هفته نامه سرافرازان شماره 295 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 295

هفته نامه سرافرازان شماره 295

هفته نامه سرافرازان شماره 295

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 14‬بهمن ‪ 8 ،1398‬جمادی الثانی ‪ 3 ،1441‬فوریه ‪ ،2020‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،295‬تومان‬ ‫حمله مجدد جهانی ویروس «کرونا»‬ ‫تاج مرگ برسرِ زندگی!‬ ‫وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫نباید درباره کرونا بزرگنمایی کنیم‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت اعــام کــرد کــه‬ ‫بیمارســتان های خاصــی در همــه اســتان ها بــرای پذیــرش و مراقبــت از بیمــاران‬ ‫احتمالــی مبتــا بــه ویــروس کرونــا در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ محمــد‬ ‫مهــدی گویــا در برنامــه گفت وگــوی ویــژه خبــری دربــاره ویــروس کرونــا‪ ،‬گفــت‪« :‬انچــه‬ ‫در فضــای مجــازی در خصــوص ورود ویــروس کرونا به کشــورهای همســایه منتشــر شــده‬ ‫گو میــر ویــروس کرونــا جدیــد نســبت‬ ‫بــا فضــای واقعــی‪ ،‬تفاوت هــای زیــادی دارد‪ .‬مر ‬ ‫بــه ســایر ویروس هــای کرونــای مهــم ماننــد مــرس و ســارس کمتــر اســت»‪ .‬گویــا بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬انچــه امــروز شــایعه شــده کــه ویــروس کرونــای جدیــد بــه همســایگی ایــران‬ ‫رســیده‪ ،‬بــر اســاس گزارش هــای ســازمان جهانــی بهداشــت صحــت نــدارد‪ .‬ویــروس‬ ‫کرونــای جدیــد در عــراق‪ ،‬کردســتان عــراق و پاکســتان و هیــچ یــک از کشــورهای‬ ‫همســایه کــه عنــوان شــده وارد نشــده و تنهــا در یــک کشــور در منطقــه‪ ،‬ابتــا بــه ایــن‬ ‫ویــروس تاییــد شــده کــه ان هــم امــارات متحــده عربی ســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ویــروس‬ ‫کرونــای جدیــد خیلــی شــبیه بــه انفلوانــزا بــوده و ممکــن اســت پزشــک نیــز قــادر بــه‬ ‫تشــخیص ان نباشــد‪ .‬اســم ویــروس کرونــا جدیــد‪ ،‬نگرانــی زیــادی ایجــاد کــرده و تــا‬ ‫وقتــی ازمایشــات پزشــکی اثبــات نکــرده کــه ویــروس کرونــای جدیــد شناســایی نشــده‪،‬‬ ‫بهتــر اســت کــه در محافــل علمــی بــا احتیــاط در مــورد ان صحبــت کنیــم»‪.‬‬ ‫کلیپ های منتشر شده در فضای مجازی غیرمعمول است‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬کلیپ هایی‬ ‫کــه از ویــروس کرونــا جدیــد در اینترنــت منتشــر شــده بــرای مــا غیرمعمــول اســت و‬ ‫مــواردی ماننــد بــه یک بــاره بــه زمیــن افتــادن بیمــار مبتــا بــه کرونــا صحــت نــدارد کــه‬ ‫باعــث نگرانــی مــردم شــده اســت‪ .‬ویــروس کرونــا دســتگاه تنفســی را گرفتــار می کنــد‬ ‫و عالئــم ان کامــا شــبیه بــه انفلوانزا ســت و برخــی از مبتالیــان کــه بیمــاری انهــا‬ ‫شــدید می شــود‪ ،‬دچــار ذات الریــه می شــوند»‪ .‬گویــا افــزود‪« :‬عمدتـاً افــرادی ماننــد کهــن‬ ‫ســاالن یــا افــراد دارای بیمــاری زمینـه ای ماننــد دیابــت کنتــرل نشــده‪ ،‬نارســایی قلبــی و‬ ‫عروقــی و نارســایی تنفســی دچــار انــواع شــدید کرونــا ویــروس جدیــد شــده اند»‪.‬‬ ‫مردم با واقعیت های ویروس کرونا اشنا شوند‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت‪ ،‬گفــت‪« :‬بهتــر اســت‬ ‫به جــای ایجــاد نگرانــی در مــردم‪ ،‬اجــازه دهیــم مــردم بــا واقعیت هــای ایــن ویــروس‬ ‫اشــنا شــوند و از ایجــاد نگرانــی پرهیــز کنیــم‪ .‬چــون تعــدادی از اعضــای خانواده هــا و‬ ‫اقــوام هموطنــان مــا در شــهر ووهــان چیــن ســکونت دارنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬نبایــد اجــازه‬ ‫دهیــم کــه در مــورد ویــروس کرونــا جدیــد بزرگ نمایــی شــود کــه مــردم بــه وحشــت‬ ‫بیفتنــد»‪ .‬گویــا اظهــار کــرد‪« :‬ویــروس کرونــا وارد ایــران خواهــد شــد و بــه تمام کشــورها‬ ‫هــم ممکــن اســت وارد شــود و هیــچ مــرزی نمی شناســد و اگــر کشــوری مدعــی شــود‬ ‫کــه اجــازه نمی دهیــم ایــن ویــروس وارد کشــورش شــود‪ ،‬غیرعلمــی صحبــت کــرده‬ ‫اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬همــه کشــورها در مقابــل ویــروس کرونــا جدیــد‪ ،‬چهــار وظیفــه‬ ‫دارنــد؛ اگــر ایــن ویــروس وارد کشورشــان شــد‪ ،‬مــردم بایــد بــا اموزش هــای عمومــی‬ ‫ماننــد شست وشــوی مــداوم دسـت ها و رعایــت اداب تنفســی‪ ،‬کمتــر مبتــا شــوند‪ .‬اگــر‬ ‫مــردم بــه ایــن ویــروس مبتــا شــوند‪ ،‬کمتــر نیــاز بــه بیمارســتان و خدمــات درمانــی‬ ‫داشــته باشــند و بیشــتر از گروه هــای پرخطــر ماننــد افــراد مســن و بیمــاران قلبــی و‬ ‫ریــوی مراقبــت کننــد‪ .‬اگــر مبتالیــان بــه ایــن ویــروس در بیمارســتان بســتری شــدند‪،‬‬ ‫مراقبــت خوبــی از انهــا شــود و کار انهــا کمتــر بــه بخش هــای ویــژه کشــیده شــود و‬ ‫قدرت مسری بودن کرونای جدید چقدر است؟‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫دولـت المـان به تازگـی اعلام کـرد کـه اولیـن مـورد ابتلا بـه بیمـاری کرونـا؛ از‬ ‫نـوع جدیـدش کـه ‪ nCoV‬نام گذاری شـده؛ در این کشـور مشـاهده شـده‪ .‬بااین حـال‪ ،‬مقامـات این کشـور اروپایی‬ ‫معتقدنـد کـه خطـر شـیوع ایـن بیمـاری در المـان بسـیارپائین اسـت و البته همیـن یک مـورد را هم شناسـایی و‬ ‫قرنطینـه کرده انـد‪ .‬گـزارش ‪ 28‬ژانویـه ‪ 2020‬نشـریه ‪( Der Spiegel‬چـاپ المان) با انتشـار ایـن خبر؛ امار ارائه شـده‬ ‫توسـط کارشناسـان سـازمان بهداشـت جهانی درمور ِد نرخ شـیوع بیماری های ویروسـی مختلف را بررسـی کرده و‬ ‫به این نتیجـه رسـیده کـه اگرچه تخمین تعـداد بیمارانی کـه براث ِر مواجهـه با یک فرد مبتلا به ویروس هـای مرگ بار‬ ‫دشـوار و ازلحـاظِ علمی اساسـ ًا ناممکن اسـت؛ اما می تـوان اعدادی تقریبـی را دراین مـورد اعالم کرد‪ .‬نویسـندگان‬ ‫ایـن گـزارش مدعـی هسـتند کـه برمبنـایِ داده هـای به دسـت امده از شـیوع بیماری های ویروسـی در جهـان در‬ ‫سـال های مختلـف‪ ،‬می تـوان گفت کـه حـدودا ً هر مبتلا بـه ‪ ،nCoV‬می توانـد عامل انتشـار این بیمـاری بـه ‪ 1.4‬تا‬ ‫‪2.5‬نفـر دیگـر باشـد که شـاید عدد بزرگی باشـد؛ امـا اگـر ان را با نرخ احتمال سـرایت ویروسـی مانند «سـرخک»‬ ‫کـه بیـن ‪ 12‬تا ‪18‬نفر اسـت‪ ،‬مقایسـه کنیم؛ می بینیـم که اوضـاع ان قدرها هم بـد نیسـت‪ .‬در اینفوگرافیـک امروز‪،‬‬ ‫مسـری بودن عفونت هـای مختلـف را مـرور می کنیم‪.‬‬ ‫باالخــره مبتالیــان‪ ،‬کمتــر جــان خــود را از دســت بدهنــد»‪ .‬رئیــس مرکــز مدیریــت‬ ‫بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت‪ ،‬افــزود‪« :‬ویــروس کرونــا جدیــد وارد کشــور مــا‬ ‫خواهــد شــد و مــا چیــز پنهان کردنــی بــا مــردم نداریــم و هــر روزی اولیــن مــورد ایــن‬ ‫بیمــاری را مشــاهده کنیــم‪ ،‬پــس از تائیــد بیمــاری‪ ،‬بالفاصلــه اعــام خواهیــم کــرد و‬ ‫چیــز نگران کننــده ای نیســت»‪.‬‬ ‫کرونا قابل انتقال به دیگران است‬ ‫گویــا بیــان کــرد‪« :‬در مــورد ویــروس کرونــا جدیــد چند روز پیــش اثبــات شــد کــه اگــر‬ ‫فــردی مبتــا باشــد و در دوره نهفتگــی بیمــاری باشــد و وقتــی وارد کشــور شــود‪ ،‬هیــچ‬ ‫عالئمــی نداشــته باشــد‪ ،‬قابــل انتقال به دیگــران اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬کار وزارت بهداشــت‬ ‫این اســت که افــراد وارد شــده از چیــن بــه ایــران بــه گروه هــای مختلــف تقســیم‬ ‫می شــوند؛ گــروه اول کســانی هســتند کــه هیــچ عالمتــی ندارنــد و ســالم هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫بــه انهــا امــوزش می دهیــم و شــماره ای در اختیــار انهــا قــرار می دهیــم کــه در صــورت‬ ‫مشــاهده عالئــم ایــن بیمــاری بــا مــا تمــاس بگیرنــد‪ ،‬امــا بــه ایــن افــراد توصیــه می کنیم‬ ‫کــه بهتــر اســت تــا دو هفتــه از رفــت و امــد و تمــاس بــا دیگــران پرهیــز کننــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬گــروه دوم افــرادی هســتند کــه عالئــم خفیفــی ماننــد ســرماخوردگی دارند و‬ ‫از ایــن افــراد نمونه بــرداری و بــه انهــا توصیــه می کنیــم کــه در منــازل خودشــان باشــند‬ ‫و نیروهــای مــا روزانــه بــا انهــا تمــاس می گیرنــد یــا مراجعــه حضــوری دارنــد و وضعیــت‬ ‫انهــا را بررســی می کننــد و اگــر بیمــار اعــام کنــد کــه وضعیــت خوبــی نــدارد بــه‬ ‫بیمارســتان منتقــل می کنیــم و تحــت مراقبت هــای الزم قــرار می دهیــم»‪.‬‬ ‫کرونا درمان خاصی ندارد‬ ‫وی بیــان کــرد‪« :‬عفونــت ویــروس کرونــا جدیــد‪ ،‬درمــان و داروی خاصــی نــدارد و حتی‬ ‫در مــورد دو داروی ضــد ایــدز کــه گفتــه می شــود در درمــان مبتالیــان موثــر اســت‪،‬‬ ‫محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ایــن داروهــا ارزش چندانــی نــدارد»‪ .‬گویــا ادامــه‬ ‫داد‪« :‬در مــورد درمــان و داروی ویــروس کرونــا جدیــد بایــد صبــر کــرد و دانشــمندان بــه‬ ‫دنبــال پیــدا کــردن دارویــی بــرای ان هســتند‪ ،‬امــا تاکنــون هیــچ داروی اختصاصــی برای‬ ‫ایــن بیمــاری وجــود نــدارد»‪ .‬رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت‬ ‫گفــت‪« :‬بیمارســتان های خاصــی را در همــه اســتان ها و چندیــن بیمارســتان را در کشــور‬ ‫بــرای پذیــرش و مراقبــت از بیمــاران احتمالــی مبتــا بــه ویــروس کرونــا جدیــد در نظــر‬ ‫گرفته ایــم و رایزنــی کرده ایــم و بیمارســتان های خصوصــی را در نظــر گرفته ایــم تــا اگــر‬ ‫فــردی خواســت در ایــن بیمارســتان ها بســتری شــود‪ ،‬ایــن امــکان فراهــم باشــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬دو مــورد مشــکوک بــه ویــروس کرونــا جدیــد روز گذشــته در تبریــز بســتری‬ ‫شــدند و جــواب ازمایــش هــر دو نفــر بعــد از ظهــر امــروز امــاده شــد و ایــن دو نفــر مبتــا‬ ‫بــه انفلوانــزای نــوع ‪ B‬بودنــد»‪.‬‬ ‫سرخک‬ ‫‪ 12‬تا ‪18‬نفر‬ ‫‪ 5‬تا ‪7‬نفر‬ ‫ابله‬ ‫‪ 5‬تا ‪7‬نفر‬ ‫فلج اطفال‬ ‫اوریون‬ ‫‪ 4‬تا ‪7‬نفر‬ ‫‪ 2‬تا ‪5‬نفر‬ ‫‪ 2‬تا ‪5‬نفر‬ ‫‪ 2‬تا ‪5‬نفر‬ ‫‪ 1.4‬تا ‪2.5‬نفر‬ ‫‪ 1.5‬تا ‪2.5‬نفر‬ ‫ایدز‬ ‫سارس‬ ‫انفلوانزا‬ ‫کرونا‬ ‫ابوال‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 14‬بهمن ‪ /1398‬شماره ‪295‬‬ ‫بانک‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان‪:‬‬ ‫تحریم ها تاثیری در تولید شرکت فوالد خوزستان نداشته است‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫مدیرعامــل فــوالد خوزســتان در نمایشــگاه کتــاب‬ ‫خوزســتان گفــت‪« :‬تحریم هــا تاثیــری در تولیــد ایــن‬ ‫شــرکت نداشــته و گلــوگاه تحریــم را تبدیــل بــه فرصــت‬ ‫کردیــم؛ امــا در بحــث صــادرات در بعضــی حوزه هــا‬ ‫بــا مشــکل مواجــه هســتیم»‪ .‬علــی محمــدی بــا بیــان‬ ‫ایــن مطلــب در جمــع خبرنــگاران حاضــر در نمایشــگاه‬ ‫درحال حاضــر‬ ‫کتــاب خوزســتان بااشــاره به اینکه‬ ‫ِ‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد مــواد اولیــه خــود را از داخــل‬ ‫کشــور تامیــن می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬تحریم هــا تاثیــری‬ ‫در تولیــد ایــن شــرکت نداشــته و گلــوگاه تحریــم را‬ ‫تبدیــل بــه فرصــت کردیــم؛ امــا در بحــث صــادرات‬ ‫در بعضــی حوزه هــا بــا مشــکل مواجــه هســتیم»‪ .‬وی‬ ‫برخــی از موانــع تولیــد را در داخــل دانســت و اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬ایــن موضــوع به تنهایــی بــه معضلــی بــرای مــا‬ ‫تبدیــل شــده کــه امیدواریــم مســئوالن همــت کننــد‬ ‫تــا ایــن موانــع داخلــی نیــز برطــرف شــود»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت فــوالد خوزســتان با تاکید بر اینکــه مجموعــه‬ ‫فــوالد تحریم هــا را بــه فرصــت تبدیــل کــرده‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬بــا تشــکیل کمیته هــای بومی ســازی و مبــارزه‬ ‫بــا تحریــم‪ ،‬ســرمایه گذاری خوبــی در زمینــه رونــق‬ ‫تولیــد داشــته ایم؛ امســال اولیــن نمایشــگاه بومی ســازی‬ ‫قطعــات‪ ،‬تجهیــزات و مــواد با حضــور ‪ ۶۵‬شــرکت داخلــی‬ ‫برپــا شــد و ‪ ۲۰‬تفاهم نامــه همــکاری بــا شــرکت های‬ ‫داخلــی منعقــد شــد‪ .‬ایــن موضــوع کمــک شــایانی بــه‬ ‫رونــق اقتصــاد اســتان می کنــد»‪ .‬محمــدی بااشــاره به‬ ‫حمایــت و تقویــت ظرفیت هــای علمــی و دانشــگاهی‬ ‫در حــوزه صنعــت‪ ،‬گفــت‪« :‬به تازگــی قراردادهایــی بــا‬ ‫مراکــز علمــی‪ ،‬دانشــگاهی و به خصــوص دانشــگاه شــهید‬ ‫ی خوزســتان منعقد‬ ‫چمــران اهــواز و دانشــگاه ازاد اســام ‬ ‫شــده کــه در بخــش بومی ســازی قطعــات و حمایــت‬ ‫از پروژه هــا و پایان نامه هــای دانشــجویی منطبــق بــا‬ ‫حــوزه فــوالد و تقویــت ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه‬ ‫بســیار تاثیرگــذار اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت فــوالد‬ ‫بابیان اینکــه ایــن شــرکت در دو حــوزه تولیــد‬ ‫خوزســتان‬ ‫ِ‬ ‫و مســئولیت های اجتماعــی تــا کنــون فعالیت هــای‬ ‫خوبــی داشــته اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬در بخــش تولیــد‬ ‫اکنــون بــا تمــام ظرفیــت مطابــق بــا ســند چش ـم انداز‬ ‫پیــش می رویــم و در زمینــه مســئولیت های اجتماعــی‬ ‫نیــز خدمــات خوبــی را در مناطــق محــروم ارائــه‬ ‫کرده ایــم»‪ .‬وی اقدامــات شــرکت فــوالد خوزســتان را‬ ‫در حــوزه مســئولیت های اجتماعــی مثبــت دانســت‬ ‫و اظهــار داشــت‪« :‬تفکــر خدمت رســانی بــه مــردم در‬ ‫ایــن شــرکت نهادینــه شــده و بســیاری از کارکنــان ایــن‬ ‫شــرکت در گروه هــای جهــادی ثبت نــام کرده انــد»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫مدیر عامــل شــرکت فــوالد خوزســتان‬ ‫ِ‬ ‫قــرارگاه محرومیت زدایــی شــهدای فــوالد در ســه حــوزه‬ ‫بهداشــت و درمــان‪ ،‬فرهنگــی و عمرانــی تشــکیل شــده‬ ‫و در ایــن ســه شــاخه کارکنــان فــوالد فعالیــت خوبــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬تاکیــد داشــت‪« :‬بیــش از یک هــزار دانش امــوز‬ ‫در مناطــق محــروم در زمینــه تامین البســه و نوشــت افزار‬ ‫ازســوی ایــن شــرکت مــورد حمایت قــرار گرفته انــد»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به اینکه در زمینــه راه ســازی و ترمیــم جاده هــا‪،‬‬ ‫دفــع فاضــاب و اب هــای ســطحی در بارندگی هــای‬ ‫اخیــر اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬در بارندگــی اخیــر ‪ ۱۵‬پمــپ بــرای تخلیــه اب‬ ‫و فاضــاب در منطقــه کــوت عبــداهلل‪ ،‬قلعــه چنعــان و‬ ‫کــوی مهدیــس نصــب شــد»‪ .‬محمــدی بــه اقدامــات ایــن‬ ‫شــرکت در ســیالب فروردین مــاه ســال جــاری اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬در ســیالب اخیــر ‪۲۸۰‬میلیارد ریــال‬ ‫به صــورتِ نقــدی و غیرنقــدی هزینــه شــده و عالوه بــر‬ ‫تامیــن کلیــه اقــام ضــروری و بهداشــتی‪ ،‬بیــش از‬ ‫سه هزار بســته مــواد غذایــی نیــز بیــن نیازمنــدان توزیــع‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی بــه ســیل اخیــر اســتان سیســتان و‬ ‫بابیان اینکــه پنــج کامیــون اب‬ ‫بلوچســتان اشــاره کــرد و‬ ‫ِ‬ ‫معدنــی‪ ،‬پتــو‪ ،‬مــواد غذایــی و لــوازم بهداشــتی بــه ایــن‬ ‫اســتان ارســال شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬شــرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان باتوجه بــه ظرفیت هــای خــود در هــر‬ ‫نقطــه کــه مــردم نیازمنــد کمــک باشــند حضــور فعــال‬ ‫خواهــد داشــت»‪ .‬مدیر عامــل شــرکت فــوالد خوزســتان‬ ‫در پایــان ســخنان خــود بااشــاره به اینکه شــرکت فــوالد‬ ‫خوزســتان بزرگ تریــن عرضه کننــده شــمش فــوالد و‬ ‫دومیــن قطــب تولیــد فــوالد خــام در کشــور و یکــی از‬ ‫بنگاه هــای پیشــروی اقتصــادی در عرصه هــای ملــی و‬ ‫منطقـه ای صنعــت فــوالد اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬طــی ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫تــاش کارکنــان و متخصصــان زبردســت ایــن صنعــت‪،‬‬ ‫فــوالد خوزســتان طرح هــای توســعه خــود را در فــاز اول‬ ‫تــا ‪ ۴/۲‬و در فــاز دوم تــا ‪ ۲/۳‬میلیون تــن و هم اکنــون‬ ‫بــاالی ســه میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزارتــن محقــق ســاخته و در‬ ‫پایــان فــاز چهــارم توســعه‪ ،‬ظرفیــت تولیــد ایــن شــرکت‬ ‫بــه ‪ ۲/۵‬میلیون تــن در ســال خواهــد رســید و ایــن نوید را‬ ‫بــه مــردم عزیــز اســتان می دهیــم در کنــار تولیــد پایــدار‬ ‫و اشــتغال زایی بــرای جوانــان‪ ،‬در حــوزه مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی و کمک رســانی بــه مــردم نیــز از هیــچ تالشــی‬ ‫دریــغ نکنیــم»‪ .‬وی درادامــه افــزود‪« :‬رســانه ها در ســال‬ ‫رونــق تولیــد و در کنــار شــرکت های تولیــدی از عوامــل‬ ‫موثــر در موفقیت هــای به دســت امده حــوزه صنعــت‬ ‫بوده انــد؛ امیــد اســت بتوانیــم بــا تعامــل هر چه بیشــتر‬ ‫بــا رســانه ها ایــن مســیر را به نحو مطلــوب ادامــه‬ ‫دهیــم»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه شــرکت فــوالد خوزســتان‬ ‫همچنیــن در حــوزه صــادرات مطابــق بــا برنامه هــای‬ ‫خــود موفــق عمــل کــرده و طرح هــای توســعه ای را‬ ‫نیــز به خوبــی پیــش بــرده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬اکنــون بــا‬ ‫کمــک نیروهــای متخصــص توانســته ایم موفقیت هــای‬ ‫بزرگــی را به دســت اورده و به عنــوان صادرکننــده‬ ‫نمونــه ســال ‪ ۹۸‬و شــرکت برتــر در حــوزه خدمت رســانی‬ ‫و مســئولیت های اجتماعی در کشــور شــناخته شــده و در‬ ‫زمینــه کیفیــت محصــول نیــز بیــن شــرکت های تولیــدی‬ ‫فــوالد به عنــوان شــرکت برتــر قــرار گرفته ایــم»‪.‬‬ ‫افتتاح تصفیه خانه هفتم اب تهران در استانه دهه فجر؛‬ ‫طعم اب جنوب تهران‪ ،‬شیرین تر شد‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫تصفیه خانــه هفتــم اب تهــران در اســتانه دهــه فجــر باحضــور رئیس جمهوری‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید تــا نه تنهــا دومیلیون نفــر از ســاکنان مناطــق جنــوب‬ ‫ب شــرقی اســتان تهــران اب اشــامیدنی‬ ‫پایتخــت و شهرســتان های جنــو ‬ ‫باکیفیت تــری مصــرف کننــد؛ بلکــه یک صدهزار هکتــار از اراضــی‬ ‫کشــاورزی ایــن منطقــه نیــز اب مناسـب تری بــه محصــوالت زراعــی خویش‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ تصفیه خانــه هفتــم بــا ظرفیــت پنج مترمکعــب در‬ ‫برســانند‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ثانیــه‪ ،‬اب شــرب مــردم مناطــق خــاوران‪ ،‬نازی ابــاد‪ ،‬شــوش و یافت ابــاد در‬ ‫جنــوب شــهر تهــران و شــهرهای خاورشــهر‪ ،‬قیامدشــت‪ ،‬پاکدشــت‪ ،‬ورامیــن‪،‬‬ ‫تِپوشــش‬ ‫قرچــک‪ ،‬باقرابــاد و خیرابــاد را در جنــوب شــرقی اســتان تح ‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬به گفتــه مســئوالن وزارت نیــرو‪ ،‬بــرای بهره بــرداری از‬ ‫فــاز دوم و شــبکه انتقــال ایــن طــرح مبلــغ پنج هــزار و ‪۵۵۰‬میلیاردریــال‬ ‫هزینــه شــده اســت و ارزش روز ایــن پــروژه‪ ،‬بیــش از ‪۱۰‬هزارمیلیاردریــال‬ ‫بــراورد می شــود‪ .‬ایــن طــرح یکــی از نمادهــای تحقــق عدالــت اجتماعــی در‬ ‫کشــور به شــمار م ـی رود و ســاکنان مناطــق جنوبــی شــهر و اســتان تهــران‬ ‫از مواهــب گوناگــون ان بهره منــد می شــوند و کشــاورزان جنــوب شــرق‬ ‫تهــران نیــز امیدوارنــد بــا افتتــاح تصفیه خانــه ماملــو‪ ،‬بســیاری از مشــکالت‬ ‫کمبــود اب در ایــن منطقــه برطــرف شــود‪ .‬عملیــات ســاختمانی ســد ماملــو‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۷۹‬اغــاز و ابگیــری اولیــه ســد در دی مــاه ‪۱۳۸۶‬انجــام شــد امــا‬ ‫کار تکمیــل تصفیه خانــه ان تــا امــروز طــول کشــیده بــود‪ .‬ســد ماملــو روی‬ ‫رودخانــه جاجــرود در محــل تالقــی رودخانــه دماونــد بــا رودخانــه جاجــرود‬ ‫احــداث شــده و مســاحت حوضــه ابریــز ان‪ ،‬یک هــزار و ‪ ۷۵۰‬کیلومترمربــع‬ ‫و متوســط جریــان اب ان‪ ،‬ســاالنه ‪۲۸۳.8‬میلیون مترمکعــب اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ســد بــا هــدف بهر گیــری از پتانســیل حــوزه ابریــز رودخانــه جاجــرود‬ ‫و دماونــد‪ ،‬مهــار ســیالب های حوضه هــای ابریــز‪ ،‬تامیــن بخشــی از‬ ‫اب شــرب جنــوب تهــران و شــهرهای مســیر از جملــه ورامیــن‪ ،‬پیشــوا‪،‬‬ ‫قرچــک و پاکدشــت و تامیــن بخشــی از اب مورد نیــاز صنعــت احــداث‬ ‫درحال حاضــر عالوه بــر شــهر تهــران‪ ،‬اب شــرب مورد نیــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بخش هایــی از شهرســتان های پاکدشــت و قرچــک از ســد ماملــو تامیــن‬ ‫می شــود و عملیــات انتقــال اب ایــن ســد بــه شهرســتان های ورامیــن و‬ ‫ـال اجرا ســت‪ .‬به گفتــه انوشــیروان محســنی بندپــی (اســتاندار‬ ‫پیشــوا در حـ ِ‬ ‫تهــران)‪ ،‬پــروژه انتقــال اب ســد ماملــو بــه شهرســتان پیشــوا در دو فــاز‬ ‫لوله گــذاری به طــول ‪۱۰‬کیلومتــر بــا اعتبــار ‪ ۳۷۰‬میلیارد ریــال و احــداث‬ ‫دو مخــزن ‪ ۱۰‬هزار مترمکعبــی بــا اعتبــار ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریــال اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫محســنی بندپــی افــزود‪« :‬شهرســتان پیشــوا‪ ،‬از جملــه مناطقی ســت کــه در‬ ‫تابســتان امســال‪ ،‬بــا مشــکل کمبــود اب مواجــه بــود و انتقــال اب از ســد‬ ‫ماملــو‪ ،‬یکــی از درخواس ـت های مــردم و مســئوالن ایــن شهرســتان بــود»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬بــا پیگیری هــای صورت گرفتــه‪ ،‬اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫بــه تصویــب رســید و عملیــات اجرایــی ان بــا تامیــن اعتبــارات مورد نیــاز‪،‬‬ ‫تهیــه لولــه و اماده ســازی جبهــه کاری اغــاز شــد تــا یکــی از نیازهــای‬ ‫اساســی شهرســتان در تامیــن اب شــرب پایــدار و ســالم تــا اردیبهشــت‬ ‫‪ ۹۹‬بــراورده شــود»‪ .‬تصفیه خانــه هفتــم اب تهــران در دو مــدول طراحــی‬ ‫شــده بــود کــه مــدول نخســت ان در دوم دی مــاه ســال ‪ ١٣٩٤‬توســط‬ ‫دکتــر حســن روحانــی؛ ریاســت جمهوری افتتــاح و ســاخت مــدول دوم‬ ‫ان ســال‪ ١٣٩٦‬اغــاز شــد و حــاال بــا بهره گیــری از مــدول دوم ان توســط‬ ‫رئیس جمهــوری‪ ،‬همــه مــردم جنــوب شــرق تهــران از نعمــت اب ســالم و‬ ‫پایــدار برخــوردار شــده اند‪ .‬فــاز نخســت تصفیه خانــه هفتــم اب تهــران‬ ‫بــا ظرفیــت تصفیــه ‪۲,۵‬مترمکعــب اب در ثانیــه‪ ،‬خطــوط انتقــال به طــول‬ ‫‪ ۸۲‬کیلومتــر در اندازه هــای یک هــزار تــا یک هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلی متــر و دو‬ ‫مخــزن بــه حجــم ‪ ۷۵‬هزارمترمکعــب بــود و اجــرای ایــن طــرح در مجمــوع‬ ‫یک هــزار و ‪ 100‬میلیارد تومــان هزینــه دربرداشــته اســت‪ .‬هرچنــد در‬ ‫حــوزه کشــاورزی‪ ،‬اب ایــن ســد نتوانســته اســت همــه نیازهــای ایــن‬ ‫اگهی تغییرات شرکت خدماتی پردیس پیراسته با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 248544‬و شناسه ملی ‪10102891257‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1398/06/10‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬کلیه اوراق و اسناد تعهداور شرکت از قبیل‬ ‫چک‪ ،‬برات‪ ،‬سفته‪ ،‬قراردادها و عقود اسالمی و نیز اوراق عادی شرکت با امضای میرناصر موسوی (رئیس هیات مدیره) یا دو‬ ‫امضای متفق میرناصر موسوی (رئیس هیات مدیره) و وحید خدادادی (مدیرعامل) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫بخــش از شهرســتان های جنــوب شــرق تهــران را تامیــن کنــد؛ ولــی در‬ ‫زمــان پربارشــی‪ ،‬بخشــی از اب ســد ماملــو رهــا شــده و بــه اراضــی جنوبــی‬ ‫دشــت ورامیــن روانــه می شــود تــا عالوه بــر زمین هــای زراعــی‪ ،‬بخشــی‬ ‫از اب مورد نیــاز تــاالب بندعلیخــان و مراتــع جنوبــی را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫حــال بــا افتتــاح تصفیه خانــه دوم ســد ماملــو‪ ،‬مــردم شهرســتان های‬ ‫جنــوب شــرق تهــران و حــوزه ســد ماملــو منتظرنــد تــا از ایــن منبــع‬ ‫پایــدار اب برخــوردار شــده و کمبــود اب شــرب به ویــژه در فصــول گــرم‬ ‫ســال برطــرف شــود‪ .‬به گفتــه محمدرضــا بختیــاری (مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان تهــران)‪ ،‬بــا راه انــدازی تصفیه خانــه هفتــم تهــران‬ ‫در ســد ماملــو‪ ،‬نه تنهــا بیــش از دومیلیون نفــر از مــردم قیامدشــت‪،‬‬ ‫خاورشــهر‪ ،‬خــاوران‪ ،‬نازی ابــاد‪ ،‬شــوش‪ ،‬یافت ابــاد‪ ،‬پاکدشــت‪ ،‬ورامیــن‪،‬‬ ‫قرچــک‪ ،‬باقرابــاد قرچــک و خیرابــاد ورامیــن از اب ســالم و پایــدار‬ ‫برخــوردار می شــوند؛ بلکــه بــا حــذف بیــش از‪ ۱۵۰‬حلقــه چــا ه اب‪ ،‬از‬ ‫گســترش پدیــده فرونشســت دشــت در ایــن منطقــه جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1398/10/09‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محل شرکت در واحد ثبتی‬ ‫تهران به ادرس استان تهران منطقه ‪ 14‬شهرستان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬محله شهران جنوبی‪ ،‬بلوار شهران‪،‬‬ ‫خیابان جهاد‪ ،‬پالک ‪ ،28‬طبقه اول‪ ،‬واحد ‪ 4‬کدپستی ‪ 1474947935‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق‬ ‫اصالح گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)752790‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)752787‬‬ ‫ملی ‪ 10103092102‬به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1397/12/09‬تصمیمات‬ ‫شماره ثبت ‪ 258585‬و شناسه ملی ‪ 10102987463‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده مورخ ‪ 1398/09/27‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ - :‬عبارت ذیل به موضوع شرکت‬ ‫‪ 1397/12/09‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محمد محسنیان با شماره ملی ‪0383617014‬‬ ‫الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید‪( :‬خرید و فروش‪ ،‬توزیع و پخش‪،‬‬ ‫و سلمان طاهری با شماره ملی ‪ 0451214927‬و سیدسلیم طاهری با شماره ملی‬ ‫تعمیر و نگهداری فنی‪ ،‬واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی‪ ،‬خرید و فروش‪ ،‬توزیع‪،‬‬ ‫‪ 0451507886‬و مهدی بشارتی با شماره ملی ‪ 0451330099‬به عنوان اعضای هیئت مدیره‬ ‫واردات و صادرات و تعمیر و خدمات پس از فروش کلیه لوازم صوتی و تصویری و انواع تلفن‬ ‫برای مدت ‪ 2‬سال انتخاب گردیدند‪ .‬عاطفه توسلی به شماره ملی ‪ 0384172751‬به سمت‬ ‫و تلفن های همراه‪ ،‬لوازم جانبی و کلیه تجهیزات مرتبط) (درصورت ضرورت قانونی انجام‬ ‫بازرس اصلی و فاطمه شریفی یزدی به شماره ملی ‪ 0383620971‬به سمت بازرس علی البدل‬ ‫موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم)‪.‬‬ ‫برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬برات‪ ،‬قراردادها و عقود با امضای‬ ‫مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با‬ ‫امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)752789‬‬ ‫تهران (‪)752786‬‬ ‫تهران (‪)752785‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سهند خودرو تبریز سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 1350‬و شناسه‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سرخ فام اماده سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 162947‬و شناسه‬ ‫ملی ‪ 10200177225‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‬ ‫ملی ‪ 10102055684‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫‪ 1397/02/10‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محمدعلی هاشمی به کد ملی ‪1281702935‬‏ و‬ ‫محسن حسینی به کد ملی ‪1283832216‬‏ و بیتا زاهدی به کد ملی ‪1552053601‬‏ به عنوان‬ ‫ملی ‪ 0076245071‬به سمت رئیس هیئت مدیره کیهانه بهجت خواجه به شماره ملی‬ ‫اعضا هیئت مدیره برای ‪ 2‬سال انتخاب شدند‪ .‬یعقوب یاوری گلزار به کد ملی ‪1372173171‬‬ ‫‪ 0073759481‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫بعنوان بازرس اصلی و رامین اعتمادی کفاش به کد ملی ‪ 0014420856‬بعنوان بازرس‬ ‫کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود‬ ‫علی البدل برای یک سال مالی‪‎‎‬انتخاب شدند‪.‬‬ ‫اسالمی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا ً و در غیاب مدیرعامل با‬ ‫حجت اله قلی تبار‪ ،‬سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫شهرستان های استان تهران‪.‬‬ ‫امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا ً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬سکینه ارجمندخواجه‬ ‫به شماره ملی ‪ 2181000107‬به عنوان بازرس اصلی و نصرت اله به طلب به شماره ملی‬ ‫‪ 0044757441‬به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس (‪)752791‬‬ ‫تهران (‪)752788‬‬ ‫ملی ‪ 14003932891‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‬ ‫‪ 1397/08/24‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اقای سینا ملکی به شماره ملی‪2594378828 :‬‬ ‫به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و اقای امیر زارع به شماره ملی‪:‬‬ ‫‪ 4569570313‬به سمت رئیس هیئت مدیر و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای‬ ‫مدت نامحدود انتخاب گردیدند‪ .‬امضاء کلیه قراردادهای شهرداری ها و سازمان مناطق عمرانی‬ ‫شهرداری تهران و امضاء هرگونه قرارداد با هر مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی و هرگونه‬ ‫اقدام الزم در راستای ان اعم از ارائه ضمانت نامه بانکی و ارائه سایر اسناد و نیز دریافت‬ ‫هرگونه وجوه مربوط به شرکت و هر نوع اسناد مالی و تعهداور و همچنین مراجعه به سازمان‬ ‫برنامه و بودجه استان تهران جهت دریافت کارتکس گواهینامه صالحیت پیمانکاری و کلیه‬ ‫اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل دریافت چک‪ ،‬صدور چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬و‬ ‫با امضاء اقای حسین مراد همتی ش م ‪( 4011194220‬شریک) منفردا همراه با مهر شرکت‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫‪ 1739762762‬به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امیر بهجت خواجه به شماره‬ ‫اگهی تغییرات شرکت بنیان راه الوند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 451082‬و شناسه‬ ‫قراردهای سازمان ترافیک شهرداری و سایر قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫مورخ ‪ 1397/03/20‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محمدتقی بهجت خواجه به شماره ملی‬ ‫مدیــر امــور اعتبــاری و ســرمایه گذاری بانــک توســعه‬ ‫تعــاون در نشســت بــا اســتاندار کرمانشــاه‪ ،‬بــه تبیین‬ ‫تســهیالت بانــک توســعه تعــاون در جهــت رفــع‬ ‫مشــکالت تولیدکنندگان پرداخــت‪ .‬حمیدرضا البرزی‬ ‫(مدیــر امــور اعتبــاری و ســرمایه گذاری بانــک توســعه‬ ‫تعــاون) در نشســت تخصصــی بــا بازونــد (اســتاندار‬ ‫کرمانشــاه) بــه بررســی مشــکالت و مســائل برخــی‬ ‫واحدهــای تولیــدی پرداخــت‪ .‬البــرزی در ایــن دیــدار‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬تســهیالت موضــوع بنــد الــف‬ ‫تبصــره ‪ 18‬از مهم تریــن راهکارهــای دولــت بــرای‬ ‫رفــع نارســایی مالــی واحدهــای تولیــدی و کمــک بــه‬ ‫افزایــش ســطح تولیــد بنگاه هاســت»‪ .‬البــرزی افــزود‪« :‬مطابــق تفاهــم بانک توســعه تعــاون بــا وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت؛ ظرفیــت اعطــای تســهیالت بــه معرفی شــدگان بخــش صنعــت و معــدن‬ ‫بــه میــزان ‪ 20‬هزار میلیارد ریــال ایجــاد شــده اســت‪ ،‬کــه بــا تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی در‬ ‫اســتان ها و رصــد بنگاه هــای واجــد شــرایط‪ ،‬مســائل مالــی ایــن واحدهــا بررســی و متناســب بــا‬ ‫شــرایط بهینــه‪ ،‬تســهیالت تخصیــص پیــدا می کنــد»‪ .‬وی ضمــن بازدیــد از کارخانجــات نســاجی‬ ‫کــرپ نــاز اظهــار داشــت‪« :‬ایــن شــرکت یکــی از شــرکت های مهــم نســاجی کشــور به لحــاظ‬ ‫توانایی هــای فنــی‪ ،‬ظرفیــت تولیــد و نیــروی انســانی کارامــد در عرصـه ی خــود اســت‪ ،‬کــه بــا هدف‬ ‫تولیــد نــخ تکســچره و انــواع پارچــه پلی اســتر در ســال ‪ 1364‬تاســیس شــده و به پشــتوانه تجهیزات‬ ‫عظیــم ماشــین االت‪ ،‬بــا رونــدی رو به رشــد بــا تولیــد انــواع نــخ تکســچره و انــواع پارچه هــای بــر‬ ‫ی در تولیــد و اشــتغال اســتان دســت یافتــه اســت»‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫پایــه پلی اســتر بــه جایــگاه مهمـ ‬ ‫در بازدیــد از شــرکت تعاونــی ‪ 3098‬ذوب اهــن شــهدای کرمانشــاه‪ ،‬گفــت‪« :‬تا کنــون به میــزان‬ ‫‪ 270‬میلیارد ریــال تســهیالت بــه ایــن تعاونــی پرداخــت شــده اســت و تعامــل و نظــارت کافــی بــرای‬ ‫اثربخشــی تســهیالت در دســتور کار ایــن بانــک قــرار دارد»‪.‬‬ ‫پس از اخذ مجوز های الزم)‪.‬‬ ‫ملی ‪ 10103092102‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‬ ‫بشارتی با شماره ملی ‪ 0451330099‬به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند‪ .‬کلیه‬ ‫بــرات کریمــی در بازدیــد از واحدهــای ســتادی ضمن‬ ‫گفت وگــو بــا همــکاران و کســب اطــاع از ســاختار‬ ‫و وضعیــت عملکــرد هــر حــوزه‪ ،‬بــر خودبــاوری و‬ ‫اهتمــام ویــژه کارکنــان بــرای تحقــق اهــداف بانــک‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬کریمــی در بازدیــد از معاونت اعتبــارات‪،‬‬ ‫اعطــای تســهیالت را بخــش مهمــی از عملیــات هــر‬ ‫بانــک دانســت و بــا تاکیــد بــر حمایــت از بنــگاه های‬ ‫تولیــدی در راســتای تحقــق فرمایشــات مقــام معظم‬ ‫رهبــری (مدظلــه العالــی) گفــت‪« :‬برنامــه ریــزی‪،‬‬ ‫هدایــت و نظــارت بــر اجــرای سیاســت هــای اعتباری‬ ‫بانــک از مهــم تریــن وظایــف معاونــت اعتبارات اســت‬ ‫کــه اجــرای صحیــح ان هــا در ســوداوری بانــک نقــش اساســی و تاثیرگــذار دارد»‪ .‬مدیرعامــل بانــک‬ ‫دی همچنیــن از مطالبــات معــوق بــه عنــوان پاشــنه اشــیل و دغدغــه نظــام بانکی یــاد کــرد و افزود‪:‬‬ ‫«بــا ابــاغ بخشــنامه طــرح تشــویقی وصــول مطالبــات انتظــار مـی رود تمامــی همــکاران بــا عــزم‬ ‫جهــادی بــرای کاهــش مطالبــات بانــک اقــدام کننــد تــا در کوتاه تریــن زمــان ممکــن شــاهد کاهش‬ ‫قیمــت تمــام شــده پــول و توســعه اعطــای تســهیالت و ســوداوری در بانــک باشــیم»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫بانــک دی در بازدیــد از اداره کل امــور شــعب و بازاریابــی بــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه شــعب بانــک‬ ‫گفــت‪« :‬نقــش افرینــی مناســب همــکاران شــعب در فراینــد خدمت رســانی به مــردم ضامــن تحقق‬ ‫اهــداف بانــک اســت و تعامــل مناســب کارکنــان ســتاد و شــعب ایــن موفقیــت را تضمیــن می کند»‪.‬‬ ‫ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید‪ :‬انجام پروژه های عمرانی اماکن گردشگری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پارس یاد سامان سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 271799‬و شناسه‬ ‫سیدسلیم طاهری با شماره ملی ‪ 0451507886‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی‬ ‫تحقق اهداف بانک دی‪ ،‬مستلزم عزم جهادی کارکنان‬ ‫صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1397/12/09‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مشاور و مهندسی پشتیبان تصمیم مدیران با مسئولیت محدود به‬ ‫هیئت مدیره و سلمان طاهری با شماره ملی ‪ 0451214927‬به سمت رئیس هیئت مدیره و‬ ‫بــا عرضــه اخریــن دســتاورد های فنــاوری نظــام‬ ‫بانکــی کشــور در رویــداد «ملــی شــو ‪ »۳‬و در اســتانه‬ ‫اغــاز دهــه مبــارک فجــر انقــاب اســامی‪ ،‬تحــول‬ ‫ملــی در بانــک ملــی ایــران رقــم خــورد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران؛ ا ز انجــا کــه توجه‬ ‫بــه نــگاه و نیــاز مشــتری و ارتبــاط دادن مشــتریان بــا‬ ‫محصــوالت تحــول یافتــه و کســب وکار هــای نو یکی‬ ‫از مهم تریــن عواملــی موفقیــت صنعــت بانکــداری در‬ ‫عصــر حاضــر اســت‪ ،‬تمرکــز صنعــت بانکــی نیــز بــر‬ ‫تحــول دیجیتــال و ارائــه محصــوالت روزامــد و تغییر‬ ‫کســب و کار هــای ســنتی بــه کســب و کار هــای نوین‬ ‫اســت‪ .‬بانــک ملــی ایــران طــی چند ســال اخیــر همــت و تالش خــود را بــر حضــور و اســتقرار تحول‬ ‫دیجیتــال قــرار داده و تــاش می کنــد کســب و کار هــای خــود را بــر مبنــای فنــاوری و تکنولــوژی‬ ‫روزامــد حرکــت دهــد‪ .‬ایــن بانــک بــا چنیــن نــگاه و تفکــری‪ ،‬هر ســاله رویــداد «ملــی شــو» را بــه‬ ‫عنــوان گام دیگــر خــود بــه ســوی تحــول دیجیتــال و تحقــق اهــداف بانکــداری الکترونیــک بــرای‬ ‫عرضــه اخریــن دســتاورد های فناورانــه برگــزار می کنــد‪ .‬در رویــداد «ملــی شــود ‪ »۲‬نیــز محصوالتــی‬ ‫نظیــر ‪ ،BTM‬کیــف پــول‪ ،‬ســککوک‪ ،‬ویدئــو بــام‪ ،‬پرداخــت خــودکار‪ ،‬ملــی پــاس و روبــات الفــا در‬ ‫معــرض دیــد عالقه منــدان بــه ســرویس های بانکــداری غیرحضــوری قــرار گرفــت‪ .‬ایــن ســرویس ها‬ ‫ضمــن توســعه خدمــات غیرحضــوری‪ ،‬می تواننــد در راســتای بهبــود تجربــه کاربــری مشــتریان‬ ‫پرداخت هــای خــرد نیــز بســیار کاربــردی باشــند‪ .‬امــا «ملــی شــو ‪ »۳‬نیــز کــه بــه تازگــی بــا حضــور‬ ‫وزیــر اقتصــاد و دارایــی و جمعــی از اصحــاب رســانه برگــزار شــد‪ ،‬روایتگــر تبدیــل بانــک ملــی ایــران‬ ‫بــه یــک نهــاد مــدرن تــر‪ ،‬توانمند تــر و پیشــتاز تر بــود‪« .‬همــراه بــام»‪« ،‬هــپ» و «نشــان پرداخــت» و‬ ‫«نشــان بانــک» از جملــه محصــوالت رونمایــی شــده در ایــن رویــداد بــزرگ بــود کــه این اقــدام بانک‬ ‫ملــی ایــران در حــوزه بانکــداری دیجیتــال‪ ،‬مــورد تقدیــر وزیــر اقتصــاد نیــز قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پارس یاد سامان سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 271799‬و شناسه ملی ‪ 10103092102‬به استناد‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پارس یاد سامان سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 271799‬و شناسه‬ ‫ذیل اتخاذ شد‪ :‬محمد محسنیان با شماره ملی ‪ 0383617014‬به سمت مدیرعامل و عضو‬ ‫فجر ملی ‪۱‬؛ تحول ملی در بانک ملی ایران‬ ‫تسهیالت بانک توسعه تعاون‬ ‫در جهت تقویت مالی واحدهای تولیدی ‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ساختمانی فراز پی اریا سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 258700‬و شناسه ملی ‪ 10102988616‬به‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)752783‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معتبر می باشد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)752784‬‬ ‫ورزش‬ ‫دو شنبه ‪ 14‬بهمن ‪ /1398‬شماره ‪295‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زیر و بم زندگی کوبی برایانت‬ ‫اخرین ریباند‬ ‫مامبای سیاه‬ ‫«همیشــه یــک اســطوره خواهــی بــود»‪ .‬ایــن جملــه‪ ،‬تیتــر اول روزنامــه «اس» اســپانیا یکــی از ده هــا تیتــر اثرگــذار رســانه های ورزشــی جهــان در روز پــس‬ ‫از حادثــه مــرگ ناگهانــی کوبــی برایانــت اســت کــه صفحــه اصلــی خــود را بــه درگذشــت ایــن بسکتبالیســت بــزرگ اختصــاص دادنــد‪ .‬مــرگ ناگهانــی ایــن‬ ‫ســتاره ســابق بســکتبال ‪ NBA‬و یکــی از بهتریــن ورزشــکاران تاریــخ‪ ،‬جهــان ورزش را شــوکه کرد‪ .‬ســتاره ســابق بســکتبال ‪ NBA‬به همــراه دختر ‪ 13‬ســاله اش‬ ‫در یــک ســانحه هوایــی جــان خــود را از دســت دادنــد‪ .‬کوبــی برایانــت؛ ســتاره ســابق تیــم بســکتبال لــس انجلــس لیکــرز در حــال ســفر بــا هلی کوپتــر‬ ‫بــود کــه بــا حادثــه روبـه رو شــد و جــان خــود را از دســت داد‪ .‬تمــام سرنشــینان (پنج نفــر) ایــن هلی کوپتــر شــخصی‪ ،‬درگذشــتند‪ .‬هم چنیــن جیانــا؛ دختــر‬ ‫ایــن ســتاره ســابق لس انجلــس لیکــرز هــم کــه پــدرش را بــرای تماشــای یــک مســابقه بســکتبال همراهــی می کــرد‪ ،‬در ایــن حادثــه جــان باخــت‪ .‬جیانــا؛‬ ‫دومیــن دختــر کوبــی و ونســا برایانــت بــود‪ .‬در هلی کوپتــر‪ ،‬ونســا؛ همســر ســتاره ســابق بســکتبال ‪ NBA‬حضــور نداشــت‪ .‬پــس از اعــام درگذشــت بازیکــن‬ ‫پیشــین لــس انجلــس لیکــرز شــایعه حضــور خانــواده اش در هلــی کوپتــر پخــش شــد؛ امــا برخــی از رســانه ها ان را رد کردنــد تــا اینکــه گــزارش شــد یکــی‬ ‫از دختــران برایانــت در ایــن حادثــه جانــش را از دســت داده اســت‪ .‬اتشنشــانان‪ ،‬بقایــای هلی کوپتــر را کــه اتــش گرفتــه بــود خامــوش کردنــد؛ امــا مــرگ‬ ‫ســتاره ســابق لــس انجلــس لیکــرز تائیــد شــد‪ .‬کوبــی بیــن برایانــت متولــد ‪ 23‬اوت ‪1978‬؛ بسکتبالیســت برجســته امریکایــی‪ ،‬در پســت «شــوتینگ گارد»‬ ‫بــرای تیــم «لس انجلــس لیکــرز» بــازی می کــرد و همــواره یکــی از ارکان مهــم تیــم ســتارگان ‪( ALL STAR‬تیمــی متشــکل از برجســته ترین بازیکنــان لیــگ‬ ‫‪ NBA‬کــه اعضــای ان باتوجه بــه عملکــرد بازیکنــان‪ ،‬هرســال تغییــر می کنــد) بــود‪ .‬او به همــراه شــکیل اونیــل‪ ،‬بــا تیــم «لیکــرز» بــه ســه قهرمانــی‪ ،‬از ســال‬ ‫‪ 2000‬تــا ‪ 2002‬دســت یافــت‪ .‬بعــد از جداشــدن شــکیل اونیــل از تیــم «لیکــرز» در فصــل ‪ ،2004-2003‬کوبــی پایــه اصلــی تیــم «لیکــرز» به حســاب می امــد‪.‬‬ ‫کوبــی در ســال ‪ 2006‬در مقابــل تیــم «تورنتــو رپتــورز»‪ ،‬بــا واردِســبدکردن موفقیت امیــز ‪ 81‬تــوپ‪ ،‬بعــد از ویلــت چمبرلیــن‪ ،‬بیش تریــن امتیــاز در یــک بــازی‬ ‫را به دســت اورد کــه رکــوردی در تاریــخ ‪ NBA‬به حســاب می امــد‪ .‬کوبــی برایانــت در فصــل ‪ 2008-2007‬به عنــوان بهتریــن بازیکــن ‪ NBA‬انتخــاب شــد و‬ ‫درهمان ســال‪ ،‬تیــم «لس انجلــس» را بــه فینــال ایــن رقابت هــا رســاند و همچنیــن بــا تیــم بســکتبال ایــاالت متحــده امریــکا‪ ،‬قهرمــان المپیــک شــد‪ .‬وی در‬ ‫تمــام مســابقات ‪ ALL STAR‬شــرکت داشــت و در ســال های ‪ 2007 ،2002‬و ‪ 2009‬به عنــوان بهتریــن بازیکــن ایــن رقابت هــا انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ :1996‬کوبــی برایانــت دراین ســال بــه تیــم «شــارلوت هورنتــز»‬ ‫پیوســت؛ ولــی بالفاصلــه مربــی وقــت تیــم «لس انجلــس لیکــرز» (جــری‬ ‫وســت) او را در عــوض مدافــع قدرتمنــد خــود یعنــی ولیــد دیــواچ بــه تیــم‬ ‫«لس انجلــس لیکــرز» اورد‪.‬‬ ‫ســال های ‪ 1996‬تــا ‪ :1999‬کوبــی در اوایــل ســال اول چنــدان به بــازی‬ ‫گرفتــه نشــد؛ امــا بــا گذشــت زمــان‪ ،‬بــه تیــم اول «لس انجلــس لیکــرز» راه‬ ‫یافــت و به عنــوان جوان تریــن بازیکــن ‪ NBA‬معرفــی شــد (بعدهــا هم تیمــی‬ ‫او انــدرو بای ُنــم ایــن رکــورد را شکســت)‪ .‬کوبــی در ســال ‪ 1997‬بــا پیــروزی‬ ‫در مســابقات ‪ Slam Dunk‬طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد‪ .‬او بــا ازدس ـت دادن‬ ‫موقعیت هــای حســاس در بازی هــای مهــم‪ ،‬فصــل را بــا ناکامــی به پایــان‬ ‫رســاند؛ ولــی هم تیمــی وقــت کوبــی‪ ،‬شــکیل اونیــل از او حمایــت کــرد؛‬ ‫شــکیل دراین بــاره می گویــد‪« :‬کوبــی تنهــا کســی بــود کــه جرئــت پرتــاب‬ ‫تــوپ را در شــرایط حســاس داشــت»‪ .‬فصــل دوم بــرای کوبــی بهتــر اغاز شــد‪.‬‬ ‫او دراین فصــل بیش تــر ب ـه کار گرفتــه شــد و بــا بازی هــای درخشــانش‪ ،‬بــه‬ ‫تیــم ســتارگان راه پیــدا کــرد‪ .‬بدین ترتیــب‪ ،‬نــام کوبــی به عنــوان جوان تریــن‬ ‫بازیکــن تیــم ســتارگان در تاریــخ ‪ NBA‬به ثبــت رســید‪ .‬کوبــی برایانــت در‬ ‫فصــل ســوم در همــه بازی هــای تیــم «لس انجلــس لیکــرز» حاضــر بــود‪.‬‬ ‫متصدیــان ایــن تیــم کــه از بــازی او بســیار راضــی بودنــد‪ ،‬قــراردادی را بــا او‬ ‫بــه ارزش ‪70‬میلیــون دالر بــرای شش ســال به امضــاء رســاندند‪ .‬نحــوه بــازی‬ ‫کوبــی اعجاب برانگیــز بــود؛ چــون بــه بــازی بزرگانــی همچــون مایــکل جــردن‬ ‫و مجیــک جانســون شــباهت بســیار داشــت‪ .‬کوبــی به همــراه «لس انجلــس‬ ‫لیکــرز» بــه نیمه نهایــی مســابقات ‪ NBA‬راه یافــت؛ ولــی ایــن تیــم در مصــاف‬ ‫بــا تیــم «س ـن انتونیو اســپرز» مغلــوب شــد‪.‬‬ ‫ســال های ‪ 1999‬تــا ‪ :2002‬بــا روی کارامــدن ســرمربی جدیــد‪ ،‬فیــل‬ ‫جکســون‪« ،‬لس انجلــس لیکــرز» متحــول شــد‪ .‬کوبــی برایانــت و شــکیل‬ ‫اونیــل زوج غیرقابل مهــاری را تشــکیل داده بودنــد و همیــن باعــث قهرمانــی‬ ‫«لس انجلــس لیکــرز» در سه ســال پیاپــی؛ یعنــی ســال های ‪2001 ،2000‬‬ ‫و ‪ 2002‬شــد‪ .‬کوبــی فصــل ‪ 2000-1999‬را بــا مصدومیــت اغــاز کــرد‪ .‬او در‬ ‫یکــی از بازی هــای پیش فصــل‪ ،‬مقابــل تیــم «واشــینگتن ویــزاردز»‪ ،‬از ناحیــه‬ ‫ســر دچــار مصدومیــت شــد و به همین دلیــل شــش ماه از میدان هــا دور‬ ‫بــود؛ امــا بــا بازگشــت او‪ ،‬تیــم «لس انجلــس لیکــرز» بــه ‪ 67‬بــرد دســت‬ ‫یافــت و رکــورد جدیــدی در تاریــخ ‪ NBA‬ثبــت کــرد‪ .‬دراین فصــل‪ ،‬شــکیل‬ ‫اونیــل بهتریــن بازیکــن ‪ NBA‬شــناخته شــد‪ .‬کوبــی برایانــت در بــازی دوم‬ ‫فینــال ســال ‪ ،2000‬از ناحیــه مــچ پــا مصــدوم شــد و تــا بــازی چهــارم‪،‬‬ ‫تیــم «لس انجلــس لیکــرز» را همراهــی نکــرد؛ امــا بازگشــت طوفانــی اش‬ ‫منجــر بــه قهرمانــی «لس انجلــس لیکــرز» شــد؛ درواقــع‪ ،‬اولیــن قهرمانــی‬ ‫ایــن تیــم بعــد از ‪12‬ســال‪ .‬کوبــی در فصــل ‪ 2001-2000‬بهتــر از فصــل‬ ‫پیــش بــازی کــرد‪ .‬تیــم «لس انجلــس لیکــرز» به راحتــی بــه بازی هــای‬ ‫حذفــی راه یافــت و بــرای دومین ســال پیاپــی قهرمــان شــد‪ .‬به گفتــه شــکیل‬ ‫اونیــل؛ کوبــی بهتریــن بازیکــن ان فصــل ‪ NBA‬بــود‪« .‬لس انجلــس لیکــرز»‬ ‫لیگ حرفه ای ‪NBA‬‬ ‫در فصــل ‪ 2002-2001‬بازهــم بــه فینــال مســابقات راه یافــت و با درخشــش‬ ‫کوبــی برایانــت‪ ،‬بــرای ســومین بار پیاپــی قهرمــان شــد‪ .‬کوبــی درمجمــوع‪،‬‬ ‫‪ 80‬بــازی بــرای ایــن تیــم انجــام داد و بــا وار ِد ســبدکردن توپ هــا در شــرایط‬ ‫فوق العــاده حســاس‪ ،‬بازیکــن ‪( Clutch‬بازیکنــی کــه در شــرایط حســاس‪،‬‬ ‫بتوانــد توپ هــای سرنوشت ســاز را وارد ســبد کنــد) لقــب گرفــت‪.‬‬ ‫ســال های ‪ 2002‬تــا ‪ :2004‬فصــل ‪ 2003-2002‬یکــی از بهتریــن فصل هــا‬ ‫بــرای کوبــی برایانــت بــود‪ .‬او در نــه بــازی پیاپــی بیش تــر از ‪40‬امتیــاز‬ ‫گرفــت و تیــم «لس انجلــس لیکــرز» به راحتــی بــه مســابقات حذفــی‬ ‫‪ NBA‬راه یافــت؛ امــا در نیمه نهایــی مقابــل تیــم «ســن انتونیو اســپرز»‬ ‫کــه دران ســال قهرمــان ‪ NBA‬شــد‪ ،‬شکســت خــورد‪ .‬تیــم «لس انجلــس‬ ‫لیکــرز» بــرای جبــران ناکامــی فصــل پیــش‪ ،‬کارل ملــون و گــری پیتــون؛ ‬ ‫دونفــر از بهتریــن بازیکنــان ان زمــان ‪ NBA‬را به خدمــت گرفــت تــا بتوانــد‬ ‫باردیگــر بــرای قهرمانــی تــاش کنــد‪ .‬قبــل از شــروع فصــل ‪،2004-2003‬‬ ‫کوبــی برایانــت به دلیــل مســائل حاشــیه ای کــه ایجــاد کــرده بــود‪ ،‬توســط‬ ‫پلیــس دســتگیر شــد‪ .‬به همین دلیــل‪ ،‬بســیاری از بازی هــای شــروع فصــل‬ ‫را از دســت داد؛ باوجودایــن‪ ،‬تیــم «لس انجلــس لیکــرز» بــه فینــال مســابقات‬ ‫راه یافــت‪ .‬در بــازی فینــال کــه در مقابــل «دیترویــت پیســتونز» انجــام شــد‪،‬‬ ‫درنهایــت‪« ،‬لس انجلــس لیکــرز» بــا یــک بــرد و چهــار باخــت‪ ،‬مغلــوب شــد‪.‬‬ ‫در پایــان این فصــل‪ ،‬فیــل جکســون از ســمت خــود برکنــار و مربیگــری تیــم‬ ‫«لس انجلــس لیکــرز»‪ ،‬بــه رودی تامیانوویــچ واگــذار شــد‪ .‬شــکیل اونیــل‬ ‫به خدمــت «میامــی هیــت» درامــد و درعــوض‪ ،‬لمــار اودم‪ ،‬کــرول باتلــر و‬ ‫برایــان گرنــت‪ ،‬از «میامــی هیــت» بــه «لس انجلــس لیکــرز» پیوســتند‪.‬‬ ‫کوبــی برایانــت ازطــرف تیــم «لس انجلــس کلیپــرز» پیشــنهادهایی داشــت؛‬ ‫امــا درنهایــت‪ ،‬بــا عقــد قــراردادی هفت ســاله‪ ،‬در تیــم «لس انجلــس لیکــرز»‬ ‫باقــی مانــد‪.‬‬ ‫ســال های ‪ 2004‬تــا ‪ :2007‬در فصــل ‪ 2005-2004‬کوبــی برایانــت به دلیــل‬ ‫اتفاقــات فصــل پیــش‪ ،‬موردانتقــاد شــدید قــرار گرفت‪ .‬یکــی از ایــن منتقدان‪،‬‬ ‫مربــی پیشــین او؛ فیــل جکســون بــود‪ .‬فیــل در کتــاب خــود بــا نــام «فصــل‬ ‫پیــش‪ :‬تیمــی درجســت وجوی روح خــود»‪ ،‬کوبــی برایانــت را بازیکنــی‬ ‫اموزش ناپذیــر خوانــد و همیــن موضــوع‪ ،‬کمــی از شــهرت او کاســت‪ .‬مربــی‬ ‫جدیــد تیــم «لس انجلــس لیکــرز»‪ ،‬رودی تامیانوویــچ‪ ،‬در اواســط فصــل‬ ‫به دلیــل مشــکالت جســمانی‪ ،‬از ســمت خــود کناره گیــری کــرد و فرانــک‬ ‫هامبلــن؛ کمک مربــی «لس انجلــس لیکــرز»‪ ،‬هدایــت تیــم را بــرای ادامــه‬ ‫فصــل برعهــده گرفــت‪ .‬دراین فصــل بــا وجــود درخشــش کوبــی برایانــت و‬ ‫تــاش «لس انجلــس لیکــرز»؛ ایــن تیــم بــه مســابقات حذفــی راه نیافــت‪.‬‬ ‫فیــل جکســون در فصــل ‪ 2006-2005‬بــه تیــم لیکــرز بازگشــت‪ .‬کوبــی و‬ ‫بازی های ملی‬ ‫کوبــی برایانــت اولین بــار در ســال ‪2006‬‬ ‫بــرای تیــم بســکتبال ایــاالت متحــده‬ ‫امریــکا بــه میــدان رفــت‪ .‬ایــن تیــم در‬ ‫ســال ‪ 2007‬بــا شکســت دادن همــه‬ ‫حریفــان خــود در مســابقات قــاره امریــکا‪،‬‬ ‫بــه مســابقات المپیــک چیــن راه یافــت‪.‬‬ ‫تیــم بســکتبال ایــاالت متحــده امریــکا که‬ ‫متشــکل از بهتریــن بازیکنان ‪ NBA‬اســت‪،‬‬ ‫در المپیــک ‪ 2008‬مقتدرانــه قهرمــان‬ ‫شــد‪ .‬کوبــی در بــازی فینــال‪ ،‬مقابــل تیــم‬ ‫اســپانیا ‪20‬امتیــاز گرفــت و تیم بســکتبال‬ ‫ایــاالت متحــده امریــکا بــا نتیجــه ‪ 118‬بــر‬ ‫‪ ،107‬بــه پیــروزی رســید‪.‬‬ ‫فیــل‪ ،‬گذشــته را فرامــوش کردنــد و به کمــک دیگــر بازیکنــان‪« ،‬لس انجلــس‬ ‫لیکــرز» را بــه مســابقات حذفــی رســاندند؛ امــا در دور اول‪ ،‬مغلــوب تیــم‬ ‫«فینیکــس ســانز» شــدند‪ .‬در پایــان فصــل‪ ،‬کوبــی شــماره پیراهــن خــود را‬ ‫از ‪ 8‬بــه ‪ 24‬تغییــر داد‪ .‬او به دلیــل عمــل جراحــی زانــو‪ ،‬بــه مســابقه های‬ ‫ملــی (فیبــا) نرســید‪ .‬کوبــی در فصــل ‪ 2007-2006‬بارهــا محــروم شــد‪ .‬او‬ ‫در بــازی مقابــل تیــم «س ـن انتونیو اســپرز» هنگامی کــه بــرای پرتــاب یــک‬ ‫تــوپ بــه هــوا بلنــد شــد‪ ،‬بــا دســت خــود بــه صــورت منــو جنوبلــی؛ بازیکــن‬ ‫«س ـن انتونیو اســپرز» زد‪ .‬بعــد از چندبــار مــرور حادثــه توســط متصدیــان‬ ‫لیــگ ‪ ،NBA‬کوبــی مقصــر شــناخته و از یــک بــازی محــروم شــد‪ .‬تقریب ـاً‬ ‫دوماه بعــد‪ ،‬حادثــه ای شــبیه بــه حادثــه پیشــین رخ داد و باردیگــر کوبــی‬ ‫برایانــت از یــک بــازی محــروم شــد‪ .‬او در اولیــن بــازی بعــد از محرومیتــش‪،‬‬ ‫بــا ارنــج بــه صــورت کایــل کــورور کوبیــد؛ امــا این بــار محــروم نشــد و‬ ‫داوران ایــن حرکــت را تنهــا یــک خطــای ســخت درنظــر گرفتنــد‪ .‬تیــم‬ ‫«لس انجلــس لیکــرز» دراین فصــل باردیگــر بــه قهرمانــی دســت نیافــت‪.‬‬ ‫در فصــل ‪ ،2008-2007‬پیراهــن کوبــی برایانــت‪ ،‬پُرفروش تریــن پیراهــن در‬ ‫رشــته بســکتبال شــناخته شــد‪« .‬لس انجلــس لیکــرز» باردیگــر در دور اول‬ ‫مســابقات حذفــی‪ ،‬در مقابــل تیــم «فینیکــس ســانز» شکســت خــورد‪.‬‬ ‫فصــل ‪ :2008-2007‬کوبــی برایانــت در ‪ 25‬فوریــه دچــار مصدومیــت‬ ‫شــدیدی در ناحیــه انگشــت کوچــک دســت راســت شــد‪ .‬به گفتــه پزشــکان؛‬ ‫اســتخوان انگشــت او تــرک خــورده و ربــاط انگشــتش‪ ،‬پــاره شــده بــود امــا‬ ‫کوبــی درخواســت کــرد کــه عمــل جراحــی انگشــتش تــا پایــان فصــل‬ ‫به تعویــق بیفتــد‪ .‬کوبــی در تمــام ‪ 82‬بــازی تیــم «لس انجلــس لیکــرز»‬ ‫شــرکت کــرد و در ‪ 6‬مــاه مــای‪ ،‬عنــوان بهتریــن بازیکــن لیــگ ‪ NBA‬را‬ ‫به خــود اختصــاص داد‪ .‬تیــم «لس انجلــس لیکــرز» بــه فینــال مســابقات‬ ‫راه یافــت‪ .‬ایــن‪ ،‬اولیــن بــاری بــود کــه ایــن تیــم‪ ،‬بــدون شــکیل اونیــل‪ ،‬بــه‬ ‫فینــال می رســید‪« .‬لس انجلــس لیکــرز» در دیــدار فینــال‪ ،‬بــا نتیجــه ‪ 4‬بــر‬ ‫‪ 2‬مغلــوب رقیــب دیرینــه خــود‪ ،‬بوســتون ســلتیکز شــد‪.‬‬ ‫فصــل ‪ :2009-2008‬کوبــی دراین فصــل بســیارعالی ظاهــر شــد‪ .‬او همــراه‬ ‫بازیکنــان بزرگــی همچــون پــا گســول‪ ،‬درک فیشــر و لمــار اودم تیــم‬ ‫«لس انجلــس لیکــرز» را بــا رکــورد ‪ 65‬بــرد و ‪ 17‬باخــت‪ ،‬بــه بازی هــای‬ ‫حذفــی رســاند‪ .‬انهــا در دور اول‪« ،‬یوتــا جــاز» را بــا حســاب ‪ 4‬بــر ‪1‬‬ ‫مغلــوب کردنــد‪ .‬در دور دوم‪ ،‬تیــم «هیوســتون راکتــس» را به ســختی و بــا‬ ‫حســاب ‪ 4‬بــر ‪ 3‬از پیـش رو برداشــتند و در دور ســوم‪ ،‬بــا حســاب ‪ 4‬بــر ‪2‬‬ ‫از ســد تیــم «دنــور ناگتــس» گذشــتند و بــه فینــال مســابقات راه یافتنــد‪.‬‬ ‫«لس انجلــس لیکــرز» در فینــال‪ ،‬پذیــرای تیــم «اورالنــدو مجیــک» بــود‬ ‫و توانســت در پنــج بــازی‪ ،‬بــا نتیجــه ‪ 4‬بــر ‪ 1‬ایــن تیــم را شکســت دهــد‬ ‫کــه درواقــع‪ ،‬پانزدهمین بــاری بــود کــه «لس انجلــس لیکــرز»‪ ،‬قهرمــان‬ ‫‪ NBA‬شــد‪ .‬کوبــی نیــز جایــزه بهتریــن بازیکــن فینــال را گرفــت‪ .‬او اگرچه‬ ‫نتوانســت جایــزه بهتریــن بازیکــن لیــگ را ازان خــود کنــد؛ امــا بعــد از‬ ‫لبــرون جیمــز‪ ،‬دوم شــد‪.‬‬ ‫کوبــی برایانــت در فیالدلفیــا‪ ،‬پنســیلوانیا به دنیــا امــد‪ .‬او‬ ‫ســومین و کوچک تریــن فرزنــد جــو برایانــت؛ بازیکــن‬ ‫بســکتبال ســال های دور تیــم «فیالدلفیــا» و ســرمربی تیم‬ ‫««ا‪.‬ث‪.‬میــان»» بــود‪ .‬جــو برایانــت در ادامــه فعالیــت خــود‬ ‫به عنــوان بسکتبالیســت حرف ـه ای‪ ،‬همــراه بــا خانــواده اش‬ ‫بــه ایتالیــا رفــت و کوبــی دران مــدت بــه دو زبــان ایتالیایــی‬ ‫و اســپانیایی مســلط شــد‪ .‬کوبــی هــر تابســتان بــه امریــکا‬ ‫برمی گشــت تــا در لیــگ تابســتانی بســکتبال شــرکت کند‪.‬‬ ‫او از سه ســالگی بســکتبال بــازی می کــرد و در مدت زمانــی‬ ‫کــه در ایتالیــا زندگــی کــرد‪ ،‬بــه فوتبــال هــم روی اورد‪.‬‬ ‫خــودش گفتــه بــود کــه اگــر در ایتالیــا می مانــد‪ ،‬حتمـاً بــه‬ ‫یــک بازیکــن فوتبــال تبدیــل می شــد‪ .‬کوبــی بــه تیم هــای‬ ‫«ا‪.‬ث‪.‬میــان» و «بارســلونا» عالقــه بســیاری داشــت‪.‬‬ ‫مربــی فوتبــال موردعالقــه او فرانــک ریــکارد و فوتبالیســت‬ ‫موردعالقــه او رونالدینیــو بــود‪ .‬کوبــی به همــراه خانــواده اش‬ ‫در ســال ‪ 1991‬بــه امریــکا بازگشــت‪ .‬درخشــش کوبــی‬ ‫برایانــت در تیــم دبیرســتان «ل ـ ِور مِریــان» در فیالدلفیــا‪،‬‬ ‫باعــث شناخته شــدن وی در امریــکا شــد‪ .‬مربــی تیــم‬ ‫ســال دوم او پــدرش‪ ،‬جــو برایانــت بــود‪ .‬کوبــی در کمــپ‬ ‫«ادیــداس» در کنــار هم تیمــی اینــده خــود لمــار اودم بازی‬ ‫کــرد و برنــده جایــزه بهترین بازیکــن کمپ در ســال ‪1995‬‬ ‫شــد‪ .‬او دوران حرفــه ای خــود در دبیرســتان را بــا جوایــز‬ ‫بســیاری؛ ازجملــه بهتریــن بازیکــن رقابت های دبیرســتانی‬ ‫و جایــزه ‪ All American‬مک دونالــدز به پایــان رســاند‪.‬‬ ‫معــدل کوبــی بــرای راه یابــی بــه بهتریــن دانشــگاه های‬ ‫امریــکا مناســب بــود؛ ولــی تصمیــم گرفــت کــه بــه لیــگ‬ ‫حرف ـه ای ‪ NBA‬بپیونــدد‪ .‬کوبــی برایانــت اولین بــار ونســا‬ ‫لیــن را در ســال ‪ 1999‬هنگامی کــه ‪21‬ســال داشــت‪،‬‬ ‫مالقــات کــرد‪ .‬کوبــی بــرای تکمیــل البــوم موســیقی اش‬ ‫(کــه هیچ وقــت به بــازار عرضــه نشــد) وارد ســاختمانی‬ ‫شــد کــه در ان‪ ،‬ونســا ‪17‬ســاله درحال کارکــردن بــرای‬ ‫یــک موزیک ویدئــو بــود‪ .‬انهــا در مــای ســال ‪ 2000‬نامــزد‬ ‫کردنــد‪ .‬ازانجاکــه ونســا هنــوز محصــل دبیرســتان بــود‪،‬‬ ‫برای اینکــه زیــر ذره بیــن رســانه های گروهــی نباشــد‪،‬‬ ‫حضــور در دبیرســتان را رهــا کــرد و در خانــه تحصیلــش‬ ‫را ادامــه داد‪ .‬انهــا در ســال ‪ 2001‬ازدواج کردنــد‪ .‬پدرومــادر‬ ‫کوبــی به همــراه دو خواهــر او و وکیلــش در مراســم ازدواج‬ ‫او شــرکت نداشــتند‪ .‬دالیــل پدرومــادر کوبــی بــرای‬ ‫شــرکت نکردن در مراســم ازدواجــش‪ ،‬پائین بــودن ســن‬ ‫او بــرای ازدواج و نیــز افریقایی‪-‬امریکایی نبــودن همســرش‬ ‫بــود‪ .‬کوبــی دوســال ارتبــاط خــود را بــا پدرومــادرش‬ ‫قطــع کــرد‪ .‬اولیــن دختــر کوبــی و ونســا‪ ،‬ناتالیــا دایامینــت‬ ‫برایانــت‪ ،‬در ‪ 19‬ژانویــه ‪ 2003‬به دنیــا امــد‪ .‬به دنیاامــدن‬ ‫او‪ ،‬بهان ـه ای بــرای اشــتی کوبــی و والدینــش شــد‪ .‬جیانــا‬ ‫ماریــا؛ دختــر دوم کوبــی و ونســا در اول مــای ‪ 2006‬و‬ ‫شــش دقیقه زودتــر از دختــر شــکیل اونیــل‪ ،‬به دنیــا‬ ‫امــد‪ .‬بیانــکا بــا (متولــد ‪ )2016‬و کاپــری (متولــد ‪)2019‬‬ ‫نیــز ســایر فرزنــدان او هســتند‪ .‬برایانــت در مصاحبـه ای بــا‬ ‫مجلــه معتبــر «بســکتبال» (چــاپ امریــکا) خــودش را‬ ‫این طــور معرفــی کــرد‪« :‬مــن متولــد فیالدلفیــا هســتم‬ ‫و کوچک تریــن بچــه از ســه فرزنــد خانــواده بــودم‪ .‬البتــه‬ ‫چــون تنهــا پســر خانــواده بــودم‪ ،‬همیشــه لقــب بچه بــزرگ‬ ‫را یــدک می کشــیدم؛ چــون در خانــواده مــا ارجحیــت بــا‬ ‫مردهــا بــود‪ .‬ایــن‪ ،‬یــک رســم خانوادگــی بــود کــه باعــث‬ ‫می شــد مردهــا احســاس قــدرت بیش تــری داشــته‬ ‫باشــند و روحی ـه ای بلندپــرواز پیــدا کننــد»‪ .‬شــاید ای ـن را‬ ‫نمی دانســتید کــه نــام کوبــی را مــادرش پامــا کاکــس‬ ‫برایــش انتخــاب کــرده بــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬روزهایــی قبــل از‬ ‫تولــد او هنگامی کــه پدرومــادرش بــه یــک رســتوران ژاپنی‬ ‫رفتــه بودنــد ‪ ،‬مــادرش یــک غــذای ژاپنــی به نــا ِم «کــوب»‬ ‫ســفارش داد کــه نوعــی گوشــت ســرخ کرده همــراه ادویــه‬ ‫بــود‪ .‬همان جــا مــادرش شــیفته ایــن نــام شــد و تصمیــم‬ ‫گرفــت اگــر صاحــب فرزنــد پســری شــد‪ ،‬ایــن اســم را‬ ‫رویــش بگــذارد‪ .‬یکــی از تفریحــات و البتــه ورزش هــای‬ ‫جنبــی برایانــت انجــام بــازی فوتبــال بــود‪ .‬او از همــان‬ ‫کودکــی شــیفته فوتبــال بــود و بــازی ان را در حــد خوبــی‬ ‫اموخــت‪ .‬کوبــی عالقــه زیــادی بــه بازی فوتبــال داشــت و از‬ ‫هــواداران دواتشــه تیم هــای ا‪.‬ث‪.‬میــان و «بارســلونا» بــود؛‬ ‫حتــی خــودش عنــوان کــرده بــود کــه اگــر دسـت برقضا در‬ ‫ایتالیــا زندگــی می کــرد‪ ،‬حتمـاً روزی فوتبالیســت بزرگــی‬ ‫می شــد و حتمــاً هــم در تیــم ا‪.‬ث‪.‬میــان بــه فوتبــال‬ ‫حرفــه ای می پرداخــت و ان را ادامــه مــی داد‪ .‬او بارهــا بــا‬ ‫لبــاس «بارســلونا» در محافــل مختلــف ظاهــر می شــد‬ ‫و عاشــق لیونــل مســی بــود‪ .‬عالقه مندی هــای برایانــت‬ ‫بــه ایتالیــا‪ ،‬تنهــا محــدود بــه فوتبــال ایــن کشــور و تیــم‬ ‫رویایــی ا‪.‬ث‪.‬میــان نبــود؛ او دل بســته ادبیــات طنزپــرداز‬ ‫ایتالیــا بــوده و طــی مصاحبــه ای در اوایــل ســال ‪2007‬‬ ‫اشــکار کــرد کــه به خوبــی می توانــد ایتالیایــی بخوانــد‬ ‫و صحبــت کنــد؛ این درحالی بودکــه بســیاری اصــ ً‬ ‫ا بــاور‬ ‫نمی کردنــد او اســتعداد یادگیــری زبــان خارجــی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬برایانــت گفتــه بــود کــه عالقــه بــه ادبیــات ایتالیــا‪،‬‬ ‫او را به ســمت اموختــن زبــان ایــن کشــور کشــاند‪ .‬کوبــی‬ ‫در ســن ‪21‬ســالگی همســر اینــده اش را کــه ان زمــان‬ ‫‪17‬ســال داشــت‪ ،‬مالقــات کــرد؛ امــا خانــواده برایانــت‬ ‫راضــی بــه ایــن ازدواج نبودنــد‪ .‬ســن کــم انهــا بــرای ازدواج‪،‬‬ ‫افریقایی‪-‬امریکایی نبــودن ونســا و وضعیــت خانوادگــی‬ ‫همســرش‪ ،‬دالیــل مخالفــت خانــواده برایانــت با ایــن ازدواج‬ ‫بــود؛ امــا کوبــی برایانــت بــه ایــن ازدواج اصــرار داشــت و‬ ‫درنهایــت‪ ،‬ازدواج انهــا طــی یــک مراســم کوچــک در ‪18‬‬ ‫اوریــل ‪ 2001‬بــدون حضور اعضــای خانواده برایانــت برگزار‬ ‫شــد‪ .‬خانــواده برایانــت به همین دلیــل‪ ،‬بیــش از دوســال او و‬ ‫همســرش را طــرد کــرده بودنــد؛ ولــی بعــد از تولــد اولیــن‬ ‫فرزنــد کوبــی‪ ،‬خانــواده اش نیز بــا او اشــتی کردنــد‪ .‬برایانت‪،‬‬ ‫از معــدود افرادی ســت کــه شــخصاً روی خــودش لقــب‬ ‫گذاشــت؛ او خــود را «مامبــای ســیاه» می نامیــد کــه نــام‬ ‫یــک مــار ســریع و خطرنــاک اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬ایــن لقــب‬ ‫بــا توانایی هــای ســرعتی برایانــت همخوانــی عجیبــی دارد‬ ‫و به گفتــه تحلیلگــران بســکتبال؛ او بــا ‪99‬درصــد قــدرت و‬ ‫ســرعت‪ ،‬هــر دفاعــی را وحشـت زده می کــرد و واقعـاً ماننــد‬ ‫یــک مارســمی حملــه ور می شــد‪ .‬این درحالی بودکــه‬ ‫مــار مامبــا نیــز ایــن ویژگــی را دارد‪ .‬یکــی از ویژگی هــای‬ ‫شــخصی برایانــت این بودکــه به شــدت مــرد خانــواده بــود‬ ‫و تمــام اوقــات فراغــت خــود را صــرف باخانواده بــودن‬ ‫می کــرد‪ .‬چهــار فرزنــد حاصــل ازدواج انهاســت و برایانــت‬ ‫در مصاحبــه ای در ســال ‪ 2009‬عنــوان کــرده بــود کــه‬ ‫هرگــز زندگــی بــدون وجــود دخترانــش را تصــور نمی کنــد‬ ‫و انهــا بــرای او‪ ،‬تمــام زندگ ـی اش هســتند و همه چیــز را‬ ‫بــرای انهــا می خواهــد‪ .‬در ســال ‪ 2007‬نشــریه معتبــر‬ ‫«فوربــز» میــزان حقــوق ســاالنه دریافتــی او را بالغ بــر‬ ‫‪33‬میلیــون دالر اعــام کــرد؛ یعنــی به عبارتــی او ســالی‬ ‫‪30‬میلیــون دالر دســتمزد می گرفــت کــه بــا گذشــت‬ ‫چندســال به میــزان قابل توجهــی نیــز افزایــش یافــت؛ ایــن‬ ‫نشــان می دهــد کــه برایانــت‪ ،‬از چهره هــای بســیارپولدار‬ ‫عرصــه ورزش بــوده‪ .‬میــزان دقیــق دارایی هــای فعلــی او‬ ‫هرگــز منتشــر نشــد امــا کارشناســان ان را بالغ بــر ‪600‬‬ ‫میلیــون دالر می داننــد کــه رقــم تکان دهنده ای ســت‪.‬‬ ‫بیش تــر ورزشــکاران عرصــه بســکتبال‪ ،‬عالقــه زیــادی‬ ‫بــه موســیقی داشــتند و کوبــی هــم ایــن عالقــه را بارهــا‬ ‫عنــوان کــرده بــود‪ .‬او همــراه بــا خواننــده ای به نــام تایــرا‬ ‫بنکــز‪ ،‬اهنگــی به نــام ‪ K.O.B.E‬ضبــط کــرد کــه به شــکل‬ ‫تک اهنــگ منتشــر شــد؛ امــا متاســفانه البــوم کامــل ان‬ ‫هرگــز ارائــه نشــد‪ .‬البتــه نســخه ای غیررســمی از مجموعــه‬ ‫اثــار او تحتِ عنــوان ‪Basketball Anthems - Hoop‬‬ ‫‪ Dreams‬در فضــای اینترنــت وجــود دارد کــه برمبنــای‬ ‫انهــا یــک انیمیشــن کوتــاه نیــز ســاخته شــد به نــا ِم‬ ‫«بســکتبال عزیــز» (‪ )2017‬کــه برایــش اســکار نیــز گرفت‪.‬‬ ‫در چهــارم نوامبــر ســال ‪ 2010‬کوبــی به همــراه زاچ بــراف‬ ‫در مراســم رونمایــی از نســخه جدیــد بــازی مطــرح «نــدای‬ ‫وظیفــه» شــرکت کــرد تــا عالقــه خــودش را بــه ایــن بــازی‬ ‫نشــان دهــد‪ .‬او گفــت کــه بازی هــای جنگــی ماننــد ایــن‬ ‫اثــر را به شــدت دوســت دارد و خوشــحال اســت کــه در‬ ‫افتتاحیــه چنیــن مراســمی شــرکت دارد‪.‬‬ ‫گشتی میان دارایی های کوبی برایانت‬ ‫شــاید بایــد بپذیریــم تنهــا اســطوره خاصــی کــه دنیــای‬ ‫بســکتبال پــس از مایــکل جــردن بــه دنیــا معرفــی کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬کوبــی برایانــت اســت‪ .‬البتــه او هــم یــک ســتاره‬ ‫گران قیمــت بــود کــه در اوریــل ‪ 2010‬رقــم ‪83.5‬میلیــون‬ ‫دالری قــرارداد سه ســاله اش بــا تیــم «لس انجلــس لیکــرز»‪،‬‬ ‫بــرای مدت هــا او را تبدیــل بــه گران قیمت تریــن بازیکــن‬ ‫‪ NBA‬کــرد‪ .‬او توانایــی ویــژه ای در تغییــر لحظــات به نفــع‬ ‫تیــم خــود را داشــت و از همــان دورانی کــه بســیار جــوان‬ ‫بــود‪ ،‬بــا همیــن ویژگــی اش بــه موفقیت هــای بســیاری‬ ‫رســید‪ .‬بعــد از مایــکل جــردن‪ ،‬او تنهــا ســتاره تاریــخ ‪NBA‬‬ ‫بــود کــه چــک ‪30‬میلیــون دالری گرفــت و بــا تیــم «لیکــرز»‬ ‫از ســال ‪ 2000‬بــه پنــج عنــوان قهرمانــی رســید‪ .‬یــک مــدال‬ ‫طــای المپیــک نیــز در کارنامــه او می درخشــد و همــه‬ ‫اینهــا را قبــل از ‪40‬ســالگی به دســت اورد‪ .‬تصویــر او به علــت‬ ‫خوش تیــپ و خوش ظاهربودنــش بــرای تبلیــغ کاالهــای‬ ‫متعــدد اســتفاده شــده‪ .‬او توانســته جایــی بــزرگ در میــان‬ ‫اســتفاده کنندگان محصــوالت «ادیــداس» و «نایــک» داشــته‬ ‫باشــد و یــک کلکســیون فوق العــاده از ســاعت های لوکــس‬ ‫«بلک مامبــا» دارد کــه ارزش هریک ازانهــا چیــزی بیــن ‪25‬‬ ‫تــا ‪285‬هــزاردالر اســت‪.‬‬ ‫● خانه چهارمیلیون دالری‬ ‫کوبــی برایانــت ایــن خانــه را کــه در منطقــه ویــژه‬ ‫نیوپورت کاســت واقــع شــده‪ ،‬به مبلــغ چهارمیلیــون دالر‬ ‫خریــد‪ .‬کاپیتــان مســتعدی کــه بــا «لیکــرز» توانســت بــه‬ ‫موفقیت هــای بیش تــری برســد‪ ،‬ایــن خانــه کــه به ســبک‬ ‫مدیتران ـه ای ســاخته شــده را از یــک مدیــر برنامــه ورزشــی‬ ‫به نــام دوایــت مانلــی خریــد‪.‬‬ ‫● کوبی از کدام برندها خرید می کرد؟‬ ‫او بــرای اقــام ورزشــی ســراغ محصــوالت «پولــو» می رفــت‪.‬‬ ‫در المپیــک نیــز از ایــن برنــد پوشــیده بــود‪ .‬عاشــق‬ ‫عینک هــای «دیــور» بــود و حتــی بــرای ان‪ ،‬تبلیــغ هــم‬ ‫کــرد‪ .‬او از مدل هــای خــاص «ایرجــردن ‪ »13‬کــه ســایزهای‬ ‫ســه ایکس داشــت‪ ،‬اســتفاده می کــرد‪ .‬ســاعت های او از‬ ‫مــدل ‪ Nubeo‬مــارک «بلک مامبــا» بودنــد‪.‬‬ ‫تالش های خیریه ستاره‬ ‫● موسسه کودکان کتی‬ ‫هــدف ایــن موسســه خیریــه‪ ،‬اطمینان یافتــن از این اسـت که‬ ‫تمــام بچه هــای تحت حمایــت انهــا کــه از دو شــهر نیویــورک‬ ‫و لس انجلــس هســتند‪ ،‬ابــزار الزم ماننــد کتــب درســی‪،‬‬ ‫لوازم التحریــر‪ ،‬کامپیوتــر و ‪ ...‬بــرای ادامــه تحصیــل را دارنــد‬ ‫و از خدمــات الزم اموزشــی بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫● موسسه ویجی امریتراج‬ ‫این مجموعــه اجتماعــی و شــخصی کــه مقــر اصلــی ان در‬ ‫دهلــی هندوســتان اســت‪ ،‬بــرای حمایــت از بیمــاران مبتال به‬ ‫ایــدز تاســیس شــده و هــدف ان‪ ،‬تامیــن مخارج بیمارســتانی‬ ‫و کمک هــای مشــاوره ای و روان شناســی بــه بیمــاران اســت‪.‬‬ ‫کــودکان یتیمــی کــه از خیابــان جم ـع اوری می شــوند نیــز‬ ‫بــه یکــی از مراکــز وابســته ایــن انجمــن بــرده و نگهــداری‬ ‫می شــوند‪ .‬قســمت دیگــر فعالیت هــای ان‪ ،‬مربــوط بــه‬ ‫کارامــوزی زنــان نیازمنــد و تحت حمایــت مجموعــه اســت‪.‬‬ ‫● نیازمندان خاموش‬ ‫ایجــاد محیطــی امــن بــرای ازکارافتــادگان‪ ،‬ســالمندان و‬ ‫فراموش شــدگان بی کــس وکار کــه نیازمنــد حمایت هــای‬ ‫مالــی و درمانــی هســتند‪ ،‬هــدف اصلــی این مجموعــه خیریــه‬ ‫اســت‪ .‬حتــی کارهایــی همچــون کمــک بــه بهترشــدن‬ ‫محیــط زیســت هــم در دســتورکار این مجموعــه اســت‪.‬‬ ‫● خانواده کوبی و ونسا برایانت‬ ‫کوبــی این مجموعــه کام ـ ًا شــخصی را بــا اعضــای خانــواده‬ ‫خــود ایجــاد کــرد تــا زمینـه ای مســاعد را بــرای جوانانــی کــه‬ ‫قصــد تحصیــل و موفقیــت دارند؛ امــا ازنظر اقتصــادی ضعیف‬ ‫هســتند‪ ،‬فراهــم اورنــد‪.‬‬ ‫● ستاره های بعد از مدرسه‬ ‫ســاالنه ‪78‬هــزار کــودک تحت حمایــت ایــن ســازمان ایــن‬ ‫فرصــت را پیــدا می کننــد تــا بــا امکاناتــی کــه برایشــان‬ ‫فراهــم می شــود؛ هــم تحصیلــی خــوب داشــته باشــند و هــم‬ ‫برنامه هــای اموزشــی دلخواهشــان را در زمینه هایــی کــه‬ ‫اســتعدادش را دارنــد‪ ،‬دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫هفت مرکب خوش تراش کوبی‬ ‫‪ .1‬فراری ‪ 458‬ایتالیا‬ ‫او بــرای تصاحــب ایــن فــراری‪329 ،‬هــزاردالر هزینــه کــرد‪.‬‬ ‫یــک ســوپرکار جــذاب بــا موتــوری ‪4.5‬لیتــری از ســری ‪V8‬‬ ‫کــه قــدرت ‪570‬اســب بخــاری تولیــد می کنــد‪ .‬ســرعت ان‬ ‫‪2.2‬مایل برســاعت اســت و ظــرف ‪3.4‬ثانیــه‪ ،‬بــه حداکثــر‬ ‫شــتاب خــود می رســد‪ .‬طراحــی داخلــی ان به رنــگ قرمــز‬ ‫تنــد اســت و فضــای راحــت ان به همــراه امکاناتــش باعــث‬ ‫می شــود کــه رانندگــی بــا ان احســاس بهتــری بــه شــما‬ ‫منتقــل شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬شورلت ایمپاال‬ ‫یــک خــودروی دودر قابل تغییــر از یــک رداســتار بــه یــک‬ ‫اســپرت زیبــای جــاده ای کــه جعبه دنــده ای سه ســرعته دارد‪.‬‬ ‫سیســتم ســوخت ان به شــکلی ویــژه طراحی شــده اســت که‬ ‫به رغــم ظاهــر هیــوالوارش؛ کمتــر مصــرف کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بنتلی جی تی‬ ‫شــاید به نظــر‪ ،‬یــک فولکس واگــن تغییریافتــه باشــد؛ امــا‬ ‫موتــور پرقــدرت ســری ‪ W12‬ان‪ ،‬نشــان می دهــد کــه چــه‬ ‫اعجوب ـه ای زیــر پــای ایــن غــول بســکتبال رام شــده بــود‪.‬‬ ‫دیفرانســیل چهارمحــوری ان باعــث شــده تــا کنترل ماشــین‬ ‫بهتــر و راحت تــر باشــد و تنهــا ‪4.8‬ثانیــه طــول می کشــد‬ ‫کــه ســرعت ان از صفــر بــه ‪100‬درســاعت برســد‪ .‬حداکثــر‬ ‫ســرعت ان ‪318‬کیلومتربرســاعت اســت‪.‬‬ ‫‪.4‬المبورگینیمورسیالگو‬ ‫خــودروی المبورگینــی کوبــی به رنــگ زرد زیبایی ســت؛ یــک‬ ‫اســپرت بسیارشــیک‪ .‬محصولــی ایتالیایــی و ویژه که ازســوی‬ ‫لــوک دانکــورورک طراحی شــده اســت‪ .‬ایــن اتومبیــل دودر و‬ ‫دوسرنشــین ازســوی همســر وی هدیــه شــده بود‪ .‬بد نیســت‬ ‫ای ـن را بدانیــد کــه ایــن‪ ،‬تنهــا خــودروی جهــان بــوده کــه‬ ‫به شــکل خــودکار ســرهم می شــود‪.‬‬ ‫‪ .5‬فراری ‪ 360‬مودنا‬ ‫کوبــی قابل توجه تریــن ســتاره بســکتبال بــود و دوســت‬ ‫داشــت کــه از هرچیــز‪ ،‬لوکســش را داشــته باشــد‪ .‬ایــن فراری‬ ‫هــم به نوعــی لوکس تریــن محصــول کمپانی ســت کــه‬ ‫در پارکینــگ خانــه برایانــت جــا خــوش کــرد‪ .‬شــتاب ایــن‬ ‫خــودرو بسیارباالســت و زیرپنج ثانیــه بــه حداکثــر شــتاب‬ ‫می رســد‪ .‬حداکثــر ســرعت ان ‪183‬مایل برســاعت اســت‪.‬‬ ‫‪ .6‬رنجروور‬ ‫یــک ســاو بســیارزیبا و لوکــس از کمپانــی انگلیســی رنجروور‬ ‫کــه توانســت نظــر کوبــی را به خــود جلــب کنــد‪ .‬موتــور‬ ‫تقویت شــده ان هــم درســت مناســب قدوقــواره خــود برایانــت‬ ‫بــود‪ .‬از ایــن خــودرو؛ هــم مــدل سـه در و هــم پنـج در موجــود‬ ‫اســت کــه مــدل خریداری شــده کوبــی‪ ،‬از نــوع سـه در اســت‪.‬‬ ‫‪ .7‬کادیالک اسکاالد‬ ‫یــک خــودروی فول ســایز لوکــس از جنرال موتــورز کــه در‬ ‫ارلینگتــون تگــزاس ســاخته شــده‪ .‬ماشــینی کام ًال اســتاندارد‬ ‫بــرای کوبــی کــه بــا ذائقــه او در سوارشــدن بــر خودروهــای‬ ‫پرتــوان و حجیــم همخوانــی داشــته‪.‬‬ ‫تعطیالت در رم‬ ‫اوســتیا؛ محبوب تریــن ســاحل رم‪ ،‬در ‪20‬مایلــی شــهر‬ ‫رم واقــع اســت‪ .‬چشــم اندازهای این منطقــه بســیارزیبا‬ ‫هســتند و حتــی می تــوان از انجــا محوطــه بــزرگ و‬ ‫تاریخــی «کولوســئوم» را دیــد‪ .‬می گوینــد این منطقــه‪،‬‬ ‫نســخه شــخصی یادگارهــای تاریــخ پمپئــی در رم اســت‪.‬‬ ‫برایانــت همیشــه بــرای تعطیــات خــود بــه این منطقــه‬ ‫ســفر می کــرد‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫حمله مجدد جهانی ویروس «کرونا»‬ ‫تاج مرگ برسرِ زندگی!‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫کرونــا جــز خانــواده بزرگــی از ویروس هاســت کــه به نــا ِم ســندروم نارســایی تنفســی خاورمیانــه یــا اصطالحـ ًا ‪ MERS‬شــناخته می شــود کــه از ســال ‪ ۲۰۱۴‬تاکنــون در خاورمیانــه بــه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مــرگ صدهانفــر منجــر شــده اســت‪ .‬اغلــب ویروس هایــی کــه اخیــرا در دنیــا کشــف می شــوند‪ ،‬معمــوال از نــوع ویروس هایــی هســتند کــه از حیــوان بــه انســان منتقــل می شــوند‪ .‬مــوارد گزارش شــده‬ ‫ان تــا پیش ازایــن در کشــورهایی همچــون قطــر‪ ،‬عربســتان‪ ،‬کویــت‪ ،‬عمــان و امــارات متحــده عربــی بــوده اســت‪ .‬گفتــه می شــود کــه ایــن بیمــاری‪ ،‬ابتــدا در شــترهای تک کوهــان و خفــاش دیــده شــده؛‬ ‫ولــی هنــوز علــت دقیــق ایــن بیماری هــا کشــف نشــده اســت‪ .‬محــل شــیوع اخیــر «کرونــا» در چیــن‪ ،‬از بــازار غــذای دریایــی در شــهر «ووهــان» اعــام شــده اســت کــه براین اســاس؛ در گزارش هــا‬ ‫ان را «ویــروس ووهــان» نیــز می نامنــد‪ .‬گمانه زنی هــا دربــاره منشــاء ایــن ویــروس حاکی ازان اســت که احتمــال انتقــال ایــن ویــروس از پســتانداران دریایــی وجــود دارد؛ امــا کارشناســان‪ ،‬انتقــال ان را از‬ ‫ـق مســافرت بــه کشــورهایی همچــون امریــکا‪ ،‬ژاپــن‪،‬‬ ‫حیوانــات زنــده همچــون خفــاش‪ ،‬مــرغ و مــار محتمل تــر می داننــد‪ .‬اطالعــات به دســت امده نشــان می دهــد کــه مــواردی از ایــن بیمــاری ازطریـ ِ‬ ‫چیــن‪ ،‬تایلنــد و کــره جنوبــی رســیده اســت؛ هرچنــد چیــن پیش ازایــن‪ ،‬از قرنطینــه ایــن شــهر (ووهــان) و ممنوعیــت ورود و خــروج مســافر بــه ایــن شــهر خبــر داده اســت‪.‬‬ ‫‪ 10‬حقیقت درباره بیماری «کرونا»‬ ‫ســومین نوع از ویــروس عامــل ســندروم نارســایی تنفســی بــدون نــام‬ ‫مشــخص کــه در ســال ‪ 2020‬شــیوع پیــدا کــرده و تابه امــروز بــه ‪ 10‬کشــور‬ ‫ســرایت و طبــق اخریــن امــار رویتــرز؛ تــا ‪ 24‬ژانویــه جــاری‪1287 ،‬نفــر را مبتــا‬ ‫کــرده و ازاین تعــداد‪41 ،‬نفــر را بــه کام‬ ‫ووهان؛ چین‬ ‫مــرگ فرســتاده اســت‪.‬‬ ‫«کرونــا ویروس هــا» خانــواده بزرگــی‬ ‫از ویروس هــا هســتند کــه از ویــروس‬ ‫ســرماخوردگی معمولــی تــا عامــل‬ ‫بیمــاری «ســارس» را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫«کرونــا ویروس هــا» در ســال ‪۱۹۶۵‬‬ ‫کشــف شــدند و مطالعــه بــر روی انهــا‬ ‫به طو ِر مــداوم تــا اواســط دهــه ‪۱۹۸۰‬‬ ‫ادامــه داشــت‪ .‬انهــا کــه پــس از «راینــو‬ ‫ویروس هــا»‪ ،‬بزرگ تریــن عامــل ابتــا‬ ‫*دکتر سیروس شعبانی‬ ‫بــه ســرماخوردگی هســتند‪ ،‬بیشــتر‬ ‫در زمســتان و بهــار باعــث ســرماخوردگی می شــوند‪ .‬اگرچــه‬ ‫«کرونــا ویروس هــا» بیش تــر در حیوانــات دیــده می شــوند؛ امــا‬ ‫پنج نوع شــان دســتگاه تنفســی بــدن انســان را تحتِ تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬تشــخیص اینکــه علــت بیمــاری‪« ،‬کرونــا ویــروس» باشــد‬ ‫یــا خیــر؛ کمــی مشــکل اســت؛ چراکــه برخــاف «راینــو ویروس هــا»‬ ‫به ســختی در ازمایشــگاه رشــد و نمــو می کننــد‪ .‬باتوجه بــه‬ ‫هشــدار ســازمان بهداشــت جهانــی دربــاره شــیوع مجــدد بیمــاری‬ ‫«کرونــا» کــه بســیارخطرناک هــم هســت‪ ،‬نکاتــی را دراین بــاره‬ ‫یــاداور می شــویم‪.‬‬ ‫‪« .1‬کرونــا» درواقــع‪ ،‬ویــروس بانــی عارض ـه ای به نــا ِم «ســندروم تنفســی خاورمیانــه»‬ ‫اســت‪ .‬نــام «کرونــا» بــرای ایــن ویــروس به علــتِ شــکل ظاهــری اش اســت کــه شــبیه‬ ‫کنگره هــای تاج ماننــد یــا جوجه تیغی ســت‪.‬‬ ‫‪« .2‬کرونــا» یک نــوع بیمــاری عفونــت تنفســی شــدید ماننــد «ســارس» اســت‪.‬‬ ‫عالئــم ان ماننــد شــروع ذات الریــه بــوده و بــا تــب بــاال‪ ،‬ســرفه و خلــط شــروع شــده و‬ ‫به ســرعت بــه نارســایی تنفســی‪ ،‬نارســایی کلیــه و مــرگ می انجامــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اگرچــه شــکل ظاهــری عالئــم بالینــی ان شــبیه یک نــوع بیمــاری عفونــی بــوده و‬ ‫بیمــار حتــی دچــار عفونت هــای گوارشــی ماننــد اســهال می شــود؛ امــا ســرعت رشــد‬ ‫ان بســیارباالتر اســت‪ .‬بیمــار به شــدت دچــار نارســایی تنفســی شــده و اکســیژن‬ ‫خونــش به ســرعت و شــدت کاهــش می یابــد کــه نیــاز بــه تغذیــه مکانیکــی و دســتگاه‬ ‫اکســیژن پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬به رغــم بعضــی عالئــم شــبیه «ســارس» ازنظــ ِر نــوع انتقــال؛ امــا ماننــد ان‬ ‫به راحتــی منتقــل نمی شــود‪ .‬راه انتقــال ان‪ ،‬تماس هــای نزدیــک تنفسی ســت‬ ‫کــه پزشــکان بــا عبــارت ‪ Close Contact‬از ان یــاد می کننــد‪ .‬ایــن ویــروس‪،‬‬ ‫بــا اســتفاده از لــوازم مشــترک منتقــل نمی شــود و فــرد ســالم بایــد در تمــاس‬ ‫نزدیــک طوالنی مــدت بــا بیمــار باشــد کــه مبتــا شــود؛ مثــ ً‬ ‫ا اعضــای یــک‬ ‫خانــواده باشــند کــه مــدت زیــادی کنــار هــم هســتند و انتقــال تنفسی شــان‬ ‫به هــم زیــاد اســت یــا مثــ ً‬ ‫ا از راه بوســیدن منتقــل شــود‪.‬‬ ‫‪ .5‬متاســفانه انچــه باعــث هشــدار جهانــی دررابطه بــا ایــن بیمــاری شــده‪ ،‬شــدت‬ ‫خطــر ان اســت‪« .‬کرونــا» مرگ ومیــر باالیــی دارد و حــدود نیمــی از مبتالیــان‬ ‫گزارش شــده در جهــان‪ ،‬تابه حــال مرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬بعضی هــا ان را چیــزی شــبیه بــه انفلوانــزای مرغــی و خوکــی می داننــد و‬ ‫درواقــع‪ ،‬بایــد گفــت کــه ویــروس «کرونــا» درحالـ ِ‬ ‫ـت بســیارخفیفش باعــث بــروز‬ ‫ســرماخوردگی و بعــد‪« ،‬ســارس» و بعــد هــم ایــن ســندروم جدیــد می شــود‪.‬‬ ‫‪ .7‬حجــم اطالعــات دربــاره ایــن بیمــاری‪ ،‬انــدک اســت و هنــوز راه درمانــی برایش‬ ‫ضمن انکــه هنــوز‬ ‫پیــدا نشــده اســت‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬اطالع رســانی ها کامــل نیســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫گــزارش ثبت شــده ای از ایــن بیمــاری‪ ،‬در ایــران مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .8‬ازانجاکــه شــروع بیمــاری بــا عالئــم ســاده ای ماننــد گلــودرد و تــب و ‪ ...‬اســت‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بیمــار توجهــی بــه ان نکنــد و بــرای درمانــش اقــدام خاصــی هــم‬ ‫انجــام ندهــد یــا حتــی پزشــک دچــار شــک نشــود؛ امــا درصورتِ احســاس شــک‪،‬‬ ‫پزشــک بــا اســتفاده از نوعــی از ازمایــش پی ســی ار می تواننــد نســبت بــه ان‬ ‫مطمئــن شــود‪.‬‬ ‫‪ .9‬در ســال های قبــل‪ ،‬شــروع و مرکــز شــیوع ایــن بیمــاری در کشــورهای‬ ‫خاورمیانــه ماننــد عربســتان ســعودی بــود و امســال نیــز چیــن بــوده کــه همیشــه‬ ‫بــه مســافران راهــی ایــن مکان هــا‪ ،‬هشــدارهای امنیتــی داده می شــود؛ امــا‬ ‫برعکــس تصــورات کــه چــون بیمــاری تنفسی ســت؛ پــس ممکــن اســت بــا‬ ‫گردوغبارهــای امــده از مرزهــا ایــن بیمــاری منتقــل شــود‪ ،‬بایــد گفــت کــه اصـ ً‬ ‫ا‬ ‫چنیــن مســئله ای صحــت نــدارد و تنهــا در تمــاس تنفســی مســتقیم و طوالنــی‬ ‫منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫‪ .10‬افرادی کــه سیســتم ایمنــی ضعیــف دارنــد یــا مبتــا بــه بیمــاری زمین ـه ای‬ ‫ماننــد بیماری هــای قلبــی و ریــوی هســتند‪ ،‬اگــر مبتــا بــه ایــن بیمــاری شــوند‪،‬‬ ‫عالئــم در انهــا شــدیدتر و خطرناک تــر اســت‪.‬‬ ‫فوق تخصص ریه؛ از اعضای انجمن ریه اروپا و امریکا‬ ‫* ِ‬ ‫دومین نــوع از ویــروس عامــل ســندروم نارســایی تنفســی تحت عنــوان‬ ‫‪ MERS‬کــه بــه ‪ 27‬کشــور ســرایت کــرد و بیــن ســال های ‪ 2012‬تــا کنــون‬ ‫باعــث الوده شــدن ‪ 2492‬و درنهایــت‪ ،‬مــرگ ‪858‬نفــر شــد‪.‬‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫گوانگدونگ؛ چین‬ ‫اولین نــوع از ویــروس عامــل ســندروم نارســایی تنفســی تحت عنــوان‬ ‫‪ SARS‬کــه بــه ‪ 26‬کشــور ســرایت کــرد و بیــن ســال های ‪ 2002‬تــا ‪2003‬‬ ‫باعــث الوده شــدن ‪ 8098‬و درنهایــت‪ ،‬مــرگ ‪774‬نفــر شــد‪.‬‬ ‫باوجودی کــه ویــروس «مــرس» به ســختی از انســان بــه انســان منتقــل می شــود و تنهــا از راه تمــاس مســتقیم انتقــال‬ ‫می یابــد؛ ولــی شــمار مبتالیــان بــه ایــن ویــروس در یک هفتــه از ‪ ۴۰‬بــه ‪۴۴۰‬نفــر رســید کــه نشــان از ســرعت بــاالی‬ ‫ رغم اینکــه اطالعــات کمــی دربــاره نــرخ رشــد اپیدمــی «کرونــا» وجــود دارد؛ امــا متخصصــان‬ ‫گســترش ان دارد! به ِ‬ ‫معتقدنــد کــه شــمار بیمــاران مبتــا بــه ایــن ویــروس احتمــاالً باالتــر از مــوارد ثبت شــده اســت؛ زیــرا تمــام مبتالیــان‬ ‫بــه ان در کشــورهای مختلــف‪ ،‬کســانی بوده انــد کــه پیش تــر بــه ایــن شــهر ســفر کــرده بودنــد‪ .‬نگرانی هایــی کــه‬ ‫درارتباط بــا گســترش ایــن بیمــاری وجــود دارد‪ ،‬بدین دلیــل اســت کــه ایــن امــکان وجــود دارد تــا ایــن ویــروس‪،‬‬ ‫توســط میلیون هانفــر کــه بــرای جشــن ســال نــو میــادی در چیــن ســفر می کننــد‪ ،‬همه گیــر شــود‪ .‬محمدمهــدی‬ ‫گویــا؛ رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت بااشــاره به اینکه ســومین گونــه خطرنــاک ویــروس‬ ‫«کرونــا» درحالِ حاضــر در کشــور چیــن مطــرح و مــوارد اولیــه ان مشــاهده شــده؛ می گویــد کــه فع ـ ً‬ ‫ا مســافرانی کــه‬ ‫از چیــن وارد ایــران می شــوند‪ ،‬در فــرودگاه بین المللــی امام خمینــی(ره) ازنظــ ِر عالئــم ابتــا بــه ویــروس «کرونــا»‬ ‫بررســی می شــوند؛ اگــر عالئمــی از بیمــاری مشــاهده شــود‪ ،‬اقدامــات الزم بــرای مراقبــت از ایــن افــراد انجــام‬ ‫ـق هواپیمــا‬ ‫می شــود‪ .‬گفتنی ســت؛ اگــر کســی در چیــن الــوده بــه ایــن بیمــاری شــده باشــد‪ ،‬فقــط می توانــد ازطریـ ِ‬ ‫بــه ایــران برســد و تنهــا مســیر ورود مســافر از چیــن بــه کشــورمان نیــز ایــن فــرودگاه بین المللــی امام خمینــی(ره)‬ ‫اســت‪ .‬همان طورکــه در اینفوگرافیــک می بینیــد؛ اســتان «گوانگدونــگ» در جنــوب چیــن‪ ،‬اولیــن نمونــه از ایــن‬ ‫ویــروس را در ســال ‪ 2002‬شــاهد بــود و حــاال بعــد از نزدیــک بــه دودوهــه شــیوع نــوع تــازه ای از ان را در ایــن کشــور‬ ‫مشــاهده می کنیــم‪.‬‬ ‫یک ویروس مرگبار با زمینه بیوتروریسم؟‬ ‫«بیوتروریســم» عبــارت اســت از انتشــار عوامــل بیولوژیکــی بــا هــدف کشــتن یــا اسیب رســاندن بــه انســان ها‪ ،‬حیوانــات و گیاهــان‬ ‫بــا قصــد و نیــت قبلــی و به منظــو ِر وحش ـت افرینی‪ ،‬تهدیــد و وادارســاختن یــک دولــت یــا گروهــی از مــردم بــه انجــام عملــی یــا‬ ‫براورده کــردن خواســته یــا خواســته هایی سیاســی یــا اجتماعــی‪ .‬کارشناســان براین باورنــد کــه احتمــال ان وجــود دارد کــه انتشــار‬ ‫متــداول بیماری هــای ناشــناخته در کشــورها؛ مخصوص ـ ًا چیــن‪ ،‬ناشــی از نوعــی رفتــار تروریســتی امریــکا و در قالــب فعالیت هــای‬ ‫بیوتروریســم ایــن کشــور اســت‪ .‬تحلیل گــران معتقدنــد کــه هــرگاه امریــکا در حــوزه اقتصــادی؛ خاصــه در بخــش فناوری هــای‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬از رقیــب اســیایی خــود عقــب می مانــد‪ ،‬بــا اســتفاده از ابزارهــای دراختیــار خــود در حــوزه بیوتروریســم‪ ،‬اقدامــات‬ ‫خصمانــه اش را علیــه ایــن کشــور پــی می گیــرد‪ .‬نکتــه قابلِ توجــه این اســت که امریــکا در زمــره کشــورهایی قــرار دارد کــه‬ ‫تاکنــون از امضــای «پروتــکل بازدارندگــی حقوقــی کاربــرد جنگ افزارهــای بیولوژیکــی» ســر بــاز زده و اکنــون کــه بــه لبــه دانــش‬ ‫این نــوع از ســاح های مرگ بــار رســیده‪ ،‬به دنبــالِ ان اســت تــا ســایر کشــورها را به واســطه الــزام بــه الحــاق ایــن کنوانســیون؛‬ ‫از اقدامــات تدافعــی در حفــظ منابــع حیاتــی کشورشــان منــع کنــد‪ .‬دراین میــان‪ ،‬نکتــه قابلِ توجــه ان اس ـت که «انســتیتوی ملــی‬ ‫بهداشــت امریــکا» مدعــی شــده کــه از مدتی قبــل درحــالِ کار بــر روی واکســن علیــه نوعــی ویــروس جدیــد اســت ؛ ایــا ایــن ادعــا‬ ‫مربــوط بــه ویــروس «کرونا»ســت؟‬ ‫دکتـــر پیتــــر رابینوویتــــز از بخــــش تحقیقاتـــی‬ ‫مهروموم «بازار عمده فروشی‬ ‫غذاهای دریایی هوانا»‬ ‫به عنوان محل انتشار اولیه‬ ‫اعالم نام ‪nCOV‬‬ ‫برای این ویروس‬ ‫جدید‬ ‫هیــچ دارویــی بــرای بیمــاری ناشــی از «ویــروس کرونــای‬ ‫ووهــان» تائیــد نشــده‪ .‬درمــان اصلــی‪ ،‬مراقبت هــای‬ ‫حمایتــی شــامل اطمینــان از اینکــه بیمــار به قدرکافــی‬ ‫اکســیژن دریافــت می کنــد و درصــورت لــزوم اســتفاده از‬ ‫دســتگاه «ونتیالتــور» بــرای فرســتادن هــوا بــه ریه هاســت‪.‬‬ ‫بیمــاران بایــد درحالی کــه سیســتم ایمنی شــان‬ ‫درحال فعالیــت اســت‪ ،‬اســتراحت و مایعــات زیــادی مصــرف‬ ‫کننــد‪ .‬هیــچ دارویــی بــرای هیچ یــک از بیماری هــای ناشــی‬ ‫از ویروس هــای «کرونــا» تائیــد نشــده؛ گرچــه به نظــر‬ ‫می رســد داروی ضدویروســی به نــام «رمدســیویر» روی‬ ‫حیوانــات موثــر باشــد‪.‬‬ ‫اولین‬ ‫مورد‬ ‫در ژاپن‬ ‫فوت سه نفر‬ ‫از ‪ 139‬مبتال‬ ‫به این بیماری‬ ‫اولین‬ ‫مورد‬ ‫در ژاپن‬ ‫شناسایی‬ ‫اولین‬ ‫مورد‬ ‫نشانه های بیماری‬ ‫دشواری تنفس‬ ‫اولین‬ ‫مورد‬ ‫در تایلند‬ ‫تب‬ ‫«سازمان بهداشت‬ ‫جهانی» مدرکی از‬ ‫انتقال انسان به انسان‬ ‫پیدا نکرد‬ ‫‪METACENTER FOR PANDEMIC PREPAREDNESS‬‬ ‫دانشــگاه واشــینگتن می گویــد‪« :‬دانشــمندان هنــوز‬ ‫به طورِدقیــق نمی داننــد کــه ویــروس چگونــه منتشــر‬ ‫می شــود؛ امــا می توانــد از فــردی بــه فــرد دیگــر منتقــل‬ ‫شــود‪ .‬انتقــال بیــن انســان ها‪ ،‬نســبت بــه حالتــی کــه‬ ‫ویــروس تنهــا از حیوانــات بــه انســان منتقل شــود‪ ،‬وضعیت‬ ‫را بدتــر می کنــد»‪ .‬دکتــر جولــی ویشــامپایان؛ رئیــس کمیته‬ ‫بهداشــت عمومــی انجمــن بیماری هــای عفونــی امریــکا‬ ‫نیــز می گویــد‪« :‬احتمــاالً ایــن ویــروس هماننــد انفلوانــزا‬ ‫ـق ســرفه و عطســه‬ ‫و دیگــر ویروس هــای تنفســی‪ ،‬ازطریـ ِ‬ ‫انتقــال پیــدا می کنــد»‪ .‬مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از‬ ‫بیماری هــای چیــن‪ ۱۹۸ ،‬مــورد تائیدشــده در «ووهــان» را‬ ‫مور ِد تجزیه وتحلیــل قــرار داد؛ پژوهشــگران دریافتنــد کــه‬ ‫‪۲۲‬درصــد از مــوارد‪ ،‬دارای تمــاس مســتقیم بــا بازار گوشــت‬ ‫و ‪۳۲‬درصــد نیــز بــا افرادی کــه دچــار تــب یــا بیمــاری‬ ‫تنفســی بودنــد‪ ،‬در تمــاس بوده انــد‪ .‬البتــه تقریبـ ًا نیمــی از‬ ‫افــراد نــه بــه بــازار رفتــه و نــه بــا افــراد بیمــار در تمــاس‬ ‫بوده انــد‪ .‬از ‪۱۹۸‬نفــر الــوده‪۲۵ ،‬نفــر بهبــودی حاصــل‬ ‫کردنــد‪ ،‬ســه نفر مردنــد و ‪۱۷۰‬نفــر همچنــان تحتِ مــداوا‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬از ‪ ۱۷۰‬بیمــار تحتِ درمــان‪۱۲۶ ،‬نفــر دارای‬ ‫بیمــاری خفیــف‪۳۵ ،‬نفــر بیمــاری شــدید و نه نفــر در‬ ‫ـاس ایــن گــزارش؛ ‪۱۶‬نفر‬ ‫شــرایط بحرانــی قــرار دارنــد‪ .‬براسـ ِ‬ ‫از کارکنــان مراقبت هــای بهداشــتی هنــگام مراقبــت از ایــن‬ ‫بیمــاران‪ ،‬دچــار بیمــاری شــدند‪.‬‬ ‫اگر از مطالعه خبرهای ویروس کرونا دچار استرس شده اید‪ ،‬تنها نیستید‬ ‫احتمــاالً ایــن روزهــا‪ ،‬هر بــار کــه ســری بــه شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬وب ســایت ها یــا شــبکه های تلویزیونــی زده ایــد‪،‬‬ ‫بــا خبرهایــی رعــب اور دربــاره ویــروس کرونــا رو بــه رو‬ ‫شــده اید‪ .‬ایــن خبرهــا بســیاری از افــراد را در سراســر جهــان‬ ‫دچــار اســترس و اضطــراب کــرده اســت‪ .‬به گــزارش انتخــاب؛‬ ‫فرقــی نــدارد کــه اخیــرا ً در ووهــان ‪ ،‬چیــن (منشــاء اولیــه‬ ‫ویــروس) بوده ایــد یــا خیــر‪ .‬درواقــع حتــی اگــر در اروپــا و‬ ‫امریــکا هــم زندگــی کنیــد‪ ،‬ویــروس در کمیــن شما ســت؛‬ ‫امــا چگونــه بایــد در برابــر اضطــراب ایــن بیمــاری مقاومــت‬ ‫کــرد و ایــا اساس ـاً بایــد نگــران ایــن ویــروس بــود یــا خیــر‪.‬‬ ‫جیــن تیمونــز میچــل؛ اســتادیار گــروه روانپزشــکی دانشــکده‬ ‫پزشــکی وســترن رزرو در این خصــوص بــه ورج می گویــد‪:‬‬ ‫«ایــن حــس اســترس و اضطــراب‪ ،‬کام ـ ً‬ ‫ا طبیعی ســت‪ .‬امــا‬ ‫روش هــای ســاده ای بــرای کنار امــدن بــا ایــن احساســات‬ ‫اضطــراب وجــود دارد‪ .‬شــما می توانیــد در صــورت تشــدید‬ ‫ایــن اضطــراب و تبدیل شــدن ان بــه حالــت وســواس گونه‬ ‫بــه روانشــناس و مشــاور مراجعــه کنیــد»‪ .‬در ادامــه نگاهــی‬ ‫داریــم بــه مصاحبــه ورج بــا میچــل دربــاره ویــروس کرونــا و‬ ‫اضطراب هــای ابتــا بــه ان‪:‬‬ ‫مــن در نیویــورک هســتم و در حالی کــه مــوارد مشــکوکی از‬ ‫کرونــا در شــهر مــن وجــود نــدارد و می دانــم کــه خطــر ابتــا‬ ‫بــه ایــن بیمــاری در مــن بســیار کم اســت‪ .‬چــرا هنوز نســبت‬ ‫بــه ایــن ویــروس احســاس نگرانــی می کنــم؟‬ ‫طبیعی ســت اگــر چیــزی ترســناک به شــدت تبلیــغ شــود ‪،‬‬ ‫احســاس اضطــراب کنیــد‪ ،‬به خصــوص اگــر موضــوع دربــاره‬ ‫چیــزی جدیــد و بالقــوه خطرنــاک باشــد؛ چرا کــه ایــن حــس‬ ‫را در شــما ایجــاد می کنــد کــه اتفــاق بزرگــی در جریــان‬ ‫اسـت ‪ .‬هـر روز در خبرهــا می خوانیــم کــه هزاران نفــر ســاالنه‬ ‫در اثــر انفوالنــزا‪ ،‬ایــدز و حتــی هپاتیــت جــان می بازنــد و مــا‬ ‫نمی ترســیم‪ .‬چــرا دربــاره ویــروس کرونــا می ترســیم؟ چــون‬ ‫ایــن یــک ویــروس جدیــد و ناشــناخته اســت‪.‬‬ ‫بعضــی اوقــات بــا کوچک تریــن عالئــم بیماری هــای ســاده‬ ‫بــرای مــن بســیار دشــوار اســت کــه اضطــراب خــود را کنترل‬ ‫کنــم‪ ،‬در چنیــن شــرایطی چــه بایــد انجــام دهــم؟‬ ‫راه هــای زیــادی وجــود دارد کــه اضطــراب می توانــد بــروز‬ ‫کنــد‪ .‬امــا اگــر مــا در مــورد یــک بیمــاری جســمی در حــال‬ ‫فکــر هســتیم و اگــر می دانیــد عالئــم چیسـت ‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫حتــی بدنمــان بــه افــکار بیمارگونــه مــا پاســخ دهنــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال اگــر تنهــا اندکــی تــب کنیــم‪ ،‬بــر اثــر فشــار روانــی و‬ ‫اضطــراب لحظه به لحظــه‪ ،‬حــس منفی تــری نســبت بــه‬ ‫بیمــاری خــود پیــدا می کنیــم و دچــار وحشــت می شــویم‪.‬‬ ‫درواقــع گاهــی بــدن بیمــار‪ ،‬هوشــمندانه شــرایط بیماری های‬ ‫خطرنــاک را جعــل می کنــد و شــما تصــور می کنیــد در دام‬ ‫یــک بیمــاری درمان ناپذیــر قــرار داریــد‪ .‬ریشــه بســیاری از‬ ‫بیماری هــا‪ ،‬اضطــراب و اســترس اســت و می تــوان بــا ارامــش‬ ‫روانــی‪ ،‬مشــکالت جســمی را نیــز کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫چــه کاری می توانــم انجــام دهــم تــا احســاس اضطــراب‬ ‫کمتــری داشــته باشــم؟‬ ‫یکــی از مــوارد ایــن اســت کــه ســعی کنیــد چشـم انداز روزانه‬ ‫خــود را از ایــن نــوع خبرهــا دور نگــه داریــد‪ .‬بــه ایــن معنــا که‬ ‫شــما می توانیــد در مــورد همــه کارهایــی کــه هـر روز انجــام‬ ‫می دهیــد فکــر کنیــد و صرفـاً بــا رعایــت بهداشــت‪ ،‬مســائل‬ ‫ســامتی و به عبارتــی بــا مراقبــت از خــود‪ ،‬دیگــر توجهــی بــه‬ ‫اخبــار مــرگ و میــر نداشــته باشــید‪ .‬خــود را ایزولــه نکنیــد‬ ‫و از تــرس بیمــاری در خانــه محبــوس نشــوید‪ .‬امــا نــکات‬ ‫بهداشــتی مثــل شست وشــوی مــداوم دســت ها را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬نکتــه دیگــری کــه می توانــم بگویــم این اســت که‬ ‫تصــور نکنیــد که شــما تنهــا هســتید‪ .‬بســیاری دیگــر از افراد‬ ‫بــا مطالعــه خبرهــا دچــار اســترس هســتند‪ .‬به جــای خواندن‬ ‫هــر مقالــه غیرعلمــی و شــایعه و مراجعــه بــه هــر وب ســایت‬ ‫متفرقـه ‪ ،‬خبرهــای مهــم و رســمی را دنبــال کنیــد‪ .‬ان هم نه‬ ‫به شــکل مــداوم‪ .‬یکــی از مــوارد دیگــری کــه می توانــد بــه‬ ‫شــما کمــک کنــد‪ ،‬پیــروی از ســاختار جدیــد اســت‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال بــد نیســت ورزش کنیــد؛ بــا کمــک ورزش یــک پاســخ‬ ‫فیزیولوژیکــی داریــد کــه بــا اضطــراب مبــارزه می کنــد‪.‬‬ ‫اجتنــاب از اخبــار بــرای افــرادی مثــل مــن به عنــوان یــک‬ ‫روزنامه نــگار بســیار ســخت اسـت ‪ ،‬امــا ایــا روش هایــی وجــود‬ ‫دارد کــه بــدون ازار و اذیــت روانــی از خبرهــا اگاه شــویم؟‬ ‫به نظــر مــن بهتریــن کار این اســت که منابــع خبــری را‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه بــه انهــا اعتمــاد داریــد و دارای اعتبــار‬ ‫باالیــی هســتند‪ .‬کاری کــه همــه می تواننــد انجــام دهنــد‪،‬‬ ‫رفتــن بــه وب ســایت های رســمی خبری ســت‪ .‬خبرهــای‬ ‫شــبکه های اجتماعــی اغلــب بــا شــایعات درامیختــه و معتبــر‬ ‫نیســتند؛ امــا باز هــم تاکیــد می کنــم کــه بهتــر اســت فقــط‬ ‫روزی یک بــار خبرهــا را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫درمان نخستین بیمار مبتال به کروناویروس در امریکا با ربات!‬ ‫بنابرگزارش هــا اولیــن فــردی کــه در ایــاالت‬ ‫متحــده امریــکا بــه کروناویــروس مبتــا‬ ‫شــده توســط یــک ربــات در حــال درمــان‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ ربات هــا کارهــای‬ ‫بســیاری بــرای افــراد انجــام می دهنــد‬ ‫و حتــی قــادر بــه انجــام کارهایــی ماننــد‬ ‫پارکــور و کمــک بــه ســالمندان نیز هســتند‪.‬‬ ‫اکنــون «ســی ان ان» گــزارش داده ایــاالت‬ ‫متحــده از یــک ربــات در بــرای درمــان و‬ ‫رســیدگی بــه نخســتین بیمــار الــوده بــه‬ ‫کروناویــروس اســتفاده کــرده اســت‪ .‬اخیــرا‬ ‫افــراد برخــی مناطــق کشــور چیــن بــه‬ ‫ویروسـ�ی به نـ�ام «کروناویـ�روس » (�‪corona‬‬ ‫‪ )virus‬مبتــا شــده اند و ایــن ویــروس بــه‬ ‫قــدری خطرنــاک اســت کــه مقامــات چیــن‬ ‫دســتور قرنطینــه چنــد شــهر ایــن کشــور‬ ‫را صــادر کرده انــد‪ .‬شــیوع ایــن بیمــاری در‬ ‫«ووهــان»‪ ،‬ششــمین شــهر پرجمعیــت چین‬ ‫اســت‪ .‬فــرد بیمــار در امریــکا مــردی ســی‬ ‫و چند ســاله اســت کــه پزشــکان پــس از‬ ‫معاینــه او در بخــش اورژانــس متوجه شــدند‬ ‫کــه وی عالئــم کروناویــروس را دارد و پــس‬ ‫از ازمایشــات دریافتنــد کــه متاســفانه او‬ ‫بــه ایــن بیمــاری مبتال ســت‪ .‬او اخیــرا ً بــه‬ ‫ووهــان ســفر کــرده بــود و از بابــت ابتــا‬ ‫بــه ایــن بیمــاری و عالئمــی کــه داشــت‬ ‫نگــران بــود‪ .‬پزشــکان وی را قرنطینــه‬ ‫کردنــد و اکنــون نیــز وضعیــت ســامتی‬ ‫وی پایــدار اعــام شــده اســت‪ .‬پزشــکان و‬ ‫پرســنل بیماســتان مرکــز پزشــکی ا ِورت‬ ‫در واشــنگتن بــرای کاهــش ارتباط شــان‬ ‫بــا بیمــار از ربــات اســتفاده کردنــد‪ .‬انهــا از‬ ‫یــک ربــات مجهــز بــه گوشــی پزشــکی یــا‬ ‫استِتوســکوپ اســتفاده کردنــد‪ .‬ربــات مذکور‬ ‫عالئــم حیاتــی شــامل دمــا و درجــه حــرارت‬ ‫بــدن‪ ،‬تعــداد نبــض‪ ،‬فشــار خــون و تعــداد‬ ‫تنفــس بیمــار را انــدازه گیــری می کنــد و‬ ‫انهــا را از طریــق یــک نمایشــگر هوشــمند‬ ‫بــه پزشــکانی کــه در اتــاق دیگــری هســتند‬ ‫ارســال می کنــد‪ .‬دکتــر «جــورج دیــاز»(‪Dr.‬‬ ‫‪ ، )George Diaz‬رئیــس بخــش مرکــز‬ ‫پزشــکی اورت در گفت وگــو بــا ســی ان ان‬ ‫گفــت‪« :‬پرســتاران در اتــاق کنتــرل‪ ،‬ربــات‬ ‫را حرکــت می دهنــد و مــا می توانیــم‬ ‫بیمــار را در صفحــه نمایشــگر ببینیــم و بــا‬ ‫او صحبــت کنیــم»‪ .‬به رغم اینکــه بیمــار در‬ ‫یــک وضعیــت پایــدار قــرار دارد؛ اما پزشــکان‬ ‫قصــد ندارنــد ب ـه زودی او را مرخــص کننــد؛‬ ‫زیــرا متخصصــان بیمارســتان قصــد دارنــد‬ ‫ازمایش هــای بیشــتری از او بگیرنــد»‪.‬‬ ‫ایــن ازمایشــات نشــان خواهــد داد کــه‬ ‫ایــا وضعیــت بیمــار به صورتی ســت کــه‬ ‫ویــروس را انتقــال دهــد یــا خیــر‪ .‬مقامــات‬ ‫بهداشــتی ایالــت واشــنگتن ‪ ۴۳‬نفــر را کــه‬ ‫اخیــرا ً از نزدیــک بــا بیمــار ارتبــاط داشــته اند‬ ‫را نیــز تحــت معاینــه و بررســی قــرار داده اند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!