬چندیــن ســال در انجــا کار کرد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مای کرول جمیسون‪ ،‬فضانورد ناسا‬ ‫وی یــک پزشــک امریکایــی و فضانــورد ناســا اســت‪ .‬جمیســون هنگامــی کــه در ســال ‪ ۱۹۹۲‬بــا شــاتل فضایی‬ ‫انــدور بــه مــدار خارجــی رفــت‪ ،‬تبدیــل بــه اولیــن زن افریقایی‪-‬امریکایــی شــد کــه بــه فضــا ســفر کــرده‬ ‫اســت‪ .‬جمیســون پیــش از ایــن بــه عنــوان افســر پزشــکی در ارتــش صلــح خدمــت کــرده بــود‪ .‬وی در حــال‬ ‫حاضــر بنیانگــذار و رئیــس دو کمپانــی تکنولوژی ســت‪ .‬جمیســون می گویــد‪« :‬بعضــی اوقــات مــردم بــه شــما‬ ‫می گوینــد کــه بــه روشــی خاصــی رفتــار یــا عمــل کنیــد‪ .‬بعضی اوقــات مــردم بــه خاطــر محدودیت تصــورات‬ ‫خودشــان‪ ،‬می خواهنــد شــما را هــم محــدود کننــد»‪.‬‬ ‫برابری همه جانبه‬ ‫ایا جهان اماده‬ ‫ِ‬ ‫حقوق زنان و مردان است؟‬ ‫ایــن فهرســت کــه «نــروژ» اســت‪ ،‬دراین زمینــه‬ ‫بــا اختــاف فاحشــی توانســته تــازه بــه مشــارکت‬ ‫‪59.8‬درصــدی دســت پیــدا کنــد‪ .‬ایــن گــزارش‬ ‫می افزایــد کــه متوســط نــرخ شــکافِ بیــن زنــان‬ ‫و مــردان در جهــان‪68.6 ،‬درصــد ثبــت شــده اســت‬ ‫کــه نســبت بــه اعــداد به دســت امده از گــزارش‬ ‫قبلــی ایــن مرکــز‪ ،‬بیشــتر شــده! برمبنــایِ داده هــا؛‬ ‫اساســاً بیشــترین حــد شــکاف جنســیتی را حــوزه‬ ‫سیاســت به خــود دیــده اســت؛ درحالی کــه از‬ ‫‪ 149‬کشــور‪ 108 ،‬کشــور تــاش کرده انــد تــا ایــن‬ ‫فاصله هــا را کاهــش داده و در عرصــه توانمندســازی‬ ‫سیاســی زنــان بکوشــند! همان طورکــه گفتــه شــد؛‬ ‫حــوزه امــوزش‪ ،‬بهتریــن تجربه هــا را از ســر گذرانــده‬ ‫و در جهــان امــروز‪ ،‬شــکاف ناچیــزی و ان هــم در‬ ‫بخش هایــی از کشــورهایی محــدود دراین بــاره‬ ‫به چشــم می خــورد‪ .‬نتایــج به دســت امده باعــث‬ ‫شــده تــا کارشناســان پیش بینــی کننــد کــه‬ ‫‪ .۴‬ماری مینارد دالی‪ ،‬بیوشیمیست (‪)۱۹۲۱-۲۰۰۳‬‬ ‫دالــی اولیــن زن امریکایی‪-‬افریقایــی در امریــکا بــود کــه موفــق بــه دریافــت مــدرک دکتــرا‪ ،‬اعطــا شــده از‬ ‫دانشــگاه کلومبیــا در ســال ‪ ،۱۹۴۷‬در شــیمی شــد‪ .‬وی کمک هــای شــایان توجـه ای بــه درک کنونــی مــا از‬ ‫ترکیبــات و متابولیســم اجــزاء در هســته ســلول کــرده اســت‪ .‬بعدهــا مــاری در شــغل حرفه ایــش برنامه هایــی‬ ‫بــرای افزایــش تعــداد اقلیت هــا در دانشــگاه های پزشــکی و فــارغ التحصیــان رشــته های علمــی توســعه داد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ماری کنث کلر‪ ،‬علوم کامپیوتری (‪)۱۹۱۳-۱۹۸۵‬‬ ‫کلــر یــک راهبــه کاتولیــک بــود کــه تبدیــل بــه یکــی از پیشــگامان‬ ‫علــم کامپیوتــر شــد و همچنیــن جــزو دو نفــر اولــی در امریــکا‬ ‫بــود کــه موفــق بــه کســب مــدرک دکتــرا در ســال ‪۱۹۶۵‬‬ ‫در ایــن رشــته شــده اســت‪ .‬بــه دنبــال ایــن ماجــرا دانشــگاه‬ ‫دارتمــوث قانــون «فقــط مــردان» خــود را شکســت تــا بــه‬ ‫کلــر اجــازه دهــد در مرکــز علــوم کامپیوتــری‪ ،‬جایــی کــه وی‬ ‫بــه توســعه زبــان پایــه کامیپوتــر کمــک کــرد‪ ،‬ایــن دانشــگاه‬ ‫مشــغول بــه کار شــود‪.‬‬ ‫شکاف محسوس بین عرصه عمل و نظر‬ ‫ایــن مهــم غافــل شــد»‪ .‬قدیمــی افــزود‪« :‬پــس از انقــاب اســامی‬ ‫شــاهد ارتقــای امــوزش عالــی در تمــام ابعــاد به ویــژه حضــور و‬ ‫مشــارکت رو بــه رشــد زنــان هســتیم‪ .‬تعــداد دانش اموختــگان‬ ‫زن در تمــام رشــته های دانشــگاهی کشــور یکســان نیســت و در‬ ‫برخــی رشــته ها مشــارکت پررنگ تــری بــه چشــم می خــورد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس گزارش هــای بین المللــی‪ ،‬درصــد دانش اموختــگان زن‬ ‫ایرانــی نســبت بــه مــردان در رشــته های فنــی و مهندســی و علــوم‬ ‫پایــه از رقــم قابــل توجهــی در مقیــاس جهانــی برخــوردار اســت و‬ ‫رتب ـ ه ایــران را در جایــگاه برتــری نســبت بــه کشــورهای منطقــه‬ ‫و حتــی کشــورهای توســعه یافت ه جهــان قــرار می دهــد‪ .‬از نظــر‬ ‫تعــداد تحصیل کرده هــای خانــم‪ ،‬جایــگاه خوبــی داریــم و بایــد از‬ ‫ایــن ســرمایه ها بــه نحــو احســن اســتفاده کنیــم»‪ .‬وی بــا اشــاره‬ ‫بــه امــار مخترعــان ایرانــی در ســال ‪ ۹۸‬گفــت‪« :‬امــار مخترعــان‬ ‫ایرانــی کــه از ســوی ســازمان مالکیــت صنعتــی ارائــه می شــود‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد در ســال ‪ ۱۰۳۱ ،۹۸‬تقاضــای اختــراع از ســوی‬ ‫زنــان وجــود داشــته کــه فقــط ‪ ۲۷‬اختــراع ثبــت شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه تقاضــای ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۹۰۵‬ثبــت اختــراع از ســوی‬ ‫اقایــان بــوده کــه ‪ ۲۵۴‬اختــراع ثبــت شــده اســت‪ ۱۵۲۰ .‬اختــراع‬ ‫بــه صــورت مشــترک از ســوی زنــان و مــردان بــوده کــه ‪ ۱۰۶‬مــورد‬ ‫ثبــت شــده اســت‪ .‬ایــن امــار ایــن واقعیــت را نشــان می دهــد کــه‬ ‫علی رغــم ایــن کــه در حــوزه تحصیــات زنــان و دختــران ایرانــی‬ ‫جایــگاه خوبــی دارنــد‪ ،‬امــا بیــن عرصــه عمــل و نظــر شــکاف وجــود‬ ‫دارد‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬رونــد حضــور زنــان در امــوزش عالــی مثبــت‬ ‫اســت؛ امــا میــزان اشــتغال انــان انــدک اســت»‪ .‬معــاون پژوهــش‬ ‫و فنــاوری مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور در پاســخ بــه‬ ‫ســوالی دربــاره چالش هــای فعالیــت زنــان در عرصه هــای علمــی‪،‬‬ ‫‪ .۳‬لین مارگولیس‪ ،‬نظریه پرداز تکاملی (‪)۱۹۳۸-۲۰۱۱‬‬ ‫اگــر کســی همیشــه مجبــور باشــد بــا مســائل جــدی در شــغلش ســر و‬ ‫کلــه بزنــد‪ ،‬حتمــا ان شــخص لیــن مارگولیــس‪ ،‬نظریه پــرداز تکاملــی‬ ‫امریکایــی تبــار‪ ،‬اســت کــه کارهــای وی در زمینــه زیســت شناســی‬ ‫تکاملــی درک مــا از رونــد همزیســتی در تکامــل بیولوژیکــی را تغییــر‬ ‫داده اســت‪ .‬پیــش از ایــن کــه وی بــرای تحقیقــات انقالبــی اش‬ ‫مــورد ســتایش قــرار گیــرد‪ ،‬لیــن بــا انتقــادات شــدیدی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫در جــواب یکــی از درخواســت های کمــک هزینــه ای وی گفتــه شــد‪:‬‬ ‫«تحقیقــات شــما اشــغال و بــه درد نخــور اســت‪ ،‬بــرای درخواســت دوبــاره‬ ‫خودتــان را بــه دردســر نیاندازیــد»‪ .‬امــا رســیدن بــه موفقیــت‪ ،‬بهتریــن نوع انتقــام اســت‪ .‬ریچــارد داوکینز‪،‬‬ ‫زیست شــناس تکاملــی انگلیســی‪ ،‬دربــاره کارهــای مارگولیــس می گویــد‪« :‬شــخصا شــجاعت نــاب لیــن‬ ‫را تحســین می کنــم‪ .‬همچنیــن اســتقامت وی در پایبنــدی بــه تئــوری درون همزیســتی و تبدیــل ان از‬ ‫یــک نظــر غیرقابــل قبــول بــه یــک تئــوری پذیرفتــه شــده جهانــی قابــل ســتایش اســت‪ .‬ایــن امــر یکــی‬ ‫از بزرگتریــن دســتاوردهای زیســت شناســی تکاملــی قــرن بیســتم محســوب می شــود و مــن تــا حــد‬ ‫زیــادی لیــن را بــرای ایــن کار تحســین می کنــم»‪.‬‬ ‫شــکاف جنســیتی در ‪ 107‬کشــور جهــان حداکثــر‬ ‫تــا ‪99.5‬ســال دیگــر بســته خواهــد شــد‪ .‬تحلیلگــران‬ ‫‪ Howmuch‬بــرای ایــن داده پــردازی‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫کلــی «توانمندســازی اقتصــادی»‪« ،‬پیشــرفت های‬ ‫ِ‬ ‫تحصیلــی»‪« ،‬ســامت و بقــاء» و «مشــارکت‬ ‫سیاســی» را مور ِد توجــه قــرار داده انــد؛ کشــورهای‬ ‫مور ِد بررســی هــم دســتِ کم از ‪ 14‬شــاخص‬ ‫زیرمجموعــه ایــن چهارگــرو ِه اصلــی‪ ،‬در ‪ 12‬شــاخص‪،‬‬ ‫فعالیت هــای مســتمر و موثــر داشــته اند‪ .‬براین مبنــا؛‬ ‫پنــج کشــور بــا بهتریــن نتایــج در رفــع تبعیض هــای‬ ‫جنســیتی به ترتیــب‪ ،‬ایســلند (‪87.7‬درصــد)‪،‬‬ ‫نــروژ (‪84.2‬درصــد)‪ ،‬فنالنــد (‪83.2‬درصــد)‪ ،‬ســوئد‬ ‫(‪82‬درصــد) و نیکاراگوئــه (‪80.4‬درصــد) بــوده و پنــج‬ ‫کشــور بــا کمتریــن میــزان رفــع موانــع تبعیض امیــز‬ ‫نیــز یمــن (‪49.4‬درصــد)‪ ،‬عــراق (‪53‬درصــد)‪،‬‬ ‫پاکســتان (‪56.4‬درصــد)‪ ،‬ســوریه (‪56.7‬درصــد) و‬ ‫کنگــو (‪57.8‬درصــد) هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ایدا نوداک‪ ،‬شیمیدان و فیزیکدان (‪)۱۸۹۶-۱۹۷۸‬‬ ‫نــوداک یــک فیزیکــدان و شــیمیدان المانــی بــود کــه ســه بــار نامــزد‬ ‫دریافــت جایــزه نوبــل شــیمی شــد امــا هیچ وقــت موفق بــه دریافــت ان‬ ‫نشــد‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۳۴‬وی و همســرش هفتــاد و پنجمیــن عنصــر جدول‬ ‫تناوبــی بــه نــام «رنیــوم» را کشــف کردنــد‪ .‬نــوداک اولیــن نفــری بــود که‬ ‫بــه ایــده شــکاف هســته ای اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫درصــد اســت‪ .‬ایــن شــکاف جنســیتی باعــث شــده تــا جامعــه‬ ‫جهانــی بــرای ایــن رفــع ایــن چالــش روزی را بــه نــام «زنــان و‬ ‫دختــران در علــم» نام گــذاری کنــد تــا از ســرمایه انســانی نیمــی‬ ‫از جهــان بــرای دســتیابی بــه توســعه پایــدار بتــوان گام هــای مهمــی‬ ‫در راســتای توانمندســازی زنــان و حضــور موثــر ان هــا در جامعــه‬ ‫علمــی برداشــت»‪.‬رئیس انجمــن ترویــج علــم ایــران تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«روز جهانــی «زنــان و دختــران در علــم»‪ ،‬اهمیــت حضــور زنــان‬ ‫و دختــران در عرصه هــای علــم و فنــاوری را بــه جامعــه جهانــی‬ ‫یــاداوری می کنــد تــا زمینه هــای مشــارکت فعــال زنــان را در‬ ‫عرصه هــای علمــی فراهــم کننــد؛ زیــرا دســتیابی بــه توســعه پایــدار‬ ‫بــدون مشــارکت زنــان غیرممکــن اســت»‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬ارفع کریم (‪)۱۹۹۵-۲۰۱۲‬‬ ‫متاســفانه ارفــع راه زیــادی را در مســیر زندگــی حرفـه ای اش طــی نکــرد‪ ،‬وی در ســن ‪ ۱۶‬ســالگی‬ ‫پــس از یــک تشــنج صرعــی کــه منجــر بــه ایســت قلبــی مهلکــی شــد‪ ،‬درگذشــت‪ .‬امــا همانطــوری‬ ‫کــه وبــاگ بزرگداشــت زنــان شــگفت انگیز توضیــح می دهــد؛ انچــه ایــن دانــش امــوز پاکســتانی‬ ‫در طــی زمــان انــدک خــود انجــام داد باعــث شرمســاری بســیاری از ماســت‪ .‬ارفــع در ســن‬ ‫نه ســالگی‪ ،‬جوان تریــن متخصــص دارای گواهینامــه حرف ـه ای مایکروســافت شــد‪ .‬در میــان جوایــز‬ ‫بی شــمار وی‪ ،‬می تــوان بــه مــدال طــای فاطمــه جنــاح در حــوزه علــم و فنــاوری اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن جایــزه غــرور و عملکــرد توســط رئیــس جمهــور پاکســتان بــه ارفــع اعطــا شــد کــه‬ ‫معمــوال بــه افــرادی تعلــق می گیــرد کــه در سراســر کارهــای زندگــی حرف ـه ای خــود برتــری و‬ ‫واالیــی نشــان داده باشــند‪.‬‬ ‫توانمندسازیاقتصادی‬ ‫مشارکتسیاسی‬ ‫پیشرفت هایتحصیلی‬ ‫حداکثر و حداقل برابری‬ ‫‪ 10‬کشور با کمترین شکاف جنسیتی‬ ‫‪ 10‬کشور با بیشترین شکاف جنسیتی‬ ‫سالمت و بقاء‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!