هفته نامه سرافرازان شماره 296 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 296

هفته نامه سرافرازان شماره 296

هفته نامه سرافرازان شماره 296

‫ایام اهلل ده ه فجر گرامی باد‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 15 ،1398‬جمادی الثانی ‪ 10 ،1441‬فوریه ‪ ،2020‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،296‬تومان‬ ‫هیچ کولبری نمی خواهد کولبر باشد‬ ‫چندوچون تالش برای حذف «کوله بری»‬ ‫شوی تبلیغاتی با جان مرزنشینان؟!‬ ‫ایــا تنهــا بــا به کارگیــری یــک ســامانه کــه درنهایــت چیــزی جــز بوروکراســی الکترونیکــی و‬ ‫فضاســازی مجــازی نیســت‪ ،‬می تــوان بــه حــذف پدیــده کوله بــری امیــدوار بــود و انتظــار داشــت‬ ‫شــغلی کــه هیــچ ســنخیتی بــا سیاسـت های اصــل ســوم قانــون اساســی نــدارد‪ ،‬روزی دیگــر تنهــا‬ ‫گزینــه دردســترس صدهــا شــهروند غــرب کشــور نباشــد؟! ایــا ایــن ســامانه کــه فقــط محملــی برای‬ ‫ـان کوله بــر را از بــار بــر پشــت نهــادن‪،‬‬ ‫ثبت نــام مجازی ســت و الغیــر؛ می توانــد مــردان و حتــی زنـ ِ‬ ‫معــاف کنــد؟! «کوله بــری» شغلی ســت کــه تمــام زوایــا و ابعــادش اغشــته بــه مــرگ اســت؛ کوله بــر‬ ‫از فــرط ناچــاری‪ ،‬بــار چندده کیلویــی را بــر دوش می گــذارد و شــانه های نحیــف را زیــر زو ِر بــار خــم‬ ‫می کنــد تــا بتوانــد بــا گذشــتن از ســتیغ کوه هــا و شــیب دره هــا‪ ،‬لقمه نانــی به دســت اورد؛ تالشــی‬ ‫تــا پــای جــان بــرای «نــان»‪ .‬کوله بــری طبــق هیــچ تعریفــی «شــغل» محســوب نمی شــود؛ کوله بــر‬ ‫نــه دســتمزد مکفــی دارد‪ ،‬نــه امنیــت جانــی و شــغلی‪ ،‬نــه بیمــه و اینــده؛ امــا بااین وجــود‪ ،‬صدهانفــر‬ ‫در اســتان های غربــی کشــور‪ ،‬راهــی به جــز کوله بــری بــرای گــذران زندگــی ندارنــد‪ .‬همیــن اجبــار‬ ‫و اســتیصال کــه از فقــدان فرصت هــای شــغلی شایســته برمی ایــد‪« ،‬کو لبُــردن» را بــرای جمــع‬ ‫کثیــری از مرزنشــینان کشــور تبدیــل بــه تنهــا گزینــه پیـش رو کــرده اســت‪ .‬دراین بیــن‪ ،‬ابالغیه هــا‬ ‫و بخشــنامه های نصفه نیمــه بســیاری بــرای ســاماندهی اشــتغال کوله بــران و رفــع خطرهــای فــراوان‬ ‫ایــن شــغل‪ ،‬رســانه ای شــده؛ بخشــنامه هایی کــه هیچ یک ازانهــا تــا امــروز تاثیــری ملموســی در‬ ‫زندگــی کوله بــران نداشــته اســت‪ .‬اخرین نمونــه ازاین نــوع تســهیلگری ها‪ ،‬رونمایــی از «ســامانه‬ ‫جامــع تجــارت» و امــکان ثبت نــام کوله بــران در ایــن ســامانه اســت‪ .‬پنجــم بهمن مــاه‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت صمــت دربــاره ثبت نــام کوله بــران در ســامانه جامــع تجــارت‬ ‫گفــت‪« :‬کوله بــران می تواننــد بــه فرمانداری هــای مناطــق خــود مراجعــه کننــد و پس ازاینکــه‬ ‫موردتائیــد قــرار گرفتنــد‪ ،‬اســامی ان هــا در ســامانه بارگــذاری می شــود‪ .‬پـس ازان بارگــذاری اســامی‪،‬‬ ‫کوله بــران می تواننــد وارد ســامانه جامــع تجــارت شــوند و ثبت نــام اصلــی را انجــام دهنــد»‪ .‬ســعید‬ ‫عباســپور گفــت‪« :‬کوله بــران می تواننــد براســاس ســهمیه ای کــه در ســامانه بــرای ان هــا بارگــذاری‬ ‫شــده درخواس ـت های خــود را اعــام کننــد و کاالهایــی کــه مشــمول واردات می شــوند را تعییــن و‬ ‫کارهــا را به راحتــی انجــام دهنــد»‪ .‬او دربــاره مزایــای ایــن طــرح‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬کوله بــران تاکنــون‬ ‫ســاختار منظــم و منســجمی نداشــتند کــه ایـن کار موجــب می شــود تــا از تســهیالت و تخفیف هایــی‬ ‫کــه بــرای ان هــا دیــده شــده‪ ،‬بهره منــد شــوند»‪ .‬از قــرار معلــوم‪ ،‬ثبت نــام از دوم بهمن مــاه شــروع‬ ‫شــده و هیــچ محدودیــت زمانــی هــم نــدارد‪ .‬همــان پنجــم بهمن مــاه‪ ،‬بابــک دین پرســت (معــاون‬ ‫هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منطقــه ای وزارت کشــور) درارتباط بــا ثبت نــام کوله بــران در‬ ‫ســامانهٔ مذکــور‪ ،‬گفــت‪« :‬درراســتای انجــام ایــن طــرح‪ ،‬کوله برانــی کــه پیش تــر کارت دریافــت‬ ‫کرده انــد‪ ،‬بــا مراجعــه بــه فرمانداری هــای محــل ســکونت خــود و تائیــد مراحــل اداری ان‪ ،‬در ســایت‬ ‫جامــع تجــارت ثبت نــام نماینــد»‪ .‬در ســامانه جامــع تجــارت‪ ،‬اطالعی ـه ای درج شــده کــه شــرایط و‬ ‫پیش فرض هــای ثبت نــام در ان ذکــر شــده اســت؛ در ایــن اطالعیــه امــده اســت‪ :‬بــه اطــاع کاربــران‬ ‫محتــرم می رســاند‪ ،‬امــکان ثبــت امــاری تعرفه هــای مجــاز بــرای واردات کوله بــران در ســامانه جامــع‬ ‫تجــارت فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کوله بــران محتــرم از مــورخ ‪ ٩٨/١٠/٠٢‬می تواننــد بــا ثبت نــام در ســامانه جامــع تجــارت و اخــذ‬ ‫نقــش «کوله بــر حقیقــی»‪ ،‬اقــدام بــه ثبــت پرونــده بــرای کاالهــای وارداتــی کنند‪.‬‬ ‫‪ .٢‬پــس از ثبــت پرونــده در ســامانه جامــع تجــارت‪ ،‬پرونــده جهــت بررســی ضوابــط تجــاری‪،‬‬ ‫به صــورت برخــط بــه ســامانه ضوابــط تجــاری ارســال می شــود‪.‬‬ ‫‪ .٣‬پــس از بررســی ضوابــط‪ ،‬پرونــده جهــت اخــذ کــد هشـت رقمی ثبــت امــاری بــه بانــک مرکــزی‬ ‫ارســال خواهــد شــد‪ .‬بــا اخــذ کــد هشـت رقمی‪ ،‬پرونــده بــه وضعیــت «ثبــت نهایــی» منتقــل خواهــد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پــس از ثبــت نهایــی پرونــده‪ ،‬کوله بــران بایســتی بــرای تکمیــل عملیــات واردات خــود اقــدام بــه‬ ‫«ثبــت منشــاء ارز» کنند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کاربــران در پرونده هــای متعلــق بــه نقــش «کوله بــر حقیقــی»‪ ،‬تنهــا کاالهــای بــا تعرفه هــای‬ ‫مجــاز بــرای ثبــت ســفارش کوله بــران کــه قبــ ًا در همیــن کانــال اطالع رســانی شــده اســت را‬ ‫می تواننــد ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬نــوع عملیــات ارزی بــرای ایــن پرونده هــا «غیربانکــی» و از محــل «تســهیالت کوله بــران‪ /‬ارز بــا‬ ‫منشــاء خارجی»ست‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مــدت اعتبــار پرونده هــای ثبــت امــاری‪ ،‬یک ماهــه خواهــد بــود و امــکان تمدیــد ان هــا وجــود‬ ‫نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ایــن پرونده هــا قابل ویرایــش نیســتند و درصــورت نیــاز بــه اصــاح پرونــده‪ ،‬بایســتی پرونــده‬ ‫ثبــت امــاری جدیــد ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫حــال ســوال اینجاســت کــه ایــا ایــن ســامانه می توانــد گامــی درجهــت مطالبــه اصلــی فعــاالن‬ ‫کارگــری و دغدغه منــدان کوله بــران کــه همــان «حــذف کامــل پدیــده خطرنــاک و نامتناســب‬ ‫کوله بری»ســت‪ ،‬بینجامــد؟! براســاس انچــه از اظهــارات مســئوالن برمی ایــد؛ کوله بــران در اولیـن گام‬ ‫بایــد از دوم بهمن مــاه بــه فرمانــداری محــل ســکونت خــود مراجعــه و نســبت به ثبــت نــام در ســامانه‬ ‫اقــدام می کردنــد؛ امــا میکاییــل صدیقــی (رئیــس هیئت مدیــره کانــون انجمن هــای صنفــی کارگــران‬ ‫ســاختمانی اســتان کردســتان) که پیگیر مشــکالت و مطالبــات کوله بران اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬روز هفتم‬ ‫بهمن مــاه بــه فرمانــداری مریــوان مراجعــه کــردم؛ امــا هیــچ اطالعــی از ایــن ســامانه و نحــوه ثبت نــام‬ ‫در ان نداشــتند!» به گفتــه او؛ فقــط ســایت بــه مــردم معرفــی شــده و ظاهــرا ً طبــق شــنیده ها‪ ،‬فقــط‬ ‫کوله بــران کــه تــا شــعاع ‪۱۵‬کیلومتــری مــرز زندگــی می کننــد‪ ،‬می تواننــد ثبت نــام کننــد و گویــا‬ ‫‪۸۱۲‬قلــم کاالی قانونــی بــرای واردات وجــود دارد‪ .‬صدیقــی درارتباط بــا کارایــی و عملکــرد این ســامانه‬ ‫و مکانیســم ثبت نــام و ورود قانونــی کاال توســط کوله بــران می گویــد‪« :‬همه چیــز بــه نحــوه اجــرا‬ ‫بســتگی دارد؛ اگــر خــوب و درســت و بــدون بوروکراســی طوالنــی و بــا حــذف موانــع موجــود اجرایــی‬ ‫شــود و بتوانــد بــه حــذف کوله بــری به شــیوه فعلــی کــه فــرد بــار را پشــتش می گــذارد و پــای پیــاده‬ ‫از مــرز عبــور می کنــد‪ ،‬بینجامــد‪ ،‬خیلی خــوب اســت؛ امــا ظاهــرا ً مقامــات محلــی چیــزی نمی داننــد؛‬ ‫جلسـه ای درمــورد ســازوکارش ترتیــب نداده انــد و تصمیمــی گرفتــه نشــده»‪ .‬او ادامــه می دهــد‪« :‬مــا‬ ‫کوله بــری را شــغل نمی دانیــم؛ فقــط نوعــی اســتثمار اســت‪ .‬هــر طرحــی بــرای حــذف کوله بــری بایــد‬ ‫بــا مشــارکت جامعــه کارگــری و نماینــدگان کوله بــران طــرح و تدویــن شــود تــا خــود جامعــه هــدف‬ ‫کــه دغدغه هــا و مطالبــات را می دانــد‪ ،‬بتوانــد تاثیرگــذار باشــد‪ .‬بایــد هــدف هــر طــرح اصالحــی‪،‬‬ ‫حــذف کامــل کوله بــری باشــد‪ .‬هرچیــزی جــز ایــن‪ ،‬رسمیت بخشــیدن بــه یــک شــغل پرخطــر و‬ ‫غیررسمی ســت»‪ .‬او درپایــان یــک نگرانــی جــدی را مطــرح می کنــد‪« :‬ایــن ســامانه هــم ممکــن‬ ‫اســت فقــط به خاطــر نزدیکــی بــه انتخابــات مجلــس مطــرح شــده باشــد تــا به این طریــق بتواننــد‬ ‫جلــب اعتمــاد کــرده و رای کوله بــران و کارگــران را جمــع کننــد»‪ .‬بــرای ثبت نــام در ســامانه‪ ،‬هیــچ‬ ‫زمان بنــدی‪ ،‬مکانیســم و چــارت اجرایــی و همچنیــن هیــچ نقشــه راهــی تعریــف نشــده؛ مشــخص‬ ‫نیســت کــه ایــا همــه کســانی که در غــرب کشــور ازطریــق کوله بــری روزگار می گذراننــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫از ایــن ســامانه مجــوز کار بگیرنــد یــا خیــر؛ مشــخص نیســت کــه ثبت نــام و پاالیــش چقــدر طــول‬ ‫می کشــد؛ مشــخص نیســت چــه ابــزار کار و تســهیالتی بــه افــراد تائیدِصالحیت شــده داده می شــود؛‬ ‫ایــا بازهــم قــرار اســت کوله بــر از جســم نحیــف خــود بــرای باربــری مایــه بگــذارد؟! درنهایــت‪ ،‬ایــن‬ ‫نگرانــی بســیارمهم و برجســته وجــود دارد کــه ایــن ســامانه هــم بــه سرنوشــتِ تمــام طرح هــای بدون‬ ‫ـی قبلــی دچــار شــود؛ طرح هایــی مثــل «کارت پیلـه وری» و «بیمــه کوله بــران»‪ .‬فقــط‬ ‫پشــتوانه اجرایـ ِ‬ ‫کافی ســت سرنوشــت «بیمــه کوله بــران» را به عنــوان یــک نمونــه متاخــر مــرور کنیــم‪ ٢٢ .‬اســفندماه‬ ‫‪ ،۹۵‬نماینــده پیرانشــهر گفــت کــه بــا موافقــت وزیــر کار‪ ،‬کوله بــران از نیمــه دوم فروردین مــاه بیمــه‬ ‫تامیــن اجتماعــی می شــوند؛ امــا یک سال وســه ماه بعد‪ ،‬در خردادمــاه ‪ ،۹۷‬مدیــرکل امــور مــرزی‬ ‫کشــور اعــام کــرد ازانجاکــه کوله بــری یــک شــغل موقــت اســت‪ ،‬بیمــه ان منتفی ســت! شــهریار‬ ‫حیــدری (مدیــرکل امــور مــرزی وزارت کشــور) درخصــوص بیمــه کوله بــران و تعیین تکلیــف ایــن‬ ‫موضــوع در ائین نامه هــای جدیــد گفــت‪« :‬کوله بــری‪ ،‬فعالیتــی موقــت اســت و یــک فعالیــت پایــدار‬ ‫محســوب نمی شــود؛ درواقــع‪ ،‬امتیــازات درنظرگرفته شــده نیــز بــرای مــردم مرزنشــین موقــت اســت؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بحــث بیمــه بــرای انهــا منتفی ســت»‪ ٢٣ .‬خردادمــاه ‪ ،۹۷‬همــان نماینــده مجلــس کــه‬ ‫یک سال وســه ماه قبل‪ ،‬از طــرح بیمــه کوله بــران رونمایــی کــرده بــود‪ ،‬از اجرایی نشــدن ان انتقــاد‬ ‫کــرد؛ رســول خضــری گفــت‪« :‬بیمــه کوله بــران مصوبــه دولــت بــود‪ .‬متاســفانه جــای تاســف دارد‬ ‫کــه دولــت مصوبــات خــود را هــم اجرایــی نمی کنــد؛ پــس بی ثباتی هــا در سیاس ـت های موردنظــر‬ ‫بــرای حــل مشــکل کوله بــران و به ویــژه بیمــه‪ ،‬بزرگ تریــن ضربــه بــه سیاس ـت های اصــل ســوم‬ ‫قانــون اساسی ســت کــه می گویــد همــه احــاد جامعــه بایــد از مســکن‪ ،‬شــغل‪ ،‬بیمــه‪ ،‬بهداشــت و‬ ‫درمــان و امــوزش و پــرورش برخــوردار باشــند»‪ .‬باتوجه بــه تجربیــات نــاکام قبلــی و نیــز باتوجه بــه‬ ‫ابهامــات و زوایــای نامشــخص طــرح فعلــی یــا همــان ســامانه جامــع تجــارت‪ ،‬چنــدان نمی تــوان بــه‬ ‫اینــده و اســتقرار تغییــرات بنیادیــن در فضــای اشــتغال کوله بــران امیــدوار بــود‪ .‬ســوال اینجاســت؛ ایا‬ ‫تنهــا بــا به کارگیــری یــک ســامانه کــه درنهایــت چیــزی جــز بوروکراســی الکترونیکــی و فضاســازی‬ ‫مجــازی نیســت‪ ،‬می تــوان بــه حــذف پدیــده کوله بــری امیــدوار بــود و انتظــار داشــت شــغلی کــه‬ ‫هیــچ ســنخیتی بــا سیاســت های اصــل ســوم قانــون اساســی نــدارد‪ ،‬روزی دیگــر تنهــا گزینــه‬ ‫دردســترس صدهــا شــهروند غــرب کشــور نباشــد؟ ایــا ایــن ســامانه کــه فقــط محملــی بــرای ثبت نام‬ ‫ـان کوله بــر را از «بــار بــر پشــت نهــادن»‪ ،‬معــاف کنــد؟!‬ ‫مجازی ســت‪ ،‬می توانــد مــردان و حتــی زنـ ِ‬ ‫نسرین هزاره مقدم‪ /‬ایلنا‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ /1398‬شماره ‪296‬‬ ‫بانک‬ ‫با حضور مشاور رئیس جمهوری در امور مناطق ازاد تجاری صورت می گیرد؛‬ ‫بهره برداری از ‪ 23‬پروژه سرمایه گذاری در منطقه ازاد اروند‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫‪ ۲۳‬پــروژه ســرمایه گذاری بــه ارزش چهارهــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫ میلیاردریــال و ســرمایه گذاری خارجــی پنج میلیــون دالری‬ ‫در ســومین روز از دهــه مبــارک فجــر با حضــور مرتضــی‬ ‫بانــک (مشــاور رئیس جمهــوری در امــور مناطــق ازاد‬ ‫تجــاری)‪ ،‬در منطقــه ازاد ارونــد در خوزســتان بهره بــرداری‬ ‫می شــود»‪ .‬معــاون ســرمایه گذاری و امــور اقتصــادی‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد ارونــد در نشســت خبــری مدیــران‬ ‫اســتانی شــورای هماهنگــی دســتگاه های تابعــه وزارت‬ ‫اقتصــادی و دارایــی در محــل اداره کل امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی خوزســتان گفــت‪« :‬ایــن پروژه هــا ‪ ۱۴‬بهمــن و در‬ ‫ســومین روز از دهــه مبــارک فجــر باحضــور مرتضــی بانــک‬ ‫(مشــاور رئیس جمهــوری در امــور مناطــق ازاد تجــاری)‪ ،‬در‬ ‫منطقــه ازاد ارونــد در خوزســتان بهره بــرداری می شــود»‪.‬‬ ‫ســیدعلی موســوی افــزود‪« :‬ایــن پروژه هــا در زمینه هــای‬ ‫تولیــد قطعــات گچــی پیش ســاخته‪ ،‬انــواع هیدروکربن هــای‬ ‫نفتــی‪ ،‬مجتمــع پزشــکی و اداری‪ ،‬انــواع پیــچ و مهــره‪ ،‬انــواع‬ ‫لوازم التحریــر‪ ،‬تابلــو بــرق و پایانــه صادراتــی ابزیــان هســتند‬ ‫کــه ســرمایه ایــن پروژه هــا توســط بخــش خصوصــی تامیــن‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــا افتتــاح ایــن پروژه هــا بــرای ســه هزار و‬ ‫‪ ۶۹۲‬نفــر اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم ایجــاد خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬در ســال رونــق تولیــد‪ ،‬تمرکــز ما در‬ ‫منطقــه ازاد ارونــد بــر حمایــت از صنایــع کوچک و متوســط‬ ‫و تــاش جهــت تکمیــل زیرســاخت های مورد نیــاز بخــش‬ ‫صنعــت بــوده اســت کــه در این راســتا از ابتدای ســال تاکنون‬ ‫هفــت پــروژه راکــد غیرفعــال را فعــال کرده ایــم کــه میــزان‬ ‫ســرمایه گذاری ایــن پروژه هــا حــدود دو هزار میلیارد ریــال‬ ‫بــوده و بــرای ‪ ۷۱۲‬نفــر به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫اشــتغال ایجــاد شــده اســت»‪ .‬موســوی افــزود‪« :‬ایــن‬ ‫پروژه هــا در زمینــه تولیــد ســدیم فســفات‪ ،‬فــراوری کنجــد‪،‬‬ ‫اب اشــامیدنی‪ ،‬هیدروکربن هــای نفتــی و انــواع روغن هــای‬ ‫تصفیــه مجــدد و تجهیــزات پاالیشــگاهی و تولیــد پوشــاک‬ ‫هســتند‪ .‬همچنیــن در حال حاضــر ‪ ۱۷۷‬واحــد صنعتــی‬ ‫فعــال در منطقــه ازاد ارونــد فعالیــت می کننــد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایســنا؛ وی بااشــاره به توســعه صــادرات غیرنفتــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«منطقــه ازاد ارونــد بــه قطــب صادراتــی فــوالد‪ ،‬محصــوالت‬ ‫شــیمیایی‪ ،‬صنایــع پائین دســتی پتروشــیمی‪ ،‬شــیالت و‬ ‫خرمــا تبدیــل شــده اســت به گونه ای کــه در ســال گذشــته‬ ‫صــادرات تولیــدات منطقــه ‪ ۱۷۰‬میلیــون دالر بــوده کــه‬ ‫ ایــن رقــم امســال بــه بیــش از ‪ ۲۰۰‬میلیــون دالر صــادرات‬ ‫خواهــد رســید؛ عــراق‪ ،‬چیــن‪ ،‬کویــت‪ ،‬عمــان‪ ،‬امــارات‪،‬‬ ‫قطــر‪ ،‬نیوزلنــد و اســترالیا کشــورهای مقصــد صادراتــی مــا‬ ‫هســتند»‪ .‬موســوی عنــوان کــرد‪« :‬حجــم ســرمایه گذاری‬ ‫جذب شــده در ‪ ۱۰‬ماهــه ســال جــاری ‪۱۵‬هزار میلیارد ریــال‬ ‫بــوده کــه در مقایس ـه با مــدت مشــابه ســال گذشــته‪ -‬کــه‬ ‫‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریــال بــوده‪ ۳۸ -‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن میــزان ســرمایه گذاری در بخش هــای صنعتــی‪،‬‬ ‫تجــارت‪ ،‬گردشــگری و خدماتــی انجــام شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬از ابتــدای امســال تاکنــون هفــت پــروژه راکــد‬ ‫غیرفعــال در منطقــه ازاد ارونــد فعــال شــده کــه بــرای فعال‬ ‫ســازی ایــن پروژه هــا دوهزار میلیارد ریــال ســرمایه گذاری‬ ‫انجــام شــد»‪.‬‬ ‫رونمایی از ‪ ۳۵‬بسته سرمایه گذاری در منطقه ازاد اروند‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬با حضــور مشــاور رئیس جمهــوری‬ ‫و اســتاندار خوزســتان از ‪ ۳۵‬بســته ســرمایه گذاری‬ ‫کــه به صــورت امکان ســنجی و پیش امکان ســنجی و‬ ‫بر اســاس مطالعــات بــازار انتخــاب شــده اند رونمایــی‬ ‫خواهیــم کــرد‪ .‬ایــن طرح هــا در زمینــه احــداث بازارچــه‬ ‫ماهــی و میگــو‪ ،‬طــرح تولیــد عطــر و ادکلــن‪ ،‬طــرح تولیــد‬ ‫ورق و درب چــوب پالســت‪ ،‬احــداث پــارک ابــی روبــاز‬ ‫و سرپوشــیده‪ ،‬طــرح تولیــد شیشــه ســکوریت و مجتمــع‬ ‫چــاپ و بسته بندی ســت»‪ .‬معــاون ســرمایه گذاری‬ ‫و امــور اقتصــادی ســازمان منطقــه ازاد ارونــد تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬تــا پایــان ســال ‪ ۳۰ ،۱۴۰۰‬پــروژه ســرمایه گذاری‬ ‫بــا ارزش ‪ ۸۰‬هزار میلیارد ریــال و ‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر‬ ‫ســرمایه گذاری خارجــی بــه بهره بــرداری خواهــد‬ ‫رســید‪ .‬ایــن پروژه هــا موجــب ایجــاد چهارهــزار و ‪۷۲۸‬‬ ‫شــغل مســتقیم و ‪۱۴‬هــزار و ‪ ۳۰۹‬شــغل غیرمســتقیم‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬همچنیــن ایــن پروژه هــا در زمینــه ذوب‬ ‫فــوالد‪ ،‬کک نفتــی خــام‪ ،‬مجتمع هــای تجــاری و اداری‪،‬‬ ‫نیــروگاه خورشــیدی‪ ،‬فــوالد پی وی ســی‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬هتــل‬ ‫چهارســتاره‪ ،‬فراورده هــای مــواد غذایــی‪ ،‬ســردخانه و‬ ‫انبــار اســت»‪ .‬موســوی گفــت‪« :‬براســاس امــار ارائه شــده‬ ‫توســط تامیــن اجتماعــی منطقــه از ابتــدای ســال ‪۹۸‬‬ ‫تاکنــون پنج هــزار و ‪۴۳‬نفــر شــغل جدیــد و بیمــه اولــی‬ ‫در بخش هــای مختلــف صنعــت‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬تجــارت و‬ ‫خدماتــی ایجــاد شــده اســت»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد ارونــد جهــت تنظیم بــازار کاال و ذخیره ســازی‬ ‫کاالهــای اساســی و موردنیــاز مــردم منطقــه و خوزســتان‬ ‫بــه ایجــاد بزرگ تریــن کشــتارگاه صنعتــی گوشــت گــرم‬ ‫جنــوب غــرب کشــور و همچنیــن ایجــاد کارخانه هــای‬ ‫فــراوری برنــج و چــای در منطقــه اقــدام کــرده اســت»‪.‬‬ ‫معــاون ســرمایه گذاری و امــور اقتصــادی ســازمان منطقــه‬ ‫ی کــه‬ ‫ازاد ارونــد بیــان کــرد‪« :‬یکــی از پروژه هــای مهم ـ ‬ ‫فــردا افنتــاح خواهنــد شــد‪ ،‬ایکــس ری کامیونــی در مــرز‬ ‫تجــاری شــلمچه بــا ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریــال اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن باتوجه بــه بحــث توریســت درمانی بزرگ تریــن‬ ‫مجتمــع پزشــکی منطقــه ازاد ارونــد بــا ‪ ۸۳‬مطــب‬ ‫پزشــکی و اعتبــار ‪ ۷۲۰‬میلیارد ریــال و پــروژه بزرگ تریــن‬ ‫واحــد تولیــد پیــچ و مهــره جنــوب غــرب کشــور بــا‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریالــی بخــش خصوصــی از‬ ‫دیگــر پروژه هایی ســت کــه فــردا افتتــاح خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫موســوی تصریــح کــرد‪« :‬از هفتــه اینــده بــا همــکاری‬ ‫پلیــس راهــور تعویــض پالک هــای قدیــم خودروهــای‬ ‫ارونــدی را اغــاز خواهیــم کــرد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬تمــام افــرادی‬ ‫کــه خودروهــای ارونــدی بــا پــاک قدیــم دارنــد از هفتــه‬ ‫اینــده می تواننــد جهــت دریافــت پــاک جدیــد اقــدام‬ ‫کننــد»‪ .‬وی در خصــوص کارت هــای ســوخت پالک هــای‬ ‫قدیــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬در خوزســتان ‪ ۵۵‬هــزار خــودروی‬ ‫ارونــدی وجــود دارد کــه ‪۱۸‬هــزار خــودرو از این تعــداد‬ ‫پــاک جدیــد دارنــد و کارت هــای ســوخت ایــن خودروهــا‬ ‫از طریــق پســت توزیــع شــده اســت‪ .‬اطالعــات ‪ ۲۶‬هــزار‬ ‫خــودروی دیگــر توســط منطقــه ازاد تهیــه و در اختیــار‬ ‫پخــش و پاالیــش قــرار داده شــده اســت کــه اکنــون کارت‬ ‫ســوخت ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬خــودرو امــاده شــده و کارت‬ ‫ســوخت پنج هــزار خــودروی دیگــر در مرحلــه تولیــد‬ ‫قــرار دارد کــه امیدواریــم ظــرف یــک تــا دو هفتــه اینــده‬ ‫امــاده شــوند»‪ .‬معــاون ســرمایه گذاری و امــور اقتصــادی‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد ارونــد تصریــح کــرد‪« :‬در حال حاضــر‬ ‫بــرای توزیــع کارت ســوخت نیــازی بــه مراجعــه حضــوری‬ ‫نیســت و دارنــدگان خــودروی ارونــدی پــاک قدیــم بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســامانه ای کــه پیش بینــی شــده‪ ،‬اطالعــات‬ ‫خــود را بــه روز و کارت ســوخت را در شهرســتان خــود‬ ‫دریافــت کننــد»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان مطرح کرد؛‬ ‫ورود فرمانداران خوزستان به موضوع بررسی علت عدم عالقه خانواده ها به گازکشی‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خوزســتان گفــت‪« :‬بررســی‬ ‫موضــوع گازکشــی نکــردن برخــی از خانوارهــا در خوزســتان بــا وجــود‬ ‫دریافــت علمــک گاز‪ ،‬بــه فرمانداری هــا ســپرده شــده تــا یــک بــازه‬ ‫زمانــی را بــرای گازکشــی بـ ه ایــن خانوارهــا درنظــر بگیرنــد»‪ .‬امیرحســین‬ ‫نظــری در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار خوزســتان کــه در ســالن جلســات‬ ‫ایــن ســازمان برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬دی امســال بــه فرمانــداران خوزســتان‬ ‫نامـه ای ارســال شــد تــا دلیــل گازکشــی نکــردن خانوارهایــی کــه علمــک‬ ‫گاز دارنــد را بررســی کننــد؛ در صــورت امــکان تــا اردیبهشــت ســال اینده‬ ‫بــه ایــن خانوارهــا فرصــت داده شــود تــا بــرای گازکشــی اقــدام کننــد تــا‬ ‫هجــوم مــردم بــرای خریــد گاز مایــع کاهــش یابــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در اهواز‬ ‫دوهــزار و ‪ ۵۰۰‬خانــوار شناســایی شــده کــه علمــک گاز جلــو خانــه انهــا‬ ‫وجــود دارد امــا گازکشــی نکرده انــد یــا در ایــذه دوهــزار خانــه شناســایی‬ ‫شــده کــه علمــک گاز دارنــد امــا گازکشــی نکرده انــد»‪ .‬نظــری بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬ممکــن اســت خانوارهــا به دلیــل مشــکالت اقتصــادی یــا فنــی‬ ‫امــکان گازکشــی را نداشــته باشــند»‪ .‬رئیــس ســازمان صمــت خوزســتان‬ ‫ادامــه داد‪« :‬توزیــع گاز مایــع در خوزســتان بایــد براســاس اطالعــات‬ ‫خانــواری انجــام شــود تــا مــردم در تامیــن گاز دچــار مشــکل نشــوند»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬ســهمیه گاز مایــع اهــواز در دی امســال دوهــزار و ‪۶۰۷‬تُــن‬ ‫بــوده درحالی کــه بر اســاس ســران ه ســهمیه گاز اهــواز هــزار و ‪ ۴۰۰‬تُــن‬ ‫اســت»‪ .‬نظــری بیــان کــرد‪« :‬بیشــترین هــدف بــرای توزیــع گاز مایــع‬ ‫مناطــق شــمالی خوزســتان از جملــه شهرســتان های اندیــکا‪ ،‬ایــذه و‬ ‫اللــی به دلیــل ســرمای هوا ســت و در حــدود چهار برابــر ســهمیه گاز‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کیمیــا ســامت مهیــار بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 547759‬و شناســه ملــی ‪ 14008644902‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫فوق العــاده مــورخ ‪ 1398/07/30‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬عبــارت ذیــل بــه موضــوع‬ ‫شــرکت الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪“ :‬تاســیس و بهره بــرداری و‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت بهیــن پویــش پادمیــرا ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 342082‬و شناســه ملــی ‪ 10103885494‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‬ ‫‪ 15/08/1398‬و مجــوز شــماره ‪ 98/786612‬مــورخ ‪ 1398/09/09‬بیمــه ایــران تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬شــعبه ای از شــرکت در اســتان گیــان بــه ادرس‪ :‬شهرســتان رشــت‪،‬‬ ‫بخــش خمــام‪ ،‬دهســتان چــوکام‪ ،‬ابــادی باالمحله چــوکام‪ ،‬کوچــه شــهید باقــری‪ ،‬خیابــان‬ ‫شــهدا‪ ،‬پــاک ‪ ،314‬طبقــه همکــف کدپســتی ‪ 4345145548‬بــا مدیریــت حبیــب‬ ‫راه انــدازی مرکــز درمانــی و کلینیــک دندانپزشــکی و پزشــکی” ‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)760959‬‬ ‫نصیری کته ســری بــه کــد ملــی ‪ 5189676773‬تاســیس گردیــد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)760958‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایــن مناطــق افزایــش یافتــه اســت»‪.‬‬ ‫روند توزیع گاز مایع در خوزستان غلط است‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت خوزســتان نیــز‬ ‫ِ‬ ‫رونــد توزیــع گاز مایــع در اســتان غلــط اســت ‪ ،‬گفــت‪« :‬شــرکت های‬ ‫پخــش گاز در تامیــن ســهمیه گاز مایــع تــاش می کننــد امــا عوامــل‬ ‫توزیــع تخلــف کــرده و مراکــز فــروش‪ ،‬قیمــت را بســیار گران تــر از نــرخ‬ ‫بابیان اینکــه بازرســی از‬ ‫مصــوب عرضــه می کننــد»‪ .‬بهــرام جبــاری‬ ‫ِ‬ ‫مراکــز توزیــع گاز مایــع (ال پی جــی) اغــاز شــده بیــان کــرد‪« :‬بــرای‬ ‫شــرکت ها و عوامــل توزیــع گاز مایــع متخلــف پرونــده تشــکیل و بــه‬ ‫تعزیــرات حکومتــی معرفــی خواهنــد شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬عامل هــا‬ ‫و راننــدگان توزیــع گاز مایــع تخلــف می کننــد و امــکان رصــد تمامــی‬ ‫ خودروهــای توزیــع گاز مایــع را در خوزســتان نداریــم و تا زمانی کــه‬ ‫رونــد توزیــع مناسب ســازی نشــود‪ ،‬مشــکل در بخــش گاز ال پی جــی‬ ‫حــل نمی شــود»‪ .‬جبــاری گفــت‪« :‬گاز مایــع بــا افزایــش چهار برابــری‬ ‫ـال عرضــه اســت امــا ‪ ۷۰‬درصــد ایــن گاز به صــورتِ غیرمجــاز‬ ‫ســهمیه درحـ ِ‬ ‫توزیــع و مصــرف می شــود»‪ .‬بــا اصــاح قیمــت بنزیــن در ابــان امســال‬ ‫ عنــوان ســوخت افزایــش یافــت و همیــن موضــوع‬ ‫مصــرف گاز مایــع به‬ ‫ِ‬ ‫باعــث افزایــش مصــرف گاز ال پی جــی و افزایــش قیمــت ایــن گاز‬ ‫و کمبــود ان شــد؛ به گونه ای کــه بیشــتر مراکــز توزیــع گاز مایــع در‬ ‫خوزســتان در اذر امســال تعطیــل شــدند‪ .‬بــا وجــود افزایــش ســهمیه‬ ‫گاز مایــع خوزســتان‪ ،‬امــا همچنــان در بســیاری از مناطــق ایــن اســتان‬ ‫کمبــود گاز و افزایــش قیمــت وجــود دارد‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت نــور یســنا تجــارت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪436535‬‬ ‫و شناســه ملــی ‪ 10320863611‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور‬ ‫فوق العــاده مــورخ ‪ 1397/11/03‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬اقــای حکمــت میکاییلــی‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 0059737654‬و خانــم ســاناز احــدی بشــماره ملــی ‪ 0067332005‬و‬ ‫اقــای حســن کریمــی بشــماره ملــی ‪ 2980017043‬بعنــوان اعضــا هیــات مدیــره بــرای‬ ‫مــدت ‪ 2‬ســال انتخــاب شــدند‪ .‬موسســه حسابرســی رهیافــت حســاب تهــران بشناســه‬ ‫ملــی ‪ 10100474104‬بســمت بــازرس اصلــی و خانــم مــژده شــاهرخ اصفهانی بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 1292052147‬بســمت بــازرس علی البــدل شــرکت بــرای مــدت ‪ 1‬ســال انتخــاب‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)760957‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی در ائین افتتاح دومین شعبه بیمه اسیا در چابهار‪:‬‬ ‫مقبولیت و مشروعیت صنعت بیمه‬ ‫در افزایش ضریب نفوذ ان اثر ویژه ای دارد‬ ‫یافتــن راهکارهــای برون رفــت از رشــد انــدک ضریــب نفــوذ بیمــه در برخــی از اســتان ها در گــرو‬ ‫ گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امــور‬ ‫همدلــی و تعامــل تمامــی ارکان صنعــت بیمــه اســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بین الملــل بیمــه مرکــزی؛ دکتــر غالمرضــا ســلیمانی کــه در ائیــن افتتــاح دومین شــعبه بیمه اســیا‬ ‫در چابهــار ســخن می گفــت‪ ،‬بــا اعــام ایــن مطلــب و تاکید بــر ایفــای مســئولیت های اجتماعــی‬ ‫صنعــت بیمــه افــزود‪« :‬حضــور پر رنــگ و حداکثــری شــرکت های بیمــه در برخــی مناطــق کــه‬ ‫نــرخ ضریــب نفــوذ بیمــه در ان رضایت بخــش نیســت می توانــد تحولــی بــزرگ را در حــوزه توســعه‬ ‫فرهنــگ بیمــه به دنبــال داشــته باشــد»‪ .‬رئیـس کل بیمــه مرکــزی بــا تشــریح دســتاوردهای ســفر‬ ‫دو روزه خــود بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان کــه مســئوالن بیمــه مرکــزی و مدیــران عامــل‬ ‫شــرکت های بیمــه در ایــن ســفر وی را همراهــی می کردنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬اگــر محصــوالت‬ ‫ی و حتــی‬ ‫بیم ـه ای بــا در نظر گرفتــن نیازهــای منطق ـه ای و بررســی دقیــق شــرایط اقلیمــی‪ ،‬قوم ـ ‬ ‫اعتقــادی‪ ،‬طراحــی و عرضــه شــود‪ ،‬ضریــب نفــوذ صنعــت بیمه به شــکل محسوســی افزایــش خواهد‬ ‫یافــت»‪ .‬وی حضــور فعــاالن صنعــت بیمــه در مناطــق ســیل زده اســتان سیســتان و بلوچســتان را‬ ‫فرصتــی بــرای برنامه ریــزی مناســب در راســتای تقویــت ایــن صنعــت ارزیابــی کــرد و افــزود‪« :‬مــردم‬ ‫در حــوادث این چنینــی ب ـ ه ایــن بــاور می رســند کــه صنعــت بیمــه تــا چــه انــدازه می توانــد در‬ ‫هنــگام وقــوع خســارات درکنــار انــان باشــد»‪ .‬رئیــس شــورای عالــی بیمــه از اســتان سیســتان و‬ ‫ـوان یکــی از اســتان های دارای پتانســیل بــاال بــرای افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه‬ ‫بلوچســتان به عنـ ِ‬ ‫یــاد کــرد و گفــت‪« :‬بــا راه انــدازی دومیــن شــعبه بیمــه اســیا در چابهــار انتظار مـی رود شــرکت های‬ ‫دیگــر بیمـه ای نیــز بــه ســرمایه گذاری در ایــن اســتان ترغیــب شــده و فضــای رقابت ســالمی شــکل‬ ‫بگیــرد»‪ .‬وی درپایــان از اســتاندار سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬مقامات ارشــد این اســتان و مــردم خونگرم‬ ‫زاهــدان و چابهــار درخصــوص حمایــت انــان از صنعــت بیمــه‪ ،‬قدردانــی و سپاســگزاری کــرد و ادامــه‬ ‫ی را از خداوند متعال خواســتار شــد»‪.‬‬ ‫توفیقــات تمامــی خدمتگــزاران نظــام مقدس جمهــوری اســام ‬ ‫تشکیل سه هزار پرونده اشتغال‬ ‫در بانک توسعه تعاون خراسان شمالی‬ ‫مدیــر امــور شــعب بانــک توســعه تعــاون خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪« :‬امســال‪ ،‬سـه هزار پرونــده بــرای پرداخــت تســهیالت‬ ‫بــه متقاضیــان اشــتغال در ایــن بانــک تشــکیل شــد کــه‬ ‫تاکنــون هزار میلیارد ریــال بــه ایــن افــراد پرداخــت شــده‬ ‫تو گــو بــا خبرنــگاران اســتان‬ ‫اســت»‪ .‬محمــد نــدری در گف ‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۶۰« :‬درصــد دریافت کننــدگان تســهیالت در‬ ‫ بیان اینکــه از مجمــوع طرح هــای‬ ‫اســتان زن بودنــد»‪ .‬وی با ِ‬ ‫اشــتغال اســتان یک هــزار و ‪ ۱۰۰‬پرونــده مربــوط بــه طرح هــای روســتایی و عشایری ســت کــه بــا‬ ‫اجــرای ایــن طرح هــا بــرای دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر‪ ،‬شــغل ایجــاد شــده اســت»‪ .‬نــدری با بیان اینکــه‬ ‫طرح هــای بانــوان بیشــتر در زمینه هــای دامــداری در حــوزه دام ســبک و ســنگین‪ ،‬ایجــاد گلخانــه‬ ‫و پوشــاک بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬در ســال جــاری پرونــده اشــتغال بانــوان از مــردان پیشــی گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬مــردان بیشــتر به علــت مشــکالت معوق هــا‪ ،‬چک هــای برگشــتی و ضمانت هــا نســبت‬ ‫بــه زنــان کمتــر تســهیالت گرفتنــد»‪ .‬وی همچنیــن با بیان اینکــه بانــوان در اجــرای طرح هــای‬ ‫اشــتغال خطــای کمتــری دارنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بانــوان در رشــد نــرخ اقتصــادی اســتان تاثیرگــذار‬ ‫هســتند»‪ .‬مدیــر امــور شــعب بانــک توســعه تعــاون خراســان شــمالی گفــت‪« :‬همچنیــن بانــوان بــا‬ ‫تســهیالت کمتــر می تواننــد بــرای خــود شــغل ایجــاد کننــد و بعضــا هــم طرح هــای بســیار موفق‬ ‫در اســتان نیــز داشــته ایم»‪ .‬نــدری با بیان اینکــه خانوارهــای عشــایری نیــز در اجــرای طرح هــای‬ ‫اشــتغال روســتایی و عشــایری بســیار موفــق عمــل کرده انــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬ایــن قشــر از جامعــه‬ ‫کــه از بانــک تســهیالت دریافــت کرده انــد ‪ ۱۰۰‬درصــد ان را به موقــع پرداخــت می کننــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬خانوارهــای عشــایری اســتان در بازپرداخــت دریافــت وام هــا بســیار خوش حســاب هســتند‪،‬‬ ‫هم اکنــون برخــی از جوانــان ایــن قشــر بــرای اجــرای طــرح مهاجــرت معکــوس نیــز داشــته اند و‬ ‫از مجمــوع طرح هــای اشــتغال روســتایی و عشــایری ‪ ۸۱۹‬طــرح مربــوط بــه طرح هــای عشــایری‬ ‫بــوده اســت»‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۳۶۰‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫به واحدهای صنعتی مشکل دار استان مرکزی‬ ‫مدیــر شــعب بانــک توســعه تعــاون اســتان مرکــزی گفــت‪ ۳۶۰« :‬میلیارد ریــال تســهیالت بخــش‬ ‫صنعــت ایــن اســتان در ســال جــاری بــه ‪ ۲۴‬واحــد تولیــدی و صنعتــی مشــکل دار اعطــاء شــده کــه‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ علــی وفایــی افــزود‪« :‬ایــن‬ ‫تاثیــر بســزایی در رونــق در ایــن واحدهــا داشــته اســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بانــک از بهمن مــاه پارســال تاکنــون بیــش از چهار هزارمیلیارد ریــال تســهیالت در بخش هــای‬ ‫مختلــف پرداخــت کــرده اســت کــه دوهــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریــال ان در بخــش اقتصــادی‪ ،‬بازرگانــی‪،‬‬ ‫خدمــات‪ ،‬صنعــت و معــدن‪ ،‬کشــاورزی و ســاختمان بــوده اســت»‪ .‬وی با بیا نِاینکــه ‪۷۵‬درصــد‬ ‫تســهیالت پرداختــی بانــک توســعه تعــاون بــه بخــش صنعــت و رونــق تولیــد پرداخــت شــده‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬در زمینــه پرداخــت تســهیالت بخــش تعــاون و غیرتعــاون نیــز‪ ،‬بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫تســهیالت ایــن بخــش در ســال جــاری بــه شــرکت های تعاونــی پرداخــت شــده اســت»‪ .‬وفایــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۷۵« :‬درصــد از اعتبــار ابالغــی ایــن بانــک نیــز در بخــش مشــاغل خانگــی در ســال‬ ‫جــاری در قالــب ‪ ۱۵۳‬فقــره تســهیالت بــه متقاضیــان پرداخــت شــده اســت»‪ .‬وی اضافه کــرد‪« :‬طرح‬ ‫دوسال گذشــته در کشــور و اســتان مرکــزی کلیــد خــورده کــه‬ ‫اشــتغال پایــدار روســتایی از حــدود‬ ‫ِ‬ ‫اعتبــار بانــک توســعه تعــاون اســتان مرکــزی در ایــن بخــش ‪ ۵۳۳‬میلیارد ریــال بــوده کــه تاکنــون‬ ‫‪ ۴۶۰‬میلیارد ریــال ان معــادل ‪ ۸۷‬درصــد از بودجــه ابالغــی پرداخــت شــده اســت کــه زمینــه اشــتغال‬ ‫‪ ۵۷۰‬نفــر را فراهــم کــرده اســت»‪ .‬مدیــر شــعب بانــک توســعه تعــاون اســتان مرکــزی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«ایــن بانــک امادگــی کافــی بــرای تعییــن تکلیــف و مســاعدت بــا بدهکارانــی کــه به دلیل مشــکالت‬ ‫اقتصــادی توانایــی پرداخــت تســهیالت خــود را نداشــته اند را دارد و دراین راســتا ســه راهــکار‬ ‫حمایتــی از ایــن قشــر وجــود دارد کــه انتظــار اســت ایــن افــراد بــرای بهره گیــری از حمایت هــای‬ ‫الزم بــه بانــک توســعه تعــاون مراجعــه کننــد»‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت گنــدم طالئــی هرمــزگان بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 370977‬و شناســه ملــی ‪ 10320206087‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت تصفیــه‪ /‬مدیــر‬ ‫تصفیــه مــورخ ‪ 1398/10/05‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬در اجــرای مفــاد مــاده ‪215‬‬ ‫قانــون تجــارت و بــا توجــه بــه نامــه وارده شــماره ‪ 112160‬مــورخ ‪ 1398/10/11‬بدینوســیله‬ ‫مراتــب ختــم تصفیــه شــرکت فوق الذکــر اعــام می گــردد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)760956‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مهندســین مشــاور تهــران جــوان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 50090‬و شناســه ملــی ‪ 10100952580‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ترنــم هشــت دانــه بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 366914‬و شناســه ملــی ‪ 10320168869‬بــه اســتناد‬ ‫مــورخ ‪ 1397/02/31‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬موضــوع شــرکت بــه شــرح ذیــل تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪ :‬انجــام و عرضــه خدمــات فنــی و مشــاوره ای‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مــورخ ‪ 1396/04/26‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬یوسـف علی حاجــوی دارای شــماره ملــی ‪1602016372‬‬ ‫از قبیــل خدمــات و مطالعــات در مراحــل شناســایی‪ ،‬توجیــه فنــی و اقتصــادی طرح هــا‪ ،‬تهیــه نقشــه اســناد و مــدارک و مشــخصات اجرائــی طرح هــا‪ ،‬نظــارت بــر حســن اجــرا و انجــام‬ ‫بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪ 20000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت‪ ،‬از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬رضــا حاجــوی دارای شــماره‬ ‫خدمــات مشــاوره ای مربــوط بــه دوره بهره بــرداری و نگهــداری‪ .‬طراحــی و ســاخت تجهیــزات موردنیــاز در صنایــع نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشــیمی و نیروگاهــی‪ ،‬طراحــی‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬اجــرا و نظــارت‬ ‫ملــی ‪ 0058657568‬بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪ 15000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت‪ ،‬از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬علــی‬ ‫فنــی در صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی و نیروگاهــی همچنیــن مخــازن ذخیــره نفــت و گاز‪ ،‬طراحــی‪ ،‬ســاخت و اجــرای پکیج هــای پروسســی‪ ،‬فیلترهــا و جداکننده هــا‪ ،‬طراحــی و ســاخت‬ ‫ســلطان ابادی دارای شــماره ملــی ‪ 0068042329‬بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪ 10000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت‪ ،‬از‬ ‫انــواع پکیج هــای تزریــق مــواد شــیمیایی‪ ،‬طراحــی و ســاخت انــواع سیســتم های مشــعل ســوزان‪ ،‬زباله ســوز‪ ،‬طراحــی و ســاخت سیســتم جلوگیــری از ســوختن گازهــای همــراه نفــت‪،‬‬ ‫شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬جعفــر پرچکانی چوزکــی دارای شــماره ملــی ‪ 0057431061‬بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪20000000‬‬ ‫طراحــی و ســاخت مخــازن تحــت فشــار‪ ،‬مبدل هــای حرارتــی‪ ،‬طراحــی و ســاخت پکیج هــای پروسســی جهــت تصفیــه نفــت و گاز شــامل واحدهــای تفکیککننــده‪ ،‬خشـک کننده‪ ،‬نمـک زدا‪،‬‬ ‫ریــال از صنــدوق شــرکت‪ ،‬از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬حمیــد شــیخ زاده دارای شــماره ملــی ‪ 1602220085‬بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه‬ ‫توربواکســپندر و پکیج هــای ان‪ -‬طراحــی و اجــرای پروژه هــای انــرژی و زیســت محیطــی‪ ،‬طراحــی مدیریــت اجــرا و نظــارت فنــی نیروگاه هــای گازی بخــاری و هســته ای‪ -‬طراحــی‪ ،‬اجــرا‪،‬‬ ‫مبلــغ ‪ 10000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت‪ ،‬از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬علی اصغــر یوســفی دارای شــماره ملــی ‪ 0322734169‬بــا دریافــت کلیــه‬ ‫تامیــن تجهیــزات و نظــارت فنــی در زمینــه نگهــداری و تعمیــر نیروگاه هــا‪ ،‬پاالیشــگاه ها‪ ،‬مخــازن ذخیــره نفــت و گاز‪ ،‬ایســتگاه های تقلیــل فشــار و سیســتم های اعــان و اطفــاء حریــق‪،‬‬ ‫سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪ 15000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت‪ ،‬از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬علــی حاجــوی دارای شــماره ملــی ‪1602016380‬‬ ‫طراحــی‪ ،‬ســاخت و تامیــن تجهیــزات و اجــرای سیســتم های حفاظــت کاتــدی و مانیتورینــگ خوردگــی‪ ،‬طراحــی و اجــرای انــواع پوشــش های صنعتــی‪ ،‬ضدخوردگــی و نشــت بندی‪،‬‬ ‫بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪ 20000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت‪ ،‬از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬اعتمــاد محمودپــور دارای‬ ‫طراحــی‪ ،‬مدیریــت اجــرا و نظــارت فنــی خطــوط انتقــال اب‪ ،‬نفــت و گاز و فاضــاب‪ ،‬طراحــی و ســاخت تاسیســات اب شــیرین کن‪ ،‬سیســتم های تصفیــه اب و پســاب و سیســتم های‬ ‫شــماره ملــی ‪ 6368700386‬بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪ 10000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت‪ ،‬از شــرکت خــارج گردیــد‪.‬‬ ‫جداکننــده اب روغنــی‪ ،‬تامیــن تجهیــزات و متریــال و انــواع ورق‪ ،‬اتصــاالت و لولــه‪ ،‬و مــواد شــیمیایی موردنیــاز در صنایــع ذکــر شــده و همچنیــن تامیــن انــواع پمپ هــای پروسســی مــورد‬ ‫ســعید محمودپــور دارای شــماره ملــی ‪ 1602286043‬بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪ 15000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت‬ ‫اســتفاده در صنایــع نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬نیروگاهــی و همچنیــن صنایــع فــوالد‪ ،‬و بــه طــور کلــی خریــد و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز‪ ،‬طراحــی و اجــرای کلیــه پروژه هــای صنعتــی‬ ‫از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬منوچهــر مختــاری دارای شــماره ملــی ‪ 4911765895‬بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪20000000‬‬ ‫مشــارکت و ســرمایه گذاری در ســایر شــرکت ها‪ ،‬موسســات و بنگاه هــا و ایجــاد و تاســیس شــرکت های جدیــد بــه منظــور تحقــق اهــداف شــرکت بــه تنهایــی و یــا بــا مشــارکت بــا ســایر‬ ‫ریــال از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬فرامــرز مختــاری دارای شــماره ملــی ‪ 1602287066‬بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه‬ ‫اشــخاص حقیقــی و حقوقــی داخلــی و خارجــی اســتفاده از خدمــات کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی داخلــی و خارجــی‪ ،‬از جملــه پیمانــکاران مشــاوران شــرکت ها‪ ،‬کارخانجــات ســازنده‬ ‫مبلــغ ‪ 20000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬علی اکبــر یوســفی دارای شــماره ملــی ‪ 0068106750‬بــا دریافــت کلیــه‬ ‫و واردکننــدگان تجهیــزات و ماشــین االت داخلــی و خارجــی‪ ،‬اجــاره ماشــین االت و تجهیــزات جهــت تحقــق اهــداف شــرکت مشــاوره امکان ســنجی مطالعــات فنــی و اقتصــادی تهیــه‬ ‫سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪ 20000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬اکبــر میــرزازاده دارای شــماره ملــی ‪1652884629‬‬ ‫طرح هــای نفــت و گاز و پتروشــیمی بــرق‪ ،‬اب و فاضــاب ســاختمان مشــارکت بــا شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصــادی داخلــی و خارجــی در زمینه هــای مختلــف اســتفاده از تســهیالت‬ ‫بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪ 10000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬محمــد اصغرزاده مینــق دارای‬ ‫بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری داخــل و خارجــی در زمینه هــای مختلــف در جهــت تحقــق اهــداف شــرکت اخــذ و اعطــا هرگونــه نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشــور و نیــز اخــذ‬ ‫شــماره ملــی ‪ 1378344219‬بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود بــه مبلــغ ‪ 10000000‬ریــال از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج گردیــد‪.‬‬ ‫مجوزهــای الزم بــه منظــور اجــرای طرح هــای تولیــدی و صنعتــی انجــام و کلیــه عملیــات مجــاز بــرای تحقــق اهــداف شــرکت مفیــد بــوده و یــا در جهــت اجــرای موضــوع شــرکت ضــرورت‬ ‫ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 390000000‬ریــال بــه مبلــغ ‪ 175000000‬ریــال کاهــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪ .‬اســامی‬ ‫داشــته باشــد صــادرات و واردات کلیــه اقــام مجــاز بازرگانــی‪ -‬گشــایش حســاب‪ ،‬اخــذ وام و تســهیالت ریالــی و ارزی از بانک هــای داخلــی و خارجــی و موسســات مالــی و اعتبــاری داخلــی و‬ ‫و میــزان سهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا پــس از کاهــش ســرمایه‪ :‬اســماعیل مختــاری بــه شــماره ملــی ‪ 1602288860‬دارای ‪ 20000000‬ریــال‬ ‫خارجــی اخــذ و اعطــای نمایندگــی داخلــی و خارجــی ترخیــص کاال از گمــرکات کشــور‪ ،‬انجــام کلیــه فعالیت هــای تجــاری اقتصــادی و بازرگانــی مجــاز و دریافــت کارت بازرگانــی جهــت ثبــت‬ ‫سهم الشــرکه صالــح اکبری خوبیــار بــه شــماره ملــی ‪ 1602283486‬دارای ‪ 15000000‬ریــال سهم الشــرکه اصغــر میــرزازاده بــه شــماره ملــی‬ ‫ســفارش‪ ،‬شــرکت در مناقصــات داخلــی و بین المللــی ســاخت و تامیــن فعالیت هــای فوق الذکــر هــر یــک از مــوارد فــوق درصــورت نیــاز پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیصــاح‪.‬‬ ‫‪ 1652884432‬دارای ‪ 20000000‬ریــال سهم الشــرکه علــی باقــری بــه شــماره ملــی ‪ 1602285111‬دارای ‪ 120000000‬ریــال سهم الشــرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)760955‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)760960‬‬ ‫ورزش‬ ‫دو شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ /1398‬شماره ‪296‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمربیایران‬ ‫رنگ تیم بزرگ ندیده!‬ ‫د‬ ‫‪ 62‬روز بعــد از برکنــاری مــارک ویلموتــس ســرمربی بلژیکــی نیمکــت ایــران بــه یــک گزینــه اهــل‬ ‫کرواســی رســید‪ .‬به گــزارش ورزش ســه؛ فدراســیون فوتبــال ایــران ســاعتی پیــش در بیانیــه ای رســمی‬ ‫دراگان اســکوچیچ ‪ 51‬ســاله را به عنــوان ســرمربی جدیــد تیــم ملــی انتخــاب کــرد‪ .‬اســکوچیچ کــه تــا‬ ‫اواســط ایــن هفتــه ســرمربی تیــم نفــت ابــادان بــود‪ 48 ،‬ســاعت بعــد از جدایــی بعــد از حضــور در دو‬ ‫جلســه طوالنــی بــا مدیــران فدراســیون فوتبــال و ارائــه برنامــه خــود بــه کمیته فنــی و کمیتــه تیم های‬ ‫ملــی در چهــار بــازی اینــده تیــم ملــی فوتبــال مقابــل هنگ کنــگ‪ ،‬کامبــوج‪ ،‬بحریــن و عــراق روی‬ ‫نیمکــت تیــم ملــی خواهــد نشســت‪ .‬اســکوچیچ در ســابقه خــود هدایــت تیــم هایــی مثــل ریــه کا‪،‬‬ ‫النصــر عربســتان‪ ،‬ملــوان انزلــی‪ ،‬خونــه بــه خونــه بابــل‪ ،‬فــوالد خوزســتان و نفــت ابــادان را داشــته و تیم‬ ‫ملــی ایــران بــزرگ تریــن چالــش دوران مربیگــری وی بــه شــمار مــی رود‪ .‬تیمــی کــه در حــال حاضــر‬ ‫در مرحلــه اول مقدماتــی جــام جهانــی ‪ 2022‬اوضــاع نامناســبی در گروهــش دارد و بایــد از ‪ 4‬بــازی‬ ‫اینــده رســمی خــود حداقــل ‪ 10‬امتیــاز کســب کنــد‪ .‬تیــم ایــران بعــد از دوره هشت ســاله کارلــوس‬ ‫کــی روش و پایــان کار او پــس از شکســت مقابــل ژاپــن در نیمــه نهایــی جــام ملــت هــای اســیا مــارک‬ ‫ویلموتــس را بــه عنــوان ســرمربی انتخــاب کــرد امــا بــا ایــن مربــی بــه مشــکالت جــدی فنــی و مالــی‬ ‫خــورد تــا اخــراج او در دســتور کار فدراســیون قــرار بگیــرد‪ .‬پــس از ان نیــز زمانــی نزدیــک بــه دو مــاه‬ ‫صــرف مذاکــره بــا گزینــه هــای مختلــف شــد و در نهایــت و در شــرایطی کــه بــه نظــر مــی رســید کار‬ ‫قلعــه نویــی بــا مدیــران فدراســیون فوتبــال تمــام شــده باشــد‪ ،‬بــا مخالفــت کارخانــه فــوالد مبارکــه‬ ‫دراگان اســکوچیچ ســرمربی تیــم ملــی ایــران شــد‪ .‬اســکوچیچ بعــد از اســتانکو پوکلــه پوویچ‪ ،‬تومیســاو‬ ‫ایویــچ‪ ،‬میروســاو بالژویــچ و برانکــو ایوانکوویــچ پنجمیــن ســرمربی کــروات فوتبــال ایــران اســت و قصد‬ ‫دارد تیــم ملــی را بــرای ششــمین بــار بــه جــام جهانــی ببــرد‪ .‬ایــران قبــا در دوره هــای ‪،1998 ،1978‬‬ ‫‪ 2014 ،2006‬و ‪ 2018‬در جــام جهانــی حاضــر بــوده و بــرای ســومین صعــود متوالــی بــا غول های اســیا‬ ‫مبــارزه می کنــد‪ .‬انتخــاب اســکوچیچ در شــرایطی رخ داده کــه فدراســیون فوتبــال ایــران بــا سرپرســت‬ ‫اداره مــی شــود و رییــس بعــدی ایــن مجموعــه ‪ 25‬اســفندماه انتخــاب خواهــد شــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫اســکوچیچ کار خــود را بــرای موفقیــت بــا تیــم تــازه اش از امــروز و بــا تماشــای دربــی اغــاز کــرده و بعد‬ ‫از بازدیــد از کمــپ تیــم هــای ملــی بــه مــرور اولیــن فهرســت خــود را بــرای دو مســابقه تیــم ملــی در‬ ‫نــوروز امــاده خواهــد کــرد‪ .‬زمانــی کــه بــه اشــنایی نزدیــک او و ســتاره هــای تیم ملــی خواهد گذشــت‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم در انتخــاب اســکوچیچ ایــن اســت کــه مــدت قــرارداد او اعــام نشــده امــا بــه نظــر می رســد‬ ‫او در صــورت موفقیــت حداقــل تــا پایــان جــام جهانــی همــراه تیــم ملــی خواهــد بــود و البتــه در صورت‬ ‫عــدم موفقیــت در هــر مرحلــه شــکی نیســت کــه قــرارداد او بــه اتمــام خواهــد رســید‪ .‬امــا بــا تمــام این‬ ‫اوصــاف‪ ،‬انچــه مشــهود به نظــر می رســد این اسـت که فدراســیون فوتبــال فــردی را به عنــوان ســرمربی‬ ‫تیــم ملــی ایــران انتخــاب کــرد کــه در بیــن گزینه هــای مد نظــر ضعیف تریــن و به نوعــی بدتریــن‬ ‫انتخــاب بــود و طبیعتـاً بایــد مســئولیت تبعــات ان را هــم بپذیــرد‪ .‬مــرد ‪ ۵۱‬ســاله کــروات کــه کارنامــه‬ ‫قــوی نــدارد و از اخریــن جامــی کــه کســب کــرده بیــش از ‪ ۱۰‬ســال گذشــته اســت! به گــزارش مهــر؛‬ ‫اســکوچیچ ســال ‪ ۲۰۱۳‬وارد فوتبــال ایــران شــد و کارش را بــا ملــوان شــروع کــرد و بعــد بــه تیم هــای‬ ‫خونــه بــه خونــه‪ ،‬فــوالد و صنعــت نفــت رفــت و بــا هیچ یــک از ایــن تیم هــا نتوانســت بــه قهرمانــی و‬ ‫یــا موفقیــت بزرگــی برســد‪ .‬اســکوچیچ کــه در زمــان فوتبالــش هافبــک بــوده و بــرای تیم هــای ریــکا‬ ‫کرواســی و الس پالمــاس اســپانیا بــازی کــرده اســت‪ ،‬در چنــد تیــم عربــی از جملــه النصــر عربســتان و‬ ‫العربــی کویــت هــم ســرمربی بــوده امــا بــا نتوانســت بــا ایــن تیم هــا بــه موفقیــت زیــادی برســد‪ .‬وی‬ ‫در کرواســی کاپ ایــن کشــور را بــرده و در اســلووانی هــم یــک کاپ و یــک ســوپرکاپ را بــا قهرمانــی‬ ‫بــه پایــان بــرده تــا تنهــا جام هایــی کــه وی توانســته در دوران فوتبالــش کســب کنــد همیــن ســه جــام‬ ‫باشــد! اســکوچیچ کــه نزدیــک به هشت ســال اســت در فوتبــال ایــران حضــور دارد تاکنــون روی نیمکت‬ ‫هیچ یــک از تیم هــای بــزرگ و درجــه اول فوتبــال کشــورمان ننشســته اســت‪ .‬او در تیم هایــی کــه‬ ‫حضــور داشــته یــا کارش را بــه انتهــا نرســانده و یــا بــه موفقیتــی نرســیده اســت‪ .‬با ایــن کارنامــه ضعیف‬ ‫مشــخص نیســت مســئوالن فدراســیون فوتبــال بــر چــه اساســی وی را بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی‬ ‫انتخــاب کــرده انــد‪ .‬فدراســیون فوتبــال کــه در ســالهای اخیر عملکــردی ضعیف و پرانتقاد داشــته اســت‬ ‫بــا ایــن انتخــاب کلکســیون ناکامی هایــش را تکمیــل کــرد و بعیــد بــه نظــر می رســد بــا کارنامـه ای کــه‬ ‫اســکوچیچ دارد بتوانــد تیــم ملــی را بــه مرحلــه بعــدی مقدماتــی جــام جهانــی ببــرد‪ .‬انچــه در مــورد‬ ‫اســکوچیچ در بیــن اهالــی فوتبــال مطــرح اســت اینکــه وی بــه واســطه فعالیــت مدیــر برنامه هــا و یــا‬ ‫دالل هــا بیــن تیم هــا جابجــا می شــود نــه براســاس شایســتگی و تاثیرگــذاری فنــی‪ .‬بایــد دیــد بــرای‬ ‫فدراســیون فوتبــال هــم همیــن افــراد تاثیرگــذار بــوده انــد یــا فدراســیون بــه این تشــخیص رســیده که‬ ‫وی از نظــر فنــی بــه درد تیــم ملــی خــورده اســت! اظهــار نظــر مرتضــی محصــص؛ عضــو کمیتــه فنــی‬ ‫فدراســیون فوتبــال لحظاتــی پــس از انتخــاب اســکوچیچ به عنــوان ســرمربی کــه تاکیــد کــرده مــا فقط‬ ‫مشــورت دادیــم و انتخــاب بــا هیــات رئیســه بــوده اســت‪ ،‬نشــان می دهــد برخــی اهالــی فدراســیون از‬ ‫هم اکنــون به دنبــال شــانه خالی کردن از زیــر بــار مســئولیت انتخــاب اســکوچیچ هســتند!‬ ‫قرارداد اسکوچیچ با فدراسیون فوتبال؛‬ ‫سالیانه پنج میلیارد بدون مالیات‬ ‫قــرارداد دراگان اســکوچیچ بــا فدراســیون فوتبــال بــرای هدایــت‬ ‫تیــم ملــی ریالــی بســته شــده اســت و ایــن مربــی بــرای هــر‬ ‫ســال حــدود پنج میلیارد تومــان دریافــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫به گــزارش تســنیم؛ دراگان اســکوچیچ کــه به عنــوان ســرمربی‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان انتخــاب شــده اســت‪ ،‬بــا قــراردادی‬ ‫ســه ســاله هدایــت تیــم ملــی را بــه عهــده خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫فدراســیون فوتبــال ایــران‪ ،‬قــرارداد ریالــی و ســه مرحل ـه ای بــا‬ ‫مربــی کــروات خواهــد داشــت کــه رقــم ایــن قــرارداد نیــز بــه‬ ‫صــورت تقریبــی مشــخص شــده اســت‪ .‬اســکوچیچ قــرار اســت‬ ‫ســالیانه کمــی بیشــتر از پنج میلیــارد دریافــت کنــد‪ .‬مالیــات‬ ‫درامــد ایــن قــرارداد را نیــز اســکوچیچ پرداخــت خواهــد کــرد و‬ ‫فدراســیون پرداخــت مالیــات را بــه عهــده نگرفتــه اســت‪ .‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه فدراســیون فوتبــال پیــش از ایــن بــا سیاســت‬ ‫انتخــاب مربــی ایرانــی بــرای تیــم ملــی‪ ،‬مذاکراتــی بــا مربیــان‬ ‫داخلــی نیــز داشــت‪ .‬نــام گزینه هایــی چــون یحیــی گل محمــدی‪،‬‬ ‫علــی دایــی و امیــر قلعه نویــی نیــز مطــرح شــده بــود کــه‬ ‫مذاکراتــی بــا هرکــدام از ایــن گزینه هــا انجــام شــد‪ .‬فدراســیون‬ ‫فوتبــال در شــرایطی بــه دنبــال انتخــاب مربــی ایرانــی رفــت کــه‬ ‫یکــی از دالیــل ان تفــاوت دســتمزد مربــی ایرانــی و خارجــی بود‪.‬‬ ‫همچنیــن مشــکل پرداخــت ارز بــه مربیــان خارجــی کــه باعــث‬ ‫فســخ قــرارداد مــارک ویلموتــس شــد‪ ،‬فدراســیون فوتبــال را‬ ‫مجبــور کــرد بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن اتفــاق بــه مربیــان‬ ‫ایرانــی اعتمــاد کنــد‪ .‬پــس از حضــور گل محمــدی در پرســپولیس‬ ‫و خــروج ایــن مربــی از برنامــه فدراســیون‪ ،‬علــی دایــی و امیــر‬ ‫قلعه نویــی گزینه هــای باقیمانــده بودنــد‪ .‬هرچنــد پرداخــت‬ ‫مبلــغ پنــج میلیــارد تومــان از ســوی باشــگاه پرســپولیس بــرای‬ ‫دریافــت رضایت نامــه گل محمــدی از باشــگاه شــهر خــودرو‬ ‫نشــان داد ایــن مربــی می توانســت هزینــه زیــادی روی دســت‬ ‫فدراســیون فوتبــال بگــذارد‪ .‬مبلغــی کــه بــه نظــر می رســد‬ ‫باشــگاه ســپاهان بیــش از ان را بــرای صــدور رضایت نامــه‬ ‫قلعه نویــی در نظــر گرفتــه بــود تــا ســنگ بزرگــی جلــوی پــای‬ ‫فدراســیون فوتبــال بگــذارد‪ .‬طبــق اخبــار موثــق حتــی مبلــغ‬ ‫درخواســتی مربیــان ایرانــی از فدراســیون فوتبــال بــرای هدایــت‬ ‫تیــم ملــی بیشــتر از اســکوچیچ بــوده و از نظــر مالــی انتخــاب این‬ ‫مربــی کــروات بــرای فدراســیون فوتبــال بــه صرفــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اســکوچیچ ســه مربــی خارجــی نیــز بــرای حضــور‬ ‫در کادر فنــی بــه فدراســیون معرفــی کــرده اســت کــه البتــه از‬ ‫بیــن انهــا می توانــد دو نفــر را در کادر خــود داشــته باشــد و‬ ‫بایــد ســایر دســتیارانش را از میــان مربیــان ایرانــی انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش ســایت «‪ »HRT‬کرواســی کــه گفت وگویــی را‬ ‫بــا اســکوچیچ انجــام داده‪ ،‬بــه نظــر می رســد مــادن زگانیــر‪،‬‬ ‫ســرمربی پیشــین تیــم زیــر ‪ 21‬ســال کرواســی و تونــی اوســنیک‬ ‫کــه ســابقه همــکاری بــا تیــم ملــی فوتبــال اســلوونی را داشــته‬ ‫بــه کادر فنــی تیــم ملــی اضافــه خواهنــد شــد‪ .‬بــرای انتخــاب‬ ‫دســتیاران ایرانــی‪ ،‬اســکوچیچ از فدراســیون فوتبــال درخواســت‬ ‫کــرده وحیــد هاشــمیان به عنــوان دســتیار اول او در کادر فنــی‬ ‫حضــور داشــته باشــد‪ .‬هاشــمیان کــه پــس از حضــور ویلموتــس‬ ‫به عنــوان یکــی از دســتیاران ایــن مربــی بلژیکــی در تیــم ملــی‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت شــد‪ ،‬بایــد در ایــن خصــوص بــه فدراســیون‬ ‫پاســخ بدهــد‪ .‬البتــه قــرار اســت پــس از بازگشــت هاشــمیان بــه‬ ‫ایــران‪ ،‬فدراســیون فوتبــال جلسـه ای میــان او و اســکوچیچ ترتیب‬ ‫بدهــد تــا حــدود اختیــارات و وظایــف هاشــمیان به عنوان دســتیار‬ ‫اول در تیــم ملــی مشــخص شــود‪ .‬در صورتــی کــه ایــن مربــی در‬ ‫ایــن خصــوص بــا اســکوچیچ بــه تفاهــم برســد بــه کار خــود در‬ ‫تیــم ملــی ادامــه خواهــد داد و ســرمربی کــروات تیــم ملــی بایــد‬ ‫نفــرات دیگــری را هــم بــرای حضــور در کادر فنــی انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫اسکوچیچ‪:‬‬ ‫گذری بر تمامی سرمربیان خارجی تاریخ تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫طبــق امــار‪ 52 ،‬ســرمربی در تاریــخ فوتبــال ایــران فعالیــت داشــتند کــه ‪ 16‬ســرمربی خارجــی بودنــد و ‪ 36‬ســرمربی ایرانــی بودنــد‪ .‬ایــن امــار از ســال ‪ 1320‬تــا بــه امــروز یعنــی ‪ 78‬ســال بــه ثبــت رســیده اســت‪ 1941 ( .‬میــادی تا کنــون ) ملیــت‬ ‫ســرمربیان خارجــی کــه در ایــن مــدت هدایــت تیــم ملــی ایــران را بــر عهــده گرفتنــد را می تــوان چنیــن عنــوان کــرد؛ یــک مربــی پرتغالی‪/‬موزامبیکی ‪ ،‬ســه مربــی از کرواســی‪ ،‬دو مربــی برزیلــی‪ ،‬دو مربی مجارســتانی‪ ،‬یک مربی انگلیســی‪ ،‬یــک مربی‬ ‫المانــی‪ ،‬یــک مربــی از بوســنی‪ ،‬یــک مربــی ایرلنــدی‪ ،‬یــک مربــی از اتریــش‪ ،‬یــک مربــی از شــوروی‪ ،‬یــک مربــی مجارســتانی و یــک مربــی بلژیکــی در مقاطــع مختلــف به عنــوان ســرمربی روی نیمکــت تیــم ملــی نشســته بودنــد‪ .‬حســین صدقیانی‬ ‫نخســتین ســرمربی تاریــخ فوتبــال ایــران بــود و جیمــز گیبــل هــم اولیــن مربــی خارجــی تیــم ملــی کشــورمان محســوب می شــود‪ .‬حســین صدقیانــی با حــدودا نه ســال هدایــت تیم ملــی ایــران در دو مقطــع مختلف بیشــترین زمــان مربیگــری تیم‬ ‫ملــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬همچنیــن بــه غیــر از ایــن مربـی‏‪ ،‬حســین فکــری‪ ،‬محمــود بیاتــی‪ ،‬پرویــز دهــداری‪ ،‬جــال طالبــی‪ ،‬برانکــو ایوانکوویــچ و محمــد مایلــی کهــن تاکنــون در دو مقطع مختلــف به عنــوان ســرمربی تیم ملــی ایران‬ ‫انتخــاب شــده اند‪ .‬ضمــن اینکــه پرویــز دهــداری کــه طــی ســال های ‪ 51-50‬هدایــت تیــم ملــی را برعهــده داشــت‪ ،‬در ســال ‪ 1365‬پــس از ‪ 14‬ســال دوری بــرای دومیــن مرتبــه ســرمربیگری تیــم ملــی ایــران را بــر عهــده گرفـت‏‪ ،‬در جــدول طوالنــی‬ ‫تریــن زمــان بازگشــت بــه تیــم ملــی‪ ،‬در رده نخســت قــرار گرفتــه اســت‪ .‬در ایــن نوشــته‪ ،‬نگاهــی می اندازیــم بــه لیســت ســرمربیان تاریــخ فوتبــال ایــران کــه هر یــک در برهـه ای به عنــوان ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران‪ ،‬فعالیــت داشــته اند‪.‬‬ ‫جیمزگیبل‪:‬‬ ‫الفــرد جیمــز گیبــل بــا حقــوق هفتگــی ‪ 20‬لیــره بــه ایــران امــد و‬ ‫خبــر حضــور ایــن مربــی انگلیســی در دو هفتــه نامــه تربیــت بدنــی‬ ‫چــاپ شــد تــا وی نخســتین مربــی خارجــی تیــم ملــی نــام بگیــرد‪ .‬در‬ ‫دوره گیبــل تیــم ملــی مســابقه ای را انجــام نــداد و ایــن مربــی تنهــا در‬ ‫شــهرهای مختلــف کالس هــای اموزشــی برگــزار کــرد و در مردادمــاه‬ ‫‪ 1327‬ایــران را تــرک کــرد‪.‬‬ ‫ادموندمایوفسکی‪:‬‬ ‫در دوره دوم فدراســیون دکتــر کنــی‪ ،‬ادمونــد مایوفســکی اتریشــی‬ ‫بــا قــراردادی معــادل هــزار مــارک در فروردیــن مــاه ‪ 1334‬ســرمربی‬ ‫تیــم ملــی شــد و در چنــد مســابقه غیــر رســمی هدایــت ملــی پوشــان‬ ‫ایرانــی را بــر عهــده گرفــت کــه مهمتریــن انهــا دیــدار با تیم باشــگاهی‬ ‫ویکتوریــا برلیــن المــان در تهــران بــود‪ .‬وی در ســال ‪ 1335‬ایــران را‬ ‫تــرک کــرد و ســرمربی تیــم ملــی نــروژ را برعهــده گرفــت‪.‬‬ ‫جوزف مساروش‪:‬‬ ‫مســاروش مجــاری در مردادمــاه ســال ‪ 1336‬بــه تهــران امــد و بــه‬ ‫مــدت دو ســال ســرمربی تیــم ملــی بــود‪ .‬در تیــم ملــی بــه همــراه‬ ‫ایــن مربــی در بازیهــای اســیایی ‪ 1958‬و مقدماتــی جــام ملــت هــای‬ ‫اســیا ‪ 1960‬شــرکت کــرد کــه توفیقــی بــه دســت نیــاورد‪ .‬شکســت ‪4‬‬ ‫بــر یــک برابــر پاکســتان در زمــان هدایــت مســاروش یکــی از بدتریــن‬ ‫شکســت هــای تاریــخ فوتبــال ایــران بــود‪.‬‬ ‫گئورگی سوچ‪:‬‬ ‫در ســال ‪1344‬هدایــت تیــم ملــی را عهــده دار شــد و بــا تیــم ملــی‬ ‫در بازیهــای اســیایی ‪ 1966‬بانکــوک بــه مقــام دوم دســت یافــت‪ .‬تیــم‬ ‫تحــت هدایــت ایــن مربــی مجــاری در خشــن تریــن تورنمنــت فوتبــال‬ ‫اســیا دو بــار مغلــوب برمــه شــد‪.‬‬ ‫زدراکو رایکوف‪:‬‬ ‫همــه ایــن مربــی یوگســاو را بــا تیــم اســتقالل می شناســند امــا‬ ‫ت‪‎‬هــای اســیا‬ ‫رایکــوف پــس از نخســتین قهرمانــی ایــران در جــام مل ‬ ‫بــرای هدایــت تیــم ملــی بــه تهــران امــد‪ .‬رایکــوف در مســابقات جــام‬ ‫دوســتی تیــم ملــی را بــه عنــوان نایــب قهرمانــی رســاند‪ .‬وی ســپس‬ ‫هدایــت تیــم فوتبــال جوانــان و در نهایــت اســتقالل را برعهــده گرفــت‪.‬‬ ‫ایگور نتو‪:‬‬ ‫کاپیتــان پیشــین تیــم ملــی شــوروی کــه بــه صــورت حرفــه ای در‬ ‫هاکــی روی یــخ نیــز مربیگــری مــی کــرد‪ ،‬در ســال ‪ 1349‬ســرمربی‬ ‫تیــم ملــی شــد و در بازی هــای اســیایی ‪1970‬بانکــوک هدایــت ایــن‬ ‫تیــم را برعهــده گرفــت و نتیجــه جالــب توجهــی را کســب نکــرد‪.‬‬ ‫فرانک اوفارل‪:‬‬ ‫بســیاری از کارشناســان فوتبــال ایــران ‪ ،‬وی را بــه عنوان بهتریــن و تاثیر‬ ‫گــزار تریــن ســرمربی تاریــخ فوتبــال ایــران میداننــد و اغــاز باشــکوه‬ ‫فوتبــال ایــران و مشــهورترین مربــی خارجــی بــود کــه در دهــه پنجــاه‬ ‫ســرمربیگری تیــم ملــی را بــر عهــده گرفــت‪ .‬اوفــارل ایرلنــدی با ســابقه‬ ‫مربیگــری در منچســتر یونایتــد‪ ،‬پــس از ناکامــی ایــران در صعــود بــه‬ ‫جــام جهانــی ‪ 1974‬هدایــت تیــم ملــی را بــر عهــده گرفــت و ضمــن‬ ‫کســب مــدال طــای بازیهــای اســیایی ‪ 1974‬تهــران بــا تیــم ملــی بــه‬ ‫بازی هــای المپیــک ‪ 1976‬مونتــرال صعــود کــرد‪.‬‬ ‫استانکوپوکلهپوویچ‪:‬‬ ‫ایــن مربــی کــروات نخســتین مربــی خارجــی بــود که پــس از پیــروزی‬ ‫انقــاب و پــس از ‪ ۱۹‬ســال درحالــی هدایــت تیــم ملــی را برعهــده‬ ‫گرفــت کــه تیــم ایــران بــا هدایــت علــی پرویــن از صعــود بــه جــام‬ ‫جهانــی ‪ 1994‬نــاکام مانــده بــود‪ .‬فعالیــت اســتانکو در تیــم ملــی کوتاه‬ ‫بــود و پــس از ناکامــی در بازی هــای اســیایی هیروشــیما برکنــار شــد‪.‬‬ ‫اســتانکو ســپس در ایــن ســال های هدایــت تیم هــای پرســپولیس و‬ ‫پــگاه را هــم برعهــده گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫والدیر ویرا‪:‬‬ ‫ایــن مربــی برزیلــی در روزهــای حســاس مقدماتی جــام جهانــی ‪1998‬‬ ‫بــرای هدایــت تیــم فوتبــال امیــد بــه ایــران امــد‪ ،‬امــا شکســت ایــران از‬ ‫قطــر و از دســت رفتــن شــانس صعــود مســتقیم باعث شــد تــا داریوش‬ ‫مصطفــوی بــه عنــوان رئیــس وقــت فدراســیون او را به عنوان ســرمربی‬ ‫تیــم ملــی منصــوب کنــد‪ .‬ویــرا در ســه مســابقه پلــی اف هدایــت تیــم‬ ‫ملــی را بــر عهــده داشــت و بــا وجــود پیــروز نشــدن‪ ،‬تیــم ایــران را بــا‬ ‫حماســه ملبــورن بــه جــام جهانــی ‪ 1998‬فرانســه برد‪.‬‬ ‫تومیسالوایویچ‪:‬‬ ‫بــه عقیــده بســیاری از صاحبنظــران‪ ،‬ایویــچ سرشــناس ترین مربــی‬ ‫خارجــی اســت کــه تاکنــون بــه ایــران امــده اســت‪ .‬ایویــچ اندکــی پس‬ ‫از صعــود ایــران بــه جــام جهانــی ‪ 1998‬ســکاندار تیــم ملــی شــد و تیم‬ ‫را بــه خوبــی امــاده مســابقات جــام جهانــی کــرد امــا شکســت عجیــب‬ ‫‪ 7‬بــر یــک مقابــل تیــم رم ایتالیــا در دیــداری تدارکاتی پایــان فعالیتش‬ ‫در تیــم ملــی بــود‪.‬‬ ‫ادمار براگا‪:‬‬ ‫پــس از ناکامــی تیــم ملــی در جــام ملت هــای اســیا ‪ 2000‬ایــن مربــی‬ ‫برزیلــی جانشــین جــال طالبــی شــد تــا در مرحلــه پیــش مقدماتــی‬ ‫جــام جهانــی ‪ 2002‬تیــم را رهبــری کنــد‪ .‬ایــن برزیلــی خــوش شــانس‬ ‫بزرگتریــن پیــروزی تاریــخ تیــم ملــی را بــا پیــروزی ‪۱۹‬بــر صفــر ایــران‬ ‫برابــر گــوام بــه نــام خــود ثبــت کــرد‪.‬‬ ‫میروسالوبالژویچ‪:‬‬ ‫ســرمربی تیــم ســوم جهــان ‪-‬کرواســی‪ -‬بــرای هدایــت تیــم ملــی در‬ ‫بهمن مــاه ســال ‪ 1379‬بــه ایــران امــد و تــا ابان مــاه ســال ‪1380‬‬ ‫هدایــت تیــم ملــی را در مســابقات مقدماتــی جــام جهانــی ‪ 2002‬بــر‬ ‫عهــده داشــت امــا بــا شکســت ایــران برابــر ایرلنــد در بــازی پلــی اف‬ ‫و ناکامــی در صعــود بــه جــام جهانــی نــاکام وداعــی تلــخ بــا فوتبــال‬ ‫کشــورمان داشــت‪.‬‬ ‫برانکوایوانکوویچ‪:‬‬ ‫پروفســور کــروات تنهــا مربــی خارجــی اســت کــه در دو دوره رهبــری‬ ‫هدایت تیم ملی ایران‪ ،‬بزرگ ترین چالش شغلی من است ‬ ‫ســرمربی جدیــد تیــم ملــی فوتبــال ایــران ابــراز امیــدواری کــرد ایــن تیــم بتوانــد بــا برتــری برابــر عــراق و بحریــن در‬ ‫تهــران بــه دور بعــد جــام جهانــی برســد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ دراگان اســکوچیچ بعــد از انتخــاب به عنــوان ســرمربی جدید‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال ایــران گفــت‪« :‬مطمئن ـاً افتخــار بزرگی ســت کــه هدایــت ایــران را بــر عهــده گرفتــم‪ .‬حضــور در‬ ‫جمــع ســایر مربیــان بــزرگ کرواســی کــه هدایــت ایــران را بــر عهــده داشــتند افتخارامیــز اســت‪ .‬کروات هــا در ایــران‬ ‫بســیار مــورد احتــرام هســتند؛ بنابرایــن مــن واقعـاً خوشــحالم کــه فرصــت هدایــت تیــم ملــی ایــران یــک کشــور عالی‬ ‫در فوتبــال را بــه دســت اوردم»‪ .‬ایــن مربــی از ســال ‪ ۲۰۱۳‬در ایــران مشــغول بــه کار بــوده و هدایــت چهــار باشــگاه را‬ ‫بــه عهــده داشــته اســت‪ ،‬ملــوان‪ ،‬فــوالد‪ ،‬خونــه بــه خونــه و صنعــت نفــت‪ .‬در همیــن ارتبــاط مربــی جدیــد ایــران گفت‪:‬‬ ‫«بــا ســه‪ ،‬چهــار تیمــی کــه مــن هدایــت کــردم ‪ ،‬در تاریــخ انهــا بیشــترین موفقیت هــا را کســب کــردم‪ .‬فکــر می کنــم‬ ‫هدایــت ایــران بعــد از ایــن تیم هــا منطقــی بــود‪ .‬هدایــت تیــم ملــی ایــران واقــع بزرگتریــن چالــش شــغلی مــن اسـت ‪.‬‬ ‫مــن بــه چیــزی بســیار ملمــوس رســیدم و ان موقعیــت مربــی تیــم ملــی ایــران اســت‪ .‬ایــران اکنــون در رده ســوم گروه‬ ‫خــود در انتخابــی جــام جهانــی قــرار دارد و تیــم هــای عــراق و بحریــن در رده هــای اول و دوم قــرار دارنــد»‪ .‬ســرمربی‬ ‫جدیــد ایــران اضافــه کــرد ‪« :‬یــک رقابــت حســاس بــرای رســیدن بــه جــام جهانــی وجــود دارد‪ .‬دو بــازی حســاس در‬ ‫تهــران برابــر بحریــن و عــراق داریــم کــه امیــدوارم در حضــور ‪ ۱۰۰‬هــزار تماشــاگر برگــزار شــود و بتوانیــم از ایــن گــروه‬ ‫بــه مرحلــه بعــد صعــود کنیــم‪ .‬بــازی اصلــی مــا برابــر عــراق اســت کــه ســرمربی ایــن تیــم ســرچکو کاتانچ دوســت من‬ ‫اســت‪ .‬انتظارهــا در ایــران بســیار زیــاد اســت و همــه مــی خواهنــد ایــران بــه جــام جهانــی صعــود کنــد‪ .‬بعــد از نمایــش‬ ‫خــوب در دوره قبــل جــام جهانــی در روســیه کــه ایــران نزدیــک بــه صعــود از گــروه خــود بــود‪ ،‬اکنــون همــه امیــدوار به‬ ‫صعــود ایــران بــه جــام جهانــی هســتند»‪.‬‬ ‫تیــم ملــی را بــر عهــده گرفــت و همچنیــن رکــوددار مربیگــری در تیم‬ ‫ملــی اســت‪ .‬برانکــو ابتــدا از بهمــن ‪ 1380‬تــا مهرمــاه ‪ 1381‬ســرمربی‬ ‫تیــم ملــی بــود و پــس از وقفــه ای یکســاله از مهرمــاه ســال ‪1382‬‬ ‫تــا خردادمــاه ‪ 1385‬کــه پایــان بازی هــای ایــران در جــام جهانــی‬ ‫‪ 2006‬المــان بــود‪ ،‬ســرمربی تیــم ملــی کشــورمان بــود‪ .‬صعــود بــه‬ ‫جــام جهانــی ‪ 2006‬و مقــام ســومی جــام ملــت هــای اســیا ‪ 2004‬از‬ ‫افتخــارات برانکــو در تیــم ملــی ایــران بــود‪ .‬وی بــه همــراه تیــم امیــد‬ ‫هــم قهرمانــی بازی هــای اســیایی ‪ 2002‬پوســان شــد‪ .‬بهتریــن رتبــه‬ ‫تاریــخ فوتبــال ایــران در رنکینــگ فیفــا در زمــان برانکــو ثبــت شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اریش روته مولر‪:‬‬ ‫پــس از شکســت تلــخ تیــم ملــی فوتبــال ایــران برابــر عربســتان در‬ ‫مقدماتــی جــام جهانــی ‪ 2010‬در تهــران علــی دایــی از ســمت‬ ‫ســرمربیگری تیــم ملــی برکنــار شــد و اریــش روته مولــر المانــی برای‬ ‫یــک دیــدار تدارکاتــی و بصــورت ســرمربی موقــت هدایــت تیــم ملــی‬ ‫را برعهــده گرفــت‪.‬‬ ‫کارلوس کی روش‪:‬‬ ‫ک ـی روش در بیــن تمامــی مربیانــی کــه تــا بــه امــروز در تیــم ملــی‬ ‫ایــران بــه مربیگــری پرداخته انــد‪ ،‬طوالنی تریــن دوران مربیگــری را از‬ ‫ان خــود کــرد ه و نامدارتریــن ســرمربی بعــد از انقــاب تیــم ملــی ایران‬ ‫بــوده اســت‪ .‬پــس از کـی روش‪ ،‬برانکــو بــا بیــش از ‪ ۵۰‬بــازی‪ ،‬و علــی‬ ‫پرویــن بــا بیــش از ‪ ۴۰‬بــازی در جایــگاه بعــدی قــرار دارنــد‪ .‬وی در‬ ‫ایــن ‪ ۸۰‬بــازی تنهــا در ‪ ۸‬بــازی شکســت خــورده کــه ‪ ۴‬بــازی در‬ ‫مســابقات دوســتانه و ‪ ۴‬بــازی در مســابقات رسمی ســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن در دوران مربیگــری کـی روش تیــم ملــی ایــران به مــدت ‪ ۱۷‬مــاه‬ ‫در جایــگاه نخســت رنکینــگ تیم هــای اســیایی قــرار گرفته اســت کــه‬ ‫طوالنی تریــن زمــان در تاریــخ تیــم ملــی فوتبــال ایــران اســت‪ [.‬وی‬ ‫ســابقه دســتیاری فرگوســن و همچنیــن ســرمربی گــری رئــال مادرید‬ ‫را در کارنامــه دارد‪ .‬تنهــا ســرمربی تاریــخ ایــران کــه دوبــار پیاپی موفق‬ ‫صعــود بــه جــام جهانــی شــده اســت‪ .‬کـی روش در ســال ‪ 97‬پــس از‬ ‫حضــوری هشت ســاله در راس کادر فنــی تیــم ملــی ایــران‪ ،‬به طــور‬ ‫رســمی همــکاری از ایــران جــدا شــد و هم اکنــون ســرمربی تیــم ملــی‬ ‫کلمبیاست‪.‬‬ ‫مارک روبر ویلموتس‪:‬‬ ‫بازیکــن ســابق و مربــی فوتبــال اهــل بلژیــک اســت‪ .‬وی پــس از‬ ‫حــدود دو ســال دوری از ســمت مربیگــری در میدان هــای حرف ـه ای‬ ‫فوتبــال؛ ســرانجام در ‪ ۲۹‬مــه ‪ ۲۰۱۹‬وی رســماً بــه عنــوان ســرمربی‬ ‫جدیــد تیــم ملــی ایــران منصــوب و جانشــین کارلــوس کی روش شــد‪.‬‬ ‫همچیــن او وحیــد هاشــمیان را بــه عنــوان دســتیار خــود در تیــم ملی‬ ‫ایــران انتخــاب کــرد‪ .‬امــا عمــر ســکانداری او بــر تیم ملــی ایــران دیری‬ ‫نپاییــد کــه بــه پایــان رســید و ســرانجام در اذرمــاه امســال‪ ،‬مــارک‬ ‫ویلموتــس رســماً از تیــم ملــی فوتبــال ایــران جــدا شــد‪.‬‬ ‫گشتی میان دارایی های کوبی برایانت‬ ‫شــاید بایــد بپذیریــم تنهــا اســطوره خاصــی کــه دنیــای‬ ‫بســکتبال پــس‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an94@gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫تو گو با دانا؛ کولبر مریوانی‬ ‫گف ‬ ‫هیچ کولبری نمی خواهد کولبر باشد‬ ‫شما از کی شروع به کار کردید؟ اص ً‬ ‫ال چه شد که کولبر شدید؟‬ ‫در روســتای مــا دبیرســتان نبــود‪ ،‬مــا مجبــور بودیــم کــه بــه شــهر بیاییــم و بــه خوابــگاه برویــم‪ .‬بعــد‬ ‫از ان هزینه هــا شــروع می شــد‪ .‬از ســال اول دبیرســتان مــن مجبــور شــدم کارکنــم‪ .‬ان موقع هــا‬ ‫هیچ کــس بــه مــن کار نم ـی داد‪ .‬مجبــور شــدم ســراغ کولبــری بــروم‪ .‬اکثــر دوســتانم و بســیاری از‬ ‫مــردم ایــن کار را می کردنــد‪ .‬هم زمــان کــه کولبــری می کــردم‪ ،‬درس هــم می خوانــدم‪ .‬ان روزهایــی‬ ‫کــه تعطیــل بــود‪ ،‬یــا ســه مــاه تابســتان‪ ،‬یــا حتــی شــب ها می رفتیــم کولبــری و فردایــش بــه‬ ‫مدرســه برمی گشــتم‪ .‬تــا دبیرســتان را تمــام کــردم بــه همیــن شــیوه زندگـی ام را می گذرانــدم‪ ،‬بعــد‬ ‫کــه پش ـت کنکوری بــودم هــم بعضــی وقت هــا بــه خاطــر هزینــه و خرجــی کــه داشــتم کولبــری‬ ‫می کــردم‪ .‬تــا اینکــه در رشــته مدیریــت دولتــی دانشــگاه پیــام نــور مریــوان قبــول شــدم‪ .‬دانشــگاه‬ ‫شــهریه می خواســت مجبــور شــدم بازهــم کولبــری کنــم‪ .‬کاری نبــود کــه بتوانــم در کنــار ان درس‬ ‫نیــز بخوانــم‪ .‬چــون هــر شــغلی کــه بــود ثابــت و تمام وقــت بــود و راه درس خواندنــم را می بســت‪.‬‬ ‫امــا کولبــری این طــور هســت کــه هــر شــبی کــه می توانســتم یــا وقــت داشــتم می رفتــم و یــک‬ ‫پولــی هــم گیــرم میامــد‪ .‬دنبــال کار در حــوزه رشــته خــودم زیــاد گشــتم امــا بــا کارشناســی مدیریت‬ ‫دولتــی محــال اســت اصـ ً‬ ‫ا اســتخدام شــوی مگــر اداره شــخصی و خصوصــی باشــد یــا یــک کاری کــه‬ ‫ا تــو را حســابدار یــک اداره کوچــک یــا مثـ ً‬ ‫کفــاف زندگــی را نمی دهــد مثـ ً‬ ‫ا یــک شــرکت خصوصی‬ ‫می کننــد و ‪ 500-400‬هــزار تومــان حقــوق بهــت می دهنــد کــه پولــی نیســت کــه بتوانــی بــا ان‬ ‫زندگــی متاهلــی یــا حتــی مجــردی را بگذرانــی‪ .‬مــن هــر اســتخدامی کــه امــده شــرکت کــرده ام ولی‬ ‫اســتخدامی ها هــم بــرای بــرادران و ان کســانی هســت کــه جانبــاز و بنیــاد شــهید و این هــا هســتند‬ ‫و مــا ان اخرهاییــم و مــال مــا نمی شــود‪.‬‬ ‫تعداد جوان های تحصیل کرده ای که کولبری می کنند‪ ،‬زیاد است؟‬ ‫در چنــد ســال گذشــته ان قشــری کــه می اینــد اینجــا کولبــری کننــد اکثــرا ً باســوادند‪ ،‬یعنــی‬ ‫اگــر ‪ 10‬نفــر کولبــر ببینیــد و از ان هــا بپرســید بــا اطمینــان بــه شــما می گویــم کــه هفت نفرشــان‬ ‫لیســانس و فوق لیســانس هســتند‪ .‬یعنــی قشــر باســواد و ان هایــی کــه اســتخدام نمی شــوند‪ ،‬االن‬ ‫همه شــان ســراغ کولبــری می اینــد‪.‬‬ ‫زن هــا هــم کولبــری می کننــد؟ مــن خبــر دارم کــه قب ـ ً‬ ‫ا یــک زن در روســتای نودشــه بــود کــه‬ ‫کولبــری می کــرد و مصاحبـه اش هــم پخــش شــد کــه راجــب بــه کولبــری صحبــت می کــرد‪ .‬شــما‬ ‫در ان مســیری کــه می رویــد اطالعــی داریــد کــه ایــا زن یــا پیرمــرد یــا پیــرزن کولبــری می کننــد؟‬ ‫مــن کــه میــرم تــو راه پیرمردانــی را می بینــم کــه محــال هســت بتواننــد از خانــه بیــرون برونــد‪ ،‬امــا‬ ‫مجبــور هســت و امــده اســت کــه کولبــری کنــد‪ .‬تازگی هــا کولبــر زن البتــه به نــدرت زن دیــده‬ ‫می شــود‪ ،‬ولــی ‪ 6‬یــا ‪ 7‬ســال پیــش زن هــم تــو کولبرهــا بــود‪ ...‬بــه ایــن خاطــر تعــداد زنــان کــم‬ ‫شــده اســت کــه مثــل قبـ ً‬ ‫ا نیســت؛ االن راه خیلــی دشــوار و ســخت هســت و از لحــاظ بدنــی زن هــا‬ ‫توانایــی کمتــری دارنــد و نمی تواننــد کولبــری کننــد و راه طوالنــی هســت و شــاید چــون شــلیک و‬ ‫ت شــده اســت‪.‬‬ ‫مــوارد ایــن چنینــی هســت‪ ،‬کمــی بــرای زنــان ســخ ‬ ‫بــه نظــر شــما ایــن مشــکل فقــط مــادی هســت؟ یعنــی مــردم فقــط بــه خاطــر مشــکل مالــی‬ ‫کولبــری می کننــد؟ بــه نظــر شــما فقــط اقتصــاد روســتا مــردم را مجبــور بــه کولبــری می کنــد‬ ‫یــا وضعیــت اقتصــادی شــهر هــم هســت؟ بــه نظــر شــما ایــن مشــکل فقــط مــادی هســت؟ یعنــی‬ ‫مــردم فقــط بــه خاطــر مشــکل مالــی کولبــری می کننــد؟ بــه نظــر شــما فقــط اقتصــاد روســتا‬ ‫مــردم را مجبــور بــه کولبــری می کنــد یــا وضعیــت اقتصــادی شــهر هــم هســت؟‬ ‫کولبــری خیلــی ســخت هســت‪ .‬اذیــت روحــی زیــادی بــرای ان ادمــی کــه بــار را کــول می کنــد‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬ان بی احترامــی و تحقیــری کــه نیــروی انتظامــی بــه کولبــر می کنــد یــا ان راه ســختی کــه‬ ‫م ـی رود بــه جــز از لحــاظ اقتصــادی هیــچ خوبــی و خوش ـی ای نــدارد! نــه هیــچ اینده ای‪،‬نــه شــغل‬ ‫افتخارامیــزی کــه خــارج از مســئله اقتصــادی بــرود و ایــن کار را انجــام دهــد‪ .‬تنهــا چیــزی کــه‬ ‫تــوی کولبــری وجــود دارد‪ ،‬همــان مشــکل اقتصــادی هســت و مشــکل بی پولی ســت‪ ...‬االن مــردم‬ ‫روســتاها خیلــی کــم کولبــری می کننــد‪ ،‬یعنــی بــه کارهــای دیگــر مشــغول می شــوند‪ .‬کشــاورزی ‪،‬‬ ‫حیــوان داری و امثــال ایــن مــوارد‪ .‬االن مــردم شــهر هســتند کــه همــه بیــکار هســتند‪ .‬مــردم شــهر‬ ‫هســتند کــه بیشــترین ســهم کولبــران را تشــکیل می دهنــد‪ .‬االن اگــر از ده نفــر کولبــر امــار بگیریــد‬ ‫‪ 7‬یــا ‪ 8‬نفرشــان اهالــی شــهر هســتند‪ .‬مــردم شــهر االن اکثــرا ً اجاره نشــین هســتند‪ .‬اکثــر ان هــا کاری‬ ‫ندارنــد و در شــهر نســبت بــه روســتاها هزینــه زندگــی بیشــتر هســت و ایــن مــوارد ان هــا را مجبــور‬ ‫می کنــد کــه کولبــری کننــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما چــرا بیــکاری در شــهرها و روســتاهای کردســتان زیــاد هسـت ؟ چــرا ایــن همــه جــوان‬ ‫بایــد بــه دلیــل بیــکاری کولبــری کنند؟‬ ‫شــهر مــا اصـ ً‬ ‫ا کارخانـه ای نــدارد؛ یعنــی تــو حتــی اگــر کارگــر عــادی باشــی کــه بخواهــی زندگی ات‬ ‫ک جور‬ ‫را بــا کارگــری بگذرانــی‪ ،‬شــغلی نیســت‪ .‬پــس چــاره ای نیســت و بایــد کولبــری کنــی‪ .‬مثــل یـ ‬ ‫شــغل بــه ان نــگاه می کنــی کــه می توانــد منبــع درامــدی باشــد‪ .‬اگــر مــردم شــغل بهتــری نداشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬ســراغ کولبــری می رونــد و به نظــر مــن تنهــا مشــکل بــزرگ همیــن هســت کــه هیــچ شــغل‬ ‫دیگــری نیســت‪ .‬هیــچ بودجـه ای اختصــاص داده نشــده و اســتان محرومــی هســت‪ .‬اســتانی کــه هیچ‬ ‫نــوع توجــه ای از ســمت دولــت بــه ان نمی شــود‪.‬‬ ‫در مــورد رونــد کولبــری اگــر می توانیــد توضیــح بدهیــد‪ .‬از چــه راه و مســیرهایی می رویــد و مســیرها‬ ‫چقــدر ســخت هســتند؟ ایــا در زمســتان هــم کولبــری می کنیــد ؟ عبــور از کوه هایــی کــه‬ ‫امــکان ریــزش دارد و یــا در زمســتان کــه کوه هایــی مثــل کوه« تــه» از شــدت بــارش بــرف بســته‬ ‫می شــوند‪،‬چه مشــکالتی در عبــور و مــرور بــرای شــما ایجــاد می کنــد؟‬ ‫بعضــی از راه هــا و مســیرهایی کــه می رویــم‪ ،‬نزدیــک هســتند ولــی خطرنــاک‪ .‬اگــر یــک راه نزدیــک‬ ‫سعودی‬ ‫عربستان‬ ‫ـی هســت‬ ‫را انتخــاب کنــی‪ ،‬بایــد مســیری را انتخــاب کنــی کــه اطــراف پاســگاه باشــد و ایــن راه‪ ،‬راهـ‬ ‫کــه امــکان این کــه کشــته یــا دســتگیر شــوی در ان بــاال هســت‪ .‬مســیرهای دور هــم هســت؛ مثـ ً‬ ‫ا‬ ‫مرزهــای «تــه تــه» کــه رفــت و برگشــت در ان حداقــل ‪ 6‬یــا ‪ 7‬ســاعت بــه طــول می انجامــد‪ .‬یعنــی‬ ‫تصــور کــن کــه حتــی اگــر هیــچ بــاری هــم نداشــته باشــی و کولــی بــر دوشــت نباشــد ‪ 6‬ســاعت‬ ‫پیــاده روی در ان مســیر ســخت چقــدر می توانــد شــخص را خســته کنــد‪ .‬تصــور کــن کــه بــروی‬ ‫کولبــری کنــی و برگــردی‪ .‬بعــد از ان ‪ 6‬یــا ‪ 7‬ســاعت اســتراحت کنــی و بــاز هــم ‪ 6‬ســاعت پیــاده روی‬ ‫کنــی و کولبــری‪ .‬چــه زندگــی ســختی می توانــد باشــد‪ .‬ان مــکان انقــدر مســیر ســختی دارد کــه اگــر‬ ‫تــرس گشــت و نیــرو را د دلــت نداشته باشــی‪ ،‬بــاز هــم خطــر این کــه بــه پاییــن کــوه ســقوط کنــی‬ ‫یــا خطــر این کــه ســنگی ریــزش کنــد و روی شــخص بیفتــد یــا در برف لیــز بخــوری و … هســت‪ .‬در‬ ‫زمســتان هــم کولبــری بــا ســختی های بیشــتر هســت‪ .‬کولبــر وقتــی بــاری را روی کولــش گذاشــت‪،‬‬ ‫خطراتــی ممکــن هســت در حیــن مســیر پیــش بیایــد‪ .‬یکــی این کــه احتمــال دارد کولبــر در مســیر‬ ‫بــا پایــش لیــز بخــورد و بشــکند یــا از ارتفاعــی بلغــزد و ســقوط کنــد‪ .‬انجا ارتفاعــات خیلــی خطرناکی‬ ‫دارد‪ .‬این جــوری نیســت کــه بگویــی اگــر ســقوط کنــم کــه دســت یــا پایــم می شــکند؛ ارتفاعاتــش‬ ‫جــوری هســت کــه اگــر بیفتــی محــال هســت کــه زنــده بمانــی یعنــی اگــر شــانس بیــاوری و زنــده‬ ‫بمانــی قطــع نخــاع می شــوی‪ .‬یــا این کــه در مســیر می ماننــد و از ســرما یــخ می زننــد‪ .‬یکــی دیگــر‬ ‫از خطرهــا هــم ایــن هســت کــه تــو ایــن بــاری را بر م ـی داری کــه ایــن از طــرف دولــت به عنــوان‬ ‫کاالی قاچــاق شــناخته می شــود‪ .‬کولــی کــه در بــار گازوئیــل روی دوش تــو هســت یــا بــار پارچــه یــا‬ ‫بــار ســیگار یــا یــک چیــز این جــوری برمـی داری‪ .‬ایــن بارهــا از طــرف قاچــاق بــه حســاب می اینــد‬ ‫و پاســگاه ها تمــام وقــت در کمیــن هســتند کــه تــو را بگیرنــد‪ .‬البتــه بعضــی وقت هــا قصدشــان‬ ‫دســتگیر کــردن نیســت‪ ،‬قصدشــان ایــن هســت کــه تــو را بکشــند‪ .‬ان هــا نمی پرســند کــه تــو کــی‬ ‫هســتی؟ بــارت چــی هســت؟ فقــط از دور بــه تــو شــلیک می کننــد‪ .‬ایــن کشــتن یکــی از بدتریــن‬ ‫حالت هاســت‪ .‬امــا از ان بدتــر ان حالتــی اســت کــه تــو را می گیرنــد‪ .‬اگــر تــو را بگیرنــد‪ ،‬بی احترامــی‬ ‫و تحقیــر زیــادی بــه تــو می کننــد ‪.‬بــا همــان بار‪،‬پیــاده تــو را تــا پاســگاه می برنــد‪ .‬انجــا خــودم بــه‬ ‫چشــم دیــدم کــه کولبــری را گرفتنــد‪ ،‬کفش هایــش را در اوردنــد و در یــک شــب زمســتانی ســرد‪،‬‬ ‫گازوئیــل روی ســرش ریختنــد و او را همان طــور نگــه داشــتند‪ ..‬یــا بایــد انجــا برایشــان بارهــای دیگــر‬ ‫را جابه جــا کنــی و االن هــم کــه بــه دادگاه معرفـی ات می کننــد‪ .‬کولبــر تنهــا اســت‪ .‬فقــط از طــرف‬ ‫حکومــت و دولــت و هنــگ مــرزی و امثــال این هــا بــه او بی احترامــی نمی شــود‪ .‬صاحــب بــاری کــه‬ ‫بــار را برایــش برمـی داری‪ ،‬اگــر یــک ذره زمیــن خــورده باشــی و گوشــه کارتــن بــارش کمــی خــراب‬ ‫شــده باشــد‪ ،‬از دســتمزدت کــم می کنــد بــه تــو فحاشــی می کنــد‪ .‬صاحــب بــار یــا صاحــب کــول‬ ‫فقــط و فقــط بــراش مهــم هســت کــه بــارش بــه ســامت برســد‪ ،‬و کولبــر برایــش اهمیتــی نــدارد‪.‬‬ ‫مــن دیــدم کــه صاحــب بــاری ســمت کولبــری کــه زمیــن افتــاده بــود و پایــش شکســته بــود امــد و‬ ‫به جــای اینکــه دســت کولبــر را بگیــرد و بــه او کمــک کنــد‪ ،‬بــه ســمت بــارش رفــت و ســالم بــودن‬ ‫ان را چــک کــرد‪.‬‬ ‫ان بارهایی که برمی دارید اکثرا ً چقدر وزن دارند؟‬ ‫بســتگی بــه خــود کولبــر دارد‪ .‬هــر کولبــر می توانــد کــول و بــاری را بــه دوش بکشــد‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫می توانــد ‪ 10‬کیلو‪ 20،‬کیلــو‪ 30 ،‬کیلــو‪ 40 ،‬کیلــو یــا بیشــتر را بــه دوش بکشــد‪ ..‬امــا بــرای اینکــه پولــی‬ ‫زنان هم کولبری می کنند‬ ‫مــرگ دو نوجــوان کولبــر جامعــه را متاثــر کــرد و مســئوالن را بــه واکنــش واداشــت‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن واکنش هــا پیام تســلیت اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهوری‬ ‫اســت کــه ضمــن تســلیت بــر رســیدگی بــه وضعیــت معیشــتی خانــواده ایــن دو‬ ‫نوجــوان تاکیــد کــرده اســت‪ .‬امــا اگــر بــه دیــار کوهســتان های شــمال غــرب و غــرب‬ ‫کشــور ســری بزنیــد متوجــه خواهیــد شــد تنهــا مــردان نیســتند کــه بــرای جــور‬ ‫کــردن دخــل و خــرج زندگی شــان بــه کــوه می زننــد و شغلشــان کولبــری اســت‪ .‬در‬ ‫دیــار کردســتان و برخــی دیگــر از شــهرهای مــرزی کشــور زنانــی هــم وجــود دارنــد‬ ‫کــه بــرای چرخانــدن چرخ هــای زندگی شــان کوله هــای ســنگین بــار را بــر دوش‬ ‫می گیرنــد و از مســیرهای ســخت و صعب العبــور کوهســتانی عبــور می کننــد تــا‬ ‫محتــاج نــان شــب نماننــد‪ .‬زنانــی هــم کــه مردشــان کولبــر هســتند‪ ،‬همیشــه بــا‬ ‫دلواپســی همســایه اند و هــر بــار کــه مردشــان را راهــی کوهســتان می کننــد بــا‬ ‫خــود می اندیشــند «ایــا ایــن دیــدار اخــر اســت؟» دستشــان را کــه نــگاه می کنیــد‬ ‫هیــچ نشــانه ای از ظرافــت زنــان را در ان نمی بینیــد همانگونــه کــه کارشــان زنانــه‬ ‫نیســت! کوله هــای ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬کیلویــی از اجنــاس را بــر دوش می کشــند و از مســیر‬ ‫کوهســتان از مــرز رد می کننــد‪ .‬در ازای ایــن بــار ســنگین و ایــن مســیر ســخت پــول‬ ‫چندانــی گیرشــان نمی ایــد‪ ،‬امــا همیــن مبلــغ ناچیــز هــم مانــع از ایــن می شــود‬ ‫کــه سفره شــان جمــع شــود و چــراغ خانه شــان خامــوش‪ .‬زنــان کولبــر اگرچــه در‬ ‫مقایســه بــا مــردان کولبــر تعدادشــان خیلــی کمتر اســت و اغلب بــه عنوان پشــتیبان‬ ‫مردانشــان فعالیــت می کننــد‪ ،‬امــا هســتند زنانــی کــه مردانــه بارهــای ســنگین را بــر‬ ‫دوش می بندنــد و در مســیر صعب العبــور کوهســتان قــدم برمی دارنــد تــا خــرج‬ ‫زندگــی خــود و خانواده شــان را دربیاورنــد‪ .‬ایــن زنــان بیشترشــان سرپرســت خانوارنــد‪.‬‬ ‫شــاید خانوارهایــی کــه مردشــان یــک روز کولبــری می کــرد‪ ،‬امــا حــاال کمــرش‬ ‫شکســته یــا از کار افتــاده شــده و امــروز بــار ســنگین زندگــی بــر دوش نحیــف زن‬ ‫خانــه ســنگینی می کنــد‪.‬‬ ‫ زنان کوله های بر زمین مانده را برمی دارند‬ ‫هــر چنــد بــا ســر زدن بــه روســتاهای مناطــق مــرزی همچــون کردســتان‪ ،‬اذربایجان‬ ‫غربــی و هرمــزگان می تــوان زنــان کولبــری پیــدا کــرد‪ ،‬امــا هاللــه امینــی‪ ،‬نماینــده‬ ‫مــردم کردســتان در شــورای عالــی اســتان ها مسئولی ســت کــه کولبــری زنــان را‬ ‫تاییــد می کنــد‪ .‬وی گفتــه اســت‪« :‬باعــث تاســف اســت کــه بگویــم بــا دختــران و‬ ‫زنانــی مواجــه هســتیم کــه مجبورنــد در نقــش یــک مــرد یــا پســر ظاهــر شــوند تــا‬ ‫بــه صــف طوالنــی کولبــران بپیوندند»‪ .‬شــاید کســانی کــه تصاویر انگشــتان ســرمازده‬ ‫کاک احمــد را دیده انــد بهتــر بتواننــد درک کننــد نوجوانانــی همچــون ازاد و فرهــاد یا‬ ‫زنــان چگونــه ناگزیــر می شــوند بــه شــغل کولبــری روی بیاورنــد‪ .‬کاک احمــد کــه تــا‬ ‫یــک ســال قبــل از راه کولبــری نــان درمـی اورد‪ ،‬حــاال بــا انگشــتانی کــه ســیاه شــده‬ ‫و یکــی یکــی افتاده انــد‪ ،‬دیگــر از کار افتــاده شــده اســت‪ .‬بعضــی دیگــر از کولبــران‬ ‫هــم زیــر ســنگینی بــار کوله هایــی کــه بایــد بــرای تامیــن معاششــان حمــل کننــد‬ ‫کمرشــان شکســته و برخــی دیگــر بــا ســقوط از ارتفاعــات از کار افتــاده شــده اند‪ .‬در‬ ‫ایــن میــان وقتــی نــان اور دیگــری در خانــه نباشــد غیــرت زنــان و نوجوانان ان هــا را به‬ ‫کوهســتان می کشــاند تــا کولبــری کننــد‪ .‬در هرمــزگان هــم شــاید از کــوه و شــرایط‬ ‫ســخت کردســتان خبــری نباشــد‪ ،‬امــا در ایــن اســتان مــرزی هــم زنانــی هســتند که‬ ‫کولبــری می کننــد‪ .‬زنــان کارگــری کــه اغلــب سرپرســت خانوارنــد و در ازای مبلغــی‬ ‫ناچیــز بارهایــی ســنگین تر از حــد توانشــان جابه جــا می کننــد‪.‬‬ ‫پدیــده کولبــری چنــد ســالی‬ ‫اســت کــه در مناطــق مــرزی‬ ‫غــرب و شــمال غــرب ایــران‬ ‫رواج پیــدا کــرده اســت‪ .‬به دلیــل‬ ‫مشــکل اشــتغال در مناطــق‬ ‫مــرزی کردســتان‪ ،‬برخــی از‬ ‫ســاکنان ایــن مناطــق نیــز‬ ‫کولبــری می کننــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬کولبــران (کوله بــران)‬ ‫بارهــای کوچــک و بــزرگ را از‬ ‫عــراق بــر کــول می گیرنــد و‬ ‫از میــان کوه هــای مــرزی وارد‬ ‫خــاک ایــران می شــوند‪ .‬ســامانه‬ ‫جامــع تجــارت ایــران اخیــرا ً‬ ‫تعرفه هــای مجــاز بــرای واردات‬ ‫کولبــران را منتشــر کــرده و‬ ‫به نظــر می رســد ایــن فعالیــت‬ ‫قــرار اســت بیش از پیــش‬ ‫به عنــوان یــک فعالیــت‬ ‫اقتصــادی یــا شــغل پدیرفتــه‬ ‫شــود؛ بــا ایــن حــال‪ ،‬کولبــری‬ ‫بــا خطــرات زیــادی از جملــه‬ ‫ســختی های فــراوان مســیر و‬ ‫خطــرات جانــی همــراه اســت‪.‬‬ ‫سارا نوری‬ ‫کولبــر اصطالحی ســت کــه توســط مــردم محلــی مناطــق کردنشــین بــه افــرادی‬ ‫گفتــه می شــوند کــه بــرای کســب درامــد زندگــی خــود‪ ،‬بــه حمــل اجناســی بیــن دو طــرف خــط‬ ‫مــرزی مبــادرت می ورزنــد‪ .‬کولبــران بیشــتر در اســتان های اذربایجــان غربی‪،‬کردســتان‪ ،‬کرمانشــاه‬ ‫و سیســتان و بلوچســتان مشــغول بــه کار هســتند‪.‬کولبران بــه خاطــر بیــکاری و از روی ناچــاری و در‬ ‫قبــال دســت مــزد ناچیــز اقــدام بــه حمــل و ورود کاالی خارجــی می کنند‪.‬کاالیــی کــه طبــق تعریــف‬ ‫قانــون قاچــاق محســوب می شــود بــر روی پشــت کولبــران یــا از طریــق حمــل بــا حیــوان بارکــش از‬ ‫مناطــق صعب العبــور مــرزی بــه داخــل شــهرها و روســتاهای مــرزی انتقــال داده می شــود بیشــتر ایــن‬ ‫اجنــاس تلویزیــون‪ ،‬کولــر‪ ،‬بخــاری‪ ،‬ســیگار‪ ،‬الســتیک خــودرو‪ ،‬پوشــاک و منســوجات هســت‪ .‬کولبــری‬ ‫در اســتان های مــرزی بیشــتر رواج دارد و جــزو یکــی از خطرناک تریــن کارهــا در ایــران محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬کولبــران را جوانــان و افــراد میان ســال تشــکیل می دهنــد کــه فقــط بــرای امرارمعــاش‬ ‫روزانــه خــود‪ ،‬روی بــه ایــن شــغل خطرنــاک اورده انــد‪ .‬بــازه ســنی ایــن کارگــران مــرزی بیــن ‪ ۱۳‬الــی‬ ‫‪ 60‬ســال هســت‪ .‬صدهــا نفــر از کارگــران کولبــر جــان خــود را در مرزهــای ایــران ازدســت داده اند‪.‬‬ ‫بســیاری از کولبــران در مســیر حمــل کاال از مــرز‪ ،‬عــاوه بــر این کــه گرفتــار بهمــن می شــوند یــا‬ ‫در اثــر پرتــاب از صخره هــا و غــرق شــدن در رودخانــه کشــته می شــوند‪ ،‬توســط مامــوران مــرزی‬ ‫مــورد اصابــت گلولــه قــرار می گیرنــد و کشــته می شــوند‪ .‬بیشــتر ان هــا در حیــن گــذر غیرقانونــی‬ ‫از مــرز بــدون اخطــار قبلــی هــدف تیرانــدازی نیروهــای مــرزی قــرار می گیرنــد‪ .‬بیشــترین امــار‬ ‫کشته شــدگان کولبــر به شــهرهای مریــوان‪ ،‬سردشــت‪ ،‬اشــنویه‪ ،‬بانــه‪ ،‬نوســود و کرمانشــاه تعلــق دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش منتشرشــده در ســال ‪ ،۱۳۹۱‬امــار حــوادث یــک ســال کولبــران ‪ ۷۴‬مــورد مــرگ‬ ‫و ‪ ۷۶‬مــورد مجــروح شــدن بــوده اســت‪ .‬از ایــن تعــداد ‪ ۷۰‬نفــر بــا شــلیک نیروهــای انتظامــی ایــران‬ ‫کشته شــده اند و ‪ ۴‬نفــر بــر اثــر ســرما یــا انفجــار میــن یــا ســایر حــوادث جــان خــود را از دســت‬ ‫دادنــد‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۵‬تعــداد ‪ ۱۵۴‬کولبــر در حــوادث مختلــف تیرانــدازی‪ ،‬انفجــار میــن‪ ،‬ســرما‪ ،‬تعقیب‬ ‫و گریــز کشــته یــا زخمــی شــده اند‪ .‬امــار اعالم شــده کولبرانــی کــه بــا شــلیک نیروهــای مرزبانــی‬ ‫جــان می دهنــد از زمــان دولــت حســن روحانــی ‪ ۲۱۲‬نفــر اعالم شــده اســت‪ .‬ســن ایــن افــراد بیــن‬ ‫ســال های ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۷۰‬ســاله اعالم شــده‪ .‬گفتــه می شــود بعضــی از کولبرهــا نیــز زیــر فشــارهای وارده‬ ‫به ویــژه انگاه کــه کاالهایشــان بــه دســت نیروهــای مرزبانــی ضبط شــده‪ ،‬خودکشــی کرده انــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع در مجلــس شــورای اســامی نیــز توســط نماینــده سردشــت و پیرانشــهر بنــام رســول خضری‬ ‫در ‪ ۲۲‬اســفند ‪ ۱۳۹۵‬بیــان شــد کــه کولبــران در مرزهــا بــه علــت شــلیک گلوله توســط هنگ مــرزی و‬ ‫نیــروی انتظامــی جــان می بازنــد و بــه دنبــال ان خانواده هــای داغدارشــان سرپرســت و نــان اور خــود‬ ‫را از دســت می دهنــد و همچنیــن ایــن امــر باعــث نارضایتــی عمومــی در ســطح منطقــه می گــردد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع نیــز در مجلــس مطــرح شــد کــه نبایــد به کولبــران شــلیک کــرد بلکــه چنانچــه کولبری‬ ‫جــرم محســوب می شــود بایــد حداکثــر بازداشــت شــوند و در دادگاه بــه اتهــام انــان پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫در نهــم مرداد مــاه ‪ ۱۳۹۶‬دولــت دســتور انســداد معابــر غیرمجــاز کولبــران در چهــار اســتان مــرزی‬ ‫شــامل اذربایجــان غربــی‪ ،‬کردســتان‪ ،‬کرمانشــاه و سیســتان و بلوچســتان را صــادر کــرد‪ .‬هیئــت دولت‬ ‫ایین نامــه را تحــت عنــوان ســاماندهی مبادلــه در بازارچه هــای غیررســمی موقــت مــرزی را ابــاغ‬ ‫نمــود کــه بــر اســاس ان مدیریــت هشــت بازارچــه مــرزی جدیــد بــه گمــرک ایــران واگــذار شــد و لذا‬ ‫نیــروی انتظامــی بایــد نســبت بــه انســداد معابــر ان اقدام کنــد‪ .‬کولبــری یــا باربری یــک تــراژدی تلخ‬ ‫اســت کــه کمتــر در مــوردش بحــث یــا نوشته شــده‪ .‬بــه خاطــر نــا عدالتی سیســتم سیاســی‪ ،‬نداشــتن‬ ‫برنامه ریــزی و سیاســت مناســب بــرای اشــتغال و رفــاه شــهروندان‪ ،‬نابرابــری در تخصیــص بودجــه ‪،‬‬ ‫نبــود کارخانــه و خیلــی از مســائل دیگــر‪ ،‬مــردم کردســتان و بعضــی مناطــق دیگــر از ســر ناچــاری بــه‬ ‫کولبــری روی می اورنــد‪ .‬کاری کــه بــا معیارهــای جهانــی شــغل نیــز نمی تــوان حتــی جــزو مشــاغل‬ ‫ســخت نامیــد‪ .‬ایــن شــغل ازهرجهــت کولبــران را تحت فشــار قــرار می دهــد و شــان انسانی شــان را‬ ‫خدش ـه دار می کنــد و اولیه تریــن حقوقشــان را به عنــوان شــهروند از ان هــا می گیــرد‪ .‬اگــر کولبــری‬ ‫را مســئله اجتماعــی بدانیــم بــرای حــل ان بایــد بــا برنامه ریــزی و سیاســت گذاری های اجتماعــی‬ ‫بــه عمــل ایــد‪ ،‬بایــد اشــتغال زایی شــود‪ ،‬بودجــه بیشــتری بــه ایــن اســتان محــروم تعلــق گیــرد و از‬ ‫توانایــی جوانــان در امــور ادارات مختلــف اســتفاده شــود‪ ،‬نــه اینکــه یــک جــوان تحصیل کــرده مجبــور‬ ‫بــه کولبــری شــود‪ .‬دولــت به جــای انکــه به عنــوان مقصــر به دنبــال راه حلــی بــرای ایــن مســئله‬ ‫باشــد‪ ،‬کولبــران را مقصــر می دانــد و ان هــا را قاچاقچــی می خوانــد و ایــن رونــد هنــوز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫به منظــور روشن شــدن زوایــای پنهــان ایــن مســئله و بــاز شــدن گره هایــی کــه در مــورد کولبــری‬ ‫وجــود دارد از دانــا؛ کولبــر کــرد مریوانــی در مــورد کار و زندگ ـی اش پرســیدم‪ .‬او ‪ ۲۷‬ســاله‪ ،‬متاهــل و‬ ‫فارغ التحصیــل کارشناســی مدیریــت دولتی ســت‪.‬‬ ‫کــه می گیــری‪ ،‬دســتت را بگیــرد و ارزشــش را داشــته باشــد‪ ،‬مجبــور هســتی کــه بارهــای ‪30‬‬ ‫‪ 40‬کیلویــی بــرداری‪.‬‬ ‫درامد شما از هر بار چقدر هست؟ کیلویی حساب می شود؟‬ ‫هزینــه ان بــه مســافتی کــه طــی می کنــی‪ ،‬متفــاوت هســت‪ .‬مث ـ ً‬ ‫ا اگــر یــک کــول ‪ 30‬کیلویــی‬ ‫بــرداری کیلویــی پنج هزار تومــان می شــود ‪ 150‬یــا یــک کــول ‪ 40‬کیلویــی یــا هرچنــد کیلویــی‬ ‫بــرداری‪ ،‬همــان پنج هزار تومانــی بــه تــو می دهنــد‪ .‬البتــه بعضــی از شــب ها کــه راه خیلــی‬ ‫خطرنــاک و خــراب هســت بــه خاطــر اینکــه کولبــر پشــیمان نشــود قیمــت را بــاال می برنــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال می گوینــد مــا امشــب کیلویــی ‪ 7‬هزار تومــان بــه کولبــر می دهیــم‪ .‬بــرای ان هــا‬ ‫اهمیتــی نــدارد کــه کولبــر جانــش بــه خطــر میفتــد‪ ،‬راه خیلــی خــراب هســت و یــا پاســگاه بــرای‬ ‫دســتگیری ان هــا کمیــن کــرده اســت‪ .‬و کولبــری کــه بــه پــول نیــاز دارد‪ ،‬زمانــی کــه رقــم بــاال را‬ ‫می بینــد بــه خطــرات ان فکــر نمی کنــد و قبــول می کنــد‪ .‬در جاهایــی هــم کــه مســافت کــم‬ ‫اســت‪ ،‬کیلویــی هــزار یــا دو هــزار تومــان بــه کولبــر پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫ســابقه دســتگیری داریــد؟ ایــا گیــر مامورهــا افتادیــد و بــه شــما نیــز بی احترامــی کرده ان ـد ؟‬ ‫تــا االن شــده شــما یــا کولبرهــای دیگــر بــا مامورهــا درگیــر بشــوید؟ یــا ان هــا بــه ســمت شــما‬ ‫شــلیک کننــد؟‬ ‫خیلــی وقت هــا دســتگیر شــدیم‪ .‬قبــل از اینکــه دستشــان بــه مــا برســد بــار را پــرت می کردیــم و‬ ‫خودمــان فــرار می کردیــم‪ .‬فکــر کــن کــول دو ســاعت روی دوشــت هســت و تــا ســر مــرز حملــش‬ ‫ـارت را پــرت کنــی و دوبــاره بــا دســت‬ ‫می کنــی‪ ،‬انجــا بــه ســمت می اینــد و تــو مجبــوری بـ َ‬ ‫خالــی برگــردی‪ .‬بی احترامــی و فحاشــی کــه اره‪ ،‬خدایــی خیلــی اتفــاق افتــاده اســت‪ .‬هــر کولبــری‬ ‫کــه دســتگیر بشــود بایــد بــار را تــا پاســگاه برایشــان جابه جــا کنــد‪ .‬بی احترامــی هــم از ایــن‬ ‫بیشــتر کــه وقتــی تــو را می گیرنــد لباس هایــت را در میاورنــد‪ ،‬کفش هایــت را در میاورنــد و تــو ان‬ ‫برف‪،‬گازوییــل می ریزنــد روی بدنــت و دیگــر اینکــه هــر ســربازی انجــا هســت‪ ،‬بــه تــو لگــد میزند‪.‬‬ ‫این هــا همــه خــودش بی احترامــی هســت یــا حتــی حرف هایشــان یــا نــوع برخــوردی کــه بــا‬ ‫تــو می کننــد مثــل یــک قاچاقچــی خیلــی بــزرگ‪ ،‬مثــل یــک غارتگــر بــه تــو نــگاه می کننــد‪.‬‬ ‫ان مامورهایــی هــم کــه میاینــد عقــده ای شــدند‪ .‬می فهمیــد چــی میگــم؟ این جــوری احســاس‬ ‫می کننــد کــه ان کولبــر مقصــر هســت‪ ،‬دلیــل اینکــه از خوابــش مانــده اســت‪ ،‬ان کولبــر اســت و‬ ‫همــه ان ســختی ش ـب بیداری را ســر کولبــر خالــی می کننــد‪ .‬همیــن نزدیکی هــای خودمــان‪،‬‬ ‫شــبی بــه مــرز خودمــان کــه می رفتیــم‪ ،‬یکــی از پســرهای روســتای خودمــان کــه نیــم ســاعت‬ ‫زودتــر از مــا رفتــه بــود در کمیــن افتــاد و بــه او شــلیک کردنــد و متاســفانه جانــش را از دســت داد‬ ‫و کولبــران دیگــر هــم بودنــد کــه ان هــا را زدنــد و دســت و پایشــان را شکســتند‪.‬‬ ‫تــا االن شــده کولبرهــا بــا هــم اعتــراض کننــد یــا نگذارنــد مامورهــا اذیتشــان کننــد یــا شــده‬ ‫تجمعــی بکننــد؟‬ ‫چیــزی مثــل تجمــع کــه کولبــران در کوه هــا انجــام بدهنــد‪ ،‬خیلی کــم پیــش امــده اســت ولــی‬ ‫بیشــتر زمان هایــی کــه کولبــران زیــاد هســتند و مامــوران می اینــد و بــا ان هــا درگیــر می شــوند‪.‬‬ ‫حتــی شــده کــه بارهــای ان هــا را گرفتنــد‪ ،‬درگیــر شــده اند و بارهــا را پــس گرفته انــد یــا کولبــری‬ ‫را گرفته انــد و بقیــه رفته انــد و بــه او کمــک کردنــد و نجاتــش داده انــد ولــی اینکــه اعتــراض‬ ‫بزرگــی در کوه هــا کــرده باشــیم‪ ،‬نبــوده اســت ولــی اطالع رســانی در مریــوان و شــهرهای دیگــر‬ ‫شــد و چند بــار در شــهر تظاهراتــی انجــام شــد‪.‬‬ ‫اماری دارید که چقدر کولبرها کشته یا دستگیر می شوند؟‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه مســیر رفــت و امــد کولبرهــا یکــی نیســت‪ ،‬مشــخص نیســت کــه شــبی‬ ‫چنــد نفــر دســتگیر می شــوند یــا چند نفــر کشــته می شــوند ولــی در ایــن دو ســال گذشــته‬ ‫بــه شــدت امارهــا بــاال رفتــه و تعــداد زیــادی از کولبــران کشــته شــده اند و پــس از ان‪ ،‬مــردم‬ ‫را تهدیــد می کننــد کــه اگــر تجمعــی انجــام دهیــد و ســر و صدایــی راه بیندازیــد‪ ،‬شــما را‬ ‫ت می کنیــم و از تــرس‪ ،‬بیشــتر مــردم مخفــی می کننــد‪ .‬حتــی اتفــاق افتــاده اســت کــه‬ ‫اذی ـ ‬ ‫کولبــری کشــت ه شــده و خانــواده او بــه نوعــی ایــن موضــوع را پنهــان کرده انــد کــه انــگار اصـ ً‬ ‫ا با‬ ‫گلولــه کشــته نشــده اســت‪ .‬راســتش مــن نمی توانــم امــار دقیقــی بدهــم و بگویــم هــر چنــد روز‬ ‫یک بــار کولبــری کشــته می شــود بعضــی شــب ها هســت کــه پاســگاه ها نیســتند و برعکــس‬ ‫ان شـب هایی نیــز هســت کــه ماموریــت دارنــد و در ان شــب دو نفــر کشــته می شــوند و بیــش‬ ‫از ده نفــر نیــز دســتگیر می شــوند‪.‬‬ ‫زیاد راه مرز را می بندند؟‬ ‫بله! خیلی زیاد اتفاق می افتد‪ .‬یعنی در یک هفته پنج شب یا سه شب مرز را می بندند‪.‬‬ ‫به صورت جمعی و گروهی کولبری می کنید یا بعضی از مسیر دیگر می روند؟‬ ‫این جــوری نیســت کــه بگویــم هم ـ ه ان هــا روی یــک خــط و مســیر می رونــد‪ .‬ش ـب هایی کــه‬ ‫راه خطرنــاک هســت‪ ،‬در گروه هــای دونفــری یــا به صــورت انفــرادی بــا تــرس و لــرز مســیر را‬ ‫طــی می کننــد‪.‬‬ ‫وقتی که بارها را تحویل دادید‪ ،‬دیگر هیچ خطری از سمت ماموران شما را تهدید نمی کند؟‬ ‫بارهــا اتفــاق افتــاده اســت کــه کولبــران بــار را تحویــل صاحبــش داده و دســتمزدش را گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫زمانی کــه در مســیر برگشــت بوده انــد‪ ،‬به دلیــل تشــخیص لباس هایشــان دســتگیر شــده اند‪.‬‬ ‫فقط از ایران به عراق بارها را می رسانید؟ معموالً چه کاالهایی جابه جا می کنید؟‬ ‫از هــر دو طــرف هســت‪ .‬بــرای مثــال گازوییــل و بنزیــن و نفــت از ایــران بــه عــراق حمــل می شــود‪ ،‬از‬ ‫ان ســو هــم پارچه‪،‬ســیگار‪ ،‬ماهــواره‪ ،‬کفــش‪ ،‬ادکلــن و … بــه ایــران حمــل می شــود‪.‬‬ ‫بیشترین ترس کولبرها از چیست؟‬ ‫بیشــترین تــرس کولبــران از نیروهــای امنیتــی هســت؛ از اینکــه دســتگیر بشــوند یــا گلولــه بــه ان هــا‬ ‫اصابــت کنــد‪ .‬پــس از ان می تــوان از اتفاقاتــی کــه در طــول مســیر ممکــن اســت بــرای ان هــا بیفتــد‬ ‫نــام بــرد‪ .‬از ســقوط کــردن‪ ،‬از ریــزش کــوه و خطراتــی کــه حیــن ریــزش ســنگ رخ می دهــد و در‬ ‫اخــر هــم می تــوان پــس از اینکــه کاال بــه هــر دلیــل دچــار اســیب شــود‪ ،‬از صاحــب بــار و تبعــات‬ ‫پــس از ان نــام بــرد‪.‬‬ ‫نظرتان راجع به اینکه می گویند کولبران قاچاقچی اند‪ ،‬چیست؟‬ ‫وقتــی تریلیــون تریلیــون واردات غیرقانونــی اســمش قاچــاق هســت و کولبــری هــم کــه ‪ ۲۰‬کیلــو‬ ‫‪ ۳۰‬کیلــو وســیله دارد‪ ،‬اســمش قاچــاق هســت‪ .‬ایــن ناراحــت کننــده اســت کــه بــه کســی کــه بــرای‬ ‫گذرانــدن زندگـی اش مجبــور اســت کــه کولبــری کنــد‪ ،‬قاچاقچــی بگوینــد‪ .‬بــه نظــر مــن کولبــری‬ ‫قاچــاق نیســت چــون بــاری کــه کولبــران حمــل می کننــد ان قــدر چیــزی نیســت کــه زیــاد باشــد‬ ‫کــه ان هــم همــه از ســر بی پولــی و اجبــار اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما راهــکار یــا راه حــل مســئله کولبــری چیســت ؟ بــه نظــر شــما دولــت چــه کاری‬ ‫می توانــد بــرای حــل ایــن مســئله انجــام دهــد؟‬ ‫چنــد کار هســت کــه بایــد انجــام شــود‪ .‬اول اینکــه نبایــد هیچ کســی دغدغــه شــغلی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مــورد دوم اینکــه مــا تــا االن ندیدیــم کــه شــروع ســاخت کارخانـه ای شــرکتی چیــزی زده شــود کــه‬ ‫امیــدوار باشــیم کــه کولبــری مشــکلش حــل شــود‪ .‬در واقــع ایــن بیــکاری هســت کــه باعــث می شــود‬ ‫شــخص تنهــا گزینـه اش کولبــری باشــد‪ .‬برخــورد نیــروی انتظامــی هــم نبایــد این جــوری باشــد کــه‬ ‫بــه فــردی بــه جــرم حمــل ‪ 20‬کیلــو بــار و دو بســته ادکلــن ‪ ،‬بــدون اینکــه دادگاهــی شــود‪ ،‬شــلیک‬ ‫کنــد و او را بکشــد انســان عاقــل حاضــر نیســت جانــش را بــه خاطــر ‪ 100‬هــزار تومــان بــه خطــر‬ ‫بیانــدازد‪ .‬بــه نظــر مــن حــل ایــن مســئله کار راحتــی هــم نیســت‪ .‬بایــد ریشـه یابی کنــی‪ ،‬بایــد در‬ ‫مــورد ایــن مســئله پژوهــش و نشســت و همایــش برگــزار شــود کــه چــرا فــردی بــا ایــن خطــرات‪،‬‬ ‫کولبــری می کنــد و راه حــل ان چیســت؟ فقــط می توانــم بگویــم کولبــری زندگــی ناخوشــایندی‬ ‫هســت‪.‬هیچ کس بــا کولبــری را انتخــاب نکــرده و هیچ کــس دوســت نــدارد ایــن کار را ادامــه دهــد و‬ ‫هــر کولبــری کــه می بینـی ‪ ،‬ارزویــش ایــن اســت کــه روزی دیگــر کولبــر نباشــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری؟‬ ‫کولبــران فقــط به خاطــر نداشــتن شــغل و شــرایط مالی شــان مجبــور بــه ت ـن دادن بــه کولبــری‬ ‫می شــوند‪ ،‬دولــت و مــردم در قبــال ایــن کولبــران مســئول اند و بایــد از ان هــا حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن شــغل ازهرجهــت کولبــران را تحت فشــار قــرار می دهــد و شــان انسانی شــان را خدش ـه دار‬ ‫می کنــد و اولیه تریــن حقــوق ان هــا را به عنــوان شــهروندی ان هــا را می گیــرد‪ .‬حــل ایــن‬ ‫مســئله بایــد بــا برنامه ریــزی و سیاس ـت گذاری های اقتصــادی و اجتماعــی بــه عمــل ایــد‪ .‬بایــد‬ ‫اشــتغال زایی شــود‪ ،‬کارخانــه و شــغل های بیشــتری در کردســتان ایجــاد شــود‪ ،‬بودجــه بیشــتری‬ ‫بــه ایــن اســتان محــروم تعلــق گیــرد و از توانایــی جوانــان در امــور ممکــت و ادارات مختلــف‬ ‫اســتفاده شــود‪ .‬نــه اینکــه یــک جــوان تحصیل کــرده ر مجبــور بــه کولبــری شــود‪ .‬به جــای‬ ‫انکــه خــود دولــت مقصــر شــناخته شــود کولبــران را مقصــر می داننــد و قاچاقچــی می خواننــد‬ ‫در صورتــی حجــم واردات کاال توســط کولبــران‪ ،‬درصــد باالیــی از واردات غیرقانونــی را شــامل‬ ‫نمی شــود‪ /.‬منبــع‪ :‬وب ســایت انــگاره‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!